Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich"

See other formats


ta*... LEABHRAICHEAN T-SEANN TIOMNAIDH AIR AN TARRUING O 'N CHEUD CHANAIN GHUM GAELIC ALBANNAICH. EDINBURGH : 

PRINTED BY ANDERSON & BRYCE; 

FOR fHE EDINBURGH BIBLE SOCIETY; BY PERMISSION, FROM 
THE QUARTO EDITION OF THE SOCIETY IN SCOTLAND 
FOR PROPAGATING CHRISTIAN KNOWLEDGE. 1837. ABBREVIATIONS AND MARKS. A'f«ir "an" theartiele, as "a'bhean"tfie 

iBoman, fbr " an bhean." 
A' for " ag,' sign of the pres. part. of 

vcrbs begmning with a consonant, as 

" a' bualadh" striking, but " ag òì'' 

drinking. 

A' for " ann" in, as " a' d'cheann" in thy 

head, for "ann do cheann." 
A for " as" out of, marked with an acute 

accent, as " à teine" out offire. 
'Ar for " thar" over, above, as, " deich 'ar 

f hichead" thirty. 
B' for •' bu" was, as " b' e" he was. 
C' for " cia" who, what, as "c' àit" where 

or in whatplace? " c'uin' " whenorat 

what time ? 
D' for " do" thy thine, as " d' athair" thy 

father. 

D', dh' for " do" sign of the Preterite 

Tense of verbs, as " an d' aidich e" has 

he confessed? " dh' aidich mi" / have 

confisssd. 
. Eabh. for " Eabhra" Hebrew. 
Eir. for " Eirionnach'' Irish. 
'G for " ag'' sign of the pres. part. of 

verbs, as " 'ga dheanamh" doing it. 
G' for " gu" to as " g' a cheann" to the 

end thereof 
M' for " Ao'' my, as " m' anam" my soul. 
M' for "mu" 'about. as " m' a cheann" 

about his'head. 
'Na for " ann a' in his, as " 'na chridhe" 

in his heart. 
*Nan for " ann an" in their, as " 'nan 

tighibh" in their houses. 
'2s T ar for ' ' ann ar" in our, as " 'nar dùth- 

aich" in our country. 
'Nur for " ann bhur" in your, as " 'nur 

fearanh" in your land. 
'Nuair for '* an uàir" in the time, when. 
'Bfor " ar" our, as " o 'r sinnsiribh"/rcwi 
t our ancestors. 'Rfor " bhur" your, as " le 'r cead" with 

your leave. 
R' for " ri" to, as " r' ar guth'Vo our voice. 
San, sa' for " anns an" in the, as " san 

am" in the time, " sa' bhaile" in thc 

city. 

Sasg. for " Sasgonach" or " Sasonach" 
English. 

Sna for " anns na" in the, as " sna coillt- 

ibh" in the woods. 
T' for " do" thy, as " t'anail'' thy breath. 
Before a vowel, d, the initial consonant 
of this pronoun is changed intor t ; but t, 
the initial consonant of the verbs " tèid, 
tig, toir,'' isretained in writing, though 
pronounced as d. 
v Grave Accent. Vowels marked with 
this accent are always sounded long ; 
and such as are not, are generally 
sounded short. 
' Acute Accent. When the vowel e is 
sounded like e in scene, or the Latin oa 
in Phcebus, as the Scotch pronounce it, 
it is commonly marked with this accent. 
' Apostrophe. When there is an elision of 
one or more letters, it is usually marked 
with an apostrophe. Thus when the 
preceding word ends, or the following 
word begins with a vowel, there is an 
elision of the possessive pronoun " a," 
as " le 'shùil" with his eye, for " le a 
shùil;" " call 'anama'' the loss of his 
soul, for " call a anama." A few Gaelic 
words admit of a final vowel, or not, as 
the euphony requires it, as " àit," or 
" àite," a place, " Tighearn'' or " Tigh- 
earna," Lord, " naomh" or " naomha," 
holy, "fad" or " fada" long, " camp'* 
or " campa" a camp ; butas thesefinal 
vowels arc not essential to the words, 
their absence is not marked with an 
apostrophe. LEABHRAICHEAN T-SEANN-TIOMNAIDH. 

Caib. 
Caib. 


GENESIS ; ctfiìis dtn OliGtl, 


- 50 


Dàn Sholaimh, 


- 8 
Deuteronomi, - 


- j» 34 
- 24 
21 
Ioel, - - - 


3 


I. Righ, - - - - 

II. Righ, .... 


22 


7 


II. Eachdraidh, 


36 
10 
13 
10 


Sechariah, 
Iob, 
14 
31 

LEABHRAICHEAN 

AN 

TIOMNAIDH-NUAIDH. Caib. 

SOISGEUL Mhata, anns am oheil, 28 

Soisgeul Mharcuis, - - - 16 

Soisgeul Lucais, 24 

Soisgeul Eoin, .... 21 

Gnìomhara nan Abstol, 28 

Litir Phòil chuin nan Romhanach, - 16 

I. Corintianach, - - - - 16 

II. - Corintianach, 13 
Galatianach, ----- 6 
Ephesianach, ----- 6 
Fhilipianach, ----- 4 
Colosianach, - 4 
I. Litir Phòil chum nan Teaalonìan- 

ach, 5 Caib 

II. Litir Phòil chum nan Tesalonian- 
ach, ------ 

I. Thimoteuis, 

II. Thimoteuis, ... - 
Thituis, ------ 

Philemoin, .... - 

Eabhruidheach, - 
Litir Sheumais, ... - 
Litir I. Pheadair, - 
Litir II. Pheadair, ... - 
Litir I. Eoin, - - - - 

Litir II. Eoin, ----- 

Litir III. Eoin, ... - 
Litir Iudais, ----- 

Taisbean Eoin, - ... CEUD LEABHAR MHAOIS, 
d'an ainm 

GENESIS. CAIB. I. 

QANtoiseachchruthaich Dia na nèamh- 
ÌO an agus an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh agus 
falamh ; agus bha dorchadas air aghaidh 
na doimhne : agus bha Spiorad Dè a' gluas- 
ad air aghaidli nan uisgeachan. 

3 Agus thubhairt Dia, Biodh solus ann : 
agus oha solus ann. 

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu 'n 
rohh e maith : agus chuir Dia dealachadh 
eadar an solus, agus an dorchadas. 

5 Ag-us dh'ainmich Dia an solus Là, ag- 
us an dorchadas dh'ainmich e Oidhche : 
agus b'iad am feasgar agus a' mhaduinn an 
ceud là. 

6. Agus thubhairt Dia, Biodh athar am 
meadhon nan uisgeachan, agus cuireadh e 
dealachadh eadar uisgeachan agus uisg- 
eacha. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus chuir e 
deuacnadh eadar na h-uisgeachan a bha 
fuidh 'n athar, agus na k-uisgeachan a 
bha os ceann an athair : agus bha e mar 
sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Neamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
inhaduinn an dara là. 

9 Agus thubhairt Dia, Cruinnichear na 
h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a dh'aon 
àite, agus leigear ris an tìr tliioram : agus 
bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia an tìr thioram 
Talamli, agus cruinneachadh nan uisg- 
eacha dh'aimnich e Fairgeachan : agus 
chunnaic Dia gu 'n robh e maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an tal- 
amh a mach feur, luibh a gliineas sìol, 
craobh-mheas a bheir a mach meas a rèir 
a gnè, aig am bheil a sìol innte fèin air an 
talamh : agus bha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach feur, 
luibh a ghineas sìol a rèir a gnè, agus 
craobh a bheir a mach meas, aig am bheil 
a siol innte fèin a rèir a gnè : agus chunn- 
aic Dia gu'n robh e maith. 

13 Agus b'iad am feasgar agus a'mhad- 
uinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh soluis 
ann an speuraibh nèimh a chur dealach- 
aidh eadar an là agus an oidhche, agus 
bitheadh iad air son chomhran, agus air 
son aimsirean, agus air son laithean, agus 
bhliadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar sholusaibh ann 
an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamh : agus bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an 
eoIus a's mò a riaghladh an latha, agus an solus a's lugha a riaghladh na h-oidhche : 
agus na reultau. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
aibh nèimh, a thoirt soluis air an talamh, 

18 Agus a riaghladh san là, agus san 
oidhche, agus a cnur dealachaidh eadar an 
solus agus an dorchadas: agus chunnaic 
Dia ga'n robh e maith. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na 
h-uisgeachan a mach gu pailt an creutair 
gluasadach anns am bheil beatha, agus 
biodh eunlaith ag itealaich os ceann na 
talmhainn air aghaidh speuran nèimh. 

21 Agus chmthaich Dia muca-mara 
mòra, agus gach uile chreutair beò a 
ghluaiseas, a thug na h-uisgeachan a mach 
gu pailt a rèir an gnè, agus gach eun iteag- 
ach a rèir a ghnè : agus chunnaic Dia gu n 
robh e maith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag radh, 
Sìolaichibh, agus fàsaibh lìonmJior, agus 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh, 
agus fàsadh an eunlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mliad- 
uinn an cùigeadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach an creutair beò a rèir a 
ghnè, sprèidh, agus gach ni a shnàigeas, 
agus beathaiche na talmhainn a rèir an 
gnè : agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia beathaiche 'na talmh- 
ainn a rèir an gnè, agus an sprèidh a rèir 
an gnè, agus gachjni a shnàigeas air an 
talamh a rèir a ghnè : agus chunnaic Dia 
g-u'n robh e maith. 

26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid 
duine 'nar dealbh fèin, a rèir ar coslaia 
fèin, agus biodh uachdaranachd aca oa 
ceann èisg na mara, agus os ceann eunlaith 
nan speur, agus os ceann na sprèidhe, ag- 
us os ceann na talmhainn uile, agus os 
ceann gach ni a shnàigeas a ta snàigeadh 
air an talamh. 

27 Agus cluuthaich Dia an duine 'na 
dhealbh fèin ; ann an dealbh Dhè chruth- 
aich se e : firionnach agus boirionnach 
chruthaich e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus thu- 
bhairt Dia riu, Sìolaichibh, agus fàsaibh 
lìonmhor, agus lìonaibh an talamh, agus 
ceannsaichibh e ; agus biodh uachdaran- 
achd agaibh os ceann èisg na mara, agus os 
ceann eunlaith nan speur, agus os ceann 
gach ni beò a ghluaiseas air an talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thug mi 
dhuibh gach luibh a ghineas sìol, a ta air 

1 2 GENESIS. aghaidh na talmhainn uile, agus gach 
craobh anns am bheil meas craoibhe a 
ghineas sìol ; dhuibhse bitliidli e mar 
bhiadh. 

30 Agus do uile bheathaichibh na tal- 
mhainn, agus do uile eunlaith nan speur, 
agus do gach ni a shnàigeas air an tafamh, 
ahns am bheil beatha, thng mi gach luibh 
ghorm mar bhìadh : agus bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn e, 
agus, feuch, bha e ro mhaith. Agus b' iad 
amfeasgar agus a'mhaduinnan seathadhlà. 

CAIB. II. 

AGUS chrìochnaicheadh na nèamhan 
agus an talamh, agus an sluagh uile. 

2 Agus chrìochnaich Dia air an t-seachd- 
amh là 'obair a rinn e ; agus ghabh e fois 
air ant-seachdamhlà o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an seachdamh 
là, agus naomhaich se e : do bhrìgh gur 
ann air a ghabh e fois o 'obair uile, a 
chruthaich Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus 
na talmhainn, 'nuair a chruthaicheadh iad, 
san là an d'rinn an Tighearna Dia an tal- 
auih agus na nèamhan. 

5 Agus cha robh uile plireasan na mach- 
arach fathast anns an talamh, agus cha 
d'fhàs fathast uile lusan na macharach ; do 
bhrìgh nach d'thug an Tighearna Dia air 
uisge frasadh air an talanìh, agus cha robh 
duine ann a shaoithreachadh natalmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia an 
duine do dhuslach na talmhainn : agus 
shèid e ann an cuineinibh a shròine anail 
na beatha ; agus dh'fhàs an duine 'na 
anam beò. 

8 Agus shuidhich an Tighearna Dia 
gàradh ann an Eden san àird an ear, agus 
chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia air gach 
uile chraoibh fàs as an talamh a ta tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh : craobh na beatha mar an ceudna 
ann am meadhon a' ghàraidh, agus craobh 
eòlais a' mhaith agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach à h-E- 
den a dh'uisgeachadh a' ghàraidh ; agus as 
a sin roinneadh i, agus dh'f hàs i 'na ceithir 
cheannaibh. 

11 Is e ainm na cend aimhne Pison ; so 
i a ta cuartachadli tìre Chabhilah uile, far 
am bheil òr. 

12 Agus a ta òr na tire sin maith : an 
sin a ta bdellium agus a' chlach onics. 

13 Agus is e ainm na dara aimhne Gi- 
hon: isi.sin a ta cuartachadh tìre Chuis 
uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne Hide- 
cel : is i sin a tha dol do'n taoibh an ear do 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearna Dia an 
duine, agus chuir se e annangàradh Edein, 
g'a shaoitlueachadh agus g'a ghleidheadh. 

16 Agus dh'àithn an Tigheama Dia do'n 
duine, ag ràdh, Do gach uile chraoibh sa' 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibheòlais a' mhaith ag- 
U3 an uilc, cha'n ith thu dh'i sin : oir anns an là a dh'itheas tu dhith, gu cinnteach 
bàsaichidh tu. 

18 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Cha 'n'eil e maith gu'm biodh an duine 
'na aonar ; Ni mi dha còmhnadh d'a rèir 
fèin. 

19 Agus dhealbli an Tighearn Dia as an 
talamh uile bheathaiche na macharach, 
agus uile eunlaith nan speur, agus thug e 
iad a chum Adhaimh, a dh 'fhaicinn cionn- 
us a dh'ainmicheadh e iad : agus ge b'e 
ainm a thug Adhamh air gach creutair 
beò, b'c sin a 6'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean do'n 
sprèidh uile, agus do eunlaith nan speur, 
agus do uile bheathaichibh na macharach : 
ach do Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fèin. 

21 Agus thug anTighearna Dia air codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e : 
agus ghabh e h-aon d'a aisnibh, agus dhuin 
e an fheoil suas 'na h-àit. 

22 Agus thog an Tighearna Dia an ais- 
ne a thug e o'n duine suas 'na mnaoi, agus 
thug e i chum an duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis 
cnaimh do m' chnàmhaibh, agus feoil do 
m' flieoil-sa : goirear bean dith, do bhrìgh 
gur ann as an duine a thugadh i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fear 'athair 
agus a mhàthair, agus dlùth-leanaidh se r'a 
mhnaoi ; agus bithidh iad 'nan aon fheoil. 

25 Agus bha iad le chèile lomnochd, an 
duine agus a bhean ; agus cha robh nàire 
orra. 

CAIB. III. 

ANIS bha an nathair nibu sheolta na 
h-aon do bheathaichibh namacharach 
a rinn an Tighearna Dia ; agus thubhairt 
i ris a' mhnaoi, Seadh, an dubliairt Dia, 
Cha 'n ith sibh do gach craoibh sa' ghàradh ? 

2 Agus thubhairt a' bhean ris an nath- 
air, Do mheas craobhan a' ghàraidh feud- 
aidh sinn itheadli : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ta ann 
am meadhon a' ghàraidh, thubhairt Dia, 
Cha'n ith sibh dheth, agus cha bhean sibh 
ris, a chuni nach faigh sibh bàs. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' 
mlmaoi, Gu cinnteach cha 'n fhaigh sibh 
bàs. 

5 Oir a ta fios aig Dia, san là a dh'itheas 
sibh dheth, gu'm fosglar bhur suilean, ag- 
us gu'm bisibh mar dhèe, fiosrach air maith 
agus air olc. 

6 Agus churmaic a' bhean gu'n rdbh a 
chraobh maith a chum bìdli, agus gu'n 
robhi taitneachdo 'nt-suil,agus 'nacraoibh 
r'a miannachadh a dheanamh neach glic ; 
agus gliabh i d'a meas agus dh'ith i, agus 
thug ì mar an ceudna d'a fear maille rithe, 
agus dh'ith e. 

7 Agus dli'fliosgladlian sùileanle chèile, 
agus dh'aithnich iad gn'n robh iad lom- 
nochd; agus dh'flmaifgh iad duilleach 
croinn-flnge r'a chèile, agus rinn ìad 
dhoibh fèin aprain. 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd sa' ghàradh am fionnfhua r- 
eachd an là: agus dh'fholaich Adhamh 
agus a bhean iad fèin o ghnùis an Tigh- 
earaa Dè am measg- chraobhan a' ghàraidii. 

2 CAIB. IV. 3 9 Agus dh'eiffh an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus^thubhairt e ris, C'àit ani 
bhcil tìm? 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi do 
ghuth sa' ghàradh, agus bha eagal orm a 
chionn gù'?i robh mi lomnoclid, agus 
dh'fholaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairte, Cò dh'innis dhuit 
gu'n robh thu lomnochd ? An d'ith thu 
do'n chraoibh, a dli'aithn mise dhuit gun 
itheadh dhith ? 

12 Agus tlmbhairt an duine, A' bhean a 
thug thu gu bhi maille riura, thug ise 
dhomh do'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tigheariia Dia ris 
a' mhnaoi, Ciod e so a rciin thu? agus 
thubhairt a' bhean, Mheall an nathair mi, 
agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna Dia ris 
au nathair, A clùonn gu'n d' rinn thu so, 
tha thu mallaichte thar gach ainmhidh, 
agus thar uile bheathaiche na macharach : 
air do bhroinn imichidh tu, agus duslach 
ithidh tu uile laithean do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thusa agus a' bhean, agus eadar do shìol- 
6a agus a sìol-sa : bruthaicìh esan do cheann, 
agus bruthaidh tusa a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meudaich- 
idh mi gu mòr do dhoilgheas agus do 
thoirrcheas ; am pèin beiridh tu clann, 
agus ri t'fliear bithidh do thogradh, agus 
bithidh uachdaranachd aige ort. 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, Do 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri guth do mhnà, 
agus gu n d'iththudo'nchraoibha dh'àithn 
mise dhuit, ag ràdh, Cha'n ith thu dhith, 
tha'n talamh mallaichte air do shon ; ann 
an doilgheas ithidh tu dheth uile làithean 
do bheatha. 

18 Agus droighionn agns cluarain bheir 
e mach dhuit, agus ithidh tu luibh na 
macharach. 

19 Am fallus do ghnùise ithidh tu aran, 
gus am pill thu dh' iomisuidh na talmhainn ; 
oir aisde thugadh thu : oir is duslach thu, 
agus gu duslach pillidh tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar ainm 
air a mìmaoi, do bhrìgh gu'm b'i niàthair 
nan uiìe bheò. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do Adh- 
amh agus d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, 
agus chòmhdaich e iad. 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Feuch, a ta'n duine air fàs mar aon dhinn 
fè/'n, fiosrach air maith agus olc. Agus a 
nis aii- eagal gu'n sìneadh e mach a làmh, 
agus gu'n gabhadh e mar an ceudna do 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadli e, 
agus gu'm biodh e beò gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir an Tighearna 
Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith- 
reachadh na talmhainn, as an d'thugadh 
e. 

24 Agus dh'fhogair e. mach an duine ; 
agus shuidhich e san taobh an ear do ghàr- 
adh Edein Chemban, agus claidheamh 
lasarach, a bha tionndadh air gach laimh, 
a ghleidlieadli slighe craoibhe na beatha. 

CAIB. IV. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
Eubha, agus dli'fhàs i torrach, agus mg i Caìn, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a ris rug i a bhràthair Abel : ag- 
us bha Abel 'na bhuachaille chaorach, ach 
bha Cain 'na threabhaiche fearainn. 

3 Agus tharladli an ceann làithean ar- 
aidh, gu'n d' thug Cain do thoradli an 
fhearamn tabhartas do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna do 
cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an saill : 
agus bha meas aig an Tighearn air Abel 
agus air a thabhartas : 

5 Acli air Cain, agus air a thabhartas, 
cha robh meas aige. Agus bha Cain fuidh 
throm fheirg, agus thuit a ffhnùis. 

6 Agus thubhairt an Tighearna rc Cam, 
C'ar son a tha fearg ort ? agus c'ar son a 
thuit do ghnùis ? . 

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar nut 
agus niur deau thu gu maith, aig an dorus 
Wapeacadh 'naluidhe. Agusriutsafo^tf/z- 
a thogradli, agus bitlùdli uachdaranachd 
agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h- Abel a bhrath- 
air : agus 'nuair a bha iad sa' mhachair, 
dh'eirich Cain suas an aghaidli Abeil a 
bhràthar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Cam, 
C'àit am bheil Abel do bhràthair ? Agus 
thubhairt esan, Clia'n 'eil fliios agam. Am 
mise fear-gleidhidh mo bhràthar ? 

10 Agus'thubhairt esan, Ciod a rinn thu ? 
Tha guth fola clo bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o n 
talamh, a dh'fhosgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'làiinh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir e dhuit à so suas a neart. A' 
t'fhògarach agus a'ffhear-fuadain bithidh 
tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigh • 
earna, Is mò mo pheanas na gur urrainn 
mi ghiùlan. 

14 Feuch, dli' fhògair thu mi mach an 
diugh bhàrr aghaidh na talmhainn : ,agus 
o d' ghnùis-sa folaichear mi, agvis bithidh 
mi a m'ihògarach agus a'm' fliear-fuadain 
air an talamh ; agus tarlaidh gach neach a 
gheibh mi, gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Uime sin ge b'e air bith a mhaibhas Cain, 
nithear a sheachd uiread do àhioghaltas 
air. Agns chuir an Tighearna comhara 
air Cain, a chum ge b'e neach a gheibh- 
eadh e nach marbliadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à làthair 
an Tighearn, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an tìr Nod an taobh an ear do Eden. 

17 Agus dh'aithnich Cain a bhean, agus 
dh'fliàs i torrach, agus rug i Enoch : agus 
thog e baile, agus ghoir e ainm a' bhaile a 
rèir ainme a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enoch Irad; agus 
ghin Irad Mehuiael; agus ghin Mehuiael 
Metusael ; agus ghin Metusael Lamech. 

19 Agus ghabli Lamech dha fèin dà 
mhnaoi : b'e ainm a ]i-aon diubh Adah, 
agus ainm na mnà eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah Iabal : b'esan athair 
na dromge a ta gabhail còmhnuidh am 
bùthaibh, agus na droinge aig am bheii 
sprèidh. 

3 4 GENESIS. 21 Agus b'e ainm a bhràthar Iubal : b'e- 
san athair nan uile a laimhsicheas elàrsach 
agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an ceudna 
Tubalcain, fear-teagaisg 'gach uile fhir- 
ceird ann an ùmha agus an iaruun : agus 
b'i piuthar Thubalcain, Naamah. 

23 Agus thubhairt Lamech r'a mhnàibh, 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo ghuth, a 
mhnài Lameich, èisdibh ri m' chainnt : oir 
mharbhmi duine a chum mo lotaidh, agus 
òganach a chum mo clùurraidh. 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uiread, gu 
deimhin dìolar Lamech a sheachd-deug 
agus a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs a 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set 
mar ainm air ; oir dh'òrduich Dia, thubh- 
airt i, dhomhsa sliochd eile an àite Abeil, 
a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceudna 
rugadh mac, agfus thug e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri gairm air 
ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 

/S e so leabhar ghinealach Adhaimh: san 
là an do chruthaich Dia an duine, ann 
an coslas Dè rinn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach cliruth- 
aich e iad ; agus bheannaich e iad, agus 
thug e Adhamh mar aimn orra, san là an 
do chruthaicheadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus deich 
bliadhna fichead, agus gliin e mac na chos- 
las fèin, a rèir 'iomhaigh fèin : agus thug 
e Set mar aimn air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an dèigh 
dha Set a ghintinn, ochd ceud 'bliadhna : 
agus gliin e mic agus nigheana. 

5 Agus b'iad uile làithean Adhaimh a bha 
e beò, naoi ceud agus deich bliadhna fich- 
ead ; agus fliuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùig 
bliadhna, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos 
a ghintinn, ochd ceud agus seachd bliadh- 
na, agus ghin e mic agus nigheana. 

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi ceud 
agus dà bhliadhna dheug; agus fliuair e 
bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich, agus ghin e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agus cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

11 Agus b' iad uile làithean Enois naoi 
ceud agus cùig bliadlma ; agus fhuair e 
bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deieh bliadhna 
agus tri fìchead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dha 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus dà 
fhichead bliadhna, agus ghin e mic agus 
niffheana. 

14 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoi ceud agus deich bliadlma ; agus f huair 
e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùig bliadh- 
na agus tri fichead, agus ghin e Iared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dlxa Iared a ghintinn, ochd ceud agus deich bliadhna fichead, agu3 glun e mic agm 
nigheana. 

17 Agus b' iad uile laithean Mhahalaleeil 
ochd ceud, ceithir fichead, agus cùig bliadh- 
na deug ; agus fhuair e bàs. 

18 Agus bha Iared beò ceud agus tri 
fichead agus dà bhliadhna, agus ghin e 
Enoch. 

19 Agus bha Iared beò, an dèigh dha 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bhadlina, ag- 
us glùn e mic agu3 nigheana. 

20 Agus b' iad uile laithean Iareid naoi 
ceud, tri fichead, agus dà bldiadlma ; agus 
fhuair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus 
cuig bliadlma, agus ghin e Metuselah. 

22 Agus g-hluais Enoch maille ri Dia, 
an dèigh dha Metuselah a ghintinn, tri 
cheud bliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
cheud, agus tri fichead, agus cùig bliadhna 

24 Agus ghluais Enoeh maille ri Dia 
agus cha robh e ann, oir thug Dia leis e. 
. 25 Agus bha Metuselah beò ceud, agus 
ceitlùr fichead, agus seachd bliadhna, agus 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèigh 
dha Lamech a ghintinn, seachd ceud, 
ceithir fichead, agus dà bhliadlina, agus 
ghin e mic agus nigheana. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud agus trifichead agus naoi bliadh- 
na ; agus fhuair e bàs. 

28 A.gus bha Lamech beò ceud agus cei- 
thir fichead agus dà bhliadlma, agus 'ghin 
e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibre agyus saoithreach ar làmh, 
a thaobh na tahnhainn a mhallaich an 
Tigheam. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh dha 
Noali a ghintinn, cùig ceud, ceithir fich- 
ead, agus cùig bliadhna deug ; agus ghin 
e mic agus nigheana. 

31 Agus b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead agus seachd 
bliadhna deug ; a"Tis fliuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadhna 
dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham, agus 
Iaphet. 

CAIB. VI. 

AGUS 'nuair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talmhainn, 
agus a rugadh nigheaua dhoibh, 

2 Agus a chunnàic mic Dhè nigheana 
dhaoine, gu'n robh iad sgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fèin mnài do gach uile a rògh- 
naich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha bhi 
mo Spiorad a' strì ris an duine a ghnàth, 
do bhrìgh gur feoil a mhàin e ; gidheadh 
bithidh a làithean ceud agus fichead bliadli- 
na. 

4 Bha famhairean air an talamh sna 
làitliibh sin ; agus mar an ceudna 'na 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheana dhaoine, ag-us a 
rug iad clann dhoibh, dh'fhàs iad sin 'nan 
daoinibh treuna, a bha o shean 'nan daoin- 
ihh ainmeil. CAIB. 

5 Agns chunnaic an Tighearaa gu'm bu 
mhòr aingidheachd an duine air an tal- 
amh, agus gu'n robh uile bhreithneachadh 
smuaintean a chridlie a mhàin olc gach 
aon là. 

6 Agus b'aitlireach leis an Tighearna 
gu'n d' rinu e au duine air an talamh, agus 
lliog e doilgheas da 'na chridhe. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, Sgrios- 
aidh mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr 
aghaidh na talmhainn, araon duine agus 
aimnhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur ; oir is aithreach 
leam gu'n d' rinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deadli-ghean ann 
an sùihbh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah : Bha Noah 
'na dhuine cothromach, agus iomlan 'na 
linn; agus ghluais Noah maille ri Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem, 
Ham, agus Iaphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh am 
fianuis Dè, agus honadh an talamh le foir- 
neart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh. 
ag-us, feuch, bha e truaillidh ; oir thruaill 
gach uile fheoil a slighe air an talamh. 

13 Agus thubhairt Dia ri Noah, Thàinig 
crìoch gach uile fheòla a'm' fhianuis ; oir 
tha'n talamh air a lìonadh le foirneart d'an 
trìd-san : agus, feuch, sgriosaidli mise iad 
maiUe ris an talamh. 

14 Dean dlmit fèin àirc do fhiodh ghoph- 
er ; seòmraichean ni thu sau àire, agus 
còmhdaicliidh tu i a stigh agus a muigh le 
pic. 

15 Agus so a' chumachd air an dean tliu 
i : Tri cheud làmh-choille fad na h-àirce, 
leth-cheud làmh-choille a leud, agus deich 
'ar fhichead làmh-choille a h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-choille crìochnaichidh tu i 'na mull- 
ach ; agus dorus na h-àirce cuiridli tu 'na 
taobh : le lobhtaibh ìochdarach, meadlion- 
ach, agus uachdarach ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadlion 
mise, dìle uisgeachan air an talamh, a 
sgrios gach uile fheòla, anns am bheil anail 
na beatha fuidli nèamh : agus gheibh gach 
ni a ta air an talamh bàs. 

18 Ach daingniclùdh mi mo choimh- 
cheangal riutsa: agus thèid thu a steach 
do'n àirc, thu fèin, agus do mhic, agus do 
bhean, agus muài do mhac maille riut. 

19 Àgus do gach uile ni beò do'n uile 
fheoil, dithis do gach seòrsa bheir thu 
steach do'n àirc, gu'ra gleidheadli beò maille 
riut : firionn agus boirionn bitludh iad. 

20 Do'n eunlaith a rèir an gnè, agus 
do'n sprèidh a rèir an gnè, agus do gach 
ni a shnàigeas air an talamh a rèir a gimè : 
thèid dithis do gach seòrsa steach a t' ionn- 
suidh, gu'n gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach uile 
bhiadh a dh'ithear, agus cruinnichidli tu a 
t* ionnsuidh e ,• agus bithidh e dhuitse ag- 
us dhoibhsan air son beathachaidh. 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Dia dha, mar sin rinn e. 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighcarna ri Noah, 
Racli thusa, agus do thigh uile, a 

5 . VII. 5 

steach uo'n àirc ; oir thusa ehunnaic mi 
cothrornach a'm' fhianuis sa' gliinealach 
so. * 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabhaidh 
tu dhuit 'nan seachdaibh, am firionn agus 
a bhoirionn ; agus do ainmliidliibli nach 
'eil glan 'nan dithisibh, am firionn agus a 
bhoirionn : 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan speur 
'nan seachdaibh, firionn agus boirionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidli na tal- 
mhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agus bheir 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
fhìchead là agus dà fhichead oidhche ; ag- 
us sgriosaidh mi gach dùil bheò a rinu nii, 
bhàrr aghaidh na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tigheama dlia. 

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha au dìle uisgeachan 
air an talamh. 

7 AgTis chaidh Noah steach, agns a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris, do'n àirc, air son uisgeacha na 
dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do ainmh- 
idhibh nach 'eil glan, agus do eunlaith, ag- 
us do gach ni a shnàigeas air an talamh. 

9 Chaidh ditìiis agus dithis a steach a 
dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, fìrionn agus 
boirionn, a rèir mar a dli' àithn Dia do 
Noah. 

10 Agus an dèigh sheachd làithean bha 
uisgeacha na dì!e air an talamh. • 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, san dara mìos, san t-seachd- 
amh latha deug do'n mhìos, san là sin fèin 
bhriseadh suas uile thobraiche na doimhne 
mòire, agus bha tuil-dliorsa nan nèamh 
air am fosgladii. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà 
fliichead là agus dà fliichead oidhche. 

13 Sa' cheart là sin fèin chaidh Noah, 
agus Sem, agus Ham, agus Iaphet, mic 
Noah, agus bean Noah, agus triuir bhan a 
mhac maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 Iad fèin, agus gach uile bheathach a 
rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an 
gne, agus gach creutair a shnàigeas a ta 
snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, ag- 
us an eunìaith uile a rèir an gnè, gach eun 
do gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, 
do gaeh uile flieoil, anns am bheil anail na 
beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, fir- 
ionn agus boirionn chaidh iad a steach do 
gach uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dha : 
agus dhruid an Tighearaa stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là air 
an talamh, agus mheudaicheadh na h-uisg- 
eachan, agus ghiùlain iad an àirc, agus 
thogadh suas i os ceann na talmhainn. 

18 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan, 
agus mheudaicheadh iad gu h-anabarraclt 
air an talamh ; agus shiubhail an àirc air 
aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadiiaich na h-uisgeacha gu 
ro-anabarrach air an talamh ; agus chòmh- 
daicheadh na beanhtan àrda uile, a bha, 
fuidh na nèamhaibh gu lèir. 6 GENESIS. 20 Còig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachau ; agus chòmh- 
daicheadh nabeanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheoil a bha 
gluasad air an talamh, araon do eunlaith, 
agus do sprèidh; agus do bheathaichibh, 
agus do gach ni a shnàigeas a ta snàigeadli 
air an talamh, agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an robh anail na beatha 
ann an cuineinibh a shròine, do na h-uile 
a bha air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a bha 
air aghaidh na talmhainn, araon duine ag- 
us ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus euulaith nan speur ; agus sgriosadh 
iad bhàrr na talmhainn, agus dhfhàgadh 
a mhàin Noah, agus na bha maille ris san 
àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeaehan os 
ceann na talmhainn ceud agus leth-cheud là. 

CAIB. VIII. 

AGUS chuimhnich Dia air Noah, agus 
gach ni beò, agus gach uile sprèidh a 
bha maille rìs san àirc, agus thug Dia air 
gaoith dol thairis air an talamh, agus 
thraogh na h-uisgeachan. 

2 Agus dliruideadh sua3 tobraiche na 
doimhne, agus tuil-dhorsa nan nèamh ; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèamh- 
aibh. 

3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnàth 
bhàrr na talmhainn : agus thraogh na 
h-uisgeachan an dèigh ceud agus leth- 
cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachdamh 
mios, air an t-seachdamh là deug do'n 
mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan aghnàth 
gus an deicheamh mìos : Anns an deich- 
eamh mìos, air a' cheud là do'n mliìos, 
chunnacas mullaich nam beann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, 
dh'fhosgail Noah uinneag na h-àirce a 
rinn e. 

7 Agus chuir e mach fltheach, a chaidh 
a mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gus 
an do thiormaicheadh na h-uisgeacha bhàrr 
na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dlvfhaicinn an do thraogh na 
h-uisgeacha bhàrr aghaidli na talmhainn. 

9 Ach cha 'd'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh 
do'n àirc, do bhrìgh gu'n robh na h-uisg- 
eachan air aghaidh na talmhainn uile. An 
sin chuir e mach a làmh, agus rug e air, 
agus thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd làith- 
ean eile, agus a rìs chuir e mach an colu- 
man o'n àirc. 

11 Agus tliàinig an columan d'a ionn- 
suidh san fheasgar, agus, feuch, duilleag 
craoibh-ola, a spìonadh leis, aige 'na ghob ; 
agus dh'aithnich Noah gu'n do thraogh na 
h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast seachd làith- 
ean eile, agus chuir e mach an columan ; 
agus cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni's 
mò. 

13 Agus anns ant-seathadh ceudbliadh- 
na agus a h-aon, anns a' cheud mhios, anns 
a' cheud là do'n mhìos, thiormaicheadh 

6 na h-uisgeacha suas bhàrr na talmhainn : 
agus bhuin Noah air falbh còmhdachadh 
na h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, feuch, 
bha aghaidh na talmhainn tioram. 

14 Agus san dara mìos, san t-seachdamh 
là thar f hichead do'n mhìos, bha an talamh 
air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, thu fèin, ag- 
us do bhean, agus do mhic, agus mnài do 
mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a ta 
maille riut, do gach uile fheoiL do eun- 
laith, agus do sprèidh, agus do gach uile ni 
a shnàigeas a ta snàigeadh air an talamh, 
chum as gu'n siolaich iad air an talamh, 
agus gu'm bi iad torrach, agus gu'm fàs 
iad lìonmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ns : 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni 
a shnàigeas, agus gach eun, gach ni a 
ghluaiseas air an talamh, a rèir an cineil, 
a mach as an àirc. 

20 Agus thog Noah altair do'n Tigh- 
earn, agus ghabh e do gach ainmliidh glan, 
agus do gaeh eun glan, agus thug e suas 
tabhartais-loisgte air an altair. 

21 Agus dh fhairich an Tighearna fàile 
cùbliraidh ; agus thubhairt an Tighearna 
'na chridhe, Cha mhallaich mi rìs an tal- 
amh ni's mò air son an duine; oir a ta 
smuainte cridhe an duine olc o 'òige ; ni 
mò a sgriosas mi tuille gach ni beò, mar a 
rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh, cha 
sguir àm an t-sìl-chur agus foghar, agus 
fuachd agus teas, agus samhradh agus 
geamhradh, agus là agus oidhche. 

CAIB. IX. 

AG U S bheannaich Dia Noah agus a mhic, 
agus thubhairt e riu, Sìolaichibh, ag- 
us fàsaibh lìonmlior, agus lìonaibh an tal- 
amh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus bhur 
fiamh-sa air uile bheathaichibh na talmh- 
ainn, agus air uile eunlaith nan speur, air 
gach m a ghluaiseas air an talamh, agus 
air uile iasgaibh na mara ; d'ur làimh-sa 
tha iad air an tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta beò, 
dhuibh mar bliiadli : amhuil mar an luibh 
ghorm thug mi dlmibh na h-uile nithe. 

4 Ach feoil maille r'a beatha, eadhon a 
fuil, cha 'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise ; air làimh gach beathaicli 
iairaidh mi i, agus air làimh an duine ; air 
làimh bràthar gach duine iarraidli mi 
.beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh 
Dhè rinn e an duine* 

7 Agus bithibh-sa sìolmhor, agus f àsaibh 
lìonmhor, ginibh air an talamh, agus fàs- 
aibh lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a 
mliic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi 
mo choimhcheangalribhse, agus ri'r sliochd 
'nur dèigh. CAIB. X. 10 Agus ris gach uile chreutair beòa ta 
maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, agus 
do uile bheathaiclùbh ua talmhainn maille 
ribh, o gach uile a ta dol a mach as an 
àirc, gu uile bheathaiclùbh na talmh- 
ainn. 

11 Agus daingniclùdh mi mo choimh- 
cheangal ribh, agus cha sgriosar gach uile 
fheoil tuille le h-uìsgibh na dìle : agus cha 
bhi dìle ann ni's mò a sgrios na talmh- 
ainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara a' 
choimhcheangail a tha mi toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beò a ta 
maille ribh, air feadli ghinealacha sìorr- 
uidh. 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul, 
agus bithidh e 'na chomhara coimhcheang- 
afl eadar mise agus an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi neul 
os ceann na talmhainn, gn'm faicear am 
bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo choimh- 
cheangal, a ta eadar mise agus sibhse, ag- 
us gach creutair beò do'n uile fheoil ; ag- 
us cha'n fhàs ni's mò na h-uisgeacha 'nan 
dìle a sgrios gach uile fheòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an neul, 
agus amhaircidh mi air, chum as gu'n 
cuimlmich mi 'n coimhcheangai sìorruidh 
eadar Dia agus gach creutair beò do'n 
uile fheoil, a ta air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, So comh- 
ara a' choimhcheangail, a dhaingnich mi 
eadar mi fèin agus gach uile flieoil a ta air 
an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus Iaphet : 
agns b'e Ham athair Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhac Noah : agus 
leo sin lìonadh an talamli uile. 

20 Agus thòisich Noah air a Ihi 'na 
fhe&r-saoithreach na talmhainn, agus 
shuidhich e fìon-ghàradh. 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, agus bha e 
air mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'na 
bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair, Cha- 
naain, nochd 'athar, agus dh' innis e d'a 
dlià bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus Iaphet brat, 
agus chuir iad le chèile air an guailnibh e, 
agus chaidh iad an comhair an cùil, agus 
chòmhdaich iad nochd an athar ; agus bha 
an aghaidhean air an ais, agus cha n fhac' 
iad nochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o 'fhìon, agus 
thuig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaichte gu'n 
robh Canaan ; 'na sheirbhiseacli nan seirbh- 
iseach bithidh e d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte gu'n 
robh Tighearna Dia Sheim ; agus bithidh 
Canaan 'na sheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia laphet farsuinn, agus còmh- 
nuichidh e ann am bùthaibh Sheim, agus 
bithidh Canaan 'na sheirblùseach dha. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na dìle 
tri cheud agus leth-cheud bliadhna. 

29 Agus D'iad uile làithean Noah naoi 
ceud agus leth-cheud bliadhna : agus 
fliuair e bàs. CAIB. X. 

ANIS is iad sin ginealaich mhac Noah ; 
Sem, Ham, agus Iaphet : agus rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic Iapheit ; Gomer, agus Magog, ag- 
us Madai, agus labhan, agus Tubal, agus 
Mesech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic Iabhain ; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan cinn- 
each 'nan tìribh fèin, gach aon a rèir a 
theanga, a rèir an teaghlaichean, 'nan 
cinneachaibh. 

6 Agus mic Ham; Cus agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 AgTis mic Chais ; Seba, agus Habhil- 
ah, agus Sabtah, agus Raamah, agus Sab- 
techa : agus mic Raamah ; Seba, agus De- 
dan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich esan 
air a blù cumhachdach san talamh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach an 
làthair an Tighearn: Uime sin theirear, 
Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhach- 
dach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Babel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, 
agus thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, 
agus Calah, 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus A- 
namim, agus Lehabim, agus Naphtuh- 
im. 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o'n 
d' thàinig a mach Plùhstim,) agus Caph- 
torim. 

15 Agus giùn Canaan Sidon a cheud- 
ghin, agus Het. 

16 Agus an Iebusach, agus an t-Amo- 
rach, agus an Girgasach, 

17 Agns an t-lbheach, agus an t-Har- 
cach, agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an Sem- 
arach, agus an t-Hamatach : agus 'na 
dhèigh sin sgaoileadh a mach teaglùaichean 
nan Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach o 
Shidon, mar a thig thu gu Gerar gu ruig 
Gadsa, mar a thèid thu gu Sodom agus 
Gomorrah, Agus Admah, agus Seboim, gu 
ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Ham, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tiribh, 
agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair clùoinn Ebeir uile, bràthair Iapheit 
bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, ag-us 
Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus glùn Arphacsad Salah, agus 
ghin Salah Lber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac : 
b'e ainm aoin diubh Peleg, oir 'na làitlùbh- 
san roinneadh an talamh ; agus aimn a 
bhràthar, Ioctan. 8 GENESIS. 26 Agus ghin Ioctan Almodad, agus Se- 
leph, agus Hadsarmabhet, agus Ierah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah, 

28 Agus Obal, agus Abimael, agus Seba, 

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic Ioctain. 

30 Agus bha'n àite-còrahnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn san àird 
an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, 
a rèir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhac Noah, 
a rèir an ginealacha, 'nan cinneachaibh : 
agus leo sin roinneadh na cinnich anns an 
talamh an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 

AGUS bha n talamh uile rfA'aon teang- 
aidh, agus na h-aon f hocail aig gach 

neach. 

2 Agus 'nuair à bha iad air an turus o'n 
àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an 
talamh Shinair, agus ghabh iad còmhnuidh 
an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon ri chèile, 
Thigibh, deanamaid clacha creadha, agus 
làn-Ioisgeamaid iad : Agus bha chlach 
chreadha aca air son cloiche, agus bha làth- 
ach aca air son morteir. 

4 Agus thubhairt iad, Thigibh,togamaid 
dhuinn fèin baile, agus tùr, aig am bi a 
mhullach a' ruigheachd gu nèamh, agus 
deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal gu'n 
6gaoilear o chèile sinn air aghaidli na tal- 
mhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn a nuas a 
dh 'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog 
clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, 
is aon sluagh a t'ann, agus aon teanga ac' 
uile ; agus thòisich iad air so a dheanamh : 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, a 
smuainich iad a dheanamh. 

7 Thigibh,rachamaid sìos,agus cuiream- 
aid an cainnt an sin thar a cheile, chum as 
nach tuig iad cainnt a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe 
sin air aghaidh na talmhainn uile : agus 
sguir iad do thogail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
do bhrìgh ann an sin gu'n do chuir an Tigh- 
earna thar a chèile c.ainnt na talmhainn 
uile ; agus uaithe sin sgaoil an Tighearn 
iad air aghaidh na talmhainn uile. 

10 7* iad sin ginealaich Sheim : Bha Sem 
ceud bliadhna Sh'aois, agus ghin e Arphac- 
sad dà bhliadhna an dèigh na dìle. 

11 Agus bha Sem beò, an dèigh dlia Ar- 
phacsad a ghintinn, cùig ceud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

12 Agus bha Arphacsad beò cùig bliadli- 
na deug 'ar fhichead, agus ghin e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh 
dha Salah a ghintinn, ceithir cheud agus 
tri bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadhna 
fichead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a ghintinn, ceithir cheud agus tri 
biiadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

8 16 Agus bha Eber beò ceithir bliadlma 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus deich 
bliadhna fichead ; agus gliin e mic agus 
niglieanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadhna 
fichead ; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha 
Reu a ghintirm, dà cheud agus naoi bliadh- 
na ; agus gliin e mic agus nigheanan. 

20 Agus bha Reu beò dàbhìiadhnadheug 
'ar fhichead ; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dha Se- 
rug a ghintinn, dà cheud agus seachd 
blìadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich hliadhna 
fichead ; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadlina ; ag- 
us ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Naho'r beò naoi bliadlma 
ficliead ; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beò an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud agus naoi bliadhna 
deug, agus, ghin e mic agus nigheanan. 

26 Agus blia Terah beò deich is tri fich- 
ead bliadhna ; agus ghin e Abram, Nahor, 
agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Therah; 
ghin Terah Abram, Nahor, agus Haran; 
agus gliin Haran Lot. 

28 Agus fhuair Haran bàs roimh Therah 
'athair, san tìr anns an d' rugadh e, ann an 
Ur nan Caldeach. 

29 Agus ghabh Abram agus Nahor mnài 
dhoibh fèin: B'e ainm mnà Abraim, Sa- 
rai ; agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nigh- 
ean Harain, athar Mhilcah, agus athar Is- 
cah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach ; cha 
robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabli Terah Abram a mhac, 
agus Lot mac Harain mac a mhic, agus 
Sarai a bhan-cldiamhuinn, bean Abraim a 
mhic ; agus chaidh iad a mach maille riu 
à h-Ur nan Caldeach, gu dol do thìr Cha- 
naain : agus thàinig ìad gu Haran, agus 
ghabh iad còmhnuidh an sin. 

32 Agus b'iad làithean Therah dà cheud 
agus cùig hliadlma : agus fhuair Terah bàs 
ann an Haran. 

CAIB. XII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri h- Ab- 
ram, Rach a mach à d' dhùthaich, 
agus o d' dhìslibh, agus à tigh t'athar, do'n 
tìr a nochdas mise dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, 
agus beannaichidh mi thu, agus ni mi 
t'ainm mòr : agus bitliidh tu a' d' bheann- 
achadh. 

3 Agusbeannaichidhmi iadsan a bheann- 
aicheas thu, agus iadsan a mhallaicheas thu 
mallaichidh mi ; agus annadsa beannaich- 
ear uile theaghlaiche na talmhainn. 

4 Agus dli'imich Abram, mar a labhair 
an Tighearna ris, agus chaidh Lot maille 
ris : agus bha Abram cùig bliadhna deug 
is tri fichead a dh'aois 'nuair a chaidli e 
mach à Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, ag- 
us Lot mac a bhràthar, agus am maoin CAIB. XIII. XIV. uile a ehruinnich iad, agus na h-anaman 
a fhuair iad anu an Ilaran, agus chaidh 
iad a mach gu dol do thìr Chanaain ; agus 
thàinig iad do thìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh san 
fhearann gu àite Shicheim, gu còmhnard 
Mhoreh. Agus bha 'n Canaanach an sin 
san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
do Abram, agus thubhairt e, Do d' shliochd- 
sa bheir mise am fearann so ; agus thog e 
'u siu altair do'n Tighearn, a dh'fhoillsich- 
eadli dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air an 
taobh an ear do Bhetel, agus shuidhich e a 
bhùth, agus Betel aige air an taobh an iar, 
agus Hai air an taobh an ear : agus thog e 
'n sin altair do'n Tighearn, agus ghairm e 
air aium an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìr-dhol air 
'aghaiclh mu dheas. 

10 Agus bha gorta san tìr : agus cbaidh 
Abram sìos do'n Eiphìt, gu bhi air chuairt 
au sin, do bhrìgh gn'n robh a' ghorta mòr 
san tìr. 

11 Agus 'nuair abha e dlùth do dhol a \ 
stigh do'n Eiphit, thubliairt e ri Sarai a 
bhean, Feuch a nis, tha fios agam gur bean 
mhaiseach thusa ri amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, Sx> a bhean ; agus marbhaidh 
iad mise, ach gleidhidli iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich gu maith 
dhomh air do sgàth-sa ; agus bitMdh m' 
anam beò air do shonsa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a' bhean, 
gu'ra robh i ro mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna ceannardan 
Pharaoh i, agus mhol iad i do Pharaoh : 
agus thugadh a steach a' bhean do tldgh 
Pharaoh. 

16 Agus bhuin e gu maith ri h-Abram 
air a sgath-sa : agus bha aige caoraich, ag- 
us daimh, agus asail fhirionn, agus òg- 
laich, agus banoglaich, agus asail bhoirionn, 
agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pharaoh 
agus a thigh le plàighibh mòra, air son Sha- 
rai mnà Abraim. 

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, 
agus thubhairt e, Ciod so a rinn thu orm ? 
c'ar son nach d'innis thu dliomh ga'm b'i 
so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, ' Simo phiu- 
thar i ? Mar sin dh'fheudainn a gabhail a 
m' ionnsuidh mar mhnaoi : a nis ma ta, 
feuch, do bhean ; gabh i, agus bi 'g im- 
eachd. 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m' a thimcldoll ; agus chuir iad 
air falbh e fèin, agus a bhean, agus gach ni 
a bh' aige. 

CAIB. XIII. 

AGUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhean, agus gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh 
mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaoibhir ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus ann an or. 

3 Agus dh'imich e 'na thurusaìbh o'n taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu ruig 
an t-àit anns an robh a bhùth an toiseach, 
eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin 
air tùs : agus ghairm Abram an sin air 
ainm an Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, ag- 
us crodh, agus bùthan. 

6 Agus cha robh am fearann comasach 
air an giùlan gu còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; oir bha am rnaoin mor, agus 
cha b'urrainn iad còmhnuidh ghabnail 
cuideachd. 

7 Agus bha comhstri eadar buachaillean 
sprèidne Abraim, agus buachaillean 
sprèidlie Lot ; agus bha 'n Canaanach ag- 
us am Peridseach san àm sin a chòmh- 
nuidh san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na 
bitheadh, guidheam ort, comhstri eadar 
mise agus thusa, agus eadar mo bhuach- 
aillean agus do bhuachaillean-sa ; oir is 
bràithre smn. 

9 Nach 'eil an tìr uile romhad ? Deal- 
;. aich, guidheam ort, riumsa ; ma ghabhas 

tu dhlonnsuidh na làimhe clìthe, an sin 
thèid mise dh'ionnsuidh na Iàimhe deise ; 
agus ma thèid thu dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh 
na làiinhe clìthe. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, agus 
chunnaic e còmhiiard Iordain uile, gu'n 
robh e gu leir air 'uisgeachadh gu maith, 
mun do sgrios an Tighearna Sodom agus 
Go , norrah eadhon mar ghàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamhnah-Eiphit, mar 
a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin còmhnard 
Iordain uile ; agus ghabh Lot a thurus o'n 
àird an ear, agus dliealaich na càirdean ri 
chèile. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann an tìr 
Chanaain, agus ghabh Lot còmhnuidh am 
bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidhich e a 
bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoim aingidh, ag- 
us 'nam peacaich am fianuis an Tighearna 
gu ro-mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri h-A- 
bram, an dèigh do Lot dealachadh ris, Tog 
anis suas do shùilean, agus amhairc o'n 
àit anns am bheil thu, gu tuath, agus gu 
deas, agus gus an àird an ear, agus an iar : 

15 Oir am fearann uile a ta thu a' faicinn, 
dliuitse bheir mi e, agus do d' shliochd gu 
bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar dhuslach 
na talmhainn ; ionnus ma bhìos e'n comas 
do dliuine duslach na talmhainn àireamh, 
an sin gu'n àirmhear do shliochd-sa mar 
an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fhearainn, 
'nafliad,agus 'naleud, oirdhuitsebheirmie. 

18 Agus dh' athaiTaich Abram a bhùth, 
agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an còmhnard Mliamre, a tha ann an 
Hebron ; agus thog e'n sin altair do'n Tigh- 
earna. 

CAIB. XIV. 

AGUS tharladh ann an làithibh Amra- 
pheilrigh Shinair, Arioich righ Elas- 10 GENESIS. air, Chcdorlaomeir righ Elaim, agus Thid- 
aD righ nan cìnneach ; 

2 Gu'n d' rinn iad sin cogadh ri Bera 
righ Shodoim, agus ri Birsa righ Gho- 
morrah, Sinah righ Admah, affua Semeher 
righ Sheboim, agus righ Bhela, eadhon 
Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh- 
blioinn ri chèile ann an gleann Sliidim, a 
tìv\ nis 'na fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad seirbhis 
do Chedorlaomer, agus anns an treas bliadh- 
na deug rinn iad ceannairc. 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna 
deug thàinig Cedorlaomer, agus na righ- 
rean a bha maille ris, agus bhuail iad na 
Rephainiich ann an Asterot Carnaim, ag- 
us na Susimich ann an Ham, agus na 
h-Emimich ann an Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, gu 
ruig El-paran, a tha làimh ris an fhàsach. 

7 Agus philliad.agusthàinigiadgu Hen- 
mispat, eadhon Cades, agus bhuail iad dùth- 
aich nan Amaleceach uile, agus mar an 
ceudna na h-Amoraich, a bha chòmhnuidh 
ann an Haseson Tamar. 

8 Agus cliaidh righ Shodoim a mach, 
agus righ Ghomorrah, agus righ Admah, 
a > us righ Sheboim, agusrigh Ehela, (eadh- 
on Shoair,) agus chuu - iad cath riu ann an 
gleann Sliidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elaim, agus ri 
Tidal righ nan cinneach, agus ri h-Amra- 
phel righ Shinair, agus ri h-Arioch righ 
Elasair ; ceithir righre ri cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim làn do 
shlochdaibh làthaich ; agus theich righ 
Shodoim, agus righ Ghomorrah, agus thuit 
iad an sin ; agus ìadsan a mhair, theich iad 
do'n t-sliabh. 

11 Agus thug iad leo uile mhaoin Sho- 
doim agus Ghomorrah, agus am biadh uile, 
agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar 
Abraim, (a bha chòmlinuidh ann an So- 
dom,) agus a mhaoin, agus dli'imich iad. 

13 Agus thàiniga h-aon a chaidh as, ag- 
us dh'innis e do Abram an t-Eabhruidh- 
each, a bha chòmhnuidh ann an còmlmard 
Mhamre an Amoraich, bràthar Escoil, ag- 
us brathar Aneir : agus bha iad sin ann an 
comh-bhoinn ri h-Abram. 

14 AgTis 'nuair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadh a bliràthair 'na phrìosanach, dh'- 
armaich e a sheirbhìsich iunnsaichte, a 
rugadh 'na tliigh fèin, tri cheudagus ochd- 
deug ; agus lean e iad gu Dan. 

15 Agus roinn se e fèin 'nan aghaidh san 
oidhche, e fèin agus a sheirbhisich, agus 
bhuail e iad, agus lean e iad gu Hoba, a ta 
air an làimh chlì do Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile, 
agus màr an ceudna thug e air ais a bhràth- 
air Lot, agus a mhaoin ; agus mar an 
ceudna na mnài, agus an sluagh. 

17 Agus chaidh righ Shodoim a mach 
'na choinneamh, an dèigh diia piìltmn o 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan righ 
a bha maiìle ris, aig gleann Shabheh, eacih- 
on gleann an righ. 

18 Agus thug Melchisedec righ Slialeim 
a mach aran agus fìon ; agus 6'esan sagart 
an De a's ro-àirtìe. 19 Agus bheannaich se e, agua thubli- 
airt e, Beannaichte au'n robh Abram u'n 
Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh agus na 
talmhainn. 

20 Agus beannaichte gu'n robh an Dia 
a's ro-àirde, a thug thairis do naimhde.do 
d'làimh. Agus thug e dlia deachainh do 
gach ni. 

21 Agus thubhairtrigh Shodoim ri h-A- 
bram, Thoir dhomhsa nadaoine, agus gaiih 
a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ Sho- 
doim, 'lhog mi mo làmh suas ris an-l igh- 
earn, an Dia a's ro-àirde, Sealbhadair 
nèimh agus na talmhaimi. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadhon 
gu h-èill broige, agus nach gabh mi bheag 
a dh'aon ni a'ò' leatsa, chum as nach abau- 
thu, Rinn mi Abram beartach ? 

24 Saor a mhàin o na dh'i'ch na h-ògan- 
aich, agus o chuibhrionn nan daoine a 
chaidh maille rium, Aner, Escol, agus 
Mamre ; gabhadli iadsan an cuibhrionn. 

CAIB. XV. 

AN dèigh nan nithe sin thàinig focal an 
Tighearna gu h-Abram aun an tais- 
beanadli, ag ràdh, Na biodh eagal ort, 
Abraim : 7* mise do sgiath, agus do dliuais 
ro-mhòr. 

2 Agus thubhairt Abram, A Thighearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g im- 
eachd gun chloinn, agus gur e Elieser so 
o Dhamascus fear-riaglilafdh mo thighe ? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, 
dhomhsa cha d'thug thu sliochd air bith ; 
agus, feuch, is e neach a rugadh a'm' thigh 
a s oighre orm. 

4 Agus, feuch, thàinig focal an Tigh- 
earna d'a ionnsuidh, ag ràdli, Cha bhi e so 
'na oighre ort ; ach esan a thig a mach à 
t'innibh fèin, bithidh e 'na oighre ort. 

5 Agus thug e leis amach e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis suas gu nèamh, agus 
air na reulta, ma's urrainn thu'n àireamh : 
Agus thubhairt e ris, Mar so bithidh do 
shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tighearna ; ag- 
us mheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, is'mise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan Cal- 
tìeach, a thoirt dhuit an fhearainn so, chum 
a shealbhachadh mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, a Thigheama 
Dhè, cia leis a bhios fios agam gu'n sealbh- 
aich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomhsa 
agh thri bliadlma dìi'aois, agus gabhar 
thri bliadhna dh'aois, agus reithe ttiri 
bliadlma dh'aois, agus tui cur, agus colum- 
an òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, 
agus roinn e iad sa' mheadlion, agus chuir 
e gach aon do na mìribh fa chomhair a 
leth-bhreac ; ach cha do roinn e na h-eoin. 

11 Agus 'nuair a thilinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean, dliThuadaich Abram 
air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol fuidh, 
thuit codal trom air Abram ; agus, feuch, 
thuit uamhann dorcliadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, Biodh 
fios gu cinnteacìi agad, gu'm bi do sluiochd CAIB. XVI. XVII. II 'nan coigrich ann an dùthaich nach leo 
fein ; agus ni iad seirbhis dhoibh, agus 
luiinkìh iud gu cruaidh riu ceitiiir cheud 
bliatllma. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinneach 
sin d'an deau iad seirbhis, bheir mise breth: 
ag-us 'na dhèigh siu thig iad a mach le 
maoin mhòir. 

15 Àgus tlièid thusa dli'ionnsuidli t'aith- 
riche au sith ; adhlaicear thu an deadh 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad 
an so air an ais, oir eha'n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast iomlan. 

1 7 Agus 'nuair a bha ghrian air dol fuidh, 
bha dorchadas aun ; agus, feuch, amhuinn 
dheataich agus leus teine, a chaidh eadar 
na mìribh sin. 

18 Air an là sin fèin rinn an Tighearna 
coimhcheangal ri li-Abram, ag ràdh, Do d' 
shliochdsa thug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gu ruig - an amliainn 
mhòr, amhainn Euphrates. 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus 
na Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na Ca- 
naanaich, agus na Girgasaich, agus na le- 
busaich. 

CAIB. XVI. 

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abraim, 
clann da ; agus bha banoglach Eiphit- 
each aice, d'am ò'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Feuch a nis, chum an Tighearna mi o 
chlann a bhreith : rach a steach, guidheam 
ort, a dh'iommiidh mo bhanoglaich ; theag- 
amh gu'm faigh mi c'ann leatha-sa. Agus 
dh'èisd Abram ri guth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, Ha- 
gar a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, 
an dèigh do Abram còmlmuidh ghabhail 
deich bliadhna aim an tir Chanaain, agus 
thug si i d'a fear Abram, gu bhi aige mar 
mlmaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs i torrach : agus 'nuair a 
chunnaic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a 
bana-mhaighstir tàireil 'na sùilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Biodh m'eucoir ortsa : thug mi mo bhan- 
oglach do d' uchd ; agus 'nuair a chunnaic 
i gu'n d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'na 
sùilibh : Gu'n d' thugadh an Tighearna 
breth eadar mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
a ta do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithe mar is àill leat. Agus an uair a 
bhuin Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 
'gnùis. 

7 Agus fhuair aingeal an Tighearn i 
làimh ri tobar uisge san fhàsach, làimh ris 
an tobar san t-slighe g-u Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a bhan- 
oglach Sharai, cia as a thàihig thu, agus 
c'àit tha thu dol? Agus thubhairt ise, 
Tha mi a' teicheadh o glmùis Sharai mo 
bhana-mhaighstir. 

_ 9 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
nthe, Pill adh'ionnsuidli dobhana-mhaigh- 
stir, agus ùmhlaich thu fèin f 'a làimh. 10 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Meudaichidh mìse gu mòr do 
shliochd, agus cha'n àirmhear e thaobh 
lìonmhoireachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Feuch, tha thu torrach, agus beiridh 
tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm 
air, do bhrìgh gu'n d'èisd an Tighearna ri 
t'anshocair. 

12 Agus bithidh e 'na dhuine fiadliaich ; 
bithidh a làmh an aghaidh gach duine, ag- 
us làmh gach duine 'na aghaidli-san : agus 
am fìanuis a bhràithrean uile gabhaidh e 
còinhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn a labh- 
air rithe, luusa Dhè a ta 'g am f haicinn ; 
oir thubhairt i, An e gu'n robh agams' aim 
an so mar an ceudna sùil ris an Ti sin a ta 
'gam fhaicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer la- 
hairoi ; feuch, a ta e eadar Cades agus Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : ag- 
us thug Abram Ismael mar ainm air a 
inhac, a rug Hagar. 

16 Affus bha Abram ceithir ficheaà agus 
sè bliadima dli'aois, 'nuair a rug Hagar Is- 
mael do Abram. 

CAIB. XVJI. 

AGUS 'nuair abha Abram ceithir fichead 
agus naoi bliadlma deug a dh'aois, 
dli'fhoillsich an Tighearn e fèm da, agus 
thubhairt e ris, Is mise 'n Dia uile-chumh- 
achdach ; gluais thusa a'm' fhianuis, agus 
bi iomlan. 

2 Agus ni mi mo choimhcheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaiclùdii mi thu 
gu n-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan, agus 
labhair an Tighearna ris, ag ràdli, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, a ta mo 
choimhcheangal riutsa, agus bithidh tu a' 
t' athair mhòiain chinneach. 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar aium ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a' t' athair 
mhòrain chhmeach. 

6 Agus ni mi thu ro-shìolmhor, agus ni 
mi dhiot cinnich, agus thig rìghrean a 
mach asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealachaibh, 
mar choimhcheangal sìorruidh, gu bhi a' 
m' Dhia dhuitse, agus do d' shiiochd a'd' 
dlièigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d* 
shlioclid a'd' dhèigh, am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach, tìr Chànaain 
uile, mar sheilbh shìorruidh ; agus bithidh 
mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, 
Coimludidh tu uime sin mo choimh- 
cheangal, thu/em, agus do shliochd a'd" 
dhèigh, 'nan giuealachaibh 

10 So mo choimhcheangal a choimhid- 
eas sibh, eadar mise agus sibhse, agus do 
shliochd a'd' dhèigh; Gu'n timcliioll- 
ghearrar gach leanabh mic 'nur measg. 

11 Agus timchioll-ghearraidh sibh feoil 
bhur roimh-chroicinn, agus bithidh e 'na 
chomhar' a' choimlicheangail eadar uiisa 
agus sibhse. 12 GENESIS. 12 Agus am raac 'nur measg- abhios ochd 
làithean a dh' aois, timchioìl-ghearrar e, 
gach leanabh mic 'nor ginealachaibh, esan 
a bheirear san tigh, no cheannachar le 
h-airgiod o choigTeach air bith, nach 'eil 
do d'shliochd-sa. 

13 Timchioll-ghearrar gu cinnteach esan 
a bheirear a'd' tnigh, agus esan a cheann- 
achar le t'airgiod : agus bithidh mo choimh- 
cheangal 'nur feoil-sa mar choimhcheangal 
sìorruidh. 

14 Agus anleanabh mic neo-thimchioll- 
ghearrta, aig uach timchioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
a mach o 'sliluagh : bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h- Abraham, A 
thaobhSharai do mhnà, cha toir thu Sarai 
mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agus bheir 
mi dhuit raar an ceudna mac uaithe : 
seadh, beannaichidh mi i, agus bithidh i 
'na màthair chinneach ; thig rìghrean 
phoibleach uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'aghaidh, 
agus rinn e gàire ; agus thubhairt e 'na 
chridhe, Am beirear mac dhasan a ta ceud 
bliadhna dh'aois ? Agus am beir Sarah, a 
ta deich agus ceitlur fichead bliadhna 
dh'aois, mac ? 

18 Agus thubhairt Abraham ri Dia, O gu 
maireaah Ismael beò a't' fhianuis ! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit ; agus 
bheir thu Isaac mar ainra air : agus daing- 
nichidh mise mo choimhcheangal ris mar 
choimhcheangal sìorruidh, agwsr'ashnocnd 
'na dhèigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala mi 
thu : Feuch, bheannaich mi e, agus ni rai 
sìolmhor e, agus cuiridh mi 'n lìonmhoir- 
eachd e gu h-anabarrach. Dà cheannard 
deug gimdh e, agus ni mi e 'na chinneach 
mòr. 

21 Ach mo choimhcheangal daingnich- 
idh mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit 
san àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus sg-uir e bhi labhairfc ris; agus 
ohaidh Dia suas o Abraham. 

23 Agus ghabh Abraham Ismae'. a mhac, 
■vgus iadsan uile a rugadh 'na thigh, agus 
iadsan uile a cheannachadh le 'airgiod-san, 
gach firionnach am meas"- dhaome tighe 
Abrahaim ; agus thimchioll-ghearr e feoil 
an roirah-chroicinn anns a' cheart là sin 
fèin, mar a thubhairt Dia ris. 

24 Agus bha Abraham ceithir fichead 
agus naoi bliadhna deug a dh' aois, 'nuair 
a tliimchioll-ghearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

25 Agus bha Ismael a mhac tri bliadhna 
deug a dh'aois, 'nuair a thimchioll-ghearr- 
adh dha feoil a roimh-chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thimchioll- 
ghearradh Abraham, agus Ismael a mhac. 

27 Agus thimchioll-ghearradh maille ris 
uile dhaoine a thighe, a rugadh 'na thigh, 
agus iadsan a cheannachadh le h-airgiod o 
mhac coigrich. 

ACAIB. XVIII. 
GUS dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
da ann an còmhnard Mhamre, agus e 'na shuidhe an dorus a' bhutha ann an teaa 
an là. 

2 Agus thog e suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha tnuir 
dhaoine a' seasamh làimh ris ; agus 'nuair 
a chunnaic e iad, ruith e 'nan coinneamh 
o dhorus a' bhùtha, agus chrom se e fèin 
gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, ma 
fhuair mi nis deadli-gheau a'd' shùilibli, 
guidheam ort, na rach seachad air do 
sheirbhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan 
uisge, agus ionnlaidibh bhur cosan, agus 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh ; 

5 Agus bheir mise an so greim arain, 
agusneartaicliibhbhurcridhe : andèighsin 
imichidh sibh roimhibh, oir is ann uirae sin 
a thàinig sibh a dh'ionnsuidh bhur seirbh- 
isich. Agus thubhairt iadsan, Dean eadli- 
on mar a thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt e, 
Dean cabhag, taoisinn tri miosairean do 
mhin phlùr, agus dean arain air lic an 
teintein. 

7 Agus ruith Abrahara a dh'ionnsuidh a' 
chruidh, agus ghabh e laogh maoth agus 
maith, agus thug e dh'òganach e, agus rinn 
e deifir g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agns an 
laogh a dheasaich e, agus chuir e air am 
beulaobh iad ; agus sheas e làimh riu fo 'n 
chraoibh, agus dh'ith iad. 

9 Agus thubhairt iad ris, C'àit an bheil 
Sarah do bhean? Agus thubhairt esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnfeach pill- 
idh mi t'ionnsuidli a rèir àm na beatha ; 
agus, feuch, bithidh mac aig Sarah do 
bhean. Agus chuala Sarah sinn an dorus 
a' bhùtha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah sean, 
agus air dol air an aghaidli gu maith ann 
an aois : agus sguir barah a bhi rèir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sin rinn Sarah gàire mnte fèin, 
ag ràdh, An dèigh dhomhsa fàs aosda, am 
bi subhachas agam, agus gu bheil mo thigh- 
earn aosda mar an ceudna? 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri h-A- 
braham, C'ar son a rinn Sarah gàire, ag 
ràdh, 'N e gu'm beir mise gu cinnteach 
leanabh, agus mi aosmhor ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta do 
'n Tighearna ? San àm shuidhichte pillidh 
mi a t' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, agus 
bithidh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh Sarah, ag ràdh, 
Cha d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. 
Agus thubhairt esan, Ni h-eadh, oir rinn 
thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, ag- 
us dh'amhairc iad rathad Shodoim : agus 
chaidh Abraham maille riu g'an cur air an 
t-slighe. 

17 Agus thubhaii-t an Tighearn, An ceil 
mi air Abraham an ni sin a ta mi gus a 
dheanamh ; 

18 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 
'na chinneach mòr agus cumhachdach, ag- 
us gu'm beannaichear annsan uile cliinnich 
na talmhainn ? CAÌB. 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir e 
nìrhne d'a clùoinn, agus d'a theaghlach 'na 
dhèiuh, agus gleidhidh iadsan slisrhe an 
Tighearn, a' deanamh ceartais agusbreith- 
eanais ; chura as gu'n toir an Tighearn air 
Abraham an ni sin a labhair e m'a thim- 
clùoll. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, Do 
bhrìgli gu bheil glaodh Shodoim agus Gho- 
morrairmòr, agùs do bhrìgh gu t>heil am 
peacadli air 'antromachadh gu h-anabarr- 
ach ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi ma 
rìim iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig 
a m' ionnsuidli ; agus màr do rinn, bitlùdh 
fios agam. 

22 Àgus tlùonndaidh na daoine an agh- 
aidli as a sin, agus ghabh iad au t-slighe gu 
Sodom ; acli sheas Abraham fathast an 
làthair an Tighearn. 

23 Agas thainig Abraham am fag-us, ag- 
us thubhairt e, An sgrios thusa mar an 
ceudna an t-ionracan maiìle ris an aing- 
idh? 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stigh do'n bhaile, an sgrios thu 
mar an ceudna, agus nach caonihain thu 
'n t-àit air son an leth-cheud ionracan a ta 
ann. 

25 Gu ma fada robh e uaitse a dheanamh 
air an dòigh so, an t-ionracan a mbarbhadh 
maille ris an aingidh, ionnus gu'm bi an 
t-ionracan mar an t-aingidh : gu ma fada 
robh sin uaitse. Nach dean Breitheamh na 
talmhainn uile ceartas ? 

26 Agus thubhairt an Tigheama, Ma 
gheibh mi ann an Sodom leth-cbeud ion- 
racan an taobh a stigh do'n bhaile, an sin 
caomluiaidh mi an t' àit uile air an sgàth- 
san. 

27 Agus fhreagair Abraham, agus thubh- 
airt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin labh- 
airt ri m' Thigher.rna, agus gun annam ach 
duslach agns luaithre. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear a dh'uireas- 
bhuidh air an leth-cheud ionracan, an 
sgrios thu'm baile uile air son easbhuidh 
chùigir ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
e, ma gheibh mi 'n sin cùig agus dà fliich- 
ead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agus thubh- 
airt e, Ma's e's gu'm faighear an sin dà 
fhichead ? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
e air sgàth dhà fliichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na biodh 
fearg air mo Tlùghearn, agus labhraidh mi : 
Ma's e's gu'm faighear an sin deich 'ar 
fhichead ? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
e, ma gheibh mi'n sin deich 'ar f hichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labbairt ri m' Thighearna : 
Ma's e's gu'm faighear fichead an sin? 
Agus thubhairt e, Cha sgrios mi e air son 
fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och ! na biodh 
fearg air mo Thighearn," agus labhraidh mi 
mhàm an aon uair so : Ma's e's gu'm faigh- 
ear deichnear an sin ? Agus thubhairt e, 
Cha sgrios mi e air sgàth uheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearna roimhe, 
'nuair a sguir e do labhairt ri h-Abraham: 
agus plùll Abraham g'a àite fèin. 

13 XIX. 13 

CAIB. XIX. 

AGUS thàinig dàaingeaì do Shodom san 
fheasgar, agus bha Lot 'na shuidha 
ann an geata Shodoim : agus 'nuair a 
chunnaic Lot iad, dh'èirich e suas 'nan 
coinneamh, agus chroui se e fèin air 'agh- 
aidli gu làr. 

2 Àgus thubhairt e, Feuch a nis, mo 
thighearnan, tiomidaidhibh a steach, 
guidheam oirbh, do tlùgh bhur seirbliisich, 
agus fanaibh rè na h-oidhche, agus ionn- 
laidibh bhur cosan, agus èiridh sibh gu 
moch, agus thèid sibh àu* hhur turus. Ag- 
us thubhairt iad, Ni h-eadh, ach fanaiah 
siun air an t-sràid rè na h-oidhche. 

3 Agus choimh-èignich e iad, agus 
thionndaidli iad d'a ionnsuidh, agus chaidli 
iad a steach d'a thigh : agus rinn e cuirm 
dhoibh, agus dheasaich e aran neo-ghoirt- 
ichte, agus dli'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, 
chuairtich daoine a' bhaile an tigh, eadhon 
daoine Shodoim, araon sean agus òg, an 
sluagh uile o gach ceama. 

5 Agus ghairm iad air Lot, agus thubh- 
airt iad ris, C'àit am bheil na daoine a 
thàinig a t' ionnsuidh an nochd ? Thoir a 
mach ìad d'ar n-ionnsuidli, chum as gu'n 
aitlmich sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an ionn- 
suidh air an doms, agus dliruid e 'n dorus 
'na dlièigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo blu - àitlu - e, gniomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis nighean 
do nach b'aithne fear ; leigibhleam,guidh- 
eam oirbh, an toirt a mach d'ur ionnsuidh, 
agus deanaibh riu mar is àill leibh : a 
mhàin air na daoinibh so na deanaibh a 
bheag, oir is ann a chum na crìche so a 
thàinig iad fuidh sgàile mo tlùghe-sa. 

9 Agus thubhairt iadsau, Seas air t'ais. 
Agus thubhairt iad a rìs, Thàinig am fear 
so 'na aonar air chuairt, agus is àill leis a 
blù 'na bhreitheamh : a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riu-san. Agus rinn 
iad èiginn mhòr air an duine, eadhon air 
Lot, agus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
agus thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh 
do'n tigh, agTis dhùin iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a bha aig 
dorus an tighe, le doille, eadar bheag agus 
mhòr; ionnus gu 'n do sgìtlùch iad ìad 
fèin ag iarraidh an doruis. 

12 Àgus thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadh a f/i'agad an so ? Do chliamhuin, 
agus do mhic, agus do nigheanan, agus ge 
b'e ni a ta agad sa' bhaile, thoir a mach iad 
as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mor an 
làthair an Tighearn ; agus chuir an Tigh- 
earna simie g'a sgrios. 

14 Agus chaidli Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamhnaibh, a phòs a ìùgheanan, 
agus thubhairt e, Eiribh, rachaibh a mach 
as an àite so, oir tha'n Tighearna gus am 
baile so a sgrios : Ach bha e mar neach a 
bha ri fanoid ann an sùili'oh a chleamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a' rahaduinn, 

lì 14 GENESIS. an sin ghreas nah-aingil Lot, agràdh, Eir- 
ich, gabh do bhean, agus do dhithis nigh- 
ean a ta'n so, air eagal gu'n sgriosar thu 
ann an aingidheachd a' hliaile. 

16 Agus 'nuair a bha e a' deanamh 
moille, an sin rug na daoine air lùimh air, 
agus air làimh air a mhnaoi, agus air làimh 
air a dlùthis nighean ; air do'n Tighearna 
bhi tròcaireach dha; agus thug iad a mach 
e, agus chuir iad e 'n taobh a muigh do'n 
bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Teich air son t'anama; na 
seall a'd' dhèigh, agus na stad sa' chòmli- 
nard uile : teich do'n t-sliabh, air eagal gu 
millear thu. 

18 AgnsthubhairtLotriu,Och ! nih-ann 
mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do shoirbhiseach 
deadh-ghean a'd' shùilibh, agtis mheudaidi 
thu do tliròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam a theasairginn : agus cha'n urr- 
ainn mise dol as do'n t-shabh, air eagal 
gu'n tig olc èigin orm, agus gu'm faigh mi 
oàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile udam fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus e beag ; 
leigear dhomh anis teicheadli an sud, (nacJi 
beag e?) agus bithidh m'anam beò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabh 
mi ri t'athchuinge san ni so mar an ceud- 
na, na , h sgrios mi 'm baile so, mu'n do 
labhair thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha 'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus an 
teid tlm'n sud : uime sin thugadli Soar mar 
ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an talamh, 
'nuair a chaidh Lot a steach do Shoar. 

24 An sin thug an TigJiearn air pronn- 
usc agus teine frasadh air Sodom agus air 
Gomorrah, a nuas o'n Tighearn as na 
nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus an 
còmhnard uile, agus uile luchd-àiteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an tal- 
amh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèigh o 'chul- 
aobh, agus dli'fhàs i 'na carragh salainn. 

27 Agus cliaidh Abraham suas moch sa' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair au Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus Go- 
morrah, agus air fearann a' chòmhnaird 
uile, agus chunnaic e, agus, feuch, chaidh 
deataiìi na tìre suas mar dheatach àmh- 
uinn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bailtean a' 
chòiuhnaird, an sin chuimhnieh Dia air 
Abràham, agus chuir e mach Lot à meadh- 
on an lèir-sgrios, 'nuair a sgrios e na bailt- 
ean anns an robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas à Soar, agus 
ghabh e còmhnuidh san t-sliabh, agus a 
dhithis nighean maille ris; oirbhaeagal air 
còmhnuidh ghabhail ann an Soar : agus 
ghabh e còmhnuidh ann an uaimh, e fèin 
agus a dliitliis nigliean. 

31 Agus thubliairt an tè bu shine ris an 
tè a b' òige, Tha ar n-athair sean, agus dia 
'n 'eil fear air an talamh gu teachd a steach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtlia na talmh- 
ainu uile. 

14 32 Thig, thugamaid air ar n-athair flon 
òl, agus luidheamaid maille ris, chum aa 
gu'n glèidh sinn sliochd o ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair fionòl air 
an oidhche sin : agus chaidh an tè bu shine 
steach, agus luidh i maille r'a h-athair; 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

34 Agus air an /à-màireach thubhairt an 
tè bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, luidh 
mise an raoir maille ri m' athair; thug- 
amaid air fìon òl an nochd mar an ceudna, 
agus theirig a steach, agus luidh maille 
ris, chum as gu'n glèidh sinn sliochd o ar 
n-athair. 

35 Agus thug iadair an athair fìonòl air 
an oidhche sin mar an ceudna : agus dh'èir- 
ich an tè a b'òige, agus luidh i maille ris, 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 Agus rug ari tè bu shine mac, agu3 
thug i Moab mar ainm air : is esan athair 
nam Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammi mar 
ainm air : is esan athair chloinn Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

AGUS dh'imich Abraham as a sin do'n 
tìr mu dheas, agus ghabli e còmh- 
nuidh eadar Cades agus Sur ; agus bha e 
air chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubliairt Abraham mu Sharah 
a bhean, ' Si mo phiuthar i : Agus chuir A- 
bimelech righ Gherair teackdaire uaith, 
agus ghabh e Sarah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann 
an aisfing san oidhche, agus thubhairt e ris, 
Feuch, is duine marbh tJiu air son na mnà 
a ghabh thu ; oir is bean duine eile i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelech am fagus 
d'i, agus thubhairt e, A Thighearna, am 
marbJi thu mar an ceudna cinneacii ion- 
ruic ? 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, ' Si mo 
phiuthar i ? agus thubhairt ise, eadhon ise 
fèin, ' Se mo bhràthair e : ann antreibhdliir- 
eas mo chridhe, agus ann an neo-cliionta 
mo làmh rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha fìos agam gur aim an treiblidhir- 
eas do chridJie a rinn thu so, agus clium 
mise mar an ceudna tliu o plieacachadli 
a'm' aghaidh : uime sin cha do leig mi leat 
beantainn rithe. 

7 A nis ma ta, thoir air a h-ais do'n duine 
a bliean ; oir is fàidh e, agus ni e urnuigh 
air do shon, agus bithidh tu beò : acli mur 
toir thu air a h-ais i, biodli fios agad gu'm 
faigli thu bàs gu cinnteach, thu fèin agus 
gac!i uile a'* leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch sa' 
mliaduinn, agns ghairm e a sheirbJiisich 
uile, agus dli'aithris e na nithe sin uile 
'nan èisdeachd ; agus bha eagal mòr air na 
daoine. 

9 An singhairm Abimelechair Abraham, 
agus thubhairt e ris, Ciod so a rinn thu 
oirnn ? agus ciod an eucoir a rinn mise ort, 
gu'n d'thug thu ormsa, agus air mo rìogli- CAIB. XXI. 15 ftchdpeacadh mòr? rinn thu gniomharan 
ormsa, nach bu chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abiinelech ri h-Abra- 
ham. CÌod a chunnaic thu, gu'u d'rinn thu 
an ni so ? 

11 Aeus thubhairt Abraham, A chionn 
gu'n d'thubhairt mi annam- fèin, Gu cimi- 
teach cha 'n 'eii eagal an Tighearna san ion- 
ad so ; agus marbhaidh iad mi air son mo 
mhnà. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhin mo 
phiuthar, nighean m'athar i, ach cha'n i 
nighean mo mhàthar : agus bha i again mar 
mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol air 
m'aineol o thigh m'athar, an sin thubhairt 
mi rithe, ' Se so do ehaoimhneas a nochdas 
tu dhoinhsa ; Anns gaeh àite d'an tig sinn, 
abairmum' thimchioll, 'Se mo bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, ag- 
us buar, agus òglaich, agus banoglaich, ag- 
us thug - e iad a dh' Abraham, agus thug e 
air a li-ais dha Sarah a bhean. 

15 AgTis thubhairt Abimelech, Feuch, 
tha m fhearaun fa d' chomhair ; gabh 
còmhnuidh far an taitneach leat. 

16 Agus ri Sarah thubhairt e, Feuch, 
thug mi mìle liGiin airgid do d' bhràthair : 
feuch, tha e dhuitse 'na chòmhdachadh sùl 
do gach uile a ta jnaille riut, agus maille 
ris gach uile : mar so fhuair i achmhasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigh ri Dia ; 
agus leighis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhanoglaich, agus rug iad clann. 

18 Oir dhruid an Tighearna suas gaeh 
bolg ann an teaghlach Abimeleich, air son 
Sharali mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn air Sa- 
rah mar a thubhairt e ; agus rinn an 
Tighearna do Sharah mar a labhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah toiTach, agus rc.g i 
mac do Abraham 'na shean aois, san àm 
shuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainm 
air a mhac a rugadh dha, a rug Sarah dha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Isaac 
a mhac, 'nuair a bha e ochd làithean a dh'- 
aois, mar dh'àithn Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadhna dh'- 
aois, 'nuair a rugadh a mhac Isaac dha. 

G Agms thubhairt Sarah, Thug Dia orm 
gàire dheanamh : agus gach neach a 
ehluinneas, ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri 
h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah cìoch do 
chloinn ? oir rug mi mac dha 'na shean 
aois. 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus chuir- 
eadh bhàrr na cìche e : Agus rmn Abra- 
ham cuirm mhòr san là an do chuireadli Is- 
aac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair na 
ban-Eiphìtich, a rug i dli'Abraham, ri fan- 
oid. 

10 Uime sin thubhairt i ri h-Abraham, 
Tiig a mach a' bhan-tràil] so, agus a mac ; 
oir cha bhi mac na ban-tràille so 'na oighre 
maiUe ri m' mhac-sa, eadhon ri h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro-dlioilgheasach ann 
an sùilibh Abrahaim, air son a mhic. 

12 Agus thubhairt Dia ri li-Ab'raham, 

10 I Na hiodh e doilgheasach a'd' shùilibh air 
son an ògauaich, agus air son do bhan- 
tràille : a thaobh gach ni a thubhairt Sarah 
riut, eisd r'a guth ; oir is ann an Isaac a 
dh'ainmichear dliuitse sliochd. 

13 Agus mai- an ceudna do mhac naban- 
tràille ni mise cinneach, do bhrìgh gur e do 
shliochd-sa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu 
moch sa' mhaduinn, agus ghabh e aran, ag- 
us searrag uisge, agus thug e sin do Hagar, 
agus chuir e aìr a gualainn e, agus an lean- 
abh ; agus chuir e air faìbh i : agus dliTm- 
ich i, agus chaidh i air seacharan am fàsach 
Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'nt-seair- 
aig ; agus thiig i an leanabh fuidh aon do 
na preasaibh. 

16 Agus (ih'fhalbh i, agus shuidh i sios 
f 'a chomhair, tamull maith uaith, mu tiiim- 
chioll urchuir saighde : oir thubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i f 'a 
chomhair, agus thog i suas a guth, agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich : 
agus gliairm aingeal Dè air Hagar o nèamh, 
agus thulihairt e rithe, Ciod a tha teachd 
riut, a Hagar ? Na biodh eagal ort ; om 
chuala Dia guth an òganaich far am bheil 
e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabh greim a'd' làimh dlieth, oir ni mise 
'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgail Dia a sùileau, agus 
clnmnaic i tobar uisge ; agus chaidli i, agus 
lìou i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus 
dh'fhàs e suas : ag*us ghabh e còmhnuidh 
san fhàsach, agus bha e 'na fhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am fàsach 
Pharain : agus ghabh a mhàthair bean da 
à tìr na h-Eiphit. 

22 Agussan àm sin fèin labhair Abime- 
lech, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh, ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia 
leat anns gach ni a ta thu a' deanamh. 

23 A nis uiine sin mionnaich dhomhsa 
air Dia, nach buin thu gu fealltach riumsa, 
no ri m' mhac, no ri mac mo mhic ; ach a 
rèir a' chaoimhneis a rinn mi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air 
chuairt. 

24 Agus thubhairt Ahraham, Bheir mi 
mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son tobair uisge, a thug seir- 
bhisich Abimeleich a mach le h-ainneart. 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'fhiòsrach mise cò rinn an gnìomh so : cha 
d'innis tlm fèin domh, agus cha mhò a 
chuala mi bheag m'a thimchioll ach an 
diugh. 

27 Agus ghahh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iad do Abimelech : ag- 
us rinn iad le chèile chomhcheangal. 

28 Agus chuir Abrahatn seachd uain 
bhoirionn do'n treud air leth leo fèin. 

29 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seaclid uain bhoirionn 
sin, a chuir thu air leth leo fe.in ? 

30 Agus thubiiairt e, Oir gabhaidh tu na 
seachd uain bhoiriomi sin o m' làimh ; 16 GENESIS. chuiu gu'm bi iad 'nam fianuis dhomhsa 
ga'n do chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm 
air an àite sin, do bnrìgh an sin gu'n d'thug 
iad am mionnau le cheile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aig 
Beer-seba : an sin dh'èirich Abimeleeh 
suas, agus Phichol àrd cheaunard a 
shluaigh, agus phill iad do thìr nain Philis- 
teach. 

33 Agus shuidhich Abraham doire 
ohraobh aig Beer-seba, agus ghairm e'n sin 
air ainm an Tighearn, an De shiorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann 
an tìr nam Philisteach mòran do làithibh. 

CAIB. XXTT. 

AGUS an dèigh nan nithe sin dhearbh 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim. Agus thubhairt e, Feuch, t'aa 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gahh a nis do 
mhac, t'aon mhac Isaac, a's ionmhuinn leat, 
agus rach do thìr Mhoriah, agus thoir suas 
an sin e mar thabhartas-loisgte air aon do 
na beanntaibh a dh'innseaì mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch sa' 
mhadumn, agus dh'uighimich e 'asal, agus 
ghabh e dithis d'a òganaich maille ris, agus 
a mhac Isaac ; agus sgoilt e fiodh air son an 
tabhartais-loisgte, agus dh'èirieh e suas, 
agus chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dha. 

4 A nis air an treas là thog Abrahara 
suas a shùilean, agu3 chunnaic e an t-àite 
fada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a òganaich 
Fanaibhse an so maille ris an asal, agus 
thèid mise agus an gille gu ruige sud, agus 
ni sinn aoradh, agus tlùg sinn a rìs d'ur 
n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh an tabh- 
artais-loisgte, agus chuir se e air muin a 
mliic Isaaic ; agus ghabh e 'na làimh au 
teine, agus an sgian : agus dh'imich iad le 
chèile cuideachd. 

7 Agus labhair Isaac r'a athair Abraham, 
agus thubhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'n so, a mhic. Agus 
thubhairt e, Feuch an teine agus am fiodh ; 
ach c'àit am bheil an t-uan air son tabhart- 
ais-loisgte ? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mlùc, uan dha fèin air son tabhartais- 
loisgte : Mar sin dh'imich iad ciùdeachd le 
chèile. , . 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh inms 
Dia dha, agus thog Abraham altair an sin, 
agus chuir e 'm fiodh an òrdugh ; agus 
cheangail e a mhac Isaac, agus chuir e air 
an altair e air uachdar an f hiodha. * 

10 Agus shin Abraham a ìnach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodli aingeal an Tighearna 
ris o nèamh, agus thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan, Feuch, 
thavaì'nso. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do lamh air 
a' ghille, agus na dean ni sambith air : oir 
à nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dè ort, 
do bhrìgh nach do chum thu do mliac, 
eadhon t'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
affus dh'amhairc e, agus feuch, reithe air 

16 a chùlaobh an sàs ann am preas air 'adh- 
aircean : agus chaidh Abrahàm, agus ghabh 
e an reithe, agus thug e suas e mar thabh- 
artas-loisgie an àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham Iehobhali-Iireh 
mar ainm air an àite sin : mar a theirear 
gus an là'n diugh, Ann an sliabh an Tigh- 
earna chithear e. 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna 
ri h-Abraham an dara uair o nòamli, 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin mhionn- 
aich mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n 
d'rinn thu an ni so, agus nach do ohurn thu 
uam do mhac, eadhon t'aon mhac ; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, ag- 
us gu'n dean mi do shliochd ro-lìonmhor 
eadkon mar reulta nèimh, agus mar an 
gaineamh, a ta air tràigìi na fairge : agu3 
sealbhaichidh do shlioclid geatadh an 
naimhdeàn ; 

18 Agus beannaichear ann ad sldiochd- 
sa uile chinnich na t-ibnìiainn, a cliionn 
gu'n d' èisd thu ri m' ghuth. 

^ 19 Mar sin phill A'oraham adh'ionnsuidh 
'òganacha ; agus dh'èirich iad suas, agus 
cliHÌdh iad cuideachd gu Beer-seba : agus 
ghabii Abraham còmhnuidh aig Becr-seba. 

20 Agus an dèigh nan nithe sin dh'inn- 
seadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Miìoah mar an ceudna mic do d' blu-àthai'r 
Nahor ; 

21 Husacheud-ghin,agus Buds abliràth- 
air, agus Cemael athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus Pil- 
das, agus Idiaph, agus Betuel. 

23 Agus glnn Befcuel Rebecah : an ochd- 
nar sin rug Milcah do Nahor, bràthair A- 
brahaim. 

24 Agus a leannan, d'am ò'ainm Reu- 
mah, rug ise mar an ceudna Tebah, agua 
Gaham, agus Tahas, agus Maachah. 

CAIB. XXIII. 

AGUS bìia Sarah beò ceud agus seachd 
bliadhnafichead; 6'ia^sobliadhnacha 
beatha Sharah. 

2 Agus ì'huair Sarah bàs ann an Ciriat- 
arba ; 'se sin Hebron ann an tìr Chanaain : 
Agus thàiuig Abraham a dlieanamh tuir- 
idh air son Sharah, agus a chaoidh air a 
son. 

3 Agus dli'èirich Abraham suas o làthair 
a mhairbh, agus labhair e ri mic Het, ag 
ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
maille ribh : thugaioh dhomh sealbh àit- 
adhlaic maille ribh, agus gu'n adhlaic mi 
mo mliarbh as mo sheailadh. 

5 Agus fhreagair nùc Het Abraham, ag 
ràdh ris, 

6 Eisd ruinne, mo thighearna : is uachd- 
aran cumhachdach thusa 'nar measg-ne ; 
ann an roghainn ar n-àiteachan-adhlaiCj 
adhlaic do mharbh : cha chum duine 'nar 
measgne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh 
adhlac ann. 

7 Agus dli'èirich Abraham suas, agus 
chrom se e fèin domhuinntir natìre, ead/i- 
on do mlùc Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill 
leibh gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
shealladh, èisdibh rium, agus laì)hraibh air 
mo shon ii h-Eplu-on mac Shohair ; CAIB. XXIV. 9 Chuui as gu'n toir e dhomh uaimh 
Mhaehpelah a ta aige, a ta ann an crìch 
'achaidh ; air son uiread airgid 's is fiu i, 
thugadh e dliomh i mar sheilbh àit-adhlaic 
'nur measgsa. 

10 Agus bha Ephron *na chòmhnuidh 
am nieasg chloinne Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an 
eisdeachd cloinne Het, eadhon gach neach 
a chaidh steach air geatadh a bhaile-san, 
ag ràdh, 

11 Na biodh e mar sin, mo thighearna, 
èisd rium : an t-achadh bheir mi dhuit, 
agus an uaimh a ta ann, bheir mi dhuit i ; 
aun an làthair nihac mo dhaoine bheir mi 
dhuit i : adldaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin sìos an 
làlhair muinntir na tire. 

13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tìre, ag ràdh, Acli 
ma bheir thu seachad i, guidheam ort, èisd 
rium : bheir mi dliuit airgiod air son an 
achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh mi 
mo mharbh an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium : is fiu an 
t-achadli ceithir cheud secel airgid ; ciod 
Bin eadar mise agus thusa ? uime sin adh- 
laic. do mharbh. 

16 Agus dh èisd Abraham ri h-Ephron, 
agus thomhais Abraham do Enhron an 
t-airgiod, a dh'ainmich e ann an èisdeachd 
mhac Het, ceithir cheud secel airgid, a 
ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, a bha 
ann am Machpelah, a bha fa chomhair 
Mliamre, an t-achadh, agus anuaimh a bh' 
ann, agus gach craobh a bha san achadh, a 
bha 'na chrìch uile mu'n cuairt, 

18 Daingean do Abraham mar sheilbh, 
ann an làthair cloinne Het, am fianuis gach 
neach a chaiah steach air geatadh a bhaile- 
san. 

19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic Abra- 
ham Sarah a bhean, ann an uaimh achaidli 
Mhachpelah, fa chomhair Mhamre : is e 
sin Hebron ann an tlr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, daingean do Abraham, 
mar sheilbh àit-adhlaic, le mic Het. 

CAIB. XXIV. 

AGUS bha Abraham seaii,agus air teachd 
gu h-aois mhòir, agus bneannaich an 
Tighearn Abraham anns na h-uile nithihh. 

2 Agus thubhairt Abraham r'a sheir.- 
bhiseach bu shine 'na thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidh- 
eam ort, do làmh fo m' shliasaid ; 

3 Agus bbeir mi ort mionnachadh air an 
Tighearna, Dianèimh, agus Dia natalmh- 
ainn, nach gabh thu bean do m' mhac do 
nigheanaibh nan Canaanach, am measg am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : 

4 Ach thèid thu do m' dhùthaich fèin, 
agus a chum mo luchd-dàimh, agus gabh- 
aidh tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, 
Ma's e 's nach bi a' bhean toileach air mis' 
a leantuinn do'n tìr so, an èigin dhomh do 
mhac a thoirt àir 'ais a rìs do'n tir as an 
d'thàinig thu ? 

17 6 Agus thubhairt Abraham ris, Thoir an 
ro-aiie nach toir thu mo mhac an sin a 
rìs. 

7 An Tighearna, Dianèimh, a tliug mise 
o thigh m'athar, agus o thìr mo dhiisean, 
agus a labhair rium, agus a mhionnaich 
dhomh, ag ràdh, Do d' shliochd bheir mi 
am fearann so ; cuiridh esan 'aingeal fèin 
romhad, agus gabhaidli tu bean do m' 
mhac as a sin. 

8 Agus mur bi a' bhean toileach air thu- 
sa a leantuinn, an sin bithidli tu saor o m 
mliionnaibh so : a mhàin na toir mo mhac 
an sin a rìs. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agus 
mhionnaich e dha thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmhail do chàmhalan a mhaighstir, agus 
dh'fhalbli e ; oir bha maoin a mhaighstir 
uile aige f 'a làimh : Agus dh'eirich e, ag- 
us chaidli e gu Mesopotamia, gu baile Na- 
hoir. 

1 1 Agus thug e air na càmhail an glùn a 
lùbadh an taobh a muigh do'n bhaile, 
làimh ri tobar uisge, mu thràth feasgair, 
eadhon mu'n àm an tèid mnài a mach a 
tharruing uisge. 

12 Agus thubhairt e, O Thighearna, Dhè 
mo mhaighstir Abrahaim, deònaich gu'n 
soirbhich leamsa an diugh, agus nochd 
caoimhneas do m' mhaighstir Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh an so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig nigh- 
eana muinntir a' bhaile mach a tharruing 
uisge. 

14 Agus tachaireadh e, a' mhaighdean 
ris an abair mise, Leig sìos, guidheam ort, 
do shoitheach, chum s gu'n òl mi ; agus 
their ise, Ol, agus bheir mise deoch do d' 
chàmhail mar an ceudna : gu ma h-ì sin 
fein a dh'òrduich thu do d' sheirbhiseach 
Isaac : agus le sin bithidli fios agam gu'n 
do nochd thu caoimhneas do m' mhaigh- 
stir. 

15 Agus mun do sguir e dolabhairt, feuch, 
thàinig Rebecah a mach, a rugadh do Bhe- 
tuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, bràthar 
Abrahaim ; agus a soitheach air a gual- 
ainn. 

16 Agus bha a' chailin ro-mhaiseach ri 
amharc oirre, òigh ; agus cha b' aithne do 
fliear riamh i -. agus chaidh i sìos do'n 
tobar, agus lìon i a soitheach, agus thàinig 
i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'na coinn- 
eamli, agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidheam ort, beaganuisg' òl as doshoith- 
each. 

18 Agus thubhairt i, Ol, mo thighearna: 
agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a soith- 
each air a làimh, agus thug i dha deoch. 

19 Agus an deigh dh'i deoch a thoirt da, 
thubhairt i, Tairngidli mi uisge air son do 
chàmhal mar an ceudna, gus an sguiriad a 
dli'òl. 

20 Agus glireas i oirre, agus dh'fhal- 
mhuich i a soitheach san amar, agus ruith 
i rìs do'n tobar a tharruing uisge ; agus 
thai-ruing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus bha'n duine ag amharc le h- 
ionganfas oirre, agvsix' fantuinn 'nathosd, 
a dh'f heuchainn ah d'thug, no nach d'thug, 

B 2 18 GENESIS. an Tighearn air a thurus soirbheachadh 
leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail a 
dh'òl, an sin ghabh an duine cluas-fhàinne 
òir, san robh leth seceil a chudthrom, agus 
dà làmh-fhail air son a làmh, san robh 
deich seceil òir a chudthrom. 

23 Agus thabhairt e, Cò d'an nighean 
thu ? innis dhomh, guidheam ort : am Sjheiì 
ann an tigh t'athar àite dhuinn gu tàmh a 
ghabhail ann ? 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise nighean 
Bhetueil, rahic Mhilcah, a rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
againne araon conlach, agus innlinn gu 
leòr, agus àite gu tàmh a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fein sìos, ag- 
us rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, nach do bhuin a thròcair agus 
'f hìrinn o m' mhaighstir : air dhomlisa bhi 
san t-slighe, stiùir an Tighearna mi gu 
tigh bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do mhuinntir tighe a 
màthar. 

29 Agus bha bràthair aig Rebecah, d'am 
b'ainm Laban : agus ruith Laban a dh'ionn- 
suidh an duine a mach chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' chluas- 
fhàinne, agus na làmh-fhailean air làmhan 
a pheathar, agus 'nuair a chual' e briathra 
Rebecah a pheathar, ag ràdh, Mar so labh- 
air an duine rium ; an sin thàinig e dh'ioun- 
suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh 
ris na càmhail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, thu- 
sa ta beannaichte o'n Tighearna ; c'uime 
sheasas tu a muigh ? oir dh'ulluich mise an 
tigh, agus àite do na càmhail. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'flmasgail e na càmhail, agus thug e 
seachd conlach agus innlinn air son nan 
càmhal, agus uisge e dh'ionnlad a chos, ag- 
us cosan nan daoine a bha maille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air a bheul- 
aobh gu itheadh : ach thubhairt e, Cha 'n 
ith mi, gus an innis mi mo ghnothuch. 
Agus thubhairt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbhis- 
each Abrahaim ; 

35 Agus bheannaich an Tighearna mo 
mhaighstir gu mòr, agus tlia e air fàs 
cumhachdach : agus thug e dha caoraich, 
agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus òg- 
laich agus banoglaich, agus càmhail agus 
asail ; 

36 Agus rug Sarah, bean mo mhaighstir, 
raac do m' mhaighstir 'na sean aois ; agus 
thug e dhasan gach ni a bh' aige ; 

37 Agus thug mo mhaighstir ormsa mo 
mluonnan a thoirt, ag ràdn, Cha ghabh thu 
bean do m' mhac do nigheanaibh nan Ca- 
naanach, muinntir a tha mise a chòmh- 
nuidh 'nam fearann : 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar, agus a dh'ionnsuidh mo dhilsean, 
agus gabhaidli tu bean do m' mhac. 

39 Agus thnbhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamh nach lean a' bhean mi : 

40 Agus thubhairt esan rium, Cuiridh an 
Tighearn, an làthair an do ghluais mise, 'aingeal fèin leat, agus soirbhicliidli e do 
thurus ; agus gabhaidh tu bean do m' mhac 

m' dhilsibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a thig thu chum mo dhil- 
sean ; agus mur toir iad dhuit bean, an sin 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

42 Agus thàinig mi'n diugh chum an 
tobair, agus thubitairt mi, O Thighearna, 
Dhè mo rahaighbtir Abrahaim, mashoirbh- 
icheas tu nis mo thurus air am bheil mi 'g 
imeachd ; 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh làimh ris 
an tobar uisge ; agus 'nuair a thig a' 
mhaighdean a mach a tharruing uìs;:p, ag- 
us a their mi rithe, Thoir dhomh, giu'dheam 
ort, beagan uisge ri òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise-rìum, Ol thu fèin, ag- 
us tairngidh miso mar an ceudna do 
d'cliàmhail : gu ma h-i sin fèin a' bhean a 
dh'òrduich an Tighearna do mhac mo 
mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir mi do labhairt 
a'm' chridhe, feuch, thàinig Rebecah a 
mach, agus a soitheach air a gualainn ; ag- 
us chaidh i sìos do'n tobar, agus tharruing 

1 uisge: Agus thubhairt mi rithe, Thoir 
dhomh deoch, guidheam ort : 

46 Agais ghreas i oirre, agus leig i sìos a 
soitheach o 'gualainn, agus thubhairt i, Ol, 
agus bheir mi deoch do d' chàmhail mar an 
ceudna : agus dh' òl mi, agus thug i air na 
càmhail òl mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich mi dliith, agus 
thubhairt mi, Cò d'an nighean thusa ? Ag- 
us t'nubhairt ise, Is mi nigliean Bhetueil, 
mhic Nahoir, a rug Miicah dha : Agus chuir 
mi a' chluas-fhàinne air a h-aghaidh, agus 
na làmh-f hailean air a 'àmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agu3 
rinn mi aoradh do'n Tighearna, agus 
bheannaich mi an Tighearna, Dia mo 
mhaighstir Abrahaim, a threòraich mi san 
t-s!ig-Tie cheart, a ghabhail nighinn bràthar 
mo mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu fìrinneach ri m' 
mhaighstir, innsibh clhomh ; agus mur buin, 
innsibh dliomh ; chum as gu'n tionndaidh 
mi dh'ionnsuidh na làimhe deise, no na 
làimlie ciìthe. 

50 An sin fhreagair Laban agus Betuel, 
agu3 thubhairt iad, ' S ann o'n Tighearna 
thàinig an ni so : cha'n uiTainn sinne olc 
no maith a ràdh riut. 

51 Feuch, tha Rebecah a'd' làthair, gabh 
i, agus imich ; agus biodh i 'na mnaoi aig 
mac do mhaighstir, mar a labhair an Tigh- 
earna. 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach A- 
brahaim am briathra, chrom se e fèin gu 
làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a làthair 
seudan airgid agus seudan òir, agus eudach, 
agus thug e iad do Rebecah : tlmg e mar 
an ceudna nithe luachmhor d'a bràthair 
agus d'a màthair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e fèin 
agus na daoine a bha maille ris, agus dli'- 
fhan iad rè na h-oidhche : agus dh'èirich 
iad sa' mhaduinn; agus thubhaìrt esan, 
Cuiribh air falbh im dh'ionnsuidh mo 
mhaighstir. CAIB. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthair, Fanadh a' mhaighdean maille 
ruinne air a' chuid a's lugha deich làithean ; 
'na dhèigh sin falbhaidh i. 

5G Agus thubhairt e riu, Na cuiribh 
moille orm, oir shoirbhich an Tighearna 
mo thurus : cuiribh air falbh mi, chum 
gu'n tèid mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh sinn 
air a' mhaighdinu, agus liosraichidh sinn 
d'a beul fèin. 

53 Agus ghairm iad air Rebecah, agus 
thubhairt iad rithe, An tèid thu leis an 
duine so ? Agus thubhairt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Rebecah, am 
piuthar, agus a banaltrum, agus seirbhis- 
eaeh Abraliaim, agus a dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, agus 
thubhairt iad rithe, ' S tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mhàthair mhìlte do mhuillionaibh ; ag- 
us sealbhaicheadh do shliochd geata na 
muinutir sin le 'm fuathach iad. 

61 Agus dh'èirich Rebecah, agus amaigh- 
deanan, agus mharcaich iad air na càmhail, 
agus lean iad an duine : agus ghabh an 
seirbhiseach Rebecah, agus dlifhalbh e 
roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o shlighe an 
tobair Lahai-roi ; oir bha e chòmhnuidh 
ean tìr mu dheas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd- 
smuaineachadh san fhaiche air feasgar : 
agus thog e suas a shùilean, agus chunnaic 
e, agus, feuch, bha na càmhail a' tighinn. 

64 Agus thog Rebecah suas a sùilean, 
agus 'nuair a chunnaic i Isaac, theiring i 
bhàrr a' chàmhail. 

65 Agus thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e'n duine so a ta sràid-imeachd san 
f haiche g' ar coinneachadh ? Agus thubh- 
airt an seirbliiseach, ' S e mo mhaighstir a 
th'ann : an sin ghabh i gnùis-bhrat, agus 
chòmhdaich si i fèin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach do Isaac 
na h-uile nithe a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth Sharah a 
mhàthar, agus ghabh e Rebecah, agus bha i 
aige 'na mnaoi ; agus ghràdhaich e i : agus 
fhuair Isaac sòlas an dèigh bàis a mhàth- 
ar. 

CAIB. XXV. 

AN sin ghabh Abraham bean a rìs, d'am 
b' ainm Ceturah. 
2 Agus rug i dha Simran, agus Iocsan, 
agus Medan, agus Midian, agus Isbac, agus 
Suah. 

- 3 Agus ghin Iocsan Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain ; Ephah, agus Eph- 
er, agus Hanoch, agus Abidah, agus Eldaah : 
b' iad sin uile mic Cheturah. 

5 Agus tliug Abraham gach ni a bh' aige 
do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bha aig A- 
braliam, thug - Abraham tiodhlaca; agus 
chuir e air faìbh iad o 'mhac Isaac, 'nuair 
a bha e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, 
do thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadhnaeha 
beatha Abrahaim a bha e beò ; ceud agus 
tri nchead, agus cùig bliadhna deug. 

19 XXV. 19 

8 An sin thug Abraham suas an deò, ag- 
us fhuair e bàs ann an deadh shean aois, 
'na sheann duine, agus làn do bhliad/tnaibh ; 
agus chruinnicheadh e chum a mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus Is- 
mael e ann an uaimh Mhachpe'ah, ann an 
achadh Epliroin, mhic Shohair an Hitich, 
a ta fa chomhair Mhamre ; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham 
o mhic Het : ann an sin dh'adhlaiceadh A- 
braham, agus Sarah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac : agus ghabh 
Isaac còmhnuidh làimh ri tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin gineaìaich Ismaeil, 
mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan-Ei- 
phiteach, banoglach Sharah, do Abra- 
ham. 

13 Agns?* iadsinainmeana mhaclsmaeil, 
'nan aìnmeanaibh, a rèir an ginealacha : 
ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot; agus Cedar, 
agus Adbeel, agus Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Naphis, ag- 
us Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmeana 'nam bailtibh, agus 'nan 
daingneachaibh ; dà cheannard deug a rèir 
am nneacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha beatha Is- 
maeil, ceud agus seachd bliadlma deug 'ar 
fliichead : agus thug e suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhi- 
lah gu ruig Sur, a ta fa chomhair na h-Ei- 
phit, mar a thèid thu gu h-Asiria. Aa 
làthair a bhràithrean uile fhuair e bàs. 

19 Agusw iad sin ginealaich Isaac, mhic 
Abraliaim : Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fiiichead bliadhna 
dh'aois 'nuair a ghabh e Rebecah, nighean 
Bhetueil, an t-Siriaich o Phadan-aram, 
piuthar Labain an t-Siriaich, dlia fèin 'na 
mnaoi . 

21 Agus ghuidh Isaac an Tighearna air 
son amimà, a chionn gu'n robh i neo-thorr- 
aeh : agus dh'èisd an Tighearna ris, agus 
dh'fhàs Rebecah a bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlann a' coimh-ghleac- 
adh an taobli a stigh dh'i : agus thubhairt 
ise, Ma ta chùis mar sin, c'ar son a tha mi 
mar so ? Agus chaidh i a dh'fhiosrachadh 
do'n Tighearna. 

23 Agus thubiiairt an Tighearna rithe, 
TJia dà chinneach a'd' bholg, agus bitlùdli 
dà shluagh air an sgaradh o t'innibh : agus 
bithidh aon sluagh dJiiubh so ni's treise na 
'n sluagh eile ; agus ni esan a's sine seirbhis 
dhasan a's òige. 

24 Agus 'nuair a choimhlionadh a làith- 
ean gu bi air a h-aisead, feuch, bha leth- 
aona 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin a mach 
dearg, is e uile mar flialluinn mhoìaich : 
agus thug iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin tliàinig a bhràth- 
air a mach, agus greim aig a làimh do shàil 
Esau; agus thugadh lacob mar ainm air : 
agus bha Isaac tri tichead bliadhna dli' aoia, 
'nuair a rugadh iad. 

27 Agus dh'fhàs na gillean : agus bha 20 GENESIS. Esau 'na shealgair seòlta, 'na fhear mach- 
arach; agus bìia Iacob 'na dhuine coimh- 
lionta, a gabhail còmhnuidh am bùth- 
aibb. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a chionn 
gu'n d'ith e d'a shithinn ; ach ghràdhaich 
Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob hrochan : agus 
thàinig Esau o'n mhachair, agus e fann. 

30 Aeus thubhairt Esau ri Iacob, Leig 
dhomh itheadh, guidheam ort, do'n blirorh- 
an dhearg sin fein ; oir tha mi fann : uime 
Bin thugadh Edom rnar ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reic rium an 
diugh clo chòir-bhreithe. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, tha mi 
dlùth do'n bhàs ; agus ciod an tairblie a 
tha sa' chòir-bhreithe so dhomhsa ? 

33 Agus thubhairt Iacob, "Nlionnakh 
dhomhsa an diugh ; agus mhionnaich e 
dha : agus reic e a chòir-bhreithe ri Iacob. 

34 An sin thug Iacob do Esau aran, ag- 
us brochan do ghall-pheasair ; agas dh' ith e, 
agus dh'òl e, agus dh'èirich e, agus dh'- 
fhalbh e roimhe : mar so rinn Esau dìmeas 
air a chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta san tìr a bharrachd air 
a' cheud ghorta a bha ann an làithibh 
Abrahaim : agus chaidh Isaac gu Abimel- 
ecli righ nam Philisteach, do Glierar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
dha, agus thubhairt e. Na racli sìos do'n Ei- 
phit : gabh còmhnuidh anns an tìr a dh'- 
ìnnseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tìr so, agus bithidh 
mise maille riut, agus beannaichidh mi thu : 
oir dhuitse, agus ao d' shliochd, bheir mise 
na duthchanna sin u',1 % agus coimhlionaidh 
mi na mionnan a mhionnaich mi do t'ath- 
air Abraham : 

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs lìon- 
mhor mar reulta nèimh, agus bheir mi do 
d' shliochd na dùthchanna sin uile: agus 
beannaichear ann ad sliliochd-sa uile chinn- 
ich na talmhainn ; 

5 Do bhrìgh gu'n d'èisd Abraham ri m' 
ghuth, agus gu'n do ghlèidh e m'iarrtus, 
m' àitheanta, m'orduighean, agus mo lagh- 
anna. 

6 Agus ghabh Isaac còmluiuidh ann an 
Gerar. 

7 Agus dli'fhiosraich daoine an àite 
dheth m'a mhnaoi; agus thubhairt e, 'Si 
mo phiuthar i : oir bha eagal air a ràdh, 
' Si mo bhean i ; air eagal, ars' esan, gu'm 
marbhadh daoine an àite mi air son Re- 
becah, do bhrìgh gu'?t robh i maiseach ri 
amharc oirre. 

8 Agus 'nuair abha e aimsirfliad an sin, 
eheall Abimeleoh righ nam Philisteaeh a 
mach air uinneig, agus chunnaic e, agus, 
feuch, bha Isaac a' sùgradh r'a mhnaoi Re- 
becah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, ag- 
us thubhairt e, Feuch, gu cinnteach '* i do 
bhean i : agus cionnus a thubhairt thu, Si 
mo phiuthar i ? agus thubhairt Isaac ris, A 
chionn gu'n d* thùbhairt mi, Air eagal gu'm 
bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod e so 
arinn thu oirnn? dh'fheudadh a h-aon do'n t-sluagh luidhe le d' mhnaoi, agu« 
bhcireadh tu cionta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris 
an duine so, nò r'a mhnaoi, gu cinnteach 
cuirear gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tir sin, 
agus flmair e sa' bhliadhna sin fèin a' cheud 
uiread 's a chuir e, agus bheannaich an 
Tighearn e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agu3 
diaidh e air aghaidh, agus dli'fliàs e, gus an 
rohh e ro-mhor : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, aans 
sealbh cruidh, agus mòran sheirblùseach. 
Agus ghabh na Philistich farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistich suas na to- 
bair uile achladhaich seirbhisich 'athar, ann 
an làithibh Abrahaim 'athar, agns lìon iad 
le h-ùir iad. 

1G Agus thubhairt Abimelechri h-Isaac, 
Imich uainne; oir is cumhachdaiche thu 
gu mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, agus 
shuidhich & a bhùth ann an gleann Gherair, 
agus ghabh e còmhnuidh an sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìs na tobair 
uisge, a chladhaicheadh ann an làithibh A- 
brahaim 'athar ; oir dliùin na Philistich 
suas iad an dèigh bàis Abrahaim: agus 
thtig c ainmean orra a rèir nan aium a tliug 
'athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic sa' 
ghleann, agus fhuair iad an sin tobar fior- 
uisge. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair con- 
sachadli ri buachaillean Isaaic, ag ràdh, Js 
leinne an t-uisge : agus thugeEsec mar 
ainm air an tobar, a clùonn gu'n d'rinn iad 
consachadli ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad consachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar ainm air. 

22 Agus chaidh e imrich as a sin, agus 
ehladhaich e tobar eile ; agus cha d'rinn 
iad consachadh uime sin : aeus thug e Re- 
hobot mar ainm air ; agus thubhairt e, Oir 
thug an Tighearn^a nis farsuinneachd 
dhunin; agus fàsaidh sinn lìonmhor san 
tìr. 

23 Agus chaidh e suas as a sin gu Beer- 
seba. 

24 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
da san oidhche sin fèin, agus thubhairt e, 
Is mise Dia Abrahaim t'athar ; na biodh 
eagal ort, oir a ta mise maille riut, agus 
beannaichidh mi thu, agus ni mi do shliochd 
lìonmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 
haim. 

25 Agus thog e altair an sin, agus ghairm 
e air ainm an Pighearn, agus shuidhich e 
an sin a bhùth : agus chladlxaich seirbhis- 
ich Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimelech d'a ionn- 
suidh o Gherar, agus a charaid Ahudsat, 
agus Phichol àrd cheannard a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheìl 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairtiadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh an Tighearna leat ; 
agus thubhairt sinn, Biodh a nis mionnan CAIB. XXVII. 21 oadaruinn, eadhon eadar sinne agus thusa, 
agus deanamaid coiniheheangal riut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam bith, 
mar nach do bhean sinue riutsa, agus mar 
nach do rinnsinnni sambithort achmaith, 
agus a cliuir sinn uainn thu an sìth : Tha 
thusa nis air do bheannachadli leis an Tigh- 
earna. 

30 Agns rinne dlioibh.cuirm, ag-usdh'itli 
agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch sa' mha- 
duinn, agus nihionnaich iad d'achèile : ag- 
us chuir Isaac air falbh iad, agus dh'imich 
iad uaith au sìth. 

32 Ag-us air an là sin fèin thàinig seirbhis- 
ich Isaaic, agus dh'innis iad dlia mu tlùm- 
rhioll an tobair a chladhaich iad, agus thu- 
bhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air : uime 
sin is e Beer-seba ainm a' bhaile sin gus an 
là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà fhichead bliadhna 
dh'aois ; agus ghabh e mar mhnaoi Iudit, 
nighean Biieeri an Hitieh, agus Basemat 
nighean Eloin an Hitich : 

35 Agus bha iad sin 'nam briseadh-cridhe 
do Isaac agus do Rebeeah. 

CAIB. XXVII. 

AGUS 'nuairabhalsaacairfàs sean,ag- 
us a bha a shùilean dall, air chor as 
nach faiceadh e, ghairm e air Esau a mhac 
bu shine, agus thubhairt e ris, A mhic : ag- 
us thubhairt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean : cha'n 'eil fios agam air latha 
mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheani ort, gabh t'airm, 
do bholg-shaighead agus do bhogha, agus 
falbh a mach do'n nihachair, agus sealg- 
dliomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmliuinn leam, agus tlioir a m'ionnsuidh 
e, agus gu'n ith mi ; chum as gu'm beann- 
aich m'anam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a lahhair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidh E^au 
do'n mhachair a shealg sitlùnn, gu toirt d'a 
ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac Iacob, 
ag ràdh, Feuch, chuala mi t'athair a'labh- 
airt ri h-Esau do bhràthair, ag ràdìi, 

7 Thoir a m' ionnsuidli sithionn, agus 
dean biadh blasda cliiomh, agus gu'n ith mi, 
agus gu'm beannaich mi thu an làthair an 
Tigheama, roimh mo bliàs. 

8 A nis uime sin, a mliic, èisd ri m' 
ghuth, a reir an ni a ta mi ag àithneadh 
dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an treuda, 
agus thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheadh 
mheann do na gabhraibh ; agus ni mise iad 
'nam biadh blasda air son t'athar, mar is 
ionmhuinn leis : 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh t'athar 
e, agus gu'n ith e, chum as gu'm beannaich 
e thu roimh a bhàs. 

11 Agus thubhairt Iacob ri Rebecah a 
mhàtha;r, Feuch, tha Esau mo bhràtliair 
#'na dhuine molach, agus mise a'm' dliuine 
lom. 

12 Ma s e's gu n laimhsich m'athair mi, 
an sin measar mi leis naar neach leis am b'àiil a mhealladh; agus bheir mi mallachadh 
orm fèin, agus clia bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthair ris, Orm- 
sa bitheadh do mhallachadh, a mhic; a 
mhàin èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir a 
m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, agus glilac e iad, 
agus tlmg e iad a dli'ionusuidh a mhàthar. 
agus rinn a mhàthair biadli blasda, mar a 
b'ionmhuinn le 'atliair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudach taitneach 
Esau a mic bu shine, a bh'aice san tigh ; 
agus chuir i e air Iacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann nan 
gabhar air a làmhau, agus air luimo a 
mhuineil. 

17 Agus thug i am biadh blasda, agus 
au t-aran a dheasaich i, do làimh a mic la- 
coib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'athar, 
agus thubhairt e, Athair : agus thubhairfc 
esan, Feuch, tha mi 'n so ; cq thusa, a 
mhic ? 

19 Agus thubhairt Iacob r'a athair, Is 
mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a 
dh'iarr thu orm : èirich, guidheam ort, 
suidh agus ith do m' shithinn, chum as 
gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, Cionn- 
us a fhuair thu i cho luath, a mhic ? agus 
thubhairt esan, A chionn gu'n do chuir an 
Tighearna do Dliia a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac ri Iacob, Thig 
am fagus a nis, agus gu'n laimhsich mi thu, 
a mhic, an tuta fèiu mo mhac Esau, no 
nach tu. 

22 Ag'us chaidh Iacob am fagus d'a athair 
Isaac, agus laimhsich se e ; agais thubhairt 
e, ' Se 'n guth guth Iacoib, ach is iad na 
làmhan làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aitlmich se e, a chionn 
gu'n robh a làmhan molach, mar làmhan 
Esau a bhràthar : mar sin bheannaich 
se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin mo 
mhac Esau? agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Agus thubhairt e, l'hoir am fagus 
domh e, agus ithidli mi do shithinn mo 
mhic, chum as gu'm beannaich m'anam 
thu. -Agus thug e 'm fagus da e, agus dh'- 
ith e ; agus thug e d'a ionnsuidh fìon, a"-- 
usdh'òle. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac ris, Thig 
am fagus a nis, agus pòg mi, a mhic. 

27 Agus tliàinig e'm iagus, agus phòg se 
e : agus dli'fhairich e boladh 'eudaich ; ag- 
us blieannaich se e, agusthubhairt e, Feuch, 
tha fàile mo mhic mar fhàile fearainn, a 
blieannaich an Tighearna. 

28 Uime sin gu'n tugadh Dia dhuit do 
dhrùchd nèimh, agus do reamhrachd na 
talmhainn, agus pailteas arbhair agus 
fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dliuit, aa-us 
strìochdadh ciniùch dhuit ; bi d' uachd- 
aran air do bhràithribh, agus cromadh mic 
do mhàthar sìos duit : maflaichte gu'n robh 
gach neach a mhallaicheas thu, agus beann- 
aichte gu'n robh gach neach a bheannaicli- 
eas thu. 

30 Agus cho luath agus a sguir Isaac do 
bheannachadh Iacoib, 'nuair bu ghann a 
bha Iacob ah- doi a mach fathast à làthair 22 GENESIS. Isaaic 'athar, thàinig e bhràthair Esau o 
'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dh'ionnsuidh 'athar e ; 
agus thubhairt e r'a athair, Eireadh m'ath- 
air, agus itheadh e do shithinn a mhic, 
chum gu'm beannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thusa ? agus thubliairt esan, Is mi do mhac, 
do cheud-ghin, Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaac le ball-cbrith 
anabarraich, agus thubhairt e, Cò, c'àite 'm 
bheil esan a ghlac sithionn, agus a thug i 
m'ionnsuidh, agus dh'ith mi do'n iomlan 
mun d'tliàinig thusa ? agus bheannaich mi 
e, seadh, agus beannaiclite bithidh e. 

34 'Nuair achual' Esau briathran 'athar, 
ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro-shearbh ; 
agus thubhairt e r'a athair, Beannaich mise, 
eadhon mise mar an ceudna, O athair. 

35 Agus thubhairt e, Thàinig do bhràth- 
air le ceilg, agus thug e leis do bheannach- 
adh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach ceart a 
thugadh Iacob mar ainm air ? oir thàinig e 
fodharo an dà uair so : thug e leis mo chòir- 
bhreithe ; agus, feuch, a nis thug e leis mo 
bheannachadh. Agus thubhairt e, Nach 
do gldèidh thu dhomhsa beannachadh ? 

37 Agus flireagair Isaac, agus thubhairt 
e ri h-Esau, Feuch, rinn mi e 'na uachdar- 
an ort, agus a bliràithreanuile thug mi dha 
mar sheirbhisich ; agus le h-arbhar agus le 
fìon chum mi suas e : agus dliuitse ciod a 
nis a ni mi, a rahic ? 

38 Agus thubhairt Esaur'a athair, Nach 
'eil agad ach aon bheannachadh, athair? 
beannaich mise, eadhon mise mar an ceud- 
na, O athair. Agus thog Esau suas a ghuth, 
agus ghuil e. 

39 Agus fhreagair Isaac 'athair, agus 
thubhairt e ris, Feuch, ann an reamhrachd 
na talmhainn bithidh do chòmhnuidh, ag- 
us ann an drùchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh thig thu beò, 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis : agus 
'nuair a bhios an uachdaranachd agad, an 
bin brisidh tu a ehuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'fhuathaich Esau Iacob air 
son a' bheannachaidh leis an do bheannaich 
'athair e : agus thubhairt Esau 'na chridhe, 
Tlia làithean a' bhròin air son m'athar am 
fagus, agus an sin marbhaidh mi mo bhràth- 
air Iacob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah briath- 
ran Esau a mic bu shine, agus chuir i 
teachdaire uaithe, agus ghahm i air Iacob 
a mac a b'òige, agus thubhairt i ris, Feuch, 
tha do bhràthair Esau toirt comhfhurtachd 
dha fèin a' d' thaobhsa, a' cur roimhe do 
mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth ; agus èirich, teich a dh'ionnsuidh 
mo bliràthar Labain do Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille ris beagan do 
làithibh, gus an tionndaidh fraoch feirge do 
bhràthar ; 

45 Gus an tionndaidh corruich do bhràth- 
ar uait, agus gu'n dìchuimhnich e na rinn 
thu air : an sin cuiridh mise fìos, agus bheir 
mi as a sin thu. C'ar son a chajJLlinn le 
chèile sibh ann an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah ri h-Isaac, 

22 {i Tlia mi sgìth do m' bheatha air son nigh- 
eana Het : ma ghabhas Iacob bean do nigh- 
eanaibh Het, mar iadsan a ta do nighean- 
aibh na dùthcha, ciod am maith a ni mo 
bheatha dhomhsa ? 

CAIB. XXVIII. 

AGUS ghairm Isaac air lacob, agus 
bheannaich se e, agus dh'àithn e dha, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu bean 
do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich, iraich do Piiadan-aram, do thigh 
Bhetueil athar do mhàthar, agus gnbh 
dliuit fèin as a sin bean do nigheanaibh La- 
bain, bràtliar do mhàthar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh e 
sìolmhor thu, agus gu tugadh e ort fàs hon- 
mhor, air chor as gu'm bi tlm a'd' chomh- 
chruinneachadh chinneach : 

4 Agus gu tugadh e dhuit beannachadh 
Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
maille riut; chum gu'n sealbhaieh thu am 
fearann anns am bheil thu a'd' choigreach, 
a thug Dia do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh Iacob, agus 
chaidh e do Phadan-aram, gu Laban, mac 
Bhetueil an t-Siriaich, bràthair Kebecah, 
màthar Iacoib agus Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac Iacob, agus gu'n do chuir 
e air falbh e do Phadan-aram, a ghabhail 
mnà dha fèin as a sin ; agus nuair a 
bheannaich se e, gu'n d' thug e àithne dha, 
ag ràdh, Cha ghabh thu bean do nighean- 
aibh Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd Iacob r'a athair, agus 
r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh e do 
Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheana Chanaain r'aathair Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh Is- 
maeil, agus ghabh e Mahalat nighean Is- 
maei' mliic Abrahaim, piuthar Nebaioit, 
dha fèin mar mhnaoi a thuilleadh air na 
mnàibh a bh'aige. 

10 Agus chaidh Iacob a mach o Bheer- 
seba, agus chaidli e gu Haran. 

11 Agus thachair e air àite àraidh, agus 
dh'flaan e 'n sin an oidhche sin, a chionn 
gu'n robh a' ghrian air luidhe : agus ghabh 
e h-aon do chlachaibh an àite sin, agus 
chuir e fo a cheann i, agus luidh e sìos san 
àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadair e ; agus, feuch, f àradh 
air a chur suas air an talamh, agus a bhàrr 
a' ruigheachd gu nèamh : agus, feuch, 
aingil Dè a' dol suas agus a' teachd a nuas 
air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearna os a 
cheann, agus thubhairt e, Is mise an Tigh- 
earna Dia Abrahaim t'athar, agus Dia Is- 
aaic : am fearann air am bheil thu do 
luidlie, bheir mise dhuit e, agus do d' 
shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; agus sgaoilidh tu mach 
a dh'ionnsuiclh na h-àird' an iar, agus na 
h-àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na 
h-àirde tuath agus na h-àirde deas : agus 
beannaichoar annadsa uile theaghlaiche 
na talmhainn, agus ann ad shliochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut, ag- CAIB. XXIX. 23 ns gleidhidh mi tlm anns gach àìt d'an tèid 
thu, agus bhoir vtù rìs thu dh'ionnsuidh na 
tìre so >; oir clia trèig mi thu, gus an dean 
mi an ni sirì a labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg Iacob as a chodal, agus 
thubhairt e, Gu cfnnteach tha 'n Tighearna 
sau àite so, agus cha robh fios agam a»r. 

17 Agus bha eagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uamhasach an t-ionad so ! cha 'n àit 
air bith so ach tigh Dhè, ag us is e so geata 
uèimh. 

18 Agus dh'èirich Iacob gu moch sa' 
mhaduinn, agus ghabh e a' chlach a chuir e 
fo a cheann, agus chuir e suas 'na earragh 
i, agus dliòirt e oladh air a mullach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an 
àite sin: àch b' e Luds ainm a' bhaile sin 
air tùs. 

20 Agus bhòidich Iacob bòid, ag radh, 
Ma bhios Dia leam, agus ma ghleidheas e 
mi air an t-slighe sin air am bheil mi 'g- im- 
eachd, agus ma bheir e dhomh aran r'a 
itheadh, agus endach r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs an sìth a dh'iotm- 
guidh tighe m'athar ; an sin bithidh an 
Tighearn agam 'na Dhia : 

22 Agus bithidli a' chlach so, a chuir 
mi suas 'na carragh, 'na tigh aig Dia : agus 
do gach ni a bheìr thu dhomh, bheir mi gu 
cinnteach au deachanih dhuit. 

CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imich Iacob air a tlnirus, agus 
chaidh e do dhùtliaich dhaoine na 
h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri 
treuda chaorach 'nan luidhe làimh ris ; oir 
as an tobar sin thug iad uisge do natrend- 
aibh : agus bha clach mhòr air beul an tob- 
air. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionnsuidh 
6in na treudan uile ; agus charuich iad a' 
chlach bhàrr beoil an tobair, agus thug 
iad uisge do na caoraich, agus chuir iad a' 
chlach a rìs air beul an tobair 'na h-àite 
fèin. 

4 Agus thubhairt Iacob riu, Mo bhràith- 
re, cia as a thàìnig sibh ? Agus thubhairt 
iadsan, O Haran thàinig sinne. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir ? Agus thubhairt iad- 
san, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil e gu 
maith ? Agus thubhairt iadsan, Tha e gu 
maith : agus, feuch, a ta Rachel a nighean 
a' tighinn leis na caoraich. 
^ 7 Ag-us thubhairt e, Feuch, 'se fathast 
àird' an latha a t' ann, agus cha d' thàinig 
idir àm cruinneachadh na sprèidhe : thug- 
aiblis' uisge do na caoraich, agus rachaibh 
agus ionaltraibh iad. 

8 Agus thubliairt iad, Cha 'n urradh sinn, 
gus an cruinnichear na treudan uile an 
ceann a chèile, agus gus an caruichear a' 
chlach bhàrr beoil an tobair ; an sin bheir 
6hm uisge do na caoraich. 

, 9 Agus am feadh a bha e fathast a' labh- 
airt riu, thàimg Rachel le caoraich a h-ath- 
ar ; oir b'i a bha 'gan gleidheadh. 

10 Agus an uair a chunnaic Iacob Rachel 
nighean Labain bràthar a mhàthar, agus 
eaoraich Labain bràthar a mhàthar, an sin 

23 i chaidh Iacob am fagus, agus charuich e a' 
chlach bhàrr beoil an tobair, agus thug e 
uisge do cliaoraich Labain bràthar a 
mlfàtliar. 

11 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e 
suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis lacob do Rachel gu m 
b'e bràthair a h-athar e, agus gu'??i b'e mac 
Rebecah e : agus ruith i, agus dh'innis ì 
d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban sgeula 
Iacoib mhic a pheathar, an sin ruith e 'na 
choinnearah, agus ghabh e 'na ghlacaibh e, 
agus phòg se e, agus thug e d'a thigh e : 
agus dh'innis e do Laban nanithe sm mle. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu cinnt-. 
each is tu mo chnàimh agus m' f heoil : ag- 
us dh'fhan e maille ris re mìos. 

15 Agus thubhairt Laban ri Iacob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirbhis a dheanamh dhomh a nasg^ 
aidh ? innis dhomh ciod e do thuarasdal. 

16 Agus bha aig Laban dithis nigheana : 
b'e ainm na tè bu shine Leah, agus amm 
na tè a b'òige Rachel. 

17 Agus bha sùilean Leah anmbunn, ach 
bha Rachel maiseach 'na dealbh agus 
sgiamhach 'na gnùis. 

18 Agus bha gràdh aig Iacob air Rachel, 
agus thubhairt e, Ni mi seirbhis dhuit 
seachd bliadhna air son Racheil do nighmn 
a's òige. 

19 AgusthubhairtLaban, Is fearr dhonni 
a toirt duitse na gu'n tugainn i do dhuine 
sam bith eile : fan maille rium. 

20 Agus rinn lacob seirbhis air son Ra- 
ch.eil seachd bliadhna; agus bha iad 'na 
shùilibh mar bheagan do làithibh, a thaobh 
a' ghràidh a bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairt Iacobri Laban, Thoir 
dhomh mo bhean, (oir choimhlionadh mo 
làithean,) a chum gu'n tèid mi steach d'a 
h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuideachd 
daoine an àit uile, agus rinn e cuirm. 

23 Agus san fheasgar ghabh e Leah a 
nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn Leah, 
Silpah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich. 

25 Agus sa' mhaduinn, feuch, b'i Leah 
bh' ann : agus thubhairt e ri Laban, Ciod e 
so a rinn thu orm ? Nach ann air son Ra- 
cheil a rinn mi seirbhis dliuit ? agus c'ar 
son a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha'n flieud 
e bhi mar sin 'nar dùthaich-ne, an tè a's 
òige thoirt seachad roimh an tè a's sine. 

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus bheir 
sinn dhuit ise mar an ceudna, air son na 
seirbhis a ni thu maille rium fathast rè 
sheachd bliadhna eile. 

28 Agus finn Iacob mar sin, agus choimh- 
lion e a seachduin ; agus thug e dha Rachel 
a nighean mar an ceudna 'na mnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a nigh- 
ean, BiJhah a bhanoglach fèin, dh!ise mar 
bhanoglaich. 

30 Agus chaidh e steach cuideachd a 
dh'ionnsuidh Racheil, agus ghràdhaich e 
mar an ceudna Rachel ni's mò na Leah, ag- 
us rhm e seirbhis maille ris fathast seachd 
bliadhn' eile. 24 GENESIS. 31 Agus 'nuair a chunnaic an Tighearna 
gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'fhosgail 
e a bolg : ach bha Rachel gun chlann. 

32 Ach dh'fhàs Leah torrach, agus rug i 
mac, agus thug i Reuben mar ainm air : oir 
thubhairt i, Gu deimhin dli'amhairc an 
Tighearn air m' àmhghar, a nis uime sin 
gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Agus dh'fhàs i torrach arìs, agus rug 
i mac, agus thubliairt i, A chionn gu n cuala 
*n Tigliearna gu'w robh mi air m' f huathach- 
adh, uirne sin thug e dhomh am mac so 
cuideachd : agus thug i Simeon mar ainm 
air. 

34 Agus dh'fliàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis anns an uair 
so dlùth-leanaidh m'fhear rium, do bhrìgh 
gu'n d'rug mi dha triuir mhac : uime sin 
thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis molaidh mi 
an Tighearna : uirae sin thug i Iudah mar 
ainm air. Agus sguir i do bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 
A GUS an uaira chunnaic Rachel nach 
XjL d'rug i clann do Iacob, bha farmad aig 
Rachel r'a piuthair, agus thubhairt i ri Ia- 
cob, Thoir dhoinh clann, no gheibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich Iacoib ri Rachel, ag- 
us thubhairt e, Am bheil mis' an àite Dliè 
a chu'ua uait toradh na bronn? 

3 Agus thubhairt i,.Feuch, mo bhanog- 
lach BiUiah, theirig a steach d'a h-ionn- 
suidl), agus beiridh i air mo gldùinibh, agus 
bithidh agam-sa mar an ceudna cìann d'a 
trìd-sa. 

4 Agus thug i dha Bilhah a banoglaeh 
mar mhnaoi ; agus chaidh Iacob a steach 
d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fliàs Bilhah torrach, agus rug 
i mac do Iacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an ceudna ri 
m' ghuth, agus thug e dhomh mac : uime 
Bin thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglaeh Rach- 
eil torrach a rìs, agus rug i do Iacob an 
dara mac. 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr-ghleac 
glileac mi ri m' phiuthair, agus thug mi 
buaidh : agus tliug i Naphtali mar ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do sguir i 
do bhreith cloinne, ghabh i Siipah a banog- 
lach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i. 

10 Agusrug Silpah,banoglachLeah,mac 
do lacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas air 
teaehd : agus thug i Gad mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, an 
dara mac do lacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona mi, oir 
goiridh na nigheana mise beannaichte : ag- 
us thug i Aser mar ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben a mach ann an 
làithibh fogharaidh a' chruitlmeachd, agus 
f huair e maudraga sa' mhachair, agus thug 
e iad chum a mhàthar Leah. Au sin thu- 
bhairt Rachel ri Leah, Thoir dhomh, 
guidheam ort, cuid do mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a 

24* I chùis gu'n d'thug tha m'fhear uam, aguf 
am b'aill leat mandraga mo mhic a thoirt 
leat mar an ceudna ? Agu3 thubhairt Rach- 
el, Uime sin luidhidh e leats' an nochd air 
son mandraga do mhic. 

1C Agus thàinig Iacob o'n mhachair san 
flieasgar, agus chaidli Leah mach 'na choin- 
neamh, agus thubhairt i, Thig thu steach a 
m' ionnsuidhse, oir gu deimhm cheannaich 
mi thu le mandragaibh mo mhic : Agus 
luidh e leatha air an oidhche sin. 

17 Agusdh'èisdDiariLeah, agusdh'fhàs 
i torrach, agus rug i do Iacob an cùigeadh 
mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug Dia dhomh 
mo dhuais, a chionn gu'n d'thug mi mo 
bhanoglach do m'f hear : agus thug i Isachar 
mar ainm air. 

19 Agus dh'fhàs Leah torrach a rìs, agu3 
rug i do Iacob an sèathadh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheònaich Dia 
dhomh deadh chuibhrionn : a nis gabhaidh 
m'fhear còmhnuidh maille rium, a chionn 
gu'n d'rug mi dha sèatlmar mhac; agus 
tlmg i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dhèigh sin rug i nighean, 
agus thug i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, ag- 
us dh'èisd Dia rithe, agus dh'fhosgail e a 
bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air faibh 
mo mhì-chliu. 

24 Agus thug i Ioseph mar aimn air, ag 
ràdh, Bheir an Tighearna dhomh fathast 
mac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Rachel Ioseph, an 
sin thubhairt Iacob ri Laban, Leig air falbh 
mi, chum gu 'n tèid mi do m'àitc, agus do 
m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomh mo mhnài, agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit, 
agus gu'm falbh mi ; oir is aithne dhuit mo 
sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, Guidheam 
ort, ma f huair mi deadh-ghean a'd' shùil- 
ibh, fuirich : oir dh'fhòglduim rni o m' 
fhiosrachadh fèin gu'n do bheannaich an 
Tighearna mi air clo sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do tliuar- 
asdal dhomh, agus bheir mi dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha (ìos agad 
cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agus cion- 
nus a bha do sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mun d' thàinig 
mi, agus a nis tha e air fàs 'na mhòran ; 
agus bheannaich Dia thu an lorg mo 
theachd-sa : agus a nis, c'uin a ni mi mar 
an ceudna air son mo thighe fèin ? 

31 Agus tliubhairt e, Ciod a bheir mi 
dhuit ? Agus thubhairt Iacob, Cha toir thu 
ni sam bith dhomh : ma ni thu an ni so 
rium, ionaltraidh mi rìs, agus gleidMdli mi 
do threud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile an 
diugh, ag atharrachadh as a sin gach 
spreidhe a ta breac agus ballach, agus gach 
spreidhe a ta dubh-dhonn am measg nan 
caorach, agus ballach, agus breac am measg 
nan gabhar : agus is e so mo thuarasdal. 

33 Agus freagraidh air mo shonsa m 'ion- 
racas sau àm ri teachd, 'nuair a thig e mar 
iiio thuarasdal a'a' làthaii'-sa: gach aon CAIB. 

nach bi breac agus ballach am nieasg nan 
gabhar, agus dubh-dhonn am measg nan 
caorach, measar e niar ni bradach agam- 
sa. 

34 Agus thubhairt Laban, Feuch, b' 
fhearr leani gu'm bitheadh e rèir t'f hoc- 
ail. 

35 Agus dVatharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhirionn a bha stiallach agus 
ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 
bha breac ag us ballaeh, agus gach aon air an 
robh gile, agus gach aon a bha dubh-dlionn 
am measg nan caorach, agus thug e iad do 
làmhan a inhac. 

36 Agus chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agus Iacob : agus bheathaich Iacob 
a' chuid eile do threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh Iacob dha fèin slatan glasa 
do'n chritheann, agus do'n challdaiun, agus 
do chraoibh nan geanm-chnò ; agus rùisg 
e annta stialla geala, agus leig e ris an geal 
a bha sna slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns 
na elaisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadh iad torr- 
ach an uair a thigeadh iad a dli'òl. 

39 Agus dh'fhàs na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agus rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach. 

40 Agus thearbaidh lacob na h-uain, ag- 
us chuir e aghaidh nan ti'eud riusan a bha 
stiallach, agus gach beathach a bha dubh- 
dhonn ann an treudaibh Labain ; agus clmir 
e a threudan fèin air leth, agus cha do chuir 
e iad làimh ri treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh 
bu treise torrach, chuir Iacob na slata fa 
chomhair sùl na sprèidhe anns na claisibh, 
chum gu'm fàsadh iad torrach a rèir nan 
slat. 

42 Ach 'nuah- a bha'n sprèidh anmhunn, 
cha do chuir e ann iad : mar sin bu le La- 
ban iadsan a b'anmhuinne, agus le Iacob 
iadsan bu treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro-shaoibhii- ; 
agus bha mòran sprèidhe aige, agus banog- 
laich, agus òglaich, agus càmhail, ag-us asail.. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chual' e briathra mhac Labain, ag 
ràdh, Thug Iacob leis gach ni a bh' 
aig ar n-athair, agus o'n ni sin bu le ar 
n-athair-ne fhuair e dha fèin a' mhòrachd 
so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis Labain, 
agus, feuch, cha robh i leis mar a bha i 
roimhe sin. 

3 Agus thubhairt an Tighearna ri Iacob, 
Pill gu dùthaich t'aithriche, agus a dh'ionn- 
suidh do dhilsean ; agus bithidh mise maille 
riut. 

4 Agus chuir Iacob teachdaire uaith, ag- 
us ghairm e Rachel agus Leah do'n mhach- 
air a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi faicinn 
gnùise bhur n-athar, nach 'eil i leam mar a 
oha i roimhe : ach bha Dia m'athar maille 
riumsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m' uile 
dhìchioll gu n d'rinn mi seirbhis do'r n-ath- 
air. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, 

25 XXXI. 25 

agus mhùth e mo thuarasdal deich uairean : 
ach cha do leig Dia leis cron a dheanamh 
orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
sprèidh bhreac 'nan tuarasdal agad, an sin 
rug an sprèidh uile àl breac : agus ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an sprèidh 
stiallach 'nan tuarasdal agad, an sin rug an 
sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh bhur 
n-athar, agus thug e dhomhsa lad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an sprèidh torr- 
ach, thog mi suas mo shùilean, agus 
chumiaic mi ann an aisling, agus, feuch, 
bha na reitheachan, a bha reitìieadh na 
sprèidhe, stiallach, breac agus grìs-fhionn. 

1 1 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rium ann an aisling, A Iacoib : agus thubh- 
airt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas a nis 
do shùilean, agus faic na reitheachan uile, 
a tha reitheadh na sprèidhe, gu, bheil iad 
stiallach, breac agus grìs-flùonn : oir 
chunnaic mise gach ni a rinn Laban ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung thu 
'n carragh, far an do bhòidich thu dhomhsa 
bòid : a nis èirich, imich a mach as an tìr 
so, agus pill gu tìr do dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus Leali, 
agus thubhairt iad ris, Am bheil fathast 
cuibliriomi no oighreachd air bith againne 
ann an tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
clioigrich ? oir reic e sinn, agus struidh e 
mar an ceudna gu tur ar n-airgiod : 

16 Oir an saoibhreas sm uile a tìiug Dia 
o'r n-athair, is leinn fèin, agus le'r cloinn e : 
a nis uime sin, gach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 An sin dh'èirich lacob suas, agus chuir 
e a mhic agus a mhnài air càmhalaibh ; 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus a 
mhaoin uile a fhuair e, sprèidh a chos- 
naidh, a fliuair e am Padan-aram, gu dol a 
dh'ionnsuidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain. 

19 Agus chaidli Laban a lomairt a cliaor- 
ach ; agus ghoid Rachel na dealbhan bu le 
a h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gun fhios 
do Laban an Siriach, a chionn nach d'innis 
e dha gu're robh e gu teicheadh. 

21 Agus theich e leis gach ni a bh' aige ; 
agus dh'èirich e suas, agus chaidh e thar an 
amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri' sliabh 
Ghilead. 

22 Agus dh'innseadli do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich Iacob. 

23 Agus thug e a bhràithre leis, agus 
lean se e astar sheachd làithean, agus rug e 
air ann an sìiabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an Siriacli 
ann an aisling san oidhche, agus thubhairt e 
ris, Thoir an aire nach labhair thu ri lacob 
aon chuid maith no olc. 

25 An sin rug Laban air Iacob. A nis 
shuidhich Iacob a bhùth san t-sliabh, agus 
shuidhich Laban maille r'a bhi-àithribh ann 
an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri lacob, Ciod 
so a rinn thu, gu'n do ghoid thu air falbh 
gun fluos domh, ag\is gu'n d'thug thu leat 
mo nigheana, mar bhraighdean a thugadh 
a mach leis a' clilaidheamh ? 

C 26 GENESIS. 27 C'ar son a theich thu air falbh gu 
h-uaigneach, agus a ghoid thu uam, agus 
nach d'innis thu dhomh, agus gu'n cuinnn 
air falbh thu le subhachas, agus le h-òran- 
aibh, le tiompan, agus le clàrsaich ? 

28 Agus nach do leig thu leam mo mhic 
agus mo nigheanan a phògadh ? a nis is 
amaideach a fhuara tu le so. a dheanamh. 

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamh ort : ach labhair Dia t'athar 
rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, nach 
labhair thu ri lacob aon chuid maith no 
olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, a 
chionn gu'n robh thu gu ro-mhòr an geall 
air tigh t'athar, gidheadh c'ar son a ghoid 
thu mo dhèe ? 

31 Agus fhreagair Iacob, agus thuhhairt 
e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm : 
oir thubhairt mi, Theagamh gu'n tugadh 
tu uam do nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do 
dhèe, na màireadh e beò : an làthair ar 
bràithre faic ciod a th' agam a bhuineas 
duit, agus gabh thugad e : oir cha robh 
fhios aig Iacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do bhùth 
Iacoib, agus do bhùth Leah, agus do bhùth 
an dà bhanoglaich ; ach cha d'fhuair e 
iad. An sin chaidh e mach à bùth Leah, 
agus chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, ag- 
us chuir i iad ann an acfuinn a' chàmhail, 
agus shuidh i orra : agus rannsaich Laban 
am bùth uile, ach cha d'fhuair e iad. 

35 Agusthubhairtir'ah-athair, Nacuir- 
eadh e corruich air mo thighearna nach 
tUTainn mi èirigh suas a't' fhianuis, oir tha 
orm a rèir gnàtha nam ban: agus rann- 
saich e, ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air Iacob, agus throid 
e ri Laban : agus fhreagair Iacob, agus 
thubhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, ag- 
us ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho 
dian air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uile a rann- 
sachadh, ciod a fhuair thu dh'uile airneis 
do thighe ? cuir an so e an làthair mo 
bhràithre-sa agus do bhràithre fèin, agus 
gu'n tabhair iad breth eadaruinn 'nar 
dithis. 

38 A nis fichead bliadhna bha mi maille 
riut ; cha do thilg do chaoraich an uain, no 
do ghabhair am minn, agus reitheachan do 
threuda cha d'ith mi. 

39 An ni sin a reubadh le fiadh-bheath- 
aichibh cha d'thug mi a t' ionnsuidh ; 

fhiùlain mi fèin a chall : o m' làimh-sa 
h iarr thu e, co ac' a ghoideadh e san la- 
tha, no ghoideadh e san oidhche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoidh an 
teas mi, agus an reotha san oidhche ; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùilibh. 

41 Mar so bha mi fichead bliadhna a'd' 
thigh: ceithir bliadhna deug rinn mi 
seiibhis duit air son do dhithis nigheana, 
agus sè bliadhna air son do sprèidhe ; 
agus mhùth thu mo thuarasdal deich uair- 
ean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'ath- 
ar, Dia Abrahaim, agus eagaì Isaaic maille 
rium, gu cinnteach chuireadh tu nis air 
faibh mi falamh : chunnaic Dia m'àmh- 

26 ghar agus saothair mo làmh, agus chron- 
aich e thu 'n raoir. 

43 Agus fhreagair Laban, agus thubhairt 
e ri Iacob, Na nigheana so is tad mo nigh- 
eana-sa iad, agus a' chlann so mo chlann-sa, 
agus an sprèidh so mo sprèidh-sa ; agus 
gach ni a tha thu a' faicinn, is leamsa e : 
agus ciod a dh'fheudas mi dheanamh an 
diugh ri m' nigheanaibh so, no r'an cloinn 
a rug iad? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheangal, mise agus thusa; agus 
bitheadh e mar fhianuis eadar mise agus 
thusa. 

45 Agus ghabh Iacob clach, agus chuir e 
suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt Iacob r'a bhràithribh, 
Cruinmchibh clachan: agus ghabh iad 
clachan, agus rinn iad carn, agus dh'ith iad 
an sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm air Iegar- 
sahaduta : aoh thug Iacob mar ainm air 
Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n carn 
so 'na fhianuis eadar mise agus thusa an 
diugh. Uime sin thugadh Galeed mar 
ainm air ; 

49 Agus Midspah ; oir thubhairt e, Dean- 
adh an Tighearna faire eadar mise agus 
thusa, 'nuair a bhitheas sinn à làthair a 
chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh- 
eanaibh, no ma ghabhas tu mnài eile thuill- 
eadh air mo nigheanaibh-sa, cha 'n 'M duine 
sam bith maihe ruinn ; feuch, tha Dia 'na 
fhianuis eadar mis' agus thusa. 

51 Agus thubhairt Laban ri Iacob, Faic 
an carn so, agus faic ancarraghso, ashuidh- 
ich mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na fhianuis, ag- 
us bitheadh an carragh so 'na fhianuis, 
nach tèid mise a t' ionnsuidh-sa thar a' 
charn so, agus nach tig thus' a m' ionn- 
suidh-sa thar a' charn so, agus a' charragh 
so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agus Dia 
Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnaich Iacob air eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug Iacob suas ìobairtean san 
t-sbabli, agus ghairm e air a bhràithribh a 
dli'itheadh arain : agus dh'ith iad aran, ag- 
us dh'fhaniad rè na h-oidhche san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch sa' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a nigh- 
eanan, agus bheannaich e iad, agus dh'- 
fhalbh e : agus phill Laban g'a àite fèin. 

CAIB. XXXII. 

AGUS dh'imich Iacob air a shlighe, agus 
choinnich aingil Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a chunn- 
aic e iad, Is e so feachd Dhè : agus thug e 
Mahanaim mar ainm air an àite sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, 
dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar so 
thubhairt do sheirbhiseach Iacob, Bha mi 
air chuairt maille ri Laban, agus dh'fhan 
mi maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asaihtreud- CAIB. XXXIII. 27 nn, agus òglaìch, agiis banoglaich; agus 
chn'ir nii dh'innseadh do m' thighearna, 
clmra gu'm faìgliinu deadh-ghean a'd' 
shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu lacob, 
ag ràdh, Thàinig sinn a da'ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e 
teachd a'd' chòdhail, agus ceitliir cheud 
fear maille ris. 

7 Agus bha Iacob fo eagal mòr, agus ann 
an airc ; agus roinn e'n sluagh a bha maille 
ris, agus na treudan, agus an crodh, agus 
na càmhail 'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon do na buidhnibh, agus gu'm buaile 
i, an sin thèid a' bhuidheann a dli'fhanas 
as uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhè m'athar 
Abraliaim, agus a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thigheam a thubhairt rium, Pill gu d' 
dhùthaich, agus gu d' dhilsegn, agus ni mi 
maith dhuit : 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's lugha 
do na tròcairibh sin uile, no do'n fhìrinn 
sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach ; 
oir le m' luirg thàinig mi thar an Ior- 
dan so, agus tha mi nis a'm' dhà bliuidh- 
inn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o Iàimh mo 
bhràthar, o làimh Esau : oir tlia eagal orm 
roimhe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi, 
agus a' mhàthair maille ris a' cliloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach ni 
mi maìth dliuit, agus ni mi do shliochd 
mar ghaineamh na fairge, nach feudar àir- 
eamh a thaobh lìonmhoireachd. 

13 Agus dh'flian e an sin san oidhche sin 
fèin, agus ghabh e do na thàinig g'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà 
cheud caora agus fiehead reithe, 

15 Deich càmhail fhichead bhainne le 'n 
Bearraich, dà fhichead bò agus deich tairbh, 
fìchead asal bhoirionn agus deich searr- 
aich. 

16 Agus thug e iad do làimh a sheirbh- 
iseach, gach iomain leatha fèin; agus 
thubhairt e r'a sheirbhisich, Imichibh 
romham, agus cuiribh dealachadh eadar 
iomain agus iomain. 

17 Agus dh'àithn e dhasan a bh'air thois- 
each, ag ràdh, 'Nuair a choinnicheas mo 
bhràthair Esau thu, agus a dh'fheòraicheas 
e dhìot, ag ràdh, Co leis thu, agus c'àit a 
tha thu dol ? agus co leis iad sin a tha 
romhad ? 

18 An sin their thusa, Buinidh ìad do 
d'sheirbhiseach Iacob ; is tiodhlac a th'ann, 
a chuireadh a dh'ionnsuidh mo thighearn 
Esau: agus, feuch, mar an ceudna tha e 
fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara 
seirbhiseach, agus do'n treas, agus dhoibh- 
san uile a bha leantuinn rian iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'nuair a gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feueh, 
Tha do sheirbhiseach Jacob nar dèigh-ne : 
oir thubhairt e, Ni mi rèidh e leis an 
tiodhlac a thèid romham, agus an dèigh sin 
chi mi a ghnùis; theagamh gu'n gabh e 
rmm. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 

27 roimhe : agus dh'flian e fèin an oidhche sin 
sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche sin, 
agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus a dha 
bhanoglaich, agus 'aon mhac deug, agus 
chaidh e thairis air àth Iaboic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir e thairis 
air an t-sruth iad, agus chuir e thairis na 
bh'aige. 

24 Agus dh'fhan Iacob 'na aonar ; agus 
ghleac duine ris, gu ruig briseadh na fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde ; agus chaidh lag slèisde Iacoib as 
an alt 'nuair a blia e a' gieac ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, 
oir tha'n fhàir a' briseadh : agus thubhairt 
esan, Cha leig mi air falbh thu, mur beann- 
aich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod is ainm 
dliuit ? agus thubhairt e, Iacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear 
Iacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachdaran ri 
Dia,agusridaoinibh,agus thug thubuaidh. 

29 Agus dh'fhiosraich Iacob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, guidlieam ort, 
t'ainm : agus thubhairt esan, C'ar son a tha 
thu a' farraid m'ainme ? Agus bheannaich 
e an sin e. 

30 Agus thug Iacob Peniel mar ainm air 
an àite : oir chunnaic mi Dia agiiaidh ri 
h-aghaidli, agus thearnadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'nuair a 
chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach 
air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil do'n 
flièith a chrup, a ta air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh ; a chionn gu'n do bhean e ri 
lag slèisde lacoib san fhèith a ehrup. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thog Iacob siLas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha Esau 
a' teachd, agus maille ris ceithir cheud fear. 
Agus roinn e a' chlann do Leah, agus do 
Rachel, agus do'n dà bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus an 
clann air thoiseach, agus Leah agus a clann 
'nan dèigh, agus Rachel agus Ioseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air aghaidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairear^ 
gus an d'thàinig e dlùth d'a bhrathair. 

4 Agus ruith Esau 'na choinneamh, ag- 
us ghabh e 'na ghlacaibh e, agus thuit e air 
a mhuineal, agus phòg se e ; agus ghuil iad. 

5 Agus thog e suas a shùileah, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; agus 
thubhairt e, Cò iad sin « ta maille riut ? ag- 
us thubhairt esan, A' chlann a thug Dia gu 
gràsmhor do d'sheirbhiseach. 

6 An sin thàinig na banoglaich am fag- 
us, iad fèin agus an clann, agus chrom siad 
iad fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd am fag- 
us maille r'a cloinn, agus chrom siad iad 
fèin ; agus an dèigh sin thàinig loseph am 
fagusagus Rachel, agus chi-om siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit leis 
an iomain so uile, a chionnich mi ? Agus 
thubhairt esan, Gu deadli-ghean fhaghail 
ann an sùilibh mo thighearna. 28 GENESIS. 9 AgTis thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit fèiu na 
bheil agad. 

10 Agus thubhairt Iacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma fhuair mi nis deadh- 
ghean a'd' shùilibh, an sin gabh mo thiodh- 
lac o m' làimh : oir uime sin chunnaic mi 
do ghnùis, mar gu'm faicinn gnùis Dè, ag- 
us thaitinn mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bheannach- 
adh a thugadh a d' ionnsuidh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin Dia gu toirbheartach rium, 
agus gu bheil agam mòr phailteas : agus 
rinn e ro-earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agus biomaid ag imeachd, agus thèid 
mise maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fìos aig mo 
thighearna gu bheil a' chlann maoth, agus 
na treudan agus an flieudail a ta maille 
rium, trom le n-àl ; agus ma dh'iomainear 
iad gu dian aon latha, gheibh an treud uile 
bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo thigh- 
earna seachad roimh a sheirbhiseach : ag- 
us gabhaidh mise an t-slighe gu socrach, a 
rèir mar a bhios an sprèidh a ta romham, 
agus a' chlann, comasach air fhulang, gus 
an tig mi dh'ionnsuidh mo thighearna gu 
Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam a 
nis cuid do'n mhuinntìr a ta maille rium 
fhàgail mar riut : Agus thubhairt esan, C'ar 
son sin ? faigheam-sa doadli-ghean an sùil- 
ibh mo thighearna. 

16 Mar sin phi'l Esau san là sin fèin air 
a shiighe gu Seir. 

17 Agus tUi'imich Iacob gu Sucot, agus 
thog e dha fèin tigh, agus rinn e bothain 
d'a sprèidh: air an aobhar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalem, baile 
Shecheim a ta ann an tìr Chanaain, 'nuair 
a thàinig e o Phadan-aram ; a^us shuidhich 
e a bhùth fa chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaich e mìr fearainn, far 
an do shuidhich e a bhùth, o làimh chloinne 
Hamoir athar Shecheim, air cheud bonn 
airgid. 

20 Agus chuir e suas altair an sm, agus 
thug e El-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, arug 
i do Iacob, amachadli'fhaicmnnigh- 
eana na tire. 

2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i, 
ghabh e i, agus luidh e leatha, agus thruaill 

6 3 Agus dhlùth-lean 'anam ri Dinah nigh- 
ean Iacoib, agus ghràdhaich e a' ghruag- 
ach, agus labhair e gu caomhris a' ghruag- 

4 Agus labhair Sechem ri Hamor ath- 
air, ag ràdh, Faigh dhomhsa a' ghruagach 
so mar mhnaoi. , , , .„ 

5 Agus chuala lacob gu n do chruanl e 
Dinah a nighean. (Nis bha a mhic maiile 
r'a sprèidh sa' mhachair,) agus bha Iacob 
*na thosd gus an d'thàinig iad. . 

6 Agus chaidh Hamor athair Shecheim 
a mach a dh'ionnsuidh lacoib, a labhairt ris. 

28 7 Agus thàinig mic lacoib o'n mhachair 
'nuair a chual' ìad e, agus bha na daoine 
doilich, agus bha fearg mhòr orra ; a chionn 
gu'n d'rinne amaideachd ann an Israel, ann 
an luidhe le nighean Iacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha 
anam mo mhic Shecheim an ro-gheall air 
bhur nighinn: thugaibh dha i, guidheam 
oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-pòsaidh 
ruinne ; bhur nigheana-sa thugaibh 
dhuinne, agus ar nigheana-negabhaidh sibh 
dhuibhse. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agus bithidh an tìr roimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
agus ceannachd innte, agus faighibh sealbh 
innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agusr'abràitjrribh, Faigheam deadh-ghean 
'nur sùilibn ; agus ge Ve ni a their sibh 
rium, bheir mi dhuìbh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an 
dubharaidh orm, agus an tiodhlac, bheir 
mi dhuibh eadhon mar a their sibh rium : 
a mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach mar 
mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, agus labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah am 
piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha'n flieud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a thoirt 
do dhuine neo-thimchioll-ghearrta : oir 
bhiodh sin 'na mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; ma 
bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n timchioll- 
ghearrar gach firionnach 'nur measg ; 

16 An sinbheirsinne arnigheanadhuibh- 
se, agus bhur nigheana-sa gabhaidh sinn 
dhuinne, agus gabhaidh siim còmhnuidh 
maille ribh, agus bithidh sinn 'nar n-aon 
sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh a bbi 
air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabh- 
aidh sinne ar nighean, agus falbhaidh sinn, 

18 Agus thaitinn am briathra ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach dàil 
anns an ni a dheanamh, a chionn gu'n robh 
tlachd aige ann annighinn Iacoib : agus bha 
e ni b'urramaiche na tigh 'athar uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac gu geatadh am baile, agus labhair 
iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail maille ruinn, 
air an aobhar sin gabhadh iad còmhnuidh 
san tìr, agus deanadh iad reic agus ceann- 
achd innte; thaobh an fhearainn, feuch, 
tha e farsuinn ni's leòr dhoibh : an nigheana- 
sa gabhaidh sinne dhuinne mar mhnài, ag- 
us ar nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh na 
daoine leinn, gu còmlmuidh ghabhail maille 
ruinn, gu bhi 'nar n-aon sluagh. ma thim- 
chioll-ghearrar gach firionnach againne, 
mar a ta iadsan air an timchioll-gliearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? a mhàin 
aontaicheamaid leo, agus gabhaidli iad 
còmluiuidh maille ruinn. 

24 Agus dh 'èisd gach neach a chaidh CAIB. XXXV. XXXVI. 29 mach air geatadh abhaile ri Hamor, agus ri 
Sechem a inhac : agus thimchioll-ghearradh 
g ach tìrionnach, iadsan uile a chaidli mach 
air geatadh a bhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a bha iad 
air an cràdh, an sin ghabh dithis do mlùc 
Iacoib, Simeon agus Lebhi, bràithre Dhin- 
ah,gach fear aca a clùaidheamh,agus thàinig 
iad air a bhaile gu dàna ; agus mharbh iad 
gach firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus Sechem 
a mhac le faobhar a' chlaidheimh, agus thug 
ìad Dinah à tigh Shecheim, agus chaidh iad 
a mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air namairbh, ag- 
us chreach iad am baile, a clùonn gu'n do 
thruaill iad am piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, agus an 
asail,agus na bha sa' bhaile, agus na bha san 
f hearann, thog iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agus am mnài thug iad leo an 
daorsadli, agus thog iad sa' chreich eadhon 
gach ni a bka stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob ri Simeon agus 
ri Leblù, Chuir sibh trioblaid orm le m' 
dlieanamh gràineil am measg luchd-àit- 
eachaidh na tìre, am measg nan Canaanach, 
agus nam Peridseach : agus air dhomhsa bhi 
gann an àireanih, cruimùchidh siad iad 
fèin cuideachd a' m' agliaidh, agus marbh- 
aidli iad mi ; agus cuirear as domh, agus do 
m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir dha 
buntainn ri 'r piuthaù-ne mar ri strìop- 
aich? 

CAIB. XXXV. 

AGUS thubhairt Dia ri Iacob, Eirich 
imich sus gu Betel, agus gabh còmh- 
nuidh an sin ; agus dean an sin altair do 
Dhia, a dh'fhoillsich e fèin duit an uair a 
theich thu o ghnùis Esau do bliràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'a theaghlach, 
agus rin-san uile a bha maùle ris, Cuùibh 
uaibh na diathan coimheach a ta 'nur 
measg, agus bithibh glan, agus mùthaibh 
bhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; agus ni mise an sin altair do Dhia, 
a dh'èisd rium ann an là mo chruaidh-chais, 
agns a bha maille rium san t-sUghe air an 
deachaidh mi. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a bha 'nan làimh, agus an 
cluas-fhàinnean a bha 'nan cluasaibh ; ag- 
us dh'fholaich Iacob iad fuidh'n daraig a 
bha làimh ri Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha eagal Dhè 
air na baùtibh a bha mu'n cuairt orra, agus 
cha d'rinn iad tòireachd air mic Iacoib. 

6 Mar sin thàirùg Iacob gu Luds, a ta an 
tìr Chanaain, eadhon Betel, e fèin agus an 
sluagh uile a bha maille ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agus thug- e 
Eìbetei mar ainm air an àit ; do bhrìgh ann 
an sin gu'n d'fhoillsich Dia e fèin dha, 
'nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaiirum Re- 
becahbàs, agus dli'adhlaiceadh i fuidh Bhe- 
tel,fuidh dharaig: agus thugadh Aion-bacut 
mar ainm air. 

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fèin do Iacob 

29 a rìs, an uair a thàinig e à Padan-aram ; ag- 
us bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se Iacob a s 
ainm dhuit ; cha'n ainmichear thn Iacob 
ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na ainm ort : 
agus thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chumhachdach ; bi sìolmhor agus fàs 
lìonmlior : tlùg cinneach agus coimhthional 
clùnneach uait, agus thig rìghrean a mach 
a d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh'Abra- 
ham agus a dh'Isaac, dhuitse bheir mi e ; 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh bheir mi am 
fearaun. 

13 Agus chaidli Dia suas uaith san àit an 
do labhair e ris. 

14 Agus chuir Iacob suas carragh san 
àit an do labhair e ris, carragh cloiche, ag- 
us dhòirt e tabhartas-dibhe aù, agus dhòìrt 
e oladh air. 

15 Agus thugflacob Betel mar ainm air 
an àite far an do labhair Dia ris. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel, agus cha 
robh ach astar beag aca ri teachd gu h-Eph- 
rat : agus thàinig tinneas cloinne air Rachel, 
agus bha saothair chruaidh oirre. 

17 Agus'nuairabhaiancruaidh shaoth- 
air, an sin thubhairt a' bhean-ghlùine rithe, 
Na biodh eagal ort, oh* bithidh am mac so 
agad cuideachd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' dealach- 
adli rithe, (oir fhuair i bàs,) thug i Benoni 
mar ainm air : ach dh'ainmich 'athair e 
Benianùn. 

19 Agus flmair Rachel bàs, agus dh'adh- 
laiceadh i san t-slighe gnh-Epluat, eadhon 
Betlehem. 

20 Agus chuir Iacob suas carragh air a 
h-uaigh : is e so carragh uaighe Racheil gus 
an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, agus 
shuidhich e a bhùth an taobh thall do thùr 
Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a chòmhnuidh 
san tìr sin, chaidh Reuben, agus luidh e le 
Bilhah leannan 'athar ; agus chual' Israel 
sin. A nis bha dà mhac deug aig Iacob. 

23 Mic Leah ; Reuben ceud-ghin Iacoib, 
agus Simeon, agus Lebhi, agus ludah, agus 
Isachar, agus Sebulim. 

24 Mic Kacheil ; Ioseph, agus Beniamin. 

25 Agus mic Bhilhah, banoglaich Ra- 
cheil ; Dan, agus Nàphtali. 

26 Agus mic Siùlpah, banoglaich Leah ; 
Gad agus Aser. Is iad sin mic Iacoib, a 
rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agus thàinig Iacob chum Isaaic 'athar 
do Mhamre, gu baile Arbah, eadhon He- 
bron, far an robh Abraìiam agus Isaac air 
chuairt. 

28 Agusb'iadlàitheanlsaaicceud bliadh- 
na 's ceithir fichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhiùnntir fèin, agus e 'na sheann-duine, 
agus làn do làithibh. Agus dh'adhlaic a 
mlùc Esau agus Iacob e. CAIB. XXXVI. 
GUS is iad sin ginealaich Esau, eadhon 
Edoim. 

Ghabh Esau a mlmài do nigheanaibh A 30 GENESIS. Chanaain ; Adah nighean Eloin an Hitich, 
agus Aholibamah nighean Anah, nighinn 
Shebeoin an Hibhich ; 

3 A^us Basemat nighean Ismaeil, piuthar 
Nebaioit. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas ; ag- 
us rug Basemat Keuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, agus Iaa- 
lam, agus Corah : Is iad sin mic Esau, a 
rugadh dha ann an tìr Chanaain. 

6 Agus ghabh Esauamhnài, agusamhic, 
agus a nigheana, agus uile mhuinntir a 
thighe, agus a spreidh, agus 'ainmhidhean 
uile, agus a mhaoin uile, a fhuair e ann an 
tìr Chanaain ; agus chaidh e do thìr eile o 
ghnùis a bhràthar Iacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na 
gu'ra feùdadh iad còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; agus cha b'urrainn an tìr anns 
an robh iad 'nan coigrich, an giùlan air son 
an sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann an 
sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaieh Esau, athar 
nan Edomach, ann an sliabh Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac Esau ; 
Eliphas mac Adnh mnà Esau, Reuel mac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, O- 
mar, Sepho, agus Gatam, agus Cenas. 

12 Agus bha Timna 'na leannan aig Eli- 
phas, mac Esau ; agus rug i do Eliphas A- 
malec : ò'iad sin mic Adali, mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; Nahat, ag- 
us Serah, Samah, agus Midsah : ò'iad sin 
mic Bhasemait, mnà Esau. 

14 Agusò'iad sin mic Aholibamah, nigh- 
inn Anah, nighinn Shibeoin, mnà Esau : 
agus rug i do Esau Ieus, agus laalam, ag- 
us Corah. 

15 B'iaA sin cinn-fheadhna mhac Esau : 
mic Eliphais,ceud-ghin Esau ; ceann-feadh- 
na Teman, ceann-feadhna Omar, ceann- 
feadhna Sepho, ceann-feadhna Cenas, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann-feadhna 
Gatam, agus ceann-feadhna Amalec : is 
iad sin na cinn-fheadhua a, thàinig o Eli- 
phas, ann an tìr Edoim : 6'iad sin mic Adah. 

17 Agusmad sin mic Reueil, mhic Esau ; 
ceann-feadhna Nahat, ceann-feadhna Se- 
rah, ceann-feadhna Samah, ceann-feadhna 
Midsah. Is iad sin na cinn-fheadhna a 
thàinig o Reul, ann an tìr Edoim : ù iad 
sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, mnà 
Esau ; ceann-feadhna Ieus, ceann-feadhna 
Iaalam, ceann-feadhna Corah : b'i&A sin na 
cinn-fheadhna a thàinig o Aholibamah 
nigliinn Anah, mnà Esau. 

19 Is iad sin mic Esau, eadhon Edoim ; 
agus is iad sin an cinn-fheadhna. 

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, luchd- 
àiteachadh na tìre ; Lotan, agus Sobal, ag- 
us Sibeon, agus Anali, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus Disan : 
is iad sin cinn-fheadhna nan Horach, 
cloinne Sheir, ann an tìr Edoim. 

22 Agus b' iad clann Lotain Hori, agus 
Heman : agus b'i Timna piuthar Lotain. 

23 Agus 6'iad sin clann Shobail ; AJbhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus 5'iad sin clann Shibeoin ; araon 

30 Aiah, agus Anah : b'e so ant- Anah, a fhùair 
a mach na muileidean san fhàsach, an uair 
a bha e 'g ionaltradh asal Shibeoin 'athar. 

25 Agus ò'iad sin clann Anah ; Dison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus ò'iad sin clann Dhisoin ; Hem- 
dan, agus Esban, agus Itran, agus Cheran. 

27 B' iad sin clann Eseir ; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sin clann Dhisain ; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sin cinn-fheadhnanan Horach ; 
ceann-feadhna Lotan, ceann-feadhna So- 
bal, ceann-feadlma Sibeon, ceann-feadhna 
Anah, 

30 Ceann-feadhna Dison, ceann-feadhna 
Eser, ceann-feadhna Disan : is iad sin na 
cinn-fheadhna a t/iàinig o Hori, ammeasg 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rìghrean a rìghich 
ann an tìr Edoim, mun do rìghich righ sam 
bith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Belah 
mac Bheoir; agus b'e ainm a bhaile Din- 
habah. 

33 Agus dh'eug Belah, agus rìghich Iob- 
ab mac Sherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dh'eug Iobab, agusrìglùch Hus- 
am o thìr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eug Hvisam, agus rìghich 
Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midiau am 
fearann Mhoaib, 'na àite : agus b'e ainm a 
bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rìghich 
Samlah o Mliasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus rìghich 
Saul o Rehobot, làimh ris an amhainn, 'na 
àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich Baal- 
hanan mac Achboir 'na àite. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac Ach- 
boir, agus rìghich Hadar 'na àite : agus b'e 
ainm a bhaile Pau ; agus aimn a mhnà Me- 
hetabel, nighean Mhatreid, nighinn Mhed- 
sahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeanna nan ceann- 
feadhna a thàinig o Esau, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an àiteacha 'nan ainmibh ; 
ceann-feadhna Timnah, ceaun-feadhna 
Albhah, ceann-feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, ceann- 
feadlina Elah, ceann-feadhna Pinon, 

42 Ceann-feadhna Cenas, ceann-feadhna 
Teman, ceann-feadhna Mibsar, 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann-feadh- 
na Iram : is iad sin cinn-fheadhna Edoim, 
a rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr 
an seilbh ; is esan Esau, athair nan Edom- 
ach. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS ghabh Iacob còmhnuidh san tìr 
anns an robh 'athair 'na choigreach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so ginealaich Iacoib: 'Nuair a 
bha Ioseph seachd bliadhna deug a dh'aois, 
bha e a' buachailleachd an treud maille r'a 
bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maille 
ri mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
mnài 'athar ; agus chug Ioseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel Ioseph na 
'mhic uile, a cliionn gu'm b'e mac a shean CAIB. XXVIII. 31 aois e : agns rinn e dha còta dh' iomadh 
dath. 

4 Agus 'nuair a ehunnaic a bhràithre 
gu'ni bu docha le 'athair e na' bhràithrean 
uile, dh'fhuathaich iad e, agus cha b'urr- 
ainn iad labhairt ris gu sìochail. 

5 Agus chunnaic'loseph aisling, agus 
dh'innis e d'a bhràithribh i, agus dh'fhuath-i 
aich iad e fatbast ni's mò. 

6 Agus thubbairt e riu, Eisdibh, guidh- 
eam oirbh, ris an aisling so a chunnaic 
mi : 

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 
sann achadh, agus, feuch, dh'eirich . mo 
sguab-sa suas, agus sheas i gu dìreach ; ag- 
us, feuch, sheas bhur sguaban-sa mu'n 
cuairt oirre, agus rinn iad ùmhlachd do m' 
sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, Am bi 
thusa gun amliarus a'd' righ oirnne ? Am 
bi agad d'a rireadh tignearnas oirnne ? 
Agus dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò 
air son 'aislingean, agus air son a bhriath- 
ran. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling eile, 
agus dh'innis e d'a bhràithribh i, agus thu- 
bhairt e, Feuch, chunnaic mi aisling eile ; 
agus, feuch, rinn a' ghrian agus a' ghealach, 
agus an aon reul deug, ùmhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d' a athair i, agus d'a 
bhràithribh : a jus thug 'athair achmhasan 
da, agus thubhairt e ris, Ciod i an aisling so 
a chunnaic thu ? An e gu'n tig d'a rìreadh 
mise, agus do mhàthair, agus do bhràithre, 
chum smn fèin a chromadh sìos duitse eu 
làr? 

11 Agus bha farmad aig a bhràithribh 
ris ; ach thug 'athair fa'near a' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ion- 
altradh treud an athar do Shechem. 

13 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud 
ann an Sechem ? Thig, agus cuiridh mi 
thu d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, 
Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, guidheam 
ort, faic am bheil do bhràithrean gu maith, 
agus am bheil an treud gu maith ; agus 
thoir fios a m' ionnsuidh a rìs. Mar sin 
chuir e mach e à gleann Hebroin, agus 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhachair : 
agus dh'f heòraich an duine dheth, ag ràdh, 
Ciod a tha thu 'g iarraidh ? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidh 
mo bhràithreau : innis dhomh, guidheam 
ort, c'àit am bheil iad ag ionaltradh an 
treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh 
iad à so : oir chuala mi iad ag ràdh, Rach- 
amaid gu Dotan. Agus chaidh Ioseph an 
dèigh a bhràithrean, agus f huair e iad ann 
an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e am fagus 
doibh, chuir iad an comhairle ri chèile 'na 
aghaidli, gus a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbbam- 
aid e, agus tilgeamaid e ann an slochd 
èigin ; agus their sinn. Chuir droch bhèist 

31 èigin as da : agus chi sinn ciod gus an tig 
'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor e 
as au làimh c, agus thubhairt e, Na cuir- 
eamaid gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, Na dòirt- 
ibh fuil ; tilgibh e san t-slochd so, a ta san 
fhàsach, agus làinh na cuiribh air ; a chum 
as gu'n saoradh e as an làimh e, agus gu'n 
aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàinig Ioseph a dh'- 
ionnsuidh a bhràithrean, an sin bhuin ìad 
do Ioseph a chòta, còta nan iomadh dath, 
a bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e ann 
an slochd ; agus bha 'n slochd falamh, gun 
uisge ann. 

25 Agus sliuidh iad sìos a dh'itheadh 
arain ; agus thog iad suas an sùilean agus 
dh'amhairc iad, agus,feuch, bha cuideachd 
do cldoinn Ismaeil a' teachd o Ghilead, 
le'n càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus 
ioc-shlàint, agus mirr, a' dol gus an toirt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thnbhairt Iudah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbhe a bhios ann dhuinne, ma 
mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas 
sin 'fhuil ? 

27 Thigibh, agus reiceamaid e risnah-Is- 
maelich, agus na cuireamaid làmh air ; oir 
is e ar dearbh-bhràthair e, agus ar feoil : 
agus dh'èisd a bhràithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seachad, 
ceannaichean ; agus thairuing iad agus thog 
iad suas Ioseph as an t-slochd, agus reic iad 
Ioseph ris na h-Ismaelich air fichead bonn 
airgid. Agus thug iadsan Ioseph do'n Ei- 
phit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-sluichd ; agus, feuch, cha robh Ioseph san 
t-slochd : agus reub e 'eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhràith- 
rean, agus thubhairt e, Cha'w 'eil an lean- 
abh ann ; agus mise, c'àit an tèid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, agus 
mharbh iad meann do na gabhraibh, agus 
thum iad an còta san fhuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug iad e dh'ionnsuidh an ath- 
ar ; agus thubliairt iad, Fhuair sinne so : 
aithnich a nis an e so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dli'aithnich se e, agus thubhairt 
e, Còtamomhic ; chuirdroch bhèisd as da: 
tha Ioseph gun teagamh air a reubadh as a 
chèile. 

34 Agus reub Iacob 'eudach, agus chuiv 
e eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain làithean. 

35 Agus dh'èirich a mluc uile, agus a 
nigheanan uile suas, a tboirt sòlais da ; ach 
dhiùlt esan sòlas a ghabbail ; agus thubh- 
airt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigha chum 
mo mhic ri bròn. Mar so rinn 'athair 
caoidh air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e san Eiphit 
ri Potiphar, oifigeachle Pharaoh, ceannard 
an flireiceadain. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS sanàm sin fèin chaidh ludahsìos 
o 'bbràithribh, agus thionndaidh e 
steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am ò'ainm Hirah. 32 GENESIS. 2 Agus chunnaic Iudah an sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am Z/'ainm Suah : ag- 
us ghabh e i, agus chaidh e steach aa 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug i mac ; 
agus thug e Er mar aimn air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thug i Onan mar ainm air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach fathast, agus 
rug i mac ; agus thug i Selah mar ainm air : 
agus bha esan ann an Chedsib, an uair a 
rug i e. 

6 Agus ghabh Iudah bean do Er a cheud- 
ghin, 3' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudah, aingidh 
ann an sealladh an Tighearna; agus 
mharbli an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt Iudah rih-Onan,Falbh 
a steach a dh'ionnsuidh mnà do bhràthar, 
agus pòs i, agus tog suas sliochd do d' 
bhràthair. 

9 Agus bha fios aig Onan nach b'ann leis 
fèin a bhiodh an sliochd ; agus 'nuair a 
chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum nach 
tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna : uime sin mharbh e 
esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt Iudah ri Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich ann an 
tigh t'athar, gus am fàs mo mhac Selah 
suas ; oir thubhairt e, Air eagal gu'n faigh- 
eadh esan bàs mar an ceudna, mar afhuair 
a bhràithrean. Agus dh'fhalbh Tamar, 
agus dh'flian i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin fhuair 
nighean Shuah, bean Iudah, bàs : agus 
thog Iudah a mhisneach, agus chaidh e 
suas a dh'ionnsuidh luchd-lomairt a chaor- 
ach, e fèin agus a charaid Hirah an t-Adu- 
lamach, gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol suas 
gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuiri a culaidh-bantraich dhith, 
agus chòmhdaich si i fèin le gnùis-bhrat, 
agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an 
ionad follaiseach, a ta làimh ris an t-slighe 
gu Timnat : oir chunnaic i gu'n d'fhàs 
Selah suas, agus nach d'thugadh i dha mar 
mhnaoi. 

16 'Nuair a chunnaic Iudah i shaoil e 
gu'm bu strìopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh 
air an t-slighe, agus thubhairt e, Leig leam, 
guidheam ort, teachd a steach a t' ionn- 
suidh; oir cha robh fhios aige ga'm b'i 
bean a mhic i : agus thubhairt i, Ciod a 
bheir thu dhomh, a chum as gu'n tig thu 
steach a m' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann a t' ioimsuidh o'n treud : agus 
thubhairt ise, An toir thu geall dhomh gus 
an cuir thu m'ionnsuidh e f 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall a 
bheir mi dhuit ? Agus thubhairt ise, Do 
sheula, agus dolàmh-fhailean, agus do lorg 
a ta ann ad làimh : agus thug e dhi iaa, 
agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, agus 
rinneadh i torrach leis. 

19 Agus dh'èiiich i, agus dh'fhalbh i 

o2 roimpe, agus chuiri geachad a gnùis-bhrat 
uaithe, agus chuir i a culaidh-bantraicli 
oine. 

20 Agus chuir Iudah am meann le làimh 
a charaid an Adulamaich, chum as gu'm 
faigheadh e 'n geall o làimh na mnà : ach 
cha d'fhuair e i. 

21 An sin dh'fheòraich e do dhaoinibh 
an àite sin, ag ràdh, C'àit am bheil an 
strìopach a bha gu follaiseach ri taobh na 
slighe ? Agus thubhairt iadsan, Cha robh 
striopach sam bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, ag- 
us thubhairt e, Cha d'fliuair mi i: agua 
mar an ceudna thubhairt daoine an àite, 
Cha robh strìopach sam bith an so. 

23 Agus tliubhairt Iudah, Gabhadh i 
dh'i fèin e, air eagal gu maslaichear sinn : 
feuch, chuir mi am meann so d' a h-ionn- 
suidh, agus cha d'fhuair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosa an deigh sin, 
dh'innseadh do Iudah,agràdh, Rinn Tamar 
bean do mhic strìopachas ; agus, feuch, 
cuideachd, tha i torrach le strìopachas. 
Agus thubhairt Iudah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'Nuairathugadh a mach i, chuir i Jìos 
a dh'ionnsuidh ah-athar-cèile, ag ràdh, Aig 
an fhear d' am buin iad sin tha mise leth- 
tromach : agus thubhairt i, Faic, guidheam 
ort, cia leis an seula, agus na làmh-fhailean, 
agus an lorg so. 

26 Agus ghabh Iudahriu, agus thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d'thug mi i do Shelah mo mhac : ag- 
us cha robh aithne aige oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
chloinne, feuch, bha leth-aona 'na bolg. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, chuir 
a h-aon diubh mach a làmh : agus rug a' 
bhean-ghlùine air a làimh, agus cheangail 
i snàthainn scarlaid oirre, ag ràdh, Thàinig 
e so a mach an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhrùthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thu 
mach ? bitheadh am briseadh so ortsa : 
Uime sin thugadh Pbares mar ainm air. 

30 Agus an dèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainn scarlaid 
air a làimh ; agus thugadh Sarah mar ainm 
air. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS thugadh Ioseph sìos do'n Eiphit ; 
agus cheannaich Fotiphar, oifigeachle 
Pharaoh, ceannard an f hreiceadain, Eipliit- 
each, e o làimh nan Ismaelach, a thug sìos 
an sin e . 

2 Agus bha 'n Tighearna maille ri Ioseph, 
agus bha e 'na dhuine leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e *n tigh a mhaighstir an 
Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mìiaiglìstir gu 'n robìi 
an Tighearna maille ris, agus gu 'n d' thug 
an Tighearn air gacli ni a rinn e soirbh- 
eachadh 'na làimh. 

4 Agus fhuair Ioseph deadh-ghean 'na 
shealladh, agus rinn e sèirblus da : agus rimi 
se e 'na fhear-riaghlaidh air a thigh, agus 
gach ni a bh'aige chuair e fuidh 'làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin san d' rinn se e 'na 
fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air gach CAIB. XL. 33 ni a bh'aige, bheannaich an Tighearna tigh 
an Eiphitieh air sgàth Ioseiph : agus bha 
beannachadh an Tighearn air gach ni a 
bh'aige, anns an tigh, agus anns a' uihacli- 
air. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a bh'aige an 
làimh Ioseiph, agus cha b'fMos da aon ni a 
bh'aige, saor o'n aran a bha e 'g itheadh : 
agus hha Ioseph 'na dhuine niaiseach, agus 
Bgiamhach san aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag hean 
a rnhaighstir a sùilean air Ioseph, agus 
thubhairt i, Luidh leanisa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt e ri 
mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 'n 'eil tìos 
aig mo mhaighstir ciod a tha maille rium 
santigh, agus gach ni a th'aige chuir e fuidh 
m' làimh-sa. 

9 Cha 'n 'eil neach san tigh so a's mò na 
mise ; agus cha do chum e uam ni sam bith 
achthusa, a cliionn gur tu a bhean : cionnus 
uime sin a ni mise an t-olc mòr so, agus a 
pheacaieheas mi an aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair i ri 
Ioseph o là gu là, nach èisdeadli esan rithe, 
gu luidhe leatha, no bhi maille rithe. 

11 Agus thachair e, air latha àraidh, 
gu'n deachaidh esan a steach do 'n tigh a 
dheanamh 'oibre fèin, agus cha robh a h-aon 
do dliaoinibli an tighe an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachdair, 
ag ràdh, Luidh leamsa : agus dh'fhàg e 
'eudach-uachdair 'na làimh, agus theich e, 
agus thàr e mach. 

13 Agus an uair a chunnaic ise gu 'n 
d'fhàg e 'eudach-uaehdair 'na làimh, agus 
gu 'n do theich e mach. 

14 An sin ghairm i air daoinibh a tighe, 
agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e 
steach d'ar n-ionnsuidh Eablu-uidheach g'ar 
maslachadh : thàinig e steach a m' ionn- 
suidhs' a luidhe leam, agus ghlaodhniise le 
guth àrd : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do thog 
mi suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh 
mi, an sin dh'fhàg e 'eudach-uachdair 
rnaille rium, agus tlieich e, agus chaidh e 
mach. 

16 Agus thaisg i eudach-uachdair làimh 
rithe, gus an d'thàinig a thighearna dliach- 
aidh. 

17 Agus labhair i ris a rèirnam briathra 
so, ag ràdh, Thàinig an seirbhiseach Eabh- 
ruidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach a m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adh : 

18 Agus an uair a thog mise suas mo 
ghuth, agus aghlaodh mi, an sin dh'fhàg e 
'eudach-uachaair maille rium, agus theich 
e inach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh, 
Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach orm ; 
an sin las 'fhearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir Ioseiphe, agus 
chuir e sa' phrìosan e, far an robh prìosan- 
aich an righ ceangailte : agus bha e an sin sa' 
phrìosan. 

21 Ach bha 'n Tighearn maille ri Ioseph, 
agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha 
deadh-ghean ann an sùilibh fhir-gleidhidli 
a' phrìosain. 

22 Agus chuirfear-gleidhidh a' phrìosain 

'àò fuidh làimh Ioseiph na prìosanaich uile a 
bha sa' phrìosan ; agus gach ni a rinn iad 
an sin, b'esan a rinn e. 

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrìos- 
ain air ni sam bith a bha fuidh 'làimh, a 
chionn gu'n robh an Tighearna maille ris ; 
agus an ni sin a rinn e, thug an Tighearn 
air soirbheachadh leis. 

CAIB. XL. 

AGUS an dèigh nan nithe sin chuir bnid- 
ealair righ na h-Eiphit,agus 'f huinead- 
air, fearg air an tighearna, righ na 
h-Eiplùt. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pharaoh 
ri ditlus d'a sheirbhisich, ris an àrd bhuid- 
ealair, agus ris an àrd fliuineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an tigh 
ceannaird an fhreiceadain sa' phrìosan, far 
an robh Ioseph ceangailte. 

4 Aguschuir ceannard an flireiceadain an 
cùram air Ioseph, agus fhritheil e dhoibh ; 
agus dh'fhan iad tamull ann. an làimh. 

5 Agus chunnaic iadaislingle chèile, gach 
fear aca 'aisling fèin san aon oidhche, gach 
fear a rèir eadar-mhìneachaidh'aislinge ; am 
buidealair agus fuineadair righnah-Eiphit, 
a bha ceangailte sa' phrìosan. 

6 Agus thàinig loseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'amhairc e 
orra, agus, feuch, bha iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbhisieh 
Pharaoh, a bha 'n làimh maille ris ann au 
tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co mhuladach au diugh ? 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus cha 'n 'eil neach asainn a 
dh'eadar-mhìnicheas i . Agus thubhairt Io- 
seph, Nach ann o Dliia tha gach eadar- 
mliìneachadh ? innsibh dhomhs' iad, guidh- 
eam oirbh. 

9 Agus dli'innis an t-àrd bhuidealair 
'aisling do Ioseph, agus thubhairt e ris, 
A'm' aisling-sa, feuch, bha fìonain fa m' 
chomhair. 

10 Agus air an fhìonain bha tri meang- 
lain ; agus bha i mar gu'm biodh i a' bris- 
eadh a mach, agus thàinig i fuidh a làn 
bhlàth, agus thug a bagaidean dearcan 
abuich uatha. 

11 Agus bha cupan Pharaoh a'm* làimh ; 
agus ghabh mi na fìon-dhearcan, agus 
dli'fhàisg mi iad an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan do làimh Pharaoli. 

12 Agus thubhairt Ioseph ris, '& so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meanglain, 
is tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean, tog- 
aidh Pharaoh suas do cheann, agus bheir e 
ris gu t'àite fèin thu ; agus bheir tlm cupan 
Pharaoh 'na làimh, mar a b'abhuist duit 
roimlie, 'nuair a bha thu a'd' bhuideaiair 
aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'nuair a 
dh'èireas gu maith dliuit, agus dean, guidh- 
eam ort, caoimhneas domh ; agus deaniom- 
radli orm ri Pharaoh, agus thoir a mach mi 
as an tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air falbh 
mi à tìr nan Eabhruidheach, agus mar an 
ceudna an so clia d'rinn mi ni sam bith gu 
'n cuirte san t-slochd mi. 

16 'Nuiiir a ohuunaic an t-àrd i huinead- 34 GENESIS. aìr gu'nd'oadar-mhìnich e gu maith, thubh- 
airt e ri Ioseph, Bha mise mar au ceudna 
a'm' aisling, agus, feuch, bha tri bascaidean 
geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde bha do 
gach seòrsa bìdh air son Pharaoh do dheas- 
achadh an f huineadair ; agus dh'ith an eun- 
laith iad a mach as a' bhascaid air mo 
cheann. 

18 Agus fhreagair Iosenh, agus thubh- 
atrte, Is e so a h-eadar-mhìneachadh : Na 
tri bascaidean, is tri làithean iad. 

19 An ccann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air cranu, agus itliidh an eunlaith 
t'fheoil dhiot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm latha- 
breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheirbh- 
isich uile : agus thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd f huineadair 
am measg a sheirbhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus thug 
e 'n cupan do làimh Pliaraoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, 
mar a dh'eadar-mhìnich Ioseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich an t-àrd 
bhuidealair air Ioseph, acli dJùchuimlmich 
se e. 

CAIB. XLT. 

AGUS an ceann .dà bhliadhna iomlan 
chunnaic Pharaoh aisling ; agus, 
feuch, sheas e làimh ris an amhainn : 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh- 
ainn seachd bà, sgiamliach r'am faicinn, ag- 
us reamhar am feoil ; agus bha iad ag ion- 
altradh ann am mìn-fheur. 

3 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile nìos 
'nan dèigh as an amhainn, granda r'am 
faicinn, agus caol 'nam feoil ; agus sheas iad 
làimh ris na bà eiie, air bruaich na h- 
aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda r'am 
faicinn agus caol 'nam feoil suas na seachd 
bà sgiamhach agus reamhra. Mar sin 
dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e aisling 
an dara uair : Agus, feuch, dh'èirich suas 
seachd diasan arbhair air aon choinlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan dèigh 
seachd diasa caola, agus air an seargadh 
leis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola suas 
na seachd diasa i'eachdmhor agus làn : ag- 
us dhùisg Pharaoh, agus, feuch, b' aisling 
a bh' ann. 

8 Agus sa' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireadh ; agus chuir e fios uaith, agus 
ghairm e uile dhruidhean na h-Eiphit, ag- 
us a daoine glic uile : agus dh'innis Pharaoh 
'aisling dhoibh : ach cha robh neach ann a 
dh'eadar-mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbhis- 
ich, agus chuir e mise an làimh ann an tigh 
ceannaird an fhreiceadain, araon mise, ag- ] 
us an t-àrd fhuineadair. j 

11 Agus chunnaic sinn aisling san aon 
oidhche, mis' agus esan: chunnaic gach f 

34 • fear againn aisling a rèir eadar-mhineach- 
i, aidh 'aislinge. 

l 12 Agus bha 'n sin maille ruinn òganach 
Eabhruidheach, seirbhiseach do cheamiard 
> an f hreiceadain ; agus dh'innis sinn da, ag- 

• us dh'eadar-mhìnich e dhuinn ar n-aisling- 
ean : do gach fear againn a rèir 'aislinge 

i dh'eadar-mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhìnich e 
dhuinn, mar sin bha e : mise chuir e rìs 

, ann am àite, esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh tcachdair uaith, 
agusghairme Ioseph.agusthugiadle cabh- 
aig a mach as an t-slochd e : agusbhearr se 
e fèin, agus mhùth e 'eudach, agus thàinig 
e steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Chunnaic mi aisling, agus cha 'n'eil neach 
ann a dh'eadar-mhìnicheas i : agus chuala 
mi air a ràdh mu d'thimchioll-sa, 'nuair a 
chluinneas tu aisling, gur aithne dhuit a 
h-eadar-mhìneachadh. 

16 Agus fhreagair Ioseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha 'n'eil e annamsa : bheir Dia 
freagradh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na-aimhne : 

18 Agus, feuch,thàinig a nìos as an amh- 
ainn seachd bà, reamhar am feoil, agus 
sgiamhach ann an cruth ; agus bha iad ag 
ionaltradh ann am min-fheur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh, bochd agus ro-ghranda, 
agus caol am feoil : cha 'n fliaca mi 'n 
samhuil riamh ann an vàle tliìr na h-Eiphit 
air olcas. 

20 Agus dh'ith na bà caola agus granda 
suas na ceud seachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad iad ; 
ach bha iad granda r'am faicinn, mar an 
toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling; agus, 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinlein, làn agus maith : 

23 Agus, feuch, dli'fhàs suas 'nan dèigh 
seachd diasan, air an crìonadh, caol, agus 
seargta leis a' ghaoith an ear ; 

24 Agus shluig na diasa caola suas na 
seachd diasa maithe : agus dh'innis mi so 
do na druidhibh ; ach cha robh neach ann 
a b'urrainn a' chùis fhoiìlseachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt Ioseph ri Pharaoh, 
Aisling Pharaoh, is aon i : an ni sin a ta 
Dia gus a dheanamh, dh'fhoillsich e do 
Pharaoh. 

26 Na seachd bàmaithe, is seachd bliadh- 
na iad; agus na seachd diasa maithe, is 
seachd bliadhna iad : is aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agus granda 
a thàinig a nìos 'nan dèigh, is seachd 
bliadhna iad; agus na seachd diasa fàs, 
seargta leis a' ghaoith an ear, bitliidli iad 
'nan seachd bliadhna gorta. 

28 So an ni a thubhairt mi ri Pharaoh : 
An ni a ta Dia gus a dheanamh, nochd e 
do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachd bliadhna mòr 
phailteis a' teachd air feadh thìre na h-Ei- 
plùt uile : 

30 Agus èiridh seachd bliadhna gorta 
suas 'nan dèigh, agus dìchuimhnichear am CAIB. XLII. 35 pailteas uile an tìr na h-Eiphit; agus 
claoidhidh a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha'n aitlmichear am pailteas 
anns an tìr, air son na gorta a leanas : oir 
bithidh i ro-throm. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùblaicheadh 
an aislmg do Pharaoh dà uair, tha sin a 
chionn gu bheil an ni air a shuidlieachadh 
le Dia ; agus bheir Dia ann an aithghearr- 
adh gu crìch e. 

33 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh 
a mach air son duine a tha tuigseach agus 
glic, agus cuireadh e os ceànn tìre na 
h-Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaohso, agus orduich- 
eadh e luchd-riaghlaidh os ceann na tìre, 
agus togadh iad an cùigeadh cuid do thor- 
adh tìre na h-Eiphit sna seachdbliadhnaibh 
pailteis. 

35 A?us cruinnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadhna maithe sin ri teachd, agus 
taisgeadli iad suas arbhar fuidh làimh Pha- 
raoh, a?us gleidheadli iad biadli sna bailt- 
ibh. 

36 Agus bithidh am biadh sin 'na thaisg- 
each do'n tìr, fa chomhair nan seachd 
bliadJma gorta a bhitheas ann an tìr na 
h-Eiphit ; chum as nach tèid as do'n tìr leis 
a' ghorta. 

37 Agus bha a' chomhairle maith ann 
an sùilibh Pharaoh, agus ann an sùilibh a 
eheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, Am bheil e 'n comas duinn a leithid 
bo do dhuine fhaotainn, anns am bheil 
spiorad Dhè ? 

39 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, A 
thaobh gu'n d'flioillsich Dia so uile dhuit, 
cha 'n'eil neach ann cho tuigseach agus 
cho ghlic riut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, ag- 
us a rèir t'fhocail bithidh mo shluagh uue 
airanriaghladh : amhàin san righ-chaithir 
bithidh mise ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile tliìre na 
h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh 'fliàinne bhàrr a 
làimhe, agus chuir e air làimh Ioseph e ; 
agus sgeadaich se e ann an trusgan do lìon- 
eudach grinn, agus chuir e slabhruidh òir 
m'a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd san dara 
carbad a bh'mge fèin ; agus ghlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh an glùn ; agus rinn se e 
'na uachdaran air tìr na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, Is 
mise Pharaoh, agus as t'eugmhais-sa cha 
tog duine suas a làmh no a chos ann an tìr 
na h-Eipliit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air Ioseph ; agus thug e dha 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi : agus chaidh Ioseph a mach 
air feadh uile tlnre na h-Eiphit. 

46 Agus blia Ioseph deich bliadlma fich- 
ead a dh'aois an uair a sheas e 'm fianuis 
Pharaoh righ na h-Eiphit : agus chaidh 
Ioseph a mach o làthair Pharaoh, agus 
chaidh e troimh thìr na h-Eipliit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach anns na 
6eachd bliadhnaibh pailteis 'na ghlacaidibh. 

48 Agus clu'uinnich e r'a chèile uile 

35 bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an tìr na 
h-Eiphit; agus thaisg e suas biadh sna 
bailtibh : biadh fearainn gach baile, a bha 
mu'n cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir Ioseph r'a chèile sìol mar 
ghaineamh na fairge, ro-mhòran, gus an do 
sguir e d'a àireamh ; oir bha e gun àir- 
eamh. 

50 Agus do Ioseph rugadh dithis mhac 
mun d'thàinig bliadhnacha na gorta, a rug 
Asenat dha, nighean Photipherah, sagairt 
Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh mar ainm 
air a' cheud-ghin ; oir thug Dia orm, ars 
esan, mo shaothair uile dhichuimhneach- 
adh, agus tigh m'athar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e Ephraim 
mar ainm ; oir thug Dia orm, ars' esan, a 
bhi sìolmhor ann an tìr m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnuicheadliseachdbliadh- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na h-Eiph- 
it. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na 
gorta ri teachd, mar a thubhairt Ioseph ; 
agus bha a' ghorta anns na dùthchannaibh 
uile : ach ann an uile thìr na h-Eiphit bha 
aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit uile 
ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh an 
sluagh ri Pharaoh air son arain: agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh Ioseph; an ni sin atheir e ruibh, 
deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh na 
talmhainn uile: agus dh'fhos<>ail Ioseph 
na tighean-taisg uile, agus rèic e ris na 
h-Eiphitich : agus bhuadliaich a' ghorta 
ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a cheannach 
bìdh ; oir bhuadhaich a' ghorta anns gach 
dùthaich. 

CAIB. XLII. 

ANIS an uair a chunnaic Iacob gu'n 
robh sìol san Eiphit, thubhairt e r'a 
mhrc, C'ar son a ta sibh ag amharc air a 
chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi 
gu bheil sìol san Eiphit ; rachaibh sìos an 
sin, agus ceannaichibh dliuinn as a sin, 
chum as gu'm bi'sinn beò, agus nach faigh 
sinn bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràithrean 
Ioseiph sìos a cheannach sìl san Eipliit. 

4 Ach cha do chuir Iacob Beniamin 
bràthair loseiph maille r'a bhràithrihh : 
oir thubhairt e, Air eagal gu'n èirich olc 
dha. 

5 Agus thàinig mic Israeil a cheannach 
sìl am measg na muinntir a thàinig : oir 
bha a' ghorta ann an tìr Chanaain. 

6 Agus bha Ioseph 'na uachdaran air an 
tìr : Ji' esan a bha a' reiceadh ri sluagh na 
tìre uile. Agus thàinig bràithrean Ioseiph, 
agus chrom siad iad fein sìos da, le 'n agh- 
aidh gu làr. 

7 Agus chunnaic Ioseph a bhràithrean, 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin 
'na choigreach dlioibh, agus labhair e gu 
coimlieach riu ; agus thubhairt e riu, Cia 
as a thàinig sibhse ? Agus thubhairt iad- 
san ris, A tìr Chanaain a cheannach bìdh. 36 GENESIS. 8 Agus dh'aithnich Ioseph a hhràithrean, 
ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na h-ais- 
lingibh a chunnaic e mu'n timchioll, agus 
thubhairt e riu, Is luchd-bratha sibh; a 
dh'fhaicinn lomnochdaidh na tìre thàinig 
sibh. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha sinn, mo 
thighearna, ach isann a thàinig do sheirbh- 
isich a cheannach bìdh : 

112* mic aon duine sinne uile, is daoine 
fìrinneach sinn; cha luchd-bratha do 
sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'fhaicinn lomnachdaidh na 
tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Js dà bhràthair 
dheug do sheirbhisich, mic aon duine ann 
an tìr Chanaain ; agus, feuch, tha'm fear 
a's òig' an diugh maille r'ar n-athair, agus 
tha h-aon nach maireann. 

14 Agus thubhairt Ioseph riu, So an ni 
a thubhairt mi ribh, ag ràdh, Js luchd- 
bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoh, cha tèid sibh a mach à so, mur 
tig bhur bràthair a's òige an so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus thug- 
adh e leis bhur bràthair, agus gleidhear 
sibhse am prìosan, chum as gu'n dearbhar 
bhui* briathran, am bheil no nach 'eil fìrinn 
annaibh : no mar is beò Pharaoh, gu cinnt- 
each is luchd-bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm prìosan iad uile rè 
thri làithean. 

18 Agus thubhairt Ioseph riu air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beò : oir tha 
eagal Dè ormsa. 

19 Ma's daoine fìrinneach sibh, fàgar 
aon d'ur bràithribh ceangailte an tigh biiur 
prìosain : agus imichibh-sa, thugaibh leibh 
sìol air son gorta bhur teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m' ionnsuidh ; mar sin dearbhar bhur 
briathran, agus cha 'n fhaigh sibh bàs. 
Agus rinn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, Tha 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar 
bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinn cràdh 
'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, agus nach 
d'èisd sinn ris : uime sin thàinig an airc so 
oirnn. 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag ràdh, 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdh, Na 
peacaichibh an aghadh an leinibh? agus 
cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, mar an 
ceudna tha 'f huil air a h-iarraidh oirnn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
robh Ioseph 'gan tuigsinn ; oir bha eadar- 
theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, ag- 
us ghuil e ; agns phill e rìs d'an ionnsuidh, 
agus labhair e riu, agus thug e Simeon 
uatha, agus cheangail se e fa chomhair an 
sùl. 

25 An sin dh'àithn Ioseph an saic a lìon- 
adh le sìol, agus airgiod gach duine a chur 
air ais 'na shac, agus biadh a thoirt doibh 
air son na slighe : agus is ann mar so a rinn 
e riu. 

26 Agus thog iad an sìol air an asalaibh, 
agus dh'imich iad à sin. 

27 Agusanuairadh'fhosgailfeardhiubh 

36 a shac, a thoirt bìdh d'a asal san tigh-òsda, 
chunnaic e 'airgiod ; oir, feuch, bha e am 
beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a hhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, feuch, 
tha e eadhon a'm' shac. Agus dh'fhàilnich 
an cridhe, agus bha eagal orra, ag ràdh 
gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn? 

29 Agus thàinig iad chum Iacoib an 
athar, do thìr Chanaain, agus dh'innis iad 
dha gach ni a thachair dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, agus ghabh 
e sinn mar luchd-bratha air an duthaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine 
fìrinneach sinne ; cha luchd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bhràthaif dheug sinn, mic ar 
n-athar ; tha aon mhac nach maireann, ag- 
us tha 'm mac a's òige 'n diugh maille r' ar 
n-athair ann an tìr Chanaain. 

33 Agus thubhairt an duine, uachdaran 
na tìre ruinn, Mar so aithnichidh mi gur 
daoine fìrinneach sibh ; fàgaibh aon d'ur 
bràithribh maille riumsa, agus gabhaibh 
biadh air son gorta bhur teaghlaichean, ag- 
us bitliibh ag imeachd : 

34 Agus thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m'ionnsuidh ; an sin bithidh fios agam 
nach luchd-bratha sibh, ach gur daoine 
f ìrinneach sibh : mar sin bheir mise bhur 
bràthair dhuibh, agus ni sibh ceannachd 
san tìr. 

35 Agus an uair a thaomaich iad an saic, 
feuch, bha ceanglachan airgid gach duine 
'na shac fèin, agus an uair a chunnaic iad 
fèin agus an athair na ceanglachain airgid, 
bha eagal orra. 

36 Agus thubhairt Iacoh an athair riu, 
Thug sibh uamsa mo chlann : Ioseph cha 
mhaireann, agus Simeon cha mhaireann, 
agus Beniaminbheir sibh airfalbh : m'agh- 
aidh-sa tha na nithe sin uile. 

37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag- 
ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur 
toir mi a t'ionnsuidh e : thoir thairis do m' 
làimhs' e, agus bheir mise a t'ionnsuidh a 
rìs e. 

38 Agus thubhairt e, Cha tèid mo mhac 
sìos madle ribh ; oir tha a bhràthair mharbh, 
agus dh'fhàgadh esan 'na aonar : ma thach- 
ras olc dha san t-slighe air an tèid sibh, an 
sin bheir sibh sìos m' fhalt liath le bròn 
do'n uaigh. 

CAIB. XLIII. 

AGUS bha a' ghorta ro mhòr san tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad suas an 
sìol a thug iad as an Eiphit, thubhairt an 
athair riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh 
dliuinn beagan bìdh. 

3 Agus labhair Iudah ris, ag ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhumn, ag ràdh, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis-sa, mur bi 
bhur bràthair maille ribh. 

4 Machuireastuarbràthairmaille ruinn, 
thèid sinn sìos, agus ceannaichidh sinn 
biadh dhuit ; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, chatèid sinn 
sìos : oir thubhairt an duine ruinn, Cha'n 
fhaic sibh mo ghnùis, mur bi hhur bràthair 
maille ribh. CAIB. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh c/io olc rium, agus gu'n d'iruiis sibh 
do'n duiue gu'n robh'bràthair tuilleadli ag- 
aibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Dli'flviosraich an 
duine dhinn gu teann m'ar timchioll fèin, 
agus mu thimchioll ar cùirdean, ag ràdh, 
Am bheil bhur n-athair ifathast beo? am 
bheil bràtbair eile agaibh ? Agus dh'innis 
sinue dba a rèir brigh nam briathar sin : 
Am b'urrainn sinne fios a bhi againn gu 
ciimteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agiis tliubliairt Tudab ri h-Israel 'ath- 
air, Cuir an t-òganach maille riumsa, agus 
èiridh sinn, agus imichidh sinn, a chum as 
gu'm bi sinn beò agus nach faigh sinn bàs, 
aiaon sinne, agus thu fèin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm urras air a shon ; o 
m' làimh-saiarraidh tu e : murtoir mise a 
t'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair 
e, an sin biodh a' choire gu bràth orm. 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh 
moille, gu cinnteach bha sinn a nis air pill- 
tinn air ar n-ais an dara uair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
Ma dh'fheumas a' chùis a bhi mar sin a 
nis, deanaibh so ; gabbaibh do'n toradh a's 
fearr san tìr 'nur soithichibh, agus thug- 
a>bh sìos tiodhlac do'n duine ; beagan ìoc- 
shlaint, agus beagan meala, spìosraidh, ag- 
us mirr, cnothau, agus almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dùbailte 
nur làimh, agus an t-airgiod a thugadh air 
ais am beul bhur sac, thugaibh air ais e 'nur 
làimh ; theagamh gur mearachd a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth- 
air ; agus èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn- 
suidh an duine. 

14 Agus gu'n tugadh Dia uile-chumh- 
achdach tròcair dhuibh an làthair an duine, 
chum as gu'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamin : ach machaill 
mise mo chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoinè an tiodhlac sin, 
agus thug iad leo airgiod dùbailte 'nan 
làimh, agus Beniamin ; agus dh'èirich iad, 
agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas 
iad an làthair loseiph. 

16 Agus an uair a chunnaic Ioseph Ben- 
iamin maille riu, thubhairt e ri fear-riagh- 
laidh a thighe, Thoir na daoine sin dach- 
aidh, agus marbh, agus deasaich ; oir maille 
riumsa itlvidh na daoine sin air mheadhon- 
là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr Io- 
seph ; agus thug e na daoine do thigh Io- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, chionn 
gu'n d'thugadh iad do thigh Ioseiph, agus 
thubhairt iad, ' S ann air son an airgid, a 
chuireadh air ais 'nar sacaibh a' cheud uair, 
a thugadh a stigh sinn ; chum gu faigh e 
cion-fàth 'nar n-aghaidh, agus gu'n tuit e 
oirnn, agus gu'u gabli e sinn mar thràillean, 
agus ar n-asail. 

19 Agus tbàinig iad am fagus do fhear- 
riaghlaidh tighe Ioseiph, agus labhair iad 
ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, O mo thighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a. n.uas an toiseach 
a cheannach bìdli. 

37 XLIV. 37 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n tigh- 
òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar saic, feuch, 
bha airgiod gach fir am beul a shaic, ar 
n-airgiod 'na làn chothrom : agus thug sinn 
air ais leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bìdli: cha 
'n'eil fhios againn cò chuir ar n-airgiod 
'nar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu robh dhuibh, 
na biodh eagal oirbh : thug bhur Dia fèin, 
agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh 'nur 
sacaibh : fhuair mise bhur n-airgiod. Ag- 
us thug e Sinieon a mach d'an i.onnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh Ioseipli, agus thug e uisgedhoibh, 
agus nigh iad an cosan, agus thug e biadh 
d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac an 
coinneamh do Ioseph teachd aig meadhon- 
là; oir chual' iad gu'n robh iad gu aran 
itheadh an sin. 

26 Agus anuair athàinig Ioseph dhach- 
aidh, thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, a 
bha 'nan Iàimh, do'n tigh : agus clirom siad 
iad fèin dha gu làr. 

27 Agus dli'fheòraich e 'n robh iad gu 
maith, agus thubhairt e, Am bheil bhur 
n-athair, an seann duine mu'n do labh- 
air sibh, gu maith? Am bheil e fathast 
beò? 

28 Agus thubhairt iadsan, Tlia do sheir- 
blùseach ar n-athair-ne gu maith ; tha e 
fathast beò : agus chrom siad iad fèin sìos, 
agus rinn iad ùmldachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e Beniamin a bhràthair, mac a 
mhàthar, agus thubhairt e, An e so bhur 
bràthair a's òige, mu'n do lalhair sibh 
rium? Agus thubhairt e, Gu'n robh Dia 
gràsmhor dhuit, a mhic. 

30 Agus rinn Ioseph cabhag, oir bha a 
chridhe a' tiomachadn r'a bhràthair ; agus 
dh'iarr e àit anns an guileadh e; agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil e 
'nsin. ' 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thubliairt 
e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sios dhasan leis fèin, 
agus dhoibhsan leo fèin, agus do na h- 
Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèiu ; a 
chionn nach feudadh na h-Eiphitich aran 
itheadh maille ris na h-Eabhruidhich ; oir 
is gràineileachd sin do na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidli iad sìos 'na làthair, an 
ceud-ghin a rèir a chòir-bhreithe, agus am 
fear a b'òige a rèir 'òige : agus ghabh na 
daoine iongantas gach tear r'a chèile. 

34 Agus ghabh esan agics chuir e cuibh- 
rionnan o 'Llthair fein d'an ionnsuidh : ach 
rinn e cuibhrionn Bheniamin cùig uairean 
ni bu mhò na cuid a h-aoin aca-san. Agus 
dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris. 

CAIB. XLIV. 

AGUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh a 
thighe, ag ràdh, Lìon saic nan daoine 
le sìol, a' mheud 's is urrainn iad a ghiùl- 
an, agus cuir airgiod gach duine am beu^ 
a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan air- 
gid, am beul saic an fhir a's òige, agus anr- 
D 38 GENESIS. giod a shìl : agus rinn e a rèir an fhocail a 
labhair Ioseph. 

3 Co luath 's a bha mhaduinn soilleir, 
chuireadh na daoine air falbh, iad fèin ag- 
us an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach as a' 
bhaile, agus gnn iad fathast fad o làimh, 
thubhairt Ioseph ri fear-riaghlaidh a thighe, 
Eirich, lean na daoine ; agus an uair a 
bheireas tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol 
sibh olc an ciric maith ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil mo 
thighearn ag òl ? agus leis am bheil e da 
rìreadh a' deanamh fiosachd? is olc afhuar- 
adh sibh so a dheanamh. 

6 Agus rug e orra, agus labhair e riu na 
briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a labh- 
ras mo thigbearna na briathra so ? nar leig- 
eadh Dia gu'n deanadh do sheirbhisich a 
rèir au ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a fhuair sinn am 
beul ar sac, thug sinn a rìs a t'ionnsuidh à 
tìr Chanaain ; cionnus uime sin a ghoid- 
eamaid airgiod no òr à tigh do thighearna? 

9 Cia b'e air lith do d' sheirbhisich aig 
am faighear e, cuirear gu bàs esan, agus 
bithidh sinne mar an ceudna 'nar tràillean 
aig mo thighearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta bith- 
eadh e rèir bhur briathar : bithidh esan aig 
am fahrhear e 'na sheirbhiseach againsa; 
agus bithidh sibhse neo-choireach. 

1 1 An sin thug iad a nuas gu grad gach 
duine a shac fcin gu làr, agus dh'fhosgail 
gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich e 
aig an fhear bu shine, agus sguir e aig an 
fhear a b'òige : agus fhuaradh an cupan 
ann an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, agus chuir 
gach duine a shac air 'asail, agus phill iad 
do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah, agus a bhràith- 
rean do thigh Ioseiph (oir bha e fathast an 
siu,) agus thuit iad sìos 'na fhianuis. air an 
làr. 

15 Agus thubhairt Ioseph riu, Ciod e an 
gnìomh so a rinn sibh? nach robh fliios 
agaibh gur aithne do m' leithidse do dhuine 
da rìreadh fiosachd a dheanamh ? 

16 Agus thubhairt Iudah, Ciod a their 
sinn ri m' thighearna ? eionnus a labhras 
sinn ? no cionnus a ghlanas sinn sinn fèin ? 
fhuair Dia a mach aingidheachd do sheirbh- 
iseach ; feuch, tha sinne 'nar seirbhisich do 
m' thighearn, araon sinne, agus esan mar 
an ceudna aig an d'fhuaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainnse so : ach an duine aig an 
d'fhuaradh an cupan, bitheadh esan 'na 
sheirbhiseach agamsa ; agus d'ur taobhsa, 
rachaibh suas an sith a dh'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 An sin thàinig Iudah am fagus da, 
agus thubhairt e, Och mo thighearna, leig 
le d' sheirbhiseach, guidheam ort, focal a 
labhairt ann an cluasaibh mo thighearn, 
agus na lasadh t'fhearg an aghaidh do sheir- 
bhisich : oir is amhuil thusa agus Pharaoh. 

19 Dh'f heòraich mo thighearna d'a sheir- 
bhisich, ag ràdh, Am bheil athair agaibh, 
no bràthair ? 

38 20 Agus thubhairt sinn ri m' thighearna, 
Tha atnair againn, seann duine, agus lean- 
abh a shean aois, maothran : agus tha 
'bhràthair marbh, agus dh'f hàgadh esan 'na 
aonar do chloinn a mhàthar, agus tha gràdh 
aig 'athair air. 

21 Agus thubhairt thu ri d' sheirbhisich, 
Thugaibh a nuas e do m' ionneuidhs', a 
chum as gu'n socruich mi mo sliùilean air. 

22 Agus thubhairt sinne ri m' thighearna, 
Cha'n fheud an leanabh 'athair fhàgail : 
oir nam fàgadh e 'athair, gheibheadh ath- 
air bàs. 

23 Agus thubhairt thusa ri d' sheirbhis- 
ich, Mur tig bliur bràthair a's òige uuas 
maille ribh, cha'n fhaic sibh m'aghaidh-sa 
ni's mò. 

24 Agus ann uair a chaidh sinne suas a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, dh'- 
innis sinn da focail mo thighearna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaichibh dhuinn beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n fheud 
sinn dol sìos : ma bhioa ar bràthair a's òige 
maille ruinn, an sin thèid sinn sìos; oir 
cha'n f heud sinn aghaidh an duine f haicinn, 
mur bi ar bràthair a's òige maille minn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach m* 
athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do rug 
mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus cliaidh aon diubh a mach uam, 
agus thubhairt mi, Gu cinnteach reubadh 
'na bliloighdibh e ; agus cha'n f haca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so uam 
mar an ceudna, agus gu'n tig tubaist air, 
blieir sibh sìos in'fhalt liath le bròn do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin; an uair a thig mise a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, gun 
an leanabh maille ruinn ; (do bhrìgh gu 
bheil 'anam-san ceangailte ann an anam an 
leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a clii e nach 'eil an 
leanabh maille ruinn, gu'm faigh e bàs : 
agus bheir do sheirbhiseach sìos falt liafh 
do sheirbliisich ar n-athar le bròn do'n 
uaigh. 

32 Oir chaidli do sheirbhiseach an urras 
air son an leinibh do m'athair, ag ràdh, 
Mur toir mi a t' ionnsuidh e, an sin bithidh 
mi fo choire aig m'athair gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le 
d' sheirbhiseach fantumn an àit an leinibh, 
a'm' thràill do m' thighearn ; agus leig leis 
an leanabh dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mise suas a dh'- 
ionnsuidh m'athar, agus gun an leanabh 
maille rium ? air eagal gu Faic mi 'n t-olc a 
thig air m'athair. 

CAIB. XLV. 

AGUS cha b'urrainn Ioseph cumail air 
fèin 'nan làthair-san uile a sheas làimh 
ris; agus ghlaodh e, Cuiribh gach duine 
mach uam : agus cha do sheas duine sam 
bith maUle ris, an uair a rinn loseph e fèin 
aithnichte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd : agus chuala na 
h-Eiphitich, ag-us tigh Pharaoh e. 

3 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràithribh, 
Is mise Ioseph ; am blieil m' atliair fathast 
beò ? agus cha b'urrainn a bhràithrean a CAIB. 

fhreagairt ; oìr bha eagal orra roimh a làth- 
air-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràithribh, 
Thigibli ain fagus domh, guidheam oirbh ; 
agus thàinig iadam fagus : Agus thubhairt 
esan, Is mise loseph bhur bràthair, a reic 
siblise do'u Eiphit. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas oirbh, no 
corruich agaibh ribh fèin, a chionn gu'n do 
reic sibh mise an so ; oir chuir Dia roimh- 
ibh mi, gu sibhse a ghleidheadh beò : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' ghorta 
san tìr, agus tha fathast cùig bliadlma ri 
teachd, anus nacli bi aon cliuid treabhadh 
no foghar. 

7 Àgus chuir Dia mise roimhibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid air thalamh, 
agus a thèarnadh bliur beatha le fuasgladh 
mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhse a chuìr mise 
an so, ach Dia ; agus rinn e mi a'm' athair 
do Pharaoh, agus a'm' thighearn os ceann 
a thighe uile, agus a'm' uachdaran ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaioh cabhag, agus rachaibh suas a 
chum m'athar, agus abraibh ris, Mar so 
thubhairt do mhac Ioseph, Rinn Dia mise 
a'm' uaclidaran air an Eiphit uile ; thig a 
nuas a m' ionnsuidh, na dean moille : 

10 Agus gabhaidh tu còmlinuidli am 
fearann Ghosein, agus bithidh tu 'm fagus 
dhomhsa, thu fèin, agus do chlann, agus 
clann do chloinne, agus do threudan, agus 
do bhuar, agus gacli ni a ta agad. 

11 Affus beafhaichidh mise thu 'n sin, 
(oir fathast bithidh eùig- bliadhna gorta 
ann,) air eagal gu'n tig thu fèin agus do 
theaghlach, agus gach ni a ta agad, gu 
bochdainn. 

12 Agus, feuch, tha bhur sùilean a' faic- 
inn, agus sùiiean mo bhràthar Bheniamin, 
gur e mo bheul fèin a tha labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile san Eiphit, agus gach ni a 
chunnaic sibh ; agus ni sibh cabhag, agus 
bheir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal a bhràthar 
Beniamin, agus ghuil e ; agus ghuil Beuia- 
min air a mhuineal-san. 

15 Phòg e mar an ceudna a bhràithrean 
uile, agus ghuil e os an ceann : agus 'na 
dhèigh sin rinn a bhràithrean cainnt ris. 

16 Agus chualas iomradh so ann an tigh 
Pharaoh, ag ràdh, Tha bràithrean Ioseiph 
air teachd : agus thaitinn e gu maith ri 
Pharaoh, agus r'a slieirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pliaraoh ri Ioseph, 
Abair ri d' bhràithribh, Deanaibh so ; sac- 
aichibh bhur n-ainmhidliean, agus imich- 
ibh, rachaibh do thìr Chanaain. 

18 Agus thugaibh leibh bhur n-athair, 
agus bhur teaghlaicliean, agus thigibh a m' 
ionnsuidhse, agus bheir mise dhuibh maith 
tìre na h-Eiphit ; ithidh sibh reamhrachd 
na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit ; dean- 
aibhse mar so : thugaibh leibh à tìr na h-Ei- 
phit carbadan air son bhur cloinne bige, 
agus bhur ban, agus thugaibh bhur n-athair 
leibh, agus thigibh. 

20 Agus na biodh suim agaibh d'ur n-air- 
neis-thighe ; oir is leibhse maith tìre na 
h-Eiphit uile. 

39 XLVI. 39 

21 Agus rinn clann Israeil mar sin : agus 
thug Ioseph dhoibh carbadan a rèir ordugh 
Pharaoh ; agus thug e dhoibh lòn air son 
na slighe. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon diubh 
fa leth, culaidhean eudaich ; ach do Bhen- 
iamin thug e tri cheud bonn airgid, agus 
cùig culaidhean eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar 
so : deich asail a' giùlan do nithibh maithe 
na h-Eiphit, agus deich asail bhoirionn a' 
giùlan su, agus arain, agus lòin d'an athair 
air sou na slighe. 

24 Mar sin chuir e a bhràithrean air falbh, 
agus dh'imich iad: agus thubhairt e riu, 
Feuchaibh nach cuir sibh a mach air a 
chèile air an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh ionn- 
siùdh Iacoib an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, Tha 
Ioseph tathast beò, agus tha e 'na uachdaran 
air tir na h-Eiphit uile. Agus dh'fhann- 
aich cridhe lacoib, oir cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
Ioseiph, a labhair e riu : Agus an uair a 
chunnaic e na carbadan a chuir loseph g'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad Iacoib 
an athar. 

28 Agus thubhairt Israel, Is leòr e ; tha 
Ioseph mo mhac fathast beò : thèid mi ag- 
us chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

AGUS dh'imich Israel mailleris gachni 
a bh'aige, agus thàinig e gu Beer-seba, 
agus thug e~suas ìobairtean do Dhia 'athar 
Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeanaibh na h-oidhche, agus thubhairt 
e, A Iacoib, a Iacoib : Agus thubhairt 
esan, Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
t'athar : na biodh eagal ort dol sìos do'n 
Eiphit ; oir ni mise a'd' chinneach mòr thu 
an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n Eiphit ; 
agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach 
a nìos thu rìs : agus cuiridh Ioseph a làmh 
air do shùilibh. 

5 Agus dh'èirich lacob suas o Bheer-seba : 
agus tliug mic Israeil leo Iacob an athair, 
agus an clann bheag, agus am mnài, anns 
na carbadaibh a chuir Pharaoli g'a ghiùlan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidli, agus am 
maoin, a flmair iad ann an tìr Chanaain, 
agus thàinig iad do'n Eiphit, Iacob agus a 
shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maille ris, a 
nigheanan, agus nigheanan a mhac, agus a 
shiiochd uile thug e maille ris do'n Eiphit. 

8 Agns is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit, Iacob agus a 
mhic : Reuben, ceud-ghm Iacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus 
Phallu, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin ; Iemuel, agus 
Iamin, agus Ohad, agus Iachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Agus mic Leblii ; Gerson, Cohat, ag- 
us Merari. 

12 Agus mic Iudah ; Er, agus Onan, ag- 
us Selah, agus Phares, agus Serah : ach 40 GENESIS. fhuar Er agus Onan bàs ann an tìr Cha- 
naain. Agus b'iad mic Phareis, Hesron, 
agus Hamul. 

13 Agns mic Isachair ; Tola, agus Phu- 
bhah, agus Iob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin ; Sered, agus 
Elon, agus Iahleel. 

15 Is iad sin mic Leah, a rug i do Iacob 
am Padan-aram, maille r'a nighinn Dinah : 
b'iad uile anaman a mhac agus a nigheana 
tri-deug 'ar fhichead. 

16 Agus mic Ghaid ; Siphion, agus Ha- 
gai, Suni, agus Esbon, Heri, agus Arodi, 
agus Areli. 

17 Agus mic Aseir ; Imnah, agus Isuah, 
agus Isui, agus Beriah, agus Serah am 

Siuthar. Agus mic Bheriah; Heber, agus 
lalchiel. 

18 Is iad sin mic Shilpah, a thug Laban 
d'a nighinn Leah ; agus rug i iad sin do Ia- 
cob, eadhon sè anamanna deug. 

19 Mic Racheil mnà Iacoib ; Ioseph, ag- 
us Beniamin. 

20 Agus rugadh do Ioseph ann an tìr na 
h-Eiphit, Manaseh agus Ephraim, a rug 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
dha. 

21 Agus h'iad mic Bheniamin ; Belah, 
agus Becher, agus Asbel, Gera, agus Naa- 
man, Ehi, agus Ros, Mupim, agus Hupim, 
agus Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh do 
Iacob : na h-anaman uile, ceithir-deug. 

23 Agus mic Dhain ; Husim. 

24 Agus mic Naphtali ; Iahseel, agus 
agus Guni, Ieser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhah, a thug Laban 
d'a nighinn Rachel, a rug i do Iacob : na 
h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàinig le Iacob 
do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leasruidh, 
a thuilleadh air mnaibh mhac Iacoib ; 
b'iad na h-anamanna so uile tri fichead 's 

** 27 Agus mic Ioseiph a rugadh dha san 
Eiphit, bu dhà anam iad : uile anamanna 
tìughe Iacoib, a thàinig do'n Eiphit, bu tri 
fichead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e Iudahroimhe gu Ioseph, 
chuui as gu'n tugadh e fios dha teachd 'na 
làthair ann an Gosen ; agus thàinig iad gu 
fearann Ghosein. 

29 Agus blieartaich Ioseph a eharbad, 
agus chaidh e suas an coinneamh Israeil 
'athar gu Gosen ; agus nochd se e fèin da, 
àgus thuit e air a mhuinèal, agus ghuil e 
air a mhuineal rè tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, Faigh- 
eams' a nis bàs, o chunnaic mi do ghnuis, 
do bhrìgh gu bhe.il thu fathast beò. 

31 Agusthubhairt Ioseph r'a bhràithribh, 
agus ri teaghlach 'athar, Theid mise suas, 
agus cuiridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus 
their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus 
teaghlach m'athar, a bha ann an tìr Cha- 
naam, air teachd a m' ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, oir 
bu luchd-sprèidhe iad ; agus thug iad leo 
an treudan, agus am feudail, agus gach ni 
a bh' aca. . 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas Pha- 
raoh oirbh, agus a their e, Ciod is ceird 
duibh ? 

40 34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd-sprèidhe 
do sheirbhisich o'r n-6ige eadhon gus a nis, 
sinn fèin agixs mar an ccudna ar n-aith- 
riche ; chu:u as gu'n gabh sibh còmhnuidh 
ann am fearann Ghosein, oir is gràineil- 
eachd do na h-Eiphitich gach buachaille 
sprèidlie. 

CAIB. XLVII. 

AN sin thàinig Ioseph agus dh'innis e do 
Pharaoh, agus thubhairt e, Thàinig 
m'athair agus mo bhràithrean, agus an 
treudan, agus am feudail, agus gach ni abh' 
aca, a mach à tìr Chanaain ; agus, feuch, 
tha iad ann am fearann Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùignear d'abhràithribh, 
agus chuir e 'n làthair Pharaoh iad. 

3 Agus thubhairt Pharaoh r'a bhràith- 
ribh, Ciod is ceird duibli ? Agus thubhairt 
iadsanri Pharaoh, Is buachaillean do sheir- 
bhisich, sinn fèjn agus ar n-aithriche. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri Pha- 
raoh, ' S ann gu bhi air chuairt anns an tìr 
a thàinig sinn, oir cha 'n'eil feur aig do 
sheirbhisich d'an sprèidh, do bhrìgh gu bheil 
a' ghorta mòr ann an tìr Chanaain : a nis 
lùme sin, guidheamaid ort, leig le d' sheir- 
bhisich còmhnuidh a ghabhail am fearann 
Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh ri Ioseph, ag 
ràdh, thàinig t'athair agus do bhràithrean 
a t'ionnsuidh : 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad; anns a' 
chuida's fearr do'n fhearannthoir air t'ath- 
air agus do bhràithribh còmhnuidh a 
ghabhail ; gabhadh iad còmhnuidh am 
fearann Ghosein: agus ma's aithne dhuit 
gu bheil 'nam measg daoine comasach, ni 
thu iad 'nan àrd bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 

7 Agus thug Ioseph Iacob 'athair astigb, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e : agus 
bheannaich Iacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri Iacob, Ciod 
is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt Iacob ri Pharaoh, 'S 
iad làithean bhliadhnacha mo chuairte 
ceud agus deich bliadhna fichead ; bu tearc 
agus olc làithean bhliadhnacha mo bheatha, 
agus cha d'ràinig iad làithean bhliadhnacha 
beatha m' aithriche ann an làithibh an 
cuairte-san. 

10 Agus bheannaich Iacob Pharaoh, agus 
chaidh e mach à làthair Pharaoh. 

11 Agus shuidhich Ioseph 'athair, agus a 
bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh ann 
an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's fearr 
do'n fhearann, ann am fearann Rameseis, 
mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich Ioseph 'athair, agus 
a bhràithrean, agus uile theaghlach 'athar 
le h-aran, a rèir an cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an tìr uile ; 
oir bha a' ghorta ro-mhòr, air chor as gu'n 
robh tìr na h-Eiphit, agustìr Chanaainm'fe 
fann leis a' ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh anu an tìr na h-Eiphit, ag- 
us ann an tìr Chanaain, air son a' blùdh a 
cheannaich iad : agus thug Ioseph an t-air- 
giod do thigh Pharaoh. 

15 Agus an uair a theirig airgiod ann an 
tìr na h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain, CAIB. XLVIIT. 41 thàinig na h-Eiphitich uile gu Toseph, og 
ràdh, Thoir dhuinn aran : c'ar son a gheibh- 
eamaid bàs a'd' làthair ? oir theirig ar n-air- 
giod. 

16 Agus thubhairt Ioseph, Thugaibh 
seacliad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidh gu Ioseph : 
agus tliug Ioseph dhoibh aran air son each, 
agus air son nan caorach, agus air son a' 
chruidh, agus air son nan asal ; agus bheath- 
aich e iad le h-aran, air son an sprèidhe 
uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' bhliadh- 
na sin, thàinigiad d'aionnsuidhair an dara 
bliadhna, agus thubhairt iad ris, Cha cheil 
sinne air mo thighearna gu'n do chaitlieadh 
ar n-airgiod ; tha mar an ceudnaar treud- 
an sprèioii aig mo thigliearna : cha d'fhàg- 
adh ann an sealladh mo thighearna ach ar 
cuirp, agus ar fearann. 

19 C'ar son a glieibh sinn bàs fa chomh- 
air do shùl, araon sinne agus ar fearann ? 
Ceannaich sinne agus ar fearann air son 
arain, agus bithidh sinne agus ar fearann 
'nar seifbhisich do Pharaoh : agus thoir 
dhuinn sìol, clmm as gu'm bi sinn beò, agus 
nach faigh sinn bàs, agus nach bi am fear- 
ann 'na fhàsach. 

20 Agus cheannaich Ioseph fearann na 
h-Eipliit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich a' ghorta orra : 
mar sin bu le Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuir e 
air imrich iad do bhailtibh o aon cheann 
chrìocha na h-Eiphit, eadhon gu ruie - an 
ceann eile dhith ? 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
cheannaich e ; oir dh'orduicheadh cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am fear- 
ann. 

23 Agus thubhairt Ioseph ris an t-sluagh, 
Feuch, cheannaich mi sibh an diugh, agus 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so sìol 
duibh, agus cuiribh am fearann. 

24 Agus tarlaidh, do na chinneas gu'n 
toir sibh an cùigeadh cuid do Pharaoh, agus 
bithidh agaibh fèin ceithir earrannan, air 
son sìl an fhearainn, agus air son bhur bìdh, 
agus air sonmuinntir bhurteaghlacha, agus 
air son bìdh d'ur cloinn bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh thu 
beò smn : faigheamaid deadh-ghean ann an 
sealladh mo thighearna, agus bitliidli sinn 
'nar seirbhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn Ioseph sin 'na lagh gus an 
là 'n diugh air feadh fhearainnna h-Eiphit, 
gu'm bitheadli aig Pharaoh an cùigeadh 
cuid ; saor a mhàin o fhearann nan sagart, 
nach bu le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
tìr na h-Eiphit, ann an talamh Ghosein ; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich iad, 
agus dh'fhàs iad ro-lìonmhor. 

28 Agus bha Iacob heò ann an tìr na 
h-Eiphit seachd bliadhna deug ; agus b'iad 
bliadhnacha beatha Iaeoib uiie ceud agus 
dà fhichead agus seachd bliadlma. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm anns am 

41 b'èigin do Israel bàs fhaotainn : agus ghairra 
e air a mhac Ioseph, agus thubhairt e ris, 
Ma fhuair mi nis deadh-ghean a'd' sheall- 
adh, cuir, guidheam ort, do làmh fuidh 
m'leis, agus buin gu caoimhneil agus gu 
fìrinneach rium ; na h-adhlaic mi, guidh- 
eam ort, san Eiphit. 

30 Ach luidhidh mi maille ri m'aithrich- 
ibh, agus giùlainidh tu mi mach as an Ei- 
phit, agus adhlaicidh tu mi 'nan àit adhlaic- 
san. Agus thubhairt esan, Ni mi mar a 
thubhairt thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mhionnaich e dha. Agus chrom Is- 
rael e fèin air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

AGUS an dèigh nan nithe sin, dh'innis 
neach do Ioseph, Feuch, tha t'athair 
tmii : agus thug e leis a dhà mhac, Man- 
aseh agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do Iacob, agus 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac Ioseph a' 
teachd a t'iounsuidh : agus neartaich Israel 
e fèin, agus shuidh e air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt Iacob ri Ioseph, Dh'- 
fhoillsich Dia uile-chumhachdach e fèin 
dhomhsa aig Luds annantìr Chanaain, ag- 
us bheannaich e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, ni mise 
sìolmhor agus lìonmhor thu, agus ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach, agus 
bheir mi am fearann so do d'sldiochd a'd' 
dhèigh mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus Manaseh, arugadh dhuit ann an tìr na 
h-Eiphit, mun d'thàinig mis' a t' ionnsuidh 
do'n Eiphit, is leamsa iad : mar Reuben 
agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shlioclid, a ghineas tu 
'nan dèigh, leat fèin ; a rèir ainme am 
bràithre goirear iad 'nan seilbh fèin . 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'nuair a 
thàinig mi o Phadan, fhuair Rachel bàs 
agam ann an tìr Chanaain, air an t-slighe, 
'nuair nach robh fathast ach astar goirid ri 
teachd gu h-Ephrat : agus dh'adhlaic mi 'n 
sin i air an t-slighe gu h-Ephrat ; 's e sin 
Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic Ioseph, ag- 
us thubhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, ' S iad 
mo mhic-sa iad, a thug JDia dhomh an so : 
agus thubhairt e, Thoir a m'ionnsuidhiad, 
guidheam ort, agus beannaichidh mi iad. 

10 Ag-usbhasùilean Israeil trorn le h-aois, 
aif chor nach bu lèir dha gu niaith : agus 
tlrag e 'm fagus da iad, agus phòg e iad, ag- 
us giiabh e 'na ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel ri loseph, Cha 
do shaod mi gu'm faicinn do ghnùis, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudna do 
shiiochd. 

12 Agus thug losoph a mach iad o eadar 
a ghlùinean, agus chrom se e fèin le 'agh- 
aidh gu làr. 

13 Agus- ghabh Ioseph iadle chèile, Eph- 
raim 'na làimh dheis o làimh chlì Israeil, 
agus Manaseh 'na làimh chlì o làimh dheis 
Israeii ; agus thug e 'm fagus da iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh dheas, 
agus chuir e i air ceann Ephraim, am mac a 
b'òige, agus a làmh cldì air ceann Mhana- 

D 2 42 GENESIS. seh: stiùir e a làmha gu seòlta; oir b'e 
Manasah an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e Iosoph, agus 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, an làthair 
an do ghluais m'aithriche Ahraham agus 
Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo 
bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, na 
leinibh a bheannachadh, agus ainmichear 
m'ainm-sa orra, agus ainm m'aithriche, 
Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na 
mara fàsadh iad lìomnhor am meadhon na 
talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic Ioseph gu'n 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceann E- 
phraim, cha do thaitinn e ris : agus chum e 
suas làmh 'athar, a chum a h-atharrachadh 
o cheann Ephraim gu ceann Mhanaseli. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, Ni 
h-ann mar sin, athair : oir is e so an ceud- 
ghin ; cuir do làrah dheas air a cheann. 

19 Agus dhiùlt 'athair, agus thubhairt e, 
Tha fhios agam, a mhic, tha f hios agam ; 
bithidh esan cuideachd 'na shluagh, agus 
fàsaidh e mar an ceudna mòr : ach gu 
deimhin bitliidh abhràthair a's òige ni's mò 
na e, agus bithidh a shliochd 'nam mòran 
chinneach. 

20 Agus bheannaich e iad air an là sin, 
ag ràdh, Annadsa beannaichidh Israel, ag 
ràdh, Gu deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh : agus chuir e Ephraim 
roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, 
Feuch, a taims' a' faotainn a' bhàis ; ach 
bithidh Dia maille ribhse, agus bheir e rìs 
sibh gu dùthaich bhur n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do bhràithrean, a bhuin mi 
mach à iàimh an Amoraich le m' chlaidh- 
eamh agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

AGUS ghairm Iacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin an 
ceann a chèile, chum as gu'n innis mi 
dhuibh ciod a tharlas dhuibh sna làitlùbh 
deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a 
chèiìe, agus cluinnibh, a mhaca lacoib, ag- 
us èisdibh ri Israel bhur n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirc- 
eas àrd-inbhe, agus òirdheirceas cumhachd. 

4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha toir 
thu barrachd, do bhrìgh gu'n deachaidh tu 
suas do leabaidh t'athar ; an sin thruaill 
thn i ; chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Is bràithre Simeon, agus Lebhi : tha 
imiil aingidheachd 'nan àitibh-còmhnuidh. 

6 'Nan dìomhaireachd na tigeadh m'an- 
am-sa ; r'an coimhthional na bitheadh m' 
onoir-sa air a h-aonadh : oir 'nan corruich 
mharbh iad duine, agus 'nam fèin-thoil leag 
iad sìos balla. 

7 Mallaichte gu'n robh an corruich, oir 
bha i garg ; agus am fearg, oir bha i an- 
ìochdmhor : roinnidh mi iad ann an Iacob, 
agus sgaoilidh mi iad ann an Israel. 

8 A luclah, molaidh do bhràithrean thu- 
ea ; bithidh do làmh am muineal do 
naimhde : cromaidh clann t'athar iad fèin 
sìos a'd' làthair. 

42 9 Is cuileanleòmhain Iudah; o'nchobh- 
artaich, a mliic, chaidli thu suas : chrom 
se e fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, agus 
mar sheann leòmhan ; cò dhùisgeas suas e ? 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri Iu- 
dah, no lagh-thabhartair o eadar a chosa, 
gus an tig Siloh, agus dhasan gèillidh na 
slòigh : 

11 A' ceangal a shearraich ris an fhìon- 
ain, agus loth 'asail ris an f hìonain thaghta ; 
nigh e 'eudach am fìon, agus a thrusgan am 
fuil nam fìon-dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na fìon, 
agus 'fhiacla ni's gile na bainne. 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aigcal- 
adha' chuain, agus bithidh e air son calaidh 
long ; agus bithidh 'eirthir gu ruig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh sìos 
eadar dhà eallaich. 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhaith an 
ni foÌ3, agus gu'n robh am fearanntaitneach ; 
agus chrom e a ghuala gu iomchar, agus 
rinneadh e 'na sheirbhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, mar 
aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an ròd, 
'na nathair-nimhe air an t-slighe, a theum- 
as sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
inharcach an coinneamh a chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'f heith mise, OThigh- 
eai-na. 

19 Gad, bheir buidheann buaidli air : ach 
bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser bithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rìoghail. 

21 Is eilid air aleigeadh fuasgailte Naph- 
tali ; bheir e focail tliaitneach uaith. 

22 Is geug thorthach Ioseph, geug thor- 
thach làimh ri tobar, aiff am bheil a meano-- 
lain a' sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur e, ag- 
us thilg iad air, agus dh'fhuathaich iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'na neart, ag- 
us rinneadh gairdeana a làmh làidir le làmh- 
aibh Dè chumhachdaich Iacoib ; (uaith sin 
tha 'm buachaille, clach Israeil :) 

25 Eadìion le Dia t'athar, a ni còmhnadh 
leat, agus leis an Uile-chumhachdach, a 
bheannaicheas thule beannaichdaibh nèimh 

'n àirde, beannachdaibh na doimhne 
shìos, beannachdaibh nan cìoch, agus na 
bronn . 

26 Thug beannachda t'athar barrachd air 
beannachdaibh mo shinnseara, gu ruig foir- 
iomall nan sliabh sìorruidh ; bithidh iad 
air ceann Ioseiph, agus air mullach a chinn- 
san a sgaradh o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh- 
alluidh : sa' mhaduinn ithidh e a' chobh- 
artach, agus san fheasgar roinnidh e a' 
chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug Is- 
raeil : agus is e so an ni a labhair an athair 
riu, agus bheannaich e iad ; gach aon ac' a 
rèir a bheannachaidh, bheannaich e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoibh, agus thu- 
bhairt e riu, Cruinnichear mise chum mo 
dhaoine : adhlaicibh mi maille ri m'aith- 

1 ichibh san uaimh a ta ann an achadh Eph- 
roin an Hitich ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh Mhac- 
phelah, a ta fa chomhair Mhamre, ann an 
tìr Chanaain, a cheannaich Abraliam maille CAIB. L. 43 ris an achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit adhlaic. 

31 (An sin dh'adhlaic iad Abraham agus 
Sarah a bhean ; an sin dh'adhlaic iad Isaac 
agus Rebecah a bheau ; agus an siu dh'adh- 
laic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich Iacob 
àitheantan a thoirt d'a mhic, chruinnich e 
a chosan suas do'n leabaidh, agus chaochail 
e, agus cliruinnicheadh e chuin a dhaoine. 

CAIB. L. 

AGUS thuit Ioseph air aghaidh 'athar, 
agus ghu'l e air, agus phòg se e. 

2 Agus dh'àithn Ioseph d'a sheirbhisich 
na lèighean spìosraidh a chur air corp 'ath- 
ar ; agus chuir na ièighean spìosraidh air 
Israel. 

3 Agns choimhlionadh air a shon dà 
fhichead là, (oir mar so coimhlionar làith- 
ean na muinntir sin air an cuirear spìos- 
raidh;) agus riiinna h-Eiphitich bròn air 
a shon deich is tri fìchead là. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a bhròin 
thairis, labhair loseph riteagiilach Pharaoh, 
ag rìdh, A nis ma fhuair mi deadh-ghean 
'mir sùilibh, labhraibh, guidheam oirbh, 
ann an cluasaibh Pharaoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionuan diom, ag 
ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' bhàis : 
a'm' uaigh a chladhaich mi dhomh fèin ann 
an tìr Chanaain, an sin adhlaicidh tu mi. 
A nis uime sin leig dhomh dol suas, guidh- 
eain ort, agus m'athair adhlac, agus tliig 
mi rìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh suas, 
agus adhlaic t'athair, a rèir mar a ghabh e 
mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh'adhlac 
'athar : agus maille ris chaidh seirbhisich 
Pharaoh suas uile, seanairean a thighe, ag- 
us uile sheanairean thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach Ioseiph uile, agus a 
bhràithrean, agusteaghlach 'athar : amhàin 
dh'fliàg iad an clann bheag, agus an caor- 
aich, agus am buar, ann an tìr Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, araoncarb- 
adan agus marc-shluagh : agusbhaa' chuid- 
eachd ro-mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a tha 'ntaobhthall do lordan ; agus 
rinn iad bròn an sin le caoidh mhòir agus 
ro-chràitich : agus rinn e bròn air son 'ath- 
ar seachd làithean. 

11 Agus an uair] a chunnaic luchd-àit- 
eachaidh na tìre, na Canaanaich, am bròn 
ann an urlar Ataid, thubliairt iad, Is doil- 
gheasach am bròn so do na h-Eiphitich ; 
uime sin thugadh Abel-misi-aim mar aimn 
air, a tlm' n taobh thall do lordan. 12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àithn 
e dhoibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìr Cha- 
naain, agus dh'adhlaic iad e ann an uaimh 
achaidh Mhachpelah, a cheannaieh Abra- 
ham maille ris an achadh mar sheilbh àit- 
adhlaic, o Ephron an t-Hiteach, fa chomh- 
air Mhamre. 

14 Agus phill Ioseph do 'n Eiphit, e fèin 
agus a bhràithrean, agus iadsan uile a chaidh 
suas maille ris a dh'adhlac 'athar, an dèigh 
dha 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean 
Ioseiph gu'n d'fhuair an athair bàs, thubh- 
airt iad, Theagamh gu'n toir Ioseph fuath 
dhuinn, agus gu'n dìol e gu cinnteach oirnn 
an t-olc sin uile a rinn sinn air. 

16 Agus chuir iadteachdaireangu Ioseph, 
ag ràdh, Dh'àithn t'athair mun d'fhuair e 
bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri Ioseph, Maith, 
guidheam ort a nis, eucoir do bhràithrean, 
agus am poacadh, do bhrìgh gu'n d' rinn 
iad olc ort : agus a nis, guidheara ort, maith 
eucoir sheirbhiseach Dhè t'athar. Agus 
ghuil Iosepli an uair a labhair iad ris. 

18 Agus cha'tdh a bhràithre mar an ceud- 
na, agus thuit iad sìos 'na làthair, agus 
thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich dliuit 
sinne. 

19 Agus thubhairt loseph riu, Na biodh 
eagal oirbh : oir am bheil mise an àite 
Dhè? 

20 Agus d' ur taobhaa, shònraich sibh 
olc a'm' aghaidh ; ach shònraich Dia sin a 
chum maith, a clmm, mar air an là 'n diugh, 
gu'n tèarnadh e mòr-shkiagh beò. 

21 A nis uime sin na biodh eagal oirbh : 
altrumaidh mise sibh, agus bhur clann 
bheag. Agus thug e comhf hurtachd dhoibh, 
agus Jabhair e gu caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh Ioseph còmhnuidh san 
Eiphit, e fèin agus teaghlach 'athar : agus 
bha Ioseph beò ceud agus deich bliadhna. 

23 Agus chunnaic Iqsephclann Ephraim, 
do'n treas ginealach : 'thogadh suas mar an 
ceudna clann Mhachir, mhic Mhanaseh, 
air glùinibh Ioseiph. 

24 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràithribh, 
A ta mise a' faghail a' bhàis, ach amhaircidli 
Dia gu cinnteach oirbhse, agus bheir e 
mach sibh as an f hearann so, do'n fhearann 
a mhionnaich e do Abraham, do Isaac, ag- 
us do Iacob. 

25 Agus ghabh Ioseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia 
gu cinnteach oirbhse, agus giùlainidli sibh 
mo chnàmhan-sa suas as a so. 

26 Agus fhuair loseph bàs, agns e ceud 
ag-us deich bliadhna dh'aois : agus chuir 
iad spìosraidh air, agus chuireadh ann an 
ciste-mhairbh e san Eiphit. 44 ECSODUS. DARA LEABHAR MHAOIS, 
d'an ainm 

ECSODUS. CAIB. I. 

ANISm iad so ainmeanna chloinn Israeil, 
a thàinig do'n Eiphit ; thàinig gach 
duine agus a theaghlach maille ri Iacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig a 
mach à leasruidh Iacoib, bu deich agus tri 
fìchead anam iad ; oir bha Ioseph san Eiph- 
it a cheana. 

6 Agus fliuair Ioseph bàs, agus a bhràith- 
rean uile, agus an ginealach sin uile. 

7 Agus bha clann Israeil sìolmhor, agus 
dh'fhàs iad gu mòr, agus rinneadh lìonmhor 
iad, agus chinn iad ro-chumhachdach ; ag- 
us lìonadh an tìr leo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr air an Eiphit, 
do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agus ni's cumhachdaiche na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta : air 
eagal gu'm fàs iad lìonmhor, agus gu'n 
tachair e, 'nuair a dh'èireas cogadh, gu'n 
gabh iadsan mar an ceudna le 'r naimhdibh- 
ne, agus gu'n cog iad 'nar n-aghaidh, agus 
gu'n tèid iad a mach as an tìr. 

1 1 Uime sin chuir iad maighstirean-oibre 
orra, chum an sàruchadh le 'n eallachaibh. 
Agus thog iad bailtean-ionmhais do Pha- 
raoh, Pitom agus Rameses. 

12 Ach mar is mò a shàruich siad iad, 's 
ann is mò a rinneadh iadsan lìonmhor ag- 
us a dh'f hàs iad. Agus bha iad f nidh dliou- 

* gheas air son chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbliis a dheanamh le cruadhas. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh dhoibh 
le daorsa chruaidh, ann am moirtear, agus 
ann an clachaibh-creadha, agus anns gach 
gnè oibre sa' mhachair : bha an obair uile, 
anns an d' thug iad orra obair a dheanamh, 
le cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eipliit ri 
mnaibh-glùine nan Eabhruidheach, (b'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na tè 
eile Puah ;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a ni sibh 
gnìomh mnà-glùine do na mnaìbh Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na stòl- 
aibh; ma's mac a bhiosann, an sin marbh- 
aidh sibh e, ach ma's nighean a bhios ann, 
bitheadh i beò. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glùine, agws cha d'rinn iad mar a dh'àithn 
righ na h-Eiphit dhoibh, ach ghlèidh iad a' 
chlann-mhac beò. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit air na 
mnaibh-glùine, agus thubhairt e riu, C'ar 

44> son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh sibh 
a' chlann-mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnathan-ghaine ri 
Pharaoh, A cliionn nach 'eil na mnui Eabh- 
ruidheach mar na mnài Eiphiteach : oir tha 
iad fèin beothail, agus air an aisead mu'n 
tig na mnathan-glùine a steach d'an ionn- 
suidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu maith ris na 
mnaibh-glùine : agus rinneadh an sluagh 
lìonmhor, agus dli'fhàs iad ro-chumhachd- 
ach. 

21 Agus a chionn gu'n robh eagal Dè air 
na mnaibh-glùine, rinn e tighean dhoibh. 

22 Agus thug Pharaohàitline d'ashluagh 
uile, ag ràdh, Gach mac a bheirear, tilgidh 
sibh san amhainn ; agus gach nighean 
gleidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

AGUS chaidli duine do thigh Lebhi, ag- 
us ghabh e nighean do Lebhi 'na 

mnaoi 

2 Agus dh'f hàs a' bhean torrach, agus rug 
i mac : agus an uair a chunnaic i gu'n robh 
e 'na leanabh tlachdmhor, dli'fliolaich i e 
rè thri mìosa. 

3 Agus an uairnach b'urrainn i 'fholach 
ni b'fhaide, ghabh i dha cobhan cuilce, ag- 
us chuir i thairis e le làthaich agus le pic, 
agus chuir i an leanabh ann ; agus chuir i 
e sa' chuilc aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad uaith, a 
dh'fhaicinn ciod a dheanta ris. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoh a nuas 
g'a nigheadh fèin san amhainn, agus bha a 
maighdeanan ag imeachd ri taobh na h- 
aimhne ; agus an uair a chunnaic i 'n cobh- 
an am measg na cuilce, chuir i a banoglach 
g'a thoirt d'a h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, chunn- 
aic i 'n leanabh: agus, feuch, ghuil an 
naoidhean. Agus ghabh i truas ris, agus 
thubhairt i, Is aon so do chloinn nan Eabh- 
ruidlieach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an gairm mi 
dhuit banaltrum do na mnaibh Eabhruidh- 
each, a chum as gu'n altrum i 'n leanahh 
dhuit. 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus 
ghairm i màthair an leinibh. 

9 Agus thubliairt nighean Pharaoh rithe, 
Thoir an leanabh so leat, agus altrum 
dhomhsa e, agus bheir mi dhuit do thuar- 
asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh ag- 
us dh'altrum ì e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus thug i 
e dh'ionnsuidh nigliinn Pharaob, agus bna CAIB. III. 45 e 'na mliac dh'i. Agus thug i Maois mar 
ainm air : agus thubhairt i, A cJiionn as an 
uisge gu'n do tharruing mi mach e. 

1 1 Agus tharladh anns na làithibh sin, an 
unir a dh'fhàs Maois suas, gu'n deacliaidh 
e mach a dh'ionnsuidh a bhràitiirean, agus 
gu'n d'amhaìrc e air an eallachaibh : a^us 
chùnnaic e Eiphiteach a' bualadh Eabh- 
ruidhich, aoin d'a bhràithribh. 

12 Agus dli'amhairc e an taobh so agus 
an taobìi ud, agus an uair a chunnaic e 
nacli robh aon duine ann, mharbli e an 
fc-Eiphìteach, agus dh'fholaich e sa' ghain- 
eamh e. 

13 Agus an uair a cliaidli e mach an dara 
11, feuch, bha dithis do na h-Eabliruidhicli 
a strì r'a chèile ; agus tJiubhairt e ris-san a 
rinn an eucoir, C'ar son a bliuaileas tu do 
clioimliearsnach ? 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa a'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheaum oirnne ? 
atn miann leat mise a mharbhadh, mar a 
mharbh tlm 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh 
Maois eagal, agus tliubhairt e, Gu cinnteach 
tlia an ni so aithnichte. 

15 A nis an uaìr a chnala Pharaoh an ni 
60, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach theich 
Maois o aghaidh Pharaoh, agus ghabh e 
còmhnuidh ann an tìr Mhidiain ; agus 
shuidh e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig sagairt Mhidiain seachd- 
nar nighean : agus thàinig iad agus tharr- 
uing iad idsge, agus lìon iad na h-amair a 
thoirt uisge do tìireud an athar. 

17 Agus thàinig na bnachaillean agus 
dh'fhuadaich iad air falbh iad : ach sheas 
Maois snas agus chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu Reuel 
an athair, thubliairt e, Cionnus a thàinig 
sibh co luath an diugh ? 

19 Agus thubJiairt iad, Shaor Eiphiteach 
Binn à làimh nam biiachaillean, agus mar 
an ceudua tharruing e uisge gu leòr dhuinn, 
agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigheanaibh, 
Agus c'àit am bheil e? C'ar son a dh'fhàg 
sibh an duine ? Gairmibh air, a chum 's gu'n 
ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh 
a ghabhail maille ris an duine ; agus thug e 
Siporah a nighean do Mhaois 'na mnaoi. 

22 Agus rag i mac dha, agus thug e Ger- 
som mar ainm air : oir thubhairt e, Bha mi 
m' choigreach ann an tìr aineoil. 

23 Agus tliarladh an ceann mòrainlàith- 
ean, gu'n d'f huair righ na h-Eiphit bàs, ag- 
us bha clann Israeil ag osnaich air son na 
daorsa, agus ghlaodh ìad ; agus thàinig an 
glaodh suas gu Dia, air son ua daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, agus 
chuimhnich Dia a choimhcheangal rih-A- 
braham, ri Isaac, agus ri lacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Is- 
raeil, agus dh'f hiosraìch e iad. 

CAIB. III. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
Ietro 'athar-cèile, sagairt Mhidiain : 
agus thug e'n treud gu taobh cùil an f hàs- 
aich, agus thàinig e gu sliabh Dhè, gu Ho- 
reb. 

2 Agus dli'flioillsicheadhaingeal an Tigh- 

45 earna dha ann an lasair theine à meadhon 
pris : agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha 
m preas a' lasadh le teine, ach cha robh 
am preas air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh mi 
nis a ieth-taobli, agus chi mi an sealladJi 
mòr so, c'ar son nàch 'eil am preas air a 
losgadii. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tighearna 
gu'n do tliionndaidh e a leth-taobh a 
dli'fhaicinn sin, ghairin Dia air à meadhon 
a' phris, agus thubhairt e, A Mhaois, a 
Mhaois. Agnsthubìiairtesan, ZVjami'nso. 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus an 
so ; cuir dhìot do bhròga bhàrr do clios, 
oir an t-àit air am bheil thu a'd' sheasamh, 
is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna. Is mise 
Diat'atliar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, ag- 
us Dia Iacoib. Agus dh'fholaich Maois 
'aghaidh ; oir bha eagal air amharc air Dia. 

7 Agus thtihhairt àn Tighearna, Cliunn- 
aic mi gu cinnteach àmhgliar mo shluaigh 
a ta san Eiphit, agus chuala mi 'n glaodh 
air son am maighstirean-oiLre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh à 
làimh nan Eipliiteach, agus g'an toirt suas 
a mach as an fiiearann siu, gu fearann 
maitli agus farsninn, gu fearann a ta srutìi- 
adh le bainne agus le mil ; gu àite nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusacli. 

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodh 
chloinn Israeil air teachd a m' ionnsuidh -sa : 
agus mar an ceudna chunnaic mi am fòir- 
eigin leis am bheil na h-Eiphitich 'g am 
fòireigneadh. 

JO Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu 
dh'ionnsuidh Pliaraoh, a chum a's gu'ntoir 
thu mach mo shluagh clann Israeil as an 
Eiphit. 

11 Agus thubhairt Maois ri Dia. Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus gu'n tugainn a mach clann Is- 
raeil as an Eiphit ? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise gu 
cinnteach leat ; agxis bithidh so 'na chomh- 
aradh dhuit, gu'n do chuir mise uam thu : 
'nuair a bheir thu mach an sluagh as an Ei- 
phit, ni sibh aoradh do Dhia air an t-sliabh 
so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Is- 
raeil, agus a their mi riu, Chuir Dia bhur 
n-aithriche mise d'ur n-ionnsuidh ; a^us 
a their iad rium, Ciod is ainm dlia ? Cio'd a 
their mi riu ? 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN Tl A'S MI : agus thubhairt e, Mar so 
their thu ri cloinn Israeil, Chuir IS MI 
mise d'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so their thu ri cloinn IsraeiJ, 
Chuir an Tighearna Dia bhur n-aithriche, 
Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, 
mise d'ur n-ionnsuidh : '* e so m'ainm a 
chaoidh ; agus is e so mo chuimhneachan 
do gach uile glùnealach. 

16 Imich agus cruinnich r'a chèile sean- 
airean Israeil, agus abair riu, Dli'fhoillsich 
an Tighearna Dia bhur n-aithrichean e fèin 46 ECSODUS. dhomh-sa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus Ia- 
coib, ag ràdh, Gu cinnteach dh'amhairc mi 
oirbh, agus ch%nnaic mi an ni a rinneadh 
oirbh san Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi suas sibh 
à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearann nan 
Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusach, gu fearann a 
ta sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth : agus 
thèid thu fèin, agus seanairean Israeil, gu 
righ na h-Eiphit, agus their sibh ris, Choinn- 
ich an Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
sinne : agus a nis leig dhuinn, guidheamaid 
ort, dol astar thri làithean do'n fhàsach, 
chum as gu'n ìobair sinn do'n Tighearn ar 
Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig righ 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadhon 
le làimh làidir. 

20 Agus sìnidh mis' a maeh mo làmh, 
agus buailidli mi 'n Eiphit le m'iongantas- 
an uile, a ni mi 'na meadhon : agus an dèigh 
sin leigidh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-ghean ann an sealladh nan Eiphit- 
each : agus tarlaidh, 'nuair a dh'fhalbhas 
Bibh, nach falbh sibh falamh ; 

22 .Ach iarraidh gach bean o *ban- 
choimhearsnaicli, agus o'n mhnaoi a bhios 
air aoidheachd 'na tigh, seudan airgid, ag- 
us seudan òir, agus eudach : agus cuiridh 
Bibh iad air bhur mic, agus air bhur nigh- 
eanaibh ; agus creachaidh sibh na h-Eiphit- 
ich. 

CAIB. IV. 

AGUS fhreagair Maois.agus thubhairt e, 
Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni mò 
dh'èisdeas iad ri m' ghuth : oir their iad-, 
Cha do thaisbein an Tighearn e fèin 
dliuit. 

2 Agus thubhairt an Tighearna ris, Ciod 
sin ann do làimh ? Agus thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr i ; ag- 
us thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'na 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cuir a mach do làmh, agus glac air a h-earr 
i. Agus chuir e mach a làmh, agus rug e 
oirre, agus rinneadh slat dh'i 'na làimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n d'fhoill- 
sich an Tighearna Dia an aithriche, Dia 
Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib, e 
fèin dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a thuill- 
eadh air so ris, Cuir a ms do làmh a'd' 
bhroilleach ; agus chuir e a làmh 'na bhroill- 
each : agus an uair a thug e mach i, feuch, 
bha a làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do làmh a rìs 
a'd' bhroilleach ; agus chuir e a làmh a rìs 
'na bhroilleach, agus thug e mach à bhroill- 
each i, pgus, feuch, dh'iompaicheadh i 
mar a' chuid eile d'a fheoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad thu, agus 
mur èisd iad ri gutha' cheud chomharaidh, 
gu'n creid iad guth a' chomharaidh dheir- 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomharadh sin, agus mur 

46 èisd iad ri d' ghuth, gu'n gabh tlm cuid a 
dh' uisge na h-aimhne, agus gu'n doirttha 
air an talamh thioram e : agus fàsaidh an 
t-uisge a bheir thu as an amhainn 'na fhuil 
air an talamh thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris anTighearn, 
O mo Thighearna, cha duine deas-chainnt- 
each mi aon chuid roimhe so, no o'n àm 
san do labhair thusa ri d' sheirbhiseach : do 
bhrìgh gu bheil mi mall ann an cainnt, 
agus màìl ann an teangaidh. 

1 1 Agus thubhairt an Tighearna ris, Cò 
a rinn beul an duine ? no cò a rinn am 
balbh, no'm bodhar, no'n ti achi, no'ndall ? 
Nach mise an Tighearna ? 

12 A nis uime sin imich, agus bithidh 
mise le d' bheul, agus teagaisgiah mi dhuit 
ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thighearna, 
cuir, guidheam ort, le làimh an ti a chuir- 
eas tu. 

14 Agus las corruich an Tighearn an agh- 
aidh Mhaois, agus thubhairt e, Nach e 
Aaron an Lebhitheach do bhràthair? tha 
fhios agam gu'n labhair esan gu maith. 
Agus mar an ceudna, feuch, tha e teachda 
mach a'd' choinneamh : agus an uair a chi 
e thu, bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidli tusa ris, agus cuiridh 
tu focail "na bheul : agus bithidhmise le d' 
bheul, agus le 'bheul-san, agus teagaisgidh 
mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do shonsa ris 
an t-sluagh : agus bithidh esan, bithidh 
eadhon esan dliuit an àite beoil, agus bith- 
idh tusa dhasan an àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann do 
làimh, leis an dean thu comharan. 

18 Agus dh'imich Maois agus phill e gu 
Ietro 'athair-cèile, agus thubhairt e ris, 
Thèid mi nis, agus pillidh mi chum mo 
bhràithrean a ta san Èipliit, agus chi mi am 
bheil iad fathast beò. Agus thubhairt Iet- 
ro ri Maois, Imich an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois 
ann am Midian, Imich, piU do'n Eiphit : 
oir tha na daoine sin uile marbh a bha 'g 
iarraidh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhic, agus chuir e iad air asail, agus piiill e 
do thìr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'na làimh. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, An uair a dh'imicheas tu chuin 
pilltinn do'n Eiphit, thoir au aire gu'n dean 
thu na h-iongantais sin uile, a chuir misa 
ann ad làimh, am fianuis Pharaoh : ach 
cruaidhichidh mise a chridhe, agus cha 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so 
tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel mo 
mliac, mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi ag ràdh riut, Leig le m' 
mhac imeachd, a cJium as gu'n dean e 
seirbhis dhomh ; agus ma dhiultas tu leig- 
eadh leis imeachd : feuch, marbhaidh mise 
do mhac-sa, eadhon do cheud-gliin. 

24 Agus tharladh air an t-sliglie san tigh- 
òsda, gu'n do choinnich an Tighearn e, 
agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimcliioll-gheaiT i roimh-chroicionn 
a mic, agus thilg i aig a chosaibh e, agus CAIB. V. YL 47 tliubhaìrt ?, Gu cinuteach is fear-pòsda 
ruileachdach dliomhsa thu. 

26 Agus leisr e uaith e : an sin thubhairt 
i, Ts fear-pòsda fuileachdach thu air son an 
timehioll-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h- Aarou, Imich au coinneamh Mhaois do'n 
fhàsaeh. Agus dli'imich e, ag"us choinnich 
se e ann an sliabh Dhè, agus phòg se e. 

88 Agus dli'innis Maois a dh' Aaron uile 
bhriathran an Tighearn, a chuir uaith e, 
agus na comharan uile a dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, agus 
chruinnich iacl seanairean chloinn Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile 
a labhair an Tighearna ri Maois. agus rinu 
e na comharan nnn an sealladh an t-sluaigh. 

31 A:rus chreid an sluagh : agus an uair 
a chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air 
cioinn IsraeU, agus gu 'm fac e an ùmhghar, 
an sin clirom iad an cinn, agus rinn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

AGUS 'na dhèigh sin chaidh Maois agus 
Aaron a steach, a?us thubhairt iad ri 
Pharaoh, Mar so tha'n Tighearna Dia Is- 
raeil ag ràdh, Leig le m' shluaarh imeachd, 
a chum as gu'n glèidli iad feill dliomhsa 
san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Ti^hearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a leig- 
eadh le h-Israel imeachd? Cha 'n aithne 
dhomhs' an Tighearn, agns mar an ceudna 
cha leig mi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoillsich Dia 
nan Eabhruidheach e fèin dhuinne : leig 
le-nn. sruidheamaid ort, dol astar thri làith- 
ean do'n fhàsach, a chum as gu'n ìobar sinn 
do'n Tigheani ar Dia, air eagal gu'm buail 
e sinn le plàigh, no leis a' chlaidlieamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit riu, 
C'ar son a ta sibhse, a Mhaois agus Aaroin, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o'n oibribh? 
Rachaibh a chum bhur n-eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, a ta 
sluagh na tìre a nis lìonmhor, agus tha 
sihhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh o'n eall- 
achaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là sin 
fein do mhaighsiiribh-oibre an t-sluaigh, 
agus d'an luchd-riaghlaidh, ag ràdh, 

7 Cha toir sibh 'conlach tuilleadh do'n 
t sluagh a dheanamh chlaeha-creadha mar 
roimhe so : rachadh iad agus cniinnicheadh 
iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadha a rinn iad roimhe : cha leig 
sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dìomh- 
anach ; uime sin tha iad ag èigheach, ag 
ràdh, Rachamaid agus ìobramaid d'ar 
Dia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air na 
daome, chum as gu'n saoraich iad innte : 
a-fus na h-earbadh iad àbriathraibh dìomh- 
ain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an 
t-sluaigh a mach, agus an luchd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh, 
Mar so tha Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
■ dhuibh conlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin con- 

47 1 lach far am feud sibh a faotainn : gidheadh 
cha leigear sìos a bheag do'r n-obair. 

12 tfime sin sgaoileadh an sluagh air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, a clrruinneach- 
adh asbhuain an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige lad, ag ràdh, Coimhlionaibh bhur 
n-oibre cumta lathail, mar an uair a thug- 
adh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadli luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaoh os an ceann, agus dh'fhiosraich- 
eadh dliiubh, C'ar son nach do choimhlion 
sibh bhur n-obair chumta ann an deanamh 
clilacha-creadha, araon an dè agus an diugh, 
mar a rinn sìbh roimhe ? 

15 A sin thàinig luchd-riagh'.aidh 
chloinn Israeil, agus ghlaodh iad ri Pha- 
raoh, ag ràdh, C'ar son a bhuineas tu air 
an dòigh so ri d' sheirbhisich? 

16 Cha 'n 'eil conlach air a toirt do d' 
sheirbhisich, agus 'se their iad ruinn, Dean- 
aibh clacha-creadha : agus, feuch, a ta do 
sheirbliisich air am bualadh ; ach is ann aig 
do shluagh fèin a ta choire. 

17 Ach thubhaii-t esan, Tha sibh dìomh- 
anach, tha sibh dìomhanach : uime sin 
their sibh, Rachamaid agus ìobramaid do'a 
Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
obair ; oir cha toirear conlach dliuibh, agus 
bheir sibh uaibh làn àireamh nan clacha- 
creadlia. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
cMoinn Israeil gu'm bu chruaidh an càs 
anns an robh iad, agus e air a ràdli riu, 
Cha bheagaich sibh dad d'ur clachaibh- 
creadha, do'n obair dhligheach lathail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus Aaron, 
a sheas air an t-slighe, 'nuair a thàinig iad 
a mach o Pharaoh. 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n amh- 
airceadh Dia oirbh, agus gu'n tugadli e 
breth, do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile 
gràineil an làthair Pharaoh, agus an làthair 
a sheirbhiseach, a* cur claidlieimh 'nau 
làimh a chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, agus thubhairt e, A Thighearna, 
c'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-sluagh 
so ? c'ar son a chuir thu uait mi ? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh a 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n 
t-sluagh so ; agus cha do shaor thu idir do 
shluagh. 

CAIB. VI. 

AN sin thubhairt an Tighearnari Maois, 
A nis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh : 
oir le làimh làidir leigidh e leo imeachd, 
agus le làimh làidir fuadaichidli e mach as 
a dhùthaich iad. 

2 Agus labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Ts mise an Tighearn. 

3 Agus dh'fhoillsich mi mi fèin do A- 
braham, do Isaac, agus do Iacob, le ainm 
an Dè uile-chumhachdaich, ach le m'ainm 
Iehobhah cha robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich mi mo 
choimhcheangal riu, gu'n tugainn dhoibh 
tìr Chanaain, tir an cuairte, anns an robh 
iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich 48 ECSODUS. chloirm Israeil, a ta na h-Eiphitich a' cura- 
ail ann an daorsa : agus chuimlinich nii mo 
choimhcheangal. 

6 Uime sin abair ri cloinn Israeil, Is mise 
an Tighearn, agus bheir mi sibh a mach o 
bhi fo eallachaibh nan Eiphiteaeh, agus 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg- 
laidh mi sibh le gairdean sint' a mach, ag- 
us le breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh fèin 
mar shluagh, agus bithidli mi dhuibh a'm' 
Dhia : agus bithidh fios agaibh gur raise an 
Tighearna bhur Dia, a ta 'gur toirt-sa 
mach o bhi fo eallachaibh nan Eiphiteach. 

8 Agus bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
Buidh an f hearainn a mhionnaich mi gu'n 
tugainn e do Abraham, do Isaac, agus do 
Iacob ; agus bheir mi e dhuibhse mar oigh- 
reachd : Is mise an Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin ri cloinn 
Israeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spioraid, agus trìd chruaidh 
dhaorsa. 

10 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair ri Pliaraoh 
righ na h-Eiphit, e a leigeaàh do cldoinn 
Israeil dol a mach as a dhùthaich. 

12 Agus labhair Maois an làthair an 
Tighearn, ag ràdh, Feuch, cha d'èisd clann 
Israeil riura ; cionnus ma ta dh'èisdeas 
Pharaoh riumsa, aig am bheil mo blùlean 
neo-thimcìiioll-ghearrta ? 

13 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri li-Aaron, agus thug e dhoibhàichne 
a chum cloinn Israeil, agus a chum Pha- 
raoh righ na h-Eipliit, clann Israeil a thoirt 
a mach à tìr na h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardan thighean an 
aithriche : mic Reubein ceud-ghin Israeil ; 
Ilanoch, agus Pallu, Hesron, agus Carmi : 
is iad sin teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin; Gemuel, agus 
Iamin, agus Ohad, agus Iacliin, agTis Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich : is iad siu 
teagldaichean Sìiimeoin. 

l(i Agus is iad sin ainmeanna mhac Lebhi, 
a rèir an ginealacha : Gerson, agus Cohàt, 
agus Merari : agus b'iad bliadlmachabeatha 
Lebhi ceud agus seachd bliadima deug 'ar 
fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a 
reir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Amram, agus 
Idshar, agus Hebron, agus TJdsiel: agus 
b'iad bliacihnacha beatha Chohait ceud ag- 
us tri bliadhna deug 'ar fhichead. 

19 Agus mic Mherari ; Mahali agus Mu- 
si: is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir 
an giaealacha. 

20 Agus ghabh Amram Iochebed piuth- 
ar-'athar dna fèin 'na mnaoi ; agus rug i 
dha Aaron agus Maois: agus b'iad bliadh- 
nacha beatha Amraim ceud agus seachd 
bliadhna deug 'ar f hichead. 

21 Agus mic Idshair ; Corah, agus Ne- 
paeg, agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil ; Misael, agus Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dlia fèin 'na 
mnaoi ; agus rug i dha Nadab agus Abihu, 
Efcasar agus Ifcunar. 

48 24 Agus mic Chorah; Asir, agus Elca- 
nah, agus Abiasaph : is iad sin teaghlaich- 
ean nau Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin, aon 
do nigheanaibh Phutieil dha fèin 'na mnaoi ; 
agus rug i dha Phinehas : is iad sin ceann- 
ardan aithriche nan Lebhitheach, a rèir an 
teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearn, Thug- 
aibh a mach clann Israeil à tir na h-Eiphìt, 
a rèir an slògh. 

27 Is iad so iadsan a labhair ri Pharaoh, 
righ na h-Eiphit, a chum clann Israeil a 
thoirt a mach as an Eiphit : is iad so am 
Maois agus an t-Aaraon ud. 

28 Agus tharladh san là air an do labhair 
an Tighearna ri Maois ana an tir na h-Ei- 
phit, 

29 Gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, /ymiseanTighearna: labh- 
air thusa ri Pharaoh righ na h-Eiphit gach 
ni a their mi riut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair au 
Tighearna,Feuch,a to mise neo-thiinchioll- 
ghearrta a'm' bhilibh, agus cionnus a dh'- 
èisdeas Pharaoh rium ? 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Feuch, rinn mi thu a'd' dhia do Pha- 
raoh : agus bithidh do bhràthair Aaron 'na 
fhàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithneas 
mise dhuit : agus iabhraidh Aaron do 
bliràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn Is- 
raeil a mach as a thir. 

3 Agus cruaidliichidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus ni mi mo chomharan agus 
m'iongautasan lìonmhor ann an tìr na h-Ei- 
phit. 

4 Ach cha 'n èisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh mise mo làmh air an Eiphit, agu3 
bheir mi mach m'armailtean, agus mo 
slduagh clann Israeil, à tìr na h-Eiphit, le 
breitheaDasaibh mòra. 

5 Agus bithidh tios aig na h-Eiphitich 
giur mise an Tighearna, 'nuair a shìneas mi 
mach mo làmh air an Èiphit, agus a bheir 
mi inach clann Lraeil o bhi 'nam measg. 

G Agus rinn Maois agus Aaron mai' a 
dh'àithn an Tighearna dhoibh, mar sin rinn 
iad. 

7 Agus bha Maois c .'thir ficheadbliaclli- 
na dh'aois, agus Aaron ceitliir fichead agus 
tri bliadhna dh'aois, an uair a labhair iaa ri 
Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tiglrearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

9 'Nuair a labhras Pharaoh ribh, ag ràdli, 
Nochdaibh iongantas air bhur son fèin ; an 
sin their thu ri h-Aaron, Gabh do shlat, 
agus tilg sìos i an làthair Pliaraoh, agus 
fàsaiclli i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn 
iad mar sin, mar a dh'àithn an Tighearn : 
agus thilg Aaron sìos a sìdat an làthair Pha- 
raoh, agus an làthair a sheirbhiseach, agus 
rinneadh i 'na nathair. 

1 1 An sin ghairm Pharaoh mar an ceudna 
air na daoine ghce, agus air an luchd-fios- 
achd : agus rinn mar an ceudna di'uidhean caib. rin. 49 na h-Eiphit raar sin le'n druidheachdaibh : 

12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat, 
agus rinneadn iad 'nau nathraichibh : ach 
slùuig slat Aaroin suas an slatan-sa. 

13 A?us chruaidhicheadh cridho Pha- 
raoh, aif chor as nach d'èisd e riu ; mar a 
thubhairt an Tighearn. 

14 Agus thubhairt an Tig-hearna ri Maois, 
Chruaidhicheadh cridhe "Pharaoh, tha e 
diù'tadh leigeadh leis an t-s!uagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoh sa' 
mhaduinn, feuch, tlia e dol a mach a dh'- 
ionnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 'na 
choinneainh air bfuaich na h-aimlme ; ag- 
ns au t-slat a thionndaidheadh 'na nathaìr, 
ga'ohaidh tu a'd' laimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an Tigh- 
e.irna Dia nan Eabhruidlieach mise a t'ionn- 
suidh, ag ràdh, Leig le m'shluagh imeachd, 
a chum as gu'n dean iad seirblùs dhomhsa 
san fhàsach : agus, feuch gus a so cha b' 
àill leat èisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Ann 
an so aithniehidh tu gur mise an Tigh- 
earna : feuch, buaihdh mi leis an t-slait a 
ta a' m' làimh, na h-uisgeachan a ta san 
amhainu, agus tionndaidhear iad gu fuil. 

18 Agus glieibh an t-iasg a ta san amh- 
ainn bàs, agus lobhaidli an amhainn ; agus 
bitlùdh gTàln air na h-Eiplùtich uisge òl as 
an anùiainn. 

19 Ag"us labhair an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat, agus sìn 
a mach do làinh air uisgibh na h-Eiphit, 
air an aimhnibh, air an sruthaibh, agus air 
an lochaibh, agus air uùe chomh-eliruinn- 
eachadh an uisgeacha, chum as gu'm fàs 
iad 'nam fuù : agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eiplùt ùile, araon ann an soithi-ck- 
ibh fiodha, agus ann an soitkichibk cloiche. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a rèir mar a dh'àithn au Tighearn, agus 
tliog e suas an t-slat, agus bhuaù e na 
h-uisgeachan a bka san àmhainn, ann an 
sealladh Pharaoh, agus ann an sealladh a 
sheirblùseach : agus thionndaidheadh na 
h- uisgeachan uile a b ha san amhainn, gu nùl. 

21 Agus fhuair an t-iasg a bha san a- 
mhamn bàs : agus lobh an amhainn, agus 
cha b' urrainn na h-Eiphitich uisge òl as an 
amhainn: agus bha'n fhuù ann an tìr na 
h-Eiplùt uile. 

22 Agus rinn druidhean na h-Eiphit mar 
sin le'n druidheachdaibh : agus cnruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d 'èisd e 
riu mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Ag-as pliill Pharaoh, agus chaidli e d'a 
thigh : agus cha do shocraich e a chridhe 
air so cuideachd. 

24 Aans chladhaich na h-Eiphitich uile 
timchiòU na h-aimiine air son uisge r'a òl : 
oir cha b'urraimi iad òl a dh'uisge na 
h-aimhne. 

25 Agus choimhùonadh seachd làithean 
an dèigh do'n Tighearn an anihainn a 
bhuaiadh. 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an TLhearnari Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
abairris, Mar so tha'n Tigheam ag ràdh, 
Leigle m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomli. 

49 i 2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh air 
falbh, feuch, buaùidh nù do chrìochan uùe 
le losgannaibh : 

3 Agus brùchdaidh an amhainn a mach 
losgainn, agus thèid iad suas, agus thig iad 
a steach do d' thigh, agTis do d' sheòmar- 
leapajh, a^ois air ùachdar do leapach, ag- 
us do tlùgh do sheirbhiseach, agus air do 
shluagh, agus do d' ànùiuinnibh, agus do d' 
amaràibh -f uinidli . 

4 Agus thèid na losgainn suas ort fèin, 
agus air do shluagh, agus air do sheirbhisich 
uùe. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a inach do k\mh le 
d' shlait os ceann nan aimhnichean, os ceann 
nan allt, agus os ceann nan lochan ; agus 
tlioir air na losgannaibh dol suas aùr talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus slùn Aaron a mach a làmh os 
ceannìiisgeacha na h-Eiplùt ; agus chaidh 
na losgainn suas, agus chònùidaich iad tal- 
anùi na h-Eiplùt. 

7 Agus rmn na druidhean mar sin le'n 
druidlieachdaibh, aans thug iad suas losg- 
ainn air taiamh na h-Eiphit. 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron. agus thubhaù-t e, Guidhibh"air 
an Tigheaina gu'n toir e air falbh na losg- 
ainn uam fèin, agus o m' slùuagh ; agus 
leigidh mise leis au t-sluagh imeachd, a 
chum as gTi'n ìobair iad do'n Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, Dean 
uaill tharum : c'uin a ghuidheas mi air do 
shon, agus air son do sheirblùseach, agus air 
son do slùuaigh, gu'n ciùrear as do na losg- 
annaibh uait fein, agus o d' thighibh ; anr 
chor agus gu niair iad a mliàùa san ainh- 
ainn ? 

10 Agus thubhairt esan, Am màireach. 
Agus thubhairt e, Bitheadh e a rèir t'fhoc- 
aù ; a chura as gu'ra bi fios agad nach 'eil 
neach ann cosmhuù ris an Tighearn ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn uait fèin, 
agus o d' tlùghibh, agns o ù' sheirblùsieh, 
agus o d' shluagh ; a'mliàin san amhanin 
niairidh iad. 

12 Agus chaidh Maois agus Aaron a mach 
o Pharaoh : agms dh'èigh Maois ris an 
Tiahearn a thaobh nan losgann, a thug e'n 
aghaidli Pharaoh. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois ; agus bhàsaich na losgainn as na 
tighibh, as na baùtibii, agus- as na mach- 
raiclùbh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèùe 'nan 
dùnaibli iad ; agus lobh an tìr. 

15 Ach an uair a chunnaic Pharaoh gu'n 
robh fois ann, chruaidlùch e a chridhe, ag- 
us_cha d'èisd e riu, mar a thubhairt an 
Tig'hearn. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h- Aaron, Sìn a mach do shlat, agus 
buail duslach na talmhainn, a chum gu'm 
f às e 'na nùùalaibh aù- feadh tùre na h-Eiphit 
uùe. 

17 Agusrinniad.marsin; oirshinAaron 
a mach a làmh le 'slùait, agus bhuaù e 
duslach na talmhainn, agus rinneadh e 
'na mlùalaibh air duine agus air ainmli- 
ìdh : rinneadh uile dliuslach na talmhamn 
'na mlùalaibh air feadh tìre na h-Eiphit 
uile. 50 ECSODTJS. 18 Agus rinn na druidhean mar sin le'« 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, ach 
ehab'urrainn iad : agus bha mialan air duine 
agus air ainmMdh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri Pha- 
raoh,' S e meur Dhè a th'ann : ngxis chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e 
riu ; mar a thubhairt an Tighearn. 

20 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pharaoh, (feuch, tha e teachd 
a mach a dh'ionnsuidh an uisge) agns abair 
ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig le 
m' shliiagh imeachd, a chum as gu'n dean 
iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh im- 
eachd, feuch, cuiridli mi sgaoth chuileag 
ort fèin, agus air do sheirbhisich, agus air 
do shluagh, agus ann ad thighibh: agns 
lìonar tighean nan Eiphiteach leis an sgaoth 
ehuileag, agus mar an ceudna an talamh air 
am bhcil iad . 

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin 
fèin fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluagh a chòmhnuidh, air chor as nach bi 
cuileagan sam bith an sin ; a chum as gu'm 
bi fios agad gur mise an Tighearn am 
meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealaehadh eadar mo 
shluaghsaagus doshluaghsa: airanlàmàir- 
each bitlùdn an comharadh so. 

24 Agus rinn an Tighearna mar sin : 
agus thàinig sgaoth anabariach chuileag 
do tliigh Pharaoh, agns do thighibh a sheir- 
hhiseach, agus do thìr na h-Eiphit uile : 
thruailleadh an talamh athaobh nan cuileag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agns 
air Aaron, agus thubhairt e, Rachaibh, ìob- 
raibh d'ur Dia san tìr. 

2G Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil e 
iomchuidh sinn a dheanamh mar sin ; oir 
ìobraidh sinn gràineileachd nan Eiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomhair an sùl, agus nach clach iad sinn ? 

27 Thèid sinn astar thri làithean do'n 
fhàsach, agus ìobraidh sinn do'n Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh mi 
dhuibh imeachd, a chum as gu'n ìobair sibh 
do'n Tighearna bhur Dia san f hàsach ; ach 
na rachaibh ro fhad air astar : guidhibh air 
mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
mise mach uait, agus guidhidh mi air an 
Tighearna gu'm falbh na cuileagan o Pha- 
raoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shluagh, am 
màireach : ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgachtuilleadh, ann an diùltadh leigeadh 
do'n t-sluagh dol a dh'iobradh do'nTighearn. 

30 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearn. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir foc- 
ail Mliaois ; agus chuir e air falbh na cuil- 
eagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 
'òhluagh : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe 
air an àm so mar an ceudna, agus cha do 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Falbh a steach a dli'ionnsuidli Pharaoh, 

50 agus innis da, Mar so tha'n Tighearn Dia 
nan Eabhruidheach ag ràdh, l^eig le m' 
shluagh imeachd, a chum as gu'u dean iad 
eeirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo im- 
eachd, agus gu'n cum thu iad fathast, 

3 Feucl\, bithidh làmh an Tighearn air do 
sprèidhata sa' mhachair, air nah-eich, air na 
h-asail, air na càmhàil, air a' chrodh, agus air 
na caoraich : bithidh plàigh ro-mhor ann. 

4 Agus cuiridh an lighearnadeala<hadh 
eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh nah-Ei- 
phit: agus cha'n fhaigh a bheag bàs a 
dh'aon ni a's le cloinn Israeil. 

5 Agus shuidliich an Tighearn àm, ag 
ràdli, Am màireach ni an Tighearn an ni so 
san tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn an ni sin air an 
là màireach, agus fhuair sprèidh na h-Ei- 
phit uile bàs : ach do sprèidh chloinn Israeil 
cha d'fhuair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agiis, feuch, cha robh eadlion a h-aon do 
sprèidh nan Israeleach marbh. Agua 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agns cha 
do leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, Gabhaibh dhuibh fèin làn 
bhur glac do luaith an teallaich, agu3 
crathadh Maois i ri nèamh ann an sealladh 
Pharaoh. 

9 Agus bitliidh i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'nabolgaibh 
air duine, agus air ainmhidli, air feadh tìre 
na h-E;phit uile. 

10 Agus ghabli iad luath an teallaich, ag- 
us sheas iad anlàthair Pharaoh, agus clirath 
Maois i ri nèamh: agus rinneadh i 'na 
neasgaid a' briseadh a mach 'na bolgaibh air 
duine, agus air ainmhidh. 

11 Agus chab'urrainn na druidhean seas- 
amh an làthair Mhaois air son na neasgaid ; 
oir bha an neasgaid air na druidhibh, agua 
air na h-Eiphitich uile. 

12 Agus chruaidhich an Tighearn cridhe 
Pharaon, agus cha d'èisd e riu ; mar a labh- 
air an Tighearna ri Maois. 

13 Agiis thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, 
agus seas an làthair Pharaoh, agus abair ris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eablumidh- 
each ag- ràdh, Eeig le m' shluagh imeachd, 
a chum as gu 'n dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbhisich, agus air do shluagh ; a 
chum as gu'm bi fios agad nach 'eil neach 
ann cosmhuil riumsa san talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, ag- 
us buailidh mi thu fèin agus do shluaghle 
plàigh ; agus gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog mi 
suas thu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agus gu'm biodli m'ainm 
iomraideach san dhomhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrdachadh 
fèin an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd ? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir 
mise air cloich-mheallainro-mhòir frasadh a 
nuas, nach robh a samhuil san Eiphit, o'n là 
san do leagadh a bunachur eadhou gus a nis. CAIB. X. 51 19 Uirae sin a nis cuir fios uait, agus 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a ta àg- 
ad sa' mhachair ; oir air gach duine agus 
ainnihidh a gheibhear sa' mhachair, agus 
nach cruinnichear dhachaidh, thig a' chlach- 
mheallain a nuas, agus gheibh iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh fliocal an 
Tighearna measg sheirbhiseach Pharaoh, 
thug e air a sheirbhisich agus air a sprèidh 
teicheadh do na tighibh. 

21 Agus esan nach do ghabh suim do 
fhocal an Tighearna, dh'fliàg e a sheirbhis- 
ich agus a sprèidh sa' mhachair. 

22 Agus thubhairtanTighearnariMaois, 
Sìn a mach do làmh gu nèamh, chum as 
gu'm bi clach-mheallain ann an tìr na h-Ei- 
phit uile, air duine, agus air ainmhidh, ag- 
us air uile luibh na niacharach ann an tìr 
na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Blaois a mach a shlat gu 
nèamh ; agus rinn an Tighearna taimean- 
ach agus clach-mheallain, agus ruith tein- 
athair air uachdar na talmhainn ; agus fhras 
an Tighearna clach-mheallain air tìr na 
h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus 
teine measgta leis a' chloich-mheallain, ro- 
mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìre nah-Eiphit uile gachm a blia sa' 
mhachair, araon duine agus ainmhidh : ag- 
us bhuail a' chlach-mheallain uile luibh na 
macharach, agus bhris i uile clu-aobha na 
macharach. 

26 A mhàin ann an tìr Ghosein, far an 
robh clann Israeil, cha robh clach-mheall- 
ain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e air Maois agus air Aaron, 
agus thubhairt e riu, Pheacaich mi an uair 
bo : tha 'n Tighearna ceart, agus mise ag- 
us mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn (oir is 
leòr e) nach bi tairneanach anabarrach ag- 
us claeh-mheallainn ann ni's mò ; agus 
leigidh mise leibh falbh, agus cha'n fhan 
6ibh ni's faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co luath 's 
a thèid mise mach as a' bhaile, sìnidh mi 
mo làmhan a mach a chum an Tighearn : 
agus sguiridli an tairneanach, agus cha bhi 
a chlach-mheallain ann ni's mò ; chum as 
gu'm bi fios agad gur leis an Tighearna an 
fcalamh. 

30 Ach air do shonsa, agus air son do 
6heirbliiseach, tha fliios agam nach bi eagal 
oirbh fathast roimh an Tighearna Dia. 

31 Agus bhuaileadh an hon agus an t- 
eòma ; oir bha 'n t-eòrna fo dhèis, agus an 
lìon fo fhrois. 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal ; oir cha robh iadair 
fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile, agus shìn e mach a làmha chum 
an Tighearn : agus sguir an tairneanach ag- 
us a' chlach-mheallain, agus cha do dhòirt- 
eadh an t-uisge air an talamh. 

34 Agus an uair a chunnaic Pharaoh 
gu'n do sguir an t-uisge, agus a' chlach- 
mheallain, agus an tairueanaeh, pheacaich 

51 e fathast mar an ceudna, agus chruaidhich 
e a chridlie, e fèin agus a sheirbhisich. 

35 Agus chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, agus cha do leig e clann Israeil air 
falbh, mar a labhair an Tighearnale Maois. 

CAIB. X. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich a steach gu Pharaoh; oir 
chruaidhich mi a chridhe, agus eridhe a 
sheirbhiseaeh, a chum gu nochdainn iad sin 
mo chomharan 'na làthair : 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an cluas- 
aibh do mlùc, agus mic do mhic, na nithean 
a dh'oibrich mi san Eiphit, agus mo chomh- 
aran a rinn mi 'nam measg ; agus gu'm bi 
fios agaibh gur mise an Tighearn. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach 
gu Pharaoh, agus thublvairt iad ris, Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
ag ràdh, Cia fhada dhiùltas tu thu fèin is- 
leachadh a'm' làthair-sa? Leig le m' shluagh 
imeachd, agus gu'n dean iad seirbìus 
dhomh : 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le m' 
shluagh imeachd, feuch, blieir mise am 
màireach na locuist a steach do d' clirìoch- 
aibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na 
talmhamn, air chor as nach urrainn neach 
an talamh fliaicinn : agus ithidli iad fuigh- 
eal an ni sin a thèid as, a dh'fhanas agaibh 
o'n chloich-mheallain, agus ithidh iad gach 
craobh a ta fàs dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do thighean, agus 
tighean do sheirbhiseach uile, agus tighean 
nan Eiphiteach uile ; ni nach faca aon chuid 
t'aithriche, no aithriche t'aitlirichean, o'n 
là a bha iad air an talamh gus anlà'n diugh. 
Agus phill se e fèin, agus chaidh e rnacli o 
Pharaoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pharaoh 
ris, Cia fhada bhios an duine so 'na ribe 
diiuiime ? Leig leis na daoine falbh, chum 
gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn an - 
Dia : nach 'eil fliios agad fathast gu bheil 
an Eiphit air a milleadh ? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron a rìs 
gu Pharaoh: agus thubhairt e riu, Rach- 
aibh, deanaibh seirbhis do'n Tighearna 
bhur Dia : ach cò iad a thèid ? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n-òigridh 
agus le'r daoinibh aosmhor thèid sinne ; 
le'r mic agus le'r nigheanaibh, le'r treud- 
aibh agus le'r buar tnèid sinn ; oir is èigin 
duinn fèill a chumail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an 
Tighearna mar sin maille ribh, mar a leig- 
eas mise leibh fèin agus le'r cloinn bhig 
imeachd : amhaircibh, oir tha olc roimh- 
ibh. 

11 Ni h-ann mar sin : imichibh a nis, 
sibhse a ta 'nur daoinibh, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a 
dh'iarr sibh : Agus dh'fìiuadaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoh. 

12 Agus thubhairt an Tighearnari Maois, 
Sìn a mach do làmh tliar tìr na h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as gu'n tig iad 
suas air tìr na h-Eiphit, agus gu'n ith iad 
uile luibh na talmbainn, eadhon gach ni a 
dh'fliàg a' chlach-mheallain. 

13 Agus shìn Maois a mach a shlat thar 52 ECSODUS. ttr na h-Eiphit, agus thug an Tighearna 
gaoth an ear air an tìr rè an là sin uile, ag- 
us rèna h-oidhche uile : agus sa' mhaduinn 
thug a' ghaoth an ear a steach na locuist. 

14 Agus chaiclh na locuist suas thar tìr 
na h-Eiphit uile, agus dh'fhan iad ann an 
crìochaibh nah-Eiphit uile, guro-dhiùbhal- 
ach ; rompa cha robh riamh an leithide do 
locuist, agus 'nan dèigh cha bhi an leithid- 
ean. 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainn uile, air chor as gu'n do dhorchaich- 
eadh an talamh ; agus dh'ith iad uile luibh 
na talmhainn, agus uile mheas nan craobh, 
a dh'fhàg a' chlach-mheallain : agus cha 
d'fhàgadn ni sam bith glas sna craobhaibh, 
no ann an luibhibh na macharach ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh air Maois ag- 
us air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna 
bhur Dè, agus 'nur n-aghaidh-sa. 

17 A nis uime 6in maith, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearna bhur Dia gu'n 
toir e air falbh uam a mhàin am bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh an Tighearna gaoth 
an iar ro-làidir, a thug air falbh na locuist, 
agus a thilg iad sa' mhuir ruaidh : cha 
d'fhan aon locust ann an crìochaibh na 
h-Eiphit uile. 

20 Acli chruaidhich an Tighearna cridlie 
Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israeil. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Sìn a mach do làmh gu nèamh, agus bith- 
idh dorchadas air feadh tìre na h-Eiphit, 
eadhon dorchadas a dh'fheudar a laimh- 
seachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh gu 
nèamh : agus bha tiugh dhorchadas ann an 
tìr na h-Eiphit uile re thri làithean. 

23 Cha'n f haca h-aon diubh a chèile, ni 
mò a dh'èirich neach o 'àite rè thri làith- 
ean : ach bha aig cloinn Israeil uile solus 
'nan àitibh còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, ag - - 
us thubhairt e, Rachaibhse, deanaibh seir- 
bhis do'n Tighearn ; a mhàin fanadh bhur 
treudan agus bhur buar : rachadh bhur 
clann bheag mar an ceudna maille ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feumaidh tu 
mar an ceudna ìobairtean a tho'irt duinn, 
agus tabhartaìs-loisgte, chum as gu'n ìobair 
sinn do'n Tighearn ar Dia, 

26 Agus mar an ceudna thèid ar spreidh 
maille ruinn ; cha *n fhàgar ionga 'nar 
dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu 
seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn ar Dia ; 
agus cha 'n 'eil fhios againn cia leis a ni 
sinn seirbhis do'n Tighearna, gus an tig 
sinn an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearna cndhe 
Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus thubhairt Pharaoh ris, Imich a 
mach uam ; thoir an aìre dhuit fèin, na faic 
m'aghaidh ni's mò ; oir san là sin anns am 
faic thu m' aghaidh, gheibh thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair thu 
gu maith ; cha'n fhaic mi faghaidh ni's 
mò. 

52 CAIB. XI. 

AGUS thubhairt an Tighearnari Maoi?, 
Bheir mi aon phlàigh fathast air Pha- 
raoh, agus air an Eiphit ; an dèigh sinleig- 
idh e leibh imeachd as a so : an uair a leig- 
easeleibhimeachd, g-u cinnteach fuadaich- 
idh e mach as a so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-sluaigh, agus iarradh gach duine o 
'choimhearsnach, agus gach bean o 'ban- 
choimhearsnaich, seudan airgid, agus seud- 
an òir. 

3 Agns thug an Tighearna deadh-ghean 
do'n t-sluagh ann au sùilibh nan Eiphit- 
each : Mar an ceudna, bha 'n duine Maois 
ro-mhòr ann an tìr na h-Eiphit, ann an 
sùilibh sheirbhiseach Pharaoh, agus annau 
sùilibh an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu raheadhon-oidhche 
theid mi mach do mheadhon na h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann an tir 
na h-Èiplut bàs, o cheud-ghin Pharaoh, a 
ta 'na shuidhe air a righ-chaithir, eadhon 
gu ceud-ghin na ban-tràille a ta air cùl a* 
mhuilinn, agus uile cheud-ghin nan ain- 
mhidhean. 

6 Agus bithidh èigheach mhòr ann an 
tìr na h-Eiphit uile, nach robh riamh a 
leithid ann, ni mò bhitheas a leithid ann 
tuilleadh. 

7 Ach an aghaidh aoin do chloinn Israeil 
cha charuich madadh a theanga, aon chuid 
an agliaidh duine no ainmhidh ; chum a3 
gu'm bi fìos agaibh cionnus a chuireas an 
Tighearna dealachadh eadar na h-Eiphit- 
ich agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
sìos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh siad 
iad fein domh, ag ràdh, Imich a mach, ag- 
us an sluagh uile a ta 'gad leantuinn ; ag- 
us an dèigh sin thèid mi mach : agu3 
chaidh e mach o Pharaoh ann an corruich 
mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cha'n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu 
meudaichear m'iongantais ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na h-ion- 
gantais sin uile am fianuis Pharaoh : agus 
chruaidhich an Tighearna cridhe Pharaoh, 
agus cha do leig e le cloirm Israeil imeachd 
as a dhùthaich. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois ag- 
us ri h- Aaron ann an tìr na h-Eiphit, 
ag- ràdh, 

2 Bìthidh am mìos so dhuibh 'na thois- 
each nam mìos : bithìdh e dhuibh 'na cheud 
mhìos na bliadhna. 

3 Labliraibh-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag ràdli, Air an deicheamh là do'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an aithriche, uan 
air son tighe. 

4 Agus ma bhios an teagldach ro-bheag 
aìr son uain, an sin gabhaidh esan agus a 
choimhearsnach a's faigse d'athigh e, a rèir 
àireìmh nan anamanna ; gach duine, a rèir 
'itheannaich, àirmhear Ieibh air son an 
uain. 

5 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, hr- CAIB. XII. 53 lonn, bliadhna dh'aois : as na caoraich no 
as na gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidludh sibh a stigh e gu ruig 
an ceathrauih là deug do'n mluos so : agus 
marbhaidh comh-chruinneachadh iomlan 
chloinn Israeil e san fheasgar. 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air àrd- 
dorns nan tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil san oidhche 
sin fèiu ròiste le teine, agus aran neo-ghoirt- 
ichte ; maitteTÌltiibhibh searbhaithidhiade. 

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no idir 
air a bhruicheadh ann an uisge, ach ròiste 
le teine : a cheann maille r'a chosaibh, ag- 
us maille r'a ghrealaich. 

10 Agus cha'n fhàg sibh a bheag dheth 
gu maduinn : agus na dh'fhàgar dheth gu 
maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidli sibh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur 
cosaibh, agus bliur lorg 'nur làimh : agus 
ithidh sibh e le cabhaig ; is i càisg an Tigh- 
earn a th'ann. 

12 Oir thèid mise troimh thìr na h-Ei- 
phit air an oidhche so, agus buailidh mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na-h-Eiphit, ar- 
aon duine agus ainmhidh : agus an aghaidh 
dhèe nan Eiphiteach uile cuiridh mi breith- 
eanas an gnìomh ; is mise an Tighearna. 

13 Agus bitludh an fhuil dhuibli mar 
chomharadh air na tighibh anns am bheil 
Bibh ; agus an uair a chi mise an f huil, 
thèid mi thairis oirbh, agus cha bhi a' 
phlàigh oirbh a chum bhur milleadh 'nuair 
a bhuaileas mi tìr na h-Eiphit. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar 
chuimhneachan ; agus gleidhidh sibh e 'na 
là-fèille do'n Tighearn air feadh bhur gin- 
ealacha; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh 
6ibh e. 

15 Seachd làithean ithidh sibharanneo- 
ghoirtichte ; air a' cheud là fèin cuiridh 
Bibh taois ghoirt a mach as bhur tighibh ; 
oir gach neach a dh'itheas aran goirtichte, 
o'n cheud là gus an t-seachdamhià, gearrar 
an t-anam sin as o Israel. 

16 Agus air a' cheud là lìthidh agaibh 
eomh-ghairm naomlia, agus air ant-seachcl- 
amh là bitlùdh agaibh comh-ghairm 
naomha : obair sam bith cha deanar orra, 
eaor o na dh'ithear leis gach neach ; sin a 
mhàin nithear leibh. 

17 Agus cumaidh sMifèill an arain neo- 
ghoirtichte ; oir air an là sin fèin thug 
mise mach bhur slòigh à tìr na h-Eiphit ; 
uime sin coimhididh sibh an là so 'nur gin- 
ealachaibh, le h-ordugh sìorruidh. 

18 Sa' cheud mhìos, air a' cheathramh là 
deug do'n mhìos san fheasgar, ithidh sibh 
aran neo-glioirtichte, gu ruig an ceud là 'ar 
fhichead do'n mhìos san fheasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n fhaighear 
taois ghoirt 'nur tighibh ; oir ge b'e neach 
a dh'itheas aran goirtichte, gearrar an 
t-anam sin fèin as o choimhthional Israeil, 
co dhiubh is coigreach e, no neach a r ugadh 
san tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith sibh : 
*nur n-àitibh-còinhnuidh uile ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte. 

21 Ao sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil uile,agus h ubhairt e riu, Tairngibh 

53 a mach, agus gabhaibh dhuibh fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a' 

chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, agus 
tumaidh sibh e san fhuil a ta san t-soith- 
each, agus beanaidh sibh do'n àrd-dorus, 
agus do'n dà ursainn, leis an fhuil a ta san 
t-soitheach : agus cha tèid a h-aon agaibh 
a mach air dorus a thighe gu ruig a' mhad- 
uinn. 

23 Agus thèid an Tighearna thairis a 
bhuaiadh nan Eiphiteach; agus an uair a 
chi e 'n fhuil air an àrd-dorus, agus àir an 
dà ursainn, thèid an Tighearna thairis air 
an dorus, agus cha leig e leis a' mhillte?r 
teachd a steach d'ur tighibh gu'r bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar or- 
dugh dhuibh fèin, agus d'ur mic, gu sìorr- 
uidh. 

25 Agus tarlaidh, 'nuair a thèid sibh a 
steacli do'n fhearann a bheir an Tighearna 
dhuibJi, a rèir mar a gheall e, gu'u glèidh 
sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tai-laidh, 'nuair a their bhur 
clann nbh, Ciod is ciall duibh leis an t-seir- 
bhis so ? 

27 G-u'n abair sibh, So ìobairt càisge an 
Tighearn, a chaidh thairis air tighibh 
cliloinn Israeil san Eiphit, 'nuair a bhuail 
e na h-Eiphitich, agus a shaor e ar tighean- 
ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'fhalbh ciann Israeil, agus 
rinn iad mar so ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois agus do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

29 Agus air meadlion na h~oidhche sin 
fèin bhuail an Tighearna gach ceud-ghin 
ann an tìr na h-Eiphit, o cheud-ghin Pha- 
raoh a shuidh air a righ-chaithir, gu ceud- 
ghin a' ehiomaich a bha ann an slochd a' 
phrìosain ; agus gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh san oidhche, 
e fèin agus aslieirbhisich uile, agus na h-Ei- 
phitich uile ; agus bha èigheacli mhòr san 
Eiphit ; oir cha robh tigh anns nach rob/t 
neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron san oidhche, agus thubhairt e, Eir- 
ibh, racliaibii a mach à meadhon mo 
shluaigh, araon sibhse agus clann Israeil : 
agus rachaibh, deanaibh seirbhis do'n Tigh- 
earna, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, agus bhur buar, mar a thubhairt 
sibh, agus imichibh : agus beannaicìubli 
mise mar an ceudna. 

33 Agus thug na h-Eiphitich dian-sparr- 
adh do'n t-sluagh, a chum gu'n cuireadh 
iad le cablmig a mach as an tìr iad; oir 
thubhairt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois mun 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuiuidh 
ceangailte 'nan eudach air an guaillibh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-EipWtich 
seudan airgid, agus seudan òir, agus eud- 
ach. 

36 Agus thug an Tighearna deadh-ghean 
do'n t-sluagh aun au suilibh nan Eiphiteach, 
agus thug iad an coingheall dhoibh : agus 

hreach iad na h-Eiplutich. 54 ECSODUS. 37 Agus dh'imich clann Tsraeil o Rameses 
gm Sucot, mu thimchioll sè ccud mìle fear 
d'an coÌ8, a thuilleadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chnidh iomad- 
aidh do shluagh eile suas maille riu, agus 
treudan, agus buar, ro-rahòran sprèidlie. 

39 Agus dh'fhuiu iad do'n taois athug- 
adh a mach as an Eipliit breacaga neo- 

fhoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i ; do 
lirìgh gu'n d'fhuadaicheadh iad a mach as 
an Eiphit, agus nach b'urrainn iad fuireach, 
agus mar an ceudna nach do dheasaich iad 
biadh dhoibh fèiu. 

40 A nis b'i aimsir cuairte cliloinn Is- 
raeil, a bha iad a chòmhnuidh san Eiphit, 
ceithir cheud agus deich bliadlma nchead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud ag- 
us nan deich bliadhnathar fhichead, air an 
là sin fèin chaidh slòigh an Tighearn uile 
mach à tìr na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead 
gu h-àraidli do'n Tighearn, air son an toirt- 
san a mach àtìr na h-Eiphit : soan oidhche 
sin gu bhi air a coimhead do'u Tighearna 
le cloirm Israeil uile 'nan gineaiachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tighearnari Maois 
agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge: 
cha'n ith coigreach sam bith dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine,achean- 
naicheadh le h-argiod, an uair a thimciiioll- 
ghearras tu e ; au sin ithidh e dhith. 

45 Cha'n ith coigreach, no seirbhiseach 
tuarasdail dliith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha ghiùl- 
ain thu bheag do'n f heoil a mach as an tigh ; 
ni mò bhriseas sibh cnàimh dhith. 

47 Ni coimhthional IsraeiJ uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach air 
chuairt maille riut, agus a r.humas e a' 
chàisg do'n Tighearna, timchioll-ghearrar 
gach firionnacn aige, agus an sin thigeadh 
e am fagus g' a cumail, agus bithidh e mar 
neach a rugadh san tìr: ach cha'n ith 
neach sam Dith neo-thimchioll-ghearrta 
dhith. 

49 Bitliidh an t-aon lagh aige-san a rug- 
adh san tìr, agus aig a' choigreach a ta air 
chuairt 'nur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois agus do 
Aaron, mar siu rinn iad. 

51 Agus air an li sin fèin thug an Tigh- 
earna mach clann Israeil à tlr na h-Eiphit, 
a rèir an slògh. 

CAIB. XIII. 

AGTJS labhair an Tighearnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud-gliin, 
ge b'e air bith a dh'fhosglas a' bhrù am 
measg chloinn Israeil, eadar dliuine agus 
ainmhidh : is leamsa e. 

3 Agus tliubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig sibli 
a mach as an Eiphit, à tigh na daorsa ; oir 
le làimli thrèin thug au Tighearn a mach 
sibh as a sin : agus eha'n ithear aran goirt- 
ichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach, 
am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir 'au Tighearna 
6teach thu dothìrnan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agus nan Araorach, agus nan 

54 Hibheach, agus nan Iebusach, a mhionn 
aich e do d' aithrichibh gu'n tugadli e dhuit, 
fearann a' sruthadh le bainne agus le mil, 
an sin coimhididh tu an t-seirbhis bo anns 
a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, agus air an t-seachdamh là 
bithidh fèill do'n Tighearna. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd 
làithean ; agus cha'n fhaicear aran goirt- 
ichte agad, agus ni mò a chithear taoia 
ghoirt agad aun ad chrìochaibh uile. 

8 Agus iimsidJi tu do d' mhac san là sin, 
ag ràdh, Nithear so air sgàth an ni sin a rinn 
an Tighearna dhomhsa, nuair a thàinig mi 
mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agus mar chuimhneachan 
eadar do shùilibh, a chum gu'm bi lagh an 
Tighearn ann ad bheul ; oir le'Jàimh tlirèin 
thug an Tigliearna mach thu as an Eiphit. 

10 Air an aolmar sin coimhididh tu an 
t-ordugh so 'na thràtli fèin o bhliadlma gu 
bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigheama 
steach thu do thìr nan Canaanacli, mar a 
mhionnaiche dhuitse, agus do d' aithricli- 
ibh, agus a bheir e dliuit e, 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n Tigli- 
earna gach ni a dh'fhosglas a" bhrù, agus 
gacli ceud-gliin a thig o ammliidli a's Jeatsa ; 
buinidh ìadsan a ta nrionn 'nam measg 
do'n Tighearna. 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailidh 
tu Je h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an 
sin brisidh tu 'amhach: agus gach ceud- 
ghin duice am measg do cWoinne fuasgail- 
ìdli tu. 

14 Agu3 an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dhiot san aimsir ri teachd, ag ràdh, 
Ciod e so? an sin their thu ris Le làimh 
thrèin thug an Tighearna mach sinn as an 
Eipliit, à tigh na daorsa : 

15 Ague an uair a chruaidhich Pharaoh e 
fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadli air 
falbh, an sin mharbh an Tighearna gach 
ceud-ghin ann an tìr ua h-Eiphit, araon 
ceud-ghin duine, agusceud-ghinainmhidh ; 
air an aobhar sin ìobraidh mi do'n Tigh- 
earna gach ni a dh'fhosglas a' blirù, ma 's 
firionnaich iad, ach uile cheud-ghin mo 
chloinne fuasgailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh air 
do Jàimh, agus mar eudanan eadar do shùil- 
ibh ; oir le làimh thrèiu thug an Tighearn 
a macli sinn as an Eiphit. 

17 Agus eadhon an uair a Jeig Pharaoh 
do'n t-sluagli imeachd, cha do tlureòraich 
Dia iad air slighe tìre nam Philisteach, ged 
a bha sin aithghearr: oir thubhairt Dia 
Air eagal gu'm bi aithreachas air an 
t-sJuagli an uair a chi;iad cogadh, agus gu'm 
piIJ iad do'n Eipliit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n 
cuairt, air slighe fàsaich na mara ruaidhe : 
agus chaidJi clann Israeil suas an ordugh 
catlia à tìr na h-Eiphit. 

19 Agais thug Maois cnàmhan Ioseiph 
leis : oir ghabh e mionnan teann do chloinn 
Israeil, ag ràdh, Gu ciunteach amhaircidh 
Dia oirbhse, agus bheir sibh suas mo 
chnàmhan leibh as a so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucot, agus CAIB. XIV. 55 cliampaich iad ann an Etam, ann aniomall 
an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna rompa san 
là ann ain meall neoil, a chum an treorach- 
adh air an t-slighe, agus san oidhche ann 
am meall teine, a thoirt soluis dhoibh ; gu 
imeachd a là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air falbh am meall neoil 
san là, uo 'm meall teine san oidhche, à 
làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhah- an Tighearnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm pill iad, 
agus gu'n campaich iad fa chomhair 
Phihahiroit, eadar Migdol agus an fhairge, 
fa chomhair Bhaal-sephoin ; fa choinn- 
eamh-san canipaichidh sibh làimh ris an 
fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil, 
Tha iad air seachran san tìr, dh'iadh am 
fàsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruaidhiclùdh mise cridhe Pha- 
raoh, agus thèid e air an tòir, agus gheibh 
mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a shlòigh 
uile ; agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearn. Agus rinn iad mar 
sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h-Eiphit 
gu'n do theich an sluagh : agus thionndaidh 
cridhe Pharaoh, agus a sheirbhiseach an 
aghaidh an t-sluaigh, agus thubhairt iad, 
Ciod e so a rinn sinn, gu'n do leig sinn ie 
h-Israel imeachd as ar seirbhis ? 

6 Agus bheartaich e a charbad, agus thug 
e a shluagh maille ris ; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta, 
agus uile charbada na h-Eiphit, agus ceann- 
ardan orra uile. 

8 Agus chruaidhich an Tighearna cridhe 
Pharaoh righ na h-Eipliit, agus lean e air 
tòir cliloinn Israeil : agus chaidli clann Is- 
raeil a mach le làinih àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoh, agus a mharc - 
shluagh, agus 'armailt uile) agus rug iad 
orra, agus iad a' campachadh làimh ns an 
fhairge, làimh ri Pihahirot, fa chomhair 
Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Pharaoh am 
fagus, thog clann Israpil suas an sùilean, ag- 
us, feuch, bha na h-Eiphitich air an tòir, 
agus bha eagal mòr orra : agus dh'èigh clann 
Israeil ris an Tighearn. 

11 Agus thubhairt iad ri Maois, An ann 
a chionu nach robh uaighean san Eiphit, a 
tliug thu leat sinn gu bàs fhaghail san fhàs- 
ach ? C'ar son a rinn thu so oirnn, ar tabh- 
airt a mach as an Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a labhair sinn riut 
san Eiphit, ag ràdh, Leig leinn seirbhis a 
dheanamh do na h-Eiphitich ? Oir ò'fhearr 
dhuinn seirbhis a dheanamh do na h-Eiphit- 
ich na bàs fhaghail san fhàsach. 

13 As us thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Nabiodheagaloirbh, seasaibh, agus faicibh 
slàinte an Tighearn.a dh'oibricheas e dhuibh 
an diugh ; oir na h-Eiphitich a chunnaic 
eibh an diugh, cha'n f haic sibh iad a chaoidh 
tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn air bhur son, 
sgus fanaidh sibhse 'nur tosd. 
15 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
C'ar son a ta thu 'g èigheach riumsa ? Abair 
ri cloinn Israeil dol air an aghaidh. 

16 Aeh togsa suas do shiat, agus sìn a 
mach do làmh os ceann na fairge, agus 
sgoilt i ; agus thèid clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agus thèid iad 
a steach 'nan dèigh : agus gheibh mise 
glòir a thaobh Pharaoh, agus a thaobh a 
shlòigh uile, a thaobh a charbadan, agus a 
thaobh a mharc-shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearna, 'nuair a gheibh mi 
glòir a thaobh Pharaoh, a thaobh a charbad- 
an, agus a thaobh a mharc-shluaigh. 

19 Agus ah'fhalbh aingeal an Tighearn a 
chaidh roimh champ Israeil, agus dh'imich 
e 'nan dèigh ; agus dh'flialbh am meall 
neoil o 'm beulaobh, agus sheas e air an 
cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiphit- 
each ag us camp Israeil, agus bha e 'naneul, 
agus 'na dhorchadas dhoibh sud, ach shoill- 
sich e 'n oidhche dhoibh so, airchor as nach 
d'thàinig a h-aon diubh am fagus d'a chèile 
rè nah-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh 03 
ceann na fairge, agus thug an Tighearn air 
an fhairge dol air a h-ais le gaoith làidir o 
'n ear rè na h-oidhche sin, agus rinn e 'n 
fhairge 'na talamh tioram, agus roinneadh 
na h-uisgeachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach am 
meadhon na fairge air talamh tioram, agus 
bha na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh air 
an làimh dheis, agus air an làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Eiphitich, agus chaidh 
iad a steach 'nan dèigh gu meadhon na 
fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a charb- 
adan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agus ann am faire na maidne dh'amh- 
airc an Tigliearn air sluagh nan Eipluteacli, 
troimh 'n mheall theine agus neoil ; agu3 
chlaoidh e armailt nan Eiphiteach. 

25 Agus thug e air falbh rothan an carb- 
ad, air chor as gu'n do tharruingeadh iad 
gu trom. Agus thubhairt na h-Eiphitich, 
Teicheamaid à làthair Israeil, oir tha 'n 
Tighearn a' cogadli leosan an aghaidh mm 
Eiplùteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna ri Maoìs, 
Sìn a mach do làmh os ceann na fairge, 
chum gu'n tig na h-uisgeachan air an ais air 
na h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus air 
am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh oa 
ceann na fairge, agus phill an fhairge g'a 
neart an uair a shoillsich a' mhaduinn ; ag - 
us theich na h-Eiphitich 'na h-aghaidh ; ag- 
us chuir an Tighearna nah-Eiplùtich fodùa 
am meadlion na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am marc- 
shluagh, agus armailt Pharaoh uile, a 
thàinig san f liairge 'nan dèigh : cha d'fhàg- 
adh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air tal- 
amh tioram am meadhon na fairge, agua 
bha na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh air 
au làimh dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel air 56 ECSODUS. an là sin à làimh nan Eiphiteach : agus I 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air | 
traigh na fai rge. 

31 Agus churmaic Israel an obair mhòr 
eiis a rinn an Tighearn aii' na h-Eiphitich, 
agus bha eagalan Tighearn air an t-sluagh, 
agus chreid iad an lighearn, agus Maois a 
Biieirbhiseach. 

CAIB. XV. 

AN sin chan Maois agus clann Israeil an 
laoidh so do'n Tighearn, agus labhair 
iad, ag ràdh, Canaidh raise do'n Tighearn, 
oir thug e buaidh gu glòrmhor ; an t-each 
agus a mharcach tnilg e san fhairge. 

"2 'S e 'n Tighearn mo neart, agus mo 
dhàn, agus tha e 'na shlàinte dhomh : is 
esan mo Dhiasa, agus ni mi àite-cònihnuidh 
dha ; Dia in'athar, agus àrdaichidh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tighearna; 'se 'n 
Tighearn a's aium dha. 

4 Carbadan Pharaoli, agus 'armailt thilg 
& san f hairge ; agus tha rogha a cheannard- 
an air am bàthadh san fhairge ruaidh. 

5 Dh'fholaieh na doimlineachdan iad ; 
chaidh iad sios do'n aigean mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, O Thigh- 
earna, glòrmhor ann an cumhachd ; bhris 
do dheas làmh, O Thighearn, an nàmliaid 
'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am nieud t'òirdheirceis 
chlaoidlx thu iadsan a dh'èirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu t'fhearg a mach, loisg 
i suas iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruinnich- 
eadh na h-uisgeacha ; sheas na tuilte suas 
mar thòrr, chruaidhich na doimhneachdan 
am meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach : 
eàsuichear mo rahiann orra; rùisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmh iad. 

10 Shèid thu le d' ghaoith, chòmhdaich 
an f hairge iad, chaidh iad fodha mar luaidh 
anns na n-uisgeachaibh làidir. 

11 Cò's còsmhuil riuts' am measgnan Dè, 
a Thighearna? Cò tha cosmhuil riut, glòr- 
mhor ann an naomhachd, uamhasach ann 
am moladh, a' deanamh nithe iongantach ? 

12 Shìn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
6luagh so a shaor thu ; thug thu iad ann ad 
nearfc a chum àite-còmhnuidh do naomh- 
achd. 

14 'Nuair a chluinneas na cinnich, bith- 
idh eagal orra : thig doilgheas air luchd- 
àiteachaidh Phalestina. 

15 An 6in bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna Edoim, thig geilt-chrith air 
daoine treuna Mhoaib ; leaghaidh air falbh 
luchd-àiteachaidb Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal orra, le 
meud do ghairdein bithidh iad tosdachmar 
chloich, gus an tèid do shluagh thàiris, a 
Thighearna, gus an tèid an sluagh so thair- 
is, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidhich- 
idh tu iad ann an sliabh t' oighreachd-sa, 
ancs an àit a riim thu dhuit fèin, a Thigh- 
earna, chum còmhnuidh a ghabhail ann. 
eun ionad-naomha, a Thighearn, a dhaing- 
nich do làmha-sa.. 

56 18 RìgMchidh an Tighearna gu eaoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidh eicli Pharaoh a steach lo 
'charbadaibh, agus )e 'mharc-shluagh, san 
fhairge, agus thug an Tighearu uisgeacha 
na fa;rge airan aisorra; ach dh'imich clann 
Israeil air talamh tioram am meadhon na 
fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàidli, 
piuthar Aaroin, tiompan 'na làimh ; agus 
chaidh na mnathan uile mach 'na dèigh le 
tiompanaibh agus le dannsa. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibh 
do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr- 
mhor ; an t-each agus a mliarcach thilg e 
san fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir 
ruaidii, agus chaitlh iad a mach gu fàsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri làithean san 
fliàsach, agus cha d'fhuair iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad g'u Marah, 
cha b' urrainn iad uisgeacha Mharah òl, oir 
bha iad searbh ; uime sin thugadh Marah 
mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan an agh- 
aidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas sinn ? 

25 Agus dh'eigh esan ris an Tighearn, 
agus nochd an Tighearna fiodh dba, agus 
thilg e snah-uisgeachaibh e,agus riuneadh 
na h-uisgeacha inilis : ann an sin rinn e 
lagh agus ordugh dlioibh, agus ann an sin 
dliearbh e iad ; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachaach ri guth an Tighearna do Dhè, 
agus ma ni thu an ni sin a ta ceart 'na sheall- 
adh, agus ma bheir thu 'n aire d'a àitheant- 
aibh, agus ma ghleidheas tu a reachdan 
uile, aon do na h-eucailibh a chuir mi aix 
na h-Eiphitich, cha chuir mi ortsa ; oir ù 
mise an Tighearn a shlànuicheas thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elim far an robh 
dà thobar dheug uisge, agus deich agus tri 
fichead crann pailme ; agus champaich iad 
an sin làimli ris nah-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 

AGUS dli'flialbh iad o Elim, agus thàinig 
coimhthional chloinn Israeil uile gu 
fàsach Shin, a ta eadar Elim agus Sinai, air 
a' chùigeadh là deug do'n daramìos an dèigh 
dhoibh teachd a mach à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhtMonal chloinn Israeil 
uile gearan an aghaidh Mhaois agus Aaroin 
sanfhàsach. 

3 Agus thubhairt clann IsraeD riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid bàs le làimh an 
Tighearn ann an tir na h-Eiphit, an uair a 
bha sinn 'nar suidhe làimh ris na poitibh 
feòla, agus an uair a dh'ith sinn aran gu'r 
sàth ; oir thug sibh a mach sinn do'n fhàs- 
ach so, a mharbhadh a' choimhthionail so 
uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh aran o 
nèamh, agus thèid an sluagh a mach, agus 
cruinnichidh iad cuiblirionn gach là air au 
là sin fèin, a chum as gu'n dearbh mi iad, 
co ac' a ghluaiseas iad ann am lagb, no 
nach gluais. 

5 Agus air an t-seathadh là ulluichidh iad 
an ni sin a bheir iad a steach, agus bithidh 
e dhà uibhir agus a chruinnicheas iad gach 
là eil-e. CAIB. XVII. 57 6 Agus thubhairt Maois agus Aaron ri 
cloiun Israeil uilc, Mu f heasgar, an sin bith- 
idlinos agaibh gu'nd'thugan Tighearna 
niach sibh à tìr na h-Eiphit : 

7 Airus sa' mhaduinu, an sin elù sibh glòir 
an Tighearn ; do bhrìgh gu bheile a' cluinn- 
tinn bhur gearain an aghaidh an Tighearn : 
Agus ciod sinne, gu bheil sibh a' deanainh 
gearain 'nar n-aghaidh ? 

8 Agus thubhairt Maois, Bìthidh a' chuis 
mar so 'nuair a bheir an Tighearna dhuibh 
san fheasgar feoil r'a h-itheadh, agus araii 
sa' mhadoinn gu'r sàtli ; do bhrìgh gu bheil 
an Tighearn a cluinntinn bhur gearain a ta 
sibh à' deanamli 'na aghaidh : Agus ciod 
sinne ? cha'n ann 'nar n-aghaidh-ne tha bhur 
gearan, ach an aghaidh an Tighearna. 

9 Agus thubhàirt Maois ri h-Aaron, Ab- 
air ri coiinhthional chloinn Israeil uile, 
Tliigibh am fagus an làthair an Tighearn, 
oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron ri coimh- 
thional chloinn Israeil uile, dli'amhairc iad 
a dli'ionnsuidh an fhàsaich, agus, feuch, 
dh'f hoillsicheadh glòir an Tighearna ann an 
neul. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdli, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil; 
labhair riu, ag ràah, Mu fheasgar ithidh 
6ibh feoil, agus sa' mhaduiun sàsuichear 
&ibh le h-arau : agus bithidh fios agaibh gur 
mise an Tigheanìa bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, an 
Bin thàmig na gearra-goirt a nìos, agus 
chòmhdaich iad an camp ; agus anns a' 
mhaduinn bha 'n drùchd 'na luidlie mu 
thimcluoll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an drùchd a 
bha 'na luidhe suas, feuch, bha air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar an 
liath-reodh air an talamh. 

15 Agus an uair a chunnaic clann Israeil 
e, thubhairt iad gach aon r'a chèile, Mana : 
oir clia robh fhios aca ciod e. Agus thubh- 
airt Maois riu, So an t-aran a thug an 
Tighearna dhuibh r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tighearna, 
Cruinnichibh dheth gach duine a rèir 'ith- 
eannaich, omer do gach neach a rèir àireimh 
bhur n-anamanna, gabhadhgac/ì duine ag- 
aibh air an son-san a ta 'nahhùth. 

17 Agus rinn clann Israeil mar sin, agus 
chruinnich iad, cuid ni bu nmò, agus cuid 
ni bu lugha. 

18 Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer, cha robh a bheag thairis aige-san 
a chruinnich ni bu mhò, agus air-san a 
clunùnnich ni bu lugha, cha robh uireas- 
bhuidli : chruinnich gach duine a rèir 'ith- 
eannaich. 

19 Agus thubhairt Maois riu, Na fàgadh 
duine sam bith dheth gu maduinn. 

20 Gidheadh cha d'eisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid diubh dheth gu maduinn, ag- 
us glùn e cnuimhean, agus lobh e : Agus 
blia corruieh air Maois riu. 

21 Agus chruinnich iad e air gach mad- 
uinn, gaeh duine a rèir 'itheannaich : agus 
an uair a dh'fhàs a' ghrian teth, leaghadh e. 

22 Agus air an t-seathadh là chruinnich 
iad a dlià uiread arain, dà omer air son gach 
aoiu : agus thàinig uachdarain a' choimh- 

57 thionail uile, agus dh'innis iad sin do 
Mhaois. 

23 Agus thubhairt e riu, So an ni a labh- 
air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid 
naomha do'n Tigheam am màireach : a' 
mJieud 's a tha sibh gu fhuineadh, fuinibh 
an diugh, agus a' mheud 's a tha sibh gu 
bhruicheadh, bruichibh; agus gach rù a 
bhios thairis, taisgibh suas dliuibh fèin gu 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu maduinn, 
mar a uh'àithn Maois ; agus cha do lobh e, 
ni mò a bha cnuimh sani bith aniì. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n 
Tignearn ; an diugh cha'n fliaigh sibh e sa' 
mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach 
air au t-seachdamh Ikbithidh an t-sàbaid ; 
cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid do'n t-sluagh a mach 
g'a chruinneachadh, agus cha d'fhuair iad 
a bheag. 

28 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Cia fhad a dhiùltas sibh m'àitheanta-san a 
choimhead, agus mo reachdan. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an 
Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air an aobh- 
ar sin tha e a' tabhairt dhuibh air an 
t-seathadh là aran dhà là : fanaibh, gach 
duine 'na àite fèin ; na rachadh duine sam 
bith a mach as 'àit air an t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
aimn air : agus bha e mar fhrois coriandeir, 
geal, agus a bhlasmar abhlaùi airan dean- 
amh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tighearna, Lìon omer dheth gu 
blù air a ghleidheadh air son bhur gineal- 
acha, chum gu faic iad an t-aran leis an do 
bheathaich mi sibh san fhàsach, an xiair a 
thug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Gabh soitheach, agus cuir ann làn omeir, 
do Mhana, agus taisg e an làthair an Tigh- 
earna, gu bhi air a ghleidheadh air son bhur 
ginealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an làthair 
na Fianiùs, gu bhi air a ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana dà 
fhichead bliadhna, g-us an d'thàinig iad gu 
tìr àitichte : dh'ith iad am Mana, gus an 
d'thàiiùg iad gu crìch tìre Chanaain. 

36 A nis is e omer an deicheamh citid do 
ephah. 

CAIB. XVII. 

AGUS dh'imich coimhthional chloinn Is- 
raeil uile o fhàsach Shin, a rèir an 
turusan, mar a dh'àithn an Tighearna, agus 
champaich iad ann an Rephidim : agus cha 
robh uisge ann do'n t-sluagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an sluagh consachadh 
ri Maois, agus thubhairt iad, Thoir dhuinn 
uisge chum as gu'nòl sinn. Agus thubhairt 
Maois j-iu, C'ar son a ta sibh a' consachadh 
riumsa ? C'ar son a blu-osnaicheas sibh an 
Tighearn? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge ann 
an sin ; agus rinn an sluagh gearan an agh- 58 ECSODUS. aidh Mhaois, agus thubhairt iad, C'ar son so 
a thug thu nìos sinn as an Eiphit, a chum 
sinn fein a mharbhadh, agus ar clann, agus 
ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tighearna, 
ag ràdh, Ciod à ni mi ris an t-sluagh so ? 
is beag nach 'eil iad 'g am chlachadh. 

5 Agus thubhairt au Tighearna ri Maois, 
Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoir leat cuid 
do sheanairibh Israeil ; agus do shlat leis an 
do bhuail thu an amhainn, gabh a'd' làimh, 
agus bi 'g imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin air 
a' charraig ann an Horeb, agus buailidh 
tusa a' charraig, agus thig uisge mach aisde, 
achum gu'n òl an sluagh. Agus rinn Maois 
mar sin ann an sealladih sheanairean Israeil. 

7 Agus thug e mar ainin air an àite Masah 
agus Meribah, air son consachaidh chloinn 
lsraeil, agus do bhrìgh gu'n do bhrosnuich 
iad an Tighearn, ag radh, Am bheil an 
Tighearna 'nar measg, no nach 'eil ? 

8 An sin thàinig Amalec, agus chog e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri Iosua, Tagh a 
mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog ri h-Amalec: am màireach seasaidh 
mise air muilach an t-slèibh, agus slat Dhè 
a'm' làimh. . . 

10 AgusrinnlosuamarathubhairtMaois 
ris, agus chog e ri h- Amalec. Agus chaidh 
Maois, Aarou, agus Hur, suas gu mullach 
an t-slèibh. . 

11 Agus an uair a thog Maois suas a 
làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an 
uair a leag e sìos a làmh, bhuadhaich A- 
malec. . , 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad clach,agus chuir iad fuidhe i, ag- 
us shuidh e oirre : agus chum Aaron agus 
Hur suas a làmlian, fear dhiubh air aon 
taobh, agus fear air an taobh eile ; agus bha 
a làmhan seasmhach gu luidhe na grèine. 

13 Agus chlaoidh losua Amalec agus a 
dhaoine le faobhar a' chlaidheimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Sgrìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agusaithris e annan cluasaibh Io- 
eua ; oir dubhaidii mise as gu tur cuimhne 
Amaleic o bhi fo nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agus thug e 
Iehobhah-Nisi mar ainm oirre : 

16 Oir thubliairt e, do bhrìgh gun do 
mhionnaich an Tighearna, gu 'm bi cogadh 
aig an Tighearna ri h-Amalec o linn gu 
linn. 

CAIB. XVIII. 
9 ATUAIRa chuala Ietro,sagart Mhidiain, 
i_> atliair-cèile Mhaois, gach ni a rinn 
Dia air son Mhaois, agus air son Israeil a 
ehluaigh, gu'n d'thug an Tighearn a mach 
Israeil as an Eiphit; 

2 An sin tlmg Ietro, athair-ceile Mhaois, 
leis Siporah bean Mhaois, an dèigh dlia a 
cur air a h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am ò'amm do 
h-aon diubh Gerson, (oir thubhairt e, A'm' 
choigreach bha mi ann an tìr choimhich ;) 

4 Agus b'e ainm aafhir eile Elieser, (oir 
inn Dia m'athar, thubhairt e, còmlmadh 

rium, agus shaor e mi o clilaidheamh Pha- 
raoh.) 

58 5 Agus thàinig letro, athair-cèiìe Mhaois, 
agus a mhic, agus a bhean, a dh'ionnsuidh 
Mhaois do'n fhasach, far an do champaich 
e aig sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, Tha mise 
d'athair-cèile Ietro,airteachd a d'ionnsuidh, 
agus do bhean, agus a dithis mhac maille 
rithe. 

7 Agus chaidh Maois a mach an coinn- 
eamh 'athar-cèile, agus rinn e ùmhlachd 
dha, agus phòg se e, agus dh'altaich iad 
bcatha a chèile ; agus tliàinig iad a steach 
do'n bhùth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gach ni a rinn an Tighearn air Pharaoh, 
agus air na h-Eiphitich air sgàth IsiaeL 
gach saothair a thàinig orra air an t-slighe, 
agus cionnus a shaor an Tighearn iad. 

9 Agus rinn Ietro gairdeachas à leth a' 
mhaith sin uile a rinn an Tighearna do Is- 
rael, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

10 Agus thubhairt Ietro, Beannaichte gu 
robh an Tighearn, a shaor sibh à làimh nan 
Eiphiteacli, agus à làimh Pharaoh, a shaor 
an sluagh o bhi fo 1 imh nan Eiphiteach. 

11 A nis tha fios agam gur mo an Tigh- 
earna na na h-uile dhèe ; oir anns an ni sin 
anns an do rinn iad gu h-uaibhreach, bha 
esan os an ceann. 

12 Agus ghabh Ietro, athair cèile Mhaois, 
tabhartas-loisgte agus ìobairtean do Dhia : 
Agus thàinig Aaron, agus uile sheanairean 
Israeil a dh'itheadh arain maille ri athair- 
cèile Mhaois an làthair Dhè. 

13 A nis air an là màireach shuidh Maois 
gu breth a thoirt air an t-sluagh; agus 
sheas an sluagh làimh ri Maois o mhadumn 
gu feasgar ? 

14 Agus an uair a chunnaic athair-cèile 
Mhaois gach ni a rinn e ris an t-sluagh, 
thubhairt e, Ciod e an ni so a tha thu dean- 
amh ris an t-sluagh? C'ar son a ta thusa 
a'd' shuidhe a'd' aonar, agus ta 'n sluagh 
uile a' seasamh làimh riut o mhaduinn gu 
feasgar ? 

15 Agus thubhairt Maois r'a athair-cèile, 
Do bhrìgh gu'n tig an sluagh a m' ionn- 
suidh a dh'fhiosrachadh o Dhia. 

16 'Nuair a bhios cùis aca, thig iad a m' 
ionnsuidh, agus bheir mi breth eadar duine 
agus duine, agus nochdaidh mi dhoibh or- 
duighean Dhe, agus a laghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaoia 
ris, Cha mhaith an ni a ta thu deanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu fèin, 
agus an sluagh so a ta maille riut, oir a ta 
an ni so ro-throm air do shon ; cha'n 'eil e 
'n comas duit a dlieanamh a'd' aonar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, bheir mi 
comhairl' ort, agus bithidh Dia maille riut : 
bi-sa air son an t-sluaigh an làthair Dhè, 
agus bheir thu na cùisean a dh'ionnsuidh 
Dhè: 

20 Agus teagaisgidh tu dlioibh na h-or- 
duighean agus nalaghanna, agus nochdaidh 
tu dhoibh an t-slighe air an coir dlioibh im- 
eachd, agus an obair a's còir dhoibh a 
dlieanamli. 

21 Agus taghaidh tu mach as an t-sluagh 
uile, daoine foghainteach, air am bi eagal 
Dè, daoine firinneach, a dli'fhuathaicheas 
sannt ; agus cuiridh tu iad os an ceann 'nan 
uachdaranaibh mlùUe, 'nan uachdaranaibh CAIB. XIX. XX. 59 eheuda, 'nan uachdaranaibh leth-cheuda, 
agus 'nan uachdaranaibh dheichnear. 

"22 Agus blieir iad breth air an t-sluagh 
anns gach àia ; acli gach cùis mhòr bheir 
iaù a d' ionnsxudh-sa, agus air gach cùis 
bhig bheir iad fèin breth : mar sin bithidh 
e ni's eutruime dhuitse, agus iomcharaidli 
iadsan an eallach rnaille riut. 

23 Ma ni thu an ni so, agus gu'n àithn 
Dia sin dhuit, an sin is urrainn thu seas- 
amh ris, agus mar an ceudna thèid an sluagh 
80 uile d'an àite fèin an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus tli.igh Maois daoine foghainteach 
a mach 4 h-Israel uile, agus rinn e iad 'nan 
ceannardaibh air an t-sluagh ; 'nan uachd- 
aranaibh ìnlùlte, 'nan uachdaranaibh 
clieuda, 'nan uachdaranaibh leth-cheuda, 
agus 'nan uachdaranaibh dheichnear. 

26 Agus thug iad breth air an t-sluagh 
anns gach àm : na cùisean cruaidh thug iad 
a dh'ionnsuidh Mliaois, ach air gach cùis 
bhig thug iad fèin bretli. 

27 Agus leig Maois le 'athair-cèile im- 
eachd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a tlùr 
fèin. 

CAIB. XIX. 

ANNS an treas mìos an dèigh do chloinn 
Israeil teaclid a mach à tìr na h-Ei- 
phit, san là sin fèin thàinig iad gu fàsach 
Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàiiùg iad gu fàsach Shinai, agus champ- 
aich iad san fhàsach ; agus champaich ls- 
rael ann an sin fa chomhair an t-slèibh. 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- 
suidh Dhè, agus ghairm an Tighearn air as 
an t-sliabh, ag radh, Mar so their thu ri 
tigh Iacoib, agus innsidli tu do chloinn Is- 
raeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na h-Ei- 
phitich, agus cionnus a ghiùlain mi sibhse 
mar air sgiathaibh iolairean, agus a thug 
mi a m' ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rlreadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choimhcheangal, an sm bithidh 
Bibh dhomhsa 'nur n-ionmhas sònraichte 
os ceann nan uile shluagh : oir is leamsa 
an talamh uùe. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'nur rìogh- 
achd shagart, agus 'nur cinneach naomha. 
Is iad sin na briatliran a labhras tu ri cloinn 
Israeù. 

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm e air 
seanairibh an t-smaigh, agus chuir e rompa 
na briathra sin uile a dh'àithn an Tighearna 
dha, 

8 Agus fhreagair an sluagh uile le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a labh- 
air an Tigheama, ni sinne. Agus thug 
Maois air ais briathran an t-sluaigh a dh'- 
ionnsuidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Feuch, thig mise a d' ionnsuidh ann an neul 
tiugh, a chum gu'n cluinn an sluagh an 
uair a labhras mi riut, agus mar an ceudna 
gu'n creid iad thu gu sìorruidh. Agus dh'- 
lunis Maois briathran an t-sluaigh do'n 
Tighearn. 

10 Agus thubhairt anTighearnariMaois. 

09 Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agua 
naomhaich iad an diugh, agus am màireach, 
agus nigheadh iad an eudach, 

1 1 Agus bitlieadh iad deas air cheann an 
treas là ; oir air an treas là thig an Tigh- 
earn a nuas ann an sealladh an t-sluaigh 
uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh 
an aire dhuibh fèin, nach tèid sibh suas do'n 
t-sliabh, agus nach bean sibh r'a iomall: 
gach neach a bheanas ris an t-sliabh, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris ; oir gu deimhin 
clachar e, no sàthar sleagh troimhe ; ma's 
ainmhidli no duine e, cha mhair e beò. 
'Nuair a shèideas an trompaid rè ùin' 
fhada, thig iadsan a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh a 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich 
e '11 sluagh, agus nigh iad an eudach. 

15 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, Bith- 
ibh deas air cheann an treas là : na tigibh 
am fagus d'ur mnaibh. 

16 Àgus an uair a thàinig an trcas là, 
anns a' mhaduinn bha tairneanaich agus 
dealanaich ann, agus nevil tiugh aù- an 
t-sliabh, agus fuaim na trompaid ro-àrd : 
agus chriothnaich an sluagh uùe a bha sa' 
champ. 

17 Agus thug Maois an sluagh a macii as 
a' champ an coinneamh Dhè, agus sheaa 
iad aig ìochdar an t-slèibh. 

18 Agus bha sliabh Shinai uile fo dheat- 
aich, do bhrìgh gu'n d'thàinig an Tighearn 
a nuas air ann an teine ; agus dh'èirich a 
dheatach suas mar dheataich àmhuinn, 
agus chriothnaich an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair abha fuaim na trompaid 
a' dol a mach, agus a' fàs ro-làidirf an sin 
labhair Maois, agus fhreagair Dia e ie 
guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh : agua 
ghairm an Tighearna Maois suas gu muil- 
ach an t-slèibh, agus chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearaa ri Maois, 
Imich sìos, thoir àithne do'n t-sluagh, air 
eagal gu'm bris iad a steach a dh'ionusuidh 
an Tighearn a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna na sagairt a tlùg 
am fagus do'n Tighearna, naomhaicheadh 
iad iad fein, air eagal gu'm bris an Tigheara 
a mach orra. 

23 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, Cha 'n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh 
teachd a nìos do shliabh Shinai ; oir thug 
thu àithne dhuinn, ag ràdh, Cuir crìocha^u 
mu'n t-sliabh, agus naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Imich, romhad, falbh sìos, agus thig a nìos 
thu fèin, agus Aaron maille riut ; ach na 
briseadhnasagartanagus an sìuaghasteach, 
gu teachd a nìos a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earn, air eagal gu'm bris e mach oiTa. 

25 Agus cìiaidh Maois sìos a dh'ionnsuidh 
an t-sluaigh, agus labhair e iìu. 

CAIB. XX 

AGUS labhair Dia na briathra so uile, ag 
ràdh, 

2 Is mise an Tighearna do Dlùa, a thug (ÌO ECSODUS. a mach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dbuit fèin dealbh snaidhte, no 
coslas sam bith a dh' aon ni, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamh shìos, 
no sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Nacroru thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh : oir mise an Tighearna 
do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' leantuinn 
aingidheachd nan aithrichean air a' chloinn, 
air an treas, agus air a' cheathramh gineal- 
ach dhiubhsan a dh'fhuatliaicheas mi ; 

6 Agus a' nochdadh tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm an Tighearna do 
Dhè an dìomhanas ; oir chamheas an Tigh- 
oarna neòchiontach esan a bheir 'ainm an 
dìomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhach- 
adh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
thu t'obair uile ; 

10 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè : air an là tin na 
dean obair sam bith, thu fèin, no do 
mhac, no do nighean, d'òglach, no do 
bhanoglach, no d' ainmhidh, no do choig- 
reach a ta 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibh 

] 1 Oir ann an sè làithibh rinn an Tigh- 
earna na nèamhan agus an talamh, an 
f hairge, agus gach ni a ta annta ; agus ghabh 
<> fois air an t-seachdamh là : air an aobhar 
sin bheannaich an Tighearna là na sàbaid, 
agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do d' 
mhàthair ; a chum gu'm bi do làithean buan 
air an fhearann a tha 'n Tighearna doDlùa 
a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gadachd. 

16 Na tabhair fìanuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimhearsnaich, 
na sanntaich bean do choimhearsnaich, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 
'asal, no aon ni &'s le do chòimhearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile na 
tairneanaich, agus na dealanaich, agus 
fuaim na trompaid, agus an sliabh fo 
dheataich: agus an uair a chunnaic an 
sluaigh sin, ghluais iad, agus sheas iad fad 
o làimh. . . 

19 Agus thubhairt iad n Maois, Labhair 
thusa ruinn, agus èisdidh sinn : ach na 
labhradh Dia ruinn, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, oir is ann a chum 
bhur dearbhadh a thàinig Dia, agus a chum 
gu'in bi 'eagal-san oirbh, air choir as nach 
peacaich sibh. . 

21 Agus sheas an sluagh fad o laimn, 
agus thàinig Maois am fagus do'n dorchadas 
far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearna n 
Maois, Mar so their thu ri cloùm Israeil, 
Clmnnaic sibh gu'u do labhair ìni ribh o 
nèuinh. 

60 23 Cha dean sibh maille riumsa diathan 
airgid, agus diathan òir cha deau sibh 
dhuibh fèin. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomhsa, ag- 
us ìobraidh tu oirre do thabhartais-loisgte, 
agus do thabhartais sìth, do chaoraich, agu3 
do dhaimh : anns gach àite san toir m:se 
fa'near gu'n cuimhnichear m'ainm, thig mi 
a d' ionnsuidh, agus beannaicbidh mi 
thu. 

25 Agus mani thu altair chloiche dhomh, 
cha tog thu i le cloich shnaidhte ; oir ma 
tbogas tu d'inneal-snaidhidh suas oirre, 
truaillidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh a 
dh'ionnsuidli m' altarach, a chum nach 
leigear ris do lomnochduidh oirre. 

CAIB. xxr. 

ANIS is iad so na breitheanais a chuireaa 
tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach Eabh- 
ruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis ; agus 
san t-seachdamh thèid e mach saor a nasg- 
uidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a tbainig e 
steach, leis fèin thèid e mach ; ma bha bean 
aige, thèid mar an ceudna a bhean a mach 
maille-ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, agus 
gu'n d'rug i dha mic no nigheana ; bithidh 
a' bhean agus a clann aig a mhaighstir, ag- 
us thèid esan a mach leis fèin. 

5 Ach ma their an t-òglach gu cinnteach, 
Is toigh leam mo maighstir, mo bhean, 
agus mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

G An sin bheir a mhaighstir e chum nam 
breitheamh ; bheir e mar an ceudna chum 
an doruis e, no clium ursainn an doruis, ag'- 
us tollaidh a mhaighstir a chluas le minidli, 
agus ni e seirbhis dha gu bràth. 

7 Agus ma reiceas auine a nighean gu 
bhi 'na banoglaich, clia tèid i mach mar a 
thèid na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn 
ceangal-pòsaidh rithe, an sin bheir e fa'near 
gu'm fuasgailear i : ri cinneach coimheach 
cha bhi comas aige a reiceadh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin e gu cealgach rithe. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac i, a rèir 
modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha fèin, a 
biadh, a h-eudach, agus a dlighe-pòsaidli, 
cha lughdaich e. 

11 Agus mur dean e na tri nithe sin rithe, 
an sin thèid i mach saor gun airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu bàs 
e. 

13 Agus mur do luidh duine am plaid, 
acli gu n d'thug Dia thairis g'a làimli e, 
an sin sònruichidh mis' àite dhuit d'an 
teich e. 

14 Ach ma tlùg duine gu dàna air a 
choimhearsnach, gu 'mharbhadh le ceilg, o 
m' altair bheir thu e, a chum gu'm bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duiue, agus a 
reiceas e, no ma gheibhear 'na làimh e, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mhalluicheas 'athair on a 
mliàthair, gu cinnteack cuirear gu bàs e. CAIB. 

18 Agus ma'ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail d.iine a ehoimhearsnach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leaba: 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail e 
maeh air a luirg, an sin saorar esan a bhuail 
e ; a mhàin dìolaidh e air son call 'ùine, 
agus bheir e fa'near a leigheas gu h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no 
'bhanoglach lo slait, agus gu'm bàsaich e fo 
làimh, dìolair air gu deimhin : 

21 Ach ma mhaireas e bcò là no dà là, 
cha dìolair air ; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad beau thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs ; 
cuirear gu cinnteach ùbhla air, a reir mar a 
chuireas fear na mnà air, agus bheir e seach- 
ad mar a dh'orduichcas na breitheamhna. 

23 Ach ma gheibh i bàs, an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 Sùil air son sù!a, fiacail air son fiacla, 
làmh air son làimhe, cos air son coise, 

25 Losg-adh air son losgaidh, lot air son 
lotaidh, biùlle air son buille. 

2G Agus ma bhuaileas duine sùil 'òglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu mill e i, leig- 
idh e as saor e air son a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, 
no fiacail as a bhanoglaich, leigidh e as saor 
e air son 'fhiacla. 

28 Agus ma reubas damh duine no bean 
le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinn- 
teach clachar an damh, agus cha 'n ithear 
'fheoil ; ach bithidh sealbhadair an daimh 
neòchiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh sàthadh 
le 'adhaircibh san aimsir roimhe sin, agus 
gu'n do dhearbhadh sin d'a shealbhadair, 
agus nach do ghlèidh e stigh e, agus gu'n 
do mharbh e duine na bean, clachar an 
damh, agus cuirear mar an ceudna a sheal- 
bhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear azrg/od-rèitich air, an sin 
bheir e mar èiric 'anàma ge b'e ni a chuir- 
ear air. 

31 Ma's mac a reub e le 'adhairc, no ma's 
nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so 
nithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no banog- 
lach, bheir e deich secel 'ar fhichead airgid 
d'am maighstir, agus clachar an damli. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine slochd, no 
ma chladhaicheas duine slochd, agus nach 
còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh no asal 
ann ; 

34 Ni esan d'am buin an slochd suas an 
calldach, bheir e airgiod d'an sealbhadair, 
agus is leis fèin am beathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air bith 
damli neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an 
sin reicidh iad an damh beò, agus roinnidh 
iad an t-airgiod afhuaradh air a shon, agus 
roinnidh iad mar an ceudna an damh marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin,agus nach do ghlèidh ashealbha- 
dair a stigh e, gu cinnteach iocaidh e damh 
air son daimh, agus is leis fèin an marbh. 

CAIB. XXII. 
\T A ghoideas duine damh no caora, agus 
J.YJL gu marbh se e, no gu'n reic se e, dìol- 

61 XXII. 61 

aidh e cùig daimh air son an daimh, agus 
ceithir caoraich air son na caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm faigh 
e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear f uil air a shon. Ni esan a ghoideas dìol- 
adh iomlan : mur bi ni sam bith aige, an 
sin reicear e air son a ghadachd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' mheirle 
'na làimh beò, ma's damh e, no asal, no 
caora; dìolaidh e dùbailt' e. 

5 Mabheirduine fa 'near gu'n ithear suas 
fearann no fìon-lios, agus g-u'n cuir e 'ain- 
mhidh ann, agus gu'm biadhar e ann am 
fearann duine eile ; do'n chuid a's fearr d'a 
fhearann fèin, agus do'n chuid a's fearr d'a 
fhìon-lios fèin, ni e dìoladh. 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droighinn, agus gu'n loisgear 
na cruachan arbhair, no'n t-arbhar 'na 
sheasamh, no'n t-achadh ; ni esan a rinn 
an losgadli gu cinnteach dìoladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
airgiod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus 
gu'n goidear à tigh an duine e ; ma gheibh- 
ear an gaduiche, dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin thèid 
maighstir an tighe, a dh'ionnsuidh nam 
breitheamh a dh'fheuchainn co ac' a shìn 
a mach a làmh gu cuid a choimhears- 
naich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caorach, air son eud- 
aich, air son gach ni a chaidh a chall, a their 
neach eilc gur leis fèin ; an làthair nam 
breitheamh thig cùis gach aoiu diubh: 
esan a dhìteas na breitheamhna, dìolaidh e 
dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
asal, no damh, no caora, no ainmhidh sam 
bith g'a ghleidheadh, agus gu'm faidh e bàs, 
no gu'n ciurrar e, no gu'n iomainear air 
falbh e, gun neach air bith g'a fhaicinn : 

11 An sin bithidh mionnan an Tighearn 
eatorra le chèile, nach do shìn e a làmh gu 
cuid a choimhearsnaich : agus gabhaidn a 
shealbhadair sin uaith, agus cha dean esan 
dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadli uaith e, dìolaidh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadh e 
leis mar fhianuis e ; air son anni sin a chaidh 
reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'iarras duine ni an coin- 
gheall o 'choimhearsnach, agus gu'n ciurrar 
e, no gu'm.faigh e bàs, gun a shealbhadair 
a bhi maille ris ; gu cinnteach dìolaidh e. 

15 Ach ma bhios a shealbhadair maille ris, 
cha dìol e : ma's ni air son tuarasdail e, 
thàinig e air son a thuarasdail. 

16 Agus ma mheallas duine maighdean, 
nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidli, agus gu'n 
luidh e leatha, gu cinnteach gabhaidh e i 
dha fèin 'na mnaoi. 

17 Ma dhiùltas ah-athair gu tur a tabli- 
airt da, dìolaidh e airgiod a rèir tochraidh 
nam maighdean. 

18 Cha leig thu le ban-fhiosaiche bhi beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas le h-ainmhidh, 
gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dhèibh sam bithi 
ach do'n Tighearn a mhain, gearrar as e. 62 ECSODUS. 21 * Air coigreach chachuirthu doilgheas, 
ni mo a ni thu foirneart air ; oir bha sibh 
fèin 'nur coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich sam bith, no dìlleachd- 
an, cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuinea3 tu air chor sam bith gu 
cruaidh riu, agus gu'n glaodh iad idir rium- 
sa, èisdidh mise gu cinnteach r'an glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas, agus 
rnarbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh ; ag- 
us bithidh bhur mnài 'nam bantraiclùbh, 
agus bhur clann 'nan dilleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coingheall do 
iipach air bith do m' shluagh-sa a ta bochd 
làimh riut, cha bhi thu dha mar neach a 
chuireas airgiod air riadh ; cha chuir tliu 
riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh- 
earsnaich ann an geal, mu dhol fodha na 
greine bheir thu air ais dha e : 

, 27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is 
e*'eudach d'a chroicionn e : ciod anns an 
coidil e ? agus an uair a dh'eigheas e rium, 
èisdidh mise ; oir a ta mi tròcaireach. 

28 Air ^reitheamhnaibh cha labhair 
fhu olc, agus uachdaran do shluaigh cha 
ehàin thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-lios, gun dàil bheir thu seachad : 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus ri d' 
chaoraich : seachd làithean bithidh e maille 
r'a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu 
dhomhsa e. 

31 Agus bithidh sibh 'nur daoine naomha 
dhomhsa, agus feoil sam bith a reubadh le 
Jiidh-bheatiiaichibh sa' mhachair, cha'n ith 
sibh : chum nan con tiigidh sibh i. 

CAIB. XXIII. 

CHA tog thu tuairesgeul brèige : na 
cuir do làmh maille ris an aingidh gu 
bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agu3 cha labhair 
thu ann an cùis, gu claonadh an dèigh a' 
mhòrain, chuin breth fhiaradh. 

3 Agus ri duine bochd cha bhi thu bàigh- 
eil 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmh- 
aid, no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu 
gu ciunteach air ais e d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am bheil 
fuath dhuit a' luidhe fo h-eallaich, agas 
gu'n smuainich thu air fantuinn o chòmh- 
nadh a dheanamh rithe, ni thu gu cinnteach 
còmlmadh rithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 'na 
chùis. 

7 O chùis bhrèige cum thu fèin ani fad ; 
agus an neòchiontach agus an t-ionraic na 
marbh : oir cha 'n f hìreanaich mise an t-ain- 
gidh. 

8 Agus tiodhlac cha ghabh thu ; oir 
dallaidh tiodhìac na daoine glice.agus claon- 
aidh e briathra nan daoine ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean foirueart : 
oir is aithne dhuibh inntinn coigrich, do 
bhrìgh gu'n robh sibh fèin 'nur coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu t'fhear- 
ann, agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

iì Ach air an t-seacdhamh fàgaidh tu 

62 mach e, agus leigidh tu leis luidhe 'ria 
£/Wm7t,achum gu'n ith bochdan do shluaigh, 
agus na dh'fhàgas iadsan, gu'n ith beath- 
aiche na macharach e. Air a mhodh 
cheudna ni thu ri d'f hion-lios,agw* ri d' lios- 
olaidh. 

12 Sè làithean ni thu t'obair, agus air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois : a chum 
gu faigh do dhamh agus d'asal fois, agus gu 
faigh mac do bhanoglaich agus an coigreach 
an anail. 

13 Agusathaobhnanuile nithe a labhair 
mi ribh,. bithibh faicilleach ; agus air ainm 
dhiathan eile na luaidhibh: na cluinnear 
as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèill dhomhsa 
sa' bhliadhna. 

15 Fèill anarain neo-ghoirtichte cumaidh 
tu: seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, san 
àm shuidhichte do'n mhìos Abib ; oir anns 
a' mhìos sin thàinigthu mach as an Eiphit : 
agu3 cha tig neach air bith a'm' làthair-sa 
falamh : 

16 Agus fèill an fhogharaidh, ceud-thor- 
aidh do shaoithreach, a chuir thu san fhear- 
ann : agus fèill a' chruinneachaidh aig 
deireadh na bliadhna, 'nuair a chruinn- 
icheas tu stigh toradh do shaoithreach as an 
fhearann. 

17 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar 
gich firionn agad an làthair an Tighearna 

18 Cha toirthu seachad fuil m'ìobairt-sa 
le h-aran goirtichte, ni mò dh'flianas saill 
m' ìobaìrt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann ann am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad, 
gu d' choimhead san t-slighe, a^us gu d' 
thabhairt a steach do'n àit a dli'iuluich mi. 

21 Bi faicilleach 'na làthair, agus èisd 
r'a ghuth; na cuir 'na aghaidh: oir cha 
lagh e bhur cionta ; oir a ta m'ainm ann- 
san. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da rìreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidli mi a'm' nàmhaid do d' 
nàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a 
chlaoidheas thu : 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, agus 
bheir e steach thu chum nan Amorach, ag- 
us nan Hiteach, agus nam Peridseach, agus 
nan Canaanach, nan Hibheach agus uan 
Iebu3ach ; agus gearraidh mi as iaci. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, agus cha dean thu seirbhis doibli, ni 
mò a ni thu a rèir an oibre : ach sgriosaidh 
tu gu tur iad, agus brisidh tu an dealbhan 
'nam bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbliis do'n Tighearna 
bhur Dia, agus beannaichidli esan t'aran, 
agus t'uisge, agus cuiridh mi euslaint air 
falbh o'r measg. 

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bhios 
e seasg a'd' thìr : àireamh do làithean coimh- 
honaiah mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romliad, agus 
sgiiosaidh mi an sluagh uile dh'iounsuidii 
au tèid thu, agus bheirmi air donaimhdibh 
gu lèir an cùl a thionndadh riut. CAIB. XXIV. XXV. 63 23 Agus cuiridh mise cearnabhainromh- 
ad, agus fògraidh iad a mach an t-Hibh- 
oaeh. an Canaanach, agus an t-Hiteach, as 
do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair 
aun an aon bhliadhna, air eagal gu'm bi 'm 
fearann air 'fhàsachdh, ngus gu'm fàs 
fiadh-bheathaiche na macharach lìonmhor 
a'd' aghaidh. 

30 A lìon beag is beag tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n sealbhaich tnu am fearann. 

31 Agus suidliicliidh mi do chrìochan o'n 
mhuir ìruaidh eadhon gu ruig fairge nam 
PhiHsteach, agus o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn : oir bheir mi thairis 'nur làimh 
luchd-àiteachaidh na tìre ; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an dèibh 
coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thìr, 
air eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm' 
aghaidh-sa le seirbhis a dheanamh d'an 
deibh ; agus gu'm bi sìn 'na ribe dhuit. 

CAIB. XXIV. 

AGUS thubhairt e ri Maois, Thig a nìos 
a dh'ionnsuidh au Tighearna, thu fèin 
agus Aaron, Nadab agus Abibu, agus tri 
fichead 'sadeich do sheanairibh Iaraeil : ag- 
us ni sibh aoradh fad o làimh. 

2 A^us thig Maois 'na aonar am fagus 
do'n Tighearn ; ach cha tig iadsan am fag- 
us, ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thainig Maois agus dh'innis e 
do'n t-siuagh briathran an Tighearn uile, 
agus na breitheanais uile : agus fhreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tigh- 
earna, ni sinna. 

4 Agus sgìrobh Maois briathran an Tigh- 
eam uile, agus dh'èirich e gu moch sa' mha- 
duinn, agus tliog e altair fuidh 'n t-sliabh, 
agus dà charragh dheug- a rèir dà thrèibh 
dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich do chloinn 
Israeil.agusthugiad suas tabhartais-loisgte, 
agus dh'iobair iad ìobairte-sìth do dhaimh 
do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh i ; agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choimhcheang- 
ail, agus leugh e ann an èisdeachd an 
t-sluaigh ; agus thubhairt iadsan, Gach ni 
a labhair an Tighearna, ni sinne, agus bheir 
sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus chrath 
e i air an t-sluagh, agus thubhairt e, Feuch, 
fuil a' clioimheheangail a rinn an Tigh- 
earna ribh a thaobh nam briathra sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agus tri nchead 's a 
deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil: agus 
fuidh a chosaibh bha mar gu'm biodli obair 
do chloich shaplùr, agus mar na nèamha 
fèin ann an soillse. 

1 1 Agus air maithibh chloinn Israeil cha 
do chuir e a làmh : agus chunnaic iad Dia, 
agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhàirtan Tighearnari Maois, 
Thig a nìos a m' ionnsuidh-sa do'n t-sliabh, 

63 agus bi 'n sui : agus bheir mise dhuit clàir 
chloiche, agus lagh, agus na h-àitheantan a 
sgrìobh mi, chum iadsan a theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, agus losua 
'òglach : agus chaidh Maois suas do slihabh 
Dhè. 

14 Agus thubhairt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa ruinn an so, gus am pill sinn 
d'ur n-ionnsuidh : Agus, feuch, a ta Aaron 
agus Hur maille ribh : esan aig am bi cùis 
sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidli-san. 

15 Agus chaidh Maois suas do'nt-sliabls, 
agus chòmhdaich neul an sliabh. 

16 Agus chòinhnuich glòir an Tighearn 
aìr sliabh Shinai, agus chòmhdaich an neul 
e sè làithean : Agus dh'èigh e ri Maois air 
an t-seachdamh là à meadlion an neoil. 

17 Agus bha foillseachadh glòire an 
Tighearna mar theine dian-loisgeach air 
mullach an t-slèibh ann an sùilibh cldoinn 
Israeil. 

18 Agus chaidli Maois a steach am 
meadhon an neoil, agus chaidh e suas do'n 
t-sliabh : agus bha Maois san t-sliabh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidliche. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearua ri M&oìs, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad 
a m' ionnsuidli tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gu toileach e le 'chridhe, 
gabhaidli sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a gltabhas 
sibh uatha ; òr, agus airgiod, agus umha. 

4 Agus gorm, agus corcur, agus scar- 
laid, agus auartgrinn, agasjìonnadh ghabh- 
ar, 

5 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh chum 
oladh-ungaidh, agus a chum tùise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
anns an ephoid, agus san uchd-èididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomisa, ag- 
us gabhaidh mise còmhnuidh 'nam measg. 

9 A rèir gach ni a ìeigeas mise dhuit 
fhaicinn, a reir samhlaidh a' phàilìiuiri, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc do fhiodh sitim : 
dà làmh-choiile gu leth a fad, agus làmh- 
choiiie gu leth a ieud, agtts làmh-choiìle gu 
leth a h-àirde. 

11 Agus còmhdaichidh tuthairis ile h-òr 
fior-glìlan, a stigh agus a muigh còmh- 
daichidh tu thairis i ; agus ni thu oiire 
coron òir mu'n cuairt. 

12 Agus ni thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu iad air si ceithir 
oisinnibh ; agus bithidh dà fhailbheig air 
aon taobh dlt'i, agu£ dà fhailbheig air an 
taobh eiie dh'i.- 

13 Agus ni thu bataichean do f hiodh-sitim, 
agus comhdaiehidh tu thairis iad le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce, chum 
an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibli na h-àirce, bith - 
idh na baiaichean : cha ghluaisear uaithe 
iad. 64 ECSODUS. 16 Agus cuiridh tu san àirc an Fhianuis 
a bheir mise dhuit. 

17 Affus ni thu caithir-thròcair a dh' òr 
fìor-ghlan ; dà làmh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth aleud. 

18 Agus ni thu dà cherubòir: a dh'ob- 
air bhuailte ni thu iad, aig dà cheaun na 
caithir-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, a^us cerub eile aig a' cheann eile 
do'n chaithir-thròcair : ni sibh na ceruban 
aig a dà cheann. 

20 Agus bìthidh na ceruban a' sìneadh a 
machan sgiathan gu h-àrd,a' còmhdachadh 
na caithir-thròcair le'n sgiathaibh, agus an 
aghaidhean r'a chèile : ris a' chaithir- 
thròcair bithidh aghaidhean nan cerab. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus anns an àirc, cuiridh 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, ag- 
us labhraidh mi riut o uachdar na caithir- 
thròcair, o eadar an dà cherub a ta air àirc 
na Fianuis, a thaobh gach ni a dh 'àithneas 
mi dhuit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh sitim ; dà 
làmh-choille 'fhad, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choi!le gu leth 'àirde. 

24 Ag-us còmhdaichidh tu thairis e le 
h-òr Fior-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus mi thu dha iomall do leud boise 
mu'n cuairt, agus ni thu coron òir d'a iomall 
mu'n cuairt. 

26 Agns ni thu dha ceithir failbheagan 
òir, agns cuiridh tu na failbheagan air na 
ceithir oisinibh a ta aig a cheithir chos- 
aibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh na 
failbheagan, chum àitean do na bataichibh, 
g-us am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean do fhiodh 
sitim, agxis còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlainear am bòrd leo. 

29 Agus ni thu a mhiasan, agus a thùis- 
eirean, agus a chuachan, agus a chopain, 
leis an toirear seachad ìooairt-dibhe ; a 
dh'òr Fior-ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a'bhòrd aran tais- 
beanta romhams' an còmlmuidh. 

31 Agus ni tlm coinnleir a dh'òr Fior- 
ghlan ; a dh'obair bhuailte nithear an coinn- 
feir. Bithidh a chos, agus a mheoir a 
chopain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n 
obair cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a mach as a thaobh- 
an ; tn meoir a' choinnleir à h-aon taobh 
dheth, agns tri meoir a' choinnleir as an 
taobh eile dheth. 

33 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maille ri 
cnap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh anns a' 
mheur eile, maille ri cnap agus blàth ; mar 
sin anns na sè meoir a thig a inach as a' 
choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir Uthidh ceithir 
chopain air an deanamh cosmhuil ri almon- 
aibh, maille ri 'n cnapaibh agus am blàth- 
aibh. 

35 Agus bithidh cnap fo dlià mheur 
dheth, agus cnap fo dhà mheur dlieth, 
agus cnap fo dhà mheur dheth ; mar sin 

64 do na sè meoir a thig a mach as a' choinn- 
leir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir do'n 
obair cheudna: bithidh e uile 'na aon obair 
bhuailte do òr Fior-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòchrain : ag- 
us cuirear suas a lòchrain, a chum gu'n toir 
iad solus thall fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, agus a 
smàl-sìioithichean a dh'òr fior-ghlan. 

39 Do thalann a dh'òr fìor-ghlan nithear 
e, maille ris na soithichibh sin uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad a rèir 
an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh dhuit 
fhaicinn san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

AGUS ni thu am pàilliun le deich cùirt- 
einibh a dh' anart grinn toinnte, agus 
do ghorm, agus do chorcur, agus do scarlaid : 
maille ri cerubaibh a dh' obair ealanta ni 
thu iad. 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein, 
ceithir làmha-coilie : an t-aon tomhas do na 
cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an ceangal 
gach aon r'a cheile; agus na cùig cùirteinean 
eile air an ceangal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thulùban do gharm air foir aon 
chùirtein, o'n iomall anns a' choimhcheang- 
al : agus air a mhodli cheudna ni thu am 
foir a' chùirtein a's fhaide mach, ann an 
coimhcheangal an dara aoin. 

5 Leth-cheud lùb ni thu ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb ni thu am 
foira' chùirtein ata ann an coimhcheangal 
an dara aoin ; a chum's gu'n gabh na lùb- 
an greim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag òir, 
agus ceanglaidh tu na cùirteinean r'a chèile 
leis na cromagaibh : agns bithidh e 'na aon 
phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine do fhionnadh 
ghabhar gn bhi 'nan còmhdach air a' phàill- 
ìun : aon chùirtein deug ni thu dhiubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein cei- 
thir làmha-coille : bithidh an t-aon chùirt- 
ein deug uile dh'aon tomhas. 

9 Agus cuiridh tu ri chèile cùig cùirteine 
leo fein, agus sè cùirteine leo fèin, agus 
dùbìaichidli tu an seathadh cùirtein air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air foir an 
aon chùirtein a's fhaide mach sa' choimh- 
cheangal, agus leth-cheud lùb air foir a* 
chùirtein a tha coimhcheangal an dara 
aoin. 

11 Agus ni thu leth-clfeud cromag a 
dh'umha, agus cuiridh tu na cromagan anns 
na lùbaibh, agus cuiridh tu am bùth r'a 
chèile, air chor as gu'm bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar do 
chùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
dh'fhàgar, crochar e thar taobh cùil a' 
phàilliuin. 

13 Agus làmli-choille air an taobh so, 
agus làmh-choille air an taobh eile do na 
dh'fhàgadh air am fad do chùirteinibh a' 
bhùtha, crochar e thar taobhan a' phailliuin, 
air an taobh so, agus air an taobh eile, g'a 
chòmhdachadh. CAIB. XXVII. 05 14 Agn3 ni thu còmhdach air son a' 
bhùtha do chroicnibh reitheachan air an 
dath dearg, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

15 Agus ni thu buird air son a' pliàilliuin 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh: 

16 Deich làmha-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh fa choinhair a chèile ; mar 
80 ni thu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' phàill- 
iuin, fichead bòrd air an taobh deas, ris an 
àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos airgid, 
fuidh 'n fhichead bòrd : dà chois fuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, agu.8 dà chois 
fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

20 Agus air son an dara taoibh do'n 
phàiUiun air an taobh tuath, fichead bòrd ; 

21 Agus an dà fhichead cos a dh' airgiod, 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin air 
an làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà thaobh. 

24 Agus bithidh iad air an coimhcheangal 
fuidhe, agus mar an ceudna bithidh iad air 
an coimhcheangal os a cheann ri aonfhaiì- 
bheig : mar so nithear dhoibh le chèile ; 
bitlùdh iad air son an dà oisinn. 

25 Agus bithidli ochd buird ann, agus an 
cosan a cZ/i'airgiod, sè cosa deug ; dà chois 
fuidh aon bhòrd, agus dà chois tuidh bhòrd 
eile. 

26 Agus ni thu croinn do fhiodli sitim ; 
cùig air son nam bòrd air aon taobh do'n 
phàilliun. 

27 Agus cìlig croinn air son nam bòrd air 
antaobh eile do'nphàilliun, agus cùig croinn 
air son bhòrd taoibh a' phàilliuin air son an 
dà thaobh an iar. 

28 Agus ruigidh an crann meadhonach 
ann am meadhon nam bòrd o cheann gu 
ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu thairis na 
buird le h-òr, agus ni thu am failbheagan a 
dh'òr mar àiteachan do na crannaibh : ag- 
us còmhdaichidh tu thairis na croinn le 
h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas am pàilliun a 
rèir a shainhlaidh, a nochdadh dhiiit san 
t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus a rfA'anart 
grinn toinnte : a dh'obair ealanta nithear 
e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir puist 
dofhiodh sitim, air an còmhdachadh thairis 
le h-òr : agus bithidh an cromagan a dh'òr, 
air na ceithir bonnaibh airgid. 

33 Agus crochaidh tu suas am brat fuidh 
na cromagaibh, agus bheir thu steach ann 
an sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh do'n 
bhrat : agus roinnidh am brat dhuibhsan 
eadar an t-ionad naomha agus an t-ionad 
ro-naomha. 

34 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
air àirc na Fianuis, san ionad ro-naomha. 

35 Agus cuiridh tu am bòrd an leth 
muigh do'n bhrat, ag-us an coinnleir fa 
chomhair a' bhuird air taobh deas a* pliàill- 

65 iuin : agus cuiridh tu am bòrd air an taobh 
tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach air son doruis 
a' bhùtha, do ghorm, agns do chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnto, 
oibrichte le h-obair ghrèise. 

37 Agus ni thu air son a' chòmhdaich 
cùig puist dofhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-òr, aeus bithidh 
an cromagan a dh'òr, agus tilgidh tu air an 
son cùig buinn umha. 

CAIB. XXVII. 

AGUSnithualtairtfofhiodhsitim ; cùig 
làmha-coille air fad, agus cùig lùmha- 
coille air leud : bithidh an aitair ceithir- 
chearnach, agus a h-àirde tri làinha-coille. 

2 AgTis ni thu a h-adhaircean air a ceithir 
oisinmbh : bithidh a h-adhaircean do'n ni 
cheudna : agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
luatha, agus a sluasaidean, agus a cuachan, 
agus a greimichean, agus a h-aighnean- 
teine : a soithichean uile ni thu a r/ft'umha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon-obair 
umha : agus ni thu air an Hon ceithir fail- 
bheagan umha air a cheithir oisinnibh. 

5 Àgus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-altarach gu h-ìosal, agus bitlùdli an lìon 
gu ruig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ni thu bataichean do'n altair, 
bataichean do fhiodh sitim, agus còmh- 
daicludh tu thairis iadle h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agns bithidh na bataichean 
air dà thaobh na h-altaracli g'a giùlan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a nochd- 
adh dhuit san t-sliabh, mar sin nithear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air an 
taobh deas, ri deas : bithidh cùirteinean air 
son na cùirte do anart grinntoinnte ; ceud 
làmh-choille am fad, air son taobh. 

10 Agus bithidh a fichead post, agus am 
fichead oonn a rf/i'nmha : bithidh cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a dh'?Argioà . 

11 Agus mar an ceudna air antaobli tuath 
air fad, bithidh cùirteine ceud làmh-choiìle 
air fad, agus a ficheadpost, agus am fichead 
bonn a rfA'umha : cromagan nam post, ag- 
us an cuairteagan, a t/A'airgiod. 

12 Agus air ieud na cùirte air an taobh 
Rìii&r, bithidh cùirteine doleth-cheudiàmh- 
choiile : am puist deich,agusambuiijn dticli . 

13 Agus bithidh leud na cùirte a : r an 
taobh an ear, ris an àird an ear,leth-cheud 
làmh-choille. 

14 Agus bithidh na cùirteinean air aon 
taobh cùig làmha-coille deug : ampuist tri, 
agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile biihidh a cur- 
teine cùig làmha-coille deug : am puist tri, 
agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte bithidìi 
brat a dh'fhichead làmh-choille, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus a 
rfA'anart grinn toinnte, oibrichte le h-obair 
shnàthaide : am puist ceitlùr, agus am buinn 
ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt le h-air- 
giod : bithidh an cromagan a dh'airgiod, 
agus am buinn a tf/i'umha. 66 ECSODUS. 18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, agus 
aleudleth-cheud làmh-choille sgach àite,ag- 
U8 a /t-àirde cùig làmha-coille, a tf/j'anart 
grinn toinnte ; agus am buinn a <7A'umha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' phàill- 
iuin, 'na sheirbhis uHe, agus a phinneachau 
uile, agus pinneacha na cùirte uile do 
umha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Israeil, 
gu'n toir iad a t'ionnsuidh oladh fhìor-ghlan 
a' chroinn-olaidh, brùite air son an t-joluis, 
a thoirt air an lòchran lasadh an còmh- 
nuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail an 
taobh a muigh do'nbhrat, a ta fachomhair 
na Fianuis, orduichidh Aaron e, agus a 
mhic, o fheasgar gu maduinn an làthair an 
Tighearna : bithidh e 'na reachd sìorruidh 
d'an ginealachaibh, à leth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maille ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt, 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agus ni thu èididh naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus air son 
maise. 

3 Agus labhraidli tu riu-san uile ata glic 
an cridhe, a lìon mise le spiorad a' ghhoc- 
ais ; agus ni iad èididh Aaroin, g'a chois- 
reagadh, a chum gu fritheil e dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad ; uchd-èid- 
idh, agus ephod, ag^us falluinn, agus còta 
iomadh-dathach, crun-sagairt, agus crios : 
agus ni iad èididh naomha air son Aaroin 
do bhràthar, agus air son a mhac, a chum 
gu fritheil e dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr agus gorm, agus 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, ao ghorm, 
agus ao chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice ceang- 
ailte r'a chèile aig a dà fhoir ; agus mar 
sin cuirear ri chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach na h-eph- 
oid a ta air a h-uachdar, a rèir a h-oibre 
fèin, do'n ni cheudna, eadhon do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scarlaid, 
agus a dh' anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, ag- 
us gearraidh tu orra ainmeanna chloinn 
Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainmeanna chàich air a' chloich eile, a 
rèir an sinead. 

11 Le h-obair gearradair an cloich, le 
gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà 
cliloich, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
thu fa'near an ceangal ann am failibh òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chlacha cuimìi- 
neachain do chloran Israeil. Agus giùlain- 
idh Aaron an ainmean ann an làthair an 
Tighearn air a dlià ghualainn, mar chuimh- 
neachan. 

13 Agus ni thu failean òir ; 

4 Agus dà slùabhruidh a dh'òr fìor- 

66 ghlan aig na cinn : ni thu iad a dh'obair 
fhighte, agus ceanglaidh tu an slabhruidh- 
ean fighte ris na failean : 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' bhreith- 
eanais le h-obair ealanta; a rèir oibre na 
h-ephoid ni thu i : do òr, do ghorm, agus 
do chorcur, <agus do scarlaid, agus a dh'aa.- 
art grinn toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach, eadhon ceithir sreathan chlach; 
a' cheud sreath, sardius, topas, agus carbun- 
cul : so a' cheud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, saphir, 
agus daoimein. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, ag- 
us ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, ag- 
us ©nics, agus iasper : ceanglar iad le h-or 
'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an ain- 
meanna ; le gearradh seulaidli.bithidh gach 
aon aca le h-ainm fèin a rèir an dà thrèibh 
dheug. 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn a dh'obair fhighte, « 
dh'òr fìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh dà 
fhàinne òir, agus cuiridh tu 'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fhighte òir san dà fhàinne, a ta air cinn na 
h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheanne?7e na fàshlabhruidh 
fhighte daingnichidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tu iad air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobh. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus cuir- 
idh tu iad air dà cheann na h-uchd-èididh 
san fhoir sin dith, a ta aig taobh na h-eph- 
oidastigh. 

27 Agus ni thu dà f hàinne eile do òr, ag- 
us cuindh tu iad air dà thaobh na h-ephoid 
fuidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chomh- 
air a' choimhcheangail eile, os ceann crios 
rìomhach na h-ephoid. 

28 Agus cean-jlaidh iad an uchd-èididh 
leis a fàinnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le 
h-èill ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
fuasglar an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainmeanna 
chloinn Israeil ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a thèid 
e steach do'n ionad naomha, mar chuimh- 
neachan ann an làthair an Tighearn a 
ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èididh 
a' bhreitheanais, an Urim, agus an Tumim ; 
agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair 
a tlièid e steach an làthair an Tighearn : 
agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn 
Israeil air a chridhe, ann an làthair an Tigh- 
earn an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu falluinn na h-ephoid uiie 
do ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'na muilach, 'na 
meadhon : bitlùdh foir aice timchioll a tuill 
a dh'obair fhighte, mar tholl lùirich-mhàtl- 
ich, a chum as nach reubar i. 

33 Agus gu h-ìosal, air a h-iomall, ni thu CAIB. 

pomgranatarfo ghorrn, agus do chorcur, ag- 
us do scarlaid, air a h-iomall mu'n cuairt ; 
agus cluig òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag òir agus pomgranat, clag òir ag- 
us pomgranat, air iomall na falluinn mu'n 
cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu fritheal- 
adh : agus cluinnear a fuaim, an uair a 
thoid e steach do'n ionad naomh an làthair 
an Tighearn, agus an uair a thig e mach, a 
chum nach bàsaich e. 

36 Agus ni thu leac a dh' òr fìor-ghlan, 
agus gearraidh tu oirre, cosmhuil ri gearr- 
adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEARNA. 

37 Agus cuiridh tu i air èill ghuirm, ag- 
us bithidh i air a' chrùn-shagairt : air taobh 
beoil a' chrùin-shagairt bithidh i. 

38 Agus bithidh ì air clàr eudain Aaroin, 
agus giùlainidh Aaron cionta nan nithe 
naomha, a choisrigeas clann Israeil 'nan 
tiodhlacaibh naomha uile : agus bithidh i 
air clàr 'eudain an còmlinuidh, a chum as 
gu'm bi iadtaitneachanlàthair an Tighearn. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise 
a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crùn-sag- 
airt a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crios a 
dh'obair slmàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaich- 
ean, agus ni thu dhoibh criosan, agus boin- 
eidean ni thu dhoibh, air son gloire agus 
air son maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agus air a mhic maille ris ; agus 
ungaidh tu ìad, agus coisrigidh tu iad, agus 
naomhaicliidh tu iad ; agus fritheilidh iad 
dhomhsa ann an dreuchdan t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a 
dh'fholach an nochd : o'n leasruidh eadh- 
on gus an slèisdean ruigidh iad. 

43 Agus bithidh iad air Aaron, agus air 
a mhic, an uair a thig iad a stigh do phàill- 
iun a' choimhthionail, no 'nuair a thig iad 
am fagus do'n altair, a fhrithealadh san 
ionad naomha ; chum as nach giùlain iad 
aingidheachd, agus nach faigh iad bàs : 
bitliidh e 'na reachd sìorruidh dlia fèin, ag- 
us d'a shliochd 'na dlièigh. 

CAIB. XXIX. 

AGUS so anni a nithuriu chum an cois- 
reagadh, gu frithealadh dhomhsa ami 
an dreuchd an t-sagairt : Gabh aon tarbh 
òg, agus dà reithe gun ghaoid, 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus breac- 
agan neo-ghoirtichte coimhmeasgta le h-ol- 
adh, agus gearragan neo-ghoirtichte, ungta 
le h-oladh : do phlùr a' chruithneachd ni 
thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon bhasc- 
aid, agus bheir thu iad leat sa' bhascaid, 
mallle ris an tarbh òg agus an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, agus 
ionnlaididh tu iad le h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, agus cuir- 
idh tu an còta air Aaron, agus falluinn na 
h-ephoid, agus an ephod, agus an uchd-èid- 
idh, agus crioslaichidh tu e le crios rìomh- 
ach na h-ephoid. 

6 Agus cuiridh tu an crùn-sagairt air a 
cheann, agus an crùn naomh air a' chrùn- 
shagairt. 

67 XXIX. 67 

7 Agus gabhaidh tu'n oladh-ungaidh, ag- 
us dòirtidli tu air a cheann i, agus ungaidh 
tu e. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus cuir- 
idh tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh 
(Aaron agus a mhic,) agus cuiridh tu na 
boineidean orra : agus ìs leo-san dreuchd 
an t-sagairt le reachd bith-bhuan : agus 
coisrigidh tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh a 
thoirtgubeulaobhpàilliuin a' choimhthion- 
ail : agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an tairbh. 

11 Agus mai-bhaidh tu an tarbh an làth- 
air an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil an tairbh, 
agus cuiridh tu i air adhaircibh na h-altar- 
ach le d'mheur, agus dòirtidh tu 'n fhuil 
uile aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an scairt 
a ta os ceann nan àiuean, agus an dà àra, 
agus an t-saill a ta oxra, agus loisgidh tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheice, ag» 
us 'aolach loisgidh tu le teine an taobh a 
muigh do'n champ : is tabhartas-^eacaiàh e. 

15 Gabhaidh tu mar an ceudna aon 
reithe, agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an reithe. 

1G Agus marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu 'fhuil, agus crathaidh tu » 
mu'n cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe 'namhìr- 
ibh, agus nighidh tu a mlùonach, agus a 
chosan, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidli tu an reithe uile air 
an altair : is tabhartas-loisgte e do 'n Tigh- 
earua ; fàile cùbhraidh, tabhartas air a 
thoirt suas 2e teine do'n Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu an reithe eile, agus 
cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan air 
ceann an reithe. 

20 An sin marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu d'a fhuil, agus cuiridh tu i air 
bàrr cluaise deise Aaroin, agus air bàrr 
cluaise deis a mhac, agus air ordaig an 
làimhe deise, agus air ordaig an coise deise ; 
agus crathaidh tu an f huil air an altair mu'n 
cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu do'n fliuil a ta air 
an altair, agus do'n oladh-ungaidh, agus 
crathaidh tu iad air Aaron, agus air 'èididh 
agus air a mhic, agus air eididh a mhac 
maule ris: agus coisrigear e fèin,agus'èididh, 
agus a mhic, agus èiaidh a mhac maille ris. 

22 Mar an ceudna gabhaidh tu do'n reithe 
an t-saill, agus bun an earbaill, agus an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agus scairt nan àinean, agus an dà àra, ag- 
us an t-sai!l a ta orra, agus an slinnean 
deas ; oir is reithe coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus aon 
bhreacag arain le h-oladh, agvis aon gliearr- 
ag à bascaid an arain neo-ghoirtichte a ta 
'n làthair an Tighearn. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmh- 
an Aaroin, agus ann an làmhan a mliac ; 
agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearn. 68 ECSQDUS. 25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus loisgidh tu iad air analtair.mar thabh- 
artas-loisgte, chum fàile chùbhraidh an 
làthair an Tighearn : is tabhartai e air a 
thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe 
coisreagaidh Aaroin, agus luaisgidh tu e 
mar thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earn : agus bithidh sin agadsa mar chuibh- 
rionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabh- 
artais-luaisgte, agus slinnean an tabhartais- 
thogta, a chaidh luasgadh, agus a thogail 
suas do reithe a' choisreagaidh, eadhon do'n 
ni sin a'* le h-Aaron, agus do'n ni siu a 
bhuineas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron agus le 
'mhic le reachd bith-bhuan o chloinn Is- 
raeil ; oir is tabhartas-togta e : agua bithidh 
e 'na thabhartas-togta o chloinn Israeil do 
ìobairtibh an tabhartasan-sìth eadhon an 
tabhartas-togta do'n Tighearn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èididh naomha- 
san 'na dhèigh, gu bhi air an ungadh 
innte, agus gu blu air an an coisreagadh 
innte. 

30 Seachd làithean cuiridh esan d'a mhic 
air i, a bhios 'na shagart 'na àit, a thèid a 
stigh do phàilliun a' choimhthionail, a 
fhrithealadh san ionad naomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a' choisreag- 
aidh, agus bruichidh tu 'f heoil san ionad 
naomha. , . - ., 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil 
an reithe, agus an t-aran a ta sa' bhascaid, 
aìg dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

33 Agus ithidh iad na nithe sin leis an 
d'rinneadh an rèite, chum an coisreagadh 
agus an naomhachadli : ach cha 'n ith coig- 
reach dhiubh, do bhrìgh gu bheil iad 
naomha. 

34 Agus ma dh'fhàgar a bheag a dh'- 
fheoil a choisreagaidh, no bheag do'n arau, 
gus a' mhaduinn, an sin loisgidh tu am 
fuigheall le teine : cha 'n ithear e, do bhrìgh 
gu bheil e naomha. 

35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, agus 
r'a mhic, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
mise dhuit : seachd làithean coisrigidh tu 
iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là tarbh 
ògmar thabhartas-peacaidh, chum rèite: 
ao-us glanaidh tu an altair, an uair a ni thu 
reite air a son, agus ungaidh tu i chum a 
naomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu reite air son na 
h-altarach, agus naomhaichidh tu i ; agus 
bithidh i 'na h-altair ro-naomha : gach ni a 
bheanas ris an altair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air 
an altair ; dà uan a dh'aois bliadhna, o là 
gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' mha- 
duinn, agus an t-uan eilebheir thuseachad 
mu fheasgar. ... 

40 Agus maille ris an aon uan an deich- 
eamh cuid do phlùr mìn measgta leis a' 
cheathramh cuid do hin a dh'oladh bhrùite ; 
agus an ceathramh cuid do hin a dh'fhìon, 
mar thabhartas-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar, agus ni thu ris arèir tabhart- 
ais-bìdh na maidne, agus a rèir a tabhart-. 

68 ais-dibhe, mar fhàile cùbhraidh, tabhartaa 
air a thoirt 6uaa le teine do'n Tighearna. 

42 Bithidh so 'na tbabhartas-loisgte bith- 
bhuan air feadh bhur ginealacha, aig do- 
rus pàilùuin a' choimhthionail an làthair 
an Tighearna, far an coinnich mise sibh, a 
labhairt riut-sa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidh mise clann 
Israeil, agus naomhaichear am pàilliun le 
m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun a' 
choimhthionail, agus an altair : naomh- 
aichidh mi mar an ceudna Aaron agus a 
mhic, gufrithealadh dhomh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh am 
measg chloinn Israeil, agus bithidh mi a'm' 
Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca "gur mise an 
Tig-h^arn an Dia, a thug a mach iad à tìr 
nali-Eiphit, a chum *s gu'n gabh mi còmh- 
nuidh 'nam measg: Is mise an Tighearn 
an Dia. 

CAIB. XXX. 

AGUS ni thu altair a losgadh tùise oirre : 
do fhiodh sitim ni thu i : 

2 Làmh-choille a fad, agus làmh-choilte 
a leud (ceithir-chearnach bithidh i) agus 
dà làmh-choille a h-àirde ; bithidh a 
h-adhaircean do'n ni cheudna. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a mullach, figus a taobhan mu'n 
cuairt, agus a h-adhaircean : agus ni thu 
dh'i coron òir mu'n cuairt. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dhl 
fuidh a coron ; aig a dà oisinn ni thu tad, 
air a dà thaobh : agTis bithidh iad air son 
àiteachan do na bataichibh chum a giùlan 
leo. 

5 Agus ni thu na bataichean do flùodh 
sitim, agus còmhdaiclùdh tu thairis iad le 
h-òr. 

C Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh ri àirc na Fianuis ; 
air beulaobh 'na caithir-thròcair, a ta 03 
ceann na Fianuis, far an coinnich mise 
thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
oirre gach maduinn : an uair a dheasaich- 
eas e na lòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na lòch- 
rain mu fheasgar, loisgidh e tùis oirre ; 
tùis bhith-bhuan an làthair an Tighearn, 
air feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam 
bith oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas- 
bìdh ; ni mò dhòirteas sibh tabhartas-dibhe 
oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-adhaircibh 
aonuau sa bhliadhna, le fuil ìobairt-pheac- 
aidh na rèite : aon uair sa' bhliadhna ni e 
rèite oirre, air feadh bhur ginealacha : tha 
i ro-naomha do'n Tighearn. 

11 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach 
duine dhiubh èiric air son 'anama do'n 
Tighearna, 'nuair a dli'airmheas tu iad : a 
chum nach bi plàigh 'nam measg, an uair 
a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a thèid CAIB. 

eeachad 'nam nieasg-san a dh'àirnihear ; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh 
('f e secel fichead gerah) leth Beceil mar 
thabhartas do'n Tighearna. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 'nam 
measg-san a dh'àirmhear o f hichead bliadli- 
na dh aois agus os a cheann, tabhartas do'n 
Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus 
cha toir ain bochd ni's lugha na leth seceil, 
an uair a bheir iad tabhartas do'n Tighearn, 
a dheauamh rèite air son bhur n-anamanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod na rèite o 
chloinn Israeil, agus cuiridh tu aìr leth e fa 
chomhair seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
ail ; agus bithidh e 'na chuimhneachan do 
chloinn Israeil an làthair an Tighearn, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anam- 
anna. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Ni thu mar an ceudna soitheach-ionn- 
laid a rfA'umha, agus a chos a dh'umha, 
chum ionnlaid: agus cuiridh tu e eadar 
pàilliun a' choimhthionail agus an altair, 
agus cuiridh tu uisge ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a mhic 
an làmhan, agus an cosan as. 

20 'Nuair a thèid iad a steach do phàill- 
iun a' choimhthionail, ionnlaididh siad iad 
fèin le h-uisge, chum as nach faigh iad bàs ; 
no 'nuair a tnig iad am fagus do'n altair a 
fhrithealadh, a losgadh tabhartais a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan agus 
an cosan, a chum as nach faigh iad bàs : 
agus bithidh e 'na ordugh bith-bhuan 
dhoibh, eadhon dha fèin agus d'a shliochd 
air feadh an ginealacha. 

22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna 
spìosraidh thaghta do mhirr fìor-ghlan, 
cuig ceud secel, agus do chanal cùbhraidh a 
leth uiread, eadhon dà cheud agus leth- 
cheud secel, agus do chalamus cùbhraidh da 
cheud agus leth-cheud secel, 

24 Agus do cliasia cùig ceud secel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agus hin do oladh 
a' clu-oinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomha, oladh-ungaidh coimhmeagsta r-èir 
ealadhain an lèigh ; bithidh i 'na h-oladh- 
ungaidh naomha. 

26 Agus ungaidh tu pàilliun a' choimh- 
thionaii leatha, agus àirc na Fianuis, 

27 Agus am bord agus a shoithichean 
uile, agus an coinnleir agus a shoithichean, 
agus aitair na tùjse, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgte agus a 
soitliichean uile, agus an soitheach ìonn- 
laid agus a chos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as 
gu'm bi iad ro-naomha : ge b'e ni a bheanas 
riu, bithidh a naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh turi cloinn lsraeil, ag 
ràdh, Bithidh i so 'na h-oladh-ungaidh 
naomha dhomhsa, air feadh bhur gìneal- 
acha. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni mò a 

69 XXXI. 69 

ni sibh a leithid, a rèir a measgaidh : a ta i 
naomha, agus naomha bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
rithe, agus ge b'e neach a cnuireas a bheag 
dhith air coigreach, gn deimhin gearrar as 
o 'shluagh e. 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Gabh dhuit spìosraidh ehùbhraidh, stacte, 
agus onicha, agus galbanum; spìosraidh 
cìiùbhraidh maille ri tùis' fhìor-ghìoin: do 
gach aon diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh, 
coimhmeasg'ta, fìor-ghlan, naomha. 

36 Agus bruthaidh tu cuid deth ro-mhin, 
agus cuiridh tu cuid deth fa chomhair na 
Fianuis ann am pàilliun a' choimhthionail, 
far an coinnich mise thu : ro-naomha bith- 
idh e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, cha 
dean sibh a leithid duibh fèin, a rèir a 
mheasgaidh : bithidh e dhuitse naomha 
do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabh- 
ail fàile uaith, geai-rar as o 'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besaleel 
mac Uri, mlnc Hur, do thrèibh Iudah ; 

3 Agus lìon mi e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, agus ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre, 

4 A dliealbhaah oibre ealanta, a dh'oib- 
reachadh ann an òr, agus ann an airgiod, 
agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh clìlach a chum 
an ceangal, agus ann an gearradh fiodha, a 
dh'oibreachadh anns gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise, feucli, thug mi seachad 
maille ris Aholiab mac Ahisamaich, do 
throibh Dhain ; agus ann an cridlie gach 
neach a ta glic-chndheach chuir mi gliocas, 
agus ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit; 

7 Pàilliun a' choimlithionail, ag-us àirc 
na Fianuis, agus a' chaithir thròcair a ta 
oirre, agus uiie uidheam a' phàilliuin, 

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, agus an 
coimdeir fìor-ghlan le 'uidheam uile, agus 
altair na tùise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-loisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach-ionnlaid 
agus a chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agus èididh 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èididh a chuid mac, gu frithealadh ann an 
dreuchd an t-sagairt, 

11 Agus an oladh-ungaidh, agus tùis 
chùbhraidh air son an ionaid naoimh ; a 
rèir nan uile nithe a dh'àithn mi dhuit, ni 
iad. 

12 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna ri 
cloinn Israeil, ag ràdh, Gu deimliin coimh- 
ididh sibh mo shàbaidean : oir is coinh- 
aradh sin eadar mise agus sibhse, air feadli 
bhur ginealacha; chum as gu'm bi fios 
agaibh gur mise an Tighearn, a naomh- 
aicheas sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin an t-sàbaid ; 
oir a ta i naomha dliuibh. Esan a tliruaill- 70 ECSODUS. eas i, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; oir 
gacb neach a ni obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudair obair a dheanamh, 
ach san t-seachdamh tha sàbaid fhois, 

. naomha do'n Tighearna : gach neach a nì 
obair air là na sàbaid, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clann Israeil an 
t-sàbaid, a ghìeidheadh na sàbaid air feadh 
an ginealacha, mar choimhcheangal sìor- 
ruidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeilw comh- 
aradh i a ciiaoidh ; oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearna na nèamhan agus an 
talamh, agus air an t-seachdamh là sguir e, 
agus gìiabh e fois. 

18 Agus tbug e do Mhaois, an uair a 
sguir e do labbairt ris air sliabh Shinai, dà 
cnlàr na Fianuis, clàir clùoiche, sgrìobhta 
lemeurDhè. 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh gu'n 
d'rinn Maois moille ann an teacnd a 
nuas as an t-sliabh, chruinnich iad iad fèin 
gu h-Aaron, agus thubbairt iad ris, Eirich 
suas, dean dhuinn dèe a thèid romhainn ; 
oir a thaobli a' Mhaois so, an duine a thug a 
nìos sinn à tìr na h-Eiphit, cha 'n'eil fluos 
againn ciod a thàinig air. 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 
dhibh na cluas-fhailean òir a ta ann an 
cluasaibh bhnr ban, bhur mac, agus bhur 
ni^heana, agus thugaibh a m' iounsuidhs, 
iaa. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh na 
cluas-fhailean òir a bha nan cluasaibh, ag- 
us thug iad gu h- Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh; agus 
chum se e le inneal-gearraidh, an dèigh 
dha laogh leaghta dheanamh dheth, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O Israeil, athug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron e, thog 
e altaar fa 'chombair, agus thug Aaron 
gairtn, agus thubhairt e, Is là tèille am 
màireach do'n Tighearn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch air an 
là màireach, agus thug iad suas tabhart- 
ais-loisgte, agus tliug iad leo tabhartais- 
sìth : agus shuidh an sluagh sìos a dli'ith- 
eadh agus a dh'ol, agus dh'èirich iad suas 
gu sùgradli. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich, falbh sìos ; oir thruaill do shluagh, a 
tliug thu mach à tir na h-Eiphit, iad fèin. 

8 Chiaon iad gu grad 6'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh : rinn iad dhoibh fèin 
laogh leaghta; agus rinn iad aoradh diia, 
agus thug iad suas ìobairtean dha, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O Israeil, a thug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Chunnaic mise an sluagh so, agus, feuch, is 
sluagh rag-mhuinealach iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mo chorruich 'nan aghaidh, agus claoidh- 
idh mi iad : agus ni mi dhìotsa cinneach 
mòr. 

11 Agus ghuidh Maois air an Tighearna 
Dhia, agus thubhairt e, C'ar son, a Thigh- 
earn, a ta do chorruich a' lasadh an aghaidh 

70 do shluaigh, a thug thu mach à tìr na 
h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le làimh 
thrèin ? 

12 C'ar son alabhradhnah-Eiphitich, ag 
ràdh, Le droch rùn thug e mach iad, a chum 
am marbhadh sna beanntaibh, agus an 
claoidh bhàrr aghaidh na talmhainn ? Pill 
o d' chorruich gnairg, agus gabh aithreach- 
as do'n ok so an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
mionnanortfèin, agus r'an d'thubhairt thu, 
Ni mi bhur slìochd Honmhor mar reulta 
nèimh, agus am fearann so uile mu'n do 
labhair mj, bheir mi d'ur sliochd-sa, agus 
sealbhaichidh iad e gu sìorruidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas 
do'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air a 
shluagh. 

15 Agu8 thionndaidh Maois, agus chaidh 
e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na Fian- 
uis 'na làimh : bha na clàir sgrìobhta air an 
dà thaobh ; air an taobh so, agus air an 
taobh ud eile bha iad sgrìobhta. 

16 Agus&'iadnaclàir obair Dhè, agus b'e 
'n sgrìobhadh sgrìobhadh Dhè, gearrta air 
na clàraibh. 

17 Agus chuala losua t»irm an t-sluaigh 
an uair a rinn iad gàir, agus thubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh sa' champ. 

1 8 Agus thubhairt e, Cha'n e guth dhaoine 
a' deanamh gàir sir son na buadha, cha mhò 
is e guth dhaoine agèigheach acliionngu'n 
d'thugadh buaidh oiTa, ach toirm luchd- 
gabhail ciùil a ta mi a cluinntinn. 

19 Agus co luath 'sa thàinig e 'm fagus 
do'n champ, chunnaic e 'n laogh, agus an 
dannsa : agus ias corruich Mhaois,agus thilg 
e na clàir as a làimli, agus bhris e iad aig 
bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, ag- 
us loisg e san teine e, agus mheil e gu smur 
e, agus chrath e air an uisge e, agus thug e 
air cloinn Israeil òl dheth. 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug 
thu peacadh co mhòr orra? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na lasadli fearg 
mo tìiighearna : is aithne dhuit an sluagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh a dh'ionnsuidii 
an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinu 
dèe, a thèid romhainn; oir a thaobh a' 
IVIhaois so, an duine a thug a mach sinn à 
tìr na h-Eiphit, cha 'n fhios duinn ciod a 
thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach neacii 
aig am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e 
dheth e: agus thug iad dhomh e, agus 
thilg mi san teine e, agus thàinig a mach an 
laogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois gu'n 
robh an sluagh rùisgte, (oir rùisg Aaron 
iad a chum an nàire am measg an naimli- 
dean,) 

26 An sin sheas Maois ami an geata a' 
chaimp, agus thubhairt e, Cò tha leis an 
Tighearn ? thigeadh e m'ionnsuidh-sa. Ag- 
us chruinnich mic Lebhi uile d'a ionn- 
suidh. 

27 Agus thubhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, cuireadh 
gach duine agaibh a chlaidheamh air a leis, CAIB. 

agus rachaibh a steach agus amach o gheata 
gu geata air feadh a' chainip agus marbhadh 
gach duine agaibh a bhràthair, agus gach 
dnine a chompanach, agus gach duine a 
choimhearsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
Mhaois : agus thuit do'n t-sluagh san là sin 
mu thimchioll thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhon gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair ; a 
chum as gu'm builich e oirbh beannachadh 
air an là 'n diugh. 

30 Agus air an là màireach thubhairt 
Maois n3 an t-sluagh, Pheacaich sibh peac- 
adh mòr : agus a nis thèid mise suas a 
dh'ionnsuidhan Tighearn, a dh'fheuchainn 
an dean mi reite air son bhur peacaidh. 

31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, agus thubhairt e, Och ! pheacaich 
an sluagh so peacadh mòr, agus rinn iad 
dhoibh fèin diathan òir : 

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, maith 
dhoibh am peacadh ; a«h mur maith, dubh 
mise, guidheani ort, a mach as do leabhar a 
sgrìobn thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan dubh- 
aidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime siu a uis imich, treòraich an 
sluagh a chum an ionaid mu'n do labhair 
mi riut ; feuch, thèid m'aingeal romhad : 
gidheadh, san là am nosraich mi, leanaidli 
mi am peacadh orra. 

35 Agus chlaoidh an Tighearn an sluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad an iaogh, a rinn 
Aaron. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich, falbh suas as a 60, thu fèin, ag- 
us an sluagh a thug thu mach à tìr na h- 
Eiphit, a dh'ionnsuidh na tìre a mhionn- 
aich mi do Abraham, do Isaac, agus do Ia- 
cob, ag ràdh, Do d' shliochd-sa bheir mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad ; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an 
t-Amorach, agus an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an 
Iebusach ; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruthadh 
le bainne agus mil: oir cha tèid mi suas 
a'd' mheasg, oir is sluagh rag-mhuinealach 
thu ; air eagal gu'n claoidh mi thu san 
t-slighe. 

4 Agus an uair a chual' an sluagh an 
droch sgeul so, rinn iad bròn ; agus cha do 
chuir duine sam bith air a bhrèaghachd. 

5 Oir thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh rag-mhuin- 
ealach sibh : ann am platha thèid mi suas 
'nur measg, agus claoidhidh mi sibh : a nis 
uime sin cuinbh dliibh bhur brèaghachd, 
a chum as gu'm bi fios agam ciod a ni mi 
ribh. 

6 Agus rùisg clann Israeil am brèaghachd 
dhiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, agus 
shuidhich e'n taobh a mach do'n champ e, 
fad o'n champ, agus thug e pàilliun a' 
choimhthionad mar ainm air. Agus 'na 
lorg sin, chaidh gach neach a bha 'g iarr- 
aidh an Tighearn a mach do phàilliun a' 

71 XXXIII. 71 

choimhthionail, a bha 'a taobh a muigh 
do'n champ. • 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach 
do'n phàilliun, dh'èirieh an sluagh gu lèir 
suas, agus sheas gach duine aig dorus a 
bhùtha, agus dh amhairc iad an dèigh 
Mhaois, gus an deachaidh e stigh do'n 
phàiiliun. 

9 AguB an uair a chaidh Maois a stigh 
do'n piiàilliun, thàinig am meall neoil a 
nuas, agus shea3 e aig dorus a' phàilliuin, 
agus labhair an Tighearna ri Maois. 

10 Aguschunnaic ausluagh uile ammeall 
neoil 'na sheasamh aig dorus a' phàiliiuin : 
agus dh'èirich an sluagh uile suas, agus 
rinn iadaoradh,gach duine ann an dorus a 
bhùtha. 

11 Agus labhairan Tighearna ri Maois 
aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agus phill e rìs do'n champ ; 
ach cha deachaidli a sheirbhiseach Iosua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàill- 
iun. 

12 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, Feuch, a ta thu 'g ràdh rium, Thoir 
suas an sluagh so ; agus cha d'thug thu fios 
dhomh cò chuireas tu maille rium. Gidh- 
eadh thubhairt thu, Is aithne dhomh thu 
air t'ainm, agus mar an ceudna fhuair thu 
deadh-ghean a'm' shùilibh. 

13 A nis uime sin, guidheam ort, ma 
fhuair mi deadh -ghean a'd' shùilibh, nocbd 
dhomh do shlighe, a chum as gu'm bi aithne 
agam ort, agus gu'm faigh mi deadh-ghean 
a d' shùilibh, agus meas gur e 'n cinneach 
so do shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eachd teat, agus bheir mi fois dhuit.^ 

15 Agus tnubhairt e ris, Mur tèid do 
làthaireachd maille ruinn, na toir suas sinn 
à so : 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fliuair mise agus do shluagh 
deadh-ghean a'd' shùilibh? Nach ann le d' 
dhol maille ruinn ? Mar so dealaichear sinn, 
mise agus do shluagh, o gach uile shluagh 
a ta air aghaidh na talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearnari Maois, 
Anni so mar an ceudna a thu'bhairt thu, 
ni mise ; oir fhuair thu deadh-ghean a'm' 
shùilibh, agus is aithne dhomh thu air 
t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, Foillsieh dhomh, 
guidlieam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheas uile dol seach a'd' làthair, agus 
gairmidh mi ainm an TIGHEARN a'd' 
fhianuis ; agus bitbidh mi gràsmhor dha- 
san d'am bi mi gràsmhor, agus nochdaidh 
mi tròcair dha-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n fheud thu 
m'aghaidhs' fliaicinn ; oir cha 'nfhaic duine 
air bith mise, agus e beò. 

21 Agus thubhairt an Tighearna, Feuch, 
tha àite làùnh rium, agus seasaidh tusa air 
carraig : 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridh mi thu ami an sgolt- 
adh do'n charraig, agus còmhdaichidh mi 
le m' iàimh thu gus an tèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo iàmh, ag- 
us chi thu mo chùlaobh : ach cha'n fhaic- 
ear m'aghaidli. 72 ECSODUS. CAIB. XXXIV. 

AGUS thubhairt an Tighearnari Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir ; agus sgrìobh- 
nidh mis' air na clàir sin na focail a bha air 
na ceud chlàir, a bhris thu. 

2 Agus bi dea3 sa' mhaduinn, agu3 thig 
a nìos sa' mhaduinn, do shliabh Slunai, ag- 
us nochd thu fèin an sin dhomhs' air mull- 
ach an t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìo» 
maille riut,agus nafaicear duine san t-sliabh 
uile, agus na h-ionaltradh natreudan no'm 
buar fa chomhair an t-slèibh sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, co- 
smhuilris na ceud chlàir ; agus dh'èirich 
Maois suas gu moch sa* mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, agus thug e leis 
'na làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighearnanuas ann an 
neul, agus sheas e maille ris an sin ; agus 
ghairm e air ainm an Tighearn. 

6 Agus chaidh an 'lighearna seachad 
fa 'chomhair, agus ghairm e, an TIGH- 
EARN, AN TIGHEARNA DIA, iochd- 
mhor agus gràsmhor, fad-fhulangach, 
agus pailt' ann an caoimhueas agus am 
fìrinn. 

7 A' gleidheadh tròcair do mhìltibh, a' 
maitheadh aingidheachd agus eusaontais, 
agus peacaidh, agxis nach saor air aon dòigh 
an ciontach ; a' leantuinnaingidheachdnan 
aithrichean air a' chloinn, agus air e loinn na 
cloinne, air an treas agus air a' cheathramh 
ginealach. 

8 Agus rinn Maois deifir, agus chrom e 
a cheann ri làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhuair mi nis 
deadh-ghean a'd' shùilibh, O Thighearna, 
rachadh mo Thighearna, guidheam ort, 
'nar measg, (oir ù sluagh rag-mhuinealach 
iad,) agus maith dhuinn ar n-aingidheachd 
agus ar peacadh, agus gabh sinn mar t'oigh- 
reachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimhcheangal ; ann an làthair do shluaigh 
uile ni mi nithe iongantach, nithe nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh uile, no 
ann an aon chinneach : agus c.hi an sluagh 
uile, am measg am bheil thu, obair an 
Tighearn : oir is ni uamhasach a ni mise 
riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi 'g àith- 
neadh dhuit an diugh : Feuch, fuadaichidh 
mi mach romhad an t-Amorach, agus an 
Canaanach, agus an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an 
Iebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, air eagal 
gu'n dean thu coimhcheangal ri luchd-àit- 
eachaidh na tìre d'am bheil thu dol, air 
eagal gu'm bi e 'na ribeadh a'd' mheadh- 
on: 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearraidh 
sibh sìos an doireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia sam 
bith eile ; oir an Tighearna, d'an ainm 
Eudmhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimhcheang- 
al ri luchd-àiteachaidh na tìre, agus gun 
tèid iad le Btrìopachas an dèigh an diathan, 

72 agus gu'n toir iad ìobairt d'an dèibh, agus 
gu'n toir neach cuireadh dhuit, agus gu'n 
ìth thu d'a ìobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nigheanaibh 
do d' mhic, agus gu'n tèid an nigheana le 
strìopachas an dèigh an diathan, agu3 gu'n 
toir ìad air do mhic dol le strìopachas an 
dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan leagh- 
ta. 

18 Fèill an arain neo-ghoirtichte cumaidh 
tu : seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit ann 
au àm a' mhìos Abib ; oir anns a' mhìos 
Abib thàinig thu mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhosglas a' bhìrù is leams' 
e ; agus gach ceud-ghin am measg do 
sprèidhe, ma's ann do'n bhuar no do na 
caoraich e, a bhios firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an sin bris- 
idh tu 'amhach. Uile cheud-gliin do mhac, 
fuasglaidh tu; agus cha nochdar a h-aon 
a'm' làthair-sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach air an 
t-seachd-tmh là gabhaidh tu fois : ann an 
àm an treabhaidh agus anns an fhoghar 
gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin, 
a' cheud toraidh do fhoghar a chruith- 
neachd, agus fèill a' clu-odliaidh ann an 
deireadh na bliadhna. 

23 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar do 
mhic uile an làthair an Tighearna Ieho- 
bhah, Dè Israeil : 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich romh- 
ad, agus ni mi do chrìocha ni'3 farsuinne ; 
agus cha mhiannaich duine sam bith t'fhear- 
aun, an uair a thèid thu suas g'ad nochdadh 
fèin am fianuis an Tighearna do Dhè, tri 
uairean sa' bhliadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìobairt-sa le 
taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar gu ma- 
duinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh t'fliearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Clia blu-uich thu meann am bainne a 
mhàthar. 

27 AgusthubhairtanTighearnariMaois, 
Sgrìobh thusa na focail so : oir a rèir brìgh 
nam focal so rinn mise coimhcheangal riut 
fèin agus ri h-Israeil. 

28 Àgus bha e 'n sin maille ris an Tigh- 
earna dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche ; cha d'ith e aran, ni mò dh'òl e 
uisge : agus sgrìobh e air na clàir focail a' 
choimhcheangail, na deich àitheantan. 

29 Agus an uair a thàinig MaoÌ9 a nuas o 
shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fianuis ann 
au làimh Mhaois, an uair a thàinig e nuas 
o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois gu'n 
do dhealraich croicionn 'aghaidh, am feadh 
'sa bha e còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Israeil uile air Maois ; agus, feucli, dheal- 
raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal 
orra teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm MaoÌ9 orra ; agus phill 
Aaron agus uachdarain a' choimhthionail 
uile d'a ionnsuidh : agus rinn Maois còmh- 
radh riu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig clann Is- 
raeil vùle am fagus da ; agus dh'àithn e CAIB. XXXV. 73 dhoibh na h-uile nitlie a labhair an Tigh- 
earna ris ann an sliabh Shinai . 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; agus 
chnir e gnùis-bhrat air 'aghaidh. 

31. Arh an nair a cliaidh Maois a steach 
an làthair au Tighearn a labhairt ris, thug 
e 'n gnùis-bhrat deth, gus au d'thàinig e 
macli. Agus tliàinig e mach, agus labhair 
e ri cloimTlsraeil an ni sin a dh'àithneadh 
dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil aghaidh 
Mhaois, gu'n do dhealraich croicionn agh- 
aidli Mhaois : agus chuir Maois an gnùis- 
bhrat air 'aghaidh a rìs, gus an deachaidh 
e stigh a labhairt ris. 

CAIB. XXXV. 

AGUS chruinnich Maois coimhthional 
chloinn Israeil uile r'a chèile, agus 
thubhairt e riu, Sin na nithe a dh'àithn an 
Tighearna, gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nithear obair, ach bithidh 
an seachdamh là dhuibh 'na là naomha, 'na 
shàbaid thàimh do'n Tighearna: ge b'e 
neach a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3. Cha'n fhàdaidh sibh teine sam bith air 
feadh bhur n-àiteaclia-còmhnuidh air là na 
sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinu Israeil uile, ag ràdh, So au ni a 
dh'àithn an 1 igheam, pg ràdh. 

5 Togaibh 'nur measg tabhartas do'n 
Tighearna : gach neach aig am bhtil cridhe 
toileach, thugadh e leis e, tabhartas do'n 
Tighearn; òr, agus airgiod, agus umha, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn, agus fionnadh ghabhar, 

7 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim, 

8 Agus o3adh air son soluis, agus spìos- 
raidh air son oladh-ungaidh, agus air son 
tùise cùbhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a 
chum an ceangal, air son na h-ephoid, agus 
air son na h-uchd-èididh. 

10 Agus thigeadh gach duine glic-chridh- 
each 'nur measg, agus deanadh e gach ni a 
dli'àitlm an 1 ighearn ; 

11 Am pàilliun, a bhùth, agus a chòmh- 
dach, a chromagan, agus a bhuird, a 
chroinn, a phuist, agus a bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' chaith- 
ir thròcair agus roinn-bhrat a' chòmh- 
daich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a 
shoitlùchean uile, agus an t-aran taisbean- 
ta ; 

14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis, 
agus uidheam, agus a lòchrain, maille ri 
oladh chum an t-soluis ; 

15 Agus altair na tùise, agus a bataich- 
ean, agus an oladh-ungaidh, agus an tùis 
chùbhraidh, agus an cùirtein air son doruis 
a' phàilliuin ; 

16 Altair nah-ìobairt-loisgte agus a cliath 
umha, a bataichean, agus a soithichcan 
uile, an soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

17 Cùirteinean na eùirte, a puist agus a 
buinn, agus cùirtein air son doruis na 
cùirte ; 

18 Pinneachan a' phàilliuin, agus pinn- 
eachan na cùirte, agus an cùird ; 

73 19 Eididhan fhrithealaidh, a fhritheal- 
adh san ionad naomh ; an. èididh naomha 
air son Aaroin an t-sagairt, agus èididh air 
son a chuid mac, a fhrithealadli ann an 
dreuchd an t-sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthional chloinn 
Israeil uile à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach duine a dhùisg 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridhe toileach, agus thug iad leo tabh- 
artas an Tighearn air son oibre pàilliuin à' 
ehoimhthionail, agus air son à sheirbhis 
uile, agus air son na h-eididh naomha. 

22 Agus tbàinig iad, araon fir agus mnài, 
a' mheud's aig an robh cridhe toileach, as- 
us thug iad leo bràistean agus cluas-fhau- 
eaii, agus fàinneachan, agus criosa-muin- 
eil, gach uidiieam òir : agus gach fear a 
thug- seachad, thug e seachad tabhartas òir 
do'n Tigliearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus anart 
grinn, agus fionnadh ghabhar, agus croicne 
dearg reitheachan, agus croicnc bhroc, thug 
iad leo iad. 

24 Gach cluine a thug seachad tabhartas 
airgiod agus umha, thug e leis tabhartas an 
1 ighearn : agus gach duine aig an d'fhuar- 
adh fiodh sitim chum oibre sam bith do'n 
t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug iad 
leo an ni a shnìomh iad, an gorm, agus an 
corcur, an scarlaid, agus an t-anart grinn. 

26 Agus na mnài uile a dhùisg an cridhe 
suas ann an gliocas, shnìomh iad fionnadh 
ghabhar. 

27 Agus thug nah-uachdarainleo clach- 
an onics, agus clacha chum an ceangal, air 
son na h-ephoid, agus air son na h-uchd- 

èididh ; 

28 Agus spìosraidh, agus oladh air son an 
t-soluis, agus air son na h-oladh-ungaidh, 
agus air son na tùise cùbhraidh. 

29 lhug clann Israeil tabhartas toileach 
a dli'ionnsuidh an Tighearna, gachfear ag- 
us bean a rinn an cridhe toileach a thoirt a 
chum gach gnè oibre, a dli'àithn an Tigh- 
earna dheanamh le làimh Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois ri cloinn Israeil, 
Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm 
Besaleel mac Uri, mhic Hur do thrèibh 
ludah : 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, ami an tuigse, agus ann an eòlas, 
agus anns gach gnc oibre ; 

32 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, a 
dh' oibreachadh ann an òr, agus ann an 
airgiod, agus ann an umha, 

33 Agus ann an gearradh chlach chum 
an ceangal, agus ann an snaidheadhfiodha, 
a dheanamh gnè sam bith a dh'obair eal- 
anta. 

34 Agus chuir e 'na chridhe gu'n teag-- 
aisgeadh e, e fèin agus Aholiab mac Ahis- 
amaich, do thrèibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le gliocas cridhe, a dh'- 
ci'oreachadh gach gnè oibre, oibre a'ghearr- 
adair, ag-us an oibriche ealanta, agus an oib- 
riche le snàthaid ann an gorm, ay us annan 
corcur, ann an scarlaid, agus atiìi an anart 
grinn, agus an fhigheadair, a ni obair sam 
bith, agTis a dhealbhas obair ealmita. 

G 74 ECSODUS. CAIB. XXXVT. 

AGUS dh'oibrich Besaleel agus Aholiab, 
agus gach duinc glic-chridheach d' an 
d'thug an Tighearna gliocas agus tùr, a 
thuigsinn cionnus a dheanadh iad gach gnè 
oibre air son seirbhis an ionaid naoimh, a 
rèir gach ni a dh'àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus 
air Aholiab, agus air gach duine glic- 
chridheach, d'an d'thug an Tighearna 

lìocas 'na chridhe, eadhon gach aon a 
hùisg a chridhe suas, gu teachd a chum 
na h-oibre g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabhart- 
asan uile a thug clann Israeil leo chum oibre 
seirbliis an ionaid naoimh, g'a deanamh. 
Agus thug iad fathast d'a ionnsuidh saor 
thabhartasan gach aon mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, arinn 
uil' obair an ionaid naoimh, gach duine ac' 
o 'obair fèin a bha iad a' deanamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tlia 'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gu mòr 
na ni's leòr, a chum seirbhis na h-oibre a 
dh'àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus dh' àithn Maois, agus thugadh 
airm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
eanadh fear no bean sam bith tuilleadh 

oibre air son tabhartais an ionaid naoimh. 
Mar sin thoirmisgeadh do'n t-sluagh ni 
sam bith a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca air 
son na h-oibre uile, g'a deanamh, agus bu 
tuilleadh 's ni bu leòr <?. 

8 Agus rinn gach duine glic-chridheach 
'nam measg-san a dh'oibrich obair a' phàill- 
iuin, deich cùirteine do anart grinn toinnte, 
agus do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid ; le cerubaibh a dh'obair ealanta 
rinn e iad : 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtean 
ceithir làmha-coille : na cùirteinean uile 
dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine gach 
aon r'a chèile : agus na cùig cùirteinean 
eile cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùban do ghorm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall sa choimhcheang- 
al : air a' mhodh cheudna rinn e ann am 
foir a' chùirtein eile 's faide mach, ann an 
coimheheangal an dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e ann 
an iomall a' chùirtein a bha ann an coimh- 
cheangal an dara aoin : cheangail na lùb- 
an aon chùirtein ri eùirtein eile. 

13 Agus rinn e leth-cheud cromag òir, 
agus clioimhcheangail e na cùirteinean aon 
ri h-aon leis na cromagaibh. Mar sin rinn- 
eadh e 'na aon phàilliun. 

14 Agus rinn e cùirteine do fhionnadh 
ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a' 
phàilliuin : aon chùirtein deug rinn e 
dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus ceithir làmha- 
coille leud aon chùirtein : bha'n t-aon 
chùirtein deug a dh'aon tomhas. 

1G Agus choimhcheangail e cùig cùir- 
teine leo fèin, agus sè cùirteine leo fèin. 
; 17 Agus rinn e leth-cheud lùb air an 
fhoir a b' fhaide mach do'n chùirtein sa' 

74 choimhcheangal, agus leth-cheud lùb rinn 
e air foir a' chùirtein a tha coimhcheang- 
al an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh' 
umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèile, 
chum as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùth, 
do chroicnibh reitheachan air an dath 
dearg, agus còmhdach do chroicnibh bhroc 
os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun do 
fhiodh sitim, 'n.m seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

22 Bha dà Jàimh aig aon bhòrd, air an 
cur an ordugh aon fa chomhair aoin : mar 
so rinn e ri buird a' phàilliuin uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàilliun : 
fìchead bòrd air son an taoibh dlieas, ris an 
àirde deas. 

24 Agus dà fhichead cos airgid rinn e 
fuidh 'n fhichead bòrd : dà chois fuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàilliuin 
a ta ris an àirde tuath, rinn e fìchead 
bòrd, 

26 Agus an dà fhichead cos a dh'airgiod : 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàilliuin ris 
an àird an iar, rinn e sè buird. 

28 Agus rinn e dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri chèile 
fuidhe, agus mar an ceudna bha iad air an 
coimhcheangal aig a cheann ri h-aon 
fhailbheig : mar so rinn e riu le chèile san 
dà oisinn. 

30 Agus bha ochd huird ann, agus an 
cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa deug ; 
dà chois fuidh gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh sitim, 
cùig air son bhòrd aon taoibh do'n phàiil- 
iun. 

32 Agus cùig croinn air son bhòrd an 
taoibh eile do'n phàilliun, agus cùig croinn 
air son bhòrd a' phàilliuin a chum nau 
taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh na bùird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na buird 
le h-òr, agus rinn e'm failbheagan a dh'òr 
gu bhi 'nan àitibh do na croinn, agus 
chòmhdaich e thairis na eroinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte : a dh'obair ealanta rinn 
se e, le cerubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e thairis iad 
le h-òr : bha 'n cromagan a dh'òr, agus 
thilg e dhoibh ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha 
brat do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, dh'- 
obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromagaibh : 
agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus an 
cuairteagan le h-òr : ach blia 'n cùig buinn 
a dh'umha. k CAIB. XXXVIL XXXVIII. 75 CAIB. XXXVII. 

AGUS rinn Besaleel an àirc do fhiodh 
sitim ; dà làimh-choille gTi leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud, agus 
làmh-choille gu letli a h-àirde : 

2 Agus chonihdaich e thairis i le h-òr 
fìor-ghlan a stigh agus a muigh ; agus rinn 
e coron òir dh i mu'u cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failhheasran 
òir, gu Mtaìr a ceitlur oisinnihh ; eadhon 
dà fhailbheig air aon taobh dh'i, agus dà 
fhailbheig air an ta^bh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean do fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce, chum 
an àirc a ghiùlan. 

6 Agus~rinn e caithir-thròcair a d7>'òr 
fìor-ahlan: dà làimh-choille gulethafad, 
agusìàmh-choille gu leth a ieud. 

I Agus rinn e da cherub a dh'òr, buailte 
mach ~a h-aon mhìr rinn e iad, aig dà 
cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aisr a* eheann air an taobh 
so, agus cerub eiTe aig a' cheann air an 
taobh ud : a mach as a' chaithir-thròcair 
rinn e na ceruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na cerùban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadli le 'n 
sgiathaìbbTos ceannna caithir-thròcair. ag- 
us an aghaidhean r'a cheile : ris a* chaith- 
ir-thròèair bha asrhaidhean nan cerub. 

10 Agus rinn e"m bòrd do fhiodh sitim : 
dà làimh-choille 'fliad, agrus làmh-choille 
a leud, agus làmh-choille gu leth 'àirde. 

II Astis chòmhdaich e thairis e le h-òr 
fìor-ghlan, agrus rinn e dha coron òir mu'n 
cuairr. 

12 INIar an ceudna rinn e dha iomall do 
leud boise mu'n cuairt ; agus ram e coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failhheagan 
òir, agus chuif e na failbheagran airna 
ceitlùr oisinnibh a llia aig a cheithir chos- 
aibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na 
failbheagan. na h-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean do fliiodh 
sitim. agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr, 
gus anfbòrd a gliiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha air 
a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, 
agus a chopain, agus a chuachan leis an 
tòirear seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr 
fìor-ghlan. 

17 "Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr fìor- 
ghlan : a rf^'obair bhuailte rinn e 'n coinn- 
Ieir : bha a chos, agus a mheur, a chopain, 
a chnapan, asTis a hhlàthan, do'n ni cheud- 
na. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhàn : tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dhetli, asiis tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mlieur, maille ri 
cnap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmiiuil ri almonaibh ann am 
meur eiie, maille ri cnap agus blàth -. mar 
sin anns na sè meoir a' dol a' inach as a' 
choiiuueir. 

75 | 20 Agus anns a' choinnleir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri almon- 
' aibh, maiìle r'a chnaip agus a blùàthan. 

21 Aaus cnap fuidh dhà mehur dheth, 
as-us cìiap fuidh dlià mheur dheth, agus 

! cnap fuidh dhà mheur dheth, a reir nan sè 
, meur a' dol a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir do'n m 
cheudna : 6'aon obair bhuailte a dh'òrfìor- 

I ghlan an t-iomlan deth. 

23 Asrus rinn e a sheachd lòclu-ain, agus 
j a smàladairean, agus a smàl-shoithichean 
: a dh'òr fìor-s-ldan. 

i 24 Do thàlànn òir fhìor-ghloin rinn se e, 

agus a shoithichean uile. 
25 Aanis rinn e altair na tùise do fhiodh 

sitim : làmh-choiile a fad, agus làmh-choille 
: a leud. (bha i ceithir-cheafnach.) agus dà 
I làimh-choille a h-àirde ; bha a h-adhairc- 

ean do'n m cheudna. 
ì 26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 

fìor-ghlan, a muliach. agus a taobhan mu'n 

cuairt, aaus a h-adhaircean ; agus rinn e 
I coron òif dh'i mun cuairt. 
I 27 Agus rinn e dà fhailbheig òir dh'i 
! fuidh a coron, aig a dà oisinn, air a dà 

thaobh, gu- bhi 'nan àitibh do na bataichibh 
I chum a aiùlan leo. 

| 28 Agìis rinn e na bataichean do fhiodh 
I sitim, agus cujuJidaich e thairis iad le 
| h-òr. 

29 Agus rinn e an oiadh-ungaidh naomh, 
j agus an tùis fhìor-ghlan ao spìosraidh 
! chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS rinn e altair na h-ìobairt-loisgte 
do fhiodh sitim ; cùig làmha-coille a 
I fad, agus cùig làmha-eoille" a leud, (bha i 
I ceìthir-cheariLach,) agus tri làmha-coille a 
| h-airde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnìhh : bha a h-adhaircean do'n 72» 
j cheudna ; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-umha. 

I 3 Agus rinn e uile shoithichean nah-alt- 
i arachrna h-aighnean, agus na sluasaidean, 
agus na cuachan, agus na greimichean, ag- 
I us na li-aiglmean tèine : a soithichean uile 
ì rinn e a rfA'umlia. 

I 4 Agus rinn e do'n altair cliath do lìon- 
j obair umha, f 'a cuairt gu h-ìosaL gu ruig a 
; meadlion. 

t 5 Agus thilg e ceithir failbheagan do 
cheitlùr oisinnibh na clèith umha, gu bhi 
I 'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataiehean do fhiudh 
sitim, "agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-umhaT 

7 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-altarach, 
chum a giùlan leo : fàs le bcrdaibh rinn 
e i. 

8 Agus rinn e an soitheach ionnlaid a 
dh 'umha, agus a chos a dh'umlia, do sgàth- 
anaibh namban, a chruinnich 'nam bùidli- 
nibh aig dorus pàilliuin a' chomihthion- 
ail. 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh mu 
dheas.~ris an àirde deas : bha cùirtemean 
na cùirte do anart grinn toinnte, ceud 
làmh-choille airfad ; 

10 Ain puist tìchead, agus am buinn 76 ECSODUS. umha fichead ; bha cromagan nara post, 
agus an cuairteagan « tf/*'airgiod. 

11 Agus air an taohh muthuath, bha na 
cùirteine do cheud làmh-choiììe ; am puist 
fichead, agus am buinn umha fichead : 
cromagan nam post, agus an cuir'ceagan a 
clh 'airgoid. 

12 Agus air an taobh aniar bha cùirteine 
do leth-cheudlàmh-choille ; am puist deich, 
agus am buinn deich : cromagan nam post 
agus an cuairteagan a dh'airgioà. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird 
an ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cùig làmha-coille deug ; am puist 
tri agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh eile do gheata 
na cùirte, air an làimh so agus air an 
làimh ud, bha cùirteine do chùig làmha- 
coille deug ; am puist tri, agus am buinn 
tri. 

16 Bha cùirteinoan na cùirte uile mu'n 
cuairt a rf/i'anart grinn toinnte. 

17 Agus bha buiuu nam post a rf/i'umha ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagan a 
d/t'airgiod, agus còmhdach an ceann a 
dA'airgiod ; agus bha uile phuist na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt le h-air- 
giod. 

18 Agus bha 'm brat air son geata na 
cùirte 'na obair shnàthaid do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte : agus b'e fichead làmh- 
choille 'fliad, agus b'e àirde san leud cùig 
làmha-coiile, a' coimh-fhreagairt do chùirt- 
einibh na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am buinn 
umha ceithir ; an cromagan a <?/t'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairt- 
eagan a rfft'airgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' phàill- 
iuin, agus na cùirte mu'n cuairt a dh'- 
Timha. ' ' " . 

21 Is e sin àireamh nithe a phàillium, 
pàilliuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh 
ìad, a rèir àithne Mhaois, air son seirbhis 
nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Un, mhic 
Shur, do thrèibh Iudah, gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois ; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac Ahis- 
amaich, do thrèibh Dhain, geaiTadair, ag- 
us oibriche ealanta, agus fear oibre grèise 
ann an gorm, agus ann an corcur, agus ann 
an scarlaid, agus ann an anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am feum 
san obair, ann an uil' obair an ionaid 
naoimh, eadhon òr an tabhartais, naoi tàl- 
anna fichead, agus seachd ceud agus deich 
Fecel 'ar fhichead, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. . 

25 Agus b'e airgiod na mumntir a dh air- 
mlieadh do'n choimhthional, ceud tàlann, 
agus mìle agus seachd ceud agus cùig secel 
deug agus tri fichead, a rèir seceil an ton- 
aid naoimh. . . t , 

26 Becah air son gach fir, s e stn leth 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimli, air 
Bon gach aon a chaidh gu bhi air an àir- 
eainli, o fhichead bliadhn'adh'aois agus os a 
cheann, air son shè ceud mìle agus thri mìle 
a""U9 chùig ceud agus leth-cheud/ear. 27 Agus do'n cheud talann airgid fhilg- 
eadh buinn an ionaid naoimh, agus buiuu 
an roinn-bhrait ; ceud bonn do'n cheud 
tàlann, tàlann do gach bonn. 

23 Agus do'n mhìle agus sheachd ceud ag- 
us a' chùig secel deug agus tri fichead, rinn 
e cromagan do na puist, agus chòmhdaich 
e 'n cinn, agus chuir e cuairteagan mu'n 
timchioll. 

29 Auus b'e umha an tabhartais deich ag- 
us tri fichead tàhmn, agus cLà mhìle agus 
ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do dhorus 
pàiiliuin a' choimhtliionail, agus an altair 
umha, agus a' chliath umha aice, agus 
soithichean na h-altarach uile. 

31 Agus buinn na cùirte mii'n cuairt, ag- 
us buinn geata na cùirte, agus uile phinn- 
eachan a' phàillicrin, agus uile pliinneachan 
na cùirt mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS do'n ghorm, agus do'n chorcur, 
agus do'n scarlaiu, rinn iad èididh 
frithealaidh, gu frithealadh san ionad 
naomh, agus rinn iad èididh naomh do 
Aaron ; mar a dli 'àithn an Tierhearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephod do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart giinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'na 
leacaibh tana, agus ghearr iad e 'na shnàith- 
nibh, a chum oibreachadh am measg a' 
ghuirm, agus am measg a' chorcuir, agus 
am mea?g na scarlaid, agus am measg an 
anairt ghrinn le h-obair ealanta. 

4 Riim iad mirean-guailne dh'i, ceang- 
ailte ri chèile air a dà fhoir : mar sin 
chuireadh ri chèila i. 

5 Agus bha crios rìomhach na h-ephoid a 
bha air a h-uachdar, do'n rù cheudna, a rèir 
a h-oibre fein; eadhon do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scariaid, agus do 
aiiart grinn toinnte ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

6 Agus dlr'oibrich iad clachan onics ceang- 
ailte ann am failibh òir, air an geari-adh le 
gearradh seulaidh, le ainmibh cMoinn Is- 
raeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na h -eph- 
oid, gu bhi 'nan clacha cuimhneachain do 
chlomn Israeil ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair 
ealanta, a reir oibre na h-ephoid, do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scarlaid, 
agus do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach ; rinn iad an 
uchd-èididh dà-fhillte : rèis a fad, agus rèis 
a leud ; bha i dà-fhillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir sreathan 
chlach : a' cheud sreath, sardius, topas, ag- 
us carbuncul: so a' cheud sreath. 

11 Agus an dara sreath, enierakl, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, ag- 
us ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, 
onics, agus iasper : bha iad air an ceangal 
ann am faihbli òir 'nan suidheachadh. 

14 Agus bha na clachan a rèir ainmeanna 
cliloinu Israeil, a dlià-deug a rèir au aiinn- CAIB. XL. 77 eanna. le g-earradh seulaidh. gach aon 
aca le h-ainm fèin, a rèir an <ìà thrèibh 
dheug. 

15 Aarus rinn iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean air na cinn, a c"7z'obair 
shnìomhta dk'òr fìor-ghlan. 

16 Agus rinn iad dà fhail òir, agus dà 
fhàimieòir : agus chuir iad an dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17 Astxs chuir iad an dà shlabknàdh 
shnìomhta san dà fhàinne air ciira na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà 
shlabhfuidh shnìòmhta san dà fhail, agus 
chuir siad iad air mìribh-guailne na h-eph- 
oid. air a beulaobh. 

19 AgTis rinn iad dà fhàinne òir, agus 
chuir siad iad air dà cheann na h-uchd-eid- 
idh, air an iomall dith, a bha air taobh na 
h-ephoid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà fhàimie òir eile, ag- 
us chuir siad iad air dà thaobh na h-ephoid 
gu h-ìosal. leth-ris a' chuid bheoil dith, fa 
chomhair a* choimhcheangail eile, os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid. 

21 Agus cheang-ail iad an uchd-èididh leis 
a fainnibh ri faihhibh na h-ephoid le h-èill 
ghuirm, a chum gu'm bitheadh i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
biodh an uchd-èididh air a fuasgladh o'n 
ephoid; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a 
dh'obaxr fhishte, uile do ghorm. 

23 Agus bha toli am ìneadhon na fall- 
uinn, mar tholl lùirich-mhàillich, agus foir 
timchioll atuill, a chum nach reubtadh i. 

24 Agus rinn iad air iomallaibh na fail- 
uinn pòmgranata do ghorm, agus do chor- 
cur, agus do scariaid, agus do anart 
toinnteT 

25 Agus rinn iad cluig a dh 'òr fìor-ghlan, 
agus chuir iad na cluigeadar na pomgran- 
atan, air iomall na fàUuinn mu'n cuairt 
eadar na pomgranata : 

26 Clag agùs pomgranat. clag agus pom- 
granat. air iomail na falluinn mu'n cuairt. 
a fhrithealadh innte ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a dh "anart 
gTÌnn, a dh" obair fhighte, air son Aaroin 
agus a chuid mac. 

28 Agus crùn-sagairt a cZA'anart grinn. 
agus boineidean sgiamhach a <fA v anart 
grinn, agus briogais anairt a dh 'anart grinn 
toinnte. 

29 Agus crios do anart grinn toinnte, ag- 
us do ghorm, aarus do chorcur, agus ao 
scarlaid, a tfA'obair shnàthaide ; mar a 
dh'àithn an Tigheama do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leac a' chrùin naoimh 
a <ZA'èr"fìor-ghlan, agus sgrìobh iad oirre 
sgTÌobhadh, cosmauil ri gearradh seulaidh, 
?s AOMHACHD DO'N TIGHEARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iall do 
ghorm,~g'a daingneachadh air a' chrùn gu 
h-àrd ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mliaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' obair 
pàilliuin bùtha a' choimhthionafl : agus 
rinn clann Israeil a rèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois ; mar sin rinn 
iad. 

77 33 Agus thue iad am pàilliun gu Maois, 
am bùth. agus airneis uiie, a chromagan, 
a bhuird, a chroinn, agus a phuist, agùs a 
bhuinn ; 

34 Agus an còmhdach do chroicnibh 
reitheaciian air an dath dearg. agus an 
còmhdach do chroicnibh bhrocT agus brat 
a' chòmhdaich ; 

35 Airc na Fiacuis, agus a bataichean, 
agus a' chaithir-thròcair ; 

"36 Am bòrd asus a shoithichean uile, 
agus an t-aran taìsbeanta : 

"37 An coinnleir fìor-ghlan agi.cs a lòch- 
rain, eadhon a lòchraih"gu bhi air an cur 
ann an ordugh. agus a shoithichean uile, 
agus an oladn a churn soluis ; 

"38 Agus an altair òir. agus an oladh- 
ungaidh. agus an tùis chùbhf aidh, agus am 
brat air soh doruis a' phàflliuin ; 

39 An altair umlia, agus a cliath umha, 
a bataichean, agus a soithichean ufle, an 
soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, agus a 
buinn, agus am brat air son geata na 
cùirte, a cuird, agus a pinneachan, agus 
uile shoithichean seirbhis a' phàiihuin, air 
s'on bùtha a' choimhthionail ; 

41 Eeudach an fhrithealaidh gn fritheal- 
adh san ionad naomh, an t-eudach naomh 
air son Aaroin an t-sagairt, agus eudach a 
ciiuid mac, a fhrithealadh anh an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 A rèir gaeh nì a dh-àithn an Tigh- 
earna do Mhaois, mar sin rinn clann Israeil 
an obair uile. 

43 Agus dh'amhairc Maois air an obair 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àithn 
an Tio-hearn, eadhon mar sin rinn iad i : 
agus bheannaich Maois iad. 

CAIB. XE. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Air a' cheud là do'n cheud mhìos 
cuiridh tu suas pàilliun bùtha a' choimh- 
thionail. 

3 Agus cuiridh tu ann àire na Fianuis, 
agus folaichidh tu 'n àirc leis an roinn- 
bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, agus 
cuiridTi tu 'n ordugh na"nithe a ta gu bhi 
air an cur an crdugh air ; agus bheir thu 
stigh an coinnleir, agus lasafdh tu a lòch- 
rain. 

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir a ta 
chumhatùise fa chomhair àirce na Fian- 
uis, agus cuiridh ru brat an doruis ris a' 
phàifliun. 

6 Agus suidhichidh tu aitair na h-ìob- 
airt-loisgte fa chomhair doruis pàflliuiu 
bùtha a'"choimhthionail. 

7 Agus suidliichidh tu 'n soitheach-ionn- 
laid eadar bùth a' choimhthionail agus au 
altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a" chùirt mu"n 
cuairt. agus erochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ungaidli, 
agus ùhgaidh tu am pàflliun, agus gaeh ni 
a ta anù, agus momhaichidh tu e, agus a 
shoithicheah ufle : agus bithidh e naomh. 

10 Agus ungaidh fu altair na h-ìobairt- 
loisgte," agus" a soitbichean ufle, agus 78 ECSODUS. naornhaiclùdh tu an altair : agu3 bithidh 
an altair ro-naomha. 

1 1 Agus ungaidh ta an soitheach-ionn- 
laid agus a chos, agus naomhaichidli tu 
e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a mhic 
gu dorus bùtha a' choimhthionail, agus 
ìonnlaididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tuair Aaronant-eudach- 
naomha, agus ungaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu e; agus fritheilidh e dliomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mliic, agus cuir- 
idli tu còtaichean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung 
thu 'n athair, agus fritheilidh iad dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt ; oir bithidh gu 
deimhin an ungadh-san dhoibh a chum 
sagartachd sìorruidh air feadh an gineal- 
acha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tigheam dha : mar sin rinn 
e. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, san dara 
bliadhna, air a' cheud là do'n mhìos, a 
chuireadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun 
agus dhaingnich e a bhuinn, ag-us chuir e 
suas a bhuird, agus chuir e stigh a chroinn, 
agus thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e ìnach am bùth os ceann 
a' phùilliuin, agms chuir e còmhdach a' 
bhùtha air os a cheann ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhian- 
uis anns an àirc, agus chuir e na bataich- 
ean air an àirc, agus chuir e a' chaithir- 
thròcair air an àirc os a ceann. 

21 Ag-us thug e 'n àirc a stigh do'n phàill- 
iun, agus chuir e suas brat a' chomlidaich, 
agus chòmhdaich e àirc na Fianuis ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mliaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am bùth a' 
choimhthionail, air taobh a' phàilliuin mu 
thuath, an taobh a muigh do'n roinn- 
bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tigheama ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

24 Agus chuir e'n coinnleir ann am bùth 
a' choimhthionail, thall fa choimhair a' bhuird, air taobh a' phàilliuin ris an àirde 
deas. 

25 Aguslas e na lòchrain ann an làthair 
an Tighearna ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am bù'ch 
a' choimlithionail, air beuiaobh an roinn- 
bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh oirre ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat aig dorus 
a' phàilliuin. 

29 Agus chuir e altair nah-ìobairt-loisgte 
làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' choimh- 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdh ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaoia. 

30 Agus chuir e 'n so'theach-ionnlaid 
eadar buth a' choimhthionail agus an alt- 
air, agus chuir e uisge ann, a dh'ionnlad 
leis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan 
aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhùth a' choimhthionail, agTis gu teachd 
am fagus do'n altair, dh'ionnlaid siad iad 
fcin, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt timchioll 
a' phàiliiuin agus na h-altarach, agus chuir 
e suas brat geata na cùirte : mar sin chrìoch- 
naich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon giòir an Tigh- 
earn am pàilliun. 

35 Agus cha b'urrainn Maois dol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, a chionn gu'n 
do ghabh an neul còmhnuidh air, agus 
gu'n do lìon glòir an Tighearn am pàilliun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul suas 
o mhuilach a' phàilliuin, chaidh clann 
Israeil air an aghaidh 'nan uile thurus- 
aibh : 

37 Ach mur d'èirich an neui suas, an sin 
cha do thriall iad gus an là san d'èirich e 
suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air a' phàill- 
iun san là, agus bha teine air san oidhche, 
ann an sealladh thighe Israeil uile, air feadh 
an uile thurusan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

AGUS ghairm an Tighearna air Maois, 
agus labhair e risàpàilliun a' choimh- 
thionail, ag ràdh, _ . 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abairriu, 
Ma bheir duine sam bith agaibh tabhartas 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir sibh 
bhur tabhartas do'n sprèidh, eadhon do'n 
bhuar agus do'ntreud. 

78 3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 'na 
ìobairt-loisgte, thugadh e seachad beathach 
firionn gun ghaoid : aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail bheir e seachad e d'a shaor 
thoil fèin, an làthair an Tighearn. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobah't-loisgte : agus gabhar air a shon 
i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an làth- CAIB. II. m 79 aìr an TiffheJtfn : agus bheie na sagairt, mic 
Aaroin, leo an fhuil, agus crathaidh iad 
an fhuil mu'n cuairt air an altair, a ta aig 
dorus pàiilitiiu a' choimhthionail. 

6 Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na mìribh. 

7 Agns cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an aitair, agus leagaidh iad tiodh 
ann an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, mic Aaroin, 
na mìrean, an ceann, agus an t-saill, ann 
an ordugh air an fhiodh a ta air an teine, 
a tha air an altair. 

9 Ach a mhionach agus a chosan nighidli 
e ann an uisge : agus loisgidh an sagart an 
t-iomlan air an altair, mar ìobairt-loisgte, 
tabhartas abheirearsuas le teine, a dh'fhaile 
cùbhraidh do'n Tighearn. 

10 Agus ma's ann do na treudaibh a bhios 
a thabhartas, eadJwn do na caoraich, no do 
na gabhraibh, chum ìobairt-loisgte ; 'na 
bJieatliach firionn gun ghaoid bheir e 
leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh na 
h-altarach mu thuath ann an làthair an 
Tighearn : agus crathaidh na sagalrt, mic 
Aaroin, 'fhuil air an altair mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidh e 'na mhìribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill ; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air an 
fliiodh a ta air an teiue, a tiia air an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus na 
cosan le h-uisge ; agus bheir an sagart leis 
an t-iomlan, agus loisgidh e air an altair e, 
mar ìobairt-loisgte, tabhartas a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a bJiios a 
thabhartas do'n Tighearna cJium ìobairt- 
loisgte, an sin bheir e a thabhartas do 
thurturaibh, no do cholumanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidli e a cheann 
deth, agus loisgidh e air an altair e ; agus 
fàisgear a mach 'f huil air taobh na h-altar- 
ach. 

16 Agus spìonaidh e a gheuban as maille 
r'a chloimh, agus tilg'idh e làimh ris an 
altair e, air an taobh an ear, a dh'àite na 
luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiathaibh 
e, acJi cha roinn e o chèile e : agus loisgidh 
an sagart e air an altair, air an fhiodh a ta 
air an teine, mar ìobairt-loisgte, tabhartas 
a bheirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

CAIB. II. 

AGUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, bith- 
idh a thabliartas do phlùr mìn : agus dòirt- 
idh e oladh air, agus cuiridh e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na sag- 
artan, agus gabhaidii e as làn a dhuirn d'a 
phlùr, agus d'a oladh, maille r'athùisuile ; 
agus loisgidh an sagart a ehuimhneachan 
air an a|tair, gu bJii 'na thabliartas air a 
thoirt suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearn. 

3 Agus fuigheall aa tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mhic e : is ni ro-naomha 
e do thabhartasaibh an Tighearn air an toirt 
suas le teine. 

79 I 4 Agus ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdh àir a dheasachadh san àmhuinn, is 
breacagan neo-ghoirtichte do phlùr min 
measgta le h-olaoh a bhios ann, no dearnag- 
an neo-ghoirtichte ungta le h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh air a dJieas- 
acJiadh ann an agliann a bJrios a'd' thabh- 
artas, bithidh e do phlùr mìn neo-ghoirt- 
ichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e 'na mhìribh, agus 
dòirtidii tu oladh air : is tabhartas-bìdh a 
t'ann. 

7 Agus ma bhios do thabhartas 'na thabh- 
artas-bìdh o'n aghann-ròstaidh, nithear e 
do phlùr min le h-oladh. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a 
nìtìiear do na nithibh so, chum an Tigh- 
earn : agus an uair a thaisbeanar do'n 
t-sagart e, bheir se e clium na h-aìtarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an tabhart- 
as-bhìdh cuimhneachan dheth, agus loisg- 
idh se e air an altair : is tabhartas a th'ann 
air a thoirt suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

10 Agus an ni a dh'f hàgar do'n tahhartas- 
bhìdh, ìs le Aaron agus le 'mhic e : tJia e 
'na ni ro-naomha do thabhartais an Tigh- 
earn air an toirt suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam bith, 
a bheir sibh a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
le taois ghoirt ; oir cha loisg sibh a bheag 
do thaois ghoirt, no do mhil, ann an tabh - 
artais an Tighearn a bheirear suas le 
teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud toraidh, 
bheu- sibh seachad e do'n Tighearn : ach 
clia loisgear air an altair e ehum fàile 
chùbhraidh. 

13 Agus gach tabhartas-bìdh a bheir thu 
leat, ni thu blasda le salann: cha mhò a 
leigeastule saìann coimhcheangail do Dhè 
bhi dh'easbhuidh air do thabhartas-bìdh : 
le d' thabhartais uile bheir thu seachad 
salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdh do d' cheud thoradh do'n Tighearna, 
bheir thu seachad mar an tahhartas-bìdh do 
d' cheud thoradh, diasa glasa do arbhar 
cruaidhiclite leis an teine, eadhon sìol 
buailte as na diasaibh ùra. 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus leag- 
aidh tu tùis air : is tabhartas-bìdh e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan, cuid d'a arbhar buailte, agus cuid 
d'a oladh, maille r'a thùis iiile : is tabhartas 
e a bheirear suas le teine clo'n Tighearn. 

CAIB. III. 

AGUS ma bJiios a thabhartas a cJium ìob- 
airt tabhartasan-sìth, ma's ann do'n 
bhuar a blieir e seachad e, ma's firionn no 
boirionn e, bheir e seachad e gu'n ghaoid 
an làthair an Tighearn. 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbliaidli se e aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : agus crathaidh 
mic Aaroin, na sagartan, an fhuil air aa 
altair mu'n cuairt. 

3 Agus bhoir e seachad do ìobairt naa 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas le 
teiae do'n Tighearn ; an t-saill a ta còmh- 
dachadh a' mhionaich, agus aa t-saill uile 
a tJi'&ir a' mlùonach, LEBHITICUS. 80 

4 Agus an clà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta air an loch-'lein, agus an sgairt a 
ta os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air an alt- 
air, air an ìobairt-loisgte, a ta air an fhiodh 
a th'&ìr an teine : is tabliartas e a-bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tigheam. 

6 Agus ma's ann do 'n treud a bhios a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sìth 
do'n Tighearn, firionn no boirionn ; bheir 
e seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabh- 
artas, bheir e seachad e an làthair an Tigh- 
earn. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbliaidh se e fa chomh- 
air pàilliuin a' choimhthionail : agus crath- 
aidh mic Aaroin 'fliuil air an altair mu'n 
cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuid do ìobairt 
nan tabhartas-slth, mar thabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn ; a shaill ag- 
us an t-earball uile, teann air a' chnàimh- 
dhroma bheir e air falbh e ; agus an t-saill 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a ta air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta làimli ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

11 Agus loisgidh an sagart e air an alt- 
air ; is e biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

12 Agus ma's gabhar a bhios 'na thabh- 
artas, bheir e seachad i an làthair an Tigh- 
earn. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a ceann, 
agus marbhaidh e i fa chomhair pàilliuin 
a' choimhtliionail : agus crathaidh inic Aa- 
roin a fuil air an altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a thabh- 
artas, eadhon tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn ; an t-saill tha còmh- 
dachadh a' mhionaich, agus an t-saill uile 
a ta ah* a' mhionach, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad air an alt- 
air : is iad biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine, clium fàile chùbhraidh. An 
t-saill uile is leis an Tighearn. 

17 Bithidh e 'na reachd bith-bhuan do'r 
ginealachaibh air feadh bhur n-àiteacha- 
còmhnuidh uile, nach ith sibh saill no fuil 
6am bith. 

CAIB. IV. 

AGUS lahhair an Tighearna ri Maois, • 
ag - ràdh, i 

2 Lab; ìiair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheas anam trìd aineolais an agh- 
aidh aoin sam bith a dh' àitheantaibh an ; 
Tighearn, (a thaobh nithe nach bu chòir a ' 
dheanamh,) agus gu'n dean e ni an agh- 1 
aidh aoin diubh ; ; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh t 
ungadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh ; an 
sin thugadh e air son a pheacaidh a pheac- i 
aich e, tarbh òg gun ghaoid a dh'ionn- 

80 ! suidh an Tighearna chum ìobairt-pheac- 
i aidh. 

l 4 Agus bheir e an tarbh gu dorus pàill- 
■ iuin a' choimhthionail an làthair an Tigh- 
■ earn ; agus cuiridh e a làmh air ceann an 
i tairbh, agus marbhaidh e 'n tarbh an làth- 

• air an Tighearn. 

i 5 Agus gabhaidh an sagart a chaidh ung- 
adh, cuid do fhuil an tairbh, agus bheir e i 
t gu pàilliun a' choimhthionail. 
i 6 Agus tumaidh an sagart a mheur san 

• fhuil, agus crathaidh e cuid do'n fhuil 
seachd uairean an làthair an Tighearna, fa 
chomhair roinn-bhrait an ionaid naoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cuid do'n fhuil 
air adliaircibh altarach na tùise cùbhraidh 
am fianuis an Tighearn, a ta ann am pàill- 
iun a' choimlithionail ; agus dòirtidh e fuil 
an tairbh uile aig bun altarach na h-ìob- 
airt-loisgte, a ta aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

8 Agus uile shaill tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh bheir e air falbh uaith ; an t-saill 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a ta air a' mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobairt nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh 
an sagart iad air altair nah-ìobairt-loisgte. 

11 Agus seice an tairbh, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, agus maille r'a 
chosan, agus a mhionach, agus a ghaorr, 

12 Eadhon an tarbh gu h-iomlan giùlain- 
idh e mach an taobh a muigh do'n champ 
gu h-ionad glan, far an doirtear a mach 
an luath, agus loisgldh e air an fhiodh e le 
teine : far an dòirtear a mach an luath, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimhthional 
Israeil uile trìd aineolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o shùilibh a' chomhchruinnich, 
agus gu'n d'rinn iad ni-eigin an aghaidh 
aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tigh- 
earn, a thaobh nithe nach bu chòir a dhean- 
amh, agus gu bheil iad ciontach ; 

14 Au uair a bhios am peacadh, a pheac- 
aich iad 'na aghaidh, aithnichte, an sin 
bheir an comhchruinneach seachad tarbh 
òg air son a' pheacaidh, agus bheir iad e fa 
chomhair pàilliuin a' choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' choimh- 
thionail an làmhan air ceann an tairbh an 
làthair an Tighearn ; agus marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearn. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ungadh 
cuid do flmil an tairbh gu pàilliun a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur ann 
an cuid do'n fhuil, agus crathaidh e i 
seachd uairean an làthair an Tighearna, fa 
chomhair an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n fhuil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am fianuis an 
Tighearn, a ta ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, agus dòirtidh e mach an fliuil uile 
aig bun altarach na h-ìobairt-loisgte, a ta 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaill uile 
uaith, agus loisgidli e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a rinn e ri CAIB. V. 81 tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar sin ni e 
ris : agus ni an sagart rèite air an son, ag- 
us bheirear maìtheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an taobh 
a muign do'n champ, agus loisgidh se e 
mar a loisg e 'n ceud tarbh : is ìobairt- 
pheacaidh e air son a' chomhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdarah, ag- 
usanie ni-eigin tiùd aineolais an aghaidh 
àoin sam lùth a dh'àìtheantaibh an Tigh- 
earn a Dhè, a thaobh nithe nach bu chòir 
a dheanamh, agus gu bheil e ciontach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, 
g'a fhios ; bheir e leis mar a thabhartas 
mi'ann do na gabhraibh, beathach firionn 
gun ghaoid. 

24 Agus cuiridh e a làmh air ceann a' 
mhinn, agus marbhaidh se e san ionad anns 
am marbh iad an ìobairt-loisgte ann an 
lathair an Tighearn: is ìobairt-pheacaidh 
e. 

25 Agus gabhaidh an sagaxtcuid do fhuil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adhaircibh altarach na h-ìob- 
airt-loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil aig 
bun altarach na h-ìobairt-loisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air an al- 
tair, mar a loisgear saill ìobairt nan tabh- 
artas-sìth : agus ni an sagart rèite air a 
shon a thaobli a pheacaidli, agus maithear 
dhae. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach do 
shluagh na dùthcha trìd aineolais, an uair 
a ta e 'deanamh ni-eigin an aghaidh aoin 
sam bith a dh'àitheantaibh an Tighearn, a 
thaobh nithe nach bu chòir a dheanamh, 
agus gu bheil e ciontach : 

28 Mathig apheacadh, apheacaich e, g'a 
fhios ; an sin bheir e leis mar a thabhartas 
meann do na gabhraibh, beathach boirionn 
gun ghaoid, air son a pheacaidh a pheac- 
aich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e an 
ìobairt-pheacaidh ann an ionad na h-ìob- 
airt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a fuil 
le 'mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh 
altarach na h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuil uile aig bun na h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear an t-saill à h-ìobairt nan tabhartas- 
sìth ; agus loisgidh an sagart i air an altair, 
a chum fàile chùbhraidn do'n Tighearn : 
agus ni an sagart rèite air a shon, agus 
bheirear maitheanas dha. 

32 Agus ma bheir e leis uan mar a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e leis 
uan boirionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais-pheacaidh, agus marbhaidh se e 
mar ìobairt-pheacaidh san ionad anns am 
marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid do flmil 
nah-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, aguscuir- 
idh e i air adhaircibh altarach na h-ìobairt- 
loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil uile aig 
bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt nan 
tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sagart iad 
air an altair, a reir nan tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn: agus ni an 

bi. sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
a rinn e, agus maithear dha e. 

CAIB. V. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
cluinn e guth mionnachaidh, agus 
gur fianuis e, a chunnaic no is fiosrach air 
a' chùis, mur cuir e 'n cèill i, an sin giùl- 
ainidh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni sam bith 
neòghlan, ma's cairbh fiadh-bheathaich 
neòghloin e, no cairbh sprèidhe neòghloin, 
no cairbh ni neòghloin a shnàigeas, agus 
e an-fhiosrach air ; bithidh esan mar an 
ceudna neòghlan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis an sal- 
aichear duine, agus gu bheil e an-f hiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam, ag ràdh 
le 'bhilibh gu'n dean e o!c, no gu'n dean e 
maith, ge b'e air bith e a labhras duine le 
mionnaibh, agus gu bheil e an-fhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e ciont- 
ach do aon do na nithibh sin, gu'n aidich 
o gu'n do pheacaich e san ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais a 
dh'ionnsuidh an Tighearn air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, beathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhraibh, mar 
ìobairt-pheacaidh : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt leis, 
an sin bheir e leis air son a choire a rinn e, 
dà thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionn- 
suidh an Tighearna ; fear a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus am fear eile chum ìobairt- 
loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachad amfear 
a ta chum na h-ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e a cheann o 'amhaich, 
ach cha sgar e o chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhuil na 
h-ìobairt-pheacaidh airtacbh na h-altarach, 
agus fàisgear a' chuid eile do'n fhuil a 
mach aig bun na h-altarach: is ìobairt- 
pheacaidh i. 

10 Agus bheir e seachad an dara eitnmxc 
ìobairt-loisgte, a rèir a' ghnàtha : agus ni 
an sagart rèite air a shon a thaobh a pheac- 
aidh a pheacaich e, agus maithear dha e. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, no dà 
choluman òg atiioirt leis ; ausin bheir esan 
a pheacaich leis mar a thabhartas an deich- 
eamh cuid do ephah do plilùr mìn, mar 
thabliartas-peacaidh : chachuire oiadh air, 
ni mò a chuireas e tùis air, oir is tabhartas- 
peacaidh e. 

' 12 An sin bheir e clium an t-sagairt e. 
agus gabhaidli an sagart làn a dhuirn deth, 
eadhon cuimhneachan deth, agus loisgidh 
e air an altair e, a rèir nan tabhartas a 
bheirear suas le teine uo'n Tighearn : is 
tabhartas-peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus maithear dlia e : agus 
bithidh amfuigheall ìeis an t-sagai't, mar 
thabhartas-bìdli. 82 LEBHITICUS. 14 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peac- 
aich e trìd aineolais ann an nithibh naomha 
an Tighearn ; an sin bheir e air son a 
choire dh'ionnsuaidh an Tighearna, reithe 
gun ghaoid o na treudaibh, a rèir do mheas 
le secelibh airgid, a rèir seceil an ionaid 
uaoimh, chum ìobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e sanni 
naomha ni e eoimhleasachadh, agus cuiridh 
e ris an cùigeadh cuid, agus bheir e do 'n 
t-sagart e : agus ni an sagart rèite air a 
shonle reithe na h-ìobairt-eusaontais, agus 
maithear dha e. 

17 Agusma pheacauheas anam, agus gu'n 
dean e aon do na nithibh sin a thoirmisg- 
eadh le àitheantaibh an Tighearna bhi air 
an deanamh ; ged nach b'fhios da e, gidh- 
eadh a ta e ciontach, agus giùlainidh e 'ain- 
gidheachd. 

18 Agus bheir eleisreithe gun ghaoid o'n 
treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaoutais, a dh'ionnsnidh an t-sagairt : 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
'aineolais, leis an deachaidh e air seach- 
aran agus gun fhios aig air ; agus maith- 
ear dha e. 

19 Js ìobairt-eusaontais a th'ann ; chiont- 
aich e gu deimhin an aghaidh an Tigli- 
earna. 

CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n dean 
e eusaontas an aghaidh an Tighearn, agus 
gu'n dean e breug d'a choimhearsnach a 
thaobh an ni a thugadh dlia r'a ghleidheadh, 
no ann an companas, no thaobh an ni a 
thugadh air falbh le h-ainneart, no ma 
mheall e a choimhearsnach ; 

3 No ma fhuair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agus gu'n 
d'thug e mionnan eithich ; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta : 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, agus gu bheil e ciontach, gu'n 
toir e air ais an ni sin a thug e air falbh le 
h-ainneart, no an ni sin a fhuair e gu 
mealltach, no an ni sin a thugadh dha r'a 
ghleidheadh, no a chailleadh agus a fhuair 
e. 

5 No ni sam bith m'an d'thug e mionnan 
eithich ; bheir e air ais e san iomlan, agus 
cuiridh e 'n cùigeadh cuid a thuilleadli ris, 
agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann an 
là 'ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
chum an Tighearna, reithe gu'n ghaoid o'n 
treud, a rèir do mheas, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearn : agus gheibh e maith- 
eanas a thaohh gaeh ni dhiubh sin uile a 
rinn e, a' ciontachadh annta. 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, 
ag ràdh, 7* e so lagh na h-ìobairt-loisgte : 
C Is i 'n ìobairt-loisgte i, air son anlosgaidh 
air an altair air feadh na h-oidhche uile gu 

82 [ maduinn, agus bithidh teine na h-altarach 
a' losgadh innte ;) • 

10 Agus cuiridh an sagart trusgan anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fheoil, agus togaidh e suas an luath a loisg 
an teine Ieis an ìobairt-loisgte air an altair, 
agus cuiridh e i làimh ris an altair. 

11 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, ag- 
us cuiridh e trusgan eile uime, agus giùl- 
ainaidh e 'n luath a mach an taobh a muigh 
do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e : agus 
loisgidh an sagart fiodh oirre gach maduinn, 
agus cuiridh e an ìobairt-loisgte ann an 
ordugh oirre, agus loisgidh e oirre saill nan 
ìobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an alt- 
air an còmhnuidh : cha tèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartas-bhìdh : 
Bheir mic Aaroin e an làthair an Tigh- 
earna, fa chomhair na h-altarach. 

15 Agus gabliaidh e làn a dhuirn dheth, 
do phlùr an tahhartais-bhìdh, agus d'a ol- 
adh, agus an tùis uile a ta air an tabhartas- 
bhìdh, agus loisgidh e air an altair e, chum 
fàile chùbhraidh, eadhon cuimhneachan 
dlieth do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall : maille ri aran neo-ghoirtichte 
ithear e san ionad naomh ; ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt : 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn do m' 
thabhartasaibh air an toirt suas le teine : 
tha e ro-naomha, mar an ìobairt-pheacaidh, 
agus mar an ìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dhetli : bithidh e 'na reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealacha thaobh 
tabhartasan an Tighearn air an toirt suas le 
teine : bithidh gach neach a bheanas riu 
naomh. 

19 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a chuid 
mac, a bheir iad seachad do'n Tighearna, 
san là a dh'ungar e ; an deicheamh cuid do 
ephah do phlur mln raar thabhartas-bìdh 
an còmhnuidh, a leth sa' mhaduinn, agus 
a leth san fheasgar. 

21 Ann an aghann nithear e le h-oladh, 
agus an uair a bhios e fuinte, bheir thu 
stigh e : agus i a& mìrean fuinte do'n tabh- 
artas-bhìdh bheir thu seachad a chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn. 

22 Agus bheir an sagart d'a mh:c, a 
dh'ungadh 'na àite, seacliad e : is reachd 
sìorruidh e do'n Tighearn ; loisgear gu 
h-iomlan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh air 
son an t-sagairt gu h-iomlan : cha'n ithear 
e. 

24 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

25 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdli, Is e so lagh na h-ìobairt-pheacaidh : 
san ionad anns am marbhar an ìobairt- 
loisgte, bithidh an ìobairt-pheacaidli air a 
marbhadh am fianuis an lighearn: tha i 
ro-naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seachad i 
air son peacaidh : anns an ionad naomh caib. vn. 63 ithear i, ann an cùirt pàlliuin a' choimh- 
thionaU. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, bithidh 
e naomh ; agus an uair a chrathar a bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, rùghidh tu an 
ni air au do chrathadh i anns an ionad 
naomh. 

28 Agus bithidh an soitheach creadha 
snns ah do bhruicheadli i air a bhriseadh ; 
ach ma hhruicheadh i ann an coireadh 
umha. glanar agus nighear e ann anuisge. 

29 ItKidh na^firiounaich uile am measg 
nan sagart dhith : tha i ro-nàomh. 

30 Àch cha'n ithear iobairt-pheacaidh 
sam bith, d'an d'thugadli a bheag do'n fliuil 
a steach do phàùliun a' choiinhthionaù, a 
dheanamh riite san ionad naonih : loisgear 
san teine i. 

CAIB. VIT. 

AGUS ù e so laghna h-ìobairt-eusaont- 
ais : tha i ro-naomh. 

2 Anns an ionad sam marbh iad an ìob- 
airt-Ioisgte, rnarbhaidh iad an ìobairt-eus- 
aontais f agus crathaidh e a fuil air an alt- 
air mu'n cùirt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill uile ; 
an t-earbaù, agus an t-saùl a ta còmhdach- 
adh a' mhionaich, 

4 AgTis an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an ìoch-'lèin, agus an 
scairt a ta os ceann nan àinean ; màùle ris 
na h-airnibh, bheù- e air falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an alt- 
air, mar thabhartas a bheirear suas le teme 
do'n Tighearn : is ìobairt-eusaontais i. 

6 Ithidh : gaeh firionnach am ìneasg nan 
sagart dhith : san ionad naomh ithear i ; 
tha i ro naomh. 

7 3Iar an ìobairt-pheacaidli, is amhuil 
sin an ìobairt-eusaontais ; is aon lagh 
dhoibh : leis an t-sagart a ni rèite leatha, 
bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad ìobairt- 
loisgte duine sam bith, is leis an t-sagart so I 
croicionn na h-ìobairt-loisgte a thug e ! 
seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh uile a 
dh'fhuinear ann an àmhuinn. agus gach 
ni a dheasaichear ann an agliann-rèstaidh, j 
agus ann am mèis, do'n t-saarart a bheir 
seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh, agus tioram, le mic 
Aaroinuile, leis gach aon uiread r'a chèile. 

11 Agus is e so lagh ìobairt nan tabh- 
artas-sith, a bheir e seachad do'n Tigh- 
earna ; 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais a 
bheù e seachad i, an sin bheir e seachad 
maùle ris an ìobairt-bhuidheachais breac- 
agan neo-ghoirtichte measgta le h-oladh, 
agus dearnagan neo-ghoirfichte ungta le 
h-oladh, agus, breacagan measgta le'h-ol- 
adh, do phlùr mìn, air a ròstadh. 

13 A thuiùeadh air na breacagaibh. bheir 
e seachad rnaf thabhartas, aran goirtichte, 
maùleri ìobaùt-buidheaehais a thabhart- 
asan-sìth. 

14 Agus dh'i sin bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearan, agus bithidh e leis an 
t-sagart a chrathas fuil nantabhartas-sìth. 

83 15 Agus ithear feoù ìobairt a thabhart- 
aean-sìth air son breith-buidheachais, san 
là sin fèùi anns an toirear seachad i ; cha 
'n fiiàg e bheag dhith gu maduùin. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, san là sin fèin anns 
an toir e seachad 'ìobairt, ithear i ; agus 
aù an là màireach mar an ceudna ithear a 
fuigheaU. 

17 Ach loisgear le teine fuigheaù feòla 
na h-ìobairt afr an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag do 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air an 
treas là, cha ghabhar i, rù mo a mheasar i 
dha-san a blieir seachad i : bitbidh i 'na 
gràineileachd, agus an t-anam a dh'ithear 
dhith giùlainidh e aingidlieachd. 

19 Agus an flieoil a bheanas ri ni sam 
bith neoghlan, cha'n ithear i ; loisgear i le 
teine : agus a thaobh na feòla, gach neach 
a bbios gian, ithidli e dlùth. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do flieoil 
ìobairt nan tabhartas-sìth, a bhuineas do'n 
Tighearn, agus a neòglùoine air, gearrar 
eadhon an t-anam sin as o 'slùuagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri ni sam 
bith neòghlau, ri neòglùoine diùne, no ri 
ainmhidh neòghlan, no ri gràineùeachd 
neòglùoin sanT bith, agus a"dh'itheas do 
fheoù ìobaùt nan tabhartas-sìth a bhuineas 
do'n Tighearna, gearrar eadhon an t-anam 
sùi as o 'shluagh. 

22 Agus labhaù- an Tighearna ri Maois, 
ag ràdli, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saùl sam bith daimh, no caorach, no 
gaibhre, cha 'n ith sibh. 

" 24 Agus feudar saùl ainmlùdh a gheiuìi 
bàs leis fèin, agus saill an ainmlùdh sin a 
reubar le fiadli-bheathaichibh, a ghnàth- 
achadh gu feum sam bith eùe ; ach cha'n 
ith sibh idir dlùth : 

25 Oir ge b'e dh itheas saill o'n ainmlùdh 
sùi d'an toir daoine seacliad ìobairt a loisg- 
ear le teine do'n Tighearna, gearrar eadh- 
on an t-anam sin a dh'itheas dhith as o 
'shluagh. 

26 Àgus cha'n ith sibh gnè sam bith fola, 
ma's ann do eunaibh no do ainmhidli, ann 
an aon aù- bith d'ur n-àiteachaibh-còmù- 
nuidli. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola. geaiTar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagh. 

28 Agus labhaù- an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

29 Labhaù - ri cloinn Israeù, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabhart- 
asan-sìth do'n Tighearna, bheir e leis a 
thabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, do 
ìobairt a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèm leo tabhartasan an 
Tighearn a bheirear suas le teine ; an t- 
saiù maiùe ris an uchd, so bheir e leis a 
clium gu'n luaisgear an t-uchd mar thabh- 
artas-luaisgte an làthair an Tighearn. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air 
an altair : ach bithidh an t-uchd le Aarou 
agus le 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas bheir sibh do'n 
t-sagart mar thabhartas-togta, do ìobairtibh 
bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin a bheir suas 81 LEBHITICUS. fuil nan tabhartas-sìth, agus an t-saill, 
bithidh an slinnean deas mar a chuibh- 
rionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte agus 
an slinnean togta o chloinn Israeil, do ìob- 
airtibh an tabhartasan-sìth, agus thug mi 
iad do Aaron an sagairt, agus d'a mhic, le 
reachd sìorruidh o raheasg chloinn Israeil. 

35 Is e so cuibhrionn ungaidh Aaroin, ag- 
us ungaidh a chuid mac, do thabhartasaibh 
an Tighearn a bheirear suas le teine, san là 
anns an d'thug e a làthair iad a fhritheal- 
adh do'n Tighearn aun an dreuchd an t-sag- 
airt ; 

35 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibh o chloinn, Israeil san là anns an 
d'ung e iad, le reachd sìorruidh air feadh 
an ginealacha. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an 
tabhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt-pheac- 
aidh, agus na Ìi-ìobairt-eusaontais, agus 
nan coisreagadh, agas ìobairfc uan tabliart- 
as-sìth, 

38 A dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
r.nn an sliabh Shinai, san là anns an d'àithn 
c do chloìnnn Israeil an tabhartsan a thoirt 
seachad do'n Tighearn, ann am fàsach Shi- 
nai. 

CAIB. VIII. 

AGUSlabhair aa Tighearnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille 
ris, agus an trusgan naomh, agus an oladh- 
ungaidh, agus tarbh mar an ìobairt-pheac- 
aidh, agus dà reithe, agus bascaid do aran 
neo-ghoirtichter 

Asns cruinnich an coimhthional uile 
an ceaim a chèile gu dorus pàilliuin a' 
ohoimhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearna dha ; agus chruinnicheadh an 
coimhthionailr'a chèiie gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' choimh- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'ionnlaid e iad le h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus chrios- 
iaich se e leis a' chrios, agus dh'eudaich se 
e leis an fhalluinu, agus chuir e 'n ephod 
air, agus chrioslaich se e le crios riomhach 
na h-ephoid, a?us cheangail e ris i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air ; agus 
chuir e anns an uchd-èididh an Urim agus 
an Tumiia. 

9 Agus chuir e 'n crun-sagairt air a 
cheann ; mar an ceudna air a' chrùn-sag- 
airt, eadhon air a' chuid-beoil deth chuir e 
'n leac òir, an crùn naomh, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàilliun, agus gach ni a 
bha ann, agus naomhaich e iad. 

11 Agus chrath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e n' altair, 
agus a soìthichean uile, araon an soitheach- 
iounlaid, agus a chos, a chum an naomh- 
achadh. 

12 Agus dhòirt e do'n oladh-ungadh air 
eeaun Aaroin, agus dh'ung se e, chuin a 
naomhachadh 

84 13 Agus thug Maois mic Aaron leis, ag- 
us chuir e còtaichean orra, agus chrioslaich 
e iad le criosaibh, agus chuir e boineidean 
orra, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobairt pheacaidh, agus chuir Aaron ag- 
us a mhic an làmhan air ceann an tairbh 
air son na h-ìobairt-pheacaidh. 

15 Agus marbh se e ; agus ghabh Maois 
an fhuil, agus chuir e i air adliaircibh na 
h-altarach mu'n cuairt le 'mheur, agus 
ghlan e 'n altair ; agus dhòirt e 'n f'huil aig 
bun na h-altarach, agus naomhaich e i, a 
dheanamh rèite oirre. 

16 Agus ghabh e 'n ìgh uiìe a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceann nan àin- 
ean, agus an dà àra, agus an ìgh ; agus 
loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach aa tarbh, agus a sheice, agus 
'fheoU, agus 'aolach, loisg e le teine an 
taobh a muigh do'n champ, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

18 Àgus thug e leis an reithe air son na 
h-iobairt-loisg'te : agus chuir Aaron agus a 
mliic an làmhan air ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chrath Maois 
an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na mhiribh ; 
agus loisg Maois an ceann, agus na mìrean 
agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na cos- 
an ann an uisge ; agus loisg Maois anreithe 
uile air an altair : 5'ìobairt-Ioisgte e, chum 
fàile chùbhraidh : tabhartas air a thoirt 
suas le teine do'n Tighearn, mar a dh'àithn 
au Tighearna do Mhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe 
a' choisreagaidli : agus chuir Aaron agus 
a mliic an limhan air ceann an reithe. 

23 Agus mharbh se e ; agus ghabh Maois 
cuid d'a fhuil, agus chuir e i air bàrr 
cluaise deise Aaron, agus air ordaig a 
làinihe deise, agus air ordaig a choise 
deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus 
chuir Maois cuid do'n fhuil air bàrr an 
cluaise deise, agus air ordaig an làimhe 
deise, agus air ordaig an coise deise : agus 
chrath Maois an fhuil air aa altair mu'n 
cuairt. 

25 Agus ghabh e 'nt-saill, agus an t-ear- 
ball, agus an ìgh uile a bha air a' mhion- 
ach, agus an scairt os ceann nan àinean, 
agus an dà àra, agus an ìgh, agus an slinn- 
ean deas. 

26 Agus à bascaid an ai'ain neo-ghoirt- 
ichte, a bha an làthair an Tighearna, ghabh 
e aon bhreacag neo-ghoirtichte, agus aon 
bhreacag do aran le h-oladh, agus aon dear- 
nagan, agus chuir e iad air an t-sail), agus 
air an t-slinnean deas : 

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, agus air làmhan a chuid mac, ag- 
us luaisg o iad mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearn. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad air an altair os ceann na 
h-ìobairt-loisgte ; bu tabhai tas-coisreagaidh 
iad a chum fàile chùbhraidh ; tabhartas air 
a thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus 
luaisg se e mar thabhartas-luaisgte an làth- CAIB. 

n'r an Tìghearna : b'e cuibhrionn Mhaois e 
cio reithe a' choisreagaidh ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

30 Àgus ghabh Maois cidd do'n oladh- 
ungaidn, agus do'n fhuil a bha air an altair, 
agus chratn e air Aaron i ; air 'eudach, ag- 
us air a mhic, agus air eudach a mhac 
maille ris : agus naomhaich e Aaron, apus 
'eudach, agus a mliic, agus eudach a mhac 
maille ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
agus r a mhic, Bruichibh an fheoil aig- 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, agus ann 
an sin ithibh i leis an aran a ta ann am 
bascaid a' choisreagaidh, mar a dh'àithn 
mise, ag ràdh, Ithidh Aaron agms a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dh'fhàghar do'n fheoil 
agus do'n aran, loisgidli sibh le teine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' v choimh- 
thionaiJ cha tèid sibh a mach rè sheachd 
làithean, gns ara bi làithean bhur coisreag- 
aidh air an crìochnachadh : oir rè sheachd 
làithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'àithn 
an Tighearna bhi deanta, a dheanamh rèite 
air bhur son. 

35 Uime sin aig dorus pàiiliuin a* choimh- 
thionail fanaidh sibh a là agus a dh'oidhche, 
rè sheachd làithean, agus coimhididli sibh 
freasdal an Tighearna, chum nach faigh 
sibh bàs : oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dhomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na h -uile 
nithe a dh'àithn an lighearna le làimh 
Mhaois. 

CAIB. IX. 

AGUS air an ochdamh là ghairm Maois 
air Aaron agus air a mliic, agus air 
seanairibh Israeil ; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh 
dhuit fèin laogh òg chum ìobairt-pheac- 
aidh, agus reithe chum ìobairt-loisgte, gun 
ghaoid, agus thoir seachad iad an làthair 
an Tighearn. 

3 Agus labhraidh tu ri eloinn Israeil, ag 
ràdh, Gabhaibhse meann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; agus laogh, agus 
uan, le chèile do'n cheud bhliadhna, gun 
ghaoid, a chum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tighearn; agus tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh : oir an diugh foillsich- 
idh an Tighearn e fèin dhuibh. 

5 Agus thug iad an ni sin a dh'àithn 
Maois gu beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail : agus thàinig an coimhthional 
uile am fagus, agus sheas iad an làthair an 
Tighearn. 

6 Ag-us thubhairt Maois, Is e so an tii a 
dh'àithn an Tighearna gu'n deanadh sibli ; 
agus foillsichear glòir an Tighearna dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois iih-Aaron, Im- 
ich a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus ìob- 
air t'ìobairt-pheacaidh, agus t'ìobairt- 
loisgte, agus dean rèite air do shon fèin, 
agus air son an t-sluaigh : agus thoir suas 
tabhartas an t-sluaigh, agus dean rèite air 
an son, mar a dh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'ionnsuidh 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na 
h-ìobairt-pheacaiah, a bha air a shon fèin. 

85 IX. X. 85 

9 Ag us thug mic Aaroin an fhuìl d'a ionn - 
suidh ; agus thum e a mheur san fhuil, ag- 
us chuir e air adhaircibh na h-altarach 
agus dhòirt e mach an. fhuil aig bun na 
h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus na h-airnean, ag- 
us an scairt os ceann àinean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altaìr, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seice loisg e 
le teine, an taobh a muigh do'n champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte ; ag- 
us thug mic Aaroin an fhuil d a ionn- 
suidli, agus clu-ath e i air an altair mu'n 
cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loìsgte d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìribh, agus an 
ceann ; agus loisg e iad air an altair. 

1 4 Agus nigh e am mionach agus na cosan, 
agus loisg e lad air an ìobairt-loisgte au~ an 
altair. 

15 Agus thuge leis tabhartas an t-sluaigh, 
agus ghabh e meann na h-ìobairt-pheacaidli 
a bha air son an t-sluaigh, agus mharbh se 
e, agus thug e suas e air son peacaidh, mar 
a' cheud ìobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt-loisgte, ag- 
us dh'ìobair e ì do rèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e leie an tabhartas-bìdh, 
agus lìon e a dhorn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuiileadh air ìobairt-loisgte na 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabhartas- 
an-sìth, a bha air son an t-sluaigh ; agus 
thug mic Aaroin d'a ionnsuidh an fhuil, 
agus chrath e i air an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saDl an tairbh, agus earball an 
reithe, agus an ni sin a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus na h-airnean, agus aoi 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill air an 
altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg Aaron mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tigheama, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmha clmm 
an t-sluaigh, agus bheannaicli e iad ; agus 
thàinig e nuas o ìobradh na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus na h-ìobairt-loisgte, agus 
nan ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach do phàillmn a' choimhthionail, ag- 
us thàinig iad a mach, agus bheannaich iad 
an sluagh : agus dh'fhoillsicheadh glòir 
an Tighearna do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair 
an Tighearn, agus loisg e air an altair an 
ìobaii't-loisgte, agus an t-saill : agus chunn- 
aic an sluagh uile e, agus rinn iad gàir, ag- 
us thuit iacl aii* an aghaidh. 

CAIB. X. 

AGUS ghabh Nadab agus Abihu, mic 
Aaroin, gach fear diubh a thùiseir, 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tuis air, agus thug iad suas am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn 
e dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làtliair 
an Tighearn, agus loisg e euas iad, 
li 86 LEBHITICUS. agus fhuair iad bàs an làthair an Tigh- 
earn. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, Is 
e so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdh, 
Annta-san a thig am fagus dhomh naomh- 
aichearmise, agus an làthair an t-sluaigh 
uile glòraichear mi. Agus dh'fhan Aaron 
'na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misael agus air 
Elsaphan, mic Udsieil, bràthar athar Aa- 
roin, agus thubhairt e riu, Thigibh am fag- 
us, giùlainibh bhur bràithrean o fhianuis 
an ionaid naoimh a mach as a' champ. 

5 Agus chaidh iad am fagus, agus ghiùl- 
ain iad 'nan còtaichibh iad a mach as a' 
champ, mar a thubhairt Maois. 

6 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a mhic, Na 
rùisgibh bhur cinn, agus na reubaibh bhur 
n-eudach, air eagal gu'm faigh sibh bàs, ag- 
vs air eagal gu'n tig fearg air an t-sluagh 
uile ; ach deanadh bhur bràithre, tigh Is- 
raeil uile, tuireadh air son an losgaidh a las 
an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibh à mach air dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, air eagal gu'm 
raìgh sibh bàs : oir a ta oladh-ungaidh an 
Tighearn oirbh. Agus rinn iad a rèir focail 
Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h- Aaron, 
ag ràdh. 

9 Na h-òl fìon no deoch làidir, thu fèin, 
no do rnliic maille riut, an uair a .thèid 
sibh a steach do phàilliun a' choimhthion- 
ail, air eagal gu'm faigh sibh bàs : bithidh 
e 'na reachd bith-bhuan air feadh bhur 
ginealacha ; 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh eadar- 
dhealachadh eadar naomha agus mi- 
naomha, agus eadar neòghlan agus glan ; 

11 Agus a chum gu'n teagaisg sibh do 
cliloinn Israeil na h-orduighean uile a labh-- 
air an Tighearna riu le làimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a mhic a 
dh'fhan beò, Gabhaibh an tabhartas-bìdh a 
dh'fliàgadh do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le teine, agus ithibh e gun 
ghoirteachadh làimh ris an altair ; oir a ta 
o ro-naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad naomh, 
a chionn gnr e do dhlighe e, agus dlighe 
do mhac, do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le teine : oir is ann mar sin 
a dh'àithneadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd maisgte agus an slinn- 
ean togta ithidh sibh ann an ìonad glan ; 
thu fèin, agus do mhic, agus do nigheana 
maille riut : oir is iad do dhlighe iad, agus 
dlighe do mhac, a thugadh dhoibh à ìob- 
airtibh tabhartasan-sìth chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uchd 
luaisgte, maille ris na tabhartasaibh air an 
toirt suas le teine do'n t-saill, bheir iad leo 
gus a luasgadh mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an lighearn ; agus is leats' e, agus 
le d'mhic maille riut, le reachd bith-bhuan, 
mar a dh'àithn an Tighearn. 

16 Agus dh'iarr Maois gu dìchiollach 
meann na h-ìobairt-pheacaidh, agus, feuch, 
loisgeadh e : agus bha fearg aige ri h-Elea- 
sar agus ri h-Itamar, mic Aaroin, a dh'fhàg- 
adh ùeò,- ag ràdh, 

86 I 17 C'ar son nach dh'ith sibh an ìobairt- 
pheacaidh san ionad naomh, do bhrìgh gu 
bheil i ro naomh, agus thug Dia dhuibh ì a 
ghiùlan aingidheachd a' choimhthionail, a 
dheanamh rèite air an 6on am fianuis an 
Tighearn ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach 
an taobh a stigh do'n ionad naomh : bu 
chòir dhuibh gu deimhin a h-itheadh san 
ionad naomh, mar a dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an ìobairt- 
pheacaidh, agus an ìobairt-loisgte, an làth- 
air an Tighearn; agus thachair an leith- 
idean sin do nithibh dhomhsa ; agus nam 
bithinn air itheadh na h-ìobairt-pheacaidh 
an diugh, an gabhta rithe an làthair an 
Tighearn ? 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toilichte. 

CAIB. XI. 

AGUS labhair an Tiglieama ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labnraibh ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Is iad so na beathaichean a dh'itheas eibh 
do na h-uiie ainmhidhibh a ta air an tal- 
amh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga, agus a 
sgoilteas an ladhar, agus a chnàmhas a' 
chìr, am measg nan ainmliidh, sin ithidh 
sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dliiubhsan 
a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinn- 
eas an ionga : mar an càmhal, a chionn 
ged a chnàmh e a' chìr, nach roinn e an 
ìonga ; neòghlan tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a 
chnàmh e a' chìr, nach roinn e an ionga ; 
neòghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach, a chionn ged a 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an ionga; 
neòghlan tha i dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i 
an ionga, agus ged a sgaoilt i an ladhar, 
gidheadli nach cnàmh i a' chìr ; neòghlan 
tha i dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus r'an 
cairbh cha bhean sibh; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

9 Iad so ithidh sibh, dhiubhsan uile a ta 
sna h-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus lannan anns na h-uisgeachaibh, 
anns na cuantaibh, agus anns na h-aimh- 
nichibh, iad sin ithidh sibli. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na cuantaibh, agus anns na 
h-aimhnichibh, do gach ni a ghluaiseas sna 
h-uisgeachaibh, agus do gach ni beò, a ta 
sna h-uisgeachaibh ; 'nan gràineileachd 
bithidh iad dhuibh : 

11 Eadhon 'nan gràineileachd bithidh iad 
dhuibli : d'am feoil cha'n ith sibh, agua 
d'an cairbh gabhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no lannan 
anns na h-uisgeachaibh, 'na ghràineileachd 
bithidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eun ; cha'n ithear iad, 'nan 
gràineileachd tha iad : an iolair, agus an 
cnàimh-bhristeach, agus an iolair-uisge, 

14 Agus am fang, agus an clamhan a 
rèir a ghnè ; CAIB. XII. 87 15 Gach fitheaeh a rèir a ghnè ; 

16 Agus a' chaiueach-oidhche, agus an 
t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus 
an t-seabhag a rèir a gnè, 

17 Agus a' chaiUeach-oìdhehe bheag, 
agus au scarbh, agus a' chailleach-oidhche 
mhòr, 

18 Agus an eala, agus am pelican, agus 
an iolair-fhionn, 

19 Agus a' chorra-bhàn, agns a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
Iuachrach, agus an ialtag. 

20 BithidK gach ni snaigeach a dh'iteal- 
aicheas, agus a dh'imicheas air cheithir 
chosan, 'na ghràineileachd dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, do 
gach ni snàigeach a dh'itealaicheas, agus 
a dh'imicheas air cheithir chosan, aig am 
bheil luirgnean os ceann a throidhean, gu 
leura leo air an talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a rèir a ghnè, agus an 
locust maol a rèir a ghnè, agus an daol a 
rèir a ghnè, agus an leumnach-uaine a rèir 
a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach a 
dh'itealaicheas, aig ara bheil ceithir chosan, 
'na ghràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidh sibh neò- 
ghlan : gach neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiùlaineas a ■ 
bheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bitliidh e neòglilan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a roinn- 
eas an ionga, agus nach sgoilt an ladhar, 
agus nach cnàmh a' chìr, neòghlan dhuibh : 
gach neach a bheanas riu, bithidh e neò- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas air 
a mhàgaibh, am measg nan uile bheath- 
aichean a dh'imicheas air cheithir chosan, 
bithidh e neòghlan dhuibh ; gach neach a 
bheanas r'an cairbh bitliidh e neòghlan gu 
feasgar. 

28 Agms esan a ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidli e neòghlan 
gu feasgar ; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus bithiah iad so neòghlan dhuibh 
am measg nan nithe snàigeach a shnàigeas 
air an talamh : an neas, agus an luch, ag- 
us an crocodeil a rèir a ghnè, 

30 Agus am firead, agus an cameleon, 
agus an dearc-luachrach, agus au t-seil- 
cheag, agus am famh. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'nam 
measg-san uile a shnàigeas : gach neach a 
bheanas riu, 'nuair a bhios iad marbh, bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon 
dmbh, 'nuair a bhios e marbh, bithidh e 
neòghlan: co dhiubh is soitheach fiodha 
sara bith e, no eudach, no croicionn, no 
sac: feumaidh gach soitheach anns an 
deanar obair sam bith, a bhi air a chur 
ann an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar ; an sin bithidh e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithieh creadha, 
anns an tuit a h-aon diubh, bithidh 
gach ni a ta ann neòghlan ; agus brisidh 
sibhe. 

• iu 4 D °7 $ ach uUe hhiadh a dh'ithear, bith- 
idh am biadh sin air an tig uisge, neò- 

87 ghlan ; agus bithidh gach deoch a dh'òlar 
ann an soitheach sam Dith, neòghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit a 
bheag d'an cairbh, neòghlan; m'as àmh- 
uinn e, no coireacha, brisear sìos iad : neò- 
ghlan tha iad, agiis neòglilan bithidh iad 
dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach bith- 
idh an ni sin a bheanas r'an cairbh, neò- 
ghlan. 

37 Agus ma thuiteas a bheag d'an cairbh 
air sìol-cuir sam bith, a bhios r'a chur, 
bithidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam bìth air 
an t-sìol, agus gu'ntuit« bheag da'ncairbh 
air, neòghlan bithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ammhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan 
a bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar : esan mar an ceudna a ghiù- 
laineas a' chairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

41 Agus bithidh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh 'nagliràineileabhd: 
cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus gach ni a dh'imicheas air cheithir 
chosan, no ge b'e air bith aig am bheil 
tuilleadli chosan am measg nan uile nithe 
snàigeach a shnàigeas air an talamh; 
cha'n ith sibh iad, oir is gràineileachd iad, 

43 Cha dean sibh sibh fèin gràineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò 
ni sihh sibh fèin neòghlan leo, air chor is 
gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighearna bhur Dia : 
naomhaicliidh sibh air an aobhar sin sibh 
fèin, agus bithidh sibh naomlia ; oir a ta 
mise naomha : agus cha truaiil sibh sibh 
fèin le ni snàigeach sam bith a shnàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tighearn a thug sibhse 
a mach à tir na h-Eiphit, gu bhi am Dhia 
agaibh : bithidh sibhse uime sia naomha, 
oir a ta mise naomlia. 

46 Js e so lagh nan ainmhidh, agus nan 
eunlaith, agus gacli dùil bheò a gliìuaiseas 
anns na h-uisgeachaibh, agus gach dùil a 
shnàigeas air an talamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, agns eadar am beathach a 
dh'fheudar itheadh, agus am beathach nach 
feudar itheadli. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, ag~us gu'm beir i 
mac, an sin bithidh i neòghlan seachd làith- 
ean ; a rèir làithean a dealachaidh air son 
a h-anmhuinneachd bithidh i neòghlan. 

3 Agus air an ochdamh là timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agtxs fanaidh i an sin tri làithe deug 
'ar fhichead ann am fuil a glanaidli : cha 
bhean i ri ni naomha sam bith, agU6 cha 
tig i steach do'n ionad naomha, gus an 
coimhlionar làithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, an 88 LEBHITICUS. BÌn bithidh i neòghlan dà sheachduin, mar 
'na dealachadh : agus fanaidh i ann aui fuil 
a glanaidh tri fichead agus sè làithean. 

6 Agus an uair a choimhlionar làithean 
a glanaidh air son mic, no air son nighinn, 
bheir i uan do'n cheud bhliadhna chum 
ìobairt-loisgte, agus columan òg, no eun 
turtuir chum ìobairt-pheacaiih, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair an 
Trgheàrn, agus ni e rèite air a son, agus 
glanar i o ruith a fola. Is e so an lagh air 
a son-sa a bheireas mac no nighean. 

8 Agus mur uiTainn i uan a thoirt leatha, 
an sin bheir i leatha dà thurtur, nodàclio- 
luman ; òg fear dhiubh chum ìobairt- 
loisgte, agus atn fear eile chum ìobairt- 
pheacaidh ; agu3 ni an sagairt rèite air a 
son, agus bitludh i glan. 

CAIB. XIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agns ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhio3 aig duine ann an croic- 
ionn 'fheòla atadh, no guirein, na ball 
soilieir, agas gu'm bi e ann an croicionn 
'fheòla cosmhuil ri plàigh luibhre ; an sin 
bheirear e gu h-Aaron an sagart, no gu 
h-aon d'a mhic, na sagartan. 

3 Agus amhaircidhansagartair a'phlàigh 
ann an croicionn 'fheòla ; agus an uair a 
bhios am fionnadh sa' phlàigh air tionndadh 
gu bàn, agus a bliios a' phlàigh r'a faicinn 
ni's doimhne na croicionn 'fheòla; is 
plàigh luiblu*e a th'ann : agus amhaircidh 
an sagart air, agus gairmidh e neògh'an e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an 
croicionn 'fheòla bàn, agus gun e bhi r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, ag- 
us gun 'fhionnadh bhi air tionndadh gu 
bàn ; an sin druididh an sagart a stigh esan 
air am bheil a' phlàigh seathd làithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là : agus,feuch,m« tha phlàigh 
'na shealladh air stad, agus gun a' phlàigh 
bhi sgaoileadh sa' chroicionn ; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachd làith- 
ean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air a ris air 
an t-seachdamh là, agus, feuch, ma bhios 
a' phlàigh càil-eigin dorcha, agus nach 'eil 
a' phiàigh air sgaoileadh sa' chroicionn, 
gairmidh an sagartglan e : cha'n 'eil ann 
ach guirein ; agus nighidli e 'eudach, agus 
bithidh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a 
mach sa' chroicionn, an dèigh dlia bhi air 
'fhaicinn leis an t-sagart a chum a ghlan- 
aidh ; clùthear e rìs leis an t-sagart. 

8 Agus arahaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha 'n guireln air sgaoileadh sa' 
chroicionn, an sin gairmidh an sagart e 
neòghlan : is luibhre a th' ann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an t-sag- 
airt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air : ag- 
us, feuch, ma tha atadh bàn sa' chroic- 
ionn, agus gu'n do thionndaidh e am fionn- 
adh gu bàn, agus gu'm bheil feoil bheò 
dliearg san atadh, 

11 Is seann luibhre a th'ann, ann an 

88 1 croicionn 'fheòla ; agus gairimidh an sagart 
e neòghlan, agus cha druid e stigh e, oir 
tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr a 
mach sa' chroicionn, agus gu'n còmhdaich 
an luibhre croicionn an neach air am bheil 
a' phlàigh uile o 'cheann gu 'throidh, ge b'e 
ball air an amhairc an sagart ; 

13 An sin bheir an sagairt fa'near : agus, 
feuch, ma chòmhdaich an luibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e esan glan air am bheil a' 
phlàigh : tliionndaidheadh e uile gu bàn ; 
tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg r"a 
faicinn air bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an 
flieoil dheirg, agus gairmidh e neòghlan e ; 
oir tha 'n fheoil dhearg neòghlan : is 
luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhearg air a 
h-ais a rìs, agus gu'n tionndaidhear gu bàn 
i, thig e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidhan sagart air : agus, 
feuch, ma tha phlàigh air tionndadh gu 
bàn, an sin gairmidh an sagart esan glan 
air am bheil&' phlàigh : tha e glan. 

18 Anfheoil maranceudnaannsanrobh, 
eadhon 'na croicionn, nea3caid, agus a 
leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na 
neascaid atadh bàn, no ball soilleir bàn, 
càil-eigin dearg, nochdar do'n t-sagart e ; 

20 Agus ma 'se 'nuair a chi an sagart e, 
feuch, gu bheil e r'a f haicinn ni's doimhne 
na'n croicionn, agus 'fliionnadh air a 
thionndadli gu bàn ; gairmidh an sagart 
neòghlan e : is plàigh luibhre a th'ann air 
briseadh a mach ann3 an neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fìonnadh bàn air bith 
ann, ag'us gun e ni's doimhne na'n croi- 
cionn, ach càil-eigin dorcha ; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachd làith- 
ean. 

22 Agus ma tha e air sgàoileadh a mach 
gu mòr sa' chroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neòghlan ; is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha'm ball soilleir air stad 'na 
àite, gun e air sgaoileadh, is neascaid loisg- 
each a th'ann ; agus gairmidh an sagart 
glan e. 

24 No ma bhios feoil air bith ann, aig am 
bheil 'na croicionn losgadh teth, agus gu'm 
bi anns an/Aeoz7bheò a ta losgadh baU bàn 
soilleir, càil-eigin dearg, no ban ; 

25 An sin amhaircidh an sagart air ; ag- 
us, feuch, ma tha 'm fionnadh anns a' bhalt 
shoilleir air tionndadh gu bàn, agus e r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn ; is 
luibhre a th'ann air briseadh a mach anns 
an losgadh: uime sin gairmidh an sagart 
neòghlan e ; is plàigli luibhre a th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air bith 
air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni's 
doimhne na'n croiciorm eile, ach gu bheil e 
càil-eigin dorcha ; an sin druididh an sag- 
art a stigh e seachd làithean. 

27 Agus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadh a mach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart neòghlan e ; is plàigh 
luibhre a th'ann. CAIB. 

28 AgrB roa tha 'm ball soilleìr air stad 
*na àite, gun e air sgaoileadh sa' chroicionn, 
ach e càiì-eigin dorcha ; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, agus g-airniidh an sagart glan 
e ; oir is leannachadh a th'ann o'n losga'dh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air 
a' cheann, no air an fheusaig ; 

30 An sin anihaircidh an sagart air a' 
phlàigh: agus, feuch, ma tha i r'afaicinn 
ni's doimhne na 'n croicionn, agus fionnadh 
tana buidhe innte ; an sin gairmidh an sag- 
art neòghlan e: is càrr tioram a th'ann, 
eadhon luibhre air a' cheann no air an 
fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart air 
plàigh a' charra, agus, feuch, nach eil i r'a 
Faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
nach 'eil fionnadh dubh sam bith innte ; an 
sin druididh an sagart a stigh esan air am 
bheil plàigh a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh air an t-seaehdamh là, agms, feuch, 
mur 'eil an càrr air sgaoileadh, agus nach 
'eil fionnadh buidhe sam bith ann, agus 
aach 'eil an càrr r'a fhaicinn ni's doimhne 
na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr cha 
bhearr e ; agus druididh an sagart a stigìi 
esan air am bheil an càrr, seachd làithean 
cile. 

34 Agus air an t-seachdamh là amhairc- 
idh an sagart air a' chàrr : agus, feuch, 
mur 'eil an càrr air sgaoileadh sa' chroic- 
ionn, no r'a fhaicinn ni's doimlme na'n 
croicionn ; an sin gairmidh an sagart glan 
e : agus nighidh e 'eudach, agus bithidh e 
glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu 
mòr sa' chroicionn an dèigh a ghlanaidh ; 

36 An sin arahaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha an càrr air sgaoileadh sa' 
chroicionn, cha 'n iarr an sagart fionnadli 
buidhe : tlia e neòghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'na sheaHadfa air 
stad, agus tna tha fionnadh dubh air fàs 
Buas ann, leighiseadh an càrr, tha e glan : 
agus gairmidh an sagart glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig duine no 
aig mnaoi ann an croicionn am feòla buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : agus, 
feuch, ma tha na buill shoilleir ann an 
croicionn am feòla odhar-bhàn, is leus teas 
e air fàs sa' chroicionn : tha e glan. 

40 Agus an duine aig am bheil a cheann 
air faileadh, tha e maol : gidheadh tha e 
glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'fholt air fail- 
eadh do'n chuid sin d'a cheann tha ieth r'a 
eudan, tha e maol-bhathaiseach ; gidh- 
eadh tha e glan. 

42 Agus ma tha 'na cheann maol, no 'na 
bhathais mhaoil creuehd bhàn càil-eigin 
dearg ; is luibhre a th'ann air f às suas 'na 
cheann maol, no 'na bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha atadhno creuchda bàn- 
dhearg 'na mhaol cheann, no 'na mhaol 
bhathais, mar a nochdar an luibhre ann an 
croicionn na feòia ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
gairmidh an sagart e neòghlan gu h-iom- 
lan ; tha a' phlàigh 'na cheann. 

89 XIII. 89 

45 Agus an lobhar air am bheil a' phlàigh, 
reubar 'eudach, agus bithidh acheannlom- 
nochd, agus cuiridh e folach air a bhil 
uachdaraich, agus glaodhaidh e, Neòghlan, 
neògWan. 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' phlàigh 
air, bithidh e salach ; tha e neòghlan : 
gabhaidh e còmhnuidh 'na aonar ; an taobh 
a muigh do'n champ bithidh 'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla e, 
no ma's eudach lìn e, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no san 
inneach, do lìon no dh'olainn, ma's ann an 
croicionn, no ann an ni sam bith deanta do 
chroicionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine no dearg 
san eudach, no sa' chroicionn, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no annan ni sam 
bith deanta do chroicionn; is plàigh 
luibhre a th'ann, agus feuchar i do'n t-sag- 
art. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh, agus druididh e stigh an ni anns 
am bheil a' phlàigh seachd làithean. 

51 Agus amhaircidh e air a' pliiàigh air 
an t-seachdamh là : ma tha pnlàigh air 
sgaoileadh san eudach, aon chuid san dlùth 
no san inneach, no ann an croicionn, no 
ann an obair sam bith deanta do chroicionn ; 
is luiblire chnàmiianach a' pldaigh : tha e 
neòghlan. 

52 Loisgidli e uime sin an t-endach, ma's 
dlùth na inneach, ann an oiainn no ann an 
lìon, no ni air bith deanta do chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh : oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann; loisgear e san 
teine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus, feuch, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil- 
eadh san eudach, aon chuid san dlùth, no 
san inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dlioibh an 
ni anns a' bheil a' phlàigh a nigheadh, ag- 
ns di-uididli e stigh e seachd làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh an dèigh a nigheadli : agus, feuch, 
mur do mhùth a' phlàigh a dath, agus mur 
do sgaoil a' phlàigh, tha e neòghlan ; loisg- 
idh tu san teine e : is cnàmhan an leth stigh 
e, ma's lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dli'amhairceas ansagart, ag- 
us, feuch, gu bheil a' phlàigh càil-eigin 
dorcha an deigii a nigheadli ; an sin reub- 
aidh e as au eudach i, no as a' chroicioìin, 
no as an dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast san 
eudach, aon chuid san dlùtb, no san inn- 
each ,no ann an ni air bith deanta do ehroic- 
ionn ; is plàigh sgaoilteach a th'ann : 
loisgidh tu ìs teine an ni anns a ' bheil a' 
phìàigh. 

58 Agus an t-eudach, ma's diùtli, no 
inneache, no ni air bith deanta do chroi- 
cionn, a nigheas tu, ma chaidli a' phiàigh 
asda, an sin nighear e an dara uair, agus 
bithidh e g'lan. 

59 Js e so lagh plàigh na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an dlùth, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicnibh, chum a ghairm glan, no 
'ghainn neòglilan. 90 LEBHITICUS. CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Bithidh so 'na lagh do'n lobhar ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e chum an t-sag- 
airt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as a' 
champ ; agus amhaircidh an sagart, agus, 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibhre 
anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagart gu'n gabhar 
air a shon-san a tha gu bhi air a ghlanadh, 
dà eun bheò ghlan, agus fiodh seudair, ag- 
us scarlaid, agus hiospp. 

5 Agus àithnidh an sagart gu marbhar 
aon do na h-eunaibh ann an 60itheach 
creadha, os ceann uisge ruith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se e, 
agus am fìodh seudair, agus an scarlaid, 
agus an hiosop, agus tumaidh e iad agus an 
t-eun beò, ann am fuil an eoin a mharbh- 
adh os ceann an uisge ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a ta gu blii 
air a ghlanadh o'n luibhre, seachd uairean, 
agus gairmidh e glan e, agus leigidh e as an 
t-eun beò air aghaidh na macharach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi air a 
ghlanadh 'eudach, agus bearraidh e dheth 
'fhionnadh uile, agus nighidh se e fèin ann 
an uisge, chum gu'm bi e glan : agus 'na 
dhèigh sin thig e steach do'n champ, agus 
fanaidh e mach as a' bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh e 
uile fholt a chinn, agus 'fheusag, agus 
mailghean a shùl, eadhon 'fhionnadh uile 
bearraidh e dheth : agusnighidhe 'eudach, 
nighidh e mar an ceudna 'fheoil ann an 
uisge, agus bithidh e glan. 

10 Agùs air an ochdamh là gabhaidh e 
dà uan fhirionn gun ghaoid, agus aon uan 
boirionn do'n cheud bhliadhna gun ghaoid, 
agus tri deich earrannan do phlùr mìn mar 
thabhartas-bìdh, measgta le h-oladli, agus 
aon log olaidh. 

11 Agus nochdaidh an sagart a ni glan 
e, an duine a ta r'a ghlanadh, agus na nithe 
sin an làthair an Tighearn, aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aon uan fir- 
ionn, agus bheir e seachad e mar ìobairt- 
eusaontais, agus an log olaidh, agus luaisg- 
idh e iad mar thabhartas-luaisgte am fian- 
uis an Tighearn. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an 
àite sam marbh e'n ìobairt-pheacaidh ag- 
us an ìobairt-loigte, anns an ìonad naomh ; 
oir mar is leis an t-sagart an ìobairt-pheac- 
aidh, is amhuil sin an ìobairt-eusaontais : 
tha i ro-naomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
an sagart i air bàrr cluaise deise an neach 
a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

15 Agus gabhaidh an sagart cuid do'n 
log olaidh, agus dòirtidh e i ann an glaic a 
làimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur deas 
san oladh a ta 'na làimh chlì, agus crath- 
aidh e cuid do'n oladh le 'mheur, seachd 
uairean an làthair an Tighearn. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh a ta 
'na làimhj cuiridli an sagart air bàrr cluaise 

90 deise, an neach a ta r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise, air fuil na h-ìobairt-eusaont- 
ais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a ta 'n 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an 
neach a ta r'a ghlanadh : agus ni an sagart 
rèite air a shon am fianuis an Tighearn. 

19 Agus ìobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan a 
ta r'a ghlanahh o 'neòghloine, agus 'na 
dhèigh sin marbhaidh e 'n ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-Ioisgte, agus an tabhartas-bìdh air 
an altair : agus m an sagart rèite air a shon, 
agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an uiread sin fhaghail; an sin 
gabhaidh e aon uan chum iobairt-eusaont- 
ais gu bhi air a luasgadh, a dheanamh rèite 
air a shon, agus aon deicheamh earrann do 
phlùr mìn measgta le h-oladli, mar thabh- 
artas-bìdh, agus log olaidh ; 

22 Agus da thurtur, no dà choluman òg, 
mar is urrainn e fhaghail ; agus bithidh 
fear dhiubh 'na ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eile 'na ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
air son a gldanaidh, chum an t-sagairt, gu 
dorus pàiiliuin a' choimhthionail, an làth- 
air an Tighearn. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan na 
h-ìobairt-eusaontais, agus an log olaidh, 
agus luaisgidh an sagart iad mar thabhart- 
as-luaisgte an làthair an Tighearn. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìobairt- 
eusaontais agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
e i air bàrr cluaise deise an fhir a ta r'a 
ghlanadh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise. 

26 Agus doirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an glaic a làimhe clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid do'n oladh a ta 'na làimh chlì 
seachd uairean am fianuis an Tighearn. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid do'n oladh 
a ta 'na làimh, air bàrr cluaise deise an f hir 
a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise, air 
ionad fola na h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh a ta an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an 
fhir a ta r'a ghlanadh, a dheanamh rèite 
air a shon am nanuis an Tighearn. 

30 Agus ìobraidh e fear do na turtuir 
no do na columain òga, mar is urrainn e 
fhaghail ; 

31 Eadhon an ni is urrainn e fhaghaiJ, 
fear mar ìobairt-pheacaidli, agus am fear 
eile mar ìobairt-loisgte, maille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart rèite air 
a shon-san a ta r'a gldanadh, am fianuis an 
Tighearn. 

32 So lagh an fhir anns a bheil plàigh 
na luibhre, neach nach ruig a làmh air an 
ni sin a bhuineas d'a ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agus a 
chuireas mi plàigh luibhre ann an tigh 
fearainn bhur eeilbhe ; CAIB. XV 91 35 Agus gu'n tig esan d'am btùn an tigh 
agus g-u'n innis e "do'n t'sagart, ag ràdh,"A 
reir mo bharail-sa tha mar gu'm bu phlàigh 
luibhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
tigh fhalmhaehadh mun teid an sagart a 
ttigh ann a dh'fhaicimi na plàigh; chum 
nach deanar gach ni a tha san tigh neò- 
ghlan : agus 'ua dhèigh sin thèid an sagart 
a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, ag- 
us, feuch ma bhios a' phlàigh ann am ball- 
aibh an tighe, le stialiaibh domhain, càil- 
eigin uaine no dearga, a tha r'am faicinn 
ni s ìsle na 'm balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigh gu dorus an tighe, agus bheir e fa'near 
an tigh a dliùnadh suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an 
t-seachdamh là, agus amhaircidh e : agus 
feuch, ma bhios a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am baìiaibh an tighe ; 

40 An sin àithrùdh'an sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a'bheil a' phlàigh, 
agus tilgidli iad ann an àite ueòghlan iad 
an taobh a mach do'n bhaile. 

41 Agus bheir e fa'near an tigh a sgrìob- 
adh air an taobh a stigh mu'n cuairt, agus 
tilgidh iad a mach an duslach a sgrìobas 
iad deth, an taobh a muigh do'n bhaile gu 
àite neòghlan. 

42 Agus ga'ohaidh iad clachan eile. agus 
cxiiridiriad ann an àite nan clach ud iad ; 
agus gabhaidh e criadh eile, agus còmh- 
daiclùah e thairis an tigh leathaT 

43 Agus ma tliig a'"phlàigh a rìs, agus 
ma bhrìseas i mach san tigh, an dèigh 
dha na clachan a thoirt air faibh, agus àn 
dèigh dha an tigh a sgrìobadh, agus an 
dèigh dha a chòmhdachaoh thairis le 
creidh ; 

44 An sin thig an sagart agus amhairc- 
idh e, agus, feuch, ma tha phlàigh air 
sgaoileadh san tigh, is luibhre chnàmhain 
i san tigh ; tlia e neòghlan. 

45 Agus brisidli e sìos an tigh, a chlach- 
an, agus 'fhiodh, agus criadh an tighe uile : 
agus bheir e fa'near an giùlan a mach as a' 
bhaile gu h-ionad neòghlan. 

_ 46 Agus bithidh esan a thèid a stigh do'n 
tigh rè"na h-ùine a dhruidear suas e, neò- 
ghlan gu feasgar. 

47 Agus nigiùdh esan a luidheas anns an 
tigh 'eudach : agus nighidh esan a dh'ith- 
eas anns an tighT'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a stigh, agus 
gu'n amliairc e air agus, feuch, nach~do 
sgaoil a' phlàigh san tigli, an dèigh an tigh 
a chòmhdachadli, thairis ; an sin gairmiah 
an sagart an tigh glan, a chionn gu'n do 
leigiseadh a' phlàigh. 

49 Agus gabhàidh e chum an tigh a 
ghlanadh dà eun, agus fiodh seudair, agus 
tcarlaid, agus lùosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na h-eun- 
aibh ann an soitheach creadha, os ceann 
uisge ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidh mharbhadh, ag-us anns an 
uisge ruith ; agus crathaidh e air an tigh 
seachd uairean. 

91 52 Agus glanaidli e an tighlefuil an eoin, 
agus leis an uisge ruith, agus leis an eun 
bheò, agus leis an fhiodh sheudair, agus 
leis an hiosop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an taobh 
a mach do'n bhaile, air aghaidh na mach- 
arach, aaus ni e rèite air son an tighe : ag- 
us bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do phlàigh 
luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agus air 
son tìgue, 

56 Agus air son ataidh, agus air son 
guirein, agus air son buill shoiileir ; 

57 A theagasg c'uin a bhios e neòghlan, 
agus c'uin a bhios e glan : w e so lagh na 
luibhre. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tighearna rì Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeii, agus ab- 
raibh riu, 'Xuair a bhios aig duine sam bith 
silteach o 'fheoil, air son a shiltich bithidh 
e neòghlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'na shilteach : 
ma shileas 'flieoil a mach a sileadh, no ma 
dhùinear fheoil suas o shilteach, is e so a 
neòghloine. 

] 4 "Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bitlùdii i neòghlan : agus 
gach ni air an suidh e, bithidh e neòglilan. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a leab- 
aidli, nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se 
efèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam lith 
air an ao shuidh neach air am bheil silteach, 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèiii ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach aìr 
am bheil silteach, niglùdh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se e fèin ann an uisge, agus 
bitlùdh e neòghlan gu feasgai'. 

8 Agus ma thilgeas esan^air am bheil silt- 
each smugaid airsan a ta glan, an sin nigh- 
idh e 'euaach, agus ionnlaididh se e fèin 
ann an uisge, agus bithidli e neòglùan gu 
feasgar. 

& Agus gach dìollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidli i neò- 

gl-.lvm. 

10 Agus gach neach a bheanas ri rù sam 
bith a"bha fuidhe, bithidh a neòglùan gu 
feasgar : agus esan a ghiùlameas a h-aon 
air tith do na nithibh sin, nighidh e 'eud- 

, ach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

11 Agus gach neach ris am bean esan air 
am bhèìl sùteach, agus nach d'ionnlaid a 
làmhan ann an uisge, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se efein ann an uisge, ag- 
us bitlùdh e neòghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha ris am bean 
esan air am bheil sùteach, brisear e : agus 
gach soitheach fiodha, nighear ann an uisge 
e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air am 
bheil sUteach o 'shilteach, an sin àirmhidh 
e dha fèin seachd làithean air son a ghlan- 
aidh, agus niglùdh e 'eudach, agus ionn- 
laididli e 'fheoil ann an uisge ruith, agus 
bithidh e glan. 92 LEBHITICUS. 14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dhafèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agus thig e an làthair an Tighearna, gu 
dorus pàùliuin a' choimhthionaù, agus 
bheir e iad do'n t-sagart. 

15 Agus ìobraidh an sagart iad, aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon 
eile mar ìobairt-loisgte ; agus ni an sagart 
rèite air a shon an làthair an Tighearn a 
thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-gin o 
dliuine sain bith, an sin nighidh e 'lheoil 
uile ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

17 Agusgacheudach, agus gach croicionn 
air am bi an sìol-gin, nighear e ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis an luidh 
fear le sìol-gin, nighidh iad araon iad fèin 
ann an uisge, agus bithidh iad neòghlan gu 
feasgar. 

19 Agus an uair a blùos silteach air 
mnaoi, agus gur fuil abhios 'nasilteach 'na 
feoil, seachd Iàithean cuirear air leth i ; ag- 
us gach neach a bheanas rithe, bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair a 
chuirear air leth i, bithidh e neòghlan : 
gach ni mar an ceudna air an suidli i, bith- 
ìdh e neòghlan. 

21 Agus gach neach, a bheanas r*a leab- 
aidh, nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se efèin ann an ui3ge, agus bithidìi e neò- 
ghlan gu feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith air an do shuidh i, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 Agus ma bkios e air a leabaidh, no air 
ni sam bith air an suidh i, 'nuair a bheanas 
e ris, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

24 Agus ma luidheas fear sam bith maille 
rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos air, bithidh 
e neòghlan seachd làithean, agus bithidh 
gach leabadh air an luidh e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach fola air 
mnaoi mòran do làithibh, cha 'n ann an àm 
a dealachaidh, no ma slùleas e an dèigh àm 
a dealachaihh, bitìùdh uile làithean silidh 
a neòghloine mar làithean a dealachaidh : 
bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè uile 
làithean a siltich, bithidh i dh'i mar leab- 
aidh a dealachaidh : agus gach ni air an 
suidh i, bitlùdh e neòghlan, a rèir neò- 
ghloine a dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ria na 
nithibh sin, bithidh e neòghlan ; agus nigh- 
idh e 'eudach, agus ionnlaioidh se e jèin 
ann an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

28 Ach ma ghlanar i o 'sùteach, an sin 
àirmhidli i dh'i fèin seachd làithean, agua 
aa dèigh sin bithidh i glan : 

29 Agus air an ochdamh là gabhaidh i 
dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman òg, ag- 
usbheiriiad a dh'ionnsuidh an t-sagairt, 
gu dorus pàilliuin a choimhthionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart aon diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon eile 
mar ìobairt-Ioisgte ; agus ni an sagart rèite 
air a son an làthair an Tighearn, air son 
eiltich a neòghloine. 

92 31 Mar so dealaichidh sibh clarm Israeil 
o'n neòghloine, chum a3 nach bàsaich iad 
'nan neòghloine, 'nuair a thruaùleag iad 
mo phàilùun-sa a ta 'nam measg. 

32 Is e so lagh an fhir air am bheil silt- 
each, agus an fhir sin aig an tèid a shìol 
uaith, agus a shalaichear leis ; 

% 33 Agus na mnà a bhios gu tinn ann an 
àm a dealachaidh, agus an neach sin air 
am bi silteach, an fhir, agus na mnà, agus 
an duine sin a luidheas leatha-sa a ta neò- 
ghlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS labhiar an Tighearna riMaois an 
dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, an 
uair a thug iad seachad tabhartas an làthair 
an Tighearn, agus a bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Labhair ri h- Aaron do bhràthair, a chum 
nach tèid e anns gach àm a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a ta 
air an àirc ; a chum nach bàsaich e : oir 
foillsichidh mise mi fèin ann an neul air a' 
chaithir-thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n 
ionad naomh : le tarbh òg chum ìobairt- 
pheacaidh, agus reithe chum ìobairt- 
Ioisgte. ' 

4 An còta anairt naomha cuiridh a ah% 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 
'rheoil, agus leis a' chrios anairt crioslaich- 
idh se e fèin agus cuiridh e an crùn-anairt 
air : is èididh naomha iad sin ; air an 
aobhar sin ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus cuiridh e air iad. 

5 Agus o choimhthional chloinn Israeil 
gabhaidh e dà bhoc o na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agu3 aon reithe chum 
ìobairt-loisgte. 

6 Agu3 bheir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobani;-pheacaidh a bhios air a shon fèin : 
agus ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
a tlùghe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
agus nochdaidh e iad an làthair an Tigh- 
earn, aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Àgus tilgidn Aaron croinn air an dà 
bhoc ; aon chrann air son an Tighearn, ag- 
us crann eile air son a' bhuic a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc air an 
do thuit an crann air son an Tighearn, ag- 
us ìobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit an crann 
gu'n leigteadh as e, nochdar beò e an làth- 
air an Tìghearn, gu rèite a dlieanamh leis, 
chum a leigeadh as saor do'n fhàsach. 

11 Agus bheir Aaron leis tarbh na h-ìob- 
airt-pheacaidh, a bhios air a shon fèin, ag- 
us m e rèite air a shon fèin, agus air son a 
thighe ; agus marbhaidh e tarbh na h-ìob- 
airt-pheacaidh, a air a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a dh'eibh- 
libh teine o'n altair an làthair an Tighearn, 
agus làn a ghlac do thuis dheadh-bholaidh 
pronnta gu mìn, agus bheir e 'n taobh a 
stigh do'n roinn-blxrat e. 

13 Agus cuiridli e an tùis air an teine an 
làthair an Tighearn, clium gu'n còmhdaich 
neul na tùise a' chaithir-tliròcair a ta aù 
an Fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an tairbh, caib. xvn. 03 asrus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir- 
tfiròcair chum na h-àird an ear : agus fa 
chomhair na caitlrir-thròeair crathaidh e 
do'n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-pheaca : dh a bhios air son an 
t-sluaigh, agus bheir e fhuil an tao'oh a 
stigh do'n roinn-bhrat, agus ni e r'a fliuil- 
san mar a rinn e ri fuil an ta : rbh, agus 
crathaidh e i a'r a chaithir-thròcair, agus 
fa chomhair na crrithir-thròcair. 

16 Agus ni e rc-ite air son an ionaid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn Israeil, 
agus a thaobh an seachrana 'nam peacann- 
aibh gu lèir : agus mar so ni e air son pàiil- 
iuin a' choimhthionail a ta chòmhnuidh 
maille riu, ann am meadhon an neògliloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid 
e dheanamh rtite san ionad naomh, gus an 
tig e mach, agus gu bheil e air deanamh 
reite air a shon fèin, agus air son a thighe, 
agus air son uile choimhtliionail Israeil. 

13 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh na 
h-altarach a ta 'm fianuis an Tighearn, ag- 
us ni e rèite air a son ; agus gabhaidh e do 
fhuil an tairbh. asns do fhuil a' bhuic, ag- 
us cuiridh e i air "adhaircibh na h-altarach 
mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'n fhuil le 
'mheurseachd uairean, agus elanaidh e i, 
affus naomhaichidh e i o nèò^hToine chloinn 
Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamh j 
rèite air son an ionaid naoimh, agus air j 
Bon pàilliuin a' choimhthionail, agus air son ! 
na h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre j 
beò : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air ; 
ceann a* bhuic biieò, agus aidichidh e os a j 
cheann uile lochdan chloinn Israeil. agus ì 
an uile sheachrana 'nara peacannaibh gu j 
leir, agus cuiridh e iad air ceann a' bhuic, ì 
agus cuiridh e air falbh e le làimh duine i 
iomchuidh do'n fhàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre air \ 
fèin an lochaan gu lèir gu fearann air leth : i 
agus leigidh e air falbh am boc san fhàsach. j 

23 Agus thèid Aaron a steach do phàiil- I 
iun a' choimhtliionail, agus ciriridh e dheth I 
an èididh anairt, a chuìr e air an uair a ; 
chaidh e steach do'n ionad naomh, agus | 
fàgaidh e 'n sin i. 

24 Agus ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge 
san ionad naomh, agus cuiridh e air 'èid- 
idh, agus thig e mach, agus ìobraidh e 'ìob- 
airt-loisgte fèin, agus "ìobairt-loisgte an 
t-sluaigh; agus ni e'rèite air a shon fèin. 
agus air son an t-sluaigh. 

25 Agus saill na h-ìobairt-pheacaidh 
loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre 
mar bhoc saor. nighldh e 'eudach, agus 
ionnlaididh e 'fheòil aan an uisge ; agus 
'na dhèigh sin theid e do'n champ. 

27 Agus an tarbh air son na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus am boc-gaibhre air son na 
n-iobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh am 
fail a steach a chum rèite a dheanamh san 
ionad naomh, bheirear a mach iad an taobh 
a muigh do'n champ ; agus loisgidh iad san 
teine an croicnean, agixs am feoil, agus an 
aolach. 

93 23 Agus esan a loisgeas iad, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididli e 'fheoil ann an 
uisge, agui 'na dhèigh sin thèid e do'n 
champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'na ordugh gu 
sìorruidh : Anns an t-seachdamh mìos, air 
an deicheamh là do'n mhìos, irioslaichidh 
sibh bhur n-anaman, agus obair sam bith 
cha' dean sibh, aon chuid esan a tha do 
mhuinntir bhur dùthcha fèin, no 'n coig- 
reach a ta air chuairt 'nur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air 
bhur son, chum bhur glanaadh : o bhur 
peacannaibh gu lèir an làthair an Tighearn 
gìanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh dhuibh, 
agus irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le 
ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, agu3 
a choisrigeas e gu'frithealadh ann an àit 
'athar, an rèite : agus cuiridh e air an èid- 
idh anairt, eadhon an trusgan naomh. 

33 Agus ni e rèite air son an ionaid ro- 
naoimh, agus air son pàilliuin a' choimh- 
tliionail, agus air son na h-altarach ni e 
rèite ; mar an ceudna air son nan sagart, 
agus air son nile shluaigh a' choimhthion- 
aii ni e reite. 

34 Asrus bithidh so dhuibh 'na orduigh 
sìorruidh, chum reite a dheanamh air son 
chloinn Israeil, as leth am pt a :anna gu lèir 
aon uair sa' bhliadhna. Aeus rinn ^e mar 
a dh'àithn an Tighearna do"3Ihaois. 

CAIB. XVII. 
\ GUS labhair an Tigheama ri Macis. ag 
XJL ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic. ag- 
us ri cloinn Israeil uile, agus a'oair rio, £o 
an ni a dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air blth do thìgh Israeil, 
a mharbhas tarbh, no uan, no gabhar anns 
a' champ, no mharbhas e mach as a' champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionaU, gutabhartas athoirt seach- 
ad do'n Trghearn air beulaobh pàiiliuin an 
Tighearna, cuirear fuil as leth an duine sin, 
dhcirt e fuil ; agus gearrar as an duine sin 
o mheasg a shluaigh : 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil an ìob- 
airtean. a dh'ìobras iad a muigh sa' mhach- 
air, eadhon gu'n toir iad a chum an Tigh- 
earn iad, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail a dh'ionnsuidn an t-sagairt, agus 
gu'n ìobair iad mar ìobairtean-sìth iad do'n 
Tighearn. 

6 Agus crathaidh an sagart an fhuil air 
altair an Tighearn, aig dorus pàiliiuin a' 
choimhthionail, agus loisgidh e 'n t-sai!l a 
chum fàile chubhraidh do'n Tighearn. 

J 7 Agus cha 'n ìobair iad ni's"mò an ìob- 
; airtean do dhiabholaibh, an dèigh an deach- 
aidh iad le strìopachas : Bitliidh so 'na 
reachd dhoibh gu sìorruidh air feadh an 
j ginealacha. 

1 *" _8 Agus their thu riu, Ge h'e duine air 
( bith do thigh Israeil, no do na coisrich a 
bhios air chuairt 'nur measg, a bheif seach- 
j ad tabhartas-loisgte no ìobairt, 

9 Agus nach toir e gu dorus 'pàilliuin a' 
' choimhthionail.achumiobradh do'nTieh- 
: earna ; gearrar eadhon an duine sin ù o 
I mheasg a siiluaigh. 94 LEBHITXCXJS. 10 Agus ge b'e duine do thigh Israeil, no 
do na coignch a ta air chuairt 'nur measg, 
a dh'itheas gnè sam bith fola ; cuiridh 
mise mo ghnùis an aghaidh an anama sin 
a dh'itheas fuil, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla san fhuil, ag- 
us thug mi dhuibh i air an altair, a dhean- 
amh reite air son bhur n-anamanna : oir is 
i 'n fhuil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri cloinn Is- 
raeil, Cha 'n ith anam sam bith agaibh fuil, 
ni mò a dh'itheas an coigreach fuil, a bhios 
air chuairt 'nur measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do chloinn 
Israeil, no do na coigrich a bhios air chuairt 
'nur measg, a ni sealg agus a ghlacas beath- 
ach no eun a dh'fheudar itheadh ; dòirtidh 
e mach 'fhuil, agus còmhdaichidh e le 
duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fheòla a fuil ; 
tha i air son beatha dh'i : uime sin tbubh- 
airt mi ri cloinn Israeil, Cha 'n ith sibh fuil 
feòla sam bith ; oir is i beatha gach feòla a 
fuil : gach neach a dh'itheas i, gearrar as e. 

15 Agus gach anam a dh' itheas an ni a 
bhàsaicheas dheth fèin, no a reubadh le 
fiadh-bheathaichibh, (ma's neach e a rug- 
adh 'nur tìr fèin, no coigreach)^ nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasg- 
ar ; an sm bithidh e glan. 

16 Ach mur nigh se e, agus mur ionn- 
laid e 'fheoil ; an sin giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

CAIB. XVIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labnair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A rèir ghnìomhara tìre na h-Eiphit 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean 
sibh ; agus a rèir ghnìomharatìre Chanaain 
gus am bheil mise 'gur tabhairt, clia dean 
aibh : ni mò a glduaiseas sibh 'nan orduigh- 
ibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhìdh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais : nithe ma ni duine, 
bithidh e beò annta : Is mise an Tighearn. 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus a 
dh'aon neach a ta dlùth dha ann an dàimh, 
a chum a nàire a leigheadh ris : Is mise an 
Tighearn. 

7 Nochd t'athar, no nochd do mhàthar, 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, cha leig 
thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha leig thu ris : 
w e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn t'athar, no 
nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadh i 
aig an tigh, no 'rugadh a mach i, eadhon an 
nochd-san cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn 
do nighinn, eadhon an nochd-san cha leig 
■thu ris : oir is e an nochd-san do nochd 
fèin. 

11 Nochd nighinn mnà t*athar, a ghin- 
eadh le t'athair, (is i do phiuthar i) cha leig 
thu ris a nochd-sa. 

94 J 12 Cha leig thu ris nochd peathar t'ath- 
ar : is i banacharaid ro-dhìleas t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar do 
mliàthar: oir is i banacharaid ro-dhìleas 
do mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar t'ath- 
ar. cha tig thu 'm fagus d'a mhnaoi : is i 
bean bhràthar t'athar i. 

15 Cha ieig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna ; ts i bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do 
bhràthar : is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a 
h-ighinn, ni mò a ghabhas tu nighean a mic, 
no nighean a h-ighinn, a chum a nochd a 
leigeadh ris ; oir is iad a banachairdean 
dìleas iad : is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a chum a buaireadh, a leigeadh 
ris a nochd, a thuilleadh air an tè eile, am 
feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus do 
mhnaoi a leigeadh ris a nochd, an uair a 
chuirear air leth i air son a neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu 
fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air bith do 
d' shliochd dol troimh 'n teine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do 
Dhè : Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu le firionnach mar le 
boirionnach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh 
sam bith gu d' thruaiileadh fèin leis; ni 
mò a sheasas bean sam bith roimh ain- 
mhidh gu luidhe sìos da : is amhluadh e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an aon 
sam bith do na nithibh sin : oir anns na 
nithibh sin uile thruaill na cinnich sin iad 
fèin, a thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann : uime 
sin leanaidh mi 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh 
aon air bith do na gràineileachdaibh sin ; 
aon chuid neach air bith d'ur cinneach 
fèin, no coigreach a bhios air chuairt 'nur 
measg : 

27 (Oir na gràineileachda sin uile rinn 
daoine na dùthcha, a bha roimhibh, agus 
tha 'm fearann air a thruailleadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ceudna, 'nuair a thruailleas 
sibh e, mar a sgeith e niach na cinnich a 
bha roimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith do 
na gràineileachdaibh ud, eadhon na h-an- 
aman a ni iad, gearrar as iad o mheasg an 
sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduigh- 
ean, a chum nach dean sibh aon air bith do 
na gnàthannaibh gràineil ud, a rinneadh 
roimhibh, agus nach truaill sibh sibh fèin 
annta : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinnjsraeii CAIB. XX. 95 uile, agus abair rio, BitMbh naomha : oir 
a ta mise an Tighearna bhur Dia naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus bhur 
n-athar ar gach duine agaibh, agus gleidh- 
ibh mo shàbaidean : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodholaibh, 
agus na deanaibh diathan leaghta dhuibh 
fein : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Agus ma dli'ìobras sibh ìobairt thabh- 
artasan-sìth do'n Tighearn, ìobraidli sibh i 
d'ur toil fèin. 

6 San là sin fèin anns an ìobair sibh i 
ithear i, agus air an là màireach : agus ma 
mhaireas a bheag dh'i gus an treas là, loisg- 
ear san teine e. 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an treas 
là, is gràineil e ; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, 

fiùlainidh e 'aingidheachd, a chionn gu'n 
o mhi-naomhaich e ni coisrigte an Tigh- 
earn: agus gearrar an t-anam sin as o 
'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha bhuain thu gu buileach 
oisinnean t'achaidh, ni mò a chruinnicheas 
tu dioghluim t'fhogharaidli. 

10 Agus cha tur-lom thu t'fhìon-lios, ni 
mò a chruinnicheas tu uile fhìon-dhearca 
t'fhìon-lios ; do'n bhochd agus do'n choig- 
reach f àgaidh tu iad -. Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug, no mheallas aon agaibh a chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air m'ainm- 
8a gu breugach, ni mò a mhi-naomh- 
aicheas tu ainm do Dhè : Is mise an Tigh- 
earn. 

13 Cha dean thufoirneart air do choimh- 
earsnach, ni mò a ni thu reubainn air : 
cha'n fhan duais an fliir-thuarasdail maille 
riut rè na h-oidhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, agus 
roimh 'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, 
ach bithidh eagal do Dhè ort : Is misa an 
Tighearn. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann am 
breitheanas ; cha bhi suim agad do glmùis 
an duine bhochd, ni mò a bheir thu urram 
do ghnùis an duine chumhachdaich ; ann 
an ceartas bheir thu breth air do choinih- 
earsnach. 

16 Cha tèid thu mit'n cuairt mar fhear 
tuailis am measg do shluaigh ; ni mò a 
sheasas tu an aghaidh fola do choimliears- 
naich: Is mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair 
ann ad chridhe : air gach aon chor cron- 
aichidh tu do choimhearsnach, agus cha'n 
fhuiling thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mò bhios 
falachd agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin : Is mise an Tighearn. 

19 Glèidhidh sibh mo reachda : Cha leig 
thu le d' sprèidh sìolachadh le gnè eile ; 
Cha chuir thu t'fhearann le sìol measgta : 
ni mò a chuirear umad eudach measgta do 
olainn agus do lìon. 

20 Agus ge b'e neach a hiidheas gu coll- 
aidh le mnaoi a ta 'na ban-tràiU fuidh 
cheangal-pòsaidli aig fear, agns nach 
d'f huasgladh idir, ni mò a thugadh saorsa 

95 dh'i, sgiùrsar i : cha chuirear gu bàs iad, a 
chionn nach robh i saor. 

21 Agu3 bheir e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tighearn, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, eadhon reithe mar ìobairt-eus- 
aontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reitlie na h-ìobairt-eusaontais an làthair an 
Tighearn, air son a pheacaidh a rinn e : 
agus maithear dha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an uair a thig sibh do'n fhear- 
ann, agus a shuidhicheas sibh gach gnò 
chraobh air son bìdh, an sin measaidh sibh 
an toradh mar ni neo-thimchioll-ghearrta : 
tri bliadhna bithidh e dhuibh mar ni neo- 
thimchioll-ghearrta : cha'n ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhna bith- 
idh a thoradh uile naomha, chum cliu do'n 
Tighearn. 

25 Agus air a' chùigeadh bliadlma ithidh 
sibh d'a thoradh, clium as gu'n toir e a 
chinneas duibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

26 Cha'n ith sibh ni sam bith leis an 
fhuil : ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh- 
eachd, no sheallas sibh air amannaibh. 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt oisinn- 
ean bhur ceann, ni mòa mhilleas tu oisinn- 
ean t'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 'nur 
feoil air son nam marbh, ni mò a chuireas 
sibh comharadli sam bith oirbh : Is mise an 
Tighearn. 

29 Na truaill do nighean, a thoirt oirre 
bhi 'na strìopaich ; a chum as nach toirear 
am fearann gu strìopachas, agus nach lìon- 
ar an dùthaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionnad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibh dliiubh-san aig 
am bheil leannain-shìth, agus na h-iarr- 
aibli a dh'ionnsuidh luchd-fiosachd, gu bhi 
air bhur tniailleadh leo : Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

32 An làthair a* chinn lèith èiridh tu 
suas, agus bheir thu urram do glmùis an 
duine aosda, agus bithidh eagàl do Dhè 
ort : Is mise an Tighearn. 

33 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille riut 'nur tìr, cha bhuin sibh gu 
cruaidh ris. 

31 Mar neach a rugadh 'nur measg bith- 
idh dhuibhse an coigreach a ta air chuairt 
maille ribh, agus gràdhaìchidh tu e mar 
thu fèin ; oir bha sibh fèin 'nur coigrich 
ann an tìr nah-Eiphit : Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoìr sam bith ann 
am breitheanas, ann an slait-thomhais, 
ann an cudthrom, no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta, clacha-tomhaia 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart bith- 
idh agaibh : Is mise an Tighearna bhur 
Dia, a thug sibhse mach à tìr na h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidli sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibh iad : Is mise an Tighearn. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair anTighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 A rìs, theìr thu ri cloinn Israeil, Gc b'e 96 LEBHTTICUS. air bith e do chloinn Israeil, no do na coig- 
rich a ta air chuairt ann an Israel, a bheir 
a bheag d'a shliochd do Mholech, cuirear 
gu cinnteach gu bàs e, clachaidh sluagh na 
dùthcha e le clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an duinc sin, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a sbluaigh ; a chionn gu'n d'thug 
e d'a shliochd do Mholech, a shalachadh 
m'ionaid naoimh-sa, agus a thruailleadli 
m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh na 
dùthcha air chor sam bith an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd do 
Mholech, agus nach marbh iad e ; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an duine sin, agus an aghaidh a 
theaghlaich, agus gearraidh mi as e, agus 
iadsan uile a thèid le strìopachas 'na dhèigh, 
a dheanamh strìopachais le Molech, o 
mheasg an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dh'ionnsuidh luchd fios- 
achd, gu dol le strìopachas 'nan dèigh, 
cuiridh mise mo ghnùis au aghaidh an an- 
ama sin, agus gearraidh mi as e o mheasg 
a shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, ag- 
us bithibh naomha : oir is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

8 Agus gleidhidh sibh mo reachdan, ag- 
us ni sibh iad: Is mise an Tighearn a 
ìiaomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair 
no 'mhàtnair, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e : mhallaich e 'athair no 'mhàthair; bitli- 
idh 'fliuil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi hr eile, eadhon esan a ni adhaltrann- 
as ri mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an 
t-adhaltranach agus a' bhan-adhaltranach 
gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'athar, leig e ris nochd 'athar : cuirear gu 
ciimteach le chèile gu bàs iad ; bitkidh am 
fuil orra fèin. 

12 Agus maluidheas duine le mnaoi a 
mhic, cuirear gu deimhin le chèile gu bàs 
iad: dh'oibrich iad amhluadh : bitìndh am 
fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna maluidheas duine. le 
fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn iad le 
chèile gràineileachd : cuirear gu cinnteach 
gu bàs iad ; bithidh am fuil orra fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'd ionnsuidh 
bean agus a màthair, is aingidheachd e : 
loisgear le teine iad, eadhonesan agus iad- 
san: a chum nach bi aingidlieachd 'nur 
measg. 

15 Agus ma luidheas duine le h-ain- 
mhidb, cuirear gu cinnteach gubàs e : agus 
marbhaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a dh'ain- 
mhidh sam bith, agus gu'n luidh i sìos da, 
marbhaidhtu a' bhean agus an t-ainmhidh: 
cuirear gu cinnteach gu bàs iad: bithidh 
am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar, 
nighean 'atliar, no nighean a mhathar, ag- 
us gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic ise 
a nochd-san ; is ni maslach e ; agus gearrar 
»3 iad ann an sealladh an sluaigh : leig e 

96 ris nochd a pheathar, giùlainidh c 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi ag- 
us a tinneas oirre, agus gu'n leig e ris a 
nochd, leig e ris a tobar, agus leig ise ris 
tobar a fola ; agus gearrar as le chèile iad 

mheasg an sluaigh. 

19 Aguschaleig thu ris nochd peathar 
do mhàthar, no peathar t'athar ; oir tha e 
a' rùsgadh 'fheòla fèin : giùlanidh iad an 
aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
bhràthar 'athar, leig e ris nochd bhràthar 
'athar: giùlainidh lad am peacadh ; gheibh 
iad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine bean a bhrà- 
thar, is ni neòghian e : leig e ris nochd a 
bhràthar ; bithidh iad gun chloinn. 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibh iad ; a chum nach dean am fearann, 
g'am bheil mi 'gur tabhaù-t gu còmhnuidh 
a ghabhail ann, bhur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an gnàth- 
annaibh nan cinueach a ta mise a' tilgeadh 
a mach roimhibh : oir rinn iadsan na nithe 
sin uile, agus uime sin ghabh mi gràin 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaich- 

1 dli sibli am fearann, agus bheir mi dhuibh 
e chum a shealbhachadh, fearann a ta 
srutbadh le bainne agus le mil : Is mise an 
Tighearna bhur Dia, a dhealaich sibhse o 
gach sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sineadar-dhealach- 
adh eadar bheathaichibh glana agus neò- 
ghlana, agus eadar eunlaith neòghlan agus 
ghlan; agus chadean sibhbhur n-anamanna 
gràineil le beathach no le h-eun, no le gnò 
air bith do ni beò a shnàigeas air an talamh, 
a sgar mise uaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa : 
oir a ta mise an Tighearna naomh, agus 
dhealaich mi sibhse o ^gach sluagh eile, 
chum as gu'm bu leam/em sibh. 

27 Bean no duine mar an ceudna aig am 
bheil leannan-sìth, no 'bhios ri fiosachd, 
cuirear gu deimhin gu bàs iad : cìachaidh 
iad le clachaibh iad ; bithidh am fuil orra 
fèin. 

CAIB. XXI. 

AGUS thubhairt an Tighearnari Maois, 
Labhair ris na sagairt, mic Aaroin, ag- 
us abair riu, Air son nam marbh cha sal- 
aichear neach sam bith dhibh am measg a 
shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean, a ta 'm fagus 
da, eadhon air son a mhàthar, agus air son 
'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da, aig nach robh 
fear-pòsda ; air a sonsa feudaidh e bhi air 
a shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air bhi dha 
'na dhuine urramach am measg a shluaigh, 
gu 'thruailleadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann, ag- 
us cha bhearr iad oisinn am feusaig, ni mò 
a ni iad gearradh 'nam feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, agus cha 
truaill iad ainm an Dè : oir tha iad a' toirt GAIB 

eeachad tabhartais an Tighearn a bheirear 
suas le teine, agus arain an Dè ; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta 'na strìopaich, 
no mi-naomha ; ni mò a ghabhas iad bean 
& chuireadh air falbh o 'fear: oir tha e 
naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir tha e 
a' toirt seachad arain do Dhè; bithidh e 
naomha dhuit : oir tha mise an Tighearna 
uaomh, a ta 'giir naomhachadh. 

9 Affus ma thruailleas nighean sagairt 
air bith i fèin le strìopachas a dheanamh, 
tl<a i a' truailleadh a h-athar : loisgear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dhòirteadh 
an oladh naomh air a cheann, agus a chois- 
rigeadli a chur na h-èididh uime, cha rùisg 
e a cheann, ni mò a reubas e 'eudach. 

11 Ni mò a thèid e steach a dh'ionnsuidh 
cuirp mhairbh sam bith : air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid e 
niach, ni mò a thruailleas e ionad naomh a 
Dhè ; oir a ta crùn oladh-ungaidh a Dhè 
air : Is mise an Tighearn. 

13 Agus gabhaidh e bean 'na maighdean- 
as. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air falbh 
o 'fear, no bean mhi-naomha, no strìopach ; 
iad sin c!;a ghabh e : ach òigh d'a shluagh 
feiii gabhaidh e 'na mnaoi. 

15 Ach cha truaill e a shliochd am measg 
a shluaigh : oir a ta mise an Tighearna 'ga 
naoinhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna rì Maois, 
»g ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e 
a : .r bith e do d' shìiochd 'nan ginealach- 
aibh, anns am bi gaoid sam bità, na tig- 
eadh e am fagrus a thoirt seachad arain a 
Dhè : 

18 Oir ge b'e air bith duine anns am bi 

faoid, cha tig e 'm fagus : duine dall, no 
acach, no aìg am bheil sròn leachdach, no 
ni sam bith thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'na throich, no aig am 
bheil leus air a shùil, no air am bheil càrr, 
no cloimh, no aig am bheil a cldochan 
brùite : 

21 Cha tig duine sam bith do shliochd 
Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirt seachad tabhartasan au 
Tighearn a bheirear suas le teine : tha 
gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n aran 
ro-naomh, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha tèid e, ni mò thig e 'm fagus do'n 
altair, a chionn gu bheil gaoid ann ; a 
chum nach truaill e m' ionad naomha : 
oir a ta mise an Tighearna 'gan naomh- 
aimadh. 

24 Agus dh'innis Maois so do Aaron, ag- 
U3 d'a mliic, agus do chloinn Israeil uile. 

CAIB. XXII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

97 XXII. 97 

2 Labhair ri h- Aaron, agus r'a mhic, iad 
'gan sgaradh fèin o nithibh naomha chloinn 
Israeil, agus gun iad a thoirt easonoir do 
m'ainm naomha-sa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheas iad dhomh : Is mise an Tigh- 
earn. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur sliochd 
uile am measg bhur ginealach, a thèid a 
dh'ionnsuidh nan nithe naomha, a naomh- 
aicheas clann Israeil do'n Tighearn, agus a 
neòghloine air, gearrar as an t-anam sin as 
mo làthair : Is mise an Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an duine do shliochd 
Aaroin a ta 'nalobhar, no air am bheil silt- 
each, cha'n ith e do na nithibh naomha, 
gus am bi e glan. Agus ge b'e bheanas ri ni 
air bitli a ta neòghlan leis a' mharbh, no 
duine aig am bheii a shìol a' dol uaith ; 

5 lN o ge b'e bheanas ri ni air bith a shnàig- 
eas, leis an deanar neòghlan e, no ri duine 
o'm faigh e neòghloine, ge b'e air bith neò- 
ghloine a biiios air ; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air bith 
d'an leithidibh sin, bithidh e neòghlan gu 
feasgar, agus cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, mur nigh e 'fheoil le h-uisge. 

7 Agus ?n uair a thèid a' ghrian sìos, 
bithidh e glan, agus an dèigh sin ithidh e 
do na nithibh naomha, a chionn gur e a 
bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a 
reubar lc fiadh-bheathaichibh, cha 'n ith e 
'ga shalachadh fèin leis : Is mise an Tigh- 
earn. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, air 
eagal gu'n giùlan iad peacadh air a shon, 
agus uime sin gu'm faigh iad bàs, ma 
thruailleas iad e : Tha mise an Tighearna 
'gan naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam bith do'n ni 
naomh : cha 'n ith iear-cuairt an t-sagairt, 
no seirbhiseach tuarasdail do'n ni naomh. 

11 Ach ma cheannaicheas an sagart duine 
le 'airgiod, ithidh e dheth, agus esan a rug- 
adh 'na thigh ; ithidh iad d'a bhiadh. 

12 Agus ma bhios nighean an t-sagairt 
pòsda ri coigreach, cha 'n fheud i itheadh 
do thabhartas nan nithe naomha. 

13 Ach ma bhios nighean ant-sagairt 'na 
bantraich, no dealaichte r'afear, agus gun 
sliochd aice, agus i air pilltinn gu tigh a 
h-athar, mar 'na h-òige, ithidh i do bhiadh 
a li-athar ; ach cha'n ith coigreach sam bith 
dheth. 

14 Agus ma dh 'itheas duine do'n ni naomh 
gun fhios da, an sin cuiridh e an cùigeadh 
cuid deth ris, agus bheir e do'n t-sagart e, 
maille ris an ni naomh. 

15 Agus cha truaill iad nithe naomha 
chloinii Israeil, a bheir iad suas do'n Tigh- 
earn; 

16 3Sii mò a leigeas iad leo cionta an 
eusaontais a ghiùlan an uair a dh'itheas iad 
an nithe naomha : oir a ta mise an Tigh- 
earna 'gan naomhachadh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdlt, 

18 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
agus ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
Ge b'e air bith e do thigh lsraeil, no do 
na coigrich ann an Israel, a bheir seachad 
a thabhartas air son a bhòidean uile, no air 
son a shaor thabhartasan uiie, a bheir iad 

I 98 LEBIIITICUS. seachad do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte ; 

19 Bheir sibh scachad d'ur toil fèin 
beathach firionn gun ghaoid do'n bhuar, 
do na caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha toir sibh seachad : oir cha 
ghabhar air bhur son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearn, a 
choimhlionadh a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, do'n bhuar, no do na caoraich, 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n gabhar 
ris : cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air 
am bi fliodh, no càrr, no cloimh, cha toir 
sibh seachad iad sin do'n Tighearn, ni mò 
a bheir sibh tabhartas dhiubh a bheirear 
suas le teine air an altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am bi ni 
sam bith thar a' chòir, no dh'uireasbhuidh 
'nabhallaibh, sin feudaidh tu thoirt seachad 
mar shaor thabhartas ; ach air son bòide 
cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no pronnta, 
no reubla, no gearrta, chatoir cibhseachad 
do'n Tighearn; agus cha 'n ìobair sibh e 
'nur tìr. 

25 Agus o làimh coigrich cha toir sibh 
seachad aran bhur Dè do h-aon diubh sin ; 
a chionn gu'm bheil an truaillidheachd 
annta, agus gu'm bheil gaoidean annta : 
Cha ghab'har riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

27 'Nuair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an sin bithidh e seachd làithean 
fuidh 'mhàthair; agus o'n ochdamh là ag- 
us à sin suas, gabhar ris mar thabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

28 Agus ma's bò no caora a bhios ann, 
cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl san aon 
là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibli ìobairt- 
bhuidheachais do'n Tighearn, ìobraidh 
sibh i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ithear suas i, cha 'n 
fhàg sibh a bheag dhith gu maduinn: Is 
mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad : Is mise an 
Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainm 
naomha-sa, agus bithidh miair mo naomh- 
achadh am measg chloinn Israeil : Is mise 
an Tighearn a ta 'gur naomhachadh, • 

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh : Is mise an Tigh- 
earn. 

CAIB. XXIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag- 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, A thaobh fèihean an Tighearn, a 
ghairmeas sibh a bhi 'nan comhghairmibh 
naomha, is iad eadhon sin m'fhèillean-sa. 

3 Sè làithean nithear obair, ach san 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh : obair sara bith cha 
dean sibh air .- is e sàbaid an Tighearn e 
'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad sin fèillean an Tighearn, eadhon 

98 comhghairmean naomha, a ghairmeas sibh 
'nan amannaibh fèin : 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' cheath- 
ramh ìà deug do'n mhìos air feasgar, bith- 
idh càisg an Tighearn. 

6 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhìos sin fèin bithidh fèill an arain neo- 
ghoirtichte do'n Tighearn : seachd làith- 
ean ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh : obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir 6ibh seachad tabhartas a 
bheirear suasle teine do'n Tighcarna seachd 
làithean : air an t-seachdamh là bithidh 
comhghairm naomh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuajr a thig sibh a dh'ionnsuidh an 
fhearainn a bheir mise dhuibh, agus a 
bhuaineas sibh 'fhoghar, an sin bheir sibh 
sguab do cheud thoradh bhur fogharaidh 
dh'ionnsuidh an t-sagairt : 

11 Agus luaisgidh e 'n sguab an làthair 
an Tighearna, chum gu'n gabhar rithe air 
bhur son : air an là màireach an dèigh na 
sàbaid luaisgidh an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin, an 
uair a luaisgeas sibh an sguab, uan firionn 
gun ghaoid, do'n cheud bhliadhna, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearn. 

13 Agus?*eathabhartas-bìdh dà dheich- 
eamh earrann do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn, chum fàiie chùbhraidh : 
agus bithidh a thabhartas-dibhe do fhìon, 
an ceathramh cuid do hin. 

14 Agus cha'n ith sibh aran, no gràn 
cruaidhichte, no diasa glasa, gus an là sin 
fèin anns an toir sibh tabhartas a chum 
bhur Dè : bithidh e 'na reachd bithbhuan 
air feadh bhur ginealacha, 'nur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh uile. 

15 Agus àirmliidh sibh dhuibh fèin o'n 
là màireach an dèigh na sàbaid, o'n là san 
d'thug sibh leibh sguab an tabhartais- 
luaisgte : bithidh seachd sàbaidean iomlan 
ann -. 

16 Eadlion gus an là màireach an dèigh 
na seachdamh sàbaid, àirmliidh sibh leth- 
cheud là, agus bheir sibh seachad nuadh 
thabhartas-bìdli do'n Tighearn. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh dà bhuilionn luaisgte, 
do dhà dheicheamh earrann ; bithidh iad 
do phlùr mìn ; fuinear iad le taois ghoirt ; 
bituidh iad 'nan ceud thoradh do'n Tigh- 
earn. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris an 
aran seachd uain gun ghaoid, do'n cheud 
bhliadhna, agus aon tarbh òg, agus- dà 
reithe : bithidh iad 'nanìobairt-loisgte do'n 
Tighearn, maille r'an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartas-dibhe, eadhon tabhartas a 
blieirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann do 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
dà uan do'n cheud bhliadhna mar ìobairt 
thabhartasan-sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille CAIB. XXIY. 99 rì araii a' cheud toraidh, mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna, maille ris 
an dà uan : bithidh iad naornha do'n Tigh- 
earn ehum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin fèin, 
a chum gu'm bi e 'na chomhghairm naomh 
dhuibh : obair thràilleil sam bith cha dean 
feibh air : Bithidh e 'na reachd sìorruidh 
'nur n-àiteachaibh-còmluiuidh uile air 
feadh bhur ginealacha. 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh fogh- 
ar bhur fearainn, cha ghearr thu gu buil- 
each oisinnean t-achaidh 'nuair a bhuain- 
eas tu, ni mò a thionaileas tu dioghluim 
t'fhogharaidh : fàgaidh tu iad do'n bhochd 
agus do'n choigreach : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil ag ràdh, San 
t-seachdamh mìos, air a' cheud /« do'n 
mhìos, bithidh sàbaid agaibh, cuimhneach- 
an shèideadh thrompaìdean, comhghairm 
naomh. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air ; ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là 
do'n t-seachdamh mìos so bithidh là rèite ; 
bithidh e 'na chomhghairm naomh dhuibh, 
agus cràdhaidh sibh bhur n-anaman, agus 
bheir sibh seachad tabhartas a bheirear suas 
le teine do'n Tighearn. 

28 Agus obair sam bith cha dean sibh air 
àn là cheudna ; oir is là rèite e, a dhean- 
amh rèite air bhur son an làthair an Tigh- 
earna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 
Ean la sin fèin, gearrar as e o mheasg a 
shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
sgriosaidh mise o mheasg a shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : bithidh 
e 'na reachd sìorruidli air feadh bhur gin- 
ealacha, 'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid fhoise, 
agus cràdhaidh sibh bhur n-anaman air an 
naothadh là do'n mliìos air feasgar : o 
fheasgar gu feasgar cumaidh sibh bhur sà- 
baid. 

33 Agus labhair an Tighearna ri Moais, 
ag ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Air 
a' chùigeadh là deug do'n t-seachdamh 
mìos so bithidh fèill nam pàilìiun rè sheachd 
làithean do'n Tighearu. 

35 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh : obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachd làithean bheir sibh seachad ta- 
bhartas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn: air an ochdamh là bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh, agus bheir sibh 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn ; is àrd choimhthional e ; 
obair thràilleil sam bith cha dean sibh air. I : 

37 Is iad sin feillean an Tighearn, a : 
ghairmeas sibh gu bhi 'nan comhghairmibh i 
naomha, a thoirt seachad tabhartais a bheir- 

99 ear suas le teine do'n Tighearna, tabhartas- 
i loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt, agus 
tabhartasan-dibhe, gach ni air a là fèin ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an Tigh- 
earn, agus a thuilleadh air bhur tiodhlac- 
aibh, agus a thuilleadh air bhur bòidibh 
uile, agus a thuilleadh air bhur saor-tha- 
bhartais uile, a bheir sibh do'n Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùigeaati ìk 
deug do'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinnicheas sibh a stigh toradh an fhear- 
ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tigheania 
seachd làithean : air a' cheud là bifìiidh sà- 
baid, agus air an ochdamh là bithidh sàbaid. 

40 Agus gabhaidli sibh dhuibh fèin air a' 
cheud là meas chraobh àluinn, geugan 
chrann-pailme, agus geugan chraobh 
tiugha, agus seileach an t-srutlia ; agus ni 
sibh gairdeachas an làthair an Tighearna 
bhur Dè seachd làithcan. 

41 Agus cumaidh sibh e 'na fhèill do'n 
Tighearna seachd làithean sa' bliliadhna : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha; cumaidh sibh e san 
t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh sibh 
còmhnuidh seachd làithean ; gabhaidh gach 
aon a rugadh 'na Israelach comhnuidhann 
am pàilliunaibh ; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur gineal- 
aich gu'n d'thug mise air cloinn Israeil 
còmlmuidh ghabnail ann am pàilliunaibh, 
'nuair a thug mi mach iad à tìr na h-Ei- 
pliit : Is mise an Tigheama bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois an cèill do chloinn 
Israeil fèillean an Tighearna. 

CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tighcarnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a 
t'ionnsuidh oladh fìor-ghlan a' chroinn- 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lochrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na Fian- 
uis, ann am pàilliiui a' choimhthionail, 
orduichidh Aaron e o fheasgar gu mad- 
uinn, ann làthair an Tighearn an còmh- 
nuidh : bìthidh e 'na reachd sìoiTuidh air 
feadh bhur ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a'choinn- 
leir fhìor-ghlan an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr min, agtis fuin- 
idh tu dà bhreacaig dheug dheth : dà 
dheicheamh earrann bithidh ann an aon 
bhreacaig. 

G Agus suidhichidh tu iad ann an dà 
slireath, sè ann an sreath, air a' bhòrd 
fhìor-ghlah an làthair an Tighearn. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan air 
gach sreath, chum gu'm bi i air an aran mar 
chuimhneachan, eadhon tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn 

8 Gach aon latha sàbaid cuiridh e 'n 
ordugh e an làthàir an Tighearn an còmli- 
nuidh, air a ghabhail o chloinn Israeil le 
coimhchean^al sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e san ionad naomh ; oir a ta e 
ro-naomh dlia, do thabhartasaibh an.Tigh- 
earn a bheirear suas le teine, le reachd 
bith-bhuan. 100 LEBHITICUS. 10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig 
an robn Eiphiteach 'na athair, a mach am 
measg chloinn Israeil : agus bha mac na 
Ban-Israelich agusduine do Israel a' comh- 
stri sa' charnp. 

1 1 Agus mhaslaich mac na Ban-TsraeUch 
ainm an Tighearn, agus mhallaich e : agus 
thug iad gu Maois e, (agus b'e ainm a 
mhàthar Selomit, nighean Dhibri, do 
thrèibii Dhan ;) 

12 Agus chuir iad an làimh e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earn. 

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich an 
taobh a muigh do'n champ, agus cuireadh 
iadsan uile a chual' e an làmhan air a 
cheann, agus clachadh an comhchruinneach 
uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil.ag 
ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a Dhia, 
giùlainidh e a pheacadh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; 
clachaidh gu deimhin an comhchruinneach 
uile e : an coigreach co mhaith agus esan 
a rugadh san dùthaich, 'nuair a mhaslaich- 
eas e ainm an Tighcama, cuirear gn bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
lùth, cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhidh, ni e 
dìoladh air a shon ; ainmbidh air son ainmh- 
idh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin 
nithear air : 

20 Briseadh air son brisidh, sùil air son 
sùla, fiacail air son fiacla ; mar a thug e 
ciurram air duine, mar sin nithear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhirìh, 
dìolaidh se e : ag-us an neach a mharbhas 
duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagh agaihh co 
mhaith air son a* choigrich, agus air son 
neach do mhuinntir bhur dùthcha fèin : 
oir is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a muigh do'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh : agus rinn clann Israeil mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois ann 
an sliabh Shinai, ag ràdh, 

2 Labhairri cloinn Israeil, agusabairriu, 
'Nuair a thig sibh chum na tìre a bheir 
mise dhuibh, an sin gleidhidh an tìr sàbaid 
do'n Tighearn. 

3 Sè bìiadhna cuiridh tu t'fhearann, ag- 
us sè bliadhna hearraidh tu t'fhìon-lios, 
agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaid fhoise do'n tìr, sàbaid do'n 
Tighearn : t'fhearann cha chuir thu, agus 
t'fhìon-lios cha bhearr thu. 

5 An ni sin a dh' fhàsas dheth fèin do 
t'fhoghar, cha bhuain thu, agus fìon- 
dhearca t'fhìonain neo-dheasaichte cha 
chruinnich thu : 'na bliadhna fhoise bitli- 
idh i do'n tìr. „ 

§ Agua bithidh eàbaid na tire na biadh 

100 dhuibh : dhuit fèin, agus do d' òglach, ag» 
us do d' bhanoglaich, agus do d' fhear-tuar- 
asdail, agus do d' choigreach a ta air chuairt 
maille riut ; 

7 Agus do d' sprèidh, agu3 do'n fhiadh- 
bheathach a ta ann ad fhearann; bithidh 
a cinneas uile chum bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaidean do bhliadhnaibh, seachd uairean 
seachd bliadhna; agus bitliidh ùine nan 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh dhuit 'na 
naoi bliadhna 's dà fhichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid na 
Iubile a shèideadh san t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n mhìos : ann an là 
na reite bheir sibh fa'near an trompaid a 
shèideadh air feadh bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bliadhna 's dà fhichead, agus gairm- 
idh sibh saorsa air feadh na dùthcha, d'a 
luchd-àiteachaidhuile : bithidh i 'na Iubile 
dhuibh, agus pillidh sibh gach duine chum 
a sheilbhe fèin, agus piìlidh gach duino 
agaibh g'a theaghlach fein. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna sin 
agus dà fhichead 'na Iubile dhuibh ; cha 
cnuir sibh sìol, ni mò a bhuainea3 sibh an 
ni a d'fhàsas dheth fèin innte, ni mò a 
thionaileas sibh dearcan-fìona innte do d' 
fhìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is Iubile i, bithidh i naomh 
dhuibh ; itliidh sibh a cinneas as an fheax- 
ann. 

13 Ann am bliadhna na Iubile so pillidh 
gach duineagaibh adh'ionnsuidhasheilbhe 
fèin. 

14 Agus ma reicea3 tu bheag ri d" 
choimhearsnach, no ma cheannaicheas tu 
bheag o làimh do choimhearsnaich ; cha 
dean sibh eucoir air a chèile. 

15 A rèir àireimh nam bliadhna an dèigh 
na lubile ceannaichidh tu o d' choimhears- 
naeh, agus a rèir àireimh bhliadhna nan 
toradh rèicidh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bliadhna 
meudaichidh tu a luach, agus a rèir teircid 
nam bliadhna beagaichidh tu a luach : oir 
a rèir àireimh bhliadhna nan toradh tha e 
a' reiceadh riut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air a chèile : 
ach bithidh eagal do Dhè ort ; oir is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, agus 
gleidhidh sibh mo bhreitheanais, agus ni 
sibh iad ; agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
san tìr ann an tèaruinteachd. 

19 Agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh hhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gu tèar- 
uinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciod a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamh bliadima ? feuch, 
cha chuir sinn siol, ni mò a clu-uinnicheas 
sinn ar toradh : 

21 An sin àithnidh mise mo bheannach- 
adh oirbh san t-seatl adh bliadhna, agus 
bheir i mach toradli air son thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh sibh fathast do'n 
t-seann toradh gus an naothadh bliadhna ; 
gus an tig a toradh a stigh, itlùdh sibh do % n 
t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gu hràth ; oir CAIB. XXVI. 101 is leamsa am fearann : oir is coigrich agus 
luchd-cuairt sibhse maille rium. 

£4 Agus aun am fearann bhur seilbhe 
uile, bheir sibh saorsa do'n fliearann. 

25 Ma dh'fbàs do bhràthair boclid, agus 
gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, agus ma 
tiiig a ]\-aon air bith d'a dhillsibh g'a f'huas- 

fladh, an sin fuasgladh e au ni areic a 
hràtliair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach g'a 
fhuasgladh, agus gur urrainn e fèin 'fhuasg- 
ladh ; 

27 An sin àirmheadh e bliadhna a 
reicidb, agus thugadh e air ais an ni a ta 
thairis do'n duinè ris an do reic se e, a 
chum's gu'm piil e dh'ionnsuidh a sheilbhe 
fèin. 

23 Agus mnr urrainn e sin a thoirt air ais 
da, an sin fanaidh an ui sin a reiceadh ann 
an làimh an neach a cheannaich e, gu 
bliadhna na Iubile : agus anns an Iubile 
thèid e mach, agus pillidh e chum a 
6heilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte le balla, an 
sin feudaidh e 'i'huasgladh an taobh a stigh 
do bhliadhn' iomlain an dèigh a reiceadh : 
an taobh a stigh do bhliadhn' iomlain feud- 
aidh e 'fhuasgìadh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an coimh- 
lionar bliadhn' iomlan, an sin daingnichear 
an tigh, a tha 'n taobh a stigh do'n bhaile 
cuairtichte le balla, gu bràth dhasan a 
cheannaich e, air feadh a gliinealacha : cha 
tèid e mach san Iubile. 

31 Ach measar tighean nam bailtean nach 
'eil cuairtiehte le balla, mar fhearann na 
tìre : feudnr am fuasgladh, agus thèid iad 
a mach san Iubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhitheach, 
agus tighean bhailtean an seilbhe, feudaidh 
na Lebhithich am fuasgladh uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sin thèid an tigh a reiceadh, 
agus baile a sheilhlìe, mach san Iubile : oir 
is iad tighean bhailtean nan Lebhitheach 
an sealbn am measg chloinn Israeil. 

34 Ach cha'nfheudar am fearann a tha'n 
taobh a muigh d'am bailtibh a reiceadh, oir 
is e sin an sealbh mhaireannach. 

35 Agus ma dh'fhàsas do bhràthair 
bochd, agus gu'n tèid e dhèigh-làimh agad, 
an sin fuasglaidh tu air : seadh, ged is coig- 
reacb no fear-cuairte e ; agus bithidh e beò 
maille riut. 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a 
thug thu dha : ach biodh eagal do Dhè ort, 
a chura's gu'm feud do bhràthair a bhi beò 
maille riut. 

37 T'airgiod clia toir thu dha air riadn, 
agus air son buannachd cha toir thu dlia 
do bhiadh. 

38 Is mise an Tighearna bhur Dia, a thug 
a mach sibh à tìr na h-Eiphit, a thoirt 
dhuibh tìre Chanaain, agus a bhi a'm' 
Dliia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthair a ta 
làimh riut bochd, agusgu'n do reiceadh riut 
e; cha toir thu a;r seirbhis a dlieanamh 
dhuit mar thràill : 

40 Mar sheirbbiseach tuarasdail, agus 
mar fhear-cuairte, bithidh e maille riut; 
gu bliadhna na Iubile ni e seirbhis dliuit. 

101 41 Agus an sln innchidh e nait, e fèin ag r 
us a chfann maille ris, agus pillidh e chum 
a theagblaich fèin, agus a chum seiibhe 
'aithriche pillidh e: 

42 Oirwiadsan mo sheirbhisich, a thug 
mi mach à tìr na h-Eiphit : cha reicear iad 
mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdaranachd 
os a cheann le h-arr-iochd, ach bithidh 
eagal do Dhè ort. 

44 Agus bitkidh do thràillean, agus do 
bhan-tràillean, a bhios agad, do na cinnich 
a ta m'ur timchioll ; uatha-san ceannaich - 
idh sibli tràiliean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coigreach a ta air chuairt 'nur measg, 
uatha-san ceannaichidh sibh, agus o'n 
teaghlaichibh a ta maille ribh, a ghin iad 
'nur fearann : agus bithidh iad 'uan seilbh 
dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ur cloinn 'nur dèigh, a cbum un 
sealbhachadh mar oighreachd ; bithidh iad 
dhuibh 'nan tràillibh a chaoidh : ach os 
ceann bhur bràitlire, cloinn Israeil, eadhon 
os ceann a chèile cha ghhàthaieh sibh 
uachdaranachd le h-an-iochd. 

47 Agus raa dh'fbàsas fear-cuairte no 
coigreach saoibhir làimh riut, agus ma 
dli'fhàsas do bhràthair làimh ris bochd, ag- 
us gu'n reic se e fèin ris a' choigreach, ris 
an fhear-chuairte a tha maille riut, no ri 
gineal teaghlaich a choigrich : 

48 An dèigh a reiceadh, feudar 'fliuasg- 
ladh a rìs ; feudaidh aon d'a bhràithribn 
'fhuasgladh ; 

49 Feudaiclh aon cliuid bràthair 'athar, 
no mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no 
feudaidh aon neach a tha dlùth an dàimh 
dha d'a theaghlach fèin 'fhuasgladh; no 
ma's urrainn e, feudaidh se e fèin 'fhuasg- 
ladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheannaich 
e o'n bhliadlma anns an do reiceadh ris e, 
gu bliadhna na Iubile : agus bitbidh luach 
a reicidh a rèir àireimh nam bliadhna ; a 
rèir aimsir seirbhisich tuarasdah bithidli e 
dba. 

51 Ma bhios fathast mòran bhliadhnacha 
ri teachd, d'an rèir sin bbeir e a rìs luach 
'fbuasg'aidh, as an airgiod air son an do 
cheannaiciieadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadlinacha gu bliadhna na Iubile, an sin 
ni e cunntas ris, agus a rèir a bhliadhnacha 
bheh- e dha a rìs luach 'fhuasglaidh. 

53 Mar sheirbhis- ach a ta air thuarasdal 
o bhliadhna gu bliadhna bithidh e mailie 
ris : cha ghnàthaichear uachdaranachd os 
acheannle h-an-iochd ann ad shealladh- 
sa. 

54 Agus mur fuasglare anns na bliadhn- 
aibh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na lubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'nan 
seirbhisich ; is iadsan . mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit; Js mise 
au Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholan no 
coslas snaidlite, agus cha chuir sibh 102 LEBHITICUS. euas ìomhaigh dhuibh fèin, ni mò shuidh- 
icheas sibh dealbh-cloiche 'nur fearann, gu 
cromadh sìos da ; oir is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheij sibh urram do m'ionad naomh: Is 
mise an Tighearu. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh, ag- 
us ma ghleidheas sibh m'àitheantan ; agus 
ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 'na 
àm fèin, agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus bheir craobhan na machar- 
ach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am fìon- 
fhoghar, agus ruigidh bhur fìon-fhoghar 
àm an t-sìl-chur, agus ithidh sibh bhur 
n-aran guV sàth, agus gabhaidh sibh 
còmhnuìdh gu tèaruinte 'nur tìr. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, agus 
luidhidh sibh sìos, agus cha chiùr neach 
sam bith eagal oirbh : agus sgriosaidh mi 
droch bheatnaichean as an dùthaich, agus 
chatèid an claidheamh trìd bhur fearainn. 

7 Agus ruaigidh sibh bhur naimhdean, 
agus tuitidli iad roimhibh leis a' chlaidli- 
eamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an ruaig air 
ceud, agus cuiridh ceud dhibh an ruaig air 
deich mìle : agus tuitidh bhur naimhdean 
roimhibh leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus ni mi 
BÌolmhor sibh, agus bheir nii oirbh fàs lìon- 
mhor, agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sibh a mach an seann lòn air son an 
lòin nomha. 

11 Agus suidhichidh mi mo phàilliun 
'nur measg : agus cha bhi gràin aig m'anam 
<lhibh. 

12 Agus imichidh mi 'nur measg, agus 
bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus bithidh 
sibhse 'nur sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhur Dia, a thug 
Bibhse a mach à tìr na h-Eiphit, a chum 
nach bitheadh sibh 'nur tràillibh aca ; agus 
bhris mi cuibhreach bhur cuinge, agus thug 
mi oirbh imeachd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheanta sin uile ; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhur n-anam gràin 
do m'bhreitheanais, air chor as nach dean 
sibh m'àitheantan uile, ach gu'm bris sibh 
mo choimhcheangal ; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse ; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caitheamh, 
agus fiabhrus loisgeach, a chaitheas na sùil- 
ean, agus a bheir cràdh do'n chridhe : agus 
cuìridh sibh bhur sìol ann an dìomhanas, 
oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùis 'nur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimhdean: agus rìoghaichidh a' 
mhuinntir air am beag sibh oirbh, agus 
teichidh sibh an uair nach bi neach an tòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air 
a shon so uile, an sin ni mi peanas oirbh 
seachd uairean ni's mò air son bhur peac- 
anna. 

W Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 

102 ' achd ; agus ni mi bhur nèamha mar iar- 
unn, agus bhur talamh mar umha : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
dìomhanas ; oir cha toir bhur fearann 'f hàs 
uaith, ni mò a bheir craobhan na tìre am 
meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidh, ag- 
us nach èisd sibh rium ; bheir mi seachd 
uairean tuille phlàighean oirbh, a rèir bhur 
peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur measg, 
a bheir uaibh bhur clann, agus a chuireas 
as d'ur sprèidh, agus a ni sibh tearc ann an 
àireamh, agus bithidh bhur rathaide mòra 
fàs. 

23 Agus murleasaichearleamsasibh leis 
na nithibh sin, ach gu'n tèid sibh a'm' agh- 
aidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 'nur 
n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathast air son bhur peac- 
anna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhìolas cùis-ghearain mo choimhcheangail ; 
agus an uair a chruinnichear sibh an ceann 
a chèile an taobh a stigh d'ur bailtibh, 
cuiridh mi a' phlàigh 'nur measg : agus 
bheirear thairi& sibh do làimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur n-aran 
ann au aon àmhuinn, agU3 bheir iad air 
ais dhuibh bliur n-aran air a thomhas, 
agus ithidh sibh agus cha bhi sibh sàth- 
ach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so uile 
rium, ach gu'n tèid sibh a'm' aghaidh ; 

28 An sin thèid mise 'nur n-aghaidh-sa 
mar an ceudna ann am fraoch feirge ; agus 
smachdaichidh mise, eadhon mise, seachd 
uairean sibh air son bhùrpeacanna. 

29 Agus ithidh sibh feoil bhur mac, agus 
feoil bhur nigheana ithidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ionadaibh 
àrda, agus gearraidh mi sìos bhur dealbh- 
an, agus tilgidh mi bhur colannan air col- 
annaibh bhur n-ìodholan, agus gabhaidh 
m'anam gràin dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean fàs, ag- 
us bheir mi lom-sgrìob air bhur n-ionada 
naomha, agus cha ghabh mi fàile bhur 
boltraich chùbhraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann ; agus bithidh ìoghnadh air bhur 
naimhdibh a ghabhas còmhnuidh ann, mu'n 
ni sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg nan 
cinneach, agus tairngidh mi claidheamh 
'nur deigh; agus bithidh bhur fearann 
creachta, agus bhur bailtean fàs. 

34 An sin mealaidh am fearann a shàb- 
aidean, am fad 's a luidheas e fàs, agus a 
bhios sibhse ann am fearann bhur naimh- 
dean ; eadhon an sin gabhaidh am fearann 
fois, agus mealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad 's a luidheas am fearann fàs, 
bithidh fois aige ; do bhrìgh nach robh fois 
aige 'nur sàbaidibh-sa, 'nuair a ghabh sibh 
còmhnuidh ann. 

36 Agus orra-san a dh'fhàgar beò dhibh, 
cuiridh mise laigse 'nan cridheachaibh ann 
an dùthchaibh an naimhdean ; agus cuir- 
idh fuaim duilleig air chrith iad au: theich- CAIB. 

eadh ; agus teicheadh iad, mar gu'm biodh 
iad a' teicheadh o'n chlaidheamh; agus 
tuitidh iad an uair nach bi neach an tòir 
orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, 
inar gù'm b'ann roimh 'n chlaidheamh, 
'nuair nach bi neach an tòir orra; agus 
cha bhi neart agaibh gu seasamh roimli 
bhur naimhdibh. 

38 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneach, agus itlùdh talamh bhur naimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'fhàgar dhibh, searg- 
aidh iad as 'nan aingidheachd ann an dùth- 
chaibh bhur naimhdean ; agus mar an 
ceudna ann an euceartaibh an aithriche 
seargaidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidheachd 
fèin, agus aingidheachd an aithriche, a 
rèir an eusaontais a rinn iad a'm' aghaidh, 
agus mar an ceudna gu'n do ghluais iad 
a'm' aghaidh ; 

41 Agus gu'n do ghluais mise mar an 
ceudna^nan aghaidh-san, agus gu'n d'thug 
nù iad do dhùthaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thimchioll- 
ghearrta air 'irioslachadh, a.ir chor as gu'n 
gabh iad ri peanas an aingidheachd ; 

24 An sin cuimhmchidh mise mo 
choimhcheangal ri Iacob, agus mar an 
ceudna mo choimhcheangal ri h-Isaac, 
agus mar an ceudua mo choimhcheangal 
ri h-Abraliam cuimhnichidh mi; agus 
cuimhnichidh mi am fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna am fearann 
leo, agus mealaidh e a shàbaidean, am 
feadh 's a ta e 'na luidhe fàs as an eug- 
mhais ; agus gabhaidh iad ri peanas an aing- 
idheachd ; a chionn, eadhon a chionn gu'n 
d'rinn iad tàir air mo bhreitheanais, agus 
a chionn gu'n do ghabh an anam gràin do 
m' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 
nuair a bhios iad ann an tìr an naimhdean, 
cha tilg* mi uam iad, ni mò a ghabhas mi 
grain diubh, g'an sgrios gu tur, agus a 
bhriseadh mo choimhcheangail riu : oir is 
mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgàth-san cuimhnichidh 
mi coimhcheangal an sinnsirean, a thug mi 
mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealiaclh 
nan cinneach, a chum gu'm bithinn a'm' 
Dlùa aca : Js mise an Tighearn. 

46 Is iad sin na h-orduighean, agus na 
breitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tighearn eadar e fèin agus clann Israeil 
ann an sliabh Shinai, le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 

AGUS labhair an Tighearnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bheir duine bòid àraidh, buin- 
idh na h-anamanna do'n Tighearn, a rèir 
do mheas : 

3 Agus bithidh do mheas, air an fhir- 
ionnach o fhichead bliadhna dh'aois, eadh- 
on gu tri fichead bliadhna dh'aois ; bithidh 
eadhon do mheas leth-cheud secel airgid, 
a rèir seceil an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirionnach a bhios ann, 
an sin bithidh do mheas deich seceil 'ar 
fhichead. 

103 XXVII. 103 

5 Agus ma's gille o chuig bliadhna dh'- 
aois, eadhon gu fichead buadhna dh'aois, 
a bhios ann, an sin bithidh do mheas air 
son an fhirionnaich fichead secel agus air 
son a' bhoirionnaich deich seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìos a dh'aois, eadh- 
on gu cùig bliadhna dh'aois, an sin bithidh 
do mheas air son an fhirionnaich cùig sec- 
eil airgid, agus air sona' bhoirionnaich bith~ 
idh do mheas tri seceil airgid. 

7 Agus ma's ann a bhios e o thri fichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, ma'« fir- 
ionnach e, an sin bithidh do mheas cùig 
seceil deug, agus air son boirionnaich deich 
seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas, an sin nochdaidh se e fèin an làth- 
air an t-sagairt, agus measaidh an sagart 
e : a rèir a chomais-san a thug a' bhòid, 
measaidh an sagart e. 

9 Agus ma's ainmhidh e, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
bithidh gach ni a bheir duine d'an leithid- 
ibh sin do'n Tighearn, naomh. 

10 Cha mhùth se e, ni mò a mhalairt- 
icheas se e, maith air son uilc, no olc air 
son maith : ach ma mhalairticheas e air 
chor sam bith ainmhidh air son ainmhidh, 
an sin bithidh e fèin, agus an ni a fhuar- 
adh 'na mhalairt, naomh. 

11 Agus ma's ainmhidh neòghlan sam 
bith e, do nach toir iad seachad tabhartas 
do'n Tighearn, an sin nochdaidh e 'n t-ain- 
mhidh an làthair an t-sagairt : 

12 Agus measaidh an sagart e, ma's 
maith no olc e ; mar a mheasas tusa a bhios 
a' d' shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dli'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuiridh e an cùigeadh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine a 
thigh, gu bhi naomh do'n Tighearn, an sin 
measaidh an sagart e, ma's maith no olc 
e : mar a mheasas an sagart e, mar sin 
seasaidh e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esana choisrig 
e, a thigh, an sin cuindh e an cùigeadh 
cuid a dh'airgiod domheas-sa ris, agus bith- 
idli e leis. 

16 Agus machoisrigeasduine do'n Tigh- 
earn cuid do fhearann a sheilbh, an sin 
bitliidh do mheas a rèir a shìl : measar 
homer do shìol eòrna aig leth-cheud secel 
airgid. 

17 Ma ehoisrigeas e 'fhearann o bhliadh- 
na na Iubile, a rèir do mheas seasaidh e. 

18 Ach ma chòisrigeas e 'fhearann an 
dèigh na Iubiie, an sin àirmlùdh an sagart 
an t-airgiod da a rèir nam bUadlin' a ta ri 
teachd, eadhon gu bhadhna na Iubile, agus 
leigear sin sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fhuasglas am fèar a 
choisrig am fearann e air chor sam bith, an 
sin cuiridh e an cùigeadh cuid a dh'airgiod 
do mheas-sa ris, agus daingnichear dha e. 

20 Agus mur fuasgail e 'm fearann, no 
ma reic e'm fearann ri duine eùe, cha 'n 
fhuasglar ni's mò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair a 
thèid e mach san Iubile, naomh do'n Tigh- 
earn, mar fhearann coisrigte : buinidh a 
shealbh do*n t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duvne do'n Tigh- 104 AIREAMH. earn fearann a cheannaich e, nach ann do 
f hearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luach 
do mheas, eadhon gu bliadlina na Iubile, 
agus bheir e seachad do mheas fèin san là 
sin, mar ni naomh do'n Tighearn. 

24 Ann am bliadhna na Iubile pillidh am 
fearann d'a ionnsuidh-san o'n do cheann- 
aicheadli e, eadlion d'a ionnsuidh-san d'am 
buineadh sealbh an fhearainn. 

25 Agus bithidh do mhea3-sa uile a rèir 
eeceil an ionaid naoimh ; bithidh fichead 
gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghm nan ainmhidh, bu 
chòir a bhi 'na cheud-ghin do'n Tighearn, 
cha choisrig duine air bith sin, co dhiubh 
is tarbh, no caora e : is leis an Tighearn e. 

27 Ach ma's ann do bheathach neo- 
ghlan e, an sin fuasglaidh se e a rèir do 
inheas-sa, agus cuiridh e an cùigeadh cuid 
deth ris ; no mur fuasglar e, au sin reicear 
e a rèir do mheas. 

23 Gidlieadh, cha reicear agus cha 'n 
fhuasglar ni sam bith coisrigte a choisrigeas 
duine do'n Tighearn, do gach ni a ta aige, araon do dhuine agus do ainmhidh, agut 
do fhearann a sheilbh: tha gach ni cois- 
rigte ro-naomh do'n Tighearn. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sambith coisrigte, 
a choisrigear le daoinibh : ach cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhearainn, 
ma's ann do shìol an fhearainn, no do 
mheas na craoihhe, is leis an Tighearn e ; 
tha e naomha do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir a 
bheag d'a rìheachamh, cuiridh e an cùigeadh 
cuid deth ris.- 

32 Agus a thaobh uile dheachaimh a' 
chruidli, no an treuda, eadhon gach ni air 
bith a dh'imicheas fo'n t-slait : bithidh an 
deachamh dheth naornha do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maith no olc, 
ni mò a mhalairticheas se e : agus ma mhal- 
airticheas e idir e, an sin bitliidh an dà 
chuid e fèin agus a mhalairt naomh ; cha'n 
fhuasglar e. 

34 Is iad sin na li-àitheantan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois, air son chloinn 
Israeil ann an sliabh Shinai. AIREAMH. CAIB. I. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois ann 
am fàsach Shinai, ann am pàilliun a' 
choimhthionail, air a' cheud là do'n dara 
mìos, san dara bliadhna an dèigh dhoibh 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh cheann comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche, 
niadle ri àireamh an ainmeanna, gach fir- 
ionnach a rèir an ceann : 

3 O fhichead bliadlma dh'aois, agus os a 
cheann, gach aon a's urrainn dol a mach 
gu cogadh ann an Israel ; àirmhidh tusa 
agus Aaron iad a rèir am buidhnean. 

4 Agus maille ribhse bithidh duine do 
gach uile thrèibh : gach aon diubh 'na 
cheann tighe 'aithriche. 

5 Agus is iad so ainmeanna nan daoine 
a sheasas maille ribh : Do thrèibh Reubein; 
Elisur mac Shedeuir. 

6 Do Shimeon ; Selumiel mac Shuris- 
adai. 

7 'Do Iudah ; Nahson mac Aminadaib. 

8 Do Isachar ; Nataneel mac Shuair. 

9 Do Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 Do chloinn Ioseiph ; do Ephraim, 
Elisama mac Amihuid ; do Mhanaseh, Ga- 
maliel mac Phedahsuir. 

11 Do Bheniamin; Abidan mac Ghid- 
eoni. 

1 2 Do Dhan ; Ahieser mac Amisadai. 

13 Do Aser ; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad : Eliasaph mac Dheueil. 

15 Do Naphtali ; Ahira mac Enain. 

104 16 B' iad sin daoin' ainmeil a' chomh- 
chruinnich, cinn-fheadhna threubhan an 
aithriche, ceannardan mhìltean ann an Is- 
rael. 

17 Agus ghabh Maois agus Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh air an ainm- 
ibh. 

18 Agus thionail iad an comhchruinn- 
each uile an ceann a chèile air a' cheud là 
do'n dara mìos, agus cliuir iad an cèill an 
ginealacha a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a reir àireimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois, agus 
thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dh'àireamh e iad ann am 
fàsach Shinai. 

20 Agus bha clann Reubein, a' mhic bu 
shine a bh'aig Israel, a rèir an ginealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche, a rèìr àireamh nan ainmean, a 
rèir an ceann, gach firionnach o fhichead 
bliadlma dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn doì a mach gu cogadh ; 

21 Bha iadsan a dh'àirmheadii dhiubh, 
eadhon do thrèibh Reubein, 'nan dà fhich- 
ead agus sè mììe agus cùig ceud ; 

22 Do chloinn Snimeom, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àireimh nan ainmean, a rèir 
an ceann, gach fìrionnach o fhichearl 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

23 B' iadsan a chaidii àireamii dhiubh, CAIB.II. 105 eadhon do thrèìbh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

24 Do chloinn Ghad, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
au aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

25 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ghad, dà fhichead agus 
cùig mile agus sè ceud agus leth-cheud. 

26 Do chloinn Iudah, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a^rèir tighe 
anaithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadlina dh'aois agus os a 
cheann, each aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

27 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Iudah, tri fichead agU9 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a rètV an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadlina dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

29 B" iadaan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Isachair, leth-cheud ag- 
us ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriehe, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b' urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

31 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Shebuluin, leth-cheud 
agus seachd mìle agus ceithir cheud. 

32 Do chloinn Ioseiph, eadhon do chloinn 
Ephraim, a rèir an ginealacha, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fliichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a inach gu cog- 
adh ; 

33 B* iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon da thrèìbh Ephraim, dà fhichead 
mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh : 

35 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Mhanaseh, dà mhìle 
dheug 'ar fhichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o fliichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

37 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, cùig mìle 
deug 'ar fhichead agus ceithir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
ò fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

39 B' iadsan a chaidli àireamh dhiubh, 

105 eadhon do tnrèibh Dhan, tri fichead agua 
dà mìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

41 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Aseir aon mhìle agus 
dà fhichead agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Naphtali, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

43 b' iadsan a chaidh àireamh dhiublr, 
eadhon do thrèibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà f hichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a dh'àir- 
eamh Maois agus Aaron, agus ceannardan 
Israeil, eadhon dà fliear dheug : bha gach 
fear dhiubh air son tighe 'aithriche, 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh àir- 
eamh do chloinn Israeil, a rèir tighe an 
aithriche, o fhichead bliadhna dh'aois ag- 
us os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Israel ; 

46 Ladhon iadsan uile a chaidh àireamh, 
b' iad sè ceud mìle agus tri mìle agus cùig 
ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, a 
rèir trèibh an aithriche, àireamh 'nam 
measg : 

48 Oir labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

49 A mhàin cha'n àireamh thu treubh 
Lebhi, ni mò a ghabhas tu an cunntas 
cheann am measg chloinn Israeil : 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ceann pàilliuin na Fianuis, agus os ceann a 
shoithichean uile, agus os ceann nan uile 
nithe a bhuineas da : giùlainidh iad am 
pàilliun, agus a shoithichean uile ; agus 
fritheilidli iad da, agus campaichidh ìad 
mu'n cuairt air a' phàilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gu 
dol air 'aghaidh, leagaidh na Lebhithich a 
nuas e : agus an uair a bhios am pàilliun 
r'a shuidheachadh, togaidh na Lebhithich 
suas e : agus cuirear an coigreach a thig 
am fagus gu bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeìl am 
bùthan, gach duine làimh r'a chuideachd 
fèin, agus gaeh duine làimh r'a bhrataich 
fèin, air feadh an armailtean. 

53 Agus suidliichidh na Lebhithich am 
bùthan mu'n cuairt air pàilliun na Fian- 
uis ; a chum's nach bi corruicli air comh^ 
chruinneach chloinn Israeil, agus gleidhidli 
na Lebhithich cùram pàilliuin na Fian- 
uis. 

54 Agus rinn clann Israeil a rèir nan uile 
nitlie a dh'àitbn an Tighearna do Mhaois ; 
mar sin rinn iad. 

CAIB. II. 

AGTTS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 
2 Suidhichidh gach duine do chloinn Is- 
raeil làimh r'a bhrataich fèin, maille ri 
suaichiontas tighe au aithriche : fad as 106 AIREAMH. mu'n cuairt air pàilliun a' choimhthionail 
suidhichidh iad. 

3 Agus air taobhnah-àirde 'n ear, lethri 
eirigh na grèine, suidhichidh luchd brat- 
a : ch chaimp Iudah, a rèir an armailtean : 
agus bithidh Nahson mac Aminadaib 'na 
cheannard cloinn Iudah. 

4 Agus 6'iad 'armailt-san, eadhon iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh 
Isachair : agus bithidh Nataneel mac 
Shuair 'na cheannard air cloinn Isachair. 

6 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireamh dhith, leth-cheud agus 
ceithir mìle agus ceithir cheud. 

7 An sin treubh Shebuluin: agus bith- 
idh Eliab mac Heloin 'na cheannard air 
cloinn Shebnluin. 

8 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dìiith, leth-cheud agus 
seachd mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Iudah, 6'iad ceud mile agus ceithir 
fichead mìle agus sè mìle agus ceithir 
cheud, a rèir an armailtean : thèid iad so 
r mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bithidh 
bratach chaimp Keubein, a rèir an armailt- 
ean : agus 'na' cheannard air cloinn Reu- 
bein bithidh Elisur mac Shedeuir. 

11 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, dà fhichead agus 
6è mìle agus cùig ceud. 

12 Agus làimh ris suidhichidh treubh 
Shimeoin ; agus bithidh Selumiel mac 
Shurisadai 'na cheannard air cloinn Shi- 
meoin. 

13 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
naoi mìle agus tri cheud. 

14 An sin treubh Ghad : agus 'na cheann- 
ard air mic Ghad, bithidh Eliasaph mac 
Rheueil. 

15 Agus b iad 'armailt-san, agu3 iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead ag- 
us cùig mìle agus sè ceud agus leth-cheùS. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, 6'iad ceud mìle agus leth- 
cheud, agus aon mhìle; agus ceithir cheud 
agus leth-cheud, a rèir an armailtean : ag- 
us thèid iadsan a mach san dara ordugh. 

17 An sin thèid pàilliun a' choimh- 
thionail air 'aghaidh, maille ri camp nan 
Lebliitheach am meadhon a' chaimp : mar 
a champaieheas iad, mar sin thèid iad air 
an aghaidh, gach duine 'na àite fèin, làimh 
r'am brataienibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'niar bithidh 
bratach chaimp Ephraim, arèir anarnmailt- 
ean ; agus bitnidh Elisama mac •Amihuid 
'na cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidli àireamh ohiubh, dà fhichead mìle 
agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh treubh 
Mhanaseh : agus bithidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'na eheannard air cloinn Mha- 
naseh. 

21 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
9. chaidh àireamh dhiubh, dà mhìle dheug 
'ar fhichead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : agus bith- 

106 1 idh Abidan mac Ghideoni 'na cheannard 
air mic Bheniamin. 

23 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, cùig mìle deug 
'ar fhichead agus ceithir cheud. 

24 5'iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim, ceud mìle, agus ochd 
mile agus ceud, a rèir an armailtean : agus 
thèid iadsan air an aghaidh san treas ord- 
ugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air 
taobh na h-àirde tuath a rèir an armailt- 
ean: agus bithidh Ahieser mac Amisadai 
'na cheanhard air cloinn Dhan. 

26 Agus 6'iad 'armailt-san, asus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agu3 
dà mhìle agus seachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir : agus bithidh Pagiel mac Ocrain 'na 
cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dlùubh, dà fhichead ag- 
us aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali : agus bithidh 
Ahira mac Enain 'na cheannard air cloinn 
Naphtali. 

30 Agus J'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud agus 
tri mìle agus ceithir cheud. 

31 iTiadsan uile a chaidh àireamh ann 
an camp Dhan, ceud mìle, agus leth- 
cheud agus seachd mìle agus sè ceud : Im- 
ichidh iadsan fa dheireadh le 'm brataich- 
ibh. 

32 7* iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
cliloinn Israeil, a rèir tighe an aithriche : 
6'iadsan uile achaidh àireamh do na caimp, 
a rèir an armailtean, sè ceud mìle, agus tri 
mìle agus cùig ceud agus leth-cheud. 

33 Ach cha d' àirmneadh na Lebhithich 
am measg chloinn Israeil, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

34 Agus rinn clann Israeil a rèir gach ni 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois : mar 
sin champaich iad làimh r'am brataichibh, 
agus mar sin chaidh iad air an aghaidh, 
gach aon, a rèir an teaglilaichean, a rèir 
tighe an aithriche. 

CAIB. III. 

I^iadsomar an ceudna ginealaich Aa< 
roin aous Mhaois, san là anns an do 
labhair an Tighearna ri Mhaois ann an 
sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin ; 
Nadab an ceud-ghm, agus Abihu, Ele.isar, 
agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aaroin. na 
sagairt a dh'ungadh, a choisrig e gu frith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagaùt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs an 
làthair an Tighearna, 'nuair a thug iad 
suas teine coimheach an làthair an Tigh- 
earn, ann am fàsach Shinai, a^us cha robh 
clann aca : agus fhritheil Eleasar agus 
Itamar ann an dreuchd an t-sagaù-t, ann an 
sealladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Mhaois, 
ag ràdh. 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus 
taisbein iad an làthair Aaroùi an t-sagairt, 
a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Agus gleidhidh iad a chùram-san, agus CAIB. III. 107 cùram a' choimhthionail uile, air beulaobh 
pàilliuin a' choimhtliionail, a dheanamh 
seirbhis a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichean 
pàil'.iuin a' choimhthionail, agus cùram 
chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do Aa- 
ron, agus d'a mhic ; tha iad air an tabhairt 
da gu h-iomlan a mach à cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a 
mhic, agus feithidh iadsan air dreuchd an 
t-sagairt : agus cuirear ancoigreaeh a thig 
am fagus gu bàs. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na Le- 
bhithich o mheasg chloinn Israeil, an àit a' 
cheud-ghin uile a dh'fhosglas a' bhrù am 
ineasg chloinn Israeil : agus is leamsa na 
Lebhithich ; 

13 A chionn gur leamsa gach uile cheud- 
ghin; oir air an là anns an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
ìiaomhaich mi dhomh fèin gach ceud-ghìn 
ann an Israel, eadar dliuine agus ainmh- 
idh ; is leamsa iad: Is niise an Tighearn. 

14 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithriche, a rèir an teaghlaichean : gacli 
firionuach o mliìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail ar. Tighearna, mar a thugadh àithne 
dha. 

17 Agus ò'iad so mic Lebhi a rèir an 
ainmean; Gerson, agus Cohat, agus Me- 
rari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghers- 
oin a reir an teaghlaichean ; Libni agus 
Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram, agus Idsar, Hebron, 
agus Udsiel. 

20 Agus mic Pdherari a rèir an teagh- 
laichean ; Mahli, agus Musi : is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir 
tighe an aithriche. 

21 O Gherson bha teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei : is iad sin teaghlaichean 
nan Gersonach. 

22 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos a 
dh'aois agus os a clieann, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, 6'iad seachd mìle 
agus cùig ceud. 

23 Suidhiciùdh teaghlaichean nan Gers- 
onach air cùlaobh a' phàilliuin air taobh na 
h-àirde 'n iar. 

24 Agus bithidh Eliasaph mac Laeil, 'na 
cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cùram mhac Ghersoin, ann 
am pàilliun a' choimhthionail, bithidh am 
pàilliun, agus am bùth, a chòmhdach, ag- 
us am brat air son doruis pàilliuin a' 
choimhthionail, 

26 Agus cùirteinean na eùirte, agus am 
brat air son doruis na cùirte, a ta làimli ris 
a' phàilliun, agus làimh ris an aitair mu'n 
cuairt, agus a cùird, air son a seirbhis ui!e. 

27 Agus o Chohat bha teaghlach nan Am- 
ramach, agus teaghlach nan Idseharach, 

107 agus teaghlachnan Hebronach, agus teagh^ 
lach nan Udsielach : is iad sin teaghlaich- 
ean nan Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach uile 
o mhìos a dh'aois agus os a cheann, bha 
ochd mìle agus sè ceud, a bha gleidheadh 
cùraim an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teaghlaichean mhac Cho- 
hait air taobh a' phàiìliuin mu dheas. 

30 Agus bithidh Eiisaphan mac UdsieL 
'na cheana tighe athar theagluaichean nan 
Cohatach. 

31 Agus air au cìtram-san bìthidh an 
àirc, agus am bòrd, agus an coinnleir, ag- 
us na h-aitairean, agus soithichean an ion- 
aid naoimh, leis am fritheil iad, agus ain 
brat, agus a sheirbhis uile. 

32 Agus bithidh Eleasar, mac Aaroin an 
t-sagairt, 'na cheannard air ceannardaibh 
nan Lebhitheach, agus bithidh sùil aig orra- 
san a bhios a' gieidheadh cùraim an ìonaid 
naoimh. 

33 O Mherari bha teaghlach nam Mah- 
lach, agus teaghlach nam Musitheach : is 
iad sin teaghlaichean Mlierari. 

34 Agus ìadsan a chaidh àireamh dhiubb, 
a rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos 
a dh'aois agus os a cheann, b'iad sè mìle 
agus dà cheud. 

35 Agus b'e Suriel mac Abihail ceann 
tighe attiar theaghlaichean Mherari : suidh- 
icliidh iadsan air taobh a' phàilliuin mu 
thuath. 

36 Agus/« choimhead agus cùram mhac 
Mherari bithidk buird a' phàilliuin, agus a 
chroinn, agus a phuist, agus a bhuinn, ag- 
us a shoithichean uile, agus gach ni a 
fhritheileas da, 

37 ^gus puist na cùirte mu'n cuairt, ag- 
us am buinn, agus am pinneachan, agus au 
cuird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air beul- 
aobh a' pliàiìiipin air taobh na h-àirde 'n 
ear, eadhon air beulaobli pàilliuin a* 
choimhthionail leth ri èirigh na grèine, is 
iad Maois, agus Aaron, agus a mhic, a' 
gleidheadh cùraim an iouaid naoimh, air 
son cùraim chloinn Israeil ; agus cuirear 
an coigreach a thig am fagus gu bàs. 

39 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a tìh'àireamh Maois [agus Aa- 
ron] a reir àithne an Tighearn, a rèir an 
teaghlaichean, na firionnaich uile o mhìos 
a dh'aois agus os a cheann, ò'iad dà mhìle 
thar fhichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Ah-eamh gach ceud-glun a ta 'na 
fhirionnach do cliloinn Israeil o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, agus gabh àir- 
eamh an ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa ( Is mise an Tighearn) an àite naa 
ceud-ghin uile am mcasg chloinn Israeil ; 
agus sprèidh nan Lebhitheach an àite nan 
ceud-ghin uile am measg sprèidhe chloinn 
Israeil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a dh'- 
àithn an Tighearna dha, gach ceud-gliin 
am measg cluoinn Israeil. 

43 Agus gach ceud-ghin a bha 'na fhir- 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean, o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, dhiubh- 
san a chaidh àireamh dhiubh, b iad dà 103 AIREAMH. mhìle thar fhichead dà cheud agus tri fich- 
ead agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich anàite nan ceud- 
ghin uile ara measg chloinn Israeil, agus 
sprèidh nan Lebhitheach an àit an sprèidhe- 
san, agus bithidh na Lebhithich leamsa : 
Is mise an Tighearn. 

46 Agus air an son-san a tagubhi airam 
fuasgladh do'n dà cheud agus an trifichead 
agus an tri-deug, do cheud-ghin chloinn Is- 
raeil, a tha ni's lìonmhoire na na Lebhith- 
ich ; 

47 Gabhaidh tu eadhoh cùig seceil am 
fear air an ceann ; a rèir seceil an ionaid 
naoimh gabhaidh tu iad : is e 'n secel fich- 
ead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis am 
fuasglar an t-àireamh còrr dhiubh, do Aa- 
ron agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod fuasg- 
laidh uatha-san a bha thuilleadh orra-san 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeil ghabh e 
an t-airgiod : mìle tri clieud agus tri ficli- 
ead agus cùig seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

51 Agus thug Maois airgiod na muinntir 
Bin a dh'fhuasgladh, do Aaron, agus d'a 
mhic, a rèir focail an Tighearua, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. IV. 

AGUS lahhair an Tighearna ri Maois, ag- 
us ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o mheasg 
mhac Lebhi, a rcir an teaghlaichean, a reir 
tighe an aithriche ; 

3 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
hfiadhna dh'aois, gach neach a thèid a 
steach do'n armailt, a dheanamh nah-oibi - e 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

4 So au t-seirbhis a bhios aig mic Cho- 
hait, ann am pàilliun a' choimhthionail, 
mu thimchioll nan nithe ro-naomha. 

5 Agus an uair a bhios an camp gu dol 
air 'aghaidh, thig Aaron agus a mhic, a^- 
U3 bheir iad a nuas brat a' chòmhdaich, 
agus còmhdaichidh iad àirc na Fianuis 
ìeis ; 

6 Agus cuiridh iad oiire an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus sgaoilidh 
iad os a ceann eudach uile do ghorm, agus 
cuiridh iad a bataichean innte. 

7 Agus air bòrd arain na Fianuis sgaoil- 
idh iad eudach do ghorm, agus cuiridh iad 
air na miasan, agus na tùiseirean, agus na 
copain, agus na cuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-dibhe : agus bithidh an 
t-aran an còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach scar- 
laid, agus còmhdaichidh iad sin le còmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc, agus cuiridh 
iad a bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach do ghorm, 
agus comhdaichidh iad coinnleir an t-soluis, 
agus a lòchrain, agus a chlobhachan, agus 
a smàl-shoithichean, a<ms a shoithichean- 
olaidh uile, leis am fritheil iad da. 

10 Agus cuiridhiad efèin, agus a shoith- 
icliean uile, ann an còmhdachadh do 

108 chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad air 
lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh iad 
eudach do ghorm, agus còmhdaichidh iad 
i le còmhdachadh do cliroicnibh bhroc, ag- 
us cuiridh iad rithe a bataicheau. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil fhritl:- 
ealaidh uile, leis am fritheil iad san ionad 
naomh, agus cuiridh iad aim an eudach do 
ghorm iad, agus còmhdaichidh iad le còmh- 
daehadh do chroicnibh bhroc iad, agus 
cuiridh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an luath o'n 
altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir 
oirre ; 

14 Agus cniridh iad oirre a soithichean 
uile, leis am fritheil iad m'a timchioll, 
eadhon na tùiseirean, na greimichean- 
feòla, agus na sluasaidean, agus na cuach- 
an, soithichean na h-altarach uile ; agus 
sgaoilidh iad oirre còmhdachadh do chroic- 
nibh bhroc, agus cuiridh iad rithe a bat- 
aichean. 

15 Agus crìoclmaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, agus 
uile shoithichean an ionaid naoimh, 'nuair 
a bhios an camp gu dol air 'aghaidh ; agus 
an dèigh sin thig mic Chohait g'an giùlan : 
ach cha bhean iad ri ni naomha sam bith, 
air eagal gu'm bàsaich iad. Is iad na nithe 
sin eallach mhac Chohait ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic Aa- 
roin an t-sagairt, buinidh an oladh chum an 
t-soluis, agus an tùis chùbhraidh, agus an 
tabhartas-DÌdh lathail, agus an oladh-ung- 
aidh, agus cùram a' phàilliuin uile, agus 
nan uile nithe a ta ann, san ionad naomh, 
agus 'na shoithichibh. 

17 Agus lnbhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theaghlaich- 
ean nan Cohatach o mheasg nan Lebhith- 
each. 

19 Ach so ni sibh riu, chum gu'm hi iad 
beò agus nach bàsaich iad, an uair a thig 
iad am fagus do na nithibh ro-naomha; 
tiièid Aaron affus a mhic a steach, agus 
orduichidh siad iad gaeh aon d'a sheirbhis 
fèin, agus d'aeallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a dh'fhaic- 
inn an uair a chòmhdaichear na nithe 
naomha, air eagal gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh mhac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithriche, a reir 
an teaghlaichean : 

23 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, gu leth-cheud bliadhna 
dli'aois àirmhidh tu iad; gach neach a 
theid a steach a dheanamh na seirbhis, a 
dheanamh na h-oibre ann am pàilliun a' 
choimhthionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, agus eall- 
ach a ghiùlan. 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean a' 
phàillium, agus pàilliuin a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdach do 
chroicnibh bhroc, a ta shuas thairis air, ag- 
us brat doruis pàilliuin a' choimhthionail,- 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus brat CAIB. V. 109 doruis geata na cùirte, a ta làimh ris a' 
phàilliuu, agus ris an altair mu'n cuairt, 
asus an cuird, agus innil am frithealaidh 
xiTìe, agus gach ni a rinneadh air an son : 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaron agus a mhac bith- 
idh uile sheirbhis mhac nan Gersonach, 
'ìkiu eallachaibh uile, agus 'nan seirbhis 
uile : ag-us orduichidh sibh dhoibh mar an 
eùraiu an eallachan uile. 

28 Isi so seirbliis theaghlaichean mhac 
Ghersoin, ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail ; agus bithidh an cùram fuiclh làimh 
Itamair mhic Aaroìn an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh tu 
iad a rèir an teagldaichean, a rèir tighe an 
aithriche : 

30 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach 
aon a thèid a steach do'n t-seirbhis, a 
dheanamh oibre pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; buird a' phàilliuin, agus a 
chroinn, agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, ag- 
us am buinn, agus am pinneachan, agus an 
cuird, maille r'an innealaibh uile, agus 
maille r'an seirbhis uile : agus air an ainm 
àirmhidh sibh innil cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mherari, a rèir an seirbhis uile ann am 

?àilliun a' choimhthionail, fuidh làimh 
tamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh Maois agus Aaron 
agus ceannardan a' chomhchruinnich mic 
nan Cohatach, a rèir an teaghlaichean, ag- 
us a rèir tighe an aìthriche : 

35 O dheich bliadhna fiehead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàill- 
iun a' ehoimhthionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìle 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 iTiad so iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaicliibli nan Cohatach, gach neach a 
dli'fheudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail, a dh'àireamh 
Maois agus Aaron, a rèir àithne an Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh do 
mhic Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, 
agus a rèir tighe an aithriche : 

39 O dheich bliadhua fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, a chum oibre anu am pàill- 
iun a' choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, b'iad dà mhìle agus sè ceud 
agns deich 'ar fhichead. 

41 So iadsan a chaidh àireamh do theagh- 
laiehibh mhac Ghersoin, do gach neach a 
dh'fheudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail, a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an Tigh- 
«&rn. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh do 

109 theaghlaichibh mhac Mherari, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche ; 

43 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail ; 

44 Eadlion iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, b'iacl tri 
mìle agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh do theagh- 
laichibh mhac Mherari, a dh'àireamh Maois 
agus Aaron, a rèir focail an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

46 Iadsan uile a chaidli àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois agus Aa- 
ron, agus ceannardan Israeil, a rèir an 
teaghlaichean, agus a rèir tighe an aith- 
riche ; 

47 O dheich bliadln^a fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aou a thàinig a 
dheanamh seirbbis an fhrithealaidh, agtis 
seirbhis na h-eallaich ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad ochd mìle agus cùig ceud ag- 
us ceithir fichead. 

49 A rèir àithne an Tighearna dh'àirmh- 
eadli iad le làimh Mhaois, gach aon a rèir 
a sheirbhis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
dh'àirmheadh iad leis, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. V. 

AGUSlabhair an Tighearna ri Maois, 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ gach lobhar, agus gach 
neach air am bheil silteach, agus gach neach 
a ta air a slialachadh leis a' mharbh : 

3 Araon firionnach agus boirionnach 
cuiridh sibh a mach, an taobh a muigh 
do'n champ cuiridh sibh iad ; a chum as 
nach truaill iad an campan, anns am bheil 
mise gabhail còmhnuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar so, agus 
chuir iad a mach iad an taobh a muigh do'n 
champ; mar a labhair an Tighearna ri 
Maois, mar sin rinn clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni 
fear no bean peacadh air bith a ni daoine, a 
dheanamh eusaontais an aghaidh an Tigh- 
earn, agus gu'm bheil an t-anam sin ciont- 
ach: 

7 An sin aidicliidh iad am peacadli a 
rinn iad : agus ni e coimhleasachadh air son 
'eucorach san iomlan, agus cuiridh e an 
cùigeadh euid deth ris, agus bheir e sin 
dhasan air an d'rimi e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid sam 
bith gu coimhleasachadh a thoirt da san 
eucoir, thugar an coimhleasachadh a 
nithear do'n l'ighearn air son na h-encor- 
ach, do'n t-sagart ; a thuilleadh air reithe 
na rèite, leis an deanar rèite, air a 
shon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh 
naomha chloinn Israeil uile, a bheir iad 
chum an t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, is 

K 110 AIREAMH. leis-san iad : ge b'e ni a bheir duine sam 
bith do'n t-sagart, is leis e. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bith a thaobh, 
agus gu'n ciontaich i 'na aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaidh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o shùilibh 
a fir-phòsda, agus gu'm bi e ceilte, agus 
gu'm bi i air a truailleadh, agus nach bi 
fianuis sam bith 'na h-aghaidh, agus gun i 
air a glacadh sa' chùis, 

14 Agus gu'n tig spiorad èud air, agus 
gu'm bheil e 'g èudach air a mhnaoi, agus 
gu'n do thruailleadh i ; no ma thàinig 
spiorad èud air, agus gu'm bheil e èud- 
mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaill- 
eadh i : 

15 An sin bheir an duine a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir e leis 
a tabhartas air a son, an deicheamh cuid a 
dh'ephah do mhin eòrna ; cha dòirt e oladh 
air, ni raò a chuireas e tùis air, oir is tabh- 
artas èudaich a t'ann, tabhartas cuimh- 
neachain, a' toirt aingidheachd ann an 
cuimhne. 

16 Agus bheir an sagart am fagus i, agus 
cuiridh e i an làthair an Tighearna. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomh ann an soitheach creadha, agus 
gabhaidh an sagart cuid do'n duslach a 
bhios air urlar a' phàilliuin, agus cuiridh e 
san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean ann 
an làthair an Tighearn, agus rùisgidh e 
ceann na mnà, agus cuiridh e 'n tabhartas 
cuimhneachain 'na làmhaibh, eadhon an 
tabhartas èudaich ; agus bithidh aig an 
t-sagart 'na làimh an t-uisge searbh a 
mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan 
dhith, agus their e ris a' mhnaoi, Mur do 
luidh fear sam bith leat, agus mur deach- 
aidh tu thaobh gu neòghloine maille ri 
neach eile an àite t'fhir-phòsda, bi-sa saor 
o 'n uisge shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu neach 
eile an àite t' fhir-phòsda, agus gu'n do 
thruailleadh thu, agus gu'n do luidh fear 
eile leat a thuilleadh air t'fhear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart mionnan 
mallachaidh do'n mhnaoi, agus their an 
sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an 
Tighearn a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnan thu am measg do shluaigh, 
'nuair a bheir an Tighearn air do shliasaid 
lobliadh, agus air do Dhroinn atadh ; 

22 Agus thèid an t-uisge so a mhallaich- 
eas a stigh a'd' innibh, a thoirt air do 
bhroinn atadh, agus air do shliasaid lobh- 
adh : Agus their a' bhean, Amen, amen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na mall- 
achdan sin ann an leabhar, agus dubhaidh 
e mach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a bheir am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an tabh- 
arta3 èudaich à làimh na mnà, agus luaisg- 
idh e 'n tabhartas an làthair an Tighearn, 
agus bheir e seachd e air an altair. 

110 26 Agus gabhaidh an sagart làn glaice 
do'n tabhartas, eadkon a chuimhneachan, 
agus loisgidh e air an altair e, agus an 
deigh sin bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
òl. 

27 Agusanuairabheireoirreant-uisge 
òl, an sin tarlaidh ma thruailleadh i, agus 
marinn i coire an aghaidh a fir-phòsda, 
gu'n tèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agusfàsaiah e searbh, agus ataidh a 
brù, agus lobhaidh a sliasaid : agus bithidh 
a' bhean 'na mallachadh am measg a 
sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean, 
ach gu m bheil i glun ; an sin bithidh i 
saor, agus fàsaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èud, an uair a 
thèid bean a thaobh gu fear eile an àit a 
fir-phòsda, agus a thruaillear i ; 

30 No 'nuair a thig spiorad èud air fear, 
agus a tha e èudmhor m'a mhnaoi, agus a 
chuireas e a bhean an làthair an Tighearn, 
agus a chuireas an sagart an gnìomh oirre 
an lagh so uile ; 

31 An sin bithidh an duine saor o'n 
chionta, agus giùlainidh a' bhean so a 
cionta. 

CAIB. VI. 

AGUS labhairan Tighearnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a dhealaicheas aon chuid bean 
no fear iad fèin a bhòideachadh bòide Na- 
saraich, a chum iad fèin a dhealachadh 
do'n Tighearn ; 

3 O fhìon, agus o dhibh làidir sgaraidh 
se e fèin ; fìon-geur fìona, no fìon-geur 
dibhe làidir cha'n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag do shùgh nam fìon-dhearcan, ni 
mò a dh'itheas e fìon-dhearcan ùr no tior- 
am. 

4 Uile làithean a dhealachaidh cha'n ith 
e bheag a nithear do'n chraoibh-fhìona, o 
na h-eiteanaibh gus am plaosg. 

5 Uile làithean bòide a dhealachaidh, cha 
tig ealtainn air a cheann : gus an coimh- 
lionar na làithean anns an dealaich se efèin 
do'n Tighearn, bithidh e naomh ; agus 
leigidh e le ciabhaibh gruaige a chinn fàs. 

6 Sna làithibh sin uile anns an dealaich 
se e fèin do'n Tighearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràthar, no air son a pheathar, an uair a 
gheibh iad bàs; do bhrìgh gu bheil cois- 
reagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha e 
naomha do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duine gu h-obann bàs 
làimh ris, agus gu'n do shalaich e ceann a 
choisreagaidh ; an sinbearraidh e a cheann 
ann an là a ghlanaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e dà 
thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionn- 
suidh an t-sagairc, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
mar ìobairt-loisgte, agus ni e rèite air a 
shon, do bhrìgh, gu'n do pheacaich e CÀXB. VII. 111 IbSsobfa a' rohairbh, agus naomhaichidh e a 
cheann san là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
làitheau'a dhealaclìaidh, agus bheir e leis 
uan do'n cheud bhliadhna chum ìobairt- 
eusaontais : ach bithidh na làithean a 
chaidh seachad caillte, do bhrìgh gu'n do 
shalaicheadh a dhealachadh. 

13 Agus ise so lagh an Nasaraich : 'Nuair 
s choiihhlionar làithean a dhealachaidh, 
bheirear e gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas 
do'n Tighearn, aon uan firionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
loisgte, agus aon uan boirionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid do aran neo-ghoirtichte, 
breacagan do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
agus dearnagana do aran neo-ghoirtichte 
ungta le h-oladh, ag"us an tabhartas-bìdli, 
agus an tabhartasah~-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart iad an làthair an 
Tighearn, agus ìobrafdli e 'ìobairt-pheac- 
aidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e 'n reithe mar ìobairt 
thabhartasan-sìth do'n Tighearna, maille 
ris a' bhascaid do aran neo-ghoirtichte : 
bheir an sagart seachad mar an ceudna a 
thabhartas-bìdh, agus a thabhartas dibhe. 

18 Agus bearraidli an Nasarach ceann a 
dhealachaidh, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail; agus gabhaidh e gruag cinn a 
dhealachaidh, agns cuiridh e i san teine a 
ta fuidli ìobairt nan tabhartasan-sìth. 

19 Agus gabhaidh an sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dear- 
nagan neo-ghoirtichte ; agus cuiridli e iad 
air làmhaibh an Nasaraich, an dèigh do 
ghruaig a dhealachaidh bhi air a bearradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna ; tha so naomha do'n t-sagart maille 
ris an uchd luaisgte, agus maille ris an 
t-slinnean thogta : agus'an dèigh sin feud- 
aidh an Nasarach fìon òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a thug bòid, 
agus lagh a thabhartais do'n Tighearn air 
son a ahealachaidh, a thuilleadh air na 
gheibh a làmh : a rèir a bhòide a bhoidich 
e, mar sin is èigin da dheanamh, a rèir 
lagha a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois. 
agràdh, 

23 Labhair ri h- Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, air a' mhodh so beannaichidh sibh 
clann Israeiì, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaieheadh an Tighearna 
thu, agus gu'n gleidheadh e thu : 

25 Gu'n tugadh an Tighearn air 'aghaidh 
dealrachadh ort, agus bitheadh e gTàsmhor 
dhuit : 

26 Gu'n togadh an Tighearna suas a 
ghnùis ort, agns gu'n tugadh e sìth dhuit. 

27 Agns cuiriah iad m'ainm air cloinn 
Israeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 

AGUS tharladh air an là anns an do chuir 
Maois suas am pàilliun gu h-iomlan, 
111 agus san d'ung se e, agns san do naomhaich 
se e, agus 'uidheam uile, araon an altair 
agus a soithichean uile, agus san d'ung è 
iad, agus san do naomhaich e iad ; 

2 Gu'n d'thug ceannardan Israeil, cinn 
tighe an aithriche, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhartas an làthair 
an Tighearna, sè feunan còmhdaichte, agus 
dà dhamh dheug: feun air son rtithis do 
na ceannardaibh, agus damh air son gach 
fir dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' 
phàilliuin iad. 

4 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi iad a 
dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thiouail ; agns bheir thu iad do na Lebli- 
ithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

6 Agus ghabh Blaois na feunan agns na 
daimh, agus thug e do na Lebhithich iad. 

7 Dà fheun agus ceithir daimh thug e 
do mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis. 

8 Agus ceithir feunan agus ochd daimh 
thug e do mliic Mherari, a rèir an seirbhis, 
fuidh làimh Itamair mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d'thug e 
h-aon air bith; a chionn gu'm b'ì seirbhis 
an ionaid naoimh a bhuineadh dhoibhsan, 
gu'n giùlaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
ach, air an là anns an d'ungadh i ; thug 
eadhon na ceannardan seachad an tabh- 
artas air beulaobh na h-altarach. 

11 Agus thnbhairt an Tighearna ri 
Maois, Bheir gach ceannard seacisad a 
thabhartas air a là fèin, chum coisreagr.idh 
na h-altarach. 

12 Agus esan a thug seachad a thabh- 
artas air a' cheud là, b'e Nahson mac 
Aminadaib, do thrèibh Iudah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus deich 
seceil 'ar fhichead, aon chuach ah'gid do 
dheich agus tri fichead secel, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, iad le chèile làn donhlùr 
mìn measgta le h-oladli, chum tabhaftais 
bìdli : 

14 Aon spàin do dlieich seceil òir, làn do 
thùis : 

15 Aon tarbh òg, acn reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadlma, chuni ìobairt 
loisgte : 

16 Aon mheann do na gabhraibh chuni 
ìobairt-pheacaidh : 

^ 17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheua 
bhliadlma. B'e so tabhartas Nahsoin 
mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac. 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabh- 
artas. 

19 Thug e seachad mar a thabhartas acn 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud ag- 
us deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich ag^us tri fichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le chèi'e 
làn do phlùr mìn measgtale h-oladh, chura 
tabhartas-bìth : 112 AIREAMH. 20 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

22 Aon mheann do na gabhraibh ch.um 
ìobairt-pheacaidh : 

23 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Nataneeil 
mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Eliab mac Hel- 
oin, ceannard cldoinn Shebuluin, seachad 
tabhartas. 

25 B'e a tabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seccil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel,arèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

26 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

28 Aon mheann do na gabliraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tliarbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Eliaib mhic 
Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thug Elisur 
mac Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, 
seachad tab'iartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid do 
cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartais-bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

3-1 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Elisuir mhic 
Shedeuir. . 

36 Air a' chùigeadh là thug Selumiel 
mac Shurisadai, ceannard chloinn Shim- 
eoin, seachad tabhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

38 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

40 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

41 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Shelumieil 
jnhic Shurisadai. 

112 42 Air an t-seathadh là tJiug Eliasaph 
mac Dheueil, ceannard chloinn Ghad, 
seachad tabhartas. 

43 B'e a thabhartas • san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich scveil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheicli 
agus tri fichead secel, a rèirseceil anionaid 
naoimli, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum-tabhartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

46 Aon mheann do na gabhraibh chura 
ìobairt-pheacaidh : 

47 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, eùig buic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhhadhna. 
B'e so tabhartas Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamn là thug Elisama 
mac Amihuid, ceannard chloinn Ephraim, 
seachad tabhartas. 

49 B'e athabhartas-sanaonmhiasairgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dlieich seceil, làn 
do thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, clium ìobairt-loisgte : 

52 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-phep-caidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic-. 
ghaibiire, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ociidamh là thug Gamaliel 
mac Phedahsuir, ceannard chloinn Mha- 
naseh, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid 
do cheud agus deich seccil 'ar fhichead, 
aon chuach airgid do dheich agus tri fich- 
ead secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, 
iad le chèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chura tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàin òir do dheich seceìl, làn do 
thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadlina, chum ìobairt-loisgte : 

58 Aon mheann do na gabhraibn chum 
ìobairt-pheacaidh : 

59 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dàtharbh, cùigreitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadlma. 
B'e so tabhartas Ghamalieil mhic Fhedah- 
suir. 

60 Air an naothadh là tliug Abidan mac 
Ghideoni, ceannard cldoinn Bheniamin, 
seachad tabhartas. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn tìo phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh : . 

62 Aon spàin òir do dlieich scceil, làn do 
thùis : 

63 Aon tarbli òg, aon re; ihe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : CAIB. 

64 Aon niheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Abidain mhic 
Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thug Ahieser 
mac Amisadai, ceannard chloinn Dhan, 
seachad tabhartas. 

67 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudtliroin ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fìchead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do pMùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

68 Aon spàin òir do dheich seeeil, làn 
do thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
6ìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thug Pagiel mac 
Ocrain, ceannard cliloinn Aseir, seachad 
tabhartas. 

73 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud, agus deich seceil 
'ar fliichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdli : 

74 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

76 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

77 Agus a chutn ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig Uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dneug thug Ahira mac 
Enain, ceannard cliloinn Naphtali, seachad 
tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom, ceud agus deich seceil 
'arfhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir secei] an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

80 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

82 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bMiadhna. 
B'e so tabhartas AMra mluc Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach (san 
là anns an d'ungadh i) le ceannardaibh Is- 
raeil : dà mlùas dheug airgid, dà chuach 
dheug airgid, dà spàin dheug oir : 

85 B'e cudthrom gach meise airgid ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, agus gach 
cuaiche deich agus tri fichead : B'e cud- 
throm nan soithichean airgid uile, dà mhìle 

ììò VIII. 113 

agus ceithir cheud seccil, a rèir seceil an 
ionaid naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn do 
thùis, cudthrom gach aon fa leth deich se- 
ceil, a rèir seceil an Lonaid naoimh : b'e òr 
nan spàinean uile ceud agus fichead secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìobairt- 
loisgte dà tharbh dheug, na reitheachnn a 
dhà-dheug-, na h-uain do'n cheud bhliadh- 
na dhà-dheug, maille r'an tabhartas-bìdh -. 
agus na nùnn do na gabhraibh chum ìob- 
aut-pheacaidh a dhà-dheug. 

88 Agus b'iad na tairbh uile, chum ìob- 
airt nan tabhartas-sìth, ceitliir tairbh 'ar 
fhichead, na reitheachan tri fichead, na 
buic-ghaibhre tri fichead, na h-uain do'n 
cheud bhliadhna tri fichead. B'e so cois- 
reagadh na h-altarach, an dèigh dli'i blii 
air a h-ungadh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois a steacb 
do phàilliun a' choimhthionail, a labhaii t 
ris : an sin chual' e guth aoin a' labhairt 
ris o uachdar na caithir-thròcair a bha os 
ceann àirce na Fianuis, o eadar an dà che- 
rub ; agus labhair e ris. 

CAIB. VIII. 

AGUS labhair an Tighearnari Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair rj h-Aaron, agus abair ris, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir na 
seachd lòchrain solus uatha thall fa chomh- 
air a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e a lòch- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

4 Agus b'e so obair a' choinnleir : bha e 
dh'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a 
bhlàthan bha e dh'obair bhuailte : a reir an 
t-samhlaidh a nochd an Tighearna tìo 
Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir, 

5 Agus labliair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg chloinn 
Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an gian- 
adh : crath uisge glanaidh orra, agus thug- 
adh iad ealtainn thar am feoil uile, agus 
nigheadh iad an eudach, agus mar sin 
deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille r'a 
thabhartas-bìdh, eadhon plùr min measgta 
le h-oladh, agus gabhaidh tu tarbh òg eile 
chum ìobairt-pheacaidli. 

9 Agus bheir thu na LebMthich air beul- 
aobh pàilliuin a' choimhthionail : agus 
cruinnichidh tu coimhthional chloinn Is- 
raeil uile an ceann a chèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich anlàth- 
air an Tighearn, agus cuiridh clann Israeil 
an làmhan air na Lebhithich : 

11 Agus luaisgidh Aaron na Lehhithich 
ann an làthair an Tighearn, mar thabhart- 
as-luaisgte o chloinn Israeil ; a chum gu'n 
dean iad seirbhis an Tighearn. 

12 Agus cuiridh na LebhitMch an làmh- 
an air cinn nan tarbh; agus ìobraidh tu 
h-aon diublt mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar ìobairt-loisgte do'n Tigli- 
earn a dheanamh rèite air son nan Lebh- 
itheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithicli an 
làtha,ir Aaroin, agus an làthair a mhac, ag- 

1 K 2 114 AIREAMH. us luaisgidh tu iad mar thabhartas-luaisgte 
do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg chloinn Israeil ; agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. 

15 Agus 'na dhèigh sin thèid na Lebh- 
ithich a steach a dl.eanamh seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail ; agus glanaidh tu 
iad, agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte : 

16 Oir thugadh dhomhsa gu h-iomlan 
iad o mheasg chloinn Israeil ; an àite gach 
aon a dh'fhosglas a' bhrù, eudhon an àite 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh fèin iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin chloinn 
Israeil, araon duine agus ainmhidh : san 
là air an do bhuail mi gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit, naomhaich mi iad 
dhomh fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich an àit 
uile cheud-gh n chloinn Israeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanarah seir- 
bhis chloinu Israeil ann am pàilliun a' 
choimhthionail, agus a dheanamh rèite air 
Bon chloinn Israeil ; a chum as nach bi 
plàigh sam bith am measg chloinn Israeil, 
an uair a thig clann Israeil am fagus do'n 
ionad naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, aguc 
comhchruinneach chloinn Israeil uiJe, ris 
na Lebhithich a rèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois a thaobh nan Lebh- 
itheach, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, agus 
nigh iad an eudach ; agus thug Aaron suas 
iad mar thabhartas an Iàthair an Tighearn ; 
agus rinn Aaron rèite air an son a chum an 
glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidli na Lebh- 
ithich a steach, a dheanamh an seirbhis ann 
ara pàilliun a' choimhthionail, an làthair 
Aaroin agus an làthair a mhac : mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois a thaobh 
nan Lebhitheach, mar sin rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Is e so an ni a bhuineas do na Lebh- 
ithich : o chùig bliadhna fichead- a dh'aois, 
agus os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbliis pàilliuin a' 
choimhthionail : 

25 Agus o aois leth-cheud bliadhna sguir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
agus cha dean iad seirbhis ni 's mò. 

26 Ach fritheilidh iad maille r'am bràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
ghieidheadh a' chùraim, agus cha dean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois ann 
am fàsach Shinai, sa* cheud mhìos 
do'n dara bliadhna an dèigh dhoibh teachd 
a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Israeil 
a' chàisg 'na h-àm suidhichte fèin. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n mhìos so, 
air feasgar, cumaidh sibh i na h-àm suidh- 
ichte fèm, a rèir a h-orduighean uile, agus 

114 a rèir a dea3-ghnàtl;an uile, cumaidh sibh 
i. 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a chumail na càisge. 

5 Agus chum iad a chàisg air a' cheath- 
ramh là deug do'n cheud mhìos air feasgar, 
ann am fàsach Shinai : a rèir gach m a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois, mur sin 
rinn clann Israeil. 

6 Agus bha daoineàraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urramn iad a' chàisg a chumail air an là 
sin ; agus thàinig iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Agusthubhairt na daoine sin ris, Tha 
sinne air ar salacliadh le corp duine 
mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-ais 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tighearn a thoirt seachad 'na àm suidh- 
ichte fein am measg chloinn Israeil ? 

8 Agus thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sin, agus cluinnidh mise ciod a dh'àithneas 
an Tighearna d'ur taobh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
bhios duine sam bith dhibh, no d'ur sliochd, 
air a shalaehadb le corp marbh, no mct 
bhios e air thurns fad air astar, gidlieadh 
cumaidh e a' chàisg do'n Tighearn. 

11 Sa' cheathramh là deug do'n dara 
mìos air feasgar cumaidh iad i : le h-aran 
neo -ghoirtichte, agus le lusaibh searbha 
ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg iad a bheag dhith gu ma- 
duinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh dhith : 
a rèir uile orduighean na càisge cumaidh 
iad i. 

13 Ach an duine a ta glan, agus nach 'eil 
air thurus, agus a dhearmadas a' chàisg a 
chumail; gearrar eadhon an t-anam sin 
fèin as o 'shluagh, a chionn nach d'thug e 
seachad tabhartas an Tighearna 'na àm 
suidhichte : giùlainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air rhuairt 
'nur measg, agus gu'n cum e a' chàkg do'n 
Tighearn, a rèir orduigh na càisge, agus a 
rèir a gnàtha, mar sin ni e : bithidh aon 
ordugh agaibh araon air son a' choigrich, 
agus air a sl;on-san a rugadh san tìr. 

15 Agus air an là anns an do thogadh 
suas am pàilliun, chòmhdaich an neul am 
pàilliun, eadhon bùth na Fianuis ; agus air 
feasgar bha air a' phàilliun mar gu'm bu 
choslas teine gus a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e ghnàth : chòmhdaich 
an neul e san là, agus coslas teine san oidh- 
che. 

17 Agus an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàilliun, an sin gun dàil ghabh clann 
Israeil an turus : agus san ionad anns an do 
stad an neul, ann an sin champaich clann 
Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich ìad : am feadh 's a dh'- 
fhan an neul air a' phàilhun, dh'fhan iad 
'uam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilliun mòran do làithibh, an sin ghlèidh 
clann Israeil freasdal an Tighearn, agus 
cha d'hnich iad. CAIB X. 115 20 A gus an uair a bha au neul beagan 
do làithibh air a' phàilliun, a rèir àithne 
an Tighearua dh'fhan iad 'nara bùthaibh, 
agus a rèir àithne an Tighearna ghabh iad 
an turus. 

21 Agus an uair a dh'fhan an neul o 
fheasgar gu raaduinn, agus a thogadh an 
neul suas'sa' mhaduinn, an sin ghabh iad 
an turus : ma b'ann san là no san oidhch' 
a thogadh an neul suas, ghabh iad an tur- 
ns. 

22 Xo co àhìubh a b'ann dà Ià, no mìos, 
no bliadhna, dh'fhan an neul air a' phàill- 
iun, a' fuireach air, dh'fhan clnnn Israeil 
'nam bùthaibh, agus cha d'imich iad : ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turns. 

23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh, agus a rèir àithne an 
Tighearna ghabh iad an turus : ghlèidh iad 
freasdal anT ighearn areiràiihne an Tigh- 
earna le làiinh jilhaois. 

CAIB. X. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad ; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimhthionail, ag- 
us a chum turuis nan camp. 

3 Agus an uair a shèideasiad leo, cruinn- 
ichidh an coimhthional uile iad fèin a t' 
ionnsuidli aig dorus pàilliuin a' choimh- 
tliionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon tromp- 
aid, an sin cruinnichidh na ceannardan a 
ta 'nan cinn-fheadhna airmhìltibh Israeil, 
iad fèin a t'ionnsuidh. 

5 'Nuair a shèideas sihh caismeachd, an 
sin thèid na campan a ta 'nan luidhe air 
taobh na h-àirde 'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd an 
dara uair, an sin thèid na campana ta 'nan 
luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh : sèididh iad caismeachd a chum 
an turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu 
bhi air a cbruinneachadh an ceann a chèile, 
sèididh sibh, ach cha sèid sìbh caismeachd. 

8 Agus seididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na trcmpaidibh ; agus bithidh iad 
dhuibh mar reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 'nur 
dùthaich an aghaidh an nàmhaid a ta 
deanamh foirneart oirbh, an sin sèididh 
sibh caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làthair anTighearna 
bhur Dè, agus saorar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
achais, agus 'nur n-àrd làithibh fèiile, agus 
ann an toiseach bhur mìosan, sèididli sibh 
leis na trompaidibh os ceann bhur n-ìob- 
airte loisgte, agus os ceann ìobairte bhur 
tabhartsan-sìth ; agus bithidh iad dhuibh 
mar chuimhneachan an làthair bhur Dè : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

11 Agustharladh, air an fhicheadamh là 
do'n dara mìos, san dara bliadhna, gu'n do 
thogadh suas an neul o uachdar pàilhuin 
na Fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an turusan 

115 à fàsach Shinai ; agus stad an neul ann arn 
fàsach Pharain. 

13 Agusghabh iad air tùs an turus, a 
rèir àithne an Tighearna le làimh Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bratach 
chaimp chloinn ludah, a rèir an armailt- 
ean ; agus air ceann a shlòigh bha Nahsoa 
mac Aminadaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Isachair bha Nataneel mac Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin bha Eliab mac Heloin. 

17 Agus thugadh a nuas am pàilliun ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus mic 
Mherari air an aghaidh, a' giùlan a' phàili- 
iuin. 

13 Agus ghluais brataeh ehaimp Keu- 
bein air a h-aghaidh, a rèir an armailtean : 
agus air ceaiui a shlòigh bka, Eiisur mae 
Shedeuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Ghad bha Eliasaph mac Dheueil. 

21 Agus cliaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus 
chuireadh suas am pàilliun air cheann 
doibh teachd. 

22 Agus ghluais bratach chaimp chloinn 
Ephraim air a h-aghaidh, a rèir an armailt- 
ean : agus air ceaun a shlòigh bha Elisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Mhanaseh bha Gamaliel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Bheniamin bha Abidan mac Ghideoni. 

2ò Agus chaidh bratach thrèibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a bha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slègh : agus air 
ceann a shlòigh bha Ahieser mac Amisadai . 

26 Agus air ceann slòigh thrèibh chlcina 
Aseir bha Phagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Naphtali bha Aliira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'nuair a ghiuais iad àir 
an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Hobab, mac 
Ragueil a' Mhidianaich, athar cèile Mhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'n 
dubhairt Dia, Bheir mi dhuibh e : thig 
thusa maille ruinn, agus ni sinn maith 
dhuit ; oir labhair an Tighearna maith a 
thaobh lsraeil. 

39 Agus thubhairt e ris, Cfta tèid mi 
maille ribh : ach imichidh mi chum mo 
dliùthcha fèm, agus a chum mo dliilsean 
fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na fàg sinn, guiùh- 
eam ort ; oir tha fhios agad cionnus a 
champaiclieas sinn anns an fhàsach, agua 
bithidh tu dhuinn an àite shù!. 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu maille 
minn, seadh, tarlai<:h, ge b'e maith a ni 
Dia dhuinne gu'n dtan sinne am maith 
cemlna dhuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh nn Tigh- 
earn astar thri làithean : agus chaidh àirc 
coimhcheangail an Tighearna rompa a-tar 
thri làithean, a rannsachadh a mach àite- 
tàimh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearn orra san 
là, 'nuair a chaidh iad a macli as a' champ. 116 AIREAMH. 35 Agus thariadh, 'nuair a bha 'n àirc gu 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, 
Eirich suas, a Thighearn, agus biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agus teicheadh 
a' rahuinntir leis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, clium nam mìlte do 
mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a rinn an sluagh geaian, 
mhi-thaitinn e ris an Tighoarn : agus 
'.hual an Tighearn e ; agus las 'fbearg; ag- 
'is loisg teine an Tighearna 'nam measg, 
igus chuir e as doìbhsan a bha 'n iomall a' 
ehaimp : 

2 Agus ghlaodh an sluagh ri Maois ; ag- 
us an uair a rinn Maois urnuigh ris an 
Tighearna, choisgeadh an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainm air an 
àite sin ; a chionn gu'n do loisg teine an 
Tighearna 'nam measg. 

4 Agus ghlac ciocras an cumasg sluaigh 
a bha 'nam measg : agus ghuil mar an 
ceudna clann Israeil a ris, agus thubhairt 
iad, Cò bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a dh'ith sinn 
san Eiphit gu saor ; na cularain, agus na 
mealbhucain, agus na lèicis, agus na 
h-uinneinean, agus an creamh : 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormach- 
idh ; cha 'n'eil ni air bith againn, ach am 
Qiana so, 'nar sealladh. 

7 Agus bha am mana cosmhuil ri frois 
coriandeir, agus a dliath mar dhath bdell- 
'um. 

8 Chaidh an sluagh mu'n cuairt, agus 
thionail iad e, agus mheil iad e ann am 
muilnibh, no phronn iad e ann am mort- 
air, agus bhruich iad e ann an aighnibh, 
a^us rinn iad breacagan deth : agus bha 
'bhlas mar bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd air a' 
champ- san oidhche, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' gul 
air feadh an teaghlaichean, gach dnine ann 
an dorus a bhùtha : agus las fearg an Tigh- 
earna gu mòr ; bha Maois mar an ceudna 
diomach. 

11 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, C'ar sona bhuin thu gu h-olc ri d' 
sheirbhiseach ? agus c'ar son nach d'fhuair 
mi deadh-ghean a'd' shealladh, gu'n do 
leag thu eireadli an t-sluaigh so uile 
orm ? 

12 Am mise a ghin an sluagh so uile ? an 
ann domh a rugadh iad, gu'n abradh tu 
rium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a ghiùl- 
<ìineas oid'-altruim leanabh nacìche) chum 
an fhearainn a mhionnaich thu d'an aith- 
richibh? 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu tabh- 
airt do'n t-sluagh so uile ? oir tha ìad a'gul 
rium, ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a chum 
as gu'n ith sinn? 

14 Cha'n urrainn mise cudthrom an 
t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a 
elsionn gu bheil e ro-throm air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rium mar so, 
marbh mi, guidheam ort, as an làimh, ma 
fhuair mi deadh-ghean a'd' shealladh ; ag- 
us na faiceam mo thruaighe. 

16 Agus thubhairt an 1 ighearna ri Maois, 

116 Cruinnich dhomhsa deich agus tri fichead 
fear do sheanairibh Israeil, muinntir a's 
aithne dhuit a bhi 'nan seanairibh an 
t-sluaigh, agus 'nan luchd-riaghlaidh os 
an ceann; agus thoir iad gu pàilliun a* 
choimhthionail, chum gu'n seas ìad an sin 
maille riut. 

L7 Agus thig mise nuas agus labliraidh 
mi riut an sin : agus gabhaidh mi do'n 
spiorad a ta ortsa, agus cuiridh mi orra- 
san e ; agus giùlainidh iad eallach an 
t-sluaigh maille riut, a chum as nacli giùl- 
an thu fèin e a'd' aonar. 

18 Agus abair ris an t-iluagh, Naomh- 
aichibh sibhfèinair cheann an là màireach, 
agus ithidh sibh feoil (oir ghuil sibh ann an 
èisdeachd an Tighearn, ag ràdh, Cò bheir 
dhuinn feoil r'a h-itheadh? oir bu mhaith 
ar cor san Eiphit) uime sin bheir an Tigh- 
earna feoil dhuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, no 
cùig làithean, no deich làithean, no fichead 
là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an tig i 
mach à cuinneinibh bhur sròn, agus gu m 
bi i gràineil duibh ; a chionn gu'n d rinn 
sibh tàir air an Tighearn a ta 'nur measg, 
agus gu'n do ghuil sibh 'na làthair, ag 
ràdh, C'ar son a thàinig sinn a mach as an 
Eiphit ? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n sluagh 
am measg am bheil mise, 'nan sè ceud mile 
coisiche ; agus thubliairt thu, Bheir mi 
dhoibh feoil, chum gu'n ith iad rè inìosa 
iomlain : 

22 Am marbhar na caoraich agus am 
buar dhoibh, chum an sàsuchadh? no an 
cruinnichear iasg na mara uile r'a chèile 
dhoibh, chum an sàsuchadh ? 

23 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Àm bheil làmh an Tighearn air fàs 
goirid? cM thusa nis an tig no nach tig 
m'fhocal gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innis e do'n t-sluagh focail an Tighearn, 
agus chruinnich e an deich agus an tri 
fichead do sheanairbh an t-sluaigh, agus 
thug e orra seasamh mu thimchioll a'phàill- 
iuin. 

25 Agus tliàinig an Tighearn a nuas ann 
an neul, agus labhair e ris, agus ghabh e 
do'n spiorad a bha air, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fichead seanair : agus 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad 
còmhnuidh orra, gu'n d'rinn iad fàiuhead- 
aireachd, agus nach do sguir iad. 

26 Ach dh'fhan dithis do na daoinibh 
sà champ ; b'e ainm aoin diubh Eldad, ag- 
us ainm an fhir eile Medad : agus ghabh 
an spiorad còmhnuidh orra, (agus bha iad 
dliiubhsan a chaidh a sgrìobhadh, ach cha 
deachaidh iad a mach do'n phàilliun) agus 
rinn iad fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh'innis e 
do Mhaois, agus thubhairt e, Tha Eldad 
agus Medad ri fàidheadaireachd sa' champ. 

28 Agus fhreagair Iosua mac Nuin, 
seirbhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, ag- 
us thubhairt e, Mo thighearn, a Mhaois, 
bac iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am bheil 
farmad ort air mo shon-sa? Is e mo 
ghuidhe ri Dia gu'm biodh sluagh aa CAIB. XII. XIII. 117 Tighearn uile 'n-qm fàidhibh, agus gu'n 
cuireadh an lighearn a spiorad orra ! 

30 \gas rhaidh Maois do'n champ, e fèin 
agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigh- 
earn, agus thug i gearra-goirt o'n fhairge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ, 
mar astar là a ; r an taobh so, agus mar ast- 
ar Ià air an taobh eile, mu'n cuairt air a' 
champ, agus mar dhà làmh-choille air 
àirde, air aghaidh na talmhainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air an là sin 
uile, agus air an oidhche sin uile, agus air 
an là aVfhaisge uile, agus thionail iad na 
gearra-goirt : esan bu lugha a thionail, 
thionail e deich homeir, agus sgaoil iad gu 
farsuinn doibh fèin iad mu thinichioll a' 
chaimp. 

33 'Nuair a blia 'n fheoil fathast eadar 
am fiacla, mun do chagnadh i, las fearg an 
Tigheam an aghaidh an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tighearn an sluagh le plàigh ro- 
mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin ; a chionn ann an sin 
gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o Chibrot- 
hataabhah gu Haserot : agus dh'fhan iad 
ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair Miriam agus Aaron an 
aghaidh Mhaois air son na mnà o Etio- 
pia, a pliòs e : oir bha e air pòsadh mnà o 
Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighearna da rìreadh le Maois a mhàin ? 
nach do labhair e mar an ceudna leinne ? 
agus chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n duine Maois ro-chiùin, 
thar nan uile dhaoine a bha air aghaidh na 
talmhainn.) 

4 Agus labhair an Tighearna gu gi id ri 
Maois, agus ri h-Aaron, agus ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'nur triuir gu pàill- 
iun a' choimhthionail. Agus thàinig iad 
'nan triuir a mach. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas ann 
am meall neoil, agus sheas e ann an dorus 
a' phàilliuin, agus ghairm e air Aaron ag- 
us Miriam : agus thàinig iad le chèile 
mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa : Ma tha fàidh 'nur measg, 
ni mise an Tighearna mi fèin aithnichte 
ùha ann an taisbeanadh, agus labhraidh 
mi ris ann am bruadar. 

7 Cha'n 'eil mo sheirbhiseach Maois mar 
Ein, a tha fìrinneach ann am thigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, eadh- 
on gu soilleir, agus cha 'n ann am briath- 
raibh dorcha, agus chi e coslas an Tigh- 
earna: c'ar son ma ta nach robh eagal 
oirbh labhairt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois ? 

9 Agus las fearg an Tighearna 'nan agh- 
aidh, agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'fhalbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin, agus, feuch, rinneadh Miriam 
na lobhar, geal mar shneachda : agus 
dh'amhairc Aaron air Miriam, agus, feuch, 
bha i 'na lobhar. 

11 Agus thu'ohairt Aaron ri Maois, Och ! 

117 mo thighearna, guidheam orf, na cuir am 
peacadh as ar leth, leis an d'rinn sin gu 
h-amaideach, agus leis an do pheacaicn 
sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am bhei . 
an fheoil air a leth-chaitheamh, 'nuair a 
thig e mach à broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tighearn, 
ag ràdh, JLeighis i nis, O Dhè, guidheam 
ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearna n Maois, 
Nan tilgeadh a h-athair ach smugaid 'na 
h-eudau, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire 
seachd làithean? druidear a mach o'n 
champ i rè sheachd làithean, agus 'na 
dlièigh sin gabhar e steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd làitliean : agus cha do ghabh 
an sluagh an turus, gus an d'thugadh Miri- 
am a steach a rìs. 

16 Agus 'na dhèigh sin dh'imich an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad ann 
am fàsach Phai'ain. 

CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maoie, ng 
ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n ranns- 
aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
chloinn Israeil ; as gach uile thrèibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diubh 'na cheannard 'nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad o fhàsach Phar- 
ain, a rèir àithne an Tighearna : bu 
cheannardan na daoine sin uile air cloinn 
Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
tlirèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat mac Ho- 
ri. 

6 Do thrèibh Iudah, Caleb mac lephur 
neh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal mac Ioseiph. 

8 Do thrèibh Ephraim, Hosea mac 
Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac Ra- 
phu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shodi. 

11 Dothrèibh Ioseiph, eadhon, do thrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac Ghe- 
mali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac Ml\i- 

chaeil. 

14 Do thrèibh Naphtail, Nahbi, mac 
Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac Mha- 
chi. 

16 Is iad sin ainmeanna nan daoine a 
chuir Maois a ghabhail beachd air an 
fhearann: Agustliug Maois Iehosua mar 
ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chauaain, agus thubh- 
airt e riu, Rachaibh suas sa.n t-slighe so 
mu dheas, agus gabhaibh suas a chuin na 
beinne ; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, agus 
an sluagh a ta 'nan còmhnuidh ann, am 
bheil iad làidir no anmhunn, tcarc no lìon- 
mhor ; 

1 9 Agus ciod e am fearann anns am bheiì 118 AIREAMH. iad a ehòinhnuidh, am bheil e maith tio 
olc ; agus ciod iad na bailtean anns am 
bheil iad 'nan còmhnuidh, an ann am bùth- 
aibh, no ann an daingneachaibh làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh, am bheil e 
reamhar no bochd, am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- 
neach, agus thugaibh leibh do thoradh an 
fhearainn. (A nis ò'e 'n t-àm àm nan 
ceud dhearca-fìona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus rann- 
saich iad am fearann o fhàsach Sliin gu 
Rehob, mar a thèid daoine gu Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an robh Ahi- 
man, Sesai, agus Talmai, mic Anaic. (A 
nis thogadh Hebron seachd bliadhna roimh 
Shoan san Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, ag- 
us ghearr iad sìos as a sin geug le aon bliag- 
aide fhìon-dhearc, agus ghiùlain iad i 
eadar dhithis air luirg : agus thug iad leo 
do na pomgranataibh, agus do na ligibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar ainm air 
an àite sin, air son a' bhagaide fhìon- 
dhearcan a ghearr clann Israeil sìos as a 
sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
fhearainn an dèigh dhà fhichead là. 

26 Agus dh'imich iad, agus thàinig iad 
gu Maois, agus gu h- Aaron, agus gu comh- 
chruinneach chloinn Israeil uile, gu fàsach 
Pharain, gu Cades ; agus thug iad leo fios 
d'an ionnsuidh, agus a dh'ionnsuidh a' 
chomhchruinnich uile, agus dh'fheueh iad 
dhoibh toradh na tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus thubhairt 
iad, Thainig sinne a dh'ionnsuidh an fhear- 
ainn gus an do chuir thu sinn, agus gu 
deimhon tha e a' sruthadh le bainne agus le 
mil ; agus tsesoa thoradh. 

28 Gidheadh, tha 'n sluagh làidir a tha 
'nan còmhnuidh san fhearann, agus tha na 
bailtean air an cuairteachadh le ballach- 
aibh, agus ro-mhòr : agns os bàrr, chunn- 
aic sinn clann Anaic an sin. 

29 Tha na h-Amalecich 'nan còmhnuidh 
am fearann na h-àirde deas ; agus tha na 
Hitich, agus na Iebusaich, agus na h- Am- 
oraich, 'nan còmhnuidh sna beanntaibh ; 
agus tha na Canaanaich 'nan còmhnuidh 
làimh ris an fhairge, agus ri taobh Iordain. 

30 Agus chiùinich Caleb an sluagh an 
làthair Mhaois, agus thubhairt e, Racham- 
aid suas a dh'aon fheachd, agus sealbh- 
aicheamaid e ; oir is urrainn sinn gu cinnt- 
each a cheannsachadh. 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh 
Buas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dol 
suas an aghaidh an t-sluaigh ; oir is treise 
ìad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul air an 
fhearann a rannsaich iad gu cloinn Israeil, 
ag ràdh, Am fearann troimh 'n deachaidh 
sann g'a rannsachadh, is fearann e a tha 'g 
Itheadh suas a luchd-àiteachaidh, agus an 
sluagh uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
i ad do mheudachd mhòir. 

33 Agus chunnaic sinn na famhairean 
an sin, mic Anaic, a thàinig o na famhair- 
ean ; agus bha sinne 'nar sealladh fèin mar 
fhionuain-feoir, agus bha sinn mar sin 
'nan sealladh-san. i 

118 \ CAIB. XIV. 

AGUS thog an comhchruinneach uile 
suas an guth, agus ghlaodh iad ; agus 
ghuil an sluagh air an oidhche sin. 

2 Agus rinn clann Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois, agus an aghaidh Aaroin ; 
agus thubhairt an comhchruinneach uile 
riu, Och nach d'fhuair sinn bàs ann an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs 
anns an f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tighearna sinn 
do'n fhearann so, athuiteam leis a' chlaidh- 
eamh, a chum gu'm biodh ar mnài agus 
ar clann bheag 'nan cobhartaich ? nach 
6'fhearr dhuinn pilltinn do'n Eiphit ? 

4 Agus thubhairt iad gach fear r'a chèile, 
Deanamaid dhuinn fèm ceannard, agus 
pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhthionail comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile. 

6 Agus reub Iosua mac Nuin, agus Ca- 
leb mac Iephuneh, a bha dhiubhsan a 
rannsaich am fearann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinn troimhe g'a rannsachadh, is fearann 
ro-mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn annainn, 
an sin bheir e sinn a dh'ionnsuidh an fhear- 
ainn so, agus bheir e dhuinn e ; fearann a 
tha sruthadh le mil agus ie bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc an 
aghaidh an Tighearn, agus na biodh eagal 
sluaigh an fhearainn oirbh ; oir is aran 
duinn iad : dh'fhalbh an dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearna maille ruinne ; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneach uile 
an clachadh le clachaibh. Agus dh'fhoill- 
sicheadh glòir an Tighearn ann am pàilliun 
a' choimhthionail, an làthair chloinn Is- 
raeil uile. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cia fhad a bhrosnaicheas an sluagh 
so mi ? agus cia fhad a bhitheas e mun 
creid iad mi, air son nan comhran uile a 
nochd mi 'nam measg ? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
fògraidh mi iad, agus ni mi thusa a'd' 
chmneach ni's mò, agus ni's cumhachad- 
aiche na iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earn, An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, 
(oir thug thusa nìos an sluagh so le 
d'chumhachd o bhi 'nam measg,) 

14 Agus imlsidh iad e do luchd-àiteach- 
aidh an fhearainn so : oir chual' iad ^u 
bheil thusa, a Thighearn, am measg an 
t-sluaigh so ; gu bheil thusa, a Thighearn, 
air t'fhaicinn aghaidh ri h-aghaidh ; agus 
gu bheil do neul a' seasamh os an ceann ; 
agus gu bheil thu ag imeachd rompa, ann 
am meall neoil san là, agus ann am meall 
teine san oidhche. t 

15 A nis, ma mhàrbhas tu an sluagh so 
uile mar aon duine, an sin labhraidh na 
cinnich a chual' iomradh ort, ag ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an Tighearn 
an sluagh so thoirt do'n fhearann a mhionn- 
aich e dhoibh, uime sin mharbh e iad san 
fhàsach. 

17 Agus a nis, guidheam ort, biodh cumh« CAIB 

aohd mo Thighearna mòr, a rèir mar a 
labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-fhulangach, 
agus mòr-thròcaireach, a' toirt maithean- 
ais ann an aingidheachd, agus ann an eus- 
aontas, agus air chor sam bith nach saor 
an ciontach ; a' leantuinn aingidheachd 
nan aithriche air a' cldoinn, air an treas, 
agus air a' cheathramh ginealach . 

19 Maith, guidlieam ort, aingidheachd 
an t-sluaigh so, a rèir meud do thròcair, 
ag-us a rèir mar a thug thu maitheanas 
do'n t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. 

20 Agus thubhairt an Tigìiearna, Mhaith 
mi, a reir t'fhocail : 

21 Ach co fhìor 's a ta mi beò, lìonar an 
talamh uile le glòir an Tighearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, agus mo chomharan a rinn mi san 
Eiphit, agus anns an fhàsach, agus abhuair 
mi nis na deich uairean so, agus nach 
d'.èisd ri m' ghuth ; 

23 Gu cinnteach cha'n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaich mi d'an aithrichibh, 
ni mò a chi neach air bith dliiubhsan a 
brosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
gu'n robh aige-san spiorad eile maille ris, 
agus gu'n do lean e mi gu h-iomlan, esan 
bheir mi do'n fhearann d'an deachaidh e ; 
agus sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' ghleann.) 
Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n 
fhàsach, air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia f had a ghiùlaineas mi leis an droch 
chomhchruinneach so, a tha ri gearan a'm' 
aghaidh? chuala mi gearain chloinn Is- 
raeil, leis am bheil iad ri gearan a'm' agh- 
aidh. 

28 Abair riu, Co fhìor 's a ta mì beò, 
ars' an Tighearna, mar a labhair sibh a'm' 
èisdeachd, mar sin ni mi ribh. 

29 San fhàsach so tuitidh bhur colann- 
an: agus a' mheud 's a chaidh àireamh 
dhibh, a rèir bhur h-àireimh iomlain, o 
f lùchead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
a rinn gearan a'm' aghaidh, 

30 Gun amharus sam bith cha tig sibh a 
steach do'n fhearann a mhionnaich mise 
gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a ghabhail 
ann, 6aor o Chaleb mac Iephuneh, agus 
Iosua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhiodh 'nan cobhartaich, iadsan bheir 
mi steach, agus gabhaidh iad eòlas air an 
fhearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, tuitidh 
bhur colannan anns an fhàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seachar- 
an san fhàsach dà fhichead bliadhna, agus 
giùlainidh iad bhur strìopachais, gus an 
caithear bhur colannan san fhàsach. 

34 A rèir àireimh nan làithean anns an 
do rannsaich sibh am fearann, eadhon dà 
fhichead là, (gach là air son bliadhna) 

fiùlainidh sibh bhur n-euceartan, eadhon 
à fhichead bliadhna, agus bithidh fìos ag- 
aibh air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairfc mise an Tighearn c, agus 
gu cinnteach ni mi e do'n chomhchruinn- 

119 ì. X V. 119 

each olc so uile, a chruinnich a'm* agh- 
aidh : anns an fhàsach so claoidhear ìad, 
agus an sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maoisa rann- 
sachadh an fhearainn, a phill, agus a thug 
air a' chomhchruinneach uile gearan a 
dheanamh 'na aghaidh, le droch sgeul a 
thoirt seachad air an fhearann, 

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug 
seachad droch sgeul air an fhearann, bàs 
leis a' phlàigh an làthair an Tighearn. 

38 Aeh do na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fhearainn, mhair Iosua 
mac Nuin, agus Caleb mac Iephuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra sin 
do chlomn Israeil uile : agus rinn an sluagh 
caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch sa* mha- 
duinn, agus chaidh iad suas gu mullach 
an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne an 
so, agus thèid sinn suas do'n àit a gheall 
an Tighearn : oir pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a tha sibh a' briseadh àithne an Tighearn ? 
ach cha soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha 'n 'eil an 
Tighearna 'nur mèasg ; a chum as nach 
buailear sibh an làthair bhur naimhde. 

43 Oir tha na h-Amalecich agus na Ca- 
naanaieh an sin roimhibh, agus tuitidh 
sibh leis a' chlaidheamh : a chionn gu'n do 
chlaon sibh o'n Tighearn, uime sin chabhi 
'n Tighearna maille ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra dol 
suas gu mullach an t-slèibh : gidheadh cha 
deachaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich a 
nuas, agus na Canaanaich, a bha 'nan 
còmhnuidh san t-sliabh sin, agus bhuail 
siad iad, agus chuir iad an ruaig orra, eadh- 
on gu Hormah. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'Nuair a thig sibh a chum fearainn bhur 
n-àiteacha-còmhnuidh, a tha mise a' tabh- 
airt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearna, tabhartas-loisgte no 
ìobairt, gu bòid a choimhlionadh, no mar 
thabhartas saor-thoile, no 'nur n-àrd fhèill- 
ibh, a dheanamh fàile chùbhraidh do'n 
Tighearna, do'n sprèidh no do'n treud. 

4 An sin bheir esan a bheir seachad a 
thabhartas do'n Tighearna, seachad tabh- 
artas-bìdh do'n deicheamh cuid do phlùr, 
measgta maille ris a' cheathramh cuid do 
hin olaidh. 

5 Agus bheir thu seachad an ceathramh 
cuid oo hin fìona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhartas-loisgte no 'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid 
do phlùr, measgta leis an treas cuid do hin 
olaidh. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid do hin fìona, 
chum fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachadtarbh 120 AIREAMH. òg mar ìobairt-loisgte, no mar ìobairt gu 
boid a choimhlionadh, no mar ìobairt-shìth 
do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear maille ris an tarbh òg, 
tabhartas-bìdh do thri dcjch codaichibh do 
phlùr, measgta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir thu seach;id a chum tabh- 
artais-dibhe leth hin fìona, chum tabhart- 
ais a bheirear suas le teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

11 Mar so nithear air son aon tairbh, no 
air son aon reithe, no air son uain, no 
minn. 

12 A rèir an àireimh a bbeir sibh seach- 
ad, mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àireimli. 

1-3 Gach neach a rugadh san dùthaich, 
ni e na nithe sin air a' mhodh so, ann an 
tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas 
le teine, dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earn. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille ribh, no cò air bith e bhios 'nur 
measg 'nur ginealachaibh, agus gu'n toir e 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine, 
dh'f hàile cùbhraidh do'n Tighearna ; mar 
a ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse ata do'n 
chomhchrainneach, agus mar an ceudna 
do'n choigreach a taair chuairt maille ribh, 
reachd sìorruidh 'nur ginealachaibh : mar 
a tu sibhse, mar sin bitliidh an coigreach 
an làthair an Tighearn. 

16 Aon lagh, agus aon mhodh, bithidh 
agaibhse, agus aig a' choigreach a ta air 
chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a steach do'n fhear- 
ami d'am bheil mise 'gur tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'itheas 
sibh a dh'aran an f hearainn gu'n toir sìbh 
suas tabhartas-togta do'n Tighearn. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n cheud 
chuid d'ur taois, mar thabhartas togta ; 
mar a thogas sibh tabhartas-togta an ur- 
lair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taois bheir 
sibh do'n Tighearna tabhartas-togta, 'nur 
ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidh sibh na h-àitheanta sin 
uile a labliair an Tighearna ri Maois, 

23 Eadhon gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug an Tighearn àithne do 
Mhaois, agus o sin suas air feadhbhur gin- 
ealaclia ; 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni sam 
bith ann an aineolas, gun fliios do'n 
chomhchruinneaeh, gu'n toir an comh- 
Chruinneach uile seachad aon tarbh òg a 
chum ìobairt-loisgte, chum fàile chùbh- 
raidh do'n Tighearna, maille r'a thabhart- 
as-bìdh, agus a thabhartas-dibhe, a rèir a' 
ghnàtha, agus aon mheann do na gabhraibh 
churn ìobairt-pheacaidh. 

2i> Agus ni an sagart rèite air son comh- 
chruinnich chloinnlsraeiluile, agus maith- 
ear dhoibh e, oir is aineolas a t'ann : agus 
bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a bhe;r- 
ear suas le teine do'n Tighearn, agua an 

uo ìobairt-pheacaidh an làthair an Tighearn, 
air son an aineolais. 

26 Agus maithear e do chomhchruinn- 
each chloinn Israeil uile, agu3 do'n choig- 
reach a ta air chuairt 'nam measg ; do 
bhrìgh gu'n robh an sluagh uile annan ain- 
eolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sam bith 
trìd aineolais, an sin bheir e leis gabhar 
do'n cheud bhliadhna chum ìobairt-pheac- 
aidh. 

28 Agus ni an sagart rèite air son an an- 
ama a pheacaicheas gu h-aineolach, an 
uair a pheacaicheas e le h-aineola.3 anlàth- 
air au Tighearn, a dheanamh rèite air a 
shon ; agns maithear dha e. 

29 Bitliidli aon lagh agaibh airashonsan 
a pheacaicheas trìd aineolais, araon air a 
shonsan a rugadli am measg chloinn Israeil, 
agus air son a' choigrich a ta air chuairt 
'nam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu h-ann- 
dàna, (co dhiubh a rugadli e san tìr, no '8 
coigreach e) tha esan a' toirt easurraim 
do'n Tighearn ; agus gearrar ant-anam sin 
as o mheasg a shluaigh. 

31 Do bhrìgh gu'n d'rinn e tàir air focail 
an Tighearn, agus gu'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as gu tur : bitliidh 
'aingidheachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Israeil san 
fhàsach, fhuair iad duine a' tional mliaid- 
ean air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a fhuair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus a 
dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionnsuidh 
a' chomhchruinnich uile. 

34 Agus chuir iad an làimh e, a cliionn 
nach d'innseadh ciod bu chòir a dheanamh 
ris. 

35 Agus thubhairtan Tighearna ri Maois, 
Cuirear an duine gu cinnteach gu bàs ; 
clachaidh an comhchruinneach uile e le 
clac-haibh an taobh a muigli do'n champ. 

36 -Vgus thug an comhchruinneach uile 
mach as a' champ e, agus chlach iad e le 
clachaibh, agus f huair e bàs; mar a dli'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, iad a dheanamh fàbhra dlioibh fèin 
air iomallaibh an eudaich air feadh an gin- 
ealach, agus iad a chur air f àbhra nan iojn- 
all iall do ghorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar fhàbhra, 
agus amhaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
earn, agus gu'n dean sibh iad ; agus nach 
iaiT sibh an dèigh bhur cridhe agus bhur 
sùl fèin, nithe a's àbhaist duibh dol 'nan 
dèigh le h-anamiann : 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'm bi 
sibh naomha d'ur Dia. 

41 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na Eiphit, gu bhi 
a'm' Dhia dhuibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

CAIB. XVI. 

AGUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait,mhic Leblii, agus Datan ag- CAIB. XVI. 121 «3 Abiram mic Eliaib, agus On mac Phe- 
leit, mic Reubein, daoine : 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille ri daoin' àraidh do chloinn 
Israeil, dà cheud agusleth-cheud ceannard 
do'n choimhthional, inbheach sa' chomh- 
chruinueach, daoine iomraideach. 

3 Agus chruinnich siad iad fèin an ceann 
a chèile an aghaidh Maois agus an agh- 
aidh Aaroin, agus thubhairt iad riu' Tha 
sibh a' ùabhailtuìWe 's a chòir oirbh fèin, 
rìo bhngh gu bhcil an comhchminneach 
tule naomha gach aon diubh, agus tha 'n 
Tighearua 'nam measg : c'ar son uime sin 
a tha sibh 'gur togail fèin suas os ceann 
comhchruinnich an Tighearn ? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, thuit 
e air 'aghaidh : 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'achuid- 
pachd uile, ag ràdli, Eadhon am màireach 
nochdaidli an Tighearna cò iad à's leis, ag- 
us co a ta naomh, agus bheir e air teachd 
am fagus da : bheir e eadhon air-san a 
ròghnaich e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh fèin 
tùiseirean, Corah, agus a chuideachd uile ; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh 
tins orra an làthair an Tighearn air an là 
màireach ; agus an duine sin a ròghnaich- 
eas an Tighearna, bithidh esan naomh. 
Tha sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbh 
lèin, sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisd- 
ibh, guidheam oirbh, sibhse a mhaca 
Leblù : 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n do 
sgar Dia Israeil sibh o chonihchriuniieach 
Israeil, gu'r toirt am fagus da fèin, a dhean- 
amli seirbhis pàilliuin an Tighearn, agus a 
sheasamh am fianuis a' chomhchruinnich, 
a fhrithealadh rìhoibh ? 

10 Agus thug e thus' am fagus da fèin, 
agus do blu-àithrean uile mic Lebhi maille 
riut; agus am bheil sibh ag iarraidh na 
gagartachd mar an ceudna? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh 
an ceann a chèile an aghaidh an Tighearn : 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil sibh 
ri gearan 'na aghaidh-san ? 

12 Agus chuirMaois teachdairean uaith 
& ghairm Dhatain agus Abiraim mhac Eli- 
aib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nìos 
sinn à talamh a tha sruthadh le bainne ag- 
us le mil, gu'r marbhadh san fhàsach, mur 
dean thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uach- 
daran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu 
sinn gu fearann a ta sruthadh le mil agus le 
bainne, ni mò thug thu dhuinn oighreachd 
mhacharach agus fhìon-lìosan : an cuir thu 
mach sùilean nan daoine sin? cha tèid 
sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dhiomach, agus 
thubhairt e ris an Tighearna, Na biodh 
meas agad d'an tabhartas ; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi cron 
air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuirìeachd uile an làthair an 
Tighearn, thusa, agus iadsan, agus Aaron 
&m ìnàireach : 

121 17 Agus gabhaibh gach duine a thùiseir, 
agus cuiribh tùis annta, agus thugaibh aa 
làthair an Tighearnagach duine a thùiseir, 
dà cheud agus leth-cheud tùiseir; thusa 
mar an ceudna, agus Aaron, gach aon dhibh 
a thùiseir. 

J8 Agus ghabh gach duine dhiubh & 
thùiseir, agus chuir iad teine annta, agus 
chuir iad tùis orra agus sheas iad ann an 
dorus pàilliuin a' choimhtlùonail maille ri 
Maois agus ri h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh- 
chruinneach uile 'nan aghaidh gu dorus 
pàilliuin a' choimhtlùonail : agusthaisbein- 
eadh glòir an Tighearna do'n chomh- 
chruinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' chomh- 
chruinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad, O Dhe, a Dhè spiorad gaeh 
uile flieòla, am peacaich aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' chomlichruinneach 
uile ? 

23 Agus labhair an Tighearna n Maoìs, 
ag' ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneach, ag 
ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pàilliuin 
Chorah, Dliatain, agus Abiraim. 

25 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
chaidh e dh'ionnsuidh Dhatain agus Abi- 
raim ; agus lean seanairean Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a" chomhchruinn- 
each, ag ràdli, Sgaraibh sibh fèin, guidlieam 
oirbh, o bhùthaibh nan daoine aingidh ud, 
agus na beanaibh ri ni sam bith a 's leo, air 
eagal gu'n sgriosar sibh 'nam peacannaibli 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air g-ach 
taobh : agus thàinig Datan agus Abiram 
a mach, agus sheas iad ann an doms am 
bùthan, agus am mnài, agus am mic, agus 
an clann bhea"-. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so bithidh 
fios agaibh gu'n do chuir an Tighearna 
mise a dheanamh nan oibre sin uile ; oir 
cha d'rinn mi iad as mo cheann fèin. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na 
h-uile dhaoin' eile, no ma dh'fhiosraichear 
iad a rèir fiosrachaidh nan uile dhaoine, an 
sin cha do chuir an Tigliearna mise uaith : 

30 Ach ma ni an Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamh a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad maille ris 
gach ni &'s leo, agus gu'n tèid iad sìos beò 
do'n t-slochd ; an sin tuigirìh sibh gu'n rìo 
bhrosnaich na daoine sin an Tighearn. 

31 Agus thai-ladh, an uair a sguir e do 
labhairt nam briatbra sin uile, gu'n do 
sgoilt an talamh a bha fodlipa o chèile : 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheu), 
agus shluig e suas lad, agus an tighean, ag- 
us na daoin' uile a bhuin do Chorah, agus 
am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a bhuin 
doibh, beo sìos do'n t-slochd, agus dhruid 
an talamh orra : agus chairìh as doibii o 
mheasg a' chomhchruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha mu'n 
timchioll, r'an glaodii ; oir thubhairt iad, 

L 122 AIREAMH. Air eagal gu'n sluig- an talamli sinne suas 
mar an ceudna. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n Tigh- 
eafn, agus loisg o 'n dà cheucl agus an leth- 
clieud tear a thug seachad tùis. 

3o Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

37 Labhair ri h-Eleasar mac Aaroin an 
sagart, e thogail suas nan tùiseirean à 
meadhon an loisgidh, agus sgap thusa an 
teinè an sud ; oir tha iad coisrigte. 

3S Tùiseirean nam peacach udan aghaidh 
an anama fèin ; agus deanadh iad dlùubh 
leiican leathan mar chòmliclach do'n altair : 
oir thug iad seachad iad an làthair an Tigh- 
carn, air an aobhar 6in tha iad coisrigte ; 
agus bithidh iad 'nan comharadh do chloinn 
israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean uraha, leis an d'thug iadsan a 
<-haidh losgadh seachad tabhartas ; agus 
rinneadh iad 'nan leacaibh leathan mar 
ehòmhdaeh do'n altair, 

40 Gu bhi 'nan cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach tig coigreach, nach 
'eil do shliochd Aaroin, am fagus a losgadh 
tùise an làthair an Tighearna; chum as 
nach bi e mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd : mar a thubhairt an Tighearna ris 
le làimh Mhaois. 

41 Ach air ai> là màireach, rinn comh- 
chruinneach chìoinn Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois agu3 an aghaidh Aaroin, ag 
ràdh, Blharbh sibh sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruinnich- 
eadh an comhchruinneach an aghaidh 
Mhaois agus an aghaidh Aaroin, gu'n do 
Bheall iad air pàiliiun a' choimhtiùonail : 
agus, feuch, chòinhdaich an neul e, agus 
dii'fhoillsicheadh glòir an Tighearn. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron gu 
bsulaobh pàilliuin a' choimhthionail. 

44 Agus labhair an Tighearna ri MaoÌ3, 
ag ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' chomh- 
chruinnich so, agus sgriosaidii mi iad mar 
ann am priobadh na sùla : agus thuit iad 
iiir an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bhàrr na 
h-altarach, agus cuir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' chomnchruinn- 
ich, agus dean rèite air an son ; oir chaidh 
fearg a mach o'n Tighearn : thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a dh'àithn 
Maois, agus ruith e gu meadhon a' chomh- 
ohruinnich ; agus, feuch, bha phlàigh air 
tòiseachadh am measg an t-sluaigh : agus 
chuir e tùis air, ag us rinn e rèite air son an 
t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh agus 
na beotha, agus choisgeadh a' phìàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir mìle 
deug agus seachd ceud, a thuilleadh orra- 
san abhàsaich an aobhar Chorah. 

50 Agus philì Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gu dorus pàilliuin a' choimhthion- 
ail : agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

122 J 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh 
slat o gach aon acn, a rèir tighe an aith- 
riche, o'n ceannardaibh uile, a reir tighe 
an aithriche, dà shlait deug : sgrìobh ainm 
gach duine air a shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi : oir bithidh aon slat air son 
cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, an làthair na f'ian- 
uis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an duine a 
thaghas mise fo bhlàth ; agus bheir mi air 
gearain chloinn Israeil sgur uam, lei3 am 
bheil iad ri gearan 'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maoi3 ri cloinn Israeil, 
agus thug gach aon d'an ceannardaibh dha 
slat am fear, aon air son gach ceannaird, a 
rèir tighe an aithriche, eadhon dà shlait 
deug : agus bha slat Aarom am measg an 
slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn, ann am pàilliun na 
Fianuis. 

8 Agus air an là màireach chaidh Maois 
a steach do phàilliun na Fianuis ; agus, 
feuch, bha slat Aaroin, air son tighe Lehhi, 
air briseadh a mach, agus air cur maoth 
dhuille aisde, agus air teachd fo bhlàth, ag- 
us air giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a mach na slatan uile 
o làthair an Tighearna gu cloinn Israeil 
uile ; agus dh'amhairc iad orra, agus ghabh 
gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tighearnari Maois, 
Thoir slat Aaroin a rìs an làthair na Fian- 
uis, gu bhi air a gleidlieadh mar cliomhar- 
adh an aghaidh nan ceannairceach , agus 
bheir thu air falbh gu tur an gearain uam- 
sa, chum nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois mar sin : mar a 
dh'àithn an Tighearna dlia, mar sin rinn 
e. 

12 Agus labhair clann Israeil ri MaoÌ3, 
ag ràdh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, 
thèid as duinn, thèid as riuinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilliun an Tighearna, gheibh e bàs ; an 
claoidhear sinn le bàsachadh ? 

CAIB. XVIII. 

AGUS thubhairt anTighearnarih-Aa- 
ron, Giùlainidh tusa agus do mliic, 
agus tigh t'athar maille riut, euceart an 
ionaid naoimh ; agus giùlainidh tusa agus 
do mhic maille riut euceart bhur sagart- 
achd. 

2 Agus do bhràitlu-e mar an ceudna do 
thrèibh Lebhi, trèibh t'athar, bheir thu leat 
maille riut, chum gu'n ceanglar riut iad, 
agus gu'm fritheil iad dhuit : achfritheil- 
idh tusa agus do mhic maille riut air beul- 
aobh pàilhuin na Fianuis. 

3 Agus gleidìiidh iad do chùram-sa, agus 
cùram a' phàilliuin uile : a mhàin cha tig 
iad am fagus do shoitlùchibh an ionaid 
naoimh agus do'n altair, a chumnach faigh 
aon chuid iadsan no sibhse bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidhidh 
iad cùram pàiliiuin a' choimnthionail, air 
son uile sheirbhia a' phàillium : ag-us cha 
tig coigreach am fagus duibh. 

5 Ag us gleidhidh sibh cùram an ionaid CÀIP. 

naoimìi, agus cùram na h-altarach ; a 
chum nach ln fearg ni's mò air cloinn Is- 
raeh. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur bràithre 
na Lebhithich o mheasg chloinn Israeil : 
dhuibhse thugadh iad mar thabhartas do'n 
Tighearn, a dheanamh seirbhis pàilliuin a' 
choimhtMonail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhic 
maille riut, bhur sagartachd anns gach ni a 
bhuineas do'n altair, agus an taobha stigh 
do'n roinn-bhrat, agus ni sibh seirbhis : 
thug mi dhuibh bhur sagartachd, mar 
sheirbhis tabhartais ; agus cuirear an coig- 
reach a thig am fagus gu bàs. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h-Aa- 
ron, Feuch, thug mi dhuit mar an ceudna 
cdram mo thabhartasan-togta, do uile nith- 
ibh coisrigte chloinn Israeil ; dhuitse thug 
mi iad, air son an ungaidh, agus do d' mhic 
le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro- 
naomha, a ghleidheadh o'n teine : gach 
tabhartas leo-san, gach tabhartas-bìdh leo, 
agus gach ìobairt-pheacaidh leo, ayus gach 
ìòbairt-eusaontais leo, a bheir iad dhomhsa, 
bithidh e ro-naomha dhuitse, agus do d' 
mhic. 

10 San ionad ro-naomh ithidh tu e, ithidh 
gach firionnach e : bithidh e naomh dhuitse. 

1 1 Agus is leat so : tabhartas-togta an 
tabhartais, maille ri uile thabhartasan- 
luaisgte chloinn Israeil : thug mi dhuitse 
iad, agus do d' mhic, agus do d' nigheanaibh 
maille riut, le reachd sìorruidli : gach 
neach a tha glan a'd' thigh, ithidh e 
dheth. 

12 A' chuid a's fearr uile do'n oladh, ag- 
us a' chuid a's fearr uile do'n fhìon, agus 
do'n chruithneachd, an ceud thoradh leo- 
san a bheir iad seachad do'n Tighearn, iad 
Bin thug mi dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich 'nam 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa ; gach aon a ta glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrìl do gach 
feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, ma's ann do dhuine, no dh'ainmh- 
idh, bithidh e leatsa: gidheadh gu cinnt- 
eaeh fuasglaidh tu ceud-ghin duine, agus 
ceud-ghin an aimnhidh neòghloin fuasg- 
laidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'fhuasglar, o mhìos 
a dh'aois fuasglaidh tu iad a rèir do mheas, 
air son airgid chùig seceilean, a rèir seceil 
an ionaid naoimh : is e 'n secel fichead 
gerah. 

17 Ach ceud-ghin boin, no ceud-ghin caor- 
ach, no ceud-ghin gaibhre, cha'n fhuasg- 
sil thu ; tha iad naomha : crathaidh tu am 
fuil air an altair, agus loìsgidh tu 'n saill 
mar thabhartas a bheirear suas le teine, 
chum fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisgte agus an slinn- 
ean deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nithe 
naomha, a bheir clann Israeil seachad do'n 
Tighearna, thug mi dhuitse, agus do d' 
aahic, agus do d' nigheauaibh maille riut, 

123 ; XIX. 123 

ie reachd sìorruidh : is coimhcheanga. 
salainn e gu bràth an làthair an Tigh- 
earna, dhuitse, agus do d' shliochd maille 
riut. 

20 Agus labhair an Tighearna rih- Aaron, 
'Nam fearann cha bhi oighreachd agad, ni 
mò bhios roinn agad 'nam measg : is mise 
do roinn-sa agus t'oighreachd am measg 
chloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug 
mi an deachamh uile ann an Israeil mar 
oighreachd, air son an seirbhis a ni iad, 
eadhon sekbliis pàilliuin a' choimlìthion- 
ail. 

22 Agus cha 'n flieud clann Israeil o so 
suas teachd am fagus do phàilliun a' 
choimhthionail, air eagal gu'n giùlain iad 
peacadh, agus gu'm faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionaii, agus giùlainidh iad 
an cionta : bithidh e 'na reachd sìorraidh 
air feadli bhur ginealacha, nach bi oigh- 
reachd sam bith aca am measg cliloinn Is- 
raeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a bheir 
iad seachad mar thabhartas-togta do'n 
Tigliearna, thug mi do na Lebhithich mar 
oighreachd: uime sin thubhairt mi riu, 
Am measg- chloinn Israeil cha bhi oigh- 
reachd aca. 

25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhithich, agus 
abair riu 'Nuair a thogas sibh o chlomn 
Israeil an deachamh a thug mise dhuibh 
uatha mar bhur n-oighreachd, an sin bheir 
sibh suas tabhartas-togta dlieth do'n Tigh- 
earn, eadhon an deicheamh cuid do'n 
deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta $t> 
dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidh, agus mar làine amar-bruthaidh 
an fliìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir sibh seach- 
ad tabhartas-togta do'n Tighearna, d'ur 
n-uile dheachamh a thogas sibh o chloinn 
Israeil ; agus bheir sibh dheth tabhartas- 
togta an Tighearna do Aaron an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibl>7 bheir 
sibh 6eachad uile thabhartas-togta an Tigh- 
earna do'n chuid a's fearr dhethuile, eaah- 
on a' chuid sin deth a tha coisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair a thog- 
as sibh suas uaith a' chuid a's fearr dhetlì, 
an sin measar e do na Lebhithich mar thor- 
adh an urlair-bhualaidh, agus mar thoradh 
amar-brutlìaidh an fliìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach àite, 
sibh fèin agus bhur teaghlaichean : oir u- e 
bhur duais air son bhur seirbhis ami am 
pàilliun a' choimhthionail. 

32 Agus cha ghiùlain sibh peacadh sa:n 
bith air a shon, an uair a thogas sibh suas 
as a' chuid a's fearr dheth : ni mò a 
thruailleas sibh nithe naomlia chloinn Is- 
raeil, air eagal gu'm faigh sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearnari Maois,ag- 
us ri h-Aaron, ag ràdh, 
2 Is e so ordugh an lagha a dh'àithn an 
Tighearn, ag ràdh, Labhair ri cloinn Is- 
raeil, iad a thoirt a d' ionnsuidh agh ruadh 124- AIREAMH. g\m ghaoid, air nach 'eil smal, agus nach 
robh riamh fuidh chuing. 

3 Agiis bheir sibh i dh'ionnsuidh Elea- 
sair an t-sagairt ; agus bheirear i an taobh 
a muigh do n champ, agus marbhar i 'na 
fhianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid 
d'a fuil dìreach fa chomhair pàilliuin a' 
choimhthionail seachd uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh 'na sheall- 
adh ; a seice, agus a feoil, agus a fuil, maille 
r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart fiodli seudair, 
agus hìosop, agus scarlaid, agus tilgidh e 
sin am meadhon losgaidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart 'eudach, ag- 
us ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge, agus 
an dèigh sin thig e steacli do'n champ, agus 
bitlùdh an sagart neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ni, r hidh esan a loisg i 'eudach 
ann an uisge, agus ionniaididh e 'fheoil 
ann an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a ta glan 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh a 
muigh do'n champ ann an àite glan ; agus 
gleidhear i air son comhchruinnich chloinn 
Israeil, mar uisge dealachaidh : is g lanadh 
air son peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas luath 
an aighe 'eudach, agus bitlùdh e neòghlan 
gu feasgar : agus bithidh e do chloinn Is- 
raeil, agus do'n choigreach a th'air chuairt 
'nam measg, 'na reachd sìorruidh. 

11 Esan a bheanas ri corp duine mhairbh 
sam bith, bithidh e neòghlan seachd làith- 
ean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas là, 
agus air an t-seachdamh là bithidh e glan : 
ach mur glan se e fèin air an treas là, an 
sin air an t-seachdainh là cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp duine 
sam bith a ta marbh, agus nach glan e fèin, 
tha e a' truailleadh pàilliuin an f ighearn ; 
agus geairar an t-anam sin as o Israel : a 
chionn nach do chrathadh an t-uisge deal- 
achaidh air, bitlùdh e neòghlan ; tha a neò- 
ghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duine ann am bùth : Gach neach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus gach neach a tha sa' 
bhuth, bithidh iad neòghlan seachd làith- 
ean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte aig 
nach 'eil còmhdach ceangailte air, tha e 
neòghlan. 

16 Agu3 ge b'e bheanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mhachair, no 
ri corp marbh, no ri cnàimh diùne, no ri h- 
uaigh, bithidh e neòghlan seachd làithean. 

17 Agus air son an duìne neòghlan gabh- 
aidli iad do luaith an aighe, a loisgeadh air 
son glanaidh peacaidh, agus cuiridh iad 
uisge ruith oirre ann an soitheach. 

18 Agus gabhaidh duine glanhìosop, ag- 
us tumaidh e san uisge e, agus crathaidh e 
air a' bhùth e, agus air na soithichibh uile, 
agus air a' mhuinntir a bha 'n sin, agus air- 
san a bhean ri cnàirnh, no ri neach a 
mharbhadh, no ri aon marbh, no ri 
h-uaigh : 

19 Agus crathaidh an duine glan air an 

124 neòghlan air an treas là, agus air aa 
t-seachdamh là ; agus glanaidh se e fèin 
air an t-seachdamh là, agus nighidh e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, a<ms bithidh e glan air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus 
nach glan e fèin, gearrar an t-anam sin as 
o mheasg a' chomhchruinnich, a chionn 
gu'n do thruaill e ionad naomh an Tigh- 
earn : cha do chrathadh uisge dealachaidh 
air : tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd sìorruidh 
dhoibh, gu'n nigh esan a chrathas an t-uisge 
dealachaidh 'eudach, agus bithidh esan a 
bheanas ris an uisge dealachaidh neòghlan 
gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan, bithidh e neòghlan : agus an 
t-anam a bheanas ris, bitiùdh e neòghlan 
gu feasgar. 

CAIB. XX. 

AN sin thàinig clann Israeil, eadhon an 
comhchruinneach uile, gufàsach Shin, 
aims a' cheud mhìos : agus dh' fhan an 
sluagh ann an Cades ; agus fhuair Miriam 
bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n choimh- 
tlùonal : affus chruinnich siad iad fèin an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh ri Maois, agus 
labhair iad, ag ràdh, B'fhearr gu'm bith- 
eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nìo3 comh- 
chruinneach an Tighearna do'n fhàsach 
so, gu bàs fhaghail an sin, sinn fèin agus 
ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teaehd 
a nìos as an Eiphit, g'ar toirt a steach do'u 
droch àite so? cha'n àite sìl e, no fhìgis, 
no chrann-fìona, no phomgranata ; ni mò 
ta uisge ann r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron olàth- 
air a' chomhchruinnich gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, agus thuit iad air an 
aghaidh ; agus dh'fhoillsicheadh glòir an 
Tighearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich thus' an 
coimhthional an ceann a chèùe, thu fèin 
agus Aaron do bhràthair, agus labhraibh 
ris a' charraig fa chomhair an sùl, agU3 
bheir i seachad ah-uisge ; agus bheir thusa 
macli uisge dlioibh as a' charraig, agus 
bheir thu deoch do'n choimhthional, agus 
d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair 
an Tighearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus Aaron 
an comhchruinneach an ceann a chèile fa 
chomhair na carraige, agus thubhairt e riu, 
Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc ; as a* 
charraig so am feum sinne uisge thoirt 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlait dà uair ; 
agus thàinig an t-uisge mach gu pailt: 
agus dh'òl an comhchruinneach, agus an 
sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, A clùonn nach do chreid 

i CAIB. XXI. Ì25 sìhh nii, ehum mo naomhachadh ann an 
sitilihh chloinn Israeil, uime sin cha toir 
sibh a steach an comhchruiuneach so do'n 
fhearaiin a thug mise dhoibh. 

13 Is e so uisge Mheribah, a chionn gu'n 
d'rinn clami Israeil strì ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean o 
Chades gu righ Edoim, Mar so tha 
do bhràthair Israel ag ràdli, Tha fios 
agad air an t-saothair sin uile a thàinig 
oirnne ; 

15 Mar a chaidh ar n-aithriche sìos do'n 
Eiphit, agus a ghabh sinn còmhnuidh san 
Eiphit aimsir f hada ; agus bhuin na h-Ei- 
phitich gu li-olc ruinne, agus r'ar n-aith- 
richibh. 

16 Agus an uair a ghlaodb sinn ris an 
Tighearna, chual' e ar guth, agus chuir e 
aingeal uaith, agus thug e mach sinn as an 
Eiphit ; agus, "feuch, tha sbrm ann an 
Cades, baile sa' chuid a's iomallaiclie do d' 
clirìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol troimh 
do dhùthaich : cha tèid sinn troimh ach- 
adh sam bith, no troimh fhìon-lios, ni 
mò dh'òlas sinn uisge nan tobar; imich- 
idh sinn air rathari tnòr an righ, cha 
tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, no na làimhe clìthe, gus an tèid sinn 
seach do chrìochan. 

13 Agus thubhairt Edom ris, Cha teid 
thu seachd orm, air eagal leis a' chlaidh- 
eamh gu'n tig mi mach a't' aghaidh. 

19 Asrus thubhairt clann Israeil ris, Im- 
ichidh sinn air an rathad mhòr ; agus ma 
dh'òlas mi fèin agus mo sprèidh do d' uisge, 
bheir mi luach air a shon: a mhàin gun 
tuille dheanamh, thèid mi troimh do m' 
chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tèid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom a mach 'na 
aghaidh le mòr-shluagh, agus le làimh 
thrèin. 

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel comas 
dol troimh a chrìch : uime sin thionndaidh 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann Israeil, eadhon an 
comhchruinneach uile, an turus o Chades, 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. 

23 Agus ìabhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an sliabh Hor, làimh 
ri crìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chuni a 
shluaigh ; oir cha tèid e steach do'n fhear- 
ann a thug mise do chloinn Israeil, a chionn 
gu'n robh sibh ceannairceach an aghaidh 
m'fhocail-sa aig uisge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, 
agiis thoir suas iad gu sliabh Hor ; 

26 Agus buin 'eudach do Aaron, agua 
cuir air a mhac Eleasar e : agus cruinn- 
ichear Aaron a chum a mhumntir, agus 
gheibh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tìghearn : agus chaidh iad suas gu sliabh 
Hor, ami an sealladh a' chomhchruinnich 
uile. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach do Aaron, 
agus chuir e air Eleasar a mhac e ; agus 
fhuair Aaron bàs an sin air mullach an 
t-slèibh : agus thàinig Maois agus Eleasar 
a nuas o'n t-sliabh. 

125 29 Agus an nair a chunnaic an comh- 
chruinneach uile gu'n d'fhuair Aaron hàs, 
rinn iad bròn air son Aaroin deich Ìàith- 
ean 'ar fhichead, eadhon tigh Israeil 
uUe. 

CAIB. XXI. 

AGUS an uair a chuala righ Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh san 
àirde deas, gu'n d'thàinig Israel air sligìie 
an luchd-bratbaidh, an sin chog e 'n agh- 
aidh lsraeil, agus rinn e cicid diubh 'nan 
ciomaich. 

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n Tigh- 
earn, agus thubhairt iad, Ma bheir thu <U 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, aa 
sin sgriosaidh sinn gu tur am bailtean. 

3 Agus dh'eisd an Tighearna ri guth Is- 
raeil, agus thug e na Canaanaich suas 
doibh : agus sgrios iad gu tur iad fèin agus 
am bailtean : agus thug iad Horma mar 
ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh 
Hor, air slighe na mara ruaidhe, a tìhcl 
mu'n cuairt air tìr Edoim ; agus bha 
anam an t-sluaigh fuidh mM-mhisnich san 
t-slighe. 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 

• thug sibh a nìos sinn as an Eiphit, gu bàs 
fhaghail san fhàsach ? oir cha 'n 'eiX aran, 
no uisge ann, agus tha ar n-anam a' gabh- 
ail gràm do'n aran euti-ora so. 

6 Agus chuir an Tighearna nathraicli- 
ean loisgeach am measg an t-sluaigh ; ag- 
us lot lad an sluagh, agus fhuair mòr- 
shluagh do Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh a dli'ionn- 
siudh Mhaois, agus thubhairt iad, Pheac- 
aich sinn, oir lahhair sinn an aghaidh an 
Tighearn, agus a't' aghaidh-sa ; guidh air 
an Tighearna gu'n toir e air falbh uainn 
na nathraichean. Agus ghuidh Maois air 
son an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri Macis, 
Dean dhuit fèin nathair loisgeach, agus 
cuir i air crann ; agus tarìaidh, gach neach 
a lotar, an uair a dh'amhah-ceas e oirre, gu 
mair e beò. 

9 Agusrinn Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i : agus tharladh, ma lot 
nathair duine sam bith, agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathair umha, gu'n d'f han e 
beò. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann an Obot. 

11 Agus ghabh iad an turus o Obot, ag- 
us champaich iad aig Tie-abarim san fhas- 
.ach a ta fa chomhair Mhoaib, leth ri èìr- 
igh na grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champ- 
aich iad ann an gìeann Shareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champaich 
iad air an taobh eile do Arnon, a ta san 
fhàsach a tha teachd a mach à crìochaibh 
nan Amorach : oir is e Arnon crìocli 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amor- 
aich. 

14 Uime sin innsear ann an leabhar 
choganna an Tighearn, Ciod a rinn e sa' 
mhuir ruaidh, agus ann an sruthaibh Ar- 
noin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha doi 
L-2 126 AIREAMH. aìos gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe 
air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidh iad gu Beer : is e 
sin an tobar mu'n do labhair an Tighearna 
ri Maois, Crninnich an sluagh r'a chèile, 
agus bneir mise uisge diioibh. 

17 An sin chan Israel au laoidh so, Sruth 
a nìos, O thobair ; canaibhse dha : 

18 Chladhaich na h-uchdarain an tobar, 
chladhaich uaislean an t-sluaigh e, le seòl- 
adh fhir thabliairt an lagha, le 'n lorgaibh. 
Agus o'n fhàsach chaidh iad gu Mata- 
na ; 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel ; agus o 
Nahaliel gu Bamot ; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta ann 
an dùthaich Mhoaib, gu mullach Pliisgah, 
a ta 'g amharc ri Iesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon ngh nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fhearann ; 
cha tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin 
no dh'ionnsuidh fìon-lios sam bith ; cha'n 
òl sinn uisgeachan an tobair: rathad an 
righ gabhaidh sinn, gus an tèid sinu seach- 
adair do chrìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch : agus chruiunich Silion a 
shluagh uile r'a cheiìe, agus chaidh e mach 
an aghaidh Israeil do n fhàsach : agus 
thàinig e gu Iahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar a' 
chlaidheimh, agus ghabh e sealbh air 'fhear- 
ann o Arnon gu laboc, eadhon gu cloinn 
Amoin : oir bha crìoch chloinn Amoin 
làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra sin 
uile : agus ghabh Israel còmlmuidh ann am 
bailtibh mòra nan Amorach uile, ann an 
Hesbon, agus 'na bhailtibh beaga uile : 

26 Oir b'e Hesbon baile mòr Shihoin righ 
nan Amorach, a chog an aghaidh righ 
Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus a bhuin 
'fhearann uile as a làimh, eadhon gu h- Ar- 
nou. 

27 Uime sin their iadsan, a labhras ann 
an gnàth-fhoclaibh, Thigibh do Hesbon; 
biodh baile mòr Shihoin air a thogail agus 
air a dheasachadh : 

28 Oir chaidh teine mach à Hesbon, las- 
air o bhaile mòr Shihoin ; loisg e Ar 
Mhoaib, agus tighearnan ionadan àrda Ar- 
noin. 

29 Mo thruaigh tlm, a Mhoaib ! thàinig 
sgrios ort, O shluagh Chemois ! thug e 
'mhic a chaidh as, agus a nigheanan, am 
braighdeanas do Shihon righ nan Amor- 
ach. 

30 Thilg sinn saighdean orra ; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon, agus dh'fhàs- 
aich sinn iad eadhon gu Nopha, a tha ruigh- 
eachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmlinuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 

fhabhafl beachd air Iaser, agus ghlac iad a 
hailtean, agus dh'fhògair iad a mach na 
h-Amoraich a bha 'n sm. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas air 
slighe Bhasain : agus chaidh Og righ Bhas- 
ain a mach 'nan aghaidh, e fèin, agus a 
ehluagh uile, gu cath aig Edrei. 

126 34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal roimhe ; oir do d' 
làimh-sa thug mi thairis e fèin, agus a 
shluagh uile, agus 'fhearann ; agus ui tltu 
air raar a rinn thu air Silion righ nan 
Amorach, a bha chòmhnuidh aig Hes- 
bon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach d'fhàgadh 
aon beò aige : agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. XXII. 

AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, ag-us champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh bo do 
Iordan làimh ri lericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir gach 
ni a rinn Israel air na h-Amoraich. 

3 Agu6bhaeagal ro-mhòr air Moabroimh 
'n t-sluagh, a chionn gu'n robh iad lìon- 
mhor ; agus bha Moab ann an teinn a 
thaobh chioinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuidheachd 
so suas gach ni a ta mu'r timchioll, mar a 
dh'imlicheas an damh suas feur na machar- 
ach. Agus bha Balac mac Shipoir 'na righ 
air na Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin gu Ba- 
laam mac Blieoir, gu Petor, a ta laimh ri 
amhainn dùthcha cloinne a shluaigh, g'a 
ghairm, ag ràdii, Feuch, tha slua^h air 
teachd a mach as an Eiphit : feuch, tha iad 
a' còmhdachadh aghaidh na talmhainn, 
agus tha iad 'nan còmhnuidli tliall fa m" 
cìiomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluagh so, oìrtha iad 
tuilleadli 's cumhachdach air mo shon : 
theagamh gur urrainn mi am bualadh ag- 
us gu'm fuadaich mi iad a mach as an dùtn- 
aich : oir tha fios agam gu'm bheil esan a 
bheannaicheas tusa, beannaichte, agus esan 
a mhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib ag- 
us seanairean Mhidiain, le duais na druidh- 
eachd 'nan làimh ; agus thàinig iad gu 
Balaam, agus dh'innis iad dha briathra 
Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so an 
nochd, agus bheir mise fios duibh a rìs, a 
rèir mar a labhras an Tighearna rium. 
Agus dh'f han ceannardan Mhoaib maille 
ri Balaam. 

9 Agus thàinig an Tighearna gu Balaam, 
agus thubhairt e, Cò iad na daoine so 
maille riut? 

10 Agus thubhairt Balaam ri Dia, Chuir 
Bàìac mac Shipoir, righ Mhoaib. teachdaire 
a m' ionnsuidh, ag radh, 

1 1 Feuch, tha sluagh air teachd a mach 
as an Eiphit, a ta còmhdachadh agliaidh na 
talmhainn : thig a nis, mallaich dhomh 
iad ; theagamh gur urrainn mi buaidh 
thoirt orra, agTis gu'm fuadaich mi mach 
iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, Cha 
tèid thu maille riu ; cha mhallaich thu 'n 
sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam sa' mhaduinn, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh Bhalaic, 
Imicliibh d'ur dùthaich fèinj oir tha 'n CAIB. 

Tighearn a' diùltadh cead a thoirt dhomh- 
sa dol raaille ribh. 

14 Agus dh'eirich ceannardaa Mhoaib 
8aas, agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Bhal- 
aic, agus thubhairt iad, Tha Balaam a' 
diùltadh teachd maille ruinn. 

15 Agus chuir BaJac uaith a rìs ceann- 
ardan bu lìonmlioire, agus a b'urramaiche 
na iadsan. 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, agus 
thubhairt iad ris, Mar so tha Balac, mac 
Shipoir. ag ràdh, Na bacadh ni sam bith 
thu, guidheam ort, o theachd am' ionnsuidh ; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h-inbhe ro- 
mhòir, agus ge b'e ni a their thu riuin, ni 
mi e : thig mme sin, guidiieam ort, mall- 
aich dhomh an sluagh so. 

18 Agus fhreagair Balaam, agus thu- 
bhairt e ri seirbhisich Bhalaic, Ged a bheir- 
eadh Ba!ac dhomhsa làa a thigiie a dhair- 
giod agus a dh'òr, cha 'n fheudainn dol 
thar focal an Tighearna mo Dhè, a dhean- 
amh bheag oo mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, fan- 
aibhse mar au ceudua au so au nochd, a 
chum gu'm bi fios agam ciod tuilleadh a 
their an Tighearna rium. 

20 Agus thàinig Dia dh'ionnsuidh Bhal- 
aaim san oidhche, agus thubhairt e ris, Ma 
thig na daoine gu d' ghairm, èirich suas , 
agus imich mauie riu : gidheadh am focal 
a their mise riut, siu ai thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas sa' mha- 
duiun, agus chuir e dìollaid air 'asal, agus 
ehaidh e maille ri ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agus las corruich Dhè a chionn gu'n 
d'iniich e ; agus sheas aingeal an Tighearna 
san t-slighe mar easearaid 'na aghaidh. A 
nis bha e marcachd air 'asal fein, agus a 
dlià òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, agus 
a chiaidheamh tairngte 'na làimh : agus 
tlùonndaidh an asal a leth taobh as an 
t-slighe, agus chaidh i air feadli an fliear- 
aina ; agus bhuail Balaam an asal, g'a 
tionndadh dh'ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas aingeal an lighearn ann 
an cos-cheum nam fion-lios : bha baila air 
an taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Aerus an uair a chunnaic an asal aing- 
eal an Tighearna, theannaich si i fèin ris a' 
bhalla, agus bhrùth i cos Bhalaa m ris a' 
bhalla agus bhuail e rìs i. 

26 Agus a rìs chaidli aingeal an Tigh- 
earna seachad, agus sheas e ann an àite 
cumhana, far nach robh slighe gu tionnd- 
fi ' aon chuid a chum ua làimhe deise no 
taEhe. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal ain- 
geal an Tighearna, luidh i sìos fuidh Bha- 
laam : agus las corruich Bhalaaim, agus 
bhuail e n asal le bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tighearoa beul 
na h-asail, agus thubhairt ì ri Balaam, 
Ciod a rinn mise ort, gu'n do bhuail thu 
mi na tri uairean so ? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, A 
chionn gu'nd'rinn thufanaid orm : b'fhearr 
leam gu'm biodh claidheamh a'm' làimh, 
oir a nis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt au asal ri Balaam, 
Nach mise t'asal fèin, air an do mharcaich 

127 XXIII. 12? 

thu riamh o bu leat rm, gus an là 'n diugh ? 
am b'àbhaist domh riamh a dheanamh mar 
so riut ? Agus thubhairt e, Cha b' abh- 
aist. 

31 An sin dh'fhosgail an Tighearna suù- 
ean Bhalaaim, agus chunnaic e aingeal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-slighe agus 
a chiaidheamh tairngte 'na làimh; agus 
chrom e sìos a cheann, agus thuit e sìos 
air 'aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
ris, C'ar son a bhuail thu t'asal na tri uair- 
ean so ? Feuch, chaidh mi mach gu bhi 
a'm' eascaraid duit, a chionn gu'm bheil do 
shlighe fiar a'm' fhianuis. 

33 Agus chunuaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uairean so : mur 
bitheadh i air tionndadh uam, guciuuteach 
bha mi ois eadhon air do mharbhadh-sa, 
agus air a gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam ri aingeal an 
Tigheafna, Pheacaich mi ; oir cha robhfios 
agam gu'n do sheas thu san t-slighe a'm' 
aghaidh : a nis uime sin, ma's mi-thait- 
neach leat e, pillidh mi air m'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
ri Balaam, Imich leis na daoinibh ; ach a 
mliàin am focal a labhras mise riut, sin 
lablu-aidh tusa. Mar sin chaidli Balaam le 
ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gu'n 
d'thàinig Balaam, chaidh e mach 'na 
choinneamh gu baile do Mhoab, a ta làimh 
ri comh-chrìch Arnoin, a tha sa' chrìch a's 
faide mach. 

37 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Nach do chuir mise gu cinnteach fios a 
t'ionnsuidh g'ad ghairm ? C'ar son nach 
d'thàinig thu a m' iounsuidh ? Nach 'eil 
mise gu deimhiu comasach air d'àrdachadli 
gu h-mbhe. 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionnsuidh : 
am bheil agam a nis cumhachd idir ni sam 
bith a ràdh ? Am focal a chuireas Dia a'm' 
bheul, sin labhraidh mi. 

30 Agus chaidh Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dbìobair Balac daimh agus 
caoraich, agns chuir e fios a dli'ionnsuidh 
Bhalaaim, agus a dh'ionnsuidh nan ceann- 
ard a bha maille ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh Balac 
Balaam, agus thug e suas e gu àitibh àrda 
Bhaail, a clium gu faiceadh e o sin a' chuid 
a b'iomallaiche do'n t-sluagh^ 

CAIB. XXIII. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh òga, ag- 
us seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laain ; agus dh'ìobair Balac agus Balaam 
air gach altair tarbh òg agus reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus imichidh 
mise ; theagamh gu'n tig an Tighearn a'm 
choinneamh : agus ge b'e ni a nochdas e 
dliomh, innsidh mi dhuit. Agus chaidh e 
gu h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus thu- 
bhairt Balaam ris, Dheasaich mi eeachd 128 AIREÀMH. altairean, agus dh'lobair mi air gach altair 
tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir au Tighearna focal ann 
am beul Bhalaaim, agus thubhairt e, Pill 
a dh'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so ìabh- 
raidh tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidh, agus, feuch, 
sheas e làimh r'a ìobairt-loisgte, e fèin, ag- 
us ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd, ag- 
tis thubhairt e, Thug Balac righ Mhoaib 
mise à h-Aram, o bheanntaibh na h-àird' 
an ear, ag ràdh, Thig, mallaich dhomhsa 
Iacob; àgus thig, thoir dùbhlan do Is- 
rael. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach 
do mhallaich Dia? agus cionnus abheir mi 
dùbhlan dhasan do nach d'thug an Tigh- 
earn dùbhlan ? 

9 Oir o mluillach nan creag tha mi 
'ga fhaicinn, agus o na slèibhtibh tha mi 
'gamharc air: feuch, gabhaidh an sluagh 
comhnaidli air leth, agus cha mheasar iad 
am measg nan einneach. 

10 Cò dh'àirmheas duslach Iacoib, no 
àireamh na ceathramh cuid do Israel? 
Faigheam-sa bàs an ionracain, agus bith- 
eadh mo chrìoch dlieireannach cosmhuil 
r'a chrìch-san ! 

11 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Ciod 
e so a rinn thu orm? a mhallachadh mo 
naimhdean thug mi thu, agus feuch, da 
rìreadh bheannaich thu iad. 

12 Agus fhreagair agus thubhairt e, An 
ni sin a chuir an Tighearn a'm' bheul, 
nach feum mis' an aire thoirt a labhairt ? 

13 Agus thubhairt Balac ris, Thig, 
guidheam ort, maille rium gu h-àit eile, 
o'm faic thu iad : cha 'n fhaic thu ach a' 
chuid a's iomallaiche dhiubh, agus cha'n 
fhaic thu iad uile ; agus mallaich dhomh 
as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim e, 
gu mullach Phisgah, agus thog e seachd 
altairean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus 
reithe air gach altair. 

15 Agus thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh n d'ìobairt-loisgte, gus an coinnich 
mis' an Tighearn an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearna Balaam, 
agus chuir e focal 'na bheul, agus thubh- 
airt e, Imich a rìs a dh'ionusuidh Bhalaic, 
agus abair mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a ionn- 
suidh, feuch, sheas e làiinh r'a ìobairt- 
loisgte, agus ceannardan Mhoaib maille ns. 
Agus thubhairt Balac ris, Ciod a labhair an 
Tighearna ? 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 
agus cluinn; èisd riumsa, thus' a inhic 
Shipoir : 

19 Cha duine Dia, gu'ndeanadhebreug; 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas : 
an dubhairt e, agus nach dean e ? agus an 
do labhair e, agus nach coimhlion se e? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beannach- 
adh; agus bheannaich esan, agus cha'n 
urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann an 
Iacob, agus cha'n fhac e cealg ann an 
Israel : tha'n Tighearn a Dhia leis, agus 
caithreara righ 'nam measg. 

128 22 Thug Dia mach iad asan Èiplrit ; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich. 

23 Gu cinnteach cha 'n 'eil druidheachd 
an aghaidh Iacoib, ni mò ta fiosachd an 
agha^dh Israeil : a rèir na h-aimsir so 
theirear mu Iacob, agus mu Israel, Ciod a 
dh'oibrich Dia ! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar 
leòmhan mòr, agus mar leòmhan òg tog- 
aidh e suas e fèin : cha luidh e sìo3 gus an 
ith e a' chreach, agus gus an òl e finl nam 
marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dliuit, ag ràdh, 
Gach ni a labhras an Tighearna, sin is èigia 
dhomhs' a dheanamh ? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Thig, guidheam ort, bheir mi thu gu 
h-ionad eile ; theagamh gur toiì le Dia 
thu 'g am mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri Iesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbhòga, agus seachd 
reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe air 
gach altair. 

CAIB. XXIV. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tighearn Israel a bheann- 
achadh, cha deachaidh e, mar air uairibh 
eile, a dh'iarraidh manaidhean, ach chuir 
e 'aghaidh ris an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, ag- 
us chunnaic e Israel a' fantuinn 'nam bùt/L- 
aibh a rèir an treubhan, agus thàinigspior- 
ad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a ehosamhlaehd, ag- 
us thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig am 
robli a shuilean dùinte ; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathra Dhè, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhach- 
daich, a' tuitearn agus a shùilean air am 
fosgladh : 

5 Cia àluinn do bhùthan, O Iacoib ! do 
phàilliuna, O Israeil ! 

6 Mar na gleannta tha iad sìnte mach, 
mar liosan ri taobh aimhne, mar chraobh- 
an fiodh-alois a shuidhich an Tighearna, 
mar chraobhan seudair làimhrisnah-uisg- 
eachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a shoith- 
ichibh, agus bithidh a sluiochd ann am 
mòran uisgeachan, agus bithidh a righ ni's 
àirde na Agag, agus àrdaichear a rìogh- 
achd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e ; tha 
aige amhuil neart an aon-adhaircaich : ith- 
ìdh e suas na cinnich a naimhdean, agus 
brisidh e 'n cnàmhan, agus le 'shaighdibh 
troimh-lotaidh e iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr : cò dhùisgeas suas 
e ? Is beannaichte gach neach a bheann- 
aicheas thusa, agus is mallaichte gach 
neach a mhallaicheas tìiu. CAIB. XXV. XXVI. 129 10 Agus las comach Bhalaic an aghaidh 
Bhalaaim, agus bhuail e 'bhasan air a 
chèile : agus thubhhirt Balac ri Balaam, A 
mhallachad'h mo naimhdean ghairin mi 
thu, agus, feuch, da rìreadh bheannaich 
thu iart na tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nise do d' àite fein: 
shaoil mi t'àrdachadh gu h-inbhe mhòir, 
ach, feuch, chum an Tighearn air t'ais thu 
o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Nach do labhair mi eadhon ri d' theachd- 
airibh, a chuir thu a m' ionnsuidh, ag 
ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dhomhsa làn 
a thighe dh'airgiod agus a dh'òr, chab'urr- 
ainn mi dol thar àithne an Tighearn, a 
dheauamh maith no uilc o m'inntinn fèin ; 
ach ge b'e ni a their an Tighearna, siu 
labhraidh mise ? 

14 Agus a nis, feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fein : thig uime 
sin, bheir mi rabhadh dhuit, ciod a ni 'n 
sluagh so air do shluagh-sa anns na làith- 
ibh deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, ag- 
ns thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shùilean dùinte ; 

16 Thubhairt esan a chuala briathra 
Dhè, agus d'an aithne eòlas an Ti a's ro- 
àirde, a chunnaic taisbeanadh an Uile- 
chumhachdaich, a' tuiteam agus ashùilean 
air am fosgladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-aun a nis ; amh- 
aircidh mi air, ach ni h-ann am fagus : 
thig reul a mach à Iacob, agus èiridh slat 
rìoghail à h-Israel, agus buailidh i oisinn- 
ean Mhoaib, agus cuiridh i as do chloinn 
Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'na sheilbh, bith- 
idli Seir mar an ceudna 'na sheilbh aig a 
naimhdibh ; agus ni Israel gaisge. 

19 A mach à Iacob thiar esan a bhios 'na 
uachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a mhair- 
eas do'n bhaile mliòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air 
Amalec, thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Tùs nan cinneach Amalec, 
ach is e dheireadh bhi air a sgrios gu sìor- 
ruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich ; 
agus thog e subs a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Is làidir t'àite-còmhnuidh, 
agus tlia thu cur do nid ann an caraig : 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur leis thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Mo thruaigh ! cò bhios 
beò 'nuair a ni Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomall Chitim, 
agus ni iad olc air Asur, agus ni iad olc air 
Eber, agus sgriosar esan mar an ceudna gu 
bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite fèin : ag- 
us dh'fhalbh Balac mar an ceudna air a 
shlighe fèin. 

CAIB. XXV. 

AGUS dh'fhan Israel ann an Sitim, agus 
thòisich au sluagh air strìopachas a 
dheanamh le nigheanaibh Mhoaib. 

129 2 Agus ghairm iad an sluagh gu ìobairt- 
ibh an diathan : agus dh'ith an sluagh, ag- 
us chrom iad sìos d'an diathaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri Baal- 
peor : agus las corruich an Tighearn an 
aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Glac cinn-fheadhna an t-sluaigh uile, agus 
croch suas iad an làthair an Tighearna fa 
chomhair na grèine, chum gu'm pul corr- 
uich gharg an Tighearn o Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh 
a dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baal- 
peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear do chloinn Is- 
raeil, agus thug e chum a bhràithre Ban- 
mhidianach, ann an sealladh Mliaois, agus 
ann an sealladh comhchruinnich chlomn 
Israeìl uile, agtis iad a' gul aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phinehas mac 
Eleasair, mhic Aaroin an t-sagairte, dh'èir- 
ich e suas o mheasg- a' chomhchruinnich, 
agus ghabh e sleagh 'na làimh ; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine do 
Israel a steach do'n bhùth, agus throimh- 
lot e iad le chèile, an duine do Israel, agus 
a' bhean troimh a broinn ; mar sin choisg- 
eadh a' phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir mìle 
thar fhichead. 

10 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

11 Phill Phinehas mac Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, mo chorruich air falbh 
o chloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor 
as mo leth 'nam measg, air chor as nach do 
chuir mi as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo ehoimhcheangal sìthe : 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
shliochd 'na dhèigh, eadhon coimlicheang- 
al sagartachd shìorruidh ; a chionn gu'n 
robh e èudmhor as leth a Dhè, agus gu'n 
d'rinn e rèite air son chloinn Israeil . 

14 A nis b'e ainm an Israelich a mharbh- 
adh, eadhon a mharbhadh maille ris a' 
Bhan-mhidianaich,Simrimac Shalu, ceann- 
ard prìomh thighe am measg nan Simeon- 
ach. 

15 Agus b'e ainm na Ban-mhidianaich a 
mharbhadh, Cosbi nighean Shur ; bu 
cheann cinnich e, agus do phrìomh thigh 
ann am Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Midian- 
aich, agus buailibh iad : 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu naimhd- 
eil ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar Pheoir, ag- 
us ann an aobhar Chosbi, nighinn ceann- 
aird do Mhidian, am peathar, a mharbh- 
adh ann an là na plàighe ann an aobhar 
Pheoir. 

CAIB. XXVI. 

AGUS tharladh an dèigh na plàighe, gu'n 
do labhair an Tighearna ri Maois, ag- 
us ri Eleasar mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibb àireamli comhchruinnicli 130 AIREAMH. ehloinn Israeil uile, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, trìd thighe an aith- 
riche, iadsan uile a's urrainn dol a mach 
gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart riu ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri Iordan am fagus do Iericho, ag 
ràdh, 

4 Gabhaibh àireamh an t-sluaigh,o fhich- 
ead bliadhna dh'aois, agus os a cheann ; 
mar a dh'aithn an Tighearna do Mhaois 
agus do chloinn Israeil, a chaidh a mach à 
tir na h-Eiphit. 

5 Reu'oon, am mac bu shine aig Israel : 
clann Reubein ; Hanoch, o'm bheil teagh- 
lach nan Hanochach : o Phalu, teaghlach 
narn Palutliach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesronach : 
o Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teagMaichean nan Reuben- 
each: agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, dà fhichead agus tri mìle agus 
seachd ceud agus deich 'ar fhichead. 

8 Agus mic Phalu ; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib ; Nemuel, agua Da- 
tan, agus Abiram. Is iad so an Datan agus 
an t-Abiram a bha ainmeil sa' chomh- 
chruinneach, a rinn strì an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin ann an cuideachd 
Chorah, 'nuair a rina iad strì an aghaidh 
an Tighearn ; 

10 Agus dh'fhosgail an talamh a bheuh 
agus shluig e suas iad maille ri Corah, 
'nuair a bhàsaich a' chuideachd sin, an 
uair a loi9g an teine suas dà cheud agus 
leth-cheud fear : agus rinneadli iad 'nan 
comharadh. 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann Cho- 
rah. 

12 Mic Shimeoin, a rèir an teaghlaich- 
ean: o Nemuel, teaghlach nan Nemuel- 
each : o lamin, teaghìach nan Iamineach : 
o Iachin, teaghlach nan Iachineach : 

13 O Sherah, teaghlach nan Sarhaeh : o 
Shaul, teaghlach nan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Simeon- 
ach, fichead agus dà mhìle agus dà 
cheud. 

15 Clann Ghad, a rèir an teaghlaichean : 
o Shephon, teaghlach nan Sephonach : o 
Hagi, teaghlach nan Hagitheach : o Shuni, 
teaghlach nan Sunitheach : 

16 O Osni, teaghlach nan Osnitheach: 
o Eri, teaghlach nan Eritheach : 

17 O Arod, teaghlach nan Arodach : o 
Areli, teaghlach nan Arelitheach : 

18 Is iad sin teaghlaichean chloinn Ghad, 
a rèir na dh'àirmheadh dhiubh, dà fhich- 
ead mì!e ag-us cùig ceud. 

19 ZTiad mic Iudah, Er agus Onan : ag- 
us fhuair Er agus Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. 

20 Agus b'iad mic Iudah, a rèir an teagh- 
laichean ; o Shelah, teaghlach nan Selan- 
ach : o Pharets, teaghlach nam Pharet- 
sach : o Sherah, teaghlach nan Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets ; o Hesron, 
teaghlach nan Hesronach : o Hamul, teagh- 
lach nan Hamulach. 

22 Is iad sin tea;?Maichean Iudah, a rèir 
na dhairmheadh dhiubb, tri fichead agus 
sè mile deug agus cùig ceud. 

23 Do mhic Isachair, a rèir an teagh- 

130 J laichean : o Thoìah, teaghlach nan Tolah- 
ach : o Phua, teaghlach nam Punach : 

24 O Iasub, teaghlach nan Iasubach : o 
Shimron, teagMach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh tri fichead 
agus ceithir mile agu9 tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a rèir an teagh- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sard- 
ach : o Elon, teaghlach nan Elonach : o 
Iahleel, teaghlach nan IaMeeleach. 

27 Is iad sin teaghlaiehean nan Sebulun- 
ach, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead mìle agus cùig ceud. 

28 JB'iad mic Ioseiph, a rèir an teagh- 
laichean, Manasch agus Epiiraim. 

29 Do mhic Mhanaseh : o Mhachir, 
teaghìach nam Maehireach; agus ghin 
MacWr Gilead: o Gliilead thàinig teagh- 
lach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic GMlead : o Ieser, teagh- 
lach nan lesereach: o Helec, teaghlach 
nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan Asrie!- 
each : agus o Shechem, teaghlach nan Se- 
chemeach : 

32 Agus o Shemida, teaghlach nan Sem- 
ideach : agus o Hepher teaghlach nan 
Hephereach. 

33 Agus cha robh aig Selophehad mac 
Shepheir mic sam bith, ach nigheanan : 
agus b'iad ainmean nigheana Shelophehaid, 
Mahla, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus 
Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
agus iadsan a chaidli àireamh dhiubh, leth- 
cheud agus dà mhìle agus seachd ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an 
teaghlaichean : o Shutelah, teaghlacli nan 
Suteleach : o Bhecher, teaghlach nam 
Bechereach : o Thahan, teaghlach nan 
Tahanach. 

36 Agus is iad so mìc Shutelah : o Eran, 
teaghlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac Eph- 
raim, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, dà 
mhìle dlieug 'ar fhichead agus cùig ceud. 
Is iad sin mic Ioseiph a rèir an teaghlaich- 
ean. 

38 Mic Bheniamin, a.rèir an teaghlaich- 
ean : o Bhelah, teaghlach nam Belahach : 
o Asbel, teaghlach nan Asbeleach : o Ahi- 
ram, teaghlach nan Ahiramach : 

39 O Shupham, teaghlach nan Supha- 
mach : o Hupham, teaghlach nan Huph- 
amach. 

40 Agus b'iad mic Bhelah Ard agus 
Naaman : o Ard, teaghlach nan Ardacli : 
agus o Naaman, teaghlach nan Naaman- 
ach. 

41 7*iad sin mic Bheniamin, a rèir an 
teagMaicliean : agus è'iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, dà fhichead agus cùig mìie 
agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh- 
laichean : o Shuham, teaghlach nan Suha- 
mach. Is iad so teagMaichean Dhan, a 
rèir an teaghlaichean. 

43 JS'iad teagMaichean nan Suhamach 
uile, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 Do cMoinn Aseir, a rèir an teagh- CAIB. XXVII. 131 laichean : o Iinma, teaghlach nan Iinmath- 
ach : o Iesui, teaghlach nan Iesuitheaeh: 
o Bheriali, teagh'ach nam Beritheach. 

45 Do mhic Blieriah: o Heber, teagh- 
lach nan Hebereach : o Mhalchiel, teagh- 
lach nam Malchieleach. 

46 Agus b'e ainm nighinn Aseir, Sarah. 

47 Zfiad sinteaghlaicheanmhac Aseir, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud 
agus tri mìie agus ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali a rèir an teagh- 
laichean : o Iahseel, teaghlaeh nan Iahseel- 
each : o Gliuni, teagluach nan Gunith- 
each : 

49 O Ieser, teaghlach nan lesereach : o 
Shillem, teaghlach nan Sillemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naphtali, a 
rèir an teaglilaichean : agus 6'iadsan a 
dh'àirmheadh dhiubh, dà fhichead agus 
cùig mile agus ceithir cheud. 

51 2?'iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloinn lsraeil, sè ceud mìle agus aon 
mhìle seachd ceud agus deich 'ar fhich- 
ead. 

52 Agus lahhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oighreachd, a rèir àireimh nan ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò dh'- 
oigìireachd, agus do bheagan bheir thu ni's 
fngha dh'oighreachd : bheirear 'oighreachd 
fèin do gach aon, a rèir an àireimh. 

55 Gioheadh, roinnear am fearann le 
crannchur: a rèir ainmeanna threubhan 
an aithriche gheibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
shealbh eadar mhòran agus bheagan. 

57 Agus is iad so iadsan a dh'àirmheadh 
do na Lebhithich, a rèir an teaghlaichean : 
o Gherson, teaghlach nan Gersonach : o 
Chohat, teaghlach nan Cohatach : o Mhe- 
rari, teaghlach nam Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebhith- 
each : teaghlach nan Libnitheach, teagh- 
lach nan Hebronach, teaghlach nam Mah- 
lahach, teaghlach nam Muisitlieach, teagh- 
lach nan Corahach : agus ghin Cohat 
Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim Ioche- 
bed, nighean Lebhi, a rug a màthair do 
Lebhi san Eiphit : agus rug i do Amram, 
Aaron, agus Maois, agus Miriam am 
piuthar. 

60 Agus do Aaron rugadh Nadab, agus 
Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agns Abihu bàs, 
an uair a thug iad suas teine coimheach an 
làthair an Tighearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidh àireamh _ 
dhiubh, fichead agus tri mìle, nrionnaich 
uile o mhìos a dh' aois agus os a cheann ; 
oir cha d'àirmheadh iad am measg chloinn 
Israeil, a chionn nach d'thugadh oigh- 
reachd dhoibh am measg chloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamh le 
Maois agus Eleasar an sagart, a dh'àir- 
eamh clann Israeil ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ri Iordan am fagus do Ie- 
richo. 

64 Ach 'nam measg sin cha robh aon 
duine dhiubhsan a dh'àireamh Maois agus 
Aaron an sagart, an uair a dh'àireamh iad 
clann Israeiì ann am fàsach Shinai : 

131 65 Oir thubhairt an Tighearn umpasan, 
Gheibh iad gu doimhin bàs anns an 
fhàsach. Agus cha d'fhàgadh duins 
dhiubh, saor o Chaleb mac lephuneh, agus 
Iosuamac Nuin. 

CAIB. XXVII. 

AN sin thàinig nigheana Shelophehaid, 
mhic Hepheir mhic Ghilead, mhic 
Mhachir, mhic Mhanaseh, do theaghlaich- 
ibh Mhanaseh mhic Ioseiph: agus is iad 
so ainmean a nigheana, Mahlah, Noah, 
agus Hoglah, agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas ìad an làthair Mliaois, agus 
an làthair Eleasair an,t*sagairt, agus an 
hàthair nan ceannard, agus chomh- 
chruinnich uile, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an fhàsach, 
agus cha robh e ann an cuideachd na 
muinntir a chruinnich iad fèin r'a chèile an 
aghaidh an Tighearn ann an cuideachd 
Chorah, ach dh eug e 'na pheacadh fèin ; 
agus cha robh mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n-athar o 
mheasg a theaghlaich, a chionn nach 'eil 
mac aige ? Thugaibh dhuinn uime sin 
sealbh am measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis an làthair an 
Tighearn. 

6 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdli, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid gu 
ceart: bheir thu dhoibh gu cinnteach 
sealbh oighreachd am measg bhràithrean 
an athar ; agus bheir thu fa'near gu'n tig 
oighreachd an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Isrjieil, ag 
ràdh, Ma gheibh dtùne bàs, agus gun mhac 
aige, an sin bheir sihh fa'near, gu'n tig 
'oighreachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin bheir 
sibh 'oighreachd d'a bhràithribh . 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd do bliràithribh 
'athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig 'athair, 
an sin bheir sibh 'oighreachd d'a fhear- 
dàimh a's faigse dha d'a theaghlach, agus 
sealbhaichidh e i : agus bithidh e do chloinn 
Israeil 'na reachd breitheanais, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich suati do'n t-sliabh so Abarim, agus 
gabh sealladh do'n fhearann a thug mise 
do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnich- 
ear thusa mar an ceudna chum do dhaoine, 
mar a chruinnicheadh Aaron do bhràthair. 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceannairc 
an aghaidh m'àithne-sa ann am fàsach Shin, 
ann an comhstri a' chomhchruinnich, agus 
nach do naomhaich sibh mi aig an uisgo 
ann an sealìadh an sùl : is e sin uisge 
Mheribah ann an Cades, ann am fàsach 
Shin. 

15 Agus labhair Maois ris an Tighearn, 
ag ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna, Dia spiorad 
na h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh- 
chruinnich, 

17 A thèid a mach rompa, agus a thig a 
6teach rompa, agus a threoraicheas a muigli 132 AIREAMH. iad, agus a bheir a stigh iad ; a chum nach 
bi comhchruinneach an Tighearna mar 
chaoraich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt anTighearna ri Maois. 
Gabh a t'ionnsuidh Iosua mac Nuin, duine 
anns am bheil an spiorad, agus cuir do 
làmh air. 

19 Agu3 cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agusan làthair a' chomhchruinn- 
ich uile ; agus thoir àithne dha 'nam fian- 
uis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram air, 
a chum gu'm bi comhchruinneach chloinn 
Israeil uile ùmhal dha. 

21 Agus seasaidh e 'nlàthair Eleasair an 
t-sagairt, a dh'iarras comhairV air a shon, 
a rèir breitheanais na h-Urim nn làthair an 
Tighearn : air 'fhocal-san thèid iad a 
mach, agus air 'fliocal thig iad a steach, e 
fèin, agus clann lsraeil uile maille ris, 
eadhon an comhchruinneach uile. 

22 AgTis rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearna dha ; agus ghabh e Iosua, agus 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
agus an làthair a' chomhchruinnich uile. 

23 Agus chuir e a làmhan air, agus thug 
e àithne dha, mar a labhair an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

AGUSlabhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, Mo thabhartas, agus m'aran air son 
m'ìobairtean a bheirear suas le teine chum 
fàile chùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire 
gu'n toir sibh seachad dhomhsa 'nan àm 
ìomchuidh fèin. 

3 Agus their thu riu, Is e so an tabhartas 
a bheirear suas le teine, a bheir sibh seach- 
ad do'n Tighearna; dà uan do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid gach là, chum ìob 
airt-loisgte gnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar ; 

5 Agus an deicheamh earrann do ephah 
phlùir mar thabhartas-bidh, measgta leis 
a' cheathramh earrann do hin a dh'oladh 
bhrùite. 

6 Is ìobairt-loisgte ghnàthaichte a fann, 
a dh'orduicheadh ann an sliabh Shinai chum 
fàile chùbhraidh, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

1 7 Agus is i a tabhartas dibhe an ceath- 
ramb. earrann do hin air son aon uain : 
anns an ionad naomh bheir thu fa'near 
f ìon làidir a dhòrtadh do'n Tighearna mar 
thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar : mar thabhartas-bìdh na 
maidne, agus mar a tabhartas-dibhe, bheir 
thu seachad e, ìobairt a bheirear suas le 
teine.adh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan do'n 
cbeud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h-oladh mar thabhartas-bìdh, agus atabh- 
artas-dibhe. 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sabaid, a 
thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

11 Agus ann an toiseach bhur mìos bheir 

132 sibb seachad chum ìobairt-loisgte do'n 
Tighearna, dà tharbh òg, agus aon reithe, 
seachd uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earranna phlùir 
measgta le h-oladh mar thabhartas-bìdli air 
son gach tairbh, agus dà dheicheamh earr- 
ann phlùir measgta le h-oladh mar thabh- 
artas-bidh air son gach reithe ; 

13 Agus aon deicheamh earrann pMùir 
air leth measgta le h-oladh mar thabhartas- 
bìdh air son gach ùain, ckum ìobairt-loisgte 
deadh fhàile, ìobairt a bheirear suas le teme 
do'n Tighearn. 

14 Agus mar an tabhartas-dibhe bithidh 
leth hin do fhìon air son tairbh, agus an 
treas earrann do hin air son reithe, agus an 
ceathramh earrann do hin air son uain : is 
i so ìobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhìosan na bliadhna. 

15 Agus ìobrar aon mheann do na gabh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'n Tighearn, 
a thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug do'n 
cheud mhìos tha càisg an Tighearn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhìos so tha 'n fhèill : seachd làithean ith- 
ear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh ; obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air : 

19 Ach bheir sibh seachad a chum iob- 
airt a bheirear suas le teine, mar ìobairt- 
loisgte do'n Tighearna, dà tharbh òg, agus 
aon reithe, agus seachd uain do'n cheud 
bhliadhna : gun ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh: tri deicheamh 
earranna bheir sibh seachad air son tairbh, 
agus dà dheicheamh earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth bheir thu 
seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a dheanamh rèite air bhur 
son. 

23 Iobraidh sibh iad sin a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte sa' mhaduinn, a tha mar 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach là air 
feadh nan seachd làithean, biadli na h-ìob- 
airt a bheirear suas le teine, chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn : bheirear seach- 
ad e thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, ag*us a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là bithidh 
comhghairm naomh agaibli ; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thor- 
adh, 'nuair a bheir sibh seachad tabhartas- 
bìdh nuadh do'n Tighearn, aig ceann bhur 
seachduinean, bithidh comhghairm naomh 
agaibh ; obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh : 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earna, dà tharbh òg, aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna ; 

28 Agus an tabhartas-bìdh do phlùr 
measgta le h-oladh, tri deicheamh earrann- 
an air son gach tairbh, dà dheicheamh earr- 
ann air son gach reithe, CAIB. XXIX. 133 t-9 Deicheamh earrann air leth air son 
gaeh uain, air feadh nan seactad'uan ; 

30 Agus aon mheann do na gabhraibh, 
a dheanamh rèite air bhur son. 

31 Iobraidh sibh iad a thuilleadh air an 
ìobairt-Ioisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, (gun ghaoid bithidh iad duibh,) 
agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, aira' 
cheud là do'n mhìos, bithidh comh- 
ghairm naomh agaibta ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh : is là sèididh nan tromp- 
aid dhuibh e. 

2 Agus btaeir sibta seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earn, aon tarbh òg, aon reithe, agus 
seachd uain do'n clieud btaliadhna gun 
gtaaoid : 

3 Agus hithidh an tatahartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà dlieich- 
eamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheatnh earrann air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan ; 

5 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a dheanarah rèite 
air bhur son : 

6 A thuilleada air ìobairt-loisgte a' 
mhiosa, agus a tabhartas-bìdh, agus an ìob- 
airt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus-an tabhartasan-dibhe, a reir an 
gnàtha, clium faile chùbhraidh, ìobairt a 
oheirear suas le teine do'n Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deichearata 
là do'n t-seachdamh mìos so comhghairm 
naomh: agus cràdhaidh sibh bhur n-an- 
amanna : obair sam bitìt cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn a dh'fliàile cùbh- 
raidii, aon tarbh òg, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna: gun 
ghaoid bithidh iad duibh. 

9 Agus bithidh antabhartas-bìdh do phlùr 
raeasgta le h-oladh, tri deictaeamh earrann- 
an air son gach tairbh, agus dà dheicheamh 
earrann air son gacli reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son 
gaeta uain, air feadh nan seachd uan ; 

11 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air ìobairt- 
pheacaidh, na rèite, agus an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe. 

12 Agus air a' chùigeadta là deug do'n 
t-?ca€hdamh mìos, bìthidh comhghairm 
naorah agaibh; obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh ; agus gìeidhidh sibh fèill 
do'n Tighearn seachd làithean. 

13 Agus bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
tìh'fhàOe cùbhraidh do'n Tigtaearna, tri 
tairbh dheug òga, dà reithe, agus ceithir 
uain deug do'n cheud bhliadhna; gun 
ghaoid bithidta iad. 

14 Agus òithidh an tabbartas-taìdta do 
pltlùr measgta le ta-oladh, tri deichearah 
earrannan air son gach tairbh do na tri 
tairbh dheug, dà dheicheamh earrann air 
Bon gach reithe do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air leth air 
son gaeh uain do na ceithir uain deug ; 

133 16 Agus aon mheann do tia gabtarasfoh 
chum ìobairt-pheaeaidh, a thuthoadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

17 Agus air an dara là bheir sibJi seachad 
dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

18 Agus bithidh an tabhartas bìdh, agus 
an tabliartasan-dibhe air son nan tarbh. air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

19 Ag-us aon mheann do na gatataraibli 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh Rir an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, agns an tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbh deug\ 
dà reitiie, ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid ; 

21 Agus bithidh an tabtaartas-bìdta, agt3s 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan v 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

22 Agus -aon bhoc-gaibhre cìium ìobairt- 
ptaeacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàttaaicltte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-diohe. 

23 Agus air a'cheathramh là deich tairblt, 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n 
ctaeud bhliadhna gun ghaoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

25 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàthaictate, a tabhart- 
as-bìdta, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi tair'ota, 
dà reitlie, agus ceithir uain deug do'n ctaeud 
bhliadtana gun ghaoid : 

27 Agus bithidh an tabhartas-bìdta, agus 
an tabtaartasan-dibtae, air son nan tarbh, air 
son nan reittaeachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

28 Agus aon bhoc-gaibhre cìium ìobairt- 
pheacaidh, a ttauiìleadh air an ìobairt- 
toisgte ghnàthaictate, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathadh là ochd tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n 
cheud btaliadtana gun gtaaoid : 

30 Agus bithidh an tabhartas-taìdta, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàttaa ; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairfc- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdta, ag- 
us a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là seacltd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadtana gun gìtaoid : 

33 Agus bithidh an tabhartas-bìdta, agus 
an tabtaartasan-dibtae, air son nan tarbh, air 
son nan reittaeachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimta, a rèir a' ghnàttaa ; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
ptaeacaidh, a thuilleadh air an iobairt- 
loisgte ghnàthaictate, a tabhartas-bìdh, ag- 
us a tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh àrd 
choimhthional agaibh . obair thràilleil sam 
bith ctaa dean sibh air : 

U 134 AIREAMH 36 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
ìoisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhaile cùbhraidh do'a Tighearn, aon 
tarbh, aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhjiadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, aìr son 
an reithe, agu« air son nan uan, a rèir an 
aireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

39 Na nithe sin ni sibh do'n Tighearna 
'nur fèillibh suidhichte, thuilleadh air bhur 
bòidibh, agus bhur tabhartasan saor-thoile, 
air son bhur n-ìobairtean-loisgte, agus air 
son bhur tabhartasan-bìdh, agus air son 
bhur tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
tabhartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn Is- 
raeil a rèir gach ni a dh aithn an Tighearna 
do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

AGUS labhair Maois ri ceannardan nan 
treubh a thaobh chloinn Israeil, ag 
ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn. 

2 Ma bhòidicheas duine bòid do'n Tigh- 
earn, no ma mhionnaicheas e mionnan a 
cheangal 'anama le ceangal, cha bhris e 
'fhocal ; a rèir gach ni & thig a mach as a 
bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si i 
fèin le ceangal, agus i ann an tigh a h-ath- 
ar 'na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, ag- 
\is a ceangal leis an do eheangail i h-anam, 
agus gu'm fan a h-athair 'na thosd rithe, 
an sin seasaidh a bòidean uile, agus seas- 
aidh gach ceangal leis an do cheangail i a 
h-anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair 'na h-agh- 
aidh san là anns an cluinn e. cha seas aon 
d'a bòidibh, no d'a ceanglaichibh, leis an do 
cheangail i a h-anam : agus maithidh an 
Tighearna dh'i, a cliionn gu'n do chuir a 
h-athair 'na h-aghaidh. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 'nuair 
a bha bòidean oirre, no 'nuair a labhair i 
ni as a beul, leis an do cheangail i a h-an- 
am, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d fhan e 'na thosd rithe san la anns an 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, agus 
seasaidh a ceanglaichean leis an do cheang- 
ail i a h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich i, 
agus an ni a labhair i le 'bilibh, leis an do 
cheangail i a h-anam ; agus bheir an Tigh- 
earna maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus mnà 
dealaichte, leis an do cheangail i a h-anam, 
seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a fir, 
no ma cheangail i a h-anam le ceaugal 
maille ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'fhan e 'na thosd rithe, agus nach do chuir 
e na h-aghaidh ; an sin seasaidh a bòidean 

134 1 uile, agus seasaidh gach ceangal leis an do 
chean^ail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chùl 
iad san là anns an cual' e iad, an sin ge b'e 
ni a thùinig a mach as a beul a thaobh a 
bòidean, no thaobh ceangail a h-anama, 
cha seas e : chuir a fear air chùl iad, agua 
bheir an Tighearna maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sìn uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdh, 
feudaidh a fear an daingneachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air cliùl. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 'na 
thosd rithe, o là g^u là ; an sin tha e a' 
daingneachadh a boidean uile, no a ceang- 
laichean uile a ta oirre : tha e ga'n dean- 
amh seasmhach, a chionn gu'n d'fhan e 
'na thosd rithe san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam bith 
air chùl iad, an dèigh dha 'n cluinntinn ; 
an sin giùlainidh e a h-aingidheachd-sa. 

16 Js iad sin na reachdan a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, agus i 
fathast 'na h-òige ann an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

AGUS labhair anTighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Dìol clann Israeil air na Midianaich ; 
'na dhèigh sin cruinnichear chum do 
dhaoine thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n armaibh 
chum a' chogaidh, agus imicheadh iad a 
chogadh an aghaidh nam Midianach, agus 
dìoladh iad an Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle do gach trèibh, air 
feadh uile threubhan Israeil, chum a' 
chogaidh. 

5 Mar sin thugadh a mach à mìltibh Is- 
raeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle dheug 
armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, mìle do gach trèibh, iadsan agus Phi- 
nehas mac Eleasair an t-sagairt, a chum a' 
chogaidh, leis na h-innealaibh naomha 'na 
làimh, agus na trompaidean gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam Mi- 
dianach, mar a dh àithn an Tighearna do 
Mhaois ; agus mharbh iad na firionnaich 
uiie. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhidiain, 
a thuiileadh air a' chuid eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon, Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cùig righ- 
rean Mhidiain : Balaam mac Bheoir mar 
an ceudna mharbh iad leis a' chlaidh- 
eamh. 

9 Agus thug clann Israei leo mnài Mhi- 
diain 'nam braighdibh, agus an clanu 
bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
uile, agus an treudan uile, agus am maoiu 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile anns 
an robh iad a chòmhnuidh, agus an dùin 
uile le teine. 

11 Agus thug iad leo a' chreach uile, ag- 
us an cobhartach uile, eadar dhaoine agus 
ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean, agus a' 
chreach, agus an cobhartach, gu Maois ag 
us Eleasar an sagart, agus gu comhchruinn- CAIB. 

èftch chloìnn Israeil, a chum a' chaimp aig 
còmhnardaibh Mhoaib, a ta làimh ri Ior- 
dan am fagus do Iericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, ag-us ceannardan a' chomhchruinn- 
ich uile mach 'nan coinneamh an taobh a 
muigh do'n champ. 

14 Agus bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìltibh, agus na ceannardaibh 
air cheudaibh, a thàinig o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt JVlaois ìiu, An do 
ghlèidh sibh na mnài uile beò? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhairle Bhalaaim,peacachadh an agh- 
aidh an Tighearna ann an aobhar Pheoir ; 
agus bha plàigh air feaah comhchruinnich 
an Tighearna. 

17 A nis uime sin marbhaibh gach fìr- 
ionnach am measg na cloinne bige, agus 
marbhaibh gach bean d'am b'aitlme fear le 
luidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
h'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh beò 
dhuibh fèin. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh 
do'n champ seachd làithean : ge b'e mharbh 
neach air bith, agus ge b'e bhean ri neach 
a niharbhadh, glanaibh sibh fèin, agus bhur 
braighdean air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach uile, 
agus gach m a rinneadh do chroicnibh, ag- 
us gach obair do / hionnadh ghabhar, agus 
gach ni a rinneadh do fhiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airgiod, 
an t-umha, an t-iarunn, an staoin, agus an 
luaidh, 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an teine, bheir 
sibh fa'near e dhol troimh 'n teine, agus 
glanar e ; gidheadh le uisge an sgaraidh 
glanar e : agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fa'near e dhol troimh 'n 
uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air 
an t-seachdamli là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'na dhèigh sin tlùg sibh a stigh do'n 
champ. 

25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh. 

26 Gabh àireamh na creich a thogadh, 
eadar dhuine agus ainmhidh, thu fèin, ag- 
us Eleasar an sagart, agus prìomh aith- 
riche a' chomhchruinnich ; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà earr- 
ainn ; eadar a' mhuinntir a ghabh an cog- 
adh orra fèin, a chaidh mach do'n chath, 
agus eadar an comhchruinneach uile : 

28 Agus tog cìs do'n Tighearn o na fir- 
chogaidh, a chaidh mach do'n chath : aon 
anam à cùig ceud, araon do na daoinibh, 
agus do'n bhuar, agus do na h-asail, agus 
do na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir e do 
Eleasar an sagart, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidh 
tu aon chuibhrionn à leth-cheud, do na 
daoinibh, do'n bhuar, do na h-asail, agus 

135 XXXI. 13ò 

do na treudaibh, do gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
gleidheadh cùram pàilliuin an Tighearn. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an 
sagart mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon a* 
chuid eile do'n chreich a ghlac na fir-chog- 
aidh, sè ceud mìle, agus deich is tri fich- 
ead mìle, agiis cùig mile caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhìle dheug 
bò, 

34 Agus tri fichead agus aon mhìle asai, 

35 Agus dà mhìle dheug 'ar fhichead 
anam san iomlan, do mhnaibh do nach 
b'aithne fear le luidhe leis. 

36 Agus bha'n leth bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chog- 
aidh, ann an àireamh tri cheud mìle, agus 
seachd mìle deug 'ar fhichead agus cuig 
ceud caora ; 

37 Agus b'i cìs an Tighearna do na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agus cùig 
deug. 

38 Agus ò'iad am buar sè mìle deug 'ar 
fliichead : dhiubh so b'i cìs an Tighearna 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus ò'iad na h-asail deich mìle thar 
flùchead agus cùig ceud : dhiubh so b'i cìs 
an Tighearna tri hchead agus a h-aon. 

40 Agus 6'iad anama nan daoine sè mìle 
deug : dhiubh so b'i cìs an Tighearna dà 
anam dheug 'ar fhichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon 
tabhartas-togta an Tighearn, do Eleasar an 
sagart, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

42 Agus do leth chloinn Israeil, a roinn 
Maois o'n luchd-chogaidh, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuineadh do'n 
chomhchruinneach, tri cheud mìle, agus 
seachd mìle deug 'ar fhichead agus cuig 
ceud caora, 

44 Agus sè mìle deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead asal 
agus cùig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam,) 

47 Eadhon do'n leth a bhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maois aon chuibh- 
rionn à leth-cheud eadar dhuine agus 
ainmhidh, agus thug e iad do na Lebhith- 
ich, a bha gleidheadh cùraim pàilliuin an 
Tighearna, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riaghlaidh a 
bha os ceann mhìltean an t-sluaigh, na 
ceannardan air mhìltibh, agus na ceann- 
ardan air cheudaibh, am fagus do Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad ri Maois, Ghablt 
do slieirbhisich àireamh nam fear-cogaidh 
a tha fo'r làimh, agus cha 'n'eil duin? 
dhinn air chall. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas a chum 
an Tighearna, gach fear na fhuair e do 
sheudaibh òir, eadhon slabhraidhean, agus 
usgraichean, fàinnean, cluas-fhailean, ag- 
us criosan, a dheanamli rèite air son ar 
n-anaman an làthair an Tighearn. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile 'na sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug 
iad seachad do'n Tighearn, o na ceanna d 386 AIREAMH. aibli air mh'iltibh, agus o na ceannardaibh 
air choudaibh, sè mile deug, seachd ceud 
a^as leth-cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fìr-chogaidh cobhart- 
ach, gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-or o na ceannardaibh air mhìlt- 
ibh, agus air cheudaibh, agus thug iad e 
gu pàilliun a' choimhthionail, mar chuimh- 
neachan do chloinn Israeil an làthair an 
Tighearn. 

CAIB. XXXII. 

ANIS bha aig cloinn Reubein agus 
cloinn Ghau ro-mhòran sprèidhe : ag- 
us an uair a chunnaic iad fearann Iaseir, 
agus fearann Ghilead, feuch, bha 'n t-àite 
na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus clann 
Reubem, agus labhair iad ri Maois, agus ri 
Eleasar an sagart, agus ri uachdaranaibh a' 
chomhchrainnich, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus Iaser, agus 
Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeii, agus 
Sebam, agus Nebo, agus Beon ; 

4 Eadtion an dùthaich a bhuail an Tigh- 
earna roiinh chomhchruinneach Israeil, is 
fearann e air son sprèidhe, agus tha sprèidh 
aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair sinn 
deadh-ghean a'd' shealladh, thugar am 
fearann so do d' sheirbhisich mar sheilbh, 
agus na toir sinn a null thar Iordan. 

6 Agus thubliairt Maois ri cloinn Ghad, 
agus ri cloinn Reubein, An tèid bhur 
bràithrean gu cogadh, agus an suidh sibh- 
6e an so ? 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mi-mhis- 
neach do chridhe chloinn Israeil, a dhol a 
null do'n fhearann a thug an Tighearna 

dhoibh? 

8 Mar so rinn bhur n-aithriche, 'nuair a 
chuir mi iad o Chades-barnea a dh'amharc 
na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu gleann Es- 
coil, ag - us a chunnaic iad am fearann, thug 
iad mi-mhisneach do chridhe chloinn Is- 
raeil, a chum nach rachadh iaa a steach 
do'n fhearannathug an Tighearna dlioibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna san 
àm biu fèin, agus mhionnaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n f haic a h-aon-do 
na daoinibh a thàinig a nìos as an Eiphit, o 
fhiehead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
ivn fearann a mhionnaich mi do A.braham, 
dolsaac, agus do Iocob, achionn nach do 
lean iad mi ga h-ioralan ; 

12 Saor o Chaleb mac lephuneh an Ce- 
Biseach, agus Iosua mac Nuin : oir ean 
j.ackan an Tighearna gu h-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tighearn an 
aghaidh Israeil, agus chuir e air seacharan 
iad san fhàsach dà fhichead bliadhna, gus 
an deachaidh as do'n ghinealach sin uite a 
rinn o!c an sealladh an Tighearn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigh suas 
an àite bhur n-aithriche, gineal dliroch 
rihaoine, a mheudachadh fathast mòr 
chorruich an Tighearna ri h-Israel. 

15 Oirma thionndaidheas sibh air falbh 
o 'ieantuinn-san, fàgaidh e fathast aair eile 
ssin fhàsach iad, agus sgriosaidh sibh an 
sluagh so uile. 

136 J I i6 Agus thàinig iad am fagns da. airns 
thubhairt iad, logaidh sinn mainn rèaa 
chaorach an so d'ar sprèidh, agus badtean 
d'ar cloinn bhig : 

17 Ach thèid sinn fèin deas-armaichte 
roimh cldoinn Israeil, gus an toir sinn iad 
d'an àite : agus ni ar clann bheag còmh- 
nuidli sna bailtibh daingnichte air sgàth 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha piiiil sinn d'ar tighibh, gus an 
sealbhaich clann Israeilgach duine dliiubh 
'oighreachd fein : 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille riu» 
san an taobh eile do Iordan, no thall o sin ; 
a chionn gu'n do thuit ar n-oighreachd 
dhuinne air au taobh so do Iordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Agus thul)liairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r n-armaibh 
roimh an Tighearna gu cogadh, 

21 Agus gu'n tèid sibh uile armaichte 
thàr Iordan roimh an Tighearn, gus am 
fuadaich e maoh a naimhuean as a làth- 
air, 

22 Agus gu'n ceannsaichear am fearann 
am fianuis an Tighearna ; 'na dhèigh sin 
pillidh sibh, agus bithidh sibh neo-choir- 
each an làthair an Tighearn, agus an làth- 
air Israeil, agus bithidh am fearann so 'na 
sheilbh agaibh am fianuis an Tighearn. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn ; 
agus bithibh cinnteaeh gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn bhig, 
agus mainnirean d'ur caoraich ; agus dean- 
aibh an ni a chaidh mach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Gliad agus ciann 
Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh- 
isich mar a ta mo Tiugbearn ag àithneadli- 

26 Bithidh ar clarin bheag, ar mnài, ar 
treudan agus ar sprèidhe uile, an sin ann ain 
baiitibh Gliilead ; 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, 
gach fear dhiubh armaichte chum cogaidli, 
roimh an Tighearnagu cath, mar a tha mo 
tliighearna ag ràdh. 

28 Agus thug Maois àitline d'an taobh 
do Eleasar an sagart, agus do Iosua mac 
Nuin, agus do phrìomli aithricliibh 
threubha chloinn Israeil : 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma theid 
clann Ghad, agus clann Reubein a nult 
maille ribh thar Iordan, gach fear dhiubh 
armaichte gu cath an làthair an Tighearn, 
agus gu'n ceannsaichear an tìr roimhibh, 
an sin bheir sibh dhoibh fearann Ghilead 
mar sheilbh : 

30 Ach mur tèid iad tliairis maille ribh 
armaichte, bithidh seilbh aca 'nur measg 
fèin ann an tìr Chanaain. 

31 Agus fhreagair clann Ghad, agus 
clann Reubein, ag ràdh, Mar a thubhairt 
an Tighearna ri d' sheirbhisich, mar sin ni 
sinne. 

32 Thèid sinn a null armaichte roimh an 
Tighearna do thìr Chanaain, a chum gu'm 
bi sealbh ar n-oighreachd againn air an 
taobh so do Iordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh earlhon do 
chJoinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mhic Io- 
seiph, rìogliachd Shihoin righ nan Aiiìor*- CAIB XXXIII. 137 aeh, agus rìoghaehd Og righ Bhasain, an 
tìr maille r'a bailtibh anas na criochaibh, 
eadhen bailte na dùthcha mu'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus Iaser, agus 
Iogbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-harau, 
bailte daingnichte ; agus mainnircan air 
Son chaorach. 

37 Agus thog clann Reuhein Hesbon, 
agus Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (a:r 
d'an ainmean a bhi air an atharrachadh,) 
agus Sibmah : agus thug iad ainmean eile 
do na bailtibh a thog iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghilead, agus ghlac iad e, 
agus chuir iad à seUbh an t-Amorach a bha 
ann. 

40 Agus thug Maois GUead do Mhachir 
mac Mhanaseh ; agus ghabh e còmhnuidh 
ann. 

41 Agus chaidh Iaer mac Mhanaseh, 
agus ghlac e a bhailte beaga, agus thug e 
Habhot-iair mar ainm orra. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac e 
Cenat, agus a bhailte beaga, agus thug e 
Nobah mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 
Js iad so turusau chloinn Israeil, a chaidh 
mach à tìr na h-Eiphit, a rèir an arm- 
ailtean, fuidh làimh Mhaois agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach a 
rèir an turusan, air àithne an Tighearn : 
agus is iad so an turusan, a rèir an dol a 
mach. 

3 Agus dh'imich iad o Rameses anns a' 
cheud mhìos, air a' chùigeadh là deug do'n 
cheud mhios : air an là màireach an dèigh 
na càisge chaidh clann IsraeU a mach le 
Jàimh àird ann an sealladh nan Eiphiteach 
uUe. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an 
ceud-ghin uile, a bhuail, an Tighearn 'nam 
measg : air an diathan mar an ceudna chuir 
an Tighearna breitheanas an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Israeil o Rame- 
ses, agus champaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tha ann an 
iomall an fhàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa chomhair 
Bhaal-sephoin : agus champaich iad fa 
chomhair Mhigdol. 

8 Agus dh'imich iad o chomhair Phiha- 
hirot, agus chaidh iad troimh mheadhon na 
fairge do'n fhàsach, agus dh'imich iad ast- 
ar thri làithean ann am fàsach Etaim, ag- 
us champaich iad ann am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mliàrah, agus 
thàinig iad gu h-Elim : agus ann an Elim 
bha dà thobar dheug uisge, agus deioh 
agus tri fichead craobh phailme ; agus 
charnpaich iad an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus 
champaich iad làimh ris a' mhuir ruaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus champaich iad ann am fàsach Shin. 

12 Agus dh'imich iad à fàsach Shin, ag- 
us champaich iad ann an Dophcah. 

137 13 Agus dh'imich iad o Dhophcah, agus 
champaich iad ann an Alus. 

14 Agus dh'imich iad o Alus, agus 
champaich iad ann an Rephidim, far nach 
robh uisge aig an t-sluagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, agus 
champaich iad ann am fàsach Shinai. 

16 Agus dh'imich iad o fhàsach Shinai, 
agus champaich iad ann an Cibrot-hataabh- 
ah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot-hataabh- 
ah, agus champaich iad ann an Haserot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agus 
champaich iad ann an Ritmah. 

19 Agus dh'imich iad o Ritmah, agus 
champaich iad ann an Rimon-nares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimon-pares, 
agus champaich iad ann an Libnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imich iad o Risah, agus 
chaimpaich iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatah, agus 
champaich iad ann -an sliabh Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh Shapher, 
agus champaich iad ann an Haradah. 

25 Agus dli'imich iad o Haradah, agus 
champaich iad ann am Machelot. 

26 Agus dh'imich iad o Mhacheiot, ag- 
us champaich iad ann an Tahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dhimich iad o Tharah, agus 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad ann an Hasmonah. 

30 Agus dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
champaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 Agus dh'imich iad o Bhene-iaacan, 
agus champaich iad ann an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imich iad o Hor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an Iot-batah. 

34 Agus dh'imich iad o Iot-batah, agus 
champaich iad ann an Ebronah. 

35 Agus dli'imich iad o Ebronah, affus 
champaich iad ann an Esion-gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, ag- 
us champaich iad ann am fàsach Shin : is 
e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an sliabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagart suas gn 
sliabh Hor, air àithne an Tighearn, agus 
fhuair e bàs an sin, anns an dà fhichead- 
amh bliadhna an dèigh do chloinn Israeil 
teachcl a mach à tìr na h-Eiphit, air a' 
cheud là do'n chùigeadh mìos. 

39 Agus bha Aaron ceud agus fichead 
agus tri bliadhna dh'aois, an uair a dh'eu^ 
e ann an sliabh Hor. 

40 Agus chuala righ Arad au Canaan- 
ach (a bha chòmhnuidh san àirde deas anu 
an tìr Chanaain) mu theachd chloinn Is- 
raeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, ag - 
us champaich iad ann an Salmonah. 

42 Agus dli'imich iad o Shalmonah, ag- 
us champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, ac us 
champaich iad ann an Obot. 

M 2 138 ÀIREAMH. 44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
cìiarapaicli iad ann an Iie-abarim, ann an 
crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Iim, agus champ- 
aich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imich ìad o Dhibon-gad, 
agus champaich iad ann an Almon-dibla- 
taim. 

47 Agus dh'imichiad o Almon-diblataim, 
agus champaich iad ann an Blèiblitibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imieh iad o shlèibhtibh Aba- 
rim, agus champaich iad ann an còmhnard- 
aibh Mhoaib, làimh ri Iordan am fagus do 
Iericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri Iordan, 
o Bhet-iesimot eadhon gu Abel-sitim, aun 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann au còmhnardaibh Mlioaib, làimh ri 
lordan amfagus do Iericho, ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn lsraeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a null thar lordan, 
do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile 
luchd-àiteachaidli na tìre as bhur rianuis, 
agus cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, 
agus sgriosaidh sibh an coslais leaghta uile, 
agus fàsaichidh sibh an ionacìan àrda 
uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd- 
àiteachaidh an fhearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann : oir thug mise dhuibh am 
fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crarinchur mar oighreachd am measg bhur 
teaghlaichean: dhoibhsan a's lìonmhoire 
bheir sibh an oi-iireachd a's mò, agus 
dhoibhsan a's teirce bheir sibh an oigh- 
reachd a's lugha : bithidh oighreachd gach 
duine san àit anns an tuit a chrannchur ; 
a rèir treubha bhur n-aithriche sealbh- 
aichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach luchd- 
àiteachaidh an fhearainn as bhur fianuis, 
an sin bithidh iadsan diubh d'an leig sibh 
fiùreach, 'nan scolbaibh 'nur sùilean, agus 
'nam bioraibh 'nur taobhan, agus cuiridh 
iad campar oirbh sau fiiearann anns am 
bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàir tarlaidh, mar a smuainich mi 
a dheanamh riu-san, gu'n dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh do thalamh Cha- 
naain, (is e so am fearann a tliuiteas oirbh 
mar oighreachd, eadhon fearann Chanaain 
maille r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur cearn deas o fhàs- 
ach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is i 
bhur crìoch mu dheas fìor iomall na fairge 
saillte a làimh na h-àird' an ear. 

4 Agus piilidh bhur crìoch o'n taobh mu 
dheas gu dìreadh Acrabim, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu Sin ; agus bithidh a dol 
a mach o'n taobh mu dheas gu Cades- 
barnea, agus gabliaidh i roimpe gu Hasar- 
aciar, agus thèid i air a h-aghaidh gu h-As- 
mcm : 

5 Agus bheir a' rhrìoch cuairt o Asmon 

138 { gu amhainn na h-Eiphit, agus bithidh a 
dol a mach aig an fhairge. 

6 Agus a tìiaobh na crìch' an iar, bithidh 
agaibh eadhon an fhairge rahòvmur chrìch : 
bithidh a' chrìoch so 'na crìch dhuibh air 
an làimli an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an làiinh 
mu thuath : o'n fhairge mhòir comhar- 
aichidh sibh dbuibh fèin gu sliabh Hor. 

8 O shliabh Hor cornharaichidh sibh 
bhicr crioch gu dol a stigh Hamait; agus 
bithidh dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crìoch roimpe gu 
Siphron, agus bithidh a dol a mach aig 
Hasar-enan ; is i so bhur crìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur crioch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu Seph- 
am. 

11 Agus thèid a' chrioch sios o Sheph- 
am gu Kiblah, air an taobh an ear do Ain ; 
agus thèid a' chrìoch sios, agus ruigidh i 
gu taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' 
au ear. 

12 Agus thèid a chrioch sìos gu Iordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' mhuir 
shaillte: is e so bhur fearann le 'chrìoch- 
aibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Is e so am fearann a shealbh- 
aicheas sibh le crannchur, a dh'àithn an 
Tighearna thoirt do na naoi treubhan, ag- 
us do'n leth thrèibh. 

14 Oir flmair treubh chloinn Reubein 
an oighreachd, a rèir tighe an aithriche, 
agus treubh chloinn Ghad a rèir tighe an 
aithriche; agus fhuair leth thrèibh Mha- 
naseh an o;ghreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibh an oighreachd air an taobh so do 
lordan am fagus do Iericho, a làirah na 
h-àird' an ear, leth ri èirigh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdli, 

17 Is iad so ainmeanna nan daoine a 
roinneas am fearann duibh : Eleasar an sag- 
art, agus Iosua mac Nuin. 

18 Agus gabhaidh sibh aon cheannard do 
gach trèibh, a roinn an fhearainn rn^r 
oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmeanna nan daoine : 
Do threibh Iudah, Caleb mac Iephuneh. 

20 Agus do thrèibh chloinn Shimeoin, 
Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bheniamm, Elidad mac 
Chisloin. 

22 Agns ceannardtrèibhechloinnDhan, 
Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinn Ioseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac 
Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph- 
raim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn She- 
buluin, Eiisaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihucl mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph- 
tali, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an Tiffh- 
earn an oighreachd a roinn do cldoiim ls 
raeil aiui an tìr Chanaain. CAXB. XXXV. 139 CAIB. XXXV. 

AGUS labhair an TighearnariMaois ann 
an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
Iordan amfagus do Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloiim Israeil, iad a thabh- 
airt do na Lebhithich, do oighreachd an 
seilbh, bailte gu còmhnuidh a ghabhail 
anuta : agus bheir sibh mar an ceudna do 
na Lebhithich fearann comh-roinn d'am 
bailtibh mu'n cuairt orra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu còmh- 
nuidh a ghabhail annta, agus bithidh am 
fearann comh-roinn aìr sou an sprèidhe, 
agus air snn am maoin, agus air son au ain- 
mhidhean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhit.hich, a 
mach o bhalla a' bhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

5 Ag us tomhaisidh sibh o'u leth a muigh 
do'u bhaile air an taobh an ear dà mhìle 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle làmh-choi!le, ag'us air antaobhan 
iar dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh 
mu thuath dà mhìle làmh-choille ; agus 
bithidh am baile sa' mheadhon : bithidh so 
dhoibh 'na fhearaun comh-roinn d'am 
bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè baiite 
chum dìdein, a dh'orduicheas sibh air a 
shon-sau a mharbhas duine, chum gu'u 
teich e an sin : agus riu-san cuiridh sibh 
dà bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailte siu uile a bhc-ir 
sibh do na Lebhithich, ochd agus dà fhich- 
ead baile : iad siu bheir sibh seachad agus 
am fearann comh-roinn. 

8 Agus bithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad do sheilbh cldoinn Israeil : uatha- 
san aig am bheil mòran, bheir sibh mòran ; 
ach uatha-san aig am bheil beag-au, bheir 
sibh beagan : bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a ta 
e a' seaìbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd thar lor- 
dan do thìr Chanaain, 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh fèin 
bailte, gu bhi 'nam bailtibh dìdein dhui'oh, 
a chum gu'n teich am marbhaiche an sin, 
a mharbhas neach an ain-fhios. 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam bailtibh 
a chutn dìdein o'n tììoghaltair ; a chum 
nach bàsaich esan a mharbhas duine, gus 
an seas e an làthair a' chomhchruinnich 
ann am breitheanas. 

13 Agus do na bailtibh sin a bheir sibh 
soachad, bitliidh sè baiìtean agaibh a chum 
dìdein. 

14 Bheir si'oh seachad tri bailtean air an 
taobh so do Iordan, agus tri bailte bheir 
sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
'nam bailtibh tììdein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan dìdein, 
araon do chloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach, agus dhasan a bhios airchuairt 'nam 
measg ; a chum gu'n teich gach neach an 
sin, a mharbhas duine gun fhios. 

16 Agus ma blmaileas se e le h-inueal 
iaminn, (air chor as gu'm bàsaich e,) is 

ìsy mortair e : cuirear gu cinnteach am mor- 
tair gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a 
thilgeadh (a dh'fheutìas a bhàs a thoirt,) 
agus gu'm bàsaich e, is mortair e : cuirear 
g'u cinnteach am mortair gu bàs. 

18 No ma bhuaileas se e le làmh-bhall 
fiodlia (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) agus 
gu'm faigh e bàs, is mortair e : cuirear gu 
cinnteach am mortair gn bàs. 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola e fein 
am mortair : an uair a choinuicheas se e, 
marbhaidli se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir clha tra 
fhuath, no ma thilgeas e ni sam bith air 
am plaid-luidhe, aìr chor as gu'm faigh e 
bàs ; 

21 No ma bhuaiieas se e le a làimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e bàs ; 
cuirear esan a bìmail e gun tea^amh gu 
bàs ; oir is mortair e : marbhaidh dìqgìi- 
altair na fola am mortair, au uair a choinn- 
icheas se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu 
h-obann gun naimhdeas, no ma thilg e ni 
sam bith air gun phlaid-luidhe ; 

23 No le cloich sam bith, a dh'fheudas 
bàs duine a thabhairt, gun e 'g a fhaicinn, 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus nach bu namhaid da e, 
agus nach d'iarr e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
breth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fo!a, a rèir nam breithcanas sin : 

25 Agus saoraidh an comhchruinneach 
am marbhaiche à làimh dìoghaltair na fola, 
agus cuiridh an comhchruinneach air aia 
do bhaile a tìhìdein, gus an do theich e 
agus fanaitìh e ann gu bàs an àrd-shagairt, 
a dh'ungadh leis an o'.adh naoimh. 

26 Ach ma thig am marbhaiche uair air 
bith an taobh a mach do chrìch baile a dhì- 
dein, gus an do theich e ; 

27 Agus gu'm faigh dìoghaltair na fola 
e an taobh a mach do chrìochaibh baile a 
dhìdein, agus gu'm marbh tììoghaltair na 
fola am marbhaiche ; cha bhi e ciontach 
do fhuil : 

28 A chionn s:u'm bu chòir dha fuireach 
ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd-shag- 
airt : ach an dèigh bàìs an àrd-shagairt, 
pillidh am marbhaiche gu fearann a 
sheiìbhe fein. 

29 Agus bithidh na nitae sin 'nan reachd 
breitheanais dhuibh, air feadh bhur gineal- 
cha, 'nvu- n-àitibh-còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gu bàs le beul fhian- 
uisean : ach cha toir aon fhianuis teisteas 
an aghaidh neach sam bith a chzim a chur 
gu bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air son anama mortàir, a tha ciontach df> 
bhàs ; ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bkh 
air a shon-san a theich do bhaiie a tìhìdein, 
a chum gu'n tigeadh e rìs aghabhail còmh- 
nuidh san fhearann, gu bàs an t-sagairt, 

33 Mar sin cha truaiil sibh am fearann 
anns am bheil sibh ; oir truailiidh fuil am 
fearann, agus cha 'n'eil e 'n comas ara 
fcarann a ghlanadh do'n fhuil a rìhòirteaclh 
ann, ach !e fu 1 au ti a dhòirt i. i40 DEUTERONOMI. 34 Na salaichibh uime sin am fearann 
anns am bi sibh a chòmhnuidh, anns am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : a chionn gu 
bheil mise an Tighearn a'm' chòmhnuidh 
am meadhon chlomn Israeil. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS thàinig prìomh aithriche theagh- 
laiche chloinn Ghilead, mhic Mhachir, 
mhic Mhanaseh, do theaghlaichibh mhac 
Ioseiph, am fagus, agus labhair iad an làth- 
air Mhaois, agus an làthair nan ceannard, 
eadhon prìomh aithriche chloinn Israeil ; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
earna do m' thighearn am fearann a thoirt 
mar oighreachd le crannchur do chloinn Is- 
raeil, agus dh'àithneadh do m' thighearna 
leis an Tighearn, oighreachd ar bràthar 
Shelophehaid a thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do mhic 
nan treubh eitc do chloinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighreachd 
ar n-aithriche, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad : mar sm bheir- 
ear i o chrannchur ar n-oighreachd-ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile ann do 
chloinn Israeil, an sin cuirear an oigh- 
reachd ri oighreachd na trèibhe gus an do 
ghabhadh iad : mar sin bheirear an oigh- 
reachd-san air falbh o oighreaclid thrèibhe 
ar n-aithriche. 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn Israeil, 
a rèir focail an Tighearn, ag ràdh, Is ceart 
a labhair treubh nihac Ioseiph. 6 Is e so an ni a dh'àithn an Tighearna 
thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neach a's àill leo ; a mhàin 
ri teaghlach thrèibhe an aithriche pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibh gu trèibh ; oir 
dlùth-leanaidh gaeh duine do chloinn Is- 
raeil ri oighreachd trèibhe 'aithriche. 

8 Agus oithidh gach nighean, a shealbh 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
do chloinn Israeil, 'na mnaoi aig aon do 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil gach duine dhiubh oigh- 
reachd 'aithriche. 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oighreachd 
o aon trèibh gu trèibh eile ; ach dluth-lean- 
aidh gach duine do threubhaibh cliloinn Is- 
raeil r'a oighreachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn nigheana She- 
lophehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Noah, nigheana 
Shelophehaid, ri mic bhràthar an athar. 

12 Phòsadh iad ri fir do theaghlaichibh 
mhac Mhanaseh mhic Ioseiph, agus dh'fhan 
an oighreachd ann an trèibh teaghlaich an 
athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
breitheanais, a dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhois, do chloinn Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri Iordan am 
fagus do Iericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 

T S iad so na briathran a labhair Maois ri 
•* h-Israeil uile, air antaobh so do Iordan 
san fhàsach, anns a' chòmhnard fa chomh- 
air na mara ruaidhe, eadar Paran, agus 
Tophel, agus Laban, agus Haserot, agus 
Disahab. 

2 ( Tha asdar aon là deug o Horeb.rath- 
ad slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà fhicheadamh bliadh- 
na, anns an aon mhìos deug, air a' cheud 
là do'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, a rèir nan uile nithe a dh'àithn an 
Tighearna dha d'an taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righ nan Amor- 
ach a mharbhadh, a bha chomhnuidh ann 
an He3bon, agus Og righ Bhasain, a bha 
chòmhnuidh aig Astarot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
an cèill, ag ràdh, 

G Labhair an Tighearn ar Dia ruinn ann 
an Horeb, ag ràdh, Ghabh sibh còmhnuidh 
fada gu leòr san t-sliabh so : 

140 7 Pilbibh agus gabhaibh bhur turus, ag- 
us rachaibh a chum slèibh nan Amorach, 
agus a chum nan ionadan uile am fagus da 
anns a' chòmhnard, anns a' mhonadh, 
agus anns an t-srath, agus mu dheas, 
agus ri taobh na fairge, gu fearann nan 
Canaanach, agus gu Lebanon, a dh'ionn- 
suidh na h-aimhne mòire, aimhne Euph- 
rates. 

8 Feuch, chuirmi 'n tìr roimhibh ; rach- 
aibh a steach, agus sealbhaichibh am fear- 
ann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibh, Abraham, Isaac, agus Iacob, 
gu'n tugadh e dhoibh e, agus d'an sliochd 
'nan dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh san àm sin, ag 
ràdh, Cha'n urrainn mise bhur giùlan a'm' 
aonar : 

10 Rinn an Tighearna bhur Dia lìon- 
mhor sibh, agus, feuch, tha sibh an diugh 
mar reulta nèimh a thaobh lìonmhoir- 
eachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, Diabhur 
n-aithriche, sibh mìle uair ni's lìonmhoire CÀXB. I. 141 na tha sibh, agus gu'm beannaicheadh e 
s.hh. mar a ghcall e"dhuibh !) 

12 Cionnùs is urrainn mise leam fèin 
blmr dragh a g-hiùlan, agus bhur n-eallach, 
agus bhur comhstri ? 

13 Gabhaiblise dhuihh fèin daoine glic 
agus tuigseach, agus aithnichte 'nur 
treubhaibh, agus ni mise iad 'nan ceaun- 
ardaibh oirbh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus thubh- 
airt sibn, Tha an ui a labhair thu maith 
dhuinns r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bluvr treubhan, 
daoine glic, agus aithnichte, agus rinn mi 
iad 'nan ceannardaibh oirbh, 'nan uachdar- 
anaibh ìuhìlte, agus 'uan uaehdaranaibh 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh leth- 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh dheich- 
near, agus 'nan luclid-riaghlaidh am measg 
bhur treubhau. 

16 Agus dh'àichn mi d'ur breitheamh- 
naibh sàu àm sin, ag ràdh, Eisdibh ris na 
cuisean a bhios eadar bhur bràithrean, ag- 
us thugaibh breth cheart eaùar gach duine 
agus a bhràthair, agus an coigreach a ta 
maille ris. 

17 Cha bhi suim agaibh do neach seach 
a clièile ann am breitheanas ; ris a' bheag 
èisdidh sibh co mhaith is ris a' mhòr ; cha 
bhi athadh oirbh roimh ghnùis duine, oir 
is ie Bia a' bhreth : agus a' chùis a bhios 
ro-chruaidli oirbh, bheir sibh a m' ionn- 
Buidhs', agus èisdidh mise rithe. 

1 8 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm sin 
na h-uiie nithe bu chòir diiuibh a dhean- 
amh. 

19 Agus an uair a dh'flialbh sinn o Ho- 
reb, chaidh sinn troimh an fhàsach mhòr 
agus uamhasach sin uile, a chunnaic sibh 
air slighe slèibh nan Amorach, a rèir mar 
a dh'àithn an Tighearn ar Dia dhuinn ; 
agus thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh air 
teachd gu sliabh nan Amorach, a tha 'n 
Tighearn ar Dia a' tabhairc dhuinn. 

21 Feuch, chuir an Tighearna do Dhia 
am fearann romhad, imich suas, sealbhaich 
f, a rèir mar a thubhairt an Tighearna Dia 
t'aithriche riut ; na biodh eagal ort, agus 
na biodh faitcheas or'c. 

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa 
gach aon agaibh, agus thubhairt sibh, Cuir- 
eamaid daoine romhainu, agus rannsaich- 
eadh iad a mach dhuinn am fearann, agus 
thugadh iad fios d'ar n-ionnsuidh a rìs ciod 
an t-slighe air an tèid sinn suaa, agus ciod 
na bailte gus an tig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
maith ; agus ghabh mi dà fhear dheug 
dhibh, aon fhear as gach trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad, agus chaidh 
iad suas do n t-sliabh, agus thàinig iad gu 
gleann Escoil, agus rannsaich iad a macli 
e. 

25 Agus ghabh iad 'nan làimh do thor- 
adh an fhearainn, agus thug iad a nuas e 
d'ar n-ionusuiclhne, agus thug iad ftos duinn 
a rìs, agus thubhairt iad, Is maith am fear- 
ann a tha 'n Tighearn ar Dia a' tabhairt 
dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh dol suas, 
ach chuir sibli an aflhaidh àithne an Tigh- 
earna bhur Dè. 

14i 27 Agus rinn sibh gearan 'nur bùth- 
aibh, agus thubhairt sibh, A chionn gu'm 
b'fhuàthach leis anTighearna sinn, thug e 
mach sinn à tìr na h-Eiphit, gu'r toirt 
thairis do làimh nan Amorach, a chm' as 
duinn. 

28 C'àit an tèid sinn suas ? Chuir ar 
bràitlirean ar cridhe fuidh mhi-mhisnich, 
ag ràdh, Tha 'n sluagh ni's mò agus ni's 
àirde na sinne ; tha na bailtean mòra, agus 
daingnichte suas gu nèamh, agus os bàrr, 
chunnaic sinn mic naii Anacach an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na biodii 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tigliearna bhur Dia, a tha dol 
roimhibh, cogaidh esan air bhnr son, a rèir 
nan uiìe nithe a rinn e air bhur son san 
Eiphit fa chomhair bhur sùl. 

31 Agus anns an fhàsach, far am faca tu 
cionnus a ghiùlan an Tighearna do Dhia 
thu, mar a ghiùiaineas duine a mhac, san 
t-slighe sin uiìe air an deachaidh sibh, gus 
an d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid sibh 
an Tighearu bhur Dia, 

33 A. dh'imich roimhibh san t-slighe, a 
rannsachadh a mach àite dhuibh gus ar 
bùthan a shuidheachadh ann, ann an teine 
san oidhche, a nochdadh dhuibh ciod an 
t-slighe air an imicheadh sibh, agus ann an 
neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim bhur 
briathran, agus bha corruich air, agus 
mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n fliaic a h-aon do 
dhaoinibh a'ghinealaich uiic so am fearann 
maith sin, a mhionnaich mise gu'n tugainn 
d'ur n-aithrichibh, 

36 Saor o Chaleb mac Iephuneh ; chi 
esan e, agus dhasan bheir mi am fearann 
air an do shaltair e, agus d'a cidoinn, a 
chionn gu'n do lean e 'n Tighearua gu 
h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg air an 
Tighearna riumsa air bhur sgàth, ag ràdh, 
Cha tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach Iosua mac Nuin, a tha 'na sheas- 
amh a'd' làthair, thèid esan a steach an sin. 
Thoir misneach dha ; oir bheir e air Israel 
a shealbliachadli. 

39 Agus bhur leanbana a thubhairt sibh 
gu'm biodh iad 'nan creich, agus bhur 
clann, aig nach robh san là ud eòlas air 
maith seach olc, thèid iadsan a steach an 
sin, agus dhoibhsan bheir mi e, agus 
sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, agus 
gabliaibh blinr turus do'n fhàsach, air 
sliglie na mara ruaidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thubhairt 
sibh rium, Pheacaich sinn an aghaidh an 
Tighearn, thèid sinn suas agus cogaidh 
sinn, a roir nan uile nitìie a dh'àithn an 
Tighearn ar Dia dhuinn. Agus chrios- 
laich sibh oirbh gach fear agaibh 'airm 
chogaidh, agus bha sibh uliamh gu dol suas 
do'n t-sliabh. 

42 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, agus na cog- 
aibh, oir cha 'n'eil mise 'nur measg ; air 
eagal gu'm buaiiear sibh an làthair bhur 
naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus clia'a 142 DEUTERONOML èisdeadh sibh, ach rinn sibh ceannairc an 
aghaidh àithne an Tighearn, agus chaidh 
sibh gu h-ann-dàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh san t-sliabh sin, a mach 'nur 
n-aghaidh, agus ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir iad as duibh ann an 
Seir. eadhon gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an 
làthair an Tighearn ; ach cha 'n èisdeadh an 
Tighearna ri'r guth, agus cha tugadh e 
cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an Cades 
mòran làithean, a rèir nan làithean a 
dh'fhan sibh an sin. 

CAIB. II. 

AN sin phill sinn, agus ghabh sinn ar 
turus do'n f liàsach, air slighe na mara 
ruaidhe, mar a labhair an Tighearna rium- 
sa ; agus chuairtich sinn sliabh Sheir mòr- 
an làithean. 

2 Agus labhair an Tighearna rium, ag 
ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr : pillibh ri tuath. 

4 Agus àithn thusa do' n t-sluagh, ag 
ràdh, Tha sibh gu dol troimh chrìch bhur 
bràithre cloinn Esau, a ta chòmhnuidh ann 
an Seir, agus bithidh eagal orra roimhibh : 
ach thugaibh aire mhaith dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh riu ; oir cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cha toir uiread 
as leud troidhe ; a chionn gu'n d'thug mi 
sliabh Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; agus mar 
an ceudna ceannaichidh sibh uisge uatha 
le h-airgiod, a chum gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu ann an uile oibribh do làimhe : is aith- 
ne dha do thriall troimh 'n fhàsach mhòr 
60 : rè an dà fhichead bhliadhna so bha 'n 
Tighearna do Dliia maille riut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha chòmh- 
nuidh ann an Seir, trìd shlighe a' chòmh- 
naird o Elat, agus o Esion-gaber, phill 
sinn, agus chaidh sinn seachad air slighe 
fàsaich Mlioaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Na buui gu naimhdeil ris na Moabaich, ag- 
us na dean strì riu ann an cath : oir cha 
toir mi dhuit a bheag d'am fearann mar 
sheilbh, a chionn gu'n d'thug mi Ar do 
chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a chòmh- 
nuidh ann, sluagh mòr, agus lìonmhor, ag- 
us àrd mar na h- Anacaich ; 

11 A mheasadh mar an ceudna 'nam 
famhairean mar na h-Anacaich, ach thug 
na Moabaich Emich mar ainm orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir ; ach 
thàinig clann Esau 'nan dèigh, agus chuir 
iad as doibh as an sealladh, agus ghabh iad 
còmhnuidh 'nan àite, mar a rinn Israel ri 
fearann a sheilbh-san, a thug an Tigh- 
earna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mise, ag- 
us rachaibh thar sruth Shereid; agus 
chaidh sinn thar sruth Shereid. 

14<> 14 Agus b'i 'n ùin' anns an d'thàinig sinn 
o Chades-barnea, gus an deachaidh sinn thar 
sruth Shereid, ochd bliadhna deug thar 
fhichead ; gus an robh ginealach an 
t-sluaigh-chogaidh uile air an caitheamh a 
macli o mheasg an t-slòigh, mar a mhionn- 
aich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir da rìreadh bha làmh an Tighearna 
'nan aghaidh, gu'n sgrios o mheasg an 
t-slòigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha na fìr- 
chogaidh uile air an claoidh, agus air bàs- 
achadh o mheasg an t-sluaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearna rium, 
ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh 
troimh Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu 'm fagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, na buin 
g-u naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu : 
oir cha toir mi dhuit sealbh sam bith do 
fhearann chloinn Amoiii, a chionn gu'n 
d'thug mi e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'na 
fhearann fhamhairean : ghabh famhair- 
ean còmhnuidh ann san t-sean aimsir, ag- 
us thug na h-Amonaich Samsumaich mar 
ainm orra, 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich ; ach sgrios an Tigh- 
earn iad rompa, agus thàinig iad 'nan 
dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh 'nan 
àite : 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bha 
chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios 
e na Horaich rompa ; agus thàinig iad 'nan 
dèigh, agus ghabh iad còmnnuidh 'nan 
àite, eadhon gus an là 'n diugh. 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidh ann an Haserim, eadhon gu Had- 
sah, sgrios na Caphtoraich a thàinig a 
mach a Caphtor iad, agus ghabh iad còmh- 
nuidh 'nan àite. 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, 
agus rachaibh thar sruth Arnoin : feuch, 
thug mi do d' làimh Silion an t-Amorach, 
righ Hesboin, agus 'fhearann ; tòisich air 
a shealbhachadh, agus dean strì ris ann an 
cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh mi air 
t-uamhann-sa, agus t'eagal, a chur air na 
cinnich a ta fuidh nèamh uile, a chluinn- 
eas iomradh ort ; agus criothnaichidh iad, 
agus bithidh cràdh orra a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean à fàsach 
Chedemoit gu Sihon righ Hesboin, le 
briathraibh sith, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh t'fhear- 
ann: imichidh mi romham air an rathad 
mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a 
chum na làimhe dèise, no chum na làimhe 
clìthe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium, 
a chum gu'n ith mi, agus uisge air son air- 
gid bheir thu dhomh, a chum gu'n òl mi ; 
a mhàin imichidh mi romham do m* 
chois, 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
chòmhnuidh ann an Seir, agus na Moab- 
aich a tha chòmhnuidh ann an Ar) gus an 
tèid mi thar Iordan, do'n fhearann a tha 
'n Tighearn ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihon Righ Hesb- CAIB 

o;n leinn dol troirah fhearann : oir 
chruaidliich nn Tighearna do Dhia a 
spiorad, agus rinn e a chridhe rag, a chum 
gai'n tugadh e thairis e do d' làimh, mar a 
chithear air an là 'n diugh. 

31 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
FeuclCthòisich mi air Sihon agus 'fhear- 
ann a thoirt thairis a'd' fhiauuis : gabh 
sealbh, a chuin gu'm bi 'fhearanil agad 
mar oighreachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin, agus a shluagh mle, a 
chogadh aig Iahas. 

33 Agus thug an Tighearn ar Diathairis 
e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, agus 
a mhic, agus a shluagh uile. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean uile san 
àm sin, agus sgrios sinn gu tur fir, agus 
mnài, agus clann bheag gach baile ; cha 
d'fhàg siun a h-aon a làthair : 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobhartach, agus creach nam 
bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnoin, agus o'n bhaile a ta làimh ris an 
t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bhaile tuille 's làidir air ar son : thug an 
Tigheam ar Dia iad uile thairis duum. 

37 A mhàin gu fearann chloinn Amoin 
cha d'thàinig thu, no gu àite sam bith am 
fagns do shruth Iaboic, no gus na bailtihh 
am measg nam beann, no gu àite sam bith 
a thoirmisg an Tighearn ar Dia dliuinn. 

CAIB. III. 

AN sin phill sinn, agus chaidh sinn suas 
air ant-slighe gu Basan : agusthàinig 
Og righ Bhasain a mach 'nar n-aghaidh, 
e fèin agus a shluagh uile, gu cath aig Ed- 
rei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna riumsa, 
Na biodh eagal ort roimhe : oir do d' 
làimh-sa bheir mise thairis e fèin, agus a 
shluagh uile, agus 'fhearann ; agus ni thu 
ris mar a rinn thu ri Sihon righ nan Ainor- 
ach, a bha chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin +hug an Tighearn ar Dia thai- 
ris d'ar làimh-ne mar an ceudna Og righ 
Bhasain, agus a shluagh uile : agus bhuail 
sinn e, gus nach d' fhàgadh a h-aon beò 
aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile san 
am sin ; cha robh baile nach d'thug sinn 
uatha, tri fichead baile, dùthaich Argoib 
uile, rìoghachd Og ann ara Basan. 

5 Bha na bailte sin uile air an daing- 
neachadh le balla àrd, le geataibh agus le 
crannaibh, a thuilleadh air bailtibh gun 
bhalla, ro-mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a rinn 
sinn air Sihon righ Hesboin, a' lèir-sgrios 
fhear, bhan, agus chloinne gach baile. 

7 Ach ghabh sinn an sprèidh uile, agus 
creach nam bailte mar chobhartach dhuinn 
fèin. 

8 Agus thug sinn san àm sin à iàimh dà 
righ nan Amorach, am fearann a ta air an 
taobh so do Iordan, o shruth Arnoin gu 
sliabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar ainm 
air Hermoin : agus thug na h-Amoraich 
Senir mar ainm air :) 

10 Bailtean a' chòmhnaird uile, agus 

143 1 t nr. 143 

Gilead uile, agus Basan uile, gu Salcha ag- 
us Edrei, baillibh rìoghachd Og ann ain 
Basan : 

11 Oir hha Og righ Bhasain a mhàin a 
làthair do fhuigheall nam famhairean; 
feuch, a leaba, w leaba iaruinn i : nach 
'eili ann an Rabat chloinn Amoin? 6'iad 
naoi làmha-coille a fad, agus certhir 
làmha-coille a ìeud, a rèir làimh-choille 
duine. 

12 Agus am fearann so. a shealbhaich 
sinn san àm sin, o Aroer, a ta làimh n 
smtli Arnoin, agus leth slèibh Ghilead, 
agus a bhailte, thug mi do na Reubenich, 
agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, agus 
Basan uile, eadhon rìoghachd Og, thug mi 
do leth thrèibh Mhanaseh ; dùtnaich Ar- 
goib uile, maille ri Basan uile, d'an ainm 
fearann nam famhairean. 

14 Ghabh Iair, mac Mhanaseh, dùthaich 
Argoib uile gu crìochaibh Ghesuri, agus 
Mhaachati ; agus thug e Basan-Habhot-Iair 
mar ainm oirre a rèir 'ainme fèin, gus an 
là'n diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na 
Gadaich, thug ini o Ghilead eadhon gu 
sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus an 
t-iomail, eadhon gus an sruth Iaboc, crìoch 
chloinn Amoin : 

17 An còmhnard mar an ceudna, agus 
Iordan, agus a chrìochan, o Chineret, 
eadlion gu muir a' chòmhnaird, a' mhuir 
shaiilte, fuidli Asdot'pisgah a làimh na 
h-àird' an ear. 

18 Agus dli'àithn mi dhuibh san àm sin, 
ag ràdh, Thug an Tighearna bhur Dia 
dliuibh am fearann so r'a shealbhachadh : 
thèid sibh a null fo'r n-armaibh roimh 
bhur bràithre clann Israeil, gach neach a 
ta foghaiuteach a chum cogaidh. 

19 Ach fanaidh bhur ranài, agus bhur 
clann bheag, agus bhur sprèidh, {oir is 
aithne dhomh gu'm bheil mòran sprèidhe 
agaibh, ('nur bailtibh a thug mi dhuibh, 

20 Gus an toir an Tighearna fois d'ur 
bràithribh, co mhaith agus dliuibhse, agus 
gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna am 
tearann a thug an Tighearna bhur Dia 
dhoibh an taobh thall do Iordan : agus an 
sin pillidh gach duine agaibh g'a sheilbh, a 
thug mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do Iosua san àm sin, 
ag ràdh, Chunnaic do shùile na h-uile 
nitlie a rinn an Tighearna bhur Dia ris an 
dà righ sin : mar sm ni an Tighearna ris na 
rìoghachdaibh uile gus am bheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa : oir cog- 
aidh an Tighearna bhur Dia e fèin air 
bhur son. 

23 Agus ghuidli mi air anTighearna san 
àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhè, thòisich thu air 
do mhòrachd, agus do làmh chumhachd- 
ach a nochdadh do d' òglach : oir cò an Dia 
air nèamh no air talamh, a's urrainn a 
dheanamh a rèir t'oibre-sa, agus a reir do 
chumhachd-sa ? 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol thaìris, 
agus am fearann maith sin fhaicinn a tha'n 
taobh thall do Iordan, an sliabh maith sin, 
agus Lebanon. 144 DEUTERONOMI. A 26 Ach bha fearg air an fighearna rium 
air bhur son-sa, agus cha d èisd e rium : 
agus thubhairt an Tighearna rium, Gu ma 
leòr leat e ; na labhair ni's mò rium mu'n 
chùis so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgah, ngus 
tog - suas do shùile ris anàird' an iar, agus ris 
an àirde tuath, agus ris an àirde deas, agus 
ris an àird an ear, agus amhairc le d' shùil- 
ibh ; oir cha teid thu t.har lordan so. 

28 Ach thoir àithne < o Iosua, agus thoir 
misneach dha, agus nenrtaich e : oir thèid 
esan tliairis roimh an t-sluagh so, agus 
bheir e orra am fearann sin a chi thusa, a 
ehealbhachadh mar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmìmuidh sa' 
ghleann thall fa chomhair Bhetpeoir. 

CAIB. IV. 
NIS uime sin èisd, O Israeil, ris na 
reaclidaibh, agus ris nabreitheanais, 
a tha mise a' teagasg dhuibh a dheanamh. 
a chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach, agus gu'n sealbhaich sibli am 
fearann a bheir au Tighearna Dia bhur 
n-aithriche dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a bheag ris an fhocal a 
tha mise ag àithneadli dlmibh, ni mò a 
bheir sibh m sam bith uaith, a chum gu'n 
glèidh sibh àitheantan an Tigheama bhur 
Dè, a tha mise ag àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn 
an Tighearna thaobh Bhaal-peoir: oir 
na daoine sin uile a lean Baal-peor, sgrios 
an Tighearna bhur Dia iad as bhur 
measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tighearaa 
bhur Dia, beò gach aon agaibh air an là'n 
diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh reachdan 
agus breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 
an Tighearna mo Dhia dhomh, a chum 
gu'n deanamh sibhse mar sm anns an f liear- 
ann gus am bheil sibh a' dol g'a shealbh- 
achadh. 

5 Uime sin gleidhibh agus deanaibh 
iad ; oir is e so bhur gliocas agus bhur 
tuigse ann an sealladh nan cinneach, a 
chluinneas na reachda sin uile, agus a 
their, Gu cinnteach is sluagh glic agus 
tuigseach an cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, aig am 
bheil Dia am fagus doibh, mar a ta 'n Tigh- 
earn ar Dia-ne sna h-uile nithibh air son 
am bheil sinne a' gairm air ? 

8 Agus cia an cinneach co mhòr, aig am 
bheil reachdan agus breitheanais co cheart 
ris an lagh so uiie, a tha mise a' cur roimh- 
ibh air an là'n diùgh ? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus 
glèidh t'anam gu dìchiollach, air eagal 
gu'n dìchuimhnich thu na nithe sin a 
chunnaic do sbùilean, agus air eagal gu'n 
deaìaich iad ri d' chridhe uile làithean do 
bheatha : ach teagaisg iad do d' mhic, ag- 
us do mhic do mhac : 

10 Gu h~àraidh an là a sheas thu an 
làthair an Tighearna do Dhè ann an Hor- 
eb, an uair a thubhairt an Tighearna 
riumsa, Tionail thugam an sluagh r'a 
chèile, agus bheir mi orra mo bhriathran 
a chluinntinn, a chum gu fòghlum iad 
eagal a ghabhail romhara rè nan uile làith- ean a bhios iad beò air an talamh, agus 
gu'n teagaisg iad an clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, àgus 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabh ; agus bha 'a 
sliabh a' losgadh le teine gu meadhon 
nèimh, maille ri duibhre, neoil, agus dubh 
dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tighearna ribh k 
meadhon an teine : chuala sibh guth nam 
briathran, ach coslas sam bith cha 'n fhaca 
sibh ; a mhàin chuala sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh- 
cheanga!, a dh'àithn e dhuibli a choimh- 
lionadh, eadhon deich àithe.-intaa ; agU3 
sgTÌobh e iad air dà chlàr chloicne. 

14 Agus dh'àithn an Tighearna dhomh- 
sa san àm sin, reachdan agus breitheanais 
a theagasg dhuibh, a cliura gu'n deanadh 
sibh iad anns an fhearann a tiièid sibh a 
null g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh feih, (oir cha'n fhaca sibh gnè cos- 
lais sam bith anns an là air an do labhair 
an Tighearna ribh ann an Horeb, àmeadh- 
on an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fèin, 
agus gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà. 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air an 
talamh, cosìas eoin sgiathaich air bith a 
dli'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas air an 
làr, cosias èisg air bith a tha sna h-uisgibh 
fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shùilean ri nèamh, agus an uair a chi thu 
a' ghrian, agus a' ghealach, agus na reuit- 
an, eadhon slòigh nèimh uile, gu'n taim- 
^ear thu gu cromadh sìos dhoibh, agus gu 
àoradh a dheanamh dhoibh, a roinn an 
Tighearna do Dhia ris gach cinneach a ta 
fuidh nèamh uile. 

20 Ach gliabli an Tighearna sibhse, ag- 
us thug e mach sibh as an àmhuinn iar- 
uinn, as an Eiphit, gu bhi 'nur sluagh air 
son oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

2 ì Agus bha fearg aig an Tigheama rium- 
sa air bhur sonsa, agus mhionnaich e nach 
rachainn thar Iordan, agus nach rachainn 
a steach do'n fhearann mliaith sin a tha 'n 
Tighearna do Dliia a' tabhairt duit mar 
oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs fliaotainn san 
fhearann so, chatèidmi thar Iordan; ach 
thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearann maith sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu'n dìcliuimhnich sibh coimhcheang- 
al an Tighearna bhur Dè, a rinn e ribh, 
agus gu'n dean sibh dhuibh fèin deaibh 
snaidhte, coslas ni air bith a thoirmisg an 
Tighearn do Dhia dhuit : 

24 Oir is teine dian-loisgeach an Tigh- 
earna do Dhia ; is Dia eudmhor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus clann 
cloinne, agus a dh'fhanas sibh fada san 
fhearann, agus a thruailleas sibh sibh fèin^ 
agus a ni sibh dealbh snaidhte, coslas ni 
sa>u bith, agus a ni sibh olc ann an seall- 
adh an Tighearna do Dhè, agus a blu"os- 
naicheas sibh e gu feirg ; CAIB. V. 145 2S G-alrmeam nèamh agus tàlamh mar 
f hianuis 'niir n-aghaidh air an là 'n dhigh, 
gu'n tiglèir-sgriosoirbhguh-aithghearr as 
an fhearann a chum am bheil sibh dol thar 
Iordan g'a shealbhachadh : cha bhuanaich 
slbh bliur làithean air, ach sgriosar sibh gu 
tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna sibh am 
measg nan cinneach, agus fàgar sibh tearc 
an àireamh am measgnan cinneach, far au 
toir an Tighearna sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do dhiath- 
aibh, obair làmha dhaoine, fiodli agus 
clach, nach faic, agus nach cluinn, agus 
nach ith, agus nach gabh fàile. 

29 Ach ìha dh'iarras tu 'n Tighearna do 
Dhia as a sin, amaisidh tu air, ma dh'- 
iarras tu e le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an àmhghar, 
agus a thig na nithe sin uiie ort sna ìàith- 
ibh deireannach, ma philieas tu chum au 
Tighearna do Dhè, agus ma bhios tu 
ùmhal d'a ghuth ; 

31 (Oir ts Dia tròcaireach an Tighenrna 
do Dhia-sa,) cha trèig e thu, ni mò a 
sgriosas e thu, no dìiìehuimhuicheas e 
coimhcheangal t'aithriche, a mhionnaich e 
dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nis do na làithibh a 
chaidh seachad, a bha romhad, o'n là air 
an do chruthaich Dia an duine air an tal- 
amh, agus fiosraich o aon iomall do nèamh 
gus an t-iomall eile, an robh riamh ni sum 
oith ann mar an ni mòr so, no'n cualas ni 
cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh sam bith guth Dhè 
a' labhairt à meadìion an teine, mar a 
chuala tusa, agus an do mhair iad beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia ri dol gu cinn- 
each a ghabhail da fèin o mheasg cinnich 
eile, le dèuchainnibh, le comharaibh, agus 
le h-iongantasaibh, agus le cogadh, agus le 
làimh chumhachdaich, agus le gàirdean 
sìnte mach, agus le h-uamhasaibh mòra, a 
rèir nan uile nithe a rinn au Tighearna 
bhur Dia air bhur son san Eiphit fa chomh- 
air bhur sùì ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm 
biodh fios agad gur e'n Tighearn a's Dia 
ann ; cha 'n'cil ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a 
cWuinntinn, a chum gu'n teagaisgeadh e 
thu ; agus air talamh nochd e dhuit a 
thèine mòr, agus chuala tu a bhriathran à 
meadhon an teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràdhaich e 
t'aithriche, uime sin thagh e an sliochd 
'nan dèigh, agus thug e thusa mach 'na 
shealladh, le 'chumhachd mòr, as an 
Eiphit ; 

38 A dh'fhuadachadh a mach chinneach 
romhad, a's mò agus a's cumhachtìaiche 
na thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'na oighreaehd, mai air 
an là 'n diugh. 

39 Biodh agad fios uime sin an diugh, 
agus thoir fa'near ann ad chridhe, gur e'n 
ligheam a's Dia ann air nèamh shuas, ag- 
us air an talamh a bhos : cha 'n'cil ann 
ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan, ag- 
U3 'àìiheantan, a tha mise ag aithneadh 

145 dhuit an diugh, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit, agus do d' chlomn a'd' dhèigh, 
agus a chum gu'm buanaicii thu do làith- 
ean air an f hearann, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit gu bràth. 

41 An siu chuir Maois air leth tri bailtean 
air an taobh so do Iordan, leth ri èirigh na 
grèine ; 

42 A chum gu'n teicheadh am marbh- 
aiohe an sin, a mharbh a choimhearsnach 
gun fhios da, agus gun fhuath aige dha 
san aimsir a chaidh seachd ; agus gu'n 
teicheadh e gu h-aon do na bailtibh sin, 
agus gu maireadh e beò : 

43 Eadhon Beser san fliàsach, ann an 
dùthaich a' chòmhnaird, do na Reuben- 
ich ; agus Ramot aim an Gilead, do na 
Gadaich ; ag us Golan ann am Basan, do 
na Manasaich. 

44 Agus ii e so an lagh a chuir Maois 
roimh chloinn Israeil. 

45 Js iad so na teisteis, agus na reachd- 
an, agus na breitheanais, a Jabhair Maois 
ri cloinn Israeil, an uair a thàinig iad a 
mach as an Eipliit, 

45 Air an taobh so do Iordan sa' ghleann 
thall fa chomhair Bhet-peoir, ann am fear- 
ann Shihoin righ nan Amorach, a bha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail 
Maois agus clann Israeil, an dèigìi dhoibh 
teachd a mach as an Eiphit : 

47 Agus shealbhaich iad 'fliearann, ag- 
usfearann Og righ Bhasain, dà righ nan 
Amorach, a b/ia air an taobh so do lordan, 
leth ri èirigh na grèine ; 

48 O Aroer, a ta làimh ri hruaich sruth 
Arnoin, eadhon gu sliabh Shihoin, a's e 
Hermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an taobh 
so do lordan a làimh na h-àird' an ear, 
eadhon gu muir a' chòmhnaiid, fuidh 
thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

AGUS ghairm Maois.air Israel uile, agu3 
thubhairt e riu, Eisd, O Israeil, risna 
reachdaibh agus na breitheanais a labhras 
mi 'nur cluasaibh air an là'n diugh, a chuin 
gu fògìilum sibh iad, agus gu'n glèidh ag- 
us gu n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearaa ar Dia coimh- 
cheangal ruinn ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighearn an coimh- 
cheangal so r'ar n-aithrichibh, ach ruinne, 
eadhon ruinne a tha uile beò an so air an 
lù'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
earna ribh san t-sliabh, à meadhon an 
teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn agus 
sibhse san àm sin, a nochdadh ùhuibh ivc- 
aiì an Tighearn : oir bha eagal oirbh roimh 
an teine, agus cha deachaidh sibh suas do'n 
t-sliabh,) ag ràdh, 

6 Is mise an Tighearna do Dhia. a tìtag 
amachthusa à tir na h-Eiphit, à tigii ua 
daorsa. 

7 Na biodli dèe sam bith eile agad a'm' 
fhianuis. 

8 Na dean dhuH, fèin dealbh snaidlite, 
no coslas air bith a dh'aon nì a ta shuas air 
nèamìi, na a ta shìos air an talamh, no a ta 
sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

N 146 DEUTERONOMI. 9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh : oir mise an Tighearna 
do Dhia, w Dia eudmhor mi, a' leantuinn 
aingidheachdnan aithrichean air a' chloinn, 
agus air an treas agus air a' cheathramh 
ginealach dhiubhsan a dh'fhuathaicheas 
rni, 

10 Agns a' deanamh tròcair do mhiltibh 
dMubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheantan. 

1 1 Na tabhair ainm an Tighearna do Dhè 
au dìomhanas : oir cha mheas an Tighearna 
neo chiontach esan abheir 'ainm an dìomh- 
anas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
thu t'obair uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè : air an là so cha 
dean thu obair sam bith, thu fèin, no do 
mhac, no do nighean, no t'òglach, no do 
bhanoglach, no do dhamh, no t'asal, no 
aon air bith do d' sprèidh, no do choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh ; a 
chum gu'n gabh t'òglach agus do bhanog- 
lach fois co mhaith riut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu fein 
H'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
asrus gun d'thug an Tighearna do Dhia 
mach as a sin thu, le làimh chumhachdaich 
agus le gàirdean sìnte mach : uime sin dh'- 
aithn an Tighearna do Dhia dhuit ant-sàb- 
aid a choimhead. 

16 Tabhair urram do t'athair agus do d' 
snhàthair, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Dhia dhuit ; a chum gu'm buanaichear do 
làithean, agus gu'n èirich gu maith dhuit, 
san fliearann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

7 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
agnaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas 
tu tigh do choimhearsnaich, 'fhearann, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 
'asal, no ni air bith a's le do choimliears- 
nach. 

22 Na briathra sin labhair an T'ghearna 
r'ur coimhthional uile san t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh 
dhorchadais. le guth mòr ; agus cha do 
cnuir e tuilleadh ris: agus sgrìobh e iad 
au- dà chlàr chloiche, agus thug e dhomhsa 
iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an guth à 
meadhon an drochadais, agus an t-slèibha' 
lo3gadh le teine, an sin thàinig sibh am 
fagos domhsa, eadhon uile cheann- 
ardan bhur treubhan, agus bhur seanair- 
ean, 

24 Aerus thubhairt sibh, Feuch, dh'- 
fnoillsicn an Tighearn ar Dia dhuinn a 
ghlòir, agus a mhòrachd, agus chuala sinn 
a ghuth à meadhon an teine : chunnaic 
smn an diugh gu'n labhair Dia ri duine, 
agus gu mair e beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheibheam- 
aid bàs ? oir loisgidh an teine mòr so sinn. 

1<1<> Ma chluinneas sinn gath 31) Tìgliearn ar 
Dè tuilleadh, an sin bàsaichidh sinn. 

26 Oir cò do'n uile fheoil a chua>a guth 
an Dè bheò a' labhairt à meadhon an teme 
mar a rinn sinne, agus a mhair beò ? 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd ris na 
h-uile nithibh a their an Tighearn ar Dia : 
agus labhair thusa ruinne gach ni a their 
an Tighearn ar Diariut, agusèisdidh sinne 
rù, agus ni sinn e. 

28 Agus chual' an Tighearna guth bhur 
briathra, 'nuair a labhair sibh rium : agU3 
thubhairt an Tighearna rium, Chuala mi 
guth bhriathran an t-smaigh so, a labhair 
ìad riut : is maith a thubhairt iad gach ni 
a labhair iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe so ar.nta-, 
gu'm biodh m'eagals' orra, ngus gu'n gleidth 
eadh iad m'àitheantan uile a ghnath, a 
chum gu'n èireadh gu maith dhoibh, agu3 
d'an cloinn gu bràth ! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur bùth- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eantan uile, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tu dhoibh, a 
chum as gu'n dean siad lad anns an fhear- 
ann a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 

32 Bheir sibh an aire uime sin gu'n dean 
sibh mar a dh'àithn an Tighearna bhur Dia 
dhuibh : cha chlaon sibh a thaobh a chum 
na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh gluaisidh^ sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agu3 gu'n èirich gu 
maith dhuibh, agus gu m buanaich sibh 
bhur làithean anns an fhearann a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 

ANIS is iad so na h-àitheantan, na 
reachdan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearna bhur Dia a theag- 
asg dhuibh, a chum gu'n deanadh sibh iad 
san fhearann d'am bheil sibh a' dol g'a 
shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an Tigh- 
earna do Dhè ort, gu'n gleidheadh tua 
reachdan uile, agus 'àitheantan, a tha 
mise ag àithneadh dhuit, tìm fèin, agus do 
mhac, agus mac do mhic, uile làithean do 
bheatha, agus a chum gu'm buanaichear 
do làithean. 

3 Fisd uime sin, O Israeil, agus thoir an 
aire ru'n dean thu so, a chum gu'n èiricn 
gu maith dhuit, agus gu'm fàs sibh ro- 
lìonmhor, mar a gheall an Tigheama Dia 
t'aithriche dhuit, ann am fearann a tha 
sruthadh le bainne agus mil. 

4 Eisd, O Israeil : An Tighearna ar Dia- 
ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tigheama 
do Dhia le d' uile chridhe, agus le d' uite 
anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, ann ad chridhe ; 

7 Agus teagaisgidh tu iad do d' chloinn, 
agus labhraidh tu orra 'nuair a shuidheat 
tu a'd' thigh, agus an uair a dh'imicheas ta 
air an t-slighe, agus an uair a luidlieas ta 
sìos, agus an uair a dh'èireas tu euaa. CAIB. VII. 147 8 AgTis eeanglaidh tu iad mar chomhar- 
adh air do làimh, agus bithidh iad mar 
eudanain eadar do shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainn- 
Jbh do thighe, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tigliearna do 
Dhia thu do'n fhearann a mhionnaich e do 
d' aithrichibh, do Abraham, do Isaac, agus 
do lacob, gu'n tugadh e dhuit bailtean 
;nòra agus maithe, nach do thog thu 
fèin. 

11 Agus tighean làn do gach ni maith 
nach do lìon thu, agus tobraiche cladh- 
aichte nach do chladhaich thu, fìon-liosan 
*gus liosan-olaidh nach do shuidhich thu, 

nuair a dh'itheas tu agus a bhios tu air do 

•iiùsachadh ; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n 
jtchuimhaich thu an Tighearn, a thug a 
aach thu à tir na h-Eiphit, à tigh na daor- 
a. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
< rt. agus ni thu seirbhis dha, agus mionn- 
aichidìi tu air 'ainm. 

1 i Cha tèid sibh an dèigh dhiathan eile, 
io dhiathaibh an t-sluaigh a tha mu'n 
♦uairt oirbh ; 

15 (Oir tha 'n Tighearna do Dhia 'na 
Dhia eudmhor 'nur measg ;) air eagal gu'n 
las fearg an Tighearna do Dhè a d' agh- 
\\àh, agus gu'n sgrios e thu o aghaidh na 
talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich sibh an Tighearna 
Viur Dia, mar a bhrosnaich sibh e ann am 
jdasah. 

17 Gleidhidh sibh gu dìochiollach àith- 
swntan an Tighearna bhur Dè, agus a 
Sheisteis, agus a reachdan, a dh'àithn e 
dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sin a ta ceart agus 
maith ann an sealladh an Tighearn ; a 
chum gu'n èirich gu maith dhuit, agus 
gn'n tèid thu steach, agus gu'n sealbhaich 
thu am fearann maitli a mhionnaich an 
Tighearna do d' aithrichibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimhdean 
uile romhad, mar alabhair an Tighearna. 

20 'Nuair a dh'fhiosraicheas do mhac 
dhìot san aimsir ri teachd, ag ràdh, Ciod is 
ciall do na teisteasaibh, agus do na reachd- 
aibh, agus do na breitheanasaibh a dh'àithn 
an Tighearn ar Dia dliuibh ? 

21 An sin their thu ri d' mhac, Bha sinn 
'nar tràillibh aig Pharaoh san Eiphit, agus 
thug an Tighearn a mach sinn as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

22 Agus noehd an Tighearn comharan 
agus iongantasan mòra agus doilgheasach 
san Eiphit, air Pharaoh, agus air a theagh- 
ìach uile, fa chomhair ar sul ; 

23 Agus thug e mach sinn as a sin, a 
chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a thoirt 
dhuinn an fhearainn a mhionnaich e d'ar 
c-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna dhuinn 
rta reachda sin uile a dheanamh, eagal an 
Tighearn ar Dè blii oirnn a chum ar maith 
a ghnàth, a chum gu'n gleidheadh e beò 
8inn. mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'na fhìreantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fa'near na h-àith- 

f ntan so uile a dheanamh, an làthair an 
ighearn ar De, mar a dh'àithn e dhuinn. 
14 CAIB. VII. 
9"]VrUAIR a bheir an Tighearna do Dlna 
J_ ì thu stigh do'n fhearann a chum am 
bheil thu dol g'a ehealbhachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaich, agus na 
h-Amoraich, agus na Canaanaich, agus na 
Peridsich, agus na Hibhich, agus na Iebus- 
aich, seachd cinnich a's mò agus a's cumh- 
achdaiche na thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearna do 
Dhia iad thairis a d' làthair, buailidh tu 
iad, agus cuiridh tu gu tur as doibh ; cha 
dean thu coimhcheangal sam bith riu, ni 
mò a nochdas tu tròcair dhoibh ; 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas riu ; do 
nighean cha toir thu d'a mhac-san, ni mo a 
ghabhas tu a nighean-san do d' mhac-sa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a 
leantuinn, a chum gu'n dean iad seirbhis 
do dhiathaibh eile : mar sin lasaidh fearg 
an Tighearna 'nur n-aghaidli, agus sgrios ■ 
aidh e thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : sgrios- 
aidh sibh an altairean, agus brisidh sibh an 
dealbhan, agus gearraidh sibh sìos an doir- 
eachan, agus loisgidli sibh an cosiais 
shnaidlite le teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tighearna 
do Dhia thusa : thagh an Tighearna do 
Diiia thu gu bhi d' sliluagh àraidh dlia 
fèin, os ceann gach sluaigh a ta air agh- 
aidh na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna sibh, 
ni mò a thagh e sibh, a chionn gu'n robli 
sibh ni bu honmhoire na sluagh sam bith 
eile ; (oir is sibh bu teirce do gach uila 
shluagh ;> 

8 Ach a chionn gun do ghràdhaich an 
Tighearna sibh, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh e na mionnan a mhionnaich e d'ur 
n-aitlu-icMbh, thug an Tighearna macn 
sibh le làinih chumhachdaich, agus snaor 
e thu à tigh nan tràillean, à làimh Phar- 
aoh righ na h-Eiphit. 

9 Biodh fios agad uime sm, an Tign- 
earna do Dhia gur esan Dia, an Dia fìrmn- 
each, a chumas coimlicheangal agus troe- 
air riu-san a ghràdhaicheas e, agus a 
ghleidheas 'àitlieantan, gu mìle gineaiach ; 

10 Agus a dhìolas orra-san a dh'fhuath- 
aicheas e, r'an eudain, a chum an sgrios : 
cha dean e moille d'a thaobh-san aig am 
bheil fuath dha ; dìolaidh e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àitheant- 
an, agus na reachdan, agus na breithean- 
ais, a tha mi 'g àithneadh dhuit an diugh 
a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas ag- 
us ma ni sibh iad, cumaidh an Tighearna 
do Dhia riutsa an coimhcheangal agus an 
tròcair a mhionnaich e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdliaichidh e thu, agus beann- 
aichidh e thu, agus ni e lìonmlior thu : 
mar an ceudna beannaichidh e toradh do 
bhronn, agus toradh t'fhearainn, t'arbhar, 
agus t'fhìon, agus t'oladh, fàs do chruidh, 
agus treuda do chaorach, san fhearann a 
mhionnaich e do d' aithriclùbh a thabhairt 
duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceann gach 
sluaigh ; cha bhi mionnach no boirionnach 

\ 148 DEUTERONOMI. neo-thorrach 'nur measg, no measg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn uait gach 
eucail, agus cha chuir e ort a h-aon air birh 
do dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, a's 
aitlino dliuit, acli cuiridli e iad ona-san 
uile le 'm fuathach thu. 

18 Agus sgriosaidh tu an sluagh sin uile 
a bheir an Tighearna do Dhia tìiairis 
dhuit; cha ghabh do shùil truas riu: ni 
mò a ni thu seirbhis d'an diathaibh, oir 
bitlddh sin 'na ribo dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is mò 
na cinnich sia ua mise, cionnus is urraiim 
mise an cur à seilbh? 

18 Cha bhi eagal ort rompa ; ach cuimh- 
nichidh tu gu maith ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Pharaoh, agus ris na 
h-Eiphitich u.le ; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic 
do shùilean, agus na comharan, agus na 
h-iongautais, agus aa làmh chumhachd- 
acfa, agus an gairdean sìnte macli, leis an 
d'thug an Tighearna do Dhia mach thu : 
mar sm ni an Tighearaa do Dhia r;s an 
t-sluagh uile roimh am bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna do 
Dhia an consbeach 'nam measg, gus ara bi 
iadsan a dh'fhà _;ar, agus a dh'fholaicheas 
iad fèin o d' ghnuis, air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa; oìr 
tìia 'n Tighearna do Dhia 'nur measg, Dia 
mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia a 
mach ua cinnicli sin romliad a lìon beagain 
is beagain: cha 'n fheud thu an sgrios a 
dh'aon bheum, air eagal gu'n fàs fiadh- 
bheathaiehe na macharach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do Dhia iad 
thairis duit, agus sgriosaicìh e iad le sgrios 
mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an righre thairis do d' 
làimh, agus sgriosaidh tu an ahun o bhi 
fuidh nèamh : cha seas duine sam bith a'd' 
aghaidh, gus an cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dèe loisgidh 
sibh le teine : cha mhiannaich thu 'n 
t-airgiod uo 'n t-òr a ta orra, ni mò ghabh- 
as tu e dhuit fèin, air eagal gu'n ribear 
thu leis : oir is gràineiieachd e du'n Tigh- 
earna do Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gràineileachd do d' 
thigh, air eagal gu'm bi thu a'd' ni mall- 
aichte cosmhuil ris : ach bheir thu fuath 
iomlan da, agus gabhaidh tu gràin deth gu 
tur, oir is ni maiiaichte e. 

CAIB. VIII. 
■]VrA h-àitheantan ui!e a tha mi ag àithn- 
J3I eadh dhuit au diugh, bheir sibh an aire 
gu'n dean sibh iad, a chum gu'm bi sibh 
beò, agus gu'm fàs sibh lìonmhor, agus 
gu'n tèid sibh a stigh, agus gu'n sealbh- 
aich sibh am fearaan, a mhionnaich an 
Tighearna d'ur n-aithrichibh 

2 Agus cuimhnichidh tu «:i t-slighe sin 
uile air an do threòraich ai. - hearna do 
Dhia thu rè an dà fhichea hliadhna so 
anns an fhàsach, gu d' iri . lìi, gu d' 
dliearbhadh, a chum gu'm bicdh ftos ciod 
a 6/ì'ann ad chridhe, an gleidheadh tu' àith- 
eantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dli'irioslaich e tliu, agTis thug e 

148 ort ocras flmlang, agus blienthaic h e thu le 
mana, (ni nach b'aithnc dhuit fèin, ni raò 
a b'aithne do d'aithricbibh <?,) a chum gu'n 
tugadh e ort fios a bhi agad nach ann lo 
h-araa a mhàin a bheath.aichear duine, ach 
leis gach focal a tliig a mach à beul an 
Tigliearaa bithidh duine beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhìot le 
h-aois, ni mò a dh'at do chos rè an dà 
fhichead bhliadhaa-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fa'near ann 
ad chridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur ann mar sin a tha 'n Tighearna 
dy Dhia 'g ad s:nachdachadh-sa. 

6 Uime sin gleidìiidh tu àitheantan an 
Tighearna do Dhè, a chum gu'n gluaÌ3 thu 
'aa shlighibh, agus gu'm bi eagal-san ort. 

7 Oir tha'a Tighearaa do Dhia 'gad 
tliabhairt gu fearann maith, fearann 
shruthan uisgeacha, thobraichean, agus 
dhoimhneachdan a tha 'g èirigh suas air 
feadii ghleann agus air feadh bheann ; 

8 Fearann cruithneachd, ag-us eòrna, ag- 
us fhìonainean, agus chraobhan fìgis, ag- 
us phomgranat, fearanu oladli na craoibh- 
olaidh, agus meaìa ; 

9 Fearann anns an ith thu aran gun 
glioinne, cha bhi uireasbhuidh ni sam bith 
ort ann ; fearann aig am ùheil a chlachan 
'nan ianinn, agus as a bheanntaibh cladh- 
aichear umha. 

10 'Nuair a dli'itheas tuagus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tigh- 
earna do Dhia air son an fhearainn mhaith 
a thug e dhuit : 

11 i'hoir an aire nach dìchuimlmich thu 
an Tighearna do Dhia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheautaa, agus a bhreithean- 
ais, agus a reachdan, a tha mise ag àithn- 
eadh dhuit an diugh. 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, ag- 
us a shàsuichear thu, agus a thogas tu 
tighean maithe, agus a chòmimuicheas tu 
aunta ; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar agus do 
chaoralfch, agus a mheudaichear t'airgiod 
agus t'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a thog- 
ail suas, agus gu'n dìchuimhnich thu 'n 
Tighearna do Dhia, a thug a mach thu à 
tìr na h-Eiphit, agus à tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimh 'n fhàsach 
mhòr agus uamhasach sin, far an roblt 
nathraichean loisgeach, agus scorpiona, ag- 
us ionada tartmhor, far nach robh uisge ; 
a thug a mach dhuit uisge as a' charraig 
ailbhiaa ; 

16 Abheathaichthu san fhàsach le mana, 
nach b'aithne do d' aithrichibh, a chum 
gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu'n dearbh- 
adh e thu, a dheanamh maith dhuit ann 
ad làithibh deireannach ; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd, agus neart mo 
làimhe, an saòibhreas so dhomh. 

18 Ach cuimhniclddh tu 'n Tighearn do 
Dhia : oir is esan a bheir comas dhuit 
beartas fhaghail, a chum gu'n daingnich e 
a choimhcheangal a mhionnaich e do d* 
aithrichibh, mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhìchuimhnicheae 
tu aii- chor sam bith an Tighearna c-o Dhia, CAIB. IX. 149 a<?us gu'n gluais thu an dèigh dhiathan 
tìle, agus gu'n dean thu seirbhis doibh, ag- 
Tjs gu'n dean thu aoradh dhoibh, tha mi a' 
toirt fianuis 'nur n-aghaidh an diugh, gu'n 
sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha'n Tighearn a' 
sgrios roimh bhur gnùis, is ainhuil sin a 
thèid as duibhse ; a chionn nach b'àill leibh 
bhi ùmlial do ghuth an Tighearna bhur 
De. 

CAIB. IX. 
17^ ISD, O Israeil : fha thu gu gabhail thar 
JJj Iordan an diugh, gu dol a steach a 
shealbhachadh cliinueach a's mò agus a's 
txeise na thu fèin, bailtean mòra agus 
daiuffnichte suas gu nèamh ; 

2 Sluagh mòr agus àrd, clann nan Anac- 
ach, a's aìthne dhuit, agus mu'n cual' thu 
ctìr a ràdh, Cò is urrainn seasamh roimh 
ehloinn Anaic ? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gur e 'n 
Tìghearna do Dhia an ti a thèid thairis 
romhad 'na theine caithteach : cuiridh 
esan as doibh, agus cuiridh e sìos iad a'd' 
fhianuis : mar sin fògraidh tu mach iad, 
egus sgriosaidh tu iad gu grad, mar a 
tìbubhairt an Tighearna riut. 

_ 4 Na labhair ann ad chridhe, an dèigh 
do'n Tighearna do Dhia an tilgeadh a 
mach romhad, ag ràdh, Air son m'fhìr- 
eantachd fèin thug an Tighearna steach 
mi a shealbhachadh an fhearainn so ; ach 
eir son aingidheachd nan cinneach sin 
tlia'n Tighearna 'g am fògradh a mach o 
d'làthairr 

5 Cha 'n ann air son t'fhìreantaehd, no 
aìr son ionracais do chridhe, tha thu dol a 
shealbhachadh am fearainn; ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 'n Tigh- 
earn do Dhia 'g am fògradh a mach o d' 
làthair-sa, agus a chum gu'n coimhlion e 
'm focal a maionnaich an Tighearna do 
t'aithrichibh, Abraham, Isaac, agus Iacob. 

6 Tuig uime sin nach ann air son 
t'fhìreantachd-sa, a tha'n Tighearna do 
Dhia a' tòirt duit an fhearainn mhaith so 
r'a shealbhachadh ; oir wsluagh rag-mhuin- 
calach thu. 

7 Cuimhnieh, na cììehuimhnich cionnus 
r bhrosnaich thu 'n Tighearna do Dhia gu 
feirg san fhàsach : o'n là san deachaidh tu 
mach à tìr na h-Eiphit, gus an d'thàinig 
sibh do'n àite so, bha sibh ceannairceach 
an aghaidh an Tighearn. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb bhros- 
fiaich sibh an Tigheama gu feirg, air chor 
as gu'n robh corruich air an Tighearna 
ribh, a chuni bhur sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr chloiche, eadhon chlàr 
a' choimhcheaiì^ail a rinn an Tighearna 
ribh, an sin dli'fhan mi san t-shabh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche; 
cha d'ith mi aran, ni mò a dh'òl mi uisge : 

10 Agus thug an Tighearna dhomh dà 
<mlàr chloiche, sgrìobhta le meur Dhè ; 
agus orra bha sgrìobhta reir nan uile 
bhriathran a labhair an Tighearna ribh 
ean t-sliabh, à raeadhon an teine, ann an 
là a' chomhchruinnich. 

11 Agus tharladh, an ceann dhàfhichead 
3à agus dhà fhichead oidhche, gu'n d'thug 

149 an Tighearna dhomhs' an dà chlàr ehloiche, 
eadhon clàir a' choimhcheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich, imich sìos gu luath as a so ; oir 
tliruaill do shluagh a thug thu mach as an 
Eiphit iad fèin ; chlaon "iad gu grad o'n 
t-slighe a dh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fèin dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an Tighearna 
rium, a°f ràdh, Chunnaic mi an sluagh so 
agus, feuch, is sluagh rag-mhuinealach 
iad. 

14 Leig dhomh, a chum gu'n sgrios mi 
iad, agus gu'n dubh mi mach an ainm o 
bhi fuidh nèamh ; agus ni mi dhìotsa 
cinneach a's cumhachdaiche agus a's mò 
na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mi 
nuas o'n t-sliabh, agus bha an sliabh a' 
losgadh le teine: agus bha dà chlàr a' 
choimhcheangail a'm' dhà làimh. 

16 Agus dJi'amhairc mi, agus, feuch, 
bha sibh air peacacbadh an aghaidh an 
Tighearna bhur Dè, rinn sibh laogh 
leaghta dhuibh fèin : bha sibh air tionn- 
daclh a thaobh gu grad as an t-slighe a 
dh'àithn an Tighearna dhuibh. 

17 Agus ghiac mi an dà chlàr, agus thilg 
mi as mo dhà làimh iad, agus bhrìs mi ia^i 
fa chomhair bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sìos am fianuis an 
Tighearna, mar air tùs, dà fhichead là 
agus dà fhichead oidhche ; clia d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge, air son bhur 
paacannan uile a pheacaich sibh, le olc a 
dheanamh ann an sealladh an Tighearnxi, 
'ga bhrosnachadh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, agus na 
ro-chorruich leis anrobh an fighearna fear- 
gach 'nur n-aghaidh-sa chum bhur sgrios.) 
Ach dli'èisd an Tighearna rium san àm sin 
mar an ceudna. 

20 Agus bha ro-fhearg air an Tighearna 
ri h-Aaron a chum a sgrios : agus rinn mi 
urnuigh mar an ceudna air son Aaroin san 
àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, an 
laogh a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, 
agus phronn mi e, agus mheil mi gu mìn e, 
cadhon gus an d'rinneadh mìn e mar dhus- 
lach ; agus thilg mi a dhuslach san t-sruth 
a thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an Tigheama gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-bamea, ag ràdli, 
Rachaibh suas, agus sealbhaichibh am fear- 
ann a thug mise dhuibh ; an sin rinn sibh 
ceannairc an aghaidh àithne an Tighearna 
bhur Dè, agus cha do chreid sibh e, ni mò 
a dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tigheam, o'n là a b'aithne dhomiisa 
sibh. 

25 Mar so thuit mi sìos am fianuis an 
Tighearna dà fhichead là agus dà fhich- 
ead oidhche, mar a thuit mi sìos air fàs ; 
a chionn gu'n dubhairt an Tighearna gu'n 
sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin rinn mi urnuigh ris an 
Tighearn, agus thubhairt mi, O Thigrt- 
earaa Dhè, na sgrios do shluagh fèin, a^jos 

N 2 150 DEUTEEONGML t'oighreachd, a shaor tliu trìd do rnhòr- 
achd, a thùg thu mach as an Eiphit le 
làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnich do sheirbhisich, Abraham, 
Isaac, agus Iacob ; na h-amhaire air reasg- 
achd an t-sluaigh so, in ;iir an aingidh- 
eachd, no air am peacaùh ; 

.28 Air cagal gu'n abair am fearann as an 
d'thug- thu mach sinn, A chionn nach 
b'urrainn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fhearann a gheall e dhoibh, agus a 
chionn gu'n robh fuath aige dhoibh, thug 
e mach ìad g'am marbhadh san fhàsach. 

29 Gidheadh is iad do shluagh iad, agus 
t'oighreachd, a thug thu mach le d' thrèin 
neart, agus le d' ghairdean sìnte mach. 

CAIB. X. 

SANàm sin thubhairtan Tighr-arnarium, 
Snaidh dhuit fein dà chlàr chloiche 
cosmhuiì ris na ce.ud chlàir, agus tliig a 
nìos a m' ionnsuidh-ba do'n t-siiabh, agus 
dcan dhuit àirc fhiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh'air na coud ehlàir a bhris thu, 
agus cuiridh tu iad snn àirc. 

3 Agus rinn mi àirc do fhiodh sitim, 
agus shnaidh mi dà chlàr chloiche cosmhuil 
ris na ceud chlàir, agus chaidh mi suas 
do'n t-sliabh, agus an dà chlàr a' m' làiinh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a rèir a' 
oheud sgrìobhaidh, na deich àitheantan, a 
^abhair an Tigheama ribh san t-sliabb, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomh- 
chruinnich : agus thug an Tighearn iad 
dhoinhsa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig mi nuas 
o'n t-sliabh, agus chuir mi na clàir san àirc. 
a rinn mi, agus an sin tha iad, mar a 
dh'àithn an Tighearna dhomh. 

6 Agus- dh'imich cìann Israeil o Blierot 
chloinn Iaacain gu Mosera : an sin fhuair 
Aaron bàs, agus dh'adhiaiceadh e an sin ; 
agus fhritheil Eieasar a mhac ann an 
dreuchd a:i t-sagairt 'na àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gudgodah, 
agus o Ghudgodah gu Iotbat, fearaun 
shruthan uisge. 

8 San àm sin chuir an Tighearn air leth 
treubh Lebhi, a ghiùlan àirce coimh- 
cheangail an Tighearn, a sheasamh an 
làthair an Tighearna gu Mthealadh dha, 
agus a bheaniiachadh 'na ainm, gus an la'n 
diugh. 

9 Uime sin cha 'n'eil aig Lebhi roinn no 
oighreachd maille r'a bhrùithribh ; is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar a 
gheall an Tighearn do Dhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a rèir 
na ceud ùine, dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna rium mar an cendna san àm sin, 
agus cha bu toil leis an Tigliearn tliusa a 
sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich, imich roimh 'n t-sluagh, a clmm 
gu'n teid iad a steach, agus gu'n sealbhaich 
iad am fearann, a mhion.'iaich mi d'an 
aithricliibh gu'u tugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tlia 'n 
Tignsarna do Dhia ag iarraidh ort, ach 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort, 
trluasad 'na uile siiìighibh, agus a ghràdh- 

150 achadh, agus seirbliis a dlieanamh do'n 
Tighearna do Dhia ìe d' uiie chridhe, agus 
le d' uile anam ; 

13 Aitheantan an Tighearn a glileidh- 
eadh, agus a reachdan, a tìia mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh air son dò leas ? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do Dhia 
nèamh, agus nèarnh nan nèaroh, an tal- 
amh mar an ceudna, agus gach ni a ta 
ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig an Tigh- 
earn a' a' aithrichibh g'an gràdhachatìh, 
agus thagh e 'n sliochd 'iiiin dcigh, eadhon 
sibhse os ceann gach sluaigh, mar air an 
là'n diugh. 

16 Timchioll-ghearraibh uime sin roimh- 
chroicionn bhur cridlie, agus na bithibh 
rag-mhuinea!ach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is esan 
Dia nan Dia, agus Tighearua nan Tigh- 
earna, Dia mòr, cuinhac'idach, agus 
uamhasach, aig nach 'eil bàigh ri neach 
seack a cliè'de, agus uach gabh duais. 

18 Tha e a' cur an gnìomh breitheanais 
an dìileachclain agus na baiitraich, agus is 
toigh leis an coigreach, a' toirt dha bidh 
agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichiuh sibh an coig- 
reach ; oir blia sibh fèin 'nur coigrich aun 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do Dhe 
ort ; dhasan ni thu seirbhis, agus ris-san 
dlùth-leanaidh tu, agus air 'ainm mionu- 
aichidh tu. 

21 Is esan do chliu, agus is esan do 
Dhia, a rinn air do shon na nithe mòr ag- 
us uamhasach ud, a chunnaic do shùilean. 

22 Le tri fichead agus deich anamamia 
chaidh t'aithriche sìos do'n Eiphit ; agus a 
nis rinn an Tighearna do Dhia thu mar 
reulta nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 

AIR an aobhar sin gràdhaichidh tu 'n 
Tighearna do Dhia, agus gleidhidli tu 
a chùram, agus a reachdan, agus a bhreith- 
eanais, agus 'àitheantan a ghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an diugh : oir 
ni 'n labhram r'ur cloinn do nach b'aithne, 
agus nach faca smachdachadh an Tighearna 
bhur Dè, a mhòrachd, a làmh chumhachd- 
ach, agus a ghairdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghnìomh- 
aran, a rinn e ann ain meadhon ua h-Ei- 
phit, ri Pharaoh righ na h-Eiphit, agus r'a 
fhearann uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan Eiph- 
iteach, r'an eich, agus r'an carbadaibh ; 
cionnus a thug e air uisge na mara ruaidlie 
dol tharta 'nuair a bha iad an tòir oirbh, 
agus cionnus a sgrios an Tigliearn iad gus 
an là'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so. 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abi- 
ram, mic Eìiaib, mhic Reubein ; cionnus a 
dh'fhosgail an talamh a bheul, agus a 
slduig e sìos iad, agus an tcaghlaicnean, 
agus am bùthan, agus a mhaoiu uiìe a bha 
'nan seiibh, am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa gnìomh- 
ara mòra an Tighearn uile, arinn e. 

8 Uime sin gleiuhidh sibh na h-àitheanta CAIB. 

sin uile a tha mi ag àithnp.adh dhuibh air 
aa là'n diugh, a clmm gu'ra bi sibh làidir, 
agus gu'u teid sibh a stigh agus ga'a sealbh- 
aieh sibh am fearann, gus àni oheil si'oh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'ai buaaaich sibh bhur làith- 
eaa axras aa fhearaau a mhioaaaich aa 
Tighearaa d'ur a-aithrichibh gu'n tugadh 
e dhoibh e, agus d'aa sliochd, fearaun a 
tha sruthadh le baiuno agus mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'am bheil 
thu dol a stigh g'a shealbhachadh, mar 
fhearauu na h-Eiphit, o'a d' thàinig sibh 
a macìi, far aa robh thu cm do shìl, agus 
g' a uisgeachadh le d' chois, mar lios lus- 
an : 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhaehadh, is fearann bheann 
agas ghleann e : do fhrasachd nèimh òl- 
aidh e uisge : 

12 Fearaua d'am hheil an Tighearna do 
Dhia a' gabhail cùraim : iha sùilean an 
Tigheama do Dhè air a ghaàth, o thois- 
eacJi na bliadlina eadhon gu deire na 
bliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas sihh gu 
dùrachdach ri m' àitheaataibhs', a tha mi 
ag àithaeadh dhuibh air aa là 'n diugh, an 
Tighearna bhur Dia a gliràdhachadh, ag- 
us seirbliis a dheanatuh dha le'r n-uile 
chridhe, agus le'r n-uile anam ; 

14 Ga'n toir mise dhuibh uisge bhur 
fearainn 'ua àm fèin, an ceud uisge, agus 
an t-uisge deireannach, agus cruinnichidh 
tu stigh t'arbhar, agus t'thìon, agus t'ol- 
adh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd" mhachair 
do d' sprèidh, agus ithidh tu, agus sàsaich- 
ear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèia, air 
eagal gu meallar bhur cridhe, agus gu'n 
claon sibh a leth-taobh, agus gu'n tiean sibh 
seirbhis do dhiathaibh eile, agus gu'n dean 
sibh aoradh dhoibh ; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 'nur 
n-aghaidh, agus gu'n druid e suas nèamh, 
air chor as nach bi uisge sam bith anu, ag- 
U3 nach toir am fearann a thoradh uaitn, 
agus gn'n sgriosar gu grad sibh as an fhear- 
ann mhaith a tha 'n Tighearna a' tabhairt 
daibh . 

18 Uime sin taisgidh sibh saas iad so mo 
bhriathra 'nur cridhe, agus 'nur n-anam, 
agus ceanglaidh sibh iad mar chomharadh 
air bhur làimh ; agus bithidh iad mar eud- 
anaia eadar bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur cloinn, 
a' labhaiit orra 'nuair a shuidheas tu a'd' 
thigh, agus an uair a dh'imicheas tu air an 
t-slighe, agus an uair a luidheas tu sìos, 
agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursaina- 
eaa doruis do thighe, agus air do gheat- 
aibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làitheau lìon- 
mhor, agas làitheaa bhur cloirme, san 
f hearaan a mhionnaicli aa Tighearaa d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, mar iàithean 
nèimh air an taiamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùrachd- 
ach na h-àitheantan so uile a tha m/se ag 
ùithneadlv dhaibh a dheanamh, an Tigh- 
earna bhur Dia a gliràdhachadh, gìuasad 

151 XII. 151 

'na uile shlighibh, agus dlùth-leantuinn 
ris ; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a machna 
cinnich sin uile roimhib'n, agus sealbhaieh- 
idh sibh cinnich a's mò agus a's cumhachd- 
aiche na sibh fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn bhur cos, 
is liblise : o'n fhàsach agus Lebanon, o'n 
amliainn, an amliainn Euphrates, eadhon 
gas an fhairge a's faide mach, bithidh 
bhur crìoch. 

25 Cha seas duiae 'aar n-aghaidh : air 
gach fearann air an saltair sibh, cairidh an 
Tighearna bhur Dia eagal agms geilt-chrith 
roiinhibh, a reir mar a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair 
air au là'n diugh beannachadh agus mall- 
achadh ; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèìll a 
dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, a 
tha mi ag àithneadh dhuibh air an là'n 
cliugh : 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh gèill 
a dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, 
ach gu'n claon sibh o'n t slighe a tha mi 
ag àithneadh dhuibh an diugh, a dhol an 
deigh diiiathan eile, nach b'aithne dhtiibh. 

29 Agus tarlaidh 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'n fhear- 
ann d'am bheil thu dol g'a sheaibhachadh, 
gu'n cuir thu am beannachadh air sliabh 
Glieridsim, agus am mahachadh air sliabh 
Ebail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do Ior- 
dan, leth ri slighe dol fuidhe na grèine, <mn 
antìrnan Canaanach, a tha 'g àiteachadh 
a' chòmhnaird fa chomh.air Ghiigail, làimh 
ri còmhnardaibh Mhoreh ? 

31 Oir thèid sibh thar Iordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadh au fhearainn a tha 
'n i'ighearua bhur Dia a' tabhairt duibh, 
agus seaibhaichidh sibh e, agus gabhaidli 
sibli còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uile agus na breithean- 
ais, a tha mi cur roimhibh air an là 'n 
diugh. 

CAIE. XII. 

Ts iad so no reachdan agu3 na breitheanai8 
a bheir sibhse fa'near gu'n dean sibh san 
fhearann a tha'n Tighearna, Dia t'aith- 
riche, a' toirt duit g'a shealbhachadh, uile 
làithean bhur beatha air an talamh. 

2 Lèir-sgriosaidh sibhna h-àiteachan uile 
anns an d'rinn na cinnich a shealbhaicheas 
sibh seirbhis d'an diathaibh, air na beannt- 
aibh àrda, agus air ua cnocaibh, agus fuidli 
gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altairean, 
agus brisidh sibh an carraighean, agus 
loisgidh sibh an doireachan le teine, agus 
gearraidh sibh sìos dealbhan snaidhte an 
dèe, agas s^riosaidh sibh an ainm a mach 
as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigh- 
earaa bhur Dia. 

5 Ach a wh'ionnsuidh an àite a rògh- 
naicheas :<n Tigheama bhur Dia as bhur 
ii< iaibli uile, chum 'ainm a char an 
sin, eadhon a dh'ionnsuidh 'àite-còmh- 
nuidh-san iarraidli sibh, agus gu sin thig 
thu. DEUTERONOML 152 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur tabhartais- 
toisgle, agus bhur n-ìobairtean, agus bhur 
deachamh, agus tabhartais-thogta bhur 
làimlie, agus bhur bòidean, agus bhur saor- 
thabhartais, agus ceud-ghin bhur cruidh 
agus bhur caorach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair an 
Tlghearna bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas anns gaeh ni ris an cuir sibh bhur 
làmh, sibh fein agus bhur teaghlaichean, 
anns an do bheannaich an Tighearna do 
Dhia thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nithe 
a tha sinn a' deanamh an sò an diugh, 
g"ach duine an ni a tha ceart 'na shùilibh 
tèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a dh'- 
ionnsuidh na foise, agus a dh'ionnsuidh na 
h-oighreachd a tka 'n Tighearna bhur Dia 
a* tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar Iordan, 
egus a ghabhas sibh còmhnuidh san fhear- 
ann a bheir an Tigheama bhur Dia dliuibh 
r'a shealbhachadh, agTis an uair a bheir e 
fois dhuibh o'r naimhdibh uile mu'n cuairt, 
agus a ghabhas sibh còmluiuidh gu tèar- 
uinte. 

11 An sin bithidh àit ann a thaghas an 
Tìghearna bhur Dia, a thoirt air 'ainm 
eòmhnuidh a ghabhail ann : gu sin bheir 
sibh na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh ; bhur tabhartais-loisgte, 
agus bhur n-ìobairte, bhur deachamh, ag- 
us tabhartais-thogta bhur laimhe, agus 
taghadh bhur bòidean uile a bhòidicheas 
sib'h do'n Tighearn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas anlàthair an 
Tìghearna bhur Dè, sibh fèin, agus bhur 
mic, agus bhur nigheanan,agus bhur n-òg- 
laich, agus bhur banoglaich, agus an Le- 
ahitheach a tha 'n taobh a stigh d'ur geat- 
aibh ; do blirìgh nach 'eil roinn no oigh- 
re.ichd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach ìobair 
thu't'ìobairtean-loisgte anns gach àit a clii 
tliu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an Tigh- 
arn as aon do d' threubhaibh, an sin ìob- 

raidh tu t ìobairtean-loisgte, agus an sin ni 
taiu na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuit. 

15 Gidheadh feudaidh tu feoil amharbh- 
Sfcih agus itheadh a'd' gheataibh uile, ge b'e 
mair am bheil miar.n aig t'anam, a rèir 
beannachaidh an Tighearna do Dhè a thug 
e dhuit : feudaidh an neòghlan agus an 
g!an itheadh dheth ; mar do'n bhoc-earba, 
agus do'n fhiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an fhuil ; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha 'n flieud thu deachamh t'arbhair 
itheadh an taobh a stigh do d' gheataibh, no 
t'/inona, no t'olaidh, no ceud-ghin do 
fthruidh no do chaorach, no h-aon air bith 
do d' bhòidibh a bhòidicheas tu, no do 
ehaor-thabhartais, no tabhartais-thogta do 
làimhe : 

18 Ach an làthair an Tighearna do Dhè 
ithidh tu iad anns an àit a thaghas an Tigh- 
earna do Dhia, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebitheach a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh : agus ni thu 

152 gairdeachas an làthair an Tigheama do 
Dhè anns gach ni ris an cuir thu do làmb> 
an. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach trèVg 
thu an Lebhitheach an feadh is beò tha 
air t'fhearann. 

20 'Nuair a leudaicheas an Tighearna d» 
Dhia do chrìoch, mar a gheall e dhuit, ag- 
us a their thu, Ithidh mi feoil, (a chionn 
gu bheil t'anam a' miannachadh feoil ith- 
eadh,) a rèir uile mhiann t'anama feud- 
aidh tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme an sin, ro- 
fhada uait ; an sin marbhaidh tu do 
d'bhuar, agus do d' threud, a thug an 
Tighearna dhuit, mar a dh'àithn misn 
dhuit, agus ithidh tu an taobh a 6tigh do 
d' gheataibh gach ni is miannach le t'an- 
am. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadb- 
bhoc, agus am fiadh, mar sin ithidh tu e : 
ithidh an neòghlan agus an glan deth air 
an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith tbu 
'n fhuil : oir is i 'n fhuil a' bheatha ; agua 
cha 'n fheud thu a' bheatha itheadh maiìle 
ris an fheoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh dòirt- 
idh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n ith thu i, chum gu'n èirich gn 
maith dhuit, agus do d' chloinn a'd' dhèigh, 
'nuair a ni thu an ni a ta ceart ann an sùil- 
ibh an Tighearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe naoraha 
a tha agad, agus do bhòidean, agus thèid 
thu do'n àit a thaghas an Tighearn. 

27 Agus ìobraidh tu t'ìobairtean-loisgt«, 
an fheoil agus an fhuil, air 'aìtair an Tigh- 
earna do Dhè : agus dòirtear a mach full 
t'ìobairtean air altair an Tigheama do Dhès 
agus ithidh tu 'n flieoil. 

28 Thoir an aire, agus èisd ris na briath- 
raibh sin uile a tha mi ag àithneadh dhuit, 
a chum gu'n èirich gu maith dliuit fèiii, 
agus do d cldoinn a d' dhèigh gu bràth, 
an uair a ni thu an ni a tha maith agua 
ceart ann an sùilibh an Tighearna do Dha. 

29 'Nuair a ghean-as an Tighearna do 
Dhia as na cinnich romhad, a tha thu dol 
a steach an sud a chum an sealbhachadh, 
agus a thig thu 'nan àite, agus a ghabhas 
tu còmhnuidh 'nam fearann ; 

30 Thoir an aire dlmit fèin nach ribear 
thu le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhi arr 
an sgrios as do làthair, agus nacli fiosraicn 
thu mu thimchioll an dèe, ag ràdh, Cionnus 
a rinn na cinnich sin seirbhis d'an oiath- 
aibh ? ni mise mar sin mar an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earna do Dhia : oir gach gràineileachd do*n 
Tigheam a's fuathach leis, rinniadsan d'an 
diathaibh ; oir eadhon am mic agus an nigh- 
eana loisg iad san teine d'an diathaibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean sibh e : 
cha chuir thu ris, ni mò bheir thu ni sam 
bith uaith. 

CAIB. XIII. 
~fk/f A dh'èireas suas 'nur measg fèidh, mo 
J3jL fear a chi aisiing, agus gu' n toir e 
dhuit comliaradh no iongantas, CAIB. 

2 Agus gu'n tig an comharadh no'n t-ion- 
gtmtas gu crìchj air an do labhair e riut, ag 
ràdh, Rachatnaid an dèigh dhiathan eile, 
nach b'aithne dhuit, agus deanamaid seir- 
hliis doibh. 

3 Cha 'n èisd thu ri briathraibh an fhàidh 
sin, no ris an fhear sin a chi aisling: oir 
tha 'n Tighearna bhur Dia 'gur dearbhadh, 
a dh'fheuchainn am bheil sibh a' gràdh- 
achndh an Ti^hearna bhur Dè le'r n-uile 
cluidhe, agus le'r n-uile anam. 

4 Au dèigh an Tighearna bhur Dè gluais- 
idli sibh, agus bithiah 'eagal-san oirbh, ag- 
us gleidhidh sibh 'àitheautan, agus èisdidh 
sibh r'a ghuth, agus ni sibh seirbhis da, ag- 
us dlùth-leauaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am fear 
sin a chi aisliug, gu bàs ; a ehionn gu'n do 
labhair e chum siò/ise chur air seacharan 
o'u Tighearna bhur Dia, a thug a mach 
sibh à tìr na h-Eiphit, agus a dh'fhuasgail 
sibh à tigh na daorsa, chum t'iomain a 
mach as an t-slighe anns an d'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit imeachd ; mar 
siu cuiridli tu air falbh an t-olc as do 
mheadhon. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, 
no bean-phòida t'uchd, no do charaid, atka 
dhuit mar t'anam, impidh ort ann an uaig- 
neas, ag ràdh, Rachainaid agus deanamaid 
seirbhis do dhiathaibh eile, nach b'aithne 
dhuit fèin, no do t'aithrichibh ; 

7 Eadhon do dhiathaibh nau cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann do'n talamìi eadh- 
on gus an ceann eile do'n talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a dh'- 
èisdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do shùil 
truas ris, ni mò a chaomlmas no cheileas 
tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu bàs e ; 
bithidh dolàrah fèin an tùs air g'a mharbh- 
adh, agus an dèigh sin làmh an t-sluaigh 
uile. 

10 Agus clachaidh tu e le clachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n d'iarr 
e do tharruing o'n Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh 
na daorsa. 

11 Agus cluinnidh Israel uile, agus bith- 
idh eagal orra, agus cha dean iad ni's mò a 
leithid so do ghnìomh aingidh 'nur rneasg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon do d' 
bhailtibh, a thug au Tighearna do Dhia 
dhuit a-u còmhnuidh a ghabhail ann, neach 
air biiti ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidJi, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair iad 
luchd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, Rach- 
amaid agus deanamaid seirbhis do dhiath- 
aibh eile, nach b'aithne dhuibh ; 

14 An sin fiosraichidh tu, agus rannsaich- 
idh tu, agus feòraichidh tu gu dùrachd- 
ach ; agus, feuch, ma's firmn e, agus 
gu'm bheil a' chùis deirbhte, gu'n do rinn- 
eadh a' ghràineileachd sin 'nur measg ; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd-àit- 
eachaidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidh- 
eimh, 'ga sgrios gu tur, agus gach ni a ta 
ann, agus a sprèidh, le faobhar a' chaidh- 
eimh. 

16 Agus cruinnicliidh tu a chreach uile 

153 ■ XIV. ]53 

gu meadhon a shràide, agus loisgidh tn Is 
teine am baile, agus a chreach uìie gu 
h-iomlun, air son an Tighearna do Dhè : 
agvis bithidh e 'na thòrr a chaoidh; cha 
togar suas e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-sa a bheag 
do'n ni mhallaichte ; a chum gu'm pill an 
Tighearn o lasair 'fhcirge, agus gu nochd 
e tròcair dhuit, agus gu'n dean e iochd 
riut, agus gu'n toir e ort fàs lìonmhor, mar 
a mlrionnajch e do t'aithrichibh ; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth an 
Tigheama do Dhè, a ghleidheadh 'àith- 
eantan uile a iha mi ag àithneadh dhuit 
au diugh, a dheanamh an ni a ta ceart pnn 
an sùilibh an Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. 
TS sibhse clann an Tighearna bhur Dè : 
■*■ cha ghearr sibh sibh fèin, ni mò a ni 
sibh lomadh air bith eadar bhur sùiiean 
air son mairbh : 

2 Oir m sluagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, agus thagh an Tighearn 
thu gu bhi a'd' shluagh sòuraichte dl.a 
fèin, thar gach uile chinneach a tìut air 
aghaidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
sibh : an damh, a' chaora, agus a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, agus 
an dathais, agus a' ghabhar fhiadhaich, 
agus an t-earr-gheal, agus an damh fiadh- 
aich, agus an somer. 

6 Agus gach beathach a roinneas an 
ionga, agus a sgoilteas sgoltadh an dàionga, 
agus a chnàmhas a' chìr am measg nan 
ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh dhiubh- 
san a chnàmhas a' chir, no dhiubhsan a 
roinneas an ionga sgoilte, mar an càmhal, 
agus a' mhaigheach, agus an coinean ; oh" 
cnàmhaidh iad a' chìr, ach cha roinn iad 
an ionga : neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i 
'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i neò- 
ghlan dhuibh : d'am feoil cha 'n ith sibh, 
agus r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 Iad so ithidh sibh dhiubhsan ui!e a ta 
sna h-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus lannan, ithidh sibh ; 

10 Agus gacìi ni air nach 'eil iteau agus 
lannan, cha'n ith sibh : tha e neòghian 
dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan do nach ith sibh : 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge, 

13 Agus an croman-gabhlach, agus aa 
clamhan, agus am fang a rèir a ghnè. 

14 Agus gach fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus fuì 
t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus 
an t-seabhag a rèir a gnè, 

16 Agus a' chailleach-oidhche bheag, ag- 
us a' chailleach-oidhche mhòr, agus &n 
eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair- 
fhionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlàs a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach, agus an iaìtag. 

19 Agus tha gach m snàigeach a dh'- 154 DEUTERONOMI. itealaicheas, neòghlan dhuibh 5 cha'n ith- 
<aar iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin : bheir thu e do'n choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh, 
Cbum gu'n ith se e, no reic e ris an eilthir- 
each : oir is sluagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia. Cha bhruich thu meann 
ann am bainne a mhàthar. 

22 Bhoir thu seachad gu ceart deachamh 
uile chinnis do shìl, a bheir am fearann 
uaith o bhliadhna gu bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, san àit a thaghas e chum 
'ainm a chur an sin, deachamh t'arbhair, 
t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceud-gliin do 
chruidh, agus do chaorach ; a chum gu 
fòghlum thu eagal an Tighearna do Dhe a 
hhi ort a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro-fhada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiùlan, a chionn an t-àite bhi fada uait, a 
thaghas an Tighearna do Dhia a chur 
'ainme an sin, an uair a bheannaicheas an 
Tighearna do Dhia thu ; 

25 An sin ni thu airgiod deth, agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' làimh, 
agus thèid thu chum an àit a thaghas an 
1 ighearna do Dhia : 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
eon gach ni a mhiannaicheas t'anam, air 
eon buair, 110 air son chaorach, no air son 
fìona, no air son dibhe làidir, no air son 
gnch ni a mhiannaicheas t'anam : agus ith- 
idh tu an sin an làthair an Tighearna do 
Dhè, agus ni thu gairdeachas, thu fèin, 
agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha 'ntaobha 
etigh do d' gheataibh, cha trèig thu e : oir 
cha 'n'eil roinn no oighreachd aige maille 
riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu 
mach uile dheachamh do chinnis air a' 
bhiiadhna sin fèin, agus taisgidh tu suas e 
an taobh a stigh do d' gheataibh : 

29 Agus thig an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no .oighreachd aige maille 
riut,) agus an coigreach, agus an dilleachd- 
an, agus a' bhantraeh, a tha 'n taobh a stigh 
do d' gheataibh, agus ithidh iad, agus sàs- 
uichear iad ; a chum gu'm beannaich an 
Tighearna do Dhia thu ann an uile oibribh 
do iàimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 

AN ceann gach seachd bliadhna ni tbu 
fuasgladh. 

2 Agus zs e so modh an fhuasglaidh : 
Gach fear fiacha a bheir ni sam bith air ias- 
achd d'a choimhearsnach, fuasglaidh se e ; 
Cha 'n iarr e air ais e o 'choimhearsnach, 
110 o 'bhràthair, a chionn gu'n goirear 
fuasgladh au Tighearna dheth. 

3 O eilthireaeh feudaidh tu 'iarraidh air 
ais ; aAh an ni a's leat fèin a ta aig do 
bhràthair, fuasglaidh do làmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach le uireas- 
bhuidheach sam bith 'nur measg : oir 
beannaicliidh an Tighearna gu mòr thu san 
fliearann a tha 'n Tighearna do Dliia a' 
fcoirt dhuit mar oighreachd, r'a shealbb- 
schadh : 

154 I 5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dùrachfl- 
ach ri guth an Tighearna do Dliè, a thoirt 
an aire gu'n dean thu na h-àitheantan so 
uile a tha mi 'g àithneadh dliuit air an là "n 
diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu, mar a gheall e dhuit : agus bherr 
thu air iasachd do mhòran chinneach, ach 
cha ghabh thu air iasachd ; agus bithidh 
uachdaranachd agad air mòran chinneach, 
ach cha bhi uachdaranachd aca-san ort-sa» 

7 Ma bhios 'nur measg duine bochd, aon 
do d' bhràithribh, an taobh a stigh aoin do 
d' gheataibh, ann ad fhearann a tha 'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhich thu do chridhe, ni mò a 
dhruideas tu do làmh o d' bhràthair bochd ; 

8 Ach fosglaidli tu do làmh gu farsuinn 
dha, agus gu cinnteach bheir thu air ias- 
achd dna ni's leòr air son 'fheuma, do'n nS 
a tha dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd" 
chridhe aingidli, ag ràdh, Tha 'n t-seachd- 
amh bliadhna, bhadhna an fhuasglaidh, 
am fagus ; agus gu'm bi do shùil olc an 
aghaidh do bhràthar bhochd, agus nacb 
toir thu bheag dha, agus gu'n glaodh e ris 
an Tighearn a't' aghaidh, agus gu'm bi e 
'na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus cba 
bhi doilgheas air do chridhe 'nuair a bhair 
thu dha ; a chionn air son an ni so gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a't' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuìp 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gim 
bhochd: uime sin tha mi 'g àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh gu 
farsuinn do d' bhràthair, do cì' bhochd, ag- 
us do d' uireasbhuidheach, a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eabh- 
ruidheach, no Ban-Eabhruidheach, agus 
gu'n dean e seirbhis duit sè bliadhna ; an 
sin anns an t-seachdamh bliadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e macb 
saor uait, cha chuir thu air falbh e fat- 
amh: 

14 Bheir thu dha gu pailt as do threud, 
agus à t'urlar, agus à t'fhìon-amar ; as na 
nithibh sìn leis an do bheannaich an Tiglv- 
earna do Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimlmichidh tu gu'n robh thti 
fèin a'd thràill ann an tìr na h-Eiphit; 
agus shaor an Tighearna do Dhia thu : 
uime sin tha mi ag àithneadh so dhuit an 
diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n fhalbb 
mi uait ; (a chionn gur toigh leis thu agus 
do thigh, do bhrìgh gu blieil e gu maitb 
agad ;) 

17 An sin gabhaidh tu minidh, agus cuìr- 
idh tu troimh a chluais e anns an dorus* 
agus bithidh e 'na sheirbhiseach dhuit gu 
bràth : agus mar an ceudna ri d' bhanog- 
laich ni thu mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e ; oir bha e dà uair 
co mhaith dhuitse ri seirbhiseacb tuarasct 
ail, le seirbhis a dheanamh dhuit sè bliadb- 
na : agus beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu anns gach ni a ni thu. 

19 Gach ceud-gbin nrionn a bheirear am CAIB. XVI. XVII. 155 mpas!? do chruidh, agus am measg do 
tlvreud, naomhaicJiidlv tu do'n Tighearna 
do Dhia: cha deau thu obair sam bith le 
ceud-ghin do blioin, ni mò a lomas tu 
cend-ghin do chaorach. 

20 Am fianuis an Tighearna do Dhè ith- 
ìdh tu e o bhliadhna gu bliadhna, san ion- 
ad a thaghas an Tighearn, thu fèin agus 
do theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bitli ann, 
erùbaiche, na doille, no droch ghaoid sam 
bith, cha 'n lobair thu e do'n Tighearna do 
Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh ith- 
-dh tu e ; ithidh an glan agus an neòghian 
comh-ionnan deth, mar do'n ruadh-bhoc, 
agus mar do'n fhiadh. 

""23 A mhàin 'fhuil cha 'n ith thu : air 
an talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisg do'n Tighearna do Dhia : 
oir sa' mhìos Abib tlmg an Tighearna do 
Dhia thu mach as an Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus do'n 
bhuar, san ionad a thaghas an Tighearna 
chum 'ainm a chur an sm. 

3 Cha'n ith thu aran goirtichte sam bith 
leatha: seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte leatha, eadhon aran àmh- 
ghair ; (oir le cabhaig thàinig thu mach à 
tìr na h-Eiphit;) a chum gu cuimhnich 
thu 'n là air an d'thùinig thu mach à tìr 
na h-Eiphit, uile làithean do bheatha. 

4 Agus cha'n fbaicear agad aran goirt- 
ichte a'd' chrìochaibh uile rè sheachd làith- 
ean : ni mò a mhaireas a bheag do'n 
fheoil a dh'ìobras tu air feasgar sa cheud 
là, rè na h-oidhche gu maduinn. 

5 Cha 'n fheud thu a' chàisg ìobradh an 
taobh a stigh aoin air bith do d' gheataibh, 
a bheir an Tigheama do Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tighearna 
do Dhia a chur 'ainme ann, an sin ìobraidh 
tu a' chàisg air feasgar, aig dol fuidhe na 
grèine, san àm an d'thàinig thu mach as 
an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i san àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : agus pill- 
idh tu sa' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
hhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidh tu aran gun ghoirt- 
eachadh ; agus air an t-seachdamh Ia bith- 
idh àrd chomhchruinneach do'n Tighearna 
do Dhia : cha dean thu obair sam bith air. 

9 Seachd seaehduinean àirmhidh tu 
dhuit fèin: o'n àm san tòisich thu air a' 
ehorran a chur san arbhar, tòisichidh tu 
air na seachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin 
do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe, a bheir thu 
eeachad a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu. 

11 Agus ni thu gairdeachas an làthair an 
Tìghearna do Dhe, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha'n 
taobh a stigh do d' gheataibh, agus an coig- 
reach, agus an dìlleachdan, agus a' bhan- 
trach, a tha 'nur measg, san ionad a thagh an Tigheama do Dhia a chur 'ainme 
ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thn 
fèin a'd thràill san Eiphit : agus coimhid- 
idh tu, agus ni thu na reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill nam pàilliun seachd 
làithean an dèigh dhuit t'arbhar a chruinn- 
eachadh a stigh, agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' fhfiill, 
thu fèin, agus do mhae, agus do nighcat*, 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, agus nn 
Lebhitheach, agus an coigreach, agus an 
dìlleachdan, agus a' bhantrach, a tha 'n 
thaobh a stigh do d' gheataihh. 

15 Seachd làithean cumaidh tu fèill àr- 
aidh do'n Tighearna do Dhia, san ionad a 
thaghas an Tighearn : a chionn gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a'd' 
chinneas uile, agus ann an oibribh do làmh 
uile; uime sin ni thu gu deimhin gaird- 
eachas. 

16 Tri uairean sa' bhliadhna taisbeinear 
t'fhirionnaich uile an làthair an Tighearrra 
do Dhè, san ionad a thaghas e ; ann am 
fèill an arain neo-ghoirtichte, agus ann am 
fèiil nan seachduin, agus ann am fèill nam 
pàilliun : agus cha taisbeinear iad an làth- 
air an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is iiit- 
ainn e, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdarain ni 
thu dhuit fèin an taobh a stigh do d' gheafc- 
aibh uile, a bheir an Tighearna do Dliia 
dhuit, air feadh do threubh : agus bheir 
iad breth air an t-sluagh le ceart bhreith- 
eanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiaradh ; 
cha bhi bàigh agad ri neach seach a chèile, 
ni mò a ghabhas tu tiodhlac : oir dallaidh 
an tiodlìlac sùile nan daoine glic, agus 
fiaraidh e briathra nau ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart leanaidh tu, 
a chum gu'm bi thu beò, agus gu'n sealbb- 
aich thu 'm fearann a tha an Tighearna do 
Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin doira 
chraobhan sam bith làimh ri altair an Tigk. 
earna do Dhè, a ni thu dhuit fèin. 

22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
dealbh sam bith, ni a's fuathach leis an 
Tighearna do Dhia. 

CAIB. XVII. 

CHA 'n ìobair thu do'n Tighearn do 
Dhia tarbh, no caora, anns am bheil 
gaoid, no mi-mhaise sam bith : oir is gràhv 
eileachd sin do'n Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nur measg, an taobh a 
stigh aoin do d' gheataibh a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, fear no bean a rmn 
aingidheachd ann an sùilibh an Tigheama 
do Dhè, le 'choimhcheangal a bhriseadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu'n 
d'rinn e seirbhis do dhiathaibh eile, agus 

u'n d'rinn e aoradh dhoibh, aon chuid 
o'n ghrèin, no do'n ghealaich, no do uik? 
armailt nèimh, nach d àithn mise ; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, agus 
gu'n cuala tu e, agus gu'n do rannsaich thu 

fu maith, agus, feuch, gur fìor e, agvs gu 
heil a' chùis deirbhte, gu'n do rinneadh 
a' ghràineileachd sin ann an Israel ; 156 DEUTERONOML 5 An sin bheir thu mach am fear sin no 
a' bhean sin, a rinn an ni aingidh sin, 
chum do gheatachan, ea.dhon am fear sin 
no a' bhean sin, agus clachaidli tu iad le 
clachaibh gus am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà f hianuis, no thri fhianuis- 
ean, cuirear gu bàs esan a tha toillteanach 
air bàs : cha chuirear gu bàs e aig beul aon 
fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach, g'a chur gu bàs ; agus 'na dhèigh 
sin làmhan an t-sluaigh uile : mar sin cuir- 
idh tu 'n t-olc air falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro-chruaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus fuiì, 
eadar breth agus breth, agus eadar buille 
agus buille, eadhon cùisean conspoid an 
taobh a stigh do d' gheataibh ; an sin èir- 
idh tu, agus thèid thu suas do'n ionad a 
thaghas an Tighearna do Dhia : 

9 Agus thig thu chum nan sagart nan Le- 
bhitheach, agus a chum a' bhreitheimh a 
blùo3 anns na làithibh sin, agus fiosraich- 
idh tu ; agus nochdaidh iad dhuit focal a' 
bìireitheanais : 

10 Agus ni thu a rèir na breithe a 
nochdas muinntir an àite sin (a thaghas 
an Tighearna) dhuit, ayus bheir thu 'n 
aire gu'n dean thu a rèir gach ni a theag- 
aisgeas iad dhuit : 

11 Arèirbreth an lagha a theagaisgeas 
iad duit, agus a rèir a'bhreitheanais a tih'- 
innsea3 iad duit, ni thu : cha chlaon thu 
o'n bhreth a nochdas iad duit, a clium na 
làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, 
agus nach èisd ris an t-sagart, a sheasas gu 
fnthealadh an sin an làthair an Tighearna 
do Dhè, no ris 'a bhreitheamh, bàsaichidh 
eadlion an duine sin, agus cuiridh tu'n t-olc 
adr falbh o Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h-anndàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig thn chum an fhearainn 
abheir an Tighearna do Dhia dhuit, agus 
a shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
eòmhnuidh ann, agus a their thu, Cuiridh 
mi righ os mo cheann, mar na cinnich uile 
a ta mn'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu air gach aon chor esan 'na 
righ os do cheann a tliaghas an Tighearna 
do Dhia ; aon o mheasg do bhràithre cuir- 
idh tu 'na righ os do cheann : cha.'n fheud 
thu coigreach a chur os do cheann, nach 
'eil 'nahhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìonmhoir- 
eachd dha fèin, ni mò a bheir e air an 
t-sluagh pilltinn do'n Eiphit, a chum gu'n 
euir e eicn an lìonmhoireachd : do bhrìgh 
gu'n dubhairt an Tighearna ribh, Cha 
phill sibh à so a mach m's mò air an t-slighe 
sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lìon- 
mhoireachd dha fèin, a chum nach claon a 
chridhe air falbh ; ni mò a mheudaicheas 
e gu mòr dha fèin airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidiieas e air righ- 
chaithir a rioghachd, an sin ath-sgrìobh- 
aidh e dha fèin an lagh so ann an leabhar, 
as an leabhar sin a tha 'n làthair nan sag- 
art nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leughaidh 

15ti e ann uile làithean a bheatha : chura efa 
fòghlum e eagal an Tighearna a Dhè a bhi 
air, uile bhriathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachdan so, chum au dean- 
amh : 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thogail 
suas os ceann a bhràitìirean, agus nach 
claon e o'n àithne cium na làimhe deise 
no na làimhe clìthe ; air chor as gu'm 
buanaich e a làithean 'na rìoghachd, e fèin 
agus a chlann am raeadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 
{~MIA bhi ag na sagartaibh na Lebhith- 
\J ich, cadhon uile thrèibh Lebhi, rornn 
sam bith no oighreachd maille ri li-Is- 
rael : ithidh iad tabhartais an Tighearna a 
bheirear suas le teine, agus 'oighreaehd- 
san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam bith 
aca am measg ambràithrean : is e 'n Tigh- 
earna fèin an oighreachd, mar a thubhairfc 
e riu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e ; agus bheir iad do'n 
t-sagart an slinnean, agus na gialan, agu3 
a' mhaodal. 

4 Mar an ccudna ceud thoraJh t'arbh- 
air, t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceud lom- 
radh do chaorach bheir thu dha: 

5 Oir thagh an Tighearna do Dhia e 
mach as do threubhaibh uile, g n seasamh 
chum frithealaidh ann an ainm an Tigh- 
earn, e fèin agus a mhic gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o h-aon 
do d' gheataibh a mach à h-Isvael uile, far 
am bheil e air chuairt, agus ma thig e le 
uile thogradh 'inntinn do'n ionad a thagh- 
as an Tìghearn ; 

7 An sin fritheilidh e ann an ainm an 
Tighearna a Dhè, mar a bhràithrean uile 
na Lebhithich, a tha 'nan seasamh an sin 
an làthair an Tigbearn. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèile r'a itheadb, 
a bhàiT air na thig air o reiceadh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fhearann a tha 
'n Tighearna do Dhia ' tabhairt duit, cha 
'n fhoghlum thu dheanamh a rèir gràineil- 
eachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg neacJi air 
bitli a bheir air a mhac, no air a nighinn 
dol troimh 'n teine, no a glmàthaicheas 
fiosachd, no speuradair, no fear-fàistin- 
eachd, no a ghnàthaicheas droch inn- 
leachdan. 

11 No seunadair, no neach a dh'fhios- 
raicheas do leannan-sìth, no druidh, no 
neach a dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tigheara 
iadsan uile a ni na nithe sin ; agus air son 
nan gràineileachd sin, tha'n Tighearna do 
Dhia 'gam fudachadh a mach romhad. 

13 Bithidli tusa coimlùionta maille ris an 
Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisdna cinnich sin a shealbh- 
aieheas tusa ri speuradairean, agus ri fios- 
aichibh : ach air do shonsa, cha do Ieig an 
Tighearna do Dhia leat mar sin a dhcan- 
amh. 

15 Togaidh an Tighearna do Dhia sua3 
fàidh diiuit o d' mheadhon fèin, o d' CAIB. XIX. XX. 157 bhràithribh, cosmhuil riuinsa ; ris-san èisd- 
idli sibh ; 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr thu 
o'n Tighearna do Dhia ann an Horeb, ann 
an là a' chomhchruinnich, ag ràdh, Na 
cluinneain-sa rìs guth an Tighearna mo 
Dhè, agus na faiceam an teine mòr so ni's 
mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna rium- 
sa, Is maith a labhair iad a>i ni a labhair 
iad. 

18 Togaidh mise suas ràidh dhoibh o 
mheasg am bràithre, cosmhuil riutsa, agus 
cuiridh mi mo bhriathra 'na bheul, agus 
labhraidh e riu gach ni a dh'àithneas mi 
dha. 

19 Agus tarlaidh, an duine nach èisd ri 
m' bhriathraibh-se a labhras e a'm' ainm, 
iarraidh mi uaith e : 

20 Ach am fàidli aig am bi dhànadas 
fòcal a labhairt a'm' ainm, nach d'àithn 
mise dha a labhairt, no a labhras ann an 
ainm dhiathan eile, gu cinnteach bàsaich- 
idh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'àithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tighearna ? 

22 'Nuair a labhras fàidli ann an ainm 
an Tighearna, mur tachair an ni, agus mur 
tig e gu crìch, is e sin an ni nach do labh- 
air an Tighearna; gu h-anndàna labhair 
am fàidh e : cha bhi eagal ort roinihe. 

CAIB. XIX. 
9~VTUAIR a ghearras an Tighearna do 
J3I Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fearann a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
tabhairt duit, agus a thig thu 'nan àit, ag- 
us a ghabhas tu còmhnuidh 'nam bailtibh, 
agus 'nan tighibh ; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean am meadhon t'fhearainn, a bheir 
an Tighearna do Dhia dhuit r'a shealbh- 
achadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, 
agus roinnidh tu crìocha t'fhearainn a 
bheir an Tighearna do Dliia dliuit r'a 
shealbhachadli, 'nan tri earrannaibh, a 
chum gu feud gach marbhaich teicheadh 
an sin. 

4 Agus is e so còr a' mharbhaiche, e 
theicheas an sin, a chum gu'm bi e beò : 
Ge b'e a mharbhas a choimhearsnach gun 
fhios da, do nach robh fuath aige roimhe : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine maille 
r'a choimhearsnach do'n choille a ghearr- 
adh fiodha, agus a bheir a làmh buille leis 
an tuaidh a ghearradh sìos na craoibhe, ag- 
us a leumas an ceann bhàrr na coise, agus 
a thuiteas e air a choimhearsnaeh, air chor 
as gu'm bàsaich e; teichidh e chum aoin 
do na bailtibh sin, agus bithidh e beò : 

6 Air eagal gu'n lean dioghaltair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a ta 'chridhe 
teth, agus gu'm beir e air, a clùonn gu 
bheil an t-slighe fada, agus gu marbh se e, 
ged nach robh e toillteanach air bàs, do 
bhrìgh nach robh fuath aige dha san àm a 
chaidli seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh dhuit, 
ag ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tighearna do 

157 Dhia do chrìoch, mar a mhionnaich e do 
t'àithrichibh, agus ma bheir e dhuit am 
fearann uile a gheall e thoirt do t'aithrich- 
ibh; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheanamh, a tha mise ag àith- 
neadh dhuifc an diugh, an Tighearna do 
Dhia a ghràdhachadh, agus gluasad a 
ghnàth 'na shlighibh ; an sin cuiridh tu air 
leth dliuit fèin tri bailtean eile a thuilleadh 
air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neòchiont- 
ach a'd' fhearann, a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuit mar oighreachd, agus nach bi 
mar sin fuil ort. 

1 1 Ach ma tha aig duine sam bith fuath 
d'a choimhearsnach, agus gu'm luidh e 'm 
plaid air a shon, agus gu'n èirich e suas 
'na aghaidli, agus gu'm buail e gu marbh- 
tach e, air chor as gu'm faigh e bàs, agus 
gu'n teich e gu h-aon do na bailtibh sin ; 

12 An sin cuiridh seanairean a bhaile 
fèin fios uatha, agus bheir iad as a sin e, 
agUs bheir iad thairis e do làimh dìoghalt- 
air na fola, a chum gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris : ach 
cuiridh tu air falbh cionta fola neòchiont- 
aich o lsrael, a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha 'n atharraich thu crìoch fearainn 
do choimhearsnaich, a shuidhich na sinnsir 
a't' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns 
an fhearann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a mhàin 
suas an aghaidh duine air son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bith, ann 
am peacadh sam bith a pheacaicheas e : 
aig beul dà fhianuis, no aig beul thri f hian- 
uisean daingnichear a' chùis. 

16 Ma dli'èireas fianuis bhrèige suas an 
aghaidh duine sam bith, a thoirt fìannis 'na 
aghaidh air an euceirt ; 

17 An sin seasaidh an dithis dhaoine aig 
am bheil an connsachadh, am fianuis an 
Tighearn, anlàthair nan sagart, agus nam 
breitheamhna a bhios anns na làithibh 
sin : 

18 Agus ni na breitheamhim rannsach- 
adh geur ; agus, feuch, ma's fianuis bhrèige 
an fhianuis, agus gu'n d'thug e fiauuis 
bhrèige an aghaidh a bhràthar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil esan 
a dheanamh r'a bhràthair : mar sin cuir- 
idh tu air falbh an t-olc as bhur measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a mliaireas, 
agus bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
o sin a mach a shainhuil so do olc 'nur 
measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; ach 
thèid anam air son anama, sùil air son 
sùla, fiacail air son fiacla, làmh air son 
làimhe, cos air son coise. 

CAIB. XX. 
5~VI"UAIR a thèid thu mach gu cath an 
X aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eich agus carbaid, agus sluagh a's 
lìonmhoire na thu fèin, na biodh eagal ort 
rompa : oir tha 'n Tighearna do Dhia 
maifle riut, a thug a mach thu à tìr na 
h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh ris 158 DEUTERONOMI. a' chath, an sin thig an sagart am fagus, 
agus labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, O Israeil, tha 
sibh an diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhdean : na biodh bhur cridhe 
fann, na biodh eagal oirbh, agus na crioth- 
naichibh, agus na biodh uamhann oirbh air 
an son ; 

4 Oir tha'n Tighearna bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadh air bhur son an 
aghaidh bhur naimhdean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh ris 
an t-sluagh, ag ràdh, Cia am fear a thog 
tiffh nomha, agus nach do choisrig e ? rach- 
adh e agus pilleadh e chum a tnighe, air 
eagal gu'm bàsaich e sa' chath, agus gu'n 
coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhich fìon- 
lios, agus nach d'ith fathast dheth ? rach- 
adh esan mar an ceudna, agus pilleadh e 
g'a thigh, air eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus gu'n ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal-pòs- 
aidh ri rnnaoi, agus nach do ghabh d'a 
ionnsuidh i ? rachadh e agus pilleadh e d'a 
thigh, air eagal gu'm bàsaich e sa' chath, 
agus gu'n gabh neach eile i d'a ionnsuìdh. 

8 Agus labhraidh an luchd riaghlaidh a 
bhàrr air sin ris an t-sluagh, agus their iad, 
Cia an duine a ta gealtach, agus lag-chridh- 
each ? rachadh e agus pilleadh e d'a tliigh, 
a chum nach dean e cridhe a bhràithre lag 
mar a chridhe fèin. 

9 Agus tariaidh, 'nuair a chuireas an 
luchd-riaghlaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 
h-armailtibh gus an sluagh a thoirt air an 
aghaidh. 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do bhaile 
gu cogadh 'na aghaidh, an sin gairmidh tu 
sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freagradh 
na sìthe dhuit, agus ma dh'fhosgìas e 
dhuit, an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh 
uile a gheibhear ann fuidh chìs dhuit, ag- 
us gu'n dean iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth riut, ach gu'n 
cog e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh 'na 
aghaidh. 

13 Agus an wmV'abheir an Tighearna 
do Dhia thairis do d' làimhe e buailidh tu 
gach firionnach ann le faobhar a' chlaidh- 
eimh : 

14 Ach na mnài, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithe a tha 
sa' bhaile, eadhon a chreach uile, gabhaidli 
tu dhuit fèin; agus ithidh tu creach do 
naimhdean, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uile a 
tha ro fhada uait, nach 'eil do bhailtibh nan 
cinneach sin. 

16 Ach do bhailtibh an t-sluaigh sin a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd, cha ghlèidh tu ni sam bith 
beo anns am bheil anail ; 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, eadhon 
na Hitich, agus na h-Amoraich, na Ca- 
naanaich, agus na Peridsich, na Hibhich, 
agus na Iebusaich, a rèir mar a dh'àithn 
an Tighearna do Dhia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit a 

1.38 dheanamh a rèir an uile ghràineileachd, a 
rinn iad d'an diathaibh ; mar sin pheac- 
aicheadh sibh an aghaidh an Tighearna 
bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu gu cruaidh an 
aghaidh baile rè ùine fhada, a' deanamh 
cogaidh 'na aghaidh chum a ghlacadh, cha 
chuir thu as d'a chraobhaibh le tuadh a 
bhualadh orra : oir feudaidh tu itheadh 
dliiubh, agus cha ghearr thu sìos iad, (oir 
is i craobh na macharach beatha duine) 
chum an gnàthachadh ann an cur an agh- 
aidh a' bhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne dhuit 
fèin nach craobhan bìdh iad, sgriosaidh ag- 
us gearraidh tu sìos iad : agus togaidh tu 
daingnichean an aghaidh a bhaile a chog- 
as riut, gus an ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 

MA gheibhear neach air a mharbhadh 
san fhearann a bheir an Tighearn do 
Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 'na luidhe 
sa' mhachair, agus gu'n fhios cò mharbh 
e ; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a mach, agus torahaisidh 
iad a chum nam bailtean a iha mu'u cuairt 
airsan a mharbhadh : 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh an baile a's 
faisge do'n duine a mharbhadh, eadhon 
seanairean a' bhaile sin agh leis nach 
d'rinneadh obair, nach do tharruing riamh 
ann an cuing ; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile sin an 
t-agh sìos do ghleann garbh, nach do 
threabhadh agus nach do shìol-chuireadh, 
agus gearraidh iad an sin amhach an aighe 
dhith sa' ghleann ; 

5 Agus thig na sagairt mic Lebhi am fa- 

Ìus ; (oir iadsan thagh an Tighearna do 
)hia gu frithealadh dha fèin, agus gu 
beannachadh ann an ainm an Tighearn ;) 
agus a rèir am focail-san crìochnaichear 
gach uile chonnsachadh, agus gach uile 
bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' bhaile 
sin a's faigse do'n duine a mharbhadh, an 
làmhan os ceann an aighe d'an do ghearr- 
adh an amhach sa' ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their iad, Cha 
do dhòirt ar làmhan an fhuil so, ni mò a 
chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Tighearna, do d' 
shluagh Israel, a shaor thu, agus na cuir 
fuil neòchiontach à leth do shluaigh Is- 
raeil. Agus maithear an fhuil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta na 
fola neòchiontaich o bhur measg, do bhrìgh 
gu'n dean thu an ni a ta ceart ann an sùil- 
ibh an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu cogadh an 
aghaidh do naimhdean, agus gu'n toir an 
Tighearna do Dhia thairis iad do d' làimh, 
agus gu'n dean thu braighdean dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg nam 
braighde bean sgiamhach, agus gu bheil 
dèigh agad oirre, agus gu'm bu mhaith leat 
agad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thigh, agus bearraidh i a ceann, agus bheir 
i dhith a h-ìnean ; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach CAIB. 

braighdeanais, agus fanaidh i a'd' thigh, 
agus ni i caoidh air son a h-athar agus a 
màthar mìos iomlan : agus an dèigh sin 
thèid thu steach d'a h-ionnsuidh, agusbith- 
idh tu a't' fhear-pòsda aice, agus bithidh 
ise 'na mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, an sin 
leigidh tu leatha dol far an àill leatha, ach 
cha reic thu idir air airgiod i, ni mò a ni 
thu ain-tighearnas oirre, a chionn gu'n 
d'ìslich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdhaichte agiis an aon eile fuath- 
aichte, agus ma rug iad clann da, araon a' 
bhean ghràdhaichte agus a' bhean fhuath- 
aichte ; agus ma's leis a' mlinaoi f huath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 An sintarlaidh, 'nuair abheir e sealbh 
d'a mhic air an ni a ta aige, nach fheud e 
ceud-ghin a dheanamh do mhac na mnà 
gràdhaichte roimh mhac na mnà fuath- 
aichte, a's e da rìreadh an ceud-ghin : 

17 Agus gabhaidh e ri mac namwà fuath- 
aichte mar an ceud-ghin, le roinn dhùb- 
ailte a thoirt da do gach ni a ta aige : oir 
is esan toiseach a neirt, is leis còir a' cheud- 
ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgach ag- 
us ceannairceach, nach gèill do ghuth 'àth- 
ar, no do ghuth a mhàthar, agus an uair a 
smachdaicheas iad e, nach èisd riu : 

19 An sin beiridh 'athair agus a mhàth- 
air air, agus bheir iad a mach e gu seanair- 
ean a bhaile, agus gu geata 'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairbh a bhaile, 
Tha ar mac so reasgach agus ceannairc- 
each, cha toir e gèill d'ar guth ; tha e 'na 
gheòcair agus 'na mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a bhaile 
e le clacliaibh, a chum gu'm bàsaich e : 
mar sin cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg, agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadli a tha 
toillteanach airbàs,agus gu'm bi e r'a chur 
gu bàs, agus gu'n croch thu ri craoibh e : 

23 Cha 'n fhan a chorp re na h-oidhche 
air a' chraoibh, ach air gach aon chor adh- 
laicidh tu e air an là sin fèin ; (oir mall- 
aichte le Dia tha esan a chrochadh :) agus 
cha salaich thu t'fhearann, a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' toirt duit mar oigh- 
reachd. 

CAIB. XXII. 
? TVTU AIR a chi thu damh do bhràthar, no 
J_\ a chaora dol air seacharan, cha'n 
fholaich thu thu fèin uatha ; bheir thu air 
gach aon chor air an ais iad a rìs a dh'ionn- 
suidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhràthair làimh riut, 
no mur aithne dhuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèin, agus bithidh 
e maiUe riut gus an iarr do bhràthair e, 
agus bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mar so 
ni thu ris na h-uile nithibh caillte le d' 
bhràthair, a chaiU e, agus a fhuair thusa : 
cha 'n fheud thu thu fèin fholach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, no 
a dhamh a' tuitean sìos air an t-sUghe, 
cha'n fholaich thu thu fèin uatha : gu 

159 XXII. 159 

cinnteach togaidh tu suas iad maiUe ris a 
rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, 
ni mò chuireas fear uime eudach mnà: 
oir is gràineileachd do'n Tighearna do Dhia 
iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi romhad 
san t-slighe ann an craoibhsam bith, no air 
làr, ma's eoin òga iad, no uibhean, agus a' 
mhàthair 'na suidhe air an àlach, no air na 
h-uibhean, cha ghlac thu a' mhàthair 
maille ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leighidh tu leis a* 
mhàthair dol as, agus an t-alach gabhaidh 
tu dhuit fèin ; a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit, agus gu'm buannaich thu do làith- 
ean. 

8 'Nuair a thogas tu tigh nomha, an sin 
togaidh tu barr-bhalla d'a mhullach, a 
ehum nach toir thu fuil air do thigh, ma 
thuiteas duine sam bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'fhion-lios le h-ìomadh 
gnè sìl, air eagal gu'n truaillear toradh do 
shìl a chuir thu, agus meas t'fhìon-lios. 

10 Cha dean thu ar le damh agus le 
h-asal maille ri chèile. 

11 Cha chuir thu umad eudach measgta, 
mar do olainn agus do lìon le chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran air ceithir 
cheithreanaibh t'eudaich leis an còmhdaich 
thu thufèin. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus gu'n 
tèid e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm 
fuathaich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'na 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas droch ainm 
oirre, agus gu'n abair e, Ghabh mi a' bhean 
so, agus an uair a thàinig mi d'a h-ionn- 
suidh, cha d'fhuair mi 'na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na h-ighinn, 
agus a màthair, agus bheir iad a mach 
comharan maighdeanais na h-ighinn gu 
seanairibh a' bhaile anns a' gheata ? 

16 Agus their athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug mi raonighean do'n duine 
so 'na mnaoi, agus tha fuath aige dh'i ; 

17 Agus T feuch, thug e aobhar cainnte 
'na h-aghaidh, ag ràdh, Cha d'fhuair mi 
do nighean 'na maighdinn ; agus gidheadh 
is iad sin comharan maighdeanais mo nigh- 
inn : agus sgaoiUdh iad an t-eudach an 
làthair sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' bhaile 
sin an duine, agus smachdaichidh iad e : 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud secel 
airgid air, agus bheir iad do athairna h-igh- 
inn iad, a chionn gu'n do thog e drocli 
ainm air òigh do chloinn Israeil ; agus bith- 
idh i 'na mnaoi aige : cha 'n fheud e a cur 
uaith r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so fìor, agus nach 
'eU comharan maighdeanais r'am faghail 
do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an nighean 
gu dorus tighe a h-athar, agus clacliaidh 
daoine a baile i le clachaibh gus am bàsaich 
i ; a chionn gu'n d' oibrich i amaideachd 
ann an Israel, le strìopachas a dheanamh 
ann an tigh a h-athar : mar sin cuiridh tu 
air falbh olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe le mnaoi 
a tha pòsda ri fear, an sin cuirear gu bàs 
iad le chèile, ari duine a luidh leis a' 160 DEUTEI 

mhnaoi, agus a' bhean : mar sin cuiridh tu 
olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nighean, agus i 'na h-òigh, 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus gu'm 
faigh duine i sa' bhaile, agus gu'n luidh e 
leatha ; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le chèile 
gu geata a' bhaile sin, agus clachaidh sibh 
lad le clachaibh gus am bàsaich iad ; an 
nighean, a chionn nach do ghlaodh i, agus 
i bhi sa' bliaile ; agus am fear, a chionn gu'n 
d'ìslich e bean a choimhearsnaich : mar sin 
cuiridh tu air falbh olc as bhur measg. 

25 Ach ma gheibh fear sa' mhachair 
nighean a tha fuidh cheangal-pòsaidli, ag- 
us gu'n eignich an duine i, agus gu'n luiàh 
e leatha, an sin cuirear a mhàin an duine 
a luidh leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean thu 
bheag sam bith ; cha 'n'eil san nighinn 
coire bàis : oir mar an uair a dh'èireas 
duine suas au aghaidh a choimhearsnaicli, 
agus a mharbhas se e, mar sin a ta chùis 
so : 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agus dh'- 
èigh an nighean a bha fuidh cheangal-pòs- 
aidh, agus cha robh neach ann g'a teasairg- 
inn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 'na 
h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidh, 
agus gu'n dean e greim oirre, agus gu'n 
luidh e leatha, agus gu'm faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a luidh leatha 
do athair na h-ighinn leth-cheud secel air- 
gid, agus bithidh i 'na mnaoi aige ; a 
chionn gu'n d'ìslich e i, cha 'n fheud e a 
cur uaitn r'a bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdachadh 
'athar. 

CAIB. XXIII. 

CHA tèid esan aig am bheil a chlochan 
air am bruthadJi, no 'bhall dìomhair 
air a ghearradh dheth, a steach do chomh- 
chruinneach an Tighearna. 

2 Cha tèid fear dìolain a steach do 
chomhchruinneacli an Tighearn ; eadhoir 
gu ruig an deicheamh ginealach cha tèid e 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhchruinneach an Tighearn ; 
eadhon gus an deicheamh ginealach eha 
tèid iad a steach do chomhchruinneach an 
Tighearn a chaoidh ; 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh 
le h-aran agus le h-uisge air an t-slighe, 
'nuair a thàinig sibh a mach as an Eiphit, 
agus a chionn gu'n do thuarasdalaich iad 
a'd' aghaidh Balaam mac Bheoir, o Phetor 
na Mesopotamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an Tigh- 
earna do Dhia ri Balaam ; ach thionndaidh 
an Tighearna do Dhia dhuit am mallach- 
adh gu beannachadh, a chionn gu'm bu 
toigh leis an Tighearna do dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an sonas rè 
t' uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, oir 
ìs e do bhràthair e : cha ghabh thu gràin do 
Eiphiteach, a chionn gu'n robh thu a'd' 
choigreach 'na fhearann. 

160 MJJN UMl. 

8 Thèid a' chlann a ghinear leo-san, a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid ffheachd a mach an 
aghaidh do naimhdean, an sin glèidh thu 
fein o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur measg duine sam bith 
nach 'eil glan, a thaobh neòghloine a thar- 
las da san oidhche, an sin thèid e mach as 
a' champ cha tig e steach do mheadhon 
a' chaimp : 

11 Ach an uair a bhios e dlùth do'n 
flieasgar, an sin nighidh se efèin le h-uisge, 
agus an uair a thèid a' ghrian fodha, tliig 
e steach do mheadhon a' chaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna an 
taobh a muigh do'n champ, far an tèid thu 
mach. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air do 
chrios, agus an uair a shuidheas tu a 
muigh, cladhaichidh tu leatha, agus tionn- 
daidh tu air t'ais, agus falaichidh tu an ni 
a thig uait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Dhia ag im- 
eachd am meadhon do chaimp, chum do 
shaoradh, agus a chum do naimhdean a 
thoirt thairis romhad : uime sin bithidh do 
champ naomha, chum nach faic e ni sam 
bith neòghlan annad, agus nach pill e air 
falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir an 
seirbhiseach a chaidh as a t' ionnsuidh o 
'mhaighstir. 

16 Maille riut gabhaidh e còmhnuidh 
'nur measg, anns an àit a thaghas e, an 
taobh a stigh aoin do d' gheataibh far an 
taitniche leis : cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith do nighean- 
aibh Israeil, ni mò bMos Sodomach do 
mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopaich, no 
luach coin, do thigh an Tighearna do Dhè 
air son bòid sam bith ; oir tha iad sin eadh- 
on le chèile 'nan gràineileaclid do'n Tigh- 
earna do Dhia. 

19 Cha toir thu ni sam bith an coingheall 
do d' bhràthair air riadh; riadh airgid, 
riadh bìdh, riadh ni sam bith a bheirear an 
coingheall air riadh. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a thoirt 
an coingheall air riadh, ach do d' bhràthair 
cha toir thu ni sam bith an coingheall air 
riadh ; a chum gu'm beannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu anns gach ni ris an cuir. 
thu do làmh, san fhearann d'am bheil thu 
dol g'a shealbhachadh. 

21 'Nuair a bheir thu bòid do'n Tigh- 
earna do Dhia, cha dean thu moille 'na 
h-ìocadh : oir gu cinnteach iarraidh an 
Tighearna do Dhia uait i ; agus bhiodh e 
'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun bhòid a 
thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh dhuit. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhil- 
ibh, coimhididli agus coimhlionaidh tu ; a 
rèir mar a bhòidich thu do'n Tighearna do 
Dhia, eadhon tabhartas saor-thoile, a 
gheall thu le d' bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do f hìon-lios 
do choimhearsnaich, an sin feudaidh tu 
fìon-dhearcan itheadh mar is miann leat, 
eadhon do shàth ; ach cha chuir thu bheag 
a'd' shoitheach. CAIB. XXIV. XXV. 161 $5 'Nuaìr a thèìd thu steach a dh'arbhar 
do choimhearsuaich, an sin feudaidh tu na 
diasan a spìonadh le d' làinih ; ach coiran 
cha chair thu aun an arbhar do choimh- 
earsnaich. 

CAIB. XXIV. 
9"VTUAIR a ghabhas fear bean, agus a 
JJN phòsas e i, agus gu'n tachair nach 
faigh i deadh-ghean 'na shùilibh, a cliionn 
gu n d'fliuair e neòghloine èigin innte ; an 
sin sgrìobhadh e litir-dhealaich dh'i, agus 
thugadh e 'na làimh i, agus cuireadh e 
mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'flialbhas i mach as 
a thigh, feudaidh i dol agus a bbi 'na 
mnaoi aig fear eile. 

3 Agus rna dh'fhuathaicheas am fear- 
pòsda ma dheireadh so i, agus gu'n sgriobh 
e litir-dhealaich dh'i, agus gu n toir e 'na 
làimh i, agus gu'n cuir e mach as a thigh 
i ; no ma gheibh am fear ma dheireadh 
bàs, a ghabh i 'na mnaoi dha fèin ; 

4 Cha 'n fheud a ceud fliear-pòsda a 
clmir uaith i, a gabhail a rìs gu bhi 'na 
mnaoi dha, an dèigh dli'i bhi air a truaill- 
eadh ; oir is gràineileachd sin an làthair 
an Tighearn : agus cha toir thu air an f hear- 
ann peacachadh, a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' toirt duit mar oighreachd, 

5 'Nuair a ghabhas duine bean nuadh, 
cha tèid e mach gu cogadh, ni mò a chuir- 
ear cùram gnothuich sam bith air : fan- 
aidh e saor aig a thigh fèin aon bhliadhna, 
agus bheir e subhachas d'a mhnaoi a 
ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdarach no uachdarach mar 
gheall : oir tha e gabhail anama duine mar 
gheall. 

7 Ma gheibhear dtune a' goideadh aoin 
neach d'a bhràithribh do chloinn Israeil, 
agus ma ni e ain-tighearnas air, no ma 
reiceas se e ; an sin cuirear gus bàs au gad- 
uiche sin ; agus cuiridh tu olc air falbh as 
bhur measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
luibhre, gu'n toir thu fa'near gu dùrachd- 
ach, agus gu'n dean thu a rèir nan uile 
nithe a theagaisgeas na sagartan na Lebh- 
ithich dhuibh : a rèir mar a dh'àithn mi 
dhoibh, bheir sibh fa'near gu'n dean sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rinn an Tighearna 
do Dhia ri Miriam air an t-slighe, an dèigh 
dhuibh teachd a mach as an Eiphit. 

10 'Nuair a bheir thu do d' choimhears- 
nach ni sam bith an coingheall, cha tèid 
thu steach d'a thigh a ghabhail a ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duine d'am bheil thu toirt an coingheall, 
an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma bhios an duine bochd, cha 
choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir thu air ais 
dha 'n geall a rìs, 'nuair a thèid a' ghrian 
fodha, chum gu'n coidil e 'na eudach fèin, 
agus gu'm beannaich e thu : agus bithidh 
so 'na ionracas dliuit an làthair an Tigh- 
earna do Dhè. 

14 Cha dean thu foirneart air seirbhis- 
each tuarasdail a tha bochd agus uireas- 
bhuidheach, co dhiubh a tha e do d' 
bhràithribh, no do d' choigrich, a tha ann 

161 ad fhearann an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 
agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe air ; 
air eagal gu'n glaodh e a't' aghaidh ris an 
Tighearn, agus gu'm bi e na pheacadh 
dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithriche gu bàs 
air son na cloinne, ni mò a chuirear a' 
chlann gu bàs air son nan aithriche : cuir- 
ear gach duine gu bàs air sou a pheacaidh 
fèin. 

17 Cha chlaon thu breitheanas a' choig- 
rich, no an dìlleachdain, ni mò a ghabhas 
tu eudach bantraich mar gheail. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill san Eiphit, agus gu'n da 
shaor an Tighearna do Dhia thu as a sin : 
uime sin tha mi ag àithneadh dliuit an ni 
so a dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu t'fhoghar a'd' 
achadh, agus a dhìchuimhnicheas tu sguab 
san achadh, cha phill thu g'a togail : air 
son a' choigrich, air son an dìlleachdain, 
agus air son na bantraich bithidh i ; a chum 
gu'm beannaich an Tighearna do Dhia thu 
ann an uile oibribh do làmh. 

20 'Nuair a chrathas tu do chrann-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a rìs : 
air son a' choigrich, air son au dìlleachd- 
ain, agus air son na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fìon- 
dhearcan t fhìon-Uos, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e : air son a' choig- 
rich, air son an dìlleachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit : uime 
sin tha mi ag àithneadh dhuic an ni so a 
dheanamh. 

CAIB. XXV. 

MA bhios connsachadh eadar dhaoine, 
agus gu'n tig iad gu breitheanas, a 
chum as gu'n toir na breitheamhna breth 
orra ; an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n toir am 
breitheamh air luidhe sìos, agus a bhi air 
a bhualadh 'na làthair, a rèir a choire, ann 
an àireamh àraidh do bhuillibh. 

3 Dà fhichead buille bheir e dha : cha 
tèid a thairis, air eagal nan rachadh e 
thairis, agus gu'm buaileadh se e os an 
ceann sin le mòran bhuillibh, an sin gu'm 
biodh do bhràthair tàireil a'd' shùilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an 
daimh an uair a tha e saltairt an arbhair. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean còmh- 
nuidh maille ri chèile, agus gu'm faigh aon 
diubli bàs, agus gun duine cloinn aige, 
cha phòs bean a' mhairbli a mach ri coig- 
reach : thèid a bràthair-cèile steach d'a 
h-ionnsuidh, agus gabhaidh e dha fèin i 
'na mnaoi, agus ni e dlighe bràthar-cèile 
rithe. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a bheir- 
eas i, suas ann an ainm a bhràthar a ta 
marbh, a chuin nach dubhar a mach 'ainm 
à h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine bean a 

o 2 162 DEUTEHONOMI. bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n gheata chum nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair- 
cèile a' diùltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àill leis 
dlighe bràthar-cèile a dheanamh rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a' bhaile 
air, agus labliraidh iad ris : agus ma sheas- 
as e mach, agus gu'n abair e, Cha 'n àill 
leam a gabhail ; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a ionn- 
suidh an làthair nan seanairean, agus 
fuasglaidh i a bhròg bhàrr a choise, agus 
tilgidh i smugaìd 'na eudain, agus freag- 
raidh agns their i, Mar so nithear ris an 
duine uach tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, 
Tigh an fliir aig am bheil a bhròg fuasg- 
ailte. 

11 'Nuair a bhios daoine ri comhstri 
cuideachd, neach ri neach eile, agus gu'n 
tig bean aoin diubh am fagus a dh'fhuasg- 
ladh a fir-pòsda à làimh an fhir a tha 'ga 
bhualadh, agus gu'n sìn i mach a làmh, 
agus gu'n gabh i greini air a bhuill dìomh- 
air ; 

12 An sin gearraidh tu dhith a làmh; 
cha ghabh do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla aon 
chothròm agus cothrom eile ; cothrom mòr 
agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon soith- 
each, agus soitheach eile tomhais ; soith- 
each mor agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bithidh 
agad, soitheach-tomhais lomlan agus ceart 
bithidh agad; a chum gu'm buanaichear 
do làithean anns an fhearann a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucorach, 'nan gràin- 
eileachd do'n Tighearna do Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec ort 
san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach 
as an Eiphit. 

18 Cionnus a choinnich e thu san t-slighe, 
agus a bhuail e chuid bu deireanaiche 
dhìot, eadhon iadsan uile a bha lag a'd' 
dhèigh, an uair a bha thu fan agus sgìth, 
agus nach robh eagal Dè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia fois duit o d' naimhdibh uile mu'n 
cuairt, anns an fhearann a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit mar oighreachd r'a 
shealbhachadh, dubhaidh tu as cuimhne 
Amaleic o bhi fuidhnèamh ; chadìchuimh- 
nich thu e. 

CAIB. XXVI. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearann a tha 'n Tighearna do Dhia 
a' toirt dhuit mar oighreachd, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud chuid 
do uile thoradh na talmhainn, a bheir thu 
leat do tYhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' tabhairt duit, agus cuiridh tu ann 
am bascaid e, agus thèid thu chum an àite 
a thaghas an 1 ighearna do Dliia, a chur 
'ainme an sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an t-sag-. 
airt a bhios anns nalàithibh sin, agus their 

162 thu ris, Tha mi ag aideachadh air an là 'n 
diugh do'n Tighearna do Dhia, gu'n 
d'thàinig mi do'n dùthaich a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithrichibh gu'n tug- 
arth e dhuimi. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhascaid as 
do làimh, agus cuiridh e sìos i air beulaobh 
altarach an Tighearna do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu an 
làthair au Tighearna do Dhè, Bu Shirian- 
ach air sheòl a bhi caillte m'athair, agus 
chaidh e sìos do'n Eiphit, agus bha e air 
chuairt an sin le beagan cuideachd, agus 
dh'fhàs e 'n sin 'na chmneach mòr, cumh- 
achdach, agus lìonmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu h-ole 
ruinn, agus shàraich iad sinn, agus chuir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tighearna, 
Dia ar n-aithriche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna r'ar guth, agus dh'amhairc e air ar 
n-àmhghar, agus ar saothair, agus ar foir- 
neart : 

8 Agus thug an Tighearna mach sinn as 
an Eiphit le làimh chumhachdaich, agus le 
gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-iong- 
antasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinn am fearann so, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, fench, thug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thng thusa, a 
Thighearna ; dhòmh. Agus cuiridh tn e 
ara fianuis an Tighearna do Dhè, agus ni 
thu aoradh am fianuis an Tighearna do 
Dhè. 

1 1 Agus ni thu gairdeachas anns gach ni 
maith a thug an lighearna do Dhia dhuit, 
agus do d' thigh, thu fèin, agus, an Lebh- 
itheach, agus an coigreach a bhios 'nur 
measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air deach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dheach- 
amh do chinneis air an treas bliadhna, 
bliadhna an deachaimh, agus a bheir thu e 
do'n Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
dìlleachdan, agus do'n bhantraich, a chum 
gu'n ith iad an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh, agus gu'n sàsuichear ìad ; 

13 An sin their thu am fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, .Thug mi leam na nithe 
naomha as mo thigh, agus mar an ceudna 
thug mi iad do'n Lebhitheach, agus do'n 
choigreach, do'n dilleachdan, agus do'n 
bhantraich, a rèir t'àitheantan uile a dh'- 
àithn thu dhomh : cha do bhris mi h-aon 
do t'àitheantaibh, ni mò a dhìchuimhnich 
mi iad. 

14 Cha d'ith mi bheag dhiubh a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh gu 
feum neòghlan sam bith, ni mò a thug mi 
bheag dhiubh air son a mhairbh : dh'èisd 
mi ri guth an Tighearna mo Dhè; rinn 
mi a rèir nan uile nithe a dh'àithn thu 
dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmhnuidh 
do naomhachd, o nèamh, agus beannaich 
do shluagh Israel, agus am fearann a thug 
thu dhumn, mar a mhionnaich thu d'ar 
n-aithrichibh, fearann a tha sruthadh le 
bainne agus mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an Tigh- CAIB. XXVII. XXYIII. 163 earna do Dhia dhuit na reachdan agus na 
hreitheanais sin a dheanamh : uime sin 
coimhididh agus ni thu iad le d' uile 
chridhe agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu roghainn an diugh do'n 
Tighearna gu bhi 'ua Dhia dhuit, agus gu 
gluasad 'na shlighibh, agus gu 'reachdan a 
ghleidheadh, agus 'àitheantan, agus a 
bhreitheanais, agus gu èisdeachd r'aghuth. 

18 Agus thagh an Tighearna thusa an 
diugh gu bhi a'd' shluagh sònraichte dha 
fèin, mar a gheall e dhuit, agus a chum 
gu'n gleidheadh tu 'àitheantan uile ; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e àrd thu 
os ceann nan uile chinneach a rinn e, ann 
an cliu, agus ann an ainm, agus ann an 
urram ; agus a chum gu'm bithidh tu a'd' 
shluagh naomha do'n Tighearna do Dhia, 
mar a labhair e. 

CAIB. XXVII. 

AGUS dh'àithn Maois agus seanairean 
Israeil do'nt-sluagh, agràdh, Gleidh- 
ibh na h-àitheantan uile a tha mi ag àithn- 
eadli dhuibh an diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an là anns an tèid 
sibh thar Iordan do'n fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit, gu'n cuir thu 
suas dhuit fèin clacha mòra, agus còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uile bhriath- 
ran an lagha so, 'nuair a thèid thu thairis, 
a chum gu'n tèid thu steach do'n fhearann 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit, fear- 
ann a tha sruthadh le bainne agus le mil ; 
mar a gheall an Tighearna Dia t'aithrìche 
dhuit. 

4 Uime sin an uair a thèid sibh thar Ior- 
dan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a tha 
mi ag àithneadh dliuibh air an là'n diugh, 
ann an sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 
thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair do'n 
Tighearna do Dhia, altair do chlachaibh; 
cha tog thu suas inneal iaruinn sam bith 
orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu altair 
an Tighearna do Dhè, agus bheir thu suas 
oirre ìobairte-loisgte do'n Tighearna do 
Dhia. 

7 Agus ìobraidli tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, agus ni thu gairdeachas an 
làthair an Tigliearna do Dhe. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clachaibh 
uile bhriathran an lagha so gu ro-shoill- 
eir. 

9 Agus labhair Maois, agus na sagartan 
na Lebhithich, ri h-Israel uile, ag ràdh, 
Thoir an aire, agus èisd, O Israeil; air an 
là'n diugh rinneadh thu a'd' sliluagh do'n 
Tighearna do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu 'àitheantan, ag- 
us a reachdan, a tha mi ag àithneadh dhuit 
air an là'n diugh. 

11 Agus dh'àitlm Maois do'n t-sluagh air 
an là sin fèin, ag ràdh, 

_ 12 Seasaidh iad so air sliabh Gheridsim a 
bheannachadh an t-sluaigh, 'nuair a thèid 
sibh thar Iordan ; Simeon, agusLebhi, ag- 
6u Iudah, agus Isachar, agus Ioseph, ag-- 
us Beniamin. 
13 Agus seasaidh iad so air sliabh Ebail 

163 a mhallachadh ; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le guth 
àrd, 

15 Mallaichte gu robh an duine a ni 
dealbh snaidhte no leaghta, gràineileachd 
do'n Tighearn, obair làmh an fhir-cheird, 
agus a chuireas e ann an ionad dìomhair : 
agus freagraidh an sluagh uile, agus their 
iad, Amen. 

16 Mallaichte gu robh esan a ni tàir air 
'àthair no air a mhàthair: agus their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a dh'atharr- 
aicheas crìoch fearainn a choimhears- 
naich : agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuireas 
an dall air seacharan san t-slighe: agus 
their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìlleachdan, 
agus na bantraich : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a luidlieas le 
mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' leig- 
eadh ris còmhdaich 'athar : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

21 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
h-ainmliidh sam bith : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
'phiuthair, nighean 'athar, no nighean a 
mhàthar : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
'mhàthair-chèile : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

24 Mallaichte gu robh esan a bhuaileas a 
choimhearsnach gu h-uaigneach : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabhas 
duais air son duine neòchiontach a 
mharbhadh : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

26 Mallaichtegw robh esan nach daing- 
nich uile bhriathran an lagha so chum an 
deanamh : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu gu dùr- 
achdach ri guth an Tighearna do Dhè, 
a choimhead agus a dheanamh 'àitheantan 
uile, a tha mi ag àithneadh dhuit air an là'n 
diugh, gu'n cuir an Tighearna do Dhia 
suas thu os ceann uile chinneacha na tal- 
mhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile ort, 
agus beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu sa' bhaile, agus 
beannaichte bithidh tu sa' mhachair. 

4 Beannaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, agus toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidh, agus treuda do 
chaorach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn. 

6 Beannaichte bithidh tu 'nuair a thig 
thu stigh, agus beannaichte bithidh tu 
'nuair a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearna fa'near gu'm bi do 164 DEUTERONOMI. naimhdean, a dh'èireas suas a't' aghaidh, 
air am bualadh roimh do ghnùis : thig iad 
a mach a' t' aghaidh air aon slighe, agus 
teichidh iad romhad air seachd shghibh. 

8 Aithnidh an Tighearn am beannach- 
adh ort a'd' thighibh-tasgaidh, agus anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh ; agus beann- 
aichidh e thu san fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu a'd' 
shluagh naomha dha fein, mar a mhionn- 
aich e dhuit, ma ghleidheas tu àitheantan 
an Tighearna do Dhè, agus ma ghluaiseas 
tu 'na shlighibh. 

10 Agus chi uile chinnich na talmhainn 

fu'n goirear ainm an Tighearna ort, agus 
ithidh eagal orra romhad. 

11 Agus ni an Tighearna saoibhir thu 
ann am maoin, ann an toradh do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, agus ann 
an toradh do thalmhainn, anns an talamh 
a mhionnaich an Tighearna do t'aithrich- 
ibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
dheadh ionmhas, na neamhan a thoirt 
uisge do t'f hearann 'na àm, agus a bheann- 
achadh uile oibre do làimhe; agus bheir 
thu 'n iasachd do mhòran chinneach, agus 
cha ghabh thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann dhìot, 
agus ni e an t-earball ; agus bithidh tu 
mhàin an uachdar, agus cha bhi thu 'n 
iochdar ; ma dh'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit air an là'n diugh, gu'n coimh- 
ead agus gu'n dean thu iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon air 
bith do na briathraibh a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, a chum na làimhe 
deise no chum na làimhe clìthe, a dhol an 
dèigh dhiathan eile a dheanamh seirbliis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighearna do Dhè, a thoirt fa'near gu'n 
dean thu 'àitheantan agus a reachdan uile, 
a tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, gu'n 
tig na mallachdan so uile ort, agus gu'm 
beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh tu sa'bhaile, agus 
mallaichte bithidh tu sa' mhachair. 

17 Mallaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, fàs do chruidh, 
agus treudan do chaorach. 

19 Mallaichte bithidh tu 'nuair a thig 
thu stigh, agus mallaichte bithidh tu 'nuair 
a thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tighearn ort mallachadh, 
mi-shuaimhneas, agus achmhasan, anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh gu 'dhean- 
amh, gus an sgriosar thu, agus gus an tèid 
as duit gu h-obann, air son aingidheachd 
do ghnìomhara leis an do thrèig thu 
mise. . , ' ■ 

21 Bheir an Tighearna air a phlaigh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu bhàrr 
an fhearainn, d'am bheil thu dol a steach 
g'a shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le caith- 
eamh agus le fiabhrus, agus le h-ain- 
teas, agus le h-àrd-losgadh, agus leis a' 
ohlaidheamh, agus le seargadh, agus le 

164 fuar-dhealt ; agus leanaidh iad thu gus an 
tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta os do 
cheann 'nan umha, agus an talamh a ta 
fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'fhearainn 'na 
luaithre agus na dhuslach : o nèamli tlùg 
e nuas ort, gus an sgriosar thu. 

25 Bheir an Tigliearna fa'near gu'm 
buailear thu air beulaobh do naimhdean : 
thèid thu mach air aon slighe 'nan aghaidh, 
agus teicliidh tu rompa air seacha sligh - 
ibh ; agus atharraichear thu chum uila 
rìoghachda na talmhainn. 

26 Agus bithidh do chlosach 'na biadh 
aig uile eunlaith an athair, agus aig beath- 
aichibh na talmhainn, agus cha 'n fhuad- 
aich duine sam bith air falbh iad. 

27 Buaihdh an Tighearn thu le neasgaid 
na h-Eiphit, agus le ruith fola, agus le 
càrr, agus le cloimh, do nach bi e'n comas 
do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le cuthach, 
agus le doille, agus le h-uamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu mheaclh- 
on-là, mar a smeuraicheas an dall san 
dorchadas, agus cha soirbhich leat a'd 
shlighibh : agus bithidh tu mhàin fuidh 
fhoirneart, agus air do chreachadh a 
ghnàth, agus cha teasairg duine sam bith 
thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh ri mnaoi, ag- 
us luidhidh fear eile leatha : togaidh tu 
tigh, agus cha ghabh thu còmhnuidh ann : 
suidhichidh tu fìon-lios, agus clia tionail 
thn 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha'n ith thu dheth : bheirear 
air falbh t'asal a dh'aindeoin as do làthair, 
agus cha toirear air a h-ais dliuit i : bheir- 
ear do chaoraich do d' naimhdibh; agus 
cha bhi neach a ag'da bhèir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigheana 
do shluagh eile, agus chi do shùilean, agus 
fàilnichidh iad lefadal air an son rè an là : 
agus cha bhi neart sam bith a'd' làimh. 

33 Toradh t'fhearainn, agus do shaoth- 
air uile, ithidh cinneach suas, nach b'aith- 
ne dhuit ; agus bithidh tu mhàin fuidh 
fhoirneart agus air do bhruthadh an còmh- 
nuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
chèill, air son sealiaidh do shùl a chi 
thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu sna glùin- 
ibh, agus anns na cosaibh, le neasgaid 
chràitich nach gabh leigheas, o bhonn do 
choise gu mullach do cliinn. 

36 Bheir an Tighearn thu fèin, agus do 
righ a chuireas tu os do cheann, gu cinn- 
each nach b'aithne aon chuid duit fèin uo 
do t'aithrichibh ; agus an sin ni thu seir- 
bhis do dhiathaibh eile, do fhiodh agus do 
chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas, a'd' 
shamhladh, agus a'd' ieth-fhocal, am 
measg nan uile chinneach gus an treòraich 
an Tighearn thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach do'n 
fhearann, ach is beag a chruinnicheas tu 
stigh : oir ithidh an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon-liosan agus deas- 
aichidh tu iad, ach cha'n òl thu do'n CAIB. XXIX. 165 fhìon. ni mò a chrainnicheas tu na dearc- 
an : oir ithidh a' chnuimh iad. 

10 Bithidh croinn-oladh agad air feadh do 
chrìochan uile, ach cha 'n ung thu thu/e/n 
leis an oladh : oir tilgidh do chrann-oladh 
a tuoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, ach 
cha mheal thu iad ; oir thèid iàd am braigh- 
deanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh 
t'fhearainn, miilidh an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'nur measg 
suas gu ro-àrd os" do cheann ; agus thig 
thusa nuas sru ro-ìosal. 

44 Bheir e"'n iasachd dhuit. agus cha toir 
thusa an iasachd dha : bithidh esan 'na 
cheann, agus bithidh tusa a'd' earball. 

4-3 Agus tSàg na mallachdan sin uile ort, 
aarus leanaidh iad thu, agus beiridh iad 
oft, gns an ssriosar thu; a chionn nach 
dVisd thu ri euth an Tighearna do Dhè. a 
ghleidheadh "àitheantan agus a reachdan a 
dh'àithn e dhuit. 

46 Agns bithidh iad ort mar ehomhar 
ag us mar iongantas, agus air do shliochd a 
chaoidh. . 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis 
do'n Tighearna do Dhia le gairdeachas, 
agus le "subhachas cridhe, air son pailteis 
nan uile nitlie ; . 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimhd- 
ibh. a chuireas an Tighearn a'd' aghaidh, 
ann an ocras, asrus ann an tart, agus ann 
an lomnochdaidh, agus ann an uireas- 
bhuidh nan uile nìthe : agus cuiridh e cuing 
iaruinn air do mhuineal, gus an cuir e as 
dnit. . , , . 

49 Bheir an Tighearn cinneach a t agh- 
aidh o ionad fad o làimh, o ioniall na tal- 
mhainn, mar an iolair air iteig ; cinneach 
nach tuiar thu 'n cainnt ; . . 

•50 Cinneach aig am bheil aghaidh buoro, 
nach toir urram do ghnùis an aosmhoir, 
a°Tis nach dean iochd ris an òg. 

"51 Asrus ithidh e toradh do sprèidhe, ag- 
us toradn t'fhearainn, gus an sgriosar thu : 
neach nach fàar aarad arbhar, fion, no ol- 
adh. fàs do chfuidh, no treudan do chaor- 
ach, gus an cuir e as duit. 

52 "Agus teannaiehidh e thu ann ad 
g-heataibh uile. gus am brisear sìos do 
bhallachan àrda asrus dainsmiehte, anns an 
robh do dhòiffh, aif feadh t'f hearainn uile ; 
aarus teannaichidh e thu ann ad gheataibh, 
alrfeadh t'fhearainn uile athug an iigh- 
earna do Dhia dhuit. 

53 Aans ithidh tu toradh do chuirp fèin, 
feoil doTmhac aans do nigheanan, a thug an 
Tiffhearna do Dhia dhuit, anns a' chogadh, 
agus anns an teinn, leis an teannaich do 
naimhdean thu : 

54 Avr chor as an duine a ta maoth 'nur 
ìneasa", asrus ro-shòghar, gu'm bi a shùil 
olc a thaobh a bhràthar, agùs a thaobh mnà 
'uchd fèin, agus a thacbh iarmaid a 
chloinne a dh'fhàgas e : 

55 Air chor as nach toir e do h-aondiubh 
a bheag do fheoil a chloinne a dh'itheas e ; 
a chionn nach fàgar a bheag aige sa' chog- 
adh. affus anns an teinn, leis an teannaich 
do naimhdean thu a'd' gheataibh uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 'nur 
mease, nach dùraigeadh" bonn a coise a 

165 chur air an talamh a thaobh muirn agus 
maothalachd, bithidh a sùil olc a thaobh tìr-pòsda a h-uchd, agus a thaobh a mic, 
agus a thaobh a h-ighìnn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a thig a 
mach o eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i : oir ithidh i iad a dh'- 
uireasbhuidh nan uile nithe an dìomhair- 
eachd anns a' chogadh, agus anns an teinn, 
leis an teannaich do nàmhaid thu a'd' 
arheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriatliran 
an lagha so a dheanamh, a tha sgrìobhta 
san leabhar so, a chum gu'm bi eagal an 
ainm ghlòrmhoir aanis uamhasaich so ort, 
AN TIGHEARNA DO DHIA : 

59 An sin ni an Tighearna do phlàigh- 
ean iongantach, agus plàighean do shliochd, 
eadhoìi "plàighean'mòra agus maireannach, 
agus eucailean cràiteach agus fadalach. 

"60 A bhàrr air so, bheir e ort uile ghalar- 
an na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort ; 
agus ieanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, agus 
gach plàigh, nach 'eil sgriobhta ann an 
leabhar an lagha so, iad sin bheir an Tigh- 
earn ort, gus an sgriosar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an àireamh, 
an àite gu'n robh sibh mar reulta nèimh an 
lìonmhoireachd ; a chionn nach d'èisd thu 
ri guth an Tigheama do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tiarh- 
earna gairdeachas os bhur ceann a dhean- 
amh maith dhuibh, agus gu*r deanamh 
Uonmhor, mar sin gu'n dean'an Tighearna 
gairdeachas os bhuf ceann gu'r sgrios, ag- 
us gu'r toirt gu neo-ni ; agus spìonar sibh 
as an fhearann d'am bheìi thu a' dol g'a 
shealbhachadh . 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu am 
measg nan uile chinneach, o'n dara ceann 
do*n talamh eadhon gus an ceann eile do'n 
talamh ; agus an sih ni thu seirbhis do 
dhiathaibh eile, nach b'aithne aon ehuid 
duit fèin no do t'aithrichibh, eadhon do 
fhiodh agus do chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach sin 
eha'n fhaigh thu suaimhneas sam bith, ni 
mò bhios fois aisr bonn do choise : ach bheir 
an Tighearna dhuit an sin cridhe gealtach, 
agus fàiineachadh shùl, agus doilgfieas inn- 
tiiin. 

66 Agus bithidh do hheatha crochta ann 
an amharus fa d' ehomha'r ; agus bithidh 
eagal ort a là agus a dh'oidhche, agus cha 
bhi cinnte air bith agad do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn~their thu, Och ! nach 
b'e 'm feasgar e ; agus san fheasgar their 
thu, Och ! nach b'i a' mhaduinn e ; air 
son eagail do chridhe leis am bi eagal ort, 
agus air son seailaidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tiarhearna rìs thu do'n 
Eiphit ann an longaioh, air an t-sliffhe 
mu'n dubhairt mi riut, Cha 'n fhaic thu 
rìs i tuilleadh : aaxis an sin reicear sibh ri'r 
naimhdibh mar thràillean agus mar bhan- 
tràillean, agus cha bhi neach ann gu'r 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 
I S iad sin briathran a' choimhcheanarail a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois a 
dheanamh ri cloinn Israeil, aun an tir 166 DEUTERONOMI. Mhoaib, a thuilleadh air a' choimhcheangal 
a rinn e riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach 
ni a rinn an Tighearna fa chomhair bhur 
sùl ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, ag- 
us r'a sheirbhisich uile, agus r'a fhearann 
uile ; 

3 Na deuchainnean mòra achunnaic do 
shùilean, na comharan agus na h-iongantas- 
an mòra sin ; 

4 Gidheadh cha d'thug an Tighearna 
dhuibh cridhe a thuigsinn, agus suilean a 
dh'fhaicinn, agus cluasan a chluinntinn, 
gus an là'n diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà fliichead 
bliadhna san fhàsach: cha do chaitheadh 
bhur n-eudach dhibh le h-aois, agus cha 
do chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
fìon, no deoch làidir ; a chnm gu'rn biodh 
fios agaibh gur mise an Tighearna bhur 
Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite 
bo, thàinig Sihon righ Hesboin, agus Og 
righ Bhasain, a mach 'nar n-aghaidh chum 
catha, agus bhuail sinn iad. 

8 Agus ghlac sinn am fearann, agus thug 
sinn e mar oighreachd do na Reubenich, 
agus do na Gadaich, agus do leth thrèibh 
Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
choimhcheangail so, agus deanaibh iad, a 
chum gu soirbhich leibh anns gach ni a ni 
sibh. 

10 Tha sibh uile 'nur seasamh an diugh 
an làthair an Ti°hearna bhur Dè ; ceann- 
ardan bhur treubha, bhur seanairean, agus 
bhur luchd-riaghlaidh, fir Israeil uile, 

11 Bhur clann bheag, bliur mnài, agus 
do choigreach a thaann adchamp, o fhear- 

fearraidh t'fliiodha gu fear-tarruing 
uisge ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
coimhcheangal ris an Tighearna do Dhia, 
agus 'na mhionnaibh-san, a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' deanamh riut air an là 'n 
diugh : 

13 A chum gu'n daingnich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agus gu'm bi 
esan dhuitse 'na Dhia, mar a thubhairt e 
riut, agus mar a mhionnaich e do t'aith- 
richibh, do Abraham, do Isaac, agus do Ia- 
cob. 

14 Agus cha'n ann ribhse mhàin a tha 
mise a deanamh a choimhcheangail so, 
agus nam mionna so ; 

15 Ach ris-san a tha 'n so maille ruinn 
'na sheasamh an diugh an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, agus mar an ceudna ris-san 
nach 'eil an so maille ruinn an diugh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a bha 
sinn a chòmhnuidh ann an tìr na h-Eiphit, 
agus cionnus a thàinig sinn troimhmheadh- 
on nan cinneach air an deachaidh sibh 
seachad ; 

17 Agus chunnaic sibh an gràineileachd- 
an, agus an ìodholan, fiodh agus clach, 
airgiod agus òr, a bha 'nam measg :) 

18 Air eagal gu'm biodh 'nur measg fear, 
no bean, no teaghlach, no treubh, a chlaon- 
as a chridhe air falbh an diugh o'n Tigh- 

166 earn ar Dia, a dhol a dheanamh seirbhis do 
dhiathaibh nan cinneach sin ; air eagal 
gu'm biodh 'nur measg freumh a bheir 
uaith mar thoradh nimh agus searbhas. 

19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, an sin gu'm beannaich 
se e fèin 'na chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
ngam, ged a ghluais mi ann an anamiann 
mo chridhe fèin, a chur misge ri path- 
adh: 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, ach 
an sin cuiridh fearg an Tighearn, agus 'eud, 
smùid diubh an aghaidh an duine sin, agus 
luidhidh gach mallachadh air a tha 
sgrìobhta san leabhar so, agus dubhaidh 
an Tighearn mach 'ainm o bhi fuidh 
nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e chum 
uilc, a mach à treubhaibh Israeil uile, a 
rèir uile mhallachdan a' choimhcheangail, 
a tha sgrìobhta ann an leabhar an lagha 
so : 

22 Air chor as gu'n abair an ginealach ri 
teachd, bhur clann a dh'eireas suas 'nur 
dèigh, agus an coigreaeh a thig o thìr fad o 
làimh, nuair a chi iad plàighean an fhear- 
ainn sin, agus 'eucailean a leag an Tigh- 
earn air ; 

23 Agus gu bheil a thalamh uile 'na 
phronnasg, agus 'na shalann, agus 'na losg- 
adh, nach 'eil e air a chur, no toirt toraidh 
uaith, agus nach 'eil feur sam bith a' fàs 
ann, cosmhuil ri sgrios Shodoim agus Gho- 
morrah, Admah agus Sheboim, a sgrios 
an Tighearna 'na fheirg, agus 'na chorr- 
uich; 

24 Their eadhon nah-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearna mar so ris an 
fhearann so ? Ciod is ciall do theas na eorr- 
uiche mòire so ? 

25 An sin their daoine, A chionn gu'n 
do thrèig iad coimhcheangal an Tighearna 
Dè an aithriche a rinn e riu, 'nuair a thug 
e mach iad à tìr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad seirbhis 
do dhiathaibh eile, agus rinn iad aoradh 
dhoibh, dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh. 

27 Agus las corruich an Tighearn an agh- 
aidh an fhearann so, a tlioirt nam mall- 
achdan sin uile air a tha sgrìobhta san 
leabhar so. 

28 Agus spìon an Tighearn a mach iad 
as am fearann ann am feirg, agus ann an 
corruich, agus ann an lasan ro-mhòr, ag- 
us thilg e iad do dhùthaich eile, mar air an 
là'n diugh. 

29 Buinidh na nithe dìomhair do'n 
Tighearn ar Dia, ach na nithe a ta foill- 
sichte dhuinne, agus d'ar cloinn a chaoidh, 
a chnm gu'n dean sinn uile bhriathran an 
lagha so. 

CAIB. XXX. 

AGUS anuair athignanithe so uile ort, 
am beannachadh agus am mallach- 
adh, a chuir mise romhad, agus a chuimh- 
nicheas tu orra am measg nan cinneach 
uile chum an d'fhògair an Tighearna do 
Dhia thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh an 
Tighearna do Dhè, agus a bheir thu gèill 
d'a ghuth, a rèir nan uile nilhe atha mise CAIB. XXXI. 167 ag àithneadh dhuit air an là'n diugh, thu 
fein agus do chlann, le t'uile cliridlie, agus 
le t'ulle anam ; 

3 An sin bheir an Tigheama do Dhia air 
ais do hhraighdeanas, agus ni e iochd riut, 
agus pillidh e affus cruinnichidh e thu as 
na h-uile chinnich a cbum an do sgap an 
Tighearna do Dhia thu. 

4 Ma dh'fhògradh neach agad gus a' 
chuid a's iomaìlaiche do nèamh, as a sin 
cruinnichidh an Tighearna do Dhia thu, 
agus as a sin bheir e thu : 

5 Agus bheir an Tighcarna do Dhia thu 
do'n fhearann a sheàlbhaich t'àithriche, 
agus sealbhaichidh tu e : agus ni e maith 
dhuit, agus bheir e ort fàs lìonmhor os 
ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigh- 
earna do Dliia do chridhe, agus eridhe do 
shliochd, a ghràdhachadh an Tighearna do 
Dhè, le t'uile chridhe, agus le t'uile aaam, 
a chum gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tìghearna do Dhia 
na mallachdan sin uile air do naimhdibh, 
agus orra-san aig am bheil fuath dhuit, a 
nnn geur-leaumhuinn ort. 

8 Agus pillidh tu agus bheir thu gèill 
do ghuth an Tighearn, agus ni thu 'àith- 
eantan uile a tha mise ag àithneadh dhuit 
an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia pailt 
thu ann an uile obair do làimhe, ann an 
toradh do chuirp, agus ann an toradh do 
sprèidhe, agus ann an toradh t'fliearainn, 
a chum maith : oir ni an Tighearna rìs 
gairdeachas os do cheann chum maith, 
mar a rinn e gairdeachas os ceann t'aith- 
riche ; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tighearna 
do Dhè, a ghleidheadh 'àitheantan, agus a 
reachdan, a tha sgrìobhta ann an leabliar 
an lagha so, agus ma philleas tu chum an 
Tighearna do Dhè le t'uile chridhe, agus 
le t'uile anam. 

11 Oir an àithne so a tha mise ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, cha'n 'eil i 'm folach 
ort, ni mò a ta i fada uait. 

12 Cha'n'eil i sna nèamhaibh, air chor 
as gu'n abradh tu, Cò thèid suas air ar son 
do na nèamhaibh, agus a bheir i d'ar 
n-ionnsuidh, a chum gu'n cluinn sinn i, 
agus gu'n dean sinn i ? 

13 Ni mò a tha i *n taobh thall do'n 
fhairge, air chor as gu'n abradh tu, Cò 
thèid a null air ar son thar an fhairge, ag- 
us a bheir i d'ar n-ionnsuidh a chum gu'n 
cluinn sinn i, agus gu'n dean sinn i ? 

14 Ach tha 'm focal ro-fhagus duit, ann 
do bheul, agus ann do chridhe, chum gu'n 
dean thu e. 

15 Feuch, chuir mi romhad an diugh 
beatha agus maith, agus bàs agus olc ; 

16 A mheud gu bheil mi ag àithneadh 
dhuit a'n diugh an Tighearna do Dhia a 
ghràdhachadh, gluasad 'na shlighibh, agus 
'àitheantan a ghleidheadh, agus a reaclid- 
an, agus a bhreitheanais, a chum gu'm bi 
thu beò, agus gu'm fàs thu lìonmhor, agus 
gu'm beannaich an Tighearna do Dhia thu 
san fhearann d'am bheil tliu dol g'a 
shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe 
air falbh, agus nach èisd thu, ach gu'n 

167 1 tairngear air falbh thu, agus gu'n dean thu 
aoradh do dhiathaibh eile, agus gu'n dean 
thu seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh air ai> 
là'n diugh, gu'n sgriosar gu cinnteach sibh, 
agus nach buanaieh sibh bhur làithean air 
an fhearann, d'am bbeil thu dol thar Ior- 
dan, gu gabhail a steach g'a shealbhach- 
adh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh agus na 
talmhainn mar fhianuisean 'nur n-aghaidh 
air an là'n diugh, gu'n do chuir mi beatha 
agus bàs f'ar comhair, beannachadh agus 
mallachadh : uime sin ròghnuich beatha, 
chum gu'm bi thu fèin agus do shliochd 
beò : 

20 A chum gu'n gràdhaich thu'n Tigh- 
earna do Dhia, agus gu'n toir thu gèill d' a 
ghuth, agus gu'n lean thu ris : (oir is esan 
do bheatha, agus fad do làithean ;) a chum 
gu'n gabh thu còmhnidh san fhearann a 
mhionnaich an Tighearna do t'aithrich- 
ibh, do Abraham, do Isaac, agus do Iacob, 
gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chaidh Maois agus labhair e na 
briathra so ri h-Israel uile. 

2 Agus thubhairt e riu, Tha mise ceud 
agus fichead bliadhna dh'aois air an là'n 
diugh ; cha 'n urrainn mi tuilleadh dol a 
mach agus teachd a steach : agus thubh- 
airt an Tighearna rium, Cha tèid thu thar 
an Iordan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhia e fèin a 
null romhad ; sgriosaidh esan na cinnich 
sin o d' làthair, agus sealbhaichidh tu iad : 
agus thèid Iosua null romhad, mar a 
thubhairt an Tighearn. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a rinn 
e ri Sihon, agus ri h-Og, rìghre nan Amor- 
ach, agus ri fearann na muinntir sin a 
sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis iad 
roimh bhur gnùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèir gach àithne a dh'àithn mise 
dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus biodh deadh mhis- 
neach agaibh, na biodli eagal oirbh, agus 
na gabhaibh geilt rompa : oir is e 'n Tigh- 
earna do Dhia e fèin a thèid leat ; cha 
dibir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air Iosua, agus 
thubhairt e ris anu an sealladh Israeil uile, 
Bi làidir, agus biodli deadh mhisneach 
agad : oir is tusa a thèid a stigh leis an 
t-sluagh so do'n fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'an aithrichibh gu'n tugadh e 
dhoibh ; agus bheir thu orra a shealbhach- 
adh mar oighreachd. 

8 Agus thèid an Tighearn e fein romh- 
ad; bithidh esan maille riut, cha dìbir e 
thu, ni mò a thrèigeas e thu : na gabh 
eagal, agus na biodh geilt ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, agus 
thug se e do na sagartaibh mic Lehlii, a 
tha giùlan àirce coimhcheangail an Tigh- 
earn, agus do sheanairbh Israeil uile. 

10 Agus dh'àithn Maois dhoibh, ag ràdh, 
Aig ceann gach seachd bliadhna, ann an 
àm òrduichte bliadhna an fhuasglaidh, aig 
fèill nam pàilliun ? 

11 'Nuair a thig Israel uile g'an taisbean 168 DEUTERONOML adh fèin an làthair an Tighearna do Dhè, 
san ionad a thaghas e; leughaidh tu 'n 
lagh so an làthair Israei! uile 'nan èisd- 
eachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, fir, 
agus mnài, agus ciann, agus do choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh, a 
chum gu'n cluinn iad agus gu m fòghlum 
iad, agus gu'm bi eagal an Tighearna bhur 
Dè orra, agus gu'n toir iad fa'near uile 
bhriathran an lagha so a dheanamh ; 

13 Agusgu'n cluinn an ciann do nach 
b'aithne bheag, agus gu fòghlum iad eagal 
an Tighearna hhur Dè a bhi orra, am fad's 
is beò dhuibh san fhearann d'am bheil sibh 
dol thar Iordan g'a shealbhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch tha do làithean a' dlùthach- 
adh anns am feum thu bàs fhaghail : 
gairm air Iosua, agus nochdaibli sibh fèin 
ann am pàilliun a' choimhthionail, a chum 
gu'n toir mise àithne dha. Agus chaidh 
Maois agus Iosua, agus nochd siad iad fèin 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall neoil : ag- 
us sheas am meall neoil os ceann doruis a' 
phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aithrichibh ; agus èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an dèigh 
dhiaihan na tìre coimhich sin d'am bheil 
iad a' dol a steach gwfantuinn 'na meadh- 
on, agus trèigidh iad mise, agus brisidh iad 
mo choimhcheangal a rinn mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
aghaidh san là sin, agus trèigidh mi iad, 
agus folaichidh mi mo ghnuis uatha, agus 
ithear suas iad, agus thig mòran olc agus 
àmhgharan orra, air chor as gu'n abair 
iad san là sin, Nach aun a chiomi nach 
'eil ar Dia 'nar measg a thàinig na h-uilc 
so oirrm ? 

18 Agus gu cinnteach folaichidh mise 
mo ghnùis san là sin, air son gach uilc a 
dh'oibrich iad, a chionn gu'n do thionnd- 
aidh iad an dèigh athair eile. 

19 A nis uime sin sgrìobhaibhse dhuibh 
fèin an laoidh so, agns teagaisgibh i do 
chloinn Israeil : cuir i 'nam beu), a chum 
gu'm bi 'n laoidh so mar fhianuis dhomh- 
sa an aghaidh chloinn ìsraeil. 

20 Oìr an uair a bheir mi stigh iad do'n 
fhearann a mhionnaich mi d'an aithrich- 
ibh, a tha sruthadh le bainne agus le mil, 
agus a dh'itheas iad agus a shàsuichear 
iad, agus a dh'fhàsas iad reamhar; an sin 
tionndaidh iad gu diathan eile, agus ni iad 
seirbhis doibh, agus brosnuichidh iad mi, 
agus brisidli iad mo choimhcheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig mòran 
olc agus àmhgharan orra, gu n labhair an 
laoidh so mar fhianuis 'nan aghaidh ; oir 
cha dìchuimhnichear i à beul an sliochd: 
oir is aithne dhomh an smuaintean a tha 
iad a' dealbh an diugh fèin, mun d'thug 
mi steach iad do'n fhearann a mhionnaich 
mi. 

22 Sgnobh uime sin Maois an laoidh so 
air an là sin fèin, agus theagaisg e i do 
chloinn Israeil. 

23 Agus dli'àithn e do losua mac Nuin, 

168 agus thubhairt e, Bi làidir, agus biodh 
deadh mhisneach agad : oir bheir thu clann 
Israeil do'n fhearann a mhionnaich mi 
dhoibh ; agus bitliidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch air 
sgrìobhadh bhriathran an lagha so ann an 
ieabhar, gus an do chrìochnaicheadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na Lebhith- 
ich, a tha giùlan àirce coimhcheangail an 
Tighearn, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirce coimhcheangaifan 
Tighearna bhur Dè, chum gu'm bi e 'n sin 
mar fhianuis a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag : feuch, am feadh 's 
a ta mi fathast beò maille ribh an diugh, 
bha sibh ceannairceach an aghaidh au 
Tighearn ; agus cia's mò na sin a bhitheas 
sibli an dèigh mo bhàis ? 

28 Cruinnichibh a m' ionnsuidh seanaire 
bhur treubhan uile, agus bhur luchd-riagh- 
laidh, a chum gu'n labhair mi 'nan cluas- 
aibh na briathra so, agus gu'n gairm mi na 
nèamhan agus an talamh mar flnanuisean 
'nan aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sibhfèin gu tur, ag- 
us gu'n tèid sibh a thaobh o'n t-slighe a dh'- 
àithn mi dhuibh ; agus thig olc oirbh anns 
na làithibh deireannach, a chionn gu'n 
dean sibh olc ann an sealladh an Tigh- 
earna, 'ga bhrosnachadli gufeirg le h-obair 
bhur làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cluasaibh 
uile chomhchruinnich Israeil briathra na 
laoidhe so, gus an do chrìochnaicheadh 
iad. 

CAIB XXXII 

CLUINNIBH, Ò a nèamhan, agus labh- 
raidh mi : agus èisdeadh an talamh ri 
briathraibh mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theagasg, tuit- 
idh mar an druchd mo chainnt ; mar mhìn- 
uisge air an lus mhaoth, agus mar f hrasan 
air an fheur ; 

3 A chionn gu'm foillsich mi ainm an 
Tighearna : thugaibhse mòrachd d'ar Dia- 
ne. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair iomlan ; 
oir is breitheanas a sMghean uile : Dia na 
fìrinn, agus gun eucoir, cotbromach agus 
ceart tha esan. 

5 Thruaill siad iad fèin, cha 'n e an smal 
smal a chloinne-san : is ginealach coirbte 
agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh do'n 
Tighearna, O a shluagh amaideach agus 
gun chèill? nach esan t'athair a cheann- 
aich thu ? nach d'rinn e thu, agus nach do 
dhaingnich e thu ? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, thoir 
fa'nearbliadhnacha nan iomadhginealach : 
fiosraich do t'athair, agus nochdaidh e 
dhuit ; do d' sheanairibh, agus innsidh iad 
dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro-àirde do 
na cinnich an oighreachd, an uair a sgar e 
mic Adhaimh o chèile, shuidhich e crìoch- 
an nan sluagh a rèir àireimh chloinn Is- 
raeil : 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an Tigh- CAIB. XXXII. 169 eam ; is e lacob crannchur 'oighreachd- 
san. 

10 Fhuair e anu am fearann fàs e, eadh-. 
on ann am fàsach falamh làn ujf hartaich : 
threòraich e mu'n cuairt e, theagaisg se e, 
ghlèidh e mar ubhal a shùla e. 

11 Mar a charaicheas iolar suas a nead, 
a dh'itealaicheas i os ceann a h-àlaich, a 
sgaoileas i mach a sgiathan, a ghabhas i 
iad, a ghiùlaineas i iad air a sgiathaibh ; 

12 Mar sin threòraich an Tighearna 'na 
aonar esaa, agus cha robh Dia coigreacli 
inaille ris. 

13 Thug- e air marcachd air àitibh àrda 
na talmhainn, a chum gu'n itheadh e tor- 
adh an fhearainn, agus thug e air mil a 
dheothal as a' charraig, agus oladh as a' 
charraig aiibhinn ; 

14 Im cruidh, agus bainne chaorach, 
maille ri saill uan agus reitheachan do 
shìol Bhasain, agus ghabhar, maille ri 
reamhrachd ainiean a chruithneachd ; ag- 
us dh'òl thu futì fhìor-ghlan nam fìon- 
dhearc. 

15 Ach dh'fhàs Iesurun reamhar, agus 
bhreab e ; tha thu air cinntiun reamhar, 
tha thu air fàs tiugh, tha thu còmhdaichte 
le saill : an sin thrèig e an Dia a rinn e, 
agus rinn e dìmeas air carraig a shlàinte. 

16 Blirosnaich iad e gu h-eud le diath- 
aibh eile, le gràineileachdaibh chuir iad 
corruich air. 

17 Dh'ìobair iad do dheamhnaibh, cha 'n 
ann do Dhia ; do dhiathaibh nach b'aithne 
dhoibh, do dhiathaibh nuadh a dh'ùr-èir- 
ich suas, roimh nach robh eagal air bhur 
n-aithrichibh. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thu 
mi-chuimhneachail, agus tha thu dearm- 
adach air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
earn e, ghabh e gràin diubh, air son bros- 
nachaidh a mhac agus a nigheana. 

20 Agus thubhairt e, Folaichidh mi mo 
ghnùis uatha, chi mi ciod is crìoch dhoibh : 
oir ìs ginealach ro-choirbte iad, clann anns 
uach 'eil creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mise leis an ni 
nach Dia, bhrosnaich iad mi gu feirg ie 'n 
dìomhanais : agus ni mise eudmhor iadsan 
leo-san nach 'eil 'nan sluagh, brosnaichidh 
mi iad gu feh-g le cinneach amaideach. 

22 Oir tha teine air fhadadh a'm f heirg, 
agus lo'isgidh e gu h-ifrinn ìoehdraich, ag- 
us cuiridh e as do 'n talamh le 'thoradh, 
agus cuùidh e ri theine bunaite nam 
beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc orra, mo 
shaighdean caithidh mi oira. 

24 Claoidhear iad le h-ocras, agus cuir- 
ear as doibh le teas loisgeach, agus le sgrios 
searbh : fiaclan fhiadh-bheathaiche mar 
an ceudna cuiridh mi orra, maille ri nimh 
nathraichean an duslaich. 

25 O'nleth amuigh sgriosaidh an claidh- 
eamh, agus o'n leath a stigh umhann, ar- 
aon an t-òig-f hear agus an òigh, an cìoch- 
ran agus fear na gruaige lèithe. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad gu 
cùiltibh, bheir mi air an cuimhne sgur o 
mheasg dhaoine : 

27 Mur bhitheadh gu'n robh eagal orm 
roimh chorruich an nàmhaid, air eagal 

169 gu'n giùlaineadh an eascairdean iad fèin 
gu mi-chubhaidh, air eagal gu'n abradli 
iad, Is i ar làmh àrd-ne, agus cha 'n e an 
Tighearn a rinn so uile. 

28 Or is cinneach gun chomhairle iad, ni 
mò a tha tuisge annta. 

29 O gu'm biodh iad glic, gu'n tuigeadh 
iad so, gu'n tugadh iad fa'near an crìoch 
dheireaimach ! 

30 Cionnus a chuireadh a h-aon ruaig air 
inìle, agus a chuireadh dithis deich mìle 
air theicheadh, mur biodh an carraig air 
an reiceadh, agus mur biodh an Tighearn 
air an druideadh suas ? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha 'n'eil an 
carraig-san, air bhi d'ar naimhdibh fèin 
'nam breitheamhnaibh. 

32 Oir do fhìonain Shodoim tha 'm fìon- 
ain-san, agus do mhacharaibh Ghomorrah : 
is fìon-dhearcan marbhtach am fìon- 
dhearcan, tha 'm bagaidean searbh : 

33 Is e nimh nan dràgon am fìon, agus 
puinsion an-iochdmhor nan nathraichean 
nimhe. 

34 Nach 'eil so air a thasgaidh suas ag- 
am, air a sheulachadh a'm' ionmhasaibh ? 

35 Dhomhsa buinidh dìoghaltas, agus 
luaigheachd ; ri h-ùine sleamhnaichidh an 
cos : oir tha là an sgrios am fagus, agus tha 
na nithe a thig orra a' deanamh deihr. 

36 Oir bheir an Tighearna breth air a 
shluagh, agus gabhaìdh e aithreachas a 
thaobh a sheirbhiseacha, 'nuair a chi e 
gu'n d'fhalbh an neart, agus nach 'eil 
neach dhiubh air a dhruideadh suas, no air 
fhàgail. 

37 Agus their e, C'àit am bheil an diath- 
an, a' charraig as an d'earb iad, 

38 A dh'ith saill an ìobairtean, a dh'òl 
fìon an tabhartais-dibhe ? èireadh iad 
suas, agus cuidicheadh iad leibh ; bitheadh 
iad dhuibh 'nan dìdean. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon mise e, 
agus nach 'eil Dia sam bith maille rium : 
marbhaidh mi, agus beothaichidh mi : lot- 
aidh mi, agus leighisidh mi : agus cha 
'n'eil neach ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh gu 
nèamh, agus their mi, Is beò mise gu 
sìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlaidheamh 
lasarach, agus ma ni mo làmh greim 'air 
breitheanas, ìocaidh mi dìoghaltas do m' 
naimhdibh, agus bheir mi luaigheachd 
dhoibhsan aig am bheil fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaighdeam 
le fuil, agus ithidh mo chlaidheamh suas 
feoil ; eaahon le fuil nam marbh, agus nam 
braighdean, o thoiseach nan dìoghaltas air 
an nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, O chinneacha, 
maille r'a shluagh-san : oir diolaidh e fuil 
a sheirblhseach, agus ni e dìoghaltas air 
'eascairdibh, agus bithidh e tròcaireach d'a 
thìr, agus d'a shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus labhair e 
uile bhriathra na laoidli so ann an èisd- 
eachd an t-sluaigh, e fèin ag us Hosea mac 
Nuin. 

45 Agus chuir Maois crìoch air nabriath- 
ra sin uile a labhairt ri h-Israel uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraichibh 
bhur cridhe air na focail uile air am bheil 

P 170 DEUTERONOMI. mise a' toirt fianuis 'nur measg air an là'n 
diugh, a dh'àithneas sibh d'nr cloinn a 
rhoimhead, a chum gu'n dean iad uile 
bhriathran an lagha so. 

47 Oir cha ni dìomhain e dhuibh, a 
ehionn gur e bhur beatha e ; agus leis an 
ni so buanaichidh sibh bhur làithean san 
fhearann a tha sibh a' dol a null thar Ior- 
dan g'a shealbhachadh. 

48 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
san là sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Abarim, do 
shliabh Nebo, a tha ann an tìr Mhoaib, a 
tha fa chomhair Iericho, agus gabh seall- 
adh do thìr Chanaain, a tha mi a' toirt do 
chloinn Israeil mar sheilbh ; 

50 Agus gheibh thu bàs san t-sliabh d'an 
tèid thu suas, agus cruinnichear thu chum 
do dhaoine ; mar a fhuair Aaron do 
bliràthair bàs ann an sliabh Hor, agus a 
chruinnicheadh e chum a dhaoine : 

51 A chionn gu'n do chiontaich sibh 
a'm' aghaidh-sa am measg chloinn Israeil, 
aig uisgeachaibh Mheribah-Cades, ann am 
fàsach Shin ; do bhrìgh neach do naomh- 
aich sibh mi am meadhon chloinn Israeil. 

52 Gidheadh chi thu am fearann fa d' 
chomhair; ach cha tèid thu steach do'n 
fliearann a tha mi tabhairt do chloinn Is- 
raeil. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS is e so am beannachadh leis an do 
bheannaich Maois, òglach Dhè, clann 
Israeilroimh a bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an Tighearn 
o Shinai, agus dh'èirich e suas dhoibh o 
Sheir; dhealraich e mach o shliabh Phar- 
ain, agus thàinig e le deich mìle do naoimh : 
o 'dheas làimh chaidh lagh teine mach 
dlioibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh ; tha a 
naoimh uile a'd' làimh: agus shuidh iad 
sìos aig do chosaibh ; gheibh gach neach 
do d' bhriathraibh. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, mar oigh- 
reachd do chomhchruinneach Iocoib. 

5 Agus bha e 'na righ ann an Iesurun, 
an uair a chruinnich ceannardan an 
t-sluaigh agus treubhan Israeil an ceann a 
chèile. 

6 Biodh Reuben beò, agus na faigheadh 
e bàs ; agus bitheadh a dhaoine lìonmhor 
an àireamh. 

7 Agus is e so beannachadh Iudah : ag- 
us thubhairt e, Eisd, a Tighearna, ri guth 
ludah, agus thoir e chum a shluaigh : 
biodh a làmhan foghainteach dha, agus 
bi-sa a'd' chòmhnadh aige o 'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhairt e, Biodh do 
Thumim agus t'Urim aig t'aon naomh, a 
dliearbh thu aig Masah, ris an d'rinn thu 
strì aig uisgeachaibh Mheribah ; 

9 A thubhairt r'a athair agus r'a mhàth- 
air, Cha 'n fhaca mi e ; agus cha do ghabh 
e r'a bhràithribh, agus cha d'aithnich e a 
chlann fèin: oir choimhid iad t'fhocail, 
agus ghlèidh iad do choimhcheangal. 

10 Teagaisgidh iad do bhreitheanais do 
Iacob, agus do lagh do Israel : cuiridh iad 
tùi3 fa d' chomhair, agus làn ìobairt-loisgte 
air t'altair. 

11 Beannaich, O Thighearn, a mhaoin, 

170 agus gabh ri obair a làmh : buail troimh 
leasraidh na muinntir a dh'èireas 'na agh- 
aidh, agus na muinntir le 'm fuathach e, 
chum nach èirich iad a rìs. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, Gabh- 
aidh aon gràdhach an Tighearna còmh- 
nuidh ann an tcaruinteachd làimh ris ; ag- 
us còmhdaichidh an Tighearn e rè an là 
uile, agus gabhaidh e còmhnuidh eadar a 
ghuaillibh. 

13 Agus mu Ioseph thubhairt e, Beann- 
aichte o'n Tighearna gu robh 'fhearann, a 
thaobh nithe luachmhor nèimh, a thaobh 
an drùchd, agus a thaobh na doimhne tha 
'na luidhe shios, 

14 Agus a thaobh nan toradh luachmhor 
a bheirear a mach leis a' ghrèin, agus a 
thaobh nan nithe luachmhor a chuirear a 
mach leis gach mìos, 

15 Agus a thaobh prìomh nithe nara 
beann aosda, agus a thaobh nithe luach- 
mhor nan sliabh siorruidh, 

16 Agus a thaobh nithe luachmhor na 
talmhainn, agus a làin, agus deadh-ghean 
an Ti sin a bha chòmhnuidh sa' phreas : 
thigeadh am beannachd air ceann Ioseiph, 
agus air mullach a chinn-san a 6garadh o 
'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a 
sgèimh, agus mar adhaircean nan aon-adh- 
arcach tha 'adhaircean-sa : leo so purraidh 
e 'n sluagh le chèile, gu h-iomallaibh na 
talmhainn : agus is iad so deich mìltean 
Ephraim, agus is iad so mìltean Mha- 
naseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairt e, Dean 
gairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol a 
mach ; agus Isachair, a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an sluagh a chum na 
beinne ; an sin ìobraidh iad ìobairtean ion- 
racais : oir pailteas nan cuan sùgaidh iad 
suas, agus ìonmhais fholaichte na gain- 
eimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, Beann- 
aichte gu robh esan a leudaicheas Gad : 
mar leomhan tha e gabhail còmhnuidh, 
agus reubaidh e 'n gairdean maille ri mull- 
ach a' chinn. 

21 Agus dheasaich e a' cheud chuid dha 
fèin, a chionn an sin, ann an cuibhrionn 
an lagh-thabhartair, gu'n do shuidhìch- 
eadh e ; agus thàinig e maille ri ceannard- 
aibh an t-sluaigh ; ceartas an Tighearna 
chuir e 'n gnìomh, agus a bhreitheanais ri 
h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is cuil- 
ean leòmhain Dan : leumaidh e o Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, O 
Naphtali, sàsuichte le deadh-ghean, agus 
làn do bheannachadh an Tighearna, sealbh- 
aich thusa an àird' an iar agus an àirde 
deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, Biodh 
Aser beannaiclite le chloinn ; biodh e tait- 
neach d'a bhràithribh, agus tumadh e a 
chos ann an oladh. 

25 Bithidh do bhrògan 'nan iarunn ag- 
us 'nan umha t agus mar do làithean is 
amhluidh bhios do neart. 

26 Cha 'n'eil neach cosmhtiil ri Dia le- 
suruin, a tha marcachd air nèamh a'd* 
cìiòmhnadh, agus 'na mhòrachd air na 
speuraibh. CAIB. XXXIV. 27 Is e 'n Dia bith-bhuan do thearmunn, 
agus fuidh tha na gairdeana sìorruidh : 
agus fuadaichidh e mach an nàmhaid 
romhad, agus tlieir e, Cuir as da. 

28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh gu 
tèaruinte 'na aonar: bithidh tobar Iacoib 
air fearann arbhair agus fìona ; mar an 
ceudna silidh a nèamha nuas drùchd. 

29 Is sonadh thu, O Israeil : co tha cos- 
mhuil riut, O shluagh a shaoradh leis an 
Tighearna, sgiath do chòmhnadh, agus 
neach is e clafdheamh do mhòrachd ? agus 
ffheibhear do naimhde 'nam breugainbh 
ohuit, agus saltraidh tu air an àitibh àrda. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Maois suas o chòmhnard- 
aibh Mhoaibgu sliabh Nebo, gumull- 
ach Phisgah, a tha thall fa chomhair Ieri- 
cho : agus nochd an Tighearna dlia fear- 
ann Ghilead uile gu Dan, 

2 Agus Naphtali uile, agus tir Ephraim, 
agus Mhanaseh, agus tìr Iudah uile, gu 
ruig an fhairge a's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmhnard 
glinne Iericho, baile nan craobh pailm, gu 
ruig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ris, Is e 
so am fearann a mhionnaich mi do Abra- 
ham, do Isaac, agus do Iacob, ag ràdh, Do 
d' shliochd-sa bheir mi e : thug mi ortsa 
'fhaicinn le d' shùilibh, ach d'a ionnsuidh 
eha tèid tliu thairis. 5 Agus fhuair Maois, figlach an Tigh- 
earna,T)às an sin, ann am fearann Mhoaib, 
a rèir focail an Tighearn. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleann e, 
ann am fearann Mhoaib, thall fa chomhair 
Bhetpeoir : ach cha 'n aithne do dhuine 
sam bith 'uaigh gus an là'n diugh. 

7 Agus bha Maois ceud agus fichead 
bliadhna dh'aois an uair a fhuair e bàs : 
cha d'fhàiLnich a shùil, ni mò a thrèig a 
neart e. 

8 Agus ghuil clann Israeil air son Mhaois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib deich làith- 
ean 'ar fhichead: mar so chrìoclmaich- 
eadh làithean a' ghuil agus a' bhròin air 
son Mhaois. 

9 Agus bha Iosua mac Nuin làn do 
spiorad a' ghliocais ; oir chuir Maois a 
làmhau air : agus dh'èisd clann Israeil 
ris, agus rinn iad mar a dh'àithn an Tigh- 
eama do Mhaois. 

10 Agus cha d'èirich fàidh o sm ann an 
Israeil cosmhuil ri Maois, neach a b'aithne 
do'n Tighearn aghaidh ri h-aghaidh ; 

11 Anns na h-uile chomharaibh, agus 
iongantasaibh a chuir an Tighearn e a 
dheanamh ann an tìr na h-Eiphit, air Pha- 
raoh, agus air a sheirbliisich uile, agus air 
'f hearann uile, 

12 Agus anns an làimh chumhachdaieh 
sin uile, agus anns an uamhas mhòr uile, 
a dh'oibrich Maois ann an sealladh Israeil 
uile. IOSUA. CAIB. I. 

ANIS an dèigh bàis Mhaois, ògìaich an 
Tighearna, labhair an Tighearna ri 
losua, mac Nuin, fear-frithealaidh Mhaois, 
ag ràdh, 

2 Tha m'òglach Maois marbh : a nis 
uime sin èirich, ghabh thairisair Iordan so, 
thu fèin, agus an sluagh so uile, dh'ioun- 
suidh na tìre a tha mise a' tabhairt 
dhoibh, eadhon do chloinn Israeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur 
coise, sin thug mi dhuibh, mar a thubliairt 
mi ri Maois. 

4 O'n fhàsaeh, agus Lebanon so, eadh- 
on gus an amhainn mhòir, amhainn Eu- 
phrates, tìr nan Hiteach uile, agus gus an 
fhairge mhòir, leth ri dol fuidhe na gxèine, 
bithidh 'na ehrìeh dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sam bith seasamh 
a'd' agliaidh uile làithean do bheatha. Mar 
a bha mi le Maois, mar sin bithidh mi leat- 
sa: cha dìbir mi thu, agus cha trèig mi 
thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail ; oir 
du'n t-sluagh so roinnidh tu mar oigh- 
reachd an tir a mhionnaich mi d'an aith- 
richibh a thabhairt doibh. 

171 ! 7 A mhàin bi-sa laidir agus ro-mhisneach- 
I ail, a chum gu'n toir thu 'n aire gu'n dean 
j thu a rèir an lagha uile a dh'àithn m'òg- 
| lach Maois dhuit : -na tionndaidh uaitli 
dh'ionnsuidh na làimhe deise no dh'ionn- 
suidh na làimhe clìthe, a chum gu'n soir- 
bhich leat anns gach àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid leabhar an laglia so as do 
bheul ; ach beachd-smuainichicìh tu air a 
là agus a dh'oidhche, chum gu'n toir thu 
'n aire gu'n dean thu a rèir gach ni a ta 
sgrìobhta ann : oir an sin bheir thu air do 
shlighe soirbheachadh leat, agus an 6in ni 
thu gu glic. 

9 Nach d'àithn mise dhuit? Bi làidir 
agus ro-mhisneachail ; na bi fo eagal, agus 
na biodh faitcheas ort : oir tha 'n Tigh- 
earna do Dhia leat anns gach ionad d'an 
tèid thu. 

10 An sin dh'àithn Iosua do luchd-riagh- 
laidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

1 1 Rachaibh troimh 'n champ, agus àith- 
nibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Deasaichibh 
dhuibh fèin lòn ; oir an ceann thri làithean 
thèid sibh thar Iordan so, a dhol a stigh a 
shealbhachadh na tìre a tha 'n Tighearna 
bhur Dia a' toirt duibh r'a sealbhachadh. 172 IOSUA. 12 Agus ris na Reubenich, agus ris na 
Gadaich, agus ri leth thrèibh Mhanaseh, 
labhair losua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn 
Maois òglach an Tighearna dhuibh, ag 
ràdh, Thug an Tighearna bhur Dia fois 
duibh, agus thug e dhuibh an tìr so. 

14 Fanaidh bhur mnài, bhur clann 
bheag, agus bhur sprèidh, san tìr a thug 
Maois dhuibh air an taobh so do Iordan ; 
ach thèid sibh fèin thairis fo'r n-armaibh 
roimh bhur bràithrean, sibhse uile a tha 
treunann anneart, aguscuidichidh sibhleo; 

15 Gus an toir an Tighearna fois d'ur 
bràithribh, mar a thug e dhuibhse, agus 
gu'n sealbhaich iadsan mar an ceud^a an 
tìr atha 'n Tighearna bhur Dia a' tnbh- 
airt doibh : an sin pillidh sibh gu tir bhur 
seilbhe, agus sealbhaichidh sibh i, eadhon 
an tìr a thug Maois òglach an Tighearna 
dhuibh air an taobh so do Iordan, leath ri 
èirigh na grèine. 

16 Agus fhreagair iad Iosua, ag ràdh, 
Na h-uile nithe a dh'àithn thu dhuinne, 
ni sinn ; agus ge b'e taobh a chuireas tu 
Binn, thèid sinn. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois 
anns na h-uile nithibli, mar sinèisdidh sinn 
riutsa: a mhàin biodh an Tighearna do 
Dhia maille riut, mar a bha e maille ri 
Maois. 

18 Gach duine a chuireas an aghaidh 
t'àithue, agus nach èisd ri d' bhriathraibh, 
anns na h-uile nithibh a dh'àithneas tu dha, 
cuirear gu bàs e : a mhàin bi làidir, agus 
rs-mhisneachail. 

CAIB. II. 

AGUS chuir losua mac Nuin a mach à 
Sitim dithis dhaoine arannsachadh a 
inach gu h-uaigneach, ag ràdh Imichibh, 
rannsaicliibh a mach an tìr, agus Iericho : 
agus dh'imich iad, agus chaidh iad a steach 
do thigh strìopaich, d'am b'ainm Rahab, 
agus luidh iad an sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ Iericho, ag 
ràdh, Feuch, thàinig daoine an so an nochd, 
do chloinn Israeil, a rannsachadh a mach 
na tìre. 

3 Agus chuir righ Iericho teachdaire gu 
Rahab, ag ràdh, Thoir a mach na daoine a 
thàinig a t'ionnsuidh, a chaidh steach do 
d' thigh : oir is ann a rannsachadh a mach 
na tìre uile a thàinig iad. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis dhaoine, 
agus dh'fholaich i iad, agus thubhairt i 
mar so, Thàinig gun amharus daoine a m' 
ionnsuidh, ach cha robh fliios agam cia as 
a thàinig iad : 

5 Agus thachair mu àm druididh a' 
gheata 'nuair a bha e dorcha, gu'n deach- 
aidh na daoine mach: c'àit a ghabh na 
daoine ; cha'n fhios domh : leanaibh gu 
luath air an tòir, oir beiridh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu mullach 
an tighe, agus air am folach le cuiseagaibh 
an lìn, a leag i an ordugh air mullach an 
tighe. 

7 Agu3 lean na daoine air an tòir san 
t-slighe gu Iordan, gu ruig na h-àthanna: 
agus co luath as a chaidh a' mhuinntir a 
bJi'air an tòir a mach, dhruid iad an geata 

8 Agus muu robli iad air luidhe sìos, 

i72 chaidh i suas d'an ionnsuidh air mullach 
an tighe ; 

9 Àgus thubhairt i ris na daoinibh, Tha 
fios agam gu bheil an Tighearn air toirt 
duibh na tire, agus gu bheil bhur n-uamh- 
as air tuiteam oirnne, agus gu bheil luchd- 
àiteachaidh na tire uile air leaghadh as le 
h-eagal roimhibh : 

10 Oir chuala sinne cionmu a thiorm- 
aich an Tighearna suas uisge na mara 
ruaidhe roimhibh, 'nuair a tnàinig sibh a 
mach as an Eiphit; agus ciod a nnn sii>li 
air dà righ nan Amorach, a bh'aìr an 
taobh eile do Iordan, Sihon agus Og, a 
sgrios sibh gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne na 
nìthe sin, leagh ar cridheachan, agus cha 
d'flian tuilleadh a bheag do mhisnich aun 
an duine sam bith air bhur sonsa : oir aa 
Tighearna bhur Dia, is esan Dia anns na 
nèamhaibh shuas, agus air an talamh 
bhos. 

12 A nis uime sin guidheam oirbh, 
mionnaichibh dhomh air an Tighearn, a 
chionn gu'n do nochd mi caoimhneaa 
dhuibli, gu'n nochd sibhse mar an ceudna 
caoimhneas do thigh m'athar-sa, agus gu'u 
toir sibh dhomh comhara cinnteach. 

13 Agus gu'n glèidh sibh beò m'athair, 
agus mo mhàthair, agus mo bliràithrean, 
agus mo pheathraichean, agus na h-uile a 
ta aca, agus gu'n saor sibh ar n-anamanna 
o'n bhàs. 

14 Agus flireagair na daoine i, Ar n-an- 
am-ne air bhur son-sa gu bàs, mur foill- 
sich sibh an gnothuch so againn. Agus tar- 
laidh, 'nuair a bheir an Tighearna dhuinn 
an tìr, gu'm buin sinn gu caoimhneil agus 
gu firinneach riutsa. 

15 An sin leig i sìos iad air cord troimh 
'n uinneig: oir bha a tigh air balla a' 
bhaile, agus bha i chòmhnuidh air a' 
bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh ara 
monadh oirbh, air eagal gu'n comnich an 
luchd tòrachd sibh; agus folaichibh sibh 
fèin an sin tri làithean, gus am bi'n luchd 
tòrachd air pilltinn, agu3 an dèigh «in 
feudaidh sibh imeachd air bhur slighe. 

17 Agus thubhairt na daoine rithe, 
Bithidh sinne neòchiontach a thaobh iad 
so do mhionnan a thug thu oirnn a mhionn- 
achadh. 

18 Feuch, 'nuair a thig sinn do'n tìr, 
eeanglaidh tu an stìom so do shnàth scar- 
lait anns an uinneig troimh an do leig thu 
sìos sinn : agus bheir thu t'athair, agus do 
mhàthair, agus do bhràithrean, agus 
teaghlach t'athar uile, diiachaidh a t'ionn- 
suidh. 

19 Agus tarlaidh, ge b'e neach a thèid a 
mach air dorsaibh do thighe do'n t-sràid, 
gu'm bi 'fhuil air a cheann fèin, agus bith- 
idh sinne neòchiontach : agus ge b'e neach 
a bhios maille riut anns an tigb, bithidh 
'fhuil air ar ceann-ne, ma bheanas làmh 
ris. 

20 Agus ma dh'fhoillsicheas tu an 
gniothuch so againn, an sin bithidh sinue 
saor o d' mhionnaibh a thug thu oirm a 
mliionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A riir bhur 
briathra, mar sin bitheadh e. Agus chuir CAIB. III. IV. 173 1 aìr falbh iad, agU9 dh'imich iad: agus 
cheangail i an stìom scarlait anns an uinn- 
eig. 

22 Agus dh'fhalbh iad, agus thàinig iad 
do'n inhonadh, agus dh'fhan iad an sin tri 
làithean, gus an do phill an luchd tòrachd. 
Agus dh'iarr an luchd tòrachd iad air 
feadh na slighe uile, ach cha d'fhuair siad 
iad. 

23 Mar sin plùll an dithis dhaoine, agu3 
chaidh iad sìos o'n mhonadh, agus chaidh 
iad thairis, agus thàinig iad gu Iosua mac 
Nuin, agus dh'innis iad da gach ni a thach- 
air dlioibh. 

24 Agus thubhairt iad ri Iosua, Gu 
fìrinneach thug an Tighearna thairis d'ar 
làimh am fearann uile : oir tha eadhon 
luchd-àiteachaidh na tìre uile air leaghadh 
as fa'r comhair- 

CAIB. 111. 
A GUS dh'èirich Iosua gu moch sa' mha- 
J\_ duinn ; agus dh'imich iad o Shitim, 
agus thàinig iaa gu lordan, e fèin agus 
clann Israeil uile, agus ghabh iad tàmh an 
iin mun deachaidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean, chaidh an 
luchd-riaghlaidh troimh 'n champ ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, ag 
ràdh, 'Nuair a chi sibh àirc coimhcheang- 
aii an Tighearna bhur Dè, agus na sgairt na 
Lebhithich 'ga giùlan, an sin gluaisidh sibh 
o'r n-àit, agus thèid sibh 'na dèigh. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus 
i, mu thimchioll dà mhìle làmh-choiJle do 
thomhas : na tigibh am fagus di, a chum 
gu'm bi fios na slighe agaibh air am feum 
sibh imeachd ; oir cha do ghabh sibh riamh 
roimhe an ratbad so. 

Agus thubhairt Iosua ris an t-sluagh, 
NaomJiaichibh sibh fèin ; oir am màireach 
ni 'n Tighearna nithe iongantach 'nur 
measg. 

6 Agus labhair Iosua ris na sagartaibh, 
ag ràdh, Togaibh suas àirc a' choimh- 
cheangail, agus rachaibh thairis roimh 'n 
t-sluagh. Agus thog iad suas àirc a' 
choimhcheangail, agus chaidli iad roimh 'n 
t-sluagh. 

7 Agus tliubhairt an Tighearna ri Iosua, 
An diugh tòisichidh mi air thusa dhean- 
amh mor ann an sealladh Israeil uile, a 
chum gu'm bi fios aca, mar a bha mi le 
Maois, gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh 
atha giùlan àirce a' choimhcheangail, ag 
ràdh, 'Nuair a bhios sibh air teachd gu foir 
uisge Iordain, ann an lordan 6easaidh 
sibh. 

9 Agus thubhairt Iosua ri cloinn Israeil, 
Thigibh an so, agus èisdibh ri briathraibh 
an Tighearna bhur Dè. 

10 Agua thubhairt Iosua, Le so bithidh 
fios agaibh guAheil an Dia beò 'nur measg, 
agus gu'm fuadaich e gun teagamh a mach 
roimhibh ua Canaanaich, agus na Hitich, 
agus na Hibhich, agus na Peridsich, agus 
na Girgasaich, agus na h-Amoraich, agTis 
na lebusaich. 

11 Fouch, tha àirc coimhcheangail Tigh- 
earna na talmhainn uile a' dol thairis 
roimhibh do Iordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà fheax- 

173 dheug à treubhan Israeil, fear as gach 
trèibh. 

13 Agus co luath 'sa shocraicheas na 
sagairt a ta giùlan àirce an Tighearna, 
Tighearna na talmhainn uile, buinn an eos 
ann an uisgeachaibh Iordain, bithidh uisg- 
eachan Iordan air an sgaradh o na h-uisg- 
eachaibh a thig a nuas o'n àirde ; agua 
seasaidh iad 'nan torr. 

14 Agus an uair a dh'fhalbh an sluagh 
o'm bùthaibh, gu dol thar Iordan, agus na 
sagairt a' giùlan àirce a* choimlicheangail 
roimh 'n t-siuagh ; 

15 Agus an uair a bha iadsan a ghiùlahi 
an àirc air teachd gu lordan, agus a bha 
cosa nan sagart a glùùlain an àirc air an 
tumadh ann an foir an uisge, (oir tha Ior- 
dan a' sruthadh thar a bruachan uiìe rè an 
fhogharaidh uile,) 

16 An sin sheas na h-uisgeachan a 
thàinig a nuas o'n àirde, agns dh'èirich iad 
suas 'nan torr ro-fhad o'n bhaile Adam, a 
ta làimh ri Saretan : agus tlieirig iadsan a 
chaidh sìos rathad mara a' chomhnaird, 
eadhon na mara saiainn, agus ghearradh 
as iad ; agus chaidh an sluagh thairis dìr- 
each fa chomhair Iericho. 

17 Agus sheas na sagairt, a ghiùlain àìrc 
coimhcheangail an Tighearna gu daingean 
air taiamh tioram am meadhon Iordain, 
agus chaidh na h-Israelich uile thairis air 
talamh tiorara, gus an robh an siuagh uile 
air dol thar lordan. 

CAIB. IV. 

AGUS an uair a bha 'n sluagh uile aii 
dol thar Iordan, an sin labhair an 
Tighearna ri losua, ag ràdh, 

2 Gabhaibh dhuibh fèin dà fhear dlieug 
as an t-sluagh, duine as gach trèibh ; 

3 Agus àithnibh dhoibh, ag ràdh, Tliug- 
aibh leibh so à meadhon lordain, as an 
àit anns an do sheas cosa nan sagart gu 
daingean, dà chloich dheug ; agus bheir 
sibhiad thairis leibh, agus cuiridli sibh iad 
anns an àite-tàimh anns an gabh sibh fois 
an nochd. 

4 An sin ghairm Iosua air an dà fhear 
dheug, a dheasaich e à cloinn IsraeD, fear 
as gach trèibh. 

5 Agus thubhairt losua riu, Rachaibh 
thairis roimh àirc an Tighearna bhur Dè 
gu meadhon Iordain, agus togadh gach 
fear dhibh elach air a ghualainn, a rèir 
àireimh threubha chloinn Israeil. 

6 A chuin gu'm bi so 'na chomhara 'nur 
measg, a chum 'nuair a dh'fhiosraicheas 
bhur clann san àm ri teachd, ag ràdh, Ciod 
is ciall duibh leis na clachaibh so ? 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, Gu'n 
robh uisgeachan Iordain air an sgaradh o 
chèile roimh àirc coimhcheangail an Tigli - 
earna ; 'nuair a chaidh i thar lordan, gu'tt 
robh uisgeachan Iordain air an sgaradh o 
chèile : agus bithidh na clachan so 'nan 
cuimhneachan do chloinn Israeil gu 
bràth. 

8 Agus rinn clann Israeil amhuil mar a 
dh' àithn Iosua, agus thog iad suas dà 
chloich dheug à meadhon lordain, mar a 
labhair an Tighearna ri Iosua, a rèir 
àireimh threubha chloinn Israeil, ajus 
ghiùlain iad leo thairis iad do'n àit anns au 

¥ 2 174 IOSUÀ. do ghabh iad tàmh, agus chuir iad sìos an 
sin iad. 

9 Agus chuir Iosua suas dà chloich 
dheug am meadhon lordain, san io;,ad 
anns an do sheas cosa nan sagart a ghiùl- 
ain àirc a' choimlicheangail : agus tha iad 
an sin gus an la'n diugh. 

10 Oir sheas na sagairt a ghiùlain an 
àirc am meadhon Iordain, gus an do 
chrìoclmaicheadh gach ni a dh àithn an 
Tighearna do Iosua a labhairt ris an 
t-sluagh, a rèir nan uile nitlie a dh'àithn 
Maois do Iosua : agus rinn an sluagh cabh- 
ag, agus chaidh iadthairis. 

1 1 Agus an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thairis, an sin chaidh àirc an Tigh- 
earna thairis, agus na sagairt, an làthair an 
t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Reubein, agus 
clann Ghad, agus leth thrèibh Mhanaseh, 
thairis fo n armaibh roimh chloinn IsraeiJ, 
mar a labhair Maois riu : 

13 Chaidh thairis mu thimchioll dà 
fhichead mìle, deas air son cogaidh, an 
làthair an Tighearna gu cath, do chòmh- 
nardaibh Iericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an Tigh- 
earna Iosua ann an sealladh Israeil uile, 
agus bha eagal orra roimhe, mar a bha 
eagal orra roimh Mhaois, uile làithean 
a bheatha. 

15 Agus labhair an Tighearna ri Iosua, 
ag ràdh, 

16 Aithn do na sagartaibh a tha giùlan 
àirce na Fianuis, iad a theachd a nìos à 
Iordan. 

17 Agus dh'àithn Iosua do na sag- 
artaibh, ag ràdh, Thigibh a nìos à Ior- 
dan. 

18 Agus an uair a bha na sagairt a 
ghiùlain àirc coimhcheangail an Tighearn 
air teachd a nìos à meadhon Iordain, agus 
a bha buinn chos nan sagart air an togail 
suas air an talamh thioram, an sin phill 
tiisgeachan Iordain d'an àite fèin, agus 
chaidh iad thar a bruachan uile, mar a 
rinn iad roimhe. 

19 Agus thàinig an sluagh a nìos à Ior- 
dan air an deicheamh là do'n cheud mhìos, 
agus champaich iad ann an Gilgal, san 
iomall a làimh na h-àirde 'n ear do Ieri- 
cho. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a thug 
iad a mach à Iordan, chuir losua suas ann 
an Gilgal. 

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, 'Nuair a dh'fhiosraicheas bhur clann 
d'an aithrichibh san àm ri teachd, ag ràdh, 
Ciod is ciall do na clachaibh so ? 

22 An sin bheir sibh fios d'ur cloinn, ag 
ràdh, Thàinig Israel thar lordan so air 
talamh tioram. 

23 Oir thiormaich an Tighearna bhur 
Dia suas uisgeachan Iordam roimhibhse, 
gus an deachaidh sibh thairis, mar a rinn 
an Tighearna bhur Dia air a' mhuir 
ruaidh, a thiormaich e suas romhainn, gus 
an robh sinn air dol thairis ; 

24 A chum gu'n aithnich sluagh na 
talmhainn uile làmh an Tighearna, gu 
bheil i cumhachdach : a chum gu'm bi 
eagal an Tighearna bhur Dè oirbh am 
feasd. 

174 i CAIB. V. 

AGUS an uair a chual' uile rìghre nan 
Amorach, a Wair an taobh thall do 
lordan a làimh na h-àirde 'n iar, agus uiie 
rìghre nan Canaanach, a bha làimh ris an 
fhairge, gu'n do thiormaich an Tighearna 
suas uisgeachan Iordain roimh chloinn Is- 
raeil, gus an deachaidh sinn thairis, leagh 
an criuhe, agus cha robh spiorad tuilleadh 
annta, air son chloinn Israeil. 

2 Anns an àm sin thubhairt an Tighearna 
ri losua, Dean duit fèin sgeinean geura, 
agus timchioll-ghearr clann Israeil a rìs an 
dara uair. 

3 Agus rinn Iosua dha fèin sgeinean 
geura, agus thimchioll-ghearr e clann Is- 
raeil aig cnoc nan roimh-chroicionn. 

4 Agus is e so an t-aobhar mu'n do thim- 
chioll-ghearr Iosua : Fhuair an sluagh uile 
a thàinig a mach as an Eiphit, a bha 'nam 
firionnaich, eadhon na nr-chogaidli uile, 
bàs anns an fhàsach air an t-slighe, an 
dèigh dhoibh teachd a mach as au 
Eiphit. 

5 A nis bha'n sluagh uile a thàinig a 
mach, air an timchioll-ghearradh ; ach an 
sluagh uile a rugadh san fhàsach air an 
t-slighe, 'nuair a thàinig iad a mach as an 
Eiphit, iadsan cha do thimchioll-ghearr 
iad. 

6 Oir dh'imich clann Israeil anns an 
fhàsach dà fhichead bliadhna, gus an 
deachaidh as do'n luchd-cogaidh uile a 
thàinig a mach as an Eiphit, a chionn 
nacli d'thug iad gèill do ghuth an Tigh- 
earna : d'an do mhionnaicn an Tighearna 
nach nochdadh e dhoibh am fearann, a 
mliionnaich an Tighearna d'an aithrichibh 
gu'n tugadh e dhuinn, fearann a tha 
sruthadh le bainne agus le mil. 

7 Agus an clann-san, a thog e suas 'nan 
àit, iadsan thimcliioll-ghearr Iosua: oir 
bha iad neo-thimchioll-ghearrta, a chionn 
nach do thimchioll-ghearradh iad air an 
t-slighe. 

8 Agus an uair a bha 'n sluagh uile air 
an timchioll-ghearradh, dh'fhan iad 'nan 
àitibh anns a' champ, gus an robh iad 
slàn. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Air an là'n diugh bhuin mi air falbh uaibh 
masladh na h-Eiphit : uime sin thugadh 
Gilgal mar ainm air an àite sin gus an là'n 
diugh. 

10 Agus champaich clann Israeil ann an 
Gilgal, agus chum iad a' chàisg, air a' 
cheathramh là deug do'n mhìos anns an 
fheasgar, ann an còmhnardaibh Iericho. 

11 Agus dh'ith iad do shean bhàrr an 
fhearainn air an là màireach an dèigh na 
càisge, breacaganneo-ghoirtichte, agus sìol 
cruaidhichte air an là sin fèin. 

12 Agus sguir am mana air an là màir- 
each an dèigh dhoibh itheadh do shean 
bhàrr an fhearainn ; ni mò a bha mana 
tuilleadh aig cloinn Israeil, ach dh'ith iad 
do thoradh fearainn Chanaain air a' 
bhliadhna sin. 

13 Agus an uair a bha Iosua làimh ri 
Iericho, thog e suas a shùilean agus dh'- 
amhairc e, agus, feuch, sheas duine thall 
fa 'chomhair, agus a chlaidheamh rùisgte 
'na làimh : agus chaidh Iosua d'a ionn- CAIB. VI. 175 snidh, agus thubhairt e ris, Ann an leiune 
a tha thu, no le'r n-eascairdibh ? 

14 Agus thubhairt e, Cha 'u ann : ach 
mar cheannard slòigh an Tighearna tha 
ini a nis air teachd. Agus thuit Iosua air 
'aghaidh air an talamh, agus rinn e aor- 
adh, agus thubhairt e ris, Ciod a tha mo 
thighearo ag ràdh r'a sheirbhiseach ? 

15 Agus thubhairt ceannard slòigii an 
Tìghearna ri Iosua, Fuasgail do bhròg 
bhàrr do choise, oir tha'n t-ionad air am 
bheil thu a'd' sheasamh, naomh. Agus 
rinn Iosua mar sin. 

CAIB. VI. 

ANIS bha Iericho air a dhruideadh suas 
gu teann, roimh chloinn Israeil ; cha 
deachaidh neach air bith a mach, agus cha 
d'thàinig neach air bith a stigh. 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Feuch, thug mi do d' làiinh Iericho, agus a 
righ, agus na daoiue treun ann an neart. 

3 Agus cuairtichidh sibh am baile, sibh- 
te fheara-cogaidh uile, agus thèid sibh mu 
thimchioll a' bhaile aon uair : mar so ni 
thu air sè làithibh. 

4 Agus giùlainidli seachd sagairt roimh 
an àirc seachd trompaidean a dh'adhairc- 
ibli reitheachan : agus air au t-seachdamh 
là thèid sibh mu thimchioll a' bhaile 
seachd uairean, agus sèididh na sagairt 
leis na trompaidibh. 

5 Agus an uair a ni iad fuaim fhada le 
adhaircibh nan reitheachan, agus an uair 
a chluinneas sibh fuaim na trompaid, an 
sin èighidh an sluagh uile le h-iolaich 
mhòir, agus tuitidh balla a' bhaile sìos o 
*bhunadh, agus thèid an sluagh suas gach 
duine dìreach roimhe. 

6 Agus ghairm Iosua mac Nuin air na 
sagartaibh, agus thubhairt e riu, Togaibh 
suas àirc a' choimhcheangail, agus giùl- 
aineadh seachd sagairt seachd trompaidean 
a dh'adhaircibh reitheachan roimh àirc an 
Tighearn. 

7 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, 
Oabhaibli air bhur n-aghaidh, agus cuairt- 
icliibh am baile, agus gabhadh esan a tha 
fo armaibh air aghaidh roimh àirc an 
Tighearn. 

8 Agus an uair a labhair losua ris an 
t-sluagh, ghabh na seachd sagairt, a' giùl- 
an sheachd trompaidean a dh'adhaircibh 
reitheachan, air an aghaidh roimh 'n 
Tighearn, agus shèid iad leis na trompaid- 
ibh ; agus lean àirc coimhcheangail an 
Tighearn iad. 

9 Agus chaidh na daoine armaichte 
roimh na sagartaibh a shèid leis na tromp- 
aidibh, agus thàinig a' chuid eile do'n 
t-sluagh an dèigh na h-àirce, »2« sagartan 
a' gabhail air an aghaidh, agus a' sèideadh 
leis na trompaidibh. 

10 Agus dh'àithn Iosua do'n t-sluagh, ag 
ràdh, Cha dean sibh iolach, agus cha dean 
sibh fuaim sam bith le'r guth, ni mò thèid 
focal sam bith a mach as ohur beul, gus an 
là anns an abair mise ribh, Deanaibh iol- 
ach ; an sin ni sibh iolach. 

11 Mar sin chuairtich àirc an Tighearn 
am baile, a' dol m' a thimchioll aon uair : 
agus tliàinig iad do'n champ, agus ghabli 
iad tàmh anns a' champ. 

175 12 Agus dh'èirich Iosua ga moch sa' 
mhaduinn, agus thog na sagairt suas àire 
an Tighearn. 

13 Agus dh'imich air an aghaidh a glmàtli 
seachd sagairt, a' giùlan sheachd tromp- 
aidean a dh'adhaircibh reitheachan roimh 
àirc an Tighearn, agus shèid iad leis na 
trompaidibh : agus dh'imich an sluagh 
armaichte rompa, ach thàinig a chuid eiLe 
do'n t-sluagh an dèigh àirce an Tigheam, 
na sagairt a' gabhail air an aghaidh, agus 
a' sèideadh leis na trompaidibli, 

14 Agus air an dara là chuairtich iad am 
baile aon uair, agus phill iad do'n champ : 
mar so rinn iad air sè làithibh. 

15 Agus air an t-seachdamh là dh'èirich 
iad gu moch mu bhriseadh na fàire, agus 
chuairtich iad am baile air an dòigh cheud- 
na, seachd uairean : a mhàin air an là siu 
chuairtich iad am baile seachd uairean. 

16 Agus air an t-seachdamh uair shèkt 
na sagairt leis na trompaidibh, agus thubh- 
airt Iosua ris an t-sluagh, Deanaibh iol- 
ach; oir thug an Tigliearna dhuibh am 
baile. 

17 Agus bithidh am baile mallaichte, e 
fèin, agus gach ni a £/t'ann, do'n Tighearn : 
a mhàin bithidh Rahab an strìopach beò, i 
fèin agus iadsan uile a tha mailfe rithe san 
tigh, a chionn gu'n d'fholaich i na teachd- 
airean a chuir sinn uainn. 

18 Agus sibhse, air gach aon chor gleidh- 
ibh sibh fèin o'n ni mhallaichte, air eagai 
gu'n dean sibh sibh fèin mallaichte, 'nuair 
a ghabhas sibh do'n ni mhallaichte, agua 
gu'n dean sibh camp Israeil 'na mhallach- 
adh, agus gu'n cuir sibh e fuidh bhuair- 
eas. 

19 Ach tha 'n t-airgiodxiile, agus an t-òr, 
agus na soithichean umha agus iaruimi, 
coisrigte do'n Tighearna : thig iad a steach 
do ionmhas an Tighearn. 

20 Agus rinn an sluagh iolach an uair a 
shèid na sagairt leis na trompaidibh : ag- 
us an uair a chual' an sluagh fuaim na 
trompaid, agus a dh'èigh an sluagh le 
h-iolaich mhoir, an sin thuit am balla sìos 
gu làr ; agus chaidh an sluagh suas do'n 
bhaile, gach duine dìreach roimhe, agus 
gWac iad am baile. 

21 Agus lèir-sgrios iad gach ni a bha sa' 
bhaile, eadar fhear agus bhean, òg agus 
shean, agus dhamh, agus chaora, agus as- 
al, le faobhar a' chlaidheimh, 

22 Ach ris an dithis fhear a rannsaich p. 
mach an tìr thubhairt Iosua, Rachaibh a 
steach do thigh na strìopaich, agus thug- 
aibh a mach as a sin a' bhean, agus gach 
ni a th'aice, mar a mhionnaich sibh dìu. 

23 Agus chaidh na h-òganaich a bha 'nan 
luchd-rannsachaidh a stigh, agus thug iarì 
a mach Rahab, agus a h-athair, agus a 
màthair, agus a bràithrean, agus gach rti 
a bh'aice ; agus thug iad a mach a dilsean 
uile, agus chuir iad an taobh a muigh do 
champ Israeil iad. 

24 Agus loisg iad am baile le teine, agus 
gach m a bh'ann : a mhàin an t-airgiotL 
agus an t-òr, agus na soithichean umha 
agus iaruinn, chuir iad ann an ionmhas 
tighe an Tigliearn. 

25 Agus ghlèidh Iosua Rahab an strìop 
ach beo, agug teaghlach a h-athar, agus 176 IOSUA. gach ni a Waice ; agus tha i 'na còmh- 
rsuidh ann an Israel gus an là 'n diugh, a 
chionn gu'n d'fholaich i na teachdairean 
a chuir losua a rannsachadh a mach Ieri- 
cho. 

26 Agus chuir Iosua fuidh mhionnaibh 
iad san àm sin, ag ràdh, Mallaichtegw robh 
au duine an làthair an Tighearn, a dh'eir- 
eas agus a thogas am baile so Iericho : 'na 
cheua-ghin leagaidh e a bhunacliar, agus 
'na mhac a's òige cuiridh e suas a gheata- 
cha. 

27 Mar so bha'n Tighearna maille ri Io- 
eua, agus sgaoileadh 'iomradh-san air 
feadh na tìre uile. 

CAIB. VII. 

ACH rinn clann Israeil cionta san ni 
mhallaichte : oir ghabh Achan mac 
Charmi, rnhic Shabdi, mhic Sherah, do 
thrèibh Iudah, cuid do'n ni mhallaichte : 
agus las fearg an Tighearn an aghaidh 
chloinn Israeil. 

2 Agus chuir Iosua daoine o Iericho gu 
h-Ai, a tha làimh ri Bet-abhen, air an 
taobh an ear do Bhet-el, agus labhair e 
riu, ag ràdh, Rachaibh suas, agus rann- 
saichibh a mach an tìr. Agus chaidh na 
daoine suas, agus rannsaich iad a mach 

3 Agus phill iad gu Iosua, agus thubh- 
airt iad ris, Na rachadh an sluagh uile 
suas ; ach rachadh mu thimchioll dà mhìle 
no tri mìle fear suas, agus buaileadh iad 
Ai : na toir air an t-slungh uile saoith- 
reachadh an sin ; oir cha 'n'eil ann diubh 
ach beagan. 

4 Agus chaidh suas an sin do'n t-sluagh 
mu thimchioll tri nùle fear; agus tlieich 
iad roimh fheara Ai. 

5 Agus bhuail flr Ai dhiubh mu thim- 
chioll sè fir dheug thar fhichead : oir chuir 
iad an ruaig orra o chomhair a' gheata 
eadhon gu Sebarim, agus bhuail iad san 
dol sìos iad ; uime sin leagh cridlie an 
t-sluaigh, agus dh'fhàs e mar uisge. 

6 Agus reub Iosua 'eudach, agus thuit 
e gu làr air 'aghaidh, roimh àirc an Tigh- 
earna, gu tràth feasgair, e fèin agus sean- 
airean Israeil, agus chuir iad duslach air 
an cinn. 

7 Agus thubhart Iosua, Och ! a Thigh- 
earna Dhè, c'ar son a thug thu idir an 
sluagh so thar Icrdan, g'ar toirt thairis do 
làimh nan Amorach, a chum ar sgrios ? O 
b'fhearr gu'm biomaid toilichte, agus 
gu'm biomaid air gabhail còmhnuidh air 
an taobli eile do Iordan ! 

8 O Thighearna, ciod a their mi 'nuair 
a thionndaidheas Israel an cùl r'an naimh- 
dibh? 

9 Oir cluinnidh na Canaanaich, agus 
nile luchd-àiteachaidh na tire, agus iadli- 
aidh iad mu'n cuairt oirnn, agus gearr- 
aidh iad as ar n-ainm o'n talamh: agus 
ciod a ni thu ri d'ainm mòr ? 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri Io- 
Bua, Eirich suas; c'ar son a luidheas tu 
mar so air t'aghaidh ? 

] 1 Pheacaich lsrael, agus biiris iad mar 
an ceudna mo choimhcheangal a dh'àithn 
mi dhoibh ; oir ghabh iad eadhon do'n ni 
rnhallaichte, agus mar an ceudna ghoid 

176 iad, agus mar an ceudna cheil iad, ag-ua 
chuir iad eadhon am measg an airneis fèin e. 

12 Uime sin cha b'urrainn clann Israeil 
seasamh roimh an naimhdean, ach thionn- 
daidh iad an cùl r'an naimhdibh, a chionn 
gu'n robh iad mallaichte. Cha bhi mise 
maille ribh tuille, mur sgrios sibh an ni 
mallaichte as bhur measg. 

13 Eirich suas, naomhaich an sluagh, 
agus abair, Naomhaichibh sibh fèin air son 
an là màireach ; oir mar so tha an Tigh- 
earna Dia Israeil ag ràdh, Tha ni mall- 
aichte a'd' mheadhon, O Israeil : cha'n 
urrainn thu seasamh roimh do naimhdibh, 
gus an cuir sibh air falbh an ui mallaichte 
as bhur measg. 

14 Anns a' mhaduinn uime sin bheirear 
cuideachd sibh a rèir bhur treubhan : agus 
an treubh a ghabhas an Tighearna, thig i 
a rèir a teaghlaichean ; agus thig an teagh- 
lach a ghabhas an Tighearn, a rèir a thigh- 
ean ; agus thig an tigh a ghabhas an Tigh- 
earn, a lìon fear is fear. 

15 Agus esan a ghlacar leis an ni mhall- 
aichte, loisgear le teine e fèin agus gach m 
a f/t'aige ; a chionn gu'n do bhns e coimh- 
cheangal an Tighearn, agus gu'n d'riun e 
amaideachd ann an Israeì. 

16 Uime sin dh'èirich Iosua gu moch 
sa* mhaduinn, agus thug e leis Israel a 
rèir an treubhan; agus ghabhadh treubii 
Iudah. 

17 Agus thug e leis teaghlach Iudah ; 
agus ghabh e teaghlach nan Sarhitheach : 
agus thug e leis teaghlach nan Sarhith- 
each a lìon fear is fear ; agus ghabhadh 
Sabdi. 

18 Agus thug e leis a thigh, a lion fear 
agus fear ; agus ghabhadh Achan mac 
Charmi, mhic Shabdi, mhic Sherah, do 
tlirèibh Iudah. 

19 Agus thubhairt Iosua ri Achan, A 
mhic, thoir, guidheam ort, glòir do'n Tigh- 
earna Dia Israeil, agus dean aidmheil da ; 
agus innis domh a ms ciod a rinn thu, na 
folaich uam e. 

20 Agus fhreagair Achan Iosua, agus 
thubhairt e, Gu deimhin, pheacaich mi 
an aghaidh an Tighearna Dè Israeil, agus 
mar so agus mar so rinn mi. 

21 'Nuair a chunnaic mi am measg na 
creiche earradh bhrèagha Bhabilonach, ag- 
us dà cheud secel airgid, agus geinn òir 
anns an robh leth-cheud secel do chud- 
throm, an sin shanntaich mi iad, agus 
ghabh mi iad ; agus, feuch, tha iad fol- 
aichte san talamh am meadhon mo bhùtha, 
agus an t-airgiod fuidhe. 

22 Mar sin chuir Iosua teachdairean 
uaith, agus ruith iad do'n bìiùth, agus, 
feuch, bha e folaichte 'na bhùth, agus an 
t-airgiod fuidhe. 

23 Agus thug iad leo iad à meadlion a' 
bhùtha, agus thug iad gu Iosua iad, agus 
gu clann Israeil uile, agus sgaoil iad a 
mach iad am fianuis an Tighearn. 

24 Agus ghabh Iosua agus Israel uile 
maille ris, Aclian mac Sherah, agus an 
t-airgiod, agus an earradh, agus an geinn 
òir, agus a mhic, agus a nigheanan, agus 
a dhaimh, agus 'asail, agus a chaoraich, 
agus a bhùth, agus gach ni a M'aige ; ag- 
us thug iad do ghleanji Achoir iad. CAIB. 

25 Agus thubhairt Iosua, C'ar son a chuir 
thu dragh oirnu? cuiridh an Tighearna 
dragh ortsa an diugh. Agus chlach clann 
Israeil uile e le clachaibh, agns loisg iad le 
teine iad, an dèigh dhoibh an clachadh le 
clachaibh. 

26 Agus thog iad suas carn mòr chlach 
air a mhuin gus an là'n diugh : Agus phill 
an Tighearn o ghairge a chorruich : uime 
sin thugadh gleann Achoir mar ainm air 
an àite sin, gus an là'n diugh. 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Na gabh eagal, agus na bi fo gheilt ; 
gabh an sluagh cogaidh uile maille riut, 
agus èirich, ìmich suas gu h-Ai : feuch, 
thug mi thairis do d' làimh righ Ai, agus 
a shiuagh, agus a bhaile, agus 'fhearann. 

2 Agus ni thu ri h- Ai agus r'a righ, mar 
a rinn thu ri Iericho, agus r'a righ : a mhàin 
a chreach, agus a sprèidh, gabhaidh sibh 
mar chobhartach dhuibh fein. Cuir daoine 
ann am feall-fholach an aghaidh a' bhaile 
air a chùlaobh. 

3 Agus dh'èirich Iosua agus an sluagh 
cogaidh uile, a dhol suas an aghaidh Ai : 
agus thagh Iosua mach deich mìle fichead 
a dh'fhearaibh txeun ann an neart, agus 
chuir e air falbh iad san oidhche. 

4 Agus dh'àithn e dhoibb, ag ràdh, 
Feuch, ni sibh feall-fholach an aghaidh a' 
bhaile, eadhon air cùl a' bhaile : na rach- 
aibh ro-fhad o'n bhaile, ach bithibh uile 
deas : 

5 Agus thèid mise, agus an sluagh uile 
a tha maille riura, dlùth do'n bhaile : agus 
an uair a thig iad a mach 'nar coinneamh, 
mar air tùs, teichidh sinne rompa. 

6 (Oir thig iad a mach 'nar deigh) gus an 
tarruing sinn iad o'n bhaLe : oìt their iad, 
Tha iad a' teicheadh romhainn, mar air 
tùs : uime sin teichidh sinne rompa. 

7 An sin èiridh sibhse o'n fheall-fhol- 
ach, agus glacaidh sibh am baile : oir bheir 
an Tighearna bhur Dia 'nur làimh e. 

8 Agus an uair a ghlacas sibh am baile, 
cuiridh sibh am baile ri theine : a rèir 
àithne an Tighearna ni sibh. Feuch, dh'- 
àithn mise dhuibh. 

9 Uime sin chuir Iosua mach iad ; agus 
dh'fhalbh iad a dheanamìi feall-fholach, 
agus dh'fhaniad eadar Bet-el agus Ai,air an 
taobh an iar a dh'Ai : ach dh'fhan Iosua 
an oidhehe sin am measg an t-sluaigh. 

10 Agus dh'èirich losua gu moch sa' 
mhaduinn, agus dh'àireamh e'n sluagh, 
agus chaidh e suas, e fèin agus seanairean 
Israeil, roimh 'n t-sluagh gu h-Ài. 

11 Agus chaidh an sluagh cogaidh uile 
suas, a bha maille ris, agus chaidh iad am 
fagus, agus thàinig iad fa chomhair a' 
bhaile, agus champaich iad air an taobh 
mu thuath do Ai : a nis bha gleann eadar 
iad agus Ai. 

12 Agus ghabh e mu thimchioll chùig 
mìle fear, agus chuir e iad a dheanamh 
feall-fholach eadar Bet-el agus Ai, air an 
taobh an iar do'n bhaile. 

13 Agus an uair a shuidhich iad an 
sluagh, eadhon am foachd uile a bh'ahr an 
taobh mu thuath do'n bhaile, agus an 
luchd feall-fholach air an taobh an iar do'n 

177 . viil. 177 

bhaile, chaidh Iosua san oidhche sin do 
mheadhon a' ghlinne. 

14 Agus an uair a chunnaic righ Ai sin, 
rinn iad cabhag agus dh'èirich iad gu 
moch ; agus chaidh fir a' bhaile a mach gu 
cath an aghaidh Israeil, e fèin agus a 
shluagh uile, ann an àm suidhichte, fa 
chomhair a' chòmhnaird : ach cha robh 
fhios aige gu'n robh luchd feall-fholach 
'na aghaidh air cùl a' bhaile. 

15 Agus rinn Iosua agus Israel uile mar 
gu'm buailte iad rompa, agus theich iad 
rathad an fliàsaich. 

16 Agus ghairmeadh an sluagh uile a 
bha ann an Ai an ceann a chèile gu dol air 
an tòir, agus chaidh iad air tòir losua, ag- 
us thairngeadh o'n bhaìle iad. 

17 Agus cha d'fhàgadh duine ann an 
Ai, no ann am Bet-el, nach deachaidh a 
mach an dèigh Israeil : agus dh'fhàg iad 
am baile fosgailte, agus chaidh iad air tòir 
Israeil. 

18 Agus thubhairt an Tighearnari Iosua, 
Sìn a mach an t-sleagh a tha 'n ad làimh 
rathad Ai ; oir bheir mise a'd' làimh e. 
Agus shìn Iosua mach an t-sleagh a bh'- 
aige 'na làimh, a dh'ionnsuidh a' bhaile. 

19 Agus dh'èirich na daoine a bha ris an 
fheall-fholach gu grad as an àit, agus ruith 
iad co luath 'sa slun e mach a làmli : agus 
chaidh iad a stigh do'n bhaile, agus ghlao 
iad e, agus rinn iad cabhag, agus chuir iad 
am baile ri theine. 

20 Agus an uair a sheall fir Ai 'nan 
dèigh, chunnaic iad, agus, feuch, chaidh 
deatach a' bhaile suas gu nèamh, agus cha 
robh comas aca teicheadh an taobh so no'n 
taobh ud : agus thionndaidh an sluagh a 
theich do'n fhàsach, air an ais air an 
luchd-tòrachd. 

21 Agus an uair a chunnaic. Iosua agus 
Israel uile gu'n do ghlac luchd na feall- 
fholach am baile, agus gu'n deachaidh 
deatach a' bhaile suas, an sin phill iad, ag- 
us bhuail iad fir Ai. 

22 Agus chaidh iadsan a mach as a' 
bhaile 'nan aghaidh ; mar sin bha iad am 
meadhon Israeil, cuid air an taobh so, ag- 
us cuid air an taobh ud : agus bhuail siad 
iad, gus nach d'fhàgadh aon diubh beò, no 
aon gu dol as. 

23 Agus ghlac iad righ Ai beò, agus 
thug iaa e gu Iosua. 

24 Agus an uair a chuir Israel crìoch air 
uile luchd-àiteachaidh Ai a mharbhadh, 
anns a' mhachair, anns an fhàsach d'an do 
chuir iad an ruaig orra, agus an uair a 
thuit iad uile le faobhar a' chlaidheimh, 
gus an do chuireadh as doibh, an sin phill 
na h-Israelich uile gu h-Ai, agus bhuail 
iad e le faobhar a' chlaidheimh. 

25 Agus bha ann dhiùbhsan uile a thuifc 
air an là sin, eadar fheara agus mhnai, dà 
mhìle dheug, eadhon muinntir Ai uile : 

26 Oir cha do tharruing Iosua a làmh 
air a h-ais, a shìn e mach leis au t-sleagh, 
gus an do lèir-sgrios e luchd-àiteaehaidh 
Ai Tiile. 

27 A mhàin sprèidh agus creach a' bhaile 
sin ghabh Israel mar chobhartach dhoibh 
fèin, a rèir focail an Tighearn a dh'àithn e 
do losua. 

28 Agus loisg Iosua Ai,, agus rinn e 'na 178 IOSUAo charn e gti bràth, 'na fhàsach gus an là 'n 
diugh. 

29 Agus righ Ai chroch e air crann gu 
àm an fheasgair : agus mu dhol fuidhe na 
grèine dh'àithn Iosua, agus thug iad a 
nuas a chorp o'n chrann, agus thilg iad e 
aig dol a stigh geata a' bhaile, agus thog 
iad air carn mòr chlach, a tka làthair gus 
an là'n diugh. 

30 An sin thog Iosuaaltair do'n Tigh- 
earna Dia Israeilair sliabh Ebail, 

31 Mar a dh'àithn Maois, òglach an Tigh- 
earna, do chloinn Israeil, a rèir mar a ta e 
sgrìobhta ann an leabhar lagha Mhaois, alt- 
air do chlachaibh slàna, air nach do thog 
duine sam bith suas iarunn ; agus thug iad 
Buas oirre ìobairtean-loisgte do n Tigheam, 
agus dh'ìobair iad tabhartais-shìth. 

32 Agus sgrìobh e 'n sin air na clachaibh 
dùblachadh lagha Mhaois, a sgrìobh e an 
iàthair chloinn Israeil. 

33 Agus sheas Israel uile, agus an sean- 
airean, agus an luchd-riaghlaidh, agus am 
breitheamhna, air an taobh so do'n àirc, 
agus air an taobh ud, an làthair nan sagart 
nan Lebhitheach, a ghiùlan àirc coimh- 
cheangail an Tighearna, an coigreach co 
mhaith ris-san a rugadh 'nam measg ; 
leth dhiubh thall fa chomhair slèibh Gher- 
idsim, agus leth dhiubh thall fa chomhair 
slèibh Ebail : mar a dh'àithn Maois, òglach 
an Tighearna, chum sluagh Israeil a 
bheannachadh air tùs. 

34 Agus an dtigh sin leugh e uile 
bhriathran an lagha. na beannachdan agus 
na mallachdan, a rèir nan uile nitke a ta 
sgrìobhta ann an leabhar an lagha. 

35 Cha robh focal do na h-uile nithibh a 
dh'àithn Maois, nach do leugh Iosua an 
làthair comhchruinnich Israeil uile, agus 
nam ban, agus na cloinne bige, agus nan 
coigreach a bha fantuinn 'nam measg. 

CAIB. IX. 

AGUS an uair a chuala na rìghrean uile 
a bh'&ìv an taobh so do Iordan, anns 
na beanntaibh, agus anns a' chòmhnard, 
agus ann an uile oirthir na fairge mòire 
thall fa chomhair Lebanoin, an Hiteach, 
agus an t-Amorach, an Canaanach, am 
Peridseach, an Hibheach, agus an Iebus- 
ach so ; 

2 Chruinnich iad an ceann a chèile a 
chogadh ri Iosua, agus ri h-Israel, le aon 
rùn. 

3 Agus an uair a chuala luchd-àiteach- 
aidh Ghibeoin ciod a rinn losua ri Iericho, 
agus ri h-Ai ; 

4 Rinn iadsan mar an ceudna gu seòlta, 
agus chaidh iad agus leig iad orra gu'm bu 
teachdairean iad, agus ghabh iadseannsaic 
air an asalaibh, agus fìon-shearragan a 
bha sean agus reubta, agus ceangailte suas, 

5 Agus brògan a bha sean agus càirichte 
air an cosàibh, agus sean eudach oiTa ; ag- 
us bha aran an lòin uile tioram agus liath. 

6 Agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Iosua 
do'n champ gu GilgaJ, agus thubhairt iad 
ris, agus ri fir Israeil, Thàinig sinne o 
dhùthaich fad as ; a nis uirne sin deanaibh 
coimhcheangal ruinn, 

7 Agus thubhairt fir Israeil ris na Hibh- 
ich, Theagamh gu bheil sibh a chòmh- 

m nuidh 'nar mea9g, agus cionnus a dh'- 
fheudas sinne coimhcheangal a dlieanamh 
ribh? 

8 Agus thubhairt iad ri Iosua, Is sinne 
do sheirbhisich. Agus thubhairt Iosua riu, 
Cò sibh ? agus cia as a thàinig sibh ? 

9 Agus thubhairt iad ris, O dhùthaich 
ro-fhad air astar thàinig do sheirbhisich, 
air sgàth ainme an Tighearna do Dhè : 
oir chuala sinn 'iomradh-san, agus gaeh ni 
a rinn e san Eiphit, 

10 Agus gach ni a rinn e ri dà righ nan 
Amorach, a bha 'n taobh thall do Iordan, 
ri Sihon righ Hesboin, agus ri h-Og righ 
Bhasain, a bha aig Astarot ; 

11 Uime sin labhair ar seanairean agus 
uile luchd-aiteachaidh ar dùthcha ruinn, 
ag ràdh, Gabhaibh lòn 'nur làimh air son 
an turuis, agus rachaibh 'nan coinneamh, 
agus abraibh riu, Is sinne bhur seirbhisich ; 
agns a nis deanaibh coimhcheangal ruinn. 

12 An t-aran so againn ghabh sinn teth 
air son ar lòin a mach as ar tighibh, san là 
anns an d'thàinig sinn a mach gu dol d'ur 
n-ionnsuidh-sa ; ach a nis, feuch, tha e 
tioram, agus liath : 

13 Agus na searragan fìona so a lion 
sinn, bka iad nuadh, agus, feuch, tha iad 
reubta : agus tha ar n-eudach so agus ar 
brògan air fàs sean, le ro-fhad na slighe. 

14 Agus ghabh na daoine d'am biadh, 
agus cha d'iarr iad comhairle o bheul au 
lighearn. 

15 Agus rinn Iosua sìth riu, agus rinn & 
coimhcheangal riu, a leigeil leo bhi beò : 
agus mhionnaich uachdarain a' chomh- 
chruinnich dhoibh. 

16 Agus thachair an ceann thri làithean, 
an dèigh dhoibh coimhcheangal a dhean- 
amh riu, gu'n cual' iad gu'm ò'iad an 
coimhearsnaich iad, agus gu'n robh iad a 
chòmhnuidh 'nam measg. 

17 Agus chaidh clann'lsraeil air an agh- 
aidh, agus thàinig iad a dh'ionnsuidh am 
bailtean air an treas là: a nis b'iad am 
bailte Gibeon, agus Chephirah, agus Beer- 
ot, agus Ciriat-iearim. 

18 Agus cha do bhuail clann Israeil iad, 
a chionn gu'n do mhionnaich uachdarain 
a' chomhchruinnich dhoibh air an Tigh- 
earna Dia Israeil. Agus rinn an comh- 
cliruinneach uile gearan an aghaidh nan 
uaclidarna. 

19 Ach thubhairt na h-uachdarain uile 
ris a' chomhchruinneach uile, Mhionn- 
aich sinn dhoibh air an Tighearna Dia Is- 
raeil, agus uime sin cha 'n fheud sinn 
beantuinn riu. 

20 So ni sinn riu ; leigidh sinn eadhon 
leo a bhi beò, a chum nach bi fearg Dkè 
'nar n-aghaidh, air son nam mionnan a 
mhionnaich sinn dhoibh. 

21 Agii3 thubhairt na h-uachdarain riu, 
Leigibh leo bhi beò ; ach biodh iad 'nan 
luchd-gearraidh fiodha, agus 'nan luchd- 
tarruing uisge do'n chomhchruinneach 
uile, mar a gheall na h-uachdarain dhoibh. 

22 Agus ghairm Iosua orra, agus lab!;- 
air e riu, ag ràdh, C'ar son a mheall sibh 
sinn, ag ràdh, Tha sinn ro fhada uaibh, 
an uair a tha sibh a chòmhnuidh 'nar 
measg ; 

23 A nis uime sin fhct sibh niaUaichte, CAIB. X. 179 ngus cha saorar neach air bitli dhibh o bhi 
'nur tràillibh, agus 'nur luchd-gearraidh 
fiodha, agus 'nur luchd-tarruing uisge air 
son tighe mo Dhè. 

24 Agus f hreagair iad Iosua, agus thubh- 
aìrt iaa, Do blirìgh gu'n d'innseadh gu 
ciunteach do d' sheirbhisich cionnus a 
dh'àithn an Tighearna do Dhia d'a òglach 
Maois am fearann uile a thoirt duibh, ag- 
us luchd-àiteachaidh na tìre uile a sgrios 
roimhibh, uime sin bha eagal mòr ar 
n-anama oirnn roimhibh, agus rinn sinn 
an ni so. 

25 Agus a nis, feuch, tlia sinn a' d' 
làiinh : mar a mheasar maith agus ceart 
leatsa a dheanamh ruinn, dean. 

26 Agus mar so rinn e riu, agus shaor e 
iad à làimh chloinn Israeil ; agus cha do 
mbarbh siad iad. 

27 Agus rinn Iosua iad san là sin fèin 
'nan luchd-gearraidh fiodha, agus 'nan 
luchd-tarruing uisge do'n chomhchruinn- 
each, agus do altair an Tighearn, eadhon 
gus an là 'n diugh, anns an ionad a rògh- 
naicheadh e. 

CAIB. X. 

AGUS an uair a chual' Adonisedec righ 
Ierusaleim gu'n do ghlac Iosua Ai, 
agus gu'n do lèir sgrios se e ; mar a rinn e 
ri Iencho agus r'a righ, mar sin gu'n d'rinn 
e ri h-Ai agus r'a righ ; agus gu'n d'rinn 
luchd-àiteachaidh Ghibeoin sìth ri h-ls- 
rael, agus gu'n robh iad 'nam measg ; 

2 Ghabh iad eagal mòr, do bhrìgh gu'm 
bu bhaile mòr Gibeon, mar aon do na 
bailtibh rìoghail, agus do bhrìgh gu'm Lu 
mhò e na Ai, agus gu'n robh a dhaoine uile 
treun. 

3 Uime sin chuir Adonisedec, righ Ie- 
rusaleim, fios gn Koham righ Hebroin, 
agus gu Piram righ Iarmuit, agus gu Ia- 
phia righ Lachis, agus gu Debir righ Eg- 
Ioin, ag ràdh, 

4 Thigibh a nìos a m'ionnsuidh-sa, agus 
cuidichibh leam, a chum gu'm buail sìnn 
Gibeon : oir rinn e sìth ri Iosua, agus ri 
cloinn Israeil. 

5 Uime sin chruinnich cùig rìghre nan 
Amorach, righ Ierusaleim, righ H.brojn, 
righ Iarmuit, righ Lachis, righ Egloin, iad 
fèin an ceann a chèile, agus chaidh iad 
suas, iad fèin agus an slòigh uile, agus 
champaich iad fa chomhair Ghibeoin, ag- 
us chog iad 'na aghaidh. 

6 Agus chuir fir Ghibeoin fios gu Iosua, 
do'n champ gu Gilgal, ag ràdb, Na dean- 
adh do làmh moille o d' sheirbhisich : thig 
a nìos d'ar n-ionnsuidh gu grad, agus saor 
sinn, agus cuidich leinn : oir tha rìghre 
nan Amorach uile a tha 'nan còmhnuidh 
sna beanntaibh, air cruinneachadh ri 
chèile 'nar n-aghaidh. 

7 Agus chaidh Iosua suas o Ghilgal, e 
fèin agus an sluagh cogaidh uile maille ris, 
agus na fir threuna uile. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Na gabh eagal rompa ; oir thug mise thairis 
do d' làimh iad : cha seas duine dhiubh 
romhad. 

9 Uime sin thàinig Iosua orra gu 
h-obann : rè na h-oidhche chaidh e suas o 
Ghiigal. 

179 10 Agus chlaoidh an Tighearn iadroimh 
Israel, agus mharbh e iad le h-àr mòr aig 
Gibeon, agus chuir e 'n ruaig orra rathad 
uchdaich Bhet-horoin, agus bhuail e iad 
gu Hasecah, agus gu Macedah. 

11 Agus an uair a bha iad a' teicheadh 
roimh Israel, agus iad air leathad Bhet- 
horoin, thilg an Tighearna clacha mòra 
orra nuas o nèamh gu Hasecah, agus 
fhuair iad bàs : bu lìonmhoire iadsan a 
bliàsaich leis na clacha-meallain, na iad- 
san a mharbh clann Israeil leis a' chlaidh- 
eamh. 

12 An sin labhair Iosua risan Tighearna, 
san là anns an d'thug an Tighearna suas na 
h-Amoraich roimh chloinn Israeil, agus 
thubhairt e 'm fianuis Israeil, A ghrian, 
air Gibeon stad, agus thusa, a gliealach, 
air gleann Aialoin. 

13 Agus stad a' ghrian, agus sheas a' 
ghealach, gus an do dhìol an sluagh iad 
ièin air an naimhdibh. Nach 'eil so 
sgrìobhta ann an leabhar Iaseir ? Agus 
stad a' ghrian am meadhon nèimh, agus 
cha d'rinn i cabhag gu dol fuidhe mu 
thimchioll là iomlain. 

14 Agus cha robh sam bitli cosmhuil 
ris an là sin, roimhe no 'na dhèigh, anns 
an d'èisd an Tighearna ri guth duine ; oir 
chog an Tighearn air son Israeil. 

[15 Agus phill Iosua, agus Israel uile 
maille ris, do'n champ gu Gilgal.] 

16 Agus theich na cùig' rìghrean ud, ag- 
us dh'fholaicli siad iad fèin ann an uaimh 
ann am Macedah. 

17 Agus dh'innseadh do Iosua, ag ràdh, 
Flmaradh na cùig rìghre folaichte ann au 
uaimh ann am Macedah. 

18 Agus thubhairt Iosua, Caruichibh 
clacha mòra air beul na h-uaraha, agus 
cuiribh daoine làimh rithe g'an gleidheadh. 

19 Agus na stadaibhse, ach rachaibh air 
tòir bhur naimhdean, agus buailibh iadsan 
a's deireannaiche dhiubh, na leigibh leo 
dol a stigh d'am bailtibh ; oir thug an 
Tighearna bhur Diaiad thairis d'ur làimh. 

20 Agus an uair a chuir Iosua agus 
clann Israeil crìoch air am marbhadh le 
h-tr ro-mhòr, gus an do chuireadh as 
doibh, chaidh a' chuid a mhair dhiubh a 
steach do na bailtibh daingnichte. 

21 Agus phill an sluagh uile do'n champ 
gu Iosua aig Macedah ann an sìth : cha do 
ghluais neach a theanga an aghaidh duine 
sam bith do chloinn Israeil. 

22 An sin thubhairt Iosua, Fosglaibh 
beul na h-uamha, agus thugaibh a mach a 
m' ionnsuidh na cuig rìghrean ud as an 
uaimh. 

23 Agus rinn iad mar sin, agus thug iad 
a mach na cùig rìghrean ud d'a ionnsuidh 
as an uaimh, righ Ierusaleim, righ Heb- 
roin, righ Iarmuit, righ Lachis, agus righ 
Egloin. 

24 Agus an uair a thug iad a mach na 
righre sin gu Iosua, ghairm Iosua air fear- 
aibh IsraeiT uile, agus thubhairt e ri ceann- 
ardaibh nam fear-cogaidh a chaidh maille 
ris, Thigibh am fagus, cuiribh bhur cosan 
air muinealaibh nan righ sin. Agus thàinig 
iad am fagus, agus chuir iad an cosan air 
am muinealaibh. 

25 Agus thubhah-t Iosua riu, Na biodh 180 IOSUA. eagal oirbh agus na bithibh fuidh gheilt, 
bithibh làidir agus biodh deadh mhisneach 
agaibh: oir rnar so ni 'a Tighearna ri'r 
naimhdibh uile ris am bheil sibh a' cogadh. 

26 Agus au dèigh sin bhuail Iosua iad, 
agus mharbh e iad, agus chroch e iad air 
cuig crannaibh : agus bha iad an crochadh 
air na crannaibh gu feasgar. 

27 Agus an àm dol fuidhe na grèine 
d'àithn Iosua, agus thug iad a nuas iad o 
na crannaibh, agus thilg siad iad san uaimh 
anns an d'fholaich siadiad fèin, agus chuir 
iad clacha mòra am beul na h-uamha, a 
tha làthair gus a' cheart là so. 

28 Agus air an là sin fèin ghlac Iosua 
Macedah, agus bhuail se e le faobhar a' 
chlaidheimh, agus a righ sgrios e gu tur, 
iadsan agus gach anam a bh' ann; cha 
d'fhàg e neach air bith beò : agus rinn e , 
ri righ Mhacedah, mar a rinn e ri righ Ie- 
richo. 

29 An sin chaidh Iosua, agus Israel uile 
maille ris, thairis o Mhacedah gu Libnah, 
agu3 chog e 'n aghaidh Libnah. 

30 Agus thug an Tighearna thairis e mar 
an ceudna, agus a righ, do làimh Israeil, 
agus bhuail se e le faobhar a' chlaidheimh, 
agus na h-anaman uile a bha ann : cha 
d p fhàg e neach air bith beò ann, ach rinn 
e r'a righ, mar a rinn e ri righ Iericho. 

31 Agus chaidh Iosua, agus Israel uile 
maille ris, thairis o Libnah gu Lachis, ag_us 
champaich e 'na aghaidli, agus chog e 'na 
aghaidh. 

32 Agus thug an Tighearna thains 
Lachis do làimh Israeil, agus ghlac se e 
air an dara là, agus bhuail se e le faobhar 
a' chlaidheimh, agus gach anam a bha 
ann, a rèir nan uile nithe a rinn e air Lib- 
nah. 

33 An sin thàinig Horam righ Gheseir a 
n\os a chuideachadh Lachis; agusbhuail 
Iosua e agus a shluagh, gus nach d'fhàg e 
h-aon air bith beò aige. 

34 Agus chaidh Iosua agus lsrael uile 
maille ris, o Lachis gu h-Eglon, agus 
champaich iad 'na aghaidh, agus chog ìad 
'naaghaidh: 

35 Agus ghlac iad e air an là sin fèin, 
agus bhuail ìad e le faobhar a' chlaidheimh, 
agus gach anam a bha ann sgrios e tu tur 
san là sin, a rèir nan uile nithe a rinn e ri 
Lachis. 

36 Agus chaidh losua, agus Israel une 
maille ns, suas o Eglon gu Hebron, agus 
chog iad 'na aghaidh : 

. 37 Agus ghlac iad e, agus bhuail iad e 
le faobhar a chìaidheimh, agus a righ, ag- 
us a bhailtean uile, agus gach aaam a bha 
ann : cha d'fhàg e h-aon air bith beò, a 
rèir nan uile nithe a rinn e ri h-Eglon, ach 
sgrio3 e gu tur e, agus gach anam a bha 
ann. , ., 

38 Agus phill Iosua, agus Israel uile 
maille ns, gu Debir, agus chog e 'na agh- 
aidh : , , 

39 Agus ghlac se e, agus a ngh, agus a 
bhailtean uile, agus bhuail siad iad le 
faobhar a' chlaidheimh, agus lèir-sgrios iad 
gach anam a bha ann ; cha d'fhàg e h-aon 
air bith beò : mar a rinn e ri Hebron, mar 
sin rinn e ri Debir, agus r'a righ ; agus mar 
a riun e ri Libnah, agus r'a righ. 

180 40 Agus bhuail Iosua tir nam beann 
uile, agus na h-àirde deas, agus a' chòmh- 
naird, agus nan tobar, agus an rìghrean 
uile : cha d'fhàg e h-aon air bith beò, ach 
lèir-sgrios e gach neach anns an robh an- 
ail, mar a dh'àithn an Tighearna Dia Is- 
raeil. 

41 Agusbhuail Iosuaiad o Chades-barnea 
gu ruig Gasa, agus tìr Ghosein uile gu ruig 
Gibeon. 

42 Agus na rìghre sin uile, agus am 
fearann, ghlac Iosua dh'aon tanuing, do 
bhrìgh gu'n do chog an Tighearna Dia Is- 
raeilair son Israeil. 

43 Agus phill Iosua, agus Israel uile 
maille ris, do'n champ gu Gilgal. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a chuala Iabin righ Hasoir 
na nithe sin, chuir e fios gu Lobab righ 
Mhadoin, agus gu righ Shimroin, agus gu 
righ Achsaiph, 

2 Agus a dh'ionnsuidh nan righ a bha mu 
thuath anns na beanntaibh, agus anns a' 
chòmhnard mu dheas do Chinerot, agus 
anns a' ghleann, agus ann an crìochaibh 
Dhoir, air an làimh an iar ; 

3 Agus a dh'ionnsuidh a' Chanaanaich 
air an làlmh an ear agus an làimh an iar, 
agus a dh'ionnsuidh an Amoraich, agus an 
Hitich, agus a' Pheridsich, agus an Iebus- 
aich anns na beanntaibh, agus a dh ionn- 
suidh an Hibhich fuidh Hermon, ann an 
tìr Mhispeh. 

4 Agus chaidh iad a mach, iad fèin agus 
am feachd uile maille riu, sluagh lìonmhor, 
eadhon mar a' ghaineamh a ta air tràigh 
na fairge thaobh lìonmhoireachd, le h-each- 
aibh agU3 carbadaibh ro-lìomnhor. 

5 Agus an uair a bha na rìghre sin uile 
air coinneachadh a chèile, thàinig iad agus 
champaich iad cuideachd aig uisgeachaibh 
Mheroim, a chogadh an aghaidh Israeil. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Na biodh eagal ort rompa ; oir am màir- 
each mu'n àm so, bheir mise suas iad uile 
marbh am fianuis Israeil : gearraidh tu 
iosgaidean an each, agus loisgidh tu an 
carbadan le teine. 

7 Agus thàinig Iosua, agus an sluagh 
cogaidh uile maille ris, orra aig uisgeach- 
aibh Mheroim gu h-obann, agus bhuail iad 
orra. 

8 Agus thug an Tighearna thairis iad do 
làimh Israeil, a bhuail iad, agus a chuir an 
ruaig orra gu Sidon mòr, agus gu Misre- 
phot-maim, agus gu còmhnard Mhispeh ahr 
an làimh an ear, agus bhuail siad iad, gus 
nach d'fhàg iad aon diubh beò. 

9 Agus rinn Iosua riu mar a dh'iarr an 
Tighearn air : ghearr e iosgaidean an each, 
agus loisg e 'n carbadan le teme. 

10 Agus phill Iosua san àm sin air ais, 
agus ghlac e Hasor, agus bhuail e a righ 
leis a' chlaidheamh : oir b'e Hasor roimhe 
sin ceann nan rìoghachda sin uile. 

11 Agus bhuail iad na h-anaman uile a 
bha ann le faobhar a' chlaidheimh 'g an lèir- 
sgrios : cha d'f hàgadh aon anns an robh 
anaii; agus loisgf e Hasor le teine. 

12 Agus uile Mailte nan righ sin, agug 
an rìghrean uile ghlac Iosua, agus bhuail e 
iad le faobhar a' chlaidheimh, agus sgrios e CAIB. XII. XIII. 181 gu tur iad, mar a dh'àithn Maois, òglach 
an Tighearn. 

13 Àch a thaobh nam hailte sin uile a 
sheas a ghuàth 'nan neart, cha do loisg Is- 
rael aon diubh sin, saor o Hasor a mhàin ; 
sin loisg Iosua. 

14 Agus uile chreach nara bailte sin, ag- 
us an sprèidh, ghabh clann Israeil mar 
ehobhartach dlioibh fèin ; ach bhuail iad 
gach duine le faobhar a' chlaidheimh, gus 
an do chuir iad as doibh : cha d'fhàg iad 
ueach air bith anns an robh anail. 

15 Mar a dh'aithn an Tighearna d'a òg- 
lach Maois, mar sin dh'àithn Maois do Io- 
sua, agus mar sin rinn Iosua : cha d'fhàg 
e ni gun deanamh do na h-uile a dh'àithn 
an lighearna do Mhaois. 

16 Mar sin ghlac Iosua am fearann sin 
uile, na slèibhtean, agus an tìr mu dheas 
uile, agus fearann Ghosein uile, agus an 
gleann, agus an còmhnard, agus sliabh Is- 
raeil, agus a ghleann ; 

17 O shliabh Halaic, a tha dol suas gu 
Seir, eadhon gu Baal-gad ann an gleann 
Lebanoin, fuidli shliabh Hermoin : agus 
an righrean uile ghlac e, agus bhuait e 
iad, agus mharbh e iad. 

18 Rè ùine fhada riun Iosua cogadh ris 
na rìgiiribh sin uile. 

19 Cha robh baile mòr air bith a rinn 
BÌth ri cloinn Israeil, saor o na Hibhich, 
luchd-àiteachaidh Ghibeoin; càc/i uile 
ghlac iad ann an cath. 

20 Oir b'ann o'n Tighearn a bha e an 
cridheachan a chruadhachadli, chum gu'n 
tigeadh iad an agliaidh lsraeil ann an 
cath, a chum gu'n sgriosadh e iad gu tur, 
agus nach biodh iochd sam bith air a 
nochdadh dhoibh, ach gu'n cuireadh e as 
doibh, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

21 Agus anns an àm sin thàinig Iosua, 
B<rus ghearr e as na h-Anacaich o na 
slèibhtibh, o Hebron, o Dhebir, o Anab, 
agus o bheanntaibh Iudah uile, agus o 
bheanntaibh Israeil uile : sgrios Iosua gu 
tur iad le 'm bailtibh. 

22 Cha d'fhàgadh aon do na h-Anacaich 
ann am fearann chloinn Israeil ; a mhàin 
ann an Gasah, ann an Gat, agus ann an 
Asdod, dh'fhàgadh iad. 

23 Mar sin ghlac Iosua an tìr uile, a rèir 
nan uile a thubhairt an Tighearna ri 
Maois, agus thug Iosua i mar oighreachd 
do cliloinn Israeil, ann an earraunaibh a 
rèir an treubhan. Agus fhuair an tìr fois 
o chogadh. 

CAIB. XII. 

ANIS is iad so righrean an fhearainn a 
bhuail clann Israeil ; agus shealbh- 
aich iad am fearann air taobh eile lordain 
leth ri èirigh na grèine, o shruth Arnoin 
gu sliabh Hermoin, agus an còmhnard 
uile air an làimh an ear. 

2 Sihon righ nan Amorach, a bha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, agus a riagh- 
laich o Aroer, a tha air bruaich sruth Ar- 
noin, agus o mheadhon an t-srutha, agus 
leth Ghilead eadhon gus an sruth Iaboc, 
crìoch chloinn Amoin : 

3 Agus an còmhnard gu muir Chineroit 
a làimh na h-àirde 'n ear, agus gu muir a' 
chòmhnaird, eadhon a' mhuir shalainn a 

118 làimh na h-àirde 'n ear, an t-slighe gu Bet- 
iesimot ; agus o'n àirde deas, fuìdh Asdod- 
pisgah. 

4 Agus crìoch Og righ Bhasain, a bJia 
dh'iarmad nam famhairean a bha chòmh- 
nuidh ann an Astarot, agus ann an Edrei, 

5 Agus a rìoghaich ann an sliabh Her- 
moin, agus ann an Salcah, agus ann am 
Basan uile, gu crìch nan Gesurach agus 
nam Maachatach, agus leth Ghilead, crìoch 
Shihoin righ Hesboin. 

6 Iadsan bhuail Maois, òglach an Tigh- 
earn, agus clann Israeil ; agus thug Maois, 
òglach an Tighearn, e mar sheilbh do na 
Reubenich, agus do na Gadaich, agus do 
leth-thrèibhMhanaseh