Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o n ceud chanainibh chum Gaelic Albannaich .."

See other formats
0^ -is-. -/SM' ■ 
J4 ^/^'-'^ ^^^^^^^^^^ 
à'^^^^^h:^ ^^^^ -^^^^^ 

/^,^ . — . ^ 
/^ /9 CUtU . / "^*^ ^^cz/^^ ^^^^^^^^ 
LEABHRAICHEAN T-SEANN TIOMNAIDH TIOMNAIDH NUAIDH; AIR AN TARIÌUING O NA CEUD CHANAINIBH ^ CHUM GAELTC ALBANNAICH ; AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDAR'feAS ARD-SHEANAIDH 
EAGLAIS NA H-ALBA. ^ 
/EDlNBUf?GH\ n EDINBURGH: V 

PRINTED BY MURRAY & GIBB ; 

POR THE EDINBURGH BIBLE SOCIETY ; BY PERMISSION, FROM 
THE QUARTO EDITION OP THE SOCIETY IN SCOTLAND 
POR PROPAGATING CHRISTIAN KNOWLEDGE. MDCCCXLIII. LEABHRAICHEAN T-SEANN-TIOMNAIDH. GENESIS, anns um blicil, 

Ecsodiis, 

Lebhiticus, 

Aireamh, 

Deuteronomi, 

losua, 

Breitheamhna, 
Rut, 

I. Samuel, 

II. Samuel, 

I. Righ, - 

II. Righ, - 

I. Eachdraidh, 

II. Eaohdraidli, 
Esra, 

Nehemiah, 
Ester, 
lob, 
Sailm, 

Gnath-fhocail, Ciiili. 

50 
40 
27 
36 
34 
24 
21 
4 
31 
24 29 
36 
10 
13 
10 
42 
150 
31 Eclesiastes, 

Dàn Sliolaimh, 

Isaiah, 

leremiah, 

Tuireadh, - 

Eseciel, 

Daniel, 

Hosea, 

loel, 

Amos, 

Obadiali, 

lonah, 

Micah, 

Nahum, 

Habacuo, 

Sephaniah, 

Hagai, 

Sechariali, 

Malachi, Caib. 

12 
3 
66 
52 
S 
48 
12 
14 
3 
9 
I 
4 
7 
3 
3 
3 
2 
14 
4 Leabhraichean T I O M N A I D H-N U A I D H. SOISGEUL Mhata, anns am bheil, 28 

Soisgeul Mhareuis, - - 16 

Soisgeul Lucais, - - - 24 

Soisgeul Eoin, - - - 2! 

Gniomhara nan Abstol, - - 28 

Litir Plioil chum nan Romhanach, 16 

I. Corintianach, - - - 16 

II. Oorintianach, - - - 13 
Galatianach, ... 6 
Ephesianach, . - . 6 
Philipianach, '- - - 4 
Colosianach, . . _ 4 

I. Litir Phoil chum nan Tesalonianach, 5 

II. Litir Plioil chum nan Tesalonianach, 3 I. Timoteuis, 

II. Timoteuis, 
Tituis, 
Philemoin, 
Eabhruidheach, 
Litir Sheumais, 
Litir I. Pheadair, 
Litir II. Pheadair, 
Litir I. Eoin, 
Litir II. Eoin, 
Litìr III. Eoin, 
Litir ludais, 
Taisbeanadh Eoin, Caib. 

6 
4 
3 
1 

13 
5 
5 
3 
5 
1 
1 
1 

0-2 CEUD LEABHAR MHAOIS, 

d'an ainm ^ 

GENESIS. CAIB. I. 

SAN toiseach chmthaich Dia na 
nèamhan agns an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh 
agxis falamh ; agus bha dorchadas air 
aghaidh na doimhne ; agus bha Spiorad 
Dè a' gluasad air aghaidh nan uis- 
geachan. 

3 Ag-us thubhairt Dia, Biodh solus 
ann : ag-us bha solus ann. 

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu 
'w robh e maith : agus chuir Dia deal- 
achadh eadar an solus, agus an dorch- 
adas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là, 
agus an dorchadas dh'ainmich e Oidh- 
che : agus b'iad am feasgar agus a" 
mhaduinn an ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh athar 
am meadhon nan uisgeachan, agus 
euireadh e dealachadh eadar uisgeachan 
agus uisgeacha. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus 
chuir e dealachadh eadar na h-uisgeach- 
an a bha fuidh 'n athar, agus na h-uis- 
geachan a bha os ceann an athair : agus 
bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an dara là. 

9 Agiis thubliairt Dia, Cruinnichear 
na h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a 
dh'aon àite, agus leigear ris an tir thior- 
am : agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia an tir thior- am Talamh, agus cruinneachadh nan 
uisgeacha dh'ainmich e Fairgeachan : 
agus chunnaic Dia gu 'w robh e maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadhan 
talamh a mach feur, luibh a ghineas 
siol, craobli-mheas a blieir a mach meas 
a rèir a gnè, aig am bheil a sìol innte 
fèin air an talamh : agus bha e mar sin. 

1 2 Agus thug an talamh a mach f eur, 
luibh a ghineas siol a rèir a gnè, agus 
craobh a bheir a mach meas, aig am 
bheil a sìol innte fèin a rèir a gnè : 
agus chunnaic Dia gTi'w robh e maith. 

i 13 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh soluis 
ann an speuraibh nèimh a chur deal- 
achaidh eadar an là agns an oidhche, 
agus bitheadh iad air son chomharan, 
agus air son aimsirean, agus air son 
làithean, agus bhliadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar sholusaibh 
ann an speuraibh nèimlr, a thoirt soluis 
air an talamh : agus bha e niar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, 
an solus a's mò a riaghladh an latha, 
agus an solus a's lugha a riaghladh na 
h-oidhche ; agus na reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an 
speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamh, 

18 Agus a riaghladh san là, agus san 
oidhche, agus a chur dealachaidh eadar 
an solus agus an dorchadas : agus 
chunnaic Dia gu'« ròbh e maith. 4 GENESIS. 19 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceathramli là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na 
h-uisgeachan a macli gu pailt an creiit- 
air gluasadach anns am blieil beatha, 
agus biodh eunlaith ag itealaich - os 
ceann na tahnhainia air aghaidh speur- 
an nèimh. 

21 AgTis chruthaich Dia muca-mara 
mòra, agus gach uile chreutair beò a 
ghluaiseas, a tlaug na h-uisgeachan a 
mach gu pailt a rèir an gnè, agus gach 
euniteagacharèiraghnè : agus chunn- 
aic Dia gu'w rohh e maith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Siolaichibh, agus fàsaibhlionmhor, agus 
lionaibh na h-uisgeachan anns na fairg- 
ibh, agus fàsadh an eunlaith lìonmhor 
air an talamh. 

28 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an cùigeadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach an creutair beò a rèir a 
ghnè, sprèidh, agnsff ach ni a shnàigeas, 
ag-us beathaiche na talmhainn a rèir an 
gnè : agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia beathaiche na 
tahnhainn a rèir an gnè : agus an 
sprèidh a rèir an gnè, agus gach ni a 
shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè : 
agus chunnaic Dia gu'w robh e maith. 

26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid 
duine 'nar dealbh fèin, a rèir ar coslais 
fèin, agus biodh uachdaranachd aca os 
ceann èisg na mara, agus os ceann eun- 
laith nan speur, agus os ceann na 
sprèidhe, agus os ceann na talmhainn 
uile, agus os ceann gach ni a shnàigeas 
a ta snàigeadh air an talamh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 'na 
dhealbli fèin ; ann an dealbh Dhè 
chruthaich se e : firionnach agus boir- 
ionnach chmthaich e iad. 

28 Agvis bheannaich Dia iad, agus 
thubhairt Dia riu, Sìolaichibh, agus 
fàsaibh lìonmhor, ag-us lìonaibli an tal- 
amh, agus ceannsaichibh e ; agus biodh 
uachdaranachd agaibh os ceann èisg na 
mara, agus os ceann eunlaith nan speur, 
agus os ceann gach ni beò a ghhiaiseas 
air an talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thiig 
mi dliuibh gach luibh a ghineas siol, a 
ta air aghaidh na tabnhainn nile, agus 
gach craobhannsa?» b/ieil meas craoibhe 
a ghineas sìol ; dhuibhse bithidh e mar 
bhiadh. 

30 Agus do uile bheathaicliibh na 
talmhainn, agus do uile eunlaith nan 
speur, agus do gach ni a slmàigeas air an talamh, anns am bheil beatha, thug 
mi gach luibh ghorm mar bhiadh : agus 
bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn 
e, ag-us, feuch, bha e ro mhaith. Agus 
b' iad am feasgar agus a' mhaduinn an 
seathadh là. 

CAIB. II. 

AGUS chrìocjmaicheadh na nèamhan 
agns an talamh, agiis an sluagh 

uile. 

2 Agus chriochnaich Dia air an 
t-seachdamh là 'obair a rinn e ; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh là o 
'obair uile a rinn e. 

8 Agus bheannaich Dia an seachd- 
amh là, agus naomhaich se e : do bhrìgh 
gur arin air a ghabh e fois o 'obair uile, 
a chruthaicli Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh ag- 
us na talmhainn, 'nuair a chruthaich- 
eadli iad, san là an d'rinn an Tighearna 
Dia an talamh agus na nèamhaii. 

5 Agus cha robh rule phreasan na 
macharacli fathast anns an talamh, 
agus cha d'fhàs fathast uile lusan na 
macharach ; do blirìgh nach d'thug an 
Tighearna Dia air uisge frasadh air an 
talamh, agus cha robh duine ann a 
shaoithreacliadh na talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, 
agus dh'uisgich e aghaidh na talmhainn 
uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia an 
duine do dhuslach na talmhainn : agus 
shèid e ann an cuineinibh a shròine 
anail na beatha ; agus dh' fhàs an duine 
'na anam beò. 

8 Agus shuidhich an Tigheama Dia 
gàradh ann an Eden san àird an ear, 
agus chuir e an sin an duine a dhealbh 
e. 

9 Agus thug an Tigheama Dia air 
gach uile chraoibh fàs as an talamh a 
ta taitneach do'n t-sealladh, agus maith 
a chum bìdh : craobh na beatha mar 
an ceudna ann am meadhon a' ghàraidh, 
agus craobh eòlais a' mhaith agus an 
uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach à 
h-Eden a dh'uisgeachadh a' ghàraidh ; 
agus as a sin roinneadh i, agus dh'f hàs 
i 'na ceithir cheannaibh. 

11 Is e ainm na ceud aimhne Pison; 
so i a ta cuartachadh tìre Chabhilah 
uile, far am bheil òr. 

12 Agus « ta òr na tire sin maith : 
an sin a ta bdellium agus a' chlach 
onics. CAIB. III. 5 1 3 Agus is e ainm na dara aimbne 
Gihon : is i sin a ta cuartachadli tìre 
Chuis uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne 
Hidecel ; is i sin a tha dol do'n taoibh 
an ear do Asiria. Agus is i a' cheath- 
ramh amhaimi Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearna Dia an 
duine, agus chuir se e ann an gàradh 
Edein, g"a shaoithreachadh agus g'a 
gMeidheadh. 

16 Agus dh'àithn an Tigheama Dia 
do'n duine, ag ràdh, Do gaeh uile chrao- 
ibh sa' ghàradh feudaidh tu itheadh 
gu saor : 

17 Ach do ckraoibh eòlais a' mhaith 
agus an uilc, cha"n ith thu dh'i sin ; 
oir anns an là a dh'itheas tu dhith, gu 
cinnteach bàsaichidh tu. 

18 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Cha ^n'eil e maith gu'm biodh an duine 
'na aonar : Ni mi dha- còmhnadh d'a 
rèir fèin. 

19 Agus dhealbh an Tigheama Dia 
as an talamh uile bheathaiche na mach- 
arach, agus uile eunlaith nan speur, 
agus thug e iad a chum Adhaimh, a 
dh'f haicinn cionnus a dh'ainmicheadh e 
iad : agus ge b'e ainm a thug Adhamh air 
gach creutair beò, Ve sin a 5'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean do'n 
sprèidh uile, agus doeunlaith nan speur, 
agus do uile bheathaichibh na machar- 
ach : ach do Adhamh cha d'f huaradh 
còmhnadh d'a rèir fèin. 

21 Agus thug an Tighearna Dia aii- 
codal trom tuiteam air Adhamh, agus 
choidil e : agus ghabh e h-aon d'a ais- 
nibh, agus dhùin e an fheoU suas 'na 
h-àit. 

22 Agus thog an Tighearna Dia an 
aisne a thug e o'n duine suas 'na mnaoi, 
agus thug e i chum an duine. 

2-3 Agus thubhairt Adhamh, So a 
nis cnàimh do m' chnàmhaibh, agus 
feoU do m' f heoU-sa : goirear bean dith, 
do bhrìgh gur ann as an duine a thug- 
adh i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fear 
'athair agus a mhàthair, agus dlùth- 
leanaidh se r'a rohnaoi ; agns bithidh > 
iad 'nan aon f heoU. 

2-5 Agus bha iad le chèile lonmochd, : 
an duine agus a bhean ; agus cha robh i 
nàire orra. 

CAIB. III. 

ANIS bha an nàthair ni bu sheolta i 
na h-aon do bheathaichibh na i 
macharach a rinn an Tighearna Dia ; i agus thubhairt i ris a' mhiiaoi, Seadh, 
an dubhairt Dia, Cha 'n ith sibh do 
gach craoibh sa' ghàradh ? 

2 Agus thubhau-t a' bhean ris an 
nathair, Do mheas craobhan a' ghàraidh 
feudaidh sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ta ann 
am meadhon a' ghàraidh, thubhairt 
Dia, Cha'n ith sibh dheth, agus cha 
bhean sibh ris, a chimi nach faigh sibh 
bàs. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' 
mhnaoi, Gu cinnteach cha 'n fhaigh 
sibh bàs : 

5 OÌT a ta fios aig Dia, san là a 
dh'itheas sibh dheth, gu'm fosglar bhur 
sùUean, agus gu'm bi sibh mar dhèe, 
fiosrach air maith agus air olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu'w rohh 
a' chraobh maith a chum bidh, agus 
gu'« robh i taitneach do 'n t-sùU, agus 
'na craoibh r'a miannachadh a dhean- 
amh neach ghc ; agus ghabh i d'a meas 
agus dh'ith i, agus thug i mar an ceudna 
d'a fear maUle rithe, agus dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sìiilean le 
chèUe, agus dh'aithnich iad gu'« robh 
iad lomnochd ; agus dh' f huaigh iad 
duUIeach croinn-f hìge r'a chèUe, agus 
rinn iad dhoibh fèin aprain. 

8 Agus chual' iad guth an Tigheama 
Dè ag imeachd sa' ghàradh am fionn- 
fhuaireachd an là : agus dh'f holaich 
AdhanUi agus a bhean iad fèin o ghnùis 
an Tighearna Dè am measg chraobhan 
a' ghàraidh. 

9 Agus dh'èigh an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am 
bheil thu ] 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi do 
ghuth sa' ghàradh, agus bha eagal orm 
a chionn gu'w robh mi loronochd, agus 
dli'fholaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhaii-t e, Cò dh'innis 
dhuit gu'm robh thu lomnochd ? An 
d'ith thu do'n chi-aoibh, a dh'àithn 
mise dhuit gun itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' 
bhean a thug thu gu bhi maiUe rium, 
thug ise dhomh do'n chraoibh, agus 
dh'ith mi. 

13 Agiis thubhairt an Tigheama Dia 
ris a' mhnaoi, Ciod e so a rinn thu ? 
agus thubhairt a' bhean, Mheall an 
nathair mi, agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearaa Dia 
ris an nathair, A chionn gu'n d' rinn 
thu so, tha thu maUaiehte thar gacli 
ainmhidh, agus thar uile bheathaiche 
na macharach : air do bhroinn imichidh 6 GENESIS. tu, agus duslach ithidh tu uile làithean 
do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thusa agus a' bhean, agus eadar do 
shìol-sa agus a sìol-sa : bruthaidh esan 
do cheann, agus bruthaidh tusa a shàil- 
san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meud- 
aichidh mi gu mòr do dhoilgheas agus 
do thoiiTcheas ; am pèin beiridh tu 
clann, agus ri t'fhear bithidh do thog- 
radh, agus bitliidh uachdaranachd aige 
ort. 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, 
Do bhrìgh gu'n d'èisd thu ri guth do 
mhnà, agus gu'n d'ith tliudo'n chraoibh 
a dh'àithn mise dhuit, ag ràdh, Cha'n 
ith thu dhith, iAa'n talamh mallaiclite 
air do shon ; ann an doilgheas ithidh 
tu dheth uile làithean do bheatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain 
bheir e mach dhuit, agus ithidh tu luibh 
na macharach. 

19 Am fallus do ghnùise ithidh tu 
aran, gus am pill thu dh' ionnsuidh na 
talmhainn ; oir aisde thugadh thu : oir 
is duslach thu, agus gu duslach piIUdh 
tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar 
ainm air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm b'i 
màthair nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do 
Adhamh agus d'a mhnaoi, còtaichean 
croicinn, agus chòmhdaich e iad. 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Feuch, a ta'n duine air fàs mar aon 
dhinnyèw, fiosrach air maith agus olc. 
Agus a nis air eagal gu'n sìneadh e mach 
a làmh, agus gu'n gabhadh e mar an 
ceudna do chraoibh na beatha, agus 
gu'n itheadh e, agus gu'm biodh e beò 
gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir an Tigh- 
eama Dia a mach e à gàradh Edein, a 
shaoithreachadh na talmhainn, as an 
d'thugadh e. 

24 Agus dh'f hògair e mach an duine ; 
agus shuidhich e san taobh an ear do 
ghàradh Edein Cheruban, agus claidh- 
eamh lasarach, a bka tionndadh air gach 
làimh, a ghleidheadh slighe craoibhe 
na beatha. 

CAIB. IV. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
Eubha, agus dh'f hàs i torrach, agus 
rug i Cain, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel : 
agus bha Abel 'na bhuachaille chaor- ach, ach bha Cain 'na threabhaiche fear- 
ainn. 

3 Agus tharladh an ceann làithean 
àraidh, gu'n d' thug Cain do thoradh 
an f hearainn tabhartas do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna do 
cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an saill : 
agus bha meas aig an Tigheam air Abel 
agus air a thabhartas ; 

6 Ach air Cain, agus air a thabhartas, 
cha robh meas aige. Agus bha Cain 
fuidh throm f heirg, agus thuit a ghnùis. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Cain, C'ar son a tha fearg ort ? agus 
c'ar son a thuit do ghnùis ì 

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar 
riut 1 agus mur dean thu gu maith, 
aig an dorus tha peacadh 'na luidhe. 
Agus riutsa lithidh a thogradh, agua 
bithidh uachdaranachd agad air. 

8 AgusIabliairCainrih-Abelabhràth- 
air : agus 'nuair a bha iad sa' mhachair, 
dh'èirich Cain suas an aghaidh Abeil a 
bhràthar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Cain, C'ait ambheil Abel do bhràthair ? 
Agus thubhairt esan, Cha'n 'eil fhios 
agam. Am mise fear-gleidhidh mo 
bhràthar 1 

10 Ag^s thubhairt esan, Ciod a rinn 
thu ? Tha guth fola do bhràthar ag 
èigheach riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o'n 
talamh, a dh'f hosgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'Iàimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu an 
talamh, cha toir e dhuit à so suas a 
neart. A' t'fhògarach agus a' t'fhear- 
fuadain bithidh tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cainris an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur ur- 
rainn mi ghiùlan. 

14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach 
an diugh bhàrr aghaidh na talmhainn : 
agus o d' ghnùis-sa folaichear mi, agus 
bithidh mi a'm fhògarach agus a'm' 
fhear-fuadain air an talamh ; agus tar- 
laidh, gach neach a gheibh mi, gu marbh 
e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Uime sin ge b'e air bith a mharbhas 
Cain, nitliear asheachd uiread do dhìogh- 
altas air. Agus chuir an Tighearna 
comhara air Cain, a chum ge b'e neach 
a gheibheadh e nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à làthair 
an Tighearn, agus ghabh e cònihnuidh 
ann an tìr Nod an taobh an ear do Eden. 

17 Agus dh'aithnich Cain a bhean, 
agus dh fhàs i torrach,agus rug i Enoch ; CAÌB. V. 7 agu3 thog e baile, agus ghoir e ainin a' 
bliaile a reir ainme a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Euoch Irad ; agus 
ghin Irad Meliuiael ; agus ghin Mehui- 
ael Metusael ; agus ghin Metusael La- 
mech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
nihnaoi : Ve ainm a h-aon diubh Adah, 
agus ainm na mnù eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah labal : b'esaU 
athairna droinge atagabhailcòmlmuidh 
am bùthaibh, agus na droinge aig am 
hheil sprèidh. 

21 Agus Ve aimn a bhràthar lubal : 
b'esan athair nan uile a laimhsicheas 
clàrsach agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an ceudna 
Tubalcain, fear-teagaisg gach uile fhir- 
ceu-d ann an ùmha agus an iarunn ; agus 
Vi piuthar Thubalcain, Na^mah. 

23 Agus thubhairt Lamech r'a mhnà- 
ibh, Adah agus SiIIah, Cluinnibh mo 
ghuth, a mhnài Lameich, èisdibh ri m' 
chainnt : oir mharbh mi duine a chum 
mo lotaidh, agus òganach a chuni mo 
chiurraidh. 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uireàd, 
gu deimhin dìolar Lamech a sheachd- 
deug agus a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs 
a bhean, agus rug i mac, agus thug i 
Set mar ainm air ; oir d\^duich Dia, 

-thitbhairt i, dhomhsa sliocS*teiIe an àit 
Abeil, a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceudna 
rugadh mac, agus thug e Enos mar ainm 
air : an sin thòisich daoine ri gairm air 
ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 
e so leabhar ghinealach Adhaimh : 
san là an do chruthaich Dia an 
duine, ann an coslas Dè rinn se e. 

2 Firionnachagus boirionnachchruth- 
aich e iad ; agus bheannaich e iad, 
agus thug e Adhamh mar ainm orra, 
san là an do chruthaicheadh iad. 

3 Ag-us bha Adhamh beò ceud agus 
deich bliadhna fichead, agus ghin e mac 
'na choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin : 
agus thug e Set mar ainin air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an 
dèigh dha Set a ghintinn, oclid ceud 
bliadhna : agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

.5 Agus b'iad uile làithean Adhaimh 
a bha e beò, naoi ceud agus deich bliadh- 
na fichead ; agus fhuair e bàs. 

6 Agu8 bha Set beò ceud agus cùig 
bliadhna, agus ghin e Enos. 7 Agus bha Set beò, an dèigh dha 
Enos a ghintinn, ochd ceud agus seachd 
bliadhua, agus ghinemic agus nigheana. 

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi 
ceud agus dà bhliadhna dheug ; agus 
fhuair e bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich, agus ghin e 
Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agus cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic agiis 
nigheana. 

11 Agus b' iad uile làithean Enois 
naoi ceud agus cùig bliadhna ; aguS 
fhuair e bàs. 

12 AgusbhaCainanbeòdeichbliadh'- 
na agus tri fichead, agus ghin e Maha- 
laleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh 
dha Malialaleel a ghintinn, ochd ceud 
agus dà fhichead bliadhna, agus ghin 
e mic agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoi ceud agus deich bUadhna ; agus 
fhuair e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùig 
bliadhna agus tri fichead, agus gliin e 
lared. 

16 AgusbhaMahalaleelbeò, andèigh 
dha lared a ghintinn, ochd ceud agus 
deich bliadhna fichead, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

17 Agus b' iad uile làithean Mhaha- 
laleeil ochd ceud, ceithir fichead, agus 
cuig bliadhna deug ; agus fhuair e bàs. 

18 Agus bha lared beò ceud agus tri 
fichead agus dà bhliadhna, agus ghin e 
Enoch. 

19 Agus bha lared beò, an dèigh dha 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, 
agus ^hin e mic agus nigheana. 

20 Agus b' iad uile làithean lareid 
naoi ceud, tri fichead, agus dà bhliadh- 
na ; agiis fhuair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead 
agus cùig bUadhna, a^us ghin e Metu- 
selah. 

22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, 
an dèigh dha Metuselah a ghiutinn, tri 
cheud bliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich 
tri cheud, agus tri fichead, agus cùig 
bUadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, 
agus cha rohh e ann, oir thug Dia leis e. 

25 Agus bha IMetuselah beò ceud, 
agus Ceithir fichead, agus seachd bUadh- 
na, agus ghin e Lamech. 8 GENESIS. 26 Agus blia Metuselah beò, an deigh 
dha Lamech a ghintinn, seachd ceud, 
ceithir fichead, agus dà bhliadhna, agus 
ghin e niic agus nigheana. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetu- 
selah naoi ceud agus tri fìchead agus 
naoi bliadhna ; agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud agus 
ceithir fichead agus dà bhliadhna, agus 
ghin e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, 
ag ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar 
làmh, a thaobh na tahnhaiirn a mhall- 
aich an Tighearn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh 
dha Noah a ghintinn, cùig ceud, ceithir 
fichead, agus cùig bhadhna deug ; agus 
ghin e mic ag-us nigheana. 

31 Agus b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead agus seachd 
bliadhna deug ; agus fliuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadh- 
na dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham. 
agus laphet. 

CAIB. VI. 

AGUS 'nuair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talmh- 
ainn, agus a rugadh nigheana dlioibh, 

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigheana 
dhaoine, gu'/i rohh iad sgiamhach,ghabh 
iad dhoibh fèin mnài do gach uile a 
ròghnaich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha 
bhi mo Spiorad a' strì ris an duine a 
ghnàth, do bhrìgh gur feoil a mhàin 
e : gidheadh bithidh a làithean ceud 
agus fichead bliadhna. 

4 Bha famhairean air an talamh sna 
làithibh sin ; agus mar an ceudna 'na 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheana dhaoine, agus 
a rug iad clmm dhoibh, dli'fhàs iad sin 
'nan daoinibh treuna, a iha o shean 
'nan daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tighearna gu'»» 
hu mhòr aingidlieachd an duine air an 
talamli, agus gu'n robh uile bhreith- 
neachadh smuaintean a cliridhe a mhàin 
olc gach aon là. 

6 Ag-usb'aithreach leis an Tighearna 
gu'n d' rinn e an duine air an talamh, 
agus thog e doilgheas da 'na chridlie. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, 
Sgriosaidh mi an duine, a chruthaich 
mi, bhàrr aghaidlr na talmhainn, araon 
duine agus ainmhidh, agus an creutair 
a shnàigeas,agus exmlaithnan sjjeur ; oir 
is aithreach leam gu'n d' rinn mi iad. 8 Ach f huair Noah deadh-ghean ann 
an sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah : Bha 
Noah 'na dhuine cothromach, agus iom- 
lan 'na linn ; agus ghluais Noah maille 

ri Dia. \ 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, 
Sem, Ham, agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh am 
fianuis Dè, agus lìonadh an talamh le 
foirneai-t. 

12 AgTis dh'amhairc Dia air an tal- 
amh, agus, feuch, bha e truaillidh ; oir 
thruaill gach uile fheoil a sUghe air an 
talamh. 

13 Agus thubhairt Dia ri Noah, 
Thàinig crìoch gach uile fheòla a'm' 
fhianuis ; oir tha'n talamh air a lìon- 
adh le foirneart d'an trìd-san : agus, 
feuch, sgriosaidh mise iad maille ris an 
talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do fliiodh 
ghopher ; seòmraichean ni thu san àirc, 
agus còmhdaicliidh tu i a stigh agus a 
muigh le pic. 

16 Agus so «' chumachd air an dean 
thu i : Tri cheud làmh-choille fad na 
h-àirce, leth-cheud làmh-choille a leud, 
agus deich 'ar fhichead làmh-choille a 
h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-choille crìochnaichidh tu i 'na 
mullach ; agus dorus na h-àirce cuiridh 
tu 'na taobh : le lohhtaihh ìochdarach, 
meadhonach, agus uachdarach ni thu i. 

17 Ag-us, feuch, bheir mise, eadhon 
mise, dìle uisgeachan air an talamh, a 
sgrios gaeh uile fheòla, anns am hheil 
anail na beatha fuidh nèamh : agus 
gheibh gach ni a air an talamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choimh- 
clieangal riutsa : agus tlièid thu a steach 
do'n àirc, thu fein, agus do mhic, agus 
do bhean, agus mnài do mhac maille 
riut. 

19 Agus do gacli uile ni beò do'n 
uile fheoil, dithis do gach seòrsa bheir 
thu steach do'n àirc, gu'« gleidheadh 
beò maille riut : firionn agus boirionn 
bithidh iad. 

20 Do'n eunlaith a rèiran gnè, agus 
do'n sprèidh a rèir an gnè, agus do gach 
ni a shnàigeas air an talamh a rèir a 
ghnè : tlièid dithis do gach seòrsa steach 
a t' ionnsuidh, gii'w gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach 
uile bhiadh a dh'ithear, agus cruinnich- 
idh tu a t' ionnsuidh c ; agus bithidh 
e dhuitse agus dlioibhsan air son beath- 
achaidh. CAIB. VII. VIII. 9 22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach ni 
a dh'àithn Dia dha, mar sin rinn e. 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Noah, Rach thusa, agus do tliigh 
uile, a steach do'u àirc ; oir thusa 
chunnaic mi cothromach a'm' fliianuis 
sa' gliinealach so. 

2 Do ^ach uile ainmhidh glan gabh- 
aidhtudhuit 'nanseachdaibh, am firionn 
agus a bhoirionn ; agus do ainmhidhibh 
nach 'eil glan 'nan dithisibh, am firionn 
agus a bhoirionn : 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan 
speur 'nan seachdaibh, firionn agus boir- 
iomi, a ghleidheadh sìl beò air aghaidh 
na talmhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agus 
bheir mise air uisge teachd air an tal- 
amh dà fhichead là agus dà fliiehead 
oidhche ; agus sgriosaidh mi gach dùil 
hheò a rinn mi, bhàrr aghaidh na tal- 
mhainn. 

5 Agus rinn Noali a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha an dìle uisgeachan 
aii' an talamh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a 
Eihic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris, do'n àii-c, air son uisgeacha 
na dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do 
ainmhidhibh nach 'eeY glan, agus do 
eunlaith, agus do gach ni a slinàigeas 
air an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis a steach 
a dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn 
agus boirionn, a rèir mar a dh'àithn Dia 
do Noah. 

10 Agus an dèigh sheachd làithean 
bha uisgeaclia na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, san dara mìos, san 
t-seachdamh latha deug do'n mhios, 
san là sin fèin bhriseadh suas uile 
thobraiche na doimhne mòire, agus bha 
tuil-dhorsa nan nèamh air am fosgladh. 

12 Agus blia'n t-uisge air an talamh 
dà fhichead là agus dà fhichead oidh- 
che. 

13 Sa' cheart là sin fèin chaidh Noah, 
agus Sem, agus Ham, agns laphet, mic 
Noah, agTis bean Noah, agus triuir bhan 
a mhac maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 lad fèin, agus gach uile bheathach 
a rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a 
rèir an gnè, agus gach creutair a shnàig- 
eas a ta snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, agus an eunlaith uile a rèir an 
gnè, gach eun do gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, 
do gach uile fheoil, anns am bheil anail 
na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, fir- 
innn agus boirionn chaidh iad a steach 
do gach uile fheoil, mar a dh'àithn Dia 
dha : agus dhruid an Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là 
air an talamh, agus mheudaicheadh na 
Ii-uisgeaehan, agus ghiMain iad an àirc, 
agTis thogadh suas i os ceann na tal- 
mhainn. 

18 Agusbhuadhaich nah-uisgeachan, 
agus mheudaicheadh iad gii h-anabarr- 
ach air an talamh ; agus shiubhail an 
àirc air aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeacha 
gu ro-anabarrach air an talamh ; agus 
chòmhdaicheadh na beanntan àrda uile, 
a bha fuidh na nèamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choiUe deug air àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachan ; agns 
chòmhdaicheadh na beanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheoil a bha 
gluasad air an talamh, araon do eun- 
laith, agus do sprèidh, agiis do bheath- 
aichibh, agus do gach ni a shnàigeas a 
ta snàigeadh air an talamh,- agus gach 
uile dhuiue. 

22 Gach ni aig an ro5^ anail nabeatha 
ann an cuineinibh ashròine, dona h-uile 
a bha air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a 
bha air aghaidh na talmhainn, araon 
duine agus ainmliidh, agus' an creutair 
a shnàigeas, agus eunlaith nan speur ; 
agus sgriosadh iad bhàrr na talmhainn, 
agus dh'fhàgadh a mhàin Noah, agus 
na bha maiUe ris san àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-ui?geachan 
os ceann na talmhainn ceud agus leth- 
cheud là. 

CAIB. VIII. 

AGUSchuimhnich Dia airNoah,agus 
gach ni beò, agus gach uile sprèidh 
a bha maille ris san àirc, agus thug Dia 
air gaoith dol thairis aìr an talamh, 
agus thraogh na li-uisgeaclian. 

2 Agus dhruideadh suas tobraiche na 
doimhne, agus tuil-dhorsa nan nèamh ; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèamh- 
aibh. 

3 AgusphiU na h-uisgeachan a ghnàth 
bhàrr na talmhainn : agus thraogh na 
h-uisgeachan an dèigh ceud agus leth- 
cheud là. 10 GENESIS. 4 Agusstad an àirc annsan t-seachd- 
amh mìos, air an t-seachdamh là deug 
do'n mhìos, air beanntaibh Ararait. 

6 Agus thraogh na h-uìsgeachan a 
ghnàth gus an deicheamh mìos : Anns 
an deicheamh mìos, air a' cheud là do'n 
mhìos, chunncas muUaich nam beann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, 
dh'fhosgaii Noah uinneag na h-àirce a 
rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a 
chaidh a mach a' dol air 'ais agus air 
'aghaidh, gus an do thiormaicheadh na 
h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach col- 
uman uaithe, a dh'fhaicinn an do 
thraogh na h-uisgeacha bhàrr aghaidh 
na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois 
do bhonn a choise, agus phill e d'a ionn- 
suidh do'n àirc, do bhrìgh gu'w robh na 
h-uisgeachan air aghaidh na talmhainn 
uile. An sin chuir e mach a làmh, agus 
rug e air, agus thug e stigh e d'a ionn- 
suidh do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd 
làithean eile, agus a rìs chuir e mach 
an columan o'n àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a 
ionnsuidh san fheasgar, agus, feuch, 
duiUeag craoibh-ola, a spìonadh leis, 
aige 'na ghob : agus dh'aithnich Noah 
gu'n do thraogh na h-uisgeacha bhàrr 
na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast seachd 
làithean eile, agus chuir e mach an 
columan ; agus cha do phill e rìs d'a 
ionnsuidh ni's mò. 

13 Agus anns an t-seathadh ceud 
bliadhna agus a h-aon, anns a' cheud 
mhios, anns a' cheud là do'n mhìos, 
thiormaicheadh na h-uisgeacha suas 
bhàrr na talmhainn : agus bhuin Noah 
air falbh còmhdachadh na h-àirce, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha aghaidh 
na talmhainn tioram. 

14 Agus san dara mìos, san t-seachd- 
amh là thar f hichead do'n mhìos, bha 
an talamh air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag 
ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, thu fèin, 
agus do bhean, agTis do mhic, agus mnài 
do mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a 
ta maille riut, do gach uile f heoil, do 
ennlaith, agus do spreidh, agus do gach 
uile ni a shnàigeas a ta snàigeadh air 
an talamh, chum as gu'n siolaich iad air 
an talamh, agus gu'm bi iad torthach, agus gu'm fàs iad lìonmhor air an 
talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus 
a mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach 
ni a shnàigeas, agus gach eun, gach ni 
a ghluaiseas air an talamh, a rèir an 
cineil, a mach as an àirc. 

20 Agus thog Noah altair do'n Tigh- 
earn, agus ghabh e do gach ainmhidh 
glan, agus do gach eun glan, agus thug 
e suas tabhartais-loisgte air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tighearna 
fàile cùbhraidh ; agus thubhairt an 
Tighearna 'na chridhe, Cha mhallaich 
mi rìs an talamh ni's mò air son an 
duine ; oir a ta smuainte cridhe an 
duine olc o 'òige ; ni mò a sgriosas mi 
tuìlle gach ni beò, mar a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh, 
cha sguir àm an t-sìl-chur agus foghar, 
agus fuachd agus teas, agus samhradh 
agus geamhradh, agus là agus oidhche. 

CAIB. IX. 

AGUS bheannaich Dia Noah agus a 
mhic, agus thubhairt e riu, Siol- 
aichibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh an talamh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus 
bhur fiamh-sa air uile bheathaichibh na 
talmhainnj agus air uile eunlaith nan 
speur, air gach ni a ghluaiseas air an 
talamh, agus air uile iasgaibh na mara ; 
d'ur làimh-sa tha iad air an tabhaiii;. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta 
beò, dhuibh mar bhiadh ; amhuil mar 
an luibh ghorm thug mi dhiubh na 
h-uile nithe. 

4 Ach feoil m.aille r'a beatha, eadhon 
a fuil, cha 'n ith sibh. 

5 AgTis gu deimhin fuil bhur beatha- 
sa iarraidh mise ; air làimh gach beath- 
aich iarraidh mi i, agus air làimh an 
duine ; air làimh bràthar gax;h duine 
iarraidh mi beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear fhuil-san ; oir ann an dealbh 
Dhè rinn e an diùne. 

7 Agus bithibh-sa sìolmhor, agus 
fàsaibh lionmhor, ginibh air an talamh, 
agu^ fàsaibh lìonnihor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a 
mhic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi 
mo choimhcheangal ribhse, agus ri'r 
sliochd 'nur dèigh. 

10 Agus lis gach uile chreutair beò 
a ta maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, CAIB. X. 11 agns do uile bheathaichibh na talmh- 
ainn maille ribh, o gach iiile ata dol a 
maoh as aii àii c, gu uile bheathaichibh 
na talmhainn. 

11 Agus daingiiicMdh mi mo choimh- 
cheangal libh. agus cha sgriosar gach 
uile f heoil tuille le h-uisgibh na dìle : 
agus cha bhi dile aim ni's mò a sgrios 
na talmhainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara 
a' choimhcheangail a tha mi toii't eadar 
mise agus sibhse, agus gach creutair 
beò &ta maille ribh, air feadh ghin- 
ealacha sìorruidh : 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an 
neul, agus bithidh e 'na chomhara 
coimhcheangail eadar mise agus an 
talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi 
neul os ceann na talmhainn, g^'m faic- 
ear am bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo choimh- 
cheangal, a ta eadar mise agus sibhse, 
agus gach creutair beò do'n uile f heoil ; 
agus cha'u f hàs ni's mò na h-uisgeacha 
'nan dìle a sgrios gach uile fheòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an 
neul, agus amhaircidh mi air, chum as 
gu'n cuimhnich mi 'n coimhcheangal 
sìorruidh eadar Dia agus gach creutair 
Bèò do'n uile f heoil, a ta air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, So 
comhara a' choimhcheangail, a dhaing- 
nich mi eadar mi fe'in agus gach uile 
fheoil a ta air an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh 
mach as an àirc, Sem, agus Ham, agus 
laphet : agus ^>'e Ham athair Chanaain. 

19 is iad sin triuir mhac Noah : agus 
leo sin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a bhi 'na 
fhea.T-saoitkreach na talmhednn, agus 
shuidhich e fìon-gharadh. 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, agus bha 
e air mhisg, agus bha e lomnochd a 
stigh 'na bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair Cha- 
naain, nochd 'athar, agus dh'innis e d'a 
dhà bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus laphet brat, 
agus chuir iad le chèile air an gnailnibh 
e., agus chaidh iad an comhair an cùil, 
agus chòmhdaich iad nochd an athar ; 
agus bha 'n aghaidhean air an ais, agus 
cha'n fhac' iad nochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o 'fhion, agus 
thuig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaichte ffu''n 
robh Canaan ; 'na sheirbhiseach nan 
seirbhiseach bithidh e d'a bhràithribh. 26 Agus thubhairt e, Beannaichte 
gu'u robh Tighearna Dia Sheim ; agus 
bithidh Canaan 'na sheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia laphet farsaing, agus 
còmhnuichidh e ann am bùthaibh 
Sheim ; agus bithidh Canaan 'na sheir- 
bhiseach dha. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na 
dìle tri cheud agus leth-cheud bliadhna. 

29 Agus b'iad uile làithean Noah 
naoi ceud agus leth-cheud bliadhna: 
agus f huair e bàs. 

CAIB. X. 

ANIS is iad sin ginealaich mhac 
Noah ; Sem, Ham, agus laphet : 
agus rugadhdhoibh mic andèigh nadìle. 

2 Mic lapheit ; Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus labhan, agus TubaJ, 
agus Mesech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir ; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic labhain ; Elisa, agus 
Tai'sis, Citbn, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan cinn- 
each 'nan tìribh fèin, gach aon a rèir 
a theanga, a rèir an teaghlaichean, 'nan 
cinneachaibh. 

6 Agus mic Ham ; Cus, agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis ; Seba, agus Habhi- 
lah, agus Sabtah, agus Raamah, agus 
Sabtecha : agus mic Raamah ; Seba, 
agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich 
esan air a bhi cunihachdach san talamh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach 
an làthair an Tigheam : Uime sin their- 
ear, Amhuil mar Nimrod an sealgair 
cumhachdach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd 
Babel, agus Erech, agus Acad, agus 
Calneh, ann an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, 
agus thog e Ninebheh, agus baile Re- 
hobot, agus Calah, 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr siri. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabim, agus Naphtu- 
him, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, 
(o 'n d'thàinig a mach Philistim) agus 
Caphtorim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghin, agus Het, 

16 Agus an lebusach, agus an t-Amo- 
rach, agus an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Har- 
cach, agus an Sineach, 12 GENESIS. 18 Agus an t-Arbhadach, agus an 
Semarach, agus an t-Hamatach : agus 
'na dheigh sin sgaoileadh a mach teagh- 
laichean nan Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach 
o Shidon, mar a thig thu gu Gei'ar gu 
ruig Gadsa, mar a theid thu gu Sodom 
agus Gomorrah, agus Admah, agus 
Seboim, gu ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Hara, a reir an 
teaghlaichean, a rèir an teanganna, 
'nan tìribh, agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athaìr chloinn Ebeir uile, bràthair la- 
pheit bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, 
agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim ; Uds, agus 
Hul, agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus 
ghìn Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis 
mhac : Ve ainm aoin diubh Peleg, oir 
'na làithibh-san roinneadh an talamh ; 
agus ainni a bhràthar, loctan. 

26 Agus ghin loctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus le- 
rah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah, 

28 Agus Obal, agus Abimael, agus 
Seba, 

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus 
lobab : b''iad sin uile mic loctain. 

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o 
Mhesa, mar a thèid thu g-u Sephar, 
beinn san àird an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir an teanganna, 'nan 
tìribh, a rèir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaglilaichean mhac 
Noah, a rèir an ginealacha, 'nan cinn- 
eachaibh : agus leo sin roinneadh na 
cinnich amis an talamh an dèigh na 
dìle. 

CAIB. XI. 

AGUS bha'n talamh uile c^A'aon teang- 
aidh, agus na h-aon fhocail aig 
gach neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an turus 
o'n àird an ear, fhuair iad còmhnard 
ann an talamh Shinair, agus ghabh iad 
còmhnuidh an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon ri 
chèile, Thigibh, deanamaid clacha 
creadha, agus làn-loisgeamaid iad : Ag- 
us bha clilach chreadha aca air son 
cloiche, agus bha làthach aca air son 
morteir. 4 Agus thubhairt iad, Thigibh, tog- 
amaid dhuinn fèin baile, agus tùr, aig 
am bi a mhullach a' ruigheachd gu 
nèamh, agus deanamaìd dhuinn fèin 
ainm, air eagal gu'n sgaoilear o chèile 
sinn air aghaidh na talmhainn uile. 

6 Agus thàinig an Tighearn a nuas 
a dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a 
thog clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, is aon sluagh a fann, agus aon 
teanga ac' uile ; agus thòisich iad air 
so a dheanamh : ag-us a nis cha bhacar 
dhiubh ni air bith, a smuainich iad a 
dheanamh. 

7 Thigibh, rachamaid sìos, agus cuir- 
eamaid an cainnt an sin thar a chèile, 
chum as nach tuig iad cainnt a chèOe. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad 
uaithe sin air aghaidh na talmhainn 
uile : agus sguir iad do thogail a' 
bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel maipainm 
air, do bhrìgh ann an sin gu'n do chuir 
an Tighearna thar a' chèile cainnt na 
talmhainn uile : ag-us uaithe sin sgaoil 
an Tighearn iad air aghaidh na talmh- 
ainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim : Bha 
Sem ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e 
Arphacsad dà bhliadhna an dèigh na 
dìle. 

11 Agus bha Sem beò, an dèigh dha 
Arphacsad a ghintinn, cùig ceud bliadh- 
na ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

12 Agus bha Arphacsad beò cùig 
bliadhna deug 'ar fhichead, ag^s ghin 
e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò,an dèigh 
dha Saìah a ghintinn, ceithir cheud 
agus tri bliadhna ; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadh- 
na fichead, agus gliin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a ghintinn, ceithir cheud agus tri 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadli- 
na deug 'ar f hichead, agus ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò,an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus 
deich bliadhna fichead ; agus ghin e 
mic agus nigheanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadh- 
na fichead ; agus ghin e Reu. 

1 9 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha 
Reu a ghintinn, dà cheud agus naoi 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. CAIB. 

20 Agus bha Eeu beò dà bhliadhna 
dheug 'ar fhichead ; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dha 
Serug a ghintinn, dà cheud agus seachd 
bliadhna ; agus gliiu e mic agus nigh- 
eanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadh- 
na fichead ; agus gliin e Nalior. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dha 
Nalior a ghintinn, dà cheud bliadhna ; 
agns ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadh- 
na fichead ; agus ghin e Terah. 

25 Agus blia Nahor beò, an dèigh 
dha Terah a ghintinn, ceud agus naoi 
bliadlma deug, agus ghin e mic agus 
iiigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich is tri 
fichead bliadhna ; agus ghin e Abram, 
Nahor, agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich The- 
rah : ghin Terah Abram, Nahor, agTis 
Haran,; agus ghin Haran Lot. 

28 Agus fhuair Haran bàs roimh 
Therah 'athair, san tìr anns an d' rug- 
adh e, ann an Ur nan Caldeach. 

29 Agus ghabli Abram agns Nahor 
mnài dhoibh fèin : B'e ainm mnà A- 
braim, Sarai ; agus ainm mnà Nahoir, 
Milcah, nighean Harain, athar Mhil- 
cah, agus athar Iscah. 

80 Ach bha Sarai neo-thorrach ; cha 
rohh duine cloinne aice. 

81 Agus ghabh Terah Abram a mhac, 
agus Lot mac Harain mac a mhic, agus 
Sarai a bhan-chliamhuinn,bean Abraim 
a mhic ; ag-us chaidh iad a mach maille 
riu à h-Ur nan Caldeach, gu dol do thìr 
Chanaain : agus thàinig iad gu Haran, 
agus ghabh iad còmhnuidh an sin. 

82 Agus b'iad làithean Therah dà 
cheud agus cùig bhadhna : agus fhuair 
Tèrah bàs ann an Haran. 

CAIB. XII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
h-Abram, Rach a mach à d' 
dhùthaich, agus o d' dhìslibh, agus à 
tigh t'athar, do'n tìr a nochdas mise 
dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach 
mòr, agus beannaicliidh mi thu, agus 
ni mi t'ainm mòr : agus bithidli tu a' 
d' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a 
bheannaicheas thu, agus iadsan a mhall- 
aicheas thu mallaichidh mi ; agus ann- 
adsa beannaichear uile theaghlaiche na 
talmhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a labh- . XII. 13 

air an Tighearna lis, agus chaidh Lot 
maille ris : agus bha Abram cùig bliadh- 
na deug is tri fichead a dh'aois 'nuair 
a chaidh e mach à Haran. 

6 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, 
agus Lot mac a bhràthar, agus am 
maoin uile a chruinnich iad, agus na 
h-anaman a fhuair iad ann an Haran, 
agus chaidh iad a mach gu dol do thir 
Chanaain ; agus thàinig iad do thìr 
Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh 
san fhearann gu àite Shicheim, gu 
còmhnard Mhoreh. Agus bha 'n Can- 
aanach an sin san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin do Abram, agus thubhairt e, Do d' 
shliochd-sa bheir mise am fearann so : 
agus thog e 'n sin altair do'n Tighearn, 
a dh'fhoillsicheadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gii sliabh 
air an taobh an ear do Bhetel, agus 
shuidhich e a bhùth, agus Betel aige air 
an taobh an iar, agus Hai air an taobh 
an ear : agus thog e 'n sin altair do'n 
Tighearn, agus ghairm e air ainm an 
Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìr-dhol 
air 'aghaidh mu dheas. ^ 

10 Agus bha gorta san tìr : agus 
chaidh Abram sìos do'n Eiphit, gu bhì 
air chuairt an sin, do bhrìgh gu'w robh 
a' ghorta mòr san tìr. 

11 Agiis 'nuair a bha e dlùth do dhol 
a stigh do'n Eiphit, thubhairt e ri Sa- 
rai a bhean, Feuch a nis, tha fios agam 
gurbean mhaiseachthusa ri amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Ei- 
phitich thu, their iad, So a bhean ; ag- 
us marbhaidh iad mise, ach gleidhidh 
iad thusa beò. 

18 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich gu maith 
dliomh air do sgàth-sa ; agus bithidh 
m' anam beò air do shonsa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a' 
bhean, gu'w robh i ro-mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna ceann- 
ardan Pharaoh i, agus mhol iad i do 
Pharaoh : agus thugadh a steach a' 
bhean do thigh Pharaoh. 

16 Agusbhuin e gu maith ri h-Abram 
air a sgàth-sa : agus bha aige caoraich, 
agus daimh, agus asail fhirionn, agus 
òglaich, agus banoglaich, agus asail 
bhoirionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pha- 
raoh agus a thigh le plàighibh mòra, 
air son Sliar.ai mnà Abraim. 14 GENESIS. 18 Agos ghairm Pharaoh air Abram, ' 
agus thubhairt e, Ciod so a riim thu 
orm 1 c'ar son nach d'innis thu dhomh 
ga'm b'i so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthar i ? Mar sin dh'fheudainn a 
gabhail a m' ionnsuidh mar mhnaoi : 
a nis ma ta, feuch, do bhean ; gabh i, 
agus bi 'g imeachd. 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m'a thimchioll ; agus chuir 
iad air falbh e fein, agus a bhean, agus 
gach ni a bh' aige. 

CAIB. XIII. 

AGUS chaidh Abram suas as an Ei- 
phit, e fèin, agus a bhean, agus 
gach ni a bh' aige, agus Lot maille ris, 
do'n taobh mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaoibhir ann 
an sprèidh, ann an airgiod, agus ann an 
òr. 

3 Agus dh'indch e 'na thurusaibh o'n 
taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu 
ruig an t-àit anns an robh a bhùth an 
toiseach, eadar Betel agiis Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n 
sin air tùs : agns ghairm Abram an sin 
air ainm an Tigheama. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, 
a dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, 
agus crodh, agus bùthan. 

6 Agus cha robh am fearann comas- 
ach aii- an giùlan gu còmhnuidh a gha- 
bhail cuideachd ; oir blia am maoin 
mòr, agus cha b'urrainn iad còmhnuidh 
ghabhail cuideaehd. 

7 Agus bha comhstri eadar buach- 
aiUean sprèidhe Abraim, agus buach- 
aiUean sprèidhe Lòt : agus bha 'n Ca- 
naanach agus am Peridseach san àm 
sin a chòmhnuidh san tir. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na 
hitheadh, guidheam ort, comhstri eadar 
mise agus thusa, agus eadar mo bhuach- 
aillean agus do bhuachaiUean-sa ; oir 
às bràithre sian. 

9 Nach 'eeZan tìruile romhad 1 Deal- 
aich, guidheam ort, riumsa : ma ghabh- 
as tu dh'ionnsuidh na làimhe cHthe, an 
sin thèid mise dh'ionnsuidh na làimhe 
deise ; agus ma thèid thu dh'ionnsuidh 
na làimhe deise, an sin gabhaidh mise 
dh'ionnsuidh na làimhe clìthe. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, 
agus chunnaic e còmhnard lordain uile, 
gu'w robh e gu lèir air 'uisgeaehadh gu 
maith, mim do sgiios an Tighearna 
Sodom agus Gomorrah, eadhon mar 
ghàradh an Tighearna, cosmhuil ri tal- amh na h-Eiphit, mar a thig thu gu 
Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin còmh- 
nard lordain uile ; agus ghabh Lot a 
thurus o'n àird an ear, agus dhealaich 
na càirdean ri chèile. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann an 
tìr Chanaain, agus ghabh Lot còmh- 
nuidh am bailtibh a' chòmhnaird, agus 
shuidhich e a bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoiue Shodoim aingidh, 
agus 'nam peacaich am fianuis an Tigh- 
eama gu ro-mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tigheama ri 
h-Abram, an dèigh do Lot dealachadh 
ris, Tog a nis suas do shùilean, agua 
arohairc o'n àit anns am bheU thu, gti 
tuath, agus gu deas, agus gus an àird 
an ear, ag\is an iar : 

15 Oii- am fearann uile a ta thu a' 
faicinn, dhuitse bheir mi e, agus do d' 
shliochd gu bràth. 

16 Agus ni nu do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; ionnus ma bhios e'n 
eomas do dhuine duslach na talmhainn 
àireamh, an sin gu'n àirmhear do shU- 
ochd-sa mar an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fhear- 
ainn, 'na fhad, agus 'na leud, oir dhuitse 
bheir nn. e. 

18 Agus dh' atharraich Abram a 
bhùth, agus thàinig e, agus ghabh e 
còmhnuidh ann an còmhnard Mhamre, 
a tha ann an Hebron ; agus thog e'n sin 
altair do'n Tigheama. 

CAIB. XIV. 

AGUS tharladh ann an làithibh Am- 
rapheU righ Shinair, Arioich righ 
Elasair, Chedorlaomeir righ Elaim, ag- 
us ThidaU righ nan ciimeach ; 

2 Gu'n d' Tvcmiadsin cogadh ri Beia 
righ Shodoim, agus ri Birsa righ Gho- 
morrah, Sinab righ Admah, agus Se- 
meber righ Sheboim, agus righ Bhela, 
eadhon Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh- 
bhoinn ri che'Ue ann an gleann Shidim, 
a tha nis 'na fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad sèir- 
bhis do Chedorlaomer, a^is anns an 
treas bliadhna deug rinn iad ceannaire. 

5 Agus anns a' eheatliramh bUadhna 
deug thàinig Cedorlaomer, agus na righ- 
rean a.bha maiUe ris, agus bhuail iad 
na Rephaimieh ann an Asterot Car- 
naim, agus na Susimich ann an Ham, 
ag^ na h-Emimich ann an Sabheh Ciri- 
ataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, CAIB. XV. 15 gu ruig' El-paran, a tha làimh ris an 
fhàsach. 

7 Agvis phill iad, agus thàinig iad gu 
Henmispat, eadhon Cades, agus bhuail 
iad dùthaich nan Amaleceach uile,agus 
mar an ceudna na h-Amoraich, a bha 
chònilinuidh ann an Haseson Taniar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim a mach, 
agus righGhomorrah, agus righ Admah, 
agus righ Sheboim, agus righ Bhela 
(eadhon Shoair,) agus chuir iad cath 
riu ann an gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elaim, agus 
ri Tidal righ nan oinneach, agus ri h- 
Amraphel righ Shinair, agus ri h-Arioch 
righ Elasair ; ceithir righre ri cùig. 

10 Agus bha gleann Sliidim làn do 
shloehdaibh làthaich ; agus theich righ 
Shodoini, agus righ Ghomorrah, agus 
thuit iad an sin ; agus iadsan a mhair, 
theich iad do'n t-sUabh. 

11 Agus thug iad leo uile mhaoin 
Shodoim agus Ghomorrah, agus am 
biadh uile, agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràth- 
ar Abraim (a bha chòmhnuidh ann an 
Sodom) agus a mhaoin, a^s dh'injich 
iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as, 
agus dhlnnis e do Abram an t-Eabh- 
ruidheach, a blia chòmhnuidh ann an 
còmhnard Mhamre an Amoraich, bràth- 
ar Escoil, agus bràthar Aneir : agus 
bha iad sin ann an comh-bhoinn ri h- 
Abram. 

14 Agus 'nuair a chuala Abram gu'n 
do ghlacadh a bhràthair 'na phriosan- 
ach, dh'armaich e a sheirbMsich iunn- 
saichte, a rugadh 'na thigh fein, tri 
cheud agus ochd-deug ; agus lean e iad 
gu Dan. 

15 Agus roinn se e fèin 'nan aghaidh 
san oidhche, e fèin agus a sheirbhisich, 
agus bhuail e iad, agus lean e iad gu 
Hoba, a ta air an làimh chlì do Dha- 
mascus. 

1 6 Agus thug e air ais a' mhaoin uile 
agus mar an ceudna thug e air ais a 
bhràthair Lot, agus a mhaoin ; agus 
mar an ceudna na mnài, agus an sluagh 

17 Agus chaidh righ Shodoim a mach 
'na ehoinneamh, an dèigh dha pilltinn 
o mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan 
righ a bha maille ris, aig gleann Sha- 
bheh, eadhon gleann an righ. 

18 Agus thug Melchisedec righ Sha- 
leLm amach aran agusfìon : agus è'esan 
sagart an Dè a's ro-àirde. 

19 Agus bheannaich se e,agus thu- 
bhairt e, Beannaichte ^u'n robh Abram o'n Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèinih 
agus na talmhainn. 

20 Agus beannaichte gu'n robh an 
Dia a's ro-àirde, a thug thairis do 
naimhde do d'Iàimh. Agus thug e dha 
deachamh do gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim ri 
h-Abram, Thoir dhomhsa na daoine, 
agus gabh a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ 
Shodoim, Thog mi mo làmh suas ris an 
Tighearn, an Dia a's ro-àirde, Seal- 
bhadair nèimh agus na talmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadh- 
on gu h-èill bròige, agus nach gabh mi 
bheaff a dh'aon ni a's leatsa, chum as 
nach abair thu , Rinn mi Abram beartach? 

24 Saor a mhàin o na dh'ith na 
h-òganaich, agus o chuibhrionn nan 
daoine a chaidh maille rium, Aner, 
Escol, agus Mamre ; gabhadh iadsan 
an cuibhrionn. 

CAIB. XV. 

AN dèigh nan nithe sin thàinig focal 
an Tighearna gu h-Abram ann 
an taisbeanadh, ag ràdh, Na biodh eag- 
al ort, Abraim : Is mise do sgiath, agus 
do dhuais ro-mhòr. 

2 Agus thubhairt Abram, A Thigh- 
earna Dhè, ciod a bheir thu dhomli, is 
mi 'g imeachd gun chloinn, agus gur e 
Elieser so o Dhamascus fear-riaghlaidh 
mo thighe 1 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, 
dhomhsacha d'thug thu sliochd air bith : 
agus, feuch, is e neach a rugadh a'm' 
thigh a's oighre orm. 

4 Agus, feuch, thàinig focal an Tigb- 
eama d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi 
e so 'na oighre ort ; ach esan a thig a 
mach à t'innibh fèin, bithidh e 'na 
oighre ort. 

6 Agus thug e leis a mach e, agus 
thubhairt e, Amhairc a nis suas gu 
nèamh, agus àir na reulta, ma's un>- 
ainn thu'n àireamh : Agus thubhairt e 
ris, Mar so bithidh do shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tighearna ; 
agus mheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an 
Tighearn a thug a mach thusa à h-Ur 
nan Caldeach, a thoirt dhuit an fhear- 
ainn so, chum a shealbhachadh ma^ 
oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thighearna 
Dhè, cia leis a bhios fios agam g^'n 
sealbhaich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomh- 
sa agh thri bliadhna dh'aois, agus gabh- 16 GENESIS. ar thri bliadhna dh'aois, agus reithe 
thri bliadhna dh'aois, agus turtur, agus 
columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin 
uile, agns roinn e iad sa' mheadhon, 
agus chuir e gach aon do na miribh fa 
chomhair a lethbhreac ; ach cha do 
roinn e na h-eoin. 

11 Agus 'nuair a tliàinig an eunlaith 
a nuas air na cairbhean, dli'fhuadaich 
Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh, thuit codal trom air Abram ; ag- 
us, feucli, thuit uamhann dorchadais 
mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, 
Biodli iios gu cinnteacli agad, gu'm bi 
do shliochd 'nan coigrich ann an dùth- 
aich nach leo fe'in ; agus ni iad seirbhis 
dhoibh, agus buinidh iad gu cruaidh riu 
ceithir cheud bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinn- 
each sin d'an dean iad seirbhis, bheir 
mise breth : agus 'na dhe'igli sin tliig 
iad a mach le maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh 
t'aithriche an sìth ; adhlaicear thu an 
deadh shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn thig 
iad an so air an ais, oir cha'n ''eil aing- 
idheachd nan Amorach fathast iomlan. 

17 Agus 'nuair a bha ghrian air dol 
fuidh, bha dorchadas ann ; agus, feuch, 
àmhuinn dheataich agus leus teine, a 
chaidh eadar na mìribli sin. 

18 Air an là sin fèin rinn an Tigh- 
earna coimhcheangal ri h-Abram, ag 
ràdh, Do d' shliochdsa thug mi am fear- 
ann so, o amhainn na h-Eiphit, gu ruig 
an amhainn mhòr, amhainn Euphrates : 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, 
agus na Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na 
Canaanaich, agus na Girgasaich, agusna 
lebusaich. 

CAIB. XVI. 

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abraim, 
clann da ; agus bha banoglach 
Eiphiteach aice, d'am J'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Feuch a nis, chum an Tighearna mi o 
chlann a bhreith : rach a steach, guidh- 
eam ort, a dh'ionnsuidh mo bhanog- 
laich ; theagamh gii'm faigh mi clann 
leatha-sa. Agus dh'èisd Abram ri guth 
Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, Hagar a' bhan-Eiphiteach, a banoglach 
fèin, an dèigh do Abram còmhnuidh 
ghabhail deich bliadhna ann an tìr Cha- 
naain, agus thug si i d'a fear Abram, 
gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Ha- 
gar, agus dh'fhàs i torrach : agus 'nuair 
a chunnaic i gu'n d'fhàs i torrach, bha 
a banamhaighstir tàireil 'na sùilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
5?oc^/^m'eucoirortsa : thug mi mo bhan- 
oglach do d' uchd ; agus 'nuair a chunn- 
aic i gu'n d'fhàs i torrach, bha mise 
tàireil 'na sùilibh : Gu'n d' thugadh an 
Tighearna breth eadar mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, 
Feuch, a ta do bhanoglach a' d' làimh 
fèin, dean rithe mar is àill leat. Agus 
an uair a bhuin Sarai gu ci-uaidh rithe, 
theich i o 'gnùis. 

7 AgTis fhuair aingeal an Tighearn i 
làimh ri tobar uisge san fhàsach, làimh 
ris an tobar san t-sliglie gii Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a bhan- 
oglach Sharai, cia as a thàinig thu, agiis 
c'àite tha thu dol ì Agus thubhairt 
ise, Tha mi a' teicheadh o ghnùis Sha- 
rai mo bhanamhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna rithe, PiII a dh'ionnsuidh do 
bhanamhaighstir, agTis ùmhlaich thu 
fèin f'a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna rithe, Meudaichidh mise gu mòr 
do shhochd, agus cha'n àinnhear e 
thaobh lìonmhoireachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna rithe, Feuch, tlia thu torrach, 
agus beiridh tu mac, ag-us bheir thu 
Ismael mar ainm air, do bhrìgh gu'n 
d'èisd an Tighearna ri t'anshocair. 

12 Agus bitliidh e 'na dhuine fiadh- 
aich ; bithidh a làmh an aghaidh gach 
duine, agus làmh gach duine 'na agh- 
aidhsan : agus am fianuis a bhràith- 
rean uile gabhaidh e còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn a 
labhair rithe, Thusa Dhè a ta 'g am 
fhaicinn ; oir thubhairt i, An e gu'n 
robh agams' ann an so mar an ceudna 
sùil ris an Ti sin a ta 'gam f haicinn ì 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer- 
la-hai-roi ; feuch, a ta e eadar Cades 
agus Bered. 

15 Agus rag Hagar mac do Abram : 
agus iìmg Abram Ismael mai' ainm air 
a mhac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead 
agus sè bliadhna dh'aois, 'nuair a rug 
Hagar Ismael do Abrani. CAIB. 

' CAIB. XVII. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir 
ficliead agus naoi bliadhna deug 
a dh'aois, dli'fhoillsich an Tighearn e 
fèin da, ag-us thubhairt e rìs, Is mise 
'n Dia uile-chumhachdach ; gluais thusa 
a'm' fhianuis, agus bi iomlan. 

2 Agus ni mi mo choimhcheangal 
eadar mise agus thusa, agus meiidaich- 
idh mi thu gu h-anabarracli. 

8 Agus thuit Abram air 'eudan, agus 
labhair an Tighearna ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, « ta mo 
choimhcheangal riutsa, agus bithidh tu 
a' t' athair mhòrain chinneach : 

5 Agus ni'n toirear à so a mach A- 
bram mar ainm ort, ach bithidh Abra- 
ham agad mar ainm ; oir rinn mi thu 
a' t' athair mhòrain chinneach. 

6 Ag-us ni mi thu ro-ghìolmhor, 
agus ni mi dhìot cinnich, agus thig 
righrean a mach asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus 
do shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealach- 
aibh, mar choimhcheangal sìorruidli, 
gil bhi m' Dliia dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shHochd a'd' dhèigh, am fearann anns 
am bheil thu a'd' choigreach, tir Cha- 
naain uile, mar sheilbh shiorruidh ; 
ag'us bithidh mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abra- 
ham, Coimhididh tu uime sin mo 
choimhcheangal, thu fein, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealacli- 
aibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimh- 
ideas sibh, eadar mise agus sibhse, agus 
do shUochd a'd' dhèigh ; Gu'n tim- 
chioll-ghearrar gach leanabh mic 'nur 
measg. 

11 Agus timchioU-ghearraidh sibh 
feoil bhur roimh-chroicinn, agus bith- 
idh e 'na chomhar' a' choimhcheangail 
eadar mise agus sibhse. 

12 Agus am mac 'nur measg a bhios 
ochd làithean a dh' aois, timchioll- 
ghearrar e, gach leanabh mic 'nur gin- 
ealachaibh, esan a bheirear san tigh, 
no cheannachar le h-airgiod o choig- 
reach air bith, nach 'eil do d'shliochd-sa. 

- 13 Timchioll-ghearrar gu cinnteach 
esan a bheirear a'd' thigh, agus esan a 
cheannachar le t'airgiod : agiis bitliidh 
mo choimhcheangal 'nur feoil-sa mar 
choimhcheangal sìorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thim- 
chioU-ghearrta, aig nach timchioll- XVII. 17 

I ghearrar feoil a roimh-chroicinn, gearr- 
ar an t-anam sin a mach o 'shluagh : 
bhris e mo choimhcheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, 
A thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu 
Sarai mar ainm oirre, oir is e Sarah a 
h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agus 
bheir mi dhuit mar an ceudna mac 
uaithe : seadh, beannaichidh mi i, agus 
bithidh i 'na màthair chinneach ; thig 
righrean phoibleach uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'aghaidh, 
agus rinn e gàire ; agus thubhairt e 'na 
chridhe, Am beirear mac dhasan a ta 
ceud bliadhna dh'aois ì Agus am beir 
Sarah, a ta deich agus ceithir fichead 
bUadhna dh'aois, mac ? 

18 Agus thubhairt Abraham ri Dia, 
gu maireadh Ismael beò a't' f hianuis ! 

19 AgTis thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit ; agus 
bheir thu Isaac mar ainm air : agus 
daingnichidh mise mo choimhcheangal 
ris mar choimhcheangal sìorruidh, agus 
r'a shHocIid 'na dhèigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala mì 
thu: Feuch, bheannaich mi e, agus ni 
mi siolmhor e, agus cuiridh mi 'n lion- 
mhoireachd e gu h-anabarrach. Dà 
cheannard deug ginidh e, agus ni mi e 
'na chinneach mòr. 

21 Ach mo choimhcheangal daing- 
nichidh mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah 
dhuit san àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus sguir e bhi labhairt ris ; agus 
chaidh Dia suas o Abraham. 

23 Agus ghabh Abraham Ismael a 
mhac, agus iadsan uile a rugadh 'na 
thigh, agus iadsan uile a cheannachadh 
le 'airgiod-san, gach firionnach am 
measg dhaoine tighe Abrahaim ; agus 
thimchioll-ghearr e feoil an roirah- 
chroicinn anns a' cheart là sin fèin, mar 
a thubhairt Dia ris. 

24 Agus bha Abraham ceithir fichead 
agus naoi bliadhna deug a dh' aois, 
'nuair a thimchioll-ghearradh dha feoil 
a roimh-chroicinn. 

2-5 Agus bha Ismael a mhac tri 
bliadhna deug a dh'aois, 'nuair a thim- 
chioll-ghearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thim- 
chioll-ghearradh Abraham, agus Ismael 
a mhac. 

27 Agus thimchioU-ghearradh maille 
ris uile dhaoine a thighe, a rugadh 'na 
thigh, agus iadsan a cheannachadh le 
h-aii*giod o mhac coigrich. 

B 18 GENESIS. CAIB. XVIII. 

AGUS dli'fhoillsich an Tighearn e 
fèin da ann an còmhnard Mhamre, 
agus e 'na sliuidhe an dorus a' bhùtha 
ann an teas an là. 

2 Agus thog e suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuir 
dhaoine a' seasamh làimh ris ; agus 
'nuair a chunnaic e iad, riùth e 'nan 
coinneamh o dhorus a' bhùtha, agus 
chrom se e fèin gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, 
ma fhuair mi nis deadh-ghean a'd' 
shùilibh, guidheaui ort, na rach seachad 
air do slieirbhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, 
beagan uisge, agus ionnlaidibh blmr 
cosan, agus leigibh bhur n-anail fo 'n 
chraoibh ; 

5 Agus bheir mise an so greim arain, 
agus neartaicliibh bhur cridhe : an 
dèigh sin imichidh sibh roimhibh, oir 
is ann uime sin a thàinig sibh a dh'- 
ionnsuidh bhur seirbhisich. Agus thu- 
bhaii't iadsan, Dean eadhon mar a thu- 
bhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth 
a dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt 
e, Dean cabha^, taoisinn tri miosairean 
do mhin phlùr, agiis dean arain air lic 
an teintein. 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh 
a' chruidh, agus ghabh e laogh maoth 
agus maith, agus thug e dh'òganach e, 
agus rinn e deifir g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agus 
an laogh a dheasaich e, agus chuir e air 
am beulaobli iad ; agus sheas e làimh 
riu fo 'n chraoibh, agus dh'itli iad. 

9 AgTis thubhairt iad ris, C'àit am 
bheil Sarah do bhean 1 Agus tliubhairt 
esan, Feuch, anns a' bhùtli. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach 
pillidh mi t'ionnsuidh a rèir àm na 
beatha ; agus, feuch, bithidh mac aig 
Sarah do bhean. Agus chuala Sarah sin 
ann an dorus a' bhùtha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah 
sean, agus air dol air an aghaidh gu 
maith ann an aois : agus sguir Sarah a 
bhi rèir dòigh nam ban. 

12 Uime sin rinn Sarah gàire innte 
fèin, ag ràdh, An dèigh dhomhsa fàs 
aosda, am bi subhachas agam, agus gu 
bheil mo thighearn aosda mar an ceud- 
na? 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h-Abraham, C'ar son a rinn Sarah gàire, 
ag ràdh, 'Ne gu'm beir mise gu cinnt- 
each leanabh, agus mi aosmhor ì 14 Am bheìl ni air bith do-dheanta 
do 'n Tighearna ? San àm shuidhichte 
pillidh mi a t' ionnsuidh, a rèir àm na 
beatha, agus bithidh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh Sarah, ag 
ràdh, Cha d' rinn nii gàire : oir bha 
eagal oirre. Agus tliubhairt esan, Ni 
h-eadh, oir rinn thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, 
agus dh'amhairc iad rathad Shodoim : 
agus chaidh Abraham maille riu g'an 
cur air an t-sUghe. 

17 Agus thubhairt an Tighearn, An 
ceil mi air Abraham an ni sin a ta mi 
gus a dheanamh ; 

18 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnt- 
each 'na chinneach mòr agus cumh- 
achdach, agus g-u'm beannaichear ann- 
san uile chinnich na talrnhainn 1 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir 
e àithne d'a chloinn, agusd'a theaghlach 
'na dhèigh, ag-us gleidhidh iadsan slighe 
an Tighearn, a' deanamh ceartais agiis 
breitlieanais ; chum as gu'n toir an 
Tighearn air Abraham an ni sin a 
labhair e m'a thimclrioU. 

20 Ag-us thubliairt an Tighearna, Do 
bhrìgli gu bheil glaodh Shodoim agus 
Gliomorrah mòr, agus do bhrìgh gu 
bheil am peacadh air 'antromachadh gu 
h-anabarrach ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi 
ma rinn iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, 
a thàinig a m' ionnsuidh ; agus niar do 
rinn, bithidh fios agam. 

22 Ag-us thionndaidh na daoine an 
aghaidh as a sin, agus ghabh iad an 
t-slighe gu Sodom : ach sheas Abraham 
fathast an làthair an Tighearn. 

23 Agus thàiirig Abraham am fagus, 
agus thubhairt e, An sgrios thusa mar 
an ceudna an t-ionracan maille ris an 
aingidh ì 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ion- 
racan an taobh a stigTl db'n bhaile, an 
sgrios thu mar an ceudna, agus nach 
caomhain thu 'n t-àit air son an leth- 
cheud ionracan a ta ann. 

25 Gu ma fada robh e uaitse a 
dheanamh air an dòigh so, an t-ionracan 
a mharbhadh maille ris an aingidh, 
ionnus gu'm bi an t-ionracan mar an 
t-aingidh : gu ma fada robh sin uaitse. 
Nacli dean Breitheanih na talmhainn 
uile ceartas ? 

26 Agus thubhairt an Tighearna, Ma 
gheibh mi ann an Sodom leth-cheud 
ionracan an taobh a stigh do'n bhaile, 
an sin caomhnaidh mi aii t-àit uile air 
an sgàth-san. CAIB. XIX. 19 27 Agus fhreagair Abraham, agus 
thubhairt e, Feuch a iiis, ghabh mi orm 
fèin labhairt ri m' Thighearna, agus gun 
annam ach duslach agus luaithre. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear a dh'- 
uireasbhuidh air an leth-cheud ionra- 
cau, an sgrios thu'm baile uile air son 
ea^hhuidh chùigir '] Agus thubhairt e, 
Cha sgrios ini e, ma gheibh mi'n sin 
cùig agus dà fhichead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agus 
thubhairt e, Ma's e's gu'm faighear an 
sin dà f hicliead '] Agus thubhairt e, 
Cha dean mi e air sgàth dhà f hichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na 
biodh fearg air mo Tlùghearn, agus 
labhraidh mi : Ma's e's gu'm faighear 
an sin deich 'ar f hichead ] Agus thu- 
bhairt e, Cha dean mi e, ma glieibh mi 
an sin deich 'ar fhichead. 

31 Agus thubhaii*t e, Feuch a nis, 
ghabh mi orm fe'in labhairt ri m' 
Thighearna : Ma's e's gu'm faighear 
fichead an sin ? Agus thubhairt e, Clia 
sgrios mi e air son f hichead. 

32 Agus thubhairt e, Och ! na biodh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh 
mi mhàin an aon uair so : Ma's e's gu'm 
faighear deichnear an sin 'ì Agus thu- 
bhairt e, Cha sgrios mi e air sgàth 
dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearna 
roimhe, 'nuair a sguir e do labhairt ri 
h-Abraham : agus phill Abraham g'a 
àite fèin. 

CAIB. XIX. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom 
san fheasgar, agus bha Lot 'na 
shuidhe ann an geata Shodoim : agus 
'nuair a chunnaic Lot iad, dh'èirich e 
suas 'nan coinneamh, agus chrom se e 
fèin air 'aghaidh gu làr. 

2 Agus thubhaùt e, Feuch a nis, mo 
thighearnan, tionndaidhibh a steach, 
guidheam oirbh, do thigh bhur seirbh- 
isieh, agus fanaibh rè na h-oidhche, 
agus ionulaidibh bhur cosan, agus èiridh 
sibh gu mòch, agus thèid sibh air bhur 
turus. Agus thubhairt iad, Ni h-eadh, 
aeh fanaidh sinn air an t-sràid rè na 
h-oidhche. 

8 Agus choimh-èignich e iad, agus 
thionndaidh iad d'a ionnsuidh, agus 
chaidh iad a steach d'a thigh : agus 
rinn e cuirm dhoibh, agus dheasaich 
e aran neo-ghoirtichte, agus dh'ith 
iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, 
chuaii-tich daoine a' bhaile an tigh, eadhon daoine Shodoim, araon sean ag- 
us òg, an sluagh uile o gach cearna. 

5 Agus ghairm iad air Lot, agus thu- 
bhairt iad ris, C'àit mn bheil na daoine 
a thàinig a t' ionnsuidh an nochd ? 
Thoir a mach iad d'ar n-ionnsuidh, 
chum as gu'n aithnich sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an ionn- 
suidh air an dorus, agus dhruid e 'n 
dorus 'na dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, 
guidheam oirbh, mo bhràithre, gnìomh 
cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis nigh- 
ean do nach b'aithne fear ; leigibh leam, 
guidheam oirbh, an toirt a mach d'ur 
n-ionnsuidh, agus deanaibh riu mar is 
àill leibh : a mhàin air na daoinibh so 
na deanaibh a bheag, oir is ann a chum 
na crìche so a thàinig iad fuidh sgàile 
mo thighe-sa. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air 
t'ais. Agus thubhairt iad a ris, Thàinig 
am fear so 'na aonar air chuairt, agus 
is àiU leis a blii 'na blireitheamh : a nis 
buinidh sinne riutsa ni's miosa na riu- 
san. Ag-us rinn iad èiginn mhòr air an 
duine, eadhon air Lot, agus thàinig iad 
am fagus a bhriseadh an doriiis. 

10 Ach chuir na daoine mach an 
làmh, agus thug iad Lot a steach d'an 
ionnsuidh do'n tigh, agus dhùin iad an 
dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a bha 
aig dorus an tighe, le doille, eadar bheag 
agus mhòr ; ionnus gu 'n do sgìtliich 
iad iad fèin ag iarraidh an dorids. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, 
Cò tuilleadh a ^A'agad an so ì Do 
chliamhuin, agus do mhic, agus do 
nigheanan, agus ge b'e ni a ta agad sa' 
bhaile, thoir a mach iad as an àite 
so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a 
sgrios, do bhrìgh gu bheil an glaodh air 
fàs mòr an làthair an Tighearn ; agus 
chuir an Tighearna siniie g'a sgrios. 

14 Agus chaidh Lot a mach, agus 
labhair e r'a chleamhnaibh, a phòs a 
nigheanan, agus thubhairt e, Eiribh, 
rachaibh a mach as an àite so, oir tha'n 
Tighearna gus am baile so a sgrios : Ach 
bha e mar neach a bha ri fanoid ann an 
sùilibh a chleamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a' mhad- 
uinn, an sin ghreas na h-aingil Lot, ag 
ràdh, Eirich, gabh do bhean, agus do 
dhithis nighean a ta'n so, air eagal gu'n 
sgriosar thu ann an aingidheachd a' 
bhaile. s 20 GENESIS. 16 Agus 'nuair a bha e a' deanamh 
moiUe, an sin rug na daoine air làimh 
air, agus air làimh air a mhnaoi, agus 
air làimh air a dhithis nighean ; air 
do'n Tighearna bhi tròcaireach dha : 
agus thug iad a mach e, agus chuir iad 
e 'n taobh a muigh do'n bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach 
lad', thubhaii-t e, Teich air son t'anama ; 
na seall a'd' dhèigh, agus na stad sa' 
chòmhnard uile : teich do'n t-sliabh, 
air eagal gu millear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och ! ni 
h-ann mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheirbhis- 
each deadh-ghean a'd' shùilibh, agus 
mheudaich thu do thròcair, a nochd 
thu dhomhsa le m'anam a theasraiginn : 
agus cha'n urrainn mise dol as do'n t- 
sliabh, air eagal gu'n tig olc èigin orm, 
agus gu'm faigh mi bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am 
fagus gu teicheadh d'a ionnsuidh, agiis 
e beag ; leigear dhomh a nis teicheadh 
an sud, (nach beag e ?) agus bithidh 
m'anam beò. 

21 Agus thiibhairt e ris, Feuch, 
ghabli mi ri t'athchuinge san ni so mar 
an ceudna, nach sgiios mi'm baile so, 
mu'n do labhair thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha 'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus 
an tèid thu'n sud : uime sin thugadh 
Soar mar ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an tal- 
amh, 'nuair a chaidh Lot a steach do 
Shoar. 

24 An sin thug an Tighearn air 
pronnasc agus teine frasadh air Sodom 
agus air Gomorrah, a nuas o'n Tighearn 
as na nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus 
an còmhnard uile, agus uile luchd- 
àiteachaidh nam bailtean, agus na 
dh'fhàs air an talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèigli o 
'chùlaobh, agus dli'fhàs i 'na carragh 
salainn. 

27 Agus chaidh Abrahamsuas moch 
sa' mhaduinn do'n àit anns an do sheas 
e an làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus 
Gomorrah, agus air fearann a' chòmh- 
naird uile, agus chunnaic e, agus, feuch, 
chaidh deatach na tìre suas mar dheat- 
ach àmhuinn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bailtean 
a' chòmhnaird, an sin chuimhnich Dia 
air Abraham, agus chuir e mach Lot à 
meadhon an lèir-sgrios, 'nuair a sgrios e na bailtean anns an robh Lot 'na 
chòmhnuidh. 

80 Agus chaidh Lot suas à Soar, agus 
ghabh e còmhnuidh san t-sUabh, agus 
a dhithis nighean maille ris ; oir bha 
eagal air còmhnuidh ghabhail ann an 
Soar : agus ghabh e còmhnuidh ann an 
uaimh, e fèin agus a dhithis nighean. 

31 Agus thubhairt an tè bu shine 
ris an tè a b' òige, Tha ar n-athair 
sean, agus cha 'w ^eil fear air an talamh 
g;u teachd a steach d' ar n-ionnsuidh a 
rèir gnàtha na talmhainn uile. 

82 Thig, thugamaid air ar n-athair 
fìon òl, agus luidheamaid maille ris, 
chum as gu'n gièidh sinn sliochd o ar 
n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair fìon 
òl air an oidhche sin : agus chaidh an 
tè bu shine steach, ag-us luidh i maille 
r'a h-athair ; agus cha do mhothaich 
e 'nuair a luidh i sìos, no 'nuair a dh'eir- 
ich i. 

34 Agus air an ?à-màireach thubhairt 
an tè bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, 
luidh mise an raoir maille ri m' athair ; 
thugamaid air f ìon òl an nochd mar an 
ceudna, agus theirig a steach, agus luidh 
maille ris, chiim as gTi'n glèidh sinn 
sliochd o ar n-athair. 

35 Agus thug iad air an athair fìon 
òl air an oidhche sin mar 'an ceudna : 
agus dh'èirich an tè a b'òige, agus luidh 
i maille ris, agus cha do mhothaich e 
'nuair a luidh i sìos, no 'nuair a dh'èir- 
ich i. 

36 Mar so blia dithis nighean Lot 
torrach aig an athair. 

37 Agus i-ug an tè bu sliine mac, 
agus tliug i Moab mar ainm air : is esan 
athair nam Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar 
an ceudna mac, agus thug i Ben-ammi 
mar ainm air : is esan athair chloinn 
Ammoin gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

AGUS dh'imich Abraham as a sin 
do'n tìr mu 'dheas, agus ghabh e 
còmhnuidh eadar Cades agus Sur ; ag- 
us bha e air chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu Sha- 
rah a bhean, 'Si mo phiuthar i : Agus 
chuir Abimelech righ Gherair ^eac/i^^a^rÈ 
uaith, agus ghabh e Sarah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech 
ann an aisling san oidhche, agus thu- 
bhairt e ris, Feuch, is duine marbh thu 
air son na mnà a ghabh thu ; oir is 
bean duin' eile i. CAIB. XXI. 21 4 Ach cha d'thàinig Abimelech am 
fagus d'i, agus thubhairt e, A thigh- 
earna, am niarbh thu mar an ceudna 
cinneach ionraic ì 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, 
'Si mo phiuthar i 1 agus thubhairt ise, 
eadhon ise fèin, 'Se mo bhràthair e : 
ann an treibhdhireas mo chridhe, agus 
ann an neo-cliionta mo làmh rinn mi 
so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an 
aisling, Seadh, tha fios agam gur ann 
an treil)hdhireas do chridhe a rinn thu 
so, agus chum mise mar an ceudna thu 
o pheacachadh a'm' aghaidh : uime sin 
cha do leig mi leat beantainn rithe. 

7 A nis mata, thoir air a h-ais do'n 
duine a bhean ; oir is fàidh e, agus ni 
e urnuigh air do shon, agus bithidh tu 
beò : acli mur toir thu air a h-ais i, 
biodh fios agad gu'm faigh thu bàs gu 
cinnteach, thu fèin agus gach uile a's 
leat. 

8 Uime sin dh'èirieh Abimelech 
moch sa' mhaduinn, agus ghairm e a 
sheirbhisich uile, agus dh'aithris e na 
nithe sin nile 'nan èisdeachd ; agus bha 
eagal mòr air na daoine. 

9 An sin ghairm Abimelech air Abra- 
ham, agus thubhairt e ris, Ciod so a rinn 
thu oirnn ? agus ciod a;n eucoir a rinn 
mise ort, gu'n d'thug thu ormsa, agus 
air mo rìoghachd peacadh mòr ì rinn 
thu gnìomharan ormsa, nach bu chòir 
a dheanamh. 

10 Agus thubliairt Abimelech ri h- 
Abraham, Ciod a chunnaic thu, gu'n 
d'rinn thu an ni so ? 

11 Agus thubhairt Abraham, A 
chionn gu'n d'thubhairt mi atiìiam jvin, 
Gu cinnteach cha 'n 'eil eagal an Tigh- 
earna san ionad so ; agus marbhaidh 
iad mi air son mo mhnà. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhin mo 
phiuthar, nighean m'athar i, ach cha'n 
ì nighean mo mhàthar : agus bha i agam 
mar mhnaoi. 

13 Agns 'nuair a thug Dia orm dol 
air m.'aineol o thigh m'athar, an sin 
thubhairt mi rithe, 'Se so do chaoimh- 
neas a nochdas tu dhomhsa ; Anns 
gach àite d'an tig sinn, abair mu m' 
thimchioll, 'Se mo bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, ; 
agus buar,agus ògiaich,agusbanogIaich, : 
agus thug e iad a dh' Abraham, agus 
thug e air a h-ais dha Sarah a bhean. 

15 AgusthubhairtAbimeIech,Feuch, : 
tha m'fhearann fa d' chomhair ; gabh 
còmhnuidh far an taitneach leat. 16 Agus ri Sarah thubhairt e, Feuch, 
■ thug ini mìlebonn airgid do d' bhràthair : 
, feuch, tha e dhuitse 'na chòmhdaclladh 

sùl do gach uile a ta maille riut, agus 
maille ris gach uile : mar so fhuair i 
achmhasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigh ri 
Dia ; agTis leighis Dia Abimelech, agus 
a bhean, agus a bhanoglaich, agus rug 
iad clann. 

18 Oir dhruid an Tighearna suas gach 
bolg ann an teaghlach Abimeleich, air 
son Sharah mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn air 
Sarah mar a thubhairt e ; agus 
rinn an Tighearna do Sharah mar a 
labhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agus 
rug i mac do Abraham 'na shean aois, 
san àm shuidhichte mu'n do labhair 
Dia ris. 

3 Agus tliug Abrahani Isaac mar 
ainm air a mhac a rugadli dha, a rug 
Sarah dha. 

4 AgTis thimchioll-ghearr Abraham 
Isaac a mhac, 'nuair a bha e ochd làith- 
ean a dh'aois, mar a dh'àithn Dia 
dha. 

6 Agus bha Abraham ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a rugadh a mhac Isaac 
dha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug Dia 
orm gàire dheanamh : affus gach neach 
a chluinneas, ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh 
ri h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah 
cìoch do chloinn ì oir rug mi mac dha 
'na shean aois. 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus 
chuireadh bhàrr na cìche e : Agus rinn 
Abraham cuirm mhòr san là an do 
chirireadh Isaac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair 
na ban-Eiphitich, a rug i dh'Abraham, 
ri fanoid. 

10 Uime sin thubhàirt i ri h-Abra- 
ham, Tilg a mach a' bhan-tràill so, agus 
a mac ; oir cha bhi mac na ban-tràille 
so 'na oighre maille ri m' mhac-sa, 
eadhon ri h-Isaac. 

11 Agus bloa an ni ro-dhoilgheasach 
ann an sùilibh Abrahaim, air son a 
nihic. 

12 Agus thubhairt Dia ri h-Abrahani, 
Na biodh e doilgheasach a'd' shùilibh 
air son an òganaich, agus air son do 
bhan-tràille : a thaobh gach ni a thu- 
bhairt Sarah riut, èisd r'a guth ; oir is 22 GEN 

am^^&>-Isaac a dh'ainmicliear dhuitse 
sliochd. 

13 Agus mar an ceudna do mhac na 
ban-tràiHe ni mise cinneàch^o bhrìgh 
gur e do shUochd-sa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu 
moch sa' mhaduinn, agus ghabh e aran, 
ag^s searrag uisge, agus thug e sin do 
Hagar, agus chulr e air a gnalainn e, 
ag-us an leanabh ; agus chuir e air falbh 
i : agus dh'imich i, agus chaidh i air 
seacharan am fàsach Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n 
t-searraig ; agus thilg i an leanabh fuidh 
aon do na preasaibh. 

16 Agus dh'fhalbh i, agus shuidh i 
sìos f'a chomhair, tamull maith uaith, 
mu thimchioU urchuir saighde : oir 
thubhairt i, Na faiceam bàs an leinibh. 
Agus shuidh i f'ts chomhair, agus thog 
i suas a gTith, agus ghuil i. 

17 Agus chualaDia guth an òganaich : 
agus ghairm aingeal Dè air Hagar o 
nèamh, agus thubhairt e rithe, Ciod a 
tha teachd riut, a Hagar ì Na biodh 
eagal ort ; oir chuala Dia guth an 
òganaich far am bheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, ag- 
us gabh greim a'd' làimh dheth, oir ni 
mise 'na chinneach mòr e. 

19 AgTis dh'fhosgail Dia a sùilean, 
agus chunnaic i tobar uisge ; agus 
chaidh i, agus hon i an t-sean-ag le 
h-uisge, agus thug i deochdo'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, 
agus dh'fhàs e suas : agus gliabh e 
còmhnnidh san fhàsach, agus bha e "'na 
fhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am 
fàsach Pliarain : agus ghabh a mhàthair 
bean da à tìr na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fèin labhair 
Abimelech, agus Phichol ard cheannard 
a shluaigh, li h-Abraham, ag ràdh, Tha 
Dia leat anns gach m. a,ta thu a' dean- 
amh. 

23 A nis uime sin mionnaich dhomhsa 
air Dia, nach buin thu gu fealltach 
riumsa, no ri m' mhac, no ri mac mo 
mhic ; ach a rèir a' chaoimhneis a rinn 
mi riut, ni thusa riumsa, agus ris an 
tìr anps an robh thu air chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, Bheir 
mi mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan 
do Abimelech air son tobair uisge, a 
thug seirbhisich Abimeleich a mach le 
li-ainneart. 

26 Agus thubhairt Abiraelech, Cha 
b'fhiosrach mise cò rinn an gnìomh ao : cha d'innis thu fèin domh, agus cha 
mhò a chuala mi bheag »*'« thimchioll 
ach an diugh. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich 
agus crodh, agus thug e iad do Abime- 
lech : agus rinn iad le chèile coimh- 
cheangal. 

28 Agus chuir Abrahara seachd uain 
bhoirionn do'n, treud air leth leo fèin. 

29 Agus thùbhairt Abimelech ri 
h-Abraham, Ciod iad na seachd uain 
bhoirionn sin, a chuir thu air leth leo 
fèin 1 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidfi\_ 
tu na seachd uain bhoirionn sin o m' 
làimh ; chum gu'm bi iad 'nara fianuis 
dhomhsa gu'n do chladhaich mi an 
tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar 
ainm air an àite sin, do bhrìgh an sin 
gu'n d'thug iad am mionnan le chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal 
aig Beer-seba : an sin dh'èirich Abime- 
lech suas, agus Phichol ard cheannard 
a shluaigh, agus pliiU iad do thìr nam 
Phihsteach. 

33 Agus shuidhich Ahraham doire 
chraobh aig Beer-seba, agus ghairm e 
'n sin air ainm an Tighearn, an Dè 
shìorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt 
ann an tìr nam PhiUsteach mòran do 
làithibh. 

CAIB. XXII. 

AGUS an dèigh nan nithe sin dhearbh 
Dia Abraham, agus thubhairt e 
ris, Abrahaim. Agus thubhairt e,Feuch, 
tha mi 'w so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, t'aon mhac Isaac, a's ionmhuinn 
leat, agus rach do thìr Mhoriah, agus 
thoir suas an sin e mar thabhai'tas- 
loisgte air aon do na beanntaibh a 
dh'innseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abrahara gu moch 
sa' rahaduinn, agus dh'uighiraiche 'asal, 
agus ghabh e dithis d'a òganaich raaille 
ris, agTis a mhac Isaac ; agus sgoilt e 
fiodh air son an tabhartais-loisgte, agus 
dh'èirich e siias, agus chaidh e do 'n àit 
a dh'innis Dia dha, 

4 A nis air an treas là thog Abraham 
suas a shùilean, agus chunnaic e an 
t-àite fada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a ògan- 
aicli, Fanaibhse an so maille ris an asal, 
agus thèid mise agus an gille gu ruige 
sud, agus ni sima aoradh, agus thig sinn 
a rìs d'ur n-ionnsuidh. • . CAIB. 

6 Agus ghabli Abraham fiodh an 
tabhartais-loisgte, agus chuii- se e air 
muin a mhic Isaaic ; agus ghabh e "na 
làirah au teine, agus an sgian : ^agus 
dh"in(^:h^iad le chèile cuideachd. ' 

7 Agtis. ,labhair Isaac ra athair A- 
fcaham, agus thubhairt e, Athair : agus 
tmibhairt esan, Fe\ich, tha mi '« so, a 
mliic. Agus thubhairt e, Feuch an 
teine agus am fiodh ; acli c'àit am hlieil 
an t-uan air son tabhartais-loisgte ì 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh 
Dia, a mhic, uan dha fèin air son tabh- 
artais-Ioisgte : Mar sin dh'imich iad 
cuideachd le chèile. 

9 Agus thàiuig iad do'n àit a 
dh'innis Dia dha, agus thog Abraham 
altair an sin, agus chuir e 'm fiodh an 
òrdugh ; agus cheangail e a mhac 
Isaac, agus chuir e air an .altair e air 
uachdàr an fhiodha. 

10 AgTis shìn Abraham a mach ^a 
lànih, agus ghabh e an sgian a mharbll- 
adh a mhic. 

' 11 AgTis ghlaodli aingeal an Tigli- 
earna ris o nèamh, agus thubhairt e, 
Abrahaim, Abrahaim. Agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'm so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do 
làmh air a' ghille, agus na dean ni sam 
bith air : oir a nis tha mi fiosrach gu 
bheil eagal Dè ort, do bhrìgh nach do 
chum thu do mhac, eadhon t'aon mìiac 
uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùil- 
ean, agus dh'amhairc e, agus, feuch, 
reithe air a chùlaobh an sàs ann ai® 
preas air 'adhaircean : agus chaidh A- 
braham, agus ghabh e an reithe, agus 
thug e suas e mar thabhartas-Ioisgte an 
àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham lehobhah- 
lireh mar ainm air an àite sin : mar a 
theirear gus an là'n -diugh, Ann an 
sHabh an Tighearna chithear e. 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tigh- 
earna ri h-Abraham an dara uair o 
nèamh, 

16 AgTis thuhhairt e, Orm fèin 
mhionnaich mi, ars' an Tighearn, a 
chionn gu'n d'rinn thu an ni so, agus 
nach do chum thu uam do mhac, eadhon 
t'aon mhac ; 

17 Gu'ni beannaich mi tliu gu mòr, 
agus gu'n dean mi do shliochd ro-liou- 
mhor eadhon mar reulta nèimh, agus 
mar an gaineamh, a ta air tràigh na 
fairge : agus sealbhaichidh do shliochd 
geatadh an naimhdean ; 

18 Agusbeannaichearannadshliochd- XXIII. 23 

sa uile c5\nnich na talmhainn, a chionn 
gu'n d' èisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar siu phill Abraliam a dh'ionn- 
suidh 'òganacha ; agus dh'èirich iad 
suas,agus ehaidh iad cuideachd gu Beer- 
seba : agus ghabh Abraham còmhnuidh 
aig Beer-seba. 

20 Agus an dèigh nan nithe sin 
dh'innseadh do Abraham, ag ràdh, 
Feuch, rug Milcah mar an ceudna mic 
do d' bhràthair Nahor ; 

21 Hus a cheud-ghin, agus Buds a 
bhràthair, agus Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus 
Pildas, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus^ghin Betuef Rebecah : an 
ochdnar sin rug Milcah do Nahor, 
bràthair Abrahaim. 

24 Agus a leannan, d'am è'ainm 
Reumah, rug ise mar an ceudna Tebah, 
agus Gaham, agus Tahas, agus Maach- 
ah. 

CAIB. XXIII. 

AGUS bha Sarah beò ceud agus 
seachd bliadhna fichead ; Viad so 
bUadhnacha beatha Sharah. 

2 Agus fhuair Sarah bàs ann an 
Ciriat-arba ; 'se sin Hebron ann an tìr 
Chanaain : Agus thàinig Abraham a 
dheanamh tuiridh air son Sharah, agus 
a chaoidh air a son. 

8 Agus dh'èirich Abraham suas o 
làthair a mhairbh, agus labhair e ri 
mic Het, ag ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
màille ribh : thugaibh dhomh sealbh 
àit-adhlaic maille ribh, agus gu'n adh- 
laic mi mo mharbh as mo shealladh. 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, 
ag ràdh ris, 

6 Eisd ruinne, mo thighearna : is 
uachdaran cun^achdach thusa 'nar 
measgne ; ann alrn'oghainn ar n-àit- 
eachan-adhlaic, adhlaic do mharbh : 
cha chuin duine 'nar measgne 'àit-adh- 
laic uait, gvi d' mharbh adhlac ann. 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, ag- 
us chrom se e fèin do mliuinntir na 
tìre, eadhon do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's 
àill leibh gu'n adhlaicinn mo mharbh 
as mo shealladh, èisdibh rium, agus 
labhraibh air mo shon ri h-Ephron mac 
Shohair ; 

9 Chum as gu'n toir e dhomh uaimh 
Mhachpelah a ta aige, ata ann an crich 
'achaidh ; air son uiread airgid 's is fiu 
i, thugadh e dhomh i mar sheilbh àit- 
adhlaic 'nur measgsa. 24 GENESIS. 10 Agus bha Ephron 'na chòmh- 
nuidh am measg chloinne Het. Agus 
fhreagair Ephron an t-Hiteach Ahra- 
ham ann an èisdeachd cloinne Het, 
eadhon gach neach a chaidh steach air 
geatadh a bhaile-san, ag ràdh, 

11 Na biodh e mar sin, mo thigh- 
earna, èisd lium : an t-achadh blieir mi 
dhuit, agus an uaimh a ta ann, blieir 
mi dhuit i ; ann an làthair mhac mo 
dhaoine bheir mi dhuit i : adhlaic do 
mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin sìos 
an làthair miiinntir na tìre. 

13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann 
an èisdeachd muinntir na tìre, ag ràdh, 
Ach ma bheir thu seachad i, guidheam 
ort, èisd rium : bheir mi dhuit airgiod 
air son an achaidh, gabh uam e, agus 
adhlaicidh mi mo mharbh an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, 
ag ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium : is fiu 
an t-achadh ceithir cheud secel airgid ; 
ciod sin eadar mise agus thusa ? uime 
sin adhlaic do mharbh. 

16 Agus dh'èìsd Abrahamri h-Eph- 
Ton, agus thomhais Abraham do Ephron 
an t-airgiod, a dh'ainmich e ann an 
èisdeachd mhac Het, ceitliir cheud secel 
airgid, a ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, 
a hha ann am Machpelah, a hha fa 
chomhair Mhamre, an t-achadh, agus an 
uaimh a hV ann, agus gach craobh a 
hha san achadh, . a hha 'na chrìch uile 
mu'n cuairt, 

18 Daingean do Abrahammar sheilbh, 
ann an làthair cloinne Het, am fianuis 
gach neach a chaidh steach air geatadh 
a bhaile-san. 

19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic 
Abraham Sarah a bhean, ann an iiaimh 
achàidh Mhachpelah, fa chomhair 
Mhamre : is e sin Hebron ann an tìr 
Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus 
an uaimh a ta ann, daingean do Abra- 
ham, mar sheìlbh àit-adhlaic, le mic 
Het. 

CAIB. XXIV. 

AGUS bha Abraham sean, agus air 
teachd gu h-aois mhòir, agus 
bheannaich an Tighearn Abraham anns 
na h-uile nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham r'a sheir- 
bhiseach bu shine 'na thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, 
guidheam ort, do làmh fo m' shliasaid ; 3 Agus blieir mi ort mionnachadh 
air an Tighearna, Dia nèimh, agus Dia 
na talmhainn, nach gabh thu bean do 
m' mhac do nigheanaibh nan Canaan- 
ach, am measg amMe«7mis'a'm' chòmh- 
nuidh : 

4 Ach thèid thu do m' dhùthaich 
fèin, agus a chum mo luchd-dàimh, ag- 
us gabhaidh tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, 
Ma's e 's nach bi a' bhean toileach air 
mis' a leantuinn do'n tìr so, an èigin 
dhomh do mhac a thoirt air 'ais a rìs 
do'n tir as an d'thàinig tlru ì 

6 Agus thubhairt Abraham ris, Thoir 
an ro-aire nach toir tlru mo mhac an sin 
a rìs. 

7 An Tighearna, Dia nèimh, a thug 
mise o thigh m'athar, agus o thìr mo 
dhilsean, agus a labhair rium, agus a 
mhionnaicli dhomh, ag ràdh, Do d' 
shliochd bheir mi am fearann so ; cuir- 
idh esan 'aingeal fèin romhad, agus 
gabhaidh tu bean do m' mhac as a sin. 

8 Agus mur bi a' bhean toileach air 
thusa a leantuinn, an sin bithidh tu 
saor o m' mhionnaibh so : a mhàin na 
toir mo mhac an siu a rìs. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh 
fo shliasaid Abrahaim a mhaighstir, ag- 
us mhionnaich e dha tliaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmhail do chàmhalan a mhaighstir, 
agus dh'fhalbh e ; oir hha maoin a 
mhaighstir iiile aige f'a làimh : Agus 
dh'èirich e, agus chaidh e gu Mesopo- 
tamia, gu baile Nahoir. 

11 Agns thug e air na càmhail 
an glùn a lùbadh an taobh a muigh 
do'n bhaile, làimh ri tobar uisge, mu 
thràth feasgair, eadhon mu'n àm an 
tèid mnài a mach a tharruing uisge. 

12 Agus thubhairt e, Thighearna, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, deòn- 
aich gu'n soirbhich leams' an diugh, 
agus nochd caoimhneas do m'mhaigh- 
stir Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh an so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig 
nigheana muinntir a' bhaile mach a 
than-uing uisge. 

14 Agus tachaireadh e, a' mhaigh- 
dean ris an abair mise, Leig sìos, guidh- 
eam ort, do shoitheach, chum's gu'n òl 
mi ; agus their ise, 01, agus bheir mise 
deoch do d' chàmhail mar an ceudna : 
ffu ma h-ì sin fèin a dh'orduich thu do 
d' sheirbhiseach Isaac ; agus le sin bith- 
idh fios agam gu'n do nochdthu caoimh- 
neas do m' mhaighstir. CAIB. XXIV, 25 15 Agus mu'n do sguir e do labhairt, 
feuch, thàinig Rebecah a mach, a rug- 
adh do Bhetuel, mac Mhilcah, mnà 
Nalioir, bràthar Abrahaim ; agus a 
soitheach air a gualainn. 

16 Agus blia a' chailiu ro-mhaiseaclii 
ri amliarc oirre, òigh ; agus clia b' 
aithne do f hear riamh i : agus chaidh 
i sìos do'n tobar, agus lìon i a soitheach, 
agus thàinig i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'na 
coinneamh, agus thubhairt e, Leig 
dhomh, guidheam ort, beagan uisg' òl 
as do shoitheaeh. 

18 Agus thubhairt i, 01, mo thigh- 
earna : agus ghreas i oirre, agiis leig i 
sìos a soitheach air a làimh, agus thug 
i dha deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a thoirt 
da, thubhairt i, Tairngidh mi uisge air 
son do chàmhal mar an ceudna, gus an 
sguir iad a dli'òl. 

"2tì Agus ghreas i oirre, agns dh'fhal- 
mhuich i a soitlieacli san amar, agus 
ruith i rìs do'n tobar a tharruing iiisge; 
agus tharming i air son a chàmhal uile. 

21 Agus òAa'n duine ag amharc le 
li-iongantas oirre, agus a' fantuinn 'na 
thosd, a dh'f heuchainn an d'thug, no 
nach d'thug, an Tighearn air a tliurus 
soirbheaehadh leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail a 
<ih'òl, an sin ghabh an duine cluas- 
fhàinne òir, san robh leth seceil a 
chudthrom, agus dà làmh-f hail air son 
a làmh, san robh deich seceil òir a 
chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nighean 
thu ? innis dhomh, guidheam ort : am 
bheil ann an tigh t'athar àite dfauinn 
gu tàmh a ghabhail ann ì 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise 
nighean Bhetueil, mhic Mhilcah, a rug 
i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, 
Tha againne araon conlach, agus inn- 
linn gu leòr, agus àite gu tàmh a 
ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, 
agus rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, nach do bhuin a thròcair 
agus 'f hìrinn o m' mhaighstir : air 
dhomhsa bhi san t-slighe, stiuir an 
Tighearna mi gu tigh bhràithre mo 
mhaighstir. 

28 Agus mith a' mhaighdean, agus 
dh'innis ì na nithe-sa do mhuinntir tighe 
a màthar. 29 Agus bha bràthair aig Rebecah, 
d'am b'ainm Laban : agus ruith Laban 
a dh'ionnsuidh an duine a mach chum 
an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' 
chluas-f hàinne, agus na làmh-f hailean 
air làmhan a pheathar, agus 'nuair a 
chual' e briathra Rebeeah a pheathar, 
ag ràdh, Mar so labhair an duine rium ; 
an sin thàinig e dh'ionnsuidh an duine, 
agus, feucli, sheas e làimh ris na càmh- 
ail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, 
thusa ta beannaichte o'n Tighearna ; 
c'uime sheasas tu a muigh ? oir dh'- 
ulluich mise an tigh, agus àite do na 
càmhail. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, 
agus dh'fhuasgail e na càmhail, agus 
thug e seachad conlach agus innlinn air 
son nan càmhal, agus uisge a dh'ionn- 
lad a chos, agus cosan nan daoine a bha 
maille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air a bheul- 
aobh gu itheadh ; acli thubhairt e, Cha 
'n ithmi, gus an innis mi mo ghnothuch. 
Agus thubhairt esan, Labhair romhad. 

34 AgTis thubhairt e, Is mise seir- 
bhiseach Abrahaim ; 

35 Agus bheannaicli an Tighearna 
mo mhaighstir gu mòr, agus tha e air 
fas cumhachdach : agus thug e dha 
caoraich, agus crodh, agus airgiod, agus 
òr, agus ògiaich agus banoglaich, agus 
càmhail agus asail ; 

36 Agus rug Sarah, bean mo mhaigh- 
stir, mac do m' nihaighstir 'na sean 
aois ; agus thug e dhasan gach ni a 
aige ; 

37 Agus thug mo mhaighstir ormsa 
mo mhionnan a thoirt, ag ràdh, Cha 
ghabh thu bean do m' mhac do nighean- 
aibh nan Canaanach, muinntir a tha 
mise a cliòmhnuidh 'nam fearann : 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar, agus a dh'ionnsuidh mo dhil- 
sean, agus gabhaidh tu bean dom' mhac. 

89 Agus thubhairt mi ri m' mhaigh- 
stir, Theagamh nach lean a' bhean mi : 

40 Agus thubhairt esan rium, Cuir- 
idh an Tighearn,an làthair an do ghluais 
mise, 'aingeal fèin leat, agus soirbhich- 
idh e do thuras ; agus gabhaidh tu bean 
do m' mhac o m' dhilsibh, agus o thigh 
m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a thig thu chum mo 
dhilsean ; agus mur toir iad dhuit bean, 
an sin bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 
42 Agus thàinig mi'n diugh chum 26 GENESIS. an tobair, agus thubhairt mi, O Thigh- 
earna, Dhè mo mhaighstir Abrahaim, 
ma shoirbhicheas tu nis mo tliurus aìr 
am bheil mi 'g imeachd ; 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh làimh 
ris an tobar uisge ; agus 'nuair a thig 
a' mhaighdean a mach a tharruing 
uisge, agus a their mi rithe, Thoir 
dhomh, guidheam ort, beagan uìsge ri 
òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise rium, 01 thu fèin, 
agus tairngidh mise mar an ceudna do 
d'chàmhail : gu nia h-ì sin fèin a' bhean 
a dh'òrduich an Tigheavna do mhac mo 
mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir mi do labhairt 
a'm' chridhe, feuch, thàinig Rebecah a 
mach, agus a soitheach air a gualainn ; 
agus chaidh i sìos do'n tobar, agus 
thari'uing i uisge : Agus thubhairt mi 
rithe, Thoir dhomh deoch, guidheam 
ort : 

46 Agus ghreas i oirre, agus leig i 
sìos a soitheach o ^gualainn, agus thu- 
bhairt i, 01, agus bheir mi deoch do d' 
chàmhail mar an ceudna : agus dh' òl 
mi, agus thug i air na càmhail òl mar 
an ceudna. 

47 Agus dh'f hiosraich mi dhith, agiis 
thubhairt mi, Cò d'an nighean thusa ? 
Agus thubhairt ise, Is mi nighean 
Bhetueil, mliic Nahoir, a nig Milcah 
dha : Ag-us chuir mi a' chluas-fhàinne 
air a h-aghaidh, agus na làmh-f hailean 
air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, 
agus rinn mi aoradh do'n Tighearna, 
agus bheannaich mi an Tighearna, Dia 
mo mhaighstir Abrahaim, a threòraich 
mi san t-slighe cheart, a ghabhail nigh- 
inn bràthar mo mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu firinneach ri m' 
mhaighstir, innsibh dhomh ; agus mur 
buin, innsibh dhomh ; chum as gu'n 
tìonndaidh mi dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, no na làimhe clìthe. 

60 An sin fhreagair Laban agus 
Betuel, agais thubhairt iad, '/S' ann o 'n 
Tighearna thàinig an ni so : cha'n 
urrainn sinne olc no maith a ràdh riut. 

51 Feuch, tha Rebecah a'd' làthair, 
gabh i, agus imich ; agus biodh i 'na 
mnaoi aig mac do mhaighstir, mar a 
labhair an Tighearna. 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach 
Abrahaim am briathra, chi'om se e fèin 
gu làr do'n Tighearna. 

53 Agus tliug an seirbhiseach a 
làthair seudan airgid agus seudan òir, agus eudach, agus thug e iad do Re- 
becah : thug e mar an ceudna nithe 
luachmhor d'a bràthair agus 4'a màth- 
air. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl if d, 
e fèin agus na daoine a bha maille lis, 
agus dh'f lian iad rè na h-oidhche : agus 
dh'èirich iad sa' mliaduinn ; agus thu- 
bhairt esan, Cuiribh air falbh mi dh'- 
ionnsuidh mo mhaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthair, Fanadh a' mhaighdean maille 
ruinne air a' chuid a's lugha deich 
làithean ; 'na dhèigh sin falbhaidh i. 

56 Agus thubhairt e riu, Na cuiribh 
moille orm, oir shoii-bhich an Tighearna 
mo thurus : cuiribh air falbh mi, chum 
gu'n tèid mi dh'ionnsuidh mo mhaigh- 
stir. 

57 AgTis thubhairt iad, Gairmidh 
sinn air a' mhaighdinn, agus fiosraich- 
idh sinn d'a beul fe'in. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, 
agus thubhairt iad rithe, An tèid thu 
leis an duine so ? Agus thubhairt i, 
Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Rebecah 
am piutliar, agus a banaltrum, agiis 
seirbhiseach Abrahaim, agus a dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, 
agus thubhairt iad rithe, \S tu ar piu- 
thar, bi-sa a'd' mhàthair mhìlte do 
mhuillioiiaibh ; agTis sealbhaicheadh do 
shliochd geata na muinntir sin le 'm 
fuathach iad. 

61 Agais dh'èirich Rebecah, agus a 
maighdeanan, agns mharcaich iad air 
na càmhail, agus lean iad an duine : 
agus ghabh an seirbhiseach Rebecah, 
agus dh'fhalbh e roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o shlighe 
an tobair Lahai-roi ; oir bha e chòmh- 
nuidh san tìr mu dheas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a 
bheachd-smuaineachadli san fhaiche 
air feasgar : agus thog e suas a shùilean, 
agus chunnaic e, agus, feuch, bha na 
càmhail a' tighinn. 

64 Ag-us thog Rebecah suas a sùil- 
ean, agus 'nuair a chunnaic i Isaac, 
theiring i bhàrr a' chàmhail, 

65 Agus thubhairt i ris an t-seirbhis- 
each, Co e 'n duine so a ta sràid-im- 
eachd san f haiche g'ar coinneachadh ? 
Agus thubhairt an seirbhiseach, 'S e 
mo mhaighstir a th'ann : an sin ghabh 
i gnùis-bhrat, agiis chònihdaich si i 
fèin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseacli do 
Isaac na h-uile nithe a rinn e. CAIB. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth Sha- 
rah a mhàthar, agus ghabh e Rebecah, 
agus bha i aige 'na mnaoi ; agus ghràdh- 
aich e i ; agus f huair Isaac sòlas an 
. deigh hàis a mhàthar. 

CAIB. XXV. 
N sin gnabh Abraliam bean a rìs, 
d'am è'ainm Ceturah. 2 AgusrugidhaSimran,agus locsan, 
agus Medan, agus Midìan, agus Isbac 
agus Suah. 

3 Ag-us ghin locsanSeba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 Ag-us mic Mhidiain ; Ephah, agus 
Epher, agus Hanoch, agusAbidah, agus 
Eldaah : è' iad sin uile mic Cfeeturah. 

5 Agus thug Abraham gach ni a bh' 
aige do Isaac. 

6 Ach do niliic nan leannan a bli' 
aigAbraham, thug Abraham tiodhlaca ; 
agus chuir e air falbh iad o' mhac 
Isaac, 'nuair a bha e fèin fathast beò, 
do'n taobh an ear, do thìr na h-àirde 
'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadh- 
nacha beatha Abrahaim a bha e beò ; 
ceud agus tri fichead, agus cùigbliadhna 
deug. 

8 An sin thug Abraham suas an deò, 
agus fhuair e bàs ann an deadh shean 
aois, 'na sheann duine, agus làn do 
hhliadhnaibh ; agus chruinnicheadh e 
chum a mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac 
agus Ismael e ann an uaimh Mliach- 
pelah, ann an achadh Ephroin, mhic 
Shoair an Hitich, a fa chomhair 
Mhamre ; 

10 An t-achadh a cheannaich A- 
braham o mhic Het : ann an sin dh'adh- 
laiceadh Abraham, agTisSarah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac : agus 
ghabh Isaac còmlmuidh làimh ri tobar 
Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Isma- 
eil, mhic Abrahaim, a rug Hagar a' 
bhan-Eiphiteach, banoglach Sharah, do 
Abraham. 

13 Agus is iad sin ainmeana mhac 
Ismaeil, 'nan ainmeanaibh, a rèir an 
ginealacha: ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot ; 
agus Cedar, agus Adbeel, agus Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Masa, 

15 Hadar, agus Tema, letur, Naphis, 
agus Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is XXV. . 27 

iad sin an ainmeana 'nam bailtibh, agus 
'nan daingneachaibli ; dà cheannard 
deug a rèir am fineacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha 
beatha Ismaeil,ceud agus seachd bliadh- 
na deug 'ar f hichead : agus thug e suas 
an deò, agus dh'eug e, agus chruinn- 
iclieadh e chum a mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o 
Habhilah gu ruig Sur, a ta fa chomhair 
na h-Eiphit, mar a thèid thu gu h-Asi- 
ria. An làthair a bhràithrean uile 
fhuair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic, 
mhic Abrahaim : Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead 
bliadhna dh'aois 'nuair a ghabh e Re- 
becah, nighean Bhetueil, an t-Siriaich 
o Phadan-aram, pìuthar Labain an t-Si- 
riaich, dha fèin 'na mnaoi. 

21 Agus ghuidh Isaac an Tighearna 
air son a mhnà, a chionn gu'w rohh i 
neo-thorrach : agus dh 'èisd an Tighear- 
na ris, agus dh'fhàs Rebecah a bhean 
torrach. 

22 Agus bha a' chlann a' coimh- 
ghleacadh an taobh a stigh dh'i : agus 
thubhairt ise, Ma ta chiiis mar sin, c'ar 
son a tha mi mar so % Agus chaidh i 
a dh'fhiosrachadh do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tigheama 
rithe, Tha dà chinneach a'd' bholg, 
agus bithidh dà shluagh air an sgaradh 
o t'innìbh : agus bithidh aon sluagh 
dhiuhh so ni's treise na 'w sluagh eile ; 
agus ni esana's sine seirbhis dhasana's 
òige. 

24 Agus 'nuair a choimhlionadh a 
làithean gu bhi air a h-aisead, feuch, hha 
leth-aona 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin amach 
dearg, is e uUe mar f halluinn mholaich : 
agus thug iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, agus greim aig a 
làimh do shàil Esau ; agus thugadh 
lacob mar ainm air :' agus hha Isaac 
tri fichead bliadhna dh'aois, 'nuair a 
rugadh iad. 

27 Agus dh'fhàs na gillean ; agus 
bha Esau 'na shealgair seòlta, 'nafhear 
macharach ; agus hha lacob 'na dhuine 
coimhlionta, a' gabhail còmhnuidh am 
bùthaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a 
chionn gu'n d'ith e d'a shithinn ; ach 
ghràdhaich Rebecah lacob. 

29 Agns bhruich lacob brochan : 
agus thàinig Esau o'n mhachair, agus 
e fann. 28 GENESIS. 30 Agus thubhairt Esau ri lacob, 
Leig dhomh itheadh, guidheam ort, 
do'n hhrochan dhearg sin fèin ; oir tha 
mi fann : uime sinthugadh Edom mar 
ainm air. 

31 Agus thubliairt lacob, Eeic rium 
an diugh do chòir-bhreithe. 

32 Agus thubhaii-t Esau, Feuch, tha 
mi dlùth do'n bhàs ; agus ciod an 
tairbhe a tha sa' chòir-bhreithe so 
dhomhsa ? 

33 Agus thubhairt lacob, Mionnaich 
dliomhsa an diugh ; agus mhionnaich 
e dha : agus reic e a chòir-bhreithe ri 
lacob. 

34 An sin thug lacob do Esau aran, 
agus brochan do ghall-pheasair ; agus 
dh'ith e agus dh'òl e, agus dli'èirich 
e, agus dh'fhalbh e roimhe : mar so 
rinn Esau dìmeas air a chòir-bhreitlie. 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta san tìr a bharrachd 
air a' cheud gliorta a bha ann an 
làithibh Abrahaim : agus chaidli Isaac 
gu Abimelech righ nam Philisteach, do 
Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin dha, agus thubhairt e, Na rach 
sìos do'n Eiphit : gabh còmhnuidh anns 
an tìr a dh' innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tìr so, agus bith- 
idh mise maille riut, agus beannaichidh 
mi thu : oir dhuitse, agus do d' shli- 
ochd, bheir mise na dùthchanna sin 
uile, agus coimhlionaidh mi na mion- 
nan a mhionnaich mi do t'athair A- 
braham : 

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs 
lìonmhor mar reulta nèimh, agus 
bheir mi do d' shliochd na dùthchanna 
sin uile : agus beannaichear ann ad 
shliochd-sa uiie chinnich na talmh- 
ainn ; 

5 Do bhrìgh gu'n d'eisd Abraham ri 
m'ghuth, agus gu'ndo ghlèidh e m'iarr- 
tus, m' àitheanta, m'orduighean, ag^s 
mo laghanna. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann 
an Gerar. 

7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite 
dheth m'a mhnaoi ; agus thubhairt e, 
^Si mo phiuthar i : oir blia eagal air a 
ràdh, ^Si mo bhean i ; air eagal, ars' 
esan, gu'm marbhadh daoine an àite mi 
air son Rebecah, do bhrìgh gu'« robh 
i maiseach ri aniharc oirre. 

8 Agus 'nuair a bha e aimsir fliad 
an sin, sheall Abimelech righ nam 
Philisteach a mach air uinneig, agus chunnaic e, agus, feuch, bha Isaac a' 
sùgradh r'a mhnaoi Rebecah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, 
agus thubhairt e, Feuch, gu cinnteach 
'5 i do bhean i : agus cionnus a thu- 
bhairt thu, ^Si mo phiuthar i 1 agus 
thubhaii-t Isaac ris, A chionn gu'n d' 
thubhairt mi, Air eagal gu'm bàsaich 
mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod 
e so a rinn thu oirnn ì dh'fheudadh a 
h-aon do'n t-sluagh luidhe le d' mhnaoi, 
agus bheireadh tu cionta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a blieanas 
ris an duine so, no r' a mhnaoi, gu cinnt- 
each cuirear gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tìr 
sin, agus fhuair e sa' bhUadhna sin 
fèin a' cheud uiread 's a chuir e, agus 
bheannaich an Tigheam e. 

13 Agus dh'fliàs an duine mòr, agus 
chaidh e air aghaidh, agus dh'fhàs e, 
gus an robh e ro-mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, 
agus sealbh cruidh, agus mòran sheir- 
bhiseacli. Agus ghabh na Philistich 
farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistich suas na 
tobair uile a chladhaich seirbhisich 
'athar, ann an làithibh Ahrahaim'athar, 
agus lion iad le h-ùir iad. 

16 Agus tliubhairt Abimelech ri h- 
Isaac, Imich uainne ; oir is cumh- 
achdaiche tliu gu mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, agus 
shuidhich e a bliùth ann an gleann 
Gherair, agus ghabh e còmhnuidh an 
sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìs na 
tobair uisge, a chladhaicheadh ann an 
làithibh Abrahaim 'athar ; oir dhùin 
na Philistich s.uas iad an dèigh bàis 
Abrahaim : agus thug e ainmean 
orra a rèir nan ainm a thug 'athair 
orra. 

19 Agus chladliaich seirbhisich Isaaic 
sa' ghleann, agus fhuair iad an sin tob- 
ar fìor-uisg-e. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair 
consachadh ri buachaillean Isaaic, ag 
ràdh, Is leinne an t-uisge : agus thug e 
Esec ma"r ainm air an tobar, a chionn 
gu'n d'rinn iad consachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, 
agTis rinn iad consachadh uime sin 
cuideachd : agus thug e Sitnah mar 
ainm air. 

22 Agus chaidh e imrich as a sin, 
agus chladhaich e tobar eile ; agus cha CAIB. 

d'rinn iad consachadh uime sin : agus 
thug e Rehobot mar ainm air ; agus 
thubhairt e, Oir thug an Tighearn a nis 
fai-saingeachd dhuinn ; agus f àsaidh sinn 
lìonmhor san tìr. 

23 Agus chaidh e suas as a sin gu 
Beer-seba. 

24 Agus dh'fhoiUsich an Tighearn e 
fein da san oidhche sin fein, agus thu- 
bhairt e, Is mise Dia Abraliaim t'athar ; 
na biodli eagal ort, oir a ta mise màille 
riut, agus beannaichidli mi thu, agus ni 
mi do shHoehd lìonmhor air sgàth mo 
sheirbhisich Abrahaim. 

25 Agus thog e altair an sin, agus 
gliairm e air ainm an Tighearn, agus 
shviidhich e an sin a bhùth : agus 
chladhaich seirbhisich Isaaic tobar an 
sin. 

26 An sin chaidh Abimelech d'a ionn- 
suidh Grherar, agus a charaid Ahud- 
sat, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar 
son a thàinig sibh a m'ionnsuidli, agus 
gu bheil fuath agaibh dhomh, agus gu'n 
do chuir sibh uaibh mi ì 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic 
sinn gu cinnteach gTi'n robh an Tigh- 
earna leat ; agus thubhairt sinn, Biodh 
a nis mionnan eadaruinn, eadkon eadar 
sinne agus thusa, agus deanamaid 
coimhcheangal riut ; 

29 Nacli dean thu oirnne cron sam 
bith, mar nach do bliean sinne riutsa, 
agus mar nach do rinn sinn ni sam bith 
ort ach maith, agus a chuir sinn uainn 
tliu an sìth : Tha thusa nis air do 
hlieannacliadh leis an Tighearna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus 
dh'ith agus dli'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gn moch sa' 
mhaduinn, agus mhionnaich iad d'a 
clièile : agus chuir Isaac air falbh iad, 
agus dh'imich iad uaith an sìth. 

32 Agus air an là sin fèin thàinig 
seirbhisich Isaaic, agus dh'innis iad dha 
mu thimchioll an toljair a chladliaich 
iad, agus thubhairt iad ris, Fhuair sinn 
uisge. 

83 Agus thug e Seba mar ainm air : 
uime sin is e Beer-seba ainm a' bhaile 
sin g-us an là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà fhichead 
bliadhna dh'aois ; agus ghabh e mar 
mhnaoi ludit, nighean Bheeri an Hit- 
ich, agus Basemat nighean Eloin an 
Hitich : 

35 Agus bha iad sin 'nam briseadh- 
cridhe do Isaac agus do Rebecah. XXVII. 29 

CAIB. XXVII. 

AGUS 'nuair a bha Isaac air fàs sean, 
agus a bha a shùilean dall, air 
chor as nach faiceadh e, ghairm e air 
Esau a mhac bu shine, agus thubhairt 
e ris, A mhic : agus thubhairt esan ris, 
Feuch, tha mi 'w so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, 
tha mise sean ; cha'n'eil fios agam air 
latha mo bhàis. 

8 Agus a nis, guidheam ort, gabh 
t'airm, do bholg-shaighead agus do 
bhogha, agus falbh a mach do'n mhach- 
air, agus sealg dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, 
mar is ionmhuinn leam, agus thoir a 
m' ionnsuidh e, agus gu'n ith mi ; chum 
as gu'm beannaich m'anam thu mu'm 
faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a 
labhair Isaac r'a mhac Esau : agus 
chaidh Esau do'n mhachair a shealg 
sithinn, gu toirt d'a ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac 
lacob, ag ràdh, Feucli, chuala mi t'ath- 
air a' labhairt ri h-Esau do bhràthair, 
ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, 
agus dean biadh blasda dhomh, agus 
gu'n ith mi, agus gu'm beannaich mi 
thu an làthair an Tighearna, roimh mo 
bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth, a rèir an ni a ta mi ag àithneadh 
dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an 
treuda, agus thoir a m'ionnsuidh o sin 
dà dheadh mheann do na gabhraibh ; 
agus ni mise iad 'nam biadh blasda air 
son t'athar, mar is ionmhuinn leis : 

10 Agus bheir thudli'ionnsuidh t'ath- 
ar e, agus gu'n ith e, chum as gu'm 
beannaich e thu roimh a bhàs. 

11 Agus thubhaii-t lacob ri Rebecah 
a mhàthair, Feuch, tha Esau mo 
bliràthair 'na dhuine molach, agusmise 
a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athair 
mi, an sin measar mi leis mar neach leis 
am b'àill a mhealladh ; agus bheir mi 
mallachadh orm fèin, agus cha bheann- 
achadh. 

18 Agus thubhairt a mhàthair ris, 
Ormsa bilheadh do mhallachadh, a 
mhic ; a mhàin èisd ri m' ghuth, agus 
falbh, thoir a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, agus glilac e 
iad, agus thug e iad a dh'ionnsuidh a 
mhàthar : agus rinn a mhàthair biadh 
blasda, raar a b'ionmhuinn le 'athair. 30 GENESIS. 15 Agus ghabh Rebecah eudach tait- 
neach Esau a niic bu shine, a bh'aice 
san tigh ; agus chuir i e air lacob a mac 
a b-òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann nan 
gabhar air a làmhan, agus air luime a 
mliuineil. 

17 Agus thug i am biadh blasda, agTis 
an t-aran a dheasaich i, do làimh a mic 
laeoib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'ath- 
ar, agus thubhairt e, Athair : agus 
thubhairt esan, Feuch, tlia mi 'w so ; 
cò thusa, a mliic ? 

19 Agus thubhairt lacob r'a athair, 
Is mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi 
mar a dh'iarr thu orm : eirich, guidh- 
eam ort, suidh ag-us ith do ni' shithinn, 
chum as gu'm beannaich t'auam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, 
Cionnus a fhuair thu i cho luath, a 
mhic ? agus thubhairt esan, A chionn 
gu'n do chuir an Tighearna do Dhia 
a'm' rathad i. 

21 Agus thubhaii't Isaac ri lacob, 
Thig am fagus a nis, agTis gu'n laimh- 
sich mi thu, a mliic, an tusa fein mo 
mhac Esau, no nach tu. 

22 Agus chaidh lacob am fagus d'a 
athair Isaac, agus laimhsich se e ; agus 
thubhairt e, '/Sfe 'n guth guth lacoib, 
ach is iad na làmhan làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a chionn 
gu'n robh a làmhan molach, mar làmh- 
an Esau a bhràthar : mar sin bheann- 
aich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa f èin mo 
mhac Esau 1 agus thubhairt esan, Is 
mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fagus 
domh e, agus itliidli mi do shithinn mo 
mhic, chum as gu'm beannaich m'anam 
thu. Agus thug e 'm fagus da e, agus 
dh'ith e ; agus thug e d' a ionnsuidh 
fìon, agus dh'òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac ris, 
Thig am fagus a nis, agus pòg mi, a 
mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg 
se e : agus dh'fhairicli e boladh 'eud- 
aich ; agus bheannaich se e, agus thu- 
bhairt e, Feuch, tha fàile mo mhic mar 
fhàile fearainn, a bheannaich an Tigh- 
earna. 

28 Uime sin gu'n tugadh Dia dhuit 
do dhrùclid nèimh, agus do reamlrrachd 
na talmhainn,agus pailteas arbhair agus 
fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, 
agu5 strìochdadh cinnich dhuit ; bi d' uachdaran air do bhràithribh, agus 
cromadh mic do mhàthar sìos duit : 
mallaiclite gu''n rohh gach neach a 
mhallaicheas thu, agus beannaichte.^'M'w 
rohh gach neach a bheannaicheas thu. 

80 Agus cho luath agus a sguir Isaac 
do bheannachadh lacoib, 'nuair bu 
ghann a bha lacob air dol a mach fath- 
ast à làthair Isaaic 'athar, thàinig a 
bhràthair Esau o 'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna 
biadh blasda, agus thug e dh'ionnsuidlr 
'atliar e ; agus thubhairt e r'a athair, 
Eireadh m'athair, agiis itheadh e do 
sliitliinn a mhic, chum g-u'm beannaich 
t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, 
Cò thusa ì agus thubhairt esan, Is mi 
do mhac, do cheud-ghin, Esau. 

38 Agus clrriothnaich Isaac le ball- 
chrith anabarraich, agus thubhairt e, 
Cò,c'àite 'wj JAe«Y esan a ghlac sithionn, 
agus a thug i m'ionnsuidh, agus dh'ith 
mi do'n iomlan mu'n d'thàinig thusa ì 
ag-us bheannaich mi e, seadh agus bean- 
naiclite bithidli e. 

34 'Nuair a chual' Esau briathran 
'athar, ghlaodh e le glaodh mòr, agus 
ro-shearbh ; agus thubhairt e r'a ath- 
air, Beannaich mise, eadhon mise mar 
an ceudna, athair. 

85 Agus thubhairt e, Thàinig do 
bhràthair le ceilg, agus thug e leis do 
bheannachadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach ceart 
a thugadh lacob mar ainm air ì oir 
tliàinig e fodham an dà uair so : thug 
e leis mo clròir-bhreithe ; agus, feuch, 
a nis thug e leis mo bheannachadh. 
Agus thubhairt e, Nach do ghlèidh thu 
dhomhsa beannachadh ì 

87 Agus fhreagair Isaac, agus thu- 
bhairt e li h-Esau, Feuch, rinn mi e 'na 
uachdaran ort, agus a bhràithrean uile 
thug mi dha mar sheirbhisich ; agus le 
h-arbhar agus le fion chum mi suas e : 
agus dhuitse ciod a nis a ni mi, a mhic ? 

38 Agus thubhairt Esau r'a athair, 
Nach 'eil agad acli aon bheannacliadh, 
athair ? beannaich mise, eadhon mise 
mar an ceudna, O athair. Agus thog 
Esau suas a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus f hreagair Isaac 'athair, agus 
thubhairt e ris, Feuch, ann an reamli- 
rachd na talmhainn bitliidh do chòmh- 
nuidh, agus ann an drùchd nèimh o'n 
àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh thig thu 
beò, agus do d' l)hràthair ni thu seir- 
bhis : agus 'nuair a bhios an uachdar- CAIB. XXVIII. 31 anaclid agad, an sin biisidh tu a chuing 

d' nihuineal. 

41 Agus dli'fhuathaich Esau lacob 
air son a' bheannachaidh leis an do 
bheannaich 'athair e : agus thubhairt 
Esau'na chridhe, Thalàithean a'bhròin 
air son m'athar ani fagus, agus an sin 
marbhaidh mi mo bhràthair lacob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah 
briathrau Esau a mic bu shine, agus 
ehuir i teachdaire uaithe, agus ghairm 

1 air lacob a mac a b'òige, agus thu- 
bhairt i ris, Feucli, tha do biiràthair 
Esau toirt comhf hurtachd dha fèin a d' 
thaobhsa, «' cur roimlie do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth ; agus èirich, teich a dli'ionn- 
suidh mo bhràthar Labain do Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille ris beagan 
do làithibh, gus au tionndaidh fraoch 
feirge do bhràthar ; 

45 Gus an tionndaidh corruich do 
bhràthar uait, agus gu'n dìchuimhnich 
e na rinn thu air : an sin cuiridh mise 
fios, agus bheir mi as a sin thu. C'ar 
son a chaiUinn le chèile sibh ann an aon 
là? 

46 AgusthubhairtRebecahri h-Isaac, 
Tha mi sgìth do m' bheatha air son 
nigheana Het : ma ghabhas lacob bean 
do nigheanaibli Het, mar iadsan a ta do 
nigheanaibh na dùthcha, ciod am maith 
a ni mo bheatha dhomhsa ? 

CAIB. XXVIII. 

AGUS ghairm Isaac air lacob, agiis 
bheannaich se e, agus dh'àithn e 
dha, agus thubhairt e ris, Cha ghabh 
thu bean do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich, imich do Phadan-aram, do 
thigh Bhetueil athar do mhàthar, agus 
gabh dhuit fèin as a sin bean do nigh- 
eanaibh Labain, bràthar do mliàthar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh e 
sìolmhor thu, agiis gu tugadh e ort fàs 
lìonmhor, air chor as gu'm bi tliu a'd' 
chomhchruinneachadh chinneach : 

4 Agus gu tugadh e dhuit beannach- 
adh Abrahaim, dhuitse, agus do d' 
shliochd maille riut ; chum gu'nsealbh- 
aich thu am fearann anns am bheil thu 
a'd' choigreach, a tliug Dia do Abraham. 

5 Agus chuir Isaae air falbh lacob, 
agus chaidh e do Phadan-aram, gu 
Laban, mac Bhetueil an t-Siriaich, 
bràthair Rebecah, màthar lacoib agus 
Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air falbh e do Phadan-aram, a 
ghabhail mnà dha fèin as a sin ; agus 
'nuair a bheannaich se e, gu'n d' thug 
e àithne dha, ag radh, Cha ghabh thu 
bean do nigheanaibli Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd lacob r'a athair, 
agus r'a mhàthair, agus gTi'n deachaidh 
e do Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esaii nach 
do thaitinn nigheana Chanaain r'a ath- 
air Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh 
Ismaeil, agus ghabh e Mahalat nighean 
Ismaeil mhic Abrahaim, piuthar Ne- 
baioit, dha fèin mar mhnaoi a thuill- 
eadh air na mnaibh a bh'aige. 

10 Agus cliaidh lacob a mach o 
Bheer-seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair e air àite àraidh, 
agus dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a 
chionn gu'n robh a' ghrian air luidhe : 
agus ghabh e h-aon do chlachaibh an 
àite sin, agus chuir e fo a cheann i, 
agus luidh e sìos san àite sin a chodal. 

12 Ag-us bhruadair e ; agus, feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, 
agTis a bhàrr a' ruigheachd gu nèamh : 
agus, feuch, aingil Dè a' dol suas agus 
a' teachd a nuas air. 

13 Agus, feuch,' sheas an Tighearna 
os a cheann, agus thubhairt e, Is mise 
an Tighearna Dia Abrahaim t'athar, ag- 
us Dia Isaaic : am fearann air am bheil 
thu do luidhe, bheir mise dhuit e, agus 
do d' shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar 
dhuslach na talmhainn ; agus sgaoilidh 
tu mach a dh'ionnsuidh na h-àird' an 
iar, agus na h-àird' an ear, agus a dh' 
ionnsuidh na h'airde tuath agus na 
h-àirde deas: agus beannaichear ann- 
adsan uile theaghlaiclie na talmhainn, 
agus ann ad shliochd. 

1 Agus, feuch, tha mise maille riut, 
agus gleidhidh mi thu anns gach àit d' 
an tèid thu, agus bheir mi rìs thu 
dh'ionnsuidh na tìre so ; oir cha trèig 
mi thu, gus an dean mi an ni sin a labh- 
air mi riut. 

16 Agus dhùisg lacob as a chodal, 
agus thubhairt e, Gu cinnteach tha 'n 
Tighearna san àite so, agus cha robh 
fios agam air. 

17 Agus bha eagal air, agus thu- 
bhairt e, Cia h-uamhasachant-ionad so ! 
cha '« àit air bith so ach tigh Dhè, 
agais is e so geata nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch sa' 
mhaduinn, agus ghabh e a' clilach a 
chuir e fo a cheann, agus chuir e suas 32 GENESIS. 'na carragh i, agus dhòirt e oladh air a 
mullach. 

19 Agus thug e Bet-el marainm air 
an àite sin : ach è' e Luds ainm a' 
bhaile sin air tùs. 

20 Agus bhòidich lacob bòid, ag 
ràdh, Ma bhios Dia leam, agus ma 
ghleidheas e mi air an t-slighe sin air 
am bheil mi 'g imeachd, agus ma bheir 
e dhomli aran r'a itheadh, agus eudach 
r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs an sìth a 
dh'ionnsuidh tiglie m'athar ; an sin 
bithidh an Tighearn agam 'na Dhia : 

22 Agus bitliidh a' chlach so, a chuir 
mi suas 'na carragh, 'na tigh aig Dia : 
agus do gach ni a bheir thu dhomh, 
bheir mi gu cinnteach an deachamh 
dhuit. 

CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imich lacob air a thurus, 
aguschaidh e dodhùthaich dhaoine 
na h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, 
tobar sa' mhachair, agus, feucli, bha 'n 
sin tri treuda chaorach 'nan luidhe 
làimh ris ; oir as an tobar sin thug iad 
uisge do na treudaibh : agus bha clach 
mhòr air beul an tobair. 

3 Agus clii-uinnicheadh a dh'ionn- 
suidh sin na treudan uile ; agus char- 
uich iad a' chlach bhàrr beoil an tobair, 
agus thug iad uisge do na caoraich, 
agus chuir iad a' clilach a rìs air beul 
an tobair 'na h-àite fèin. 

4 Agus thubhairt lacob riu, Mo 
bhràithre, cia as a thàinig sibh ? Agus 
thubhairt iadsan,0 Haran thàinig sinne. 

5 Àgus thubhairt e liu, An aithne 
dhuibh Laban mac Nahoir 1 Agus 
thubhairt iadsan, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil e 
gu maith ? Agus thubhairt iadsan, 
Tha e gu maith : agus, feuch, a ta Ra- 
chel a nighean a' tighinn leis na caor- 
aich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 'se fathast 
àird' an latha a f ann, agus cha d' 
thàinig idir àm cruinneachadh na 
sprèidhe : thugaibhs' uisge do na caor- 
aich, agus rachaibh agus ionaltraibh 
iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha 'n urradh 
sinn, gus an cruinnichear na treudan 
uile 'n ceann a chèile, agus gus an car- 
uichear a' chlach bhàrr beoil an tobair ; 
an sin bheir sinn uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' 
labhairt riu, thàinig Rachel le caoraich a h-athar ; oir b'i a bha 'gan gleidh- 
eadh. 

10 Agus an uair a chunnaic lacob 
Rachel nighean Labain bràthar a 
mhàthar, agus caoraich Labain bràthar 
a mhàthar, an sin chaidh lacob am 
fagus, agus chamich e a' chlach bhàrr 
beoil an tobair, agus thug e uisge do 
chaoraich Labain bràthar a mhàthar. 

11 Agus phòg lacob Pachel, agus 
thog e suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis lacob do Rachel 
gu'»j Ve bràthair a h-athar e, agus gu'?» 
Ve mac Rebecah e : agTis ruith i, agus 
dh'innis i d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban sgeula 
lacoib mhic a pheathar, an sin ruith e 
'na choinneamh, agus ghabh e 'na 
ghlacaibh e, agus phòg se e, agus thug 
e d'a thigh e : agus dh'innis e do Laban 
na nithe sin uile. 

14 Agus thubliairt Laban ris, Gu 
cinnteach is tu mo chnàimh ag^s m' 
fheoil : agus dh'fhan e maille ris rè 
mìos. 

15 Agus thubhairt Laban ri lacob, 
A chionn gur tu mp bhràthair, am buin 
e dliuit seirbhis a dheanamh dhomh a 
nasgaidh 1 innis dhomh ciod e do thuar- 
asdal. 

16 Agus hha aig Laban dithis nigh- 
eana : Ve ainm na tè bu shine Leah, 
agus ainm na tè a b'òige Rachel. 

17 Agus ò/ifi!sùilean Leah anmhunn, 
ach bha Rachel maiseach 'na dealbh 
agTis sgiamhach 'na gnùis. 

18 Agus bha gràdh aig lacob air 
Rachel, ag-us thubhairt e, Ni mi seirbh- 
is dhuit seachd bliadhna air son Racheil 
do nighinn a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Is fearr 
dhomh a toirt duitse na gii'n tugainn i 
do dhuine sam bith eile : fan maille rium. 

20 Agus rinn lacob seirbhis air son 
Racheil seachd bliadhna ; agus bha iad 
'na shùilìbh mar bheagan do làithibh, 
a thaobh a' ghràidh a bh'aige oiri-e. 

21 Agus thubhairt lacob ri Laban, 
Thoir dhomh mo bhean (oir choimh- 
lionadh mo làitliean) a chum gu'n tèid 
mi steach d'a h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuid- 
eachd daoine an àit uile, agus rinn e 
cuinn. 

23 Agus san fheasgar ghabh e Leah 
a nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; 
agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn 
Leah Silpah a bhanoglach fèin, mar 
bhanoglaich. CAIB. XXX. 33 25 Agus sa' mliaduinn, feuch, Vi 
Leah bh'aììn : agus thubhairt e ri La- 
ban, Ciod e so a rinn thu orm ? Nach 
ann air son Racheil a rinn mi seirbhis 
dhuit ì agus e'ar son a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha 'n 
fheud e bhi mar sin 'nar dùthaich-ne, 
an tè a's òige thoirt seachad roimh an 
tè a's sine. 

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, air 
son na seirbhis a ni thu maille rium 
fathast rè sheachd bhadhn' eile. 

28 Agus rinn lacob mar sin, agus 
choimhlion e a seachduin ; agus thug 
e dha Rachel a nighean mar an ceudna 
'na mnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a 
nighean Bilhah a bhanoglach fèin, 
dh'ise mar bhanoglaich. 

30 Agus chaidh e steach cuìdeachd 
adh'ionnsuidhRacheiI,agusghràdhaich 

■ e mar an ceudna Rachel ni's mò naLeah, 
agus rinn e seirbhis maille ris fathast 
seachd bliadhn' eile. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an Tigh- 
earna gu'n d' thugadh fuath do Leah, 
dh'fhosgail e a bolg : ach bka Rachel 
gun chlann. 

32 Agus dh'fhàs Leah torrach, agus 
rug i mac, agus thug i Reuben mar ainm 
air : oir thubhairt i, Gu deimhin dh'amh- 
airc an Tighearn air m' àmhghar, a nis 
uime sin gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus 
rug i mac, agus thubhairt i, A cliionn 
gu'n cuala 'n Tighearna gu'« robJi mi 
air m'fhuathachadh, uime sin thug e 
dhomh am mac so cuideachd : agus thug 
i Simeon mar ainm air. 

34 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus 
rugi mac ; agus thubhairt i, A nisanns 
an uairso dlùth-leanaidh m'fhear rium, 
do bhrìgh gu'n d'rugmidhatriuir mhac : 
uime sin thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fliàs i torrach a rìs, agus 
rug i mac ; agus thubhairt i, A nis mol- 
aidh mi 'n Tigheama : uime sin thug i 
ludah mar ainm aii-. Agus sguir i do 
bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a chunnaic Rachel 
nach d'mg i clann do lacob, bha 
farmad aig Rachel r'a piuthair, agus 
thubhairt i ri lacob, Thoir dhomh 
clann, no gheibh mi bàs. 

2 Agus las corruich lacoib ri Rachel, 
agus thubhairt e, Am bheil mis' an àite 
Dhè, a chum uait toradli na bronn ] 3 Agus thubhairt i, Feuch, mo 
bhanoglach Bilhah, theirig a steach 
d'a h-ionnsuidh, agus beiridh i air mo 
ghlùinibh, agus bithidh agam-sa mar 
an ceudna clann d'a trìd-san. 

4 Agus thug i dha Bilhah a banog- 
lach mar mhnaoi ; agus chaidh lacob 
a steach d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torrach, agiis 
rug i mac do lacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an ceudna 
ri m' ghuth, agus thug e dhomh mac : 
uime sin thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhali banoglach 
Racheil ton'ach a rìs, agus rug i do 
lacob an dara mac. 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr 
ghleac ghleac mi ri m'phiuthair, agus 
thug mi buaidh : agus thug i Naphtali 
mar ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do 
sguir i do bhreith cloinne, ghabh i Sil- 
pah a banoglach, agus thug i do lacob 
mar mhnaoi i. 

10 Agus rug Silpah, banoglach Leah, 
mac do lacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas 
air teachd : agus tliug i Gad mar ainm 
air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, 
an dara mac do lacob. 

13 AgTis thubhairt Leah, Is sona mi, 
oir goiridh na nigheana mise beann- 
aichte : ag-us thug i Aser mar ainm air. 

14 Agns chaidh Reuben a mach ann 
an làithibh fogharaidh a'chruithneachd, 
agTis fhuair e mandraga sa' mhachair, 
agus thug e iad a chum a mhàthar Leah. 
An sin thubhairt Rachel ri Leah, Thoir 
dhomh, guidheam ort, cuid do mhan- 
dragaibh do mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag 
a' chùis gu'n d' thiig thu m'f hear uam, 
agus am b'àill leat mandraga mo mhic 
a thoirt leat mar an ceudna ? Agus 
thubhairt Rachel, Uime sin luidMdh e 
leats' an nochd air son mandraga do 
mhic. 

16 Agus thàinig lacob o'n mhachair 
san fheasgar, agus chaidh Leah mach 
'na choinneamh, agus thubhaii't i, Thig 
thu steach a m' ionnsuidhs', oir gu 
deimhin cheannaich mi tlm le mandrag- 
aibh mo mhic : Agus luidh e leatha air 
an oidhche sin. 

17 Agus dh'èisd Dia ri Leah, agus 
dh'fhàs i torrach, agns rug i do lacob 
an cùigeadh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug Dia 

c 34 GENESIS. dhoihh mo dhuais, a chionn gu'n d'thug 
mi mo bhanoglach do m'fhear : agiis 
thug i Isachar mar ainm air. 

19 Agus dh'fhàs Leah torraeh a rìs, 
agus rug i do lacob an sèathadh mac. 

20 Agus tliubhairt Leah, Dheònaich 
Dia dhomh deadh chuibhrionn : a nis 
gabhaidh m'fhear còmlmuidli maille 
rium, a chionn gu'n d'rug mi dlia sèath- 
nar mhac ; agus tliug i Sebulun mar 
ainm air. 

21 Agus 'na dhèigh sin rug i nigh- 
ean, agus thùg i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Eaclael, 
agus dh'èisd Dia ritlie, agiis dh'fhosgail 
e a bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug 
i mac ; agais thubhairt i, Thug Dia air 
falbh mo mhi-cliliu. 

24 Agus thug i losepli mar ainm air, 
ag ràdh, Bheir an Tigheama dhomh 
fathast mac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Eachel loseph, 
an sin thubhairt lacob li Laban, Leig 
air falbh mi, chum gu 'n tèid mi do 
m'àite, agus do m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomh mo mhnài, agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis 
duit, agus gu'm falbh mi ; oir is aithne 
dhuit mo sheirbhis a linn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, Guidh- 
eam ort, ma fhuair mi deadh-ghean 
a'd' shùilibh,/M«nc/« ; oir dh'fhòghluim 
mi o m' fhiosrachadh fèin gu'n do 
bheannaich an Tighearna mi air do 
sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do 
thuarasdal dhomh, ag-us bheir mi dhuit 
e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fios 
agad cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, 
agus cionnus a bha do sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mu'n <?' 
thàinig mi, agus a nis tha e air fàs 'na 
mhòran ; agus bheannaich Dia thii an 
lorg mo theachd-sa : agus a nis, c'uiu a 
ni mi mar an ceudna air son mo thighe 
fèin ì 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir 
mi dhuit ? Agus thubhairt lacob, Cha 
toir thu ni sam bith dhomh : ma ni 
thu an ni so lium, ionaltraidh mi rìs, 
affus gleidhidh mi do threud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile 
an diugh, ag atharrachadh as a sin gach 
sprèidlre a ta breac agus ballach, agus 
gach sprèidhe a ta dubli-dhonn am 
measg nan caorach, agus ballach, agus 
breac am measg nan gabhar : agus is e 
so mo thuarasdal. 33 Agus freagraidh air mo shonsa 
m'ionracas san àm ri teachd, 'nuair a 
thig e mar mo thuarasdal a'd' làthair- 
sa : gach aon nach bi breac agus ballach 
am measg nan gabhar, agns dubh-dhonn 
am measg nan caorach, measar e mar ni 
bradach agam-sa. 

84 Agus thubhairt Laban, Feuch, 
b'fhearr leam gu'm bitheadh e rèir 
t'fhocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là sin 
fèin na gabhair f hirionn a bha stiallach 
agus ballach, agus na gabhair bhoirionn 
uile a bha breacagnsballach, a^wsgach 
aon air an robh gile, agus gach aon a 
bha dubh-dhonn am measg nan caorach, 
agus thug e iad do làmhan a mhac. 

36 AgTis chuir e astar thri làithean 
eadar e fèin agus lacob : agus bheath- 
aich lacob a' chuid eile do threudaibh 
Labain. 

37 Agus ghabh lacob dha fèin slatan 
glasa do'n chritheann, agus do'n chall- 
dainn, agus do chraoibh nan geamn- 
chnò ; agus rùisg e annta stialla geala, 
agus leig e ris an geal a bha sna slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e 
anns na claisibh, anns na h-amair uisge, 
far an d'thàinig na treudari a dh'òl, fa 
chomhair nan treud, chum as gu'm 
fàsadh iad torrach an uair a thigeadh 
iad a dh'òl. 

39 Agus dh'fhàs na treudan torrach 
fa chomhair nan slat, agus rug iad 
sprèidh stiallach, bhreac agus bhallach. 

40 Agusthearbaidh lacob na h-uain, 
agus chuir e aghaidh nan treud riu.san 
a bha stiallach, agus gach beathach a hha 
dubh-dhonn ann an treudaibh Labain ; 
agus ehuir e a threudan fèin air leth, 
agus cha do chuir e iad làimh ri treud- 
aibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an 
sprèidh bu treise torrach, chuir lacob 
na slata fa chomhair sùl na sprèidhe 
anns na elaisibh, chum gu'm fàsadh iad 
torrach a rèir nan slat. 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidhan- 
mhunn, cha do chuir e ann iad : mar 
sin bu le Laban iadsan a b'anmhuinne, 
agus le lacob iadsan bu treise. 

43 Agus dh'f hàs an duine ro-shaòibh- 
ir ; agus bha mòran sprèidhe aige, agus 
banogiaich, agus òglaich, agus càmhàil, 
agus asail. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chual' e briathra mhac Labain, 
ag ràdh, Thug lacob leis gach ni 
a bK aig ar n-athair, aguso'nwe siw bu le CAIB. XXXI. S5 ar n-athair-ne fhuair e dha fèin a' 
mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic lacob gnùis Labain, 
agus, feuch, cha rohli i leis mar a bha i 
roimhe sin. 

3 Agus thubhairt an Tighearna ri 
lacob, Pill gu dùthaich t'aithriche, agus 
a dh'ionnsuidh-do dhilsean ; agus bith- 
idh mise raaiUe riut. 

4 Agus chuir lacob teachdairexL&ìiìi, 
agus ghairm e Rachel agus Leah do'n 
rnhachair a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e liu, Tha mi faic- 
inn gnùi^e bhur n-athar, nach ''eil i leam 
mar a bha i roimhe : ach bha Dia m'athar 
maille riumsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m'uile 
dhìchioll gu'n d'rinn mi seirbhis do'r 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, 
agus mhuth e mo thuarasdal deich uair- 
ean : a'ch cha do leig Dia leis cron a 
dheanamh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
sprèidh bhreac 'nan tuarasdal agad, aa 
sin i-ug an sprèidh uile àl breac : agus 
ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
sprèidh stiallach 'nan tuarasdal agad, 
an sin rug an sprèidh uile àl stiallach. 

9 JVIar so thug Dia air falljh sprèidh 
bhur n-athar, agus thug e dhomhsa 
iad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an sprèidh 
torraeh, thog mi sùas mo shùilean, agus 
chunnaic mi ann an aisling, agus, feuch, 
hha na reitheachan, a bha reitheadh 
na sprèidhe, stiallach, breac agus gris- 
fhionn. 

11 Agus thubhairt aingeal au Tigh- 
earna i-ium ann an aisling, A lacoib : 
agus thubhairt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas a 
nis do sliùilean, agus faic na reitheach- 
an uile, a tha reitheadh na sprèidhe, 
gu bheil iad stiallach, breac agus grìs- 
fhionn : oir chunnaic mise gach ni a 
rinn Laban ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung 
thu 'n carragh, far an do bhòidich thu 
dhomhsa bòid : a iiis èirich, imich a 
mach as an tìr so, agus pill gu tir do 
dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus Leah, 
agus thubhairt iad ris, Am b7teil fath- 
ast cuibhrionn no oighreachd air bith 
againne ann an tigh ar n-athar ì 

16 Nach 'eil sinn air ar meas leis 
mar choigrich ì oir reic e sinn, agus 
struidh e mar an ceudna gu tur ar 
n-airgiod : 16 Oir an saoibhreas sin uile a thug 
Dia o'r n-athair, is leinn fèin, agus le'r 
cloinn e : a nis uime sin, gach ni a 
thubhairt Dia riutsa, dean e. 

17 An sin dh'èirich lacob suas, agus 
chuir e a mhic agTis a mhnài air càmh- 
alaibh ; 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, 
agus a mhaoin uile a fhuair e, sprèidh 
a chosnaidli, a fhuair e am Padan-aram, 
gu dol a dh'ionnsuidh Isaaic 'athar gu 
tìr Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt a 
chaorach ; agus ghoid Rachel na dealbh- 

' an bu le a h-athair. 

20 AgTis ghoid lacob air falbh gun 
fhios do Laban an Siriach, a chionn 
nach d'innis e dha gu'« robh e ffu teich- 
eadh. 

21 Agus theich e leis gach ni a bh' 
aige ; agus dh'èirich e suas, agus chaidh 
e thar an amhainn, agus chuir e 'agh- 
aidh ri sliabh Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air 
an treas là, gu'n do theich lacob. 

23 Agus thug e a bhràithre leis, agus 
lean se e astar sheachd làithean, agus 
rug e air ann an sHabh Ghiiead. 

24 Agus thàinìg Dia gu Laban an 
Siriach ann an aisling san oidhche, agus 
thubhairt e ris, Thoir an aire nach 
labhair thu ri lacob aon chuid maith 
no olc. 

25 An sin rug Laban air lacob. A 
nis shuidliich lacob a bhùth san t-sliabh, 
agus shuidhichLabanmaiIIe r'abhràith- 
ribh ann an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri lacob, 
Ciod so a rinn thu, gu'n do ghoid thu 
air falbh gun fhios domh, agus gu'n 
d'thug thu leat mo nigheana, mar 
bhraighdean a thugadh a mach leis a' 
chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh gu 
h-uaigneach, agiis a ghoid thu uam, 
agus nach d'innis thu dhomh, agus gu'n 
cuirinn air falbh thu le subhachas, agus 
le h-òranaibh, le tiompan, agus le clàr- 
saich ? 

28 Agus nach do leag thu leam mo 
mhic agus mo nigheanan a phogadh 1 a 
nis is amaideach a f huara . tu le so a 
dheanamh. 

29 Tha e 'n comas mo làimhe-sa cron 
a dheanamh ort : ach labhair Dia t'ath- 
ar rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, 
nach labhair thu ri lacob aon chuid 
maith no olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit 
falbh, a chionn gu'n robh thu gu ro- 86 GENESIS. mhòr an geall air tigh t'athar, gidheadh 
c'ar son a ghoid thu mo dhèè ? 

31 Agus fhreagair lacob, agus thu- 
bhairt e ri Laban, A chionn gu'n robh 
eagal orm : oir thubliairt mi, Theagamh 
gu'n tugadh tu uam do nigheana le 
h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do 
dhèe, na maireadh e beò : an làthair ar 
bràithre faic ciod a th' agam a bhuineas 
duit, agus gabh thugad e : oir cha robh 
f hios aig lacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do 
bhùth lacoib, agus do bhùth Leah, agus 
do bhùth an dà bhanoglaich ; ach cha 
d'fhuair e iad. An sin chaidh e maeli 
à bùth Leah, agus cliaidh e steach do 
bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, 
agus chuir i iad ann an acfuinn a' 
chàmhail, agus shuidh i orra : agus 
rannsaich Laban ara bùth uile, ach cha 
d'fhuair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair, Na 
cuireadli e corruich air mo tliighearna 
nach urrainn mi èirigh suas a't' fhian- 
uis, oir tha orm a rèir gnàtha nam ban : 
agus rannsaich e, ach cha d'fhuair e na 
dealbhan. 

36 Agus bha fearg air lacob, agus 
throid e ri Laban : agus f hreagair lacob, 
agus thubhairt e ri Laban, Ciod i mo 
choire, agus ciod e mo pheacadh, gu'n 
robh thu cho dian air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uile a 
rannsachadh, ciod a fhuair thu dh'uile 
airneis do thighe ì cuir an so e an làth- 
air mo bhràithre-sa agus do bhràithre 
fèin, agus gu'n tabhair iad breth ead- 
aruinn 'nar dithis. 

38 A nis fichead bHadhna hha mi 
maiUe riut ; cha do thilg do chaoraich 
an iiain, no do ghabhair am minn, agus 
reitheachan do threuda cha d'itli mi. 

39 An ni sin a reubadh le fiadh- 
hheathaichibh cha d'thug mi a t' ionn- 
suidh ; ghiùlain mi fèin a chaU : o m' 
làimh-sa dli'iarr thu e, co ac' a ghoid- 
eadh e san latha, no ghoideadh e san 
oidhche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoidli 
an teas mi, agus an reotlia san oidhche ; 
agus dhealaich mo chodal ri m' sliùil- 
ibh. 

41 Mar so hha mi iichead bliadhna 
a'd' thigli : ceithir bliadlma deug rinn 
mi seirbhis duit air son do dhithis nigli- 
eana, agus sè bliadhna air son do 
sprèidhe ; agus mhùth thu mo tliuaras- 
dal deicli uaireau. 42 Mur bhitheadh g-u'n robh Dia 
m'atliar, Dia Abrahaim, agus' eagal 
Isaaic maille riu^m, g-u cinnteacli chuir- 
eadh tu nis air falbh mi falamh : chunn- 
aic Dia m'àmhghar agus saothair mo 
làmh, agus chronaich e thu 'n raoir. 

43 Agus f hreagair Laban, agus tliu- 
bhairt e ri lacob, Na nigheana so is iad 
mo nigheana-sa iad, agus a' chlann so 
mo chlann-sa, agus an sprèidh so mo 
sprèidh-sa ; agus gach ni a tha thu a' 
faicinn, is leamsa e : agus ciod a dh'- 
f heudas mi dheanamh an diugh ri m'- 
nigheanaibh so, no r'an cloinn a rug iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheangal, mise agus thusa ; agus 
bitheadh e mar fhianuis eadar mise 
agus thusa. 

45 Agus ghabh lacob clach, ag-us 
chiiir e suas i mar charragh. 

46 Agusthubhairt lacob r'a bhràith- 
ribh, Cruinnichibh clachan : agiis ghabh 
iad clachan, agus rinn iad carn, agus 
dh'ith iad an sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm air 
legar-sahaduta : ach thug lacob mar 
ainm air Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, JTia 'n 
carn so 'na fhianuis eadar mise agus 
thusa an diugh. Uime sin thugadh 
Galeed mar ainm air ; 

49 Agus Midspah ; oir thubhaiii e, 
Deanadh an Tighearna faire eadar mise 
agus thusa, 'nuair a bhitheas sinn à 
làthair a chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' 
nigheanaibh, no ma ghabhas tu mnài 
eile thiiilleadh air mo nigheanaibh-sa, 
cha'?i ^eil duine sam bith maille ruinn ; 
feuch, tha Dia 'na f liianuis eadar mis' 
agTis tliusa. 

51 Agus thubhairt Laban ri lacob, 
Faic an carn so, agus faic an carragh so, 
a shuidhich mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na f hianuis, 
agus hitheadh an carragh so 'na f hianuis, 
nach tèid mise a t'ionnsuidh-sa thar a' 
charn so, agus nach tig thus' a m' 
ionnsuidli-sa thar a' charn so, agus a' 
charragh so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agus 
Dia Nahoir, Dia an athar, breth eadar- 
uinn. Agus mliionnaich lacob air eagal 
'athar Isaaic. 

54 An sin thug lacob suas ìobairtean 
san t-sUabh,agus ghairm e air a bhràith- 
ribh a dh'itheadh arain : agus dh'ith 
iad aran, agus dh'fhan iad rè na h- 
oidhche san t-sliabh. 

55 Agiis dh'èii-ich Laban suas moch CAIB. XXXII. 37 sa' mhaduinn, agus pliòg e a mliic agus 
a niglteauan, agus blieannaich e iad, 
agus dh'f halbh e : agus phiU Laban g'a 
àite fèin. 

CAIB. XXXII. 

AGUS dh'imich lacob air a shlighe, 
agus choinnich aingil Dhe' e. 

2 Ag-us thubhairt lacob, 'nuair a 
chunnaic e iad, Is e so feachd Dhè : 
agus thug e Mahanaim mar ainm air 
an àite sin. 

3 Agus chuir lacob teachdairean 
roimhe gu h-Esau a bhràthair, gu fear- 
ann Sheir, dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, 
Mar so their sibh ri m' thighearn Esau, 
Mar so thubhairt do sheirbhiseach la- 
cob, Bha mi air chuairt maille ri Laban, 
agus dh'fhan mi maille rw.gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, 
treudan, agus òglaich, agus banoglaich ; 
agus chuir mi dli'innseadh do m' thigh- 
earna,chum gu'm faighinn deadh-ghean 
a'd' shùilibh. 

6 Agus pliill na teachdairean gu la- 
cob, ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionn- 
suidh do bhràthar Esau, agus mar àn 
ceudna tha e teachd a'd' chòdhail, ag-us 
ceithir cheud fear maille ris. 

7 Agus bha lacob fo eagal mòr, agus 
ann an airc ; agus roinn e'n sluagh a 
bha maille ris, agus na treudan, agus an 
crodh, agus na càmhail 'nan dà bhuidh- 
inn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon do na buidhnibh, agus gu'm 
buail e i, an sin thèid a' bhuidheann a 
dh'fhanas as uaitJi. 

9 Agus thubhairt lacob, Dhè 
m'athar Abrahaim, agusa Dhè m'athar 
Isaaic, a Thighearn a thubhairt rium, 
PiII gu d' dhùthaich, agus gu d' dhil- 
sean, agus ni mi maith dhuit : 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's 
lugha do na tròcairibh sin uile, no do'n 
fhìrinn sin uile, a nochd thu do d'sheir- 
bhiseach ; oir le m' luirg thàinig mi 
thar an lordan so, ag-us tha mi nis a'm' 
dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làimh 
mo bhràthar, o làimh Esau : oir tha 
eagal orm roimhe, gu'n tig e, agus gu'm 
buail e mi, agus a' mhàthair maille ris 
a' chloinn. 

_ 12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach 
ni mi maith dhuit, agus ni mi do 
shliochd mar ghaineamh na fairge, nach 
feudar àireamh a thaobh lìonmhoir- 
eachd. 13 Agus dh'f han e an sin san oidhche 
sin fèin, agus ghabh e do na thàinig g'a 
làimh tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead 
boc, dà cheud caora agus fichead reithe, 

15 Deicli càmhail fhichead bhainne 
le 'n searraich, dà fhichead bò agus 
deich tairbh, fichead asal bhoirionn agus 
deich searraich. 

16 Agus tliug e iad do làimli a sheir- 
bhiseach, gach iomain leatha fèin ; agus 
thubhairt e r'a sheirbhisich, Imicliibli 
romham, agus cuiribh dealachadh eadar 
iomain agus iomain. 

17 Agus dh'àithn e dhasan a bh'air 
thoiseach, ag ràdh, 'Nuair a choinnich- 
eas mo bhràthair Esau thu, agiis a dh'- 
f heòraicheas e dhìot, ag ràdh, Co leis 
thu, agus c'àit a tha thu dol ? agus co 
leis iad sin a tha romhad 1 

18 An sin their thusa, Buinidh iad 
do d'sheirbhiseach lacob ; is tiodhlac a 
th'ann, a chuireadh a dli'ionnsuidh mo 
thighearn Esau : agus, feuch, mar an 
ceudna tha e fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n 
dara seirbhiseach, agus do'n treas, agus 
dhoibhsan uile a bha leantuinn nan 
iomain, ag ràdh, Air an dòigh so labh- 
raidh sibh li h-Esau, 'nuair a gheibh 
sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseach lacob 'nar dèigh- 
ne : oir thubhairt e, Ni mi rèidh e leis 
an tiodhlac a thèid romham, agus an 
dèigh sin chi mi a ghnùis ; theagamh 
gu'n gabh e rium. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dh'f han e fèin an oidhche 
sin sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche 
sin, agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus 
a dhà bhanoglaich, agus 'aon mhac 
deug, agus chaidh e thairis air àth la- 
boic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir e 
thairis air an t-sruth iad, agus chuir e 
thairis na M'aige. 

24 Agvis dh'f han lacob 'na aonar ; 
agus ghleac duine ris, gn ruig briseadh 
na fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach do 
l)huadhaich e air, an sin bhean e ri lag 
a shlèisde ; agus chaidh lag slèisde 
lacoib as an alt 'nuair a bha e a' gleac 
ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh 
mi, oir tha'n f hàir a' briseadh : agus 
thubhairt esan, Cha leig mi air falbh 
thu, mur beannaich thu mi. 88 GENESIS. 27 Agus thubhairt e lis, Ciod is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear 
lacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachdaran 
ri Dia, agus ri daoinibli, agus thug thu 
buaidh. 

29 Agns dh'fhiosraich lacob dheih, 
agus thubhairt e, Innis cZAow/i, guidheam 
ort, t'ainm : agiis thubhairt esan, C'ar 
son a tha tliu a' farraid m'ainme. Agus 
bheannaich e an sin e. 

30 Agus thug lacob Peniel mar ainm 
air an àite : oir chunnaic mi Dia agh~ 
aidh ri h-agliaidh, agus thearnadh m' 
anam. 

31 Ag-us dh'èirich a' ghrian air, 
'nuair a oliaidli e seach Penuel, agus 
hha e bacach air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil 
do'n fhèith a chrup, a ta air lag na 
slèisde, gus an là'n diugh ; a chionn 
gu'n do bhean e ri lag slèisde lacoib 
san f hèith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thog lacob suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus, feuch, hha 
Esau a' teachd, agus maille ris ceithir 
cheud fear. Agus roinne a' chlann do 
Leah, agus do Rachel, agus do'n dà 
bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus 
an clann air thoiseach, agus Leah ag-us 
a clann 'nan dèigh, agus Rachel agus 
loseph air dheireadh. 

3 Ag-us chaidh e fèin air 'aghaidh 
rompa, agus chrom se e fèin gu làr 
seachd uairean, gus an d'thàinig e dlùth 
d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'na choinneamh, 
agus ghabh e 'na ghlacaibh e, agus thuit 
e air a mhuineal, agus phòg se e : agus 
ghuil iad. 

6 Àgus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; 
agus thubhairt e, Cò iad sin a ta maille 
riut ì agus thubhairt esan, A' clilann a 
thug Dia gu gràsmhor do d'sheirbhis- 
each. 

6 An sin thàinig na banoglaich am 
fagTis, iad fèin agus an clann, agus 
chrom siad iad fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd am 
fagus maille r'a cloinn, agus chrom siad 
iad fèin ; agus an dèigh sin thàinig 
loseph am fagus ag-us Rachel, agus 
chrom siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit 
leis an iomain so uile, a choinnich mi ? Agus thubhairt esan, Gu deadh-ghean 
fhaghail ann an sùilibh mo thighearna, 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit fèin 
na bheil agad. 

10 Agus thubhairt lacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma fhuair mi nis deadh- 
ghean a'd' shùihbh, an sin gabh mo 
thiodhlac o m' làimh : oir uime sin 
chunnaic mi do ghnùis, mar gu'm 
faicinn gnùis Dè,agus thaitinn mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mobheann- 
achadh a thugadh a d' ionnsuidh, do 
bhrìgh gu'n do bhuin Dia gn toir- 
bheartachrium, agus gu bheil agammòr 
phailteas : agiis rinn e ro-earail air, 
agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agus biomaid ag imeachd, agus 
thèid mise maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios aig 
mo thighearna gu hheil a' chlann maoth, 
agus na treudan agns an fheudail a ta 
maille rium, trom le h-àl ; agus raa 
dh'iomainear iad gu dian aon latha, 
gheibh an treud uile bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo thigh- 
earna seachad roimh a sheirbhiseach ; 
agus gabhaidh mise an t-slighe gu soc- 
racli, a rèir mar a bhios an sprèidh a 
ta romham, agus a' chlann, comasach 
air fhulang, gus an tig mi dh'ionn- 
suidh mo thighearna gu Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam 
a nis ciiid do'n mhuinntir a ta maiUe 
rium fliàgail marriut : Ag^s thubhairt 
esan, C'ar son sin ? faigheam-sa deadh- 
ghean an sùilibh mo thighearna. 

16 Mar sin phill Esau san là sin 
fèin air a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh'imich lacob gn Sucot, 
agus thog e dha fèin tigh, agus rinn e 
bothain d'a sprèidli : air an aobhar sin 
thugadh Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig lacob do Shalem, 
baile Shecheim a ta ann an tir Chan- 
aain, 'nuair a thàinig e o Phadan-arara ; 
agus shuidhich e a bhùth fa chomhair 
a' bhaile. 

19 Agus cheannaich e mìr fearainn, 
far an do shuidliich e a bhùth, o làimh 
ehloinne Hamoir athar Shecheim, air 
cheud bonn aii'gid. 

20 Aguschuir e suasalt3Ìransin,agus 
thug e El-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, 
a rug i do lacob, a mach a dh'- 
fhaicinn nigheana na tìre. CAIB. XXXIV. 39 2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem 
mac Hamoir an Ibhich, uachdaran na 
tìre i, ghabh e i, agTis luidh e leatha 
agus thruaill e i. 

3 Agus dlilùth-lean 'anani ri Dinah 
uighean lacoib, agiis ghràdhaich e a' 
ghmagach, agus labhair e gu caomh 
ris a' ghi-uagaich. 

•1 Agus labhair Sechem ri Hamor 
'athair, ag radh, Faigh dhomhsa a' 
ghruagach so mar mhnaoi. 

5 Agus chuala lacob gai'n do 
thruaill e Dinah a nighean. (Nis bha a 
mhic maille r'a sjn-e'idh sa' mhachair) 
agus bha lacob 'na thosd gus an d'- 
thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair Shech- 
eim a mach a dh'ionnsuidh lacoib, a 
labhairt ris. 

7 Agus thàinig mic lacoib o'n 
mhachair 'nuair a chual' iad e, agus bha 
na daoine doiUch,agus bha fearg mhòr 
orra ; a cliionn gu'n d'rinn e amaideachd 
ann an Israel, ann an luidlie le nighean 
lacoib, ni nacli bu chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, 
Tha anam mo mhic Shecheim an ro- 
gheall air bhur nighinn : thugaibh dha 
i, guidheam oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-pòsaidh 
ruinne ; bhur nigheana-sa thugaibh 
dhuinne, agus ar nigheana-ne gabhaidh 
sibh dhuibhse. 

10 Agus maiUe minne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agus bithidh an tir roimh- 
ibh ; gabhaibh còmhnuidh, agus dean- 
aibh reic agus ceannachd innte, agus 
faighibh sealbh innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h- 
athair, agus r'a bràithribh, Faigheam 
deadh-ghean 'nur sùilibh ; agus ge b'e 
ni a their sibh rium, bheir nii dhuihh. 

12 Air a mheud 's gii'n dean sibh an 
dubharaidh orm, agus an tiodhlac, bheir 
mi dhuibh eadhon mar a their sibh 
rium : a nihàin thugaibh dhomh a' 
ghruagach mar mhnaoi. 

13 Agus f hreagair mic lacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, ag-us labh- 
air iad, (a chionn gu'n do thruaill e 
Dinah am i^iuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n 
fheud sinne an ni so dheanamh, ar 
piuthar a thoirt do dhuine neo-thim- 
chioll-ghearrta : oir bhiodh sin 'na 
mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; 
ma bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n 
timchioll-ghearrar gach fiiionnach 'nur 
measg ; 16 An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhse, agus bhur nigheana-sa gabh- 
aidh sinn dhuinne, agus gabhaidh sinn 
còmhnuidh maille ribh, agus bithidh 
sinn 'nar n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruiune, sibh 
a bhi air bhur timchioll-ghearradh, an 
sin gabhaidh sinne ar nighean, agus 
falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra ri 
Hamor, ag-us ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach 
dàil anns an ni a dheanamh, a chionn 
gu'n robh tlachd aige ann an nighinn 
lacoib : agus bha e ni b'urramaiche na 
tigh 'atliar uile. 

20 Agus thàinig Hamor,agus Sechem 
a mhac gu geatadh am baile, agus labh- 
air iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail maille 
ruinn, air an aobhar sin gabhadh iad 
còmhnuidh san tìr, agus deanadh iad 
reic agus ceannachd innte ; thaobh an 
fhearainn, feuch, tha e farsaing ni's 
leòr dhoibh : an nigheana-sa gabhaidh 
sinne dhuinne mar mhnài,agus ar nigh- 
eana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaich- 
idh na daoine leinn, gu còmhnuidh 
ghabhail maille ruinn, gu bhi 'nar 
n-aon sluagh, ma thimchioll-ghearrar 
gach firionnach againne, mar a ta iad- 
san air an timchioll-ghearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am 
maoin, ag-us an ainmhidhean uile ì a 
mhàin aontaicheamaid leo, agus gabh- 
aidh iad còmhnuidh maille ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh 
mach air geatadh a bhaile ri Hamor, 
agus ri Sechem a mhac : agus thim- 
chioU-ghearradh gach firionnach,iadsan 
uile a chaidh mach air geatadh a bhaile. 

2.5 Ag-us air an treas là, 'nuair a bha 
iad air an cràdh, an sin ghabh dithis 
do mhic lacoib, Simeon agus Lebhi, 
bràithre Dhinah, gach fear aca a 
chlaidheamh, agus thàinig iad air a' 
bhaile gu dàna ; agus mharbh iad gach 
firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus 
Sechem a mhac le faobhar a' chlaidh- 
eimh, agus thug iad Dinah à tigh 
Shecheim, agus chaidh iad a niach. 

27 Thàinig mic lacoib air na mairbh, 
agus chreach iad am baile, a chionn 
gu'n do thruaill iad am piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, agus 
an asail, agus na bha sa' bhaile, agusna 
bha san f hearann, thog iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 40 GENESIS. bheag uile, agus am mnài tliug iad leo 
an daorsadh, agus thog iad sa' clireich 
eadhon gach ni a hha stigh. 

30 Agus tliubhairt lacob ri Simeon 
agus ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid orm 
le m' dheanamh gràineil ani measg 
luchd-àiteachaidh na tìre, am measg 
nan Canaanach, agus nam Peridseach : 
agus air dhomhsa bhi gann an àireamh, 
cruinnichidli siad iad fèin cuideachd a' 
ra' aghaidh, agus marbliaidh iad mi ; 
agus cuirear as domh, agus do m' thigli. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir 
dha buntainn ri 'r piuthair-ne mar ri 
strìopaìch ? 

CAIB. XXXV. 

AGUS thubhairt Dia ri lacob, Eir- 
ich, imich suas gu Betel, agus 
gabh còmhnuidh an sin ; agus dean an 
sin altair do Dhia, a dh'f hoillsich e fèin 
duit an uair a theich thu o ghnùis 
Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt lacob r ' a theaghlach , 
agus riu-san uile a JAa maille ris,Cuiribh 
uaibh na diathan coimheach a ta 'nur 
measg, agiis bithibh glan, agus mùth- 
aibh bhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid 
suas gu Betel ; agus ni mìse an sin 
altair do Dhia, a dh'eisd rium ann an 
là mo chruaidh-chais, agais a bha maille 
rium san t-slighe air an deachaidli mi. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a bha 'nan làimh, agus 
an cluas-fhàinnean a hha 'nan cluas- 
aibh ; agus dh'f holaich lacob iad fuidh 
'n daraig a bha làimh ri Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha eagal 
Dhè air na bailtibli a hha mu'n cuairt 
orra, agus cha d'rinn iad tòireachd air 
mic lacoib. 

6 Mar sin thàinig lacob gu Luds, a ta 
an tìr Chanaain, eadhon Betel, e fèin 
agus an sluagh uile a bha maille ris. 

7 Agus thog e 'n sinaltair,agus thuge 
El-betel marainm air an àit ; do bhrigh 
ann an sin gu'n d'f hoillsich Dia e f èin dha, 
'nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltrurn 
Rebecali bàs, agus dh'adhlaiceadli i 
fuidh Blietel, fuidh dharaig : agus thug- 
adh Alon-bacut mar ainm air. 

9 Agus dli'fhoillsich Dia e fèin do 
lacob a rìs, an uair a thàinig e à Pa- 
dan-aram ; agus bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se lacob 
a's ainm dhuit ; cha'n ainmichear thu 
lacob ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na 
ainm ort : agus thug e Israel mar ainm air . 11 Agus thubhairt Dia lis, Is mise 
Dia uile-chumhachdach ; bi sìolmhor 
agus f às lìonmhor : thig cinneach agus 
coimhthional chinneach uait, agus thig 
riglirean a mach à d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh'- 
Abraham agus a dh'Isaac, dhuitse 
bheir mi e ; agus do d' shlioclid a'd' 
dhèigh bheir mi am fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith san 
àit an do labhair e ris. 

14 Agns cliuir lacob suas carragh 
san àit an do labhair e ris, carragh 
cloiche, agus dliòirt e tabhartas-dibhe 
air, agus dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug lacob Betel mar ainm 
air an àite far an do labhair Dia lis. 

16 Agus dh'imichiad o Bhetel, agus 
cha robli ach astar beag aca ri teachd 
gu h-Ephrat : agus thàinig tinneas 
cloinne air Rachel, agus bha saothair 
chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuair a bha i an cruaidh 
shaothair, an sin thubhairt a' bhean- 
ghlùine rithe, Na biodh eagal ort, oir 
hithidh am mac so agad cuideachd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' 
dealaChadh rithe, (oir fhuair i bàs,) 
thug i Benoni mar ainm air : ach 
dh'ainmich 'athair e Beniamin. 

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus 
dh'adhlaiceadh i san t-slighe gu h-Eph- 
rat, eadhon Betlehern. 

20 Agus chuir lacob suas cai-ragh 
air a h-uaigh : is e so carragh uaighe 
Racheil gus an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, agus 
shuidhich e a bhùth an taobh thall do 
thùr Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a chòmh- 
nuidh san tìr sin, chaidh Reuben, agus 
luidh e le Bilhah leannan 'athar : agus 
chual' Israel sin. A nis bha dà mhac 
deug aig lacob. 

23 Mic Leah ; Reuben ceud-ghin 
lacoib, agus Simeon, agus Lebhi, agus 
ludah, agus Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil; loseph, agus Ben- 
iamin. 

• 2.5 Agus mic Bhilhah, banoglaich 
Racheil ; Dan, agus Naphtali. 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich 
Leah ; Gad agus Aser. Is iad sin mic 
lacoib, a rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agns thàinig lacob chum Isaaic 
'athar do Mhamre, gu baile Arbah, 
eadhon Hebron, far an robh Abraham 
agus Isaac air chuairt. 

28 Agus b'iad làithean Isaaic ceud 
bliadhna 's ceithir fichead. CAIB. XXXVI. 41 29 Agus tliug Isaac suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum 
a mhuinntir fèin, agiis e 'na sheann- 
duine, agus làn do làithibh. Agus 
dh'adhlaic a mhic Esau agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 
GUS is iad sin ginealaich Esau, 
eadhon Edoim. 2 Ghabh Esau a mhnài do nighean- 
aibh Chanaain ; Adah nigliean Eloin an 
Hitich, agus Aholibamah nighean Anah, 
nighinn Shibeoin an Hibhich ; 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, 
piuthar Nebaioit. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas ; 
agus rug Baseraat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah leus, agus 
laalam, ag"us Corah : Is iad sin mic 
Esau, a rugadh dha ann an tìr Cha- 
naain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnài, agus a 
mhic, agus a nigheana, agus uile 
mhuinntir a thiglie, agus a sprèidh, 
agus 'ainmhidhean uile, agus a mhaoin 
uile, a fhuair e ann an tìr Chanaain ; 
agug* chaidh e do thìr eile o ghnùis a 
bhràthar lacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò 
na gu'm feudadli iad còmhnuidh a 
ghabhail cuideachd ; agus cha b'urrainn 
an tir anns an robh iad 'nan coigrich, 
an giùlan air son an sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh 
ann an sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, 
athar nan Edomach, ann an sliabh 
Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac Esau ; 
Eliphas mac Adah ranà Esau, Reuel 
mac Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, 
Omar, Sepho, agus Gatara, agus Cenas. 

12 Agus bha Timna 'na leannan aig 
Eliphas, mac Esau ; ag-us rug i do EIi- 
phas Amalec : è'iad sin mic Adah, mnà 
Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; 
Nahat, agus Serali, Samah, agus Mid- 
sah : è'iad sin niic Bhasemait, mnà- 
Esau. 

14 Agus è' iad sin mic Ahollbamah, 
nighinn Anah, nighinn Shibeoin, mnà 
Esau : agus rug ì do Esau leus, agus 
laalara, agus Corah. 

15 .S'iad sin cinn-fheadhna mhac 
Esau : mic Eliphais, ceud-ghin Esau ; 
ceann-feadhna Teraan, ceann-feadhna 
Omar, ceann-feadhna Sepho, ceann- 
feadhna Cenas. 16 Ceann-feadhna Corah, ceann- 
feadhna Gatara, agus ceann-feadhna 
Araalec : is iad sin na cinn-fheadhna a 
thùinig Eliphas, ann an tìr Edoim : 
è'iad sin raic Adah. 

17 Agus is iad sin raic Reueil, mhic 
Esau ; ceann-feadhna Nahat, ceann- 
feadhna Serah, ceann-feadhna Saraah, 
ceann-feadhna Midsah. Is iad sin na 
cinn-fheadhna a thàinig o Reuel, ann 
an tìr Edoim : is iad sin mic Bhasemait, 
mnà Esau. 

18 Agus is iad sin raic Aholibamah, 
mnà Esau ; ceann-feadhna leus, ceann- 
feadhna laalam, ceann-feadhna Corah : 
V iad sin na cinn-fheadhna a thùinig o 
AlioHbamah nigliinn Anah, ranà Esau. 

19 Is iad sin raic Esau, eadhon 
Edoim ; agus is iad sin an cinn-fheadh- 
na. 

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, 
luchd-àiteachadh na tìre ; Lotan, agus 
Sobal, agus Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus 
Disan : is iad sin cinn-fheadhna nan 
Horacli, cloinne Sheir, ann an tìr 
Edoira. 

22 Agus V iad clann Lotain Hori, 
agus Heraan : agus b'i Timna piutliar 
Lotain. 

23 Agus V iad sin clann Shobail ; 
Albhan, agus Manahat, agus Ebal, 
Sepho, agus Onam. 

24 Agus V iad sin clann Shibeoin ; 
araon Àiah, agus Anah : J' e so an 
t-Anah, a fhuair a mach na muileidean 
san fhàsach, an uair a bha e 'g ionalt- 
radh asal Shibeoin 'athar. 

25 Agus ò'iad sin clann Anah ; Dison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus è'iad sin clann Dhisoin ; 
Heradan, agus Esban, agus Itran, agus 
Clieran. 

27 B' iad sin clann Eseir ; Bilhan, 
agus Saabhan, agus Achan. 

28 -S' iad sin clann Dhisain ; Uds, 
agus Aran. 

29 -S' iad sin cinn-fheadhna nan 
Horach ; ceann-feadhna Lotan, ceann- 
feadhna Sobal, ceann-feadhna Sibeon, 
ceann-feadhna Anah, 

30 Ceann-feadhna Dison, ceann- 
feadhna Eser, ceann-feadhna Disan : is 
iad sin na cinn-fheadlina a thàinig o 
Hori, ani raeasg an ceann-feadhna-san 
ann an tìr Sheir. 

31 Agns is iad sin na riglirean a 
rìghich ann an tìr Edoim, mu'n do rìgh- 
ich righ sam bith air cloinn Israeil. 

32 Agus righich ann an Edom Belah 42 GENESiS, mac Bheoir ; agus Ve ainm a bhaile 
Dinhabah. 

83 Agus dh'eug Belah, agus rìghich 
lobab mac Sherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dli'eug lobab, agus rìghich 
Husam o thìr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eiig Husam, agus rìghich 
Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midian 
am fearann Mhoaib, 'na àite : agus 6'e 
ainm a bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rìgh- 
ich Samlah o Mliasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug Sanilah, agxis rìghich 
Saul o Rehobot, làimh ris an amhainn, 
'na àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìgliich 
Baal-lianan mac Achboir 'na àite. 

39 Agus dh'eug Baal-lianan mac 
Achboir, agus rìghich Hadar 'na àite : 
agus Ve ainm a bhaile Pau ; agus ainm 
a mhnà Mehetabel, nighean Mhatreid, 
nighinn Mhedsahaib. 

40 AgTis is iad sin ainmeanna nan 
ceann-feadhna « thàinig o Esau, a rèir 
an teaghlaichean, a rèir an àiteacha, 
'nan ainmibh ; ceann-feadhna Timnah, 
ceann-feadhna Albhah, ceann-feadhna 
letet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, 
ceann-feadlina Elah, ceann-feadhna 
Pinon, 

42 Ceann-feadhna Cenas, eeann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna Mibsar, 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann- 
feadhna Iram : is iad sin cinn-fheadhna 
Edoim, a rèir an àiteacha-còmhnuidh, 
ann an tìr an seilbh ; is esan Esau, 
athair nan Edomach. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS ghabh lacob còmhnuidh san 
tìr anns an robh 'athair 'na choig- 
reach, ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad 80 ginealaich lacoib : 'Nuair 
a bha loseph seachd bliadhna deug a 
dh'aois, blia e a' buachailleachd an 
treud maiUe r'a bhràithribh, agus bha 
'n t-òganach maille ri uiic Bhilhah, 
agus maille ri mic Shilpah, mnài 'athar ; 
agus thug loseph an droch thuairis- 
geul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bu docha le h-ISrael loseph 
na 'mhic uile, a chionn gu'?» Ve mac a 
shean aois e : agus rinn e dha còta dh' 
iomadh dath. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha le 'athair e na 'bhràith- 
rean uile, dh'fhuathaich iad e, agus cha 
b'urrainn iad labhairt ris gu sìochail. 

6 Agus chunnaic loseph aisling, ag- us dh'innis e d'a bhràithribh i, agus 
dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, 
guidheam oirbh, ris an aisling so a 
chunnaic mi : 

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal 
sguab san achadh, agus, feuch, dh'èirich 
mo sguab-sa suas, agus sheas i gu 
dìreach ; agus, feuch, sheas bhur 
sguaban-sa mu'n cuairt oirre, agus rinn 
iad ùmhlachd do m' sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, Am" 
bi thusa gxm amharus a'd' righ oiinne 1 
Am bi agad d'a rìreadh tighearnas 
oirnne ì Agus dh'fhuathaich iad e 
fathast ni's mò air son 'aislingean, agus 
air son a bliriathran. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling 
eile, agus dh'innis e d'a bhràithribh i, 
agus thubhairt e, Feuch, chunnaic mi 
aisling eile ; agus, feuch, rinu a' ghrian 
agus a' ghealach, agus an aon reul deug, 
ùmhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athair i, agus 
d'a bhràitlrribh : agus thug 'athair ach- 
mhasan da, agus thubhairt e ris, Ciod i 
an aisling so a chunnaic thu ì An e 
gu'n tig d'a rìreadh mise, agus do 
mhàthair, agus do bhràithre, chum sinn 
fèin a chromadh sìos duitse gu làr ì 

11 Agus bha farmad aig a bhràith- 
ribh ris ; ach thug 'athair fa'near a' 
chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'- 
ionaltradh treud an athar do Shechem. 

13 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Nach 'eil do bhràithrean ag ionaltradh 
an treud ann an Sechem 1 Thig, agus 
cuiridh mi thu d'an ionnsuidh. Agus 
thubhaii-t e ris, 77;« mise an so. 

14 Agusthubhairt eris, Imich, guidh- 
eam ort, faic am bheil do bhràithrean 
gu maith, agus am bheil an treud gu 
maith ; agus thoir fios a m' ionnsuidh 
a rìs. Mar sin chuir e mach e à gleann 
Hebroin, agus thàinig e gu Sechem. 

15 Agus f huair duine àraidh e,B,^s, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhachair : 
agus dh'fheòraich an duine dheth, ag 
ràdh, Ciod a tha thu 'g iarraidh ì 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarr- 
aidh mo bhràitlirean : innis dhomh, 
guidheam ort, c'àit am bheil iad ag 
ionaltradh an treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'- 
fhalbh iad à so : oir chuala mi iad ag 
ràdh, Rachamaid gu Dotan. Agus 
chaidh loseph an dèigh a bhràithrean, 
agus fhuair e iad ann an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e fada CAIB. XXXVIII. 43 uatha, eadhon miv'n d'thàìnig e am fagus 
doibh, chuir iad an comhaiile ri cheile 
'na aghaidh, gus a mliarbhadh. 

19 Agus tliubhairt iad r'a cheile, 
Feuch, tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbh- 
amaid e, agus tilgeamaid e ann an slochd 
èigin ; agus their sinn, Chuir droch 
bhèist èigin as da : agus chi sinn ciod 
gus an tig 'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor 
e as an làimh e, agus thubhairt e, Na 
cuireamaid gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuhen riu, Na 
dòirtibh fuil ; tilgibh e san t-slochd so, 
a ta san fhàsach, agus làrah na cuiribh 
air ; a chum as gu'n saoradh e as an 
làimh e, agus gu'n aisigeadh e a rìs d'a 
athair e. 

23 Agus 'nuair a thàinig loseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithrean, an sin 
bhuin iad do loseph a chòta, còta nan 
iomadh dath, a hha air. 

24 Agus ghabli iad e, agus thilg iad 
e ann an slochd ; agus bha 'n slochd 
falamh, gun uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'itheadh 
arain ; agus thog iad suas an sùilean 
agus dh'amhairc iad, agus, feuch, hha 
cuideachd do chloinn Ismaeil a' teachd 
o Ghilead, le'n càmhalan a' giùlan 
spìòsraidh, agus ìoc-shlaint, agus mirr, 
a' dol gus an toirt sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairt ludah r'a bhràith- 
ribh, Ciod an tairbhe a.hhios amidhuinne, 
ma mharbhas sinn ar bràthair, agus 
ma cheileas sinn 'fhuil 1 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris na 
h-Ismaelich, agus na cuireamaid làmh 
air ; oir is e ar dearbh-bhràthair e, agus 
ar feoil : agus dh'èisd a bhràithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seach- 
ad, ceannaichean ; agus tharruing iad 
agus thog iad suas loseph as an t-slochd, 
agus reic iad loseph ris na h-Ismaelich 
air fichead honn airgid. Agus thug iad- 
san loseph do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh 
an t-sluichd ; agus, feuch, cha rohh 
loseph san t-slochd : agus reub e 'eud- 
ach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a 
bhràithrean, agus thubhairt e, Cha'm 
''eil an leanahh ann ; agus mise, c'àit an 
tèid mi 1 

81 Agus ghabh iad còta loseiph, agus 
mharbh iad meann do na gabhraibh, 
agus thum iad an còta san fhuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan 
iomadh dath, agus thug iad e dh'ionn- suidh an athar ; agus thubhairt iad 
Fhuair sinne so : aithnich a nis an e so 
còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thu- 
bhairt e, Còta mo mhic ; chuir droch 
bhèisd as da : tha loseph gun teagamh 
air a reubadh as a chèile. 

34 Agus reub lacob 'eudach, agus 
chuir e eudach-saic air a leasruidh, agus 
rinn e bròn air son a mhic rè mòrain 
làithean. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus 
a nigheanan uile suas, a thoirt sòlais da ; 
ach dhiùlt esan sòlas a ghabhail ; agus 
thubhairt e, Oir thèid mi sios do 'n 
uaigh a chum mo mhic ri hròn. Mar 
so rinn 'athair caoidh air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e san 
Eiphit ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, 
ceannard an fhreiceadain. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS san àm sin fèin chaidh ludah 
sìos o'bhràithribh, agus thionn- 
daidh e steach a dh'ionnsuidh Adulam- 
aich àraidh, d'am è'ainm Hirah. 

2 Agus chunnaic ludah an sin nigh- 
ean Canaanaich àraidh, d'am 6'ainm 
Suah : agus ghabh e i, agus chaidh e 
steach d'a h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac ; agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus 
rug i mac ; agus thug i Onan mar ainm 
air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach fathast, 
agus rug i mac ; agus thug i Selah mar 
ainm air : agus bha esan ann an Ched- 
sib, an uair a rug i e. 

6 Agus ghabh ludah bean do Er a 
cheud-ghin, d' am ft'ainm Taraar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin ludah, 
aingidh ann an sealladh an Tighearna ; 
agus niharbh an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Onan, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh mnà do 
bhràthar, agus pòs i, agus tog suas 
sliochd do d' bhràthair. 

9 Agus bha fios aig Onan naeh b'ann 
leis fèin a bhiodhan sliochd; agus 'nuair 
a chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum 
nach tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann 
an sealladh an Tighearna : uime sin 
mharbh e esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt ludah ri Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich ann 
an tigh t'athar, gus am fàs mo mhac 
Selah suas ; oir thubhairt e, Air eagal 44 GENESIS. gu'm faigheadh esan bàs maran ceudna, 
mar a fhuair a bhràithrean. Agus 
dh'f halbh Tamar, agus dh'f han i 'n tigh 
a h-athar. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin 
f huair nighean Shuah, bean ludah, bàs : 
agus thog ludah a mhisneacli, agus 
chaidh e suas a dh'ionnsuidh luchd- 
lomairt a chaorach, e f èin agus a charaid 
Hirah an t-Adulamach, gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol 
suas gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuir i a ciilaidli-bantraich 
dliitli, agus chòihlidaich si i fèin le 
gnùis-bhrat, agus jjhaisg si i fèin, agus 
shuidh i ann an ionad follaiseach, a ta 
làimli ris an t-slighe gu Timnat : oir 
chunnaic i gu'n d'f hàs Selah suas, agus 
nach d'thugadh i dlia mar mlinaoi. 

15 'Nuair a chunnaic ludah i, shaoil 
e gu'm bu strìopach i, a cliionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a li-ionn- 
suidli air an t-slighe, agus thubhairt 
e, Leig leam, guidheam ort, teachd a 
steach a t' ionnsuidh ; oir clia robh 
f hios aige gu'w Vi bean a mhic i : agus 
tliubliairt i, Ciod a blieir thu dliomh, 
a chum as gu'n tig tliu steach a m' 
ionnsuidh ì 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann a t' ionnsuidli o'n treud : agus 
thubhairt ise, An toir thu geall domh 
gus an cuir tliu ?»' imnsuidh e ? 

18 Agus thubliairt e, Ciod an geall 
a blieir mi dhuit 1 Agus thubhairt 
ise, Do sheula, agus do làmh-f hailean, 
agus do lorg a ta ann ad làimh : agus 
thug e dh'i iad, agus cliaidh e steach 
d'a h-ionnsuidh, agus rinneadh i torrach 
leis. 

19 Agus dh'èirich i, agus dh'f halbh 
i roimpe, agus chuir i seachad a gnùis- 
bhrat uaithe, agus chuir i a culaidh- 
bantraich oirre. 

20 Agus chuir ludah am meann le 
làimh a charaid an Adulamaich, clium 
as gii'm faiglieadh e 'n geall o làimh 
na mnà : ach clia d'fliuair e i. 

21 An sin dh'f heòraich e do dhaoin- 
ibh an àite sin, ag ràdli, C'àit ani hheil 
an striopach a bha gu follaiseach ri 
taobh na slighe ? Agus thubhairt iad- 
san, Cha robh strìopach sam hith an so. 

22 Agus phill e dli'ionnsuidh ludah, 
agus tliubhairt e, Clia d'fhuair mi i : 
agus mar an ceudna thubhairt daoine 
an àite, Charobhstrìopach^awtòAanso. 

23 Agus thubhairt ludah, Gabhadh i dh'i fèin e, air eagal gu maslaichear 
siim : feuch, chuir mi am meann so 
d'a h-ionnsuidh, agus cha d'f huair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosa an dèigh 
sin, dh'innseadh do ludah, ag ràdh, 
Rinn Tamar bean do mhic striopachas ; 
agus, feuch, cuideachd, tha i torrach le 
striopachas. Agus thubhairt ludah, 
Thugaibh a mach i, agus loisgear i. 

25 'Nuair a thugadh a mach i, chuir 
i fios a dh'ionnsuidh a h-atliar-cèile, ag 
ràdh, Aig an fhear d'am buin iad sin 
tha mise lethtromach : ag-us thubhairt 
i, Faic, guidheam ort, cia leis an seula, 
agus na làmh-fhailean, agus anlorg so. 

26 Agus ghabh ludah riu, agus 
thubhairt e, Bha i ni bu cheirte na 
mise, a cliionn nach d'thug mi i do 
Shelah mo mliac : agus cha robh aithne 
aige oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
chloinne, feuch, hha lethaona 'na bolg. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, 
cliuir a h-aon diubh mach a làmh : 
agus rug a' bhean-ghlùine air a làimh, 
agus cheangail i snàthainn scarlaid 
oirre, ag ràdh, Thàinig e so a mach an 
toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing ealàmh 
air ais, feuch, thàinig a bhràthair a 
mach ; agus thubhairt ise, Cionnus a 
bhris thu mach ì bitheadh am briseadh 
so ortsa : Uime sin thugadh Phares mar 
ainm air. 

30 Agus an dèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, aig an robh an 
snàthainn scarlaid air a làimh ; agus 
thugadh Sarah mar ainm air. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS thugadh loseph sios do'n 
Eiplrit ; agus cheannaich Potiph- 
ar, oifigeach le Pharaoh, ceannard an 
f hreiceadain, Eiphiteach, e o làiinh nan 
Ismaelach, a thug sìos an sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille ri 
Ioseph,agusbha e 'na dhuine leisando 
shoirbhich gach ni ; agus bha e'n tigh 
a mhaighstir an Eiphitich. 

3 Agus cliunnaic a mhaighstir gu 
'w rohh an Tighearna maille ris, agus 
gu'n d'thug an Tighearn air gacli ni a 
rinn e soirbheachadh 'na làimh. 

4 Agus fhuair loseph deadh-ghean 
'na shealladh, agus rinn e seirbhis da : 
agus rinn se e 'na f hear-riaghlaidh air 
a thigh agus gach ni a bh'aige ehuir e 
fuidh 'làimli. 

5 Agus o'n àm sin fèin san d' rinn 
se e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, CAIB. 

agus air gach ni a bh'aige, bheannaich 
an Tighearna tigh an Eiphitich air 
sgàth loseiph : agus bha beannachadh 
an Tighearn air gach ni a bh'aige, anns 
an tigh, agus anns a' nihachair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a ò/i'aige 
an làimh loseiph, agus cha b'fhios 
da aon ni a bh'aige, saor o'n aran a hha 
e 'g itheadh : agus bha loseph 'na 
dhuim maiseach, agus sgiamhach san 
aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag 
bean a mhaighstir a sùilean air loseph, 
agus thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dliiùlt esan, agus thubhairt 
e ri ninaoi a mhaighstir, Feuch, cha 
'n 'eil fios aig mo mhaighstir ciod a tha 
niaille rium san tigh, agus gach ni a 
th'aige chuir e fuidh m' làimh-sa. 

9 Cha ''n 'eil neach san tigh so a's 
mò na mise ; agus cha do chum e uam 
ni sam bith ach thusa, a chionn gur tu 
a bhean : cionnus uime sin a ni mise 
an t-olc mòr so, agus a pheacaicheas mi 
an aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair 
i ri loseph o là gu là, nach èisdeadh 
esan rithe, gu luidhe leatha, tio bhi 
maille rithe. 

11 Agus thachair e air latha àraidh, 
gu'n deachaidh esan a steach do 'n tigh 
a dheanamh 'oibre f èin, agus cha robh a h- 
aondo dhaoinibh an tighe an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachd- 
air, ag ràdh, Luidh leamsa : ag'us dh- 
'fhàg e 'eudach-uachdair 'na làimh, 
agus theich e, agiis thàr e mach. 

13 Agus an uair a ehunnaic ise gu 
'n d'f hàg e 'eudach-uachdair 'na làimh, 
agus gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoinibh a 
tighe, agus labhair i riu, ag i-àdh, Faic- 
ibh, thug e steach d'ar n-ionnsuidh Ea- 
bhruidheach g'ar maslachadh : thàinig 
e steach a m' ionnsuidhs' a luidhe leam, 
agus ghlaodh mise le guth àrd : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do 
thog mi suas mo ghuth, agus gu'n do 
ghlaodh mi, an sin dh'f hàg e 'eudach- 
uachdair maille rium, agus theich e, 
agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg ì 'eudach-uachdair 
làimh rithe, gus an d'thàinig a thigh- 
earna dhachaidh. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam 
briathra so, ag ràdh, Thàinig an seirbh- 
iseach Eabhruidheach, a thug tliu d'ar 
n-ionnsuidh, a steach a m' ionnsuidh-sa 
gu m' mhaslachadh : 

18 Agus an uair a thog mise suas mo XL. 45 

ghuth, agus a ghlaodh mi, an sin dh- 
'fhàg e 'eudach-uachdair maille rium, 
agus theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag 
ràdh, Air an dòigh so rinn do sheirbh- 
iseach orm ; an sin las 'fhearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph e, 
agus chuir e sa' phriosan e, far an robh 
priosanaich an righ ceangailte : agus 
bha e an sin sa' phriosan. 

21 Ach bha 'n Tighearna maille li 
loseph, agus nochd e tròcair dha, agus 
thug e dha deadh-ghean ann an sùifibh 
fhir-gieidhidh a' phriosain. 

22Agus chuir fear-gleidhidh a'phrios- 
ain fuidli làimh loseiph na priosan- 
aich uile a bha sa' phriosan ; agiis gach 
ni a rinn iad an sin, b'esan a rinn e. 

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' 
phriosain air ni sam bith a bha fuidh 
'làimh, a chionn gu'» robh an Tigh- 
earna maille ris ; agiis an ni sin a rinn 
e, thug an Tighearn air soirbheachadh 
leis. 

CAIB. XL. 

AGUS an dèigh nan nithe sin chuir 
buidealair righ na h-Eiphit, agus 
'f huineadair, fearg air an tighearna, 
righ na h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pha- 
raoh ri dithis d'a sheirbhisich, ris an 
àrd bhuidealair, agus ris an àrd f huin- 
eadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain sa' 
phriosan, far an robh loseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreicead- 
ain an cùram air loseph, agns f hrith- 
eil e dhoibh ; agus dh'f han iad tamuU 
ann an làimh. 

5 Ag-us cliunnaic iad aisling le chèile, 
gach fear aca 'aisling fèin san aon 
oidhche, gach fear a rèir eadar-mhìn- 
eachaidh 'aislinge ; am buidealair agus 
fuineadair righ na h-Eiphit, a bha 
ceangailte sa' phriosan. 

6 Agus thàinig loseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mliaduinn, agus dh'amh- 
airce orrajagTiSjfeuchjMa iaddubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbh- 
isich Pharaoh, a bha 'n làimh maille ris 
ann an tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar 
son a tlia bhur gnùis co mhuladach ai\ 
diugh 1 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic 
sin aisling, agus cha '« ^eil neach againn 
a dh'eadar-mhìnicheas i. Agus thu- 
bhairt loseph riu, Nach ann o Dliia tha 46 GENESIS. gach eadar-mhìneachadh ? inusibh 
dhomhs' iad, guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 
'aisling do loseph, agus thubhairt e ris, 
A'm' aisling-sa, feucli, bha f ionain fa m' 
chomhair. 

10 Agus air an fhìonain bha tri 
meanglain ; agus bha i mar gu'm biodh 
i a' briseadh a mach, agus thàinig i 
fuidh a làn bhlàth, agus thug a bagaid- 
ean dearcan abuich uatha. 

11 Ag-us bha cupan Pharaoh a'm' 
làimh ; agus ghabh mi na fìon-dhearcan, 
agus dh'fhàisg mi iad an cupan Pharaoh, 
agus thug mi 'n cupan do làimh Pha- 
raoh. 

12 Agus thubhairt loseph ris, ^Se so 
a h-eadar-mhìneachadh : Na tri meang- 
lain, is tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean 
togaidh Pharaoh suas do cheann, agus 
bheir e rìs gu t'àite fèin thu ; agus 
bheir thu cupan Pharaoh 'na làimh, 
mar a b'àbhuist duit roimhe, 'nuair a 
bha thu a'd' bhuidealair aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'nuair 
a dh'èireas gu maith dhuit, agus dean, 
guidheam ort, caoimhneas domh ; agus 
dean iomradh orm ri Pliaraoh, agus 
thoir a mach mi as an tigh so : 

15 Oirgu deimhinghoideadhairfalbh 
mi à tìr nan Eabhruidheach, agus mar 
an ceudna an so clia d'rinn mi ni sara 
bith gu 'n cuirte san t-slochd mi. 

16 'Nuair a chunuaic an t-àrd fhuin- 
eadair gu'n d'eadar-mliìnich e gu maith, 
thubhairt e ri loseph, Bha mise mar 
an ceudna a'm' aisling, agus, feuch, bha 
tri bascaidean geala air mo cheann : 

17 Ag-us anns a' bhascaid a b'àirde 
bha do gach seòrsa bìdh air son Pharaoh 
do dheasacliadh an fhuineadair ; agus 
dh'ith an eunlaith iad a mach as a' 
bhascaid air mo cheann. 

18 Agus fhreagair loseph, agus 
thubhairt e, Is e so a h-eadar-mhìn- 
eachadh : Na tri bascaidean, is tri làith- 
ean iad. 

19 An ceann thri làithean togaidh 
Pharaoh suas do cheann dhìot, agus 
crochaidh e thu air crann, agus ithidh 
an eunlaith t'fheoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm 
latha-breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a 
sheirbhisich uile : agus thog e suas ceann 
an àrd bhuidealair, agus ceann an àrd 
fhuineadair am measg a sheirbhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair 
a chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus 
thug e 'n cupan do làimh Pharaoii : 22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, 
mar a dh'eadar-mhìnich loseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich an 
t-àrd bhuidealair air loseph, ach dhì- 
chuimhnich se e. 

CAIB. XLI. 

AGUS an ceann dà bhliadhna iomlan 
chunnaic Pharaoh aisling ; agus, 
feuch, sheas e làimh ris an amhainn ; 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, sgiamhach r'am 
faicinn, agus reamhar am feoil ; agus 
bha iad ag ionaltradh ann am mìn-f heur . 

3 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh as an amhainn, granda 
r'am faicinn, agus caol 'nam feoil ; ag^s 
sheas iad làimh ris na bà eile, air 
bruaich na h-aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda 
r'am faicinn agus caol 'nam feoil suas 
na seachd bà sgiamhacha agus reamhra. 
Mar sin dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e 
aisling an dara uair : Agus, feuch, 
dh èirich suas seachd diasan arbhair air 
aon choinlein, reachdmhor agTts maith. 

6 Agus, feuch, dlr'fhàs suas 'nan 
dèigh seachd diasa caola, agus air an 
seargadh leis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola 
suas na seachd diasa reachdmhor agus 
làn : agus dhùisg Pharaoh, agus, feuch, 
V aishng a è/i' ann. 

8 Agus sa'mhaduinn bha aspiorad air 
a bhuaireadh ; agus chuir e fios uaith, 
agus ghaiiTU e uile dliruidhean na h- 
Eiphit, agus a daoine glic uile : agus 
dh'innis Pharaoh 'aisling dhoibh ; ach 
cha robh neach ann a dh'eadar-mhìn- 
icheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair 
ri Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' 
a' cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, agTis chuir e mise an làimh ann 
an tigh ceannaird an f hreiceadain, araon 
mise, agus an t-àrd fhuineadair. 

11 Agus chunnaic sinn aisling san 
aon oidhche, mis' agus esan : chunnaic 
gach fear againn aisling a rèir eadar- 
mhìneachaidh 'aisHnge. 

12 Agus bha 'n sin maille ruinn 
òganach Eabhruidheach, seirbhiseach 
do cheannard an fhreiceadain ; agus 
dh'innis sinn da, agus dh'eadar-mhìnich 
e dhuinn ar n-aislingean : do gach fear 
againn a rèir 'aislinge dh'eadai-mhìnich 
e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhìnich e CAIB. XLI. 47 dhiiinn, mar sin bha e : mise chuir e 
rìs ann am àite, agus esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghaivm e loseph, agus thug 
iad le cabhaig a mach as an t-slochd 
e : agus bhearr se e fèin, agus mhùth e 
'eudach, agus thàinig e steach a dh'ionn- 
suidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Chunnaic mi aisling, agus cha 'ii'eil 
neach ann a dh'eadar-mhìnicheas i : 
agus chuala mi air a ràdh mu d'thim- 
chioll-sa, 'nuair a chluinneas tu aisling, 
gur aithne dhuit a h-eadar-mhìneach- 
adh. 

16 Agus fhreagair loseph Pharaoh, 
ag ràdh, Cha ''n'eil e annamsa : bheir 
Dia freagradh sithe do Pliaraoh. 

17 Agus thubhaii't Pharaoh ri loseph, 
A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na h-aimhne : 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, reamhar am feoil, 
agus sgiamhach ann an cruth ; agus 
bha iad ag ionaltradh ann am mìn- 
f heur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà 
eile nìos 'nan deigh, bochd agus ro- 
ghranda, agus caol am feoil : cha 'n 
f haca mi 'n samhuil riamh ann an uile 
thìr na h-Eiphìt air olcas. 

20 Agus dh'ith na bà caola agus 
granda suas na ceud seachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad 
iad ; ach bha iad granda r'am faicinn, 
mar an toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisUng ; 
agus, feuch, thàinig a nìos seachd diasan 
air aon clioinlein, làn agus maith : 

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan 
dèigh seachd diasan, air an crìonadh, 
caol, agus seargta leis a' ghaoith an ear ; 

24 Agus shluig na diasa caola suas 
na seachd diasa maithe : agus dh'innis 
mi so do na druidhibh ; ach cha robh 
neach ann a b'urrainn a' chùis fhoill- 
seachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt loseph ri Pha- 
raoh, Aisling Pharaoh, is aon i : an ni 
sin a ta Dia gtis a dheanamh, dh'fhoill- 
sich e do Pharaoh. 

26 Na seachd bà maithe, is seachd 
bliadhna iad ; agus na seachd diasa 
maithe, is seachd bliadhna iad : is aon 
an aishng. 

27 Agus na seachd bà caola agus 
granda a thàinig a nìos 'nan dèigh, is 
seachd bliadhna iad ; agus na seachd 
diasa fàs, seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh iad 'nan seachd bliadhna 
gorta. 

28 So an ni a thubhairt mi ri Pha- 
raoh : An ni a ta Dia gus a dheanamh, 
nochd e do Pliaraoh. 

29 Feuch, tha seachd bliadhna mòr 
phailteis a' teachd air feadh thìre na 
h-Eiphit uile : 

80 Agus èiridh seachd bliadhna gorta 
suas 'nan dèigh, agus dìchuimhnichear 
am pailteas uile an tìr na h-Eiphit ; 
agus claoidhidh a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am pailt- 
eas anns an tìr, air son na gorta a 
leanas : oir bithidh i ro-throm. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùblaich- 
eadh an aisling do Pharaoh dà uair, tha 
sin a chionn gu bheil an ni air a shuidh- 
eachadh le Dia ; agus bheir Dia ann an 
aithghearradh gu crìch e. 

33 A uis uime sin amhairceadh Pha- 
raoh a mach air son duine a tha tuig- 
seach agus glic, agus cuireadh e os ceann 
tìre na h-Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so; agus ord- 
uicheadh e luchd-riaghlaidh os ceann 
na tìre, agus togadh iad an cùigeadh 
cuid do thoradh tìre na h-Eiphit sna 
seachd bliadhnaibh pailteis. 

85 Agus cruinnicheadli iad uile bhiadh 
nam bliadhna maithe sin ri teachd, 
agus taisgeadh iad suas arbhar fuidh 
làimh Pharaoh, agus gleidheadh iad 
biadh sna bailtibh. 

36 Agus bithidh am biadh sin 'na 
thaisgeach do'n tir, fa chomhair nan 
seachd bliadhna gorta a bhitheas ann 
an tìr na h-Eiphit ; chum as nach tèid 
as do'n tìr leis a' ghorta. 

37 Agus bha a' chomhairle maith 
ann an sùilibh Pharaoh, agus ann an 
sùilibh a sheirbhiseach uile. 

88 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheir- 
bhisich, Am bheil e 'n comas duinn a 
leithid so do dhuine fhaotainn, anns 
am bheil spiorad Dhè ? 

39 Agus tliubhairt Pharaoh ri loseph, 
A thaobh gu'n d'fhoillsich Dia so uile 
dhuit, cha'w'e^Yneach ann cho tuigseach 
agus cho glic riut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, 
agus a rèir t'f hocail bithidh mo shluagh 
uile air an riaghladh : a mhàin san 
righ-chaithir bithidh mise ni's mò na 
thu. 

41 Agus thubhairt Phai'aoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre 
na h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh 'f hàinne bhàrr 
a làimhe, agus chuir e air làimh loseiph 48 GENESIS. e ; agus sgeadaich se e ann an trusgan 
do lìon-eudach grinn, agus chuir e 
slabhruidh òir m'a mhuineal. 

43 AgTis thug e air marcachd san 
dara carhad a S/i'aige fèin ; agus 
ghlaodh iad roimhe, Lùbaibh an glùn ; 
agus rinn se e '?*« uachdaran air tìr 
na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaohri loseph, 
Is mise Pharaoh, agus as t'eugmlaais-sa 
cha tog duine suas a làmh no a chos 
ann an tìr na h-Eipliit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat- 
paaneahmar ainmair loseph ;agus thug 
e dha Asenat nighean Photipherah 
sagairt Oin mar mhnaoi : agTis chaidh 
loseph a mach air feadh uile thìre na 
h-Eiphit. 

46 Agus hha loseph deich bUadhna 
fichead a dh'aois an uair a sheas e 'm 
fianuis Pharaoh righ na h-Eiphit ; agus 
chaidh loseph a mach o làthair Pha- 
raoh, agus chaidh e troimh thìr na h- 
Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach anns 
na seachd bliadhnaibh pailteis 'na 
ghlacaidibh. 

48 AgTis chruinnich e r'a chèileuile 
bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an 
tìr na h-Eiphit ; agus thaisg e suas 
biadh sna bailtibh : biadh fearainn gach 
baile, a bha mu'n cuairt air, thaisg e 
suas ann. 

49 Agus chuir loseph r'a chèile sìol 
mar ghaineamli na fairge, ro-mhòran, 
gus an do sguir e d'a àireamh ; oir bha 
e gun àireamh . 

50 Ag^us do loseph rugadh dithis 
mhac mu'n d'thàinig bliadhnacha na 
gorta, arug Asenat dha, nighean Photi- 
pherah, sagairt Oin. 

51 Agus thug loseph Manaseh mar 
ainm air a' cheud-ghin ; oir thug Dia 
orm, ars' esan, mo shaothair uile dhì- 
chuimhneachadh, agus tigh m'athar 
Tiile. 

62 Agus air an dara mac thug e Eph- 
raim mar ainm ; oir thug Dia orm, 
ars^ esan, a bhi sìolmhor ann an tìr m'- 
àmhghair. 

53 Ag^us chrìochnaicheadh seachd 
bliadhnan a' phailteis a bha ann an tìr 
na h-Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na 
gorta ri teachd, mar a thubhairt loseph ; 
agus bha a' ghorta anns na dùthch- 
annaibh uile : ach ann an uile thìr na 
h-Eiphit bha aran. 

65 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann anuireasbhuidh, an sin ghlaodh an sluagh ri Pharaoh air son arain: 
agus thubhairt Pharaoh ris na h-Ei- 
phitich uile, Ruigibh loseph ; an ni sin 
a their e ruibh, deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh 
na tahnhainn uile : agus dh'fhosgail 
loseph na tighean-taisg uile,agus reic e 
ris na h-Eiphitich : agus bhuadhaich- 
a' ghorta ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh loseipli a cheann- 
ach b'idh ; oir bhuadhaich a' ghorta 
anns gach dùthaich. 

CAIB. XLII. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n 
robh sìol san Eijjhit, thubhairt 
e r' a mhic, C'ar son a ta sibh ag amharc 
air a chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala 
mi gu bheil sìol san Eiphit ; rachaibh 
sìos an sin, agiis ceannaichibh dhiiinn 
as a sin, chum as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faigli sìnn bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràith- 
rean loseiph sios a cheannach sil san 
Eiphit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràtliair loseiph maille r'a bhràithiibh : 
oir thubhairt e, Air eagal gu'n èirich 
olc dha. 

5 Agus thàinig mic Israeil a cheann- 
ach s)l am measg na muinntir a 
thàinig : oir bha a' ghorta ann an tìr 
Chanaain. 

6 Agus bha loseph 'na uachdaran air 
an tìr : jS' esan a bha a' reiceadh ri 
sluagh na tìre uile. Ag-us thàinig 
bràithrean loseiph, agus chrom siad 
iad fèin sìos da, le 'n aghaidh g-u làr. 

7 Agus chunnaic loseph a bhràith- 
rean, agus dh'aithnich e iad, ach rinn 
se e fèin 'na choigreach dhoibh, agus 
labhair e gu coimheach liu ; agus 
thubhairt e rin, Cia as a thàinig 
sibhse ? Ag-us thubhairt iadsan ris, A 
tìr Chanaain a cheannach bìdh. 

8 Agus dh'aithnich loseph abhràith- 
rean, ach cha d'aithnich iadsan 
esan. 

9 Agus chuimhnich loseph air na 
h-aislingibh a chunnaic e mu'n tim- 
chioll, agus thubhairt e riu, Is luchd- 
bratha sibh ; a dh'f haicinn lomnochd- 
aidh na tìre thàinig sibh. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha 
sinìi, mo thighearna, ach is ann a 
thàinig do sheirbhisich a cheannach 
bìdh : 

11 /s mic aon duine sinne uile, is CAIB. 

daoine f ìrinneach sinn ; cha hichd- 
bratlia do sheirbhisicli. 

12 Agus thiibhairt esan riu, Ni h- 
eadh, ach is ann a dh'fliaicinn lom- 
nochdaidh na tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bhrà- 
thair dheug do sheirbliisich, mic aon 
duine ann an tìr Chanaain ; agus, 
feuch, tha'm fear a's òig' an diugh 
maille r'ar n-athair, agus tha Ii-aon 
nach maireann. 

14 Agus thubhairt loseph riu, Soan 
ni a thubhairt mi ribh, ag ràdh, Is 
luchd-bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is 
beò Pharaoh, cha tèid sibh a mach à 
so, mur tig bhur bràthair a's òige an 

» so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus 
thugadh e leis bhur bràthair, agus 
gleidhear sibhse am priosan, chum as 
gu'n dearbhar bhur briathran, am b/ieil 
no nacli ^eil f ìrinn annaibh : no mar is 
beò Pharaoli, gu cinnteach is luchd- 
bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm priosan iad uile 
rè thri làithean. 

18 Agus thubhairt loseph riu airan 
treas là, Deanaibh so, agus Ijithibh beò : 
oir tha eagal Dè ormsa. 

19 Ma '« daoine fìrinneach sibh, 
fàgar aon d'ur bràithribh ceangailte an 
tigh bhur priosain : agus iraichibh-sa, 
thugaibh leibh sìol air son gorta bhur 
teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthaira's 
òige a m' ionnsuidh ; mar siu dearbhar 
bhur briathran, agus cha 'n fliaigh 
sibh bàs. Agus rinn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, 
Tha sinn gu deimhin ciontach a thaobh 
ar bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinn 
cràdh 'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, 
agus nach d'èisd sinn ris : uime sin 
thàinig an airc so oirnn. 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag 
ràdh, Nach do labhair mise ribh, ag 
ràdh, Na peacaichibh an aghaidh an 
leinibh ? agus cha d'èisd sibh : Uime 
sin, feuch, mar an ceudna tha 'fliuil 
air a h-iarraidh oirnn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
rohh loseph ''gan tuigsinn ; oir bha 
eadar-theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, 
agus ghuil e ; agus phill e rìs d'an ionn- 
suidh, agus labhair e riu, agus thug e 
Simeon uatlia, agus cheangail se e fa 
chomhair an sùl. 

25 An siu dh'àithn loseph an saic a . . XLII. 49 

lìonadh le sìol, agus airgiod gach duine 
a chur air ais 'na shac, agus biadh a. 
thoirt doibh air son na slighe : agus is 
ann mar so a rinn e riu. 

26 Agus thog iad an sìol air an asal- 
aibh, agus dh'imich iad à sin. 

27 Àgus an uair a dh'fhosgail fear 
dhiubh a shac, a thoirt bidh d'a asal san 
tigh-òsda, chunnaic e 'airgiod ; oir, 
feuch, bha e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, 
feuch, tha e eadhon a'm' shac. Agus 
dh'fhàilnich an cridhe, agus bha eagal 
orra, ag ràdh gach fear r'a chèile, Ciod 
e so a rinn Dia oirnn ì 

29 Agus thàinig iad a chum lacoib 
an athar, do thìr Chanaain, agus dh'- 
innis iad dha gach ni a thachair dhoibh, 
ag ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachd- 
aran air an tìr rninn gu coimheach, 
agus ghabh e sinn mar luchd-bratha 
air an dùthaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine 
fìrinneach sinne ; cha luchd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic ar 
n-athar ; tha aon mhac nach maireann, 
agus tha 'm mac a's òige 'n diugh maille 
r'ar n-athair ann an tìr Chanaain. 

33 Agus tliubhairt an duine, uachd- 
aran na tìre ruinn, Mar so aithnichidh 
nri gur daoine f ìrinneacli sibh ; fàgaibh 
aon d'ur bràithribli maille riumsa, agus 
gabhaibh biadli air son gorta bliur 
teaghlaichean, agus bithibh ag im- 
eaclid : 

34 Agus thugaibh bhur bràthair a's 
òige a m'ionnsuidh ; an sin bithidh fios 
agam nach luchd-bratha sibh, ach gur 
daoine f ìrinneach silih : mar sin blieir 
mise bhur bràthair dhuibh, agus ni 
sibh ceannachd san tìr. 

35 Agus an uair a thaomaich iad an 
saic, feuch, hha ceanglachan airgid gach 
duine 'na shac fèin, agus an uair a 
chunnaic iad fèin agu.s an athair na 
ceanglachain airgid, bha eagal orra. 

36 Agus thubhairt lacob an athair 
riu, Thug sibli uamsa mo chlann : lo- 
seph cha mhaireann, agus Simeon cha 
mhaireann, agus Benianiin bheir sibh 
aìr falbh : m'aghaidh-sa tha na mthe 
sin uile. 

37 Agus labliair Reulien r'a athair, 
ag ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, 
mur toir mi a t'ionnsuidh e : thoir 
thairis do m' làimhs' e, agTisbheir mise 
a t'ionnsuidh a rìs e. 

D 60 GENESIS. 38 Agus thubhairt e, Cha tèid mo 
mhac sìos maille ribh ; oir tha a bhrà- 
thair marbh, agus dli'f hàgadli esan 'na 
aonar : ma thachras olc dha san t-slighe 
air an tèid sibh, an sin bheir sibh sìos 
m'f halt liath le bròn do'n uaigh. 

CAIB. XLIII. 

AGUS blia a' ghorta ro-mhòr san 
tìr. 

2 Agus an uair a dh'ith iad suas an 
siol a thug iad as an Eiphit, thubhairt 
an athair riu, Rachaibh a rìs, ceann- 
aichibh dhuinn beagan bidh. 

3 Agus labhair ludah ris, ag ràdh, 
Thug an duine dearbh-chinnte dhuinn, 
ag ràdh, Cha'n fhaic sibh mo glinùis- 
sa, mur bi bhur bràthair maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maiUe 
ruinn, tlièid sinn sìos,agus ceannaicliidh 
sinn biadh dliuit ; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha tèid 
sinn sìos : oir tliubhairt an duine ruinn, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis, mur bi 
bhur bràthair maille ribh. 

6 AgTis thubhairt Israel, C'ar son a 
bhuin sibh cho olc lium, agus gu'n 
d'innis sibh do'n duine gu'n robh bràth- 
air tuilleadh agaibli ì 

7 AgTis thubhairt iad, Dh'fliiosraich 
an duine dhinn gu teann m'ar timchioll 
fèin, agus mu thimchioll ar càirdean, 
ag ràdh, Am bheil biiur n-athair fathast 
beò ì am blieil bràthair eile agaibh ì 
Agus dh'innis sinne dha a rèir brìgh 
nam briathar sin : Am b'urrainn sinne 
fios a bhi againn gu cinnteach gu'n 
abradh e, Thugaibh bhur bràthair a 
nuas ? 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Israel 
'athair, Cuir an t-òganach maille 
riumsa, agus èiridh sinn, agus imichidh 
sinn, a chum as gu'm bi sinn beò agus 
nach faigh sinn bàs, araon sinne, agus 
thu fèin, affus mar an ceudna ar clann 
bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon ; 
m' làimh-sa iarraidh tu e : mur toir 
mise a t'ionnsuidh, agus mur cuir mi 
a'd' làthair e, an sin biodh a' choire gu 
bràth orm. 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh 
moille, gu cinnteach bha sinn a nis air 
pilltinn air ar n-ais an dara uair so. 

11 Agiis thubhairt Israel an athair 
riu, Ma dKfheumas cs' chùis a bhi mar 
sin a nis, deanaibh so ; gabhaibh do'n 
toradh a's fearr san tìr 'nur soithichibh, 
agus thugaibh sìos tiodhlac do'n duine ; 
beagan ìoc-shlaint, agus beagau meala. spìosraidh, agus niirr, cnothan, agus 
almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dùb- 
ailte 'nur làimh, agus an t-airgiod a 
thugadh air ais am beul bhur sac, 
thugaibh air ais e 'nur làimh ; theag- 
amh gur mearachd a bh'ann. 

13 Gabhaibli mar an ceudna bhur 
bràthair ; agus èiribh, rachaibh a rìs a 
dh'ionnsuidh an duine. 

14 Agns gu'n tugadh Dia uile- 
chumhachdach tròcair dhuibh an làth- 
air an duine, chum as gii'n leig e air 
falbh leibh bhur bràthair eile, agus 
Beniamin : ach ma chaill mise mo 
chlann, chaill mi iad. 

1 5 Agus ghabh na daoine an tiodhlac 
sin, agus thug iad leo airgiod dùbailte 
'nan làimh, agus Beniamin ; agus dh'- 
èirich iad, agus chaidh iad sìos do'n 
Eiphit, agus sheas iad an làthair lo- 
seiph. 

16 Agus an uair a chunnaic loseph 
Beniamin maille riu, thubhairt e ri fear- 
riaghlaidh a thighe, Thoir na daoine 
siìi dachaidh, agus marbh, agus deas- 
aich ; oir maiUe riumsa ithidh na daoine 
sin air mheadhon-Ià. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr 
loseph ; agus thug e na daoine do thigh 
loseiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, 
chionn gu'n d'thugadh iad do thigh lo- 
seiph, agus thubhairt iad, \S ann air 
son an airgid, a chuireadh air ais 'nar 
sacaibh a' cheud uair, a thugadh a stigh 
sinn ; chum gu faigh e cion-fàth 'nar 
n-aghaidh, agus gu'n tuit e oirnn, agus 
gu'n gabh e sinn mar thràillean, agus 
ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagTis do 
fhear-riaghlaidh tighe loseiph, agus 
labhair iad ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, mo thigh- 
earna, thàinig sinn da rìreadh a nuas 
an toiseach a cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh-òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar 
saic, feuch, bha airgiod gach fir am 
beul a shaic, ar n-airgiod 'na làn choth- 
rom : agus thug siun air ais leinn e 'nar 
làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bìdh : 
cha 'n'eil fhios againn cò chuir ar 
n-airgiod 'nar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu robh 
dhuibh, na biodh eagal oirbh : thug 
bhur Dia fèin, agus Dia bhur n-athar 
ionmhas duibh 'nur sacaibh : fhuair CAIB. 

luise bliur n-airgiod. Agus thug e Si- 
meon a mach d'an ionnsuidli. 

24 Agiis thug an duine na daoine 
steach do tliigh loseiph, agus thug e 
uisge dhoibh, agus nigli iad an cosan, 
agus thug e biadh d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac an 
coinneamh do loseph teachd aig meadh- 
on-là ; oir chual' iad gu'n robh iad gu 
aran itheadh an sin. 

26 Agus an uair a tliàinig loseph 
dliachaidh, tliug iad d'a ionnsuidli an 
tiodlilac, a bha 'nan làimh, do'n tigh : 
agus chrom siad iad fèiu dlia gu làr. 

27 Agus dli'fheòraich e 'n robh iad 
gu maith, ag-us thubhairt e, Am bheil 
bhur n-athair, an seann duine mu'n do 
labhair sibh, gu maith ? Am bheil e 
fathast beò ì 

28 Agus thubhairt iadsan, Tlia do 
sheirbhiseach ar n-athair-ne gii maith ; 
tha e fathast beò : agus clirom siad iad 
fèin sìos, agus rinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e Beniamin a bhràthair, mac 
a mhàthar, agus tliublrairt e, An e so 
bhur bràthair a's òige, mu'n do labhair 
sibh rium ? Agus thubhairt e, Gu'n 
robh Dia gràsmhor dhuit, a mhic. 

30 AgTis rinn loseph cabhag, oir bha 
a chridhe a' tiomachadh r'a bhràthair ; 
agTis dh'iaiT e àit anns an guileadh e ; 
agus chaidh e steach (Ta sheòmar, agus 
ghuil e 'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh 
e mach, agus chum e air fèin, agus 
thubhairt e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agiis chuir iad sìos dhasan leis 
fèin, agus dhoibhsan leo fèin, agus do 
na h-Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo 
fèin ; a chionn nach feudadh na h-Eiph- 
itich aran itheadh maille ris na h-Eabh- 
niidhich ; oir is gràineileachd sin do na 
h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làtliair, 
an ceud-ghin a rèir a chòir-bhreithe, 
agus ani fear a b'òige a rèir 'òige : agus 
ghabh na daoine iongantas gach fear r'a 
chèile. 

34 Agus ghabh esan, agiis chuir e 
cuibhrionnan o 'làthair fèin d'an ionn- 
suidh : ach rinn e cuibhrionn Bheniam- 
in cùig uairean ni bu mhò na cuid a 
h-aoin aca-san. Agus dli'òl iad, agus 
bha iad subhach maiUe ris. 

CAIB. XLIV. 

AGUS dh'àithn e do fliear-riaghlaidh 
a thighe, ag ràdh, Lìon saic nan 
daoine le sìol, a' mheud 's is urrainn iad XLIV. 51 

a ghiùlan, agus cuir airgiod gach duine 
am beul a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan 
airgid, am beul saic an fhir a's òige, 
agus airgiod a sliìl : agus rinn e a rèir 
an fhocail a labhair loseph. 

3 Co luath 's a blia mhaduinn soilleir, 
chuireadh na daoine air falbh, iad fèin 
agus an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach 
as a' bhaile, agus gun iad fathast fad o 
làimh, thubhairt loseph ri fear-iiagh- 
laidh a thighe, Eirich, lean na daoine ; 
agus an uair a bheireas tu orra, abair 
riu, C'ar son a dhìol sibh olc an èiiic 
maith ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil mo 
thighearn ag òl ? agus leis am bheil e 
da rìreadh a' deanamh fiosachd ? is olc 
a fhuaradh sibh so a dheanamh. 

6 Agus rug e orra, agus labliair e riu 
na briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a 
labhras mo thighearna na briathra so ? 
nar leigeadh Dia gu'n deanadh do sheir- 
bliisich a rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a f huair sinn 
am beul ar sac, thug sinn a rìs a t'ionn- 
suidh à tìr Clianaain ; cionnus uime sin 
a glioideamaid airgiod no òr à tigh do 
thighearna ? 

9 Cia b'e air bith do d'sheirbhisich 
aig am faighear e, cuirear gu bàs esan, 
agus bithidh sinne mar an ceudna 'nar 
tràillean aig mo thigliearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta 
bitheadh e rèir bhur briathar : bithidh 
esan aig am faighear e 'na sheirbhiseach 
agamsa ; ag-us bitlridh sibhse neòchoir- 
each. 

11 An siu thug iad a nuas gu grad 
gach duine a shac fèin gu làr, agus dh'- 
f hosgail _(ìracA duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòis- 
ich e aig an f hear bu shine, agus sg-uir 
e aig an f hear a b'òige : agus fhuaradh 
an cupan ann an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, agus 
chuir gach duine a shac air 'asail, agus 
phill iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig ludah, agus a 
bhràithrean do thigh loseiph (oir bha e 
fathast an sin) agus thuit iad sìos 'na 
fhianuis air an làr. 

15 Agus thubhairt loseph riu, Ciod 
e an gniomh so a rinn sibh ? nach roblr 
fhios agaibh gur aithne do m' leithidse 
do dhuine da rìreadh fiosachd a dhean- 
amh ? 

16 Agus thubhairt ludah, Ciod a 52 GENESIS. their sinn ri m' thighearna ? cionnus a 
labhras sinn ì no cionnus a ghlanas 
sinn sinn fèin ì fhuair Dia a mach 
aingidheachd do sheirbhiseach ; feuch, 
tka sinne 'nar seirbhisicli do ni' thigh- 
earn, araon sinne, agiis esan mar an 
ceudna aig an d'fhuaradli an cupan. 

17 Agus thubliairt e, Nar leigeadh 
Dia gu'n deanainnse so : ach an duine 
aig an d'fhuaradh an cupan, bithidh 
esan 'na slieirbliiseach agamsa ; agus 
d'ur taobhsa, racliaibh siias an sìth a 
dli'ionnsuidh bhur n-athar. 

18 An sin thàinig ludah am fagus 
da, agus tlmbliairt e, Och mo thigh- 
earna, leig le d' sheirbhiseach, gnidh- 
eam ort, focal a hibhairt ann an cluas- 
aibh mo tliigliearn, agus na lasadh t' 
fhearg an aghaidli do sheirbhisich : oir 
is amhuil thusa agus Pharaoh. 

19 Dh'flieòraich mo tliighearna d'a 
sheirbhisich, ag ràdh, Am bheil athair 
agaibh, no bràthair ì 

20 Agus thubhairt sinn ri m' thigh- 
earna, Tha athair againn, seann duine, 
agus leanabh a sliean aois, maothran : 
agus tha 'l)liràthair marbli, agus dh'- 
fhàgadh esan 'na aonar do cìiloinn a 
mhàtliar, agus tha gràdh aig 'atliair air. 

21 Agus thubliairt thu ri d' sheirbh- 
isich, Thugaildi a nuas e do m' ionn- 
suidhs', a clium as gu'n socruich mi mo 
shùilean air. 

22 Agus tliubhairt sinne ri m' thigh- 
earna, Cha'n f heud an leanabh 'athair 
fhàgail : oir nam fàgadh e 'athair 
gheibheadh ''athair bàs. 

23 Ag-us thubhairtthusari d'sheirbh- 
isich, Mur tig bliur bràtliair a's òige 
nuas maille ribli, cha'n fhaic sibh 
m'aghaidli-sa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas 
a dli'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, 
dh'innis sinn da focail mo thighearna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Racli- 
aibh a rìs, ceannaicliibli dhuinn beagan 
bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Clia'n 
fheud sinn dol sìos : nia bhios ar bràth- 
air a's òige maille ruinn, an sin thèid 
sinn sìos ; oir cha'n fheud sinn aghaidh 
an duine fhaicinn, mur hi ar bràthair 
a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach 
m'athair ruinn, Tha fhios agaibli gu'n 
do rug mo bliean dithis mhac dhomh. 

28 Agus cliaidh aon dmhh a mach 
uam, agus tliubliairt mi, Gu cinnteacli 
reubadh 'na bhloighdibh e ; agus cha'n 
fhaca mi o sin e. 29 Agus ma bheir sibh am mac so 
uam niar an ceudna, agus gu'n tig 
tubaist air, blieir sibh sìos m'fhalt liath 
le bròn do'n uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig 
mise a dh'ionnsuidh do sheirbhisich 
m'athar, gun an leanabh maille ruinn ; 
(do bhrìgh gu bheil 'anamsa ceangailte 
ann an anam an leiniljh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil 
an leanabh maiUe ruinn, gu'm faigh e 
bàs : agus bheir do sheirl^hiseach sìos 
falt liath do sheirbhisicli ar n-athar le 
bròn do'n uaigh. 

32 Oir chaidh do sheirbhiseach an 
urras air son an leinibli do m'athair, 
ag ràdh, Mur toir mi. a t' ionnsuidh e, 
an sin Ijithidh nii fo choire aig m'athair 
gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, 
leig le d' sheirbhiseach fantuinn an àit 
an leinibh, a'm' thràill do m' thigh- 
earn ; agus leig leis an leanaljh dol suas 
maille r'a bliràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh m'athar, agus gun an 
leanabh maille rium 1 air eagal gu faic 
mi 'n t-olc a tliig air m'athair. 

CAIB. XLV. 

AGUS cha b'urrainn loseph cumail 
air fèin 'nan làtliair-san uile a 
sheas làimh ris ; agus ghlaodh e, Cuir- 
ibh gach duine macli uam : agus clia 
do sheas duine sam bith maiUe ris, an 
uair a rinn loseph e fèin aitlinichte d'a 
bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd : agus 
chuala na h-Eiphitich, agns tigh Pha- 
raoh e. 

3 Agus thubhairt loseph r'a bhràith- 
ribh, Is mise loseph ; am bheil m'ath- 
air fatliast beò ì agus cha b'urrainn a 
bhràithrean a f hreagairt ; oir bha eagal 
orra roimh a làthair-san. 

4 Agus thubhairt loseph r'a bhràith- 
ribh, Thigibh am fagus domh, guidh- 
eam oirbh ; agus tliàinig iad am fagus : 
Agus thubhairt esan, Is mise loseph 
bhur bràthair, a reic sibhse do'n Eiph- 
it. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas 
oirbh, no corruich agaibh ribh fèin, a 
chionn gu'n do reic sibh mise an so ; 
oir chuir Dia roimlribh mi, gu sihhse a 
ghleidlieadh beò : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa hha a' 
ghorta san tìr, agus tha fatliast cùig 
bliadhna ri teachd, anns nach hi aon 
chuid treabhadli no foghar. CAIB. XLVI. 53 7 Agus chuir Dia mise i-oimliibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid air thal- 
amh, agus a tliearnadh bliur beatha le 
fuasgladh mòr. 

8 A uis uime sin, cha sibhse a chuir 
mise an so, ach Dia ; agus rinn e mi 
a'm' athair do Pharaoh, agus a'm' thigh- 
earn os ceann a thighe uile, agus a'm' 
uachdaran ann an tìr na h-EÌ2)hit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaibh 
suas a chum m'atliar, agus abraibh ris, 
Jlar so thubhairt do mhac loseph, Rinn 
Dia mise a'm' uachdaran air an Eipliit 
uile ; thig a nuas a m' ionnsuidh, na 
dean moille : 

10 Agus gabliaidh tu còmhnuidh am 
fearann Ghosein, agus bithidh tu'm 
fagus dhomhsa, thu fnn, agus do 
ehlann, agus clann do chloinne, agus 
do threudan, agus do bhuar, agus gach 
ni a ta agad. 

11 Agus beathaichidh mise thu 'n 
sin, (oir fathast hithìdh cùig bliadhna 
gorta ann,) air eagal gu'n tig thu fein, 
agns do theaghlach, agus gach ni a ta 
agad, gu bochdainn. 

12 Agus, feucli, tha bhur sùilean a' 
faicinn, agus sùilean mobhràthar Blien- 
iamin, gur e mo bheul fèin a tha labli- 
airt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile san Eiphit, agus gach ni 
a chunnaic sibli ; agus ui sibli cabhag, 
agus bheir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal a bhràth- 
ar Beniamin, agus ghuil e ; agus ghuil 
Beniamin air a mhuineal-san. 

15 Phòg e mar an ceudna a bhràith- 
rean uile, agns ghuil e os an ceann : 
agus 'na dhe'igh sin rinn a bhràithrean 
cainnt ris. 

16 Agus chualas iomradh so ann an 
tigh Pharaoli, ag ràdh, Tha bràithrean 
loseiph air teachd : agus thaitinn e gu 
maith ri Pharaoh, agus r'a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Abair ri d'bhràithribh, Deanaibli so ; 
sacaichil)h bhur n-ainmhidhean, agxis 
imichibli, rachaibh do thìr Chanaain. 

18 Agus thugaibli leibh bhur n- 
athaìr, agus bhur teaghlaichean, agus 
thigibh a m' ionnsuidhse, agus bheir 
mise dhuibh maith tìre na h-Eiphit ; 
ithidh sibh reamhraclid na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit ; 
deanaibhse mar so : thugaibh leibh à 
tìr na h-Eiphit carbadan air son bhur 
cloinne bige, agus bhur ban, agus thug- 
aibh bhur n-athair leibh, agus thigibh. 

20 Agus na biodh suim a^aibh d'ur n-airneis-thighe ; oir is leibhse maith 
tire na Ii-Eiphit uile. 

21 Agus rinn clann Israeil mar sin : 
agus thug loseph dhoibh carbadan a 
rèir ordugh Pharaoh ; agus thug e 
dhoibli lòn air son na slighe. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon 
diubli fa leth, culaidliean eudaich ; ach 
do Bheniamin thug e tri cheud bonn 
airgid, agus cùig culaidhean eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar 
mar so : deich asail a' giùlan do nithibh 
maitli€ na h-Eiphit, agus deich asail 
bhoirionn a' giùlan sìl, agus arain, agus 
lòin d'an athair air son na slighe. 

24 Mar sin chuir e a bliràithrean air 
falbh, agus dh'imich iad : agus thu- 
bhairt e riu, Feuchaibh nach cuir sibh 
a mach air a chèile air an t-sUghe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'- 
ionnsuidh lacoil) an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdli, 
Tha loseph fathast beò, agus tha e 'na 
uaclidaran air tìr na h-Eiphit uile. 
Agus dh'f liannaich cridhe lacoib, oir 
cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriath- 
ran loseiph, a labhair e riu : Agus an 
uair a chu^nnaic e na carbadan a chuir 
loseph g'a ghiùlan, dh'ath-bheothaich 
spiorad lacoib an athar. 

28 Agus tlmbhairt Israel, Is leòr e ; 
tha loseph mo mhac fathast beò : thèid 
mi agus chi mi e mu'm faigli mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

AGUS dh'imich Israel maille ris gach 
ni a bh'aige, agus thàinig e gu 
Beer-seba, agus thug e suas ìobairtean 
do Dhia 'athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia li h-Israel ann 
an taisbeanaibh na h-oidhclie, agus 
thubhairt e, A lacoib, a lacoib : Agus 
thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

8 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dìa 
t'athar : na biodh eagal ort dol sìos do'n 
Eiphit ; oir ni mise a'd' chinneach mòr 
thu an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n 
Eijjhit ; agus bheir mi mar an ceudna 
gu cinnteach a nìos thu r)s : agus 
cuiridh loseph a làmh air do shùilibh. 

5 Agus dh'èirich lacob su.as o Bheer- 
seba : agus thug mic Israeil leo lacob 
an athair, ag-us an clann blieag, agus 
am mnài, anns na carbadaibh a chuir 
Pharaoh g'a ghiùlan. 

6 Agus ghalìh iad an sprèidh, agus 
am maoin, a fhuair iad ann an tìr 54 GENESIS. Chanaaiii, agus thàinig iaJ do'n Eiphit, 
lacob, agus a shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maille 
ris, a nigheanan, agus nigheanan a 
mhac, agTis a shliochd uile thug e maille 
ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thàinig do'n Eiphit, lacob 
agus a mhic : Reixben, ceud-ghin lacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus 
Phallu, agus Hesron, agus Càrmi. 

10 Ag-us mic Sliimeoin ; lemuel, agus 
lamin, agus Ohad, agus lachin, agiis 
Sohar, agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Agus mic Lebhi ; Gerson, Cohat, 
agus Merari. 

12 Ag-us mic ludah ; Er, agus Onan, 
agus Selah, agus Phares, agus Serah : 
ach f huair Er agus Onan bàs ann an 
tìr Chanaain. Agus b'iad mic Phareis, 
Hesron, agus Hamul. 

13 AgTis mic Isachair ; Tola, agus 
Phubhah, agus lob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin ; Sered, agus 
Elon, agus lahleel. 

15 Is iad sin mic Leah, a rug i do 
lacob am Padan-aram, maille r'a nigh- 
inn Dinah : b'iad uile anaman a mliac 
agus a nigheana tri-deug 'ar f hichead. 

16 Ag-us mic Ghaid ; Siphion, agus 
Hagai, Suni, agus Esbon, Heri, agus 
Arodi, agus Areli. 

17 Agus mic Aseir ; Imnah, agus 
Isuah, agus Isui,agus Beiiah,agus Serah 
am piuthar. Agiis mic Bheriah ; Heber, 
agus Malchiel. 

18 Is iad .sin mic Shilpah, a thug 
Laban d'a nigliinn Leah ; agus rug i iad 
sin do lacob, eadJmi sè anamanna deug. 

19 Mic Racheil mnà lacoib ; loseph, 
agus Beniamin. 

20 Agus rugadh do loseph ann an 
tìr na h-Eiphit, Manaseh agiis Ephraim, 
a i-ug Asenat nighean Photipherah sag- 
airt Oin dha. 

21 Agus b'iad mic Bheniamin ; Belah, 
agus Becher, agus Asbel, Gera, agus 
Naaman, Ehi, agus Ros, Mupim, agus 
Hupim, agus Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh 
do lacob : na h-anaman uile, ceithir- 
deug. 

23 Agus mic Dhain ; Husim. 

24 Agus mic Naphtali ; lahseel, agus 
Guni, agus leser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilliah, a thug 
Laban d'a nighinn Rachel, a rug i do 
lacob : na h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàinig le 
lacob do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leasruidh, a thuilleadh air mnaibh 
mhac lacoib ; b'iad na h-anamanna so 
uile tri fichead 's a sè. 

27 Agus mic loseiph a nigadh dha 
san Eiphit, bu dhà anam iad : uile 
anamanna thighe lacoib, a thàinig do'n 
Eiphit, bu tri fichead "s a deich iad. 

28 Agus chuir e ludah roimhe gu 
loseph, chum as gu'n tugadh e fios dha 
teachd 'na làthair ann an Gosen ; agus 
thàinig iad g-u fearann Ghosein. 

29 AgTis bheartaich loseph a charbad, 
agus chaidh e suas an coinneamh Israeil 
'athar gu Gosen ; agus nochd se e fèin 
da, agus thuit e air a mhuineal, agus 
ghuil e air a mhuineal rè tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Faigheams' a nis bàs, o cliunnaic mi do 
ghnùis, do bhrìgh gu bheil thu fathast 
beò. 

31 AgTis thubhairt loseph r'a bhràith- 
ribh, ag-us ri teaghlach 'athar, Thèid 
mise suas, agus cuiridh mi 'n cèill do 
Pharaoh, agus their mi ris, Tha mo 
bhràithrean, agns teaghlach m'athar, a 
bha ann an tìr Chanaain, air teachd a 
m' ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, 
oir bu luchd-sprèidhe iad ; agus thug 
iad leo an treudan, agus am feudail, 
agus gach ni a èA' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is 
ceird duibh ? 

84 Gu'n abair .sibhse, Bu luchd- 
sprèidhe do sheirbliisich o'r n-òige 
eadhon gus a nis, sinn fèin agus mar 
an ceudna ar n-aithriche ; chum as gu'n 
gabh sibh còmhnuidh ann am fearann 
Ghosein, oir is gràineileachd do na h- 
Eipliitich gach buachaille sprèidhe. 

CAIB. XLVII. 

AN sin thàinig loseph agus dh'innis 
e do Pharaoh, agus thubhairt e, 
Thàinig m'athair agus mo bhràithrean, 
agTis an treudan, agiis am feudail, agus 
gach ni a è^' aca, a mach à tìr Chanaain ; 
agus, feuch, tha iad ann am fearann 
Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùignear d'a bhràith- 
ribh, agus chuir e 'n làthair Pharaoh 
iad. 

3 Agus thubhairt Pliaraoh r'a 
bhràithribh, Ciod is ceird duibh ì Agus 
thubhairt iadsan ri Pharaolr, Is buach- 
aillean do sheirbhisich, sinn fèin agus 
ar n-aithriche. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri 
Pharaoh, '^S* ann gu bhi air chuairt anns CAIB. 

an tir a tliàiiiig sinn, oir cha 'n'eil feur 
aig- do sheirbhisich d'an sprèidh, do 
bhi-igh gu bheil a' ghorta mòr ann an 
tìr Chanaain : a nis uinie sin, guidli- 
eamaid ort, leig le d' sheirbliisich còmlr- 
nuidh a ghabhail ara fearann Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh ri losejjh, 
ag ràdh, Thàiuig t'athair ag-us do 
bliràitlirean a t' ionnsuidh : 

6 Tlia tìr na h-Eiphit romhad ; anns 
a" chuid a's fearr do'n f hearann thoir 
air t'athair agus do bhràithribh còmh- 
uuidh a ghabhail ; gabhadh iad còmli- 
nuidli am fearann Ghosein ; ag-us ma's 
aithne dhuit g-u bheil 'nam measg 
daoine comasach, ni thu iad 'nan àrd 
bhuachaillibli air mo spre'idli-sa. 

7 Agus thug loseph lacol) 'athair a 
stigh, agus chuir e'n làthair Pharaoh 
e : agus bheannaich lacob Pharaoli. 

8 Agus thubhairt Pharaoli ri lacob, 
Ciod is aois dhuit ì 

9 Agus thubhairt lacob ri Pharaoh, 'S 
iad làithean bhliadhnaclia nio chuairte 
ceud agus deich bliadlma fichead: bu 
tearc agus olc làithean bhliadhnacha 
mo bheatha, agus cha d'ràinig iad 
làithean bhHadlinacha beatha m' aith- 
riche ann an làithibh an cuairte-san. 

10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, 
agus chaidh e mach à làthair Pharaoh. 

11 Agus shuidhich loseph 'athair, 
agus a bhràithrean, agus thug e dhoibh 
sealbh ann an tir na h-Eiphit, anns a' 
chuid a's fearr do'n f hearann, ann am 
fearann Rameseis, mar a dh'àithn Pha- 
raoh. 

12 Agus bheathaich loseph 'atliair, 
agus a bhràithrean, agus uile theagh- 
lach 'athar le h-aran, a rèir an cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an tir 
uile ; oir bka a' ghorta ro-mhòr, air 
chor as gii'n robh tìr na h-Eiphit, agus 
tìr Chanaain uile fann leis a' ghorta. 

14 Agus chruinnich loseph an t-air- 
giod uile a f huaradh ann an tir na h- 
Eiphit, ag-us ann an tìr Chanaain, air 
son a' bhìdh a cheannaich iad : agus 
thug loseph an t-airgiod do thigh Pha- 
raoh. 

1.5 Agus an uair a theirig airgiod ann 
an tìr na h-Eiphit, agus ann an tìr 
Chanaain, thàinig na h-Eiphitich uile 
gu Iosej)h, ag ràdh, Thoir dhuinn aran: 
c'ar son a gheibheamaid bàs a'd' làthair ? 
oir theirig ar n-airgiod. 

16 Agus thubhairt loseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma their- 
ig airgiod dhuibh. XLVII. 55 

17 AgTis thug iad an sprèidh gu 
loseph : agus thug loseph dlioibh aran 
air son each, agus air son nan caorach, 
agus air son a' chruidh, agus air son 
nan asal ; agus bheathaich e iad le 
h-aran, air son an sprèidhe uile, air a' 
bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' 
bhliadhna sin, thàinig iad d'a ionnsnidh 
air an dara bliadhna, agus thubhairt iad 
ris, Clia cheil sinne air mo thighearna 
gu'n do chaitheadh ar n-airgiod ; tha 
mar an ceudna ar treudan sprèidh aig 
mo thighearna : cha d'fhàgadli ann an 
sealladh mo thighearna ach ar cuirp, 
agus ar fearann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bàs fa 
chomhair do shùl, araon sinne agus ar 
fearann ì Ceannaicli sinne agus ar 
fearann air son arain, agus bithidh sinne 
agus ar fearann 'nar seirhhisich do 
Pharaoh : agiis thoir dhuinn siol, chum 
as gu'm bi sinn beò, agus nach faigh 
sinn bàs, agus nach bi am fearann 'na 
fhàsach. 

20 Agus cheannaich loseph fearann 
na h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic 
na Ii-Eiphitich gach duine 'fhearann 
fèin, a chionn gu'n do bhuadliaich a' 
ghorta orra : niar sin bu le Pliaraoh an 
talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, cliuir 
e air imrich iad do bliailtibh o aon 
cheann chiìocha na h-Eiphit, eadhon 
gu ruig an ceann eile dhith : 

22 A mhàin fearann nan sagart cha 
do cheannaich e ; oir dK orduicheadh 
cuibhrionn do na sagartaibh le Pharaoh, 
agus dh'ith iad an cuibhrionn a thug 
Pharaoh dhoibh : uime sin cha do reic 
iad am fearann. 

23 Agus thubhairt loseph lis an 
t-sluagli, Feuch, cheannaicli mi sibh 
an diugh, agus blinr fearann do Pha- 
raoh ; feuch, so sìol duibh, agus cuiribh 
am fearann. 

24 Agus tarlaidli,do na chinneas gu'n 
toir sil)h an cùigeadh cuid do Pharaoh, 
agus bithidh agaibh fèin ceithir earr- 
annan, air son sìl an fhearainn, agus 
air son bhur bidh, agus air son muinntir 
bhur teaghlacha, agais air son bìdh d'ur 
cloinn bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh 
thu beò sinn : faigheamaid deadh-ghean 
ann an sealladh mo thighearna, agus 
bithidh sinn 'nar seirbhisich do Plia- 
raoh. 

26 Agus rinn loseph sin 'na lagh 
gus an là 'n diugh air feadh fhearainn 56 GENESIS. na h-Eiphit, gii'm bitheadh aig Pharaoh 
an cùigeadh cuid ; saor a mhàin o 
f hearann nan sagart, nach bu le Pha- 
raoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh 
ann an tìr na li-Eiphit, ann an talamh 
Ghosein ; agus bha sealbh aca ann, 
agus shiolaich iad, agus dh'f hàs iad ro- 
lìonmhor. 

28 AgTis bha lacob beò ann an tir 
na h-Eiphit seachd bliadhna deug ; 
agus b'iad bliadhnacha beatha lacoib 
uile ceud agus dà f hichead agus seachd 
bliadhna. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm anns 
am b'èigin do Israel bàs fhaotainn : 
agus ghairm e air a mhac loseph, agus 
thubhairt e ris, Ma f huair mi nis deadh- 
ghean a'd' shealladh, cuir, guidheam 
ort, do làmh fuidli ni'Ieis, agus buin 
gu caoimhneil agus gu fìrinneach rium ; 
na h-adhlaic mi, guidheam ort, san 
Eiphit. 

30 Ach luidhidli mi maiUe ri m'aith- 
richibh, agus giùlainidh tu mi mach 
as an Eijjhit, agus adhlaicidh tu mi 
'nan àit adhlaic-san. Agus thubhairt 
esan, Ni mi niar a thubhairt thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich 
dhomh : agus mhionnaich e dha. Agus 
chrom Israel e fèin air ceann-adhairt 
na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

AGUS an dèigh nan nithe sin, dh'- 
innis neach do Iosej)h, Feuch, 
tha t'athair tinn : agus thug e leis a 
dhà mhac, Manaseh agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do lacob, agais 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac lo- 
seph a' teachd a t' ionnsuidh : agus 
neartaich Israel e fèin, agus shuidh e 
air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt lacob ri loseph, 
Dh'f hoillsich Dia uile-chumhachdach e 
fèin dhorahsa aig Luds ann an tìr Cha- 
naain, agus bheannaich e mi. 

4 Agusthubhairterium, Feuch,nimise 
sìolmhor agus lìomnhor thu, agus ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach, agus 
bheir mi am fearann so do d'shliochd 
a'd' dhèigh mar sheilbh shiorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Eph- 
raim agus Manaseh, a rugadh dhuit ann 
an tìr na h-Eiphit, mu'n d'thàinig mis' 
a t' ionnsuidh do'n Eiphit, is leamsa 
iad ; mar Reuben agus Shimeon, bith- 
idh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghin- 
eas tu 'nan dèigh, leat fèin ; a rèir ainme am bràithre goirear iad 'nan 
seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'nuair 
a thàinig mi o Phadan, fhuair Rachel 
bàs agam ann an tir Chanaain, air an 
t-slighe, 'nuair nach ì'obh fathast ach 
astar goirid ri teachd gii h-Ephrat : 
agus dh'adhlaic mi 'n sin i air an t-slighe 
gu h-Ephrat ; 's e sin Betleheni. 

8 Agus chunnaic Israel mic loseiph, 
agus tliubhairt e, Cò iad sin "! 

9 Agus thubhairt loseph r'a athair, 
^Siad mo mhic-sa iad, a thugDia dhomh 
an so : agiis thubhaii-t e, Thoir a m' 
ionnsuidh iad, guidheam ort, agus 
beannaichidh mi iad. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom le 
h-aois, air chor nach bu lèir dha gu 
maith : agus thug e 'm fag-us da iad, 
agus phòg e iad, agais ghabli e 'na 
ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Chadoshaoil mi g-u'm faicinn do ghnùis, 
agus, feuch, nochd Dia dhomh mar an 
ceudna do shliochd. 

12 Agus thug loseph a mach iad o 
eadar a ghlùinean, agus chrom se e fèin 
le 'aghaidh gu làr. 

13 Agus ghabh loseph iad le chèile, 
Ephraim 'na làimh dheis o laimh chlì 
Israeil, agus Manaseh 'na làimh chlì o 
làimh dheis Israeil ; agus thug e 'm 
fagus da iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh 
dheas, agus chuir e i air ceann Ephraim, 
am mac a b'òige, agus a làmh chli air 
ceann Mhanaseh : stiuir e a làmha gu 
seòlta ; oir b'e Manaseh an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e loseph, agTis 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, an 
làthair an do ghluais m'aithriche Abra- 
ham agus Isaac, an Dia a bheathaich 
mi rè mo bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, 
na leinibh a bheannachadh, agus ainm- 
ichear m'ainm-sa orra, agus ainm m'- 
aithriche Abrahaim agus Isaaic : agus 
mar iasg na mara fàsadh iad lionmhor 
am meadhon na talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic loseph 
gu'n do chuir 'athair a làmh dheas air 
ceann Ephraim, cha do thaitinn e ris : 
agus chum e suas làmh 'athar, a chum 
a h-atharrachadh o cheann Ephraim gu 
ceann Mhanaseh. 

18 Agus thùbhairt loseph r'a athair, 
Ni h-ann mar sin, atliair : oir is e so 
an ceud-ghin ; cuir do làmh dheas air 
a cheann. 

19 Agus dhiùlt 'athair, agus thu- CAIB. XLIX. 57 lihairt e, Tlia fliios agam, a mliic, tha 
f liios agam ; bithidh esan cuideachd 'na 
shluagh, agus fàsaidh e niar an ceudna 
mòr : ach gu deimhin hithidh a bhràth- 
air a's òige ni's mò na e, agus bitliidha 
shUochd 'nam mòran chinneach. 

20 Agns bheannaich e iad air an là 
sin, ag ràdh, Annadsa beannaicliidh 
Israel, ag ràdh, Gu deanadh Dia thu 
mar Ephraim, agus mar ]\Ihanaseh : 
agTis chuir e Ephraim roimh Mha- 
naseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Feuch, a taims' a' faotainn a' bhàis ; 
ach bithidh Dia maille ribhse, agus 
bh'eir e rìs sibh gu dùthaich bhur 
n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do bhràithrean, a hhuin mi 
mach à làinih an Anioraich le m' 
chlaidheamh agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

AGUS ghairm lacob air a mhic,agus 
thubhairt e, Cruinnichibli sibh 
fèin an ceann a chèile, chum as gu'n 
innis mi dhuibh ciod a tharlas dhuibh 
sna làithibh deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a 
chèile, agus cluinnibh, amhaca lacoib, 
agus èisdibh ri Israel bhur n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo eheud-ghin, 
mo ìhreise, agus toiseach mo neirt, oir- 
dheirceas àrd-inbhe, agus òirdheirceas 
cumhachd. 

4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha 
toir thu baiTachd,do bhrìgh gTi'n deach- 
aidh tu suas do leabaidh t'athar : an 
sin thruaill thu i j chaidh e suas do 
m' uirigh. 

5 Is bràithre Simeon, agus Lebhi : 
tha innil aìngidheachd 'nan àitibh- 
cònihnuidh. 

6 'Nan dìomhaireachd na tigeadh 
m'anamsa ; r'an coimhthional na bith- 
eadh m' onoir-sa air a h-aonadh : oir 
'nan cormich mharbh iad duine, agus 
'nam fèiu-thoil leag iad sios balla. 

7 j\lallaichte ffu''n rohh an corruich, 
oir hha i garg ; agus am fearg, oir bha 
i an-iochdmhor : roinnidh mi iad ann 
an lacob, agus sgaoilidh mi iad ann an 
Israel. 

8 A ludah, molaidh do bhràithrean 
thusa ; hithidh do làmh am muineal do 
naimhde : cromaidh clann t'athar iad 
fèin sìos a'd' làthair. 

9 Is cuilean leòmhain ludali ; o'n 
chobhartaich, a mhic, chaidh thu suas : 
chrom se e fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, agus mar sheann leòmlian ; 
cò dhùisgeas suas e ì 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri 
ludali, no lagh-thabhartair o eadar a 
chosa, gus an tig Sìloh, agus dhasan 
gèillidh na slòigh : 

11 A' ceangal a shearraich ris an 
fhìonain, agus loth 'asail ris an fhion- 
ain thaghta ; nigh e 'eudach am fìon, 
agus a thrusgan am fuil nam fìon- 
dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na 
fìon, agus 'fhiacla ni's gile na bainne. 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh 
aig caladh a' chuain, agus hithidh e air 
son calaidh loug ; agus bithidh 'eirthir 
gu riùg Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh 
sìos eadar dhà eallaich. 

15 Agxis chunnaic e gu'm hu mhaith 
an ni fois, agus 'gu'w robh am fearann 
taitneach ; agus chrom e a ghuala gu 
iomchar, agus rinneadh e na sheirbhis- 
each do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, 
mar aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an 
ròd, 'na nathair-nimhe air an t-slighe, 
a theumas sàiltean an eich, air chor as 
gu'n tuit a mharcach an coinneamh a 
chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, 
Thighearna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh air : 
ach bheir esan buaidh nia dheireadh. 

20 A.ms.ch.kh.-A&ei-hithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rìo- 
ghail. . 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali ; bheir e focail thaitneach 
uaith. 

22 Is geug thorthach loseph, geug 
thorthach làimh ri tobar, aig am bheil 
a meanglain a' sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur e, 
agus tliilg iad air, agus dh'f huathaich 
iad e. 

24 Ach dh'f han a bhogha 'na neart, 
agTis rinneadh gairdeana a làmh làidir 
le làmluiibh Dè chumhachdaich lacoib ; 
(uaith sin tha 'm buachaUIe, clach Is- 
raeil :) 

25 Eadhon le Dia t'athar, a ni còmh- 
nadh leat, agus leis an Uile-chumhachd- 
ach, a bheannaicheas thu le beannachd- 
aibh nèimh o 'n àirde, beannachdaibh 
na doimhne shios, beannachdaibh nan 
cìoch, agus na bronn. 

26 Thug beannachda t'athar barrachd 
air beannachdaibh mo shinnspara, gu 53 GENESIS. ruig foir-iomall nan sliabh sìorruidh ; 
bìthidh iad air ceann loseiph, agus air 
muUach a chinn-san a sgaradh o 
'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fladliach mar mhad- 
adh-alluidh : sa' mhaduinn ithidlt e 
a' chobhartach,agus san fheasgar roinn- 
idh e a' chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug 
Israeil : agus is e so an ni a labhair an 
athair riu, agus bheannaich e iad ; gach 
aon ac' a rèir a bheannachaidli, bheann- 
aich e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoibh, agus 
thubhairt e riu, Cruinnichear mise 
chum mo dhaoine : adhlaicibh mi maiUe 
ri m'aithrichibh san uaimh a ta ann an 
achadh Ephroin an Hitich ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh 
JMhachjielali, a ta fa chomhair Mhamre, 
ann an tìr Chanaain, a cheannaich 
Abrahara maille ris an achadh ò Eph- 
ron an t-Hiteach, mar sheilbli àit-adh- 
laic. 

31 (An sin dh'adhlaic iad Abraham 
agus Sarah a bhean ; an sin dh'adhlaic 
iad Isaac agus Rebecah a bhean ; agus 
an sin dh'adhlaic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, 
agus an uaimh a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agns an uair a clirìochnaicli la- 
cob àitheantan a thoirt d'a mhic, 
cliruinnich e a chosan suas do'n leab- 
aidh, agus chaochail e, agus chruinn- 
icheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

AGUS thuit loseph air aghaidh 
'athar, agus ghuil e air, agus phòg 

se e. 

2 Agus dh'àithn loseph d'a sheir- 
bhisich na lèighean spìosraidh a chur 
air corp 'athar ; agns chuir na lèighean 
spìosraidh air Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
fhichead là (oir mar so coimhlionar 
làithean na muinntir sin air an cuirear 
spìosraidh ;) agus rinn na h-Eiphitich 
bròn air a shon deich is tri fichead là. 

4 Ag-us an uair a chaidh làithean a 
bhròin thairis, labhair loseph ri teagh- 
lach Pharaoh, ag ràdh, A nis ma f huair 
mi deadh-ghean 'nur sùilibh, labhraibh, 
guidheam oirbh, ann an cluasaibh 
Pharaoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan diom, ag 
ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' 
bhàis : a'm' uaigh a chladhaich mi 
dliomh fèin ann an tir Chanaain, an 
sin adhlaicidh tu mi. A nis uime sin leig dhomh dol suas, gnidheam ort, agus 
m'athair adhlac, agus thig mi ris. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh 
suas, agus adhlaic t'athair, a rèir mar 
a ghabh e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh loseph suas a dli'- 
adhlac 'athar : agiis maille ris chaidh 
seirbhisich Pharaoh suas uile, seanair- 
ean a thighe, agus uile sheanaireàn, 
thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach loseiph uile, agus a 
bhràithrean, agus teaglilach 'athar ; a 
mhàin dh'f hàg iad an clann bheag, agiis 
an caoraich, agiis am buar, ann an tìr 
Ghosein. 

9 Ag-us chaidh suas maille ris, araon 
carbadan agus marc-shluagh : agus bha 
a' chuideachd ro-mhòr. 

10 Agus tliàinigiad g-u h-urlar-bual- 
aidh Ataid, a tha 'n taobh tliall do lor- 
dan ; agus rinn iad bròn an sin le 
caoidh mhòir agus ro-clrràitich : agus 
rinn e bròn air son 'athar seachd làith- 
ean. 

11 Agus an uàir a chunnaic luchd- 
àiteachaidh na tìre, na Canaanaich, am 
bròn ann an urlar Ataid, tliubhairt 
iad, Is doilgheasach am bròn so do na 
h-Eiphitich ; uime sin thugadh Abel- 
misraim mar ainm air, a tha 'n taobh 
thall do lordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a 
dh'àithn e dlioibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do tliir 
Chanaain, agus dh'adhlaic iad e annan 
uaimli achaidli Mhachpelah, a cheann- 
aich Abraham maille ris an achadh 
mar sheilbh àit-adhlaic, o Ephron an 
t-Hiteach, fa chomhair Mhamre. 

14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, 
e fèin agus a bliràithrean, agus iadsan 
uile a chaidh suas maille ris a dlr'adhlac 
'athar, an dèigh dha 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràith- 
rean loseiph gu'n d'fhuair an athair 
bàs, thubhairt iad, Theagamh gu'n toir 
loseph fuath dhuiun, agus gu'n dìol e 
gu cinnteach oirnn an t-olc sin uile 
a rinn sinn air. 

16 Agus chuir iad teachdairean gu 
loseph, ag ràdh, Dh'àithn t'athair mu'n 
d'fliuair e bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri loseph, 
Maith, guidheam ort a nis, eucoir do 
bhràithrean, ,agus am peacadli, do 
bhrigh gu'n d' rinn iad olc ort : agus a 
nis, guidheam ort, maith eucoir sheir- 
bhiseach Dhè t'athar. Agus ghuil 
loseph an uair a labhair iad ris. 

18 Agus ehaidh a bhràithre mar an CAIB. I. 50 ceudna, agus thuit iad sìos 'na làthair, 
agus thubhairt iad, Feuch, is seirbhis- 
ich dhuit sinne. 

19 Agus thubhairt loseph riu, Na 
biodh eagal oirbh ; oir am bheil mise 
an àite Dhè ì 

20 Agus d' ur taobhsa, shònraich 
sibh olc a'm' aghaidli ; ach shònraicli 
Dia sin a chum maitla, a chum, mar 
air an là 'n diugh, gu'n tearnadh e mòr 
shluagh beò. 

21 A nis uime sin na biodh eagal 
oirbh : altrumaidh mise sibh, agus 
bhur clann bheag. Agus thug e comh- 
fhurtachd dhoibh, agus labhair e gu 
caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh loseph còmhnuidh 
san Eiphit, e fe'in agus teaghlach 'athar : 
agus bha loseph beò ceud agus deich 
bliadhna. 23 Agus chunnaic loseph clann £ph- 
raim, do'n treas (jhiealach: thogadh 
suas mar an ceudna clann Mhachir, 
mhic Mhanaseh, air glùinibh loseiph. 

24 Agusthubhairt losepli r'a bhràith- 
ribh, A ta mise a' faghail a' bhàisy ach 
amhaircidh Dia gu cinnteach oirbhse, 
agTis bheir e mach sibh as an fhearann 
so, do'n fhearann a mhionnaich e do 
Abraham, do Isaac, agus do lacob. 

25 Agus ghabh loseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh 
Dia gu cinnteach oirbhse, agus giùl- 
ainidh sibh mo chnàmhan-sa suas as a 
so. 

26 Agus fhuair loseph bàs, agus e 
ceud agus deich bliadhna dh'aois : agus 
chuir iad spiosraidh air, agus chuireadh 
ann an ciste-mhairbli e san Eiphit. DARA LEABHAR MHAOIS, 
d'an ainm 

ECSODUS. CAIB. I. 

ANIS is iad so ainmeanna chloinn 
, Israeil, a thàinig do'n Eiphit ; 
thàinig gach duine ag-us a theaghlach 
maiUe ri lacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus lu- 
dah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus 
Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig 
a mach à leasruidh lacoib, bu deich 
agiis tri fichead anam iad ; oir bha 
loseph san Eiphit a cheana. 

6 Agus fhuair loseph bàs, agus a 
bhràithrean uile, agus an ginealach sin 
uìle. 

7 Agus bha clann Israeil sìolmhor, 
agus dh'fhàs iad gu mòr, agns rinneadh 
liònmhor iad, agus chinn iad ro-ehumh- 
achdach ; agus lìonadh an tìr leo. 

8 A nis dh'èirich rigli ùr air an Ei- 
phit, do nach b'aithne loseph. 

9 AgTis thubhairt e r'a shluagh, 
Feiich, tha sluagh chloinn Israeil ni's 
liònmhoire agus ni's cumhachdaiche na 
sinne. 10 Thigibh, buineamaid gu seòlta : 
air eagal gu'm fàs iad lìonmhor, agtis 
gu'n tachair e, 'nuair a dh'èireas cogadh, 
gu'n gabh iadsan mar an ceudna le'r 
nainihdibh-ne, agus gu'n cog iad 'nar 
n-aghaidh, agus gu'n tèid iad a mach 
as an tìr. 

11 Uime sin chuiriad maighstirean- 
oibre orra, chum an sàruchadh le'n 
eallachaibh. Agus thog iad bailtean- 
ionmhais do Pharaoh, Pitom agus Ra- 
meses. 

12 Ach mar is mò a shàmich siad 
iad, 's ann is mò a rinneadh iadsan lìon- 
mhor agTisa dh'fhàs iad. 'Agus bha iad 
fuidh dhoilgheas air son chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air 
cloinn Israeil seirbhis a dheanamh le 
cruadhas. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh 
dhoibh le daorsa chruaidh, ann am 
moirtear, agus ann an clachaibh- 
creadha, agus anns gach gnè oibre sa' 
mhachair : bha an obair uile, anns an 
d' thug iad orra obair a dheanamh, le 
cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eiphit ri 60 •ECSODUS. mnaibh-glùine nan Eabhruidheach (i'e 
ainm aoin diubh Siphiah, agus ainm na 
tè eile Puah ; ) 

16 Agus thvibhairt e, 'Nuair a ni sibh 
gnìomh mnà-glùinedo namnaibh Eabh- 
ruidlieacli, agus a chi sibh iad air na 
stòlaibh ; ma's mac a bhios ann, an sin 
marbhaidh sibh e, ach ma's nigliean a 
bhios ann, bitlridh i beò. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glùine, agus cha d'rinn iad mar a 
dli'àithn righ na li-Eipliit dhoibli, ach 
ghlèidh iad a' clilann-mliac beò. 

18 Agusgliairm righ nali-Eiphit air 
na mnaibh-glùine, agus thubhairt e riu, 
C'ar son a rinn sibh an ni so, agus a 
glrlèidh sibh a' clilann-mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnatlian- 
glùine ri Pharaoh, A chionn nach ''eil 
na mnài Eabhruidheach mar na mnài 
Eiphiteach : oir tha iad fèin beothail, 
agus air anaisead mu'n tignamnathan- 
glùine a steacli d'an ionnsuidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu maith ris 
na mnaibh-giùine : agus rinneadh an 
sluagh lìonmhor, agus dh'f hàs iad ro- 
chumhachdach . 

21 Agns a cliionn gu'n robh eagal Dè 
air na mnaibli-glùine, rinn e tighean 
dlioibh. 

22 Agus thug Pharaoh àithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Gach mac a 
bheirear, tilgidh sibh san amhainn ; 
agus gach nighean gleidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

AGUS cliaidh duine do thigh Lebhi, 
agus ghabh e nighean do Lebhi 
'•«« mnaoi. 

2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, 
agus rug i mac : agus an uair a chun- 
naic i gu'n robh e 'na leanabh tlaelid- 
mhor, dh'fholaich i e rè thri mìosa. 

3 AgTis an uair nach b'urrainn i 
'f holacli ni b'fhaide, ghabh i dha cobh- 
an cuilce, agus chuir i thairis e le là- 
thaich agus le lAc, agus cliuir i an 
leanabh ann ; agus chuir i e sa' chuilc 
aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a iihiutharam fad uaith, 
a dh'f haicinn ciod a dheanta ris. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoh a 
nuas g'a nigheadh fèin san amhainn, 
agus bha a maighdeanan ag imeachd ri 
taobh na h-aimhne ; agus an uair a 
chunnaic i 'n cobhan am nieasg na 
cuilce, chuir i a banoglacli g'a thoirt 
d''a h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, 
chunnaic i 'nleanabh : agus, feuch,ghuil an naoidhean. Agus ghabh i truas ris, 
agus thubhairt i, Is aon so do chloinn 
iian Eabliruidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar li 
nighean Pharaoh, An tèid mise, agus 
an gairm mi dhuit banaltrum do na 
mnaibh Eabhruidheach, a chum as gu'n 
altrum i 'n leanabh dhuit % 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh 
rithe, Falbh. Ag-us chaidh a' mhaigh- 
dean, agus ghairm i màthair an leinibh. 

9 Agus thubhairt nighean Pharaoh 
rithe, Thoir an leanabh so leat, agus 
altrum dhomhsa e, agus bheir mi dhuit 
do thuarasdal. Agus ghabh a' bhean 
an leanabh, agus dh'altrum i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus 
thug i e dh'ionnsuidh nighinn Pharaoh, 
agus blia e 'na mhac dh'i. Agus thug 
i ì\Iaois mar ainm air : agus thubhairt 
i, A chionn as an uisge gu'n do tharr- 
uiug mi mach e. 

11 Agus tharladh anns na làithibh 
sin, an uair a dh'fhàs Maois suas, gii'n 
deachaidh e macli a dh'ionnsuidh a 
bhràithrean, agus gu'n d'amhairc e air 
an eallachaibh : agus chunnaic e Eiph- 
iteach a' bualadh Eabhruidhich, aoin 
d'a bhràithribh. 

12 Ag-us dh'amhairc e an taobh so 
agus an taobh ud, agus an uair a 
chunnaic e nach robh aon duine ann, 
mharbh e an t-Eiphiteach,agus dh'f hol- 
aich e sa' ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaidh e mach an 
dara là, feuch, bha dithis do na h- 
Eabhruidhich a' strì r'a chèile ; agus 
thubhairt e ris-san a rinn an eucoir, 
C'ar son a bhuaileas tu do choimhear- 
snach 1 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa 
a'd' uachdaran agus a'd' bhreitheamh 
oirnne ? am miann leat mise a mharbh- 
adh, mar a mliarbh thu 'n t-Eiphit- 
each ? agus ghabh Maois eagal, agus 
thubhairt e, Gu cinnteach tha an ni so 
aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh 
an ni so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, 
ach theich Maois o aghaidh Pharaoh, 
agus ghabh e còmhnuidh ann an tir 
Mhidiain ; agus shuidh e sìos làimh ri 
tobar. 

16 A nis bha aig sagai-t Mhidiain 
seachdnar nighean : agus thàinig iad 
agus tharruing iad uisge, agus lìon iad 
na h-amair a thoirt uisge do threud an 
athar. 

17 Agus th àinig na buachaillean agus 
dh'fhuadaich iad air falbh iad : ach CAIB. III. slieas Maois suas agus chuidich e leo, 
agus thug e uisge d'an treud. 

18 Agus an viair a thàinig iad gu 
Reuel an athair, thubhairt e, Cionnus 
a thàinig sibh co luath an diugh ? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Eiphit- 
each sinn à làimh nam buachaillean, 
agus niar an ceudna tharruing e uisge 
gu leòr dhuinn, agus thug e uisge do'n 
treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nighean- 
aibh, Agus c'àit am hheil e ? C'ar son 
a dh'f hàg sibh an duine ì Gairmibh 
air, a ehum's gu'n ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmh- 
nuidh a gliabhail maille ris an duine ; 
agus thug e Siporah a nigheando Mhaois 

mnaoi. 

22 Agus rug i raac dha, agus thug e 
Gersom mar ainm air : oir thubhairt e, 
Bha mi m' choigreach anir an tìr ain- 
eoil. 

•23 Agus tharladli an ceann mòrain 
làithean, gu'n d'fhuair righ nah-Eiphit 
bàs, agus bha clann Israeil ag osnaich 
air son na daorsa, agus ghlaodh iad ; 
agus thàinig an giaodh suas gu Dia, air 
80 n na daorsa. 

2-± Agus chuala Dia an osnaich, agus 
chuimhnich Dia a choimhcheangal ri 
h-Abraham, ri Isaac, agus ri lacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn 
Israeil, agus dh'fhiosraich e iad. 

CAIB. III. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
letro 'athar-cèile, sagairt Mhidiain : 
agus thug e'n treud gu taobh cùil an 
fhàsaich, agus thàinig e gu sliabh Dhè, 
gu Horeb. 

2 Agus dh'flioillsicheadh aingeal an 
Tighearna dha ann an lasair theine à 
meadhon pris : agus dh'amhairc e, agus, 
feuch, bha 'm preas a' lasadh le teine, 
ach cha robh am preas air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh 
mì nis a leth-taobh, agus chi mi an 
sealladh mòr so, c'ar son nach 'eil am 
preas air a losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
earna g-u'ndo thionndaidh e a leth-taobh 
a dh'fhaicinn siti, ghairm Dia air à 
meadhon a' phris, agus thubhairt e, A 
Mhaois, a Mhaois. Agus thubhairt esan, 
Tha mi 'n so. 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus 
an so ; cuir dhìot do bhròga bhàrr do 
chos, oir an t-àit air am bheil thu a' d' 
sheasamh, is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, /s mise Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia lacoib. Agus dh'- 
f holaich Maois 'aghaidh : oir bha eagal 
air amharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, 
Chunnaic mi gu cinnteach àmhghar 
mo shluaigh a ta san Eiphit, agus chuala 
mi 'n glaodh air son ara raaighstirean- 
oibre : oir is aithne dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh 
à làimh nan Eiphiteach, agus ga'n toirt 
suas a mach as an f hearann sin, gu fear- 
ann maith agus farsuing, gu fearann a ta 
sruthadh le bainne agus le mil ; gu àite 
nan Canaanach, agus nan Hiteach, agus 
nan Amorach, agus nam Peridseach, 
agus nan Hibheach, agusnan lebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha giaodh 
chloinn Israeil air teachd a ra'ionnsuidh- 
sa : agus mar an ceudna chunnaic mi 
am fòireigin leis am bheil na Ii-Eiphit- 
ich 'g am fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi 
thu dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as 
gu'n toir thu mach mo shluagh clann 
Israeil as an Eiphit. 

1 1 Agus thubhairt Maois ri Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh 
Pharaoh, agus gu'n tugainn a mach 
clann Israeil as an Eij^hit ? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise 
gu cinnteach leat ; agus bithidh so 'na 
chomharadh dhuit, gu'n do chuir mise 
uam thu : 'nuair a bheir thu raach an 
sluagh as an Eiphit, ni sibh aoradh do 
Dhia air an t-sliabh so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, 
Feuch, an uair a thig mi dh'ionnsuidh 
cloinn Israeil, agus a their mi riu, Chuir 
Dia bhur n-aithriche mise d'ur n-ionn- 
suidh ; agus a their iad rium, Ciod is 
ainm dha 'ì Ciod a their mi riu? 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois, IS 
MI AN TI A'S MI : Agus thubhairt 
e, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 
Chuir IS MI mise d'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh 
air so ri Maois, Mar so their thu ri 
cloinn Israeil, Chuir an Tighearna Dia 
bhur n-aithriclie, Dia Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia lacoib, mise d'ur n- 
ionnsuidh : '5 e so m' ainnr a chaoidh' ; 
agus is e so mo chuimhneachan do gach 
uile ghinealach. 

16 Imicli agus cruinnich r'a chèile 
seanairean Israeil, agus abair riu, Dh'- 
fhoillsich an Tighearna Dia bhur n- 
aithrichean e fèin dhomhsa, Dia Abra- 
haim, Isaaic, agus lacoib, ag ràdh, Gu 
cinnteach dh'amhairc mi oirbh, agus 62 ECSODUS. cìiunnaic mi an ni a rinneadh oirbh san 
Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi suas 
sibh à h-àmhghar na h-Eiphit, gu 
fearann nan Canaanach, agus nan Hit- 
each, agus nan Amorach, agus nam 
Peridseach, ag-us nan Hibheach, agus 
nan lebusach, gu fearann a ta snithadh 
le bainne agais le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth : 
agus thèid thu fèin, agus seanairean 
Israeil, g-u righ na h-Eiphit, agus their 
sibh ris, Choinnich an Tigheaina Dia 
nan Eabhruidheach sinne : agus a nis 
leig dhuinn, guidheamaid ort, dol astar 
thri làithean do'n fhàsach, chum as 
gu'n ìobair sinn do'n Tighearn ar Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig 
righ na h-Eiphit leibh imeachd, cha 
leig eadhon le làimh làidir. 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, 
agus buailidh mi 'n Eiphit le m' iong- 
antasan uile, a ni mi 'na meadhon : 
agus an dèigh sin leigidh e dhuibh 
imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-gheanann an sealladh nan Eiphit- 
each : agus tarlaidh, 'nuair a dh'f halbhas 
sibh, nach falbh sibh falamli ; 

22 Ach iarraidh gach bean o 'ban- 
choimheai-snaich, agus o'n mhnaoi a 
bhios air aoidheachd 'na tigh, seudan 
airgid, agus seudan òir, agus eudach : 
agus cuiridh sibh iad air bhur mic, 
agus air bhur nigheanaibh ; agus creach- 
aidh sibli na h-ÌEiphitich. 

CAIB. IV. 

AGUS fhreagair Maois, agus thu- 
bhairt e, Ach, feuch, cha chreid 
iad mi, ni mò dh'èisdeas iad ri m' ghuth : 
oir their iad, Cha do tliaisbein an Tigii- 
earn e fèin dhuit. 

2 Agus thubhairt an Tigheama ris, 
Ciod sin ann do làimh ì Agus thubhairt 
esan, Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr 
i ; agus thilg e air an làr i, agus rinn- 
eadh i 'na nathair : agus theich Maois 
roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cuir a mach do làmh, agus glac 
air a h-earr i. Agus chuir e mach a 
làmh, agus rug e oirre, agus rinneadh 
slat dh'i 'na làimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n d'- 
fhoillsich an Tighearna Dia an aith- 
riche, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus 
Dia lacoib, e fèin dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a thuilleadh air so ris, Cuir a nis do làmh 
a'd' bhroiUeach ; agus chuir e a làmh 
'na bhroilleach : agus an uair a thug e 
mach i, feuch, bha a làmh lobhrach 
mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do làmh a 
rìs a'd' bhroilleach ; agus chuir e a 
làmh a ris 'na bhroilleach, agus thug e 
mach à bhroilleach i, agus, feuch, dh' 
iompaicheadh i mar a' chuid eile d' a 
fheoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad thu, 
agus mur èisd iad ri guth a' cheud 
chomharaidh, gTi'n creid iad guth a' 
chomharaidh dheireannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar 
an ceudna an dà chomharadh sin, agus 
mur èisd iad ri d' gliuth, gu'n gabh thu 
cuid a dh' uisge na h-aimhne, agus gu'n 
dòirt thu air an talamh thioram e : agus 
fàsaidh an t-uisge a bheir thu as an 
amhainn, 'na fhuil air an taìamh 
thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earn, mo Thigheama, cha duine deas- 
chainnteach mi aon chuid roimhe so, 
no o'n àm san do labhair thusa ri d' 
sheirbhiseach : do bhrìgh gu'm bheil 
mi maU ann an cainnt, agus mall ann 
an teangaidli. 

1 1 Agus thubhairt an Tigheama ris, 
Cò a rinn beul an duine ? no cò a rinn 
am balbh, no'm bodhar, no'n ti a chi, 
no'n dall ? Nach mise an Tighearna ? 

12 A nis uime sih imich, agus 
bithidh mise le d' bheul, agus teagaisg- 
idh mi dhuit ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, mo Thigh- 
earna, cuir, guidheam ort, le làimh an 
ti a chuireas tu. 

14 Agus las corruich an Tigheara an 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, Nach 
e Aaron an Lebhitheach do bhràthair ? 
tha fhios agam gu'n labhair esan gu 
maith. Ag^s mar an ceudna, feuch, 
tha e teachd a mach a'd' choinneamh : 
agus an uair a chi e thu, bithidh e 
subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus 
ciiiridh tu focail 'na bheul : agus bithidh 
mise le d' bheul, agus le 'bheul-san, 
agus teagaisgidh mi dhuibh ciod a ni 
sibh. 

16 AgTis labhraidh esan air do shonsa 
ris an t-sluagh : agus bithidh esan, 
bithidh eadhon esan dhuit an àite beoil, 
agus bithidh tusa dhasan an àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann 
do làimh, leis an dean thu comharan. 

18 Agus dh'imich Maois agus phill CAIB. V 63 e gu letro 'athaìr-ceile, agus thuLliaiit 
e l is, Theid mi nis, agus piUidh mi chum | 
mo bhràitlirean a ta san Eiphit, agus 
chi mi am bheil iad fathast beò. Agus 
thubhairt letro ri ÌVIaois, Iniich an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna ri 
!Maois ann am Midian, Imich, pill do'n 
Eipihit : oir tha na daoine sin uile marbh 
a bha 'g iarraidh t' anama. 

20 AgTis ghabli Maois a bhean, agus 
a mliic, agus chuir e iad air asail, agus 
jihiU e do thìr na h-Eipliit. Agus 
ghabh ]\Iaois slat Dhe 'ua làimh. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, An uair a dh'imicheas tu chum 
pilltinn do'n Eiphit, thoir an aire gu'n 
dean thu na h-iongantais sin uile, a 
chuir mise ann ad làimh, ani fianuis 
Pharaoh : ach cniaidhichidh mise a 
chridhe, agus cha leig e leis au t-sluagh 
imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar 
so tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel 
mo mhac, mo cheud-ghin. 

23 Agus thà nii ag ràdh riut, Leig 
le m' mhac imeachd, a chum as gu'n 
dean e seirbhis dhomh .; agus ma 
dhiùltas tu leigeadh leis imeachd : 
feueh, marbhaidh mise do mhac-sa, 
eadhoìi do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh air an t-slighe san 
tigh-òsda, gu'n do choinnich an Tighearn 
e, agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioil-ghearr i roimh-chroic- 
ionn a mic, agus thilg i aig a chosaibh 
e, agus thubhairt i, , Gu cinnteach is 
fear-pòsda fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agus leig e uaith e ; an sin thu- 
bhairt i, Is fear-pòsda fuileachdach thu 
air son an timchioH-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h-Aaron, Imich an coinneamh Mhaois 
do'n fhàsach. Agus dh'imich e, agus 
choinnich se e ann an sliabh Dhè, agus 
phòg se e. 

28 Agus dh'iunis Maois a dh' Aaron 
uile bhriathran an Tighearn, a chuir 
uaith e, agus na comharan uile a dh'- 
àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, 
agus chruinnich iad seanairean chloinn 
Israeil uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran 
uile a labhair an Tighearna ri Maois, 
agus rinn e na comharan ann an seall- 

' adh an t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh : agus an 
uair a chual' iad gii'n d'amhairc an 
Tighearn air cloinn Israeil, agus gu 'm fac e an àmhghar, an sin chrom iad an 
cinn, agus rinn iad aoradh. 

CAIB. V. 

AGUS 'na dhèigli sin chaidh Maois 
agTis Aaron a steach, agus thubhaii-t 
iad ri Pharaoh, Mar so tha'n Tighearna 
Dia Israeil ag ràdh, Leig le m' shluagh 
imeachd, a chum as gu'n glèidh iad 
fèill dhomhsa san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a 
leigeadh le h-Israel imeachd ? Cha 'n 
aitline dhomhs' an Tighearn, agus mar 
an ceudna cha leig mi le h-Israel im- 
eachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoiIIsich 
Dia nan Eabhruidheach e fèin dhuinne : 
leig leinn, guidheamaid ort, dol astar 
thri làithean do'n fhàsach, a chum as 
gu'n ìobar siun do'n Tighearn ar Dia, 
air eagal gu'm buail e sinn le plàigh, 
no leis a' chlaidheamli. 

4 Agus thubliairt righ na h-Eiphit 
riu, C'a-r son a ta sibhse, a Mhaois agus 
Aaroin, a' toirt air an t-sluagh sgur o'n 
oibribh ? Rachaibh a chum bhur n- 
eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, a 
ta sluagh na tire a nis lìonmhor, agiis 
tha sibhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh 
o'n eallachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là 
sin fèin do mhaighstiribh-oibre an t- 
sluaigh, agus d'an luchd-riaghlaidh, ag 
ràdh, 

7 Cha toir sibh conlach tuilleadh do'n 
t-sluagh a dheanamh chlacha-creadha 
mar roimhe so : rachadh iad agns 
cruinnicheadh iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh 
nan clacha-creadha a rinn iad roimhe : 
cha leig sibh sìos a bheag dheth, oir tha 
iad diomhanach ; uime sin tha iad ag 
èigheaeh, ag ràdh, Rachamaid agus 
ìobramaid d'ar Dia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air na 
daoine, chum as gu'n saoraich iad innte : 
agus na h-earbadh iad à briathraibh 
diomhain. 

10 Agiis chaidh maighstirean-oibre 
an t-sluaigh a mach, agiis an luchd- 
riaghlaidh, agus labhair iad ris an t- 
sluagh, ag ràdh, Mar so tha Pharaoh ag 
ràdh, Cha toir mi dhuibh conlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin 
conlach far am feud sibh a faotainn : 
gidheadh cha leigear sìos a bheag do'r 
n-obair. 

1 2 Uime sin sgaoileadh an sluagh air 6-t ECSODUS. feadh tire na h-Eiphit uile, a chruiiin- 
eachadh asbhuain an àite conlaich. 

1 3 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige iad, ag ràdh, Coimhlionaibh 
uhur n-oibre cumta lathail, mar an uair 
a thugadh conlaeh dliuibli. 

14 Agus bliuaileadh luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean- 
oibre Pharaoh os an ceann, agus dh'- 
fhiosraicheadli dhiubh, C'ar son nacli 
do choimlilion sibli bliur n-obair chum- 
ta ann an deanamli chlaclia-creadha, 
araon an de agiis an diugh, mar a rinn 
sibh roimlie 'ì 

15 An sin tliàinig luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil, agus glilaodh iad ri Pha- 
raoh, ag ràdh, C'ar son a bhuineas tu 
air an dòigh so ri d' sheirbhisich ì 

16 Cha 'n 'eil conlach air a toirt do 
d' sheirbhisich, agus 'se tlieir iad rainn, 
Deanaibh clacha-creadha : agus, feuch, 
a ta do sheirbhisich air ani bualadli ; 
ach is ann aigdo shluagh fein a tachoire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh 
dìomhanach, tha sibh diomhanacli : 
tiime sin their sibh, Rachamaid agus 
ìobramaid do'n Tighearna. 

1 8 Uime sin imicliibli a nis, deanaibli 
obair ; oir cha toirear conlacli dhuibh, 
agus bheir sibh uaibh làn àireamh nan 
clacha-creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil gu'm bu chruaidh an 
càs anns an robh iad, agus e air a ràdh 
riu, Cha blreagaicli sibh dad d'ur clach- 
aibh-creadha, do'n obair dhligheach 
lathail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus 
Aaron, a sheas air an t-sliglie, 'nuair a 
thàinig iad a mach o Pharaoli. 

21 Agus tliubhairt iad riu, Gu'n amh- 
airceadh Dia oirbh, agus gu'n tugadh e 
breth, do blirìgh gu'n d' rinn sibh ar 
fàile gràineil an làtliair Pharaoh, agus 
an làtliair a sheirbhiseach, a' cur 
claidlaeimh 'nan làimli a chum sinne a 
mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh 
an Tighearn, agus thubhairt e, A Thigh- 
earna, c'ar son a bhuin thu cho olc ris 
an t-sluagh so ì c'ar son a chuir thu 
uait mi ì 

23 Oir o'n àm a thàinig mi g-u Pha- 
raoh a labhairt ann ad ainm, rinn e olc 
do'n t-sluagh so ; agus cha do shaor thu 
idir do shluagh. 

CAIB. VI. 

AN sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, A nis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh : oir le làimh làidir leigadh e 
leo imeachd, agus le làimh làidir fuad- 
aichidh e mach as a dhùthaich iad. 

2 Agus labhair Dia ri Maois, agus 
thubhairt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Agus dh'fhoillsich mi mi fèin do 
Abraham, do Isaac, agus do lacob, le 
ainm an De' uile-chumhachdaich, ach 
le m'aimn lehobhah cha robh mi 
aithnichte dlioibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich 
mi mo choimhcheangal riu, gu'n tug- 
ainn dlioibh tìr Chanaain, tìr an cuairte, 
anns an robh iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi 
osnaicli chloinn Israeil, a ta na h-Eiph- 
itich a' cumail ann an daorsa : agus 
chuimhnich mi mo choimlacheangal. 

6 Uime sin abair ri cloinn Israeil, Is 
mise an Tigliearn, agus bheir mi sibh a 
mach o hhi fo eallaehaibh nan Eiphit- 
each, agus saoraidh mi sibh o'n daorsa : 
agus fuasglaidh mi sibh le gàirdean sìnt' 
a mach, agus le breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh 
fèin mar sliluagh, agns bithidli mi 
dhuibh a'm' Dhia : agus bithidh fios 
agaibh gur mise an Tighearna Ijhur 
Dia, a ta 'gur toirt-sa mach o bhi fo 
eallachaibh nan Eiphiteach. 

8 Agus Ijlieir mi steacli sibh a dh'- 
ionnsuidh an fhearainn a mhionnaich 
mi gu'n tugainn e do Abraham, do 
Isaac, agus do lacob ; agus bheir mi e 
dhuibhse mar oiglireachd : Is mise an 
Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin li 
cloinn Israeil : ach cha d'èisd iad ri 
Maois, trid chràidh spioraid, ag-us trìd 
chruaidh dhaorsa. 

10 Agus lablrair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

11 Imich a steach, Ial)hair ri Plia- 
raoh righ na h-Eiphit, e a leigeadh do 
chloinn Israeil dol a mach as a dhùth- 
aich. 

12 Agus labhair Maois anlàthair an 
Tighearn, ag ràdh, Feuch, cha d' èisd 
clann Israeil rium ; cionnus ma ta 
dh'èisdeas Pharaoh riumsa, aig am 
bheil mo bhilean neo-thimchioll- 
ghearrta ì 

13 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus li h-Aaron, agus thug e 
dlioibh àithne a chum cloinn Israeil, 
agus a chum Pliaraoli rigli na h-Eiphit, 
clann Israeil a thoirt a mach à tìr na 
h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardan thighean 
an aitliriche : mic Reubein ceud-ghin CAIB, 

Israeil ; Hanoch, agus Pallu, Hesron, 
agus Carmi : is iad sin teaghlaichean 
Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, 
agus lamin, agus Ohad, agus lachin, 
agus Soliar, agus Saul mac Ban-cha- 
naanaich : ù iad sin teaghlaichean 
Shimeoin. 

16 Agus is iad sin ainmeanna mhac 
Lebhi, a rèir an giuealacha ; Gerson, 
agus Cohat, agus Merari : agus b'iad 
bhadhnacha beatha Lebhi ceud agTis 
seachd bliadhna deug 'ar f hichead. 

17 Mic Ghersoin ; Libni, agus Simi, 
a rèir an teaghlaichean. 

18 Ag-us mic Chohait ; Amram, agus 
Idshar, agus Hebron, agus Udsiel : agus 
b'iad bhadhnacha beatha Chohait ceud 
agus tri bliadhna deug 'ar f hichead. 

19 Agus mic Mlierari ; Mahali agus 
Musi : is iad sin teaghlaichean Lebhi, a 
rèir an ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram lochebed 
piuthar-"athar dlia fèin 'na mnaoi ; agus 
rug i dha Aaron agus Maois : agus b'iad 
bliadhnacha beatha Amraim ceud agus 
seachd bliadhna deug 'ar f hichead. 

21 Agus mic Idshair ; Corah, agus 
Nepheg, agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil ; Misael, agus 
Elsaphan, agus Sitri. 

23 Agusghabh Aaron Elisebanighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèin 
'na mnaoi ; agus rug i dha Nadab agus 
Abihu, Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Chorah ; Asir, agus 
Elcanah, agus Abiasaph : is iad sin 
teaghlaichean nan Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin 
aon do nigheanaibli Phutieil dha fèin 
'na mnaoi ; agus rug i dha Phinehas : 
is iad sin ceannardan aithriche nan 
Lebhitheach, a rèir an teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am 
Maois ud, ris an d'thubhairt an Tigh- 
earna, Thugaibh a mach clann Israeil 
à tìr na h-Eiphit, a rèir an slògh. 

27 Is iad so iadsan a lalìhair ri Pha- 
raoh, righ na h-Eiphit, a chum clann 
Israeil a thoirt a mach as an Eiphit : 
is iad so am Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh san là air an do 
labhair an Tighearna ri Maois ann an 
tir na h-Eiphit, 

29 Gu'n do labliair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, Is mise an Tighearna : 
labhair thusa ri Pharaoh righ na h- 
Eiphit gach ni a their mi riut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair 
an Tighearna, Feuch, a ta mise neo- i. VII. 66 

thimchioll-ghearrta a'm' bhilibh, agus 
cionnus a dh'èisdeas Pharaoh rium 1 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, rinn mi thu a'd' 
dliia do Pharaoh : agus bithidh do 
bhràthair Aavon 'na f hàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gac\\ni a dh'àithn- 
eas mise dhuit : agus labhraidh Aaron 
do bhràthair ri Pharaoh, esan a chur 
cloinn Israeil a mach as a thìr. 

3 Agus cruaidhichidh mise cridhe 
Pharaoh, agus ni mi mo chomharan 
agus m'iongantasan lìonmhor ann an 
tìr na h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n èisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh mise mo làmh air an Eiphit, 
agus bheir mi mach m'armailtean, agus 
mo shluagh clann Israeil, à tìr na h- 
Eiphit, le breitheanasaibh mòra. 

5 Agus bithidh fios aig na h-Ei- 
phitich gur mise an Tighearna, 'nuair 
a shìneas mi mach mo làmh air an 
Eiphit, agus a bheir mi mach clann 
Israeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar 
a dh'àithn an Tighearna dhoibh, mar 
sin rinn iad. 

7 Agus bha Maois, ceithir fichead 
bliadhna dh'aois, agus Aaron ceithir 
fichead agus tri bliadhna dh'aois, an 
uair a labhair iad ri Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus }'i h-Aaron, ag ràdh, 

9 'Nuair a labhras Pharaoh ribh, ag 
ràdh, Nochdaibh iongantas air bhur 
son fèin ; an sin their thu ri h-Aaron, 
Gabh do shlat, agus tilg sìos i an 
làthair Pharaoh, agus fàsaidh i 'na 
nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
rinn iad mar sin, mar a dh'àithn an 
Tighearn:' agus thilg Aaron sìos a 
shlat an làthair Pharaoh, agus an là- 
thair a sheirbhiseach, agus rinne'adh i 
'na nathair. 

11 An sin ghairm Pliaraoh mar an 
ceudna air na daoine glice, agus air an 
luchd-fiosachd : agus rinn mar an 
ceudna druidhean na h-Eiphit mar sin 
le'n druidheachdaibh : 

12 Oir thilg iad sìos gach duine a 
shlat, agus rinneadh iad 'nan nath- 
raichibh : ach shluig slat Aaroin suas 
an slatan-sa. 

13 Aguschruaidhiclieadhcridhe Pha- 
raoh, air chor as nach d'èisd e riu ; mar 
a thubhairt an Tighearn . 

K 66 ECSO 

14 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, tha e diùltadh leigeadh leis an 
t-sluagh falbh. 

15 Imicli-sa dh'ionnsuidh Pharaoh 
sa' mhaduinn, feuch, tha e dol a mach 
a dh'ionnsuidh an uisge, agus seasaidh 
tu- na choinneamh air bruaich na h- 
aimhne ; agus an t-slat a thionndaidli- 
eadh 'na nathair, gabliaidh tu a'd' 
làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an 
Tighearna Dia nan Eabliruidheach mise 
a t'ionnsuidli, ag ràdh, Leig le m'- 
shluagh imeachd, a clium as gii'n dean 
iad seirbhis dhomhsa san f hàsach : 
agus, feuch, gus a so cha b' àill leat 
èisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, 
Ann an so aithnichidh tu gur mise an 
Tighearna : feuch, buailidli mi leis an 
t-slait a ta m' làimh, na h-uisgeachan 
a ta san amhainn, agus tionndaidhear 
iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a ta san 
amhainn bàs, agus lobhaidh an amh- 
ainn ; agus bithidh gràin air na h- 
Eiphitich uisge òl as an amhainn. 

19 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat, 
agus sìn a mach do làmh air uisgibh 
na h-Eiphit, air an aimhnibh, air an 
sruthaibh, agus air an lochaibh, agus 
air uile chomh-cliruinneachadh an 
uisgeacha, chum as gu'm fàs iad 'nam 
fuil : agus bithidh fuil air feadh tìre 
na h-Eiphit uile, araon ann an soith- 
ichibh fiodha, agus ann an soithichihh 
cloiche, 

20 Agus rinn Maois agus Aaron mar 
sin, a rèir mar a dh'àithn an Tighearn, 
agus thog e suas an t-slat, agus bhuail 
e na h-uisgeachan a hha san amhainn, 
ann an sealladh Pharaoh, agiis ann an 
sealladh a sheirbhiseach : agus thionn- 
daidheadh na h-uisgeachan uile a hha 
san amhainn, gu fuil. 

21 Agus f huair an t-iasg a bha san 
amhainn bàs : agus lobh an amhainn, 
agus cha b' urrainn na h-Eiphitich 
uisge òl as an amhainn ; agus bha'n 
fhuil ann an tir na h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean na h-Eiphit 
mar sin le'n druidheachdaibh : agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus 
cha d'èisd e i-iu, mar a thubhairt an 
Tighearn. 

23 Agus phiU Pharaoh, agus chaidh 
e d'a thigh ; agus cha do shocraicli e 
a chridhe air so cuideachd. DUS. 

24 Agus chladhaich na h-Eiphitich 
uile timchioll na h-aimhne air son uisge 
r'a òl : oir cha b'urrainn iad òl a dh'- 
uisge na h-aimhne. 

25 Agus choimhlionadh seachd làith- 
ean an dèigh do'n Tighearn an anihainn 
a bhualadh. 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Falbh a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus abair ris, Mar so tha 'n 
Tighearn ag ràdh, Leig le m' shluagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad 
seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu '« leigeadh 
air falbh, feuch, buailidh mi do chiìocla- 
an uile le losgannaibh : 

•3 Agus brùchdaidh an amhainn a 
mach losgainn, agus thèid iad suas, agus 
thig iad a steach do d' thigh, agus do d' 
sheòmar-leapach, agus air uachdar do 
Ieapach,agus do thigh do sheirbhiseach, 
agus air doshluagh, agusdo d' àmhuinn- 
ibh, agus do d' amaraibh-fuinidh. 

4 Agus thèid na losgainn suas ort 
fèin, agus air do shluagli, agus air do 
sheirbhisich uile. 

5 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Abair ri h-Aaron, Sin a mach do 
làmh le d' shlait os ceann nan aimh- 
nichean, os ceann nan allt,agus os ceann 
nan lochan ; agus thoir air na losgann- 
aibh dol suas air talamh na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aarori a mach a làmh 
os ceann uisgeacha na h-Eiphit ; ag-us 
chaidh na losgainn suas, agus chòmh- 
daich iad talamh na h-Eiphit. 

7 Agus rinn na druidhean mar sin le 
'n druidheachdaibh, agus thug iad suas 
losgainn air talamh iia h-Eiphit. 

8 An sin ghairm Pliaraoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e, 
Guidhiljh air an Tighearna gu'n toir e 
air falbh na losgainn uam fèin, agus o 
m' shluagh ; agus leigidh mise leis an 
t-sluagh imeachd, a chum asgu'n ìobair 
iad do'n Tighearn. 

9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, 
Dean uaill tharum : c'uin a ghuidheas 
mi air do shon, agus air son do sheir- 
bhiseach, agus air son do shluaigh, 
gu'n cuirear as do na losgannaibh uait 
fèin, agus o d' thighibli ; air choir agus 
gu mair iad a nihàin san amhainn 1 

10 Agus thubhairt esan, Am màir- 
each. Agus thubhairt e, Bitheadh e a 
rèir t'fhocail ; a chum as gu'm bi fios 
agad nach 'eil neach ann cosmhuil ris 
an Tigheara ar Dia. CAIB. IX. 67 1 1 Agus falbhaidh na losgainn uait 
fe'in, agus o d' thighibh, agus o d' sheir- 
bhisicli, agus o d' shluagli ; a mhàin 
san amhainn uiairidh iad. 

12 Agus chaidh ?Jaois agus Aaron a 
mach o Pliaraoh ; agus dh'eigh Maois 
ris an Tighearn a thaobh nan losgann, 
a thug e 'n aghaidh Pharaoh. 

1 3 Agus rinn an Tighearn a rèir foc- 
ail ^lhaois : agus bhàsaich na losgainn 
as na tigliibh, as na bailtibh, agus as na 
machraicliibh. 

14 Agus chruinnich iad r'a che'ile 
'nan dùnaibh iad ; agus lobh an tìr. 

15 Ach an uair a'chunnaic Pliaraoh 
gTi'n robh fois ann, chruaidhich e a 
chridhe, agus cha d'e'isd e riu, mar a 
thubhairt an Tighearn. 

16 AgTis thuljhairt an Tighearna ri 
Maois, Alsair ri h-Aaron, Shi a mach do 
shlat, agus buail duslach na talmhainn, 
a chum gu'm fàs e 'na mhialaibh air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

17 Agus rinn iad mar sin ; oir shìn 
Aaron a mach a làmh le 'shlait, agus 
hhuail e duslach na talmhainn, agus 
rinneadh e 'na mhialaibh air duine agus 
air ainmhidli : rinneadh uile dhuslach 
na talmhainn 'na mhialaibli air feadh 
tìre na h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar sìn 
le'n druidheachdaibh a thoirt a mach 
mhial, ach cha b'urrainn iad : agus bha 
mialan air duine agus air ainmliidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri 
Pharaoh, 'S e meurDhè ath'ann : agus 
chruaidhicheadh cridhe Pliaraoh, agus 
cha d'èisd e riu ; mar a thubhairt an 
Tighearn. 

20 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' mhad- 
uinn, agus seas an làthair Pharaoh, 
(feuch, tha e teaehd a mach a dh'ionn- 
suidh an uisge) agus abair ris, Mar so 
tha'n Tigliearn ag ràdh, Leig le m' 
shluagh imeachd, a chura as gu'n dean 
iad seirbhis dhonilr. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh 
imeachd, feuch, euiridh mi sgaoth 
chuileag ort fèin, agus air do sheir- 
bhisich,- agus air do shluagli, agus ann 
ad thighibh : agus lìonar tighean nan 
Eiphiteach leis an sgaoth chuileag, agus 
maran ceudna antalamh air a;« bheil iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth airanlà 
sin fèin fearann Ghosein, annsambheil 
mo shluagh a chòmhnuidh, air chor as 
nach bi cuileagan sam bith an sin ; a 
chum as gu'm hi fios agad gur mise an 
Tighearn am meadhon na tainihainn. 2.3 Agus cuiridh mi dealachadh eadar 
mo shluaglisa agus do shluaghsa : air 
an là màireach bithidh an comharadh 
so. 

24 Agus rinn an Tigheama mar sin : 
agus thàinig sgaoth anabarrach chuil- 
eag do tliigh Pharaoh, agus do thighibh 
a sheirbhiseach, agus do thir na h-Ei- 
phit uile : thruailleadh an talamh a 
thaoljli nan cuileag. 

25 Agus ghairm Phaiaoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e, Rach- 
aibh, ìobraibh d'ur Dia san tìr. 

26 Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil 
e iomchuidh sùm a dheanamh mar sin ; 
oir ìobraidh sinn gràineileachd nan Ei- 
phiteach do'n Tighearn ar Dia. Feuch, 
an iobair sinne gràineileachd nan Ei- 
phiteach fa chomliair an sùl, ag-us nach 
clach iad sinn. 

27 Thèid sinn astar thri làithean 
do'n fhàsach, agus ìobraidh sinn do'n 
Tighearn ar Dia, mar a dh'àithneas e 
dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh 
mi dhuibh imeachd, a chum as gu'n 
iobair sibh do'n Tighearna bhur Dia 
san fhàsach ; ach na rachaibh ro-fhad 
air astar : guidhibh air mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, 
thèid mise mach uait, agus guidhidh 
mi air an Tighearna gu'm falbh na 
cuileagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, 
agus o 'shluagh, am màireach : ach na 
buineadh Plaaraoh gu cealgach tuill- 
eadh, ann an diùltadh leigeadh do'n 
t-sluagh dol a dh'ìobradh do'n Tigh- 
earn. 

30 Agus chaidh Maois a mach o 
Pharaoli, agus ghuidh e air an Tigh- 
earn. 

31 Agus rinn au Tighearn a rèir 
focail Mhaois ; agus chuir e air falbh 
na cuileagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, 
agus o 'shluagh : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a 
chridhe air an àm so mar an ceudna, 
agus cha do leig e leis an t-sluagh im- 
eachd. 

CAIB. IX. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Falbh a steach a dh'ionn- 
suidh Pharaoh, agus innis da, Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidh- 
each ag ràdh, Leig le m' shluagh im- 
eachd, a chum as gu'n dean iad seirbhia 
dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo 
imeachd, agus gu'n cuni thu iad fathast, 68 ECSODUS. 3 Feuch, bithidh làmh an Tighearn 
air do sprèidh a ta sa' mhachair, air na 
h-eich, air na h-asail, air na cànihail, 
air a' chrodlr, agus air na caoraich : 
bitìddh plàigh ro-mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearna deal- 
achadh eadar sprèidh Israeil, agus 
sprèidh na h-Eiphit ; agus cha'n f haigh 
a bheag bàs a dh'aon ni a's le cloinn 
Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tighearn àm, 
ag ràdh, Am màireach ni an Tighearn 
an ni so san tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn an ni sin 
air an là màireach, agus f huair sprèidh 
na h-Eif)hit uile bàs : ach do sprèidh 
chloinn Israeil cha d'fhuair a h-aon 
bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus, feuch, cha robh eadlion a 
h-aon do sprèidh nan Israeleach marbh. 
Agus chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, 
agus clia do leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, Gabhaibh 
dhuibh fèin làn bhur glac do luaith an 
teallaich, agus crathadh Maois i ri 
nèamh ann an seaUadli Pharaoh. 

9 Agus bithidh i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na li-Eiphit uile, agus bithidh 
i 'na neasgaid a' briseadh a mach 'na 
bolgaibh air duine, agus air ainmhidh, 
air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad luath an teallaich, 
agus sheas iad anlàthair Pharaoh, agus 
clirath Maois i ri nèamh : agus rinn- 
eadh i 'na neasgaid a' briseadh a mach 
'na bolgaìbh air duine, agus air ain- 
mhidh. 

11 Agus cha b'urrainn na druidhean 
seasamh an làthair Mhaois air son na 
neasgaid ; oir bha an neasgaid air na 
druidhibh, agus air na h-Eipliitich uile. 

12 Agus cliruaidhich an Tighearna 
cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e riu ; 
mar a labhair an Tighearna ri Maois. 

1.3 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' mhad- 
uinn, agus seas an làthair Pharaoh, 
agus abair ris, Mar so tha'n Tighearna 
Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, Leig 
le m' shluagh imeachd, a chum as gu 
'n dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oii' air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus 
air do sheirbhisich, agus air do shluagh ; 
a chum as gu'm bi lios agad nach 'eil 
neach ann cosmhuil riumsa san talamh 
uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, agus buailidh mi thu fèin agus 
do shluagh le plàigh ; agus gearrar as 
thu 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog 
mi suas thu, a chum as gu'n nochdainn 
annad mo chumhachd, agus g-u'm biodh 
m'ainm iomraideach san domhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrd- 
achadh fèin an aghaidh mo shluaigh, air 
chor as nach leig thu leo imeachd ì 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, 
blieir mise air cloich-mheallain ro- 
mhòir frasadh a nuas, nach robh a 
samhuil san Eiphit, o'n là san do leag- 
adh a bunachur eadhon gus a nis. • 

19 Uime sin a nis cuir^os uait, agus 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a ta 
agad sa' mhaehair ; oir air gach duine 
agus ainmhidh a gheibliear sa' mhach- 
air, agus nach cruinnichear dhachaidh, 
thig a' chlach-mheallain a nuas, agTis 
gheibh iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh f hocal 
an Tighearna measg sheirbhiseach Pha- 
raoh, thug e air a sheirbhisich agus air 
a sprèidh teicheadh do na tighibh. 

21 Agus esan nach do ghabh suim do 
fhocal an Tighearna, dh'f hàg e a sheir- 
bhisich agus a sprèidh sa' mhachair. 

22 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sìn a mach do làmh gu nèamh, 
chum as gu'm bi clach-mheallain ann 
an tìr na li-Eiphit uile, air duine, agus 
air ainmhidh, agus air uile luibh na 
macharach ann an tìr na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Maois a mach a shlat 
gu nèamh ; agus rinn an Tighearna 
tairneanach agus clach-mheallain, agus 
ruith tein-atliair air uachdar na tal- 
mhainn ; agus f hras an Tighearna 
clach-niheallain air tìr na h-Eiphit. 

24 Mar so bhaclacli-mheallainann,ag- 
us teine measgta leis a' chloich-mheall- 
ain, ro-mhòr, aig nach robh a samhuil 
ann an tir na h-Eiphit uile, o rinneadh 
dùthaich dhith. 

2.5 Agus bhuail a' chlach-mheallain 
air feadh tìre na h-Eiphit uile gach ni 
a bha sa' mhachair,araon duineagus ain- 
mhidh: agus bhuail a' chlach-mheall- 
ain uile luibh na macharach, agus bhris 
i uile chraobha na macharach. 

26 A mhàin ann an tìr Ghosein, far 
an robh claun Israeil, cha robh clach- 
mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron, agus thubhairt e riu, Pheacaich 
mi an uair so : tha 'n Tighearna ceart, 
agus mise agus mo shlu.igh aingidh. CAIB. X. 69 28 GuidhiLhs' air an Tighearn (oir 
is leòr e) nach bi tairneanach anabarr- 
ach agiis clach-mlieallain ann ni's mò ; 
agus leigidli mise leibli falbh, agus cha'n 
fhan sibh ni's faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co luath 
's a thèid mise niach as a' bhaile, sìnidh 
mi mo làmlian a niaclr a chum an Tigh- 
earn : agus sguiridh an tairneanach, 
agus cha bhi a' chlach-mheallain ann 
ni's mò ; chum as gu'm bi fios agad 
gur leis an Tighearn an talamli. 

30 Ach air do shonsa, agus air son 
do sheirbhiseach, tha f hios agam nach 
bi eàgal oirbh fathast roimh an Tighear- 
na Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon agus an 
t-eòrna ; oir bha 'n t-eòrna fo dhèis, 
agus an lìon fo flirois. 

82 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal ; oir cha robh 
iad air fàs suasT- 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pha- 
raoh as a' bhaile, agus shìn e mach a 
làmha chum an Tighearn ; agus sguir 
an tairneanach agus a' chlach-mheall- 
ain, agus cha do dhòirteadh an t-uisge 
air an talamh. 

34 Agus an uair a chnnnaic Pharàoh 
gu'n do sguir an t-uisge, agus a' chlach- 
mheallain, agus an tairneanach, pheac- 
aich e fathast mar an ceudna, agus 
chruaidhich e a chridhe, e fèin agus 
a sheirbhisich. 

35 Agus chruaidhicheadh cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e clann Israeil 
air falbh, mar a labhair an Tighearna 
le Maois. 

CAIB. X. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich a steach gu Pha- 
raoh ; oir chruaidliich mi a chridhe, 
agus cridhe a sheirbhiseach, a chum gu 
nochdainn iad sin mo chomharan 'na 
làthair : 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an 
cluasaibh do mhic, agus mic do mhic, 
na nithean a dh'oibrich mi san Eiphit, 
agus nlo chomharan a rinn mi 'nam 
measg ; agus gu'm bi fios agaibh gur 
mise an Tighearn. 

8 Agus cliaidh Maois agus Aaron a 
steach gu Pharaoli, agus tliubhairt iad 
ris, Mar so tha'n Tighearna Dia nan 
Eabhruidheach ag ràdh, Cia fhada 
dhiùltas tu thu fèin isleachadh a'm' 
làthair-sa ì Leig le m' shluagh imeaclid, 
agus gu'n dean iad seirbhis dhomh : 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le m' shluagh imeachd, feuch, bheir mise am 
màii'each na locuist a steach do d' 
chriochaibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na 
talmhainn, air chor as nach urrainn 
neach an talamh f haicinn : agus itliidh 
iad fuigheal an ni sin a thèid as, a dh'- 
fhanas agaibh o'n chloich-mheallain, 
agus ithidh iad gach craobh a ta fàs 
dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do thighean,agus 
tighean do slieirbhiseach uile, agus 
tigheàn nan Eiphiteach uile ; ni nach 
faca aon chuid t'aithriche, no aithriche 
t'aithrichean, o'n là a bha iad air an 
talamh gus an là'n diugh. Agus phill 
se e fèin, agus chaidh e mach o Pha- 
raoh. 

7 Agus thubliairt seirbhisich Pha- 
raoh ris, Cia f hada bhios an duine so 'na 
ribe dhuinne 1 Leig leis na daoine falbh," 
clrum gu'n dean iad seirbliis do'n Tigh- 
earn an Dia : nacli'eil fliios agad fath- 
ast gu bheil an Eiphit air a milleadh ? 

8 Agus thugadh Maoi.s agus Aaron 
a rìs gu Pharaoli : agus thubhairt e 
riu, Rachaibh, deanaibh seirbhis do'n 
Tighearna bhur Dia : ach cò iad a 
thèid 1 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n-òig- 
ridh agus le'r daoinibh aosmhor thèid » 
sinne ; le'r mic agus le'r nigheanaibh, 
le'r treudaibli agus le'r buar thèid sinn ; 
oir is cigin duinn fèill a chumail do'n 
Tighearn. 

10 Agus thubliairt e riu, Gu robh 
an Tigliearna mar sin maille ribh, mar 
a leigeas mise leibh fèin agus le'r cloinn 
bhig imeachd : amhaircibh, oir tha olc 
roimhibh. 

11 Ni h-ann mar sin ; imichibh a 
nis, sibhse a ta 'nur daoinibh, agus 
deanaibh seirlihis do'n Tighearn, oir is 
e so anni a dh'iarr sibh : Agusdh'fhuad- 
aicheadh a mach iad à làthair Pha- 
raoh. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
j\Iaois, Sin a mach do làmh thar tìr na 
h-Eiphit air son nan locust, a chum as 
gu'n tig iad suas air tir na h-Eiphit, 
agus gu'n ith iad uile luibh na tal- 
mliainn, eadlion gach ni a dh'fliàg a' 
ch lach-mheallain. 

13 Agus shìn Maois a mach a shlat 
thar tìr na h-Eiphit, agus thug an 
Tighearna gaoth an ear air an tìr rè 
an là sin uile, agus rè na li-oidhche 
uile : agus sa' mhaduinn thug a' ghaoth 
an ear a steach na locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar 70 ECSODUS. tìr na h-Eiphit uile, agiis dh'f han iad 
ann an criochaibh na h-Eiphit xiììe, gu 
ro-dhiùbhalach ; rompa cha robh riamli 
an leithide do locuist, agus 'nan dèigh 
cha bhi an leithidean : 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na 
talmhainn uile, air chor as gu'n do 
dhorchaicheadh an talamh ; agus dh'ith 
iad uile luibh na talmhaiun, agus uile 
mheas nan craobh, a dh'f hàg a' chlach- 
mheallain : agus cha d'fhàgadh ni sam 
bith glas sna craobhaibh, no ann an 
luibhibh na macharach ann an tìr na 
h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron le cabhaig, agus thu- 
bhairt e, Pheacaich mi an aghaidh an 
Tighearna hlmv De', agus 'nur n- 
aghaidh-sa. 

17 A nis uime sin maith, guidheam 
ort, mo pheacadh a mhàin an uair so, 
agus guidhibh air an Tighearna bhur 
Dia gu'n toir e air falbh uam a mhàin 
am bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, 
agua ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh an Tighearna 
gaoth an iar ro-làidir, a thug air falbh 
na locuist, agus a thilg iad sa' mhuir 
ruaidh : cha d'f han aon locust ann an 
crìochaibh na h-Eiphit uile. 

20 Ach chruaidhich an Tighearna 
cridhe Pharaoh, agus cha do leig e air 
falbh clann Israeil. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sin a mach do làmh gu nèamh, 
agus bithldh dorchadas air feadh tìre na 
h-Eiphit, eadhon dorchadas a dh'f heud- 
ar a laimhseachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh 
gu nèamh : agus bha tiugh dhorchadas 
ann an tìr na h-Eipliit uile rè thri 
làithean. 

23 Cha'n f haca h-aon diubh a chèile, 
ni mò a dh'èirich neach o 'àite rè thi-i 
laithean : aeh bha aig cloinn Israeil 
uile solus 'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, 
agus thubhairt e, Rachaibhse, deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn ; a mhàin fanadh 
bhur treudan agus bhur buar : rachadh 
bhur clann bheag mar an ceudna maiUe 
ribh. 

25 Agus tliubhairt Maois, Feumaidh 
tu mar an ceudna ìobairtean a thoirt 
duinn, agus tabhartais-Ioisgte, chum as 
g^'n ìobair sinn do'n Tighearn ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna tlièid ar 
sprèidh maille ruinn ; cha 'n fhàgar 
ionga 'nar dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu seirbhis a dheanamh 
do 'n Tighearn ar Dia ; agus cha 'n 'eil 
fhios againn cia leis a ni sinn seirbhis 
do'n Tighearna, gus an tig sinn an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearna 
cridhe Pharaoh, agus cha leigeadh e leo 
imeachd. 

28 Agus thubliairt Pharaoh ris, 
Imich a aiach uam ; thoir an aire dhuit 
fèin, na faic m'aghaidh ni's mò ; oir 
san là sin anns am faic thu m'aghaidh, 
gheibh thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair 
thu gu maith ; cha'n f haic mi t'aghaidh 
ni's mò. 

CAIB. XI. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Bheir mi aon phlàigh 
fathast air Pharaoh, agus air an Eiphit ; 
an dèigh sin leigidh e leibh imeachd as 
a so : an uair a leigeas e leibh imeachd, 
gu cinnteach fuadaichidh e mach as a 
so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nls ann an cluasaibh an 
t-sluaigh, agus iarradh gacli duine o 
'choimhearsnaeh, agus gach bean o 
'ban-choimhearsnaicli, seudan airgid, 
agus seudan òir. 

3 Agus thug an Tighearna deadh- 
ghean do'n t-sluagh annan sùilibhnan 
Eiphiteach : Mar an ceudna, bha 'n 
duine Maois ro-mhòr ann an tìr na h- 
Eiphit, ann an sùilibh sheirbhiseach 
Pharaoh, agus ann an sùilibh an t- 
sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so 
tha'n Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon- 
oidhche thèid mi macli do mheadhon 
na h-Eiphit. 

6 Agus gheibh gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit bàs, o cheud-ghin 
Pharaoh, a ta 'na shuidhe air a righ- 
chaithir, eadhon g-u eeud-ghin na ban- 
tràille a ta air cùl a' mhuilinn, agus 
uile cheud-ghin nan ainmhidhean. 

6 AgTis bithidh èigheach mhòr ann 
an tìr na h-Eiphit uile, nach robh riamh 
a leithid ann, ni mò bhitheas a leithid 
ann tuilleadh. 

7 Ach an aghaidh aoin do chloinn 
Israeil cha charuich madadh a theanga, 
aon chuid an aghaidh duine no ain- 
mhidh ; chum as gu'm bi fìos agaibh 
cionnus a chuireas an Tighearna deal- 
achadh eadar na h-Eiphitich agus Is- 
rael. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich 
uile sìos a m' ionnsuidh-sa, agus crom- 
aidh siad iad fèin domh, ag ràdh, Imich CAIB. XII. 71 a mach, agTis an sluagh uile a ta 'gad 
leantuinn ; atjus an dèigh sin thèid mi 
niach : agus chaidh e niach o Pharaoh 
ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubliairt an Tigliearna ri 
Maois, Cha'ir èisd Pharaoh ribh, a chum 
as gu meudaichear m'iongantais ann an 
tìr na h-Eiphit. 

10 Agus rinn ]\Iaois agus Aaron na 
h-iongantais sin uile am fianuis Pha- 
raoh : agus chruaidhich an Tighearna 
cridhe Pliaraoh, agus cha do leig e le 
cloiun Israeil imeaclid as a dliùthaich. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an tìr na h- 
Eiphit, ag ràdh, 

2 Bìthidh am mìos so dhuibh 'na 
thoiseach nam mìos : hithidh e dhuibh 
'na cheud mhìos na bliadhna. 

3 Labhraibli-sa ri coimlrthional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deicheamh là do'n 
mhìos so gabhaidli iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tiglre an aitliriche, uan 
air son tighe. 

• 4 Agus ma bhios an teaghlach ro- 
bheag air son uain, an sin gabhaidh esan 
agus a choimliearsnach a's faigse d'a 
thigh e, a rèir àireimh nan anamanna ; 
gach duine,a rèir'itlieannaich, àirmhear 
leibh air son an uain. 

5 Bithidh bliur n-uan giin ghaoid, 
firionn, bliadhna dh'aois : as na caor- 
aich no as na gabhraibh gabhaidli sibh e. 

6 Agus gleidliidh sibh a stigh e gu ruig 
an ceathramli là deug do'n mhìos so : 
agus marbhaidh comli-chruinneachadh 
ìomlan chloinn Israeil e san fheasgar. 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air 
àrd-dorus nan tiglrean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidli iad an fheoil san 
oidhche sin fèin ròiste le teine, agus 
aran neo-ghoirtichte ; maille ri luibhibh 
searbha itliidh iad e. 

9 Na h-ithil>h a bheag dhetli amh, 
no idir air a bhruicheadh ann an uisge, 
ach ròiste le teine : a cheann maille r'a 
chosaibh, agus maille r'a ghrealaich. 

10 Agus cha'n fhàg sibh a bheagàhaìh 
gu maduinn : agus na dli'f hàgar dheth 
gu maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e ; le'r 
leasruidh crioslaichte, bhur brògan air 
bhur cosaibh, agus bliur lorg 'nur 
làimh : agus ithidh sibh e le cabhaig ; 
is i càisg^ an Tighearn a tlr'ann. 

12 Oir thèid mise troimh thir na h- 
Eiphit air an oidhche so, agus buailidh mi gach ceud-ghin ann an tir na h-Ei- 
phit, araon duine agus ainnihidh : agus 
an aghaidh dhèe nan Eiphiteach uile 
cuiridh mi breitlieanas an gniomh ; is 
mise an Tighearn. 

13 Agus bitliidh an fhuil dhuibh 
mar chomharadh air na tighibh anns am 
bheil sibh ; agus an uair a clii mise an 
fhuil, tlièid mi thairis oirbh, agus cha 
bhi a' phlàigh oirbh a chum hhur mill- 
eadh 'nuair a bhuaileas mi tìr na h-Ei- 
phit. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh 
mar chuimhneaehan ; agus gleidhidh 
sibh e 'na là-fèille do'n Tighearn air 
feadh bhur ginealacha ; le h-ordugh 
sìonuidh gleidhidli sibh e. 

1.5 Seachd làithean ithidh sibh aran 
neo-ghoirtichte ; air a' cheud là fèin 
cuiridh sibh taois ghoirt a mach as bhur 
tighibh ; oir gach neach a dh'itheas 
aran goirtichte, o'n cheud là gus an t- 
seachdamh là, gearrar an t-anam sin as 
o Israel. 

16 Agus air a' cheud là bithidh agaihh 
comh-gliairm naomha, agus air an t- 
seaclidamh là bithidh agaibh comh- 
ghairm naomha : obair sam bith cha 
deanar orra, saor o na dlr'ithear leis gach 
neacli ; sin a mhàin nithear leibh. 

17 Agus cumaidh sibliy«7/ an arain 
neo-ghoirtichte ; oir air an là sin fèin 
thug mise niach bhur slòigh à tìr na 
h-Eijjhit ; uime sin coimhididh sibh an 
là so 'nur ginealacliaibh, le h-ordugh 
sìorruidh. 

18 Sa' cheud mhìos, air a' cheath- 
ramh là deug do'n mhìos san fheasgar, 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte, gu 
ruig an ceud là 'ar f hichead do'n mhìos 
san fheasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n f haigh- 
ear taois ghoirt 'nur tighibh ; oir ge 
b'e neach a dh'itheas aran goii tichte, 
gearrar an t-anam sin fèin as o choimh- 
thional Israeil, co dhiubh is coigreach 
e, no neach a rugadh san tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith 
sibh : 'nur n-àitibh-còmhnuidh uile 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air seanair- 
ean Israeil uile, agus thubhairt e riu, 
Tairngibh a mach, agus gabhaibh 
dhuibh fèin uan, a rèir bhur teagh- 
laichean, agus marbhaibh a' chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, 
agus tumaidh sibli e san fhuil a ta san 
t-soitheach, agus beanaidh sibh do'n 
àrd-doms, agus do'n dà ursainn, leis an 
fhuil a ta san t-soitheach : agus cha 72 ECSODUS. tèid a h-aon agaibh a mach air doms a 
thighe gu ruig a' mhaduinn. 

23 Agus tlieid an Tighearna thaiiis 
a hhualadli nan Eipliiteacli ; agus an 
uair a chi e 'n fliuil air an àrd-dorus, 
agus air an dà ursainn, tlièid an Tigh- 
earna tliairis air an dorus, agus cha leig 
e leis a' mhiUteir teachd a steach d'ur 
tighibh gu'r bualadli. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ur mic, gu 
sìorruidh. 

25 Agustarlaidh, 'nuair a thèid sibh 
a steach do'n fhearann a bheir an Tigh- 
earna dliuibh, a rèir mar a gheall e, 
gu'n gieidh sibh an t-seirbliis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribli, Ciod ù ciallduihh leisan t- 
seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge 
an Tigliearn, a cliaidh tliairis air tigh- 
ibh cliloinn Israeil san Eipliit, 'nuair a 
bhuail e na h-Eiphitich, agus a sliaor e 
ar tighean-ne. Agus chrom an sluagh 
iad fèin, agus rinn iad aoradli. 

28 Agvis dh'flialbh clann Israeil, 
agus rinn iad mar so ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois agus do Aaron, 
mar sin rinn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidhche 
sin fèin bhuail an Tighearna gach ceud- 
ghin ann an tìr na li-Eiphit, o cheud- 
■gliin Pharaoh a sliuidh air a ligh- 
chaithir, gu ceud-ghin a' ciiiomaich a 
hha ann an slochd a' phriosain ; agus 
gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh san 
oidhche, e fèin agus a slieirbhisich uile, 
agus na. h-Eiphitich uile ; agus bha 
èigheach mhòr san Eiphit ; oir cha rohh 
tigh ànns nach rohh neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron san oidhche, agus tliubhairt e, 
Eiribh, racliaibh a mach à meadhon 
mo shluaigh, araon sibhse agus clann Is- 
raeil : agus l acliaibh, deanaibh seirbhis 
do'n Tighearna, mar a thubhairt sibh. 

32 Tliugaibh leibh mar an ceudna 
bhur treudan, agus bliur buar, mar a 
thubhairt sibh, agus imichibh : agus 
beannaicliibh mise mar an ceudna. 

33 Agus tliug na h-Eiphitich dian- 
sparradh do'n t-shiagh, a clium gu'n 
cuireadli iad le cabhaig a macli as an 
tir iad ; oir thubhairt iad, Is daoine 
marbha sinn gu lèir. 

84 Agus ghabh an sluagh an taois 
mu'n do ghoirticheadh i, an amaran- 
fuinidh ceangailte 'nan eudach air an 
guaillibh. 35 Agus rinn clann Israeil a rèir 
focail Mhaois : agus dh'iarr iad o na 
h-Eiphitich seudan airgid, agus seudan 
òir, agus eudach. 

36 Agus thug an Tighearna deadh- 
ghean do'n t-sluagh ann an sùilibh nan 
Eiphiteach, agus tliug iad an coingheall 
dhoibh : agus chreach iad na h-Eiphit- 
ich. 

87 Agus dh'imich clann Israeil o Ra- 
meses gu Sucot, mu thimchioll sè ceud 
mìle fear d'an cois, "a thuilleadh air 
cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh 
iomadaidh do shluagh eile suas maille 
riu, agus treudan, agus buar, ro-mhòran 
sprèidhe. 

89 Agus dh'fhuin iad do'n taois a 
thugadh a mach as an Eiphit breacaga 
neo-glioirtichte, oirchadoghoirticheadh 
i ; do bhrìgh gu'n d'f huadaicheadli iad 
a mach as an Eiphit, agus nach b'urr- 
ainn iad fuireach, agus mar an ceudna 
nach do dheasaich iad biadh dhoibh 
fèin. 

40 A nis Vi aimsir cuairte chloinn 
Israeil, a bha iad a chòmhnuidh san 
Eiphit, ceithir cheud agus deich 
bliadhna fichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud 
agus nan deich bliadlma thar f hichead, 
air an là sin fèin chaidh slòigh an 
Tighearn uile mach à tir na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimh- 
ead gu h-àraidh do'n Tighearn, air son 
an toirt-san a macli. à tìr na h-Eiphit : 
so an oidliche sin gn bhi air a coinihead 
do'n Tighearna le cloinn Israeil uile 
'nan ginealachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois agus ri h-Aaron, So ordugh na 
càisge : cha'n ith coigreach sam bith 
dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a 
clieannaicheadh le h-airgiod, an uair a 
tliimcliioll-gliearras tu e, an sin itliidh 
e dhith. 

45 Cha'n ith coigreach, no seirbhis- 
each tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha 
giiiùlain tliu bheag do'n fheoil a mach 
as an tigh ; ni mò a bhriseas sibh 
cnàimh dhith. 

47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach 
air chuairt maille riut, agus a chumas e 
a' chàisg do'n Tigliearna, timchioll- 
ghearrar gach firionnach aige, agus an 
sin thigeadh e ara fagus g'a cumail, 
agus bithidh e mar neach a rugadh san CAIB. 

tìr ; ach cha'n ith neach sam bith neo- 
thimchioll-ghearrta dliith. 

49 Bitlaidh an t-aon lagli aige-san a 
rugadh san tìr, agus aig a' choigreach a 
ta air chuairt 'nur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
agus do Aaron, mar sin rinn iad. 

51 Agus air an là sin fèin thug an 
Tighearna mach c!ann Israeil à tir na 
h-Eiphit, a lièir an slògh. 

CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maoìs, 
ag ràdli, 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud- 
ghin, ge b'e air bith a dh'f hosglas a' 
bhrù am measg chloinn Israeil, eadar 
dhuine agus ainmhidh : is leamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois ris an t- 
sluagh, Cuimhnichibh an là so, air an 
d'thàinig sibh a mach as an Eipliit, à 
tigh na daorsa ; oir le làimh thrèin 
thug an Tighearn a mach sibh as a sin : 
agus cha'n ithear aran goirtichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a 
mach, am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach tliu do tliìr nan Canaanach, agus 
nan Hiteach, agus nan Amoracli, agus 
nan Hibheacli, agus nan lebusach, a 
mhionnaich e do d' aitlirichibh gu'n 
tugadh e dhuit, fearann a' sruthadh le 
bainne agus le mil, an sin coimhididh 
tu an t-seirbliis so anns a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, agus airant-seachdamh 
là hithidh fèill do 'n Tighearna. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd 
làithean ; agus cha'n f haicear aran 
goii'tichte agad, agus ni mò a chithear 
taois ghoirt agad ann ad chrìochaibh 
uile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac san là 
sin, ag ràdh, Nìthear so air sgàth an ni 
sin a rinn an Tigliearna dliomhsa, 
'nuair a thàinig mi niach as an Eiphit. 

9 AgTis bithidh e dhuit mar chomli- 
aradh air do làimh, agus mar chuimh- 
neachan eadar do shùilibh, a chuni gu'm 
bi lagh an Tighearn ann ad bheul ; oir 
le làimh thrèin thug an Tighearna 
mach thu as an Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh tu 
an t-ordugli so 'na thràth fèin o 
bhliadhna gu bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thu do thìr nan Canaanach, 
mar a mhionnaich e dhuitse, agus do 
d' aithrichibh, agus a bheir e dhuit e. XIII. 73 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n 
Tighearna gach ni a dh'fhosglas a' 
bhrù, agus gach ceud-gliin a thig o 
ainmliidli a's leatsa ; buinidh iadsan a 
ta firionn ''nam measg do'n Tighearna. 

18 Agus gacli ceud-ghin asail fuasg- 
ailidli tu le h-uan ; agus mur fuasgail 
thu e, an sin brisidh tu 'amhach ; agus 
gach ceud-ghin duine am measg do 
chloinne fuasgailidh tu. 

14 Agus an uair a dli'fheòraicheas 
do mhac dhìot san aimsir ri teachd, ag 
ràdh, Ciod e so ? an sin their thu ris, 
Le làinili tlirèin thug an Tighearna 
mach sinn as an Eiphit, à tigh na 
daorsa ; 

15 Agus an uair a chruaidhich Pha- 
raoh e fèin, agus nach b'àill leis ar 
leigeadh air falbli, an sin mharbh an 
Tighearna gach ceud-gliin ann an tìr 
na h-Eiphit, araon ceud-ghin duine, 
agus ceud-ghin ainmliidli ; air an 
aobhar sin iobraidli mi do'n Tigliearna 
gacli ni a dh'fhosglas a' bhrù, ma '5 
firionnaich iad, acli uile cheud-ghin mo 
cliloinne fuasgailidli mi. 

16 Agus bithidh e mar chonihar- 
adh air do làimli, agus mar eudanan 
eadar do shùilibli ; oir le làimh thrèin 
thug an Tighearn a niach sinn as an 
Eipliit. 

17 Agus eadlion an uair a leig Pha- 
raoli do'n t-sluagh imeachd, cha do 
threòraich Dia iad air slighe tìre nam 
FliiHsteach, ged a bha sin aithghearr : 
oir thubliairt Dia, Air eagal gu'm bi 
aithreachas air an t-sluagli an uair a 
clii iad cogadh, agus gu'm pill iad do'n 
Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh 
mu'n cuairt, air slighe fàsaich na mara 
ruaidhe ; agus chaidli clann Israeil suas 
an ordugli catha à tir na h-Eiphit. 

1 9 Agus thug Maois cnàmhan loseiph 
leis ; oir ghabh e mionnan teann do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Gu cinnteach 
amliaircidh Dia oirbhse, agus blieir 
sibli suas mo chnàmhan k4bh as a so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaicli iad ann an Etam, ann an 
ioniall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna rompa 
san là ann am meall neoil, a clium an 
treùrachadh air an t-slighe, agus san 
oidhche ann am meall teine, a thoirt 
soluis doibh ; gu imeachd a là agus 
a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air falbh am meall 
neoil san là, no 'm meall teine san 
oidhche, a làthair an t-sluaigh. 74 ECSODUS. CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm 
pill iad, agus gu'n campaich iad fa 
chomhair Phihahiroit, eadar Migdol 
agus an fhairge, fa chomhair Bhaal- 
sephoin ; fa clioinneamh-san camp- 
aichidh sibh làimli ris an fhairge. 

3 Oir their Pliaraoh mu chloinn 
Israeil, Tha iad air seaehran san tìr, 
dh'iadh am fàsach mu'n timchioll. 

4 Agus cniaidhichidh mise cridhe 
Pharaoh, agus thèid e air an toir, agus 
gheibh mise glòir a thaobh Pharaoh, 
agus a shlòigh uile ; agus bithidh fìos 
aig na h-Eiphitich gur mise an Tigh- 
earn. Agus rinn iad mar ,sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h- 
Eiphit gu'n do theicli an sluagli : agus 
thionndaidh cridhe Pliavaoh, agus a 
sheirbhiseach an aghaidh an t-sluaigh, 
agus thubhairt iad, Ciod e so a rinn 
sinn, gu'n do leig simi le h-Israel 
imeachd as ar seirbhis % 

6 Agus bheartaich e a charbad, agus 
thug e a shluagli maille ris ; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad 
taghta, agus uile charbada na h-Eiphit, 
agus ceannardan orra uile. 

8 Agus chruaidhich an Tigheavna 
cridhe Pharaoh righ na h-Eiphit, agus 
lean e air toiv cliloinn Israeil : agus 
chaidh clann Israeil a mach le làìmh 
àird. 

9 Ach chaidli na h-Eiphitich air an 
tòir (eich agus carbadan Phaiaoh, agus 
a mharc-shluagh, agus 'arniailt uile) 
agus i'ug iad orra, agiis iad a' campach- 
adh làimh ris an fhairge, làinih vi 
Pihahirot, fa chomhaiv Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Phavaoh 
am fagus, thog clann Isvaeil suas an 
sùilean, agus, feuch, bha na h-Eiphitich 
air an tòir, agus bha eagal mòr ovra : 
agus dh'e'igh clann Israeil ris an Tigh- 
earn. 

11 Agus thubhairt iad ri Maois, An 
ann a chionn nach robh uaighean san 
Eiphit, a thug thu leat sinn gu bàs 
f haghail san f hàsach ì C'ar son a rinn 
thu so oirnn, ar tabhairt a mach as an 
Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a labhair sinn 
riut san Eiphit, ag ràdh, Leig leinn 
seirbhis a dheanamh do na h-Eiphitich 'ì 
Oir è'f hearr dhuinn seivbhis a dhean- 
amh do na h-Eiphitich na bàs f haghail 
san f hàsach. 

13 Agus thubhaivt Maois ris an t- sluagh, Na biodh eagai oirbh, seasaibh, 
agus faicibh slàinte an Tigheam, a 
dh'oibricheas e dhuibh an diugh ; oir 
na h-Eiphitich a chunnaic sibh an 
diugli, cha'n fhaic sibh iad a chaoidh' 
tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn aiv bhur son, 
agus fanaidh sibhse 'nuv tosd. 

15 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, C'ar son a ta thu 'g èigheach 
riumsa ì Abair ri cloinn Israeil dol air 
an aghaidh. 

16 Ach togsa suas do shlat, agus sìn 
a mach do làmh os ceann na fairge, 
agus sgoilt i ; agus thèid clann Israeil 
a steach am meadhon na fairge air 
talamh tioram. 

17 Agus cmaidhichidh mise, eadhon 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agus thèid 
iad a steach 'nan dèigh : agus gheibh 
mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a 
thaobh a shlòigh uile, a thaobh a char- 
badan, agus a thaobh a mharc-shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphit- 
ich gur mise an Tighearna, 'nuair a 
gheibh mi glòir a thaobh Pharaoh, a 
thaobh a chavbadan, agus a thaobh a 
mharc-shluaigh . 

19 Agus dh'fhalbh aingeal an Tigh- 
earn a chaidh roimh champ Israeil, agus 
dh'imich e 'nan dèigh ; agus dh'f halbh 
am meaU neoil o 'm beulaobh, agus 
sheas e air an cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan 
Eiphiteach agus camp Isvaeil, agus bha 
e 'na neul, agus 'na dhovchadas dhoibh 
sud, ach shoillsich e 'n oidhche dkoibh 
so, aiv chor as nach d'thàinig a h-aon 
diubh am fagus d'a chèile rè na h- 
oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh 
os ceann na faiige, agus thug an Tigh- 
earn air an fhaivge dol air a h-ais le 
gaoith làidir o 'n eav rè na h-oidhche 
sin, agus rinn e 'n fhairge 'na talamh 
tioi"am,agus voinneadh na h-uisgeachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 
am meadhon na fairgeair talamh tioram, 
agus bha na h-uisgeacha 'nam balla 
dhoibh air an làimh dheis, agus aiv an 
làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Eiphitich, agus 
chaidh iad a steach 'nan dèigh gu 
meadhon na fairge, eadhon eich Pharaoh 
uile,a chavbadan,agus a mharc-shluagh. 

24 Agus ann am faire na maidne 
dh'amhairc aji Tighearn air sluagh nan 
Eiphiteach, tvoimh 'n mheall theine 
agus neoil ; agus chlaoidh e armailt nan 
Eiphiteach. CAIB. 

25 Agus tliug e air falbli rothan an 
carbad, air clior as gu'n do tharruing- 
eadh iad gu trom. Agus thubhairt na 
h-EipHtich, Teicheamaid à làthair 
Israeil, oir tha ir Tighearn a' cogadh 
leosan an aghaidh nan Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sin a mach do làmh os ceann na 
fairge, chum gu'n tig na h-uisgeachan 
air an ais air na h-Eipliitich, air an 
carbadaibh, agus air am marc-shluagh. 

27 Agus shin Maois a mach a làmh 
os ceann na fairge, agus phill an f liairge 
g"a neart an uair a shoìllsich a' m.had- 
uinn ; agus theich na h-Eiphitich 'na 
h-aghaidh ; agus chuir an Tighearna 
na h-EiphiticIi fodha am meadhon na 
fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am 
marc-shluagh, agus armailt Pharaoh 
uile, a thàinig san fhairge 'nan dèigh : 
cha d'fhàgadh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air 
talamh tioram am meadhon na fairge, 
agus bha na h-uisgeacha 'nam balla 
dhoibh air an làimh dheis, agus air au 
làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel 
air an là sin à làimh nan Ei])hiteach : 
agus chunnaic Israel na h-Eiphitich 
marbh air tràigh na fairge. 

31 Agus chunnaic Israel an obair 
mhòr sin a rinn an Tighearn air na h- 
Eiphitich, agus bha eagal an Tighearn 
air an t-sluagh, agus ehreid iad an 
Tighearn, agus Maois a sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 

AN sin chan Maois agus clann Israeil 
an laoidh so do'n Tighearn, agus 
labhair iad, ag i'àdh, Canaidh mise do 
'n Tighearn, oir tliug e buaidh gu 
giòrmhor ; an t-each agus a mliarcach 
thilg e san fhairge. 

2 'jS' e 'n Tighearna mo neart, agus 
mo dhàn, agus tha e 'na shlàintedhomh : 
is esan mo Dhia-sa, agus ni mi àite 
còmhnuidh dha ; Dia m'athar, agus 
àrdaichidh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tighearna : ^se 
'n Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt 
thilg e san fhairge ; agus tha rogha a 
cheannardan air am bàthadh san fhairge 
ruaidh. 

5 Dh'f holaich na doimhneachdan iad ; 
chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, Thigh- 
earna, glòrmhor ann an cximhachd ; . XV. 76 

bhris do dheas làmh, Thighearn, an 
nàmhaid 'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis 
chlaoidhthu iadsaua dh'èirichsuasa'd' 
aghaidh ; chuir thu t'f hearg a mach, 
loisg i suas iad mar asbhuain. 

8 Àgus le anail do shròine chruinn- 
icheadh na h-uisgeacha ;• sheas na tuilte 
suas mar thorr, chruaidhich na doimh- 
neachdan am meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh 
mi, beiridh mi orra, roinnidh mi a' 
chreach : sàsuichear mo mhiann orra ; 
rùisgidh mi mo chlaidheamh, sgriosaidh 
nio làmh iad. 

10 Shèid thu le d' ghaoith, chpmh- 
daich an fhairge iad, chaidh iad fodha 
mar luaidh anns na h-uisgeachaibh 
iàidir. 

11 Cò '5 cosmhuil riuts' am measg 
nanDè, a Thigheania ? Cò tha cosmhuil 
riut, glòrmhor ann an naomhachd, 
uamhasach ann am moladh, a' deanamh 
nithe iongantach 1 

12 Shìn thu mach do dheas làmh ; 
shluig an talanih suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair 
an sluagh so a shaor thu ; thug thu iad 
ann ad neart a chum àite-còmhnuidh 
do naomhachd. 

14 'Nuair a chluinneas na cinnich, 
bitliidh eagal orra ; thig doilgheas air 
luchd-àiteachaidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna Edoim, thig geilt-chrith air 
daoine treuna Mhoaib ; leaghaidh air 
falbh luchd-àiteachaidh Chanaain uile. 

1 6 Tuitidh uamhann agus eagal orra, 
le meud do ghairdein bithidh iad tosdach 
niar chloich, gus an tèid do shluagh 
thairis, a Thighearna, gus an tèid an 
sluagh so thairis, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidh- 
iehidli tu iad ann an sliabh t' oigh- 
reachd-sa, anns an àit a rinn thu dhuit 
fèin, a Thighearna, chum còmhnuidh 
a ghabhail ann, sau ionad-naomha, a 
Thighearn, a dhaingnich do làmha- 
sa. 

18 Rìghichidh an Tighearna gu 
saoghal nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach 
le 'charbadaibh,agus le 'mharc-shluagh, 
san fhairge, agus thug an Tigheam 
uisgeacha na fairge air an ais orra ; ach 
dh'imich clann Isi-aeil air talamh tioram 
am meadhon na fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan- 
fhàidh, piuthar Aaroin, tiompan 'na 
làimh ; agus chaidh na mnathan uile 76 ECSODUS. mach 'na dèigh le tiompanaibh agus le 
dannsa. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Can- 
aibh do'n Tighearn, oir thug e buaidh 
gu glòrmhor ; an t-each agus a mharc- 
ach thilg e san fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n 
mhuir ruaidh, agus chaidh iad a mach 
gu fàsach Shuir, agus dh'imich iad tri 
làithean san fhàsach, agus cha d'fhuair 
iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu 
Marah, cha b' urrainn iad uisgeacha 
Mharah òl, oir bha iad searbh ; uime 
sin thugadh Maiah mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan an 
aghaidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'- 
òlas sinn ì 

25 Agus dh'èigh esan ris an Tigh- 
earn, agus nochd an Tighearna fiodh 
dha, agus thilg e sna h-uisgeachaibh e, 
agus rinneadh na h-uisgeacha miUs ; 
ann an sin rinn e lagh agus ordugh 
dhoibh, agus ann an sin dhearljh e iad ; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èisdeas 
tu gu dùrachdach riguthan Tighearna 
do Dhè, agus ma ni thu an ni sin a ta 
ceart 'na shealladh, agus ma bheir thu 
'n aire d'a àitheantaibh, agus ma 
ghleidheas tu a reachdan uile, aon do 
na h-eucailibh a chuir mi air na h-Ei- 
phitich,cha chuir mi ortsa ; oir wmise 
an Tighearn a shlànuicheas thu. 

27 Agus thàinig iad g"u h-Elim far 
an roblì dà thobar dheug uisge, agus 
deich agus tri fìchead crann pailme ; 
agus champaich iad an sin làimh ris na 
h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 

AGUS dh'fhalbh iad o Elira, agus 
thàinig coimhthional chloinn Is- 
raeil uile gu fàsach Shin, a ta eadar 
Elim agus Sinai, air a' chùigeadh là 
deug do'n dara mios an dèigh dhoibh 
teachd a mach à tìr na h-Ei])hit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinn 
Israeil uile gearan an aghaidh Mhaois 
agus Aaroin san fhàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid i:iàs le làimh 
an Tighearn ann an tìr na h-Eiphit, an 
uair a bha sinn 'nar suidhe làimh ris na 
poitibh feòla, affus an uair a dh'ith sinn 
aran gu'r sàth ; oir thug sibh a mach 
sinn do'n fhàsach so, a mharbhadh a' 
choimhthionail so uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh 
aran o nèamh, agus thèid an sluagh a mach, agus cruinnichidh iad cuibhrionn 
gach là air an là sin fèin, a chum as 
gu'n dearbh mi iad, co ac' a ghluaiseas 
iad ann am lagh, no nach gluais. 

5 Agus air an t-seathadh là ulluich- 
idh iad an ni sin a bheir iad a steach, 
agus bithidh e dhà uiljhir agus a 
chruinnicheas iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron 
ri cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an 
sin bithidh fios agaibh gu'n d' thug an 
Tighearn a mach sibh à tìr na h-Eiphit : 

7 Agus sa' mhaduinn, an sin chi 
sibh glòir an Tighearn ; do bhrìgh gu 
bheil e a' cluinntinn bhur gearain an 
aghaidh an Tighearn : Agus ciod sinne, 
gu bheil sibh a' deanamh gearain 'nar 
n-aghaidh '? 

8 Agus thubhaiii Maois, Bithidh a' 
chàis ììiar so 'nuair a bheir an Tigh- 
earna dliuibh san fheasgar feoil r'a h- 
itheadli, agus aran sa' mhaduinn gu'r 
sàth ; do bhrìgh gu bheil an Tighearn 
a' cluinntinn bhur gearain a ta sibh a' 
deanamli 'na aghaidh : Agus ciod sinne ì 
cha'n ann 'nar n-aghaidh-ne Iha bhur 
gearan, ach an aghaidh an Tigheama. 

9 Agus thulihairt Maois ri h-Aaron, 
Abair ri coimhthional chloinn Israeil 
uile, Thigibh am fagus an làthair an 
Tighearn, oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an nair a labhair Aaron ri 
coimhtliional chloinn Israeil uile, dh'- 
amhairc iad a dh'ionnsuidh an fhàs- 
aich, agus, feuch, dh'fhoillsicheadh 
glòir an Tighearn ann an neul. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil ; 
labhair riu, ag ràdh, Mu fheasgar ithidh 
sibh feoil, agus sa' mhaduinn sàsuichear 
sibh le li-aran : agus bithidh fios agaibh 
gur mise an Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar 
ann, an sin thàinig na gearra-goirt a' 
nìos, agus chòmhdaich iad an camp ; 
agus anns a' mhaduinn bha 'n drùchd 
'na luidhe mu thimclrioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an 
1 drùchd a bha 'na luidlie suas, feuch, 

bha air aghaidli an fhà.saich ni beag 
cruinn, beag mar an liath-reodh air an 
talamh. 

15 AgTis an uair a chunnaic clann 
Israeil e, thubhairt iad gach aon r'a 
chèile, Mana : oir cha robh fhios aca 
ciod e. Agus thubhairt Maois riu, So 
an t-aran a thug an Tighearna dhuibh 
r'a itheadh. 

i 16 So an ni a dh'àithn an Tighearna, 

I CAIB. XVII. 77 Cruiniucliibh dheth gach duine a rèir 
'itheannaich, omer do gach neach a 
rèir 'àireimh bhur n-anamanna, gabh- 
adli gach duiue agaibh air an son-san a 
ta 'na bhùth. 

17 Agus rinn clann Israeil mar sin, 
agus chruinnich iad, cuid ni bu mhò, 
agus cuid ni bu lugha. 

18 Agus an uair a tliomhais iad e le 
h-omer, cha robh a bheag thairis aige- 
san a chruinnich ni bu mhò, agus air- 
san a chruinnich ni bu lugha, cha robh 
uireasbhuidh : chruinnich gach duine 
a rèir 'itheannaich. 

19 Agus thubhairt Maois riu, Na 
fàgadh duine sam bith dheth gu mad- 
uinn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, 
ach dh'fhàg cuid diubh dheth gu mad- 
uinn, agus ghin e cnuimhean, agus lobh 
e : Agus bha corruich air ÌMaois riu. 

21 Agus chruinnich iad e air gach 
niaduinn, gach duine a rèir 'ithean- 
naich : agus an uair a dh'fhàs a' ghrian 
teth, leaghadh e. 

22 Agas air an t-seathadh là chruinn- 
ich iad a dhà uiread arain, dà omer 
air son gach aoin : agus thàinig uachd- 
arain a' choimhthionail uile, agus dh'- 
innis iad sin do Mhaois. 

23 Agus thubhairt e riu, So an ni a 
labhair an Tighearn, Bithidh fois na 
sàbaid naomha do'n Tighearn am màir- 
each : a' mheud '5 a tha sibh gu f huin- 
eadh, fuinibh an diugh, agus «' mheud 
's a tha sibh gu bhruicheadh, bruich- 
ibh ; agus gach ni a bhios thairis, taisg- 
ibh suas dhuibh fèin gu maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu mad- 
uinn, mar a dh'àithn Maois ; agus cha 
do lobh e, ni mò a bha cnuimh sam 
bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh sin 
an diugh, oir tha sàbaid ann an diugh 
do'n Tìghearn ; an diugh cha'n fhaigh 
sibh e sa' mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, 
ach air an t-seachdamh là hithidh an t- 
sàbaid ; cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh 
là gu'n deachaidh cuid do'n t-sluagh a 
mach g'« ehruinneachadh, agus cha 
d'fhuair iad « hheag. 

28 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cia f had a dhiùltas sibh m'àith- 
eanta-san a choimhead, agus mo reachd- 
an. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug 
an Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air 
an aobhar sin tha e a' tabhairt dhuibh air an t-seathadh là aran dhà là : fan- 
aibh, gach duine 'na àite fèin ; na rach- 
adh duine sam bith a mach as 'àit air 
an t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air 
an t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
ainm air : agus hha e mar fhrois cori- 
andeir, geal, agus a bhlas mar abhlain 
air an deanamh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tighearna,Lìon omer dheth 
gu bhi air a ghleidheadh air son bhur 
ginealacha, chum gu faic iad an t-aran 
leis an do bheathaich mi sibh san fhàs- 
ach, an uair a thug mi mach sibh à tìr 
na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Gabh soitheach, agus cuir ann làn omeir 
do Mhana, agus taisg e an làthair an 
Tighearna, gu bhi air a ghleidheadh air 
son bhur ginealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an 
làthair na Fianuis, gu bhi air a ghleidh- 
eadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am 
Mana dà fhichead bliadhna, gus an 
d'thàinig iad gu tìr àitichte : dh'ith 
iad am Mana, gus an d'thàinig iad gu 
crich tìre Chanaain. 

36 A nis is e omer an deicheamh 
cuid do ephah. 

CAIB. XVII. 

AGUS dh'imich coimhthional chloinn 
Israeil uile o fhàsach Shin, a rèir 
an turusan, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn, agus champaich iad ann an Re- 
phidim ; agus cha rohh uisge ann do'n 
t-sluagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an sluagh consach- 
adh ri Maois, agus thubhairt iad, Thoir 
dhuinn uisge chum as gu'n òl sinn. 
Agus thubhairt Maois riu, C'ar son a 
ta sibh a' consachadh riumsa ? C'àr 
son a bhrosnaieheas sibh an Tighearn ? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uis§e 
ann an sin ; agus rinn an sluagh gearan 
an aghaidh Mhaois, agus thubhairt iad, 
C'ar son so a thug thu nìos sinn as an 
Eiphit, a chum sinn fèin a niharbhadh, 
agus ar clann, agus ar sprèidh le tart 1 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tigh- 
earn, ag ràdh, Ciod a ni mi ris an t- 
shiagh so ì is beag nach 'eil iad 'g am 
chlachadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich roimh 'n t-sluagh, agus 
thoir leat cuid do sheanairibh Israeil ; 78 ECSODUS. agus do shlat leis an do bhuail thu an 
amhainn, gabh a'd' làimh, agus bi 'g 
imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise roniliad an 
sin air a' charraig aan an Horeb, agus 
buailidh tusa a' charvaig, agus tiiig 
uisge mach aisde, a chum gu'n òl an 
sluagh. Agus rinn Maois niar sin ann 
an sealladli slieanairean Israeil. 

7 Agus thug e uiar ainm air an àite 
IMasah agus Meribah, air son coiTsach- 
aidh chloinn Isiaeil, agus do bhrìgh 
gu'n do bhrosnuich iad an Tighearn, 
ag ràdh, Am bheil an Tighearna 'nar 
measg, no nach 'e«Y ? 

8 Àn sin tliàinig Amalec, agus chog 
e li h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri losua, 
Tagh a maclr dhuinn daoine, agus falbli 
a mach, cog ri h-Amalec : am màireach 
seasaidh mise air muUacli an t-sleibh, 
agus slat Dhè a'm' làimJi. 

10 Agus rinn losua mar a thubhairt 
Maois ris, agus chog e ri h-Amalec. 
Agus chaidh Maois, Aaron, agus Hur, 
suas gu mullach an t-slèibh. 

11 Agus an uair a thog Maois suas 
a làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus 
an uair a leag e sìos a làmh, bhuadhaich 
Amalec. 

12 Ach bha, làmhan Mhaois trom, 
agus ghabh iad clacli, agus cliuir iad 
fuidhe i, agus sliuidli e oirre : agus 
chum Aaron agus Hur suas a làmhan, 
fear dJiiubh air aon taobh, agus fear air 
an taobh eile ; agus bha a làmhan 
seasmhach gu luidhe na grèine. 

13 Agus chlaoidh losua Amalec agus 
a dhaoine le faobliar a' chlaidlieimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sgrìobli so mar chuimhneachan 
ann an leabhar, agus aithris e ann an 
cluasaibh losua ; oir dubhaidh mise as 
gu tur cuimhne Amaleic o bhi fo nèamh. 

15 Agus tliog Maois altair, agus thug 
e lehobhah-Nisi mar ainm oirre : 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh gu'n 
dt) mhionnaich ah Tigliearna, gu 'm bi 
cogadh aig an Tigiiearna ri h-Amalec 
o linn gu linn. 

CAIB. XVIII. 
'ATUAIR a chuala letro, sagart Mhi- 
J-M diain, atliair-cèile Mhaois, gacli 
ni a rinn Dia air son Mhaois, agus air 
son Israeil a shluaigii, gu'n d'thug an 
Tigiiearn a macli Israel as an Eiphit ; 

2 An sin thug letro, athair-cèile 
Mhaois, leis Siporah bean Mhaois, an 
dèigh dha a cur air a h-ais, 3 Agus a dithis mhac, d'am V ainra 
do h-aon diubh Gersom, (oir tliubhaiit 
e, A'm' choigreach bha mi ann an tir 
clioimhich ;) 

4 Agus A'e ainm an fhir eile Elieser, 
(oir rinn Dia m'athar, thubhairt e, 
còmhnadh rium, agus shaor e mi o 
chlaidheamh Pliaraoh.) 

5 Agus thàinig letro, athair-cèile 
Mhaois, agus a mliic, agus a bhean, a 
dh'ionnsuidli Mliaois do'n fhàsach, fav 
an do champaicli e aig sliabli Dliè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, T7ia 
mise d'atliair-cèile letro, air teachd a d' 
ionnsuidh, agus do bhean, agus a dithis 
mhac maille rithe. 

7 Agus chaidli Maois a mach an 
coinneamh 'athar-cèile, agus rinn e 
ùmhlachd dha, agus phòg se e, agus 
dh'altaich iad beatlra a clièile : agus 
thàinig iad a steach do'n bhùth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair- 
cèile gach ni a rinn an Tighearn air 
Pharaoh, agus air na li-Eiphitich air 
sgàth Israeil, gach saothair a thàinig 
orra air an t-slighe, agus cionnus a shaor 
an Tighearn iad. 

9 Agus rinn letro gairdeachas à leth 
a' mliaith sin uile a rinn an Tighearna 
do Israel, a shaor e à làimh nan Ei- 
phiteach. 

10 Agus thubhairt letro, Beannaichte 
gu robli an Tighearn, a shaor sibh à 
làimh nan Eiphiteach, agus à làimh 
Pharaoh, a shaor an sluagh o bhi fo 
làimh nan Eiphiteach. 

11 A nis tha fios agam gur mò an 
Tigiiearna na na h-uile dhèe ; oir anns 
an ni sin anns an do rinn iad gu h- 
uaibhreach, bha esan os an ceann. 

12 Agus ghal)h letro, athaii'-cèile 
Mliaois, tabhartas-Ioisgte agus ìobairt- 
ean do Dhia : Agus thàinig Aaron, 
agus uile sheanaireau Israeil, a dh'- 
itlieadh arain maille ri athair-cèile 
Mliaois an làthair Dhè. 

13 A nis air an là màireach shuidh 
Maois gu breth a thoirt air an t-sluagh ; 
agus sheas an sluagh làimh ri Maois o 
mhaduinn gu feasgar ì 

14 Agus an uair a cliunnaic athair- 
cèile Mhaois gach ni a rinn e ris an t- 
sluagh, thubhairt e, Ciod e an ni so a 
tha thu deanamh ris an t-sluagh ì 
C'ar son a ta thusa a'd' shuidhe a'd' 
aonar, agus a ta 'n sluagii uile a' seas- 
amh làimh riut o rnliaduinn gu 
feasgar ì 

15 Agus thubliairt Maois r'a athair- 
cèile, Do bhrigh gu'n tig an sluagh CAIB. 

a m' ionnsuidh a dh'fliiosrachadh o 
Dhia. 

] 6 'Nuair a bhios cùis aca, thig iad 
a m' ionnsuidh, agus bheir mi breth 
eadar duine agus duine, agus noclidaidh 
mi dhoibh orduighean Dhè, agus a lagh- 
anna. 

1 7 Agus thiibhairt athair-cèile Mlraois 
ris, Cha mhaith an ni a ta thu deanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu 
fèin, agus an sluagh so a ta maille riu.t, 

' oir a ta an ni so ro-tlirom air do shon ; 
cha'n 'eil e 'n comas duit a dheanamh 
a'd' aonar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, 
bheir mi comhairl' ort, agus bitliidh 
Dia maille riut : bi-sa air son an t- 
sluaigh an làthair Dhè, agus biieir tliu 
na cùisean a dh'ionnsuidli Dhè : 

20 Agus teagaisgidli tu dhoibh na 
h-orduighean agus na laghanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-shghe air an 
còir dhoibh imeaclrd, agus an obair a's 
còir dhoibh a dheanamh. 

21 Agus taghaidh tu mach as an 
t-sluagh uile, daoine foghainteach, air 
am bi eagal Dè, daoine fìrinneach, a 
dh'fhuathaicheas sannt ; agus cuiridh 
tu iad os an ceann 'nan uachdaranaibh 
mhìlte, 'nan uachdaranaibh cheuda, 
'nan uachdaranaibh leth-cheuda, agus 
'nan uachdaranaibh dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t- 
feluagh anns gach àm ; ach gach eùis- 
mhòr bheir iad a d' ionnsuidh-sa, agus 
air gach cùis bhig bheir iad fèin breth : 
mar sin bithidh e ni's eutruime dhuitse, 
agus iomcharaidh iadsan an eallacli 
maille riut. 

23 Ma ni thu an' ni so, agus gu'n 
àithn Dia sin dhuit, an sìn is urrainn 
thu seasamh ris, agus mar an ceudna 
thèid an sluagh so uile d'an àite fèin an 
sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 
'athar-cèile, agus rinn e gach ni a 
thubhairt e. 

2.5 Agus thagh Maois daoine fogh- 
ainteach a mach à h-Israel uile, agus 
rinu e iad 'nan ceannardaibh aìr an t- 
sluagh ; 'nan uachdaranaibh mhìlte, 
'nan uaehdaranaibh cheuda, 'nanuachd- 
aranaibh leth-cheuda, agus 'nan uachd- 
aranaibh dheichnear. 

26 Agus thug iad breth air an t- 
sluagh anns gach àm : na cùisean 
cruaidh thug iad a dlr'ionnsuidh 
Mhaois, ach air gach cùis bhig thug 
iad fèin breth. 

27 Agus leig Maois le 'athair-cèile XIX. 79 

imeaclrd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a 
thìr fèin. 

CAIB. XIX. 

ANNS an treas mìos an . dèigh do 
chloinn Israeil teachd a mach à 
tìr na h-Eiphit, san là sin fèin thàinig 
iad gu fàsach Shinai. 

2 Oir dlr'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu fàsach Shinai, agus 
champaich iad san fhàsach ; agus 
champaich Israel ann an sin fa chomh- 
air an t-slèibh. 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- 
suidh Dhè, agus ghaii-m an Tighearn 
air as an t-sliabh, ag ràdh, Mar so their 
thu ri tigh lacoib, agus innsidli tu do 
chloinn Israeil : 

4 Cliunnaic sibh na riun mi ris na 
h-Eiphitich, agus cionnus a ghiùlain mi 
sibhse ìna,r air sgiathaibh iolairean, agus 
a thug mi a m' ionnsuidh fèin sihh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sihh da 
rireadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choimhcheangal, an sin bithidh 
sihh dhomhsa 'nur n-ionmhas sònraich- 
te os ceann nan uile shluagli : oir is 
leamsa an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'nur 
rìoghachd shagart, ag-us 'nur cinneach 
naomha. Is iad sin na briathran a 
labhras tu ri cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm 
e air seanairibh an t-sluaigh, agus chuir 
e rompa na briathra sin uile a dh'àithn 
an Tighearna dha. 

8 Agus f hreagair an sluagh uile le 
h-aon ghuth, agus thubhairt iad, Gach 
ni a labhair an Tighearna, ni sinne. 
Agus thug Maois air ais briathran 
an t-sluaigh a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, thig mise a d' ionnsuidh 
ann an neul tiugh, a chum gu'n cluinn 
an sluagh an uair a labhras mi riut, 
agus mar an ceudna gu'n creid iad thu 
gu sìorruidh. Agus dh'innis Maois 
briathran an t-sluaigli do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt au Tighearna ri 
Maois, ImicE a dh'ionnsuidh an t- 
sluaigh, agus naomhaich iad an diugh, 
agus am màireach, agus nigheadh iad 
an eudach, 

1 1 Agus bitheadh iad deas air cheann 
an treas là ; oir air an treas là thig an 
Tighearn a nuas ann an sealladh an 
t-sluaigh uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidlr tu crìochan 
do'n t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, 80 ECSODUS. Thugaibh an aire dhuibh fèin, nach 
tèid sibh suas do'n t-shabh, agus nach 
bean sibh r'a iomall : gach neach a 
bheanas ris an t-sliabh, gu cinnteach 
cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmli ris ; oir gu 
deimhin clachar e, no sàthar sleagh 
troimhe ; ma's ainmhidh no duine e, 
cha mhair e beò. 'Nuair a shèideas an 
trompaid rè ùin' f hada, thig iadsan a 
nìos do'n t-sHabh. 

14 jVgus chaidh Maois sìos o'n t- 
shabh a dh'ionnsuidh an t-shiaigh, agus 
naomhaich e 'n sluagh, agus nigh iad 
an eudach. 

15 Agus thubhairt e risan t-sluagh, 
Bithibh deas air cheann an treas là : 
na tigibh am fagus d'z<r mnaibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas 
là, anns a' mhaduinn bha tairneanaich 
agus dealanaich ann, agus neul tiugh 
air an t-shabh, agus fuaim na trompaid 
ro-àrd : agus chriotlmaich an sluagh 
uile a hha sa' champ. 

17 Agus thug Maois an sluagh 
a mach as a' champ an coinneamh 
Dhè, agus sheas iad aig iochdar àn 
t-slèibh. 

18 Agus bha sliabh Shinai uile fo 
dheataich, do bhrìgh gu'n d'thàinig 
an Tighearn a nuas air ann an teine ; 
agus dh'èirich a dheatach suas mar 
dheataich àmhuinn, agus chriothnaich 
an sUabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na 
trompaid a' dol a mach, agus a' fàs ro- 
làidir, an sin labhair Maois, agus 
f hreagair Dia e le guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a nuas 
air sHabh Shinai, air mullach an t- 
slèibh : agus ghairm an Tighearna Maois 
suas gu muUachan t-slèibh, agus chaidh 
Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich sìos, thoir àithne do'n 
t-sluagh, air eagal gu'm bris iad a steacR 
a dh'ionnsuidh an Tighearn a dh'amh- 
arc, agus gu'n tuit mòran diublr. 

22 Agus mar an ceudna na sagairt 
a thig am fagus do'n Tigheai'ua, naomh- 
aicheadh iad iad fèin, air eagal gu'm 
bris an Tighearn a mach orra.. 

23 Agus tliubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, Cha 'n'eil e 'n comas do'n t- 
sluagh teachd a nìos do shhabh Shinai ; 
oir thug thu àithne dhuinn, ag ràdh, 
Cuir crìochan niu'n t-sHabh, agus 
naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Imich romhad, falbh sios, agus tl>ig a nìos thu fèin, agus Aaron maille riut ; 
ach na briseadh na sagartan agus an 
shiagh a steach, g-u teachd a nìos a dh'- 
ionnsuidh an Tighearn, air eagal gu'm 
bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìosa dh'ionn- 
suidh an t-sluaigh, agus labhair e 
riu. 

CAIB. XX. 
GUS labhair Dia na briathra so uile, 
ag ràdh. 2 Is mise an Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, à 
tigh na daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad 
a'm' làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte, 
no coslas sam bith a dKaon ni, a ta sna 
nèainhaibh shuas, no air an talamh 
shios, 110 sna h-uisgeachaibh fiàdh 'n 
talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus 
na dean seirbhis doibh : oir mise an 
Tighearna do Dhia, is Dia eudmhor mi, 
a' leantuinn aingidheachd nan aithrich- 
ean air a' chloinn, air an treas, agus air 
a' clieathramh ginealach dhiubhsan a 
dh'fhuathaicheas mi ; „ 

6 Agus a' nochdadh tròcair do mhìl- 
tibh dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, 
agus a choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm an Tighearna do 
Dhè an dìomhanas ; oir cha mheas an 
Tighearna neòchiontach esan a bheir 
'ainm an dìomlianas. 

8 Cuiiiihnich là na sàbaid a naomh- 
achadh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, agus 
ni thu t'obair uile. 

10 Ach air an t-seachdamh là tha 
sàbaid an Tighearna do Dhè : air an 
là sin na dean obair sam bith, thu fèin, 
no do mhac, no do nighean, d'òglach, 
no do bhanoglach, no d'ainmhidh, no 
do choigreach a ta 'n taobh a stigh do 
d' gheataibh. 

11 Oir ann an sè làithibh rinn an 
Tighearna na nèamhan agus an talamh, 
an fhairge, agus gach ni a ta annta ; 
agus ghabli e fois air an t-seachdamh 
là : air an aobhar sin bheannaich an 
Tighearna là na sàbaid, agus naomh- 
aich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do 
d' mhàthair ; a chuni gu'm bi do làith- 
ean buan air an f hearann a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. CAIB. XXI. 81 15 Na dean gadachd. 

16 Na tabhair fiaimis bhre'ige an 
a ghaidh do choimhearsnaich. 

17 Na sanutaich tigh do choimh- 
earsnaich ; na sanntaich bean do 
choimhearsnaich, no 'òglach, no 'bhan- 
oglaeh, no 'dhamli, no 'asal, no aon ni 
a'^ le do choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile 
na tairneanaich, agus na dealanaich, 
agus fuaim ua tronipaid, agus an sliabh 
fo dheataich : agus an uair a chunnaic 
an sluagh sin, ghluais iad, agus sheas 
iad fad o làimh. 

19 Agus thuhhairt iad rì Maois, 
Labhair thusa ruinn, agus èisdidh sinn ; 
ach na labhradh Dia ruinn, air e&gal 
gu'm faigli sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t- 
sluagh, Na biodh eagal oirbh, oir is ann 
a chum bhur dearbhadh a thàinig Dia, 
agus a chum gu'm bi 'eagal-sair oirbh, 
air choir as nach peacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad o làimh, 
agus thàinig Maois am fagus do'n 
dorchadas, far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Slar so their thu ri cloinn Is- 
racil, Chunuaic sibh gu'n do labhair mi 
ribh o nèamh. 

23 Cha dean sibh maille riumsa 
diathan airgid, agus diathan òir cha 
dean sibh dhuibh fèin. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomh- 
sa, agus ìobraidh tu oirre do thabhart- 
ais-Ioisgte, agus do thabhartais-sith, do 
ehaoraich, ag-us do dhaimh : anns gach 
àite san toir mise fa'near gu'n cuimh- 
nichear m'ainm, thig mi a d' ionnsuidh, 
agus beannaichidh mi thu. 

25 Agus ma ni thu altair chloiche 
dhomh, cha tog thu i le cloich 
shnaidhte ; oir ma thogas tu d'inneal- 
snaidhidh suas oirre, truaillidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceum- 
aibh a dh'ionnsuidh m'altarach, a chuni 
nach leigear ris do lomnochduidh oirre. 

CAIB. XXI. 

ANIS is iad so na breitheanais a 
cbuireas tu rompa, 

2 Ma cheannaicheas tu òglacli Eabh- 
ruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis ; 
agus san t-seaclidamh thèid e mat'h 
saor a nasguidh. 

3 Ma's ann a mliàin leis f èin a thàinig 
6 steach, leis fèin thèid e mach ; ma 
bha bean aige, thèid mar an ceudna a 
bhean a mach maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha. agus gti'n d'rug i dha mic no nigheana ; 
bithidh a' bhean agus a clann aig a 
maighstir, agus thèid esan a mach leis 
fèìn. 

5 Ach nia their an t-òglach gu cinnt- 
each, Is toigh leam mo mhaighstir, mo 
bhean, agus mo chlann, cha tèid mi 
mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum 
nam breitheamh ; bheir e mar an ceud- 
na chum an doruis e, no chum ursainn 
an doruis, agus tollaidh a mhaighstir 
a chluas le minidh, agus ni e seirbhis 
dha gu bràth. 

7 Agus ma reiceas duine a nigheaii 
gu bhi 'na banoglaich, cha tèid i mach 
mar a thèid na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn 
ceangal-pòsaidh rithe, an sin bheir e fa- 
'near gu'm fuasgailear i : ri cinneach 
coimheach chabhi comas aigea reiceadh, 
do bhrìgh gun do bliuin e gu cealgach 
rithe. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac i, a 
reir modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e hean eile dha fèin, 
a biadh, a h-eudach, agus a dlighe- 
pòsaidh, cha lughdaich e. 

11 Agus mur dean e na tri nithe sin 
rithe, an sin thèid i mach saor gun 
airgiod. | 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor 
as gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear 
gu bàs e. 

13 Agus mur do luìdh duine am 
plaid, ach gu'n d'thug Dia thairis g'a 
làimh e, an sin sònruichidh mis' àite 
dhuit d'an teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air 
a choimhearsnach, gu 'mharbhadh le 
ceilg, m' altair bheir thu e, a chum 
gu'm bàsaich e. 

15 Ag-us esan a bhuaileas 'athair, no 
a mhàthair, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, agus 
a reiceas e, no ma gheibhear 'na làimh 
e, gu cinnteach cuirear gu bès e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athari- 
no a nihàthair, gu cinnteach cuirear. gu 
bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstri, agus 
gu'm buàil duine a choimhearsuach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e 
bàs, ach gu'n gabh e a leaba : 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail 
e mach air a luirg, an sin saorar esan 
a ìihuail e y a mhàin dìolaidh e air son 
call 'ùine, agus bheir e fa'near a leigheas 
gu h-iomlan. 

F 82 ECSODUS. 20 AgTis ma bliuaileas duine 'òglach, 
no 'bhanoglach le slait, agus gu'm 
bàsaich e fo 'làimh, dìolar air gu deimh- 
in : 

21 Ach ma mhaireas e heò là no dà 
là; cha dìolar air ; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
g-u'm buail iad bean thorrach, agns gu'n 
dealaicli i r'a cloinn, ach nach faigh i 
bàs ; cuirear gu cinnteach ùblila air, 
a rèir mar a chuireas fear na mnà air, 
agus bheir e seachad mar a dh'ord- 
uicheas na breitheamhna. 

23 Acli ma gheibh i bàs, an sin bheir 
thu anam air son anama, 

24 Sùil air son sùla, fiacail air son 
fiacla, làmh air son làimhe, cos air son 
coise, 

26 Losgadh air son losgaidh, lot air 
son lotaidh, buille air son buille. 

26 Agus ma bhuaileas duine sùil 
'òglaich, no sùil a bhanoglaich, agiis 
gu miU e i, leigidh e as saor e air son a 
shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òg- 
lach, no fiacail as a bhanoglaìch, leigidh 
e as saor e air son 'fhiacla. 

28 AgTis ma reubas damh duine no 
bean le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, 
gu cinnteach clachar an damh, agus cha 
'n ithear 'f heoil ; ach bithidh sealbh- 
adair an daimh neòchiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh 
sàthadh le 'adhaircibh san aimsirroimhe 
sin, agus gu'n do dhearbhadh sin d'a 
shealbhadair, agus nach do ghlèidh e 
stigh e, agus gu'n do mharbh e duine 
no bean, clachar an damh, agus cuirear 
mar an ceudna a shealbhadair gu bàs. 

80 Ma chuirear airgiod-rèxiìch air, 
an sin bheir e mar èiric 'anama ge b'e 
ni a chuirear air. 

31 Ma's mac a reub e le 'adhairc, no 
ma's nighean a reub e, -a rèir a' bhreith- 
eanais so nìthear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no 
banoglach, bheir e deich secel 'ar 
fhichead airgid d'am maighstir, agus 
clachar an danih. 

33 Agus ma dh'f hosglas duine slochd, 
no ma chladhaicheas duine slochd, ag-us 
nach còmhdaich se e, agus gu'n tuit 
damh no asal ann ; 

34 Ni esan d' am buin an slochd suas 
an calldach, bheire airgiod d'ansealbh- 
adair, agus is leis fèin am beathach 
marbh. 

35 Agais ma reubas damh neach air 
bith damh neach eile, agus gu'm faigh 
e bàs, au sin reicidh iad an damh beò, agus roinnidh iad an t-airgiod a fhuar- 
adh air a shon, agus roinnidh iad mar 
an ceudna an damh marbh. 

36 No ma bha f hios gu'n do ghnà- 
thaich an damh sàthadh le 'adhaircibh 
san aimsir roimhe sin, agus nach do 
ghlèidh a shealbhadair a stigh e, gu 
cinnteach ìocaidh e damh air son daimh, 
agus is leis fèin am marbh. 

CAIB. XXII. 

MA ghoideas duine damh no caora, 
agus gu marbh se e, no gii'n reic 
se e, dìolaidli e cùig daimh air son an 
daimh, agus ceithir caoraich air son na 
caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh 
a stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, 
dòirtear fuil air a shon. Ni esan a ' . 
ghoideas dìoladh iomlan : mur bi ni sani 
bith aige, an sin reicear e air son a ghad- 
achd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' 
mheirle 'na làimh beò, ma's damh e, no 
asal, no caora ; dìolaidh e dùbailt'e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear 
suas fearann no fìon-Iios, agus gii'n cuir 
e 'ainmhidh aìin, agus g'u'm biadhar e 
ann am fearann duine eile ; do'n chuid ■ 
a's fearr d'a fheàrann fèin, agiis do'n 
chuid a's fearr d'a f hìon-lios fèin, ni e . . 
dìoladh. 

6 Ma bhiiseas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droighinn, agus gu'n loisg- 
ear na cruachan arbhair, no 'n t-arbhar 
'na sheasamh, no'n t-achadh ; ni esan 
a rinn an losgadh gii cinnteach dìol- 
adh. 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnacli 
airgiod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus 
gu'n goidear à tigh an diiine e ; ma 
gheibhear an gaduiche, dìolaidh e dù- 
bailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin 
thèid maighstir an tighe a dh'ionnsuidh 
nam bi-eitheamh, a dh'fheuchainn co 
ac' a shìn e mach a làmh gu cuid a 
choimhearsnaich . 

9 Air son gach gnè choire, air son 
daimh, air son asail, air son caorach, air 
son eudaich, air son gach ni a chaidh a 
chall, a their neach eile g-ur leis fèin ; 
an làthair nam breitheamh thig cùis 
gach aoin diubh : esan a dhìteas na 
breitheamhna, dìolaidh e dubailte d'a 
choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhears- 
nach asal, no damh, no caora, no ain- ^ CAIB. XXIII. 83 mlùdh sam bith g'a ghleidheadli, agus 
trii'm faigh e bàs, no gu'n eiurrar e, no 
gu'n ioniainear air falbh e, gun neach 
air bith 'ga f haicinn : 
' 11 Ati «rt bithidh mionnan an Tigh- 
earn eatorra le cheile, nach 'do shìn e a 
làmh gu cuid a choimhearsnaich : agus 
gabliaidh a shealbhadair sin uaith, agus 
cha dean esan dìoladh. 

12 Agus ma-ghoideadh uaitli e, dìol- 
aidh e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadli as a chèile e, thugadh 
e leis inar f hianuis e ; air son an ni sin 
a chaidh reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'iarras duine ni an 
coingheall o 'choimhearsnach, agiis gu'n 
ciurrar e, no gu'm faigli e bàs, gun a 
shealbhadair a bki maille ris ; gu cinnt- 
each. dìolaidh e. 

15 Ac7i ma b/iios a shealbliadair maiUe 
lis, cha dìol e : ma'ò* ni air son tuaras- 
daÙ e, thàinig e air son a thuarasdail. 

16 Agus ma mheallas duine maigli- 
dean, nach 'eil fuidh clieangal-pòsaidh, 
agus gu'n luidh e leatha, gu cinnteach 
gabhaidh e i dha fe'in 'na mnaoi. 

17 Ma dliiùltas a h-athair gu tur a 
tablrairt da, dìolaidh e airgiod a rèir 
tochraidh nam maighdean. 

18 Cha leig thu le ban-fhiosaiche 
bhi beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas le h-ain- 
mhidh, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dhèibh sam 
hith, ach do'n Tighearn a mhàin, 
gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu 
doilgheas, ni mò a ni thu foirneart air ; 
oir bha sibh fèin 'nur coigrich ann an 
tìr na h-Eii^hit. 

22 Ri bantraich sam bith, no dìll- 
eachdan, cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bith 
gu cruaidh riu, agus gu'n glaodh iad 
idir riumsa, èisdidh mise gu cinnteach 
r'an glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas. 
agus marbhaidh mi sibli leis a' chlaidh- 
eamh ; agus bithidh bhur mnài 'nam 
bantraichibh, ag-us bhur clann 'nan 
dìlleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coin- 
gheall do neach airbith do m'sliluagh-sa 
a ta bochd làimh riut, cha bhi thu dha 
niar neach a chuireas airgiod air riadh ; 
clia chuir thu riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do 
choimhearsnaich ann an geall, mu dhol 
fodha na grèine bheir thu air ais dha 
e : 27 Oir is e sin a chòmlidach a mhàìn, 
is e 'eudach d'a chroicionn e : ciod anns 
an coidil e ? agus an uair a dh'èigheas 
e rium, èisdidh mise ; oir a ta mi tròc- 
aireach. 

28 Air breitheamhnaibh cha labhair 
thu olc, agus uachdaran do shluaigh 
cha chàin thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-Iios, gun dàil bheir thu seachad : 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus 
ri d' cliaoraich: seaclid làithean bithidh 
e maille r'a mhàthair, air an ochdamh 
là bheu' thu dhomhsa e. 

31 Agus bitliidh sibh 'nur daoine 
naomha dhomhsa, agus feoil sam bith 
a reubadh le fiadh-bheathaichibh sa' 
mhachair, cha'n ith sibh : chum nan 
con tilgidh sibh i. 

CAIB. XXIII. 

CHA tog thu tuairisgeul brèige : na 
cuir do lànili maiUe ris an aing- 
idh gu bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd 
a dh'ionnsuidh an uilc, agus cha labh- 
air thu ann an cùis, gu claonadh an 
dèigh a' mhòrain, chum breth fhiaradh. 

3 Agus ri duiìie bochd cha bhi thu 
bàigheil 'na chùis. 

4 Ma tliacliaireas tu air damh do 
nàmhaid, no 'asal a' dol air seacharan, 
bheir thu gu cinnteach air ais e d'a 
ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am bheil 
fuath dhuit a' luidhe fo h-eallaich, agus 
gu'n smiiainich tliu air fantuinn o 
chòmhnadh a dheanamh rithe, ni thu 
gu cinnteach còmhnadh rithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 
'na chùis. 

7 chùis bhrèige cum thu fèin am 
fad ; agus an neòchiontach agus an t- 
ionraic na marbh : oir cha 'n fhirean- 
aich mise an t-aingidh. 

8 Agus tiodlilac cha ghabh thu ; oir 
dallaidli tiodhlac na daoine glice, agus 
claonaidh e briathra nan daoineìomsLic. 

9 Agus air coigreach na dean foir- 
neart : oir isaithne dhuibh inntinncoig- 
rich, do bhrìgh gu'n robh sibh fèin 'nur 
coigrich ann an tìr na li-Eiphit. 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu 
t'fhearann, agus cruinnichidh tu stigh 
a thoradh. 

11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh 
tu mach e, agus leigidh tu leis luidhe 
''na thàmh, a chum gu'n ith bochdan do 
shluaigh, agns na dh'fhàgas iadsan, 84 ECSODUS. gu'n ith beathaiclie na macharach e. 
Air a' mhodh cheudna ni thu li d'fliìon- 
lios, agus ri d' Uos-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu t'obair, agus 
air an t-seachdanih là gabliaidh tu fois ; 
a chum gu faigh do dhamh agus d'asal 
fois, agus gu faigh mac do bhanoglaich 
agus an coigreach an anail. 

13 Agus a thaobli nan uile nithe a 
labhair mi ribh, bitliibh faicilleach ; 
agus air ainm dhiathan eile na luaidli- 
ibh : na chiinnear as bhur beul e. 

14 Tii uaire cumaidli tu fèill dhomh- 
sa sa' bhliadhna. 

15 Fèill an arain neo-ghoirtichte 
cumaidh tu : seachd làithean ithidli tu 
aran neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn 
mi dhuit, san àm shuidhichte do'n mhìos 
Abib ; oir anns a' mh'ios sin thàinig tliu 
mach as an Eiphit : agus cha tig neach 
air bith a'm' làthair-sa falamh : 

16 Agus fèiU an fhogliaraidh, ceud- 
thoraidh do shaoithreach, a ehuir thu 
san fhearann : agus fèill a' chruinn- 
eachaidh aig deireadh na bhadhna, 
'nuair a chruinnicheas tu stigh toradh 
do shaoithreach as an fhearann. 

17 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar 
gacli firionn agad an làthair an Tigh- 
earna Dè. 

18 Clia toirthu seachad fuil m' ìob- 
airt-sa le h-aran goirtichte, ni mò dh'- 
fhanas saill m' ìobairt gTi maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fliear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighearna 
do Dhè. Cha bhiiiich thu meann ann 
am bainne a mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aìngeal romh- 
ad, gu d' choimhead san t-slighe, 
agns gu d' thabhairt a steach do'n àit 
a dh'uUuich mi. 

21 Bi faiciUeach 'na làthair, agns 
èisd r'a gliuth ; na cuir 'na aghaidh : 
oir cha lagh e bhur cionta ; oir a ta 
m'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da rìreadh 
r'a ghuth, agus ma ni thu gacli ni a 
labhras mise, an sin bithidh mi a'm' 
nàmhaid do d' nàmhaid-sa, agus 
claoidhidh mi iadsan a chlaoidheas 
thu: 

23 Oir tlièid m' aingeal romhad, 
agus bheir e steach thu chum nan 
Amorach, agus nan Hiteach, agais nam 
Pei'idseach, agus nan Canaanach, nan 
Hiblieacli agus nan lebusach ; agus 
gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, agus cha dean thu seirbhis doibh, 
ni mò a ni thu a rèir an oibre : ach sgriosaidh tu gu tur iad, agus brisidh 
tu an dealbhan 'nam bloighdilsh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tigh- 
earna bhur Dia, agiis beannaichidh esan 
t'aran, ag-us t'uisge, agus cuiridh mi 
euslaint air falbh o'r measg. 

26 Cha tilg ni .sam bith 'àl, ni mò a 
bhios e seasg a'd' thìr : àireamh do 
làithean coimhlionaidh mise. 

2" Cuiridh mi m' eagal romhad, 
agus sgriosaidh mi an sluagh uile dh'- 
ionnsuidh an tèid thu, agus bheir mi 
air do naimhdibh gu lèir an cùl a 
thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise ceamabhain 
romhad, agiis fògraidh iad a mach an 
t-Hibheach, an Canaanach, agus an t- 
Hiteach, as do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làth- 
air ann an aon bhliadhna, air eagal 
gu'm bi 'm fearann air 'fhàsachadh, 
agus gu'm fàs fiadh-bheathaiche na 
macharach lìonmlior a'd' aghaidh. 

30 A lion beag is beag tilgidh mi mach 
iad as do làthair, g-us an sìolaich thu, 
ag-us gu'n sealbhaich thu am fearann. 

31 Agus suidliichidh mi do chrìochan 
o'n mhuir ruaidh eadhon gu i-uigfairge 
nam Philisteach, agus o'n fliàsach gu 
naig an amhainn : oir bheir mi thairis 
'nur làimh luclid-àiteachaidh na tìre ; 
agus tilgidh txi mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an 
dèibh coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' 
thìr, air eagal gu'n toir iad ort fieacach- 
adh a'm' aghaidhsa le seirbliis a dhean- 
amh d'an dèibh ; agus gu'm bi sin 
'na ribe dliuit. 

CAIB. XXIV. 

AGUS thubhairt e li Maois, Thig a 
nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
thu fèin agus Aaron, Nadab agus 
Abihu, agus tri fichead 'sa deich do 
sheanairibh Israeil : agus ni sibh aoradh 
fad o làimh. 

2 Agus thig Maois na aonar am 
fagus do'n Tighearn ; ach clia tig iad- 
san am fagais, ni mò thèid an sluagh 
suas maille ris. 

3 AgTis thàinig Maois agus dh'innis 
e do'n t-sluagh briathran an Tighearn 
uile, ag-us na breitheanais uile : agus 
fhreagair an sluagh g-u lèir le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ui a 
labhair an Tighearna, ni sinne. 

4 AgTis sgriobh Maois briatliran an 
Tighearn uile, agus dh'èirich e gu moch 
sa' mhaduinn, agus thog e altair fuidh CAIB, 

'n t-slial)h, agus dà cliarragh dheug a 
reir dà thrèibh dheiig Israeil. 

ò Agus chuir e uaith òganaich do 
chhiinu Israeil, agus thug iad suas 
t-abhartais-Ioisgte, agus dh'ìobair iad 
ìohairte-sith do dliainih do'n Tigh- 
èarn. 

6 Agus ghabh ÌMaois leth na fola, 
agus chuir e ann an cuachaibh i ; agais 
leth na fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabliar a' choimli- 
cheaugaihagus leugh e ann an eisdeachd 
an t-sluaigh ; agus thubhairt iadsan, 
■Gach ni a labliair an Tighearna, ni 
sinne, agus bheir sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an f huil, agus 
clirath e i air an t-sluagh, agus thu- 
bhairt e, Feuch, fuil a' choimhcheangail 
a rinn an Tighearna ribh a thaobh nam 
briathra sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus 
Aaron, Nadab agus Abihu, agus tri 
fichead 'sa deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil : 
agus fuidh a chosaibli hha mar gu'm 
biodh obair do cliloich shaphir, agus 
mar na nèamha fèin ann an soiEse. 

11 Agusair maithibh chloinn Israeil 
cha do chuir e a làmh : agus chunnaic 
iad Dia, agus dh'ith iad agus dh'òl 
iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Tlrig a nìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-sliabh, agns bi 'n sin : agus 
bheir mise dhuit clàir chloiehe, agus 
lagh, agus na h-àitheautan a sgrìobli 
mi, chum iadsan a theagasg. 

13 Agus dli'èirich JMaois suas, ag^us 
losua 'ògiach : agus chaidli Maois suas 
do shliabh Dhè. 

14 Agus thubhairt e ris na seanairibh, 
ranaibh-sa ruinn an so, gus am pill sinn 
du'r n-ionnsuidh : Agus, feuch, a ta 
Aaron agus Hur maille ribh : esan aig 
am bi cùis sam bitli, thigeadh e d'an 
ionnsuidh-san. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n t- 
sliabh, agus chòmhdaich neul an 
sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigh- 
earn air sliabh Shinai, agus chòmhdaich 
an neul e sè làithean : Agus dh'èigh e 
ri Maois air an t-seachdamh là à 
meadhon an neoil. 

_ 17 Agus hlia foillseachadh glòire an 
Tighearna mar theine dian-Ioisgeach 
air mullach an t-slèibh anu an sùilibh 
chloinn Israeil. 

18 Agus chaidh Maois a steach am 
meadhon an neoil, agus chaidh e suas . XXV. 85 

do'n t-sliabh : agus bha Maois san t- 
sliabh dà f hichead là agus dà f hichead 
oidhche. 

CAIB. XXV. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir 
iad a ni' ionnsuidh tabhartas : o gach 
duine a bheir seachad gu toileach e le 
'cliridhe, gabhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a ghabhas 
sibh uatha ; òr, ag-us airgiod, agus umha, 

4 Agus gorm, agus corcur, agus 
scarlaid,agus auart grinn, agus fionnadh 
ghabhar, 

5 Agus croicne reitheachan air an 
dath dearg, agus croicne bhroc, agus 
fiodh sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh 
chum oladh-ungaidh, agus a chum tùise 
deadh-bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n 
cur anus an ephoid, agus san uchd- 
e'ididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomha, 
agus gabhaidh mise còmlmuidh 'nam 
measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
f haicinn, a rèir samhlaidh a' phàilliuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon 
mar sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc do f hiodh sitim : 
dà làmh-choille gu leth a fad, agus 
làmh-choille gu leth a leud, agus 
làmlr-choille gu leth a h-àirde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-òr fior-ghlan, a stigh agus a muigh 
còmhdaichidh tu thairis i ; agus ni thu 
oirre coron òir nm'n cuairt. 

12 Agus ni thu air a son ceithir 
failbheagan òir, agus cuiridh tu iad 
air a ceithir oisiniiibh ; agus hithidh dà 
fhailbheig air aon taobh dh'i, agus dà 
f hailbheig' air an taobh eile dh'i. 

13 Agus ni thu bataichean do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad 
le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean 
anns na failbheagaibh air taohhan na 
h-àirce, chum an àirc a ghiùlan leo. 

] -5 Ann am failbheagaibh na h-àirce 
l)ithidh na bataicheau : cha ghluaisear 
uaithe iad. 

16 Agus cuiridh tu san àirc an 
Fhianuis a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu caithii-thròcair a 
dh'òr fìor-ghlan; dà làmh-choiUe gu 
leth a fad, agus làmh-choille gu leth a 
leud. 86 ECSODUS. 18 Agus ni tliu dà cherub òir : a 
dh'obair bhuailte ni thu iad, aig dà 
cheann na caithir-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cerab eile aig a' clieann 
eile do'n chaithir-thròcair : ni sibh na 
ceruban aig a dà clieann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' 
sìneadh a mach an sgiathan gu h-àrd, 
a' còmhdachadh na caithir-thròcair le'n 
sgiathaibh, agus an aghaidhean r'a 
chèile : ris a' chaithir-thròcair bithidli 
aghaidhean nan cerab. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròc- 
air suas air an àirc, agus anns an àirc 
cuiridh tu an Fhianuis a bheir mise 
dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, 
agus labhraidh mi liut o uachdar na 
caithir-thròcair, o eadar an dà cherub 
a ta air àirc na Fianuis, a thaobh gacli 
ni a dh'àithneas mi dhuit do cliloinn 
Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh 
sitim ; dà làmh-clioille 'f had, agus 
làmh-choille a leud, agus làmh-choiUe 
gu letli 'àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e 
le h-òr fior-ghlan, agus ni thu dha 
coron òir mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall do leud 
boise mu'n cuairt, agus ni thu coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu na failbh- 
eagan air na ceithir oisinnibh a ta aig 
a cheithir chosaibh. 

27 Fa chomhair an iomaiU bithidh 
na failbheagan, chum àitean do na 
bataichibh, gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean do 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr, agus giùlainear am 
bòrd leo. 

29 Agus ni thu a mhiasan, agus a 
thùiseirean, agus a chuaclian, agus a 
chopain, leis an toirear seachad ìobairt- 
dibhe ; a dh'òr fìor-ghlan ni tliu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bliòrd aran 
taisbeanta romhams' an còmlmuidh. 

31 Agus ni thu coinnleir a dh'òr 
fìor-ghlan ; a dh'obair bhuailte nìthear 
an coinnleir. Bithidli a chos, agus a 
mheoir, a chopain, a chnapan, agus a 
bhlàthan, do'n ohair cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a mach as a 
thaobhan ; tri meoir a' choinnleir à 
h-aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choinnleir as an taobh eile dhetli. 

83 Tri copain air an deanamh cos- mhuil li almonaibh ann an aon mheur, 
maille ri cnap agus blàth ; agus tri 
copain air an deanamh cosmliuil ri 
almonaibh anns a' mheur eile, maille ri 
cnap ag-us blàth ; mar sin anns na sè 
meoir a thig a mach as a' choinnleir. 

84 Agus anns a' choinnleir bitìiidh 
ceithir chopain air an deanamh cos- 
mhuil ri ahnonaibh, maille ri 'n cnap- 
aibh agus am blàthaibh. 

85 Agus lithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, agus cnap fo dlrà mheur dheth, 
agus cnap fo dhà mheur dheth ; mar 
sin do na sè meoir a thig a mach as a' 
choinnleir. 

86 Bithidh an cnaip agus am meoir 
do'n obair cheudna : bithidh e uile 'na 
aon obair bhuailte do òr fìor-ghlan. 

87 Agus ni thu dha seachd lòchrain : 
agus cuirear suas a lòchrain, a chum 
gu'n toir iad solus thall fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, agus 
a smàl-shoitlrichean a dh'òr fior-ghlan. 

39 Do thalann a dh'òr fìor-glilan 
nìthear e, maille ris na soithichibh sin 
uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad a 
rèir an t-samhlaidh, a cliaidh leigeadh 
dhuit fliaicinn san t-sHabh. 

CAIB. XXVI. 

AGUS ni thu am ^Jàilliun le deich 
cùirteinibh a dK anart grinn 
toinnte,agus cfoghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaìd : maille ri cerubaibh a 
<^/t'obair ealanta ni thu iad. 

2 Fad aon chùirtein oclid làmha- 
coille thar fliichead, agus leud aon 
chùirtein, ceithir làraha-coiUe : an t- 
aon tomhas do na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an 
ceangal gach aon r'a chèile ; agiis na 
cùig cùirteinean eile air an ceangal gach 
aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lùban do ghorm air 
foir aon chùirtein, o'n iomall anns a' 
choimhcheangal ; agus air a' mhodh 
clieudna ni thu am foir a' chùirteina's 
f haide mach, ann an coimhcheangal an 
dara aoin. 

5 Letli-cheud lùb ni thu ann an aon 
cliùirtein, agus leth-clieud lùb ni tliu 
am foir a' chùirtein a ta ann an coimh- 
cheangal an dara aoin ; a chum's gu'n 
gabh na lùban gi eim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag 
òir, agus ceangiaidh tu na cùirteinean 
r'a chèile leis na cromagaibh : agTis 
bithidh e 'na aon phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine do fhioìinadh CAIB. 

ghabhar gu bhi 'iian còmhdach air a' 
phàilliun : aon chùirtein deug ni thu 
dluubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coiUe : hithidh 
an t-aon chùirtein deug uile dh'aon 
tomhas. 

9 Agus cuiridh tu ri cheile cùig 
cùirteine leo fein, agus sè cùirteine leo 
fein, agus dùblaiehidh tu an seathadh 
cùirtein air taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air 
foir an aon chùirtein a^s fhaide mach 
sa' choimhcheangal, agus leth-cheud 
lùb air foir a' chùirtein a tha coimli- 
cheaugal an dara aoin. 

11 Agus ni tlru leth-cheud cromag a 
dh'umha, agus cuiridh tu na cromagan 
anns na lùbaibh, agus cuiridh tu am 
bùth r'a chèile, air chor as gu'm bi e 'na 
aon. 

1 2 Agus am fuigheall a dh'f hàgar do 
chùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein 
a dh'fhàgar, crochar e thar taobh cùil 
a' phàiUiuin, 

13 Agus làmh-choille air an taobh so, 
agus làmh-choiUe air an taobh eile do 
na dh'fhàgadh air am fad do chùir- 
teinibh a' bliùtha, crochar e thar taobh- 
an a' phàiIHuin, air an taobh so, agus 
air an taobh eile, g'a chòmhdachadli. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' 
bhùtha do chroicnibh reitheachan air 
an dath dearg,agus còmhdach do chroic- 
nibh bhroc os a cheann. 

15 Agus ni thu buird air son a' phàill- 
iuin do f hiodh sitim, 'nan seasamli : 

16 Deich làmha-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, 
air an cur an ordugh fa chomhair a 
chèile ; mar so ni thu do uile bhòrdaibh 
a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' 
pliàilliuin, fichead bòrd air an taobh 
deas, ris an àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos 
airgid, fuidh 'n f hichead bòrd : dà 
chois fuidh aon bhòrd a rèir a dlià 
làimh, agus dà chois fuidh bhòrd eile 
a rèir a dhà làimh. 

20 AgTis air son an dara taoil)h do'n 
phàilliun air an taobh tuath, fichead 
bòrd ; 

21 Agus an dà fhichead cos a dW 
airgiod, dà chois fuidli aon bliòrd, agus 
dà chois fuidh bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin 
air an làimh an iar, ni thu sè buird. XXVI. 87 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son 
oisinnean a' phàilliuin san dà thaobh. 

24 Agxis Ijithidh iad air an coimh- 
cheangal fuidlae, agus mar an ceudna 
bithidh iad air an coimhcheangal os a 
cheann ri aon f hailbheig : mar so nìth- 
ear dhoibli le chèile ; bithidli iad air 
son an dà oisinn. 

25 Agus bithidh ochd buird anii,agus 
an cosan a c?/«'airgiod, sè cosa deug ; dà 
chois fuidh aon bhòrd, agus dà choia 
fuidh bliòrd eile. 

26 Ag-us ni thu croinn do fhiodli 
sitim ; cùig air son nam bòrd air aon 
taobh do'n phàilliun. 

27 Agus cùig croinn air son nani 
bòrd air an taobh eile do'n pliàilliun, 
agus cùig croinn air son l)hòrd taoibli 
a' phàilliuin air son an dà thaobh an iar. 

28 Agus ruigidli an crann tìieadhon- 
ach ann am meadhon nam bòrd o 
clieann gu ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu thairis na 
buird le h-òr, agus ni thu am failbh- 
eagan a dKm mar àiteachan do na 
crannaibh : agus còmhdaichidli tu 
thairis na croinn le h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas am pàilliun 
a re'ir a shamhlaidh, a noehdadli dliuit 
san t-sliabh. 

81 Agus ni thu brat do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus a 
c?/«'anart grinn toinnte : a dli'obair eal- 
anta nithear e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir 
puist do fhiodh sitim, air an còmhdach- 
adh thairis le h-òr : agus bithidh an 
cromagan a dh'òr, air na ceithir bonn- 
aibh airgid. 

33 Agus crochaidli tu suas am brat 
fuidh na cromagaibh, agus blieir thu 
steach ann an sin àirc na Fianuis, an 
taobh a stigh do'n bhrat : agns roinnidh 
am brat dhuibhsan eadar au t-imiad 
naomha agus an t-ionad ro-naomha. 

34 Agus cuiiidh tu a' chaithir- 
thròcair air àirc na Fianuis, san ionad 
ro-naomha. 

35 Agus cuiridh tu am bòrd an leth 
muigh do'n bhrat, agus an coinnleir fa 
chomhair a' bhuird air taobh deas a' 
phàilliuin : agus cuiridh tu am bòrd 
air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmlidach air son 
doruis a' bhùtha, do ghorm, agns do 
chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, oibrielite le h-obair 
ghrèise. 

37 Agus ni thu air son a' cliòmh- 
daich cùig puist do fhiodh sitim, agus 88 ECSODUS. còmhdaicliidli tu thaiiis iad le h-òr, 
agus hithidh aii cromagan a dh''òv, 
agus tilgidh tu air an son cùig buinn 
umha. 

CAIB. XXVII. 

AGUS ni thu altair do fhiodh sitim ; 
cùig làmha-coille air fad, agus 
cùig làmlia-coille air leud : bitliidh an 
altair ceithir-chearnach, agus a h- 
àirde tri làmha-coille. 

2 Agus ni tliu a h-adliaircean air a 
ceithir oisinnibh : bithidli a h-adhairc- 
ean do'n ni cheudna : agus còinhdaich- 
idh tu thairis i le h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabh- 
ail a luatha, agus a sluasaidean, agus 
a cuachan, agus a greimichean, agus a 
h-aighnean-teine ; a soithichean uile ni 
thu a (^A'umha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon- 
obair umha : agus ni thu air an lìon 
ceithir failbheagan umha air a cheithir 
oisinnibh. 

•5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-altarach gu h-ìosal, agus bithidh an 
lìon gu ruig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ni thu bataichean do'n altair, 
bataichean do f hiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns 
na failbheagaibli, agus bithidh na bat- 
aichean air dà thaoTjli na h-altarach g'a 
giùlan. 

8 Fàs ie bòrdaibh ni thu i ; mar a 
nochdadh dhuit san t-sliabh, mar sin 
nithear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air 
an taobh deas, ri deas : hithidh cùirt- 
einean air son na cùirte do anart grinn 
toinnte ; ceud làmh-clioille amfad, air 
aon taobh. 

10 Agus hithidh a fichead post, agus 
am fichead bonn a liA'umha : hithidh 
cromagan nam post, agus an cuairt- 
eagan, a c7/i 'airgiod. 

1 1 Agus mar an ceudna air an taobh 
tuath air fad, hìthidh cùirteine ceud 
làmh-choiUe air fad, agus a fichead post, 
agus am ficliead bonn a dh'wmha. : 
cromagan nam post, agus an cuairt- 
eagan, a <?/*'airgiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an 
taobh an iar, hithidh cùirteine do letli- 
cheud làmh-clioille : am puist deich, 
agus am buinn deicli. 

13 Agus hithidh leud na cùirte air an 
taobli an ear, rìs an àird au ear, leth- 
cheud làmh-choille. 

14 Agus bithidh na cùirteinean air aon taobh cùig làmha-coille deug : ani 
puist tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile hithidh a 
cùirteine cùig làmha-coiUe deug : am 
puist tri, ag-us am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte 
hithidh brat a dh'f Jiicliead làmh-choille, 
do ghorm, agus do chorcur, agTis do 
scarlaid, agus a «?A'anart grinn toinnte, 
oibrichte le h-obair shnàthaide : am 
puist ceitlrir, agTis am buinn ceitliir. 

17 Bithidh na puist uile timchioU na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt le h- 
airgiod : hithidh an cromagan a dh'air- 
giod, agus am buinn a «?/«'umha. 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, 
agus a leud leth-clieud lùmh-choiUe 
sgach àite, agus « /i-àirde cùig làmlia- 
coille, a c?A'anart grinn toinnte ; agus 
am buinn a <//i'umha. 

19 Bithidh uile slioitliicliean a' 
phàilliuin, 'na sheirbliis uile, agus a 
phinneaclian uile, agus j)inneacha na 
cùirte uile do umha. 

20 Agus àithnidli tu do chloinn Is- 
raeil, gu'n toir iad a t'ionnsuidh oladh 
fliìor-ghlan a' chroinn-olaidh, brùite 
air son an t-soluis, a thoirt air an 
lòchran lasadh an còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhtliionail 
an taobh a muigh do'n bhrat, a ta fa 
chomhair na Fianuìs, orduichidh Aaron 
e, agus a mhic, o f lieasgar gu maduinn 
an làthair an Tighearna : hithidh e 
'na reachd sìorruidh d'an ginealaclraibh, 
à leth chloinn Israeil, 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bliràthair, agus a mliic maille ris 
o mheasg chloinn Israeil, a chum gu 
fritheil e dhomhsa ann an dreuchd 
an t-sagairt, eadhon Aaron, Nadab agns 
Abihu, Eleasaragus Itamar, micAaroin. 

2 Agus ni thu èididh naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus 
air son maise. 

8 Agiis labhraidh tu riu-san uile a 
ta ghc an cridlie, a lion mise le spiorad 
a' ghliocais ; agus ni iad èididh Aaroin, 
g'a choisreagadli, a chum gu fritheil e 
dliomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an èididli a ni iad ; uchd- 
èididli, agus ephod, agus falluinn, agus 
còtaiomadli-dathach, crùn-sagairt,agus 
crios : agus ni iad èididh naomha air 
son Aaroin do bhràtliar, agus air son a 
mhac, a chura gu fritheil e dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorra, CAIB. XXVIII. 89 agus corcur, agus scailaid, agns auart 
grinn. 

6 Agus ni iad an epliod do òr, do 
gliorm, agus do cliorcur, agus do scar- 
laid, agus do anart grinn toinnte, le h- 
obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice 
ceangailte r'a chèile aig a dà fhoir ; 
agus mar mi cuirear ri chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach na h- 
ephoid a ta air a h-uachdar, a rèir a h- 
oibre fèin, do'n ni cheudira, eadhon do 
òr, do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agusa SA' anart grinn toinnte. 

9 AgTis gabhaidh tu dà chloich onics, 
agus gearraidh tu orra ainnieanna 
chloiun Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, 
agus sè ainmeanna chàich air a' chloich 
eile, a rèir an sinead. 

11 Le h-obair gearradair an cloich, 
le gearradh seulaidh, gearraidh tu an 
dà chloich, le ainmibh chloinn Israeil : 
bheir thu fa'near an ceangal ann am 
failibh òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
gTiaiInibh na h-ephoid, mar chlacha 
cuimhneachain do chloinn Israeil. 
Ag-us giùlainidh Aaron an ainmean ann 
an làthair an Tighearn air a dhà ghual- 
ainn, mar chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir ; 

14 Agus dà shlabhruidh a rfA'òr fìor- 
ghlan aig na cinn : ni thu iad « dli'- 
obair fhighte, agus ceanglaidh tu na 
slabhruidhean fighte ris na failean : 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' 
bhreitheanais le h-obair ealanta ; a rèir 
oibre na h-ephoid ni thu i : do òr, do 
gliorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus a dW anart giinn toinnte 
ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus 
dà-fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheach- 
adh chlach, eadhon ceithir sreathan 
chlacli ; a' cheud sreath, sardius, topas, 
agus carbuncul : so a' cheud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, 
saphir, agus daoimein. 

19 Agusan treas sreath ; ligur, aga,t, 
agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, 
agus onics, agus iasper : ceanglar iad le 
h-òr 'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na claclian le 
ainmibh chloinn Israeil, a dhà-dheug, 
a rèir an ainmeanna ; le gearradh seul- 
aidh, bithidh gach aon aca le h-ainm 
fèin a rèir an dà thrèibh dheug. 22 Agus ni thu air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig na cinn a dK'obsÀv 
fhighte, dh^ÒY fior-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh 
dà fhàinne òir, agus cuiridh tu'n dà 
f liàinne air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fhighte òir san dà fhàinne, a ta air 
cinn na h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà 
shlahhruidh fhighte daingnichidh tu 
anns an dà fhail, agus cuiridh tu iad 
air mìribh-guailne na h-ephoid air a 
beulaobh. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus 
cuiridh tu iad air dà cheann na h-uchd- 
èididh, san fhoir sin dith, a ta aig taobh 
na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni tliu dà fhàinne eile do 
òr, agus cuiridh tu iad air dà thaobh 
na h-ephoid fuidhpe, làimh r'a cuid- 
thoisich, fa chomhair a coimhcheangail 
eile, os ceann crios rìomhach na h- 
ejjhoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd- 
èididh leis a fàinnibli, ri fàinnibh na 
h-ephoid le h-èiU ghuirm, chum as 
gTi'm bi i os ceann crios riomhach na 
h-ephoid, agus nach fuasglar aii uchd- 
èididh o'n ei^hoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainmeanna 
chloinn Israeil ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a 
thèid e steach do'n ionad naomha, mar 
chuimhneachan ann an làthair an Tigh- 
earn a ghnàth. 

80 Agus cuiridh tu ann an uchd- 
èididh a' bhreitheanais, an Urim agus 
an Tumim ; agus bithidh iad air cridhe 
Aaroin, an uair a thèid e steach an 
làthair an Tighearn : agus giùlainidh 
Aaron breitheanas chloinn Israeil air a 
chridhe, ann an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh. 

31 Agus ni thu falluinn na h-ephoid 
uile do ghorm. 

82 Agus bithidh toll 'na mullach, 
'na meadhon : bithidh foir aice timchioll 
a tuill a dh'obair fhighte, mar tholl 
lùiricli-mhàillich, a chum as nach 
reubar i. 

33 Agus gu h-iosaJ, air a h-iomall, 
ni thu pomgranata do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, airah-iomall 
mu'n cuairt ; agus cluig òir eatorra 
mu'n cuairt. 

34 Clag òir agus pomgranat, clag 
òir agus pomgranat, air iomall na fall- 
uinn mu'n cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu 90 ECSODUS. fiitliealadh : aguscluinneara.fuaim, an 
uair a thèid e steach do'n ionad naomh 
an làtliair an Tighearn, agus an uair a 
tliig e mach, a clium nach hàsaich e. 

86 Agus ni thu leac a dK òr fìor- 
ghlan, ag-us gearraidh tu oirre, cosmhuil 
ri gearradh seulaidh, NAOMHACHD 
DO'N TIGHEARNA. 

37 Agus cuiridli tu i air èillgliuirm, 
agus bithidh i air a' chrùn-shagairt : air 
taobh beoila' chrùin-shagaiii bithidhi. 

38 AgTis bithidh i air clàr eudain 
Aaroin, agus giùlainidh Aaron cionta 
nan nithe naomha, a choisrigeas clann 
Israeil 'nan tiodhlacaibh naomlia iiile : 
agus bithidli i air clàr 'eudain an 
còmhnuidh, a chura as gu'm bi iad 
taitneacli an làthair an Tighearn. 

39 Agus ni tliu 'n còta le li-obair 
ghrèise a dh'anart giinn, agus ni tliu 
'n crùn-isagairt a dh'anart grinn, agus 
ni tliu 'n crios a dh'obair shnàtliaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu 
còtaichean, agus ni tliu dhoildi criosan, 
agus boineidean ni thu dhoibh, air son 
giòire agus air son inaise. 

41 Agus cuiridli tu iad air Aaron do 
bhràthair, agais air a mhic maille ris ; 
agus ungaidh tu iad, agus coisrigidli tu 
iad, agus naomhaichidli tu iad ; agns 
fritheilidh iad dhomlisa ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh hriogais anairt 
a dli'fholach an nochd : o'« leasruidh 
eadhon gu an slèisdean ruigidli iad. 

48 Agus bithidh iad air Aaron, agus 
air a mhic, an uair a thig iad a stigh 
do phàiUiun a' choimhthionail, no 'nuair 
a thig iad am fagus do'n altair, a f hritli- 
ealadh san ionad naomha ; chum as nach 
giùlain iad aingidheachd, agus nach 
faigh iad bàs : bithidh e 'na reachd 
sìorruidh dha fèin, agus d'a shliochd 
'na dhèigh. 

CAIB. XXIX. 

AGUS so an ni a ni tliu riu chum 
an coisreagadh, gu frithealadli 
dhomlisa ann an dreuchd an t-sagairt : 
Gabh aon tarbh òg, agus dà reithe gun 
ghaoid, 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus 
breacagan neo-ghoirticlite coimhmeasg- 
ta le h-oladh,agusgearragan neo-glioirt- 
ichte, ungta le h-oladh : do phlùr a' 
chruithneachd ni thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon 
bhascaid, agais bheir thu iad leat sa' 
bhascaid, maille ris an tarbli òg agus 
an dà reitlie. 4 AgTis bheir thu Aaron agus a mhic 
gu donis pàilliuin a' choimhthionail, 
agus ionnlaididh tu iad le li-uisge. 

o Agus gabliaidh tu an èididh, agus 
cuiridh tu an còta air Aavon, agus fall- 
uinn na h-ephoid, agus an epliod, agua 
an uchd-èididli, agus crioslaichidh tu e 
le crios rìomhach na h-eplioid. 

6 Agus cuiridh tu an crùn-sagairt 
air a cheann, agus an crùn naomli air 
a' clrrùn-shagairt. 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh-ungaidh, 
agus dòirtidh tu air a cheann i, agiis 
ungaidh tu e. 

8 Agus bheir tliu leat a mhic, agns 
cuiridli tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaicliidh tu iad le crios- 
aibli (Aaron agris a mhic) agns cuiridli 
tu na boineidean orra : agus is leo-san 
dreuchd an t-sagairt le reachd bitli- 
bhuan : agus coisrigidh tu Aaron agTis 
a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh 
a thoirt gu beulaobhpàilliuin a'choimh- 
thionail : agus cuiridli Aaron agus a 
mhic an làmhan air ceann an tairbli. 

11 Agiis marbhaidh tu an tarbh an 
làthair an Tighearna, làimh ri dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do flruil an 
tairbh, agus cuiridh tu i air adhaircibh 
na h-altaracli le d'mheur, agus dòirtidh 
tu 'n fhuil uile aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile 
a ta còmlidachadli a' mhionaich, agus 
an scairt a ta os ceann nan àinean, agus 
an dà àra, agixs an t-saill a ta orra, agus 
loisgidli tu iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agusasheice, 
agais 'aolach loisgidli tu le teine an taobh 
a muigh do'n champ : is tahhartas- 
peacaidh e. 

15 Gabhaidh tu mar an ceudna aon 
reithe, ag-us cuiridh Aaron agus a mhic 
an làmhan air ceann an reithe. 

IG Agus marbhaidh tu an reithe, 
agus galDhaidli tu 'f huil, agus crathaidh 
tu i mu'n cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe 'na 
mhìribh, agus nighidh tu a mhionacli, 
agus a chosan, agus cuiridli tu iad air 
a mhìribh, agus air a cheann. 

18 Agus loisgidli tu an reithe uile 
air an altair : is tabhartas-Ioisgte e do 
'n Tighearna ; fàile cùbhraidh, tabliart- 
as air a tlioirt suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

19 Agns gabliaidh tu an reithe eile, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an reithe. CAIB. XXIX. 91 20 An siii marbliaidli tu an leithe, 1 
agus gabhaidli tu d a f liuil, agTis cuiridli 
tu i air bàri- cluaìse deis Aaroin, agus 
air bàrr cluaise deis a mhac, agus air 
ordaig an làimlie deise, agus air ordaig 
an coisc deise ; agus cratlaaidh tu an 
f huil air an altair mu'n cuairt. 

21 Agus gabliaidh tu do'n fhuil a 
ta air an altair,ag-us do'n oladh-ungaidh, 
agus crathaidh tu iad air Aaron, agus 
air 'e'ididli, agus air a mhic, agus air 
eididli a mhac maille ris : agus coisrig- 
ear e fèin, agus 'e'ididh, agus a mhic, 
agus èididh a mhac maiUe ris. 

22 Mar an ceudna gabhaidh tu do'n 
reithe an t-saill, agus bun an earbaiU, 
agus an t-saill a ta còmhdachadh a' 
mhionaicli, agus scairt nan àinean, agus 
an dà àra, agus an t-saill a ta orra, agus 
au slinnean deas ; oir is reithe cois- 
reagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus 
aon bhreacag arain le h-oladh, agus aon 
ghearrag à bascaid an arain neo-ghoirt- 
ichte a ta 'n làthair an Tighearn. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an 
làmhan Aaroin, agus ann an làmhan a 
mhac ; agusluaisgidh tu iad mar thabh- 
artas-Iuaisgte an làthair an Tighearn. 

25 Agus gabhaidli tu iad bhàrr an 
làmh, àgus loisgidh tu iad air an altair 
mar thabhartas-Ioisgte, chum fàile chù- 
bhraidh an làthair an Tigliearn : is 
tabhartas e air a thoirt suas le teine 
do'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o 
reithe coisreagaidh Aaroin, agus luaisg- 
idli tu e mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearn : agus bithidh sin 
agadsa mar chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an 
tabhartais-Iuaisgte, agus slinnean an 
tabhartais-thogta, a chaidh luasgadh, 
agus a thogail suas do reithe a' chois- 
reagaidh, eadlion do'n ni sin a's le h- 
Aaron, agus do'n ni sin a blmineas d'a 
mhic. 

28 AgTis bithidh e le h-Aaron agus 
le 'mhic le reachd liitli-bhuan o chloinn 
Israeil ; oir is tabhartas-togta e : agus 
bithidh e 'na thabhartas-togta o chloinn 
Israeildo ìobairtibh antabhartasan-sìth, 
eadhoti an tabhartas-togta do'n Tigli- 
earn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èididh 
naomha-san 'na dhèigh, gu bhi air an 
ungadh innte, agus gu bhi air an cois- 
reagadh innte. 

30 Seaclid làithean cuiridli esan d'a 
mhic air i, a bhios 'na shagart 'na àit. a thèid a stigh do ijhàilliun a' choimh- 
thionail, a fhrithealadh san ioìiad 
naomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a' chois- 
reagaidh, agus bruichidh tu 'f heoil san 
ionad naomha. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic 
feoil an reithe, agus an t-aran a ta sa' 
bhascaid, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

33 Agus ithidh iad na nitlie sin leis 
an d'rinneadh an rèite, clium an cois- 
reagadh agus an naomhachadli : acli 
cha 'n ith coigreach dhiiibh, do bhrìgh 
gu bheil iad naomha. 

34 Agus ma dli'fhàgar a bheag a 
dh'fheoil a' choisreagaidh, no bheag 
do'n aran, gus a' mhaduinn, an sin loisg- 
idli tu am fuigheall le teine : cha 'u 
ithear e, do blirìgh gu bheil e naomha. 

35 Agus ni tliu mar so ri h-Aaron, 
agus r'a mhic, a rèir nan uile nithe a 
dh'àithn mise dhuit : seachd làithean 
coisrigidh tu iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là 
tarbh òg mar thabhartas-peacaidh, 
chum rèite : ag-us glanaidh tu an altair, 
an uair a rd thu rèite air a son, agus 
ungaidh tu i chum a naomliachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air 
son na h-altarach, agus naomhaichidh 
tu i ; agus bithidli i 'na h-altair ro- 
naomha : gach ni a bheanas ris an 
altair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a l)heir thu seachad 
air an altair ; dà uan a dh'aois bhadlina, 
là gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bheir thu 
seachad mu fheasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan an 
deicheamh cuid do phlùr mìn measgta 
leis a' cheathramh cuid do hin a dh'ol- 
adli bhrùite ; agus an ceathramli cuid 
do hin a dh'fhìon, mar thabhartas- 
dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad mu f lieasgar, agus ni thu ris 
a rèir tabhartais-liìdli na maidne, agus 
a rèir a tabhartais-dibhe, mar fliàile 
cùl)hraidli, tabliartas air a thoirt suas 
le teine do'n Tighearna. 

42 Bithidh so 'na thabhartas-loisgte 
bith-bhuan air feadh bhur ginealacìia, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail an 
làthair an Tighearna, far an coìnnich 
mise sibh, a labhairt riut-sa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidh mise 
clann Israeil, a.gus naomhaichear am 
pàiUiun le m' ghlòir. 92 ECSODUS. 44 Agus nàomhaichidh mi pàilliun 
a' choimhthionail, agus an altair : 
naomhaichidh mi mar an ceudna Aaron 
agus a mliic, gu frithealadh dhomh ann 
an dreuclid an t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh 
am measg chloinn Israeil, agns bithidh 
mi a'm' Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca gur mise an 
Tìghearn an Dia, a thug a mach iad à 
tìr na h-Eipliit, a clium 's gu'n gabh 
mi còmhnuidli 'nam measg : Is mise an 
Tigliearn an Dia. 

CAIB. XXX. 

AGUS ni tliu altair a losgadh tùise 
oirre ; do f liiodh sitim ni thu i : 

2 Làmh-choille a fad, agus làmh- 
choille a leud (ceithir-cliearnachbithidh 
i) agus dà làmh-choille a h-àirde ; 
bithidh a h-adlraircean do'n 7ii clieudna. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-òr fior-ghlan,amullach,agus ataobh- 
an mu'n cuairt, agus a h-adhaircean : 
agus ni thu dli'i coron òirmu'n cuairt. 

4 Agus dà f hailbheig òir ni thu dh 'i 
fuidli a coron ; aig a dà oisinn ni thu 
iad, air a dà thaobh : agus bithidh iad 
air son àiteachan do na bataichibh chum 
a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na bataichean do 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh ri àirc na Fian- 
uis ; air beulaobh na caithir-thròcair, 
a ta os ceann na Fianuis, far an coinn- 
ich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbli- 
raidh oirre gach maduinn : an uair a 
dheasaicheas e na lòclirain, loisgidh e 
tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na 
lòchrain mu fheasgar, loisgidh e tùis 
oirre ; tùis bhith-bhuan an làthair an 
Tighearn, air feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam 
bitli oirre, no ìobairt-loisgte, no tabh- 
artas-bidh ; ni mò dhòirteas sibh tabh- 
artas-dibhe oirre. 

10 Agus Jii Aaron reite air a h- 
adhaircibh aon uair sa' bhliadhna, le 
fuil ìobairt-jiheacaidh na rèite ; aon 
uair sa' bhliadhna ni e rèite oirre, air 
feadhbhur ginealacha : tha i ro-naomlra 
do'n Tighearn. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas 
chloinn Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach duine dhiubh èiric air 
son 'anama do'n Tighearna, 'nuair a 
dh'àinnheas tu iad ; a chum nach bi 
plàigh 'nam measg, an uair a dh'àir- 
mheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a 
thèid seachad 'nam measg-san a dh'àir- 
mhear ; leth seceil, a rèir seceil an 
ionaid lìaoìmh {' s esecel fichead gerah) 
leth seceil mar thabhartas do'n Tigh- 
earna. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 
'nam measg-san a dh'àirmhear, o f hich- 
ead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
tabhartas do'n Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, 
agus cha toir am bochd ni's lugha na 
leth seceil, an uair a bheir iad tabhartas 
do'n Tighearn, a dheanamh rèite air 
son blìur n-anamanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod na 
rèite o chloinn Israeil, agus cuiridh tu 
air leth e fa chomhair seirbhis pàilliuin 
a' choimhthionail ; agus bithidh e 'na 
chuimhneachan do chloinn Israeil an 
làthair an Tighearn, a dheanamh rèite 
air son bhur n-anamanna. 

17 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Ni thu mar an ceudna soitheach- 
ionnlaid a ii/;'umha, agus a chos a dK- 
umha, chum ionnlaid : agus cuiridh tu 
e eadar pàilliun a' choimhthionail agus 
an altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a 
mhic an làmhan, agus an cosan as. 

20 'Nuair a thèid iad a steach do 
phàilliun a' choimhtliionail,ionnlaididh 
siad iad fèin le h-uisge, chum as nach 
faigh iad bàs ; no 'nuair a thig iad am 
fagus do'n altair a fhrithealadh, a los- 
gadh tabhartais a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan 
agus an cosan, a chum as nach faigh 
iad bàs : agus bithìdh e 'na ordugli 
bith-bhuan dhoibh, eadhon dha fèin 
agus d'a shliochd airfeadhanginealacha. 

22 Ag-us labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuitfèin maran ceudna 
spìosraidh thaghta do mhirr fior-ghlan, 
cùig ceud seceì, agus do chanal cùbh- 
raidh a leth uiread, eadhon dà cheud 
agus leth-cheud secel, agiis do chalamus 
cùbhraidh dà cheud agus leth-cheud 
secel, 

24 Agus do chasia cùig ceud secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, agus hin 
do oladh a' chroinn-olaidh. CAIB. 

25 Agus ni thu dlieth oladh-ungaidh 
uaoniha, oladh-ungaidh coimhmeasgta 
rèir ealadhain an lèigh ; hitliidh i 'na 
h-oladh-ungaidh naomha. 

26 Agus ungaidh tu pàilliun a' 
choinihthionail leatha, agus àirc na 
Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an coinnleir agus a shoith- 
ichean, agus altair na tùise, 

28 Agus altair na h-iobairt-loisgte 
agus a soithichean uile, agus an soith- 
each-ionnlaid agus a ehos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad,a chum 
as g-u'm bi iad ro-naomha : ge b'e ni a 
bheauas riu, bithidh e naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a 
mhic, agus coisrigidh tu iad, gu frith- 
ealadh dhomhsa ann an dreuchd an t- 
sagairt. 

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, Bithidh i so 'na h-oladh-ung- 
aidh naomha dhomhsa, air feadh bhur 
ginealacha. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni 
mò a ni sibh a leithid, a rèir a measg- 
aidh : a ta i naomha, agus naomha 
bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cos- 
mhuil rithe, agus ge b'e neach a chuir- 
eas a bheag dhith air coigreach, gu 
deimhin gearrar as o 'shluagh e. 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Gabh dhuit spìosraidh chùbh- 
raidh, stacte, agus onicha, agus gal- 
banum ; spìosraidh chùbhraidh maille 
ri tùis fhìor-gliloin : do gach aon diubh 
bithidh an t-aon tomhas. 

85 Agus ni thu boltrachan deth, air 
a dheanamh suas a rèir ealadhain 
an lèigh, coimhmeasgta, fìor-ghlan, 
naomha. 

86 Agus bi-uthaidh tu cuid deth ro- 
mhìn, agus cuiridh tu cuid deth fa 
cliomhair na Fianiiis ann am pàilliun 
a' choimhthionail, far an coinnich 
mise thu : ro-naomha bithidh e 
dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, 
cha dean sibh a lcithid duibh fèin, a 
rèir a mheasgaidh : bithidh e dhuitse 
naomha do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a 
ghabhail fàile uaith, gearrar as 
o'shluagli e. 

CAIB. XXXI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besal- XXXI. 93 

eel mac Uri, mhic Hur, do thrèibh 
ludali ; 

3 Agus lìon mi e le sjjiorad Dhè, ann 
an gliocas, agus annan tuigse, agusann 
an eòlas, agus anns gach uile ghnè 
oibre, 

4 A dhealbliadh oibre ealanta, a dh'- 
oibreachadli ann an òr, agus ann an 
airgiod, agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a 
chum an ceangal, agus ann an gearradh 
fiodha, a dh'oibreachadh anns gach uile 
ghnè oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug mi seachad 
maille ris Aholiab mac Ahisamaich, do 
thrèibh Dhain ; agus ann an cridhe 
gach neach a ta glic-chridheach chuir 
mi giiocas, agus ni iad gach ni a dh'- 
àithn mi dhiiit ; 

7 Pàilliun a' choimhthionail, agus 
àirc na Fianuis, agus a' chaithir-thrò- 
cair a ta oirre, agus uile uidheam a' 
phàilliuin, 

8 Agus ambòrdagus 'uidheam, agus 
an coinnleir fìor-ghlan le 'uidheam uile, 
ag-us altair na tùise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-Ioisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach-ionn- 
laid agus a chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agus 
èididh naomha air son Aaroin au t- 
sagairt, agus èididh a chuid mac, gu 
frithealadh ann an dreuchd an t- 
sagairt, 

11 Agusan oladh-ungaidh, agus tùis 
chùbhraidh air son an ionaid naoimh ; 
a rèir nan uile nithe a dh'àithn mi 
dhuit, ni iad. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair thusa mar an ceudna ri 
cloinn Israeil, ag ràdh, Gu deimhin 
coimhididh sibh mo shàbaidean : oir is 
comharadh sin eadar mise agus sibhse, 
air feadh bhur ginealacha ; chum as 
gu'm bi fios agaibh gur mise an Tigh- 
earn, a naomhaieheas sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin an t- 
sàbaid ; oir a ta i naomha dhuibh. 
Esan a thruailleas i, cuirear g-u cinnt- 
each gu bàs e ; oir gach neach a ni 
obair oirre, gearrar an t-anam sin as o 
mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudarobair a dliean- 
amh, ach san t-seachdamh tha sàbaid 
fhois, naomha do'n Tighearna ; gach 
neach a ni obair air là na sàbaid, cuir- 
ear gu cinnteach gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clann Israeil 
an t-sàbaid, a giileidheadh na sàbaid 94 ECSODUS. air feadh an ginealacha, m<ir choimh- 
cheangal sìorruidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeil is 
comharadh i a chaoidh' ; oir ann an sè 
làithibh rinn an Tighearna na nèamhan 
agus an talamh, agus air an t-seachd- 
amh là sguir e, agus ghabh e fois. 

18 Agus tliug e do Mhaois, an uair 
a sgiiir e do labhairt ris air sliabh 
Shinai, dà clilàr na Fianuis, clàir 
chloiche, sgrìobhta le meur Dhè. 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a cliunnaic an sluagh 
gu'n d'rinn Maois moiUe ann an 
teaclid a nuas as an t-sliabh, chrainnich 
iad iad fèin gu h-Aaron, agus thubhairt 
iad lis, Eirich suas, dean dliuinn dèe a 
tlièid romhainn ; oir a thaobh a' Mhaois 
80, an duine a thug a nìos sinn à tìr na 
h-Eiphit, clia 'n'eil fliios againn ciod a 
thàinig air. 

2 Agus tliubhairt Aaron riu, Brisibh 
dliibh na cluas-f hailean òir a ta ann an 
cluasaibh bhur ban, bliur mac, agus 
bhur nigheana, agus thugaibh a ni' 
ionnsuidhs' iad. 

3 Agus bliris an sluagh uile dhiubh 
na cluas-fhailean òir a bha 'nan cluas- 
aibh, agus thug iad gu h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; 
agus chum se e le inneal-gearraidh, an 
dèigh dha laogh leaglita dlieanamli 
dheth, agiis thubhairt iad, Sin do dhèe, 
O Israeil, a thug a nìos tliu à tìr na h- 
Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron e, 
thog e altair fa 'chomhair, agus thug 
Aaron gairm, agus thubhaii-t e, Is là 
fèiUe am màireach do'n Tigliearn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch 
air an là màireach, agus tliug iad suas 
tabhartais-loisgte, agus tliug iad leo 
tabhartais-sìtli : agus sliuidli an sluagh 
sìos a dh'itlieadh agus a dh'òl, agus dh'- 
èirich iad suas gu sùgradh. 

7 Agus thubhairt an Tighearna li 
Maois, Imich, falbh sìos ; oir tliruaill 
do shluagh, a thug thu niach à tìr na 
h-Eiphit, iadfèin. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àitlm mise dlioibh : rinn iad dhoibh 
f èin laogh leaghta ; agus rinn iad aoradlr 
dha, agus thug iad suas ìobairtean dlia, 
agus thubliairt iad, Sin do dhèe, O Is- 
raeil, a thug a nìos thu à tìr na h-Eipliit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cliunnaic mise an sluagli so,agus, 
feuch, is sluagli rag-mhuinealacli iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh mo chori-uich 'nan aghaidh, 
agus claoidhidh mi iad : agus ni mi 
dhìotsa cinneach mòr. 

11 Agus ghuidh Maois air an Tigh- 
earn a Dhia, agus thubhairt e, C'ar son, 
a Tliighearn, a ta do chorruicli a' lasadh 
an aghaidh do shluaigh, a thug thu 
mach à tìr na h-Eiphit le cumhachd 
mòr, agus le làimh thrèin ì 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphit- 
ich, ag ràdh, Le droch rùn thug e mach 
iad, a chum am marbhadh sna beann- 
taibh, agus an claoidli bhàrr aghaidli 
na talmhainn ì PiII o d' chorruich 
ghairg, agus gal>Ii aithreachas do'n olc 
so an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac,- 
agus Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug 
thu mionnan ort fèin, agus r'an d'thu- 
bhairt thu, Ni mi bhur sliochd lìonmhor 
mar reulta nèimh, agus am fearann so 
uile mu'n do labhair mi, bheir mi d'ur 
sliochd-sa, agus sealbhaichidh iad e gu 
sìorraidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aith- 
reachas do'n olc a thubhairt e gu'n 
deanadh e air a shluagh. 

15 AgTis thionndaidh Maois, agus 
chaidh e sìos as an t-sliabh, agus dà 
chlàr na Fianuis 'na làimh : bha na 
clàir sgTÌoblita air an dà thaobh ; air 
an taobh so, agus air an taobli ud eile 
bha iad sgrìobhta. 

16 Agus 5'iad na clàir obair Dhè, 
agus b'e 'n sgrìobhadh sgTÌobhadh Dhè, 
gearrta air na clàraibh. 

17 Agus chuala losua toirm an t- 
sluaigh an uair a rinn iad gàir, agus 
thubhairt e ri Maois, Tha toinn chog- 
aidh sa' champ. 

18 Agus thubhairt e, Cha 'n e guth 
dhaoine a' deanamh gàir air son na 
buadlia, cha mhò is c guth dhaoine àg 
èigheach a chionn gu'n d'tliugadh 
buaidh orra, ach toirm luchd gabhail 
ciuil a ta mi a' cluinntinn. 

19 AgTis co luath 'sa thàinig e 'ra 
fagTis do'n champ, chunnaic e 'n laogh, 
agus an dannsa : agus las corruich 
Mliaois, agus thilg e na clàir as a làimh, 
agus bhris e iad aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, 
agus loisg e san teine e, agus mheil e 
gu smùr e, agus chrath e air an uisge 
e, agus thug e air cloinn Israeil ol dketh. 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rinn an sluagh so ort, gu'n 
d'thug thu peacadli co mhòr orra ? 

22 Agus thubliairt Aaron, Na lasadh 
fearg mo tliighearna ; is aithne dhuit CAIB. XXXIII. 95 an sluagli, gu'm bheil iad so-aomaid/i a 
dh'ionnsuidh an \iilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean 
dhuinn dèe, a thèid romhainn ; oir a 
thaobh a' Mhaois so, an duine a thug a 
mach sinn à tìr na h-Eiphit, cha 'n 
f hios duinn ciod a thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi rìu, Gach 
neach aig am bheil a blieag a dh'òr, 
briseadh e dheth e : agus thug iad 
dhomh e, agus thilg mi san teine e, agus 
thàinig a maeli an laogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois 
gìi'n robh an sluagh rùisgte, (oir rùisg 
Aaron iad a chum an nàire am nieasg 
an naimhdean,) 

26 An sin sheas Maois ann an geata 
a' chaimp, agTis thubhairt e, Cò tha leis 
an Tighearn 1 thigeadh e m'ionnsuidh- 
sa. Agus chruinnich mic Lebhi uile 
d'a ionnsuidh. , 

27 Agiis thubhairt e riu, Mar so tha 
'n Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Gwìv- 
eadh gach duine agaibh a chlaidheamh 
air a leis, agus rachaibh a steach agus 
a mach o gheata gu geata air feadh a' 
chaimp, agus marbhadh gach duine 
agaibh a bhràthair, agus gach duine a 
cIiompanach,agus gach dxiine a choimh- 
earsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir foc- 
ail Mhaois : agus thuit do'n t-sluagh 
san là sin mu thimcMoII thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisiigibh 
sibh fèin an diugh do'n Tighearn, eadh- 
on gach duine air a nihac, agus air a 
bhràthair : a chum as gu'm builich e 
oirbh beannachadh air an là 'n diugh. 

30 Agusairanlàmàireachthubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh 
peacadh mòr : agus a nis thèid mise 
suas a dh'ionnsuidh an Tighearn, a dh'- 
f heuchainn an dean mi rèite air son 
bhur peacaidh. 

31 Agus pliiU Maois a dh'ionnsuidh 
an Tighearn, agus thubhairt e, Och ! 
pheacaich an sluagh so peacadh mòr, 
agus rinn iad dhoibh fèin diathan òir : 

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, 
maith dhoibh am peacadh ; ach mur 
maith, dubh mise, guidheam ort, a mach 
as do leabhar a sgrìobh thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidli, 
esan dubhaidh mi mach as mo leabhar. 

84 Uime sin a nis imich, treòraich 
an sluagh a chum an ionaid mu'n do 
labhair mi riut ; feuch, thèid m'aingeal 
romhad : gidheadh, san là am fiosraich 
nii, leanaidh mi am peacadh orra. 35 Agus chlaoidh an Tighearn an 
sluagh, a chionn gu'n d'rinn iad an 
laogh, a rinn Aaron. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich, falbh suas as a so, 
thu fèin agus an sluagha thug thu mach 
à tìr na h-Eiphit, a dh'ionnsuidh na 
tire a mlùonnaich mi do Abraham, do 
Isaac, agus do lacob, ag ràdh, Do d' 
shliochd-sa bheir mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad ; 
agns fuadaichidh mi mach an Canaan- 
ach, an t-Amorach, agiis an t-Hiteach, 
agus am Peridseach,agus ant-Hibheach, 
agTis an lebusach ; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruth- 
adh le bainne agus mil : oir cha tèid 
mi suas a'd' mheasg, oir is sluagh rag- 
mhuinealach thu ; air eagal gu'n 
claoidh mi thu san t-slighe. 

4 Agus an uair a chual' an sluagh 
an droch sgeul so, rinn iad bròn ; agus 
cha do chuir duine sam bith air a 
bhrèaghachd. 

5 Oir thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh 
rag-mhuinealach sibh : ann am platha 
thèid mi suas 'nur measg, agus claoidh- 
idh mi sibli : a nis uime sin cuiribh 
dhibh bhur brèaghachd, achum as gu'm 
bi fios agam ciod a ni mi ribh. 

6 Agus rùisg clann Israeil am brèagh- 
achd dhiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, 
agus shuidhich e 'n taobh a mach do'n 
champ e, fad o'n champ, agus thug e 
pàilliun a' choimhthionail mar ainm 
air. Agus 'na lorg sin, chaidh gach 
neach a Ijha 'g iarraidh an Tighearn a 
mach do phàilliun a' choimhthionail, 
a hha 'n taobh a muigh do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a 
mach do'n phàilliun, dh'èirich an 
sluagh gu lèir suas, agus slieas gach 
duine aig dorus a bhùtha, agns dh'amh- 
airc iad an dèigh Mhaois, gus an deach- 
aidh e stigli do'n phàilliun. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a 
stigh do'n phàiUiun, thàinig am meall 
neoil a nuas, agus .sheas e aig dorus a' 
phàilliuin, agus labhair an Tighearna 
ri Maois. 

10 Agus chunnaic an sluagh nile anr 
meall neoil 'na sheasamh aig dorus a' 
phàilliuin : agus dh'èirich an sluagli 
uile suas, agus rinn iad aoradh, gach 
duine ann an dorus a bhùtha. 

11 Agus labhair an Tigliearna ri 96 ECSODUS. Maols aghaldh ri h-aghaidh, mar a 
labhras duine r'a charaid. Agus phill 
e rìs do'n champ ; ach cha deachaidh 
a sheirbhiseach losua, mac Nuin, duine 
òg, a mach as a' phàilHun. 

12 Agus tliubhairt Maois ris an 
Tighearna, Feuch, « ta thu 'g ràdh 
riimi, Thoir suas an sluagh so ; agus 
cha d'thug thu fios dhomh cò chiiireas 
tu maille rium. Gidlieadh thubhairt 
thu, Is aithne dhomh thu air t'ainm, 
agus mar an ceudna f huair thu deadh- 
ghean a'm' shùilibh. 

13 A nis uime sin, guidheam ort, ma 
fliuair mi deadh-ghean a'd' shùilibh, 
nochd dhomh do shlighe, a chum as 
gu'm bi aithne agam ort, agus gu'm 
faigh mi deadh-ghean a'd' shùilibh, 
ag-us meas gur e 'n cinneach so do 
shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Theid mo làth- 
aireachd leat, agus bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid 
do làthaireachd tnaille ruinn, na toir 
suas sinn à so :. 

16 Oir ciod e leis an aithuichear ann 
an so, gu'n d'fhuair mise; agus do 
shluagh deadh-ghean a'd' shùilibh ì 
Nach ann le d' dhol maille ruinn ? 
Mar so dealaichear sinn, mise agus do 
shluagh, gach uile shluagh a ta air 
aghaidh na talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, An ni so mar an ceudna a thur 
bhairt thu, ni mise ; oir fliuair thu 
deadh-ghean a'm' shùilibh, agus is 
aithne dhomli thu air t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, FoiUsich 
dhomh, guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air 
mo mhaitheas uile dol seach a'd' làthair, 
agns gairmidh mi ainm an TIGHEARN 
a'd' f hianuis ; agus bithidh mi gràsmhor 
dha-san d'am bi mi gràsmhor, agus 
nochdaidh mi ' tròcair dha-san d'an 
nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n f heud 
thu m'aghaidhs' fliaicinn ; oir cha 'n 
f haic duine air bith mise, agus e beò. 

21 Agus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, tha àite làimh rium, agus seas- 
aadh tusa air carraig : 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir 
a' dol seachad, an sin cuiridh mi thu 
ann an sgoltadli do'n charraig, agus 
còmhdaichidh mi le m' làimh thu gus 
an tèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo làmh, 
agus chi thu mo cliùlaobh ; acli cha'n 
fhaicear m'aghaidh. CAIB. XXXIV. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Snaidli dliuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceud cJilàir ; 
agus sgrìobhaidli mis' air na clàir sin 
na focail a bha air na ceud chlàir, a 
bliris thu. 

2 Agus bi deas sa' mhaduinn, agus 
thig a nìos sa' mhadninn do sliliabh 
Sliinai, agus nochd thu fèin an sin 
dhomhs' air mullach an t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith a 
nìos maille riut, agus na faicear duine 
san t-sliabh uile, agus na h-ionaltradh 
na treudan no'm buar fa chomhair an 
t-slèibli sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, 
cosmhuil l is na ceud chlùir ; agus dh'- 
èiricli Maois suas gu moch sa' mhad- 
uinn, agus cliaidlr e suas do shliabh 
Shinai, mar a dh'àithn an Tighearna 
dha, agus thug e leis 'na làimh an dà 
chlàr chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas 
ann an neul, agus sheas e maille lis an 
sin ; agus ghairm e air ainni an Tigh- 
earn. 

6 Agus chaidh an Tighearna seachad 
fa 'chomhair, ag-us ghairm e, an 
TIGHEARN, AN TIGHEARNA DIA, 
iochdmhor agus gràsmhor, fad-f hulang- 
acli, agiis pailt' ann an caoimhneas 
agus am fìrinn, 

7 A' gieidheadh tròcair do mhìltibh, 
a' maitheadh aingidheaclid agus eus- 
aontais, agus peacaidh, agus nacli saor 
air aon dòigh an ciontach ; a' leantuinn 
aingidheachd nan aithrichean air a' 
chloinn, agus air cloinn na cloinne, air 
an treas agus air a' cheathramh gineal- 
ach. 

8 Agus rinn Maois deifir, agus chrom 
e a cheann li làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubliairt e, Ma f huair mi nis 
deadh-ghean a'd' shùilibh, Thigli- 
earna, rachadh mo Tliighearna, guidh- 
eam ort, 'nar measg, (oir is sluagh rag- 
mhuinealach iad,) agus maith dhuinn 
ar n-aingidheaclid agus ar peacadli, 
agus gablr sinn mar t'oighreaclid fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimlicheangal ; ann an làthair do 
shluaigh uile ni mi nithe iongantacli, 
nithe nach d'rinneadh an leithid air an 
talamh uile, no ann an aon chinneacli : 
agus chi an sluagh uile, ani measg am 
hheil thu, obair an Tighearn : oir is ni 
uamhasach a ni mise riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi'g 
àithneadh dhuit an diugh : Feuch, CAIB. 

fuadaichidh nli mach romhad an 
t-Amorach, agus an Canaanach, agus 
an t-Hiteach, agus am Peridseach, agus 
an t-Hibheach, agus an lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fein, air eagal 
gu'n deau thu coimhcheangal ri luchd- 
àiteachaidh na tìre d'am bheil thu dol, 
air eagal gu'm bi e 'na ribeadli a'd' 
mheadlion : 

13 Ach sgriosaidli sibh an altairean, 
agus brisidh sibh an dealbhan, agus 
gearraidh sibh sìos an doireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia 
sam bith eile ; oir an Tighearna, d'an 
ainm Eudmhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimh- 
cheangal ri luchd-àiteachaidh na tire, 
agus gu'n tèid iad le strìopachas an 
dèigh an diathan, agus gu'n toir iad 
sobairt d'an dèibh, agus gu'n toir neack 
cuireadh dliuit, agus g'u'n ith thu d'a 
ìobairt ; 

16 Agus gu'n gahh thu d'an nigh- 
eanaibh do d' mhic, agus gu'n tèid an 
nigheana le strìopachas an dèigh an 
diathan, agus gu'n toir iad air do mhic 
dol le strìopachas an dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
ìeaghta. 

18 Fèill an arain neo-ghoirtichte 
cumaidh tu : seachd làithean ithidh tu 
axan neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn 
mi dhuit, ann an àm a' mhìos Abib ; 
oir anns a' mhìos Abib thàinig thu 
mach as an Eiphit. 

19 Gach ?ii a dh'fhosglas a' bhrù is 
leams' e ; agus gach ceud^ghin am 
measg do sprèidhe, ma's ann do'n bhuar 
no do na caoraich e, a hhios firionn. 

2|) Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu 
ie h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an 
sia brisidh tu 'amhach. Uile cheud- 
ghin do mhac fuasglaidh tu ; agus cha 
nochdar a h-aona'm' làthair-safalamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach air 
an t-seachdamh là gabhaidh tu fois : 
ann an àm an treabliaidh agus anns an 
f hoghar gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaidh tu fèill nan 
seachduin, a' cheud toraidh do f hoghar 
a' chniithneachd, agus fèill a' chròdh- 
aidh ann an deireadh na bliadhna. 

23 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar 
do mhic uile an làthair an Tighearna 
lehobhah, Dè Israeil: 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich 
romhad, agus ni mi do chrìocha ni's 
farsuinge ; agus cha mhiannaicli duine 
sam bith t'fhearann, an uair a thèid 
thu suas g'ad nochdadh fèinam fianuis XXXV. 97 

an Tighearna do Dhè, tri uairean sa' 
bhliadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'iobairt- 
sa le taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar 
gu maduinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh t'fhear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighearna 
do Dhè. Clia bhruich thu meann am 
bainne a mhàtliar. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sgrìobli thusa na focail so : oir 
a rèir brìgh nam focal so rinn mise 
coimhcheangal riut fèin, agus ri h-Is- 
rael. 

28 Agus blia e 'n sin maille ris an 
Tighearna dà fhichead là agus dà 
f hichead oidhche ; cha d'ith e aran, ni 
mò dh'òl e uisge : agus sgriobh e air na 
clàir focail a' choimlicheangail, na deich 
àitlieantan, 

29 Agus an iiair a thàinig Maois a 
nuas shliabh Shinai, (le dà chlàr na 
Fianuis ann an làimh Mhaois, an uair 
a thàinig e nuas o'n t-sliabli) cha robh 
fios aig Maois gu'n do dhealraich croic- 
ionn 'aghaidh, am feadh 'sa bha e 
còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron ag-us 
clann Israeil uile air Maois ; agus, 
feuch, dhealraich croicionn 'aghaidh, 
agus bha eagal orra teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm Maois orra ; agus 
phill Aaron agus uachdarain a' choimh- 
thionail uile d'a ionnsuidh : agus rinn 
Maois còmhradh riu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig clann 
Israeil uile amfagus da; agus dh'àithn 
e dhoibh na h-uile nithe a labhair an 
Tighearna ris ann an sHabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; 
agus chuir e gnùis-bhrat air 'aghaidh. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a 
steach an làthair an Tighearn a labhairt 
ris, thug' e 'n gnùis-bhrat deth, gus an 
d'thàinig e mach. Agus thàinig e 
mach, agus labhair e ri cloiun Israeil 
an ni sin a dh'àithneadh dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil agh- 
aidh Mhaois, gu'n do dhealraich croic- 
ionn aghaidh Mhaois : agus chuir Maois 
an gnùis-bhrat air 'aghaidh a rìs, gus 
an deachaidh e stigh a labhairt ris. 

CAIB. XXXV. 

AGUS chrniinnich Maois coimh- 
thional cliloinn Israeil uile r'a 
chèile, agus tliubhairt e riu, Sin na 
nithe a dh'àitlin an Tighearna, gu'a 
deanadh sibh iad. 
2 Sè làithean nìthear obair, ach 

G 98 ECSODUS. bithidh an seachdamh là dhuibh 'nalà 
naomha, 'na shàbaid thàimh do'n Tigh- 
earna : ge b'e neach a ni obair air, 
cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam 
bith air feadh bhur n-àiteacha-còmh- 
nuidh air là na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, So an ni a 
dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

5 Togaibh 'nur measg tabhartas do'n 
Tighearna : gach neach aig am bheil 
cridhe toileach, thugadh e leis e, tabh- 
artas do'n Tighearn : òr, agus airgiod, 
agus umha, 

6 Agus goiTn, agus coreur, agus scar- 
laid, agus anart grinn, agus fionnadh 
ghabhar, 

7 Agus croicnereitheachanairan dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim, 

8 Agus oladh air son soliiis, agus 
spìosraidh air son oladh-ungaidh, agus 
air son tùise cùbhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan 
a chum an ceangal, air son na h-ej)hoid, 
ag^s air son na h-uchd-èididh. 

10 Agus thigeadh gach duine glic- 
chridheach 'nur measg, ag-us deanadh e 
gach ni a dh'àithn an Tighearn ; 

11 Am pàilliun, a bhùth, agiis a 
chòmhdach, a chromagan, agus a 
bhuird, a chroinn, a phuist, agiis a 
bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' 
chaithir-thròcair agus roinn-bhrat a' 
chòmhdaich ; 

13 Am bòrd agns a bhataichean, agus 
a shoithichean uile, agus an t-aran 
taisbeanta ; 

14 Agus an coinnieir a chum an t- 
soluis, agus 'uidheam, agus a lòchrain, 
maille ri oladh chum an t-soluis ; 

15 Agus altair na tùise, agus a bat- 
aichean, agus an oladh-ungaidh, agus 
an tùis chùbhraidh, agus an cùirtein 
air son doruis a' phàilliuin ; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus a 
cliath umha, a bataichean, agus a soith- 
ichean uile, an soitheach-ionnlaid agus 
a chos ; 

17 Cùirteinean na cùirte, a puist agus 
a buinn, ag-us cùirtein air son doruis 
na cùirte ; 

18 Pinneachan a' pliàilliuin, agiis 
pinneachan na cùirte, agus an cuird ; 

19 Eididh an f hrithealaidh, a f hrith- 
ealadh san ionad naomh ; an èididh 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, 
agus èididh air son a chuid mac, a fhrithealadh ann an dreuchd an t- 
sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthional 
chloinn Israeil uile à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gacli duine a 
dhùisg a chridhe suas, agus gach duine 
a rinn a chridhe toileach, agus thug iad 
leo tabhartas an Tighearn air son oibre 
pàilliuin a' choimhthionail, agus air son 
a sheirbhis uile, agus air son na h-èididh 
naomha. 

22 Agus thàinig iad, araon fir agus 
mnài, a' mheud's aig an robh cridlie 
toileach, agus thug iad leo bràistean 
agus cluas-fhailean, agus fàinneachan, 
agus criosa-muineil, gach uidheam òir : 
agus gach fear a thug seacliad, thug e 
seachad tabhartas òir do'n Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'f huaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus 
anart grinn, agus fionnadh ghabhar, 
agus croicne dearg reitheachan, agus 
croicne bhroc, thiig iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabh- 
artas airgid agus umha, thug e leis tabh- 
artas an Tigliearn : agus gach duine aig 
an d'f huaradh fiodh sitim chum oibre 
sam bith do'n t-seirbhis, tliug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug 
iad leo an ni a shnìomh iad, an gomi, 
agiis an corcur, an scarlaid, agus an t- 
anart grinn. 

26 Agus na mnài uile a dhùisg an 
cridhe suas ann an gliocas, shnìomh iad 
fionnadh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo 
clachan onics, agois clacha chum an 
ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh ; 

28 Agus spìosraidh, agus oladli air 
son an t-soluis, agus air son na h-oladh- 
ungaidli, agus air son na tùise cùbh- 
raidh. 

29 Thiig clann Israeil tabhartas toil- 
each a dli'ionnsuidh an Tighearna, gach 
fear agus bean a rinn an cridhe toileach 
a thoirt a chum gach gnè oibre, a 
dh'àithn an Tighearna dheanamh le 
làimh Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois ri cloinn 
Israeil, Faicibh, ghairm an Tighearn 
air ainm Besaleel mac Uri, mhic Hur, 
do thrèibh ludah : 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann 
an gliocas, ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach gnè oibre ; 

32 Agus a dhealbliadh oibre ealanta, 
a dh'oibreachadh ann an òr, agus ann 
an airgiod, agus ann an umha, CAIB. 

33 Agus ann an gearradli clilach 
chum an ceangal, agus ann an snaidh- 
eadh fiodha, a dheanamh gnè sam bith 
a dh'obair ealanta. 

34 Agus chuir e 'na chridhe gu'n 
t«agaisgeadh e, e fèin agus Ahohab mac 
Ahisamaich, do thrèibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le ghocas cridhe, a 
dh'oibreachadli gach gnè oibre, oihre a' 
ghearradair, agus an oibriche ealanta, 
agus an oibriche le snàthaid ann an 
gorm, agus ann an corcur, ann an scar- 
laid, agus ann an anart grinn, agus an 
f higheadair, a ni obair sam bith, agus 
a dhealbhas obair ealanta. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS dh'oibrich Besaleel agus Aho- 
Hab, agus gach duine gUc-chridh- 
each d'an d'thug an Tighearna ghocas 
agus tùr, a thuigsinn cionnus a dhean- 
adh iad gach gnè oibre air son seirbhis 
an ionaid naoimh, a rèir gach ni a 
dh' àithn an Tighearn. 

2 Agus ghainn Maois air Besaleel, 
agus air Aholiab, agus air gach duine 
gUc-chridheach, d'an d'thug an Tigh- 
earna ghocas 'na chridhe, eadhon gach 
aon a dhùisg a chridhe suas, gu teachd 
a chum na h-oibre g'a deanamh. 

•3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabh- 
artasan uile a thug clann Israeil leo 
chum oibre seirbhis an ionaid naoimh, 
g'a deanamh. Agus thug iad fathast 
d'a ionnsuidh saor tliabhartasan gach 
aon mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, 
a rinn uil' obair an ionaid naoimh, gach 
duine ac' o 'obair fèin a bha iad a' 
deanamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gii 
mòr na ni's leòr, a chum seirbhis na 
h-oibre a dh'àithn an Tighearn a dhean- 
amh. 

6 AgTis dh'àithn Maois, agus thugadh 
gairm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
deanadh fear no bean sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais an ionaid 
naoimh. Mar sin thoirmisgeadh do'n 
t-sluagh ni sam hith a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca 
air son na h-oibre uile, g'a deanamh, 
agus bu tuilleadh 's ni bu leòr e. 

8 Agus rinn gach duine glic-chridh- 
each 'nam measg-san a dh'oibrich obair 
a' phàilliuin', deich cùirteine do anart 
grinn toinnte, agus do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid ; le cerubaibh 
a dh'obair ealanta rinn e iad : XXXVI. 99 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar fhichead, agiis leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : na cùir- 
teinean uile dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine 
gach aon r'a chèile : agus na cùig cùir- 
teinean eile cheangail e gach aon r'a 
chèile. 

11 Agus rinn e lùban do gliorm air 
foir aon chùirtein, o'n iomall sa' 
choimhcheangal : air a' mhodh clieudna 
rinn e ann am foir a' chùirtein eile 's 
faide mach, ann an coimhcheangal an 
dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb riun e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e 
ann an iomall a' cliùirtein a bha ann 
an coimhcheangal an dara aoin : cliean- 
gail na lùban aon chàirtein ri cùirtein 
eile. 

13 Agus rinn eleth-cheud cromag òir, 
agus choimhclieangail e na cùirteinean 
aon ri h-aon leis na cromagaibh. Mar 
sin rinneadh e 'na aon phàilliun. 

14 Agu5 rinn e cùirteine do fhionn- 
adh gliabhar, air son a' bhùtha os ceann 
a' phàilliuin : aon chùirtein deug rinn 
e dhiubh : 

15 i?'efad aon chùirteindeichlàmha- 
coille thar fhichead,ag-us ceithirlàmha- 
coille leud aon chùirtein : 6/;a'n t-aon 
chùirtein deug a dh'aon tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig 
cùirteine leo fèin, agus sè cùirteine leo 
fèin. 

17 Agus rinn eleth-cheud lùb air an 
fhoir a b'fhaide mach do'n chùirtein 
sa' choimhcheangal, agus leth-cheud 
lùb rinn e air foir a' chùirtein a tha 
coimhcheangal an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag 
a c?7i'umha, a cheangal a' bhùtlia r'a 
chèile, clium as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus rinne còmhdacli do'nbhùth, 
do chroicnibh reitheachan air an dath 
dearg, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

20 Agus rinn e Imird do'n phàilHun 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich làmha-coiIIefadbuird,agus 
làmh-choiUe gu leth leud aon bhuird. 

22 Bha dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh aon fa chomhair aoin : 
mar so rinn e ri buird a' phàilliuin 
uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàilliun : 
fichead bòrd air son an taoibh dheas, 
ris an àirde deas. 

24 Agus dà fhichead cos airgid rinn 
e fuidh 'n fhichead bòrd : dà chois 100 ECSODUS. fuidh aon bhòrd a reir a dhà làimh, 
agus dà chois fuidh bhòrd eile a reir a 
dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàiU- 
iuin a ta ris an àirde tuath, rinn e 
fichead bòrd, 

26 Agus an dà f hichead cos a dh'- 
airgiod : dà chois fuidh aon bhòrd, agus 
dà chois fuidh bliòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàilliuin 
lis an àird an iar, linn e sè bvdrd. 

28 Agus rinn e dà bhòrd air son 
oisinneana' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri 
chèile fuidlie, agus mar an ceudna bha 
iad air an coimhcheangal aig a cheann 
ri h-aon f hailbheig : mar so rinn e riu 
le chèile san dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus 
an cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa 
deug ; dà chois fuidh gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh 
sitim, cùig air son bhòrd aon taoibh do'n 
phailliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhòrd an 
taoibli eile do'n phàilliun, agiis cùig 
croinn air sonbhòrda'phailliuin a chum 
nan taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Agusthug e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh na buird o cheann gu 
ceann. 

34 AgTis chòmhdaich e thairis na 
buird le h-òr, agus rinn e'm failbheagan 
a dh'òv gu bhi 'nan àitibh do na croinn, 
agus chòmhdaich e thairis na croinn le 
h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do ghoiTn, 
agTis do chorcur, agus do scarlaid, agus 
do anart grinn toinnte : a dh'obair 
ealanta rinn se e, le cerubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e thairis 
iad le h-òr ; bha 'n cromagan a dh'òv, 
agTis thilg e dhoibh ceithir buinn air- 
gid. 

37 Agus linn e air son doruis a' 
bhùtha brat do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus do anart grinn 
toinnte, dh'obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n crora- 
agaibh : agus chòmhdaich e thairis an 
cinn, agus an cuairteagan le h-òr : ach 
Ma 'n cùig buinn a dh'umha. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS rinn Besaleel an àirc do f hiodh 
sitim ; dà làimh-choille gu leth 
a fad, agus làmh-choille gu leth a leud, 
agus làmh-choille gu leth a h-àirde : 
2 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr f ìor-ghlan a stigh agus a muigh ; agus 
rinn e coron òir dh'i mu'n cuairt. 

8 Agus thilg e dh'i ceithir failbh- 
eagan òir, ffu bhi air a ceithir oisinnibh ; 
eadhon dà fhailbheig air aon taobh 
dh'i, agus dà fhailbheig air an taobli 
eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean do fhiodh 
sitim, agTis chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean anns " 
na failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e caithir-thròcair a dK- 
òv f ìor-ghlan : da làimh-choille gu leth 
a fad, agus làmh-choille gu leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh^òv, 
buailte mach à h-aon mliìr rinn e iad, 
aig dà cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an 
taobh so, agus cemb eile aig a' cheann 
air an taobh ud : a mach as a' chaithir- 
thròcair rinn e na ceruban aig a dà 
cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoileadh 
an sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh 
le 'n sgiathaibh os ceann na caithir- 
thròcair, agus an aghaidhean r'a chèile ; 
ris a' chaithir-thròcair bha aghaidhean 
nan cerub. 

10 Agus rinn e 'm bòrd do fhiodh 
sitim : dà làimh-choille 'fhad, agus 
làmh-choille a leud, agus làmh-choille 
gu leth 'àirde. • 

11 Agus chòmhdaich e thairis e le 
h-òr f ìor-ghlan, agus rinn e dha coron 
òir mu'n cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall 
do leud boise mu'n cuairt ; agus rinn 
e coron òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failbh- 
eagan òir, agus chuir e na failbheagan 
air na ceithir oisinnibh a bha aig a 
cheithir chosaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha 
na failbheagan, na h-àiteachan do na 
bataichibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean do 
f hiodh sitim, agus chòmhdaich e thairis 
iad le h-òr, gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha 
air a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùis- 
eirean, agus a chopain, agus a chuachan 
leis an toirear seachad tabhartas-dibhe, 
a dh^òv f ìor-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òv 
f ior-ghlan ; a dh^ohaiv bhuailte rinn e 
'n coinnleir : bha a chos, agus a mhenr, 
a chopain, a chnapan, agus a bhlàthai), 
do'n ni cheudna. CAIB. XXXVIII. 101 18 Agus sè meoir a' dol a mach as 
a thaobhan : tri meoir a' choinnleir à 
h-aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choimileir as an taobli eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamli cos- 
mhuil ri almonaibh ann an aon mheur, 
maille ri cnap agus blàth ; agtis tri 
copain air an deanamh cosmhuil ri 
almonaibh ann am meur eile, maille rì 
cnap agTis blàth : mar sin anns na sè 
ineoir a' dol a mach as a' choinnleir. 

20 Agus anns a' choinrdeir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri 
almonaibh, maille r'a chnaip agus a 
bhlàthan. 

21 Agus cnapfuidh dhà mheur dheth, 
agTis cnap fuidh dhà mheur dheth, 
agus cnap fuidli dhà mheur dheth, 
a rèir nan sè meur a' dol a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir do'n 
ni cheudna : è'aon obair bhuailte a 
dh'òr f ior-ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, 
agus a smàladairean, agus a smàl- 
shoithichean, a dh''òv f ìor-ghlan. 

24 Z>o thàlann òir f hìor-ghloin rinn 
se e, agus a shoithichean uile. 

25 Agus rinu e altair na tùise do 
f hiodh sitim : làmh-choiUe a fad, agus 
làmh-choillea leud, {bha i ceitliir-chear- 
nach,) agus dà làimh-choiUe a h-àirde ; 
bha a h-adhaircean do'n ni cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le 
h-òr fìor-ghlan, a mullach, agus a 
taobhan mu'n cuairt, agus a h-adhairc- 
ean ; agus rinn e coron òir dh'i mu'n 
cuairt. 

27 Agus rinn e dà f hailbheig òir dh'i 
fuidh a coron, aig a dà oisinn, air a dà 
thaobh, gu bhi 'nan àitibh do na bat- 
aichibh chum a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do 
f hiodh sitim, agus chòmhdaich e thairis 
iad le h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh 
naomh, agus an tùis fhìor-ghlan do 
spiosraidh chùbhraidh, a rèir oibre an 
lèigh. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS rinn e altair na h-ìobairt- 
loisgte do f hiodh sitim : cùig 
làmha-coille a fad, agus cùig làmha- 
coille a leud, {bha i ceitliir-chearnach,) 
agus tri làmha-coille a h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a 
ceithir oisinnibh : bha a h-adhaircean 
do'n tii cheudna ; agus chòmhdaich e 
thairis i le h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na li-altarach, na h-aighnean, agus na 
sluasaidean, agus na cuachan, agus na 
greimichean, agus na h-aighnean teine : 
a soithichean uile rinn e a dh'ìimha,. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath do 
lìon-obair umha, f 'a cuairt gu h-ìosal, 
gTi ruig a meadlion. 

5 Agus thilg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh na clèith umha, ffu 
bhi 'nau àitilih do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do f hiodh 
sitim, agus chòmhdaicli e thairis iad le 
h-umha. 

7 Agus chuir e na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h-altar- 
ach, chum a giùlan leo : fàs le bòrdaibh 
rinn e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid 
a dh\imha,, agus a chos a dh'umha, do 
sgàthanaibh na^n ban, a chi'uinnich 
'nam buidhnibh aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh 
mu dheas, ris an àirde deas : bha cùir- 
teinean na cùirte do anart grinn toinnte, 
ceud làmh-choiUe air fad ; 

10 Am puist fichead, agus am buinn 
umha fichead ; bhu cromagan nam post 
agus an cuairteagan a c?/«'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath, 
bha na càirteine do cheud làmh-choille ; 
am puist fichead, agus am buinn umha 
fichead : cromagan nam post, agus an 
cuairteagan a c^/^'airgiod. 

12 Agus air an taobh an iar bha cùir- 
teine do leth-cheud làmh-choille ; am 
puist deich, agus am buinn deich : 
cromagan nam post agus an cuairteagan 
a c?/«'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an 
àird an ear, leth-cheud làmh-choiUe. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cùig làmha-coille deug ; am puist 
tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoil^h eile do 
gheata na cùirte, air an làimh so agus 
air an làimli ud, bha cùirteine do chùig 
làmha-coille deug ; am puist tri, agus 
am buinn tri. 

16 Bha cùirteinean na cùirte uile 
mu'n cuairt a (/A'anart grinn toinnte. 

17 Agus bha buinn nam post « dh'- 
umha ; cromagan nam post, agus ajQ 
cuairteagan a c?/<'airgiod, agus còmh- 
dach an ceann a c^A'airgiod ; agus bha 
uile phuist na cùirte air an ceangal 
mu'n cuairt le h-airgiod. 

18 Agus bha 'm brat air son geata na 
cùirte 'na obair shnàthaid do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agxis 102 ECSODUS. do aiiart grinn toinnte : agus Ve fichead 
làmh-choiUe 'fhad, ag-us Ve 'àirde san 
leud cùig làmha-coille, a' coimhf hreag- 
airt do chùirteinibh na cùirte : - 

19 Agus am puist ceithir, agus am 
buinn umha ceithir ; an cromagan a 
(Z/i'airgiod, agus còmhdach an ceann, 
agus an cuairteagan a (iA'airgiod. 

20 Agus hha uile phinneachan a' 
phàilliuin, agus na cùirte mu'n cuairt, 
a dh'umha. 

21 Is e sin àireamh nithe a' phàiU- 
iuin, pàiniuiu na Fianuis, mar a dh' 
àirmheadh iad, a rèir àithne Mhaois, 
air son seirbhis nan Lebhithea«h, le 
làimh Itamair, mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic 
Shur, do thrèibh ludah, gach ni a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois ; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac 
Ahisamaich, do thrèibh Dhain, gearrad- 
air, agiis oibriche ealanta, agus fear 
oibre grèise ann an gorm, agus ann an 
Gorcur, agus ann an scarlaid, agus ann 
an anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am 
feum san obair, ann an uil' obair an 
ionaid naoimh, eadhon òr an tabhartais, 
naoi tàlanna fichead, agus seachd ceud 
agus deich secel 'ar fhichead, a rèir 
seceil an ionaid naoimh. 

25 Agus Ve airgiod na muinntir a 
dh'àirmheadhdo'n choimhthional, ceud 
tàlann, agus mìle agus seachd ceud 
agus cùig secel deug ag-us tri fichead, a 
rèir seceil an ionaid naoimh. 

26 Becah air son gach fir, 's e sin 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, air son gach aon a chaidh gu 
bhi air an àireamh, o f hichead bliadhn' 
a dh'aois agus os a cheann, air son shè 
ceud mìle agus thri mìle agus chùig 
ceud agus leth-cheud /èar. 

27 Agus do'n cheud tàlann airgid 
thilgeadh buinn an ionaid naoimh, 
agiis buinn an roinn-bhrait ; ceud bonn 
do'n cheud tàlann, tàlann do gach 
bonn. 

28 Agus do'n mhile agus sheachd 
ceud agus a' chùig secel deug agus tri 
fichead, rinn e cromagan do na puist, 
agus chòmhdaich e 'n cinn, agus chuir 
e cuairteagan mu'n timchioll. 

29 Agus Ve umha au tabhartais deich 
agus tri fichead tàlann, agus dà mhile 
agus ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do 
dhorus pàilliuin a' choimhthionail, agus 
an altair umha, agus a' chliath umha aice, agus soithlchean na h-altarach 
uile, 

31 AgTis buinn na cùiiie mu'n 
cuairt, agiis buinn geata na cùirte, agus 
uile j)hinneachan a' phàilliuin, agus 
lùle phinneachan na cùirte mu'n 
cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS do'n ghorm, agus do^'n chorcur, 
agus dd'n scarlaid, rinn iad èididh 
frithealaidh, gu frithealadh san ionad 
naomh, agus rinn iad èididh naomh do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephod do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scar- 
laid, agus do anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'na 
leacaibh tana, agus ghearr iad e ''na 
shnàithnibh, a ehum oibreachadh am 
measg a' ghuirm, agus am measg a' 
chorcuir, agiis am measg na scarlaid, 
agus am measg an anairt ghrinn le h- 
obair ealanta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dh'i, 
ceangailte ri chèile air a dà fhoir : mar 
sin chuireadh ri chèile i. 

5 Agus hha crios rìomhach na h- 
ephoid a hha air a h-uachdar, do'n ni 
cheudna, a rèir a h-oibre fèin ; eadhon 
do òr, do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnte ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

6 AgTis dh'oibrich iad clachan onics 
ceangailte ann am failibh òir, air an 
gearradh le gearradh seulaidh, le ainm- 
ibh chloinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air g-uailnibh na 
h-ephoid, gu hhi ^nan clacha cuimh- 
neachain do chloinn Israeil ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le Iv 
obair ealanta, a rèir oibre na h-ephoid, 
do òr, do ghonn, ag-us do chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach ; rinn iad 
an uchd-èididh dà-f liillte : rèis a fad, 
agus rèis a leud ; hha i dà-fhillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir 
sreathan chlach : «' cheud sreath, sar- 
dius, topas, agus carbuncul : so a' 
cheud sreath. 

11 Agus an dara sreath, ' emerald, 
saphir, agus daoimein. 

12 AgTis an treas sreath, ligur, agat, 
agus ametist. 

13 Agus an ceathi-amh sreath, beiil, 
onics, agus iasper : hha iad air an cean- CAIB. XXXIX. 103 gal ann am failibh òir 'nan suidheach- 
adh. 

14 Agus bha na claehan a rèir ainm- 
eanna chloinn Israeil, a dhà-dheug a 
re'ir an ainmeanna,le gearradh seulaidh, 
gach aon aca le h-ainm fèin, a rèir an 
dà thrèibh dlieug. 

15 Agus rinn iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig na cinn, a ^^A'obair 
shnìomlita dh^òr fìor-ghlan. 

16 Agus rinn iad dà fhail òir, agus 
dà flaàinne òir : agus chuir iad an dà 
fhàinne air dà cheann na h-uchd- 
èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabhruidh 
shnìomhta san dà fhàinne air cinn na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann 
na dà shlahhruidh shnìomhta san dà 
fhail, agus chuir siad iad air mìribh- 
guailne na h-ephoid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, 
agns chuir siad iad air dà cheann na 
h-uchd-èididh, air an iomall dith, a bha 
air taobh na h-ephoid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà f hàinne òir eile, 
agus ehuir siad iad air dà thaobh na h- 
ephoid gu h-ìosal, leth ris a' chuid 
bheoil dith, fa chomhair a' clioimh- 
cheangail eile, os ceann crios rìomhach 
na h-ephoid. 

21 Agus cheangail iad an uchd- 
èididh leis a fàinnibh ri fàinnibh na 
h-ephoid le h-èill ghuirm, a chum gu'm 
hitheadh i os ceann crios rìomhach na 
h-ephoid, agus nach biodh an uchd- 
èididh air a fuasgladh o'n ephoid ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mliaois. 

22 Agus rinn e faUuinn na h-ephoid 
a rfA'obair fhighte, uile do ghorm. 

23 Agus bha toll am meadhon iia 
falluinn, mar tholl lùirich-mhaiUich, 
agus foir timcliioll a tuill, a chum uach 
reubtadh i. 

24 Agus rinn iad air iomallaibh na 
falluinn pomgranata do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
toinnte. 

25 Agus rinn iad cluig a dh'òr fìor- 
ghlan, agus chuir iad na cluig eadar na 
pomgranatan, air iomall na falluinn 
mu'n cuairt eadar na pomgranata : 

26 Clag agus pomgranat, clag agus 
pomgranat, air iomall na falluinn mu'n 
cuairt, a fhrithealadh innte ; mar a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a dK- 
anart grinn, a dK obair f highte, air son 
Aaroin agus a chuid mac, 

28 Agus crùn-sagairt a afA'anart grinn, agus boineidean sgiamhach a 
S/i'anart grinn, agus briogais anairt a 
<i/«'anart grinn toinnte, 

29 Agus crios do anart grinn toinnte, 
agTis do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, a t/A'obair shnàthaide ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

80 Agus rinn iad leac a chrùin 
naoimh a <//i'òr f ìor-ghlan, agus sgrìobh 
iad oirre sgrìobhadh, cosmhuil ri gearr- 
adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iall do 
ghorm, g'a daingneachadh air a' chrùn 
gu h-àrd ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' 
obair pàilliuin bùtha a' choimhthion- 
ail : agus rinn clann Israeil a rèir gach 
ni a dh'àithn an Tighearna do Mhaois ; 
mar sin rinn iad. 

83 Agus thug iad am pàilliun gu 
Maois, am bùth, agus 'airneis uile, a 
chromagan, a bhuird, a chroinn, agus a 
phuist, agus a bhuinn ; 

34 AgTis an còmhdach do chroicnibh 
reitheachan air an dath dearg, agus an 
còmhdach do chroicnibh bhroc, agus 
brat a' chòmhdaich ; 

35 Airc na Fianuis, agus a bataich- 
ean, agus a' chaithir-thròcair ; 

86 Am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an t-aran taisbeanta ; 

87 An coinnleir fìor-ghlan agus a 
lòchrain, eadhon a lòchrain gu bhi air 
an cur ann an ordugh, agus a shoith- 
ichean uile, agus an oladh a chum 
soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an oladh- 
ungaidh, agus an tùis chùbhraidh, agus 
am brat air son doruis a' phàilhuin ; 

39 An altair umha, agus a cliath 
umha, a bataichean, agus a soithichean 
uile, an soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, 
agus a buinn, agiis am brat air son geata 
na cùirte, a cuird, agus a pinneachan, 
agus uile shoithichean seirbhis a' 
phàiIHuin, air son bùtha a' choimh- 
thionail ; 

41 Eudach an fhrithealaidh gu 
frithealadh san ionad naomh, an t-eud- 
ach naomh air son Aaroin an t-sagairt, 
agus eudach a chuid mac, a fhritheal- 
adh ann an dreuchd an t-sagairt. 

42 A rèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, mar sin rinn clann 
Israeil an obair ulle. 

43 Agus dh'amhairc Maois air an 
obair uile, agus, feuch, rinn iad i mar 104 ECSODUS. s dh'àithn an Tigheam, eadhon mar 
sin rinn iad i : agus bheannaich Maois 
iad. 

CAIB. XL. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Air a' cheud là do'n cheud mhìos 
cuiridh tu suas pàilUun bùtha a' 
choimhthionail. 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na Fian- 
uis, agus folaichidh tu 'n àirc leis an 
roinn-bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, 
agus cuiridh tu 'n ordugh na nithe a ta 
gu bhi air an cur an ordugh air ; agus 
bheir thu stigh an coinnleir, agus las- 
aidh tu a lòchrain. 

6 Agus suidhichidh tu 'n altair òir 
a ta chum na tùise fa chomhair àirce 
na Fianuis, agus cuiridh tu brat an 
doruis ris a' phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na h- 
ìobairt-loisg-te fa chomhair doruis pàiU- 
iuin bùtha a' choimhthionail. 

7 Agus suidhichidh tu 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choimhthionail 
agus an altair, agus cuiridh tu uisge 
ann. 

8 Agus cuirìdh tu suas a' chùirt 
mu'n cuairt,. agus crochaidh tu suas am 
brat aig geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ung- 
aidh, agus ungaidh tu am pàilliun, 
agus gach ni a ta ann, agus naomhaich- 
idh tu e, agus a shoithichean uile : agus 
bithidh e naomh. 

10 Agus ungaidh tu altair na h- 
iobairt-loisgte, agus a soithichean uile, 
agus naomhaichidh tu an altair : agus 
bithidh an altair ro-naomha. 

11 Agus ungaidh tu an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, agus naomhaich- 
idh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a 
mhic gu dorus bùthaa' choimhthionail, 
agus ionnlaididh tu iad le h-u^isge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an 
t-eudach naomha, agus ungaidh tu e, 
agus naomhaichidh tu e ; agus frith- 
eilidh e dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'- 
ung thu 'n athair, agus fritheilidh iad 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt ; 
oir bithidh gu deimhin an ungadh-san 
dhoibh a chum sagartachd sìorruidh air 
feadh an ginealacha. 16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha : mar sin 
rinn e. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, san 
dara bliadhna, air a' cheud là do'n 
mhìos, a chuireadh suas am pàilliun. 

18 Ag'us chuir Maois suas aro pàill- 
iun agTis dhaingnich e a bhuinn, agus 
chuir e suas a bhuird, agus chuir e 
stigh a chroinn, agus thog e suas a 
phuist. 

19 Agus sgaoH e mach am bùth os 
ceann a' phàiUiuin, agus chuir e 
còmhdach a' bhùtha air os a cheann ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an 
Fhianuis anns an àire, agus chuir e na 
bataichean air an àirc, agus chuir e a' 
chaithir-thròcair air an àirc os a 
ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n 
phàiUiun, agus chuir e suas brat a' 
chòmhdaich, agus chòmhdaich e àirc 
na Fianuis ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am 
bùth a' choimhthionail, air taobh a' 
phàilliuin mu thuath, an taobh a muigh 
do'n roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an 
ordugh air, ann an làthair an Tigh- 
earna ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann am 
bùth a' choimhthionail, thall fa chomh- 
air a' bhuird, air taobh a' phàilliuin ris 
an àirde deas. 

25 Agus las e na lòchrain ann an 
làthair an Tighearna ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am 
bùth a' choimhthionail, air beulaobh 
an roinn-bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh 
oirre ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat aig 
dorus a' phàilhuin. 

29 Agus chuir e altair na h-iobairt- 
loisgte, làimh ri dorus pàilliuin bùtha 
a' choimhthionail, agus thug e suas 
oirre an iobairt-Ioisgte, agus an tabh- 
artas-bìdh ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

80 Agus chuir e 'n soitheach-ionn- 
laid eadar bùth a' choimhthionail agus 
an altair, agus chuir e uisge ann, a 
dh'ionnlad his. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus CAIB. I. 105 Aaron, agus a mhic, an làmhan agus 
an cosan aige. 

82 An uair a bha iad gu dol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, agus gu 
teachd am fagus do'n altair, dh'ionn- 
laid siad iad fèin, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt 
timchioll a' phàilliuin agus na h-altar- 
ach, agus chuir e suas brat geata na 
cùirte : mar sin chrìochnaich Maoisan 
obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an 
Tighearn am pàiUiun. 

85 Agus cha b'urrainn Maois dol a stigh do bhùth a' choimhthionail, 
chionn gu'n do ghabh an neul còmh- 
nuidh air, agus gu'n do lìon glòir an 
Tighearn am pàilliun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul 
suas o mhullach a' phàilliuin, chaidh 
clann Israeil air an aghaidh 'nan uile 
thurusaibh : 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, 
an sin cha do thriall iad gus an là san 
d'èirich e suas : 

38 Oir bha neul an Tìghearn air a' 
phàilliun san là, agus bha teine air san 
oidhche, ann an sealladh thighe Israeil 
uile, air feadh an uile thurusan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

AGUS ghairm an Tighearn air 
Maois, agus labhair e ris à 
pàilliun a' choimhthionail, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma bheir duine sam bith 
agaibh tabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, bheir sibh bhur tabhartas 
do'n sprèidh, eadhon do'n bhuar agus 
do'n treud. 

3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 
'na ìobairt-Ioisgte, thugadh e seachad 
beathach firionn gun ghaoid : aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail bheir e 
seachad e d'a shaor thoil fèin, an 
làthair an Tighearn. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
na h-ìobairt-Ioisgte : agTis gabhar air a 
shon i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an 
làthair an Tighearn : agus bheir na 
sagairt, mic Aaroin, leo an fhuil, agus 
crathaidh iad an f huil mu'n cuairt air 
an altair, a ta aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

6 Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na mìribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t- 
sagairt teine air an altair, agus leagaidh 
iad fiodh ann an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, mic 
Aaroin, na mìrean, an ceann, agus an 
t-saiU, ann an ordugh air an f hiodh a 
ta air an teine, a tha air an altair. 9 Ach a mhionach agus a chosan 
nighidh e ann an uisge : agus loisgidh 
an sagart an t-iomlan air an altair, 
mar ìobairt-Ioisgte, tabhartas a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearn. 

10 Agus ma's ann do na treudaibha 
bhios a thabhartas, eadhon do na caor- 
aich, no do na gabhraibh, chum 
ìobairt-Ioisgte ; 'na bheathach firionn 
gun ghaoid bheir e leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh 
na h-altarach mu thuath ann an làth- 
air an Tighearn : agus crathaidh na 
sagairt, mic Aaroin, 'f huil air an altair 
mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidh e 'na mhiribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill ; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air 
an f hiodh a ta air an teine, a tha air 
an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus 
na cosan le h-uisge ; agus bheir an 
sagart leis an t-iomlan, agus loisgidh e 
air an altair e, mar ìobairt-Ioisgte, 
tabhartas a bheirear suas le teine, a dh'- 
f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a 
bhios a thabhartas do'n Ti^hearna chum 
ìobairt-loisgte, an sin bheir e a thabh- 
artas do thurturaibh, no do choluman- 
aibh òga. 

16 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidh e a cheann 106 LEBHITICUS. deth, agus loisgidh e air an altair e ; 
agus fàisgear a mach 'f huil air taobh 
na li-altarach. 

16 Agus spìonaidh e a gheuban as 
maiUe r'a chlòimh, agus tilgidh e làimh 
ris an altair e, air an taobh an ear, a 
dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiath- 
aibh e, ach cha roinn e o chèile e : agus 
loisgidh an sagart e air an altair, air an 
fhiodh a ta air an teine, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le 
teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earn. 

CAIB. II. 

AGUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, 
bithidh a thabhartas do plilùr mìn : 
agus dòirtidh e oladh air, agus cuiridh 
e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidh e as làn a 
dhuirn d'a phlùr, agus d'a oladh, maiUe 
r'a thùis uile ; agus loisgidh an sagart 
a chuimhneachan air an altair, gu hlii 
'na thabhartas air a thoirt siias le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

3 Agus fuigheall an tabhartais-bhìdh, 
is le Aaron agus le 'mhic e : is ni ro- 
naomha e do thabhartasaibh an Tigh- 
earn air an toirt suas le teine. 

4 Agus ma bheir thu seachad tabh- 
artas-bìdh air a dheasachadh san àmh- 
uinn, is breacagan neo-ghoirtichte do 
phlùr mìn measgta le h-oladh a bhios 
ann, no dearnagan neo-ghoirtichte 
ungta le h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh air a 
dheasachadh ann an aghann a bhios a'd' 
thabhartas, bithidh e do phlùr mìn 
neo-ghoirtichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e 'na mhiribh, agus 
dòirtidh tu oladh air : is tabhartas-bìdh 
a t'ann. 

7 Ag-us ma bhios do thabhartas 'na 
thabhartas-bidh o'n aghann-ròstaidh, 
nithear e do phlùr mìn le h-oladh. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, 
a nìthear do na nithibh so, chum an 
Tighearn : agus an uair a thaisbeanar 
do'n t-sagart e, bheir se e chum na h- 
altarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an 
tabhartas-bhidh cuimhneachan dheth, 
agus loisgidh se e air an altair : is tabh- 
artas a tKann air a thoirt suas le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

10 Agus an ni a dh'fhàgar do'n tabh- 
artas-bhìdh is fe Aaron agusfe 'nihic e: tha « 'na ni ro-naomha do thabhartais 
an Tighearn air an toirt suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam 
bith, a bheir sibh a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, le taois ghoirt ; oir cha loisg 
sibh a bheag do thaois ghoirt, no do 
mhil, ann an tabhartais an Tigliearn a 
bheirear suas le teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud tor- 
aidh, bheir sibh seachad e do'n Tigh- 
earn : ach cha loisgear air an altair e 
chum fàile chùbhraidh. 

13 Agusgach tabhartas-bìdh a bheir 
thu leat, ni thu blasda le salann : cha 
mhò a leigeas tu le salann coimhcheang- 
ail do Dhè bhi dh'easbhuidh air do 
thabhartas-bìdh : le d' thabhartais uile 
bheir thu seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabh- 
artas-bìdh do d' cheud thoradh do'n 
Tighearna, bheir thu seachad mar an 
tabhartas-bìdh do d' cheud thoradh, 
diasa glasa do arbhar cruaidhichte I«is 
an teine, eadhon siol buailte as na dias- 
aibh ùra. 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus 
leagaidh tu tùis air : is tabhartas-bìdh e. 

1 6 Agus loisgidh an sagart a chuimli- 
neachan, cuid d'a arbhar buailte, agus 
cuid d'a oladh, maille r'a thùis uile : is 
tabhartas e a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn. 

CAIB. III. 

AGUS ma hhios a thabhartas « chmi 
ìobairt tabhartasan-sìth, ma's 
ann do'n bhuar a bheir e seachad e, ma's 
fìrionn no boirionn e, bheir e seachad e 
gun ghaoid an làthair an Tighearn. 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail : agvrs 
crathaidh mic Aaroin, na sagartan, an 
fhuil air an altair mu'n cuairt. 

3 Agus blieir e seachad do iobairt 
nan tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear 
sUas le teine do'n Tigliearn ; an t-saill 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus 
an t-saill uile a ^^'air a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta air an loch-'Ièin, agus an 
sgairt a ta os ceann nan àinean ; maille 
ris na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air an 
altair, air an ìobairt-Ioisgte, a ta air an 
fhiodli a th'sài' an teine : is tabhartas e 
a bheirear suas le teine, a dli'fliàile 
cùbhraidh do'n Tighearn. 

6 Agus ma's ann do 'n treud a bhios 
a thabhartas clium ìobairt tabhartasan- CAIB. IV.- 107 sìth do'n Tigheam, firionn no boirionn •, 
bheir e seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a 
thabhartas, bheir e seachad e an làth- 
air an Tighearn. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus niarbhaidh se e fa 
cliomhair pàilUuin a' choimhthionail : 
agus crathaidli mic Aaroin 'fhuil air an 
altair mu'n cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuid do 
ìobairt nan tabhartas-sìtli, mar tha- 
bhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn ; a shaiU agus an t-earball 
uile, teann air à' chnàimh-dliroma 
bheir e air falbli e ; agus an t-saill a ta 
còmhdachadh a' mhionaicli, agus an t- 
saill uile a ta air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, agus an t-saiU a 
ta orra, a ta làimh ris an loch-'le'in, 
agus an sgairt os ceann nan àinean ; 
maille ris na h-airnibh, bheir e air 
falbh i. 

11 Agus loisgidh an sagart e air an 
altair ; is e biadh an tabhartais a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn. 

12 Agus ma's gabhar a bkios 'na 
thabhartas, bheir e seachad i an làthair 
an Tighearn. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a 
ceann, agus marbhaidh e i fa chomhair 
pàilliuin a' choimhthionail : agus 
crathaidh mic Aaroin a fuil air an 
altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a 
thabhartas, eadhon tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn ; an t-saill 
a tha còmhdachadh a' mhionaich, agus 
an t-saiU uile a ta air a' mUonach, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a t/>a làimh ris an loch-'lèin, 
agus an sgairt os ceann nan àinean ; 
maiUe ris na h-airnibli, bheir e air 
falbh i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad air 
an altair : is iad biadh an tabhartais a 
bheirear suas le teine, chum fàile chù- 
bhraidh. An t-saiU uile is leis an 
Tighearn. 

17 Bithidli e 'na reachd bith-bhuan 
do'r ginealachaibh air feadh bhur n- 
àiteacha-còmhnuidh uile, nach ith sibh 
saiU no fuil sam bith. 

CAIB. IV. 

AGUS labhair an Tighearna l i Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Ma pheacaicheas anam trìd aineolais an 
aghaidh aoin sam bith a dh' àitheant- aibh an Tighearn (a thaobh nithe nach 
bu chòir a dheanamh) agus gu'n dean 
e ni an aghaidh aoin diubh ; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
ungadh, a re'ir peacaidh an t-sluaigh ; 
an sin thugadh e air son a pheacaidh a 
pheacaich e, tarbh òg gun ghaoid a dh'- 
ionnsuidh an Tighearna chum ìobairt- 
pheacaidh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail an làthair 
an Tighearn ; agus cuiridh e a làmh 
air ceann an tairbh, agus marbhaidb e 
'n tarbh an làthair an Tighearn. 

5 Agus gabhaidh an sagart a chaidh 
ungadh, cuid do fhuil an tairbh, agus 
bheir e i gu pàilliun a' choimhthionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur 
san fhuil, agus crathaidh e cuid do'n 
fhuil seachd uairean an làthair an Tigh- 
earna, fa chomhair roinn-bhrait an 
ionaid naoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cuid do'n 
fhuil air adhaircibh altarach na tùise 
cùbliraidh am fianuis an Tighearn, a 
ta ann am pàilliun a' choimhthionail ; 
agus dòirtidh e fuil an tairbh uile aig 
bun altarach na h-ìobairt-Ioisgte, a 
ta aig dorus pàilhuin a' choimhthionail. 

8 Agus uile shaill tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh bheir e air falbh uaith ; an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agTis an t-saill uile a ta air a' mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, 
agus an sgairt os ceann nan àinean ; 
maille ris na h-airnibh bheir e air 
falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobairt nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh 
an sagart iad air altair na h-ìobairt- 
loisgte. 

11 Agus seice an tairbh, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, agus maille r'a 
chosan, agus a mhionach, agus a ghaorr, 

12 Eadhon an tarbh gu h-iomlan 
giùlainidh e mach an taobh a muigh 
do'n champ gu h-ionad glan, far an 
dòirtear a mach an luath, agus loisgidh 
e air an f hiodh e le teine : far an dòirt- 
ear a mach an luath, loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimh- 
thional Israeil uile trid aineolais, agus 
gu bheil an ni folaichte o shùilibh a' 
chomhchruinnich, agus gu'n d'rinn iad 
ni-eigin an aghaidh aoin sam bith a 
dh'àitheantaibh an Tighearn, a thaobh 
nithe nach bu chòir a dheanamh, agus 
gu bheil iad ciontach ; 

14 An uair a bhios am peacadh, a 108 LEBHITICUS. pheacaich iad 'naaghaidh, aithnichte,an 
sin bheir an comhchruinneach seach- 
ad tarbh òg air son a' pheacaidh, agns 
bheir iad e fa chomhair pàilUuin a' 
choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' 
choimhthionail an làmhan air ceann 
an tairbh an làthair an Tighearn ; agus 
marbhar an tarbh an làthair an Tigh- 
earn. 

16 Agiis bheir an sagart a chaidh 
ungadh cuid do f huil an tairbh gu pàill- 
iun a' choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur 
ann an cuid do'n f huil, agus crathaidh 
e i seachd uairean an làthair an Tigh- 
earna, fa chomhair an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n f huil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am fìanuis 
an Tighearn, a ta ann aiu pàilliun a' 
choimhthionail, agus dòirtidh e mach 
an fhuil uile aig bun altarach na h- 
ìobairt-loisgte, a ta aig dorus pàiUiuin 
a' choimthionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaill 
uile uaith, agus loisgidh e i air an al- 
tair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a rinn 
e ri tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar 
sin ni e ris : agus ni an sagart rèite air 
an son, agus bheirear maitheanas 
dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an 
taobha muigh do'nchamp, agus lòisgidh 
se e mar a loisg e 'n ceud tarbh : is 
ìobairt-pheacaidh e air son a' chomh- 
chruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdaran, 
agus a ni e ni-eigin trìd aineolais an 
aghaidh aoin sam bith a dh'àitheantaibh 
an Tighearn a Dhè, a thaobh nithe nach 
bu chòir a dheanamh, agus gu bheil e 
ciontach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich 
e, g'a f hios ; bheir e leis mar a thabh- 
artas meann do na gabhraibh, beathach 
firionn gun ghaoid. 

24 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
a' mhinn, agus marbhaidh se e san ionad 
anns am marbh iad an ìobairt-Ioisgte 
ann an làthair an Tighearn : is ìobairt- 
pheacaidh e. 

25 Ag^s gabhaidh an sagart cuid do 
f huil na h-iobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach 
na h-ìobairt-Ioisgte, agus dòirtidh e 
mach a fuil aig bun altarach na h-ìo- 
bairt-Ioisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air an 
altair, mar a hisgear saill ìobairt nan tabhartas-sìtli : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh, agus 
maithear dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach 
do sliluagh na dùthcha trid aineolais, 
an uair a ta e 'deanamh ni-eigin an 
aghaidh aoin sam bith a dh'àitheantaibh 
an Tighearn, a thaobh nithe nach bu 
chòir a dheanamh, agus gu bheil e 
ciontach : 

28 Ma thig a pheacadh, a pheacaich 
e, g'a fhios ; an sin bheir e leis mar a 
thabhartas meann do na gabhraibh, 
beathach boirionn gun ghaoid, air son a 
pheacaidh a pheacaich e. 

29 Ag-us cuiridli e a làmh air ceann 
na h-ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh 
e an iobairt-pheacaidh ann an ionad na 
h-iobairt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a 
fuil le 'mheur, agus cuiridh e i air 
adhaircibh altarach na h-ìobairt-loisgte, 
agus dòirtidh e mach a fuil uile aig bun 
na h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, 
mar a bheirear an t-saill à h-ìobairt nan 
tabhartas-sith ; agus loisgidh an sagart 
i air an altair, a chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearn : agus ni an sagart rèite 
air a shon, agus bheirear maitheanas 
dha. 

32 Agus ma blieir e leis uan mar a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e leis 
uan boirionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
an tabhartais-pheacaidh, agus marbh- 
aidh se e mar ìobairt-pheacaidh san 
ionad anns am marbh iad an ìobairtr 
loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid 
do fhuil na h-ìobairt-plieacaidh le 
'mheur, agus cuirìdli e i air adhaircibh 
altarach na h-ìobairt-Ioisgte, agus dòirt- 
idh e mach a fuil uile aig bun na h- 
altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, 
mar a bheirear air falbh saill an uain o 
iobairt nan tabhartas-sìth ; agusloisgidh 
an sagart iad air an altair, a rèir nan 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn : agus ni an sagart rèite air a 
shon a thaobh a pheacaidh a rinn e, agua 
maithear dha e. 

CAIB. V. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n cluinn e guth mionnachaidh, 
agus gur fianuis e, a chunnaic no is 
fiosrach air a' chuis, mur cuir e 'n cèill 
i, an sin giùlainidh e a chionta : CAIB. 

2 No ma bheanas anam ri ni sam 
bith neòghlan, nias cairbh fiadli- 
bheathaicli neòghloin e, no cairbh 
sprèidhe neòghloin, no cairbh ni neò- 
ghloin a shnàigeas, agus e an-f hiosrach 
air ; bithidh esan mar an ceudna neò- 
giilan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e ri neòghloine 
duine, ge b'e air bith an neòghloine leis 
an salaichear duine, agus gu bheil e an- 
f hiosrach air ; an uair is fios da e, an 
sin bithidh e ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam, ag 
ràdh le 'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n 
dean e maith, ge b'e air bith e a labhi-as 
duine le niionnaibh, agus gu bheil e an- 
f hiosrach air ; an uair is fios da e, an 
sin bithidh e ciontach ann an aon diubh 
sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e 
ciontach do aon do na nithibh sin, gu'n 
aidich e gu'n do pheacaich e san ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
a dh'ionnsuidh an Tighearn air son a 
pheacaidh a pheacaich e, beathach 
boirionn o'n treud, uan, no meann o na 
gabhraibh, mar ìobairt-pheacaidh : agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
a pheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt 
leis, an sin bheir e leis air son a choire 
a rinn e, dà thurtur, no dà choluman 
òg, a dh'ionnsuidh an Tighearna ; fear 
a chum ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile chum ìobairt-loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachad am 
fear a ta chum na h-ìobairt-pheacaidh 
air tùs, agus snìomhaidh e a cheann o 
'amhaich, ach cha sgar e o chèile i<id. 

9 Agus crathaidh e cuid do f huil na 
h-ìobairt-pheacaidh air taobh na h- 
altarach, agus f àisgear a' chuid eile do'n 
f huil a mach aig bun na h-altarach : 
is ìobairt-pheacaidh i. 

10 Agus bh€Ìr e seachad an dara 
eun mar ìobairt-loisgte, a rèir a' ghnà- 
tha : agus ni an sagavt rèite air a shon 
a thaobh a pheacaidh a pheacaich e, 
agus maithear dha e. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, 
no dà choluman òg a thoirt leis ; an 
sin bheir esan a pheacaich leis mar a 
thabhartas an deicheamh cuid do ephah 
do phlùr mìn, mar thabhartas-peacaidh : 
cha chuir e oladh air, ni mò a chuireas 
e tùis air, oir is tabhartas-peacaidh €. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt 
e, agus gabhaidh an sagart làn a dhuirn 
deth, cadhm cuinihneachan deth, agus VI. lÒS 

loisgidh e air an altair e, a rèir nan 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn : is tabhartas-peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon 
a thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann 
an aon diubh sin, agus maithear dha e : 
agus bithidli amfuigheall leis an t-sagart, 
mar thabhartas-bìdh. 

14 Ag-us labhaìr an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm 
peacaich e trìd aineolais ann an nithibh 
naomha an Tigheam ; an sin bheir e 
air son a choire dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, reithe gun ghaoid o na treudaibh, 
a rèir do mheas le secelibh airgid, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, chum ìobairt- 
eusaontais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e 
san ni naomha ni e coimhleasachadh, 
agus cuiridh e ris an cùigeadh cuid, 
agus bheir e do 'n t-sagart e : agus ni 
an sagart rèite air a shon le reithe na 
h-ìobairt-eusaontais, agus maithear dha 
e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, 
agus gu'n dean e aon do na nithibh sin 
a thoirmisgeadh le àitheantaibh an 
Tighearna bhi air an deanamh ; ged 
nach b'f hios da e, gidheadh a ta e ciont- 
ach, agus giùlainidh e 'aingidheachd. 

18 Agus bheir e leis reithe gun ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt : 
agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh 'aineolais, leis an deachaidh e 
air seacharan agus gun fhios aig air ; 
agus maithear dha e. 

19 Is ìobairt-eusaontais a th'ann : 
chiontaich e gu deimhin an aghaidh an 
Tighearna. 

CAIB. VI. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh. 2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tigh- 
earn, agus gu'n dean e breug d'a 
choimhearsnach a thaobh an ni a thug- 
adh dha r'a ghleidheadh, no ann an 
companas, no thaobh an ni a thugadh 
air falbh le h-ainneart, no ma mheall 
e a choimhearsnach ; 

3 No ma f huair e an ni sin a chaill- 
eadh, agus gu'n d'rinn e breug nime, 
agus gu'n d'thug e mionnan eithich ; 
ann an aon ni dhiubh sin nile a ni 
duine, a' peacachadh annta : 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n 
do pheacaich e, agus gu bheil e ciontach, 110 LEBHITICUS. gu'n toir e air ais an ni sin a thug e air 
falbh le h-ainneart, no an ni sin a 
f huair e gu mealltach, no an ni sin a 
thugadh dha r'a ghleidheadh, no a 
chailleadh agus a fliuair e, 

5 No ni sam bitli m'an d'thug e 
mionnan eithich ; blieir e air ais e san 
iomlan, agus cuiridh e 'n cùigeadh cuid 
a thuilleadh lis, agus bheir e dha-san 
e d'am buin e, ann an là 'iobairt-eusaon- 
tais. 

6 Agus bheir e leis 'iobairt-eusaontais 
chum an Tighearna, reithe g-un ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas, mar ìobairt- 
eusaontais, a dlr'ionnsuidli an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon 
an làthair an Tighearn : agus gheibh e 
maitheanas a thaobh gach ni dhiubh 
sin uile a rinn e, a' ciontachadh annta. 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a 
mhie, ag ràdh, Is e so lagh na h-iobairt- 
loisgte : {Is i 'n ìobairt-loisgte i, air 
son an losgaidh air an altair air feadh 
na h-oidhche uile gu maduinn, agus 
bithidh teine na h-altaracli a' losgadh 
innte) 

10 Agus cuiridh an sagart trusgan 
anairt uime, agiis cuiridh e briogais 
anairt air 'f heoil, agus togaidh e suas 
an luath a loisg an teine leis an iobairt- 
loisgte air an altair, agus cuiridh e i 
làimh ris an altair. 

11 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, 
agus cuiridh e trusgan eile uime, agus 
giùlainidh e 'n luath a maeh an taobh 
a muigh do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an altair 
a' losgadh innte ; cha chuirear as e : 
agus loisgidh an sagart fiodh oirre gach 
maduinn, agus cuiridh e an ìobairt- 
loisgte ann an ordugh oirre, agus loisg- 
idh e oirre saill nan iobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an 
altair an còmhnuidh : cha tèid e idir 
as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartais- 
bhìdh : Bheir mic Aaroin e an làthair 
an Tighearna, fa chomhair na h-altar- 
ach. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuirn 
dheth, do phlùr an tabhartais-bliìdh, 
agus d'a oladh, agus an tùis uile a ta 
air an tabhartas-bhìdh, agus loisgidh e 
air an altair e, chum fàile cliùbhraidh, 
eadhoti cuirahneachan dheth do'n Tigh- 
earn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic 
am fuigheall : maille ri aran neo- ghoirtichte ithear e san ionad naomh ; 
ann an cùirt pàilliuin a' choimh-thion- 
ail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt : 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn do 
m' thabhartasaibh air an toirt suas le 
teine : tha e ro-naomha, mar an ìobairt- 
pheacaidh, agus mar an iobairt-eusaon- 
tais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : hithidh e 'na 
reachd siorruidh air feadh bliur gineal- 
acha thaobh tabhartasan an Tìghearn 
air an toirt suas le teine : bithidh gach 
neach a bheanas riu naomh. 

19 Ag-us labhair an Tighearna li 
Maois, ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a 
chuid mac, a bheir iad seachad do'n 
Tighearna, san là a dh'ungar e ; an 
deicheamh cuid do ephah do plrlùr min 
mar tliabhartas-bìdh an còmhnuidh, a 
leth sa' mhaduinn, agus a leth san 
fheasgar. 

21 Ann an aghann nìthear e le h- 
oladh, agus an uair a hhios e fuinte, 
bheir thu stigh e : agus na mìrean 
fuinte do'n tabhartas-bìdh bheir thu 
.seachad a chum fàile chùblrraidh do'n 
Tighearn, 

22 Ag-us bheir an sagart d'a mhic, a 
dh'ungadh 'na àite, seachad e : is reachd 
sìorruidh e do'n Tighearn ; loisgear gn 
h-iomlan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas-bidh 
air son an t-sagairt gu h-iomlan : cha'n 
ithear e. 

24 Agus labhair an Tjghearna ri 
Maois, ag ràdh, 

25 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
ag ràdh, Is e so lagh na h-iobairt- 
pheacaidh : san ionad anns am marbliar 
an ìobairt-Ioisgte, bithidh an ìobairt- 
pheacaidh air a marbhadli am fianuis 
an Tighearn : tha i ro-naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seach- 
ad i air son peacaidh : anns an ionad 
naomh ithear i, ann an cùirt jjàiUiuin 
a' choimhthionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, 
bithidh e naomh ; agus an uair a 
chrathar a bheag d'a fuil air eudach 
sam bith, nighidh tu an ni air an do 
chrathadh i anns an ionad naomh. 

28 Agus bithidlr an soitheach creadha 
anns an do bhruicheadli i air a bhris- 
eadh ; ach ma bhruicheadh i ann an 
coireadh umha, glanar agus nighear e 
ann an uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am CAIB 

measg nan sagart dhith : tha i ro- 
naomh. 

30 Ach cha'n ithear iobairt-pheacaidh 
sam bith, d'an d'thugadh a bheag do'n 
fhuil a steach do phàiUiun a' choimh- 
thionail, a dheanamh rèite san ionad 
naomh : loisgear san teine i. 

CAIB. VII. 
GUS is e so lagh na h-ìobairt-eus- 
aontais : tha i ro-naomh. 2 Anns an ionad sam marbh iad an 
ìobairt-Ioisgte, marbhaidh iad an ìo- 
bairt-eusaontais : agus crathaìdh e a 
fuil air an altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill 
uile ; an t-earball, agus an t-saill a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, 
agus an sgairt a ta os ceann nan àinean ; 
maiUe ris na h-airnibh, bheir e air 
falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an 
altair, mar thabhartas a bheirear suas 
le teine do'n Tighearn : is ìobairt-eus- 
aontais i, 

6 Ithidh gach firionnach am measg 
nan sagart dhith : san ionad naomh 
ithear i ; tha i ro-naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil 
sin an ìobairt-eusaontais : is aon lagh 
dhoibh : leis an t-sagart a ni rèite 
leatha, bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad 
ìobairt-Ioisgte duine sam bith, is leis an 
t-sagart so croicionn na Ii-ìobairt-Ioisgte 
a thug e seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bidh 
uile a dh'f hiunear ann an àmhuinn, 
agus gach ni a dheasaichear ann an 
aghann-ròstaidh, agus ann am mèis, 
do'n t-sagart a bheir seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh agus tioram, le mic 
Aaroin uile, leis gach aon uiread r'a 
chèile. 

11 Agus is e so lagh iobairt nau 
tabhartas-sith, a bheir e seachad do'n 
Tighearna : 

1 2 Ma's ann mar bhreith-buidheach- 
ais a bheir e seachad i, an sin bheir e 
seachad maille ris an ìobaii-t-bhuidh- 
eachais breacagan neo-ghoirtichte 
measgta le h-oladh, agus dearnagan 
neo-ghoirtichte iing-ta le h-oladh, ag-us 
breacagan measgta le h-oladh, do phlùr 
mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, 
bheir e seachad mar a thabhartas, aran . VII. 111 

goirtichte, maille ri ìobairt-buìdheach- 
ais a thabhartasan-sìth. 

14 Agus dh'i sin bheir e seachad aon 
as an tabhartas iomlan, mar thabhartas- 
togta do'n Tighearn, agus bithidh e leis 
an t-sagart a chrathas fuil nan tabh- 
artas-sìth. 

15 Agus ithear feoil ìobairt a thabh- 
artasan-sitliair son breith-buidheachais, 
san là sin fèin anns an toirear seachad 
i ; cha 'n f hàg e bheag dhith gu mad- 
uinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas 
deònach ìobairt a thabhartais, san là 
sin fèin anns an toir e seachad 'ìobairt, 
ithear i ; agus air an là màireach mar 
an ceudna ithear a fuigheall. 

17 Ach loisgear le teine fuigheall 
feòla na h-iobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bkeag 
do fheoil lobairt a thabhartasan-sith 
air an treas là, cha ghabhar i, ni mò a 
mheasar i dha-san a bheir seachad i : 
bitliidh i 'na gràineileachd, agus an 
t-anam a dli'itheas dliith giùlainidh e 
'aingidheachd. 

ly Agus an fheoil a bheanas ri ni 
sam bith neòghlan,cha'n ithear i ; loisg- 
ear i le teine : agus a thaobh na feòla, 
gach neach a bhiosglan, ithidh e dliith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sith, a 
bhuineas do'n Tighearn, ag-us a neò- 
ghloine air, gearrar eadhon an t-anam 
sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri ni 
sam bith neòghlan, ri neòghloine duine, 
no ri ainmhidh neòghlan, no ri gràin- 
eileachd neòghloin sam bith, agus a 
dh'itheas do flieoil iobairt nan tabhar- 
tas-sith a bhuineas do'n Tighearna, 
gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagh. 

22 Ag-us labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bitli daimh, no caorach, no 
gaiblire, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a 
gheibh bàs leis fèin,agus saill an ainmh- 
idli sin a reubar le fiadh-bheathaichibh, 
a ghnàthachadh gu feum sam bith eile ; 
ach cha'n ith sibh idir dhith : 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n 
ainmhidh sin d'an toir daoine seachad 
iobairt a loisgear le teine do'n Tigh- 
earna, gearrar eadhon an t-anam sin a 
dh'itheas dhith as o 'shluagh. 

26 Agus cha'n ith sibh gnè sam bith 
fola, ma's ann do eunaibh no do ain- 112 LEBHITICUS. mhidh, ann an aon air bith d'ur n-àit- 
eachaibh-còmhnuidh . 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam 
bith fola, gearrar eadhon an t-anam sin 
as o 'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

29 Labhair ri cloinn lsraeil,ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabhart- 
asan-sìth do'n Tighearna, bheir e leis 
a thabhartas a dh'ionnsuidh an Tigh- 
eai-na, do ìobairt a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabhart- 
asan an Tighearn a bheirear suas le 
teine ; an t-saill maille ris an uchd^ 
so bheir e leis, a chum gu'n luaisgear 
an t-uchd mar thabhartas-Iuaisgte an 
làthair an Tighearn. 

81 Agus loisgidh an sagart an t-saill 
air an altair : ach bithidh an t-uchd le 
Aaron agus le 'mhic. 

82 Agus an slinnean deas bheir sibh 
do'n t-sagart mar thabhartas-togta, do 
ìobairtibh bhur tabhartasan-sìth. 

88 Aige-san do mhic Aaroin a bheir 
suas fuil nan tabhaiias-sìth, agus an 
t-saill, bithidh an slinnean deas mar « 
chuibhrionn. 

84 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte 
agus an slinnean togta o chloinn Israeil, 
do ìobairtibh an tabhartasan-sith agus 
thug mi iad do Aaron an sagart, agus 
d'a mhic, le reachd sìorruidh o mheasg 
chloinB.IsraeiI. 

85 Ìl e so cuibhrionn ungaidh Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mac, do thabhart- 
asaibh an Tighearn a bheirear suas le 
teine, san là anns an d'thug e a làthair 
iad a fhrithealadh do'n Tighearn ann 
àn dreuchd an t-sagairt ; 

86 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibh chloinn Israeil, san là anns 
an d'ung e iad, le reachd sìorruidh air 
feadh an ginealacha. 

87 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, 
an tabhartais-bhìdh, agus na h-iobairt- 
pheacaidh, agus na h-ìobairt-eusaontais, 
agus nan coisreagadh, agus iobairt nan 
tabhartas-sìth, 

88 A dh'àithn an Tighearna do 
Mhaflis ann an sliabh Shinai, san là 
annsan d'àithn e do chloinn Israeil an 
tabhartasan a thoirt seachad do'n Tigh- 
eam, ann am fàsach Shinai. 

CAIB. VIII. 

AGUS labhair an Tighearnari Maois, 
ag ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic 
maiUe ris, agus an trusgan naomh, agus an oladh-ungaidh, agus tarbh mar 
an ìobairt-pheacaidh, agus dà reithe, 
agus bascaid do aran neo-ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional 
uile an ceann a che'ile gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dli'àithn 
an Tighearna dha ; agus chruinnicheadh 
an coimhthional r'a che'ile gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus thubhairt Maois ris a' 
choimhthional, Is e so an ni a dh'àithn 
an Tigheam a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a 
mhic leis, agus dh'ionnlaid e iad le h- 
uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus 
chrioslaich se e leis a' chrios, agus dh'- 
eudaich se e leis an fhalluinn, agus 
chuir e 'n ephod air, agus chrioslaich 
se e le crios rìomhach na h-ephoid, agus 
cheangail e ris i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air ; 
agus chuir e anns an uchd-èididh an 
Urim agus an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air a 
cheann ; mar an ceudna air a' chrùn- 
sagairt, eadhon air a' chuid-beoil deth 
chuir e 'n leac òir, an crùn naomh, mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

10 AgTis ghabh Maois an oladh- 
ungaidh, agus dh'ung e 'm pàilliun, 
agus gach ni a bha ann, agus naomhaich 
e iad. 

11 Agus chrath e cuid dhith air an 
altair seachd uairean, agus dh'ung e 'n 
altair, agns a soithichean uile, araon an 
soitheach-ionnlaid agus a chos, a chum 
an naomhachadh. 

12 Agus dhòirt e do'n oladh-ungaidh 
air ceann Aaroin, agus dh'ung se e, 
chum a naomhachadh. 

18 Agus thug Maois mic Aaroin leis, 
agus chuir e còtaichean orra, agus 
chrioslaich e iad le criosaibh, agus chuir 
e boineidean orra, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son 
na h-ìobairt-pheacaidh, agus chuir 
Aaron agus a mhic an làmhan air ceann 
an tairbh air son na h-ìobairt-pheac- 
aidh. 

15 Agus mharbh se e ; agus ghabh 
Maois an fhuil, agus chuir e i air 
adhaircibh na h-altarach mu'n cuairt 
le 'mheur, agus ghlan e 'n altair ; agus 
dhòirt e 'n f huil aig bun na h-altarach, 
agus naomhaich e i, a dheanamh rèite 
oirre. 

16 Agus ghabh e 'n ìgh uile a bha CAIB. IX. 113 air a' mhiouach, agus au scairt os ceann 
nan àiiiean, agus an dà àra, agus an 
ìgh ; agus loisg jMaois iad air an altair. 

1 7 Ach an tarbh agus a sheice, agus 
'fheoil, agus 'aolach, loisg e le teine an 
taobh a muigh do'n champ, mar a dli'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air son 
na h-ìobairt-Ioisgte : agus chuir Aaron 
aglis a mliic an làmhan air ceann an 
reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chrath 
Maois an fhuil air an altair mu'n 
cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na nihìr- 
"ìhh ; agus loisg Maois an ceann, agus 
na niìrean, agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na 
cosan ann an uisge ; agus loisg Maois 
an reithe uile air an altair : è'ìobairt- 
ioisgte e, chum fàile chùbhraidh : ta- 
bhartas air a thoirt suas le teine do'n 
Tighearn, mar a dh'àithn an Tighearna 
do jVfhiaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, 
TCÌthe a' choisreagaidh : agus chuir 
Aaron agus a mhic an làmhan air ceann 
an reithe. 

28 Agus mharbh se e ; agus ghabh 
Maois cuid d'a fhuil, agus chuir e i air 
bàrr cluaise deise Aaroin, agus air or- 
■daig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus 
chuir Maois cuid do'n fhuil air bàrr 
àn cluaise deise, agus air ordaig an 
làimhe deise, agus air ordaig an coise 
deise : agus chrath Maois an fhuil air 
a.n altair mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saiU, agus an 
t-earball, agus an ìgh uile a hha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceann nan 
àinean, agus an dà àra agus an ìgh, 
agus an slinnean deas. . 

26 Agus -à bascaid an arain neo- 
ghoirtichte, a bJia an làthair an Tigh- 
earna, ghabh e aon bhreacag neo-ghoirt- 
ichte, agus aon hhreacag do aran le h- 
oladh, agus aoh dearnagan, agus chuir 
e iad air an t-saill, agus air an t-slinnean 
deas : 

27 Agus chuir -e 'n t-ioanlan air 
làmhan Aaroin, agus air làmhan a 
chuid mac, agus luaisg e iad mar tha- 
bhartas-Iuaisgte an làtliair au Tigh- 
earn. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an 
làmh, agus loisg e iad air an altair os 
ceann na h-ìobairt-loisgte ; bu tabhart- 
as-coisreagaidh iad a chum fàile chù- bliraidh ; tabhartas air a thoirt suas le 
teine do'n Tighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, 
agus luaisg se e mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearna : b'e cuibhrionn 
Mhaois e do reithe a' choisreagaidh ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid do'n 
oladh-ungaidh, agus do'n fhuil a bha 
air an altair, agus chrath e air Aaron 
i ; air 'eudach, agus air a mhic, agus 
air eudach a mhac maille ris : agus 
naomhaich e Aaron, agus 'eudach, agus 
a mhic, agus eudach a mhac maille ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
agus r'a mhic, Bruichibh an fheoil 
aig dorus pàilliuin a' choimthionail, 
agus ann an sin ithibh i leis an aran a 
ta ann am bascaid a' choisreagaidh, 
mar a dh'àithn mise, ag ràdh, Ithidh 
Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dh'f hàgar do'n 
f heoil agus do'n aran, loisgidh sibh le 
teine. 

33 Agusair dorus pàilliuin a'choimh- 
tliionail cha tèid sibb a mach rè sheachd 
làithean, gus am bi làithean bhur cois- 
reagaidh air an crìochnachadh : oir rè 
sheachd làithean coisrigidh e sibh. 

84 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin 
dh'àithn an Tighearna bhi deanta, a 
dheanamh re'ite air bhur son. 

35 Uime sin aig dorus pàiiliuin a' 
choimhthionail fanaidh sibh a^à agus 
a dh'oidhche, rè sheachd làithean, agus 
coimhididh sibh freasdal an Tighearna, 
chum nach faigh sibh bàs : oir is ann 
mar sin a thugadh àithne dhomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic ria 
h-uile nithe a dh'àithnan Tigheai'na le 
làimh Mhaois. 

€AIB. IX. 

AGUS air an ochdamh là ghairm 
Maois air Aaron agus air a mhic, 
agTis air seanairibh Israeil ; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, 
Gabh dhuit fèin laogh òg chum iobairt- 
pheacaidh, ag-us reithe chum ìobairt- 
loisgte, gun ghaoid, agus thoir seachad 
iad an làthair an Tighearn. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, Gabhaibhse meann do na 
gabhraibh clium ìobairt-pheacaidh ; 
agus laogh, agus uan, le chcile do'n 
cheud bhlladhna, gun ghaoid, a chum 
ìobairt-loisgte'; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, 
mar thabhartasan-sìth, a chiim an 

H 114 LEBHITICUS. ìobradh an làtliair au Tighearn ; agus 
tabhartas-bìdh measgta le h-oladh : oir 
an diugh foillsichidh an Tighearn e 
fèin dhuibh. 

5 Agus thug iad an ni sin a dh'- 
àithn Maois gu beulaobh pàilliuin a' 
choimlithionail : agus thàinig an 
coimlitliional uile am fagus, agus 
sheas iad an làthair an Tighearn. 

6 Agus thubliairt Maois, Is e so an 
ni a dh'àithn an Tighearna gu'n dean- 
adh sibh ; agus foillsichear glòir an 
Tighearna dhuibh. 

7 Agus thubliairt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, 
agus ìobair t'ìobairt-i:)heacaidh, agus 
t'ìobairt-loisgte, agus dean re'ite air do 
shoh fèin, ag-us air son an t-sluaigh : 
agus thoir suas tabhartas an t-sluaigh, 
agus dean rèite air an son, mar a dh'- 
àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'ionn- 
suidh na h-altarach, agus mharbh e 
laogh na h-ìobairt-pheacaidh, a hha air 
a slion fèin. 

9 Agns thug mic Aaroin an fhuil 
d'a ionnsuidh ; agus thum e a mheur 
san f huil, agus chuir e air adhaircibh 
na h-altaracii i, agus dliòirt e mach an 
fhuil aig bun na h-altaracli. 

10 Ach an t-saill agus na li-airnean, 
agus an scairt os ceann àinean na h- 
iobairt-pheacaidh, loisg e air an altair, 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seice 
loisg e le teine, an taobh a muigh do'n 
champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte ; 
agus thug mic Aaroin an f huil d'a ionn- 
suidh, agus chrath e i air an altair mu'n 
cuairt. 

13 Agus tliug iad an ibbairt-loisgte 
d'a ionnsuidh, maille r'a mìribh, agus 
an ceann ; agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na 
cosan, agvis loisg e iad air an ìobairt- 
loisgte air an altair. 

15 Agus tliug e leis tabhartas an 
t-sluaigli, agTis ghabli e meann na 
h-ìobairt-plieacaidh a hha air son an 
t-sluaigh, agus mharbh se e, agus thug 
e suas e air son peacaidh, mar a' cheud 
ìobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt-loisgte, 
agus dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e leis an tabhartas- 
bìdh, agus lìon e a dliorn as, agus loisg 
e air an altair e, a thuilleadh air ìobairt- 
loisgte na maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, agus an reithe, mar ìobairt nan 
tabhartasan-sìth, a bha air son an t- 
shiaigh ; agus tliug mic Aaroin d'à 
ionnsuidli an fhuil, agus chrath e i air 
an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earbaU 
an reithe, agus an ni sin a ta còmh- 
dachadh a' mhionaidi , agusna h-airnean, 
agus an scairt os ccann nan àinean. 

20 Ag-us chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saiU air 
an altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinn- 
ean deas luaisg Aaron mar thabhaiias- 
luaisgte an làthair an Tigheama, mar 
a dh'àithn Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmha 
chum an t-shiaigh, agus bheannaich e 
iad ; ag-us tliàinig e nuas o ìi^bradh na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus na h-ìobairt- 
loisgte, agns nan ìobairtean-sìth. 

23 Ag-us chaidh Maois agus Aaron a 
steach do phàilhun a' choimhthionail, 
agus thàinig iad a mach, agus bheann- 
aich iad an sluagh : agus dhlfhoiU- 
sicheadli glòir an Tighearna do'n t- 
sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o 
làthair an Tighearn, agus loisg e air an 
altair an ìobairt-loisgte, agus an t-saill : 
agus chunnaic an shiagh uile e, agus 
rinn iad gàir, agTis thuit iad air an agh- 
aidh. 

CAIB. X. 

AGUS ghabh Nadab agus Abihu, 
mic Aaroin, gach fear diubh a 
thùiseir, agus chuir iad teine ann, agus 
chuir iad tùis air, agus thug iad suas 
am fianuis an Tighearna teine coimh- 
each, nach d'àithn e dhoibh. 

2 Ag-us cliaidh teine mach o làthair 
an Tighearn, agus loisg e suas iad, agus 
fhuair iad bàs an làtliair an Tighearn. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Is e so an ni a labhair an Tighearn, ag 
ràdh, Annta-san a thig am fagus dhomh 
naomhaichear mise, agus an làthair an 
t-sluaigh uile glòraichear mi. Agus 
dh'f han Aaron 'na thosd. 

4 Ag-us ghairm Maois air Misael 
agus air Elsaphan, mic Udsieil, bràthar 
athar Aaroin, ag-us thubhairt e riu, 
Thigibh am fagus, giìilainibh bhur 
bràithrean o fhianuisan ionaid i\b.o\vcùì 
a macli as a' champ. 

.5 Agus cliaidh iad am fagus, agus 
ghiùlain iad 'nan còtaichibh iad a macli 
as a' champ, mar a thubhairt Maois. 

6 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, CAIB 

agus ri h-Eleasar, agus ri li-Itamar, a 
mhic, Na rùisgibh bhur cinn, agus na 
reubaibh bhur n-eudach, air eagal gu'm 
faigh sibh bàs, agus air eagal gu'n tig 
fearg air an t-sluagh uile ; ach deanadh 
bhur bràithre, tigii Israeil uile, tuireadh 
air sou an losgaidh a las an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibh a mach air 
donis pàilhuin a' choimhthionail, air 
eagal gu'm faigh sibh bàs : oir a ta 
oladh-ungaidh an Tighearn oirbh. 
AgTis rinn iad a rèir focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h- 
Aaron, ag ràdh, 

9 Na h-òl fìon no daoch làidir, thu 
fèin, no do mhic maille riut, an uair a 
thèid sibh a steach do phàilliun a' 
choimhtliionail, air eagal gu'm faisli 
sibh bàs : hithidh e 'na reachd bith- 
bhuan air feadh bhur ginealacha ; 

10 Agas a chum gu'n cuir sibh 
eadar-dhealachadh eadar naomha agus 
mi-naomha, agus eadar neùghlan agus 
glan ; 

11 Agus a chum gu'n teagaisg sibh 
do chloiun Israeil na h-orduighean uile 
a labhair an Tighearna riu le ìàimli 
jMliaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, 
agus ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a 
mhic a dh'fhan beò, Gabhaibh an tabh- 
artas-bìdh a dh'f hàgadh do tliabhartas- 
aibh an Tighearn air an toirt suas le 
teine, agus ithibh e gun ghoirteachadh 
làimh ris an altair ; oir a ta e ro- 
uaomha. 

18 Agus ithidh sibh e san ionad 
uaonih, a chionn gur e do dhlighe e, 
agus dlighe do mhac, do thabhartasaibh 
an Tighearn air an toìrt suas le teine : 
oir is ann mar sin a dh'àithneadh 
dhomhsa. 

14 Agus an t-uclid luaisgte agus an 
slinnean togta ithidh sibh ann an ionad 
glan ; thu fèin, agus do mhic, agus do 
nigheana maille riut : oir is iad do 
dhlighe iad, agus dlighe do mhac, a 
thugadh dhoibh à ìobairtibh tabhartas- 
au-sìth chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uchd 
luaisgte, maille ris na tabliartasaibh air 
an toirt suas le teine do'n t-saill, bheir 
iad leo gus a luasgadh mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearn ; agus 
is leats' e, agus le d' mhic maiUe liut, 
le reachd bith-bhuan, mar a dh'àithn 
an Tighearn. 

16 Agus dli'iarr Maois gu dìchiollach 
meann na h-ìobairt-pheacaidh, agus, 
feuch, loisgeadh e : agus bha fearg aige . XI. 115 

ri h-Eleasar agus ri h-Itamar, mic 
Aaroin, a dh'fliàgadh beò, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ith sibli an 
ìobairt-pheacaidh san ionad naomh, do 
bhrìgh gu bheil i ro-naomh, agus thug 
Dia dhuibh i a ghiùlan aingidheachd 
a' choimhthionail, a dheanamh rèite air 
an son am fianuis an Tighearna ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a 
steach an taobh a stigli do'n ionad 
naomh : bu chòir dhuibh gu deimhin 
a h-itheadh san iouad naomh, mar a 
dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an 
ìobairt-pheacaidh, agus an ìobaiit- 
loisgte, an làthair an Tighearn ; agus 
thachair an leithidean sin do nithibh 
dhomhsa ; agus nam bithinn air itheadh 
na h-ìobairt-plieacaidli an diugh, an 
gablita rithe an làthair an Tighearn ? 

20 AgTis an uair a chuala Maois sin, 
bha e toilichte. 

CAIB. XI. 
GUS labhair an Tigliearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 2 Labhrailjli ri cloinn Israeil, ag 
ràdli, Is iad so na beathaìchean a dh'- 
itheas sibh do na h-uile ainmhidhibh a 
ta air an talamh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga, agus 
a sgoilteas an ladhar, agus a chnàmhas 
a' chìr, am measg nan ainmhidh, sin 
ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubh- 
san a chnàmhas a' chir, no dhiubhsan 
a roinneas an ionga : mar an càmhal, a 
chionn ged a clinàmh e a' chìr, nach 
roinn e an ionga ; neòghlan tha e 
dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a 
chnàmh e a' cliir, nach roinn e an 
ionga ; neòghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a' mliaigheach, a chionn ged 
a chnàmh i a' clrìr, nach roinn i an 
ionga ; neòghlan tha i dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn 
i an ionga, agus ged a sgoilt i an ladhar, 
gidheadh nach cnàmh i a' chìr ; neo- 
ghlan tha i dhuiljh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus 
r'an cairbh cha bhean sibh ; neòghlan 
tha iad dhuibh. 

9 lad so ithidh sibh, dhiubhsan uile 
a ta sna h-uisgeachailjh : gach ni air 
am bheil itean agus lannan anns na h- 
uisgeachaibh, anns na cuantaibh, agus 
anns na h-airahnichibh, iad sin ithidh 
sibh. 116 LEBHITICUS. 10 Agus gach ni air nach 'eil itean 
no lannan anns na ciiantaibh, agus 
anns na h-aimhnichihh, do gach ni a 
ghluaiseas sna h-uisgeachaibh, agus do 
gach ni beò, a ta sna h-uisgeachaibh ; 
'nan gràineileachd bithidh iad dhuibh : 

11 Eadhon 'nan gràineileachd bith- 
idh iad dhuibh : d'am feoil cha'n ith 
sibh, agus d'an cairbh gabhaidh sibh 
gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na h-uisgeachaibh, 'na 
ghràineileachd hithidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh 
gràin am measg nan eun ; cha'n ithear 
iad, 'nan gràineileachd tha iad : an 
iolair, agus an cnàimlr-bhristeach, agus 
an iolair-uisge, 

14 Agus am fang, agus an clamhan 
a reir a ghnè ; 

15 Gach fitheach a reir a ghnè ; 

16 Agns a' chailleach-oidhche, agus 
an t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, 
agus an t-seabhag a rèir a gnè, 

17 Agusa' chailleach-oidhche bheag, 
agus an scarbh, agus a' chailleach- 
oidhclie mhòr, 

18 Agus an eala, agus am pelican, 
agus an iolair-fhionn, 

19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' 
chorra-ghlas a rèir a gnè, agus an t- 
adharcan-luachrach, agus an ialtag. 

20 Bithidh gach ni snàigeach a dh'- 
itealaicheas, agus a dh'imicheas air 
cheithir ciwsan, 'na ghràineileachd 
dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, 
do gach ni snàigeach a dh'itealaicheas, 
agus a dh'imicheas air cheithir chosan, 
aìg am bheil Imrgnean os ceann a 
throidhean, gu leum leo an talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh 
sibh itheadh : an locust a rèir a ghnè, 
agus an locust maol a rèir a ghnè, agus 
an daol a rèir a ghnè, agus an leum- 
nach-uaine a rèir a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach 
a dh'itealaicheas, aig am bheil ceithir 
chosan, 'na ghràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidli sibh 
neòglilan : gach neach a bheanas r'an 
cairbh, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agiis ge b'e air bitli a ghiùlaineas 
a hheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairhh gach ainmhidh a 
roinneas an ionga, agus nach sgoilt an 
ladhar, agus nacli cnàinh a' chìr, neò- 
ghlan dhuibh : gach neach a bheanas 
riu, bithidh e neòghlan. 27 Agus ge b'e air bith a dh'imieh- 
eas air a mhàgaibh, am measg naìi 
uile bheathaichean a dh'imiclreas air 
cheithir chosan, bithidh e neòghlan 
dhuibh ; gach neach a bheanas r'an 
cairbh, bithidh e neòghlan g-u feasgar. 

28 Agus esan a ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neò.- 
ghlan gu feasgar ; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

29 Agus bithidh iad so neòghlan 
dhuibh am measg nan nithe snàigeach 
a shnàigeas air an talamh : an neas, 
agus an luch, agus an crocodeil a rèir a 
ghnè, 

30 Agus am firead, agus an camel- 
eon, agus an dearc-luachrach, agus an 
t-seilcheag, agus am farah. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 
'nam measg-san uile a shnàigeas : gach 
neach a bheanas riu, 'niiair a bhios iad 
marbh, bithidli e neòghlau gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon 
diubh, 'nuair a bhios e marbh, bithidh 

e neòghlan ; co dhiubh is soitheach * 
fiodha sam bith e, no eudach, no croic- 
ionn, no sac : feumaidh gach soitheach 
anns an deanar obair sam bith, a bhi 
air a chur ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar ; an sin bithidh e 
glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich 
creadha, anns an tuit a h-aon diubh, 
bithidh gach ni a ta ann neòghlan ; 
agus brisidh sibh e. 

34 Do gacli uile bhiadh a dh'ithear, 
bithidh am hiadh sin air an tig uisge, 
neòghlan ; agus bithidh gach deoch a 
dh'òlar ann an soitheach sam bith, 
neòghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit 
a bheag d'an cairbh, neòghlan ; ma''s 
àmhuinn e, no eoireacha, brisear sìos 
iad : neòghlan tha iad, agus neòghlan 
bithidh iad dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar 
anns am hi pailteas uisge, glan : ach 
bithidh an ni sin a bheanas r'an cairbh, 
neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a bheag d'an 
cairbh air sìol-cuir sam bith, a bhios 
r'a chur, bithidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam bith 
air an t-sìol, agusgu'n tuit a bheag d'an 
caii-bh air, neòghlan bithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh 
sam bith d'am feud sibh itheadh, bith- 
idh esan a bheanas r'a chairbh neòghla.n 
gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, CAIB. XII. XIII. nighidh e 'eudach, agus bithidh e neò- 
glilan gu feasgar : esan mar an ceudna 
a ghiùlaineas a cliairbh, nighidh e 
'eudach, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

41 Agus ìnthidk gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talanih, 'na ghràineil- 
eachd : cha n ithear e. 

42 Gach ni a dh'iniicheas air a' 
bhroinn, agus gaeh ni a dli'imicheas air 
cheithir c/iosan, no ge b'e air bith aig 
am bheil tuilleadh chosan am measg 
nan uile nithe snàigeach a shnàigeas 
air an talamh ; eha'n ith sibh iad, oir 
is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèin gràineil le 
ni snàigeach sam bitli a slinàigeas, cha 
mhò ni sibh sibh fèin neòghlan leo, air 
chor is gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighea-rna bhur 
Dia : naomhaichidh silili air an aobhar 
sin sibh fèin, agus bithidh sibh naomha; 
oir a ta mise naomha : agus cha truaill 
sibh sibh fèin le ni snàigeach sam bith 
a shnàigeas air an talamli. 

45 Oir is mise an Tighearn a tliug 
sibhse a macli à tìr na li-Eipliit, gu bhi 
am Dhia agaibh : bitliidli sibhse uime 
sin naomha, oir a la mise naoniha. 

46 Is e so lagh nan ainmhidh, agus 
nan eunlaith, agus gach dùil bheò a 
ghluaiseas anns na h-uisgeachailjli, agus 
gach dùil a shnàigeas air an talamh : 

47 A chur dealacliaidh eadar an neò- 
ghlan agus an glan, agus eadar.am 
beathach a dh'fheudar itheadh, agus am 
beathach nach feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Ma dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm 
beir i mac, an sin bithidh i neòghlan 
seachd làithean ; a rèir làithean a deal- 
achaidh air son a Ii-anmhuinneachd 
bithidh i neòghlan, 

3. Agus air an oclidamh là timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri làithe 
deug 'ar f hichead ann ani fuil a glan- 
aidh : cha bhean i ri ni naomha sam 
bith, agus cha tig i steach do'n ionad 
naomha, gus an coimhlionar làithean 
a glanaidh. 

5 Ach ma blaeireas i leanabh nighinn, 
an sin bithidh i neòghlan dà sheachduin, 
mar 'na dealachadh : agusfanaidh i ann 
am fuil a glanaidh tri fichead agus sè 
làithean. 6 Agus an uair a choimhlionar 
làithean a glanaidh air son mic, no air 
son nighinn, bheir i uan do'n cheud 
bhliadhna chum ìobairt-loisgte, agus 
columan òg, woeun turtuirchum ìobairt- 
pheacaidh,gudorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, a dh'ionnsuidh an t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair 
an Tighearn, agus ni e rèite air a son, 
agus glanar i o ruitli a fola. Is e so an 
lagh air a son-sa a bheireas mac no 
nigliean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt 
leatha, an sin bheir i leatha dà thurtur, 
no dà choluman òg ; fear dhiubh chum 
iobairt-Ioisgte, agus am fear eile chum 
ìobairt-pheacaidh ; agus ni an sagart 
rèite air a son, agus bithidh i glan. 

CAIB. XIII. 

AGUS labhairan Tigliearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig duine ann an 
croicionn 'f heòla atadh, no guirein, no 
ball soilleir, agus g-u'm bi e ann an 
croicionn 'fheòla cosmhuU ri plàigli 
luibhre ; an sin bheirear e gu h-Aaron 
an sagart, no gu h-aon d'a mhic, na 
sagartan. 

3 Agus amhaircidh an sagart air a' 
plilàigh ann an croicionn 'f heòla ; agus 
an uair a bhios am fionnadh sa' jjhlàigh 
air tionndadli gu bàn, agus a bhios a' 
phlàigh r'a faicinn ni's doimhne na 
croicionn 'f heòla ; is plàigh luibhre a 
tli'ann : agus amhaircidh an sagart air, 
agus gairmidh e neoghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir aun 
an croicionn 'flieòla bàn, agtis gun e 
bhi r'a fhaicinn ni's doimhne na 'n 
croicionn, agus gun 'f hionnadli bhi air 
tionndadh gu bàn ; an sin druididh an 
sagart a stigh esan air am bheil a' 
phlàigh seaclrd làithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, air 
an t-seachdamh là : agus, feuch, ma 
tha phlàigh 'na shealladh air stad, agus 
gun a' phlàigh bhi sgaoileadh sa' chroic- 
ionn ; an sin druididh an sagart a stigh 
e seachd làithean eile. 

6 Agus amliaircidh an sagart air a 
rìs air an t-seachdamh là, agus, feuch, 
ma bhios a' phlàigh càil-eigin dorcha, 
agus nach 'eil a' phlàigh air sgaoileadh 
sa' chroicionn, gairmidh an sagart glan 
e : cha 'n 'cil ann ach guirein ; agus 
nighidh e 'eudach, agusbithidh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr 
a mach sa' chroicionn, an dèigh dha 
bhi air 'f haicinn leis an t-sagart a chum 118 LEBHITICUS. a ghlanaidh ; chithear e rìs leis an t- 
sagart, 

8 Agus amhaircidh an sagart air, 
agus, feuch, ma tha 'n guirein air 
sgaoileadh sa' chroicionn, an sin gairm- 
idh an sagart e neòghlan : is luibhre 
« th'' ann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an t- 
sagairt ; 

10 Agus amhaircidh an sagarta«V; 
agus, feuch, ma tha atadh bàn sa' 
chroicionn, agus gu'n do thionndaidh 
e am fionnadh gu bàn, agus gti'm bheil 
feoil bheò dhearg san atadh, 

11 Is seann luibhre a th'ann, ann 
an croicionn 'fheòla ; agusgairmidh an 
sagart e neòghlan, agus cha druid e 
stigh e, oir tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr 
a mach sa' chroicionn, agus gu'n còmh- 
daich an luibhre croicionn an neach air 
am hheil a' phlàigh uile o 'cheann gu 
'throidh, ge b'e ball air an amhairc an 
sagart ; 

13 An sin bheir an sagart fa'near : 
agus, feuch, ma chòmlidaich an luibhre 
'f heoil uile, gairmidh e esan glan air 
am hheil a' phlàigh : thionndaidheadh 
e uile gu bàn ; tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg 
r'a faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an 
f heoil dheirg, agus gainnidh e neòghlan 
e ; oir tha 'n f heoil dhearg neòghlan : 
is luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an f heoil dhearg air 
a h-ais a rìs, agus gu'n tionndaidhear 
gu bàn i, thig e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air : 
agus, feuch, ma tha phlàigh air tionn- 
dadh gu bàn, an sin gairmidh an sagart 
esan glan air am hheil a' phlàigh : tha 
e glan. 

18 An f heoil mar an ceudna anns an 
robh, eadhon 'na croicionn, neascaid, 
agus a leighiseadh, 

1 9 Agus aig am bheil ann an àite na 
neascaid atadh bàn, no ball soilleir bàn, 
càil-eigin dearg, nochdar do'n t-sagart 
e ; 

20 Agus ma 'se 'nuair a chi an sagart 
e, feuch, gu bheil e r'a fhaicinn ni's 
doimhne na'n croicionn, agus 'fhionn- 
adh air a thionndadh gu bàn ; gairmidh 
an sagart neòghlan e : is jslàigh luibhre 
a tìCann air briseadh a mach anns an 
neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart 
àr, agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air bith ann, agus gun e ni's doimhne 
na'n croicionn, ach càil-eigin dorcha ; 
an sin druididh an sagart a stigh e 
seachd làithean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a 
mach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagarì e neòghlan ; is 
plàigh a th'ann. 

23 Acli nia tha 'm ball soiUeir air 
stad 'na àite, gun e air sgaoileadh, is 
neascaid loisgeach a tli'ann ; agus gairm- 
idh an sagart glan e. 

24 No nia bhios feoil air hith ann, aig 
am bheil 'na croicionu losgadh teth, 
agus gu'm bi anns an fheoil bheò a ta 
losgadh ball bàn soiUeir, càil-eigin 
dearg, no bàn ; 

25 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha 'm fionnadh anns 
a' bhall shoilleir air tionndadh gu bàn, 
agus e r'a f haicinn ni's doimhne na 'n 
croicionn ; is luibhre a th'ann air bris- 
eadh a mach anns an losgadh ; uime sin 
gairmidh an sagart neòghlan e ; is 
j)Iàigh luibhre a th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart 
air, agus, feuch, nach ''eil fionnadh bàn 
air bith air a' bhall shoiUeir, agus nach 
'eil e ni's doimhne na'n croicionn eile, 
ach gìi bheil e càil-eigin dorcha ; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachd 
làithean. 

27 Agus amhaircidh an sagart air, 
air an t-seachdamh là, agus ma tha e 
air sgaoileadh a mach gu mòr sa' 
chroicionn, an sin gairmidh an sagart 
neòghlan e ; is jjlàigh luibhre ath'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air 
stad 'na àite, gun e air sgaoileadh sa' 
chroicionn, ach e càil-eigin dorcha ; is 
atadh o'n losgadh a th'ann, agus gairm- 
idh an sagart glan e ; oir is leannachadh 
a th'ann o'n losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh 
air a' cheann, no air an f heusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh ; agus, feuch, ma tha i r'a 
faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, 
agus fionnadh tana buidhe innte ; an 
sin gairmidh an sagart neòghlan e : is 
càrr tioram a th'ann, eadhon luibhre 
air a' cheann, no air an f heusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart 
air plàigh a' cliarra, agus, feuch, nach 
^eil i r'a faicinn ni's doimhne na 'n 
croicionn, agus nach 'eil fionnadh dubh 
sam bith innte ; an sin druididh an 
sagart a stigh esan air ain hheil jilàigh 
a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' CAIB. 

phlàigli air an t-seachdamh là, agus, 
feuch, mur 'eil an càrr air sgaoileadh, 
agus nach 'eil flonnadh buidhe sam bith 
ann, agus nach 'eil an càrr r'a f haicinn 
ni's doimhne na'n croicionu ; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr cha 
bhearr e ; agus druididh an sagart a 
stigh esan air am bheil au càrr, seachd 
làithean eile. 

34 Agus air an t-seachdamli là 
amhaircidh an sagart air a' chàrr : 
agTis, feuch, mur 'eil an càrr air sgaoil- 
eadh sa' chroicionn, no r'a f haicinn ni's 
doimlme na'n croicionn ; an sin gairm- 
idh an sagart gian e : agus nighidh e 
'eudach, agus bithidli e gian. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh 
gu mòr sa' chroicionn an deigh a ghlan- 
aidh ; 

86 An sin amhaircidh an sagart air, 
agus, feuch, ma tha an càrr air sgaoil- 
eadh sa' chroicionn, cha 'n iarr an 
sagart fionnadh buidhe : tha e neò- 
ghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'na shealladh 
air stad, agus ma tha fionnadh dubh air 
fàs suas ann, leighiseadh an càrr, tha e 
gian : agus gairmidlr an sagai't glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudua aig duine 
no aig mnaoi ann an croicionn am feòla 
buill shoilleir, eadlion buill bhàna 
shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : 
agus, feuch, ma tha na buill shoilleir 
ann an croicionn am feòla odhar-bhàn, 
is leus teas e air fàs sa' chroicionn : tha 
e gian. 

40 Agus an duine aig am bheil a 
cheann air faileadh, tha e maol : gìdh- 
eadh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'f holt air 
faileadh do'n chuid sin d'a cheann tha 
leth r'a eudan, tha e maol-bhathaiseach ; 
gidheadh tha e gian. 

42 Agus ma tha 'na cheann maol, 
no 'na bhathais mhaoil creuchd bh^àn 
càil-eigin dearg ; is luibhre a th'ann air 
fàs suas 'na cheann maol, no 'na bhatli- 
ais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha atadh no creuclida 
bàn-dhearg 'na nihaol cheann, no 'na 
mhaol bhathais, mar a nochdar an 
luibhre ann an croicionn na feòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neò- 
ghlan : gairmidli an sagart e neòghlan 
g-u h-iomlan ; tha a' phlàigh 'na cheann. 

45 Agus an lobhar air am bheil a' 
phlàigh, reuhar 'eudach, agus bithidh 
a cheann lomnochd, agus cuiridh e XIII. 119 

folach air a bhil uachdaraich, agus 
glaodhaidh e, Neòglilan, neòghlan. 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' 
phlàigh air, bithidh e salach ; tha e 
neòghlan : gabhaidh e còmhnuidh 'na 
aonar ; an taobh a muigh do'n champ 
bithidh 'ionad tàirah, 

47 An t-eudach mar an ceudna anns 
am bheil plàigh na luibhrè, ma's 
eudach olla e, no ma's eudach lìn e, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no 
san inneach, do lion no dh'olainn, ma's 
ann an croicionn, no ann an ni sàni 
bith deanta do chroicionn : 

49 Agus ma tha j)hlàigh uaine no 
dearg san eudach, no sa' chroicionn, 
aon chuid san dlùth no san inneach, no 
ann an ni sam bith deanta do chroic- 
ionn ; is plàigh lui'ohre a th'ann, agus 
feuchar i do'n t-sagart. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh, agus druididh e stigh an ni 
anns am bheil a' plilàigh seachd làith- 
ean. 

51 Agus amhaircidh e air a' phlàigh 
air an t-seachdamh là : ma tha phlàìgh 
air sgaoileadh san eudach, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an 
croicionn, no ann an obair sam bith 
deanta do cliroicionn ; is Iuil;hre 
chnàmhanach a' phlàigh : tha e neò- 
ghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, 
ma's dlùth no inneach, ann an olainn 
no ann an lìon, no ni air bith deanta do 
chroicionn, anns a blieil a' phlàigh : 
oir is luibhre chnàmhanach a th'ann ; 
loisgear e san teine. 

53 Agus ma dh'ainhairceas an sagart, 
agus, feuch, nach 'eil a' phlàigh air 
sgaoileadh san eudach, aon chnid san 
dlùth, no san inneach, no ann an ni 
sam bith deanta do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh 
an ni anns a' bheil a' phlàigh a nigh- 
eadh, agus druididh e stigh e seachd 
làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a' 
plilàigh an dèigh a nigheadh : agus, 
feuch, mur do mhùth a' phlàigh a 
dath, agus mur do sgaoil a' phlàigh, tha 
e neòghlan ; loisgidh tu san teine e : is 
cnàmhan an leth stigh e, ma's loin a 
stigh no muigh e. 

.56 Agus ma dh'amhairceasan sagart, 
agus, feuch, gu bheil a' phlàigh càil- 
eigin dorcha an dèigh a nigheadli ; au 
sin reubaidh e as an eudach i, no as 
a' chroicionn, no as an dlùth, no as an 
inneach. 320 LEBHITICUS. 57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast 
san eudacli, aon chuid san dlùth, no san 
inneach, no ann an ni air bith deanta 
do chroicionn ; is plàigh sgaoilteach a 
th'ann : loisgidh tu le teine an ni anns 
a' bheil a' phlàigh. 

58 Agus an t-eudach, ma's dlùth, no 
inneach e, no ni air bith deanta do 
chroicionn, a nigheas tu, ma chaidh a' 
phlàigh asda, an sin nighear e an dara 
uair, agus bitliidh e glan. 

59 Is e 80 lagh plàigh na luibhre 
ann an eudach ollano lìn,annsan dlùtli, 
no anns an inneach, no ann an ni sam 
bith d'janta do chroicnibh, chum a 
ghairm glan, no 'ghairm neòglilan. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Bitliidh so 'na lagh do'n lobhar, 
ann an là a ghlanaidli : Bheirear e chum 
an t-sagairt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as a' 
champ ; agus amhaircidh an sagai-t, 
agus, feuch, ma leighiseadh plàigh na 
luibhre anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagart gu'n 
gabhar air a shon-san a tlia gu bhi air 
a ghlanadh, dà eun bheò ghlan, agus 
fiodh seudair, agus scarlaid, agus luo- 
sop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu marbh- 
ar aon do na h-eunaibh ann an soitheach 
creadha, os ceann iiisge ruith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh 
se e, agus am fiodh seudair, agus an 
scarlaid, agus an hiosop, agus tumaidh 
e iad agus an t-eun beò, ann am fuil an 
eoin a mharbhadh os ceann an uisge 
ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a ta gu 
bhi air a ghlanadh o'n luibhre, seachd 
uairean, agus gairmidh e glan e, agus 
leigidh e as an t-eun beò air aghaidh na 
macharach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi air 
a ghlanadh 'eudach, agus bearraidh e 
dheth 'fhionnadh uile, agus nighidh se 
e fèin ann an uisge, chum gu'm bi e 
glan : agus 'na dhèigh sin thig- e steach 
do'n champ, agus fanaidh e mach as a' 
bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearr- 
aìdh e uile f holt a chinn, agus 'f heusag, 
agus mailghean a shùl, eadhon 'f hionn- 
adh uile bearraidh e dheth : agus 
nighidh e 'eudach, nighidh e mar an 
ceudna 'fheoil ann an uisge, agus 
bithidh e glan. 10 Agus air an ochdamh là gabhaidh 
e dà uan f hirionn gun ghaoid, agus aon 
uan boirionn do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, agus tri deich earrannan do 
phl ur min mar thabhartas-bidh, measg- 
ta le h-oladh, agus aon log olaidh. 

11 Agus nochdaidh an sagart a ni 
glan e, an duine a ta r'a ghlanadh, agus 
na nithe sin an làthair an Tighearn, aig 
dorus pàilliuin a' choimhtliionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aon uan 
firionn, agus bheir e seachad e mar 
ìobairt-eusaontais, agus an log olaidh, 
agus luaisgidh e iad mar thabhartas- 
luaisgte am fianuis an Tighearn. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns 
an àite sam marbh e 'nìobairt-pheacaidh 
agus an ìobairt-Ioisgte, anns an ionad 
naomh ; oir mar is leis an t-sagart an 
ìobairt-pheacaidli, is amhuil sin an 
ìobairt-eusaontais : tha i ro-naomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
f huil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuir- 
idh an sagart i air bàrr cluaise deis 
an neach a ta r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig 
a choise deise. 

15 Agus gabhaidh an sagart cuid do'n 
log olaidh, agus dòìrtidh e i ann an glaic 
a làimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur 
deas san oladh « ta 'na làimh chlì, agus 
crathaidh e cuid do'n oladh le 'mheur, 
seachd uairean an làthair an Tighearn. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh 
a ta 'na làimh, cuiiidh an sagart air 
bàrr cluaise deise an neach a ta r'a 
ghlanadh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise, air fuii 
na h-ìobairt-eusaontais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a ta 
'n làimh an t-sagairt, dòirtidh e air 
ceann an neach a ta r'a ghlanadh : agus 
ni an sagart rèite air a slion am fianuis 
an Tighearn. 

1 9 Agus ìobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan 
a ta r'a ghlanadh o 'neòghloine, agus 
'na dhèigh sin marbhaidh e 'n iobairt- 
loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-Ioisgte, agus an tabhartas-bidh 
air an altair : agus ni an sagart rèite 
air a shon, agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an uiread sin fhaghail ; an 
sin gabhaidh e aon uan chum ìobairt- 
eusaontais gu bhi air a luasgadh, a 
dheanamh rèite air a shon, agus aon 
deicheamh earrann do phlùr mìn CAIB. XIV. 121 measgta le h-oladh, mar thabhartas- 
bìdh, agus log olaidh ; 

22 Agus da thurtur, no dà choluman 
Ò£r. mar is urrainn e f haghail ; agus 
bithidh fear dhiubh 'na ìobairt-pheac- 
aidli, agus ani fear eile 'na ìobairt- 
loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh 
là, air son a ghlanaidh, chum an t-sag- 
airtjgTidorus pàilhuin a' choimhthion- 
ail, an làthair an Tighearn. 

2-1: Agus gabhaidh an sagart uan na 
h-ìobairt-eusaontais, agus an log olaidh, 
agus luaisgidh an sagart iad mar thabh- 
artas-luaisgte an làthaij- an Tighearn. 

2.5 Agus marbhaidh e uan na h-iob- 
airt-eusaontais, agus gabhaidh an sagart 
cuid do fhuil na h-ìobairt-eusaontais, 
agus cuiridh e i air bàrr cluaise deise 
an f hir a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig 
a làimhe deise, agus aìr ordaig a choise 
deise. 

26 Agus dòirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an glaic a làimhe clithe fèin. 

27 Ag-us crathaidh an sagart le 
'mheur deas cuid do'n oladh a ta 'na 
làimh chlì seachd uairean am fianuis 
an Tighearn, 

28 Agus cuiridh an sagart cuid do'n 
oladli a ta 'na làimh, air bàrr cluaise 
deise an f hir a ta r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig 
a choise deise, air ionad folanah-ìobaii't- 
eusaontais. 

29 Agus a' chuid eìle do'n oladh a 
ta an làimh an t-sagairt, cuiridh e air 
ceann an fhir a ta r'a ghlanadh, a 
dheanamh rèite air a shon am fianuis 
an Tighearn. 

30 Agus ìobraidh e f ear do na turtuir, 
no do na columain òga, mar is urrainn 
e fhaghail ; 

31 Eadlwn an ni is urrainn e f hagh- 
ail, fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eile mar iobairt-loisgte, maille ris 
an tabhai-tas-bhìdlr. Agus ni an sagart 
rèite air a slion-san a ta r'a ghlanadh, 
am fianuis an Tighearn. 

32 So lagh an fhir anns a' hheil 
plàigh na luibhre, neach nach ruig a 
làmh air an ni sin a bhuineas d'a 
ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearna ri 
IMaois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

3-1: An uair a thig sibh do thìr Cha- 
naain, a bheir mise dhuibh mar sheilbh, 
agus a chuireas mi plàigh luibhre ann 
an tigh fearainn l)hur seilbhe ; 

35 AgTis gu'n tig esan d'am buin an 
tigh agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag ràdh, A rèir mo bharail-sa tha mar 
gu'm bu phlàigh luibhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh 
an tigh fhalmhachadh mun tèid an sag- 
art a stigh ann a dh'fhaicinn na plàigh ; 
chum nach deanar gach ni a tha san 
tigh neòghlan : agus 'na dhèigh sin 
thèid an sagart a steach a dh'fhaicinn 
an tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, 
agus, feuch, ma bhios a' phlàigh ann am 
ballaibh an tighe, le stiallaibh donihain, 
càil-eigin uaine no dearga, a tha r'am 
faiciun ni's ìsle na 'm balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach as 
an tigh gu dorus an tighe, agiis bheir e 
fa'near an tigh a dhùnadh suas seachd 
làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an 
t-seachdamh là, agus amhaircidh e : 
agus, feuch, ma bhios a' phlàigh air 
sgaoileadh ann am ballaibh an tighe ; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a 
thoirt air falbh nan clach, anns a' bheil 

\ a' phlàigh, agus tilgidh iad ann an àite 
neògblan iad an taobh a maeh do'n 
bhaUe. 

i 41 AgTis bheir e fa'near an tigh a 
I sgrìobadh air an taobh a stigh mu'n 
cuairt, agus tilgidh iad a mach an 
duslach a sgrìobas iad deth, an taobh a 
muigh do'n bhaile gu àite neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, 
agus cuiridh iad ann an àite nan clach 
ud iad; agus gabhaidh e criadh eile, 

; agus còmhdaichidh e thaiiis an tigh 
leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a ris, 
agus ma bhriseas i mach san tigh, an 
dèigh dha na clachan a thoirt air falbh, 
agus an dèigh dha an tigh a sgrìobadh, 
agus an dèigh dha a chòmhdachadh 
thairis le creidh ; 

44 An sin thig an sagart agus amh- 
aircidh e, agns, feuch, ma tha phlàigh 
air sgaoileadh san tigh, is luibhre 
chnàmhain i san tigh ; tlia e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a 
chlachan, agus 'fhiodh, agus criadh an 
tighe uile : agus bheir e fa'near an 
giùlan a mach as a' bhaile gu h-ionad 
neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a stigh 
do'n tigh rè na h-ùine a dhruidear suas 
e, neòghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas anns 
an tigh 'eudach : agus nighidh esan a 
dh'itheas anns an tigh 'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a stigh, 
agus gu'n amhairc e air, agus, feuch, 122 LEBHITICUS, nach do sgaoil a' phlàigh san tigh, an 
dèigh an tigh a chòmhdachadh thairis ; 
an sin gairmidh an sagait an tigh glan, 
a chionn gu'n do leighiseadh a' 
phlàigli. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a 
ghlanadh dà eun, agus fiodh seudair, 
agTis scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbliaidh e fear do na h- 
eunaibh ann an soitheacli creadha, os 
ceann uisge ruith. 

51 Agus gablraidh e am fiodh seud- 
air, agus an hiosoj), agns an scarlaid, 
agus an t-eun beò, agus tumaidli e iad 
ann am fuil an eoin a chaidh mharbh- 
adh, agus anns an uisge ruitli ; agus 
crathaidh e air an tigh seachd uairean. 

52 Agus glanaidh e an tigli le fuil 
an eoiu, agus leis an uisge ruith, agus 
leis an eun bheò, agus leis an fliiodh 
sheudair, agus leis an hiosop, agus leis 
an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an 
taobb a mach do'n bliaile, air aghaidh 
na macharach, agus ni e rèite air son 
an tighe : agus l)ithidli e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do 
phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luildire eudaich, 
agus air son tiglìe, 

56 Agus air son ataidh, agus air son 
guirein, agus air son buill shoilleir ; 

57 A theagasg c'uin a bhios e neò- 
ghlan, agus c'uin a bhios e glan : is e so 
lagh na luibhre. 

cAiB. xr. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh. 2 Labhraibh ri cloinn Israeil, agus 
abraibh riu, 'Nuair a bhios aig duine 
sam bith silteach o 'fheoil, air son a 
shiltich bithidh e neòghlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'na 
shilteach : ma shileas 'fheoil a mach a 
sileadh, no ma dhùinear 'fheoil suas o 
shilteach, is e so a neòghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air 
am bheil silteach, bithidh i neòghlan : 
agiis gach ni air an suidh e, bithidh e 
neòghlan. 

6 Agus gach neach a bheanas r'a 
leabaidh, nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh se e fcin ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam 
bith air an do shuidh neach air am 
bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se efèin ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlau gu feasgar. 7 Agus esan a bheanas li feoil neach 
air am bheil silteach, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an iiisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan air am bheil 
silteach smugaid airsan a ta glan, an 
sin nighidli e 'eudach, agiis ionnlaididh 
se efèin ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i 
neòghlan. 

10 Agus gacli neach a bheanas ri ni 
sam bith a bha fuidhe, bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar : agus esan a ghiùl- 
aineas a h-aon air bith do na nithibh 
sin, nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se e fèin ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

1 1 Agus gach neach ris am bean esan 
air am bheil silteach, agus nach d'ionn- 
laid a làmhan ann an uisge, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fèin ann 
an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha, ris am 
bean esan air am bheil silteach, brisear 
e : agus gach soitheach fiodha, nighear 
ajin an uisge e. 

18 Agus an uair a ghlanar esan air 
am bheil silteach o 'shilteach, an sin 
àirmhidh e dha fèin seachd làithean 
air son a ghlanaidh, agus nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh e 'fheoil ann 
an uisge ruitlr, agus bithidh e glan. 

1 4 Agus air an ochdamh là gabhaidh 
e dha fèin dà thurtur, no dà choluman 
òg, agus thig e an làthair an Tigheania, 
gu dorus pàilliuin a' choimhthionail, 
agus bheir e iad do'n t-sagart. 

15 Agus ìobraidh an sagart iad, aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, ag-us an 
t-aon eile mar iobairt-ltiisgte ; agus ni 
an sagart rèite air a shon an làthair an 
Tighearn a thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-gin 
o dhuine sam bith, an sin nigliidh e 
'fheoil uile ann an uisge, agus bithidh 
e neòghlan g-u feasgar. 

17 Agus gach eudach, agns gach 
croicionn air am bi an sìol-gin, nighear 
e ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis an 
luidh fear le sìol-gin, nighidh iad araon 
iadfèin ann an uisge, agus bithidh iad 
neòghlan gu feasgar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, afliis gur fuil a bhios 'na silteach 
'na feoil, seachd làithean cuirear air CAIB. XVI. 123 leth i ; AgTis gacli neach a bheanas rithe, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair 
a chuirear air leth i, bithidh e neò- 
ghlan : gach ni mar an ceudna air an 
suidh i, bithidh e neòghlan. 

21 Agus gacli neach a bheanas r'a 
leabaidh, niglridli e 'eudach, agus ionn- 
laididh se e fèìn ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

22 AgTis gach neach a bheanas ri ni 
sam bith air an do shuidh i, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fein ann 
an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

23 Agus ma bhios e air a leabaidh, 
no air ni sam bith air an suidh i, 'nuair 
a bheanas e ris, bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

2-i Agus ma luidheas fear sam bith 
maille rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos 
air, bithidh e neòghlan seaclid làithean, 
agus bithidh gach leabadh air an luidh 
e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach 
fola air mnaoi mòran do làithibh, cha 
'n ann an àm a dealachaidh, no ma 
shileas e an dèigh àm a dealachaidh, 
bithidh uile làithean silidh a neòghloine 
mar làithean a dealachaidh : bitliidh i 
neòghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè 
uile làithean a siltich, bithidh i dh'i 
mar leabaidh a dealachaidh : agus gach 
ni air an suidh i, bithidh e neòghlan, a 
rèir neòghloine a dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ris 
na nithibh sin, bithidh e neòghlan ; 
agus nighidh e 'eudach, agus ionnlaid- 
idh se e fèin ann an uisge, agus bithidh 
e neòghlan gu feasgar. 

28 Ach ma ghlanar i o 'silteach, an 
sin àirmhidh i dh'i fèin seachd làithean, 
agus an dèigh sin bithidh i glan : 

29 Agus air an ochdanih là gabhaidh 
i dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman 
òg, agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' choimli- 
tliionail : 

30 AgTis ìobraidh an sagart aon divhli 
mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon 
eile mar ìobairt-Ioisg-te ; agus ni an 
sagart rèite air a son an làthair an 
Tighearn, air son siltich a neòghloiue. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann 
Israeil o'n neòghloine, chum as nach 
bàsaich iad 'nan neòghloine, 'nuair a 
thrviailleas iad mo phàilliun-sa a ta 'nam 
measg. 

32 Is e so lagh an fhìr air am bheil silteach, agus an fhir sin aig an tèid a 
shìol uaith, agus a shalaichear leis ; 

33 Agus na mnà a bhios gu tinn ann 
an àm a dealachaidh, agus an neach sin 
air am bi silteach, an fhir, agus na mnà, 
agus an duine sin a luidheas leatha-sa 
a ta neòghlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
an dèigh bàis dhithis mhac 
Aaroin, an uair a thug iad seachad 
tabliartas an làthair an Tighearn, agus 
a bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Labhair ri h-Aaron do bhràthair, 
a chum nach tèid e anns gach àm a 
steach do'n ionad naomh an taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat, an làtliair na 

j caithir-thròcair, a ta air an àirc ; a 
i chum nach bàsaich e : oir foillsichidh 
I mise mi f èin ann an neul air a' chaithir- 
I thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n 
ionad n&om\\ : le tarbh òg chum ìobairt- 

j j)heacaidh, agus reithe chum ìobairt- 
loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh e 
air, agus bithidh na brigisean anairt 
aige air 'f heoil, agus leis a' chrios anairt 
crioslaichidh se e fèin, agus cuiridh e 
an crùn-anairt air : is èididh naomha 
iad sin ; air an aobhar sin ionnlaididh 
e 'f heoil ann an uisge, agus cuiridh e 
air iad. 

5 Agus o choimhthional chloinn Is- 
raeil gabhaidh e dà bhoc o na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh,agus aon reithe 
chum ìobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a 
shon fèin : agus ni e rèite air a shon 
fèin, agus air son a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc- 
gaibhre, agus nochdaidh e iad an làthair 
an Tighearn, aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn air an 
dà bhoc ; aon chrann air son an Tigh- 
earn, agus crann eile air son a' bhuic a 
thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc air 
an do thuit an crann air son an Tigh- 
earn, agus ìobraidh se e mar ìobairt- 
j3heacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit au 
crann gu'n leigteadh as e, nochdar beò 
e an làthair an Tighearn, gu rèite a 
dheanamh leis, chum a leigeadh as saor 
do'n fhàsach. 124 LEBHITICUS. 11 Agus bheir Aaron leis tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin, agus ni e rèite air a shon fèin, 
agus air son a tliighe ; agus marbliaidh 
e tarl)h na h-iobairt-pheacaidli, a bhios 
air a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a 
dh'eibhlibh teine o'n altair an làthair 
an Tighearn, agus làn a ghlac do thùis 
dheadh-bholaidh pronnta gu mìn, agus 
bheir e 'n taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat e. 

13 Agus cuiridli e an tùis air an 
teine an làthair an Tighearn, chum 
gu'n còmhdaich neul na tùise a' 
chaithir-thròcair a ta air an Fhianuis, 
agus nach faigh e bàs. 

14 AgTis gabhaidh e do fhuil an 
tairbh, agus crathaidh e i le 'mheur air 
a' chaithir-thròcair chum na h-àird an 
ear : agus fa chomhair na caithir- 
thròcair crathaidh e do'n fhuil seachd 
uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre 
na li-ìobairt-pheacaidh a hhios air son 
an t-sluaigh, agus blieir e 'fhuil an 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat, agus ni 
e r'a fhuil-san mar a rinn e ri fuil an 
tairbh, agus crathaidh e i air a' chaithir- 
thròcair, agus fa chomhaii- na caitliir- 
thròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an ionaid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn Is- 
raeil, agus a thaobh an seachrana 'nam 
peacannaibh gu lèir : agijs mar so ni e 
air son pàilliuin a' choimhthionail a ta 
chòmhnuidh maille riu, anu am 
meadhon an neòghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann 
am pàiIUun a' choimhthionail, an uair 
a thèid e dheanamh rèite san ionad 
naomh, gus an tig e mach, agus gu 
blieil e air deanamh rèite air a shon 
f èin, agus air son a thighe, agus air son 
uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh 
na h-altarach a ta 'm flanuis an Tigh- 
earn, agus ni e rèite air a son ; agus 
gabhaidh e do fhuil an tairbh, agus do 
fhuil a' bhuic, agus cuiridh e i air 
adhaircibh na h-altarach mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'nfhuil 
le 'mheur seachd uairean,agus glanaidh 
e i, agus naomhaichidh e i o neòghloine 
chloinn Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air dean- 
amh rèite air son an ionaid naoimh, 
agus air son pàilliuin a' choimhthionail, 
agus air son na h-altarach, bheir e leis 
am boc-gaibhre beò : 21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh 
air ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh 
e os a cheann uile lochdan chloinn Is- 
raeil, agus an uile sheachrana 'nam 
peacannaibh gu lèir, agus cuiridh e iad 
air ceann a' bhuic, agTis cuiridh e air 
falbh e le làimh duine iomchuidh do'n 
fhàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre 
air fèin an lochdan gu lèir gu fearann 
air leth : agus leigidh e air falbh am 
boc san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do 
phàilliun a' choimhthionail, agus cuir- 
idh e dheth an èididh anairt, a chuir e 
air an uair a chaidh e steach do'n ionad 
naomh, agus fàgaidh e 'n sin i. 

24 Agus ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge san ionad naomli, agus cuiridh e 
air 'èididh, agus thig e mach, agus ìob- 
raidh e 'ìobairt-loisgte fèin, agus ìob- 
airt-Ioisgte an t-sluaigh ; agus ni e 
rèite air a shon fèin, agus air son an t- 
sluaigh. 

25 Agus saiU na h-ìobaii-t-pheacaidh 
loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc- 
gaibhre mar blioc saor, nighidh e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge ; agus 'nadhèigh sin thèid edo'n 
champ. 

27 Agus an tarbh air son na h- 
iobairt-pheacaidh, agus am boc-gaibhre 
air son na h-ìobairt-pheacaidh, d an 
d'thugadh am fuil a steach a chum 
re'ite a dheanamh san ionad naomh, 
bheirear a mach iad an taobh a muigh 
do'n champ ; agus loisgidh iad san 
teine an croicnean, agus am feoil, agus 
an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh 
e 'eudach, agus ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisge, agus 'na dhèigh sin thèid 
e do'n champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'na 
ordugh gu siorruidh : Anns an t- 
seaclidamh mìos, air an deiclieamh là 
do'n mhìos, irioslaichidh sibh bhur n- 
anaman, agus obair sam bith cha deai^ 
sibh, aon chuid esan a tlia do mhuinntir 
bhur dùthcha fèin, no 'n coigreach a 
ta air chuairt 'nur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart 
rèite air bhur son, chum bhur glanaidh : 
o bhur peacannaibh gu lèir an làthair 
an Tighearn glanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh 
dhuibh, agus irioslaicliidh sibli bhur n- 
anaman, le ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e. CAIB. XVII. XVIII. agus a choisrigeas e gu frithealadh ann 
an àit 'athar, an rèite : agus cuiridh e 
air an èididh anairt, eadhon an trusgan 
naomh. 

33 Agus ni e rèite air son an ioiiaid 
ro-naoimh, agus air son pàilliuin a' 
choimhthionail, agus air son na h-alt- 
arach ui e rèite ; niar an ceudna air son 
nan sagart, agus air son uile shluaigh 
a' choimhthionail ni e rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh 'na ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheanamh air 
son chloinn Israeil, as leth am peacanua 
gu lèir aon uair sa' bhliadhna. Agus 
rinn e mar a dh'àithn an Tighearna do 
IMhaois. 

CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mbic, 
agus ri cloinn Israeil uile, agus abair 
riu, So an ni a dh'àithn an Tighearn, 
ag ràdh, 

3 Ge b'e dùine air bith do thigh Is- 
raeil, a mharbhas tarbh, no uan, no 
gabhar anns a' champ, no mharbhas e 
mach as a' champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, gu tabhartas athoirt 
seachad do'n Tighearn air beulaobh 
pàilliuin an Tighearna, cuirear fuil as 
leth an duine sin, dhòirt e fuil ; agus 
gearrar as an duine sin o mlieasg a 
shluaigh : 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil an 
iobairtean, a dh'iobras iad a muigh sa' 
mhachair, eadhon gu'n toir iad a chum 
an Tighearn iad, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail a' dh'ionnsuidh an t- 
sagairt, agus gu'n ìobair iad mar ìob- 
airtean-sìth iad do'n Tighearn. 

6 Agus crathaidh an sagart an f huil 
air altair an Tighearn, aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail, agus loisgidh e 
'n t-saill a chum fàile chùbliraidh do'n 
Tighearn. 

7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mò an 
ìobairtean do dhiabholaibh, an dèigh 
a.n deachaidh iad le strìopachas : Bith- 
idh 80 'na reachd dhoibh gu siorruidh 
air feadh an gin^alacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air 
bith do thigh Israeil, no do na coigrich 
a bhios air chuairt 'nur measg, a bheir 
seachad taljhartas-Ioisgte no ìobairt, 

9 Agus nach toir e gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail, a chum 'ìobradh 
do'n Tighearna ; gearrar eadhon an 
duine sin as o mheasg a shluaigh. 10 Agus ge b'e duine do thigh Israeil, 
no do na coigrich a ta air chuairt 'nur 
measg, a dh'itheas gnè sam bith fola ; 
cuiridh mise mo ghnùis an aghaidh an 
anama sin a dh'itheas fuil, agus gearr- 
aidh mi as e o mheasg a shluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla san f huil, 
agus thug mi dhuibh i air an altair, a 
dheanamh rèite air son bhur n-an9,m- 
anna : oir is i 'n f huil a ni rèite air son 
an anama. 

12 Uime sin tliubhairt mi ri cloinn 
Israeil, Cha 'nith anam sam bith agaibh 
fuil, ni mò a dh'itheas an coigreach 
fuil, a bhios air chuairt 'nur measg. 

13 Agris ge b'e duine air bith do 
chloinn Israeil, nodo na coigrich a bhios 
air chuairt 'nur measg, a ni sealg agus 
a ghlacas beatliach no eun a dh'f heudar 
itheadh ; dòirtidh e mach 'f huil, agus 
còmhdaichidh e le duslacli i. 

14 Oir is i beatha gach uile f heòla a 
fuil ; tha i air son beatha dh'i : nime 
sin thubhairt mi ri cloinn Israeil, Cha 
'n ith sibh fuil feòla sam bith ; oir is i 
beatlia gach feòla a fuil : gach neach a 
dh'itheas i, gearrar as e. 

15 Agus gach anam a dh'itheas an 
ni a bhàsaicheas dheth fèin, no a reub- 
adli le fiadh-bheathaichibh, (ma's neach 
e a rugadh 'nur tìr fèin, no coigreach) 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se 
efèin ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar ; an sin bithidh e 
glan. 

16 Ach niur nigli se e, agus mur 
ionnlaid e 'f heoil ; an sin giùlainidh e 
'aingidheachd. 

CAIB. XVIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
rm, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A rèir ghnìomhara tìre na h-Eiphit 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha 
dean sibh ; agus a rèir ghniomhara tìre 
Chanaain gus am bheil mise 'gur tabh- 
airt, cha dean sibh ; ni mò a ghluaiseas 
silih 'nan orduighibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus 
gleidhidh sibh m'orduighean, gu gluas- 
ad annta : Js mise an Tighearna bhur 
Dia. 

6 Uime sin gleidhidh sibh mo reachd- 
an agus nio bhreitheanais ; nithe ma 
ni duine, bithidh e beò annta : Is mise 
an Tighearn. 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus a 
dh'aon neach a ta dlùth dha ann an 12R LEBHITICUS. dàimh, a chum a nàire a leigeadli ris ; 
Is mise an Tigliearn. 

7 Nochd t'athar, no nochd do mlià- 
thar, cha leig thu ris : is i do rahàthair 
i, cha leig thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha leig tliu 
ris : is e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn t'- 
athar, no nighinn do mliàthar, co dhiubli 
a rugadh 1 aig an tigh, no 'rugadh a 
mach i, eadhon an nochd-san cha leig 
thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nigh- 
inn do nighinn, eadhon an nochd-san 
cha leig thu ris : oir is e an nochd-san 
do nochd fèin. 

11 Nochd nighinn mnà t'athar, a 
ghineadh le t'athair, {is i do pliiuthar 
i) cha leig thu ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu ris nochd peathar 
t'atliar : is i hanacliaraid i-o-dlrìleas 
t'athar i. 

13 Clia leig thu ris nochd peathar do 
mhàthar : oir is i banacharaid ro-dhìl- 
eas do mhàthar i. 

14 Clia leig thu ris noclid bràtliar 
t'athar, clia tig thu 'm fagus d'a mlmaoi : 
is i bean bhràthar t'athar i. 

15 Clia leig thu ris nochd do bhana- 
chleamlma ; is i bean do mhic i, cha 
leig thu ris a nochd. 

16 Cha leig tliu ris nochd mnà do 
bhràtliar : is e nochd do bhràthar 

6. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agiis 
a li-ighinn, ni mò a ghablias tu nigliean 
a mic, no iiigliean a li-igliinn, a chum 
a nochd a leigeadli ris ; oir is iad a 
banachairdean dileas iad : is aingidh- 
eachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maiUe 
r'a piutliair, a clium a buaireadli, a 
leigeadlr ris a noclid, a thuilleadh air 
an tè eile, am feadli is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'ni 
fagus do mhnaoi a leigeadh' ris a nochd, 
an uair a chuirear air leth i air son a 
neòghloine. 

20 Agus cha luidli tliu gu collaidli 
le mnaoi do choimhearsnaich, a clium 
thu fèin a tliruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air 
bith do d' shlioelrd dol troimh 'w teine 
do Mliolecli, ni mò a mhi-naomliaiclieas 
tu ainm do Dhè : Is mise an Tigh- 
earn. 

22 Cha luidh thu le firionnacli mar 
le boirionnacli : is gràineileaclid e. 

23 Ni mò a luidheas tu le li-ain- 
mliidh sam bith gu d' thruailleadh fèin leis ; ni mò a sheasas bean sam bith 
roimli ainmliidli gu luidlie sìos da : is 
amhluadli e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an 
aon sam bith do na nithibh sin : oir 
anns na nithibh sin uile thniaill na 
cinnicli sin iad fèin, a thilgeas mise 
mach roimhibh. 

26 AgTis shalaicheadli am fearann : 
uime sin leanaidh mi 'aingidheachd air, 
agus sgeithidh am fearann fèin a mach 
a luchd-àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reaclidan agus mo bhreitheanais, agus 
cha dean sibh aon air hith do na gràin- 
eileaclidaibh sin ; aon chuid neach air 
bith d'ur cinneach fèin, no coigreach a 
bliios air cliuairt 'nur measg : 

27 (Oir na gràineileachda sin uile 
rinn daoine na dùthcha, a hha roimhibh, 
agus tha 'm fearann air a thruailleadh.) 

28 Chum nacli sgeith am fearann 
siblise macli mar an ceudna, 'nuair a 
tliruailleas sibh e, mar a sgeitli e mach 
na cinnich a hha roimhibli. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air 
bith do na gràineileachdaibh iid, eadh- 
on na h-anaman a ni iad, gean-ar as iad 

mheasg an sluaigli. 

30 Uirne sin gleidhìdh sibh m'ord- 
uighean, a chum nacli dean sibh aon 
air hith do na gnàthannaibh gràineil 
ud, a rinneadh roimliibh, agus nacli 
truaill sililr sibh fèin annta : Is mise 
an Tigliearna bhur Dia. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois,- 
ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn 
Israeil uile, agus abair liu, Bithibh 
naomha : oir « ta mise an Tighearna 
bhur Dia naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus 
bhur n-athar air gach duine agaibh, 
agus gleidhibli mo shàbaidean : Is mise 
an Tigliearna bhur Dia. 

4 Na racliaibh a thaobh gu h-ìodh- 
olaibli, agus na deanaibh diathan leagh- 
ta dliuibh fèin : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

6 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt 
tliabhartasan-sìth do'n Tighearn, ìob- 
raidh sibh i d'ur toil fèin. 

6 San là sin fèin anns an ìobair sibh 

1 ithear i, agus air an là màireach : 
agus ma mhaireas a blieag dh''i gas an 
treas là, loisgear san teine e. 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an 
treas là, is gràineil e ; cha ghabhar e. CAIB. 

8 Uime sin gach neach a dh'ìtheas e, 
giùlainidh e 'aiugidheachd, a chionn 
gu'h do mhi-naomhaich e ni coisiigte an 
Tighearn : agus gearrar an t-anam sin 
as o 'shluagli. 

9 Agus an uair a hhuaineas sibh 
foghar bliur fearainn, cha bhuain tliu 
gu buileacli oisinuean t'achaidh, ni mò 
a chruinnicheas tu dioghluim t'f hogh- 
ai-didh. 

10 Agus clia tur-lom thu t'fliìon- 
lios, ni mò a chruinnicheas tu uile 
f hìon-dhearca t'f liìon-Uos ; do'n bliochd 
agus do'n choigreach fàg-aidh tu iad : 
Is niise an Tigliearna bhur Dia. 

1 1 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug, no mheallas aon agaibh a chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibli air 
m'ainm-sa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomliaicheas tu ainm do Dhè : Is mise 
an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu reub- 
ainn air : cha'n f han duais an f hir- 
thuarasdail maille riut rè na h-oidhche 
ga. maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, 
agus roimh 'n dall cha chuir thu ceap- 
tuislidh, ach bithidh eagal do Dhè ort : 
Is mise an Tighearn. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas ; cha bhi suim agad do 
ghnùis an duine bhochd, ni mò a blieir 
thu urram do ghnùis an duine chumh- 
achdaich ; ann an ceartas bheir thu 
breth air do ehoimhearsnach. 

16 Cha tèid tliu mu''n cuairt mar 
f hear tuailis am measg do shluaigla ; 
ni mò a sheasas tu an aghaidh fola do 
choimlieai-snaich : Is mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràth- 
air ann ad cliridhe : air gach aon chor 
cronaichidh tu do choimhearsnach, agus 
cha'n f huihng thu peacadh air. 

18 Cha dean tliu dìoghaltas, ni mò 
bliios falachd agad ri cloinn do sliluaigh, 
ach gràdhaichidh tu do choimliearsnach 
mar thu fèin : Is mise an Tighearn. 

19 Gleidhidh sibh mo reachda : Cha 
leig tliu le d' sprèidh sìolacliadli le gnè 
eile ; Cha chuir tliu t'f heaiann le sìol 
measgta : nimò a chuirear umad eudacli 
measg-ta do olainn agTis do lìon. 

20 Agus ge b'e neach a luidlieas gu 
collaidh lemnaoi ato'naban-tràiU fuidh 
cheangal-pòsaidh aig fear, agus nach 
d'fhuasgladli idir, ni mò a thugadh 
saorsa dli'i, sgiùrsar i : cha chuirear gu 
bàs iad, a chionn nach robh i saor. 

2L Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais XIX. - 127 

do'n Tighearn, gu dorus pàiUiuin a' 
choimhthionail, eadhon reithe mar 
iobairt-eusaontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon 
le reithe na h-ìobairt-eusaontais an là- 
thair an Tighearn, air son a pheacaidh 
a rinn e : agus maitliear dha a pheacadh 
a rinn e. 

23 AgTis an uair a thig sibh do'n 
f heai-ann, agus a shuidhicheas sibhgacli 
g-nè chraobh air son bìdh, an sin meas- 
aidh sibh an toradh mar ni neo-thim- 
chioll-ghearrta : tri bliadhna bithidh e 
dhuibh mar ni neo-thimchioU-ghearr- 
ta : cha'n ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhna 
bithidh a thoradh uile naomha, chum 
cliu do'n Tighearn. 

25 Agus air a' chùigeadh bliadhna 
ithidh sibh d'a thoradh, chum as gu'n 
toir e a chinneas duibh : Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

26 Cha 'n ith sibh ni sam bith leis 
an fhuil : ni mò a ghnàthaicheas sibh 
druidheachd, no sheallas sibh air 
amannaibh. 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuaii-t 
oisinnean bhur ceann, ni mò a mhilleas 
tu oisinnean t'f heusaig. 

28 Cha dean sibh gean-adh sam bith 
'nur feoil air son nam marbh, ni mò a 
chuireas sibh comharadh sam bith 
oirbh : Is mise an Tighearn. 

29 Na truaiU do nighean, a thoirt 
oirre bhi 'na strìojaaich ; a chum as 
uach toirear am fearann gu strìopachas, 
agus nach lìonar an dùthaich le h-ain- 
gidheachd. 

30 Gleidlridh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomh : Is mise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibh dliiubh- 
san aig am bheil leannain-shlth, agus 
na h-ianaibh a dh'ionnsuidh luchd- 
fiosachd, gu bhi air bhur truailleadh 
leo : /*" mise an Tighearna bhur Dia. 

32 An làthair a' chinn lèith èiridh 
tu suas, agus bheir thu urrani do ghnùis 
an duine aosda, agus hithidli eagal do 
Dhè ort : /* niise an Tigheam. 

33 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt maille riut 'nur tìr, cha bhuin 
sibli gu cruaidh ris. 

34 Mar neach a rugadh 'nur measg 
bithidh dhuibhse an coigreach a ta air 
chuairt maille ribh, agus gràdhaichidh 
tu e mar thu fèin ; oir bha sibh fèin 
'nur coigrich ann an tìr na h-Eiphit : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith 128 LEBHITICUS. ann ambreitheanas,ann an slait-thomh.- 
ais, ann an cudthrom, no ann an tomh- 
as. 

36 Meidhean cearta, clacha-tomhais 
cearta, ephah che.art, agus hin cheart 
bithidli agaibh : Is mise an Tigliearna 
bhur Dia, a tliug sibhse mach à tìr na 
h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreitheanais 
uile, agus m sibh iad ; Is mise an Tigh- 
earn. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 A rìs, their thu ri cloinn Israeil, 
Ge b'e air bith e do chloinn Israeil, no 
do na coigrich a ta air chuairt ann an 
Israel, a blieir a blieag d'a shliochd do 
Mliolecli, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e, clachaidh sluagh na dùthcha e le 
clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidli an duine sin, agus gearraidh 
mi as e o mlieasg a shluaigh ; a chionn 
gu'n d'thug e d'a sliliochd do Mholech, 
•a shalachadli m'ionaid naoimli-sa, agus 
a thruailleadh m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'f liolaicheas sluagh na 
dùthclia air clior sam bith an sùilean 
o'n duine sin, an uair a bheir e d'a 
shliochd do Mholech, agus nach marbh 
iad e ; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agns an aghaidli 
a tlieaghlaich, agiis gearraidh mi as e, 
agus iadsan uile a thèid le strìopachas 
'na dhèigh, a dheanamh striopachais le 
Molech, o mheasg an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh 
a dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil 
leannain-shìth, agus a dh'ionnsuidh 
luchd fiosachd, gu dol le striopachas 
'nan dèigh, cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an anama sin, agus gearraidli 
mi as e o mheasg a shluaigh. 

7 Naomhaichibli sibh fèin uime sin, 
agus bithibh naomha : oir is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

8 Agus gleidliidh sibh mo reachdan, 
agus ni sibh iad : Is mise an Tighearn 
a naomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 
'atliair no 'mhàthair, cuirear gu cinn- 
teach gu bàs e : mliallaich e 'athair no 
'mhàthair ; bithidh 'f huil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas 
ri mnaoi flr eile, eadhon esan a ni adhal- 
trannas ri mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an t-adhaltranach agus a' bhau- 
adhaltranach gu cinnteach gu bàs. 

1 1 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'athar, leig e ris nochd 'athar : cuirear 
gu cinnteach le chèile gu bàs iad ; 
bithidh am fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
a mhic, cuirear gu deimhin le chèile 
gu bàs iad : dh'oibrich iad amhluadh : 
bithidh am fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas duine . 
le fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn 
iad le clièile gràineileachd : cuirear gu 
cinnteach gu bàs iad ; bithidh am fuil 
orra fèin. 

14 Agus ma gliabhas duine d'a 
ionnsuidh bean agus a màthair is ain- 
gidheaclid e : loisgear le teine iad, eadh- 
on esan agus iadsan ; a chum nach bi 
aingidheachd 'nur measg. 

15 Agus ma luidheas duine le h- 
ainmhidli, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e : agus marbliaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'ainmhidh sara bith, agus gu'n luidh 
i sios da, marbhaidli tu a' bhean agus 
an t-ainmhidh : cuirear gu cinnteach 
gu bàs iad ; bithidh am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a pliiuth- 
ar, nigliean 'athar, no nigheau a mhàth- ' 
ar, agus gu'm faic e a nochd, agus gn'm" 
faic ise a noclid-san ; is ni maslach e ; 
agus gearrar as iad ann an sealladh an 
sluaigli : leig e ris nochd a pheathar, 
giùlainidh e 'aingidheachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
agus a tinneas oirre, agus gu'n leig e ris 
a nochd, leig e ris a tobar, agus leig ise 
ris tobar a fola ; agus gearrar as le 
chèile iad o mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd pea- 
thar do mhàthar, no peathar t'athar ; 
oir tlia e a' rùsgadh 'f heòla fèin : giù- 
lainidh iad an aingidheaclid. 

20 Agus ma luidlreas duine le mnaoi 
bhràthar 'atliar, leig e ris nochd bhrà- 
thar 'athar : giùlainidli iad am peacadh ; 
glieibh iad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine bean a 
bhràthar, is rà neòghlan e : leig e ris 
nochd a bliràthar ; bithidh iad gun 
chloinn. 

22 Uime singleidlridh sibh moreachd- 
an uile, agusmoblireitheanais uile,agus 
ni sibh iad ; a chum nach dean am 
fearann, g'am bheil mi 'gur tabhairt gu 
còmhnuidh a ghabhail ann, bhur sgeith • 
a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an 
gnàthannaibh nan cinneach a ta mise CAIB, 

a" tilgeadh a mach roimhibh ; oir rinn 
iadsan na nithe sin uile, agus uime sin 
ghabh mi gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbh- 
aichidh sibh am fearann, agus bheir mi 
dhuibh e chum a shealbhachadh, fear- 
ann a ta sruthadh le bainne agus le 
mil : Is mise an Tighearna bhur Dia, 

'a dhealaicli sibhse o gach sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin eadar- 
dhealachadh eadar bheathaichibh glana 
agus neòghlana, agus eadar eunlaith 
neòghlan agus glilan ; agus cha dean 
sibh bhur n-anamanna gràineil le beath- 
ach no ìe h-eun, no le gnè air bith do 
ni heò a shnàigeas air an talamh, a sgar 
mise uaibh mar neòghlan. 

26 Agusbithidh sibh naomhadhomh- 
sa : oir a ta mise an Tighearna naomh, 
agus dhealaich mi sibhse o gach sluagh 
eile, chum as gu'm bu leam fèin sibh. 

27 Bean no duine mar an ceudna 
aig am bheil ìeannan-sìth, no 'bhios ri 
fiosachd, cuirear gu deimhin gu bàs 
iad • clachaidh iad le clachaibh iad ; 
bitJiidh am fuil orra fèin. 

CAIB. XXI. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Labhair ris na sagairt, 
Miic Aaroin, agus abair riu, Air son nam 
marbh cha salaichear neach sam bith 
dliihh am measg a shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean, a ta 'm 
fagus da, eadhon air son a mhàthar, 
agus air son 'athar, agus air son a mhic, 
agus air son a nighinn, agus air son a 
bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da, aig nach robh 
fear-pòsda ; air a sonsa feudaidh e bhi 
air a shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air hlii 
dha ^na. dhuine urramach am measg a 
sliluaigh, gu 'thruailleadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann, 
agns cha bhearr iad oisinn am feusaig, 
ni mò a ni iad gearradh 'nam feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, ag-us 
cha truaill iad aimn an Dè f oir tha iad 
a' toirt seachad tabhartais an Tighearn 
a bheirear suas le teine, agus arain an 
Dè ; uime sin bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta 'na strìop- 
aich, no mi-naomha ; ni mò a ghabhas 
iad bean a chuireadh air falbh o 'fear : 
GÌr-^/i« e naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir 
tha e a' toirt seachad arain do Dliè ; 
bithidh e naomha dhuit : oir tha mise . XXI. 129 

an Tighearna naomh, a ta 'gur naomh- 
achadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sag- 
airt air bith i fèin le strìopachas a 
dheanamh, tha i a' truailleadh a Ii- 
athar : loisgear le teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart 
mheasg a bhràithrean, neach a dhòirt- 
eadh an oladh naomh air a cheann, 
ag-us a choisrigeadh a chur na h-èididh 
uime, cha rùisg e a cheann, ni mò a 
reubas e 'eudach. 

11 Ni mò a thèid e steach a dh'ionn- 
suidh cuirp mhairbh sam bith : air son 
'athar no air son a mhàthar cha 
salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid 
e mach, ui mò a thruailleas e ionad 
naomh a Dhè ; oir a ta Crùn oladli- 
ungaidh a Dhè air : Is mise an Tighearn. 

1.3 Agus gabhaidh e bean 'na maigh- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air 
falbh o 'fear, no bean mhi-naomha, no 
striopach ; iad sin cha ghabh e : ach 
òigh d'a sliluagli fèin gabhaidh e 'na 
mnaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd am 
measg a shluaigh : oir a ta mise an 
Tighearna 'ga naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tigheania ri 
Maois, ag ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge 
b'e air bith e do d' shliochd 'nan gin- 
ealachaibh, anns am bi gaoid sam hith, 
na tigeadh e 'm fagus a thoirt seachad 
arain a Dhè : 

18 Oir ge b'e air bith duine anns am 
bi gaoid, clia tig e 'm fagus : duine dall, 
no bacach, no aig am bheil sròn leachd- 
ach, no ni sam bith thuilleadh air a' 
chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste 
no làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'na throich, no 
aig am bheil leus air a shùil, no air am 
bheil càrr, no cloimh, no aig am bheil 
a chlochan brùite : 

21 Cha tig duine sam bith do 
shliochd Aaroin an t-sagairt, anns am 
bheil gaoid, am fagus a thoirt seachad 
tabhartasan an Tighearn a bheirear 
suas le teine : tha gaoid ann, cha tig e 
'm fagus a tlioirt seachad arain a Dliè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n 
aran ro-naomli, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha tèid e,ni mò thig e 'm fagus 
do'n altair, a chionn gu hheil gaoid ann ; 
a chum nach tmaill e m' ionaid naomha: 130 LEBHITICUS. oìr a ta mise an Tighearna 'gan naomli- 
achadh. 

24 Agiis dh'innis Maoisso do Aaron, 
agus d'a mhic, agus do chloinn Israeil 
uile. 

CAIB. XXII. 

AGUS lalahair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, 
iad 'gan sgaradh fèin o nithibh naomha 
cliloinn Israeil, agus gun iad a thoirt 
easonoir do m'ainm naomli-sa, anns na 
nithibh sin a naomhaicheas iad dhomli : 
Is mise an Tighearn. 

8 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur 
sliochd vxile am measg bhur ginealach, a 
thèid a dh'ionnsuidh nan nithe naomha, 
a naomliaiclieas clann Israeil do'n Tigh- 
earn, agus a neògliloine air, gearrar as 
an t-anam sin as mo làthair : Is mise 
an Tigheain. 

4 Ge b'e air bith an duine do shhochd 
Aaroin a ta 'na lobhar, no air am bheil 
silteach, cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, gus am bi e glan. Agus ge 
b'e bheanas ri ni air bith a ta neòghlan 
leis a' mliarbh, no duine aig am bheil 
a shìol a' dol ùaith ; 

5 No ge b'e blieanas ri ni air bith a 
shnàigeas, leis an deanar neòghlan e, no 
ri duine o'm faigh e neòghloine, ge b'e 
air bith neòghloine a bhios air ; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air 
bith d'an leithidibh sin, bitliidh e neò- 
ghlan gu feasgar, agus cha 'n ith e do 
na nithibh naomha, mur nigh e 'fheoil 
le h-uisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian 
sìos, bithidh e gian, agus an dèigh sin 
ithidla e do na nithibh naomlia, a 
chionn gur e a bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaiclieas leis fèin 
no a reubar le fiadh-bheathaichibh, cha 
'n ith e 'ga shalachadh fèin leis : Is 
mise an Tighearn. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, 
air eagal gu'n giùlain iad jjeacadh air a 
shon, agus uime sin gu'm faigh iad bàs, 
ma thruailleas iad e : Tha mise an 
Tighearna 'gan naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam Ijith 
ni naonih : cha 'n ith fear-cuairt 

an t-sagairt, no seìrbhiseach tuarasdail 
do'n ni naomh. 

11 Ach ma cheannaicheas an sagart 
duine le 'airgiod, ithidlr e dheth, agus 
esan a rugadh 'na thigh ; ithidli iad d'a 
bhiadh. 

12 Agus ma bhios nighean an t-sas;- airt pòsda ri coigreach, cha 'n fheud i 
itheadh do thabhartas nan nithe 
naomha. 

13 Ach ma bhios nighean an t-sag- 
airt 'na bantraich, no dealaichte r'« 
fear, agiis giin sliochd aice, agus i air 
pilltinn gu tigh a h-athar, mar 'na li- 
òige, ithidh i do bhiadh a h-athar ; ach 
cha'n ith coigreach sam bith dheth. • 

14 Agus ma dh'itheas duine do'n ni 
naomh gun fhios da, an sin cuiridh e 
an cùigeadh cuid deth ris, agus bheir e 
do'n t-sagart e, maille ris an ni naomh. 

16 Agus cha truaill iad nithe 
naomha chloinn Israeil, a bheir iad 
suas do'n Tighearn ; 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta ari 
eusaontaìs a ghiùlan an uair a dh'itheas 
iad an nithe naomha : oir a ta mise an 
Tighearna 'gan naomhachadh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agTis r'a mhic, 
agus ri cloinn Israeil uile, ag-us abair 
riu, Ge b'e air bitli e do thigh Israeil, 
no do na coigrich ann an Israel, a bheir 
seachad a thabhartas air son a t)hòidean 
uile, no air son a shaor thabhartasan 
uile, a bheir iad seachad do'n Tighearna 
chum ìobairt-Ioisgte ; 

19 Bheir sibh seachad d'ur toil fèin 
heathach firionn g-un ghaoid do'n bhuar, 
do na caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha toir sibh seachad : oir 
cha ghabhar air bhur son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a bheir 
seachad iobairt thabhartasan-sìth do'n 
Tighearn, a choimhlionadh a bhòide, 
mar thabhartas saor-thoile, do'n bhuar, 
no do na caoraich, bithidh e iomlan, a 
chum as gu'n gabhar ris : cha bhi gaoid 
sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, 
no air am bi fliodli, no càrr, no cloimh, 
cha toir sibh seachad iad sin do'n Tigh- 
earn, ni mò a bheir sibli tabhartas 
dhiubh a bheirear suas le teine air an 
altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am 
bi ni sam bith thar a' chòìr, no dh'- 
uireasbhuidh 'na bhallaibh,sinfeudaidh 
tu thoirt seacliad mar shaor thabhartas; 
aeh air son bòide cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no 
pronnta, no reubta, no geairta, cha toir 
sibh seachad do'n Tighearn ; agus cha 
'n ìobair sibh e 'nur tu'. 

2.5 Agus o làimh coigrich cha toir 
sibh seachad aran bhur Dè do h-aon CAIB. 

dìulih sin ; a cliionn gu\n hlieil an 
truaillidheachd annta, agus giCin hheil 
gaoidean anuta : cha ghabhar riu air 
bhui- son. 

26 Agus labhair an Tighearua ri 
IMaois, ag ràdh, 

' 27 'Nuair a bheirear tarbh, no caora, 
no gabhar, an siu bithidh e seachd 
làithean fuidh 'mhàthair ; agus o'n 
ochdamli là agus à siu suas, gabliar ris 
mar thabhartas a bheirear suas le teine 
do'ri Tighearn. 

28 Agus 111(18 bò no caora a hhios 
ann, cha mharbli sibh i fèin agus a h-àl 
san aon là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibli 
ìobairt-bliuidheacliais do'n Tighearn, ' 
iobraidli sibh i d'ur toil fe'in. 

80 Air an là sin fèin ithear suas i, 
cha 'n fhàg sibh a bheag dliith gu 
maduinn : Is mise an Tigliearn. 

31 Air an aobhar sin gleidliidh sibh 
m'àitheant^n, agus ni sibh iad : Is mise 
an Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainm 
naomha-sa, agus bitliidli mi air mo 
naomha'Chadli aui measg chloinn Isra- 
eil : Is mise an Tigheam a ta 'gur 
naomhachadh, 

83 A thug a mach sibh à tìr na h- 
Eipliit gu bhi a'm' Dhia agaibli : Is 
mise an Tighearn. 

CAIB. XXIII. 

AGUS labhair an Tigliearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, A thaobh fèillean an Tigliearn, a 
ghairraeas sibh a hhi 'nan comhghairm- 
ibh naomha, is iad eadhon sin m'f hèill- 
ean-sa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là hithidh sàbaid fhoise, 
comhgliairm naomh : obair sam bith 
cha dean sibli air : is e sàbaid an 
Tighearn e 'nur n-àiteacliaibh-còmh- 
nuidh uile. 

4 Is iad sin fèillèan an Tighearn, 
eadhon comhgliainnean naomha, a 
ghairmeas sibli 'nan amannaibh fèin : 

5 Anns a' clieud mliìos, air a' cheath- 
ramh là deug do'n mhìos air feasgar, 
bithidh càisg an Tiglieam. 

6 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhìos sin fèin hithidh fèiU an arain neo- 
ghoirticlite do'nTigheavn : seachd làitli- 
ean ithidli sibh aran neo-glioirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghaimi 
naomh agaibh : obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air. ; XXIII. , 131 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearna 
seachd làithean : air an t-seachdamh 
là hithidh comhghairm naomh ; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri clòinn Israeil, ag-us 
abair riu, 'Nuair a thig sibh a dh'ionn- 
suidh an f hearainn a bheir mise dhuibh, 
agus a bhuaineas sibh 'f hoghar, an sin 
bheir sibh sguab do cheud tlioradli bhur 
fogharaidh dh'ionnsuidh an t-sagairt : 

11 Agus luaisgidli e 'n sguab an 
làthair an Tighearna, chum gu'n gabh- 
ar rithe air bhur son : air an là màir- 

' each au dèigh na sàbaid luaisgidh an 
sagart i. 

12 Agus iobraidh sibh air an là sin, 
an uair a luaisgeas silah an sguab, uan 
firionn gun ghaoid, do'n cheud bhliadh- 
na, mar ìobairt-Ioisgte do'n Tighearn. 

13 Agus is e a thabliartas-bidh dà 
dheicheamli earrann do phlùr mìn 
measgia le h-oladh, tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn, chum fàile 
chùbhraidh : agus bithidh a thabhartas- 
dibhe do fhìon, an ceathramh cuid do 
hin. 

14 Agus cha 'n ith sibh aran, no gràn 
cruaidhichte, no diasa glasa, gus an là 
sin fèin anns an toir sibh tabhartas a 
chum bhur Dè : hithidh e 'na reachd 
bitli-bhuan air feadh bhur ginealacha, 
'nur n-àiteachaibli-còmhnuidli uile. 

15 Agus àirmliidh sibh dhuibh fèin 
o'n là màireach an dèigh na sàbaid, o'n 
là san d'thug sibh leibh sguab an tabh- 
artais-Iuaisgte : bitliidh seachd sàbaid- 
ean iomlan ann : 

16 Eadhon gus an là màireach an 
dèigli na seachdamh sàbaid, àirmhidh 
sibh leth-cheud là, agus bheir sibh 
seacliad nuadh thabhartas-bìdh do'n 
Tighearn. 

17 Blieir sibh leibh as bhur n-àit- 
eacliaibh-còmhnuidh dà bhuilionn 
luaisgte, do dhà dheicheamh earrann ; 
bithidh iad do phlùr mìn ; fuinear iad 
le taois ghoirt ; bithidh iad 'nan ceud 
thoradh do'n Tighearn. 

18 Agus bheir sibli seachad maille 
ris an aran seachd uain gun ghaoid, 
do'n cheud bhliadlma, agus aon tarbh 
òg, agus dà reithe : bithidh iad 'nan 
ìobairt-Ioisgte do'n Tighearn, maille 
r'au tabhartas-bìdh, agus an tabhartas- 
dibhe, eadlion tabhartas a bheirear suas 
le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 

: Tighearn. 132 LEBHITICUS. 19 An sin ìobraidh sibh aon mheann 
do na gabhraibh mar iobairt-pheacaidh, 
agiis dà uan do'n cheud bhliadhna mar 
ìobairt thabhartasan-sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad 
maille ri aran a' cheud toraidli, mar 
thabhartas-luaisgte an làtliair an Tigh- 
earna, maille ris an dà uan : bithidh 
iad naomha do'n Tighearn chum an t- 
sagairt. 

21 Agiis gainnidh sibh air an là sin 
f e'in, a chum gn'm bi e 'na chomhghairm 
naomh dhuibh : obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh aìr : Bithidh e 'na 
reachd sìorruidh 'nur n-àiteachaibh- 
còmhnuidh uile air feadh bhur giueal- 
acha. 

22 AgTis an uaìi- a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha ghearr thu 
gu buileaeh oisinnean t'achaidh 'nuair 
a bhuaineas tu, ni mò a thionaileas tu 
dioghluim t'fhogharaidh : fàgaidh tu 
iad do'n bhochd agus do'n choigreach : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
San t-seachdamh mìos, air a' cheud là 
do'n mhìos, bithidh sàbaid agaibh, 
cuimhneachan shèideadh thrompaid- 
ean, comhghairm naomh. 

2.5 Obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air ; ach bheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh 
là do'n t-seachdamh mìos so hithidh 
là rèite ; bithidh e 'na chomhghairm 
naomh dhuibh, ag-us cràdliaidh sibh 
bhur n-anaman, agus bheir sibh seachad 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn, 

28 Agus obair sam bith cha dean 
sibh air an là cheudna ; oir is là rèite 
e, a dheanamh rèite air bhur son an 
làthair an Tigliearna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 
san là sin fèin, gearrar as e o mheasg 
a shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam 
bith air an là cheudna, an t-anam sin 
fèin sgriosaidh mise o mheasg a 
shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : 
bithidh e ^na reachd sìorruidh aii' feadh 
bhur ginealacha, 'nur n-àiteachaibh- 
comhnuidh uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid fhoise, agus cràdhaidh sibh bhur n- 
anaman air an naothadh là do'n mhìos 
air feasgar : o f heasgar gu feasgar cum- 
aidh sibh bhur sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, 'ag ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Air a' chùigeadh là deug do'n t-seachd- 
amh mios so lithidh fèill nam pàilliun 
rè sheachd làithean do'n Tighearn. 

35 Air a' cheud là hithidh comh- 
ghairm naomh : obair thràiUeiI sam 
bith cha dean sibh air. 

36 Seachd làitliean bheir sibh seach- 
ad tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tigheam : air an ochdamh là 
bithidh comhghairm naomh agaibh, 
agus bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn ; 
is àrd choimhthional e ; obair thràiUeil 
sam bith cha dean sibh air. 

37 Is iad sin fèillean an Tighearn, a 
ghairmeas sibh gu hhi 'nan comh- 
ghairmibh naomha, a thoirt seachad 
tabhartais a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna, tabhartas-Ioisgte, agais tabh- 
artas-bìdh, ìobairt, agus tabhartasan- 
dibhe, gacli ni air a là fèin ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an 
Tighearn, agus a thuiUeadh air bhur 
tiodhlacailih, agus a thuiUeadh air bhur 
bòidibh uile, agvis a thuiUeadh air bhui* 
saor-thabhartais uile, a bheir sibh do'n 
Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùigeadh 
là deug do'n t-seachdamh mios, an uair 
a chruinnicheas sibh a stigh toradh an 
fhearainn, cumaidh sibh fèill do'n 
Tighearna seachd làithean : air a' cheud 
là bithidh sàbaid, agus air an ochdamh 
là hithidh sàbaid. 

40 Agnis gabhaidh sibh dhuibh fèin 
air a' cheud là meas chraobh àluinn, 
geugan chrann-pailme, agus geugan 
cliiaobh tiugha, agus seileacli an t- 
srutha ; agus ni sibh gairdeachas an 
làthair an Tighearna bhur Dè seachd 
làithean. 

41 Agus cumaidh sibli e 'na fhèill 
do'n Tighearna seaehd làithean sa' 
bhliadhna : hithidh e 'na reachd sìor- 
ruidh air feadh bhur ginealacha ; cum- 
aidh sibh e san t-seaclidamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh 
sibh còmhnuidh seachd làithean ; gabh- 
aidh gaeh aon a rugadh 'na Israelach 
còmhnuidh ann am pàilliunaibh ; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur gin- 
ealaich gu'n d'thug mise air cloinn 
Israeil còmhnuidh ghabhail ann ara CAIB. XXIV. XXV. 183 pàilliimaibh, 'nuair a thug mi mach 
iad à tir na h-Eiphit ; Ts mise au Tigh- 
earna hhxiv Dia. 

44 Agus chuir Maois an cèill do 
chloinn Israeil fèillean an Tighearna. 

CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tigliearua ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do cliloinn Israeil iad a 
thoirt a t'ionusuidh oladli fìor-ghlan a' 
chroinn-olaidh, brùite air son au t- 
soluis, a thoirt air na lòchraiu lasadli an 
còmhuuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na 
Fiauuis, ann am pàiUiuu a' choimh- 
thionail, orduichidh Aaron e o flieasgar 
gu maduinn, an làtliair an Tighearn an 
còmhnuidh : hitliidh e 'na reaclid sìor- 
ruidli air feadli bhur ginealacha. 

4 Orduicliidh e na lòclirain air a' 
choinuleir fliìor-ghlan au iàthair an 
Tigliearn an cònilmuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìu, agus 
fuinidh tu dà bhreacaig dheug dlieth : 
dà dheicheamh earrann bithidh ann an 
aon bhreacaig. 

' 6 Agus suidliichidh tu iad ann an dà 
shreath, sè ann an sre^th, air a' bhòrd 
fhìor-ghlan an làthair an Tighearn. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan 
air gach sreatli, clium gxi'm bi i air an 
aran mar cliuimhneachan, eadhon tabh- 
artas a bheirear suas ìe teine do'n Tigh- 
earn. 

8 Gach aou latha sàbaid cuiridh e 'n 
ordugh e an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh, air a ghahhail o clrloinn 
Israeil le coimhcheangal sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mliic e, 
agus ithidh iad e san ionad naomh ; oir 
a ta & ro-naomh dha, do thabhartasaibh 
an Tighearn a bheirear suas le teine, le 
reachd bitli-bhiian. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, 
aig an rohh Eijaliiteacli 'na athair, a 
mach am measg chloinu Israeil ; agus 
bha mac na Ban-Israelich agus duine 
do Israel a' comhstri sa' champ. 

11 Agus mhaslaicli mac na Ban-Is- 
raelich ainm an Tighearn, agus mhalL- 
aich e : agus thug iad gu Maois e (agus 
Ve ainm a mlaàthar Selomit, nighean 
Dhibri, do thrèibh Dhan ;) 

12 Agus chuir iad an làimh e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibli inntinn an 
Tighearn. 

13 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich an taobh a muigh do'n cliamp, agus 
cuireadli iadsan uile a chual' e an 
làmhan air a cheann, agus clachadh an 
comhchruinneach uile e. 

15 Agus labhraidli tu ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheasa 
Dhia, giùlainidli e a pheacadh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tigliearna, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e ; clachaidh gu deimhin an comh- 
chruinneach uile e : an coigreach co 
mhaith agus esan a rugadh san dùth- 
aicli, 'uuair a mhaslaiclieas e ainm an 
Tigfiearna, cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear guu teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhìdh, 
ni e dìoladh air a shon ; 'àinmhidh air 
son ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciuri-amair 
a choimhearsnacli, mar a rinu e, mar 
sin nìtheac air : 

20 Briseadh air son brisidli, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla ; mar a 
thug e ciurram air duine, mar sin 
nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh, 
diolaidh se e : agus an neach a mharbh- 
as duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha 
agaibh co mhaitli air son a' choigrich, 
agus air son neach do mhuinntir bhur 
dùthcha fèiu ; oir is mise an Tighearna 
bhur Dhia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinu Is- 
raeil, iad a thoirt leo esan a mhallaich, 
an taobh a miiigh do'n champ, agus a 
chlachadli le clachaibh : agus rinn 
clann Israeil mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mliaois. 

CAIB. XXV. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann an sliabh Shinai, ag ràdh, 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh chum na 
tìre a bheir mise dliuibh, an sin gleidh- 
idh an tìr sàbaid do'n Tighearn. 

3 Sè bliadlma cuiridli tu t'flieai-ann, 
agus sè bliadhna bearraidli tu t'f hìon- 
lios, agus cruinnicliidh tu stigh a thor- 
adh. 

4 Ach anns an t-seaclidamh bliadhna 
bitliidh sàbaid fhoise do'n tìr, sàbaid 
do'n Tighearn : t'fhearann cha chuir 
thu, agus t'fliìon-Iios clra bhearr 
thu. 

5 An ni sin a dli'fliàsas dheth fèin 
do t'fhoghar, cha bhuain thu, agus fion- 
dhearca t'fliìonain neo-dheasaichte cha 134 LEBHITICUS. chrtiinnich thu : 'na bliadlma f hoise 
bithidli i do'n th-. 

6 Agus bithidli sàbaid na tìre 'na 
biadh dhuibli : dhuit fein, agus do d' 
òglach, agus do d' bhanoglaich, agus do 
d' fhear-tuarasdail, agus do d' clioig- 
reach a ta air chuairt maille riut ; 

7 Agus do d' spre'idh, agus do'n 
fMadh-hhea.ihach. a ta ann ad fhear- 
ann ; bithidh a cinneas uile chuin 
bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit f èin seachd 
sàbaidean do bhhadhnaibh, seachd 
uairean seachd bUadhna ; agus bithidh 
ùine nan seachd sàbaidean do bhliadh- 
naibh dhuit 'na naoi bliadhna 's dà 
fhichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid 
na lubile a shèideadh san t-seachdamh 
mìos, air an deicheamh là do'n mhìos : 
ann an là na rèite bheir sibh fa'near 
an tromj)aid a shèideadh air feadh bhur 
tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bliadhna 's dà fhichead, ag-us 
gairmidh sibh saorsa air feadh na 
dùthcha, d'a luchd-àiteachaidh uile : 
bithidh i 'na lubile dhuibh, agus pillidh 
sibh gach duine chum a sheilbhe fèin, 
agTis pillidli gach duine agaibh g'a 
theaghlach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna 
sin agus dà f hichead 'na lubile dhuibh; 
cha chuir sibh s'iol, ni mò a bhuaineas 
sibh an ni a dh'f hàsas dheth f èin innte, 
ni mò a thionaileas sibh dearcan-f)ona 
innte do d' fhìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is lubile i, bithidh i naomh 
dhuibli ; ithidh sibh a cinneas as an 
fhearanu. 

13 Ann am bliadhna na lubile so 
pillidh gach duine agaibh a dh'ionn- 
suidh a slieilbhe fèin. 

14 Agus ma reiceas tu bheag ri d' 
choimhearsnacli, no ma cheannaiclieas 
tu bheaff o làimh do choinihearsnaich ; 
cha dean sibli eucoir air a chèile. 

15 A rèir àireimh nam bliadhna an 
dèigh na lubile ceannaichidh tu o d' 
ehoimhearsnach, affus a rèir àireimh 
bhliadhna nan toradh reicidh e riut. 

16 A rèir lionmhoireachd nam 
bliadhna meudaichidh tu a luach, agus 
a rèir teircid nam bliadhna beagaicliidh 
tu a luach : oir a reir àireimh bhliadh- 
na nan toradh tha e a' reiceadh riut. 

17 AgTis cha dean sibli eucoir air a 
chèile : ach bithidh eagal do Dhè ort ; 
oir is mise an Tighearua bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan agus gleidhidh sibh mo bhreitheanais, 
agus ni sibh iad ; agus gabhaidh sibh 
còmhnuidh san tìr ann an tèaruint- 
eachd. 

1 9 Agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, 
agus gabliaidh sibh còmhnuidh ann gu 
tèaruinte. 

20 Agus ma their sildi, Ciod a dh'- 
itheas sinn aìr an t-seachdamh bUadh- 
na ì feuch, cha chuir sinn s'iol, ni mò a 
chruinnicheas sinn ar toradh : 

21 An sin àithnidh mise mo bheann- 
achadh oirbh san t-seatliadh bhadhna, 
agus blieir i mach toradh air son thri 
bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh sWihfathast do'n' 
t-seann toradh gus an naothadh bhadh- 
na ; gus an tig a toradh a stigh, ithidh 
sibh So'w t-seann toradh. 

23 Cha reicear am f earann gu bràth ; 
oir is leamsa am fearann : oir is coig- 
rich agus luchd-cuairt sibhse mailìe 
rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe 
uile, bheir sibh saorsa do'n fhearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, 
agTis gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, 
agus ma thig a h-aon air bith d'a dhiU- 
silih g'a fhuasgladh, an sin fuasglaidh 
e an ni a reic a bhràthair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach 
g'a f huasgladh, agTis gur urrainn e fèin 
'f huasgladh ; 

27 An sin àirmheadh e bhadhnan a 
reicidh, agiis thugadh e air ais an ni a 
ta tliairis do'n duine ris an do reic se e, 
a chum's gu'm pill e dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

28 Agus mur un-ainn e sin a thoirt 
air ais da, an sin fanaidli an ni sin a 
reiceadli ann an làimh an neach a 
cheannaich e, gu bliadhna na lubile : 
agus anns an lubile thèid e mach, agus 
pilhdh e chum a sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte le balla, 
an sin feudaidli e 'fhuasgladh an taobh 
a stigh do bliliadlin' iomlain an dèigh 
a reiceadli : an taobh a stigh do bhUadhn' 
iomlain feudaidh e 'fhuasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an 
coimlilionar bliadlm' iomlan, an sin 
daingnichear an tigh, a tha 'n taobh a 
stigh do'n bhaile cuairtichte le balla, gu 
bràth dhasan a clieannaich e, air feadh 
a ghinealacha : cha tèid e mach san 
lubile. 

31 Ach measar tighean nam bailtean CAIB. 

nacli 'ell cuairtichte le balla, mav f hear- 
aun na tìre : feudar am fuasgiadh, agus 
theid iad a mach san lubile. 

32 Gidheadh, hailtean nau Lebhith- 
each, agus tighean bhailteau an seilbhe, 
feudaidh na Lebhithich am fuasgladh 
uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o 
ua Lebhitliich, an siu thèid an tigh a 
reiceadh, agus haile a sheilblie, mach 
sau lubiie : oir is iad tighean bhailtean 
nan Lehhitheach an sealbh am measg 
chloinn IsraeiL 

34 Ach cha'n f heudar am fearaun a 
tha'n taohh a muigh d'am hailtibh a 
reiceadh, oir is e sin an sealbh mliair- 
eannach. 

- 85 Agus ma dh'fhàsas do bliràth- 
air bochd, agus gu'n tèid e dhèigh- 
iàinih agad, an sin fuasglaidh tu air : 
seadh,gedis coigreach uo fear-cuairte e ; 
agus hithidh e beò maille riut. 

3G Na gabh riadh uaith, no tuille 's 
a thug thu dha : ach biodh eagal do 
Dhè ort, a chum's gu'm feud do bhràtli- 
air a bhi beò maille riut. 

37 T'airgiod cha toir thu dha air 
riadh, agus air son buannaclid cha toir 
thu dha do bhiadh. 

38 Is mise an Tighearna bhur Dia, 
a thug a mach sibh -à tìr na h-EipIiit, 
a thoirt dhuibh tìre Chanaain, agus a 
bhi a'm' Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'f hàs do bhràthair a 
ta làimh riut bochd, agus gu'n do reic- 
eadh riut e ; cha toir thu air seirbhis 
a dheanamh dhuit mar thràill : 

40 Mar slieirbhiseach tuarasdail, 
agiis mar f hear-cuairte, bithidh e maìlle 
riut ; gu bliadhna na lubile ni e seir- 
bhis dhuit, 

41 Agus an sin imichidh e uait, e 
fèin agus achlannmaille ris,agus pillidh 
e chum a theaglilaich fèin, agus a chum 
seilbhe 'àithriche piUidh e : 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi macli à tìr na h-Eiphit : clia 
reicear iad mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdaran- 
achd os a cheann le h-an-iochd, ach 
bithidh eagal do Dhè ort. 

44 Agus bithidh do thràillean, agus 
do bhan-tràillean, a bhios agad, do na 
cinnich a ta m'ur timchioll ; uatha-san 
ceannaichidh sibh tràillean agus ban- 
tràrllean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloiun 
nan coigreach a ta air chuairt 'nur 
measg, uatha-san ceannaichidh silDh, 
agus o'n teaghlaichibh a ta maiUeribh, XXVL 135 

a ghin iad 'nur fearann : agus bithidh 
iad 'nan seilbh dhuibh. 

40 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ur cloiun 'nur dèigh, a chum 
an seallihachadh mar oighreachd ; 
bithidh iad dhuibh 'nan tràiUibh a 
chaoidh : ach os ceann bhur bràithre, 
cloinn Israeil, eadhon os ceann a chèile 
cha ghnàthaich sibh uachdaranachd le 
h-àn-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear-cuairte 
no coigreach saoibhir làiinh riut, agus 
raa dh'fhàsas do bhràthair làimh ris 
bochd, agus gu'n reic se e fèin ris a' 
choigreach, ris an f hear-chuairte' a tha 
maille riut, no ri gineal teaghlaich a' 
choigiich : 

48 An dèigh a reiceadh, feudar 'f huasg- 
ladh a rìs ; feudaidh aon d'a bhràith- 
ribh 'f Iiuasgladh ; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 
'athar, no mac bhràthar 'athar 'f huasg- 
ladh, no feudaidh aon neach a tlia 
dlùth an dàimh dha d'a theaghlach fèin 
'f huasgiadh; noma'surrainn e,feudaidh 
se e fèin 'f huasgladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a chean- 
naich e o'n bhliadhna anns an do reic- 
eadh ris e, gu bliadhna na lubile : agus 
bithidh luach a reicidh a rèir àireimh 
nam bliadhna ; a rèir aimsir seirbliisich 
tuarasdail bithidli e dha. 

51 Ma bhios fathast mòran bhliadh- 
nacha ri teachd, d'an rèir sin bheir e a rìs 
luach 'f huasgiaidh, as an airgiod aìr 
son an do cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadhnacha gn bliadhna na lubile, au 
sin ni e cunntas lis, agus a rèir a 
bhliadliuacha bheir e dha a rìs luach 
'f huasgiaidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air thuar- 
asdal o bhliadhna gu bliadhua bithidh 
e maille ris : cha giinàthaichear uachd- 
aranachd os a cheann le li-an-iochd 
ann ad shealladh-sa. 

54 Agus mur fuasglar e anns na 
Miadhnaibh sin, an sin thèid e macli 
ann am bliadhna na lubile, e fèin agus 
a chlaun maille ris. 

55 Oir dhomhsa tlia clann Israeil 
'nan seirbhisich ; is iadsan mo sheir- 
bhisich, a thug mi mach à tìr na h-Ei- 
phit : Is raise an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

CHA dean sibh dhuiljh fèin ìodholan 
no coslas snaidhte, agus cha chuir 
silih suas ìomhaigh dhuibh fèin, ni mò 
shuidhicheas sibh dealbh-cloiche 'nur 130 LEBHITICUS. fearann, gu cromadh sìos da ; oir is 
mise an Tigheama bhur Dia. 

2 Gleidliidh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomh : Is mise an Tighearn. 

8 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachd- 
aibh, agus ma ghleidheas sibh m'àith- 
eantan ; agus ìna ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 'na 
àm fèin, agus bheir am fearann a mach 
a thoradh, agus bheir craobhan na 
macharach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am 
fìon-fhoghar, agus ruigidh b/mr fìon- 
f hoghar àm an t-sìl-chur, agus ithidh 
sibh bhur n-aran gu'r sàth, agus gabh- 
aidh sibh còmhnuidh gu tèaruinte 'nur 
tìr. 

6 Agus bheir mise sith san tir, agus 
luidhidh sibh sìos, agus cha chuir neach 
sam bith eagal oirbk : agus sgriosaidh 
mi droch bheathaichean as an dùthaich, 
agus cha tèid an claìdheamh trìd bhur 
fearainn. 

7 Agus ruaigidh sìbh bhur naimh- 
dean, agus tuitidh iad roimhibli leis a' 
chlaidheamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an 
ruaig air ceud, agus cuiridh ceud dhibh 
an ruaig air deich mìle : agus tuitìdh 
bhur naimhdean roimhibh leis a' 
chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus 
ni mi sìolmhor sibh, agus bheir mi 
oirbh fàs lionmhor, agus daingnichidh 
mi mo choimhcheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, 
agus bheir sibh a mach an seann lòn air 
son an lòin nomha. 

11 Agus suidliichidh mi mòphàilliun 
'nur measg : agus cha bhi gràin aig 
m'anam dhibh. 

12 Agus imichidh mi 'nur measg, 
agus bitliidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus 
bithìdh sibhse 'nur sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhur Dia, 
a thug sibhse a macli à tìr na h-Eiphit, 
a chum nach bitheadh sibh 'nur tràill- 
ibh aca ; agus bhris mi cuibhreach 
bhur cuinge, agùs thug mi oirbh 
imeachd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus 
mur dean sibh na h-àitheanta sin uile ; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo 
reachdaibh, no ma ghabhas bhur n-an- 
am gràin do m'bhreitheanais, air chor 
as nach dean sibh m'àitheantan uile, 
ach gu'm bris sibh mo choimhchean- 
gal ; _ _ _ I 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse ; j orduichidh mi oirbh uamhas, caith- 
eamh, agus fiabhrus loisgeach, a chaith- 
eas na sùilean, agus a bheir cràdh do'n 
chridlie : agus cuiridh sibh bhur sìol 
ann an dìomhanas, oir ithidh bhur 
naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùis 'nur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làth- 
airbhurnaimhdean : agus rìoghaichidh 
a' mhuinntir air am beag sìbh oirbh, 
agus teichidli sibh an uair nach bi neach 
an tòir oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast 
air a shon so uile, an sin ni mi peanas 
oirbh seachd uairean ni's mò air son 
bhur peacanna. 

19 Agns brisidh mi uabhar bhur 
cumhachd ; agus ni mi bhur nèamha 
mar iarunn, agus bhur talamh mar 
umha : 

20 Agns caithear bhur spionnadh ann 
an dìomhanas ; oir cha toir bhur fear- 
ann 'fhàs uaith, ni mò a bheir craobhan 
na tìre am meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidh, 
agus nach èisd sibh rium ; bheir mi 
seachd uairean tuille phlàighean oirbh, 
a rèir bhur peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur 
measg, a bheir uaibh bhur clann, agus 
a chuireas as d'ur sprèidh, agus a ni 
sibh tearc ann an àireamh, agus bithidh 
bhur rathaide mòra fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh 
leis na nithibh sin, ach gu'n tèid sibh 
a'm' aghaidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 
'nur n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas 
oirbh seachd uairean fathast air son 
bhur peacanna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, 
a dhìolas cùis-ghearain mo choimh- 
cheangail ; agus an uair a chruinnichear 
sibh an ceann a chèile an taobh a stigh 
d'ur bailtibh, cuiridh mi a' phlàigh 'nur 
measg ; agus bheirear thairis sibh do 
làimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas m.ise lorg bhur 
n-arain,fuinidh deich mnài bhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air 
ais dhuibh bhur n-aran air a thomhas, 
agus ithidh sibh agus cha bhi sibh 
sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so 
uile rium, ach gu'n tèid sibh a'm' 
aghaidh ; 

28 An sin thèid mise 'nur n-aghaidh- 
sa mar an ceudna ann am fraoch feirge ; 
agus smachdaichidh mise, eadhon mise , CAIB. XXVII. 137 seachd uairean sibh air son bhur peac- 
anna. 

29 Agus ithidh sihh feoil hhur mac, 
agus fe'oil bhur nigheana ithidli sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n- 
ionadaibli àrda, agus gearraidh mi sios 
bhur dealbhan, agus tilgidh mi bhur 
colannau air colannaibh bliur n-ìodhol- 
an, agTis gabhaidh m'anam gràin 
dhibh. 

31 Agus cuiridh nii bhur bailtean 
fàs, agTis bheir mi lom-sgriob air bhur 
n-ionada naomha, agus cha gliabh mi 
fàile bhur boltraich chùbliraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann ; agus bitliidh ìoghnadh air 
bhur naimhdibh a gliabhas còmhnuidli 
ann, mu'n ni sin. 

33 Agus sgaimidli mi sibh am measg 
nan cinneach, agus tairngidh mì claidh- 
eamh 'nur dèigh ; agus bitliidh bhur 
fearann creachta, agus bhur bailtean 
fàs, 

34 An sin mealaidh am fearann a 
shàbaidean, am fad 's a luidheas e fàs, 
agus a bhios siblise ann am fearann 
bhur naimhdean ; eadlion an sin gabh- 
aidh am fearann fois, agus mealaidh e 
a shàbaidean. 

85 Am fad;'s a luidheas amfearann 
fàs, bithidh fois aige ; do bhrìgh nach 
robh fois aige 'nur sàbaidibh-sa, 'nuair 
a ghabh sibli còmhnuidh ann. 

36 Agus orra-san a dh'fhàgar beò 
dhibla, cuiridh mise laigse 'nan cridh- 
eachàibh aim an dùthcliaibh an naimh- 
dean ; agus cuiridh fuaim duiUeig air 
chrith iad air theicheadh ; agus teich- 
idh iad, mar gu'm biodh iad a' teich- 
eadh o'n chlaidheamh ; agus tuitidh 
iad an uair nach bi neach an tòir 
orra. • 

37 Agus tuitidh iad air muin a 
chèile, mar gu'm b'ann roimli 'n 
chlaidheamh, 'nuair nach bi neacli an 
tòir orra ; agus cha bhi neart agaibli gu 
seasamh roimh bhur naimhdibh. 

38 Agus tlièid as duibli ani measg 
nan cinneach, agus ithidli talamh bhur 
naimhdean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'fhàgar dliibli, 
seargaidh iad as 'nan aingidheachd ann 
an dùthchaibh bhur naimhdean ; agus 
mar an ceudna ann an euceartaibh an 
aithriche seargaidh iad asmaille riu. 

40 Ma dli'aidicheas iad an aingidli- 
eachd fèin, agus aingidheachd an aitli- 
riche, a rèir an eusaontais a rinn iad 
a'm aghaidli, agus mar an ceudna gu'n 
do ghluais iad a'm aghaidh ; 41 Agus gu'n do ghluais mise mar 
an ceudna 'nan aghaidh-san, agus gu'n 
d'thug mi iad do dhùtliaicli an naimh- 
dean ; ma bhios an sin an cridhe neo- 
thimcliioll-ghearrta air 'irioslachadh, 
air clior as gu'n gabh iad ri peanas an 
aingidheachd ; 

42 An sin cuimhnicliidli mise mo 
choimhcheangal ri lacob, agus mar an 
ceudna mo choimhcheangal ri h-Isaac, 
agus mar an ceudna mo choimhcheangal 
ri h-Abraham cuimhnichidh mi ; agus 
cuimhnichidh mi am fearann. 

43 Trèigear mar an ceiidna am fear- 
ann leo, agus mealaidh e a shàbaidean, 
am feadh 's a ta e 'na luidhe fàs as an 
eugmliais ; agus gabhaidli iad ri peanas 
an aingidheaclid ; a cliionn, eadlion a 
chionn gu'n d'rinn iad tàir air mo 
bhreitheanais, agus a chionn gu'n do 
ghabh an anani gràin do m' reachd- 
aibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 
'nuair a bhios iad ann an tìr an naimh- 
dean, cha tilg mi uam iad, ni mò a 
ghabhas mi gràin diubh, g'an sgrios gu 
tur, agus a bhriseadh mo choimhchean- 
gail riu : oir is mise an Tighearn an 
Dia. 

45 Ach air an sgàth-san cuimhnich- 
idh mi coimhcheangal an sinnsirean, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit, ann 
an sealladh nan cinneach, a chum gu'm 
bithinn a'm' Dhia aca : Is mise an 
Tighearn. 

46 Is iad sin na h-orduighean, agus 
na breitheanais, agus na reachdan, a 
rinn an Tighearn eadar e fèin agus clann 
Israeil ann an sliabh Shinai, le làimh 
Mhaois, 

CAIB. XXVII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bheir duine bòid àraidh, 
buinidh na h-anamanna do'n Tighearn, 
a rèir do mheas : 

8 Agus bithidlr do mheas, air an fhir- 
ionnach o fliicliead bliadhna dh'aois, 
eadhon gu tri ficliead bUadhna dh'aois ; 
bithidh eadhon do mheas leth-cheud 
seceIairgid,arèirseceiIanionaid naoimh. 

4 Agus ma'sboirionnach ff Mz'o* ann, 
an sin bithidh do mheas deich seceil 'ar 
fhichead. 

6 Agus ma's gille o chùig bliadhna 
dh'aois, eadhon gu fichead bliadhna 
dh'aois, a bhios ann, an sin bithidh do 
mheas air son an fhirionnaich fichead 138 LEBHITICUS. secel, agus air sou a' blioiiionnaich 
deicli seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìos a dh'aois, 
eadhon gu cùig bliadhna dh'aois, an sin 
bithidh do mheas air son an fliirionn- 
aich cùig seceil airgid, agus air son a' 
bhoirionnaich hithidh do mheas tii se- 
ceil airgid. 

7 Agus ma's ann a hhios e o thri 
fichead bliadhua dh'aois agns os a 
cheann, ma'* fiiionnach e, an sin bith- 
idh do mheas cùig seceil deug, agus air 
son boirionnaich deich seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas, an sin nochdaidh se e fèin an 
làthair an t-sagaii't, agus measaidh an 
sagai-t e : a rèir a chomais-san a thug 
a' bhòid, measaidh an sagart e. 

9 Agus ma's ainmhidh e, d'an toir 
daoine tabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, bithidh gach ni a bheir 
duinc d'an leithidibh sin do'n Tighearn, 
naomh. 

10 Cha mhùth se e, ni mò a mhal- 
airticheas se e, maith air son uilc, no 
olc air son maith : ach ma mhalairt- 
icheas e air chor sam bith ainrahidli air 
son ainmhidh, an sin bithidh e fèin, 
agus an ni a /huaradh 'na mhalairt, 
naomh. 

11 Agus ma's ainmhidh neòghlan 
sam bith e, do nach toir iad seachad 
tabhartas do'n Tighearn, an sin nochd- 
aidh e 'n t-ainmhidh an làthair an t- 
sagairt : 

12 Agus measaidh an sagai-t e, ma's 
maith no olc e ; mar a mheasas tusa a 
bhios a^d'' shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor 
sam bith e, an sin cuiridh e an cùigeadh 
cuid dheth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine 
a thigh, gu hhi naomh do'n Tighearn, 
an sin measaidh an sagart e, ma's maith 
no olc e : mar a mheasas an sagart e, mar 
sin seasaidh e. 

1-5 Agus ma dh'fhuasglas esan a 
choisrig e, a thigh, an sin cuiiidh e an 
cùigeadh cuid a dh'airgiod do mheas-sa 
ris, agus bithidh e leis. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n 
Tighearn ciiid do fhearann a sheilbh, 
an sin bithidh do mheas a rèir a shìl : 
measar homer do shìol eorna aig leth- 
cheud secel airgid. 

17 Ma choisrigeas e 'fhearann o 
bhliadhna na lubile, a rèir do mheas 
seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'fhearann 
an dèigh na lubile, an sin àirmhidh an sagart an t-airgiod da a rèir nam 
bliadhn' a ta ri teachd, eadhon gu 
bliadhiia na lubile, agus leigear sin 
sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a 
choisrig am fearann e air chor sam 
bith, an sin cuiridh e an cùigeadh cutd 
a dh'airgiod do mheas-sa lis, agus 
daingnichear dha e. 

20 AgTis mur fuasgail e 'ni fearann, 
no ma reic e 'm fearann ri duine eile, 
cha 'n fhuasglar ni's mò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair 
a thèid e mach san lubile, naomh do'n 
Tighearn, mar fhearann coisrigte : 
buinidh a shealbh do'n t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n 
Tighearn fearann a cheannaich e, nach 
ann do fhearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha 
luach do mheas, eadhon gu bhadhna 
na lubile, agus bheir e seachad do 
mheas fiin san là sin, mar ni naomh 
do'n Tighearn. 

24 Ann am bliadhna na lubile piUidh 
am fearann d'a ionnsuidh-san o'n do 
cheannaicheadh e, eadhon d'a ionn- 
suidh-san d'«'/« huineadh sealbh an 
fhearainn. 

25 Agus bithidh do niheas-sa uile a 
rèir seceil an ionaid naoimh ; bithidh 
fichead gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, bu 
chòir a bhi 'na cheud-ghin do'n Tigh- 
earn, cha choisrig duine air bith sin, co 
dhiubh is tarbh, no caora e : is leis an 
Tighearn e. 

27 Ach ma'.? ann do bheathach neò- 
ghlan e, an sin fuasglaidh se e a rèir do 
mheas-sa, agus cuiridh e an cùigeadh 
cuid deth ris ; no mur fuasglar e, an 
sin reicear e a rèir do mheas. 

28 Gidheadh, cha reicear agus cha 'n 
fhuasglar ni sam bith coisiigte a chois- 
rigeas duine do'n Tighearn, do gach ni 
a ta aige, araon do dlruine agus do 
ainmhidli, agus do f hearann a sheilbh : 
tlia gach ni coisrigte ro-naomh do'n 
Tigliearn. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith 
coisrigte, a choisrigear le daoinibh : ach 
cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an f hear- 
ainn, ma''s ann do shiol an f liearainn, 
no do mheas na craoibhe, is leis an 
Tighearn e ; tha e naomha do'n Tigh- 
earn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas dmne idir 
a bheag d'a dheachamh, cuiridh e an 
cùigeadh cuid deth ris. CAIB. I. 139 32 Agus a thaobh uile dheachaimh 
chruidh, no an treuda, eadhon gach 

ni air bith a dh'imicheas fo'n t-slait ; 

bithidh an deachamh dheth naomha 

do'n Tighearn. 

83 Cha ranusaich e am bi e maith 

no olc, ni mò a mhalairticheas se e : ! agus ma mhalairticheas e idir e, an sin 
bithidh an dà chuid e fèin agus a 
mlialairt naomh ; cha 'n f huasglar e. 

84 Is iad sin na h-àitheantan a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois, air son 
chloinn Israeil, ann an sliabh Shinai. AIREAMH. CAIB. I. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, aun am 
pàiUiun a' choimhtliionail, air a' cheud 
là do'n dara mìos, san dara bliadlma an 
dèiglr dhoibh teachd a mach à tìr ua 
h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh cheann comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, a rèir 
an teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
riche, maille ri àireamh an ainmeanna, 
gach firionnach a rèir an ceann : 

3 f hichead bliadhna dh'aois, agus 
os a cheann, gach aon a's urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Israel ; àirmh- 
idh tusa agus Aaron iad a rèir am 
buidhnean. 

4 Agus maille riblise bithidh duine 
do gach uile thrèibh : gach aon diubh 
'na cheann tighe 'aithriclie. 

5 Agus is iad so ainmeanna nau 
daoine a sheasas maille ribh : Do thrcihh 
Reubein ; Elisur mac Shedeuir. 

6 Do Sliimeon ; Selumiel mac Shu- 
risadai. 

7 Do ludah ; Nahson mac Amina- 
daib. 

8 Do Isachar ; Nataneel mac Shuair. 

9 Do Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 Do chloinn loseiph ; do Ephraim, 
Elisama mac Amihuid ; do Mhanaseh, 
Gamaliel mac Phedalisuir. 

11 Do Bheniamin ; Abidan mac 
Ghideoni. 

12 Do Dhan ; Ahieser mac Amisadai. 

13 Do Aser ; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad ; Eliasaph mac Dlieueil. 

15 Do Naj)htali ; Ahira mac Enain. 

16 B'' iad sin daoin' ainmeil a' chomh- 
chruinnich, cinn-fheadhna tlireubhan 
an aithriche, ceannardan nihìltean ann 
an Israel. 

17 Agus ghabh Maois agus Aaron na daoine sin, a ghairmeadh air an ainm- 
ibh. 

18 Agus thionailiadancomhchruinn- 
each uile an ceann a chèile air a' cheud 
là do'n dara raìos, agus chuir iad an 
cèill an ginealacha a rèir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithriche, a rèir 
àireimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus tliairis, a rèir an 
ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dh'àireamh e iad ann 
am fàsach Shinai. 

20 Agus bha clann Reubein, a' mhic 
bu shine a bh'aig Israel, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean, a rèir an ceann, gach firionn- 
ach o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gu cogadh ; 

21 Bha iadsan a dh'àirmheadh 
dhiubh, eac?/i(Mi do thrèibh Reubein, 'nan 
dà fhichead agus sè mìle agus cùig 
ceud. 

22 Do chloinn Shimeoin, a reir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, iadsan a chaidh 
àireamh dliiubh, a rèir àireimh nan 
ainmean, a rèir an ceann, gach firionn- 
ach o f hichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gu cogadh ; 

23 ^'iadsan a chaidli àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

24 Do chloinn Ghad, a reir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh na?i 
ainmean, o fliichead bliadhna dh'aois 
agus os a clieann, gach aon a b'urrainn 
dol a mach gu cogadli ; 

25 5'iadsan a chaidh àireamh 140 AIREAMH. dhiubh, eadhon do thrèibh Ghad, dà 
f hichead agus cùig mìle agus sè ceud 
agus leth-cheud. 

26 Do chloinn ludah, a reir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fliichead bliadlma dh'aois 
agus os a cheann, gach aon a b'urrainn 
dol a mach gu cogadh ; 

27 5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh ludah, tri fichead 
agus ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a reir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriclie, a rèir àireimh 
nan ainmean, o f hichead bliadhna dh'- 
aois agus os a cheanii, gach aon a b'- 
urrainn dol a mach gu cogadli ; 

29 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon ào thrèibh Isachair, leth-cheud 
agus ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a re'ir àireimh 
nan ainmean, o f hichead bliadhna dh'- 
aois agus os a cheann, gach aon a b'- 
urrainn dol a mach gu cogadh ; 

81 5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do tlirèibh Shebuluin, leth- 
cheud agus seachd mìle agus ceithir 
cheud. 

32 Do chloinn loseiph, eadhon do 
chloinn Ephraim, a rèir an ginealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche, a rèir àireimh naìi ainmean, 
o f hichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

83 jS'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ephraim, dà f hich- 
ead mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainmean, o fliichead bliadhna dh'- 
aois agus os a cheann, gach aon a b'- 
urrainn dol a mach gu cogadh ; 

35 jB'iadsan a cliaidh àireamh dhiubh, 
eadhoìi do thrèibh Mhanaseh, dà mhile 
dheug 'ar fhichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, a rèir an 
gìnealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainmean, o f hichead bliadhna dh'- 
aois agus os a cheann, gach aon a b'- 
urrainn dol a mach gu cogadli ; 

37 -5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, cùig 
mìle deug 'ar fhichead agus ceithir 
cheud. 88 Do chloinn Dhan, a rèir an gin- 
ealacha,-a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois 
agus os a cheann, gach aon a b'uri-ainn 
dol a mach gu cogadh ; 

39 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Dhan, tri fichead 
agus dà mhìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aitliriche, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois 
agus os a cheann, gach aon a b'urrainn 
dol a mach gu cogadh ; 

41 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Aseir, aon mhìle 
agus dà fhichead agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Najjhtali, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainmean, o f liichead bliadhna dh'- 
aois agus os a cheann, gach aon a b'- 
urrainn dol a mach gu cogadh ; 

43 5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
cadhon do tlirèibh Naphtali, tri mìle 
deug agus dà fliichead agus ceithir 
cheud. 

44 Sin iadsan a chàidh àireamh, a 
dh'àireamh Maois agus Aaron, agus 
ceannardau Israeil, eadhon dà fhear 
dlieug : bha gach fear dhiubh air son 
tighe 'aithriche. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh 
àireamh do chloìnn Israeil, a rèir tighe 
an aithriche, o fhichead bliadhna dh'- 
aois agus os a cheann, gacli aon a b'- 
urrainn dol a mach gu cogadh ann an 
Israel ; 

46 Eadhon iadsan uile a chaidh 
àireamh, è'iad sè ceud mìle agus tri 
mìle agus cùig ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, 
a rèir trèibh an aithriche, àireamh 'nam 
measg : 

48 Oir labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

49 A mhàin cha 'n àireamh thu 
treubh Lebhi, ni mò a ghabhas tu an 
cunntas cheann am measg chloinn Is- 
raeil : 

50 Acli orduichidh tu na Lebhithich 
os ceann jjàilliuin na Fianuis, agus os 
ceanu a shoithichean uile, agus os ceann 
nan uile nithe a bhuineas da : giùlainidh 
iad am pàilliun, agus a shoithichean 
uile ; agus fritheilidli iad da, agus camp- 
aichidh iad mu'n cuairt air a' phàilliun. 

51 Agusan iiair a bhios am pàiIHun 
gu dol air 'aghaidh, leagaidh na Lebh- CAIB. II. 141 ithich a nuas e : agus an uair a bliios 
am pàilliun r'a sliuidlieacliadlx, togaidh 
na Lebhithiclr suas e : agus cuiiear an 
coigreach a tliig am fagus gu bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil 
am bùthan, gach duine làimlr r'a 
chuideaehd fein, agus gach duine làimh 
r'a bhrataich f èin, air feadh an armailt- 
ean. 

53 Ach suidhichidh na Lebhithich 
am bùthan mu'n cuairt air pàilliun na 
Fianuis ; a chum's nach bi corruich air 
comhchruinneach chloinn Israeil, agus 
gleidhidh naLebhithiclicùram pàilliuin 
na Fianuis. 

54 AgTis rinn claun Israeil a re'ir nan 
uile nitlie a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois : mar sin rinn iad. 

CAIB. II. 

AGUS làbhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdli, 

2 Suidliichidh gach duine do chloinn 
Israeil làimh r'a bhrataich fe'in, maille 
ri suaicheantas tighe an aithriche : fad 
as mu'n cuairt air pàilliun a' choimh- 
thionail suidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, 
leth ri e'irigh na grèine, suidhichidh 
luchd brataich chaimp Iudah,a rèiran 
armailtean : agus hitliìdh Nahson mac 
Aminadaib 'na cheannard air cloinn 
ludah. 

4 Agus è'iad 'armailt-san, eadhon 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mile deug agus sè 
ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh 
treubh Isachair : agus hithidh Nataneel 
mac Shuair 'na clieannard air cloinn 
Isachair. 

6 Agus i'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, leth-cheud 
agus ceitliir mìle agus ceithir cheud. 

7 An siìi treubli Shebuluin : agus 
hithidh Eliab mac Heloin 'na cheannard 
air cloinn Shebuluin. 

8 Agus è'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, leth-cheud 
agus seachd mìle agns ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidlr àireamh ann 
an camp ludah, J'iad ceud mìle agus 
ceithir fichead mìle agus sè mìle agus 
ceithir cheud, a rèir an armailtean : 
thèid iad so a mach air thùs. 

10 Airtaobh na h-àirde deas bithidh 
bratach chaimp Reubein, a rèir an 
armailtean : agus 'na cheannard air 
cloinn Reubein hithidh Elisur mac 
Shedeuir. 11 Agus è'iad 'armailt-san, agusiad- 
san a chaidh àireamh dhith, dà fhich- 
ead agus sè mìle agus cùig ceud. 

12 Agus làimh ris suidhicliidh treubh 
Shimeoin ; agus hithidh Selumiel mac 
Shurisadai 'na cìieannard àir cloinn 
Shimeoin. 

13 Agus ò'iad 'armailt-san, agusiad- 
san a chaidh àireamli dhith, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

14 An sin treubh Ghad : agus 'na 
cheannard air mic Ghad, hithidh Elias- 
aj)h mac Reueil. 

15 Agus è'iad 'armailt-san, agusiad- 
san a chaidh àireaiuh dhiubh, dà fhich- 
ead agus cùig mìle agus sè ceud agus 
leth-cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann 
an camp Reubein, è'iad ceud mìle agus 
letli-cheud, agus aon mhìle, agus ceithir 
cheud agiis leth-cheud, a rèir an armailt- 
ean : agus tlièid iadsan a mach san 
dara ordugli. 

17 An sin thèid pàilliun a' choimìi- 
thionail air 'aghaidh, maille ri camp 
nan Lebhitheach am meadhon a' 
chaimp : mar a champaicheas iad, mar 
sin tlièid iad air an aghaidli, gach duine 
'na àite fèin, làimh r'am brataichibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'n iar bithidh 
bratach chaimp) Epliraim, a rèir an 
armailtean ; agus hithidh Elisama mac 
Amihuid 'na cheannard air mic 
Ephraim. 

19 Agus i'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà 
fhichead mile agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san hithidh treubh 
Mhanaseh : agus hithidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'na cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus 6'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà 
mhile dheug 'ar fhichead agus dà 
cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : agus 
bithidh Abidan mac Ghideoni 'na cheann- 
ard air mic Bheniamin. 

23 Agus J'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a chaidli àiieamh dhiubh, cùig 
mìle deug 'ar fhichead agns ceithir 
clieud. 

24 ^'iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ej)hraim, ceud mile, agus ochd 
mile agus ceud, a rèir an armailtean : 
agus tlièid iadsan air an aghaidh san 
treas ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air 
taobh na h-àirde tuath a rèir an 
armailtean : agus hithidh Ahieser mac 142 AlREAJViH. Amisadai 'na cheannard air cloinn 
Dhan. 

26 Agus è'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agiis dà mhìle agus seaclid 
ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh 
treubh Aseir : agus hithidh Pagiel mac 
Ocrain 'na cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus è'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a cliaidh àireamh dhiubh, dà 
fliichead agTis aon mhìle agus cùig 
ceud. 

29 An sin treubh Naplitali : agus 
hithidh Ahira mac Enain 'na cheannard 
air cloinn Naphtali. 

80 Agus ^i'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a chaidh àireamh dliiubli, letli- 
cheud agus tri mìle agus ceithir 
cheud. 

31 ^'iadsan uile a chaidh àireamh 
ann an camp Dlian, ceud mìle, agus 
leth-clieud agus seaclid mìle agus sè 
ceud : Imichidh iadsan fa dheireadh le 
'm brataichibh. 

32 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh 
do chloinn Israeil, a rèir tighe an aitli- 
riche : Z<'iadsan uile a chaidh àireamh 
do na caimp, a re'ir an armailtean, sè 
ceud mìle, agus tii mile agus cùig ceud 
agus leth-cheud. 

33 Ach cha d'àirmheadh na Lebh- 
ithìch am measg chloinn Israeil, mar a 
dh'àitlin an Tighearna do Mhaois. 

34 Agus rinn clann Israeil a rèir 
gach ni a dh'àithn an Tighearna do 
Mliaois : mar sin champaich iad làimh 
r'am brataichibh, agus mar sin chaidh 
iad air an aghaidh, gach aon a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
riche. 

CAIB. III. 

/S iad so mar an ceudna ginealaich 
Aaroin agus Mhaois, san là anns 
an do labhair an Tighearna ri Maois 
ann an sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac 
Aaroin ; Nadab an ceud-ghin, agus 
Abihu, Eleasai', agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mliac Aaroin, 
na sag-airt a dh'ungadh, a choisrig e gu 
frithealadh ann an dreuchd an t- 
sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu 
bàs an làthair an Tighearna, 'nuair a 
thug iad suas teine coimheach an làthair 
an Tighearn, ann am fàsach Shinai, agus 
cha robh clann aca : agus fhritheil 
Eleasar agus Itamar ann an dreuchd an t-sagairt, ann an sealladh Aaroin an 
athar. 

5 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus 
taisbein iad an làthaìr Aaroin an t-sag- 
airt, a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 AgTis gieidhidh iad a chùram-san, 
agus cùram a' choimhthionail uile, air 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail, a 
dheanamh seirbhis a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithich- 
ean pàilliuin a' choimhthionail, agus 
cùram chloinn Israeil, a dheanamh 
seirbhis a' phàilliuin. 

9 Agus blieir thu na Lebhithich do 
Aaron, agus d'a mliic : tha iad air an 
tabhairt da gu h-iomlan a mach à 
cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a 
mhic, agus feithidh iadsan air dreuchd 
an t-sagairt : ag-us cuirear an coigreach 
a thig am fagus gu bàs. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg chloinn Israeil, 
an àit a' cheud-ghin uile a dh'fhosgias 
a' bhrù am measg chloinn Israeil : ag-us 
is leamsa na Lebhithich ; 

13 A chionn gur leamsa gach uile 
cheud-ghin ; oir air an là anns an do 
bhuail mi gach ceud-ghin ann an tìr na 
h-Eiphit, naomhaich mi dhomh fèin 
gacli ceud-ghin ann an Israel, eadar 
dhuine agus ainmhidh ; is leamsa iad : 
Is mise an Tighearn. 

14 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois ann am fàsach Shinai, ag radh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèirtighe 
an aithriche, a rèir an teaghlaichean : 
gach fiiionnach o mhìos a dh'aois agus 
os a cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadh 
àithne dha. 

17 Agus J'iad so mic Lebhi a rèiran 
ainmean ; Gerson, agus Cohat, agus 
Merari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac 
Ghersoin a rèir an teaghlaichean ; 
Libni agus Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram, agus Idsar, Hebron, 
agus Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean ; Mahli, agus Musi : is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir 
tighe an aithriche. 

21 O Gherson bha teaghlach Libni, CAIB. III. 143 agus teaghlach Shimei : is iad sin teagh- 
laichean nan Gersonach. 

22 ladsan a chaidh àireamh dhiuhh, 
a rèir àireimh uam firionnach uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, eadhon 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh J'iad 
seachd mìle agus cùig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan 
Gersonach air cùlaobh a' phàiUiuin air 
taobh na h-àivde 'n iar. 

24 Agus bithidh Eliasaph mac Laeil, 
'ua cheann tighe athar nan Gersonacli. 

2-5 Agus aìr cùram mhac Ghersoin, 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
bithidh am pàiUiun, agus am bùth, a 
chòmhdach, agus am brat air son doruis 
pàilliuin a' choimhthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus 
am brat air son doruis na cùirte, a ta 
làimh ris a' phàilliun, agus làìmh lis 
an altair mu'n cuairt, agus a cuird, air 
son a seirbhìs uile. 

27 Agus Cliohat hha teaghlach nan 
Amraniach, agus teaghlach nan Idse- 
harach, agus teaghlach nan Hebronach, 
ag-us teaghlach nan Udsielach : is iad 
sin teaghlaichean nan Coliatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach 
uile mhìos a dh'aois agus os a cheann, 
bha ochd mìle agus sè ceud, a bha 
gieidheadh cùraim an ionaid naoimh. 

29 Suidhiclùdh teaghlaichean mhac 
Chohait air taobh a' phàilliuin mu 
dheas. 

30 Agus bithidh Elisaphan mac Udsi- 
eil 'na cheann tighe athar theagh- 
laichean nan Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san hithidh an 
àirc, agus am bòrd, agus au coinnleir, 
agus na h-altairean, agus soitliichean 
an ionaid naoimh, leis am fritheil iad, 
agus am brat, agus a sheirbhis uile. 

32 AgTis hithidh Eleasar, mac Aaroin 
an t-sagairt, 'na cheannardaìr ceannard- 
aibh nan Lebhitheach, agiis bithidh 
sùil aig orra-san a bhios a' gleidheadh 
cùraim an ionaid naoìmh. 

33 Mherari bha teaghlach nam 
Mahlach, agus teaghlach nam Musith- 
each : is iad sin teaghlaichean Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àireimh nam firionnach 
uile o mhlos a dh'aois agus os a cheann, 
b^iad sè mìle agus dà cheud. 

35 Agus Ve Suriel mac Abihail ceaun 
tìghe athar theaghlaichean Mherari : 
suidhichidh iadsan air taobh a' phàill- 
iuin mu thuath. 

86 Agus fà choimhead agus cùram 
mhac Mherari bithidh buird a' phàill- iuin, agus a chroinn, agus a phuist, 
agns a bhuinn, agus a shoithicheau uile, 
agus gach ni a f hritheileas da, 

37 Agus jniist na cùirte mu'n cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneaclian, 
agus an cuird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air 
beulaobh a' phàilliuin air taobh na h- 
àirde 'n ear, eadhon air beulaobh pàill- 
iuin a' choimhthionail leth ri èirigh na 
grèine, is iad Maois, agus Aaron, agus 
a mhic, a' gleidheadh cùraim an ionaid 
naoimh, air son cùraim chloinn Israeil ; 
agus cuirear an coigreach a thig am 
fagus gTi bàs. 

39 ladsan uile a chaidh àireamh do 
na Lebhithich, a dh'àireamh Maois 
[agus Aaron] a rèir àithne an Tighearn, 
a rèir an teaghlaichean, na firionnaich 
uile o mhìos a dli'aois agus os a cheann, 
è'iad dà mhile thar f hichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Aireamh gacli ceud-ghin a ta 
'na fhirionnach do chloinn Israeil o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, agus 
gabh àireamh an ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhitliich 
dhomhsa {Is mise an Tighearn) an àite 
nan ceud-ghin uile am measg chloinn 
Israeil ; agus sprèidh nan Lebhitheach 
aia àite nan ceud-ghin uile am lueasg 
sprèidhe chloinn Israeil. 

42 Ag-us dh'àireamh Maois, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, gach ceud- 
ghin am measg chloinn Israeil. 

43 Agus gach ceud-ghin a bha 'na 
fhirionnach, a rèir àireimh nan ain- 
mean, o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann, dhiubh-san a chaidh àireamh 
dhiubh, b' iad dà mhìle thar f hichead 
dà clieud agus tri fichead agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighe'arna ri 
Maois, ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Isra- 
eil, agus sprèidh nan Lebhitheach an 
àit an sprèidhe-san, agus bithidh na 
Lebhithichleamsa : Z?miseanTighearn. 

46 Agus air an son-san a ta gu bhi 
air am fuasgiadh do'n dà cheud agus 
an tri fichead agus an tri-deug, do 
cheud-ghin chloinn Israeil, a tha nì's 
lìonmhoire na na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil 
am fear air an ceann ; a rèir seceil an 
ionaid naoimh gabliaidh tu iad : is e 
'n secel fichead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis 
am fuasgiar an t-àireamh còrr dhiubh, 
do Aaron agus d'a mhic. 144 AIREAMH. 49 Agus ghabh Maois an t-airgiod 
fuasgiaidh uatha-san a bha thuilleadh 
orra-san a dh'f liuasgladh leis na Lebiii- 
thich. 

50 O clieud-ghin chloinn Israeil 
ghabh e an t-airgiod : mìle tri cheud 
agus tri fichead agus cùig seceil, a rèir 
seceil an ionaid naoimh. 

51 Agus thug Maois airgiod na 
muinntir sin a dh'fhuasgladh, do 
Aaron, agus d'a mhic, a re'ir focail an 
Tighearna, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

CAIB. IV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o 
mheasg mhac Lebhi, a re'ir an teagh- 
laichean, a rèir tighe an aitliriche ; 

3 'O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach neach a thèid a 
steach do'n armailt, a dheanamh na h- 
oibre ann am pàilliun a'choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic 
Chohait, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, mu tMmchioll nan nithe ro- 
naomha. 

5 Agus an uair a bhios an camp gii 
dol air 'aghaidh, thig Aaron agus a 
mhic, agus bheir iad a nuas brat a' 
chòmhdaich, agus còmhdaichidh iad 
àirc na Fianuis leis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc, agus 
sgaoilidh iad os a cheann eudach uile do 
ghorm, agus cuiridh iad a bataichean 
innte. 

7 Agus air bòrd arain na Fianuis 
sgaoilidh iad eudach do ghorm, agus 
cuiridh ' iad air na miasan, agus na 
tùiseirean, agus na copain, agus na 
cuachan leis an toirear seachad tabhar- 
tas-dibhe : agus bithidh an t-aran an 
còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach 
scarlaid, agus còmhdaichidh iad sin le 
còmhdachadh do chroicnibh bhroc, 
agus cuiridh iad a bhataichean aniii 

9 Agus gabhaidh iad eudach do 
ghorm, agus còmhdaichidh iad coinn- 
leir an t-soluis, agus a lòchrain, agus a 
chlobhachan, agus a smàl-shoithichean, 
agus a shoithichean-olaidh uile, leis am 
fritheil iad da. 

10 Agus cuiridh iad e fèin, agus a 
shoithichean uile, ann an còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad 
air lunu e. 11 Agus air an altair òir sgaoilidh 
iad eudach do ghorm, agus còmhdaich- 
idh iad i le còmhdachadh do ehroic- 
nibh bhroc, agus cuiridh iad rithe a 
bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil 
fhrithealaidli uìle, leis am fritheil iad 
san ionad naomh, agus cuiridh iad ann 
an eudach do ghorm iad, agus còmh- 
daichidh iad le còmhdachadh do ch'roic- 
nibh bhroc iad, agus cuiridh iad air lunn 
iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an luath 
o'n altair, agus sgaoilidh iad eiidach 
corcuir oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soith- 
ichean uile, leis am fritheil iad m'a 
timchioll, eadhon na tùiseirean, na 
greimichean-feòla, agus na sluasaidean, 
agus na cuachan, soithichean na h-altar- 
ach uile ; agus sgaoilidh iad oirre còmh- 
dachadh do cliroicnibh bhroc, agus 
cuiridh iad rithe a bataichean. 

15 Agus criochnaichidh Aaron agus 
a mhic còmhdachadli an ionaid naoimh, 
agus uile shoithichean an ionaid naoimh, 
'nuair a bhios an camp gu dol air 
'aghaidh ; agus an dèigh sin thig mic 
Chohait g'aw giùlan : ach cha bhean 
iad ri ni naomha sam bith, air eagal 
gu'm bàsaich iad. Is iad na nithe sin 
eallach mhac Chohait ann am pàilliun 
a' choimhthionaiL 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, huinidh an oladh 
chum an t-soluis, agus an tùis chùbh- 
raidh, agus an tabhartas-bidh lathail, 
agus an oladh-ungaidh, agus cùram a' 
phàilliuin uile, agus nan uile nithe a 
ta ann, san ionad naomh, agus 'na 
shoithichibh. 

17 Agùs labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theagh- 
laichean nan Cohatach o mheasg nan 
Lebhitheach. 

19 Ach so nì sibh riu, chum gu'm 
bi iad beò agus nach bàsaich iad, an 
uair a thig iad am fagus do na nithibh 
ro-naoraha ; thèid Aaron agus a mhic 
a steach, agus orduichidh siad iad gach 
aon d'a sheirbhis fèin, agus d'a eall- 
aich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a 
dh'fhaicinn au uair a chòmhdaichear 
na nithe naomha, air eagal gu'm faigh 
iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh CAIB. IV. 145 mhac Ghersoin, a i-eìr tighe an aith- 
riche, a re'ir an teaghlaicliean : 

23 dheich bliadhna fichead a dh'- 
aois agus os a cheann, gu leth-cheud 
bhadhna dh'aois àirmliidh tu iad ; gach 
neach a thèid a steach a dheananih na 
seirbhis, a dheanamh na h-oibre ann 
am pàilliun a' choimhtliionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, agus 
eallach a ghiùlan. 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean 
a' phàiÙiuin, agus pàiUiun a' choimh- 
thionail, a chòmhdach, agus an còmh- 
dach do chroicnibh bhroc, a ta shuas 
thaivis air, agus brat doruis pàiUiuin 
a' choimhthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus 
brat doruis geata na cùirte, a ta làimh 
ris a' phàilUun, agus ris an altair ni'un 
cuairt, agus an cuird, agus innil am 
frithealaidh uile, agus gach ni a rinn- 
eadh air an son : mar so ni iad seir- 
bhis. 

27 A re'ir focail Aaroin agus a mhac 
bitliidh uile sheirbliis mhac nan Ger- 
sonach, 'nan eallachaibh uile, agus 'nan 
seirbhis uile : agus orduichidh sibh 
dhoibh mar an cùram an eallachan 
uile. 

28 Is i 80 seìrbhis theaghlaichean 
mhac Ghersoin, ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; agus hithidh an cùram 
fuidh làimh Itamair mhic Aaroin an t- 
sagairt. 

29 A thaobh mhac Mlierari àirmh- 
idh tu iad a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche : 

30 dheich bliadhna fichead a dh'- 
aois agus os a clieann, eadhon gu leth- 
eheud bliadhna dli'aois, àirmhidli tu 
iad, gacli aon a tlièid a steach do'n t- 
seirbhis, a dheanamh oilire j^àiUiuin a' 
choimlithionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a 
rèir an seirbliis uile ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; buird a' phàiIUuin, 
agus a chroinn, agus a phuist, agus a 
bhuinn, 

82 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneachan, 
agus an cuird, maille r'an innealaibh 
uile, agus maille r'an seirbhis uile : 
agus air an ainm àirmhidh sibh innil 
cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mhac Mherari, a rèir an seirbhis uile 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
fuidh làimh Itamair mhic Aaroin an 
t-sagairt. 34 Agus dli'àìreamh Maois agus 
Aaron agus ceannardan a' chomh- 
chruinnich mic nan Cohatach, a rèir 
an teaglilaichean, agus a rèir tighe an 
aithriche ; 

35 dheich bUadhna fichead a dli'- 
aois agus os a cheann, eadhon gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois, gach aon £t 
thèid a steach do'n t-seirbhis, chum 
oibre ann am pàilUun a' choimhthion- 
ail. 

86 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, b'iad 
dà mhìle seachd ceud agus leth- 
cheud. 

87 .S'iad so iadsan a chaidh àireamh 
do tlieaghlaichibh nan Cohatach, gach 
neach a dh'fheudadh seirbhis a dhean- 
amh ann ani pàilliun a' choimhthion- 
ail, a dh'àireamh Maois agus Aaron, a 
rèir àitline an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

88 Agus iadsan a chaidh àireamh 
do mhic Ghersoin, a rèir an teagh- 
laichean, agus a rèir tighe an aith- 
riche : 

39 dheich bUadhna fichead a dh'- 
aois ag-us os a cheann, eadhon gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois, gach aon a 
thèid a steacli do'n t-seirbhis, a chum 
oibre ann am pàilliun a' choinihthion- 
aìl ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, b'iad dà mhìle agus 
sè ceud agus deich 'ar fliichead. 

41 So iadsan a chaidli àireamh do 
tlieaghlaichibh nihac Ghersoin, do gach 
neach a dli'fheudadh seirbhis a dhean- 
amh ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail, a dh'àireamh Maois agus Aaron a 
rèir àithne an Tighearn. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Mherari, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
riche ; 

48 dheich bliadhna fichead a dh'- 
aois agus os a cheann, eadhon gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois, gach aon a 
thèid a stigh do'n t-seirbhis, cliuni 
oibre ann am pàilUun a' choimhthion- 
ail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, b'iad 
tri mìleagus dà cheud. 

45 So iadsan a cliaidli àireamh do 
theaghlaichibh mhac Mherari, a dh'- 
àireamh Maois agus Aaron, a rèir 
focail an Tighearna le làimh Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireanih do 14G AIREAMH. na Lebliithich, a dh'àireamh Maois agus 
Aaron, agus ceannardan Israeil, a rèir 
an teaghlaichean, agus a rèir tighe an 
aithriehe ; 

47 dheich bliadhna ficliead a dh'- 
aois agus os a cheann, eadlion gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois, gach aon a 
thàinig a dheanamh seirbhis an flirith- 
ealaidh, agus seirbhis na h-eallaich ann 
ara pàiUiun a' choimhthionail ; 

48 Eadlion iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad ochd mìle agus cùig ceud 
agus ceithir fichead. 

49 A rèir àithne an Tighearna dh'- 
àirmheadh iad le làimh Mhaois, gach 
aon a rèir a sheirbhis, ag-us a rèir 
'eallaich : mar so dh'àirmheadh iad 
leis, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

CAIB. V. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
chur a mach as a' cliamp gach lobhar, 
agus gach neach air am bheil silteach, 
agus gach neach a ta air a shalachadh 
leis a' mharbh : 

3 Araon firionnach agus boirionnach 
cuiridh sibh a mach, an taobh a muigh 
do'n champ cuiridh sibh iad ; a chum 
as nach truaill iad an campan, anns am 
bheil mise gabhail còmlinuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar so, 
agus chnir iad a mach iad an taobh a 
muigh do'n champ : mar a labhair an 
Tighearna ri Maois, mar sin rinn clann 
Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearua ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a 
ni fear no bean peacadh air bith a ni 
daoine, a dheanamh eusaontais an agh- 
aidh an Tighearn, agus gu'm bheil an 
t-anam sin ciontach ; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh a 
rinn iad : agiis ni e coimhleasachadh 
air son 'eucorach san iomlan, agus 
cuiridh e an cùigeadh cuid deth ris, 
agus bheir e sin dhasan air an d'rinn e 
'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid 
sam bith gu coimhleasachadh a thoirt 
da san eucoir, thugar an coimhleasach- 
adh a nìtbear do'n Tighearn air son na 
h-eucorach, do'n t-sagart ; a thuilleadh 
air reithe na rèite, leis an deanar rèite 
air a shon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh 
naomha chloinn Israeil uile, a bheir iad chum an t-sagairt, is leis-san 
iad. 

10 AgTis nitlie. coisiigte gach duine, 
is leis-san iad : ge b'e ni a bheir duine 
sam bith do'n t-sagart, is leis e. 

11 Agus labhair an Tighearna li 
Maois, ag ràdh, 

12 Labhair li cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma thèid bean fir sam bith a 
thaobh, agus gu'n ciontaich i 'na. 
aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaidh 
leatha, agus g-u'm bi sin folaichte o 
shùilibh a fir-phòsda, agus g-u'm bi e 
ceilte, agus gu'm bi i air a truailleadh, 
agus nach bi fianuis sam bith 'na h- 
aghaidh, agus gun i air a glacadh sa' 
cìiìcis, 

14 Agus gu'n tig spiorad èud air, 
agus gu'm bheil e 'g èudach air a 
mhnaoi, agus gu'n do tliruailleadh i ; 
no ma thàinig spiorad èud air, agus 
gu'm bheil e èudmhor m'a mhnaoi, 
agus nach do thruailleadh i : 

15 An sin bheir an duine a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir e 
leis a tabhartas air a son, an deicheamh 
cuid a dh'ejihah do mhin eòrna ; cha 
dòirt e oladh air, ni mò a chuireas e 
tùis air, oir is tabhartas èudaich a t'ann, 
tabhartas cuimhneachain, a' toirt ain- 
gidheachd ann an cuimhne. 

16 Agus bheir an sagart am fagus i, 
agais cuiridh e i an làthair an Tighearn. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomh anii an soitheach creadha, agns 
gabhaidh an sagart cuid do'n duslach a 
bhios air urlar a' phàilliuin, agus 
cuiridh e san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean 
ann an làthair an Tighearn, agus 
rùisgidh e ceann na mnà, agus cuiridh 
e -n tabhartas cuimhneachain 'na làmh- 
aibh, eadhon an tabhartas èudaich ; 
agus bithidh aig an t-sagart 'na làimh 
an t-uisge searbh a mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan 
dhith, agus their e ris a' mhnaoi, Mur 
do luidh fear sam bith leat, agus mur 
deachaidh tu thaobh gu neòghloine 
mailleri neach eilean àite t'fliir-phòsda, 
bi-sa saor o 'n uisge shearbh so a mhall- 
aicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh ffu 
neach eile an àite t'fhir-phòsda, agus 
gu'n do thruailleadh thu, agus gu'n do 
luidh fear eile leat a thuiUeadh air 
t'fhear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart mionn- 
an mallachaidh do'n mhnaoi, agus CAIB. VI. 147 their an sagart ris a' mlinaoi, Gu'n 
deanadli an Tighearn a'd' mhallachadh 
agus a'd' mhionnan thu am measg do 
shluaig'h, 'nuair a bheir an Tighearn 
air do shliasaid lobhadh, agus air do 
bhroinn atadh ; 

22 Agus thèid an t-uisge so a mhall- 
aicheas a stigh a'd' innibh, a tlioirt air 
do bhroinn atadh, agus air do sliliasaid 
lobhadh : Agus their a' bhean, Amen, 
amen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na 
mallachdan sin ann an leabhar, agus 
dubhaidh e mach iad leis an uisge 
shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t- 
uisge searbh a bheir am mallachadh, 
òl : agus thèid an t-uisge a mhallaicheas 
a steach innte, agus fùsaidh e searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an 
tabhartas èudaich à làimh na mnà, 
agus luaisgidh e 'n tabhartas an làthair 
an Tighearn, ag-us bheir e seachad e air 
au altair. " 

26 Agusgabhaidh an sagartlàn glaice 
do'n tabhartas, eadhon a chuimhneach- 
an, agus loisgidh e air an altair e, agus 
an dèigh sin bheir e air a' mhnaoi an 
t-uisge òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an 
t-uisge òl, an sin tarlaidh ma thruaill- 
eadh i, agus ma rinn i coire an aghaidh 
a fir-phòsda, gu'n tèid an t-uisge a 
mhaIIaicheasasteachinnte,a^i<5y«sa2'(IA 
e searbh, agus ataidh a brù, agus lobh- 
aidh a siiasaid : agus bithidh a' bhean 
'na mallachadh am measg a sluaigh. 

28 Agus mur do thruaiUeadh a' 
bhean, ach gu.'m bheil i glan ; an sin 
bithidh i saor, agus fàsaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èud, an uair a 
thèid bean a thaobh gu fear eile an àit 
a fir-phòsda, agus a thruaiUear i ; 

80 No 'nuair a thig spiorad èud 
air fear, agus a tha e èudmhor m'a 
mhnaoi, agus a chuireas e a' bhean an 
làthair an Tighearn, agus a chuireas an 
sagart an gnìomh oirre an lagh so uile ; 

31 An sin bithidh an duine saor o'n 
chionta, agus giùlainidh a' bhean so a 
cionta. 

CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a dhealaicheas aon chuid 
bean no fear iad fèin a bhòideachadh 
bòide Nasaraich, a chum iad fein a 
dhealachadh do'n Tighearn ; 3 O f hìon, agus o dliibh làidir sgar- 
aidh se e fèin ; fìon-geur fìona, no fìon- 
geur dibhe làidir cha'n òl e, ni mò a 
dh'òlas e blieag do shùgh nam fìon- 
dliearcan, ni mò a dh'itheas e fion- 
dhearcan ùr no tioram. 

4 Uile làithean a dhealachaidh 
cha'n ith e blieag a nìthear do'n 
chraoibh-f hìona, o na h-eiteanaibh gus 
ani plaosg. 

5 Uile làithean bòide a dhealachaidh, 
cha tig ealtainn air a cheann : gus an 
coimhlionar nalàithean annsan dealaich 
se e fiHn do'n Tighearn, bitliidh e 
naomh ; agus leigidli e le ciabhaibh 
gruaige a chinn fàs. 

6 Sna làithibh sin uile anns an deal- 
aicli se e fèiti do'n Tighearn, cha tig e 
'm fagus do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neoghlan air 
son 'athar, no air son a mhàthar, air 
son a bhràthar, no air son a pheathar, 
an uair a gheibh iad bàs ; do bhrìgh gu 
bheil coisreagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha 
e naomha do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duine gu h-obann 
bàs làimh ris, agus g-u'n do shalaich e 
ceann a choisreagaidh ; an sin bearraidh 
e a cheann ann an là a ghlanaidh, air 
an t-seachdanih là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e 
dà thurtur, no dà chokiman òg, a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

11 Agus iobraidh an sagartfear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile mar ìobairt-Ioisgte, agus ni e rèite 
air a shon, do bhrìgh gu'n do pheacaich 
ethaobh a' mhairbh,agusnaomhaichidh 
e a cheann san là sin fèin. 

12 AgTis coisrigidh e do'n Tighearna 
làithean a dhealachaidh, agus bheir e 
leis uan do'n cheud bhliadhna chuni 
iobairt-eusaontais : achbithidh na làith- 
ean a chaidh seachad caiUte, do bhrìgh 
gu'n do shalaicheadh a dhealachadli. 

18 Agus is e so lagh an Nasaraich : 
'Nuair a choimhlionar làithean a dheal- 
achaidh, bheirear e gu dorus pàilliuiu 
a' choimhthionail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas 
do'n Tighearn, aon uan firionn do'n 
cheud blilìadhna gun ghaoid a chuni 
ìobairt-Ioisgte, agus aon uan boirionn 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid a 
chum ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe 
gun ghaoid a chnm ìobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid do aran neo-ghoirt- 
iclite, breacagan do phlùr mìn measgta AIREAMH. le h-oladh, agtis deavnagana do aran 
neo-ghoirtichte ungta le h-oladh, agiis 
sn tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
dibhe. 

16 AgTas bheir an sagart iad an làth- 
air an Tighearn, agus ìobraidh e 'ìobairt- 
pheacaìdh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e 'nreithe raar iob- 
aivt thabhavtasan-sìtli do'n Tighearna, 
niaille vis a' bhascaid doaranneo-ghoirt- 
ichte : bheir an sagart seachad mar an 
ceudna a thabhartas-bidh, agus a thabh- 
avtas-dìbhe. 

18 Agus bearraidh anNasarach ceann 
a dliealacliaidh, aig dovus pàilliuin a' 
choimhthionail ; agus gabhaidli e gruag 
cinn a dhealachaidh, agus cuiridh e i 
san teine a Y« fuidh iobairt nan tabhavt- 
asan-sìth. 

1 9 Agus gabhaidh an sagavt sìinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag 
neo-ghoivticlite as a' bhascaid, agus aon 
d'eavnaganneo-ghoivtichte ; agTiscuividh 
e iad aiv ràmhaibli an Nasavaich, an 
dèigh àoghruaig a dhealachaidh bhi aiv 
a beavvadh. 

20 Agus luaisgidli an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna ; tha so naomha do'n t-sagart 
maille ris an uchd luaisgte, agus maille 
ris an t-sUnnean thogta : agus an dèigh 
sin feudaidh an Nasarach fion òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a thug 
bòid, agus lagh a thabhai tais do'n Tigh- 
earnair son a dhealachaidh, a thuilleadh 
air na gheibh a làinh ; a rèir a bhòide 
a bliòidich e, inar sin is èigin da dhean- 
amli, a vèiv lagha a dhealachaidh. 

22 Agiis labliaiv an Tigheavna vi 
Maois, ag vàdh, 

23 Labliaiv vi h-Aavon agus v'a mhic, 
ag ràdli, Aiv a' mhodh so beannaichidli 
sibh claiin Tsvaeil, ag vàdh viu, 

24 Gu'm beannaiclieadh an Tigh- 
eavna thu, agus gu'ii gleidheadli e tliu : 

2.5 Gu'n tugadli an Tigheavn aiv 
'ag'haidli dealvachadh ovt, agus bitheadh 
e gvàsiiihov dhuit : 

26 Gii'n togadh an Tigheavna suas a 
ghnùis ovt, agus gu'n tugadh e sìth 
dhuit. 

27 Aguscuiridhiad m'aiiimaircloiiin 
Israeil, agus beaimaicliidh mise iad. 

CAIB. VII. 

AGUS tharladh air an là anns an do 
cliuir Maois siias ani pàilUun gu 
li-iomlan, agus san d'ung se e, agus san 
do naoinhaicli se e, agus 'uidlieani uile, 
araon an altaiv agus a soithicliean uile. agus san d'ung e iad, agns san do 
naomhaich e iad ; 

2 Gu'iid'thug ceaniiavdan Isvaeil,cinn 
tighe an aitliviche, (eadlion ceannardan 
iian treubh, a bha os ceann na muinntir 
a cliaidli àireamh) seachad tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhai-tas an 
làthair an Tighearna, sè feunan còmh- 
daichte, agus dà dhamh dheug : feun 
air son dithis do na ceannavdaibh, agus 
danili aiv son gach fiv dliiubh, agus thug 
iad aiv beulaobh a' phàiUiuin iad. 

4 Agus labliai V an Tigheavna vi Maois, 
ag vàdh, 

5 Gabhuatha iad, a cliuin g^'m bi ìad 
a dheananili seivbhis pàiUiuin achoimh- 
tliionail ; agus bheiv thu iad do na Lebh- 
ithich, do gach fear a rèiv a sheivbhis. 

6 Agiis ghabh Maois na feunan agus 
na daimli, agus thug e do na Lebliithich 
iad. 

7 Dà f heun agTis ceithir dainih thug 
e do mhic Ghersoin, a rèiv aii seivbhis. 

8 Agus ceitliiv feunan agns oclid 
daimh thug e do inhic Mhevavi, a vèiv 
an seivbhis, fuidh làimh Itamaiv mliic 
Aavoin an t-sagaivt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug- 
e h-aoii aiv bitli ; a chionn gu'«» Vi 
seivbhis an ionaid naoimh a bhuiiieadh 
dhoiblisan, gu'n giùlaineadh iad air aiS" 
g-uaillibh. 

1 Agus thug na ceannavdan seachad 
tabhavtas a chum coisveagaidh na h- 
altavacli, air an là aiiiis aii d'ungadh i ; 
thug eadhon na ceannardan seachad an 
talihartas air beulaobh iia h-altarach. 

11 Agus thubliaìrt an Tighearna ri 
Maois, Bheir gach ceannard seachad s 
thabliartas air a là fèin, clium coisreag- 
aidh na h-altarach. 

1 2 Agus esan a tliug seachad a thabh- 
artas air a' cheud là, b'e Nalisoii mac 
Amiiiadaib, do thrèibh ludali. 

13 Agus b'e a thabliavtas aon mhias 
airgid, d'ani bu cliudthrom ceud agus 
deicli seceil 'av fhichead, aon cliuach 
aivgid do dheich agus tvi fichead secel, 
a vèir seceil an ionaid naoinih, iad le 
chèile làn do plilùr mìii measgta le h- 
oladh, chum tabhartais-bidh : 

14 Aoii spàm do dheich seceil òir, 
làn do tliùis : 

1.5 Aon tarbli òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, clmm ìobairt- 
loisgte : 

16 Aon mheaiiii do na gabliraibli 
chum ìobairt-plieacaidh : 

17 Agus a chiim ìobairt naii ta- 
bhavtas-sìth, dà thavbh, cùig veith- CAIB. VII. 140 eachan, cùig buic-gliail)lire, cùig uain 
do"u cheud bhUadlina. B'e so tabhar- 
tas Nalisoin mhic Amiiiadaib. 

18 Air an dara là thiig Nataneel 
mac Shuair, ceaunard Isachair, seacliad 
tabhartas, 

19 Thug e seacliad mar a tliabhartas 
aon nihias airgid, d'am bu chudthrom 
ceud agus deich seceil 'ar fhichead, 
aon chuach airgid do dheich agus tri 
iìchead secel, & re'ir seceil aii ionaid 
iiaoimh, iad le chèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-oladh, chum tabhar- 
tais-bìdh : 

20 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reitlie, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-Ioisgte : 

22 Aon mheann do na gabhraibh 
chuiu iobairt-plieacaidh : 

23 Agns a chum ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth, dà tharbh, eùig reitlieachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 

. cheud bhiiadhna. B'e so tabliartas 
Nataneeil mhic Shuair. 

24 Air au treas là thug Eliab mac 
Heloin, ceannard chloinn Shebuluin, 
seackad tabhartas. 

^ 25 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'aro bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fliichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a rèir seceil aii ionaid iiaoimh, iad le 
chèile làn do phlùr min measgta le h- 
oladh, chum tabhartais-bìdh : 

26 Aon spàin òir do dheich seceìl, 
ìàn do thùis ; 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhhadJiua, chum iobairt- 
loisgte : 

28 Aon mheann do na g-ahhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt naii tabhar- 
tas-sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheiid bhUadhna. B'c so tabhartas 
Eliaib mhic Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thng Elisur 
mac Shedeuir, ceannaid chloinn Reu- 
bein, seachad tabhartas. 

31 B^e a thabhartas aon mhias airgid 
do cheud agus deich seceil 'ar f liichead, 
aon chuach aiigid do dlieicli agus tri 
fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile lan do ])hlàr mìn 
measgta le h-oladh, chuni tal)hartais- 
bìdh : 

32 Aon spàiu òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 33 Aon tarbh òg, aon reitlie, aon uan 
do'n cheud bhHadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

34 Aon mheaiin do na gabliraibh 
chum iobairt-i)heacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth, dà tharbli, cùig reitheachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
clieud bhliadhna. B^e so tabhartas 
Elisuir mhic Shedeuir. 

36 Air a' cliùigeadli là thng Selumiel 
mac Shurisadai, ceannard chloinn Shi- 
meoin, seachad tabhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar f hichead, aon chuach 
airgid do dlieich agus tri ficliead secel, 
a rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèile làn do plilùr iniii measgta le h- 
oladli, chuin tabhartais-bìdli : 

38 Aon spàìn òir do dheich seceil, làn 
do thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n clieud bhUadlina, chum ìobairt- 
loisgie : 

40 Aon inheanu do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

41 Agus a chuni iobairt iian tabhar- 
tas-sìth, dà tharbh, cùig reitheachau, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B^e so tabliartas 
Shelumieil mhic Shurisadai. 

42 Air an t-seatliadh là thng Eliasaph 
mac Dheiieil, ceannard chloinn Ghad, 
seachad tahhartas. 

43 B''e a thabhartas-san aon mliias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deicli scccil 'ar fliichead, aoii chuacli 
airgid do dheich agus tri iìcliead secel, 
a rèir seceil an ionaid naoinih, iad le 
clièile làn do phlùr mìn measgta le h- 
oladli, clium tabliartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich scccil, 
làn do thùis : 

45 Aon taibh òg, aon i«ithe, aon uan 
do'n cheud bliliadhna, chum ìobairt- 
Ioisgt€ : 

46 Aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

47 Agus a chum ìobairt nan tabhar 
tas-sìth, dà tliarbh, cùig reitheachaii, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'u 
cheud bhliadhna. B''e so tal)ha)tas 
Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seaclidamh là thng Eli- 
sama mac Amihuid, ceannard chloinn 
Ephraiin, scachojl tahhartas. 

49 i?'c a thabhartas-san aon mliias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich scceil 'ar fhichead, aon chuach 150 AIREAMH. airgid do dheich agus tii fichead 
secel, a l èir seceil an ionaid naoimh, 
iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhaitais- 
bìdh: 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgie : 

52 Aon mlieann do na gabhraibh 
chum ìobairt-plieacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabhar- 
tas-sitli, dà tharbh, cùig reitheachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhUadhna. B'e so tabhartas 
Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thug Gamaliel 
mac Phedahsuir, ceannard chloinn 
Mhanaseh, seachad tabhartas. 

55 B^e a thabhartas-san aon nihias 
airgid do cheud agus deich seceil 'ar 
fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad lechèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-oladh, chum ta- 
bhartais-bìdh : 

56 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

58 Aon mlieann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

59 Agus a chuni ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, 
cùig buic-gliaibhi'e, cùig uain do'n 
cheud bhhadhna. B'e so tabhartas 
Ghamalieil mliic Phedahsuir. 

60 Air an naotliadh là thug Abidan 
raac Ghideoni, ceannard chloinn Bhen- 
iamin, seachad tabhartas. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu cliudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgld do dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, 
iad le clièile làn do jAlùr mìn 
measgta le li-oladh, clium tabhartais- 
bìdh : 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

63 Aon tarbli òg, aon reithe, aon uan 
do'n clieud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

64 Aon mheann do na gabhraibh 
clium ìobairt-plieacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth, dà tliarbh, cùig reitlieachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna, B^e so tabhartas 
Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamli là thuff Ahieser 
mac Aniisadai, ceannard chloinn Dhan, 
seachad tabhartas. 

67 B''e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'a;« bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar f hichead, aon cliuach 
airgid do diieich agus tri fichead secel, 
a rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le h- 
oladh, cl^um tabhartais-bìdh : 

60 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum iobairt- 
loisgte : 

70 Aon mheann do na gabliraibH 
chum ìobairt-ijheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth, dà tharblr, cùig reitheachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
clieud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Aliieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug tluiff Pagiel 
mac Ocrain, ceannard chloinn Aseir, 
seachad tabhartas. 

73 B'e a tliabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a rèir seceil an ionaid naoimli, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le li- 
oladh, chum tabliartais-bìdh : 

74 Aon spàin òir do dlieich seceil, 
làn do tlrùis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n clreud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

76 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

77 Agus a clium iobairt nan tabhar- 
tas-sìtli, dà tharbh, cùig reitlieaclian, 
cùig buic-ghaiblire, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Phagieil mliic Ocrain. 

78 Air an dara là dlieug thug Alrira 
mac Enaiu, ceannard cliloinn Naplitali, 
seachad tabhartas. 

79 B'e a tliabliartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudtlirom ceud agus 
deich seceil 'ar fhiclread, aon chuach 
airgid do dheich agus tri ficliead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, 
iad le chèile làn do plilùr mìn 
measgta le li-oladli, chum tabliartais- 
bidh : 

80 Aon spàin òir do dheich seccil, 
làn do thùis : 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan CAIB. 

do'ii clieud bliliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

82 Aon mheanu do na gabliiaibh 
chuni ìobaii-t-pheacaidh : 

83 Agus a chum iobairt nan tabhar- 
tas-sìth, dà thaibla, cùig reitlieachan, 
cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
claeud bliHadhna. B'e so tabliartas 
Ahira mhic Enain. 

Si B'e so coisreagadh na h-altarach 
(san là auns an d'ungadli i) le ceann- 
ardaibh Israeil : dà mhias dheug 
aivgid, dà chuach dheug airgid, dà 
spàin d]ieug òir : 

85 B^e -cudtJirom gach meise airgid 
ceud agus deich seceil 'arfhichead, agus 
gach cuaiche deich agus tri fichead : 
ITe cudthrom nan soitliichean airgid 
uile, dà mhìle agus ceithir cheud seceil, 
a re'ir seceil an ionaid naoimh. 

8G Bha dà spàin dlieug òir ann, ìàn 
do thùis, cudthrom gach aon fa leth 
deich seceil, a re'ir seceil an ionaid 
naoimh : Ve òr nan spàinean uile ceud 
agus fichead seceL 

87 B''iad na tairbh uile chum ìob- 
airt-loisgte dà tharbh dheug, na reith- 
eachan a dhà-dheug, na h-uain do'n 
cheud bhliadhna dhà-dheug, maille r'an 
tabhartas-bìdh : agus na minn do na 
gabhraibh chunr ìobairt-pheacaidh a 
dhà-dheug. 

88 Agus Viad na tairbh uile, chum 
ìobairt nan tabhartas-sith, ceithir 
tairbh 'ar fhichead, na reitheachan tri 
fichead, na buic-ghaibhre tri fichead, 
na h-uain do'n cheud bhliadhna tri 
fichead, B'<à so coisreagadh na h-alt- 
arach, an dèigh dlr'i bhi air a h- 
ungadh, 

89 Agus an uair a chaidh Maois a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, 
a labhairt ris : an sin chual' e guth 
aoiti a' labhairt ris o uachdar na caithir- 
thròcair a bha os ceann airce na Fianuis, 
o eadar an dà cherub ; agus labliair e 
rjs, 

CAIB. VIII. 

AGUS labhair au Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Lalihair ri h-Aaron, agus abair ris, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir na 
seachd lòchrain solus uatha thall fa 
chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e a 
lòchrain thall fa chomhair a' choinn- 
leir ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

4 Agus b'c so obair a' choinnleir : VIII. 151 

I bha c dli'òr buailte gu ruig a chos, gu 
ruig a Ijhìàthan bha e dh'obair bhuailte : 
a rèir an t-samhlaidh a nochd an Tigh- 
earna do Mhaois, mar sin rinn e 'n 
coiunleir. 

5 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhitlrich o mlieasg 
chloinn Isiaeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an 
glanadh : crath uisge gìanaidh orra, 
agus thugadh iad ealtainn thar am feoil 
uile, agus nigheadli iad an eudach, agus 
ìiiar sin deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille 
r'a thabhartas-bìdh, eadhoii plùr mìn 
measgta le h-oladh, agus gabhaidh tu 
tarbh òg eile chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air 
beulaobh pàilliuin a' clioimlithionail : 
agus cruinnichidh tu coinihthional 
chloinn Israeil uile an ceann a chèile : 

10 Agus bheir tliu na Lelihithicli an 
làthair an Tighearn, agus cuiridh clann 
Israeil an làmhan air na Lebhithich : 

11 Agus luaisgidh Aaron na Le1)hi- 
thich ann an làthair an Tighearn, mar 
thabhartas-luaisgte o chloinn Israeil ; 
a chum gu'n dean iad seirbhis an Tigh- 
earn. 

12 Agns cuiridh na Lebhithich an 
làmhan air cinn nan tarbh ; agus iob- 
raidh tu h-aon diubh mar ioljairt-pheac- 
aidh, agus am fear eile mar ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn, a dheanamli rèite 
air son nan Leiìliitheacli. 

1 3 Agus cuiridh tu na Lebhithich an 
làthair Aaroin, agus an làthair a mhac, 
agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte do'n Tighearn. 

1 4 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich 
o mheasg chloinn Israeil ; agus bithidli 
na Lebhithich leamsa. 

15 Agus 'na dhèigh sin thèid na 
Lebhithich a steach a dheanamh seir- 
bhis pàilliuin a' choimhthionail ; agus 
glanaidh tu iad, agus luaisgidh tu iad 
mar thabhartas-Iuaisgte : 

16 Oir thugadh dliomlisa gu h-iomlan 
iad o mheasg chloinn Israeil ; an àite 
gach aon a dh'f hosglas a' bhrù, cadhon 
an ùite ceud-ghin chloinn Israeil uile, 
ghalih mi dliomh fèin iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin 
chloinn Israeil, araon duine agus 
ainmhidh : san là air an do bhuail mi 
gach ceud-gliin ann an tìr na h-Eiphit, 
naomhaich \\\\ iad dhorah fèin. 

18 Agus ghabh mi naLebhithicb an 
àit uile cheud-ghin chloinn Israeil. 152 AfREAMH. 19 Agus thug mi iia LeLliitliich mar | 
thiodhlac do Àaron, agiis d'a mhic, o [ 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamh 
seirbhis chloinn Israeil ann am pàilUun i 
a' choimhtliionail, agus a dlieanamh 
reite air son chloinn Israeil ; a chum 
as nach bi plàigh sam hith am measg 
chloinn Israeil, an uair a thig clann 
Israeil am fagus do'n ionad naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agiis 
comhchruinneach chloinn Israeil uile, 
ris na Lebhithich a rèir gach ni a dli'- 
àithn an Tighearna do Mhaois a tliaobh 
nan Lebhitheach, mar sin rinn clann 
Israeil riu. 

21 AgTis ghlanadh na Lebhithich, 
agTis nigh iad an eudach ; agus thug 
Aaron suas iad mar thabhartas an 
làthair an Tighearn ; agus rinn 
Aaron rèite air an son a chum an 
glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na 
Lebhithich a steacli, a dheanamh an 
seirbhis ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, an làthair Aaroìn agus an 
làthair a mhac ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois a thaobh nan 
Lebhitheach, mar sin rinn ìad riu. 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Is e so an ni a hhuineas do na 
Lebhithich : o chùig bUadhna fichead 
a dli'aois, agus os a cheann, thèid iad a 
steach a dh'fheitheamh air seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail : 

25 Agus o aois leth-cheud bUadhna 
sguiridh iad a dh'fheitheamh air a 
sheirbhis, agus cha dean iad seirbhis ni 
's mò : 

26 Ach fritheilidh iad maiUe r'am 
bràithribh ann am pàiUiun a' choimh- 
thionail a ghleidheadh a' chùraim, agus 
cha dean iad seirbhis sam bith eile. 
Mar so ni tbu ris na Lebhithich a 
thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, sa' cheud 
mhios -do'n dara bliadhna an dèigh 
dhoibh teachd a mach à tìr na h-Eiphit, 
ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann 
Israeil a' chàisg 'na h-àm suidhichte 
fèin. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n mhìos 
so, air feasgar, cumaidh sibh i 'na h-àm 
suidliichte fèin, a rèir a h-orduighean 
iiile, agus a rèir a deas-ghnàthan uile, 
cumaidh sibh i. 4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a chumail na càisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a' 
cheathramh là deug do'n eheud mhìos 
air feasgar, ann am fàsach Shinai : a 
rèir gach ni a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn clann IsraeiL 

6 Agus bha daoine àraidh a shalaich- 
eadh le corp duine mhairbh, air chor as 
nach b'urrainn iad a' chàisg a cliumail 
air an là sin ; agus thàinig iad an 
làthair Mhaois, ag-us an làthair Aaroin 
air an là sì:t^ 

7 Agus tliubhaii-t na daoine sin rig, 
Tha sinne air ar salachadh le cor,p 
duine mhairbh : c'ar son a chumar air 
ar n-ais sinn, a chum as nach feud sinn 
tabhartas an Tighearn a thoirt seachad 
'na àm suidhichte fèin am measg 
chloinn Israeil ? 

8 AgTis tliubhairt Maois riu, Seasaibh 
an sin, agus cluinnidh mise ciod a dh'- 
àithneas an Tigheania d'ur taobh. 

9 AgTis labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agràdh^ 
Ma bliios duine sam bith dhibli, no 
d'ur sliochd, air a shalachadh le corp 
marbh, no ma bhios e air thurus fad air 
astar, gidheadh cumaidh e a' chài^ 
do'n Tighearn. 

11 Sa' cheathramli là deug do'ndara 
mìos air feasgar cumaidli iad i : le h- 
aran neo-ghoirtichte, agus le lusaibh 
searbha ithidli iad i. 

12 Cha 'nfhàg iad a bheag dhithgxi 
maduinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh 
dhith : a rèir uile orduighean na càisge 
cumaidh iad i. 

13 Ach an duine a ta glan, agTis 
nach 'eil air thurus, agus a dhearmadas 
a' chàisg a chumail ; gearrar eadhon an 
t-anam sin fèin as o 'shluagh, a cliionn 
nach d'thug e seachad tabhartas au 
Tighearna 'na àm suidhichte : giùlain- 
idh an diiine sin a pheacadh. 

14 Agais ma bhios coigreach air 
chuairt 'nur measg, agus gu'n cum e a' 
chàisg do'n Tighearn, a rèir orduigh na 
càisge, agus a rèir a gnàtha, mar sin ni 
e : bithidh aon ordugli agaibh araon air 
son a' clioigricli, agus air a shon-san a 
rugadh san tìr. 

15 Agus air an là anns an do thogadh 
suas am pàilliun, chòmhdaich an neul 
am pàilliun, eadhoti bùth na Fianuis ; 
agus air feasgar bha air a' phàilliun 
mar gu'm bii choslas teine gus a' 
mhaduinn. 

16 Mar sin bha e glinàth : chòmh- CAIB. X. 153 daich an ueul e saii là, agus eoslas 
teiue sau oidhclie. 

17 Agus au uair a thogadli an neul 
suas o'n phàilliun, au siu gun dàil 
ghabh clami Israeil au turus : agus san 
ionad anus au do stad au neul, ann an 
siu champaich clanu Israeil. 

18 Air àithne an Tigliearna ghabh 
clann Israeil au turus, agus air àithne 
an Tighearna champaich iad : am feadh 
's a dJi'fhan au ueul air a' phàilliuu, 
dh'fhau iad 'nam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul 
air a' phàilliun mòran do làithibh, au 
sin ghlèidli clann Israeil freasdal an 
Tighearu, agus cha d'imich iad. 

20 Agus au uair a bha an neul beag- 
au do làithibh air a' phàilliun, a rèir 
àithne an Tighearua dh"f han iad 'uam 
foùthaibh, agus a rèir àitliue an Tigh- 
earna ghabh iad au turus. 

21 Agus au uair a dii'f han an ueul 
f heasgar gu maduinn, agus a thogadh 
an ueul suas sa' mhaduinn, au sin 
ghabh iad an turus : ma b'aun san là 
no san oidhch' a thogadh an neul suas, 
gliabh iad au turus. 

22 No co dlìiuhh a Vann dà là, no 
mìos, no bhadhua, dh'f han an neul air 
a' phàilliun, a' fuireach air, dh'fhan 
clann Israeil 'nam bùthaibh, agus cha 
d'imich iad : ach au uair a thogadh 
suas e, ghabh iad an turus. 

23 A rèir àithne an Tighearna dh' 
fhau iad 'nam bùthaibh, agus a rèir 
àithue an Tighearna ghabli iad an 
turus : glilèidli iad freasdal an Tigli- 
earn a rèir àithne an Tighearna le 
làimh Mliaois, 

CAIB. X 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag radh. 2 Deau dhuit fèiu dà thrompaid air- 
gid ; a dh'aon mliìr ni thu iad ; agus 
gnàthaichidh tu iad a ghairm a' 
choimhthiouail, agus a chum turuis 
nan camp. 

8 Agus an uair a shèideas iad leo, 
cruinnichidh an coimhthional uile iad 
fèiu a t' ionnsuidh aig dorus pàilliuiu 
a' choimhthionail. 

4 Agus mur sèid iad acli le h-aon 
trompaid, au siu cruinnichidhna ceauu- 
ardan a ta 'nan cinn-fheadhua air 
mhiltibh Israeil, iad fèin a t'ionnsuidli. 

5 'Nuair a shèideas sibh caismeaclrd, 
au siu tlièid na campan a ta 'nan luidhe 
air taobh na h-àirde 'n ear air au 
agliaidh. 6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd 
an dara uaìr, au sin thèid na campan a 
ta 'nan luidhe air taobh na Ii-àirde deas 
air an aghaidh : sèididli iad caismeachd 
a chum an turusau. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthioual 
gu bhi air a chruiuneachadh an ceann 
a chèile, sèididli sibh, ach cha sèid sibh 
caismeachd. 

8 Agus se'ididh mic Aaroin, na sag- 
artan, leis ua trompaidibh ; agus bith- 
idh iad dhuibh mar reachd sìorruidh 
air feadh bhur ginealacha. 

9 Ag-us ma thèid sibh gu cogadh 
'nur dùthaicli an aghaidh au nàmhaid 
a ta deanamh foirneart oirbh, an sin 
sèididh sibh caismeachd leis na tromp- 
aidibh ; agus cuimhnicliear sibh au là- 
thair au Tigliearna bhur Dè, agus 
saorar sibh o bhur naimhdibh. 

10 Mar au ceudna ann an là bhiir 
subliaehais, agus 'nur n-àrd làithibh 
fèille, agus ann au toiseach blmr 
mìosan, sèididh sibh leis ua trompaid- 
ibh os ceann bhur n-ìobairte-Ioisgte, 
agus os ceann ìobairte bhur tabhartas- 
au-sìth ; agus bithidh iad dhuibh mar 
chuimhneachan au làtliair bhur Dè : 
Is mise au Tighearna bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an f hichead- 
amh là do'n dara mìos, san dara 
bliadhua, gu'n do thogadh suasanneul 
o uachdar pàilliuin na Fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an tur- 
usan à fàsach Shinai ; agus stad an 
neul ann am fàsach Pharain. 

13 AgTis ghabh iad air tùs an turus, 
a rèir àithne an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bratach 
chaimp chloinn ludah, a rèir au arm- 
ailteau ; agus air ceann a shlòigh bha 
Nahson mac Aminadaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh 
cliloinn Isachair hha Nataneel mac 
Shuair. 

16 Agus air ceaun slòigh thrèibh 
chloiuu Shebuluin bha EHab mac 
Heloin. 

17 Agus thugadli a uuas am p.àilliun ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus mic 
Mherari air au aghaidli, a' giùlan a' 
phàilliuiu. 

18 Agus ghluais bratach chaimp 
Reubeiu air a h-aghaidh, a rèir an 
armailtean ; agus air ceann a shlòigh 
bha Elisur mac Shedeuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibli 
chloinn Shimeoin hha Selumiel inac 
Shurisadai. 154 AIREAMH. 20 Agus aii' ceann slòigh thrèibh 
chloinnGliad Ehasaph macDheueil. 

21 Agus chaidh na Cohataicli air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, 
agus chuireadh suas am pàiUiun air 
cheann doibh teachd. 

22 Agus ghluais bratach chaiinp 
chloinn Ephraim air a h-agiiaidh, a 
re'ir an armailtean : agus air ceann a 
shlòigh hlia Elisama mac Amihuid. 

28 Agus air ceann slòigh thre'ibh 
chloinn Mhanaseh hha Gamaliel mac 
Phedalisuir. 

24 Agus air ceann slòigh thre'ibh 
chloinn Bheniamiii hlia Abidan mac 
Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach threibh 
chloinn Dhan air a h-aghaidh, « hha 
air deireadh nan camp uile air feadh an 
slògh : agus air ceann a shlòigh hha 
Ahieser mac Amisadai. 

26 Agiis air ceann slòigh tlirèiblr 
chloinn Aseir hha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agiis air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Naphtali hha Aliira mac Enain. 

28 E' iad sin turusan cliloinn Israeil, 
a rèir an armailtean, 'nuair a ghluais 
iad air an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Hobal), 
mae Ragueil a' Mhidianaich, athar- 
cèile Mhaois, Tlia sinn air ar turus a 
chum an àite mu'n dubhairt Dia, Bheir 
mi dhuibh e : thig thusa maille ruinn, 
agus ni sinn maith dhuit : oir labhair an 
Tighearna maith a thaobh Israeil. 

80 Agus thubhairt e ris, Cha tèid 
mi maille ribh : ach imichidh mi clium i 
mo dhùthcha fèin, agus a chum mo | 
dhilsean fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na fàg sinn, 
guidheam ort ; oir tlia fhios agad 
cionniis a champaicheas sinn anns an 
fhàsach, agus bithidh tu dhuinn an 
àite shùi. 

82 Agus tarlaidh, ma thèid thu 
maille ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e 
maith a ni Dia dliuinne, gu'n dean 
sinne am maith ceudna dliuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh an 
Tighearn astar thri làithean : agus 
chaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna rompa astar thri làithean, a rann- 
sachadh a mach àite-tàimli dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearn orra 
san là, 'nuair a chaidh iad a mach as a' 
champ. 

85 Agus tharladh, 'nuair a bha 'n 
àirc gu dol air a h-aghaidh, gu'n dubh- 
airt Maois, Eirich suas, a Thighearn, 
agus biodh do naimhdean air an sgap- adh, agus teicheadh a' mhuiantir leis 
am fuathach thu ronihad. 

3G Agus an uair a stad i, thubhaiit 
e, Pill, a Thighearna, chum nam milte 
do mhiltibh Israeil. 

CAIB. XI. 

AGUS an iiair a rinn an sluagh 
gearan, mhi-thaitinn e lis an ' 
Tighearn : agus chual' an Tighearn e; 
agus las 'fhearg ; agus loisg teine an 
Tighearna 'nam measg, agus chuir e as 
doibhsan a bha 'n iomall a' chaimp. 

2 Agus giilaodh an sluagh ri Maois ; 
agus an uair a rinn Maois urnviigh ris 
an Tighearna, choisgeadli an teine. 

3 Ag-us tliug e Taberah mar ainm 
air an àite sin ; a chionn gu'n do loisg 
teine an Tighearna 'nam measg. 

4 Agus ghlac cìocras an cumasg 
sluaigh a hha 'nam measg : agus ghuil 
mar an ceudna clann Israeil a rìs, agns 
thubhairt iad, Cò bheir dhuinn feoil 
r'a h-itlieadh ? 

5 Is cuimline leinn an t-iasg a dh'ith 
sinn san Eijjhit gu saor ; na cularain, 
agus na meal-bhucain, agus na lèicis, 
agus na h-uinneinean, agxis an creamh : 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiorm- 
achadh ; cha hi'eil ni air bitli againn, 
ach am mana so, 'nar seailadh. 

7 Agus hha am mana cosmhuil ri 
frois coriandeir, agus a dhath mar dhatlr 
bdellium. 

8 Chaidh an sluagh mu'n cuairt, 
agus tliionail iad e, agus mheil iad e 
ann ani muilnibh, no plironn iad c ann 
am mortair, agus bhruich iad e ann an 
aighnibh, agus rinn iad breacagan deth : 
agus blia 'bhlas mar bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùclid air 
a' champ san oidhche, thuit ara mana 
air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' 
gul air feadh an teaglilaichean, gach 
duine ann an dorus a bhùtha : agus las 
fearg an Tighearna gu mòr ; bha Maois 
mar an ceudna diomach. 

11 Agus t]nil)hairt Maois ris an - 
Tighearna, C'ar son a bhuin thu gu 
h-olc ri d' sheirbliiseach ? agus c'ar son 
nach d'fhuair mi deadh-ghean a'd' 
sliealladh, gu'n do leag thu eireadh an 
t-sluaigh so uile orm 1 

12 Am mise a ghin an sluagh so 
uile ì an ann domli a rugadh iad, gu'n 
abradh tu rium, Giùlain a'd' uchd iad 
(mar a ghiùlaineas oid'altruim leanabh 
na cìche) clium an f liearainn a rahionn- 
aich thu d'an aithrichibh ! CAIB, 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu 
tabliairt do'n t-sluagh so uile ì oir tha 
iad a' gul riuni, ag ràdh, Thoir dhuinn 
feoil, a chum as gu'n ith sinn ì 

14 Cha'n urrainn mise cudthrom an 
t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, 
a chionn gu hhcil e ro-throm air mo 
shon. 

1 5 Agus ma bhuineas tu rium mar 
so, marbh mi, giiidheam ort, as an 
làimh, ma f huair mi deadh-ghean a'd' 
shealladh ; agus na faiceam mo 
thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus 
tri fichead fear do sheanairibh Israeil, 
muinntir a's aithne dhuit a blii 'nan 
seanairibh an t-sluaigh, agus 'nan 
luchd-riaghlaidh os an ceann ; agus 
thoir iad gu pàilliun a' choimhthionail, 
chum gu'n seas iad an sin maille riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labh- 
raidh mi riut an sin : agus gabhaidh mi 
do'n spiorad a ta ortsa, agus cuiridh mi 
orra-san e ; agus giùlainidh iad eallach 
an t-sluaigh maille riut, a chum as 
nach giùlain thu fèin e a'd' aonar. 

18 Agus abair ris an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fèin air cheann an 
là màireach, agus ithidh sibh feoil (oir 
ghuil sibh ann an èisdeachd an Tigh- 
earn, ag ràdh, Cò bheir dhuinn feoil 
r'a h-itheadh ì oir bii mhaith ar cor san 
-Eìphit) uime sin bheir an Tighearna 
feoil dhuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, 
no cùig làithean, no deich làithean, no 
fichead là, 

20 Ach eadhon mios iomlan, gus an 
tig i mach à cuinneinibh bhur sròn, 
agus gu'm bi i gràineil duibh ; a chionn 
gu^'n d'rinn sibh tàir air an Tighearna 
ta 'nur measg, agus gu'n do ghuil sibh 
'na làthair, ag ràdh, C'arson a thàinig 
sinn a mach as an Eiphit 1 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n 
sluagh am measg am bheil mise, 'nan 
sè ceud mile coifjiche ; agus thubhairt 
thu, Bheir mi dhoibh feoil, chum gu'n 
ith iad rè mìosa iomlain : 

22 Am marljhar na caoraich agus am 
buar dhoilih, chum an sàsuchadh ? no 
an cruinnichear iasg na mara uile r'a 
chèile dhoibh, chum an sàsuchadh. 

28 Ag-us thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Am bheil làmh an Tighearn air 
fàs goj) id ì chi thusa nis an tig no nach 
tig m'f hocal gu crìch dhuit. 

24 Agus cliaidh Maois a mach, agus 
dh'innis e do'n t-sluagh focail an Tigh- . XI. 155 

earn, agiis chruinnich e an deich agus 
an tri fichead do sheanairibh an t- 
sluaigh, agus tliug e orra seasamh mu 
thimchioll a' phàilliuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas 
ann an neul, agus labhair e ris, agus 
ghabh e do'n spiorad a hha air, agus 
thug se e do'n deich agus an tri fichead 
seanair : agus tharladh, an uair a ghabh 
an spiorad còmhnuidh orra, gu'n d'rinn 
iad fàidheadaireachd, agus nach do 
sguir iad. 

26 Aeh dh'f han dithis do na daoinibh 
sa' champ ; è'e ainm aoin diubh Eldad, 
agus ainm an f hir eile Medad : agus 
ghabh an spiorad còmhnuidh orra, 
(agus hha iad dhiubhsan a chaidh a 
sgrìobhadh, ach clia deachaidh iad a 
mach do'n phàilliun) agns rinn iad 
fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh'- 
innis e do Mhaois, agus thubhairt e, 
Tha Eldad agus Medad ri fàidheadair- 
eachd sa' champ. 

28 Agus f hreagair losua mac Nuin, 
seirbhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, 
agus thubhairt e, Mo thighearn, a 
Mhaois, bac iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am 
bheil farmad ort air mo slion-sa ? Is e 
mo ghuidhe ri Dia gu'm biodh sluagh 
an Tighearn uile 'nam fàidhibh, agus 
gu'n cuireadli an Tighearn a spiorad 
orra ! 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, 
e fèin agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n 
Tighearn, agus thug i gearra-goirt o'n 
fhairge, agus leig i leo tuiteara làimh 
ris a' champ, mar astar là air an taobh 
so, agus mar astar là air an taobh eile, 
mu'n cuairt air a' champ, agus mar 
dhà làimli-choille air àirde, air agh- 
aidh na talmhainn. 

82 Agus sheas an sluagh suas air an 
là sin uile, agus air an oidhche sin uile, 
agus air an là a b'fhaigse uile, agus 
thionail iad na gearra-goirt : esan bu 
lugha a thionail, thionail e deich 
homeir, agus sgaoil iad gu farsiiing 
doibh fèin iad mu thimchioll a' chaimp. 

33 'Nuair a hha 'n fheoil fàthast 
eadar am fiacla, mu'n do chagnadh i, 
las fearg an Tighearn an aghaidh an t- 
sluaigh, agus bhuail an Tighearn an 
sluagh le plaigh ro-mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabliali 
mar ainm air an àite sin ; a cliionn ann 
an sin gu'n d'adhlaic iad an sluagh a 
mhiannaich. 150 AIREAMH. 35 Agus dìi'iimcli an sluagh o Cliib- 
rot-hataabhah gu Hasei'ot ; agus dli'- 
f han iad ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair Miriam agus Aaron 
an agliaidh Mhaois air son na 
mnà o Etiopia, a pliòs e : oir bha e air 
pòsadh mnà o Etiopia. 

2 Agus tliubhairt iad, An do labhair 
an Tighearna da rìreadh le Maois a 
mhàin ì nach do labhair e mar an 
ceudna leinne ì agus chual' an Tigh- 
earn e. 

3 (A nis i7ia 'n duine Maois ro- 
chiùin, thar nan uile dhaoine, a iha air 
aghaidh na talmliainn.) 

4 Aguslabliair an Tighearnagu grad 
ri Maois, agus ri h-Àaron, agus ri 
Miriam, Thigibh a mach sibhse 'nur 
triuir gu pàilliun a' clioimlitliionail. 
Agus thàinig iad 'nan triiiir a mach. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas 
ann am meall neoil, agiis sheas e ann 
an dorus a' phàilliuin, agus ghairm e 
air Aaron agus Miriam : agus thàinig 
iad le cheile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis 
ri m' bhriatliraibh-sa : Ma tha fàidh 
'nur measg, ni mise an Tighearna mi 
f èin aithnichte dlia ann an taisbeanadh, 
affus labhraidh mi ris ann am bruadar. 

7 Cha 'n eil mo sheirbhiseacli Maois 
mar sin, a tha fìrinneach ann am tliigh 
uile. 

8 Beul li beul labhraidh mi ris-san, 
eadlion gu soilleir, agus cha 'n ann am 
briathraibh dorclia, agns chi e coslas an 
Tighearna : c'ar son ma ta nach robh 
eagal oirbh labhairt an aghaidh mo 
sheirbhisich Mhaois ? 

9 Agus las fearg an Tighearna 'nan 
aghaidh, agus dh'f halbli e. 

10 Agus dh'f halbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin, agus, feuch, rinneadh Mi- 
riam 'na lobhar, geal mar shneachda : 
agTis dh'amhairc Aaron air Miriam, 
agus, feuch, hha i 'na lobhar, 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Och ! mo tliighearna, guidheam ort, 
na cuir am peacadh as ar leth, leis an 
d'rinn sinn gu h-amaideach, agus leis 
an do pheacaicli sinn. 

12 Na liiodh i mar aon marbh, d'am 
bheil an f heoil air a leth-chaitheamlr, 
'nuair a thig e macli à broinn a mha- 
thar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tigh- 
earn, ag ràdh, Leighis i nis, O Dhè, 
guidheam ort. I 14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Nan tilgeadh a h-atliair ach 
smugaid 'na h-eudan, nach bu chòir 
dh'i bhi fo uàire sheachd làithean 1 
druidear a mach o'n clramjj i lè seachd 
làithean, agus 'na dhèigh sin gabhar a 
steacli i«r«-. 

15 Agus dhruideadh Miriani a mach 
o'n champ seachd làithean : agus clia 
do ghabh an sluagh an turus, gus an 
d'thugadh Miriani a steach a rìs. 

16 Agus 'na dhèigh sin dh'imicli an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad 
ann am f àsach Pharain. 

cAiB. xm. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 2 Cuir daoine uait, a clium gu'n 
rannsaich iad tìr Clianaain, a bheir 
mise do chloinn Israeil ; as gach uìle 
thrèibh d'an aithrichibh cuiiidh sibh 
duine, gach aon diuhh 'na cheannard 
'nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad o fliàsach 
Pharain, a rèir àithne an Tighearna : 
hu cheannardair na daoine sin uile air 
cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Sha- 
cuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do thrèibli ludah, Caleb mac 
lephuneh. 

7 Do threibh Isachair, Igal mac 
loseiiA. 

8 Do thrèibh Ephraim, Hosea mac 
Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Pahi mac 
Raphu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shodi. 

11 Do thrèibh loseiph, eadlion, do 
thrèibh Mhanaseh, Gadi mac Sh^isi. • 

13 Do thrèibh Dhan, Amiel mac 
Ghemali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac 
Mhichaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi mac 
Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac 
Mhaelii. 

16 Is iad sin ainmeanna nan daoiue 
a chuir Maois a gliabhail beaclid air an 
fliearann : Agus thug Maois lehosua 
mar ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a giiabhail 
beaclid air talamh Chanaain, agus 
tliubhairt e riu, Rachaibh suas san t- CAIB, 

slì{ihe so mu dlieas, agus gabliaibli suas 
a chum iia beinne ; 

18 Agus faicìbh am fearann, ciod e, 
agus an sluagh a ta 'nan eòmhnuidh 
ann, am bheil iad làidir no anmhunn, 
tearc no lìonmhor ; 

19 Agus ciod e am fearann anns am 
bheil iad a chòmhnuidh, am bheil e 
maith no olc ; agus ciod iad na bailtean 
anns am bheil iad 'nan còmhnuidh, an 
ann am bùthaibh,noannandaingneach- 
aibh làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh, am bheil 
e reamhar no bochd, am bheil coille ann 
no nach 'eil. Agais biodh agaibh deadh 
mhisneach, agus thugaibhleibhdo thor- 
adh an f hearainn. (A nis 5'e 'n t-àm 
àm nan ceud dhearca-fìona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus 
rannsaichiadam fearann o f hàsach Sbin 
gu Rehob, mar a thèid daoine gu Ham- 
at. 

22 Agus ehaidh iad suas mu dheas, 
agus thàinig iad gu Hebron, far an robh 
Ahiman, Sesai, agus Tahnai, mic Anaic. 
(A nis thogadh Hebron seachd bUadhna 
roimh Shoan san Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, 
agTis ghearr iad sìos as a sin geug le 
aon bhagaide f hìon-dhearc, agus ghiùl- 
ain iad i eadar dhithis air luirg : agus 
thug iad leo do na pomgranataibh, agus 
do na fìgibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar aium 
air an àite sin, air son a' bhagaide f hìon- 
dhearcan a ghearr clann Israeil sìos as 
a sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
f hearainn au de'igh dlià fhicliead là. 

26 Agus dh'imich iad, agus thàinig 
iad gu Maois, agus gu h-Aaron, agus gu 
comhchruinneach chloinn Israeil uile, 
gu f àsach Pharain, gu Cades ; agus thug 
iad leo fios d'an ionnsuidh, agus a 
"dh'ionnsuidh a' chomhchruinnich uile, 
agus dh'f heuch iad dlioibh toradh na 
tìre. 

27 Agns dh'innis iad dha, agus 
thubhairt iad, Thàinig sinne a dh'ionn- 
suidh an fheai'ainngus an do chuir thu 
sinn, agus gu deimhin tba e a' sruthadli 
le bainne agus le mil ; agus is e so a 
thoradh. 

28 Gidheadh, tha 'n sluagh làidir a 
tha 'nan còmhnuidh san f hearann, agus 
fha na bailtean air an cuairteachadh le 
ballachaibh, agus ro-mhòr : agus os 
bàrr, chunnaic sinn clann Anaic an sin. 

29 Tlia na h-Amalècich 'nan còmh- 
nuidh am fearann na h-àirde deas ; agus . XIV. 157 

tha na Hitich, agtis na lebusaich, agus 
na h-Amoraich, 'nan còmhnuidh sna 
beanntaibh ; agus tha na Canaanaich 
'nan còmhnuidh làimh ris an f hairge, 
agus ri taobh lordain. 

80 Agus chiùinich Caleb an sluagh 
an làthair Mhaois, agus thubhairt e, 
Rachamaid suas a dh'aon f heachd, agus 
sealbhaicheamaid e ; oir is urrainn sinn 
gu cinnteach a cheannsachadh. 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh 
suas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dòl 
suas an aghaidh an t-sluaigh ; oir is 
treise iad na sinne. 

82 Agus thug iad drocli sgeul air an 
fhearann a rannsaich iad gu cloinn 
Israeil, ag ràdh, Am fearann troimh 'n 
deachaidh sinne g'a rannsachadli, is 
fearann e a tha 'g itheadh suas a luchd- 
àiteachaidh, agus an sluagh uile a chunn- 
aic sinn ann, w daoine ̣id do mheudachd 
mhòir. 

83 Agus chunnaic sinn na famhaireau 
an sin, mic Anaic, « thàinig o na famh- 
airean : agus blia sinne 'nar sealladh 
fe'in mar fhionnain-feoir, agus bha sinn 
mar sin 'nan sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

AGUS thog an comhchruinneach uile 
suas an guth, agus ghlaodh iad ; 
agus ghuil an sluagh air an oidhche 
sin. 

2 Agus rinn clann Israeil uile gearan 
an aghaidh Mhaois, agus an aghaidh 
Aaroin ; agus thubhairt an comli- 
chruinneach uile riu, Och nach d'f huair 
sinn bàs ann an tìr na h-Eiphit, no nach 
d'fhuair sinn bàs anns an f hàsach so ! 

8 Agus c'ar son a thug an Tighearna 
sinn do'n fhearann so, a thuiteam leis 
a' chlaidheamh, a chum gu'm biodh ar 
mnài agus ar clann bheag 'nan cobhart- 
aich 'ì nach è'fhearr dliuinn pilltinn 
do'n Eiphit ? 

4 Agus thubhairt iad gach fear r'a 
che'ile, Deanamaid dhuinn fèin ceann- 
ard, agus pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air 
an aghaidh an làthair coimhthionail 
comhchruinnich chloinn Israeil uile. 

6 Agus reub losua niac Nuin, agus 
Caleb mac lephuneh a bha dluul^lisan 
a rannsaich &\\\ fearann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, Am fear- 
ann a chaidli sinne troimhe g'a rann- 
sachadh, is fearann ro-mhaithe. 

8 Ma tha tlachd aig an Tigliearn 
annainn, an sin bheir e sinn a dli'ionn- 158 AIREAMH. suidh an fhearainn so, ag-us bheir e 
dhuinn e ; fearann a tha smthadh le 
mil agus le baiane. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc an 
aghaidh an Tighearn, agus na biodh 
eagal sluaigh an f hearainn oirbh ; oir 
is aran duinn iad : dh'f halbh an dìon 
uatha, agus tha 'n Tighearna maille 
ruinne ; na biodh eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an convhchruiuneach 
uile an clachadh le clachaibh. Agus 
dh'f hoiUsicheadh glòir an Tighearn ann 
am pàilhun a' clioimhtlùonail, an làth- 
air chloinn Israeil uile. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cia fhad a bhrosnaiclieas an 
sluagh so mi ? agus cia f had a bhitheas 
e mu'n creid iad mi, air son nan comh- 
aran uile a nochd mi 'nam measg ? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, 
agus fògraidh mi iad, agus ni mi thusa 
a'd' chinneach ni's mò, agusaii's cumh- 
achdaiche na iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earn, An sin cluinnidh na h-Eiphitich 
c, (oir thug thusa nìos an sluagh so le 
d'chumhachd o bhi 'nam measg,) 

14 Agus innsidh iad e do luchd- 
àiteachaidh an f hearainn so : oir chual 
iad gu hheil thusa, a Thighearn, am 
measg an t-sluaigh so ; gu bheil thusa, 
a Thighearn, air t^f haicinn aghaidh ri 
h-aghaidh ; agns gu.hheil do neul a' 
seasamh os an ceann ; agus gu hheil thu 
ag imeachd rompa, ann am meall neoiì 
san là, agus ann am meall teine san 
oidliche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh 
so uile mar aon duine, an sin labhraidh 
na cinnich a chual' iomradh ort, ag 
ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an Tigh- 
earn an sluagh so thoirt do'n f hearann 
a mhionnaich e dhoibh, uime sin 
mharbh e iad san fhàsach. 

17 Agus a nis, guidheam ort, biodh 
cumhaclid mo Thighearna mòr, a rèir 
mar a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha'n Tighearnafad-f hulangach, 
agusmòr-thròcaireach a' toiii maithean- 
ais ann an aingidheachd, agus ann an 
eusaontas, agus air chor sam bith nach 
saor an ciontach ; a' leantuinn aingidh- 
eachd nan aithriche air a' chloinn, air 
an treas, agus air a' cheathramh gin- 
ealach. 

19 Maith, guidheam ort,aingidheachd 
an t-sluaigh so, a rèir meud do thròeair, 
agus a rèir mar a tlrug thu maitlieanas 
do'n t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. 20 Agus thubhairt an Tighearna, 
Mhaith mi, a rèir t'f hocail : 

21 Ach co f liìor 's a ta mi beò, lìonar 
an talamh uile le glòir an Tighearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic 
mo ghlòir, agus mo chomharan a rinn 
mi san Eiphit, agus anns an f hàsach, 
ag-us a bhuair mi nis na deich uairean 
80, agus nach d'èisd ri m' gliuth ; 

23 Gu cinnteach clia'n f haic iadsan 
am fearann a mhionnaich mi d'an aith- 
richibh, ni mò a chi neach air bitli 
dhiubhsan a bhrosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a 
chionn gu'n robh aige-san spiorad eile 
maille ris, agus gu'n do lean e mi gTi 
h-iomlan, esan bheir mi do'n fhearann 
d'an deachaidli e ; agus sealbhaichidh 
a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus 
na Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' 
ghleann.) Am màireach pillibh, agus 
rachaibh do'n fhàsacli, air sUghe na 
mara ruaidhe. 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia f had a ghiàlaineas nii leis an 
droch chomhchruinneach so, a tha ri 
gearan a'm' aghaidh ì chuala mi gearain 
chloinn Israeil, leis am hheil iad ri gear- 
an a'm' aghaidh. 

28 Abair riu, Co f hìor 's a ta mi beò, 
ars' an Tighearna, mar a labhair sibh 
a'm' èisdeachd, mar sin ni mi ribh. 

29 San f hàsach so tuitidh bhur colan- 
nan : agus a' mheud's a chaidh àireamh 
dhibh, a rèir bhur n-àireimh iomlain, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, a rinn gearan a'm aghaidh, 

30 Gun amharus sam bitli cha tig 
sibh a steach do'n f hearann a mhionn- 
aich mise gu'n tugainn oirbh còmhnuidh 
a ghabhail ann, saor o Chaleb mac le- 
phuneh, agns losua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag, a thubh- 
airt sibh a bhiodh' nan cobhartaich, 
iadsan bheir mi steach, agus gabhaidh 
iad eòlas air an f hearann air an d'rinn 
sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, tuit- 
idh bhur colannan anns an f hàsach so. 

83 Agus bithidli bliur clann air 
seacharan san fhàsach dà fhichead 
bliadhna, agus giùlainidh iad bhur 
strìopachais, gus an caithear bhur 
colannan san fhàsach. 

34 A rèir àireimh nan làithean anns 
an do rannsaicli sibh am fearann, eadh- 
on dà fhichead là, (gacli là air son 
bliadhna) giùlainidh sibh bhur n-eu- CAIB. 

ceartan, eadhon dà f liicliead bliadhna, 
agus bithidh fios agaibh air mo bhris- 
eadh-geallaidh -sa. 

35 Thubhairt mise air Tighearn e, 
agus gu cinnteach ni mi e do'n chomh- 
ehiTiinneach olc so uile, a chruinnich 
a'm' aghaidh : anns an fhàsach so 
claoidhear iad, agus an sin gheibh iad 
bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a 
rannsachadh an fhearainn, a phill, 
agus a thug air a' chonihchruinneach 
uile gearan a dheanamh 'na aghaidh, 
le droch sgeul a thoirt seachad air an 
f hearann, 

37 Fhuair eadhon na daoiire sin, a 
thug seachad droch sgeul air an f hear- 
ann, bàs leis a' phlàigh an làthair an 
Tighearn. 

38 Ach do na daoinibh sin a chaidh 
a rannsachadh an fhearainn, mhair 
losua mac Nuin, agus Caleb mac le- 
phuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra 
sin do chloinn Israeil uile : agus rinn 
au sluagh caoidh mhòr. 

40 Agus dh'eirich iad gu moch sa' 
mhaduinn, agus chaidh iad suas gu 
mullacli an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, 
tha sinne an so, agus tlièid sinn suas 
do'n àit a gheall an Tighearn : oir 
pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son 
a nis a tha sibh a' briseadh àithne an 
Tighearn ì ach clia soirbhich an ni so 
letbh. 

A2 Na rachaibh suas, oir cha 'eil 
an Tighearna 'nur measg ; a chum as 
nach buailear sibh an làthair bhur 
naimhde. 

43 Oir tha na h-Amalecich agris na 
Canaanaicli an siu roimhibh, agus tnit- 
idh sibh leis a' chlaidheamh : a chionn 
gu'n do chlaon sibh o'n Tighearn, uime 
sin cha bhi 'n Tighearna maille ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra 
dol suas gu muUach an t-sloibh : gidh- 
eadh chadeachaidh àirc coimhcheangail 
an Tighearna, no Maois, a mach as a' 
champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecìch a 
nuas, agus na Canaanaich, a bha 'nan 
còmhnuidh san t-sliabh sin, agus 
bhuail siad iad, agiis chuir iad an ruaig 
orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair . XV. 159 

riu, 'Nuair a thig sibh a chum fearainn 
bhur n-àiteacha-còmhnuidh, a tha mise 
a' tabhairt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibli suas tabhartas 
le teine do'n Tighearna, tabhartas- 
loisgte no ìobairt, gu bòid a choimh- 
lionadh, no mar thabhartas saor-thoile, 
no 'nur n-àrd flièillibh, a dheanamh 
fàile chùbhraidh do'n Tighearna, do'n 
sjìrèidh no do'n treud. 

4 An sin bheir esan a bheir seachad 
a thabhartas do'n Tighearna, seachad 
tabhartas-bìdh do'n deicheamh cuid do 
phlùr, measgta maille ris a' cheathramh 
cuid do hin olaidh. 

5 Agus bheir thu seachad an ceath- 
ramh cuid do hin f ìona mar thabhar- 
tas-dibhe, maille ris an tabhai-tas-Ioisgte 
no'n ìobairt, air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seach- 
ad mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh 
cuid do phlùr, measgta leis an treas 
cuid do hin olaidh. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, 
bheir thu seachad an treas cuid do hin 
f ìona, chuin fàile chùbhraidhdo'n Tigh- 
earn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh òg mar ìobairt-Ioisgte, no mar 
iobairt gu bòid a choimhlionadh, no 
mar iobairt-shìth do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear maille ris an tarbh 
òg, tabhartas-bìdh do thri deich cod- 
aichibh do phlùr, measgta le leth hin 
olaidh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum 
tabhartais-dibhe leth hin fìona, chum 
tabhartais a bheirear suas le teine, dh'- 
f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

1 1 Mar so nìthear air son aon tairbh, 
no air son aon reithe, no air son uain,- 
no minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh 
seachad, mar sin ni sibh do gach aon, 
a rèir an àireimh. 

13 Gach neach a rugadh san dùth- 
aicli, ni e na nithe siu air a' mhodh so, 
ann an tabliartas a thoirt seachad a 
bheirear suas le teine, dh'f hàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuaii-t rnaiUe ribh, no cò air bith e 
bhios 'nur measg 'nur ginealachaibh, 
agus gu'n toir e seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna ; mar a ni sibhse, 
mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a ta 
do'n chomhchruìnneach, agus mar an 
ceudna do'n choigreach a ta air chuairt IGO AIREAMH. maille rihh, reachd siorruidh 'niir gin- 
ealachaibh : mar a ta sibhse, niar sin 
bithidh an coigreach an làthair au 
Tighearn. 

16 Aonlagh, agus aonmhodh, bith- 
idh agaibhse, agus aig a' choigreach a 
ta air chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a the'id sibh a steach 
do'n fhearann d'am bheil mise 'gur 
tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'itheas 
sibh a dh'aran an f hearainn, gu'n toir 
sibh suas tabhartas-togta do'n Tigh- 
earn . 

20 Bheir sibh suas breacagdo'n cheud 
chuid d'ur taois, mar thabhartas-togta ; 
mar a tliogas sihh tabhartas-togta an 
urlair-bhualaidh,mar sin togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud cliuid d'ur taois bheir 
sibh do'n Tighearna tabliartas-togta, 
'nur ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn silih mearachd, 
agus nach do ghlèidli silih na h-àith- 
eanta sin uile a labhair an Tighearna 
ri Maois, 

23 Eadhon gach ni a dh'àithn an 
Tighearna dhuibh le làimh Mhaois, o'n 
là sin anns an d'thug an Tigliearn 
àithne do Mliaois, agus o sin suas air 
feadh bhur ginealacha ; 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni 
sam hith ann an aineolas, gun fhios 
do'n chomhchruinneach, gu'n toir an 
comhchruinneach uile seachad aon 
tarbh òg a chum ìobairt-loisg-te, chum 
fàile chùbhraidhdo'n Tighearna, maille 
r'a thabhartas-bìdh, agus a thabhartas- 
dibhe, a rèir a' ghnàtha, agus aon 
mheann do na gabhraibh chum ìobairt- 
j)heacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son 
comhchruinnich chloinn Israeil uile, 
agus maithear dhoibh e, oìr is aineolas 
a t'ann : agus bheir iad leo an tabhartas, 
ìobairt a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn, agus an ìobairt-pheacaidli an 
làthair an Tighearn, air son an aineol- 
ais. 

26 Agus •maithear e do chomh- 
chruinneach chloinn Israeil uile, agus 
do'n choigieach a ta air chuairt 'nam 
measg ; do bhrìgh gu'w rohh an sluagh 
uile ann aii aineolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sam 
bith trìd aineolais, an sin bheir e leis 
gabhar do'n cheud bhliadhna chum 
ìobairt-pheacaidh, . 28 Agus ni an sagart rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolach, 
an uair a pheacaicheas e le h-aineolas 
an làthair an Tighearn, a dheanamh 
rèite air a shon ; agus maithear dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air a 
shonsan a pheacaicheas trìd aineolais, 
araon air a shonsan a rugadh am measg 
chloinn Israeil, agus air son a' choigiich 
a ta air chuairt 'nam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu h- 
anndàna, {co dhiuhh a rugadh e san tìr, 
no 's coigreach e) tha esan a' toirt 
easurraini do'n Tighearn ; agus gearrar 
an t-anam sin as o mheasg a shluaigh, 

31 Do bhrìgh gu'n d'rinn e tàir air 
focal an Tighearn, agus gu'n do bhris 
e 'àithne, gearrar an t-anam sin as gu 
tur : bithidh 'aingidheachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Israeil 
san f hàsach, fhuair iad duine a' tional 
mhaidean air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a f huair e a' 
tional mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois 
e, agus a dh'ionnsuidh Aaroin, agus a 
dh'ionnsuidh a' chomhcliruinnich uile.- 

34 Agus chuir iad an làimh è, a 
chionn nach d'innseadh ciod bu chòir 
a dheanamh ris. 

35 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cuirear an duine gu cinnteach 
gu bàs ; clachaidh an comhchruinneach 
uile e le clacliaibh an taobh a muigh 
do'n champ. 

36 Agus thug an comhchruinneach 
uile mach as a' champ e, agus chlach 
iad e le clachaibh, agus f huair e bàs ; 
mar a dh'àithn an Tighearnado Mhaois, 

37 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, iad a dheanamh fàbhra 
dhoibh fèin air iomallaibh an eudaich 
air feadh an ginealach, agus iad a chur 
air fàbhra nan iomall iall do ghorm. 

39 Agus bitliidh e dhuibh mar 
fhàbhra, agxis amhaircidh sibh air, a 
chum gu'n cuimhnich sibh uile aith- 
eantan an Tighearn, agus gu'n dean 
sibh iad ; agus nach iarr sibh an dèigh 
bhur cridhe agus bhur sùl fèin, nithe 
a's àbhaist duibh dol 'nan dèigh le h- 
ana-miann : 

40 A clium gu'n cuimhnich, agu& 
gu'n dean sibh ni'àitheantan uile, agus 
gu'm bi sibh naomlia d'ur Dia. 

41 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tir na h-Eiphit, gu 
bhi a'm' Dhia dhuibh : Is mise an 
Tighearna bliur Dia. CAIB. 

CAIB. XVI. 

AGUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait, mhic Leblii, agus Datan 
agus Abiram mic Eliaib, agus On mac 
Pheleit, mic Reubein, daoine : 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
llhaois, maille ri daoin' àraidli do 
chloinn Israeil, dà cheud agus leth- 
cheud ceannard do'n choimhthional, 
inbheacii sa' chomhchruinneach, daoine 
iomraideach. 

3 Agus chruinnich siad iad fèin an 
ceann a chèile an aghaidh Mhaois agus 
an aghaidh Aaroin, agus thubliairt iad 
riu, Tka sibh a' gabhailUnWe 's achòir 
oirbh fèin, do bhrigh gu bheil an comh- 
chruinneach uile naomha gach aon 
diubh, agus tha 'n Tighearna 'nam 
measg : c'ar son uime sin a . tha sibh 
'gur togail fèin suas os ceann comh- 
chruinnich an Tighearn ? 

4 AgTis an uair a chuala Maois e, 
thuit e air 'aghaidh ; 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a 
chuideachd uile, ag ràdh, Eadhon am 
màireach nochdaidli an Tighearn cò 
iad a'* leis, agus cò a ta naomh, agus 
hheir e air teachd am fagus da : bheir 
e eadhon air-san a ròghnaich e, teachd 
am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh 
fèin tùiseirean, Corah, agus a chuid- 
eachd uile ; 

7 Agus cuiiibh teine annta, agus 
cuiribh tùis orra an làthair an Tigh- 
earn air an là màireach ; agus an duine 
sin a ròghnaicheas an Tighearna, 
hithidh esan naomh. Tha sibh a' 
gabhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, 
Eisdibh, guidheam oirbh, sibhse a 
mhaca Lebhi : 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n 
do sgarDialsraeiI sibh ochomhchruinn- 
each Israeil, gu'r toirt am fagus dafèin, 
a dheanamh seirbhis pàilliuin an Tigh- 
earn, agus a slieasamh am fianuis 
a' chomhchruinnich, a fhrithealadh 
dhoibh '] 

10 Agus thug e thus' am fagus da 
fèin, agus do bràijjhrean uile mic Lebhi 
maille riut ; agus am bheil sibh ag 
iarraidh na sagartachd mar an ceudna? 

11 Air an aobhar sìn tha thusa, agus 
do chuideachd uile, air bhur cruinn- 
eachadh an ceann a chèile an aghaidh 
an Tighearn : agus a thaobh Aaroin, 
ciod e, gu bheil sibh ri gearan 'na 
aghaidh-san ? XYI. 161 

12 Agus chuir Maois teachdairean 
uaith a ghairm Dhatain agus Abiraini 
mhac EUaib, a thubhairt, Cha tèid sinn 
suas. 

18 An ni beag e gu'n d'thug thu 
nìos sinn à talamh a tha sruthadh le 
bainne agus le mil, gu'r marbhadh san 
fhàsach, mur dean thu thu fèin gu h- 
iomlan a'd' uachdaran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug 
thu sinn gu fearann a ta sruthadh le 
mil agus le bainne, ni mò thug thu 
dhuinn oighreachd mhacharach agus 
fhion-Iiosau : an cuir thu mach sùilean 
nan daoine sin ? cha tèid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dhiomach, 
agus thubhairt e ris an Tighearna, Na 
biodh meas agàd d'an tabhartas ; cha 
do ghabh mise aon asal uatha, ni mò a 
rinn mi cron air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, 
Bi thusa agus do chuideachd uile an 
làthair an Tighearna, thusa, agus 
iadsan, agus Aaron am màireach ; 

17 Agus gabhaibh gaeh duine a 
thùiseir, agus cuiriiih tùis annta, agus 
thugaibh an làthair an Tighearna gach 
duine a thùiseir, dà cheud agus leth- 
cheud tùiseir ; thusa mar an ceudna, 
agus Aaron, gach aon dhibh & thùiseir. 

18 Agus ghalih gach duine dhiubh a 
thùiseir, agus chuir iad teine aunta, 
agus chuir iad tùis orra, agus sheas iad 
ann an dorus pàilliuin a' choimhthion- 
ail maille ri Maois agus ri h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh- 
chruinneach uile 'nan aghaidh gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : agus thais- 
beineadh glòir an Tighearna do'n 
chomhchruinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' 
chomhchminnich so, agus sgriosaidh 
mi iad mar ann am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, 
agus thubhairt iad, Dhè, a Dhè 
sjjiorad gach uile fheòla, am peacaich 
aon duine, agus am bi fearg agad ris a' 
chomhchruinneach uile ? 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneach, 
ag ràdli, Rachaibh suas o thimchioll 
pàilliuin Chorah, Dhatain, agus Abi- 
raim. 

25 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
chaidh e dh'ionnsuidh Dhatain agus 
Abiraim ; agus lean seanairean Israeil 
e. 

L 162 AIREAMH. 26 Agus lal)hair e ris a' chomh- 
cliruinneach, ag ràdh, Sgaraibh sibh 
fein, guidlieam oirbh, o bhùthaibh nan 
daoine aingidh ud, agus na beanaibh ri 
DÌ sam bith a 's leo, air eagal gu'n 
sgriosar sibh 'nam peacannaibh uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàill- 
iun Chorah, Dhatain, agus Abiraim, 
air gach taobh : agus thàinig Datan 
agus Abiram a mach, agus sheas iad 
ann an dorus am bùthan, agTis am mnài, 
agus am mic, agus an clann bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so 
bithidh fios agaibh gu'n do chuir an 
Tighearna mise a dheanamh nan oibre 
sin uile ; oir cha d'rifin mi iad as mo 
cheann fein. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar 
na h-uile dhaoin' eile, no ma dh'fhios- 
raichear iad a reir fiosrachaidh nan 
uile dhaoine, an sin cha do chxiir an 
Tighearna mise iiaith : 

30 Ach ma ni an Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamh a 
bheul, agu,s gu'n sluig e suas iad maille 
ris gach nr a's leo, agus gu'n tèid iad 
sìos beò do'n t-slochd ; an sin tuigidh 
sibh gu'n do bhrosnaich na daoine sin 
an Tighearn. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e 
do labhairt nam briathra sin uile, gu'n 
do sgoilt an talamh a hha fodhpa o 
che'ile : 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a 
bheul, agus shluig e suas iad, agus an 
tighean, agus na daoin' uile a bhuin do 
Chorah, agus am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a 
bhuin doibh, beò sìos do'n t-slochd, 
agiis dhruid an talamh orra : agus 
chaidh as doibh o mheasg a' chomh- 
chruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha 
mu'n timchioll, r'an glaodh : oir thu- 
bhairt iad, Air eagal gti'n sluig an 
talamh sinne suas mar an ceudna. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n 
Tighearn, agus loisg e 'n dà cheud 
agus an leth-cheud fear a thug seachad 
tùis. 

36 Agus labhair an Tigliearna ri 
Maois, ag ràdh, 

87 Labhair ri h-Eleasar mac Aaroin 
an sagart, e thogail suàs nan tùiseirean 
à meadhon an losgaidh, agus sgap 
thusa an teine an sud ; oir tha iad 
coisrigte. 

38 Tùiseirean nam peacach ud an 
aghaidh an anama fèin ; agus deanadh 
iad dhiubh leacan leathan mar chòmh- dach do'n altair : oir thug iad seachad 
iad an làthair an Tighearn, air an 
aobhar sin tha iad coisrigte ; agus 
bithidh iad 'nan comharadh do chloinn 
Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùìseirean umha, leis an d'tliug iadsan 
a chaidh losgadh seachad tabhartas ; 
agus rinneadh iad 'nan leacaibh leathan 
mar chòmhdach do'n altair, 

40 Chi bhi 'nan cuimhneachan do 
chloinn Israeil, air chor as nach tig 
coigreach, nach 'eil do shliochd 
Aaroin, am fag-us a losgadh tùise an 
làthair an Tighearna ; chum as.nach 
bi e mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd : mar a thubhairt an Tighearna-. 
lis le làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn 
eomhchruinneacli chloinn Israeil uile 
gearan an aghaidh Mhaois agus an 
aghaidh Aaroin, ag ràdh, Mharbh sibh 
sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharladh, an uair a chniinn- 
icheadh an comhchi'uinneach an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh 
Aaroin, gu'n do sheall iad air pàilliun 
a' choimhthionail : agus, feuch, chòmh- 
daich an neul e, agus dh'fhoillsicheadh 
glòir an Tighearn. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron 
gu beulaobh pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

44 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' chomh- 
chruinnich so, agus sgriosaidh mi iad 
mar ann am priobadh na sùla : agus 
thuit iad air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bhàrr 
na h-altarach, agus cuir tùis air, agus 
imich gu grad a dh'ionnsuidh a' chomh- 
chniinnich, agus dean rèite air an son ; 
oir chaidh fearg a mach o'n Tighearn : 
tliòisich a' phlàigh. 

47 Agiis ghlac Aaron e, mar a dh'- 
àithn Maois, agus i-uith e gu meadhon 
a' chomhchruinnich ; agus, feuch, bha 
phlàigh air tòiseachadli am measg an 
t-sluaigh : agus chuir e tùis air, agus 
rinn e rèite air son an t-sluaigh. 

48 Agus ■ sheas e eadar na mairbh 
agus na beotha, agus choisgeadh 
phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
mile deug agus seachd ceud, a thuill- 
eadh orra-san a bhàsaieh an aobhar 
Ohorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh CAIB. XVII. XVIII. 163 Mhaois, gu doiTis pàilliuin a' choimli- 
thionail : agus choisgeadh a' j)hlàigh. 

CAIB. XVII. 

AGUS lahhair an Tighearna ri 
]Maois, ag ràdh, 
2 Labhair ri cloinn Israeil, ag-us 
gsìhh slat gach aon aca, a reir tighe 
a>i aithriclie, o"n ceannardaibh uile, a 
reir tighe an aithriche, <là shlait deug : 
sgrìobli aimn gach duine air a shlait 
i4m. 

S Agus sgi'ìobhaidh tu ainm Aaroin 
air slait Lebhi : oir hithidh aon slat air 
son cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am 
.pàilliun a' choimhthionail, an làthair 
ua Fianuis, fai- an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidli, gu^n tig slat an 
duine a thaghas mise fo bhlàth ; agus 
blieir mi air geai-ain chloinn Israeil 
^:ur uam, leis am bheil iad ri gearan 
'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair jMaois ri cloinu 
Isi-aeil, agns thug gach aon d'an ceann- 
ardaibh dha slat am fear, aou air son 
gach ceannaird, a reir tighe an aith- 
riche, eadàon dà sliiait deug : agus hha 
slat Aai'oin ara nieasg an sìat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan 
an làthair an Tighearn, ann am pàiIHun 
na Fianuis. 

8 Agus air an là màireacli chaidh 
Maois a steacli do phàilliun na 
Fianuis ; àgus, feuch, bha slat Aaroin, 
air son tighe Lebhi, air briseadh a 
niach, agus air cur maoth dhuiUe aisde, 
ag-us air teachd fo blilàth, agus air 
giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a macìi na slatan 
uile o làthair an Tighearna g-u cloinn 
Israeil uile ; agus dh'amhairc iad orra, 
agus ghabh gach duine a shlat fe'in. 

10 Agus thulihairt an Tighearna ri 
ÌMaois, Thoir slat Aaroin a rìs an 
làthair na Fianuis, g-u bhi air a gieidh- 
eadh mar chomharadh an agiiaidli nan 
ceannairceach ; agus bheir thu air fall)li 
gTi tur an gearain uamsa, ehum nach 
bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois »1«?' .sz'w ; mara 
ilh'àithn an Tighearna dlia, mar sin 
rinn c. 

12 AgTis labhair clann Israeil ri 
Maois, ag ràdh, Feuch, tha sinn a' 
bàsachadh, thèid as duinn, thèid as 
duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig ara fagus 
do phàilliun an Tighearna, glieibh e 
bàs ; an claoidhear sinn le bàsachadli ? ! CAIB. XVIII. 

AGUS thubhaiit an Tighearna \ì h- 
Aaron, Giùlainidh tusa agus do 
I mhic, agus tigh t'athar maille riut, 
euceart an ionaid naoimh ; agus giùl- 
ainidh tusa agus do mhic maille riut 
aiceart bhur sagartachd. 
\ 2 Agus do bhràitlire mar an ceudna 
do thrèibh Lebhi, trèibh t'athav, bheir 
: thu leat maille riut,chum gu'n ceanglar 
I riut iad, agus gu'm fritheil iad dhuit : 
ach fritheiHdh tusa agus do nihic maille 
I riut air beulaobh pàilliuin na Fianuis. 
i 3 Agus gieidhidh iad do chùram-sa, 
agus cùram a' phàilliuin uile : amhàin 
clia tig iad ara fagus do shoithichibli 
an ionaid naoirah agus do'n altair, a 
chura nacli faigìi aon chuid iadsan no 
siblise bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidh- 
idh iad cùrara pàiUiuin a' choimli- 
thionail, air son uile sheirbhis a' phàill- 
iuin : agus cha tig coigreach am fagus 
duibh, 

5 Agìis gieidliidh sibh cùram an 
ionaid naoimh, agus cùram na h-altar- 
ach ; a chura nach bi fearg ni's niò air 
cloinn Israeil. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur 
bràitlire na Lebhitliich o mheasg 
chloinn Israeil : dhuibhse thugadh iad 
mar thabhai-tas do'n Tigliearn, a dhean- 
amh seirbhis jjàilliuin a' choirahthion- 
ail. 

7 Uirae sin gieidhidh tusa, agus do 
mhic maille riut, bhur sagartachd anns 
gach ni a hhuineas do'n altair, agus an 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat, agus ni 
sibh seirbhis : thug mi dhuibh bhur 
sagartachd, mar sheirbhis tabhaiiais ; 
agus cuirear an coigreach a thig am 
fagufi gu bàs. 

8 Ag-us labhair an Tighearna ri h- 
Aaron, Feucli, thug mi dhuit mar an 
ceudna cùiam mo thabhartasan-togta, 
do uile nithibh coisrigte chloinu Israeil; 
dhuitse thug mi iad, air son an ungaidh, 
agus do d' mhic le reachd sìorruidli. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro- 
naomha, a phleidheadh o'n teine : gach 
tabhartas leo-san, gach tahhartas-bìdh 
leo, ngus gach ìobairt-pheacaidli leo, 
agus gach ìobairt-eusaontais leo, a bheir 
iad dhomhsa, bithidh e ro-naomha 
dhuitse, ag-us do d' mhic, 

10 San ionad ro-naomh ithidh tu e, 
ithidh gach firionnach e : bithidh e 
naomh dhuitse. 

11 Agus is leat so ; tabhartas-togta 
an tabhartais, maille ri uile thabhartas- 164 AIREAMH. an-luaisgte chloinn Israeil : tliug mi 
dhuitse iad, agus do d' mhic, agus do d' 
nigheanaibh maiUe riut, le reachd 
sìorruidh : gach neach a tha glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

12 A' chuid a's fearr uile do'n oladh, 
agus a' chuid a's fearr uile do'n fhìon, 
agiis do'n chruithneachd, anceudthor- 
adh leo-san a bheir iad seachad do'n 
Tighearn, iad sin thug mi dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich 
'nam fearann, a bheir iad chum an 
Tighearna, l)ithidh e leatsa ; gach aon 
a ta glan a'd' thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisiigear ann an 
Israel, bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù do 
gach feoil, a bheir iad a dh'ionnsiiidh 
an Tighearna, ma '* ann do dhiTÌne, no 
dh'ainmhidh, bithidh e leatsa : gidh- 
eadh gu cinnteach fuasglaidh tu ceud- 
ghin duine, agus ceud-ghin an ainmh- 
idh neòghloin fuasglaidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'fliuasglar, o 
mhìos a dh'aois fuasgiaidli tu ìad a 
rèir do mheas, air son airgid chùig 
seceilean, a rèir seceil an ionaid naoimh : 
is e 'w secel ficliead gerah. 

17 Ach ceud-ghin boin, no ceud- 
ghin caorach, no ceud-ghin gaibhre, 
cha 'n fhuasgail thu ; tlia iad naomha : 
crathaidh i\\ ara fuil air an altair, agus 
loisgidh tu 'n saill mar thabhartas a 
bheirear suas le teine, chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn. 

1 8 Agus bithidh am feoil leatsa, mar 
a bhitheas an t-uchd luaisgte agus an 
slinnean deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nithe 
naomha, a bheir clann Israeil seachad 
do'n Tighearna, thug mi dhuitse, agus 
do d' mhic, agus do d' nigheanaibh 
maiUe riut, le reachd sìorruidh : is 
coimhcheangal salainn e gu bràth an 
làthair an Tighearna, dliuitse agiis do 
d' shliochd maille riut. 

20 Agus labhair an Tighearna ri h- 
Aaron, 'Nam fearann cha bhi oigh- 
reachd agad, ni mò bhios roinn agad 
'nam measg : is niise do roinn-sa agus 
t'oighreachd am measg chloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lel)hi 
thug mi an deachamh uile ann an Is- 
rael niar oighreachd, air son an seirbhis 
a iii iad, eadhon seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail. 

22 Agus cha 'n fheud clann Israeil 
o so suas teachd am fagus do phàilliuin 
a' choimhthionail, air eagal gu'n giùlain 
iad peacadh, agus gu'm faigh iad hàs. 23 Acli ni na Lebhithich seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail, agus giùl- 
ainidli iad an cionta : hithidh e 'na 
reachd sìorruidh air feadh bhur gineal- 
acha, nach bi oighreachd sam bith aca 
am measg chloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a 
bheir iad seachad mar thabhartas-togta 
do'n Tighearna, thug mi do na Leblii- 
thich mar oighreachd : uime sin thu- 
bhairtmi riu, Ammeasg chloinn Israeil 
cha bhi oighreachd aca. 

25 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhithich, 
agus abair riu, 'Nuair a thogas sibh o 
chloinn Israeil an deachamh a thug 
mise dhuibh uatha mar bhur n-oigh- 
reachd, an sin bheir sibh suas tabhar- 
tas-togta dheth do'n Tighearn, eadhon 
an deicheamh cuid do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta 
so dliuibh, mar gu'm Ve arbhar an 
urlair-bhualaidh, agus mar làine amar- 
bruthaidh an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir sibh 
seachad tabhartas-togta do'n Tighearna, 
d'ur n-uile dheachamh a thogas sibh o 
chloinn Israeil ; agus bheir sibh dheth 
tabhartas-togta an Tighearna do Aaron 
an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, 
bheir sibh seachad uile thabhartas- 
togta an Tighearna do'n chuid a's fearr 
dheth uile, eadhon a' chuid sin deth a 
tha coisrigte, 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair a 
thogas sibh suas uaith a' chuid a's fearr 
dheth, an sin measar e do na Lebhithich 
mar thoradh an urlair-bhualaidh, agus 
mar thoradh amar-bruthaidh anfhìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach 
àite, sihh fèin agus bhur teaghlaichean : 
oir is e bhur duais air son bhur seirbhis 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

32 Agus cha ghiùlain sibh peacadh 
sam bith air a shon, an uair a thogas 
sibh suas as a' chuid a's fearr dheth : 
ni mò a thruailleas sibh nithe naomha 
chloinn Israeil, air eagal gu'm faigh 
sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 
2 Is e so ordugh an lagha a dh'àithn 
an Tighearn, ag ràdli, Labhair ri cloinn 
Israeil, iad a tlioirt a d' ionnsuidh agli 
ruadh gun ghaoid, air nach ^eil smal, 
agus nach robh riamh fuidh chuing. CAIR 

3 Agus blieir sibli i dh'ionnsuidh 
Eleasair an t-sagairt ; agus blieirear i 
an taobli a muigh do'n champ, agus 
marbhar i 'na f hianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart 
cuid d'a fuil le 'mheur, agus crathaidla 
e cuid d'a fuil direach fa chomhair 
pàilliuin a choimhtliionail seachd uair- 
ean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agli 'na 
shealladh ; a seice, agus a feoil, agus a 
fuil, maille r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart fiodh 
seudair, agus hiosop, agus scarlaid, agus 
tilgidh e sin ani meadhon losgaidh an 
aighe. 

7 An siu nighidh an sagart 'eudach, 
agus ionnlaididh e 'f lieoil ann an uisge, 
agus an dèigh sin thig e steach do'n 
champ, agus bithidh an sagartneòghlan 
gu feasgar. 

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eudach 
anu an uisge, agus ionnlaididh e 'f heoil 
ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a ta glan 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n 
taobh a muigh do'n champ ann an àite 
glan ; agus gleidhear i air son comh- 
chruinnich chloinn Israeil, mar uisge 
dealachaidh : is glanadh air son peac- 
aidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas 
luath an aighe 'eudach, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar : agus bithidh e do 
chloinn Israeil, agus do'n choigreach a 
th'air chuairt 'uam measg, 'na reachd 
siorruidh. 

11 Esan a bheanas ri corp duine 
mhairbh sam bith, bithidh e neòghlan 
seachd làithean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air aii 
treas là, agus air an t-seachdamh là 
bithidh e glan ; ach mur glan se e f èin 
air an treas là, an sin air an t-seachd- 
amh là cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp 
duine sam bith a ta marbh, agus nach 
glan e fèin, tha e a' truaiUeadli pàilliuin 
an Tighearn ; agus gearrar an t-anam 
sin as Israel : a chionn uacli do 
chrathadh an t-uisge dealachaidh air, 
bithidh e neòghlan ; tha a neòghloine 
fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bliàs- 
aicheas duine ann am bùth : Gacli 
neach a thig a stigh do'n bhiitli, agus 
gacli neach a tha sa' bhùth, bitliidh iad 
neòghlan seachd làithean. 

1 o Agns gacli soitheacli fosgailte aig >. XX. lUa 

nach 'eil còmhdach ceangailte air, tha 
e neòghlan. 

16 Agus ge b'e blieanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mhachair, 
no ri corp marbh, no ri cnàimh duine, 
no ri h-uaigh, bithidh e neòghlan 
seachd làithean. 

17 Agus air son an duine neòghloin 
gabhaidh iad do luaith an aig-ìie, a 
loisgeadh air son glanaidli peacaidh, 
agus cuiridh iad uisge ruith oirre ann 
an soitheach. 

18 Agus gabhaidh duiue glanhiosop, 
agus tumaidli e san uisge e, agus crath- 
aidh e air a' bhùth e, agus air na soith- 
ichibli uile, agus air a' mhuinntir a 
bha 'n sin, agus airsan a bhean ri 
cnàimh, no ri neach a mharbhadh, no 
ri aon marbh, no ri h-uaigh : 

19 Agus crathaidh an duine glan 
air an neòghlanair antreaslà, agus air 
an t-seachdamli là ; agus glanaidh se e 
fèin air an t-seachdamh là, agus nigh- 
idh e 'eudach, agus iounlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e glan 
air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, 
agus nach glan e fèin, gearrar an t- 
auam sin as o mheasg a' chomhchruinn- 
ich, a chionn gu'n do thruaill e ionad 
naomh an Tighearn : cha do chrathadh 
uisge dealachaidh air ; tha e neoghlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd siorr- 
uidh dhoibh, gu'n nigh esau a chrathas 
an t-uisge dealachaidh 'eudach, agus 
bithidh esan a bheanas ris an uisge 
dealachaidh, neòghlan gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an 
diiine neòghlan, bithidh e neòghlan : 
agus an t-anam a bheanas ris, bithidh 
e neòghlan gu feasgar. 

CAIB. XX. 

AN sin thàinig clann Israeil, eadhon 
SA\ comhchruinneach uile, gu 
fàsach Shin, anns a' eheud mhìos : 
agus dh'f han an sluagh ann an Cades ; 
agus fliuair Miriam l)às an sin, agus 
dh'adhlaiceadli an sin i. 

2 Agus cha robh uisge aun do'n 
elioimhthional : agus chruinnicli siad 
iad fèin au aghaidh Mliaois agus an 
aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh ri Maois, 
agus labhair iad, ag ràdh, B'fhearr 
gu'ni bitheamaid air faghail bàis au 
uair a bhàsaieh ar bràithrean an làthair 
au Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nios 
comhchruinneach an Tighearna do'n AIREAMH. fhàsach so, gn bàs fhaghail an sin, 
sinn fein agus ar spreidh ì 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne 
teachd a nìos as an Eiphit, g'ar toirt a 
steach do'n droch àite so ? cha'n àite 
sìl e, no fhìgis, no chrann-fìona, no 
phomgranata ; iii mò ta uisge ann r'a 
òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o 
làthair a' chomhchruinnich gu dorus 
pàìlliuin a' choinihthionail, agus thuit 
iad air an aghaidh ; agus dh'f hoillsich- 
eadh glòir an Tigliearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich 
thus' an coimhthional an ceann a chèile, 
thu fèìn agus Aaron do bhràtliair, agus 
labhraibh ris a' charraig fa chonihair 
an sùl, agus bheir i seachad a h-uisge ; 
agus bheir thusa mach uisge dhoibh as 
a' charraig, agus bheir thu deoch do'n 
choimhthional, agTis d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o 
làthair an Tighearna, mar a dh'àithu e 
dha. 

10 Agiis chruinnich Maois agus 
Aaron an comhchruinneach an ceann a 
chèile fa chomhair na carraige, agus 
thubhairt e riu, Eisdibh a nis, a luchd^ 
ceannairc ; as a' charraig so am feum 
sinne uisge thoirt duibh 'ì 

11 Agus thog Maois suas a làmh, 
agus bhuail e a' charraig le 'shlait dà 
uair ; agus thàinig an t-uisge mach gu 
pailt : agus dh'òl an comhchruinneach, 
agus an sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois agus li h-Aaron, A chionn nach 
do chreid silih mi, chum mo naomh- 
achadh ann an sùilibh chloinn Israeil, 
uime sin cha toir sibh a steach an 
comhchruinneach so do'n fhearann a 
thug mise dhoibh. 

13 Is e so uisge Mheribah, a chionn 
gu'n d'rinn clann Israeil stri ris an 
Tighearn, agus naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuìr Maois teachdairean o 
Chades gu righ Edoim, Mar so tha do 
bhràthair Israel ag ràdh, Tha fios agad 
air an t-saothair sin uile a thàinig 
oirnne ; 

15 Mar a chaidh ar n-aithriche sìos 
do'n Eiphit, agus a ghabh sinn còmh- 
nuidh san Eipliit aimsir f hada ; agus 
bhuin na h-Eiphitich gu h-olc ruinne, 
agus r'ar n-aithrichibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris 
an Tighearna, chual' e ar guth, agus 
ifhuir e aingeal uaith, agus thug e mach sinn as an Eiphit ; agus, feuch, tha 
sinn ann an Cades, liaile sa' chuid a's 
ioniallaiche do d' chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol 
troimh do dhùthaich : cha tèid sinn 
troimh achadh sam bith, no troimh 
fhìon-Hos, ni mò dh'òlas sinn uisge nan 
tobar ; imichidh sinn air rathad mòr an 
righ, cha tionndaidh sinn a dh'ionn- 
suidh na làimhe deise, no na làimhe 
clìthe, gus an tèid sinn seach do 
chrìochan. 

18 Agus tliubhairt Edom ris, Cha 
tèid thu seachad orm, air eagal leis a' 
chlaidheamh gu'n tig mi mach a't' 
aghaidli. 

19 Agus thubhairt clann Israeil ris, 
Imichidh sinn air an rathad mhòr ; 
agus ma dh'òlas mi fèin agus mo 
sprèidh do d' uisge, bheir mi luach air 
a shon : a mhàin gun tuille dheanamh, 
thèid mi troimlie do m' chois. 

20 Agus thubhaii-t e, Cha tèid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom a mach 
'na aghaidh le mòr-shluagh, agus le 
làimh thrèin, 

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel 
comas dol troimh a chrìch: uime sin 
thionndaidh Israel uaitli. 

22 Agus ghabh elann Israeil, eadhon 
an comhchruinneach uile, an turus o 
Chades, agus thàinig iad gu sliabh 
Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois agus ri h-Aaron ann an sliabh 
Hor, làimh ri crich fearainn Edoim, ag 
ràdh, 

2-i Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigh : oir cha tèid e steach do'n 
fhearann a thug mise do chloinn Is- 
raeil, a chionn gu'« rolh sibh ceannairc- 
each an aghaidh m'fhocail-sa aig uisge 
Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, 
agiis thoir suas iad gu sliabh Hor : 

2G Agus buin 'eudach do Aaron, 
agus cuir air a mhac Eleasar e : agus 
cniinnichear Aaron a chum a mhuinnlir, 
agus gheibh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn 
an Tighearn : agus chaidh iad suas gu 
sliabh Hor, ann an sealladh a' cliomh- 
chruinnich uile. 

28 AgTis bhuin Maois 'eudach do 
Aaron, agus chuir e air Eleasar a mhac 
e ; agus fhuair Aaron bàs an sin air 
muUach an t-slèibh : agus thàiuig 
Maois agus Eleasar a nuas o'n t- 
sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an comh- CAIR. XXI. 1C7 chminneach uile gu'n d'fliuair Aaron 
bàs, rimi iad bròn air son Aaroin deich 
làithean 'ar fliieliead, eadhon tigli 
Israeil uile. 

CAIB. XXI. 

AGUS an uair a chuala righ Arad 
au Canaanach, a bha chòmh- 
nuidh san àirde deas, gu'n d'tliàinig 
Israel air slighe an luclid-brathaidh, 
an sin chog e 'n aghaidh Israeil, agus 
rinn e cuid diubh 'nau ciomaich. 

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n 
Tighearn, agus thubhairt iad, Ma l)heir 
thu da rìreadh an sluagh so thairis 
d'ar làimh, an sin sgriosaidh sinn gu 
tur am bailtean. 

3 Agus dli'èisd an Tighearna ri guth 
Israeii, agus tliug e na Canaanaich 
suas doibh : agus sgrios iad gu tur iad 
fèin agus am bailtean : agus thug iad 
Horma mar ainra air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh 
Hor, air sliglie na mara ruaidhe, a dliol 
mu'n cuairt air tìr Edoini ; agus bha 
anam an t-sluaigh fuidh mhi-mhisnich 
sau t-slighe. 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidli 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son 
a thug sibli a nìos sinn as an Eiphit, 
gu bàs fhaghail san fliàsacli ì oir cha 
'« ''eil aran, no uisge ann, agus tha ar 
n-anam a' gabhail gràin do'n aran 
eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearua uatli- 
raichean loisgeach am measg an t- 
sluaigh ; agus lot iad an sluagli, agus 
fhuair mòr-shluagli do Israel bàs. 

7 Uime sin thàiuig an sluagli a dh'- 
ionnsuidlx Mhaois, agus thubhairt iad, 
Plieacaich sinn, oir labhair sinn an 
aghaidli an Tighearn, agus a't' aghaidh- 
sa ; guidh air an Tighearna gu'n toir e 
air falbh uainn na nathraicliean. Agus 
ghuidh Maois air son an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tigliearna ri 
Maois, Dean dliuit fèin nathair loisg- 
each, agus cuir i air crann ; agus tar- 
laidh, gach neach a lotar, an uair a dli'- 
amhairceas e oirre, gu mair e beò. 

9 Agus rinn Maois natliair umha,agus 
chuir e air crann i : agus tharladh, ma 
lot nathair duine sam bith, agus gu'n 
d'amhairc e air an nathair umlia, gu'n 
d'fhan e beò. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an 
aghaidh, agus champaich iad ann an 
Obot. 

11 Agus ghabh iad an turus o Obot, 
agus champaich iad aig lie-abaiim san '„ f hàsach a ta fa chomhair Mhoaib, leth 
ri èirigh na grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus 
champaich iad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dli'imicli iad, agus champ- 
aich iad air an taobli eile do Arnon, a 
ta san fhàsach a tha teaclid a mach à 
crìochaibh nan Amorach : oir is e 
Arnon crioch Mhoaib, eadar Moab agus 
na h-Amoraich. 

14 Uime sin innsear ann an leabhar 
choganna an Tighearn, Ciod a rinn e 
sa' mhuir ruaidh,agus ann an sruthaibh 
Arnoin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha 
dol sios gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' 
luidhe air crìch Mhoaib. 

IG Agus o sin chaidh iad gu Beer : 
is e sin an tobar mu'n do labhair an 
Tighearna ri Maois, Cruinnich an 
sluagh r'a chèile, agxis bheir mise uisge 
dhoibh. 

17 An sin clian Israel an laoidh so, 
Sruth a nios, O tliobair ; canaibhse 
dha : 

18 Chladhaicli iia h-uachdarain an 
tobar, chladhaich uaislean an t-sluaigh 
e, le seòladh f hir thabhairt an lagha, le 
'n lorgaibh. Agus o'n fhàsach chaidh 
iad gu Matana ; 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel ; 
agus Nalialiel gu Bamot ; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta 
ann an dùthaicli Mhoaib, gu muUach 
Phisgali, a ta 'g amharc ri lesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon righ nan Amorach, ag ràdli, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fliear- 
ann : clia tionndaidh sinn a dh'ionn- 
suidh raoin no dh'ionnsuidh fìon-Iios 
sani bith ; cha'n òl sinn uisgeachan an 
tobair : rathad an righ gabhaidh sinn, 
gus an tèid sinn seachad air do chrìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel 
dol troimh a ehrich : agus chruinnich 
Sihon a shluagh uile r'a chèile, agus 
chaidli e mach an aghaidh Israeil do'n 
f hàsach : agus tlràinig e gu lahas, agus 
chog e 'n aghaidh Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar 
a' chlaidheimh, agus ghabh e sealbh 
air 'fhearann o Arnon gu laboc, eadhou 
gu cloinn Amoin : oir bha crioch 
chloinn Amoin làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra 
sin uile : agus ghabh Israel còmhnuidh 
ann am bailtibh mòra nan Amoracli 
ùile, ann an Hesbon, agus 'na bhailtibh 
beaga uile : 

26 Oir è'e Hesbon baile mòr Shihoiu 168 AIREAMH. rigli nau Amorach, a chog an aghaidh 
righ Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus 
a bhuin 'fhearann uile as a làimh, 
eadlion gu h-Arnon. 

27 Uime sin tlieir iadsan, a labhras 
ann an gnàth-fhoclaibh, Tliigibh do 
Hesbon ; biodh baile niòr Shihoin air a 
thogail agus air a dlieasachadh : 

28 Oir chaidh teine mach à Hesbon, 
lasair o bhaile mòr Shilioin ; loisg e Ar 
Mhoaib, agus tighearnan ionadan àrda 
Arnoin. 

29 Mo thruaigh thu, a Mhoaib ! 
thàinig sgrios ort, sliluagh Chemois ! 
thug e 'mhic a chaidh as, agus a nigh- 
eanan, am braighdeanas do Sliihon righ 
nan Amorach. 

30 Thilg sinn saighdean orra ; chaidh 
as do Hesbon eadhon gu Dibon, agus 
dli'fhàsaich sinn iad eadliongu Nopha, 
a tlia ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh 
ann am fearann nan Amorach. 

32 Agiis chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air laser, agus ghlac 
iad a bhailtean, agus dh'fhògair iad a 
mach na h-Amoraich a bha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad 
suas air slighe Bhasain : agus chaidh 
Og righ Bliasain a mach 'nan aghaidh, 
e f èin, agus a shluagh \\\\e, gu cath aig 
Edrei. 

34 Agus tliubliairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal roimhe ; oir do 
d' làimh-sa thug mi thairis e fèin, agus 
a shluagh uile, agus 'fhearann ; agus 
ni thu air mar a rinn thu aìr Sihon righ 
nan Amorach, a bha chòmhnuidh aig 
Hesbon. 

3-5 Mar sin bhuail iad e fèin agus a 
mhic, agus a shluagh uile, gus nach 
d"fhàgadh aon beò aige: agiis ghabh 
iad sealbh aìr 'fhearann. 

CAIB. XXII. 

AGUS chaidli clann Israeil air an 
aghaidh, agus champaich iad ann 
an còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh 
so do lordan làimh ri lericho. 

2 Ag-us chunnaic Balac mac Shipoir 
gach ni a linn Israel air na h- Amor- 
aich. 

3 Agus bha eagal ro-mhòr air Moab 
roimlr 'n t-sluagh, a chionn gu'w rohh 
iad Ilonmhor ; agus blia Moab ann an 
teinn a thaobh chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd 
so suas gach ni a ia mu'r timchioll, 
mar a dh'imlicheas au damh euas feur na macharach. Agus hha Balac mac 
Shipoir 'na righ air na Moabaich san 
àm sin. 

5 Cliuir e teachdairean uime sin gu 
Balaam mac Bheoir, gu Petor, a ta 
làimh ri amhainn dùtlicha cloinne a 
shluaigh, g'a ghainn, ag ràdh, Feuch, 
tha sluagh air teachd a mach as an Ei- 
phit : feucli, tha iad a' còmhdachadh 
aghaidh na talmhainn, agiis tha iad 
'nan còmhnuidli tliall fa m' chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluagh so, oir tha 
iad tuilleadh 's cumhachdach air mo 
shon : theagamh gTir urrainn mi am 
bualadh, agus gu'm fuadaich mi iad a 
mach as an dùthaich ; oir tha fios agam 
gu'?« hheil esan a bheannaicheas tusa, 
beannaichte, agus esan a mhallaicheas 
tu, mallaiclite. 

7 Agus dh'imieh seanairean Mhoaib 
agus seanairean Mhidiain, le duais na 
druidheachd 'nan làimh ; agus thàinig 
iad gu Balaam, agus dh'innis iad dha 
briathra Bhalaic. 

8 Agus thubliairt e riu, Fanaibli an 
so an nochd, agus blieir mise fios duibh 
a rìs, a rèir mar a labhras an Tigh- 
earna rium. Agus dh'flian ceannardan 
Mhoaib maille ri Balaan). 

9 AgTis thàinig an Tighearna gu 
Balaam, agus thubhairt e, Cò iad na 
daoine so maille riut 1 

10 Agus thubliairt Balaam ri Dia, 
Chuir Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, 
teachdaire a m' ionnsuidh, ag ràdh, 

11 Feuch, tha shiagh air teachd a 
mach as an Eiphit, a ta còmhdachadh 
aghaidh na talmhainn : thig a nis, 
mallaicli dhomh iad ; tlieagamh gur 
urrainn nii buaidh thoirt orra, agus 
gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, 
Cha tèid thu maille riu ; cha mhallaich 
tliu 'n sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam sa' mhad- 
uinn, agus thubhairt e ri ceannardaibh 
Bhalaic, Imichibh d'ur dùthaich fèin ; 
oir tha 'n Tighearn a' diùltadh cead a 
thoirt dliomhsa dol maille ribh. 

14 Agus dli'èirich ceannardan Mhoaib 
suas, agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
Bhalaic, agus thubhairt iad, Tha Balaam 
a' diùltadh teachd maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaitli a rìs 
ceannardan bu lìonmhoire, agus a b'- 
urramaiche na iadsan. 

16 Agus tliàinig iad gu Balaam, agus 
thubhairt iad ris, Mar so tha Balac, 
mac Shipoir, ag ràdh, Na bacadli ni CAiB. 

sam bith thu, guidheam oi t, o theachd 
a m' ionnsuidh ; 

17 Oir àidaichidlii mi tliu gu h-inblie 
ro-mhòir, agus ge b'e ni a tlieir thu 
rium, ni mi e : tliig uime sin, guidheam 
ort, niallaich dhomli an sluagli so. 

18 Agus f hreagair Balaam, agus thu- 
bhairt e ri seirbhisich Blialaic, Ged a 
bheireadh Balac dliomhsa làn a thiglie 
a dh'airgiod agus a dli'òr, cha 'n 
f heudainn dol thar focal an Tighearna 
mo Dliè, a dheananih blieag no mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, 
fanaibhsemar an ceudna an soau nochd, 
a chum gai'm bi fios agam ciod tuilleadh 
a tlieir an Tighearna rium. 

20 Agus tliàinig Dia dh'ionnsuidh 
Bhalaaim san oidhche, agus tliubhairt 
e ris, Ma thig na daoine gu d' ghairm, 
èirich suas, agus imich maille riu ; 
gidheadh am focal a their mise riut, 
sin ni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas sa' 
mhaduinn, agus chuir e dìollaid air 
'asal, agus chaidh e maiUe ri ceannard- 
aibh Mhoaib. 

22 Agus las corruich Dhè a chionn 
gu'n d'imich e ; agus sheas aingeal an 
Tighearna san t-slighe mar eascaraid 
'na aghaidh. A nis blia e marcachd air 
'asal fèin, agus a dhà òglach maille 
ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, 
agus a chlaidlieamh tairngte 'na làimh : 
agus thionndaidh an asal a leth taobh 
as an t-shghe, agus chaidh i air feadh 
an fhearainn ; agus bhuail Balaam an 
asal, g'a tionndadlr dli'ionnsuidh na 
sHghe. 

24 Agus sheas aingeal au Tighearn 
ann an cos-cheura nam f ìon-lios : bha 
balla air an taobh so, agus balla air an 
taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tighearna, theannaich si i 
fèin ris a' bhalla, agus bhrùth i cos 
Bhalaaim ris a' bhalla ; agus bhuail e 
rìs i. 

26 Agus a rìs chaidh aingeal an 
Tighearna seachad, agus slieas e ann an 
àite cumhann, far nach robh slighe gu 
tionndadh aon chuid a chum na làimhe 
deise no clitlie. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tighearna, luidh i sios fuidh 
Bhalaam : agus las corruich Blialaaim, 
agus bliuail e 'n asal le bata. 

28 Agiis dh'fhosgail an Tighearna 
beul na h-asail, agus thubhairt i ri XXII. 169 

Balaam, Ciod a riun mise ort, gu'n do 
bhuail tlm mi na tri uairean so ? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an 
asal, A chionn gu'n d'rinn thu fanaid 
orm : b'fhearr leam gu'm biodh claidh- 
eamh a'm' làimh, oir a nis mharbhainn 
thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, 
Nach inise t'asal fèin, air an do mharc- 
aich thu riamh o bu leat mi, gus an là 
'n diugh ? am b'àbhaist domh riamh 
a dheanamh mar so riut ? Agus thu- 
bhairt e, Cha Vàbhaist. 

31 An sin dh'f hosgail an Tighearna 
^ùilean Bhalaaim, agus chunnaic e 
aingeal an Tighearna 'na sheasamh san 
t-shghe, agTis a chlaidheamh tairngte 
'na làimh ; agus chrom e sìos a cheann, 
agus thuit e sios air 'aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna ris, C'ar son a bhuail thu t'asal 
na tri uairean so ? Feuch, chaidh nii 
mach gu bhi a'm' eascaraid duit, a 
chionn gu'm bheil do shlighe fiar a'm' 
fhianuis. 

33 Agus chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uairean so : 
mur bitheadh i air tionndadh uam, gu 
cinnteach blia mi nis eadhon air do 
mharbhadh-sa, agusair a gleidheadh-sa 
beò. 

84 Agusthubliairt Balaam ri aingeal 
an Tigheama, Pheacaich mi ; oir cha 
robh fios agam gu'n do sheas thu san 
t-slighe a'm' aghaidh : a nis uime sin, 
ma's mi-thaitneach leat e, pillidh mi 
air m'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earnari Balaam, Imich leis na daoinibh ; 
ach a mhàin am focal a labhras mise 
riut, sin labhraidh tusa. Mar sin chaidh 
Balaam le ceanuardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gu'n 
d'thàinig Balaam, chaidh e mach 'na 
choinneanih gu baile do Mhoab, a ta 
làimh ri comh-chrich Arnoin, a tha sa' 
chrìch a's faide mach. 

87 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Nach do chuir mise gu cinnteach fios 
a t'ionnsuidh g'ad ghairm ? C'ar son 
nach d'thàinig thu a m' ionnsuidh ? 
Nach 'eil mise gu deimhin comasach 
air d'àrdachadh gu h-inblie. 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionnsuidh : 
ara liheil agam a nis cumhachd idir ni 
sam bith a ràdh ? Am focal a chuireas 
Dia a'm' bheul, sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri 
Balac, agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 170 AIKEAMII. 40 Agus dh'ìoLair Balac daimh agus 
caoraich, agus chuir e fios a dh'ionn- 
suidh Bhalaaim, agus a dh'ionnsuidh 
nan ceannard a hha maille ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh 
Balac Balaam, agus tliug e suas e gu 
àitibh àrda Bhaail, a chum gu faiceadh 
e sin a' cìmid a b'iomallaiche do'n t- 
sluagli. 

CAIB. XXIII. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac, 
Tog dhomh an so seachd altairean, 
agus uUuich dhomh an so seaclid tairbh 
òga, agus seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam ; agus dh'ìobair Balac agus 
Balaam air gach altair tarbh òg agus 
reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Seas làimh li d'ìobairt-Ioisgte, agus 
imiehidh mise ; theagamh gu'n tig an 
Tighearn a'm' clioinneamh : agus ge 
b'e ni a nochdas e dhomh, innsidh mi 
dhuit. Agus chaidh e gu h-iouad àrd, 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus 
thubhairt Balaam ris, Dheasaich mi 
seachd altairean, agus dh'ìobair mi air 
gach altair tai'bh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal ann 
am beul Bhalaaim, agus thubhairt e, 
Pill a dh'ionnsuidh Bhalaic, agus mar 
so labhraidli tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidh, agus, 
feuch, slieas e làimh r'a ìobairt-Ioisgte, 
e fèin, agus ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thug Balac righ | 
Mhoaib mise à h-Aram, o bheanntaibh 
na h-àird' an ear, ag ràdh, Thig, mall- 
aich dhomhsa lacob ; agus tliig, thoir 
dùbhlan do Israel. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan 
nach do mhallaich Dia 1 agus cionnus 
a bheir mi dùbhlan dha-san do nacll 
d'thug an Tighearna dùbhlan 1 

9 Oir o mhuUach nan creag tha mi 
'ga f haicinu, agus o na slèibhtibh tha 
mi 'g amharc air : feuch, gabhaidh an 
sluagh còmhnuidh air leth, agus cha 
mheasar iad am measg nan cinneach. 

10 Cò dh'àirmheas duslacli lacoib, 
no àireamh na ceathramh cuid do 
Israel ? Faigheam-sa bàs an ionracain, 
agus bitheadh mo chrìoch dheireannach 
cosmhuil r'a c/irìc/d-san ! 

11 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Ciod e 80 a rinn thu orm ? a mhallaeh- 
adh mo naimhdean thug mi thu, agus, 
feuch, da rìreadh blieannaich thu iad. 12 Agus fhreagair agus thubhaiii e, 
An ni sin a chuir an Tighearn a'm' 
bheul, nach feum mis' an aire thoirt a 
labhairt 'ì 

13 Agus thubhairt Balac ris, Thig, 
guidheam ort, maille rium gu h-àit 
eile, o'm faic thu iad : cha 'n f haic thu 
ach a' chuid a's iomallaiche dhiubh, 
agus cha'n f haic thu iad uile ; agus 
mallaich dhomh as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim 
e, gu mullach Phisgah, agus thog e 
seachd altairean, agus dli'iobair e tarbh 
òg agus reithe air gach altair. 

15 Agus thubliairt e ri Balac, Seas 
an so làinih ri d'ìobairt-Ioisgte, gus an 
coinnich mis' an Tighearn an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearna 
Balaam, agus chuir e focal 'na bheul, 
agus thubhairt e, Imich a ris a dh'- 
ionnsuidh Bhalaic, agus abair mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a 
ionnsuidh, feucli, sheas e làimh r'a 
iobairt-Ioisgte, agus ceannardan Mhoaib 
maille ris. Agus thubhairt Balac ris, 
Ciod a labhair an Tighearn ì 

18 Agus thog e suas a chosamhlaclid , 
agus thuljhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 
agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir : 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e 
breug ; uo mac duine, gu'n gabhadh e 
aitlireachas : an dubhairt e, agus nach 
dean e ì agus an do labhair e, agus nach 
coimhlion se e ? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beann- 
achadh ; agus bheannaich esan, agus cha 

I 'n urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Clia d'thug e fa'near euceart ann 
an lacob, agus cha 'n f hac' e cealg ann 
an Israel : tha 'n Tighearn a Dhia leis, 
agus caithream righ 'nam measg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit ; 
tha aige amhuil neart an aon-adharc- 
aieli. 

23 Gu cinnteach cha '« ''eil druidh- 
eachd an aghaidh lacoib, ni mò ta fios- 
achd an agliaidli Israeil : a rèir na Ii- 
aimsir so theirear mu lacob, agus mu 
Israel, Ciod a dh'oibrich Dia ! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar 
leòmhan mòr, agus mar leòmhan òg 
togaidh e suas e fèin : cha luidh e sìos 
gus an ith e a' clireach, agus gus an òl 
e fuil nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Na deau aon chuid am mallachadh idir, 
no'm beannachadh idir. 

26 Ach f hrcagairBalaiimagusthubh- 
airt e ri Balac, Nac'i d'innis nii dhuit, CAIB. 

ag ràdh, Grach ni a labhi'as an Tighear- 
na, sin is èigin domhs' a dheanamli ì 

'27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Thig, guidheam ort, bheir mi thu gu 
h-ionad eile ; theagamh gur toil le Dia 
thu 'g am mallacliadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mull- 
aeh Pheoir, a tha 'g amliarc ri lesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Tog dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh òga, 
agus seachd reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam, agus dh'ìobair e tarbh agus 
reithe air ffach altair. 

CAIB. XXIV. 

AGUS an uair a cliunnaic Balaam 
gu'm bu toil leis an Tighearn 
Israel a bheannachadh, cha deachaidh 
e, mar air uairibh eile, a dh'iarraidli 
mauaidhean, aeh chuir e 'aghaidli ris 
an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a sliùilean, 
agTis chunnaic e Israel a' fantuinn 'nam 
hùthaibh a rèir an treubhan, agus thàin- 
ig spiorad Dhè air. 

8 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubliairt Balaam 
niac Bheoir, agus thubhairt an duine 
aig an robh a shùilean dùinte ; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathra 
.Dhè, a chunnaic taisbeanadh an Uile- 
chumhachdaich,a' tuiteamagus a shùil- 
ean air am fosgladh : 

5 Cia àhùnn do bhùthan, lacoib ! 
do phàilliuna, O Israeil ! 

6 IMar na gleannta tha iad sìnte mach, 
mar liosan ri taobh aimhne, mar 
chraobhan fiodh-alois a shuidhich an 
Tighearna. mar chraoblian seudair 
làimh ris na h-uisgeachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a 
shoithicliibh, agus bìthìdh a shliochd 
ana am mòran uisgeachan, agus bithidh 
a righ ni's àirde na Agag, agus àrdaich- 
ear a rìoghachd. 

8 Thug Dia mach as an Eij)hit e ; 
tha aige amhuil neart an aon-adharc- 
aich : ithidh e suas na cinnich a naimh- 
dean, agus luisidh e 'n cnàmhan, agus 
le 'sliaiglidibh troimh-Iotaidh e iad. 

9 Clirùb e, luidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr : cò dhùisgeas 
suas e ? Is beannaichte gach neacli a 
bheannaicheas thusa, agus is mallaiclite 
gach neach a mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Blialaic an 
aghaidhBhaIaaim,agusbhuaiI e 'bhasan 
air a chèile ; agus thubhairt Balac ri XXIV. 171 

Balaam, A mhallachadh mo naimhdean 
ghairm mi thu, agus, feuch, da rìreadh 
bheannaich thu iad ua tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nise do d' àite 
fèin : shaoil mi t'àrdachadh gu h-inbhe 
mhòir, ach, feucli, chum an Tigliearn 
air t'ais thu o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Nach do labhair mi eadhon ri d' 
theachdairibh, a chuir thu a m' ionn- 
suidh, ag ràdh, 

18 Ged a bheireadh Balac dhomhsa 
làn a thighe dh'airgiod agus a dh'òr, 
cha b'urrainn mi dol thar àithne an 
Tighearn, a dheanamh maith no uilc 
o m'inntinn fèin ; ach ge b'e ni a their 
an Tighearna, sin labhraidh mise ì 

14 Agus a nis, feuch, tha mi dol 
a dh'ionnsuidh mo dliaoine fèin : thig 
uime sin, bheir mi rabhadh dhuit, ciod 
a ni 'n sluagh so air do shluaghsa anns 
na làithibh deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam 
mac Bheoir, agus thubhairt an duine 
aig an robh a shùilean dùinte ; 

] 6 Thubhairt esan a chuala briathra 
Dhè, agus d'an aithne eòlas an Ti 's 
ro-àirde, a chunnaic taisbeanadh an 
Uile-chumliachdaich, a' tuiteam agus 
a shùilean air am fosgladli : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis ; 
amliaircidh nii air, ach ni h-ann am 
fagus : thig reul a mach à lacob, agus 
èiridh slat rìoghail à h-Israel, agus 
buailidh i oisinnean Mhoaib, agus cuir- 
idh i as do chloinn Shet uile. 

18 Agus bitliidh Edom na sheilbh, 
bithidh Seir mar an ceudna 'na sheilbh 
aig a naimhdibh ; agus ni Israel gaisge. 

19 A mach à lacob thig esan a bhios 
'na uachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a 
mhaireas do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air 
Amalec, thog e suas a cliosamhlachd, 
agus thubhairt e, Tùs nan cinneach 
Amalec, ach is e 'dheireadh bhi air a 
sgrios gTi sìorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich ; 
agus tliog e suas a cliosamhlachd, agus 
thubhairt e, Is làidir t'àite-còmhnuidh, 
agus tha thu cur do nid ann an carraig : 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, 
gus an toir Asur leis thu ann am 
braighdeanas. 

28 Agus thog e suas a cho.samhlachd, 
agus thubhairt e, Mo thruaigh ! cò 
bhios beò 'nuair a ni Dia so 1 

24 Agus thig longan o iomall Cliitim, 
agus ni iad olc air Asur, agus ni iad olc 172 AlliEAMH. air Eber, agus sgriosar esan niar an 
ceudna gu bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'f hall)h e, agus phill e d'a àite fèin : 
agus dh'fhalbli Balac mar an ceudna 
air a shlighe fèin. 

CAIB. XXV. 

AGUS dh'f lian Israel ann an Sitim, 
agus thòisich an sluagh air strìop- 
achas a dheanamh le nigheanaibh 
Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu 
ìobairtibh an diathan : agus dh'ith an 
sluagh, agus chrom iad sìos d'an 
diathaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri 
Baal-peor : agus las corruich an Tigh- 
earn an aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Glaccinn-fheadhnaan t-sluaigh 
uile, agus croch suas iad an làthair an 
Tighearna fa chomhair na grèine, chum 
gu'm piU corruich gharg an Tighearn o 
Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breith- 
eamhnaibh Israeil, Marbhaibh gach aon 
agaibh a dhaoine, a cheangail iad fèin 
ri Baal-peor. 

6 Agus, feuch,thàinig fear do chloinn 
Israeil, agus thug e chum a bhràithre 
Ban-mhidianach, ann an sealladh 
Mhaois, agus ann an sealladh comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, agus 
iad a' gul aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phinehas 
mac Eleasair, mhic Aaroin an t-sagairt 
e, dh'èirich e suas o mheasg a' chomh- 
chruinnich, agus ghabh e sleagh 'na 
làimh ; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine 
do Isiael a steach do'n bhùth, agus 
throimh-lot e iad le chèile, an duine do 
Israel, agus a' bhean troimh a broinn : 
mar sin choisgeadh a' phlàigh o ehloinn 
Israeil. 

9 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
niìle thar fhichead. 

10 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

1 1 PhiII Phinehas mac Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagaift, mo chorruich air 
falbh o chloinn Israeil, an uair a bha e 
èudmhor as mo leth 'nam measg, air 
chor as nach do chuir mi as do chloinn 
Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, 
bheir mise dha mo clioimheheangal 
sìthe : 13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
shliochd 'na dhèigh, eadhon coimh- 
cheangal sagartachd shiorruidh ; a 
chionn gu'n robh e èudmhor as leth a 
Dhè, agus gu'n d'rinn e rèite' air son. 
chloinn Israeil. 

14 A nis ò'e ainm an Israelich a 
mharbhadh, eadhona. mharbhadh maille 
ris a' Bhan-mhidianaich, Simri mac 
Shalu, ceannard prìomh thighe am 
measg nan Simeonach. 

15 Agus Ve ainm na Ban-mhidianaich 
a mharìbhadh, Cosbi nighean Shur : bu 
cheann cinnich e,agus dophrìomh thigh 
ann am Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Midi- 
anaich, agus buailibh iad : 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu 
naimhdeil ribhse le'n as-innleachdaibh, 
leis an do mheall iad sibh ann an 
aobhar Pheoir, agus ann an aobhar 
Chosbi, nighinn ceannaird do Mhidian, 
am peathar, a nrharbhadh ann an là na 
plàighe ann an aobhar Pheoir. 

CAIB. XXVI. 

AGUS tharladh an dèigh na plàighe, 
gu'n do lalihair an Tighearna ri 
Maois, agus ri Eleasar mac Aaroin an 
t-sagairt, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinn- 
ich chloinn Israeil uile, o fhichead 
bliadlana dli'aois agus os a cheann, trid 
thighe an aithriche, iadsan uile a's urr- 
ainn dol a mach gu cogadh ann an 
Israeil. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar 
an sagart riu ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ri lordan am fagus do 
lericho, ag ràdh, 

4 Gahhaihh direamh an t-sluaigh, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois agus do chloinn Israeil, a 
chaidh a mach à tir na h-Eiphit. 

5 Reuben, am mac bu shine aig Is- 
rael : clann Reubein ; Hanoch, o'^ra 
hheil teaghlach nan Hanochach : o 
Phalu, teaghlach nam Paluthacli : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesron- 
ach: o Charmi, teaghlach nan Car- 
mach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nan Reu- 
beneach : agus b'iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, dà fhichead agus tri 
mìle agus seaclid ceud agus deich 'ar 
f Iiichead. 

8 Agus mic Phalu ; Eliab. CAIB. 

9 Agus mic Eliaib ; Nemuel, agus 
Datan, agus Abiram. Is iad so an 
Datan agus an t-Abiiam a bha ainmeil 
sa' cHomhchruinneach, a rinn strì an 
•àghaidh Mhaois agus an aghaidh 
Aaroin ann an cuideachd Chorah, 'nuair 
a rinn iad strì an aghaidh an Tighearn ; 

10, Agus dh'fhosgail an talamh a 
bheul, agus shhiig e suas iad maille ri 
Corah, 'nuair a bhàsaich a' chuideachd 
sin, an uair a loisg an teine suas dà 
cheud agus leth-cheud fear : agus rinn- 
eadh iad 'nsn comharadh. 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shimeoin, a rèir an teagh- 
laichean : o Nemuel, teaghlach nan 
Nemueleach : o lamin, teaghlach nan 
lamineach : o lachin, teaghlach nan 
lacliineach : 

13 Sherah, teaghlach nan Sar- 
hach : o Shaul, teaghlachnan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan 
Simeonach, fichead agus dà mhìle ag- 
us dà cheud. 

15 Clann Ghad, a rèir an teaghlaich- 
ean : o Shephon, teaghlacli nan Seph- 
onach : o Hagi, teaglilach nan Hagith- 
each ; o Shuni, teaghlach nan Sunith- 
each : 

16 O Osni, teaghlach nan Osnith- 
each : o Eri, teaghlach nan Eritheach : 

17 Arod, teaghlach nan Arodach: 
o Areli, teaghlach nan Arelitheach. 

18 /s iad sin teaghlaichean chloinn 
Ghad, a rèir ua dh'àirmheadh dhiubh, 
dà f hichead mlle agus cùig ceud, 

19 ^'iad mic ludah, Er agus Onan : 
agus fhuair Er ag-us Onan bàs ann an 
tìr Chanaain. 

20 Agus b'iad mic ludah, a rèir an 
teaghlaicliean ; o Shelah, teaghlach nan 
Selanach : o Pharets, teaghlach nam 
Pharetsach : o Sherah, teaghlach nan 
Sarhach : 

21 Ag-us b'iad mic Pharets ; o Hes- 
ron, teaghlach nan Hesronach : o Ha- 
mul, teaghlach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaicliean ludah, a 
rèir na dh'àirmlieadli dhiubh, tri fich- 
ead agus sè mìle deug agus cùig ceud. 

23 Do mhic Isachair, a rèir an teagh- 
laichean : o Tholah, teaghlach nan 
Tolahach : o Phua, teaghlach nam 
Punach : 

24 O lasub, teaghlach nan lasubach : 
o Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isachair, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus trj cheud. XXVI. 173 

26 Do mhic Shebuluin, a rèir an 
teaghlaichean ; o Shered, teaghlach nan 
Sardach ; o Elon, teaghlach nan Elon- 
ach : o lahleel, teaghlach nan lahleel- 
each. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Se- 
bulunach, a rèir na chaidh àireamh 
dhiubh, tri fichead mìle a,g:us cùig ceud, 

28 B'iad mic loseiph, a rèir an 
teaghlaichean, Manaseh agus Ephraira. 

29 Do mhic Mhanaseh ; Mhachir, 
teaghlach nam Machireach ; agus ghin 
Machir Gilead : o Ghilead thàinig 
teaghlach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead : leser, 
teaghlach nan lesereach : o Helec, 
teaghlach nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan 
Asrieleach ; agus Shechem, teaghlach 
nan Sechemeach : 

32 Agus o Shemida, teaghlach nan 
Semideach : agus Hepher, teaghlach 
nan Hephereach. 

33 Agus cha robh aig Selophehad 
mac Shepheir mic sam bith, ach nigh- 
eanan : agus Viad ainmean nigheana 
Shelophehaid, Mahla, agus Noah, Hog- 
lah, Milcah, agus Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhan- 
aseh, agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, leth-cheud agus dà mhìle agus 
seachd ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an 
teaglilaichean : Shutelah, teaghlach 
nan Suteleach : o Bhecher, teaghlach 
nan Bechereach : o Thahan, teaghlach 
nan Tahanacli. 

36 Agus is iad so mic Shutelah ; 
Eran, teaghlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Ephraim, a rèir na chaidh àireamh 
dhiubh, dà mhìle dheug 'ar fhichead 
agus cùig ceud. Is iad sin mic loseiph 
a rèir an teaghlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir an teagh- 
laichean : o Bhelah, teaghlacli nam 
Belahach ; Asbel, teaghlach nan As- 
beleach : o Ahiram, teaghlach nan 
Ahiramach : 

39 O Shupham, teaghlach nan Su- 
phamach : o Hupham, teaghlach nan 
Huphamach. 

40 Agus Viad mic Bhelah Ard agus 
Naaman : Ard, teaghlach nan Ar- 
dach ; agus o Naaman, teaghlach nau 
Naamanach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir 
an teaghlaichean ; agus J'iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, da fhichead 
agu8 cùig mìle agus sè ceud, 17-1 AIREAMH. 42 Is iad so mic Dhan, a reir an 
teaghlaichean : o Shuham, teaghlach 
nan Suhamach. Is iad so teaghlaich- 
ean Dhan, a rèir an teaghlaichean. 

43 -B'iad teaghlaichean nan Suham- 
ach uile, a rèir na chaidh àireamli 
dhiuhh, tri fichead agus ceithir mile 
agus ceithir cheud. 

44 Do chloinn Aseir, a rèir an teagh- 
laichean : o limna, teaghlach nan lim- 
nathach : o lesui, teaghlach nan lesu- 
itheach : o Bheriah, teaghlach nam 
Beritheach. 

45 Do nihic Bheriah : o Heher, 
teaghlach nan Hebereach : o Mlialchiel 
teaghlach nam Malchieleach. 

46 Agus ainm nighinn Aseir, 
Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Aseir, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
leth-cheud agus tri mìle agus ceithir 
cheud. 

48 Do mhic Naphtali, a rèir an 
teaghlaichean : o lahseel, teaghlach nan 
lahseeleach : o Ghuni, teaghlach nan 
Gunitheach : 

49 O leser, teaghlach nan lesereach : 
o ShiIIem, teaghlach nan Sillemeach. 

60 Is iad sin teaghlaichean Naph- 
taU, a rèir an teaghlaichean : agus 
è'iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, dà 
fhichead agus cùig mìle agus ceithir 
cheud. 

51 B'ì&à sin iadsan a dh'àirmheadh 
do chloinn Israeil, sè ceud mìle agus 
aon mhìle seachd ceud agus deich 'ar 
f liichead. 

52 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann 
mar oighreachd, a rèir àireimh nan 
ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò 
dh'oighreachd, agus do bheagan bheir 
thu ni's lugha dli'oighreachd : bheireàr 
'oighreachd f èin do gach aon, a rèir an 
àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann le 
crannchur : a rèir ainjiieanna threubli- 
an an àithriche ghahh iad an oigh- 
reachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
sliealbh eadar mhòran agus bheagan. 

57 Agus is iad so iadsan a dh'àirmh- 
eadh do na Lebhithich, a rèir an teagh- 
laichean : o Gherson, teaghlach nan 
Gersonach : o Chohat, teaghlach nan 
Cohatach : o Mherari, teaghlacli nam 
Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebh- itheacli : teaghlach nan Libnitheach, 
teaghlach nan Hebronach, teaghlach 
nam Mahlahach, teaghlach nam Muis- 
itheach, teaghlach nan Corahach : agus 
ghin Coliat Amram. 

59 Ag-us Ve ainm muà Amraim 
lochelied, nighean Lebhi, a rug a màtìi- 
air do Leblii san Eiphit : agus rug i do 
Amram, Aaron, agus Maois, agus Mi- 
riani am piuthar. 

60 Agus do Aai'on rugadh Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agus Abilru 
bàs, an uair a thug iad suas teine 
coimheach an làthair an Tighearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidli àireamli 
dhiul)h, fichead agus tri mìle, iìrionn- 
aich uile o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann ; oir cha d'airmheadh iad am 
measg chloinn Israeil, a chionn nach 
d'thugadh oighreachd dlioibh am measg 
chloinn Israeil. 

63 /f iad sin iadsan a chaidh àireamh 
le Maois agus Eleasar an sagart, a dh'- 
àireamh clann Israeil ann an còmh- 
nardailili Mhoailj, làimh ri lordan am 
fagus do lericho. 

64 Ach 'nam measg siu cha robh aoii 
duine dhiubhsan a dh'àireamh Maois 
agus Aaron an sagart, an uair a dh'- 
àireamh iad clann Israeil ann &m 
fàsach Shinai : 

65 Oir thubhairt an Tighearn umpa- 
san, Gheibh iad g\\ deimhin bàs anns 
an fhàsach. Agus cha d'fhàgadh duine 
dhiubh, saor o Chaleb mac lephuneh, 
agus losua mac Nuin. 

CAIB. XXVII. 
k N sin thàinig nigheana Sheloplie- 
ii- haid, mhic Hepheir, mhic Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh, do 
theaghlaichibh Mhanaseh mhic lo- 
seiph : agus is iad so ainmean a 
nigheaua, Mahlah, Noah, agus Hoglah, 
agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, 
agus an làthair nan ceannard, agus a' 
chomhchruinnich uile, làimh ri dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, ag ràdlr, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an fhàs- 
ach, agus clia robh e aun an cuideachd 
na muinntir a chruinnich iad fèin r'a 
chèile an aghaidh an Tighearn ann an 
cuideachd Chorah, ach dh'eug e 'na 
pheacadh fèin ; agus cha robh mic sam 
bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n- 
athar o mheasg a theaghlaich, a chionn CAIB. XXVllI. 175 iiacli "eil niac aige ? Tliugaibh dhuinn 
uime sin sealbh am nieasg bhràìthiean 
ar n-athar. 

5 Agus thug . Maois an cùis an 
làthair an Tighearn. 

6 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid gu 
ceart : bheir thu dhoibh gu cinnteach 
sealbh oighreachd aui measg bhràith- 
rean an athar ; agns bheir thu fa'near 
gu'n tig oighreachd an athar d'an ionn- 
suidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, Ma gheibh duine bàs, agus gun 
mhac aige, an sin bheir sibh fa'near 
gn'n tig 'oighreachd-san chum a nigh- 
imi. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd d'a bhràithiibh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an 
sin bheir sibh 'oighreachd do bhràith- 
ribh 'athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig 
'athair, an sin bheir sibh 'oighreachd 
d'a fhear-dàimh a's faigse dha d'a 
theaghlach, agus sealbhaichidh e i : 
agus bithidh e do chloinn Israeii 'na 
reaclid breitheanais, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

12 Agiis thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich suas do'n t-sliabh so 
Abarim, agus gabh sealladh do'n fhear- 
ann a thug mise do chloinn Israeil. 

13 Agns an uair a chi thu e, cruinn- 
ichear thusa mar an ceudna chura do 
dhaoine, mar a chruinnicheadh Aaron 
do bhràthair, 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceann- 
airc an aghaidh m'àithne-sa ann am 
fàsach Shin, ann an comhstri a' chomh- 
chruimiich, agns nach do naomliaich 
sibh mi aig an uisge ann an sealladh an 
sùl : is e sin uisge Mheribah ann an 
Cades, ann am fàsach Shin, 

15 Ag-us labhair JMaois ris an Tigh- 
earn, ag ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna, Dia 
spiorad na h-uilefheòla, duine os eeann 
a' chomhchriiinnich, 

17 A thèid a mach rompa, agus a thig 
a steach ronij)a, agus a threòraicheas 
a muig'h iad, agus a bheir a stigh iad ; 
a chum nach bi comhcliruinneach an 
Tighearna mar chaoraich aig nach 'eil 
buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Gabh a t'ionnsuidh losua mac 
Nuin, duine anns am hheil an spiorad, 
agus cuir do làmh air. 19 Aguscuir e an làthair pjleasairau 
t-sagairt, agus an làthair a' cliomh- 
chruinnich uile ; agus thoir àithne dha 
'nam fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cijid do t'urram 
air, a chum gu'm bi comhchruinneach 
chloinn Israeil uile ùmhal dha. 

21 Ag-iis seasaidh e 'n làthair Elea- 
sair an t-sagairt, a dh'iarras comhairr 
air a shon, a rèir breitheanais na h- 
Urim an làthair an Tighearn : air 
'fhocal-san thèid iad a mach, agus air 
'fhocal thig iad a steacli, e fèin agus 
clann Israeil uile maille ris, eadhon an 
comhchruinneach uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dli'àithn 
an Tighearna dha ; agus ghabh e losua, 
agus chuir e 'n làthair Eleasair an t- 
sagairt e, agus an làthair a' chomh- 
chruinnich uile. 

23 Agus chuir e a làmhan air, agus 
thug e àithne dha, mar a labhair an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 
GUS labhair an Tigliearna ri Maois, 
ag ràdh, 2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, Mo thabhartas, agus m'arau air son 
m'ìobairtean a bheirear suas le teine 
chmn fàile chùbhraidli dhomh, bheir 
sibh an aire gu'n toir sibh seachad 
dhomhsa 'nan àm iomchuidh fèin. 

3 Agus their thu riu, Is e so an 
tabhartas a bheirear suas le teine, a 
bheir sibh seachad do'n Tighearna ; 
dà uan do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid gach là, chum ìobairt-loisgte 
gnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bheir thu 
seachad air feasgar ; 

5 Agus an deicheamh earrann do 
ephah phlùir mar thabhartas-bìdh, 
measgta leis a' clieathramh earrann do 
hin a dh'oladh bhrùite. 

6 Is iobairt-loisgte ghnàthaichte a 
t'ann, a dh'orduicheadh ann an sliabh 
Shinai chuni fàile chùbhraidh, ìobairt 
a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

7 Agus is i a tabhartas-dibhe an 
ceathramh earrann do hin air son aon 
uain : anns an ionad naomh blieir thu 
fa'near fìon làidir a dhòrtadh do'n 
Tighearna mar tliabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad air feasgar : mar thabhartas- 
bìdh na maidne, agus mar a tabhartas- 
dibhe, blieir thu seachad c, ìobairt a 176 AIREAMH. bheirear suas le teine, a dli'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan do'n 
cheud bhliadlma gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h-oladh mar thabhartas-bìdh, agns a 
tabhartas-dibhe. 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sàbaid, 
a thuilleadlr air an lobairt-loisgte ghnà- 
thaichte, agus a tabliartas-dibhe. 

11 Agus ann an toiseach bliur mìos 
bheir sibh seachad clmm iobairt-loisgte 
do'n Tiglrearna, dà tliarbh òg, agus aon 
reithe, seaclid uain do'n cheud bhliadh- 
na gun ghaoid, 

12 Agus tri deicheanih earranna 
phlùir measg-ta le h-oladh mar thabhar- 
tas-bìdh air son gacli tairbh, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h-oladh mar thabhartas-bìdh air son 
gach reithe ; 

13 Agus aondeicheamhearrannjihlùìr 
air leth measgta le h-oladh mar tha- 
bhartas-bìdh air son gach uain, chum 
ìobairt-loisgte deadh fhàile, iobairt a 
bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

14 Agus mar an tabhàrtais-dibhe 
bithidh leth hin do f hìon air son tairbh, 
agus an treas earrann do hin air son 
reithe, agus an ceathramh earrann do 
hin air son uain : is i so iobairt-loisgte 
gach miosa air feadh mhìosan ua 
bliadhna. 

15 Agus ìobrar aon mheann do na 
gabhraibh mar ìobairt-plieacaidh do'n 
Tighearn, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug 
do'n cheud mhìos tha càisg an Tigh- 
earn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n nihios so tha 'n fhèill : seachd 
làithean itliear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a cheud là hithidh comli- 
ghairm naomh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air : 

19 Acli bheir sibh seachad a chum 
ìobairt a bheirear suas le teine, niar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearna, dà 
tharbh òg, agus aon reithe, agus seachd 
uain do'n cheud bhliadhna : gun ghaoid 
bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bidh 
do phlùr measgta le h-oladh : tri 
deicheamh earranna bheir sibli seachad 
air son tairbh, agus dà dheicheamh 
earrann air son reithe. 

gl Peicheamh earrann air leth bheir tliu seachad air son gach uain, air feadh 
nan seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
ìobairi-pheacaidh, a dheanamh rèite air 
bhur son. 

23 lobraidh sibh iad sin a thuilleadh 
air an ìobairt-loisgte sa' mhaduinn, a 
tha mar ìobairt-Ioisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach 
là air feadh nan seachd làithean, biadh 
na h-iobairt a bheirear suas le teine, 
chum fàile chùbhraidh do'n Tighearn : 
bheirear seachad e thuilleadh air an 
ìobairt-Ioisgte ghnàthaichte, agus a ta- 
bhartas-dibhe. 

2.5 Agus air an t-seachdamh là bith- 
idh comlighairm naomh agaibh ; obair 
thràilleil sam bitli cha dean sibh air. 

26 Mar an eeudna air là nan ceud 
thoradh, 'niiair a bheir sibh seachad 
tabhartas-bìdh nuadh do'n Tighearn, 
aig ceann bhur seachduinean, bithidh 
comhghairm naomh agaibh ; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh : 

27 Ach bheir sibh seachad mar io- 
bairt-loisgte, chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, aon 
reithe, seachd uain do'n cheud bhUadh- 
na ; 

28 Agus an tabhartas-bìdh do phlùr 
measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, dà 
dheicheamh earrann air son gach reithe, 

29 Deicheamh earrann air leth air 
son gach uain, air feadh nan seachd 
uan ; 

30 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh, a dheanamh rèite air bhur son. 

31 lobraidh sibh iad a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabhartas-bìdh, (gun ghaoid bithidh iad 
duibh,) agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

AGUS anns an t-seachdamh mios, 
air a' cheud là do'n mhios, bith- 
! idh comhghairm naomh agaibh ; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh : is 
là sèididh nan trompaid dhuibh e. 

2 Agus bheir sibh seachad mar ìo- 
bairt-Ioisgte, chum fàile chùbhraidli 
do'n Tighearn, aon tarbh òg, aon reithe, 
agus seachd uain do'n cheud bhliadhna 
gun ghaoid : 

3 Agus lithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh,tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà 
dheicheamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann air 
son gach uain, air feadh nan seachd uan ; CAIB. XXIX. 177 5 Agus aon mlieaun do iia gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a dheanamh 
rèite air bhur son : 

6 A thuiUeadh air ìobairt-loisgte a' 
mhìosa, agus a tabhartas-bìdh, agus an 
ìobairt-loisgte glinàthaichte, agus a 
tabhartas-bidh, agus an tabhartasan- 
dibhe, a rèir an gnàtha, clium fàile 
chùbhraid]i, iobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibli air an deich- 
eamh là do'n t-seachdamh mìos so 
comhghairm naomh : agus cràdhaidh 
sibh bliur n-anamanna : obair sam bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach blieir sibh seachad cJium ìo- 
bairt-Ioisgte do'n Tighearn a dh'f hàile 
cùbhraidh, aon tarbh òg, aon reithe, 
agus seachd uain do'n cheud bhliadlma ; 
gun ghaoid bithidh iad duibh. 

9 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, agus dà 
dheiclieamh earrann air son gach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air 
son gach uain, air feadh nan seachd 
uan ; 

11 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh 
air ìobairt-pheacaidh na rèite, agus an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
dibhe. 

12 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n t-seachdamh mìos, bithidh comh- 
ghaimi naomh agaibh ; obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh ; agus gleidhidh 
sibh fèiU do'n Tighearna seachd làith- 
ean. 

1 3 Agus bheir sibh seachad chum ìn- 
bairt-loisgte, iobairt a bheirear suas le 
teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna, tri tairbh dheug òga, dà reithe, 
agus ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna ; gun ghaoid bithidh iad. 

14 Agus hìthidh an tabhartas-bìdh 
do phlùr measgta le h-oladh, tri deieh- 
eamh earrannan air son gach tairbh do 
na tri tairbh dheug, dà dheicheamli 
earrann air son gach reithe do'n dà 
reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air leth 
air son gach uain do na ceithir uain 
deug ; 

16 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, a thuill- 
eadh air an ìobairt-loisgte ghnàthaich- 
te, a tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

17 Agus air an dara là hheir sihh seachad dà tharbh dheug òg, dà reitlie, 
ceithir uain deug.do'n cheud bhliadhna 
gun ghaoid : 

18 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe air son nau 
tarbh, air son nan reitheachan, agus air 
son nan uan, a rèir an àireimh, a rèir 
a' ghnàtha ; 

19 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, a thuiU- 
eadh air an iobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-bìdh, agus aii 
tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbh 
deug, dà reithe, ceithir uain deug do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid : 

21 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son nan 
tarbh, air son nan reitheachan, agus air 
son nan uan, a rèir an àireimh, a rèir 
a' ghnàtha ; 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìo- 
bairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a ta- 
bhartas-dibhe. 

23 Agus air a' cheathramh là deich 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe,air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agus air son 
nan uan, a rèir an àireimh, a rèir a' 
ghnàtha ; 

25 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-plieacaidli, a thuill- 
eadh air an ìobairt-loisg-te ghnàthaich- 
te, a tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

27 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son nan 
tarbh, air son nan reitheachan, agus air 
son nan uan, a rèir an àireimh, a rèir 
a' ghnàtha ; 

28 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìo- 
bairt-fiheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabartas bìdh, agus a tabhartas-dilìhe. 

29 Agus air an t-seathadh là ochd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

30 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son nan 
tarl)h, air son nan reitheachan, agus 
air son nan uan, a rèir an àireimh, a 
rèir a' ghnàtha ; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìo- 
bairt-pheacaidh, a thuilleadh airan ìo- 

M 178 AIREAMH. baii't-loisgte glinàthaiclìte, a taluhaitas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agiis air an t-seaclidamh là seachd 
tairbh, dà leitlie, agm ceithii' uain deug 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

33 Agus hithidh an tabhavtas-bìdh, 
agns an tabhartasan-diblie, air son nan 
tarbh, air son nan reìtheachan, agus air 
son nan iian, a reir an àireimh, a re'ir 
a' ghnàtha ; 

34 Agiis aon bhoc-gaibhre chum ìo- 
bairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte glinàthaichte, a tabhar- 
tas-bidh, agus a tabhaiias-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh 
àrdchoimhthionalagaibh : obairthràill- 
eil sam bith cha dean sibh air : 

86 Acli bheir sibh seacliad chum 
ìobairt-loisgte, ìobairt a blieiiear suas le 
teine, a dh'f liàile cùbhraidli do'n Tigh- 
earn, aon tarbh, aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, 
air son an reithe, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtlia ; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre vhum ìo- 
bairt-pheacaidh, a thuiUeadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabhartas-bidh, agus a tabhartas-dibhe. 

39 Na iiithe sin ni sibh do'n Tigh- 
earna 'nur fèillibh suidhichte, tliuill- 
eadh air bhur bòidiljh, agus bhur ta- 
bhartasan saor-thoile, air son bhur n- 
iobairtean-loisgte, agus air son bhur 
tabhai-tasan bìdh, agus air son bhur 
tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
tabhartasan-sìth . 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn 
Israeil a rèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

AGUS labhair Maois ri ceannardan 
nan treubh a tliaobh chloinn 
Israeil, ag ràdh, Is e so an ni a dh'àithn 
an Tighearn. 

2 Ma bhòidicheas duine bòid do'n 
Tighearn, no ma mhionnaicheas e 
mionnan a cheangal 'anama le ceangal, 
cha bhris e 'f iiocal ; a rèir gach ni a 
thig a mach as a bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas 
bean bòid do'n Tighearn, agus gu'n 
ceangail si i fiin le ceangal, agus i ann 
an tigh a h-atliar 'na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, 
agus a ceangal leis an do clieangail i li- 
anam, agus gu'jii fan a h-athair 'na 
thosd rithe, an sin seasaidh a bòidean uile, agiis seasaidh gach ceaiigal leis an 
do cheangail i a h-anam. 

5 Ach ma clruireas a h-athair 'na h- 
aghaidh san là anns an cluinn e, clia 
seas aon d'a bòidibh, no d'a ceanglaich- 
ibh, leis an do cheangaìl i a h-anam ; 
agus maithidh an Tighearna dh'i, a 
chionn gu'n do cliuir a h-athair 'na, h- 
aghaidh. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 
'nuair a bha boidean oirie, no 'nuair a 
labhair i ni as a beul, leis an do cheang- 
ail i a li-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agiis gii'n 
d'fhan e 'na thosd rithe san là anns an 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, 
agus seasaidh a ceangiaichean leis an 
do cheangail i a h-anam. 

8 Ach ma cliuireas a fear-pòsda 'na h- 
aghaidh san là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-biirigh a bòid a bhòid- 
ich i, agus an ni a labhair i le 'biUbh, 
leis an do clieangail i a h-anam ; agus 
bheir an Tighearna maitheanas dh'i. 

9 Acli gach bòid bantraich, agus mnà 
dealaichte, leis an do cheangail i a h- 
anam, seasaidh i 'na h-agliaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh 
a fir, no ma cheangail i a h-anam le 
ceangal maille ri niionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus 
gu'n d'fhan e 'na thosd rithe, agus nach 
do chuir e 'na h-aghaidh ; an sin seas- 
aidh a bòidean uile, agus seasaidh gach 
ceangal leis an do cheangail i a h-anam. 

12 Ach ma clruir a fear gu tur air 
cliùl iad san là anns an cual' e iad, an 
sin ge b'e ni athàinig a mach as abeul 
a thaobli a bòidean, no thaobh ceangail 
a h-anama, cha seas e : chuir a fear air 
chùl iad, agus bheir an Tighearna 
maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin 
uile a cheanglas a chum an t-anam a 
chràdh, feudaidh a fear an daingneach- 
adli, no feudaidh a fear an cur air chùl. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 
'na thosd rithe, o là gTi là ; an sin tha 
e a' daingneachadh a bòidean uile, no a 
ceanglaichean uile, a ta oirre : tha e 
g'an deanamh seasmhacli, a cliionn gu'n 
d'f han e 'na thosd rithe san là anns an 
cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam 
bith air chùl iad, an dèigh dha '« 
cluinntinn ; an sin giùlainidh e a h- 
aingidheachd-san. 

16 iad sin na reachdan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois, eadar duine 
agus a bhean, eadar athair agus a CAIB. XXXI. 170 nighean, agus i fathast 'na h-òige ann 
an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

AGUS labhaii' an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Dìol clann Israeil air na Midian- 
aieh ; 'na dlieigh sin eruinuichear 
ehum do dhaoine thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, 
ag ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n arm- 
aibh chum a' chogaidh, agus imicheadh 
iad a chogadh an aghaidh nam Midian- 
ach, agus dìolàdh iad an Tigliearn air 
jMidian. 

4 Cuiridh sibh mìle do gach trèibh, 
air feadh uile threubhan Israeil, chum 
a' chogaidh. 

5 ÌVIar sin thugadh a mach à mìltibli 
Israeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle 
dheug armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' 
chogaidh, mile do gach trèibh, iadsan 
agus Phinehas mac Eleasair an t-sag- 
airt, a chum a' chogaidh, leis na h- 
innealaibh naomha 'na làimh, agus na 
trompaidean gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam 
Midianach, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois ; agus mharbh iad na 
firionnaich uile. 

8 Agus mharbh iad riglirean Mliidi- 
ain, a thuilleadh air a' chuid eile 
dhiubh a mharbhadh ; eadhon Eblii, 
agus Recem, agus Sur, agus Hur, agus 
Reba, cùig righrean Mhidiain : Balaam 
mac Bheoir mar an ceudna mharbli iad 
leis a' chlaidlieamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnài 
Mhidiain 'nara braighdibh, agus an 
clann bheag, agus thug iad leo creach 
an sprèidh uile, agus an treudan uile, 
agus am maoin uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile 
anns an robli iad a chòmlinuidh, agus 
an dùin uile le teine. 

11 Agus thug iad leo a' chreach 
uile, agus an cobhartach uile, eadar 
dhaoine agus ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean, 
agus a' chreach, agus an cobhartach, 
gu Maois agus Eleasar an sagart, agus 
gu comhchruinneach chloinn Israeil, a 
chum a' chaimp aig còmhnardaibh 
Mhoaib, a ta làimh ri lordan amfagus 
do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar 
an sagart, agus ceannardan a' chomh- 
chruinnich uile mach 'nan coinneanih 
an taobh a uiuigh do'n champ. 14 Agus bha corruich air Maois ri 
luchd-riaglilaidh an t-sluaigh, ris na 
ceannardaibh air mhìltibh, agus na 
ceannardaibh air cheudaibh, a thàinig 
o'n chogadh. 

1.5 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnài uile beò ì 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Is- 
raeil, le comhairle Bhalaaim, peacach- 
adh an aghaidh an Tighearn aim an 
aobhar Pheoir ; agus bha plàigh air 
feadh comhchruinnich an Tighearn. 

17 A nis uime sin marbhaibh gach 
firionnach am measg na cloinne bige, 
agus marbhaibh gach bean d'am b'aithne 
fear le luidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh 
beò dhuibh fèin. 

19 Agus fanaibhse antaobh amuigh 
do'n champ seachd làithean : ge b'e 
mharbh neach air bith, agus ge b'e 
bhean ri neach a mharbhadh, glanaibh 
sibh fèin, agus bhur braighdean air an 
treas là, agus air an t-seachdamh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach uiie, 
agus gach ni a rinneadh do chroicnibh, 
agTis gach obair do fkionnadh ghabhar, 
agus gach ni a rinneadh do fhiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasaran sagart 
ris na fir-chogaidh a chaidh a mach a 
dh'ionnsuidh a' ehatha, Is e so ordugli 
an lagha a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-air- 
giod, an t-umha, an t-iarunn, an staoin, 
agus an luaidh, 

23 Gach ni a dh'f huilgeas an teine, 
bheir sibh fa'near e dhol troimh 'n 
teine, agus glanar e ; gidheadh le uisge 
an sgaraidh glanar e : agus gach ni nacli 
fulaing an teine, bheir sibh fa'near e 
dhol troimh 'n uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach 
air an t-seachdamh là, agus bithidh sibh 
glan, agTis 'na dhèigh sin thig sibh a 
stigh do'n champ. 

2.5 Ag-us labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a thog- 
adh, eadar dhuine agus ainmhidh, thu 
fèin, agus Eleasar an sagart, agus 
prìomh aithriche a' cliomhchniinnich ; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà 
earrainn ; eadar a' mhuinntir a gliabh 
an cogadh orra fèin, a chaidh mach do'n 
chath, agus eadar an comhchruinneach 
uile : 

28 Agus tog cìs do'n Tighearn o na 
fir-chogaidh, a chaidh mach do'n chath ; 180 AIREAMH, aon anaiii à cùig ceud, araon do na 
daoinibh, agus do'n bhuar, agus do na 
h-asail, agus do na caoiaich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir 
e do Eleasar an sagart, mar thabhartas- 
togta do'n Tighearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabh- 
aidh tiT aon chuibhiionn à letli-cheud, 
do na daoinibh, do'n bhxiar, do na h- 
asail, agus do na treudaibh, do gach 
ainmhidh, agus bheir thu iad do na 
Lebhithich, a tha gleidheadh cùraim 
pàilliuin an Tighearn. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an 
sagart mar a dh'àithn an l'ighearna do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadìion 
a' chuid eile do'n chreich a ghlac na 
fìr-chogaidh, sè ceud mìle, agus deich 
Is tri fichead niìle, agus cuig mìle 
caora, 

83 Agus tri fichead agus dà mhile 
dheug bò, 

34 Agus tri fichead agus aon mhìle 
asal, 

35 Agus dà mhìle dheug 'ar f hich- 
ead anam san iomlan, do mhnaibh do 
nach b'aithne fear le luidhe leis. 

8G Agus bha 'n leth bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' 
chogaidh, ann an aireamh tri cheud 
mìle, agus seachd mìle deug 'ar fhich- 
ead agus cùig ceud caora ; 

37 Agus b'i cìs an Tighearna do na 
caoraich sè ceud agus tri fichead agus 
cùig deug. 

38 Agus Viad am buar sè mile deug 
'ar f hichead : dhiubh so Vi cìs an Tigh- 
earna tri fichead 's a dhà-dheug. 

89 Agus Viad na h-asail deich mìle 
thar f hichead agus cùig ceud : dhiubh 
so bH cìs an Tighearna tri fichead agus 
a h-aon. 

40 Agus Viad anama nan daoine sè 
mlle deug : dhiubh so U'i cìs an Tigh- 
earna dà anam dheug 'ar f hichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, cadhon 
tabhartas-togta an Tighearn, do Eleasar 
an sagart, mara dh'àithnan Tighearna 
do Mhaois. 

42 Agus do leth chloinn Israeil, a 
roinn Maois o'n luchd chogaidh, 

43 (A nis Vi 'n \e,t\\ abhuineadh dd'n 
chomhchruinncach, tri cheud mile, 
agus seachd mile deug 'ar fhichead 
agus cùig ceud caora, 

44 Agus sè mile deug 'ar f hichead 
bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead 
asal agus cùig ceud, 46 Agus sè mìle deug anam,) 

47 Eadhon do'w leth a bhuineadh do 
chIoinnIsraeil,ghabhMaois aonchuibh- 
rionn à leth-cheud eadar dhuine agus 
ainmhidh, agus thug e iad do na Lebhi- 
thich, a bha gleidheadhcùraim pàilliuin 
an Tighearna, niar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riaghlaidh 
a bha os ceann mliiltean an t-sluaigh, 
na ceannardan air mhìltibh, agus na 
ceannardàn air cheudaibh, am fagus do 
Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad ri Maois, 
Ghabh do sheirbhisich àireamh nam 
fear-cogaidh a tha fo'r làimh, agus cha 
'n eil duine dhinn air chall. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas" a . 
chum an Tighearna, gach fear na f huair 

e do sheudaibh òir, eadhon slabhraidh- 
ean, agus usgraichean, fàinnean, cluas- 
fhailean, agus criosan, a dheanamh rèite 
air son ar n-anaman an làthair an Tigh- 
earn. 

61 Agus ghabh Maois agus Eleasar 
an sagart an t-òr uatha, uile 'na sheud- 
aibh oibiichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais iiile a 
ig iad seachad do'n Tighearn, o na 

ceannardaibh air mhìltibh, agus o na 
ceannardaibh air cheudaibh, sè mìle 
deug, seachd ceud agus leth-cheud se- 
cel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobh- 
artach, gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar 
an sagart an t-òr o na ceannardaibh air 
mhìltibh, agus air cheudaibh, agus thug 
iad e gu pàilliun a' choimhthionail, mar 
chuimhneachan do chloinn Israeil an 
làthair an Tighearn. 

CAIB. XXXII. 

ANIS bha aig cloinn Reubein agus 
cloinn Ghad ro-mhòran sprèidhe : 
agus an uair a chunnaic iad fearann 
laseir, agus fearann Ghilead, feuch, bha 
'n t-àite 'na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus 
clann ReulDein, agus labhair iad ri Maois, 
agus ri Eleasar an sagart, agus ri uachd- 
aranaibh a' chomhchruinnich, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus laser, 
agus Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeh , 
agus Sebam, agus Nebo, agus Beon ; 

4 Eadhon an dùtliaich a bhuail an 
Tighearna roimh chomhchruinneach 
Israeil, is fearann e air son sprèidhe, 
agus tha sprèidh aig do sheirbhisich. 

6 Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair CAIB. XXXII. 181 siim deadli-ghean a'd' shealladh, thugar 
am fearauii so do d' sheirbhisich mar 
sheilbh, agus na toir sinn a null thar 
lordan, 

6 Agus thubhairt Maois ri cloinn 
Ghad, agus ri cloinn Reubein, An teid 
bhur bràitlirean gu cogadh, agus au 
suidh sibhse an so 1 

•7 Agus c'ar son a bheir sibh mi- 
mhisueach do chridhe chloinn Israeil, 
a dhol a null do'n f Iiearann a thug an 
Tighearna dhoibh % 

8 Mar so rinn bhur n-aithriche, 
'nuair a chuir mi iad o Chades-barnea a 
dh'amharc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu gieann 
Escoil, agus a chuunaic iad am fearann, 

' thug iad mi-mliisneach do chiidhe 
chloinn Israeil, a chum nach rachadh 
iad a steach do'n fhearann a tling an 
Tighearna dhoibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna san 
àm sin f e'in, agus mhionnaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n f haic a h-aon 
do na daoinibh a thàinig a nìos as an 
Eiphit, f hichead bliadlina dh'aois agus 
08 a cheann, am fearann a mhionnaich 
mi do Abraham, do Isaac, agus do laco' '. 
a chionn nach do lean iad mi gii h-i&v - 
lan ; 

12 Saor o Clialeb mac lephuneh an 
Ceniseach, agus losua mac Nuin ; oir 
lean iadsan an Tighearna gu h-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tighearn an 
aghaidh Israeil, agus chuir e air seach- 
aran iadsan f hàsachdà f hichead bliadh- 
na, gus an deachaidli as do'n ghinealach 
sin uile a rinn olc an sealladh an Tigh- 
earn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigh 
suas an àite bhur n-aithriche, gineal 
dhroch dhaoine, a mheudachadh fathast 
niòr chorruicli an Tighearna ri h-Israel. 

15 Oir ma thionndaidheas sibh air 
falbh o 'leantuinn-san, fàgaidh e fatliast 
uair eile san f hàsacli iad,agus sgriosaidh 
sibh an sluagh so uile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, 
agus thubhairt iad, Togaidh sinn 
mainnirean cliaorach an so d'ar sprèidh, 
agus bailtean d'ar cloinn bhig : 

17 Ach thèidsinnfèindeas-armaiehte 
roimh chloinn Israeil, gus an toir sinn 
iad d'an àite : agus ni ar clann bheag 
còmhnuidh sna bailtibh daingnichte air 
sgàth luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gus 
an sealbhaich clann Israeil gach dnine 
dhiubli 'oighreachd fèin : 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille riu-san an taobh eile do lordan, uo thall 
sin ; a chionn gu'n do thuit ar n- 
oighreachd dhuinne air an taobh so do 
lordan a làimh na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois riu, Ma ni 
sibli an ni so, ma thèid sibh fo'r n-arm- 
aibh roimh an Tighearna gu cogadh, 

21 Agusgu'ntèidsibh uile armaichte 
thar lordan roimh an Tighearn, gus am 
fuadaich e mach a naimhdean as a 
làthair, 

22 Agus gu'n ceannsaichear am fear- 
ann am fianuis an Tighearna ; 'na 
dhèigh sin pillidh silili, agus bithidh 
sibh neò-choireach an làthair an Tigh- 
earn,agus an làthair Israeil,agusbithidh 
am fearann so 'na sheilbh agaibh am 
fianuis an Tighearn. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacaichsibh an aghaidh an Tighearn ; 
agus bithibh ciunteach gu'm faigh bhur 
peacadh a inach sibh. 

24 Tqn"'' ' .y^iÌLean d ttr cloinn bhig, 
aguii mainnirean d'ur caoraich ; agus 
deanaibh an ni a chaidh mach as bhur 
beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus 
clann Reubein ri Maois, agràdh, Ni do 
sheirljhisicli mar a ta mo Thighearn 
ag àithneadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar mnài, 
ar treudan agns ar sprèidli uile, an sin 
ann am bailtibh Ghilead ; 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, 
gach fear dhiubh armaiclite chum 
cogaidh, roimh an Tigliearna gu cath, 
mar a tha mo thighearn ag ràdh. 

28 AgustlrugMaoisàithne d'an taobh 
do Eleasar an sagart, agus do losua mac 
Nuin, agus do phrìomh aithricliibh 
threubha chloinn Israeil : 

29 Agus tliubhairt Maois riu, Ma 
thèid clann Ghad, agus clann Reubein 
a null maille ribh thar lordan, gach 
fear dhiuhh armaichte gu cath an làthair 
an Tighearn, agus gu'n ceannsaichear 
an tìr roimhiljh,an sinbheir sibh dhoibh 
fearann Ghilead mar sheilbh : 

30 Ach mur tèid iad thairis maille 
ribh armaichte, bithidh seilbh aca 'nur 
measg/«« ann an tìr Chanaain. 

31 Agus f hreagair clann Ghad, agus 
clann Reubein, ag ràdh, Mar a thubh- 
airt an Tighearaa ri d' sheirbhisich, 
mar sin ni sinne. 

32 Thèid sinn anullarmaichte roimh 
an Tighearnado thìr Chanaain, a chnni 
gu'?« bi sealbh ar n-oighreachd againn 
air an taobh so do lordan. 

83 Agus thug Maois dhoibh, cadhoìi 182 AIREAMH. do chloinn Gliad, agus do chloinn Reu- 
bein, agus do leth thrèibh Mhanaseh, 
mhic loseiph, rìoghachd Shihoin righ 
nan Amoracli, ag-us rìoghachd Og righ 
Bhasain, an tir maille r'a hailtihli anns 
na crìochaihh, eadhon hailte na dùth- 
cha mu'n cuairt. 

84 Agus thog clann Ghad Dibon, 
agus Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus laser, 
agus logbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
bailte daingnichte ; agus mainnirean 
air son chaovach. 

37 Agus thogclannReubeinHesbon, 
agus Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (air 
d'anainmean abhi air an atharrachadh,) 
agus Sibmah : agus thug iad ainmean 
eile do na bailtibha thog iad. 

39 Agus cliaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghilead, agusghlac iad e, 
agus chuir iau a seubli "^- Amorach a 
bha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do Mha- 
chir mac Mhanaseh ; agus ghabh e 
còmhnuidh ann. 

41 Agus chaidh lair mac Mhanaseh 
agus ghlac e a bliailte beaga, agus thug 
e Habhot-iair mar ainm orra. 

42 Agus cliaidli Nobah ag-us ghlac e 
Cenat, agus a bhailte beaga, agiis tliug 
e Nobahmarainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

/S iad so turusan chloinn Israeil, a 
chaidh mach à tìr na h Eiphit, a 
rèir an armailtean, fuidli làimli Mhaois 
agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach 
a rèir an tunisan, air àithne an Tigh- 
earn : agus is iad so an turusan, a rèir 
an dol a mach. 

3 Agus dh'imichiad o Rameses anns 
a' cheud mhios, aira' chùigeadh là deug 
do'n cheud mhìos : air an là màireach 
an dèigh na càisge chaidh clann Israeil 
a mach le làimh àird ann an sealladh 
nan Eiphiteach uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an 
ceud-ghin uile, a bhuail an Tighearn 
'nam measg : air an diathan mar an 
ceudna ehuir an Tighearna breitheanas 
an gnìomh.) 

5 Agus dli'inncli clann Israeil o Ra- 
meses, agus champaich iadannan Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o vShucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tha ann 
an iomall an fhàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill iad a ris gu Pihahirot, a ta fa 
cliomhair Bhaal-seplioin : agus champ- 
aich iad fa chomhair Mhigdol. 

8 Agus dh'imich iad o chomhair 
Phihaliirot, ag-us chaidh iad troimh 
mheadhon na fairge do'n f hàsach, agus 
dh'imicli iad astar thii làithean ann am 
fàsach Etaim, agTis champaich iad ann 
am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, agus 
thàinig iad gu h-EIim : agus anu an 
Elim hha dà tholiar dheug uisge, agiis 
deich agus tri fichead craobh phailme ; 
agus champaich iad an sin. 

10 Agiis dli'imich iad o Elim, agus 
champaich iad làimh ris a' mhuir 
ruaidh. 

11 Agns dh'imich iad o'n mhuir 
ruaidh, agus champaich iad ann am 
fasach Shin. 

1 2 Agus dh'imich iad à fàsach Shin, 
agus champaich iad ann an Doj)hcah. 

13 Agus dh'imich iad o Dhophcali, 
agus champaich iad ann an AIus. 

14 Ag-us dh'imich iad o AIus, agus 
champaich iad ann an Rephìdim, far 
nach robh uisge aig an t-sluagli r'a òl. 

15 Agus dh'imicli iad o Repliidim, 
agus champaich iad ann am fàsach 
Shinai. 

IG Agus dh'imicli iad o fhàsach 
Shinai-, agus champiaicli iad ann an Cib- 
rot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot- 
hataabhali, agus champaich iad ann an 
Haserot. 

18 Agais dh'imich iad Haserot, agus 
champaich iad ann an Ritmah. 

19 AgTis dh'imich iad o Ritmah, agus 
champaich iad ann an Rimon-pares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimon-pares, 
agus champaich iad ann au Lilinali. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imich iad o Risah, agus 
champaich iad ann an Celielatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatah, 
agus champaich iad ann an sliabh Sha- 
pher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh Sha- 
pher, agus champaich iad ann an Hara- 
dah. 

25 Agus dh'imich iad o Haradah, 
agus champaich iad ann am Machelot, 

26 Agus dli'imicli iad o Mhachelot, 
agus champaich iad ann an Taliat. 

27 Agus dli'imich iad o Tliahat, agus 
champaicli iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imich iad o Tharah, ag-us 
chanipaich iad ann am Mitcah. CAIB. XXXIV. 183 29 Agus dh'iniicliiad oMhitcali, agus 
eliainpaich iad ann an Hasnionali. 

80 Agus dh'imich iad o Hasmonah, 
agus cliampaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, 
aguschampaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 Agus dh'imich iad o Bliene-iaacan, 
agus champaich iad ann an Hor-hagid- 
gad. 

83 Agusdh'imichiad oHor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an lot-batah. 

34 Agus dli'imich iad o lot-batah, 
agus champaich iad ann an Ebronah. 

35 Agus dh'imich iad o Ebronah, 
agus champaich iad ann an Esion-gaber. 

86 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, 
Rgxxs champaich iad ann am f àsach Shin : 
is e so Cades. 

87 Agus dh'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an sliabh Hor, ann 
an iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagai-t suas 
gu sliabh Hor, air àithne an Tighearn, 
agus fhuair e bàs an sin, anns an dà 
fhicheadamh bliadhna an deigh do 
chloinn Israeil teachd a mach à tìr na 
h-Eiphit, air a' cheud là do'n chùigeadh 
mìos. 

39 Agus bha Aaron ceud agus fichead 
agus tri bliadhna dh'aois, an uair a 
dh'eug e ann an sliabh Hor. 

40 Aguschuala righ Arad an Canaan- 
ach (a bha chòmhnuidh san àirde 
deas ann an tìr Chanaain) mu theachd 
chloinn Israeil. 

41 Agus dh'imicli iad o shliabh Hor, 
agus champaich iad ann an Salmonah, 

42 Agus dh'imich iad o Shalmonah, 
agus champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an lie-abarim, ann 
an crich Mhoaib. 

4-5 Agus dh'imich iad o lim, agus 
champaich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imich iad o Dhibon-gad, 
agus champaich iad ann an Almon-dib- 
lataim. 

47 Agus dh'imich iad o Almon-dib- 
lataim, agus champaich iad ann an 
slèibhtibh Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o shle'ibhtibh 
Abarim, agus champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lordan 
amfagus do lericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri 
lordan, o Bhet-iesimot eadhon gu Abel- 
sitim, ann an còmhnardaibli Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri Maois ann an còinhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri lordan am fagus do lericho, 
ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thèid sibh a null 
thar lordan, do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògiaidh sibli a mach uile 
luchd-àiteachaidh na tìre as bhur fian- 
uis, agus cuiridh sibh as d'an dealbhan 
uile, agus sgriosaidh sibh an coslais 
leaghta uile, agus fàsaichidh sibh ax\ 
ionadan àrda uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd- 
àiteachaidh an f hearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann: oir thug mise dhuibh 
am fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann 
le crannchur mar oighreachd am measg 
bhur teaghlaichean : dhoibhsan a's 
lìonmlioire bheir sibli an oighreachd a's 
mò, agus dhoilìhsan a's teirce bheir sibh 
an oighreachd a's lugha : bithidh oigh- 
reachd gach duine san àit anns an tuit 
a chrainichur : a rèir treubha bhur n- 
aithriche sealbhaichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach 
luchd-àiteachaidh an f hearainn as bliur 
fianuis, an sin bithidh iadsan diubh d'an 

1 leig sibh fuireach, 'nan scolbaibh 'nur 
sùilean, agus 'nam bioraibh 'nur taobh- 
an, agus cuiridh iad campar oirbh san 
fhearann anns am bi sibh a chomh- 
nuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich 
nii a dheanarah riu-san, gu^n dean mi 
ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh do thalamh 
Chanaain, {is e so ain fearann a thuiteas 
oirbh mar oiglireachd, eadhon fearami 
Chanaain maille r'a chrìocliaibh) 

3 Au sin bithidh bliur cearn deas o 
f hàsach Shin, leth ri crich Edoim, agus 
is i bhur crìoch mu dhe;is fìor iomall 
na fairge saillte a làimh na h-àird' aii 
ear. 

4 Agus pillidh Ijhur crìoch o'n taobh 
mu dheas gu dìreailh Acrabiin, agus 
thèid i air a h-aghaidh gu Sin ; agus 
bithidh a dol a mach o'n taobh mu 
dheas gu Cades-barnea, agus gabhaidh 
i roimpe gu Hasar-adar, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu h-Asmon : 

5 Agus blieir a' chrìoch cuairt o 
Asmon gu amhainn na h-Eiphit, agus 
bithidh a dol a mach aig an fhairge. 184 AIREAMIÌ. 6 Agus a thaobh na crich' an iar, 
bitliidh agaibh eadhon an f hairge mhòr 
mar chrich : bithidh «' chrìoch so 'na 
crìch dhiiibh air an làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crioch air an 
làimh mu thuath : o'n f hairge mhòir 
comharaichidh sibh dhuibli fein gu 
sliabh Hor. 

8 shliabh Hor comharaichidh sibh 
J7<Mr cnoc/i gu dolastigh Hamait ; agus 
bithidh dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus galihaidh hhnr crioch i'oimpe 
gTi Siphron, agTis bithidh a dol a mach 
aig Hasar-enan ; is i so bhur crìoch mu 
thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur 
crìoch air an taobh an ear o Hasar-enan 
gu Sepham. 

11 Ag-us thèid a' chrioch sìos o She- 
pham gu Riblah, air an taobh an ear 
do Ain ; agus thèid a' chrìoch sìos, agus 
ruigidh 1 gu taobh fairge Cluneret a 
làimh na h-àird' an ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu 
lordan, agus Ijitliidh a dol a mach aig 
a' mhuir shaiUte : is e so bhur fearann 
le 'chriochaibh mu'n cuairt. 

13 AgTis dh'àithn Maois do chloinn 
Israeil, ag ràdli, Is e so am fearann a 
shealbhaicheas sibh le crannchur, a 
dh'àithn an Tighearna thoirt do na 
naoi treubhan, agus do'n leth thrèibh. 

14 Oir f liuair treubhchloinnReubein 
an oighreachd, a rèir tighe an aithriche, 
agus treubh chloinn Gliad a rèir tighe 
an aithriche ; agus f huair leth thrèibh 
Mhanaseh an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh ag-us an 
leth thrèibh an oighreachd air an taobh 
so do lordan am fagus do lericho, a 
làimh na h-àird' an ear, leth ri èirigh 
na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

\7 Is iad so ainmeanna nan daoine 
a roinneas am fearann duibh : Eleasar 
an sagart, agus losna mac Nnin. 

18 Agus gabhaidh sibh aon cheann- 
ard do gach trèibh, a roinn an f liear- 
ainn mar oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmeanna nan 
daoine : Do thrèibh ludah, Caleb mac 
lephuneh. 

20 Agus do thrèibh chloinn Shime- 
oin, Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad 
mac Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn 
Dhan, Buci mac logli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel 
mac Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibhe chloinn 
Ephraim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn 
Shebuluin, Elisaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloinn 
Isacliair, Paltiel mac Asain. 

27 Ag-us ceannard trèibhe chloinn 
Aseir, Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn 
Naphtali, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an 
Tighearn an oighreachd a roinn do 
chloinn Israeil ann an tir Chanaain. 

CAIB. XXXV. 

AGUS labhair an Tigliearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri loidan ani fagus do lericho, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
thabhairt do na Lebliithich, do oigh- 
reachd an seilbh, bailte gu còmhnuidh 
a ghabhail annta : agus bheir sibh mar 
an ceudna do na Lebhithich fearann 
comh-roinn d'am bailtibh mu'n cuairt 
orra. 

3 Agus bithidli na bailtean aca gu 
còmhnuidh a ghabhail annta, agus 
bitliidh am fearann comh-roinn air son 
au sprèidhe, agus air son am maoin, 
agus air son an ainmhidhean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn 
nam bailtean, a bheir sibh do na Lebh- 
ithich, a mach o bhalla a' bhaile, mile 
làmh-choille mu'n cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a 
muigh do'n bhaile air an taobli an ear 
dà mhile làmh-choille, agus air an 
taobh mu dheas dà mhile làmh-choille, 
ag-us air an taobh an iar dà mhìle làmh- 
choille, agus air an taobh niu thuath 
dà mhile làmh-choille ; agus bithidh 
ara baile sa' mheadhon : bithidh so 
dhoibh 'na f hearann comh-roinn d'am 
bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a 
bheir sibh do na Lebhithich, bithidli 
sè bailte chum dìdein, a dli'orduicheas 
sibh air a shon-san a mharbhas duine, 
chum gu'n teicli e an sin : agus liu-san 
cuiridli sibh dà bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile a 
bheir sibh do na Lebhithich, ochd agus 
dà f hichead baile : iad sin hheir sibh 
seachad agus am fearann comh-roinn. 

8 Agus hithidh na bailtean a bheir 
sibh seachad do sheilbh chloinn Israeil : 
uatba-san aig am hhcil mòran, bheir CAIB. XXXV. 18Ò sibh mòran ; ach uatha-san aig am bheil 
beagan, blieir sibli beagan : blieir gacli 
aon d 'a bhailtibl\ do na Lebhithich, a 
rèir 'oighreachd a ta e a' sealbhachadh. 

9 Agus labliair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd 
thar lordan do thìr Chanaain, 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh 
fèin bailte, gu bhi 'nara bailtibh dìdein 
dliuibh, a clium gu'n teich am marbh- 
aiche au sin, a mharbhas neach an ain- 
fhios. 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam 
bailtibh a chum dìdein o'n dìoghaltair ; 
a chum nach bàsaich esan a mharbhas 
duine, gus an seas e an làthair a' chomh- 
chruinnich ann am breitheanas. 

13 Agus do na bailtibh sin a bheir 
sibh seachad, bithidh sè bailtean agaibh 
a chum dìdein. 

14 Bheir sibh seachad tri bailtean 
air an taobh so do lordan, agus tri 
bailte bheir sibh seachad ann an tir 
Chanaain, a bhios 'nambailtibh didein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan 
didein, araon do chloinn Israeil, agus 
do'n choigreach, agus dhasan a bhios 
air chuairt 'nam measg ; a chum gu'n 
teich gach neach an sin, a mharbhas 
duine gun fhios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal 
iaruinn, (air chor as gu'm bàsaich e,) 
is mortair e : cuirear gu cinnteach am 
mortair gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach 
a thilgeadh (a dh'fheudas a bhàs a 
thoirt,) agus gu'm bàsaich e, is mortair 
e : cuirear gu cinnteach am mortair gu 
bàs. 

18 No ma bhuaileas se e le làmh- 
bhall fiodha (a dh'fheudas a bhàs a 
thoirt,) agus gu'm faigh e bàs, is mort- 
air e : cuirear gu cinnteach am mortair 
gu bàs. 

19 j\Iarbhaidli dìoghaltair na fola e 
f èin am mortair : an uair a choinnicheas 
se e, marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
f huath, no ma thilgeas e ni sam bith air 
am plaid-luidhe, air chor as gu'm faigh 
e bàs ; 

21 No ma bhuaileas se e le a làimh 
ann an naimhdeas, air chor as gu'ra 
faigh e bàs ; cuirear esan a bhuail e 
gun teagarah gu bàs ; oir is mortair e: 
marbhaidh dìoghaltair na fola am 
mortair, an uair a choinnicheas se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu h-obaun gun naimhdeas, no ma thilg e 
ni sam bith air gun phlaid-luidhe ; 

23 No le cloich sam bith, a dh'- 
fheudas bàs duine a thabhairt, gun e 
'g a f haicinn, agus gu'n do thilg e air 
i, air chor as gu'm faigh e bàs, agus 
nach bu namhaid da e, agus nach d'iarr 
e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
breth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam breitheanas 
sin : 

25 Agus saoraidh an comhchruinn- 
each am mai-bhaiche à làimh dìogli- 
altair na fola, agus cuiridh an comh- 
chruinneach air ais e do bhaile a dhì- 
dein, gus an do theich e : agus fanaidh 
e ann gu bàs an àrd-shagairt, a dh'- 
ungadh leis an oladh naoimh. 

26 Ach ma thig am marbhaiche uair 
alr bith an taobh a mach do chrìch 
baile a dhidein, gus an do theich e ; 

27 Agus gu'm faigh dioghaltair na 
fola e an taobh a mach do chrìochaibh 
baile a dhìdein, agus gu'm marbh dìogh- 
altair na fola am marlihaiche ; cha bhi 
e ciontach do fhuil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha 
fuireach ann am baile a dhìdein gu bàs 
an àrd-shagairt : ach an dèigh bàis an 
àrd-shagairt, pillidh am marbhaiche gu 
fearann a sheilbhe fèin. 

29 Agus bithidli na nithc sin 'nan 
reachd breitheanais dhuibh, air feadh 
bhur ginealacha, 'nur n-àitibh-còmh- 
nuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sambith, 
cuirear am mortair gu bàs le beul 
f hianuisean : ach cha toir aon f hianuis 
teisteas an aghaidh neach sam bith a 
chum a chur gu bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air son anama mortair, a tha ciont- 
ach do bhàs ; ach cuirear gu cinnteach 
gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air a shon-san a theich do bhaile 
a dhìdein, a chum gu'n tigeadh e ris a 
ghabhail còmhnuidh san f hearann, gu 
bàs an t-sagairt. 

33 Mar sin cha truaill sibh am fear- 
ann anns am bheil sibh : oir truaillidh 
fuil am fearann, agus cha 'n'eil e 'n 
comas am fearann a ghlanadh do'n 
f huil a dhoirteadh ann, ach le fuil an 
ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh uime sin am fear- 
ann anns am bi sibh a chòmhimidh, 
anns am bheil mise a'm' chòmhnuidh : 
a chionn gu bheil mi.se an Tighearn a'm' 186 DEUTERONOMI. chòmhnuidli am meaclhon chloinn Is- 
raeil. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS thàinig prìomh aithriche 
theaghlaiche chloinn Ghilead, 
mhic Mhachir, mliic Mhanaseh, do 
theaghlaichibh mhac loseipli, am fagus, 
agus labhair iad an làtliair Mhaois, 
agus an làthair nan ceannard, eadkon 
prìomli aithriche chloinn Israeil ; 

2 Agus tliuhhairt iad, Dh'àithn an 
Tighearna do m' thigliearn ani fearann 
a thoirt mar oighreachd le crannchur 
do chloinn Israeil, agns dh'àitlineadh 
do m' thighearna leis an Tighearn, 
oighreachd ar bràthar Shelophehaid a 
thoirt d'a nigheanaibli. 

8 Agus ma phòsar iad ri h-aon do 
mhic nan treubh eile do cliloinn Israeil, 
an sin hheirear an oiglireachd-san o 
oighreachd ar n-aithriche, agus cuirear 
i ri oighreachd na trèiblie d'an gabhar 
iad : mar sin bheirear i o chrannchur ar 
n-oighreachd-ne . 

4 Ag-us an uair a bhios an iubile ann 
do chloinn Israeil, an sin cuirear an 
oighreachd ri oighreachd na trèiblie 
gus an do ghabhadh iad : mar sin 
hheirear an oighreachd-san air falbh o 
oiglireachd thrèibhe ar n-aitliriche. 

5 Agus dh'àithn Maois do cliloinn 
Israeil, a rèir focail an Tighearn, ag 
ràdh, Ìs ceart a labhair treubh mhac 
loseipli. 

6 /s e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earna thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràdh, Pòsadh iad an neach a's àill 
leo ; a mhàin ri teaghlach thrèibhe an 
aithriche pòsaidh iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oigh- 
reaclid chloinn Israeil o thrèihh gu 
trèibh ; oir dlùth-leanaidh gach duine 
do chloinn Israeil ri oiglrreachd trèibhe 
'aithriche. 

8 Agus bithidh gacli nighean, a 
shealbhaicheas oighreachd ann an trèibh 
sam bith do cliloiun Israeil, 'na mnaoi 
aig aon do theaglilacli trèibhe a h- 
athar, a chum gu meal clann Israeil 
gacli duine dhiubh oighreaclid 'aith- 
riche. 

9 Ni mò dh'atharraiclieas an oigh- 
reachd o aon trèibh gu trèibh .eile ; 
ach dk'ith-Ieanaidh gach duine do 
threubhaibli chloinn Israeil r'a oigh- 
reachd fèin. 

10 Eadlion mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois, mar sin rinir niglieana 
Shelof)liehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, 
agTis Hoglah, agus Milcah, agus Noah, 
nigheana Shelophehaid, ri mic bhràthar 
an athar. 

12 Phòsadh iad rifir do theaghlaich- 
ibh mhac Mhanaseh mhic loseiph, agus 
dh'fhan an oighreachd ann an trèibh 
teaghlaich an athar, 

13 Is iad sin na Ji-àitheantan, agus 
na breitheanais, a dh'àithn an Tigh- 
earna le làimh Mhaois, do ehloinn Is- 
raeil ann an còmhnardaibh Mhoaib,- 
làimh ri lordan am fagus do lericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 

/S iad so na briathran a labhair Maois 
ri h-Israel uile, air an taobh so do 
lordan san f hàsach, anns a' chòmhnard 
fa chomhair na mara ruaidhe, eadar 
Paran, agus Tophel, agus Lalian, agus 
Haserot, agus Disahab. 

2 {Tha asdar aon là deug o Horeb, 
rathad slèibli Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà fhicheadamh 
bliadlina, anns an aon mhìos deug, air 
a' cheud ìà do'n mhìos, labhair Maois 
ri cloinn Israeil, a rèir nan uile nithe a 
dh'àithn an Tighearna dha d'an taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righ nan Amorach a mharbhadh, a bha chòmh- 
nuidh ann an Hesbon, agus Og righ 
Bhasain, a hha chòmhnuidh aig Astarot 
ann an Edrei, 

.5 Air an taobh so do lordan, ann an 
tìr Mhoaib, thòisich Maois air an lagh 
so chur an cèiU, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia ruinn 
ann an Horeb, ag ràdh, Ghabh silih 
còmhnuidh fada gu leòr san t-sliabh 
so : 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur turus, 
agTis rachaibh a chum slèibh nan Amo- 
rach, agus a chum nan ionadan uile am 
fagus da anns a' chòmhnard, anns a' CAIB. I. 187 nilionadli, agus aims an t-srath, agus ' 
mu dlieas, agus li taobh na fairge, gn 
f earann nan Canaanach, agus gu Ce- ' 
banon, a dh'ionnsuidh na h-aimlme 
mòire, àimhne Euphrates. 

8 Feuch, chuir mi 'n tìr roinihibh ; 
rachaibh a steach, agus sealbhaichibh 
am fearann a mhionnaich an Tighearna 
d"ur n-aithiichibh, Abraham, Isaac, 
agus lacob, gu'n tugadh e dhoibh e, 
agus d'an shochd "nan dèigh. 

9 Agus labhair mi libh san àm sin, 
ag ràdh, Cha 'n urrainn mise bhur 
giùlan a'm' aonar : 

10 Rion an Tigheama bhur Dia 
lìonmhor sibh, agus, feuch, tJia sibh an 
diugh mar reulta nèLmh a thaobh lìon- 
mhoireachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, Dia 
bhur n-aithriche, sibh nule uair ni's 
lìonmhoire na tfia sibh, agus gu'm 
beannaicheadh e sibh, mar a sheall e 
dhuibh :) 

12 Cionnus is uiTainn mise leam 
fèin bhur diagh à ghiùlan, agus bhur 
n-eallach. agus bhur comhstii ì 

13 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine- 
ghc agus tuigseach, agus aithnichte 
'nur treubhaibh, agus ni mise iad 'nan 
ceannardaibh oirbh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus 
thubhairt sibh, Tha. a.nm alabhairthu 
maith dhuinne r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cLnn bhui' treubh- 
an, daoÌQe ghe, agns aithnichte, agus 
rinn mi iad 'nan ceannardaibh oirbh, 
"nan uachdaranaibh mhìlte, agus 'nan 
uachdaranaibh cheuda, agus 'nan 
uachdaranaibh leth-cheuda, agus 'nan 
uachdaranaibh dheichnear, agus 'nan 
luchd-iiaghlaidh am measg bhur 
treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breith- 
eamhnaibh san àm sin. ag ràdh, Eisdibh 
ris na càùean a bhios eadar bhui' 
bràithiean, agus thugaibh breth cheart 
eadar gach duine agus a bhxàthair, agus 
an coigi-each a ta maille ris. 

17 Cha blii suim agaibh do neach 
seach a chèile ann am breitheanas ; ris 
a' bheag èisdidh sibh co mhaith is ris 
a' mhòr ; cha bhi athadh oirbh roimh 
ghnùis .duine, ou- is le Dia a' bhreth : 
agus a' ehùis a bhios ro-chruaidh oirbh, 
bheirsibh a m' ioimsuidhs', agus èisdidh 
Tni.se rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm 
sin na h-uile nithe bu chòir dhuibh a 
dheanamh. 

19 Agus an uair a dh'fhalbh sinn o Horeb, chaidh sinn troimli an f hàsach 
mhòr agus uamhasach sin uile, a chunn- 
' aic sibh air slighe slèibh nan Amorach, 
a re'ir mar a dJi'àithn an Tighearn ar 
[ Dia dhuinn ; agus thàinig sinn gu 
Cades-bamea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh 
air teachd gu shabh nan Amorach, a 
tha 'n Tighearn ar Dia a' tabhaiit 
dhuinn. 

I 21 Feuch, chuir au Tigheama do 
Dhia am fearann romhad, imich suas, 
sealbhaich e, a rèir mar a thubhairt an 
Tighearna Dia t'aithriche riut ; ua 
biodh eagal ort, agus na biodh faitcheas 
ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus 
domhsa gach aon agaibh, agus thu- 
bhairt sibh, Cuireamaid daotne romh- 
aLnn, agus rannsaicheadh iad a mach 
dhuinn am feai-ann, agus thugadh iad 
fios d"ar n-ionnsuidh a rìs ciod an t- 
sUghe air an tèid sinn suas, agus ciod 
na bailte gus an tig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
maith ; agus ghabh mi dà f hear dheug 
dhibh, aon f hear as gach trèibh. 

21 Agus thionndaidh iad, agus 
chaidh iad suas do'n t-shabh, agus 
thàinig iad gu gleann Escoil, agus rann- 
saich iad a mach e. 

2-3 Agus ghabh iad 'nan làimh do 
thoradh an f hearainn, agus thug iad a 
nuas e d'ar n-ionnsuidhne, agus thug 
iad fios.duinn a rìs, agiis thubhairt iad, 
Is maith am fearann a tha 'n Tigheam 
ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh dol 
suas, ach chuir sibh an aghaidh àithue 
an Tighearaa bhur Dè. 

27 Agus rinn sibh geai-an 'nui'bùth- 
aibh, agus thubhairt sibh, A chionn 
gu'm b'fhuathach leis an Tighearna 
sinn, thug e mach sinn à tìr na h-Ei- 
phit, gu'r toirt thauis do làimh nan 
Amoi-ach, a chur as duinn. 

28 C"àit an tèid sinn suas ? Chuir 
ar bràithrean ar cridlie fuidh mhi- 
mhisnich, ag ràdh, TTia 'n sluagh ni's 
mò agus ni 's àirde na sinne ; tha na 
bailtean mòra, agus daingnichte suas gu 
nèamh, agus os barr, chunnaic sinn mic 
nan Anacach an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Xa 
biodh geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tighearna bhur Dia, a tha dol 
roimhibh, cogaidh esan air bhur son, a 
rèir nan uile nithe a rinn e air bhur 
son san Eiphit fa chomhair bliur sùl. 

31 Agus anns an fhàsach, far am 188 DEUTERONOMI. faca tu cionnus a ghiùlain an Tighearna 
do Dhia thu, mar a ghiùlaineas duine a 
mhac, san t-slighe sin uile air an deach- 
aidli sibh, gus an d'thàinig sibh do'n 
àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid 
sibh an Tighearna bliur Dia, 

33 A dh'imich roimhibh san t-shghe, 
a rannsachadh a niacli àite dliuibh gus 
ar bùthan a shuidheachadli ami, ann 
an teine san oidhche, a nochdadh 
dhuibli ciod an t-sUghe air an imicli- 
eadh sibh, agus ann an neul san là. 

34 Agus cliual' an Tighearna fuaini 
bliur briatliran, agus blia corruich air, 
agus mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n f haic a h-aon 
do dliaoinibh a' ghinealaich uilc so am 
fearann maith sin, a mliionnaicli mise 
gu'n tugainn d'ur n-aithrichiblr, 

36 Saor o Chaleb mac lepliuneh ; 
chi esan e, agus dhasan bheir mi am 
fearann air an do slialtair e, agus d'a 
chloinn, a chionn gu'n do lean e 'n 
Tighearnagu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig an 
Tighearna liumsa air bliur sgàth, ag 
ràdh, Cha teid thusa fein a steach an 
sin. 

38 Ac7i losua mac Nuin, a tha 'na 
sheasamh a'd' làthair, thèid esan a 
steach an sin. Tlioir misneach dha ; 
oir bheir e air Israel a shealbliachadli. 

39 Agus bliur leanbana a thubhairt 
sibh gu'm biodh iad 'nan creich, agus 
bhur clann, aig nach robh san là ud 
eòlas air maith seacli olc, thèid iadsan 
a steach an sin, agus dhoibhsan bheir 
mi e, agus sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, agus 
gabhaibh bhur turus do'n fhàsach, air 
slighe na mara ruaidhe. 

41 An sin f hreagair sibh agus tliu- 
bhairt sibh rium, Pheacaich sinn an 
aghaidh an Tighearn, thèid sinn suas 
agus cogaidh sinn, a rèir nan uile tiithe 
a dh'àithn an Tighearn ar Dia dhuinn. 
Agus chrioslaich sibh oirbh gach fear 
agaibh 'airm chogaidh, agus bha sibh 
uUamh gu dol suas do'n t-sliabh. 

42 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Abair riu, Na rachaibh suas, 
agus na cogaibh, oir cha 'w'ezV mise 'nur 
measg ; air eagal gu'm buailear sibh 
an làthair bhur naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus 
cha'n èisdeadh sibh, ach rinn sibh 
ceannairc an aghaidh àithne an Tigh- 
earn, agus chaidh sibh gu h-anndàna 
suas do'n t-sliabh. 44 Agus thàinig na h-Amoraìch, a 
bha chòmhnuidh san t-sliabh sin, a 
mach 'nur n-aghaidh, agus maig iad 
sibh mar a ni beachan, agus chuir iad 
as duildi ann an Seir, ead/ion gu Hor- 
mah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh 
an làthair an Tighearn ; acli cha 'n 
èisdeadh an Tighearna ri'r guth, agus 
cha tugadh e cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an 
Cades mòran làithean, a rèir nan 
làithean a dh'f han sibh an sin. 

CAIB. II. 

AN sin phill sinn, agus ghabh sinn 
ar turus do'n fhàsach, air slighe 
na mara ruaidhe, mar a labhair an 
Tighearna riumsa; agus chuairtich 
sinn sliabh Sheir mòran làithean. 

2 Agus labhair an Tighearna rium, 
ag ràdli, 

3 Cliuairtich sibh an sliabh so fada 
gu leòr : pillibh ri tuath. 

4 Agus àlthn thusa do'n t-sluagh, 
ag ràdh, Tha sibh gu dol troimh chrich 
bhur bràithre cloinn Esau, ata chòmh- 
nuidh ann an Seir, agus bithidh eagal 
orra roimhibli : ach thugaibh aire 
mhaith dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh riu ; oir cha toir mi 
hheng d'am fearann duibh, cha toir 
uiread as leud troidhe ; a chionn gu'n 
d'thug mi sliabh Sheir a dh'Esau mar 
sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; agus 
mar an ceudna ceannaichidh sibh uisge 
uatha le h-airgiod, a chum gu'n òl 
sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do 
Dhia thu ann an uile oibribli do làimhe : 
is aithne dha do thriall troimh 'n 
f hàsa«li mhòr so : rè an dà f hichead 
bhliadhna so bha 'n Tighearnado Dhia 
maille riut, cha robh uireasbhuidh nf 
sam bith oii. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad' 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha 
chòmhnuidh ann an Seir, trid shlighe 
a' chòmhnaird o Elat, agus o Esion- 
gaber, phill sinn, agus chaidh sinn 
seachad air slighe fàsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Na buin gu naimhdeil ris na Moabaich, 
agus na dean stri riu ann an cath : oir 
cha toir mi dhuit a hheag d'am fearann 
mar sheilbh, a chionn gu'n d'thug mi 
Ar do chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na li-Emich roimhe a chòmh- CAIB. II. 189 nuidli ann, sluagh mòv, agus lìonmlior, 
agus àrd niar na h-Anacaich ; 

11 A mheasadh mar anceudna 'nam 
famhairean mar na h-Anacaich, ach 
thug na Moabaich Emicli mar ainm 
orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich a 
chòmlmuidh roimhe sin ann an Seir ; 
ach thàinig clann Esau 'nan de'igh, 
agus chuir iad as doibh as an sealladh, 
agus ghabh iad còmhnuidh 'nan àite, 
mar a rinn Israel ri fearann a sheilbh- 
san, a thug an Tighearna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mise, 
agus rachaibh thar sruth Shereid ; agus 
chaidh sinn thar sruth Shereid. 

14 Agus b"\ 'n ùin' anns an d'thàinig 
sinn o Chades-barnea, gus an deachaidh 
sinn thar sruth Shereid, ochd bliadhna 
deug thar fhichead ; gus an robli gin- 
ealach an t-sluaigh-chogaidh uile air an 
caitheamlr a mach o mheasg an t-slòigh, 
mar a mhionnaich an Tighearna 
dhoibh. 

15 Oir da rìreadh bha làmh an Tigh- 
earna 'nan aghaidh, gu'n sgrios o 
mheasg an t-slòigh, gus an do chlaoidh- 
èadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha na 
fir-chogaidh uile air an claoidh, agus 
air bàsachadh o mheasg an t-sluaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearna 
rium, ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh 
troimh Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu 'mfagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, na 
buin gu nainihdeil riu, ni mò a bheanas 
tu riu : oir cha toir mi dhuìt sealbh 
sam hith do f hearann chloinn Amoin, 
a chionn gu'n d'thug mi e do chloinn 
Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'na 
f hearann f hamhairean : ghabh famh- 
airean còmhnuidh ann san t-sean aim- 
8Ìr, agus thug na h-Amonaich Samsum- 
aich mar ainm orra, 

- 21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agus 
àrd mar na h-Anacaich ; ach sgrios an 
Tighearn iad rompa, agus thàinig iad 
'nan dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh 
'nan àite : 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bha 
chònihnuidh ann an Seir, an uair a 
sgrios e na Horaich rompa ; agus 
thàinig iad 'nan dèigh, agus ghabh iad 
còmhnuidh 'nan àite, eadhon gus an là 
'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidh ann an Haserim, eadhon gu Hadsah, sgrios na Caphtoraich a thàinig 
a mach à Caphtor iad, agus ghabh iad 
cònihnuidh 'nan àite.) 

24 Eii ibh suas, gabhaibh bhur turus, 
agus rachaibh thar sruth Arnoin: 
feuch, thug mi do d' làimh Sihon an 
t-Amorach, righ Hesboin, agus 'f hear- 
ann ; tòisich air a shealbhachadh, agus 
dean strl ris ann an cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh mi 
air t'uamhann-sa, agus t'eagal, a chuir 
air na cinnich « ta fuidh nèamh uile, a 
chluinneas iomradh ort ; agus crioth- 
naichidh iad, agus bithidh cràdh orra 
a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean à 
fàsach Chedemoit gu Sihon righ Hes- 
boin, le briathraibh sith, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh 
t'flrearann : imichidh mi romham air 
an l atbad mhòr, cha tionndaidh mi aon 
chuid a chum na làimhe deise, no chum 
na làimhe clìthe. 

28 Biadli air son airgid reicidh tu 
rium, a chum gu'n ith mi, agus uisge 
air son airgid bheir thu dhomh, a chum 
gu'n òl mi; a mhàin imichidh mi 
romham do m' chois, 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a 
tha chòmhriuidh ann an Seir, agus na 
Moabaich a tha chòmhnuidh ann an Ar) 
gus an tèid mi thar lordan, do 'n f hearann 
Sktha 'n Tighearn ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihon righ 
Hesboin leinn dol troimh yhearann : 
oir chruaidhich an Tighearna do Dhia 
a spiorad, agus rinn e a cliridhe rag, a 
chum gu'n tugadh e thairis e do d' 
làimh, mar a chithear air an là 'n 
diugh. , 

31 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Feuch, thòisich mi air Sihon 
agus 'fhearann a thoirt thairis a'd' 
f hianuis : gabh sealbh, a chum gu'm 
bi 'f hearann agad mar oighreachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin, agus a shluagh uile, 
a chogadh aig lahas. 

33 Agus thug an Tighearn ar Dia 
thairis e romhainn, agus bhuail sinn e 
fèin, agus a mhic, agus a shluagh uile. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 
san àm sin, agus sgrios sinn gu tur fir, 
agus mnài, agus clann bheag gach 
baile ; cha d'f hàg sinn a h-aon a làthair : 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin 
an sprèidh mar chobhartach, agus 
creach nam bailtean a ghlac sinn. 

36 Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnoin, agus o'n bhaile a ta làimh ris 190 DEUTERONOMl. an t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh 
aon bhaile tuille 's làidir air ar son : 
thug an Tighearn ar Dia iad uile thairis 
duinn. 

87 A mhàin gn fearann cliloinn 
Amoin cha d'thàinig thu, no gu àite 
sam bith am fagus do shruth laboic, 
no gus na bailtibh am measg nam beann, 
no gu àite sam bith a thoirmisg an 
Tighearn ar Dia dhuinn. 

CAIB. III. 

AN sin phill sinn, agus chaidh sinn 
suas air an t-sliglie gu Basan : 
agus thàinig Og righ Bhasain a mach 
'nar n-aghaidh, e fèin agus a shluagh 
uile, gu cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna rium- 
sa, Na biodh eagal ort roimhe : oir do 
d' làimh-sa bheir mise thairis e fèin, 
agus a shluagh uile, agus 'f hearann ; 
agus ni thu ris mar a rinn thu ri Sihon 
righ nan Amorach, a bha chòmhnuidh 
aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearn ar Dia 
tliairis d'ar làimh-ne mar an ceudna 
Og righ Bhasain, agus a shluagh uile : 
agus bhuail sinn e, gus nach d'f hàgadli 
a h-aon beò aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean tiile 
san àm sin ; cha robh baile nach d'thug 
sinn uatha, tri fìchead baile, dùthaich 
Argoib uile, rìoghachd Og ann am Ba- 
san. 

5 Bha na bailte sin uile air an 
daingneacliadh le balla àrd, le geataibh 
agus le crannaibh, a thuilleadh air 
bailtibh gun bhalla, ro-mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a 
rinn sinn air Sihon righ Hesboin, a' 
lèir-sgrios fhear, bhan, agus chloinne 
gach baile. 

7 Acli ghabh sinn an sprèidh uile, 
agus creach nam bailte mar chobhart- 
ach dhuinn fèin. 

8 Agus thug sinn san àm sin à làimh 
dà righ nan Amorach, am fearann a ta 
air an taobh so do lordan, o shruth 
Arnoin gu sliabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar 
ainm air Hermon : agus thug na h- 
Amoraich Senir mar ainm air) 

10 Bailtean a' chòmhnaird uile, agus 
Gilead uile, agus Basan uile, gu Salcha 
agus Edrei, bailtibli rìoghachd Og ann 
am Basan : 

11 Oir bha Og righ Bliasain a mhàin 
a làthair do f huìgheall nam famhair- 
ean ; feuch, a leaba, bu leaba iaruinn i : 
nach 'e^Yi ann an Rabat chloinn Amoin 1 J'iad naoi làmha-coille a fad, agus 
ceithir làmha-coille a Ieud,a rèir làimh- 
clioille duine. 

12 Agus am fearann so, a shealbh- 
aich sinn san àm sin, o Aroer a ta làimh 
ri sruth Arnoin, agus leth slèibh Ghi- 
lead, agus a bhailte, thug mi do na 
Reubenich, agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, 
ag-us Basan uile, eadhon rìoghachd Og, 
thug mi do leth thrèibh Mhanaseh ; 
dùthaich Argoib uile, maille ri Basan 
uile, d'an ainm fearannnam famhairean. 

14 Ghabh lair, mac Mhanaseh, dùth- ' 
aich Argoib uile gu crìochaibh Ghesuri, 
agus Mhaachati ; agus thug e Basan- 
Habhot-Iair mar ainm oirre a rèir 
'ainme fèin, gus an là'n diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhaehir. 

16 Agus do na Reubenich, agns do 
na Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon 
gu sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus 
an t-iomall, eadhon gus an sruth laboc, 
erìoch chloinn Amoin : 

17 An còm.hnard mar an ceudna, 
agus lordan, agus a clirìochan, o 
Chineret, eadhon gu muir a' chòmh- 
naird, a' mhuir shaillte, fuidh Asdot- 
pisgah a làimh na h-àird' an ear. 

18 AgTis dh'àithn mi dhuibh san àm 
sin, ag ràdh, Thug au Tighearna bhur 
Dia dhuibh am fearann so r'a shealbh- 

I achadh : thèid sibh a uull fo'r n-arm- 
aibh roimh bhur bràithre clann Israeil, 
gach neach a ta foghainteach a chum 
cogaidh. 

1 9 Aelr fanaidh bhur mnài, agus 
bhur clann bheag, agus bhur sprèidh, 
{fm' is aithne dhnmh gu'm hlicil mòran 
sj)rèidhe agaibh,) 'nur bailtibh a thug 
mi dliuibh, 

20 Gus an toir an Tighearna fois 
d'ur bràithribh, co mhaith agusdhuibh- 
se, agus gìis an sealbliaich iadsan mar 
an ceudna am fearann a thug an Tigh- 
earna bhur Dia dhoibh an taobh thall 
do lordan : agus an sin pillidh gach 
duine agaibh g'a sheilbh, a thug mì 
dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do losua san 
àm sin, ag ràdh, Chunnaic do shùile 
na h-uile nithe a rinn an Tighearna 
bhur Dia ris an dà righ sin : mar sin 
ni an Tighearna ris na rìoghachdaibh 
uile gus am bheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oìrbh rompa : oir 
cogaidh an Tighearna bhur Dia e fèin 
air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tighearna 
san àm sin, ag ràdh, CAIB. IV 191 24 O Thiglieariia Dhe, thòisich thu 
air do mhòraclid, agus do làmh chumh- 
achdach a nochdadh do d' òglach : oir 
cò an Dia air nèamh uo air talamh, a's 
urraimi a dheanamh a rèir t'oibre-sa, 
agus a rèir do chumhachd-sa ì 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol 
thairis, agus am fearann maith sin 
f liaicinn a tha 'n taohh thall do lordan, 
an sliabh maith sin, agus Lebanon. 

26 Ach bha fearg air an Tighearna 
rium air bliur son-sa, agus cha d'èisd e 
rium : agus thubhairt an Tighearna 
rium, Gu ma leòr leat e ; na labhair 
ni's mò rium mu'n chùis so. 

27 Falbh suas goi muUach Phisgah, 
agus tog suas do sliùile ris an àird' an 
iar, agus ris an àirde tuath, agus ris an 
àirde deas, agus ris an àird' an ear, agus 
amliairc le d' shùilibh ; oir cha tèid thu 
thar lordan so. 

28 Ach tlioir àithne do losua, agus 
thoir misneach dha, agus neartaich e : 
oir thèid esan thairis roimh an t-sluagh 
so, agus bheir e orra am fearann sin a 
chi thusa, a shealbhachadh mar oigh- 
reachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh 
sa' ghleann t]iall fachomhair Blietpeoir. 

CAIB. IV. 

ANIS uime sin e'isd, Israeil, ris na 
reachdaibh, agus ris na breith- 
eauais, a tka mise a' teagasg dhuibh a 
dheanamh, a chum gu'm bi sibh beò, 
agus gu'n tèid sibh a steach agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann a blieir an 
Tighearna Diabhur n-aithriche dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a bheag ris an 
f hocal a iha mise ag àithneadh dhuibh, 
ni mò a bheir sibh ni sam bith uaith, 
a chum gu'n gle'idh sibli àitheantan an 
Tighearna bhur Dè, a tJta mise ag 
àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn 
an Tighearna thaobh Bhaal-peoir : oir 
na daoine sin uile a lean Baal-peor, 
sgiios an Tighearna bhur Dia iad as 
bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tigh- 
earna bhur Dia, beò gach aon agaibh 
air an là'n diugh. 

5 Feuch,theagaisg mi dhuibh reachd- 
an agus breitheanais, eadhon mar a dh'- 
àithn an Tighearna mo Dliia dliomh, 
a chum gu'n deanadh sibhse mar sin 
anns an f hearaun gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh 
iad; oir is e so bhur gliocas agus bhur tuigse ann au sealladh nan cinneach, a 
chluinneas na reachda sin uile, agus a 
their, Gu cinnteach is sluagli giic agus 
tuigseach an cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, aig 
am hheil Dia am fagus doibh, mar a ta 
'n Tighearn ar Dia-ne sna h-uile nithibh 
air son am bheil sinne a' gairm air ì 

8 Agus cia an cinneach co mhòr, aig 
am bheil reachdan agus breitheanais co 
cheart ris an lagh so uile, a tha mise a' 
cur roimhibh air an là 'n diugh ? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèiii, 
agus gièidh t'anam gu dìchiollach, air 
eagal gu'n dìchuimhnich thu na nithe 
sin a chunnaic do shùilean, agus air 
eagal gu'n dealaich iad ri d' chridhe 
uile làitliean do bheatha ; ach teagaisg 
iad do d' mhic, agus do mhic do mhac : 

10 Gu h-àraidh an là asheas thu an 
làthair an Tighearna do Dhè ann an 
Horeb, an uair a thubhairt an Tigh- 
earna riumsa, Tionail thugam an sluagh 
r'a chèile, agus bheir mi orra nio 
bhriathran a chluinntinn, a chum gu 
fòghlum iad eagal a ghabhail romham 
rè nan uile làithean a bhios iad beò air 
an talamh, agus gu'w teagaisg iad an 
clann. 

1 1 Agus thàinig sibh am fagus, agus 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabh ; agus bha 
'n sliabh a' losgadh le teine gu meadhon 
nèimh, maille ri duibhre, neoil, agus 
dubh dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tighearna ribh 
à meadhon an teine : cliuala sibh guth 
nam briathran, ach coslas sam bith cha 
'n f haca sibh ; a mhàin chuala sibh 
guth. 

13 Agus chuir e 'n cèiU duibh a 
choimhcheangal, a dh'àithn e dhuibh 
a choimhlionadh, eadhon deich àith- 
eantan ; agus sgriobli e iad air dà chlàr 
chloiche. 

14 Agus dh'àithii an Tighearna 
dhomhsa san àm sin, reachdan agus 
breitheanais a theagasg dhuibh, a chum 
gu 'n deanadh sibh iad anns an f hear- 
ann a thèid sibh a niill g'a shealbhach- 
adh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mliaith 
dhuibh fèin, (oir cha 'n f haca sibh gnè 
coslais sam bith anns an là air an do 
labhair an Tighearna ribh ann an Horeb, 
à meadhon an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh 
fèin, agus gu'n dean sibh dhuibh fèiu 
dealbh snaidhte, coslas riochd air bith, 
coslas fir no mnà, 

17 Coslas aimnhidh sam bith a tha ]92 DEUTERONOMI, aii' an talamh, coslas eoin sgiathaich air 
bith a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a slmàigeas air 
an làr, coslas èisg air bith a tha sna h- 
uisgibh fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas 
do shùilean ri neamh, agus an uair a 
chi thu a' ghrian, agus a' ghealach, agus 
na reultan, eadhon slòigh nèimh uile, 
gu'n tairngear thu gu cromadh sìos 
dhoibh, agus gu aoradh a dheanamh 
dhoibh, a roinn an Tighearna do Dhia 
ris gach cinneach a ta fuidh nèamh uile. 

20 Ach ghabh an Tighearna sibhse, 
agus thug e mach sibh as an àmhuinn 
iaruinn, as an Eiphit, gu bhi 'nur sluagli 
air son oiglireachd dha fèin, mar air an 
là 'n diugh. 

21 Agus bha fearg aig an Tighearna 
riumsa air bhur sonsa, agus.mhionnaich 
e nacli rachainn thar lordan, agus nach 
rachainn a steach do'n f liearann mhaith 
sin a tha 'n Tighearna do Dhia a' ta- 
bhairt duit mar oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs f haotainn 
san fhearann so, cha tèid mi thar lor- 
dan ; ach thèid sibhse null, agus sealbh- 
aichidh sibh am fearann maitli sin. 

23 Thugail^h an aire dhuibh fèin, 
aireagal gu'n diehuimhnich sibh coimh- 
cheangal an Tighearna bliur Dè, a rinn 
e ribh, agus gu'n dean sibh dliuibli fèin 
dealbh snaidhte, coslas ni air bith a 
thoirmisg an Tighearn do Dhia dhuit : 

24 Oir is teine dian-loisgeach an 
Tighearna do Dhia ; is Dia èudmhor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus 
clann cloinne, agus a dh'fhanas sibh 
fada san fhearann, agus a thruailleas 
sibh sibh fèin, agus a ni sibh dealbh 
snaidhte, coslas ni sam bith, agus a ni 
sibh olc ann an sealladh an Tigliearna 
do Dhè, agus a bhrosnaicheas sibh e gu 
feirg ; 

26 Gairmeam nèamh agus talamh 
mar f hianuis 'nur n-aghaidli air an là 
'n diugh, gu'n tig lèir-sgrios oirbli gu 
h-aithgliearr as an fhearann a chum 
am bheil sibh dol thar lordan g'a 
shealbhaehadh : cha bhuanaich sibh 
bhur làitlieau air, ach sgriosar sibh gu 
tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna sibh 
am measg nan cinneach, agus fàgar sibh 
tearc an àireamh am measg nan cinn- 
each, far an toir an Tighearna sibh. 

28 Agus an sin ni sibli seirbhis do 
dhiathaibli, obair làmha dhaoine, fiodh 
agus clach, nach faic, agus nach cluinn, 
agus nach ith, agus nach gabh fàile. 29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tigheama 
do Dhia as a sin, amaisidh tu air, ma 
dh'iarras tu e le d' uile chridhe, agus 
le d' uile anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an àmhghar, 
agus a tliig na riithe sin uile ort sna 
làithibh deireannach, ma philleas 'tu 
chum an Tighearna do Dhè, agus ma 
bhios tu ùmhal d'aghùth ; 

31 (Oir is Dia tròcaireach an Tigh- 
earna doDhia-sa,) cha trèig e thu, ni mò 
a sgriosas e thu, no dhichuimhnicheas 
e coimhcheangal t'aithriche, a mhionn- 
aich e dhoibh. 

82 Oir fiosraich a nis do na làithibh * 
a chaidh seachad, abha romhad, o'n là 
air an do chruthaich Dia an duine air 
an talamh, agus fiosraich o aon iomall 
do nèamh gus an t-iomall eile, an robh 
riamh ni sam bith anii mar an ni mòr 
so,. no'n cualas ni cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh sam bith guth 
Dhè a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair 
iad beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia ri dol gu 
cinneach a. ghabhail da fèin o mheasg 
cinnich eile, le dèuchainnibh, le comh- 
araibh, agus le h-iongantasaibh, agus le 
cogadh, agus le làimh chumhachdaich, 
agus le gàirdean sìnte mach, agus le h- 
uamhasaibh mòra, a rèir nan uile nithe 
a rinn an Tighearna bhur Dia air bhur 
son san Eijjhit fa chomhair bhur sùl ì 

35 Dhuitse nochdadli e, chum gu'm 
i biodh tìos agad gur e 'n Tighearn a's 

Dia ann ; cha 'w'e^Y ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a 
chluinntinn, a chum gu'n teagaisgeadh 
e thu ; agus air talamh nochd e dhuit 
a theine mòr, agus chuala tu a bhriatlr- 
ran à meadlion an teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràdhaich 
e t'aithriche, uime sinthagh e an sliochd 
'nan dèigh, agus thug e thusa mach 'na 
shealladh, le 'chumhachd mòr, as an 
Eiphit ; 

38 A dh'f huadachadh a mach chinn- 
each romhad, a's mòagus a's cumhachd- 
aiche na thusa, g'ad thoirt-sa stigh a 
thabhairt dhuit am fearainn 'na oigh- 
reachd, niar air an là 'n diugh. 

89 Biodh agad fios uime sin an diugh, 
agus thoir fa'near ann ad chridhe, gur 
e 'n Tighearn a's Dia ann air nèamh 
shuas, agus air an talamh a bhos : cha 
^n'eil ann ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan, 
agus 'àitheantan, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, a chum gu'n CAIB. V. 193 èirich gu maith dhuit, agus do d' 
chloinu a'd' dlièigh, agus a clium gu 
'm buanaich thu do làithean air an 
■ f hearann, a bheir au Tighearna do Dhia 
diuit gu bràth. 

41, An sin chuir Maois air leth tri 
bailtean air an taobh so do lordan, leth 
ri èirigh ua grèine ; 
• 42 A chum gu'n teicheadh am 
marbhaiche an sin, a mharbh a choimh- 
earsnach gun f hios da, agus gun fhuath 
aige dha san aimsir a chaidli seachad ; 
agus , gu'n teicheadh e gu li-aon do 
na bailtibh sin, agus gTi niaireadh e 
beò : 

43 Eadhon Beser san fhàsach, ann 
an dùthaich'a' chòmhnaird, do na Reu- 
benich ; agus Ramot ann an Gilead, do 
na Gadaich ; agus Golan ann am Basan, 
do na ]\Ianasaich. 

44 Agus ìs e so an lagh a chuir Maors 
roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis, agus na 
reachdan, agus na breitheanais, a labh- 
air Maois ri cloinn Israeil, an uair a 
thàinig iad a mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do lordan sa' 
ghleann thall fa cliomhair Bhet-peoir, 
ann am fearann Shihoin righ nan Amor- 
ach, a bha chòmhnuidh ann an Hesbon, 
a bhuail Maois agus clann Israeil, an 
dèigh dhoibh teachd a niach as an 
Eiphit : 

47 Agus shealbhaich iad 'fhearann, 
agus fearann Og righ Bhasain, dà righ 
nan Amorach, a bha air an taobh so do 
lordan, leth ri èirigii na grèine ; 

48 O Aroer, a ta làimh ri bruaich 
sruth Arnoiu, eadhon gu sliabh Shioili, 
a'5 e Hermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an 
taobh so do lordan a làimh na h-àird' 
an ear, eadhon gu muir a' cliòmhnaird, 
fuidh thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

AGUS ghairm Maois air Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Eisd, 
Israeil, ris na reachdaibh agus na breith- 
eanais a labhras mi 'nur cluasaibh air 
an là'n diugh, a chum gu fòghlum sibli 
iad, agus gu'n gleidh agus gu'n dean 
siljh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Dia coimh- 
cheangal ruinn ann an Horeb. 

8 Cha d' rinn an Tighearn an coimh- 
cheangal so r'ar n-aithricliibh, ach 
ruinne, eadhon ruinne a tha uile beò an 
so air an là'n diugh. 

4 Aghaidh ri Ir-aglraidh labliair an I Tighearna ribh san t-sliabh, à meadhòn 
an teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn agus 
sibhse san àm sin, a nochdadh dliuibh 
focail an Tighearn : oir bha eagal 
oirbh roimh an teine, agus cha deacli- 
aidh sibh suas do'n t-sliabh,) ag 
ràdh, 

6 Is mise an Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thusa à tìr na h-Eiphit, à 
tigh ua daorsa. 

7 Na biodh dèe sam bith eile agad 
a'm' f hianuis. 

8 Na deandhuit fèin dealbh snaidhte, 
no coslas air bith a dVaon ni a ta shuas 
air nèamh, no a ta shìos air an talamh, 
no a ta sna h-uisgeachaibh fuidh 'u 
talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus 
na dean seirbliis doibh : oir mise an 
Tighearna do Dliia, is Dia èudmhor mi, 
a' leantuinn aingidheachd nan aith- 
richean air a' chloinn, agus air an treas 
agus air a' clieathramh ginealach 
dliiubhsan a dli'fhuathaicheas mi, 

10 Agus a' deanamh tròcair do 
mhìltibh dhiubhsan a gliràdhaicheas 
mi, agus a ghleidheas m'àitheantan. 

11 Na tabhair ainm an Tighearna do 
Dh-è an dìomlianas : oir clra mheas an 
Tighearna neòchiontach esan a bheir 
'ainm an dìomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a 
naomhachadh, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agus 
ni thu t'obair uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha 
sàbaid an Tighearna do Dhè : air an là 
so cha dean tliu obair sam bith, thu 
fèin, no do mhac, no do nighean, no 
t'òglach, no do bhanoglach, no do 
dliamh, no t'asal, uo aon air bith do d' 
sprèidh, no do choigreacli a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh ; a chum 
gu'n gabh t'òglach agus do bhanoglach 
fois co mliaith riut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu 
fein a'd' sheirbhiseach ann an tìr na 
h-Eiphit, agus gu'n d'thug an Tigh- 
earna do Dhia mach as a sin thu, le 
làimh cliumliachdaicli agus le gàirdean 
sìnte mach : uime sin dh'àithn an 
Tigiiearna do Dhia dhuit an t-sàbaid a 
choimhead. 

16 Tabliair urram do t'atliair agus 
do d' mhàthair, mar a dli'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit ; a chum 
gu'm buanaichear do làithean, agus 
gu'n èiiich gu maith dhuit, san f hear- 

N 194 DEUTERONOMI. ann a blieir an Tighearna do Dliia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoid^as tu. 

20 Ni mò a bheir tliu fianuis bhreige 
an aghaidh do choimheai'snaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean 
do choimhearsnaiclr, ni mò a shannt- 
aiclieas tu tigh do choimliearsnaich, 
'fhearann, no 'òglach, no 'bhanogiach, 
no 'dhamh, no 'asal, no ni air bith a'* 
le do choimliearsnach. 

22 Na briathra sin labliair an Tigh- 
earna r'ur coimlithional uile san t- 
sliabh, à meadhon an teine, an neoil 
agus an dubh dhorcliadais, le guth mòr ; 
agus cha do chuir e tuilleadh ris : agus 
sgrìobh e iad air dà chlàr cliloiche, 
agus thug e dhoihhsa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an 
guth à meadhon an dorchadais, agus 
an t-sleibli a' losgadh le teine, an sin 
thàinig sibh am fagns domlisa, eadìion 
uile cheannardan bliur treubhan, agus 
bhur seanairean, 

24 Agus thubliairt sibli, Feuch, dh' 
f hoiUsich an Tighearn ar Dia dhuinn a 
ghlòir, agus a mhòraclid, agus chuala 
sinn a ghuth à meadhon an teine : 
chunnaic sinn an diugh gu'n labhair 
Dia ri duine, agus gu mair e beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a glieibh- 
eamaid bàs ? oir loisgidh an teine mòr 
so sinn. Ma clrluinneas sinn guth an 
Tighearn ar Dè tuiUeadh, an sin bàs- 
aiclridh sinn. 

20 Oir cò do'n uile f heoil a chuala 
guth an Dè bheò a' labhairt à meadhon 
an teine, mar a rinn sinne, agus a mliair 
beò 1 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd 
ris na h-uile nitliibh a their an Tigh- 
earn ar Dia ; agus labhair tliusa ruinne 
gach ni a their an Tighearn ar Dia 
riut, agus èisdidh sinne ris, agus ni 
sinn e. 

28 Agus chual' an Tighearna guth 
bhur briathra, 'nuair a labliair sibh 
rium : agus tliubhairt an Tighearna 
rium, Chuala mi guth bhriatliran an 
t-shiaigh so, a labliair iad riut: is 
maitli a tliubliairt iad gach ni a labhair 
iad. 

29 O gu'm biodli an gnè cridhe so 
annta, gu'm biodh m'eagals' orra, agus 
gu'n gleidheadh iad m'àitheantan uile 
a ghnàth, a chum gu'n èireadh gu 
maitli dhoibh, agus d'an cloinn gu 
bràth ! 30 Iinich, abair riu, Racliaibh d'ur 
bùthaibh a rìs. 

81 Ach do d' thaobhsa, seas an so 
làirah riumsa, agus labhraidh mi riut na 
h-àitheantan uile, ag-us na reachdan, 
agus na breitheanais, a thèagaisgeas tu 
dhoibh, a chum as gTi'n dean siad iad 
anns an f hearann a tha mise a' tabhairt 
dhoibh r'a shealbhachadh. 

82 Bheir sibh an aire uime sin gu'n 
dean sibh mar a dh'àithn an Tighearna 
bliur Dia dhuibh : cha chlaon sibh a 
thaobh a chum na làimhe deise no 
clìthe. 

33 Anns gach" slighe a dh'àithn an 
Tighearna bhur Dia dhuibh gluaisidh 
sibh, a chuni gu'm bi sibh beò, agus 
gii'n eirich gu maith dhuibh, agus^i<'m 
buanaich sibh hhur làithean anns an 
f hearann a shealbhaiclieas sibh. 

CAIB. VI. 

ANIS is iad so na h-àitheantan, na 
reachdan, agus na breitheanais, 
a dh'àithn an Tighearaa bhur Dia a 
theasgasg dliuibli, a chum gu'n dean- 
adh sibh iad san f hearann d'aw hheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an 
Tighearna do Dhè ort, gu'n gleidheadh 
tu a reachdan uile, agus 'àitheantan, a 
tha mise ag àithneadh dhuit, thu fèin, 
agus do nihac, agus mac do mhic, uile 
làithean do bheatha, agus a chum gu'm 
buanaic'near do làithean. 

3 Eisd uime sin, Israeil, agus thoir 
an aire gu'n dean tliu so, a chum'gu'n 
èirich gu maith dhuit, agus gu'ni fàs 
siljh ro-lìonmhor, mar a gheall an Tigh- 
earna Dia t'aithriche dhuit, ann am 
fearann a tha sruthadh le bainne agus 
mil. 

4 Eisd, Israeil : An Tighearn ar 
Dia-ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tigli- 
earna do Dhia le d' uile chridhe, agus 
le d' uile anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a tha, 
mi ag àithneadh dliuit an diugh, ann 
ad chridhe ; 

7 Agus teagaisgidh tu iad do d' 
cliloinn, agus labhraidli tu orra 'nuair 
a shuidheas tu a'd' thigh, agus an uair 
a dh'imicheas tu air an t-slighe, agus 
an uair a luidlieas tu sìos, agus an uair 
a dh'èireas tu suas. 

8 Agus ceanglaidh tu iad mar chomh- 
aradh air do làimh, agus bithidli iad 
mar eudanain eadar do shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidli tu iad air ur- CAIB. VII. 195 sainnibh do thighe, agus air do- gheat- 
aibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thu do'n f hearann a mhionn- 
aich e do d' aithrichibh, do Abraham, 
do Isaac, agus do lacob, gu'n tugadh e 
dhuit bailtean mòra agus maithe, nach 
do thog thu fein. 

11 AgTis tighean làn do gach iii maith 
nach do lìou thu, agus tobraiche cladh- 
aichte nach do chladhaich thu, fion- 
liosan agus liosan-olaidh nach do 
shuidhich thu, 'nuair a dli'itheas tu 
agus a bhios tu air do shàsachadh ; 

12 An sin thoir an aÌTe air eagal gu'n 
tlìchuimhnich thu an Tighearn, a thug 
a mach thu à tìr na h-Eiphit, à tigli na 
daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do 
Dhe ort, agus ni tliu seirbliis dha, agus 
mionnaichidh tu air 'ainm. 

14 Cha tèid sibli an dèigh dhiathan 
eile, do dhiathaibh an t-sluaigh a tJia 
mu'n cuairt oirbh ; 

15 (Oir tJia 'n Tighearna do Dhia 'na 
Dliia eiidmhor 'nur measg;) air eagal 
gu'n las fearg an Tighearna do Dhè 
a'd' aghaidh, agus gu'n sgrios e thu o 
aghaidh na talmhainn. 

16 Cha bhrosuaich sibh an Tigh- 
earna bhur Dia, mar a bhrosnaich sibh 
e ann am Masah. 

17 Gleidhidli sibh' gu dìchiollach 
àitheantan an Tighearna bhur Dè, agus 
a theisteis, agus a reachdan, a dh'àitlm 
e dhuit. 

18-Agus ni thu an ni sin a ta ceart 
agus maith ann an sealladh an Tigh- 
earn ; a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit, agus gu'n tèid thu steach, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann maith 
a nihionnaich an Tighearna do d'aith- 
richibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimh- 
dean uile romhad, mar a labhair an 

■ Tighearna. 

20 'Nuair a dli'fhiosraicheas do 
mhac dhìot san aimsir ri teachd, ag 
ràdh, Ciod is ciall do na teisteasaibh, 
agus do na reaehdaibh, agus do na 
breitheanasaibh a dh'àithn an Tighearn 
ar Dia dhuibh ? 

_ 21 An sin their thu ri d' mhac, Bha 
sinn 'nar tràillibh aig Pharaoh san 
Eiphit, agus thug an Tighearn a niach 
sinn as an Eiphit le làimh chumhachd- 
aich. 

22 Agns nochd an Tighearna comh- 
aran agus iongantasan mòra agus 
doilgheasach san Eiphit, air Pharaoh, agus air a theaghlach uile, fa chomlrair 
ar sùl ; 

23 Agus thug e macli sinn as a sin, 
a chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a 
thoirt dhuinn an fjiearainn a mhionn- 
aich e d'ar n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna 
dliuiun na reachda sin uile a dhean- 
amh, eagal an Tighearn ar Dè bhi oirnn 
a chum ar maith a ghnàth, a chum 
gu'n gleidheadh e beò sinn, mar air an 
là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'na f hireantachd 
dhuiun, ma bheir sinn fa'near na h- 
àitheantan so uile a dheanamh, an 
làthair an Tighearn ar Dè, niar a dh'- 
àithn e dhuinu. 

CAIB. VII. 
^'M^UAIR a bheir an Tighearna do 
J- 1 Dhia thu stigh do'n f hearairn a 
chum am bheil thu dol g'a shealì)h- 
achadh, agus a thilgeas e mach romhad 
mòran chinueach, na Hitich, agus na 
Girgasaich, agus na h-Amoraich, agus 
na Canaanaich, agus na Peridsich, agus 
na Hibliich, agus na lebusaich, seachJ 
cinuich a's mò agus a's cumhachdaiche 
ua thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh 
tu iad, agus cuiridh tu gu tur as doibh ; 
cha dean thu coimhcheangal sam bith 
liu, ni mò a nochdas tu tròcair 
dhoibh : 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas riu ; 
do nighean cha toir thu d'a mhac-san, 
ni mò a ghabhas tu a uighean-san do 
d' mhac-sa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise 
a leantuinn, a chum gu'n dean iad 
seirbhis do dhiathaibh eile : mar sin 
lasaidh fearg an Tighearna 'nur n-agh- 
aidii, agus sgriosaidh e thu guh-obanu. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : 
sgriosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearr- 
aidh sibh sìos an doireachan, agus 
loisgidh sibh an coslais shnaidlite le 
teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tigli- 
earna do Dhia thusa : thagh au Tigh- 
earna do Dhia thu gu bhi d' shluagh 
àraidh dha fèin, os ceann gach sluaigh 
a ta air aghaidh na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tigliearna 
sibh, ui mò a thagh e sibh, a clùonn 
gu'n robh silih ni bu lìonmhoire ua 
sluagh sam bith eile ; (oir is sibh bu 
teirce do gach uile shluagh ;) 196 DEUTERONOMI. 8 Ach a chionn gu'n do ghràdhaich 
an Tighearna sibh, agus a chum gu'n 
gleidheadli e na niionnan a mhionnaich 
e d'ur n-aithrichibh, thug an Tighearna 
mach sibh le làimh clumihachdaich, 
agus shaor e thu à tigh nan tràiUean, 
à làimli Pliaraoh righ na h-Eiphit. 

9 Biodli fios agad uime sin, an 
Tighearna do Dhia gur esan Dia, an Dia 
fìrinneacli, a chumas coimhcheangal 
agus tròcair liu-sair a ghràdhaicheas e, 
agus a ghleidheas 'àitheantan, gu mìle 
ginealach ; " 

10 Agus a dhiolas orra-san a dh'- 
f huatliaicheas e, r'an eudain, a clrum 
an sgTÌos : cha dean e moille d'a tliaobh- 
san aig am blieil fuatli dha ; dìolaidli 
e air r'a eudain. 

11 Gleidlaidh tu uime sin na h- 
àitheantan, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a tha mi 'g àithneadli 
dhuit an diugh a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris 
na breitheanais sin, agus ma choimh- 
ideas agus ma ni sibh iad, cumaidh an 
Tighearna do Dhia riutsa an coimh- 
cheangal agus an tròcair a mhionnaich 
e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdliaichidh e thu, agus 
beannaichidh e thu, agus ni e lìonnihor 
thu : mar an ceudna beannaichidh e 
toradh do bhronn, agus toradlr t'f hear- 
ainn, t'arbhar, agus t'fhìon, agus t'- 
oladh, fàs do chruidh, agus treuda do 
chaorach, san f liearann a mlrionnaich 
6 do d' aithrichibh a tlrabhairt duit. 

14 Bitliidli tu beannaichte os ceann 
gach sluaigh ; cha bhi firionnach no 
boirionnacli neo-thorracli 'nur measg, 
no measg bhur sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn uait gach 
eucail, agus cha chuir e ort a h-aon air 
bith do dhroch ghalaraibh na h-Eipliit, 
a's aithne dhuit, ach cuiridh e iad orra- 
san uile le 'm fuathach tliu. 

16 Agus sgriosaidli tu an shiagh sin 
uile a bheir an Tighearna do Dhia 
tltairis dhuit ; cha gliabli do shùil truas 
riu : ni mò a ni thu seirbliis d"an diath- 
aibh, oir hithiclh sin 'na ribe dliuit. 

17 Ma tlieir thu ann ad chridhe, Is 
mò na cinnich sin na mise, cionnus is 
urrainn mise an cur à seilbh ì 

18 Cha bhi eagal ort rompa ; ach 
cuimhnicliidh tu gu maitli ciod a rinn 
an Tighearna do Dhia ri Pharaoh, agus 
ris na h-Eiphitich uile ; 

19 Na deuchainnean mòra a chunn- 
aic do shùilean, agus na coniharan, agus 
na h-iongantais, agus an làinh chumh- achdach, agus an gaii-dean sìnte mach, 
leis an d'thug an Tighearna do Dhia . 
mach tliu : mar sin ni an Tigheai'na do 
Dhia ris an t-sluagh uile roimh am bheil 
eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna do 
Dhia an consbeach 'nam measg, gus am 
bi iadsan a dli'fhàgar, agus a dh'f hol- 
aieheas iad fèin o d' ghnùis, air an 
sgrios. 

21 Cha blii uamhann ort rompa ; oir - 
tha 'n Tighearna do Dliia 'nur measg, 
Dia mòr, agus lìamliasach. 

22 Agus cuiridli an Tighearna do 
Dhia a mach na cinnich sin romhad a 
lìon beagain is beagain : cha 'n fheud 
thu an sgrios a dh'aon bheum, air eagal 
gu'm fàs fiadh-bheathaiche na machar- 
ach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do Dliia 
iad thairis duit, agus sgriosaidh e iad 
le sgrios mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre thairis do 
d' làimh, agus sgriosaidlr tu an ainm o 
bhi fuidli nèamh : cha seas duine sam 
bitli a'd' aghaidh, gus an cuir thu as 
doibh. 

2.5 Dealbhan snaidhte an dèe loisgidh 
sibh le tèine : cha mhiannaiclr thu 'n 
t-airgiod no 'n t-òr a ta orra, ni mò 
ghabhas tu e dhuit fèin, air eagal gu'n 
ribear thu leis : oir is gràineileachd e 
do'n Tighearna do Dliia. 

26 Ni mò bheir thu gràineileachd do 
d' thigh, air eagal gu'm bi tliu a'd' ni 
mallaichte cosmhuil ris : ach blieir thu 
fuath iomlan da, agus gabhaidh tugràin 
deth gu tur, oir is ni mallaichte e. 

CAIB. VIII. 

NA h-àitheantan uile a tha mi ag 
àithneadh dliuit an diugh, bheir 
sibh an aire gu'n dean sibh iad^ a chum 
gu'm bi sibh beò, agus gu'm fàs sibh 
lìonmhor, agus gu'n tèid sibh a stigh, 
agus gu'n sealbhaich sibh am fearann, 
a mhionnaich an Tighearna d'ur n- 
aithridiibh. 

2 Agus cuimhnicliidh tu an t-slighe 
sin uile air an do threòraich an Tigh- 
earna do Dliia thu rè an dà f liichead 
bliliadhna so anns an fhàsach, gTi d' 
irioslachadh, gu d' dhearbhadh, a chum 
gu'm biodh fiosciod a 5/i'ann ad chridlie, 
an gleidheadh tu 'àitheantan, no nach 
gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus thug 
e ort ocras f hulang, agus blieathaich e 
tliu le mana, (ni nach b'aithne dhuit 
fèin, ni mò a b'aithne do d'aithrichibli CAIB. IX. 197 e,) a chum gu'n tugadh e ort fios a bhi 
, agad uach ann le h-aran a mhàin a 
bheathaichear duine, ach leis gach focal 
a thig a mach à beul an Tighearna 
bithidh duiue beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhìot 
le h-aois, ni mò a dh'at do chos rè an 
dà fhichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fa'near 
ann ad chridhe, mar a smachdaicheas 
duine a mhac, gur ann mar sin a tha 
'n Tighearna do Dhia 'g ad smachdach- 
adli-sa. 

6 Uime sin gleidliidh tu àitheantan 
an Tighearna do Dhè, a chum gu'n 
giuais thu 'na shlighibh, agus gu'm bi 
'eagal-san ort. 

7 Oir tha 'n Tighearna do Dhia 'gad 
thabhairt gu feavann maith, fearann 
shruthan uisgeacha, thobraichean, agus 
dhoimhneachdan a tha 'g èirigli suas 
air feadlighleannagus air feadhbheann ; 

8 Fearann cruithneachd, agus eòrna, 
agus f hìonainean, agus chraoblian f ìgis, 
agus phomgranat, fearann oladh na 
craoibh-olaidh, agus meala ; 

9 Fearann anns an ith thu aran gun 
ghoinne, cha blii uireasbhuidh ni sam 
bith ort ann ; fearann aig àm bheil a 
chlachan 'nan iarunn, agus as abheann- 
taibh cladhaichear umha. 

10 'Nuair a dli'itheas tu agus a shàs- 
uichear thu, an sin beannaichidli tu an 
Tighearna do Dhia air son an f hearainn 
mhaitli a thug e dhuit. 

11 Thoir an aire nach dìchuimhnich 
thu an Tighearna do Dhia, air chor as 
nach glèidh tlin 'àitheantan, agus a 
bhreitheanais, agus a reachdau, a tJia 
mise ag àithneadh dhuit &\\ diugh : 

12 Air eagal, an uair a dh'itlieas tu, 
agus a shàsuichear thu, agus a thogas 
tu tighean maithe, agus a chòmhnuich- 
eas tu annta ; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar agus 
do chaoraich, agus a mheudaichear t'- 
àirgiod agus t'òr, agus a mheudaichear 
gach ni a ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a 
thogail suas, agus gu'n dìchuimhnich 
thu 'n Tighearna clo Dhia, a thug a 
mach thu à tìr na li-Eiphit, agus à tigh 
na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimh 'n fhàs- 
ach mhòr agus uamhasach sin, far an 
rohh nathraichean loisgeacli, agus scor- 
piona, agTis ionada tartmhor, far nach 
robh uisge ; a thug a mach dhuit uisge 
as a' charraig ailbhinn ; 

16 A blieathaich thu san f hàsach le mana, nach b'aithne do d' aithrichibh, 
a chum gu'n irioslaiclieadh e thu, agus 
gu'n dearbhadh e thu, a dheanamh 
maith dhuit ann ad làithihh deireann- 
ach ; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad 
chridhe, Fhuair mo chumhachd, agus 
neart mo làimhe, an saoibhreas so 
dhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tighearn 
do Dhia : oir is esan a bheir comas 
dhuit beartas fhaghail, a chum gu'n 
daingnich e a choimhcheangal a 
mliionnaich e do d' aithrichibh, mar 
air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhìchuimh- 
nicheas tu air clior sam bith an Tigh- 
earna do Dliia, agus gu'n giuais thu an 
dèigh dhiathan eile, agus gu'n dean thu 
seirbhis doibh, agus gu'n dean thu 
aoradh dhoibh, tlia mi a' toirt fianuis 
'nur u-aghaidh an diugh, gu'n sgriosar 
gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha 'n Tighearn 
a' sgrios roimh bhur gnùis, is amhuil 
sin a thèid as duibhse ; a chionn nach 
Ij'àiII leibh bhi ùmhal do ghuth an 
Tighearna bhur Dè. 

CAIB. IX. 

EISD, Israeil : tha thu gu gabhail 
thar lordan an diugli, gu dol a 
steach a shealbhachadh cliinneach a's 
mò agus a's treise na thu fèin, bailtean 
mòra agus daingnichte suas gu nèamh ; 

2 Sluagh mòr agus àrd, clann nau 
Anacach, a's aithue dhuit, agus mu'n 
cual' thu air a ràdh, Cò is urrainn 
seasamh roimh chloinn Anaic ì 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gur 
e 'n Tighearna do Dhia an ti a thèid 
thairis romhad 'na theine caithteach : 
cuiridh esan as doibh, agus cuiridh e 
sìos iad a'd' f hianuis : mar sin fògraidh 
tu mach iad, agus sgriosaidh tu iad gu 
grad, mar a thubhairt an Tighearna 
riut. 

4 Na labhair ann ad chridhe, an 
dèigh do'n Tighearna do Dhia an tilg- 
eadh a mach romhad, ag ràdh, Air son 
m'f hìreantaclid fèin thugan Tighearna 
steach mi a sheaDjhachadh an f lieai-ainn 
so ; acli air son aingidheachd nan cinn- 
each sin tha 'n Tighearna 'g am f ògradh 
a mach o d' làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'f hìreantachd, 
no air son ionracais do chridlie, tha thu 
dol a sliealbhachadli am fearaiun ; ach 
air son aingidheachd nan cinneacli sin 
tha 'n Tighearna do Dhia 'g am fòg- 198 DEUTERONOMI. radh a mach o d' làthair-sa, agus a chum 
gu'n coimhlion e 'm focal a mhionnaich 
an Tighearna do t'aithrichibh, Abra- 
ham, Isaac, agiis lacob. 

6 Tuig uime sin nach ann air son 
t'fhìreantachd-sa a tha'vi Tighearna do 
Dhia a' toirt duit an f hearainn mhaith 
so r'a shealbhachadh ; oir is sluagh rag- 
mhuinealach thu. 

7 CuinAnich, na dìchuimhnich 
cionnus a bhrosnaìch thu 'n Tighearna 
do Dhia gu feirg san f hàsach : o'n là 
san deachaidh tu mach à tìr nah-Eiphit, 

■ gus an d'thàinig sibh do'n àite so, bha 
sibh ceannairceach an aghaidh an Tigh- 
earn. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb 
bhrosnaich sibh an Tighearna gix feirg, 
air chor as gu'n robh corruich air an 
Tighearna ribh, a chum bhur sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n t- 
sliabh a ghabhail nan clàr chloiche, 
eadhon chlàr a' choimhcheangail a rinn 
an Tighearna ribh, an sin dh'f han mi 
san t-sHabh dà fhichead là agus dà 
f hichead oidhche ; cha d'ith mi aran, 
ni mò a dh'òl mi uisge : 

10 Agus thug an Tighearna dhomh 
dà chlàr chloiclie, sgrìobhta le meur 
Dhè ; agus orra hha sgrmbhta re'ir nan 
uile bhriathran a labhair an Tighearna 
ribh san t-sliabh, à meadhon an teiue, 
anu an là a' chomhchruinnich. 

11 Agais tharladh, an ceann dhà 
f hichead là agus dhà f hichead oidhche, 
gii'n d'thug an Tighearna dhomhs' an 
dà chlàr chloiche, eadhon clàir a' 
choimhcheangail . 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Eirich, imich sìos gu luath as a 
so ; oir thruaiU do shluagh a thug thu 
mach as an Eiphit iad fnìi ; chlaon iad 
gu grad o'n t-shghe a dh'àithn mise 
dhoibh ; rinn iad dhoibh fèin dealbh 
leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an Tigh- 
earna rium, ag i-àdh, Chunnaic mi an 
sluagh so, agus feuch, is sluagh rag- 
mhuinealach iad. 

14 Leig dhomh, a chum gu'n sgrios 
mi iad, agus gu'n dubh mi mach an 
ainm o bhi fuidh nèamh ; agus ni mi 
dhìotsa cinneach a's cumhachdaiche 
agus a's mò na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mi 
nuas o'n t-sliabh, agus bha 'nslial)h a' 
losgadh le teine : agus bha dà chlàr a' 
choimhclieangail a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuc h 
bha sibh air peacachadh an aghaidh an Tighearna bhur Dè, rinn sibh laogh 
ìeaghta dhuibli fèin : bha sibh air 
tionndadh a thaobh gTi grad as an t- 
slighe a dh'àithn an Tighearnadhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus 
thilg mi as mo dhà làimh iad, agus bhris 
mi iad fa chomhair bhur sùl. 

18 Agns thuit mi sìes àm fianuis an 
Tighearna, mar aii- tùs, dà fhichead là 
ag-us dà f hichead oidhche ; cha d'ith 
mi aran, ni mò dh'òl mi uisge, air son 
bhur peacannan uile a pheacaich sibh, 
le olc a dheanamh ann an sealladh an 
Tighearna, 'ga bhrosnachadh g-u feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, agus 
na ro-chorruich leis an robh an Tigh- 
earna feargach 'nur n-aghaìdh-sa chum 
bhur sgrios.) Ach dh'èisd an Tighearna 
rium san àm sin mar an ceudna. 

20 AgTis bha ro-f hearg air an Tigh- 
earna ri h-Aaron a chum a sgrios : agTis 
rinn mi urnuigh mar an ceudna air son 
Aaroin san àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, 
an laogh a rinn sibh, agus loisg mi e le 
teine, agus phronn mi e, agus mheil mi 
gu mìn e, eadhon gus an d'rinneadh 
mìn e mar dliuslach ; agus thilg mi 
a dhuslach san t-sruth a thàinig a nuas 
o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah , agus aìg Masah , 
agTis aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an Tighearna gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-barnea, ag 
ràdh, Rachaibh suas,agus sealbhaichibh 
am fearann a thug mise dhuibh 5 an 
sin rinn sibh ceannairc an aghaidh 
àithne an Tighearna bhur Dè, ag-us cha 
do chreid sibh e, ni mò a dh'èisd sibh 
r'a ghuth. 

24 Bha sibhceannairceachan aghaidh 
an Tighearn, o'n là a b'aithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so thuit mi sìos am fianuis 
an Tighearna dà f hichead là agus dà 
f hichead oidhche, mar a thirit mi sìos 
air tùs; a chionn gu'n dubhairt an 
Tighearna gu'n sgTÌosadh e sibh. 

26 Uime sin rinn mi urnuigh ris an 
Tighearn, agus thubhairt mi, Thigh- 
earna Dhè, na sgrios do shluagh fèin, 
agus t' oighreachd, a shaor thu trid do 
mhòrachd, a thug thu mach as an 
Eiphit le làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnich do sheirbhisich, Abra- 
ham, Isaac, agus lacob ; na h-amhairc 
air reasgachd an t-sluaigh so, no air an 
aingidheachd, no air am peaeadh ; 

28 Air eagal gu'n abair am fearann CAIB. X. XI. 190 as an (rtliug tliu macli sinn, A chionn 
nacli b'uiraiun an Tigliearn an toìrt a 
steacli do'n f lieaiann a glieall e dhoibli, 
agus a chionn gu'n robh luath aige 
dhoilili, thuge mach iad g'am marbhadh 
saii fliàsach. 

29 Gidheadh is iad do shluagh iad, 
agus t'oighreachd, a thug thu mach le 
d' thrèin neart, agus le d' ghairdean 
sìnte mach. 

CAIB. X. 

SAN àm sin thubhairt an Tighearna 
rium, Snaidli dhuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceud chlàir, 
agus thig a nìos a m' ionnsuidh-sa do'n 
t-sliabh, agus deau dliuit àirc f liiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàir 
na focail a bh'air na ceud chlàir a bhris 
thu, agus cuiridh tu iad san àirc. • 

3 Agus rinn mi àirc do f hiodh sitim, 
agus shnaidli mi dà clilàr chloiche cos- 
mhuil ris na ceud chlàir, agus cha,idh 
mi suas do'n t-sliabh, agus an dà chlàr 
a'm' làimh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a rèir 
a' cheud sgrìobhaidh, na deich àithean- 
tan, a labhair an Tighearna ribh san 
t-sliabh, à meadhon an teine, ann an ià 
a' chomhchruinnich : agus thug an 
Tigliearn iad dhomhsa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig mi 
nuas o'n t-sliabh, agns chuir mi na clàir 
san àirc a rinn mi, agus an sin tha iad, 
mar a dh'àithn an Tighearna dhomh. 

6 Agus dh'imicli clann Israeil o Bhe- 
rot.chloinn laacain gu Mosera : an sin 
fhuair Aaron bàs, agus dh'adhlaiceadh 
e an sin ; agus f hritheil Eleasar a mhac 
ann an dreuchd an t-sagairt 'na àite. 

7 As a sin dh'imich iad g-u Gudgodah, 
agus o Ghudgodah gu lotbat, fearann 
shruthan uisge. 

8 San àm sin chuir an Tigheam air 
leth treubh Lebhi, a ghiùlan àirce 
coimhcheangail an Tighearn, a sheas- 
amh an làthair an Tighearna gii frith- 
ealadh dha, agus a bheannachadh 'na 
ainm, gus an là'n diugh. 

9 Vime sin cha 'n'eil aig Lebhi roinn 
no oighreachd maille r'a bhràithvibh ; 
is e 'n Tighearn a's oighreaclid dha, a 
rèir mar a gheall an Tighearna do Dhia 
dha. 

10 Agus dh'f han mi san t-sliabh, a 
reir na ceud ùine, dà f hichead là agus 
dà fhichead oidhche, agus dli'èisd an 
Tighearna rium mar an ceudna san àm 
sin, affus cha bu toil leis an Tigliearn 
thusa a sgrios. 11 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Eirich, imich roimh 'n t-sluagli, 
a clmm gu'n tèid iad a steach, agus gu'n 
sealbhaicli iadam fearann,a mhionnaicli 
mi d'an aithrichibh gu'n tugainn doibli. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tlia 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidli ort, aeh 
eagal an Tighearna do Dliè a bhi ort, 
gluasad 'na uile shlighibh, agns a 
ghràdhachadh, agiis seirbhis a dhean- 
amh do'n Tigliearna do Dliia le d' 
uile chridlie, agus le d' uile anam ; 

13 Aitheantan auTighearn a ghleidlr- 
eadli, agus a reachdan, a tlia mise ag 
àithneadli dhuit an diugh air son do 
leas \ 

14 Feuch, is leis an Tighearna do 
Dhia nèamh, agus nèamh nan nèamh, 
an talamh ììiar an ceudna, agus gach ni 
a ta ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig an Tigli- 
earn a' d' aithrichibh g'an gràdhachadh, 
agus tliagh e 'u sliochd 'nan dèigh, 
eaclhon sibhse os ceann gach sluaigh, 
mar air an là'n diugh. 

16 Timchioll-gliearraibh uime sin 
roimh-cliroicionn bhur cridhe, agus na 
bitliibh rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is 
esan Dia nan Dia, agus Tighearna nan 
Tighearna,Dia mòr, cumhachdach, agus 
uamhasach, aig nach 'eil bàìgh ri neacli 
seach a cliiile, agus nach gabh duais. 

18 Tha e a' cur an gniomh breithean- 
ais an dilleachdain agus na bantraicli, 
agus is toigh leis an coigreach, a' toirt 
dha bìdh agus eudaich. 

19 Uime sin gràdliaichidh sibh an 
coigreach ; oir bhasibh fèin 'nur coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit. 

20 Bitliidli eagal an Tighearna do 
Dhè ort ; dhasan ni thu seirbhis, agus 
ris-san dlùth-Ieanaidli tu, agus air 
'ainm mionnaicliidh tu. 

21 Is esan do chliu, agus is esan do 
Dliia, a rinu air do shon na nithe mòr 
agus uamhasach ud, a cliunnaic do 
sliùilean. 

22 Le tri fichead agus deich anam- 
anna chaidh t'aithriche sìos do'n Eiph- 
it ; agus a nis rinn an Tigliearna do 
Dhia thu mar reulta nèimh a thaobh 
lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 

Am an aobhar sin gràdhaichidh tu 
'n Tigliearna do Dhia, agus 
gleidhidh tu a chùram, agus a reachdan, 
agus a blireitheanais, agus 'àitheantan 
a ghnàtli. 200 DEUTERONOMI. 2 Agus biodh fios agaibhse an diugli : 
oir ni 'ȓ labhram r'ur cloinn do nach 
b'aithne, agus nach faca smachdachadh 
an Tighearna bhur De, a mhòraclid, a 
làmh chumhachdach, agus a giaairdean 
sìnte mach, 

3 Agusachomharan, agusaghnìomh- 
aran, a rinn e ann am meadhon na h- 
Eiphit, ri Pharaoh righ na h-Eiphit, 
agus r'a f hearann uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri annailt nan 
Eiphiteach, r'an eich, agus r'an carb- 
adaibh ; cionnus a tliug e air uisge na 
mara ruaidlie dol tharta 'nuair a bha 
iad an tòir oirbh, agus cionnus a sgrios 
an Tighearn iad gus an là'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san 
f liàsach, gus an d'thàinig sibh do'n àite 
so ; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus 
Abiram, mic Eliaib, mliic Reubein ; 
cionnus a dh'fhosgail an talamh a 
bheul, agus a shluig e sios iad, agus an 
teaghlaichean, agus ambùthan, agusa' 
mhaoin uile a bha 'nan seilbh, am 
meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa 
gniomhara mòra an Tighearn uile, a 
rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh na h- 
àitheanta sin uile a tha mi ag àithneadh 
dhuibh air an là'n diugh, a chum gu'm 
bi sibh làidir, agus gu'n tèid sibh a 
stigh agus gu'n sealbhaich sibh am 
fearann, gus am bheil sibh a' dol g'a 
sliealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh hhur 
làitheananns anfhearann a mliionnaich 
an Tighearna d'ur n-aithrichibh gu'h 
tugadh e dhoibh e, agus d'au sliochd, 
fearann a tha sruthadh le bainne agus 
mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'am 
bheil thu dol a stigh g'a shealbhachadh, 
mar f hearann na h-Eiphit, o'n d'tliàinig 
sibh a mach, far an robh thu cur do 
shìl, agus g' a uisgeachadh le d' chois, 
mar lios lusan : 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh 
a' dol g'a sheall)hachadh, is fearann 
bheann agus ghleann e : do f hrasachd 
nèimh òlaidli e uisge : 

12 Fearann d'am bheilan Tigiiearna 
do Dhia a' gabhail cùraim : tha sùilean 
an Tighearna do Dhè air a ghnàtli, o 
thoiseach na bliadhna eadhon gu deire 
na bliadhna. 

1.3 Agus taiiaidh, ma dli'èisdeas sibh 
gu dùraclidacli ri m' àitheantaibhs', a 
tha mi ag àithueadh dhuibh air an là'n diugh, an Tighearna bhur Dia a 
ghràdhachadh, agus seirbhis a dhean- 
amh dha le'r n-uile chridhe, agus le'r 
n-uile anam ; 

14 Gu'n toir mise dhuihh uisge bhur 
fearainn 'na àm fèin, an ceud uisge, 
agus an t-uisge deireannach, agus 
cruinnichidh tu stigli t'arbhar, agus 
t'fhìon, agus t'oladli. 

15 Agus cuìridh mi feur a'd' mliach- 
air do d' sprèidli, agus ithidli tu, agus 
sàsaichear thu. 

16 Thugailih an aire dhuibh fèin, 
air eagal gu meallar bhur ciidhe, ag-us 
gu'n claon sibh a leth-taoblr, agus gu'n 
dean sibh seirbhis do dhiathaibh eile, 
agus gu'n dean sibh aoradh dhoibh ; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 
'nur n-aghaidh, agus gu'n druid e suas 
nèamh, air chor as nacli bi uisge sam 
bith ann, agus nach toir am fearann a 
thoradh uaith, agus gu'n sgriosar gTi 
grad sibh as an f liearann mlraitlr a tha 
'n Tigiiearn a' tabhairt duibh. 

18 Uime siu taisgidh sibh suas iad 
so mo bhriathra 'nur cridhe, agus 'nur 
n-anam, agus ceangiaidh sibh iad mar 
chomharadh air bhur làimh ; agus 
bithidli iad mar eudanain eadar bhur 
sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad du'r 
cloinn, a' labhairt oiTa 'nuair a shuidh- 
eas tu a'd' thigh, agus an uair a dh'im- 
icheas tu air an t-slighe, agus an uair a 
luidheas tu sios, agus an uair a dh'èireas 
tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ur- 
sainnean doruis do thighe, agTis air do 
glieataibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean 
lionmhor, agus làithean bhur cloinne, 
san fhearann a mhionnaich an Tigh- 
earna d'ur n-aithricliibli athoirtdoibh, 
mar làithean nèimh air an talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùr- 
achdacli na h-àitheantan so uile a tha 
mise ag àithneadh dhuibh a dheanamh, 
an Tighearna bliurDia a ghràdhachadh, 
gluasad 'na uile shligiiibh, agus dlùth- 
leantuinn ris ; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a 
mach na cinnich sin uile roimhibh, 
agus sealbhaicliidh sibh cinnich a's mò 
agus a's cumhachdaiche na sibh fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn 
ìjhur cos, is leibhse : o'n fhàsach agus 
Lebanon, o'n amhainn, an amhainn 
Euphrates, eadhon gus an f hairge a's 
faide macli, I)ithidh bhur crìoch. 

25 Cha seas duine 'nur n-aghaidh : CAIB. XII. 201 air gach fearanii air an saltair sibli, ' 
cuiriJli an Tig-hearna bhur Dia eagal 
agus geilt-chrith roinihibli, a reir mar 
a thubhairt e ribh. 

26 Feucli, tlia mise a' cur fa'r comh- 
air air an là'n diugh beannachadh agus 
mallachadh ; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèiU 
a dh'àitheantaibh an Tighearna bhur 
De', a tha mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh ; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh 
gèill a dh'àitlieantaibh an Tighearna 
bhnr Dè, ach gu'n claon sibh o'n t- 
slighe a tìia mi ag àithneadh dhuibh an 
diugh, a dhol an dèigh dhiathan eile, 
nach b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dliia thu stigh do'n 
fhearann d'am bheU thu dol- g'a 
shealbliachadh, gu'n cuir thu am 
beannachadh air sUabh Gheridsim, agus 
am niallachadh air sliabh Ebail. 

30 Nach 'e// iad air an taobh eile do 
lordan, leth ri shghe dol fuidlie na 
grèine, ann an tìr nan Canaanach, a tha" 
'g àiteachadh a' chòmhnairdfa chomh- 
air Ghilgail, làimh ri còmlmardaibh 
Mhoreh % 

31 Oir thèid sibh thar lordan, a dhol 
a stigh a sh'ealbhacliadli au f hearainn 
a tlia 'n Tighearna bliur Dia a' tabhairt 
duibh, agus sealbhaichidh sibh e, agTis 
gabhaidh sibh còmhnuidli ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uile agus na breith- 
eanais, a tha mi cur roimhibh air an là 
'n diugh. 

CAIB. XII. 

/S iad so na reachdan agus na breith- 
eanais a bheir sibhse fa'near gu'n 
dean sibh san f hearann a tha n' Tigh- 
■ earna, Dia t'aithriche, a' toirt dnit g'a 
shealbhachadh, uile làithean bhur 
beatha air an talanih. 

2 Le'ir-sgriosaidh sibh na h-àiteachan 
uile anns an d'rinn nacinnich a shealbh- 
aicheas sibh seirbhis d'an diathaibh, air 
na beanntaibh àrda, agus air na cnoc- 
aibh, agus fuidh gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidli sibh sìos an altair- 
ean, agus brisidh sibh an carraighean, 
agus loisgidh sibh an doireachan le 
teine, agTis gearraidli sibh sìos dealbhan 
snaidlite an dèe, ag-us sgriosaidh sibh 
an ainm a mach as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidli an àite a ròghnaicheas an Tigheama bhur Dia as 
bhnr treubhaibh uile, chum 'ainm a 
chur an sin, eadhon a dh'ionnsuidh 
'àite-còmhnuidh-san iarraidh sibh, agus 
gu sin thig thu. 

6 Agus bheir sibh g-u sin bhur tabh- 
artais-Ioisgte, agus bhur n-ìobairtean, 
agus bhur deachamh, agus tabhaiiais- 
thogta bhnr làinihe, agns bhur bòidean, 
agus bhur saor-thabhartais, agus ceud- 
gliin bhui' cruidh agus bhur caorach. 

7 Agus itMdh sibh an sin an làthair 
an Tighearna bhur Dè, agus ni sibh 
gairdeachas anns gach ni ris an cuir 
sibh bhur làmli, sibh fèin agus bhur 
teaghlaichean, anns an do bheannaich 
an Tighearna do Dhia thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nitJie 
a tha sinn a' deanamh an so an diugh, 
gach duine an ni a tha ceart 'na shùil- 
ibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a 
dh'ionnsuidli na foise, agus a dh'ionn- 
suidh na h-oighreachd a tha 'n Tigh- 
earna bhur Dia a' tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar 
lordan, agus a ghabhas sibli còmhnuidh 
san fhearann a bheir an Tigheama 
bhur Dia dhuibh r'a shealbhachadh, 
agus a7i uair a bheir e fois dhuibh o'r 
naimhdibh uile mu'n cuairt, agus a 
ghabhas sibh còmhnuidh gu tèaruinte. 

11 An sin bitliidh àit ann a thaghas 
an Tighearna bhur Dia, a thoirt air 
'ainm còmhnnidh a ghabhail ann : gu 
sin bheir sibh na h-uile nithe a tha 
mise ag àithneadh dhuiljh ; bhur tabh- 
artais-Ioisgte, agus bhur n-ìobairte, 
bhur deacliamh, agus tabhartais-thogta 
bhur làinihe, agTis taghadh bhur bòid- 
ean uile a bhòidicheas sibh do'n Tigh- 
earn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làth- 
air an Tighearna bhur Dè, sibh fe'in, 
agus bhur mic, agus bhur nigheanan, 
agus bhur n-ògiaich, agus bhur banog- 
laich, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh d'ur geataibh ; do bhrìgh 
nach 'eil roinn no oighreachd aigemaiUe 
ri1jh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach 
ìobair thu t'iobairtean-Ioisgte anns gach 
àit a chi thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an 
Tighearn as aon do d' threubhaibli, an 
sin ìobraidh tu t'ìobairtean-Ioisgte, agus 
an sin ni thu na h-uile nithe a tha vaxs^. 
ag àithneadh dliuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agusitheadh a'd' gheataibh 202 DEUTERONOMI. uile, ge L'e ni air am bheil miann aig 
t'anam, a reir beannacliaidh an Tigheai- 
na do Dhè a thug e dliuit : feudaidh an 
neòglilan agus an glan itheadh dheth ; 
mar do'n hhoc-earha, agus do'n f hiadh. 

16 A mliàin cha 'n ith sibh an f liuil ; 
air an tahxmh dòirtidh siblr i mar uisge. 

17 Clia 'n flieud thu deachamli 
t'arbhair itheadh an taobh a stigli do 
d' gheataibh, no t'fliìona, no t' olaidh, 
no ceud-ghindo chruidh no do chaorach, 
no li-aon air bith do d' bhòidibh a 
bhòidicheas tu, no do shaor-thabliartais, 
no tabhartais-thogta do Lìimhe : 

18 Ach an làthair an Tighearna do 
Dhe ithidh tu iad anns an àit a thaghas 
an Tighearna do Dhia, thu fèin, agus 
do mhac, agus do niglrean,agus t'òglach, 
agus do blianoglach, agus an Lebliitli- 
each a tha 'n taoljli a stigh do d' gheat- 
aibh : agus ni thu gairdeachas an làth- 
air an Tighearna do Dhè anns gacli ni 
ris an cuir thu do làmlran. 

19 Thoir an aire dliuit fcin, nach 
trèig thu an Lel)hitheach am feadh is 
beò thu air t'f hearann. 

20 'Nuair a leudaicheas an Tighearna 
do Dhia do chrìoeh, mar a gheall e 
dhuit, ag-us a their tliu, Ithidh mi fecil, 
(a chionn gu bheil t'anam a' miann- 
acliadh feoilitheadh,) a rèiriiile mhiann 
t'anama feudaidh tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme an sin, ro- 
f hada uait ; an sin marbhaidh tu do 
d'bhuar, agus do d' threud, a thug an 
Tighearna dhuit, mar a dh'àithn mise 
dhuit, agus ithidh tu an taobh a stigli 
do d' gheataibh gach ni is miaunach le 
t'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadh- 
bhoc, agus am fiadh, mar sin ithidh tu 
e : ithidh an neòghlan agus an glan 
deth air an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith 
thu'nfhuil : oirfsi'nfhuila'bheatha ; 
agus cha ' n f heud thu a' bheatlia itheadh 
maille ris an f heoil. 

24 Cha 'n itli thu i ; air an talamh 
dòirtidh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n itli thu i, chum gu'n èirich 
gu maith dhuit, agus do d' chloinn a'd' 
dhèigh, 'nuair a ni thu an ni a ta ceart 
ann an sùilibh an Tighearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, agus do bhòidean, 
agus thèid thu do'n àit a thaghas an 
Tighearn. 

27 Agus ìobraidh tu t'iobairtean- 
loisgte, an f lieoil agus an f huil, air alt- air an Tighearna do Dhè ; agus dòiitear 
a niacli fuil t'ìobairtean air altair an. 
Tighearna do Dhè, agus ithidh tu 'n 
fheoil. 

28 Thoir an aire, agus èisd ris na 
briathraibh sin uile a- t//a mì ag àith- 
neadh dhuit, a chum gu'n èirieh gu 
maith dhuit fèin, agus do d' chloinn a'd' 
dhèigh gu bràth, an uair a ui thu an ni 
a tlia maith agus ceart ann an sùilibh 
an Tighearna do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna 
do Dhia as na cinnich romhad, a tha 
thu dol a steach an sud a chum an 
sealbhachadh, agus a thig thu 'nan àite, 
agus a ghabhas tu còmhnuidh 'nam 
fearann ; 

80 Thoir an aire dhuit fèin nach 
ribear thu le'n leantuinu, an dèigh 
dhoibh bhi air an sgrios as do làthair, 
agus nach fiosraich thu mu thimcliioll 
an dèe, ag ràdh, Cionnus a rinn na cinn- 
ich sin seirbhis d'an diathaibh % ni mise 
mar sin nmr an ceudAa. 

81 Cha dean thusa mar sin ris an 
Tigliearna do Dhia : oir gach gràineil- 
eachd do'n Tighearn a's fuathach leis, 
rinn iadsan d'an diathaibh ; oir eadhon 
am niic agus an nigheana loisg iad san 
teine d'an diathaibh. 

82 Gach ni a tlia mise ag àithneadli 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean sibh 
e : clia chuir thu ris, ni nio bheir thu 
ni sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 

MA dh'èireas suas 'nur measg fàidh, 
no fear a clii aisling, agus gu'n 
toir e dhuit comharadh no iongantas, 

2 Agus gu'n tig an comharadh no'n 
t-iongantas gu crìch, air an do labhair 
e riut, ag ràdh, Rachamaid an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhiiit, agus 
deanamaid seirbhis doiljh : 

8 Clia 'n èisd thu ri briathraibh an 
f hàidli sin, no ris an fhear sin a chi 
aisling : oir tha 'n Tighearna bhur Dia 
'gur dearbhadh, a dli'fheuchainn anr 
bheil sibh a' gràdhachadh an Tighearna 
bhur Dè le'r n-uile chridhe, agus le'r 
n-uile anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Dè 
gluaisidh sibh, agus bithidh 'eagal-san 
oirbh, agus gleidhidh sibh 'àitheantan, 
agus èisdidh sibli r'a ghuth, agus ni 
sibh seirbhis da, agus dlùth-Ieanaidh 
sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sln, no am 
fear sin a chi aisling, gu bàs ; a chionn 
gu'n do labhair e chum sihhsc chur air CAIB. 

seacharan o'n Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit, 
agus a dh'f huasgail sibh à tigh na daor- 
sa, chum t'iomain a mach as an t-slighe 
anns an d'àithn an Tighearna do Dhia 
dhuit imeachd ; mar sin cuiridh tu air 
falbh an t-olc as do mheadhon. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nigh- 
ean, no bean-phòsdat'uchd, no do char- 
aid, a tha dhìiit mar t'anam, impidh 
ort ann an uaigneas, ag r àdh, Rachamaid 
agus deanamaid seirbhis do dhiathaibh 
eile, nach b'aithne dhnit fèin, no do 
t'aithrichibh ; 

7 Eadhonào dliiathaibh nan cinneach 
a- tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, 
uo fada uait, o'n dara ceann do'n talamh 
eadlron gus an ceann eile do'n talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a 
dh'èisdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do 
shùil truas ris, ni mò a chaomhnas no 
cheileas tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu 
bàs e ; bithidh do làmh fèin an tùs air 
g'a mharbhadh, agus an dèigh sin làmh 
an t-sluaigh uile. 

10 Agus clachaidhtu e le clachaibh, 
a chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n 
d'iarr e do tharruing o'n Tighearna do 
Dhia, a thug a mach thu à tìr na h- 
Eipliit, à tigh na daorsa. 

11 AgTis cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
ni's mò a leitliid so do ghnìomh aingidh 
'nur measg. 

12 Ma cliluinneas tu ann an aon do 
d' bhailtibh, a thug an Tighearna do 
Dhia djiuit gu còmhnuidh a ghabhail 
ann, neach air lith ag ràdh, 

13 Cliaidh daoine àraidh, clann Bhe- 
liail, a mach as bhur measg, agus bhuair 
iad luchd-àiteachaidham baile, agràdli, 
Rachamaid agus deanamaid seirbhis do 
dhiathaibh eile, nach b'aithne dhuibh ; 

14 An sin fiosvaichidh tu agus rann- 
saicliidh tu, agus feòraichidh tu gu 
dùrachdach ; agus, feuch, nia^s firinn 
e, agus gu'm bheil a' chùis dearbhte, 
gu'n do rinneadh a' ghràineileachd sin 
'nur measg ; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd- 
àiteachaidh a' bhaile sin le faobhar a' 
chlaidheimh, 'ga sgriosgutur, agus gach 
ni a ta ann, agus a sprèidh, le faobhar 
a' chlaidheimh. 

16 Agus cruinnichidh iu a chreach 
uile gai meadhon a shràide, agus loisgidh 
tu le teine am baile, agus a chreach uile 
gu h-iomlan, air son an Tighearna do XIV. 203 

Dhè : agus bithidh e 'na thòrr a 
chaoidh ; cha togar suas e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-sa a 
bheag do'n ni mhallaichte ; a chum 
gu'm pill au Tighearn o lasair 'f heirge, 
agTis g-u nochd e tròcair dhuit, agus gTi'n 
dean e iochd riut, agus gu'n toir e ort 
fàs lionnihor, mar a mhiomiaich e do 
t'aithrichibh ; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth an 
Tighearna do Dliè, a ghleidheadli 'àith- 
eantan uile a tha mi ag àithneadli dliuit 
an diugh, a dlieanamli an ni a ta ceart 
ann an sùilibli an Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. 

/S sibhse clann an Tighearna bhur 
Dè : clia ghearr sibh sibh fèin, ni 
mò a ni sibh lomadh airlith eadarbhur 
sùilean air son mairbh : 

2 Oìr is sluagh naomha thu do'n 
Tighearna do Dhia, agus thagh an Tigh- 
earn thu gu bhi a'd' shluagh sònraichte 
dha fèin, thar gach uile chinneach a 
tha air aghaidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam 
bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'- 
itheas sibli : an damh, a' chaora, agus 
a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, 
agus an dathais, agus a' ghabhar f Iiiadh- 
aich, agus an t-earr-giieal, agus an 
damh fiadhaich, agus an somer. 

6 Agus gach beathach a roinneas an 
ionga, agus a sgoilteas sgoltadh an dà 
ionga, agus a chnàmhas a' chìr am 
nieasg nan ainmhidhean, sin ithidh 
sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh 
dliiubhsan a chnàmhas a' chìr, no 
dhiubhsan a roinneas an ionga sgoilte, 
mar an càmlial, agus a' mhaigheach, 
agus an coinean ; oir cnàmhaidh iad 
a' chìr, ach cha roinn iad an ionga ; 
neòghlan thaì&à dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a cliionn ged a roìmr 
i 'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i 
neòghlan dliuibh : d'am feoil cha 'n 
ith sibh, agus r'an cairbh cha bhean 
sibh. 

9 lad so ithidh sibh dliiubhsan uUe 
a ta sna li-uisgeachaibli : gach ni air 
am bheil itean agus lannan, ithidh 
sibli ; 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean 
agus lannan, cha'n ith sibh : tha e neò- 
ghlan dhuibh. 

1 1 Gach eun glan ithidli sibh. 

12 Ach is iad so iadsan do nach ith 204 DEUTERONOMI. sibh : an iolair, agus an cnàimh-blirist- 
each, agus an iolar-uisge, 

13 Agus an cronian-gabhlach, agus 
an clamhan, agus am fang a reir a 
ghnè, 

14 Agus gach fitheach a reir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidliche, agus 
an t-seabhag-oidhche agTis a' chuacli, 
agus an t-seabhag a rèir a gnè, 

16 Agus a' chailleach-oidliclie bheag, 
agus a' claailleach-oidhclie mhòr, agus 
an eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair 
f hionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' cliorra-bhàn, agus a' 
chorra-ghlas a rèir a gnè, agus an t- 
adharcan-luachrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeacli a 
dh'itealaicheas., neòglilan dhuibh : 
cha'n ithear iad. 

20 Gach eun glan ithidli sibh. 

21 Cha'n ith sil^h ni sam bith a 
bhàsaicheas dheth fe'in : bheir thu e 
do'n choigreach a tlia 'n taobh a stigh 
do d' glieataibh, chum gu'n ith se e, no 
reic e ris an eiltliireach : oir is sluagh 
naomha thu do'n Tighearna do Dhia. 
Clia bhruich thu meann ann am bainne 
a mhàthar. 

22 Blieir thu seachad gu ceart deach- 
amh uile chinnis do shìl, a bheir am 
fearann uaitli o bhliadhna gu Ijliadhna. 

23 Agus ithidli tu 'm fi-anuis an 
Tighearna do Dhè, san àit a thaghas e 
chum 'ainm a chur an sin, deachamh 
t'arbhair, t'fhìona, agus t'olaidh, agus 
ceud-ghin do chruidh, agus do chaor- 
ach ; a chum gu f òghlum thu eagal an 
Tighearna do Dhè a bhi ort a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro- 
f hada dhuit, air chor as nach urrainn 
tku a ghiùlan, a chionn an t-àite blii 
fada uait, a thaghas an Tighearna do 
Dhia a chur 'ainme an sin, an uair a 
blieannaicheas an Tighearna do Dhia 
thu ; 

25 An sin ni thu airgiod deth., agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' 
làimh agus thèid thu chum an àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin 
air son gach ni a mhiannaiclieas t'anam, 
air son buair, no air son chaorach, no 
air son f ìona, no air son dibhe làidir, 
no air son gach ni a mhiannaicheas 
t'anam : agus ithidh tu an sin an làthair 
an Tigliearna do Dhè, agus ni thu gair- 
deaclias, tliu fèin, agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebliitheach a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh, cha trèig thu e : oir cha 'n'eil roinn no oigh- 
reachd aige maille riut. 

28 Aig crìoch thri bliadlma bheir 
thu mach uile dheachamh do chinnis 
air a' bhliadhna sin fèin, agus taisgidh 
tu suas e an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh : 

29 Agus thig an Lebhitheacli, (a 
chionn nach 'eil roinn no oighreachd 
aige maille riut,) agus an coigreach, 
agus an dìlleachdan, agus a' bhantrach, 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh, 
ag-us ithidh iad, agus sàsuicliear iad ; a 
chum gu'm beannaich an Tighearna do 
Dhia thu ann an uile oibribh do làimhe 
a ni thu. 

CAIB. XV. 
N ceann gach seachd bUadhna ni 
thu fuasgladh. 2 Agus is e so modh an fhuasglaidh : 
Gach fear fiacha a bheir ni sam hith air 
iasachd d'a choimhearsnach, fuasglaidh 
se e ; cha 'n iarr e air ais e o 'choimh- 
earsnach, no o 'bhràthair, a cliionn 
gu'n goirear fuasgladh an Tighearna 
dheth. 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh 
air ais ; ach an ni a's leat f èin a ta aig 
do bhràthair, fuasglaidh do làmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach bi uir- 
easbhuidheacli sam bitli 'nur measg : 
oir beannaichidh an Tighearna g-u mòr 
thu san fhearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt dhuit mar oighreachd, 
r'a sliealljhachadh : 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dùr- 
achdach ri guth an Tighearna do Dhè, 
a thoirt an aire gu'n dean thu na h- 
àitheantan so uile a tha mi 'g àithneadh 
dliuit air an là'n diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu, mar a gheall e dhuit : agus 
bheir thu air iasachd do mhòran chinn- 
each, ach cha ghabh thu air iasachd ; 
agus bithidh uachdaranachd agad air 
mòran chinneacli, ach cha bhi uachd- 
aranaclid aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios 'nur measg duine bochd, 
aon do d' bhràithribh, an taobh a stigh 
aoin do d' gheataibh, ann ad f hearann 
a tha 'n Tighearna do Dhia a' tabhairt 
duit, cha chruaidhich thu do cluidhe, 
ni mò a dhruideas tu do làmh o d' 
bhràthair bochd ; 

8 Aclr fosglaidh tu do làmh gu fars- 
aing dha, agus gu cinnteach bheir thu 
airiasachd dha ni's leòr air son 'f heuma, 
ffo'w ni a tha dli'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' CAIB. 

chridhe aingidh, ag ràdh, Tha 'n t- 
seachdamh bUadhna, bliadhna an 
f huasglaidh, am fagus ; agus gu'm bi 
do shùil olc an aghaidh do bhràthar 
bhochd, agus nach toir tliu bheag dha, 
agus gu'n glaodli e ris an Tighearn 
a't' aghaidh, agxis gu'm bi e 'na pheac- 
adli dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimliin, agus 
cha bhi doilgheas air do chridhe 'nuair 
a bheir thu dha ; a chionn air son an 
ni so gu'm beannaich an Tighearna do 
Dhia thu a"t' oibribh uile, agus anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'u tìr a chaoidh gun 
bhochd : uime sin tha mi 'g àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh 
gu farsaing do d' bliràthair, do d' 
bhochd, agus do d' uireasbhuidheach, 
a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair 
Eabhruidheach, no Ban-Eabhruidli.- 
eacli, agus gu'n dean e seirbhis duit sè 
bhadhna ; an sin anns au t-seachdamh 
bhadlina leigidh tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e macli 
saor uait, cha chuir thu air falbh e 
falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do 
threud, agus à t'urlar, agus à t' f Irìon- 
amar ; as na nithihh sin leis an do 
blieannaich an Tighearna do Dhia thu, 
bheir thu dlia. 

15 Agus cuimhnichidh tugu'n robh 
thu fèin a'd' thràiU ann an tìr na h- 
Eiphit ; agus shaor an Tighearna do 
Dhia tliu : uime sin tlia mi ag àithn- 
eadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n f halbh 
mi uait ; (a chionn gur toigh leis thu 
agus do thigh, do blirigh gu bheil e gu 
maith agad ;) 

17 An sin gabhaidlitu minidh, agus 
cuiridh tu troimh a chluais e anns an 
dorus, agus bithidh e 'na sheirbhiseach 
dhuit gu bràtli : agus mar an ceudna 
ri d' bhanogiaich ni tliu mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an uair 
a chuireas tu uait saor e ; oir bha e 
dà uair co mhaith dhuitse ri seirbhis- 
eacli tuarasdail, le seirbhis a dheanamh 
dhuit sè bHadhna : agus beannaichidh 
an Tighearna do Dliia tliu anns gach ni 
a ni thu. 

19 Gach ceud-ghin firionn a bheirear 
am measg do chruidli, agus am measg 
do tlireud, naomhaichidh tu do'n Tigh- 
earna do Dliia : cha dean thu obair 
sam bith le ceud-gliin do bhoin, ni mò 
a lomas tu ceud-gTiin do cliaorach. XVI. 205 

20 Ara fianuis an Tighearna do Dhè 
ithidh tu e o bhHadlma gu bliadlina, 
san ionad a thagiias an Tigiiearn, thu 
fèin agus do theaglilach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith 
ann, crùbaiche, no doille, no droch 
giiaoid sam bith, cha 'n iobaìr thu e 
do'n Tighearna do Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh 
ithidh tu e ; ithidh an glan agus an 
neòghlan comh-ionnan deth, mar do'n 
ruadli-bhoc, agais mar do'n f liiadh. 

23 A mhàin 'f huil cha 'n itli thu : 
air an talamh dòirtidh tu i niar uisge. 

CAIB. XVI. 

COIMHID mios Abib, ag-us cumaidh 
tu a' chàisg do'n Tigliearna do 
Dhia : oir sa' mliìos Abib tliug an 
Tighearna do Dhia thu mach as an 
Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin iobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus 
do'n bhuar, san ionad a thaghas an 
Tighearna chum 'ainm a chur an sin. 

3 Cha'n ith thu aran goirticlite sam 
bith leatha : seachd làithean ithidli tu 
aran neo-ghoirtichte leatha, eadhon 
aran àmligiiair ; (oir le cabliaig thàinig 
thu mach à tìr na h-Eiphit ;) a chum 
gu cuimhnicli tliu 'n là air an d'thàinig 
thu mach à tìr na h-Eiphit, uile làith- 
ean do bheatha. 

4 Agus cha 'n fhaicear agad aran 
goirtichte a'd' chrìocliaibh uile rè 
slieachd làithean : ni mò a mhaireas a 
hheag do'n flieoil a' dh'ìobras tu air 
feasgar sa' cheud là, rè na h-oidhche 
gu maduinn. 

5 Cha 'n f lieud thu a' chàisg iobradh 
an taobh a stigh aoin air bith do d' 
gheataibh, a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tigii- 
earna do Dliia a chur 'ainme ann, an 
sin ìobraidh tu a' chàisg air feasgar, aig 
dol fuidhe na grèine, san àm an d'- 
tliàinig tliu mach as an Eiphit. 

7 Agus ròistidli agus ithidii tu i san 
àit a thaghas an Tighearna do Dhia : 
agus pillidh tu sa' mhaduinn, agus 
thèid thu do d' bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidlr tu aran gun 
ghoirteachadh ; agus air an t-seachdamh 
là hithidh àrd chomhchruinneach do'n 
Tigiiearna do Dhia : cha dean thu obair 
sam bitli air. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu 
dhuit fèin : o'n ùm san tòisich thu air 
a' chorran a chur san arbhar, tòisichidh 20G DEUTERONOMI. tu air na seachd seachduinean àir- 
eamh. 

10 Agus cumaidh tu feiU nan seachd- 
uin do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac 
saor-thoilthabliartais do làimhe, a bheir 
thu seachad a rèir mar a bheannaich 
an Tighearna<lo Dliia thu. 

11 Agus ni thu gairdeachas an làth- 
air an Tighearna do Dhè, tliu fèin, agus 
do mhac,agus do nighean, agus t'òglach, 
agus do bhanoglacli, agus an Lebliitheach 
a tha 'n taobli a stigh do d' gheataibh, 
agus an coigreach, agus an dìlleachdan, 
agus a' bliantracii, a tha 'nur measg, 
san ionad a tlmgli an Tighearna do Dhia 
a chur 'ainme ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu fèin a'd' thràiU san Eiphit : agus 
coimhididh tu, agus ni thu na reachdan 
so. 

13 Cumaidh tu fèiU nam pàiUiun 
seachd làithean an dèigli dhuit t'arbhar 
a chruinneachadli a stigh, agus t'f Iiìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd'fhèiU, 
tliu fèin, agus do mliac, agus do nigh- 
ean, agiis t'òglacli, agus do bhanoglacli, 
agus an Lebhitheach, agus an coigreach, 
agus an diUeachdan, agus a' bhantrach, 
a tha 'n taobli a stigli do d' glieatailìh. 

15 Seachd làithean cumaidh tu fèiU 
àraidh do'n Tigliearna do Dhia, san 
ionad a thaghas an Tighearn : a cliionn 
gu'm beannaich an Tigliearna do Dhia 
thu a'd' chinneas uile, agus ann an 
oibribh do làmh uile ; uime sin ni thu 
gu deimhin gairdeachas. 

16 Tri uairean sa' bhliadlma taisbein- 
ear t'fhirionnaiclr uile an làtliair an 
Tighearna do Dliè, san ionad a thaghas 
e ; ann am fèiU an arain neo-ghoirtich- 
te, agus ann am fèiU nan seacliduin, 
agus ann am fèiU nam pàiUiun : agus 
cha taisbeinear iad an làtliair an Tigh- 
earna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is 
urrainn e, a rèir beannachaidh an Tigli- 
earna do Dhè, a thug e dliuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdarain 
ni thu dhuit fèin an taobh a stigh do 
d' gheataildi uile, a bheir an Tighearna 
do Dliia dliuit, air feadli do threubh : 
agus bheir iad breth air an t-sluagh le 
ceart bhreitheanas. 

19 Cba dean thu breitlieanas f hiar- 
adh ; cha bhi bàigh agad ri neach seach 
a chèile, ni mò a ghablias tu tiodhlac : 
oir daUaidh an tìodhlac sùile nan daoine 
glic, agus fiaraidlr e briathra nan ion- 
racan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart leanaidh tu, a chum gu'm bi thu beò, agus gu'n 
sealbhaich thu 'm fearann a tha an 
Tighearna do Dhia a' tabliairt dhuit. 

21 Cha suidhich tliu dliuit fèin doire 
chraoblian sam bith làimh ri aUair an 
Tighearna do Dlrè, a ni tliu dhuit fèin. 

22 Ni mò a cliuireas tu suas dliuit 
fèin dealbli sam hith, ni a's fuathach 
leis an Tighearna do Dhia. 

CAIB. XVII. 

CHA 'n ìobair tliu do'n Tighearna do 
Dhia tarbh, no caora, anns am 
bheil gaoid, no mi-mhaise sam 1)ith : 
oir is gràineileaclid sin do'n Tighearna 
do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nur measg, an taobh 
a stigh aoin do d' gheatai1)h a bheir an 
Tigliearna do Dliia dhuit, fear no bean 
a rinn aingidlieachd ann an sùiUbh an 
Tighearna do Dhè, le 'choimhclieangal 
a bhriseadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu'n 
d'rinn e seirbhis do dhiathaibh eile, 
agus gu'u d'rinn e aoradh dhoibh, aon 
chuid do'n ghrèin, no do'n ghealaich, 
no do uile aimailt nèimh, nach d'àitlin 
inise ; 

4 Agus gu'nd'innseadh dhuit e, agus 
gu'n cuala tu e, agus gu'n do rannsaich 
thu gu maith, agus, feuch, gur f ìor e, 
agus gu blieil a' chùis dearbhte, gìi'n do 
riimeadh a' ghràineileachd sin ann an 
Israel ; 

6 An sin bheir thu mach am fear sin 
no a' bhean sin, a rinn an ni aingidh 
sin, chum do gheataclian, eadhon am 
fear sin no a' bhean sin, agus clachaidh 
tu iad le clachaibli gus am bàsaich 
iad. 

6 Aig beul dà fhianuis, no thri 
f hianuisean, cuirear gu bàs esan a tha 
toillteanach air bàs : cha chuirear gu 
bàs e aig beul aon fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean 
air an toiseach, g'a chur gu bàs ; agus 
'na dhèigh sin làmhan an t-sluaigli uile : 
mar sin cuiridh tu 'n t-olc air falbh o 
bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro- 
chruaidh ort ann am breitheanas, eadar 
fuil agus fuil, eadar breth agus breth, 
agus eadar buille agus buille, cadhon 
cùiseair conspoid an taobh a stigh do d' 
gheataibh ; an siu èiridh tu, agus thèid 
thu suas do'n ionad a thaghas an Tigh- 
earna do Dhia : 

Agus thig thu chum nan sagart 
nan Lebliitheach, agus a chum a' 
bhreitheimh a bhios anns na làithildi CAIB. 

sin, agus fiosraicliidh tu ; agus noclid- 
aidh iad dhuit focal a' bhreitheanais : 

10 Agus ni thu a re'ir na breithe a 
uochdas nimnntir an àite sin (a thaghas 
an Tighearna) dhuit, agus bheir thu 'n 
aire gu'n dean thu a reir gach ni a 
theagaisgeas iad duit : 

ll" A re'ir breth an lagha a theag- 
aisgeas iad duit, agus a rèir a' bhreith- 
eanais a dh'innseas iad duit, ni thu : 
cha chlaon thu o'n bhreth a nochdas 
iad duit, a chuni na làimhe deise no na 
làimhe clìtlie. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, 
agus nach èisd ris an t-sagart, a sheasas 
gu fritliealadh an sin an làthair an 
Tighearna do Dhe', no lis a' bhreith- 
eamh, bàsaichidh eadhon an duine sin, 
agus cuiridh tu 'n t-olc air falbh o 
Israel. 

13 Agus cluinnidli an sluagh uile, 
agus bithidh eagal orra, agus cha dean 
ia,il gu h-anndàna ni's niò. 

14 'Nuair a tliig tliu chum an fhear- 
ainn a blieir an Tigliearna do Dhia 
dliuit, agus a slieallihaicheas tu e, agus 
a giiabhas tu còmhnuidh ann, agus a 
tlieir thu, Cuiridh mi lighos mocheann, 
mar na cinnicli uile a ta mu'ix cuairt 
orm r 

15 Cuiridh tu air gach aon clior esan 
'na righ os do cheann a thaghas an 
Tighearna do Dlria ; am o mheasg do 
bhràithre cuiridh tu 'na righ os do 
cheann : cha 'n fheud thu coigreach a 
chur os do cheann, nach 'eil 'na bhràth- 
air dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìon- 
mhoireachd dha fèin, ni mò a Ijheir e 
air an t-sluagh pilltiun do'n Eiphit, a 
chum gu'n cuir e eicli an lìonmhoir- 
eachd: do bhrìgh gu'n dubhairt an 
Tighearna ribh, Cha phill sibh à so a 
mach ni's mò air an t-slighe sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lìon- 
mhoireachd dha fèin, a chum nach 
claon a cliridhe air falbli ; ni mò a 
mheudaicheas e gu mòr dha fèin air- 
giod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air 
righ-chaithir a rioghachd, an sin atli- 
sgrìobhaidh e dha fèin an lagh so ann 
an leabhar, as an leabhar sin a tìia 'n 
làthair nan sagart uan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leugh- 
aidh e ann uile làithean a Idieatha ; 
chum gu fòghlum e eagal an Tighearn 
a Dhè a bhi air, uile bhriathran an 
lagha so a ghleidheadh, agus na reachd- 
an so, chum an deanamh : XVIII. 207 

20 A chum nach bi 'chridlie air a 
thogail suas os ceann a bhràithrean, 
agus nach claon e o'n àithne chum na 
làimhe deise no na làimhe clìthe ; air 
chor as gu'm buauaich e a làithean 'na 
rioghachd, e fèiu agus a chlann am 
meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 

C\ HAbhi aig nasagartaibh naLebhith- 
' ich, cadhon uile thrèibh Leblii, 
roinn sam bith no oighreachd maille 
ri h-Isiael : ithidh iad tabhai-tais an 
Tighearn a bheirear suas le teine, agus 
'oighreaclid-san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam 
bith aca am measg am bràithrean : is e 
'n Tighearna fèin an oighreachd, mar 
a thubhairt e riu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e ; agus bheir iad 
do'n t-sagart an slimiean, agus na gialan, 
agus a' mhaodal. 

4 Ifar an ceitdna ceud thoradli 
t'arbliair, t'f hìona, agus t'olaidh, agus 
ceud lomradh do chaorach bheir thu 
dha : 

5 Oir thagh an Tighearna do Dhia 
e mach as do threubhaibh uile, gu 
seasamh chum frithealaidh ann an ainm 
an Tighearn, e fèin agus a mliic gu 
bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheacli o h-aou 
do d' gheataibh a mach à Ii-Israel uile, 
far am bheil e air chuairt, agus ma thig 
e le uile thogradh 'inntinn do'n ionad 
a thaghas an Tighearn ; 

7 An sin fritheilidh e ann an ainm 
an Tigliearn a Dhè, mar a bhràithrean 
uile na Lebhithich, a tha 'nan seasamh 
an sin an làthair an Tighearn. 

8 Bitliidh ac' uiread ri chèile r'a 
itheadh, a bhàrr air na thig air o reiceadh 
a chuid duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n f heavann a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' tabhaiit 
duit, cha 'n f hòghlum thu dheanamh 
a rèir gràineileaclid nan cinneach sin. 

10 Cha'n fliaighear 'nur measg «eac7i 
air bith a bheir air a mhac, no air a 
nighinn doltroimh 'nteine, no aghnàth- 
aicheas fiosaehd, no speuradair, no fear- 
fàistineachd, no a ghnàtliaicheas droch 
innleachdan, 

11 No seunadair, no neach a 
dh'fhiosraicheas do leannan-sìth, uo 
druidh, no neach a dh'iarras eòlas o na 
mairbh. 

12 Oir wgràineileachd do'n Tighearn 208 DEUTERONOMI. iadsan uile a ni na nitlie sin ; agus air 
son nan gràineileachd sin, tha'n Tigh- 
earna do Dhia 'gam fuadachadh a mach 
romhad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maille 
ris an Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a 
shealbhaicheas tusa ri speuradairean, 
agus ri fiosaicliibh : ach air do shonsa, 
cha do leig an Tighearna do Dhia leat 
mar sin a dhemiamh. 

15 Togaidli an Tighearna do Dhia 
suas fàidli dhuit o d' mheadhon fèin, 
o d' bhràithribh, cosmhuil riumsa ; ris- 
san èisdidh sibh ; 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr 
thu o'n Tighearna do Dhia ann an Ho- 
reb, ann an là a' chomhchniinnich, ag 
ràdh, Na cluinneamsa rìs guth an Tigh- 
earna mo Dhè, agus na faiceam an teinè 
mòr so ni's mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhaii't an Tigliearna 
riumsa, Is maith a lahhair iad an ni a 
labhair iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh 
o mheasg am bràithre, cosmhuil riutsa, 
agus cuiridli mi mo bhriathra 'na bheul, 
agus labhraidh e riu gach ni a dh'àith- 
neas mi dha. 

19 Agus tarlaidh, an duine nach èisd 
ri m' bhriathraibhse a labhras e a'm' 
ainm, iarraidh mi uaith e : 

20 Ach am fàidh aig am bi dhànadas 
focal a labhairt a'm' ainm, nach d'àithn 
mise dha a labhairt, no a labhras ann 
an ainm dhiathan eile, gu cinnteach 
bàsaichidh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tighearn ì 

22 'Nuair a labhras fàidh ann an 
ainm an Tighearna, mur tachair an ni, 
agus mur tig e gTi crich, is e sin an ni 
nach do labhair an Tighearna ; gu h- 
anndàna labhair am fàidh e : cha bhi 
eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX. 
)1VrUAIR a ghearras an Tighearna do 
J-M Dhia as na cinnich, aig an robh 
am fearann a tha 'n Tighearnà do Dhia 
a' tabhairt duit, agus a thig thu 'nan 
àit, agus a ghalihas tu còmhnuidh 'nam 
bailtibh, agus 'nan tighibh ; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean am meadhon t'fhearainn, a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit r'a 
shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, 
agus roinnidh tu crìocha t'f hearainn a bheir an Tighearna do Dhia dhuit r'a 
shealbhachadh, 'nan tri earrannaibh, a 
chum gu feud gach marbhaiclie teich- 
eadh an sin. 

4 Agus is e so còr a' mharbhaiche, a 
theicheas an sin, a chum gu'm bi e beò : 
Ge b'e a mharbhas a choimhearsnach 
gun fhios da, do nach robh fuath aige 
roimhe : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine maille 
r 'a chohi ihearsnach do'n choille a ghearr- 
adli fiodha, agus a bheir a làmh buiUe 
leis an tuaidh a ghearradh sìos na 
craoibhe, agus a leumas an ceann bhàrr 
na coise, agus a thuiteas e air a choimh.- 
earsnach, air chor as gu'm bàsaich e ; 
teichidh e chum aoin do na bailtibh sin, 
agus bithidh e beò : 

6 Air eagal gii'n lean dioghaltair na 
fola am marbhaiche, am feadh 's a ta 
'chridhe teth, agus gu'm beir .e air, a 
chionn gu bheil an t-slighe fada, agus 
gu marbh se e, ged nach robh e toill- 
teanach air bàs, do bhrìgh nach robh 
fuath aige dha san àm a chaidh seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Cuiridh tu air leth dliuit 
fèin tri bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tighearna 
do Dhia do chrìoch, mar a mhionnaich 
e do t'aithrichibh, agus ma bheir e dhuit 
am fearann uile a gheall e thoirt do 
t'aithrichibh ; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àithean- 
tan sin uile a dheanamli, a tha mise 
ag àithneadh dhuit an diugh, an Tigh- 
earna do Dhia a ghràdhachadh, agus 
gluasad a ghnàth 'na shlighibh ; an sin 
cuiridh tu air letli dhuit fèin tri bailt- 
ean eile thuilleadli air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neò- 
chiontach a't' f hearann,'abheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit mar oighreachd, 
agns nach bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith 
fuath d'a clioimhearsnach, agus gu'n 
luidli e 'm plaid air a shon, agus gu'n 
èirich e suas 'na aghaidh, agus gu'm 
buail e gu marbhtach e, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus gu'n teich e gu h-aon 
do na bailtibh sin ; 

12 An sin cuiridh seanairean a bhaile 
fèin fios uatha, agus liheir iad as a sin 
e, agus bheir iad thairis e do làimh 
dìoglialtair na fola, a chum gu'm bàs- 
aich e. 

18 Cha ghabh do shùil truas ris : ach 
cuiiidh tu air falbh cionta fola neò- 
chiontaich o Israel, a chum gu'n èirich 
gu maith dhuit. CAIB 

14 Cha 'n atharraich thu crìoch fear- 
ainn do choimhearsnaich, a shuidhich 
na siiinsir a't' oiglireachd a shealbh- 
aicheas tu, anns an f hearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit r'a shealbh- 
achadh. 

15 Cha 'n èirich aon f hianuis a mJiàin 
STias an aghaidh duine air son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bitli, 
ann am peacadh sam bith a pheacaicheas 
e : aig beul dà f hianuis, no aig beul thri 
f hianuisean daingnichear a' chùis. 

16 Ma dh'e'ireas fianuis bhre'ige suas 
an aghaidh duine sam bith, a thoirt 
fianuis 'na aghaidh air an euceirt : 

17 An siri seasaidh an dithis dhaoine 
aig ambheila,Ti connsachadh, am fianuis 
an Tighearn, an làtlrair nan sagart, agus 
nam breitheamhna a bliios anns na 
làithibh sin : 

18 Agus ni na breitheamhna rann- 
sachadh geur ; agus, feuch, ma''s fianuis 
bhrèige an fhianuis, agus gu'n d'thug 
e fianuis bhrèige an agliaidh a bhràtliar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil 
esan a dheanamh r'a bhràthair : mar 
sin cmridh tu air falbh an t-olc as bhur 
measg. 

20 Ag^scluinnidhiadsanamhaireas, 
agus bithidh eagal orra, agus cha dean 
iad sin a mach a sliamhuil so do olc 
'nur measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; 
ach thèid anam air son anama, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla, làmh air 
son làimhe, cos air son coise. 

CAIB. XX. 
)'V[ UAIR a thèid thu mach gu cath 
-L^ an aghaidh do naimhdean, agus 
a chi thu eich agus carbaid, agus sluagh 
a's lìonmhoire na thu fèin, na biodh 
eagal ort rompa : oir tha 'n Tighearna 
do Dhia maille riiit, a thug a mach thu 
à tir na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh 
ris a' chath, an sin thig an sagart am 
fagus, agus labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, O Israeil, 
tha sibh an diugh a' dol gu cath an 
aghaidh bhur naimhdean : na biodh 
bhur cridhe fann, na biodh eagal oirbh, 
agus na criothnaichibh, agus na biodh 
uamhann oirbh air an son ; 

4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dia a' 
dol maille ribh, a chogadh air bhur son 
an aghaidh bhur naimhdean, a chum 
bhur tearnadh. 

6 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh 
ris ao t-sluagh, ag ràdh, Cia am fear a . XX. 209 

thog tigh nomha, agus nach do choisrig 
e ? rachadh e agus pilleadh e chum a 
thighe, air eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus gu'n coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhich 
f ìon-lios, agus nach d'ith fathast dheth ? 
rachadh esan mar an ceudna, agus pill- 
eadh e g'a thigh, air eagal gu'm bàsaich 
e sa' chath, agus g-u'n ith neach eile 
dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal- 
pòsaidh ri mnaoi, agus nach do ghabh 
d'a ionnsuidh i ? rachadh e agus pill- 
eadh e d'a thigh, air eagal gu'm bàsaich 
e sa' chatli, agus gu'n gabh neach eile 
i d'a ioìinsuidh. 

8 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh 
a bhàrr air sin ris an t-sluagh, agus 
their iad, Cia an duine a ta gealtach, 
agus lag-chridheach ? rachadh e agus 
pilleadh e d'a thigli, a chum nach dean 
e cridhe a bhràitlire lag mar a chridhe 
fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'nuair a chuireas 
an luchd-riaghlaidh crìoch air labhairt 
ris an t-sluagh, gu'n cuir iad ceannard- 
an air na h-armailtibh gus an sluagh a 
thoirt air an aghaidh. 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do 
bhaile gu cogadh 'na aghaidh, an sin 
gairmidh tu sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freag- 
radh na sithe dhuit, agus ma dh'f hos- 
glas e dhuit, an sin tarlaidh, gu'm bi 
'n sluagh uile a gheibhear ann fuidh 
chis dhuit, agus gu'n dean iad seirbhis 
dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth riut, ach 
gu'n cog e riut, an sin cuiridh tu gu 
ciTiaidh 'na aghaidh. 

13 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thairis do d' làimh e, buailidh 
tu gach firionnach ann le faobhar a' 
chlaidheimh : 

14 Ach na mnài, agus a' chlann 
bheag, agus an sprèidh, agus na h-uile 
nithe a tha sa' bhaile, eadhon a chreach 
uile, gabhaidh tu dhuit fèin ; agus 
ithidh tu creach do naimhdean, a thug 
an Tighearna do Dhia dhuit. 

16 Mar so ni thu ris na bailtibh sin 
uile a tha ro-f hada uait, nach 'eil do 
bhailtibh nan cinneach sin. 

] 6 Ach do bhailtibh an t-sluaigh sin, 
a tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt duit 
mar oighreachd, cha ghlèidh thu ni sani 
bith beò anns am bheil anail : 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, 
eadhon na Hitich, agus na h-Amoraich, 
na Canaanaich, agus na Peridsich, na 210 DEUTERONOMI. Hibhichj agus na lehusaich, a rèir mar 
a dh'àithn an Tighearna do Dhia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit a 
dheanamh a rèir an uile ghràineileachd, 
a rinn iad d'an diathaibh ; mar sin 
pheacaicheadh sibh an aghaidii an 
Tighearna bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu gu cruaidh 
an aghaidh baile rè ùine f hada, a' dean- 
amh cogaidh 'na aghaidh chum a ghlac- 
adh, cha chuir thu as d'a chraobhaibli 
le tuadh a bhualadh orra : oir feudaidh 
tu itheadh dhiuljh, agus cha ghearr thu 
sìos iad, (oir is i craobh na macharach 
heatha duine) chum an gnàthachadh 
ann an cur an aghaidh a' hhaile, 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
dhuit fèin nach craobhan bìdh iad, 
sgriosaidh agus gearraidh tu sìos iad ; 
agus togaidh tu daingnichean an agh- 
aidh a' bhaile a chogas riut, gus an 
ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 

MA gheibhear neach air a mharbhadh 
san fhearann a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 
'na luidhe sa' mhachair, agus gun f hios 
cò mharbh e ; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a mach, agus tomh- 
aisidh iad a chuni nam bailtean a tha 
mu'n cuairt airsan a mharbhadh : 

8 Agus tarlaidh gu'n gabh ani baile 
a's faigse do'n diiine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin agh leis 
nach d'rinneadh obair, nach do tharr- 
uing riamh ann an cuing ; 

4 Agus blieir seanairean a' bhaile sin 
an t-agh sìos do ghleann garbh, nach 
do threabhadh agus nach do shìol- 
chuireadli, agus gearraidh iad an sin 
amhach an aighe dhith sa' ghleann ; 

6 Agus thig na sagairt mic Lebhi 
am fagus ; (oir iadsan thagh an Tigh- 
earna do Dhia gu frithealadh dha fèin, 
agus gu beannachadli ann an ainm an 
Tighearn ;) agus a rèir am focail-san 
crìochnaichear gach uile chonnsachadh, 
agus gach uile bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' 
bhaile sin à's faigse do'n duine a 
mharbhadh, an làmhan os ceann an 
aighe d'an do ghearradh an amhach sa' 
ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their iad, 
Cha do dhòirt ar làmhan an f huil so, 
ni mò a chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do 
d' shluagh Israel, a shaor thu, agus na cuir fuil neòchiontach à leth do 
shluaigh Israeil. Agus maithear an 
fhuil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta 
na fola neòchiontaich o bhur measg, 
do bhrìgh gu'n dean thu an ni a ta 
ceart ann an sùilibh an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu 
cogadh an aghaidli do naimhdean, agus 
gu'n toir an Tighearna do Dhia thairis 
iad do d' làimh, agus gu'n dean thu 
braighdean dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg 
nam braighde bean sgiamhach, agus gu 
bheil dèigh agad oirre, agus gu'm bu 
mhaith leat agad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thii dhachaidh i do 
d' thigh, agus bearraidh i a ceann, agus 
bheir i dhith a h-ìnean ; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' thigh, 
agus ni i caoidh air son a h-athar agus 
a màthar mìos iomlan : agus an dèigh 
sin thèid thu steach d'a h-ionnsuidh, 
agus bithidh tu a't' fhear-pòsda aice, 
agus bithidh ise 'na mnaoi agad. 

1 4 Ach mur bi tlachd agad innte, an 
sin leigidh tu leatha dol far an àill 
leatha, ach cha reic thu idir air airgiod 
i, ni inò a ni thu ain-tighearnas oirre, 
a chionn gu'n d'ìslich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, 
aon diubh gràdhaichte agus an aon eile 
ftiathaichte, agus ma rug iad clann da, 
araon a' bhean ghràdhaichte agus a' 
hhean f huathaichte ; agus ma's leis a' 
mhnaoi f huathaichte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir e 
sealbh d'a mhic air an ni a ta aige, 
nach f heud e ceud-ghin a dheanamh 
do mhac na mnà gràdhaichte roimh 
mhac na mnà fuathaichte, «'s e da 
rìrcadh an ceud-ghin : 

17 Ach gabhaidh e ri mac na mnà 
fuathaichte mar an ceud-ghin, le roinn 
dhùbailte a thoirt da do gach ni a ta 
aige : oir is esan toiseach a neirt, is leis 
còir a' cheud-ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgach 
agus ceannairceach, nach gèill do ghuth 
'athar, no do ghuth a mhàthair, agus 
an uair a smachdaicheas iad e, nach 
èisd riu : 

19 An sin beiridh 'athair agus a 
mliàthair air, ag-us bheir iad a mach e 
gu seanairean a bhaile, agus gu geata 
'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a 
bhaile, Tha ar mac so reasgach agus 
ceannairceach, cha toir e gèill d'ar CAIB. XXII. 211 guth ; tlia e 'na gheòcair agus 'na 
mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a 
bhaile e le clachaibh, a chum gu'm 
bàsaicli e : mar sin ciiiridli tu olc air 
falbh as bhur measg, agus cluinnidh 
Israel uile, agus bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a 
tha toillteanacli air bàs, agus gu'm bi 
e r'a cliur gu bàs, agus gu'n croch thu 
ri craoibh e : 

23 Cha 'n flian a chorp rè na h- 
oidhclie air a' chraoibli, ach air gach 
aon clior adlilaicidli tu e air an là sin 
fèin ; (oir mallaichte le Dia tha esan a 
chrochadh :) agiis cha salaich thu t'- 
fhearaun, a tlia 'n Tighearna do Dhia 
a' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 
'"JVTÌJAIR a clii thu damli do bhràthar, 
-L\ no a cliaora dol air seacharan, 
cha'n f holaich thu thu fèin uatlia ; 
blieir thu air gach aon chor air an ais 
iad a rìs a dh'ionnsuidli do bhràtliar. 

2 Agus mur hi do bhràthair làimh 
riut, no mur aitlme dhuit e, an sin bheir 
thu e dli'ionnsuidli do thighe fèin, agus 
bithidh e maille riut gus an iarr do 
bhràthair e, agus bheir tliu air ais dha 
e". 

3 Air a' mliodli cheudna ni thu r'a 
asal, agus mar so ni thu r'a eudach, 
agus mar so ni thu ris na h-uile nithibh 
caillte le d' bhràthair, a claaill e, agus 
a f huair thusa : cha 'n f heud thu thu 
fèin f holach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, 
no a dhamh a' tuiteam sìos air an t- 
shghe, cha'n fholaich tlru thu fèin 
uatha : gu cinnteach togaidh tu suas 
iad maille ris a rìs. 

5 Claa chaitli bean an ni sin a's le 
fear, ni mò a chuireas fear uime eudach 
mnà : oir is gràineileachd do'n Tigh- 
earna do Dhia iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi 
romhad san t-slighe ann an craoibh 
sam bith, no air làr, ma''s eoin òga iad, 
no uibhean, agus a' mhàthair 'na 
suidhe air an àlach, no air na h-uibh- 
ean, cha ghlac thu a' mhàthair maille 
ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis 
a' mhàthair dol as, agus an t-àlach 
gabhaidh tu dhuit fèin ; a chum gu'n 
èirich gu maith dhuit, agus gu^vù. buan- 
aich thu do làithean. 

_ 8 'Nuair a thogas tu tigh nomha, an 
sin togaidh tu barr-bhalla d'a mhull- ach, a chum nach toir thu fuil air do 
thigh, ma thuiteas duine sam bìth o 
sin. 

9 Cha chuir thu t'fhìon-Iios le h- 
iomadh gnè sd, air eagal gu'n truaillear 
toradh do shìl a chuir thu, agus meas 
t'f hìon-lios. 

10 Cha dean tliu ar le damh agus le 
h-asal maille ri chèile. 

11 Cha chuir thu umad eudach 
measgta, mar do olainn agus do lìon le 
chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran air 
ceithir cheithreanaibh t'eudaich leis an 
còmhdaich thu tliu fnn. 

13 Ma gliabhas duine bean, agus 
gu'n tèid e steach d'a h-ionnsuidh, agus 
gu'm fuatliaich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 
'na h-aghaidh, agus gu'n tog e suas 
droch ainm oirre, agus gu'n abair e, 
Ghabh mi a' bhean so, agus an uair a 
thàinig mi d'ah-ionnsuidli, chad'f huair 
mi 'na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na h- 
ighinn, agus a màthair, agus bheir iad 
a mach comharan maighdeanais na h- 
ighinn gu seanairibh a' bhaile anus a' 
gheata : 

16 Agus their athair na h-ighinn ris 
na seanairibh, Thug mi mo nighean 
do'n duine so 'namnaoi, agusthafuath 
aige dh'i ; 

17 Agus, feuch, thug e aobhar 
cainnte 'wa h-aghaidh, ag ràdh, Cha 
d'f huair mi do nighean 'na maighdiun ; 
agus gidheadh is iad sin comharan 
maighdeanais mo nighinn : agus sgaoil- 
idli iad an t-eudach au làthair shean- 
airean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' 
bhaile sin an duine, agus smachdaich- 
idli iad e : 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud 
secel airgid air, agus blieir iad do athair 
na h-ighinn iad, a chionn gu'n do thog 
e droch ainm air òigh do chloinn Is- 
raeil ; agus bithidh i 'na mnaoi aige : 
cha 'n f heud e a cur uaith r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so fìor, agus 
nach 'eil comharan maighdeanais r'am 
faghail do'n nigliinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an 
nighean gu dorus tighe a h-athar, agus 
clachaidh daoine a baile i le clachaibh 
gus am bàsaich i ; a chionn gu'n 
d'oibrich i amaideachd ann an Israel, 
le strìopachas a dheanamh ann an tigh 
a h-athar : mar sin cuiridh tu air falbh 
olc as bhur measg. 212 DEUTERONOMI. 22 Ma gheibhear duine a' luidlie le 
mnaoi a tha pòsda ri fear, an sin cuir- 
ear gu bàs iad le cheile, an duine a 
luidh leis a' mlmaoi, agus a' bhean : 
mar sin cuiridli tu olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nighean, agus i 'na h-òigh, 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus 
gu'm faigh duine i sa' bhaile, agns gu'n 
luidli e leatha ; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 
cheile gu geata a' bhaile sin, agus 
clachaidh sibli iad le clachaibh gus am 
bàsaich iad ; an nighean, a chionn 
nacli do ghlaodli i, agiis i bhi sa' bhaile ; 
agus am fear, a chionn gu'n d'lsHch e 
bean a choimhearsnaich : mar sin cuir- 
idh tu air falbh olc as bhur measg. 

25 Ach ma gheibli fear sa' mhachair 
nighean a tha fuidh cheangal-pòsaidh, 
agus gu'n eignich an duine i, agus gu'n 
luidh e leatha, an sin cuirear a mhàin 
an duine a luidh leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn eha dean thu 
bheag sam bith ; cha ^i'eil san nighinn 
coire bàis : oir mar an uair a dh'èireas 
duine suas an aghaidh a clioimliear- 
snaich, agus a mharbhas se e, mar sin 
a ta chùis so : 

27 Oir fhuair^e sa' mhachair i, agus 
dh'èigh an nighean a bha fuidli 
cheangal-pòsaidh, agus cha robh neach 
ann g'a teasairginn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 
'na h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus gu'n dean e greim oirre, 
agus gu'n luidh e leatha, agus gu'm 
faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a luidh 
leatha do atliair na h-ighinn leth-cheud 
secel airgid, agus bithidh i 'na mnaoi 
aige ; a chionn gu'n d'ìslieh e i, cha 'n 
f heud e a cur uaith r'a bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh 
bean 'athar, ni mò a leigeas e ris 
còmhdachadh 'athar. 

CAIB. XXIII. 

CH A tèid esan aig am bheil a chloch- 
an air am bruthadli, no 'bhall 
diomhair air a ghearradli dheth, a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna. 

2 Clia t^d fear diolain a steach do 
chomhchniinneach an Tigliearn ; eadli- 
on gu ruig an deicheamh ginealach cha 
tèid e steacli do chomhchruinneach an 
Tighearna. 

3 Clia tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhchruinneach an Tigli- 
earn ; eadhon gus an deicheamh gin- ealach cha tèid iad a steach do chomlj- 
chruinneach an Tighearn a chaoidh : 

4 A chionn nach do clioinnicli iad 
sibh le h-aran agus le h-uisge air an 
t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach 
as an Eiphit, agus a chionn gu'n do 
thuarasdalaich iad a'd' agliaidh Balaam 
mac Bheoir, o Phetor na Mesopotamia, 
chum do mhallacliadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an Tigh- 
earna do Dhia ri Balaam ; ach thionn- 
daidli an Tighearna do Dhia dhuit am 
mallachadh gu beannachadh, a chionn 
gu'm bu toigh leis an Tighearna do 
Dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an 
sonas rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Clia ghabh thu gràin do Edomach, 
oir is e do bhràthair e : cha ghabh thu 
gràin do Eiphiteach, a chionn gu'n 
robh thu a'd' choigreach 'na fheai-ann. 

8 Thèid a' chlann a ghinear leo-san, 
a steach do chomhchruinneach an 
Tighearna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid ^'flieachd a mach 
an aghaidh do naimhdean, an sin gièidh 
thu fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur measg duine sam 
bith nach 'eil glan, a thaobh neòghloine 
a tharlas da san oidhche, an sin thèid e 
mach as a' champ ; cha tig e steach do 
mheadhon a' chaimp : 

11 Ach an uair a bhios e dlùth do'n 
f heasgar, an sin nighidh se e fèin le li- 
uisge, agus an uair a thèid a' ghrian 
fodha, thig e steach do mheadhon a' 
chaimjx 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna 
an taobh a muigh do'n champ, far an 
tèid thu macli. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air 
do chrios, agus an uair a shuidheas tu 
a muigh, cladhaichidh tu leatha, agus 
tionndaidh tu air t'ais, agus folaichidh 
tu an ni a tlaig uait. 

14 Oir tha 'n Tigliearna do Dhia ag 
imeachd am meadlion do chaimp, chum 
do shaoradh, agus a chum do naimh- 
dean a thoirt thairis romhad : uime sin 
bithidh do champ naomha, chum nach 
faic e ni sam bith neòghlan annad, 
agus nach pill e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir 
an seirbhiseach a chaidh as a t' ionn- 
suidh o 'mhaighstir. 

16 MaiIIe riut gabhaidh e còmh- 
nuidh 'nur measg, anns an àit a 
tliaghas e, an taobh a stigh aoin do d' 
gheataibh far an taitniche leis : cha 
dean thu foirneart air. CAIB. 

17 Cha bhi strìopach air bith do 
nìgheanaibh Israeil, ni mò bhios So- 
domach do mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopaich, 
no luach coin, do thigh an Tighearna 
do Dhè air son bòid sam bitli ; oir tha 
iad sin eadhon le chèile 'nan gràineil- 
eachd do'n Tighearna do Dhia. 

19 Cha toir tliu ni sam bith an 
coingheall do d' bhràthair air riadh ; 
riadh airgid, riadh bìdh, riadh ni sam 
bith a bheirear an coingheall air riadh. 

20 Do choigreach feudaidli tu ni a 
thoirt an coingheall air riadh, ach do 
d' bhràthair cha toir tliu ni sam bith 
an coingheall air riadh ; a chum gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thù 
anns gach ni ris an cuir thu do làmh, 
san fliearann d'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadli. 

21 'Nuair a bheir tliu bòid do'n 
Tighearna do Dhia, cha dean thu moille 
'na h-ìocadh : oir gu cinnteach iarraidh 
an Tighearna do Dhia uait i ; agus 
bhiodh e 'na pheacadh dliuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun bhòid 
a thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh dhuit . 

23 An ni sin a chaidli mach as do 
bhilibh, coimhididh agus coimhlion- 
aidh tu ; a rèir mar a bhòidich thu 
do'n Tighearna do Dhia, eadhon tabh- 
artas saor-thoile, a gheall thu le d' 
bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do 
f hìon-lios do choinihearsnaich, an sin 
feudaidh tu f ìon-dhearcan itheadh mar 
is miann leat eadhon do shàth ; ach 
cha chuir thu bheag a'd' shoitheach. 

25 'Nuair a thèid thu steach a dli'- 
arbhar do choimhearsuaich, an sin feud- 
aidh tu na diasan aspìonadli le d' làimh ; 
ach corran cha chuir thu ann an arbhar 
do choimhearsnaich. 

CAIB. XXIV. 
JIYj UAIR a ghabhas fear bean, agus 
-L^ a phòsas e i, agus gu'n tachair 
nach faigh i deadh-ghean 'na shùilibh, 
a chionn gu'n d'fhuair e neòghloine 
èigin innte ; an sin sgrìobhadh e litir- 
dhealaich dli'i, agus thugadh e 'na 
làimh i, agus cuireadh e mach as a 
thigh i. 

2 Agus an uair a dh'f halbhas i mach 
as a thigh, feudaidh i dol agus a bhi 
''na mnaoi aig fear eile. 

3 Agus ma dh'f huathaicheas am fear- 
pòsda ma dheireadh so i, agus gun 
sgrìobh e litir-dhealaich dh'i, agus gu'n 
toir e 'na làimh i, agiis gu'n cuir e XXIV. 213 

mach as a thigh i ; no ma gheibh am 
fear ma dheireadh bàs, a ghabh i 'na 
mnaoi dha fèin ; 

4 Cha 'n f heud a ceud f hear-pòsda 
a chuir uaith i, a gabhail a rìs gu bhi 
'na mnaoi dlia, an dèigh dh'i hhì air a 
truailleadh ; oir is gràineileachd sin an 
làthair an Tighearn : agus cha toir thu 
air an f hearann peacachadh, a tha 'n 
Tighearna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd. 

5 'Nuair a ghabhas duine bean 
nuadh, cha tèid e mach gu cogadh, ni 
mò a chuirear cùram gnòtliuich sam 
bith air : fanaidh e saor aig a thigh fèin 
aon bhliadlina, agus bheir e subhachas 
d'a mhnaoi a ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bitli a' 
chlach-mhuilinn ìochdarach no uachd- 
ai-ach mar gheall : oir tha e gabhail 
anama diiine mar gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goideadh 
aoin neach d'a bhràithribli do chloinn 
Israeil, agus ma ni e ain-tighearnas air, 
no ma reiceas se e ; an sin cuirear gu 
bàs an gaduiche sin ; agus cuiridh tu 
olc air falbh as bhur measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
luibhre, gu'n toir thu fa'near gu dùr- 
achdacb, agus gu'n dean thu a rèir nan 
uile nithe a theagaisgeas na sagartan 
na Lebhithich dliuibh : a rèir mar a 
dh'àithn mi dhoibh, bheir sibh fa'near 
gu'n dean sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Miriam air an t-slighe, 
an dèigh dhuibh teachd a mach as an 
Eiphit. 

10 'Nuair a bheir thu do d' choimh- 
earsnach ni sam bith an coingheall, cha 
tèid thu steach d'a thigh a ghabhail a 
ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir 
an duine d'am bheil tliu toirt an 
coingheall, an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma bhios an duine bochd, 
cha choidil thu le 'gheall. 

13 Air gacli aon chor bheir thu air 
ais dha 'n geall a rìs, 'nuair a thèid a' 
glirian fodlra, chum gu'n coidil e 'na 
eudacli fèin, agus gu'm beannaich e 
thu : agus bitliidh so 'na io«racas dhuit 
an làthair an Tighearna do Dhè. 

1 4 Cha dean thu foirneart air seir- 
bhiseach tuarasdail a tha bochd agus 
uireasbhuidheach, co dhiubh a tha e do 
d' bhràithribh, no do d' choigrich, a 
tha ann a t' f hearann an taobh a stigh 
do d' gheataibh. ^ 

15 Air alà b^eir thu dha a thuaras- 214 DEUTERONOMI. dal, agus cha teid a' ghrian sìoa air, oir [ 
tha e bochd, agus a' suidheachadli a 
chridlie air ; air eagal gu'n glaodh e 
a't' aghaidli ris an Tighearn, agus gu'm 
M e 'na pheacadh dhuit. 

16 Clia chuirear na h-aithriche gu 
bàs air son na cloinne, ni mò a cliuirear 
a' chlann gu bàs air son nan aithriche : 
cuirear gach duine gu bàs air son a 
pheacaidli fèin. 

17 Cha chlaon thu breitheanas a' 
choigrich, no an dìlleachdain, ni mò a 
ghablias tu eudach bantraich mar 
gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu fcin a'd' thràill san Eiphit, agus 
gii'n do shaor an Tighearna do Dhia 
thu as a sin : uime sin tlia mi ag àith- 
neadh dhuit an ni so a dheanamli. 

19 'Nuair a bhuaineas tu t'fhoghar 
a'd' achadh, agus a dhìchuimhnicheas 
tu sguab san achadh, cha phill thu g'a 
togail : air son a' choigrich, air son an 
dìUeachdain, agus air son na bantraich 
bitlaidh i ; a chum gu'm beannaich an 
Tighearna do Dliia thu ann an uile 
oibribh do làmh. 

20 'Niiair a chrathas tu do chrann- 
oladh, cha tèid thu thairis air na geug- 
aibh a rìs : air son a' choigrich, air son 
an dìlleachdain, agus air son na ban- 
traicli bithidli e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu f ion- 
dhearcan t'f hìon-Iios, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e : air son a' 
choigrich, air son an dìlleachdain, agus 
air son na bantraich bitliidh e. 

22 Agns cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu a'd' thràiU ann an tìr na h-Eiphit : 
uime sin tlia mi ag àithneadh dliuit an 
ni so a dheanamh. 

CAIB. XXV. 

MA bhios connsachadli eadar dhaoine, 
agus gu"n tig iad gu breitheanas, 
a chum as gu'n toir na hreitheamlma 
breth orra ; an sin saoraidh iad an t- 
ionracan, agus dìtidh iad an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma '5 airidli an 
duine aingidh bhi air a bhualadh, gu'n 
toir am breitheamh air luidhe sìos, agus 
a bhi air a bhualadh 'na làthair, a rèir 
a choire, ann an àireamh àraidli do 
hhuiUibh. 

3 Dà f hichead buille bheir e dha : 
cha tèid e tliairis, air eagal nan rachadh 
e thairis, agus gu'm buaileadh se e os 
an ceann sin le mòran bhuilliìjli, an sin 
gu'm biodh do bliràthair tàireil a'd' 
shùilibh. 4 Cha chuir thu ceangal air beul an 
daimh an uair a tha e saltairt an arhh- 
air. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean còmh- 
nuidh maiUe ri chèile, agus gu'm faigh 
aon diulih bàs, agus gun duine cloinne 
aige, cha phòs bean a' mhairbh a macli 
li coigreacli : thèid a bràthair-cèile 
steach d'a h-ionnsuidh, agus gabhaidh 
e dha fèin i 'na mnaoi, agus ni e dhghe 
bràtliar-cèile rithe. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a 
bheireas i, suas ann an ainm a bhràthar 
a ta mavbh, a chum nach dubhar a 
mach 'ainm à h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine bean 
a bhràthar a ghabhail, an sin thèid 
bean a bhràthar suas do'n gheatachum 
nan seanairean, agus tlieir i, Tha mo 
bhràthair-cèile a' diùltadh ainm a thog- 
ail suas d'a bhràthair ann an Israel, 
cha 'n àill leis dliglie bràthar-cèile a 
dheanamh rium. 

8 An sin gaimiidh seanairean a 
bhaile air, agus labhraidh iad ris : agus 
ma sheasas e mach, agus gu'n abair e, 
Cha 'n àill leam a gabhail ; 

9 An sin thig bean a bliràthar d'a 
ionnsuidh an làthair nan seanairean, 
agus fuasglaidh i a bhròg bhàrr a 
choise, agus tilgidli i smugaid 'na 
eudain, agus freagraidh agus their i, 
Mar so nìthear ris an duine nach tog 
suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm anu an Israel, 
Tigh an fhir aig am bheil a bhròg 
fuasgailte. 

11 'Nuair a bhios daoine ri comlistri 
cuideachd, neach ri neach eile, agus 
gu'n tig bean aoin diubh am fagus a 
dh'f huasgladh a fir-pòsda à làimh an 
f hir a tha 'ga bhualadh, agus gu'n sin 
i maeli a làmh, agus gu'n gabh i greim 
air a bhuill diomhair ; 

12 An sin gearraidli tu dhith a làmh ; 
cha ghabh do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla aon 
cliothrom agus cothrom cile; cothrom 
mòr agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigli aon 
soitheach, agus soitheach eile tomhais ; 
soitheach mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bith- 
idli agad, soitheach-tomhais iomlan 
agus ceart bithidh agad ; a chum gu'm 
buanaichear do làithean anns an f liear- 
ann a tha 'ir Tighearna do Dhia a' 
tabliairt duit. 

IG Oir tha iadsan viile a ni na nithe 
sin, iadsan uile a nì gu h-eucorach. CAIB. 

'nan gràineileachd do'n Tighearna do 
Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec 
ort san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a 
mach as au Eiphit, 

18 Cionnus a choinnich e thu san 
t-slighe, agus a bhuail e chuid bu deir- 
eanaiche dliiot, eadJioìi iadsan uile a 
bha lag a'd' dhèigh, an uair a bha thu 
fann agus sgìth, agus nach robh eagal 
De' air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia fois duit o d' naimhdibh 
uile mu'n cuairt, anns an f Iiearann a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit mar 
oighreachd r'a shealbhachadh, dubh- 
aidh tu as cuinihne Amaleic o bhi fuidh 
nèamh ; cha dìchuimhnich thu e. 

CAIB. XXVI. 
A GUS an uair a thèid thu stigh do'n 
J\. fhearann a.tha 'n Tighearna do 
Dhia a' toirt dhuit mar oiglireachd, 
agus a shealbhaiclieas tu e, agus a 
ghabhas tu cùmhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud 
chuid do uile thoradh na talrahainn, a 
bheir thu leat do t'fhearann a tha 'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, 
agus cuiridh tu ann am bascaid e, agus 
thèid thu chum an àite a thaghas an 
Tighearna do Dhia, a chur 'ainnie an 
sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an 
t-sagairt a bhios anns na làithibh sin, 
agus their thu ris, Tha mi ag aideachadh 
air an là 'n diugh do'n Tighearna do 
Dhia, gu'n d'thàinig mi do'n dùthaich 
a mhionnaich an Tighearna d'ar n-aith- 
ricliibh gu'n tugadh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhas- 
caid as do làimh, agus . cuiridh e sìos i 
air beulaobh altarach an Tighearna do 
Dhè. 

6 Agus freagraidh tu agus their thu 
an làthair an Tighearna do Dhè, Bu j 
Shirianach air sheòl a bhi caillte m'ath- 
air, agus chaidh e sìos do'n Eiphit, agus 
bha e air chuairt an sin le beagan cuid- 
eachd, agus dh'f hàs e 'n sin 'na chinn- 
each mòr, cumhachdach, agus lion- 
mhor. 

6 Agus bhnin nah-Eiphitich gu h-olc 
ruinn, agus shàraich iad sinn, agus chuir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Agus glilaodh sinn ris an Tighear- 
na, Dia ar n-aithriche, agus dh'cisd an 
Tighearna r'ar guth, agus dh'amhairc e 
air ar n-àmhghar, agus ar saothair, agus 
ar foirneart : XXVI. 215 

8 Agus thug an Tighearna mach sinn 
as an Eiphit le làimh chunihachdaich, 
agus le gàirdean sìnte niach, agus le h- 
uamhann mòr, agus le coiuliaraibh, agus 
le h-iongantasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinn am fearann so, fearann 
a tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, feuch, thug nii leani 
ceud thoradh an f hearainna thug thusa, 
a Thighearna, dhomh. Agus cuiridh 
tu e am fianuis an Tighearna do Dhè, 
agus ni thu aoradh am fianuis an Tigh- 
earna do Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns gach 
ni maith a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit, agus do d' tlùgh, thu fèin, agus 
an Lebhitheach, agus an coigreach a 
bhios 'nur measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air 
deachamh a thoirt seachad, eadhon uile 
dheacliamh do chinneis air an treas 
bliadhna, bliadhna an deachaimh, agus 
a bheir thu e do'n Lebhitheach, do'n 
choigreach, do'n dìlleachdan, agus do'n 
bhantraich, a clium gu'n ithiad an taobh 
a stigh do d' gheataibh, agus gu'n 
sàsnichear iad ; 

18 An sin their thu am fianuis an 
Tighearna do Dhè, Thug mi leam na 
nithe naomha as mo thigh, agus mar an 
ceudna thng mi iad do'n Lebhitheach, 
agus do'n choigreach, do'n dìlleachdan, 
agus do'n bhantraich, arèir t'àitheantan 
uile a dh'àithn thu dhomh : eha do 
bhris mi ìi-aon do t'àitheantaibh, ni mò 
a dhìchuimhnich mi iad. 

14 Cha d'ith mi bheag dhiubli a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bhear) dliiubh 
gu feum neòghlan sam bith, ni mò a thug 
mi bheag dhiubh air son a' mhairbh : 
dh'èisd mi ri guth an Tighearna mo 
Dhè ; rinn mi a rèir nan uile nithe a 
dh'àithn thu dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmh- 
nuidh do naomhachd, o nèamh, agus 
beannaich do shluagh Israel, agus am 
fearann a thug thu dhuinn, mar a 
mhionnaich thu d'ar n-aithrichibh, 
fearann a tha sruthadli le bainne agus 
mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit na rcachdan 
agus na breitheanais sin a dheananih : 
uimc sin coimhididh agus ni thu iad le 
d' vàÌQ chridhe agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu rogliainn an diugh do'n 
Tighearna gu bhi 'na Dhia dhuit, agus 
gu gluasad 'na shlighibh, agus gu 
'reachdau a ghleidheadh, agus 'àithean- 216 DEUTERONOMI. tan, agus a bhreitheanais, agus gu èisd- 
eachd r'a ghuth. 

18 Agus thagh an Tighearna thusa 
an diugh gu bhi a'd' shluagh sònraichte 
dha fèin, mar a gheall e dhuit, agus a 
chum gu'n gleidheadh tu 'àitheantan 
uile ; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e àrd 
thu os ceann nan uile chinneach a rinn 
e, ann an cliu, agus ann an ainm, agus 
ann an urram ; agus a chum gu'm 
bitheadli tu a'd' shluagh naomha do'n 
Tigheama do Dhia, mar a labhair e. 

CAIB. XXVII. 

AGUS dh'àithnMaois agusseanairean 
Israeil do'n t-shiagh, ag ràdh, 
Gleidhibh na h-àitheantan uile a tha 
mi ag àithneadh dlauibh an diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an là anns an 
tèid sibh thar lordan do'n f liearann a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, gu'n 
cuir thu suas dhuit fèin clacha mòra, 
agus còmhdaichidh tu thairis le h-aol 
iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uile 
bhriathran an lagha so, 'nuair a thèid 
thu thairis, a chum gu'n tèid thu steach 
do'n f hearann a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuit, fearann a tha sruthadh le 
bainne agus le mil ; mar a gheall an 
Tighearna Dia t'aithriche dliuit. 

4 Uime sin an uair a thèid. sibh thar 
lordan, cuiridh sibh suas na clachan sin, 
a tha mi ag àithneadh dhuibh air an 
là'n diugh, ann an sliabli Ebail, agus 
còmhdaichidh tu thairis le h-aol iad. 

6 Agus an sin togaidh tu suas altair 
do'n Tighearna do Dhia, altair do 
chlachaibh : cha tog thu suas inneal iar- 
uinn sam bith orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu 
altair an Tighearna do Dhè, agus bheir 
thu suas oirre ìobairte-loisgte do'n 
Tighearna do Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, agus ni thu gairdeachas 
an làthair an Tigliearna do Dhè. 

8 AgTis sgrìobliaidh tu air na clach- 
aibh uile bhriathran an lagha so gu ro- 
shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na sagart- 
an na Lebliitliich, ri h-Israel uile, ag 
ràdh, Tlioir an aire, agus èisd, Israeil ; 
air an là'n diugh rinneadh thu a'd' 
shluagh do'n Tighearna do Dhia. 

10 Uime sin èisdidlr tu ri guth an 
Tigliearna do Dhè, agns ni thu 'àith- 
eantan, agus a reachdan, a tha mi ag 
àithneadh dhuit air an là'n diugh. 11 Agusdh'àithnMaoisdo'nt-sluagh 
air an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliabh Gherid- 
sim a bheannachadh an t-sluaigh, 'nuair 
a thèid sibh thar lordan ; Simeon, agns 
Lebhi, agus ludah, agus Isachar, agus 
loseph, agus Beniamin, 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh 
Ebail a mhallachadh ; Reuben, Gad, 
agus Aser, agus Sebulun, Dan, agus 
Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, 
agus their iad ri daoinibh Israeil uile le 
guth àrd, 

15 Mallaichte gu rohh an duine a ni 
dealbh snaidhte no leaghta, gràineil- 
eachd do'n Tigheai-n, obair làmh an 
fhir-cheird, agus a chuireas e ann an 
ionad diomhair : agus freagraidh an 
sluagh uile, agus their iad, Amen. 

16 Mallaichte gu robh esan a ni tàir 
air 'athair no air a mhàthair : agus their 
an sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu rohh esan a dh'ath- 
arraicheas crìoch fearainn a choimh- 
earsnaich : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

18 Mallaichte «7M rohh esan a chuireas 
an dall air seacharan san t-slighe : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte^2< rohh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìUeachd- 
ain, agus na bantraich ; agus their an 
sluagh uile, Amen. 

20 Mallaichte gu rohh esan a luidheas 
le mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' 
leigeadh ris còmhdaich 'athar : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

21 Mallaichte gii rohh esan a luidheas 
le h-ainmhidh sam bith : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu rohh esan a luidheas 
le 'phiuthair, nighean 'athar, no nigh- 
ean a mhàthar : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

23 Mallaichte gu rohh esan a luidheas 
le 'mhàthair-chèile : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

24 Mallaichte gu rohh esana bhuaileas 
a choimhearsnach gu h-uaigneach : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabhas 
duais air son duine neòchiontach a 
mliarbhadh : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

26 Mallaichte gu rohh esan nach 
daingnich uile bhriathran an lagha so 
chum an deanamh : agus their an sluagh 
uile, Amen. CAIB. XXVIII. 217 CAIB. XXVIII. 

AGUS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna 
do Dhè, a choimhead agus a dheanamh 
'àitheantan uile, a iha mi ag àithneadh 
dhuit air an là'n diugh, gu'n cuir an 
Tighearna do Dhia suas thu os ceann 
uile chinneacha na talmhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile 
ort, agus beiridh iad ort, ma dh'èisdeas 
tu ri guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte hithidh tu sa' bhaile, 
agus beannaichte hithidh tu sa' mhach- 
air. 

4 Beannaichte hithidh toradh do 
chuirp, agTis toradh t'fhearainn, agus 
toradh do sprèidhe, fàs do chruidh, agus 
treuda do chaorach. 

5 Beannaichte hithidh do bhascaid 
agus do chuibhrionn. 

6 Beannaichte bithidh tu 'nuair a 
thig thu stigh, agus beannaichte bithidh 
tu 'nuair a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
bi do naimhdean, a dh'èireas suas a't' 
aghaidh, air am bualadh roimh do 
ghnùis : thig iad a mach a't' aghaidli 
air aon slighe, agus teichidh iad romh- 
ad air seachd slighibh. 

8 Aithnidh an Tighearn am beann- 
achadh ort a'd' thighibh-tasgaidh, agus 
anns gach ni ris an cuir thu do làmh ; 
agus beannaichidh e thu san fhearann 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu 
a'd' shluagh naomha dha fèin, mar a 
mhionnaich e dhuit, ma ghleidheas tu 
àitheantan an Ti^hearna do Dhè, agus 
ma ghluaiseas tu na shlighibh. 

10 Agus chi uile chinnich na talmh- 
ainn gu'n goirear ainm an Tighearn 
ort, agus bithidh eagal orra romhad. 

11 Agus ni an Tighearna saoibhir 
thu ann am maoin, ann an toradh do 
chuirp, agus ann an toradh do sprèidhe, 
agTis ann an toradh do thalmhainn, 
anns an talamh a mhionnaich an Tigh- 
earna do t'aithrichibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
dheadh ionmhas, na nèamhan a thoirt 
uisge do t'fhearann 'na àm, agus a 
bheannachadh uile oihre do làimhe ; 
agus bheir thu 'n iasachd do mhoran 
chinneach, agus cha ghabh thu 'n 
iasachd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann 
dhìot, agus ni e an t-earball ; agus 
bithidh tu mhàin an uachdar, agus cha 
bhi thu 'n iochdar ; ma dh'èisdeas tu 
ri àitheantaibh an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithneadh dhuit air an là'n 
diugh, gu'n coimhead agus gu'n dean 
thti iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon 
air bith do na briathraibh a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, a chum na 
làimhe deise no chum na làimhe clithe, 
a dhol an dèigh dhiathan eile a dhean- 
amli seirbhis doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri 
guth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
fa'near gu'n dean thu 'àitheantan agus 
a reachdan uile, a tha mi ag àithneadh 
dhuit an diugh, gu'n tig na mallachdan 
so uile ort, agus gu'm beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh tu sa' bhaile, 
agus mallaichte bithidh tu sa' mhach- 
air. 

17 Mallaichte hithidh do bhascaid 
agus do chuibhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toi-adh do 
chuirp, ag-us toradh t'f hearainn, fàs do 
chruidh, agus treudan do chaoracli. 

19 Mallaic'hte hithidh tu 'nuair a 
thig thu stigh, agus mallaichte bithidh 
tu 'nuair a thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tighearn ort mallach- 
adh, mi-shuaimhneas, agus achmhasan, 
anns gach ni ris an cuir thu do làmh 
gu 'dheanamh, gus an sgriosar thu, 
agus gus an tèid as duit gu h-obann, 
air son aingidheachd do ghnìomhara 
leis an do thrèig thu mise. 

21 Bheir an Tighearn air a' phlàigh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu 
bhàrr an f hearainn, d'am bheil thu dol 
a steach g'a shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le 
caitheamh agus le fiabhrus, agus le 
h-ain-teas, agus le h-àrd-Iosgadh, agus 
leis a' chlaidheamh, agus le seargadh, 
agus le fuar-dhealt ; agus leanaidh iad 
thu gus an tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta os 
do cheann 'nan umha, agus an talamh 
a ta fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'f hearainn 
'na luaithre agus 'na dhuslach : o 
nèamh thig e nuas ort, gus an sgriosar 
thu. 

2.5 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
buailear thu air beulaobh do naimh- 
dean : thèid thu mach air aon slighe 
'nan aghaidh, agus teichidh tu rompa 
air seachd slighibh ; agus atharraichear 
thu chum uile rioghachda na talmh- 
ainn. 

26 Agus bithidh do chlosach na 
biadh aig uile eunlaith an athair, agus 
aig beathaichibh na talmhainn, agus 218 DEUTERONOMI. cha 'n fhuadaicli duine sani bith air 
falbh iad. 

27 BuaiHdh an Tighèarn thu le 
neasgaid na h-Eiphit, agus le niith 
fola, agus le càrr, agus le cloimh, do 
nacli bi e'n comas.do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le 
cuthach, agus le doille, agus le h- 
uamhann cridlie. 

29 Agus sraeuraichidh tu mu 
mheadhon-là, mar a smeuraicheas an 
dall san dorchadas, agus cha soirbhich 
leat a'd' shlighibh : agus bitliidh tu 
mhàin fuidh fhoirneart, agus air do 
chreachadh aghnàth, agus cha teasairg 
duine sam bith thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh ri mnaoi, 
agus hiidliidh fear eile leatha : togaidh 
tu tigh, agus cha ghabh thu còmh- 
nuidh ann : suidhicliidli tu fion-Uos, 
agus clia tionail thu 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbliar do dhamh fa cliomhair 
do shùl, agus cha 'n ith thu dheth : 
bheirear air falbh t'asal a dh'aindeoin 
as do làthair, agus cha toirear air a h- 
ais dliuit i : blieirear do chaoraich do 
d' naimhdilih, agus cha bhi neacli agad 
a bheir uatlia iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigh- 
eana do shluagh eile, agus chi do 
sliùilean, agus fàilnichidh iad lc fadal 
air an son rè an hi : agus cha hhi neart 
sam bith a'd' làimh. 

33 Toradh t'fliearainn, agus do 
shaothair uile, ithidh cinneach suas, 
nach b'aitlme dliuit ; agus bitliidh tu 
mhàin fuidh flioirneart agus air do 
bhruthadli an còmhnuidli : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mlii- 
cheill, air son seallaidh do shùl a chi 
thu. 

35 Buailidh an Tighearn tliu sna 
glùinibh, agus anns na cosaibh, le 
neasgaid cliràitich nacli gabh leigheas, 
o bhonn do choise gu mullach do 
chinn. 

36 Bheir an Tighearn thu fèin, agus 
do righ a chuireas tu os do cheann, gu 
cinneach nach b'aithne aon chuid duit 
fèin no do t'aithrichibh ; agus an sin 
ni tliu seirbhis do dhiathaibli eile, do 
f hiodh agus do chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas, a'd' 
shamhladh, agus a'd' leth-fhocal, am 
measg nan uile chinneach gus an treor- 
aich an Tighearn tliu. 

38 Bheir thu mòrau sìl a mach do'n 
f liearann, ach is beag a chruinuicheas 
tu stigh : oir ithidli an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon-liosan agus deasaichidh tu iad, ach cha'n òl thu 
do'n fhìon, ni mò a chruinnicheas tu 
nadearcan: oir ithidh a' chnuimhiad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air 
feadh do chrìochan uile, ach cha 'n 
ung thu thu fiin leis an oladh : oir 
tilgidli do chrann-oladh a thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, 
ach cha mheal thu iad ; oir the'id iad 
am braighdeanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh 
t'f hearainn, millidh an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'nur 
measg suas gu ro-àrd os do cheann ; 
agus thig thusa nuas gu ro-ìosal. " 

44 Bheir e 'n iasachd dhuit, agus 
cha toir tliusa au iasachd dha : bithidh 
esan 'na cheann, agus bithidh tusa a'd' 
earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uile 
ort, agus leanaidh iad thu, agus beiridh 
iad ort, gus an sgriosar thu ; a chionn 
nach d'èisd thu ri guth an Tighearna 
do Dhè, a ghleidheadli 'àitheantan 
agus a reachdan a dh'àithn e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomhar 
agus mar iongantas, agus air do 
shliochd a chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis 
do'n Tighearna do Dhia le gairdeachas, 
agus le subhachas cridhe, air son pailt- 
eis nan uile nithe ; 

48 Uime sin ni thu seirbliis do d' 
naimhdibh, a chuireas an Tighearn a't' 
aghaidh, ann an ocras, agus ann an 
tart, agus ann an lomnochdaidh, agus 
ann an uireasljhuidh nan uile nitke : 
agus cuiridh e cuing iaruinn air do 
mhuineal, gus an cuir e as duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach a't' 
agliaidh o ionad fad o làimh, o iomall 
na talmhainn, mar an iolair air iteig ; 
cinneach nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb, nach toir urram do ghnùis an 
aosmhoir, agus nach dean iochd ris an 

51 Agus ithidh e toradh do sprèidlie, 
agus toradh t'f hearainn, gus an sgriosar 
thu : neach nachfàg agad arbhar, fìon, 
no oladli, fàs do chruidh, no treudan 
do chaorach, gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear sìos do 
bhallachan àrda agus daingnichte, anns 
an robli do dhòigh, air feadh t'fhear- 
alnn uile ; agus teannaichidh e thu 
ann ad gheataibh, air feadh t'f liearainn 
uile a thug au Tighearna do Dhia 
dhuit. CAIB. 

53 Agus itliidh tu toradh do chuirp 
fèin, feoil do mhac agus do nigheanan, 
a tliug an Tighearna do DMa dliuit, 
anns a' chogadh, agus anns an teinn, 
leis an teaunaich do nainihdean thu : 

54 Air chor as an duiue a ta maoth 
'nur measg, agus ro-shòghar, gu'm bi a 
shùil olc a thaobh a bhràthar, agus a 
thaobh mnà 'uchd fèin, agus a thaobh 
iarmaid a chloinne a dh'fhàgas e : 

55 Air chor as nach toir e do h-aon 
diubh a bheag do f lieoil a chloinne a 
dli'itheas e ; a chionn nach fàgar a 
blieag aige sa' chogadh, agus anns an 
t^nn, leis an teannaich do naimhdean 
thu a'd' gheataibh uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 
'nur measg, nach dùraigeadh bonn a 
coise a chur air an talamh a thaobh 
muirn agus maotlialachd, bitliidh a sùil 
olc a thaobh fir-pòsda a h-uchd, agus 
a tliaobh a mic, agus a thaobh a h- 
ighinn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a 
thig a mach o eadar a cosaibh, agus a 
thaobh a cloinne a bheireas i : oir ithidh 
i iad a dli'uireasbhuidli nan uile nithe 
au dìomhaireachd anns a' chogadh, 
agus anns an teinn, leis an teannaich 
do nàmhaid thu a'd' glieataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriath- 
ran an lagha so a dheanaiBh, a tha 
sgTÌobhta san leabhar so, a chum gu'm 
bi eagal an ainm ghlòrmhoir agus 
uamhasaich so ort, AN TIGHEARNA 
DO DHIA ; 

59 An sinni an Tighearnado phlàigh- 
ean iongantach, agus plàighean do 
shhochd, eadhon plàighean mòra agus 
maireannach, agus eucailean cràiteach 
agus fadalach. 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile 
ghalaran ua Ii-Eiphit, roimh an robh 
eagal ort ; agus leanaidh iad riiit. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, agus 
gach plàigh, nach 'e«7 sgriobhta ann an 
leabhar an lagha so, iad sin bheir an 
Tighearn ort, gus an sgriosar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an àir- 
eamh, an àite gu'n robh siljh mar reulta 
nèirah an lìonmhoireachd ; a chionn 
nach d'èisd thu ri guth an Tighearna 
do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an 
Tighearna gairdeachas os bhur ceann a 
dlieanamh maith dhuibh, agus gu'r 
deanamh lìonmhor, mar sin gu'n dean 
an Tighearna gairdeachas os bhur 
ceann gu'r sgrios, agus gu'r toirt gu 
neo-ni ; agus spionar sibh as an f hear- XXIX. 219 

ann d'am bheil thu a' dol g'a shealbh- 
achadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu 
am measg nan uile chinneach, o'n dara 
ceann do'n talamh eadhon gus an ceann 
eile do'n talamh ; agus an sin ni thu 
seirbhis do dhiathaibh eile, nacli b'- 
aithne aon clmid duit fèin no do t'aitli- 
ricliibh, eadhon do fhiodli agus do 
chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach sin 
cha'n f haigh thu suaimhneas sam bith, 
ni mò bhios fois aig bonn do clioise 
ach bheir an Tighearna dhuit an sin 
cridhe gealtach,agus fàilneachadh shùl, 
agus doilgheas inntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha crochta 
ann an amharus fa d' cliomhair ; agus 
bithidh eagal oi-t a là agus a dh'oidhche, 
agus cha bhi cinnte air bith agad do d' 
bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! 
nach b'e 'm feasgar e ; agus san f lieas- 
gar their thu, Och ! nach b'i a' mhad- 
uinn e ; air son eagail do chridhe leis 
am bi eagal ort, agus air son seallaidli 
do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighcarna ris thu 
do'n Eiphit ann an longaibh, air an t- 
slighe mu'n dubhairt mi riut, Cha 'n 
fhaic tliu rìs i tuilleadh : agus an sin 
reicear sibh ri'r naimhdibh mar thràill- 
ean agus mar bhan-tràillean, agus cha 
bhi neach ann gu'r ceannach. 

CAIB. XXIX. 

/S'iad sin briathran a' choimhcheang- 
ail a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois a dheanamh ri cloinn Israeil, 
ann an tìr Mhoaib, a thuilleadh air a' 
clioimhcheangal a rinn e riu ann an 
Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel 
uile, agus thubhairt e riu, Chunnaic 
silih gach ni a rinn an Tighearna fa 
chomhair bhur sùl ann an tìr na h- 
Eiphit, ri Pharaoh, agus r'a sheirbhis- 
ich uile, agus r'a f heai-ann uile ; 

3 Na deuchainnean mòra a chunnaic 
do shùilean, na comharan agus na h- 
iongantasan mòra sin ; 

4 Gidheadh clia d'thug an Tighearna 
dhuibli cridhe a thuigsinn, agus sùilean 
a dh'f haicinn, agus cluasan a chluinn- 
tinn, gus an là'n diugh. 

5 Agus threòraich mise sibli dà 
f hichead bliadhna san f hàsach : clia do 
chaitheadh bhur n-eudach dhibh le h- 
aois, agus cha do chaitheadh do bliròg 
le h-aois bhàrr do choise. 220 DEUTEROi\OMI. 6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl 
sibh f ìon, no deoch làidir ; a chum 
gu'm biodh fios agaibh gur mise an 
Tighearna bhur Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n 
àite so, thàinig Silion righ Hesboin, 
agus Og righ Bhasain, a mach 'nar n- 
aghaidh chum catha, agus bhuail sinn 
iad ; 

8 Agus ghlac sinn am fearann, agus 
thug sinn e mar oighreachd do na 
Reubenich, agus do na Gadaich, agus 
do leth thre'ibh Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
choimhcheangail so, agus deanaibh iad, 
a chum gu soirbhich leibh anns gacli 
ni a ni sibh. 

10 Tha sibh uile 'nur seasamh an 
diugh an làthair an Tighearna bhur 
Dè : ceannardan bliur treubha, bhur 
seanairean, agus bhur luchd-riaghlaidh, 
fir Israeil uile, 

11 Bhur clann bheag, bhur mnài, 
agus do choigreach a tha ann ad champ, 
o f hearr-gearraidh t'fhiodlia gu fear- 
tarruing t'uisge ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
coimlicheangal ris an Tigliearna do 
Dhia, agus 'na mhionnaibli-san, a tha'n 
Tighearna do Dhia a' deanamh riut air 
an là'n diugh : 

13 A chum gu'n daingnich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agus guiti 
bi esan dhuitse 'na Dliia, mar a thu- 
bhairt e riut, ag-us mar a mhionnaich e 
do t'aithrichibh, do Abraham, do Isaac, 
agus do lacob. 

14 Agus cha'n ann riblise mhàin a 
tha mise a' deanamh a' choimhcheangail 
so, agus nam mionna so ; 

15 Ach vìs-san a tha 'n so maille 
ruinn 'na sheasamh an diugh an làtliair 
an Tighearna ar Dè, agus mar an ceudna 
ris-san nach ''eil an so maille ruinn an 
diugh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a 
bha sinn a cliòmhnuidh ann an tìr na 
h-Eiphit, agus cionnus a thàinig sinn 
troimli mheadlion nan cinneach air an 
deachaidh sibh seachad ; 

17 Agus chunnaic sibli an gràineil- 
eachdan, agus an ìodholan, fiodli agus 
clach, airgiod agus òr, a hha 'nam 
measg :) 

1 8 Air eagal gu'm biodh 'nur measg 
fear, no bean, no teaghlach, no treubh, 
a chlaonas a clrridhe air falbh an diugli 
o'n Tighearn ar Dia, a dhol a dheanamh 
seirbhis do dhiathaibh nan cinneach 
sin ; air eagal gu'm biodh 'nur measg freumh a bheir uaith mar thoradh nimh 

agus searbhas, 

19 Agus an uair a chluinneas e 
briathran a' mhallachaidh so, an sin 
gTi'm beannaich se e fèin 'na chridhe, ag 
ràdh, Bithidh sìth agam, ged a ghluais 
mi ann an anamiann mo chridhe fèin, 
a chur misge ri pathadh : 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, 
ach an sin cuiridh fearg an Tighearn, 
agus 'eud, smùid diubh an aghaidh an 
duine sin, agus luidhidh gach mallach- 
adh air a tha sgrìobhta san leabhar so, 
agus dubliaidh an Tighearn mach 'ainm 
o bhi fuidh nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e chum 
uilc, a mach à treubhaibh Israeil uile, 
a rèir uile mhallachdan a' choimh- 
cheangail, a tha sgi'iobhta ann an leabh- 
ar an lagha so : 

22 Air chor as gu'n abair an gineal- 
ach ri teaclid, bliur clann a dh'èireas 
suas 'nur dèigh, agus an coigreach a 
thig thìr fad o làimh, 'nuair a clri iad 
plàighean an f hearainnsin, agus 'eucail- 
ean a leag an Tighearn air ; 

23 Agus gu hheil a thalamh uile 'na 
phronnasg, agus 'na shalann, agus 'na 
losgadh, nach 'eil e air a chiir, no toirt 
toraidh uaith, agus nach 'eil feur sam 
bith a' fàs ann, cosmhuil ri sgrios 
Shodoim agus Ghomorrah, Admah agus 
Sheboim, a sgrios an Tighearna 'na 
fheirg, agus 'na chorruich ; 

24 Their eadhon na Ir-uile chinnich, 
C'ar son a bhuin an Tighearna mar so 
ris an f hearann so ? Ciod is ciall do 
theas na corruiche mòire so ? 

25 An sin their daoine, A chionn 
gu'n do thrèig iad coimhcheangal an 
Tighearna Dè an aithriche a rinn e riu, 
'nuair a tliug e mach iad à tìr na h- 
Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad 
seirbhis do dhiathaibh eile, agus rinn 
iad aoradh dhoibli, dèe nach b'- 
aithne dhoibh, agus nach d'thug esan 
doibh. 

27 Agus las corruich an Tighearn an 
aghaidh an f hearainn so, a thoirt nam 
mallachdan sin uile air a tha sgrìobhta 
san leabhar so. 

28 Agus spìon an Tigheam a mach 
iad as am fearann ann am feirg, agus 
ànn an corruich, agus ann an lasan ro- 
mhòr, agus tliilg e iad do dhùthaich 
eile, mar air an là'n diugh. 

29 Buinidh na nithe dìomliair do'n 
Tighearn ar Dia, ach na nithe a ta 
foillsichte dhuinne, agus d'ar cloinn a CAIB. XXX. XXXI. 221 chaoidh, a chum gu'n dean sinn uile 
bhriathran an lagha so. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a thig na nithe so uile 
ort, am beannacliadh agus am 
mallachadh, a chuir mise romhad, agus 
a chuimhnicheas tu orra am measg nan 
cinneach uile chum an d'fhògair an 
Tighearna do Dhia thu, 

2 Agus a phLLleas tu dh'ionnsuidh an 
Tighearna do Dlie, agus a bheir thu 
geill d'a ghuth, a rèir nau uile nithe a 
tha mise ag àithneadlr dhuit air an là'n 
diugh, thu f èin agus do chlann, le t'uile 
chridhe, agus le t'uile anam ; 

3 An sin bheir an Tighearna do Dhia 
air ais do bhraighdeanas, agus ni e 
iochd riut, agus piUidh e agus cruinn- 
ichidh e thu as na h-uile chinnich a 
chum an do sgap an Tighearna do Dhia 
thu. 

4 Ma dh'f hògradh neach agad gus a' 
chuid a's iomallaiche do nèamh, as a sin 
cruinnichidh an Tighearna do Dhia 
thu, agus as a sin bheir e thu : 

5 Agus bheir an Tighearna do Dhia 
thu do'n fhearann a shealbhaich t'- 
aithriche, agus sealbhaichidh tu e ; 
agus ni e maith dhuit, agus bheir e ort 
fàs lìonmhor os ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigh- 
earna do Dhia do chridhe, agus cridhe 
do shliochd, a ghràdhachadh an Tigh- 
earna do Dhè le t'uile chridhe, agus le 
t'uile anam, a chum gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridli an Tighearna do 
Dhia na mallachdan sin uile air do 
naimhdibh, agus orra-san aig am bheil 
fuath dhuit, a rinn geur-Ieanmhuinn 
ort. 

8 Agus pillidh tu agus bheir thu 
gèill do ghuth an Tighearn, agus ni thu 
'àitheantan uile a tha niise ag àithneadh 
dhuit an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia 
pailt thu ann an uile obair do làimhe, 
ann an toradh do chuirp, agus ann an 
toradh do sprèidhe, agus ann an toradh 
t'f hearainn, a chum maith : oir ni an 
Tighearna rìs gairdeachas os do cheann 
chum raaith, mar a rinn e gairdeachas 
os ceann t'aithriche ; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, a ghleidheadh 'àithean- 
tan, agus a reachdan, a tha sgrìobhta 
ann an leabliar an lagha so, agus ma 

Ì)hiIIeas tu chum an Tighearna do Dhè 
e t'uile chridhe, agus le t'uile anam. 

11 Oir an àithne so a tha mise ag àithneadh dhuit an diugh, cha ^n'eil i 
'm folach ort, ni mò a taì fada uait. 

12 Cha 'neil i sna nèamhaibh, air 
chor as gu'n abradh tu, Cò thèid suas 
air ar son do na nèamhaibh, agus a 
bheir i d'ar n-ionnsuidh, a chum gu'n 
cluinn sinn i, agus gu'n dean sinn i 1 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall do'n 
f hairge, air chor as gu'n abradh tu, Cò 
thèid a null air ar son thar an f hairge, 
agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh a chum 
gu'n cluinn sinn i, agus gu'n dean 
sinn i ì 

14 Ach tha 'm focal ro-fhagus duit, 
ann do bheul, agus ann do chridhe, 
chum gu'n dean thu e. 

15 Feuch, chiiir mi romhad an diugh 
beatha agus maith, agus bàs agus olc ; 

16 A mheud gu bheil.rai ag àith- 
neadh dhuit an diugh an Tighearna do 
Dliia a ghràdhachadh, gluasad 'na 
shlighibh, agus 'àitheàntan a ghleidh- 
eadh, agus a reaclidan, agus a bhreith- 
eanais, a chura gu'm bi thu beò, agns 
gu'm fàs thu lionmhor, agus gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu 
san fhearann d'am bheil thu dol g"a 
shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe 
air falbh, agus nach èisd thu, ach gu'n 
tairngear air falbh thu, agus gu'n dean 
thu aoradh do dhiatliaibh eile, agus 
gu'n dean thu seirbhis dhoibh ; 

18 Tha rai ag innseadh dhuibh air 
an là'n diugh, gu'n sgriosar gu cinnt- 
each sibh, agus nach buanaich sibh 
bhur làithean air an fhearann, d'am 
bheil thu dol thar lordan, gu gabhail 
a steach g'a shealbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm aan nèamh agus 
na talmhainn raar fhianuisean 'nur n- 
aghaidh air an là'n diugh, gu'n do 
chuir rai beatha agus bàs f 'ar comhair, 
beannachadh agus mallachadh : uime 
sin ròghnuich beatha, chum gu'm bi 
thu fèin agus do shliochd beò : 

20 A chum gu'n gràdhaich thu 'n 
Tighearna do Dhia, agus gu'n toir thu 
gèiU d' a ghuth, agns gu'n lean thu ris ; 
(oir is esan do bheatha, agus fad do 
làithean ;) a chum gu'n gabh thu 
còmhnuidh san f hearann a mhionnaich 
an Tighearna do t'aithrichibh, do 
Abraham, do Isaac, agus do lacob, gu'n 
tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chaidh Maois agus labhair e 
na briathra so ri h-Israel uile. 
2 Agu3 thubhairt e riu, Tha mise 222 DEUTERONOMI. ceud agus fichead bliadhna dh'aois air 
an là'n diugh ; clia 'n unainn mi tuill- 
eadh dol a mach agus teachd a steach : 
agus thubhairt an Tighearna lium, Cha 
teid thu thar an lordan so. 

8 Theid an Tighearna do Dhia e fein 
a null romhad ; sgriosaidh esan na 
cinnich sin o d' làthair, agus sealbh- 
aichidh tu iad : agns thèid losua null 
romhad, mar a thubhairt an Tigheam. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a 
rinn e ri Sihon, agus ri h-Og, rìghre 
nan Amorach, agus ri fearann na 
muinntir sin a sgrios e. 

5 AgTis blieir an Tighearna thairis 
iad roimli bhur gnùis, a clium gu'n 
dean sibh riu a re'ir gach àithno a dh'- 
àithn mise dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus biodh deadb 
mhisneach agaibh, na biodh eagal oirbh, 
agus na gabliaibh geilt rompa : oir is e 
'n Tighearna do' Dhia e fèin a thèid 
leat ; cha dìbir e thu, ni mò a thrèigeas 
e thu. 

7 Agus ghairm Maois air losua, agus 
thubhairt e ris ann an sealladli Israeil 
uile, Bi làidir, agus biodh deadh mhis- 
neach agad : oir is tusa a thèid a stigh 
leis an tr§Iuagh so do'n fhearann a 
mhionnaich an Tighearna d'an aith- 
richibh gu'n tugadh e dlioibh ; agus 
bheir thu orra a shealbhachadh mar 
oighreachd. 

8 Agus thèid an Tigheam e fèin 
romhad ; bitliidh esan maille riut, cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu : 
na gabh eagal, agus na biodh geilt ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, 
agus thug se e do na sagartaibh mic 
Lebhi, a tha giùlan àirce coimhcheang- 
ail an Tighearn, agus do sheanairibh 
Israeil uile. 

10 Agus dh'àithn Maois dlioibh, ag 
ràdh, Aig ceann gach seachd bliadhna, 
ann an àm òrduichte bliadhna an 
fhuasglaidh, aig fèill nam pàiUiun. 

11 'Nuair a thig Israel uile g'an 
taisbeanadh fèin an làthair an Tigh- 
earna do Dhè, san ionad a thaghas e ; 
leughaidh tu 'n lagh so an làthair 
Israeil uile 'nan èisdeachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, 
fir, agus mnài, agus clann, agus do 
choigreach a tha 'n taobh a stigh do d' 
gheataibh, a chum gu'n cluinn iad, 
agus gu'm foghlum iad, agus gu'rn bi 
eagal an Tighearna bhur Dè orra, agus 
gu'n toir iad fa'near uile bhriathran an 
lagha so a dheanamh ; 

13 Agus ^?«'n cluinn an clann do nach b'aithne bheag, agus gu foghlum 
iad eagal an Tighearna bhur Dè a bhi 
orra, am fad's is beò dliuibh san f hear- 
ann d'am bheil sibh dol thar lordan g'a 
shealbhachadh. 

14: Ag-us thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, tha do làithean a' dlùth- 
achadli anns am feum tliu bàs f haghail : 
gairm air losua, agus nochdaibh sibh 
fèin ann am pàilliun a' choimhthionail, 
a chum gu'n toir mise àithne dha. 
Agus chaidh Maois agus losua, agus 
noclid siad iad fèin ann am pàilliun a' 
clioimhthionail. 

15 Agus dh'fhoiUsich an Tighearn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall neoil : 
agus sheas am meall neoil os ceann 
doruis a' phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feucli, coidlidh tusa maille ri 
t'aithrichibh ; p.gais èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an 
dèigh dliiathan na tìre coimhicli sin 
d'am bheil iad a' dol a steach gu fan- 
tuinn 'na meadhon, agus trèigidh iad 
mise, agus brisidh iad mo choimh- 
cheangal a linn mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
aghaidh san là sin, agus trèigidh mi 
iad, agus folaichidh mi mo ghnùis 
uatha, agus ithear suas iad, agus thig 
mòran olc agus àmhgharan orra, air 
chor as gu'n abair iad san là sin, Nach 
ann a chionn nach ^eil ar Dia 'nar 
measg a thàinig na h-uilc so oirnn 1 

18 Agus gu cinnteach folaichidh mise 
mo ghnùis san là sin, air son gach uilc 
a dh'oibrich iad, a cliionn gu'n do 
thionndaidh iad an dèigh dhiathan eile. 

19 A nis uime sin sgrìobhaibhse 
dhuibh fèin an laoidh so, agus teag- 
aisgibh i do chloinn Israeil : cuir i 'nam 
beul, a clium gu'm bi 'n laoidh so mar 
fhianuis dhomhsa an aghaidli chloinn 
Israeil. 

20 Oir an uair a blieir mi stigh iad 
do'n fhearann a mhionnaich mi d'an 
aithiichibh, a tha srutliadh le bainne 
agus le mil, agus a dh'itheas iad agus a 
shàsuichear iad, agus a dli'fhàsas iad 
reamhar ; an sin tionndaidh iad gu 
diathan eile, agus ni iad seirbhis doibh, 
agus brosnuichidh iad mi, agus brisidh 
iad mo choimhcheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig 
mòran olc agus àmhgharan orra, gu'n 
labhair air laoidh so mar f hianuis 'nan 
aghaidh ; oir cha dìchuimhnichear i à 
beul an sliochd : oir is aithne dhomh 
an smuaintean a tha iad a' dealbh an CAIB. XXXII. 223 diugh fèìn, mu'n d'thug mi steach iad 
do"n fhearann a mhionnaich mi. 
■ 22 Sgiìobh uime sin Maois an laoidh 
so air an là sin fèin, agus theagaisg e i 
do chloinn Isiaeil. 

23 Agus dh'àithn e do losua mac 
Nuin, agus thubhairt e, Bi làidir, agus 
biodh deadh mhisneach agad : oir bheir 
thu clann Israeil do'n fhearann a 
mhionnaich mi dhoibh ; agus bithidh 
mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch 
air sgriobhadh bhriàthran an lagha so 
ann an leabhar, g-us an do chriochuaich- 
eadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na 
Lebhithich, a tha giùlan àirce coimh- 
cheangail an Tighearn, àg ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, 
agus cuiribh e aig taobh àirce coimh- 
cheangail an Tigheai-na bhur Dè, chum 
gu'm bi e 'n sin mar f hianuis a't' agh- 
aidh. 

27 Oir is aithnedhomh docheannairc, 
agus do mhuineal rag : feucli, am feadh 
's a ta mi fathast beò maille ribh aii 
diugh, bha sibh ceanuairceach an agh- 
aidh an Tighearn ; agus cia's mò na sin 
a hìiiiheas sihli an dèigh mo bhàis % 

28 Cruinnicliibh am' ionnsuidh sean- 
aire bhur treubhan uile, agus bhur 
luchd-riaghlaidh, a chum gu'n labhair 
mi 'nan cluasaibh na briathra so, agus 
gu'n gairm mi na nèamhan agus an 
talamh mar fhianuisean 'nan aghaidh. 

29 Oir tha f hios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sihh fèin gu tur, 
agus gu'n tèid sibh a thaobh o'n t'sUghe 
a dh'àithn mi dhuibh ; agus thig olc 
oirbh anns na làithibh deireannach, a 
chionn gu'n dean sibh olc ann an seall- 
adh an Tighearna, 'ga bhrosnachadh gu 
feirg le h-obair bhur làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cluas- 
aibh uile chomhchruinnich Israeil 
briathra nalaoidhe so,gus an do chrìoch- 
naicheadh iad. 

CAIB. XXXII. 

CLUINNIBH, a nèamhan, agus 
labhraidh mi ; agus èisdeadh an 
talamh ri briathraibh mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theagasg, 
tuitidh mar an drùchd mo chainnt : mar 
mhìn-uisge air an lus mhaoth, agus mar 
f hrasan air an f heur ; 

3 A chionn gu'm foillsich mi ainm 
an Tighearna : thugaibhse mòrachd d'ar 
Dia-ne. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair iom- lan ; oir is breitheanas a shUghean uile : 
Dia na f irinn, agus gun eucoir, cothrom- 
ach agus ceart tha esan. 

5 ThruaiII siad iad f èin, cha '« e an 
smal smal a chloinne-san : is ginealach 
coirbte agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh do'n 
Tighearn, a shluagh amaideach agus 
gun chèill ì nach esan t'athaìr a cheann- 
aich thù ì nach d'rinn e thu, agus nach 
do dhaingnich e thu ? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, 
thoir fa'near bliadhnacha nan iomadh 
ginealach : fiosraich do t' athair, agus 
nochdaidh e dhuit ; do d' sheanairibh, 
agus innsidh iad dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro-àirde 
do na cinnich an oighreachd, an uair a 
sgar e mic Adliaimh o chèile, shuidhich 
e crìochan nan sluagh a reir àireimh 
chloinn Israeil : 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an 
Tighearn ; is e lacob crannchur '-oigh- 
reachd-san. 

10 Fhuair e anu am fearann fàs e, 
eadhon ann am fàsach falamh làn ul- 
f hartaich : threòraich e mu'n cuairt e, 
theagaisg se e, ghlèidh e mar ubhal a 
shùla e. 

11 Mar a charaicheas iolar suas a 
nead, a dh'itealaicheas i os ceann a h- 
àlaich, a sgaoileas i mach a sgiathan, 
a ghabhas i iad, a ghiùlaineas i iad air 
a sgiathaibh ; 

12 Mar sin threòraich an Tighearna 
'na aonar esan, agus clia rohh Dia coig- 
reach maille ris. 

13 Thug e air marcachd air àitibh 
àrda na talmhainn, a chum gu'n itheadh 
e toradh an f hearainn, agus thug e air 
mil a dheothal as a' cliarraig, agus oladh 
as a' cliarraig ailbhimi ; 

14 Im cruidli, agus bainne chaorach, 
maille ri saill uan agus reitheachan do 
shìol Bhasain, agus ghabhar, maille ri 
reamhrachd airnean a' chruithneachd ; 
agus dh'òl tliu fuil fhìor-ghlan nam 
fìon-dhearc. 

15 Ach dh'fhàs lesurun reamhar, 
agus bhreab e : tha thu air cinntinn 
reamhar, tha thu air fàs tiugh, tha thu 
còmlidaichte le saill : an sin thrèig e an 
Dia ffi rinn e, agus rinn e dìmeas air 
carraig a shlàinte. 

16 Bhrosnaich iad e gu h-eud le 
diathaihh eile,legràineileachdaibh chuir 
iad corruich air. 

17 Dh'ìobair iad do dheamhnaibh, 
cha 'n ann do Dhia ; do dhiathaibh nach 
b' aithne dhoibh, do dhiathaibh nuadh 224 DEUTERONOMI. a dh'ùr-eirich suas, roimh nach robh 
eagal air bhur n^aifciirichibh. 

18 Air a' charraig a gliin thu tlia 
thu mi-chulmlineachail, agus tha thu 
dearmadach air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a ehunnaic an Tigh- 
earn e, ghabh e gràin diubh, air son 
brosnachaidh a mhac agus a nigheana. 

20 Agiis thubhairt e, Folaichidh mi 
mo ghnùis uatha, chi mi ciod is crìoch 
dhoibh : oir is ginealach ro-choirbte 
iad, clann anns nach 'e?7 creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mise leis an ni 
nach Dia, bhrosnaich iad mi gu feirg 
le 'n dìomhanais : agus ni mise eudmhor 
iadsan leo-san nach 'eil 'nan sluagh, 
brosnaichidh mi iad gu feirg le cinneach 
amaideach. 

22 Oir tha teine air fhadadh a'm' 
fheirg, agus loisgidh e gu h-ifrinn 
ìochdraich, agus cuiridh e as do 'n tal- 
amh le 'thoradh, agus cuiridh e ri theine 
bunaite nam beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc orra, mo 
shaighdean caithidh mi orra. 

24 Claoidhear iad le h-ocras, agus 
cuirear as doibh le teas loisgeach, agus 
lesgrios searbh : fiaclan f hiadh-bheath- 
aiche mar an ceudna cuiridh mi orra, 
maille ri nimh nathraicheau an dus- 
laich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh an 
claidheamh, agus o'n leth a stigh uamh- 
ann, araon an t-òig-f hear agus an òigh, 
an cìochran agusfear na gruaige lèithe. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh nri iad 
gu cùiltibh, bheir mi air an cuimhne 
sgur o mheasg dhaoine : 

27 Mur bliitheadh gu'n robh eagal 
orm roimh chorruich an nàmhaid, air 
eagal gu'n giùlaineadh an eascairdean 
iad fèin gu mi-chubhaidh, air eagal gu'n 
abradh iad, Is i ar làmh àrd-ne, agus 
cha 'n e an Tighearn a rinn so uile. 

28 Oir is cinneach gun chomhairle 
iad, ni mò a tha tuigse annta. 

29 gu'm biodh iad glic, gu'n tuig- 
eadh iad so, gu'n tugadh iad fa'near an 
crìoch dheireannach ! 

30 Cionnus a chuireadh a h-aon ruaig 
air mìle, agus a chuii-eadh dithis deich 
mìle air theicheadh, mur biodh an carr- 
aig air an reiceadh, agus mur biodh an 
Tighearn air an druideadh suas 1 

31 Oir mar ar carraig-ne cha 'w' eil 
an carraig-san, air bhi d'ar naimhdibh 
fèin 'nam breitheamhnaibh. 

32 Oir do f hionain Shodoim tha 'm 
fìonain-san, agus do mhachairibh Gho- 
morrah : is fìon-dhearcan Njiarbhtach am fìon-dhearcan, tha 'm bagaidean 
searbh : 

33 Is e nimh nan dràgon am fìon, 
agus puinsion an-iochdmhor nan nath- 
raicliean nimhe. 

34 Nach ''eil so air a thasgaidh suas 
agam, air a sheulachadh a'm' ion- 
mhasaibh 1 

3.5 Dhomhsa huinidh dìoghaltas, agus 
luigheachd ; ri h-ùine sleamhnaichidh 
an cos : oir tha là an sgrios am fagus, 
agus tha na nithe a thig orra a' deanamh 
deifir. 

86 Oir bheir an Tighearna breth air 
a shluagh, agus gabhaidh e aithreachas 
a thaobli a sheirbhiseacha, 'nuair a chi 
e gu'n d' f halbh an neart, agus nach 
'eil neach dhiubh air a dhniideadh suas, 
no air f hàgail. 

37 Agus their e, C'àit am hheil an 
diathan, a' charraig as an d' earb iad, 

38 A dh'ith saiU an ìobairtean, a 
dh'òl fìon an tabhartais-dibhe ? èireadh 
iad suas, agus cuidicheadh iad leibh ; 
bitheadh iad dhuibh 'nan didean. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon 
mise e, agus nach ^eil Dia sam bith 
maille rium : marbhaidh mi, agusbeoth- 
aichidh mi ; lotaidh mi, agus leighisidh 
mi : agus cha 'm' eil neach ann a shaoras 
as mo làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh gu 
nèamh, agus their mi, Is beò mise gu 
sìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlaidh- 
eamh lasarach, agus ma ni mo làmh 
greim air breitheanas, ìocaidh mi dìogh- 
altas do m' naimhdibh, agus bheir mi 
luigheachd dhoibhsan aig am bheil 
fuafch orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg nro shaigh- 
dean le fuil,agusithidh mo chlaidheamh 
suas feoil ; eadhon le fuil nam marbh, 
agus nam braighdean, o thoiseach nan 
dìoghaltas air an nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, O chinn- 
eacha, maille r'a shluagh-san : oir dìol- 
aidh e fuil a sheirbhiseach, agus ni e 
dìoghaltas air 'eascairdibh, agus bith- 
idh e tròcaireach d'a thìr, agus d'a, 
shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus labhair . 
e uile bhriathra na laoidh so ann an 
èisdeachd an t-sluaigh, e fèin ag-us Hosea 
mac Nuin. 

45 Agus cliuir Maois crìoch air na 
briathra sin uile a labhairt ri h-Israel 
uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraichibli 
bhur cridhe air na focail uile air am CAIB. XXXIII. 225 bheil mise a' toirt fianuis 'niir measg 
air an là'n diugh, a dh'àithneas sibh 
d'ur cloinn a choimhead, a chum gu'n 
dean iad uile bhiiathran an lagha so. 

47 Oir cha ni dìomhaiii e dliiiibh, a 
chionn gur e bhur beatha e ; ag-us leis 
an ni so buanaichidh sibh bhur làitliean 
san f hearann a tlia sibh a' dol a uull 
thar lordan g"a shealbhachadh. 

48 Agus labhair an Tighearna ri 
]\Iaois sau là sin fèin, ag ràdh, 

49 Jmich suas do'n bheinn so Abarim, 
do shliabh Nebo, a tha ann an tìr 
Mlioaib, a tha fa cliomhair lericlio, agus 
gabh sealladli do thir Chanaain, a tha 
mi a' toirt do chloinn Israeil mar 
sheilbli ; 

50 Agus gheibli thu bàs san t-sliabh 
d'an tèid tliu suas, agus cruinnichear 
thu chum do dliaoine ; mar a f huair 
Aaron do bliràtliair bàs aun an shabli 
Hor, agus a cliruinnicheadli e chuni a 
dhaoine : 

51 A chionn gu'n do chiontaich sibh 
a'm' aghaidli-sa ani measg cliloiun Isra- 
eil, aig uisgeacliaibh Mheriljah-Cades, 
ann ani fàsacli Shin ; do bhrìgh nach do 
naomhaich sibh mi am meadhon chloinn 
Israeil. 

52 Gidlieadh chi thu am fearann fa 
d' chonihair ; ach cha tèid tliu steach 
do'n fliearann a tha mi tabhairt do 
chloinn Israeil. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS is e so am beannachadh leis 
an do bheannaich Maois, òglach 
Dhè, clann Israeil roimh a bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an Tigh- 
earn o Shinai, agus dli'èirich e suas 
dhoibli o Sheir ; dhealraich e mach o 
shliabh Pharain, agus tliàinig e le deich 
mìle do naoimli : o 'dheas làimh chaidh 
lagh teine mach dhoibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh ; 
tha a naoimh uile a'd' làimh : agus 
shuidh iad sìos aig do chosaibh ; gheibh 
gach neach do d' bhriathraibli. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, mar 
oighreachd do chomhchruinneach la- 
coib. 

6 Agus blia e 'na righ ann an lesurun, 
an uair a chruinnich ceannardan an t- 
sluaigh agus treubhan Israeil an ceann i 
a chèile. 

6 Biodh Reuben beò, agus na faigh- 
eadh e bàs ; agus bitlieadh a dliaoine 
Vionmhor an àireamh. 

7 Agus is e so heannachadh ludah : 
agus thubhairt e, Eisd, a Thighearna, ri guth ludah, agus thoir e chum a 
shluaigh : biodh a làmjian foghainteach 
dha, agus bi-sa a'd' chòmhnadh aige o 
'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhairt e, Biodh 
do Tliumim agus t'Urim aig t'aon 
naomh, a dliearbla thu aig Masah, ris 
an d' rinn thu strì aig uisgeachaibh 
Mlieribali ; 

9 A thubhairt r'a athair agus r'a 
mhàthair, Cha 'n f haca mi e ; agus cha 
do ghabli e r'a bhràithribh, agus cha 
d'aithnich e a chlann fèin : oir choimhid 
iad t'fhocail, agus glilèidh iad do 
clioimhcheangal . 

10 Teagaisgidh iad do blireitheanais 
do lacob, agus do lagh do Israel : cuir- 
idh iad tùis fa d' chomhair, agus làn 
ìobairt-Ioisgte air t'altair. 

11 Beannaich,OThighearn, a mhaoin, 
agus gabli ri obair a làmh ; buail 
troimh leasraidh na muinntir a dh'- 
èireas 'na aghaidh, agus na muinntir le 
'm fuathach e, chum nach èirich iad a 
rìs. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, Gabh- 
aidh aon gràdhach an Tigliearna còmh- 
nuidh ann an tèaniinteachd làimh ris ; 
agus còmhdaicliidli an Tighearn e rè 
an là uile, agus gabhaidh e còmhnuidh 
eadar a ghuailUbh. 

13 Agus mu loseph thubhairt e, 
Beannaichte o'n Tighearna gu robh 
'fhearann, a thaobh nitiie luachmhor 
nèimh, a tliaobh an drùclid, ag-us a 
thaobli na doimhne tha, 'na luidhe 
shìos, 

14 Agns a thaobh nan tor^dli luacli- 
mhor a bheirear a mach leis a' ghrèin, 
agus a thaobh nan nitlie luachmhor a 
chuirear a mach leis gach mìos, 

15 Agus a thaobh prìomh nithe nam 
beann aosda, agus a thaobh nithe luach- 
nihor nan sliabh sìorruidh, 

10 Agus a thaobh nithe luachmlior 
na talmhainn, agus a làin, agus deadh- 
ghean an Ti sin a bha chòmhnuidh sa' 
phreas : tliigeadli am beannachd air 
ceann loseiph, agus air mullach a chinn- 
san a sgaradh o 'bhràitliribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a 
sgèimh, agus mar adhaircean nan aon- 
adharcach tha 'adhaircean-sa : leo so 
purraidh e 'n shiagh le chèile, gu h- 
iomallaibh na talmhainn : agus is iad 
so deich mìltean Ephraim, agus is iad 
so mìltean Mhanaseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairt e, 
Deangairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol 
a mach ; agus Isachair, a'd' bhùthaibh. 

p 226 DEUTERONOMI. 19 Gairmidli iad an sluagh a chum 
na beinne ; an sin ìoLraidh iad ìobairt- 
ean ionracais : oir pailteas nan cuan 
sùgaidli iad suas, agus ionmhais f hol- 
aichte na gaineimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, 
Beannaichte gu rohh esan a leudaicheas 
Gad : mar leòmhan tha e gabhail 
còmhnuidh, agus reubaidh e 'n gairdean 
maille ri mullach a' chinn. 

21 Agus dlieasaich e a' cheud chuid 
dha fèin, a chionn an sin, ann an cuibh- 
rionn an lagh-thabhartair, gu'n do 
shuidhicheadh e ; agus thàinig e maille 
ri ceannardaibh an t-sluaigh ; ceartas 
an Tighearna chuir e 'n gnìomh, agus 
a bhreitheanais ri h-Israel. 

22 Agus mu Dlian thubhairt e, Is 
cuilean leòmhain Dan : leumaidh e o 
Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, 
Naphtali, sàsaichte le deadh-ghean, 
agus làn do bheannachadh an Tigh- 
earna, sealbhaicli thusa an àird' an iar 
ag-us an àirde deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, Biodh 
Aser beannaichte le cloinn ; biodh e 
taitneach d'a bhràithribh, agus tumadh 
e a chos ann an oladh. 

25 Bithidh do bhrògan 'nan iarunn 
agus 'nan umlia ; agus mar do làithean 
is amhluidh bhios do neart. 

2G Cha 'n'eìl neach cosmhuil ri Dia 
lesuruin, a tha marcachd air nèamh 
a'd' chòmhnadh, agus 'na mhòrachd air 
na speuraibh. 

27 Is e 'n Dia bith-bhuan do thear- 
munn, agus fuidli tha na gairdeana 
sìorruidh : agus fuadaichidh e mach an 
nàmhaid romhad, agus their e, Cuir as 
da. 

28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh 
gu tèaruinte 'na aonar : bithidh tobar 
lacoib air fearann arbhair agus f ìona ; 
mar an ceudna silidh a nèamha nuas 
drùchd. 

29 Is sonadh thu,''0 Israeil : cò tha 
cosmhuil riut, shluagh a shaoradh 
leis an Tighearna, sgiathdo chòmhnadh, 
agus neach is e claidheamh do mhòr- 
achd 1 agus gheibhear do naimhde 'nam 
breugairibh dliuit, agus saltraidh tu air 
an àitibh àrda. CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Maois suas o chòmh- 
nardaibh Mhoaib gTi sliabh Nebo, 
g-u mullach Phisgah, a tha thall fa 
chomhair lericho : agus nochd an 
Tighearna àhaj- fearaim Ghilead uile 
gu Dan, 

2 Agus Naphtali uile, ag-us tìr Eph- 
raim, agus Mhanaseh, agus tìr ludah 
uile, gu niig an f hairge a's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmhnard ■ 
glinne lericho, baile nan craobh pailm, 
gu ruig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearna lis, 
Is e so ara fearann a mhionnaich mi do 
Abraham, do Isaac, ^us do lacob, ag 
ràdh, Do d' shliochd-sa bheir mi e : 
thug mi ortsa 'fhaicinn le d' shùilibh, 
ach d'a ionnsuidh cha te'id thu thairis. 

5 Agus fhuair Maois, òglach an 
Tighearna, bàs an sin, ann arn fearann 
Mlioaib, a re'ir focail an Tighearn. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleann 
e, ann am fearann Mhoaib, thall fa 
chomhair Bhet-peoir ; ach cha 'n aithne 
do dhuine sam bith 'uaigh gus an là'n 
diugh. 

7 Agus bha Maois ceud agus fichead 
bliadhna dh'aois an uair a f huair e bàs : 
cha d'fhàilnich a shùil, ni mò a thrèig 
a neart e. 

8 AgTis ghuil clann Israeil air son 
Mhaois ann an còmhnardaibh Mhoaib 
deich làithean 'ar f hichead : mar so 
chrìochnaicheadh làithean a' ghuil 
agus a' bhròin air son Mhaois. 

9 Agus bha losua mac Nuin làn do 
spiorad a' ghliocais ; oir chuir Maois a 
làmhan air : agns dh'èisd clann Israeil 
ris, agus rinn iad mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

10 Agus cha d'èirich fàidh o sin 
ann an Israel cosmhuil ri Maois, neach 
a b'aithne do'n Tighearn aghaidh ri 
h-aghaidh ; 

11 Anns na h-uile chomharaibh, 
agus iongantasaibh a chuir an Tighearii 
e a dlieanamh ann an tìr na h-Eiphit, 
air Pharaoh agus air a slieirbliisich uile, 
agus air 'f hearann uile, 

12 Agus anns an làimh chumhachd- 
aich sin uile, agus anns an uamhas 
mhòr uile, a dh'oibrich Maois ann an 
sealladh Israeil uile. CAIB. I. II. 22^ lOS 

€AIB. I. 

ANIS, an de'igh bàis Mhaois, òglaich 
an Tigheania, labhair an Tigh- 
eavna li losua, mac Nuin, fear-frith- 
ealaidh Mhaois, ag ràdh, 

2 Tha ra'òglach Maois niavbh : a nis 
uime sin èirich, gabh thr.iris air lordan 
so, thu fèin, agus an sluagh so uile, 
dh'ionnsuidh na tire a tha mise a' tabji- 
airt dhoibh, eadhon do chloinn Israe|l. 

3 Gach ionad air an saltair bonn 
bhur coise, sin thug mi dhuibh, mar a 
thubhairt mi ri Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, 
eadhon gusan amhainn mhòir, amhainn 
Euphrates, tìr nan Hiteach uile, agus 
gus an f hairge mhòir, leth ri dol fuidhe 
na grèine, bithidh 'na chricli dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sam bith 
seasamh a'd' aghaidh uile làithean do 
bheatha. Mar a bha mi le Maois, mar 
sin bithidh mi leatsa : cha dibir mi tlvu, 
agus cha trèig mi thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail ; 
oir do'n t-sluagh so roinnidli tu mar 
oighreaclid an tìr a mhionnaich mi d'an 
aithrichibh a thabhairt doibh, 

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro-mhis- 
neachail, a chum gu'n toir thu 'n aire 
gu'n dean thu a rèir an lagha uile a 
dh'àithn m'òglach Maois dhuit : na 
tionndaidh uaith dli'ionnsuidh na 
làimhe deise no dh'ionnsuidh nalàimhe 
clìthe, a chura gu'n soirbhich leat anns 
gach àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid leabhar an lagha so as do 
bheul ; ach beaclid-srauainicliidh tu air 
a là agus a dh'oidhclie, chiun gu'n toir 
thu 'n aire gu'n dean thu a rèir gach 
ni a ta sgrìobhta ann : oir an sin blieir 
thu air do shlighe soirbheachadh leat, 
agus an sin ni thu gu glic, 

9 Nach d'àithn mise dhuit ? Bi 
làìdir agus ro-mhisneachail ; na bi fo 
eagal, agus na biodh faitcheas ort : oir 
tha 'n Tighearna do Dhia leat anns gach 
ionad d'an tèid thu, 

10 An sin dh'àithn losua do luclid- 
liaghlaidli an t-sluaigh, ag ràdh, 

] I Rachaibh troirah 'n champ, agus 
àithnibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Deas- 
aichibh dhiiibh fèin lòn ; oir an ceanu 
thri làithean thèid sibh thar lordan so, UA. 

a dhol a stìgìi a shealbhachadh na tìre 
a tha 'n Tighearna bhur Dia a' toirt 
duibh r'a seaH'hachadh. 

12 Agus ris na Reubenich, agus ris 
na Gadaich, agus ri leth tlirèibh Mha- 
naseh, labhair losua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn 
Maois òglach an Tigheama dhuibli, ag 
ràdh, Thug an Tigliearna bhur Dia fois 
duibh, agus thug e dhuibh an tir so. 

14 Fanaidh bhur mnài, bliur clanu 
bheag, agus bhur sprèidh, san tìr a thug 
Maois dhuibh air an taolah so do lordan ; 
ach thèid sibh fèin thairis fo'r n-arm- 
aibh roimh bhur bràithrean, sibhse uile 
a tha treun ann an neart, agus cuidich- 
idh sibh ìeo ; 

15 Gus an toir an Tighearna fois 
d'ur bràithribh, mar a thug e dhuibhse, 
agus gu'n sealbhaich iadsan mar an 
ceudna an tìr a tha 'n Tighearna bhur 
Dia a' tabhairt doibh : an sin pillidh 
sibh gu tìr bhur seilbhe, agus sealbh- 
aichidh sibh i, eadhon an tìr a thug 
Maois òglach an Tighearna dhuibh air 
an taobh so do lordan, leth ri èirigh na 
gi-èine. 

16 AgTis f hreagair iad losua, ag ràdh, 
Na h-uile nithe a dh'àithn thu dhuinne, 
ni sinn ; agus ge b'e taobh a chuireas 
tu sinn, thèid sinn. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois 
anns na h-uile nithibh, niar sin èisdidh 
sinn riutsa : a mhàin biodh an Tigh- 
earna do Dhia maille riut, mar a bha e 
maille ri Maois. 

18 Gach duine a chuireas an aghaidh 
t'àithne, agus nach èisd ri d' bliriath- 
raibh, anns na h-uile nithibh a dh'àith- 
neas tu dlra, cuirear gu bàs e : a mhàin 
bi làidir, agus ro-rahisneachail. 

CAIB. II. 

AGUS chuir losua mac Nuin a macli 
à Sitim dithis dhaoine a rann- 
sachadh a macli gTi h-uaigneacli, ag 
ràdh, Imichibh, rannsaichibli a mach 
an tìr, agus lericho : agus dh'imich iad, 
agus chaidh iad a steach do thigh 
strìopaich, d'ara b'ainm Rahab, agus 
luidh iad an sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ lericho, 
ag ràdh, Feuch, thàinig daoine an so 228 lOSUA. an nochd, do chloinn Israeil, a rann- 
sachadh a niach na tìre. 

3 Agus chnir righ lericho teaclidaire 
gu Rahab, ag ràdh, Thoir a mach na 
daoine a thàinigat'ionnsuidli, a cliaidh 
steach do d' thigh : oir is ann a rann- 
sachadh a mach na tire uile a thàinig 
iad. 

4 Agus ghabh a' bliean an dithis 
dhaoine, agus dh'fholaich i iad, agus 
thubhairt i mar so, Thàinig gun amh- 
arus daoine a m' ionnsuidh, ach cha 
robh fhios agam cia as a thàinig iad : 

5 Agus thachair mu àm druididh a' 
gheata 'nuair a bha e dorclia, gu'n 
deachaidh na daoine mach : c'àit a 
ghabh na daoine ; cha'n f hios domh : 
leanaibh gu luath air an tòir, oir beir- 
idh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu 
mullach an tighe, agus air am folach le 
cuiseagaibh an lìn, a leag i an ordugh 
air mullach an tighe. 

7 Agus lean na daoine air an tòir 
san t-slighe g-u lordan, gu ruig na h- 
àthanna : agus co luath as a chaidh a' 
mhuinntir a bh'air an tòir a mach, 
dhruid iad an geata. 

8 Agus mu'n robli iad air luidhe sìos, 
cliaidli i suas d'an ionnsuidhair muUach 
an tighe ; 

9 Agus thubhairt i ris na daoinibh, 
Tha fios agam gu blieil an Tighearn air 
toirt duibh na tìre, agus gu l)heil bhur 
n-uamlias air tuiteam oirnne, agus gu 
bheil luchd-àiteacliaidh na tìre uile air 
leaghadli as le li-eagal roimhibli : 

10 Oir chnala sinne cionnus a thiorm- 
aich an Tighearna suas uisge na mara 
ruaidhe roimhibh, 'nuaira thàinig sibh 
a macli as an Eiphit ; agus ciod a rinn 
sibh air dà rigli nan Amorach, a JA'air 
an taobh eile do lordan, Sihon agus Og, 
a sgrios sibh gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne 
na nithe sin, leagh ar cridheaclaan, agus 
cha d'f han tuilleadh a bheag do mhis- 
nicli ann an duine sam bitli air bhur 
sonsa : oir an Tighearna bhur Dia, is 
esan Dia anns na nèamhaibh shuas, 
agus air an talamh blios. 

12 A nis uime sin guidheani oirbh, 
mionnaicliibli dhomh air an Tighearn, 
a chionn gu'n do nochd nii caoimhneas 
dhuibh, gu'n nochd sibhse mar an 
ceudna caoimhneas do tliigh m'athar-sa, 
agus gu'n toir sibh dhomh comhara 
cinnteacli ; 

13 Agus gu'n glèidh sibli beò m'- 
athair, agus mo mhàthair, agus mo bhràithrean, agus mo pheatliraichean, 
agus na h-uile a ta aca, agus gu'n saor 
sibh ar n-anamanna o'n bhàs. 

14 Agus fhreagair na daoine i, Ar 
n-anam-ne air bliur son-sa gu bàs, mur 
foillsicli sibh an gnothucli so againn. 
Agus tarlaidh, 'miair a bheir an Tigh- 
earna dhuinn an tir, gu'm buin sinn gu 
eaoimhneil agus gu f ìrinneacli riutsa. 

15 An sin leig i sìos iad air cord 
troimh 'n uinneig : oir hha a tigh air 
balla a' bhaile, ag-us bha i chòmhnuidh 
air a' bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh 
am monadli oirbh, air eagal gu'n coinn- 
ich an luchd tòraclid sibli ; agus fol- 
aichibh sibli fèin an sin tri làitlrean, 
gus am bi'n luchd tòrachd air pilltinn, 
agus an dèigh sin feudaidh sibh iraeachd 
air bliur slighe. 

17 Agus thubhairt na daoine rithe, 
Bithidh sinne neòchiontach a thaobh 
iad so do mhionnan a thug thu oirnn a 
mhionnachadh. 

18 Feuch 'miair a thig sinn do'n tir, 
ceangiaidli tu an stìom so do shnàth 
scarlait anns an uinneig troimh an do 
leig thu sìos sinn : agus bheir thu t'- 
athair, agus do niliàthair, ag-us do 
bhràithrean, agus teaghlach t'athar 
uile, dhachaidh a t' ionnsuidh. 

19 Agus tarlaidli, ge b'e neach a 
thèid a macli air dorsaibh do tliighe 
do'n t-sràid, ffiim hi 'fhuilaira cheann 
fèin, agus hithidh sinne neòchiontach : 
agus ge b'e neach a bliios maille liut 
anns an tigh, bithidh 'fhuil air ar 
ceann-ne, ma bheanas làmh ris. 

20 Agus ma dh'fhoillsicheas tu an 
gnothuch so againn, an sin bithidh 
sinne saor o d' mhionnaibh a thug thu 
oirnn a mhionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A rèir bhur 
briathra, mar sin hitheadh e. Agus 
chuir i air falbh iad, agus dh'imich 
iad : agus cheangail i au stìom scarlait 
anns an uinneig. 

22 Agus dlr'f halbh iad, agus thàinig 
iad do'n mhonadh, agus dh'f han iad an 
sin tri làitliean, gus an do phill an 
luchd tòrachd. Agus dh'iarr an luchd 
tòrachd iad air feadli na slighe uile, 
ach cha d'fhuair siad iad. 

23 Mar sin phill an dithis dhaoine, 
agus chaidli iad sìos o'n mhonadh, agus 
chaidh iad thairis, agus thàinig iad gu 
losua mac Nuin, agus dh'innis iad da 
gach ni a thachair dhoibh : 

24 Agus thubhairt iad ri losua, Gu 
fìrinneach thug an Tighearna thairis CAIB. 

d"ar làimh am fearann uile : oir tha 
eadhon luchd-àiteachaidh na tìre uile 
air leaghadh as fa'r comhair. 

CAIB. III. 

AGUS dh'èirich losua gu moch sa' 
mhaduinn ; ag.us dh'imich iad o 
Shitim, agus thàinig iad gu lordan, e 
fèin agus clann Israeil uile, agus gliabh 
iad tàmh an sin niu'n deachaidh iad 
thairis. 

2 Agus an c«inn thri làithean, 
chaidh an luchd-riaghlaidh troimh 'n 
champ ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, 
ag ràdh, 'Nuair a chi sibh àirc coimh- 
cheangail an Tighearna bhur Dè, agus 
na sagairt na Lebhithich 'ga giùlan, an 
sin giuaisidh sibh o'r u-àit, agus thèid 
sibh 'ua dèigh. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar siljh 
agus i, mu thimchioll dà mhìle làmh- 
choille do thomhas : na tigibh am 
fagus di, a chum gu'm bi fios na shghe 
agaibh air am feum sibh imeachd ; oir 
cha do ghabh sibh riamh roimhe an 
rathad so. 

5 Agus thubhairt losua ris an t- 
sluagh, Naomhaichibh sibh fèin ; oir 
am màireach ni 'n Tighearna nithe 
iongantach 'nur measg. 

6 Agus labhair losua ris na sagart- 
aibh, ag ràdh, Togaibh suas àirc a' 
choimhcheangail, agus rachaibh thairis 
roimh 'n t-sluagh. Agus thog iad suas 
àirc a' choimliclieangail, agus chaidh 
iad roimh 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri 
losua, An diugh tòisichidh mi air thusa 
dheanamh mòr ann an sealladh Israeil 
uile, a chum gu'm bi fios aca, mar a 
bha mi le Maois, gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sag- 
artaibh a tha giùlan àirce a' choimh- 
cheangail, ag ràdh, 'Nuair a bhios sibh 
air teachd gu foir uisge lordain, ann 
an lordan seasaidh sibh. 

9 Agus thubhairt losua ri cloinn Is- 
raeil, Thigibh an so, agus èisdibh ri 
briathraibh an Tighearna bhur Dè. 

10 Agus thubhairt losua, Le so 
bithidh fios agaibh gu bheil an Dia beò 
'nur measg, agus ffìi'm fuadaich e gun 
teagamh a mach roimhiljh na Canaan- 
aich, agus na Hiticli, agus na Hibhich, 
agus na Peridsich, agus na Girgasaich, 
agus na h-Amoraich, agus na lebusaicli. 

11 Feuch, tha àirc coimhcheangail 
Tighearna na talmhainn uile a' dol 
thairis roimhilih do lordan. III. IV. 229 

12 A nis uime sin gabhaibh dà fhear 
dheug à treubhan Israeil, fear as gach 
trèibh. 

13 Agus co luath 'sa shocraicheas na 
sagairt a ta giùlan àirce an Tighearna, 
Tighearna na talmhainn uile, buinn an 
cos ann anuisgeachaibh Iordain,bithidh 
uisgeachan lordain air an sgaradh o na 
h-uisgeachaibh a thig a nuas o'n àirde ; 
agus seasaidli iad 'nan torr. 

14 Agus an uair a dh'fhalbh an 
sluagh o'm bùthaibh, gu dol tliar lor- 
dan, agus na sagairt a' giùlan àirce a' 
choimhcheangail roimh 'n t-sluagh ; 

15 Agiis an uair a bha iadsan a 
ghiùlain an àirc air teachd gu lordan, 
agus a bha cosa nan sagai't a ghiùlain 
an airc air an tumadh ann am foir an 
uisge, (oir tha lordan a' sruthadh thar 
a bruachan uile rè an f hogharaidh uile.) 

16 An sin sheas na h-uisgeachan a 
thàinig a nuas o'n àirde, affus dh'èirich 
iad suas 'nan torr ro-fliad o'n bhaile 
Adam, a ta làimh ri Saretan : agus 
theirig iadsan a chaidh sìos rathad niara 
a' chòmhnaird, eadlion na mara salainn, 
agus ghearradh as iad ; agus chaidh an 
sluagh thairis dìreach fa chomhair 
lericho. 

17 AgTis sheas na sagairt, a ghiùlain 
àirc coimhcheangail an Tighearna gu 
daingean air talamh tioram am meadh- 
on lordain, agus chaidh na h-Israelich 
uile thairis air talamh tioram, gus an 
robh an sluagh uile air dol thar lordan. 

CAIB. IV. 

AGUS an uair a bha 'n sluagh uile 
air dol thar lordan, an sin labhair 
an Tighearna ri losua, ag ràdh, 

2 Gabhaibh dliuibh fèin dà fhear 
dheug as an t-sluagh, duine as gach 
trèibh ; 

3 Agus àithnibh dhoibh, ag ràdh, 
Thugaibh leibh o so à meadhon lordain, 
as an àit anns an do sheas cosa nan 
sagart gu daingean, dà chloich dheug ; 
agus bheir sibh iad thairis leibh, agus 
cuiridh sibli iad anns an àite-tàimh 
anns an galda sibh fois an nochd. 

4 An sin ghairm losua air an dà 
fhear dheug, a dheasaich e à cloinn Is- 
raeil, fear as gach trèilih. 

5 Agus thubhairt losua riu, Rach- 
aibh thairis roimh àirc an Tighearna 
bhur Dè gu meadhon lordain, agus 
togadh gach fear dhibh clach air a 
ghualainn, a rèir àireimh threublia 
chloinn Israeil. 

6 A chum gu'm bi so 'na chomhara 230 lOSUA. 'nur iiieasg, a clmm 'nuaii- a dh'fhios- 
raicheas bhur clann san àm ri teachd, 
ag ràdh, Ciod is cìall duibh leis na 
clachaibh so ? 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, 
Gu'n robh uisgeachan lordain air an 
sgaradh o chèile roimh àirc coimh- 
cheangail an Tigheama ; " 'nuair a 
chaidh i thar lordan, gu'n robh uisg- 
eachan lordain air an sgaradh o chèile : 
agus bithidli na clachan so 'nan cuimh- 
neachan do chloinn Israeil gu bràth. 

8 Agus rinn clann Israeil amhuil 
mar a dh'àithn losua, agus thog iad 
suas dà chloich dheug à meadhon lor- 
dain, mar a labhair an Tighearna ri 
losua, a rèir àireimh threubha chloinn 
Israeil, agus ghiùlain iad leo thairis 
iad do'n àit anns an do ghabli iad tàmh, 
agus chuir iad sìos an sin iad. 

9 Agus chuir losua suas dà chloich 
dheug am meadhon lordain, san ionad 
anns an do shèas cosa nan sagart a 
ghiùlain àirc a' choimhcheangail : agns 
tha iad an sin gus an là'n diugh. 

10 Oir sheas na sagairt aghiùlain an 
àirc am meadhon lordain, gus an do 
chrìochnaiclieadh gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do losua a labhairt ris an 
t-sluagh, a rèir nan uile nithe a dh'- 
àithn Maois do losua : agus rinn an 
sluagh cabhag, agus chaidh iad thairis. 

11 Agus an uair a bha 'n sluagh uile 
air dol tliairis, an sin chaidh àirc an 
Tighearna thairis, ag-us na sagairt, an 
làthair an t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Reubein, 
agus clann Ghad, agus leth thrèibh 
Mhanaseh, thairis fo'n armaibh roimh 
chloinn Israeil, mar a labhair Maois 
riu : 

18 Chaidh thairis mu thimchioll dà 
f hichead mìle, deas air son cogaidh, aij 
làthair an Tighearna gu cath, do 
chòmhnardaibh lericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an Tigh- 
earna losua ann an sealladh Isr-aeil 
uile, agus bha eagal orra roimhe, mar a 
blia eagal orra roimh Mhaois, uile 
làithean a bheatha. 

15 Agus labhair an Tighearna ri 
losua, ag ràdh, 

16 Aithn do na sagartaibli a tha 
giùlan àirce na Fianuis, iad a theachd 
a nìos à lordan. 

17 Agus dh'àithn losua do na sag- 
artaibh, ag ràdh, Thigibh a nìos à 
lordan. 

18 Agus an uair a bha na sagairt a 
ghiùlain àirc coimhcheangail an Tigh- 1 earn air teachd a nìos à meadhon lor- 
dain, agus a bha buinn chos nan sagart 
air an togail suas air an talamh thior- 
am, an sin phill uisgeachan lordain 
d'an àite fèin, agus chaidh iad thar a 
bruachan uile, mar a rinn iad roimhe. 

19 Agus thàinig an sluagh a nìos à 
lordan air an deicheamh là do'n cheud 
mhìos, agus champaich iad ann an 
Gilgal, san iomall a làimh na h-àirde 
'n ear do lericlio. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a 
tliug iad a mach à lordaii, chuir losua 
suas ann an Gilgal. 

21 Ag-us labhair e ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, 'Nuair a dh'f hiosraicheas 
bhur clann d'an aithrichibh san àm ri 
teachd, ag ràdh, Ciod is ciall do na 
clachaibh so ì 

22 An sin bheir sibh fios d'ur cloinn, 
ag ràdh, Thàinig Israel thar lordan so 
air talamh tioram. 

23 Oir thiormaich au Tighearna bhur 
Dia suas uisgeachan lordainroimhibhse, 
gTis an deachaidh sibh thairis, mar a 
rinn an Tigheama bhur Dia air a' 
mhuir ruaidh, a thiormaich e suas 
romhainn, gus an robh sinn air dol 
thairis ; 

24 A chum g-u'n aithnich sluagh na 
talmhainn uile làmh an Tighearna, gu 
bheil i cumhachdach : a clium gu'm bi 
eagal an Tighearna bliur Dè oirbh am 
feasd. 

CAIB. V. 

AGUS an uair a clrual' uile rìghre 
nan Amorach, a M'air an taobh 
thall do lordan a làhnh na h-àirde 'n 
iar, agus uile rìghre nan Canaanach, a 
bha làimh ris anf hairge, gai'n do thiorm- 
aich an Tighearna suas uisgeachan 
lordain roimli chloinn Israeil, gnis an 
deachaidh sinn thairis, leagh an cridhe, 
agTis cha robh spiorad tuilleadli annta, 
airson chloinn Israeil. 

2 Anns an àm sin thubliairt an Tigh- 
earna ri losua, Dean duit fèin sgeinean 
geura, agTis timcliioU-ghearr clann Is- 
raeil a rìs an dara uair. 

3 Agus rinn losua dha fèin sgeinean 
geura, agus thimcliìoU-ghearr e clann 
Israeil aig cnoc nan roimh-chroicionn. 

4 Agus is e so an t-aobhar mu'h do 
thimcliioll-gliearr losua : Fhuair an 
sluagii uile a thàinig a mach as an Ei- 
phit, a bha 'nam firionnaich, eadhon na 
fir-chogaidli uile, bàs anns an f hàsach 
air an t-slighe, an dèigh dhoibh teachd 
a mach as an Eiphit. CAIB. VI. 231 5 A nis bha 'n sluagh uile a thàiuig 
a mach, air an timchioU-ghearradh ; 
aeli an sluagh uile a mgadh san f hàsach 
aii- an t-sUghe, 'nuair a thàinig iad a 
niach as an Eipliit, iadsan cha do thim- 
chioll-ghearr iad. 

6 Oir dh'imich clann Israeil anns an 
fliàsach dà fhichead bliadhna, gus an 
deachaidh as do'n luchd-cogaidh uile 
a tliàinig a mach as an Eiphit, achionn 
nach d'thug iad gèill go ghuth an Tigh- 
earna : d'an do mhionnaich an Tigh- 
eai-na nach nochdadh e dhoibh ani fear- 
ann, a mhionnaich an Tighearna d'an 
aithrichibh gu'n tugadh e dhuinn, fear- 
ann a tha sruthadli le bainne agus le 
mil. 

7 Agus an clann-san, a thog e suas 
'nan àit, iadsan thimchioll-ghearr los- 
ua : oir bha iad neo-thimchioll-gliearrta, 
a chionn nach do thimcliioll-ghearradh 
iad air an t-slighe. 

8 Agus an uair a bha 'n sluagh uile 
air an timchioll-ghearradh, dh'f han iad 
'nan àitibh anns a' champ, gus an robh 
iad slàn. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
losua^ Air an là 'n diugh bhuin mi air 
falbh uaibh masladh na h-Eiphit : uime 
sin thugadh Gilgal mar ainm air an àite 
sin gus an là 'n diugh. 

10 Agus champaich clann Israeil ann 
an Gilgal, agus chuni iad a' chàisg, air 
a' cheathranih là deug do'n mhìos anns 
an fheasgar, ann an còmhnardaibh 
lericho. 

11 Agus dh'ith iad do shean bhàrr 
an f hearainnair an làmàireach an dèigh 
na càisge, breacagan neo-ghoirtichte, 
agus swl cruaidhichte air an là sin 
fèin. 

12 Agus sguir am mana air an là 
màireach an dèigh dhoibh itheadh do 
shean bhàrr an f hearainn ; ni mò a bha 
mana tuilleadh aig cloinn Israeil, ach 
dh'ith iad do thoradh fearainn Chanaain 
air a' bhliadhna sin. 

13 Agus an uair a bha losua làimh 
ri lericho, thog e suas a shùilean agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, sheas duine 
thall fa 'chomhair, agus a chlaidheamh 
rùisg-te 'na làimh : agus chaidh losua 
d'a ionnsuidh, agus thubhairt e ris, An 
ann leinne a tha thu, no le'r n-eascair- 
dibh ì 

14 Agus thubhairt e, Cha 'n ann : 
ach mar cheannard slòigh an Tighearna 
tha mi a nis air teachd. Agus thuit 
losua air 'aghaidh air an talamh, agus 
rinn e aoradh, agus thiibhairt e ris, Ciod a tha mo thighearn ag ràdh r'a sheii- 
bhiseach ì 

15 Agus thubhairt ceannard slòigh 
an Tighearna ri losua, Fuasgail do bhròg 
bhàrr do choise, oir tha 'n t-ionad air 
am bheil thu a'd' sheasamh, naomh. 
Agus rinn losua mar sin. 

CAIB. VI. 

ANIS bha lericho air a dhruideadh 
suas gu teann, roimh chloinn 
Israeil ; cha deachaidli neach air bith 
a mach, agus cha d'thàinig neach air 
bith a stigh. 

2 Agus thubhairt an Tigheania ri 
losua, Feuch, thug mi do d' làimh 
lericho, agus a righ, agus na daoine 
treun ann an neart. 

3 Agus cuairtichidh sibh am baile, 
sihhse f lieara-cogaidh uile, agus thèid 
sibh mu thimcliioll a' bhaile aon uair : 
mar so ni thu air sè làithibh. 

4 Agus giùlainidh -seachd sagairt 
roimh an àirc seaclid trompaidean a 
dh'adhaircibh reitlieachan : agus air 
an t-seachdamh là thèid sibh mu thim- 
chioll a' bhaile seachd uairean, agus 
sèididh na sagairt leis na trompaidibh. 

5 Agus an uair a ni iad fuaim f hada 
le adhaircibh nan reitheachan, agus an 
uair a chluinneas sibh fuaim na trom- 
paid, an sin èighidh an sluagh uile le 
h-iolaich mhòir, agus tuitidh balla a' 
bhaile sios o 'bhunadh, agus tlièid an 
sluagh suas gach duine dìreach roimhe. 

6 Agus ghairm losua mac Nuin air 
na sagartaibh, agus thubhairt e riu, 
Togaibh suas àirc a' choimhcheangail, 
agns giùlaineadh seaciad sagairt seachd 
trompaidean a dh'adhaircil^h reitheach- 
an roimh àirc an Tighearn. 

7 Agus thubliairt e ris an t-sluagh, 
Gabhaibh air bhur n-aghaidh, agus 
cuairtichibh am liaile, agus gabhadh 
esan a tha fo armaibh air aghaidh roimh 
àirc an Tighearn. 

8 Agus an uair a labhair losua ris an 
t-sluagh, ghabh na seachd sagairt, a' 
giùlan sheachd trompaidean a dli'adli- 
aircibh reitheachan, air an aghaidh 
roimh 'n Tighearn, agus shèid iad leis 
na trompaidibh ; agus lean àirc coimh- 
cheangail an Tighearn iad. 

9 Agus chaidh na daoine armaichte 
roimh na sagartaibh a shèid leis na 
trompaidibh, agus thàiniga' chuid eile 
do'n t-sluagh an dèigh na h-àirce, na 
sagartan a' gabhail air an aghaidh, agus 
a' sèideadh leis na tronipaidibh. 

10 Agus dh'àithn losua do'n t-sluagh. 2:32 lOSUA. ag ràdh, Cha dean sibh iolach, agus cha 
dean sibh fuaim sam bith le'r guth, ni 
mò thèid focal sam bith a mach as bhur 
beul, gus an là anns an abair mise ribh, 
Deanaibh iolacli ; an sin ni sibh iolacli. 

11 Mar sin chuairtich àirc an Tigh- 
earn am baile, a' dol m' a thimchioll 
aon uair : agus thàinig iad do'n champ, 
agus ghabh iad tàmh anns a' champ. 

12 Agus dh'èirich losua gu moch sa' 
mhaduinn, agus thog na sagairt suas 
àirc an Tighearn. 

13 Agus dh'iniich air an aghaidh a 
ghnàth seachd sagairt, a' giùlan sheachd 
trompaidean a dh'adhaircibh reitheach- 
an roimh àirc an Tighearn, agus shèid 
iad leis na trompaidibh : agus dh'imich 
an sluagh armaichte rompa, ach thàinig 
a' chuid eile do'n t-shiagh an dèigh àirce 
an Tighearn, na mgairt a' gabhail air 
an aghaidh, agus a' sèideadh leis na 
trompaidibh. 

14 Agus air an dara là chuairtich iad 
am baile aon uair, agus phill iad do'n 
chamf) : mar so rinn iad air sè làithiTdi. 

15 Agus air an t-seachdamh là dh'- 
èirich iad gu moch mu bhriseadh na 
fàire, agus chuairtich iad ara baile aÌB. 
an dòigh cheudna, seachd uairean : a 
mhàin air an là sin chuairtich iad am 
baile seachd uairean. 

16 Agus air an t-seachdamh uair 
shèid na sagairt leis na trompaidibh, 
agus thubhairt losua ris an t-sluagh, 
Deanaibh iolach ; oir thug an Tighearna 
dhuibh am baile. 

17 Agus bithidli am baile mallaichte, 
e fèin agus gach ni a ^7<'ann, do'n Tigh- 
earn : a mhàin bitliidh Rahab an striop- 
ach beò, i fèin agus iadsan uile a tha 
maille rithe san tigh, a chionn gu'n 
d"f holaich i nateachdairean a chuir sinn 
uainn. 

18 Agus sibhse, air gach aon chor 
gleidhibh sibh fèin o'n ni mliallaichte, 
air eagal gu'n dean sibh sibh fcin mall- 
aichte, 'nuair a ghabhas sibh do'n ni 
mhallaichte, agus gu'n dean sibh camp 
Israeil 'na mhallachadh, agus gu'n cuir 
sibh e fuidh bhuaireas. 

19 Ach tha 'n t-airgiod uile, agus an 
t-òr, agus na soithichean umha agus 
iaruinn, coisrigte do'n Tighearna : thig 
iad a steach do ionmhas an Tighearn. 

20 Agus rinn an sluagli iolacli an 
uair a shèid na sapai)~t leis na tromp- 
aidibh : agus an uair a cliiuar an sluagh 
fuaim na trompaid, agus a dh'èigh an 
sluagh le h-iolaich mhòir, an sin thuit 
am balla sìos gu làr ; agus chaidh an sluagh suas do'n bhaile, gach duine 
direach roimhe, agus ghlac iad am baile. 

21 Agus lèir-sgrios iad gach ni a bha 
sa' bhaile, eadar fhear agus bhean, òg 
agus shean, agus dhamh, agus chaora, 
agus asal, le faobhar a' chlaidheimh. 

22 Ach lis an dithis f hear a rannsaich 
a mach an tìr thubhairt losua, Rachaibh 
a steach do thigli na strìopaich, agus 
thugaibh a mach as a sin a' bhean, agus 
gach ni a th'aice, mar a mhionnaich 
sibh dhi. 

23 Agus chaidh na h-òganaich a bha 
'nan luchd-rannsachaidh a stigh, agus 
thug iad a mach Rahab, agus a h-athair, 
agus a màthair, agus a bràithrean, agus 
gach ni a bh'aice ; agus thug iad a mach 
a dilsean uile, agus chuir iad an taobh 
a muigh do champ Israeil iad. 

24 Agus loisg iad am baile le teine, 
agus gach ni a bh'ann : a mhàin an 
t-airgiod, agus an t-òr, agus na soith- 
ichean uniha agus iaruinn, chuir iad 
ann an ionmhas tighe an Tighearn. 

25 Agus ghlèidh losua Rahab an 
striopach beò, agus teaghlach a h- 
athar, agus gach ìii a JA'aice ; agus tha 
i 'na còmhnuidh ann an Israel gus an 
là 'n diugh, a chionn gu'n d'fholaich 
i na teachdairean a chuir losua a rann- 
sachadh a mach lericho. 

26 AgTis chuir losua fuidh mhionn- 
aibh iad san àm sin, ag ràdh, Mall- 
aichte gu robh an duine an làthair an 
Tighearn, a dh'èireas agus a thogas am 
baile so lerjcho : 'na cheud-ghin leag- 
aidh e a bhunachair, agus 'na nihac a's 
òige cuiridh e suas a gheatacha. 

27 Mar so bha'n Tigliearna maille ri 
losua, agus sgaoileadh 'iomradh-san air 
feadh na tìre uile. 

CAIB. VII. 

ACH rinn clann Israeil cionta san ni 
mhallaichte : oir ghabh Achan 
mac Charmi, mhic Shabdi,mhic Sherah, 
do thrèibh ludah, cuid do'n ni mhall- 
aichte : agus las fearg an Tighearn an 
aghaidh chloinn Israeil. 

2 Agus chuir losua daoine o lericho 
gu h-Ai, a tha làimh ri Bet-abhen, air 
an taobh an ear do Bhet-el, agus labh- 
air e riu, ag ràdh, Racliaibh suas, agus 
rannsaichibli a mach an tìr. Agus 
chaidh na daoine suas, agus rannsaich 
iad a mach Ai. 

3 Agus phill iad gu losua, agus thu- 
bhairt iad ris, Na rachadh an sluagh 
uile suas ; ach rachadh mu thimchioll 

I dà mhile no tri mìle fear suas, agus CAIB. 

buaileadh iad Ai : na toir aii- an t-sluagh 
uile saoithreachadh an sin ; oir cha 
'n'cil ann diubh ach beagan. 

4 Agus chaidh sùas an sin do'n t- 
sluagh mu thimchioll tri mìle fear ; 
agus theich iad roimh fheara Ai. 

5 Agus bhuail fìr Ai dhiubh mu 
thimchioU sè fir dheug thar f hichead : 
oir chuir iad an ruaig orra o chomhair 
a' gheata eadhon gu Sebarim, agus 
bhuail iad san dol sìos iad ; uime sin 
leagh cridhe an t-sluaigh, agus dh'f hàs 
e mar uisge. 

6 AgTis reub losua 'eudach, agus 
thuit e gu làr air 'aghaidh roimh àirc 
an Tighearna, gu tràth feasgair, e fèin 
agus seanairean Israeil, agus chuir iad 
duslach air an cinn. 

7 Agus thubhairt losua, Och ! a 
Thighearna Dhe, c'ar son a thug thu 
idir an sluagh so thar lordan, g'ar toirt 
thairis do làimh nan Amoracli, a chum 
ar sgrios ? O b'fhearr gu'm biomaid 
toilichte, agus gu'm biomaid air gabh- 

. ail còmhnuidh air an taobh eile do 
lordan ! 

8 Thighearna, ciod a their mi 
'nuair a thionndaidheas Israel an cùl- 
r'an naimhdibh ì 

9 Oir cluinnidh na Canaanaich, agus 
uile luchd-àiteachaidh na tìre, agus 
iadhaidh iad mu'n cuairt oirnn, agus 
gearraidh iad as ar n-ainm o'n talamh : 
agus ciod a ni thu ri d'ainm mòr ì 

10 AgTis thubhairt an Tighearna ri 
losua, Eirich suas ; c'ar son a luidheas 
tu mar so air t'aghaidh ? 

11 Pheacaich Israel, agus bhris iad 
mar an ceudna mo choimhcheangal a 
dh'àithn mi dhoibh ; oir ghabh iad 
eadhon do'n ni mhallaichte, agus mar 
an ceudna ghoid iad, agus mar an 
ceudna cheil iad, agus chuir iad eadhon 
am measg an airneis fèin e. 

12 Uime sin cha b'urrainn clann Is- 
raeil seasamh roimh an naimhdean, ach 
thionndaidh iad an cùl r'an naimhdibh, 
a chionn gu'n robh iad mallaichte. 
Cha bhi mise maille ribli tuille, mur 
sgrios sibh an ui niallaichte as bhur 
measg. 

13 Eirich suas, naomhaich an sluagh, 
agus abair, Naomhaichibh sibh fèin air 
son an là màireach ; oir mar so tha an 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Tha ni 
mallaichte a'd' mheadhon, O Israeil : 
cha'n urrainn thu seasamh roimh do 
naimhdibh, gus an cuir sibh air falbh 
an ni mallaichte as bhur measg. 

14 Anns a' mhaduinn iiime sin VII. 2.33 

bheirear cuideachd sibh a rèir bhur 
ti-eubhan : agus an treubh a ghabhas 
an Tighearna, thig i a rèir a teaghlaich- 
ean ; agus thig an teaghlach a ghabhas 
an Tighearn, a rèir a thighean ; agus 
thig an tigh a ghabhas an Tighearn, a 
lìon fear is fear. 

15 Agus esan a ghlacar leis an ni 
mhallaichte, loisgear le teine e fèin 
agus gach ni a ^A'aige ; a chionn gu'n 
do bhris e coimhcheangal an Tighearn, 
agus gu'n d'rinn e amaideachd ann an 
Israel. 

16 Uime sin dh'èirich losua gu moch 
sa' mhaduinn, agus thug e leis Israel a 
rèir an treubhan ; agus ghabhadh 
treubh ludah. 

17 Agus thug e leis teaghlach ludah ; 
agus ghabh e teaghlach nan Sarhith- 
each : agus thug e leis teaghlach nan 
Sarhitheach a lìon fear is fear ; agus 
ghabhadh Sabdi. 

18 Agus thug e leis a thigh, a lìon 
fear agus fear ; agus gliabhadh Achan 
mac Charmi, mhic Shabdi, mhic She- 
rah, do thrèibh ludah. 

19 Agus thubhairt losua ri Achan, 
' A mhic, thoir, guidheam ort, glòir do'n 

Tighearna Dia Israeil, agus dean aid- 
mheil da ; agus innis domh a nis ciod 
a rinn thu, na folaieh uam e. 

20 Agus f hreagair Achan losua, agus 
thubhairt e, Gu deimhin, pheacaich mi 
an aghaidh an Tighearna Dè Israeil, 
agus mar so agns mar so rinn mi. 

21 'Nuair a chunnaic nii am measg 
na creiche earradh bhrèagha Bhabilon- 
ach, agus dà cheud secel airgid, agus 
geinn òir anns an rohh leth-cheud secel 
do chudthrom, an sin shanntaich mi 
iad, agus ghabh mi iad ; agus, feuch, 
tha iad folaichte san talamh am meadh- 
on mo bhùtha, agus an t-airgiod 
fuidhe. 

22 Mar sin chuir losua teachdairean 
uaith, agus ruith iad do'n bhùth, agus, 
feuch, bha e folaichte 'na bhùth, agus 
an t-airgiod fuidhe. 

23 Agus thug iad leo iad à raeadlion 
a' bhùtha, agus thug iad gu losua iad, 
agus g-u clann Israeil uile, agus sgaoil 
iad a mach iad am fianuis an Tighearn. 

24 Agus ghabh losua agus Israeil 
uile maiìle ris, Achan mac Sherah, agus 
an t-airgiod, ag-us an earradh, agus an 
geinn òir, agus a mhic, agus a nighean- 
an, agus a dhaimh, agus 'asail, agus a 
chaoraich, agus a bhùtli, agus gach ni 
a ò/«'aige ; agus thug iad do ghleann 
Achoir iad. 234 lOSUA. 25 Agus thubhaiit losua, C'ar son a 
chuir thu dragh oirnn ì cuiridh an 
Tighearna dragh ortsa an diugh. Agus 
chlach clann Israeil uile e le clachaibh, 
agus loisg iad le teine iad, an dèigh 
dhoibh an clachadh le clachaibh. 

26 Agus thog iad suas carn mòr 
ehlach air a mhuin gus an là'n diugh : 
Agus phill an Tighearn o ghairge a 
chorruich : uime siu thugadh gleann 
Achoir mar ainm air an àite sin, gus an 
là'n diugh. 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
losua, Na gabh eagal, ag-us na bi 
fo gheilt ; gabh an sluagh cogaidh uile 
maille riut, agus èirich, imich suas gu 
h-Ai : feuch, thug mi tliairis do d' 
làimh righ Ai, agus a shluagh, agiis a 
bhaile, agus 'f hearann. 

2 Agus ni thu ri h-Ai ag-us r'a righ, 
mar a rinn thu li lericho, agus r'a 
righ : a mhàin a chreach, agus a 
sprèidh, gabhaidh sibh mar chobhart- 
ach dhuibh fèin. Cuir daoine ann am 
feall-f holach an aghaidh a' bhaile air a 
chùlaobh. 

3 AgTis dh'èirich losua agus an 
sluagh cogaidh uile, a dhol suas an 
aghaidh Ai: agus thagh losua mach 
deich mìle fichead a dh'f hearaibhtreun 
ann an neart, agus chuir e air falbh iad 
san oidhche. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, 
Feuch, ni sibh feall-f holach an aghaidh 
a' bhaile, eadhon air cùl a' bliaile : na 
rachaibh ro-f had o'n bhaile, ach bithibh 
uile deas : 

6 Agus thèid mise, agus an sluagh 
uile a tha maille rium, dlùth do'n 
bhaile : agus an uair a thig iad a mach 
'nar coinneamh, mar air tùs, teichidh 
sinne rompa. 

6 (Oir thig iad a mach 'nar dèigh) 
gus an tari-uing sinn iad o'n bhaile : 
oir their iad, Tha iad a' teicheadh 
romhainn, mar air tùs : uime sin 
teichidh sinne rompa. 

7 An sin èiridh sibhse o'n fheall- 
f holach, agus glacaidh sibh am baile : 
oir bheir an Tighearna bhur Dia 'nur 
làimh e. 

8 Agus an uair a ghlacas sibh am 
baile, cuiiidh sibh am baile ri theine : 
a rèir àithne an Tighearna ni sibh. 
Feuch, dh'àithn mise dhuibh. 

9 Uime sin chuir losua mach iad ; 
agus dh'fhalbh iad a dheanamh feall- 
fholach, agus dh'fhan iad eadar Bet-el agus Ai, air an taobh an iar a dh' Ai :' 
ach dli'f han losua an oidhche sin am 
measg an t-sluaigh. 

10 Agus dh'èirich losua gu moch sa'" * 
mhaduinn, agus dh'àireamh e'n sluagh, 
agus chaidh e suas, e fèin agus sean- 
airean Israeil, roimh 'n t-sluagh gu h- 
Ai. 

11 Agxis chaidh an sluagh cogaidh 
uile suas, a bha maille ris, agus chaidh 
iad am fagus, agus thàinig iad fa chomh- 
air a' bhaile, agus champaich iad air an 
taobh mu thuath do Ai : a nis bha 
gieann eadar iad agus Ai. 

12 Agus ghabh e mu thimchioU 
chùig mìle fear, agus chuir e iad a 
dheanamh feall-fholach eadar Bet-el 
agus Ai, air an taobh an iar do'n bhaile. 

13 Agus au uair a shuidhich iad an 
sluagh, eadhon am feachd uile a bh'axt 
an taobh mu thuath do'n bhaile, agus 
an luchd feall-f holach air an taobh an 
iardo'n bhaile, chaidh losua san oidhche 
sin do mheadhon a' ghlinne. 

14 Agus an uair a chunnaic righ Ai. 
sin, rinn iad cabhag agus dh'èirich iad 
gu moch ; ag-us chaidh fir a' bhaile a, 
mach gu cath an aghaidli Israeil, e fèin 
agus a shluagh uile, ann an àm suidh- 
ichte, fa chomhair a' chòmhnaird : ach 
cha robh fhios aige gu'» robh luchd 
feall-f holach 'na aghaidh air cùl a' 
bhaile. 

15 Agus rinn losua agiis Israel uile 
mar gu'm buailte iad rompa, agus theich 
iad rathad an fhàsaich. 

16 Agus ghairmeadh an sluagh uile 
a bha ann an Ai an ceann a chèile gu 
dol air an tòir, agus chaidh iad air tòir 
losua, agus thairngeadh o'n bhaile iad. 

17 Agus cha d'fhàgadh duine ann 
an Ai, no ann am Bet-el, nach deachaidh 
a mach an dèigh Israeil : agus dh'f hàg 
iad am baile fosgailte, agus chaidh iad 
air tòir Israeil. 

18 Agus thubhairt an Tighearna ri 
losua, Sìn a mach an t-sleagh a tha 'n 
ad làimh rathad Ai ; oir bheir mise a' 
d' làimh e. Agus shìn losua mach an 
t-sleagh a \>\\'aige 'na làimh, a dh'ionn- 
suidh a' bhaile. 

19 AgTis dh'èirich na daoine a bha 
ris an fheall-f holach gu grad as an àit, 
agus mith iad co luath 'sa shìn e mach 
a làmh : agus chaidh iad a stigh do'n 
bhaile agus ghlac iad e, agus limi iad 
cabhag, agTis chuir iad am haile ri 
theine, 

20 Agus an uair a sheall fir Ai 'nan 
dèigh, chunnaic iad, agus, feuch, chaidh CAIB 

deatacli a' bhaile suas gu nèamh, agus 
cha robh comas aca teicheadh an taobh 
so no'u taobh ud : agus thionndaidh an 
' sluagh a theich do'n f hàsacli, air an ais 
air an luchd-tòrachd. 

21 Agus an uair a chunnaic losua 
agus Israel uile gu'n do ghlac luchd na 
feall-f holach am baile, agus gu'n deach- 
aidli deatach a' bhaile suas, an sin phill 
iad, agus bliuail iad fir Ai. 

22 Agus chaidh iadsan a mach as a' 
bhaile 'uau aghaidli ; mar sin blia iad 
am meadhon Israeil, cuid air an taobh 
so, agus cuid air an taobh ud : agus 
bhuail siad iad, gus nach d'f hàgadh aon 
diubh beò, no aon gu dol as. 

23 Agus gUac iad righ Ai beò, agus 
thug iad e gu losua. 

24 Agus an uair a chuir Israel crìoch 
air uile luchd-àiteachaidh Ai a mharbh- 
adh, anns a' mhachair, auns an f hàsach 
d'an do chuir iad an ruaig orra, agus an 
uair a thuit iad uile le faobhar a' 
chlaidheimh, gus an do chuireadh as 
doibh, an sin phill na h-Israelich uile 
gn h-Ai, agus bhuail iad e le faobhar a' 
(•hlaidheimh. 

25 Agus bha ann dhiubhsan uile a 
thuit air an là sin, eadar flieara agus 
mhnài, dà mhile dheug, eadhon muinn- 
tir Ai- uile : 

26 Ou' chà do tharruing losua a làmh 
air a h-ais, a shìn e mach leis an t-sleagh, 
gus an do leir-sgrios eluchd-àiteachaidli 
Ai uile. 

2" A mhàin sprèidli agus creach a' 
bhaile sin ghabh Israelmar chobhartach 
dhoibh fèin, a rèir focail an Tigliearn 
a dh'àithn e do losua. 

28 Agus loisg losua Ai, agxis rinn e 
'na charn e gu bràth, 'na f hàsach gus 
an là'n diugh. 

29 Agus righ Ai chroch e air crann 
gu àm an f heasgair : agus mu dhol 
fuidhe na grèine dh'àithn losua, agus 
thug iad a nuas a chorp o'n chrann, agus 
thilg iad e aig dol a stigh geata a' 
bhaile, agus thog iad air carn mòr 
chlach, « tha làthair gus au là 'u 
diugh. 

30 An sin thog losua altair do'n 
Tighearna Dia Israeil air sliabh Ebail, 

31 Mar a dli'àithn Maois, ògiach an 
Tighearua, do chloinn Israeil, a rèir mar 
a ta e sgrìobhta ann an leabhar lagha 
Mhaois, altair do chlachaibh slàna, air 
nach do thog duine sam bith suas 
iarunn ; agus thug iad suas oirre ìob- 
airtean-Ioisgte do'n Tighearn, agus 
dh'ìobair iad tabhartais-shith. i. IX. ■ 235 

32 Agus sgriobh e 'n sin air na 
clachaibh dùblacliadh lagha Mhaois, 
a sgriobh e an làthair chloinn Israeil. 

83 Agus sheas Israel uile, ag-us an 
seanairean, agus an luchd-riaghlaidh, 
agus am breitheamhna, air an taobh so 
do'n àirc, agus air an taobh ud, an 
làthair nan sagart nan Lebhitheach, a 
ghiùlan àirc coimhcheangail an Tigh- 
earn, an coigreach co mhaith ris-san a 
rugadli 'nam measg ; leth dhiubh tliall 
fa chomhair slèibh Gheridsim, agiis leth 
dhiubh thall fa chomhair slèibh Ebail : 
mar a dh'àithn Maois, òglach an Tigh- 
earna, chum sluagh Israeil a bheann- 
achadh air tùs. 

34 Agus an dèigh sin leugh e uile 
bhriathran an lagha, na beannachdan 
agus na mallachdan, a rèir nan uile 
ìiithe a ta sgrìobhta ann an leabhar an 
lagha. 

35 Cha robh focal do na h-uile nithibh 
a dlr'àithn Maois, nach do leugh losua 
an làthair comhchruinnich Israeil uile, 
agus nam ban, agus na cloinne bige, 
agus nan coigreach a bha fantuinn 'nam 
measg. 

CAIB. IX. 

AGUS an uair a chuala na rìghrean 
uile a è/i'air an taobh so do lor- 
dan, anns na beanntaibh, agus anns a' 
cliòmhnard; agus ann an uile oirthir na 
fairge mòire thall fachomhair Lebanoin, 
an Hiteach, agus an t-Amorach, an 
Canaanach, am Peridseach, an Hibh- 
each, agus an lebusach so ; 

2 Chruinnich iad an ceann a chèile 
a chogadh ri losua, agus ri h-Israel, le 
aon rùn. 

3 Agus an uair a chuala luchd-àit- 
eachaidli Ghibeoin ciod a rinn losua ri 
lericho, agus ri h-Ai ; 

4 Rinn iadsan mar an ceudna gu 
seòlta, agus chaidh iad agus leig iad 
orra gu'm bu teachdairean iad, agus 
ghabh iad seann saic air an asalaibh, 
agTis fìon-shearragan a bha sean agus 
reubta, agus ceangailte suas, 

5 Agus brògan a bha sean agus càir- 
ichte air an cosaibli, agus sean eudach 
orra ; agus bha aran an lòin uile tioram 
agm liath. 

6 Agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
losua do'n champ gu Gilgal, agus thu- 
bhairt iad ris, agus ri fir Israeil, Thàinig 
sinne o dhùthaich fad as ; a nis uime 
sin deanaibh coimhcheangal ruinn. 

7 Agus thubhairt fir Israeil ris na 
Hibhich, Theagamh gu bheil sibh a 
chòmhnuidh 'nar measg, agus cionnus 236 lOSUA. a dli'fheudas sinne coimhcheangal a 
dheanamh ribh ì 

8 Agus thubhairt iad ri losua, Is 
sinne do sheirbhisich. Agus thubhairt 
losua riu, Cò sibh 'ì agus cia as a thài- 
nig sibh 1 

9 Agus thubhairt iad ris, O dhùthaich 
ro-f had air astarthàinig do sheirhhisich, 
air sgàth ainme an Tighearna do Dhè : 
oir chuala sinn 'iomradh-san, agus gach 
ni a rinn e san Eiphit, 

10 Agus gaeh ni a rinn e ri dà righ 
nan Amorach, a bka 'n taobh thall do 
lordan, ri Sihon righ Hesboin, agus ri 
h-Og righ Bhasain, a bka aig Astarot ; 

11 Uime sin labhair ar seanairean 
agus uile luchd-àiteachaidh ar diithcha 
ruinn, ag ràdh, Gabhaibh lòn 'nur 
làimh air son an turuis, agus rach- 
aibh 'nan coinneamh, agus abraibh riu, 
Is sinne bhur seirbhisich ; agus a nis 
deanaibh coimhcheangal ruinn. 

12 An t-aran so againn ghabh sinn 
teth air son ar lòin a mach as ar tighibh, 
san là anns an d'thàinig sinn a mach 
gu dol d'ur n-ionnsuidh-sa ; ach a nis, 
feuch, tha e tioram, agus liath : 

13 Agus na searragan fìona so a lìon 
sinn, bka iad nuadh, agus, feuch, tha 
iad reubta : agus tha ar n-eudach so 
agus ar brògan air fàs sean, le ro-fhad 
na slighe. 

1 4 Ag-us ghabh na daoine d'am biadh, 
agus cha d'iarr iad comhairle o bheul an 
Tighearn. 

15 Agus rinn losua sìth riu, agus rinn 
e coimhcheangal riu, a leigeil leo bhi 
beò : agus mhionnaich uachdarain a' 
chomhchruinnich dhoibh. 

1 6 Agus thachair an ceann thri làith- 
ean, an dèigh dhoibh coimhcheangal a 
dheanamh riu, gu'n cual' iad gu'm 6'iad 
an coimhearsnaich iad, agus gu'n robh 
iad a chòmhnuidh 'nam measg. 

17 Agus chaidh clann Israeil ari- an 
aghaidh, agus thàinigiad adh'ionnsuidh 
am bailtean air an treas là : a nis Viad 
am bailte Gibeon, agiis Chephirah, agus 
Beerot, agus Ciriat-iearim. 

18 Agus cha do bhuail clann Israeil 
iad, a chionngu'n domhionnaich uachd- 
avain a' chomhchruinnich dhoibh air an 
Tigheai-na Dia Israeil. Agus rinn an 
comhchruìnneach uile gearan an agh- 
aidh nan uachdaran. 

19 Ach thubhairt na h-uachdarain 
uile ris a' chomhchruinneach uile, 
Mhionnaich sinn dhoibh air an Tigh- 
eama Dia Israeil ; agus uime sin cha 'n 
fheud sinn beantuinn riu. 20 So ni sinn riu ; leigidh sinn eadhon 
leo a bhi beò, a chum nach bi fearg Dhè 
'nar n-aghaidh, air son nam mionnan a 
mhionnaich sinn dhoibh. 

21 Agus thubhairt na h-uachdarain 
riu, Leigibh leo bhi beò ; ach biodh 
iad 'nan luchd-gearraidh fìodha, agus 
'han luchd-tarruing uisge do'n chomh- 
chruinneach uile, mar a gheall na h- 
uachdarain dhoibh. 

22 Agus ghairm losua orra, agus 
labhair e riu, ag ràdh, C'ar son a 
mheall sibh sinn, ag ràdh, Tha sinn 
ro-f hada uaibh, an uair a tha sibh a 
chòmhnuidh 'nar measg '] 

23 A nis uime sin tha sibh mall- 
aichte, agus cha saorar neach air bith 
dhibh o bhi 'nur tràillibh, agus 'nur 
luchd-gearraidh fiodha, agus 'nur 
luchd-tarruing uisge air son tighe mo 
Dhè. 

24 Agus fhreagair iad losua, agnis 
thubhairt iad, Do bhrìgh gu'n d'inn- 
seadh gu cinnteach do d' sheirbhisich 
cionnus a dh'àithn an Tighearna do 
Dhia d'a òglach Maois am fearann uile 
a thoirt duibh, agus luchd-àiteachaidh 
na tìre uile a sgrios roimhibh, uime sin 
bha eagal mòr ar n-anama oirnn roimh- 
ibh, agus rinn sinn an ni so. 

25 Agus a nis, feuch, tha sinn a' d' 
làimh : mar a mheasar maith ag'us 
ceart leatsa a dheanamh ruinn, dean. 

26 Agus mar so rinn e riu, agus 
shaor e iad à làimh chloinn Israeil ; 
agus cha do mharbh siad iad. 

27 Agus rinn losua iad san là sin 
fèin 'nan luchd-gearraidh fiodha, agus 
'nan luchd-tarruing uisge do'n chomh- 
chruinneach, agus do altair an Tigh- 
earn, eadhon gus an là 'n diugh, anns 
an ionad a ròghnaicheadh e. 

CAIB. X. 

AGUS an uair a chual' Adonisedec 
righ lerusaleira gu'n do ghlac 
losua Ai, agus gu'n do leir-sgrios se e ; 
mar a rinn e ri lericho agais r'a righ, 
mar sin gu'n d'rinn e ri h-Ai agus r'a 
righ ; agus gu'n d'rinn luchd-àiteach- 
aidh Ghibeoin sìth ri h-Israel,agus gu'n 
robh iad 'nam measg ; 

2 Ghabh iad eagal mòr, do blirìgh 
gu'wi bu bhaìle mòr Gibeon, mar aon 
do na bailtibh rioghail, ag-us do bhrìgh 
gu'»» bu mhò e na Ai, agus gu'n robh a 
dhaoine uile treun. 

3 Uime sin chuir Adonisedec, righ 
Ierusaleim,y?05 gu Hoham righ Hebroin, 
agus gu Piram righ larmuit, agus gu CAIB. 237 laphia righ Lachis, agus gu Debir righ 
Egloiu, ag ràdli, 

4 Thigibli a nios a m'ionnsuidh-sa, 
agus cuidichibli leam, a chum gu'm 
buail sinn Gibeon ; oir rinn e sith ri 
losua, agus ri cloinn Israeil. 

5 Uime sin chruinnich cùig rìghre 
nan Amorach, righ lerusaleim, righ 
Hebroin, righ larmuit, righ Lachis, 
riglr Egioin, iad fèin an ceann a chèile, 
agTis chaidli iad suas, iad fèin agus an 
slòigh uile, agus champaiclr iad fa 
chomhair Ghibeoin, agus chog iad 'na 
aghaidh. 

6 Agus chuir fir Gliibeoin fios gu 
losua, do'n champ gu Gilgal, ag ràdli, 
Na deanadh do làmlr moille o d' sheir- 
bhisich : thi'g a nìos d'ar u-ionnsuidli 
gu grad, agus saor sinn, agus cuidich 
leinn : oir tha rìghre nan Amoraclr 
uile a tha 'nan còmhnuidli sna beannt- 
aibh, air cruinneachadh ri clièile 'nar 
n-aghaidli. 

7 Agus chaidh losua suas o Ghilgal, 
e fèin agus an sluagh cogaidh uile 
anaiUe ris, agus na iìr threuna uile. 

8 Agus thubliairt an Tighearna ri 
losua, Na gabli eagal rompa ; oir thug 
mise thairis do d' làimh iad : cha seas 
duine dhiubh romliad. 

9 Uime sin thàinig losua orra gu 
h-obann : rè na h-oidhche chaidh e 
suas Gliilgal. 

10 Agus clilaoidli an Tighearn iad 
roimh Israel, agus mharbh e iad le h-àr 
mòr aig Gibeon, agus chuir e'n ruaig 
oi ra ratliad uchdaich Bliet-horoin, agus 
bhuail e iad gu Hasecah, agus gu Ma- 
cedah. 

11 Agus an uair a bha iad a' teicli- 
eadh roimli Israel, agus iad air leathad 
Bliet-horoin, tliilg an Tighearna clacha 

. mòra orra nuas o nèamh gu Hasecali, 
agus fliuair iad bàs : bu lìonmlroire 
iadsan a bliàsaicli leis na claeha-meall- 
ain, na iadsan a mharbh clann Israeil 
leis a' clrlaidheamh. 

12 An sin labhair losuaris an Tigh- 
earna, san là anns an d'thug an Tigh- 
earna suas na h-Amoraich roimh chloinn 
Israeil, agus thubhairt e 'm tianuis Is- 
raeil, A ghrian, air Gibeon stad, agus 
tliusa, a ghealach, air gleann Aialoin. 

13 Agus stad a' glirian, agus sheas a' 
ghealach, gus an do dhìol an sluaghiad 
fèin air an naimlidibh. Nach 'e?7 so 
sgrìobhta ann an leabliar laseir ? Agus 
stad a' glirian am meadlion nèimli, 
agus cha d'rinn i cabhag gu dol fuidhe 
mu thimchioll là iomlain. 14 Agus clia robh là sam bith cos- 
mhuil ris an là sin, roimhe no 'na 
dhèigh, aiuis an d'èisd an Tighearna ri 
guth duine ; oir cliog an Tighearn air 
son Israeil. 

[1.5 Agus phill losua, agus Israel uile 
maille ris, do'n champ gu Gilgal.] 

16 Ach theich na cùig righrean ud, 
agus dli'fholaich siad iad fèin ann an 
uaimh ann am Macedah. 

17 Agus dh'innseadh do losua, ag 
ràdh, Fluiaradli na cùig righre fol- 
aichte ann an uaimh ann am Macedah. 

18 Agus thubhairt losua, Caruicliibh 
clacha mòra air beul na h-uamha, agus 
cuiribh daoine làimlr rithe g'an gleidh- 
eadlr. 

19 Agus na stadaibhse, ac/trachaibh 
air tòir bliur naimhdean, agus buailibh 
iadsan a's deireannaiclie dliiublr, na 
leigibh leo dol a stigli d'am bailtiblr ; 
oir tliug an Tigliearna bhur Dia iad 
tliairis d'ur làimli. 

20 Agus an uair a cliuir losua agus 
clann Israeil crioch air am marbhadh 
le li-àr ro.-mhòr, gus an do chuireadh 
as doibh, cliaidli a' clmid a mhair 
dliiubli a steach do na bailtibh daing- 
nichte. 

21 Agus phiU an sluagh uile do'n 
clramj) gu losua aig Macedah ann an 
sìth : cha do ghluais neach a theanga 
an agliaidli duine sam bitli do chloinn 
Israeil. 

22 An sin thubhairt losua, Fosglaibh 
beul na h-uamha, agus tlrugaibh a 
mach a m' ionnsuidh na cùig rìghi'ean 
ud as an uaimh. 

23 Agus rinn iad mar sin, agus thug 
iad a mach na cùig rìghrean ud d'a 
ionnsuidh as an uaimli, righ lerusaleim, 
rigli Hebroin, righ larmuit, righ Lach- 
is, agus righ Egioin. ' 

24 Agus an uair a thug iad a mach 
na rigiire sin gu losua, ghairm losua 
air fearaibli Israeil uile, agus thubhairt 
e ri ceannardaibh nam fear-cogaidh a 
chaidh maille ris, Thigibh am fagus, 
cuiriblr bhur cosan air muinealaibh nan 
righ sin. Agus thàinig iad am fagus, 
agus chuir iad an cosan air am muin- 
ealaibli. 

2.5 Agus thubhairt losua riu, Na 
biodli eagal oirbh agus na bithibh fuidh 
gheilt, bithibh làidir agus biodli deadh 
mhisneach agaibh ; oir mar so ni 'n 
Tighearna r'ur naimhdibh uile ris am 
bheil sibli a' cogadh. 

26 Agus an dèigir sin bhuail losua 
iad, agus mhai'bh c iad, agus chroch e 2.38 lOSUA. iad air cùig craiinaibh : agus bha iad 
an crochadh air na craiinaibh gu 
feasgar. 

27 Agus an àm dol fuidhe na grèine 
dh'àithn losua, agus thug iad a nuas iad 
o na crannaibh, agus thilg siad iad san 
uaimh anns an d'f holaich siad iad fe'in, 
agus chuir iad clacha mòra am beul na 
li-uamha, a tha lùthair gus a' cheart là 
so. 

28 Agus air an là sin fe'in ghlac 
losua Macedah, agiis bhuail se e le 
faobhar a' chlaidheimh, agus a ligh 
sgrios e gu tur, iadsan agus gach anam 
a M' ann ; cha d'fhàg e neach air bith 
beò : agus rinn e ri righ Mhacedah, 
mar a rinn e ri righ lericho. 

29 An sin chaidh losua, agus Israel 
iiile maille ris, tliairis o Mhacedah gn 
Libnah, agiis chog e 'n aghaidh Lilmah. 

30 Agus thug an Tighearna thairis e 
mar an ceudna, agus a righ, do làimh 
Israeil, agus bhuail se e le faobhar a' 
chlaidheimh, agus na h anaman uile a 
bha ann : cha d'fhàg e neach air bith 
beò ann, ach rinn e r'a righ, mar a rina 
e ri righ lericho. 

31 Agus chaidh losua, agais Israel 
uile maille ris, thairis o Libnah gu 
Lachis, agus champaich e 'na aghaidh, 
agus chog e 'na aglaaidh. 

32 Agus thug au Tighearna thairis 
Lachis do làimh Israeil, agus ghlac se 
e air an dara là, agus bhuail se e le 
faobhar a' chlaidheimh, agus gach anam 
a bha ann, a rèir nan uile nithe a rinn 
e air Libnah. 

38 An sin thàinig Horam righ Ghe- 
seir a nìos a chuideachadh Lachis ; 
agus bhuail losua e agus a sliluagh, gus 
nach d'fhàg e h-aon air bith beò aige. 

34 Agiis chaidh losua agus Israel 
uile maille ris, o Lachis gu h-Egion, 
agus champaich iad 'na aghaidh, agns 
chog iad 'na aghaidh : 

35 Agus ghlac iad e air an là siu 
fèin, agus bhuail iad e le faobliar a' 
chlaidheimh, agus gach anam a hha ann 
sgrios e gu tur san là sin, a rèir nau 
uile nithe a rinn e ri Lachis. 

36 Agus chaidli losua, agus Israel 
uile maiìle ris, suas o Egion gu Hebron, 
agus chog iad 'na aghaidh : 

37 Agus ghlac iad e, agus bhuail iad 
e le faobhar a' chlaidheimli, agus a 
righ, agus a bhailtean uile, agus gach 
anam a bha ann : cha d'f hàg e h-aon 
air bith beò, a rèir nan uile nithe a rinn 
e ri h-Eglon, ach sgrios e gu tur e, agus 
gach anam a bha ann. 38 -Agus phill losua, agus Israel uile 
maille ris, gu Debir, agus chog e 'ua 
aghaidh : 

39 Agus ghlac se e, agus a righ, agus 
a bhailtean uile, agus bhuail siad iad le 
faobliar a' chlaidheimh, agus lèir-sgrios 
iad gach anam a hha&mi ; cha d'fhàg e 
h-aon air bith beò : mar a rinn e ri 
Hebron, mar sin rinn e ri Debir, agnis 
r'a righ ; agns mar a rinn e li Libnah, 
agus r'a righ. 

40 Agus bhuail losua tir nam Ijeann 
uile, agus na h-àirde deas, agus a' 
chòmhnaird, agus nan tobar, agus an 
rìgl^an uile : cha d'fhàg e h-aon air 
bith beò, ach lèir-sgrios e gach neach 
anns an robh anail, mar a dh'àithn an 
Tighearna Dia Israeil. 

41 Agus bhuail losua iad o Chades- 
barnea gu ruig Gasa, agus tìr Ghosein 
uile gTi ruig Gibeon. 

42 Agus na rìghre sin uile, agus am 
fearann, ghlac losua dh'aon tarruing, 
do lihrìgh gu'n do chog an Tighearna 
Dia Israeil air son Israeil. 

43 Agus phiU losua, agus Israel uile 
maiUe ris, do'n cliamp gu Gilgal. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a cliuala labin righ 
Hasoir na nithe sin, chuir e fios 
gu lobab righ Mhadoin, ag-us gu righ 
Sliimroin, agus gu righ Àchsaiph, 

2 Agus a dh'ionnsuidh nan righ a 
hha mu thuath anns na beanntaibh, 
agus anns a' chòmhnard mu dheas do 
Chinerot, agus anns a' ghleann, agus 
ann an crìochaibh Dhoir, air an làimh 
an iar ; 

3 Agus a dKionnsuidh a' Chanaan- 
aich air an làimh an ear agus an làimh 
an iar, agus a dhHonnsuidh an Amor- 
aich, agus an Hitich, agus a' Pheridsich, 
agus an lebusaich anns na beanntaibìi, 
agus a dh'ionnsuidh an Hibhich fuidli 
Hermon, ann an tir Mhispeh, 

4 Agus chaidh iad a macli, iad fèiu 
agus ara feaclid uile maille riu, sluagh 
lìonmhor, eadhon mar a' ghaineamh a 
ta air tràigh na fairge thaobh lìonmlioir- 
eachd, le h-eachailih agus carbadaibh 
ro-Iìonmhor. 

6 Agus an uair a bha na righre sin 
uile air coinneacbadh a chèile, thàinig 
iad agus champaich iad cuidcachd aig 
uisgeachaibli Mheroim, a chogadli an 
aghaidh Israeil. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri 
losua, Na biodh eagal ort rompa ; oir 
am màireacli, mu'n àm so, bheir mise CAIB. 

suas iad uile marbli am fianuis Israeìl : 
geari-aidh tu iosgaidean an each, agus 
loisgidh tu an carbadan le teine, 

7 Agus thàinig losua, agus an sluagh 
cogaidh uile maiUe ris, orra aig uisg- 
eachaibh Mheroim g-u li-obann, agus 
bhuail iad orra. 

8 Agus thug an Tighearna thairis 
iad do làimh Israeil, a bhuail iad, agus 
a chuir an ruaig orra gu Sidon mòr, 
agusgu Misrephot-maim,agus gucòmh- 
nard Mhispeh air an làimh an ear, agus 
bhuail siad iad, gus nach d'fhà