Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an T-sean Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh; air an tarruing o na ceud chanainibh chum Gaelic Albannaich"

See other formats


National Library of Scotland 

iiniiiiiiiuiiuiiiH 

*B000501373* LEABHRAICHEAN 

AN 

T-SEANN TIOMNAIDH 

AGUS AN 

TIOMNAIDH NUAIDH; 

AIR AN TARRUING 

O NA CEUD CHANAINIBH 

CHUM 

GAELIC ALBANN AICH. LONDON: 

PRINTED FOR THE BRITISH AND FOREItìN BIBLE SOCIETY, 

INSTITUTED 1N THE YEAR 1804: 
(FROM THE 12 ,r '° EDITION PUBLISHED IN EDINBURGH IN 1826.) 

i3g WL aaaatts, CTrotott Qtouvt, Cemplc iSar. M I)CCC XXXIX. Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/leabhraicheantse1839lond LEABHRAICHEAN T-SE ANN-TIOMN AIDH. Caib. 

GENESIS; annsambheil. 50 

Ecsodus 40 

Lebhiticus 27 

Aireamh 36 

Deuteronomi 34 

Iosua 24 

Breitheamhna 21 

Rut 4 

I. Samuel 31 

II. Samuel 24 

I. Righ 22 

H. Righ 25 

I. Eachdraidh 29 

II. Eachdraidh 36 

Esra 10 

Nehemiah 13 

Ester 10 

Iob 42 

Sailm 150 

Gnàth-fhocal 31 Caib. 

Eclesiastes 12 

Dàn Sholaimh 8 

Isaiah 66 

Ieremiah 52 

Tuireadh 5 

Eseciel 48 

Daniel 12 

Hosea 14 

Ioel 3 

Amos 9 

Obadiah 1 

Ionah 4 

Micah 7 

Nahum 3 

Habacuc 3 

Sephaniah 3 

Hag-ai 2 

Sechariah 14 

Malachi . '. 4 LEABHRAICHEAN 

AN 

TIOMN AIDH-N UAIDH. Caib. SOISGEUL Mhata, anns 

am bheil 28 

Soisgeul Mharcuis 16 

Soisg-eul Lucais 24 

Soisgeul Eoin 21 

Gnìomhara nan Abstol 28 

Litir Phoil chum nan Romh- 
anach 16 

I. Corintianach 16 

II. Corintianach 13 

Galatianach 6 

Ephesianach 6 

Philipianach 4 

Colosianach 4 

I. Litir Phoil chum nan Tesa- 

lonianach 5 Caib. 

II. LitirPhoil chum nanTe- salonianach 3 

I. Timoteuis 6 

II. Timoteuis 4 

Tituis 3 

Philemoin 1 

Eabhruidheach 13 

Litir Sheumais 5 

Litir I. Pheadair 5 

Litir II. Pheadair 3 

Litir I. Eoin 5 

Litir II. Eoin 1 

Litjr III. Eoin 1 

Litir Iudais 1 

Taisbeanadh Eoin 22 CEUD LEABHAR MHAOIS, 

D' AN AINM 

GENE8X&. CAIB. I. 

1 Cruthachadh nan nèamh agus na talmhainn, 3 An 
t-soluis, 14 Na grèine, na gealaich, agus nan 
reult, 20 Eisg agus eunlaith, 24 Sprèidh agus 
bheathaichean eile na talmhainn, 30 agus cruth- 
achadli an duine ann an coslas Dè. 

SAN toiseach chruthaich Dia 1 na 
nèamhan ag-us an talamh. 

2 Ag-us bha'n talamh gun dealbh 2 agus 
falamh 3 ; agus bha dorchadas air 4 ag-haidh 
na doimhne 5 : agus bha Spiorad Dè a' 
g-luasad 6 air aghaidh nan uisg-eachan. 

3 Ag-us thubhairt 7 Dia, Biodh solus ann : 
agns bha solus ann. 

4 Agns chunnaic 8 Dia an solus, gu 9 'n 
robh 10 emaith 11 : agus chuirDiadealach- 
adh eadar an solus, ag - us an dorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là 12 , 
agus an dorchadas dh'ainmich e Oidhche : 
ag-us b'iad am feasgar ag-us a' mhaduinn 
an ceud là. 

6 Ag-us thubhairtDia, Biodh athar 13 am 
meadhon nan uisg-eachan, agus cuireadhe 
dealachadh eadar uisgeachan agus uis- 
g-eacha. 

7 Ag-us rinn Dia an t-athar, agus chuire 
dealachadh eadar na h-uisgeachan a bha 
fuidh 'n athar, agus na h-uisgeachan a bha 
os ceann 14 an athair : ag-us bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh: ag-us b'iad am feasg-ar agus a' 
mhaduinn an dara là 15 . 

9 Agus thubhairt Dia, Cruinnichear na 
h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a dh'aon 
àite, ag-us leigear ris an tìr thioram 16 : 
agus bha e mar sin. 

10 Ag-us dh'ainmich Dia an tìr thioram 
Talamh, ag-us cruinneachadh nan uis- 
g-eacha dh'ainmich e Fairg-eachan 17 : agus 
chunnaic Dia gn 'n robh e maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach feur, luibh a ghineas sìol, 1 an t- Uile-chumhachdach. - gun chumadh, 

gun dreach. 3 fàs;folamh.'Eìr. 4 er; ar. Eir. 

3 an aigein. a' gur gu caomh. 

i thuirt ; a dubhairt. Eir. 8 chnnnairc. Eir. 

9 go. Eir. 10 ro; raibh. Eir. 11 mailh. 

12 ghoir Dia do'n t-solus Lalha. 13 aidhear, ior- 
mailt, speuran. 11 os ciann. 15 agus bha am 
feasgar ann, agus bha a' mhaduinn ann, an dara la. 

16 an talamh tioram, an ùir thioram. 

17 Maranna, Cuanla. 18 « thilgeas meas ; air craobh-mheas a bheir a mach meas 18 a 
reir a gnè ' 9 , aig am bheil a sìol 20 innte fèin 
air an talamh : agus bha e mar sin. 

12 Ag-us thug - an talamh a mach feur, 
luibh a g-hineas sìol a rèir a gnè, agus 
craobh a bheir a mach meas, aig am bheil 
a siol innte fèin a rèir a gnè : agus chunn- 
aic Dia gu'n robh e maith. 

13 Ag-us b'iad am feasgar agus a' mha- 
duinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh soluis" 
ann an speuraibh nèimh a chur dealach- 
aidh eadar an là agus an oidhche, agus 
bitheadh iad air son chomharan 22 , agus air 
son aimsirean, agus airsonlàithean 23 , agus 
bhliadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar sholusaibh 24 ann 
an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamh 25 : ag-us bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an 
solus a's mò a riag-hladh an latha 20 , agus 
an solus a's lugha a riag'hla dh na h-oidhche : 
ag-us na reultan 27 . 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
•aibh nèimh, a thoirt 28 soluis air an talamh, 

18 Ag'iis a riaghladh san là, agus san 
oidhche 29 , ag-us a chur dealachaidh eadar 
an solus agus an dorchadas : agus chunnaic 
Dia gxi'n robh e maith. 

1 9 Agus b' iad am feasgar agus a' mha- 
duinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na 
h-uisg-eachan a mach g-u pailt an creutair 
gluasadach anns am bheil beatha 30 , agus 
biodh eunlaith ag itealaich 31 os ceann na 
talmhainn air aghaidh speuran nèimh 32 . 

21 Ag-us chruthaich Dia muca-mara 33 
mòra, ag-us g-ach uile chreutair beò a 
ghluaiseas, a thug na h-uisgeachan a mach 
gu pailt a rèir an gnè, agus gach eun 
iteagach 34 a rèir a ghnè : agus chunnaic 
Dia gwn robh e maith. am fàs meas. 19 cineil, seòrsa. 

•° fras, ros. 21 lòchrain. mar chomharthan. 
- 3 làethe. 24 air son sholusan, 'nan lòchranaìbh. 
2S a shoilìseachadh na tahnhainn. 26 là, lò. 
27 reannaga, rionnagan. a tìiabhairt. 

29 a riaghladh an latha agus na h-oidhcìte. 

30 anam beò. Eabli. 31 agus eunlailh a dìCUeal- 
aicheas. 32 ann an speuraibh nèimh. 

33 mìoìa. Eir. 34 sgiathach, sgiatlinach. 

B GENESIS, I. II. 22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Sìolaichibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairg-ibh, 
agus fàsadh an eunlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mha- 
duinn an cùigeadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach an creutair beò a rèir a 
ghnè, sprèidh, agus gach ni a shnàigeas 1 , 
agus beathaiche 2 na talmhainn a rèir an 
gnè : agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia beathaiche na tal- 
mhainn a rèir an gnè, agus an sprèidh a 
rèir an gnè, agus gach ni a shnàigeas air 
an talamh a rèir a ghnè : agus chunnaic 
Dia gu'n robh e maith. 

26 ÀgusthubhairtDia.Deanamaid duine 
'nar dealbh 3 fèin, a rèir ar coslais fèin, 
agus biodh uachdaranachd aca os ceann 
èisg na mara, agus os ceann eunlaith nan 
speur 4 , agus os ceann na sprèidhe, agus 
os ceann na talmhainn uile, agus os ceann 
gach ni a shnàigeas a ta snàigeadh air an 
talamh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 'na 
dhealbh fèin ; ann an dealbh Dhè chruth- 
aich se e : firionnach agus boirionnach 5 
chruthaich e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus thubh- 
airt Dia riu, Siolaichibh, agus fàsaibh 
lìonmhor, agus lìonaibh an talamh, agus 
ceannsaichibh e ; agus biodh uachdaran- 
achd agaibh os ceann èisg na mara, agus 
os ceann eunlaith nan speur, agus os ceann 
gach ni beò a ghluaiseas air an talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thug mi 
dhuibh gach luibh a ghineas sìol, a ta air 
aghaidh na talmhainn uile, agus gach 
craobh anns am bheil meas craoibhe a 
ghineas sìol; dhuibhse bithidh e mar 
bhiadh 6 . 

30 Agus do uile bheathaichibh 7 na tal- 
mhainn, agus do uile eunlaith nan speur, 
agus do gach ni a shnàigeas air an talamh, 
anns am ò/iei/beatha 8 , thug mi gach luibh 
ghorm 9 mar bhiadh : agus bha e mar sin. 

31 Agus churmaic Dia gach ni a rinn e, 
agus, feuch, bha e ro mhaith. Agus b' iad 
am feasgar agus a' mhaduinn an seathadh 10 
là. 

caib. n. 

1 An seachdamh là air a naomhachadh. 8 Gàradh 
Edein. 17 Craobh eòlais a' mhaith agus an uilc. 
2 1 Cruthachadh na mnà agus orduchadh a' phòs- 
aidh. 

AGUS chrìochnaicheadh na nèamhan 
agus an talamh, agus an sluagh uile. 

1 chrùbas ; shnàigheas, shnàmhas. Eir. 

2 fiatlh-bheathaiche. 3 ìomhaigh, cruth. 

4 nèimh, an alhair. 5 fear agus bean,firionn 

asus bainionn. « air sonbìdh. * gachuile 

onealkach. s anambeò. Eabh. 9 ghlas. 

10 seiseadh. Eir. 11 rinn e tàmh. 

1* lehobkah. Eabh. 13 Agusgach uilephreas 2 Agus chrìochnaich Dia air an t-seachd- 
amh là 'obair a rinn e ; agus ghabh e fois 11 
air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an t-seachdamh 
là, agus naomhaich se e : do bhrìgh gur 
annaira ghabh c foiso'obair uile,achruth- 
aich Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na 
talmhainn, 'nuair a chruthaicheadh iad, san 
là an d'rinn an Tigheama 12 Dia an talamh 
agus na nèamhan. 

5 Agus cha robh uile phreasan na mach- 
arach fathast anns an talamh, agus cha 
d'fhàs fathast uile lusan na macharach 13 ; 
do bhrigh nach d'thug an Tighearna Dia 
air uisge frasadh 14 air an talamh, agus 
cha robh duine ann a shaoithreachadh na 
talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia an 
duine do dhuslach na talmhainn: agus 
shèid e ann an cuineinibh 15 a shròine 
anail na beatha; agus dh'fhàs an duine 
'na anam beò. 

8 Agus shuidhich 16 an Tighearna Dia 
gàradh" ann anEden san àird an ear, agus 
chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia air gach 
uile chraoibh fàs as an talamh a ta tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh: craobh na beatha mar an ceudna 
ann am meadhon a' ghàraidh, agus craobh 
eòlais a' mhaith agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn 18 a mach à 
h-Eden a dh'uisgeachadh a ghàraidh ; 
agus as a sin roinneadh i, agus dh'fhàs i 
'na ceithir cheannaibh 19 . 

11 Js e ainm na ceud aìmhve Pison; so 
i a ta cuartachadh tìre Chabhilah uile, far 
am bheil òr. 

12 Agus a ta òr na tìre sin maith : an 
sin 20 a ta bdellium agus a' chlach onics. 

13 Agusise ainmna dara aimhneGihon: 
is i sin a ta cuartachadh tìre Chuis 21 uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne Hide- 
cel : is i sin a tha dol do'n taoibh an ear do 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tigheama Dia _an 
duine agus chuir se e ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh 22 agus g'a ghleidh- 
eadh. 

16 Agus dh'àithn an TighearnaDia do'n 
duine, ag ràdh, Do gach uile chraoibh sa' 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh eòlais' 23 a' mhaith 
agus an uilc, cha'n ith thu dh'i sin : oir na macharach mun robk e anns an ialamh, agus gach 
uile lus na macharach mun d'fhàs e. ^siieadh. 

15 pollaibh, pollaraibh, coimhlionaibh . 

16 phlanndaich, dhcasaick. 17 lios. 18 abhamn. 
'8 assin sgaoil i, agus dk'fhàs i 'na ceithir meuraibk. 
2° ann an sin. 21 Arabia ; Ethiopia. Sasg. 
M dheasachadh. ™fhios. t GENESI 

anns an là a dh'itheas tu dhith, gu cinn- 
teach bàsaichidh tu. 

1S Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Cha' 'n'eil e maith gu'm biodh an duine 
'na aonar: Ni mi dhacòmhnadh 2 d'arèir 
fèin 3 . 

19 Agus dhealbh an Tighearna Dia as 
an talamh.uile bheathaichenamacharach, 
agus uile eunlaith nan speur, agus thug e 
lad a chum Adhaimh, a dh'fhaicinn 
cionnas a dh'ainmicheadh e iad : agus ge 
b'e ainm a thug Adhamh air gach creutair 
beò 1 , ò'e sin a 6'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean do'n 
sprèidh uile, agus do eunlaith nan speur, 
ag-us do uile bheathaichibh na macharach : 
achdo Adhanih cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fèin. 

21 Agus thug" anTighearnaDiaair codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus choid.il e : 
ag-us ghabh e h-aon d'a aisnibh, agus 
dhùin e an fheoil suas 'na h-àit. 

22 Agus thog 5 an Tighearna Dia an 
aisne a thug e o'n duine suas 'namnaoi, 
agrus thug e i chum an ùuine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis 6 
cnàimh do m' chnàmhaibh, agus feoil do 
m' fheoil-sa : goirear bean 7 dith, do 
bhrìgh gur ann as an duine 8 a thugadh i. 

24 Air an aobhar 9 sin fàgaidh fear 'ath- 
air agus a mhàthair, agus dlùth-leanaidh 
se r'a mhnaoi : agus bithidh iad 'nan aon 
fheoil. 

25 Agus bha iad le chèile lomnochd, an 
duine agus a bhean ; agus cha robh nàire 
orra. 

caib. m. 

1 Cealgna nalhrach. 6 Peacadh an duine, 15 agus 
gealladh saorsa Dè Irìd shìl na mnà. 

NIS bha an nathair 10 ni bu sheolta 11 
. na h-aon do bheathaichibh na machar- 
ach a rinn anTighearna Dia; agus thubh- 
airt i ris a' mhnaoi, Seadh, an dnbhairt 
Dia, Clia 'n ith sibh do gach craoibh sa' 
ghàradh ? 

2 Ag-us thubhairta' bhean ris an nathair, 
Do mheas craobhan a' ghàraidh feudaidh 
sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ta ann 
am meadhon a' ghàraidh, thubhairt Dia, 
Cha'n ith sibh dheth, agus chabheansibh 
ris. a chum nach faigh 12 sibh bàs. 

4 Agusthubhairt an nathairris a' mhnaoi, 
Gu cinnteach cha 'n fhaigh sibh bàs. 

5 Oir a ta fios aig Dia, san là a dh'itheas 
sibh dheth, gu'm fosglar bhur 13 sùilean, 1 Cho. 2 congnamh. Eìr. 3 a bhios iomchuidh 
dha. cosmhuil risfèin. '• thug e iad a dh'ionnsuidh 
Adhaimh, a dìi'fhaicsinn ciod a ghoireadh e dhiubh : 
agus ge b'e air bith a ghoir Adhamh do gach uile 
chrcutair beò. 5 rinn. 6 a ?mis. Eir. 

' isha. Eabb. 8 ish. Eabh. - » àdhbhar. 

10 ailhir. 11 innkachdaiche,raideile,shil- s, n. m. 

agus gu'm bi sibh mar dhèe, fiosrach air 
maith agus air olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu'n robh a' 
chraobh maith a chum bìdh, agus gu'n 
robhì taitneach do 'n t-sùil 14 , agus 'na 
craobh r'a miannachadh a dheanamh neach 
glic ; agus ghabh i d'a meas agus dh'ith 
i, agus thug i mar an ceudna d'a fear 
maille rithe, agus dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sùileanle chèile, 
agus dh'aithnich iad gu'?j robh iad lom- 
nochd; agus dh' fhuaigh iad duilleach 
croinn-fliìge r'a chèile, agus rinn iad 
dhoibh fèin aprain 15 . 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd 16 sa' ghàradh, amfionnfhuair- 
eachd an là: agus dh'fholaich Adhamh a- 
gus a bhean iad fern o ghnùis an Tighear- 
na Dè am measg chraobhan a' ghàraidh. 

9 Agus dh'èigh 17 an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am 
bheil thu? 

10 Agus thubhairt e, Chuala, mi do 
shuth sa' ghàradh, agus bha eagal orm 
a chionn gu'n robh mi lomnochd 18 , agus 
dh'fholaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò dh'innis dhuit 
gu'n robh thu lomnochd ? An d'ith thu 
do'n chraoibh, a dh'àithn mise dhuit gun 
itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' bhean 
a thug thu gu bhi maille rium, thug ise 
dhomh do'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an TighearnaDia ris 
a' mhnaoi, Ciod esoa rinn thu 19 ? agus 
tliubhairt a' bhean, Mheall an nathair mi, 
agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna Dia 
ris an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu 
so, tha thu mallaichte thar gach ainmh- 
idh 20 , agus thar uile bheathaiche na mach- 
arach : air do bhroinn imichidh tu, agus 
duslach' 21 ithidh tu uile làithean 22 do 
bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thusa agus a' bhean, agus eadar do shìol- 
sa agus a sìol-sa: bruthaidh esan 23 do 
cheann, agus bruthaidh tusa a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meudaich- 
idh mi gu mòr do dhoilgheas agus do 
thoirrcheas; am pèin beiridh tu clann, 
agus ri t'fhear bithidh do thogradh 24 , a- 
gus bithidh uachdaranachd aige ort 25 . 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, Do 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri guth do mhnà, 
agus g'un d'ith thu do'n chraoibh a eile, charaiche, chuilbheariaiche. 12 an t-eagal 

gu'mfuigh. 13 'ur. 14 'na sùilibh. 15 criosan. 
Eabh. 16 a' spaisdeireaclid, a' sràid-imcachd. 

1? ghoir, ghairm, ghlaodh. 18 a chionn mi bln 

rùisgte. 19 Gu dè so a rinn thu ? 20 spreidh. 

21 ùir. 22 làethe, lalhachan. 23 esean, eisean. 

S4 iarrtus. 24 os do cheann. 

B 2 GENESIS, IH. IV. dh'àithnmisedhuit, ag ràdh, Cha'n ith thu 
dhith, tha'n talamh mallaichte air do shon ; 
ann an doilgheas ithidh tu dheth uile 
làithean do bheatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain 1 bheir 
e niach dhuit, agus ithidh tu luibh na 
macharach. 

19 Am fallus 2 do ghnùise ithidh tu 
aran, gus am pill thu dh' ionnsuidh na 
talmhainn 3 ; oir aisde thugadh thu: oir is 
duslach thu, agus gu duslach pillidh tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar ainm 
air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm b'i màthair 
nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do Adh- 
arnh agus d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, 
agus chòmdaich e iad 4 . 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Feuch, a ta'n duine air fàs mar aon dhinn 
fein, fiosrach air maith agus olc. Agus a 
nis air eagal gu'nsìneadh e macha lamh, 
agus gu'n gabhadh e mar an ceudna do 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
agus gu'm biodh e beò gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin, chuir an Tighearna 
Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith- 
reachadhna talmhainn,as an d'thugadhe. 

24 Agus dh'fhògair e mach an duine ; 
agus shuidhich e san taobh an ear do ghàr- 
adh Edeiu Cheruban s , agus claidheamh 
lasarach 6 , a bha tionndadh air gach 
làimh, a ghleidheadh 7 slighe craoibhe na 
beatha. 

CAIB. IV. 

1 Breith Chain agus Abeil. 8 Morladh Abeil. 
11 Mallachadh Chain. 19 Lamech agus a dhà 
mhnaoi. 

GUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
. Eubha, agus dh'fhàs i torrach 8 , agus 
rug i Cain, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel : 
agus bha Abel 'na bhuachaille chaorach, 
ach bha Cain 'na threabhaiche fearainn 9 . 

3 Agus tharladh 10 an ceann làithean cir- 
aidh 11 , gu'n d' thug Cain do thoradh an 
fhearainn tabhartas 12 do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna do 
cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an saill: 
agus bha meas aig an Tighearn air Abel 
agus air a thabhartas : 

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, 
cha robh meas aige. Agus bha Cain 
fuidhthrom fheirg 13 , agusthuitaghnùis 14 . 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'ar son a tha fearg ort? agus c'ar son a 1 oighionnach ; foghannain. Eir. 2 follus. 
3 ùire. 4 dlt'eudaich e iad, chuir e trusgan orra. 
6 Cherubim. Eabh. c lasartha. 7 choimhead. 

8 ihirrraicheadh i, dh' fhàs i leatromach. 

9 talmhainn. 10 thachair ; bha e. Eabh. 

u àraid. 12 tiodhlac, ofrail. 13 lànfeirge. _ 
" luidh gruaim air. 15 bhafocail eadar Cain 
agus Abeil. 16 sanfhaiche, sa' mhagh. thuit do ghnùis ? 

I Ma ni thu gu maith, nach gabhar riut? 
agus mur dean thu gu maith, aig an dorus 
tha peacadh 'na luidhe. Agus riutsa 
bithidh a thogradh, agus bithidh uach- 
daranachd agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h-Abel 15 a 
bhràthair: agus 'nuair a bha iad sa' 
mhachair 1C , dh'èirich Cain suas an aghaidh 
Abeil a bhràthar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'àit' am bheil Abel dobhràthair? Agus 
thubhairt esan, Cha'n 'eil fliios agam 17 . 
Am mise fear-gleidhidh mo bhràthar ? 

1 Agus thubhairt esan, Ciod a rinn thu ? 
Tha guth fola do bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

I I Agus a nis tha thu mallaichte o'n tal- 
amh, a dh'fhosgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir 18 e dhuit à so suas a neart. _ A' 
t'fhògarach agus a' t'fhear-fuadain bith- 
idh 19 tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur urrainn mi 
ghiùlan 20 . 

14 Feuch, dh'fhògair thu mi mach, an 
diugh, bhàrr aghaidh na talmhainn : agus 
o d' ghnùis-sa folaichear mi, agus bithidh 
rni a'm'fhògarach agus a'm' fhear-fuad- 
ain air an talamh; agus tarlaidh gach 
neach a gheibh mi 2! , gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Uime sin geb'e airbith a mharbhas Cain, 
nìthear a sheachd uiread do dhìoghaltas 
air 22 . Agus chuir an Tighearna comh- 
ara air Cain, a chum ge b'e neach a 
gheibheadh e nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à làthair 
an Tighearn, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an tìr Nod an taobh an ear do Eden 23 . 

17 Agus dh'aithnich Cain abhean, agus 
dh'fhàs i torrach, agus mg i Enoch: agus 
thoge baile 24 , agus ghoir e ainm a' bhaile 
a rèir ainme a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enochlrad; agus 
ghin Irad Mehuiael; agus ghin Mehuiael 
Metusael; agus ghin Metusael Lamech.^ 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi : ò'e ainm a h-aon diubh Adah, 
agus ainm na mna eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah labal: b'esan athair 
na droinge 25 a ta gabhail còmhnuidh am 
bùthaibh 20 , agus na droinge aig am bheil 
sprèidh. " Cha'n aithne dhomh, cha'nfhiosrach mi. 
'S cha doir, cha tabhair. 19 biaidh. Eir. 
20 Is mò mo choire na gu'm feudar a lagliadh 
dhomh. 21 dh'amaiseas orm. 

22 nithear dioghaltas seachd-fhillte air. 

23 san ùird an ear o Eden. 21 calhair. 
25 muinntir, dream. 26 bothagaibh, pàiliiunaibh . GENESTS, IV. V. 21 Agus b'e ainm a bhràthar Iubal: b'e- 
san athair nan uile a laimhsicheas clàr- 
sach agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mav an ceudna 
Tubalcain, fear-teagaisg gach uile fhir- 
ceìrd ann an ùmha 1 agus an iarunn: agus 
b'i piuthar Thubalcain, Naamah. 

23 AgusthubhairtLamech r'a mhnàibh, 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo ghuth, a 
mhnài Lameich, èisdibh ri m' chainnt : 
oir mharbh mi duine a chum mo lotaidh, 
agus ogannach a chummo chiuraidh' 2 . 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uiread, 
{ju deimhin dìolar Lamech a sheachd- 
deug agus a thri fichead uiread. 

2.3 Agus dh'aithnich Adhamh a rls a 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set 3 
mar ainm air; oir dh'òrduich Dia, thubh- 
airt i, dhomhsa sliochd eile an àite Abeil, 
a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceudna 
nigadh mae, agus thug e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri gairm air 
ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 

1 Ginealach, beatha, agus bàs nam prìomh-aithriche, 
o Adhamh gu Noah. 24 Diadhaidheachd Enoich, 
agus a ghabhail suas dofhlaitheanas. 

r S e so leabhar ghinealach Adhaimh : 
san là an do chruthaich Dia an duine, 
ann an coslas De rinn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach chrath- 
aich e iad; agus bheannaich e iad, agus 
thug e Adhamh 4 mar ainm orra, san là an 
do chrathaicheadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus 
deich bliadhna fichead, agus ghin e mac 
'na choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin 5 : 
agr.s thug e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an 
dèigh dha Set a ghintinn 6 , ochd ceud 
bliadhna: agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

5 Agus b'iad uile làithean Adhaimhbha 
e beò, naoi ceud agus deich bliadhna 
fichead; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùig 
bliadhna, agais ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos 
a ghinntinn, ochd ceud agus seachd bliadh- 
na, agus ghin e mic agus nigheana. 

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi 
ceud agus dà bhliadhna dheug; agus 
fhuair e bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich,agns ghine Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agns cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

1 1 Agus b' iad uile làithean Enois naoi ceud agus cùig biiadhna; agus fliuair 
e bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich bliadhna 
agus tri fichead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dha 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus 
da fhichead bliadhna, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoi ceud agus deich bliadhna; agus 
fhuair e bàs. 

15 AgusbhaMahalaleelbeòcùigbliadh- 
na agus tri fichead, agus ghin e Iared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dha Iared a ghintinn, ochd ceud agus 
deich bliadhna fichead, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

17 Agus b'iad uile làithean Mhahala- 
leeil ochd ceud, ceithir fichead, agus 
cùig bliadhna deug; agus fhuair e bàs. 

18 Agus bha Iared beò ceud agus tri 
fichead agus dà bhliadhna, agus ghin e 
Enoch. 

19 Agus bha Iared beò, an dèigh dha 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, 
agus ghin e mic agus nigheana. 

20 Agus b' iaduile làithean Iareid naoi 
ceud, tri fichead, agus dà bhliadhna 
agus fhuair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus 
cùig bliadhna, agus ghin e Metuselah. 

22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, 
an dèigh dha Metuselah a ghintinn, tri 
cheud bliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
cheud agus tri fichead, agus cùig bliadh- 
na. 

24 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, 
agus cha robh e ann, oir thug Dia leis e. 

25 Agus bha Metuselah beò ceud agus 
ceithir fichead, agusseachdbliadhna agus 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèigh 
dha Lamech a ghintinn, seachd ceud, 
ceithir tìchead, agus dà bhliadhna, agus 
ghin e mic agus nigheana. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud agus tri fichead agus naoi 
bliadhna; agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud agus 
ceithir fichead agus dà bhliadhna, agus 
ghin e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an ti so fein sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar 
làmh, a thaobh na talmhainn a mhallaich 
an Tighearn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh 
dha Noah a ghintinn, cùig ceud, ceithir 
fichead, agus cùig bliadhna deug; agus 
ghin e mic agus nigheana. 1 prais. 2 dhochair. 

3 Seth. Eabh. * didne. 
5 5 'na dhealbh, 'na chruth fèin. 

6 ghineamhuinn. Eir, GENESIS, VI. VH. 31 Agus b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead ag - us seachd 
bliadhna-deug ; agus fhuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadhna 
dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham, agus 
Iaphet. 

CAIB. VI. 

1 Truaillidheaclid a' chinne-daoine, a bhrosnaich 
Dia gu an sgrios le tuil, saor o Noah agus a 
theaghlach. 14 An àirc air a h-orduchadh. 

GUS 'nuair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talmhainn, 
agus a rugadh nigheana dhoibh, 

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigheana 
dhaoine', gw'nrobh iad sgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fèin mnài do gach uile a rògh- 
naich iad. 

3 Ag-us thubhairt an Tighearna, Cha 
bhi mo Spiorad a' strì ris an duine a 
ghnàth 2 , do bhrìgh gur feoil a mhàin e 3 : 
gidheadh bithidh a làithean ceud agus 
fìchead bliadhna. 

4 Bha famhairean 4 air an talamh 'sna 
laithibh sin; agus mar an ceudna 'na 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheana dhaoine, agus a 
rug iad clann dhoibh, dh'fhas iad sin 
'nan daoinibh treuna, a bha o shean 'nan 
daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tighearna gu'm bu 
mhòr aingidheachd an duine air an tal- 
amh, agus gu'n robh uile bhreithneach- 
adh smuaintean a chridhe a mhàin olc 
gach aon là 5 . 

6 Agus b'aithreach leis an Tighearna 
gu'n d' rinn e an duine air an talamh, agus 
thog e doilgheas 6 da 'na chridhe. 

7 Àgus thubhairt an Tighearna, Sgrios- 
aidh mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr 
ag'haidh na talmhainn, araon duine agus 
ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur; oir is aithreach 
leam gu'n d'rinn mi iad. 

8 Ach fliuair Noah deadh-ghean 7 ann 
an sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha 
Noah 'nadhuine cothromach 8 , agus iom- 
lan 'na linn 9 ; agus ghluais Noah maille 
ri 10 Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem, 
Ham, agus Iaphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh am 
fianuis Dè, agus lionadh an talamh le 
foirneart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh, 
agus, feuch, bha e truaillidh; oir thruaill 
gach uile fheoil a slighe air an talamh. 1 cliunnaic mic nan daoine cumhachdach nigheanu 
dhaoin' ìsle. 2 ghnà. 3 gur fcotl esan mar an ceudna. 
* fuamhaircan, curaidhean, atliaich. 
5 an cbmhnuidh, daonan. 6 cràdh, mulad. 
7 'fàbhor. 8 ceart, ionruic. 9 'na ghinealachaibh. 
10 re. 11 ìe h-urchoid leo-san. 

'na seòmraichibh beasa ni thu an àirc. 13 Agus thubhairt Dia n Noah, Thàirug 
crioch gach uile fheòla a'm' fhianuis; oir 
tha'n talamh air a lìonadh le foirneart 
d'an trìd-san": agus, feuch, sgriosaidh 
mise iad maille ris an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do i'hiodh ghoph- 
er; seòmraichean ni thu sanàirc 12 , agus 
còmhdaichidh tu i a stigh agus a muigh 
le pic. 

15 Agus so a' chumachd air an dean 
thu i: Tri cheud làmh-choille 13 fad na 
h-àirce, leth-cheud làmh-choille a leud, 
agus deich 'ar fhichead 14 làmh-choille a 
h-àirde. 

16 Uinneag 15 ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-choille crìochnaichidh tu i 'na mull- 
ach 10 ; agus dorus na h-àirce cuiridh tu 
'na taobh : le lobhtaibh iochdarach, meadh- 
onach 17 , agus uachdarach 18 ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhonmise, 
dlle uisgeachan air an talamh, a sgrios 
gach uile fheòla, anns am bheil anail na 
beathafuidh 19 nèamh: agus gheìbh gach 
ni a ta air an talamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal 20 riutsa : agus thèid thu a steach 
do'n àirc, thu fèin, agus do mhic, agus do 
bhean, agus mnài 21 do mhac maille riut. 

19 Agus do gach uile ni beò do'n uile 
fheoil, dithis do gach seòrsa' 22 bheir thu 
steach do'n àirc,gu'?^ gleidheadh beò maille 
riut: firionn agus boirionn 13 bithidh iad. 

20 Do'n eunlaith arèir an gnè, agus do'n 
sprèidh a rèir an gnè, agus do gach ni a 
shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè: 
thèid dithis do gach seòrsa steach a t' 
ionnsuidh, gn'n gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach uile 
bhiadh a dh'ithear, agus cruinnichidh tua 
t' ionnsuidhe,- agus bithidh edhuitseagus 
dhoibhsan air son beathachaidh 24 . 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Dia dha, mar sin rinn e. 

CAIB. VII. 

1 Chaidh Noah agus gach creufair a bha maille ris 
asleach dun àirc. 10 Toiseach agus èiridh na 
dìle. 24 Mhair i ceud agus leth-cheud ià. 

AGUS thubhairt anTighearna ri Noah, 
Rach thusa 25 , agus do thigh uile, a 
steach do'n àirc; oir thusa chunnaic mi 
cothromach a'm' fhianuis sa' ghinealach 
so 26 . 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabhaidh 
tu dhuit 'nan seachdaibh, am firionn agus 
a bhoirionn; agus do ainmhidhibh nach 
'eil glan 'nan dithisibh 27 , am tìrionn agus 
a bhoirionn : 13 bann-làmh. 
15 Fuinneog. Eir 
18 treas. 19 fo. 
21 mnatlian. 14 deich thar fhichead. 

16 os cionn. 17 dara. 

20 mo chunradh, mo chùmhnant. 
— sebrta. 23 baìnionn. 24 air son bìdh, mar ìbn. 25 Theirig thusa, gabh 
thusa. 26 san linn so. 27 'nan càraidibh. GENESIS, VII. .VIII. 3 Mar an ceudna do eunlaith nàn speur 
'nan seachdaibh, firionn agus boirionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidh na tal- 
mhainn uile: 

4 Oir fathast seachd làithean, agus bheir 
mise air uisge teachd air an talamh da 
fhìchead là agus dà fhichead oidhche ; 
agus sgriosaidh mi 1 gach dùil bheò a rinn 
mi, bhàrr aghaidh na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a reir gach in a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha an dìle 2 uisgeaehan 
air an talamh. 

7 Ag-us chaidh Noah steach, agus a mhic, 
agus a bhean, agus mnài a mhac maille 
ris, do'n àirc, air son uisgeacha na dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do ainmh- 
idhibh nach 'eil glan, agus do eunlaith, 
agus do gach ni a shnàigeas air an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis 3 a steach a 
dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn agus 
boirionn, arèir maradh'àithnDiadoNoah. 

10 Agus an dèigh sheachd làithean bha 
uisgeacha na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, san dara mìos, san t-seachd- 
amh latha deug do'n mhìos, san là sin fèin 
bhriseadh suas uile thobraiche na doimhne 
mòire, agus bha tuil-dhorsa 4 nan nèamh 
air am fosgladh. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche. 

13 Sa' cheart là sin fèin 5 chaidh Noah, 
agus Sem, agus Ham, agus laphet, mic 
Noah, agus bean Noah, agus triuirbhan 
a mhac maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 Iad fèin, agus gach uile bheathach a 
rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an 
gnè, agus gach creutair a shnàigeas a ta 
snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, 
agus an eunlaith uile a rèir an gnè, gach 
eun do gach seòrsa. 

15 Agus chàidh 6 iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, 
do gach uile fheoil, anns am bheil anail 
na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, firionn 
agus boirionn chaidh iad a steach do g - ach 
uile fheoil, mar a dh'àithnDia dha: agus 
dhruid an Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là air 
an talamh, agus mheudaicheadh na h-uis- 
geachan, agus ghiìilain iad an àirc, agus 
thogadh suas i os ceann na talmhainn. 

18 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan, 
agus mheudaicheadh iad gu h-anabarrach 
air an talamh ; agus shiubhail 7 an àirc air 
aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeacha gu 1 dubhaidh mi as. 2 dìlinn, tv.il. 

3 a lìon dithis agus dithis. 4 uinneaga. 

Ann an corp an làsin fèin. Eabh. 
6 cìmaidh. Eir. 7 dh'fhalbh, dh'imkh. ro anabarrach air an talamh ; agus chòmh. 
daicheadh na beanntan àrda uile, a bha 
fuidh na nèamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaichna h-uisgeachan: aguschòmh- 
daicheadh na beanntan. 

21 Agus dh'eug 8 gach uile fheoil a bha 
gluasad air an talamh, araon do eunlaith, 
agus do sprèidh, agus do bheathaichibh, 
agus do gach ni a shnàigeas a ta snàig- 
eadh air an talamh, agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an robh anail na beatha 
ann an cuineinibh a shròine, do na h-uile 
a bha air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a 
bha air aghaidh na talmhainn, araon duine 
agus ainmhidh 9 , agus an creutair a shnàig- 
eas, agus eunlaith nan speur ; agus sgrios- 
adh iad bhàrr na talmhainn, agus dh'- 
fhàgadh a mhàin Noah, agus na bha maille 
ris san àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan 
os ceann na talmhainn ceud agus leth- 
cheud là. 

caib. vin. 

1 Thraogk na h-uisgeachan. 4 Stad an àirc air 
beanntaibh Ararait. 15 A rèir àithne Dhè chaidh 
Noah mach as an àirc ; 20 thog e altair, agus 
dh'ìobair e ìobairtean-loisgte. 

GUS chuimhnich Dia air Noah, agus 
gach ni beò, agus gach uile sprèidh 
a bha maille ris san àirc, agus thug Dia 
air gaoith dol thairis air an talamh, agus 
thraogh na h-uisgeachan. 

2 Agus dhruidheadh suas tobraiche na 
doimhne, agus tuil-dhorsa nan nèamh ; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèamh- 
aibh 10 . 

3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnàth 11 
bhàrr na talmhainn: ugus thraogh na 
h-uisgeachan an dèigh ccud agus leth- 
cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachd- 
amh mìos, air an t-seachdamh là deug 
do'n mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh nah-uisgeachanaghnàth 
gus an deicheamh mìos : Anns an deich- 
eamh mìos, air a' cheud la do'n mhìos, 
chunncas mullaich nam beann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, dh'f hosg- 
ail Noah uinneag na h-àirce a rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a chaidh 
a mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, 
gus an do thiormaicheadh na h-uisgeacha 
bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dh'fhaicinn n an do thraogh na 
h-uisgeacha bhàrr aghaidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh 8 bhàsaich. 9 eadar dkuine agus ainmhidh. 

10 bha'n t-uisge o na nèamhaibh air a chosgadh. 
11 gun stad, u'dclair ais agus air aghaidh. Eabh. 
15 dì'fhaicsinn. GENESIS, VIII 
do' n airc, do bhrìgh gu'n robh na h-uis 
geachan air aghaidh na talmhainn nile. An 
sin chuir e mach a làmh, agus rug e air, 
agus thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

10 Agus dh'fhane fathast seachd làith 
ean 1 eile, agus a rìs chuir e mach an 
columan o'n airc. 

11 Agus thàinig an columan d'a ionn- 
suidh san fheasgar, agus, feuch, duilleag 
craoibh ola, a spìonadh leis, aige 'na ghob : 
ag-us dh'aithnich Noah gu'n do thraogh na 
h-uisg-eacha bhàrr na talmhainn. 

12 Ag-us dh'fhane fathast seachdlàith- 
ean eile, ag-us chuir e mach an columan; 
àgsus cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni's 
mo. 

13 Ag-us anns an t-seathadh ceud bliadh- 
na ag-iis a h-aon, anns a' cheud mhios, 
anns a' cheud là do'n mhìos, thiormaich- 
eadh na h-uisgeacha suas bhàrr na tal- 
mhainn : ag-us bhuinNoah air falbh còmh- 
dachadh na h-àirce, agus dh'amhairc e, 
agtis, feuch, bha aghaidh na talmhainn 
tioram. 

14 Agus san dara mìos, san t-seachdamh 
là thar fhichead do'n mhìos, bha an 
talamh air tiormachadh. 

15 Ag-us labhair Diari Noah, ag- ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, thu fèin, 
agus do bhean, agus do mhic, agus mnài 
do mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a ta 
mailìe riut, do gach uile fheoil, do eun- 
laith, agus do sprèidh, ag-us do gach uile ni 
ashnàigeas 2 ata snàigeadh airantalamh, 
chum as gu'n sìolaich iad 3 air an talamh, 
ag-us gu'm bi iad torthach, agus gu'm fàs 
iad lionmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni 
a shnàigeas, agus gach eun, gach ni a 
ghluaiseas air antalamh, arèir an cineil' 1 , 
a mach as an àirc. 

20 Ag-us thog-Noah altair do'nTighearn, 
agus ghabh e do gach ainmhidh g^lan, ag-us 
do g-ach eun g-lan, ag-usthug- e suas 5 tabh- 
artais-loisgte air an altair. 

21 Ag-us dh'fhairich an Tigrhearna fàile 
cùbhraidh f> ; ag-us thubhairt an Tig-hearna 
'na chridhe, Cha mhallaich mi rìs an tal- 
amh ni's mò air son an duine ; oir a ta 
smuainte cridhe 7 an duine olc o 'òig-e ; 
ni mò a sgriosas mi tuille g-ach ni beò, 
mar a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh", 
cha sguir àm an t-sìl-chur agus foghar, 
ag-us i'uachd agus teas, agus samhradh 
ag-us geamhradh, agus là agus oidhche. IX. 1 làethe, lathachan. 2 shnàgas. 3 gluais iad, 
snàig iad. 4 a rèir an seòrsan. 5 dh'nfrail, thairg e. 
6 bhol an Tigheama holadh cùhhraidh. 
1 croidhe. Eir. 8 Rè uile làithean nq taì- 

8 CAIB. IX. 

I Bheannaich Dia Noah. 8 Dhaingnich e a choimh- 
cheangal risfèin agus r'a shliochd, le comhara a' 
bhngha-fhroise. 20 Thòisich Noah air a bhi 'na 
threabhaiche, agus shuidhich e fìon-lios. 22 Cionta 
a mhic Ham. 28 Aois agus bàs Noah. 

GUS bheannaich Dia Noah ag-us a 
mhic, ag-us thubhairt e riu, Sìolaich- 
ibh, ag-us fàsaibh lìonmhor, agus lìonaibh 
an talamh. 

2 Ag-us bithidh bhur n-eagal agus bhur 
fiamh-sa air uile bheathaichibh na tal- 
mhainn, agus airuile eunlaith nan speur, air 
g-ach ni a g-hluaiseas air an talamh, agus 
air uile iasg-aibh na mara; d'ur làimh-sa 
tha iad air an tabhairt. f 

3 Bithidh g-ach ni g;luasadach a ta beò, 
dhuibh mar bhiadh 9 ; amhuil mar an 
luibh ghorm thug- mi dhuibh na h-uile 
nithe. 

4 Ach feoil maille r'a beatha 10 , eadhon 
a fuil, cha'n ith sibh. 

5 Ag-us gu deimhin fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise ; air làimh gach beathaich 
iarraidh mi i, ag-us air làimh an duine ; 
air làimh bràthar gach duine iarraidh mi 
beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san ; oir ann an dealbh 11 
Dhè rinn e an duine. 

7 Ag-us bithibh-sa sìolmhor, agais fàsaibh 
llonmhor, ginibh air an talamh, agus 
fàsaibh lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a 
mhic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi mo 
choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 
'nur dèigh. 

10 Agus ris gach uile chreutair beò a ta 
maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, agus 
do uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o gach uile a ta dol a mach as an 
àirc, gu uile bheathaichibh na talmhainn. 

II Àgus daingnichidh mi rrio choimh- 
cheangal ribh, agus cha sgriosar gach uile 
fheoil tuille le h-uisgibh na dìle : agus cha 
bhi dìle ann ni's mò a sgrios na talrnhainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara a' 
choimhcheangail atka mi toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beò a ta 
maille ribh, air feadh ghinealacha sìorr- 
uidh 12 . 

13 Mo bhogha cuiridh mi 13 anns an neul, 
agus bithidh e 'na chomhara coimh- 
cheangail eadar mise agus an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi neul 
os ceann na talmhainn, gu'm faicear am 
bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo choimh- mhainn. Eabh. 
1! ìomìiaigh, coslas. 
13 chuir mi. Eabh. 9 chum bìdh. 
12 o linn au Imn. 10 ah-anam. GENESI 

cheangal, a ta eadar mise agus sibhse, 
agus gach creutair beò do'n uile fheoil ; 
agus cha'n fhàs ni's mò na h-uisgeacha 
'nan dìle a sgrios gach uile fheòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an 
neul, ag-us amhaircidh mi air, chum as 
gu'n cuimhnich mi 'n coimhcheangal 
sìorruìdh eadar Dia agus gach creutair 
beò do'n uile fheoil, a ta air an talamh. 

17 Ag-us thubhairt Dia ri Noah, So 
comhara a' choimhcheangail, a dhain- 
gnich mi eadar mi fein agus gach uile 
fheoil a ia air an talamh. 

1S Agus b'iad micNoah a chaidh mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet: 
agus ò'e Ham atliair Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhac Noah : agusleo 
sin lìonadh an talamh uile. 

20 Ag-us thòisich Noah air a bhi' na 
fhear-saoithreach 1 na talmhainn, agus 
shuidhich e fìon-gharadh 2 . 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, ag-us bha e 
air mhisg 3 , agus bha e lomnochd a stigh 
'na bhùth. 

22 Ag-us chunnaic Ham, athairChanaain, 
nochd* 'athar, ag-us dh' innis e d'a dhà 
bhràthair a muigh. 

23 Ag-us ghabh Sem agus laphet brat, 
agus chuir iad le cheile air an guailnibh e, 
agus chaidh iad an comhair an cùil, agns 
chòmhdaich iad noehd an athar ; agus bha 
an aghaidhean air an ais, agus cha'nfhac' 
iad nochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o 'fhion, agus 
thuig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Ag-us thubhairt e, Mallaichte gu'n 
robh Canaan; 'na sheirbhiseach nan 
seirbhiseach bithidh e d'a bhràithribh. 

26 Ag-us thubhairt e, Beannaichte gu'n 
robh Tighearna Dia Sheim ; agus bithidh 
Canaan 'na sheirbhiseach dha 5 . 

27 Ni Dia Iaphet farsuing 6 , agus còmh- 
nuichidh e ann am bùthaibh Sheim ; agus 
bithidh Canaan 'na sheirbhiseach dha 7 . 

28 Agus bha Noah beò an deig-h na dìle 
tri cheud agus leth-cheud bliadhna. 

29 Ag-us b'iad uile laithean Noah naoi 
ceud ag-us leth-cheud bliadhna: ag-us 
fhuair e bàs. 

CAIB. X. 

1 Ginealaich Noah. 2 Mic lapheit. 6 Mic Ham. 
15 Sliochd Chanaain. 21 Mic Sheim. 

NIS is iad sin ginealaich mhac Noah ; 
. Sem, Ham, agus Iaphet : agus rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic Iapheit ; Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus Iabhan, agus Tubal, 
agus Mesech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir ; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agusmiclabhain; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, agus Dodanim. 1 threabhaiche. 2 fìon- lios. 

3 rnheisrr. * ìomnochrìuidh. 5 dhoibh. Eabh. S, IX. X. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan cinn- 
each 'nan tìribh fèin, gach aon a rèir a 
theanga, a rèir an teaghlaichean, 'nan 
cinneachaibh 8 . 

6 Agus mic Ham ; Cus agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus micChuis; Seba,agtisHabhilah, 
agus Sabtah, agus Raamah,agus Sabtecha: 
agus mic Raamah; Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin CusNimrod : thòisich esan 
air a bhi cumhachdach san talamh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach an 
làthair an Tighearn: Uime sin theirear, 
Amhuil marNimrod an sealgair cumhach- 
dach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Babel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, 
agnsthog e Ninebheh, agusbaile Rehobot, 
agus Calah. 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabim, agusNaphtuhhii, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o'n 
d' thàinig a mach Philistim,) agus Caph- 
torim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghin agus Het, 

16 Agus an lebusach, agus an t-Amor- 
ach, agus an Girgasach, 

17 Agusan t-Ibheach,agusan t-Harcach, 
agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an Sem- 
arach, agus an t-Hamatach : agus 'na 
dhèigh sin sgaoileadh amachteaghlaich- 
ean nan Canaanach. 

1 9 Agusbha crìoch nan Canaanach o Shi- 
don, mar athigthugu Gerar gu ruigGadsa, 
marathèid thuguSodom agusGomorrah, 
agus Admah, agus Seboim, gu ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Ham, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nantìribh, 
agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit 
bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, 
agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim ; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus 
ghin Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac : 
b'e ainm aoin diubh Peleg, oir 'na làith- 
ibhsan roinneadh an talamh ; agus ainm 
a bhràthar, Ioctan. 

26 Agus ghin Ioctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus Ierah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah. 6 leudaichidh . 
8 dùchannaibh. dhoibh. Eabìi. 28 AgusObal, ag-us Abimae), agus Seba, 

29 Agus Ophir, agais Habhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic Ioctain. 

30 Agusbha'n àite-còmhnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn san àird 
an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, 
a rèir an cinneacha. 

32 \ Is iadsm teaghlaichean mhac Noah, 
a rèir an ginealacha, 'nan cinneachaibh : 
agus leo sin roinneadh na cinnich anns an 
talarnh an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 

1 Aon chainnt air an talamh. 3 Tùr Bhabeil. 
10 Ginealaich Sheim. 27 Ginealaich Tlierah, 
athar Abraim. 31 TurusTheraho UrguHaran, 
agus a bliàs. 

AGUS bha'n talamh uile dh'&on teang- 
aidh, agus na h-aon fhocail 1 aig 
gach neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an turus o'n 
àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an 
talamhShinair agusghabh iadcòmhnuidh 
an sin. 

3 Agus thubhairt iad g-ach aon ri chèile, 
Thig-ibh, deanamaid clacha creadha 2 , 
agus làn-loisgeamaid 3 iad: Agus bha 
chlach chreadha aca air son cloiche, 
agus bha làthach 4 aca air son mor- 
teir 5 . 

4 Agusthubhairtiad, Thigibh, togamaid 
dhuinn fèin baile, agus tùr, aig am bi a 
mhullach a' ruigheachd gunèamh 6 , ag-us 
deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal 
goi'n sgaoilear 7 o chèile sinn air aghaidh 
na talmhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearna a nuas a 
dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog 
clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, 
is aon sluagh a t'ann, agus aon teanga ac' 
uile ; agusthòisich iad air so adheanamh: 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, 
asmuainich 8 iad a dheanamh. 

7 Thigibh.rachamaidsìos, agus cuiream- 
aidan cainnt an sin thar a chèile 9 , chum 
as nach tuig iad cainnt a chèile. 

8 Mar sin sg-aoil an Tighearn iad uaithe 
sin air nghaidh na talmhainnuile: agus 
sguir iad do thogail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
dobhrìgh,ann an sin, gu'n do chuir anTigh- 
earna thar a chèile cainnt na talmhainn 
uile : agus uaithe sin sgaoil an Tighearn 
iad air aghaidh na talmhainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim : Bha 
Sem ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e 
Arphacsad dà bhliadhna an dèigh na dìle. 

1 1 Agus bha Sem beò, an dèigh dha Ar- 1 chainnt. • bricks. Sasg. 

3 deadh-loisgeamaid. 4 làthach cosmhuil ri 

pic, pic-thalmhainn. 5 ceangail. 

6 ais am bi a mhuttach àrd rnins an athar. 
10 GENESIS, X. XI. phacsad a g-hintinn, cùig ceud bliadhna ; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

12 AgusbhaArphacsadbeòcìiig bliadh- 
na deug 'ar fhichead 10 , agus ghin e 
Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh 
dha Salah a ghintinn, ceithir cheud agais 
tri bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadhna 
fichead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a g-hintinn, ceithir cheud agus tri 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadhna 
deug 'ar fhichead, ag-us ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus deich 
bliadhna tìchead ; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

18 Agus bha Peleg- beò deich bliadhna 
fichead; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha 
Reu a ghintinn, dà cheud agus naoi bliadh- 
na; agus g-hin e mic ag-us nigheanan. 

20 Agus bha Reu beò dà bhliadhna 
dheug 'ar fhichead; agusghin e Serug 1 . 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dha 
Serug a ghintinn, dà cheud agus seachd 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadhna 
fichead; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadhna 
fichead; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beò, an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud agus naoi bliadh- 
na deug, agais ghin e mic agus nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich is tri fich- 
ead bliadhna ; agus ghin e Abram, Nahor, 
ag-us Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Therah: 
ghin Terah Abram, Nahor, agus Haran; 
agus ghin Haran Lot. 

28 Agus f huair Haran bàs roimh Ther- 
ah athair, san tìr anns an d' rugadh e, 
ann an Ur nan Caldeach. 

29 Agusghabh AbramagusNahormnài 
dhoibh fèin : B'e ainm mnà Abraim, Sarai ; 
agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nighean 
Harain, athar Mhilcah, agus athar Iscah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach 11 ; cha 
robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a mhac, 
agus Lot mac Harain mac a mhic, agus 
Sarai abhan-chliamhuinn, bean Abraiin a 
mhic ; agais chaidh iad a mach maille riu sgapar. 8 bheachdaich. 
9 air aimhreidh. 10 thar fhichead. 
II seasp : aimrid. Eir. GENESIS, XI. XII. XIH. a h-Ur Jian Caldeach, gu dol do thìr 
Chanaain: agus thàinig iad gu Haran, 
agus g-habh iad còmhnuidh an sin. 

32 Agusb'iad làitheanTherahdàcheud 
agus cùig bliadhna : agus fhuair Terah 
bas ann an Haran. 

caib. xn. 

I Gealladh Dhè do Abram a thaobh Chriosd. 
4 Dh'imich Abram maille r'a mhnaoì agus ri Lot 
do Chanaan ; ach a chionn gu'n robh gorta mhòr 
san tìr sin, chaidh e sìos do'n Eiphit. 14 Thug 
Pharaoh righ na h-Eiphit Surai uaith; ach an 
uair a tliuig e gu'm bi a bhean i, leig e air falbh 
iad le ciièile. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri h- 
Abram, Rach 1 a mach à d' dlmthaich, 
ag-us o d' dhìslibh, agus à tigh t'athar, 
do'n tìr a nochdas 2 mise dhuit. 

2 Ag-us ni mi thu a' d' chinneach mòr 3 , 
ag-us beannaichidh mi thu, agus ni mi 
t'ainm mòr : agus bithidh tu a' d' bheann- 
achadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bheann- 
aicheas thu, agus iadsan a mhallaicheas 
thu mallaichidh mi ; agus annad-sa beann- 
aichear uile theaghlaiche na talmhainn. 

4 Ag-us dh'imich Abram, mar a labhair 
an Tig-hearna ris, agus chaidh Lot maille 
ris : ag-us bha Abram cùig bliadhna deug 
is tri fichead a dh'aois 'nuair a chaidh e 
mach àHaran. 

5 Ag-us ghabh Abram Sarai a bhean, 
agus Lot mac a bhràthar, agus am maoin 
uile a chruinnich iad 4 , agus na h-anaman 
a fhuair iad ann an Haran, agus chaidh 
iad a mach gu dol do thìr Chanaain ; 
agus thàinig iad do thìr Chanaain. 

6 Ag-us chaidh Abram air 'aghaidh san 
fhearanngu àite Shicheim, gucòmhnard 5 
Mhoreh. Agus bha 'n Canaanach an sin 
san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin 6 do Abram, agus thubhairt e, Do 
d'shliochd-sa bheir mise am fearann so : 
agus thog e 'n sin altair do'n Tighearn, a 
dh'fhoillsicheadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air 
an taobh an ear do Bhetel, agus shuidhich 
e a bhùth, agus Betel aige air an taobh 
an iar, agusHai air antaobh an ear : agus 
thog e 'n sin altair do'n Tighearn, agus 
ghairm e air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sir-dhol air 
'aghaidh mu dheas 7 . 

10 Agusbha gorta san tìr: agus chaidh 
Abram sìos do'n Eiphit, g\\ bhi air chuairt 
an sin, do bhrìgh gw'n robh a' ghorta mòr 
san tìr. 

II Agus 'nuair a bha e dlùth do dhol a 
stigh do'n Eiphit thubhairt e ri Sarai a 1 Imich, falbh. - dh'fheuehas. 

3 ni mise fine mbr dhìot. * cliòn haich iad. 
5 darag. 6 ihaisbean an Tìghearn 

cfèìn; chunncas an Tighearn. Eabh. 
7 /d dheas, san àirde deas. 
11 bhean, Feiich a nis, tha fios ag-am grir 
bean mhaiseach" thusa ri amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, So a bhean ; ag-us marbhaidh 
iad mise, ach gleidhidh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich gu maith 
dhomh aù do sgàth-sa ; agus bithidh tri 
anam beò air do shon-sa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a' bhean, 
gw'n robh i ro mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna ceannard- 
an 9 Pharaoh i, agus mhol iad i do Pha- 
raoh : agus thugadh a steach a' bhean 
do thigh Pharaoh. 

16 Agus bhuin e gu maith ri h-Abram 
air a sgàth-sa : agus bha aige caoraich, 
agus daimh, agus asail fhirionn, agus 
òglaich, agus banoglaich, agus asail bhoir- 
ionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pharaoh 
agus a thigh le plàighibh mòra, air son 
Sharai mnà Abraim. 

18 Agus ghaii m 10 Pharaoh air Abram, 
agws thubhairt e, Ciod so a rinn thu orm ? 
c'ar son nach d'innis thu dhomh gu'm b'i 
so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthar i ? Mar sin dh' f heudainn a gabhail 
a m' ionnsuidh mar mhnaoi : a nis ma ta, 
feuch do bhean; gabhi.agusbi 'g imeachd". 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m' a thimchioll ; agus chuii 
iad air falbh e fèin, agus a bhean, agus 
gach ni a bh' aige. 

CAIB XIII. 

1 Phill Abram as an Elphit. 7 Dhealaich e ri Lot. 
14 Dh'ath-nuadhaich Dia a ghealìadh do Abram, 
agus d'a shliochd. 

GUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhean, agus gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taubh 
mu dheas. 

2 AgusòAaAbram ro shaoibhir 12 ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus ann an òr. 

3 Agus dh'imich e 'na thurusaibh o'n 
taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu ruig 
an t-àit anns an robh a bhùth an tois- 
each, eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin 
air tùs : agus ghairm Abram ann sin air 
ainm an Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lrit, a 
dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, 
agus crodh, agus bùthan 13 . 

6 Agus cha robh am fearann comasach 
air an giìuW 4 gu comhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; oir bha am maoin mòr, agus 8 sgiamhaeh. 5 maithean, prionnsaidh. 

10 ghoir, ghiaodh. 11 imick romhad. 

n ro shaidhbhir, ro bheartach. " bùithean. 

11 an iomchar. GENESIS, XIII. XIV. cha b'urrainn 1 iad còmhnuidh ghabhail 
cuideachd". 

7 Agus bha comhstri eadar buachaill- 
ean 3 sprèidhe Abraim, agus buachaillean 
sprèidheLot: agus bha'nCanaanach agus 
am Peridseach san àm sin a chòmhnuidh 
san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na 
bitheadh, guidheam ort, comhstri eadar 
mise agus thusa, agus eadar mo bhuach- 
aillean agus do bhuachaillean-sa ; oir is 
bràithre sinn. 

9 Nach 'eil an tìr uile romhad? Dealaich, 
guidheam ort, riumsa : ma ghabhas tu 
dh'ionnsuidh na làimhe clìthe, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidh na làimhe deise ; agus 
ma thtid thu dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh 
na làimhe clìthe. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, agus 
chunnaic e còmhnard Iordain uile, gu'n 
robh e gu lèir air 'uisgeachadh gu maith, 
mun do sgrios an Tighearna Sodom agus 
Gomorrah, eadhon mar ghàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, 
mar a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin còmhnard 
lordain uile ; agus ghabh Lot a thurus 
o'n àird an ear, agus dhealaich na càird- 
ean ri ehèile 1 . 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann antìr 
Chanaain, agus ghabh Lot còmhnuidh 
am bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidh- 
ich e a bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoim aingidh, 
ag-us 'nam peacaich am fianuis an Tigh- 
earna g - u ro mhòr. 

14 Ag-us thubhairt an Tighearna ri 
h- Abram, an dèigh do Lot dealachadh ris, 
Tog- a nis suas do shùilean, agus amhairc 
o'n àit anns am bheil thu, gu tuath, agus 
gu deas, agus gus an àird an ear, ag-us an 
iar : 

1 5 Oir am fearann uile a ta thu a' fai- 
cinn, dhuitse bheir mi e, agus do d' 
shliochd gu bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; ionnas ma bhios e'n 
comas do dhuine duslach na talmhainn 
àireamh, an sin gu'n àirmhear do 
shliochd-sa mar an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fhearainn, 
'na fhad, agus 'na leud, oir dhuitse bheir 
mi e. 

18 Ag-us dh' atharraich Abram a bhùth, 
agus thàinig e, agus g-habh e còmhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre 5 , a tha ann 
an Hebron ; ag-us thog- e'n sin altair do'n 
Tighearna. CAIB. XIV. 

1 Cath nan ceilhir righri cùig. 12 Rinneadh Lol 
'na phriosanach ; ii ach shaoradh e le Abram. 
18 Iiheannaich Melchisedec Abram. 

GUS tharladh ann an làithibh Amra- 
pheil righ Shinair, Arioich righ 
Elasair, Chedorlaomeir righ Elaim, agus 
Thidail righ nan cinneach e . 

2 Gu' n d' rinn iad sin cogadh ri Bera 
righ Shodoim, agus ri Birsa righ Gho- 
morrah, Sinab righ Admah, agus Semeber 
righ Sheboim, agus righ Bhela, eadhon 
Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh- 
bhoinn ri chèile ann an gleann Shidim, a 
tha nis 'na fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad seirbhis 
do Chedorlaomer, agais anns an treas 
bliadhna deug rinn iad ceannairc 7 . 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna 
deug thàinig Cedorlaomer, agus na righ- 
rean a bha maille ris, agus bhuail iad na 
Rephaimich ann an AsterotCarnaim, agus 
na Susimich ann an Ham, agus na h-Emi- 
mich ann an Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, gu 
ruig Èl-paran 8 , a tha làimh ris an fhàs- 
ach. 

7 Agus phill iad, agus thàinig iad gu 
Henmispat, eadhon Cades, agus bliuail 
iad dùthaich nan Amaleceach uile, agus 
mar an ceudna na h-Amoraicli, a bha 
chòmhnuidh ann an Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim a macli, 
agus righ Ghomorrah, agus righ Admah, 
agus righ Sheboim, agus righ Bhela, 
(eadhon Shoair,) agus chuir iad cath a riu 
ann an gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elaim, agus ri 
Tidal righ nan Cinneach, agus ri h-Am- 
raphel righ Shinair, agus ri h-Arioch righ 
Elasair ; ceithir righre ri cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim lari do 
shlochdaibh làthaich 10 ; agus theich righ 
Shodoim, agus righGhomorrah, agus thuit 
iad an sin ; agus iadsan a mhair", theich 
iad do'n t-sliabh. 

11 Agus thug iad leo uile mhaoin Sho- 
doim agus Ghomorrah, agus am biadh 
uile, agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar 
Abraim (a bha chòmhnuidh ann an So- 
dom,) agus a mhaoin, agus dh'irnich iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as, 
agus dh'innis e do Abramant-Eabhruidh- 
each, a bha chòmhnuidh ann an còmh- 
nard Mhamre an Amoraich, bràthar 
Escoil, agus bràthar Aneir : agus blia iad 
sin ann an comh-bhoinn ri h-Abram. i ionnas nach Vurradh. 
3 aodhaircan. 
:ad gachfear oa bhràthair. Eabh. 
5 aig daragaibh Mhamre. Eabh 

12 » san aon aite. 
4 dheaìaicheadh 6 fineach, dùchanna. 
8 comhnard Pharain. 
10 pic-tlialmhainn. 7 ar a mach. 
» blàr. 

" iadsan a dh' fhàgadh. GENESIS, XIV. XV. 14 Agus 'nuair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadh a bhràthair 'na phriosanach, 
dh'armaich e a sheirbkisich iunnsaichte 

a rugadh 'na thigh fèin, tri cheud agus 
ochd-deug ; agus lean e iad gu Dan. 

1 5 Agus roinn se e fèin 'nan aghaidh san 
oidhche, e fèin agus a sheirbhisich, agus 
bhuaileiad, agus lean e iad 2 gu Hoba, a 
ta air an làimh chlì do Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile 
agus mar an ceudna thug e air ais a 
bhràthair Lot, agus a mhaom ag'us mar 
an ceudna na mnài, agus an sluagh. 

17 Agus chaidh righ Shcdcim a mach 
'na choinneamh, an dèigh dha pilltinn o 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan righ 
a bha maille ris, aig gleann Shabheh, 
eadlion gleann an righ. 

18 Ag-us thugMelchisedecrigh Shaleim 
a mach aran agus fìon: agus ò'esan 
sagart an Dè a's ro-àirde. 

19 Ag-us bheannaich se e, ag-us thubh- 
airt e, Beannaichte gu'n robh Abram o'n 
Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh agus 
na talmhainn. 

20 Agiis beannaichte gu'n robh an Dia 
a's ro-àirde, a thug thairis do naimhde do 
d'làimh. Ag-us thug e dha deachamh do 
gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim ri 
h-Abram, Thoir dhomhsa na daoine 3 , agus 
g-abh a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ Sho- 
doim, Thog mi mo làmh suas ris an 
Tighearn, an Dia a's ro-àirde, Sealbhad- 
air nèimh agus na talmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadhon 
gu h-èill bròige, agus nach gabh mi bheag 
a dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair 
thu, Rinn mi Abram beartach : 

24 Saor a mhàin o na dh'ith 4 na h- 
òganaich, agus o chuibhrionn 5 nan 
daoine a chaidh maille rium, Aner, Escol, 
ag-us Mamre ; gabhadh iadsan an cuibh- 
rionn 6 . 

CAIB. XV 

] Tha Dia a' toirt misnich agus sòtais a dh' Abram. 
4 Tha e a' gealltainn dha oighre, agus sliochd ro- 
lìnnmhor. 6 Tha Abram qìr fhìreanachadh tre 
chreidimh, 8fC. 
N dèigh nan nithe sin thàinig - focal an 
Tig-hearna gu h-Abram ann an tais- 
beanadh 7 , ag- ràdh, Na biodh eagal ort, 
Abraim : Is mise do sg-iath, agus do dhuais 
ro mhòr. 

2 Ag'us thubhairt Abram, A Thigbearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g 
imeachd 8 gain chloinn, agus gur e Elie- 1 fhòghlumta. 2 ruaig e, chaidh e'n tòir orra. 

3 na h-anamanna. Eabh. 

4 Ach a mhàin na dh'ith. 5 chuid. 

6 an roinnfèin. ' foillseachadh, sealladh. 

8 siubhal. 9 stiùbhard. 

!0 sìol, sineal. » à d'leasraidh. 

13 ser so oDhamascus fear-riaghlaidh 9 mo 
thighe ? 

3 Agusthubhairt Abram,Feuch, dhomh- 
sa cha d'thug thu sliochd 10 air bith ; agus, 
feuch, is e neach a rugadh a'm' thigh a's 
oighre orm. 

4 Agus,feuch,^àinig , focalanTighearna 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'na 
oighre ort; ach esan a thig a mach à 
t'innibh" fèin, bithidh e 'na oighre ort. 

5 Agus thug e leis a mach e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis suas gu nèamh, agus 
air na reidta, ma's urrainn thu'n air 
eamh: Agus thubhairt e ris, Mar so 
bithidh do shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tighearna , 
agus mheas e sin dha mar ionracas 12 . 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan Cal- 
deach, a thoirt dhuit an fhearainn so, 
chum a shealbhachadh mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thighearna 
Dhè, cialeis abhios fios agam gu'n sealbh- 
aich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomhsa 
agh thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 13 
thri bliadhna dh'aois, agus reithe thri 
bliadhna dh'aois, agus turtur, agus co 
luman òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, 
agus roinn eiad sa'mheadhon, agus chuir 
e gach aon do na mìribh fa chomhair a 
leth-bhreac ; ach cha do r - oinn e na h-eoin. 

11 Agus 'nuair a thàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean 14 , dh'fhuadaich 
Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh 15 , thuit codal trom air Abram ; agus, 
feuch,thuit uamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, Biodh 
fios gu cinnteach agad, gu'mbi do shliochd 
'nan coigrich ann an dùthaich nach leo fèin ; 
agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidh 
iad gu cruaidh 16 riuceithircheudbliadhna. 

14 Agus, mar an ceudna, air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise 
breth : agus 'na dhèigh sin thig iad a mach 
le maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh t'aith- 
riche an sìth; adhlaicear 17 thu an deadh 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad 
an so air an ais, oir cha'n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast iomlan 18 . 

17 Agus nuairabha ghrian airdolfuidh, 
bha dorchadas ann ; agus, feuch, àmhuinn 19 
dheataich agus ieus teine 20 ,^ chaidheadar 
nam mìribh sin. 12 fhìreantachd. 13 gabhar bhoirionn. 

14 closaichibh. ™ dolfodha. Iù buiuidh iad 
gu h-olc, sàraichidh, pianaidh. 17 sìodhlaicear 

la fathast ìàn, air teachd fathast gu h-àirde. 
19 fuirneis. 20 lòcìtran loisgeach no teinteach. GENESIS.XV. XVI. XVU. 18 Air an là sin fèin rinn an Tighearna 
coimhcheangal ri h-Abram,ag ràdh,Do d' 
shliochdsa thug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gu ruig an amhainn 
mhor, amnainn Euphrates. 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus 
na Cadmonaich. 

20 Ag-us na Hitich, agus na Peridsich, 
ag-us na Rephaimich. 

21 Agus na h-Amoraich, agus na Ca- 
naanaich, agus na Girgasaich, agus na 
Iebusaich. 

CAIB. XVI. 

1 Tha Sarai a' tulrt Hagair a banoglaich a dh'Abram 
mar mhnaoi. 4 'Nuair a rinn i tàir air a bana- 
mhaighstir, bhuin ise gu cruaidh rithe, agus theich 
i aii jalbh, 9 Tliug aingeat an Tighearn air a 
h-ais i, 8jc. 

A NIS cha d'rug Sarai, bean Abraim 
-Em c/ ann da.; agus bha banoglach Ei- 
phiteach aice, d'am ò'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairtSarai ri h-Abram,Feuch 
a nis, chum an Tighearna mi o chlann a 
bhreith: rach a steach, guidheam ort, a 
< h'ionnsuidh mo bhanoglaich ; theag- 
amh' gu'm faigh mi clann leatha-sa. 
Agus dh'èisd Abram ri guth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, Ilagar 
a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, an 
dèigh doAbram còmhnuidh ghabhail deich 
bliadhna ann an tìr Chanaain, agus thug si 
i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs i torrach: agus 'nuair a 
chunnaic i gu'n d'fhàs i torrach, bha 
a bana-mhaighstir tàireil 'na sùilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Biodh m'eucoir oitsa: thug mi mo bhan- 
oglachdod'uchd 2 ; agus 'nuair a chunnaic 
i gu'n d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'na 
sùilibh : Gu'n d' thugadh an Tighearna 
breth eadar mise agus thusa. 

G Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
a ta do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithemar is àill leat 3 . Agusanuair a bhuin 
Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 'gnùis. 

1 Agus fhuair aingeal an Tighearn i 
làimh ri tobar uisg-e san fhàsach, làimh 
ris an tobar 'san t-slighe gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a bhan- 
oglaeh Sharai, cia as a thàinig thu, agus 
c'àit tha thu dol? Agus thubhairt ise, 
Tha mi a'teicheadh o ghnùis Sharai mo 
bhana-mhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe,Pilladh'ionnsuidhdobhana-mhaigh 
stir, agus ùmhlaich thu fèin f'a làimh. 

10 Agus thubhairtaingeal anTighearna 
rithe, Metidaichidh mise gu mòr do 
shliochd, agus cha'n àirmhear e thaobh 
Honmhoireachd. 11 Agusthubhairt aingeal anTighearna 
rithe, Feuch, tha thutorrach,agusbeiridh 
tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm 
air, do bhrìgh gu'n d'èisd an Tighearna 
ri t'anshocair 4 . 

12 Agus bithidh e 'na dhuine fiadhaich ; 
bithidh a làmh an aghaidh gach duine, 
agus làmh gach duine 'na aghaidh-san: 
agus am fianuis a bhràithrean uile gabh- 
aidh e còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn a 
labhair rithe, Thusa Dhè a ta 'g am 
fhaicinn ; oir thubhairt i, An e gu'n robh 
agams', ann an so mar an ceudna, sùil ris 
an Ti sin a ta 'gam f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer-la- 
hairoi ; feuch,a ta e eadarCades agusBered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : 
agus thug Abram Ismael mar ainm air a 
mhac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead agus 
sè bliadhna dh'aois, 'nuair a rug Hagar 
Ismael do Abram. 

CAIB. XVII. 

1 Coimhcheangal Dè ri Abram air ' athnuadhuchadh, 
agus 'ainm air 'atharrachadh gu Abraìmm. 9 An 
limchioll ghearradh air 'urduchadh, 1G Isaacair 
a ghealltainn. 

\ GUS 'nuair a bha Abram ceithir fich- 
\ ead agus naoi bliadhna deug a 
dh'aois, dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
da, agus thubhairt e ris, Is mise 'n Dia 
uile-chumhachdach ; gluais thusa a'm' 
fhianuis, agus bi iomlan 5 . 

2 Agus ni mi mo choimcheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan 6 ; agus 
labhair an Tighearna ris, ag ràdh, 

4 Do m'thaobhsa 1 , feuch, a ta mo 
choimhcheangal riut-sa, agus bithidh tu 
a't' athair mhòrain chinneach 8 : 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a' t' athair 
mhòrain chinneach. 

6 Agus ni mi thu ro shìolmhor, agus ni 
mi dhìot cinnich,agus thigrighrean a mach 
asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealachaibh, 
mar choimhcheangal siorruidh, gu bhi a' 
m' Dhia dhuitse, agus do d' shliochd a'd' 
dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh, am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach 9 , tìr Chanaain 
uile, mar sheilbh shìorruidh ; agus bithidh 
mise a'm' Dliia dhoibh. 

9 Agus thubhàirt Dia ri h-Abraham, 3 fcudaidh e bhi. - asgail. 

3 'mar is maith leat, mar a chìthear dhuil. 

4 ri d' thrioblaid. 

14 5 foirfe, dictigmhalta. 6 aodainn, aghaidh 
7 air mo shon-sa. 8 fhineacha. 

9 fearann do chuairte. GENESIS, 

Coimhididh tu uime sin mo choimhchean- 
gal, thu fein, agusdo shliochda'd' dhèigh, 
'nan g-inealachaibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimhid- 
eas' sibh, eadar mise agus sibhse, agus do 
shliochd a'd' dhèigh; Gu'n timchioll- 
ghearrar gach leanabh mic 'nur measg. 

11 Ag-us timchioll-ghearraidh sibh feoil 
bhur roimh chroicirua , agus bithidh e 'na 
chomhar' a' choimhcheangail eadar mise 
agus sibhse. 

12 Ag-us am mac 'nur measg a bhios 
ochdlàithean a dh'aois, timchioll-ghearrar 
e, gach leanabh mic 'nur ginealachaibh, 
esan a bheirear san tigh, no cheannachar 
le h-airgiod o choigreach air bith, nach 'eil 
do d'shliochd-sa. 

13 Timchioll-ghearrar gu cinnteach esan 
a bheirear a'd' thigh, agus esan a cheann- 
achar le t'airgiod : agus bithidh mo 
choimhcheangal 'nur feoil-sa mar choimh- 
cheangal sìorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioll- 
ghearrta, aig nach timchioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
a mach o' shluagh : bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, 
A thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu 
Sarai mar ainm oirre 3 , oir is e Sarah a 
h-ainm. 

16 Ag-us beannaichidh mis' i, agus bheir 
mi dhuit mar an ceudna mac uaithe 4 ; 
seadh, beannaichidh mi i, agus bithidh i 'na 
màthair chinneach ; thig 5 rig-hrean phoib- 
leach 6 uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'aghaidh, 
agus rinn e gàire ; agus thubhairt e 'na 
chridhe, Am beirear mac dhasan a ta ceud 
bliadhna dh'aois? Agus am beir Sarah, 
a ta deich agus ceithir fichead bliadhna 
dh'aois, mac ? 

18 Agus thubhairt Abraham ri Dia, O 
gu maireadh Ismael beò a't' fhianuis! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit ; agus 
bheir thu Isaac mar ainm air : ag-us daing- 
nichidh mise mo choimhcheangal ris màr 
choimhcheangal siorruidh agus r'a shli- 
ochd 'na dhèigh. 

20 Ag-us a thaobh Ismaeil, chuala mi thu : 
Feuch, bheannaich mi e, agus ni mi sìol- 
mhor e, agus cuiridh mi 'n lìonmhoireachd 
e gu h-anabarrach. Dà cheannard deug 
ginidh e, agus ni mi e 'na chinneach mòr. 

21 Ach mochoimhcheang'aldaingnichidh 
mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit san 
àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus sguir e bhi labhairt ris 7 ; agus 
chaidh Dia suas o Abraham. 1 gìdeidheas. - roimh-chraicinn. 

3 orra ; nìrre. Eir. 4 uaipe. 
5 biihidh. 6 shlògh. 

1 hhi cainnt ris, comhradh ris. 6 o choigrcach. 
15 xvn. xvni. 

23 Agus ghabh Abraham Ismael a mhac, 
agus iadsan uile a rugadh 'na thigh, ag^us 
iadsan uile a cheannachadh le 'airgiod-san, 
gach firionnach am measg dhaoine tig-he 
Abrahaim ; agus thimchioll-ghearr e teoil 
an roimh-chroicinn anns a' cheart là sin 
fèin, mar a thubhairt Dia ris. 

24 Ag-us bha Abraham ceithir fichead 
ag-us naoi bliadhna deug a dh'aois, 'nuair 
a thimchioll-g-hearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

25 Agus bha Ismael a mhac tri bliadhna 
deug- a dh'aois, 'nuair a thimchioll-g-hearr- 
adh dha feoil a roimh-chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thim- 
chioll-g-hearradhAbraham, ag-us Ismaeì a 
mhac. 

27 Ag-us thimchioll-ghearradh maille ris 
uile dhaoine a thig-he, a rugadh 'na thig-h 
ag-us iadsan a cheannachadh le h-airg-iod o 
mhac coigrich 8 . 

CAIB. XVIII. 

1 Tha Abraham a' toirt aoidheachd do ihriuir aingle. 
17 Tha sgrios Shodoim air 'fhoiìlseachadh dha. 
23 Tha e a' deanamh eadar-ghuidhe air a slion. 

AGUS dh'f hoillsich an Tig-hearn e fèin 
da ann an eòmhnard Mhamre 9 , agus 
e 'na shuidhe an dorus a' bhùtha ann an 
teas an là. 

2 Ag-us thog- e suas a shùilean, ag-us 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuir dha- 
oine a' seasamh làimh ris ; agus 'nuair a 
chunnaic e iad, mith e 'nan coinneamh o 
dhorusa'bhùtha,aguschromseefèing'ulàr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thig-hearna, ma 
fhuairminis deadh-g-hean a'd shùilibh 10 , 
gnidheam ort, na rach seachad air do 
sheirbhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan 
uisge, agus ionnlaidibh" bhur cosan 12 , agus 
leig-ibh bhur n-anail fo 'n chraoibh ; 

5 Ag-us bheir mise an so greim arain, 
ag-us neartaichibh bhur cridhe : an dèigh 
sin imichidh sibh roimhibh, oir is ann uime 
sin a thàinig sibh a dh'ionnsuidh bhur 
seirbhisich. Agus thubhairt iadsan, Dean 
eadhon mar a thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham 13 do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt e, 
Dean cabhag 14 ,taoisinn 15 tri miosairean do 
mhin phlùr, agus dean arain 10 air lic an 
teintein 17 . 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh 
a' chruidh 18 , agus ghabh e laogh maoth 
agus maith, agus thug e dh'òganach e, 
agus rinn e deifìr 19 g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agus 
an laogh a dheasaich e, agus chuir e air 
ambeulaobh iad; agus sheas e làimh rm 
fo 'n chraoibh, agus dh'ith iad. 9 aig daragaibh Mhamre. 10 a' t' Jhianuis. 

l > nighibh. 12 casan. 13 rinn sfbraham eabhag. 
14 deifrich. 15 fuin. 18 breacagan, 11 lcachd 
a:i teallaich. 18 do'n bhuar. 19 cabhag. GENESIS, 
9 Agus thubhairt iad ris, C'àit am bheil 
Sarah do bhean ? Agus thubhairt esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 
_ 10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach pill- 
idh mi t'ionnsuidh a reir àm' na beatha, 
agus, feuch, bithidh mac aig Sarah do 
bhean. Agus chuala Sarah sin ann an 
dorus a' bhùtha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah sean, 
agus air dol air an aghaidh gu maith ann 
an aois : agus sguir Sarah a bhi reir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sin rinnSarah gàire innte fèin, 
ag ràdh, An dèigh dhomhsa fàs aosda, am 
bi subhachas 2 agam, agus gn bheil mo 
thighearn aosda mar an ceudna ? 

13 Ag-us thubhairt an Tighearna ri h- 
Abraham, C'ar son a rinn Sarah gàire, ag 
ràdh, 'N e gu'm beir mise gu cinnteach 
leanabh, agus mi aosmhor? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta 3 do 
'nTighearna? San àm shuidhichte pillidh 
mi a t' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, 
agus bithidh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh 4 Sarah, ag ràdh, 
Cha d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. 
Agus thubhairt esan Ni h-eadh, oir rinn 
thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, 
agus dh'amhairc iad rathad Shodoim 5 : 
agus chaidh Abraham maille riu g'an cur 
air an t-sllghe 6 . 

17 Agus thubhairt an Tighearn, An ceil 
mi air Abraham an ni sin a ta mi gus a 
dheanamh ; 

1 8 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 
'na chinneach mòr agus cumhachdach, 
agus gu'm beannaichear annsan uile 
chinnich na talmhainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir' e 
àithne d'a chloinn, agus d'a theaghlach 
'na dhèigh, agus gleidhidh iadsan slighe 
an Tighearna, a' deanamh 8 ceartais agus 
breitheanais; chum as gu'n toir an Tigh- 
earn air Abraham an ni sin a labhair e 
m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearn, Do 
bhrìgh gu bheil glaodh Shodoim agus 
Ghomorrah mòr, agus do bhrìgh gu bheil 
am peacadh air 'antromachadh gu h-ana- 
barrach 9 ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi ma 
rinn iad gu lèir 10 a rèir a' ghlaoidh, a 
thàinigam' ionnsuidh; agusmar do rinn, 
bithidh fios agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an agh- 
aidh as a sin, agus ghabh iad an t-slighe 
gu Sodom ; ach Sheas Abraham fathast 
an làthair an Tighearna. 1 aimsir. J toil-inntinn. 3 cruaidh. 

4 dh'àicheun; dli'ob: sheun. Eir. 

6 gu Sodom. 6 a thoirt coimhidtachd dhoibh. 

7 gu'n doir. 8 a dheanamh. 9 gu mòr. 

10 d'a rìreadh. >' amfogus. 12 amfìrean. 

16 XVIII. XIX. 

23 Agus thàinig Abraham am fagus 11 
agus thubhairt e, An sgrios thusa mar ar 
ceudna an t-ionracan 12 maillerisan aing- 
idh 13 ? 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stigh dò'nbhaile, ansgriosthu 
mar an ceudna, agus nach caomhain thu 'n 
t-àitairsonanleth-cheudionracanataann. 

25 Gu mafada robh e uaitse adheanamh 
air an dòigh so, an t-ionracan a mharbh- 
adh maille ris an aingidh, ionnusgu'mbi 
an t-ionracan mar an t-aingidh : gu ma 
fada robh sin uaitse. Nach deanBreith- 
eamh na talmhainn uile ceartas? 

26 Agus thubhairt an Tighearn, Ma 
gheibh mi ann an Sodom leth-cheud ion- 
racan an taobh a stigh dò'n bhaile, an sin 
caomhnaidh mi an t' àit uile air an sgàth 
san 14 . 

27 Agus f hreagairAbraham, agus thubh- 
airt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin 
labhairt ri m' Thighearna 15 , agus gun an- 
nam ach duslach agus luaithre 16 . 

28 Ma's e's gu'm bi cùigcar 17 a dh'uir- 
easbhuidh air an leth-cheud ionracan, an 
sgrios thu'm baile uile air son easbhuidh 13 
chuigear ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
ma gheibh mi 'n sin cùig 19 agus dà fhich- 
ead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agus thubh- 
airt e, Ma's e's gu'm faighear 20 an sin dà 
fhichead ? Agus thubhairt e, Cha dean 
mi e air sgàth dhà fhichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na biodh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh 
mi : Ma's e's gu'm faighear an sin deich 
'ar fhichead ? Agus thubhairt e, Cha 
dean mi e, ma gheibh mi'n sin deich 'ar 
fhichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labhairt ri m' Thighearn : 
Ma's e's gu'm faighear fichead an sin? 
Agus thubhairt e, Cha sgrios mi e air son 
fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och! na biodh fearg 
air moThighearn, agus labhraidh mi mhàin 
an aon uair so : Ma's e's gu'm faighear 
deichnear an sin ? Agus thubhairt e, Cha 
sgrios mi e air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearn roimhe, 
'nuair a sguir e do labhairt ri h-Abraham : 
agus phill Abraham g'a àite fèin. 

CAIB. XIX. 

1 Tha Lot a' toirt aoidheachd do dhà aingeal. 
USodomagus Gomorrah air an sgrios. 26 Peanas 
mnà Lot. 31 Cionta adhithis nighean. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom, 
sanfheasgar,agusbhaLot'nashuidhe 
ann an geata Shodoim: agus 'nuair a chunn- 1 3 maille ris a' chiontach. 14 air an son-san. 

ris an Tighearna. 18 luath. 

17 cuignear, còignear. 18 dtth. 19 còig. 
wfuighear. GENESIS, XIX aicLot ì'ac/,dh'eirich e suas 'nan coinneamh, 
agus chrom se e fèin air 'aghaidh gulàr 1 . 

2 Agusthubhairte,Feucha nis,mothigh- 
earnan, tionndaidhibh a steach'-,guidheam 
oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus 
fanaibh rè na h-oidhche, agus ionnlaidibh 
bhur cosan, agus èiridh sibh gii moch, 
ag-us thèid sibh air bhur turus 3 . Agus 
thubhairt iad, Ni h-eadh, achfanaidh sinn 
air an t-sràid rè na h-oidhche. 

3 Agusehoimh-èigniche iad,agusthionn- 
daidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a 
steach d'a thigh : agus rinn e cuirm 1 
dhoibh, agus dheasaich e aran neo-ghoir- 
tichte 5 , agus dh'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a hiidhe, 
chuairtich 6 daoine a' bhaile antigh, eadh- 
on daoine Shodoim, araon sean agus òg, 
an sluagh uile o gaeh cearna. 

5 Ag-us ghairm iad air Lot, ag-us thubh- 
airt iad ris, C'àit am bheil na daoine a 
thàinig a t' ionnsuidh an nochd ! Thoir 
a mach iad d'ar n-ionnsuidh, chum as 
gu'n aithnich sinn iad. 

6 Ag-us chaidhLot a mach d'an ionnsuidh 
air an dorus, agus dhruid e 'n dorus 'na 
dhèi-gh. 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo bhràithre, gnìomh eho olc. 

8 Feuch a nis, tha ag-am dithis nighean 
donachb'aithnefear; leigibhleam,guidh- 
eam oirbh, an toirt a mach d'ur ionnsuidh, 
agns deanaibh riu mar is àill leibh 7 : a 
mhàin air na daoinibh so na deanaibh a 
b!ieag\ oir is ann a chum na crìche so a 
thàinig iad fuidh sgàile mo thighe-sa. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air t'ais. 
Ag-us thubhairt iad a rìs, Thàinig am fear 
so 'na aonar air chuairt, agus is àill leis a 
bhi 'na bhreitheamh : a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riu-san. Agus rinn 
iad èigin 8 mhòr air an duine, eadhon air 
Lot, agus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
ag-us thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh 
do'n tigh, agus dhùin 5 iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a bha aig 
dorus an tighe, le doille, eadar bheagagus 
mhòr 10 ; _ionnus" gu 'n do sgìthich iad iad 
fèin ag iarraidh an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadli a th'aga.d an so? Do chliamh- 
uin, agus do mhic, agus do nigheanan, agus 
ge b'e ni a ta agad sa' bhaile, thoir a mach 
iad as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mòr 
a:i làthair an Tighearna; agus chuir an 
Tighearn sinne g'a sgrios 12 . 1 le 'aghaidh ris an làr. - teamaihh a steach. 
3 slighe. Eabh. * cuilm, fèisd. 

" nco-gheuraichte, gun bheirm, gun laibhin. 
6 dh'iàdh. ' mar i; mailh leibh. 8 spairn. 
c dìiruid. i" o'n bheag gus a' mhòr, Eabh. 
17 1 4 Agus chaidh Lot a mach, agtis labhair 
e r'a chleamhnaibh, a phòs a nigheanan", 
agus thubhairt e, Eiribn, rachaibh a mach 
as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am 
baile so a sgrios : Ach bha e mar neach a 
bha ri fanoid ann an sùilibh a chleamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a' mhaduinn, 
an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, 
Eirich, gabh do bhean, agus do dhithis 
nighean a ta'n so, air eagal gu'n sgriosar 
thu ann an aingidheachd a' bhaile. 

16 Agus'nuairabhae a' deanamh moille, 
an sin rug na daoine air làimh air, agus 
air làimh air a mhnaoi, agus air làimh aira 
dhithis nighean ; air do'n Tighearna bhi 
tròcaireach dha : agus thugiad a mach e, a- 
gus chuir iad e 'n taobh a muigh do'n bhail e. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Teich air son t'anama; na 
seall a'd' dhèigh, agus na stad sa' chòmh- 
nard uile 14 : teich do'n t-sliabh, air eagal 
gu millear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och ! ni 
h-ann mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheirbhiseach 
deadh-gheana'd' shùilibh,agusmheudaich 
thu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam a theasairginn : agus cha'n urr- 
ainn mise dol as do'n t-sliabh, air eagal 
gu'n tig 15 olc èigin orm, agus gu'm faigh 
mi bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, 
(nacli beag e?) agusbithidh m'anambeò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabh 
mi ri t'athchuinge sanni so maran ceudna 
nach sgrios mi 'm baile so, mu'n do labh- 
air thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus an 
tèid thu'n sud : uinie sin thugadh Soar mar 
ainni air a' bhaile. 

23 llha ghrian air èirigh air an talamh, 
'nuair a chaidh Lot a steach do Shoar, 

24 An sin thuganTigliearnairpronnusc 
agus teine frasadh air Sodom agus air 
Gomorrah, a nuas o'n Tighearn as na 
nèamhan. 

25 Agus sgrios c na bailte sìn, agus an 
còmhnarduile, agus uile luchd-à iteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an 
talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèigh o'chu- 
laobh, agus dh'fhàs i 'na carragh 1C salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suasmoch sa' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair an Tighearna. 

2S Agus sheall c air Sodom agus G omorr 
ah, agus air fearann a' chòmhnaird uile 17 , 11 air cìwr agtis. 12 g' an sgrios. 

13 a ghabh a nigheanà. 14 nafan sa' chòmhnai d 
idir. '5 gu'm beir. 16 pillar. Sasg. 

17 air agìiaidh Shodoim agus Gli<morrah, agus air 
aghaidh fearainn a' chÒmhnaird uilc. 

c GENESIS 
agus chunnaic e, agus, feuch, chaidh deat- 
ach na tìre suas mar dheatach àmhuinn 1 . 

29 Agus an uair a sgrios Diabailtean a' 
chòmhnaird, an sin chuimhnich Dia air 
Abraham, aguschuire machLotà meadh- 
on an lèir-sgrios, 'nuair asgrios e nabailt- 
ean anns an robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas à Soar, agus 
ghabh e còmhnuidh san t-sliabh, agus a 
dhithis nighean maille ris ; oir bha eagal 
air còmhnuidh ghabhail ann an Soar: 
agus ghabh e còmhnuidh ann an uaimh, 
e fèin agus a dhithis nig'hean. 

31 Ag-us tliubhairt an tè bu shine ris an 
tè a b' òige, Tha ar n-athair sean, agus cha 
'n 'eil fear air an talamh gu teachd asteach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha 2 na tal- 
mhainn uile. 

32 Thig, thugamaid air ar n-athair fìon 
òl, ag-us luidheamaid maille ris, chum as 
gu'n glèidh sinn sliochd 3 o ar n-athair. 

33 Ag-us thug iad air an athairfìon òl air 
an oidhche sin : agus chaidh an tè bu shine 
steach, agus luidh 4 i maille r'a h-athair ; 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

34 Agus air an /à-màireach 5 thubhairt 
an tè bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, 
luidh mise an raoir 6 maille ri m' athair ; 
thugamaid air fìon òl an nochd mar an 
ceudna, agus theirig-sa steach, ag-Ms.luidh 
maille ris, chum as gu'n glèidh sinn sliochd 

ar n-athair. 

35 Agus thug iad air an athair fìon òl 
air an oidhche sin mar an ceudna: agus 
dh'èirich an tè a b'òige, agusluidh i maille 
ris, agus cha do mhothaieh e 'nuair a luidh 

1 sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

36 Mar so bha ditliis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 Agus rug an tè bu shine mac, agus 
thug i Moab mar ainm air : is esan athair 
nam Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an tè a b'òigc, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammi mar 
ainm air : is esan athair chloinn Ammoin 
gus an là'n diug-h. 

CAIB. XX. 

1 Tha Abraham ag àicheadh a mhnà Sarah, agus 
Abimelcch 'g a gabhail d'a ionnsuidh fìin. 6 Ach 
airfaotainn rabhaidh o Dhia ann an aisling, tha 
e 'ga ioìrt air a h-ais da. 
GUS dh'imich Abraham as a sin do'h 
tìr mu dheas, agus ghabh e còmh- 
nuidh eadar Cades agus Sur ; agus bha e 
air ehuairt ann an Gerar. 
2 Agus thubhairt Abraham mu Sharah 
a bhean, 'Si mo phiuthar i : Agus chuir 
Abimelech righ Ghcrair teachdaire uaith, 
agus ghabh e Sarah. 

ifuirneis. - cleachda, cor, modh. 3 sìol- 

4 laidh. 5 air a' mllàireach. t; im rèir, an rcidhr- 
l bruadar. 8 'na còir. 9 aisig. 

ic dh'innis. " dh'oiUlich na dao'me. 

18 XIX. XX. 

3 Agus thàinig Dia g-u Abimelech ann 
ap aisling- 7 san oidhche, agus thubhairt e 
ris, Feuch, is duine marbh thu air son na 
mnà a ghabh thu ; oir is bean duine tile i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelech am fag-us 
d'i 8 , agus thubhairt e, A Thighearna, am 
marbh thu mar an ceudna cinneach ion- 
ruic ? 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, '.S'imo 
phiuthar i ? agus thubhairt ise, eadhon ise 
rèin, '«S'e mo bhràthair e : ann an treibhdhir- 
eas mo chridhe, ag'iis ann an neo-chionta 
mo làmh rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha fios agam gur ann antreibhdhir- 
eas do cliridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thtt o pheacaehadh 
a'm' ag-haidh : uime sin cha do lcig 1 mi 
leat beantainn rithe. 

7 A nis ma ta, thoir air a h-ais 9 do'n 
duine a bhean; oir is fàidh e, ag-us ni e 
urnuig-h air do shon, agus bithidh tu bcò: 
ach mur toir thu air a h-ais i, biodh fios 
agad gu'm faigh thu bàs gu cinnteach, 
thu fèin agus g-ach uile a's leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch sa' 
mhaduinn, agus gliairm e a sheirbMsich 
uile, agus dh'aithris 10 e na nithe sin uile 
'nan èisdeachd ; agus bha eagal mòr air 
na daoine 11 . 

9 An sin ghairm Abimelech air Abra- 
ham, ag-us thubhairt e ris, Ciod so a rintl 
thu oirnn? ag-us ciod an eucoir 12 a rinn 
mise ort, gu'n d'thitg tlm ormsa, agus air 
mo rìog-hachd peacadh mòr ? rinn thu 
gnìomharan ormsa, nach bu chòi r a dhean- 
amh. 

10 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod a chunnaic thu, gu'n d'rinn thu 
an ni so ? 

11 Agus thubhairt Abraham, A chionn 
gu'n d'thubhairt mi 13 ahnain fein, Gu 
cinnteach cha 'n 'eil eagal an Tighearna 
san ionad so ; agus marbhaidh iad mi air 
son mo mhnà. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhin mo 
phmthar, nighean m'athar i, ach cha'n i 
nighean mo mhàthar; agus bha i agam 
mar mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol air 
m'aineol 14 o thigh m'athar, an sin thubh- 
airt mi rithe 15 , 'Se so do chaoimhneas a 
nochdas tudhomhsa ; Annsgach àite d'an 
tig 16 sinn, abairmu m' thimchioll, 'Se mo 
bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, 
agus btiar n , agus òglaicli, agus banog- 
laich 18 , agus thug e ìad a dh' Abraham, 
agus tliug e aira h-aisdha Sarah a bhean. 

15 Agus thubhairt Abimelech, Feuch, 12 a' choire, an cron. 13 gu'n do smuainich, gu'n 
do shanil mi. 14 àir choigrich. 

15 ria. IC d'an dig. 17 crodh, daimh. 
18 seirbhisich agus ban-seirbhisich. GENESIS, XX. XXI. tha m'fhearann fa d' chomhair; gabh 
còmhnuidh f'ar an tuitneach leat. 

16 Agus ri Sarah tbubhairt e, Feuch, 
thiig mi mììe bonn airgid do d'bhràthair: 
feiich, tha e dìmitse' 'na chòmhdachadh 
sùl do g;ach uile a ta maille riut, agus 
maiile ris gach uile: mar so fhuair i 
achmhasan 2 . 

17 Agus rinn Abraham urnuigh ri Dia; 
agus lcighis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhan-oglaich, agus rug ì&Aelann. 

18 Oir dhruid 3 an Tighearna suas gach 
bolg ann an teaghlach Aoimeleich, air 
son Sharah mnà Abrahaim. 

CAIB XXI. 

] Ru&adh agus thimchioll-ghearradh Tsaac. 9 Ha- 
gar ngus a mac Ismaet air an cur air falbh. 
22 Coimhcheangal eadar Ahimelech agus Abra- 
ham. 

A GUS dh'amhairc an Tig-hearn air Sa- 
j-lL rah 4 mar a thubhairt e ; agus rinn 
an Tighearna do Sharah mar alabhaire: 

2 Oir dh'fliàs Sarah torrach, agus rug i 
mac do Abraham 'na shean aois, san àm 
shuidhichte mu'n do labbair Dia ris. 

3 Agus thug- Abraham Isaac mar ainm 
air a mhac a rugadh dha, a rug Sarah dha. 

4 Agusthimchioll-ghearrAbrahamlsaac 
a mhac, 'huair a bha e ochd làithean a 
rìh'aois, mar dh'àithn Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadlma 
dh'aois, 'nuair arugadh amhac Isaacdha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug Dia orm 
gàire dheanamh: agus gach neach a 
chluinneas, ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri 
h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah cìoch 
do chloinn? oirrag mi mac dha 'na shean 
aois. 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus chuir- 
eadhbhàrrna cìche e 5 : Agus rinn Abra- 
ham cuirm mhòr san là an do chuireadh 
Isaac bhàrr na cìche. 

9 Ag-us chunnaic Sarah mac Ilagair na 
ban-Eiphitich, a rug i dh'Abraham, ri 
fanoid. 

10 Uime sin thubhairt i ri h-Abraham, 
Tilg a mach a' bhan-tràill 6 so, agus a 
mac; oir chablii macna ban-tràille so'na 
oig-hre maille ri m' mhac-sa, eadhon ri 
h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro dhoilgheasach 
ann an sùilibh Abrahaim, air son a mhic. 

1 2 Ag-us thubhairt Dia ri h-Àbraham, Na 
biorìh e doilgheasach a'd' shùilibh air son 
an òg-anaich, agus air son do bhan-tràille : 
a thaobh gach ni a thubhairl Sarah riut, 
eisd r'a guth ; oir is ann an Isaac a 
dh'ainmichear 7 dhuitse sliochd. 

13 Agus, mar an ceudna, do mhac na 1 bithidh so dhuitse. 2 chrcmaicheadh i. 
3 dhruidgu daingean. * dh'fhìosraìch, chuimh- 
nich an Tighearn air Sarah. 5 chuireadh air dìol e. 
6 a' bhann-trùiìl, a bliean dhaor. ' ghoirear. 
19 ban-tràille ni mise cinneach, do bhrìg-h 
gur e do shliochd-sa e. • 

14 Ag-us dh'eirich Abraham suas gu 
moch sa' mhaduinn, agus ghabh e aran, 
agus searrag -9 uisgre, agus thug e sin do 
Hagar, agus chuir e air a gualainn e, agus 
an leanabh ; agus chuir e airfalbh i: agus 
dh'ithich i, agus chaidh i air seacharan am 
fàsach Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh 9 an t-uisge o'n 
t-searraig ; agus thilg i an leanabh fuidh 
aon do na preasaibh 10 . 

16 Agus dh'fhalbh i, agus sliuidh i slos 
f'fif chomhair, tamull maith uaith,muthim- 
chioll urchuir saighde : oir thubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i f'a 
chomhair, agus thog i suas a guth, agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich, 
agus gairm aingeal De air Hagar o nèamh, 
agus thubhairt e rithe, Ciod a tha teachd 
riut, a Hagar? Na biodh eagal ort; oir 
chuala Dia guth an òganaich far am bheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabh greini 11 a'd' làimhdheth, oir ni mise 
'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgailDia a sùilean, agus 
chunnaic i tobar uisge ; agus chaidh i, agus 
lìon i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus 
dh'fhàs e suas : agus ghabh e còmhnuidh 
san fhàsach, agus bha e 'nafhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidham fàsach 
Pharain: agus ghabh a mhàthair beanda 
à tìr na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fein labhair Abime- 
lech, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh,ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia 
leatanns gach ni a ta thu a' deanamh. 

23 Anis uime sin mionnaich dhomhsa air 
Dia, nach buin thu gu fealltach riumsa 12 , 
no ri m' mhac, no ri mac mo mhic; acha. 
rèir a' chaoimhneis a rinn mi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu 
air chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, Bheir mi 
mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son t.obair uisge, a thug 
seirbhisich Abimeleich a mach Je h-ainn- 
eart' 3 . 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'fhiosrach mise cò rinn an gnìomh so : cha 
d'innis thu fèin domh, agus cba mhò a 
chuala mi bheag m'a thimehioll ach an 
diugh n . 

27 Agus ghabh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iaddo Abimelecb : agus 
rinn iad le chèile coimhcheang-al. 6 soirre, buideal. 9 theirig. 

10 craobhaibh. 11 glac. 

n nacìi dean thufeall ormsa. 13 le foirneart, 

leis an lùimh làidir. 11 gus an diugh. 

C 2 GENESIS, 

28 Ag-us chuir Abraham seachd uain 
bhoirionn do'n treud air letli leo fèin. 

29 Agus thubhairt Abinielech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn 
sin, a chuir thu air leth leo fèin ? 

30 Ag-us tliubhairt e, Oir gabhaidh tu na 
seachduainbhoirionnsiw om' làimh ; chum 
g-u'm bi iad 'nam fianuis dhomhsa g-u'n do 
chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin, thug e Beer-seba mar ainm 
air an àite sin, do bhrìgh an sin g-u'n d'thug- 
iad am mionnan le chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheang-al aig- 
Beer-seba : an sin dh'èirich Abimelecli 
suas, agus Phichol àrd cheannard a shlu- 
aig-h,ag-usphill iaddothìr namPhilisteach. 

33 Agus shuidhich Abraham doire 1 
chraobh aig Beer-seba, agus g-hairm e 'n 
sin air ainm an Tighearn, an Dè shìor- 
ruidh. 

34 Aguis bha Abraham air chuairt ann 
an tìr nam Philisteaeh mòran do làithibh. 

CAIB. XXII. 

1 Aithnc air a tabhairt a dh' Abraham gun ìnb- 
radh e a mhac lsaac. 3 Tlia e a' toirt dearbhaidh 
air a chreidimh agus air 'ùmhlacìtd. 13 lieilhc 
air 'ìobradh an àit Isaaic 

GUS an dèighnannithe sin dhearbh 2 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim, Agus thubhairt e, Feuch, tha 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, t'aon mhac Isaac, a's ionmhuinn 
leat, ag-us rach do thìr Mhoriah 3 , agus thoir 
suas an sin e mar thabhartas-loisgte 4 air 
aon do na beanntaibh a dh'innseas mise 
dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham g-u mochsa' 
mhaduinn, ag-us dh'uighimich e 'asal 8 , 
agus g-habh e dithis d'a òganaich 6 maille 
ris, agus a mhaclsaac ; agus sg-oilt e fiodh 
air son an tabhartais-loisgte, agus dh'èirich 
e suas, agus chaidh e do 'n àit a dh'innis 
Dia dha. 

4 A nis air an treas là thog- Abraham 
suas a shùilean, agus chunnaic e an t-àite 
f'ada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a òg-anaich, 
Fanaibh-se an so maille ris an asal, agus 
thèid mise agus an g-ille 7 gu niige 8 sud, 
ag-us ni sinn aoradh 9 , ag-us thig- sinn a 
rìs 10 d'ur n-ionnsuidh. 

6 Agusg-habh Abraham fiodh" an tabh- 
artais-loisgte, agus chuir se e air muin a 
mhic Isaaic ; agus g-habh e 'na làimh an 
teine, ag-us an sgian ; agus dh'imich iad le 
chèile cuideachd. 

7 Ag-us labhairlsaacr'aathair Abraham, xxi. xxir. 

ag-us thubhairt e, Athair : aguis thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'n so, a mhic. Agus 
thubhairte, Feuchan teine agusanifìo<lh; 
ach c'àit am bheil an t-uan air son tabhart- 
ais-loisgte? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mhic, uan dha fèin 12 air son tabhartais- 
loisg-te : Mar sin dh'imich iad cuideachd 
le chèile. 

9 Agus thàinig - iad do'n àit a dh'innis 
Dia dha,agus thog- Abraham altair an sin, 
agus chuir 13 e 'm fiodh an òrdugh ; ag-us 
cheang-ail e a mhac Isaac, ag-us chuir e air 
an altair e air uachdar an fhiodha. 

10 Ag-us shìn Abraham a mach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic. 

1 1 Ag-us ghlaodh 14 aing'eal an Tig-hearna 
ris o nèamh, agus thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan, Feuch, 
tlia mi 'n so. 

12 Ag-us thubhairt e, Na leag- do làmh 
air a' g-hille, ag-us na dean ni sam bith air : 
oir a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dè 
ort, do bhrìg-h nach do chum thu do mhac, 
eadhon t'aon mhac uamsa. 

13 Ag-us thog- Abraham suas a shùilean, 
ag-us dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air 
a chùlaobh 15 an sàs ann am preas 10 air 
'adhaircean: agus chaidh Abraham, ag-us 
g-habh e an reithe, ag - us thug - e suas e màr 
thabhartas-loisgte an àit a mhic. 

14 Agus thug- Abraham Iehobhah-Iireh 
mar ainm air an àite sin : mar a theirear 
g-//.9 an là'n diugh, Ann an sliabh an Tigh- 
earna chithear e 17 . 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tig-hearna 
ri h-Abraham an dara uair o nèamh. 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin mhionn- 
aich mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n 
d'rinn thu an ni so, ag-us nach do chum 
thu uam do mhac eadhon t'aon mhac; 

17 Gu'm beannaich mi thxi gu mòr 18 , 
ag-us gu'ndeanmi doshliochd ro-llonmlior 
eadhon mar reulta nèimh, aguis mar an 
g'aineamh a ta air tràig-h na fairge: 
ag-us sealbhaichidh do shliochd geatadh 
an naimhdean; 

18 Ag-us beannaichear ann ad shliochd- 
sa uile chinnich na talmhainn, a chionn 
gn'n d' èisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abrahnm a dh'ionn- 
suidh òganacha ; ag-us dh'èiric h iad suas, 
ag-us chaidh iad cuideachd gu Beer-scba : 
agus g-habh Abraham còmhnuidh aig* 
Beer-seba. 

20 Agus an dèigh nan nithc sin dh'inn- 
seadh do Abraham, ag - ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ceudna mic 2 ' 1 do d'bhràth- 
air Nahor, 1 badan coille. 
3 thoir ort tìr Mhnriah. 
5 cltuir e. dìollaid air 'asal 
7 an leanabh-gille. 
9 àdhradh. ' io pillidh sinti - dli'fheuch. 
4 nfrail loisgte. 
6 a dhà òganach. 
8 gu nuig. 
11 connadh. 12 Chi Dia, amhic, air son uain dhafèin. Eabh. 
20 13 le.ag. 14 ghairm. 15 a chid-thaoìih. 

16 an canir-dhris. 11 San t-sliabh chl 

an Tighearna. 18 Le beannachadh gu'm beannaieh 
mi thu. Eabh. 15 a'ghaineamh. a'ghainmheach. 

20 clann. GENESIS.XXH. XXm. XXIV. 21 Hus a cheud-ghin, agus Buds i 
bhràthair, agus Ceniuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus Pil 
das, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah : an ochd 
nar sin rug Milcah do Nahor, bràthair 
Abrahaim. 

24 Agus a leannan', d'am ò'ainm Reu 
mah, rug ise mar an ceudna Tebah, agus 
Gaham agus Tahas, agus Maachah. 

CAIB. XXIII. 

1 Aois agtts bàs Sharalt. 3 Achatìlt agus uaimh 
Mìtachpelah air an ccannach, 19 far an d' adh 
laiceadh Sarah. 

GUS bha Sarah beò ceud agus seachd 
bliadhna tìchead 2 ; b'iad so bliadh 
nacha beatha Sharah. 

2 Agus fhuair Sarah bàs ann an Ciriat- 
arba ; 'se sin Hebron ann an tìr Chanaain 
Agus thàinig Abraham a dheanamh tuir 
idli 3 air son Sharah, agus a chaoidh 4 air 
a son. 

3 Agus dh'èirich Abraham suas o làthair 
a mhairbh, agus labhair e ri nùc Het, ag 
ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
maille ribh : thugaibh dhomh sealbh àit- 
adhlaic 5 maille ribh, agus gu'n adhlaic 
mi mo mharbh as mo shealladh 6 . 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, ag 
ràdh ris, 

6 Eisd ruinne, mo thighearna: isuachd- 
aran 7 cumhachdach thusa'nar measg-ne; 
ann an roghainn 8 ar n'àiteachan-adhlaic 
adhlaic do mharbh : cha chum duine 'nar 
measg-nc 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh 
adhlac atui 9 . 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, agus 
chrom se e fèin do mhuinntirna tìre, eadh- 
on do mhic Het. 

8 Agus Iabhair e riu, ag ràdh, Ma'sàill 
leibh 10 gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
shealladh, èisdibh rium, agus labhraibh 
air mo shon" ri h-Ephron mac Shohair; 

9 Chum as gu'n toir 12 e dhomh uaimh 
Mhacpelah a ta aige, a ta ann an crich 
'achaidh 13 ; air son uiread airgid 's is fiù 14 
i, thugadh e dhomh i mar sheilbh àit-adh- 
laic 'nur measg-sa. 

10 Agus bha Epliron 'na chòmhnuidh 
am measg chloinne Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an 
èisdeischd cloinne Het, eadhon gach neach 
a chaidh steach air geatadh a bhaile-san, 
ag- ràdh, 

1 1 Na biodh e mar sin 15 , mo thighearna, 
èisd rium: an t-achadh bheir mi dhuit, 
agus an uaimh a ta ann, bheir mi dhuit i; 

1 a choimhìeahach. - bha Sarah ceud agus 

seacltd bliadhna fichead a dlt'aois. 3 bròin. 

4 a gltul, a chaoineadh. 5 luama. 

6 à m' làlhair. ' priotinsadh. 

8 roghadk. 9 cha bhac dninc 'nar rwasg-re 

tìhìct do mharbh adhlac ' na àit-adhlaic. 

21 ann an làthair mhac mo dhaoine bheir mi 
dhuit i : adhlaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin sios an 
làthair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tìre ag ràdh, Ach 
ma b/ieir thu seachad i, guidheam ort, 
èisd rium : bheir mi dhuit airgiod air son 
an achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh 
mi mo mharbh an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium: isfiu an 
t-achadh ceithir cheud secel airgid; ciod 
sin eadar mise agus thusa? uime sin adh- 
laic do mharbh. 

16 Agus dh'èisd Abraham ri h-Ephron, 
agus thomhais Abraham do Ejphron an 
t-airgiod, a dh'ainmich e ann an cisdeachd 
mhac Het, ceithir cheud secel airgid, a 
ghabhas an ceannaiche 16 . 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, a bha 
ann am Machpelah, a bha fa chomhair 
Mhamre, an t-achadh, agus an uaimh a bh' 
ann, agus gach craobh a bha san achadh, 
a bha 'na chrìch uile mu'n cuairt, 

18 Daingean do Abraham mar sheilbh, 
ann an làthair cloinne Het, am fìanuis gach 
neach a chaidh steach airgeatadhabhaile- 
san. 

19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic Abraham 
Sarah a bhean, ann an uaimh achaidh 
Mhachpelah, fa chomhair Mhamre : is e 
sin Hebron ann an tìr Chanàain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, daingean do Abraham, 
mar sheilbh àit-adhlaic, le mic Het. 

CAIB. XXIV. 

1 Cltuir Alraham tiaith a sheirbhisearh a dlt' Jhaot- 
ainn mnà d' a tnhac Isaac. 50 Fhtiair e Rcbecah. 
03 Choinnich Isaae i. 
GUS bha Abraham sean, ogus air 
teachdgu h-aois mhòir 17 , agus bheaim- 
aich an Tighearn Abraham anns r.a h-uile 
nithibh. 

_ 2 Agus thubhairt Abraham r'a sheirbh- 
iseach bu shine 'na thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidh- 
eam ort, do làmh fo m' shliasaid. 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh airan 
Tighearna, Dia nèimh, agus Dia na tal- 
mhainn 18 , nach gabh thu bean do m' mhac 
do nigheanaibh nan Canaanacli, am measg 
am bheil mise a'm' chòmhnuidh : 

4 Ach thèid thu do m' dhùthaich fèin, a- 
gus a chum mo luchd-dàimh 19 , ag-us gabh- 
aidh tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, ma's e 'ur toil. 11 guidhibh, deattaihh maoidh- 
ean as mo leth. 12 gu'n cloir. vi fhearahm, a raoin. 
li fiaclt. 15 Ni h-cadlt. 16 marsanta. 

17 air dol air 'aghaidh gu mtiith ani bìiadhnaibh. 

18 an talmhainn. '» m'/ dlr.l c tn. GENESI 

Ma's e 's nach bi a' bhean toileach air mis' 
a leantuinn do'n tìrso, an èigin dhomh do 
mhac a thoirt air 'ais a rìs do'n tìr as an 
d'thàinig thu ? 

6 Agus thubhairt Abraham ris, Thoir an 
ro-aire 1 nach toir thu mo mhac an sin a 
ris 2 . 

7 An Tighearna, Dia nèimh, a thug mise 
o thigh m'athar, agus o thìr mo dhilsean, 
agus a labhair rium, agus a mhionnaich 
dhomh, ag ràdh, Do d' shliochd bheir mi 
am fearann so ; cuiridh esan 'aingeal fèin 
romhad, agus gabhaidh tu bean do m' 
mhac as a sin. 

8 Ag-us mur bi a' bhean toileach air 
thusa a leantuinn, an sin bithidh tu saor o 
m' mhionnaibh so : a mhàin na toir mo 
mhac an sin a rìs. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agus 
mhionnaich e dha thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmhail do chàmhalan a mhaighstir, agus 
dh'fhalbh e; oir bha maoin a mhaighstir 
uile aige f'a làimh 3 : Agus dh'èirich e, a- 
gus chaidh e gu Mesopotamia, gu baile 
Nahoir. 

1 1 Agus tbug e air na càmhail an g-lùn 
a lùbadh an taobh a muigh 4 do'n bhaile, 
làimh ri tobar uisge, mu thràth feasgair, 
eadhon mu'n àm an tèid 5 mnài a mach a 
tharruing- uisge. 

12 Ag-us thubhairt e, O Thighearna, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, deònaich 
gu'n soirbhich leamsa an diugh 6 , agus 
nochd caoimhneas do m' mhaighstir 
Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh an so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig nigh- 
eana muinntir 7 a' bhaile mach a tharruing 
uisge. 

14 Agus tachaireadh e 8 , a' mhaighdean 
ris an abair mise, Leig sìos, guidheam 
ort, do shoitheach, chum's gu'n òl mi ; 
ag-us their ise, Ol, agus bheir mise deoch 
do d' chàmhail mar anceudna : gii ma 
h-i 9 sin fèin a dh'òrduich thu do d'sheirbh- 
iseachlsaac; agus le sip bithidhfios agam 
gu'n do nochd thu caoimhneas do m' 
mhaighstir. 

15 Agus mun do sguir e do labhairt, 
feuch, thàinig Rebecah a mach, a rugadh 
do Bhetuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, 
bràthar Abrahaiin; agus a soitheach air a 
gualainn. 

16 Agus bha a' chailin ro mhaiseach ri I Bi air do ro-fhaiciil. 1 a rìst. 

3 agus thug e leis cuid do uile mìiaoin a mhaigh- 
stir 'na làimh. 4 a mach. 

5 an dèid. 6 cum, guidheam ort, coinneamh 

riumsa 'u diugh. 7 dhaoine. 8 tarladh c, 

thigeadh e gu crìch ; hithcadli e. Eabh. 

9 gum bu h-i. 10 'na còdìtail. 

II Caisg m' ìotadh, guidlieam orl, le beagan uisg' 

22 S, XXIV. 

amharc oirre, òigh ; agus cha b' aithne do 
fhear riamh i: agus chaidh i sìos do'n 
tobar, agus lìoni a soitheach,agus thàinig 
i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'na coinn- 
eamh 10 , agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidheam ort,beagan uisg' òl as do shoith- 
each 11 . 

18 Agus thubhairt i, 01, mo thighearna: 
agus ghreas i oirre l \ agus leig i sìcs a 
soitheach aìr a làimh, agus thug i dha 
deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a tlioirt da, 
thubhairt i, Tairngidh mi uisge air son do 
chàmhal mar an ceudna, gus an sguir iad 
a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhal- 
mhuich 13 i a soitheach san amar, agus ruith 
i a rìs do'n tobar a tharruing uisge; agus 
tharruing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus bha'n duine ag amharc le h- 
iongantas oirre, agus a' fantuinn 'na thosd 14 , 
a dh'f heuchainn an d'thug, do nach d'thug, 
an Tighearn air a thurus 15 soirbheachadh 
leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail a 
dh'òl, an sin ghabhan duine cluas-fhàinne 
òir, san robh leth seceil a chudthrcm, agus 
dà làmh-fhail 16 air son a làmh, san rcbh 
deich seceil òir a chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nighean 
thu? innisdhomh, guidheam ort; ambheil 
ann an tigh t'athar àite dhuinn gu tàmh" 
a ghabhail ann? 

24 Agus thubhairt i ris, Jsmise nighean 
Bhetueil, mhic Mhilcah, a rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
againne araon connlach 13 , agus innlinn 19 gu 
leòr, agus àite gu tàmh a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, agus 
rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, nach do bhuin a thròcair agus 
'fhìrinno m' mhaighstir 20 : airdhomhsa bhi 
san t-slighe, stiùir 21 an Tighearna mi gu 
tigh bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do inhuinntir tighe 
a màthar. 

29 Agus bha bràthair aig Rebecah,d'am 
b'ainmLaban : agus ruith Laban a dh'ionn- 
suidh an duine a mach chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' chluas- 
fhàinne, agus nalàmh-fhailean airlàmhan 
a pheathar, agus 'nuair a chual' e briathra as do shoitheach. 12 rinn i deijìr, no cabhag. 

13 dh'fholamhuich. H bha'n duine 'na tìiosd, 
ag amharc oirre le h- iongantas. 15 a shlighe. 

c bracelets.. Sasg. 17 aoidheachd. 

u fodar. 19 biadh spièidhe. 

nach d'fhàg mo mhaighstir as eugmhais a 

thròcair agus 'fhiiiun. threòraich. GENESIS, XXIV. Rebecali a pheathar, ag ràdh, Mar so 
labhair an duine rium ; an sin thàinig c 
dh'ionnsuidh an duine, agus, feuch, sheas 
e làimh ris na càmhail aig an tobar. 

31 Ag-us thubhairt e, Thig a steach,thusa 
ta beannaichte o'n Tighearna; c'uime 
sheasas tu a muigh? oir dh'ulluich' mise 
an tig-li, agus àite do na càmhail. 

32 Ag'us thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'flnuisgail e na càmhail, agus thug e 
seachad connlach agus innlinn airsonnan 
càmhal, agus uisge a dh'ionnlad a chos, 
agus cosan nan daoine a bha maille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air a bheulaobh 
gu itheadh: ach thubhairt e, Cha 'nith mi, 
gus an innis mi mo ghnothuch. Agus 
thubhairt esan, Labhair romhad. 

34 Ag-us thubhairt e, Is mise seirbh- 
iseach Abrahaim ; 

35 Agus bheannaich an Tighearna mo 
mhaighstir gu mòr, agus tha e air fàs cumh- 
achdach : agus thug e dha caoraich, agus 
crodh, agus airgiod, ag-us òr, agus òglaich 
agus banoglaich, agus càmhail agus asail ; 

36 Agus rug Sarah, bean mo mhaigh- 
stir, mac do m' mhaighstir 'na sean aois : 
agus thug e dhasan gach ni a bh' aige 2 ; 

37 Ag-us thug mo mhaighstir ormsa mo 
mhionnan a thoirt, ag radh, Cha g-habh 
thu bean do m' mhac do nig-heanaibh nan 
Canaanach, muinntir a tha mise achòmh- 
nuidh 'nam fearann : 

3S Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar,agus a dh'ionnsuidh mo dhilsean, 
agus g-abhaidh tu bean do m' mhac. 

39 Àgus thubhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamh nach lean a' bhean mi : 

40 Ag-us thubhairt esan rium, Cuiridh 
an Tighearn, an làthair an do ghluais 
mise, 'aingeal fèin leat, agus soirbhiehidh 
e do thurus ; agus gabhaidh tu hean do m' 
mhac o m' dhilsibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a thig thu chum mo dhil- 
sean ; agus mur toir iad dhuit bean, an sin 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

4:2 Agus thàinig mi'n diugh chum an 
tobair, agus thubhairt mi, O Thighearna, 
Dhè momhaighstir Abrahaim,mashoirbh- 
icheas tu nis mo thurus airam bheil mi 'g 
imeaclid; 

43 Feuch, tha mi m' sheasamh làimh ris 
an tobar uisge; agus 'nuair a thig- a' 
mhaighdean 3 a mach a tharming uìsge, 
agus a their mi rithe, Thoir dhomb, guidh- 
eam ort, beagan uisge i i òl as do shoitheach; 

44 Agus a their ise rium, Ol thu fèin, agus 
tairngidh mise mar an ceudna do d'chàmh- 
ail: gu ma h-'i sin fèin a' bhean a dh'ord- 
uich 4 anTighearna do mhac mo mhaighstir. 

45 Agus Kiun do sg-uir 5 mi do labhairt 

1 dh'uUamhuich, dhcasakh. • gach ni ta aige. 
s a chàiliii.' 1 a chumiiaraich a mach. 

4 suil do sguir. Eir. c d/i'fhcòraich, dh j'haoin- 
23 a'm' chridhe, feuch, thàinig- Rebecah a 
mach, agus a soitheach air a gualainni 
ag-us chaidh i sìos do'n tobar, agus thar- 
ruing- i uisge : Agus thubhairt mi rithe, 
Thoir dhomh deoch, guidheam ort : 

46 Agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a 
soitheach o 'gualaimi, agus thubhairt i, 
01, agus bheir mi deoch do d' chàmhail 
mar an ceudna : agus dh' òl mi, agus thug 
i air na càmhail òl mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich 6 mi dhith, agus 
thubhairt mi, Cò d'an nighean thusa? A- 
g-us thubhairt ise, /* mi nigheanBhetueiI, 
mhic Nahoir, a rug Milcah dha: Agus 
chuir mi a'chluas-fhàinne air a h-aghaidh, 
agus na làmh-fhailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus 
rinn mi aoradh do'n Tighearna, agus 
bheannaich mi an Tighearna, Dia mo 
mhaighstir Abrahaim, a threòraich mi san 
t-slighe cheart 7 , a ghabhail nighinn brà- 
thar mo mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu fìrinneach ri m' 
mhaighstir, innsibh dhomh ; agus mur 
buin, innsibh dhomh ; chum as gu'n tionn- 
daidh mi dh'ionnsuidh na làimhe deise, 
no na làimhe clithe. 

50 An sin fhreagair Laban agus Retuel, 
agus thubhairt iad, 'Sann o'n Tighearna 
thàinigan ni so: cha'n urrainn sinne olc 
no maith a ràdh riut. 

51 Feuch,</iaRebecah a'd' làthair,gabhz, 
agusimich; agusbiodhi 'nanmaoiaigmac 
do mhaighstir, mar a labhair an Tigheama. 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach A- 
brahaim am briathra, chrom se e fèin 8 gu 
làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a làthair 
seudan 9 aiig-id agus seudan òir, agus 
eudach, agus thug e iad do Rebecah : 
thug e mar an ceudna nithe luachmhor 10 
d'a bràthair agus d'a màthair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e 
fèin agus na daoine a bha maille ris, 
agus dh'fhan iad rè na h-oidhche : agus 
dh'èirich iad sa' mhaduinn ; agus thubh- 
airt esan, Cuiribh air falbh mi dh'ionn- 
suidh mo mhaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthair, Fanadh a' mhaighdean maille 
ruinne air a'chuid a's lugha deich làithean; 
'na dhèigh sin falbhaidh i. 

56 Agus thubhairte riu,Na cuiribh moille 
orm, oir shoirbhich an Tighearna mo 
thurus : cuiribh air falbh mi, chum gu'n 
tèid mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh sinn 
air a' mhaighdinn, agus fiosraichidh sinn 
d'a beul fèin. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, agus eachd, dh'fharraid. 
8 rinn c aoradh. 
"> prìsèiì. 1 air sìighe nafirinn. Eabh. 
,J scithtchean. Eabh. GENESIS, 

tluibhairt iad rithe, An tèid thu leis an 
duine so? Agus thubhairt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Rebecah, 
am piuthar, agus a banaltrum, agus 
seìrbhiseach Abrahaim, agus a dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, agus 
thubhairt iad rithe, 'S tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mhùthair mhìlte do mhuillionaibh ; 
agus sealbhaicheadh do shliochd geata 
na muinntir sin le 'm fuathach iad. 

61 Agusdh'èirichRebecah, agusamaigh- 
deanan, agus mharcaichiadairnacàmhail, 
agus lean iad an duine: agus ghabh an 
seirbhiseach Rebecah, agus dh'fhalbh e 
roimhe. 

62 Ag-us bha Isaac a' teachd o shlighe 
an tobair Lahai-roi ; oir bha e chòmh- 
nuidh san tìr mu dhèas. 

63 Ag-us chaidh Isaac a mach a bheachd- 
smuaineachadh sanfhàiche 1 air feasgar: 
agus thog- e suas ashùilean, aguschunnaic 
e, agus, f'euch, bha na càmhail a' tighinn 2 . 

64 Agus thog Rebecah suas a sùilean, 
agus 'nuair a chunnaic i Isaac, theiring- i 3 
bhàrr a' chàmhail. 

65 Ag-us thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e'n duine so a ta sràid-imeachd san 
fhàiche g' ar coinneachadh? Agusthubh- 
àirt an seirbhiseach, 'S e mo mhaighstir 
a th'ann: an sin g-habh i gnùis-bhrat 4 , 
agus chòmhdaich si i fèin. 

66 Ag-us dh'inuis an seirbhiseach do Isaac 
na h-uile nithe a rinn e. 

67 Ag-us thug- Isaac i do bhùth Sharah 
a mhàthar, agus ghabh e Rebecah, agus 
bha i aige'na mnaoi: agus ghràdhaich e 
i : agus fhuair Isaac sòlas an dèigh bàis a 
mhàthar. 

CAIB. XXV. 

1 Mic Abrah.aim le Ceturah: 7 Aois Abrdhaim agus 
a bhàs. 12 Ginealaich Ismaeil. 24 Rugaclìi do 
Jsaac Esau agus lacob. 29 Reic Esau a chòir- 
bhreilhe. 

A N sin ghabh Abraham bean a ris, 
_Ol d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus Iocsan, 
agus Medan, agus Midia::, agus Isbac, 
agus Suah. 

3 Agus g-hin Iocsan Seba, agus Dedan. 
Agiis b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 AgusmicMhidiain; Epha, agusEpher, 
agus Hanoch, agus Abidah, agusEldaah: 
b' iad sin uile mic Cheturah. 

5 Agus thug Abraham gach ni a bh' aig-e 
do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bha aig 
Abraham, thug Abraham tiodhlacan 5 ; agus 
chuir e air falbh iad o 'mhaclsaac, 'nuair 
a bha e fèin fatbast beò, do'n taobh an 
ear°, do thìr na h-àirde 'n ear. 1 sa' mhagh, sa mhachair. " a' teachd. 

3 Ihàinig i nuas. 4 sgàile air son a h-eudain. 
5 gibhtcan. 6 an oir. 7 un ànail. 

21 XXIV. XXV. 

7 Ag-us is iad so làithean bhliadhnacba 
beatha Abrahaim a bha e beò ; ceud agus 
tri iichead, agus cùig bliadhna deug. 

8 An sin thug- Abraham suas an deò 7 , 
agus f huair e bàs ann an deadh shean aois, 
'na sheann duine, agus làn do bhliadh- 
naibh; agus chrainnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus 
Ismael e ann an uaimh Mhachpelah, ann 
an achadhEphroin, mhic Shoair anllitich, 
a ta fa chomhair Mhamre; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham 
o mhic Het: ann an sin dh'adhlaiceadh 
Abraham, agus Sarah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac: agus 
ghabh Isaac còmhnuidh làimh ri tobar 
Lahai-roi. 

12 1 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil, 
mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan- 
Eiphiteach, banoglach Sharah, do Abra- 
ham. 

13 Agus is iad sin ainmean mhaclsmaeil, 
'nan ainmeanaibh, a rèir an ginealaclia: 
ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot; agus Cedar 
agus Adbeel, agus Mibsam, 

1 4 Agus Misma, agus Dumah, agus Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Naphis, 
agus Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an_ ainmeana 'nam bailtibh, agus 'nan 
daingneachaibh 8 ; dà cheannard deug a 
rèir am fineacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha beatha 
Ismaeil, ceud agus seachd bliadhna deug 
'ar fhichead : agus thug e suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chruinnicheadh e 
chum a mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhi- 
lah^ gu ruig Sur, a ta fa chomhair na 
h-Eiphit, mar a thèid thu gii h-Asiria. An 
làthair a bhràithrean uile fhuair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic, mhic 
Abrahaim: Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fbichead bliadhna 
dh'aois 'nuair a ghabh e Rebecah, nighean 
Bhetueil, an t-Siriaich o Phadan-aram, 
piuthar Labain an t-Siriaich, dha fèin 'na 
mnaoi. 

21 Agus grhuidh 9 Isaac an Tighearna air 
son a mhnà, a chionn gu'/i robh i neo- 
thorrach : agus dh'èisd an Tighearna ris, 
agus dh'fhàs Rcbecah a bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlanna' coinih-gbleac- 
adh' an taobh a stigh dhi : agus thubhairt 
ise, Ma ta chuis mar sin, c'ar son a tha 
mi mar so ? Ag-us chaidh i a dh'fhios- 
rachadh" do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tighearna rithe, 
Tha dà chinneach a'd' bholg, agusbitbidh 8 caisteaìaibh. 9 dh'athchuingich. 

10 a' gleachdadh no strt ri chèile. 
" a dh'fheòraich. GENESIS, 

dà shluagh air an sgaradh o t'innibh : agus 
bìthidh aon sluagh dhiubh soni'streise na 
'n sluagh eile ; ag-us ni esan a's sine 1 
seirbhìs dhasan a's òige'-. 

24 Agus nuair a choinihlionadh a làith- 
ean gu bi air a h-aisead 3 , feuch, bha leth- 
aona 4 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin a macli 
dearg, is e uile mar fhalluinn mholaich : 
agus thug iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a bhràth- 
air a mach, agus greim aig a làimh do 
shàil Esau ; agus thugadh Iacob mar ainm 
air : agus bha Isaac tri fichead bliadhna 
dh'aois, 'nuair a rugadh iad. 

27 Ag-us dh'fhàs na gillean 5 ; agus bha 
Esau 'na shealgair seòlta, 'na fhear mach- 
arach ; agus bha Iacob 'na dhuine coimh- 
lionta 6 , a' gabhail còmhnuidh am bùtliaibh. 

25 Agus ghràdhaich Isaac Esau 7 , a 
chionn gu'n d'ith e d'a shithinn 8 ; ach 
ghràdhaich Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob brochan; agus 
thàinig Esau o'n mhachair, agus e fann 9 . 

30 Agus thubhairt Esau ri Iacob, Leig 
dhomh itheadh,guidheamort,do'n bhroch- 
an dhearg sin fèin; oir tha mi fann; 
uime sin thugadh Edom mar ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reic rium an 
diugh do chòir-bhreithe 10 . 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, tha mi 
dlùth 11 do'n bhàs; agus ciod an tairbhe a 
tha sa' chòir-bhreithe so dhomhsa ? 

33 Ag-us thubhairt Iacob, Mionnaich 
dhomhsa an diugh ; agus mhionnaicli e 
dha: agus reic e achòir-bhreithe rilacob. 

34 An sin thuglacob do Esau aran, agus 
brochando ghall-pheasair 12 ; agusdh'ith e, 
agus dh'òl e, agus dh'èirich e, agus 
dh'fhalbh e roimhe : mar so rinn Esau 
dìmeas air a chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVI. 

1 Chaidh Isaac do Gherar, agus bheannaieh Dia e. 

26 ltinn Abimclech coimhc/icangal ris aìg Beer- 
seba. 

AGUS bha gortasantìrabharraehd 13 air 
a' cheud ghorta a bha ann an làithibh 
Abrahaim : agus chaidh Isaac gu Abime- 
lech righ riam Philisteach, do Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
dha agus thubhairt e, Na rach sios do'n 
Eiphit : gabh còmhnuidh anns an tìr a 
dh'innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tir so, ag-us bithidh 
mise maille riut, agusbeannaichidhmithu: 
òir dhuitse, agus do d' shliochd, bheir mise 
na dìithchanna sin uile, agus coimhlion- 
aidh nii na mionnan a mhionnaich mi do 
t'athair Abraham : 

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs *: 1 a's mò. - a's higha. 3 làithcan a tuislidh ; 
làethe a tuìsmidhe. Eir. 4 ditliis naoidheana. 

5 na h-òganaich. dìreaeh, gu'n lùb. ' bu toigh 
lc h-ìzaac Esau. b'ionmhuinn le h-lsaac Esau. 
25 XXV XXVI. 

llonmhor mar reulta nèimh, agus bheir 
mi do d' shliochd na dùthchanna sin uile : 
agusbeannaichear ann ad shliochd-sauile 
chinnich na talmhainn; 

5 Do bhrìgh gu'n d'èisd Abraham ri m' 
ghuth, agus gu'n do ghlèidh e m'iarrtus 14 , 
m' àitheanta, m'orduig'hean, agus mo lagli- 
anna 15 . 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerar. 

7 Agusdh'fhiosraich daoine an kìtedheth 
m'a mhnaoi; agus thubhairt e, 'Si mo 

Ehiuthar i : oir bha eagal air a ràdh, 'Si mo 
hean i; air eagal, ars' esan, gu'm marbh- 
adhdaoinean àite mi air sonRebecah, do 
bhrìgh gn'?i robh i maiseach ri amharc 
oirre. 

8 Agus 'nuair a bha e aimsir fhad an sin, 
sheall Abimelech rig-h nam Philisteach a 
mach air uinneig', ag-us cliunnaic e, agus, 
feuch, bha Isaac a' sùgradh r'a mhnaoi 
Rebecah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, agus 
thubhairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do 
bhean i : agus cionnus a thubhairt thu, 'Si 
mo phiuthar i? agus thubhairt Isaac ris, 
A chionn g-u'n d' thubhairt mi, Air eagal 
g'u'm bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod e 
so a rinn thu oirnn? dh'fheudadh a h-aon 
do'n t-sluag-h luidhe le d' mhnaoi, agus 
bheireadh tu cionta oirrine. 

11 Agus thug Abimelech àithne d'a 
shluagh uile, ag- ràdh, Esan a bheanas ris 
an duine so, no r'a mhnaoi, gu cinnteach 
cuirear gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tìr sin, 
agus fhuair e sa' bhliadhna sin fein a' 
cheud uiread 's a chulr e, agus bheann- 
aich an Tighearn e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agus 
chaidh e air aghaidh, agus dh'fhàs e gus 
an robh e ro mhòr : 

14 Oir bha aige scalbh chaoracli, agus 
sealbh cruidh, agus mòran sheirbhiseach" 3 . 
Agus ghabh na Philistich farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistich suas na 
tobair uile a ehladhaieh seirbhisich 'athar 
ann an làithibh Abrahaim 'athar, agus lìon 
iad le h-ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri h-Isaac, 
Imich uainne ; oir is cumhachdaiche thu 
gu mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a siri, agus 
shuidhich e a bhùth ann an gleann Gher- 
air, agus ghabh e còmhnuidh an sin. 

1S Agus chladhaich lsaac a rìs na tohair 
uisge, a chladhaicheadh ann an làithibh 
Abrahaim 'athar; oir dhùin ria Philistich 
suas iad an dèigh bàis Abrahaim : agus 8 d'a shcilg. 9 agtis e air a chur, e fàilingrach. 
10 do cliòir ccud-bhreilh. 11 dlù. 

lentiles. Sasg. 13 a thuillc. 14 m'earail, 
'» »io reàchdan. 16 niòr-mhuinyilir. GENESIS, : 
thug - e ainmean crra a rèir nan ainm a 
thng 'athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic 
sa' g-hleann, agus fhuair iad an sin tobar 
fìor-uisge. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair con- 
sachadh 1 ri buachaillean Isaaic, ag- ràdh, 
Is leinnc an t-uisg-e : agrts thug - e Esec 
mar ainin air an tobar, a chionn gu'n 
d'rinn iad consachadh ris. 

21 Agv.s chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad consachadh uime sin cuideachd : 
ag-us thug- e Sitnah mar ainm air. 

22 Agus chaidh e imrich as a sin, ag-us 
chladhaich e tobar eile ; agus chad'rinn iad 
consachadhuime sin : agusthug- e Rehobot 
mar ainm air; agus thubhairt e, Oir thug- 
an Tig-hearn a nis farsaing-eachd dhuinn ; 
ag-us fàsaidh sinn lìonmhor 2 san tìr. 

23Agus chaidh e suas asa sin guBeer-seba. 

24 Àgus dli'fhoillsich an Tighearn efèin 
da san oidliche sin fèin, agus thubhairt e, Is 
mise Dia Abrahaim t'athar; nabiodh eagal 
ort, oir a ta mise maille riut, agus beann- 
aichidhmithu,agus ni mi do shliochd lìon- 
mhor air sgàth mo sheirbhisich Abrahaim. 

25 Agv.s thog c altair an sin, ag-us ghairm 
e air ainm an Tighearn, agr.s shuidhich e 
an sin a bhùth : agus chladhaich seirbh- 
isich Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimeleclì d'a ionn- 
suidh o Gherar, agus a charaid Ahudsat, 
agus Phichol àrd cheannard a shluaigh 3 . 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh anTighearna leat ; 
agus thubhairt sinn, Biodh a nis mionnan 
eadaruinn, eadhon eadar sinne agus thusa, 
agus deanamaid coimhcheangal riut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar 
nach do rinn sinn ni sam bith ort ach 
maith, agus a chuir sinn uainn thu an sìth : 
Tha thusa nis air do bheannachadh leis 
an Tighearna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dh'itli 
agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch sa' ihha- 
duinn, agus mhionnaich iad d'a chèile : 
agus chuir Isaac air falbh iad, agus 
dh'imich iad uaith an sith. 

32 Agus air an làsin fèin thàinigseirbhis- 
ich Isaaic, agus dh'innis iad dha muthim- 
chioll an tobair a chladhaich iad, agus 
thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air: 
uime sin is e Beer-seba ainm a' bhaile si 
gus an là'n diugh. 

34 Agus bha Èsau dà fhicheadbliadhna (XVI. XXVII. 

dh'aois ; agus ghabh e mar mlinaoi ludit, 

nig-hean Bheeri an Hitich, agus Basemat 

nig-hean Eloin an Hitich : 
35 Ag-us bha iad sin 'nam briseadh- 

cridhe 1 do Isaac agus do Rebecah. 
CAIB. XXVII. 

1 Chuir Isaac Esau a shealg sithÌTfn. 18 Le seòladh 
Rebecah Ihàinig Jarob a dh'ionnsuidh 'alliar le 
hiadh blusda an riochd Esuu, agus jhuair e a 
bheannacltadh. 41 Thug Esau fuaih do Iacob, 
agus bhagair e a mharbhadh. 

AGUS 'nuair a bha Isaac air fàs sean, 
ag-us a bha a shùilean dall, airchor as 
nach tàiceadh e, ghairin e air Esau a mhac 
bushine, agus thubliairt e ris, A mhic : ag-us 
tliubhairt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean ; cha 'n'eil fios agam air latlia 
mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh t'airni, 
do bholg-shaighead ag-us do bhog-ha, agus 
falbh a mach do'n mhachair, agus sealg 
dhomh sithionn ; 

4 Ag-us dean dhomh biadli blasda, mar is 
ionmhuinn 5 leam,agusthoir a m' ionnsuidh 
e, ag-us gu'n ith mi ; chum as gu'm beann- 
aich m'anam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidli Esau 
do'n mhachair a shealg sithinn, gu toirt 
d'aionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac lacob, 
ag- ràdh,Feuch,chuala mi t'athair a' labh- 
airt ri h-Esau do bhràthair, ag- ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agus 
dean biadh blasda dhomh, ag-us gu'n ith 
mi, agus gu'mbeannaich mi thu an làthair 
an Tig-hearna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
g-huth, a rèir an ni a ta mi ag- àithneadh 
dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an treuda, 
agus thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheadh 
mheann do na gabhraibh ; agus ni mise 
iad 'nam biadh blasda air son t'athar, mar 
is ionmhuinn leis : 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh t'athar 
e, agus g-u'n ith e, chum as gu'm beannaich 
e thu roimh a bhàs. 

11 Ag-us thubhairt Iacob ri Rebecah a 
mhàthair,Feuch,MaEsau mo bhràthair 'na 
dhuinemolach,agusmise a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's 6 gu'n laimhsich m'athair mi, 
an sin measar mi leis 7 mar neach leis am 
b'àilla mhealladh 8 ; agus bhcir mi mallach- 
adh orm fèin, ag-us cha bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthair ris, Orm- 
sa bitheadh do mhallachadh, a mhic ; a 
mhàin èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir 
a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, ag-us ghlac e iad, 
agus thug- eiad a dh'ionnsuidh a mhàthar : , 1 comhstri. - sìoìmhor, 

4 mulad inntinn; 
26 ; 'armailte. 
s tòigh. GENESIS, XXVII. agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
b'ionmhuinn le 'athair. 

1 5 Agus ghabhRebecah eudach taitneach 
Esau a mic bn shine, a bh'aice san tigh ; 
agus chuir i e air Iacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann nan 
gabhar air a làmhan, agus air hiime a 
mhuineil. 

1 7 Agus thug i am biadh blasda, agus an 
t-aran a dheasaìch i,do làimh a mic lacoib. 

18 Agus thàinige dh'ionnsuidh 'athar, 
agus thubhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan,Feuch, t/ìami'?i so; còthusa,amhic ? 

19 Agus thubhairt Iacob r'a athair, Is 
mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a 
dh'iarr thu orm' : èirieh, guidlieam ort, 
suidh agus ith do m' shithimi, chum as 
gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Àgus thubhairtlsaac r'a mhac, Cionn- 
us a fhuair thu i cho luath, a mliic ? agus 
thubhairt esan, A chionn gu'n do chuir an 
Tighearna do Dhia a'm' rathad i. 

21 Agusthubhairtlsaac rilacob,Thig am 
fagus a nis, agus gu'n laimhsich mithu, a 
nihic,antusafèinmomhacEsau,no nachtu. 

22 Ag-iischaidhlacobamfag-us d'aathair 
Isaac, agus laimhsich se e; ag-us thubhairt 
e, '.S'e 'n guth g-uth lacoib, ach is iad na 
làmhan làmhan Esau. 

23 Aguschad'aithnichse e,achionngu'n 
robh a làmhan molach, mar làmhan Èsau 
a bhràthar : mar sin bheannaich se e. 

24 Ag-us thubhairt e, An tusa fèin mo 
mhac Èsau? agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Ag-us thubhairt e, Thoir am fagus 
domh e, agus ithidh mi do shithinn mo 
mhic, chum as gu'm beannaich m'anam 
thu. Agus thug e 'm fagus da e, ag-us 
dh'ith e; agus thug e d'a ionnsuidh fìon, 
ag'us dh'òl e. 

26 Ag-us thubhairt 'athair Isaac ris, Thig- 
am fag-us a nis, agus pòg- mi, a mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg- se 
e : ag-us dh'fhairich 2 e boladh 'eudaich ; 
agus bheannaich se e, ag-us thubhairt e, 
Fench, tha fàile mo mhic mar f'hàile 
fearainn 3 , a bheannaich an Tighearna. 

23 Uime sin, g-u'n tug-adh Dia dhuit do 
dhrùchd 4 nèimh, agus do reamhrachd 5 na 
talmhainn, ag'iis pailteas arbhair agus 
fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, agus 
strìochdadh cinnich dhuit ; bi d' uachd- 
aran air do bhràithribh, agus cromadh 
mic do mliàthar sìos duit : mallaichte gu'n 
robh g-ach neach a mhallaicheas thu, ag-us 
beannaichte gu'n robh g-ach neach a 
bheannaicheas thu. 

30 Ag-us cho luath ag-us a sg-nir Isaac 
do bheannachadh lacoib, 'nuair bu g-hann 
a bha Iacob air dol a mach fathast à l mar a thubhairt thu rium. Eabh. 2 hkol, 

hholtraick. 3 achaidh. 4 do dkealt. 

s do shaiìl. do shult. " fineachan. ' skeatg. 
27 làthair Isaaic 'athar, thàinig- a bhràthair 
Esau o 'sheilg. 

31 Ag-us rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dh'ionnsuidh 'athar 
e ; agus t'nubhairt e r'a athair, Eireadh 
m'athair, ag-us itheadh e do shithinn a 
mhic, chum gu'm beannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thusa? ag-us thubhairt esan, Is mi do 
mhac, do cheud-ghin, Esau. 

33 Ag-us ehriothnaich Isaac le ball-chrith 
anabarraich,ag-us thubhairt e,Cò,c'àite 'm 
bheil esan a ghlae 7 sithionn, ag-us a thug- i 
m'ionnsuidh, ag-us dh'ith mi do'n iomlan 
mun d'thàinig-thusa? agns bheannaich mi 
e, seadh agus beannaichte bithidh e. 

34 'Nuair a chual' Esaubi-iathran 'athar, 
g-hlaodh e le glaodh mòr, ag-us ro-shearbh ; 
agustlmbhairt e r'a athair,Beannaich mise, 
eadhon mise mar an ceudna, O athair. 

35 Ag-us thubhairt e,Thàinig dobhràthair 
le ceilg - , agusthug- e leis do bheannachadh. 

36 Ag-us thubhairt esan, Nach ceart a 
thugadh lacob mar ainm air ? oir thàinig- e 
fodham 8 an dà uair so : thug- e leis mo 
chòir-bhreithe ; agus,feuch,anisthug-e leis 
mobheannachadh. Ag-usthubhairte,Nach 
do ghlèidh thu dhomh-sa beannachadh ? 

37 Ag-us fhreagair Isaac, agus thubhairt 
e ri h-Èsau,Feuch,rinn mi e 'na uachdaran 
ort, agus a bhràithrean uile thug- mi dha 
mar sheirbhisich ; agus le h-arbhar agus 
le fìon chum mi suas e : agus dhuitse ciod 
a nis a ni mi, a mhic ? 

38 Ag-us thubhairt Esau r'a athair, Nach 
'eil ag-ad ach aon bheannachadh, athair ? 
beannaich mise, eadhon mise mar an 
ceudna, O athair. Agus thog- Esau suas 
a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus fhreag-air Isaac 'athair, ag'iis 
thubhairt e ris, Feuch, ann an reamlirachd 
na talmhainn bithidh do chòmhnuidh, 
agris ann an drùchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh 9 thig- thu beò, 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis : agus 
'nuair a bhios an uachdaranachd agad, an 
sin brisidh tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'f huathaichEsauIacob air son 
a' bheannachaidh leis an do bheannaich 
'athaire: agusthubhairtEsau'nacliridhe, 
Tha làithean a' bhròin air sonm'atharam 
fagus, agus an sin marbhaidh mi mo 
bhràthair Iacob. 

42 Agus dh'innseadh doRebecahbriath- 
ran Esau a mic bu shine, agus chuir i 
teaehdaire vaithe 10 , agus ghairm i air 
Iacob a mac a b'òige, agus thubhairt i 
ris, Feuch, tha do bhràthair Esau toirt 
comhfhurtachd dha fein a' d' thaobli-sa, 
a' cur roimhe do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m"' B fudhapi,fo m' làimh, 
10 cìiuir i tion uaipe. le d' chloidkt amh. GENESIS. : 
ghuth ; agus èirich, teich a dh'ionnsuidh 
mo bhràthar Labain do Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille ris beagan 
do làithibh, gus an tionndaidh 1 i'raoch 
feirge 2 do bhràthar; 

45 Gus an tionndaidh corruich do 
bhràthar uait, agus gai'n dìchuimhnich e 
na rinn thu air: an sin cuiridh misefios, 
agus bheir mi as a sin thu. C'ar son a 
chaillinn le chèile sibli ann an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah ri h-Isaac, 
Tha mi sgìth do m' bheatha air son nigh- 
eana Het: ma ghabhas Iacob bean do 
nigheanaibh Het, mar iadsan atodonigh- 
eanaibh na dùthcha, ciod am maith a ni 
mo bheatha dhomh-sa ? 

caib. xxvm. 

1 Bheannaich Isaac lacob, agus chuir se e do Phadan- 
aram. 1 1 Aisling lacoib. 18 Clach Bheteil. 
20 Bòid Iacoib. 

AGUS g-hairm Isaac air Iacob, agus 
bheannaichse e, agais dh'àithn e dha, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu bean 
do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eiiich, imich do Phadan-aram, do 
thigh Bhetueil athar do mhàthar, agus 
gabh dhuit fèin as a sin bean do nigh- 
eanaibh Labain, bràthar do mhàthar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh e 
sìolmhor thu, agus gu tugadh e ort fàs 
lìonmhor, air chor as gu'm bi thu a'd' 
chomh-chruinneachadh chinneach 3 : 

4 Agus gu tugadh e dhuit beannachadh 
Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
inaille riut; chum gii'n sealbhaich thu am 
fearann anns am bheil thu a'd' choigreach, 
a thug Dia do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air iàlbh Iacob, agus 
chaidh e do Phadan-aram, gu Laban, 
rnacBhetueil an t-Siriaich,bràthair Rebe- 
cah, màthar lacoib agus Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Èsau gu'n do bheann- 
aich Isaac Iacob, agus gu'n do chuir e air 
falbh e do Phadan-aram, aghabhail mnà 
dha fèin as a sin ; agus 'nuair a bheann- 
aicli se e, gu'n d' thug e àithne dha, ag 
ràdh, Cha ghabh thu bean do nighean- 
aibh Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd Iacob 4 r'a athair, 
agus r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh e 
do Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheana Chanaam r'a athair 
Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh Is- 
maeil, agus ghabh e Malialat nighean Is- 
maeil mhic Abrahaim, piuthar Nebaioit 1 traogh. 2 lasan feirge. 

3 a' d' inmadaidh phoibleach. * gu'n d'thug 

laaib gèiil. 5 ihàinìg, theiring. 

6 ' na cluasaig. 7 chfànìt. Eabli. 

28 [xyii. xxvni. 

dha fèin mar mhnaoi a thuilleadh air na 
mnàihh a bh'aige. 

10 Agus chaidh Iacob a mach o Bheer- 
seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair-' e air àite àraidh, 
agus dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a 
chionn gu'n robh a' ghrian air luidhe : 
agus ghabh e h-aon do chlachaibh an 
àite sin, agus chuir e fo a cheann i, agus 
luidh e sìos san àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadair e ; agus, feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, agus 
a bhàrr' a' ruigheachd gu nèamh : agus, 
feuch, aingil Dè a' dol suas agus a' teachd 
a nuas air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearna os a 
cheann, agus thubhairt e, Is mise an Tigh- 
earn Dia Abrahaim t'athar, agus Dia 
Isaaic : am fearann air am bheil thu do 
luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' 
shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; agus sgaoilidh tu mach 
a dh'ionnsuidh na h-àird' an iar, agus na 
h-àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na 
h-àirde tuath agus na h-àirde deas : agus 
beannaichear annad-san uile theaghlaiche 
na talmhainn, agus ann ad shliochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut, 
agus gleidhidh mi thu anns gach àit d' an 
tèid thu, agus bheir mi rìs thu dh'ionri- 
suidh na tìre so; oir cha trèig mi thu, gus 
andean mi an ni sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg Iacob as a chodal, agus 
thubhairte, Gucinnteach tha 'n Tighearn 
san àite so, agus cha robhfios agam air. 

17 Agus bha eagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uamhasach 8 an t-ionad Q so'. clia 'n 
àite air bith so ach tigh Dhè, agus is e so 
geata nèimh. 

18 Agus dh'èirich Iacob gu moch sa' 
mhaduinn, agus ghabh e a' chlach a chuir 
e fo a cheann, agus chuir e suas 'na car - 
ragh 1 " i, agus dhòirte oladii air a mullach. 

19 Agusthug e Bet-el mar ainm air an 
àite sin: ach b' e Luds ainm a' bhailesin 
air tùs. 

20 Agus bhòidich Iacob bòid 11 , ag ràdh, 
Ma bhios Dia leam, agus ma glileidheas 
e mi air an t-slighe sin air am bheil mi 'g 
imeachd 12 , agus ma bheir e dhomh aran 
r'a itheadh, agus eudach r'a churumam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs an sìth a dh'ionn- 
suidh tighe m'athar; an sin bithidh an 
Tighearn agam 'na Dhia. 

22 Agus bithidh a' chlach 13 so, a chuir 
mi suas 'na carragh, 'na tigh aig Dia : 
agus do gach hi a bheir thu dhomli, bheir 
mi gu cinnteach an deachamh dhuit. 8 cagalach, oillte.il. 3 àitc. 10 post, prop Sasg. 
■ ' mhoidieh Iacob mòid. 15 trialt. 

a' chhch. GEXESIS, XXIX. CAIB. XXIX. 

I TTuuhìp Iaeob <?u tobar Harain, 13 azus thng 
Lr.ban atidhrachd dlta. 18 Gheall lacob seirbhis 
sheaehd bliadìtna do Laban air son a nighum 
Raclieil ; "23 fhuair e Leah 'na ìiàit; aeh a rìs 
phòs e Rachel mar an ccudna. 

AN sin dh'imichlacob air a thurus, agiis 
chaidh e do dhùthaich dhaoine na 
h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri 
treuda chaorach 'nan luidhe làimh ris; oir 
as an tobar sin thug iad uisge do na treud 
aibh: agusò/f«elach mhòrairbeulan tob 
air. 

3 Agnisehruinnieheadh adh'ionnsuidh sin 
na treudan uile ; agus cbaruich 1 iad a 
chlaeh bhàrr beoil 2 an tobair, agus thug 
iad uisge do na caoraich, agus chuir iad a' 
chlach a ris air beid an tobair 'na h-àite 
fèin. 

4 Agus thubhairtlacob riu, Mo bhràith- 
re, cia as athàinig sibh? Agus thubhairt 
iadsan, O Haran thciinig sinne. 

5 Agusthubhairt eriu, An aithne dhuibh 
Laban mac Xahoir ? Agus thubhairt iad- 
san, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil e gu 
maith ? Agus thubhairt iadsan, Tha e gu 
maith : ag-us, feuch, a ta Rachel a nigh- 
ean a' tighinn leis na caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 'se fatliast 
aird' an latha a t' ann, agns cha d'thàin- 
ig idir àm cruinneachadh na sprèidhe : 
thugaibhse uisge do na caoraich, agus 
rachaibh agns ionaltraibh iad. 

S Agus thubhairt iad, Cha'n urradh sinn, 
gus an cruinniehear na treudan uile an 
ceann a cheile, agus gus an caruichear a' 
chlach bhàrr beoil an tobair ; an sinbheir 
sinn uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' 
labhairt riu, thàinig Rachel le caoraieh a 
li-athar ; oir b'i a bha 'gan gleidheadh 3 . 

10 Agus an uair a chunnaic Iacob Rachel 
nighean Labain bràthar a mhàthar, ag-us 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, an 
sin chaidh Iacob am fagais, agus charaich 
e a' chlach bhàrr beoil an tobair, agus 
thug e nisge do chaoraich Labain bràthar 
a mliàthar. 

II Ag-us phòg Iacob Rachel, agus thog- 
e suas a g-huth agus g-huil e. 

12 Agus dh'innis Iacob do Rachel g^i'w; 
b'e bràthair a h-atliar e, agus gu'm b'e 
mac Rebecah e : agus mith i, ag-us 
dh'innis i d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban sgeula 
Iacoib mhic a pheathar, an sin niith e 'na 
choinneamh, agusghabh e 'na gblacaibhe, 
agus phòg se e, ag-us tbug e d'a tliigli e : 

• choruich. Eir. 2 bèiì. 

3 'g am biadl.aih. 4 ciod a>t Itiarasdal a bhios 
duit. s maiseach ri amharc oirre. 

29 agus db'innis e do Laban na nithe sin 
uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu cinnt- 
each is tii mo chnàimh ag-us m'fhcoil : 
agus dli'fhan e maille ris rè mìos. 

Ì5 Agus thubhairt Laban ri Iaeob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirlihis a dheanamh dhomh a nasg- 
aidh ? innis dhomh ciod e do thuarasdal 4 . 

16 Agus bha aigLaban dithis nigheana : 
b'e ainm na te bu shine Leah, agus ainm 
na te a b'òige Racliel. 

1? Agus bha sùilean Leali anmliunn, 
ach bha Rachel maiseach 'na dealbh agus 
sgiamhach 'na gnùis 5 . 

18 Ag^is bha gràdh aig Iacob air Ra- 
chel, agus thubhairt e, Xi mi seirbhis 
dhuit seachd bliadhna air son Racheil do 
nighinn a's òige. 

19 Agusthubhairt Laban./s fearrdhomh 
a toirt duitse na gu'n tugainn i do dhuine 
sam bith eile : fan maille rium. 

20 Agus rinn Iacob seirbhis air son Ra- 
cheil seaclid bliadhna ; agus bha iad 'na 
shùilibh mar bheagan do làithibh 6 , a 
thaobh a' gliràidli a bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairt Iacob ri Laban, Thoir 
dhomìi mo bhean, (oir choimhlionadh nio 
làithean,) a chum gu'n teid mi steach d a 
h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuideaclul 
daoine an àit uile, agus rinn e cuirm. 

23 Agus san fheasgar ghabh e Leali a 
nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; 
agus chaidh e steaeh d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus tbug Laban d'a nighinn Lealì, 
Silpah a blianoglach fein, marbhanoglaich. 

25 Agus sa' mhaduinn, feuch, b'i Leah 
bh' ann .- agusthubhairt e ri Laban, Ciod 
e so a rinn thu orm ? Xach ann air son 
Racheil a rinn mi seiibhis dhuit ? agus 
c'ar son a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha 'n flieud 
e bhi mar sin 'nar dùthaich-ne an tè a's 
òige thoirt seachad roimh an tè a's sine 8 . 

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, air 
son na seirbhis a ni thu maille rìum fathast 
rè sheaclid bliadhna eile. 

2S Agusrinnlacob mar sin, agus choimh- 
lion e a seachduin ; agns thug e dha Ra- 
chel a nig-hean maran ceudna ùia mnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a nigh- 
ean, Bilhali a bhanoglach fèin, dh'ise mar 
bhanoglaich. 

30 Agus chaidh e steacli cuideachd a 
dh'ionnsuidh Raclieil, agus ghràdliaich e 
mar an ceudna Rachel ni's mo na Leah, 
agus rinn e seirbhis maille ris fathast 
seachd bliadhna eile. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an Tighearna 6 mar a' choimhlirm latha. 
8 roimh'n cheud -ghilt* 'nar n'-àite-ne. GENESIS, 

gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'fhosg- 
ail e a bolg : ach bha Rachel grm chlann'. 

32 Ach dh'fhàs Lèuh torrach, agus nig i 
mac, agusthug i Reuben mar ainmair: oir 
thubhairt i, Gu deimhin dh'amhairc an 
Tighearna air m'àmhghar 2 , a nis uime 
sin gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, agus mg 
i mac, agus thubhairt i, A chionn gu'n 
cuala 'n Tighearna gu'n robh mi air 
m'fhuathachadh, uime sin thug e dhomh 
am mac so cuideachd : agus thug i Si- 
meon rriar ainm air. 

34 Agus dh'fhàs i torracharìs, agusrug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis anns an uair 
so, dlùth-leanaidhm'fhearrium,dobhrìgh 
gu'n d'rug mi dha triuir mhac : uime sin 
thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac; agus thubhairt i, A nis molaidh mi 
an Tighearna: uime sin, thug i Iudah mar 
ainm air. Agus sguir i do bhreith cloinnè. 

CAIB. XXX. 

1 Thug Racliel a banogìach Bilhah do Iacob mar 
mhnaoì, agus rug i Dan agus Naphtali. 9 Thug 
Liah dha a banoglach Silpah mar mhnaoi, agus 
rug i Gad agus Ascr. 22 Ri'tg Rachel Ioseph. 
25 Rxn.ii Laban coimh-cheangal nuadh ri Iacob, 

AGUS an uair a chunnaic Rachel nach 
d'rug i clann do lacob, bha farmad 
aigRhachel r'a piuthair, agus thubhairt i, 
lacob, Thoir dhomh clahn, no gheibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich lacoib ri Rachel, 
agus thubhairt e, Am bheil mis' an àite 
Dhè, a chum uait toradh na bronn ? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo bhanog- 
lach Bilhah, theirig 3 a steach d'a h-ionn- 
suidh, agus beiridh i air mo ghlùinibh, 
agus bithidh agam-sa mar an ceudna 
clann d'a trid-san. 

4 Agus thug i dha Bilhah a banoglach 
mar mhnaoi ; agus chaidh lacob a steach 
d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torrach, agus rug 
i mac do lacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an ceudna 
ri m' ghuth, agus thug e dhomh mac : 
iiime sin thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Rach- 
eil torrach a ris, agus rug i do Iacob an 
dara mac 4 . 

8 Agus thubhairtRachel, Le mòr-ghleac 
ghleac mi ri m' phiuthair, agus thug mi 
buaidh: agus thug i Naphtali mar ainm 
air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do sguir i 
do bhreithc/a»mp, ghabh i Silpah abanog- 
lach, agus thug i do Iacob mar mhnaoi i. 1 neo-lhorrach. - mo ìkrìoblaid, m' an-shocair. 

3 rach, qahlu 4 mac eilc. 5 buidhcann, 

cuidcachd. c ùbhla beaqa cùbhra'tdk agus 
30 XXIX. XXX. 

10 Agus rug Silpah, banoglach Leah, _ 
mac do lacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas 5 air 
teachd : agus thug i Gad mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, 
an dara mac do Iacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Issonami, oir 
goiridh na nigheana mise beannaichte : 
agus thug i Aser mar ainm air. 

1 4 Agus chaidh Reuben a mach ann an 
làithibhfogharaidh a' cln-uithneachd, agus 
fhuair e mandraga 6 sa' mhachair, agus 
thug e iad chum a mhàthar Leah. An 
sinthubhairt Rachelri Leah,Thoir dhomh, 
guidheam ort, cuid do mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a' 
chùis gu'n d'thug thu m'fhear uam, agus 
am b'àill leat mandraga mo mhic a thoirt 
leat mar an ceudna ? Agus thubhairt 
Rachel, Uime sin luidhidh e leats' an 
nochd air son mandraga do mhic. 

16 Agus thàinig Iacob o'n mhachair san 
fheasgar, agus chaidh Leah mach 'na 
choinneamh, agus thubhairt i, Thig thu 
steach a m' ionnsuidhse, oir gu deimhin 
cheannaich 7 mi thu le mandragaibh mo 
mhic : Agus luidh e leatha air an oidhche 
sin. 

17 Agus dh'eisd Dia ri Leah, agus 
dh'fhàs i torrach, agus rug i do Iacob an 
cùigeadh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug^ Dia 
dhomh mo dhuais, a chionn gu'n d'thug 
mi mo bhanoglach do m'fhear : agus 
thug i Isachar mar ainm air. 

19 Agus dh'fhàs Leah torrach a ris, agus 
rug i do lacob an sèathadh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, DheònaichDia 
dhomh deadh chuibhrionn 8 : a nis gabh- 
aidh m'fhear còmhnuidh maille rium, a 
chionn gu'n d'rug mi dha sèathnar mhac ; 
agus thug i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dheigh sin mg i nighean, 
ag - us thug i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, 
agus dh'èisd Dia rithe, agus dh'ibosgail 
e a bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air 
falbh mo mhì-chliu. 

24 Agus thug i Ioseph mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an Tighearna dhomh fathast 
mac eile. 

25 Agus 'nuair a mg Rachel Ioseph, an 
sin thubhairt Iacob ì'i Laban, Leig air 
falbh mi, chum gu 'n tèid mi do m'àite, 
agus do m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dlìomh mo mhnài, agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seiibhis duit, hìasda, a bhafàs ann an Sirìa agus lutlea. 
7 Ihuarasdaìaieh. 8 Dhcònaieh Dia dhomh ataid 
shoua. GENESIS, 

agus gn'm falbh mi ; oir is aithne dhuit 
mo sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, Guidheam 
nrt, ma fhuair mi deadh-g-hean a'd' shuil- 
ibli, fuirich : oir dh'fhògliluim mi o m' 
fliiosrachadh fèin gu'n do bheannaieh an 
Tighearna mi air do sgàth-sa. 

2S Agus thubhairt e, Ainmich do thuar- 
asdal dhomh, agus bheir mi dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fios agad 
eionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agus 
cionnus a bha do sprèidh agam : 

30 Oir /sbeag a bh'agad mun d' thàinig 
mi, agus a nis tha e air fàs 'na mhòran; 
agus bheannaich Dia thu an lorg mo 
theachd-sa ; agus a nis. c'uin a ni mi mar 
an ceudna air son mo thighe fèin ? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir mi 
dhuit ? Agus thubhairt Iacob, Cha toir 
thu ni sam bith dhomh : ma ni thu an ni 
so rium, ionaltraidh mi rls, agus gleidhidh 
mi do threud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile an 
diug-h, ag atharrachadh as a sin gach 
sprèidhe a ta breac agusballach, agus gach 
sprèidhe a ta dubh-dhonn am measg nan 
eaorach.agusballach agusbreac am measg 
nan gabhar : agus is e so mo thuaràsdal, 

33 Agais freagraidh air mo shonsa m'ion- 
racas san àm ri teachd 1 , 'nuair a thig 
e mar mo thuarasdal 2 a'd' làthair-sa : 
gach aon nach bi breac agus ballach am 
measg nan gabhar, agus dubh-dhonn am 
measg nan caorach, measar e mar ni 
bradach agam-sa. 

34 AgusthiibhairtLaban,Feuch,b'fhearr 
leam gu'm bitheadh e rèir t'fhocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gahhair fhirionn a bha stiallach agus 
ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 
bha breac agus ballach, agus gach aon 
air an robh gile, agus gach aon a bha 
dubh-dhonn 3 am measg- nan caorach, agus 
thug e iad do làmhan a mhac. 

36 Agus chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agus Iacob : agus bheathaich 4 la- 
cob a chuid eile do threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh lacob dha fèin slatan 
glasa do'n chritheann, agus do'n chall- 
dainn, agus dochraoibh nan geanm-chnò; 
agiis rùisg e annta stialla geala, agus leig 
e ris an geal a bha sna slataibh. 

3S Agus chuir e na slatan a rìiisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig 5 na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadh iad torr- 
ach an uair a thi^eadh iad a dh'òl. 

39 Agus dh'fhas na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agus rag iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach. 

40 Agus thearbaidh Iacob na h-uain, 1 air an là màireach. Fabh. 

2 'i/iiair a thig tliu airmo thuarasdaL 

3 ciar * àtU'ionàUair. 5 'nuair a tìtàinig. XXX. XXXI. 

agus chuir e aghaidh nan treud riusan a 
bha stiallach, agus gach beathach a bha 
dubh-dhonn annantreudaibh Labain,agiis 
chuir e a threudan fèin air leth, agus cha 
do chuir e iad làimh ri treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fbàs an sprèidh 
bu treise torrach, chuir Iacob na slata fa 
chomhair sùl na sprèidhe anns na claisihh, 
chum gu'm fàsadh iad torrach a rèir nan 
slat 6 . 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh anmhunn, 
clia do chuir e ann iacì : mar sin bu le 
Laban iadsan a b'anmhuinne, agus le 
Iacob iadsan bu treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro shaoibhir; 
agus bha mòran sprèidhe aige, agus ban- 
oglaich agus òglaich, agus càmhail, agus 
asail. 

CAIB. XXXI. 

1 Theich lacob airfalbh gu h-uaigneach o Laban gu 
dol do thìr Chanaain. 22 Lean Laban e. 44 Rinn 
iad coimhcheangal ri chèile aig Galeed. 

AGUS chual' e briathra mhacLabain, ag 
. ràdh, Thuglacob leis gach ni a bh' aig 
ar n-athair, agus o'n nisin bu le ar n-athair- 
ne fhuair e dha fèin a' mhòraehd so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis Labain, 
agus, feuch, cha robh i leis mar a bha i 
roimhe sin 7 . 

3 Agus thubairt an Tighearna ri Ia- 
cob, Pill gu dùthaich t'aithriche, agus a 
dh'ionnsuidh do dhilsean; agus bithìdh 
mise maille riilt. 

4 Agus chuir Iacob teachdaire uaith, 
agus ghairm e Rachel agus Leah do'n 
mhachair a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi faicinn 
gnùise bhur n- athar, nach 'eil i leam mar 
a bha i roimhe : ach bha Dia m'athar 
maille riumsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m' uile 
dhichioll gu'n d'rinn mi seirbhis do'r 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, 
agus mhùth 8 e mo thuarasdal deich 
uairean: ach cha do leig Dia leis cron a 
dheanamh omi. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spreidh bhreac 'nan tuarasdal agad, an 
sin rug an sprèidh uile hl breac : agus ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an spreidh 
stiallach 'nan tuai'asdal agad, an sin rug 
an sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh 
bhur n-athar, agus thug e dhomhsa iad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an sprèidh torr- 
ach, thog mi suas mo shùilean, agus 
chunnaic mi ann an aisling, agns, feucli, 
bha na reitheachan, a bha reitheadh na 
sprèidhe 9 , stiallach, breac agus grìs-fhionn. 

1 1 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 6 am mcasg nan slat. 7 'n dè's air a bhò 'n 

dè. Eabh. 8 dh'atharraich. lcum air an 

sprèìdh. GENESIS, XXXI. rium ann an aisling, A Iacoib : agns thubh- 
airt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas a nis 
do shùilean, agus faic na reitheachan uile, 
a tha reitheadh na sprèidhe, gu bheil iad 
stiallach, breac agus grìs-fhionn : oir 
chunnaic mise gaeh ni a rinn Laban ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung 
thu 'n carragh, far an do bhòidich thu 
dhomhsa bòid: a nis èirich, imich a mach 
as an tìr so, agus pill gu tìr do dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus Leah, 
agus thubhairt iad ris, Am bheil fathast 
cuibhrionn no oighreachd air bith againne 
ann an tigh ar n-athar? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choigrich ? oir reic c sinn, agus struidh e 
mar an ceudna gu tur ar n-airgiod. 

16 Oir an saoibhreas sin uile a thug Dia 
o'r n-athair, is leinn fèin, agois le'r cloinn 
e : a nis uime sin, gach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 Ansin dh'èirichlacob suas, agiis chuir 
e a mhic agus a mhnài air càmhalaibh; 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus 
a mhaoiri uile a fhuair e, sprèidh a chos- 
naidh, a fhuair e am Padan-aram, gu dol a 
dh'ionnsuidh Isaaic 'athar gu tìrChanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt 1 a 
chaorach ; agus ghoid Rachel na dealbh- 
an s bu le a h-athair. 

20 Ag'iis ghoid lacob air falbh gun fhios 
do Laban an Siriach, achionnnach d'innis 
e dha gu'n robh e gu teicheadl). 

2 1 Agns theich e leis gach ni a bh' aige ; 
ag-us dh'èirich e suas, agus chaidh e thar 
an amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri 
sliabh Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich Iacob. 

23 Agus thug e a bhràithre leis, agus 
lean se e astar sheachd làithean, agus rug 
e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an Siri- 
ach ann an aisling - san oidhche, agus 
thubhairt e ris, Thoir an aire nach labhair 
thu ri Iacob aon chuid maith no olc. 

25 An sin rug Laban air lacob. A nis 
shuidhich Iacob a bhùth san t-sliabh, agus 
shuidhich Laban maille r'a bhràithribh 
ann an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri Iacob, Ciod 
so a rinn thu, gu'n do ghoidthu air falbh 
gun fhios domh, agus gu'n d'thug thu 
leat mo nigiieana, mar bhraighdean 3 a 
thugadh a maeli leis a' chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh gu 
h-uaigneach, agus a ghoid thu uam agus 
iidch d'innis thu dhomh, agus gu'n cuirinn 
air falbh thu le subhachas, agus le h-òran 
aibh, le tiompan, agus le clàrsaich? 

28 Ag-us nach do leag thu leam mo mhic ag-us mo nigheanan a phògadh ? a nis is 
amaideach a fhuara tu le so a dheanamh. 

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a 
dheanarnhort: ach labhairDiat'atharrium 
an raoir, agràdh,Thoir an aire,nach labh- 
air thu ri lacob aon chuid maith no olc. 

30 Ag-us a nis, g-ed a b'èig-in duit falbh, 
a chionn g-u'n robh thu gu ro mhòr an 
g-eall air tigh t'athar, gidheadh c'ar son a 
g-hoid thu mo dhèe ? 

31 Ag-us fhreagair Iacob, agus thubhairt 
e ri Laban, A chionn gu'n robh eag-al orm : 
oir thubhairt mi, Theagamh gn'n tugadh 
tu uam do nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig - am faig-h thu do 
dhèe, na maireadh e heò : an làthair ar 
bràithre faic ciod a th' agam a bhui/ieas 
duit, ag-us g-abh thugad 4 e : oir cha robh 
fhios aig- Iacob gxi'n do g-hoid Rachel iad. 

33 Ag-us chaidh Laban a steach do bhùth 
Iacoib, ag-us do bhùth Leah, ag-us do bhùth 
an dà bhanoglaich ; ach cha d'fhuair e 
iad. An sin chaidh e mach à bùth Leah, 
ag-us chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis g-hoid Rachel na dealbhari, 
agus chuir i iad ann an acfuinn 5 a' chàmhj 
ail, agus shuidh i orra : agus rannsaich 
Laban am bùthuile, ach cha d'fhuair e iad. 

35 Agus thubliairt i r'a h-athair,Na cuir- 
eadh e corruich air mo thighearna nach 
urrainn mi èirigh suas a't' fhianuis, oir iha 
orm a rèir g-nàtha nam ban : agus rann- 
saich e, ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Ag-us bha fearg- air lacob, ag-us throid 
e ri Laban : agus fhreagair Iacob, ag-ns 
thubhairt e ri Laban, Ciod i mo choiie, 
ag-us ciod e mo pheacadh, g-u'n robh thu 
cho dian air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uile a rann- 
sachadh, ciod a fhuair thu dh'uile ajrneis 
do thig-he ? cuir an so e an làthair mo 
bhràithre-sa ag'us do bhràithre fèin, agus 
gai'ntabhairiadbretheadaruinn'nardithis. 

38 A nis fìchead bliadhna bhami maijle 
riut ; cha do thilg do chaoraich an uain, 
no do ghabhair am minn, agusreitheachan 
do threuda cha d'ith mi. 

9 An ni sin a reubadh le fiadh-bheaih- 
aichibh cha d'thug mi a t' ionnsuidh ; ghiùl- 
ain mi fèin a chall : o m' làimh-sa dh'iarr 
thu e, co ac' a ghoideadh e san latha, no 
ghoideadh e san oidhche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoidh an 
teas mi, agus an reotha san oidhche ; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùilibh. 

41 Mar so bha mi fichead bliadhna a'd' 
thigh : ceithir bliadhna deug rinn mi 
seirbhis duit air son do dhithis^ nigheana, 
agussèbliadhna airsondo sprèidhe ; agus 
mhùth thu mo thuarasdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'atli- 
ar, Dia Abrahaim, agus eagal Isaaic maille < a rùsgadh, 
1 chiomuich. 

32 - ìomhaiglican, 
* chuead. sfasair, tiidhcam. GENESIS, XXXI. XXXII. rium, gu cinnteach chuireadh tu nis air 
falbh mi falamh : chunnaic Dia m'àmhghar 
agus saothair mo làmh, agxrs chronaich e 
thu 'n raoir. 

43 Ag-us fhreagairLaban, agus thubhairt 
e ri Iacob, Na nigheana so is iad mo nigh- 
eana-saiad, agus a' chlann so mo chlann- 
sa, agus an sprèidh so mo sprèidh-sa ; 
agus gach ni a tha thu a' faicinn, is leamsa 
e : agus ciod a dh'fheudas mi dheanamh 
an diugh ri m'nigheanaibh so, no r'an 
cloinn a rug iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheangal.miseagusthusa; agusbith- 
eadh e mar f hianuis eadar mise agus thusa. 

45 Agus ghabhlacob clach,agirs chuir e 
suas i mar charragh. 

46 Ag-us thubhairt Iacob r'a bhràithribh, 
Cruinnichibh clachan : agus ghabh iad 
clachan, agus rinn iad carn, agus dh'ith 
iad an sin air a' charn. 

47 Ag-us thug Laban mar ainm air 
Iegar-sahaduta: ach thuglacob mar ainm 
air Galeed. 

48 Agus thub hairt Lab an, Tha 'n carn so 
'na f hianuis eadar mise agusthusaandiugh. 
Uime sin thugadh Galeed mar ainm air ; 

49 Agus Midspah ; oir thubhairt e, 
Deanadh an Tighearna faire eadar mise 
agus thusa, 'nuair a bhitheas sinn à làthair 
a chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh- 
eanaibh.no maghabhastu mnài ei/ethuill- 
eadh air mo nigheanaibh-sa, cha 'n 'eil 
duine sam bith maille ruinn ; feuch, tha 
Dia 'na fhianuis eadar mis' agus thusa. 

51 Agus thubhairt Laban ri Iacob, Faic 
an carn so, agus faic an carragh so, a 
shuidhich mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na fhianuis,agus 
bitheadh an carragh so 'na fhianuis, nach 
tèid mise a t' ionnsuidh-sa thar a' charn so, 
agus nach tig thus' a m' ionnsuidh-sa thar 
a' charn so, agus a' charragh so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agus 
Dia Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnaich Iacob air eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug Iacob suas ìobairtean 
san t-sliabh, agus ghairm e air a bhràith- 
ribh a dh'itheadh arain : agus dh'ith iad 
aran, agus dh'fhan iad rè na h-oidhche 
san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch sa' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a 
nigheanan, agus bheannaich e iad, agus 
dh'f halbh e : agus phill Laban g'a àite fèin. 

CAIB. xxxn. 

1 Chunnaic Tacob aingle aig Mahanaim. 3 Clwir e 
teachdairean gu Esau. 7 Bha eagal air gu'n tig- 
eadh e 'na agkaidh, agus rinn e urntiigh ris an 
Tighearn gu'n saoradh e uaith e. l'J Chuir e 
tiodhlac d'a ionnsuidh. 24 Glileac e ri aingeal aig 
Peniel, agus thugadh Israel mar ainm air. 

AGUS dh'imich Iacob air a shlighe, 
agus choinnich aingil Dhè e. 
33 2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a chunn- 
aic e iad, Is e so feachd Dhè : agus thug 
e Mahanaim mar ainm air an àite sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, 
dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdli, Mar 
so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar 
so thubhairt do sheirbhiseach Iacob, Bha 
mi air chuairt maille ri Laban, agus 
dh'fhan mi maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, treud- 
an, agus òglaich, agus banoglaich ; agus 
chuir mi dh'innseadh do m' thighearna, 
chum gu'm faighinn deadh-ghean a'd' 
shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu Iacob, 
ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e 
teachd a'd' chòdhail 1 , agus ceithir cheud 
fear maille ris. 

7 Agus bha Iacob fo eagal mòr, agus ann 
an airc; agusroinn e 'n sluaghaWamaille 
ris, agus na treudan, agus an crodh, agus 
na càmhail 'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon do na buidhnibh, agus gu'm buail e 
i, an sin thèid a' bhuidheann a dh'fhanas 
as uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhè m'athar 
Abrahaim, agus a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thighearn a thubhairt rium, Pi'll gu d' 
dhùthaich, ag-us gu d' dhilsean, agus ni mi 
maith dhuit: 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's lugha 
do na tròcairibh sin uile, no do'n fhìrinn 
sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach ; 
oir le m' luirg thàinig mi thar an Iordan 
so, agus tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo 
bhràthar, o làimhEsau: oir tha eagal orm 
roimhe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi, 
agus a' mhàthair maille ris a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach ni 
mi maith dhuit, agus ni mi do shliochd 
mar ghaineamh na fairge, nach feudar 
àireamh a thaobh lronmhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e an sin san oidhche sin 
fèin,agus ghabh e do na thàinig g'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, 
dà cheud caora agus fichead reithe. 

15 Deich càmhail fhichcad bhainne le 
'n searraich, dà fhichead bò agus deich 
tairbh, fichead asal bhoirionn agus deich 
searraich. 

16 Agus thug e iad do làimh a sheirbhis- 
each, gach iomain leatha fèin ; agits 
thubhairt e r'a sheirbhisich, Imichibh 
romham, agus cuiribh dealachadh eadar 
iomain agus iomain. 

17 Agusdh'àithn e dhasan a bh'airthois- 
each, ag ràdh, 'Nuair a choinnicheas mo 1 chòmhdliail, clioinneamh. D bhràthairEsau thu, agus a dh'fheòraicheas 
edhìot, ag ràdh, Co leis thu, agus c'àit a 
tha thu dol ? agus co leis iad sin a tha 
romhad ? 

18 An sin their thusa, Buinidh iad do 
d'sheirbhiseachlacob; wtiodhlac ath'ann, 
a chuireadh a dh'ionnsuidh mo thighearn 
Esau : agus, feuch, mar an ceudna tlia e 
fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara 
seirbhiseach,agus do'n treas,agus dhoibh- 
san uile a bha leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'nuair a gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseachlacob 'nar dèigh-ne: 
oir thubhairt e, Ni mi rèidh 1 e leis an 
tiodhlac a thèid romham, agus an dèigh 
sin chi mi a ghnùis ; theagamh gu'n gabh 
e rium. 

21 Mar sm chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dh'fhan e fèin an oidhche 
sin sa' chuideachd. 

22 Ag-us dh'èirich e suas san oidhche 
sin, agus g-habh e a dhà mhnaoi, agus a 
dhà bhanoglaich, agus 'aon mhac deug 1 , 
ag-us chaidh e thairis air àth Iaboic. 

23 Agus g-habh e iad, ag-us chuir e 
thairis air an t-sruth iad, agus chuir e 
thairis na 6/ì'aige. 

24 Agus dh'fhan Iacob 'na aonar ; agus 
ghleac duine ris, gu ruig briseadh na 
fàire. 

25 Ag-us 'nuair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde ; agus chaidh lag- slèisde lacoib 
as an alt 'nuair a bha e a' gleac 2 ris. 

26 Ag-us thubhairt e, Leig air falbh mi, 
oir tha'n fhàir a' briseadh : agus thubh- 
airt esan, Cha leig mi air falbh thu, mur 
beannaich thu mi. 

27 Ag-us thubhairt e ris, Ciod is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, Iacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear 3 
Iacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachd- 
aran ri Dia, agus ri daoinibh, ag-us thug thu 
buaidh. 

29 Ag;us dh'fhiosraich Iacob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, guidheam ort, 
t'ainm : ag-us thubhairt esan, C'ar son a 
tha thu a' farraid m'ainme. Agus bheann- 
aich e an sin e. 

30 Ag-us thug Iacob Peniel mar ainm air 
an àite : oir chunnaic mi Dia aghaidh ri 
h-aghaidh, agus theamadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'nuair a 
chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach 
air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil do'n 
fhèith a chrup, a ta air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh ; a chionn gu'n do bhean e 
ri lag slèisde Iacoib san f hèith a chrup. GENESIS, XXXII. XXXin. CAIB. XXXIII. 

1 Caoimìuteas lacoib agus Esau d'a ehèile 'nuair a 
choinnich iad. 1S Aìg Salem cheannaicli lacob 
ackadh, agus thog e altair. 

GUS thog- Iacob suas a shùilean, ag - us 
dli'amhairc e, agnis, feuch, bha Esau 
a' teachd, agus mai lle ris ceithir cheud fear. 
Ag-us roinn e a' chlann do Leah, ag-us do 
Rachel, agns do'n dà bhanog-laich. 

2 Agus chuir e na banoglaich ag-us an 
clann airthoiseach,ag-us Leah agus a clann 
'nan dèig-h, agus Racliel ag-us Ioseph air 
dheireadh. 

3 Ag-us chaidh e fèin air 'ag-haidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d'thàinig e dlùth d'a bhràthair. 

4 Ag-us ruith Èsau 'na choinneamh, agus 
ghabh e 'na ghlacaibh e, ag-us thuit e air a 
mhuineal, agus phòg - se e : ag-us g-huil 
iad. 

5 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; ag-us 
thubhairt e, Cò iad sin a ta maille riut ? 
ag-us thubhairt esan, A' chlann a thug- Dia 
gn g-ràsmhor do d'siieirbhiseach. 

6 An sin thàinig- na banoglaich am fagus, 
iad fèin agus an clann, agus chrom siad 
iad fèin. 

7 Agus thàinigLeah cuideachd am fagus 
maille r'a cloinn,aguschrom siad iad fèin; 
agus an dèigh sin thàinig Ioseph am fagus 
agus Rachel, agus chrom siad iad fèin. 

8 Agais thubhairt e, Ciod is ciall duit 
leis an iomain so uile, a choinnich mi ? 
Agus thubhairt esan, Gu deadh-ghean 
fhaghail ann an sìiilibh mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit fèin na 
bheil agad. 

10 Agus thubhairt lacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma fhuair mi nis deadh- 
ghean a'd' shùilibh, an sin gabh mo 
thiodhlac o m' làimh : oir uime sin 
chunnaic mi do ghnùis, mar gu'm faicinn 
gnùis Dè, agus thaitinn mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bheannach- 
adh a thugadh a d' ionnsuidh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin Dia gu toirbheartach rium, 
agus gu bheil agam mòr phailteas : agus 
rinn e ro earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agus biomaid ag imeachd, agus 
thèid mise maille riut*. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios aig mo 
thighearna gu bheil a' chlann maoth, agus 
na treudan agus an fheudail a ta maille 
rium, trom le h-àl ; agus ma dh'iomainear 
iad gu dian aon latha, g-heibh an treud 
uile bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo thighear- 
na seachad roimh a sbeirbhiseach : agus 
gabhaidh mise an t-slighe gu socrach, a rèir 
mar a bhios an sprèidh a ta romham, agus 1 ciùin 

34 2 ag spairn. 3 cka'n abrar. 1 romhad. GENESIS, XXXIII. XXXIV, a' chlann, comasaeh air fhulang, gus an tig 
mi dh'ionnsuidh mo thighearna gu Seir. 

15 Ag-us thubhairt Esau, Leig leam a 
nis cuid do'n mhuinntir a ta maille rium 
fhàgail marriut 1 : Agus thubhairt esan, 
C'ar son sin ? faigheam-sa deadh-ghean 
an sùilibh mo thigbearna. 

16 Mar sin phill Esau san là sin fèin air 
a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh'imich Iacob gu Sucot, agus 
thog e dha fèin tigh, agus rinn e bothain 
d'a sprèidh : air an aobhar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalem, baile 
Shecheim a ta ann an tìr Chanaain, 'nuair 
a thàinig e o Phadan-aram; agus shuidh- 
ich e a bhùth fa ehomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaich e mìr fearainn, far 
an do shuidhich e'- a bhìith, o làimh 
chloinneHamoiratharShecheim,aircheud 
bonn airgid 3 . 

20 Agus chuir e suas altair an sin, ag-us 
thug e Eel-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB XXXIV. 

1 Thruailleadh Dinah nighean Leah. 20 Tltimchioll- 
ghearradh muinnlir Shecheim ; 25 Mharbhadh iad 
ìe mic lacoib, 27 agus chreachadh am baile, 

GUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
rug i do Iacob, a mach a dh'f haicinn 
nigheana na tìre. 

2 Agus 'nuair a cliunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i, 
ghabh e i, agus luidh e leatha, agus thru- 
aill e i 4 . 

3 Agus dhlùth-lean 'anam ri Dinah nigh- 
ean lacoib, agus ghràdhaich e a' ghruag- 
ach 5 , agus labhair e gn caomh ris a' 
ghruagaich. 

4 Agus labhairSechemri Hamor 'athair, 
ag ràdh, Faigh dhomh-sa a' ghruagach so 
mar mhnaoi. 

5 Agus chuala lacob gu'n do thruaill e 
Dinah a nighean. Nis (bha a mhic maille 
r'a sprèidh sa' mhachair,) agus bha Iacob 
'na thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair Shecheim a 
mach a dh'ionnsuidh Iacoib, a labhairt 
ris. 

7 Ag-us thàinig mic lacoib o'n mhachair 
'nuair a chual' iad e, agus bha na daoine 
doilich agus bha fearg mhòr orra ; a 
chionn gu'n d'rinn e amaideachd ann an 
Israel, ann an luidhe le nighean Iacoib, ni 
nach bu chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha 
anam mo mhic Shecheim an ro gheall air 
bhur nighinn : thugaibh dha i, guidheam 
oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-posaidh 6 
ruinne ; bhur nigheana-sa thugaibh 
dhuinne, agus ar nigheana-ne g-abhaidh 
sibh dhuibh-se. 1 maille ritit, agad. 
3 clieud uan. 2 sgaoil. 

'• dh'ìslich e i. 10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agusbithidh an tìrroimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
agus ceannachdinnte, agusfaighibhsealbh 
innte. 

11 Ag-us thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deadh- 
ghean 'nur sùilibh ; agus ge b'e ni a their 
sibh rium, bheir mi dhuibh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an 
dubharaidh 7 orm, agus an tiodhlac, bheir 
mi dhuibh eadhon mar a their sibh rium : 
a mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach 
mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, agus labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah 
am piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n fheud 
sinnean ni so dheanamh, ar piuthar a thoirt 
do dhuine neo-thimchioll-ghearrta ; oir 
bhiodh sin 'na mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; ma 
bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n timchioll- 
ghearrar gach firionnach 'nur measg' : 

16 An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhse, agus bhur nigheana-sa gabh- 
aidh sinn dhuinne, agus gabhaidh sinn 
còmhnuidh maille ribh, agus bithidh sinn 
'nar n-aon sluagh. 

1 7 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh a bhi 
airbhur timchioll-ghearradh, an sin gabh- 
aidh sinne ar nig-hean, agus falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach dàil 
anns an ni a dheanamh, achionn gu'n robh 
tlachd aige ann an nighinn Iacoib : agus 
bha e ni b'urramaiche na tigh 'athar uile. 

20 Ag'us thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac g-u geatadh am baile, agus labhair 
iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail maille ruinn, 
air an aobhar sin gabhadh iad còmhnuidh 
san tìr, agus deanadh iad reic agus ceann- 
achd innte ; thaobh an fhearainn, feuch, 
th a e farsaing ni's leòr dhoibh : an nigheana- 
sa gabhaidh sinne dhuinne mar mhnài,ag-us 
ar nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh 
na daoine leinn, g-u còmhnuidh g-habhail 
maille ruinn, gu bhi 'nar n-aon sluagh, 
ma thimchioll-g-hearrar g'ach firionnach 
againne, mar a ta iadsan air an timchioll- 
g-hearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? a mhàin 
aontaicheamaid leo, agus gabhaidh iad 
còmhnuidh maille ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh 
mach air geatadh a bhaile ri Hamor agus 
ri Sechem a mhac : agusthimchioll-ghearr- 8 an nigheanag. 
7 dowry. Sasg. 6 cleamhnas. 
D 2 GENESIS, 5 
adh gach firionnach, iadsan nile a chaidh 
mach air geatadh a bhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a bha iad 
air an cràdh, an sin ghabh dithis do mhic 
lacoib, Simeon agusLebhi,bràithreDhin- 
ah, gach fear aca a chlaidheamh, agus 
thàinig iad air a' bhaile gu dàna ; agus 
mharbh iad gach firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus Se- 
chem a mhac le faobhar a' chlaidheimh, 
agus thug iad Dinah à tigh Shecheim, 
ag-us chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air na mairbh, 
agns chreach iad am baile, a chionn gu'n 
do thruaill iad am piuthair. 

28 An caoraich, agus am buar, agus an 
asail, agus na bha sa' bhaile, agus na bha 
san fhearann, thog iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agus am mnài thug iad leo an 
daorsadh 1 , agus thog iad sa' chreich 
eadhon gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob ri Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid 2 orm le m' 
dheanamh gràineil 3 am measg luchd-àit- 
eachaidh na tìre, am measg nan Canaan- 
ach, agus nam Peridseach : agus _ air 
dhomhsa bhi gann 4 an àireamh, cruinn- 
ichidh siad iad fèin cuideachd a' m' 
aghaidh, agus marbhaidh iad_mi; agus 
cuirear as domh, agus do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir dha 
buntainn ri 'rpiuthair-ne mar ri strìopaich ? 

CAIB. XXXV. 

1 Thàiiìig Iacob gu Belel,far an do ihog e allair do 
Dhia. 9 Tha e air a bheannachadh. 1C Bàs 
Racheil, 23 Mic Iacoib. 28 Aois Isaaic, a bhàs, 
agus 'adhlac. 

GUS thubhairt Dia ri Iacob, Eirich, 
imich suas gu Betel, agus gabh còmh- 
nuidh an sin ; agus dean an sin altair do 
Dhia, a dh'fhoillsich e fèin duit an uair a 
theich thu o ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'a theaghlach, 
agus riu-san uile a bha maille ris, Cuiribh 
uaibh na diathan coimheach a ta 'nur 
measg, agus bithibh glan, agus mùthaibh 5 
bhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; agus ni mise an sin altair do 
Dhia, a dh'èisd rium ann an là mo chruaidh- 
chais, agus a bha maille rium san t-slighe 
air an deachaidh mi. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a bha 'nan làimh, agus an 
cluas-fhàinnean a bha 'nan cluasaibh; 
agns dh'fholaichlacob iadfuidh'n daraig 
a bha làimh ri Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha eagal 
Dhè air na bailtibh a bha mu'n cuairt orra, i am braighdeanas. - aimìisg. 

zfuathach. 4 iearc, beag. 

* atharraichibh. 6 uamhunn, oilt. 
36 XXIV. XXXV. 

agus cha d'rinn iad tòireachd air mi- 
Iacoib. 

6 Mar sin thàinig Iacob gu Luds, a ta 
an tìr Chanaaìn, eadhon Betel, e fèin agus 
an sluaghuile a bha maille ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agus thug e 
Elbetel mar ainm air an àit ; do bhrìgh 
ann an sin gu'n d'fhoillsich Dia e fèin dha, 
'nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltmm 7 Re- 
becah bàs, agus dh'adhlaiceadh i fuidh 
Bhetel, fuidh dharaig: agus thugadh 
Alon-bacut mar ainm air. 

9 Agus dh'f hoillsich Dia e fèin do Ia- 
cob a rìs, an uair a thàinig e à Padan- 
aram; agiis bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se Iacob a's 
ainm dhuit; cha'n ainmichear thu Iacob 
ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na ainm 
ort : agus thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chumhachdach; bi sìolmhor agusfàs 
lìonmhor : thig cinneach agus coimhthional 
chinneach uait, agusthigrighrean a mach 
à d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh' 
Abraham agus a dh'Isaac, dhuitse bheir 
mi e; agus do d' shliochd a'd' dhèigh 
bheir mi am fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith san àit 
an do labhair e ris. 

14 Agus chuir Iacob suas carragh 8 san 
àit an do labhair e ris, carragh cloiche, 
agus dhòirt e tabhartas-dibhe air, agus 
dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug Iacob Betel mar ainm air 
an àite far an do labhair Dia ris 

16 Agusdh'imich iado Bhetel, aguscha 
robh ach astar beag aca ri teachd gii 
h-Ephrat: agus thàinig tinneas cloinne air 
Rachel, agus bha saothair chraaidh oirre. 

17 Agus 'nuairabha i an cruaidhshaoth- 
air, an sin thubhairt a' bhean-ghlùine 
rithe, Na biodh eagal ort, oir bithidh am 
mac so agad cuideachd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' dealach- 
adh rithe, (oir fbuair i bàs,) thug i Ben- 
oni mar ainm air : ach dh'ainmich 'athair 
e Beniamin. 

19 Agus f huair Rachel bàs, agus dh'adh- 
laiceadh i san t-slighe gu h-Ephrat, eadh- 
on Betlehem. 

20 Agus chuir Iacob suas carragh air a 
h-uaigh: is e so carragh uaighe Racheil 
gus an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, agus 
shuidhich e a bhùth an taobh thall do 
thùr Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a chòmh- 
nuidh san tìr sin, chaidh Reuben, agus 
luidh e le Bilhah leannan' J 'athar: agus 7 muime. 8 pillar. Sasg. 

9 coimhleabach. 

I GENESIS, XXXV. XXXVI. ehual Israel sin. A nis bha dà mhac 
deug - aig Iacob. 

23 MicLeah; Reubeneeud-ghinlacoib, 
agus Simeon, agus Lebhi, agus Iudah, 
agus Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil : Ioseph, ag-usBeniamin. 

25 Ag-us mic Bhilhah, banoglaich Ra- 
cheil; Dan, agus Naphthali. 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich Leah ; 
Gad agus Aser. Is iad sin mic Iacoib, a 
rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agusthàinig Iacobchumlsaaic'athar 
do Mhamre, gu baile Arbah, eadhon 
Hebron far an robli Abraham ag-us Isaac 
air chuairt. 

28Agusb'iadlàitheanIsaaic ceudbliadh- 
na 's ceithirfichead. 

29 Ag-us thug- Isaac suas an deò, agns 
dh'eug- e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir fèiri, agus e 'na sheann-duine, 
agus làn do làithibh. Agus dh'adhlaic a 
mhic Esau agus Iacob e. 

CAIB. XXXVI. 

1 Triuir bhan Esau. 9 A ghinealaich annan sliabh 
Sheir. 15 Na cinn-fheadhna a thàinig o 'mhic. 

AGUS is iadsin g-inealaichEsau, eadh- 
. on Edoim. 

2 Ghabh Esau a mhnài do nigheanaibh 
Chanaain; Adah nighean Eloin anHitich, 
agus Aholibamah nig-hean Anah, nig*hinn 
Shiheoin an Hibhich ; 

3 Ag-usBasematnigheanIsmaeil,piuthar 
Nebaioit. 

4 Ag-us rug Adah do Esau Eliphas ; agus 
hig Basemat Reuel. 

5 Ag-us rug- Aholibamah Ieus, agus Iaa- 
lam, agus Corah : Is iad sin mic Esau, a 
rugadh dha ann an tlr Chanaain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnài, ag-us a 
mhic, ag-us a nigheana, ag-us uile mhuinn 
tir a thighe, agus a sprèidh, agus 'ainmh 
idhean uile, agus a mhaoin uile, a fhuair 
e ann an tìrChanaain; agus chaidh e do 
thìr eile o ghnìu's a bhràthar Iacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na 
g-u'm feudadh iad còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd; agus cha b'urrainn an tìr anns 
an robh iad 'nan coigrich. an giùlan air 
son an sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann 
an sliabh Sheir ; is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin g-inealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an sliabh Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac Esau ; 
Eliphas mac Adah mnà Esau, Reuelmac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, 
Omar, Sepho, agus Gatam, agus Cenas 

12 Agusbha Timna'naleannanaig Eli 
phas, mac Esau ; agiis rng- i do Eliphas 
Amalec: ò'iad sin mic Adah, mnà Esau. 

13 Agnis is iad sin mic Reueil; Nahat, 
ag-us Serah, Samah, agus Midsah: ò'iad 
sin mi'c Bhasemait, mnà Esau. 

37 1 4 Agus ò'iad sin mic Aholibamah,nighinn 
Anah, nighinn Shibeoin, mnà Esau : agus 
rug i do Esau Ieus, itgus Iaalam, agus 
Corah. 

15 B'iadsincinn-fheadhna mhac Esau: 
mic Eliphais, ceud-ghin Esau, ceann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna Omar, 
ceann-feadhna Sepho, ceann-feadhna Ce- 
nas, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann-feadhna 
Gatam, agus ceann-feadhna Amalec : is 
iad sin na cinn-fheadhna a thhinig o Eli- 
phas, ann an tìr Edoim: ò'iad sin mic 
Adah. 

17 Ag-us is iad sin mic Reueil, mhic 
Esau ; ceann-feadhnaNahat, ceann-feadh- 
na Serah, ceann-feadhna Samah, ceann- 
feadhnaMidsah. Jsiad sinnacinn-fheadh- 
na a tkàinig o Reuel, ann an tìr Edoim : is 

ad sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, mna 
Esau ; ceann-feadhna Ieus, ceann-feadhna 
Iaalam, ceann-feadhna Corah ; ò'iad sin 
na cinn-fheadna a thaiìiig o Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. 

19 Is iad sin mic Esau, eadhon Edoim; 
agus is iad sin an cinn-fheadhna. 

20 Is iad sinmic Sheiran Horich, luchd- 
àiteachadh na tìre; Lotan, aguis Sobal, 
ag-us Sibeon, agus Anah, 

21 Ag-us Dison, ag-us Edser, agus Disan ; 
is iad sin cinn-fheadhna nan Horach, 
cloinne Sheir, ann an tìr Edoim. 

22 Ag - us ò' iad clann Lotain Hori, agus 
Heman : ag-us ò'iTimnahpiuthar Lotain. 

23 Ag-us Ò'iad sinclann Shobail; Albhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, ag-us 
Onam. 

24 Ag-us ò'iadsin clann Shibeoin ; araon 
Aiah, agus Anah : ò'e so an t-Anah, 
a fhuair a mach na muileidean' san 
fhàsach, an uair a bha e 'g- ionaltradh 
asal Shibeoin 'athar. 

25 Ag-us ò'iad sin clann Anah; Dison, 
agus Aholibamah nig-hean Anah. 

26 Ag'us ò'iad sin clann Dhisoin; Hem- 
dan,ag-us Esban, agus Itran,agusCheran. 

27 B' iad sin clann Edseir; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sinn clannDhisain; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sin cinn-f headhna nan Horach ; 
ceann-feadhna Lotan, ceann-feadhna So- 
bal, ceann-feadhna Sibeon, ceann-feadhna 
Anah, 

30 Ceann-feadhnaDison, ceann-feadhna 
Edser, ceann-feadhna Disan : Ìs iad sin na 
cinn-fheadhna a thàinig o Hor/, am measg- 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rìghrean a rìghich 
ann an tir Edoim, mun do rìg-hich righ 
sam bith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Belah 1 mules. Sasg, GENESIS, XXXVI. XXXVII. mac Bheoir ; agus b'e ainm a bhaile Din- 
habah. 

33 Agus dh'eug Belah, agus rìg-hich Iob- 
ab mac Sherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dh'eug lobab, agus rìghich 
Husam o thìr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eug- Husam, agus rìghich 
Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midian am 
fearann Mhoaib, 'na àite : agus b'e ainma 
bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rìghich 
Samlah o Mhasrecah 'na àite. 

37 Ag-us dh'eug Samlah, agus rìghich 
Saul o Rhehobot, laìmh ris an amhainn, 
'na àite. 

38 Ag-us dh'eug Said, agus rìghich Baal- 
hanan mac Achboir 'na àite. 

39 Agus dh'eug- Baal-hanan mac Ach- 
boir, agus rìghich Hadar 'na àite : agus 
ò'e ainm a bhailePau; agus ainm amhnà 
Mehetabel, nighean Mhatreid, nighinn 
Mhedsahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeanna nan ceann- 
feadhna a thàinig oEsau, a rèiranteagh- 
laichean, a rèir an àiteacha, 'nan ainmibh ; 
ceann-feadhna Timnah, ceann-feadhna 
Albhah, ceann-feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, ceann- 
feadhnaElah, ceann-feadhna Pinon, 

42 Ceann feadhnaCenas, ceann-feadhna 
Teman, ceann-feadhna Mibsar, 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann-feadh- 
na Iram: isiadsin cinn-fheadhna Edoim, 
a rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr an 
seilbh ; is esan Esau, athair nan Edomach. 

CAIB. xxxvn. 

1 Dh' fhuathaìcheadh loseph le a hhràithribh. 5 A 
dhà aisling. 1 8 Chuir a bhràithreun an comhairle 
ri chèile gus a mharbhadh ; ach shaor Reuben e. 
36 Reiceadh e ri Potiphar san Eiphit. 

GUS ghabh lacob còmhnuidh santìr 
anns an robh 'athair 'na choigreach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Js iad so ginealaich lacoib : 'Nuair a 
bhaloseph seachd bliadhna deuga dh'aois, 
bha e a' buachailleachd an treud maille r'a 
bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maille 
ri mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
mnài 'athar ; agus thug Ioseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel Ioseph na 
'mhic uile, achionngu'm b'e mac ashean 
aois e : ag-us rinn e dha còta dh' 'iomadh 
dath'. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha le 'athaire na bhràithrean 
uile,dh'f huathaich iad e,agus chab'urrainn 
iad labhairtris gu sìochail 2 

5 Agus chunnaic loseph aisling 3 , agus 
dh'innis e d'a bhràithribh i, agus dh'- 
fhuathaich iade fathast ni's mò. 

6 Ag-us thubhairt e riu, Eisdibh, guidh- 
eam oirbh, ris an aislingsoa chunnaic mi. 1 dk'iomad mìr, 
38 • sìo/hchail. 7 Oir, feuch, bha sinn a' ceang-al sg-uab 
san achadh, agus, feuch, dh'eirich mo 
sguabsa suas, agiis sheas i gu dìreach ; agus, 
teuch,sheas bhur sguaban-sa mu'n cuairt 
oirre, agus rinn iad ùmhlachd do m' 
sguiaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, Am bi 
thusagun amharus a'd' righoirnne? Ambi 
agad d'a rìreadh tighearnas oirnne ? Agus 
dh'fhuathaich iad e fathastni's mò air son 
'aislingean, agus air son a bhriathran. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling eile, a- 
gus dh'innis e d'a bhràithribh i, agus thubh - 
airt e, Feuch, chunnaic mi aisling eile ; 
agus, feuch,rinn a' ghrian agus a' ghealach, 
agus an aon reul deug, ùmhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athair i, agus d'a 
bhràithribh : agais thug 'athair achmhasan 
da, agus thubhairt e ris, Ciod i an aisling 
so a chunnaic thu ? An e gu'n tig d'a 
rìreadh mise, agais do mhàthair, agus do 
bhràithre, chum sinn fèin a chromadh sìos 
duitse gu làr ? 

1 1 Agus bha farmad aig a bhràithribh 
ris ; ach thug 'athair fa'near a' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ion- 
altradh treud an athar do Shechem. 

13 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud 
ann an Sechem ? Thig, agris cuiridh mi 
thu d'an ionnsuidh. Agois thubhairt e ris, 
Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, guidh- 
eam ort, faic am bheil do bhràithrean gu 
maith, agus am bheil an treud gu maith ; 
agus thoir fios a m' ionnsuidh a rìs. Mav 
sin chuir e mach e à gleann Hebroin, agus 
thàinig- e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhachair : 
agus dh'fheòraich an duine dheth, ag- 
ràdh, Ciod a tha thu 'g iarraidh? _ 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidh 
mo bhràithrean : innis dhomh, guidheam 
ort, c'àit am bheil iad ag ionaltradh an 
treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh 
iad à so: oir chuala mi iad ag ràdh, 
Rachamaid gu Dotan. Agus chaidh Io- 
seph an dèigh a bhràithrean, agus fhuair 
e iad ann an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e am fagus 
doibh, chuir iad an comhairle ri chèile 
'na aghaidh, gus a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbham- 
aid e, agus tilgeamaid e ann an slochd 
èigin ; agus their sinn, Chuir droch bhèist 
èig-in as da : agus chi sinn ciod gus an tig 
'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, ag-us shaor 

3 òhruadair Ioscph bruadar genesis, xxxvu. xxxvm. e as an làimh e, agus thubhairt e, Na 
cuireamaid gn bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, Na doirt- 
ibh ftul; tilg-ibh e san t-slochd so, a ta 
san fhàsach, agus làmh na cuiribh air ; a 
chum as gii'n saoradh e as an làimh e, 
ag-us g-u'n aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàining- Ioseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithrean, an sin bhuin 
iad do Ioseph a chòta, còta nan iomadh 
dath, a bha air. 

24 Ag-us g-habh iad e, agus thilg - iad e 
ann an slochd; agus bha'n slochd falamh, 
g-un uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'itheadh 
arain; agus thog iad suas ansùilean ag-us 
dh'amhairc iad, agus, feuch, bha cuideachd 
do chloinn Ismaeil a' teachd o Ghilead, 
le'n càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus 
ìocshlàint 1 , ag-us mirr, a' dol g-us an toirt 
slos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairtludah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbhe a bhìos ann dhuinne, ma 
mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas 
sinn 'f huil ? 

27 Thig-ibh, ag-us ì-eiceamaid e ris na h- 
Ismaelich, ag-us na cuireamaid làmh air ; 
oir is e ar dearbh-bhràthair e, ag-us ar feoil : 
ag-us dh'eisd a bhràithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seachad, 
ceannaichean ; ag-us tharruing iad ag-us 
thog- iad suas Ioseph as an t-slochd, agus 
reic iad Ioseph ris na h-Ismaelich air fich- 
ead bonn airgid. Agus thug- iadsan loseph 
do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-sluichd ; agus, feuch, cha robh Ioseph 
san t-slochd: ag-us reub" 2 e 'eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhràith- 
rean,agusthubhairte,Cha'/; 'ei^ an leanabh 
ann; agus mise, c'àit an teid mi ? 

31 Ag-us g-habh iad còta Ioseiph, ag-us 
mharbh iad meann do na gabhraibh, agus 
thum iad an còta san fhuil. 

32 Ag-us chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug- iad e dh'ionnsuidh an ath- 
ar ; ag-us thubhairt iad, Fhuair sinne so : 
aithnich a nis an e so còta do mhic,no nach e. 

33 Ag-us dh'aithnich se e, ag-us thubhairt 
e, Còta mo mhic ; chuir droch bheisd as 
da : tha Ioseph gun teag-amh air a reubadh 
as a chèile. 

34 Ag-us reub Iacob 'eudach, ag-us chuir 
e eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain làithean. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agnis a 
nigheanan uile suas, a thoirt sòlais da; ach 
dhiùlt esan sòlas aghabhail; ag-usthubh- 
airt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigh a chum 
mo mhic ri bròn. Mar so rinn 'athair 
caoidh air a shon. 36 Ag-us reic naMidianaich e sanEiphit 
ri Potiphar, oifìg-each le Pharaoh, ceann- 
ard an fhreiceadain 3 . 

caib. xxxvin. 

I Ghin Iudah Er, Onan, agus Selak. 6 Phòs Er 
Tamar. 8 Cionta agus bàs Onain. 11 Dh' fhan 
Tamar ri Selah. 

GUS san àm sin fèin chaidh ludah sìos 
o 'bhràithribh, agus thionndaidh e 
steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am ò'ainm Hirah. 

2 Agus chunnaic Iudah an sin nig-hean 
Canaanaich àraidh, d'am ò'ainm Suah : a- 
guis ghabh e i, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Ag-us dh'fhàs i torrach, ag-us rug- i 
mac : agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agns rug; 
i mac; ag-us thug i Onan mar ainm air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach lathast, agus rug- i 
mac; agus thug- i Selah marainm air: agus 
bha esan ann an Chedsib, an uair a rug i e. 

6 Agusghabhludah bean doEr a cheud- 
ghin, d' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin ludah, aingidh 
ann an sealladh an Tighearna; agus 
mharbh an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt Iudah ri h-Onan, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh mnà do 
bhràthar, agus pòs i, agus tog suas sliochd 
do d' bhràthair. 

9 Ag-us bha fios aig Onan nach b'ann 
leis fein a bhiodh an sliochd; agus 'nuair 
a chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum 
nach tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna : uime sin mharbh 
e esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt Iudah ri Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich ann 
an tig - h t'athar, gus am fàs mo mhac Selah 
suas; oir thubhairt e, Air eag-al gu'm 
faigheadh esan bàs mar an ceudna, mar a 
/AwffH-abhràithrean. Agusdh'fhalbhTa- 
mar, agus dh'f han i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin fhuair 
nig-hean Shuah, bean ludah, bàs : agus 
thog- Iudah a mhisneach, agus chaidh e 
suasadh'ionnsuidh luchd-lomairt 4 achaor- 
ach, e fèin ag-us a charaid Hirah an t-A- 
dulamach, gu Timnat. 

13 Ag-us dh'innseadh do Thamar, ag" 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol suas 
gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Ag-us chuir i a culaidh bantraich 
dhith, agus chòmhdaich si i fèin le gnùis- 
bhrat, agus phaisg- si i fèin, agus shuidh i 
ann an ionad follaiseach, a ta làimh ris an 
t-slighe gu Timnat : oir chunnaic i gu'n 1 balm. Sasg. 5 shrachd. 3 ceannard <i 
shaighdearan, caiptein n' gheard. 
39 l'tchd-bearraidh. GENESIS, X; 
d'fhàs Selah suas, agus nach d'thugadh 
i dha mar mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic Iudah i, shaoil e 
gu'm bu strìopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh 
air an t-slighe, agus thubhairt e, Leig 
leam, guidheam ort, teachd a steach a t' 
ionnsuidh; oir cha robh fhios aige gu'm 
b'i bean amhic i : agus thubhairt i, Ciod 
a bheir thu dhomh, a chum as gu'n tig 
thu steach a m' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann 1 a t' ionnsuidh o'n treud: agus 
thubhairt ise, An toir thu geall dhomh gus 
an cuir thu m' ionnsuidh e ? 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall a 
bheir mi dhuit? Agus thubhairt ise, Do 
sheula, agus do làmh-fhailean, agus do 
lorg a ta ann ad làimh : agus thug e dhi 
iad, agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, 
agus rinneadh i torrach leis. 

19 Agus dh'èirich i, agus dh'fhalbh i 
roimpe, agus chuir i seachad a gnùis-bhrat 
uaithe 2 , agus chuir i a culaidh-bantraich 
oirre. 

20 Agus chuir Iudah am meann le làimh 
a charaid an Adulamaich, chum as gu'm 
faigheadh e 'ngeall o làimhnamnà: ach 
cha d'fhuair e i. 

21 An sin dh'fheòraich e do dhaoinibh 
an àite sin, ag ràdh, C'àit am bheil an 
strìopach a bha gu follaiseach ri taobh na 
slighe 3 ? Agus thubhairt iadsan, Cha robh 
stnopach sam bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, agus 
thubhairt e, Cha d'fhuair mi i : agus mar 
an ceudna thubhairt daoine an àite, Cha 
robh striopach sam bith an so. 

23 Agus thubhairt Iudah, Gabhadh i 
dh'i fèin e, air eagal gu maslaichear sinn: 
feuch chuir mi am meann so d'a h-ionn- 
si/idh, agus cha d'fhuair thu i. 

24 Àgus beul ri tri mlosa an dèigh sin, 
dh'innseadh do Iudah, ag ràdh, Rinn Ta- 
marbeandomhicstrìopachas; agus, feuch, 
cuideachd, tha i torrach le strìopachas. 
Agus thubhairt Iudah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'Nuair a thugadh a mach i, chuir \fios 
a dh'ionnsuidh a-h-athar-cèile, ag ràdh, 
Aig an fhear d'am buin iad sin tha mise 
leth-tromach: agusthubhairti.Faic, guidh- 
eam ort, cia leis an seula, agus na làmh- 
fhàilean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabh Iudah riu, agus thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d'thug mi i do Shelah mo mhac : agus 
cha robh aithne aige oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
chloìnne, feuch, bha leth-aona 'na bolg. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, chuir 
a h-aon diubh mach a làmh : agus rug a' 

' meann do na gabhrailh. Eahh. 

40 cxvin. xxxix. 

bhean-ghlùine air a làimh, agus cheanp,ail 

1 snàthainnscarlaidoirre,ag ràdh, Thàinig 
e so a mach an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thu 
mach ? bitheadh am briseadh so ortsa : 
Uime sin thugadh Phares mar ainm air. 

30 Agus an dèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainn scarlaid 
air a làimh ; agus thugadh Sarah mar ainm 
air. 

CAIB. XXXIX. 

I Rinn Potiphar Ioseph 'na fhear-riaghlaidh air a 
thigh. 8 A gheamnuidheachd. ]9 Chuireadh am 
priosan e ; 21 ach bha an Tighearna maille ris, 
agus nochd fear-gleidhidh a' phriosain a dheadh 
rùn da. 

AGUS thugadh Ioseph sìos do'nEiphit; 
agus cheannaich Potiphar, oifìgeach 
le Pharaoh, ceannard an fhreiceadain, 
Eiphiteach, e o làimh nan Ismaelach, a 
thug sìos an sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille ri Ioseph, 
agus bha e 'na dhuine leis an do shoirbhich 
gach ni; agus bha e 'n tigh a mhaighstir 
an Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n 
robh an Tighearna maille ris, agus gu'n 
d' thug an Tigheam air gach ni a rinn e 
soirbheachadh 'na làimh. 

4 Agus fhuair Ioseph deadh-ghean 'na 
shealladh, agus rinn e seirbhis da: agus 
rinnse e 'na fhear-riaghlaidh air a thigh, 
agus gachni abh'aigechuir efuidh 'làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin san d' rinn se e 
'na fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air 
gach ni a bh'aige, bheannaich an Tigh- 
earnatigh anEiphitich air sgàth Ioseiph : 
agus bha beannachadh an Tighearn air 
gach ni abh'aige, anns an tigh, agusanns 
a' mhachair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a òA'aige an 
làimh Ioseiph, agus cha b'fhios da aon ni 
a bh'aige, saor o'narana bha e 'g itheadh : 
agus bha Ioseph 'na dhuine maiseach, 
agus sgiamhach san aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag bean 
a mhaighstir a sùilean air Ioseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt e 
ri mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 'n 'eil 
fios aig mo mhaighstir ciod a tha maille 
rium san tigh, agus gach ni a th'aige chuir 
e fuidh m' làimh-sa. 

9 Cha 'n 'ei/neach san tigh so a's mò na 
mise ; agus cha do chum e uam ni sam bith 
ach thusa, a chionn gur tu a bhean : cionn- 
us uime sin a ni mise an t-olc mòr so, agus 
a pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ? _ 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair i ri 
Ioseph o là, gu là, nach èisdeadh esan 
rithe, gu luidhe leatha, no bhi maille rithe. 

* uaipe, uaichf. ■' an rbid. GEXESIS, 

11 Agus thachair e, air latha àraidh, | 
gu'n deachaidh esan a steach do 'n tigrh a 
dheanamh 'oibre fèin, agus cha robh a 
h-aon do dhaoinibh an tighe an sin astigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachd- 
air', ag ràdh, Luidh leamsa: agus dh'- 
fhàg e 'eudach-uachdair 'na làimh, agus 
theich e, agus thàr e mach. 

13 Agus an uair a chunnaic ise gu 'n 
d'fhàg e 'eudach-uachdair 'na làimh, 
agus gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairmi air daoinibh atighe, 
agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug 
esteach d'ar n-ionnsuidh Eabhruidheach 
g'ar maslachadh'-: thàinig e steach a m' 
ionnsuidhs' a luidhe leam, agus ghlaodh 
niise le guth àrd : 

15 Agus'nuair a chual' e gu'n do thog mi 
suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh mi, 
an sin dh'fhàg e 'eudach-uachdair maille 
rium, agus theich e, agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i 'eudach-uachdair làimh 
rithe, gus an d'thàinig a thighearna dhach- 
aidh. 

17 Ag^us labhair i ris a rèir nam briathra 
so, ag radh, Thàiniganseirbhiseach Eabh- 
ruidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach a m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adh: 

1S Agus an uair a thog mise suas mo 
ghuth agus a ghlaodh mi, an sin dh'fhàg 
e 'eudach-uachdair maille rium, agus 
theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh, 
Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach 
orm : an sin las 'fhearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir Ioseiph e, 
agus chuir e sa' phricsan e, far an robh 
priosanaich an righ ceangailte : agus bha 
e an sin sa' phriosan. 

21 Achbha'nTighearna maille ri Ioseph, 
agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha 
deadh-ghean ann an sùilibh fhir-gleidh- 
idh a' phriosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phriosain 
fuidh làimh Ioseiph na priosanaich uile a 
bha sa' phriosan; agus gach ni a rinn iad 
ansin, b'esan a rinn e. 

23Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrios- 
ain air ni sam bith a bha fuidh 'làimh, a 
chionn gu';i robh an Tighearna maille ris : 
agus an ni si/i a rinn e thug an Tighearn 
air soirbheachadh leis. 

CAIB. XL. 

1 Thilgeudh am prtosan àrd bhuidealair, agus àrd 
fhuinenduir righ na h-Eiphit. 4 Chuir ceannard 
anfhreìceadain an cùram air Ioseph. 5 Dh'eadar- 
mhìnich e an aislingean dlwibh. 

4 GUS an dèigh nan nithe sin, chuir 
xa_ buidealair righ na h-Eiphit, agus 
'fhuineadair, fearg air an tighearna, righ 
na h-Eiphit. 

• 'fhalhtinn, a chòta. * a mhagadh oinm. 

41 XXXIX. XL. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pharaoh 
ri dithis d'a sheirbhisich, ris an àrdbhuid- 
ealair, agus ris an àrd fhuineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh 3 iad ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain sa' phrios- 
an, far an robh Ioseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an fhreiceadain 
an cùram air Ioseph, agus fhritheil e 
dhoibh; agus dh'fhan iad tamull 4 ann an 
làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le chèile, 
gach fear aca 'aisling fèin san aon oidh- 
che, gach fear a rèir eadar-mhineachaidh 
'aislinge; am buidealair agus fuineadair 
righ na h-Eiphit, a bha ceangailte sa' 
phriosan. 

6 Agus thàinig Ioseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'amhairc 
e oiTa, agus, feuch, bha iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbhisich 
Pharaoh, a bha 'n làimh maille ris ann an 
tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co mhuladach an diugh? 

S Agus thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus cha 'n 'eil neach againn a 
dh'eadar-mhìnicheas i. Agus thubhairt 
Ioseph riu, Xach ann o Dhia tha gach 
eadar-mhìneachadh? innsibh dhomhs' ìad, 
guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 
'aisling do Ioseph, agus thubhairt e ris, 
A'm' aisling-sa, feuch, bha fìonain fa m' 
chomhair. 

10 Agus air anfhìonain bha tri meang 
lain 5 ; agus bha i mar g^i'm biodh i a' 
briseadii a mach, agiis thàinig i fuidh a 
làn bhlàth, agus thug a bagaidean dear- 
can abuich uatha. 

11 Agusbha cupanPharaoha'm' làimh; 
agus ghabh mi na fìon-dhearcan, agus 
dh'fhàisg mi iad an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan do làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt Ioseph ris, 'Se so a 
h-eadar-mhìneachadh : Xa tri meanglain, 

tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean tog- 
aidh Pharaoh suas do cheann, agus bheir 
e rìs gu t'àite fèin thu ; agus bheir thu 
cupan Pharaoh 'na làimh, mar a b'àbhuist 
duit roimhe, 'nuair a bha thu a'd' bhuid- 
ealair aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'nuair a 
dh'èireas gu maith dhuit, agus dean, 
guidheam ort, caoimhneas domh : agus 
dean iomradh orm ri Pliaraoh, agus thoir 
a mach mi as an Tigh so : 

15 Oir, gu deimhin, ghoideadh air falbh 
mi à tir nan Eabhruidheach, ogus mar an 
ceudna, an so cha d'rinn mi ni sam bith 
gu 'n cuirte san t-slochd mi. 

16 'Xuaira chunnaic an t-àrd fhuinead- 
air gu'n d'eadar-mhinich e gu maith, 
thubhairt e ri Ioseph, Bha mise mar an 

3 ann an daingncach. 1 seal. 5 ge'ig* GENESIS 

ceudna a'm' aisling, agus, feuch, bha tri 
bascaidean geala air mo cheann : 

17 Ag-us anns a' bhascaid a b'àirde bha 
do g-ach seòrsa bìdh air son Pharaoh do 
dheasachadh an f'huineadair; agusdh'ith 
an eunlaith iad a mach as a' bhascaid air 
mo cheann. 

18 Agus fhreagair loseph, agus thubh- 
airt e, Is e so a h-eadar-mhìneachadh 1 : 
Na tri bascaidean, is tri làithean iad. 

19 An ceann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air crann, agus ithidh an eunlaith 
t'fheoil dliìot. 

20 Agusairantreas là, comh-ainm latha- 
breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheirbh- 
isich uile: agus thog e suas ceann anàrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd fhuinead- 
air am measg a sheirbhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd arls; agus thug 
e 'n cupan do làimh Pharaoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, 
mar a dh'eadar-mhìnich Ioseph dhoibh. 

23 Gidheadh, cha do chuimhnich an 
t-àrd bhuidealair air Ioseph, ach dhì- 
chuirnhnich se e. 

CAIB. XLI. 

4 Dà aisling Pharaoh. 25 Dti eadar-mhìnich Ioseph 
iad. 33 Thtig e comhairle cìo Pharaoli. 38 Rinn- 
eadh e 'na uachdaran air tìr na It-Eiphit. 5fi Bha 
gorta air aghaidh na talrnhainn uite. 

GUS an ceann dà bhliadhna iomlan 
chunnaic Pharaoh aisling ; agus, 
feuch, sheas e làimh ris an amhainn : 

2 Agus, feuch, thàiniganìos as anamh- 
ainn seachd bà, sgiamhach r'am faicinn, 
agus reamhar am feoil ; agus bha iad ag 
ior.altradh ann am mìn-fheur\ 

3 Agus, feuch.thàinigseachdbà eilenìos 
'nan dèigh as an amhainn, granda r'am 
faicinn, agus caol 'nam feoil: agus sheas 
iad làimh ris na bà eile, air bruaich na 
h-aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda r'am 
faicinn agus caol 'nam feoil suas na seachd 
bà sgiamhacha agus reamhra. Mar sin 
dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e aisling 
an dara uair: Agus, feuch, dh'èirich suas 
seachd diasan arbhair air aon choinlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan dèigh 
seachd diasa caola, agus air an seargadh 
leis à ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola 
suas na seachd diasa reachdmhor agus 
làn : agus dhùisg Pharaoh, agus, feuch, b' 
aisling a bh' ann. 

8 Agus sa' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireadh 3 ; agus chuir e fios uaith, agus 
ghairm e uile dhruidhean na h-Eiphit, agus 
a daoine glic uile : agus dh'innisPharaoh ■ brìgh. 

42 Uau, lòn, miadan. , XL. XLI. 

'aisling dhoibh ; ach cha robh neach ann a 
dh'eadar-mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan 4 . 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, agus chuir e mise an làimh ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain, araon 
mise, agus an t-àrd fhuineadair. 

11 Àgus chunnaic sinn aisling san aon 
oidhche, mis' agus esan: chunnaic gach 
fear againn aisling a rèir eadar-mhìneach- 
aidh 'aislinge. 

12 Agus bha 'n siri maille ruinn òganach 
Eabhruidheach, seirbhiseach do cheannard 
an fhreiceadain ; agus dh'innis sinn da, 
agus dh'eadar-mhmich e dhuinn ar 
n-aislingean : do gach fear againn a rèir 
'aislinge dh'eadar-mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'earìar-mhìnich e 
dhuinn, mar sin bha e : mise chuir e ris 
ann am àite agus esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh teachdair uaith, 
agus ghairm e Ioseph, agus thug iad le 
cabhaig a mach as an t-slochde: agus 
bhearr se efein,agus mhùth e 'eudach,agus 
thàinig e steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Chunnaic mi aisling, agus cha 'n'eil neach 
ann a dh'eadar-mhìnicheas i : agus chuala 
mi air a ràdh mu d'thimchioll-sa, 'nuair 
a chluinneas tu aisling, gur aithne dhuit 
a h-eadar-mhìneachadh. 

16 Agus fhreagair loseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha 'n'eil e annamsa : bheir Dia 
freagradh slthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na h-aimhne : 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, reamhar am feoil, 
agus sgiamhach ann an ciuth ; agus bha 
iad ag ionaltradh ann am mìn-fheur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh, bochd agus ro ghranrìa, 
agus caol am feoil: cha 'n fhaca mi 'n 
samhuil riamh ann an uile thìr na h-Eiphit 
air olcas. 

20 Agus dh'ith na bàcaola agus granda 
suas na ceud seachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad iad ; 
ach bha iad granda r'am faicinn, mar an 
toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling; agus, 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinlein, làn agus maith: 

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan rìèigh 
seachd diasan, air an crìonadh, caol, agus 
seargta leis a' ghaoith an ear; 

24 Agus shluig na rìiasa caola suas na 
seachrì diasa maithe : agus dh'innis mi so 
do na druidhibh; ach cha robh neach • 1 air a chràdh. J mo choirc. GENESIS, XLI. ann a b'urrainn a' chuis fhoillseachadh 
dhomh. 

25 Agus thubhairt Ioseph ri Pharaoh, 
Aisling- Pharaoh, is aon i: an ni sin a ta 
Dia g-us a dheanamh, dh'fhoillsich e do 
Pharaoh. 

26 Na seachd bà maithe, is seachd 
bliadhna iad; ag-us naseaehddiasamaithe, 
is seachd bliadhna iad : is aon an aisling-. 

27 Agus na seachd bà caola agus granda 
a thàinìg - a nìos 'nan dèigb, is seachd 
bliadhna iad; ag;us na seachd diasa fàs 
seargta leis a' g-haoith an ear, bithidh iad 
'nan seachdbliadhna g'orta. 

28 So an ni a thubhairt mi ri Pharaoh 
An ni a ta Dia gus a dheanamh, nochd e 
do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachd bliadhna mòr 

Ehailteis a' teachd air feadh thlre na 
-Eiphit uile : 

30 Agus èiridh seachd bliadhna g-orta 
suas 'nan dèigù, agais dì-chuimhnichear am 
pailteas uile an tìr na h-Eiphit ; ag-us 
claoidhidh a' g-horta an tìr. 

31 Ag-us cha'n aithnichear am pailteas 
anns an tir, air son na g-orta a leanas : oir 
bithidh i ro throm. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùblaich- 
eadh an aisling do Pharaoh dà uair, tha 
sin a chionn g-u bheil an ni air a shuidh- 
eachadh le Dia ; ag'iis bheir Dia ann an 
aithghearradh g-u crìch e. 

33 Anisuime sin, amhairceadhPharaoh a 
mach air son duine a tha tuig-seach ag-us 
g'lic, ag-us cuireadh e os ceann tìre na 
h-Eiphit e. 

34. Deanadh Pharaoh so, agus orduich- 
eadh e luchd-riag-hlaidh os ceann na tìre, 
ag-us togadh iad an cùig-eadh cuid do thor- 
adh tìre na h-Eiphit sna seachd bliadh- 
naibh pailteis. 

35 Ag-us cruinnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadhna maithe sin ri teachd, ag-us 
taisg-eadh iad saas arbhar fuidh làimh 
Pharaoh, ag-us g-leidheadh iad biadh sna 
bailtibh. 

36 Ag-us bithidh am biadh àin 'na 
thaisgeach do'n tìr, fa chomhair nan 
seachd bliadhna gorta a bhitheas ann an 
tìr na h-Eiphit ; chum as nach lèid as do'n 
tlr leis a' g-horta. 

37 Ag-us bha a' chomhairle maith 2 ann 
an sùilibh Pharaoh, ag-us ann an sùilibh 
a sheirbhiseach uile. 

38 Ag-us thubhairt Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, Am bheil e 'n comas duinn a leithid 
so do dhuine fhaotainn, anns am bheil 
spiorad Dhè? 

39 Ag-us thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
A thaobh g-u'n d'fhoillsich Dia so uile 
dhuit, cha 'n'eil neach ann cho tuig-seach 
agus cho g-lic riut fèin. 40 Bithidh tu os ceann mo thig-he-sa, a- 
g-us a rèir t'fhocail bithidh mo shluag-h 
uile air an riag-hladh: a mhàin san rig-h- 
chaithir bithidh mise ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre na 
h-Eiphit. 

42 Ag-us thug- Pharaoh 'fhàinne bhàrr 
a làimhe, ag-us chuir e air làimh loseiph 
e ; agus sg-eadaich se e ann an trusg'an do 
lìon-eudach 3 grinn, ag-us chuir e slabhruidli 
òir m'a mhuineal. 

43 Ag"us thug- e air marcachd san dara 
carbad a 6/i'aig-e fèin : ag-us g-hlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh an glùn 4 ; ag-us rinn se 
e 'na uachdaran air tìr na h-Eiphit 
uile. 

44 Ag-us thubhairt Pharaoh ri Ioseph, Is 
mise Pharaoh, ag-us as t'eug-mhais-sa cha 
tog- duine suas a làmh no a chos ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

45 Ag-us thug Pharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air loseph ; ag-us thug- e dha 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi : ag-us chaidh Ioseph a mach 
air feadh uile thire na h-Eiphit. 

46 Agus bha Ioseph deich bliadhna 
fichead a dh'aois an uair a sheas e 'm 
fianuis Pharaoh rig - h na h-Eiphit: ag-us 
chaidh Ioseph a mach o làthair Pharaoh, 
ag-us chaidh e troimh 5 thir na h-Eiphit 
uile. 

47 Agus thug- an talamh a mach anns 
na seachd bliadhnaibh pailteis 'na g-hlac- 
aidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile uile 
bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an tìr 
na h-Eiphit; ag-us thaisg- e suas biadh 
snabailtibh: biadh fearainn g-ach baile, a 
bha mu'n cuairt air, thaisg - e suas ann. 

49 Ag-us chuir Ioseph r'a chèile sìol mar 
g-haineamh na fairge, ro mhòran, g-us an 
do sg-uir e d'a àireamh: oir bha e g-un 
àireamh. 

50 Agus do loseph rug-adh dithis mhac 
mun d'thàinig- bliadhnacha na g-orta, a 
rug- Asenat dha, nig-hean Photipherah, 
sag-airt Oin. 

51 Ag-us thug- loseph Manaseh mar 
ainm air a' cheud-g-hin ; oir thug- Dia orm, 
ars' esan, mo shaothair uile dhìchuimh- 
neachadh, ag-us tigh m'athar uile. 

52 Agus air an dara ?nac thug- e Eph- 
raim mar ainm; oir thug' Dia orm, ars' 
esan, a bhi sìolmhor ann an tìr m'àmh- 
g-hair. 

53 Ag-us chrìochnuicheadh seachd bliadh- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na 
h-Eiphit. 

54 Ag-us thòisich seachd bliadlma na 
g-orta ri teachd, mar a thubhairt Ioseph ; 
agusbhaa' ghortaanns na dùthchannaibh ifalamh,caocka. 2 Vha mi nimath. ^nnart. * Athair chaoimh. * roimh, M<1. Eir. 

43 GENESIS, 

uile : ach ann an uile thìr na h-Eiphit bha 
aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh 
an sluagh ri Pharaoh air son arain : agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh Ioseph ; an nisina. their e ruibh, 
deanaibh. 

56 Agus bha a' g-horta air aghaidh na 
talmhainn uile: agus dh'fhosgail Ioseph 
na tighean-taisg 1 uile, agus reic e ris na 
h-Eiphitich : agus bhuadhaich a' ghorta 2 
ann an tìr na h-Eiphit. 

57 _Agus thàinig- gach dùthaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a cheann- 
ach bìdh ; oir bhuadhaich a ghorta anns 
g-ach dùthaich. 

CAIB. XLII. 

1 Cliulr lacnb a dheichnear mìiac do'n Eiphit a 
cheannach sìl. 17 Tliilg loseph ampriosan iad mar 
luchd-bratha; ach air a' cìiumha gu'm fàgadk iad 
Simeon, agus gu'm pilleadh iad a rìs le'm bràthair 
a b'òige, ivigeadh as iad. 

ANIS an uair a chunnaic Iacob gu'n 
robh sìol 3 san Eiphit, thubhairt e 
r'a rnhic, C'ar son a ta sibh ag aniharc air 
a chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi gu 
bheil sìol sanEiphit; rachaibhsios an sin, 
agus ceannaichinh dhuinn as a sin, chum 
as gu'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn 
bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràithrean 
loseiph sìos a cheannach sìl san Eipliit. 

4 Ach cha do chuir Iacob Beniamin 
bràthair Ioseiph maille r'a bhràithribh : 
oir thubhairt e, Air eagal gu'n èirich olc 4 
dha. 

5 Ag-us thàinig mic Israeil a cheannach 
sìl am measg - na muinntir a thàinig : oir 
bha a' ghorta ann an tìr Chanaain. 

6 Agus bha Ioseph 'nauachdaran air an 
tìr : B' esan a bha a' reiceadh ri sluagh na 
tìre uile. Agus thàinig bràithrean Ioseiph, 
agus chrom siad iad fèin sìos da, le 'n ag'h- 
aidh gu làr. 

7 Agus chunnaic loseph a bhràithrean, 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin 
'na choigreach dhoibh, agus labhair e gu 
coimheach riu; agus thubhairt e riu, Cia 
as a thàinig sibhse ? Agus thubhairt 
iadsan ris, A tìr Chanaain a cheannach 
bìdh. 

8 Agus dh'aithnich Ioseph a bhràithrean, 
ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na h-ais- 
lingibh a chunnaic e mu'n timchioll, agus 
thubhairt e rin, Is luchd-bratha 5 sibh ; a 
dh'fhaicinn lomnochdaidh na tìre thàinig 
sibh. 1 tiglieaìi-^stòìr, taisgeachan. • dh'fliàs a' ghorta 
geur. 3 gràn, arhhar. 4 dosgaich, sgiorradk, 
tuhaist. 6 luchd-rannsachaidh. 

44 XLI. XLII. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha sinn, mo 
thighearna, ach is ann athàinigdosheirbh- 
isich a cheannach bidh : 

11 Is mic aon duine sinne uile, is daoine 
fìrinneach sinn; cha luchd-bratha do 
sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'fhaicinn lomnochdaidh na 
tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bhràthair 
dheug do sheirbhisich, mic aon duine ann 
an tìr Chanaain ; agus, feuch, tha'm fear 
a's òig' an diugh maille r'ar n-athair, agus 
tha h-aon nach maireann . 

14 Agus thubhairt Iosepli riu, So an ni 
a thubhairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd- 
bratha sibh. 

1 5 Mar so dearbhar sibli ; mar is beò 
Pharaoh, cha tèid sibh a mach a so, mur 
tig bhur bràthair a's òige an so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus fchug- 
adh e leis bhur bràthair, agus gleidhear 
sibhse am priosan 7 , chum as gu'n dearbhar 
bhur briathran, am bheil no ■nach 'eil 
fìrinn annaibh : no mar is beò Pharaoh, 
gu cinnteach is luchd-bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm priosan iad uile re 
thri làithean. 

1 8 Agus thubhairtloseph riu air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beò : oir tha 
eagal Dè ormsa. 

19 Ma's daoine fìrinneach sibh, fàgar 
aon d'ur bràithribh ceangailte antigh bhur 
priosain: agus imichibh-sa,thugaibh leibh 
sìol air son gorta bhur teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m' ionnsuidh; mar sin dearbhar bhur 
briathran 8 , agus cha 'n fhaigh sibh bàs. 
Agus rinn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, Tha 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar 
bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinn cràdh 
'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, agus nach 
d'èisd sinn ris : uime sin thàinig an airc u 
so oirnn. 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag ràdh, 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdh, Na 
peacaichibh an aghaidh an leinibh ? agus 
cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, mar an 
ceudna tha 'fhuil air a h-iarraidh oirnn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
robh Ioseph 'ga?i tuigsinn; oir 6/;aeadar 
theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, 
agus ghuil e ; agus phill e rìs d'an ìonn- 
suidh, agus labhair e riu, agus thug e Si- 
meon uatha, aguscheangail se e fa chomh- 
air an sùl. 

25 An sin dh'àithn Ioseph an saic a 
lìonadh le sìol, agus airgiod gach duine a 
chur air ais 'na shac, agus biadh a thoirl 6 nacli 'eil ann. ' ceanglar sibhse. Eabli 

s fìriìi?iichear bhur briathran. 9 cruaidh-chàs GENESIS, 

doibh air son na slighe : agus is ann mar 
so a rinn e rìu. 

26 Ag-us thog - iad an sìol airan asalaibh, 
agus dh'imieh iad a sin. 

27 Agus an nair a dh'fhosgail fear 
dhiubh a shae, a thoirt bìdh d'a asal san 
tigh-òsda, chunnaic e 'airg-iod; oir, feuch, 
bha e am beul a shaic. 

28 Ag-us thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadhairaism'airg-iod-sa; ag-us, feuch, 
tha eeadhona'm'shac. Agus dh'fhàilnich 
an cridhe, agus bha eagal orra, ag- ràdh 
g-ach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn? 

29 Agus thàinig- iad a chum Iacoib an 
athar, do thìr Chanaain, agus dh'innis 
iad dha g-ach ni a thachair dhoibh, ag- 
ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, ag-us ghabh 
e sinn mar luchd-bratha air an dùthaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine 
fìrinneach sinne ; cha luchd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bhràthair dheug- sinn, mic ar 
n-athar; tha aon mhac nach maireann, 
ag-us tha 'm mac a's òige 'n diug-h maille 
r'ar n-athair an tìr Chanaain. 

33 Agus thubhairt an duine, uachdaran 
na tire ruinn, Mar so aithnichidh mi g-ur 
daoine fìrinneach sibh ; fàgaibh aon d'ur 
bràithribh maille riumsa, agus g-abhaibh 
biadh air son gorta bhur teag'hlaichean, 
agus bithibh ag- imeachd : 

34 Agus thug-aibh bhur bràthair a's 
òige a m'ionnsuidh ; an sin bithidh iios 
agam nach luchd-bratha sibh, ach gur 
daoine fìrinneach sibh : mar sin bheir 
mise bhur bràthair dhuibh, agus ni sibh 
ceannachd san tìr. 

35 Ag-us an uair a thaomaich iad an saic, 
feuch, bha ceanglachan airgid g-ach duine 
'na shac fèin, agus an uair achunnaic iad 
fèin agus an athair na ceangiachain airg-id, 
bha eag-al orra. 

36 Ag-us thubhairt Iacob an athair riu, 
Thug- sibh uamsa mo chlann -. Ioseph cha 
mhaireann, agus Simeon cha mhaireann, 
ag-us Beniamin bheir sibh air falbh : 
m'ag-haidh-sa tha na nithe sin uile. 

37 Ag'us labhair Renben r'a athair, ag' 
ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur 
toir mi a t'ioimsuidh e : thoir thairis do 
m' làimhs' e, agus bheir mise a t'ionn- 
suidh a rìs e. 

3S Ag-us thnbhairt e, Cha tèid mo mhac 
sios niaille ribh ; oir tha a bhràthair 
marbh, ag-us dh'fhàg-adh esan 'na aonar : 
ma thachras olc dha san t-slig-he air an 
tèid sibh, an sin bheir sibh sios m'fhalt 
liath le bròn do'n uaig-h. 1 bitheam-safuidh 'n choir' -iomchar gu bràth. 
• di'n mheas. * soirichibh. 

45 XLU. XLHI. 

CAIB. XLin. 

1 Le comhairle Iudah leig Iacob le Beniamin doldo'n 
Eiphit. 13 Thvgadli bràithrean loseiph a dh'ionn- 
suidh a ihighe. 26 Ghabh e gu h-aoidheil riu, 
agus dh'ith agus d/i'òl iad maille ris. 

AGUS bha a' ghorta ro mhòr san tìr. 
2 Ag-us an uair a dh'ith iad suas an 
sìol a thug- iad as an Eiphit, thubhairt an 
athair riu, Rachaibh a rls, ceannaichibh 
dhuinn beagan bìdh. 

3 Ag-uslabhairludah ris, ag- ràdh, Thug- 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag- ràdh, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis-sa, mur bi 
bhur bràthair maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille 
ruinn, thèid sinn sìos, agus ceannaichidh 
sinn biadh dhuit ; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha tèid sinn 
sìos : oir thubhairt an duine ruinn, Cha'n 
fhaic sibh mo g-hnùis, mur bi bhur brà- 
thair maille ribh. 

6 Ag-us thubhairt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh cho olc rinm, agus g:u'n d'innis sibh 
do'n duine g-u'n robh bràthair tuilleadh 
agaibh? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'fliiosraich an 
duine dhinn gu teann m'ar timchioll fèin, 
ag-us mu thimchioll ar càirdean, ag ràdh, 
Am bheil bhur n-athair fathast beò? am 
bheil bràthair eile agaibh? Agus dh'innis 
sinne dha a rèir brìgh nam briathar sin : 
Am b'urrainn sinne fios a bhi ag-ainn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thug-aibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agus thubhairt Iudah ri h-Israel 
'athair, Cuir an t-òganach maille riumsa, 
ag-us èiridh sinn, ag-us imichidh sinn, a 
chum as gu'm bi sinn beò ag-us nach faigh 
sinn bàs, araon sinne, agus thu fèin, agus 
mar an ceudna ar clann bheag'. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon; o 
m' làimh-sa iarraidh tu e : mur toir mise a 
t'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair 
e, an sin biodh a' choire gu bràth orm 1 . 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh 
moille, gu cinnteach bha sinn a nis air 
pilltinn air ar n-ais an dara uair so. 

1 1 Ag-us thubhairt Israel an athair riu, 
Madk'fheumas d chìiis a bhi mar sin a 
nis, deanaibh so; gabhaibh do'n toradh 2 
a's fearr san tir 'nur soithichibh 3 , agus 
thug-aibh sios tiodhlac do'n duine; beag-an 
ìoc-shlaint, agusbeagan meala, spìosraidh, 
ag-us mirr, cnothan agus almoine : 

12 Ag-us thugaibh leibh airgiod dùb- 
ailte 5 'nur làimh, agus an t-airgiod a 
thug-adh air ais am beul bhur sac, thug- 
aibh air ais e 'nur làimh ; theag-amh g-ur 
mearachd abh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth- 
air; agusèiribh, rachaibh a ris a dh'ionn- 
suidh an duine. 4 cnuthan. 5 dà-fhilìte. GENESIS, 

14 Agus gu'n tugadh Dia uile-chumh- 
achdach tròcair dhuibh an làthair an duine 
chyim as gu'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamin: ach ma 
chaill mise mo chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoine an tiodhlac 
sin, agus thiig iad leo airgiod dùbailte 
'nan làimh, agusBeniamin ; ag-us dh'eirich 
iad, agus chaidh iad sios do'n Eiphit, 
agus sheas iad an làthair Ioseiph. 

_ 16 Agus anuaira chunnaic Ioseph Ben- 
iamin maille riu, thubhairt e ri fear- 
riaghlaidh a thighe, Thoir na daoine sin 
dachaidh, agus marbh, agus deasaich; 
oir maille riumsa ithidh na daoine sin air 
mheadhon-là. 

17 Agus rìnn an duine mar a dh'iarr Io- 
seph ; ag-us thug e na daoine do thigh Io- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, chionn 
gu'n d'thugadh iad do thigh Ioseiph, 
agus thubhairt iad, 'S ann air son an air- 
gid, a chuireadh air ais 'nar sacaibh a' 
cheud uair, a thugadh a stigh sinn ; chum 
gu faigh e cion-fàth 'nar n-aghaidh, agus 
gu'n tuit e oirnn 1 , agus gu'n gabh e sinn 
mar thràillean 2 , agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do fhear- 
riaghlaidh tighe loseiph, agus labhair iad 
ris aig dorus an tighe. 

20 Agus thubhairt iad, O mo thighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas an toiseach 
a cheannach bidh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar saic, 
feuch, bha airgiod gach fir am beul a 
shaic, ar n-airgiod'na làn chothrom: agus 
thug sinn air ais leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bìdh : cha 
'n'eil fhios againn cò chuir ar n-airgiod 
'nar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu robh 
dhuibh, na biodh eagal oirbh: thugbhur 
Dia fèin, agus Dia bhur n-athar ionmhas 
duibh 'nur sacaibh: fhuair mise bhur 
n-airgiod. Agus thug e Simeon a mach 
d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh loseiph, agus thug e uisge dhoibh, 
ag-us nigh iad an cosan 3 , agus thug e 
biadh d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac an 
coinneamh do Ioseph teachd aig meadh- 
on-là; oir chual' iad gu'n robh iad gu 
aran itheadh an sin. 

26 Agus an uair a thàinig Ioseph dhach- 
aidh 4 thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, 
a bha 'nan làimh, do'n tigh: agus chrom 
siad iad fèin dha gu làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
maith, agus thubhairt e, Am bheil bhur 1 gu'n leum, gu'm buail e oirnn. 
- mar dhaoine daor. 3 casan. 1 dhathtglt. 
46 XLIU. XLIV. 

I n-athair, an seann duine mu'n do labhair 
sibh, gu maith? Am bheil e fathast 
beò? 

28 Agus thubhairt iadsan,7%ado sheirbh- 
iseach ar n-athair-ne gu maith; tha e 
fathast beò: agus chrom siad iad fèin 
sìos, agus rinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e Beniamin a bhràthair, mac a 
mhàthar, agus thubhairt e, An e so bhur 
bràthair a's òige, mu'n do labhair sibh 
rium? Agus thubhairt e, Gu'n robh Dia 
gràsmhor dhuit, a mhic. 

30 Agus rinn Ioseph cabhag, oir bha a 
chridhe a' tiomachadh r'a bhràthair ; agus 
dh'iarr e àit anns an guileadh e; agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil 
e 'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thubh- 
airt e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin, 
agus dhoibhsan leo fèin, agus do na 
h-Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèin ; 
a chionn nach feudadh na h-Eiphitich 
aran itheadh maille ris na h-Eabhruidh- 
ich ; oir is gràineileachd sin do na h-Eiph- 
itich. 

33 Agus shuidh iad sios 'na làthair, an 
ceud-ghin a rèir a chòir-bhreithe 5 , agus 
am fear a b'òige a rèir 'òige : agus ghabh 
na daoine iongantas gach fear r'a chèile. 

34 Agus ghabh esan, agus chuir e 
cuibhrionnan o 'làthair fèin d'an ionn- 
suidh : ach rinn e cuibhrionn Bheniamin 
cùig uairean ni bu mhò na cuid a h-aoin 
aca-san. Agus dh'òl iad, agus bha iad 
subhach 6 maille ris. CAIB. XLIV. 

1 Innleaehd Ioseiph a ehumail Bheniamin. 12 Fhuar- 
adh cupan airgid Ioseiph am beul saic Bhenia- 
min. ]8 Athchuinge irìosul Iudah. 

AGUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh 7 
a thighe, ag ràdh, Lion saic nan 
daoine le sìol, a' mheud's isurrainn iada 
ghiùlan, agus cuir airgiod gach duine am 
beul a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan air- 
gid, am beul saic an fhir a's òige, agus 
airgiod a shìl : agus rinn e a rèir an fhoc- 
ail a labhair Ioseph. 

3 Co luath 's a bha mhaduinn soilleir, 
chuireadh na daoine air falbh, iad fèin 
agus an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach as 
a' bhaile, agus gun iad fathast fad o 
làimh,thubhairtIoseph ri fear-riaghlaidh 
a thighe, Eirich, lean na daoine ; agus an 
uair a bheireas tu orra, abair riu, C'ar 
son a dhìol sibh olc an èiric maith 8 ? '■> a cheirt-breithe. Eir. e eriodhail. 

7 stiùbhard. e olc air son maith. GENESIS, XLIV. 5 Nach e so an cupan as am bheil rao 
thighearn ag òl ? agus leis am bheil e da 
rìreadh a' deanamh fiosachd? is olc a 
flmaradh sibh so a dheanamh. 

6 Agus rug e orra, ag-us labhair e riu na 
briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a 
labhras mo thighearna na briathra so ? 
narleigeadhDia gu'n deanadhdo sheirbh- 
isich a rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a fhuair sinn am 
beul ar sac, thug sinn a rìs a t'ionnsuidh 
à tìr Chanaain ; cionnus, uime sin, a glioid- 
eamaid airgiod no òr à tigh do thigh- 
earna ? 

9 Cia b'e air bith do d'sheirbhisich aig 
am faighear e, cuirear gu bas esan, agus 
bithidh sinne mar an ceudna 'nar tràillean 
aig mo thighearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta bith- 
eadh e rèir bhur briathar: bithidh esan 
aig am faighear e 'na sheirbhiseach ag- 
amsa; agus bithidh sibhse neo-choireach. 

1 1 An sin thug iad a nuas, gu grad, gach 
duine a shac fèin gu làr, agus dh'f hosgail 
gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich 1 
e aig an fhear bu shine, agus sguir e aig 
an fhear a b'òige : agus fhuaradh an cu- 
pan anh an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, agus 
chuir gach duine a shac air 'asail, agus 
phill iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah, agus a bhràith- 
rean do thigh loseiph (oir bha e fathast 
an sin) agusthuit iad sìos 'na fhianuis air 
an làr. 

1 5 Agus thubhairt Ioseph riu, Ciod e an 
gnìomh so a rinn sibh ? nach robh fhios 
agaibh gur aithne do m' leithid-se do 
dhuine da rìreadh fiosachd a dheanamh? 

16 Agus tliubhairt ludah, Ciod a their 
sinn ri m' thighearna ? cionnus a labhras 
sinn ? no cionnus a ghlanas sinn sinn fèin ? 
f huairDia a mach aingidheachd do sheirbh- 
iseach; feuch, tha sinne 'nar seirbhisich 
do m' thighearn araon sinne, agus esan 
mar an ceudna aig 2 an d'fhuaradh an 
cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainn-se so : ach an duine aig an 
d'fhuaradh an cupan, bithidh esan 'na 
sheirbhiseach agam-sa; agus d'ur taobh-sa, 
rachaibh suas an sìth a dh'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 An sin thàinig Iudah am fagus da, 
agus thubhairt e, Och mo thighearna, leig 
le d' sheirbhiseach, guidheam ort, focal a 
labhairt ann an cluasaibh mo thighearn, 
agus na lasadh t'fhearg an aghaidh do 
sheirbhisich : oir is amhuil thusa agus 
Pharaoh. 

19 Dh'f heòraich mo thighearna d'a sheir- 47 ' thòsaich. bhisich, ag ràdh, Am bheil athair agaibh, 
no bràthair ? 

20 Agus thubhairt sinn ri m' thighearna, 
Tha athair againn, seann duine, agus 
leanabh a shean aois, maothran : agus tha 
'bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh esan 
'na aonar do chloinn a mhàthar, agus tha 
gràdh aig 'athair air. 

21 Agus thubhairt thu ri d' sheirbhisich, 
Thugaibh a nuas e do m' ionnsuidhs', a 
clium as gu'n socruich mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairt sinne ri m' thighear- 
na, Cha'n fheud an leanabh 'athair fhàg- 
ail : oir nam fàgadh e 'athair, gheibheadh 
'athair bàs. 

23 Agus thubhairt thusa ri d' sheirbhis- 
ich, Mur tig bhur bràthair a's òige nuas 
maille ribh, cha'n fhaic sibh m'aghaidh- 
sa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich, m'athar, 
dh'innis sinn da focail nio thighearna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaichibh dhuinn beagan bìdh. 

28 Agus thubhairt sinne, Cha'n fheud 
sinn dolsìos: mabhiosarbi'àthaira'sòige 
maille ruinn, an sin thèid sinn sìos ; oir 
cha'n fheud sinn aghaidh an duine fhaic- 
inn, mur bi ar bhràthair a's òige maille 
ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach m' 
athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do 
rug mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus chàidh aon diubh a mach uam, 
agus thubhairt mi, Gu cinnteach reubadh 
'na bhloighdibh e ; agus cha'n fliaca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am, mac so uam 
mar an ceudna, agus gu'n tig tubaist air, 
bheir sibh sìos m'fhalt liath le bròn do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, gun 
an leanabh maille ruinn ; (do bhrigh gu 
bheil 'anam-sa ceangailte ann an anam 
an leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil an 
leanabh maille ruinn, gu'm faigh e bàs : 
agus bheir do sheirbhiseach sìos falt liath 
do sheirbhisich ar n-athar le bròn do'n 
uaigh. 

32 Oir chaidh do sheirbhiseach an urras 
air son an leinibh do m'athair, ag ràdh, 
Mur toir mi a t' ionnsuidh e, an sin bithidh 
mi fo choire aig m'athair gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le 
d' sheirbhiseach fantuinn an àit an leinibh, 
a'm' thràill do m' thighearn ; agus leig leis 
an leanabh dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh m'athar, agus gun an lean- 
abh maille rium? air eagal gu faic mi 'n 
t-olc a thig air m'athair. 

- 'hu làbnh. Eabh. CAIB. XLV. 

Rinn loseph e fèin aithnichte d'a bhràithribh; 
thuge comhfhurtachd doibh, agus chuir e fos leo 
air athair. 2 1 l'ìiug e dlioibh carbadan agus ìòn 
air son na slighe. 27 'Nuair a phill iad, agus 
a dh'innis iad so do Iacob, dh'ath-bìwotltaich a 
spiorad, A so; 
agiis GENESIS, XLV. ' 

13 Àgus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile san Eiphit, agus gach ni a 
ehunnaic sibh; agus ni sibh cabhag, ugus 
bheir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal 4 a bhràthar 
Bheniamin, agus ghuil e ; agus ghuil 
Beniamin air a mhuineal-san. 

1 5 Phòg e, mar an ceudna, a bhràith- 
rean uile, agus ghuil e os an ceann: ag-us 
'na dhèigh sin rinn a bhràithrean cainnt 
ris. 

16 Ag-us chualas iomradh so ann an tig-h 
Pharaoh, ag ràdh, Tha bràithrean Ioseiph 
air teachd: agus thaitinn e gu maith ri 
Pharaoh, agus r'a sheirbhisich. 

17 Ag-us thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Abair ri d' bliràithribh, Deanaibh 
sacaichibh bhur n-ainmhidhean, 
imichibh, rachaibh do thìr Chanaam 

18 Agus thugaibh leibh bhur n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a 
m' ionnsuidh-se, agus bheir mise dhuibh 
maith tìre na h-Eiphit; ithidh sibh reamh- 
rachd na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit; dean- 
aibh-se mar so: thugaibh leibh à tìr na 
h-Eiphit carbadan air son bhur cloinne 
big-e, agus bhur ban, agus thugaibh bhur 
n-athair leibh, agus thig-ibh. 

20 Agus na biudh suim ag-aibh d'ur 
n-airneis-thighe ; oir is leibhse maith tìre 
na h-Eiphit uile. 

21 Agus rjmi clann Israeil mar sin: 
agus thug Ioseph dhoibli carbadan a rèir 
ordug-h Pharaoh; agus thug- e dhoibh 
lòn 5 air son na slighe. 

22 Thug e dhoibli uile, do g-ach aon 
diubh fa leth, culaidhean eudaich 6 ; ach 
do Bheniamin thug- e tri cheud bonn 
airg-id, ag-us cìiig- culaidhean eudaich. 

23 Ag-us chuir e dh'ionnsuidh 'athar 
mar so; deich asail a' g-iùlan do nithibh 
maithe na h-Eiphit, ag-us deich asail 
bhoirionn a' giùlan sìl, ag-us arain, ag-us 
lòin d'an athair air son na slig-he. 

24 Mar sin chuir e a bhraithrean air 
falbh, agus dh'imich iad: agus thubhairt 
e_ riu, Feuchaibh nach cuir sibh a mach 
air a chèile air an t-slig-he. 

25 Ag-us chaidh iad suas as an Eiphit, a- 
gus thàinig- iad gu tìr Chanaain a dh'ionn- 
suidh lacoib an athar. 

26 Ag-us dh'innis iad da, ag- ràdh, Tha 
loseph fathast beò, ag-us tha e 'na uachd- 
aran air tìr na h-Eiphit uile. Ag-us 
dh'fhannaich 7 cridhe lacoib, oir cha do 
chreid e iad. 

27 Ag-us dh'innis iad da uile bhriathran 
Ioseiph, a labhair e riu : Ag-us an uair a 
chiinnaic e na carbadan a chuir Ioseph g-'a GUS cha b'urrainn Ioseph cumail air 
fèin 'nan làthair-san uile a sheas 
làimh ris ; ag-us ghlaodh e, Cuiribh gach 
duine mach uam: agus cha do sheas 
duine sam bith maille ris, an uair a rinn 
loseph e fèin aithnichte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd: agus chuala 
na h-Èiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Ag-us thubhairtloseph r'a bhràithribh, 
Is mise Ioseph ; am bheil m'athair fathast 
beò? agus ciia b'urrainn a bhràithrean a 
fhreagairt; oir bba eagal orra roimh a 
làthair-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràithribh, 
Thigibh am fagus domh, guidheam oirbh ; 
agus thàinig iad am fagus: Agus thubh- 
airt esan, Is mise Ioseph bhur bràthair, a 
reic sibhse do'n Eiphit. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas oirbh, 
no corruich agaibh ribh fèin, a chionn 
gu'n do reic sibh mise an so'; oir chuir 
Dia roimhibh mi, gu sibhse a ghleidheadh 
beò: 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' ghorta 
san tìr, agus tha fathast cùig bliadhna ri 
teachd, anns nach bi aon chuid treabhadh 
no foghar. 

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid 2 air thal- 
amh, agus a thearnadh bhur beatha le 
fuasgladh mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhse a chuir 
mise an so, ach Dia; agus rinn e mi a'm' 
athair do Pharaoh, agus a'm' thighearn 
os ceann a thighe uile, agus a'm' uachd- 
aran ann tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agi-is rachaibh suas 
a chum m'athar, agus abraibh ris, Mar 
so thubhairt do mhac Ioseph, Rinn Dia 
mise a'm' uachdaran air an Eiphit uile ; 
thig a nuas a m' ionnsuidh, na dean 
moille: 

10 Agus gabhaidh tu còmhnuidh am 
fearann Ghosein, agus bithidh tu 'm 
fagus dhomhsa, thufein, agus do chlann 
agus clann do chloinne agus do threudan, 
agus do bhuar 3 , agus gach ni a ta agad. 

11 Agus beathaichidh mise thu 'n sin, 
(oir fathast bithidh cùig bliadhna gorta 
ann,) air eagal gu'n tig thu fèin, agus do 
theaghlach, agus gach ni a ta agad, gu 
bochdainn. 

12 Agus, feuch, tha bhur sùilean a' 
faicinn, agus sùilean mo bhràthar Bhen- 

iamin, gur e mo bheul fèin a tha labhairt, ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
ribh. an athar. 1 do'n dùthaicli so. 

3 chrodh. 
48 2 sliochd. 
4 leum e mu mhuineul. 5 biadh. 6 alharrachadh cnlaidh. Eabh. 
7 lagadh, lagaich. GENESIS, XLV. XLVI. 2S Agus thubhairt Israel, Is leòr e ; tha 
Ioseph mo mhac fathast beò: thèid mi 
agus chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

1 Tlmg Dia misneack agus sòlas do Iacob aig Beer- 
seba. 5 O sin chaidh e fèin agus a iheaghìach 
do'n Eiphit. 29 Choinnich loseph e. 31 Sheòl 
e d'a bhràithribh cìod a theireadh iad ri Pharaoh. 

AGUS dh'imich Israel maille ris gach 
ni a bh'aige, agus thàinige gu Beer 
seba, agus thug e suas ìobairtean do Dhia 
'athar Isaaic. 

2 Agpus labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeanaibh 1 na h-oidhche, agus thubh 
airt e, A Iacoib, a Iacoib : Agus thubhairt 
esan, Tha mi 'n so. 

3 Àgus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
t'athar : na biodh eagal ort dol sìos do'n 
Eiphit ; oir ni mise a'd' chinneach mòr 
thu an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n Eiphit ; 
agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach 
a nìos thu rìs : agus cuiridh Ioseph a làmh 
air do shùilibh. 

6 Agus dh'èirich Iacob suas o Bheer- 
seba : ag-us thug mic Israeil leo Iacob an 
athair, ag-us an clann bheag, agus am 
uuiài, anns na carbadaibh a chuir Pharaoh 
g'a ghiìdan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidli, agus am 
maoin, a fhuair iad ann an tìr Chanaain, 
agus thàinig iad do'n Eiphit, lacob ag-us 
a shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, ag-us mic a mhac maille ris, a 
nigheanan, agus nig-heanan a mhac, agus 
a shliochd uile thug e maille ris do'n 
Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn Is 
raeil, a thàinig do'n Eiphit, Iacob agus a 
mhic : Reuben, ceud-ghin Iacoib. 

9 Ag-us mic Reubein ; Hanoch, agus 
Phallu, ag-us Hesron, ag-us Carmi. 

10 Ag-us mic Shimeoin; Iemuel, ag-us 
Iamin, agus Ohad, agus Iachin, agus 
Sohar, agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Àgus mic Lebhi; Gerson, Cohat, 
ag-us Merari. 

12 Agus mic Iudah; Er, agus Onan, 
agus Selah, agus Phares, agus Serah: ach 
fhuair Er agus Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. Agusb'iad mic Phareis, Hes- 
ron, agus Hamul. 

13 Agus mic Isachair; Tola, agiis Phu- 
bhah, agus Iob, agus Simron. 

14 Agus mic Shèbuluin; Sèred, agus 
Elon, agus Iahleel. 

15 Is iad sin mic Leah, a rug i dolacob 
am Padan-aram, maille r'a nighinn Di- 
nah : b'iad uile anaman a mhac agais a 
nig-heana tri-deug- 'ar fhichead. 

16 Ag-us mic Ghaid; Siphion, agus 1 sejUaibh, aislinglbh. 
c air aghaiiìh c gu Gosen. 
49 2 chum gu'n scòìatlh Hag-ai, Surii, agus Esbon, Heri, ag^is 
Arodi, agus Àreli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, agaislsuah, 
agus Isui, agus Beriah, agus Serah am 
piuthar. Ag-us micBheriah; Heber, ag-us 
Malchiel. 

18 Is iad sin mic Shilpah, athug- Laban 
d'a nig-hinn Leah ; agus rug- i iad sin do 
Iacob, eadhon sè anamanna deug. 

19 Mic Racheil mnà Iacoib; Ioseph, 
agus Beniamin. 

20 Agus rugadh do Ioseph ann an tlr 
na h-Eiphit, Manaseh agus Ephraim, a 
rug- Asenat nighean Photipherah sag-airt 
Oin dha. 

21 Ag-us b'iad mic Bheniamin; Belali, 
ag-us Becher, agus Asbel, Gera, agais 
Naaman, Ehi, agus Ros, Mupim, agus 
Hupim, agus Àrd. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh do 
Iacob : na h-anaman uile, ceithir-deug-. 

23 Agus micDhain; Husim. 

24 Agus mic Naphtali ; Iahseel, agus 
Guni, agus Ieser, agus Sillem. 

25 Is iad sin micBhilhah, a thug Laban 
d'a nighinn Rachel, a rug i do Iacob: na 
h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàinig le Iacob 
do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leas- 
ruidh, a thuilleadh air mnaibh mhac Ia- 
coib; b'iad na h-anamanna so uile tri 
fichead 's a sè. 

27 Agus mic Ioseiph a rugadh dha san 
Eiphit, bu dhà anam iad: uile anamanna 
thighe Iacoib, a thàinig do'n Eiphit, bu 
tri fichead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e Iudah roimhe gu Io- 
seph, chum as gu'n tugadh e fios dha 
teachd'ua. làthair ann an Gosen 2 ; agus 
thàinig iad gu fearann Ghosein. 

29 Agus bheartaich Ioseph a charbad, 
agus chaidh e suas an coinneamh Israeil 

athar gu Gosen ; agus nochd se e fèin da, 
agus thuit e air a mhuineal, agtis ghuil 
e air a mhuineal rè tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic mi do 
ghnùis, do bhrìgh gu bheil thu fathastbeò. 

31 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, agus ri teaglilach 'athar, Thèid mise 
suas, agus cuiridhmi 'n cèill do Pharaoh, 
agus their mi ris, Tha mo bhràithrean, 
agus teaghlach m'athar, a bha ann an 
tìr Chanaain, air teachd a m' ionnsuidh : 

32 Ag-us is buachaillean 3 na daoine, oir 
bu luchd-sprèidhe 4 iad; agus thug iad 
leo an treudan, agus am i'eudail 1 ', agus 
gach ni a bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is 
ceird duibh ? 3 aorììiairean. 

5 am buar, an tàin. 1 àirich. 34 Gu'n abair sibhse, Bu luehd-sprèidhe 
do sheirbhisich o'r n-òig-e eadhon g-us a 
nis, sinn fèin agus mar an ceudna ar 
n : aithriche; chum as g-u'n g-abh sibh 
còmhnuidh ann am fearann Ghosein, oir 
is gràineileachd do na h-Eiphitich g-ach 
buachaille sprèidhe. 

CAIB. XLVII. 

I Thug loseph eàìgnear d'a bhràithribh agus 'athair 
an ìàthair Pharaoh. 1 1 Shuidhiek e iad ann an 
tìr Rameseis, agus bheathaich 'e iad. 28 Aois Ia- 
coib : 29 mhio?inai"h losepk dha gu'n adhlaiceadh 
se e maille r'a aithrichibh. 

N sin thàinig- Ioseph agus dh'innis e 
do Pharaoh, agus thubhairt e, Thàin- 
ig- m'athair ag-us mo bhràithrean, ag-us 
an treudan, ag-us am feudail, agus g-ach 
ni abh' aca, amach àtìrChanaain ; agus, 
feuch, tha iad ann am fearann Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùig-near d'a bhràith- 
ribh, agus chuir e 'n làthair Pharaoh iad. 

3 Ag-us thubhairt Pharaoh r'a bhràith- 
ribh, Ciod is ceird duibh? Ag-us thubh- 
airt iadsan ri Pharaoh.is buachaillean do 
sheirbhisich, sinn fèin ag-us ar n-aithriche 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri Pha- 
raoh, 'Sa?m g;u bhi air chuairt anns an 
tìr a thàinig- sinn, oir cha 'n'eil feur aig- 
do sheirbhisich d'an sprèidh, do bhrìgh 
gu bheil a' g-horta mòr ann an tìr Cha- 
naain: a nis uime sin, guidheamaid ort, 
leig- le d' sheirbhisich còmhnuidh a g-habh- 
ail am fearann Ghosein. 

5 Aguslabhair Pharaoh ri Ioseph, ag- 
ràdh, thàinig- t'athair agus do bhràithrean 
a t' ionnsuidh: 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; anns a' 
chuid_ a's fearr do'n fhearann thoir air 
t'athair ag-us do bhràithribh còmhnuidha 
g-habhail; gabhadh iad còmhnuidh am 
fearann Ghosein ; ag-us ma's aithne dhuit 
gru bheil 'nam measg- daoine comasach 
ni thu iad 'nan àrd bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 

7 Ag-us thug- Ioseph Iacob 'athair a stig-h, 
ag-us chuir e'n làthair Pharaoh e: agus 
bheannaich Iacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri Iacob, 
Ciod is aois dhuit ? 

_ 9 Ag-us thubhairt lacob ri Pharaoh, 'S 
iad làithean bhliadhnacha mo chuairte 2 
ceud agais deich bliadhna fichead: bu 
tearc agus olc làithean bhliadhnacha mo 
bheatha, ag-us cha d'ràinig- iad làithean 
bhliadhnacha beatha m' aithriche ann an 
làithibh an cuairte-san. 

10 Ag-us bheannaich Iacob Pharaoh, 
ag-us chaidìi e mach à làthair Pharaoh. 

I I Ag-us shuidhich loseph 'athair, agus 
a bhràithrean, ag-us thug e dhoibh sealbh 
ann an tìr na h-Èiphit, anns a' chuid a's 
fearr do'n fhearann, ann am fearann Ra- GENESIS,XLVI. XLVH. ■ tapaidh. 2 m'eilthire, 3 tag, anjìtann. meseis, mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich Ioseph 'athair, 
agus a bhràithrean, agus uile theag-hlach 
'athar le h-aran, a rèir an cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an tìr uile; 
oir bha a' ghorta ro mhòr, air chor as 
gru'n robh tir na h-Eiphit, agus tìr Cha- 
naain uile fann 3 leis a ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tir na h-Eiphit, 
ag-us ann an tìr Chanaain, air son a' bhìdh 
a cheannaich iad: agus thug- Ioseph an 
t-airgiod do thigh Pharaoh. 

1 5 Agus an uair a theirig- airgiod ann 
an tìr na h-Eiphit, agus ann an tìr Cha- 
naain, thàinig na h-Èiphitich uile gu Io- 
seph, ag- ràdh, Thoir dhuinn aran c'arson 
a g-heibheamaid bàs a'd' làthair? oir 
theirig- ar n-airgiod. 

16 Ag-us thubhairt Ioseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, ag-us bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig- 
airg-iod dhuibh. 

17 Ag-us thug iadan sprèidh gu Ioseph: 
ag-us thug- Ioseph dhoibh aran air son 
each, agus air son nan caorach, agus air 
son a' chruidh, agus air son nan asal ; 
agiis bheathaich e iad le h-aran, air son 
an sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' bhliadh- 
na sin, tliàinig iad d'a ionnsuidh air an 
dara bliadhna, agus thubhairtiad ris, Cha 
cheil sinne air mo thig-hearna gu'n do 
chaitheadh ar n-airg-iod; tha mar an 
ceudna ar treudan sprèidh aig- mo thig-h- 
earna; cha d'fhàgadh ann an sealladh 
mo thighearna ach ar cuirp, agus ar fear- 
ann. 

19 C'ar son a g-heibh sinn bàs fà chomh- 
air do shùl, araon sinne agus ar fear- 
ann? Ceannaich sinne ag-us ar fearann 
air son arain, agus bithidh sinne agus ar 
fearann 'nar seirbhisich do Pharaoh : 
ag-us thoir dhuinn sìol, chum as gii'm 
bi sinn beò, agus nach faig-h sinn bàs, 
agus nach bi am fearann 'na fhàsach. 

20 Agns cheannaich loseph fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich g-ach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gii'n do bhuadhaich a' ghorta orra : 
mar sin bu le Pharaoh an talamh. 

21 Ag-us a thaobh an t-sluaigh, chuir e 
air imrich iad 4 , do bhailtibh o aon cheann 
chrìocha na h-Eiphit, eadhon gii ruig- an 
ceann eile dhith ? 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
cheannaich e; oir dh' orduicheadh cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, ag-us 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug- Pharaoh 
dhoibh: uimesin cha do reic iad am fear- 
inn. 

23 Agus thubhairt Ioseph ris ant-sluagh, 50 * chuir e imrich iad, dh'atharraich e iad. GENESIS, XLVn. XLVIH. Feuch, cheannaich mi sibh an diugh, agus 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so sìol 
duibh, agus cuiribh am fearann. 

24 Agus tarlaidh', do na chinneas gu'n 
toir sibh an cùigeadh cuid do Pharaoh, 
agusbithidh agaibhfèinceithir earrannan 3 , 
air son sìl an fhearainn, agus air son 
bhur bìdh, agus air son muinntir bhur 
teaghlacha, agus air son bìdli d'ur cloinn 
bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh thu 
beò sinn : faigheamaid deadh-ghean ann 
an sealladh mo thighearna, agus bithidh 
sinn 'nar seirbhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn Ioseph sin 'na lagh gus an 
là 'n diugh air feadh fhearainn na h-Ei- 
phit, gu'm bitheadh aig Pharaoh an 
cùigeadh cuid; saor a mhàin o fhearann 
nan sagart, nach bu le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
tìr na h-Eiphit, ann an talamh Ghosein; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich 
iad, agus dh'fhàs iad ro-lìonmhor. 

28 Agus bha Iacob beò ann an tìr na 
h-Eiphit seachd bliadhna deug ; agus 
b'iad bliadhnacha beatha Iacoib uile ceud 
agus dà fhichead agus seachd bliadhna. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm anns am 
b'èigin do Israel bàs fhaotainn : agus 
ghairm e air a mhac Ioseph, agus thubh- 
airt e ris, Ma fhuair mi nis deadh-ghean 
a'd' shealladh, cuir, guidheam ort, do 
làimh fuidh m'lèis 3 , agusbuin gu caoimh- 
neil agus gu fìrinneach rium; na h-adh- 
laic mi, guidheam ort, san Eiphit. 

30 Ach luidhidh mi maille ri m'aithrich- 
ibh, agus giùlainidh tu mi mach as an 
Eiphit, agus adhlaicidh tu mi 'nan àit 
adhlaic-san. Agus thubhairt esan, Ni mi 
mar a thubhairt thu. 

31 Agms thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mhionnaich e dha. Agus chrom 
Israel e fèin air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVm. 

1 Chaidh loseph a dh'fìiaicinn 'athar, agus e tinn 
15 Bheannaieh Iacob efèin agus a dhithis mhac, 
Ephraim agus Manaseh. 21 Iloìmh-innis e gu'm 
pilleadh iad a rìs gu Canaan. 

GUS an dèigh nan nithe sin, dh'innis 
neach do Ioseph, Feuch, tha t'athair 
tinn : agus thug e leis a dhà mhac, Ma- 
naseh agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do Iacob, agus 
tlmbhairt e, Feuch, tha do mhac Ioseph 
a' teachd a t'ionnsuidh: agus neartaich 
Israel e fèin, agus shuidhe air anleabaidh. 

3 Agus thubhairt Iacob ri Ioseph, 
Dh'fhoillsich Dia uile-chumhachdach e 
fèin dhomhsa aig Luds ann an tìr Chanaain, 
agus bheannaich e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, ni mise sìolmhor agus lìonmhor thu, agus ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach 4 , agus 
bheir mi amfearann so do d'shliochd a'd' 
dhèig-h mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tìr 
na h-Eiphit, mun d'thàinig* mis' a t' ionn- 
suidh do'n Eiphit, is leamsa iad: mar 
Reuben agus Shimeon, bithidhiad leamsa. 

6 Ag-us bithidh do shliochd, a ghineas 
tu 'nan dèigh, leat fèin; a rèir ainme am 
bràithre goirear iad 'nan seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'nuair a 
thàinig- mi o Phadan, fhuair Rachel bàs 
agam ann an tìr Chanaain, air an t-slig-he, 
'nuair nach robh fathast ach astar goirid 
ri teachd g-u h-Ephrat: agus dh'adhlaic 
mi 'n sin i air an t-slighe gU h-Ephrat ; 
's e sin Betlehem. 

8 Ag-us chunnaic Israel mic Ioseiph, agus 
thubhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, '.S 
iad mo mhic-sa iad, a thug- Dia dhomh 
an so : agus thubhairt e, Thoir a m' ionn- 
suidh iad, guidheam ort, agus beannaich- 
idh mi iad. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom le 
h-aois, air chor nach bu lèir dha gu maith : 
agus thug e 'm fag-us da iad, agus phòg - 
e iad, agus ghabh e 'na ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, Cha 
do shaoil mi gu'm faicinn do ghnùis, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudna 
do shliochd. 

12 Ag-us thug- Ioseph a mach iad o eadar 
a ghlùinean, agus chrom se e fèin le 'ag-h- 
aidh g-u làr. 

13 Agais ghabh Ioseph iad le chèile, 
Ephraim 'na làimh dheis o làimh chlì Is- 
raeil, agus Manaseh 'na làimh chlì o làimh 
dlieis Israeil ; agus thug - e 'm fagus da 
iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh 
dheas, agus chuir e i air ceann Ephraim, 
am mac a b'òig-e, agus a làmh chlì air 
ceann Mhanaseh: stiuir e a làmha gn 
seòlta; oirb'e Manaseh an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e Ioseph, agus 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, an làth- 
air an do ghluais m'aithriche Abraham 
agus Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo 
bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o g-ach olc, 
na leinibh a bheannachadh, agus ainmich- 
ear m'ainmsa orra, agus ainm m'aith- 
riche Abrahaim agus Isaaic : agus mar 
iasg na mara fàsadh iad lìonmhor am 
meadhon na talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic Ioseph gu'n 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceann 
Ephraim, cha do thaitinn e ris: agus 
chum e suas làmh 'athar, a chum a 1 tachairidh. 
51 2 codacha. 3 shliasaid. 4 shtaigh. 

E2 GENESIS, 

h-atharrachadh o cheann Ephraim gu 
ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, Ni 
h-ann mar sin, athair: oir is eso anceud- 
ghin ; cuir do làmh dheas air a cheann. 

19 Agus dhiult 'athair, agus thubhairt 
e, Tha fhios agam, a mhic, tha fhios 
agam; bithidh esan cuideachd 'na 
shluagh, agus fàsaidh e mar an ceudna 
mòr : ach gu deimhin bithidh a bhràthair 
a's òige ni's mò na e, agus bithidh a 
shliochd 'nam mòran 1 chinneach. 

20 Agus bheannaich e iad air an là sin, 
ag ràdh, Annadsa beannaichidh Israel ag 
ràdh, Gu deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh : agus chuir e Eph- 
raim roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, 
Feuch, a taims' a' faotainn a' bhàis ; ach 
bithidh Dia maille ribhse, agus bheir e 
rìs sibh gu dùthaich bhur n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do bhràithrean a bhuin mi 
mach à làimh an Amoraich le m' chlaidh- 
eamh agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

1 Ghairm lacob a mhic cuideachd, agus bheannaich e 
iad. 29 Dh'àithn e dkoibh gu'n adhlaiceadh iad e 
ann an tìr Chanaain. 33 A bhàs. 

AGUS ghairm Iacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cminnichibh sibh fèin 
an ceann a chèile, chum as gu'n innis mi 
dhuibh ciod a tharlas dhuibh sna làithibh 
deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a 
chèile, agiis cluinnibh, a mhaca Iacoib, 
agus èisdibh ri Israel bhur n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirc- 
eas 2 àrd-inbhe 3 , agus òirdheirceas cumh- 
achd. 

4 Neo-sheasmhach 4 maruisge, chatoir 
thu barrachd, do bhrìgh gu'n deachaidli 
tu suas do leabaidh t'athar ; an sin thruaill 
thui,- chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Is bràithre Simeon, agus Lebhi : tha 
inniì aingidheachd 'nan àitibh-còmh- 
nuidh 5 . 

6 'Nandìomhaireachd 6 natigeadh m'an- 
amsa: r'an coimhthional na bitheadh 
m' onoir-sa air a h-aonadh: oir 'nan cor- 
ruich mharbh iad duine, agus 'nam fèin- 
thoil leag iad sìos balla. 

7 Mallaichte gu'n robh an corruich, oir 
bha i garg ; agus am fearg, oir bha i an- 
iochdmhor: roinnidh mi iad ann an Ia- 
cob, agus sgaoilidh 7 mi iad ann an Israel. 

8 A Iudah, molaidh do bhràithrean thu- 
sa; bithidh do làmh am muineal donaimh- 

1 iomadaidh. 2 barrachd. 

3 mbrachd. 4 Atmhor. Eabh. 

5 is innil foirneirt an comhairìean aingidh r'a 
chèììe. e diubhras. 

7 sgapaidh. 8 o'n chreich. 

52 , XLVni. XLIX. 

de : cromaidh clann t'athar iad fèin sìos 
a'd' làthair. 

9 Is cuilean leòmhain Iudah ; o'n chobh- 
artaich 8 , a mhic, chaidh thu suas; chrom 
se e fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, ag-us 
marsheann leòmhan; còdhùisgeas suas e. 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri Iu- 
dah, no lagh-thabhartair o eadar a chosa, 
gus an tig Sìloh, agus dhasan gèillidh na 
slòigh 9 : 

1 1 A' ceangal a shearraich ris an fhìon- 
ain, agus loth 'asail ris an f hìonain thaghta ; 
nigh e 'eudach am fìon, agus a tlirusgan 
am fuil nam flon-dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na fìon, 
agus 'fhiacla ni's gile na bainne 10 . 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aig 
caladh a' chuain, agus bithidh e air son 
calaidh long; agus bithidh 'eirthir 11 gu 
ruig Sidon. 

14 asal làidir Isachar, a' cmbadhsìos 
eadar dhà eallaich 12 . 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhaith an 
ni fois, agus gu'n robh am fearann tait- 
neach ; agus chrom e a ghuala gu iomchar, 
agus rinneadh e 'na sheirbhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, mar 
aon do threubhaibh Israeil. 

17 BithidhDan'na nathairairanròd,'na 
nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas 
sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
mharcach an coinneamh a chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, O 
Thighearna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh air: 
ach bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser bithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rìoghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali ; bheir e focail thaitneach uaith. 

22 Is geug thorthach Ioseph, geug 
thorthach làimh ri tobar, aig am bheil a 
meanglain a' sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidh na fìr-bhogha gu geur e, 
agus thilg iad air, agus dh'fhuathaich 
iad e. 

24 Ach dh'fhan abhogha'naneart, agus 
rinneadh gairdean 13 a làmh làidir le làmh- 
aibh De chumhachdaich Iacoib ; (uaith sin 
tha 'm buachaille, clach Israeil :) 

25 Eadhon le Dia t'athar, a ni còmh- 
nadh leat,agus leis an Uile-chumhachdach, 
a bheannaicheas thu le beannachdaibh 
nèimh o 'n àirde, beannachdaibh na 
doimhne shìos, beannachdaibh nan cìoch, 
agus na bronn. 

26 Thug beannachda t'athar barrachd 
air beannachdaibh mo shinnseara, guruig 
foir-iomall 14 nan sliabh sìorruidh ; bithidh 

9 d'a ionnsuidh-san bithidh cruinneachadh nam 
pobul. 10 Bilhidli a shùilean dearg tefìon agus 
fhiacla geal ìe bainne. 11 iomall. 

18 ualtaich. '3 righeach. 

iimiann, dèigh. Eabh. GENESIS.XLIX. L. iad air ceann Ioseiph, agus air mullach a 
chinn-san a sgaradh o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh- 
alluidh : sa' mhaduinn ithidh e a' chobh- 
artach ', agus san fheasgar roinnidh e a' 
chreach. 

2S Is iad sin uile dà threubh dheug Is- 
raeil : agus is e so an ni a labhair an athair 
riu, agus bheannaich e iad ; gach aon ac' 
a rèir a bheannachaidh, bheannaich e iad. 

2y Agus dh'àithn e dhoibh, agus thubh- 
airt e riu, Crainnichear mise chum mo 
dhaoine : adhlaicibh mi maille ri m'aith- 
richibh san uaimh a ta ann an achadh 
Ephroin an Hitich ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh Mhac- 
phelah, a ta fa chomhair Mhamre, ann an 
th'Chanaain, acheannaich Abrahammaille 
ris an achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit-adhlaic. 

31 (An sin dh'adlaic iad Abraham agus 
Sarah a bhean ; an sin dh'adhlaic iad 
Isaac agus Rebecah a bhean ; agus an sin 
dh'adhlaic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus 
an uaimh a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agns an uair a chrìochnaich Iacob 
àitheantan a thoirt d'a mhic, chruinnich 
e a chosan suas do'n leabaidh, agus 
chaochail 2 e, agus chruinnicheadh e chum 
a dhaoine. 

CAIB. L. 

1 Brùn air son bàis Iacoib. 7 'Adhlac. 24 Roimh- 
innis Ioseph d'a bhràithribh, gu'n d' thugadh Dia 
a mach iad as an Eiphit gu lìr an aithriche. 
26 A bhàs. 

AGUS thuit Ioseph air aghaidh 'athar, 
agus ghuil e air, agus phòg se e. 

2 Agus dh'àithn Ioseph d'a sheirbhisich 
na lèighean 3 spìosraidh a chur 4 air corp 
'athar ; agus chuir na lèighean spìosraidh 
air Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
f hichead là, (oir mar so coimhlionar làith- 
ean na muinntir sin air an cuirear spìos- 
raidh ;) agus rinn na h-Eiphitich bròn air 
a shon deich is tri fichead là. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a 
bhròin thairis, labhair Ioseph ri teagh- 
lach Pharaoh, ag ràdh, A nis ma fhuair 
mi deadh-ghean 'nur sùilibh, labhraibh, 
guidheam oirbh, ann an cluasaibh Phar- 
aoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan diom, ag 
ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' 
bhàis 5 : a'm' uaighachladhaichmi dhomh 
fèin ann an tìr Chanaain, an sin adhlaicidh 
tumi. A nis uime sin leig dhomh dol 
suas, guidheam ort, agus m'athair adhlac, 
agus thig mi rìs. 6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh suas, 
agus adhlaic t'athair, a rèir mar a ghabh 
e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh'adh- 
lac 'athar: agus maille ris chaidh seirbh- 
isich Pharaoh suas uile, seanairean a 
thighe, agus uile sheanairean thìre na 
h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach Ioseiph uile, agus a 
bhràithrean, agus teaghlach 'athar: a 
mhàin dh'fhàg iad an clann bheag, agus 
an caoraich, agus am buar 6 , ann an tìr 
Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, araon 
carbadan agus marc-shluagh• agus bha 
a' chuideachd ro mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a tha 'n taobhthall dolordan ; agus 
rinn iad bròn an sin le caoidh mhòir agus 
ro-chràitich": agus rinn e bròn air son 
'athar seachd làithean. 

1 1 Agus an uair a chunnaic luchd- àit- 
eachaidh na tìre, na Canaanaich, am bròn 
ann an urlar Ataid, thubhairt iad, Is 
doilgheasach am bròn so do na h-Eiph- 
itich; uime sin thugadh Abel-misraiin 
mar ainm air, a tha 'n taobh thall do 
Iordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àithn 
e dhoibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thlr Cha- 
naain, agus dh'adhlaic iade ann an uaimh 
achaidh Mhachpelah, a cheannaich Abra- 
ham maille ris an achadh mar sheilbh àit- 
adhlaic, o Ephron ant-Hiteach, fa chomh- 
air Mhamre. 

14 Agus phill Ioseph do'n Eiphit, e fèin 
agus a bhràithrean, agus iadsan ivile a 
chaidh suas maille ris a dh'adhlac 'athar, 
an dèigh dha 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean 
Ioseiph gu'n d'fhuair an athair bàs, 
thubhairt iad, Theagamh gu'n toir Ioseph 
fuath dhuinn, agus gu'n dìol e gu cinnt- 
each oirnn an t-olc sin uile a rinn sinn 
air. 

16 Agus chuir iad teachdairean gu Io- 
seph, ag ràdh, Dh'àithn t'athair mun 
d'fhuair e bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri Ioseph, Maith 8 , 
guidheam ort a nis, eucoir 9 do bhràith- 
rean, agus am peacadh, do bhrìgh gu'n 
d' rhin iad olc ort: agus a nis, guidheam 
ort, maith eucoir sheirbhiseach Dhè 
t'athar. Agus ghuil Ioseph an uaìr a 
labhair iad ris. 

18 Agus chaidh a bhràithre mar an 
ceudna, agus thuit iad sìos 'na làthair, 
agus thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich 
dhuit sinne. 

19 Agus thubhairt Ioseph riu, Na biodh • am fiudhach. 

* ernbaìm. Sasg. 

53 : dh'eus. 3 ligkiehean. thamisc dìùth do n bìiàs. 6 crodli. 

8 Math, lagh. " ro ghoirt. 
9 eu-coir. ECSO 

eagal oirbh: oir am bheil mise an àite 
Dhè? 

20 Ag-us d' ur taobhsa, shònraich 1 sibh 
olc a'm' aghaidh ; ach shònraich Dia sin 
a chum maith, a chum, mar air an là 'n 
diugh, gu'n tearnadh e mòr-shluagh beò. 

21 A nis uime sin na biodh eagal oirbh : 
altrumaidh 2 mise sibh, agus bhur clann 
bheag. Agus thug e comhfhuriachd 
dhoibh, agus labhair e gu caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh Ioseph còmhnuidh san 
Eiphit, e fèin agus teaghlach 'athar : 
agais bha Ioseph beò ceud agus deich 
bliadhna. 

23 Agus chunnaic Ioseph clann Ephraim, 
do'n treas ginealach : thogadh suas mar 

' dhealbk, smuainich. 2 àraichidh. Z>US, I. 

an ceudna clann Mhachir, mhic Mhanaseh, 
air glùinibh Ioseiph. 

24 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh. A ta mise a' faghail a' bhàis, ach 
amhaircidh Dia gu cinnteach oirbhse 3 , 
agus bheir e mach sibh as an fhearann 
so, do'n fhearann a mhionnaich e do 
Abraham, do Isaac, agus do lacob. 

25 _ Agus g-habh Ioseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircicìh Dia 
ga cinnteach oirbhse, agus giùlainidh sibh 
mo chnàmhan-sa suas as a so. 

26 Agus fhuair Ioseph bàs, agus e ceud 
agus deich bliadhna dh'aois : agus chuir 
iad spìosraidh air, ag-us chuireadh ann an 
ciste-mhairbh e san Eiphit. 

3 fiosraichidh Dia gu cinnteach sibhse. DARA LEABHAR MHAOIS 

D'AN AINM 

ECSODU8. CAIB. I. 

1 Clann Israeil a' fàs lìonmhor. 8 Tha ad air an 
sàruchadh le righ ùr air an Eiphit. 15 Diadh- 
aidheachd nam ban- glùine. 

ANIS is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig; do'n Eiphit: thàinig 1 
g-ach duine agus a theaghlach maille ri 
lacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, ag-us Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, ag-us Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser. 

5 Ag:us na h-anaman uile a thàinig- a 
mach à lcasruidh Iacoib, bu deich ag-us 
tri fichead anam iad ; oir bha Ioseph san 
Eiphit a cheana. 

6 Ag-us fhuair Ioseph bàs, ag-us a 
bhràithrean uile, ag-us an g-inealach 1 sin 
uile. 

7 Ag-us bha clann Israeil slolmhor, ag-us 
dh'fhàs iad gu mòr, ag-us rinneadh llon- 
mhor iad, agus chinn 2 iad ro chiunh- 
achdach ; agus lìonadh an tìr leo. 

8 Anis dh'èirich rig-h ùr air an Eiphit, 
do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agus ni's cumhachdaiche na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta 3 : air 
eagal gu'm fàs iad lìonmhor, agus gu'n 
tachair e, 'nuair a dh'èireas cogadh, gu'n 
gabh iadsan mar an ceudna le'r naimh- 
dibh-ne, agus gu'n cog iad 4 'nar n-aghaidh, 
agus gu'n tèid iad a mach as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstirean- 
oibre 5 orra, chum an sàruchadh le'n 

1 an t-àl. 2 dh'Jhàs. Zglic. 4 gu'n dean iad 
cogadh. 5 cinn oibre 6 uallachaìbh, eiribh. 

54 eallachaibh 6 . Agus thog iad bailtean- 
ionmhais 7 do Pharaoh, Pitom agus Ra- 
meses. 

12 Ach mar is mò a shàruich siad iad, 
's ann is mò a rinneadh iadsan lìonmlior 
agus a dh'fhàs iad. Agus bha iad fuigh 
dhoilgheas 8 air son chloinn Israeil. 

13 Àgus thug na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a dheanamh le cruadhas 9 . 

14 Agus rinn iad am beatha searbh 
dhoibh le daorsa chruaidh, ann am moirt- 
ear, agus ann an clachaibh-creadha, agus 
anns gach gnè oibre sa' mhachair : bha 
an obair uile, anns an d' thug iad orra 
obair a dheanamh, le cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eiphit ri 
mnaibh-glùine nan Eabhruidheach, (b'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na 
tè eile Puah ;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a ni sibh 
gnìomh mnà-glùine do na mnaibh Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na 
stòlaibh 10 ; ma's mac a bhios ann, an sin 
marbhaidh sibh e, ach ma's nighean a 
bhios ann, bithidh i beò. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glùine, agus cha d'rinn iad mar a dh'àithn 
righ na h-Eiphit dhoibh, ach ghlèidh iad 
a' chlann mhac beò. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit air na 
mnaibh-glùine, agus thubhairt e riu, C'ar 
son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh 
sibh a' chlann mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnathan-glùine 
ri Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnài 

' baille-stòir. 8 imcheist. ati-iochd, 

peingilteachd 10 suidheachanaibh, cailhrichibh. ECSODUS, I. II. Eabhruidheach mav na mnài Eiphiteach : 
oir tha iad fèin beothail', agus air an 
aisead mu'n tig na mnathan-glùine a 
steach d'an ionnsuidh. 

20 Uime sin, bhuin Dia gu maith ris f.a 
mnaibh-glùine : agus rinneadh an shlagh 
lionmhor, agus dh'fhàs iad ro chumh- 
achdach. 

21 Agus a chionn gu'n robh eagal De air 
na mnaibh-glùine, rinn e tighean dhoibh. 

22 Ag-us thug Pharaoh àithne 2 d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Gach mac a 
bheirear, tilgidh sibh san amhainn; agus 
g-ach nighean gleidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

1 Maois air a bhreith, agus air a chur ann an cobhan 
am measg na cuilce, aig bruaick na h-aimime. 
5 Fhuaradh e, agus dh'altrumadh e le nighinn 
Pharaoh. 

AGUS chaidh duine do thigh Lebhi, 
. agus ghabh e nighean do Lebhi 'na 
m naoi. 

2 Ag-us dh'fhàs a' bhean torrach, ag-us 
rug i mac : agus an uair a chunnaic i gii'n 
robh e 'na leanabh tlachdmhor, dh'fhol- 
aich i e rè thri mìosa. 

3 Agus an uair nach b'urrainn i 'fholach 
ni b'fhaide, ghabh i dha cobhan cuilce 3 , 
ag-us chuir i thairis 4 e le làthaich agus le 
pic 5 , agus chuir i an leanabh ann ; agus 
chuir i e sa' chuilc aig bruaich na 
h-aimhne. 

4 Ag-us sheas a phiuthar am fad uaìth, 
a dh'fhaicinn ciod a dheanta ris. 

5 Ag-us thàinig nighean Pharaoh a nuas 
g'a nigheadh fèin san amhainn, agus bha 
a maighdeanan ag imeachd ri taobh na 
h-aimhne ; agus an uair a chunnaic i 'n 
cobhan am measg na cuilce, chuir i a 
banoglach g'a thoirt d'a h-ionnsuidh. 

6 Ag-us an uair a dh'fhosgail i e, chunn- 
aic i 'n leanabh : agus, feuch, ghuil an 
naoidhean. Agus ghabh i truas ris, agus 
thubhairt i, Is aon so do chloinn nan 
Eabhruidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an gairm mi 
dhuit banaltrum do na mnaibh Eabh- 
ruidheach, a chum as g-u'n altrum i 'n 
leanabh dhuit ? 

8 Ag-us thubhairt nig-hean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaig-hdean, agais 
ghairm i màthair an leinibh. 

9 Agus thubhairt nig-hean Pharaoh rithe, 
Thoir an lear.abh so leat, agus altrum 
dhomhsa e, agus bheir mi dhuit do thuar- 
asdal. Ag-us ghabh a' bhean an leanabh, 
agus dh'altram i e. 

10 Agiis dh'fhàs an leanabh, ag'us thug 
i e dh'ionnsuidh nighinn Pharaoh, agus 
bha e 'na mhac dh'i. Ag'us thug i Maois mar ainm air : agus thubhairt i, A chionn 
as an uisge gu'n do tharruing mi mach e. 

11 Agus tharladh anns na làithibh sin, 
an uair a dh'fhàs Maois suas, gu'n deach- 
aidh e mach a dh'ionnsuidh a bhràithrean, 
agus gu'n d'amhairc e air an eallachaibh: 
agus chunnaic e Eiphiteach a' bualadh 
Eabhruidhich, aoin d'a bhràithribh. 

12 Agus dh'amhairc e an taobh so agus 
an taobh ud, agus an uair a chunnaic e 
nach robh aon duine ann, mharbh e an 
t-Eiphiteach, agus dh'fholaich e sa' ghain- 
eamh e. 

13 A^-us an uair a chaidh e mach an 
dara 6 la, feuch, bha dithis do na h-Eabh- 
ruidhich a' strì r'a cheile; agu thubhairt 
e ris-san a rinn an eucoir, C'ar son a 
bhuaileas tu do choimhearsnach'? 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa a'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheamh oirnne? 
am miann leat mise a mharbhadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh 
Maois eagal, agus thubhairt e, Gu cinnt- 
each tha an ni so aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an 
ni so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach 
theich Maois o aghaidh Pharaoh, agus 
ghabh e còmhnuidh ann an tìr Mhidiain ; 
agus shuidh e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig sagart Mhidiain seachd- 
nar nighean : agus thàinig iad agus tharr- 
uing jad uisge, agus lìon iad na h-amair 
a thoirt uisge do threud an athar. 

17 Agus thàinig na buachaillean agus 
dh'fhuadaich iad air falbh iad: ach sheas 
Mapis suas agus chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an treud. 

18 Àgus an uair a thàinig iad gu Reuel 
an athair, thubhairt e, Cionnus a thàinig 
sibh co luath an diugh ? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Eiphiteach 
sinn à làimh nam buachaillean, agus mar 
an ceudna tharruing e uisge gu leòr 
dhuinn, agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigheanaibh, 
Agus c'àit am bheil e? C'ar son a dh'fhàg 
sibh an duine? Gairmibh air, a chum's 
gu'n ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh 
a ghabhail maille ris an duine; agus 
thug e Siporah a nighean do Mhaois 'na 
mnaoi. 

22 Agus rug i mac dha, agus thug e Ger- 
som mar ainm air: oir thubhairt e, Bha 
mi m' choigreach ann an tìr aineoil 8 . 

23 Agus tharladh an ceann mòrain làith- 
ean, gu'n d'f huair righ na h-Eiphit bàs, a - 
gus bha clann Israeil ag osnaich air son an 
daorsa, agus ghlaodh iad; agus thàinig 
an glaodh suas gu Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, agus 1 teòma. 2 sparradh. 3 ciste luacharach. 
4 chòmhdaich, shlìob, spairt i. 5 bìgk. 

55 6 darna. 7 chompanach. 

8 ann an diithaich choimhich. ecsodus, h. ra. chuimhnichDia achoimh-cheangal ri h-A- 
braham, ri Isaac, agiis ri Iacob. 
25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Is- 
raeil, agus dh'fhiosraich e iad. 

CAIB. m. 

1 Bha Maois a' gleidheadh treud Tetro 'athar-cèile. 
2 Dh'fhoillsicìieadhaingealan Tighearna dhaann 
an ìasair theine à meadhon pris. 7 Chuireadh e 
leis an Tighearn a thoirt cloinn Jsraeit a maeh as 
an Eiphit. 14 A theachdaireachd dhoibh. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
. Ietro 'athar-cèile, sagairt Mhidiain : 
agus thug e'n treud gu taobh cùil an fhas 
aich, agus thàinig e gu sliabh Dhè, gu Ho 
reb. 

2 Agus dh'fhoillsicheadh aingeal an 
Tighearna dha ann an lasair theine 
meadhon pris ; agus dh'amhairc e, agus, 
feuch, bha am preas a' lasadh le teine, 
ach cha robh am preas air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh 
mòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a 
losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tighearna 
gu'n do thionndaidh e a leth-taobh a 
dh'f haicinnsi«,ghairmDia air à meadhon 
a' phris, agus thubhairt e, A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, Tha mi 'n 
so. 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus an 
so; cuit dhiot do bhròga bhàrr do chos, 
oir ant-àite airambheil thu a' d' sheasamh, 
is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is mise 
Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, a- 
gus Dia Iacoib. Agus dh'fholaich Maois 
aghaidh; oirbhaeagal airamharc airDia. 

7 Agus thubhairt anTighearna, Chunn- 
aic mi gu cinnteach àmhghar mo shluaigh 
a ta san Eiphit, agus chuala mi 'n glaodh 
air son am maighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh à 
làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas 
a mach as an fhearann sin, gu fearann 
maith agus farsuing, gu fearann a ta sruth- 
adh le bainne agus le mil ; gu àite nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodh 
chloinn Israeil air teachd a m'ionnsuidh-sa : 
agus mar an ceudna chunnaic mi am fòir- 
eigin' leis am bheil na h-Eiphitich 'g am 
fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu 
dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n 
toir thu mach mo shluagh clann Israeil as 
an Eiphit. 1 foirneart, ainneart. 
3 gu'n toir sinn ìobairt. 
56 2 chaoidhich. 
4 ach le làimh làidir. 11 Agus thubhairt Maois ri Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus gu'n tugainn a mach clannls- 
raeil as an Èiphit? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise gu 
cinrfteach leat; agus bithidh so 'na chomh- 
aradh dhuit, gu'n do chuir mise uam thu: 
'nuair a bheir thu mach an sluagh as an 
Eiphit, ni sibh aoradh do Dhia air an 
t-sliabh so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, Feucli, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Is- 
raeil, agus a their mi riu, Chuir Dia bhur 
n-aithriche mise do 'ur n-ionnsuidh ; agus 
a their iad rium, Ciod is ainm dha? Ciod 
a their mi riu ? 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN TI A'S MI : agus thubhairt e, Mar 
so their thu ri cloinn Israeil, Chuir IS MI 
mise do 'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 
Chuir au Tighearna Dia bhur n-aithriche, 
Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib, 
mise d'ur n-ionnsuidh: 's e so m'ainm a 
chaoidh 2 ; agus is e so mo chuimhneachan 
do gach uile ghinealach. 

16 Imich agus cminnich r'a chèile sean- 
aireanlsraeil, agus abair riu, Dh'fhoillsich 
an Tighearna Dia bhur n-aithrichean e fèin 
dhomh-sa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus Ia- 
coib, ag ràdh, Gu cinnteach dh'amhairc 
mi oirbh, agus chunnaicmi an ni a rinn- 
eadh oirbh san Eiphit. 

1 7 Agus thubhairt mi, Bheir mi suas sibh 
à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearannnan 
Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan 
Amorach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusach, gu fearann 
a ta sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth; agus 
thèid thu fèin, agus seanairean Israeil, gu 
righ na h-Eiphit, agus their sibh ris, 
Ghoinnich an Tighearna Dia nan Eabh- 
raidheach sinne: agus a nis leig dhuinn, 
guidheamaid ort, dol astar thri làithean 
do'n fhàsach chum as gu'n ìobair sinn 3 
do'n Tighearn ar Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig righ 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadh- 
on, le làimh làidir 4 . 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, a- 
gus buailidh mi 'n Eiphit le m' iongantasan 
uile, a ni mi 'na meadhon : agus an dèigh 
sin leigidh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-ghean 5 ann an sealladh nan Eiphit- 
each: agus tarlaidh, 'nuair a dh'fhalbhas 
sibh nach falbh sibh falamh; 

22 Ach iarraidh gach bean 6 o 'ban- 
choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios s fàbhor. 6 iarraidh gach bean an iasachd, 

no'n eoingheall. ECSODU 
air aoidheachd 'na tig-h, seudan' airgid, 
ngus seudan òir, agns eudach : agus cuiridh 
sibh iad airbhurniic, agus air bhurnigh- 
cana ibh ; agus crcachaidh sibh na h-Eiphit- 
ich 2 . 

CAIB. IV. 

1 Sìat Mhaois air a tiotmdadh 'na nathair. 6 A 
làmh lobhraeh. 21 Teachdaireachd an Tighear- 
na chum Pharaoh. 

4 GUS fhreagair Maois, agus thubhairt 
J\. e, Ach, leuch, cha chreid iad mi, ni 
mo dh'èisdeas iad ri m' ghuth: oir their 
iad, Cha do thaisbein 3 an Tigheam e fèin 
dhuit. 

2 Ag-us thubhairt an Tighearna ris.Ciod 
sin ann do làimh? Agus thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr i ; a- 
g-us thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'na 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cuir a mach do làmh, agus glac air a h- 
carr 4 i. Agus chuir e mach a làmh, agus 
rug e oirre, agus rinneadh slat dh'i 'na 
Iàimh, 

5 Chum as gu'n creid iadgu'n d'fhoill- 
sich an Tighearna Dia an aithriche, Dia 
Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib, e 
fèin dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a thuill- 
eadh air so ris, Cuir a nis do làmh a'd' 
bhroilleach ; agus chuir e a làmh'na bhroill- 
each: agus an uair a tliug e mach i, feuch, 
bha a làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do làmh a rìs 
a'd' bhroilleach; agus chuir e a làmh a rìs 
'na bhroilleach, agus thug e mach a bhroill- 
each i, agus, feuch, dh' iompaicheadh 5 i 
mar a'chuid eile d'a fheoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creidiad thu, agus 
mur èisd iad ri guth a' cheud chomharaidh, 
gu'n creid iad guth a' chomharaidh dheir- 
eannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomharadh sin, agus mur 
èisd iad ri d' ghuth, gu'n gabh thu cuid a 
dh' uisge na h-aimhne, agus gu'n dòirt thu 
air an talamh thìoram e : agus fàsaidh an 
t-uisge abheirthu as an amhaiun 'na fliuil 
air an talamh thioram. 

10 Agus thubhairtMaois risanTighearn, 
O mo Thighearna, cha duine deas-chainnt- 
each mi, aon chuid roimhe so 6 , no o'n àm 
san do labhair thusa ri d' sheirbhiseach : do 
bhrigh gu'm bheil mi mall ann an cainnt, 
agus mall ann an teangaidh. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ris, Cò 
a rinn beul an duine ? no cò a rinn am 
balbh, no'mbodhar, no'n ti achi, no'n dall ? 
Nach mise an Tighearna ? 

1 soitìiicheun. Eabh. ; an Eiplijt. 

3 Cha dfhoillsich. * earbaìl. 

5 Ihionndaidheadh. 6 o'n dè no 'n là roimhc sin. 

57 S, III. IV. 

1:2 A nis uime sin imich, agus bithidh 
mise le d' bheul, agus teagaisgidh mi dhuit 
ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thighearna, 
cuir, guidheam ort, le làimh an ^irtchuir- 
eas tu 7 . 

14 Agus lascorruich anTighearn anagh- 
aidh Mhaois, agus thubhairt e, Nacìi e 
Aaron an Lebhitheach do bhi-àthair? tha 
fhios agam gu'n labhair esan gu maith. 
Agus mar an ceudna, feuch, tha e teachd 
a mach a'd' choinneamh: agus anuaira 
chi e thu, bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusaris, agus cuiridh 
tu focail 'na bheul : agusbithidh mise le d' 
bheul, agusle 'bheul-san, agusteagaisgidh 
mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do shonsa ris 
an t-sluagh: agus bithidh esan, bithidh 
eadhon esan dhuitan àite beoil, agus bith- 
idh tusa dhasan an àite Dhè. 

1 7 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann do 
làimh, leis an dean thu comharan. _ 

18 Agus dh'imich Maois agus phill e gu 
Ietro 'athair-cèile, agus thubhairt e ris, 
Thèid mi nis, agus pillidh mi chum mo 
bhràithrean a ta san Eiphit, agus chi mi am 
bheil iad fathast beò. Agus thubhairt letro 
ri Maois, Imich an sìth. 

19 Agus thubhairt anTighearna ri Maois 
ann am Midian, Imich, pill do'n Eiphit_: oir 
tha na daoine sin uile marbh a bha 'g iarr- 
aidh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhic, agus chuir e iad air asail, agus phill e 
do thìr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'na làimh. 

21 AgusthubhairtanTighearnariMaois, 
Anuairadh'imicheas tuchumpilltinn do'n 
Eiphit, thoir an aire 8 gu'n dean thu na 
h-iongantais sin uile, a chuir mise ann ad 
làimh,amfianuisPharaoh : achcmaidhich- 
idh mise a chridhe, agus cha leig e leis an 
t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so 
tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel mo 
mhac, mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi ag ràdh riut, Leig le m' 
mhac imeachd, a chum as gu'n dean e 
seirbhis dhomh ; agus ma dhiùltas tu 
leigeadh 9 leisimeachd: feuch, marbhaidh 
mise do mhac-sa, eadhon do cheud-gliin. 

24 Agustharladh air an t-slighe san tigh- 
òsda 10 , gu'n do choinnich an Tighearn e, 
agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn 
a mic, agus thilg i aig a chosaibh e, agus 
tlmbhairt i, Gu cinnteach is fear-pòsda 
fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agus leigeuaithe: ansinthubhaivt 

7 a chi Ihu iomchuidh a chtir. 

8 faic. 9 leigeil. 
'0 ligh-tàimh. ECSODUS, IV. V. i, Is fear-pòsda fuileachdach thu air son 
an timchioll-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h-Aaron,Imich an coinneamh Mhaois do'n 
fhàsach. Agus dh'imich e, agus choinnich 
se e ann an sliabh Dhè, agus phòg se e. 

28_ Agus dh'innis Maois a dh Aaron uile 
bhriathran an Tighearn, a chuir uaith e, 
agus na comharan uile a dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, agus 
chruinnich iad seanairean chloinn Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile 
a labhair an Tighearna ri Maois, agus rinn 
e na comharan ann an sealladh ant-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh : agusanuaira 
chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air 
cloinnIsraei],agusgu'm fac e anàmhghar, 
an sin chrom iad an cinn, agus rlnn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

1 Tlia Pharaoh a' dìùltadh cead do chloinn Israeil 
dol gufèill a chumail do'n Tigheam anns anfhàs- 
ach. 6 Dh'àithn e obair ni bu truime a chur 
orra. 

GUS 'nadhèighsinchaidhMaois agus 
l Aaron a steach, agus thubhairt iad ri 
Pharaoh, Mar so tha'n TighearnaDials- 
raeil ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, 
a chum as gu'n glèidh 1 iadfèill 2 dhomhsa 
san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a 
leigeadh le h-Israel imeachd? Cha 'n 
aithne dhomhs' an Tighearn, agus mar an 
ceudna cha leig mi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh' f hoillsich Dia 
nan Èabhruidheach e fèin dhuinne 3 : leig 
leinn, guidheamaid ort, dolastar thrilàith- 
ean do'n f hàsach, a chum as gu'n ìobar sinn 
do'nTighearn arDia,air eagal gu'm buail 
e sinn 4 le plàigh, no leis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit riu, 
C'ar son a ta sibhse,a MhaoisagusAaroin, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o'n oibribh? 
Rachaibh a chum bhur n-eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, a ta 
sluagh na tìre a nis lìonmhor, agus tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh o'n 
eallachaibh. 

6 Agus dh' àithin Pharaoh air an là sin 
fèin do mhaighstiribh-oibre an t-sluaigh, 
agus d'an luchd-riaghlaidh 5 , ag ràdh, 

7 Cha toir sibh conlach tuilleadh do'n 
t-sluagh a dheanamh chlacha-creadha mar 
roimheso : rachadhiadaguscruinnicheadh 
iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadhaarinn iad roimhe : cha leig 
sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dìomh- 1 cum, dean. 2 fleadh, fèisd, cuirm. 

3 ghairm Dia nan Eabhruidheach oirnne. Eabh. 

4 tuit e oirnn, coinnich e sinn. 

6 an luchd-stiàraidh, an grìobhan, an maoir. 
58 anach ; uime sin tha iad ag èigheach, ag 
ràdh,Rachamaid<zgHsìobramaidd'arDia. 

9 Cuirear an obair ni's tmime air na 
daoine, chum as gu'n saoraich iad innte : 
agus na h-earbadh iad à briathraibh 
dìomhain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an 
t-sluaigh amach,agus an luchd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh, 
Mar so tha Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
dhuibh conlach. 

1 1 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin con- 
lach far am feud sibh a faotainn : gidheadh 
cha leigear sìos a bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh an sluagh air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, a chruinneach- 
adh asbhuain 7 an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige 8 iad, agràdh, Coimhlionaibh bhur 
n-oibre cumta lathail 9 , mar an uair a 
thugadh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh 10 luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-cibre 
Pharaoh os an ceann, agus dh'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nachdo choimhlion 
sibhbhur n-obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha, araon an dè agus an 
diugh, mar a rinn sibh roimhe ? 

15 Ansinthàinigluchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil, agus ghlaodh iad ri Pharaoh, ag 
ràdh, C'ar son a bhuineas tu air an dòigh 
so ri d' sheirbhisich ? 

16 Cha 'n 'eil conlach air a toirt do d' 
sheirbhisich, agus 'se their iad ruinn.Dean- 
aibh clacha-creadha : agus, feuch, a ta do 
sheirbhisich air am bualadh ; ach is ann 
aig do shluagh fèin a ta choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh dìomh- 
anach, tha sibh dìomhanach : uime sin 
their sibh, Rachamaid agus ìobramaid 
do'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
obair ; oir cha toirear conlach dhuibh, 
agus bheir sibh uaibh làn àireamh nan 
clacha-creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil gu'm bu chruaidh an càs 
anns an robh iad, agus e air a ràdh riu, 
Cha bheagaich sibh dad d'ur clachaibh- 
creadha, do'n obair dhligheach lathail. 

20 Agus choinnich iadMaoisagus Aaron, 
a sheas air an t-sliglie", 'nuair a thàinig 
iad a mach o Pharaoh. 

21 Agusthubhairtiadriu,Gu'namhairc- 
eadh Diaoirbh, agus gu'n tugadh e breth, 
do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile gràineil 
an làthair Pharaoh 12 , agus an làthair a 
sheirbhiseach, a' cur claidheimh 'nan 
làimh a chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 6 sgapadh. 7 bunain, stailcnich. 

8 chuige. 9 gnothuch an !a 'na là. 

10 ghabhadh air. 11 'nan coinneamh. Eabh, 
12 ann an sùilibh Pharaoh. Eabh. ECSODI 

Tighearn, agustlnibhairt e, AThigheama, 
c'ar son a bhuin thu cho ole ris an t-sluagh 
so? c'ar son a chuir thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Phavaoh a 
labhairt aun ad ainm, rinn e olc do'n 
t-sluagh so ; agiis cha do shaor thu idir do 
shluagh. 

CAIB. VI. 

I Tlia Dia ag ùrachadh a gheaUaidk do Mhaois ìe' 
ainm Iehobhah. 14 Ginealach Rcubein. 15 Ski- 
meoin, 1G agus Lebki, o'n d' thàinig Maois agus 
Aaron. 

AN sinthubhairtanTighearnariMaois, 
Anis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh : 
oir le làimh làidir leigidh e leo imeachd, 
agus le làimh làidir fuadaichidh e mach 
as a dhùthaich iad. 

2 Ag-us labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Ag-us dh'fhoillsich mi mi fèin do A- 
braham, do Isaac, agus do Iacob, le ain?n 
an Dè uile-chumhachdaich, ach le m'ainm 
Iehobhah cha robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich mi mo 
ehoimhcheangal 1 riu, gu'n tugainn dhoibh 
tìr Chanaain, tìr an cuairte, anns an robh 
iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna cliuala mi osnaich 
chloinn Israeil, a ta na h-Eiphitich a cumail 
ann an daorsa : agus chuimhnich mi mo 
choimhcheangal. 

6 Uime sin, abair ri cloinn Israeil, Is mise 
an Tigheam, agus bheir mi sibh a mach 
o bhi fo eallachaibh nan Eiphiteach, agus 
saoraidh mi sibh o'n daorsa : agus fuasg- 
laidh mi sibh le gàirdean sìnt' amach, agus 
le breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh fèin mar 
shhiagh,agus bithidhmi dhuibh a'm' Dhia : 
agus bithidh fios agaibh gur mise an Tigh- 
earna bhur Dia, a ta 'g ur toirt-sa 2 mach o 
bhi fo eallachaibh nan Eiphiteach. 

S Agus bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearainn a mhionnaich mi gu'n 
tugainn e do Abraham, do Isaac, agus do 
Iacob ; agus bheir mi e dhuibhse mar oigh- 
reachd: Is mise an Tighearna. 

9 Ag-us labhair Maois mar sin ri cloinn 
Israeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spioraid, agus trìd chruaidh 
dhaorsa. 

10 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

II Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
righ na h-Eiphit, e a leigeadh do chloinn 
Israeil dol a mach as a dhùthaich. 

12 A gus labhair Maois an làthair an Tigh- 
eam, ag ràdh, Feuch, cha d'èisd clann Is- 
raeil rium ; cionnus ma ta dh'èisdeas Pha- 
raoh riumsa, aig am bheil mobhilean neo- 
thimchioll-ghearrta ? 

13 Agus labhair anTigheama ri Maois, JS, V. VI. 

I agus ri h-Aaron,agus thug e dhoibh àithne 3 
i a chum cloinn Israeil, agus a chum Pharaoh 

righ na h-Eiphit, clami Israeil a thoirt a 

mach à tìr na h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardanthighean an aith- 
riche : mic Reubein ceud-ghin Israeil ; Ha- 
noch, agus Pallu, Hesron, agus Carmi : is 
iad sin teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, agus 
Iamin, agus Ohad, aguslachin,agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich : is iad sin 
teaghlaichean Shimeoin. 

16 Agus wiadsinainmeannamhacLebhi, 
a rèir an ginealacha : Gerson, agusCohat, 
agus Merari : agus b'iad bliadhnacha 
beatha Lebhi ceud agus seachd bliadhna 
deug 'ar fhichead. 

17 Mic Ghersoin ; Libni, agus Simi, a 
rèir an teaghlaichean. 

1S Agus mic Chohait ; Amram, agus 
Idshar, agus Hebron, agus Udsiel : agus 
b'iad bliadhnacha beatha Chohait ceud a- 
gus tri bliadhna deug 'ar fliichead. 

1 9 Agus mic Mherari ; Mahali agus Musi : 
is iad sin teaghlaichean Lebhi, a reir an 
ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram Iochebed piuthar- 
'athar dha fèin 'na mnaoi ; agus rug i dha 
Aaron agusMaois : agus ò'i'«rfbliadhnacha 
beatha Amraim ceud agus seachd bliadhna 
deug 'ar fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corah, agus Ne- 
pheg, agus Sichri. 

22 AgusmicUdsieil; Misael, agus Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fein 'na 
mnaoi ; agus rug i dha Nadab agus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Chorah ; Asir, agus Elca- 
nah, agus Abiasaph : is iad sin teaghlaich- 
ean nan Corhach. 

2o AgusghabliEleasarmac Aaroin, aon 
do nigheanaibh Phutieil dha fèin 'na mnaoi; 
agus rug i dha Phinehas: is iad sin ceann- 
ardan aithriche nan Lebhitheach, a rèir an 
teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt anTigheama, Thug- 
aibh a mach clamilsraeil à tìr na h-Eiphit, 
a rèir an slògh 4 . 

27 Is iad so iadsan a labhair ri Pharaoh, 
righ na h-Eiphit, a chum clann Israeil a 
thoirt a mach as an Eiphit : is iad so am 
Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh, san là air an do labh- 
air an Tighearna ri Maois ann an tìr na 
h-Eiphit, 

29 Gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, Is mise an Tigheama : 
labhair thusa ri Pharaoh righ na h-Eiphit 
gach ni a their mi riut. 1 mo chùmhnant. 2 'g 'ur tabhairt-sa. 
59 3 ordugh. * a rèir an armailtcan. ECSODL 

30 Àgus thubhairt Maois an làthair an 
Tighearna, Feuch, a ta mise neo-thim- 
chiolLghearrta a'm' bhilibh, aguscionnus 
a dh'eisdeas Pharaoh rium? 

CAIB. VII. 

1 ChuireadhMaois a dlt'ionnsuidhPharaoh. 10 Rinn- 
eadh slat Aaroin 'na nathair. 13 Cliruaidhicheadh 
cridhe Pharaoh. 20 Uisge na h-aimhne air a 
thionndadh gufuil. 

AGUS thubhairt anTigheama riMaois, 
Feuch, rinn mi thu a'd' dhia do Pha- 
raoh: ag-us bithidh do bhràthair Aaron 
'na fhàidh agad 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh àithneas 
mise dhuit: ag-us labhraidh Aaron do 
bhràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn 
Israeil a mach as a thìr. 

3 Agus cruaidhichidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus ni mi mo chomharan agus 
m'iongantasan 1 lìonmhor ann an tìr na 
h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n eisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh mise mo làrhh air an Eiphit, agns 
bhèìr mi mach m'armailtean, a%us mo 
shluagh clann Israeil, à tlr na h-Eiphit, le 
breitheanasaibh mòra. 

5 Ag-us bithidh fios aig na h-Eiphitich gur 
mise an Tighearna, 'nuair a shìneas mi 
mach mo làmh air an Eiphit, agns a bheir 
tni mach clann Israeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar a 
dh'àithn an Tighearna dhoibh, mar sin 
rinn iad. 

7 Agus ò/mMaois ceithir fichead bliadh- 
na dh'aois, agus Aaron ceithir fichead 
agus tri bliadhna dh'aois, an uair a labh- 
air iad ri Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tigbearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

9 'Nuair a labhras Pharaoh ribh, ag 
ràdh, Nochdaibh iongantas 2 air bhur son 
fein ; an sin their thu ri h-Aaron, Gabh 
do shlat, agus tilg sìos i an làthair Pha- 
raoh, agus fasaidh i 'na nathair. 

10 Ag-us chaidh Maois ag-us Aaron a 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn 
iad mar sin, mar a dh'àithn anTighearn: 
ag-us thilg Aaron sìos a shlat an làthair 
Pharaoh, ag-us an làthair a sheirbhiseach, 
agns rinneadh i 'na nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an ceud- 
na air na daoine glice, agus air an luchd- 
fiosachd : agus rinn mar an ceudna druidh- 
ean 3 na h-Eiphit mar sin le'n druidh- 
eachdaibh : 

1 2 Oir thilg" iad sìos gach duine a shlat, 
ag-us rinneadh iad'nan nathraichibh: ach 
shluig slat Aaroin suas an slatan-sa. 

13 Agus chruaidhicheadli -cridhe Pha- 
raoh, air chor as nach d'eisd e riu ; mar 
a thubhairt an Tighearn. J mo mhìorbhuilean. 3 Taisbèinìbh mìorbhuil. 
3 draoidhean. 4 seasaidh tus' air bruaich 

60 s, vi. vn. 

14 Ag-us thubhairt anTighearna riMaois, 
Chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, tha e 
diùltadh leig-eadh leis an t-sluagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoh sa' 
mhaduinn, feuch, tha e dol a mach a 
dh'ionnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 
'na choinneamh airbruaich na h-aimhne 4 ; 
agiis an t-slat a thionndaidheadh 'na 
nathair, g-abhaidh tu a'd' làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach mise a 
t'ionnsuidh, ag- ràdh, Leig le m'shluagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad seirbhis 
dhomhsa san fhàsach: agus, feuch, g'us 
a so cha b' àill-leat eisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag-ràdh, Ann 
an so aithnichidh tu gur mise an Tigh- 
earna: feuch, buailidh mi leis an t-slait a 
ta m' làimh, na h-uisgeachan a ta san 
amhainn, agus tionndaidhear iad gu fuil. 

18 Agus g-heibh an t-iasg- a ta san amh- 
ainri bàs, agus lobhaidh an amhainn ; agus 
bithidh g-ràin air na h-Eiphitich uisge òl 
as an amhainn. 

19 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat, agus sìn 
a mach do làmh air uisgibh na h-Èiphit, 
air an aimhnibh, air an sruthaibh, agus air 
an lochaibh, agus air uile chomh-chruinn- 
eachadh an uisgeacha, chuin as gai'm fàs 
iad 'nam fuil : agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eiphit uile, araon ann an soifh- 
ichibh fiodha, agus ann ati soithichibh 
cloiche. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a reir mar a dh'àithn an Tighearn, agus 
thog e suas an t-slat, agus bhuail e na 
h-uisgeachan a bha san amhainn, ann an 
sealladh Pharaoh, agus ann an sealladh a 
sheirbhiseach: agus thionndaidheadh na 
h-uisgeachan uile a bha san amhainn, gu 
fuil. 

21 Agus fhuair an t-iasg a bha san amh- 
ainn bàs: agus lobh an amhainn, agus 
cha b' urrainn na h-Eiphitich uisge òl as 
an amhainn; agus bha'n fhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean nah-Eiphit mar 
sin le'n druidheachdaibh : agus chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'eisd 
e riu mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e 
d'a thigh: agus cha do shocraich e a 
chridhe air so cuideachd. 

24 Agus chladhaich na h-Eiphitich uile 
timchioll na h-aimhne air son uisge r'a òl : 
oir cha b'urrainn 5 iad òl a dh'uisge na 
h-aimhne. 

25 Agus choimhlionadh seachd làithean 
an deigh do'n Tighearn an amhainn a 
bhualadh. na h-aimhne air cheann dha tea< hd. 
5 cha b'urradh. ECSODUS, vni. CAIB. vin. 

2 Losgainn air an cur do'n Eiphit. 16 An duslach 
a' fàs 'na mhialaibh. 20 Sgaoth chuiìeag air 
feadh na iìre. 32 Chruaidhich Pharaoh a chridhe. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, 
Leig le m' shluagh imeachd, a chum as 
gu'n dean iad seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh air 
falbh, feuch, buailidh mi do chrìochan 
uile le losgannaibh : 

3 Ag-us brùchdaidh an amhainn a mach 
losgainn, agus theid iad suas, agus thig 
iad a steach do d' thig-h, agus do d' 
sheòmar-leapach, agus air uachdar do 
leapach 1 , agus do thigh do sheirbhiseach, 
ag-us air do shluag-h, agus do d' àmhuinn- 
ibh, agus do d' amaraibh-fuinidh 2 . 

4 Agus theid na losgainn suas ort fein, 
agus air do shluagh, agus air do sheirbh- 
isich uile. 

5 Ag-us thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do làmh le 
d' shlait os ceann nan aimhnichean, os 
ceann nan allt, agus os ceann nan lochan; 
agus thoir air na losgannaibh dol suas air 
talamh na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Àaron a mach a làmh os 
ceann uisgeacha na h-Eiphit; ag-us chaidh 
na losgainn suas, agus chòmhdaich 3 iad 
talamh na h-Eiphit, 

7 Agus rinn na druidhean mar sin le 'n 
druidheachdaibh, agus thug iad suas losg- 
ainn air talamh na h-Eiphit. 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, ag-us thubhairt e, Guidh- 
ibh air an Tighearna gu'n toir e air falbh 
na losgainn uam fèin, agus o m' shluagh; 
agus leigidh mise leis an t-sluagh imeachd, 
a chum as gfu'n ìobair iad do'n Tighearn. 

9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, 
Dean uaill tharum : c'uin a ghuidheas mi 
air do shon, agus air son do sheirbhiseach, 
agus air son do shluaigh, gu'n cuirear as 
do na losgannaibh uait fèin, agus o d' 
thig^hibh; air chor ag-us g-u mair 4 iad a 
mhain san amhainn? 

10 Ag-us thubhairt esan, Am màireach. 
Ag-us thubhairt e, Bitheadh e a rèir 
t'fhocail ; a chum as g-u'm bi fios ag-ad 
nach 'eil neach ann cosmhuil ris an Tig-h- 
earn ar Dia. 

11 Ag-us falbhaidh na losg-ainn uait fèin, 
ag-us o d' thig-hibh, ag-us o d' sheirbhisich, 
ag-us o d' shluag-h ; a mhàin san amhainn 
mairidh iad. 

12 Ag-us chaidh Maois ag-us Aaron a 
mach o Pharaoh ; ag-us dh'èig-h 6 Maois 
ris an Tig-heam a thaobh nan losg-ann, 
a thug- e 'n ag-haidh Pharaoh. 1 do ìeopa. 2 do d' scàlaìbh-fuinidh. 

3 chuìbhrig, dh'fholaich. 4 gu'mfan, gu'm 

fàgar iad. 5 ghìaodh. 6 dìtfhàs droch fìtàile 
61 13 Ag-us rinn an Tig-hearn a rèir focail 
Mhaois: agus bhasaich na losgainn as na 
tighibh, as na bailtibh, agus as na mach- 
raichibh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 'nan 
dùnaibh iad; agus lobh an tìr°. 

15 Ach an uair a chunnaic Pharaoh gu'n 
robh fois ann, chruaidliich e a chridhe, 
agus cha d'èisd e riu, mar a thubhairt an 
Tighearn. 

16 Agus thubhairt anTighearnari Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do shlat, 
agus buail duslach 7 na talmhainn, a chum 
gu'm fàs e 'na mhialaibh air feadh tire na 
h-Eiphit uile. 

17 Agus rinn iad mar sin; oir shìn Aaron 
a mach a làmh le 'shlait, agus bhuail e 
duslach na talmhainn, agus rinneadh e 
'na mhialaibh air duine agus air ainmh- 
idh 8 : rinneadh uile dhuslach na talmh- 
ainn 'na mhialaibh air feadh tìre na 
h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar sin le'n 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, 
ach cha b'urrainn iad : agus bha mialan 
air duine agus air ainmhidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri 
Pharaoh, 'S e meur Dhè a th'ann: agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus 
cha d'èisd e riu; mar a thubhairt an 
Tighearn. 

20 Agus thubhairt anTigliearna riMaois, 
Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pharaoh, (feuch, tha e 
teachd a mach a dh'ionnsuidh an uisge) 
agus abair ris, Mar so tha'n Tighearn ag 
ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a 
chum as gu'n dean iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh im- 
eachd, feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag 9 
ort fèin, agus air do sheirbhisich, agus air 
do shluagh, agus ann ad thighibh : agus 
lìonar tighean nan Eiphiteach leis an 
sgaoth chuileag, agus mar an ceudna an 
talamh air am bheil iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth, air an là sin 
fèin, fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluagh a chòmhnuidh, air clior as nach 
bi cuileagan sam bith an sin; a chum as 
gu'm bi fios agad gur mise an Tighearn 
am meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadar 
mo shluagh-sa agus do shluagh-sa : air an 
là màireach bithidh an comharadh so. 

24 Agus rinn an Tighearna mar sin : a- 
gus thàinig sgaoth anabarrach 10 chuilcag 
do thigh Pharaoh, agus do thighibh a 
sheirbhiseach,agusdothìrnah-Eiphituile: 
thruailleadh an talamh a thaobh nan cuil- 
eag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus do'n iìr. 7 luaithrc. 
an ainmhidh. Eabh. 
10 dhòlasach. 8 ann an duine agus ann 

9 ioma/ìh snè chuileag. ECSODU 

air Aaron, agus thubhairt e, Rachaibh, ìob- 
raibh d'ur Dia san tìr. 
_ 26 Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil e 
iomchuidh 1 sinn a dheanamh mar sin ; oir 
ìobraidhsinn gràineileachdnanEiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomhair an sùl, agus nach clach iad sinn? 

27 Thèid sinn astar thri làithean do'n 
f hàsach, agus ìobraidh sinn do'n Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinn. 

2S Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh mi 
dhuibh imeachd, achum as gu'n ìobairsibh 
do'n Tighearna bhur Dia san fhàsach; 
ach na rachaibh ro f had air astar : guidh- 
ibh air mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
rnise mach uait, agus guidhidh mi air an 
Tighearna gu'm falbh na cuileagan o Pha- 
raoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shluagh, am 
màireach : ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadh, ann an diùltadh leig- 
eadh do'n t-sluagh dol a dh'ìobradh do'n 
Tighearn. 

30 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh, 
ag*us ghuidh e air an Tighearn. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois ; agus chuir e air falbh na cuil- 
eagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 
'shluagh : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe 
air an àm so mar an ceudna, agus cha do 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

1 Plàigh mhòr air an sprèidh. 8 Neasgaìd ghràin- 
cil air duìne agus air ainmhidh. 22 Clach-mheall- 
ain mhUlteach san tìr. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus innis da, Mar so tha'n Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, 
Leig le m' shluagh imeachd, a chum as 
gu'n dean iad seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tuleigeadh leo imeachd, 
agus gu'n cum thu iad fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh an Tighearn air 
do sprèidh a ta sa' mhachair, air na h-eich, 
air na h-asail, air na càmhail, air a' chrodh, 
agus air na caoraich : bithidh plàigh 2 ro 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridhanTighearnadealachadh 
eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh na h- 
Eiphit : agus cha'n fhaigh a bheag bàs a 
dh'aon ni a's le cloinn Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tighearn àm, ag 
ràdh, Am màireach nì an Tighearn an ni 
so san tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn an ni sin air an 
là màireach, agus fhuair sprèidh na h- 
Eiphit uile bàs: ach do sprèidh chloinn 
Israeil cha d'fhuair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 

l iomchubhaìdh. 2 eucail mharbhtach. 

3 bhur dorn. 4 fuirneis, àmhuinn. 

62 3, vm. ix. 

agus, feuch, cha robh eadhon a h-aon do 
sprèidh nan Israeleach marbh. Agus 
! chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus cha 
do leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thubhairtanTighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, Gabhaibh dhuibh fèin làn 
bhur glac 3 do luaith an teallaich 4 , agus 
crathadhMaois i ri nèamh ann an sealladh 
Pharaoh. 

9 Agus bithidh i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bolg- 
aibh air duine, agus air ainmhidh, air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad luath an teallaich, 
agus sheas iad an làthair Pharaoh, agus 
chrath Maois i ri nèamh : agus rinneadh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bolg- 
aibh air duine, agus air ainmhidh. 

1 1 Aguschab'urrainnnadruidhean seas- 
amh an làthair Mhaois air son na neasgaid ; 
oir bha an neasgaid air na druidhibh, agus 
air an h-Eiphitich uile. 

12 AguschruaidhichanTighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha d'èisd e riu ; mar a labh- 
air an Tighearna ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearna, ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, 
agus seas an làthairPharaoh,agus abair ris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eabh- 
ruidheach ag ràdh, Leig le m' shluagii 
imeachd, achum as gu'n dean iad seirbhis 
dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbhisich, agus air do shluagh ; a 
chum as gu'm bi fios agad nach 'eil neach 
ann cosmhuil riumsa san talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, a- 
gus buailidh mi thu fèin agus do shluagh 
le plàigh; agus gearrarasthuo'ntalamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog mi 
suas thu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agus gu'm biodhm'ainm 
iomraideach 5 san domhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrdachadh 
fèin an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir 
mise air cloich-mheallain ro mhòir c fras- 
adh a nuas, nach robh a samhuil san Eiph- 
it, o'n là san do leagadh a bimachur 7 
eadhon gus a nis. 

19 Uime sin a nis cuir fios uait, agus 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a ta 
agadsa' mhachair; oir airgachduine agus 
ainmhidh a gheibhear sa' mhachair, agus 
nach cruinnichear dhachaidh, thig a' 
chlach-mheallain a nuas, agus gheibh iad 
bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh fliocal an 
Tighearna measg sheirbhiseach Pharaoh, 

5 air fhoillseachadh, air a chraobh-sganileadh. 

6 ro chràitich, ro mhilltich. 7 bunadh, stèidh. ECSODl 

thngr e air a sheirbhisich ag-us air a sprèidh 
teicheadh do na tig-hibh. 

21 Ag-us esan nach do g-habh suìm do 
f hocal an Tig-heama, dh'f hàg- e a sheirbhis- 
ich ag-us a sprèidh sa' mhachair. 

22 Ag-us thubhairt an Tig-hearna ri Maois, 
Sìn a mach do làmh g-u nèamh, chum as 
g-u'm bi clach-mheallain ann an tìr na h- 
Eiphit uile, air duine, ag-us air ainmhidh, 
agus air uile luibh na macharach ann an 
tir na li-Eiphit. 

23 Ag-us shìn Maois a mach a shlat g-u 
nèamh; ag-usrinn an Tig-hearna tairnean- 
ach ag-us clach-mheallain, ag-us ruith tein- 
athair air uachdar na tahnhainn ; _ ag-us 
fhras an Tig-hearna clach-mheallain air 
tìr na h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, ag-us 
teine measg-ta leis a' chloich-mheallain ro 
mhòr, aig- nach robh a samhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Agnis bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìre na h-Eiphit uile g-ach ni a bha 
sa' mhachair, araon duine agus ainmhidh: 
ag-us bhuail a' chlach-mheallain uile luibh 
na macharach, ag-us bhris i uile chraobha 
na macharach. 

26 A mhàin ann an tìr Ghosein, far an robh 
clann Israeil, cha robh clach-mheallain. 

27 Ag-us chuirPharaoh teachdaire uaith, 
ag-us g-hairm e air Maois ag-us air Aaron, 
ag-us thubhairt e riu, Pheacaich mi an uair 
so : tha'n Tig-hearna ceart, agois mise ag-us 
mo shluag-h aing-idh. 

28 Guidhibhs' air an Tig-hearn (oir is 
leòr e) nach bi tairneanach anabarrach 1 
agus clach-mheallain ann ni's mò ; ag-us 
leig-idh mise leibh falbh, ag-us cha'n fhan 
sibh ni's faide. 

29 Ag-usthubhairtMaois ris, Coluath's a 
thèid mise mach as a' bhaile, sìnidh mi mo 
làmhan a mach a chum an Tig-hearn : a- 
gus sg-uiridh an tairneanach, ag-us cha bhi 
a' chlach-mheallain ann ni's mò; chum 
as g-u'm bi fios ag-ad g-ur leis anTig-hearn 
an talamh. 

30 Ach air do shonsa, agus air son do 
sheirbhiseach,thafhiosag-amnachbieag-al 
oirbh fathast roimh an Tig-heama Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon ag-us an 
t-eòrna ; oir bha 'n t-eòrna fo dhèis, ag-us 
an lìon fo fhrois 2 . 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd ag-us an seag-al : oir cha robh iad 
air fàs suas. 

33 Ag-us chaidh Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile, ag-us shìn e mach a làmhachum 
an Tig-hearn; ag'us sg-uir an tairneanach 
ag-us a' chlach-mheallàin, ag-us cha do 
dhòirteadh an t-uisg-e air an talamh. 

34 Ag-us anuair a chunnaic Pharaoh gui'n rs, ix. x. 

do sg-uir an t-uisg-e, agnis a' chlach-mheall- 
ain, ag-us an tairneanach, pheacaich e fath- 
ast mar an ceudna, ag-us chruaidhich e a 
chridhe, e fèin agnis a sheirbhisich. 
35 Ag-us chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, 
ag-us cha do leig- e clann Israeil air falbh, 
mar a labhair an Tig-hearna le Maois. 
CAIB. X. 

12 Plàigh nan locuist, 21 agics tiugh-dhorchadais. 
27 Ckruaidhickeadh cridhe Pkaraoh. 

AGUS thubhairt an Tighearnari Maois, 
Imich a steach g*u Pharaoh; oir 
chruaidhich mi a cridhe, ag-us cridhe a 
sheirbhiseach, a chum gu nochdainn iadsin 
mo chomharan 'na làthair : 

2 Ag-us g-u'n innseadh tu ann an cluas- 
aibh do mhic, ag-us mic do mhic, na nithean 
a dh'oibrich mi sanEiphit, ag-us mo chomh- 
aran a rinn mi 'nam measg-; ag-us g-u'm bi 
fios ag-aibh g-ur mise an Tig-hearn. 

3 Ag-us chaidh Maois ag-us Aaron a steach 
g:u Pharaoh, ag:us thubhairt iad ris, Mar so 
tha'n Tig:hearna Dia nan Eabhruidheach 
ag- ràdh, Cia fhada dhiìiltas tu thu fèin 
ìsleachadh a'm' làthair-sa ? Leig - le m' 
shluag-h imeachd, ag-us g-u'n dean iad 
seirbhis dhomh : 

4 Ach ma dhiùltas tu leig-eadh le m' 
shluag-h imeachd, feuch, bheir mise am 
màireach na locuista steach do d' chrìoch- 
aibh. 

5 Ag-us còmhdaichidh iad ag-haidh na 
talmhainn, air chor as nach urrainn neach 
an talamh fhaicinn: ag-us ithidh iad 
fuig-heal an ni sin a thèid as 3 , a dh'fhanas 
ag-aibh o'n chloich-mheallain, agus ithidh 
iad g-ach craobh a ta fàs dhuibh as a' 
mhachair. 

6 Ag-us lìonaidh iad do thig-hean, ag-us 
tig-hean do sheirbhiseach uile, ag-us tighean 
nan Eiphiteach uile ; ni nach faca aon 
chuid t'aithriche, no aithriche t'aithrichean, 
o'n là a bha iad airan talamh g-us an là'n 
diug-h. Ag-us phill se e fèin, ag-us chaidh 
e mach o Pharaoh. 

7 Ag-us thubhairtseirbhisichPharaoh ris, 
Cia fhada bhios an duine so 5 na ribe 
dhuinne ? Leig- leis na daoine falbh, chum 
g-u'n dean iad seirbhis do'n Tig-hearn an 
Dia: nach 'eil fhios ag-ad fathast gu bheil 
an Eiphit air a milleadh ? 

8 Ag-us thugadh Maois ag-us Aaron a rìs 
g-u Pharaoh : ag-us thubhairt e riu, Rach- 
aibh, deanaibh seirbhis do'n Tig-hearna 
bhur Dia : ach cò iad a thèid ? 

9 Ag-us thubhairt Maois, Le'r n-òig-ridh 
ag-usle'rdaoinibh aosmhorthèidsinne ; le'r 
mic agus le'r nig-heanaibh, le'r treudaibh 
ag-us le'r buar thèid sinn; oir is èig'm 
duinn fèill a chumail do'n Tig-hearn. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an 
Tighearna mar sinmaille ribh, maraleig:- 1 guthanna Dhè. Eabh. 2 ros. 

63 3 a tkeàruinnear. ECSODUS, X. XI. eas mise leibh fein agus le'r cloinn bhìg 
imeachd : amhaircibh, oir tha olc roimh- 
ibh. 

1 1 Ni h-ann mar sin : imichibh a nis, 
sibhsea ta 'nur daoinibh, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tig-hearn, oir is e so an ni a 
dh'iarr sibh: Agus dh'fhuadaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoh. 

1 2 Ag-us thubhairt anTighearna ri Maois, 
Sln a mach do làmh thar tìr na h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as g-u'n tig- iad 
suas air tìr na h-Eiphit, agus gu'n ith iad 
uile luibh na talmhainn, eadhon g-ach ni 
a dh'fhàg- a' chlach-mheallain. 

13 Ag-us shìn Maois a mach a shlat thar 
tìr na h-Eiphit, agus thug- an Tig-hearna 
gaoth an ear air an tìr rè an là sin uile, 
agus rè na h-oidhche uile : agus sa' mha- 
duinn thug a' g-haoth an ear a steach na 
locuist. ' 

14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr 
na h-Eiphit uile, agus dh'fhan iad ann an 
crìochaibh na h-Èiphit uile, gu ro dhiùbh- 
alach 1 ; rompa cha robh riamh an leithide 
do locuist, agus 'nan dèigh cha bhi an 
leithidean. 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainn uile, air chor as g-u'n do dhorch 
aicheadh an talamh ; agus dh'ith iad uile 
luibh na talmhainn, agus uile mheas nan 
craobh, a dh'fhàg a' chlach-mheallain 
agus cha d'fhàgadh ni sam bith g-las sna 
craobhaibh, no ann an luibhibh na mach 
arach ann an tìr na h-Eiphit uile. 

1 6 An sin gbairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna 
bhur De, agiis 'nur n-aghaidh-sa. 

1 7 An nis uime sin maith, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearna bhur Dia gu'n 
toir e air faibh uam a mhàin am bàs so 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, ag-us 
g-huidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh anTighearna gaoth 
an iar ro làidir, a thug air falbh na locuist, 
ag-us a thilg- iad sa' mhuir ruaidh: cha 
d'fhan aon iocust ann an crìcchaibh na 
h-Eiphit uile. 

20 Ach chruaidhich anTig-hearna cridhe 
Pliaraoh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israeil. 

21 Agais thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sìn a mach do làmh g-u nèamh, 
agus bithidh dorchadas air feadh tìre 
na h-Eiphit,eadhon dorchadas a dh'f heud- 
ar a laimhseachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh gu 
nèamh : ag - us bha tiugh-dhorchadas 2 ann 
an tìr na h-Eiphit uile rè thri làithean. 

23 Cha'n fhaca h-aon diid)h a chèile, ni 
mò a dh'èirich neach o 'àite rè thri làith- 1 ro mhillteach. 
64 2 dall-dkorchadas. ean : ach bha aig cloinn Israeil uile solus 
'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus g;hairm Pharaoh air Maois, 
agxis thubhairt e, Rachaibhse, deauaibh 
seirbhis do'n Tighearn ; a mhàin fanadh 
bhur treudan agus bhur buar : rachadh 
bhur clann bheag- mar an ceudna maille 
ribh. 

25 Ag-us thubhairt Maois, Feumaidh tu, 
mar an ceudna, ìobairtean a thoir duinn, 
agus tabhartais-loisgte, chum as gu'n 
ìobair sinn do'n Tighearn ar Dia. 

26 Agus, mar an ceudna, thèid ar sprèidh 
maille ruinn ; cha 'n fhàgar ionga 'nar 
dèig-h 3 , oir is èigin duinn gabhail diubh 
gu seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn 
ar Dia ; agus cha 'n 'eil fhios againn cia 
leis a ni sinn seirbhis do'n Tighearna, 
gus an tig sinn an sin. 

27 Ach chruaidhich anTighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus thubhairt Pharaoh ris, Imich a 
mach uam; thoir an aire dhuit fèin, na 
faic m'aghaidh ni's mò ; oir san là sin 
anns am faic thu m' aghaidh, gheibh thu 
bàs. 

29 Ag-us thubhairt Maois, Labhair thu 
g-u maith ; clia'n f haic mi t'ag^haidh ni's 
mò. 

CAIB. XI. 

1 larrtus Dhè do na Israelich gv?n gabhadh iad 
seudan bir agus airgid o'n coimhearsnaick. .4 Tka 
Maois a' toirt fios do Pharaok gu'm faigkeadh 
gack ceud'ghin son Eipkit bàs. 

GUS thubhairt anTighearnariMaois, 
Bheir mi aon phlàigh fathast airPha- 
raoh, agus air an Eiphit; an dèigh sin 
leigidh e leibh imeachd as a so : an uair 
a leigeas e leibh imeachd, gu cinnteach 
fuadaichidh e mach as a so sibh gu 
h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-sluaig-h, agus iarradh gach duine o 
'choimhearsnach, agus gach bean o 'ban- 
choimhearsnaich, seudan airgid, agais 
seudan òir. 

3 Agus thug an Tighearna deadh-ghean 
do'n t-sluagh ann an sùilibh nan Eiphit- 
each : Mar an ceudna, bha 'n duine Maois 
ro mhòr ann an tìr na h-Eiphit, ann an 
sùilibh sheirbhiseach Pharaoh, agus ann 
an sùilibh an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon-oidh- 
che thèid mi mach do mheadhon na 
h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gach ceud-g-hin ann an 
tìr na h-Eiphitbàs, o cheud-ghin Pharaoh, 
a ta 'na shuidhe air a righ-chaithir, eadh- 
on gu ceud-ghin na ban-tràille 4 a ta air 
cùl a' mhuilinn, agus uile cheud-ghin nan 
ainmhidhean. 

3 cka'nfliàgar speir 'nar dèigh. 4 na ban-seirbhisich. ECSODU 

6 Agus bithidh èigheach 1 inhòr ann an 
tìr na h-Eiphit uile, nach robh riamh a 
leithid ann, ni mò bhitheas a leithid ann 
tuilleadh. 

7 Ach an aghaidh aoin do chloinn Israeil 
cha charuicìi 2 madadh a theanga, aon 
chuid an aghaidh duine no ainmhidh; 
chum as gu'm bi fios ag-aibh cionnus a 
chuireas an Tighearna dealachadh eadar 
na h-Eiphitich agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
slos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh 
siad iad fèin domh, ag ràdh, Imich a 
mach, ag-us an sluag-h uile a ta 'gad lean- 
tuinn; ag-us an dèigh sin thèid mi mach: 
ag-us chaidh e mach o Pharaoh ann an 
corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cha'n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu 
meudaichear m'iong-antais 3 ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na 
h-iongantais sin uile am fianuis Pharaoh : 
agus chruaidhich an Tighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e le cloinn 
Israeil imeachd as a dhìithaich. 

caib. xn. 

3 A' chàisg air a h-àithneadh. 29 Gach ceud-gliin 
ann an tìr na h-Eiphit air a mharhhadh. 31 Na 
Israelich air amfbgradh as an tìr. 43 Ordugh 
na càisge. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an tìr na 
h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Bithidh am mìos so dhuibh 'na thois- 
each nam mìos: bithidh e dhuibh 'na 
cheud mhìos na bliadhna. 

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deicheamh là do'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an aithriche, uan 
air son tighe. 

4 Agus mabhiosan teaghlach ro bheag 1 
air son uain, an sin ghabhaidh esan agus 
a choimhearsnach a's faig-se d'a thigh e, 
a rèir àireimh nan anamanna; gach duine, 
a rèir 'itheannaich, àirmhear l'eibh air son 
an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan g-un ghaoid 4 , fir- 
ionn, bliadhna dh'aois 5 ; as na caoraich 
no as na g-abhraibh g-abhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stig-h e, gu ruig 
an ceathramh là deug- do'n mhìos so: 
agus marbhaidh conih-chruinneachadh 
iomlan chloinn Israeil e san fheasgar 6 

7 Agus g-abhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air 
ard-dorus nan tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil san oidhche 1 èigh, cubha, gìaodhaich. 2 cha ghluais. 
3 mo mhìorbituilean. *gun aineamh,faìlain. 

5 bliadhnach. 6 eadar an dà fheasgar. Eabh. 
7 gun laibhin. 8 bruitheadh. 

65 S XI. XII. 

sin fèin ròiste le teitie, agus aran neo- 
ghoirtichte 7 ; maille ri luibhibh searbha 
ithidh iad e. 

9 Na h-ithibh a bheag- dheth amh, no 
idir air a bhruicheadh 8 ann an uisge, ach 
ròiste le teine : a cheann maille r'a chos- 
aibh, agus maille r'a ghrealaich 9 

10 Aguscha'n thàg sibh a ò^eag-dheth 
g-u maduinn: agus na dh'fhàgar dheth 
gu maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur 
cosaibh, agus bhur lorg- 10 'nur làimh : 
agus ithidh sibh e le cabhaig; is i càisg - " 
an Tighearn a th'ann. 

1 2 Oir thèid mise troimh 12 thìr na h-Eiph- 
it air an oidhche so, agus buailidh mi 
g-ach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
araon duine agus ainmhidh: agusanagh- 
aidh dhèe nan Eirjhiteach uile cuiridh mi 
breitheanas an gniomh; is mise an Tigh- 
earn. 

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh mar 
chomharadh air na tig-hibh anns am bheil 
sibh; agus an uair a chi mise an fhuil, 
thèid mi thairis oirbh, ag-us cha bhi a' 
phlàigh oirbh a chum bhur milleadh 'nuair 
a bhuaileas mi tìr na h-Eiphit 13 . 

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar 
chuimhneachan; agusgleidhidh sibh e 'na 
là-fèille" do'n Tighearn air feadh bhur 
g'inealacha; le h-ordugh siorruidh gleidh- 
idh sibh e. 

1 5 Seachd làithean ithidh sibh aran neo- 
g-hoirtichte ; air a' cheud là fèin cuiridh 
sibh taois ghoirt a mach as bhurtighibh; 
oir gach neach a dh'itheas aran goirtichte, 
o'n cheud là gus an t-seachdamh là, 
gearrar an t-anam sin as o Israel. 

16 Agus air a' cheud là bithidh agaibh 
comh-g-hairm naomha, agus air an 
t-seachdamh là bithidh agaibh comh- 
ghairm naomha: obairsambithchadeanar 
orra, saor o na dh'ithear leis gach neach ; 
sin a mhàin nìthear leibh. 

17 Agus cumaidh sibh feill an arain 
neo-ghoirtichte ; oir air an là sin fèin 15 
thug mise mach bhur slòig'h 16 à tìr na 
h-Eiphit ; uime sin coimhididh sibh an là 
so 'nur ginealachaibh, le ii-ordugh sìorr- 
uidh. 

18 Sa' cheud mhìos, air a' cheathramh là 
deug do'n mhìos san fheasgar, ithidh sibh 
aran neo-g'hoirtichte, gu ruig' an ceud là 
'ar fhiehead do'n mhìos san fheasgrar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n fhaighear 
taois g-hoirt 'nur tighibh: oirge b'eneach 
a dh'itheas aran goirtichte, gearrar an 
t-anam sin fèinasochoimhthional Israeil, 9 innibh. 10 ba/a. 11 dol thairis. Eabh. 

12 airfeadh ; tre. Eir. J 3 'nuair a bhuaìleai 
mi ann 'an tìr na h-Eiphit. Eabh. 14 là fèìsde. 
15 ann an corp an là sin. Eabh. 16 armailtean. 

F ECSODUS, XII. co dhiubh 1 is coigreach e, no neach a 
rugadh san tìr. 

20 Ni_ air bith goirtichte cha'n ith sibh : 
'nur n-àitibh-còmhnuidh uile ithidh sibh 
aran neo-g-hoirtichte. 

21 An sin g-hairm Maois air seanairean 
Israeiluile, agus thubhairt e riu, Tairngibh 
a maeh, agus gabhaibh dhuibh fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, ag-us marbhaibh 
a' chàisg. 

22 Agusg'abhaidhsibhbad hìosoip,agus 
tumaidh sibh e san fhuil a ta san t-soith- 
each, agiis beanaidh sibh do'n àrd-dorus, 
ag-us do'n dà ursainn, leis an fhuil a ta 
san t-soitheach: ag-us cha tèid a h-aon 
ag-aibh a mach air dorus a thighe g-u ruig- 
a' mhaduinn. 

23 Ag-us thèid an Tig-hearna thairis a 
bhualadh nan Eiphiteach ; ag-us an uair a 
chi e 'n fhuil air an àrd-dorus, ag-us air 
an dà ursainn, thèid an Tighearna thairis 
air an dorus, ag-us cha lèig e leis a' mhill- 
teir teachd a steach d'ur tig-hibh gu'r 
bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ur mic 2 , gu 
slorruidh. 

25 Ag-us tarlaidh, ' nuair a thèid sibh a 
steach do'n f hearann a bheir an Tig-hear- 
na dhuibh, a rèir mar a gheall e, gu'n 
g-lèidh sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribh, Ciod is ciall duibh leis an 
t-seirbhis so? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisg-e an 
Tighearn, a chaidh thairis air tig-hibh 
chloinn Israeil san Eiphit, 'nuair a bhuail 
e na h-Eiphitich, ag-us a shaor e ar tig-h- 
ean-ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, 
ag-us rinn iad aoradh. 

28 Ag-us dh'fhalbh clann Israeil, ag-us 
rinn iad mar so ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois agus do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

29 Ag-us air meadhon na h-oidhche sin 
fèin bhuail an Tighearna gach ceud-g-hin 
ann an tìr na h-Eiphit, o cheud-ghin 
Pharaoh a shuidh air a rig-h-chaithir, gu 
ceud-ghin a' chiomaich 3 a bha ann an 
slochda' phriosain 4 ; ag-us g-ach ceud-g-hin 
ainmhidh. 

30 Ag-us dh'èirich Pharaoh san oidhche, 
e fèìn agus a sheirbhisich uile, ag-us na 
h-Eiphitich uile ; ag-us bha èigheach mhòr 
san Eiphit: oir cha robh tigh anns nach 
robh neach marbh. 

31 Ag-us g-hairm e air Maois ag-us air 
Aaron san oidhche, ag-us thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach à meadhon mo 
shluaigh, araon sibhse agus clannlsraeil : 1 co ac'. 2 dhuitfèin àgus do d'mkic. Eabh. 
3 a' bhraigluìc ; the eaptive. Sasg. 4 na gaintir. 
5 geur-ìmpidh. 6 iasad 

66 agnis rachaibh, deanaibh seirbhis do'n 
Tighearna, mar a thubhairt sibh. 

32 Thug-aibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, agms bhur buar, mar a thubh- 
airt sibh, agus imichibh : agus beannaich- 
ibh mise mar an ceudna. 

33 Ag-us thug- na h-Eiphitich dian-sparr- 
adh 5 do'n t-sluagh, achum g-u'n cuireadh 
iad le cabhaig- a mach as an tìr iad; oir 
thubhairt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois mun 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuinidh 
ceangailte 'nan eudach air an guaillibh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-Eiph- 
itich seudan airgid, agais seudan òir, ag-us 
eudach. 

36 Agus thug- an Tig-heama deadh- 
ghean do'n t-sluagh ann an sùilibh nan 
Eiphiteach, agus thug iad an coing-heall 6 
dhoibh : agus chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imich clann Israeil o Ra- 
meses g-u Sucot, mu thimchioll sè ceud 
mìle fear d'an cois, a thuilleadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomad- 
aidh do shluag-h eile 7 suas maille riu, 
ag-us treudan, agus buar, ro mhòran 
sprèidhe 8 . 

39 Ag-us dh'fhuin iad do'n taois a thug-- 
adh a mach as an Eiphit breacaga neo- 
ghoirtichte, oir cha do g-hoirticheadh i ; 
do bhrìg-h g-u'n d'fhuadaicheadh iad a 
mach as an Eiphit, agus nach b'urrainn 
iad fuireach, agus mar an ceudna nach 
do dheasaich iad biadh dhoibh fèin. 

40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn Is- 
raeil, a bha iad a chòmhnuidh sanEiphit, 
ceithir cheud agus deich bliadhna fichead. 

41 Agus aig- ceann nan ceithir cheud 
ag-us nan deich bliadhna thar fhichead, 
air an là sin fèin chaidh slòigh an Tigh- 
earn uile mach à tìr na h-Eiphit. 

42 i* oidhche so g-u bhi air a coimhead 9 
gn h-àraidh do'n Tighearn, air son an 
toirt-san amach à tìr na h-Eiphit: so an 
oidhche sin gu bhi air a coimhead do'n 
Tighearna le cloinn Israeil uile 'nan gin- 
ealachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tighearna ri Ma- 
ois ag-us ri h-Aaron, So ordugh na càisge 
cha'n ith coigreach 10 sam bith e dhith. 

44 Agais g - ach seirbhiseach duine, a 
cheannaicheadh le h-airgiod, an uair a 
thimchioll-g-hearras tu e, an sin ithidh e 
dhith. 

45 Cha'n ith coigreach, no seirbhiseach 
tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh itheari: cha ghiùl- 
ain thu bheag- do'n fheoil a mach as an 7 cumasg mòr sìuaigh. 
9 cumail, gleidheadh. 8 ro-mhòran nì. 

10 mac coigrich. Eabh. ecsodus, xii. xni. tlg-h; ni mò a bhriseas sibh cnàimh 
dhith. 

47 Xi coimhthional Israeil nile sin. 

4S Agus an nair a bhios coigreach air 
chuairt maille riut, agus a chumas e a' 
chàisg do'n Tig-hearna, timchioll-ghearrar 
gach firionnach aige, agus an sin thigeadh 
e am fagus g' a cumail, ag^us bithidhe 
mar neach a rugadh san tir: ach cha'n 
ithneachsambithneo-thimchioll-ghearrta 
dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-san a 
rugadh san tìr, ag-us aig a' choigreach 
a ta air chuairt 'nur measg;. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois agus 
do Aaron, mar sin rinn iad. 

51 Ag-us, air an là sin fèin, thug an Tigh- 
earna mach clannlsraeil àtìrna h-Eiphit, 
a rèir an slògh 1 . 

caib. xm. 

1 Gach ceud-ghin air anaomhachadh do'n Tighearna. 
3 Dh' orduicheadh cuimhne na càisge. 21 Clann 
Israeil air an treòrachadh ìe Dia air an slighe le 
meaìl neoil san là, agus le meaìl teine san oidhche. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh. 

2 Xaomhaich dhomhsa g-ach ceud-ghin, 
ge b'e air bith a dh'fhosglas a' bhrìi 2 am 
measg- chloinn Israeiì, eadar dhuine agus 
ainmhidh; is leamsa e. 

3 Ag-us thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig 
sibh a mach as anEiphit, à tig-h na daorsa ; 
oir le làimh thrèin thug an Tighearn a 
mach sibh as a sin: agus cha'n ithear 3 
aran goirtiehte. 

4 Air an là 'n diug-h thàinig sibh a mach, 
am mìos Abib. 

5 Agais an uair a bheir an Tig-hearna 
steach thu do thìr nan Canaanach, agus 
nan Hiteach, agiis nan Amorach, ag-us 
nan Hibheach, agus nan Iebusach, a 
mhionnaich e do d' aithrichibh gu'n tug-- 
adh e dhuit, fearann a' sruthadh le bainne 
agus le mil, an sin coimhididh tu an 
t-seirbhis so anns a' mhios so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte agus air an t-seachdamh là 
bithidh fèill 4 do'n Tigheama. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd 
làithean; agus cha'n fhaicear aran goirt- 
ichte ag-ad, ag-us ni mò a chithear taois 
ghoirt ag-ad ann ad chrìochaibh uile. 

S Agus innsidh tu do d' mhac san là sin, 
ag ràdh, Nithear so air sgàth an ni sin a 
rinn an Tigheavna dhomhsa, 'nuair a 
thàinig: mi mach as an Eiphit. 

9 Ag-us bithidh e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agais mar chuimhneachan 
eadar do shùilibh, a chum g-u'm bi lag-h 1 an armailtean. 
3 cha'n ichear. 

67 - a' mhachlag ; ivomb. Sasg. 
tfèisd. Kgleidhxih. an Tighearn ann ad bheul ; oir le làimh 
thrèin thug an Tighearna mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh 5 tu an 
t-ordug-h so 'na fhràth 6 fèin o bhliadhna 
gu bliadhna. 

11 Agais an uair a bheir an Tig-hearna 
steach thu do thìr nan Canaanach mar a 
mhionnaich e dhuitse, agais do d' aith- 
richibh, agus a bheir e dhuit e, 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n Tigh- 
earna gach ni a dh'fhosglas a' bhrù, agus 
gach ceud-g-hin a thig o ainmhidh a's 
leatsa; buinidh iadsan a tofirionn 'nam 
measg do'n Tighearna. 

. 13 Agus gachceud-ghinasailfuasgailidh 
tu le h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an 
sin brisidh tu 'amhach: agus gach ceud- 
ghin duine am measg do chloinne fiiasg-- 
ailidh tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dhiot san aimsir ri teachd, ag ràdh, 
Ciod e so ? an sin their thu ris, Le làimh 
thrèin thug anTigheama mach sinn as an 
Eiphit, à tigh na daorsa: 

15 Agusan uair a chruaidhichPharaoh 
e fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadh 
air falbh, an sin mharbh an Tighearna 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
araon ceud-ghin duine, agus ceud-ghin 
ainmhidh ; air an aobhar sin, ìobraidh mi 
do'n Tighearna gach ni a dh'fhosglas a' 
bhrù, ma 's firionnaich iad, ach uìle 
cheud-ghin mo chloinne fuasgailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh air 
do làimh, agais mar eudanan eadar do 
shùilibh ; oir le làimh thrèin thug an 
Tighearna a mach sinn as an Eiphit. 

17 Agus eadhon an uair a leig Phar- 
aoh do'n t-sluagh imeachd, cha do 
threòraich 7 Dia iad air slighe tìre nam 
Philisteach, ged a bha sin aithghearr; 
oir thubhairt Dia, Air eagal gu'm bi aith- 
reachas air an t-sluagh an uair a chi iad 
cogadh, agus gu'm pill iad do'n Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n 
cuairt, air slighe fàsaich na mara ruaidhe : 
agus chaidh clann Israeil suas an ordugh 
catha à tìr na h-Eiphit. 

19 Agus thug Maois cnàmhan 8 Ioseiph 
leis : oir ghabh e mionnan teann do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Gu cinnteach 
amhaircidh Dia oirbhse, agus bheir sibh 
suas mo ehnàmhan leibh as a so. 

20 Agus dh'imicli iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, ann an 
iomall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna rompa 
san là ann am meall 9 neoil, a chum an 
treòrachadh air an t-slighe, agus san oidh- 
clie ann am meall teine, a thoirt soluis 6 àm. 7 cha d'thug. 

8 cnaimhean. 9 stac, baideal ; pillar. Sasg. 
F2 ECSODUS. 
doibh ; g-u Jmeachd a làag-usadh'oidhche. 
22 Cha d' thug- e air falbh am meall 
neoil san là, no 'm meall teine san oidh- 
che, a. làthair an t-sluaig-h. 

CAIB. XIV. 

1 Chaidh Pharaoh an tòir air cloinn Israeil. 
10 Rinn . iadsan gearan an aghaidh Mliaois. 
13 Thug esan comh-jhurtachd dhoibh. 21 Chaidh 
iad troimh 'n mhuir ruaidh. Bhàthadh na 
h-Eiphitich. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh. 

_ 2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm pill 
iad, ag-us g-u'n campaich iad fa chomhair 
Phihahiroit, eadar Mig-dol ag-us an fhairg-e, 
fa chomhair Bhaal-sephoin; fa choinn- 
eamh-san campaichidh sibh làimh ris an 
fhairg-e. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil, 
Tha iad air seachran 1 santìr, dh'iadh am 
fàsach mu'n timchioll. 

4 Ag-us cruaidhichidh mise cridhe Phar- 
aoh, ag-us thèid e air an tòir, ag-us gheibh 
mise g-lòir a thaobh Pharaoh, ag-us a 
shlòig-h uile; ag-us bithidh tìos aig- na 
h-Eiphitich g-ur mise an Tig-hearn. Àg-us 
rinn iad mar sin. 

5 Ag-us dh'innseadh do rig-h na h-Eiphit 
g-u'n do theich an sluag-h: agus thionn- 
daidh cridhe Pharaoh, ag-us a sheirbhis- 
each an agbaidh an t-sluaig-h, ag-us thubh- 
airt iad, Ciod e so a rinn sinn, gu'n do 
leig- sinn le h-Israel imeachd as ar seirbhis ? 

6 Agus bheartaich 1 e a charbad, ag-us 
thug- e a shluag-h maille ris ; 

7 Ag-us thug: e leis sè ceud carbad tag-hta, 
ag-us uile charbada na h-Eiphit, ag-us 
ceannardan orra uile. 

8 Ag-us chruaidhich anTig-hearnacridhe 
Pharaoh rig-h na h-Eiphit, ag-us lean e 
air tòir chloinn Israeil : ag-us chaidh clann 
Israeil a mach le làimh àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoh, ag-us a 
mharc-shluag-h, ag-us 'armailt uile,) ag-us 
rug- iad orra, agus iad a' campachadh 
làimh ris an fhairg-e, làimh ri Pihahirot, fa 
chomhair Bhaal-sephoin. 

10 Agiis an uair a thàinig- Pharaoh am 
fag-us, thog- clann Israeil suas an sùilean, 
ag-us, feuch, bha na h-Eiphitich air an 
tòir, ag-us bha eag-al mòr orra : ag-us 
dh'èig-h clann Israeil ris an Tig-hearn. 

11 Ag-us thubhairt iad ri Maois, An ann 
a chionn nach robh uaig-hean san Eiphit, 
a thug- thu leat sinn g-u bàs fhag-hail san 
fhàsach? C'ar son a rinn thu so oirnn ar 
tabhairt a mach as an Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a labhair sinn 
riut san Eiphit, ag- ràdh.Leig-leinnseirbhis 
a dheanamh do na h-Eiphitich? Oir 
è'fhearr dhuinn seirbhis a dheanamh do 1 air an amladh. 2 dh'ullaicli. 

68 , xm. xiv. 

na h-Eiphitich na bàs fhag-hail san fhàs- 
ach. 

13 Agus thubhairt Maoisris an t-sluag-h, 
Na biodh eag-al oirbh, seasaibh, ag;us 
faicibh slàinte an Tig-hearn, a dh'oibrich- 
eas e dhuibh andiug-h; oirnah-Eiphitich 
a chunnaic sibh an diug-h, cha'nfbaicsibh 
iad a chaoidh tuilleadh. 

14 Cog-aidh an Tig-hearn 3 air bhur son, 
ag-us fanaidh sibhse 'nur tosd. 

15 Ag-usthubhairtanTig-hearn riMaois, 
C'ar son a ta thu 'g- èig-heach riumsa? 
Abair ri cloinn Israeil dol air an ag'haidh: 

16 Ach tog--sa suas do shlat, ag-us sìn a 
mach do làmh os ceann na f'airg-e, ag-us 
sg-oilt i ; ag-us thèid clann Israeil a steach 
am meadhon na fairg-e air talamh tioram. 

17 Ag-us cruaidhichidh mise, eadhon 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agusthèid iad 
a steach 'nan dèig-h : ag-us g-heibh mise 
g-lòir a thaobh Pharaoh, ag-us a thaobh a 
shlòig-h uile, a thaobh a charbadan, ag-us 
a thaobh a mharc-shluaig-h. 

18 Ag-us bithidh fios aig- na h-Eiphitich 
g-ur mise an Tighearna, 'nuair a g-heibh 
mi g-lòir a thaobh Pharaoh, a thaobh a 
charbadan, ag-us a thaobh a mharc- 
shluaig-h. 

19 Agus dli'fhalbh aing-eal an Tig-hearn 
a chaidh roimh champ Israeil, ag-us 
dh'imich e 'nan dèig-h; ag-us dh'fhalbh 
am meall neoil o 'm beulaobh, agus sheas 
e air an cìilaobh. 

20 Agus thàinig-e eadar camp nan Eiph- 
iteach ag-us camp Israeil, ag-us bha e 
'na neul, agus 'na dhorchadas dhoìbh sud, 
ach shoillsich e 'n oidhche dhoibh so, air 
chor as nach d'thàinig- a h-aon diubh am 
fag-us d'a chèile rè na h-oidhche. 

21 Ag-us shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairg-e, ag-us thug- an Tig-hearn 
air an fhairg-e dol air a h-ais le g-aoth 
làidir o 'n ear, rè na h-oidhche sin, ag-us 
rinn e 'n fhairg-e 'na talamh tioram, ag-us 
roinneadh na h-uisg-eachan. 

22 Ag-us chaidh clann Israeil a steach 
am meadhon na fairg-e air talamh tioram, 
ag-us bha na h-uisg-eacha 'nam balla 
dhoibh air an làimh dheis, ag-us air an 
làimh chlì. 

23 Ag-us lean na h-Eiphitich, ag-us 
chaidh iad a steach 'nan dèig-h g-u meadh- 
on na fairg-e, eadhon eich Pharaoh uile, a 
charbadan, ag-us a mhare-shluag-h. 

24 Ag-usannamfairenamaidne dh'amh- 
airc an Tig-hearn air sluag-h nan Eiphit- 
each, troimh 4 'n mhealltheine ag;us neoil; 
ag-us chlaoidh e armailt nan Eiphiteach. 

25 Ag-us thug- e air falbh rothan an 
carbad, air chor as gai'n do tharruing-eadh 
iad g-u trom. Ag-us thubhairt na h-Eiphit- 
ich, Teicheamaid à làthair Israeil, oir 3 Ni an Tighearna cogadh. * trid. Eir. ECSODUS, XIV. XV. tha 'n Tighearn a' cogadh leo-san an agh- 
aidh nan Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sin a mach do làmh os ceann na 
fairge, chumgu'n tig na h-uisgeachan air 
an ais air na h-Eiphitich, air an car- 
badaibh, agus air am marc-shluagrh. 

27 Agus shìn Maois a mach a lamh os 
ceann na fairge, agus phill an fhairge g'a 
neart, an uair a shoillsich a' mhaduinn; 
agus theich na h-Eiphitich 'na h-agh- 
aidh ; agus chuiran Tighearna nah-Eiph- 
itich fodha 1 am meadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am 
marc-shluagh, agus armailt Pharaoh 2 
uile, a thàinig san fhairge 'nan dèigh: 
cha d'fhàgadh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air talamh 
tioram am meadhon na fairge, agus bha 
na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh air an 
làimh dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel, air 
an là sin, à làimh nan Èiphiteach : agus 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
traigh na fairge. 

31 Agus chunnaic Israel an obair 3 mhòr 
sin a rinn an Tighearn air na h-Eiphitich, 
agus b ha eagal anTighearn air an t-sluagh, 
agus chreid iad an Tighearn, agus Maois 
a sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 

1 Laoidh Mhaois. 22 Tha'n sluugh a dhìth uisge. 
23 Rinneadh uisgeacha searbh Mìiarah milis 
dhoibh, 27 Thàinig iad gu h-Elim. 

ANsin chan 4 Maois agus clann Israeil 
an laoidh 3 so do'n Tighearn, agus 
labhair iad, ag ràdh, Canaidh mise do'n 
Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr- 
mhor; ant-each agus a mharcach thilg e 
san fhairge. 

2 'S e 'n Tighearn mo neart, agus mo 
dhàn 6 , agus tha e 'na shlàinte dhomh: 
is esan mo Dhia-sa, agus ni mi àite-còmh- 
nuidh dha; Dia m'athar, agus àrdaich- 
ìdh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tighearna ; 'se an 
Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailtthilg 
e san f hairge ; agus tha rogha a cheannard- 
an air am bàthadh san fhairge ruaidh 7 . 

5 Dh'fholaich na doimhneachdan iad; 
chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, O Thigh- 
earn, glòrmhor ann an cumhachd ; bhris 
do dheas làmh, O Thigheam, an nàmhaid 
'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis 1 thilg e iad bun os-ceann. 1 do armailt 

Pharaoh. Eabh. 3 làmh. Eabh. 4 sheinn. 

b òran. 6 mòran, mo chliù. 

" sanfhairge sheamuinich. 8 Jh'ith i suas, chuir 
i as doi'bh. Eabh. 9 mar chruàich, mar mlieall. 
69 chlaoidh thu iadsan a dh'eirich suas a'd' 
aghaidh; chuir thu t'fhearg amach, loisg 
i suas 8 iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruinnich 
eadh na h-uisgeacha ; sheas na tuilte suas 
mar thorr 9 , chruaidhich 10 na doimh- 
neachdan am meadhon na fairge. 

9 Tliubhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach : 
sàsuichear mo mhiann orra ; rùisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmli 
iad". 

10 Sheid thu le d' ghaoith, chòmhdaich 
an fhairge iad, chaidh iad fodha mar 
luaidh anns na h-uisgeachaibh làidir. 

1 1 Cò 's cosmhuil riuts' am measg nan 
Dè 12 , a Thighearna? Cò tha cosmhuil 
riut, glòrmhor ann an naomhachd, uamh- 
asach 13 annam moladh 14 ,a' deanamh^^itte 
iongantach? 

1 2 Shìn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
sluagh so a shaor thu ; thug thu iad ann 
ad neart a chum àite-còmhnuidh do 
naomhachd. 

14 'Nuairachluinneas nacinnich,bithidh 
eagal orra; thig doilgheas air luchd-àit- 
eachaidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna 15 Edoim, thig geilt-chrith air 
daoine treuna Mhoaib; leaghaidh air 
falbh luchd-àiteachaidh Chanaain uile. 

16 Tuitidh uarnhann agus eagal orra, le 
meud do ghairdein bithidh iad tosdach 
mar chloich, gus an tèid do shluagh 
thairis, a Thighearna, gus an tèid an 
sluagh so thairis, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidhich- 
idh tu iad ann an sliabh 16 1' oighreachd- 
sa, anns an àit a rinn thu dhuit fèin, a 
Thighearna, chum còmhnuidh a ghabh- 
ail ann, sa?i ionad-naomha, a Thighearn, 
a dhaingnich do làmha-sa. 

18 Rìghichidh an Tighearna gu saoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 
san fliairge, agus thug an Tighearn 
m'sgeacha na fairge air an ais orra; ach 
dh'imich clann Israeil air talamh tioram 
am meadhon na fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a,' bhan-fhàidh, 
piuthar Aaroin, tiompan 'na làimh ; agus 
chaidh na mnathan uile mach 'na dèigh 
le tiompanaibh agus le dannsa 17 . 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibh 
do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr- 10 dhaingnicheadh. 11 sealbhaichidh mo làmh 
iad mar oighreachd, bithidh tighearnas aigmo làimh 
orra. Eab'n. vl measg nan cumhachdach. 

13 a'd' chùis eagail, urramach. 14 am moìaibh. 

15 ccannardan. 16 ann am beinn. 17 le feadagaibh. ECSODUS 
mhor; an t-each agus a mharcach thilg- e 
san fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir 
ruaidh, agus chaidh iad a mach gu fàsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri làithean san 
fhàsach, agus cha d'fhuair iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu Marah, 
cha b' urrainn iad uisgeacha Mharah òl, 
oir bha iad searbh; uime sin thugadh 
Marah mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan 1 an agh- 
aidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas 
sinn? 

25 Agus dh'èigh esan ris an Tighearn, 
agus nochd anTighearna fiodh 2 dha, agus 
thilg- e sna h-uisgeachaibh e, agus rinneadh 
na h-uisgeacha rnilis: ann an sin rinn e 
lagh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin 
dhearbh e iad; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èisdeas tu 
gu dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dhè, agus ma ni thu an ni sin a ta ceart 
'na shealladh, agus ma bheir thu 'n aire 
d'a àitheantaibh, agus ma ghleidheas tu a 
reachdan 3 uile, aon do na h-eucailibh 1 a 
chuir mi air na h-Eiphitich, cha chuir mi 
ortsa; oir is mise anTighearn a shlànuich- 
eas thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elim far an 
robh dà thobar dheug uisge, agus deich 
agus tri fichead crann 5 pailme; agus 
champaich iad 6 an sin làimh ris na h-uisg- 
eachaibh. 

CAIB. XVI. 

1 Rinn clann Israeil gearan an aghaidh Mhaois 
agus Aaroin, a chionn gu'n robh iad gu'n bhiadh. 
12 Chuireadh gearra-goirt d'an ionnsuidh, 14 agus 
mana. 16 Riaghailtean m'a thimchioll. 

GUS dh'fhalbh iad o Elim, agus 
thàinig coimhthional chloinn Israeil 
uile gu fàsach Shin a ta eadar Elim agus 
Sinai, air a' chùigeadh là deug do'n dara 
mìos an dèigh dhoibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinn Israeil 
uile gearan an aghaidh Mhaois agus 
Aaroin san fhàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid bàs le làimh 
an Tighearn ann an tìr na h-Eiphit, an 
uair a bha sinn 'nar suidhe làimh ris na 
poitibh feòla, agus an uair a dh'ith sinn 
aran gu'r sàth ; oir thug sibh a mach sinn 
do'n f hàsach so, a mharbhadh a' choimh- 
thionail so uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh aran 
o nèamh, agus thèid an sluagh a mach, 
agus cruinnichidh iad cuibhrionn gach là 
air an là sin fèin, a chum as gu'n dearbh , XV. XVI. 

mi iad, co ac' a ghluaiseas iad ann am' 
lagh, no nach gluais. 
_ 5 Agus air an t-seathadh là ulluichidh 
iad an ni sin a bheir iad a steach, agus 
bithidh e dhà uibhir agus a chruinnicheas 
iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron ri 
cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an sin 
bithidh fios agaibh gu'n d' thug an Tigh- 
earn a mach sibh à tìr na h-Eiphit : 

7 Agus sa' mhaduinn, an sin chi sibh 
glòir an Tigheam; do bhrìgh gu bheil e 
a' cluinntinn bhur gearain an aghaidh an 
Tighearn : Agus ciod sinne, gu bheil sibh 
a' deanamh gearain 'nar n-agliaidh ? 

8 Agus thubhairt Maois, Bithidh a' chìus 
mar so 'nuair abheir anTighearna dhuibh 
san fheasgar feoil r'a h-itheadh, agus 
aran sa' mhaduinn gu'rsàth; do bhrìgh 
gu bheil an Tighearn a' cluinntinn bhur 
gearain a ta sibh a' deanamh 'na aghaidh : 
Àgus ciod sinne ? cha'n ann 'nar n-agh- 
aidh-ne tha bhur gearan, ach an aghaidh 
an Tighearna. 

9 Agus thubhairtMaois ri h-Aaron, Ab- 
air ri coimhthional chloinn Israeil uile, 
Thigibh am fagus an làthair an Tighearn, 
oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron ri 
coimhthional chloinn Israeil uile, dh'amh- 
airc iad a dh'ionnsuidh an fhàsaich, agus, 
feuch, dh'fhoillsicheadh glòir an Tigh- 
earn ann an neul. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil; 
labhair riu, ag ràdh, Mu fheasgar ithidh 
sibh feoil, agus sa' mhaduinn sàsuichear 
sibh le h-aran : agus bithidh fios agaibh 
gur mise an Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, 
an sin thàinig na gearra-goirt 8 a nìos, 
agus chòmhdaich iad an camp ; agus anns 
a' mhaduinn bha 'n drùchd 'na luidhe 
mu thimchioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an drùchd a 
bha 'na luidhe suas, feuch, bha air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar an 
liath-reodh air an talamh. 

15 Agus an uair achunnaic clannlsraeil 
e, thubhairt iad gach aon r'a chèile, Mana 9 : 
oir cha robh fhios aca ciod e. Agus 
thubhairt Maois riu, So an t-aran a thug 
an Tighearna dhuibh r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tighearna, 
Cruinnichibh dheth gach duine a rèir 
'itheannaich, omer do gach neach a rèir 
àireimh bhur n-anamanna, gabhadhgvzcA 
duine agaibh airc?t sou-san a to'nabhuth. 

17 Agus rinn clann Israeil mar sin, agus 1 monmhor, duarman, 2 craobh. 

3 orduighean, 'àitheantan. A euslaintibh. 
70 5 craobh. 

' ! ann mo. 6 shuidhich iad am pubuill, thàmh iad. 
8 quails. Sasg. ^Ciodeso? Eabh. ECSODUS, 
chruinnich iad, cuid ni bu nihò, agus cuid 
ni bu lugha'. 

1S Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer, clia robh abheag thairis aige-san 
a chruinnich ni bu mhò, ag-us air-san a 
chruinnich ni bu lugha, cha robh uireas- 
bhuidh : chruinnich gach duine a reir 'ith- 
eannaich. 

19 Ag-us thubhairtMaoisriu, Nafàgadh 
duine sam bith dheth gu madainn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid diubh dheth gu maduinn, 
agus ghin e cnuimhean, agus lobh e : Agus 
bha corruich air Maois riu. 

21 Agus chruinnieh iad e air gach ma- 
duimi, gach duine a rèir 'itheannaich ; 
ag-us an uair a dh'fhàs a' ghrian teth, 
leaghadh e. 

22 Agus air an t-seathadh là chruinnich 
iad a dhà uiread arain, dà omer air son 
gach aoin: agus thàinig uachdarain a' 
choimhthionail uile, agus dh'innis iad sin 
do Mhaois. 

23 Ag-us thubhairt e riu, So an ni a labh- 
air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid 
naomha do'n Tigbearn am màireach : a' 
mheud 's a tha sibh gufhuineadh, fuinibh 
an diugh, agus a' mheud 's a tha sibh gu 
bhruicheadh, bruichibh; agus gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas dhuibh fèin gu 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu maduinn, 
mar a dh'àithn Maois ; agus cha do lobh 
e, ni mò a bha cnuimh sam bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n 
Tighearn ; an diugh cha'n f haigh sibh e 
sa' mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach 
air an t-seachdamh là bithidh an t-sàbaid; 
cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid do'n t-sluagh a mach 
g'a chruinneachadh, agus cha d'fhuair 
iad a bheag. 

28 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cia fhad a dhiùltas sibh m'àith- 
eanta-sanachoimhead 2 , agus mo reachd- 
an. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an 
Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air an 
aobhar sin tha e a' tabhairt 3 dhuibh air 
an t-seathadh là aran dhà là: fanaibh, 
gach duine 'na àite fèin; na rachadh 
duine sam bith a mach as 'àite air an 
t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
ainm air; agus bha e mar fhrois corian- 1 bulagha. - a ghleidheadh. 3 a'toirt. 
4 bhreacagan. s poit. 6 Man. Eabh. 
' throid an sluagh. 8 Tabha'r. 

71 XVI. XVII. 

deir, geal, agus abhlas mar abhlain 4 air 
an deanamh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tighearna, Lion omer dheth 
gu bhi air a ghleidheadh air son bhur 
ginealacha, chum gu faic iad an t-aran 
leis do bheathaich mi sibh san fhàsach, 
an uair a thug mi mach sibh à tìr na 
h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Gabh soitheach 5 , agus cuir ann làn omeir 
do Mhana 6 , agus taisg e an làthair an 
Tighearna, gu bhi air a ghleidheadh air 
son bhur ginealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an làth- 
air na Fianuis, gu bhi aira ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana 
dà fhichead bliadhna, gus an d'thàinig 
iad gu tìr àitichte: dh'ith iad am Mana, 
gus an d'thàinig iad gu crich tìre Cha- 
naain. 

36 A nis is e omer an deicheamh cuìd 
do epah. 

caib. xvn. 

1 An sluagh ri gearan air son dìtli uisge aig Rephi- 
dim. 5 Chuireadh Maois do'n charraig ann an 
Horeb, as an d'thàinig uisge mach. 8 Thvgadh 
buaidh air Amalec. 

AGUS dh'imich coimhthional chloinn 
Israeil uile o fhàsach Shin, a rèir an 
turusan, mar a dh'àithn an Tighearn, 
agus champaich iad ann an Rephidim; 
agus cha?-oò/iuisgeanndo'nt-sluagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an sluagh consachadh 7 
ri Maois, agus thubhairt iad, Thoir s 
dhuinn uisge chum as gu'n òl sinn. Agus 
thubhairt Maois riu, C'ar son a ta sibh a' 
consachadh riumsa? C'ar son a bhros- 
naicheas sibh 9 an Tighearn? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge 10 ann 
an sin; agus rinn an sluagh gearan an 
aghaidh Mhaois, a^us thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu nios sinn as an Eiphit, a 
chum sinn fèin a mharbhadh, agus ar 
clann, agus ar sprèidh le tart? 

4 Agus dh'èigh Maoisris anTighearna, 
ag ràdh, Ciod a ni sinn ris an t-sluagh so ? 
is beag nach 'eil iad 'g am chlachadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoir leat 
cuid do sheanairibh Israeil; agus do shlat 
leis an do bhuail thu an amhainn, gabh 
a'd' làimh, agus bi 'g imeachd: 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin, 
air a' charraig ann an Horeb, agus buailidh 
tusa a' charraig, agus thig uisge mach 
aisde, a chum gu'n òl an sluagh. Agus 
rinn Maois mar sin ann an sealladh 
sheanairean Israeil. 9 dhearbìtas sibh, bhuaireas sibh, chuireas sibh cath- 
achadìi air. 10 bha tart uisge air an t-sluagh. ECSODUS, 

7 Agus thug e mar ainm air an àite 
Masah ag-us Meribah, air son consach- 
aidh' chloinn Israeil, agus do bhrìgh g^u'n 
do bhrosnuich 2 iad an Tighearn, ag radh, 
Am bheil an Tighearna 'nar measg, no 
nach 'eilP 

8 An sin thàinig Amalec, agus chog - e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri Iosua, Tagh 
a mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog - ri h-Amalec : am màireach seasaidh 
mise air mullach an t-slèibh, agus slat 
Dhe a'm' làimh. 

10 Agus rinn Iosua mar a thubhairt 
Maois ris, ag-us chog e ri h-Amalec. Ag-us 
chaidh Maois, Aaron, agus Hur, suas gu 
mullach an t-sleibh. 

1 1 Ag-us an uair a thog Maois suas a 
làmh, an sin bhuadhaich Israel, ag-us an 
uair a leag e sìos a lamh, bhuadhaich 
Amalec. 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad clach, agus chuir iad fuidhe i, 
agus shuidh e oirre : agus chum Aaron 
ag-us Hur suas a làmhan, fear dhiubh air 
aon taobh, ag - us fear air an taobh eile: 
agus bha a làmhan seasmhach gu luidhe 3 
na greine. 

13 Ag-us chlaoidh Iosua Amalec agus a 
dhaoine le faobhar a' chlaidheimh- 

14 AgusthubhairtanTighearnari Maois, 
Sgrìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agus aithris e ann an cluasaibh 
lostia; oir dubhaidh mise as gu tur 
cuimhne Amaleic o bhi fo 4 nèamh. 

1 5 Agus thog Maois altair, agus thug e 
Iehobhah-Nisi mar ainm oirre ; 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh gu'n do 
mhionnaich an Tighearna, gu, 'm bi cog- 
adh aig 5 an Tigheama ri h-Amalec o linn 
gu linn. 

caib. xvm. 

1 Thug letro a bìiean agus a dhithis mhac a dh'ionn- 
suidh Mhaoìs. 7 Thug Maois aoidheachd dha, 
13 agus ghabh e a chomhairle. 

'T^TUAIR a ehtiala Ietro, sagart Mhi- 
J_ n diain, athair-ceile Mhaois, gach ni a 
rinn Dia air son Mhaois, agus air son Is- 
raeil a shluaigh, gu'n d'thug- an Tig-hearn 
a mach lsrael as an Eiphit ; 

2 An sin thugTetro, athair-cèile Mhaois, 
leis Siporah bean Mhaois, an dèig-h dha 
a cur air a h-ais. 

3 Agus a dithis mhac, d'am ò' ainm do 
h-aon diubh Gersom, (oir thubhairt e, 
A'm' choigreach bha mi ann an tìr 
choimhich :) 

4 Ag-us ò'e ainm an fhir eile Elieser, 
(oir rinn Dia m'athar, thubhairt e, còmh- 1 geur-chaimit, comhstri. 2 gu'n d'fheuch, gu'n 
do dhearbh. Eabli. 3 dolfodha, dolfuidhe. 

tfuidh. 5 gu'rt eathaich. 

72 XVII. XV IH. 

nadh rium, agns shaor e mi o chlaidh- 
eamh Pharaoh.) 

5 Agus thàinig- Ietro, athair-ceile 
Mhaois, agus a mhic, agus a bhean, a 
dh'ionnsuidh Mhaois do'n fhàsach, far 
an do champaich e aig- sliabh Dhè. 

6 Ag-us thubhairt e ri Maois Tha mise 
d'athair-cèile Ietro, air teachd a'd' ionn- 
suidh, agus do bhean, agus a dithis mhac 
maille rithe. 

7 Ag-us chaidh Maois a mach an coinn- 
eamh 'athar-cèile, agus rinn e ùmhlachd 6 
dha, agus phòg- se e, agiis dh'altaich iad 
beatha a chèile 7 : agus thàinig iad a 
steach do'n bhùth. 

8 Ag-us dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gach ni a rinn an Tighearn air Pharaoh, 
agus air na h-Eiphitich air sgàth Israeil, 
g-ach saothair 8 a thàinig- orra air an 
t-slighe, agus cionnus a shaor an Tigh- 
earn iad. 

9 Agus rinn Ietro g-airdeachas à leth a' 
mhaith sin uile a rinn an Tighearna do 
Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

1 Agus thubhairt Ietro, Beannaichte gu 
robh an Tig-hearn, a shaor sibh à làimh 
nan Eiphiteach, agus à làimh Pharaoh, a 
shaor an sluag-h o bhi fo làimh nan Eiphit- 
each. 

1 1 A nis, tha fios agam gur mò an Tigh- 
earna na na h-uile dhèe ; oir anns an ni 
sin anns an do rinn iad gu h-uaibhreach, 
bha esan os an ceann. 

12 Agusg-habhletro, athair-cèileMhaois, 
tabhartas-loisgte agus ìobairtean do Dhia : 
agus thàinig- Aaron, agats uile sheanairean 
Israeil, a dh'itheadh arain maille ri athair- 
cèile Mhaois an làthair Dhè. 

13 Anis air anlàmàireach shuidhMaois 
gu breth a thoirt air an t-sluagh ; agus 
sheas an sluag-h làimh ri Maois o mhaduinn 
gu feasgar. 

14 Agus an uair a chunnaic athair-cèile 
Mhaois gach ni a rinn e ris an t-sluag-h, 
thubhairt e, Ciod e an ni so a tha thu 
deanamh ris an t-sluagh? C'ar son a ta 
thusa a'd' shuidhe a'd' aonar, agus ta 'n 
sluagh uile a' seasamh làimh riut o mhad- 
uinn gu feasgar ? 

1 5 Agus thubhairt Maois r'a athair-cèile, 
Do bhrìgh gu'n tig an sluagh a m' ionn- 
suidh a dh'fhiosrachadh o Dhia. 

16 'Nuair a bhios cùis aca, thig iad a 
m' ionnsuidh, agus bheir mi breth eadar 
duine agus duine, agus nochdaidh mi 
dhoibh orduighean Dhè, agus a laghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaois 
ris, Cha mhaith an ni a ta thu deanamh. 

18 Caithidh 9 tu as gu tur, araon thu 
fèin, agus an sluagh so a ta maille riut, • chrom se efèin. Eabh. 7 dh'fhtbraichiadmu 
leis a chèile, ghabh iad sgeula mu shìàinle a chèilc. 
8 dragh. • Seargaidh. ECSODUS, 
oira ta an ni so ro tbrom air do shon; 
cha'n 'eil e 'n comas duit a dheanamh a'd' 
aonar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, bheir 
mi comhairl' ort, agus bithidh Dia maille 
riut : bi-sa air son an t-sluaigh an làthair 
Dhè, agusbheir thuna cùisean a dh'ionn- 
suidh Dhè: 

20 Agus teagaisgidh tu dhoibh na 
h-orduighean agus na laghanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-slighe air an 
còir dhoibh imeachd, agus an obair a's 
còir dhoibh a dheanamh. 

21 Agus taghaidhtu mach as an t-sluagh 
uile, daoine foghainteach 1 , airambieagal 
Dè, daoine tìrinneach, a dh'fhuathaicheas 
sannt; agus cuiridh tu iad os an ceann 
'nan uachdaranaibh 2 mhilte, 'nan uachd- 
aranaibh cheuda, 'nan uachdaranaibh 
leth-cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t-sluagh 
anns gach àm; ach gachcùis mhòr bheir 
iad a d' ionnsuidh-sa, agus air gach cùis 
bliig bheir iad fèin breth : mar sin bith- 
idh e ni's eutruime dhuitse, agus iom- 
charaidh iadsan an eallach maille riut. 

23 Mu ni thu an ni so, agus gu'n àithn 
Dia sin dhuit, an sin is urrainn thu seas- 
amh ris, agus mar an ceudna thèid an 
sluagh so uile d'an àite fèin an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine foghaint- 
each a mach à h-Israel uile, agus rinn e. 
iad 'nan ceannardaibh air an t-sluagh; 
'nan uachdaranaibh mhìlte, 'nan uachd- 
aranaibh cheuda, 'nan uachdaranaibh leth- 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh dheich- 
near. 

26 Agus thug iad breth air an t-sluagh 
anns gach àm : na cùisean cruaidh thug 
iad a dh'ionnsuidh Mhaois, ach air gach 
cùis bhig thug iad fèin breth. 

27 Agus leig Maois le 'athair-cèile im- 
eachd; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thìr 
fèin. 

CAIB. XIX. 

1 Thàinig an sluagh gufàsach Shinai. 3 Teachd- 
aireachd Dhè do'n t-sluagh à sliahh Shinai. 8 Am 
freagradh. 12 Cha'n fheudadh neach air bilh 
beanluinn ris an t-sliabh. 

ANNS antreas mìos an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach àtìr na h-Eiphit, 
san là sin fèin thàinig iad gu fàsach 
Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu fàsach Shinai, aguschamp- 
aich iad san fhàsach; agus champaich 
Israel ann an sin fa chomhairan t-sleibh\ 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- 1 comasach. 2 'nan riaghladaraibh. 

3 fa chomhair na beinne. 4 seiìbh àraidh. 
73 xvm. xix. 

suidhDhè, agus ghairman Tighearn airas 
an t-sliabh, ag ràdh, Mar so their thu ri tigh 
Iacoib, agus innsidh tu do chloinn Israeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na h-Eiph- 
itich, agus cionnns a ghiùlain mi sibhse 
mar air sgiathaibh iolairean, agus a thug 
mi a m' ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rìreadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choimhcheangal, an sin bithidh 
sibh dhomhsa 'nur n-ionmhas sònraichte 4 
os ceann nan uile shluagh : oir is leamsa 
an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'nur riogh- 
achd shagart, agus 'nur cinneach naomha. 
Is iad sin na briathran a labhras tu ri 
cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois agus ghairm e 
air seanairibh an t-sluaigh, agus chuir e 
rompa na briathra sin uile a dh'àithn an 
Tighearna dha : 

8 Agus fhreagair an sluagh uile le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a labh- 
air an Tighearna, ni sinne. Agus thug 
Maois air ais briathran an t-sluaigh a 
dh'ionnsuidh anTighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Feuch, thig mise a d' ionnsuidh ann an 
neul tiugh, a chum gu'n cluinn an sluagh 
an uair a labhras mi riut, agus mar an 
ceudna gu'n creid iad thu gu sìorruidh. 
Agus dh'innis Maois briathran an t-sluaigh 
do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, 
agus naomhaich iad an diugh, agus am 
màireach, agus nigheadh iad an eudach, 

1 1 Agus bitheadh iad deas air cheann 
an treas là 4 ; oir air an treas là thig an 
Tighearn a nuas ann an sealladh an 
t-sluaigh uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh 
an aire dhuibh fèin, nach tèid sibh suas 
do'n t-sliabh, agus nach bean sibh r'a 
iomall : gach neach a bheanas ris an 
t-sliabh, gu cinnteach cuirear gu bàse. 

13 Cha bhean làmh ris; oir gu deimhin 
clachar e, no sathar sleagh troimlie' 6 : 
ma's ainmhidh no duine e, cha mhair e 
beò. 'Nuair a shèideas an trompaid 7 rè 
ùin' fhada,thig iadsan a nios do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh 
a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomh- 
aich e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach. 

15 Agusthubhairte ris ant-sluagh,Bith- 
ibh deas air cheann an treas là: natigibh 
am fagus à'iir mnaibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas là, 
anns a' mhaduinn bha tairneanaich agus 
dealanaich ann. agus neul tiugh air an * un coinncamh an treas ìà. 6 trìd Eir. 

' an adiiarc ; an stuc. Eir. ECSODU 

t-sliabh, agus fuaim na trompaid ro àrd: 
agus chriothnaich an sluagh uile a bha sa' 
champ. 

1 7 Agus thug Maois an sluagh a mach 
as a' champ an coinneamh Dhè, agus sheas 
iad aig- ìochdar an t-slèibh 1 . 

18 Ag-us bha sliabh Shinai uile fo dheat- 
aich, do bhrìgh gu'n d'thàinig- an Tighearn 
a nuas air ann an teine ; agus dh'èirich a 
dheatach suas mar dheataich àmhuinn 2 , 
agus chriothnaich an sliabh uile gu mòr. 

19 Ag-us an uair a bha fuaim na tromp- 
aid a' dol a mach, agiis a' fàs ro làidir, 
an sin labhair Maois, agus fhreagair Dia 
e le g-uth. 

20 Agus thàinig- an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, airmullach an t-slèibh : agus 
g-hairm an Tighearna Maois suas gu mull- 
ach an t-slèibh, agus chaidh Maois suas. 

21 Ag-usthubhairtanTigheama riMaois, 
Imich sìos, thoir àithne do'n t-sluagh 3 , air 
eagal gu'mbris iadasteach adh'ionnsuidh 
an Tighearn a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna, na sagairt a 
thig am fag-us do'n Tighearna, naomh- 
aicheadh iad iad fèin, air eagal gu'm bris 
an Tighearn a mach orra 4 . 

23 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, Cha 'n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh 
teachd a nìos do shliabh Shinai ; oir thug - 
thu àithne dhuinn, ag ràdh, Cuir crìochan 
mu'n t-sliabh, agus naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Imich romhad, falbh sìos, agus tlrig a nìos 
thu fèin, agus Aaron maille riut; ach na 
briseadh na sagartan agus an sluagh a 
steach, gu teachd anìos a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, air eagal gu'mbris emach orra. 

25 Ag-us chaidh Maois sìos a dh'ionn- 
suidh an t-sluaig-h, agus labhair e riu. 

CAIB. XX. 

1 Na deich àitheantan. 28 Eagal air an t-sluagh. 
22 Iodhol-aoradh air a thoirmeasg. 

AGUS labhair Dia na briathra so uile, 
. ag ràdh, 

2 Is mise an Tighearna do Dhia a thug 
a mach thu à tir na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte 5 no 
coslas sam bith a dh' aon ni, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamh shìos 6 , 
no sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise an Tigh- 
earna' do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' 
leantuinn aingidheachd nan aithrichean air S, XIX. XX. 

a'chloinn,airan treas 7 , agusair a'eheath- 
ramh ginealach dhiubhsan a dh'fhuath- 
aicheas mi; 

6 Ag-us a' nochdadh tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair 8 ainm an Tighearna do 
Dhèandìomhanas; oirchamheasanTigh- 
earna neòchiontach esan a bheir 'ainm an 
dìomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhachadh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
thu t'obair uile, 

10 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna 9 do Dhè: air an là sin na 
dean obair sam bith, thu fèin, no do mhac, 
no do nighean, d'òglach,no dobhanoglach, 
no d' ainmhidh, no do choigreach a ta 'n 
taobh a stig-h do d' gheataibh 10 : 

1 1 Oir ann an sè làithibh rinn an Tigh- 
earna na nèamhan agus an talamh, an 
fliairge, agus gach ni a ta annta; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh là: air 
an aobhar sin, bheannaich an Tigheania là 
na sàbaid, agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do d' 
mhàthair; a chum gu'm bi do làithean 
buan air an fhearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gadachd. 

1 6 Na tabhair fianuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimhears- 
naich; na sanntaich bean do choimh- 
earsnaich, no 'òglach, no 'bhanoglach, no 
'dhamh 11 , no 'asal, no aon ni a's le do 
choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich 13 , an sluaghuile na 
tairneanaich, agus na dealanaich. ag-us 
fuaim na trompaid, agus an sliabh fo 
dheataich 13 : agus an uair a chunnaic an 
sluagh sin, ghluais iad, agus sheas iad 
fad o làimh 14 . 

19 Agus thubhairt iad ri Maois, Labh- 
air thusaruinn, agus èisdidh sinn: achna 
labhradh Dia riunn, air eagal g-u'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, oir is ann a chum 
bhur dearbhadh a thàinig- Dia, agus a 
chum gu'm bi 'eagal-san oirbh 15 , air choir 
as nach peacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad o làimh, 
agus thàinig Maois am fagus do'n dorch- 
adas, fair an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 1 aìg bun na beinne. -fuirneis, teallaich. 

3 earail do'n t-sluagh. 4 gu'n sgrios an Tigh 
carn iad. 5 ìomhaigh shnaidhte, ghràbhalta. 

e a blios. 1 gus an treas. 8 Na toir. 
74 9 do'n Tighearn. Eabh. 

u iharbh Eabh. 

13 ag smùidrich. 

15 air bhur gnùis. Eabh. 10 dhorsaibh. 

i'~ chunnaic. Eabh. 

u fad as,fad air astar. ECSODU 

Chunnaic sibh gu'n do labhair mi ribh o 
nèamh. 

23 Cha dean sibh maille riumsa diathan 
airgid, agus diathan òir cha dean sibh 
dhuibh fein. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomhsa, 
agus ìobraidh tu oirre do thabhartais- 
Joisgte, agus do thabhartais-sìth, do chaor- 
aich, agus do dhaimh 1 : anns gach àite 
san toir mise fa'near gu'n cuimhnichear 
m'ainm, thig mi a d' ionnsuidh, agus 
beannaichidh mi thu. 

25 Agus ma ni thu altairchloiche dhomh, 
cha tog thu i le cloich shnaidhte ; oir ma 
thogas tu d'inneal-snaidhidh suas oirre, 
tinaijlidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh 
a dh'ionnsuidh m' altarach, a chum nach 
leigear ris do lomnochduidh 2 oirre. 

CAIB. XXI. 

1 Laghanna a thaobh òglacha agus bhanoglach. 
14 a thaobh an ti a mharbhas duine le ceilg, 
17 agus a mhallaicheas 'athair no 'mhàthair, 8$c. 

ANIS is iad so na breitheanais a chuir- 
eas tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach 3 Eabh- 
ruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis ; agus 
san t seachdamh thèid e mach saor a nas- 
guidh. 

3 Ma's ann a mhain leis fèin a thàinig 
e steach, leis fèin thèid e mach ; ma bha 
bean aige, thèid mar an ceudna a bhean 
a mach maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, agus 
gu'n d'rug i dha mic no nigheana; bith- 
idh a' bhean agus a clann aig a maighstir, 
agus thèid esan a mach leis fèin. 

5 Ach matheir an t-òglach gucinnteach, 
Is toigh leam mo mhaighstir 4 , mobhean, 
agus mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum nam 
breitheamh; bheir e mar an ceudnachum 
an doruis e, no chum ursainn an doruis, 
agus tollaidh a mhaighstir a chluas le 
minidh, agus ni e seirbhis dha gu bràth. 

7 Agais ma reiceas 5 duine a nigheangu 
bhi 'na banoglaich 6 , cha tèid i mach mar 
a thèid na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn cean- 
gal-pòsaidh rithe, an sin bheir e fa'near 
gu'm fuasgailear i : ri cinneach coimh- 
each cha bhi comas aige a reiceadh, do 
bhrìgh gun do bhuin e gu cealgach rithe. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac i, a 
rèir modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha fèin, a 
biadh, ah-eudach, agus adlighe-pòsaidh 7 , 
cha lughdaich e 8 . S, XX. XXI. 

1 1 Agus mur dean e na tri nitke sin 
rithe, an sin thèid i mach saor gun airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine am plaid 9 , 
ach gu'n d'thug Dia thairis g'a làimh 10 e, 
an sin sònruichidh 11 mis àite dhuit d'an 
teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air a 
choimhearsnach, gu 'mharbhadh le ceilg, 
o m' altair bheir thu e, a chum gu'm bàs- 
aich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, agus a 
reiceas e, no ma gheibhear 'nalàimh e, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail duine a choimhearsnach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leaba: 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esan a 
bhuail e; a mhàin dìolaidh e air son call 
'ùine, agus bheir e fa'near a leigheas gu 
h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no 
'bhanoglach le slait, agus gu'm bàsaich e 
fo 'làimh, dìolar air gu deimhin: 

21 Ach ma mhaireas a beò 12 là no dà là, 
cha dìolar air; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i 
bàs 13 ; cuirear gu cinnteach ùbhla air, a 
rèir mar a chuireas fear na mnà air, agus 
bheir e seachad mar a dti orduicheas na 
breitheamhna 14 . 

23 Ach ma gheibh i bàs, an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 Sùil airsonsùla, fiacail air son fiacla, 
làmh air son làimhe, cos air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot 15 air son 
lotaidh, buille air son buille. 

26 Agus mabhuaileasduinesuil'òglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu mill e i, 
leigidh e as saor e air son a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, 
no fiacail as a bhanoglaich, leigidh e as 
saor e air son 'fhiacla. 

28 Agus ma reubas damh 16 duineno bean 
le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinnt- 
each clachar an damh, agus cha 'n ithear 
'fheoil; ach bithidh sealbhadair an daimh 
neòchiontach. 1 do bhuar. - do dhtomhaireachd. 

3 seirbhiseach, tràill, daorsanach. 4 Tha gràdh 
agam air mo mhaighstir. 5 chreiceas. 

6 ban-tràiìl. 7 dubharaidh ; dowry. Sasg. 

8 cha ciiuir e 'n lugiiad. 11 mur robh duine a' 

75 feithcamh fàth. 10 dh' ionnsuidh a làimhe. 

11 sùnruichidh, suidhichidh, orduichidh. 

12 ma sheasas e ris. 13 nach tig beud' na lor> 
H breitheachan. 15 cneadh. 

16 tarbh. Eabh. ECSODU 

29 Ach ma ghnàthaich an damh sàth- 
adh 17 le 'adhaircibh san aimsir roimhe sin, 
agus gu'n do dhearbhadh sin d'ashealbh- 
adair, agus nach do ghlèidh e stigh e, agus 
gu'n do mharbh e duine no bean, clachar 
an damh, agus cuirear mar an ceudna a 
shealbhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear ai?-giod-rè\t'ich air, an 
sin bheir e mar èiric 'anama ge b'e ni a 
chuirear air. 

31 Ma's mac a reub e le 'adhairc, no 
ma's nighean a reub e, a rèir a' bhreith- 
eanais so nìthear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no ban- 
oglach, bheir e deich secel 'ar fhichead 
airgid d'am maighstir, agus clachar an 
damh. 

33 Ag-us ma dh'fhosglas duine slochd, 
no ma chladhaicheas duine slochd, agus 
nach còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh 
no asal ann : 

34 Ni esan d' am buin an slochd suas an 
calldach, bheir e airgiod d'an sealbhadair, 
agus is leis fèin am beathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, 
an sin reicidh iad an damh beò, agus 
roinnidh iad an t-airgiod afhuaradli air 
a shon, agus roinnidh iad mar an ceudna 
an damh marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh- 
adair a stigh e, gu cinnteach ìocaidh e 
damh air son daimh, agus is leis fèin am 
marbh. 

CAIB. XXII. 

1 Laghanna a thaobh gadachd, 5 a thaobh coimh- 
leasaehaidh air son gacìt gnè cltoire, 16 a thaobh 
dtolanais, fyc. 

MA ghoideas duine damh no caora, 
agus gu marbh se e, no gu'n reic 
se e, drolaidh e 2 cìiig daimh air son an 
daimh, agus ceithir caoraich air son na 
caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fuil air a shon: 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear fuil air a shon. Ni esan a ghoideas 
droladh iomlan 3 : mur bi ni sam bith aige, 
an sin reicear e air son a ghadachd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' mheirle 4 
'na làimh beò, ma's damh e, no asal, no 
caora ; diolaidh e dùbailt' 5 e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear 
suas fearannno fìon-lios 6 , agus gu'ncuir 
e' ainmhidh ann,agus gu'mbiadhar e ann 1 ma bha'n damlt gunaideach, ma b'àbhuist da 
purradh. - bheir e uaith, aisìgidh e, cuitichidh e. 
3 oir bu chòir dha dìoladh lomlan a dheanamh. 
* an ni sin a ghoid e. 5 dà-fkillle. 

^ fìon-ghàradh. 1 coimhleasachadk. 

76 S, XXI. XXII. 

am fearann duine eile ; do'n chuid a's 
fearr d'a fhearann fèin, agus do'n chuid 
a's fearr d'a fhron-lios fèin, rri e dìoladh 7 . 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droiglrinn 8 , agus gu'n loisg- 
ear na cruachan arbharr, no 'n t-arbhar 
'na sheasamh, no'n t-achadh 9 ; ni esan a 
rinn an losgadh gu cinrrteach droladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimlrearsnach 
airgiod, no airneis, g'a ghleidheadlr, agrrs 
gu'n goidear à tigh an duine e ; ma gheiblr- 
ear an gaduiche, drolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin 
thèid maighstir an tighe a dh'ionnsuidh 
nam breitheamh, a dh'fheuchainn co ac' 
a shrn e mach a làmh gu cuid a choimh- 
earsnaiclr. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caoraclr, air son eud- 
aich, air son gach ni a chaidh a chall, a 
their neach e ile gur leis fèin; an làthair 
nambreitheanrh thigcìrisgach aoin dirrbh : 
esan a dhrteas na breitheamhna, drolaidh 
e dùbailte d'a choimhearsnaeh. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
asal, no damh, no caora, no ainmhidh sam 
bith g'a ghleidheadh, agus gu'm faigh e 
bàs, no gu'n ciurrar e, no gu'n iomairrear 
air falbh e, gun neach air bith g'a f haicinn ; 

11 An sin bithidh mionnan an Tighearrr 
eatorra le chèile, nach do shrn e a làmh 
gu cuid a choimhearsnaich : agus gabh- 
aidh a shealbhada'rr sin uaith, agirs cha 
dean esan dìoladh. 

12 Agus ma g-hoideadh uaith e, drolaidh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadh e 
leis mar fhianuis e; air sorr an ni sin a 
chaidh reubadh, cha drol e. 

14 Agus ma dh'iarras 10 duine ni an 
coingheall 11 o 'choinrhearsnach, agus gu'rr 
ciurrar e, no gu'm faigh e bàs, gun a 
shealbhadair a bhi maille ris ; gu cinnteaclr 
drolaidh e. 

15 Ach ma bhios a shealbhadair maille 
ris, cha dìol e : ma's ni air son tirarasdail 12 
e, thàinig e air son a thuarasdail. 

16 Agus mamheallas duine maighdean, 
nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidh, agus 
gu'n luidh e leatha, gu cinnteach gabh- 
aidh e i dha fèrn 'na mnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair g-u tur a tabh- 
airt da, drolaidh e airgiod a rèir toehraidh 
nam maighdean 13 . 

18 Cha leig thu le ban-fhiosaiche" bhi 
beò. 

19 Ge b'e neach a hridheas leh-ainmh- 
idh, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 8 gu'm faigh e droighionn. Eabh. 3 an raon. 

10 ma gltabhas. " air iasachd. 

12 luach -saoithreach. 13 a rèir crodh nan òigh. 

11 buidsich, ban-bhusdraich. ecsodus,: 

20 Esan a dh'ìobras do dhèibh sambith, 
fich do'n Tigbeani a mhàin, g-earrar as e. 

21 Air eoigreach cha chuir thu doilgheas, 
ni mò a ni thu foirneart air; oir bha sibh 
fèin 'nur coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich 1 sam bith, no dìlleachd- 
an 3 , cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bith gu 
cruaidh riu, agais gu'n gplaodh iad idir 
riumsa, eisdidh mise g-u cinnteach r'an 
g-laodh. 

24 Ag-us lasaidh mo chorruich suas, ag-us 
marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh ; 
ag-us bithidhbhurmnài 'nambantraichibh, 
ag-us bhur clann 'nan dllleachdain. 

25 Ma bheir thu airg-iod an coingbeall do 
neach air bith do m' shluag-h-sa a ta bochd 
làimh riut, cha bhi thu dha mar neach a 
chuireas airg-iod air riadh 3 ; chachuir thu 
riadh air. 

26 Ma g-habhastu idireudach do choimh- 
earsnaich ann an g-eall, mu dhol fodha na 
grèine bheir thu air ais dha e : 

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin,is 
e 'eudach d'a chroicionn e; ciod anns an 
coidil e ? ag-us an uair a dh'èigbeas e rium, 
èisdidh mise; oir ata mi tròcaireach. 

28 Air breitheamhnaibh 4 cha labhair thit 
olc, ag-us uachdaran do shluaigb cha chàin 5 
thu. 

29 Ceud-thoradh d'fhearainn, ag-us 
d'fhìon-lios, gim dàil bheir thu seaehad: 
ceud-g-hin do mhac bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus ri 
d' chaoraich: seachd làithean bithidh e 
maille r'a mhàthair, air an ochdamh là 
bheir thu dhomhsa e. 

31 Agais bithidh sibh'nur daoine naomha 
dhomhsa, ag-us feoil sam bith a reubadh le 
fiadh-bheathaichibh sa' mhachair, cha'n 
ith sibh: chum nan con tilg-idh sibh i. 

caib. xxm. 

1 Laghanna a tìiaobh iuairesgeil no fiamds bìirèige, 
12 a thaobh latha va sàbaid, SjC. 22 Beannachadh 
air a ghealltuinn dhoibhsan a choimhideas reachd 
Dhè. 

CHA tog- thu tuairesg-eul 6 brèig-e: na 
cuir do làmh maille ris an aingùdh gu 
bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr-chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, ag-us cha labhair 7 
thu ann an cùis, g-u claonadh an dèig-h a' 
mhòrain, chum breth fhiaradh. 

3 Ag-us ri duine bochd cha bhi thu bàig-h- 
eil 8 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmh- 
aid, no 'asal a' dol air seacharan 9 , bheir 
thu g-u cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. 

1 bain-treabhaich. 2 leanabh gun athair. 

3 ocar. * dèibh. Eabh. = cha mhallaich. 
6 iomradh. i fhreagair. Eabh. 

s cha nochd thu iochd, cha 'n ùidh thu leis, cha 
ghabh thu leis. 9 air faontradh. 

77 OOL XXIIT. 

5 Ma chi thu asal duine aig- am bheil 
fuath dhuit a' luidhe fo h-eallaich, agus 
gu'nsmuai?iichthu air fantuinn o chòmh- 
nadh a dheanamh rithe, ni thu gu cinnteach 
còmhnadh rithe. 

6 Cha chlaon 10 thu breth do bhochd 'na 
chùis. 

7 O chùis bhrèige cum thu fèin am fad ; 
ag-us an neòchiontach ag-us an t-ionraic na 
marbh: oir cha 'n fhìreanaich mise an 
t-aing-idh. 

8 Ag-us tiodhlac 11 cha g-habh thu; oir 
dallaidh tiodhlac na daoine glice, ag-us 
claonaidh e briathra nan daoìne ionraic. 

9 Ag-us air coigreach na dean foirneart : 
oir is aithne dhuibh inntinn 12 coigrich, do 
bhrìg-h ffti'n robh sibh fèin 'nur coigrich 
ann an tir na h-Eiphit. 

10 Ag-us sè bliadhna cuiridh tu t'fhear- 
ann, ag-us cruinnichidh tustig-hathoradh 13 . 

1 1 Ach air an t-seachdamh fàg-aidh tu 
mach n e, ag-us leig-idh tu leis luidhe 'na 
thàmh, a chum gu'n ith bochdan do 
shluaig-h, ag-us na dh'fhàg-as iadsan, gn'n 
ith beathaiche na macharach e. Air a' 
mhodh cheudna ni thu ri d'fhìon-lios, agus 
ri d' lios-olaidh. 

12 Sè làitheanni thu t'obair, ag:usairan 
t-seachdamh là g-abhaidh tu fois; a chum 
g-u faig-h do dhamh ag-us d'asal fois, ag-us 
gu faig-h mac do bhanog-laich ag-us an 
coigreach an anail. 

13 Ag-us athaobh nanuile nithe a labh- 
air mi ribh, bithibh faicilleach; ag-us air 
ainm dhiathan eile na luaidhibh 15 : na 
cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèill dhomhsa 
sa' bhliadhna. 

15 Fèill an arain neo-g-hoirtichte cum- 
aidh tu : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-g-hoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, 
san àm shuidhichte do'n mhìos Abib; oir 
anns a' mhios sin thàinig- thu mach as an 
Eiphit: ag-us cha tig- neach air bith a'm' 
làthair-sa falamh : 

16 Ag-us fèill an fhogharaidh, ceud- 
thoraidh do shaoithreach, a chuir thu san 
fhearann: agrusfèill a' chruinneachaidh 16 
aig- deireadh na bliadhna, 'nuair a 
cliruinnicheas tu stigb toradh do shaoith- 
reach as an fhearann. 

17 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar 
g-ach firionn ag;ad an làthair an Tig-h- 
earna Dè. 

18 Cha toirthu seachad 17 fuil m' ìobairt- 
sa le h-aran g-oirtichte, ni mò dh'fhan- 
as 18 saill m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn 
bheir thu do thig-h an Tig-hearna do Dhè. 

10 Cha'n fhiar. » tiodhlacadh, gibht. 

i2 cridhe. n abhàrr. 14 fàs. 

15 na deanaibh iomradh. 'O an larraigh, a' 

chròdhaidh. " cha tairg thu. >e dh'fhàgar. ECSODUS, 

Cha bhruich thu meann ann am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad, 
gu d' choimhead san t-slighe, agus gai d' 
thabhairt a steach do'n àit a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleach 1 'na làthair, agus èisd 
r'ag-huth; na cuir 'na aghaidh 2 : oir cha 
lagh e bhur cionta; oir a ta m'ainm ann- 
san. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da rìreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do 
d' nàmhaid-sa 3 , agus claoidhidh mi iad- 
san a chlaoidheas thu: 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, agus 
bheir e steach thu chum nan Amorach, 
ag-us nan Hiteach, agus nam Peridseach, 
agus nan Canaanach, nan Hibheach agus 
nan Iebusach; agus gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, ag-iis cha dean thu seirbhis doibh, 
ni mò a ni thu a rèir an oibre : ach sgrios- 
aidh tu gu tur iad, agus brisidh tu an 
dealbhan 'nam bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tighearna 
bhur Dia, agus beannaichidh esan t'aran, 
agus t-uisg-e, agus cuiridh mi euslaint air 
falbh o'r measg. 

26 Cha tilg- ni sam bith 'àl, nì mò a 
bhios eseasga'd'thìr: àireamhdolàithean 
coimhlionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, agus 
sg-riosaidh mi an sluaghuile dh'ionnsuidh 
an tèid thu, agus bheir mi air do naimh- 
dibh gu lèir an cùl a thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise cearnabhain 4 
romhad, ag-us fògraidh iad a mach an 
t-Hibheach, an Canaanach, agus an t-Hit- 
each, as do làthair. 

29 Cha tilg- mi mach iad as do làthair 
ann an aon bhliadhna, air eagal gu'm bi 
'm fearannair'fhàsachadh, agusgu'm fàs 
fiadh-bheathaiche na macharach lìonmhor 
a'd' ag-haidh. 

30 A lìon beag is beag 5 tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n sealbhaich thu am feai'ann. 

31 Ag-us suidhichidh mi do chrìochan o'n 
mhuir ruaidh eadhon gu ruig- fairge nam 
Philisteach 6 , agus o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn": oir bheirmi thairis 'nur làimh 
luchd-àiteachaidh na tìre; ag-us tilg-ìdh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an dèibh 
coimhcheang-al sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thìr, 
air eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm' 
aghaidh-sa le seirbhis a dheanamh d'an 
dèibh ; agus gu'm bi sin 'na ribe dhuit. XXIH. XXIV 

CAIB. XXIV. 

1 Chaidh Maois suas do'n t-sliabh. . 3 Gheall an 
sluagh gu'n d' thugadh iad gèill do fhocal an 
Tighearna. 16 Glòir Dhè air afoillseachadh. 

AGUS thubhairt e ri Maois, Thig- a nìos 
a dh'ionnsuidh an Tighearna.thu fèin 
agus Aaron, Nadab agus Abihu, agus tri 
fichead 'sa deich do sheanairibh Israeil : 
agus ni sibh aoradh fad o làimh 8 . 

2 Agus thig- Maois 'na aonar am fag-us 
do'n Tighearn; ach cha tig-iadsan am fa- 
g-us, ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Ag-us thàinig Maois ag-us dh'innis e 
do'n t-sluagh briathran an Tighearn uile, 
ag-us na breitheanais uile : agus fhreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon griuth, ag-us 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tigh- 
earna, ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an 
Tig-heam uile, agus dh'èirich e gu moch 
sa' mhaduinn, ag-us thog e altair fuidh 
'n t-sliabh, agus dà charragh 9 dheug- a 
rèir dà thrèibh dheug- Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òg-anaich do chloinn 
Israeil, agus thug- iad suas tabhartais- 
loisg-te, ag-us dh'ìobair ìad ìobairte-sìth do 
dhaimh do'n Tighearn. 

6 Agus g-habh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh i ; agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choimh- 
cheangail, agus leugh e ann an èisdeachd 
an t-sluaigh; agus thubhairt iadsan, Gach 
ni a labhair an Tighearna, ni sinne, agus 
bheir sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus 
chrath e i air an t-sluagh, agus thubhairt 
e, Feuch, fuil a' choimhcheangail a rinn 
an Tighearna ribh a thaobh nam briathra 
sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agus tri tìchead 's a 
deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil : agus 
fùidh a chosaibh bha mar gu'm biodh 
obair 10 do chloich shaphir, agus mar na 
nèamha fèin 11 ann an soillse. 

11 Agus air maithibh 12 chloinn Israeil 
cha do chuir e a làmh : agus chunnaic 
iad Dia, agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thig a nìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-sliabh, agus bi 'n sin : agus bheir 
mise dhuit clàir chloiche, agus lagh, agus 
na h-àitheantan a sgrlobh mi, chum iad- 
san a theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
Iosua 'òglach: agus chaidh Maois suas 
do shliabh Dhè. 1 Thoir an aire dhuitfèin. 2 na hrosnuich e, 
na cuir corruich air. 3 bithidh mi m' eascaraid do 
d' eascairdibh. 4 conaichean, beachan-each mòra ; 
hornets. Sasg. 6 A chuid, acJiuid; a bìteagan, a 
78 bheagan. 6 Philistineach. 1 Euphrates. 

s Jad as. 9 stac. 10 obair làir, obair 

shnaidhte. 11 mar chorp nan nèamh. Eabh. 

12 air uaislibh, daoine mòra. ECSODUS, 

14 Agus thubhairt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa ruinn an so, gus am pill sinn 
d'urn-ionnsuidh: Agus, feuch, ateAaron 
agus Hur maille ribh: esan aig am bi 
eùis sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidh- 
san. 

1 5 Agus chaidh Maois suas do'n t-sliabh, 
agus chòmhdaich neul an sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigh- 
earn' air sliabh Shinai, agus chòmhdaich 
an neul e sè làithean: Agus dh'èigh e ri 
Maois air an t-seachdamh là à meadhon 
an neoil. x 

17 Ag-us bha foillseachadh 2 glòire an 
Tighearna mar theine dian-loisgeach air 
mullach an t-slèibh, ann ansùilibh chloinn 
Israeil. 

18 Agus chaidh Maois a steach am 
meadhon an neoil, agus chaidh e suas 
do'n t-sliabh : agus bha Maois san t-sliabh 
dà flìichead là agus dà fhichead oidhche. 

CAIB. XXV. 

1 Tabhartais a'ir son o' phàilliuin. 10 Cumadh na 
h-àirce. 17 A' chaithir-thròcair. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad 
a m' ionnsuidh tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gu toileach e le 'chridhe, 
g-abhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a ghabhas 
sibh uatha ; òr, agus airgiod, agus umha 3 , 

4 Agus gorm, agus corcur 4 , agus scar- 
laid, agus anart 5 grinn, agus fionnadh 
g-habhar, 

5 Agus ci'oicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh clium 
oladh-ungaidh, agus a chum tùise deadh 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
anns an ephoid, agus san uchd-èididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomha, 
ag-us gabhaidh mise còmhnuidh 'nam 
measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
fhaicinn, a rèir samhlaidh 6 a' phàilliuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc 7 do fhiodh sitim: 
dà làmh-choille gu leth 8 a fad, agus 
làmh-choille gu leth a leud, agus làmh- 
choille gu leth a h-àirde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-òr fìor-ghlan, a stigh agus a muigh 
còmhdaichidh tu thairisi; agus ni thu 
oirre coron 9 òir mu'ncuairt. 1 ghabh glòir an Tighearna còmhnuidh. 

2 sealladh, cosamhlachd. 3 unga, prais. 
4 purpur. 5 lìon-eudach. 
6 deilbh, cumaidh, saimplcir, coslais. 

~< cobhan, ciste. 8 dà làmh-choille agus 

79 XXIV. XXV. 

12 Agus ni 10 thu air a son ceithir failbh- 
eag-an òir, agus cuiridhtuted air a ceithir 
oisinnibh; agus bithidh dà fhailbheig air 
aon taobh dhi, agus dà fhailbheig air an 
taobh eile dhi. 

13 Agus ni thu bataichean" do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad 
le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h-àirce 
bithidh na bataichean: cha g-hluaisear 
uaithe 12 iad. 

16 Agus cuiridh tu san àirc an Fliian- 
uis 13 a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu caithir-thròcair 14 a dh'òr 
fìor-ghlan; dàlàmh-choille gulethafad, 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir : a dh'obair 
bhuailte ni thu iad, aig- dà cheann na 
caithir-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cerub eile aig a' cheann eile 
do'n chaithir-thròcair : ni sibh na ceruban 
aig a dà cheann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' sìneadh 
a mach an sgiathan gu h-àrd, a' còmh- 
dachadh na caithir-thròcair le'n sgiath- 
aibh, agus an aghaidhean 15 r'a chèile: 
ris a' chaithir-thròcair bithidh aghaidhean 
nan cerub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus anns an àirc cuiridh 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, 
agus labhraidh mi riut o uachdar na 
caithir-thròcair, o eadar an dà cherub a ta 
air àirc na Fianuis, a thaobh gach ni a 
dh'àithneas mi dhuit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh sitim ; 
dà làmh-choille 'fhad, agus làmh-choille 
a leud, agus làmh-choille gxi leth 'àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e le 
h-òr fìor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall 16 do leud 
boise mu'n cuairt, agus ni thu coron òir 
d'a iomall mu'n cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir failbheagan 
òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh a ta aig a cheithir chos- 
aibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh na 
failbheagan, chum àitean do na bataich- 
ibh, gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlainear am bord leo. leth làmh-choille. 9 crùin,fleasg. 

10 tilgidh, leaghaidk. 11 lunnan, maidean. 
12 uaipe. 13 an Teisteas. 

14 uachdar, còmhdach na h-àirce; suidhe-tròcair. 
,s an eudanan. 16 imeall, foir. ECSODUS, 

29 Ag-usni thu a mhiasan', agus a 
thuiseirean 2 , agus a chuachan 3 , ag-us a 
chopain, leis an toirear seachad 4 ìobairt- 
dibhe; a dh'òr fìor-g-hlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bliòrd aran 
taisbeanta romhams' an còmhnuidh. 

31 Ag-us n: thu coinnleir a dh'òr fìor- 
g-hlan; adh'obairbhuailtenìthearancoinn- 
leir. Bithidh a chos, ag-us a mheoir 5 , a 
chopain, a chnapan 6 , ag-us a bhlàthan, 
do'n obair cheudna. 

32 Ag-us thig sè meoir a mach as a 
thaobhan; tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, ag-us tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

33 Tri eopain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maìlle ri 
cnap agus blàth; ag-us tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh anns a' 
mheur eile, maille ri cnap agus blàth ; 
mar sin anns na sè meoir a thig a mach 
as a' choinnleir. 

34 Ag-usannsa' cho'mn\eìr bithidh ceithir 
chopain air an deanamh cosmhuil ri al- 
monaibh, maille ri 'n cnapaibh ag-us am 
blàthaibh. 

35 Ag-us bithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, ag-us cnap fodhà mheur dheth, ag-us 
cnap fo dhà mheur dheth ; mar sin do na 
sè meoir a thig- a mach as a' choinnleir. 

36 Bithidh an cnaip ag-us am meoir do'n 
obair cheudna: bithidh e uile 'na aon 
obair bhuailte do òr fìor-ghlan. 

37 Ag-us ni thu dha seachd lòchrain : 
ag-us cuirear suas 7 a lòchrain, a chum 
g-u'n toir iad solus thall fa chomhair. 

38 Ag-us bithidh a chlobhachan, agus a 
smàl-shoithichean a dh'òr fìor-ghlan. 

39 Do thalann a dh'òr fìor-g-hlan nìth- 
ear e, maille ris na soithichibh sin uile. 

40 Ag-us feuch g-u'n dean thu iad a reir 
an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh dhuit 
fhaicinn san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

1 Deich cùirteinean a' phàilliuin. 31 Am brat air 
son na h-àirce. 

AGUS ni thu am pàilliun le deich cùirt- 
einibh a dli' anart grinn toinnte, agus 
do g-horm, ag-us do chorcur, agnis do 
scarlaid: mdille ri cerubaibh a dh' obair 
ealanta 8 ni thu iad. 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein, 
ceithir làmha-coille : an t-aon tomhas do 
na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig- cùirteinean air an cean- 
g-al gach aon r'a chèile; agus na cùig- 
cùirteinean eile air an ceangal gach aon 
r'a cheile. 

4 Ag-us ni thu lùban do g-horm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall anns a' choimh- 

1 shoithichean. 2 liaghan, ladair, spàinean. 

3 a sgàlan. 4 an taomara mach; an còmhdaichear . 
5 a mheangìain. 6 a mhill. 

80 XXV. XXVI. 

cheang-al: ag-us, air a' mhodh cheudna, ni 
thu am foir a' chùirtein a's fhaide mach, 
ann an coimhcheangal an dara aoin. 

ò Leth-cheud lùb ni thu ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb ni thu am 
foira' chùirteina/a ann an coimhcheang-al 
an dara aoin; a chum's gu'n g-abh na 
lùban greim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag 9 òir, 
ag-us ceang-laidh tu na cùirteinean r'a 
chèile leis na cromag-aibh : agus bithidh 
e 'na aon phàilliun. 

7 Ag-us ni thu cùirteine do fhionnadh 
ghabhar gu bhi 'nan còmhdach air a' 
phàilliun: aon chùirtein deug- ni thu 
dhiubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein 
ceithir làmha-coille: bithidh an t-aon 
chùirtein deug- uile dh'aon tomhas. 

9 Agus cuiridh tu ri chèile cùig cùirteine 
leo fèin, agus sè cùirteine leo fèin, agus 
dùblaichidh tu an seathadh cùirtein air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Ag-us ni thu leth-cheud lùb airfoir an 
aon chuirtein a's fhaide mach sa' choimh- 
cheang-al, ag-us leth-cheud lùb air foir a' 
chùirtein a tha coimhcheangal an dara 
aoin. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag- a 
dh' umha, agus cuiridh tu na cromag^an 
anns na lùbaibh, agus cuiridh tu am buth 
r'a chèile, air chor as gu'm bi e 'na aon. 

12 Ag-us am fuigheall a dh'fhàgar do 
chùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
dh'fhàg-ar, crochar e thar taobh cùil a' 
phàilliuin. 

13 Agus làmh-choille air an taobh so, 
agus làmh-choille air an taobh eile do na 
dh'fhàgadh air am fad do chùirteinibh a' 
bhùtha, crochar e thar taobhan a' phàill- 
iuin, air an taobh so, agus air an taobh 
eile, g-'a chòmhdachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' 
bhùtha do chroicnibh 10 reitheachan air an 
dath dearg-, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

1 5 Agus ni thu buird air son a' phàilliuin 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh: 

16 Deich làmha-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh fa chomhair a chèile ; mar 
so ni thu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin. 

1 8 Agus ni thu na buird air son a' phàill- 
iuin, fichead bòrd air an taobh deas, ris an 
àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos !1 airg-id, 
fuidh'n fhicheadbòrd: dà chois fuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, agns dà chois 
fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

7 lasar. 8 innleachdaich. 

9 clasp. 10 chraicnibh. 

11 bonn, pulag, socait. ECSODUS, 

20 Àgiis air son an dara taoibh do'n 
phàilliun air antaobh tuath, fichead bòrd; 

21 Agus an dà fhichead cos a dh' airg-iod, 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin air 
an Ìàìmh an iar, ni thu sè buird. 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà tliaobh. 

24 Agus bithidh iadairaneoimhcheangal 
fuidhe, agus mar an ceudnà bithidh iad air 
ancoimhcheangalosacheann ri aonfhail- 
bheig : mar so nìthear dhoibh le chèile ; 
bithidh iad air son an dà oisinn. 

25 Agus bithidh ochd buird ann, agus an 
cosan a dh'airgìod, sè cosa deug; dà crTois 
fuidh aon bhòrd, agus dà chois fuidh bhòrd 
eile. 

26 Agus ni thu croinn do fhiodh sitim; 
cùig air son nam bòrd air aon taobh do'n 
phàilliiui. 

27 Agus cùig croinn air son nam bòrd air 
an taobh eile do'n phàilliun, agus cùig 
croinn air son bhòrd taobh a' phàilliuin air 
son an dà thaobh an iar. 

2S Agus ruigidh an crann meadhonach 
ann am meadhou nam bòrd o cheann gu 
ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu thairis 1 na 
buird le h-òr, agus ni thu am failbheagan 
a dh'òr mar àiteachan do na crannaibh: 
agus còmhdaichidh tu thairis na croinn le 
h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas am pàilliun a 
rèir a shamhlaidh 2 , a nochdadh dhuitsan 
t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus a t/A'anart 
grinn 3 toinnte : a dh'obair ealantanithear 
e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir puist 
dofhiodh sitim, airan còmhdachadh thairis 
le h-òr: agus bithidh ancromagan adh'òr, 
air na ceithirbonnaibh 4 airg:id. 

33 Agus crochaidh tu suas am brat fuidh 
na cromagaibh, agus bheirthu steach ann 
an sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh 
do'nbhrat: agusroinnidh am brat dliuibh- 
san eadar an t-ionad naomha agus an 
t-ionad ro naomha. 

34 Agus cuiridh tu a' ehaithir-thròcair 
air àirc na Fianuis, san ionad ro naomha. 

35 Agus cuiridhtuambòrdanleth muigh 
do'n bhrat, agus an coinnleir fa chomhair 
a' bhuirdair taobh deas a'phàilliuin: agus 
cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach 5 air son doruis 
a' bhùtha, do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
oibrichte le h-obair ghrèise 6 . XXVI. XXVII. 

37 Agus ni thu air son a' chòmhdaich 
cùig puist 7 do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-òr, agus bithidh 
an cromagan a dh'òr, agus tilgidh tu air 
an son cùig buinn umha". 

CAIB. XXVII. 

1 Aìlair 11« h-ìobairt-loisgte, agus a soiUtichean. 
7 Cùirt a' phàilliuin. 20 Oladlt fhìor-ghlan a' 
chroinn-olaidh air a toirt air son soluis. 

GUS ni thu altair do fhiodh sitim ; 
cùig' làmha-coille air fad, agus cùig 
làmha-coille air leud ; bithidh an altair 
ceithir-chearnach,agusali-àirdetrilàmha- 
coille. 

2 Agus ni thu a h-adhaireeaiv air a 
ceithir oisinnibh : bithidh a h-adhaircean 
do'n ni cheudna : agus còmhdaichidh tu 
thairis i le h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
luatha, agus a sluasaidean, agus a cuach- 
an 10 , agus a greimichean, agus a h-aigh- 
nean-teine: a soithichean uile ni thu a 
dh'umha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon-obair 
umha: agus ni thu air an lìon ceithir 
failbheagan umha aira cheithir oisinnibli. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-t^.tarach gu h-ìosal, agus bithidh an 
lìon gu ruig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ni thu bataichean 11 do'n altair, 
bataichean do fhiodh sitim, agus còmli- 
daichidh tu thairis iad le h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidh na bataich- 
ean air dà thaobh na h-altarach g-'a 
giùlan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a noclid- 
adh dhuit san t-sliabh, mar sin nìthear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air an 
taobli deas, ri deas: bithidh cùirteinean 
air son na cùirte do anart grinn toinnte; 
ceud làmh-choille am fad, air aon taobh. 

10 Agus bithidh a fichead post, agus 
am fichead bonn a (//i'umha: bithidh 
cromagan nam post, agus an cuairteagan, 
a ri/i'airgiod. 

11 Agus mar an ceudna air an taobh 
tuath air fad, bithidh cùirteine ceud làmh- 
choi/le air fad, agus a fichead post, agus 
am fichead bonn a (f/i'umha; cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a dh'nìr- 
giod. 

12 Agus air leud na cùirte air an taobh 
an iar, bithidh cùirteine do lcth-cheud 
làmh-choille : am puist deich, agus am 
buinn deicli. 

13 Agus bithidh leud na cùirte air an 
taobh an ear, ris an àird an ear, letli- 
cheud làmh-choille. 

14 Agus bithidh na cùirteinean air aon 1 cuiridh fu thairis. 
3 caol, mìn, jìnealta. 
5 brat. 

81 : a chumachd. 

4 bunailibh. 

c obair shnàlJtaìde. " troslain. 8 praise. 

10 soithichean crathaidh. 

G noirtcean. 
li lunnan. ECSODUS, X 
taobh cùlgr làmha-coille deug: am puist 
tri, agus am buinn tri. 

15 Ag-us air an taobh eile bithidh a cùir- 
teine cùig làmha-coilte deug: am puist 
tri, agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte bithidh 
brat a dh'fhicheadlàmh-choille, cfoghorm, 
ag-us do chorcur, agus do scarlaid, agus a 
rf^'anart grinn toinnte, oibrichte le h-obair 
shnàthaide: am puist ceithir, agus am 
buinn ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cìiirte air an ceangal mu'n cuairt 1 le h-air- 
giod: bithidh an cromagan a dh'airgiod, 
agus am buinn a rf/i'umha. 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, 
agus a leud leth-cheud làmh-choille sgach 
àite, agus a A-àirde cùig làmha-coille, a 
rfA'anart grinn toinnte; agus am buinn a 
(//i'umha. 

19 Bithid/i uile shoithichean a' phàill- 
iuin, 'na slieirbhis uile, agus a phinneach- 
an uile, agus pinneacha na cùirte uile 
do umha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Israeil, 
gu'n toir iad a t'ionnsuidh oladh fhìor- 
ghlan a' chroinn-olaidh, brùite air son an 
t-soluis, a thoirt air an lòchran 2 lasadh 
an còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail an 
taobh amuighdo'n bhrat, a tafa, chomh- 
airna Fianuis, orduichidh Aaron e, agus a 
mhic, o fheasgar gu maduinn an làthair an 
Tigheama: bithidh e'na reachd sìorruidh 
d'an ginealachaibh, àleth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

1 Chuireadh Aaron agus a mhic air letk air son 
dreuchd an t-sagairt. 6 An ephod. 30 An 
Urim agus an Tumim, fyc. 

AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maille ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gufritheil 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt, 
eadhoìi Aaron,NadabagusAbihu,Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agus ni thu èididh 3 naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus air 
son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a ta 
glic an cridhe, a lion mise le spiorad a' 
ghliocais; agus ni iad èididh Aaroin, g'a 
choisreagadh, a chum gu fritheil e dhomh- 
sa ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad; uchd- 
èididh, agus ephod, agus falluinn, agus 
còta iomadh-dathach 4 , crùn-sagairt, agus 
crios: agus ni iad èididh naomha air son 
Aaroin do bhràthar, agus air son a mhac, 
a chum gu fritheil e dhomhsa ann an 

1 cuairliclite. - lampa. 3 eudaichean. 

4 do obair ghrèise, rìomhach, ainneamh. 

6 dà ghuaillcachan, dà chlàr- guailne. 

6 crios ainneamh ; obair eatanla. Eabh. 

7 do'n stubh cheudna. 8 air an darna cloich. 

82 xvii. xxvm. 

dreuchd an t-sagai'rt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne 5 aice cean- 
gailte r'a chèile aig adà fhoir; agus mar 
sbi cuirear ri chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach 6 na 
h-ephoid a ta air a h-uachdar, a rèir a 
h-oibre fèin, do'n ni cheudna 7 eadhon do 
òr, do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus a dh' anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, 
agus gearraidh tu orra ainmeanna chloinn 
Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainmeanna chàich air a' chloich eile 8 , a 
rèir an sinead 9 . 

1 1 Le h-obair gearradair an cloich 13 , le 
gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
thu fa'near an ceangal 11 ann am failibh 
òir 12 . 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chlacha cuimh- 
neachain do chloinn Israeil. Agus giùl- 
ainidh Aaron an ainmean ann an làthair 
an Tighearn air a dhà ghualàinn, mar 
chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir; 

14 Agus dà shlabhriudh a dh'òr fìor- 
ghlan aig na cinn : ni thu iad a dh'òb&ìr 
fhighte, agus ceanglaidh tu na slabhruidh- 
ean fighte ris na failean: 

15 Agus ni thu \ichd-èididh a' bhreith- 
eanais le h-obair ealanta; a rèir oibre na 
h-ephoid ni thu i : do òr, do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus a dh' 
anart grinn toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte 13 ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach 14 , eadhon ceithir sreathan 15 chlach ; 
a' cheud sreath, sardius, topas, agus 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

1 8 Agus an dara sreath ; emerald, saphir, 
agus daoimein 16 . 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, 
agus ametist. 

20 Agusanceathramhsreath; beril,agus 
onics, agus iasper: ceanglar iad le h-òr 
'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an ain- 
meanna; le gearradh seulaidh, bithidh 
gach aon aca le h-ainm fèin a rèir an dà 
thrèibh dheug. 

9 a rèir am breith ; a rèir an ginealacha. Eabh. 

10 clach-shnaidheadair. 11 an cur, an suidh- 
eachadh. Vl fàinnean, foirean òir. 

u air a dùblachadh. 14 àlach chloch. 

15 sreudan. 16 diamond. Sasg. ECSODUS, 

22 Agus ni thu air an uehd-èididh slabh- 
ruìdhean aig- na cinn a rfA'obair fhig-hte 1 , 
a dh'òr fìor-ghlan. 

23 Ag-us ni thu air an uchd-èididh dà 
fhàinne òir, agus cuiridh tu 'n dàfhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Ag-us cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fhig-hte òir san dà fhàinne a ta air cinn na 
h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà shlabhruidh 
fhig-hte daingnichidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tu iad air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobh. 

26" Agus ni thu dà fhàinne òir, ag-us cuir- 
idh tu iad air dà cheann na h-uchd-èididh 
san fhoir sin dith, a ta aig- taobh na 
li-ephoid a stig-h. 

27 Agus ni thu dà fhàinne eile do òr, 
agus cuiridh tu iad air dà thaobh na 
h-ephoid fuidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, 
fa chomhair a choimhcheangail eile, os 
ceann crios rìomhach na h-ephoid. 

2S Agais ceang-laidh iad an uchd-èididh 
leis a fainnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le 
h-èill 2 g-huirm, chum as g-u'm bi i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
fnasg-lar an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Ag-us g-iùlainidh Aaron ainmeanna 
chloinn Israeil ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a thèid 
esteach do'n ionad naomha, mar chuimh- 
neachan ann an làthair an Tighearn a 
ghnàth. 

30 Ag-us cuiridh tu ann an uchd-èididh 
a' bhreitheanais, an Urim, agus an Tum- 
im; agus bithidh iad air cridhe Aaroin, 
an uair a thèid e steach an làthair an 
Tig-hearn: agus g-iùlainidh Aaron breith- 
eanas chloinn Israeil air a chridhe, ann 
an làthair an Tighearn an còmhnuidh. 

31 Ag-us ni thu falluinn na h-ephoid uile 
do ghorm. 

32 Ag-us bithidh toll 'na mullach, 'na 
meadhon 3 : bithidh foir 4 aice timchioll a 
tnill a dh'obair fhig-hte, martholl lùirich- 
mhàillich, a chum as nach renbar i. 

33 Agus gu h-iosal, air a h-iomall, ni 
thu pomgranata do g-horm, agus do chor- 
cur, ag-us do scarlaid, air a h-iomall mu'n 
cuairt : agns cluig- òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag- òir agus pomg-ranat, clag- òir 
ag-us pomg-ranat, air iomall na falluinn 
mu'n cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu frith- 
ealadh: ag-us cluinnear a fuaim, anuaira 
thèid e steach do'n ionad naomh an làth- 
air an Tig-hearn, ag-us an uair a thig- e 
mach, a chum nach bàsaich e. 

36 Ag-us ni thu leac 5 a dh' òr fìor-g-hlan, 
agus gearraidh tu oirre, cosmhuil ri gearr- : th.oin.nte. 2 cordail ; lace Sasg. 

3 toll a mullaich 'na mcadhon. 4 oir. 

5 clàr, bonn; blàth. Eabh. 6 an lomnocìuluidh. 
83 ixvm. xxrx. 

adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEARNA. 

37 Ag-us cuiridh tu i air èill ghuirm, 
ag-us bithidh i air a' chrùn-shagairt : air 
taobh beoil a' chrùin-shagairt bithidh i. 

38 Ag-us bithidh i air clàr eudain Aaroin, 
agus giùlainidh Aaron cionta nan nitlie 
naomha, a choisrig-eas clann Israeil 'nan 
tiodhlacaibh naomha uile: agus bithidh i 
air clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as 
g-u'm bi iad taitneach an làthair an Tig-h- 
earn. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise 
a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crùn-sag-- 
airt a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crios 
a dh'obair shnàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaich- 
ean, agus ni thu dhoibh criosan, ag-us 
boineidean ni thu dhoibh, air son glòire 
agus air son maise. 

41 Ag-us cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, ag-us air a mhic maille ris; 
agus ung'aidh tu iad, ag-us coisrig-idh tu 
iad, agus naomhaichidh tu iad; ag-us 
fritheilidh iad dhomhsa ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a 
dh'fholach an nochd 6 : o'n leasmidh 
eadhon gus an slèisdean ruig-idh iad. 

43 Agus bithidh iad air Aaron, ag-us air 
a mhic, an uair a thig* iad a stig-h do 
phàilliun a' choimhthionail, no 'nuair a 
thig - iad am fagus do'n altair, a fhrith- 
ealadh sanioìiad naomha; chum as nach 
g'iùlain iad aingidheachd, agus nach faigh 
iad bàs : bithidh e 'na reachd sìorruidh 
dha fèin, agus d'a shliochd 'na dhèig-h. 

CAIB. XXIX. 

1 An tobairt, fye. aig coisreagadh nan sagart. 
38 An ìobairt-loisgte bhith-bhuan. 

AGUS so an ni a ni thu riu chum an 
coisi'eagadh, g-u frithealadh dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt: Gabh aon 
tarbh òg, ag-us dà reithe gun g-haoid 7 , 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, ag-us breac- 
agan neo-g'hoirtichte, coimhmeasg-ta le 
h-oladh, ag-us g-earrag-an 8 neo-g-hoirtichte, 
ungta le h-oladh : do phlùr 9 a' chruith- 
neachd ni thu iad. 

3 Ag-us cuiridh tu iad ann an aon bhasc- 
aid, agus bheir thu iad leat sa' bhascaid, 
maille ris an tarbh òg- ag-us an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic g-u 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, agus 
ionnlaididh 10 tu iad Je h-uisge. 

5 Ag-us g-abhaidh tu an èididh, ag:us 
cuiridh tu ancòta air Aaron, agus falluinn 
na h-ephoid, agus an ephod, ag-us an 
uchd-èididh, agus crioslaichidh 11 tu e le 
crios rìomhach na h-ephoid. 7 S un ghò> S un aincamh. 

8 abhlahi; wafers. Sasg. mhin. 

10 nighidh. 11 criosraichidh, 

G2 ECSODl 

6 Agus cuiridh tu an crùn-sagairt air a 
cheann, agxxs an crùn naomh aira' chrùn- 
shagairt. 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh-ungaidh, 
agus dòirtidh tu air a cheann i, agus ung- 
aidh tu e. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh, 
(Aaron agus a mhic) agus cuiridh tu na 
boineidean orra : agus is leo-san dreuchd 
an t-sagairt le reachd bith-bhuan : agus 
coisrigidh tu Aaron agus a mhic. 

10 Àgus bheir thu fa'near an tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail : agus cuiridh Aaron agus a mhic 
làmhan air ceann an tairbh. 

11 Agusmarbhaidh tuantarbh an làthair 
an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil antairbh, 
agus cuiridh tu i air adhaircibh na h-altar- 
ach le d' mheur, agus dòirtidh tu 'n fhuil 
uile aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tn 'n t-saill uile a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an scairt 
a ta os ceann nan àinean agus an dà àra 2 , 
agus an t-saill a ta orra, agus loisgidh tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheice 3 , 
agus 'aolach loisgidh tu le teine an taobh 
a muigh do'n champ : is tabhartas-Y>eac- 
aidh e. 

15 Gabhaidhtu maran ceudnaaon reithe, 
agus cuiridh Aaron ag-us a mhic an làmh- 
an air ceann an reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu 'fhuil, agus crathaidh tu i 
mu'n cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe 'na mhìr- 
ibh, agus nighidh tu a mhionach, agus a 
chosan, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu an reithe uile air an 
altair; is tabhartas-loisgte e do'n Tigh- 
earna; fàile cùbhraidh, tabhartas air a 
thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu an reithe eile, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan 
air ceann an reithe. 

20 An sin marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu d'a fhuil, agus cuiridh tu i air 
bàrr cluaise deis Aaroin, agus air bàrr 
cluaise deis a mhac, agus air ordaig 4 an 
làimhe deise, àgus air ordaig an coise 
deise ; agius cratliaidh tu an f huil air an 
altair mu'n cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu do'n fhuil a ta air 
an altair, agus do'n oladh-ungaidh, agus 
crathaidhtu iadair Aaron, agus air 'eididh, 
agus air a mhic, agus air eididh a mhac 1 àe, grùan. 2 àrainn. 3 a sheiche. 

* ardoig. 5 mhuilionn. 

84 rs, xxix. 

maille ris: agus coisrigear e fein, agus 
'eididh, agus a mhic, agus eididh a mhac 
maille ris. 

22 Mar an ceudna, gabhaidh tu do'n 
reithe an t-saill, agus bun an earbaill, 
agus an t-saill a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus scairt nan àinean, agus 
an dà àra, agus an t-saill a ta orra, agus an 
slinnean deas; oir u reithe coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn' arain, agusaor 
bhreacag arain le h-oladh, agus aon 
ghearrag à bascaid an arain neo-ghoirt- 
ichte a ta 'n làthair an Tighearn. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmh- 
an Aaroin, agus ann an làmhan a mhac ; 
agus luaisgidh tu° iad mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearn. 

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus loisgidh tu iad air an altair mar 
thabhartas-loisgte, chum fàile chùbh- 
raidh anlàthair an Tighearn: is tabhart- 
as e air a thoirt suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe 
coisreagaidh Aaroin, agus hiaisgidh tu e 
mar thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearn: agus bithidh sin agad-sa mar 
chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabh- 
artais-luaisgte agus slinnean an tabhart- 
ais-thogta, a chaidh luasgadh, agus a 
thogail suas do reithe a' choisreagaitlli, 
eadlion do'n ?ii sin a's le h-Aaron, agus 
do'n ni sin a bhuineas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron 7 agus le 
'mhic le reachd bith-bhuan o chloinn Is- 
raeil ; oir is tabhartas-togta e : agus bith- 
idh e 'na thabhartas-togta o chloinn Is- 
raeil do ìobairtibh an tabhartasan-sìth, 
eadhon an tabhartas-togta do'n Tighearn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èididh naomha- 
san 'na dhèigh, gu bhi air an uugadh 
innte, agus gu bhi air an coisreagadh 
innte. 

30 Seachd làithean cuiridh esan d'a mhic 
air i, a bhios 'na shagart 'na àit, a thèid a 
stigh do phàilliun a' choimhthionail, a 
fhrithealadh san ionad naomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a' choisreag- 
aidh, agus bruichidh tu 'fheoil san ionad 
naomha. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil 
an reithe, agus an t-aran a ta sa' bhascaid, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

33 Agus ithidh iad na nithe sin leis an 
d'rinneadh an rèite 8 , chum an coisreag- 
adh agus an naomhachadh : ach cha 'n 
ith coigreach dhuibh, do bhrlgh gu bkeil 
iad naomha. 

34 Agus ma dh'fhàgar a bheag a 
dh'fheoil a' choisreagaidh, no bheag do'n 6 crathaidit !u a mdl agns a nall. " bninidh e 
a dh' Aaron. ? reidhle. ECSODUS, XXIX. XXX. aran, gus a' mhaduinn, an sin loisgidh tu 
am fuigheall' le teine: cha 'n ithear c, 
do bhrìgh gu bheil e naomha. 

35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, agus 
r'a nihic, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
mise dhuit : seachd làithean coisrigidh tu 
iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là 
tarbh òg »;<7rthabhartas-peacaidh, chum 
rèite 2 : agus glanaidh tu an altair, an uair 
a ni thu rèite air a son, agus ungaidh tu i 
chum a naomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air son 
na h-altarach, agus naomhaichidh tu i ; 
agus bithidh i 'na h-altair ro naomha: 
g-ach ni a bheanas ris an altair, naomh- 
aichear e. 

3S Agus so an ni a bheir thu seachad 
air an altair: dà uan a dh'aois bliadhna, 

là gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan, an deich- 
eamh cuid do phlùr mìn 3 measgta leis a' 
cheathramh cuid do hin a dh'oladh 
bhrùite ; agus an ceathramh cuid do hin 
a dh'fhìon, mar thabhartas-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar, agus ni thu ris a rèir tabh- 
artais bìdh na maidne, agus a rèir a tabh- 
artais dibhe, mar fhàile cìibhraidh, tabh- 
artas air a thoirt suas le teine do'n Tigh- 
earna. 

42 Bìthidh so 'na thabhartas-loisgte 
bithbhuan 4 air feadh bhur ginealacha, aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail an làthair 
an Tighearna, far an coinnich mise sibh, a 
labhairt riut-sa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidh mise clann 
Israeil, agiis naomhaichear am pàilliun le 
m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun a' 
choimhthionail, agus an altair : naomh- 
aichidh mi, mar an ceudna, Aaron agus a 
mhic,gu frithealadhdhomh ann andreuchd 
an t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh am 
measg chloinn Israeil, agus bithidh mi 
a'm' Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca gur mise an 
Tighearn an Dia, a thujr a mach iad à tìr 
na h-Eiphit, a chum 's gu'n g-abh mi 
còmhnuidh 'nammeasg : Is mise anTigh- 
earn an Dia. 

CAIB. XXX. 

1 Altair na tùise. 11 Eiric gach duine air son 
'anama. 22 An oladh-ungaidh naomha. 34 Am 
boltrachan cùhhraidh. 

GUS ni thualtair a losgadh tùise oirre : 
do fhiodh sitim ni thu i : ' fuighleach. ' g u sìothachadli. 

3 do miiin mhìn a' chruithncachd. 4 'na ghnàth- 
85 2 Làmh-choille a fad, agus làmh-choille 
a lend (ceithir-cliearnach bithidh i,) agus 
dà làmh-choille a h-àirde ; bithidh a 
h-adhaircean do'n ?ii cheudna. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a mullach, agus a taobhan 5 
mu'n cuairt, agus a h-adhaircean: agus 
ni thu dh'i coron òir mu'n cuairt. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i fnidh 
a coron: aig a dà oisinn ni thu iad, air a 
dà thaobh: agus bitliidli iad air son àit- 
eachan do na bataichibh chum a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na bataichean do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh ri àirc na Fianuis ; 
air beulaobh na caithir-thròcair, a ta os 
ceann na Fianuis, far an coinnich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chìibhraidh 
oirre gach niaduinn: an uair a dheas- 
aicheas e nalòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na lòchrain 
mu fheasgar, loisgidh e tùis oirre ; tùis 
bhith-bhuan an làthair an Tighearn, air 
feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam 
bith oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas- 
bìdli; nimò dhòirteassibhtabhartas-dibhe 
oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-adhairc- 
ibh aon uair sa' bhliadhna, le fuil ìobairt- 
pheacaidh na rèite : aon uair sa' bhliadhna 
ni e rèite oirre, air feadh bhur ginealacha : 
tha i ro naomha do'n Tighearn. 

11 Agus labhair an Tighearna riMaois, 
ag ràdh. 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach 
duine dhuibh èiric air son 'anama do'n 
Tighearna, 'nuair a dh'àirmheas tu iad; 
a chum nach bi plàigh 'nam measg - , an 
uair a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gacli aon a thèid 
seachad 'nam measg-san a dh'àirmhear ; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimli 
{'s e secel fichead gerali) leth seceil mar 
thabhartas do'n Tighearna. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 'nam 
measg-san a dh'àirmhear, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, tabh- 
artas do'n Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus 
cha toir am bochd ni's lugha na leth 
seceil, an uair a bheir iad tabhartas do'n 
Tighearn, a dheanainh rèite air son bhur 
n-anamanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod na rèite o 
chloinn Israeil, agus cuiridh tu air leth 5 
e fa chomhair seirbhis pàilliuina' choimli- 
thionail; agus bithidh e 'na chuindi- cfrail loisgte. 5 a h-uachdar agus a sliosan. 

6 orduiciiidh tu, builichidh tu. ECSODUS, 
neachan do chloinn Israeil an làthair an 
Tighearn, a dheanamh reite air son bhur 
n-anamanna. 

17 Ag-us labhairan Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

_ 18 Ni thu mar an ceudna soitheach- 
ionnlaid a d/t'umha, agus a chos a 
dh'umha, chum ionnlaid: agus cuiridh 
tu e eadar pàilliun a' choimhthionail ag-us 
an altair, agus cuiridh tu uisg;e ann. 

19 Ag-us ionnlaididh Aaron agus a mhic 
anlàmhan, agus an cosan as. 
■ 20 'Nuair a theid iad a steach do phàill- 
iun a' choimhthionail ionnlaididh siad iad 
fèin le h-uisge, chum as nach faigh iad 
bàs ; no 'nuair a thig- iad am fagus do'n 
altair a fhrithealadh, a losgadh tabhartais 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

21 Ag-usionnlaididh iadanlàmhanagus an 
cosan, a chum as nach faig-h iadbàs: agus 
bithidh e 'na ordugh bith-bhuan dhoibh, 
eadhon dha fèin agiis d'a shliochd air feadh 
an ginealacha. 

22 Ag-us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin, mar an ceudna, 
spìosraidh thaghta do mhirr fìor-ghlan, 
cuig- ceud secel, agus do chanal cùbhraidh 
a leth uiread, eadhon dà cheud agus leth- 
cheud seeel agus do chalamus cùbhraidh 
da cheud agus leth-cheud sccel. 

24 Agus do chasia cùig ceud secel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agus hin do oladh 
a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomha, oladh-ung-aidh coimhmeasg-tarèir 
ealadhain an lèigh'; bithidh i 'na h-oladh- 
ungaidh naomha. 

26 Agus ungaidh tupàilliuin a' choimh- 
thionail leatha, agus àirc na Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean 
uile, ag-us an coinnleir agus a shoithichean, 
ag-us altair na tùise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgle agus 
a soithichean uile, ag-us an soitheach- 
ionnlaid agus a chos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as 
gu'mbiiad ro naomha: geb'eni abheanas 
riu, bithidh e naomha. 

30 Agus ung-aidh tu Aai - on agus a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agiis labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag- 
ràdh, Bithidh i so 'na h-oladh-ungaidh 
naomha dhomhsa, air feadh bhur gineal- 
aclia. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni mò a 
ni sibh a leithid, a rèir a measg-aidh : a ta 
i naomha, agus naomha bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasg-as Jii cosmhuil 
rithe, agus g-eb'e neach a chuireas abheag 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as XXX. XXXI. 

shluag-h e. 

34 AgusthubhairtanTigùearnari Maois, 
Gabh dhuitsplosraidh chubhraidh, stacte, 
agus onicha, ag-us g-albanum ; spìosraidh 
chùbhraidhmaille ri tùis' fhìor-ghloin : do 
g-ach aon diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh, 
coimhmeasgta, fìor-ghlan, naomha. 

36 Agus bruthaidh tu cuid deth ro mhìn, 
agus cuÌTÌdh tu cuid deth fa chomhair na 
Fianuis ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail, far an coinnich mise thu: ro naomha 
bithidh e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, cha 
dean sibh a leithid duibh fèin, a rèir a 
mheasgaidh: bithidh e dhuitse naomha 
do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neachani achoslas, a ghabh- 
ail fàile uaith, g-earrar as o 'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

1 Besaleel agus Aholiab aìr an gairm a dli'ionn- 
suidh oibre a' phàilliuin. 12 An t-sàbaid gu bìii 
air a coimhead naomha. 18 Dà chlàr na Fian- 
uis air an labhairl do Mhaois. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- radh, 

2 Feuch, g-hairm mi air ainm Besaleel 
mac Uri, mhic Hur, do thrèibh Iudah ; 

3 Agus llon mi e le spioradDhè, ann an 
gliocas, ag-us ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre. 

4 A dhealbhadh 2 oibre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an 
airgiod, agus ann anumha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a chum 
an. ceangal, agus ann an gearradh fiodha, 
a dh'oibreachadh anns g-ach uile ghnè 
oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug- mi seachad 
maille ris Aholiab mac Ahisamaich, do 
thrèibh Dhain; agus ann an cridhe gach 
neach a ta glic-chridheach chur mi glioc- 
as, agus ni iad gach ni a dh'àithn mi 
dhuit; 

7 Pàilliun a' choimhthionail, agus àirc 
na Fianuis, agus a' chaithir-thròcair a ta 
oirre, ag-us uile uidheam 3 a' phàilliuin. 

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, agus 
an coinnleir fìor-ghlan le 'uidheam uile, 
agus altair na tùise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-loisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach-ior.n- 
laid ag-us a chos, 

10 Agus èididh 4 naseirbhis, agusèididh 
naomha air son Aaroin an t-sag-airt, agus 
èididh a chuid mac, gu frithealadh ann 
an dreuchd an t-sagairt, 

11 Agus an oladh-ungaidh, ogus tùis 
chùbhraidh air son an ionaid naoimh ; a 
rèir nan uile nithe a dh'àithn mi dhuit, 
ni iad. 1 seò'tachd ati lusragain. 
86 - a thftr. 3 airneis. 4 eudach. ECSODUS, 

12 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

13 Labhair thusa mar an cendna ri 
cloinnlsraeil, ag ràdh, Gu deimhin coimh- 
ididh 1 sibh mo shàbaidean: oir is com!;- 
aradh sin eadar mise agus sibhse, air feadh 
hhur ginealaeha; chum as gu'm bi fios 
agaibh gur mise an Tig-hearn, a naomh- 
aicheas sibh. 

14 Coimhididhsibhuimesinan t-sàbaid; 
oir a ta i naomha dhuibh. Esan a thruaill- 
eas 2 i, cuirear gu cinnteach gu bàs e; 
oir gach neach a ni obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudar obair a dheanamh, 
ach san t-seaclidamh tha sàbaid fliois, 
naomha do'n Tighearna : gaeh neach a ni 
obair air là na sàbaid, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e. 

1G Uime sin coimhididh clann Israeil an 
t-sàbaid, aghleidheadhna sàbaidair feadh 
an ginealacha, mar ehoimhcheangal 3 
sìorruidh. 

17 Eadar mise agus clannlsraeih'scomh- 
aradh i a chaoidh; oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearna na nèamhan agus an 
talamh, agus air an t-seachdamh là sguir 
e, agus ghabh e fois. 

18 Ag-us thug e do Mhaois, an uair a 
sguir e do labhairt ris air sliabh Shinai, dà 
chlàr na Fianuis, clàir chloiche, sgrìobhta 
le meur Dhè. 

caib. xxxn. 

1 T/nig an alvagh air Aaron laogh leaghta a dhcan- 
amh. 19 Las corruich 3Ihaois, agus bhris e clàir 
an lngha. 30 Rinn e urnuigh ri Dia air son an 
t-sluaigh. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh gu'n 
d'rinn Maois moille ann an teachd a 
nuas as an t-shabh, chruinnich iad iad fein 
gu h-Aarcn, agus thubhairt iadris, Eirich 
suas, dean dhiunn dee a thèid rcmhainn ; 
oir a thaob/ì a' Mhaois so, an duine a thug 
a nìos sinn à tir na h-Eiphit, cha 'n' eil 
fhios ag-ainn ciod a thàinig air 4 . 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 5 
dhibh na cluas-fhailean òir a fa ann an 
cluasaibh bhur ban, bhur mac, agus bhur 
nigheana, agus thugaibh a m' ionnsuidhse 
iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh na 
cluas-fhailean òir a bha 'nan cluasaibh, 
agus thug iad gu h-Aaron iacl. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; agus 
chum se e le inneal-gearraidh 6 , an dèigh 
dha laogh leaghta dheanamh dheth, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O Israeil, a 
thug a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus anuair a chunnaic Aaron e, thog 
e altair fa 'chomhair, agus thug Àaron 1 gleidiiidli. 2 mhi-naomhaicheas. 

3 chunnradh, cìtitmhnant. 4 ciod is cor dha. 
5 Bristibh. 6 inneal-dnalaidh. 

87 XXXI. XXXII. 
gairm, agus thubhairt e, Is là fèiìle 7 am 
maireach do'n Tighearn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch air 
an là màireach 8 , agus thug iad suastabh- 
artais-loisgte, agus thug iad leo tabhart- 
ais-sìth : agus shuidh an sluagh sìos a 
dh'itheadh agus a dh'òl, agus dh'èirich 
iad suas gu sùgradh 9 . 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich, falbh sìos ; oir tlnuaill do shluagh, 
a thug thu mach à tìr na h-Eiphit, iad 
fèin . 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh : rinn iad dhoibh fèin 
laogh leaghta ; agus rinn iad aoradh dha, 
agus thug iad suas ìobairtean dha, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O Israeil, a 
thug a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Chunnaic mise an sluagh so, agus, feuch, 
is sluagh rag-mhuinealach 10 iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mochorruich'nanaghaidh,agusclaoidliiclh 
mi iad: agus ni mi dhìotsa cinneach mòr. 

1 1 Agus ghuidhMaois air an Tighearn a 
Dhia, agusthubhairte, C'ar son, a Thigh- 
earn, a ta do chorruich a' lasadh an agh- 
aidh do shluaigh, a thug thu mach à tìr 
na h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le 
làimli thrèin ? 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphitich, 
ag ràdh, Le droch rùn thug e mach iad, 
a chum am marbhadh sna beanntaibh, 
agus an claoidh bhàrr aghaidh na tal- 
mhainn? Pill o d' chorruich ghairg, agus 
gabh aithreachas do'n olc so an aghaidh 
do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
mionnan ort fèin, agus r'an d'thubhairt 
thu, Ni mi bhur sliochd lìonmhor mar 
reulta nèimh, agus am fearann so uile 
mu'n do labhair mi, bheir mi d'ur sliochd- 
sa, agus sealbhaichidh iad e gu sìorruidh. 

14 Agus ghabh an Tigheam aithreachas 
do'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air 
a shluagh. 

1 5 Agus thionndaidh Maois, agus chaidh 
e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na 
Fianuis 'na làimh : bha na clàir sgrìobhta 
air an dà thaobh ; air an taobh so, agus 
air an taobh ud eile bha iad sgrìobhta. 

16 Agus ò'iad na clàir obair Dhè, agus 
ò'e 'n sgrìobhadh sgrìobhadh Dhè, gearrta 
air na clàraibh. 

17 Agus chuala Iosua toirm an t-sluaigli 
an uair a rinn iad gàir agus thubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh sa' champ. 

18 Agus thubhairte,Cha'neguthd/?ffot/fe 
a' deanamh gàir air son na buadha, cha ' fèisde, cuimte. 8 an toV na mhàircach. 

9 niireadii, cìuiche, cleasachd. 

10 cruaidh-mìiuincalaeh. 11 iolach. ECSODUS, XXXII. XXXIJI. mhò is e guth dhaoìne ag èigheach a chionn 
gu'n d'thugadh buaidh orra, ach toirm 
luchd-gabhail ciùil a ta mi a' cluinntinn. 

19 Agus co luath 'sa thàinig e 'm fagus 
do'n champ, chunnaic e 'n laogh, agus an 
dannsa: agus las corruich Mhaois, agus 
thilg- e na clàir as a làimh, agus bhris e 
iad aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus 
loisg e san teine e, agus mheil e gu smur 1 
e, agus chrath e air an uisge e, agus thug 
e air cloinn Israeil òl dheth. 

21 Ag-us thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug 
thu peacadh co mhòr orra ? 

22 Àgus thubhairt Aaron, Na lasadh fearg 
mo thighearna : is aithne dhuit an sluagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh a dh'ionnsuidh 
an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinn 
dee, a thèid romhainn ; oir a thaobh a' 
Mhaois so, an duine a thug a mach sinn 
à tìr na h-Eiphit, cha 'n fhios duinn ciod 
a thàinig air. 

24 Ag-us thubhairt mi riu, Gach neach 
aig am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e 
dheth e : agus thug iad dhomh e, agus 
thilg mi san teine e, agus thàinig a mach 
an laogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois gu'ra 
robh an sluagh rùisgte 2 , (oir rùisg Aaron 
iad a chum an nàire am measg an naimh- 
dean,) 

26 An sin sheas Maois ann an geata 3 a' 
chaimp, agus thubhairt e, Cò tha leis an 
Tighearn? thigeadh em'ìormsxùàh-sa. A- 
gus chruinnich mic Lebhi uile d'a ionn- 
snidh. 

27 Agus thnbhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh 
gach duine agaibh a chlaidheamh air a 
lèis 4 , agus rachaibh a steach agus a mach 
o gheata gu geata air feadh a' chaimp, 
agus marbhadh gach duine agaibh a 
bhràthair, agus gach duine a chompanach, 
agus gach duine a choimhearsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
Mhaois : agus thuit do'n t-sluagh san là 
sin mu thimchioll thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhon gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair ; a 
chum as gu'm builich 5 e oirbh beannach- 
adh air an là 'n diugh. 

30 Agus air an là màireach thubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh peac- 
adhmòr: agus a nis thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh an Tighearn, a dh'fheuch- 
ainn an dean mi rèite air son bhur peac- 
aidh. 1 ftìdàr. 

4 a leth-taohh. 

i bhuail. Eabh. 

ss 3 ìàmnochd. 3 dorus. 

* gum lìàhlig. 6 thnir leat- 
8 air sou an aoraidh a rinri 31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, agus thubhairt e, Och ! pheac- 
aich an sluagh so peacadh mòr, agus rinn 
iad dhoibh fèin diathan òir : 

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, maith 
dhoibh am peacadh ; ach mur maith, dubh 
mise, guidheam ort, a mach as do leabhar 
a sgrìobh thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan 
dubhaidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nis imich, treòraich 6 an 
sluagh a chum ati ionaid mu'n do labhair 
mi riut ; feuch, thèid m'aingeal romhacl : 
gidheadh, san là ain fiosraich mi, leanaidh 
mi am peacadh orra. 

35 Aguschlaoidh 7 anTighearnansluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad an laogh 8 , a rinn 
Aaron. 

CAIB. XXXIII. 

1 Dhiùlt an Tighearna dol leis an t-stuagh. 9 Laì/h- 
air e ri Maois. 18 Ghuidh esan air Dia gu'm 
foillsicheadh e a ghlòir dha. 

GUSthubhairtanTighearna ri Maois, 
Imich, falbh suas as a so, thu fèni agus 
an sluaghathugthumachàtìrnah-Eiphit, 
a dh'ionnsuidh na tìre amhionnaich mi do 
Abraham,do Isaac, agus do Iacob, ag ràdh, 
Do d' shliochd-sa bheir mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an 
t-Amorach, agus an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an 
Iebusach ; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruthadh 
lebainne agusmil : oir cha tèidmisuasa'd' 
mheasg 9 , oir is sluagh rag-mhuinealach 
thu ; air eagal gu'n claoidh mi thu san 
t-slighe. 

4 Agusanuairachual' ansluaghandroch 
sgeul so, rinn iad bròn; agus cha do chuir 
duine sam bith air a bhrèaghachd' . 

5 Oir thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri cloinn Israeil, 7* sluagh rag-mhuin- 
ealachsibh: annamplatha 11 thèid mi suas 
'nur measg, agus claoidhidh mi sibh : a nis 
uime sin, cuiribh dhibh bhur brèaghachd, 
a chum as gu'm bi fios agam ciod a ni mi 
ribh. 

6 Agus rùisg clann Israeil am brèaghachd 
dhiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus ghabhMaois am pàilliun 12 , agus 
shuidhich e 'n taobh a mach do'n champ 
e, fad o'n champ, agus thug e pàilliun a' 
choimhthionail mar ainm air. Agus 'na 
lorg sin, chaidh gach neach a bha 'g iarraidh 
an Tighearn a mach do phàilliun a' 
choimhthionail, a bha 'n taobh a muigh 
do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach iad do'« laogh. 9 a'if' mheadhon. 10 'eudach 
rìomhach. 11 inionaid, tiuta, athghacraid. 

i- hùth. Eabh. ECSODUS, XXXIII. XXXIV. do'n phailliun, dh'èirich an sluagh gu lèir 
suas, agns sheas g-ach duine aig- dorus a 
bhìitha, ag - us dh'amhairc iad an dèigh 
Mhaois, gus an deachaidh e stigh do'n 
phàilliun. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a stig-h 
do'n phàilliun, thàinig am meall 1 neoil a 
nuas, agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, 
agus labhair an Tighearna ri Maois 

1 Agus chimnaic an sluagh uile am meall 
neoil 'na sheasamh aig dorus a' phàilliuin : 
agus dh'èirich an sluagb uile suas, agus 
rinn iad aoradh, g-ach duine ann an dorus 
a bhùtha. 

11 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois 
aghaidh ri h-ag-haidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Ag-us phill e rìs do'n champ ; 
ach cha deachaidh a sheirbhiseach Iosua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàill 
iun. 

1 2 Agus thubhairt Maois ris an Tigbear- 
na, Feuch, a ta thu 'g ràdh rium, Thoir 
suas an sluagh so ; ag-us cha d'thug- thu 
fios domh cò chuireas tu maille rium 
Gidheadli thubhairt thu, Is aithne dhomh 
thu airt'ainm, ag-us mar an ceudna fhuair 
thu deadh-ghean a'm' shùilbh 2 . 

13 A nis uime sin, guidheam ort, ma 
fhuairmideadh-gheana'd' shùilibh,nochd 
dhomh do shlighe, a chiim as gu'm bi 
aithne agam ort, agns gu'm faig-h mi 
deadh-ghean a'd' shùilibh agus meas 3 
g-ur e 'n cinneach so do shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Tlièid mo làthair- 
eachd 4 leat, ag-us bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid do 
làthaireachd maille ruinn, na toir suas 
sinn a so: 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise ag-us do shluag-h 
deadh-g-hean a'd' shùilibh? Nach ann le 
d' dhol maille ruinn ? Mar so dcalaichear 
sinn, mise agus do shluagh, o g'ach uile 
shluag-h a ta air ag-haidh na talmhainn. 

1 7 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise; oir fhuair thu deadh-g-hean a'm' 
shùilibh, agus is aithne dhomh thu air 
t'ainm. 

18 Ag-us thubhairt esan, Foillsich dhomh, 
guidheam ort, do gblòir. 

19 Ag-us thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheasuil&dol seach a'd' làthair 5 , agus 
gairmidh mi ainm an TIGHEARN a'd' 
fhianuis ; agus bithidh mi gràsmhor dhà- 
san d'am bi mi gràsmhor, agus nochdaidh 
mi tròcair dhà-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n fheud thu 
m'aghaidhs' fhaicinn ; oir cha 'n fhaic 

1 coìumn, pillar. Sasg. 
* taitneuchd a'm' shealladh. 
3 fair. Kabh. 4 m'aghaidh 

5 gabhail seach romhad. 
duin' air hith mise fha'cmiìi 

S9 Eabh. 6 cha'n urrainn aingidheachd. Eabh 
agus a bìii beà. 11 cabhas. duine air bith mise, agus e beò 6 . 

21 Agus thubhairt anTig-hearna,Feuch, 
tha àite làimh rium, ag-us seasaidh tusa 
air carraig 7 : 

22 Agus an uair a bhios mo g-hlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridh mi thu ann an sg-olt- 
adh do'n charraig-, ag-us còmhdaichidh mi 
le m' làimh thu gus an tèid mi seachad. 

23 Ag-us bheir mi air falbh mo làmh, a- 
g-us chi thu mo chùlaobh : ach cha'n fhaic- 
ear m'aghaidh. 

CAIB. XXXIV. 

1 Dh' ath-miadhaicheadh clàir an lagha. 5 Ghaii iii- 
eadh air ainm an Tighearna. 10 Rinn l)ia 
coimhcheangal r'a shluagh. 

AGUS thubhairtanTig-hearnari Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloichc 
co,smhuil ris na ceud chlair ; agus sgrlobh- 
aidh mis' air na clàir sin na focail a bha 
air na ceud chlàir a bhris thu. 

2 Ag-usbi deas 8 sa' mhaduinn, ag-us thig- 
a nìos sa' mhaduinn do shliabh Shinai, agus 
nochd thu fèin an sin dhomhs' air mullach 
an t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìos 
maille riut, agus na faicear duine san 
t-sliabh uile, agus na h-ionaltradh na 
treudanno'mbuar 3 fachomhairant-slèibh 
sin. 

4 Agus shnaidh e dàchlàr chloichc, cos- 
mhuil ris na ceud chlhir ; agus dh'èirich 
Maois suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'aithn an Tighearna dha, agus thug- e 
leis 'na làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Ag-us thàinig an Tighearna nuas ann 
an neul, agus sheas e maille ris an sin ; 
agus ghairm e air ainm an Tig-hearn. 

6 Agus chaidh an Tighearna scachad 10 
fa 'chomhair, agus ghairm e, an TIGH- 
EARN, AN TIGHEARNA DIA, iochd- 
mhor ag-us g-ràsmhor, fad-fhulangach, 
agus pailt' ann an caoimhneas" agus am 
fìrinn. 

7 A' g-leidheadh tròcair do mhìltibh, a' 
maitheadh'-aing-idheachdaguseusaontais, 
ag-uspeacaidh,agusnachsaorairaonclòigh 
anciontach; a' leantuinn aingidheachd 
nan aithrichean air a' chloinn, agus air 
cloinn na cloinne, air an treas' 3 agus air 
a' cheathramh gincalach. 

8 Agnis rinn Maois deifir 14 , agus chrom 
e a cheann ri làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fliuair mi nis 
deadh-ghean a'd' shùilibh, O Thig-hearna, 
rachadh mo Thighearna, g-uidheam ort, 
'nar measg-, (oir t« sluagh rag--mhuinealach 
iad,) ag-us maith dhuinn ar n-aing-idheachd 

7 air a' chrcig sin. 8 ul'amh 

9 na caoraùh, no 'n crodh. 10 seach. 
11 tròcuir. 12 «' maitheamh ; a' tuirt airfatbh 
13 gu ruig (in trt as. ECSODUS, XXXIV agus ar peacadh, agus gabh sinn mar 
t'oighreachd fèin. 

10 Ag-us thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimhcheangal; ann anlàthairdoshluaigh 
uile ni mi nithe iongantach, nitlie nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh uile, 
no ann an aon chinneach: agus chi an 
sluagh uile, am measg am bheil thu, 
obair an Tigheam : oir is ni uamhasach 
a ni mise riut. 

11 Coimhid tliusa an ni a tha mi 'g 
àithneadh dhuit an diugh : Feuch, fuad- 
aichidh mi mach 1 romhad an t-Amorach, 
agus an Canaanach, agus an t-Hiteach, 
agus am Peridseach, agus an t-Hibheach, 
agus an Iebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, air eagal 
gu'n dean thu coimhcheangal ri luchd- 
aiteachaidh na tìre d'am bheil thu dol, 
air eagal gu'm bi e 'na ribeadh a'd' 
mheadhon : 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, 
agus brisidh sibh an dealbhan, agus 
gearraidh sibh sìos an doireachan 2 . 

14 Oir cha dean thu aoradh do dliia sam 
bith eile ; oir an Tighearna, d'an ainm 
Eudmhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimhchean- 
gal ri luchd-àiteachaidh na tìre, agus gu'n 
tèidiad le strìopachas an dèigh an diathan, 
agus gu'n toir iad lobairt d'an dèibh, agus 
gu'n toir ìieach cuireadh dhuit, agus gu'n 
ith thu d'a ìobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nighean- 
aibh do d' mhic, agus gu'n tèid an nigh- 
eana le strìopachas an dèigh an diathan 3 , 
agus gu'n toir iad air do mhic dol le 
strìopachas an dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
leaghta. 

18 Fèill 4 an arain neo-ghoirtichte cum- 
aidh tu : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit 
ann an àm a' mhìos Abib 5 ; oir anns 
a' mhìos Abib thàinig thu mach as an 
Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrìx 6 is 
leams' e ; agus gaeh ceud-ghin am measg 
do sprèidhe, ma's ann do'n bhuar 7 no do 
na caoraich e, a bhios firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an sin 
brisidh tu 'amhach 8 . Uile cheud-ghin do 
mhac fuasglaidh tu ; agus cha nochdar 9 
a h-aon a'm' làthair-sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois : ann an 
àm an treabhaicth agus anns an fhoghar 
gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin, 1 tìlgidh mi mach. 
3 dèe. 

5 mìos a' chcnd-thoraidh, 
90 - badan-coille 

4 fèisd, flcadh, cuirm. 

6 a' mhachlàs. a' cheud toraidh do fhoghar a' chruith- 
neachd, agus fèill a' chròdhaidh 10 ann an 
deireadh na bliadhna. 

23 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar 
do mhic uile an làthair an Tighearna 
Iehobhah, Dè Israeil : 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich romh- 
ad, agus ni mi do chrìocha ni's farsuinge ; 
agus cha mhiannaich duine sam bith 
t'fheai-ann, an uair a thèid thxi suas g'ad 
nochdadh fèin am fianuis an Tighearna 
do Dhè, tri uairean sa' bhliadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìobairt-sa 
le taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar gu 
maduinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud-thoraidh t'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann am bainne a 
mhàthar. 

27 Agus thubliairt an Tighearna ri 
Maois, Sgrìobh thusa na focail so : oir a 
rèir brìgli nam focal so rinn mise coimh- 
cheangal riut fèin agus ri h-Israel. 

28 Agus bha e 'n sin maille ris an Tigh- 
eama dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche; cha d'ith e aran, ni mò dh'òl 
e uisge : agus sgrìobh e air na clàir 
focail a' choimhcheangail, na deicli àith- 
eantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas 
o shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fianuis 
ann an làimh Mhaois, an uair a thàinig e 
nuas o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois 
gu'n do dhealraich croicionn 'aghaidh, 
am feadh 'sa bha e còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Israeil uile airMaois; agus, feuch, dheal- 
raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal 
orra teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm Maois orra; agus phill 
Aaron agus uachdarain a' choimhthionail 
uile d'a ionnsuidh ; agus rinn Maois còmh- 
radh riu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig clann 
Israeil uile am fagus da ; agus dh'àithn 
e dhoibh na h-uile vithe a labhair an 
Tighearna ris ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; 
agus chuir e gnùis-bhrat 11 air 'aghaidh. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a steach 
an làthair an Tighearn a labhairt ris, thug - 
e 'n gnùis-bhrat deth, gus an d'thàinig e 
mach. Agus thàinig e mach, agus labh- 
air e ri cloinn Israeil an ni sin a dh'àith- 
neadh dha. 

35 Agus chunnaic clann Isracil aghaidh 
Mhaois, gu'n do dhealraich croicionn agh- 
aidh Mhaois: agus chuir Maois an gnùis- 
bhrat air 'aghaidh a rìs, gus an deachaidh 
e stig-h a labhairt ris. 7 chrodh. 8 a mhuineal. 9 lahbeanar. . 

10 fèisda' chruinneachaidh, cuirm an deire-tharruing 
11 còmhdàch; vcil. Sasg-. ECSODU 

CAIB. XXXV. 

1 Tha'n t-sàbaid gu bhi air a coimhead naomha. 
4 Saor-thabhartais air son a' phàilliuin, 20 Thug 
an sluagh gu tuileach seacìiad iad. 

4 GUS ehruinnich Maois coimhthional 
cloìnn Israeil uile r'a chèile, agus 
thubhairt e riu, Sin na nithe 1 a dh'àithn 
an Tighearna gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nìthear obair, ach bithidh 
an seachdamh là dhuibh 'na là naomha, 
ìma. shàbaid thàimh do'n Tighearna : ge 
b'e neach a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibli teine sam bith air 
feadh bhur n-àiteacha-còmhnuidh air là 
na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, So an ni a 
dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

5 Togaibh 'nur measg tabhartas do'n 
Tighearna: gach neach aig am bheil 
cridhe toileach, thugadh e leis e, tabh- 
artas do'n Tighearn; òr, agus airgiod, 
agus umha, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn, a.gus fionnadh ghabhar, 

7 Ag-us croicne reitheachan alr an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim. 

S Agus oladh air son soluis, agus spìos- 
raidh air son oladh-ungaidh, agus air son 
tùise cìibhraidh, 

9 Ag - us clachan onics, agus clachan a 
clmm an ceangal, air son na h-ephoid, 
agus air son na h-uchd-èididh. 

10 Ag-us thigeadh gach duine glic- 
chiidheach 'nur measg, agus deanadh e 
gaeh ni a dh'àithn an Tighearn ; 

1 1 Am pàilliun, a bhùth, agus a chòmh- 
dach, a chromag-an, ag-us a bhuird, a 
chroinn, a phuist, ag - us a bhuinn ; 

1 2 An àirc ag-us a bataichean, a' chaithir- 
thròcair ag-us roinn-bhrat a' chòmhdaich ; 

13 Am bòrd ag - us a bhataichean, ag-us 
a shoithichean uile, agus an t-aran tais- 
beanta 2 ; 

14 Ag-us an coinnleira chum an t-soluis, 
ag-us 'uidheam, ag-us a lòchrain, maille ri 
oladh chum an t-soluis ; 

1 5 Agus altair na tùise, agus a bataich- 
ean, agus an oladh-ungaidh, agus an tùis 
chùbhraidh, ag-us ancùirtein airson doruis 
a' phàilliuin 3 ; 

16 Altair na h-ìobairt-loisg'te ag-usacliath 
umha 4 , a bataichean, ag-us a soithichean 
uile, an soitheach-ionnlaid ag-us a chos; 

17 Cùirteinean na cùirte, a puist ag-us a 
buinn, ag-us cùirtein air son doruis na 
cùirte. 

18 Pinneachan 5 a' phàilliuin, ag-us pinn- 
eachan na cùirte, ag-us an cuird^; 1 briathra. - aran ?ia Fianuis. 

3 brat an dorais airson doruis a' phàiUiuin. Eabh. 

4 criathar praise. ' tairncan, seamannan. 

91 S, XXXV. 

19 Eididh an fhrithealaidh, a fhrith- 
ealadh san ionad naomh ; an èididh 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èididh air son a chuid mac, a fhrithealadh 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthional cldoinn 
Israeil uile à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach duine a dhùisg 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridhe toileach, agus thug iad leo tabh- 
artas an Tighearn air son oibre pàilliuin 
a' choimhthionail, agus airson a slieirbhis 
uile, agus air son na h-èididh naomha. 

22 Agus thàinig iad, araon 6 fir agus 
mnài, a mheud's aig an robh cridhe toil- 
each, agus thug iad leo bràistean 7 agus 
cluas-fhailean, agus fàinneachan, agus 
criosa muineil 8 , gach uidheam òir 9 : agus 
gach fear athug seachad, thuge seac/iad 
tabhartas òir do'n Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus 
anart grinn, sgusfionnadh ghabhar, agus 
croicne dearg reitheachan, agus croicne 
bhroc, thog iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabhartas 
airgid agus umha, thug e leis tabhartas 
an Tighearn : agus gach duine aig an 
d'fhuaradh fiodh sitim chum oibre sam 
bith do'n t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug 
iad leo an ni a shnìomh iad, an gorm, 
agus an corcur, an scarlaid, agus an 
t-anart grinn. 

26 Agus na mnài uile a dhùisg an cridhe 
suas ann an gliocas, shnìomh k\d fionn- 
adh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo 
clachan onics, agus clacha chum an 
ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh ; 

28 Agus spìosi-aidh, agus oladh air son 
an t-soluis, agus air son na h-oladh-ung- 
aidh, agus air son na tùise eùbhraidh. 

29 Thugclannlsraeiltabhartas toileach 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, gach fear 
agus bean a rinn an cridhe toileach a 
thoirt a chum gach gnè oibre, a dh'àithn 
an Tighearna dheanamh le làimh Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois ri cloinn Is- 
raeil, Faicibh, ghairm an Tighearn air 
ainm Besaleel mac Uri, mhic Hur, do 
tlu-èibh Iudah : 

31 Agus llon se e le spiorad Dhè, ann 
an gliocas, ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach gnè oibre ; 

32 Àgus a dhealbhadh 10 oibre ealanta, a 
dh' oibreachadh ann an òr, agus ann an 
airgiod, agus ann an umha. 6 an dà chuid. 
8 paideircin . 
10 a cltumadh. 7 deaìgan. 

9 setidan uir lcir ECSODUS, 5 

33 Agus ann an g-earradh chlach chum 
an ceangal, agus ann an snaidheadh 
tiodha, a dheanamh gnè sam bith a 
dh'ohair ealanta. 

34 Agus chuir e 'na chridhe gu'n teag- 
aisg-eadh e, e fèin ag-us Aholiab mac Ahi- 
samaich do thrèibh Dhain. 

35 Lion e iadsan le gliocas cridhe, a 
dh'oibreachadh gaeh gnè oibre, oibre a 
ghearradair, agus an oibriche ealanta, 
agus an oibriche le snàthaid ann an gorm, 
ag-us ann an corcur, ann an scarlaid, agus 
ann an anart grinn, agus an fhigheadair, 
a ni obair sam bith, ag-us a dhealbhas 
obair ealanta. 

CAIB. XXXVI. 

1 Thugadh na tabhartais do'n luclid-oibre. 6 Thoir- 
misgeadh do'n t-sluagh tuilleadh a thoirt ìeo. 
8 Rinneadh cùtrteinean agus buird air son a' 
phàilliuin. 

AGUS dh'oibrich Besaleel ag-us Aho- 
liab, ag-us gach duine glic-chridh- 
each d' an d'thug an Tighearna gliocas 
agus tùr', a thuigsinn cionnus a dhean- 
adh iad gach gnè oibre air son seirbhis 
an ionaid naoimh, a rèir g-ach ni a dh'- 
àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus 
air Aholiab, agus air gach duine glic- 
chridheach, d'an d'thug- an Tighearna 
gliocas 'na chridhe, eadhon gach aon a 
dhùisg a chridhe suas, gu teachd a chum 
na h-oibre g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabh- 
artasan uile a thug- clann Israeil leo chum 
oibre seirbhis an ionaid naoimh, g'a dean- 
amh. Agus thug - iad fathast d'a ionn- 
suidh saor-thabhartasan gach aon mhad- 
uinn. 

4 Agus thàinig na daoine g-Iic uile, a 
rinn uil' obair an ionaid naoimh, gach 
duine ac' o 'obair fèin a bha iad a' dean- 
amh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gu mòr 
na ni's leòr, a clium seirbhis na h-oibre a 
dh'àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus dh' àithn Maois, agus thugadh 
gairm air fcadh a' chaimp, ag- ràdh, Na 
deanadh fear no bean sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais an ionaid naoimh. 
Mar sin thoirmisg-eadh 2 do'n t-sluagh ni 
sam bith a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam 3 a bh'aca 
air son na h-oibre uile, g'a deanamh, 
agus bu tuilleadh 's ni bu leòr e. 

8 Ag-us rinn gach duine glic-chridheach 
'nam measg-san a dh'oibrich obair a' 
phàilliuin 4 , deich cùirteine do anartgrinn 
toinnte, agus do ghorin, agus do chorcur, 1 tuigse. 2 bhacadh. 

3 stubh; obair. Eabh. 4 a' phubuill. 
6 bha na lùban fa chomhair a chèile. Eabh. 
92 XXV. XXXVI. 

agus do scarlaid; le cerubaibh a dh'obair 
ealanta rinn e iad : 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein 
ceithir làmha-coille : na cùirteinean uile 
dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine gach 
aon r'a chèile: agus na cùig- cùirteinean 
eile cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùban do g-horm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall sa' choimh- 
cheangal ; air a' mhodh cheudna rinn e 
ann am foir a' chùirtein eile 's faide mach, 
ann an coimhcheangal an dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e ann 
an iomall a' chùirtein a bha ann an coimh- 
cheangal an dara aoin ; cheangail na lùb- 
an aon chìiirtein ri cuirtein eile 5 . 

13 Agus rinn e leth-cheud cromag òir, 
agus choimhcheangail e na cùirteinean 
aon ri h-aon leis an cromagaibh. Mar 
sin rinneadh e 'na aon phailliun. 

14 Agus rinn e cùirteine do fhionnadh 
ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a' 
phàilliuin ; aon chùirtein deug rinn e 
dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus ceithir làmha- 
coille leud aon chùirtein; bha'n t-aon 
chùirtein deug a dh'aon tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig cùir- 
teine leo fèin, agus sè cùirteine leo fèin. 

17 Agus rinn e leth-cheud lùb air an 
fhoir a b' fhaide mach do'n chìiirtein sa' 
choimhcheang-al, agus leth-cheud lub rinn 
e air foir a' chùirtein a tha coimhcheangal 
an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh' 
umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèile, 
chum as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùth, 
do chroicnibh reitheachan air an dath 
dearg, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun do 
fhiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad bùird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhùird. 

22 Bha dà làimh 7 aig aon bhòrd, air an 
cur an ordugh,aonfachomhairaoin e : mar 
so rinn e ri bùird a phàilliiun uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàilliun: 
fichead bòrd air son an taoibh dheas, ris 
an àirde deas. 

24 Agus dà fhichead cos° airgid rinn e 
fuidh 'n fhichead bòrd: dà chois fuidh 
aon bhòrd a rèir' a dhà làimh, agus dà 
chois fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàilliuin a fl gu bhi 'nan cbmhdach air a' phàilliun. 
" tharsannain ; tenons. Sasg. 8 guch aon cc 

fliad o chcile. ^ cas, pulag. 10 airson. ecsodus, x 

ta ris an àirde tuath, rinn e fiehead bòrd, 

26 Agus an dà fhichead cos a dh'air- 
giod : dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà 
chois fuidh bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàilliuin ris 
an àird an iar, rinn e sè buird. 

2S Agus rinn e dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an eeangal ri cheile 
fuidhe, agus mar an ceudna bha iad air 
an eoimhcheangal aig a cheann ri h-aon 
fhailbheig: mar so rinn e riu le cheile san 
dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus an 
cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa deug: 
dà chois fuidh gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh sitim, 
cùig air son bhòrd aon taoibh do'n 
phàilliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhòrd an 
taoibh eile do'n phàilliun, agus cùig 
croinn air son bhòrd a' phàilliuin a chum 
nan taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Ag-us thug e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh 1 na bùird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na bùird 
le h-òr, agus rinn e'm failbheagan a dh'òr 
gu bhi 'nan àitibh do na croinn, ag-us 
chòmhdaich e thairis na croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do ghorm, 
ag-us do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte; a dh'obair ealanta 
rinn se e, le cerubaibh. 

30 Agus rinn e dha ceithirpuist dofhiodh 
sitim, ag-us chòmhdaich e tliairis iad le 
h-òr : bha 'n cromag-an a dh'òr, agus 
thilg 2 e dhoibh ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha 3 
brat 4 do ghorm, agus do choreur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
dh'obair shnàthaide : 

38 Ag-us a chùig puist le 'n cromagaibh : 
ag-us chòmhdaich e thairis an cinn, agus 
an cuairteagan le h-òr: ach bha 'n cùig 
buinn a dh'umha. 

CAIB. XXXVII. 

1 An àirc. 6 Caithir-thròcaìr h cerubaibh. 10 Am 
bòrd le 'shoithichibh. 17 An coinnleir òir. 25 Alt- 
aìr na tùise. 29 An oladli-ungaidh. 

AGUS rinn Besaleel an àirc do fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gii leth a fad, 
ag-us làmh-choille g-u leth a leud, agus 
làmh-choille gu leth a h-àirde : 

2 Ag-us chòmhdaich e thairis i le h-òr 
fìor-g-hlan, a stigh ag-us a muigh ; ag-us 
rinn e coron òir dh'i mu'n cuairt. 

3 Ag-us thilg- e dh'i ceithir failbheag-an 
òir, gu bhi air a ceithiroisinnibh: eadhon 
dà fhailbheig- air aon taobh dh'i, agus dà 
fhailbheig air aon taobh eile dh'i. 1 roimh; ire, trìd. Eir'. - rinn. 
3 a' phàillìuin, a' phubuill. 4 còmhdach, cùirlcin. 
93 ÌXVl. XXXVII. 

4 Agus rinn e bataichean do fhiodh sitim, 
agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e caithir thròcair a dh'òr 
fìor-ghlan: dàlàimh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gvi leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte 
mach à h-aon mhìr rinn e iad, aig dà 
cheann na caithir-tliròcair ; 

8 Aon clierub aig a' cheann air an taobh 
so, agus cerub eile aig a' cheann air an 
taobh ud: a mach as a' chaithir-thròcair 
rinn e na ceruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n 
sgiathaibh os ceann na caithir-thròcair, 
agus an aghaidhean 5 r'a cheile ; ris a' 
chaithir-thròcair bha aghaidhean nan ce- 
mb. 

10 Agus rinn e 'm bòrd do fhiodh sitim : 
dà làimh-choille 'fhad, agus làmh-choille 
a leud, agus làmh-choille gu leth 'àirde. 

1 1 Agus chòmhdaicli e thairis e le h-òr 
fìor-ghlan, agus rinn e dha coron òir 
mu'n cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall do 
leud boise mu'n cuairt; agus rinn e coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh e bha aig a cheithir 
chosaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill blia na 
failbheagan, nah-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean do fhiodh 
sitim, agus chòmlidaich e thairis iad le 
h-òr, gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha air 
a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, 
agus a' chopain, agus a chuachan leis an 
toirear seachad tabhartas-diblic, a dh'òr 
fìor-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr fior- 
ghlan ; a dh'ohaìr bhuailte rinn e 'n coinn- 
leir: bha a chos, agus a mheur 6 , a cliop- 
ain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n ni 
cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhan : tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maille ri 
cnap agus blàth; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh ann am 
meur eile, maille ri cnap agus blàth : mar 
sin anns na sè meoir a' dol a mach as a' 
choinnleir. 5 aghaincan. 6 mlicanglan ECSODUS, X? 

20 Agus anns a' choinnleir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri almon- 
aihh, maille ?-'a chnaip agus a bhlàthan. 

21 Agns cnap fuidh dhà mheur dheth, 
agus cnap fuidh dhà mheur dheth, ag-us 
cnap fuidh dhà mheur dheth, arèir nan sè 
meur a' dol a mach as. 

22 Bha 'n cnaip ag-us am meoir do'n ni 
cheudna: è'aon obair bhuailte a dh'òr 
fìor-ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus rinn e a sheachdlòchrain, agus 
a smàladairean', agus a smàl-shoithich- 
ean, a dk'òr fìor-ghlan. 

24 Do thàlann òir fhìor-ghloin rinn se e, 
ag-us a shoithichean uile. 

25 Agjus rinn e altair na tùise do fhiodh 
sitim; lamh-choilleafad,aguslàmh-choille 
aleud, (bha i ceithir-chearnach,) agus dà 
làimh-choille a h-àirde; bha ah-adhairc- 
ean do'n ni cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, amullach, agusataobhan mu'n 
cuairt, agus a h-adhaircean ; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 

27 Ag'iis rinn e dà fhailbheig òir dh'i 
fuidh a coron, aig 2 a dà oisinn, air a dà 
thaobh, gu bhi 'nan àitibh do na bataich- 
ibh chum a giùlan leo. 

28 Aguis rinn e na bataichean do fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iadle h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh naomh, 
ag-us an tùis fhìor-ghlan do spìosraidh 
chùbhraidh, a reir oibre an lèigh 3 . 

caib. xxxvm. 

1 Altair na h-ìobairt-loisgle. 8 An soitheach-ionn- 
laid nmha. 9 A' chùirt. 24 Tomhas an òir a 
chuireadh amfeum san obair. 

AGUS rinn e altair na h-ìobairt-loisgte 
do fhiodh sitim: cùig làmha-coille a 
fad, agus cùig làmha-coille a leud, (bha i 
ceithir-chearnach,) agus tri làmha-coille a 
h-àirde. 

2 Ag-us rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh: bha a h-adhaircean do'n ni 
cheudna ; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na h-alt- 
arach, na h-aighnean 4 , agus na sluasaid- 
ean, ag - us na cuachan, agus na greimich- 
ean, agus na h-aighnean teine: a soith- 
ichèan uile rinn e a o%'umha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath do lìon- 
obair umha, f'a cuairt gu h-losal, gu ruig 
a meadhon. 

5 Ag-us thilg- e ceithir failbheag-an do 
cheithir oisinnibh 5 na clèith umha, gu bhi 
'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Ag-us rinn e na bataichean do fhiodh 
sitim, ag-us chòmhdaich e thairis iad le 
h-umha. 1 a chlobhachan. 2 ag. 3 an ollaidh, an 

lusrugain. * coireachan, poitean. 

5 fhinn. 6 a bha cruinneachadh, a [XVII. XXXVIII. 

7 Ag-us chuir e na bataichean anns na 
failbheag-aibh air taobhan na h-altarach, 
chum a g-iùlan leo : fàs le bòrdaibh rinn 
e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a 
rf/i'umha, ag-us a chos a dh'umha, do sg-àth- 
anaibh nam ban, a chruinnich 'nam buidh- 
nibh aig dorus pàilliuin a' choimhthion- 
ail 6 . 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh mu 
dheas, ris an àirde deas: bha cùirteinean 
na cùirte do anart grinn toinnte, ceud 
làmh-choille air fad; 

10 Am puist fichead, agus am buinn 
umha fichead; bha cromag-an nam post 
ag-us an cuairteagan a rfA'airg-iod. 

1 1 Agus air an taobh mu thuath, bha na 
cùirteine do cheud làmh-choille ; am puist 
fichead, agus am buinn umha fichead: 
cromagan nam post, agus an cuairteagan 7 
a dh'aìrgìod. 

12 Agus air an taobh an iar bha cùirteine 
do_ leth-cheud làmh-choille ; am puist 
deich, agus am buinn deich: cromagan 
nampostagusancuairteaganac//i'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird 
an ear, leth-cheùd làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheatacuìg làmha-coille deug; am puist 
tri, agus am buinn tri. 

1 5 Agus air son an taoibh eile do gheata 
na cùirte, air an làimh so agusair an làimh 
ud, bha cùirteine do chùig làmha-coille 
deug ; am puist tri, agus am buinn tri. 

16 Bha cuirteinean na cuirte uile mu'n 
cuairt a dh'anaxt grinn toinnte. 

1 7 Agus bha buinn nam post a rf/j'umha ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagan 
a r/A'airgiod, agus còmhdach an ceann a 
c//i'airgiod ; agus bha uile phuist na cùirte 
air an ceangal mu'n cuairt 8 le h-airgiod. 

18 Agus bha 'm brat air son geata na 
cùirte 'na obair shnàthaid do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte : agus b'e fichead làmh-choille 
'fhad, agus ò'eàirde sanleud cùiglàmha- 
coille, a' coimh-fhreagairt do chùirteinibh 
na cùirte : 

19 Agus ampuistceithir, agus ambuinn 
umha ceithir ; an cromagan a c/A'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairt- 
eagan a dh' ^airgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' phàill- 
iuin, agus na cùirte mu'n cuairt a dh'umha. 

21 Is e sin àireamh nithe a' phàilliuin, 
pàilliuin na Fianuis, mar a dh' àinnheadh 
iad, a rèir àithne Mhaois, air son seirbhis 
nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic chruinnich aig dorus bùtha a' choimJithionaiL Eabh. 
stìoman. 8 cuairlichte, stlomuichte. ECSODUS, X 
Shur, do thrèibh ludah, g-ach ni a dh'àithn 
an Tig'hearna do Mhaois; 

23 Ag-us maille ris Aholiab,mac Ahisam- 
aieh, do threibh Dhain, gearradair, ag-us 
oibriehe ealanta, agus fear oibre grèise 1 
aim an g-orm, agus ann an corcur, ag-us ann 
an scarlaid, agus ann an anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am 
feum 2 san obair, ann anuil' obair an ion- 
aid naoimh, eadhon òr an tabhartais, naoi 
tàlanna fichead, agus seachd ceud ag-us 
deich secel 'av fhichead, a rèir seceil an 
ionaid naoimh. 

25 Ag-us b'e airgiod na muinntir a dh'àir- 
mheadh do'n choimhthional, ceud tàlann, 
agus mlle agus seachd ceud agus cìiig: 
secel deug agus tri fichead, a rèir seceil 
an ionaid naoimh. 

26 Becah air son gach fir, 's e sin leth 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh, air 
son g-ach aon a chaidh g-u bhi air an àir- 
eamh, o fhichead bliadhn' a dh'aois agus 
os a cheann, airson shè ceud mìle agusthri 
mìle agus chùig- ceud agus leth-cheud/ta?-. 

27 Agus do'n cheud tàlann airg-id thilg-- 
eadh buinn an ionaid naoimh, ag-us buinn 
an roinn-bhrait ; ceud bonn do'n cheud 
tàlann, tàlann do g-ach bomi. 

2S Agus do'n mhìle ag-us sheachd ceud 
agus a' chùig- secel deug agus tri fichead, 
rinn e cromagan do na puist, agus chòmh- 
daich e 'n cinn, agus chuir e cuairteagan 
mu'n timchioll 3 . 

29 Agus b'e umha an tabhartais deich 
agus tri fichead tàlann, agus dà mhile 
ag-us ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do dhorus 
pàilliuin a' choimhthionail, ag-us an altair 
umha, agus a' chliath umha aice, agus 
soithichean na h-altarach uile, 

31 Agus buinn na cùirte mu'n cuairt, 
agusbuinn geatana cùirte, agus uile phinn- 
eachan a' phàilliuin, agus uile phinn- 
eachan na cuirte mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

1 Eudach na seirbhis, agus an t-eudach naomlia. 
lAnephod. 8 Anuchd-èididh. 22 Faìluinnna 
h-ephoid. 27 Na còtaichcan, an ci-àn-sagairt, 
agus an crios a dh'anart grinn. 30 Leac a' chrùin 
naoimh. 43 Dh'amhairc Maois air an obair icile, 
agus thaitinn i ris. 

/4 GUS do'n ghorm, agus do'ìi chorcur, 
JTJL agus do'ìi scarlaid, rinn iad èididh 4 
frithealaidh, gu frithealadh san ionad 
naomh, ag-us rinn iad èididh naomh do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

2 Ag-us rinn e 'n ephod do òr, c/oghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte. 1 grèisear; embroidercr. Sasg. - acliaitheadh. 
3 stbnich e iad. * trusgan, aodaicìiean. 

5 lannaibh. 6 theudaibli. 

95 SXVIII. XXXIX. 

3 Ag-us bhuail iad a mach an t-òr 'na 
leacaibh 5 tana, agus ghearr iad e 'na 
shnàithnibh 6 , a chum oibreachadh am 
measg- a' ghuirm, agus am measg a' 
chorcuir, agus am measg na scarlaid, agus 
am measg- an anairt ghrinn le h-obair eal- 
anta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dh'i, ceang- 
ailte ri chèile 7 air a dà fhoir: mar sin 
chuireadh ri chèile i. 

5 Ag-us bha crios rìomhaeh na h-ephoid 
a bha air a h-uachdar, do'n ni cheudna, a 
rèir a h-oibre fèin; eadhon do òr, do 
g-horm, ag-us do chorcur, agus do scarlaid, 
ag-us do anart grinn toinnte : mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics 
ceang-ailte ann am failibh òir, air an gearr- 
adh _ le g-earradh seulaidh, le ainmibh 
chloinn Israeil orra. 

7 Ag-us chuir e iad air guailnibh na 
h-ephoid, gu bhi'nan clacha cuimhneach- 
ain do chloinn Israeil ; mar a dh'àithn an 
Tig-hearna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair 
ealanta a rèir oibre 8 na h-ephoid, do òr, do 
ghorm, ag-us do chorcur, agus do scarlaid, 
ag-us do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach; rinn iad an 
uchd-èididh dà-fhillte : rèis a fad, agus 
rèis a leud; bha i dà-fhillte. 

10 Agus clnur iad innte ceithir sreathan 
chlach: a' cheud sreath, sardius, topas, 
ag-us carbuncul : so a' cheud sreath. 

1 1 Ag-us an dara sreath, emerald, saphir, 
ag-us daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, ag-at, 
agus ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, 
onics, ag-us iasper : bha iad-Aw an ceang-al 
ann am failibh òir 'nan suidheachadh 9 . 

14 Agus bha na clachan a rèir ain- 
meanna chloinn Israeil, a dhà-deug- a 
rèir an ainmeanna, le gearradh seulaidh, 
gach aon aca le h-ainm fèin, a rèir an dà 
thrèibh dheug. 

15 Agus rinn iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig- na cinn, a o7t'obair 
shnìomhta dh'òv fior-ghlan. 

16 Ag-us rinn iad dà fhail òir, agus dà 
fhàinne òir : agus chuir iad an dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17^ Agus chuir iad an dà shlabhruidh 
shniomhta san dà fhàinne air cinn na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na 
da shlabhruidh shniomhta san dà fhail, 
agus chuir siad iad air mìribh-guailne na 
h-ephoid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus 7 g'a ccangal ri chèile. 8 cosmliuil ri obair. 
dùnadh, cur. ECSODUS, 
chuir siad iad air dà cheann na h-trchd- 
èididh, air an iomall dith, a bha air taobh 
ha li-eplioid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà fhàinne òir cile, 
ag-us chuir siad iad air dà thaobh na 
h-ephoid gu h-ìosal, leth ris a' chuid 
bheoil dith fa chomhair a' choimhcheang-- 
ail eile, os ceann crios rìomhach na 
li-ephoid. 

21 Agus cheang-ail iad an uchd-èididh 
leis a fainnibh ri fàinnibh na h-ephoid )e 
h-èill g-huirm, a chum gu'm bitheadh i os 
ceann crios rìomhach na h-ephoid, agus 
nach biodh an uchd-èididh air a fuasgladh 
o'n ephoid; mar a dh'àithnan Tigbeama 
do Mhaois. 

22 Ag-us rinn e falluinn na h-ephoid a 
f/A'obair fhighte, uile do g-horm. 

23 Agus bha toll am meadhon na fall- 
uinn, mar tholl lùirich-mhàillich, agus 
foir 1 timchioll a tuill, a chum nach reub- 
tadh i. 

24 Agus rinn iad air iomallaibh na fall- 
tiinn pomg-ranata do gborm, ag-us do chor- 
cur, agus do scarlaid, agus do anart 
toinnte. 

25 Ag-us rinn iad cluig- a dh'òr fior- 
g'hlan, ag'us chuir iad na cluig- eadar na 
pomgranatan, air iomall na falluinn mu'n 
cuairt eadar na pomgranata : 

26 Clag- ag-us pomg-ranat, clag- agus 
pomgranat, air iomall na falluinn mu'n 
cuairt, a fhrithealadh innte ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

27 Agais rinn iad còtaichean a cZ/i'anart 
grinn, a dh' obair fhighte, air son Aaroin 
agus a chuid mac, 

28 Agus crùn-sag-airt a rf/t'anart grinn, 
agus boineidean sg-iamhach a JA'anart 
grinn, ag-us briogais anairt a dh'an&rt 
grinn toinnte, 

29 Ag - us crios do anart g-rinn toinnte, 
agus do g-horm, agais do chorcur, ag-us do 
scarlaid, a (//ì'obair shnàthaide ; mar a 
dh'àithn an Tig'hearna do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leac 2 a' chrùin naoimh 
a dh'òr iìor-ghlan, agus sgrìobh iad oirre 
sgrìobhadh, cosmhuU ri gearradh seul- 
àidh, NAOMHACHD DO'N TIGH- 
EARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iall do 
g-horm, g-'a daing-neachadh air a' chrìin 
gu h-àrd ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' obair 
pàilliuin bìitha a' choimthionail 3 : ag-us 
rinn clann Israeil a rèir gach ni adh'àithn 
an Tighearna do Mhaois; mar sin rinn 
iad. 

33 Agus thug" iad ani pàilliun gu Maois, 
am bùth, ag-us 'airneis uile, a chromagan, 1 iomall, ba'in. -jleasg, blàth. 

3 u'd' obair pàìll'min, eadlion bìttlia a' chomh- 

95 XXXIX. XL. 

a bhuird, a chroinn, ag:us a phuist, ag;us a 
bhuinn ; 

34 Agns an còmhdach do cliroicnibh 
reitheachan air an datli dearg, agais an 
còmhdach do chroicnibh bliroc, ag-us brat 
a' chòmhdaich ; 

35 Airc na Fianuis, agais a bataichean, 
agus a' chaithir-thròcair ; 

36 Am bòrd agus a shoithichean uile, 
ag-us an t-aran taisbeanta; 

37 An coinnleir fìor-g'hlan agus alòcli- 
rain, eadhon a lòchrain gu bhi air an cur 
ann an ordug-h, ag;us a shoitiiichean uile 
ag-us an oladh a chum soluis ; 

38 Ag-tts an altair òir, ag:us an oladh- 
ung'aidh, agus an tùis chùbhraidh, ag-us am 
brat air son doruis a' phàilliuin ; 

39 An altair umha, agtis a cliath umha, 
a bataichean, agus a soithichean uile, an 
soitheach-ionnlaid ag-us a chos; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, ag-us a 
bttinn, ag-us am brat 4 air son geata na 
cùirte, a cùird, ag-us a pinneachan 5 , ag;us 
uile shoithichean seirbhis a' phàilliuin, air 
son bùtha a' choimhthionail ; 

41 Eudach an fhrithealaidh 6 g-u fritheal- 
adh san ionad naomh, an t-eudach naomh 
air son Aaroin an t-sag-airt, agais eudach a 
chuid mac, a fhrithealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 A rèir g-ach ni a dh'àithn an Tig-li- 
earna do Mhaois, mar sin rinn clann Isra- 
eil an obair uile. 

43 Ag^us dh'amhaire Maois air an obair 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àithn 
an Tig-hearn, eadhon mar sin rinn iad i : 
agus bheannaicli Maois iad. 

CAIB. XL. 

1 Thitgadh àithne do Mìiaois gu'n cuireadh e suas 
pàilliun bùtlia a' choimlitliionail, agus gu'n 
naomliaicheadh se e. 10 Rinn Maois gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 34 Chòmltdaich 
tieul bùth a' ehoimhthionail. 

AGUS labhair an Tigbearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Air a'cheud là do'n cheud mhìos cuir- 
idh tu suas pàilliun bùtha a' choimh- 
thionail. 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na Fianuis, 
ag^us folaichidh tu 'n àirc leis an roinn- 
bhrat. 

4 Agus bheir thti stig-h am bòrd, ag"us 
cttiridh tu 'n ordug-h na nithe a ta gu bhi 
air an cur an ordug-h air; ag-us bheir thu 
stig-h an coinnleir, agus lasaidh ttt a lòch- 
rain. 

5 Ag-us suidhichidh tu 'n altair òir a ta 
chum na tùise fa chomhair àirce na Fian- 
uis, ag-us cuiridh tu brat an doruis ris 
a' phàilliun. chruinnich. 1 croch-bhrat. 5 tairnean. 

6 Trusgan na seirbhis. ECSODUS, XL. 6 Agais suidhichidh tu altair n h-lobairt- 
Ioisgte fa chomhair doruis pàilliuin bìitha 
a' choimhthionail. 

7 Agus suidhichidh tu 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choimhthionail 
agus an altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

S Agus cuiridh tu suas a' chùirt mu'n 
cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cìiirte. 

9 Agus ghabhaidh tu an oladh-ungaidh, 
agus ungaidh tu am pàilliun, agus gach 
ni a ta ann, agus naomhaichidh tue, 
agus a shoithichean uile : agus bithidh e 
naomh. 

10 Agus ungaidh tu altair na h-ìobairt- 
loisgte, agus a soithichean uile, agus 
naomhaichidh tu an altair : agus bithidh 
an altair ro naomha. 

1 1 Agus ungaidh tu an soitheach ionnlaid 
agus a chos, agus naomhaichidh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agns a mhic gu 
dorusbùthaa' choimhthionail 1 , agusionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridhtuairAaronant-eudach 
naomha", agus ungaidh tu e, agusnaomh- 
aichidh tu e ; agus fritheilidh e dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung 
thu'n athair,agusfritheilidh 3 iaddhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt; oir bithidh 
gu deimhin an ungadh-san dhoibh a chum 
sagartachd sìorruidh air feadh an gin- 
ealacha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha: mar sin rinn e. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, san dara 
bliadhna, air a' cheud ìà do'n mhìos, a 
chuireadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun 
agus dhaingnich e a bhuinn, agus chuir e 
suas a bhuird, agus chuir e stigh a chroinn, 
agus thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàilliuin, agus ehuir e còmhdach a' 
bhùtha air os a cheann ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir ean Fhian- 
uis 4 anns an àirc, agus chuir e na bat- 
aichean air an àirc, agus chuir e a' 
chaithir-thròcair air an àirc os a ceann. 

21 Agus thug^ e 'n àirc a stigh do'n 
phàilliun, aguschuire suas brata'chòmh- 
daich, agus chòmhdaich e àirc na Fianuis ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am bùth 
a' choimhthionail air taobh a' phàilliuin 1 pàìUiuin à' choimhihionail. " an trusgan, o 1 
chuìaidh naomìia. 3 chum gufritheil. mu thuath, an taobh a nmigh do'n roinn- 
bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tighearna; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann am bùth 
a' choimhthionail, thall fa chomhair a' 
bhuird, air taobh a' phàilliuin ris an àirde 
deas. 

25 Agus las e nalòchrain ann an làthair 
an Tighearna ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am bùth 
a' choimhthionail, air beulaobh an roinn- 
bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh oirre ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat 5 aig dorus 
a' phàilliuin. 

29 Agus chuir e altairna h-ìobairt-loisgte 
làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' choimh- 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdh ; mar a 
dh'àithn an Tigheama do Mhaois. 

30 Agjus chuir e 'n soitheach-ionnlaid 
eadar buth a' choimhthionail agus an altair, 
agus chuir e uisg-e ann, a dh'ionnlad lèis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan 
aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhùth a' choimhthionail, agus gu teachd 
am fagus do'n altair, dh'ionnlaid siad iad 
fèin, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' cliùirt timchioll 
a' phàilliuin agus na h-altarach, agus 
chuir e suas brat geata na cùiile: mar 
sin chrìochnaich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an Tigh- 
earn am pàilliun. 

35 Ag-us cha b'm-rainnMaois dol a stigh 
do bliùth a' choimhthionail, a chionn gu'n 
do ghabh an neul còmhnuidh air, agus 
gu'n do lion glòir an Tigheam am pàill- 
iun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul 
suas o mhullach a' phàilliuin, chaidh 
clann Israeil air an aghaidh 'nan uile 
thm*usaibh : 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, an 
sin cha do thriall iad gus an là san d'èirich 
e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air a' 
phàilliun san là, agus bha teine air san 
oidhche, ann an sealladh thighe Israeil 
uile, air feadh an uile thurusan. 4 an Teisieas 6 an còmhdacli. 97 H LEBHITICUS. CAIB. I. 

3 Iobaìrtean-loisgte do'n bhuar, 18 do na treud- 
aibk, 1 4 agua do eunaibh. 

AGUS ghairm an Tigheam air Maois, 
agus labhair e ris à pàilliun a' 
choimhthionail', ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
rhì, Mabheirduine sambith agaibhtabh- 
artas a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir 
sibh bhur tabhartas do'n sprèidh, eadhoìi 
do'n bhuar agus do'n treud. 

3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 'na 
ìobairt-loisgte 2 , thugadh e seachad beath- 
ach, firionn gun ghaoid: aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail bheir e seachad e 
d'ashaorthoil fein, anlàthair anTighearn. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-loisgte : agus gabhar air a shon 
i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Ag-us marbhaidh e 'n tarbh òg 3 an 
làthair an Tighearn : agus bheir na sagairt, 
mic Aaroin, leo an fhuil, agus crathaidh 
iad an fhuil mu'n cuairt air an altair, a ta 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na miribh 4 . 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, agus leagaidh iad fiodh 5 
ann an ordugh air an teine. 

8 Ag-us leagaidh na sagairt, mic Aaroin, 
na mìrean, an ceann, agus an t-saiU, ann 
an ordug-h air an fhiodh a ta air an teine, 
a tha air an altair. 

9 Ach a mhionach 6 agus a chosan nigh- 
idh e ann an uisge : agus loisgidh an sagart 
an t-iomlan 7 air an altair, mar iobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh 8 do'n Tighearn. 

10 Agus ma's ann do na treudaibh a 
bhios a thabhartas, eadhon do na caoraich, 
no do na gabhraibh, chumìobairt-loisgte; 
'na bheathach firionn gun ghaoid bheir e 
leis e. 

1 1 Agus marbhaidh se e aig taobh na 
h-altarach mu thuath ann an làthair an 
Tighearn : agus crathaidh na sagairt, mic 
Aaroin, 'fhuil air an altair mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidh e 'na mhìribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air an 
fhiodh ataairanteine, a tha air an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus na 
cosan le h-uisg-e; agus bheir an sagart 
leis an t-iomlan, agus loisgidh e air an 
altair e, mar ìobairt-loisgte, tabhartas a 1 buth a' choimhthionail. 2 chura ìobairt-loisgte. 
3 gamhuinn. 1 'na bloighdibh. 5 connadh. 
6 a ghre lach. 7 na h-uilc. 

98 bheirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a bhios a 
thabhartas do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte, an sin bheir e a thabhartas do 
thurturaibh, no do cholumanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus sniomhaidh 9 e a cheann 
deth, agus loisgidh e air an altair e,- agus 
fàisgear a mach 'fhuil air taobh na h-alt- 
arach. 

16 Agus spìonaidh 10 e a gheuban as 
maille r'a chlòimh 11 , agus tilgidh e làimh 
ris an altair e, air an taobh an ear, a 
dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiath- 
aibh e, ach cha roinn e o cheile e .- agus 
loisgidh an sagart e air an altair, air an 
fhiodh a ta air an teine, mar iobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

CAIB. II. 

1 An tabhartas-bìdh dopltlùr mìn maille ri h-oladh 
agus ri tùis. 12 Tabharlas ceud-lhoraidh gach 
bliadhna. 13 Bheirear seachad gach tabltartas- 
bìdh te salann. 

AGUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'nTighearna, bith- 
idh a thabhartas do phlùr mìn : agus dòirt- 
idh e oladh air, agus cuiridh e tuis air: 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidh e as làn a dhùirn 
d'a phlùr, agus d'a oladh, maille r'a thùis 
uile ; agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan air an altair, gu bhi 'na thabhartas 
air a thoirt suas le teine, a dh'f hàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

3 Agus fuigheall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mhic e .• is ni ro naomha 
e do thabhartasaibh an Tigheam air an 
toirt suas le teine- 

4 Agus ma bheir thu seachad tabhart- 
as-bìdhairadheasachadh 12 san àmhuinn, 
is breacagan neo-ghoirtichte do phlùr mìn 
measgta le h-oladh a bhios ann, no 
dearnagan 13 neo-ghoirtichte, ungta le 
h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh air a dheas- 
achadh ann an aghann abhios a'd' thabh- 
artas, bithidh e do phlùr mìn neo-ghoirt- 
ichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e 'na mhìribh, agus 
dòirtidh tu oladh air: is tabhartas-bidh 
a t'ann. 

7 Agns ma bhios do thabhartas 'na 8 do bholadh cùbhraidk. 9 spìonaidh. 

10 reubaidh n iteagan. 

n bruichte. i3 gearragan; wafers. Sasg. LEBHITK 

thabhartas-bìdh o'n aghann-ròstaidh, nìth- 
ear e do phlùr mìn le h-oladh. 

S Ag-us bheir thu 'n tabhartas-bldh, a 
nithear do na nithibh so, chum an Tig-h- 
earn : agus an uair a thaisbeanar 1 do'n 
t-sag-art e, bheir se e chum na h-altarach. 

9 Ag-us gabhaidh an sagart as an tabh- 
artas-bhìdh cuimhneachan dheth, agus 
loisgidh se e air an altair : is tabhartas a 
th'ann air a thoirt suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

10 Ag-us an ni a dh'fhàg-ar do'n tabh- 
artas-bhìdh, is le Aaron agus le 'mhic e,- 
tlia e 'na ni ro naomha do thabhartais an 
Tighearn air an toirtsuas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sambith, 
a bheir sibh a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
le taois g-hoirt; oir cha loisg-sibh abheag 
do thaois ghoirt, no do mhil, ann an tabh- 
artais an Tighearn a bheirear suas le 
teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud tor- 
aidh, bheir sibh seachad e do'n Tigh- 
earn: ach cha loisgear air an altair e 
chum fàile chìibhraidh. 

13 Agus g-ach tabhartas-bìdh a bheir 
thu leat, ni thu blasda le salann : cha mhò 
a leigeas tu le salann coimhcheangail do 
Dhè bhi dh'easbhuidh air do thabhartas- 
bìdh: le d' thabhartais uile bheir thu 
seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabhart- 
as-bìdh do d' cheud-thoradh do'n Tig-h- 
earna,bheirthu seachad marantabhartas- 
bìdh do d' cheud-thoradh, diasa glasa do 
arbhar cruaidhichte leis an teine, eadhon 
sìol buailte as na diasaibh ùra 2 . 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus leag- 
aidh tvi tùis air : is tabhartas-bìdh e. 

16 Agus loisgidh an sag-art a chuimh- 
neachan,cuidd'a arbharbuailte, agus cuid 
d'a oladh, maille r'a thùis uile : is tabh- 
artas e a bheirear suas le teinè do'n Tigh- 
earn. 

caib. m. 

1 An tabhartas-sìtk do'n bhuar, 6 do'n treud, 1 uan, 
12 7io gabhar, gv!n ghaoid. 

AGUS ma bhios a thabhartas a chum 
ìobairt tabhartasan-sìth, ma's ann 
do'n bhuar a bheir e seachad e, ma's firionn 
no boirionn e, bheir e seachad e gu'n ghaoid 
an làthair an Tighearn. 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, ag-us marbhaidh se e aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail : agus 
crathaidh mic Aaroin, na sagartan, an 
fhuil air an altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad do ìobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas 
le teine do'n Tigheam: an t-saill a ta 1 nochdar. 2 làna. 

99 ius, n. m. 

còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a £/i'air a' mhionach, 

4 Ag-us an dà àra, ag-us an t-saill a 
ta orra, a ta air an loch-'lèin, ag-us an 
sgairt a ta os ceann nan àinean ; maille 
ris na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Ag-us loisg-idh mic Aaroin e air analt- 
air, air an ìobairt-loisgte, a ta air an 
fhiodh a th'sàr an teine : is tabhartas e a 
bheirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tig-hearn. 

6 Agus ma's ann do 'n treud a bhios a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sìth 
do'n Tig-hearn, firionn no boirionn ; bheir 
e seachad e giin ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabh- 
artas.bheir eseachadean làthair anTigh- 
earn. 

8 Ag-us cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e fa 
chomhairpàilliuin a' choimhthionail : agus 
crathaidh mic Aaroin 'fhuil air an altair 
mu'n cuairt. 

9 Ag-us bheir e seachad cvid do ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tig-hearn ; a 
shaill agus an t-earball uile, teann air a' 
chnàimh-dhroma bheir e air falbh e ; agus 
an t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
ag-us an t-saill uile a ta air a' mhionach. 

10 Ag-us an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

1 1 Agus loisg-idh an sag-art e air an alt- 
air; is e biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

12 Ag-us ma's gabhar a bhios 'na thabh- 
artas, bheir e seachad i an làthair an 
Tighearn. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a ceann, 
ag-us marbhaidh e i fa chomhair pàilliuin 
a' choimhthionail : agus crathaidh mic 
Aaroin a fuil air an altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a thabh- 
artas, eadhon tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn; an t-saill a tha 
còmhdachadh a' mhionaich,agus ant-saill 
uile a ta air a' mhionach, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus 
an sgairt os ceann nan àinean ; maille ris 
na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

16 Ag-us loisg-idh an sagart iad air an 
altair: is iad biadh an tabhartaisa bheir- 
ear suas le teine, chum fàile chùbhraidh. 
An t-saill uile ìs leis an Tig-hearn. 

17 Bithidh e 'na reachd 3 bith-bhuan do'r 
ginealachaibh air feadh bhur n'àiteacha- 
còmhnuidh uile, nach ith sibh saill no fuil 
sam bith. 3 ordugh, ìagh. LEBHIT 

CAIB. IV. 

1 An ìobairt-pheacaidh aineolais, 3 air son an 
t-sagairt, 13 air son a' choimhthionail, 22 air son 
uachdarain, 27 agus air son an t-sluaigh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheas anam trìd aineolais 1 anagh- 
aidh aoin sam bith a dh' àitheantaibh an 
Tig-hearn, (a thaobh nithe nach bu chòir 
a dheanamh,) ag-us g-u'n dean e ni an 
ag-haidh aoin diubh ; 

3 Ma pheacaicheas an sag-art a chaidh 
ung-adh, a rèir peacaidh an t-sluaig-h; an 
sin thug-adh c air son a pheacaidh a 
pheacaich e, tarbh òg- g-un g-haoid a 
dh'ionnsuidh an Tighearna chum ìobairt- 
pheacaidh. 

4 Agiis bheir e an tarbh g-u dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail an làthair an Tig-h- 
earn ; ag - us cuiridh e a làmh air ceann an 
tairbh, ag-us marbhaidh e 'n tarbh an 
làthair an Tig-hearn. 

5 Agus g-abhaidh an sag-art a chaidh 
ung-adh cuid do fliuil an tairbh, agusbheir 
e i gu pàilliun a' choimhthionail. 

6 Ag-us tumaidh an sagart a mheur san 
fhuil, ag-us crathaidh e cuid do'n fhuil 
seachd uairean an làthair an Tig-hearna, 
fa chomhair roinn-bhrait an ionaid naoimh. 

7 Aguis cuiridhan sag-art cuid do'nfhuil 
air adhaircibh altarach na tùise cùbh- 
raidh am fianuis an Tig-hearn, a ta ann 
am pàilliun a' choimhthionail ; ag-us 
dòirtidh e fuil an tairbh uile aig- bun alt- 
arach na h-ìobairt-loisgte, a ta aig dorus 
pàilliuin a' choimhthional. 

8 Ag-us uile shaill tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh blieir e air falbh uaith ; an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
ag-us an t-saill uile a ta air a' mhionach. 

9 Ag-us an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin 2 , agus 
an sgairt os ceann nan àinean ; maille ris 
na h-airnibh bheir e' air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobairt nan tabhartas-sìth ; ag-us loisg-idh 
an sagart iad air altair nah-ìobairt-loisgte. 

11 Àg-us seice 3 an tairbli, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, ag-us maille r'a 
chosan, agus a mhionach, ag-us agbaorr 4 , 

12 Eadhon antarbh g-u h-iomlangMÙlain- 
idh e mach an taobh a muig-h do'n champ 
gyi h-ionad glan, far an dòirtear 5 a mach 
an luath, agus loisg-idh e air an f hiodh e 
le teine: far an dòirtear amach an luath, 
loisg-ear e. 

13 Agiis mapheacaicheas coimhthional 
Israeil uile trìd aineolais, ag-us g-u bheil an 
ni folaichte o shùilibh a' chomhchruinnich, 
ag-us g-u'n d'rinn iad ni-eigin 6 an agaidh 1 ahn an aineolas. Eabh. • a' bhlian. 
3 seiche, craicionn. 4 'aolach. 

100 ;cus, iv. 

aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tig-h- 
earn, a thaobh nithe nach bu cliòir a 
dheanamh, agus gm bheil iad ciontach ; 

1 4 An uair a bhios am peacadh, a pheac- 
aich iad 'na ag-haidh, aithnichte, an sin 
bheir an comhchruinneach seachad tarbh 
òg air son a' pheacaidh, ag-us bheir iad e 
fa chomhair pàilliuin a' choimhthionail. 

15 Ag-us cuiridh seanairean a' choimh- 
thionail an làmhan air ceann an tairbh an 
làthair an Tighearn; ag-us marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearn. 

16 Ag-us bheir an sagart a chaidh ung- 
adh cuid do fhuil an tairbh gu pàilliun a' 
choimhthionail. 

17 Ag-us tumaidh an sag-art a mheur 
ann an cuid do'n fhuil, ag-us crathaidh e 
i seachd uairean an làthair anTighearna, 
fa chomhair an roinn-bhrait. 

18 Ag-us cuiridh e cuid do'nfhuil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am fianuis 
an Tig-hearn, a ta ann am pàilliun a' 
choimhthionail, ag-us dòirtidh e mach an 
fhuil uile aig- bun altarach na h-lobairt- 
loisg-te, a toaig-dorus pàilliuina choimh- 
thionail. 

19 Ag-us bheir e air falbh a shaill uile 
uaith, ag-us loisgidh e i air an altair. 

20 Ag-us ni e ris an tarbh mar a rinn e 
ri tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar sin 
ni e ris: ag-us ni an sag-artrèite air an son, 
agus bheirear maitheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an taobh 
a muigh do'n champ, ag-us loisg-idh se e 
mar a loisg- e 'n ceud tarbh : is ìobairt- 
pheacaidh e air son a' chomhchruinriich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdaran, 
ag-us a ni e ni-eigin trìd aineolais an ag-h- 
aidh aoin sam bith a dh'òitheantaibh an 
Tig-hearn a Dhè, a thaobh nithe nach bu 
chòiradheanamh, ag-usg-ubheileciontach: 

23 Ma thig- a pheacadh, a pheacaicli e, 
g-'a fhios ; bheir e leis mar a thabhartas 
meann do na gabhraibh beathach firionn 
g-un g-haoid. 

24 Ag-us cuiridh 7 e a làmh air ceann a' 
mhinn, ag-us marbhaidh se e san ionad 
anns am marbh iad an ìobairt-loisgte 8 
ann an làthair an Tig-hearn: is ìobairt- 
pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh an sag-art cuid do 
fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach 
na h-ìobairt-loisgte, ag-us dòirtidh e mach 
afuil aig-bun altarach nah-ìobairt-loisgte. 

25 Agus loisgidh e a saill uile air an 
altair, mar a loisgear saill ìobairt nan 
tabhartas-sìth : agus ni an sagart rèite air 
a shon a thaobh a pheacaidh, agus maith- 
ear dha e. 

27 Ag-us ma pheacaicheas aon neach do 5 tilgear. 6 ni-'gin. 7 leagaidh. 

8 tabhartas-loisgte, qfrail-loisgte. LEBHITI 

shluagh na dùthcha' trìd aincolais, an 
uair a ta e 'deanamh ni-eigin an aghaidh 
aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tigh- 
earn, a thaobh nithe nach bu chòir a 
dheanamh, agus gu bheil e ciontach: 

28 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e 
g'a f hios ; an sin bheir e leis mar a thabh- 
artas meann do na gabhraibh, beathach 
boirionn gun ghaoid, air son a pheacaidh 
a pheacaich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e 
an ìobairt-pheacaidh ann an ionad na 
h-ìobairt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a 
fuil le 'mheur, agus cuiridh e i air adh- 
aircibh altarach na h-ìobairt-loisgte, agus 
dòirtidh e mach a fuil uile aig bun na 
h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar 
a bheirear an t-saill à h-lobairt nan tabh- 
artas-sìth ; agus loisgidh an sagart i air an 
altair, a chum fàile chùbhraidh do'n 
Tighearn : agus ni an sagart rèite air a 
shon, agus bheirear maitheanas dha. 

32 Agus mha bheir e leis uan mar a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e leis 
uan boirionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais pheacaidh 2 , agus marbhaidh 
se e mar ìobairt-pheacaidh san ionad anns 
am marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach na 
h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh e mach a 
fuil uile aig bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt 
nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sag- 
art iad air an altair, a rèir nan tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn: 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
a pheacaidh a rinn e, agusmaithear dha e. 

CAIB. V. 

1 A tltaobh an ti a cheileas 'eòlas, 2 mu neach a 
bheanas ri n i sam bith neòghlan, i noa bheir 
mionnan. 14 An ìobairt- eusaontais air sonpeac- 
achaidh unn an nithibh naomha an Tighearn, 
17 agus air son pheacanna aineolais. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n cluinn e guth mionnachaidh 3 , 
agus gur fianuis e, a chunnaic no is fiosrach 
air a' chùis, mur cuir e 'n cèill i, an sin 
giùlainidh e a chionta : 
2 No ma bheanas anam ri ni sam bith 
neòghlan, ma's cairbh 4 fiadh-bheathaich 
neòghloin e, no cairbh sprèidhe neòghloin, 
no cairbh ni neòghloin a shnàigeas 5 , agus 
e an-fhiosrach air ; bithidh esan mar an 
ceudna neòghlan, agus ciontach : CUS, IV. V. 

3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòg-hloine leis an sal- 
aichear duine, agus gu bheil e an-f hiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam 6 , ag ràdh 
le 'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean 
e maith, ge b'e air bith e a labhras duine 
le mionnaibh,agus gu bheil e an-fhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e 
ciontach do aon do na nithibh sin, gu'n 
aidich 7 e gu'n do pheacaich e san ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais a 
dh'ionnsuidh anTighearn air son apheac- 
aidh a pheacaich e, beathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhraibh, mar 
ìobairt-pheacaidh : agus ni an sagartrèite 
air a shon a thaobh apheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt leis, 
an sin bheir e leis air son a choire a rinn 
e, dà thurtur, no dà choluman òg, a dh' ionn- 
suidh an Tighearna; fear a chum ìobairt- 
pheacaidh,agusamfear eile chumìobairt- 
loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachad amfear 
a ta chum na h-ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e a cheann o' amhaich 8 , 
ach cha sgar e o chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhuil na 
h-ìobairt-pheacaidh air taobh na h-altar- 
ach, agus fàisgear a' chuid eile do'n fhuil 
a mach aig bun na h-altarach : is ìobairt- 
pheacaidh i. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun 
mar ìobairt-loisgte, arèir a' ghnàtha : agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh a 
pheacaidh a pheacaich e, agus maithear 
dha e. 

1 1 Ach mur urrainn e dà thurtur, no dà 
choluman òg a thoirt leis; an sin bheir 
esan a pheacaich leis, mar a thabhartas, an 
deicheamh cuid do ephah do phlùr mìn, 
mar thabhartas-peacaidh : cha chuir e 
oladh air, ni mò a chuireas e tùis air, oir 
is tabhartas-peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt e, 
agus gabhaidh an sagart làn a dhùim 
deth, eadhon cuimhneachan deth, agus 
loisgidh e air an altair e, a rèir nan tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn : is tabhartas-peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon, a 
thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus maithear dha e: 
agusbithidh amfuigheall leis an t-sagart, 
mar thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tigheamari Maois, 
ag ràdh, 1 do'n tua'-cheatharn, do'n phobull chumanta. 
5 an tabliartais air son peacaidh. 
3 gulh mionnan. 4 closach. 

101 9lA>. 5 a shnàgas, a chrùbas. 
7 aidmhich. 

'r, W 5 6 ma bheir neach mionnan. 
8 'mhtiineal. o. LEBHITI 

15 Ma hi anam coire, agus gu'm peac- 
aich e trìd aineolais ann an nithibh 
naomha an Tighearn; an sin bheir e air 
son a choire dh'ionnsuidh an Tighearna, 
reithe gun ghaoid o na treudaibh, a rèir 
do mheas le secelibh airgid, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, chum ìobairt-eusaon- 
tais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e san 
ni naomha ni e coimhleasachadh, agus 
cuiridh e ris an cìxigeadh cuid, agus bheir 
e do'n t-sagart e: agus ni an sagart rèite 
air a shon le reithe na h-ìobairt-eusaon- 
tais, agus maithear dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n dean e aon do na nithibh sin thoirm- 
isgeadh le àitheantaibh an Tighearnabhi 
air an deanamh ; ged nach b'fhios da e, 
gidheadh a ta e ciontach, agus giùl- 
ainidh e 'aingidheachd'. 

18 Agus bheir e leis reithe gun ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt ; 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
'aineolais, leis an deachaidh e air seach- 
aran 2 agus gun f hios aig air ; agus maith- 
ear dha e. 

19 Is ìobairt-eusaontais ath'ann; chiont- 
aich e gu deimhin an aghaidh an Tigh- 
earna. 

CAIB. VI. 

1 Na h-ìobairtean-eusaontais air son pheacanna a 
rinneadh le daoinibh le 'm fios. 19 An tabh- 
artas a bheirear seachad 'nuair a dh'ungar sagart. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tigh- 
earn, agus gu'n dean e breug d'a choimh- 
earsnach a thaobh an ni a thugadh dha 
r'a ghleidheadh, no ann an companas, no 
thaobh an ni a thugadh air falbh le 
h-ainneart, no ma mheall e a choimhears- 
nach ; 

3 No ma fhuair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime,agus gu'n 
d'thug e mionnan eithich 3 ; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta : 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, agus gu bheil e ciontach, 
gu'n toir e air ais 4 an ni sin a thug e air 
falbh le h-ainneart, no an ni sin a f huair e 
gu mealltach, no an ni sin a thugadh dha 
r'a ghleidheadh, no a chailleadh agus a 
fhuair e, 

5 No ni sam bith m'an d'thug e mionnan 
eithich ; bheir e air ais e san iomlan, agus 
cuiridh e 'n cùigeadh cuid a thuilleadh ris, 
agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann 
an la 'ìobairt-eusaontais. CUS, V. VI. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
chum anTighearna, reithe gunghaoido'n 
treud, a rèir do mheas, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidh ant-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearn : agus gheibh e 
maitheanas a thaobh gaeh ni dhiubh sin 
uile a rinn e, a' ciontachadh annta 5 . 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, 
ag ràdh, Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte : 
(Is i 'n iobairt-loisgte i, air son an losgaidh 
air an altair air feadh na h-oidhche uile 
gu maduinn, agus bithidh teine na h-alt- 
arach a' losgadh innte ;) 

10 Aguscuiridh an sagarttrusgan 6 anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fheoil, agus togaidh e suas an luath a 
loisg an teine leis an ìobairt-loisgte air an 
altair, agus cuiridh e i làimh ris an altair. 

1 1 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, agus 
cuiridh e trusgan eile uime, agus giùlain- 
idh e 'n luath a mach an taobh a muigh 
do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e : agus 
loisgidh an sagart fiodh oirre gach mad- 
uinn, agus cuiridh e an ìobairt-loisgte ar.n 
an ordugh oirre, agus loisgidh e oirre saill 
nan ìobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altair 
an c.òmhnuidh : cha tèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartas-bhldh : 
Bheirmic Aaroin e anlàthairanTighearna, 
fa chomhair na h-altarach. 

15 Agus gabhaidh e ìàn adhùirn dheth, 
do phlur an tabhartas-bhìdh, agus d'a 
oladh, agus an tùis uile a ta air an tabh- 
artas-bhidh, agus loisgidh e air an altair 
e, chum fàile chùbhraidh, eadhon cuimh- 
neachan dheth do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall : maille ri aran neo-ghoirtichte 
ithear e san ionad naomh; ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt: 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn do 
m' thabhartasaibh air an toirt suas le 
teine : tha e ro naomha, mar an ìobairt- 
pheacaidh, agus mar anìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : bithidh e 'na reachd 
sìorruidh airfeadhbhurginealacha thaobh 
tabhartasan an Tighearn air an toirt suas 
leteine: bithidh gach neach a bheanas 
riu naomh. 

19 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a 
chuid mac, a bheir iad seachad do'n 1 a chionta, a choire. 
3 mionnan gu brcvgach. 
102 : am mearachd. 
1 aisis e. 5 air an d'jhuaradh ciontachc. 
B èididlt, eudach, cuìaidh. LEBHITICUS, VI. VII. Tighearna, san là a dh'ungar e ; an deich- 
eamh cuid do ephah do phlùr mìn mar 
thabhartas-bìdh an còmhnuidh a leth sa' 
mhaduinn, agus a leth san fheasgar. 

21 Ann an ag-hann" nìtliear e le h-oladh, 
agus an uair a bhios e fuinte, bheir thu 
stig-h e : agus na nùrean fuinte d'on tabh- 
artas-bhìdh bheir thu seachad a chum 
fàile chùbhxaidh do'n Tighearn. 

22 Agus bheir an sag-art d'a mhic, a 
dh'ung-adh 'na àite, seachad e: is reachd 
sìorruidh e do'n Tighearn; loisgear gu 
h-iomlan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh air 
son an t-sag'airt g-u h-iomlan: cha'n ith- 
ear e. 

24 Ag-us labhairan Tighearna riMaois, 
ag- ràdh, 

25 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag- 
ràdh, Jse so lagh na h-ìobairt-pheacaidh: 
san ionad anns am marbhar an ìobairt- 
loisgte, bithidh an ìobairt-pheacaidh air a 
marbhadh am fìanuis an Tig-hearn : tha i 
ro naomh. 

26 Ithidh an sag-art i, a bheir seachad i 
air son peacaidh : anns an ionad naomh 
ithear i, ann an cùirt pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, bithidh 
enaomh; agusanuair a chratliar a bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nig-hidh tu an 
ni air an do chrathadh i anns an ionad 
naomh. 

28 Ag-us bithidh an soitheach creadha 
anns an do bhruicheadh i air abhriseadh; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
umha 3 , glanar agus nighear 4 e ann an 
uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am measg- 
nan sagart dhith : tha i ro naomh. 

30 Ach cha 'n ithear iobairt-pheacaidh 
sam bith, d'an d'thugadh a bheag do'n 
fhuil a steach dophàilliun a' ehoimhthion- 
ail, a dheanamh reite san ionad naomh : 
loisgear san teine i. 

CAIB. VII. 

1 Lagh na h-ìobairt-eusaontais, 11 agus lagh ìobairt 
nan tahhartas-sìth. 22 An i-sail/, 26 agus an 
fhuil, air an toirmeasg. 

AGUS is e so laghna h-ìobairt-eusaont- 
ais : tha'i ro naomh. 

2 Annsanionadsammarbh iadan ìobairt- 
loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eusaont- 
ais; ag-us crathaidh e a fuil air an altair 
mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill 
uile : an t-earball 5 , ag-us an t-saill a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, 

4 Agais an dà àra, ag-us an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lein ag-us an 
scairt a ta os ceann nan àinean 6 ; maille ris na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an 
altair, mar thabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn: is ìobairt-eusaont- 
ais i. 

6 Ithidh gach firionnach am measg nan 
sag-art dhith : san ionad naomh ithear i ; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil 
sin an ìobairt-eusaontais : is aon lagh 
dhoibh : leis an t-sag-art a ni rèite leatha, 
bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad ìob- 
airt-loisgte duine sam bith, is leis an 
t-sag-art so croicionn na h-ìobairt-loisgle a 
thug- e seachad. 

9 Ag-us buinidh an tabhartas-bìdh uile a 
dh'fhuinear ann an àmhuinn, ag-us g-ach 
ni a dheasaichear ann an ag-hann-ròstaidh, 
ag-us ann am mèis 7 , do'n t-sagart a bheir 
seachad e. 

10 Ag-us bithidh gach tabhartas-bìdh 
measg-ta le h-oladh, agus tioram, le mic 
Aai'oinuile, leis gach aon viread r'a chèile. 

11 Agus is e so lagh ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, a bheir e seachad do'n Tigh- 
earna: 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais 
a bheir e seachad i, an sin bheir e seachad, 
maille ris an ìobairt-bhuidheachais, breac- 
ag-an neo-g-hoirtichte, measgta le h-oladh, 
ag-us dearnag'an neo-g-hoirtichte, ungta le 
h-oladh, ag:us breacagan measg:ta le 
h-oladh, do phlùr mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, 
bheir e seachad mar thabhartas, aran 
g-oirtichte, maille ri lobairt-buidheachais a 
thabhartasan-sìth. 

14 Ag-us dh'i sin bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, mar thabhartas-togta 
do'n Tig-hearn, agus bithidh e leis an 
t-sagart a chrathas fuil nan tabhartas-sìth. 

1 5 Ag-us ithear feoil ìobairt a thabhart- 
asan-sìth air son breith-buidheachais, san 
là sin fèin anns an toirear seachad i ; cha 
'n fhàg- e bheag- dhith gii maduinn. 

16 Ach ma's bòid, no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, san là sin fèin anns 
an toir e seachad 'ìobairt, ithear i ; agus 
air an là màireach, mar an ceudna, ithear 
a fuigheall. 

17 Ach loisg-ear le teine fuig-heall feòla 
na h-ìobairt air an treas là. 

18 Ag-us ma dh'ithear idir a bheag - do 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air an 
treas là, cha ghabhar i, ni mò a mheasar 
i dha-san a bheir seachad i : bithidh i 'na 
gràineileachd, agusan t-anam a dh'itheas 
dhith giùlainidh e 'aing-idheachd. 

19 Agus an flieoil a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, cha'n itliear i; loisgear i 1 hitìi-hhuan, daonan. - aigìieann. 
3 preìs unga. 4 scùrar agus gìan-nighear. 

103 6 bicn an earbaill. 

7 aishea'in. 6 oscionn a' ghiùlìiain. LEBIIITIC 

le leine: agus a thaobh na feòla, gach 
neach a bhios glan, ithidh e dhith. 
^ 20 Ach an t-anam a dh'itheas do fheoil 
ìobairt nan tabhartas-sith, a bhuineas do'n 
Tighearn, agus a neòghloine air, gearrar 
eadhon an t-anam sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, ri neòghloine duine, no ri 
ainmhidh neòghlan, no ri gràineileachd 
neòghloin sam bith, agus a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sìth a bhuin- 
eas do'n Tighearna, gearrar eadhon an 
t-anam sin as o 'shluagh 1 . 

22 ^Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, nr caorach, no 
gaibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fèin 2 , agus saill an ainmhidh sin a 
reubar le fiadh-bheathaichibh, a ghnàth- 
achadh gu feum sam bith eile ; ach cha'n 
ith sibh idir dhith : 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ainmh- 
idh sin d'an toir daoine seachad ìobairt a 
loisgear le teine do'n Tighearna, gearrar 
eadhon an t-anam sin a dh'itheas dhith 
as o 'shluagh. 

26 Agus cha'n ith sibh gnè sam bith 
fola, ma's ann do eunaibh no do ainmh- 
idh, ann an aonair bith d'urn-àiteachaibh- 
còmhnuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagh. 

28 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabhart- 
asan-sìth do'n Tighearna, bheir e leis a 
thabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
do ìobairt a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabhartasan 
an Tighearn a bheirear suas le teine; an 
t-saill maille ris anuchd, so bheir e leis, a 
chum gu'n luaisgear an t-uchd mar thabh- 
artas-luaisgte an làthair an Tighearn. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air 
an altair : ach bithidh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mhic. 

32 Agus an shnnean deasbheir sibh do'n 
t-sagart mar thabhartas-togta, do ìob- 
airtibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin abheir suas 
fuil nan tabhartas-sìth, agus an t-saill, bith- 
idh an slinnean deas mar a chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte agus 
an slinnean togta o chloinn Israeil, do 
ìobairtibh an tabhartasan-slth, agus thug- 
mi iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, 
le reachd siorruidh o mheasg chloinn 
Israeil. us, vn. vin. 

35 Is e so cuibhrìoini ung-aidh Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mac, do thabhart- 
asaibh an Tighearn a bheirear suas le 
teine, san là anns an d'thug e a làthairiad 
a fhrithealadh do'n Tighearn ann an 
dreuchd an t-sagairt ; 

36 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns an 
d'ung e iad, le reachd siorruidh air feadh 
an ginealacha. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an 
tabhartais-bhidh, agus na h-ìobairt-pheac- 
aidh, agus na h-ìobairt-eusaontais, agus 
nan coisreagadh, agus ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, 

38 A dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
ann an sliabh Shinai, san là anns an d'àithn 
e do chloinn Israeil an tabhartasan a thoirt 
seachad do'n Tighearn, ann am fàsach 
Shinai. 

caib. vm. 

I Ckoisrig Maois Aaron agus a mhic. 14 An ìobairt- 
pheacaidh. 18 An ìobairt-loisgte. 22 Reithe a' 
choisreagaidh. 31 Aite agus àm an coisreagaidh. 

A GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille 
ris, agus an trusgan 3 Jtaomh, agus an 
oladh-ungaidh, agus tarbh mar an ìobairt- 
pheacaidh, agus dà reithe, agus bascaid 
do aran neo-ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 
an ceann a chèile gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus chruinnicheadh an 
coimhthional r'a chèile gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' choimh- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'ionnlaid e iad le h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus chrios- 
laich se e leis a' chrios, agus dh'eudaich 
se e leis an fhalluinn, agus chuir e 'n 
ephod air, agus chrioslaich se e le crios 
rìomhaich na h-ephoid, agus cheangail e 
ris i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air; agus 
chuir e anns an uchd-èididh an Urim agus 
an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air a 
cheann; mar an ceudna air a' chrùn-sag- 
airt, eadhon air a' chuid-beoil deth chuir 
e 'n leac òir, an crùn naomh, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàilliun, agus gach ni 
a bha ann, agus naomhaich e iad. 

I I Agus chrath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, 1 bho 'na phobull. 
104 2 saill cairbh. J èididk. LEBHITIC 

agns a soithichean uile araon 1 an soith- 
each-ionnlaid agus a chos, a chum an 
naomhachadh. 

12 Ag-us dhòirt e do'n oladh ungaidh 
air ceann Aaroin, ag-us dh'ung se e, chum 
a naomhachadh. 

13 Ag-us thugr Maois mic Aaroin leis, 
agus chuir e eòtaichean orra, agus chrios- 
laich e iad lecriosaibh, aguschuir eboin- 
eidean orra, mar adh'àithnanTighearna 
do Mhaois. 

1-1 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus chuir Aaron 
agus a mhic an làmhan air ceann an 
tairbh air son na h-ìobairt-pheacaidh. 

15 Agus marbh se e ; agus ghabh _Maois 
an fhuil, agus chuir e i air adhaircibh na 
h-altarach mu'n cuairt le 'mheur, ag-us 
ghlan e 'n altair ; agus dhòirt e 'n t'huil 
aig bun na h-altarach, agus naomhaich e 
i, a dheanamh rèite oirre. 

16 Agus ghabh e 'n ìgh uile a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceann nan 
àinean, agus an dà àra, agus an ìgh; 
agus loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarbh agus a sheice,_ agus 
'fheoil, agus 'aolach 2 , loisg e le teine an 
taobh a muigh do'n champ, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

18 Agus thug- e leis an reithe air son na 
h-lobairt-loisgte : agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e,- agus chrath 
Maois an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na mhìribh; 
agus loisgMaois an ceann, agus na mìrean, 
agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na 
cosan ann an uisge ; agus loisg Maois an 
reithe uile air an altair : ò'ìobairt-loisgte 
e, chum fàile chùbhraidh : tabhartas air 
a thoirt suas le teine do'n Tighearn, mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus thug e leis anreithe eile, reithe 
a' choisreagaidh : agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an reithe. 

23 Agus mharbh se e; agus ghabh Maois 
cuid d'a fhuil, agus chuir e i air bàrr 
cluaise deise Aaroin, agus air ordaig a 
làimhedeise.agusairordaiga choise deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus 
chuir Maois aàd do'n fhuil air bàrr an 
cluaise deise, agus air ordaig an làimhe 
deise, agus air ordaig an coise deise': 
agus chrath Maois an fhuil air an altair 
mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agus^ an 
t-earball, agus an ìgh uile a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceann nan 
àinean, agus an dà àra 4 agus an ìgh, agus 1 dà chuid. 2 'inneir, a ghaorr. 

3 air oriìagaibh an ìàmha deasa, agus air crdagaibh 
an cosa deasa. 4 an dà àrainn. 

s abhlan; wafer. Sasg. 6 air làmhan a mhac. 
105 us, vra. rx. 

an slinnean deas. 

26 Agus à bascaid an arain neo-ghoirt- 
ichte, a bha an làthair an Tighearna, 
g-habh e aon bhreacag: neo-ghoirtichte, 
agus aon bhreacag do aran le h-oladh, 
agus aon dearnagan 5 , agus chuir e iad air 
an t-saill, agus air an t-slinnean deas : 

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, agus air làmhan a chuid mac°, 
agus luaisg e iad mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearn. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh, 
agus loisg: e iad air an altair os ceann na 
h-ìobairt-loisgte ; bu, tabhartas-coisreag- 
aidh iad a chum fàile chubliraidh ; tabhart- 
as air athoirt suas le teine do'nTighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus 
luaisg se e mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearna : b'e cuibhrionn 
Mhaois e do reithe a' choisreagaidh; mar 
a dh'àithn an Tigheama do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid do'n oladh- 
ungaidh, agus do'n fhuil a bha air an 
altair, agus chrath e air Aaron i; air 
'eudach, agus air a mhic, agus air eudacìi 
a mhac maille ris : agus naomhaich e 
Aaron, agus 'eudach, agus a mhic, agus 
eudach a mhac maille ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, a- 
gus r'a mhic, Bruichibh an fheoil aig dorus 
pàilliuin a' choimhtliionail, agus ann an 
sin ithibh i leis an aran a ta ann am bas- 
caid a' choisreagaidh 7 , mar a dh'àithn 
mise, ag radh, Ithidh Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dh'fhàgar do'n fheoil 
agus do'n aran, loisgidh sibh le teine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail cha tèid sibh a mach rè sheachd 
làithean, gus am bi làithean bhur cois- 
reagaidh air an crìochnachadh 8 : oir rè 
sheachd làithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diug-h, mar sin dh'- 
àithn an Tighearna bhi deanta, a dhean- 
amh rèite air bhur son. 

35 Uime sin, aigdoruspàilliuin a' choimh- 
thionail fanaidh sibh a là agus a dh'oidh- 
che, rè sheachd làithean, agus coimhididh 9 
sibh freasdal 10 an Tighearna, chum nach 
faigh sibh bàs : oir is ann mar sin a thug- 
adh àithne dhomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na 
h-uile nithe a dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

CAIB. IX. 

1, 8 Iobairt-pheacaidh agus ìohabt-ìoisgte Aarcin 
air a shon'fèin, agtis air son an t-sluaigh. 23 An 
sluagh air am beannaehadh. 21 Thàinig teine 
mach o'n Tighearn air an allair. 

GUS air an ochdamh là ghairm 
Maois air Aaron agus air a mhic, agus 

7 nan nitlic coisrigle. 8 gùs an !à anns an - 

crìochnaich làithean bhur coisreagaidh. Eabh. 
gleidìwlh. 10 cùram, ordugh. LEBHITI 

aìr seanairibh Israeil ; 

2 Agiis thubhairt e ri h-Aaron, Gabh 
dhuit fèin laogh òg-chum ìobart-pheacaidh, 
ag-us reithe chum ìobairt-loisg-te, g-un 
g-haoid, agus thoir seachad iad an làthair 
an Tig-hearn. 

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag- 
ràdh,Gabhaibh-se meanndona gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; aguslaogh, ag-us 
uan, le chèile do'n cheud bhliadhna 1 , g-un 
g'haoid, a chum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbh ag-us reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tig-hearn ; ag-us tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh: oir an diug-h foill- 
sichidh an Tig-hearn e fein dhuibh. 

5 Ag-us thug- iad an ni sin a dh'àithn 
Maois g-u beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail : ag-us thàinig an eoimhthional 
uile am fagus, agus sheas iad an làthair 
an Tig-hearn. 

6 Agns thubhairt Maois, Is e so an ni a 
dh'àithn anTig-hearna gu'n deanadh sibli: 
ag-us foillsichear g-lòir an Tig-hearna 
dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus 
ìobair t'ìobairt-pheacaidh, ag-us t'ìobairt- 
loisgte, ag-us dean reite air do shon fein, 
ag-us air son an t-sluaig-h: ag-us thoir suas 
tabhartas an t-sluaig-h, agus dean reite air 
an son, mar a dh'àithn an Tig-hearna. 

8 Chaicìh Aaron uime sin a dh'ionnsuidh 
na h-altarach, ag-us mharbh e laogh na 
h-ìobairt-pheacaidh, a bha air a shon fèin. 

9 Agus thug- mic Aaroin an fhuil d'a 
ionnsuidh ; agus thum' e a mheur san 
fhuil, agus chuir e air adhaircibh na 
h-altarach i, agus dhòirt e mach an fhuil 
aig- bun na h-altarach. 

10 Ach an t-saill ag-us na h-airnean, ag-us 
an scairt os ceann àinean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg- e air an altair, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

1 1 Agus an fheoil agus an t-seice loisg- e 
le teine, an taobh a muig:!! do'n champ. 

12 Ag-us mharbh e 'n ìobairt-loisgte; 
agais thug- mic Aaroin an fhuil d'a ionn- 
suidh, ag-us chrath e i air an altair mu'n 
cuairt. 

13 Agxis thug- iad an ìobairt-loisg-te d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìribh, agiis an 
ceann ; ag'us loisg- e iad air an altair. 

14 Ag-us nig-h e am mionach agus na 
cosan, ag-us loisg- ei«rfair an ìobairt-loisgte 
air an altair. 

15 Ag-usthugeleistabhartasan t-sluaigh, 
agus g-habh e meann na h-iobairt-pheac- 
aidh 3 a bha air son an t-sluaig-h, agus 
mharbh se e, ag-us thug- e suas e air son 
peacaidh, mar a' cheud ìobairt. ^US, IX. X. 

16 Ag-us thug: e leis an ìobairt-loisgte, 
agus dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha 4 . 

17 Agus thug- e leis an tabhartas-bìdh, 
ag-ns lìon e a dhorn as, agus loisg- e air an 
altair e, a thuilleadh air ìobairt-loisg-te na 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabhart- 
asan-sìth, a bha air son an t-sluaigh; agiis 
thug- mic Aaroin d'a ionnsuidh an fhuil, 
ag-us chrath e i air an altair mu'n cuairt. 

19 Ag-us saill an tairbh, agus earball an 
reithe, agus an ni sin a ta còmhdachadh 
a' mhionaich, agus na h-airnean, ag-us an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agiis loisg- e 'n t-saill air an 
altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg-Aaron?7i(Trthabhartas-hiaisgte 
an làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Ag-us thog- Aaron suas a làmha chum 
an t-sluaig-h, ag'us bheannaich eiad; ag-us 
thàinig- e nuas o ìobradh na h-ìobairt-pheac- 
aidh, ag-us na h-ìobairt-loisgte, agus nan 
ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a. 
steach do phàilliun a' choimhthionail, 
ag-us thàinig iad a mach, agus bheannaich 
iad an sluag-h : agus dh'fhoillsicheadh 
glòir an Tig-hearna do'n t-sluagh viile. 

24 Ag-us thàinig - teine a mach o làthair 
an Tighearn, agus loisg- e air an altair an 
ìobairt-loisgte, agus ant-saill : agus chunn- 
aic an sluag-h uile e, agus rinn iad gàir, 
agus thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

1 Nadab agus Abihu air an losgudh. 8 Fìon air a 
thoirmeasg do na sagairt, an Uair a rachadh iad a 
steach do bìiùth a' choimlitìiionail, SfC. 

AGUS g-habh Nadab ag-us Abihu, mic 
Aaroin, g-ach fear diubh a thùiseir 5 , 
ag-us chuir iad teine ann, ag:us chuir iad 
tùis air, ag-us thug iad suas am fianuis an 
Tig-hearna teine coimheach, nach d'àithn 
e dhoibh. 

2 Ag-us chaidh teine mach o làthair an 
Tig-hearn, ag-us loisg 1 e suas 6 iad, agus 
fhuair iad bàs an làthair an Tighearn. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, Is 
e so ara ni a labhair an Tighearn, ag- ràdh, 
Annta-san a thig am fag-us dhomh naomh- 
aichear mise, agus an làthair ant-sluaigh 
uile g-lòraichear mi. Agus dh'fhan Aaron 
'na thosd. 

4 Agus g-hairm Maois air Misael agus 
air Elsaphan, mic Udsieil, bràthar athar 
Aaroin, ag-us thubhairt e riu, Tlugibh am 
fagus, g-iùlainibh bhur bràithrean o fhian- 1 bliadhna dh'aois. ~ thom, bhog. 

3 a' ghabhar a bha 'na h-ìobairi-pheacaidh. 
106 4 a reir an orduigh, mar bu chòir. 

5 a shoithrach-tùirc. a dh'ilh e suas. Eabh. LEBHITICUS, X. XT. uis an ìonaid naoimh a mach as a'champ. 

5 Agus chaidh iad am fagus, agus ghiùl- 
ain iad 'nan còtaichibh iad a mach as a' 
champ, mar a thubhairt Maois. 

6 Aerus thubhairt Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Èleasar, ag-us ri h-Itamar, a mhic, Na 
rùisgibh bhur cinn, ag-us na reubaibh bhur 
n-eudach, air eagal gu'm faigù sibh bàs, 
agus air eagal gu'ntig- fearg- air an t-sluagh 
uile ; ach deanadh bhur bràithre, tigh Is- 
raeil uile, tuireadh 1 air son an losgaidh a 
las an Tighearn. 

7 Ag-us cha tèid sibh a mach air dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, air eagal g-u'm 
faig-h sibh bàs : oir a ta oladh-ungaidh 
an Tighearn oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h-òl fìon no deoch làidir 2 , thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid sibh 
a steach do phàilliun a' choimhthionail, 
air eag-al gu'm faigh sibh bàs: bithidh e 
'na reachd bith-bhuan air feadh bhur 
ginealacha. 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh eadar- 
dhealachadh eadar naomha ag - us mi- 
naomha, ag-us eadar neòghlan agus gìan; 

11 Agus a chum g-u'n teagaisg- sibh do 
chloinn Israeil na h-orduighean 3 uile a 
labhair an Tighearna riu le làimh Mhaois. 

12 Agais labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agug ri h-Itamar, a mhic a 
dh'fhan òeò, Gabhaibh an tabhartas-bidh 
a dh'fhàg-adh do thabhartasaibh an Tigh- 
earn air an toirt suas le teine, agus ithibh 
e gun ghoirteachadh làimh ris an altair; 
oir a ta e ro naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad naomh, 
a chionn gur e do dhlig-he e 4 , agus dlighe 
do mhac, do thabhartasaibh an Tig-hearn 
air an toirt suas le teine : oir is ann mar 
sin a dh'àithneadh dhomhsa. 

1-1 Agus an t-uchd luaisgte agais an 
slinnean togta ithidh sibh ann an ionad 
glan ; thu fèin, agus do mhic, agus do 
nigheana maille riut : oir is iad do dhlighe 
iad, agus dlig-he do mhac, a thugadh 
dlioibh à ìobairtibh tabhartasan-sìth 
chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uchd 
luaisgte, maille ris na tabhartasaibh air 
an toirt suas le teine do'n t-saill, bheir iad 
leogusaliiasg , adh??!cr/'thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearn ; agus is leats' e, 
ag-us le d' mhic maille riut, le reachd 
bith-bhuan, mar a dh'àithn an Tighearn. 

16 Ag-us dh'iarr Maois gu dìchiollach 
meannnah-ìobairt-pheacaidh,agus,feuch, 
loisgeadh e : ag-us bha fearg- aige ri 1 caoidh. 1 làdair. 3 stùtuis, àitheantan. 
* ehòir. 5 crodhan. 6 a sgoilteas sgoltadh 
nan iòngan. Eabh. 7 chagnas. Eir. 

8 a chionn gu'n cnàmli e a' clùr, acìi nach roinn 

107 h-Eleasar ag-us ri h-Itamar, mic Aaroin, 
a dh'fhàgadh beà, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ith sibh an ìobairt- 
pheacaidh san ionad naomh, do bhrìgh gu 
bheil i ro naomh, agus thug- Dia dhuibh i 
a g-hiùlan aingidheachd a' choimhthionail, 
a dheanamh rèite air an son am fianuis 
an Tighearn ? 

18 Feuch, cha d'thugadh afuil a steach 
an taobh a stigh do'n ionad naornh : bu 
chòir dhuibh gu deimhin a h-itheadh san 
ionad naomh, mar a dh'àithn mise. 

19 Ag-us thubhairt Aaron ri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an ìobairt- 
pheacaidh, agus an ìobairt-loisgte, an 
làthair an Tighearn; agus thachair an 
leithidean sin do nithibh dhomhsa ; ag-us 
nam bithinn air itheadh na h-ìobairt- 
pheacaidh an diugh, an gabhta rithe an 
làthair an Tighearn ? 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toilichte. 

CAIB. XI. 

], 4 Mu hhcathaichibh glan, 13 agus mu hìicath- 
aichibh nebghlan. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag- ràdh riu, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, ag - ràdh, 
iad so na beathaichean a dh'itheas sibh 

do na h-uile ainmhidhibh a ta air an tal- 
amh. 

3 Gach aon a roinneas an iong-a 5 , agus 
a sg'oilteas an ladhar 6 , agus a chnàmhas 7 
a' chìr, am measg- nan ainmhidh,sin ithidh 
sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubhsan 
a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinn- 
eas an ionga: mar an càmhal, a chionn 
ged a chnàmh e a' chìr, nach roinn e an 
iong'a 8 ; neòghlan tha e dhuibh. 

5 Àgus an coinean, a chionn g-ed a chnàmh 
e a' chìr, nach roinn e an ionga; neòghlan 
tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaig-heach 9 , a chionn g-ed a 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an ionga ; 
neòghlan tha i dhuibh. 

7 Ag-us a' mhuc, a chionn ged a roinn i 
an ionga, agus g-ed a sgoilt i an ladhar, 
gidheadh nach cnàmh i a' chìr; neòghlan 
tha i dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus r'an 
cairbh 10 cha bhean sibh ; neòg-hlan tha iad 
dhuibh. 

9 Iad so ithidh sibh, dhiubhsan uile a ta 
snah-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean 11 agus lannan anns na h-uisgeachaibh, 
anns na cuantaibh 12 , agus anns na h-aimh- 
nichibh, iad sin ithidh sibh. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na cuantaibh, agus anns na 

e 'n ionga. 9 a' mhoigheacli, an gcarr-fhimìh. 

10 closach, conablach, corp murbh. 

11 sgiathan ; eiteach. Eir. n fahgibii. LEBHIT 

h-aimhnichibh,dogach maghluaiseas sna 
h-uisgeachaibh, agus do gach ni beò ', a ta 
sna h-uisgeachaibh ; 'nan gràineileachd 
bithìdh iad dhuibh : 

1 1 Eadhon'nan gràineileachdbithidh iad 
dhuibh : d'am feoil cha'n ith sibh, agus d'an 
cairbh gabhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no lannan 
annsnah-uisgeachaibh/naghràineileachd 
bithidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eun 2 ; cha'n ithear iad, 'nan 
gràineileaehd tha iad: an iolair 3 , agus an 
cnaimh-bhristeach 4 , agus an iolair-uisge 5 , 

14 Àgusamfang 6 , agus an clamhan 7 a 
rèir a ghnè ; 

15 Gach fitheach o rèir a ghnè ; 

16 Agus a' chailleach-oidliche 8 , agus an 
t-seabhag-oidhche a , agus a' chuach 10 , 
ag-us an t-seabhag u a rèir a gnè, 

17 Agus a'" chailleach-oidhche bheag 12 , 
agusanscarbh 13 , agus a' chailleach-oidh- 
che mhòr 11 , 

18 Agus an eala 15 , agus am pelican, agus 
an iolair-fhionn 19 , 

19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas 17 a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach 18 , agus an ialtag. 

20 Bithidh gachni snàigeach a dh'iteal- 
aicheas 19 , agus a dh'imicheas air cheithir 
chosan, 'na ghràineileachd dhuibh. 

21 Achiad so feudaidh sibh itheadh, do 
gach ni snàigeach 20 adh'itealaicheas,ag7« 
a dh'imicheas air cheithir chosan, aig am 
bheil luirgneanosceann a throidhean 21 , gu 
leum leo air an talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a rèir a ghnè, agus an 
locust maol a rèir a ghnè, agus an daol 22 a 
rèir a g^hnè, agus an leumnach-uaine 23 a rèir 
a ghne. 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach a 
dh'itealaicheas,aigambheilceithirchosan, 
'na gràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidh sibh neò- 
ghlan : gach neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiìilaineas a 
bheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a 
roinneas an ionga, agus nach sgoilt an 
ladhar, agusnach cnàmha' chìr, neòghlan 
dhuibh: gaeh neach a bheanas riu, bith- 

I anam beò Eabh. 2 eunlaith. 3 amfìreun. 
4 iolair mìtòr na mara ; ossifrage- Sasg. peres. Eabh. 
6 an t-iasgair cairneack ; gìiadsniah. Eabh. 

preachan ingneach, preachan criosaeh. Eir. vul- 
iurc. Sasg. doah. Eabh. 7 lcite. Sasg. aiah. Eabh. 
8 a' chomliachag. tach?nas. Eabh. 

w a'-chythag; shachaph. Eabh. 11 an t-seobhag. 
12 aios. Eabh. 13 shalach. Eabh. 

II iamhuph. Eabh. 15 tinshemcth. Eabh. 15 iolair 
thimchiollach ; gier-eaglc. Sasg. racham. Eabh. 
11 a' cliiirr ; onaph. Eabh. 

108 ICUS, XI. 

idh e neòghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas 
air a mhàgaibh, am measg nan uile 
bheathaichean a dh'imicheas air cheithir 
chosan, bithidh e neòghlan dhuibh ; gach 
neach a bheanas r'an cairbh bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

28 Agus esan ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar ; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus bithidh iad so neòghlan dhuibh 
am measg nan nithe snàigeach a shnàigeas 
air an talamh : an neas 24 , agus an luch, 
agus an crocodeil 26 a rèir a ghnè, 

30 Agus am tìread 26 , agus ancameleon 27 , 
agus an dearc-luachrach 28 , agus an t-seilch. 
eag 29 , agus am famh 30 . 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'nam 
measg-san uile ashnàigeas: gach neach a 
bheanas riu, 'nuair a bhios iad marbh, blth- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon diubh, 
'nuair a bhios e marbh,bithidheneòghlan; 
co dhiubh is soitheach fiodha sam bith e, 
no eudach, no croicionn, nosac: feumaidh 
gach soitheach anns an deanar obair sam 
bith, a bhi air a chur ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar; an sin 
bithidh e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich creadha, 
anns an tuit a h-aon diubh, bithidh gach ni 
a ta ann neòghlan ; agus brisidh sibh e. 

34 Do gach uile bhiadh a dh'ithear, bith- 
idham biadh sin air antiguisge, neòghlan; 
agus bithidh gach decch a dh'òlar ann an 
soitheach sam bith, neòghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit a 
bheag d'an cairbh, neòghlan ; ma's amh- 
uinn e, no coireacha 31 , brisear sìos iad: 
neòghlan tha iad, agus neòghlan bithidh 
iad dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar K 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach bith- 
idh an ni sin a bheanas r'an cairbh, 
neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a bheag d'an cairbh 
air siol-cuir sam bith, a bhios r'a chur, 
bitkidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sa?n bith air 
an t-sìol, agus gu'n tuit a bheag d'an 
cairbh air, neòghlan bithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan a 
bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar. 18 upupa ; ducipath. Eabh. 

19 gach creutair sgiathach a ghluaiseas. 

20 snàigheach. Eir. throighean, spàgan. 

" salegham. Eabh. 23 amfiannan fcoir ; 

chagab. Eabh. - 4 annas,a?i easog ; chnled. Eabh. 
!i uilebheist an fhàsaich ; land-crocodile. Sasg. 
tzab. Eabh. "Aferret. Sasg. anakah. Eabh. 

• 7 coach. Eabh. 23 lelaah. Eabh. 

:ù chomel. Eabli. 30 tinshameth. Eabh. 
31 àilcan air son phoitean no phrcisean. 32 tiobar 
slcchd. LEBHITICUS 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, 
nighidhe 'eudach, agusbithidhe neòghlan 
gufeasgar : esanmaranceudnaaghiùlain- 
eas a' chairbh, nighidh e 'eudach, ag-us 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

41 Agus bithidh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh, 'na ghràineil- 
eachd: cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
ag-us g-ach ni a dh'imicheas air cheithir 
chosan, no ge b'e air bith aig - am bheil 
tuilleadh chosan am measgnan uile nithe 
snàigeach a shnàigeas air an talamh ; cha'n 
ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fein gràineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò 
ni sibh sibh fèin neòghlan leo, air chor is 
gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighearna bhur Dia : 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fein, agus bithidh sibh naomha ; oir a ta 
mise naomha : agus cha truaill sibh sibh 
fèin 1 le ni snàigeach sam bith a shnàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tigheam a thug sibhse 
a mach à tìr na h-Eiphit, g-u bhi am Dhia 
agaibh ; bithidh sibhse uime sin naomha, 
oir a ta mise naomha. 

46 Is e so lagh nan ainmhidh, agus nan 
eunlaith, agus gach dùil 2 blieò a ghluaiseas 
anns na h-uisgeachaibh, agus gach dìiil a 
shnàigeas air an talamh : 

47 Achur dealachaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, agus eadar am beathach a 
dh'fheudar itheadli, ag-us am beathach 
nach feudar itheadh. 

CAIB. xn. 

1 Nebghloine blian an dèigh breith chinne, 6 agus 
an ìobairtean. 

GUS labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm beir i 
mac, an sin bithidh i neòghlan seachd làith- 
ean ; a reir làithean a dealachaidh air son 
a h-anmhuinneachd 3 bithidh i neòghlan. 

3 Agus air an ochdamh là timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri làithe deug 'ar 
fhicheadannamfuilaglanaidh : chabhean 
i ri ni naomha sam bith, agus cha tig i 
steach do'n ionad naomha, gus an coimh- 
lionar làithean a g-lanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, an 
sinbithidh i neòghlandà sheachduin, mar 
'na dealachadh : ag-us fanaidh i ann am fuil 
a glanaidh tri fichead ag-us sè làithean. 

6 Ag-us an uaira choimhlionar làithean a 
g-lanaidh air son mic, no air son rlig-hinn, 
bheir i uan do'n cheud bhliadhna chum 
iobairt-loisgte, agns columan òg - , no eun , XI. XII. XIII. 

turtuir chum ìobairt-pheacaidh, gu dorus 
pàilliuina' choimhthionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sag-airt : 

7 Ag;us bheir e seachad e an làthair an 
Tigrhearn, ag;us ni e reite air a son, ag-us 
glanar i o ruith 4 a fola, Is e so an lag:h air 
a son-sa a bheireas mac no nig-hean. 

8 Ag;us mur urrainn i uan a thoirt leatha, 
an sin bheir i leatha dà thurtur, no dà cho- 
luman òg-; fear dhiubh chum ìobairt- 
loisg-te, ag-us am fear eile chum ìobairt- 
pheacaidh ; ag-us ni an sag-art reite air a 
son, agus bithidh i g-lan. 

CAIB. xra. 

1 Na riaghailtean agus na comharan leis an aithnich 
an sagart plàigh na luibhre. 

GUS labhair an Tig-hearna vi Maois 
ag-us ri h-Aaron, ag- ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig- duine ann an croi- 
cionn 'fheòla atadh, no guirein 5 , n.o ball c 
soilleir, ag-us g-u'm bi e ann an croicionn 
'fheola cosmhuil ri plàig-h luibhre; an sin 
bheirear e g-u h-Aaron an sag-art, no gu 
h-aon d'a mhic, na sag-artan. _ 

3 Ag-us amhaircidh an sag-art air a' phlàig'h 
ann an croicionn 'fheòla ; ag-us an uair a 
bhios am fionnadh sa' phlàig-h air tionn- 
dadh 7 g-u bàn, ag-us a bhios a' phlàig-h r'a 
faicinn ni's doimhne na croicionn 'fheòla ; 
is plàig-h luibhre a th'ann : ag-us amhairc- 
idh an sag-art air, ag-us g-airmidhe 8 neò- 
g-hlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ami an 
croicionn J fheòla bàn, ag-us g-un e bhi r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, af?us 
g-un 'f hionnadh bhi air tionndadh gu bàn ; 
an sin druididh an sag-art a stig-h esan air 
am bheil a' phlàig-h seachd làithean. 

5 Ag-us amhaircidh an sag-art air, air an 
t-seachdamh là ; ag-us, feuch, ma tha 
phlàig-h 'na shealladh air stad, agus g-un 
a' phlàig-h bhi sgaoileadh sa' chroicionn ; 
an sin druididh an sag-art a stig-h e seachd 
làithean eile. 

6 Ag-us amhaircidh an sag-art air a rìs 
air an t-seachdamh là, agus, feuch, ma 
bhios a' phlàig-h càil-èig-in u dorcha, agus 
nach 'eil a' phlàig-h air sg-aoileadh sa' 
chroicionn, g-airmidh an sagart g-lan e : 
cha'n'eil ann ach g-uirein ; ag-us nig-hidh e 
'eudach, agais bithidh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a 
mach sa' chroicionn, an dèig-h dha bhi air 
'fhaicinn leis an t-sag-art a chum a ghlan- 
aidh ; chithear e rìs leis an t-sag-art. 

8 Agus amhaircidh an sag'art air, agus, 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadh 
sa' chroicionn, an sin gairmidh an sagart 
e neòghlan: is luibhre a th' anv. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an t-sagairt: 1 bhur n-anamanna. Eabh. • creulair. 

3 laigse. 1 ruidh, dhòrtadh. 5 scab. 
109 leus. '• iompochadh, atharrachadh, caochladh, 
8 cuiridh c 'n cèiìl. 9 ni-eigin, raod-eigìn. 10 Agus amhaircidh an sagart air: 
agus, feuch, ma tha atadh bàn sa' chroic- 
ionn, agus gu'n do thionndaidh e am 
fionnadh gu bàn, agus gu'm bheil feoil 
bheò dhearg san atadh, 

11 Is seann luibhre a th'ann, ann an 
croicionn'fheòla; agusgairmidhan sagart 
e neòghlan, agus cha druid e stigh e, oir 
tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr a 
mach sa' chroicionn, agus gu'n còmh- 
daich 1 an luibhre croicionn an neach air 
am bheil a' phlàigh uile o 'cheann gu 
'throidh, ge b'e ball air an amhairc an 
sagart ; 

1 3 An sin bheir an sagart fa'near : agus, 
feuch, ma chòmhdaich an luibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e esan glan air ambheil a' 
phlàigh : thionndaidheadh e uile gu bàn ; 
tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg r'a 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an 
fheoil dheirg, agus gairmidh e neòghlan 
e ; oir tha 'n fheoil dhearg neòghlan : is 
luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhearg air a 
h-ais a rìs, agus gu'n tionndaidhear gu 
bàn i, thig e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air : agus, 
feuch, ma tha phlàigh air tionndadh gu 
bàn, an sin gairmidh an sagart esan glan 
air am bheil a' phlàigh : tha e glan. 

18 An fheoil mar an ceudna anns an 
robh, eadhon 'na croicionn, neascaid, agus 
a leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na 
neascaid atadh bàn, no ball soilleir bàn, 
càileigin dearg, noehdar 2 do'n t-sagarte; 

20 Agusma 'se 'nuair a chi ansagarte, 
feuch, gu bheil e r'a fhaicinn ni's doimhne 
na'n croicionn, agus 'fhionnadh air a 
thionndadh gu bàn ; gairmidh an sagart 
neòghlan e : is plàigh luibhre a th'ann air 
briseadh a mach anns an neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air 
bith ann, agus gun e ni's doimhne na'n 
croicionn, ach càii-eigin dorcha; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachdlàith- 
ean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
gu mòr sa' chroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neòghlan; is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha'm ball soilleir air stad 
'na àite, gun e air sgaoileadh, is neascaid 
loisgeach a th'ann; agus gairmidh an 
sagart glan e. 

24 No mabhios feoil air bith ann, aig 
am bheil 'na croicionn losgadh teth, agus 
gu'm bi anns anfheoil bheò a ta losgadh cus, xni. 

ball bàn soilleir, càil-eigin dearg, nobàn; 

25 An sin amhaircidh an sagart air; 
agus, feuch, ma tha 'm fionnadh anns a' 
bhall shoilleir air tionndadh gu bàn, agus 
e r'a fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn ; 
is luibhre a th'ann air briseadh a mach 
anns an losgadh : uime sin gairmidh an 
sagart neòghlan e; is plàigh luibhre a 
th'ann. 

26 Achma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air 
bith air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e 
ni's doimhne na'n croicionn eile, ach gu 
bheil e càil-eigin dorcha ; an sin druididh 
an sagart a stigh e seachd làithean. 

27 Àgus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadh a mach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart neòghlan e ; is plàigh 
luibhre a th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air stad 
'na àite, gun e air sgaoileadh sa' chroicionn, 
ach e càil-eigin dorcha ; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, agus gairmidh an sagart 
glan e; oir is leannachadh 3 a th'ann o'n 
losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air 
a' cheann, no air an fheusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh : agus, feuch, ma tha i r'a faicinn 
na's doimhne na 'n croicionn, agus fionn- 
adh tana buidhe innte ; an sin gairmidh 
an sagart neòghlan e : is càrr tioram a 
th'ann, eadhon luibhre air a' cheann, no 
air an fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagartair 
plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i 
r'a faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, 
agus nach 'eil fionnadh dubh sam bith 
innte ; an sin druididh an sagart a stigh 
esan air am bheil plàigh a' charra, seachd 
làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh air an t-seachdamh là, agus, 
feuch, mur 'eil an càrr air sgaoileadh, agus 
nach 'eil fionnadh buidhe sam bith ann, 
agus nach 'eil an càrr r'a fhaicinn ni's 
doimhne na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar 4 e, ach an càrr cha 
bhearr e ; agus druididh an sagart a stigh 
esan air am bheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus airan t-seachdamh là, amhairc- 
idh an sagart air a' chàrr: agus, feuch, 
mur'eil an càrr air sgaoileadh sa' chroic- 
ionn, no r'a fhaicinn ni's doimhne na'n 
croicionn ; an sin gairmidh an sagart glan 
e : agus nighidh e 'eudach, agus bithidh 
e glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu 
mòr sa' chroicionn an dèigh 5 a ghlanaidh ; 1 cuibhrig,folaich. 
^feuchar, taisbeanar. 
110 3 feargachadh, lasadh, teas. 
5 an dèìs. 4 lomar. LEBHITICUS, XDI. XIV. 36 An sin amhaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha an càrr air sgaoileadh sa' 
chroicionn, cha 'n iarr an sagart tionnadh 
buidhe: tha e neòghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'na shealladh air 
stad, agus ma tha fionnadh dubh air fàs 
suas ann, leighiseadh 1 an càrr, tha e glan : 
agus gairmidh an sagart glan e. 

3S Ma bhios, mar an ceudna, aigduineno 
aig mnaoi, ann an croicionn amfeòlà,buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : agus, 
feuch, ma tha na buill shoilleir ann an 
croicionn am feòla odhar-bhàn' 2 , isleus 3 
teas e air fàs sa' chroicionn : tha e g-lan. 

40 Ag-us an duine aig am bheil a eheann 
air faileadh, tha e maol : gidheadh tha e 
g*lan. 

41 Ag-us esan aig - am bheil 'fholt air fail- 
eadh do'n chuid sin d'a cheann tha leth 
r'a eudan, tha e maol-bhathaiseach ; gidh- 
eadh tha e glan. 

42 Agus ma tha 'na cheann maol, no 'na 
bhathais mhaoil creuchd bhàn eàil-eigin 
dearg ; is luibhre ath'ann air fàs suas 'na 
cheann maol, no 'na bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha atadh no creuchda 
ban-dhearg 'na mhaol-cheann, no 'na 
mhaol-bhathais.mar a nochdar an luibhre 
ann an croicionn na feòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
gairmidh an sagart e neòghlan gu h-iom- 
lan ; tha a' phlaigh 'na cheann. 

45 Ag-us an lobhar air am bheil a' 
phlàigh, reubar 'eudach, ag-us bithidh a 
cheann lomnochd, agus cuiridh e folach 
air a bhil 4 uachdaraich, agus g'laodhaidh 
e, Neòghlan, neòghlan, 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' 
phlàig-h air, bithidh e salach : tha e neò- 
g-hlan : gabhaidh e comhnuidh 'na aonar ; 
an taobh a muigh do'n champ bithidh 
'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla 
e, na ma's eudach lìn e. 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no san 
inneach 5 , do lìon no dh' olainn, ma's ann 
an croicionn, no ann an ni sam bith deanta 
io chroicionn : 

49 Ag-us ma tha phlàigh uaine no dearg" 
san eudach, no sa' chroicionn, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an ni 
sam bith deanta do chroicionn ; is plàigh 
luibhre a th'ann agus feuchar 7 i do'n 
t-sagart. 

50 Ag-us amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh ag-us druididh e stigh an ni anns 
am bheil a' phlàigh seachd làithean. 

51 Ag-us amhaircidh e air a' phlàigh air an t-seachdamh là : ma tha phlàigh air 
sg'aoileadh san eudach, aon chuid san dlùth 
no san inneach, no ann an croicionn, no 
ann an obair sam bith deanta do chroic- 
ionn ; is luibhre chnàmhanach a' phlàig-h : 
tha e neòg-hlan. 

52 Loisg-idh e uime sin an t-eudach, ma's 
dlùth no inneach, ann an olainn no ann an 
lìon, no ni air bith deanta do chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàig-h : oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann; loisg-ear e san 
teine. 

53 Ag-us ma dh'amhairceas an sag-art, 
ag-us, feuch, nach 'eil a' phlàig-h air sg-aoil- 
eadh san eudach, aon chuid san dlùth, no 
san inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sag-art dhoibh an 
ni anns a' bheil a' phlàig-h a nig-headh, 
ag-us druididh e stig-h e seachd làithean 
eile. 

55 Ag-us amhaircidh an sagart air a' 
phlàig-h an deig-h a nig-headh : ag-us,feuch, 
mur do mhùth a' phlàig-h a dath, ag-iis 
mur do sgaoil a' phlàigh, tha e neòg-hlan ; 
loisg-idh tu san teine e : is cnàmhan an 
leth stig-h e, ma's lom a stig-h no muig-h e. 

56 Ag-us ma dh'amhairceas an sag-art, 
ag-us, f euch, gu bheil a' phlàig-h càil-eig-in 
dorcha an dèigh a nig-headh ; an sin reub- 
aidh e as an eudach i, no as a' chroicionn, 
no as an dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast san 
eudach, aon chuid san dlùth, no san 
inneach, no ann an ni air bith deanta do 
chroicionn; isplaigh sg-aoilteachath'ann: 
loisgidh tu le teine an ni anns a' bheil a' 
phlàig-h. 

58 Ag-us an t-eudach, ma's dlùth, no 
inneach e, no ni air bith deanta do chroic- 
ionn, a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh 
asda, an sin nig-hear e an dara uair, ag-us 
bithidh e glan. 

59 Is e solag-hplàig-h na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an dlùth, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicnibh, chum a g-hairm g-lan, no 
'ghairm neòghlan. 

CAIB. XIV. 

1 An lagh agus na h-ìobairtean leis an glanar an 
lobhar. 33 Comharan luibhre ann an tigh : 4S mar 
a ghlanar an tigh sin, 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois> 
ag ràdh, 

2 Bithidh so 'na lagh do'n ìobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e chum an t-sag- 
airt ; 

3 Àgus thèid an sagart a mach as a' 
champ ; agus amhaircidh an sagart, agug 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibhre 
anns an lobhar : 1 do leighiseadh. 
3 pucoia. 

111 2 dorch bhàn. 
lip, * sa' chur. 6 ro vaine no ro dìiearg. Eabll. 

7 nochdar. 4 An sin àithnidh an sag-art g-u'n g-abhar 
air a shon-san a tha gn bhi air a ghlanadh, 
dà eun bheò g-hlan, ag-us fiodh seudair, 
ag-us scarlaid, ag-us hiosop. 

5 Ag-us àithnidh an sagart gu marbhar 
aon do na h-eunaibh ann an soitheach 
creadha, os ceann uisg-e ruith 1 . 

6 A thaobh an eoin bheò, g-abhaidh se 
e, ag-us am fiodh seudair, agus an scarlaid, 
ag-us an hiosop, agus tumaidh e iad ag-us 
an t-eun beò, ann am fuil an eoin a mharbh- 
adh os ceann an uisg-e ruith. 

7 Ag-us crathaidhe air-san ata g-ubhi air 
a ghlanadh o'n luibhre, seachd uairean, 
ag-us g-airmidh e glan e, agus leigidh e as 
an t-eun beò air aghaidh na macharach. 

8 Agus nig-hidh esan a ta g'ti bhi air a 
g-hlanadh 'eudach, agus bearraidh e dheth 
'fhionnadh uile, ag-us nig-hidh se e fein 
ann an uisg-e, chum gu'm bi e gìan: ag-us 
'na dhèig-h sin thig e steach do'n champ, 
ag-us fanaidh e mach as a' bhùth seachd 
làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh 
e uile fholt a chinn, ag-us 'fheusag-, ag-us 
mailg-hean a shùl, eadhon'fhionnadhuile 
bearraidh e dheth : ag-us nig-hidh e 'eudach, 
nig-hidh e mar an ceudna 'fheoil ann an 
uisg-e, agus bithidh e g-Ian. 

10 Ag-us, air an ochdamh là, g-abhaidh e 
dà uan fhirionn gim gbaoid, agus aonuan 
boirionn do'n cheud bhliadhnagun g-haoid, 
ag-us tri deich earrannan 2 do phlùr mìn 
mar thabhartas-bìdh, measg-ta le h-oladh, 
ag-us aon log 3 olaidh. 

1 1 Agus nochdaidh 4 an sagart a ni g-lan 
e, an duine a ta r'a g-hlanadh, agus na nithe 
sin an làthair an Tighearn, alg dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : 

12 Agus gabhaidh an sag-art aon uan 
firionn, agus bheir eseachad e marìobairt- 
eusaontais, agusan log-olaidh, agus luaisg-- 
idh e iad mar thabhartas-luaisg-te am 
fianuis an Tig-hearn. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an 
àite sam marbh e 'n ìobairt-pheacaidh agus 
an ìobairt-loisg-te, anns an ionadnaomh; 
oir mar is leis an t-sag-art an iobairt- 
pheacaidh,isa?«./ei/i7sinanìobairt-eusaont- 
ais : tha i ro naomh. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
f huil na h-lobairt-eusaontais, agus cuiridh 
an sag - art i air bàrr cluaise deise an neach 
a ta i-'a g-hlanadh, agus air ordaig- a làimhe 
deise, agus air ordaig- a choise deise. 

15 Àg-us g-abhaidh an sag-art cuid do'n 
log - olaidh, agus dòirtidh e i ann an g-laic 
a làimhe clìthe fein. 

16 Ag-us tumaidhan sag-art a mheurdeas 
san oladh a ta 'na làimh chlì, agus crath- 
aidh e cuid do'n oladh le 'mheur, seachd 

1 ruith iiisge,fìor-uisge ; uisge beò. Eabh. 

2 codaeha. 3 tomhas tri eheithreanna pìnnte 
shasgonaich. 4 taisbeanaidh. 

112 CUS, XIV 

uairean an làthair an Tig-hearn. 

17 Agais do'n chuid eile do'n oladh a ta 
'na làimh, cuiridh an sagart airbàrr cluaise 
deise an neach a ta r'a g-hlanadh, agpus air 
ordaig a làimhe deise, agns air ordaig a 
choise deise, air fuil na h-ìobairt-eusaont- 
ais. 

18 Ag-us fuig-heall na h-olaidh, a,ta 'n 
làimh an t-sag-airt, dòirtidh e air ceannan 
neach a ta r'a g-hlanadh : ag-us ni an sagart 
reite air a shon am fianuis an Tighearn. 

19 Agus ìobraidh an sagart an iobairt- 
pheacaidh, ag-us ni e rèite air a shon-san a 
ta r'a g-hlanadh o 'neòghloine, ag^is 'na 
dhèig-h sin marbhaidh e 'n iobairt-loisgte. 

20 Ag-us bheir an sag-art seachad an 
ìobairt-loisg-te, agus an tabhartas-bìdh air 
an altair : ag:us ni an sagart rèite air a 
shon, agiis bithidh e g:lan. 

21 Agus ma tha e bochd, agais nach 
urrainn e an uiread sin fhag-hail 5 ; an sin 
g'abhaidh e aon xmnchum iobairt-eusaont- 
ais g-u bhi air a luasg-adh, a dheanamh 
rèite air a shon, agus aon deicheamh earr- 
ann 6 do phlùr mìn measg-ta le h-oladh, 
mar thabhartas-bidh, ag-us log- olaidh ; 

22 Ag:us dà thurtur, no dà choluman òg-, 
mar is urrainn e 7 fhag-hail ; agus bithidh 
fear dhiubh 'na ìobairt-pheacaidh, ag-us 
am fear eile 'na ìobairt-loisg'te. 

23 Ag-us bheir e iad air an ochdamh là, 
air sona g-hlanaidh, chum an t-sag - airt, gu 
doruspàilliuin a' choimhthionail an làthair 
an Tig-hearn. 

24 Agus g:abhaidh an sagart uan na 
h-iobairt-eusaontais, ag-us an log- olaidh, 
ag-us luaisgidh an sag-art iad mar thabh- 
artas-luaisgte an làthair an Tigfiearn. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-iobairt- 
eusaontais, agus gabhaidh an sagart cuid 
do fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuir- 
idh e i air bàrr cluaise deise an fhir a ta 
r'a g-hlanadh, ag-us air ordaig - a làimhe 
deise, ag-us air ordaig a choise deise. 

26 Ag-us doirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an g'laic a làimhe clìthe fèin. 

27 Ag'us crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid do'n oladh a ta 'na làimh chlì 
seachd uairean am fianuis an Tig:hearn. 

28 Ag-us cuiridh an sagart cuid do'n 
oladh a ta 'na làimh, airbàrr cluaise deise 
an fhir a ta r'a g-hlanadh, agus air ordaig - 
a làimhe deise, agus air ordaig- a choise 
deise, airionadfolanah-ìobairt-eusaontais. 

29 Ag-us a' chuid eile do'n oladh a ta an 
làimh an t-sag-airt, cuiridh e air ceann an 
fhir a ta r'a g-hlanadh, a dheanamh rèite 
air a shon am fianuis an Tighearn. 

30 Ag-us iobraidh e fear do na turtuir, 
no do na columain òga, mar is urrainn e 
fhag-hail ; 

5 fhaighcil, fhaotainn. 

6 cuid. 7 mar a thig Icìs ; ni air an ruig 
a làmh. Eabb. LEBHITIC 

31 Eadhon an ni is urrainn e fhaghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile mar ìobairt-loisg-te, maille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Agus ni an sag-art reite air 
a shon-san a ta r'a ghlanadh, am fianuis 
an Tig-hearn. 

32 So lag-h an/hir anns a' bheil plàig-h 
na luibhre, neaeh nach ruig- a làmh air an 
vi sin a bhuineas d'a. g-hlanadh." 

33 Agais labhair an Tigheama ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag- ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, ag-us a 
chuireas mi plàigh luibhre ann an tig-h 
fearainn bhur seilbhe; 

35 Agnis gu'n tig esan d'am buin an tig-h 
agus gu'n innis e do'n t-sag-art, ag- ràdh, 
A rèir mo bharail-sa tha mar gu'm bu 
phlàig-h luibhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
tigh fhalmhachadh 1 mun teid an sagart a 
stighann a dh'fhaicinn na plàig'h; chum 
nach deanar g-ach ni a tha san tigh neò- 
ghlan : agus 'na dhèigh sin, thèid an sag 1 - 
art a steach a dh'fhaicinn an tig-he. 

37 Ag-us amhaircidh e air a' phlàig-h, a- 
gus, feuch, ma bhios a' phlàig-h ann am 
ballaibh an tighe, le stiallaibh domhain', 
càileig-in uaine no dearg-a, a tha r'am fai- 
cinn 3 ni's ìsle na 'm balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigù gu dorus an tig-he, agus bheir e fa'near 
an tigh a dhùnadh suas seachd làithean. 

39 Agus thig- an sagart a rls air an 
t-seachdamh là, ag-us amhaircidh e: agus, 
feuch, ma bhios a'phlàighair sgaoileadh 
ann am ballaibh an tighe ; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a' bheil a' phlàigh, 
agus tilgidh iad ann an àite neògnlan iad 
an taobh a mach do'n bhaile. 

41 Ag-us bheir e fa'near an tigh a sg-rìob- 
adh air an taobh a stig-h mu'n cuairt, ag-us 
tilg-idh" 1 iad a mach an duslach a sgrìobas 
iad deth, an taobh a muig-h do'n bhaile g-u 
àite neòg-hlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agus 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad; 
ag-us g-abhaidh e criadh 5 eile, agus còmh- 
daichidh e thairis 6 an tig-h leatha. 

43 Ag-us ma thig- a' phlàig-h a rìs, ag-us 
ma bhriseas i mach san tig-h, an dèigh dha 
na clachan a thoirt air falbh, ag-us an 
dèig-h dha an tig-li a sgrìobadh, ag-us an 
dèigh dha a chòmhdachadh thairis le 
creidh ; 

44 An sin thig- an sagart ag-us amhaircidh 
e, agus, feuch, ma tha phlaig-h air sgaoil- 
eadh san tigh, is luibhre chnàmhain i san 
tigh ; tha e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tig-h, a chlach- US, XIV. XV. 

lan, ag-us 'fhiodh, agus criadh an tig-he 
uile: agus bheir e fa'near an g-iùlan a 
mach as a' bhaile gii h-ionad neòghlun. 

46 Ag-us bithidh esan a thèid a stig-h 
do'n tig'h rè na h-ùine a dhruidear suas e, 
neòghlan gu feasgar. 

47 Ag-us nighidh esan a luidheas anns 
an tigh 'eudach: agus nighidh esan a 
dh'itheas anns an tigh 'eudach. 

48 Ag-us ma thèid an sag-art a stig-h, ag-us 
g:u'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sg-aoil a'plilàig-h san tig-h, an dèigh antig-h 
a chòmhdachadh thairis; an sin g-airmidh 
an sag-art an tigh g-lan, a chionn gu'n do 
leighiseadh a' phlàig-h. 

49 Agus gabhaidli e chum an tig-h a 
g-hlanadh dà eun, agus fiodh seudair, 
agus scarlaid, ag:us hiosop. 

50 Ag-us marbhaidh e fear do na h-eun- 
aibh ann an soitheacli creadha, os ceann 
uisg-e ruith. 

51 Ag-us g-abhaidh e am fìodh seudair, 
agus an hiosop, agais an scarlaid, ag-us an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fiiil 
an eoin a chaidh mharbhadh, ag-us anns 
an uisge ruith ; agus crathaidh e air an 
tig-h seachd uairean. 

52 Ag-us g-lanaidh e an tig'h le fuil an 
eoin, ag-us leis an uisg-e ruith, agus leis an 
eun bheò, agus leis an fhiodh slieudair, 
agus leis an hiosop, ag-us leis an scarlaid. 

53 Ach leig-idh e as an t-eun beò an 
taobh a mach do'n bhaile, air ag-haidh na 
macharach, ag-us ni e rèite air son an 
tighe : agus bithidh e g-lan. 

54 So an lagh air son g-ach gnè do 
phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Ag-us air son luibhre eudaich, agus 
air son tig-he, 

56 Agus air son ataidh, ag-us air son 
g-uirein, agus air son buill shoilleir; 

57 A theagasg c'uin a bhios e neòg-hlan, 
agus c'uin a bhios e g-lan : ìs e so lag-h na 
luibhre. 

CAIB. XV. 

1, 19 Ned-ghloine le siltichibh : 13, 28 Mar a ghlanar 
iad. 

GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag-us ri h-Aaron, ag- ràdh, 

2 Lahhraibh ri cloinn Israeil, agus ab- 
raibh riu, 'Nuair a bhios aig- duine sam 
bith silteach o 'fheoil, air son a shiltich 
bithidh e neògùlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'na shilteacii: 
ma slfìleas 'fheoil a mach a sileadh, no 
ma dhùinear 'fheoil suas o shilteach, is e 
so a neòg'hloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bithidh i neòg-hlan : agus 
g-ach ni air an suidli e, bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a leab- 1 fhàgail fulamh. 
3 san amharc. 
113 2 claisichle. 

* dòirtidh. Eabh. aidh, nighidh e 'eudach, agais ionnlaididh 
se efèin ann an uisge, agus bithidh e neò- 
g-hlan gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam bith 
air an do shuidh neach air am bheil silt- 
each, nig-hidh e 'eudach, ag-us ionnlaididh 
se efèin ann an uisge, agais bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteach, nig-hidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se efèin ann an uisge, agais 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan air am bheil 
silteach smugaid airsan a ta glan, an sin 
nighidh e 'eudach, agus lonnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

9 Ag-us g-ach diollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan. 

10 Agus g-ach neach abheanas ri ni sam 
bith a bha fuidhe, bithidh e neòghlan gu 
feasgar: agus esan a ghiùlaineas ah-aon 
air bith do na nithibh sin, nighidh e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, ag-us bithidh e neòg-hlan g-u feasg- 
ar. 

11 Agus gach neach ris am bean esan 
air am bheil silteach, agus nach d'ionn- 
laid a làmhan ann an uisge, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se efèin ann an 
uisg-e, agus bithidh e neòg-hlan gu feasg- 
ar. 

12 Ag-us an soitheach creadha ris am 
bean esan air am bheil silteach, brisear e ,• 
ag-us g-ach soitheach fiodha, nighear ann 
an uisg-e e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air am 
bheil silteach o'shilteach, an sin àirmhidh 
e dha fèin seachd làithean air sona ghlan- 
aidh, agus nig-hidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh e 'fheoil ann an uisge ruith, agus 
bithidh e g-lan. 

14 Ag-us air an ochdamh là gabhaidh e 
dha fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agus thig e an làthair an Tighearna, gu 
donis pàilliuin a' choimhthionail, ag-us 
bheir e iad do'n t-sag-art. 

15 Ag-us ìobraidh 1 an sag-art iad, aon 
diubh tnar ìobairt-pheacaidh, agus an 
t-aon eile mar ìobairt-loisgte ; agns ni an 
sagart rèite air a shon an làthair an Tigh 
earn a thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shlol-g-in o 
dhuine sam bith, an sin nig-hidh e 'fheoil 
uile annan uisge, ag-usbithidh e neòg-hlan 
goi feasgar. 

17 Agus gach eudach, agois g:ach croic- 
ionn air am bi an sìol-gùn, nig-hear e ann 
an uisg-e, agus bithidh e neòg-hlan ga 
feasgar, 

18 Mar an ceudna, a' bhean leis an luidh CUS, XV. 

fear le sìol-g'in, nig-hidh iad araon iad 
fèin ann an uisge, agais bithidh iad neò- 
g-hlan g-u feasg-ar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, agus gur fuil a bhios 'na silteach 
'na feoil, seachd làithean cuirear air leth 
i ; ag-us g-ach neach a bheanas rithe, 
bithidh e neòg-hlan g-u feasgar. 

20 Agais g-ach ni air an luidh i 'nuair a 
chuirear air leth i, bithidh e neòg-hlan : 
g-ach ni mar an ceudna air an suidh i, 
bithidh e neòg-hlan. 

21 Agus g-ach neach a bheanas r'a leab- 
aidh ni^-hidii e 'eudach, agus ionnlaididh 
se e fein ann an uisge, agais bithidh e 
neòg-hlan gai feasg-ar. 

22 Ag-us gach neach a bheanas ri ni sam 
bith air an do shuidh i,nighidh e'eudach, 
agais ionnlaididh se efèin ann an uisge, 
ag-us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 Agus ma bhios e air a leabaidh, no 
air ni sam bith air an suidh i, 'nuair a 
bheanas e ris, bithidh e neòg-hlan gu 
feasgar. 

24 Agais ma luidheas fear sam bith 
maille rithe, agais g-u'm bi a fuil-mìos air, 
bithidh e neòghlan seachd làithean, agus 
bithidh gach leabadh air an luidh e neò- 
g-hlan. 

25 Agois an uair a bhios a silteach fola 
air mnaoi mòran do làithibh, cha 'n ann 
an àm a dealachaidh, no ma shileas e an 
dèig-h àm a dealachaidh, bithidh uile 
làithean silidh a neòghloine mar làithean 
a dealachaidh: bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè uile 
làithean a siltich, bithidh i dh'i mar leab- 
aidh a dealachaidh : agais gach ni air an 
suidh i, bithidh e neòghlan, a rèir neò- 
grhloine a dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ris na 
nithibh sin, bithidh e neògblan ; agus 
nighidh e 'eudach, agais ionnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

28 Ach ma ghlanari o 'silteach, an sin 
àirmhidh i dh'i fèin seachd làithean, agais 
an dèigh sin bithidh i glan : 

29 Agais air an òchdamh là gabhaidh i 
dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agais bheir i iad a dh'ionnsuidh an t-sag - - 
airt, gai dorus pàilliuin a' choimhthionail : 

30 Ag-us ìobraidh an sagart aon diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon eile 
marìobairt-loisgte; agus ni an sagart rèite 
air a son an làthair an Tigheam, air son 
siltich a neòghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil 
o'n neòghloine, chum as nach bàsaich iad 
'nan neòghloine, 'nuair a thruailleas 2 iad 
mo phàilliun-sa a ta 'nam measg. 

32 Is e so lagh anjhir air am bheil silt- 1 ni. Eabh. 

514 2 mhi-naomhaieheaj. LEBHITICUS, XV. XVI. each, agus an fhir sin aig an teid a shìol 
ualth, ag-us a shalaichear leis ; 

33 Agus na m na a bhios gu tinn ann an 
àm a dealachaidh, agus an neach sin air 
am bi silteach, an fhir, agus na mnà, 
ag-us an duine sin a luidheas leatha-sa 
a ta neòghlan. 

CAEB. XVI. 

1 1 lobairt-pheacaidh an àrd-shagairt. 20 Am boc 
gaibhre a ìcigeadh as beo. 29 Fèill a' ghlan- 
cidh. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois 
an dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, 
an uair a thug iad seachad tabhartas an 
lathair an Tigheam, agus a bhàsaich iad: 

2 Agus thubhairt anTighearna ri Maois, 
Labhair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nach teid e anns gach àm a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a ta 
air an àirc ; a chum nach bàsaich e : oir 
foillsichidh 1 mise mi fèin ann an neul air 
a' chaithir-thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n ionad 
naomh: le tarbh òg chum ìobairt-pheac 
aidh, agus reithe chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh e air, 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 
'fheoil, agus leis a' chrios anairt crios- 
laichidh se e fein, agus cuiridh e an crùn- 
anairt air : is èididh naomha iad sin : air 
an aobhar sin ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus cuiridh e air iad. 

5 Ag-us o choimhthional chloinn Israeil 
gabhaidh e dàbhoc 2 onagabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a shon fèin : 
agus ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
a thighe. 

7 Ag-us gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
ag-us nochdaidh e iad an làthair an Tig-h- 
earn, aig; dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Ag-us tilg-idh Aaron croinn 3 air an dà 
bhoc; aon chrann air son an Tighearn, 
ag-us crann eile air son a' bhuic a thèid as. 

9 Aguis bheir Aaron leis am boc air an 
do thuit an crann air son an Tig-hearn, 
ag-us lobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 

1 Ach am boc air an do thuit an crann 
g^i'n leigrteadh as e, nochdar beò e an 
làthair an Tig*hearn, g-u rèite a dheanamh 
leis, chum a leig-eadh as saor do'n f hàsach. 

11 Ag-us bheir Aaron leis tarbh na 
h-iobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin, ag-us nì e rèite air a shon fèin, ag-us 
air son a thighe ; ag-us marbhaidh e tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin. 

12 Ag-us g-abhaidh e tuiseir làn a dh'eibh- 1 taisbennaidh. 
3 crannchur. 
115 msaontais. 2 dà mlteann. 
5 a iheaghlaich. libh teine o'n altair an làthair an Tig-h. 
earn, ag-us làn a ghlac do thùis dheadh- 
bholaidh pronnta gu min, ag-us bheir e 'n 
taobh a stig-h do'n roinn-bhrat e. 

13 Agrus cuiridh e an tùis air an teine an 
làthairan Tig;hearn,chum gu'n còmhdaich 
neul na tùise a' chaithir-thròcair, a ta air 
an Fhianuis, ag:us nach faigh e bàs. 

14 Ag:us g-abhaidh e do fhuil an tairbh, 
ag-us crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir- 
thròcair chum na h-àird an ear : agrus fa 
chomhair na caithir-thròcair crathaidli e 
do'n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-g-aibhre na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air son an 
t-sluaig-li, ag-us bheir e 'fhuil an taobh a 
stig-h do'n roinn-bhrat, ag-us ni e r'a fhuil- 
san mar a rinn e ri fuil an tairbh, agus 
crathaidh eiair a' chaithir-thròcair, ag-us 
fa chomhair na caithir-thròcair. 

16 Ag-us ni e rèite air son an ionaid 
naoimh thaobh neòg-hloine chloinn Israeil, 
ag;us a thaobh an seachrana 4 'nam peac- 
annaibh gii lèir: ag-us mar so ni e air son 
pàilliuin a' choimhthionail a ta chòmh- 
nuidh maille riu, ann am meadhon an 
neòg-hloine. 

17 Ag'us duine sam bith cha bhi ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid 
e dheanamh rèite san ionad naomh, g;us 
an tig- e mach, agns gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son a thighe 5 , 
agns air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh na 
h-altarach a ta 'm fianuis an Tigheam, 
agus ni e rèite air a son ; agus gabhaidh 
e do fhuil an tairbh, agus do fhuil a' bhuic 
agus cuiridh e i air adhaircibh na h-altar- 
ach mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'n fhuil le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e 
i, agus naomhaichidh e i o neòghloine 
chloinn Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamh 
rèite 6 air son an ionaid naoimh, agus air 
son pàilliuin a' choimhthionail, agus air son 
na h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre 
beò : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air 
ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh e os a 
cheann uile lochdan chloinn Israeil, agus 
an uile sheachrana 7 'nam peacannaibh gu 
lèir, agus cuiridh e iad air ceann a' bhuic, 
agus cuiridh e iadair falbh e le làimh duine 
iomchuidh do'n fhàsach. 

22 Agus giìilainidh am boc-gaibhre air 
fèin anlochdangu lèir gu fearann air leth 8 : 
agus leigidh e air falbh am boc san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do pliàill- 
iun a' choimhthionail, agus cuiridh e dlieth 
an èididh anairt, a chuir e air an uair a 

6 '-nuair a chuireas e crioch air rèite dhean- 
amh. Eabh. 7 eu-cearta. 8 gu fearann neo-àitichte. 

12 LEBHITICUS, XVI. XVII. chaìdh e steach do'n ionad naomh, agus 
fàg-aidh e 'n sin i. 

24 Ag-us ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge san ionad naomh, ag-us cuiridh e air 
'èididh, agus thig e mach, agiis ìobraidh 
e 'ìobairt-loisgte fèin, agais ìobairt-loisgte 
an t-sluaigh ; agus ni e rèite air a shon 
fèin, ag-us air son an t-sluaigh. 

25 Ag-us saill na h-ìobairt-pheacaidh 
loisg-idh e air an altair. 

26 Ag-us esan a leig - as am boc-g-aibhre 
mar bhoc saor, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uisg-e ; agus 
'na dhèigh sin thèid e do'n champ, 

27 Ag-us an tarbh air son na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus am boc-gaibhre air son 
na h-ìobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh 
am fuil a steach a chum rèite a dheanamh 
san ionad naomh, bheirear amach iad an 
taobh a muig-h do'n champ ; agus loisgidh 
iad san teine an croicnean, ag-us am feoil, 
ag - us an aolach. 

28 Ag-us esan a loisg-eas iad, nighidh e 
'eudach, ag-us ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisg-e, agus 'na dhèig'h sin thèid e do'n 
champ. 

29 Ag-us bithidh so dhuibh 'na ordug-h 
gu siorruidh : Anns an t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n mhìos, irios- 
laichidh 1 sibh bhur n-anaman, agus obair 
sam bith cha dean sibh, aon chuid esan a 
tha do mhuinntir bhur dùthcha fèin, no'n 
coigreach a ta air chuairt 'nur measg; 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air 
bhur son, chum bhur g-lanaidh : o bhur 
peacannaibh gu lèir an làthairan Tig-hearn 
g-lanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh dhuibh, 
ag-us irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le 
ordugh sìorruidh. 

32 Agnis ni an sag-art a dh'ungas e, ag-us 
a choisrigeas e gii frithealadh ann an àit 
'athar, an rèite : agus cuiridh e air an èididh 
anairt, eadhon an trusg-an naomh. 

33 Agiis ni e rèite air son an ionaid ro 
naoimh, ag-us air son pàilliuin a' choimh- 
thionail, ag-us air son na h-altarach ni e 
rèite ; mar an ceudna air son nan sag-art, 
ag-us air son uile shluaigh a' choimhthionail 
ni e rèite. 

34 Agus bithidh so dliuibh 'na ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheanamh air son 
chloinn Israeil, as leth am peacanna g-u 
lèir aon uair sa' bhliadhna. Ag-us rinn e 
mar a dh'àithn an Tig-hearna do Mhaois. 

CAIB. XVII. 

1 Mu'n ionad anns an còir ìobairtean ìobradh. 
10 Cha' n fheudar fuil itheadh, 15 nofeoil a reub- 
adh ìe fiadh-bluathaichibh. 

AGÙS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, i cràdhaidh. Eabh 
116 •fa cliomhair. agus ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
So an ni a dh'àithn an Tigbearn, ag- ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thig-h Israeil, 
a mharbhas tarbh, no uan, no gabhar 
anns a' champ, no mharbhas e mach as a' 
champ, 

4 Ag-us nach toir e gai dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, g-u tabhartas a thoirt 
seachad do'n Tig-hearn air beulaobh 2 
pàilliuin an Tig-hearna, cuirear fuil as leth 
an duine sin, dhòirt e fuil; agus gearrar 
as an duine sin o mheasg-a sliluaigh: 

5 Chum as g-u'n toir clann Israeil an 
ìobairtean, a dh'iobras iad a muig-h sa' 
mhachair 3 , eadhon g-u'n toir iad a chum 
an Tig-hearn iad, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthiònail a dh'ionnsuidh an t-sag-airt, 
ag-us gu'n ìobair iad mar ìobairtean-sìth 
iad do'n Tighearn. 

6 Ag-us crathaidh an sag-art an fhuil air 
altair an Tig-hearn, aig - dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, agus loisgidh e 'n t-saill a 
chum fàile chùbhraidh do'n Tig-hearn. 

( 7 Agus cha 'n iobair iad ni's mò an 
ìobairtean do dhiabholaibh, an dèigh an 
deachaidh iad le strìopachas : Bithidh so 
'na reachd dhoibh gu sìorruidh air feadh 
ang-inealacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air 
bith do thig-h Israeil, no do na coigrich a 
bhios air chuairt 'nur measg-, a bheir 
seachad tabhartas-loisgte no ìobairt, 

9 Agus nach toir e gu dorus pàilliuin a. 
choimhthionail, a chum 'ìobradh do'n 
Tighearna ; gearrar eadlion an duine sin 
as o mheasg- a shluaigh. 

10 Agus g-eb'e duine do thigh Israeil no 
do na coigrich a ta air chuairt'nur measg-, a 
dh'itheas g-nè sam bith fola; cuiridh mise 
mo g-hnùis an ag-haidh an anama sin a 
dh'itheas fuil, agus g-earradh mi as e o 
mheasg- a shluaig-h. 

11 Oir tha beatha na feòla san fhuil, 
ag-us thug" mi dhuibh i air an altair, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anamanna: 
oir wi'n fhuil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri cloinnlsraeil, 
Cha 'n ith anam sam bith ag-aibh fuil, ni 
mò a dh'itheas an coigreach a bhios air 
chuairt 'nur measg-. 

13 Agus ge b'e auineairbithdochloinn 
Israeil, no do na coig-rich a bhios air 
chuairt 'nur measg-, a ni sealg- agus a 
ghlacas beathach no eun a dh'fheudar 
itheadh; dòirtidh e mach 'fhuil, ag-us 
còmhdaichidh 4 e ie duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fheòla a 
fuil ; tha i air son beatha dli'i : uime sin 
thubhairt mi ri cloinn Israeil, Clia 'n ith 
sibh fuil feòla sam bith ; oir is i beatha 
g-achfeòla a fiiil: g-ach neach a dh'itheas 
i g-earrar as e. 3 air aghaidh anfkeurainn. Eabli ^folchaidh. LEBHITICUS, XVII. XVIII. XIX. 15 Agus gach anam a dh'itheas an ni a 
bhàsaicheas dhethfein, no a reubadh le 
fiadh-bheat haichibh, (ma's neach e arug- 
adh 'nur tlr fein, no coigreach) nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se efein ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlangu feasgar; 
an sin bithidh e glan. 

16 Ach mur nig-h se e, agus mur ionnlaid 
e 'fheoil ; an sin giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

caib. xvni. 

6 Mu phòsadh mi-laghail. 19 Mu anamiannaibh 
gràineil. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh. 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag-us abair 
riu, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A reir ghnìomhara tìre na h-Eiphit 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean 
sibh ; agus a reir ghnìomhara tìre Chanaain 
gus am bheil mise 'gur tabhairt, cha dean 
sibh ; ni mò a ghluaiseas sibh 'nan ord- 
uighibh. 

4 Ni sibh mobhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mobhreitheanais ; nithe ma ni duine, 
bithidh e beò annta: Is mise an Tighearn. 

6' Cha tig- a h-aon agaibh am fagais a 
dh'aon neach a ta dlùth dha ann an daimh, 
a chum a nàire a leigeadh ris : Is mise an 
Tighearn. 

7 Nochd 1 t'athar, no nochd do mhàthar 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, cha 
leig- thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha le.ig thu ris: is 
e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheatliar, nighinn t'athar, no 
nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadh 
i aig an tigh, no 'rugadh amach \,eadhon 
an nochd-san cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn 
do nighinn, eadhon an nochd-san chaleig - 
thu ris : oir is e an nochd-san do nochd 
fèin. 

11 Noclid nighinn mnà t'athar, a g-hin- 
eadh le t'athair, (is i do phiuthar i) cha 
leig thu ris a nochd-sa. 

12 Chaieigthurisnochd peathar t'athar: 
is i banaeharaid ro dhìleas t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar do 
mhàthar : oir is i banacharaid ro dhìleas 
do mhàthar i. 

14 Cha leig thurisnochdbràthar t'athar, 
cha tig thu 'm fag-us d'a mhnaoi : is i bean 
bhràthar t'athar i. 

15 Cha leig- thu ris nochd do bhana- 
chleamhna; is i bean do mhic i, cha leig 1 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do bhràth 
ar : «f nochd do bhràthar e. 17 Cha leig- thu ris nochd mna agus a 
h-ighinn 2 , ni mò a ghabhas tu nighean a 
mic, no nighean a h-ighinn, a chum a 
nochd a leigeadh ris ; oir is iad a bana- 
chairdean dìleas iad : is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a chum a buaireadh 3 , a leigeadh 
ris a nochd, a thuilleadh air an tè eile, am 
feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus 
do mhnaoi a leigeadh ris a nochd, anuair 
a chuirear air leth i air son a neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu 
fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig- thu le neach air bith do 
d' shliochd dol troimh 'n teine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do 
Dhè : Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu le firionnach mar le 
boirionnach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh 
sam bith gu d' thruailleadh fèin leis ; ni 
mò a sheasas bean sam bith roimh ainmh- 
idh gu luidhe sìos da: is amhluadh 6 e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an aon 
sam bith do na nithibh sin : oir anns na 
nithibh sin uile thruaill na cinnich sin iad 
fèin, a thilg-eas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann: uime 
sin leanaidh mi 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd- 
àiteacliaidh. 

26 Uime sin, g-leidhidh sibh moreachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean 
sibh aon air bith do na gràineileachdaibh 
sin ; aon chuid neach air bith d'ur cinneach 
fèin, no coigreach a bhios air chuairt 'nur 
measg- : 

27 (Oir na gràineileachda sin uile rinn 
daoine na dùthcha, a bha roimhibh, agus 
tha 'm fearann air athruailleadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ceudna, 'nuair a thruailleas 
sibh e, mar a sgeith e mach na cinnich a 
bha i - oimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith 
do na gràineileachdaibh ud. eadhon na 
h-anaman a ni iad, gearrar as iad o 
mheasg- an sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduigh- 
ean, a chum nach dean sibh aon air bith 
do na g-nàthannaibh gràineil ud, a rinn- 
eadh roimhibh, agus nach truaill sibh sibh 
fèin annta: mise an Tighearna bhur 
Dia. 

CAIB. XIX. 

Laghanna àraidh air am mìneachadh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn ls- 
raeil uile, agus abair riu,Bithibh naoniha : 1 lomnochduidh, nàire. 

117 s inghinn. 3 brosnuchadh, cràdh. 4 aimlisg; confusion. Sasg. oir a ta mise an Tig-hearna bhur Dia 
naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus 
bhur n-athar air gach duine agaibh, ag-us 
g-leidhibh mo shàbaidean: Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodhol- 
aibh, agus na deanaibh diathan' leaghta 
dhuibh fèin : Is mise an Tig-hearna bhur 
Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt thabh- 
artasan-sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh 
i d'ur toil fein. 

6 San là sin fein anns an ìobair sibh i 
ithear i, agus air an là màireach: ag-us 
ma mhaireas a bheag- dh'i g-us an treas 
là, loisgear san teine e; 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an treas 
là, is gràineil e; cha g-habhar e. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, 
giùlainidh e 'aing"idheachd, a chionn 
g-u'n do mhi-naomhaich e ni eoisrigte an 
Tig-hearn : agus gearrar an t-anam sin as 
o 'shluagh. 

9 Ag-us anuair a bhuaineas sibh fog-har 
bhur fearainn, cha bhuain thu gu buil- 
each oisinnean t'achaidh, ni mò a chruinn- 
icheas tu diog'hluim 2 t'fhog-haraidh. 

10 Ag-us cha tur-lom thu t'fhìon-lios 3 , 
ni mò a chruinnicheas tu uile fhìon- 
dhearca t'fhìon-lios ; do'n bhochd ag-us 
do'n choigreach fàgaidh tu iad : Is mise 
an Tigbearna bhur Dia. 

11 Cìia ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug -4 , no mheallas aon agaibh a chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m'ainmsa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomhaicheas tu ainm do Dhè: Is mise 
an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart 5 air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu reubainn 
air; cha'n fhan duais an fhir-thuarasdail 
maille riut rè na h-oidhche g-u maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, ag-us 
roimh 'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, 
ach bithidh eag-al do Dhè ort; Is mise an 
Tig-hearn. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas ; cha bhi suim agad do 
g-hnùis 6 an duine bhochd, mi mò a bheir 
thu urram do ghnùis an duine chumhachd- 
aich ; ann an ceartas bheir thu breth air 
do choimhearsnach. 

16 Cha tèid thu mu'n cuairt mar fhear 
tuailis 7 am measg- do shluaig-h; ni mò a 
sheasas tu an aghaidh fùla do choimhears- 
naich: Is mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath ag-ad do d' bhràthair 
ann ad chridhe : air g-ach aon chor cron 
aichidh tu do choimhearsnach, ag-us cha'n 

1 dèe. 2 ieasgana. 3 cha lom thu gu buileach 
t'fhìon-ghàradh. 1 a dh'àicheadhas sibh. Eabh. 
5 euct>ir,fi'all, realg. 6 phcarsa. 

1 fhear cùl- chàineadh, fhear innscadh sgcoil. 
118 CUS, XIX. 

fhuiling thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mò bhios 
falachd 8 agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin : Ts mise an Tighearn. 

19 Gleidhidh sibh mo rcachda: Cha 
leig - thu le d' sprèidh sìolachadh le g-nè 
eile 9 ; Cha chuir thu t'fhearann le sìol 
measgta: ni mò a chuirear umad eudach 
measgta do olainn agus do lìon. 

20 Agus g-e b'e neach a luidheas gai 
collaìdh le mnaoi a ta 'na ban-tràill fuidh 
cheangal-pòsaidh aig- fear, agus nach 
d'fhuasg-ladh idir, ni mò a thugadh saorsa 
dh'i, sg-iursar i : cha chuirear gu bàs iad, 
a chionn nach robh i saor. 

21 Agusbheire 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tighearn, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, eadhon reithe mar ìobairt-eus- 
aontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-ìobairt-eusaontais an làthair 
an Tig-hearn, air son a pheacaidh a rinn 
e : agus maithear dha a pheacadh a rinn e. 

23 Ag-us an uair a thig- sibh do'n fhear- 
ann, ag'us a shuidhicheas sibh gach g-nè 
chraobh air son bìdh, an sin measaidh 
sibh an toradh mar ni neo-thimchioll- 
g-hearrta: tri bliadhna bithidh e dhuibh 
mar ni neo-thimchioll-ghearrta: cha'n 
ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhnabith- 
idh a thoradh uile naomha, chum cliu 
do'n Tighearn. 

25 Agus air a' chùigeadh bliadhna ith- 
idh sibh d'a thoradh, chum as gu'ntoir e 
a chinneas 10 duibh: Jsmise anTighearna 
bhur Dia. 

26 Cha'n ith sibh ni sam bìth leis an 
fhuil : ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh- 
eachd 11 , no sheallas sibh air amannaibh 12 . 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt oisinn- 
ean bhur ceann, ni mò a mhilleas tu ois- 
innean t'fheusaig. 

28 Cha dean sibh g-earradh sam bith 
'nur feoil air son nam marbh, ni mò a 
chuireas sibh comharadh sam bith oirbh : 
Is mise an Tig'hearn. 

29 Na truaill do nighean, a thoirt oirre 
bhi 'na strìopaich ; a chum as nach toir- 
ear am fearann gu strìopachas agus nach 
lìonar an dùthaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibh dhuibh-san 
aig am bheil leannain-shìth ,3 , agus na 
h-iarraibh a dh'ionnsuidh luchd-fiosachd, 
gu bhi air bhur truailleadh leo: Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

8 mì-run. 9 le seòrsaibh eagsamhuil. 

10 fhàs. 11 fiosachd. 

manaibh. 13 spiorada fàistneachd. LEBHITICUS, XIX. XX. 
32 An làthair a' chinn leith èiridh tu 8 Ag-us gleidhidh sibh mo reachdan, 
suas, ag-us bheir thu urram do glmùis an ag-us ni sibh iad: Is mise an Tighearn a 
dume aosda, agus bithidh eagal do Dhe naomhaicheas sibh. 
ort: Is mise an Tighearn. 9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair 33 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille riut 'nur tìr, cha bhuin sìbh gu 
cruaidh ris. 

34 Mar neach a rugadh 'nur measg 
bithidh dhuibhse an coigreach a ta air 
clmairt maille ribh, agus g-ràdhaichidh tu 
e mar thu fèin; oir bha sibli fèin 'nur 
coigrich ann an tìr na h-Eiphit: Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas, ann an slait-thomhais, 
ann an cudtlirom, no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta ', clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart 
bithidh agaibh: Is mise an Tighearna 
bhur Dia, a thug sibhse mach a tìr na 
h-Eiphit. 

37 Uime sin g-leidhidh sibh mo reachd 
an uile,_agus mo bhreitheanais uile, agus 
ni sibh iad : Is mise an Tighearn. CAIB. XX. 

1 Mu shliochd a thabhairt do Mholech. 6 Mu 
mhuinntir aig am bheil leannain-shìth. 9 Mu 
neach a mhallaicheas 'athairno 'mhàthaìr, S;c 
GUS^labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 A rìs, their thu ri cloinn Israeil,Ge b'e 
air bith e do chloinn Israeil, no do na 
coigrich a ta air chuairt ann an Israel, a 
bheir a bheag d'a shliochd do Mholech, 
cuireargu cinnteach gu bàs e, clachaidh 
sluagh na dùthcha e le clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo g-hnùis an agh 
aidh an duine sin, agus gearraidh mi as e 
o mheasg a shluaigh ; a chionn gu'n 
d'thug e d'a shliochd do Mholech, a shai 
achadh m'ionaid naoimh-sa, agus a 
thruailleadh m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluag-h na 
dùthcha air chor sam bith an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd 
do Mholech, agus nach marbh iad e ; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agus an aghaidh a 
theaghlaich, agus gearraidh mi as e, agus 
.adsan uile a thèid le strìopachas 'na 
dheigh, a dheanamh strìopachais le Mo- 
lech, o mheasg an sluaigh. 

6 _Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dh'ionnsuidh luchd fios- 
achd, gu dol le strìopachas 'nan dèigh, 
cuiridh mise mo ghnùis an aghaidh an 
anama sin, agais gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, agus 
bithibh naomha : oir is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. no 'mhàthair, cuireargu cinnteach g-ubàs 
e: mhallaich e 'athair no 'mhàthair ; bith- 
idh 'fhuil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhon esan a ni adhal- 
trannas ri mnaoi a choimhearsnaich,cuirear 
an t-adhaltranach agus a' bhan-adhal- 
tranach gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'athar, leig e ris nochd 'athar: cuirear gu 
cinnteach le chèile gu bàs iad; bithidh 
am fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi a 
mhic, cuirear gu deimhin le chèile gu bàs 
iad: dh'oibrich iad amhluadh 2 : bithidh 
am fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas duine le 
fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn iad 
le chèile gràineileachd: cuirear gu cinnt- 
each gu bàs iad; bithidh am fuil orra 
f'èin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'a ionn- 
suidh bean agus a màthair, is aingidh- 
eachd e: loisgear le teine iad, eadhon 
esan agus iadsan : a chum nach bi aing- 
idheachd 'nur measg - . 

1 5 Agus ma luidheas duine le h-ainmh- 
idh, cuirear gu cinnteach g-u bàs e : agus 
marbhaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'ainmhidh sam bith, agus gu'n luidh i 
sìos da, marbhaidh tu a' bhean agus an 
t ainmhidh: cuirear gu cinnteach gu bàs 
ìad ; bithidh am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar, 
nighean 'athar, no nighean a mhàthar, 
agus gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic 
ise a nochd-san; is ni maslach 3 e; ag:us 
gearrarasiadann an sealladh an sluaigh 4 : 
leig e ris nochd a pheathar, giùlainidh e 
'aingidheachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
agus a tinneas oirre, agus gu'n leig- e ris 
a nochd, leig- e ris a tobar, agus leig- ise 
ris tobar a fola; agus gearrar as le chèile 
iad o mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar, no peathar t'athar ; oir tha e 

rùsgadh 'fheòla fèin: giùlainidh iad 
an aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
bhràthar 'athar, leig- e ris nochdbhràthar 

athar: giùlainidh iad am peacadh ; 
gheibh iad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine bean a 
bhràthar, is ni neòghlan e: leig- e ris 
nochd a bhràthar; bithidh iad gun 
chloinn. Toimhsean fìrinneach. 
119 1 aimlisg, easordugh. aingidh, 4 ann ansùilibh miiac an sluaigh. Eabli. LEEHITICI 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
nile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibh iad ; a chum nach dean am fearann, 
g-'am bheil mi'g-ur tabhairt gucòmhnuidh 
a g-habhail ann, blnir sg-eith a mach. 

23 Agus cha g-hluais sibh annan g-nàth- 
annaibh 1 nan cinneach a ta mise a' 
tilg-eadh a mach roimhibh : oir rinn iadsan 
na nithe sin uile, ag-us uime sin ghabh mi 
gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaich- 
idh sibh am fearann, agais bheir mi 
dhuibh e chum a shealbhachadh, fear- 
ann a ta sruthadh le bainne agus le mil: 
Js mise an Tighearna bhur Dia, a dheal- 
aich sibhse o g-ach sluagfi eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin eadar-dheal- 
achadh eadar bheathaichibh glana agus 
neògùlan, agus eadar eunlaith neògblan 
agus gùlan; ag'tis cha dean sibh bhur 
n-anamanna gràineil le beathach no le 
h-eun, no le g'nè air bith do vi beò a 
shnàig-eas air an talamh, a sg-ar mise 
uaibh mar neòg-hlan. 

26 Agns bithidh sibh naomha dhomhsa : 
oir a ta mise an Tig-hearna naomh, agus 
dhealaich mi sibhse o g-ach sluagh eile, 
chum as g-u'm bu leam fèin sibh. 

27 Bean no duine, mar an ceudna, aig 1 
am bheil leannan-sìth, no ' bhios ri fios- 
achd, cuirear g-u deimhin gu bàs iad: 
clachaidh iad le clachaibh iad; bithidh 
am fuil orra fèin. 

CAIB. XXI. 

Mu ghiùlan nan sagart a thaobh nam marbh, agus 
mu'mpbsadh. 
A GUS thubhairtanTigheamariMaois, 
J\_ Labhair ris na sagairt, mic Aaroin, 
agiis abair riu, Air son nam marbh cha 
salaichear neach sam bith dhibh am measg 
a shluaig-h. 

2 Ach air son a dhilsean 2 , a ta 'm fagus 
da, eadhon air son a mhàthar, ag-us air son 
'athar, ag-us air son a mhic, ag-us air son a 
nighinn, agus air son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da, aig- nach robh 
fear-pòsda ; air a sonsa feudaidh e bhi air 
a shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air bhi dha 
'«ttdhuine\irramach 3 ammeasgashluaigh, 
gai 'thruailleadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann 4 , 
agais cha bhearr iad oisinn am feusaig', ni 
mò a ni iad g-earradh 'nam feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, agpus cha 
truaill iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt 
seachad tabhartais an Tig-hearn a bheirear 
suas le teine, agus arain anDè; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta'na strìopaich, 

1 reachdaibh, orduighibh. Eabh. 3 fheòla 
fèin. Eabh. 3 'na àrd-dhuine. 4 Cha mhaolaich 
iad an ceann le spìonadh an gruaige. 
120 JS, XX, XXI. 

nomi-naomha 5 ; ni mò aghabhas iad bean 
a chuireadh air falbh o 'fear: oir tha e 
naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir thae 
a' toirt seachad arain do Dhè; bithidh e 
naomhadhuit: o'wtha mise anTig-hearna 
naomh, a ta 'g-ur naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nigbean sag-airt 
air bith i fèin le strìopachas a dheanamh, 
tha i a' truailleadh a h-athar : loisg-ear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart o 
mheasg 1 a bhràithrean, neach a dhòirteadh 
an oladh naomh air a cheann, ag-us a 
choisrig-eadh a churna h-èididh 6 uime, cha 
rùisg" e a cheann. ni mò a reubas e 'eudacli, 

1 1 Ni mò a thèid e steach a dh'ionnsuidh 
cuìrp mhairbh sam bith : air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid e 
mach, ni mò a thruailleas e ionad naomh a 
Dhè ; oir a ta crìin oladh-ung;aidh a Dhè 
air: Is mise anTighearn. 

13 Ag-us g-abhaidh e bean 'na maig-h- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air 
falbh o 'fear, no bean mhi-naomha, no 
strìopach ; iad sin cha g-habh e : ach òig-h 
d'a shluagh fèin g-abhaidh e 'na mnaoi. 

1 5 Agus cha truaill e a.shliochd am measg - 
a shluaig-h: oir a ta mise an Tig-hearna 
'g-a naoinhachadh. 

16 Ag-us labhairanTighearnari Maois, 
ag- ì'àdh. 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e 
air bith e do d' shliochd 'nan ginealach- 
aibh, anns am bi g-aoid 7 sam bith, na 
tig;eadh e am fagus a thoirt seachad arain 
a Dhè : 

18 Oirg;e b'e air bith duine anns am bi 
g'aoid, cha tig 1 e 'm fagus: duine dall, no 
bacach, no aig- am bheil sròn leachdach, 
no ni sam bith thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aigr am bi cos bhriste no 
làmh bhriste. 

20 No crotach, no 'na throich, no aig- 
am bheil leus 8 air a shùil, no air am bheil 
càrr , no cloimh 10 , no aig 1 am bheil a 
chlochan brùite : 

21 Cha tig duine sam bith do shliochd 
Aaroin an t-sag:airt; anns am bheil gaoid, 
am fag-us a thoirtseachad tabhartasan an 
Tig-hearn a bheirear suas le teine : tha 
g:aoid ann, cha tig 1 e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n 
aran ro naomh, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha tèid e, ni mò thig e 'm fagus 
do'n altair, a chionn gu bheil g^aoid ann; 
a chum nach truaill e m' ionaid naomha : 

s air a truailleadh . 6 an trusgain naoimh. 
7 ciurram, aineamh. 8 ball geal. 5 tachas 

thram: scurvg, Sasg. 10 sgrìobach ; amfeàlan. LEBHITICUS, XXI. XXII. 

oir a ta mise an Tigheama 'gan naomh- 
achadh. 

24 Agus dh'innis Maois so do Aaron, 
ag-us d'a mhic, agus do chloinn Israeil uile. 

CAIB. xxn. 

Feumaidh an sagart oir am bi neòghloine sam bith, 
fantuinn o nithibh naomha, 8fC. 

4 GUS labhair an Tighearna ri Maois, 

I a. ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, iad 
'gan sgaradh feìn o nithibh naomha chloinn 
Israeil, agus gun iada thoirt easonoir do 
m'ainm naomh-sa, anns na nithibh sin 
a naomhaicheas iad dhomh : Is mise an 
Tighearn. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur 
sliochd uile am measg bhur ginealach, a 
theid a dh'ionnsuidh nan nithe naomha, a 
naomhaicheas clann Israeil do'n Tigh 
esm, ag-us a neòghloine air, gearrar as 
an t-anam sin as mo làthair: Is mise an 
Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an diune do shliochd 
Aaroin a 'na lobhar, no air am bheil 
silteach 2 , cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, gus am bi e glan. Agus g-e b'e 
bheanas ri ni air bitli a ta neòghlan leis 
a' mharbh, no duine aig am bheil a shìol 
a' dol uaith ; 

5 No ge b'e bheanas ri ni air bith a 
shnàig-eas, leis an deanar neòghlan e, no 
ri duine o'm faigh e neòghloine, ge b'e 
air bith neòg-hloine a bhios air; 

(5 An t-anam a bheanas ri h- aon air bith 
d'an leithidibh sin, bithidh e neòg-hlan gu 
feasgar, agus cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, mur nigh e 'fheoil le h-uisge. 

7 Ag-us an uair a theid a' ghrian sìos, 
bithidh e glan, agus an dèigh sin ithidh e 
do na nithibh naomha, a chionn gur e a 
bliiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a 
reubar le fiadh-bheathaichibh, cha 'n ith 
e 'ga sfalachadh fein leis: Is mise an 
Tigliearn. 

9 Gleidliidh iad uime sin m'òrdug-h 3 , 
air eag-al gu'n giùlain iad peacadh air a 
shon, agns uime sin g-u'm faigh iad bàs, 
ma thruailleas iad e : Tha mise an Tig-h- 
earna 'g-an naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coig-reach sam b ith ddn 
ni naomh : cha 'n ith fear-cuairt 4 an 
t-sagairt, no seirbhiseach tuarasdail do'n 
ni naomh. 

II Ach ma cheannaicheas an sag-art 
duine le 'airg-iod, ithidh e dheth, ag-us 
esan a rugadh 'na thig-h ; ithidh iad d'a 
bhiadh. 

12 Ag-us ma bhios nig-hean an t-sagairt 
pòsda ri coigreach, cha 'n fheud i itheadh 
do thabhartas nan nitl e naomha. i a tlmiailleadk. - creuchd shilteach. 

3 m'fhaire. * eil-tiiireach, aoidhc, aithnichinn. 
121 1 13 Ach ma bhios nig-hean an t-sagairt 
'na bantraich, no dealaichte r'a fear, agus 
g-un sliochd aice, ag-us i air pillti'nn g-u tigh 
a h-athar, mar 'na h-òig-e, ithidh i do 
bhiadli h-athar ; ach cha'n ith coig-reach 
sam bith dheth. 

14 Ag-us ma dh'itheas duine do'n ni 
naomh g-un fhios da, an sin cuiridh e an 
cùigeadh caid deth ris, agais bheir e do'n 
t sagart e, maille ris an ni naomh. 

15 Ag-us cha truaill iad nithe naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n 
Tig-hearn ; 

16 Ni mò a leig-eas iad leo cionta an 
eusaontais a g-hiùlan an uair a dh'itheas 
iad an nithe naomha: oir a ta mise an 
Tighearna 'g-an naomhachadh. 

17 Ag-us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

18 Labhair ri h-Aai - on ag-us r'a mhic, 
ag-us ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
Ge b'e air bith e do thig-h Israeil, no do 
na coigrieh ann an Israel, a bheir seachad 
a thabhartas air son a bhòidean uile, no 
air son a shaor-thabhartasan uile, a bheir 
iad seachad do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisg-te ; 

19 Bhtìrsibh seachad à'urtoW fein beath- 
ach firionn g-un g-haoid do'n bhuar, do na 
caoraich, no do na g-abhraibh. 

20 Ach g-e b'e air bith ni anns am bi 
g-aoid, sin cha toir sibh seachad: oir cha 
g-habhar air bhur son e. 
( 2 1 Agns g-e b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearn, a 
choimhlionadli a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, do'n bhuar, no do na caoraich 5 , 
bithidh e iomlan, a chum as g-u'n gabhar 
ris: cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air 
am bi fliodh 6 , no càrr 7 , no cloimh, cha 
toir sibh seachad iad sin do'n Tig-hearn, 
ni mò a bheir sibli tabhartas dhiubh a 
bheirear suas le teine air an altair do'n 
Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no Uan aig am bi ni 
sam bith thar a' chòir, no dh'uireasbhuidh 
"nabhallaibh.sinfeudaidhtuthoirtseachad 
mar shaor thabhartas ; ach air son bòide 8 
cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no pronnta, 
no reubta 9 , no gearrta, cha toir sibh 

eachad do'n Tighearn; agus cha. 'n ìob- 
air 10 sibh e 'nur tìr. 

25 Agus o làimh coigrich cha toir sibh 
seachad aran bhur Dè do h-aon diubh sin; 
a chionn gu'm bheil an truaillidheachd 
annta, agus gu'm bheil gaoidean annta : 
cha ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 5 do'n mheanbh spreidh. 6 fninne ; tcenn. Sasg. 
7 scurvìj. Sasg. 8 m bide. 9 bris/c. 10 cìia ùean. 27 'Nuair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an sin bithidh e seachd làithean 
fuidh 'mhàthair; agus o'n ochdamh là 
ag-us a sin suas, g-abhar ris mar thubhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

28 Agus ma' s bò na caora abliins ann, 
cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl san 
aon là. 

29 Ag-us an uair a dh'ìobras sibh ìobairt- 
bhuidheachais do'n Tig-hearn, ìobraidh 
sibh i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ithear suas i, cha 'n 
fhàg- sibh a bheag- dhith g-u maduinn: Is 
mise an Tig-hearn. 

31 Air an aobhar sin, gleidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad : Is mise 
an Tig-hearn. 

32 Ag-us cha trnaill sibh m'ainmnaomha- 
sa, ag-us bithidh mi air mo naomhachadh 
am measg- chloinn Israeil : Is mise an 
Tig-hearn a ta 'gur naomhachadh, 

33 A thug- a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an 
Tighearn. 

CAIB. XXIII. 

1 Mu làithibh-fèille an Tigliearn. 22 Fàgar 
dioghluim san Jhearann air son nam bochd. 
26 Mu latha na rèìtc. 
GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agUs abair 
riu, A thaobh fèillean 1 an Tighearn, a 
ghairmeas sibh a bhi 'nan comhg-hairmibh 
naomha, is iad eadhoìi sin m'f hèillean-sa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh : obair sam bith cha 
dean sibh air: is e sàbaid an Tig-hearn e 
'nur n-àiteaehaibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad s'm fèillean anTighearn, eadhon 
comhg-hairmean naomha, a ghairmeas sibh 
'nan amannaibh fèin: 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' cheathramh 
la deug- do'n mhìos air feasgar, bithidh 
càisg an Tig-hearn. 

6 Ag-us air a' chùigeadh là dheug do'n 
mhìos sin fèin bithidli fèill an arain neo- 
ghoirtichte do'nTighearn: seachdlàithean 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh : obair thràilleil 2 sam bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabliartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna 
seachd làithean: air an t-seachdamh là 
bithidh corrihghairm naomh ; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag-us abair 
riu, 'Nuair a thig- sibh a dh'ionnsuidh an 
fhear.ainn a bheir mise dhuibh, agus a 
bhuaineas sibh 'fhoghar, an sinbheir sibh LEBHITICUS, XXII. XXIII. ifèisdean, làitheanfèillc. 2 shaoithreachail. 

122 sg-uab do cheud thoradh bhur fogharaidh 
dh'ionnsuidh an t-sagairt: 

11 Ag-us luaisg-idh e 'n sg-uab an làthair 
an Tig-hearna, chum gax'n g-abhar rithe air 
bhur son : air an là màireach an dèig-h na 
sàbaid luaisg-idh an sag-art i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin, an 
uair a luaisg-eas sibh an sgiiab, uan firionn 
g-un ghaoid, do'n cheud bhliadhna, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tig-hearn. 

13 Ag-usis e a thabhartas-bìdhdàdheich- 
eamh earrann do phlùr mìn measgta le 
h-òladh, tabhartas abheirear suas le teine 
do'n Tighearn, chum fàile chùbhraidh : 
agus bithidh a thabhartas-dibhe do fhìon, 
an ceathramh cuid do hin. 

14 Ag-us cha'n ith sibh aran, no gràn 
cruaidhichte, no diasa glasa, g;us an là sin 
fèin anns an toir sibh tabhartas a chum 
bhur Dè : bithidh e 'na reachd bith-bhuan 
air feadh bhur g-inealacha, 'nur n-àiteach- 
aibh-comhnuidh uile : 

1 5 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n là 
màireach an dèig-h na sàbaid, o'n là san 
d' thug- sibh leibh sguab an tabhartais- 
luaisgle : bithìdh seachd sàbaidean iomlan 
ann : 

16 Eadhon gus an làmàireach an dèigh 
na seachdamh sàbaid, àirmhidh sibh leth- 
cheud là, ag-us bheir sibh seachad nuadh 
thabhartas-bìdh do'n Tig-hearn. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh dà bhuilionn 3 luaisgte, 
do dhà dheicheamh earrann ; bithidh iad 
do phlùr mìn ; fuinear iad le taois ghoirt; 
bithidh iad 'nan ceud thoradh do'nTigh- 
earn. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris 
an aran seachd uain g-un ghaoid, do'n 
cheud bhliadhna, agais aon tarbh òg, ag-us 
dà reithe : bithidh iad 'nan ìobairt-loisgte 
do'n Tig-hearn, maille r'an tabhartas- 
bìdh, ag-us an tabhartas-dibhe, eadhon 
tabhartas a bheirear suas le teine, a 
dh'fliàile cùbhraidh do'n Tig-hearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann do 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh. 
ag-us dà uan do'n cheud bhliadhna mar 
ìobairt-thabh ar tasa n-sìth . 

20 Agus luaisg-idh an sag - art iad maille 
ri aran a' cheud toraidh, mar thabhartas- 
luaisg-te an làthair an Tig-hearna, maille 
ris an dà uan : bithidh iad naomha do'n 
Tighearn chum an t-sagrairt. 

21 Ag-us g-airmidh sibh air an là sin 
fèin, a chum gu'm bi e 'na chomhg-hairm 
naomh dhuibh: obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air : Bithidh e 'na reachd 
siorruidh 'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh 
uile air feadh bhur g-inealacha, 

22 Ag-us an uair a bhuaineas sibh fog-h- 
ar 4 bhur fearainn, cha g-hearr thu gu buil- 
each oisinnean t'achaidh 'nuair a bhuain 3 mhuilionn. tfoghara. LEBHITICUS, XXni. XXIV. eas tu, ni mò a thionaileas tu dioghluim 
t'fhogharaidh: fàgaidhtuiad do'n bhochd 
ag-us do'n choigreach ; Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil ag- ràdh, 
San t-seachdamh mìos air a' cheud la 
do'n mhìos, bithidh sàbaid agaibh, cuimh- 
neachan sheideadh thrompaidean 1 , comh- 
g-hairm naomh. 

25 Obair thràilleìl sam bith cha dean 
sibh air ; ach bheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

26 Agus labhair anTighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh Ih 
do'n t-seaclidamh mìos so bithidh là 
rèite; bithidh e 'na chomhghairm naomh 
dhuibh, aguscràdhaidhsibh bhur n-anam- 
an 2 , agus bheir sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tigbearn. 

28 Ag-us obair sam bith cha dean sibh 
air an là cheudna; oir is là rèite e, a 
dheanamh rèite air bhur son an làthair 
an Tig-hearna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 
san là sin fèin, gearrar as e o mheasg- a 
shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
sgriosaidh mise o mheasg: a shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : bith- 
idh e 'na reachd siorruidh air feadh bhur 
ginealacha, 'nur n-àiteachaibh còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid f hoise, 
ag-us cràdhaidh sibh bhur n-anaman air 
an naothadh la do'n mhìos air feasg-ar : o 
fheasg-ar gu feasgar cumaidh sibh bhur 
sàbaid. 

33 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag- ràdh, Air 
a' chùigeadh là deug- do'n t-seachdamh 
mìos so bithidh fèill nam pàilliun 3 re 
sheachd làithean do'n Tighearn. 

35 Air a' cheud là bithidh comhg-hairm 
naomh : obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachd làithean bheir sibh seachad 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn : air an ochdamh là bithidh 
comhghairm naomh agaibh, agus bheir 
sibh seachad tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn; is àrd-choimhthional 
e ; obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air. 

37 Is iad sin feillean an Tighearn, a 
ghairmeas sibhg-f/ 6/ii'nancomhghairmibh naomha, a thoirt seachad tabliartais a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna, 
tabhartas-loisg-te, agus tabhartas-bìdh, 
ìobairt, ag-us tabhartasan-dibhe, gach ni 
air a là fèin ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an Tigh- 
earn, agus a thuilleadh air bhur tiorlhlac- 
aibh, agus a thuilleadh air bhur bòidibh 
uile, ag-us a thuilleadh air bhur saor-thabh- 
artais uile, a bheir sibh do'n Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùigeadli là 
deug do'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinnicheas sibh a stig-h toradh an 1 hear- 
ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tig-hearna 
seachd làithean: air a' cheud là bithidh 
sàbaid 4 , agus air an ochdamh là bithidh 
sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibhyei« air 
a' cheudlà meas 5 chraobh àluinn, geug^an 
chrann-pailme, agus g-eugan chraobh 
tiug-ha, agus seileach an t-srutha ; agus ni 
sibh g-airdeachas an làthair an Tighearna 
bhur Dè seachd làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'na fhèill do'n 
Tig-hearna seachd làithean sa' bhliadhna: 
bithidh e 'na reachd siorruidh air feadh 
bhur ginealacha; cumaidh sibh e san 
t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh 6 gabhaidh sibh 
còmhnuidh seachd làithean ; g-abhaidh 
g-ach aon a nigadh 'na Israelach còmhnuidh 
ann am pàilliunaibh ; 

43 Chum gu'm bi fios aig - bhur g-ineal- 
aich gu'n d'thug - mise air cloinn Israeil 
còmhnuidh g-habhail ann am pàilliunaibh, 
'nuair a thug mi machiad àtìrna h-Eiphit : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois an cèill do chloinn 
Israeil fèillean an Tigbearna. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu'n oladh air son nan lòchran. 13 Mu pheanas 
gach neach a mhallaicheas Dia, 17 no bhios 
ciontach do mhortadh. 18 Mu ehoimhleasaehadh. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag - ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a 
t'ionnsuidh oladh fìor-ghlan a' chrcinn- 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat naFianuis, 
ann am pàilliuna' choirnhthionail,orduich- 
idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, an 
làthair an Tighearn an còmhnuidh : bith- 
ìdh e 'na reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' choinn- 
leir f hìor-ghlan an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mln, agus 
fuinidh tu dà bhreacaig dheug- dheth: dà s meanglain. LEBHITICUS, XXIV. XXV. dheicheamh earrann bithidh ann an aon 
bhreacaig-. 

6 Agns suidhichidh tu iad ann an dà 
shreath, sè ann an sreath, air a' bhòrd 
fhìor-ghlan an làthair an Tighearn. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan air 
gach sreatli, chum gu'm bi i air an aran 
mar chuimhneachan, eadhon tabhartas a 
bhei rear suas le teine do'n Tighearn. 

8 Gach aon latha sàbaid cuiridh e 'n 
ordugh e an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh, air a gabhail o chloinn Israeil 
le coimhcheangal sìorruidh. 

_ 9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidli iad c san ionad naomh ; oir a ta e 
ro naomhdha, do thabhartasaibh an Tigh- 
earn a bheirear suas le teine, le reachd 1 
bith-bhuan. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig 
an robh Eiphiteach 'na athair, a mach am 
measg- chloinn Israeil: agus bha mac na 
Ban-Israelich agus duine do Israel a' 
comhstri sa' champ. 

1 1 Agus mhaslaich 2 mac na Ban-Israel- 
ich ainm anTighearn, agus mhallaich e: 
agus thug iad gu Maois e, (agus b'e ainm 
a mhàthar Selomit, nighean Dhibri, do 
thrèibh Dhan ;) 

12 Agus chuir iad an làimh 3 e, chum 
g - u'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earn. 

13 Ag-us labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich an 
taobh a muigh do'n champ, agus cuireadh 
iadsan uile a chual' e an làmhan air a 
cheann, agus clachadh an comhchruinn- 
each ttile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a 
Dhia, g-iùlainidh e a pheacaidh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tig-hearna, cttirear gu cinnteach gu bàs e; 
clachaidh gu deimhin an comhchruinneach 
uile e : an coigreach co mhaith agus esan 
a rugadh san dùthaich, 'nuair a mhas- 
laicheas e ainm an Tighearna, cuirear 
gu bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Ag-us esan a mharbhas ainmhidh, ni 
e dìoladh air a shon ; ainmhidh air son 
ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin 
nithear air : 

20 Briseadh 4 air son brisidh, sùil airson 
sùla, fiacail air son fiacla ; mar a thug- e 
ciurram air duine, mar sin nlthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh, 

1 ìagh, ordugh. 2 dtiainmich. Eabh. 

3 ann an gaintir, am priosun. 4 Brisleadh. 
5 hheir e air ais. Eal>h. e a chlochadh le 

124 dìolaidh se 5 e : agus an neach a mharbhas 
duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagh agaibh co 
mhaith air son a' choigrich, agus air son 
neach do mhuinntir bhur dùthcha fèin : 
oir is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agiis labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a muigh do'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh 6 : agus rinn clann Israeil mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXV. 

8 Mu bhliadhna na Iuhile, noanFhuasglaidh. 14 Mu 
fhòirneart, 35 Agus mu thruacantas a thaobh 
vam bochd. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann an sliabh Shinai, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh chum na tìre a bheir 
mise dhuibh, an sin gleidhidh an tìr sàbaid 
do'n Tighearn. 

3 Sè bliadhna cuiridh tu t'fhearann 7 , 
agus sèbliadhnabearraidh 8 ,tut'fhìon-lios, 
agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaidfhoise do'n tìr, sàbaiddo'n 
Tighearn : t'fhearann cha chuir thu, agus 
t'fhìon-lios cha bhearr thu. 

5 An ni sin a dh' fhàsas dheth fèin do 
t'fhoghar,chabhuainthu,agusfìon-dhear- 
ca t'fhìonain 9 , neo-dheasaichte cha 
chruinnich thu: 'na bliadhna fhoise bith- 
idh i do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tìre 10 'na biadh 
dhuibh: dhuit fèin, agus do d' òglach, 
agus do d' bhanoglaich, agus do d' fhear- 
tuarasdail, agus do d' choigreach a ta air 
chuairt maille riut ; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'nfhiadh- 
bheathach a ta ann ad fhearann ; bithidh 
a cinneas uile chum bidh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaideandobhliadhnaibh,seachduairean 
seachd bliadhna ; agus bithidh ìtine nan 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh dhuit 
'na naoi bliadhna 's dà fhichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid na 
Iubile a shèideadh san t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh la do'n mhìos: ann an 
là na rèite bheir sibh fa 'near an trompaid 
a shèideadh air feadh bhur tire uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bliadhna 's dà fhichead, agus 
g-airmidh sibhsaorsa air feadh na dùthcha, 
d'a luchd-àiteachaidh uile : bithidh i 'na 
Iubile dhuibh, aguspillidh sibhgach duine 
chum a sheilbhe fèin, ag-us pillidh gach 
duine agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna sin 
agus dà fhichead 'na Iubile dhuibh ; cha 

clochaibh. 7 sìol-chuiridh tu t'achadk. 

8 deasaichidh. 9 do chraoibh-fìona ; t'flùneamh- 
ain. Eir. 10 toradh sàbaid na tìre. LEBHITICUS, XXV. chuir sibh sìol, ni mò a bhuaineas sibh an 
ni a dh'fhàsas dheth fèìn innte, ni mò a 
thionaileas sibh dearcan fìona innte do 
d' fhìonain neo-dheasaichte: 

12 Oir is Iubile i, bithidh i naomh 
dliuibh ; ithidh sibh a cinneas as an fhear 
ann. 

13 Ann am bliadhna nalubile so pillidh 
g-ach duine agaibh a dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

14 Ag-us ma reiceas tu bheag - ri d' 
choimhearsnach, no ma cheannaicheas tu 
bheag o làimh do choimhearsnaich ; cha 
dean sibh eucoir 1 air a chèile. 

15 A rèir àireimh nam bliadhna an dèigh 
na Iubile ceannaichidh tu o d' choimh- 
earsnach, agus a rèir àireimh bhliadhna 
nan toradh reicidh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bliadhna 
meudaichidh tu a luach, ag-us a rèir teircid 
nam bliadhna beag-aichidh tu a luach : oir 
a reìr àireimh bhliadhna nantoradh thae 
a' reiceadh riut. 

17 Ag-us cha dean sibh eucoir air a 
chèile: ach bithidh eag-al do Dhèort; oir 
is mise an Tig-hearna bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, agus 
g-leidhidh sibh mo bhreitheanais, agais ni 
sibh iad ; ag-us g-abhaidh sibh còmhnuidh 
san tìr ann an tèaruinteachd 2 . 

19 Agrus bheir am fearann a mach a 
thoradh, ag-us ithidh sibh bhur sàth, ag-us 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gn tèar- 
uinte. 

20 Ag-us ma their sibh, Ciod a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamhbliadhna? feuch, 
cha chuir sinn sìol, ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradh ; 

21 An sin àithnidh mise mo bheannach- 
adh oirbh san t-seathadh bliadhna, ag-us 
bheir i mach toradh air son thri bliadhna. 

22 Agpus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, ag-us ithidh sibh fathast do'n 
t-seann toradh g-us an naothadh bliadhna; 
g-us an tig - a toradh a stigh, ithidh sibh 
do'n t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann g-u bràth ; 
oir is leamsa am fearann : oir is coigrich 
ag-us luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Ag-us ann am fearann bhur seilbhe 
uile, bheir sibh saorsa 3 do'n fhearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, 
ag-us g'u'n do reic e cuid d'a sheilbh, ag-us 
ma thig- a h-aon air bith d'a dhillsibh g-'a 
fhuasg-ladh, an sin fuasg-laidh e an ni a 
reic a bhràthair. 

26 Aguis mur 'eil aig- an duine neach 
g:'a fhuasg-ladh, ag-us guir urrainn e fèin 
'fhuasg-ladh; 

27 An sin àirmheadh e bliadhnan a 
reicidh, ag-us thug-adh e air ais an ni a ta 1 fòirneart. 
3 faasgladh. 

125 2 tèaruntacìuì. 
* till. thairis do'n duine ris an do reic se e, a 
chum's g-u'm pill 4 e dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

28 Ag-us mur urrainn e sin a thoirt air 
ais da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh 
ann an làimh an neach a cheannaich e, gu 
bliadhna na Iubile: ag-us anns an 5 Iubile 
thèid e mach, ag-us pillidh e chum a 
sheilbhe. 

29 Ag-us ma reiceas duine tig-h-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte le balia, 
an sin feudaidh e 'fhuasg-ladh an taobh a 
stigb do bhliadhn' iomlain an dèig-h a 
reiceadh: an taobh a stigh do bhliadhn' 
iomlain feudaidh e 'fhuasg-ladh. 

30 Ag;us mur fuasgfar e gus an coimh- 
lionar bliadhn' iomlan, an sin dainguiich- 
ear an tig-h, a tha 'n taobh a stig-h do'n 
bhaile cuairtichtele balla,g:ubràth dhasan 
a cheannaich e, air feadh a g-hinealach: 
cha tèid e mach san Iubile. 

31 Ach measar tig-hean nam bailtean 
nach 'eil cuairtichte le balla, mar f hear- 
ann na tìre : feudar am fuasg-ladh, agiis 
thèid iad a machsanlubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhith- 
each agus tig:hean bhailtean an seilbhe, 
feudaidh na Lebhithich am fuasg-ladh 
uair sam bith. 

33 Aguis ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sin thèid an tig-h a reic- 
eadh, ag-us baile a sheilbhe, mach san 
Iubile: oir is iad tig-hean bhailtean nan 
Lebhitheach an sealbh am measg- chloinn 
Israeil. 

34 Ach cha'n fheudar am fearann a 
tha'n taobh a muig-h d'am bailtibh a 
reiceadh, oir is e sin an sealbh mhair- 
eannach 8 . 

35 Ag-us ma dh'fliàsas do bhràtliair 
bochd, ag-us g'u'n tèid e dhèig-h-làimh 
ag-ad, an sin fuasg'laidh 7 tu air: seadh, 
ged is coigreach no fear-cuairte e; ag-us 
bithidh e beò maille riut. 

36 Na g-abh riadh uaith, no tuille 's a 
thug: thu dha 8 : ach biodh eag-al do Dhè 
ort, a chum's g-u'm feud do bhràthair a 
bhi beò maille riut. 

37 T'airgiod chatoir thu dha air riadh, 
ag'iis air son buannachd cha toir thu dha 
do bhiadh. 

38 Js mise an Tig-hearna bhur Dia, a 
thug- a mach sibh à ttr na h-Eiphit, a thoirt 
dhuibh tìre Chanaain, agus a bhi a'm' 
Dhia ag-aibh. 

39 Ag-us ma dh'fhàs do bhràthair a ta 
làimh riut bochd, agus gu'n do reiceadh 
riut e ; cha toir thu air seirbhis a dhean- 
amh mar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, agus 
mar fhear-cuairte, bithidh e maille riut; 5 ann san. c bhuan, shìorruidh. 

7 cabhairidh,fòiridh. 6 teaclid a macìt,fàs. LEBHITICUS, XXV. XXVI. gu bliadhna na Iubile ni e seirbhis 
dhuit. 

41 Ag-us an sin imichidh e uait, e fèin 
ag-us a chlann maille ris, agus pillidh e 
chum a theaghlaich fèin, agus a chum 
seilbhe 'aithriche pillidh e: 

4.2 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug 
nii mach a tìr na h-Eiphit: cha reicear 
hd mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdaranachd 1 
os a cheann le h-an-iochd, ach bithidh 
eag-al do Dhè ort. 

44 Ag-us bithidh do thràillean, agus do 
bhàn-tràillean, a bhios agad, do na cinn- 
ich a ta m'ur timchioll; uatha-san ceann- 
aichidh sibh tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coigreach a ta air chuairt'nurmeasg, 
uathasan ceannaichidh sibh, agus o'n 
teaghlaichibh a ta maille ribh, a ghin iad 
'nur fearann : agus bithidh iad 'nan 
seilbh dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ur cloinn 'nur dèigh, a chum an 
sealbhachadh mar oighreaehd ; bithidh 
iad dhuibh 'nan tràillibh a chaoidh: ach 
os ceann bhur bràithre,cloinnIsraeil eadh- 
on os ceann a chèile cha ghnàthaich sibh 
uachdaranachd 2 le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear cuairte no 
coigreaeh saoibhir 3 làimh riut, agus ma 
dh'fhàsas do bhràthair làimh ris bochd, 
agus gu'n reic se e fèin ris a' choigreach, 
ris an f hear-chuairte a tha maille riut, no 
ri gineal teaghlaich a' choigrich: 

48 An dèig-h a reiceadh, feudar 'fhuasg- 
ladh a rìs; feudaidh aon d'a bhràithribh 
'fhuasgladh; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, 
no mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no 
feudaidh aon neach a tha dlùth an dàimh 
dha d'a theaghlach fèin 'f huasgladh ; no 
ma's urrainn e, feudaidh se e fèin 'fhuasg- 
ladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheann- 
ich e o'n bhliadhna anns an do reiceadh 
ris e, gu bliadhnana Iubile : agus bithidh 
luach a reicidh arèiràireimhnambliadh- 
na; a rèir aimsir seirbhisich tuarasdail 
bitliidh e dha. 

51 Ma bhios fathast mòran bhliadh- 
nacha ri teachd, d'an rèir sin bheir e a 
rìs 4 luach 'fhuasglaidh, as an airgiod air 
son an do cheannaicheadh e. 

52 Ag-us mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadhnacha gu bliadhna na Iubile, an 
sin ni e cunntas ris, agits a rèir a bliadh- 
nacha bheir e dha a rìs luach 'fhuasg - - 
laidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air thuarasd- 1 Cha riaghìaich thu. 2 riaghladh, tighcarnas, 
maighstireachd. 3 beartach. 4 aisigidh e. 

5 dealbhan, cuspairean-aoraidhfaoin. 
126 al o bhliadhna gu bliadhna bithidh e 
maille ris: cha ghnàthaichear uachdaran- 
achd os a cheann le h-an-iochd ann ad 
shealladh-sa. 

54 Ag-us mur fuasglar e anns na bliadh- 
naibh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na Iubile, e fèin ag-us a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'nan 
seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug- mi mach à tìr na h-Eiphit: Is mise 
an Tig-hearnabhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

1 Mu ìodhol-aoradìi. 3 Beannachadh air a glieall- 
tainn. 14 Mallachadh air a bhagairt. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholan 5 
no coslas snaidhte, ag-us cha chuir 
sibh suas ìomhaig-h c dhuibh fèin, ni mò 
shuidhicheas sibh dealbh-cloiche 'nur 
fearann, gu cromadh sìos da ; oir is mise 
an Tig-hearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, ag-us 
bheir sibh urram do m'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

3 Ma g-hluaiseas sibh a'm' reachdaibh, 
ag-us ma g-ldeidheas sibh m'àitheantan ; 
ag-us ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisgre 7 'na 
àm fèin, ag-us bheir am fearann a mach a 
thoradh, ag-us bheir craobhan namachar- 
ach am meas uatha. 

5 Ag-us ruig'idh bhur bualadh an fìon- 
fhog-har, agus ruig'idh bhitr fìon-fhog-har 
àm an t-sìl-chur, ag-us ithidh sibh bhur 
n-aran g-uY sàth, ag-us g-abhaidh sibh 
còmhnuidh g-u tèaruinte 'nur tìr. 

6 Agais bheir mise sìth san tìr, ag-us 
luidhidh sibh sìos, ag;us cha chuir neach 
sam bith eag-al oirbh: agus sgriosaidh 8 
mi droch bheathaichean as an dùthaich, 
ag-us cha tèid an claidheamh tre bhur 
fearann. 

7 Ag-us ruaig-idh sibh bhur naimhdean, 
agus tuitidh iad roimhibh Ieis a' chlaidh- 
eamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an ruaig- 
air ceud, ag-us cuiridh ceud dhibh anruaig 
air deich mìle : ag-us tuitidh bhur naimh- 
dean roimhibh leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh 9 , agus ni mi 
sìolmhor sibh, agus bheir mi oirbh fàs 
lìonmhor, ag-us daing-nichidh mi mo 
choimhcheang-al ribh. 

10 Ag-us ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sibh a mach an seann lòn air son an 
lòin nomha 10 . 

11 Agus suidhichidh mi mo phàilliun 
'nur measg: agus cha bhi gràin aig- 
m'anam dhibh. 6 standing image, statne. Sasg. n frasachd. 

8 fàsaichidh, dìthichidh, fuadaichidh. 

9 bithidh spèis agamsa dhuibh. 10 nuadha. 12 Agus imichidh mi 'mir measg, agus 
bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus bithidh 
sibhse 'r.ur sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhur Dia a 
thug sibhse a maeh a tìr na h-Eiphit, a 
chum oach bitlieadh sibh 'nur traillibh 
aca; agus bhris mi cuibhreach 1 bhur 
euinge, agus thug mi oirbh imeachd 
dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheanta sin uile ; 

1 5 Agus ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhur n-anam gràin 
do m'bhreitheanais, air choras nach dean 
sibh m'àitheantan uile, ach gu'm bris 
sibh mo choimhcheangal; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse ; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caitheamh, 
agus fiabhrus loisgeach, a chaitheas na 
sùilean, agus a bheir cràdh do'n chridhe: 
ag-us cuiridh sibh bhur sìolann andìomh- 
anas, oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnuis 'nur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimhdean : agus rìoghaichidh a' 
rnhuinntir air am beag sibh oirbh, agus 
teichidh sibh an uair nach bi neach antòir 
oirbh. 

1S Agus mur eisd sibh rium fathast air 
a shon so uile, an sin ni mi peanas oirbh 
seachd uairean ni's mò air sonbhur peac- 
anna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agus ni mi bhur nèamha mar 
iarunn, agusbhur talamh mar umha 2 : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
dìomhanas ; oir cha toir bhur fearann 
fhàs uaith, ni mò a bheir craobhan na tìre 
am meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidh, 
ag-usnach èisd sibh rium ; bheir mi seachd 
uairean tuille phlàighean oirbh, a rèir bhur 
peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur measg, 
a bheir uaibh bhur clann, agus a chuireas 
as d'ur sprèidh, agus a ni sibh tearc ann 
an àireamh, agus bithidh bhur rathaide 3 
mòra fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh 
leis na nìthibh sin, ach gu'n tèid sibh 
a'm' aghaidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna'nur 
n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathast air son bhur peac- 
anna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhìolas cùis-ghearain mo choimhcheang- 
ail ; agnis an uair a chruinnichear sibh an 
ceann a chèile an taobh a stigh d'ur bailt LEBHITICUS, XXVI. 

agus bheirear thairissibh do làimh naimh- 
dean. 

26 An uair a bliriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air 
ais dhuibh bhur n-aran air a tliomhas, 
agus ithidhsibhag-uschabhisibh sàthach. 

27 Ag-us mur èisd sibh air son so uile 
rium, ach gu'n tèid sibh a'm' aghaidh; 

28 An sin tlièid mise 'nur n-aghaidh-sa 
mar an ceudna ann am fraoch feirge ; 
agus smachdaichidh mise, eadhon mise, 
seachduairean sibhair son bhurpeacanna. 

29 Agus ithidh sibh feoil bhur mac, 
agus feoil bhur nigheana ithidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ionad- 
aibh àrda, agus g-earraidh mi slos bhur 
dealbhan, agus tilgidh mi bhur colannan 4 
air colannaibh bhur n-ìodholan, agus 
gabhaidh m'anam gràin dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean fàs, 
agus bheir mi lom-sgrìob air 5 bhur n-ion- 
ada naomha, agus cha ghabh mi fàile 
bhur boltraich chubhraidh 6 . 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann; agus bithidh ìoghnadh 7 air 
bhur nàimhdibh a ghabhas còmhnuidh 
ann, mu'n ni sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg 
nan cinneach agus tairngidh 8 mi claidh- 
eamh 'nur dèigh; agus bithidh bhur 
fearann creachta, agus bhur bailtean fàs. 

34 An sin mealaidh am fearann a shàb- 
aidean, am fad 's a luidheas e fàs, agus 
a bhios sibhse ann am fearann bhur 
naimhdean; eadhon an sin gabhaidh am 
fearann fois, agus mealaidh e a shàbaid- 
ean. 

35 Am fad 's a luidheas am fearann 
fàs, bithidh fois aig-e ; do bhrìgh nach 
robh fois aige 'nur sàbaidibh-sa, 'nuair a 
ghabh sibh còmhnuidh ann 9 . 

36 Agus orra-san a dh'fhàgar beò dhibh, 
cuiridh mise laigse 10 'nan cridheachaibh 
ann an dùthchaibh an naimhdean; agus 
cuiridh fuaim duilleig air chrith iad air 
theicheadh ; agus teichidh iad, mar gu'm 
biodh iad a' teicheadh o'n chlaidheamh; 
agus tuitidh iad an uair nacli bi neach an 
tòir orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, 
mar gu'm b'ann roimh 'n chlaidheamh, 
'nuair nach bi neach an tòirorra; agus 
cha bhi neart agaibh gu seasainh roimh 
bhur naimhdibh. 

33 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneach, agus ithidhtalamh bhurnaimh- 
dean suas sibh. 
39 Agus iadsan a dh'fhàgar dhibh, 
seargaidh iad as 'nan aingidheachd ann ibh, cuiridh mi a' phlàigh 'nur measg; an dùthchaibh bhur naimhdean; agus 1 bannan. 
* cuirp. 127 2 uìiga. 3 ròide. 

5 sgriosaidh mi, fàsaichidli mi. 6 bhlasda. 
9 a!r. Eabh. 7 uamhann. " rùisgidh. 
10 laigc. LEBHITICUS, XXVI. XXVII. mar an ceudna, ann an euceartaibh an 
aithriche searg-aidh iad as maille riu. 

40 Ma, dh'aidicheas iad an aing-idh- 
eachd fein, ag-us aing-idheachd an aith- 
riche, a reir an eusaontais a rinn iad a'm' 
ag-haidh, ag-us mar an ceudna g-u'n do 
g-hluais iad a'm' agùaidh ; 

41 Ag-us gu'n do g-hluais mise mar an 
ceudna'nan ag-haidh-san, ag-us g-u'n d'thug- 
mi iad do dhùthaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thimchioll- 
g-hearrta air 'irioslachadh 1 , air cìior as 
gu'n g-abh iadripeanas anaing-idheachd ; 

42 Ansincuimhnichidhmise mocboimh- 
cheang-al ri Iacob, ag-us mar an ceudna mo 
ehoimheheang-al ri h-Isaac, ag-us mar an 
ceudna mo choimhcheang-al ri h-Abraham 
cuimlinichidh mi ; ag-us cuimhnicliidh mi 
am fearann. 

43 Treig-ear mar an ceudna am fearann 
leo, ag-us mealaidh e a shàbaidean, am 
feadh 's a ta e 'na luidhe fàs as an eug-- 
mhais ; ag - us g-abhaidh iad ri peanas an 
aingidheachd ; a chionn, eadhon a chionn 
g-u'n d'rinn iad tàir air mo bhreitheanais, 
agus a chionn g;u'n do g-habh an anam 
g-ràin do m' reachdaibh. 

44 Ag-us g-idheadh air a shon so uile, 
'nuair a bhios iad ann an tìr an naimh- 
dean, cha tilg- mi uam iad, ni mò a g-habhas 
mi gràin diubh, g-'an sgrios g-u tur, agus 
a bhriseadh mo choimhcheang-ail riu : oir 
is mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgùth-san cuimhnichidh 
mi coimhcheang-al an sinnsirean, a thug- 
mi mach à tìr nah-Eiphit, ann an sealladh 
nan cinneach, a chum gu'm bithinn a'm' 
Dhia aca : Is mise an Tighearn. 

46 /.9 iad sin na h-orduig-hean, agjus na 
breitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tig-hearn eadar e fein ag-us clann Israeil 
ann an sliabh Shinai, le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 

1 Ma bhòidibh. 28 Cha'n fhuasglar ni sam bith 
cnisrigle. 30 Buinidh uile dheachamh an fhear- 
ainn do'n Tighearn. 
GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil^ ag-us abair 
riu, 'Nuair a bheir duine bòid àraidh 2 , 
buinidh na h-anamanna 3 do'n Tig-hearn, 
a rèir do mheas : 

3 Ag-us bithidh do mheas, air an fhir- 
ionnach o fliichead bliadhna dh'aois, 
eadbon gu tri fichead bliadhna dh'aois ; 
bithidh eadhon do mheas leth-cheud secel 
airtrid, a rèir seceil an ionaid naoimh. 

4 Ag - us ma's boirionnach a bhios ann, an 
sinbithidh domheas deich seceil'ar fhich- 
ead. 

5 Ag - us ma's g-ille o cliùig- bliadhna 1 'irisleachqdh. 
■i pearsanna. 
1 2S - shònraichte. chaocitail. 

* Cha'n alharraich, cha 7 a mhaireas. dh'aois, eadhon g-u fichead bliadlma 
dh'aois,abhiosann,ansinbithidhdo m heas 
air son an f hirionnaich fichead secel, agrus 
air son a' bhoirionnaich deich seceil. 

6 Ag-us ma's ann o mhìos a dh'aois, 
eadhon gu cùig- bliadhna dh'aois, an sm 
bithidh do mheas air son an fhirionnaich 
cìi'ìg seceil airgid, ag-us air son a' bhoir- 
ìoimaìchbithidh do mheas tri seceil airg-id. 

7 Ag-us ma's ann abhioseo thri fichead 
bliadhna dh'àois ag-us os a cheann, ma's 
firionnach e, an sinbithidh do mheas cùig- 
seceil deug-, ag-us air son boirionnaich 
deich seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas,ansinnochdaidhseefèin an làthair 
an tjsag-airt, ag-us measaidh an sag-art e : 
a rèir a chomais-san a thug- a' bhòid, 
measaidh an sag-art e. 

9 Ag-usma'sainmhidhe, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tig-hearna, 
bitliidh g-ach ni a bheir duine d'an leithid- 
ibh sin do'n Tig-hearn, naomh. 

10 Cha mhùth 4 se e, ni mò a mhalairt- 
icheas se e, maith air son uile, no olc air 
son maith : ach ma mhalairticheas e, air 
chor sambitb, ainmhidh air son ainmhidli, 
an sin bithidh e fèin, ag-us an ni a fhuur- 
adh 'na mhalairt, naomh. 

11 Ag-us ma's ainmhidh neòg-hlan sam 
bith e, do nach toir iad seachad tabhartas 
do'n Tig-hearn, an sin nochdaidh e 'n 
t-ainmhidh an làthair an t-sag-airt : 

12 Ag-us measaidh an sag*art e, ma's 
maith no olc e ; mar a mheasas tusa a 
bhios a' d' shag-art e, mar sin bitliidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasg-las e air chor sam 
bith e, an sin cuireadh e an cùig-eadh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Ag-us an uair a choisrig-eas duine a 
thig-h, gu bhi naomh do'n Tig-heam, an 
sin measaidh an sag-art e, ma's maith no 
olc e : mar a mheasas an sag-art e, mar 
sin seasaidh e. 

15 Agais ma dh'fhuasg-las esan a choisrig- 
e, a thig-h, an sin cuiridh e an cùig-eadh 
cuid a dh'airg-iod do mheas-sa ris, ag-us 
bithidh e leis. 

16 Ag-us ma choisrig-eas duine do'n 
Tig-hearn cuid do fhearann a sheilbh, an 
sin bithidh do mheas a rèir a shìl s : meas- 
ar homer do shìol eòrna aig- leth-cheud 
secel airg-id. 

1 7 Ma choisrig-eas e 'f hearann o bhliadh- 
na na Iubile, a rèir do mheas seas- 
aidh e. 

18 Ach ma choisrig-eas e 'fhearann an 
dèig-h na Iubile, an sin àirmhidh 6 an sagart 
an t-airg'iod da a rèir nambliadhn' a ta ri 
teachd 7 , eadhon g-u bliadhna na Iubile, 
ag-us leig-ear sin sìos do d' mheas. 5 churachd. 6 cunntaidh. AIREAMH, I. 19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a 
choisrig am fearann e air ehor sam bith, 
an sin euiridh e an cùig-eadh cuid a 
dh'airgiod do mheas-sa ris, agus daing- 
nichear dha e. 

20 Agus mur iùasgail e 'm fearann, no 
ma reic e 'm fearanu ri duine eile, cha 'n 
fhuasg-lar ni's mò e. 

21 Ach bithidh am fearami, an uair a 
theid e mach san Iubile, naomh do'n 
Tighearn, mar fhearann coisrigte 1 : buin- 
idh a shealbh do'n t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
earn fearann a cheannaich e, nach ann do 
fhearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luach 
do mheas, eadhon gu bliadhna na Iubile, 
ag'us bheir e seachad do Tnheasfèin san 
là sin, mar ni naomh do'n Tighearn. 

24 Ann am bliadhna na Iubile pillidh 
am fearann d'a ionnsuidh-san o'n do 
cheannaicheadh e, eadhon d'a ionnsuidh- 
san d'am buineadh sealbh an fhearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a rèir 
seceil an ionaid naoimh ; bithidh fichead 
g-erah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, bu chòir 
a bhi 'na cheud-ghin do'n Tighearn, cha 
choisrig- duine air bith sin, co dhiubh is 
tarbh, no caora e : is leis an Tighearn e. 

2 7 Ac h ma' 5 a n n do b heathach neòghlan 

1 air a chur air leth. e, an sin fuasglaidh se e a rèir do mheas 
sa, agus cuiridh e an cùigeadh cuid deth 
ris ; no mur fuasglar e, an sin reicear e a 
rèir do mheas. 

2S Gidheadh, cha reicear agus clia 'n 
fhuasglar ni sam bith coisrigte a choisrig- 
eas duine do'n Tighearn, do g^ch ni a ta 
aige, araon do dhuine agus do ainmhidh, 
agais do fhearann a sheilbh : tha gach ni 
coisrigte ro naomh do'n Tighearn. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith coisrigte, 
a choisrigear le daoinibh : ach cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

30 Agais uile dheachamh an fhearainn, 
ma's ann do shìol an fhearainn, no do 
mheas na craoibhe, is leis an Tighearne; 
tha e naomha do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir a 
bheag d'a dheachamh, cuiridh e an cùig- 
eadh cuid deth ris. 

32 Agus a thaobh uile dheachaimh a' 
chruidh, no an treuda, eadhon g-ach ni air 
bith a dh'imicheas fo'n t-slait ; bithidh an 
deachamh dheth naomha do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maith no 
olc, ni mò a mhalairticheas se e : agus ma 
mhalairticheas e idir e, an sin bithidh an 
dà chuid e fèin agiis a mhalairt naomh ; 
cha'n fhuasglar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois, air son chloinn 
Israeil ann an shabh Shinai. AIREÀMH. CAIB. I. 

. 17 Na fir uile ann an Israel a b'urrainn doì a 
mach gu cogadh air an àireamh, 47 saor o na 
Lebhiìhich. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois 

annamfàsach Shinai, ann am pàillitm 

a' choimhthionail, air a' cheud là do'n 
dara mìos, san dara bliadhna an dèigh 
dhoibh teachd a mach à tìr na h-Eiphit, 
ag ràdh, 

2 Gabhaibh hirea?nh l cheann ^comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, a rèir- an 
teagblaichean, a rèir tighe an aithriche, 
maille ri àireamh an ainmeanna, gach 
firionnach a rèir an ceann: 

3 O fhichead bliadhna dh'aois, agus os 
a cheann, gach aon a's lurainn dol a mach 
gii cog'adh ann an Israel; àirmhidh tusa 
agus Aaron iad a rèir am buidhnean 3 . 

4 Agus maille ribhse bithidh duine do 
gach uile thrèibh: gach aon diubh 'na 
cheann tighe 'aithriche. 

5 Agns is iad so ainmeanna nan daoine a sheàsas maille ribli: Do tlreibh Ren- 
bein; Elisur mac Shedeuir. 

6 Do Shimeon; Selumiel mac Shuris- 
adai. 

7 Doludah; Xahson mac Aminadaib. 
S Do Isachar; Xataneel mac Shuair. 

9 Do Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 Do chloinn Ioseiph; do Ephraim, 
Elisama mac Amihuid; do Mhanaseh, 
Gamaliel mac Phedahsuir. 

11 Do Bheniamin; Abidan mac Ghid- 
eoni. 

12 DoDhan; Àhieser mac Amisadai. 

13 Do Aser; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad; Eliasaph mac Dheueil. 

15 Do Naphtali; Ahira mac Enain. 

16 I¥ iad sinc?aoi»' ainmeil 4 a' chomh- 
chruinnich, cinn-fheadhna treubhan an 
aithriche, ceannardan mhìltean ann an Is- 
rael. 

17 Ag'us ghabh Maois agus Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh aira?! ainmibh. 

1S Agus thionail iad an comhchnùnn- 1 cunntas 
129 ; do r'eir. 3 sloigh, armaillean. 4 daoin' alloil. each uìle an ceann a chèile air a' cheud la 
do'n dara mìos, agus chuir iad an cèill 
an ginealacha a reir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a rèir àireimh 1 
?ian ainmean, o fhicheadbhadhna dh'aois 
agus thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dh'àireamh e iad ann am 
lasach Shinai. 

20 Agus bha clann Reubein, a' mhic bu 
shine a bh'aig Israel, a rèir an ginealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tig'he an 
aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, a 
rèir an ceann, gach firionnach o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainndol amach gu cogadh; 

21 Bha iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Reubein, 'nan dà 
fhichead agus sè mìle ag-us cùig ceud. 

22 Do chloinn Shimeoin, a reir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaiehean, a rèir 
tighe an aithriche, iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, a rèir àireimh nan ainmean, 
a rèir an ceann, g-ach firionnach o fhich- 
ead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cog- 
adh; 

23 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi nùle agus tri cheud. 

24 Do chloinn Ghad, a rèir an gineal- 
acha ; a rèir an teaghlaichean, a rèir tig-he 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dli'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

25 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ghad, dà fhichead 
agus cùig mìle agus sè ceud agus leth- 
cheud- 

26 Do chloinn ludah, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fliichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
g-u cogadh ; 

27 JS' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh ludah, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a rèir an gineal- 
acha, a-rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu eogadh ; 

29 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Isachair, leth-cheud 
agus ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fhicheadbliadhna dh'aois aguis 1 ann an àireamh. Eabh. 
130 MH, I. 

os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

31 B' iadsan a chaidh àirèamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Shebuluin, leth-cheud 
agus seachd mìle agus ceithir cheud. 

32 Do chloinn loseiph, eadhon do chloinn 
Ephraim, a rèir an ginealacha, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

33 B' iadsan a ckaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ephraim, dà fhichead 
mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadìina dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

35 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubli, 
eadhon do thrèibh Mhanaseh, dà mhìle 
dheug 'ar fhichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tiglie an aithriche, a rèir àireimh ?ian 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gaeh aon a b'urrainn dol a 
mach g-u cogadh ; 

37 B' iadsan a chaidh àireamh cihiulih, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, cùig mile 
deug 'ar fhichead agus ceithir cheud. 

38 Do ehloinn Dhan, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèh tigiie 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainniean, 
o flùchead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'nrrainn dol a mach 
gu ccgadh ; 

39 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Dhan, tri fichead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
clieann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

41 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubli, 
eadhon do thrèibli Aseir, aon mhìle agus 
dà fhichead agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Naphtali, a reir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean o fhicheadbliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

43 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà fhichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a 
dh'àireamh Maois agus Aaron, agus ceann- 
ardan Israeil, eadhon dà fhear dheug: bha 
gach fear dhiubh air son tighe 'aithriche. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh AIREAMH, I. II. àireamh do chloinn Israeil, a rèir tig-he an 
aithriche, o fhichead bliadhna dh'aois 
agus os a cheann, g-ach aon a b'urrainn 
dol a maeh gu cog-adh ann an Israel ; 

46 Eadhon iadsan uile a chaidh àir- 
eamh, b' iad sè ceud mìle agus tri mìle 
ag-us cùig- ceud ag-iis leth-cheud. 

47 Adl cha deaclmidh na Lebhithich, a 
rèir treibh an aithriche, àireamh 'nam 
measg- : 

48 Oir labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

49 A mhàin cha'n àireamh thu treubh 
Lebhi, ni mò a g-habhas tu an cunntas 
cheann am measg - chloinn Israeil : 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithieh os 
ceann pàilliuin na Fianuis, agus cs ceann 
a shoithichean uile, ag-us os ceann nan 
uile nithe a bkuineas da: giùlainidh iad 
am pàilliun, agus a shoithichean uile ; 
ag-us fritheilidh iad da, agnis campaichidh 
iad mu'n cuairt air a' phàilliun. 

51 Ag-us an uair a bhios am pàiiliun gu 
dol air 'ag-haidh, leagaidh na Lebhithich 
a nuas e: ag'iis an uair a bhios am pàill- 
iun r'a shuidheachadh, togaidh na Le- 
bhithieh suas e : ag-us cuirear an coig-reaeh 
a thig- am fag-us g-u bàs. 

5:2 Ag-us suidhichidh clann Israeil am 
bùthan, g'ach duinelàimh r'a chuideachd 1 
fèin, agus g-aeh duine làimh r'a bhrataich 
fèin, air feadh an armailtean 2 . 

.53 Ag-us suidhichidh na Lebìiithicli am 
bùthan mu'n cuairt air pàilliun na Fian- 
uis; a chum's nach bi corruich air comh- 
chruinneach chloinn Israeil, agus gleidh- 
idh 3 na Lebhithicli cùram pàilliuin na 
Fianuis. 

54 Ag-us rinn clann Israeil a rèir nan 
uile nithe a dh'àithn an Tig'hearna do 
Mhaois; mar sin rinn iad. 

CAIB. n. 

Suidheachadh nan treubh 'natn bùlhaibh. 
A GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
_OL agus ri h-Aai - on, ag- ràdh, 

2 Suidhichidh g-ach duine do chloinn Is- 
raeil làiình r'a bhrataich fèin, maille ri 
suaichiontas 4 tig-he an aithriche : fad as 
mu'n cuairt air pàilliun a' choimhthionail 
suidhichidh iad. 

3 Ag'iis air taobh na h-àirde 'n ear, leth 
ri èirig-h na grèine, suidhichidh luchd 
brataich chaimp ludah, a rèir an armailt- 
ean: ag-us bitìiidh Nahson mac Atnin- 
adaib 'na cheannard 5 air cloinn ludah. 

4 Ag*us ò'iad 'armailt-san, eadhon iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, tri fìchead 
ag-us ceithir mile deug- ag-us sè ceud. 

5 Ag'iis am fag-us da suidhichidh treubh 
Isachair: agus bithidh Nataneel mac 
Shuair 'na cheannard air cloinn Isachair. 

6 Ag-us ò'iad 'armailt-san, ag-us iadsan a chaidh àireamh dhith, leth-cheud ag-us 
ceithir mìle agus ceithii' cheud. 

7 An sÌ7itreubh Shebuhiin : agus bithidh 
Eliab mac Heloin 'na cheannard air cloinn 
Shebuluin. 

8 Agus ò'iad'armailt-saw, agus iadsan a 
chaidh àireàmh dhith, leth-cheud ag-us 
seachd mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp ludah, ò'iad ceud mìle ag-us ceithir 
fichead mìle ag-us sè mìle ag-us ceithir 
cheud, a rèir an armailtean : thèid iad so 
a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bithidh 
bratach chaimp Reubein, a rèir an arm- 
ailtean : ag-us 'na cheannard air cloinn 
Reubein bithidh Elisur mac Shedeuir. 

11 Ag-us 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, dà fhichead ag-us 
sè mìle agus cùig - ceud. 

12 Ag-us làimh ris suidhichidh treubh 
Shimeoin; ag-us bithidh Selumiel mac 
Shurisadai 'na cheannard air cloinn Shim- 
eoin. 

13 Ag'iis ò'iad 'armailt-san, ag-us iadsan 
a chaidh àireamh dhith, leth-cheud ag-us 
naoi mìle ag-us tri cheud. 

14 AnsintreubhGhad: ag-us'nacheann- 
ard air mic Ghad, bithidh Eliasaph mac 
Reueil. 

15 Ag'us 6'iad 'armailt-san, ag-us iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead 
ag-us cuig- mìle agus sè ceud ag-us leth- 
cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, ò'iad ceud mile ag-us leth- 
cheud, ag-us aon mhìle, ag-us ceithir cheud 
agus leth-cheud, a rèir an armailtean : agiis 
thèid iadsan a maeh san dara ordug-h . 

17 An sin thèid pàilliuna' choimhthion- 
ail air 'ag-haidh, maille ri camp nan Le- 
bhitheach am meadhon a' chaimp : mar a 
champaicheas iad, mar sin thèid iad air 
an ag-haidh, g*ach duine 'na àite fèin, 
iàimh r'am brataichibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'n iar bithidh 
bratach chaimp Epliraim, a rèir an arm- 
ailtean ; ag-us bithidh Elisama mac Ami- 
huid 'na cheannard air mic Ephraim. 

19 Agns 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dàfhichead mlle 
ag'us cùig- ceud. 

20 Ag'us làimh ris-san bithidh treubh 
Mhanaseh : agus bithidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'na cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Ag-us ò'iad 'armailt-san, ag-us iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dàmhìle dheug - 
'ar fhichead ag-us dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : ag-us bith- 
idh Abidan mac Ghideoni 'na cheannard 
air mic Bheniamin. 1 cliimp. Eabl). 
131 5 slbìgh. 3 coimlddidh. 4 suaitheantas. 1 chaiptein, 6 san dara h-àite. 
K2 23 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, cùig mìle deug 
'ar fiiichead agus ceithir cheud. 

24 B' iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim, ceud mìle, agus ochd 
mìle agus ceud a reir an armailtean : agus 
thèid iadsan air an aghaidh san treas 
ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air 
taobh na h-àirde tuath a rèir an armailt- 
ean : agus bithidh Ahieser mac Amisadai 
'na cheannard air chloinn Dhan. 

26 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir: agus bithidh Pagiel mac Ocrain 
'na cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead 
agus aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali : agus bith- 
idh Ahira mac Enain 'na cheannard air 
cloinn Naphtali. 

30 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud 
agus tri mìle agus ceithir cheud. 

31 B' iadsan uile a chaidh àireamh ann 
an camp Dhan, ceud mìle, agus leth- 
cheud agus seachd mlle agus sè ceud: 
Imichidli iadsan fa dheireadh le 'm brat- 
aichibh. 

32 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloinn Israeil, a reir tighe an aithriche : 
6' iadsan uile a chaidh àireamh do na 
caimp, a rèir an armailtean, sè ceud mìle, 
agus tri mile agus cùig ceud agus leth- 
cheud. 

33 Ach cha d'airmheadh na Lebhithich 
am measg chloinn Israeil, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

34 Agus rinn clannlsraeil a rèir gach ni 
a dh'àithn an Tigheama do Mhaois : mar 
sin champaich iad làimh r'am brataichibh, 
agus mar sin chaidh iad air an aghaidh, 
gach aon a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche. 

caib. m. 

1 Ginealaich Aaroin agus Mliaois. 3 Friihealadh 
agus àireamh nan Lebhitheach. 

JS iad so mar an ceudna ginealaich 
Aaroin agus Mhaois, san là anns an 
do labhair an Tighearna ri Maois ann an 
sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin; 
Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aaroin, na 
sagairt a dh'ungadh, a choisrige gu frith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Àbihu bàs 
an làthair anTighearna, 'nuair a thug iad 1 fritheulaidh. 

132 h, ii. in. 

suas teine coimheach an làthair an Tigh- 
earn, ann am fàsach Shinai, agus cha 
robh clann aca: agus fhritheil Eleasar 
agus Itamar ann an dreuchd an t-sagairt, 
ann an sealladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agns 
taisbein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, 
a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Agus gleidhidh iad a chùram-san, 
aguscurama' choimhthionailuile,airbeul- 
aobh pàilliuin a' choimhthionail, a dhean- 
amh seirbhis 1 a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichean 2 
pàilliuin a' choimhthionail, agus cùram 
chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do Aa- 
ron, agus d'a mhic: tha iad air an tabh- 
airt da gu h-iomlan a mach à cloinn Is- 
raeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a 
mhic, agus feithidh iadsan air dreuchd 
an t-sagairt: agus cuirear an coigreach a 
thig am fagus gu bàs. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg chloinn Israeil, an 
àit a' cheud-ghin uile a dh'fhosglas a' 
bhru am measg chloinn Israeil: agus is 
leamsa na Lebhithich ; 

13 A chionngur leamsa gachuile cheud- 
ghin ; oir air an là anns an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
naomhaich mi dhomh fèin gach ceud- 
ghin ann an Israel, eadar dhuine agus 
ainmhidh ; is leamsa iad : Is mise an 
Tighearn. 

14 Agus labhair an Tigliearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithriche, a rèir an teaghlaichean: gach 
firionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadh àith- 
ne dha. 

17 Agus ò'iad so mic Lebhi a rèir an 
ainmean ; Gerson, agus Cohat, agus Me- 
rari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghers- 
oin a rèir an teaghlaichean ; Libni agus 
Simei. 

19 Agus mic Cohait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram, agus Idsar, Hebron, 
agus Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean; Mahli, agus Musi: is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir 
tighe an aithriche. 2 airneis. f AIREA 

210 Gherson bha teagiilach Libni, agais 
teag-hlach Shimei : ìs iad sin teaghlaich- 
ean nan Gersonach. 

22 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
reir àireimh nam firionnach uile, o mhìos 
adh'aoisagoisosacheann, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, ò'iad seachd mìle 
agais cùig- ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gers- 
onach air cìilaobh a' phàilliuin air taobh 
na h-àirde 'n iar. 

24 Agais bithidh Eliasaph mac Laeil, 'na 
cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agais air cùram 1 mhac Ghersoin, ann 
am pàiUiun 2 a' choimhthionail, bithidh am 
pàillilin, agais am bùth, a chòmhdach, 
agois am brat air son domis pàilliuin a' 
choimhthionail, 

26 Agois cìiirteinean na eùirte, agois am 
brat air son doruis na cùirte, a ta làimh 
ris a' phàilliun, agais làimh ris an altair 
mu'n cuairt, agois a cùird, air son a seir- 
bhis uile. 

27 Agus o Chohat bha teag-hlach nan 
Amramach, agais teaghlach nan Idsehar- 
ach, ag-us teaghlach nan Hebronach, agais 
teag-hlach nan Udsielach : is iad sin 
teag-hlaichean nan Cohatach. 

2S Ann an àireamh nam firionnach uile 
o mhìos a dh'aois agais os a cheann, bha 
ochd mìle agais sè ceud, a bha g-leidheadh 
cùraim 3 an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teag-hlaichean mhac Cho- 
hait an taobh a' phàilliuin mu dheas. 

30 Agois bithidh Elisaphan mac Udsieil 
'na cheann tig-he athar theaghlaichean 
nan Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san bithidh an 
àirc, agais am bòrd, agais an coinnleir, 
agais na h-altairean, agus soithichean an 
ionaid naoimh, leis am fritheil iad, agais 
am brat, agois a sheirbhis uile. 

32 Agais bithidh 'EleassLT, mac Aaroin an 
t-sagairt, 'na cheannard air ceannardaibh 4 
nan Lebhitheach, agus bithidh sùil aig- 
orrasan a bhios a' gleidheadh cùraim an 
ionaid naoimh. 

33 O Mherari bha teag-hlach nam Mah- 
lach, agais teag-hlach nam Musitheach : is 
iad sin teag-hlaichean Mherari. 

34 Agais iadsan a chaidh àireamhdhiubh, 
a reir àireimh nam firionnach uile, o mhìos 
a dh'aois agais os a cheann, b'iad sè mìle 
agois dà cheud. 

35 Agais b'e Suriel mac Abihail ceann 
tighe athar theag-hlaichean Mherari ; 
suidhichidh iadsan air taobh a' phàilliuin 
mu thuath. 

36 Agus fa choimhead agus cùram mhac 
Mherari bithidh buird a' phàilliuin, agais 
a chroinn, agois a phuist, agais a bhuinn, 
agais a shoithichean uile, agais g-ach ni a 

! fa choimhead. - liùth. Eabh. 

133 MH, HI. 

fhritheileas da, 

37 Ag-us puist na cùirte mu'n cuairt, 
ag-us am buinn, ag-us am pinneachan, agus 
an cùird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air beul- 
aobh a' phàilliuin air taobh na h-àirde 
'n ear, eadhon air beulaobh pàilliuin a' 
choimhthionail leth ri èirigh na g-rèine, 
is iad Maois, ag-us Aaron, ag-us a mhic, 
a' g-leidheadh curaim an ionaid naoimh, 
air son cùraim chloinn Israeil ; agais cuir- 
ear an coigreach a thig am fag-us gu bàs. 

39 Iadsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois [agus 
Aaron] a rèir àithne an Tig-hearn, a rèir 
an teaghlaichean, na firionnaich uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, ò'iad 
dà mhìle thar fhichead. 

40 Ag-us thubhairt an Tighearna ri Ma- 
ois, Aireamh gach ceud-ghin a ta 'na 
fhirionnach do chloinn Israeil o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, ag-us gabh 
àireamh an ainmean. 

41 Agois g-abhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa {Is mise anTighearn) an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil ; 
ag-us sprèidh nan Lebhitheach an àite nan 
eeud-g-hin uile am measg- sprèidhe chloinn 
Israeil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a dh'- 
àithn an Tig;hearna dha, g-ach ceud-g-hin 
am measg- chloinn Israeil. 

43 Agns g-ach ceud-g-hin a bha 'na fhir- 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean, o 
mhìos a dh'aois ag-us os a cheann, dhiubh- 
san a chaidh àireamh dhiubh, b' iad dà 
mhìle thar fhichead dà cheud ag-us tri 
fichead agais tri-deug. 

44 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich an àite nan 
ceud-g-hin uile am measg- chloinn lsraeil, 
agus sprèidh nan Lebhitheach an àit an 
sprèidhe-san, agus bithidh na Lebhithich 
leamsa : Is mise an Tighearn. 

46 Agus air an son-san a ta gai bhi air 
am fuasg-ladh do'n dà cheud agais an tri 
fichead agais an tri-deug-, do cheud-g-hin 
chloinn Israeil, a tha ni's lìonmhoire na 
na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil am 
fear air an ceann ; a rèir seceil an ionaid 
naoimh g-abhaidh tu iad: is e 'n secel 
fichead g-erah. 

4S Ag-us bheir thu 'n t-airg-iod, leis am 
fuasglar an t-àireamh còrr dhiubh, do 
Aaron ag-us d'a mhic. 

49 Agus g-habh Maois an t-airgiod fuasg-- 
laidh uatha-san a bha thuilleadh orra-san 
a dh'fhuasg-ladh leis na Lebhithich. 

50 O cheud-g-hin chloinn Israeil g-habh 
e an t-airgiod: mile tri cheud agais tri a' gkidhcadh faire . 4 uaislibh, daoine urramuch- AIREAW 

fichead agus cùig" sece.il, a rèir seceil an 
ionaid naoimh. 

51 Agus thug-Maois airgiod namuinntir 
sin a dh'fhuasgladh, do Aaron, ag-us d'a 
mhic, a reir focail an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 
CAIB. IV. 

1 Aois agus àm frithcalaidh nan Lebhitheach. 

17 Dreuchd nan sagart. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o mheasg- 
mhac Lebhi, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tig-he an aithriche; 

3 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
ag - us os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, g-ach neach a thèid a 
steachdo'n armailt, adheanamhna h-oibre 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic Cho- 
hait, ann am pàilliun a' choimhthionail, 
mu thimchioll nan nithe ro naomha. 

5 Agus an uair a bhios an camp g-u dol 
air 'aghaidh 1 , thig- Aaron agus a mhic, 
agus bheir iad a nuas brat a' chòmhdaich, 
agus còmhdaichidh iad àirc na Fianuis 
leis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus sgaoilidh 
iad os a ceann eudach uile do g'horm, 
ag-us cuiridh iad a bataichean innte. 

7 Ag-us air bòrd arain na Fianuis sgaoil- 
idh iad eudach do g-horm, ag-us cuiridh 
iad air na miasan 2 , agus na tùiseirean 3 , 
ag-us na copain 4 , ag-us na cuachan leis 
an toirear seachad tabhartas-dibhe 5 : ag-us 
bithidh an t-aran an còmhnuidh air. 

8 Ag-us sgaoilidh iad orra eudach scar- 
laid, ag-us còmhdaichidh iad sin le còmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc, agus cuir- 
idh iad a bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach do gliorm, 
ag-us còmhdaichidh iad coinnleir an t-sol- 
uis, ag-us a lòchrain, agus a chlobhachan 6 , 
agus a smàl-shoithichean, agus a shoith- 
ichean-olaidh uile, leis am fritheil iad da. 

10 Agus cuiridh iad e fein, ag-us a 
shoithichean uile, ann an còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad air 
lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh iad 
eudachdo g-horm, agus còmhdaichidh iad 
i le còmhdachadh do chroicnibh bhroc, 
ag-us cuiridh iad rithe a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil fhrith- 
ealaidh uile leis am fritheil iad san ionad 
naomh, agus cuiridh iad ann an eudach 
do g-horm iad, agus còmhdaichidh iad le 
còmhdachadh do chroicnibh bhroc iad, 
agus cuiridh iad air lunn iad. 1 r'a atharrachadh. - soithicliean. 

3 liaghan, spàinean. 4 cupain. 

5 na còmhdaichcan g'a chàmhdachadh. 
134 H, III. IV. 

13 Agus bheir iad air falbh an huifh o'n 
altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir 7 
oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soithiehean 
uile, leis am fritheil iad m'a timchioll, 
eadhon na tùiseirean 8 , na greimichean- 
feòla, agus na sluasaidean, ag:us na 
cuachan 9 , soithichean na h-altarach uilej 
agus sgaoilidh iad oirre còmhdachadli do 
chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad rithe 
a bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, 
ag-us uile shoithichean an ionaid naoimh, 
'nuair a bhios an camp g-u dol air 'agh- 
aidh ; agus an dèig-h sin thig mic Chohait 
g'an g-iulan: ach cha bhean iad ri ni 
naomha sam bith, air eagal gu'm bàsaich 
iad. Is iad na nithe sin eallach mhac 
Chohait ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail. 

16 Agus do dlireuchd Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt buinidh an oladh chum 
ant-soluis, agus an tùis chùbhraidh, agus 
an tabhartas-bidh lathail, ag-us an oladh- 
ungaidh, agus cùram 10 a' phàilliuin uile, 
ag-us nan uile nithe a ta ann, san ionad 
naomha, agus 'na shoithichibh. 

1 7 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag- ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theag-hlaich- 
ean nan Cohatach o mheasg nan Lebhith- 
each. 

19 Acli so ni sibh riu, chum gu'm bi iad 
beò agu nach bàsaich iad, an uair a thig- 
iad am fagus do na nithibh ro naomha ; 
thèid Aaron agus a mhic a steaclì, ag-us 
orduichidh siad iad gach aon d'a sheirbhis 
fein, agus d'a eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a dh'fhaic- 
inn an uair a chòmhdaichear na nithe 
naomha, air eagal g-u'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh mhac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithriche, a rèir 
an teag-hlaichean : 

23 O dheich bliadhna fichead a dli'aois 
agus os a cheann, g\i leth-cheud bliadhna 
dh'aois àirmhidh tu iad; gach neach a 
thèid a steach a dheanamh na seirbhis, a 
dheanamh na h-oibi - e ann am pàilliun a' 
choimhthionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, ag-us 
eallach a g-hiùlan 11 , 

25 Agus g-iùlainidh iad cùirteinean a' 
phàilliuin, ag-us pàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdach do 
chroicnibh bhroc, a ta shuas thairis air, 6 a theanchairean. 1 purpuir. 

8 tùis-shoithichean. 9 soitìiichean-erathaidh. 

10 sùil-bheachd, 11 air son uallaich. AIREAMH, IV. V ag-us brat domis pàilliuin a' choimhthion- 

ail, 

23 Agus cùirteinean nacùirte, ag-usbrat 
doruìs geata na cùirte, a ta làimh ris a' 
phàìlliun, ag-us ris an altair mu'n cuairt, 
aguis an cìiird, agus innil am frithealaidh 
uile, ag-us g-ach ni a rinneadh air an son : 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a mhac bith- 
idh uile sheirbhis mhac nan Gersonach, 
'nan eallachaibh uile, ag-us 'nan seirbhis 
uile: agus orduichidh sibh dhoibh mar 
an cùram an eallachan uile. 

28 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Gliersoin, ann am pàilliun a' choimh- 
thionai) ; ag-us bithidh an cùram fuidh 
làimh Itamair mhic Aaroin an t-sag-airt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh 
tu iad a rèir an teag-hlaichean, a rèir 
tighe an aithriche: 

30 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
ag-us os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach 
aon a thèid a steach do'n t-seirbhis, a 
dheanamh oibre pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; bùirda' phàilliuin, agus a chroinn, 
agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Ag-us puist na cùirte rau'n cuairt, 
agus am buinn, agrus am pinneachan 1 , 
ag-us an cuird, maille r'an inneaìaibh uile, 
agus maille r'an seirbhis uile ; ag-us air 
an ainm àirmhidh sibh innil cùraim an 
eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mherari, a rèir an seirbhis uile ann am 
pàilliun a' choimhthionail, fuidh làimh 
Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh. Maois ag-us Aaron 
ag-us ceannardan a' chcmhchruinnich mic 
nan Cohatach, a rèir an teag-hlaichean, 
ag-us a rèir tighe an aithriche : 

35 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
ag-us os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, g-ach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

36 Agiis iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir an teag-hlaichean, b'iad dà mhìie 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 5'iad so iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh nan Cohatach, gach neach 
a dh'fheudadh seirbhis a deanamh ann 
am pàilliun a' choimhthionail, a dh'àir- 
eamh Maois agus Aaron, a rèir àithne an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

38 Ag-us iadsan a chaidh àireamh do 
mhic Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, 
agus a rèir tighe an aithriche : 

39 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 1 tairnean, tairgean. 
135 agnis os a cheann, eadhon g-u leth-cheud 
bliadhna dh'aois,gaeh aonathèid asteach 
do'n t-seirbhis, a chum oibre ann am pàìll- 
iun a' choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tig-he an aithriche, b'iad dà mhìle agus sè 
ceud ag-us deich 'ar fhichead. 

41 Soiadsanachaidh àireamhdotheag-h- 
laichibh mhac Ghersoin, do g-ach neach a 
dh'fheudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an Tig-h- 
earn. 

42 Ag-us iadsan a chaidh àireamh do 
theag-hlaichibh mhac Mherari a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tig-he an aithriche; 

43 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
ag-us os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a stig-h 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàill- 
iun a' choimhthionail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, b'iad tri 
mìle agus dà cheud. 

45 Soiadsan a chaidh àireamh dotheag-h- 
laichibh mhacMherari, a dh'àireamh Ma- 
ois ag-us Aaron, a rèir focail an Tig-hearna 
le làimh Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois agus 
Aaron, ag-us ceannardan Israeil, a rèir an 
teag-hlaichean, agus a rèir tig-he an aith- 
riche ; 

47 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
ag-us os a cheann, eadhon g-u leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thàinig- a 
dheanamh seirbhis an f hrithealaidh, agus 
seirbhis na h-eallaicli ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh b'ìad ochd mìle ag-us cùig- ceud 
ag-us ceithir fichead. 

49 A rèir àithne anTig-hearna dh'àirmh- 
eadb iad le làimh Mhaois, gach aon a rèir 
a sheirbhis, ag-us a rèir 'eallaich : mar so 
dh'àirmheadh iad leis, mar a dh'àithu an 
Tig-hearna do Mhaois. 

CAIB. V. 

1 An còiitìh-ìeàsàchadh air son cucoracJi. 1 1 Dèuch- 
ainn cuclaich. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ g-ach lobhar, agus gach 
neach air am bheil silteach, ag-us g-ach 
neach a ta air a shalachadh leis a' mharbh : 

3 Aaron firionnach agus boirionnach cuir- 
idh sibh a mach, an taobh a muig'h do'n 
champ cuiridh sibh iad ; a ehum as nach 
truaill iad an campan, anns am bheil mise 
g-abhail còmhnuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar so, agus 
chuir iad a mach iad an taobh a muigh do'n champ ; mar a labhair an Tighearna 
ri Maois, mar sin rinn clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni 
fear no bean peacadh air bith a ni daoine, 
a dheanamh eusaontais 1 an aghaidh an 
Tighearn, agus gu'm bheil an t-anam sin 
ciontach ; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh a 
rinniad: agusni e coimh-leasachadh 2 air 
son 'eucorach 3 san iomlan, agus cuiridh e 
an cùigeadh cirid deth ris, ag-us bheir e sin 
dhasan air an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid sam 
bit.h 4 gucoimh-leasachadh a thoirt da saneu- 
coir, thugaran coimh-leasachadh a nìthear 
do'n Tighearn air son na h-eucorach, do'n 
t-sagart ; a thuilleadh air reithe na rèite, 
leìs an deanar rèite air a shon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh naomha 
chloinn Israeil uile, a bheir iad chum an 
t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, is 
leis-san iad : ge b'e ni a bheir duine sam 
bith do'n t-sagart, is leis e. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bith a thaobh, 
agus gu'n ciontaich i 'na aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaidh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o shùil- 
ibh a fìr-phòsda, agus g-u'm bi e ceilte 5 , 
agus gu'm bi i air a truailleadh, agus nach 
bi fianuissam bith'na h-aghaidh, agus gun 
i air a glacadh sa' chùis. 

14 Agus gu'n tig spiorad èud air, agus 
gu'm bheil e 'g: èudach air a mhnaoi, agus 
g-u'n do thruailleadh i ; no ma thàinig 
spiorad èud air, agus gu'm bheil e èud- 
mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaill- 
eadh i : 

15 An sin bheir an duine a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir e 
leis a tabhartas air a son, an deicheamh 
cuid a dh'ephah do mhin eòrna; cha dòirt 
e oladh air.nimò a chuireas e tùis air, oir 
is tabhartas èudaich 6 a t'ann, tabhartas 
cuimhneachain, a' toirt aingidheachd ann 
an cuimhne. 

16 Agus bheir an sagart am fagus i, a- 
gus cuiridh e i an làthair an Tighearn. 

1 7 Agus gabhaidh an sagart uisge naomh 
ann an soitheach creadha, agus gabhaidh 
an sagart cuid do'n duslach 7 a bhios air 
ùrlar a' phàilliuin, agus cuiridh e san 
uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean ann 
an làthair an Tighearn, agus rùisgidh e 
ceann na mnà, agus cuiridh e'n tabhartas 1 euceirt. 2 dìnladh, èiric 3 a chiovla. 

4 dioghaltair. Eabh. ^amfolach. 
136 MH, V. 

cuimhneachain 'na làmhaibh, eadhon an 
tabhartas èudaich ; agus bithidh aig an 
t-sagart 'na làimh an t-uisge searbh a 
mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan 
dhith, agus their e ris a' mhnaoi, Mur do 
luidh fear sam bith leat, agus mur deach- 
aidh tu thaobh gu neòghloine maille ri 
neach eile an àite t'fhir-phòsda, bi-sa saor 
o an uisge shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu neach 
eile an àite t' fhir-phòsda, agus gu'n do 
thruailleadh thu, agus gu'n do luidh fear 
eile leat a thuilleadh air t'fhear-pòsda; 

21 An sin g-abhaidh an sagart mionnan 
mallachaidh do'n mhnaoi, agus their an 
sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an 
Tighearn a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnan thu am measg do shluaigh, 
'nuair a bheir an Tighearn air do shlias- 
aid 8 lobhadh, agus air do bhroinn atadh ; 

22 Agus thèid an t-uisge so a mhallaich- 
eas a stigh a'd' mnibh 9 , a tlioirt air do 
bhroinn atadh, agus air do shliasaid lobh- 
adh : Agus their a' bhean, Amen, arnen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na mall- 
achdan sin ann an leabhar, agus dubhaidh 
e mach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a bheir am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus.fcisaidh e searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an tabh- 
artas èudaich à làimh na mnà, agus 
luaisgidh e 'n tabhartas an làthair an 
Tighearn, agus bheir e seachad e air an 
altair. 

26 Agus gabhaidh an sagart làn glaice 
do'n tabhartas, eadhon a chuimhneachan, 
agus loisgidh e air an altair e, agus an 
dèigh sin bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an t-uisge 
òl, an sin tarlaidh ma thruailleadh i, agus 
ma rinn i coire an aghaidh a fir-phòsda, 
gu'n tèid an t-uisge a mhallaicheas a 
steach innte, agus fàsaidh e searbh, agus 
ataidh a brù, agus lobhaidh a sliasaid : 
agirs bithidh a' bhean 'na mallachadh arn 
rneasg a sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean, 
ach gu'm bheil i glan; an sin bithidh i 
saor, agrrs fàsaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èud, an uair a thèid 
bean a thaobh gu fear eile an àit a fir- 
phòsda, agus a thruaillear i; 

30 No 'nuair a thig spiorad èud air fear, 
agus a tha e èrrdmhor nra mhnaoi, agus 
a chuireas e a' bhean an làthair an Tigh- 
earn, agus a chuireas an sagart an gnromh 
oirre an lagh so uile ; 6 an qjfering of jealousy. Sasg. 7 luaithre. 

8 leas. v vihionach. AIREAMH, VL VII. 31 Ansinbithidhanduine saoro'nchionta, 
agus giùlainidh a' bhean so a cionta. 
CAIB. VI. 

1 Lagh nan Nasarach. 22 Modli beannachaidh 
chloinn Israeil. 
GUS labhair an Tig-heama ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a dhealaicheas aon chuid bean 
no fear iad fèìn a bhòideachadh bòide 
Nasaraich, a chum iad fèin a dhealach- 
adh 1 do'n Tigheam ; 

3 O fhìon, agus o dhibh làidir sgaraidh 
se e fèin ; fìon-geur fìona, no f ìon-geur 
dibhe làidir cha'n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag do shùgh nam fìon-dhearcan, ni mò 
a dh'itheas e fìon-dhearcan ùr no tioram. 

4 Uile làithean a dhealachaidh cha'n ith 
e bheag a nìthear do'n chraoibh-fhìona, o 
na h-eiteanaibh gus am plaosg. 

5 Uile làithean bòide a dhealachaidh, 
cha tig ealtainn air a cheann : gus an 
coimhlionar na làithean anns an dealaich 
se efein do'nTighearn, bithidh e naomh; 
agus leigidh e le ciabhaibh gruaige a 
chinn fàs. 

6 Sna làithibh sin uile anns an dealaich 
se efèin do'nTigheam, cha tig e 'm fagus 
do chorp 2 marbh sam bith, 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràthar, no air son a pheathar, an uair a 
gheibh iad bàs ; do bhrìg-h gu bheil cois- 
reagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha e 
naomha do'n Tighearn. 

9 Ag*us ma gheibh duine g-u h-obann bàs 
làimh ris, ag-us gu'n do shalaich e ceann 
a choisreag-aidh; an sin bearraidh 3 e a 
cheann ann an là a g-hlanaidh, air an 
t-seachdamh là bearraidh se e. 

10 Ag-us air an ochdamh là bheir e dà 
thurtur 4 , no dà choluman òg-, a dh'ionn- 
suidh an t-sag-airt, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
mar ìobairt-loisgte, agus ni e rèite air a 
shon, do bhrìgh gu'n do pheacaich e 
thaobh a' mhairbh, agus naomhaichidh e 
a cheann san là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
làithean a dhealachaidh, agus bheir e leis 
uan do'n cheud bhliadhna chum ìobairt- 
eusaontais : ach bithidh na làithean a 
chaidh seachad caillte, do bhrìgh gu'n do 
shalaicheadh a dhealachadh. 

13 Agus is e so lagh an Nasaraich: 
'Nuair a choimhlionar làithean a dheal- 
achaidh, bheirear e 5 gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas 1 sgaradh. 

131 5 chnlann. 1 lomaidh. do'n Tighearn, aon uan firionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
loisgte, agus aon uan boirionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid do aran neo-ghoirtichte, 
breacagan do phlùr mìn measgta le h-ol- 
adh, agus dearnagana doaranneò-ghoirt- 
ichte ungta le h-oladh, agus an tabhartas- 
bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart iad an làthair 
an Tighearn, agus ìobraidh e 'ìobairt- 
pheacaidh, agus 'iobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e'n reithe mar ìobairt 
thabhartasan-sìth do'n Tighearna, maille 
ris a' bhascaid do aran neo-ghoirtichte : 
bheir an sagart seachad mar an ceudna a 
thabhartas-bìdh, agus athabhartas-dibhe. 

18 Agus bearraidh anNasarach ceann a 
dhealaehaidh,aigdoruspàilliuina' choiinh- 
thionail ; agus gabhaidh e gruag cinn a 
dhealachaidh, agus cuiridh e i san teine 
a ta fuidh iobairt nan tabhartasan-sìth. 

19 Agus gabhaidh an sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dear- 
nagan 6 neo-ghoirtichte ; agus cuiridh e 
iad air làmhaibh an Nasaraich, an dèigh 
do ghruaig a dhealachaidh bhi air a 
bearradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna; thaso naomhado'n t-sagart maille 
ris an uchd luaisgte, agus maille ris an 
t-slinnean thogta : agus an dèigh sin feud- 
aidh an Nasarach fìon òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a thug 
bòid, agus lagh a thabhartais do'n Tigli- 
earn air son a dhealachaidh, a thuilleadh 
air na gheibh a làmh: a rèir a bhòide a 
bhòidich e, mar sin is èigin da dheanamh, 
a rèir lagha a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag radh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, air a' mhodh so beannaichidh sibh 
clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaicheadh an Tighearna 
thu, agus gu'n gleidheadh e thu: 

25 Gu'n tugadh an Tighearn air 'aghaidh 
dealracliadh ort, agusbitheadh e gràsmhor 
dhuit. 

26 Gu'n togadh an Tighearna suas a 
ghnùis ort, agus gu'n tugadh e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air cloinn 
Israeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 

2, 10 Tabhartais cheannardan Israciì. 89 Labhair 
Dia ri Maois. 
GU3 tharladh air an là anns an do 
chuir Maois suas am pàil'Hun gu *fht Eir. 6 bhei, 6 abhlan. AIREA 

h-iomlan, agus san d'ung- se e, agus san 
do naomhaich se e, ag-us 'uidheam 1 uile, 
araon 2 an altair agus a soithichean uile, 
agus san d'ung e iad, agus san do naomh- 
aich e iad ; 

2 Gu'n d'thug ceannardan 3 Israeil, cinn 
tig-he an aithriche, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas : 

3 Ag-us thug- iad an tabhartas an làthair 
anTighearna,sèfeunancòmhdaichte, agus 
dà dhamh dheug- : feun 4 air son dithis do 
na ceannardaibh, agus damh air son g-ach 
fir dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' 
phàilliuin iad. 

4 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi iad 
a dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thionail; agus bheir thu iad do na Le- 
bhithich, do gach fear a reir a sheirbhis. 

6 Agus ghabh Maois na feunan agus na 
daimh, agusthug e dona Lebhithich iad. 

7 Dà fheun agus ceithir daimh thug e do 
mhic Ghersoin, a reir an seirbhis 5 . 

8 Ag-us ceithir feunan ag-us ochd daimh 
thug e do mhic Mherari, a reir an seirbhis, 
fuidh làimh Itamairmhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug- e 
h-aon air bith; a chionn gu'm ò'iseirbhis 
an ionaid naoimh a bhuineadh dhoiblisan, 
gu'n giùlaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
ach, aii' an là anns an d'ungadh i ; thug 
eadhon na ceannardan seachad an tabh- 
artas air beulaobh na h-altarach. 

11 AgusthubhairtanTig-hearnariMaois, 
Bheir gach ceannard seachad a thabhartas 
air a là fèin, chum coisreagaidh na h-altar- 
ach. 

1 2 Agus esan a thug- seachad a thabhartas 
air a' cheud là, b'e Nahson mac Amina- 
daib, do thrèibh ludah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias 6 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 7 
airgid do dheich agus tri iichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le chèile 
làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartais-bìdh : 

14 Aon spàin do dheich seceil òir, làn do 
thùis : 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhlladhna, chum ìobairt- 
loisgte: 

16 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig - reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud MH, VII. 

bhliadhna. Ji'e so tabhartas Nahsoin 
mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabh- 
artas. 

1 9 Thug e seachad mar a thabhartas aon 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar f hichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le chèile 
làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartas-bìdh : 

20 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte: 

22 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

23 Ag^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Nataneeil 
mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Eliab mac He- 
loin, ceannard chloinn Shebuluin, seachad 
tabhartas. 

25 B'eathabhartas-sanaonmhiasairg-id, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le chèile làn do plilùr 
mìn measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh : 

26 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

28 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Ag^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Eliaib mhic 
Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thug Elisur mac 
Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, 
seachad tabhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid 
do cheud agus deich seceil 'ar fhichead, 
aon chuach airgid do dheich agus tri 
ficheadsecel, arèirseceil an ionaid naoimh, 
iad le chèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
tllùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

34 Aon mheann do na gabhraibh chum 
iobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 1 'iniiil, a shoithichean. - agus. Eabh. 

3 cinn-fheadhna, maithcan. 4 umagon. Sasg. 
138 5 amfrithealaidh, am foghnuidh. 
1 chopan, shoitheach-crathaidh. • chìàr. AIREAMH. Vn. skh, dà tharbh, eùig reitheachan, cùig- 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e sotabhartasElisuirmhic 
Shedeuir. 

38 Air a' chùig-eadh là thug Selumiel 
mac Shurisadai, ceannard chloinn Shim- 
eoin, seachad tabhartas. 

37 U'eathabhartas-sanaonmhiasairg'id, 
d'am bu chudthrom ceud ag - us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le chèile làn do phlùr 
mìn measg-ta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh : 

3S Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

39 Aon tarbh òg\ aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chiun ìobairt-loisgte : 

_ 40 Aon mheann do na gabhraibh chum 
iobairt-pheacaidh : 

41 Ag-us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-g-haibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Shelumieil 
mhic Shurisadai. 

42 Air an t-seathadh là f/i!/g - Eliasaph mac 
Dheueil, ceannard chloinnGhad, seachad 
tabhartas. 

43 B'e a thabhartas-san aon mhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
J ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chumtabhartais-bìdh : 

44 Àon spàin òir do dheich seceil, làn do 
tliùis : 

45 Aon tarbh òg\ aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisg-te : 

46 Aon mheann do na g-abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

47 Ag-us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Eliasaiph 
mhic Dheueil. 

43 Air an t-seachdamh là thug Elisama 
mac Amihuid, ceannardchloinnEphraim, 
seachad tabhartas. 

49 B'e a thabhartas-san aon mhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iadle chèile làn do phlùr nùn 
measg-ta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

51 Aon tarbh òg\ aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisg-te : 

52 Aon mheann do na g-abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

53 Ag^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Elisama 

139 mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thvg Gamaliel 
mac Phedahsuir, ceannard chloinn Mha- 
naseh, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-sanaonmhias airg-id 
do cheud ag-us deich seceil 'ar Ibichead, aon 
chuach airgid do dheich ag-us tri tìchead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iad 
le chèile làn do phlùr mìn measg-ta ìa 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

57 Aon tarbh òg% aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisg-te : 

58 Aon mheann do na g-abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

59 Ag-us a chum iobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Ghamalieil 
mhic Phedahsuir. 

60 Air an naothadh là thug Abidan mac 
Ghideoni, ceannard chloinn Bheniamin, 
seachad tabhartas. 

61 jB'eathabhartas-sanaonmhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri fichead secel, a rèir secel an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measg-ta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

63 Aon tarbh òg-, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chnm ìobairt-loisg'te : 

64 Aon mheann do na g-abhraibh clnun 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Ag-us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-grhaibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Abidain 
mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thug Ahieser 
mac Amisadai, ceannard chloinn Dhan, 
seachad tabhartas. 

67 B'eathabhartas-sanaonmhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id dodheich 
ag-us tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chumtabhartais-bidh : 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

69 Aon tarbh òg-, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgle : 

70 Aon mheann do na g-abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabliartas- 
sìth, dà tharbh, cùig- reitheachan, cùig- 
buic-g-haibhre, cùig uain do'n cheud 
ìihliadhna. B'e so tabhartas Ahicseir 
mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug- thug Pag-iel mac 
Ocrain, ceannard chloinn Aseir, seachad 
tabharfas. AIREAMH, VII. VIII. 73 B'eathabhartas-sanaonmhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri fichead secel, a reir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùrmln 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

74 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

7 6 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

77 Agus a churn ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig reitheachan, cùig- 
buic-ghaibhre, cùig' uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Phagieil 
mhic Ocrain. 

7 8 Air an dara là dheug thug Ahira mac 
Enain,ceannardchloinnNaphtali,.seac7i<zd 
tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgtale h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

80 Aonspàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

81 Aon tarbh òg, aonreithe, aon uan do'n 
cheudbhliadhna, chum iobairt-loisg-te : 

82 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

83 Ag-us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, eùig- reitheachan, cùig- 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Ahira mhic 
Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach (san 
là anns an d'ungadh i) le ceannardaibh 
Israeil : dà mhias dheug airg-id, dà chuach 
dheug- airg-id, dà spàin dheug* òir : 

85 B'e cudthrom gach meise airgid ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, ag-us gach 
cuaiche deich agus tri fichead : B'e 
cudthrom nan soithichean airgid uile, dà 
mhlle agus ceithir cheud seceil, a rèir seceil 
an ionaid naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn do 
thùis, cudthrom gach aon fa leth deich 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh : b'e 
òr nan spàinean uile ceud agus fichead 
secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìobairt- 
loisgte dà tharbli dheug, na reitheaclian a 
dhà-dheug - , na h-uain do'n cheud bhliadh 
na dhà-dheug, maille r'an tabhartas-bidh : 
ag-us na minn do na gabhraibh chum 
iobairt-pheacaidh a dhà-dheug. 

88 Agusò'iadnatairbh uile, chumìobairt 
nan tabhartas-sith, ceithir tairbh 'ar thich 
ead, na reitheachan tri fichead, na buic- 
ghaibhre tri fichead,na h-uain do'n cheud bhliadhna tri fichead. B'e so coisreagadh 
na h-altarach, an dèigh dh'i bhi air a 
h-ungadh. 

89 Ag-us an uair a chaidh Maois a steach 
do phàilliun a' choimhthionail, a labhairt 
ris 1 : an sin chual' e guth aoin a' labhairt 
ris o uachdar na caithir-thròcair a bha os 
ceann àirce na Fianuis, o eadar an dà che- 
rub ; agus labhair e ris. 

CAIB. vin. 

1 Mar a lasadh na lòchrain. 5 Coisreagadh nan 
Lebhitheach : 23 an aoitt agus àm am fritheataidh. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir na 
seachd lòchrain solus uatha thall fa 
chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e a lòch- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

4 Agus b'e so obair a' choinnleir: bha e 
dh'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a 
bhlàthan bha e dh'obair bhuailte : a rèir 
an t-samhlaidh a nochd an Tighearna do 
Mhaois, mar sin ri'in e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg- chloinn 
Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an g-lan- 
adh: crath uisge glanaidh orra, agus 
thugadh iad ealtainn thar* am feoil uile, 
agus nigheadh iad an eudach, agus mar 
sin deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg^ maille 
r'a thabhartas-bìdh, eadhon plur mìn 
measgta le h-oladh, agus gabhaidh tu 
tarbh òg- eile chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail : 
agus cruinnichidh tu coimhthional chloinn 
Israeil uile an ceann chèile : 

10 Ag-us bheir thu na Lebhithich an 
làthair an Tighearn, agus cuiridh clann 
Israeil an làmhan air na Lebhithich: 

1 1 Aguis luaisgidh Aaron na Lebhithich 
ann an làthair an Tig-hearn, mar thabh- 
artas-luaisgte o chloinn Israeil; a chum 
gu'n dean iad seirbhis an Tig-hearn. 

1 2 Agus cuiridh na Lebhithich an làmhan 
air cinn nan tarbh ; agus ìobraidh tu h-aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eile mar iobairt-loisgte do'n Tighearn, 
a dheanamh rèite air son nan Lebhitheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an 
làthair Aaroin, agus an làthair a mhac, 
ag-us luaisg-idh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte do'n Tighearn. 

14 Mar so sg-araidh tu na Lebhithich o 
mheasg- chloinn Israeil ; aguis bithidh na 
Lebhithich leamsa. 1 ri Dia. 140 2 bearradh iad. AIREAMl 

1 5 Ag-us 'na dhèig-h sin thèid na Lebhith- 
ich a steach a dheanamh seirbhispàilliuin a' 
choimhthionail ; agrus glanaidh tu iad, agrus 
luaisg-idh tu iad mar thabhartas-luaisg-te : 

16 Oir thug-adh dhomhsa g:u h-iomlan iad 

mheasg- chloinn Israeil ; an àite g-ach aon 
a dh'fhosglas a' bhrù, eadhon an àite 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh fèin iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin chloinn 
Israeil, araon duine ag-us ainmhidh : san là 
air an do bhuail mi gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit, naomhaich mi iad 
dhomh fèin. 

1S Ag-us g-habh mi na Lebhithich an àit 
uile cheud-g-hin chloinn Israeil. 

19 Ag-us thug- mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Àaron, ag-us d'a mhic, o 
mheasg: chloinn Israeil, a dheanamh seir- 
bhis chloinn Israeil ann am pàilliun a' 
choimhthionail, ag-us a dheanamh rèite 
air son chloinn Israeil ; a chum as nach 
bi plàigrh sam bith am measg: chloimi 
Israeil, an uair a thig- clann Israeil am 
fag-us do'n ionad naomh. 

20 Ag-us rinn Maois ag-us Aaron, ag-us 
comhchruinneach chloinn Israeil uile, ris 
na Lebhithich a rèir g-ach ni a dh'àithn an 
Tig-hearna do Mhaois a thaobh nan Lebhi- 
theach, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Ag-us g-hlanadh na Lebhithich ag-us 
nigh iad an eudach; ag-us thug- Aaron 
suas' iad mar thabhartas an làthair an 
Tig-hearn; ag-us rinn Aaron rèite air an 
son a chum an gvlanadh. 

22 Ag-us an deig-h sin chaidh na Lebhi- 
thich a steach, a dheanamh an seirbhis 
ann am pàilliun a' choimhthionail, an 
làthair Aaroin ag-us an làthair a mhac : 
mar a dh'àithn an Tig-hearna do Mhaois 
a tliaobh nan Lebhitheacli, mar sin rinn 
iad riu. 

23 Ag-ns labhair an Tigbearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Is e so an ni a bhuineas do na Lebhi- 
thich: o chùig: bliadhna fichead a dh'aois, 
ag-us os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail : 

25 Agiis o aois leth-cheudbliadhna sg-uir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
ag-us cha dean iad seirbhis ni 's mò. 

26 Ach fritheilidh iad maille r'ambràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
g-hleidheadha' chùraim,ag-us chadean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

1 A' chàisg air a h-orduchadh. 15 Threbraichneul 
a bha air a' phàilliun clann Israeil air an turus. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois 
ann am fàsach Shinai, sa' cheud I, VIII. IX. 

mhìos do'n dara bliadhna an dèig-h dhoibh 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit, ag: ràdh, 

2 Cumadh, mar an ceudna, clann Israeil 
a' chàisg- 'na h-àm suidhichte fèin. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n mhìos 
so, air feasg:ar 2 , cumaidh sibh i 'na h-àm 
suidhichte fèin, a rèir a h-orduigheanuile, 
ag:us a rèir a deas-g'hnàthan uile, cumaidh 
sibh i. 

4 Ag-us labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a chumail na càisg-e. 

5 Ag-us chum iad a' chàisg- air a' cheath- 
ramhlàdeug-do'ncheudmhìosairfeasg-ar, 
ann am fàsach Shinai : a rèir g-ach ni a 
dh'àithn an Tig-hearna do Mhaois, mar 
sin rinn clann Israeil. 

6 Ag-usbhadaoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg- a chumail air an 
là sin ; ag-us thàinig- iad an làthair Mhaois, 
ag-us an làthair Aaroin air an là sin. 

I Ag-us thubhairt na daoine sin ris, Tha 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-ais 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tig-hearn a thoirt seachad 'na àm 
suidhichte fèin am measg- chloinn Israeil? 

8 Ag-us thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sin,agus cluinnidh mise ciod adh'àithneas 
an Tig^hearna d'ur taobh. 

9 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

10 Labhairri cloinnlsraeil, agràdh, Ma 
bhios duine sambith dhibh, no d'ur sliochd, 
airashalachadhle corpmarbh,no?nce bhios 
e air thurus fad air astar, gidheadh 
cumaidh e a' chàisg: do'n Tig:hearn. 

II Sa' cheathramh là deug- do'n dara 
mìos air feasg:ar cumaidh iad i : le h-aran 
neo-g-hoirtichte, agus le lusaibh searbha 
ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg- iad a bhoag- dhith g-u 
maduinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh 
dhith : a rèir uile orduig-hean na càisg-e 
cumaidh iad i. 

13 Ach anduine a ta g-lan, ag-us nacli 'eil 
air thums, ag-us a dhearmadas a' chàisg: 
a chumail ; g-earrar eadhon an t-anam sin 
fèin as o 'shluag-h, a chionn nach d'thug- 
e seachad tabhartas an Tigbearna 'na àm 
suidhichte: g:nilainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
'nur measg - , ag:us g-u'n cum e a' chàisg- 
do'n Tigj'hearn, a rèir orduig-h na càisg-e, 
ag:us a reir a g-nàtha, mar sin ni e : bithidh 
aon ordug-h ag-aibh araon air son a' choig-- 
rich, ag-us air a shon-san a rug:adh san 
tìr. 

1 5 Ag-us air an là anns an do thog-adh suas 
am pàilliun, chòmhdaich an neul am 
pàillmn, eadhon bùth na Fianuis ; agus 1 dh'ofrail. 

MI 2 cadar an dà flieasgar. Eabh. AIREAIM 

air feasgar bha air a' phàilliun mar gu'm 
bu choslas 1 teine gus a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e ghnàth : chòmhdaich 
an neul e san là, agus coslas teine san 
oidhche. 

17 Ag'us an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàiiliun, an sin gun dàil g-habh clann 
Israeil an turus: agus san ionad anns an 
do stad an neul, ann an sin champaich 
clann Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, ag-us air àitlme an Tigh- 
earna champaich iad: am feadh 's a 
dh'fhan an neul, air a' phàilliun, dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilliun mòran do làithibh, an sin ghlèidh 
clann Israeil freasdal' 2 an Tighearn, agus 
cha d'imich iad. 

20 Agus an uair !i bha an neul beagan 
do làithibh air a' phàilliun, a reir àithne 
an Tighearna dh'fhan iad 'nam bùthaibh, 
agus a rèir àithne an Tighearna ghabh 
iad an turus. 

21 Agus an uair a dh'fhan an neul o 
fheasgar gu maduinn, agus a thogadh an 
neul suas sa' mhaduinn, an sin ghabli iad 
an turus : ma b'ann san là no san oidhch' 
a thogadh an neul suas, ghabh iacl an 
turus. 

22 No co dhiubh a b'ann dà là, no mìos, 
no bliadhna, dh'fhan an neul air a' phàill- 
iun, a' fuireach air, dh'fhan clann Israeil 
'nam bìithaibh, agus cha d'imich iad: ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turus 3 . 

23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh, agus a rèir àithne an 
Tighearna g-habh iad an turus : ghlèidh 
iad freasdal an Tighearn a rèir àithne an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

1 Mar a ghnàthaicheadhna trompaidean. 33Beann- 
aehadh Mhaois an uair a bha 'n àirc gu dol ciir a 
h-aghaidh, agus an uair a stad i. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
_ ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad ; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimhthionail, 
agus a chum turuis 4 nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, 
crainniehidh an coimhthional uile iad fèin 
a t' ionnsuidh aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon trom- 
jjaid, an sin crninnichidh na ceannardan 
a ta 'nan cinn-fhcadhna air mhìltibh 
Israeil, iad fèin a t'ionnsuidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh caismeachd 5 , H, IX. X. 

an sin thèid na campan a ta 'nan luidhe 
air taobhna h-àirde 'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd an 
dara uair, an sin thèid na catnpan a ta 'nan 
luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh: sèididh iad caismeachd a churn 
an turusan, 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu 
bhi air a chruinneachadh anceann a chèile, 
sèididhsibh,'ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Ag-us sèididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na trompaidibh ; agus bithiclh iad 
dhuibh 6 mar reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh ga cog-adh 'nur 
dùthaich an aghaidh an nàmhaid a ta 
deanamh foirneart oirbh, an sin sèididh 
sibh caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibhan làthair anTighearna 
bhur Dè, agus saorar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
achais, agus 'nur n-àrd làithibh fèille,agv.s 
ann an toiseach bhur mìosan, sèididh sibh 
leis na trompaidibh os ceann bhur 
n-ìobairte-loisgte, agus os ceann lobairte 
bhur tabhartasan-slth ; agus bithidh iad 
dhuibh mar chuimhneachan an làthair 
bhur Dè : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an fhicheadamh 
là do'n dara mìos, san dara bliadhna, gu'n 
do thogadh suas an neulouachdar pàilliuin 
na Fiarmis. 

12 Ag-us gliabh clann Israeil an turusan 
a fàsach Shinai ; agus stad an neul ann 
am fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, 
a rèir àithne an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imichbratach chaimp 
chloinn Iudah, a rèir an armailtean ; agus 
air ceann a shlòigh /Vz«Nahson mac Amin- 
adaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Isachair bha Nataneel mac Shuair. 

16 Ag-us air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin bha Eliab mac Heloin. 

17 Agus thugadh a nuas am pailliun ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus mic 
Mherari air an aghaidh, a' giùlan a' phàill- 
iuin. 

1 8 Ag*us ghluaisbratach chaimp Reubein 
air a h-aghaidh, a rèir an armailtean : agus 
air ceann a shlòigh bha Elisur mac Shede- 
uir. 

19 Agus air ceann slòigh thre'ibh chloinn 
Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibhchloinn 
Ghad bha Eliasaph mac Dheueil. 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus 1 chosamhlas. 2 càram, earbsadh. 

3 thrìall iad. 4 gluasad. 

142 5 calh-fhuaim. 

6 bithidh e dhuibh. AIREAIW 

chnireadh suas am pàilliun air cheann 
doibh teachd. 

22 Agus ghluais brataeh chaimp chloinn 
Ephraimairah-aghaidh.arèir an armailt- 
ean : ag-us air ceann a shlòigh bha Elisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceaun slòigh thrèibh chloinn 
Mhanaseh bha Gamaliel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Bheniamin bha Abidan mac Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach thrèibh chloinn 
Dlian air a h-aghaidh, a bha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slògh: agus 
air ceann a shlòigh bha Ahieser mac 
Amisadai. 

26 _ Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Aseir bha Pagiel mac Ocrain. 

27 Ag-us air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Naphtali bha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'nuair aghluais iad air 
an aghaidh. 

29 Agiis thubhairt Maois riHobab, mac 
Ragueil a'Mhidianaich,athar-cèileMhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu 'n 
dubhairt Dia, Bheir mi dhuibh e : thig 
thusa maille ruinn, agus ni sinn maith 
dhuit ; oir labhair an Tighearna maith a 
tiiaobh Israeil. 

30 Agus thubhairt e ris, Cha tèid mi 
maille ribh : ach imichidh mi chum mo 
dhùthcha fèin, agus a chum mo dhilsean 1 
fèin. 

31 Ag-us thubhairt e, Na fàg sinn, guidh- 
eam ort ; oir tha fhios agad cionnus a 
ehampaicheas sinn anns an fhàsach, agus 
bithidh tu dhuinn an àite shùl 2 . 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu maille 
ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni 
Dia dhuinne, gu'n dean sinne am maith 
ceudna dhuitse. 

33 Agusdh'imich iadoshliabh 3 anTigh- 
earn astarthri làithean: ag-us chaidh àirc 
coimhcheangail an Tigheama rompa astar 
thri làithean, a rannsachadh a macli àite- 
tàimh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tigbearn orra san 
là, 'nuair a chaidh iad a mach as a' champ. 

35 Agus tharladh, 'nuair a bha 'n àirc gu 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, 
Eirich suas, a Thighearn, agus biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agusteicheadh 
a' mhuinntir leis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, chum nain mìlte 4 do 
mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 

4 Tha'n sluagh a' talach nach i'obh aca acli am 
mana mar bhiadh. ] 6 Tha trì fichead 'sa deich 
seanair air an orduchadh gu bld 'nan luchd- 

1 mo chinnich. " 2 cionnus a champaich sinn 

anns an fhàsach, agus bha thu dìiuinne an ùite shùl. 
3 bheinn. 4 van deich mìlte. Eabli. 

5 mhùchadh. 6 miann. " "tl sluagh measgta. 
143 H, X. XI. 

riaghlaidh os an ceann. 34 Gearra-goirl air an 
tabhairt dhoibh amfeirg. 

AGUS an uair a rinn an sluag-h g-earan, 
mhi-thaitihn e ris anTighearn: ag-us 
chual' an Tig - hearn e; agus las 'fhearg-; 
agus loisgteine anTighearna 'nam measg-, 
ag'us chuir e as doibhsan a bha 'n iomall 
a' chaimp : 

2 Agus g-hlaodh an sluag-h ri Maois ; agus 
an uair a rinn Maois uniuigh ris an Tigh- 
eama, choisgeadb an teine. 

3 Agus thug- e Taberah mar ainm air an 
àite sin ; a chionn gu'n do loisg- teine an 
Tighearna 'nam measg-. 

4 Ag'usghlaccìocras 6 ancumasgslnaigh 7 
a bha 'nam measg-: agus ghuil mar an 
ceudna clann Israeil a ris, agus thubhairt 
iad, Cò bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ? 

5 Is cuimhne leinn ant-iasg a. dh'itli sinn 
san Eiphit gu saor 8 ; na cularain 9 , agus na 
mealbhucain 10 , agus na lèicis, agus na 
h-uinneinean, agns an creamh 11 : 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormach- 
adh ; cha 'n'eil ni air bith agaìnn ; ach am 
mana so, 'nar sealladh. 

7 Agus bha am mana cosmhuil ri frois 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdell- 
ium. 

8 Chaidh an sluag-h mu'n cuairt, ag-us 
thionail iad e ag-us mheil 12 iad e ann am 
muilnibh, no phronn iad e ann am mort- 
air 13 , agus bhruich iade ann anaig-hnibh, 
agns rìnn iad breacagan deth : agus bha 
'bhlas mar bhlas olaidh ùir. 

9 Ag-us an uair a thuit an drùchd ' 4 air 
a' champ san oidhche, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' gul 
air feadh an teaghlaichean, gach duine ann 
an dorus a bhùtlia: agus las fearg an 
Tighearna gu mòr ; bha Maois mar an 
ceudna diomach 15 . 

1 1 Agus thubhairt Maois ris an Tigli- 
earna, C'ar son a bhuin thu gu h-olc ri d' 
sheirbhiseach? agusc'ar sonnachd'fhuair 
mi deadh-ghean lfi a'd' shealladh, gu'n do 
leag thu eireadh 17 an t-sluaigh so uile 
orm ? 

12 Am mise a ghin an sluagh so uile ? an 
ann domh a rugadh iad, gu'n abradh tu 
rium, Giìdain a'd' uchd iad (mar a ghiùl- 
aineas oid'-altruim leanabh na cìche) chum 
an fliearainn a mhionnaich thu d'an uith- 
richibh? 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoi! gu tabh- 
airt do'n t-sluagh so uile? oir tha iad a' 
gul rium, ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a 
chum as gu'n ith sinn ? 

14 Cha'n urrainn mise cudthrom an 
t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a 
chionn gu bheil e ro tlirom air mo shon. 

8 a nasgaidh. 9 cucumbers. Sasg. 

10 melons. Sasg. 11 garìictc. Sasg. 18 blilcath. 
13 bràth-spìosraidh. 14 driùcìid. 15 diom- 

buidheach. ^fàbhor. 17 eaìlach, cudthrom. AIREAMH, XI. XII. 15 Agus ma bhuineas tu rium mar so, 
marbh mi, guidheam ort, as an làimh, ma 
fhuair mi deadh-ghean, a'd' shealladh ; 
agus na faiceam mo thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus tri 
fichead fear do sheanairibh Israeil, muinn- 
tir a's aithne dhuit a bhi 'nan seanairibh 
an t-sluaigh, agus 'nan luchd-riaghlaidh 
os an ceann ; agus thoir iad gu pàilliun a' 
choimhthionail, chum gu'n seas iad an sin 
maille riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh 
mi riut an sin : ag-us gabhaidh mi do'n spior- 
ad a ta ortsa, agus cuiridh mi orra-san e ; 
agus giùlainidh iad eallarh an t-sluaigh 
maille riut, a chum as nach giùlain thu 
fèin e a'd' aonar. 

1 8 Ag-us abair ris an t-sluagh, Naomh- 
aichibh sibhfèinair cheannan làmàireach, 
agus ithidh sibh feoil (oir ghuil sibh ann 
an èisdeachd' an Tighearn, ag ràdh, Cò 
bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh? oir bu 
mhaith ar cor san Eiphit) uime sin bheir 
an Tighearna feoil dhuibh, ag-us ithjdh 
sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, no 
cùig làithean,nodeichlàithean, no fichead 
là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an tig 
i mach à cuinneinibhbhur sròn, agus gu'm 
bi i gràineil duibh ; a chionn gu'n d'rinn 
sibh tàir air an Tighearn a ta 'nur measg, 
agus gu'n do ghuil sibh 'na làthair, ag- 
ràdh, C'ar son a thàinig sinn a mach as 
an Eiphit? 

21 Àgus thubhairt Maois, Tha'n sluagh 
am measg am bheil mise, 'nan sè ceud 
mlle coisiche ; agus thubhairt thu, Bheir 
mi dhoibh feoil, chum gu'n ith iad rè 
mìosa iomlain : 

22 Am marbhar na caoraich agus am 
buar dhoibh, chum an sàsuchadh? no an 
èrainnichear iasg na mara uile r'a chèile 
dhoibh, chum an sàsuchadh. 

23 AgusthubhairtanTighearnari Maois, 
Am bheil làmh anTighearn air fàsgoirid? 
chi thusa nis an tig no nach tig m'fhocal 
gu crlch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innise do'nt-sluagh focailanTighearn, 
agus chruinnich e an deich agus an tri 
fichead do sheanairibh an t-sluaigh, agus 
thug e orra seasamh mu thimchioll a' 
phàilliuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas ann 
an ncul, agus labhair e ris, agus ghabh e 
do'n spiorad a bha air, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fichead seanair : agus 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad 
còmhnuidh orra, gu'n d'rinn iad fàidh- 
eadaireachd, agus nach do sguir iad 2 . 1 aim an cluasaìbh. Eabh. 

144 2 nach d'Hnn ui b'fhaide 26 Ach dh'fhan dithis do na daoinibhsa 3 
champ ; b'e ainm aoin diubh Eldad, agus 
ainm an fhir eile Medad : agus ghabh an 
spiorad còmhnuidh orra, (agus bha iad 
dhiubhsan a chaidh a sgrlobhadh, ach cha 
deachaidh iad a mach do'n phàilliun) agus 
rinn iad fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh'innis e 
do Mhaois, agus thubhairt e, Tha Eldad 
agus Medad ri fàidheadaireachd sa' 
champ. 

28 Agus f hreagair Iosua mac Nuin, seirbh- 
iseach Mhaois, aon d'a òganaich, agus 
thubhairt e,Mo thighearn, a Mhaois, bac 
iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am bheil 
farmad ort air mo shon-sa ? Is e mo ghuidhe 
ri Dia gu'm biodh sluagh anTighearn uile 
'nam fàidhibh,r/g-w* gu'n cuireadh an Tigh- 
earn a spiorad orra ! 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, e fèin 
agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigli- 
earn, agus thug i gearra-goirt 3 o'nfhairge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ, 
mar astar làairan taobh so, agusmarastar 
là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' 
champ, agus mar dhà làimh-choille aìr 
àirde, air aghaidh na talmhainn. 

32 Àgus sheas an sluagh suas air an là 
sin uile, agus air an oidhche sin uile, agus 
air an là a b'fhaisge uile, agus thionail 
iad na gearra-goirt : esan bu lugha a 
thionail, thionail e deich homeir, agus 
sgaoil iad gu farsuing doibh fèin iad mu 
thimchioll a' chaimp. 

33 'Nuair a bha 'n fheoil fathast eadar 
am fiacla, mun do chagnadh i, las fearg 
an Tighearn an aghaidh an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tighearn an sluagh le plàigh 
ro mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin ; a chionn ann an sin 
gu'nd'adhlaic iadan sluagha mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o Chibrot- 
hataabhah gu Haserot : agus dh'fhan iad 
ann an Haserot 

CAIB. XII. 

1 Ceannairc Mhiriaim agus Aaroin an aghaidh 
Mhuois air a cronachadh. 10 Luibhre Mhiriaim. 

GUS labhair Miriam agus Aaron an 
aghaidh Mhaois air son na mnà o 
Etiopia, a phòs e : oir bha e air pòsadh 
mnà o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tigheama da rìreadh le Maois a mhàin? 
nach do labhair e mar an ceudna leinne ? 
agus chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n duinè Maois ro chiùin 4 , 
thar nan uile dhaoine a bha air aghaidh 
na talmhainn,) ; quails. Sasg. 4 ro shèimh. AIREAMH, XII. Xin. 4 Agus labhair an Tighearna gu grad ri 
Maois, agus ri h-Aaron, agus ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'nur triuir gu 
pàilliun a' choimhthionail. Agus thàinig 
iad 'nan triuir a mach. 

5 Agus tliàinig an Tighearna nuas ann 
am meall neoil, agus sheas e ann an dorus 
a' phàilliuin, agus ghairmeairAaronagus 
Miriam : agus thàinig iad le chèile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa : Ma tha fàidh 'nurmeasg, 
ni mise an Tighearna mi fèin aithnichte 
dha ann an taisbeanadh 1 , agus labhraidh 
mi ris ann am bruadar. 

7 Cha 'n 'eil mo sheirbhiseach Maois 
mar sin, a tha fìrinneach 2 ann am thigh 
uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, eadh- 
on gu soilleir, agus cha 'n ann am briath- 
raibh dorcha, agus chi e coslas an Tigh- 
earna: c'ar son ma ta nach robh eagal 
oirbh labhairt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois? 

9 Agus las fearg an Tighearna 'nan 
aghaidh, agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'fìialbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin, agus, feuch, rìnneadh Miriam 

na lobhar, geal mar shneachda: agus 
dh'amhairc AaronairMiriam, agus, feuch, 
bha i 'na lobhar. 

1 1 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och ! 
mo thighearna, guidheam ort, na cuir am 
peacadh as ar leth 3 , leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do pheacaich 
sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am 
bheil an fheoil air a leth-chaitheamh, 
'nuair a thig e mach à broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris anTighearn, 
ag ràdh, Leighis i nis, O Dhè, guidheam 
ort. 

1 4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Nan tilgeadh a h-athair ach smugaid 'na 
h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire 
seachd làithean? druidear a mach o'n 
champ i rè sheachd làithean, agus 'na 
dhèigh sin gabhar a steach i rìs. 

15 Àgus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd làithean : agus cha do 
ghabh an sluagh an turus, gus an d'thug- 
adh Miriam a steach a rìs. 

16 Agus 'na dhèigh sin dh'imich an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad ann 
am fasach Pharain. 

CAIB. XIII. 

1 Luchd-rannsachaidhtìre Chanaain. 17 Seòlanna 
air an tabhairt dhoibh. 21 Na rinn iad : 26 an 
aithris. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n ranns- 1 foillseacìtadh, taibhse. • tairis, dìleas. 

3 na li'ig, 'ia càirich am peacadh oirnn. 
145 aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
chloinn Israeil ; as gach uile thrèibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diubh 'na cheannard 'nan measg. 

3 Agus cliuir Maois iad o fhàsach Phar- 
ain, a rèir àithne an Tighearna : bu cheann- 
ardan na daoine sin uile air cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do thrèibh Iudah, Caleb maclephuneh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal mac Ioseiph. 

8 Do thrèibh Ephraim, Hosea mac Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac Ra- 
phu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shodi. 

1 1 DothrèibhIoseiph,eadhon, do thrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac Ghe- 
mali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac Mhi- 
chaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi mac 
Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac Mliachi. 

16 7* iad sin ainmeanna nan daoine a 
chuir Maois a ghabhail beachd air an 
fhearann : Agus thug Maois Iehosua mar 
ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabliail 
beachd air talamh Chanaain, agus thubh- 
airt e riu, Rachaibh suas san t-slighe so 
mu dheas, agus gabhaibh suas a chuni 
na beinne ; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, 
agus an sluagh a ta 'nan còmhnuidh ann, 
am bheil iad làidir no anmhunn, tearc no 
lìonmhor; 

19 Agus ciod e am fearann anns am 
bheil iad a chòmhnuidh, am bheil e maith 
no olc; agus ciod iad na bailtean anns am 
bheil iad 'nan còmhnuidh, an ann am 
bùthaibh, no ann an daingneachaibh 4 
làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh 5 , am bheil e 
reamhar no bochd , am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- 
neach, agus thugaibh leibh do thoradh an 
fhearainn. (A nis b'e 'n t-àm àm nan 
ceud dhearca-fìona abuich). 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus ranns- 
aich iad am fearann o fhàsach Shin gu 
Rehob, mar a thèid daoine gu Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an robh Ahx- 
man, Sesai, agus Talmai, mic Anaie. 
(A nis thogadh Hebron seachd bliadhna 
roimh Shoan san Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth 7 Escoil, * àitibh dainenit hte. 
6 truagh, caol 5 fonn, fearann, 
7 srath, gìeanti. AIREAMH 

agus ghearr iad sìos as a sin geug le aon 
bhagaide fhìon-dhearc, agus ghiùlain iad 
i eadar dhithis air luirg: agus thug iad le.o 
do na pomgranataibh, agus do na fìgibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar ainm air an 
àite sin, air son a' bhagaide fhìon-dhear- 
can a ghearr clann Israeil sìos as a sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
f hearainn an dèigh dhà fhichead là. 

26 Ag-us dh'imich iad, ag-us thàinig iad 
ga Maois, agus gu h-Aaron, agus gu 
comhchruinneach chloinn Israeil uile, gu 
fàsach Pharain, gu Cades ; agus thug iad 
leo fios d'an ionnsuidh, agus a dh'ionn- 
suidh a' chomhchruinnich uile, agus dh'- 
fheuch 1 iad dhoibh toradh na tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus thubh- 
airt iad, Thàinig sinne a dh'ionnsuidh an 
fhearainn gus an do chuir thu sinn, agus 
gu deimiiin tha e a' sruthadh le bainne 
agus le mil ; agus is e so a thoradh. 

28 Gidheadh, tha 'n sluagh làidir a tha 
'nan còmhnuidh san fhearann, agus tha 
na bailtean air an cuairteachadh le ball- 
achaibh, agus ro mhòr : agus os bàrr, 
chunnaic sinn clann Anaic an sin. 

29 Tha na h-Amalecich 'nan còmhnuidh 
am fearann na h-àirde deas; agus tha na 
Hitich, agus na Iebusaich, agus na h-A- 
moraich, 'nan còmhnuidh sna beanntaibh ; 
agus tha na Canaanaich 'nan còmhnuidh 
làimh ris an fhairge, agus ri taobhlordain. 

30 Agus chiùinich 2 Caleb an sluagh an 
làthair Mhaois, agus thubhairt e, Rach- 
amaid suas a dh'aon fheachd,agus sealbh- 
aicheamaid e ; oir is urrainn sinn gu cinn- 
teach a cheannsachadh 3 . 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh 
suas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dol 
suas an aghaidh an t-sluaigh ; oir is treise 
iad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul 4 air an 
f hearann a rannsaich iad gu cloinn Israeil, 
ag ràdh, Am fearann troimh 'n deachaidh 
sinne g'a rannsachadh, is fearann e atha'g 
itheadh suas a luchd-àiteachaidh, agus an 
sluagh uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir 5 . 

33 Agus chunnaic sinn na famhairean 6 
an sin, mic Anaic, a thàinig o na famhair- 
ean ; agus blia sinne 'nar sealladh fein 
mar fhionnain-feoir 7 , agus bha sinn mar 
sin 'nan sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

1 Tha'n sluagh ri gearan 'nuair a chual' iad aithris 
an luchd-rannsaichidk. 29 Chronaich an Tigh- 
earn iad. 

AGUS thog an comhchruinneach uile 
suas an guth, agus ghlaodh iad; agus 3 oìr gu cinnteach 

4 tuairesgeul. 1 nochd. 2 shìthich, chaisg. 
buadhaichidh sinn air. 
5 daoine garbha, mdr 'nam pearsa. 6 h-athaich. 
7 leumnaich-uaine. " 'nan creich, 

146 , xin. xiv. 

ghuil an sluagh air an oidhche sin. 

2 Agus rinn clann Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois, agus an aghaidh Aaroin ; 
agus thubhairt an comhchruinneach uile 
riu, Och nach d'fhuair sinn bàs ann an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs 
anns an fhàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tighearna 
sinn do'n fhearann so, a thuiteam leis a' 
chlaidheamh, a chum gu'm biodh ar 
mnài agus ar clann bheag 'nan cobhart- 
aich 8 ? nach ò'fhearr dhuinn pilltinn do'n 
Eiphit? 

4 Agus thubhairt iad gach fear r'a 
chèile 9 , Deanamaid dhuinn fèin ceannard, 
agus pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhthionail comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile. 

6 Agus reub Iosua mac Nuin, agus Ca- 
leb mac Iephuneh, a bha dhiubhsan a 
rannsaich am fearann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinne troimhe g'a rannsachadh, is fearann 
ro mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn ann- 
ainn, an sin bheir e sinn a dh'ionnsuidh 
an fhearainn so, agus bheir e dhuinn e ; 
fearann a tha sruthadh le mil agus le 
bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc 10 an 
aghaidh an Tighearn, agus na biodh eagal 
sluaigh an fhearainn oirbh ; oir is aran 
duinn iad : dh'fhalbh an dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearna maille ruinne; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Achdh'iarr an comhchruinneach uile 
an clachadh le clachaibh. Agus dh'fhoill- 
sicheadh glòir an Tighearn ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, an làthair chloinn 
Israeil uile. 

1 1 Agus thubhairt anTighearna ri Maois, 
Cia fhad a bhrosnaicheas an sluagh so mi ? 
agus cia fhad a bhitheas e mim creid iad 
mi, air son nan comharan uile a nochd 11 
mi 'nam measg? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
fògraidh mi iad 12 , agus ni mi thusa a'd' 
chinneach ni's mò, agus ni's cumhachd- 
aiche na iadsan, 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earn, An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, (oir 
thug thusa nlos an sluagh so le d'chumh- 
achd o bhi 'nam measg 13 ,) 

14 Agus innsidh iad e do luchd-àiteach- 
aidh anfhearainnso: oiYchual' iadguò^e«7 
thusa, aThighearn, am measg an t-sluaigh 
so ; gu bheil thusa, a Thigheam, air t-fhaic- 9 r'a bhràthair. Eabh. 10 ar a mach. 

11 rinn. Eabh. 12 arfuntaichidh mi iad ; bheir 
mi an oighreachd dhiubh. Eabh. 13 as meadhon 
an d'thug thu nìos an sluagh so le oV chumhachd. AIREAI 

inn ag-haidh ri h-ag-haidh ; agus ga bheil 
do neul a' seasamh os an ceann; ag-us gu 
bheil thu ag imeachd rompa, ann am meall 
neoil san là, ag-us ann am meall teine san 
oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluag-h so 
uile mar aon duine, an sin labhraidh na 
cinnich a chual' iomradh ort, ag ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an Tig-hearn 
an sluag-h so thoirt do'n f hearann a mhionn- 
aich e dhoibh, uime sin mharbh e iad san 
fhàsach. 

17 Agrus a nis, guidheam ort, biodh 
cumhachd mo Thig-hearna mòr, a reir mar 
a labhair thu, ag; ràdh, 

1S Tha 'n Tig-hearna fad-fhulang-ach, 
ag-us mòr-thròcaireach, a' toirt maithean- 
ais ann an aing-idheachd, ag-us ann an 
eusaontas, ag-us air chor sam bith nach 
saor 1 an ciontach; a' leantuinn aing-idh- 
eachd nan aithriche air a' chloinn, air an 
treas, agus air a' cheathramh ginealach. 

19 Maith, g-uidheam ort, aing-idheachd 
an t-sluaig-h so, a reir meud do thròcair, 
ag-us a reir mar a thugr thu maitheanas 
do'n t-sluag-h so o'n Eiphit g-us a nis. 

20 Agus thubhairt anTig-hearna, Mhaith 
mi, a rèir t'fhocail : 

21 Ach co fhìor 's a ta mi beò, lionar an 
talamh uile le g-lòir an Tig-hearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chiumaic mo 
g-hlòir, ag-us mo chomharan 2 a rinn mi 
san Eiphit, ag-us anns an fhàsach, agiis a 
bhuair mi nis na deich uairean so, ag-us 
nach d'eisd ri m' g-huth ; 

23 Gu cinnteach cha'n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaich mi d'anaithrichibh, 
ni mò a chi neach air bith dhiubhsan a 
brosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
g-u'n robh aig-e-san spiorad eile maille ris, 
ag-us g-u'n do lean e mi g-u h-iomlan, esan 
bheir mi do'n fhearann d'an deachaidh 
e ; ag-us sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' g-hleann.) 
Am màireach pillibh, ag-us rachaibh do'n 
fhàsach, air slig-he na mara ruaidhe. 

26 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag-us ri h-Aaron, ag - ràdh, 

27 Cia fhad a ghiùlaineas mi leis an 
droch chomhchruinneach so, a tha ri 
g-earan a'm' ag-haidh ? chuala mi gearain 
chloinn Israeil, leis am bheil iad ri g-earan 
a'm' ag-haidh. 

28 Abair riu, Co fhìor 's a ta mi beò, 
ars' an Tig-hearna, mar a .abhair sibh a'm' 
eisdeachd 3 , mar sin ni mi ribh. 

29 San fhàsach sotuitidh bhur colannan: 
ag-us a' mheud 's a chaidh àireamh dhibh, 
a reir bhur n-àireimh iomlain, o fhichead 1 glan. 2 mo mhìorlihuUean. 

3 a'm' cMuasaibh Eabh. 
147 HH, XIV. 

bliadhna dh'aois agais os a cheann, arinn 
g-earan a'm' agrhaidh, 

30 Gun amharus sam bith cha tig- sibh a 
steach do'n fhearann a mhionnaich mise 
gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a g-habhail 
ann, saor o Chaleb mac Iephuneh, ag-us 
Iosua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag-, a thubhairt 
sibh a bhiodh 'nan cobhartaich, iadsan 
bheir mi steach, agiis g;abhaidh iad eòlas 
air an fhearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Ag-us air bhur son-sa dheth, tuitidh 
bhur colannan 4 anns an fhàsach so. 

33 Agrus bithidh bhur clann air seachar- 
an san fhàsach dà f hichead bliadhna, ag-us 
griùlainidh iad bhur strìopachais, g-us an 
caithear bhur colannan san fhàsach. 

34 A reir àireimh nan làithean anns an 
do rannsaich sibh am fearann, eadhon dà 
fhichead là, (g-ach là air son bliadhna) 
g-iùlainidh sibh bhur n-euceartan, eadhon 
dà fhichead bliadhna, agus bithidh fìos 
agaibh air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tig-hearn e, agus 
gu cinnteach ni mi e do'n chomhchruinn- 
each olc souile, a chruinnich a'm' ag-haidh . 
anns an fhàsach so claoidhear iad, ag-us an 
sin g-heibh iad bàs. 

36 Ag-us na daoine a chuir Maois a ranns- 
achadh an fhearainn, a phill, ag-us a thug- 
air a' chomhchruinneach uile g-earan a 
dheanamh 'na agrhaidh, le droch sgreul 5 
a thoirt seachad air an fhearann, 

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug- 
seachad droch sg-eul air an fhearann, bàs 
leis a' phlàig-h an làthair an Tig-hearn. 

38 Ach do na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fhearainn, mhair Iosua 
mac Nuin, ag-us Caleb maclephunehbeò. 

39 Ag-us dh'innis Maois na briathra sin 
do chloinn Israeil uile : agus rinn an 
sluagh caoidh mhòr. 

40 Ag-us dh'èirich iad gu uioch sa' 
mhaduinn, agrus chaidh iad suas 6 ga 
mullach an t-slèibh, ag- ràdh, Feuch, tha 
sinne an so, ag-us thèid sinn suas do'n 
àit a g-heall an Tig-hearn ; oir pheacaicli 
sinn. 

41 Ag-us thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a tha sibh a' briseadh àithne an Tig-hearn? 
ach cha soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha 'n 'eil an 
Tig-hearna 'nur measg-; a chum as nach 
buailear sibh an làthair bhur naimhde. 

43 Oir tha na h-Amalecich ag-us na Ca- 
naanaich an sin roimhibh, ag-us tuitidli 
sibh leis a' chlaidheamh : a chionn g-u'n 
do chlaon sibh o'n Tig-hearn, uime sin 
cha bhi an Tig-hearna maille ribh. 

44 Ach g-habh iad do dhànadas orra dol 
suas gn mvdlach an t-slèibh : g-idheadh * cuirp mharbha, closaichean. 5 tuaileas. 
6 b'àUl leo dol suas. 

L2 cha deachaidh àirc coimhcheangail an 
Tighearna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich a 
nuas, agus na Canaanaich, a bha 'nan 
còmhnuidh san t-sliabh sin, agus bhuail 
siad iad, agus chuir iad an ruaig orra, 
eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 

1 Lagh thabhartasan àraidh. 32 Chlachadh gu bàs 
fear-hrìsidh na sàbaid. 

AGUS^ labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig- sibh a chum fearainn 
bhur n-àiteacha còmhnuidh, a tha mise 
a' tabhairt dhuibh, 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearna, tabhartas-loisgte 
no ìobairt, gu bòid a choimhlionadh, no 
mar thabhartas saor-thoile, no 'nùr n-àrd 
fhèillibh 1 , a dheanamh fàile chùbhraidh 
do'n Tighearna, do'n sprèidh no do'n 
treud. 

4 An sin bheir esan a bheir seachad a 
thabhartas do'n Tighearna, seachad tabh- 
artas-bìdh do'n deicheamh cuid do phlùr, 
measgta maille ris a' cheathramh cuid do 
hin olaidh. 

5 Ag-us bheirthu seachad 2 anceathramh 
cìiid do hin fiona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhartas-loisgte no'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas bìdh, dà dheicheamh cuid 
do phlùr, measgta leis an treas cuid do hin 
olaidh. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid do hin f ìona, 
chiim fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh òg mar ìobairt-loisgte, no mar ìob- 
airt g-u bòid a choimhlionadh, no mar 
ìobairt-shìth do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear 3 maille ris an tarbh òg, 
tabhartas-bìdh do thri deich codaichibh 
do phlùr, measgta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum tabh- 
artais-dibhe leth hin fìona, chum tabhart- 
ais a bheirear suas le teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

1 1 Marso nìthear air son aon tairbh, no air 
son aon reithe, no air son uain, no minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh seach- 
ad, mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àireimh. 

13 Gach neach a rugadh san dùthaich, ni 
e na nithe sin air a' mhodh so, ann an tabh- 
artas a thoirt seachad a bheirear suas le 
teine, dh'fhàile cùbhraidh do'nTighearn. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille ribh, no cò air bith e bhios 'nur 
measg 'nur ginealachaibh, agus gu'n toir 

1 fhèisdibh sònruichte. * ulìuichidh tu, ni 

148 , XIV. XV. 

e seachad tabhartas a bheirear suas le 
teine, dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighear- 
na; mar a ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a ta 
do'n chomhchruinneach, agus mar an 
ceudna do'n choigreach a ta air chuairt 
maille ribh, reachd sìorruidh 'nur g-ineal- 
achaibh: mar a ta sibhse, mar sin bith- 
idh an coigreach an làthair an Tighearn. 

16 Aon lagh, agus aon mhodh, bithidh 
agaibhse, agus aig a' choigreach a ta air 
chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a steach do'n 
fhearann d'am bheil mise 'gur tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'itheas 
sibh a dh'aran anfhearainn, gu'n toirsibh 
suas tabhartas-togta do'n Tighearn. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n cheud 
chuid d'ur taois, mar thabhartas-togta ; 
mar a thogas sibh tabhartas-tog ta an ur- 
lair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taois bheir 
sibh do'n Tighearna tabhartas-togta, 'nur 
ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidh 4 sibh na h-àitheanta sin 
uile a labhair an Tighearna ri Maois, 

23 Eadhon gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug an Tighearn àithne do 
Mhaois, agus o sin suas air feadh bhur 
ginealacha ; 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni sam 
bith ann anaineolas, gun fhios do'n chomh- 
chruinneach, gu'n toir an comhchruinn- 
each uile seachad aon tarbh òg a chum 
ìobairt-loisgte, chumfàilechùbhraidh do'n 
Tighearna,maille r'a thabhartas-bìdh,agus 
athabhartas-dibhe, a rèir a' ghnàtha, agus 
aon mheann do na gabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, agus maith- 
ear dhoibh e, oir is aineolas a t'ann: agus 
bheir iad leo antabhartas, ìobairtabheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn, agus an 
ìobairt-pheacaidh an làthair an Tighearn, 
air son an aineolais. 

26 Agus maithear e do cbomhchruinn- 
each chloinn Israeil uile, agus do'n choig- 
reach a ta air chuairt 'nam measg; do 
bhrìgli, gu'?i robh an sluagh uile ann an 
aineolas. 

27 Ag^us ma, pheacaicheas anam sam 
bith tnd aineolais, an sin bheir e leis 
gabhar do'n cheud bhliadhna chum ìob- 
airt-pheacaidh. 

28 Agus ni an sagart rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolach, an 

thu. Eabh. 3 bheir e. Eabh. 4 rinn. Eabh. AIREAMH, XV. XVI. uair a pheacaichcas e le h-aineolas an 
làthair an Tighearn, a dheananih rèite air 
a shon ; agus maithear dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air. a shon- 
san a pheacaicheas trìd aineolais, araon 
air a shonsan a rugadh am measg 
chloinn Israeil, agus air son a' choigrich 
a ta air chuairt 'nam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu h-an 
dàna', (co dhiubh a rugadh e san tìr, no 's 
coigreach e) tha esan a' toirt easurraim 
do'n Tighearn; agus gearrar an t-anam 
sin as o mheasg a shluaigh. 

31 Do bhrìgh gu'n d'rinn e tàir air focal 
an Tighearn, agus gu'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as gu tur : bithidh 
'aing-idheachd air fein. 

32 Ag-us an uair a bha clann Israeil san 
fhàsach, fhuair iad duine a' tional mhaid- 
ean 2 air là na sàbaid. 

33 Ag-us thug iadsan a fhuair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus 
a dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionn- 
suidh 2l chomhchruinnich uile. 

34 Ag-us chuir iad an làimh e, a chionn 
nach d'innseadh ciod bu chòir adheanamh 
ris. 

35 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Cuirear an duine gu cinnteach gii 
bàs ; clachaidh an comhchruinneach uile 
e le clachaibh an taobh a muigh do'n 
champ. 

36 Àgus thug an comhchruinneach uile 
mach as a' champ e, agus chlach iad e le 
clachaibh, agus fhuair e bàs ; mar a dh'- 
àithn an Tig-hearna do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

3S Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, iad a dheanamh fàbhra 3 dhoibh fèin 
air iomallaibh an eudaich air feadh an 
ginealach, agus iad a chur air fàbhra nan 
iomall iall 4 do ghorm. 

39 Ag-us bithidh e dhuibh mar fhàbhra, 
agus amhaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
earn, agus gu'n dean sibh iad; agus nach 
iarr sibh an dèigh bhur cridhe agus bhur 
sìil fèin, nithe a's àbhaist duibh dol 'nan 
dèigh le h-ana-miann 5 : 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'm 
bi sibh naomha d'ur Dia. 

41 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na-Eiphit, gu bhi 
a'm' Dhia dhuibh : Is mise an Tigheama 
bhur Dia. 

CAIB. XVI. 

1 Ceannairc Chorah, Dhalain, agus Ahirabn. 
31 Shluig an talamh stias iad. 
GUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
. Chohait, mhic Lebhi, agus Datan 

1 lv làimh àird. Eabh. - findha, cnnnaidh. 

s frin^es. Sasg. 4 ribein, snàthainn. 

149 ag-us Abiram mic Eliaib, ag-us On mac 
Pheleit, mic Reubein, daoine : 

2 Ag-us dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois 6 , maille ri daoin'àraidh do chloinn 
Israeil, dà cheud, ag-us leth-cheud, ceann- 
ard do'n choimhthional, inbheach 7 sa' 
chomhchruinneach, daoine iomraideach 8 . 

3 Ag-us chruinnich siad iad fèin an ceann 
a chèile an ag-haidh Mhaois ag-us an agh- 
aidh Aaroin, ag-us thubhairt iad riu, Tha 
sibh a' gabfiail tuille's a chòir oirbh fèin, 
do bhng-h g-u bheil an comhchruinneacli 
uile naomha g-ach aon diubh, ag-us tha 'n 
Tig-hearna 'nam measg- : c'ar son uime 
sin a tha sibh 'gur togail fèin suas os 
ceann comhchruinnich an Tigbearn ? 

4 Ag-us an uair a chuala Maois e, thuit e 
air 'aghaidh : 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a chuid- 
eachd uile, ag ràdh, Eadhon am màireach 
nochdaidh an Tighearna cò iad a's leis, 
agus cò a ta naomh, agus bheir e air 
teachd am fagus da : bheir e eadhon air- 
san a ròghnaich e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibh-se so; gabhaibh dhuibh fèin 
tùiseirean, Corah, agus a chuideachd iiile ; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh 
tùis orra an làthair an Tighearn air an là 
màireaeh ; agus an duine sin a ròghnaich- 
eas an Tighearna, bithidh esan naomli. 
Tha sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbh 
fèin, sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisd- 
ibh, guidheam oirbh, sibhse a mhaca 
Lebhi : 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n do 
sgar Dia Israeil sibho chomhchruinneach 
Israeil gu'r toirt am fagusda fèin, a dhean- 
amh seirbhis pàilliuin an Tighearn, agus 
a sheasamh am fianuis a' chomhchruinn- 
ich, a fhrithealadh dhoibh ? 

10 Agus thug e thus' am fagus da fein, 
agus do bhràithrean uile mic Lebhi maille 
riut ; agus am bheil sibh ag iarraidh na 
sagartachd mar an ceudna ? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh 
an ceann a chèile an aghaidh an Tighearn : 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil 
sibh ri gearan 'na aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois teachdairean uaith 
a ghairm Dhatain agus Abiraim mhac 
Eliaib, a thubhairt, Clia tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nios 
sinn à talamh a tha sruthadh le bainne 
agus le mil, gu'r marbhadh san fhàsach, 
mur dean thu thu fèin gu h-iomlan a'd' 
uachdaran os ar ceann ? 

14 A thuillcadh air so, cha d'thug thu 
sinn gu fearann a ta sruthadh le mil agus 
le bainne, ni mò thug thu dhuinn oigh- 
reachd mhacharach agus niìon-liosan: an 5 strìnpachas. 
1 gairmle. Eabl). * aii nghaidh Mliaois. 
B ainineil. airea: 

cuir thu mach sùilean nan daoine sin? 
cha tèid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro dhiomach, agus 
thubhairt e ris an Tigheama, Na biodh 
meas agad d'an tabhartas ; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi 
cron air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachd uile an làthair 
an Tighearn, thusa, agus iadsan, agus 
Aaron am màireach: 

17 Agus gabhaibh gach duine a thùiseir, 
agus cuiribh tùis annta, agus thugaibh an 
làthair an Tigheama gach duine a thùis- 
eir, dà cheud agus leth-cheud tùiseir; 
thusa mar an ceudna, agus Aaron, gach 
aon dhibh a thùiseir. 

18 Ag-us g-habh gach duine dhiubh a 
thùiseir, agus chuir iad teine annta, agus 
chuir iad tùis orra, agus sheas iad ann an 
dorus pàilliuin a' choimhthionail maille ri 
Maois agus ri h-Aaron. 

19 Ag-us chruinnich Corah an comh- 
chrninneach uile 'nan aghaidh gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : agus thais- 
beineadh glòir an Tighearna do'n chomh- 
chruinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin omheasg a' chomh- 
clmrinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla 1 . 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad, O Dhè, a Dhè spiorad gach 
uile f'heòla, am peacaich aon duine, ag-us 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach 
uile ? 

23 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneach, ag 
ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pailliuin 
Chorah, Dhatain agus Abiraim. 

25 Agus dh'èirich Maoissuas, agus chaidh 
e dh'ionnsuidh Dhatain agus Abiraim; 
agus lean seanairean Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a' chomhchruinn- 
each, ag ràdh, Sgaraibh sibh fèin, guidh- 
eam oirbh, o bhùthaibh nan daoine aing- 
idli ud, agus na beanaibh ri ni sam bith a 
's leo, air eagal gu'n sgriosar sibh 'nam 
peacannaibh uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air 
gach taobh : agus thàinig Datan agus 
Abiram a mach, agus sheas iad ann an 
dorus am bùthan, agus am mnài, agus 
am mic, agus an clann bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so bithidh 
fios agaibh gu'n do chuir an Tighearna 
mise a dheanamh nan oibre sin uile ; oir 
cha (Frinn mi iad as mo cheann fèin 2 . 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na m, xvi 

h-uile dhaoin' eile, no ma dh'fhiosraichear 
iad a rèir fiosrachaidh nan uile dhaoine, 
an sin cha do chuir an Tighearn mise 
uaith. . 

30 Ach ma ni an Tighearna gniomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamh a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad maille 
ris gach ni a's leo, agus gu'n tèid iad sìos 
beò do'n t-slochd; an sin tuigidh sibh 
gu'n do bhrosnaich na daoine sin an 
Tighearn. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e do 
labhairt nam briathra sin uile, gu'n do 
sgoilt an talamh a bha fodhpa 3 o chèile : 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad, agus an tighean, 
agus na daoin' uile a bhuin do Chorah, 
agus am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a bhuin 
doibh, beò sìos do'n t-slochd, agus dhruid 
an talamh orra : agus chaidh as doibh o 
mheasg a' chomhchruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha mu'n 
timchioll, r'an glaodh ; oir thubhairt iad, 
Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
mar an ceudna. 

35 Agus thàinigteine a mach o'n Tigh- 
earn, agus loisg e 'n dà cheud agus an 
lethcheud fear a thug seachad tùis. 

36 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

37 Labhair ri h-Eleasar mac Aaroin an 
sagart, e thogail suas nan tùiseirean à 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa 
an teine an sud ; oir tha iad coisrigte, 

38 Tùiseirean nam peacach ud an agh- 
aidh an anama fèin; agus deanadh iad 
dhiubh leacan leathan mar chòmhdach 
do'n altair: oir thug iad seachad iad an 
làthair an Tigheam, air an aobhar sin tha 
iad coisrigte ; agus bithidh iad 'nan comh- 
aradh do chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha, leis an d'thug iadsan a 
chaidh losgadh seachad tabhartas; agus 
rinneadh iad 'nan leacaìbh leathan mar 
chòmhdach do'n altair. 

40 Gu bhi 'nan cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach tig coigreach, 
nach 'eil do shliochd Aaroin, am fagus a 
losgadh tùise an làthair an Tighearna ; 
chum as nach bi e mar Chorah, agus mar 
a chuideachd ; mar a thubhairt an Tigh- 
earna ris le làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn comh- 
chruinneach chloinn Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 
ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tigh- 
earna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruinn- 
icheadh an comhchruinneach an aghaidh 
Mhaois agus an aghaidh Aaroin, gu'n do 1 ann am platha. 

150 2 o ri'chridìiefèin. Eabh. *fodha. AIREAMI 

slieall iad air pàilliun a' choimhthionail : 
agus, feuch, chòmhdaieh an neul e, agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearn. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron gu 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' chomh- 
chniinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla : agus thuit iad 
air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bhàrr na 
h-altarach, agns cuir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' chomhchruinn- 
ich, agus dean rèite air an son ; oir chaidh 
fearg a mach o'n Tighearn 1 : thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a dh'àithn 
Maois, agus ruith e gu meadhon a' 
chomhchruinnich ; agus, feuch, bha 
phlàigh air tòiseachadh am measg an 
t-sluaigh : agus chuir e tùis air, agus rinn 
e rèite air son an t-sluaigh. 

4S Agus sheas e eadar na mairbh agus 
na beotha, agus choisgeadh a' phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
mlle deug agus seachd ceud, a thuilleadh 
orra-san a bhàsaich an aobhar Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gu dorus pàilliuin a' ehoimh- 
thionail: agus choisgeadh a' phlàigh. 

caib. xvn. 

1 Slat Aaroin fo bhìàth : 10 tha i air a gleidheadh 
mar chomharadh an aghaidh nan ceannairceach. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh 
slat o gach aon aca, a rèir tighe an aith- 
riche, o'n ceannardaibh uile, a rèir tighe 
an aithriche, dà shlait deug: sgrìobh 
ainm gach duine air a shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi : oir bithidh aon slat air son 
cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, an làthair na Fian- 
uis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an duine a 
thaghas mise fo bhlàth '"; agus bheir mi 
air gearain chloinn Israeil sgur uam, leis 
am bheil iad ri gearan 'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil 
agus thug gach aon d'an ceannardaibh 
dha slat am fear, aon air son gach ceann- 
aird, a rèir tighe an aithriche, eadhon dà 
shlait deug: agus bha slat Aaroin am 
measg an slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn, ann am pàilliun na 
Fianuis. [, xvh. xvni. 

8 Agus air an là màireach chaidh Maois 
a steach do phàilliun na Fianuis ; agais, 
feuch, bha slat Aaroin, air son tighe 
Lebhi, air briseadh a mach, agus air cur 
maoth dhuille aisde, agus air teachd fo 
bhlàth, agus air giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a mach na siatan 
uile o làthair an Tighearna gu cloinn Is- 
raeil uile ; agus dh'amhairc iad orra, agus 
ghabh gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thoir slat Aaroin a rìs an làthair 
na Fianuis, gu bhi air a gleidheadh mar 
chomharadh an aghaidh nan ceannairc- 
each; agus bheir thu air falbh gu tur an 
gearain uamsa, chum nach bàsaich iad. 

1 1 Agus rinn Maois mar sin : mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, mar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Israeil ri Maois, 
ag ràdh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, 
thèid as duinn, thèid as duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilliun an Tighearna, gheibh e bàs ; 
an claoidhear sinn le bàsachadh ? 

caib. xvni. 

1 Cùram nan sagart. 6 Friihealadh nan Le- 
bhitheach. 8 Cuibhrionn nan sagart, 21 agus nan 
Lebhitheach. 25 Mu'n tabhartas-tìiogta. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
h-Aaron, Giùlainidh tusa agus do 
mhic, agus tigh t'athar maille riut, 
euceart 3 an ionaid naoimh ; agus giùl- 
ainidh tusa agus do mhic maille riut 
euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithre mar an ceudna do 
thrèibh Lebhi, trèibh t'athar, bheir thu 
leat maille riut, chum gu'n ceanglar riut 
iad, agus gu'm fritheil iad dhuit: ach 
fritheilidh tusa agus do mhic maille riut 
air beulaobh pàilliuin na Fianuis. 

3 Agus gleidhidh iad do chùram-sa, 
agus cùram a' phàilliuin uile : a mhàin 
cha tig iad am fagus do shoithichibh an 
ionaid naoimh agus do'n altair, a chum 
nach faigh aon chuid iadsan no sibhse 
bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidh- 
idh iad cùram pàilliuina' choimhthionail, 
air son uile sheirbhis a' phàilliuin: agus 
cha tig coigreach am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an ionaid 
naoimh, agus cùram na h-altarach; a 
chum nach bi fearg ni's mò air cloinn Is- 
raeil. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur 
bràithre na Lebhithich o mheasg chloinn 
Israeil : dhuibhse thugadh iad ?nar thabh- 
artas do'n Tighearn, a dheanamh seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhic 
maille riut, bhur sagailachd anns gach 1 o ghnùis an Tighearn, Eabh. 2 gu'm bris slat an duine a thaghas mise mach. 3 pcacanna. 

151 AIREAI 

ni à bhuineas do'n altair, agus an taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat, agus ni sibh 
seirbhis: thng mi dhuibh bhur sagart- 
achd, mar sheirbhis tabhartais; agus 
cuirèar an coigreach a thig am fagus gu 
bàs. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h-Aaron, 
Feuch, thug- mi dhuit mar an ceudna 
cùram mo thabhartasan-togta, do uile 
nithibh coisrigte chloinn Israeil; dhuitse 
thug mi iad, air son an ungaidh, agus do 
d' mhic le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro 
naomha, a ghleidheadh o'n teine : gach 
tabhartas leo-san gach tabhartas-bìdh 
leo, agus gach iobairt-pheacaidh leo, 
ag-us gach ìobairt-eusaontais leo, a bheir 
iad dhomhsa, bithidh e ro naomha dhuitse, 
agus do d' mhic. 

10 San ionad ro naomh ithidh tu e, ith- 
idh gach firionnach e : bithidh e naomh 
dhuitse. 

1 1 Agus is leat so ; tabhartas-togta an 
tabhartais, maille ri uile thabhartasan- 
luaisgte chloinn Israeil : thug mi dhuitse 
iad, agus do d' mhic, agus do d' nigh- 
eanaibli maille riut, le reachd sìorruidh : 
gach neach a tha glan a'd' thigh, ithidh 
e dheth. 

12 A' chuid a's fearr' uile do'n oladh, 
agus a' chuid a's fearr uile do'n fhion, 
agus do'n chruithneachd, an ceud thoradh 
leo-san a bheir iad seachad do'n Tigh- 
earn, iad sin thug mi dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich 'nam 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa; gach aon a ta glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrìi do 
gach feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, ma 's ann do dhuine, no 
dh'ainmhidh, bithidh e leatsa : gidheadh 
gu cinnteach fuasglaidh tu ceud-ghin 
duine, agus ceud-ghin an ainmhidh neò- 
g-hloin fuasglaidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'fhuasglar, o mhìos 
a dh'aois fuaeglaidh tu iad a rèir do 
mheas, air son airgid chùig seceilean, a 
rèir seceil an ionaid naoimh: is e 'n se- 
cel fìchead gerah. 

17 Ach ceud-g-hin boin 2 , no ceud-ghin 
caorach, no ceud-ghin gaibhre, cha'n 
fliuasgail thu ; tha iad naomha : crath- 
aidh tu am fuil air an altair, agus loisg- 
idh tu 'n saill mar thabhartas a bheirear 
suas le teine, chum fàile chùbhraidh do'n 
Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisgte agus an 
slinnean deas leat. IH, XVIII. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nithc 
naomha, a bheir clann Israeil seachud 
do'n Tighearna, thug mi dhuitse, agus do 
d' mhic, agus do d' nigheanaibh maille 
riut, le reachd sìorruidh : is coimhcheangal 
salainn e gu bràth an làthair an Tigh- 
earna, dhuitse agus do d' shliochd maille 
riut. 

20 AguslabhairanTighearnarih-Aaron, 
'Nam fearann cha bhi oighreachd agad, 
ni mò bhios roinn agad 'nam measg: is 
mise do roinn-sa agus t'oighreachd am 
measg- chloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug 
mi an deachamh uile ann an Israel mar 
oighreachd, air son an seirbhis a ni iad, 
eadhon seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

22 Agus cha 'n fheud clann Israeil o so 
suas teachd am fagus do phàilliun a' 
choimhthionail, air eagal gu'n giùlain iad 
peacadh, agus gu'm faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail, agus giùlainidh 
iad an cronta : bithidh e 'na reachd srorr- 
uidh air feadh bhur ginealacha, nach bi 
oighreachd sam bith aca am measg 
chloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a bheir 
iad seachad mar thabhartas-togta do'n 
Tighearna, thug mi do na Lebhithich 
mar oighreachd: uime sin thubhairt rni 
riu, Am measg chloinn Israeil cha bhi 
oighreachd aca. 

25 Agus labhairan Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhithich, 
agus abair riu, 'Nuair a thogas sibh o 
chloinn Israeil an deachamh a thug mise 
dhuibh uatha mar bhur n-oighreachd, an 
sin bheir sibh suas tabhartas-togta dheth 
do'n Tighearn, eadhon an deicheamh 
cuid do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidh, agus mar làine amar-bruth- 
aidh an fhrona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir sibh 
seachad tabhartas-togta do'n Tighearna, 
d'ur n-uile dheachamh a thogas sibh o 
chloinn Israeil : agus bheir sibh dheth 
tabhartas-togta an Tighearna do Aaron 
an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad uile thabhartas-togta an 
Tighearna do'n chuid a's fearr dheth uile, 
eadhon a' chuid sin deth a tha coisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair a 
thogas sibh suas uaith a' chuid a's fearr 
dheth, an srn measar e do na Lebhithich 
mar thoradh 3 an urlair-bhualaidh, agus 
mar thoradh amar-bruthaidh an fhìona. 3 fliàs, pMseac/u AIREAMH, : 

31 Agus ithidh sibh e anns gach àite, 
sibh fein agus bhur teaghlaichean : oir is 
e bhur duais air son bhur seirbhis annam 
pàilliun a' choimhthionail. 

32 Ag-us cha g-hiùlain sibh peacadh sam 
bith air a shon, an uair a thog-as sibh suas 
as a' chuid a's fearr dheth : ni mò a 
thruailleas sibh nithe naomha chloinn 
Israeil, air eag-al gu'm faigh sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

1 .1» t-uisge dealachaidh: 11 mar a ghnàthaicheadh 
e chum iadsan a bha neòghlan a ghlanadh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag-us ri h-Aaron, ag; ràdh, 

2 Is e so ordug-h an lag-ha a dh'àithnan 
Tig-hearn, ag- ràdh, Labhair ri cloinn Is- 
raeil, iad a thoirt a d' ionnsuidh agh ruadh 
g\m ghaoid ', air nach 'eil smal, agus nach 
robh riamh fuidh chuing-. 

3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh Elea- 
sair an t-sagairt ; agus bheirear i 2 an taobh 
a muig-h do'n champ, agus marbhar i 'na 
fliianuis. 

4 Agus g-abhaidh Eleasar an sag-art cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid 
d'a fuil dìreach fa chomhair pàilliuin a' 
choimhthionail seachd uairean. 

5 Agus loisg-idh ?ieach an t-ag-h 'na 
shealladh; a seice, ag-us a feoil, ag-us a 
fuil, maille r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Ag-us g-abhaidh an sag-art fiodh seudair, 
agus hiosop, agus scarlaid, agus tilg-idh e 
sin am meadhon losg-aidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart'eudach, agus 
ionnlaididh 3 e 'fheoil ann an uisg-e, agus 
an dèigh sin thig- e steach do'n champ, 
agus bithidh an sagart neòghlan gu 
feasgar. 

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eudach 
ann an uisg-e, ag-us ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisge, ag-ns bithidh e neòghlan gai 
feasgar. 

9 Àgus eruinnichidh duine a ta glan 
hiath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh 
a niuigh do'n champ ann an àite glan ; 
agus g-leidhear i air son comhchruinnich 
cliloinn Israeil, maruisge dealachaidh: is 
gtanadh air son peacaidh i. 

10 Agus nighidhesanathionaileasluath 
an aighe 'eudach, ag-us bithidh e neòghlan 
gu feasg;ar: agus bithidh e do chloinn 
Israeil, agus do'n choigreach a th'air 
chuairt 'nam measg-, 'na reachd sìormidh. 

11 Esanabheanasri corp duine mhairbh 
sam bith, bithidh e neòghlan seachd 
làithean. 

1 2 Glanaidh se e fèin leis air an treas là, 
agus air an t-seachdamh là bithidh e g^-lan : 
ach mur glan se e fèin air an treas la, an 
s'n air an t-seachdamh là cha bhi e glan. cvni. xix. xx. 

13 Ge b'e neach abheanas ri corp duine 
sam bith a ta marbh, agus nach glan e 
fèin, tha e a' truailleadh pàilliuin an 
Tighearn; agus g-earrar an t-anamsin as 
o Israel : a chionn nach do chrathadh an 
t-uisg-e dealachaidh air, bithidh e neòghlan ; 
tha a neòghloine fathast air. 

14/s e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duine ann am bùth : Gach neach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus g-ach neach a tha 
sa' bhùth, bithidh iad neòghlan seachd 
làithean. 

15 Ag;us gach soitheach fosgailte aig- 
nach 'eil còmhdach ceangailte air, tha e 
neòghlan. 

16 Agus g-e b'e bheanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mhachair 4 , 
no ri corp marbh, no ri cnàimh duine, no 
ri h-uaigh, bithidli e neòghlan seachd 
làithean. 

17 Ag-us air son an duine neòg-hloin 
gabhaidli iad do iuaitii an aighe, a loisg-- 
eadh air son glanaidh peacaidli, agus 
cuiridh iad uisge ruith oirre ann an soith- 
each. 

18 Agus gabhaidh duine glan hiosop, 
agus tumaidh e san uisge e, agus crath- 
aidh e air a' bhùth e, ag-us air na soithich- 
ibh uile, agus air a' mhuihntir a bha 'n 
sin, agus airsan a bhean ri cnàimh, no ri 
neach a mharbhadh, no ri aon marbh, no 
ri h-uaig-h : 

19 Ag-us crathaidh an duine glan air an 
neòghlan air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là ; agus g-lanaidh se e fèin 
air an t-seachdamh là, ag-us nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, ag-us bithidh e g-lan air feasgar 5 . 

20 Àch an duine a bhios neòghlan, agus 
nach glan e fèin,gearrar an t-anam sin as 

mheasg a' chomhchruinnich, a chionn 
g-u'n do thruaill e ionad naomh an Tigh- 
earn: chado chrathadhuisge dealachaidh 
air; tha e neòg-hlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd sìorruidh 
dhoibh, gu'n nigh esan a chrathas an 
t-uisge dealachaidh 'eudach, agus bithidh 
esan a bheanas ris an uisge dealachaidh 
neòghlan gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan, bithidh e neòghlan : agus an 
t-anam a bheanas ris, bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

CAIB. XX. 

1 Sàs Mhiriaim. 7 Thug Maois uisge do'n t-sluagh 

as a' charraig. 22 Hàs Aaroin. 

AN sin thàinig clann Israeil, eadhon 
an comhchruinneach uile gXi fàsach 
Shin, anns a' cheud mhìos : agus dh'fhàn 6 
an sluagh ann an Cades; ag:us fhuair tfallain. 
3 i'jmtaiKdh. 
153 2 hheir e i. E.ibh. 

4 air aghaidh va macharach. 5 san fhcasgar. <>chònihnuhh. Miriam bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh 
an sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n choimh- 
Ihional : agus chruinnich siad iad fèin an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh ri Maois, agus 
labhair iad, ag ràdh, B'fhearr gu'mbith- 
eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nìos comh- 
chruinneach an Tighearna do'n fhàsach 
so, gu bàs fhaghail an sin, sinn fèin agus 
ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar son a thugsibhoirnne teachd 
a nìos as anEiphit, g'ar toirt a steach do'n 
droch àite so? cha'n àite sìl e, no fhìgis, 
no chrann-f ìona, no phomgranata ; ni mò 
ta uisge ann r'a òl. 

6 Ag-us chaidh Maois agus Aaron o làth- 
air a' chomhchruinnich gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, agus thuit iad air an 
aghaidh; agus dh'fhoillsicheadh glòir an 
Tighearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich thus' 
an coimhthional an ceann a chèile, thu 
fèin ag-us Aaron do bhràthair, agus labh- 
raibh ris a' charraig fa chomhair an sùl, 
agus bheir i seachad a h-uisge ; agus bheir 
thusa mach uisge dhoibh as a' charraig, 
agus bheir thu deoch do'n choimhthional, 
agus d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair 
an Tighearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus Aaron 
an comhchruinneach an ceann a chèile 
fa chomhair na carraige, agus thubhairt e 
riu, Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc; as 
a' charraig so am feum sinne uisge thoirt 
duibh? 

1 1 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlait dà uair ; 
agus thàinig an t-uisge mach gu pailt : 
ag-us dh'òl an comhchruinneach, agus an 
sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, A chionn nach do chreid 
sibh mi, chum mo naomhachadh ann an 
sùilibh chloinn lsraeil, uime sin cha toir 
sibh a steach an comhchruinneach so do'n 
fhearann a thug- mise dhoibh. 

13 /seso uifige Mheribah, a chionn gu'n 
d'rinn clann Israeil strì ris an Tighearn, 
ag-us naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean o 
Chades gu rig-h Edoim, Mar so tha do 
bhràthair Israel ag ràdh, Tha fios ag-ad 
air an t-saothair sin uile a thàinig oirnne ; 

15 Mar a chaidh arn-aithriche sìosdo'n 
Eiphit, agus a ghabh sinn còmhnuidh san MH, XX. 

Eiphit aimsir fhada' ; agus bhuin na 
h-Eiphitich gu h-olc minne, agus r'ar 
n-aithrichibh. 

16 Ag-us an uair a g-hlaodh sinn ris an 
Tig-hearna, chual' e ar givth, agus chuir e 
aing-eal uaith, ag-us thug e mach sinn as 
an Eiphit; ag-us, feuch, tha sinn ann au 
Cades, baile sa' chuid a's iomallaiche do 
d' chrìch. 

17 Leig- leinn, g-uidheam ort, dol troimh 
do dhùthaich : cha tèid sinn troimh achadh 
sam bith, no troimh fhìon-lios, ni mò 
dh'òlas sinn uisge nan tobar; imichidh 
sinn air rathad mòr an righ, cha tionn- 
daidh sinn a dh'ionnsuidh na làimhe deise, 
no na làimhe clìthe, gus an tèid sinn seach 
do chrìochan. 

18 Ag-us thubhairt Edom ris, Cha tèid 
thu seachad orm 2 , air eag-al leis a' chlaidh- 
eamh g-u'n tig mi mach a't' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Isyaeil ris, Im- 
ichidh sinn air an rathad mhòr; ag-us nia 
dh'òlas mi fèin ag-us mo sprèidh do d' 
uisg-e bheir mi luach air a shon : a mhàin 
g-un tuille dheanamh, thèid mi troimhe do 
m' chois. 

20 Ag-us thubhairt e, Cha tèid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom a mach 'na 
aghaidh le mòr-shluag-h, agus le làimh 
thrèin. 

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel comas 
dol troimh a chrìch : uime sin thionndaidh 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clannlsraeil, eadhonan 
comhchruinneach uile, an turas o Chades, 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an sliabii Hor, làimh 
ri crìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigh ; oir cha tèid e steach do'n fhear- 
ann a thug mise do chloinnlsraeil, a chionn 
gu'n robh sibh ceannairceach an aghaidh 
m'fhocail-sa aig uisge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, 
agus thoir suas iad gu sliabh Hor. 

26 Agus buin 'eudach do Aaron, agus 
cuir air a mhac Eleasar e: agus cruinn- 
ichear Aaron a chum a mhuinntir, agus 
gheibh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn : agus chaidh iad suas gu sliabh 
Hor, ann an sealladh a' chomhchruinnich 
uile. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach do Aaron, 
agus chuir e air Eleasar a mhac e ; agus 
fhuair Aaron bàs an sin air mullach an 
t-slèibh : agus thàinig Maois agus Eleasar 
a nuas o'n t-sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an comh- 
chruinneach uile gu'n d'fhuair Aaron bàs, 1 iomadh là. Eabh. 
154 2 troimh mo chrioch. AIREAMl 

rinn iad bròn air son Aaroin deich làithean 
'ar fhichead, eadhon tigh Israeil uile. 

CAIB. XXI. 

1 Sgrios clann Israeil na Canaanaich. 4 Lotadh iad 
ìe nathraichibh loisgeacìi. 7 Dh'aidich iad am 
peacadh,agus leighiscadh iad le amharc air nathair 
umha. 21 Thugiad buaidhair Sihon agus air Og. 

AGUS an uair a chuala righ Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh san 
àirde deas, gu'n d'thàinig Israel air slighe 
an luchd-brathaidh, an sin chog e 'n agh- 
aidh Israeil, agus rinn e cuid diubh 'nan 
ciomaich 

2 Ag-us bhòidich Israel bòid 2 do'n Tigh- 
earn, agus thubhairt iad, Mabheir thu da 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, an 
sin sgriosaidh sinn gu tur am bailtean 3 . 

3 Agus dh'èisd an Tighearna ri guth 
Israeil, agus thug e na Canaanaich suas 
doibh: agus sgrios iad gu tur iad fèin 
agus am bailtean : agus thug iad Horma 
mar ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh 
Hor, air slighe na mara ruaidhe, a dhol 
mu'n cuairt air tlr Edoim; agus bha anam 
an t-sluaigh fuidh mhi-mhisnich san 
t-slighe 4 . 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
thug sibh a nìos sinn as an Eiphit, gu bàs 
fhaghail san fhàsach ? oir cha 'n 'eil 
aran, no uisge ann, agus tha ar n-anam a' 
gabhail gràin do'n aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nathraichean 
loisgeach 5 am measg an t-sluaigh ; agus 
lot 6 iad an sluagh, agus fhuair mòr- 
shluagh do Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh a dh'ionn- 
suidh Mhaois, agus thubhairt iad, Pheac- 
aich sinn, oir labhair sinn an aghaidh an 
Tighearn, agus a't' aghaidh-sa ; guidh air 
an Tighearna gu'n toir e air falbh uainn 
na nathraichean. Agus ghuidh Maois air 
son an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Dean dhuit fèin nathair loisgeach, agus 
cuir i air crann; agus tarlaidh, gach ncach 
a lotar, an uair a dh'amhairceas e oirre, 
gu mair e beò. 

9 Agus rinn Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i : agus tharladh, ma lot 
nathair duine sam bith, agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathair umha, gu'n d'fhan e 
beò. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann an Obot. 

11 Agus ghabh iad an turus o Obot, 
agus champaich iad aig Iie-abarim san 
fhàsach a ta fa chomhair Mhoaib, leth ri 
èirigh na grèine. 1 priosanaich. 2 mòid. 

3 an cathraichean. 4 air son na slighe. 

6 nathraiche tcine. 6 theum. 
155 I, XX. XXI. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champ- 
aicb. iad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champaich 
iad air an taobh eile do Arnon, a ta san 
fhàsach a tha teachd a mach à crìochaibh 
nan Amorach : oir is e Arnon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amoraich. 

14Uime sininnsear ann anleabhar chog- 
anna anTighearn,Ciodarinne 7 sa' mhuir 
ruaidh, agus ann an sruthaibh Arnoin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha dol 
sìos gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe 
air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidh iad gu Beer : is e 
sin an tobar mu'n do labhair an Tighearna 
ri Maois, Cruinnich an sluagh r'a chèile, 
agus bheir mise uisge dhoibh. 

17 An sin chan 8 Israel an laoidh so, 
Sruth a nìos, O thobair ; canaibhse dha : 

18 Chladhaich na h-uachdarainan tobar, 
chladhaich uaislean an t-sluaigh e, le seòl- 
adh fhir thabhairt an lagha, le 'n lorgaibh. 
Agus o'n f hàsach chaidh iad gu Matana ; 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel ; agus 
o Nahaliel gu Bamot ; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta ann 
an dùthaich Mhoaib, gu mullach Phisgah, 
a ta 'g amharc ri Iesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon righ nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fhearann; 
cha tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin 
no dh'ionnsuidh fìon-lios sam bith 5 ; cha'n 
òl sinn uisgeachan an tobair: rathad an 
righ gabhaidh sinn, gus an tèid sinn seach- 
ad air do chrìch. 

23 Agus cha leigeadli Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch : agus chruinnich Sihon a 
shluagh uile r'achèile, aguschaidhe mach 
an aghaidh Israeil do'n fhàsach: agus 
thàinig e gu Iahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar a' 
chlaideimh, agus ghabh e sealbh air 
'fhearann o Arnon gu Iaboc, eadhon gu 
cloinn Amoin : oir bha crìoch chloinn 
Amoin làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra 10 
sin uile : agus ghabh Israel còmhnuidh ann 
am bailtibh mora nan Amorach uile, ann 
an Hesbon, agus 'na bhailtibh beagauile ; 

26 Oir b'e Hesbon baile mòr Shihoin 
righ nan Amorach, a chog an aghaidh 
righ Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus a 
bhuin 'fhearann uile as a làimh, eadhon 
gu h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a labhras ann 
an gnàth-fhoclaibh, Thigibh do Hesbon ; 
biodh baile mòr Shihoin air a thogail agus 
air a dheasachadh : 7 Faheb. Eabh. 8 sheiim. 

9 chum nam machairean no chum nam fìon- 
ghàradh. 10 cathraiche. 28 Oir chaidh teine mach à Hesbon,las- 
air o bhaile mòr Shihoin ; loisg e Ar Mhoaib, 
agus tighearnan ionadan àrda Arnoin. 

29 Mo thruaigh thu, a Mhoaib ! thàinig 
sg-rios ort, O shluagh Chemois ! thug e 
'mhic a chaidh as, ag-us a nigheanan, am 
braighdeanas 1 do Shihon righ nan Amor- 
ach. 

30 Thilg sinn saighdean orra ; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon, agus dh' fhàs- 
aich sinn iad eadhon gu Nopha, a tha 
ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air Iaser, agus ghlac iad 
a bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach 
na h-Amoraich a bha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas 
air slighe Bhasain : agus chaidh Og righ 
Bhasain a mach'nan aghaidh, e fèin, agus 
a shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal roimhe; oir do d' 
làimh-sa thug mi thairis e fèin, agus a 
shluagh uile, agus 'fhearann ; agusnithu 
air mar a rinn thu air Sihon righ nan 
Amorach, a bha chòmhnuidh aig Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach d'fhàgadh 
aon beò aige : agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. xxn. 

1 Dhiùlt Balaatn aìr ccud iarrtus Bhalaic teachd d'a 
ionnsuidh; ach an uair a chuir e ath-theachdair- 
ean d'a ionnsuidh, dh'imich e air a thurus: 
28 labhair 'asal ris aìr a shlighe. 

AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh so do 
Iordan làimh ri Iericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir gach 
ni a rinn Israel air na h-Amoraich. 

3 Agus bha eagal ro mhòr air Moab 
roimh 'n t-sluagh, a chionn gu'?i robh iad 
lìonmhor; agus bha Moab ann an teinn a 
thaobh chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidi ain, A nis imlichidh a' chuideachd 2 
so suas gach ni a ta mu'r timchioll, mar 
a dh'imlicheas an damh suas feur na 
macharach. Agus bha Balac mac Shipoir 
'na righ air na Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin gu Ba- 
laam mac Bheoir, gu Petor, a ta làimh ri 
amhainn dùthcha cloinne a shluaigh, g'a 
ghairm, ag ràdh, Feuch, tha sluagh air 
teachd a mach as an Eiphit : feuch, tha 
iad a' còmhdachadh aghaidh 3 na tal- 
mhainn, agus thaiad'nancòmhnuidh thall 
fa rn' chomhair. ann an daorsa, 'nan ciomaich. 
an comhchruinneach . 3 sùla Eabh, 
156 , xxi. xxn 

6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluagh so, oir tha i;ul 
tuilleadh 's cumhachdach air mo shon . 
theagamh gur urrainn mi am bualadh, 
agus gu'm fuadaich mi iad a mach as an 
duthaich ; oir tha fìos agam gw'm bhefl 
esan a bheannaicheas tusa, beannaichte, 
agus esan a mhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib 
agus seanairean Mhidiain, le duais na 
druidheachd 4 'nan làimh; agus thàinig 
iad gu Balaam, agus dh'innis iad dha 
briathra Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so 
an nochd, agus bheir inise fios 5 duibh a 
rls, a rèir mar a labhras an Tighearna 
rium. Agus dh'f han ceannardan Mhoaib 
maille ri Balaam. 

9 Agusthàinig an Tighearna gu Balaam, 
agus thubhairt e, Cò iad na daoine so 
maille riut ? 

10 Agus thubhairtBalaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, teachd- 
aire a m' ionnsuidh, agrcidh, 

11 Feuch, tlia sluagh air teachd a mach 
as an Eiphit, a ta còmhdachadh aghaidh 
na talmhainn: thig a nis, mallaich dhomh 
iad; theagamh gur urrainn mi buaidh 
thoirt ona, agus gu'in fuadaich mi mach 
iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, Cha 
tèid thu maille riu ; cha mhallaich thu 'n 
sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam sa' mhaduinn, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh BhaÌaic, 
Imichibh d'ur dùthaich fèin ; oir tha 'n 
Tigheam a' diùltadh cead a thoirt dhomh- 
sa dol maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaib 
suas, agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
Bhalaic, agus thubhairt iad, Tha Balaam 
a' diùltadh teachd maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs ceann- 
ardan bu Iìonmhoire 6 ,agus ab'urramaiche 
na iadsan. 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, agus 
thubhairt iad ris, Mar so tha Balac, mac 
Shipoir, ag ràdh, Na bacadh ni sam bitli 
thu, guidheam ort, o theachd a m' ionn- 
suidh ; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h'-inbhe ro 
mhòir, agus ge b'e ni a their thu rium, ni 
mi e: thig uime sin, guidheam ort, mall- 
aich dhomh an sluagh so. 

18 Agus fhreagairBalaam, agus thubh- 
airt e ri seirbhisich Bhalaic, Ged a bheir- 
eadh Balac dhomhsa làn athigheadh'air- 
giod agus a dh'òr, cha 'n fheudainn dol 
thar focal an Tighearna mo Dhè, a dhean- 
amh bheag no mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, 4 fiosachd, sfrragradh. 
6 maithean bu liutha. AIREAMH, 

fanaibhse mar an ceudna an so an nochd, 
a chum gii'm bi tios agam ciod tuilleadh 
a their an Tigbearna rinm. 

20 Agus thàinig Dia dh'ionnsuidh Bhal- 
aaim san oidhche, agus thubhairt e ris, Ma 
thig 1 na daoine gu d' ghairm, èirich suas, 
agus imich maille riu : gidheadh am focal 
a their mise riut, sin ni thn. 

21 Agusdh'èirichBalaam suas sa' mhad- 
ainn, agus chuir e dìollaid air 'asal, agus 
cliaidh e maille ri ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agus las cormich Dhè achionn gu'n 
d'imich e ; agus sheas aingeal an Tigh- 
earna san t-slighe mar eascaraid 1 'na 
ao-haidh. A nisbha e marcachd air 'asal 
fein, agus a dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an 
Tigheama 'na sheasamh san t-slighe, agus 
a chlaidheamh tairngte 'na làimh : agus 
thionndaidh an asal a leth taobh as an 
t-slighe, agus chaidh i air feadhan fliear- 
ainn ; agus bhuail Balaam an asal, g'a 
tionndadh dh'ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas ain^eal an Tighearn ann 
an cos-cheum nam fion-lios: ò^aballaair 
an taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal aing- 
eal an Tighearna, theannaich si i fèin ris 
a' bhalla ; agus bhuail e rìs i. 

26 Agus a rìs chaidh aingeal an Tigh- 
earna seachad, agus sheas e ann an àite 
cumhann, far nach robh slighe gu tionn- 
dadh aon chuid a chum na làimhe deise no 
clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tigliearna, luidh 3 i sìos fuidh 
Bhalaam : agus las corruich Bhalaaim, 
agus bhuail e 'n asal le bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tighearna beul 
na h-asail, agus thubhairt i ri Balaam, 
Ciod a rinn mise ort, gu'n do bhuail thu 
mi na tri uairean so ? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, 
A chionn gu'n d'rinn thu fanaid orm : 
b'fhearrleam gu'mbiodh claidheamh a'm' 
làimh, oir a nis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, 
Nach mise t'asal fèin, air an do mharcaich 
thu riamh o bu leat mi, gus an là 'n diugh ? 
am b'àbhaist domh riamh a dheanamh mar 
so riut? Agus thubhairt e, Cha b' àbhaist. 

31 An sin dh'fhosgail an Tighearna 
sùileanBhalaaim, agus chunuaic e aingeal 
an Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, 
agus a chlaidheamh tairngte 'na làimh ; 
agus chrom e sìos a cheann, agus thuit e 
sìos air 'aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal an Tigheama 
ris, C'ar son abhuail thu t'asal natri uair 
ean so ? Feuch, chaidh mi mach gu bhi 
a'm' eascaraid duit, a chionn gu'm bheil 
do shlighe fiar a'm' fhianuis. O Ihàinig. 2 gu cut 'na aghaidh. 3 thuit. 
157 XXII. XXIII. 

33 Agus chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uairean so: mur 
bitheadh i air tionndadh uam, gu cinnteach 
bha mi nis eadhon air do mharbhadh-sa, 
agus air a gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam ri aingeal an 
Tigliearna, Pheacaich mi ; oir cha robh 
fios agam gu'n do sheas thu san t-slighe 
a'm' agiiaidh : a nis uime sin, ma's mi- 
thaitneach leat e 4 , pillidh mi airm'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
ri Balaam, Imich leis na daoinibh ; ach a 
mhàin am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa. Mar sin chaidh Balaam 
le ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gu'n 
d'thàinig Balaam, chaidh e mach 'na 
choinneamh gu baile do Mhoab, a t.a 
làimh ri comh-chrìch Arnoin, a tha sa' 
chrìch a's faide mach. 

37 Agus thubhairtBalac ri Balaam,Nach 
do chuir mise gu cinnteach fios a t'ionn- 
suidh g'ad ghairm ? C'ar son nach 
d'thàinig thu a m' ionnsuidh ? Nach 'eil 
mise gu deimhin comasach air d'àrdach- 
adh gu h-inbhe. 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionnsuidh : 
am bheil ag-am a nis cumliachd idir ni sam 
bith a ràdh ? Am focal a chuireas Dia 
a'm' bheul, sin labhraidh mi. 

39 Ag-us chaidhBalaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh agus 
caoraich, agus chuir e fios a dh'ionnsuidh 
Bhalaaim, agus a dh'ionnsuidh nan ceann- 
ard a bha maille ris. 

41 Agus air anlàmàireach,ghabhBalac 
Balaam, agus thug e suas e gu àitibh àrda 
Bhaail, a chum gu faiceadh e o sin a' 
chuid a b'iomallaiche do'n t-sluagh. 

CAIB. xxni. 

1, 14, 28 Iobairtean Bhalaic. 7, 18 Cosamhlachdan 
Bhalaaim. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac,Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh òga, 
agus seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam ; agus dh'ìobair Balac agusBalaam 
air gach altair tarbh òg agiis rèithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus imichidh 
mise ; theagamh gu'n tigan Tigheam a'm' 
choinneamh: agus geb'e ni anochdas 5 e 
dhomh, innsidh mi dhuit. Agus chaidhe 
gu h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus 
thubhairt Balaam ris, Dheasaich mi 
seachd altairean,agus dh'ìobair mi air gach 
altair tarbli òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal ann *ma's olcanndoshùilibh. Eabh. 6 dh'fhoillsicheas. AIREAMH, 
am beul Bhalaalm, agus thubhairt e, Pill a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 Agus nhill e d'a ionnsuidh, agus, feuch, 
sheas e laimh r'a ìobairt-loisgte, e fèin, 
agus ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd \ 
agus thubhairt e, Thug Balac righ Mhoaib 
mise à h-Aram, o bheanntaibh na h-àird' 
an ear, ag ràdh, Thig, mallaich dhomhsa 
Iacob ; agus thig, thoir dùbhlan do Israel' 2 . 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach 
do mhallaich Dia? agus cionnusabheirmi 
dùbhlan dhasan do nach d'thug an Tigh- 
earn dùbhlan? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 
J ga fhaicinn, agus o na sleibhtibh tha mi 
'g amharc air : feuch, gabhaidh an sluagh 
còmhnuidh air leth, agus cha mheasar iad 
am measg nan cinneach. 

10 Co dh'àirmheas duslach Iacoib, no 
àireamh na ceathramh cuid do Israel? 
Faigheam-sabàs an ionracain 3 , agusbith- 
eadh mo chrìoch dheireannach cosmhuil 
r'a chrìch-s&n ! 

1 1 Ag-us thubhairt Balac ri Balaam, Ciod 
e so a rinn thu orm ? a mhallachadh mo 
naimhdean thug mi thu, agus feuch, da 
rìreadh bheannaich thu iad*. 

12 Agus fhreagair agus thubhairt e, An 
ni sin a chuir an Tighearn a'm' bheul, nach 
feum mis' an aire thoirt a labhairt ? 

13 Ag-us thubhairt Balac ris, Thig, 
guidheam ort, maille rium gu h-àit eile, 
o'm faic thu iad : cha 'n f haic thu ach a' 
chuid a,'s iomallaiche dhiubh, agus cha'n 
fhaic thu iad uile; agus mallaich dhomh 
as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim e, 
gu mullach Phisgah 6 , agus thog e seachd 
altairean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus 
reithe air gach altair. 

15 Agus thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'iobairt-loisgte, gus an coinnich 
mis' «?i Tighearn an sud. 

16 AguschoinnichanTighearnaBalaam, 
agus chuir e focal 'na bheul, agus thubh- 
airt e, Imich a rls a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agus abair mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a ionn- 
suidh, feuch sheas e làimh r'a ìobairt- 
loisgte, agus ceannardan Mhoaib maille 
ris. Agus thubhairt Balac ris, Ciod a 
labhair an Tighearna? 

1S Agus thog e suas a chosamhlachd, a- 
gus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 
agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir : 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e breug ; 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas : 
an dubhairt e, agus nach dean e ? agus an do XXIII. XXIV. 

labhair e, agus nach coimhlion se e? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beannach- 
adh; agus bheannaich esan, agus cha'n 
urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann an 
Iacob, agus cha'n fhac e cealg ann an 
Israel : tha'n Tighearn a Dhia leis, agus 
caithream righ 'nam measg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich 6 . 

23 Gu cinnteach cha 'n'eil druidheachd 
an aghaidh Iacoib, ni mò ta fiosachd an 
aghaidh Israeil: a rèir na h-aimsir so 
theirear mu Iacob, agus mu Israel, Ciod 
a dh'oibrich Dia! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar 
leòmhan mòr, agus mar leòmhan òg tog- 
aidh e suas e fèin : cha luidh e slos gus 
an ith e a' chreach, agus gus an òl e fuil 
nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdh, 
Gach ni a labhras an Tighearna, sin is 
èigin domhs' a dheanamh ? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Thig, 
guidheam ort, bheir mi thu gu h-ionad 
eile; theagamh gur toil le Dia 7 thu'gam 
mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri Iesimon. 

29 Agus thubhairtBalaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbh oga, agus 
seachd reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

1 Fàisneachd Bhalaaim a thaoih soirbheis Israeil. 
15 Mu reullacoib, fyc. 20 Mu sgrios nan Amaìec- 
each. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tighearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidh e, mar air 
uairibh eile, a dh'iarraidh manaidhean 8 , 
ach chuir e 'aghaidh ris an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, 
agus chunnaic e Israel a' fantuinn 'nam 
bìithaibh a rèir an treubhan, agus thàinig 
spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shùilean dùinte; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathra 
Dhè, a chunnaic taisbeanadh 9 an Uile- 
chumhachdaich, a' tuiteam agus a shùilean 
air am fosgladh 10 : 1 parable. Sasg. 
ionracan. Eabh. 
thu iad. Eabh. 

158 2 càin Israeil. 3 nan 

4 le beannachadh bheannaich 

5 beinne. 6 reem. Eabh. unìcorn. Sasg. 7 gu'm bi e ccart ann an sùilihh 
Dhe. Eabh. 8 chum fiosachd, druidhcachd. 

9 sealladh. 10 a shùilean dùinte. AIREAMH, 

5 Cia àluinn do bhùthan, O Iacoib ! do 
phàilliuna, O Israeil ! 

6 Mar na gleannta tha iad sìnte mach, 
marliosan' ri taobhaimhne,mar chraobh- 
an tìodh-alois 2 a shuidhich an Tighearna, 
mar chraobhan seudair làimhris na h-uisg- 
eachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a shoith- 
ichibh, agus bithidh a shliochd ann am 
mòran uisgeachan, agusbithidha righni's 
àirde na Agag-, agus àrdaichear a riogh- 
achd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e ; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich : 
ithidh e suas na cinnich a naimhdean, 
agns brisidh e 'n cnàmhan, agus le 
'shaig-hdibh troimh-lotaidh e iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr: cò dhùisgeas 
suas e? Is beannaichte gach neach a 
bheannaicheas thusa, agus is mallaichte 
gach neach a mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an ag-haidh 
Bhalaaim, agus bhuail e 'bhasan air a 
chèile : agus thubhairt Balac ri Balaam, 
A mhallachadh mo naimhdean ghairm mi 
thu, agus, fexich, da rìreadh bheannaich 
thu iad na tri uairean so. 

1 1 Uime sin teich a nise do d' àite fèin: 
shaoil mi t'àrdachadh gn h-inbhe mhòir, 
ach, feuch, chum an Tighearn air t'ais thu 
o inbhe. 

1 2 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Nach 
do labhair mi eadhon ri d' theachdairibh, 
a chuir thu a'm' ionnsuidh, ag- ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dhomhsa làn 
a thighe dh'airgiod agus a dh'òr, cha 
b'urrainn mi dol thar àithne an Tighearn, 
a dheanamh maith no uilc o m'inntinn 
fein ; ach g-e b'e ni a their an Tighearna, 
sin labhraidh mise? 

14 Ag-us a nis, feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fèin : thig uime 
sin, bheir mi rabhadh 3 dhuit, ciod a ni 'n 
sluagh so air do shluagh-sa anns na làith- 
ibh deireannach. 

15 Agus thog- e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig- an 
robh a shùilean dùinte ; 

1 6 Thubhairt esan a chuala briathra Dhè, 
ag-us d'an aithne eòlas an Ti a's ro-àirde, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumh- 
achdaich, a' tuiteam ag-us a shùilean air 
am fosgladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis ; amhairc- 
idh mi air, ach ni h-ann am fag-us: thig; 
reul 4 a mach à Iacob, ag-us èiridh slat 
rìoghail à h-Israel, agus buailidh i ois- 
innean Mhoaib, agus cuiridh i as do 
chloinn Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'na sheilbh, bith- 1 ghàraichean. 2 phàilliuna. 3 fios,$anas. 
159 XXIV. XXV. 

idh Seir mar an ceudna 'na sheilbh aig- a 
naimhdibh; ag-us ni Israel gaisge. 

19 A mach à Iacob thig esan a bhios 'na 
uachdaran, agus sgriosaidh e'n ti a mhair- 
eas do'n bhaile mhòr. 

20 Ag-us an uair a dh'amhairc e air Ama- 
lec, thog- e suas a chosamhlachd, ag-us 
thubhairt e, Tùs nan cinneach Amalec, 
ach is e dheireadh bhi air a sgrios gai 
sìorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich; 
ag-us thog 1 e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Is làidir t-àite-còmhnuidh, 
ag-us tha thu cur do nid ann an carraig : 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur leis thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog- e suas a chosamhlachd, 
agois thubhairt e, Mo thruaig-h ! cò bhios 
beò 'nuair a ni Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomall 5 Chitim, 
agus ni iad olc air Àsur, agus ni iad olc 
airEber, agussgriosar esan mar anceudna 
gu bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite fèin : 
agus dh'fhalbh Balac mar an ceudna air 
a shligbe fèin. 

CAIB. XXV. 

1 Strìopachas agus ìodhol-aoradh chìoinn IsraeiL 
6 Simri agus Cosbi air am marbhadh. 

AGUS dh'fhanlsraelannanSitim, agus 
thòisich an sluag-h air strìopachas a 
dheanamh le nig:heanaibh Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluag-h g-u ìobairt- 
ibh an diathan : agus dh'ith an sluagh, 
agus chrom iad sìos d'an diathaibh. 

3 Agus cheang-ail Israel e fèin ri Baal- 
peor : agus las corruich an Tighearn an 
ag-haidh Israeil. 

4 Agaisthubhairtan Tighearna ri Maois, 
Glac cinn-fheadhna an t-sluaig-h uile, agus 
croch suas iad an làthair an Tighearna fa 
chomhair na grèine, chum gu'm pill corr- 
uich gharg an Tighearn o Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh g-ach aon ag-aibh 
a dhaoine, a cheang-ail iad fèin ri Baal- 
peor. 

6 Agiis, feuch, thàinig fear do chloinn 
Israeil, agus thug- e chum a bhràithre 
Ban-mhidianach, ann an sealladh Mhaois, 
agus ann an sealladh comhchrunnich 
chloinn Israeil uile, agus iad a' gul aig- 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phinehas mac 
Eleasair, mhic Aaroin an t-sagairt e, 
dh'èirich e suas o mheasg- a' chomh- 
chruinnich, ag-us g-habh e sleag-h 'na 
làimh ; 

8 Agus chaidh e'n dèigh an duine do Is- 
rael a steach do'n bhùth, agus throimh-lot 4 reult. 6 o làimh. Eabh. AIREAMH, 

e iad' le chèile, an duine do Israel, ag-us 
a' bhean troimh a broinn: mar sin choisg-- 
eadh a' phlàig-h o chloinn Israeil. 

9 Ag-usbhàsaich sa' phlaig-h ceithir mìle 
thar fhichead. 

10 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

11 Phil Phinehas mac Eleasair, mhic 
Aaroinant-sag-airt, mochorruicn air falbh 

chloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor 2 
as mo leth 'nam measg-, air chor as nach 
do chuir mi as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo choimhcheang-al 3 sìthe. 

13 Ag-us bithidh e aig-e, ag-us aig- a 
shliochd 'na dheigh, eadhon coimh- 
cheang-al sag-artachd shìorruidh ; a chionn 
gu'n robh e èudmhor as leth a Dhe, agus 
g-u'n d'rinn e reite air son chloinn Israeil. 

14 A nis b'e ainm an Israelich a mharbh- 
adh, eadhon a mharbhadh maille ris a' 
Bhan-mhidianaich, Simri mac Shalu, 
ceannard prìomh 4 thig-he am measg- nan 
Simeonach. 

15 Ag-us b'e ainm na Ban-mhidianaich a 
mharbhadh, Cosbi nig-hean Shur; bu 
cheann cinnich e, agus do phrìomh thig-h 
ann am Midian. 

16 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag* ràdh, 

17 Buin g-unaimhdeilris 5 naMidianaich, 
ag-us buailibh iad : 

1 8 Oir tha iadsan a' buntuinn g'u naimhd- 
eil ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar 6 Pheoir, 
ag-us ann an aobhar Chosbi, nighinn 
ceannaird do Mhidian, am peathar, a 
mharbliadh ann an là na plàig-he ann an 
aobhar Pheoir 7 . 

CAIB. XXVI. 

1 Clann Jsraeil air an àireamh an dara ualr. 52 Am 
fearann gu bhi air a roinn doibh le crannchur, 
64Caleb agus Iosua mhàin beò do na dh' àirmheadh 
air tàs. 

AGUS tharladh an dèig-h na plàigbe, 
gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri Eleasar mac Aaroin an 
t-sagairt, ag- ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinnich 
chloinn Israeil uile, o fhichead bliadhna 
dh'aois ag-us os a cheann, trìd thig-he an 
aithriche, iadsan uile a's urrainn dol a 
mach g-u cog-adh ann an Israel. 

3 Ag-us labhair Maois agns Eleasar an 
sag-art riu ann an còmhnardaibh 3 Mhoaib, 
làimh ri Iordan am fagus do Iericho, ag- 
ràdh, 

4 Gabhaibh àireamh an t-sluaigh, o 
fhichead bliadhna dh'aois ag-us os a 
cheann; mar a dh'àithn an Tigbearna do 
Mhaois ag-us do chloinn Israeil, a chaidh 1 shàthe irìdiad. - teas-ghràdìiach. 

3 chùmhnant. 4 ceud, àrd. 

160 XXV. XXVI. 

a mach à tìr na h-Eiphit. 

5 Reuben, am mac bu shine aig; lsrael : 
clann Reubein: Hanoch, o'm bheil teag-h- 
lach nan Hanochach: o Phalu, teag-h- 
lach nam Paluthach : 

6 O Hesron, teag-hlach nan Hesronach : 
o Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teag-hlaichean nan Reuben- 
each: ag-us b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, dà fhichead ag-us tri mìle agus 
seachdceud agnis deich 'ar fhichead. 

8 Ag-us mic Phalu ; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; Nemuel, ag-us Da- 
tan, ag-us Abiram. Is iad so an Datan 
ag-us an t-Abiram a bha ainmeil sa' 
chomhchruinneach, a rinn strì an ag-h- 
aidh Mhaois ag-us an ag-haidh Aaroin ann 
an cuideachd Chorah, 'nuair a rinn iad 
strl an ag-haidh an Tig-hearn ; 

10 Agus dh'fhosg'ail an talamh a bheid, 
ag-us shluig- e suas iad maille ri Corah, 
'nuair a bhàsaich a' chuideachd sin, an 
uair a loisg 1 an teine suas dà cheud ag-us 
leth-cheud fear : ag-us rinneadh iad 'nan 
comharadh 5 . 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shimeoin, a reir an teaghlaich- 
ean: o Nemuel, teag-hlach nan Nemuel- 
each : o Iamin, teag-hlach nan Iamineach : 
o Iachin, teag'hlach nan Iachineach: 

13 O Sherah, teag-hlach nan Sarhach: o 
Shaul, teag-hlach nan Saulach. 

14 iad sin teag-hlaichean nan Simeon- 
ach, fichead ag-us dà mhìle ag-us dà 
cheud. 

1 5 Clann Ghad, a reir an teaghlaichean : 
o Shephon, teag-hlach nan Sephonach : o 
Hag-i, teaghlach nan Hag-itheach : o 
Shuni, teag-hlach nan Sunitheach: 

16 O Osni, teaghlach nan Osnitheach : 
o Eri, teag-hlach nan Eritheach: 

17 O Arod, teag-hlach nan Arodach: 
o Areli, teag-hlach nan Arelitheach: 

18 i* iad sin teag-hlaichean chloinn 
Ghad, a rèir na dh'àirmheadh dhiubh, dà 
fhichead mìle ag-us cùig - ceud. 

19 jB'iad mic Iudah, Er ag-us Onan: 
agus fhuair Er ag-us Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. 

20 Ag-us b'iad mic Iudah, a rèir an 
teaghlaichean ; o Shelah, teag-hlach nan 
Selanach : o Pharets, teaghlach nam 
Pharetsach : o Sherah teag"hlach nan 
Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets ; o Hesron, 
teaghlach nan Hesronach : o Hamul teag-h- 
lach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean Iudah, a rèir 
na dh'àirmheadh dhiubh, tri ficheadag-us 
sè mile deug" agus cùig- ceud. 6 Teaunairh. Eabli. * cùis. 1 air son Pheoir. 
8 rèikauaibh. 9 ball-sampuill. AIREAMH, XXVI. 23 Do mliic Isachair, a rèir an teagh- 
laichean : o Tholah, teaghlach nan Tolah- 
ach : o Phua, teag-hlach nam Punach : 

24 O Iasub, teaghlach nan Iasubach : o 
Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teag-hlaichean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh,tri fichead 
ag-us ceithir mìle agus tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a rèir an teag-h- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sard- 
ach: o Elon, teaghlach nan Elonach: o 
Iahleel, teag-hlach nan Iahleeleach. 

27 Is iad sin teag-hlaichean nan Sebu- 
hmach, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
tri tìchead mìle ag-us cìn'g- ceud. 

2S B'iad mic loseiph, a rèir an teag-h- 
laichean, Manaseh agus Ephraim. 

29 Do mhic Mhanaseh: o Mhachir, 
teag-hlach nam Machireach; ag-us g-hin 
Machir Gilead: o Ghilead thàinig teagh- 
lach nan Gileadach. 

30 Js iad so mic Ghilead: o Ieser, 
teag-hlach nanlesereach : o Helec, teag-h- 
lach nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teag-hlach nan Asriel- 
each : agus o Shechem, teag-hlach nan Se- 
chemeach : 

32 Ag-us o Shemida, teaghlach nan Se- 
mideach : agus o Hepher, teag-hlach nan 
Hephereach. 

33 Agns cha robh aig- Selophehad mac 
Shepheir mic sam bith, ach nig-heanan: 
ag-us b'iad ainmean nigheana Sheloph- 
ehaid,Mahla , agus Noah, Hog"lah, Milcah, 
ag-us Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
ag-us iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
leth-cheud agus dà mhìle agus seachd 
ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an 
teag-hlaichean : o Shutelah, teag-hlach 
nan Suteleach : o Bhecher, teag-hlach 
nan Bechereach: o Thahan, teag-hlach 
nan Tahanaeh. 

36 Ag-us is iad so mic Shutelah : o Eran, 
teaghlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teag'hlaichean mhac Eph- 
raim, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
dà mhìle dheug; 'ar fhichead ag-us cùig- 
ceud. Is iad sin mic loseiph a rèir an 
teag-hlaichean. 

38 Mic Bheniamin, arèiran teag-hlaieh- 
ean : o Bhelah, teaghlach nam Belahach: 
o Asbel, teag-hlach nan Asbeleach: o 
Ahiram, teag-hlach nan Ahiramach : 

39 O Shupham, teag;hlach nan Supham- 
ach: o Hupham, teag-hlach nan Hu- 
phamach. 

40 Ag-us b'iad mic Bhelah Ard ag-us 
Naaman : o Ard, teaghlach nan Ardach: 
agus o Naaman, teaghlach nan Naam- 
anach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir an 
teaghiaichean: agus ò'iadsan a chaidh 

161 àireamh dhiubh, dà fhichead agus cùig 
mìle ag-us sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teag-h- 
laichean : o Shuham, teag-hlach nan Su- 
hamach. Is iad so teaghlaichean Dhan, a 
rèir an teag-hlaichean. 

43 .B'iad teag-hlaichean nan Suhamach 
uile, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
tri fichead ag^us ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 Do chloinn Aseir, a rèir an teag-h- 
laichean: oIimna,teaghlach nanlimnath- 
ach: o Iesui, teag-hlach nan Iesuitheach: 
o Bheriah, teag-hlach nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriah: o Heber, teag-h- 
lach nan Hebereach: o Mhalchiel, teag-h- 
lach nam Malchieleach. 

46 Ag-us b'e ainm nig-hinn Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teag-hlaichean mhac Aseir, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud ag-us tri mìle ag-us ceithir cheud. 

48 Do mhìc Naphtali, a rèir an teag'h- 
laichean: o lahseel, teaghlach nan Iah- 
seeleach : o Ghuni, teaghlach nan Gun- 
itheach: 

49 O Ieser, teag-hlach, nan Iesereach : o 
Shillem, teaghlach nan Sillemeach. 

50 Is iad sin teag-hlaichean Naphtali, a 
rèir an teaghlaichean: ag'us ò'iadsan a 
dh'àirmheadh dhiubh, dà fhichead ag-us 
cùig" mìle ag-us ceithir cheud. 

51 _B'iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloinn Israeil, sè ceud mìle agus aon 
mhìleseachdceud ag-us deich'ar fhichead. 

52 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag 1 ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oig-hreachd, a rèir àireimh nan ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò 
dh'oig'hreachd, ag-us do bheag-an bheir 
thu ni's lug-ha dh'oighreachd : bheirear 
'oig-hreachd fèin do g-ach aon, a rèir an 
àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann le 
crannchur: arèir ainmeanna threubhan an 
aithriche gheibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
shealbh eadar mhòran agus bheagan. 

57 Ag-us is iad so iadsan a dh'àirmheadh 
do na Lebhithich, a rèir an teag-hlaich- 
ean : o Gherson, teag-hlach nan Gerson- 
ach : o Chohat, teag-hlach nan Cohatach : 
o Mherari, teaghlach nan Meraritheach. 

58 Is iad so teag-hlaichean nan Le- 
bhitheach: teag-hlach nan Libnitheach, 
teag-hlach nan Hebronach, teaghlach nam 
Mahlahach, teag-hlach nam Muisitheach, 
teag-hlach nan Corahach : ag-us ghin 
Cohat Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim Ioch- 
ebed, nig-hean Lebhi, a rug- a màthair do 
Lebhi san Eiphit : agus rug: i do Amram, 
Aaron, ag - us Maois, ag-us Miriam am 
piuthar. 

M AIREAMH, 

60 Ag-us do Aaron rug-adh Nadab, agus 
Abihu, Eleasar ag-us Itamar. 

61 Ag-us fhuair Nadab ag-us Abiliu bàs, 
an uair a thug- iad suas teine coimheaeh 
an làthair an Tig-hearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, fichead ag-us tri mìle, firionnaich 
uile o mhìos a dh'aois ag-us os a cheann ; 
oir cha d'àirmheadh iadam measg' chloinn 
Israeil, a chionn nach d'thug-adh oig-h- 
reachd dhoibh am measg- cliloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamh 
le Maois agus Eleasar an sagart, a 
dh'àireamh elann Israeil ann an còmh- 
nardaibh Mhoaib, làimh ri Iordan am 
fagits do Iericho. 

64 Ach 'nam measg- sin cha robh aon 
duine dhiubhsan adh'àireamh Maois ag-us 
Aaron an sag'art, an uair a dh'àireamh 
iad clann Israeil ann am f'asach Shinai: 

65 Oir thubhairt an Tighearn umpasan, 
Gheibh iad g-u deimhin bàs anns an 
fhàsach. Ag-us cha d'fhàg-adh duine 
dhiubh, saor o Chaleb mac Iephuneh, 
ag-us losua mac Nuin. 

CAIE. XXVII. 

1 An lagh a thaohh oighreachdan cldoinn Israeil. 
12 Fhuair Maois fios a bhàis, 15 agus ghuidh e 
air an Tighcarn gu'n cuireadh e duhte iom- 
chuidh os ceann a' chomhchruinnich 'na àite ; 
18 dh'orduich esan dha losua mac Nuin aghahh- 
ail, agus a cìiur air leth chum na crìche sin, 

AN sin thàinig- nig-heana Shelophe- 
haid, mhic Hepheir, mhic Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh do theagh- 
laichibh Mhanaseh mhic Ioseiph : ag-us 
is iad so ainmean a nigheana, Mahlah, 
Noah, ag-us Hog-lah, ag-us Milcah, ag-us 
Tirsah. 

2 Ag-us sheas iad an làthair Mhaois, 
ag-us an làthair Eleasair an t-sagairt, 
ag'iis an làthair nan ceannard, ag-us a' 
chomchruinnich uile, làimh ri dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail, ag- ràdh, 

3 Dh'eug- ar n-athair anns an fhàsach, 
agus cha robh e ann an cuideachd na 
mutmitÌT a chruinnich iad fein r'a cheile 
an aghaidh an Tighearn ann an cuideachd 
Chorah, ach dli'eug- e 'na pheacadh fein ; 
agus cha robh mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear aimn ar n-athar 
omheasg- a tiieaghlaich a chionn nach'eil 
mac aig-e? Thug-aibh dhuinn uime sin 
sealbh am measg- bhràithrean ar n-athar. 

5 Ag-us thug" Maois an cùis an làthair an 
Tig-hearn. 

6 Agus labliair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

7 Labhair nig-heana Shelophehaid g-u 
ceart: bheir thu dhoibh g-u cinnteach 
sealbh oighreaclid am measg- bhràithrean 
an athar ; agus bheir thu fa'near gu'n 1 d'afheoil. Eabh. 2 lagh, ordugh. 

s churn mo naomhachadh. '• Ichobhah. Dabli. 
162 xxvi. xxvn. 

tig- oighreachd an athar d'an ionnsuidh. 

8 Ag-us labhraidh tu ri cloinn Israeil ag- 
ràdh, Ma g-heibh duine bàs, ag-us g-un 
mhac aig-e, an sin bheir sibh fa'near, g-u'n 
tig- 'oig-hreachd-san chum a nig-hinn. 

9 Ag-us mur bi nighean aig-e, an sin 
bheir sibh 'oighreachd d'a bhraithribh. 

10 Ag-us mur bi bràithrean aig-e, an sin 
bheir sibh 'oig-hreachd do bhràithribh 
athar. 

11 Ag-us mur bi bràithrean aig- 'athair, 
an sm bheir sibh 'oighreachd d'a fhear- 
daimh' a's faigse dha d'a theagblach, 
agus sealbhaichidh e i: ag-us liithidh e 
do chloinn Israeil 'na reachd 2 breith- 
eanais, mar a dh'àithn an Tig-hearna 
do Mhaois. 

12 Ag-us thubhairt an Tighearna ri 
Maoisjmichsuas do'n t-sliabhso Abarim, 
agus gabh seaìladh do'n fhearann a thug- 
mise do chloinn Israeil. 

13 Ag-us an uair a chi thu e, cruinnich- 
earthusamaranceudna chumdo dhaoine, 
mar a chruinnicheadh Aaron do bhràthair, 

14 A chionn g-u'n d'rinn sibh ceannairc 
an_ ag-haidh m'àitlme-sa ann am fàsach 
Shin, ann an comhstri a' chomhchruinn- 
ich, ag-us nach do naomhaich sibh mi 3 
aig- an uisg-e ann an sealladh an sùl: is e 
sin uisg-e Mheribah ann an Cades, ann 
am fàsach Shin. 

15 Ag-us labhair Maois ris an Tighearn, 
ag 1 ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna 4 , Dia spiorad 
na h-uile fheòla, duine os ceann a' cliomh- 
chruinnich, 

17 A thèid a mach rompa, ag-us a thig- 
a steach rompa, agus a threòraicheas a 
muig'h iad, ag-us a bheir a stig-h iad; a 
chum nach bi comhchruinneach an Tig-h- 
earna mar chaoraich aig* nach 'eil buach- 
aille. 

18 Ag-us thubhairt an Tig-hearna ri 
Maois, Gabh a t'ionnsuidh ìosua mac 
Nuin, duine anns am bheil an spiorad, 
ag-us cuir do làmh air. 

19 Ag-us cuir e an làthair Eleasair an 
t-sag-airt, agus an làthair a' chcmh- 
chruinnich uile; ag-us thoir àithne dha 
'natn fianuis. 

20 Ag-us cuiridh tu eitid do t'urram air, 
achumg - u'm bi comhchruinneach chloinn 
Israeil uile ùmhal dha b . 

21 Ag-us seasaidh e'n làthair Eleasair 
an t-sag-airt, a dh'iarras comhairV air a 
shon, a rèirbreitheanaisna h-Urim an làth- 
air an Tig-hearn: air 'fhocal-san thèid 
iad a mach, ag'us air 'fhocal thig- iad a 
steach, e fèin, agus clann Israeil uile 
maille ris, eadhon an comhchruinneach 
uile. 5 cuiridh tu. do t' onoir air, chum gu'n èisd 
comhchruinneach chloinn Israeil uile ris. AIREAMH, XXVn. XXVIII. 22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearna dha ; agus ghabh e Iosua, agus 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
agus an làthair a' chomhchruinnich uile. 

23 Agus chuir e a làmhan air, agus thug 
e àithne dha, mar a labhair an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

caib. xxvm. 

Mu thabhartasan agus ìobairtean àraidh, gu bhi air 
an tuirt seachid 'nan àm suidhichte, 

GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, Mo thabhartas, agus m'aran air son 
m'ìobairtean a bheirear suas le teine chum 
fàile chùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire 
gu'n toir sibh seachad dhomhsa 'nan àm 
iomchuidh fein. 

3 Ag-us their thu riu, Is e so an tabli- 
artas a bheirear suas le teine, a bheir sibh 
seachad do'n Tighearna ; dà uan do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid gach là, 
chiun ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar ; 

5 Agus an deicheamh earraìin do ephah 
phlùir mar thabhartas-bìdh, measgta leis 
a' cheathramh earrami do hin a dh'oladh 
bhrùite. 

6 Is ìobairt-loisgte ghnàthaichte a t'ann, 
a dh'orduicheadh ann an sliabh Shinai 
chum fàile chùbhraidh, ìobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

7 Agus is i a tabhartas-dibhe an ceath- 
ramh earrann do hin air son aonuain: 
anns an ionad naomh bheir thu fa'near fìon 
làidir a dhòrtadh do'n Tighearna mar 
thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar: mar thabhartas-bìdh na 
maidne, agus mar a tabhartas-dibhe, bheir 
thu seachad e, ìobairt e bheirear suas le 
teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earn, 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h-oladh mar thabhaitas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dibhe 1 . 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sàbaid, a 
thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

1 1 Agus ann antoiseach bhur mìos bheir 
sibh seachad chum ìobairt-loisgte do'n 
Tighearna, dà thai'bh òg, agus aon reithe, 
seachd uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earranna phlùir 
measgta le h-oladh mar thabhartas-bìdh 
air son gach tairbh, agus dà dheicheamh deoch-ofraii, 
163 - eabhail-thairis. earrann phlùir measgta le h-oladh mar 
thabhartas-bìdh air son gach reithe ; 

13 Agus aon deicheamh earrann phlùir 
air leth measgta le h-oladh marthabhartas- 
bìdh air son gachuain, chum ìobairt-loisgte 
deadh fhàile, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

14 Agus ?«ffrantabhartais-dibhe bithidh 
leth hin do fhìon air son tairbh, agus an 
treas earrann do hin airson reithe, agus an 
ceathramh earrann do hin air son uain : is 
i so ìobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhìosan na bliadhna. 

1 5 Agus ìobrar aon mheann do na gabh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'n Tigh- 
earn, a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug do'n 
cheud mhìos tha càisg 2 anTighearn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhìos so tha 'n f hèill : seachd làithean 
ithear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh; obair thràilleil 3 sam bith cha 
dean sibh air: 

19 Achbheir sibhseachada chum ìobairt 
a bheirear suas le teine, marìobairt-loisgte 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, agus aon 
reithe, agus seachd uain do'n cheud 
bhliadhna: gun ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh : tri deicheamh 
earranna bheir sibh seachad air son tairbh, 
agus dà dheicheamh earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth bheir thu 
seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a dheanamh rèite air bhur son. 

23 Iobraidh^sibh iad sin a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte sa' mhaduinn, a tha mar 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad 4 gach là 
air feadh nan seachd làithean, biadh na 
h-ìobairt a bheirear suas le teine, chum 
fàile chùbhraidh do'n Tighearn: bheirear 
seachad e thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là bithidh 
comhghairm naomh agaibh; obairthràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thor- 
adh,'nuair a bheir sibh seachadtabhartas- 
bidh nuadh 5 do'n Tighearn, aig ceann 
bhur seachduinean, bithidh comhghairm 
naomh agaibh ; obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh : 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earna, dà tharbh òg% aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna ; 

28 Agus an tabhartas-bldh do phlùr 3 shaoithreachail. *tiisibh. Eabh. 

M2 ' nomha. AIREAMH, 3 

measgta le h-oladh, tri deicheamh earrann- 
an air son gach tairbh, dà dheicheamh 
earrann air son g-ach reithe, 

29 Deicheamh earrann air leth air son 
gach nain, air feadh nan seachd uan ; 

30 Agus aonmheann 1 do na gabhraibh, 
a dheanamh rèite air bhur son. 

31 Iobraidh sibh iad athuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, (gun ghaoid bithidh iad duibh,) 
agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

1 An tobairt-loisgte git bhi air a ioirt seachad air 
latha sèididh nan trompaid, 7 air latha cràdhaidh 
a?i anamanna, 12 agus air ochd làithibh fèille nam 
pàilliun. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, air 
a' cheud là do'n mhìos, bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh ; obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh : is là sèididh nan 
trompaid dhuibh e. 

2 Agns bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earn, aon tarbh òg, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna g-un 
ghaoid : 

3 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
plilìir measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà dheich- 
eamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan; 

5 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite 
air bhur son : 

6 A thuilleadh air ìobairt-loisgte a' 
mhìosa, agus a tabhartas-bìdh, agus an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe, a 
rèir an gnàtha, chum fàile chùbhraidh, 
ìobairt a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deicheamh 
la do'n t-seachdamh mìos so comhghairm 
naomh: aguscràdhaidhsibhbhurn-anam- 
anna: obair sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn a dh'fhàile cùbh- 
raidh, aon tarbh òg, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna; gun 
ghaoid bithidh iad duibh. 

9 Agus bitkidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, agus dà 
dheicheamh earrann air son gach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan; 

1 1 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh airìobairt- 
pheacaidhna rèite, agus an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bidh, agus 1 blioc òg. 

164 [XVIII. XXIX. 

an tabhartasan-dibhe_. 

12 Ag-us air a' chùig-eadh là deug do'n 
t-seachdamh mlos, bithidh comhg-hairm 
naomh ag-aibh; obair thràilleil sam bith 
chadeansibh; ag-us g-leidhidh sibh fèill 
do'n Tighearn seachd làithean. 

13 Ag-usbheirsibhseachadcAz/mìobairt- 
loisg-te, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh 2 do'n Tig-hearna, tri 
tairbh dheug- òga, dà reithe, agus ceithir 
uain deug - do'n cheud bhliadhna ; gun 
g-haoid bithidh iad. 

14 Ag-us bithidh an tabhartas-bidh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son g-ach tairbh do na tri 
tairbh dheug - , dà dheicheamh earrann air 
son g-ach reithe do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air leth air 
son g-ach uain do na ceithir uain deug-; 

16 Ag-us aon mheann do na g-abhraibh 
chum iobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisg-te g-hnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

1 7 Agus air an dara là bheir sibh seachad 
dà thavbh dheug- òg% dà reithe, ceithir uan 
deug- do'n cheud bhliadhna g-un ghaoid : 

18 Agus bithidh antabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, ag-us air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' g-hnàtha ; 

1 9 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte g-linàthaichte, agus a 
tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
dibhe. 

20 Ag-us air an treas là aon tarbh deug-, 
dà reithe, ceithir uain deug- do'n cheud 
bhliadhna g-un ghaoid : 

2 1 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, ag-us 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbli, 
air son nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' g'hnàtha; 

22 Ag-us aonbhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte g-hnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

23 Ag-us air a' cheathramh là deich 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug - 
do'n cheud bhliadhna g-un g-haoid: 

24 Bilhidh an tabhartas-bidh, ag-us an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nanuan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' g-hnàtha ; 

25 Ag-us aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte g-hnàthaichte. a tabh- 
artas-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug: do'n 
cheud bhliadhna gun g-haoid: 

27 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, ag-us 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 2 cùmhraidh. AIREAMH, 

air son nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a reir an àireimh, a reir a' ghnàtha; 

2S Agus aonbhoc-gaibhre cIuiììi ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

29 Agns air an t-seathadh là ochdtairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug- do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid : 

30 Ag-us bìthidh an tabhartas-bìdh,agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a rèir an àireimh, arèir a' ghnàtha ; 

31 Ag-us aonbhoc-gaibhrec/?!/??iìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an lobairt- 
loisgte ghnàthaiehte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là, seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid: 

33 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, ag-us air son nan 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

34 Ag-us aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh àrd- 
choimhthional agaibh : obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh air : 

36 Ach bheirsibh seachad c/?«??? ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cìibhraidh do'n Tighearn, aon 
tarbh, aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, air 
son an reithe, agus air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidii, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, ag-us a tabhartas-dibhe. 

39 Na nithe sin ni sibh do'n Tighearna 
'nur fèillibh suidhichte 1 , thuilleadh air 
bhur bòidibh, agus bhur tabhartasan saor- 
thoile, air son bhur n-ìobairtean-loisgte, 
agr.s air son bhur tabhartasan-bìdh, agus 
air son bhur tabhartasan-dibhe, agus air 
son bhur tabhartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn Is- 
raeil a rèir gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

1 Cha'n fìieud bòidean a hhi air am briseadh. 9 Mu 
bhòid banlraich, agus mnà a dhealaicheadk r'a 
fear-pòsda. 

AGUS labhairMaois ri ceannardannan 
treubh a thaobh chloinn Israeil 2 , ag 
ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn. 1 òrduichle - cinn-fheadhna threubh chlcinn 

■lìsraeil- 3 le euibhreach, bann. 4 iruaill. 

165 XXIX. XXX. 

2 Ma bhòidicheas duine bòid dò'n Tigh- 
earn, no ma mhionnaicheas e mionnan a 
cheangal 'anama le ceangal 3 , cha bhris 4 e 
'fhocal; a rèirgach ni a thig a mach as a 
bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna, ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si 
ifèin le ceangal, agus i ann an t.igh a 
h-athar 'na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, 
agus a ceangal leis an do cheangail i 
h-anam, agus gu'm fan a h-athair 'na 
thosd rithe, an sin seasaidh a bòidean uile, 
agus seasaidh gach ceangal leis an do 
cheangail i a h-anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair 'na h-agh- 
aidh san là anns an cluinn e, cha seas aon 
d'a bòidibh, no d'a ceanglaichibh, leis an 
do cheangail i a h-anam ; agus maithidh 
an Tighearna dh'i, a chionn gu'n do chuir 
a h-athair 'na h-aghaidh 5 . 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 
'nuair a bha bòidean oirre, no 'nuair a 
labhair i ni as a beul, leis an do cheangail 
i a h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'fhan e 'na thosd rithe san là anns an 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, agus 
seasaidh a ceanglaichean leis an do cheang- 
ail i a h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich 
i, agus an ni a labhair i le 'bilibh, leis an 
do cheangail i a h-anam ; agus bheir an 
Tighearna maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus mnà 
dealaichte, leisando cheangail i a h-anam, 
seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a fir, 
no ma cheangail i a h-anam le ceangal 
maille ri mionnaibh, 

1 1 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e 'na thosd rithe, agus nach do chuir 
e 'na h-aghaidh ; an sin seasaidh a bòid- 
ean uile, agus seasaidh gach ceangal leis 
an do cheangail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chùl 
iad 6 san là anns an cual' e iad, an singe 
b'e ni a thàinig a mach as a beul a thaobh 
a bòidean, no thaobh ceangail a h-anama, 
cha seas e : chuir a fear air chùl iad, agus 
bheir an Tighearna maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdh, 
feudaidh a fear an daingneachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air chùl. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 'na 
thosd rithe, o là gu là ; an sin tha e a' 
daingneachadh a bòidean uile, no a 
ceanglaichean uile, a ta oirre : tha e g'an 5 gu'n d'thug a h-athaìr a bòid gu neò-bìirigh. 
fi rinn afiar faoin iad, tliug e gU neò-bhi igh iad. AIREAMH, 
deanamh seasmhach, a chionn gu'n d'f han 
e 'na thosd rithe san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam bith 
air chùl iad, an dèigh dha 'n cluinntinn ; 
an sin giùlainidh e a h-aingidheachd-san. 

16 Is iad sin na reachdan a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, agus 
ifathast 'na h-òighe ann an tig-h ah-athar. 

CAIB. XXXI. 

1 Chreachadh na Midianaich, agus mharhhadh Ba- 
laam. 14 Bha corrvich aig Maois ris va ceann- 
ardaibh, a chionn gu'n do gidèidh iad na trmài beà. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Dìol clann Israeil 1 air na Mith'anaich ; 
'na dhèigh sin cruinnichear chum do 
dhaoine thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n armaibh 
chum a' chogaidh, agus imicheadh iad a 
chogadh an aghaidhnam Midianach, agus 
dìoladh iad an Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle do gach trèibh, air 
feadh uile threubhanlsraeil, chum a' chog- 
aidh. 

5 Mar sin thugadh a mach à mìltibh Is- 
raeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle dheug 
armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, mìle do gach trèibh, iadsan agus 
Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a 
chum a-' chogaidh, leis na h-innealaibh 
naomha 'na làimh, agus na trompaidean 
gu sèideadh. 

7 Agus chog iadan aghaidh nam Midian- 
ach, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; agus mharbh iad na firionnaich 
uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhidiain, 
a thuilleadh air a' chuid eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cùig 
righrean Mhidiain : Balaam mac Bheoir 
mar an ceudna mharbh iad leis a' chlaidh- 
eamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnài Mhi- 
diain 'nam braighdibh, agus an clann 
bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean vxile anns 
an robh iad a chòmhnuidh, agus an dùin 2 
uile le teine. 

1 1 Agus thug iadleo a' chreach uile, agus 
an cobhartach 3 uile, eadar dhaoine agus 
ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean 4 , agus 
a' chreach, agus an cobhartach, gu Maois 
agus Eleasar an sagart, agus gu comh- 
chruinneach chloinn Israeil, a chum a' XXX. XXXI 

chaimp aig còmhnardaibh Mhoaib, a ta 
làimh ri Iordan amfagus do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agus ceannardan a' chomhchruinn- 
ich uile mach 'nan coinneamh, an taobh a 
muigh do'n champ. 

14 Agus bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìltibh, agus na ceannardaibh 
air cheudaibh, a thàinig - o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnài uile beò ? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhairle Bhalaaim, peacachadh an 
aghaidh an Tighearn ann an aobhar 
Pheoir ; agus bha plàigh air feadh comh- 
chruinnich an Tighearn. 

17 A nis uime sin, marbhaibh g-ach fir- 
ionnach am measg na cloinne bige, agus 
marbhaibh gach bean d'am b'aithne fear 
le luidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh beò 
dhuibh fèin. 

1 9 Agus fanaibh-se an taobh a muigh do'n 
champ seachd làithean : ge b'e mharbh 
neach air bith, agus g-e b'ebheanrineach 
a mharbhadh, glanaibh sibh fèin, agus 
bhur braighdean air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach ude 
agus gach ni rinneadh do chroicnibh, agus 
gach obair do fhionnadh ghabhar, agus 
gach ni a rinneadh do fhiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airgiod, 
an t-umha, an t-iarunn, an staoin, agus an 
luaidh, 

23 Gach ni a dh'f huilgeas an teine, bheir 
sibh fa'near e dhcl troimh 'n teine, agus 
glanar e ; gidheadh le uisge an sgaraidh 
glanar e : agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fa'near e dhol troimh 'n 
uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air 
an t-seachdamh là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'na dhèigh sin thig sibh a stigh do'n 
champ. 

25 Àgus labhair an Tighèarna ri Maois, 
ag: ràdh, 

26 Gabh àireamh na ereich a thogadh, 
eadardhuine agus ainmhidh,thu fèin, agus 
Eleasar an sagart, agus prìomh-aithriche 
a' chomlichruinnich ; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà earrainn ; 
eadar a' mhuinntir a ghabh an cogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
an comhchruinneach uile : 1 Thoir aicheabhail chloinn Israeil a mach. 
8 an caistealan, an daingnichean. 
166 3 a' chobharlach. 

4 ciomaich, priosanaich. AIREAMH, 
2S Agus tog cìs' do'n Tig-hearn o na 
fir-chogaidh, a chaidh mach do'n ehath : 
aon anam à cùig ceud, ctraon do na 
daoinibh, agus do'n bhuar, agus do na 
h-asail, agus do na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir e do 
Eleasar an sag-art, mar thabhartas-togta 
do'n Tig-hearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidh 
tu aon chuibhrionn à leth-cheud, do na 
daoinibh, do'n bhuar, do na h-asail, agus 
do na treudaibh, do gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
gleidheadh cùraim pàilliuin an Tighearn. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an sag- 
artmaradh'àithnanTighearna doMhaois. 

32 Ag-us b'e an cobhartach, eadhon a' 
chuid eile do'n chreich a ghlac na fir- 
chogaidh, sè ceud mìle, agus deich is tri 
tìchead mìle, agus cuig - mlle caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhìle dheug 
bò, 

34 Ag-us tri fichead agus aon mhìle asal, 

35 Ag-us dà mhìle dheug 'ar fhichead 
anam san iomlan, do mhnaibh do nach 
b'aithne fear le luidhe leis. 

36 Ag-us bha 'n leth bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chog- 
aidh, ann an àireamh tri cheud mìle, agus 
seachd mìle deug 'ar fhichead agus cùig 
ceud caora ; 

37 Agus b'i cìs an Tighearna do na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agxis cùig 
deug. 

38 Ag-us b'iad am buar sè mìle deug 'ar 
fhichead: dhiubh so b'i cis an Tig-hearna 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus b'iad na h-asail deich mìle thar 
fhichead agus cùig ceud : dhiubh so b'i 
cìs an Tighearna tri fichead agus a h-aon. 

40 Agus b'iad anama nan daoine^ sè 
mìle deug: dhiubh so b'i cìs an Tig-hearna 
dà anam dheug- 'ar fhichead. 

41 Ag-us thug- Maois a' chìs, eadhon 
tabhartas-togta an Tig-hearn, do Eleasar 
an sag-art, mar a dh'àithn an Tig-hearna 
do Mhaois. 

42 Ag-us do leth chloinn Israeil, a roinn 
Maois o'n luchd-chog-aidh, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuineadh do'n 
chomhchruinneach, tri cheud mìle, ag-us 
seachd mìle deug- 'ar fhichead ag-us cùig- 
ceud caora, 

44 Ag-us sè mìle deug- 'ar fhichead bò, 

45 Ag-us deich mìle thar fhichead asal 
ag-us cùig- ceud, 

46 Ag-us sè mìle deug- anam 3 , 

47 Eadhon ào'n leth a bhuineadh do 
chloinn Israeil, g-habh Maois aon chuibh- 
rionn à leth-cheud eadar dhyiine ag-us 
ainmhidh, ag-us thug- e iad do na Le- cuibhrionn. 3 nam pearsanna. 

anamanna dhaoine. Eabh. persons. Sasc 
167 xxxi. xxxn. 

bhithich, a bha g-leidheadh cùraim pàilliuin 
an Tig-heama, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

48 Ag-us thàinig- an luchd-riag-hlaidh a 
bha os ceann mhìltean an t-sluaig-h, na 
ceannardan air mhìltibh, ag'us na ceann- 
ardan air cheudaibh, am fag-us do Mhaois : 

49 Ag-us thubhairt iad ri Maois, Ghabh 
do sheirbhisich àireamh nam fear-cog-aidh 
a tha fo'r làimh, ag-us cha 'n'eil duine 
dhinn air chall. 

50 Uime sin, thug- sinn tabhartas a chum 
an Tig-hearna, g-ach fear na fhuair e do 
sheudaibh 4 òir, eadhon slabhraidhean, 
ag*us usg-i-aichean 5 , fàinnean, cluas-fhail- 
ean, ag-us criosan, a dheanamh rèite air 
son ar n-anarnan an làthair an Tighearn. 

51 Ag-us g-habh Maois ag-us Eleasar an 
sag-art an t-òr uatha, uile 'na sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug- 
iad seachad do'n Tig-hearn,o na ceannard- 
aibh air mhìltibh, ag-us o na ceannardaibh 
air cheudaibh, sè mìle deug - , seachd ceud 
ag-us leth-cheud secel. 

53 (Oir g-habh na fir-chog-aidh cobhart- 
ach, g:ach duine dha fèin.) 

54 Ag-us g-habh Maois ag-us Eleasar an 
sag-art an t-òr o na ceannardaibh air 
mhìltibh, ag-us air cheudaibh, ag-us thug 1 
iad e g-u pàilliun a' choimhtliionail, mar 
chuimhneachan do chloinn Israeil an 
làthair an Tig-hearn. 

CAIB. xxxn. 

Dh'iarr clann Reitbein agus clann Ghad sealbh san 
fheurann air an taobh an ear do Iordan. 

ANIS bha aig- cloinn Reubein agus 
cloinn Ghad ro mhòran sprèidhe: 
ag-us an uair a chunnaic iad fearann Iaseir, 
ag-us fearann Ghilead, feuch, bha 'n t-àite 
'na àite sprèidhe : 

2 Ag-us thàinig- clann Ghad, agus clann 
Renbein, agus labhair iad ri Maois, agus 
ri Eleasar an sagart, agus ri uachdaran- 
aibh a chomhchruinnich, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus laser, agus 
Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeh, agus 
Sebam, agus Nebo, agus Beon ; 

4 Eadhon an dùthaich a bhuail anTigh- 
earna roimh chomhchruinneach Israeil, is 
fearann e air son sprèidhe, agus tha sprèidh 
aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair sinn 
deadh-ghean 6 a'd' shealìadh, thugar am 
fearann so do d' sheirbhisich mar sheilbh 
agits na toir sinn a null thar Iordan. 

6 Agus thubhairt Maois ri cloinn Ghad, 
agus ri cloinn Reubein, An tèid bhur 
bràithrean gu cogadh, agus an suidh siblise 
an so ? 4 innil, uidheam. 6 làmh-fhailean ; 

braceìets. Sasg. sfabhor. AIREAMH, XXXII. 7 Agus c'ar son a bheir sibh mi-mhis- 
neach do chridhe chloinn Israeil, a dhol a 
null do'n fhearann a thug- an Tighearna 
dhoibh? 

S Mar so rinn bhur n-aithriche, 'nuair 
a chuir mi iad o Chades-barnea a dh'amh- 
arc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu gleann 
Escoil, ag-us a chunnaic iad am fearann, 
thug iad mi-mhisneach do chridhe chloinn 
Israeil, a chum nach rachadh iad a steach 
do'n fhearanna thug-anTighearnadhoibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna san 
àm sin fein, ag-us mhionnaich e, ag ràdh, 

1 1 Gu cinnteach cha 'n f haic a h-aon do 
na daoinibh a thàinig a nìos as anEiphit, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, am fearann a mhionnaich mi do 
Abraham, do Isaac, agus do Iacob, a 
chionn nach do lean iad mi gu h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac Iephuneh an 
Ceniseach, agus losua mac Nuin : oir lean 
iadsan an Tighearna gu h-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tighearn an 
aghaidh Israeil, agus chuir e air seach- 
aran : iad san fhàsach dà fhichead bliadh- 
na, gus an deachaidh as do'n ghinealach 
sin uile a rinn olc an sealladh an Tighearn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse airèirigh suas 
an àite bhur n-aithriche, gineal dhroch 
dhaoine, a mheudachadh fathast mòr- 
chorruich an Tighearna ri h-Israel. 

15 Oir ma thionndaidheassibh air falbh 
o 'leantuinn-san fàgaidh e fathast uair 
eile san fhàsach iad, agus sgriosaidh sibh 
an sluagh so uile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, ag-us 
thubhairt iad, Togaidh sinn mainnirean 
chaorach an so d'ar sprèidh, agus bailtean 2 
d'ar cloinn bhig : 

17 Ach thèid sinn fèin deas-armaichte 
roimh chloinn Israeil, g-us an toir sinn iad 
d'an àite; agus ni ar clann bheag còmh- 
nuidh sna bailtibh daingnichte air sgàth 3 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gus an 
sealbhaich clannlsraeil g-ach duine dhiubh 
'oighreachd fèin : 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille riu- 
san an taobh eile do Iordan, no thall o sin ; 
a chionn gu'n do thuit ar n-oighreachd 
dhuinne air an taobh so do Iordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Ag-us thubhairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r 4 n-armaibh 
roimh an Tighearna gu cogadh, 

21 Agus gu'n tèid sibh uile armaichte 
thar lordan roimh an Tighearn, gus am 
fuadaich e mach anaimhdean as a làthair. 

22 Agus gu'n ceannsaichear 5 am fearann 
am fianuis an Tighearna ; 'na dhèigh sin 1 iomrall, allaban. 
3 o aghaldh. Eabh. 
168 : caithriche. 
tfuidh bhur. pillidh sibh, agus bithidh sibh neò-choir- 
each an làthair an Tighearn, agus an 
làthair Israeil, agus bithidh am fearann 
so 'na sheilbh agaibh am fianuis an Tigh- 
earn. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn ; 
ag-us bithibh cinnteach gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn bhig, 
agus mainnireand'ur caoraich ; ag-us dean 
aibh an ni a chaidh mach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh- 
isich mar a ta mo Thigheam ag- àith- 
neadh. 

26 Bithidh ar clann bheag-, ar mnài, ar 
treudan agus ar sprèidh uile an sin ann 
am bailtibh Ghilead : 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, 
gach fear dhiubh armaichte chum cogaidh, 
roimh an Tighearna gii cath, mar a tha 
mo thighearna ag ràdh. 

28 Ag-us thug- Maois àithne d'an taobh 
do Eleasar an sagart, agus do Iosua 
mac Nuin, agus do phrìomh-aithrichibh 6 
threubha chloinn Israeil : 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma thèid 
clann Ghad, agus clann Reubein a null 
maille ribh thar Iordan, gach fear dhiubh 
armaichte gu cath an làthair an Tighearn, 
agus g-u'n ceannsaichear an tìr roimhibh 7 , 
an sin bheir sibh dhoibh fearann Ghilead 
mar sheilbh : 

30 Ach mur tèid iad thairis maille ribh 
armaichte, bithidh seilbh aca 'nur measg- 
fèin ann an tìr Chanaain. 

31 Agus fhreagair clann Ghad, agus 
clann Reubein, ag ràdh, Mar a thubhairt 
an Tighearna ri d' sheirbhisich, mar sin 
ni sinne. 

32 Thèid sinn a null armaichte roimh 
an Tighearna do thìr Chanaain, a chum 
gu'm bi sealbh ar n-oighreachd ag-ainn air 
an taobh so do lordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh, eadhon do 
chloinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mic Io- 
seiph, rioghachd Shihoin righ nan Amor- 
ach, ag-us rìoghachd Og righ Bhasain, an 
tìr maille r'a bailtibh anns na crìochaibh, 
eadhon bailte na dùthcha mu'n cuairt. 

34 Ag-us thog- clann Ghad Dibon, ag'iis 
Atarot, agus Aroer. 

35 Ag-us Atrot, Sophan, agus Iaser, agus 
Iog-behah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
bailte daingnichte; agus mainnirean air 
son chaorach. 

37 Agus thog- clann Reubein Hesbon, 
agus Elealeh, agus Ciriataim, s cìosnaichear. 
7 romltaibh. 6 aithreachaibh. AIREAMH, XXXII. XXXIII. 3S Agus Nebo, agus Baal-meon, (air 
d'an ainmean a bhi air an atharrachadh,) 
ag-us Sibmah : agus thug- iad ainmean 
eile do na bailtibh a thog- iad. 

39 Ag-us chaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghilead, agus ghlac iad e, 
agus chuir iad à seilbh an t-Amorach a 
bha ann. 

40 Ag-us thug- Maois Gilead do Mhachir 
mac Mhanaseh; agus ghabhe còmhnuidh 
ann. 

41 Ag-us chaidh Iaer mac Mhanaseh, 
ag-us g-hlac e a bhailte beaga, agus thug 
e Aabhotiair mar ainm orra. 

42 Ag-us chaidh Nobah agus g-hlac e 
Cenat, agus a bhailte beaga, agus thug e 
Nobah mar ainm air, a reir 'ainme fein. 

CAIB. XXXIII. 

1 Turusan chloinn Israeil anns anfhàsach. 50 Na 
Canaanaich agus an dealblian agus an coslais 
ìeaglila uilc air an sgrios. 

/S iad so turusan chloinn Israeil, a 
chaidh mach à tir na h-Eiphit, a rèir 
an armailtean 1 , fuidh làimh Mhaois agus 
Aaroin. 

2 Ag-us sgrìobh Maois an dol a mach a 
rèir an turusan, air àithne an Tighearn : 
agus is iad so an turusan, a rèir an dol a 
mach. 

3 Agus dh'imich iad o Rameses anns a' 
cheud mhìos, air a' chìngeadh là deug 
do'n cheud mhìos : air an là màireach an 
dèig-h na eàisge chaidh clann Israeil a 
maeh le làimh àird ann an sealladh nan 
Eiphiteach uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an 
ceud-ghin uile, a bhuail an Tighearn'nam 
measg: airandiathanmaran ceudna chuir 
an Tighearna breitheanas an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Israeil 2 o Ram- 
eses, ag-us champaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tha ann 
an iomall an fhàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa chomhair 
Bhaal-sephoin : agus champaich iad fa 
chomhair Mhigdol. 

8 Ag-us dh'imich iad o chomhair Phihah- 
irot, agus chaidh iad troimh mheadhon 
na fairge do'nfhàsach, ag-us dh'imich iad 
astar thri làithean ann am fàsach Etaim, 
agus champaich iad ann am Marah. 

9 _Agus dh'imich iad o Mhàrah, ag-us 
thàinig- iad gu h-Elim : ag-us ann an Elim 
bha dà thobar 3 dheug- uisg-e, ag-us deich 
agiis tri fichead craobh phailme : ag-us 
ehampaich iad an sin. 

10 Ag-us dh'imich iad o Elim, ag-us 
champaich iad làimh ris a' mhuir ruaidh. 

1 1 Àgus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus champaich iad ann am fàsach Shin. le'n armaiìtibh. 
1G9 2 thriall, ghabh clann Israeil 12 Agus dh'imich iad à fàsach Shin, 
agrus champaich iad ann an Dophcah. 

13 Agus dh'imich iad o DhophcȈ, agus 
champaich iad ann an i,';is- 

14 Ag-us dh'imich iau o 41us, agus 
champaicf; iad ann anRephidim,W nac h 
robh uisge aig- an t-sluagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iado Rephidim, agus 
champaich iad ann am fàsach Shinai. 

16 Agus dh'imich iad o fhàsach Shinai, 
ag-us champaich iad ann an Cibrot-hata- 
abhah. 

17 Ag-us dh'imich iad o Chibrot-hata- 
abhah, agus champaich iad ann an Has- 
erot. 

18 Ag-us dh'imich iad o Haserot, agus 
champaich iad ann an Ritmah. 

19 Agus dh'imich iad o Ritmah, agus 
champaich iad ann an Rimon-pares. 

20 Ag-us dli'imich iad o Rimon-pares, 
agus champaich iad ann an Libnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Risah. 

22 Ag-us dh'imich iad o Risah, agus 
champaich iad ann an Cehelatah. 

23 Ag-us dh'imich iad o Chehelatah, 
ag-us champaich iad ann an sliabh 
Shapher. 

24 Agus dh'imieh iad o shliabh Shapher, 
ag-us champaich iad ann an Haradah. 

25 Ag-us dh'imich iad o Haradah, agus 
champaich iad ann am Machelot. 

26 Ag-us dh'imich iad o Mhachelot, agus 
champaich iad ann an Tahat. 

27 Ag-us dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imich iad o Tharah, agus 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad ann an Hasmonah. 

30 Ag-us dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
champaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 Ag-us dh'imich iad o Bhene-iaacan, 
agus champaich iadannanHor-hagidgad. 

33 Ag-us dh'imich iad o Hor-hagidgad, 
ag-us champaich iad ann an Iot-batah. 

34 Ag-us dh'imich iad o Iot-batah, agus 
champaich iad ann an Ebronah. 

35 Ag-us dh'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Esion-g'aber. 

36 Ag-us dh'imich iad o Esion-g-aber, 
ag-us champaich iad ann am fàsach Shin : 
is e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an sliabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Ag-us chaidh Aaron an sag-art suas gu 
sliabh Hor, air àithne an Tighcarn, ag-us 
fhuair e bàs an sin, anns an dà fhichead- 
amh bliadhna an dèigh do chloinn Israeil an turus. 3 shùil. Eabli. AIREAMH, 
teachd a mach à*tìr na h-Eiphit, air a' 
cheud là do'n chùigeadh mìos. 

39 Agus bha Aaron ceud ag-us fichead 
ag-us tri bliadhnafih'aois, anuair a dh'eug 
è ann an sliaM Hor. 

40 A^-'«chuala righ Arad an Canaanach 
(a b-Va chòmhnuidh san àirde deas ann an 
tìv Chanaain) mu theachd chloinn Israeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, 
agus champaich iad ann an Salmonah. 

42 Agus dh'imichiadoShalmonah, agus 
champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Plmnon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an Iie-abarim, ann an 
crìch Mhoaib. 

45 Ag-us dh'imich iad o lim, agus champ- 
aich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imich iad o Dhibon-gad, 
agus champaich iad ann an Almon-dibla- 
taim. 

47 Agus dh'imich iad o Almon-diblataim, 
agus champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibh 
Abarim, agus campaich iad ann an còmh- 
nardaibh Mhoaib, làimh ri lordan am 
fagus do lericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri Iordan, 
o Bhet-iesimot eadlion gu Abel-sitim, ann 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
lordan amfagus do lericho, ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèidsibhanulltharlordan, 
do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile 
luchd-àiteachaidh na tìre as bhur fiamiis, 
agus cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, 
agus sgriosaidh sibh an coslais 1 leaghta 
uile, agus fàsaichidh sibh 2 an ionadan 
àrda uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh ìuchd- 
hiteachaidh an fhearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann: oir thug mise dhuibh 
am fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crannchur mar oighreachd am measg 
bhur teaghlaichean : dhoibhsan a's lìon- 
mhoire bheir sibh an oighreachd a's mò, 
agus dhoibhsan a's teirce bheir sibh an 
oighreachd a's lugha : bithidh oighreachd 
gach duine san àit anns an tuit a chrann- 
chur; a rèir treubha bhur n-aithriche 
sealbhaichidh sibh. 

55 Ach mur fògàir sibh a mach luchd- 
àiteachaidh an fhearainn as bhur fìanuis, 
an sin bithidh iadsan drabh d'an leig sibh 
fuireach, 'nan scolbaibh 3 'nur sùilean, 1 ìomhaighean, dreachan, riochdan. 
- tilgidh sibh sìos. 3 dealgaibh, gathaibh. 
170 xxxm. xxxiv. 

agus 'nam bioraibh 'nur taobhan, agus 
cuiridh iad campar oirbh 4 san fhearann 
anns am bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi 
a dheanamh riu-san, gu'n dean mi ribhse. 
CAIB. XXXIV. 

1 Criochan fearainn Chanaain. 16 Ainmean nan 
daoine a bha gus a roinn mar oighreachd. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh do thalamhChan- 
aain, (is e so am fearann a thuiteas oirbh 
mar oighreachd, eadhon fearannChanaain 
maille r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur cearn 5 deas o 
fhàsach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is 
i bhur crìoch mu dheas fìor iomall na 
fairge saillte a làimh na h-àird' an ear. 

4 Àgus pillidh bhur crioch o'n taobh mu 
dheas gu dìreadh Aerabim, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu Sin ; agus bithidh a 
dol a mach o'n taobli mu dheas gu Cades- 
barnea, agus gabhaidh i roimpe gu Hasar- 
adar, agus thèid i air a h-aghaidh gu 
h-Àsmon : 

5 Agus bheir a' chrioch cuairt o Asmon 
gu amhainn na h-Eiphit, agus bithidh a 
dol a mach aig an fhairge. 

6 Agus a thaobh na crìch' an iar, bithidh 
agaibh eadhon an fhairge mhòr mar 
chrìch : bithidh a' chrìoch so 'na crìch 
dhuibh air an làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an làimh 
mu thuath : o'n fhairge mhòir comhar- 
aichidh sibh dhuibh fèin gu sliabh Hor. 

8 O shliabh Hor comharaichidh sibh 
bhur crìoch gu dol a stigh Hamait ; agus 
bithidh dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crìoch roimpe gu 
Siphron, agus bithidh a dol a mach aig 
Hasarenan ; is i so bhur crìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur crìoch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu 
Sepham. 

1 1 Agus thèid a' chrìoch sìos o Shepham 
gu Riblah, air an taobh an ear do Ain ; 
agus thèid a' chrìoch sìos, agus ruigidh i 
gu taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' 
an ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu lordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' mhuir 
shaillte : is e so bhur fearann le 'chrìoch- 
aibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Is e so am fearann a 
shealbhaicheas sibh le crannchur, a dh'- 
àithn an Tighearna thoirt do na naoi 
treubhan, agus do'n Ieth thrèibh. 

14 Oir fhuairtreubh chloinn Reubein an 
oighreachd, arèir tighe an aithriche, agus 

* 1 bithidh iad 'nan naimhdean duibh. 
5 cearna, oisinn. AIREAMH, XXXTV. XXXV. treubh chloinn Ghad a rèir tighe an aith- 
riehe : agrus fhuair leth thrèibh Mhanaseh 
an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibh an oighreaehd air an taobh so do 
Iordan aiìifagus do Iericho, a làimh na 
h-àird' an ear, leth ri èirirrh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Is iad so ainmeanna nan daoine a 
roinneas am fearann duibh : Eleasar an 
sagart, agus Iosua mac Nuin. 

1S Agus gabhaidh sibh aon cheannard 
do gach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad soainmeannanan daoine : 
Do thrèibh Iudah, Caleb mac Iephuneh. 

20 Agais do thrèibh chloinn Shimeoin, 
Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad mac 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn Dhan, 
Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinu Ioseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac 
Ephoid. 

24 Agais ceannard trèibhe chloinn Eph- 
raim, Cemuel mac Shiphtain. 

23 Agus ceannard treibhe chloinn She- 
buluin, Elisaphan mac Pharnaich. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph- 
tali, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an 
Tighearn anoighreachd a roinn do chloinn 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CATB. XXXV. 

1 Ochd agus dà fhichead baiìe air an toirt do na 
Lehhiihich; 6 Sè bailte dhiubh chum dìdein. 
9 Ifù lighanna a thaobh mortaidh. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois 
. ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh 
ri Iordan amfagus do Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a thabh- 
airt do na ijebhithich, do oighreachd an 
seilbh, bailte 1 gu còmhnuidh a ghabhail 
annta : agus bheir sibh mar an ceudna do 
na Lebhithich fearann comh-roinn 2 d'am 
bailtibh mu'n cuairt orra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu còmh- 
nuidh a ghabhail annta, ag-us bithidh am 
fearann comh-roinn air son an sprèidhe, 
agr.s air son am maoin, agais air son an 
ainmhidhean uile. 

4 Agais ruigidh fearanncomh-roinnnam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhithich, a 
mach o bhalla a' bhaile, mlle làmh-choille 
mu'n cuairt. 1 caithriche. 
chroibhtean. 

171 2 iomaìlan fearainn, baiV- 

3 comruich, girf. 5 Agiis tomhaisidh sibh o'n leth a muìgh 
do'n bhaile air an taobh an ear dà mhue 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle làmh-choilk , agus air an taobh 
an iar dà mhìle làmh-choiik, agus air an 
taobh mu thuath dà mhìle làmh-choille ; 
agus bithidh am baile sa' mheadbon : 
bithidh so dhoibh'na fhearanncomh-rohiD 
d'am bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidli sè bailte 
chum dìdein 3 , a dh'orduicheas sibh air a 
shon-san a mharbhas duine, chum gu'n 
teich e an sin : agais riu-san cuiridlr sibh 
dà bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile a bheir 
sibh do na Lebhithich, ochd agais dà 
fhichead baile : iad sin bheir sibh seachad 
agus am fearann comh-roinn. 

S Agus bithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad do sheilbh chloinn Israeil: uatha- 
san aig am bheil mòran,bheirsibh mòran; 
ach uatha-san aig am bheil beagan, bheir 
sibh beagan : bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a ta 
e a' seaibhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

10 Labhair ri cloimi Israeil, ag , us abair 
riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd thar 
Iordan do thìr Chanaain. 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh fèin 
bailte, gai bhi 'nambaikibh dìdein diiuibh, 
a chum gu'n teich am marbhaicìie an siu, 
a mharbhas neach an ain-fhios 4 . 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam bailtibh 
a chum dìdein o'n dìoghaltair 5 ; a chum 
nach bàsaich esan a mharbhas duine, gus 
an seas e an làthair a' chomhchruiimich 
ann am breitheanas. 

13 Agais do na bailtibh sin a bheir sibh 
seachad, bithidh sè bailtean agaibh a chum 
dìdein. 

14 Bheir sibh seachad tri bailtean air an 
taobh so do Iordan, agus tri bailte bheir 
sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
'nam bailtibh dìdein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan dìdein, 
araon do chloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach, agus dhasan a bhios air chuairt 
'nam measg; a chum gu'n teich gach 
neach an sin, a mharbhas duine gun f hios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal 
iaruinn, (air chor as gri'm bàsaich e,) is 
mortair e : cuirear gu cinnteach am mort- 
air gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a 
thilgeadh (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) 
agus gu'm bàsaich e, is mortair e : cuirear 
gu cinnteach am mortair gu bàs. 

18 No ma bhuaileas se e le làmh-bhall' 3 4 am mearachd. 
6 làmh-arm. 5 ofhear na folachd. AIREAMH, XXXV. XXXVI. fiodha (a dh'fheudas abhàs a thoirt,) agus 
gu'm faigh e bàs, is mortair e : cuirear 
gu cinnteach am mortair gu bàs, 

19 Marbhaidh di-^haltair na fola a fèin 
am mortair : an uair a choinnicheasse e 1 , 
marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
fJruath 2 , no ma thilgeas e ni sam bith air 
am plaid-luidhe 3 , air chor as gu'm faigh 
e bàs ; 

21 No ma bhuaUeas se e le a làimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigb e 
bàs ; cuirear esan a bhuail e gun teagamh 
gu bàs ; oir is mortair e : marbhaidh 
dìogbaltair na fola am mortair, an uair a 
choinnicheas se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu h-obann 
gim naimhdeas, no ma thilg e ni sam bith 
air g-un phlaid-luidhe ; 

23 No le cloich sam bith, a dh'fheudas 
bàs duine a thabhairt, gun e 'g a f haicinn, 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gn'm 
faig-h e bàs, agus nach bu namhaid da e, 
agus nach d'iavr e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
breth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam breitheanas sin : 

25 Agus saoraidh an comhchruinneach 
am marbhaiche à làimh dìoghaltair na 
fola, agus cuiridh an comhchruinneach air 
ais 4 e do bhaile a dhìdein, gus an do 
theich e : agus fanaidh e ann gu bàs an 
àrd-shagairt, a dh'ungadh leis an oladh 
naoimh. 

26 Ach ma thig am marbhaiche uair air 
bith an taobh a mach do chrìch baile a 
dhìdein, gus an do theich e ; 

27 Agus gu'm faigh dìoghaltair na fola 
e an taobh a mach do chrìochaibh baile a 
dhìdein, agus gu'm marbh dìoghaltair na 
fola am marbhaiche ; cha bhi e ciontach 
do fhuil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dhafuireach 
ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd- 
shagairt : ach an dèigh bàis an àrd-shagairt, 
pillidh am marbhaiche gu fearann a 
sheilbhe fèin. 

29 Agus bithidh na nithe sin 'nan reachd 
breitheanaisdhuibh, air feadhbhurgineal- 
acha, 'nur n-àitibh-còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gu bàs lebeul 5 fhian- 
uisean : acli cha toir aon fhianuis teisteas 
an aghaidh neach sam bith a chum a chur 
gu bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air son anama mortair, a tha ciontach do 
bhàs, ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bìth 
air a shon-san a theich do bhaile a dhì- 
dein, a chum gu'n tigeadh e rìs aghabhail 1 thachaireas e air. • o ghalltavas. 

3 lefàth-fheitheamh, le rùn mealltaeh. 
172 còmhnuidh san fhearann, gu bàs an 
t-sagairt. 

33 Mar sin cha truaill sibh am fearann 
anns am bheil sibh; oir truaillidh fuilam 
fearann, agus cha 'n'eil e 'n comas am 
fearann a ghlanadh do'n fhuil a dhoirt- 
eadh ann, ach le fuil an ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh, uime sin, am fearann 
anns am bi sibh a chòmhnuidh, anns am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : a chionn gu 
bheil mise an Tigheam a'm' chòmhnuidh 
am meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI. 

Nigheana chloinn Israeil aig an robli oighreachd, gu 
pòsadh 'nan trèibhfèin. 

AGUS thainigprìomh-aithrichetheagh- 
laiche chloinn Ghilead, mhic Mhachir, 
mhic Mhanaseh, do theaghlaichibh mhac 
Ioseiph, am fagus, agus labhair iad an 
làthair Mhaois, agus an làthair nan ceann- 
ard, eadhon prìomh-aithriche chloinn Js- 
raeil ; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
earna do m' thighearn am fearann a thoirt 
mar oighreachd le crannchur do chloinn 
Israeil, agus dh'àithneadh do m' thigh- 
earna leis an Tighearn, oighreachd ar 
bràthar Shelophehaid a thoirt d'a nigh- 
eanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do mhic 
nan treubh eile do chloinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighreachd 
ar n-aithriche, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad : mar sin 
bheirear i o chrannchur ar n-oighreachd- 
ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile 6 ann do 
chloinn Israeil, an sin cuirear an oigh- 
reachd ri oighreachd na trèibhe gus an do 
ghabhadh iad : mar sin bheirear an oigh- 
reachd-san air falbh o oighreachd thrèibhe 
ar n-aithriche. 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, a rèir focail an Tighearn, ag ràdh, 
Is ceart a labhair treubh mhac Ioseiph. 

6 Is e so an ni a dh'àithn an Tighearna 
thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neach a's àill leo ; a mhàin 
ri teaghlach thrèibhe an aithriche pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibh gu trèibh : oir 
dlùth-leanaidh gach duine do chloinn 
Israeil ri oighreachd trèibhe 'aithriche. 

8 Agus bithidh gach nighean, a shealbh- 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
do chloinn Israeil, 'na mnaoi aig aon do 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil, gach duine dhiubh, 
oighreachd 'aithriche. 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oighreachd 4 ais-iocaidh an comhchriihmeach. 

5 o bhriatliraibh. 6 bliadhna mhaitheanais., DEUTERONOMI, I. o ao?i trèibh g-u treibh eile ; ach dlìith- 
leanaidh g-ach duine do threubhaibh 
chloinn Israeil r'a oighreachd fèin. 

10 Eadlion mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn nigheana Shelo- 
phehaid : 

11 Oir phòsadh Mahiah, Tirsah, agus 
Hoglah, ag-us M'lcah, ag-us Noah, nigh- 
eana Shelophehaid ri mic bhràthar an 
athar. 12 Phòsadh iad rì fir do theaghlaichibh 
mhacMhanaseh mhidoseiph,ag-us dh'fhan 
an oighreachd ann an trèibh teag-hlaich an 
athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
breitheanais, a dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri Iordan an 
fagus do Iericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 

1 Ath-aithris le Maois air na thachair do chloinn 
Israeilatms an fliàsach. 34 Geur-smachdachadh 
an Tighearna dhoibh air son am mi-chreidimh, 

/S iad so na briathran a labhair Maois 
ri h-Israei uile, air an taobh so do 
Iordan san fhàsach, anns a' chòmhnard 
fa chomhair na mara ruaidhe, eadar 
Paran, ag-us Tophel, agus Laban, ag-us 
Haserot, ag-us Disahab. 

2 (Tha asdar aon là deug o Horeb, 
rathad sleibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Ag-us anns an dà fhicheadamh bliadh 
na, anns an aon mhìos deug-, air a' cheud 
là do'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, a rèir nan uile nithe a dh'àithn an 
Tig-hearna dha d'an taobh ; 

4 An dèig-h dha Sihon righ nan Amor 
ach a mhaibhadh, a bha chòmhnuidh 
ann an Hesbon, agus Og - righ Bhasain, a 
bha chòmhnuidh aig- Astarot ann an 
Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
an cèill, ag- ràdh, 

6 Labhair an TighearnarDiaruinn ann 
an Horeb, ag- ràdh, Ghabh sibh còmh- 
nuidh f ada gu leòr san t-sliabh so : 

7 Pillibh agus g-abhaibh bhur turus, 
agus rachaibh a chum slèibh nan Amor- 
ach, agns a chum nan ionadan uile am 
fag-us da anns a' chòmhnard', anns a' 
mhonadh, agus anns an t-srath, agus mu 
dheas, ag-us ri taobh na fairg-e, g-u fear- 
ann nan Canaanach, ag-us g-u Lebanon, a 
dli'ionnsuidh na h-aimhne mòire, aimhne 
Euphrates. 

8 Feuch, chuirmi 'ntìr roimhibh; rach- 
aibh a steach, agus sealbhaichibh am fear- 
ann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibh, Abraham, Isaac, agus Ia- 
cob, g-u'n tug-adh e dhoibh e, agus d'an 
sliochd 'nan dèig-h. 

9 Agus labhair mi ribh san àm sin, ag- 
ràdh, Cha 'n urrainn mise bhur gùùlan 
a'm' aonar: anns an fhàsach. 
173 maitheav, àrd-dhaoine. 10 Rinn an Tighearna bhur Dia lìon- 
mhor sibh, ag-us, feuch, tha sibh an diug-h 
mar reulta nèimh a thaobh lìonmhoir- 
eachd. 

11 (Gu deanadh an Tig-hearna, Dia 
bhur n-aithriche sibh mde uair ni's 
lìonmhoire na tha sibh, agus gu'mbeann- 
aicheadh e sibh, mar a gheall e dhuibh !) 

12 Cionnus is vu-rainn mise leam fèin 
bhur drag-h a ghiùlan, agus bhur n-eall- 
ach, ag-us bhur comhstri ? 

13 Gabhaibh-se dhuibh fèin daoine glic 
ag-us tuigseach 2 , agus aithnichte 'nur 
treubhaibh, agus ni mise iad 'nan ceann- 
ardaibh oirbh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus thubh- 
airt sibh, Tha an ni a labhair thu maith 
dhuinne r'a dheanamh. 

15 Agiis ghabh mi cinn bhur treubhan, 
daoine glic, agus aithnichte, agus rinn mi 
iad 'nan ceannardaibh oirbh, 'nan uachd- 
aranaibh mhìlte, ag-us 'nan uachdaran- 
aibh cheuda, ag-us 'nan uachdaranaibh 
leth-cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
dheichnear, agus 'nan luchd-riaghlaidh 
am measg- bhur treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breitheamh- 
naibh san àm sin, ag- ràdh, Eisdibh ris 
na cuisean a bhios eadar bhur bràith- 
rean, agus thugaibh breth cheart eadar 
gach duine agus a bhràthair, agus an 
coigreach a ta maille ris. 

17 Cha bhi suimagaibh doneach seach 
a cheile ann am breitheanas ; ris a' bheag- 
èisdidh sibh co mhaith is ris a' mhòr ; cha 
bhi athadh 3 oirbh roimh ghnùis duine, 
oir is le Dia a' bhreth : agus a' chùis a 
bhios ro chruaidh oirbli, bheir sibh a m' 
ionnsuidh-se, ag-us èisdidh mise rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhnibh san àm sin 
na h-uile nithe bu chòir dhuibh a dhean- 
amh. 

19 Agusan uair a dh'fhalbh sinn o Ho- 
reb, chaidh sinn troimh an fhàsacli mhòr 
agus uamhasach sin uile, a chunnaic sibh 
air slighe slèibh nan Amorach, a rèir mar 

3 cagal. DEUTERONOMI, I. a dh'àithn an Tig-hearn ar Dia dhuinn ; 
agus thàinig 1 sinn gu Cades-barnea. 

20 Ag-us thubhairt mi ribh, Tha sibh 
air teachd gu sliabh nan Amorach, a tha 
'n Tig-hearn ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

21 Feuch, chùir an Tig-hearna do Dhia 
am fearann romhad, imich suas, sealbh- 
aich e, a rèir mar a thubhairt an Tig-h- 
earna Dia t'aithriche riut ; nabiodh eag-al 
ort, ag-us na biodh faitcheas' ort. 

22 Ag-us thàinig- sibh am fag;us domhsa, 
g:ach aon ag-aibh, ag-us thubhairt sibh, 
Cuireamaid daoine romhainn, ag-us ranns- 
aicheadh iad a mach dhuinn am fearr- 
ann, ag-us thug'adh iad fios d'ar n-ionn- 
suidh a rìs ciod an t-slig-he air an teid sinn 
suas, ag-us ciod na bailte g-us an tig- sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
maith; ag-us g-habh mi dà fhear dheug- 
dhibh, aon fhear as gach trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad, ag-us chaidh 
iad suas do'n t-sliabh, agais thàinig- iad 
gu g-leann Escoil, ag-us rannsaich iad a 
mach e. 

25 Ag-us ghabh iad 'nan làimh do thor- 
adh an fhearainn, ag;us thug- iad a nuas e 
d'ar n-ionnsuidh-ne, ag-us thug- iad fios 
duinn a rls, agus thubhairt iad, Is maith 
am fearann a tha 'n Tig-hearn ar Dia a' 
tabhairt dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh 2 dol suas, 
ach chuir sibh 3 an ag-haidh àithne an 
Tig-hearna bhur Dè. 

27 Ag-us rinn sibh g-earan 'nur bùthaibh, 
agus thubhairt sibh, A chionn g-u'm 
b'fhuathach leis an Tighearna sinn, thug- 
e mach sinn à tìr na h-Eiphit, gu'r toirt 
thairis do ìàimh nan Amorach, a chur as 
duinn. 

28 C'àit an tèid sinn suas? Chuir ar 
bràithrean ar cridhe fuidh mhi-mhisnich, 
ag- ràdh, Tàa 'n sluag-h ni's mò ag-us ni's 
àirde na sinne; tha na bailtean mòra, 
ag".is daingnichte suas g-u nèamh, ag'us os 
bàrr 4 , chunnaic sinn mic nan Anacach an 
sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na biodh 
g-eilt oirbh, no eag-al rompa. 

30 An Tig-hearna bhur Dia, a tha dol 
roimhibh, cog-aidh esan air bhur son, a 
rèir nan uile nithe a rinn e air bhur son 
san Eiphit fa chomhair bhur sùl. 

31 Agus anns an fhàsach, far am faca 
tu cionnus a g-hiùlain an Tig-hearna do 
Dhia thu, mar a g'hiùlaineas duine a 
mhac, san t-slighe sin uile air an deach 
aidh sibh, g-us an d'thàinig- sibh do'n 
àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid 
sibh an Tighearn bhur Dia, 

33 A dh'imich roimhibh san t-slighe, a 

1 mi-mhisneach. 2 cha bu toil leibh. 

3 slieas sibli a mach, rinn sibh ar' a mach. 

174 rannsachadh a mach àite dhuibh gus ar 
bùthan a shuidheachadh ann, ann an 
teine san oidhche, a nochdadh dhuibh 
ciod an t-slighe air an imicheadh sibh, 
agus ann an neul san là. 

34 Ag-us chual' an Tig-hearna fuaim 
bhur briathran, agus bha corruich air, 
ag-us mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n fhaic a h-aon do 
dhaoinibh 5 a' g-inealaich uilc so am fear- 
ann maith sin, a mhionnaich mise gai'n 
tug-ainn d'ur n-aithrichibh. 

36 Saor o Chaleb mac Iephuneh; chi 
esan e, ag-us dhasanbheir mi am fearann 
air an do shaltair e, ag-us d'a chloinn, a 
chionn gu'n do lean e 'n Tig;hearna gii 
h-iomlan. 

37 Mar an ceudna, bha fearg- air an 
Tig-hearna riumsa air bhur sgàth, ag- 
ràdh, Cha tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach Iosua mac Nuin, a tha 'na sheas- 
amh a' d' làthair, thèid esan a steach 
an sin. Thoir misneach dha; oir bheir 
e air Israel a shealbhachadh. 

39 Agus bhur leanbana 6 a thubhairt 
sibh g-u'm biodh iad 'nan creich, ag-us 
bhur clann 7 , aig* nach robh san là ud 
eòlas air maith seach olc, thèid iadsan a 
steach an sin, ag-us dhoibhsan bheir mi e, 
agus sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, ag-us 
g-abhaibh bhur turus do'n fhàsach, air 
slighe na mara ruaidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thubh- 
airt sibh rium, Pheacaich sinn an ag-haidh 
an Tig-hearn, thèid sinn suas agus cog-- 
aidh sinn, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
an Tig-hearn ar Dia dhuinn. Agus chrios- 
laich slbh oirbh g-ach fear agaibh 'airm 
chogaidh, agus bha sibh ullamh gu dol 
suas do'n t-sliabh. 

42 Ag-us thubhairt an Tighearna rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, ag-us na 
cog-aibh, oir cha 'n'eil mise 'nur measg; 
air eagal g-u'm buailear 8 sibh an làthair 
bhur naimhdean. 

43 Mar so labhair rni ribh, ag-us cha'n 
èisdeadh sibh, ach rinn sibli ceannairc 
an aghaidh àithne an Tig-hearn; ag-us 
chaidh sibh gu h-an-dàna suas do'n 
t-sliabh. 

44 Agus thàinig" na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh san t-sliabh sin, a mach 'nur 
n-aghaidh, agus ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, ag-us chuir iad as dhuibh ann an 
Seir, eadhon gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an 
làthair an Tig-hearn; ach cha 'n èisdeadh 
an Tighearna ri'r suth, agus cha tug-adh 
e cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an Cades 4 a bhàrr air sin. 5 do dhqoinibh sin. Eabh. 
°clannbheag. 7 mic. Eabh. s gu'nleagar. DEUTERONOMI, I. II. mòran làithean, a rèir nan làithean a 
dh'fhan sibh an sin. 

caib. n. 

1 Mu chìoinn Esau, 9 mu na Moabaich, 16 agus mu 
na h-Amonaich. 24 Sion an t-Amoruch agus a 
shluagh uiie air an sgrios. 

N sin phill sinn, agus ghabh sinn ar 
. tnrns do'n fhàsach, air slighe na mara 
maidhe, mar a labhair an Tighearna 
riumsa ; agus chuairtich sinn sliabh Sheir 
mòran làithean. 

2 Agus labhair an Tighearna rium, ag- 
ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada ga 
leòr: pillibli ri tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagii, ag 
ràdh, Tha sibh gu dol troimh ehrìch bhur 
bràithre cloinn Esau, a ta chòmhnuidh 
ann an Seir, agus bithidh eagal orra 
roimhibh: ach thugaibh aire mhaith 
dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh riu 1 ; oir cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cha toir uir- 
ead as leud troidhe ; a chionn gu'n d'thug 
mi sliabh Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n ith sibh; agus 
mar an ceudna, ceannaichidh sibh uisge 
uatha le h-airgiod, a chum gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu ann an uile oibribh do làimhe : is 
aithne dha do thriall troimh 'n fhàsach 
mhòr so: rè an dà fhichead bhliadhna so 
bha 'n Tighearna do Dhia maille riut, 
cha robh uireasbhuidh ni sam bith Ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha chòmh- 
nuidh ann an Seir, trìd shlig-he a' chòmh- 
naird o Elat, agus o Esion-gaber, phill 
sinn, agus chaidh sinn seachad air sligiie 
fàsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Na buin gu naimhdeil ris na Moabaich 2 , 
agus na dean strì riu ann an cath : oir cha 
toir mi dhuit a bheag d'am fearann mar 
sheilbh, a chionn gu'n d'thug- mi Ar do 
chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a chòmh- 
nuidh ann, sluagli mòr, agus lionmhor, 
agus àrd mar na h-Anacaich ; 

11 A mheasadh mar an ceudna 'nam 
famhairean 3 mar na h-Anacaich, ach 
thug na Maobaich Emich mar ainm orra. 

12 Bha, mar an ceudna, na Horaich a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir; ach 
thàinig elann Esau 'nan dèigh, agus 
chuir iad as doibh as an sealladh, agus 
ghabli iad còmhnuidh 'nan àite, mar a 
rinn Israel ri fearann a sheilbh-san, a 
thug- an Tighearna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mise, 1 Na cogaibh riu, 2 Na dean tuair-eigncadh air 
7ia Moabaich. 3 athaich, curaidhean. 

175 ag'us rachaibh thar sruth Shereid; agus 
chaidh sinn thar sruth Shereid. 

14 Ag-us ò'i 'n ùin' anns an d'thàinig 
sinn o Chades-barnea, g-us an deachaidh 
sinn thar sruth Shereid, ochd bliadhna 
deug- thar f hichead ; gus an rcbh gineal- 
ach an t-sluaigh-chogaidh uile air an 
caitheamh a mach o mheasg an t-slòigh 4 , 
mar a mhionnaich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir, da rìreadh, bha làmh an Tigh- 
earna 'nan aghaidh, gu'n sgrios o mheasg- 
an t-slòigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha na fir- 
chogaidh uile air an claoidh, agus air bàs- 
achadh o mheasg an t-sluaigh, 

1 7 Gu'n do labhair an Tighearna rium, 
ag- ràdh, 

18 Tha thu g-u dol thairis an diugh 
troimh Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an naìr a thig- thu 'm fagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, na buin 
gu naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu : 
oir cha toir mi dhnit sealbh sam bith do 
f hearann chloinn Amcin, a chionn gu'n 
d'thug mi e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mav an ceudna 'na 
fhearannfhamhairean; ghabhfamhairean 
còmhnuidh ann san t-sean aimsir, agus 
thug na h-Amonaich Samsumaich mar 
ainm orra, 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich ; ach sgrios an Tigh- 
earn iad rompa, agus thàinig' iad 'nan 
dèigh agus g-habh iad còmhnuidh 'nan 
àite : 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bha 
chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios 
e na Horaich rompa ; agus thàinig iad 
'nan clèigh, agus g'habh iad còmhnuidh 
'nan àite, eadhon gus an là 'n diug-h : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmhnuidh 
ann an Haserim, eadhon gu Hadsah, sgrios 
naCaphtoraich a thàinig amachàCaphtor 
iad, agus g-habh iad còmhnuidh 'nan àite. 

24 Eiribh suas, g-abhaibh bhur turus, 
agus rachaibh thar sruth 5 Arnoin : feuch, 
thug- mi do d' làimh Sihon an t-Amorach, 
rig'h Hesboin, agus 'fhearann; tòisich air 
a shealbhachadh, agus dean strì ris ann 
an cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidli mi air 
t'uamhann-sa, agus t'eagal, a chur airna 
cinnich a ta fuidh nèamh uile, a chluinn- 
eas iomradh ort : agus criothnaichidh iad, 
agus bithidh crà,dli° orra a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean à fàsach 
Chedemoit gu Sihon righ Hesboin, le 
briathraibh sìth, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh t'fhear- 
ann: imichidh mi romham air an rathad 
mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a chum 4 a' chaimp. Enljlu 
àmhghar, iomghuin. 5 amhainn. na làimhe deise, no chum na làimhe 
clìthe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium, 
a chum gu'n ' h mi, agus uisge air son 
airgid bheir am dhomh, a chum gu'n òl 
mi ; a mhàin imichidh mi romham do m' 
chois. 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
chòmhnuidh ann an Seir, agus na Moab- 
aich a tha chòmhnuidh ann an Ar) gus an 
tèid mi thar Iordan, do'n fhearann a tha 
'n Tighearn ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihon Righ Hesboin 
leinn dol troimh 'fhearann : oir chruaidh- 
ich anTighearna doDhia a spiorad, agus 
rinn e a chridhe rag 1 , a chum gu'n tugadh 
e thairis e do d' làimh, mar a chithear air 
an là'n diugh. 

31 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Feuch, thòisich mi air Sihon agus 'fhear- 
ann a thoirt thairis a'd' fhianuis: gabh 
sealbh 2 , a chum gu'm bi 'fhearann agad 
mar oighreachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin, agus a shluagh uile, a 
chogadh aig Iahas. 

33 Agus thug an Tighearn ar Dia thairis 
e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, agus 
a mhic, agus a shluagh uile. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean 3 uile san 
àm sin, ag-us sgrios sinn gu tur fir, agus 
mnài, agus clann bheag gach baile ; cha 
d'fhàg- sinn a h-aon a làthair 4 : 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobhartach, agus creach 
nam bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnoin, agus o'n bhaile a ta làimh ris an 
t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bliaile tuille 's làidir air ar son : thug an 
Tighearn ar Dia iad uile thairis duinn. 

37 A mhàin gu fearann chloinn Amoin 
cha d'thàinig- thu, no gu àite sam bith am 
fagus do shruth 5 Iaboic, no gus na bailt- 
ibh am measg nam beann, no gu àite 
sam bith a thoirmisg an Tighearn ar Dia 
dhuinn. 

CAIB. DX 

1 Bhuadhaieh clann Israeil air Og righ Bhasain. 
12 Crannchur shliochd Reubein agus Ghad. 
23 Ghuidh Maois dol a steach dn fhearann Clia- 
naain ; 27 ach fkuair e a mhàin sealladh dheth o 
mhullach Phisgah. 

AN sin phill sinn, agus chaidh sinn suas 
air an t-slighe gu Basan : agus 
thàinig- Og righ Bhasain a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin agus a shluagh uile, gu 
cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna riumsa, 
Na biodh eagal ort roimhe: oir do d' 
làimh-sa bheir mise thairis e fèin, agus a 

1 reasgach, do-ìuhaidh. 2 tòisich, sealhhaich. Eabh. 
3 3 mhòr-bhailtean, a chathraichean. 4 beò. 

176 DEUTERONOMI, II. III. shluagh uile, agus 'fhearann; agus ni 
thu ris mar a rinn thu ri Sihon righ nan 
Amorach, abha chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug anTighearn ar Diathair- 
is d'ar làimh-ne mar an ceudna Og righ 
Bhasain, agus a shluagh uile: agus bhuail 
sinn e, gus nach d' fhàgadh a h-aon beò 
aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile san 
ìm sin ; cha robh baile nach d'thug sinn 
uatha, tri fichead baile, dùthaich Argoib 
uile, rloghachd Og ann amBasan. 

5 Bha na bailte sin uile air an daing-- 
neachadh le balla àrd, le geataibh agus le 
crannaibh, a thuilleadh air bailtibh gun 
bhalla, ro mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a 
rinn sinn air Sihon righ Hesboin, a' lèir- 
sgrios fhear, bhan, agus chloinne gach 
baile. 

7 Ach ghabh sinn an sprèidh uile, agus 
creach nam bailte mar chobhartach dhuinn 
fèin. 

8 Agus thug sinn, san àm sin, à làimh 
dà righ nan Amorach, am fearann a ta 
air an taobh so do Iordan, o shruth Arnoin 
gu sliabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar ainm 
air Hermon : agus thug na h-Amoraich 
Senir mar ainm air:ì 

10 Bailtean a' chomhnaird 6 uile, agus 
Gilead uile, agus Basan uile, gu Salcha 
agus Edrei, bailtibh rìoghachd Og ann 
am Basan : 

1 1 Oir bha Og righ Bhasain a mhàin a 
làthair do fhuigheall nam famhairean; 
feuch, a leaba, bu leaba iaruinn i : nach 'eil 
i ann an Rabat chloinn Amoin? ò'iadnaoi 
làmha-coille a fad, agus ceithir làmha- 
coille a leud, a rèir làmh-choille duine. 

12 Agus am fearann so, a shealbhaich 
sinn san àm siìi, o Aroer, a ta làimh ri 
sruth Arnoin, agus leth slèibh Ghilead, 
agus a bhailte, thug mi do na Reubenich, 
agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, agus 
Basan uile, eadhon rìoghachd Og, thug 
mi do leth thrèibh Mhanaseh; dùthaich 
Argoib uile, maille ri Basan uile, d'an 
ainm 7 fearann nam famhairean. 

14 Ghabh Iair, mac Mhanaseh, dùth- 
aich Argoib uile gu crìochaibh Ghesuri, 
agus Mhaachati; agus thug e Basan- 
Habhot-Iair mar ainm oirre a rèir 'ainme 
fèin, gus an là'n diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na 
Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon gu 
sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus an 
t-iomall, eadhon gus an sruth Iaboc, 
crìoch chloinn Amoin : 5 amhainn. 
7 d'an goircar. 6 a' chònaird. DEUTERONOMI, III. IV. 17 An còmhnard mar an cendna, agus 
Iordan, agus a chrìochan, o Chineret, 
eadhon gu muir a' chòmhnaird, a' mhuir 
shaillte, fuidh Asdot-pisgah a làimh na 
h-àird' an ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm sin, 
ag ràdh, Thug an Tighearna blmr Dia 
dhuibh am fearann so r'a shealbhachadh : 
theid sibh a null fo'r n-armaibh roimh 
bhur bràithre clann Israeil, gach neach 
a ta foghainteach a chum cogaidh. 

19 Ach fanaidh bhur mnài, agus bhur 
clann bheag, agus bhur sprèidh, (oir 
is aithne dhomh gu'm bheil mòran 
sprèidhe agaibh,) 'nur bailtibh a thug mi 
dhuibh, 

20 Gus an toir an Tighearna fois d'ur 
bràithribh, co mhaith ag-us dhuibhse, agus 
gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna 
am fearann a thug an Tighearna bhur 
Dia dhoibh an taobh thall do Iordan : 
agus an sin pillidh gach duine agaibh g'a 
sheilbh, a thug mi dhuibh. 

21 Ag-us dh'àithn mi do Iosua san àm 
sin, ag ràdh, Chunnaic do shùile na h-uile 
nithe a rinn an Tighearna bhur Dia ris 
an dà righ sin : mar sin ui an Tigrhearna 
ris na rìoghachdaibh uile g-us am bheil 
thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa : oir 
cogaidh an Tighearna bhur Dia e fein air 
bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tighearna 
san àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhe, thoisich thu air 
do mhòrachd, agus do làmh chumhachd- 
ach a nochdadh do d' òglach : oir cò an 
Dia air nèamh no air talamh, a's urrainn 
a dheanamh a rèir t'oibre-sa. agus a rèir 
do chumhachd-sa ? 

2:5 Guidheam ort, leig - dhomh dol thairis, 
agus am fearann maith sin fhaicinn a 
tha'n taobh thall do Iordan, an sliabh 
maith sin, agus Lebanon. .< 

26 Ach bha fearg air an Tighearna rium 
air bhur son-sa, agus cha d'èisd e rium : 
agus thubhairt anTighearna rium, Gu ma 
leòr leat e ; na labhairni's mò riummu'n 
chùis so. 

27 Falbh suas gu mullaehPhisgah, agus 
tog suas do shùile ris an àird' an iar, agus 
ris an àirde tuath, agus ris an àirde deas, 
agus ris an àird an ear, agus amhairc le 
d' shùilibh 1 ; oir cha tèid thu thar Iordan 
so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, agus thoir 
misneach dha, agus neartaich e : oir thèid 
esan thairis roimh an t-sluagh so, agus 
bheir e orra am fearann sin a chi thusa, a 
shealbhachadh mar oig-hreachd. 

29 Mar sin g-habh sinn còmhnuidh sa' 
g-hleann thall fa chomhair Bhetpeoir. CAIB. IV. 

1 Earail chum ùmhlachd do lagh Dhe. 41 Chuir 
Maois air leth tri bailte dìdein airan taohh an ear 
do lordan. 

ANIS uime sin èisd, O Israeil, ris na 
reachdaibh, ag-us ris na breitheanais, 
a^c mise a' teag-asg- dhuibh a dheanamh, 
a chum gu'ni bi sibh beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach agus gu'n sealbhaich sibh 
am fearann a bheir an Tighearna Dia 
bhur n-a.ithriche dhuibli. 

2 Cha chuir sibh a bheag - ris an fliocal a 
tha mise ag- àithneadh dhuibh, ni mò a 
bheir sibh ni sam bith uaith, achum gu'n 
g'lèidh sibh àitheantan an Tighearna bhur 
Dè, a tha mise ag- àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn an 
Tigliearna thaobh Bhaal-peoir: oìr na 
daoine sin uile a lean Baal-peor, sg'rios 
an Tig-hearna bhur Dia iad as bhur 
measg-. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tigh- 
earna bhur Dia, beò grach aon ag-aibh air 
an là'n diugh. 

5 Feuch, theag-aisg- mi dhuibb reachdan 
agrus breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 
an Tig-hearna mo Dhia dhomh, a chum 
gu'n deanadh sibhse mar sin anns an 
fhearann gus am bheil sibh a' dol g'a 
shealbhachadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibli iad; 
oir is c so bhur gljocas agus bhur tuigse 
ann an sealladh nan cinneach, a chhiinn- 
eas na reachda sin uile, agus a theiv, Gu 
cinnteach is sluagh glic agus tuigseach an 
cinneacli mòr so. 

7 Oir cia e an cinneacli co mhòr, uig am 
bheil Dia am fagus doibh, mar a ta 'n 
Tighearn ar Dia-ne sna h-uile nithibh air 
son am bheil sinne a' gairm air ? 

8 Agris cia an cinneach co mhòr, aig am 
bheil reachdan agus bi'eitheanais co cheart 
ris an lagh so uile, a tha mise a' cur 
roimhibh air an là'n diugh ? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus 
glèidli t'anam gu dìchiollach, air eayal 2 
gu'n dìchuimhriich thu na nithe sin a 
chunnaic do shùilean, agus air engal 
gu'n dealaich iad ri d' chridhe uile Ìàith- 
ean do bheatha ; ach teagaisg iad do d' 
mhic, agus do mhic do mhac : 

10 Gu h-araidh an là a sheas thu an 
làthair an Tigheama do Dhè ann an IIo- 
reb, an uair a thubbairt an Tighearna 
riumsa, Tionail thugam 3 an sluagh r'a 
chèile, agus bheir mi orra mo bhriathran 
a chluinntinn, a chum gu fòghlum iad 
eagal a ghabhail romham rè nan uile 
làithean a bhios iad beò air an talamh, 
agus git'n teagaisg iad an clann. 

11 Àgus thàinig sibh am fagus, agus 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabli 4 ; agus blia 1 seaìl, leaclidaich air. 
177 2 an t-eagal. 3 chugam. *fuidh 'n bheinn, 

N DEUTERO 

a sliabh a' osgadh le teine gu meadhon 
nèimh, maille ri duibhre, neoil, agus dubh- 
dhorchadas. 

12 Ag-us labhair an Tighearna ribh à 
meadhon an teine : chuala sibh guth 
nam briathran, ach coslas sam bith 
cha 'n fhaca sibh ; a mhàin chuala sibh 
guth. 

13 Agus chuir e 'n ceill duibh a choimh- 
cheangal, a dh'àithn e dhuibh a choimh- 
lionadh, eadhon deich àitheantan; agus 
sgrìobh e iad air dà chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn an Tighearna dhomh- 
sa san àm sin, reachdan agus breitheanais 
a theagasg dhuibh, a chum gu'n deanadh 
sibh iad anns an fhearann a theid sibh a 
null g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fèin, (oir cha 'n fhaca sibh gnè 
coslais sam bith anns an là air an do 
labhair an Tighearna ribh ann an Horeb, 
à meadhon an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fein, 
ag-us gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà. 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air 
an talamh, coslas eoin sgiathaich air bith 
a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas air 
an làr, coslas èisg air bith a tha sna h-uisg- 
ibh fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shùilean ri nèamh, agus an uair a chi thu 
a' ghrian, agus a' ghealach, agus na reult- 
an, eadhon slòig-h nèimh uile, gu'n tairn- 
gear thu gu cromadh sìos dhoibh, agus 
gu aoradh a dheanamh dhoibh, a roinn 1 
an Tighearna do Dhia ris gaeh cinneach a 
ta fuidh nèamh uile. 

20 Ach g-habh an Tighearna sibhse, agus 
thug e mach sibh as an àmhuinn iaruinn, 
as an Eiphit, gu bhi 'nur sluagh air son 
oighreachd dha fein, mar air an là 'n 
diug-h. 

21 Agus bha fearg aig an Tighearna 
riumsa air bhur sonsa 2 , agus mhionnaich 
e nach rachainn thar lordan, agus nach 
rachainn a steach do'n fhearann mhaitli 
sin a tha 'nTig-hearna do Dhia a' tabhairt 
duit mar oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs fhaotainn san 
fhearann so, cha tèid mi thar lordan; ach 
thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearann maith sin. 

23 Thugaibh anaire dhuibh fèin,air eag- 
al gu'n dìchnimhnich sibh coimhcheang- 
al an Tighearna bhur Dè, a rinn e ribh, 
agus g-u'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas ni air bith a thoirmisg' an 
Tig-hearn do Dhia dhuit : i a phàirtich, a tltue, 5 air son bhur 

178 NOMI, IV. 

24 Oir is teine dian-loisg-each an Tigh- 
earna do Dhia ; is Dia eudmhor e. 

25 'Nuair a g-hineas tu clann, agiis clann 
cloinne, agus a dh'fhanas sibh fada san 
fhearann, agus a thruailleas sibh sibhfèin, 
agus a ni sibh dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, agus a ni sibh olc ann an seall- 
adh an Tig-hearna do Dhè, agus a bhros- 
naicheas sibh e g-u feirg ; 

26 Gairmeam nèamh agus talamh mar 
f hianuis 'nur n-ag-haidh air an là 'n diug-h, 
gu'n t\g lèir-sg-rios oirbh gu h-aithg-hearr 
as an fhearann a chum am bheil sibh 
dol thar Iordan g-'a shealbhachadh : cha 
bhuanaich sibh bhur làithean air, ach 
sgriosar sibh g-u tur. 

27 Agus sgapaidh an Tigbearna sibh 
am measg nan cinneach, ag;us fàgar sibh 
tearc an àireamh am measg- nan cinneach, 
far an toir an Tighearna sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do dhiath- 
aibh, obair làmha dhaoine, fiodh agus 
clach, nach faic, ag-us nach cluinn, ag-us 
nach ith, agus nach gabh fàile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tig-hearna do 
Dhia as a sin, amaisidh tu air, ma dh'iarr- 
as tu e le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an àmhg-har, 
agus a thig- na nithe sin uile ort sna ìàith- 
ibh deireannach, ma philleas tu chum an 
Tig-heama do Dhè, agus ma bhios tu 
ùmhal d'a ghuth ; 

31 (Oir is Dia tròcaireach an Tigheama 
do Dhia-sa,) cha trèig- e thu, ni mò a 
sg-riosas e thu, no dhìchuimhnicheas e 
coimhcheangal t'aithriche, a mhionnaich 
e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nis do na làithibh a 
chaidh seachad, a bha romhad, o'n là air 
an do chruthaich Dia an duine air an 
talamh, ag-us fiosraieh o aon iomall do 
nèamh gus an t-iomall eile, an robh riamh 
ni sam bith ann mar an ni mòr so, no'n 
cualas ni cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluag-h sam bith g-uth 
Dhè a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair iad 
beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia 3 ri dol gu cinn- 
each a ghabhail da fèin o mheasg cinnich 
eile,\e dèuchainnibh 4 , le comharaibh, agus 
le h-iongantasaibh, agus le cogadh, agus 
le làimh chumhachdaich, agus le gàirdean 
sìnte mach, agus le h-uamhasaibh mòra, 
a rèir nan uile nithe a rinn an Tighearna 
bhur Dia air bhur son sah Eiphit fa 
chomhair bhur sùl ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm 
biodh fìos agad gur e 'n Tighearn a's 
Dia ann ; cha 'n'eil ann ach e. brialhra-sa, Eabh, ? Dia sam liith. *buairibh. DEUTERONOMI, IV. V. 36 A nèamh thug e ort a ghnth a chluinn- 
tinn, a clmm gu'n teagaisgeadh e thu; 
agus air talainh nochd e dhuit a theine 
mòr, agus chuala tu a bhriathran à meadh- 
ori an teine. 

37 Ag-ns a chionn gu'n do ghràdhaich e 
t'aithriche, uime sin thagh e an sliochd 
'nan dèigh, agus thug e thusa mach 
'na shealladh, le 'chumhachd mòr, as an 
Eiphit ; 

38 A dh'fhuadachadh a mach chinneach 
romhad, a's mò agus a's cumhachdaiche 
na thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'na oighreachd, mar 
air an là an diugh. 

39 Biodh agad fìos uime sin an diugh, 
agus thoir fa'near ann ad chridhe,gur e'n 
Tighearn a's Dia ann air nèamh shuas, 
agus air an talamh a bhos 1 : cha 'n'eil 
ann ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan, a- 
gus 'àitheantan, a tha mise ag àithneadh 
dhuit an diugh, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit, agusdo d' chloinna'd' dhèigh, 
agus a chum gu 'm buanaich thu do 
làithean air an fhearann, abheir anTigh- 
earna do Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chuir Maois air leth tri bailt- 
ean air an taobh so do Iordan, leth ri èirigh 
na grèine; 

42 A chum gu'n teicheadh am marbh- 
aiche an sin, a mharbh a choimhearsnach 
gun fhios da, agus gun fliuath aige dha 
san ahnsir a chaidh seachad : agus gu'n 
teicheadh e gu h-aon do na bailtibh sin, 
agus gu maireadh e beò : 

43 Eadhon Beser san fhàsach, ann an 
dùthaich a' chòmhnaird 2 , do na Reuben- 
ich ; agus Ramot ann an Gilead, do na 
Gadaich ; agus Golan ann am Basan, do 
na Manasaich. 

44 Agus is e so an lagh a chuir Maois 
roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis 3 , agns na reachd- 
an, ag-us na breitheanais, a labhair Maois 
ri cloinn Israeil, an uair a thàinig iad a 
mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do Iordan sa' ghleann 
thall fa chomhair Bhet-peoir, ann am 
fearann Shihoin righ nan Àmorach, a bha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail 
Maois ag-us clann Israeil, an dèigh dhoibh 
teachd a mach as an Eiphit: 

47 Agusshealbhaichiad'fhearann, agus 
fearann Og rig-h Bhasain, dà rig*h nan 
Amorach, a bha air an taobh so do lor- 
dan, leth ri èirig-h na grèine ; 

48 O Aroer, a ta làimh ri bruaich srath 
Arnoin, eadhon gu sliabh Shihoin, a's e 
Herrnon, 

1 shios. - anns an tìr riidh. 3 fiamiisean, 
4 gun ionnsuich. 5 cùnradh, cùmhnant. 

6 tigh nan tràillear.. ' gearrta, grahhalta, 
179 49 Agus an còmhnard uile aìr an taohh 
so do Iordan a làimh na h-àird' an ear, 
eadhon gu muir a' chòmhnaird, fuidh 
thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

I Aithris d choimhcheangail a rinn Dia ri cloinh Ts- 
raeil ann an Horeb. 6 Na deich àitheantan. 
23 Air iarrtus an t-sluaigh fhuair Maois an lagh 
o Dhia. 

GUS ghairm Maois air Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Eisd, O Israeil, 
ris na reachdaibh agus na breitheanais a 
labhras mi 'nur cluasaibh air an là'n diugh, 
a chum gu fòghlum 4 sibh iad, agus gu'n 
glèidh agus gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Dia coimh- 
cheangal 5 ruinn ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighearn an coimh- 
cheangal so r'ar n-aithrichibh, ach ruinne, 
eadhon ruinne a tha uile beò an so air an 
là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
earna ribh san t-sliabh, à meadhon an 
teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn agus 
siblise san àm sin, anochdadh dhuibh foc- 
ail an Tighearn : oir bha eagal oirbh 
roimh an teine, agus cha deachaidh sibh 
suas do'n t-sliabh,) ag ràdh, 

6 Is mise an Tighearna do Dhia, a thug 
a mach thusa à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa 6 . 

7_ Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
fliianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte 7 , 
no coslas air bith a dh'aon ni a ta shuas 
air nèamh, no a, ta shìos air an talamh, no 
a ta sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, agns na 
dean seirbhis 8 doibh: oir mise an Tigh- 
earna do Dhia, is Dia èudmhor mi, a 1 
leantuinn aingidheachd nan aithrichean 
air a' chloinn, agus air an treas agus air 
a' cheathramh ginealach dhiubhsan a 
dh'fhuathaicheas mi, 

10 Agus a' deanamh 9 tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheantan. 

I I Na tabhair ainm an Tigheama do Dhè 
an dìomhanas: oir cha mheas an Tigh- 
earna neo-chiontach esan a bheir'ainm an 
dìomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh 10 , mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dliia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agus m 
thu t'obair ufle ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè : air an la so cha 
dean thu obair sam bith, thu fèin, no do 8 aoradh. 9 a < no chdadh. 

10 Coimhid là na sàbaicl chum a naon<tochadh, 

N2 DEUTERONOMI, V. VI. rnhac, no do nighean, no t'òglach, no do 
bhanoglach, no do dhamh, no t'asal, no 
aon air bith do d' sprèidh, no do choigreaeh 
a tlia'n taobli a stigh do d' gheataibh ; a 
chum gu'n gabh t'òglach agus do bhan- 
oglach fois co mhaith riut fèin. 

15 Agus cuiinhnich gu'n robh thu f&n 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug* an Tighearna do Dhia 
Oiach as a sin thu, le làimh chumhachd- 
aich agus le gàirdean sìnte mach : uime 
sin dh'àithn an Tighearna do Dhia dhuit 
an t-sàbaid a choimhead 1 . 

16 Tabhair urram 2 do t'athair agus do 
d' mhàthair, mar a dh'àithn an Tig-hearna 
do Dhia dhuit; a chum gu'm buanaichear 
do làithean, agus gu'n èirich gu maith 
dhuit, san fhearann a bheir an Tig-hearna 
do Dhia dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltramias. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas 
tu tigh do choimhearsnaich, 'fhearann, no 
'òglach, no 'bhanog-lach, no 'dhamh, no 
'asal, no ?ii air bith a's le do choimhears- 
nach. 

22 Na briathra sin labhair an Tighearna 
r'ur coimhthional uile san t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh- 
dhorchadais, le guth mòr ; agus cha do 
chuir e tuilleadh ris : agus sgriobh e iad 
air dà chlàr chloiche, agusthug e dhomh- 
sa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an guth à 
meadhon an dorchadais, agus an t-slèibh 
a' losgadh le teine 3 , an sin thàinig- sibh 
am fagus domhsa, eadhoii uile cheann- 
ardan bhur treubhan, agus bhur seanair- 
ean, 

24 Agusthubhairtsibh,Feuch, dh'fhoill- 
sich an Tighearn ar Dia dhuinn a ghlòir, 
agus a mhòrachd, agus chuala sinn a 
ghuth a meadhon anteine: chunnaic sinn 
an diugh gu'n labhair Dia ri duine, agus 
gti mair e beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheibheam- 
aid bàs ? oir loisgidh an teine mòr so sinn. 
Ma chluinneas sinn guth an Tighearn ar 
Dè tuilleadh, an sin bàsaichidh sinn. 

26 Oir cò do'n uilè fheoil a chuala guth 
an Dè bheò a' labhairt à meadhon an tèine, 
mar a rinn sinne, ag-us a mhair beò ? 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd risna 
h-uile nithibh a their an Tighearn ar Dia; 
agus labhair thusa riilnne gach ni a their 
an Tighearn ar Dia riut, agus èisdidh 
sinne fis, ag-us ni sinn e. 1 a dheanamh. Eabh. 2 onoir, 

3 oir bha a' bheinn a' losgadh le teine. 
180 28 Agus chual' an Tigheama guth bhur 
briathra, 'nuair a labhair sibh rium: agus 
thubhairt an Tighearna rium, Chuala nii 
guth bhriathran an t-sluaigli so, a labhair 
iad riut : is maith a thubhairt iad gach ni 
a labhair iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe so ann- 
ta, gu'm biodh m'eagals' orra, ag-us gu'n 
gleidheadh iad m'àitheantan uile a ghnàth, 
a chum gu'n èireadh gu maith dhoibb, 
agus d'an cloinn gu bràth ! 

30 Imich, abair riu, Rachaibli d'ur bùth- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobh-sa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eantan uile, ag-us na reachdan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tu dhoibh, a 
chum as gu'n dean siad iad anns an i'hear- 
ann a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 

32 Bheir sibhan aire, uime sin, gu'n dean 
sibh. mar a dh'àithn an Tighearna bhur 
Dia dhuibh: cha chlaon sibh a thaobh a 
chum na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh gluaisidh sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agus gu'?i eirich 
gu maith dhuibh, agus gu'm buanaich sibh 
bhur làithean anns an fhearann a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 

1 Is i ùmhlachd do thoìl Dhè crìoch an lagha. 
3 Earail do'n t-s/uagh chum na crìclie so. 

ANIS is iad so na h-àitheantan, na 
reachdan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearna bhur Dia a theag- 
asg dhuibh, a chum gu'n deanadh sibh 
iad san fhearann d'a?n bheil sibh a' dol 
g'a shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an Tigh- 
earna do Dhè ort, gu'n gleidheadh tu a 
reachdan uile, agus 'àitheantan, a tha 
mise ag àithneadh dhuit, thu fèin, agus 
do mhae, agus mac do mhic, uile làithean 
do bheatha, agivs a chum gu'm buanaich- 
ear do làithean. 

3 Eisd uime sin, Olsraeil, agus thoir an 
aire gu'n dean thu so, a ehum gu'n èirich 
g-u maith dhuit, agus gu'm fàs sibh ro 
lìonmhor, mar a gheall an Tighearna 
Dia t'àithriche dhuit, ann am fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

4 Eisd, O Israeil : An Tighearn ar Dia- 
ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tighearna 
do Dhia le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a tha mi 
ag àithneadh dhuit an diugh, ann ad 
chridhe ; 

7 Agns teagaisgidh tu iad 4 do d' chloinn. 4 cuiridh tu 'n cèill iad gu minic. DEUTERONOMI, VI. VII. agus labhraidh tu orra 'nuair a slmidheas 
tu a'd' thigh, agus an uair a dh'imicheas 
tu air an t-slighe, agus an uair a luidheas 
tn sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 
S Agus eeanglaidh tu iad mar chomhar 
adh air do làimh, agus bithidh iad mar 
eudanain eadar do shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnibh 
do thighe, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thu do'n fhearann a mhionnaich 
e do d' aithrichibh, do Abraham, do Isaac, 
ag-us do Iacob, gu'n tugadh e dhuit bailt 
ean mòra ag-us maithe, nach do thog thu 
fèin. 

11 Ag-us tighean làn do g-ach ni maith 
nach do lìon thu, agus tobraiche cladh- 
aichte nach do ehladhaich thu, fìon-!iosan 
agus liosan-olaidh nach do shuidhich' thu, 
'nuair a dh'itheas tu agus a bhios tu air 
do shàsachadh ; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n 
dìchuimhnich thu an Tigheatn, a thug a 
mach thu a tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
ort, agus ni thu seirbhis dha, agus mionn- 
aichidh tu air 'ainm. 

14 Cha tèid sibh andèigh dhiathan 2 eile, 
do dhiathaibh an t-sluaigh a tha mu'n 
cuairt oirbh ; 

15 (Oir tha 'n Tighearna do Dhia 'na 
Dhia eudmhor 'nur measg;) air eagal 
gu'n las fearg an Tighearna do Dhè a'd' 
aghaidh, agus gu'n sgrios e thu o aghaidh 
na talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich 3 sibh an Tighearna 
bhur Dia, mar a bhrosnaich sibh e ann am 
Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dìchiollach àith- 
eantan an Tighearna bhur Dè, agus a 
theisteis, agus a reachdan, a dh'àithn e 
dhuit. 

1S Agus ni thu an ni sin a ta ceart agus 
maith ann an sealladh an Tighearn ; a 
chum gu'n èirich gu maith dhnit, agus 
gu'n tèid thu steach, agus gu'n sealbhaich 
thu am fearann maith a mhionnaich an 
Tighearna do d' aithrichibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimhdean 
uile romhad, mar a labhair an Tighearna. 

20 'Nuair a dh'fhiosraicheas do mhac 
dhlot san aimsir ri teachd, ag ràdh, Ciod is 
ciall do na teisteasaibh, agus do na reachd- 
aibh, agus do na breitheanasaibh a dh'- 
àithn an Tighearn ar Dia dhuibh ? 

21 An sin their thu ri d' mhac, Bha sinn 
'nartràillibh aigPharaoh sanEiphit, agus 
thug an Tighearn a mach sinn as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

22 Agus nochd an Tighearna comharan 
agus iongantasan mòraagus doilgheasach 1 phlanndaich. 
181 : dhèe. 3 bhuair. san Eiphit, air Pharaoh, agus air a theagh- 
lach uile, fa chomhair ar sùl ; 

23 Agus thug e mach sinn as a sin, a 
chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a thoirt 
dhuinn an fhearainn a mhionnaich e d'ar 
n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna dhuinn 
na reachda sin uile a dheanamh, eagal an 
Tighearn ar Dèbhi oirnn a chum ar maith 
a ghnàth, a chum gu'n gleidheadh e beò 
sinn, mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'na fhìreantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fa'near na h-àith- 
eantan so uile a dheanamti, an làthair an 
Tighearn ar Dè, mar a dh'àithn e dhuinn. 

CAIB. VII. 

1 Uile chomh-ehomnnn rìs na Chmìch air a thoirm- 
easg, 4 air eagal gu'n tairngeadh siad iad gu 
h-ìndhul-aoradh. 

UAIR a bheir an Tighearna do Dhia 
thu stigh do'n fhearann a chum am 
bheil thu dol g'a shealbhachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaieh, agus na 
h-Amoraich, agus na Canaanaich, agus 
na Peridsich, agus na Hibhich, agus na 
Iebusaich, seachd cinnich a's mò agus a's 
cumhaclidaiclie na thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearna do 
Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh tu 
iad, agus cuiridh tu gu tur as doihh ; cha 
dean thu coimhcheangal sam bith riu, ni 
mò a nochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas 4 riu ; do 
nighean cha toir thu d'a mhac-san, ni mò 
a ghabhas tu a nighean-san do d' mhac- 
sa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a 
leantuinn, a chum gu'n dean iad seirbhis 
do dhiathaibh eile: mar sin lasaidh fearg 
an Tighearna 'nur n-aghaidh, agus sgrios- 
aidh e thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : sgrios- 
aidh sibh an altairean, agus brisidh sibh 
an dealbhan, agus gearraidh sibh slos an 
doireachan, agus loisgidh sibh an coslais 
shnaidhte le teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tighearna 
do Dhia thusa : thagh an Tighearna do 
Dhia thu gu bhi d' shluagh àraidh 5 dha 
fèin, os ceann gach sluaigh a toairaghaidh 
na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna sibh, 
ni mò a thagh e sibh, a chionn gu'n robh 
sibh ni bu lìonmhoire na sluagh sam bith 
eile ; (oir is sibli bu teirce do gach uile 
shluagh ;) 

S Ach a chionn gu'n do ghràdhaieh an 
Tigheama sibh, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh e. na mionnan a mhionnaich e d'ur 
a-aithrichibh, thug an Tighearna mach 
sibh le làimh chumhachdaich, agus shaor 1 ceanglaiche-pòsaidh. 6 sònruichte. DEUTERON 

e thu a tigh nan tràillean, à làimh Pha- 
raoh righ na h-Eiphit. 

9 Biodh fìos agad uime sin, an Tigh- 
earna do Dhia gur esan Dia, an Dia firinn- 
each, a ehumas coimhcheangal agus tròc- 
air riu-san a ghràdhaicheas e, agus a 
g-hleidheas'àitheantan, gu mìle ginealach; 

10 Ag-us a dhìolas orra-san 1 a dh'fhuath- 
aicheas e, r'an eudain, a chum an sg-rios : 
cha dean e moille d'a thaobh-san aig am 
bheil fuath dha; dìolaidh e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àitlieant- 
an, agus na reachdan, agus na breithean- 
ais, a tlia mi 'g àithneadh dhuit an diugh 
a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas 
agus ma ni sibh iad, cumaidh an Tigh- 
earna do Dhia riutsa an coimhclieang'al 
agus an tròcair a mhionnaich e do d' aith- 
richibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus beann- 
aichidh e thu, agus ni e lìonmhor thu : 
mar an ceudna beannaichidh e toradh do 
bhronn, agus toradh t'fhearainn,t'arbhar, 
agus t'fh'ìon, agus t'oladh, fàs do chruidh, 
ag-us treuda do chaorach, san fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh a thabh- 
airt duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceanngach 
sluaigh; cha bhi firionnach noboirionnach 
neo-thorrach 'nur measg, no measg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tig-heam uait gach 
eucail, agus cha chuir e ort h-aon air 
bith do dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, 
a's aithne dhuit, ach cuiridh e iad orra-san 

HÌle le 'm fuathach thu. 

16 Ag-us sgriosaidh tu an sluagh sin uile 
a bheir an Tighearna do Dhia thairis 
dhuit ; cha ghabh do shùil truas riu : ni 
mò a ni thu seirbhis d'an diathaibh, oir 
bithiclh sin 'na ribe dhuit. 

1 7 Ma their thu ann ad chridhe, Is mò 
na cinnich sin na mise, cionnus is urrainn 
mise an cur à seilbh ? 

18 Cha bhi eagal ort rompa; ach cuimh- 
nichidh tu gu maith ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Pharaoh, agus ris na 
h-Eiphitich uile ; 

19 Na. deuchainnean mòra a chunnaic 
do shùilean, ag-us na comharan, agus na 
h-iongantais, agus an làmh chumhachd- 
ach, agus an gairdean sìnte mach, leis an 
d'thug an Tighearna do Dhia mach thu : 
mar sin ni an Tighearna do Dhia ris an 
t-sluagh uile roimh am bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna do 
Dhia an consbeach 2 'nam measg, gus am 
bi iadsan a dh'fhàgar, agus a dh'fhol- 
aicheas iad fein o d' ghnùis, air an sgrios. 1 a chui'ticheas, a dh' ais-iocas dhoibhsan. 
- cearnabhan, eirc-bheach ; hornet ; Sasg. 
182 omi, vii. vni. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa; o'wtha 
'n Tighearna do Dhia 'nur measg, Dia 
mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia 
a mach na cinnich sin romhad a lìon 
beagain is beagain: cha 'n fheud thu an 
sgrios a dh'aon bheum, air eagal gu'm 
fàs fiadh-bheathaiche na macharach llon- 
mhor ort. 

23 Ach bheir an Tigheama do Dhia iad 
thairis duit, agus sgriosaidh e iad le sgrios 
mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre thairis do d' 
làimh, agus sgriosaidh tu an ainm o bhi 
fuidh nèamh : cha seas duine sam bith 
a'd' aghaidh, gus an cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dèe loisgidh 
sibh le teine : cha mhiannaich thu 'n 
t-airgiod no 'n t-òr a ta orra 3 , ni mò ghabh- 
as tu e dhuit fèin, air eagal gu'n ribear 
thu leis: oir is gràineileachd e do'nTigh- 
earna do Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gràineileachd do 
d' thigh, air eagal gu'm bi thu a'd' ni 
mallaichte cosmhuil ris: ach bheir thu 
fuath iomlan da, agus gabhaidh tu gràin 
deth gu tur, oir is ni mallaichte e. 

CAIB. VIII. 

1 Earail do chloinn Israeil gu'n tugadh iad gèill a 
dh'àitheantaibh Dè, agus nach dìchuimhnicheadh 
iad a mhaitheas agus a fhreasdal d'an taobh. 

NA h-àitheantan uile a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, bheir sibh an 
aire gu'n dean sibh iad, a chum gu'm bi 
sibh beò, agus gu'm fàs sibh lìonmhor, 
ag-us gu'n tèid sibh a stigh, agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, a mhionnaich 
an Tighearna d'ur n-aithrichibh. 

2 Agus cuimhnichidh tu an t-slighe sir. 
uile air an do threòraich anTighearna do 
Dhia thu rè an dà fhichead bhliadhna so 
anns an fhàsach, gu d'irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh fios 4 ciod 
a ò/i'ann ad chridhe, an gleidheadh tu 
'àitheantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus thug 
e ort ocras fhulang, agus bheathaich e 
thu le mana, (ni nach b'aithne dhuit fèin, 
ni mò a b'aithne do d'aithrichibh e,) a 
chum gu'n tugadh e ort fios a bhi agad 
nach ann le h-aran a mhàin a bheath- 
aichear duine, ach leis gachfocal a thig 
a mach à beul an Tighearna bithidh duine 
beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhìot le 
h-aois 5 , ni mò a dh'at do chos rè an dà 
fhichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fa'near ann 
ad chridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur ann mar sin a tha 'n Tighearna 
do Dhia 'g ad smachdachadh-sa. 3 annta. 4 a dheanamh aithnichtc, a leig- 

eadh ris. 5 cha d'fhàs t' eudach sean ort. 6 Uime sin gleidhidh tu àitheantan an 
Tighearna do Dhè, a chum gu'n gluais 
thu 'na shlighibh, agus gu'm bi 'eagal- 
san ort. 

7 Oir tha'n Tighearna do Dhia 'gad 
thabhairt gu fearann maith, fearann 
shruthan uisgeacha, thobraichean, agus 
dhoimhneachdan a tha 'g èirigh suas air 
feadh ghleann agus air feadh bheann ; 

8 Fearann cruithneachd, agus eòma, agus 
fhìonainean, agus chraobhan flgis, agus 
phomgranat 1 , fearann oladh na craoibh- 
olaidh, agus meala ; 

9 Fearann anns an ith thu aran gun 
ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sam bith 
ort ann ; fearann aig am. bheil a chlachan 
'nan iarunir, agus as a bheanntaibh cladh- 
aichear umha. 

10 'Nuair a dh'itheas tu agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tigh- 
earna do Dhia air son an fhearainn mhaith 
a thug e dhuit. 

11 Thoir an aire nach dìchuimhnich thu 
an Tighearna do Dhia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheantan, agus a bhreithean- 
ais, agus a reachdan, a tha mise ag àithn- 
eadh dhuit an diugh. 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, 
agus a shàsuichear thu, agus a thogas tu 
tighean maithe, agus a chòmhnuicheas tu 
annta; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar 3 agus do 
chaoraich, agus a mheudaichear t'airgiod 
agus t'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a thog- 
ail suas, agus gu'n dìchuimhnich thu 'n 
Tighearna do Dhia, a thug a mach thu à 
tìr na h Eiphit, agus à tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimh 'n fhàsach 
mhòr agus uamhasach sin, far an robh 
nathraichean loisgeach, agus scorpiona, 
agus ionada tartmhor, far nach robh uisge ; 
a thug a mach dhuit uisg-e as a' charraig 
ailbhinn ; 

16 Abheathaichthusanfhàsachle mana, 
nach b'aithne do d' aithrichibh, a chum 
gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu'n 
dearbhadh e thu, a dheanamh maith dhuit 
ann ad làithibh deireannach ; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chiunhachd, agus neart mo 
làimhe, an saoibhreas so dhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tigheara do 
Dhia: oir is esan a bheir comas dhuit 
beartas fhaghail, a chum gu'n daingnich 
e a choimhcheangal a mhionnaich e do 
d' aithrichibh, mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhìchuimhnicheas 
tu air chor sam bith an Tighearna do 
Dhia, agus gu'n gluais thu an dèigh OMI, VIII. IX. 

dhiathan eile, agus gu'n dean thu seirbhis 
doibh, agus gu'n dean thu aoradh dhoibh, 
tha mi a' toirt fìanuis 'nur n-aghaidh an 
diugh, gu'n sgriosar gu tur sibh. 
20 Mar na cinnich a tha 'n Tighearn a' 
sgrios roimh bhur gnùis, is amhuil sin a 
thèid as duibhse; a chionn nach b'àill 
leibh bhi ùmhal do ghuth an Tighearna 
bhur Dè. 

CAIB. IX. 

Tha Maoìs a' deanamh a dhìchill gu harail an 
t-sluaigh ìsleachadh a thaobh am jìrcaniaehd 
agus an ionracais fèin, le'n ceannairc, an gearan, 
agus an eas-ùmhlachd a chur an cuimhne dlioibh. 

EISD, O Israeil : tha thu gu gabhail 
thar Iordan an diugh, gu dol a 
steach a shealbhachadh chinneach a's mò 
agus a's treise na thu fèin, bailtean mòra 
agus daingnichte suas gu nèamh ; 

2 Sluagh mòr agus àrd 4 , clann nan 
Anacach, a's aithne dhuit, agus mu'n 
cual' thu air a radh, Cò is urrainn seas- 
amh roimh chloinn Anaic ? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gur e 
'nTighearaa do Dhia anti a thèid thairis 
romhad 'na theine caithteach 5 : cuiridh 
esan as doibh, agus cuiridh e sìos iad a'd' 
fhianuis: mar sin fograidh tu ìuach iad, 
agus sgriosaidh tu iad gu grad, mar a 
thubhairt an Tighearna riut. 

4 Na labhair ann ad chridhe, an dèigh 
do'n Tighearna do Dhia an tilgeadh a 
mach romhad, ag ràdh, Air son m'fhìr- 
eantachd fèin thug an Tighearna steach 
mi a shealbhachadh an fhearainn so; ach 
air son aingidheachd nan cinneach sin 
tha'n Tighearna 'g am fògradh a mach o 
d' làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'fhìreantachd, no 
air son ionracais do chridhe, tha thu dol a 
shealbhachadh am fearainn ; ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 'n 
Tig-hearn do Dhia 'g am fògradh a mach 
o d' làthair-sa, agus a chum gu'n coimh- 
lion e 'm focal a mhionnaich an Tigh- 
earna do t'aithrichibh, Abraham, Isaac, 
agus Iacob. 

6 Tuig, uime sui, nach ann air son 
t'fhìreantachd-sa a tha'n Tighearna do 
Dhia a' toirt duit an fhearainn mhaith so 
r'a shealbhachadh ; oir is sluagh rag- 
mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, na dìchuimhnich cionnus 
a bhrosnaich thu 'n Tighearna do Dhia 
gu feirg san fhàsach : o'n là san deach- 
aidh tu mach à tìr na h-Eiphit, gus an 
d'thàinig sibh do'n àite so, bha sibh ceann- 
airceach an aghaidh an Tighearn. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb bhros- 
naich sibh an Tighearna gu feirg, air chor 1 ghran-abhal. 2 aig an tairngear xarulin d 1 barrachdail. * dian-loisgeach. 

chlachaibh. 3 chrodh. 
' 183 as gu'n robh corruioh air an Tighearna 
ì'ibh, a chum hhur sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n t-sliabh 
aghabhail nanclàr chloiche, eadhon chlàr 
a' choimhcheangail a rinn an Tighearna 
ribh, an sin dh'fhan mi san t-sliabh dà 
fhicheadlà agus dàfhichead oidhche ; cha 
d'ith mi aran, ni mò a dh'òl mi uisge : 

10 Agus thug an Tighearna dhomh dà 
chlàr chloiche, sgvìobhta le meur Dhè ; 
agus orva bha sgrìobhta rèir nan uile 
bhriathran a ìabhair an Tighearna ribh 
san t-sliabh, à meadhon an teine, ann an 
là a' chomhchruinnich. 

1 1 Agus tharladh, an ceann dhà fhich- 
ead là agus dhà fhichead oidhche, gu'n 
d'thug an Tighearna dhomhs' an dà 
chlàr chloiche, eadhon clàir a' choimh- 
cheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich, imich sìos gu luath as a so; oir 
thruaill do shluagh a thug thu mach as an 
Eiphit iad fèin ; chlaon iad gu grad o'n 
t-slighe a dh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fèin dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair anTighearna 
rium, ag ràdh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus, feuch, is sluagh rag-mhuinealach 
iad. 

14 Leig dhomh, a chum gu'n sgrios mi 
iad, agus gu'n dubh mi mach an ainm o 
bhi fuidh nèamh; agus ni mi dhìotsa 
cinneach a's cumhachdaiche agus a's mò 
na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mi 
nuas o'n t-sliabh, agus bha an sliabh a' 
losgadh le teine ; agus bha dà chlàr a' 
choimhcheangail a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, 
bha sibh air peacachadh 1 an aghaidh an 
Tighearna bhur Dè, rinn sibh laogh 
leaghta dhuibh fèin : bha sibh air tionn- 
dadh a thaobh gu grad as an t-slighe a 
dh'àithn an Tighearna dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus 
thilg mi as mo dhà làimh iad, agus bhris 
mi iad fa chomhaiv bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sìos' 2 am fianuis an 
Tighearna, mar air tùs, dà fhichead là 
agus dà fhichead oidhche ; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge, air son bhur 
peacannan uile a pheacaich sibh, le olc a 
dheanamh ann an sealladh an Tighearna, 
'ga bhrosnachadh gu l'eirg. 

19 (Oir bha eagal na feivge ovm, agus 
na ro-chorruich leis an robh an Tighearna 
feavgach 'nur n-aghaidh-sa chum bhur 
sgvios.) Ach dh'èisd an Tigheavna rium 
san àm sin mav an ceudna. 

20 Agus bha vo-fheavg air an Tighearna 
ri h- Aavon a chum a sgvios : agus vinn mi DEUTERONOMI, IX. X. 1 bha sibli an dèigìi pcarachaidh. 
- dh'ìslich mi mifèin, rinn mi aoradh. 
184 urnuigh, mar an ceudna, air son Aaroin 
san àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, an 
laogh a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, 
agus phronn mi e, agus mheil mi gu mìn 
e, eadhon gus an d'rinneadh mìn e mar 
dhuslach ; agus thilg mi a dhuslach 3 san 
t-sruth a thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an Tighearna gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-barnea, ag 
ràdh, Rachaibh suas, agus sealbhaichibh 
am fearann a thug mise dhuibh; an sin 
rinn sibh ceannairc an aghaidh àithne an 
Tighearna bhur Dè, agus cha do chreid 
sibh e, ni mò a dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an aghaidli 
an Tighearn, o'n là a b'aithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so, thuit mi sìos am fianuis an 
Tighearna dà fhichead là agus dà fhich- 
ead oidhche, mar athuit mi sios air tùs^; 
a chionn gu'n dubhairt an Tighearna 
gu'n sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin, rinn mi urnuigh ris an 
Tigheavn, agus thubhaivt mi, O Thigh- 
eavna Dhè, na sgrios do shluagh^ fèin, 
agus t'oighreachd, a shaor thu trìd do 
mhòrachd, a thug thu mach as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnieh dosheirbhisich, Abraliam, 
Isaac, agus Iacob ; na h-amhairc_ air 
reasgachd an t-sluaigh so, no air an aing- 
idheachd, no air am peacadh; 

28 Air eagal gu'n abair am fearann as 
an d'thug thu mach sinn, A chionn nach 
b'uvvainn an Tighearn an toivt a steach 
do'n fheavann a gheall e dhoibh, agus a 
chionn gu'n robh fuathaige dhoibh, thug 
e mach iad g'am marbhadh san fhàsach. 

29 Gidheadh is iad doshluagh iad, ag^us 
t'oighveachd, a thug thu mach le d' thrèin 
neart, agus le d' ghairdean slnte mach. 

CAIB. X. 

1 Maitheas agus tròcair Dhè air a. nochdadh ie dà 
chlàr an ì,agha ath-nuadhachadh. S Treubh 
Lebhi air a cur air leth, fyc. 
QAN àm sin thubhairt an Tighearna 
kZ5 rium, Snaidh dhuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil vis na ceud chlàir, agus 
thig a nìos a m' ionnsuidh-sado'nt-sliabh 5 , 
agus dean dhuit àivc fhiodha. 

2 Agus sgvìobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh'air na ceud chlàir a bhris thu, 
agus cuiridh tu iad san àirc. 

3 Agus rinn mi àirc do fhiodh sitim, 
agus shnaidh mi dà chlàr chloiche cos- 
mhuil ris na ceud chlàir, agus chaidh mi 3 smùr. 4 anns an d'ìslich mi mifèin, 

5 do'n bheinn. DEUTERO 

suas do'n t-sliabh, agus an dà chlàr a'm' 
làimh. 

4 Agus sgrìobh c air na clàir a rèir a' 
chcud sgrìobhaidh, na deich àitheantan, a 
labhair an Tighearna ribh san t-sliabh, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomh- 
chruinnich: agus thug an Tighearn iad 
dhomhsa. 

5 Agusphill mise, agus thàinig minuas 
o'n t-sliabh, agus chuir mi na clàir san 
àirc a rinn mi, agus an sin tha iad, mar a 
dh'àithn an Tighearna dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
cliloinn Iaacain gn Mosera : an sin fhuair 
Aaron bàs, agus dh'adhlaiceadh e an sin; 
agus fliritheil Eleasar a mhac ann an 
dreuchd an t-sagairt 'na àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gudg-odah, 
agus o Ghudgodah gu Iotbat, fearann 
shruthan 1 \iisge. 

8 San àm sin chuir an Tighearn air leth 
treubh Lebhi, a ghiùlan àirce coimh- 
cheangail 2 an Tighearn, a sheasamh an 
làthair an Tighearna gu frithealadh dha, 
agus a bheannachadh 'na ainm, gus an 
là'n diugh. 

9 Uime sin cha 'n'eil aig^ Lebhi roinnno 
oighreachd maille r'a bhraithribh : is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar 
a gheall an Tighearn do Dhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a rèir 
na ceud ùine 3 , dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna rium mar an ceudna san àm sin, 
agus cha bu toil leis an Tighearn thusa a 
sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich,^ imich roimh 'n t-sluagh, a chum 
gu'n tèid iad a steach, agus gu'n sealbh- 
aich iad am fearann, a mhionnaich mi 
d'an aithrichibh gu'n tugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tha 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, ach 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort, 
gluasad 'na uile shlighibh, a ghràdhach- 
adh, agus seirbhis a dheanamh do'n Tigh- 
earna do Dhia le d' uile chridhe, agus le 
d' uìle anam : 

13 Aitheantan an Tighearn a ghleidh- 
eadh, agus a reachdan, a tha mise ag 
àithneadh dhuit an diugh air son do leas? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do Dhia 
nèamh, agus nèamh nan nèamh, an tal- 
amh mar an ceuclna, agus gach ni a ta 
ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig 5 an Tigh- 
earn a' d' aithrichibh g'an gràdhachadh, 
agus thagh e 'n sliochd 'nan dèigh, eadhon 
sibhse os ceann gach sluaigh, mar air an 
là'n diugh. 

16 Timchioll-ghearraibh, uime sin, 1 aimhnichean. 2 cùnraidh. 

3 làithean. Eabh. < ròghnuich. 

185 NOMI, X. XI. 

roimhchroicionn bhur cridhe, agus na 
bithibh rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is esan 
Dia nan Dia, agus Tighearna nan Tigh- 
earna, Dia mor, cumhachdach, agus 
uamhasach, aig nach 'eil bàigh ri neach 
seach a cheile, agus nach gabh duais 5 . 

18 Tha e a' curan gnìomh breitheanais 
an dìlleachdain agus na bantraich, agus 
is toigh leis an coigreach, a' toirt dha 
bìdh agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach; oir bha sibh fèin 'nur coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
ort; dhasan ni thu seirbhis, agus ris-san 
dlùth-leanaidh tu, agus air 'ainm mionn- 
aichidh tu. 

21 Is esan do chliù, agus is esan do 
Dhia, a rinn air do shon na nithe mòr 
agus uamhasach ud, a chunnaic do shùil- 
ean. 

22 Le tri fichead agus deich anamanna 6 
chaidh t'aithriche sìos do'n Eiphit; agus 
a nis rinn an Tighearna do Dhia thu mar 
reulta nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 

1 Earail do'n t-sluagh gu gèilleachdaìnn do lagh 
Dhè. 8 Dhoibh-san a bhios ùmhal dha tha soch- 
airean mòra air an gealitainn. 26 Tha beann- 
achadh agus mallachadh air an curfa'n comhair. 

AIR an aobhar sin, gràdhaichidh tu'n 
Tighearna do Dhia, agus gleidhidh 
tu a chùram 7 , agus a reachdan, agus a 
bhreitheanais, agus 'aitheantan a ghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an diugh : 
oir ni 'n labhram r'ur cloinn do nach 
b'aithne, agus nach faca smachdachadh 
an Tighearna bhur Dè, a mhòrachd, a 
làmh chumhachdach, agus a ghairdean 
sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghniomh- 
aran, a rinn e ann am meadhon na 
h-Eiphit, ri Pharaoh righ na h-Eiphit, 
agus r'a fhearann uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan 
Eiphiteach, r'an eich, agus r'an carbad- 
aibh ; cionnus a thug e air uisge na mara 
ruaidhe dol tharta 'nuair a bha iad an 
tòir oirbh, agus cionnus a sgrios an Tigh- 
earn iad gus an la'n diugh; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so ; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abi- 
ram, mic Eliaib, mhic Reubein; cionnus 
a dh'fhosgail an talamh a bheul, agus a 
shluig e sios iad, agus an teaghlaichean, 
agus am buthan, agus a' mhaoin uile a 
bha- 'nan seilbh, am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa gnìomh- 
ara mòra an Tighearn uile, a rinn e. 5 ceannach. 6 pearsanna. 

7 thaisgeach, na dh'carb e riut. 8 Uime sin, gleidhidh sibhna h-àitheanta 
sin uile a tha mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, a chumgu'm bi sibh làidir, 
agus gu'n tèid sibh a stigh agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, gus am bheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh ; 

9 Ag-us gu'm buanaich sibh bkur làith- 
ean anns an fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'ur n-aithrichibh gu'n tugadh 
e dhoibh e, agus d'an sliochd, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'ambheil 
thu dol a stigh g'a shealbhachadh, mar 
fhearann na h-Eiphit, o'n d' thàinig sibh 
a mach, far an robh thu cur do shìl, agus 
g' a uisgeachadh le d' chois, mar lios 
lusan 1 : 

1 1 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, is fearannbheann 
agus ghleann e : do fhrasachd- nèimh òl- 
aidh e uisge : 

12 Fearann d'am bheil an Tighearna do 
Dhia a' gabhail cùraim ; tha sùilean an 
Tighearna do Dhè air a ghnàth, o thois- 
each na bliadhna eadhon gu deire 3 na 
bliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas sibh 
gu dùrachdach ri m' àitheantaibhs', a 
iha mi ag àithneadh dhuibh air an la 'n 
diugh, an Tigheama bhur Dia a ghràdh- 
achadh, agus seirbhis a dheanamh dha 
le'r n-uile chridhe, agus le'r n-uile anam; 

14 Gu'n toir mise dhuibh uisge ,bhur 
fearainn 'na àm fèin, an ceud uisge, agus 
an t-uisge deireannach, agus cruinnichidh 
tu stigh t'arbhar, agus t'fhìon, agus t'- 
oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhachair 
do d' sprèidh, agus ithidh tu, agus sàs- 
aichear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu meallar bhur cridhe, agus gu'n 
claon sibh a leth-taobh, agus gu'n dean 
sibh seirbhis do rlhiathaibh eile, agus gu'n 
dean sibh aoradh dhoibh ; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 
'nur n-aghaidh, agus gu'n druid e suas 
nèamh, air chor as nach bi uisge sam bith 
ann, agus nach toir am fearann a thoradh 
uaith, agus gu'n sgriosar gu grad sibh as 
an fhearann mhaith a tha 'n Tighearn a' 
tabhairt duibh. 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad so 
mo bhriathra 'nur cridhe, agus 'nur 
n-anam, agus ceanglaidh sibh iad mar 
chomharadh air bhur làimh ; agus bith- 
idh iad mar eudanain eadar bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur 
cloinn, a' labhairt orra 'nuair a shuidheas 
tu a'd' thigh, agus an uair a dh'imicheas 
tu air an t-slighe, agus an uair a luidh- • mar ghàradli lus. ^fheurthuinn. 
3 deìreadh. * bhios sibh ùmhal. 

180 'NOMI, XI. 

eas tu sìos, agus an uair a dh'èireastu suas. 

20 Agus sgrtobhaidh tu iad air ursainn- 
ean doruis do thighe, agus air do gheat- 
aibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean lìon- 
mhor, agus làithean bhur cloinne, san 
fhearann a mhionnaich an Tigheama d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, mar làithean 
nèimh air an talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùrachd- ' 
ach na h-àitheantan so uile a tha mise 
ag àithneadh dhuibh a dheanam'h, an 
Tighearna bhur Dia a ghràdhachadh, 
gluasad 'na uile shlighibh, agus dlùth- 
leantuinn ris; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a mach 
na cinnich sin uile roimhibh, agus sealbh- 
aichidh sibh cinnich a's mò agus a's 
cumhachdaiche na sibh fèin. 

24 Grach àit air an saltair buinn bhur 
cos, is libhse : o'n fhàsach agus Lebanon, 
o'n amhainn, an amhainn Euphrates, 
eadhon gus an fhairge a's faide mach, 
bithidh bhur crìoch. 

25 Cha seas duine 'nur n-aghaidh: air 
gach fearann air an saltair sibh, cuiridh 
an Tighearna bhur Dia eagal agus geilt- 
chrith roimhibh, a rèir mar a thubhairt e 
ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair 
air an là'n diugh beannachadh agus mall- 
achadh; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèill 4 
a dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, 
a tha mi ag àithneadh dhuibh air anlà'n 
diugh ; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh 
gèill 5 a_ dh'àitheantaibh an Tigheama 
bhur Dè, ach gu'n claon sibh o'n t-slighe 
a tha mi ag àithneadh dhuibh an diugh, 
a dhol an dèigh dhiathan eile, nacli 
b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'n fhear- 
annd'am bheil thu dol g'ashealbhachadh, 
gu'n cuir thu am beannachadh air sliabh 
Gheridsim,agusammallachadh air sliabh 
Ebail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do 
lordan, leth ri slighe dol fuidhe na grèine, 
ann an tlr nan Canaanach, a tha 'g àit- 
eachadh a' chòmhnaird fa chomhair 
Ghilgail, làimh ri còmhnardaibh 6 Mhoreh ? 

31 Oir thèid sibh thar Iordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadh an fliearainn a tha 
'n Tighearna bhur Dia a' tabhairt duibh, 
agus sealbhaichidh sibh e, agus gabhaidh 
sibh còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dcan 
sibh na reachdan uile agus na breithean- 
ais, a thami cur roimhibhair anlà'ndiugh. 5 èisd sibh ri. Eabh. * rèidhleinihh; daragaibli. DEUTERt 

CAIB. xn. 

1 Aitean-uoraidh agus allairean nan ìodhol gu hhi 
air an sgrios. 5 An t-ionad anns an deanar 
seirbhis do Dhia gu bhi air a choimhead naomha. 
16, 23 Fuil air a toirmeasg. 

/S iad so na reachdan agus na breith- 
eanais a bheir sibhse fa'near gu'n 
dean sibh san fhearann a tha 'n Tigh- 
earna, Dia t'aithriche, a' toirt duit g'a 
shealbhachadh, uile làithean bliur beatha 
air an talamh. 

2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteachan 
uile anns an d'rinn na cinnich a shealbh- 
aicheas sibh, seirbhis d'an diathaibh, air 
na beanntaibh àrda, agus air na cnocaibh, 
ag-us fuidh gach craoibh ghlàis. 

3 Ag-us leagaidh sibh sìos an altairean, 
agus brisidh sibh an carraighean 1 , agus 
loisgidh sibh an doireachan le teine, agus 
g-eaiTaidh sibh sìos dealbhan snaidhte 
an dèe, agus sgriosaidh sibh an ainm a 
mach as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a rògh- 
naicheas an Tighearna bhur Dia as bhur 
treubhaibh uile, chum 'ainm a chur an 
sin, eadhon a dh'ionnsuidh 'àite-còmh- 
nuidh-san iarraidh sibh, agus gu sin thig 
thu. 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur tabhart- 
ais-loisgte 3 , ag-us bhur n-ìobairtean, agus 
bhur deachamh, agus tabhartais-thogta 
bhur làimhe, agus bhur bòidean, ag-us 
bhur saor-thabhartais, agus ceud-ghin 
bhur cruidh agus bhur caorach. 

7 Agris ithidh sibh an sin an làthair an 
Tighearna bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas anns gach ni ris an cuir sibh bhur 
làmh, sibh fèin ag-us bhur teaghlaichean, 
anns an do bheannaich an Tighearna do 
Dhia thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nitke a 
tha sinn a' deanamh an so an diugh, gach 
duine an ni a tha ceart 'na shùiìibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a 
dh'ionnsuidh na foise, ngus a dh'ionn- 
suidhna h-oighreachd a tha 'n Tighearna 
bhur Dia a' tabhairt dnibh. 

10 Ach an vair a thèid sibh thar lor- 
dan, agus a ghabhas sibh còmhnuidh san 
fhearann a bheir an Tighearna bhur Dia 
dhuibh r'a shealbhachadh, agus an uair 
a bheir e fois dhuibh o'r naimhdibh uile 
mu'n cuairt, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh gu tèaruinte. 

1 1 An sin bithidh àit ann a thaghas an 
Tighearna bhur Dia, a thoirt air 'ainm 
còmhnuidh a ghabhail ann: gu sin bheir 
sibh na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh; bhur tabhartais-loisgte, nomi, xn. 

agus bhur n-ìobairte, bhur deachamh, 
agus tabhartais-thogta bhur làimhe, agus 
taghadh bhur bòidean uile a bhòidicheas 
sibh do'n Tighearn. 

.12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair 
an Tighearna bhur Dè, sibh fèin, agus 
bhur mic, agus bhur nigheanan, agus 
bhur n-òglaich, agus bhur banoglaich, 
agus an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh d'ur geataibh ; do bhrìgh nach 'eil 
roinn no oighreachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach ìobair 3 
thu t'ìobairtean-loisgte anns gach àit a 
chi thu. 

14 Ach anr.s an àit a thaghas an Tigh- 
earn as aon do d' threubhaibh, an sin ìob- 
raidh tu t'ìobairtean-loisgte, agus an sin 
ni thu na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agus itheadh a'd' gheataibh 
uile, ge b'e ni air am bheil miann aig 
t'anam, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè a thug e dhuit : feudaidh an 
neòghlan agus an glan itheadh dheth; 
mar do'n bhoc-earba, agus do'n fhiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an fhuil; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha 'n fheud thu deachamh t'arbh- 
air itheadh an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh no t'fhìona, no t'olaidh, no ceud- 
ghin do chruidh no do chaorach, noh-aon 
air bith do d' bhòidibh a bhòidicheas tu, 
'no do shaor-thabhartais, no tabhartais- 
thogta do làimhe : 

18 Ach an làthair an Tighearna do Dhè 
ithidh tu iad anns an àit a thaghas an 
Tighearna do Dhia, thu fèin, agus do 
mhac, agus do nighean, agus t'òglach, 
agus do bhanoglach, agus an Lebhith- 
each a tha 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibh : agus ni thu gairdeachas an làthair 
an Tighearna do Dhè anns gach ni ris an 
cuir thu do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach trèig 
thu an Lebhitheach amfeadh isbeò thu 
air t'fhearann 4 . 

20 'Nuair a leudaicheas an Tighearna 
do Dhia do chrìoch, mar a gheall e dhuit, 
agus a their thu, Ithidh mi feoil, (a chionn 
gu bheil t'anam a' miannachadh feoil 
itheadh,) a rèiruile mhiann t'anama feud- 
aidh tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme an sin, ro 
fhada uait ; an sin marbhaidh tu do d'- 
bhuar, agus do d' threud, a thug an 
Tighearna dhuit, mar a dh'àithn mise 
dhuit, agus ithidh tu an taobh a stigh 
do d' gheataibh gach ni is miannach le 
t'anam. 1 dealbhan-doiche. 2 ofrailean-loisgte, 
3 ofrail, tiodhlaic, iairg. 
187 4 rè do làithean uile air an talamh. DEUTERON 

22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadh- 
bhoc, agus am fiadh, mar sin ithidh tu e : 
ithidh an neòghlan agus an glan deth air 
an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith thu 
'n fhuil : oirisi 'n fhuil a'bheatha; agus 
cha 'n fheud thu a' bheatha itheadh maille 
ris an fheoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh dòirt- 
idh tu i mar uisge. 

25 Cha'n ith thu i, chum gu'n eirich gu 
maith dhuit, agus do d' chloinn a'd' 
dhèigh, 'nuair a ni thu an ni a ta ceai't 
ann an sùilibh an Tighearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, agus do bhòidean, 
agus thèid thu do'n àit a thaghas anTigh- 
earn. 

27 Agus ìobraidh tu t'ìobairtean-loisgte, 
an flieoil agus an fhuil, air altair an Tigh- 
earna do Dhè ; agus dòirtear a mach fuil 
t'ìobairtean air altair an Tighearna do 
Dhè, agus ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire 1 , agus èisd ris na 
briathraibh sin uile a tha mi ag àithneadh 
dhuit, a chum gu'n èirich gu maith dhuit 
fèin, agns do d' chloinn a'd' dhèigh gu 
bràth, an uair a ni thu an ni a tha maith 
agus ceart ann an sùilibh an Tighearna 
do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna do 
Dhia as na cinnich romhad, a tha thu dol 
a steach an snd a chum an sealbhachadh, 
agus a thig thu 'nan àite, agus a ghabhas 
tu còmhnuidh 'nam fearann ; 

30 Thoir an aire dhuit fèin nach ribear 
thu le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhi 
air an sgrios as do làthair, agus nach 
fiosraich thu mu thimchioll an dèe, ag 
ràdh, Cionnus a rinn na cinnich sin seirbh- 
is d'an diathaibh ? ni mise mar sin mar 
an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earna do Dhia : oir gach gràineileachd 
do'n Tighearn a's fuathach leis, rinn iad- 
san d'an diathaibh ; oir eadhon am mic 
agus an nigheana loisg iad san teine d'an 
diathaibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean sibh 
e : cha chuir thu ris, ni mò bheir thu ni 
sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 

1 Clochar gu bàs iadsan a mheallas daoine gu dol 
an dèigh dhiathan eile, 6 ged a robh iad fagus 
an dàimh dhy.it. 12 Cha chaomhnar na baillean 
anns am bi ìodhol-aoradh. 

A dh'èireas suas 'nur measg fàidh, 
no fear a chi aisling 2 , agus gu'n 
toir e dhuit comharadh 3 no iongantas, 
2 Agus gu'n tig an comharadh no'n 1 Gleidh. 2 a bhruadaireas bruadar. 

3 sain-fhios. 4 do chur air seacharan. 

188 DMI, XII. XIII. 

t-iongantas gu crìch, air an do labhair 
e nut, ag ràdh, Rachamaid an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhuit, agus 
deanamaid seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thu ri briathraibh an 
fhàidh sin, no ris an fhear sin a chi 
aisling: oir tha 'n Tighearna bhur Dia 
'gur dearbhadh, a dh'fheuchainn am bheil 
sibh a' gràdhachadh an Tighearna blmr 
Dè le'r n-uile chridhe, agus le'r n-uile 
anain. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Dè 
gluaisidh sibh, agus bithidh 'eagal-san 
oirbh, agusgleidhidhsibh'àitheantan, agus 
èisdidhsibh r'aghuth, agus ni sibh seirbh- 
is da, agus dlùth-leanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am fear 
sin a chi aisling, gu bàs ; a chionn gu'n 
do labhair e chum sibhse chur air seach- 
aran o'n Tighearna bhur Dia, a thug a 
mach sibh à tlr na h-Eiphit, agus a dh'- 
fhuasgail sibh à tigh na daorsa, chum 
t'iomain a mach 1 as an t-slighe anns an 
d'àithn an Tighearna do Dhia dhuit 
imeachd ; mar sin cuiridh tu air falbh an 
t-olc as do mheadhon 5 . 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, 
no bean-phòsda t'uchd, no do charaid, a 
tha dhuit mar t'anam, impidh ort ann an 
uaigneas, ag ràdh, Rachamaid agus dean- 
amaid seirbhis do dhiathaibh eile, nach 
b'àithne dhuit fèin, no do t'aithrichibh; 

7 Eadhon do dhiathaibh nan cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann do'n talamh 
eadhon gus an ceann eile do'n talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a dh'- 
èisdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do shùil 
truas ris, ni mò a chaomhnas no cheileas 
tu e: 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu bàs e ; 
bithidh do làmh fèin an tùs air g'a mharbh- 
adh, agus an dèigli sin làmh an t-sluaigh 
uilè. 

10 Agus clachaidh tu ele clachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n 
d'iarr e do tharruing 6 o'n Tighearna do 
Dhia, a thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, 
à tigh na daorsa. 

11 Agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
ni's mò a leithid so do ghnìomh aingidh 
'nur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon do d' 
bhailtibh, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit gu còmhnuidh a ghabhail ann, neach 
air bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair 7 iad 
luchd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, 5 as bhur measg. 6 'do sgaradh, ffhuadach, 
7 tharruing, mheall 
DEUTERONOMI, XIII. XIV. Rachamaid agus deanamaid seirbhis do 
dhiathaibh eile, nach b'aithne dhuibh ; 

14 An sin fiosraichidh tu, agus ranns- 
aichidh tu, ag-us feòraichidh tu gu dùr- 
achdach ; agus, feuch, ma's fìrinn e, agus 
gui'm bheil a' chùis deirbhte, gu'n do 
rinneadha' ghràineileachd sin'nur measg; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd-àit- 
eachaidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidh- 
eimh, 'ga sgrios gu tur, agus gach ni ate 
ann, agus a sprèidh, le faobhar a' chlaidh- 
eimh. 

16 Ag-us cruinnichidh tu a chreach 1 uile 
g-u meadhon a shràide, agus loisgidh tu 
ìe teine am baile, agus a chreach uile g-u 
h-iomlan, air son an Tighearna do Dhè : 
agus bithidh e 'na thòrr'- a chaoidh ; cha 
tog-ar suas e ni's mò. 

17 Ag-us cha lean ri d' làimh-sa a bheag- 
do'n ni mhallaichte ; a chum gu'mpillan 
Tighearn o lasair 'fheirg-e, agus gu nochd 
e tròcair dhuit, ag-us gu'n dean e iochd 
riut, agus gu'n toir e ort fàs lionmhor, 
mar a mhionnaich e do t'aithrichibh; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth an 
Tig-heama do Dhè, a g-hleidheadh 'àith- 
eantan uile a tha mi ag- àithneadli dhuit 
an diug-h, a dheanamh an ni a ta ceart 
ann an sìiilibh an Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. 

1 Cha ghearr agus cha lom ctann Dè iad fèin, an 
uair a ni iad bròn air son mairbh. 3 Na beatli- 
aichean a dh'f/ieudar itheadh, agus nachfeudar. 

JS sibhse clann anTig-hearnabhur Dè: 
cha g-hearr sibh sibh fèin, ni mò a ni 
sibh lomadh air bith eadar bhur sùilean 
air son mairbh : 

2 Oir is sluagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, agus thagh an Tighearn 
thu g-u bhi a'd' shluagh sònraichte dha 
fèin, thar gach uile chinneach a tha air 
ag-haidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
sibh : an damh, a' chaora, agus a' g-habhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, agus 
an dathais 3 , agus a' g-habhar fhiadh- 
aich, agus an t-earr-gheall 4 , ag-us an 
damh fiadhaich, agus an somer 5 . 

6 Agus gach beathach a roinneas an 
ionga, agus a sg-oilteas sgoltadh an dà 
ionga, agus a chnàmhas a' chìr ammeasg- 
nan ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh dhiubh- 
san a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a 
roinneas an iong-a sg-oilte, mar an càmhàl, 
agus a' mhaigheach, agus an coinean ; 
oir cnàmhaidh iad a' chìr, ach cha roinn 
iad an ionga : neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionh g-ed a roinn i 

1 spùinneadh. 2 'nacharn. 3 bnabhul ; 

iachmur. Eabh. * pigaig ; dishon. Eabh. 

6 lerassa ; chamois. Sasg. c raah. Eabli. 

189 'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, t/ia i neò" 
ghlan dhuibh : d'am feoil cha 'n ith sibh, 
agus r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 Iad so ithidh sibh dhiubhsan uile a ta 
sna h-uisgeachaibh : g-ach ni air am bheil 
itean agus lannan, ithidh sibh ; 

10 Agus g-ach ni air nach'eil itean agus 
lannan, cha'n ith sibh : tha e neòghlan 
dhuibh. 

1 1 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan do nach ith sibh : 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge. 

13 Agus an croman-gabhlach 6 , agus an 
clamhan, agus am fang 7 a rèir a ghnè, 

14 Agus g-aeh fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus an 
t-seabhag--oidhche, agus a' chuach, agus 
an t-seabhag - a rèir a gnè, 

16 Agus a' chailleach-oidhche bheag-, 
agus a' chailleach-oidhche mhor, ag-us 
an eala, 

17 Agus ampelican, agus aniolair-fhionn, 
ag'us an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
g-hlas a rèir a g-nè, agus an t-adharcan- 
luachrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha g-ach ni snàig-each a dh'- 
itealaicheas, neòghlan dhuibh: cha'n 
ithear iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin 8 : bheir thu e do'n choig-- 
reach a tha 'n taobh a stig-h do d' gheat- 
aibh 9 , chum gu'n ith se e, no reic e ris an 
eilthireach 10 : oir is sluagh naomha thu 
do'n Tighearna do Dhia. Cha bhruich 
thu meann ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad g-u ceart deach- 
amh uile chinnis do shil, a bheir am fear- 
ann uaith o bhliadhna gu bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, san àit a thàghas e chum 
'ainm a chur an sin, deachamh t'arbhair, 
t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceud-ghin do 
chruidh, agus do chaorach ; a chum gu 
fòghlum thu eagal an Tighearna do Dhè 
a bhi ort a ghnàth. 

24_ Agus ma bhios an t-slighe ro fliada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiùlan, a chionn an t-àite bhi fada uait, 
a thaghas an Tighearna do Dhia a chur 
'ainme an sin, an uair a bheannaicheas an 
Tighearna do Dhia thu ; 

25 An sin ni thu airgiod deth, ag-us 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' làinih, 
ag-us thèid thu clmm an àit a thaghas an 
Tighearna do Dhia : 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaicheas t'anam, air 7 daiah. Eabh. 8 cairbh sam bith. 

8 a tha ann do ghcafaibh. 10 fcar-dùtlicha 
eile, alhnharach, atharrach, 'J cruidh son buaìr", no a!r son chaorach, no airson 
fìona, no air son dibhe làidir, no air son 
g-ach ni a mhiannaicheas t'anam : ag-us 
ithidh tu ansinanlàthair an Tig-hearna do 
Dhè, ag-us ni thu g-airdeachas, thu fèin, 
ag-us do theag-hlach. 

27 Ag-us an Lebhitheach a tha 'n taobh 
a stig-h do d' g-heataibh, cha trèig- thu e : 
oir cha 'n'eil roinn no oig'hreachd aig-e 
maille riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu 
mach uile dheachamh do chinnis air a' 
bhliadhna sin fèin, agus taisg-idh tu suas 
e an taobh a stigh do d' g-heataibh : 

29 Agus thig- an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no oig-hreachd aig-e maille 
riut,)ag-us an coigreach, ag-us an dìlleachd- 
af agus a' bhantrach, a tha 'n taobh a 
stig-h do d' gbeataibh, ag-us ithidh iad, 
ag-us sàsuichear iad; a chum g-u'm beann- 
aich an Tig-hearna do Dhia thu ann an 
uile oibribh do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 

1 An seachdamh bliadhna'na bliadhna fuasglaidh 
do'n bhochd. 7 Blieirear dha air iasachd, agus 
builichear air an ni a tha àh' 'easbhuidh air. 

AN ceann gach seachd bliadhna ni thu ! 
fuasg-ladh. 

2 Ag-us is e so modh an fhuasg-laidh : 
Gach fear fiacha a bheir ni sam bith air 
iasachd 1 d'a choimhearsnach, fùasg-laidh 2 

' se e ; cha 'n iarr e air ais e o 'choimh- 
earsnach, no o 'bhràthair, a chionn gu'n 
g-oirear fuasgdadh an Tig-hearna dheth 3 . 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh air 
ais; ach an ni a's leat fèin a ta aig- do 
bhràthair, fuasglaidh do làmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach bi 4 uireas- 
bhuidheach sam bith 'nur measg': oir 
beannaichidh an Tighearna gu mòr thu 
san fhearann a tha 'n Tig-hearna do Dhia 
a' toirt dhuit mar oighreachd, r'a shealbh- 
achadh : 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu g-u dùrachd- 
ach ri g-uth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
an aire g-u'n dean thu na h-àitheantan so 
uile a tha mi 'g- àithneadh dhuit air an là 
'n diug-h. 

6 Oir beannaichidh an Tig-hearna do 
Dhia thu, mar a g-heall e dhuit : ag-us 
bheir thu air iasachd do mhòran chinn- 
each, ach cha g-habh thu air iasachd ; ag-us 
bithidh uachdaranachd ag-ad air mòran 
chinneach, ach cha bhi uachdaranachd 
aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios'nur measg - duine bochd, aon 
do d' bhràithribh, an taobh a stig-h aoin 
do d' g-hcataibli, ann ad fhearann a tha'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhich thu do chridhe, ni mò a 1 an coinghealT. 2 mathaidh, saoraidh. 

* chionn gu'n abrar fuasgladh an Tigheama ris- 

* A ohum vach bi. 5 cha teirig, 

190 OMI, XIV. XV. 

dhruideas tu do làmh o d' bhràthair 
bochd , 

8 Ach fosg-laidh tu do làmh g-u farsaing- 
dha, ag*us gn cinnteach bheir thu air 
iasachd dlia ni's leòr air son 'fheuma, 
do'n ni a tha dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' 
chridhe aingidh, ag- ràdh, Tha 'n t-seachd- 
amh bliadhna, bliadhna an fhuasg-laidh, 
am fagus ; ag-us^ g-u'm bi do shùil olc an 
ag-haidh do bhràthar bhochd, agus nach 
toir thu bheag- dha, agus g-u'n g-laodh e 
ris an Tigheam a't' ag-haidh, agus g-u'm 
bi e 'na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus cha 
bhi doilgheas air do chridhe 'nuair a bheir 
thu dha ; a chionn air son an ni so g-u'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a't' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh g-tin 
bhochd 5 : uime sin tha mi 'g- àithneadh 
dhuit, ag- ràdh, Fosglaidh tu do làmh g-u 
farsaing- do d' bhràthair, do d' bhochd, 
ag-us do d' uireasbhuidheach, a'd' dhùth- 
aich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eàbh- 
ruidheach, no Ban-Eabhruidheach, agus 
gu'n dean e seirbhis duit sè bliadhna; an 
sin anns an t-seachdamh bliadhna leig-idh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e mach 
saor uait, cha chuir thu air falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha g-u pailt as do threud, 
agus àt'urlar, agus à t'fhìon-amar; as na 
nithibh sin leis an do bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Ag-us cuimhnichidh tu g-u'n robh thu 
fèin a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit ; a- 
g^us shaor anTighearna doDhia thu : uime 
sin tha mi ag- àithneadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n fhalbh mi 
uait; (a chionn g - ur toigh leis thu ag - us do 
thig-h, do bhrlg-h gxi bheil e g*u maith 
ag:ad;) 

17 An sin g-abhaidhtuminidh,agus cuir- 
idh tu troimh a chluais e anns an dorus, a- 
g-us bithidh e 'na sheiibhiseach dhuit g-u 
bràth : agus mar an ceudna ri d' bhanog'- 
laich ni thu mar sin. 

18 Na measar e crnaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e ; oir bha e dà uair 
co mhaith dhuitse ri seirbhiseach tuarasd- 
ail, leseirbhis adheanamh dhuit sè bliadh- 
na : agus beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu anns g-aeh ni a ni thu. 

19 Gachceud-g'hin firionn a bheirear am 
measg - do chruidh 6 , ag-us am measg do 
threud, naomhaichidh tu do'n Tig'hearna 
do Dhia : cha dean thu obair sam bith le cha'nfhàilingjch am bochd a chaoidh as an tìr, 
6 a thig a'd' chrodk. DEUTERON( 

ceud-ghin do bhoin', ni mò a lomas tu 
eeud-ghin do chaorach. 

20 Am fianuis an Tighearna do Dhè ith- 
idh tu e o bhliadhna gu bliadhna, san ionad 
a thaghas an Tighearn, thu fèin agus do 
theaghlaeh. 

21 Ag-us ma bhios gaoid sam bith ann, 
crùbaiche, no doille, no droch ghaoid sam 
bith, cha 'nìobair thu e do'n Tighearna do 
Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh ith- 
idh tu e ; ithidh an g-lan agus an neòghlan 
comh-ionnan deth, mar c?o'n ruadh-bhoc, 
agus mar do'n fhiadh. 

23 A mhàin 'fhuil cha 'n ith thu : air an 
talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

1 Fèill na càisge , 9 nan seachduin, IZnampàilliun. 
16 Na tabhartais a bheirear seachad. 18 Mu 
bhrcitheamhnaibh agus mu chearlas. 21 Doir- 
eachan agus ìomìiaighean air an toirmcasg. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisg do'n Tighearna do Dhia : oir 
sa' mhìos Abib thug an Tighearna do Dhia 
thu mach as an Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus do'n 
bhuar, san ionad a thaghas an Tighearna 
chum 'ainm a chur an sin. 

3 Cha'n itli thu aran goirtichte 2 sam 
bith leatha : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte leatha, eadhoìi aran àmh- 
ghair; (oir le cabhaig thàinig thu mach à 
tìr na h-Eiphit ;) a chum gu cuimhnich thu 
'n là air an d'thàinig thu mach à tìr na 
h-Eiphit, uile làithean do bheatha. 

4 Agus cha'n fhaicear agad aran goirt- 
ichte a'd' chrìochaibh uile rè sheachdlàith- 
ean : ni mò a mhaireas a bheag do'n f heoil 
a dh'ìobras tu air feasgar sa' cheud là, rè 
na li-oidhche gu maduinn. 

5 Cha 'n fheud thu a' chàisg lobradh an 
taobh a stigh aoin air bith do d' gheataibh, 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tighearna 
do Dhia a chur 'ainme ann, an sin ìobraidh 
tu a' chàisg air feasgar, aig dol fuidhe na 
grèine, san àm an d'thàinig thu mach as 
an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i san àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : agus pill- 
idh tu sa' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidh tu aran gun ghoirt- 
eachadh; agus air an t-seachdamh \kbith- 
idh àrd chomhchruinneach do'n Tighearna 
do Dhia: cha dean thu obair sam bith air. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu dhuit 
fèin : o'n am san tòisich thu air a' chorran 
a chur san arbhar, tòisichidh tu air na 1 bhòtha, mhairt. 2 làbhainte. z fèisd, 
cuirm. ^fèisd, S àrd. shonruichte, 

191 )MI, XV. XVI. 

seachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèill 3 nanseachduin 
do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe a bheir thu 
seachad a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu. 

1 1 Agus ni thu gairdeachas an làthair an 
Tighearna do Dhè, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha'n 
taobh a stigh do d ' gheataibh, agus an coig- 
reach, agus an dìlleachdan, agus a' bhant- 
rach, a tha 'nur measg, san ionad a thagh 
an Tigheama do Dhia a chur 'ainme 
ann. 

12 Agus cuìmhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill sanEiphit: agus coimhid- 
idh tu, agus ni thu na reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill 4 nam pàilliun 
seachd làithean an dèigh dhuit t'arbhar a 
chruinneachadh a stigh, agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' fhèill, 
thu fèin, agus do mhac, agus do nighean, 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, agus 
an Lebhitheach, agus an coigreach, agus 
an dìlleachdan, agus a' bhantrach, a thcc 
'n taobh a stigh do d' gheataibh. 

1 5 Seachd làithean cumaidh tu fèill àr- 
aidh 5 do'n Tighearna do Dhia, san ionad 
a thaghas an Tighearn : a chionn gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a'd' 
chinneas uile, agus ann an oibribh do 
làmh uile ; uime sin ni thu gu deimhin 
gàirdeachas. 

16 Triuairean sa'bhliadhnataisbeinear 6 
t'fhirionnaich uile an làthair an Tighearna 
do Dhè, san ionad a thaghas e ; ann am 
fèill an arain neo-ghoirtichte, agus ann am 
fèill nan seachduin, agus ann am fèill nam 
pàilliun : agus cha taisbeinear iad an làthair 
an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is urr- 
ainn e, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdarain ni 
thu dhuit fèin, an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh uile, a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit, air feadh do threubh : agusbheir iad 
breth air an t-sluagh le ceartbhreitheanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiaradh ; 
cha bhi bàigh agad ri neach seach a chèile, 
ni mò a ghabhas tu tiodhlac 7 : oir dallaidh 
antiodhlac sùile nan daoine glic, agus fiar- 
aidh 8 e briathra nan ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart leanaidh tu, 
a chum gn'm bi thubeò, agus gu'n sealbh- 
aich thu 'm fearann a tha an Tighearna 
do Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin doire 9 
chraobhan sam bith làimh ri altair an Tigh- 
eama do Dhè, a ni thu dhuit fèin. c nochdar. 1 gibht. 

» truaUUdh, 9 bad. DEUTERONOMI, XVI. XVH. XVIII. 22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
dealbh' sam bith, ni a's fuathach leis an 
Tig-hearna do Dhia. 

CAIB. XVII. 

1 Feumaidh gach ni a dh'ìobrar a bhi faìlain. 
2 Cuirear luchd ìodkol-aoraidh gu bàs. 14 Tagh- 
adh agus dleasdanas righ. 

CHA'n ìobair thu do'n Tig-hearn do 
Dhia tarbh, no caora, anns am bheil 
gaoid, no mi-mhaise sam bith : oir is gràin- 
eileachd sin do'n Tig-hearna do Dhia. 

2 Ma g-heibhear 'nur measg - , an taobh a 
stig-h aon do d' g-heataibh abheir anTig-h- 
earna do Dhia dhuit, fear no bean a rinn 
aing-idheachd ann an sùilibh an Tig-hearna 
do Dhè, le 'choimhcheang-al a bhris- 
eadh, 

3 Ag-us gu'n deachaidh e ag-us gu'n d'rinn 
e seirbhis do dhiathaibh eile, ag-us g-u'n 
d'rinn e aoradh dhoibh, aon chuid do'n 
g-hrèin, no do'n g-healaich, no do uile ar- 
mailt nèimh 2 , nach d'àithn mise ; 

4 Ag-us g'u'n d'innseadh dhuit e, agiis gu'n 
cuala tu e, agus g-u'n do rannsaich thu g-u 
maith, ag-us, feuch, gur fior e, agus g\\ 
bheil a' chùis deirbhte, gu'n do rinneadh 
a' g-hràineileachd sin ann an Israel ; 

5 An sin bheir thu mach am fear sin no 
a'bhean sin, a rinn an ni aing-idh sin,chum 
do g-heatachan, eadhon am fear sin no a' 
bhean sin, agus clachaidh tu iad le clach- 
aibh gnis am bàsaich iad. 

6 Aig- beul dà fhianuis, no thri fhianuis- 
ean, cuirear gii bàs esan a tha toillteanach 
airbàs: chachuirear g-ubàs e aig- beul aon 
fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach,g-'a chur gu bàs; agus'na dhèigh 
sin,làmhan an t-sluaig-h uile: mar sin cuir- 
idh tu 'n t-olc air falbh o bhur measg - . 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro chruaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus 
fuil, eadar breth 3 ag-us breth, ag-us eadar 
buille agus buille, eadhon cùisean cons- 
poid an taobh a stigh do d' gùeataibh; an 
sin èiridh tu, agus thèid thu suas do'n 
ionad a thag-has an Tigheama do Dhia : 

9 Agus thig- thu chum nan sag - art nan 
Lebhitheach, ag-us a chum a' bhreitheimh 
a bhios anns na làithibh sin, agus fiosraich- 
idh tu; ag-us nochdaidh iad dhuit focal 4 
a' bhreitheanais : 

10 Ag-us ni thu arèirnabreithe anochd- 
as muinntir an àite sin (a thaghas an 
Tighearna) dhuit, agus bheir thu 'n aire 
g-n'n dean thu a rèir g-ach ni atheagaisg-eas 
iad duit: 

11 A rèir breth an lagùa a theag - aisg - eas 
iad duit, agus a rèir a' bhreitheanais a 1 ìomliaigh, coslas. 2 do h-aon do shlbgh nèimh. 
3 lagartas. cuis-Iagha, 4 binn, 

192 dh'innseas iad duit, ni thu : cha chlaon 
thu o'n bhreth a nochdas iad duit, a chum 
na làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni 5 g-u h-anndàna 6 , 
ag-us nach èisd ris an t-sag-art, a sheasas 
gu frithealadh an sin an làthair an Tigh- 
earna do Dhè, no ris a' bhreitheamh, 
bàsaichidh eadhon an duine sin, ag-us 
cuiridh tu 'n t-olc air falbh o Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluag-h uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h-anndàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig- thu chum an fhearainn 
a bheir an Tig-hearna do Dhia dhuit, agus 
a shealbhaicheas tu e, ag-us a g-habhas tu 
còmhnuidh ann, ag-us a their thu, Cuiridh 
mi rig-hos mo cheann, mar na cinnich uile 
a ta mu'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu, air g-achaon chor, esan 'na 
rig-h os do cheann a thaghas an Tig-hearna 
do Dhia ; aon o mheasg do bhràithre cuir- 
idh tu 'na rig-h os do cheann : cha 'n fheud 
thu coigreach a ehur os do cheann, nach 
'eil 'na bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìonmhoir- 
eachd dha fèin, ni mo a bheir e air an 
t-sluag-h pilltinn do'n Eiphit, a chum g-u'n 
cuir e eich an lìonmhoireachd: do bhrìgh 
g-u'n dubhairt an Tig-hearna so ribh, Cha 
phill sibh à so a mach ni's mò air an t-sh'g-he 
sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lìon- 
mhoireachd dha fèin, a chum nach claon 
a chridhe air falbh ; ni mò a mheudaicheas 
e g-u mòr dha fèin airgiod ag-us òr. 

18 Ag-us an uair a shuidheas e air rig-h- 
chaithir a rìoghachd, an sin ath-sgrìobh- 
aidh e dha fèin an lag-h so 7 ann an leabhar, 
as an leabhar sin a tha 'nlàthair nan sag- 
art nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aig-e, ag-us leug-haidh 
e ann uile làithean ablieatha: chum gu 
fòg-hlum e eagal an Tig-hearn a Dhè a bhi 
air, uile bhriathran an lagha so a g-hleidh- 
eadli, ag-us na reachdan so, chum an 
deanamh : 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thogail 
suas os ceann a bhràithrean, agus nach 
claon e o'n àithne clnun na làimhe deise 
no na làimhe clìthe ; air chor as gii'm 
buanaich e a làithean 'na rìoghachd, e fèin 
ag - us a chlann am meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 

1 Is s Tighearn oighreachd nan sagart agus nan 
Lebhitkeach. J5 Eisdearris an Fhàidh cosmhuil 
ri Maois, a bha Diagus a thogail suas 'nam moasg. 

HA bhi aig - na sag-artaibh na Lebhith- 
ich, eadhon uile thrèilili Lebhi, roinn 
sam bith no oighreachd maille ri h-Israel : 5 ghiidaineas efein. 6 dalma. 
c dhafèin dàblachadh an ìagha so. 7 sgrìobhaidh DÈUTERONOMI, XVIII. XIX 

ithidh iad tabhartais an Tighearn a bheir- 
ear suas le teine, agus 'oighreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oig-hreachd sam bith 
aca am measg am bràithrean: is e'n 
Tig-hearna fèin an oighreachd, mar a 
thubhairt e riu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-shiagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e ; agus bheir iad 
do'n t-sagart an slinnean, agus na gialan, 
agus a' mhaodal. 

4 Mar an ceudnaceud thoradh t'arbhair, 
t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceud lomradh' 
do chaorach bheir thu dha: 

5 Oir thagh an Tigheama do Dhia e mach as do threubhaibh uile, gu seasamh 
chum frithealaidh ann an ainm an Tigh 
earn, e fein agus a mhic gu bràth. 

6 Ag-us ma thig- Lebhitheach o h-aon 
do d' gheataibh a mach à h-Israel uile, 
far am bheil e air chuairt, agus ma thig- e 
le uile thogradh 'inntinn do'n ionad a 
thaghas an Tighearn ; 

7 An sin fritheilidh e ann an ainm an 
Tig-hearna a Dhe, mar a bhràithrean uile 
na Lebhithich, a tha 'nan seasamh an sin 
an làthair an Tighearn. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèile r'a itheadh, 
a bhàrr air na thig air a reiceadh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fhearann a tha 
'n Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
'n fhòghlumthu dheanamh a rèir gràineil 
eachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg - neach 
air bith a bheir air a mhac, no air a nigh- 
inn dol troimh'n teine,?io a ghnàthaicheas 
fiosachd, no speuradair 2 , no fear-fàistin- 
eachd, no a ghnàthaicheas droch inn- 
leachdan 3 , 

11 No seunadair 4 , no neach a dh'fhios- 
raicheas do leannan-sìth 5 , no druidh, no 
neach a dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tighearn 
iadsan uile a ni na nithe sin ; agus air son 
nan gràineileachd sin, tha'n Tighearna 
do Dhia'gam fuadachadh amachromliad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maillerisan 
Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'eisd na cinnich sin a shealbh- 
aicheas tusa ri speuradairean, agus ri 
fiosaichibh : ach air do shonsa, cha do leig 
an Tig-hearna do Dhia leat mar sin a 
aheanamh. 

15 Togaidh an Tighearna do Dhia suas 
fàidh dhuit o d' mheadhon fèin, o d' 
bhràithribh, cosmhuil riumsa; ris-san 
èisdidh sibh ; 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr thu 
o'n Tighearna doDhia ann anHoreb, ann 
an là a' chomhchruinnich, ag ràdh, Na 1 ràsgudh. 
aiche na chèile. 

193 2 mhèasas aimsire ni's amharlan- 

3 buitseachas. * charmer. Sasg. cluinneam-sa rìs guth an Tighearna mtì 
Dhè, agus na faiceam an teine mòr so ni's 
mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna riumsa, 
Is maith a labhair iad an ni a labhair iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh o 
mheasg am bràithre, cosmhuil riutsa, agus 
cuiridh mi mo bhriathra 'na bheul, agus 
labhraidh e riu gach ni a dh'àithneas mi 
dha. 

19 Agus tarlaidh, an dtiine nach èisd ri 
m' bhriathraibh-se a labhras e a'm' ainm, 
iarraidh mi uaith e: 

20 Ach am fàidh aig am bi dhànadas 
focal a labhairt a'm' ainm, nach d'àithn 
mise dha a labhairt, no a labhras ann an 
ainm dhiathan eile, gu cinnteach bàsaich- 
idh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tighearn ? 

22 'Nuair a labhras fàidh ann an ainm 
an Tighearna, mur tachair an ni, agus 
mur tig e gu crìch, is e sin an ni nach do 
labhair an Tighearna; gu h-anndàna 
labhair am fàidh e : cha bhi eagal ort 
roimhe. 

CAIB. XIX. 

1 Na baillean dìdein. 1G Peanas fiamiis bhrèige. 
' 1\TUAIR a ghearras an Tighearna do 

1 N Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fearann a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
tabhairt duit, agus a thig thu 'nan àit, 
agus a ghabhas tu còmhnuidh 'nam bailt- 
ibh 6 , agus 'nan tighibh ; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri bailt- 
ean am meadhon t'fhearainn, a bheir an 
Tighearna doDhia dhuit r'a shealbhach- 
adh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, agus 
roinnidh tu crìoch 7 t'fhearainn a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit r'a shealbhach- 
adh, 'nan tri earrannaibh, a chum gu feud 
gach marbhaiche teicheadh an sin. 

4 Agus is e so còr 8 a' mharbhaiche, a 
theicheas an sin, a chum gu'm bi e beò : 
Ge b'e a mharbhas a choimhearsnach 
gun fhios da, do nach robh fuath aige 
roimhe 9 : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine maille 
r'a choimhearsnach do'n choille a ghearr- 
adh fiodha, agus a bheir a làmh buille leis 
un tuaidh a ghearradh sìos na craoibhe, 
agus a leumas an ceann bhàrr na coise 10 , 
agus a thuiteas e air a choimhearsnach, 
air chor as gn'm bàsaich e; teichidh e 
chum aoin do na bailtibh sin, agus bithidh 
e beò : 

6 Air eagal gu'n lean dioglialtair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a ta 'cliridhc 
teth, agus gu'm beir e air, a cliionn gu 5 spiorad fiosachd. 6 cathraichibh. " iomall. 8 cùis. 
9 un dù no air a' bhò'n dè. Eabh. samhacha. 

o bheil an t-slighe fada, agus gu marbh se 
e, ged nach robh e toillteanach air bàs, 
do bhrìg-h nach robh fuath aige dha san 
am a chaidh seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh dhuit, 
ag ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tigheama do 
Dhia do chrìoch, mar a mhionnaich e do 
t'aithrichibh, agus ma bheir e dhuit am 
fearann uile a gheall e thoirt do t'aithrich- 
ibh; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheanamh, a tha mise ag àith 
neadh dhuit an diug-h, an Tighearna do 
Dhi a a ghràdhachadh, agus gluasad a 
ghnàth 'na shlighibh ; an sin cuiridh tu air 
leth dhuit fèin tri bailtean eile a thuilleadh 
air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neo-chiont- 
ach a'd' fhearann, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit mar oighreachd, agus nach 
bi mar sin fuil ort. 

1 1 Ach ma tha aig duine sam bith fuath 
d'a choimhearsnach, ag-us gu'n luidh e 
'm plaid air a shon 1 , agus gu'n èirich e 
suas 'na aghaidh, agus gu'm buail e gu 
marbhtach e, air chor as gu'm faigh e bàs, 
ag-us gu'n teich e gu h-aon do na bailtibh 
sin; 

12 An sin cuiridh seanairean a bhaile 
fè'm fios uatha, agus bheir iad as a sin e, 
agus bheir iad thairis e do làimh dìogh- 
altair na fola, a chum gu'mbàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris : ach 
cuiridh tu air falbh cionta fola neò-chiont- 
aich o Israel, a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha'natharraich thu crìoch fearaìnn 
do choimhearsnaich, a shuidhich na sinnsir 
a't' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns 
an fhearann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a mliàin 
suas an ag-haidh duine air son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bith, 
ann am peacadh sam bith a pheacaicheas 
e : aig- beul dà f hianuis, no aig- beul thri 
fhianuisean daing-nichear a' chùis. 

16 Ma dh'èireas fianuis bhrèig-e suas an 
ag-haidh duine sam bith, a thoirt fianuis 
'na ag-haidh air an euceirt ; 

17 Àn sin seasaidh an dithis dhaoine aig- 
am bheil an connsachadh, am fianuis an 
Tig-hearn, an làthair nan sag-art, agus 
nam breitheamhna a bhios anns na làith- 
ibh sin: 

18 Ag-us ni na breitheamhna rannsachadh 
geur; agus, feuch, ma's fianuis bhrèig'e 
an fhianuis, agus gu'n d'thug- e fianuis 
bhrèig-e an ag-haidh a bhràthar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil esan DEUTERONOMI, XIX. XX. a dheanamh r'a bhràthair: mar sin cuir- 
idh tu air falbh an t-olc as bhur measg-. 

20 Ag-us chn'nnidh iadsan a mhaireas 
ag-us bithidh eag-al orra, ag-us cha dean 
iad o sin a mach a shamhuil so do olc, 
'nur measg - . 

21 Ag-us cha g-habh do shùil truas ; ach 
theidanam air son anama, sùil air son sùla, 
fiacail air son fiacla, làmh air son làimhe, 
cos air son coise. 

CAIB. XX. 

1 Brosnachadh catha an t-sagairt do'n i-sluagh. 
XìMar a hhuinear ris na hailtihh a ghabhas no 
dhiìdtas tairgsean sìthc. 16 Na bailtean a bha 
gu bhi air an sgrios. 

'TVfUAIR a thèid thu mach g-u cath 2 an 
ag-haidh do naimhdean, ag-us a chi 
thu eich agus carbaid, agus sluagh a's 
lìonmhoire na thu fèin, na biodh eagal ort 
rompa : oir tha 'n Tig-heama do Dhia 
maille riut, a thug- a mach thu à tìr na 
h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh ris 
a' chath, an sin thig- an sagart am fagus, 
agus labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Ag-us their e riu, Eisd, O Israeil, tha 
sibh an diugh a' dol g-u cath an ag-haidh 
bhur naimhdean : na biodh bhur cridhe 
fann, na biodh eagal oirbh, agus na crioth- 
naichibh, agus na biodh uamhann oirbh 
air an son ; 

4 Oir tha 'n Tig-hearna bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadh air bhur son an 
ag-haidh bhur naimhdean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riag-hlaidh 
ris an t-sluag-h, ag- ràdh, Cia am fear a 
thog tig-h nomha 3 , ag-us nach do choisrig- 
e? rachadh e agus pilleadh e chum a 
thig-he, air eag-al gu'm bàsaich e sa' chath, 
ag-us g-u'n coisrig fear eile e. 

6 Ag-us cia an duine a shuidhich fìon- 
lios, agus nach d'ith./Ì7^/ias^ dheth? rach- 
adh esan mar an ceudna, ag-us pilleadh e 
g-'a thigh, air eag-al gu'm bàsaich e sa' 
chath, ag-us gu'n ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal- 
pòsaidh ri mnaoi, agus nach do g-habh 
d'aionnsuidh i? rachadh eag-us pilleadh 
e d'a thig-h, air eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, ag-us g-u'n gabh neach eile i d'a 
ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidli, a 
bhàrr air sin, ris an t-sluagh,agus theiriad, 
Cia an duine a ta gealtach, agus lag- 
chridheach? rachadh e agus pilleadh e 
d'a thigh, a chum nach dean e cridhe a 
bhràithre lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'nuair a chuireas an 
luchd-riaghlaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na i nu'n caith e feall air. 2 cogadk. 3 nuadh. h-armailtibh gus an sluagh a thoirt air an 
aghaidh 1 . 

10 'Nuair a thig thu'm fagus do bhaile 2 
gu cogadh 'na aghaidh, an sin gairmidh 
tu sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freagradh 
na sìthe dhuit, agus ma dh'fhosglas e 
dhuit, an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh 
uile a gheibhear ann fuidh chìs dhuit, 
agus gu'n dean iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth riut, ach gu'n 
cog e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh 
'na aghaidh 3 . 

13 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thairis do d' làimh e, buailidh tu 
gach firionnach ann le faobhar a' chiaidh- 
eimh: 

14 Ach na mnài, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithe a 
tha sa' bhaile, eadkon a chreach uile, 
gabhaidh tu dhuit fèin ; agus ithidh tu 
creach do naimhdean, a thug an Tigh- 
earna do Dhia dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uile 
a tha ro fhada uait, nach 'eil do bhailtibh 
nan cinneach sin. 

16 Ach do bhailtibh an t-sluaigh sin a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt duit 
mar oighreachd, cha ghlèidh thu ni sam 
bith beò anns am bheil anail : 

1 7 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, eadhon 
na Hitich, agus na h-Amoraich, na Can- 
aanaich, agus na Peridsich, na Hibhich, 
agus na Iebusaich, a rèir mar a dh'àithn 
an Tighearna do Dhia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit a 
dheanamh a rèir an uile ghràineileachd, 
a rinn iad d'an diathaibh; mar sinpheac- 
aicheadh sibh an ag-haidh an Tighearna 
bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu gu cruaidh an 
aghaidh 4 baile rè ùine fhada, a' dean- 
amh cogaidh 'na aghaidh chum a ghlac- 
adh, cha chuir thu as d'a chraobhaibh le 
tuadh a bhualadh orra : oir feudaidh tu 
itheadh dhiubh, agus cha ghearr thu sìos 
iad, (oir is i craobh na macharach beatha 
duine) chum an gnàthachadh ann an cur 
an aghaidh a' bhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
dhuit fèin nach craobhan bìdh iad, sgrios- 
aidh agus gearraidh tu sios iad ; agus tog- 
aidh tu daingnichean 5 an aghaidh a' 
bhaile a chogas riut, gus an ceannsaich 
thue 6 . 

CAIB. XXI. 

1 Mu mhortadh duine sa' mhachair, gun fiìios co 
mharbh e. 10 O mheasg nam braighdean 
dhfheudadh fear bean a ghabhail dha fèin. DEUTERONOMI, XX. XXI. 

15 Còir a' cheud-ghin mhic. 18 Am mac reasg- 
aeh gu bhi air a clilachadh gu bàs. 1 gu'n àireamn ceaiinardan nau armailtean an 
sluagh fa Ifth. - chathair. 

3 cuìridh tu seisde ris, dubhaidh isieannaidìi iu c. 
195 A gheibhear neach air a mharbh- 
adh san fhearann a bheir an Tig-h- 
earn do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 
'na luidhe sa mhachair, agus g-un fhios 
cò mharbh e ; 

2 An sin thig- do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a mach, agus tomhais- 
idh iad a chum nam bailtean a tha mu'n 
cuairt airsan a mharbhadh : 

3 Agais tarlaidh g-u'n gabh am baile 
a's faigse do'n duine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin agh Jeis 
nach d'rinneadh obair, nach do tharruing- 
riamh ann an cuing ; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile sin 
an t-ag-h sìos do ghleann g-arbh, nach do 
threabhadh agus nach do shìol-chuir- 
eadh, agus g-earraidh iad an sin amhach 7 
an aig-he dheth sa' ghleann ; _ 

5 Agus thig na sagairt mic Lebhi am 
fag-us; (oir iadsan thagh an Tighearna 
do Dhia gu frithealadh dha fèin, agus 
gu beannachadh ann an ainm an Tigh- 
earn;) agus a rèir am focail-san crìoch- 
naichear 8 gach uile chonnsachadh, agus 
gach uile bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' 
bhaile sin a'sfaigse do'n duine a mharbh- 
adh, an làmhan os ceann an aighe d'an 
do ghearradh an amhach sa' ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their iad, 
Cha do dhòirt ar làmhan an fhuil so, ni 
mò a chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do d' 
shluagh Israel, a shaor thu, agus na cuir 
fuil neò-chiontach à leth do shluaigh Is- 
raeil. Agus maithear an fhuil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta na 
fola neò-chiontaich o bhur measg-, do 
bhrìgh gu'n dean thu an ni a ta ceart ann 
an sùilibh an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu cogadh 
an aghaidh do naimhdean, agus gu'n toir 
an Tighearna do Dhia thairis iad do d' 
làimh, agus gu'n dean thu braighdean 
dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg nam 
braighde bean sgiamhach, agus gu bheil 
dèigh agad oirre. agus gu'm bu mhaith 
leat agad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thigh, agus bearraidh i a ceann, agus 
bheir i dhith a h-ìnean ; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' thigh, 
agus ni i caoidh 9 air sona h-athar agus a 
màthar mios iomlan : agus an dèigh sin 4 sèisde ri. 

fi gus an giacar e. 

8 bithidh. Eublu 5 dfiin-chatha. 
' muineal. 
9 caoinidh i. 02 DEUTERON< 

theid thu steach d'a h-ionnsuidh, agus 
bithidh tu a't' fhear-pòsda 1 aice, agus 
bithidh ise 'na mnaoi ag-ad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, an 
sin leig-idh tu leatha dol far an àill leatha, 
ach cha reic thu idir air airgiod i, ni mò 
a ni thu ain-tighearnas cirre 2 , a chionn 
gu'n d'ìslich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdhaichte agus an aon eile fuath- 
aichte, agus ma rug iad clann da, araon a' 
bhean ghràdhaichte agus a' bhean fhuath- 
aichte; agus ma's leis a' mhnaoi fhuath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir e 
sealbh d'a mhic air an ni a ta aige, nach 
fheud e ceud-ghin a dheanamh do mhac 
na mna g-ràdhaichte roimh mhac na mna 
fuathaichte, a's e da rìreadh an ceud- 
g-hin : 

17 Ach gabhaidh e ri 3 mac na mna 
fuathaichte mar an ceud-g-hin, le roinn 
dhùbailte a thoirt da do gach ni a ta aige : 
oir is esan toiseach a neirt, is leis còir a' 
cheud-ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgaeh 4 
agus ceannairceach, nach gèill do ghuth 
'athar, no do ghuth a mhàthar, agus an 
uair a smachdaicheas iad e, nach èisd 
riu: 

19 An sin beiridh 'athair agusamhàth- 
air air, agus bheir iad a mach e gu sean- 
airean a bhaile, agus gu geata 'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a bhaile, 
Tha ar mac so reasgach agus ceannair- 
ceach, cha toir e gèill d'ar guth; tha e 'na 
g-heòcair agus 'na mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a bhaile 
e le clachaibh, a chum gu'm bàsaich e: 
mar sin cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg, agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs, agus gu'm bi e r'a 
chur g-u bàs, agus gu'n croch thu ri 
craoibh e : 

23 Cha'n fhan a chorp rè na h-oidhche 
air a' chraoibh, ach air gach aon chor 
adhlaicidh tu e air an là sin fèin; (oir 
mallaichte le Dia tha esan a chrochadh : 
ag-us cha salaich thu t'fhearann, a tha 'n 
Tigheama do Dhia a' toirt duit maroigh- 
reachd. 

CAIB. XXII. 

Mu chaoimhneas a nochdadh cìo bhràithrìbh, agits 
mu riaghailtibh àraìdh eile. 

'l&TUAIR a chi thu damh do bhràthar, 
_L no a chaora dol air seacharan, cha'n 
fholaich thu thu fèin uatha ; bheir thu 
air gach aon chor air an ais iad a rìs a i 'na t'fhear-pòsda. 2 marsantachd dhith. 

3 aidmhichidh e gur e. 4 easitmhal. 
196 >MI, XXI. XXII. 

dh'ionnsuidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhràthair làimh rluf, 
no mur aithne dhuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèin, agus bithidh 
e maille riut gus an iarr do bhràthair e, 
agus bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mar 
so ni thu ris na h-uile nithibh caillte le 
d' bhràthair, a chaill e, agus a fhuair 
thusa: cha 'n fheud thu thu fèinfholach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, no 
a dhamh a' tuiteam sìos air an t-slighe, 
cha'n fholaich thu thu fèin uatha: gu 
cinnteach togaidh tu suas iad maille ris 
a rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, 
ni mò a chuireas fear uime eudach mnà : 
oir is gràineileachd do'n Tighearna do 
Dhia iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi romhad 
san t-slighe ann an craoibh sam bith, no 
air làr, mas eoin òga iad, no uibhean, 
agus a' mhàthair 'na suidhe air an àlach 5 , 
no air na h-uibhean, cha ghlac thu a' 
mhàthair maille ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh ti.i leis a' 
mhàthair dol as, agus an t-àlach gabh- 
aidh tu dhuit fèin; a chum gu'n èirich 
gu maith dhuit, ag-us gum buanaich tlm 
do làithean. 

8 'Nuair athogas tu tigh nomha, an sin 
togaidh tu barr-bhalla d'a mhullach, a 
chum nach toir thu fuil air do thigh, ma 
thuiteas duine sam bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'fhìon-lios le h-iomàdh 
gnè sìl, air eagal gu'n truaillear toradh 
do shìl a chuir thu, agus meas t'fhìon- 
lios. 

10 Cha dean thu ar c le damh agus Ie 
h-asal maille ri chèile. 

11 Cha chuir thuumad eudach measgta, 
mar do olainn agus do lìon le chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran 7 airceithir 
cheithreanaibh t'eudaich leis an còmh- 
daich thu thufein. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus gu'n 
tèid e steach d'a h-ionnsuidh, ag-us gu'm 
fuathaich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'na 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas droch 
ainm oirre, agus gu'n abair e, Ghabh mi 
a' bhean so, agus an uair a thàinig mi 
d'a h-ionnsuidh, cha d'fhuair mi 'na 
maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athairna h-ighinn 8 , 
agus a màthair, agus bheir iad a mach 
comharan maighdeanais na h-ighinn gu 
seanairibh a' bhaile anns a' gheata: 

16 Agus their athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug mi mo nighean do'n s na h-cunaibh òga, iseanaibh. 6 treabhadh. 

'juhiiean, oirean. 8 nanighhm; nu ìi-ingldn. Eir. DEUTERONO 

duine so 'na mnaoi, agus tha fuath aige 
dh'i ; 

17 Agus, feuch, thug e aobhar cainnte 
'na k-aghaidh, ag ràdh, Cha d'fhuair mi 
do nighean 'na maighdinn ; agus gidheadh 
is iad sin comharan maighdeanais mo 
nighinn : agus sgaoilidh iad an t-eudach 
an làthair sheanairean a' bhaile. 

1S Agus gabhaidh seanairean a' bhaile 
sin an duine, agus smachdaichidh iad e: 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud secel 
airgid air, agus bheir iad do athair na 
H-ighinn iad, a chionn gu'n do thog e 
droch ainm air òigh do ckloinn Israeil ; 
agus bithidh i 'na mnaoi aige: cha 'n 
f heud e a cur uaith r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so fìor, agus nach 
'eil comharan maighdeanais r'am fagh- 
ail do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an nighean 
gu dorus tighe a h-athav, agus clachaidh 
daoine a baile i le clachaibh gus am 
bàsaich i ; a chionn gu'n d'oibrich i 
amaideachd ann an Israel, le strìop- 
achas a dheanamh ann an tigh a h-athar: 
mar sin cuiridh tu air falbh olc as bhur 
measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe le 
mnaoi a tha pòsda ri fear, an sin cuirear 
gu bàs iad le cheile, an duine a luiah leis 
a' mlinaoi, agus a' bhean ; mar sin cuiridh 
tu olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nighean agus i 'na h-òigh, 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus 
gu'm faigh duine i sa' bhaile, agus gu'n 
luidh e leatha ; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 
chèile gu geata a' bhaile sin, agus clach- 
aidh sibh iad le clachaibh gus am bàsaich 
iad ; an nighean, a chionn nach do ghlaodh 
i, agus i bki sa' bhaile ; agus am fear a 
chionn gu'n d'ìslich e bean a choimh- 
earsnaieh: mar sin cuiridh tu air falbh 
olc as bhur measg 1 . 

25 Ach ma gheibh fear sa' mhachair 
nighean a tha fuidh cheangal-pòsaidh, 
agus gu'n èignich an duine i, agus gii'n 
luidh e leatha, an sin cuirear a mhàin an 
dnine a luidh leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean thu 
bheag sam bith; cha 'ìi'eil san nighinn 
coire bàis: oir mar an uair a dh'èireas 
duine suas an aghaidh a choimhears- 
naich, agus a mharbhas se e, mar sin a ta 
chùis so: 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agus 
dh'èigh an nighean abha fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus cha robk neach ann g'a 
teasairginn. 

28 Ma gheibh dume nig-hean a tka 
'na h-òig-h, nach 'eil fuidh cheangal-pòs- 
aidh, ag-us gu'n dean e greim oirre, agus m i, xxn. xxin. 

g-u'n luidh e leatha, ag;us gu'rrt faighear 
iad; 

29 An sin bheir am fear a luidh leatha 
do athair na h-ighinn leth-cheud secel 
airgid, agus bithidh i 'na mnaoi aig-e; a 
chionn g-u'n d'ìslich e i, cha 'n fheud e a 
eur uaith r'a bheò. 

30 Cha g-habhduine d'a ionnsuidh bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdach- 
adh 'athar. 

CAIB. xxm. 

1 Cò dh'flieudadh agus nach fcudadli dol a slcach 
do choimhtìrional an Tighcarna. 9 Neòghloine 
sa' champ gu bhi air a seachnadh. 

CHA teid esan aig- am bheil a chlochan 
air am bruthadh', no 'bhall dìomh- 
air a g-hearradh dheth, a steach do chomh - 
chruinneach an Tig-heama. 

2 Cha tèid fear dìolain a steach do 
chomhchruinneach an Tighearn ; eadhon 
gu ruig- an deicheamh g-inealach cha tèid 
e steach do chomhchruinneach an Tig-h- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhehruinneach an Tig-h- 
earn; eadhon g-us an deicheamh g-ineal- 
ach cha tèid iad a steach do ehomh- 
chruinneach an Tig-heam a chaoidh ; 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh 
le h-aran agus le h-uisge air an t-slighe, 
'nuair a thàinig sibh a mach as an Eiphit, 
ag;us a chionn g - u'n do thuarasdalaich 
iad a'd' ag-haidh Balaam mac Bheoir, o 
Phetor na Mesopotamia, chum do mhall- 
achadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an Tigh- 
earna do Dhia ri Balaam ; ach thionn- 
daidh an Tig-hearna do Dhia dhuit am 
mallachadh gu beannachadh, a chionn 
gu'm bu toigh leis an Tighearna do Dhia 
thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an sonas 
rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, 
oir is e do bhràthair e : cha ghabh thu 
gràin do Eiphiteach, a chionn gu'n robh 
thu a'd' choigreach 'na fhearann. 

8 Thèid a' chlann a ghincar leo-san, a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid ^'fheachd 2 a mach an 
aghaidh do naimhdean, an sin glèidh thu 
fèino gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur measgduine sam bith 
nach 'eil glan, a thaobh neòghloine a 
tharlas da san oidhche, an sin thèid e 
mach as a' champ, cha tig e steach do 
mheadhon a' chaimp : 

11 Ach an uair a bhios c dlùth do'n 
fheasgar, an sin nighidh se e fèìn lc 
h-uisge, agus an uair a thèid a' ghrian 1 air an loladh. 

197 ' t'armaHt, do champa. DEUTERONOMI, XXIII. XXIV. fodha 1 , thig- e steach do mheadlion a' 
chaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna an 
taobh a muigh do'n champ, far an tèid 
thu mach. 

13 Ag-us bithidh pleadhag 2 agad air do 
chrios 3 , agus an uair a shuidheas tu a 
muigh, cladhaichidh tu leatha, agus 
tionndaidh tu air t'ais, agus folaichìdh tu 
an ni a thig uait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Dhia ag 
imeachd am meadhon do chaimp, chum 
do shaoradh, agus a chum do naimhdean 
a thoirt thairis romhad: uime sin bithidh 
do champ naomha, chum nach faic e ni 
sam bith neòghlan annad, agus nach pill 
e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir an 
seirbhiseach a chaidh as 4 a t' ionnsuidho 
'mhaighstir. 

16 Maille fiut gabhaidh e còmhnuidh 
'nur measg, anns an àit a thaghas e, an 
taobh a stigh aoin do d' gheataibh far an 
taitniche leis: cha dean thu foirneart air, 

17 Cha bhi strìopach air bith do nig-h- 
eanaibh Israeil, ni mò bhios Sodomach do 
mhacaibh Israeil. 

L8 Cha toir thu tuarasdal strìopaich, no 
luaeh coin, do thigh an Tighearna do 
Dhè air son bòid sam bith ; oir tha iad 
sin eadhon le chèile 'nan gràiueileachd 
do'n Tighearna do Dhia. 

19 Cha toir thu ?ii sa?n bith an coin- 
gheall 5 do d' bhràthair air ì'iadh 6 ; riadh 
airgid, riadh bìdh, riadh ni sam bith a 
bheirear an coingheall air riadh. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a 
thoirt an coingheall air riadh, ach do d' 
bhràthair cha toir thu ni sam bith an 
coingheall airriadh; achum gu'mbeann- 
aich an Tighearna do Dhia thu anns gach 
ni ris an cuir thu do làmh, san fhearann 
d'am bheil thu dol g'a shealbhachadh. 

21 'Nuair a bheir thu bòid do'n Tigh- 
earna do Dhia, cha dean thu moille 'na 
h-ìocadh: oir gu cinnteach iarraidh an 
Tighearna do Dhia uait i; agus bhiodh e 
'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun bhòid a 
thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh dhuit 7 . 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhil- 
ibh, coimhididh agus coimhlionaidh tu; 
a rèir mar a bhòidich thu do'n Tig-h- 
earna do Dhia, eadhon tabhartas saor- 
thoile, a gheall thu le d' bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do fhìon- 
lios do choimhearsnaich, an sin feud- 
aidh tu fìon-dhearcan itheadh mar is 
miann leat, eadhon do shàth; ach cha 
chuir thu bheag a'd' shoitheach. 1 fuidhe. 

3 air do bhall-airm, 
5 iasachd. 
198 1 sluasaid. 
4 Iheick. 

^ann-riadh, ocar. 25 'Nuair a thèid thu steach a dh'arbhar 
do choimhearsnaich, an sin feudaidh tu na 
diasan a spìonadh le d'làimh; achcorran 
cha chuir thu ann an arbhar do choimh- 
earsnaich. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu Utir-dhealaich do mhnaoi-phòsda. 6, 10 Mu 
gheall. 7 Mu ghaduiche dhaoine. 8 Mu phlàiah 
na luibhre. 14 Tuarasdal seirbhisich gu bhi air 
ìocadh san là-air am bi e dligheach. 17 Mu 
cheartas. 

'IVTUAIR a ghabhas fear bean agus a 
1^1 phòsas e i, agus gu'n tachair nach 
faigh i deadh-ghean 'nashùilibh, a chionn 
gu'n d'fhuair e neòghloine èigin innte ; 
an sin sgrìobhadh e litir-dhealaich 8 dh'i, 
agus thugadh e 'na làimh i, agus cuireadh 
e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i mach as 
a thigh, feudaidh i dol agus a bhi 'na 
mnaoi aig fear eile. 

3 Agus ?na dh'fhuathaicheas am fear- 
pòsda ma dheireadh so i, agus gu'n 
sgrìobh e litir-dhealaich dh' i, agus gu'n 
toir e 'na làimh i, agus gu'n cuir e mach 
as a thigh i ; no ma gheibh am fear ma 
dheireadh bàs, a ghabh i 'na mnaoi dha 
fèin ; 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear-pòsda a 
chuir uaith i, a^gabhail a rìs gu bhi 'na 
mnaoi dha, an dèigh dh'i bhi air a truaill- 
eadh ; oir is gràineileachd sin an làthair 
an Tighearn : agus cha toir thu air an 
fhearann 9 peacachadh, a tha 'n Tigh- 
earna doDhia a' toirt duit mar oighreachd. 

5 'Nuair a ghabhas duine bean nuadh, 
cha tèid e mach gu cogadh, ni mò a 
chuirear cùram gnothuich sam bith air : 
fanaidh e saor aig a thigh fèin aon bhliadh- 
na, agus bheir e subhachas d'a mhnaoi a 
ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdarach no uachdarach mar 
gheall: oir tha e gabhail anama duine 
mar gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goideadh aoin 
neach d'a bhràithribh do chloinn Israeil, 
agus ma ni e ain-tighearnas air 10 , no ?na 
reiceas se e; an sin cuirear gu bàs an 
gaduiche sin; agus cuiridhtu olc air falbh 
as bhur measg. 

8 Tlioir an aire, ann am plàigh na 
luibhre, gu'n toir thu fa'neargudùrachd- 
ach, agus gu'n dean thu a rèir nan uile 
nithe a theagaisgeas na sagartan na 
Lebhithich dhuibh : a rèir mar a dh'àithn 
mi dhoibh, bheir sibh fa'near gu'n dean 
sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rinn an Tighearna 
do Dhia ri Miriam air an t-slighe, an 7 annad. Eabh. 
9 sluagh anfhearainn. 
leis. 8 litir-dhealachaidh. 
10 ma ni e marsauìachd DEUTERONO 
dèigh dhuibh teachd a mach as an Eiphit. 

1 'Nuair a bheir thu do d' choimhears- 
nach ni sam bith an coingheall, cha tèid 
tliu steach d'a thigh a ghabhail a ghill. 

1 1 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duine d'am bheil thu toirt an coingheall, 
an geall a mach dhuit. 

12 Ag-us ma bhios duine bochd, cha 
choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheìr thu air ais 1 
dha 'n geall a rls,'nuair a thèid a' ghrian 
fodha, chum gu'n coidil e 'na eudach 
fèin, ag-us gu'm beannaich e thu : agus 
bithidh so 'na ionracas dhuit an làthair an 
Tighearna do Dhè. 

14 Cha dean thu foirneart air seirbhis- 
each tuarasdail a tha bochd agus uireas- 
bhuidheach, co dhiubh a tha e do d' 
bhràithribh, no do d' choigrich, a tha ann 
a t J fhearann an taobh a stigh do d' 
gheataibh. 

1 5 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 
agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe 
air ; air eagal gu'n glaodh e a't' aghaidh 
ris an Tighearn, agus gu'm bi e 'na 
pheacadh dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithriche gu bàs 
air son na cloinne, ni mò a chuirear a' 
chlann gu bàs air son nan aithriche : 
cuirear gach duine gu bàs air son a pheac- 
aidh fèin. 

17 Cha chlaon 2 thu breitheanas a' choig- 
rich, no an dìlleachdain, ni mò aghabhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill san Eiphit, agus gu'ndo 
shaor an Tigheama do Dhia thu as a sin : 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni 
so a dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu 3 t'fhoghar a'd' 
achadh, agus a dhìchuimhnicheas tu 
sguab san achadh, cha phill thu g'a tog- 
ail : air son a' choigrich, air son an dìll- 
eachdain, agus air son na bantraich bith- 
idh i ; a chum gu'm beannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu ann an uile oibribh do 
làmh. 

20 'Nuair a chrathas tu do chrann-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a rìs : 
air son a' choigrich, air son an dìlleachd- 
ain, agus air son na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fìon- 
dhearcan t'fhìon-lios, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e: air son a' choig- 
rich, air son an dìlleachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràill 4 ann an tìr na h-Eiphit: uime 
sin tka mi ag àithneadh dhuit an ni so a 
dheanamh. 1 ais-ìocaidh tu. - Cha'nfltiar. 

3 ghearras tu sìos, 4 a'd' dhuine daor, 

199 MI, XXIV. XXV. 

CAIB. XXV. 

1 Mu smachdachadh a' chiontaich. 4 Cha cltuirear 
ceangal air beul an daimh an uuir a tha e saìtairt 
an arbhair. 5 Mu slàol a thogail suas do bhràth- 
air. 11 Mu'n mhnaoi gun nàire. 13 Mu cìioth- 
romaibh ceart. 17 Mu lèir-sgrios Amaleic. 

MA bhios connsachadh eadar dhaoine, 
agus gu'n tig iad gu breitheanas, a 
chum as gu'n toir nabreitheamhnahreth 
orra 5 ; an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad 6 an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n toir am 
breitheamh air luidhe sios, agus a bhi air 
a bhualadh'na làthair, a rèir a choire, ann 
an àireamh àraidh do bhuiUibh. 

3 Dà fhichead buille bheir e dha : cha 
tèid e thairis, air eagal nan rachadh e 
thairis, agus gu'm buaileadh se e os an 
ceann sin le mòran bhuillibh, an sin gu'm 
biodh do bhràthair tàireil a'd' shùilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an 
daimh an uair a tha e saltairt 7 an arblv- 
air. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean còmh- 
nuidh maille ri chèile, agus gu'm faigh 
aon diubh bàs, agus gun duine cloinne 
aige, cha phòs bean a 3 mhairbh a mach 
ri coigreach : thèid a bràthair-cèile steach 
d'a h-ionnsuidh, agus gabhaidh e dha 
fèin i 'na mnaoi, agus ni e dlighe 8 bràthar- 
cèile rithe 9 . 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic abheir- 
eas i, suas ann an ainm a bhràthar a ta 
marbh, a chum nach dubhar a mach 
'ainm à h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine bean a 
bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n gheata chum nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair- 
cèile a' diùltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àill leis 
dlighe bràthar-cèile a dheanamh rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a' bhaile 
air, agus labhraidh iad ris: agus ma 
sheasas e mach, agus gu'n abair e, Cha 
'n àill leam a gabhail ; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a ionn- 
suidh an làthair nan seanairean, agus 
fuasglaidh i a bhròg bhàrr a choise, 
agus tilgidh i smugaid 'na èudain, agus 
freagraidh agus their i, Mar so nìthear ris 
an duine nach tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, 
Tigh an f hir aig am bheil a bhròg fuasg- 
ailte. 

11 'Nuair a bhios daoine ri comhstri 
cuideachd, neach ri neach eile, agus gu'n 
tig bean aoin diubh am fagus a dh'f huasg- 
ladh a fir-pòsda à làimh an fhir a tha 'ga 
bhualadh, agus gu'n sin i mach a làmh, 5 eatorra. 6 fàgaidh iad slùos. " btialadh, 
8 dleasdanas. ,J ria. DEUTERONO 
agus gu'n gabh ì greim air u bhuill 
dìomhair ; 

12 An sin gearraidh tu dhith a làmh ; 
cha ghabh do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla 1 aon 
chothrom'* agus cothrom eile; cothrom 
mòr agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon 
soitheach 3 , agus soitheach eile tomhais; 
soitheach mòr agus beag - . 

15 Cothrom iomlan agus ceart bithidh 
ag-ad, soitheach-tomhais iomlan agus 
ceart bithidh agad; a chum gu'm buan- 
aichear do làithean anns an fhearann a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucorach, 'nan gràin- 
eileachd do'n Tighearna do Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec ort 
san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach 
as an Eiphit, 

18 Cionnus achoinniche thusan t-slighe, 
ag-us a bhuail e chuid bu deireanaiche 
dhiot, eadhon iadsan uile a bha lag a'd' 
dhèigh, an uair a bha thu fann agus sgìth, 
agus nach robh eagal Dè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia fois duit o d' naimhdibh 
uile mu'ncuairt, anns an f hearann a bheir 
an Tighearna do Dhia dhuit màr oigh- 
reachd r'a shealbhachadh, dubhaidh tu 
as cuimhne Amaleic o bhì fuidh nèamh ; 
cha dìchuimhnich thu e. 

CAIB. XXVI. 

1 Aideachadh an ti a thug seachad do'n t-sagart 
bascaid le ceud thoradh an fhearainn. 12 Mu 
dheachamìv na treas hliadima. 16 An coimh- 
chcangal eadar Dia agus a shluagh. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' toirtdhuitmar oighreachd, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
comhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud chuid 
do uile thoradh natalmhainn, a bheir thu 
leat do t'fhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' tabhairt duit, agus cuiridh tu 
ann am bascaid e, agus thèid thu chum 
an àite a thaghas an Tighearna do Dhia, 
a chur 'ainme an sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh ant-sag- 
airt a bhios anns na làithibh sin, agus their 
thu ris, Tha mi ag aideachadh air an là 
'n diugh do'n Tighearna do Dhia, gu'n 
d'thàinig mi do'n dùthaich a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithrichibh gu'n 
rugadh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhascaid 
as do làimh, agus cuiridh e sìos i air 
beulaobh altarach an Tighearna do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu an 1 bhaìg. 2 chlach. Eabli. 3 eathar- 

tomhais; ephah. Eabh. 4 reinn. 

200 MI, XXV. XXVI. 

làthair an Tighearna do Dhè, Bu Shirian 
ach air sheòl a bhi caillte m'athair, agus 
chaidh e sìos do'n Eiphit, agus bha e air 
chuairt an sin le beagan cuideachd, agus 
dh'f hàs e 'n sin 'na chinneach mòr, cumh- 
achdach, agus lìonmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu h-olc 
rainn 4 , agus shàraich iad sinn, agus chuir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tighearna, 
Dia ar n-aithriche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna r'ar guth, agus dh'amhairc e air ar 
n-àmhghar, agus ar saothair, agus ar 
foirneart : 

8 Agus thug an Tighearna mach sinn as 
an Eiphit le làimh chumhachdaich, agus 
le gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-iong- 
antasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinn am fearann so, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, feuch, thug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thng thusa, a 
Thighearna, dhomh. Agus cuiridh tu e 
am tìanuis an Tighearna do Dhè, agus ni 
thu aoradh 5 am tianuis an Tighearna do 
Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns gach 
ni maith a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit, agus do d' thigh, thu fèin, agus an 
Lebhitheach, agus an coigreach a bhios 
'nur measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crioch air deach- 
amh a thoirt seachad, cadhon uile dheach- 
amh do chinneis 6 air an treas bliadhna, 
bliadhna an deachaimh, agus a bheir thu 
e do'n Lebhitheach, do'n choigreach, 
do'n dìlleachdan, agus do'n bhantraich, a 
chum gu'n ith iad an taobh a stigh do d' 
gheataibh agus gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sin their thu am fìanuis an Tigh- 
earna do Dhè, Thug mi leam na nithe 
naomha as mo thigh, agus mar an ceud- 
na thug mi iad do'n Lebhitheach, agus 
do'n choigreach, do'n dìlleachdan, agus 
do'n bhantraich, a rèir t'àitheantan uile a 
dh'àithn thu dhomh : cha do bhris mi 
h-aon do t'àitheantaibh, ni mò a dhì- 
chuimhnich mi iad. 

14 Cha d'ith mi bheag dhiubh a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh 
gu feum neòghlan sam bith, ni mò a 
thug mi bheag dhiubh air son a' mhairbh : 
dh'èisd mi ri guth an Tighearna mo Dhè ; 
rinn mi a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
thu dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmhnuidh 
do naomhachd, o nèamh, agus beannaich 
do shluagh Israel, agus am fearann a 
thug thu dhuinn, mar a mhionnaich thu 5 adhradh. 6 phisich, fhùis. DEUTERONO: 
d'ar n-aithrichibh, fearann a tha sruth- 
adh le bainne agus mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an Tigh- 
earna do Dliia dhuit na reaehdan agus na 
breitheanais sin a dheanamh : uime sin 
eoimhididh agus ni thu iad le d' uile 
chridhe agus le d' uile anain. 

17 Rinn thu roghainn 1 an diugh do'n 
Tighearna gu bhi 'na Dhia dhuit, agus 
gu gluasad 'na shlighibh, agus gu 'reachd- 
an a ghleidheadh, agus 'àitheantan, agus 
a blireitheanais, agus ga èisdeachd r'a 
ghuth. 

1S Agus thagh 2 an Tighearna thusa an 
diugh gu bhi a'd' shluagh sònraichte dha 
fèin, mar a gheall 3 e dhuit, agus a chum 
gu'n gleidheadh tu 'àitheantan uile ; 

19 Àg'iis a chum gu'n deanadh e àrd 
thu os ceann nan uile chinneach a rinn e, 
ann an cliu, agus ann an ainm, agus ann 
an urram ; agus a chum gu'm bitheadh 
tn a'd' shluagh naomha do'n Tighearna 
do Dhia, mar a labhair e. 

caib. xxvn. 

1 Dh'àithn Maois do'n t-sluagh an lagh a sgrìobhadh 
air clachaibh mòra; agus altair a thogail suas (ìo 
chlachaibh slàna. 11 Mu bheannachdaibh agus 
mu mhallachdaibh. 

AGUS dh'àithn Maois agus seanairean 
Israeil do'n t-sluagh, agràdh,Gleidh- 
ibh na h-àitheantan uile a tha mi ag àith- 
neadh dhuibh an diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an là anns an teid 
sihh thar Iordan do'n fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit, gu'n cuir thu 
suas dhuit fèin clacha mòra, agus còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uile, bhriath- 
ran an lagha so, 'uuair a thèid thu thairis, 
a chum gu'n tèid thu steach do'n f hear- 
ann a bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
fearann a tha smthadh le bainne agus le 
mil ; mar a gheall an Tighearna Dia 
t'aithriche dhuit. 

4 Uime sin an uair a thèid sibh thar lor- 
dan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a 
tha mi ag àithneadh dhuibh air an là'n 
diugh, ann an sliabh Ebail, agus còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair do'n 
Tighearna do Dhia, altair do chlachaibh : 
cha tog thu suas inneal iaruinn sam bith 
orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu altair 
an Tighearna do Dhè, agus bheir thu 
suas oirre ìobairte-loisgte do'n Tighearna 
do Dhia. 

7 Agus iobraidh tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, agus ni thu gairdeachas 
an làthair an Tighearna do Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clachaibh XXVI. XXVII. 

uile bhriathran an lagha so gu ro shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na sagartan 
na Lebhithich, ri h-Israel uile, ag ràdh, 
Thoir an aire, agus èisd, O Israeil; airan 
là'n diugh rinneadh thu a'd' shluagh 4 
do'n Tighearna do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu 'àitheantan, 
agus a reachdan, a tha mi ag àithneadh 
dhuit air an là'n diugh. 

11 Agus dh'àithn Maois do'n t-sluagh 
air an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad soairsliabh Gheridsim a 
bheannachadh an t-sluaigh, 'nuair a tbèid 
sibh thar Iordan; Simeon, agus Lebhi, 
agus ludah, agus Isachar, agus Ioseph, 
agus Beniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh Ebail 
a mhallachadh ; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le guth 
àrd. 

15 Mallaichte gu robh an duine a ni 
dealbh snaidhte 5 no leaghta, gràineileachd 
do'n Tighearn, obair làmh an fliir-cheird, 
agus a chuireas e ann an ionad dìomhair: 
agus freagraidh an sluagh uile, agus their 
iad, Amen. 

16 Mallaichte gu robh esan a ni tàir air 
'athair no air a mhàthair : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a dh'atharr- 
aicheas crìoch 6 fearaimi a choimhears- 
naich 7 : agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuireas 
an dall air seacharan san t-slighe : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìlleachdain, 
agus na bantraich : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' 
leigeadh ris còmhdaich'athar: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

21 Mallaichtc gu robh esan a luidheas 
le h-ainmhidh sam bith: agus thjeir an 
sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le 'phiuthar, nighean 'athar, no nighean 
a mhàthar : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le 'mhàthair-chèile : agus their an sluagli 
uile, Amen. 

24 Mallaichte gu robh esan a bhuaileas 
a choimhearsnach gu h-uaigneach 8 : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabh- 
as duais air son duine neò-chiontach a 1 dh'aidich thu. 
3 labhair, Eabh. 
201 2 rhghmtich. 
4 'nad phobull. s ìomhaigh ghràbhalta. °comhara; tèòran. Eir. 
7 a nùbuidh. 6 am fiill. 9 ccannach. DEUTERONOM 
mliarbhadh 1 : agus their an sluagh uile, 
Atnen. 

26 Mallaichte glt robh esan nach daing- 
nich nile bhriathran an lagha so chum 
an deanamh : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

CAIB. xxvin. 

1 Beannachdan air an gealltainn dhoibhsan a bhios 
ùmhal do lagh Dhè. 15 Mallachdan dhoibhsan a 
bhios eas-ùmhal. 

AGUS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dhè, a choimhead agus a dheanamh 'àith- 
eantan uile, a tha mi ag àithneadh dhuit 
air an là'n diugh, gu'n cuir an Tighearna 
do Dhia suas thu os ceann uile chinn 
eacha na talmhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so nile ort, 
agus beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu sa' bhaile, agus 
beannaichte bithidh tu sa' mhachair. 

4 Beannaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, agus toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidh 2 , agus treuda do 
chaorach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn 3 . 

6 Beannaichte bithidh tu 'nuair a thig thu 
stigh, agus beannaichte bithidh tu 'nuair 
a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearna fa'near gu'm bi do 
naimhdean, a dh'èireas suas a't' aghaidh, 
air am bualadh roimh do ghnùis : thig iad 
a mach a't' aghaidh air aon slighe, agus 
teichidh iad romhad air seachd slighibh. 

8 Aithnidh an Tighearn am beannach- 
adh ort a'd' thighibh-tasgaidh 4 , agus anns 
gach ni ris an cuir thu do làiiih ; agus 
beannaichidh e thu san fhearann a bheir 
an Tighearna do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu a'd' 
shluagh naomha dha fèin, mar a mhionn- 
aich e dhuit, ma ghleidheas tu àitheantan 
an Tigheama do Dhè, agus ma ghluaiseas 
tu 'na shlighibh. 

10 Agus chi uile chinmch na talmhainn 
gu'n goirear ainm an Tighearn ort, agus 
bithidh eagal orra romhad. 

11 Agus ni an Tighearna saoibhir 5 thu 
ann am maoin, ann an toradh do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, agus ann 
an toradh do thalmhainn, anns an talamh 
a mhionnaich an Tighearna do t'aithrich- 
ibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
dheadh ionmhas 5 , na nèamhan a thoirt 
uisge do t'fhearann 'na àm, agus a 
bheannachadh uile oibre do làimhe ; agus 1 air sonfu.il neò-chiontach a dhòrtadh. 

2 do bhò. 3 stòr. 4 thighibh stòir, shaibhlibh. 
5 pailt. 6 thaisgeach. 7 coingheall. 

8 iorball. 9 gu'n coimhlion, 10 àl do bhò. 
202 I, XXVII. XXVIII. 

bheir thu 'n iasachd 7 do mhòran chinn- 
each, agus cha ghabh thu 'n iasachd. 

13 Àgus ni an Tighearn an ceann dhìot, 
agus ni e an t-earball 8 ; agus bithidh tu 
mhàin an uachdar, agus cha bhi thu 'n 
iochdar ; ma dh'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit air an là'n diugh, gu'n coimh- 
ead agus gu'n dean thu iad. 

14 Àgus cha tèid thu thaobh o aon air 
bith do na briathraibh a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, a chum na làimhe 
deise no chum na làimhe clìthe, a dhol an 
dèigh dhiathan eile a dheanamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighearna do Dhè, a thoirt fa'near gu'n 
dean 9 thu 'àitheantan agus a reachdan 
uile,a tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, 
gu'n tig na mallachdan so uile ort, agus 
gu'm beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh tu sa'bhaile, agus 
mallaichte bithidh tu sa' mhachair. 

1 7 Mallaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, fàs do chi-uidh 10 , 
agus treudan do chaorach. 

19 Mallaichte bithidh tu 'nuair a thig thu 
stigh, agus mallaichte bithidh tu 'nuair a 
thèid thu mach. 

20 Cuiridh anTighearn ort mallachadh, 
mi-shuaimhneas 11 , agus achmhasan, anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh gu'dhean- 
amh, gus an sgriosar thu, agus gus an tèid 
as duit gu h-obann, air son aingidheachd 
do ghnìomhara leis an do thrèig thu mise. 

21 Bheir an Tighearn air a' phlàigh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu bhàrr 
an fhearainn, d'am bheil thu dol a steach 
g'a shealbhachadh- 

22 Buailidh an Tighearn thu le caith- 
eamh 12 agus le fiabhrus 13 , agus le h-ain 
teas, agus le h-àrd-losgadh, agus leis a' 
chlaidheamh, agus le seargadh 14 , agus le 
fuar-dhealt 15 ; agus leanaidh iad thu gus 
an tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta os do 
cheann 'nan umha 16 , agus an talamh a ta 
fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'fhearainn 'na 
luaithre agus'na dhuslach: o nèamh thig 
e nuas ort, gus an sgriosar thu. 

25 Bheir an Tigheama fa'near gu'm 
buailear thu air beulaobh do naimhdean : 
thèid thu mach air aon slighe 17 'nan agh- 
aidh, agus teichidh tu rompa air seachd 
slighibh; agus atharraichear thu chum 
uile rioghachda na talmhainn. 

11 carraid. 12 èitich. 13 teasaich, cuartaich. 
14 gaiseadh, losgadh-dealanaich. 15 crith-reodh. 
16 p> ais. 17 ròd, rathad. DEUTERONOMI, XXVIH. 26 Agus bithidh do chlosach 1 'na biadh 
aig uile eunlaith an athair, agus aig - beath- 
aichibh na talmhainn, agus cha 'n fhuad- 
aich duine sam bith air falbh iad. 

27 Buailidh anTighearn thu le neasgaid 
na h-Eiphit, agus le ruith fola 2 , agus le 
càrr, agus le cloimh 3 , do nach bi e'n 
comas do leigheas. 

2S Buailidh an Tighearn thu le cuthach, 
agus le doille, agus le h-uamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu 4 mu mheadh- 
on-là, mar a smeuraicheas an dall san 
dorchadas, agus cha soirbhich leat a'd' 
shlighibh : agus bithidh tu mhàin fuidh 
fhoirneart, agus air do chreachadh a 
ghnàth, agus cha teasairg duine sam 
bith thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh 6 ri mnaoi, a- 
gus luidhidh fear eile leatha : togaidh tu 
tigh, ag-us cha ghabh thu còmhnuidh ann : 
suidhichidh tu fìon-lios, agus cha tionail 
thu 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha'n ith thu dheth : bhèirear 
air falbh t'asal a dh'aindeoin as do làth- 
air, agus cha toirear air a h-ais 6 dhuit i: 
bheirear do chaoraich do d' naimhdibh, 
agus cha bhi neach agad a bheir uatha 
iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigheana 
do shluagh eile, agus chi do shùilean, agus 
fàilnichidh iad le fadàl air an son 7 rè an 
là: agus cha bki neart sam bith a'd' 
làimh. 

33 Toradh t'fhearainn, agus do shaoth- 
air uile, ithidh cinneach suas, nach b'aith- 
ne dhuit; ag-us bithidh tu mhàin fuidh 
flioirneart agus air do bhruthadh an 
còmhnuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
cheill, air son seallaidh do shùl a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu sna glùin- 
ibh, agus anns na cosaibh, le neasgaid 
chràitich nach g-abh leigheas, o bhonn do 
choise gu mullach do chinn. 

36 Bheir an Tighearn thufein, agus do 
rig-h a chuireas tu os do cheann, gu cinn- 
each nach b'aithne aon chuid duit fèin no 
dot'aithrichibh ; agusansinni thu seirbh- 
is do dhiathaibh eile, do f'hiodh agus do 
chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas 8 , a'd' 
shamhladh 9 , agus a'd' leth-fhocal 10 , am 
measg nan uile chinneachgus antreòraich 
an Tighearn .thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach do'n 
fhearann, ach is beag a chruinnicheas tu 
stigh : oir ithidh an locust suas e. 1 do chairbh, do chorp marbh. - hemor- 

rhoids. Sasg. 3 claimh. Eir. 4 iarraidh tu 
fo làimh. s rèiteacliadh-pòsuidh. 

6 cìta 'n ais-ìucar. ' lc deigh orra. 

8 uamhann. o ghnath-fhocal. 

203 39 Suidhichidh tu fìon-liosan ag-us deas- 
aichidh tu iad, ach cha'n òl thu do'n 
fhìon, ni mò a chruinnicheas tu na dearc- 
an : oir ithidh a chnuimh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh air feadh do 
chrìochan uile, ach cha 'n ung- thu thu 
fèin leis an oladh : oir tilg-idh do chrann- 
oladh a thoradk. 

41 Ginidh tu mic agxis nigheanan, ach 
cha mhealthuiad; oir thèidiad ambraigh- 
deanas. 

42 Do chraobhanuile agus toradht'fhear 
ainn, millidh 11 an locust. 

43 Eiridh an coig-reach a tha 'nur measg- 
suas gu ro àrd os do cheann ; agus thig thusa 
nuas gu ro ìosal. 

44 Bheir e 'n iasachd duit, ag-us chatoir 
thusa an iasachd dha : bithidh esan 'na 
cheann, ag-us bithidh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uile ort, 
ag-us leanaidh 12 iad thu, agus beiridh iad 
ort, g-us an sgriosar thu ; a chionn nach 
d'èisd thu ri g-uth an Tig-hearna do Dhè, 
a ghleidheadh'àitheantanagusa reachdan 
a dh'àithn e dhuit. 

46 Ag-us bithidh iad ort mar chomhar 
ag-us mar iongantas, agus air do shliochd 
a chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis do'n 
Tig-hearna do Dhia le g-airdeachas, agus le 
subhachas cridhe, air son pailteis nan uile 
nithe ; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimhd- 
ibh, a chuireas an Tighearn a't' aghaidh, 
ann anocras, agus ann an tart, agus ann an 
lomnochdaidh, agus ann an uireasbhuidh 
nanuile nithe : agus cuiridh e cuing iarainn 
air do mhuineal, gus an cuir e as duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach a't' agh- 
aidh o ionad fad o Ihimh, o iomall na tal- 
mhainn, mar an iolair air iteig ; cinneach 
nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb 13 , nach toir urram do ghnuis an 
aosmhoir, agusnachdean iochd ris an òg. 

51 Agus ithidh e toradh do sprèidhe, agus 
toradh t'fhearainn, gus an sgriosar thu : 
neach nach fàgagadarbhar,,fìon,no oladh, 
fàs do chruidh, no treudan do chaorach, 
gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu 14 ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear sìos 15 do 
bhallachan àrda agus daingnichte, anns 
an robh do dhòigh, air feadh t'fhearainn 
uile; agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh, air feadh t'fhearainn uile a 
thug an Tighearna do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do chuirp fèin, 10 fhor-fhocal, ath-dhàn,fhrith-ainm. 
11 sealbhaichidh. ruagaidìt. 13 gharg. 

14 cuiridh c sèisd riut, suidhidh e umad, cuairtich- 
idh e thu. 15 antuit sìos. feoil do mhac ag-us do nigùeanan, a thug- 
an Tig-hearna do Dhia dhuit, anns a' 
ehog-adh, ag-us anns an teinn 1 , leis an 
teannaich do naimhdean thu : 

54 Alr chor as an duine a ta maoth'nur 
measg-, agus ro shòghar 2 , g-u'm bi a shùil 
olc a thaobh a bhràthar, agus a thaobh 
mnà 'uchd fèin, ag-us a thaobh iarmaid 3 a 
cliloinne a dh'f hàg-as e : 

55 Air chor as nach toir e do h-aon diubh 
a bheag^ do fheoil a chloinne a dh'itheas 
e ; a chionn nach fàg-ar a bheag- aige sa' 
cliogadh 4 , ag-us anns an teinn, leis an 
teannaich do naimhdeanthu a'd' gheataibh 
uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòg-har 'nur 
measg-,nach dùraigeadhbonn a coise a chur 
air an talamh a thaobh muirn 5 agus 
maothalachd , bithidh a sùil olc athaobh 
tìr-pòsda a h-uchd, agus a thaobh a mic, 
ag-us a thaobh a h-ighinn, 

57 Ag-us a thaobh a mhaothrain a thig- a 
mach o eadar a cosaibh, ag-us a thaobh a 
cloinne a bheireas i : oir ithidh i iad a 
dh'mreasbhuidh nan uile nithe an dìomh- 
aireachd anns a' chog-adh, agus anns an 
teinn, leis an teannaich do nàmhaid thu 
a'd' gùeataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran 
an lag-ha so a dheanamh, a tha sgrìobhta 
san leabhar so, a chum g-u'm bi eagal an 
ainm ghlòrmhoir ag-us uamhasaich so ort, 
AN TIGHEARNA DO DHIA; 

, 59 An sin ni an Tig-hearna do phlàig-hean 
iong-antach, agus plàighean do shliochd, 
trtfZ/jorcplàigheanmòraagusmaireannach, 
ag-us eucailean cràiteach agus fadalach. 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile g-halar- 
an na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort ; 
ag-us leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudna gpach tinneas, ag-us 
g-ach plàig-h, nach 'eil sgrìobhta ann an 
leabhar an lag-ha so, iad sin bheira Tig-h- 
earn ort, g-us an sgriosar thu. 

62 Ag-us fàg-ar sibh tearc ann an àireamh, 
an àite gu'n robh sibh mar reulta nèimh 
an lìonmhoireachd ; a chionn nach d'èisd 
thu ri g-uth an Tig-hearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tigh- 
earna gairdeachas os bhur ceann a dhean- 
amh maith dhuibh, ag:us gu'r deanamh 
lìonmhor, mar sin gu'n dean an Tighearna 
g'airdeachas os bhur ceann gu'r sgrios, 
agus g-u'r toirt gu neo-ni ; agus spìonar 
sibh as an fhearann d'am bheil thu a' dol 
g-'a shealbhachadh. 

64 Ag-us sgapaidh an Tigheam thu am 
measg- nan uile chinneach, o'n dara ceann 
do'n talamh eadhon g-us an ceann eile do'n 
talamh; agus an sin ni thu seirbhis do 1 /camitachd. cumlwinge. 2 delicate, luxnrious. Sasg. 
3 fuigliea.il. 4 san t-scisd. r > grinneis, sògh, 
E maothachd. 7 bròiì, dubhachas. 

204 DEUTERONOMI, XXVIII. XXIX. dhiathaibh eile, nach b'aithne aon chuid 
duit fèin no do t'aithrichibh, eadhon do 
fhiodh agus do chloich. 

65 Ag-us am measg- nan cinneach sin 
cha'n fhaig-h thu suaimhneas sam bith, ni 
mò bhios fois aig-bonndo choise: achbheir 
an Tig-hearna dhuit an sin cridhe grealtach, 
agus fàilneachadh shùl, ag-us doilgheas 7 
inntinn. 

66 Ag-usbithidh do bheatha crochta ann 
anamharus 8 fa d' chomhair ; agnsbithidh 
eag-al ort a là agus a dh'oidhche, agus cha 
bhi cinnte air bith ag-ad do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! nach 
b'e 'm feasg-ar e ; ag-us san fheasg-ar their 
thu, Och ! nach b'i a' mhaduinn e ; air son 
eag-ail do chridhe leis am bi eag-al ort, 
ag-us air son seallaidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna rìs thu do'n 
Eiphit ann an longaibh, air an t-slighe mu'n 
dubhairt rni riut, Cha 'n fhaic thu rìs i 
tuilleadh : ag-us an sin reicear sibh ri'r 
naimhdibh mar thràillean agus mar bhan- 
tràillean, ag-us cha bhi neach ann g-u'r 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 

2 Earail do chloinn Israeil an coimhcheangal ri Dia 
a chnimhead. 29 Buinidh nithe dìomhair do'n 
Tìghcarn. 

JjS iad sin briathran a' choimhcheang-ail 
a dh'àithn an Tig;hearna do Mhaois a 
dheanamh ri cloinn Israeil, ann an tìr 
Mhoaib, a thuilleadh air a' choimhcheang-al 
a rinn e riu ann an Horeb. 

2 Agus thug- Maois g-airm do Israel uile, 
ag-us thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach n i 
a rinn anTig-hearna fa chomhairbhur sùl 
ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, ag:us 
r'a sheirbhisich uile, ag-us r'a fhearann 
uile ; 

3 Na deuchainnean 9 mòraa chunnaic do 
shùi]ean,nacomharanagusnah-ionganlas- 
an mòra sin ; 

4 Gidheadh cha d'thug- an Tigliearna 
dhuibh cridhe a thuig-sinn 10 , agus sùileai\ a 
dh'fhaicinn, ag-us cluasan a chluinntinn, 
g:us an là'n diug-h. 

5 Agus threòraich mise sibh dà fhichead 
bliadhna san fhàsach : cha do chaithcadh 
bhur n-eudach dhibh le h-aois n , agus cha 
do chaitheadh do bhròg le h-aoisbhàrr do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
fìon, no deoch làidir; a chum gu'mbiodh 
fios agaibh gur mise an Tig-heama bhur 
Dia. 

7 Agus an uair a thàinig 1 sibh do'n àite 
so, thàinig- Sihon righ Hesboin, agiw Og - 
rig-hBhasain, a mach 'nar n-aghaidhchum 
catha, ag-us bhuail sinn iad. 8 an teagamh. 
10 a mhothachadh. 
n-cudach scan umaibh. '■' dearbhan, bitairennna. 

11 cìta d'Jliàs bhur DEUTERONO 
Agus ghlac sinn am fearann, agus thug 
sinn e mar oighreachd do na Reubenich, 
agus do na Gadaich, agus do leth thrèibh 
Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
ehoimhcheangail so, agus deanaibh iad, a 
ehum gu soirbhich leibh anns gach ni a 
ni sibh. 

10 Tha sibhuile 'nur seasamh an diugh 
an làthair an Tigheama bhur Dè ; ceann- 
ardanbhurtreubha 1 , bhurseanairean, ag-us 
bhur luchd-riaghlaidh, fir Israeil uile, 

1 1 Bhur clann bheag, bhur mnài, agus 
do choigreach a tha ann ad champ o fhear- 
g-earraidh t'fliiodha gu fear-tanTiing 
t'uisge ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
eoimhcheangal ris an Tighearna do Dhia, 
agus 'na mhionnaibh-san, a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' deanamh riut air an là 
'n diug-h : 

13 A clmm gu'n daingnich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agus g-it'm 
bi esan dhuitse 'na Dhia, mar a thubhairt 
e riut, agus mar a mhionnaich e do t'aith- 
richibh, do Abraham, do Isaac, agus do 
Iacob. 

14 Agus cha'n ann ribhse mhàin a tha 
mise a' deanamh a' choimhcheangail so, 
agus nam mionna so; 

15 Ach ris-scni a tha 'n so maille ruinn 
'na sheasamh an diugh an làthair an Tigh- 
eama ar Dè, agus mar an ceudna ris-san 
nach 'eil an so maille ruinn an diugh: 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a bha 
sinn a chòmhnuidh ann an tìr na h-Eiphit, 
ag-us cionnus a thàinig sinn troimh mheadh- 
on nan cinneach air an deachaidh sibh 
seachad; 

1 7 Agus chunnaic sibh an gràineileachd- 
an, agus an ìodholan 2 , fiodh agus clach, 
airgiod agus òr, a bha 'nam measg :) 

18 Air eagalgu'mbiodh'nur measg fear, 
no bean, no teaghlach, notreubh, a chlaon- 
as a chridbe air falbh an diugh o'n Tig-h- 
earn ar Dia, a dhol a dheanamh seirbhis 
do dhiathaibh nan cinneach sin; air eagal 
gu'm biodh 'nur measg freumh a bheir 
uaith mar thoradh nimh 3 agus searbhas 4 , 

19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, an sin gu'm beannaich 
se e fèin 'na chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
agum, ged a ghluais mi ann an anamiann 5 
mo chridhe fèin, a chur misge ri pathadh : 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, ach 
an sin cuh-idh fearg- anTighearn, agus 'eud, 
smùid diubh an aghaidh an duine sin, agus 
luidhidh g-ach mallachadh air a tlia 
sgrìobhta san leabhar so, ag-us dubhaidh 
an Tighearn mach 'ainm o bhi fuidh nèamh. 1 bhur cinn-fheadhna agus bhur treubha. 

2 diathan brèige. 3 ncimh, puinsion, domblas. 
1 burmaid. 

205 MI, XXIX. XXX. 

21 Agus sgaraidh an Tig-hearn e chum 
uilc, a mach a treubhaibh Israeil uile, a rèif 
uile mhaìlachdan a' choimhcheang-ail, a 
tha sgrìobhta ann an leabhar an lagha so : 

22 Àir chor as gu'n abair an ginealach 
ri teachd, bhur clann a dh'èireas suas 'nur 
dèig-h, agus an coigreach a thig o thìr fad 

làimh, 'nuair a chi iad plàighean an 
fhearainn sin, agus 'eucailean a leig- an 
Tighearn air ; 

23 Agus gu bheil a thalamh uile 'na 
phronnasg-, agus 'na shalann, agus 'na 
losgadh, nach 'eil e air a chur, no toirt 
toraidh uaith, ag-us nach 'eil feur sam 
bith a' fàs ann, cosmhuil ri sgrios Shodoim 
agus Ghomorrah, Admah agus Sheboim, 
a sgrios an Tighearna 'na fheirg-, agus 'na 
chorruich ; 

24 Theireadhon nah-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearna mar so ris an 
f hearann so ? Ciod is ciall do theas na corr- 
uiche mòire so? 

25 An sin their daoine, A chionn gu'n 
do thrèig iad coimhcheang-al an Tighearna 
Dè an aithriche a rinn e riu, 'nuair a thug e 
mach iad à tìr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad seirbhis 
do dhiathaibh eile, agus rinn iad aoradli 7 
dhoibh, dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh 8 . 

27 Agus las corruich an Tig-hearn an 
aghaidh an fhearainn so, a thoirt nam 
mallachdan sin idle air a tha sg-rìobhta 
san leabhar so. 

2S Agus spìon an Tighearn a mach iad 
as am fearann ann am feirg, agus ann an 
corruich, agus ann an lasan 9 ro mhòr, a- 
g-us thilg e iad do dhùthaich eile, mar air 
an là'n diug-h. 

29 Buinidh ìmìiithe diomhzìr do'nTig-h- 
earn ar Dia, ach na nitlie a ta foillsichte 
dhuinne, agus d'ar cloinn a chaoidh, a 
chum gu'n dean sinn uile bhriathran an 
lagha so. 

CAIB. XXX. 

1 Maitheas asus tròcair air an gealltaìnn dhoihhsan 
a bhcir gèill a dh'àitheantaibh an Tighearna. 
13 Beatha agus bùs air an curfu'n comhair. 

AGUS an uair a thig na nithe so uile 
ort, am beannachadh ag-us am ma'.l- 
achadh, a cliuir mise romhad, agus a 
chuimhnicheas tu orra am measg nan 
cinneach uile chum an d'fhògair an Tigh- 
earna do Dhia thu, 

2 Ag-us a philleas tu dh'ionnsuidh an 
Tighearna do Dhè, agus a bheir thu g-èil! 
d'a ghuth, a rèir nan uile nithe a tha mise 
ag àithneadh dlmit air an là'n diug-h, thu 
fèin agus do chlann, le t'uile chridhe, agus 
le t'uile anam ; 5 aingidheachd, smuaintibh. 6 cinncis. 

7 sideuchd iad. 8 ?ìcic/ì do bhuilich a bheag orra. 

9 fraoch feirge. DEUTERONC 

3 An sin bheir an Tighearna do Dhia air 
ais do bhraighdeanas, agus ni e iochd riut, 
agus pillidh e agus cruinnichidh e thu as 
na h-uile chinnich a chum an do sgap an 
Tighearna do Dhia thu. 

4 Mà dh'fhògradh neach agad gus a' 
chuid a's iomallaiche do nèamh, as a sin 
cruinnichidh an Tigheama do Dhia thu, 
agus as a sin bheir e thu : 

5 Ag-us bheir an Tighearna do Dhia 
thu do'n fhearann a shealbhaich t'aith- 
riche, agus sealbhaichidh tu e ; agus ni e 
maith dhuit, agus bheir e ort fàs lìonmhor 
os ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-g-hearraidh an Tigh- 
earna do Dhia do chridhe, agus chridhe 
do shliochd, a g-hràdhachadh an Tigh- 
earna do Dhè le t'uile chridhe, agus le 
t'uile anam, a chum gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia 
na mallachdan sin uile air do naimhdibh, 
agus orra-san aig am bheil fuath dhuit, a 
rinn g-eur-leanmhuinn ort. 

8 Ag-us pillidh tu agus bheir thu gèill 
do gbuth an Tigheam, agus ni thu 'àith- 
eantan uile a tha mise ag- àithneadh dhuit 
an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia pailt 
thu ann an uile obair do làimhe, ann an 
toradh do chuirp, agus ann an toradh do 
sprèidhe, agus ann an toradh t'fhearainn, 
a chum maith: oir ni an Tighearna rìs 
gairdeachas os do cheann chum maith, 
mar a rinn e gairdeachas os ceann t'aith- 
riche ; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, a ghleidheadh'àitheantan, 
agus a reachdan, a tha sgrìobhta ann an 
leabhar an lagha so, agus ma philleas tu 
chum an Tighearna do Dhe le t'uile 
chridhe, agus le t'uile anam. 

1 1 Oir an àithne so a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, cha 'n 'eil i 'm 
folach ort, ni mò a ta i fada uait. 

12 Cha 'n'eili sna nèamhaibh, air chor 
as gu'n abradh tu, Cò thèid suas air ar 
son do na nèamhaibh, agus a bheir i d'ar 
n-ionnsuidh, a chum gu'n cluinn sinn i, 
agus gu'n dean sinn i? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall do'n 
fhairge, air chor as gu'n abradh tu, Cò 
thèid a null air ar son thar an fhahge, 
agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh a chum 
gu'n cluinn sinri i, agus gu'n dean sinn i? 

14 Ach tha 'm focal ro fhagus duit, ann 
do bheul, agus ann do chridhe, chumgu'n 
dean thu e. 

15 Feuch, chuir mi romhad an diugh 
beatha agus maith, agus bàs agus olc ; 

1G A mheud gu bheil mi ag àithneadh 
dhuit an diugh an Tighearna do Dhia a 
v hràdhachadh, gluasad'nashlighibh,agus 
'àitheantan a gbleidheadh,agus areachd- 
an, agus a bhreitheanais, a chum gu'm 
206 MI, XXX. XXXI. 

bi thu beò, agus gu'm fàs thu lìonmhor, 
agus gu'm beannaich an Tighearna do 
Dhia thu san fhearann d'am bheil thu dol 
g'a shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe 
air falbh agus nach èisd thu, ach gu'n 
tairngear air falbh thu, agus gu'n dean 
thu aoradh do dhiathaibh eile, agus gu'n 
dean thu seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh air an 
là'n diugh, gu'n sgriosar gu cinnteach 
sibh, agus nach buanaich sibh bhur làith- 
ean air an fhearann, d J am bheil thu dol 
thar Iordan, gu gabhail a steach g-'a 
shealbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh agus na 
talmhainn mar fhianuisean'nur n-aghaidh 
air an là'n diugh, gu'n do chuir mi beatha 
agus bàs f'ar comhair, beannachadh agais 
mallachadh : uime sin ròghnuich beatha, 
chum gu'm bi thu fèin agus do shliochd 
beò : 

20 A chum gu'n gràdhaich thu'n Tigh- 
earna do Dhia, agus g-u'n toir thu gèill d' 
a ghuth, agus gu'n lean thu ris: (oir is 
esan do bheatha, agus fad do làithean ;) a 
chum gu'n gabh thu còmhnuidh san 
fhearann a mhionnaich an Tighearna do 
t'aithrichibh, do Abraham, do Isaac, agus 
do Iacob, gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

1 Thug Maois misneach do losva agus do'n t-sìuagh. 
9 Thug e 'n lagh do na sagartaibh, agus dh'àiihn 
e dhoibh aig ceann gach seachd bliadhna a leugh- 
adh an èisdeachd an t-sluaigh. 19 Thug Dia 
laoidh do Mhaois marfliianuis 'nan aghaidh. 
GUS chaidh Maois agus labhair e na 
. briathra so ri h-Israel uile. 2 Agus thubhairt e riu, Tha mise ceud 
agus fichead bliadhna dh'aois air an là'n 
diugh ; cha 'n urrainn mi tuilleadh dol a 
machagusteachd asteach: agus thubhairt 
an Tighearna rium, Cha tèid thu thar an 
Iordan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhia e fèin a 
null romhad ; sgriosaidh esan na cinnich 
sin o d' làthair, agus sealbhaichidh tu iad : 
agus thèid Iosua null romhad, mar a 
thubhairt an Tighearn. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a rinn 
e ri Sihon, agus ri h-Og:, rìghre nan 
Amorach, agus ri fearann na muinntir sin 
a sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis iad 
roimh bhur gnùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèir gach àithne a dh'àithn mise 
dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus biodh deadh mhls- 
neach agaibh, na biodh eagal oirbh, agus 
na gabhaibh geiltrompa : oir is e 'n Tigh- 
earna do Dhia e fèin a thèid leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air losua, agus 
thubhairt e ris ann an sealladh Israeil DEUTERONOMI, XXXI. uile, B! làidir, agus biodh deadh mhis- 
ueach agad : oir is tusa a thèid a stigh 
leis ant-sluagh so do'n fhearann a mhionn- 
aich an Tighearna d'an aithrichibh gu'n 
tugadh e dhoibh ; agus bheir thu orra a 
shealbhachadh mar oighreachd. 

8 Agus theid an Tighearn e fein romhad ; 
bithidh esan maille riut, cha dìbir e thu, 
ni mò a thrèigeas e thu : na gabh eagal, 
ag-us na biodh geilt ort. 

9 Ag-us sgriobh Maois^an lagh so, agus 
thug - se e do na sagartaibh mic Lebhi, a 
tha giùlan àirce coimhcheangail an Tigh 
eam, agus do sheanairibh Israeil uile. 

10 Ag-us dh'àithn Maois dhoibh, ag 
ràdh, Aìg ceann gach seachd bliadhna 
ann an àm òrduichte bliadhna an fhuasg- 
laidh, aig fèill nam pàilliun, 

1 1 'Nuair a thiglsrael uile g'an taisbean- 
adh fèin an làthair an Tighearna do Dhè. 
san ionad a thaghas e ; leughaidh tu 'n 
lagh so an làthair Israeil uile 'nan èisd 
eachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, fir, 
agus mnài, agus clann, agus do choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh, a 
chum gu'n cluinn iad, agus gii'mfoghlum 
iad, agus gu'm bi eagal an Tighearna 
bhur Dè orra, agus gu'n toir iad fa'near 
uile bhriathran an lagha so a dheanamh; 

13 Agus gu'n cluinn an clann do nach 
b'aithne bheag, agus gu foghlum iad eagal 
an Tighearna bhur Dè abhi orra, am fad's 
is beò dhuibh san fhearann d'am bheil 
sibh dol thar Iordan g'a shealbhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, tha do làithean a' dlùth 
achadh anns am feum thu bàs f haghail : 
gairm air losua, agus nochdaibh sibh fèin 
ann am pàilliun a' choimhthionail, a chum 
gu'n toir mise àithne dha. Agus chaidh 
Maois agus losua, agus nochd siad iad 
fèin ann am pàilliun a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall 1 neoil: 
agus sheas am meall neoil os ceann dor- 
uis a' phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aithrichibh ; agus èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an 
dèigh dhiathan na tìre coimhich sin d'am 
bheil iad a' dol a steach gufantuimi 'na 
meadhon, agus trèigidh iad mise, agus 
brisidh iad mo choimhcheangal a rinn 
mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
aghaidh san là sin, agus trèigidh mi iad, 
agus folaichidh mi mo ghnùis uatha, agus 
ithear suas iad, agus thig mòran olc agus 
àmhgharan 2 orra, air chor as gu'n abair 
iad san là sin, Nach ann a chionn nach 1 stuadh. 207 2 thrioblaidean, Iheanntachdan. 'eil ar Dia 'nar measg a thàinig na h-uilc 
so oirnn? 

18 Agus gu cinnteach folaichidh mise 
mo ghnùis san là sin, air son gach uilc a 
dh'oibrich iad, a chionn gu'n do thionn- 
daidh iad an dèigh dhiathan eile. 

1 9 A nis uime sin sgrìobhaibh-se dhuibh 
fèin an laoidh 3 so, agus teagaisgibh i do 
chloinn Israeil: cuir i 'nam beul, a chum 
gu'mbi 'n laoidh so mar fhianuis dhomh- 
sa an aghaidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh iad do'n 
fhearann a mhionnaich mi d'an aithrich- 
ibh, a tha sruthadh le bainne agus le mil, 
agus a dh'itheas iad agus a shàsuichear 
iad, agus a dh'fhàsas iad reamhar; an 
sin tionndaidh iad gu diathan eile, agus 
ni iad seirbhis doibh, agus brosnuichidh 
iad mi, agus brisidh iad mo choimh- 
cheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig mòran 
olc agus àmhgharan orra, gu'n labhair 4 
an laoidh so mar fhianuis 'nan aghaidh; 
oir cha dìchuimhnichear i à beul an 
sliochd: oir is aithne dhomh an smuain- 
tean a tha iad a' dealbh an diugh fèin, 
mun d'thug mi steach iad do'n fhearann 
a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh uime sin Maois an laoidh so 
air an là sin fèin, agus theagaisg e i do 
chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do Iosua mac Nuin, 
agus thubhairt e, Bi làidir, agus biodh 
deadh mhisneach agad: oir bheir thu 
clann Israeil do'n fhearann a mhionnaich 
mi dhoibh; agus bithidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch 
air sgrìobhadh bhriathran an lagha so 
ann an leabhar, gus an do chrìochnaich- 
eadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na Le- 
bhithich, athagiùlan àirce coimhcheang- 
ail an Tighearn, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirce coimhcheang- 
ail an Tighearna bhur Dè, chum gu'm bi 
a 'n sin mar fhianuis a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag: feuch, am feadh 
s a ta mi fathast beo maille ribh an 
diugh, bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearn; agus cia's mò na sin a 
bhitheas sibh an dèigh mo bhàis ? 

28 Cruinnichibh a'm' ionnsuidh seanaire 
bhur treubhan uile, agus bhur luchd- 
riaghlaidh, a chum gu'n labhair mi 'nan 
cluasaibh nabriathra so, agus gu'n gairm 
mi na nèamhan agus an talamh mar 
fhianuisean 'nan aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sibh fèin gu tur, 
agus gu'n tèid sibh a thaobh o'n t-slighe 3 òran. } freagair. DEUTERONO 

a dh'àithn ml dhuibh ; ag-us thig- olc oirbh 
anns na làithibh deireannach, a chionn 
g-u'n dean sibh olc ann an sealladh an 
Tig-hearna, 'g-a bhrosnachadh gu feirg- le 
h-obair bhur làmh. 
30 Ag-us labhairMaois annan cluasaibh 
iiile chomhchruinnich Israeil briathra na 
laoidhe so, g-us an do chrìochnaicheadh 
iad. 

caib. xxxn. 

1 Lao'uìh Mliaois. 46 Tha e a' toirt earail do'n 
t-sluagh, gu'n socraicheadh iad an cridhe air na 
nilhibh a bha air an cur an cèill dhoibh innte. 

CLUINNIBH, O a nèamhan, agus 
labhraidh mi ; ag-us èisdeadh an tal- 
amh ri briathraibh 1 mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theagasg-, 
tuitidh mar an drùchd mo chainnt ; mar 
mhìn-uisge air an lus mhaoth, agus mar 
f'hrasan air an fheur; 

3 A chionn g-u'm foillsich mi, 2 ainm an 
Tighearna: thug-aibh-se mòrachd d'ar 
Dia-ne. 

4 Is esmi a' charraig 1 , tha 'obair iomlan ; 
oir is breitheanas a shlig-hean uile : Dia 
na fìrinn, agus g-un eucoir, cothromach 
agus ceart tha esan. 

4 Thruaillsiadiad fèin, cha 'n e ansmal 
•s/naZ achloinne-san :