Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich .."

See other formats


L _ q^. À / / : LE ABHRAICHE AN T-SEAO TIOMNAIDH, 

AIE AN TAKRUING 

O'N CHEUD CHANAIN 
CHUM GAELIC ALBANNAICH, 

AGUS 

AIR AN OUR A MACH LE H-UG HD AER AS ARD-SHEAUAIDII 
EAGLAIS NA H-ALBA. EDINBUEGH: 

PRINTED FOR 

THE NATIONAL BIBLE SOCIETY OF SCOTLAND 1869. ^ y ;o. 

<is% 7 ocg:' 

% ;ssi ,^ ( Jrawford & M'Cabe, PrinterFi, 15 Queen Street, Edinburgh. ABBREVIATIONS AND MARKS. A. C. Axte Christum. 

A' for " an " the article, as " a' bhean " 

the woman, for "an bhean." 
A' for " ag," sign of the pres. part. of 

verbs beginning with a consonant, 

as "a' bualadh" striking, but "ag 

òl" drinking. 
A' for "ann" in, as "a'd' cheann" in 

thy head, for "an do cheann." 
A for "as" out of, marked with an 

acute accent, as " à teine" out offire. 
'Ar for "thar" over, above, as, "deich 

'ar f hichead " thirty. 
B' for " bu " was, as " b'e " he was. 
C' for "cia" who, what, as "c'àit" 

where or in what place? "c'uin" 

when or at ivhat time? 
D' for "do" thy, thine, as "d'athair" 

thy father. 
D', dh' for "do" sign of the Preterite 

Tense of verbs, as "an d'aidich e" 

has he confessed? "dh'aidich mi" / 

have confessed. 
Eabh. for "Eabhra" Hebrew. 
Eir. for "Eirionnach" Irish. 
>G for "ag" sign of the pres. part. of 

verbs, as "'ga dheanamh" doing it. 
G' for "gu" to, as "g'a cheann" to the 

end thereof. 
M' for "mo" my, as "m'anam" my soul. 
M' for l< mu" about, as "m'a cheann" 

àbout his head. 
'Na for "ann a" in hìs, as "'na 

chridhe" in his heart. 
'Nan for « ann an " in their, as " 'nan 

tighibh " in their houses. 
'Nar for "ann ar" ìn our, as "'nar 

dùthaich " in our country. 
'Nur for " ann bhur " in your, as (i 'nur 

fearann " in yoxir land. 
'Nuair for "an uair" {» the time, when. 
'R for <l ar" our, as "o'r sinnsiribh" 

from our ancestors. 
'R for "bhur" your, as "le'r cead" 

MBÌth your leave. R' for "ri" to, as "r'arguth" to our 

voicc. 

San, sa' for "anns an" in the, as "san 
àm" in the time, " sa' bhaile" in the 
city. 

Sasg. for « Sasgonach" or " Sasonach" 
English. 

Sna for "anns na" in the, as "sna 
coilltibh " in the woods. 

T' for "do" thy, as "t'anail" thy 
breath. Before 'a vowel, d the initial 
consonant of this pronoun is changed 
into t: but t, the initial consonant 
of the verbs "tèid. tig, toir," is re- 
tained in writing, though pronounced 
as d. I 

y Grave accent. Vowels marked with 
this accent are always sounded long ; 
and such as are nòt, are generally 
sounded short. 

'Acute accent. When the vowel e is 
sounded like e in scene, or the Latin 
03 in Phoebus, as the Scotch pro- 
nounce it, it is commonly marked 
with this accent. 

' Apostrophe. When there is an eli- 
sion of one or more letters, it is 
usually marked with an apostrophe. 
Thus when the preceding word 
ends, or the following word begin3 
with a vowel, there is an elision of 
the possessive pronoun "a," as "le 
'shùil" with his eye, for "le a shùil;" 
"call 'anama" the loss ofhis soul, for 
"call a anama." A few Gaelic 
words admit of a fìnal vowei, or 
not, as the euphony requires it, as 
*'àit" or "àito '' aplace, " Tighearn" 
or "Tighearna" Lord, "naomh " or 
"naomha" holy, "fad" or "fada" 
long, "camp" br "campa" a camp; 
but as these final vowcls are not 
essential to the words, their ab- 
sence is not marked with an 
apostrophe LEABHRAICHEAN T-SEAIK T I M N A I D H. GENESIS ; anns am Iheil 
Ecsodus . 
Lebhiticuc 
A.ireamh 
Deuteronomi 
losua 

Breitheamhna 
Rut 

I. Samuel . 

II. Samuel . 

I. Righ 

II. Righ 

I. Eachdraidh 

II. Eachdraidh 
Esra . 
Nehemiah 
Ester . 
Iob . . 
Sailm . 
Gnàth-fhocal Caib. 

50 
40 
27 
36 
34 
24 
21 
4 
31 
24 
22 
25 Eclesìastes 
Dàn Sholaimh 
Isaiah . 
Ieremiah 
Tuireadh 
Eseciel 
Daniel . 
Hosea 
Ioel 
Amos 
Obadiah 
Ionah 
Micah . 
Nahum 
Habacuc 
Sephanìah 
Hagai . 
Sechariah 
Malachi OaTb,. 

n 

8 
G3 
62 
6 
43 
13 
U 
3 
% 
2 
4 
7 
3 
8 

a 

2 
14 
4 LEÀBHRAICHE AN TIOMNAIDH NUAIDH. SOISGEUL Mhata, anns atn bheil 
Soisgeul Mharcuis 
Soisgeul Lucais 
Soisgeul Eoin » . 
Gniomhara nan Abstol . 
Litir Phoil chum nan Romhan- 

ach 

I. Corintianach 

[I. Corintianach .... 
Galatianach . . . * 
Ephesianach .... 
Philipianach .... 

Colosianach 

X, LUIrPhoil chum nan Tesaìom- 
unach . Caib. 

" 28 
16 
24 
21 Caib 

II. Litir Phòilchumnan Tesaloni- 

anach • 
I Timoteuis .... 
II. Timoteuis .... 

Tituis 

Philemoin 
Eabhruidheach 
Litir Sheumais 
Litir I. Pheadair 
Litir II. Pheadair 
Litir I. Eoin 
Litir II. Eoin 
Litir III. Eoin . 
Litirludais, . 
Taisbeanadh Loìn 
3 
6 
4 
3 
1 
13 CEUD LEABHAR MHAOIS, d'an ainm 

GENESIS. SAN toiscach chruthaich Dia na 
nèamhan agus an talamh. 

2 Agus hha 'n talamh gun dcalbh 
agus falamh ; agus bha dorchadas air 
aghaidh na doimhne : agus bha Spior- 
ad Dè a' gluasad air aghaidh nan uis- 
geachan. 

3 Agus thubhairt Dia, Biodh solus 
ann : agus bha solus ann. 

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu 'n 
robh e maith : agus chuir Dia dealach- 
adh eadar an solus,agus an dorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là, 
agus an dorchadas dh'ainmich e Oidh- 
che: agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh athar 
am meadhon nan uisgeachan, agus 
cuireadh e dealachadh eadar uisgeach- 
an agus uisgeacha. 

7 Agus i'inn Dia an t-athar, agus 
chuir e dealachadh eadar na h-uis- 
geachan a bha fuidh 'n athar, agus na 
n-uisgeachan a bha os ceann an athair: 
agus bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an dara là. 

9 Agus thubhairt Dia, Cruinnichear 
ua h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a 
dh'aon àite, agus leigear ris an tìr 
thioram : agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia an fir thior- 
am Talamh, agus cruinneachadh nan 
uisgeacha dh'ainmich e Fairgeachan : 
agus chunnaic Diagu 'n robh e maith. 

11 Agus thubhairf Dia, Thugadh an 
talamh a mach feur, luibh a ghineas 
sìol, craobh-mheas a bheir a mach 
meas a fèir a gnè, aig am bheil a sìol 
innte fèin air an talamh : agus bha e 
mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach 
feur, luibh a ghineas sìol a fèir a gnè, 
agus craobh a bheir a mach meas, aig 

/om bheil a sìol innte fèin a fèir a gnè: 
agus chunnaic Dia gu'n robh e maith. 

13 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh sol- 
uis ann an speuraibh nèimh a chur 
dealachaidh eadar an là agus an oidh- 
che, agus bitheadh iad air son chomh- 
aran, agus air son aimsirean, agus air 
son ìàithean, agus bhliadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar sholusaibh 
ann an speuraibh nèimh, a thoirt sol- 
uis air an talamh: agus bha e mar 
sin. 

16 Agus tinn Dia dà sholus mhòr, 
an solus a's mò a fiaghladh an latha, 
agus an solus a's lugha a f iaghladh na 
h-oidhche ; agus na reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air as 
talamh, 

18 Agus a Haghladh san là, agus 
san oidhche, agus a chur dealachaidh 
eadar an solus agus an dorchadas : ag- 
us chunnaic Dia gu'n robh e maith. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
na h-uisgeachan a mach gu pailt an 
creutair gluasadach anns am bheil 
beatha, agus biodh eunlaith ag iteal- 
aich os ceann na talmhainn air agh- 
aidh speuran nèimh. 

21 Agus chruthaich Dia muca-mara 
mòra, agus gach uile chreutair beò a 
ghluaiseas, a thug na h-uisgeachan a 
mach gu pailt a fèir an gnè, agus gach 
eun iteagach a fèir a ghnè: agus 
chunnaic Dia gu'n robh e maith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag 
ràdh, Sìolaichibh, agus fàsaibh lìon- 
mhor, agus lìonaibh na h-uisgeachan 
anns na fairgibh, agus fàsadh an eun- 
laith lìonmhor air un talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an cùigeadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
an talamh a mach an creutair beò a 
fèir a ghnè, sprèidh, agus gach ni a 
shnàigeas, agus beathaiche na tal- 
mhainn a f èir an gnè : agus bha e mai 
sin. 

25 Agus finn Dia beathaiche na 
talmhainn a fèir an gnè, agus an 
sprèidh a fèir an gnè, agus gach ni a 
shnàigeas air an talamh a f èir a ghnè : 
agus chunnaic Dia gu'n robh e maith. 

26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid 
duine 'nar dealbh fèin, a fèir ar cos- 
lais fèin, agus biodh uachdaranachd 
aca os ceann èisg na mara, agus os 
ceann eunlaith nan speur, agus os 
ceann na sprèidhe, agus os ceann na 
talmhainn uile, agus os ceann gach ni 
a shnàigeas a ta snàigeadh air an tal- 
amh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 
'na dhealbh fèin ; ann an dealbh Dhò 
chruthaich se e : firionnach agus boir- 
ionnach chruthaich e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus 
thubhairt Dia fiu, Sìolaichibh, agus 
fàsaibh lìonmhor, agus lìonaibh an 
talamh, agus ceannsaichibh e; agus 
biodh uachdaranachd agaibh os ceann 
èisg na mara, agus os ceann eunlaith 
nan speur, agus os ceann gach ni beò 
a ghluaiseas air an talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thug 
mi dhuibh gach luibh a ghineas sìol, 
a ta air aghaidh na talmhainn uile, 
agus gach craobh anns am bheil meaa 
craoibhe a ghineas slol ; dhuibhso 
bithidh e mar bhiadh. A GENESIS, 30 Agus do uile bheathaichibh na 
talmhainn, agus do uile eunlaith nan 
ypeur, agus do gach ni a shnàigeas air 
an talamh, anns am bheil beatha, thug 
mi gach luibh ghorm mar bhiadh : ag- 
us bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a 
i-inn e, agus, feuch, bha e ro mhaith. 
Agus b' iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an seathadh là. 

CAIB. II. 

AGU8 chrìochnaicheadh na nèamh- 
an agus an talamh, agus an siuagh 
uile. 

2 Agus chrìochnaich Dia air an 
t-seachdamh là 'obair a rinn e ; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh là o 
'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an seachd- 
amh là, agus naomhaich se e : do 
bhrìgh gur ann air a ghahh e fois o 
'obair uile, a chruthaich Dia agus a 
rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh 
agus na talmhainn, 'nuair a chruth- 
aicheadh iad, san là an d'rinn an 
Tighearna Dia an talarnh agus na 
nèamhan. 

5 Agus cha robh uile phreasan na 
macharach fathast anns an talamh, 
agus cha d'fhàs fathast uile ìusan na 
macharach ; do bhrìgh nach d'thug 
an Tighearna Dia air uisge frasadh air 
an talamh, agus cha robh duine ann a 
chaoithreachadh na talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, 
agus dh'uisgich e aghaidh na tal- 
mhainn uile. 

7 Agus dhcalbh an Tighearna Dia 
an duine do dhuslach na talmhainn: 
agus shèid e ann an cuineinibh a 
shròine anail na beatha; agus dh' 
fhàs an duine 'na anam beò. 

8 Agus shuidhich an .Tighearna Dia 
gàradh ann an Eden san àird an ear, a- 
gus chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia air 
gach uile chraoibh fàs as an talamh 
a ta taitneach do'n t-sealladh, agus 
maith a chum bìdh : craobh na beatha 
mar an ceudna ann am meadhon a' 
ghàraidh, agus craobh eòlais a' 
mhaith agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach à 
h-Eden a dh'uisgeachadh a' ghàraidh ; 
ngus as a sin f oinneadh i, agus dh'fhàs 
i 'na ceithir cheannaibh. 

11 Is e ainm na ceud aimhne Pison ; 
so i a ta cuartachadh tìre Ohabhilah 
uile, far am bheil òr. 

12 Agus a ta òr na tìre sin maith : an 
sin a ta bdellium agus a' chlach onics. 

13 Agus is e ainm na dara aimhne 
Gihon : is i sin a ta cuartachadh tìre 
Chuis uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne 
Hidecel : is i sin a tha dol do'n taoibh 
an ear do Asiria. Agus is i a' cheath- 
rainh amhainn Euphrates. 

. 15 Agus ghabh an Tighearna Dia 
an duine, agus chuir se e ann an gàr- 
ndh Edein, g'a shaoithreachadh agus 
K'a ghlcidhcadh. 16 Agus dh'àithn an Tighearna Dia 
do'n duine, ag ràdh, Do gach uile 
chraoibh sa' ghàradh feudaidh tu ith- 
eadh gu saor: 

17 Ach do chraoibh eòlais a' mhaith 
agus an uilc, cha'n ith thu dh'i sin ; 
oir anns an là a dh'itheas tu dhith, gu 
cinnteach bàsaichidh tu. 

18 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia, Cha 'n' eil e maith gu'm biodh an 
duine 'na aonar: Ki mi dha còmh- 
nadh d'a i-eir fèin. 

19 Agus dhealbh an Tighearna Dia 
as an talamh uile bheathaiche na 
macharach, agus uile eunlaith nan 
speur, agus thug e iad a chum Adh« 
aimh, a dh'fliaicinn cionnus a dh'ain- 
micheadh e iad : agus ge b'e ainm a 
thug Adhamh air gach creutair beò, 
b'e sin a b'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean do'n 
sprèidh uile, agus clo eunlaith nan 
speur, agus do uile bheathaichibh na 
macharach : ach do Adhamh cha 
d'fhuaradh còmhnadh d'a rèir fèin. 

21 Agus thug an Tighearna Dia air 
codal trom tuiteam air Adhamh, agus 
choidil e : agus ghabh e h-aon d'a ais- 
nibh, agus dhùin e an fheoil suas 'na 
h-àit. 

22 Agus thog an Tigheama Dia an 
aisne a thug e o'n duine suas 'na 
mnaoi, agus thng ci chum an duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a 
nis cnàimh do m' chnàmhaibh, agus 
i'eoil do m' fheoil-sa : goirear bean 
dith, do bhrìgh gur ann as an duine a 
thugadh i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fcar 
'athair o.gus a mhàthair, agus dlùth- 
lea'naidh se f'a mhnaoi ; agus bithidh 
iad 'nan aon f heoil. 

25 Agus bha iacl ìe chèile lomnochd, 
an duine agus a bhean ; agus cha robh 
nàire orra. 

CAIB. III. 

À NIS bha an nathair ni bu shcolta 
JA. na h-aon do bheathaichibh na 
macharach a finn an Tighearna Dia; 
agus thubhairt i fis a' mhnaoi, Seadh, 
an dubhairt Dia, Cha 'n ith sibh do 
gach craoibh sa' ghàradh? 

2 Agus thubhairt a' bhean fis an 
nathair, Do mheas craobhan a' ghàr- 
aidh feudaidh sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na oraoibhe a ta 
ann am meadhon a' gharaidh, thubh- 
airt Dia, Cha'n ith sibh dheth, agus 
cha bhean sibh fis, a chum nach faigh 
sibh bàs. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' 
mhnaoi, Gu cinnteach cha 'n f haigh 
sibh bàs : 

5 Oir a ta fios aig Dia, san là a dh'- 
itheas sibh dheth, gu'm fosglar bhur 
sùilean, agus gu'm bi sibh mar dhèe, 
iiosrach air maith agus air olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu'n rclh 
a' chraobh maith a chum bìdh, agus 
gu'n robh i taitrieach do 'n t-sùil, agua 
'na craoibh r'a miannachadl\ a dhean. 
amh neach glic ; agus ghabh i d'a 
rncas agus dh'ith i, agus thug i mar oaib. rV. an ccudna d'a fcar maillc iitlie, agus 
dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sùilean ie 
chèile, agus dh'aithnich iad gu'* robh 
iad lonmochd; agus dh' f huaigh iad 
duilleach croinn-fhìge f'a chèile, agus 
Hnn iad dhoibh fèin aprain. 

8 Agus chual' iad guth an Tigh- 
earna Dè ag imeachd sa' ghàradh am 
fionnfhuaireachdan là: agus dh'fhol- 
aich Adhamh agu's a bhean iad fèin 
o ghnùis an Tighearna Dè am measg 
chraobhan a' ghàraidh. 

9 Agus dh'èigh an Tighearna Dia 
air Adhamh, agus thubhairt e fis, 
C'àit am bheil thu? 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi do 
ghuth sa' ghàradh, agus bha cagal orm 
a chionn gu'» robh mi lomnochd, agus 
dh'f holaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò dh'innis 
dhuit gu'4i robh thu lomnochd? An 
d'ith thu do'n chraoibh, a dh'àithn 
mise dhuit gun itheadh dhith? 

12 Agus thubhairt an duine, A' 
bhean a thug thu gu bhi maille iium, 
thug ise dhomh do'n chraoibh, agus 
dh'ith mi. 

13 A^us thubhairt an Tighearna 
Dia tis a' mhnaoi, Ciod e so a finn 
thu ? agus thubhairt a' bhean, Mheall 
an nathair mi, agus dh'ith mì. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia Hs an nathair, A chionn gu'n d' 
Hnn thu so, tha thu mallaichte thar 
gach ainmhidh, agus thar uile bheath- 
aiche na macharach : air do bhroinn 
imichidh tu, agus duslach ithidh tu 
uile iàithean do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas ea- 
dar thusa agus a' bhean, agus eadar do 
shìol-sa agus a sìol-sa : bruthaidh esan 
do cheann, agus bruthaidh tusa a 
shàil-san. 

16 Itis a' mhnaoi thubhairt e, Meud- 
aichidh migumòrdo dhoilgheas agus 
do thoirrcheas ; am pèin beiridh tu 
clann, agus H t'fhearbithidhdothog- 
radh, agus bithidh uachdaranachd 
aige ort. 

17 Agus H h-Adhamh thubhairt e, 
Do bhrigh gu'n d'èisd thu H guth do 
mhnà, agus gu'n d'ith thu do'n 
chraoibh a dh'àithn mise dhuit, ag 
ràdh,Cha'n ith thu dhith, tha'n talamh 
mallaichte air do shon ; ann an doil- 

heas ithidh tu dheth uile ìàithean do 
heatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain 
bheir e mach dhuit, agus ithidh tu 
luibh na macharach. 

19 Am fallus do ghnùise ithidh tu 
aran, gus am'pill thu dh' ionnsuidh na 
talmhainn; oir aisde thugadh thu: 
oir is duslach thu, agus gu duslach 
pilhdh tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar 
ainm air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm 
b'i màthair nan uile bheò. 

21 Agus finn an Tighearna Dia do 
Adhamh agus d'a mhnaoi, còtaichean 
croicinn, agus chomhdaich e iad. 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, Feuch, a ta'n duine air fas mar 
aon dhinn fe'in, iìo3rach air maith ag 
us olc. Agus a ùis air eagal gu'n sìn- 
eadh e mach a làrnh, agua gu'n.gabh- 
adh e mar an ceudna do chraoibh na 
beatha, agus gu'n itheadh e, agus gu'm 
biodh e beò gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir an Tigh- 
earna Dia a mach e à gàradh Edein, a 
shaoithreachadh na talmhainn, as an 
d'thugadh e. 

24 Agus dh'fhògair e mach an 
duine ; agus shuidhich e san taobh an 
ear do ghàradh Edein Cheruban, agus 
claidheamh lasarach, a bha tionndadh 
air gach làimh, a ghleidheadh slighe 
craoibhe na beatha. 

CAIB. IV. 
A GUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
A Eubha, agua dh'fhàs i torrach 
agus fug i Cain, agus thubhairt i. 
Phuair mi duine o'n Tighearna. 

2 Agus a Hs fug i a buràthair Abel : 
agus bha Abel 'na bhuachaille chaor- 
ach, ach bha Cain 'na threabhaicne 
fearainn. 

3 Agus tharladh an ceann làitheac 
àraidhf gu'n d' thug Cain do thoradh 
an fhearainn tabhartas do'n Tigh 
earna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna 
do cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an 
saill : agus bha meas aig an Tighearn 
air Abel agus air a thabhartas : 

5 Ach air Cain, agus air a thabh- 
artas, cha robh meas aige. Agus bha 
Cain fuidh throm fheirg, agus thuit a 
ghnùis. 

6 Agus thubhairt an Tighearna fì 
Cain, C'ar son a tha fearg ort ? agus 
Car son a thuit do ghnùis. 

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar 
Hut? agus mur dean thu gu maith 
aig an dorus tha peacadh 'na ìuidhe 
Agus Hutsa bithidh a thogradh, agus 
bithidh uachdaranachd agàd air. 

8 Agus ìabhair Cain fi h-Abel a 
bhràthàir : agus 'nuair a bha iad sa' 
mhachair,dh'èirich Cain suas an agh- 
aidh Abeil a bhràthar, agus mharbh 
se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Cain, C'àit ambheil Abel do bhràth- 
air ? Agus thubhairt esan, Cha'n 'cil 
fhios agam. Am mise fear-gleidhidh 
mo bhràthar ? 

10 Agus thubhairt esan, Ciod a f inn 
thu? Tha guth fola do bhràthar ag 
èigheach fiumsao'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte 
o'n talainh, a dh'fhosgail a bheul a 
ghabhail fola do bhràthar o d'ìàimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu an tal- 
amh, cha toir e dhuit à so suas a 
neart. A' t'fhògarach agus a' t'fhear- 
fuadain bithidh tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain fis an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur urr- 
ainn mi ghiùlan. 

14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach 
an diugh bhàrr aghaidh na tal- 
mhainn : aguso d' ghnùis-safolaìchear 
mi, agus bithidh mi a'm'fhògarach 4 GEN 

agus a'm' fhear-fuadain air an tal- 
amh ; agus tarlaidh, gach neach a 
gheibh mi,>w marbli e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Uime sin ge b'e air bith a mhar- 
bhas Cain, nìthear a sheachcl uireacl 
do* dhìoghaltas air. Agus chuir an 
Tighearna comhara air Cain, a chum 
ge b'e neach a gheibheadh e nach 
marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à là- 
thair an Tighearn, agus ghabh e 
còmhnuidh ann an tir Nod an taobh 
an ear do Eden. 

17 Agus dh'aithnich Cain a bhean, 
agus dh'fhàs i torrach, agus rug i E- 
noch : agus thog e baile, agus ghoir e 
ainm a' bhaile a reir ainme a mhic, 
Enoch. 

18 Agus f ugadh do Enoch Irad ; ag- 
us ghin Irad Mehuiael ; agus ghin 
Mehuiael Metusael ; agus ghin Metu- 
sael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi : b'e ainm a h-aon diubh A- 
dah, agus ainm na mnà eile Sillah. 

20 Agus rug Adah Iabal : b'esan 
athair na droinge a ta gabhail "còmh- 
nuidh am bùthaibh, agus na droiage 
aig am bheil sprèidh. 

21 Agus &'<? ainni a bhràthar Iubal : 
b'esan athair nan uile a iaimhsicheas 
clàrsach agus organ. 

22 Agus Sillah, fug ise mar an 
eeudna Tubalcain, fear-teagaisg gach 
uile fhir-ceird ann an ùmha agus an 
iarunn : agus b'i piuthar Thubalcain, 
Naamah. 

23 Agus thubhairt Lamech t'a 
mhnàibh, Adah agus Sillah, Cluinn- 
ibh mo ghuth, a mhnài Lameich, 
èisdibh f i m' chainnt : oir mharbh mi 
duine a chum mo iotaidh, agus ògan- 
ach a chum mo chiurraidh. 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uir- 
ead, gu deimhin dìolar Lamech a 
sheachd-deug agus a thri fichead uir- 
ead. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a fìs 
a bhean, agus fug i mac, agus thug i 
Set mar ainm air ; oir dh'òrduich Dia, 
thubhairt i, dhomhsa sliochd eile an 
àit Abeil, a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceud- 
na f ugadh mac, agus thug e Enos mar 
ainm air: an sin thòisich daoine fi 
£airm air ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 
TSe soleabhar ghinealach Adhaimh : 
san là an do chruthaich Dia an 
duine, ann an coslas Dè finn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach 
chruthaich e iad ; agus bheannaich e 
iad, agus thug e Adhamh mar ainm 
orra, san là an do chruthaicheadh iad. 

2 Agus bha Adhamh beò ceud agus 
deich bliadhna fichcad, agus ghin e 
mac 'ha choslas fèin, a fèir ìomhaigh 
fein : agus thug e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an 
dèigh dha Set a ghintinn, ochd ceud 
bliadhna : agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 5 Agus b'iad uxle làithean Adhaìmh 
a bha e beò, naoi ceud agus delcfc 
bliadhna fichead ; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùi° 
bliadhna, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha 
Enos a ghintinn, ochd ceud agus 
seachd bliadhna, agus ghin e mic ag- 
us nigheana. 

8 Agus b'iaduile iàithean Shet naoi 
ceud agus dà bhliadhna dheug ; agus 
fhuair e bàs. 

9 Agus bhaj Enos beò ceithir fich- 
ead bliadhna agus a deich, agus ghin 
e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an deigh 
dha Cainan a ghintinn, ochd ceud ag- 
us cùig bliadhna deug, agus ghin e 
mic agus nigheana. 

11 Agus b' iad uile ìaithean Enois 
naoi ceud agus cùig bliadhna ; agus 
fhuair e bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich 
bliadhna agus tri fichead, agus ghin e 
Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh 
dhaMahalaleel a ghintinn, ochd ceud 
agus dà fhichead bliadhna, agus ghin 
e mic agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile ìaithean Chainain 
naoi ceud agus deich bliadhna ; agus 
fhuair e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùig 
bliadhna agus tri fichead, agus ghin e 
Iared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an 
dèigh dha Iared a ghintinn, ochd ceud 
agusdeich bliadhnafichead, agus ghin 
e mic agus nigheana. 

17 Agus b' iad uile iàithean Mha- 
halaleeil ochd ceud, ceithir fichead, 
agus cuig bliadhna deug ; agus fhuair 
e bàs. 

18 Agus bha Iared beò ceud agus 
tri fichead agus dà bhliadhna, agus 
ghin e Enoch. 

19 Agus bha Iared beò, an dèigh 
dha Enoch a ghintinn, ochd ceud 
bliadhna, agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

20 Agus b' iad uile iàithean Tareid 
naoi ceud, tri fichead, agus dà bhliadh- 
na ; agus fhuair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead 
agus cùig bliadhna, agus ghin e Metu- 
selah. 

22 Agus ghluais Enoch maille ti 
Dia, an dèigh dha Metuselah a ghin- 
tinn, tri cheud bliadhna, agus ghin e 
mic agus nigheana. 

23 Agus b' iad uile iàithean Enoich 
tri cheud, agus tri fichead, agus cùig 
bliadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille li 
Dia, agus cha robh e ann, oir thug Dia 
ìeis e. 

25 Agus bha Metuselah beò ceud. 
agus ceithir fichead, agus seachd 
bliadhna, agus ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an 
dèigh dha Lamech a ghintinn, seachd 
ceud,ceithir fichead, agus dà bhliadh- 
na, agus ghin e mic agus nigheana. CAXB. VI. VII. 27 Agus b' lad uile làithean Mhetu- 
selah naoi ceud agus tri fichead agus 
naoi Miadhna ; agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud agus 
ceithir fichead agus dà bhliadhna, ag- 
us ghin e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, 
ag ràdh, Bheir an ti so fdn sòlas 
dhuinne thaobh ar n-oibre agus saoith- 
reach ar làmh, a thaobh na talmhainn 
a mhallaich an Tighearn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh 
dha Noah a ghintinn, cùig ceucl, 
ceithir fichead, agus cùig bliadhna 
deug; agus ghin e mic agus nigheana. 

31 Agus b' iad uile iàithean Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead agus 
seachd bliadhna deug ; agus fhuair e 
bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadh- 
na dh' aois : agus ghin Noah Sem, 
Ham, agus Iaphet. 

CAIB. VI. 

AGUS 'nuair a thòisich daoine H fàs 
Honmhor air aghaidh na talmh- 
ainn, agus a rugadh nigheana dhoibh, 

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigh- 
eana dhaoine, gu'n roòA iad sgiamh- 
ach. ghabh iad dhoibh fèin mnài do 
gach uile a ròghnaich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha 
bhi mo Spiorad a' strì iis an duine a 
ghnàth, do bhrìgh gur feoil a mhàin e : 
gidheadh bithidh a ìàithean ceud agus 
fichead bliadhna. 

4 Bha famhairean air an talamh sna 
làithibh sin ; agus mar an ceudna 'iia 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè 
a steach a chum nigheana dhaoine, 
agus a i'Ug iad clann dhoibh, dh'fhàs 
iad sin 'nan daoinibh treuna, a bha o 
shean 'nan daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tighearna gu'w 
bu mhòr aingidheachd an duine air an 
talamh, agus gu'n robh uile bhreith- 
neachadh smuaintean a chridhe a 
mhàin olc gach aon là. 

6 Agus b'aithreach ieis an Tighearna 
gu'n d' i-inn e an duine air an talamh, 
agus thog e doilgheas da 'na chridhe. 

7 Agus thubnairt an Tighearna, 
Sgriosaidh mi an duin?, a chruthaich 
mi, bhàrr aghaidh na talmhainn, ar- 
aon duine agus ainmhidh, agus an 
creutair a shnàigeas, agus eunlaith 
nan speur ; oir is aithreach leam gu'n 
d' iinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean ann 
an sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah : Bha 
Noah 'na dhuine cothromach, agus 
iomlan 'na linn ; agus ghluais Noah 
maille H Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, 
Sem, Ham, agus Iaphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh 
am fianuis Dè, agus lìonadh an talamh 
ie foirneart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an 
taiamh, agus, feuch, bha e truaillidh ; 
oir thruaill gach uile fheoil a slighe 
air an talamh. 

13 Agus thubhairt Dia H Ncah, | Thàinig crloeh gach uiie fheòla a'm' 
fhianius ; oir tha 5 n talamh air a lìon- 
adh le foirneart d'an trìd-san : agus, 
feuch. sgriosaidh mise iad maille iis 
an taiamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do fhiodh 
ghopher; seòmraichean ni thu san 
àirc, agus còmhdaichidh tu i a stigh 
agus a muigh ie pic. 

15 Agus so a' chumachd air an dean 
thui: Tri cheud làmh-choille fad na 
h-àirce, leth-cheud làmh-choillè a 
leud. agus deich 'ar fhichead làmh- 
choille a h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-choille criochnaichidh tu i 'ùa 
mullach; agus dorus nah-àirce cuiridh 
tu 'na taobh : U lobhtaibh ìochdarach, 
meadhonach, agus uachdarach ni 
thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon 
mise, dìle uisgeachan air an talamh, a 
sgrios gach uile fheòla, anns am bkeil 
anail na beatha fuidh nèamh: agus 
gheibh gach ni a ta air an talamh 

18 Ach daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal Hutsa: agus thèid thu a 
steach do'n àirc. thu fèin, agus do 
mhic, agus do bhean, agus mnài do 
mhac maille Hut. 

19 Agus do gach uile nì beò do'n 
uile fheoil, dithis do gach seòrsa bheir 
thu steach do'n àirc, gu'n gleidheadh 
beò maille i-iut : firiònn agus boirionn 
bithidh iad. 

20 Do'n eunlaith a i-èir an gnè, ag- 
us do'n sprèidh a i-èir an gnè, agus do 
gach ni a shnàigeas air an talamh a 
rèir a ghnè: thèid dithis do gach 
seòrsa steach a t'ionnsuidh, gu'n 
gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach 
uile bhiadh a dh'ithear, agus cruinn- 
ichidh tu a t' ionnsuidh e; agus bi- 
thidh e dhuitse agua dhoibhsan air 
son beathachaidh. 

22 Mar so Hnn Noah ; a i-èir gach 
ni a dh'àithn Dia dha, mar sin Hnn e 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna H 
Noah, Each thusa, agus do thigh 
uile, a steach do'n àirc; oir thusa 
chunnaicmi cothromach a'm' i'hianuis 
sa' ghinealach so. 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabh- 
aidh tu dhuit 'nan seachdaibh, am 
firionn agus a bhoirionn; agus do 
ainmhidhibh nach 'e»7glan 'nan dith. 
isibh, am firionn agus a bhoirionn : 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan 
speur 'nan seachdaibh, firionn agus 
boirionn, a ghleidheadh sìl beò air 
aghaidh na talmhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agus 
bheir mise air uisge teachd air an 
talamh dà f hichead là agus dà f hichead 
oidhche ; agus sgriosaidìi mi gach dùil 
bheò a rinn mi, bhàrr aghaidh na 
talmhainn. 

5 Agus i-inn Noah a i'èir gach nl a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bha, Noah sò ceud bliadhna GENESIS. dh'aols^nuair a bha an dile uisgeachan 
air an talamh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris, do'n àirc, air son uisgeacha 
na dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do 
ainmhidhibh nach 'eil glan, agus do 
eunlaith, agus do gach ni a shnàigeas 
air an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis a steach 
a dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn 
agus boirionn, a rèir mar a dh'àithn 
Dia do Noah. 

10 Agus an dèigh sheachd ìàithean 
bha uisgeacha na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, san dara mìos, san t- 
seachdamh latha deug do'n mhìos, 
san là sin fèin bhriseadh suas uile 
thobraiche na doimhne mòire, agus 
bha tuil-dhorsa nan nèamh air am 
fosgladh. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh 
dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche. 

13 Sa' cheart là sin fòin chaidh 
Noah, agus Sem, agus Ham, agus 
Iaphet, mic Noah, agus bean Noah, 
agus triuir bhan a mhac maille riu, a 
steach do'n àirc ; 

14 Iad fèin, agus gach uile bheath- 
ach a i'èir a ghnè, agus an sprèidh uile 
a i-èir an gnè, agus gach creutair a 
shnàigeas a ta snàigeadh air an talamh 
a rèir a ghnè, agus an eunlaith uile a 
i-èir an gnè, gach eun do gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a ììon dithis agus di- 
this, do gach uile fheoil, anns am bheìl 
anail na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, 
firionn agus boirionn chaidh iad a 
steach do gach uile fheoil, mar a 
dh'àithn Dia dha: agus dhruid an 
Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là 
air an talamh, agus mheudaicheadh 
na h-uisgeachan, agus ghiùlain iad an 
àirc, agus thogadh suas i os ceann na 
talmhainn. 

18 Agus bhuadhaich na h-uisgeach- 
an, agus mheuclaicheadh iad gu h-ana- 
barrach air an talamh ; agus shiubhail 
an àirc air aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeacha 
gu ro-anabarrach air an talamh ; agus 
chòmhdaicheadh na beanntan àrda 
uile, a bha fuidh na nèamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachan ; agus 
chòmhdaicheadh na bcanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheoil a 
bha gluasad air an talamh, araon do 
eunlaith, agus do sprèidh, agus do 
bheathaichibh, agus do gach ni a 
shnàigeas a ta snàigeadh air an 
talamh, agus gach uile dhuine. 

. 22 Oach ni aig an robh anail na 
bcatha ann an cuineinibh a shròine, 
do na h-uile a 6/m'air an talamh thior- 
am, dh'eug iad. 
23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a bha air aghaidh na talmhalnn, aracn 
duine agu3 ainmhidh, agus an creutair 
a shnàigeas, agus eunlaith nan speur ; 
agus sgriosadh iad bhàrr na tal- 
mhainn, agus dh'fhàgadh a mhàin 
Noah. agus na bha maille Hs san àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeach- 
an os ceann na talmhainn ceud agus 
leth-cheud là. 

CAIB. VIII. 

AGUS chuimhnich Dia air Noah, 
agus gach ni beò, agus 'gach uiie 
sprèidh a hha maille iis san àirc, agus 
thug Dia air gaoith dol thairis air an 
talamh, agus thraogh na h-uisgeach- 
an. 

2 Agus dhruideadh sua3 tobraiche 
na doimhne, agus tuil-dhorsa nan 
nèamh; agus'choisgeadh an t-uisge o 
na nèamhaibh. 

3 Agus phìll na h-uisgeachan a 
ghnàth bhàrr na talmhainn: agus 
thraogh na h-uisgeachan an dèigh 
ceucl agus leth-cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachd- 
amh mìos, air an t-seachdamh là 
deug do'n mhìos, air beanntaibh 
Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a 
ghnàth gus an deicheamh mìos : Anns 
an deicheamh mìos, air a' cheud là do'n 
mhìos, chunncas mullaich nambeann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, 
dh'fhosgail Noah uinneag na h-àirce a 
rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a 
chaidh a mach a' dol air 'ais agus air 
'aghaidh, gus an do thiormaicheadh 
na h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach col- 
uman uaithe, a dh'fhaicinn an do 
thraogh na.h-uisgeacha bhàrr aghaidh 
na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois 
do bhonn a choise, agus phill e d'a 
ionnsuidh do'n àirc, do bhrìgh gu'n 
robh na h-uisgeachan air aghaidh na 
talmhainn uile. An sin chuir e mach 
a ìàmh, agus ruge air, agus thug e 
stigh e d'a ionnsuidh do'n ùirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd 
làithean eile, agus a Hs chuir e mach 
an columan o'n àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a 
ionnsuidh san f heasgar, agus, feuch, 
duilleag craoibh-ola, a spìonadh leis, 
aige 'na ghob : agus dh'aithnich Noah 
gu'n do thraogh na h-uisgeacha bhàrr 
na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast seachd 
làithean eile, agus chuir e mach an 
columan ; agus cha do phill e Hs d'a 
ionnsuidh ni's mò. 

13 Agus anns an t-seathadh ccud 
blìadhna agus a h-aon, anns a' chcud 
mhìos, anns a' chcud là do'n mhìos, 
thiormaicheadh na h-uisgeacha suas 
bhàrr na talmhainn : agus bhuin 
Noah air falbh còmhdachadh na 
h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, 
feuch, bha aghaidh na talmhainn 
tioram. 

HAgua sandaramlos,san t-seachd- CAIB. 

amh là thar fhichead do'n ìnluos, 
bha an talamh air tiormachadh. 

15 Agus iabhair Dia ti Noah, ag 
ràdh, 

16 Itach a mach as an àirc, thu//ì«, 
agus do bhean, agus do mhic, agus 
mnài do mhac maille fiut. 

17 Thoir a mach ieat gach ni beò a 
ta maille fiut, do gach uile fheoil, do 
eunlaith, agus do sprèidh, agus do 
gach uile ni a shnàigeas a ta snàigeadh 
air an talamh, chum as gu'n sìolaich 
iad air an talamh, agus gu'm bi iad 
tcrthach, agus gu'm fàs iad lìonmhor 
air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus 
a mhic, agus a bhean, agus mnài a 
mhac maille f is : 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach 
tii a shnàigeas, agus gàch eun, gach ni 
a ghluaiseas air an talamh, a ièir an 
cineil, a mach as an àivc. 

20 Agus tiiog Noah altair do'n Tigh- 
earn, agus ghabh e do gach ainmhidh 
glan, agus do gach eun glan, agus thug 
e suas tabhart'ais-loisgte air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tighearna 
fàile cùbhraidh ; agus thubhairt an 
Tighearna 'na chridhe, Cha mhailaich 
mi fìs an talamh ni's mò air son an 
duine ; oir a ta smuainte cridhe an 
duine olc o 'òige ; ni mò a sgriosas mi 
tuille gach ni beò, mar a finn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh, 
cha sguir àm an t-sìl-chur agus foghar, 
agusfuachd agus teas, agus samhradh 
agusgeamhradh, agus là agus oidhche. 

CAIB. IX. 
A GUS bheannaich Dia Noah agus a 
A mhic, agus thubhairt e fiu, Sìol- 
àichibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus- 
lìonaibh an talamh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal agiis 
bhur fìamh-sa air uile bheathaichibh 
na talmhainn, agus air uile eunlaith 
nan speur, air gach ni a ghluaiseas air 
an talamh, agus air uile iasgaibh na 
mara ; d'ur làimh-sa tha iad air an 
tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta 
beò, dhuibh mar bhiadh ; amhuii mar 
an luibh ghorm thug mi dhuibh na 
h-uile nithe. 

4 Ach feoil maille i'abeatha, eadhon 
a fuil, cha 'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha- 
sa ìarraidh mise ; air làimh gach 
beathaich iarraidh mi i, agus air làimh 
an duine ; air làimh bràthar gach duine 
iarraidh mi beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, ie 
duine dòirtear fhuil-san ; oir ann an 
dealbh Dhè finn e an duine. 

7 Agus bithibh-sa sìolmhor, agus 
fàsaibh lìonmhor, ginibh air an tal- 
amh, agus fàsaibh lìonmhor ann. 

8 Agus ìabhair Dia fi Noah, agus 
ì'a mhic maille f is, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh 
mi mo choimhcheangal tibhse, agus 
ti'r sliochd 'iìur dèigh.' 

10 Agus fis gach uile chreutair beò 
a ta maille fibh, do euniaith. do sprèidh, agus do uile bheathaichibh 
na talmhamn maille tibh, o gach uile 
a ta dol a mach as an àirc, gu uiie 
bheathaichibh na talmhainn. 

11 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal fibh, agus cha sgriosar gach 
uile f heoil tuille ìe h-uisgibh na dìle : 
agus 'cha bhi dìle ann ni's mò a sgrios 
nà talmhainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara 
a' choimhcheangail a tha mi toirt eadar 
mise agus sibhse, agus gach creutair 
beò a ta maille tibh, air feadh ghineal- 
acha sìorruidh : 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an 
ncul, agus bithidh e 'ha chomhara 
coimhcneangail eadar mise agus an 
talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi 
neul os ceann na talmhainn, gu'm 
faicear am bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo 
choimhcheangal, a ta eadar mise agus 
sibhse, agus gacli creutair beò do'n 
uile f heoil ; agus cha'n fhàs ni's mò 
na h-uisgeacha 'han dìle a sgrios gach 
uile f heòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an 
neul, agus amhaircidh mi air, chum 
as gu'n cuimhnich mi 'n coimh- 
cheangal sìorruidh eadar Dia agus 
gach creutair beò do'n uile fheoil, a 
ta air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, 
So comhara a' choimhcheangail, a 
dhaingnich mi eadar mi fèin agus 
gach uile f heoil a ta air an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaitìh 
mach as an àirc. Sem, agus Ham, agus 
Iaphet : agus b'e Ham athair Chan- 
aain. 

19 Is iad sin triuir mhac Noah : 
agus ìeo sin iìonadh an talamh uiìe. 

20 Agus thòisich Noah air a bhi 'na 
f he&Y-saoithreach na talmhainn, agus 
shuidhich c fìon-gharadh. 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, agus 
bha e air mhisg, agus bhaelomnochd 
a stigh 'ha bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair 
Chanaain, nochd 'athar, agus dh'innis 
e d'a dhà bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus laphet 
brat, agus chuir iad ie chèile air an 
guailnibh e, agus chaidh iad an comh- 
air an cùil, agus chòmhdaich iad 
nochd an athar ; agus bha 'n aghaidh- 
ean air an ais, agus cha'n fhac' iad 
nochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o 'f hìon, agus 
thuig e ciod a finn a mhac a b'òige 
air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaichtc gu'n 
robh Canaan ; 'na sheirbhiseach nan 
seirbhiseach bithidh e d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte 
gu'n robh Tighearna Dia Sheim : agus 
bithidh Canaan 'ha sheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia Iaphet farsaing, agus 
còmhnuichidh e ann am bùthaibh 
Sheim ; agus bithidh Canaan 'na sheir- 
bhiseach dha. 

28 Agus bha Noah bcò an dèigh na dile tri cheud agus leth-cheud bliadh- 
na. 

29 Agus b'iad uile làithean Noah 
naoi ceud agus leth-cheud bliadhna : 
agus f huair e bàs. 

CAIB. X. 

ANIS ìs iad sin ginealaich mhac 
Noah ; Sem, Ham, agus Iaphet : 
agus rugadh dhoibh mic an dèigh na 
dìle. 

2 Mic Iapheit ; Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus Iabhan, agus Tubal, 
agus Mesech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir ; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic Iabhain ; Elisa, agus 
Tarsis, Citim, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan 
cinneach 'nan tìribh fèin, gach aon a 
rèir atheanga, a i-èir anteaghlaichean, 
'han cinneachaibh. 

6 Agus mic Ham ; Cus, agus Mis- 
raim, agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis ; Seba, agus Habh- 
ilah, aeus Sabtah, agus Eaamah, agus 
Sabtecha: agus mic Raamah; Seba, 
agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich 
esan air a bhi cumhachdach san 
talamh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach 
an làthair an Tighearn: Uime sin 
theirear, Amhuil mar Nimrod an 
sealgair cumhachdach an làthair an 
Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd 
Babel, agus Erech, agus Acad, agus 
Calneh, ann an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach 
Asur, agus thog e Ninebheh, agus baile 
Rehobot, agus Calah, 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabim, agus Naph- 
tuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, 
(o 'n d'-thàinig a mach Philistim) agus 
Caphtorim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a 
cheud-ghin, agus Het, 

16 Agus an Iebusach, agus an t-A- 
morach, agu3 an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheach, agus an 
t-Harcach, agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an 
Semarach, agus an t-Hamatacn : agus 
'ha dhèigh sin sgaoileadh a mach 
teaghlaichean nan Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach 
o Shidon, mar a thig thu gu Gerar gu 
ruig Gadsa, mar a thèid thu gu Sodom 
agus Gomorrah, agus Admah, agus 
Seboim, gu ruig Lasa. 

20 Is ìad sin mic Ham, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir an teanganna, 
'nan tiribh, agus nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceud- 
na, athair chloinn Ebeir uile, bràthair 
Iapheit bu shine, tugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, 
aguc Arphacsad, agus Lud, agus 
Aram. 23 Agus clann Araim ; Uds, agus 
Hul, agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus 
ghin Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber higadh dithfa 
mhac : Ve ainm aoin diubh Peleg, oir 
'ha làithibh-san roinneadh an talamh ; 
agus ainm a bhràthar, Ioctan. 

26 Agus ghin Ioctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus 
Ierah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah, 

23 Agus Obal, agus Abimael, agus 
Seba, 

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic Ioctain. 

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o 
Mhesa, mar a thèid thu gu Sephar, 
beinn san àird an ear. 

31 /* iad sin mic Sheim, a i-èir an 
teaghlaichean, a i-èir an teanganna, 
'han tìribh, a ì-èir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Noah, a rèir an ginealacha, 'han ciim- 
eachaibh : agus ieo sin toinneadh na 
cinnich anns an talamh an dèigh na 
dìle. 

CAIB. XI. 

AGUS bha'n talamh uile dh'&on 
teangaidh, agus na h-aon fhocail 
aig gach neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an turus 
o'n àird an ear, fhuair iad còmhnard 
ann an talamh Shinair, agus ghabh 
iad còmhnuidh an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon ri 
chèile, Thigibh, deanamaid clacha 
creadha, agus làn-loisgeamaid iad: 
Agus bha chlach chreadha aca air son 
cloiche, agus bha làthach aca air son 
morteir. 

4 Agus thubhairt iad, Thigibh, toga- 
maid dhuinn fèin baile, agus tùr, aig 
am bi a mhullach a' ruigheachd gu 
nèamh, agus deanamaid dhuinn fein 
ainm, air eagal gu'n sgaoilear o chèile 
sinn air aghaidh na talmhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn a nuas 
a dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, 
a thog clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, is aon sluagh a t'ann, agus aon 
teanga ac' uile ; agus thòisich iad air 
so a dheanamh : agus a nis cha bhacar 
dhiubh ni air bith, a smuainich iad a 
dheanamh. 

7 Thigibh, rachamaid sios, agus 
cuireamaid an cainnt an sin thar a 
chèile, chum as nach tuig iad cainnt 
a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad 
uaithe sin air aghaidh na talmhainn 
uile: agus sguir iad do thogail a' 
bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm 
air, do bhrigh ann an sin gu'n do 
chuir an Tighearna thar a' chèilo 
cainnt na talmhainn uile : agus uaithe 
sin sgaoil an Tighearn iad air aghaklh 
na talmhainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim : BAa 
Sem ceud bliadhna dh'aois, agus ghir UAIB, 

e Arphacsad dà bhlladhna an dèigh 
na dìle. 

11 Agus hha Sem heò, an dèigh dha 
Arphacsad a ghintinn, cùig ceud 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

12 Agus hha Arphacsad beò cùig 
bliadhna deug 'ar fhichead, agus ghin 
e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an 
dèigh dha Salah a ghintinn, ceithir 
cheud agus tri bliadhna ; agus ghin e 
mic agus nigheanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadh- 
na fichead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a ghintinn, ceithir cheud agus 
tri bliadhna; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadh- 
na deug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus 
deich bliadhna fichead; agus ghin e 
mic agus nigheanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadh- 
na fichead; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh 
dha Reu a ghintinn, dà cheud agus 
naoi bliadhna ; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

20 Agus bha Reu beò dà bhliadhna 
dheug 'ar fhichead ; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèign 
dha Serug a ghintinn, dà cheud agus 
seachd bliadnna; agus ghin e mic 
agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadh- 
na fichead ; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dha 
Nahor a ghintinn, dàcheud bliadhna ; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadh. 
na fichead ; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beò, an dèigh 
dha Terah a ghintinn, ceud agus naoi 
bliadhna deug, agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich is tri 
fichead biiadhna; agus ghin e Abram, 
Nahor, agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich The- 
rah : ghin Terah Abram, Nahor, agus 
Haran ; agus ghin Haran Lot. 

28 Agus fhuair Haran bàs i-oimh 
Therah 'athair, san tìr anns an d' i-ug- 
adh e, ann an Ur nan Caldeach. 

29 Agus ghabh Abram agus Nahor 
mnài dhoibh fèin : i>"<? ainm mnà A- 
braim, Sarai ; agus ainm mnà Nalioir, 
Milcah, nighean Harain, athar Mhil- 
cah, agus athar Iscah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach ; 
cha robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a 
mhac, agus Lot mac Harain mac a 
mhic, agus Sarai a bhan-chliamhuinn, 
bean Abraim a mhic ; agus chaidh iad 
a mach maille i-iu à h-Ur nan Cal- 
deach, gu dol do thìr Chanaain : agus 
thàinig iad gu Haran, agus ghabh iad 
còmhnuidh an sin. 

32 Acus b'iad làithean Therah dà t. mi» 9 

cheud agus cùig bliadhna : agus fhuair 
Terah bàs ann an Haran. 

CAIB. XII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
h-Abnam, Rach a mach à d' 
dhùthaich, agus o d' dhìslibh, agus à 
tigh t'athar, do'n tìr a nochdas mise 
dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach 
mòr, agus beannaichidh mi thu, agus 
ni mi t'ainm mòr: agus bithidh tu 
a'd' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a 
bheannaicheas thu, agus iadsan a 
mhallaicheas thu mallaichidh mi ; 
agus annadsa beannaichear uile 
theaghlaiche na talmhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a 
labhair an Tighearna ris, agus chaidh 
Lot maille ris : agus bha Abram cùig 
bliadhna deug is tri fichead a dh'aois 
'nuair a chaidh e mach à Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, 
agus Lot mac a bhràthar, agus am 
maoin uile a chruinnich iad, agus na 
h-anaman a fhuair iad ann an Haran, 
agus chaidh iad a mach gu dol do 
thìr Chanaain; agus thàinig iad do 
thìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh 
san fhearann gu àite Shicheim, gu 
còmhnard Mhoreh. Agus bha 'n Ca- 
naanach an sin san tìr. 

7 Agus dh'f hoillsich an Tighearn e 
fèin do Abram, agus thubhairt e, Do 
d' shliochd-sa bheir mise am fearann 
so: agus thog e 'n sin altair do'n 
Tighearn, a dh'f hoillsicheadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh 
air an taobh an ear do Bhetel, agus 
shuidhich e a bhùth, agus Betel aige 
air an taobh an iar, agus Hai air an 
taobh an ear : agus thog e 'n sin altair 
do'n Tighearn, agus ghairm e air 
ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìr-dhol 
air 'aghaidh mu dheas. 

10 Agus bha gorta san tìr: agus 
chaidh Abram sìos do'n Eiphit, gu 
bhi air chuairt an sin, do bhrìgh gu'n 
robh a' ghorta mòr san tìr. 

11 Agus 'nuair a bha e dlùth do 
dhol a stigh do'n Eiphlt, thubhairt e 
ii Sarai a bhean, Feuch a nis, tha fios 
agam gur bean mhaiseach thusa H 
amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Ei- 
phitich thu, their iad, So a bhean; 
agus marbhaidh iad mise, ach gleidh- 
idh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich gu maith 
dhomh airdo sgàth-sa; agus bithidh 
m' anam beò air do shonsa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram 
do'n Eiphit. chunnaic na h-Eiphitich 
a' bhean, gu'n robh i ro-mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna ccann- 
ardan Pharaoh i, agus mhol iad i do 
Pharaoh: agus thugadh a steach a' 
bhean do thigh Pharaoh. 

16 Agus bhuin e gu maith ii h-A- 
bram air a sgàth-sa : agus bha aigc 10 GENESI9. caoraich, agus daimk, agus asail f hir- 
ionn, agus òglaich, agus banoglaich, 
agus asail bhoirionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighcarna Pha- 
raoh agus a thigh le plàighibh mòra, 
air son Sharai mnà Abraim. 

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, 
agus thubhairt e, Ciod so a Hnn thu 
orm ? c'ar son nach d'innis thu dhomh 
gi\'m b'i so do bhean? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthar i? Mar sin dh'f heudainn a 
gabhail a m' ionnsuidh mar mhnaoi : 
a nis ma ta, feuch, do bhean ; gabh i, 
agus bi 'g imeachd. 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m'a thimchioll; agus chuir 
iad air falbh e fein, agus a bhean, agus 
.sach ni a bh' aige. 

CAIB. XIII. 

AGUS chaidh Abrarn suas as an 
Eiphit, e fèin, agus a bhean, agus 
gach ni a bh' aige, agus Lot maille rig, 
do'n taobh mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaoibhir ann 
an sprèidh, ann an airgiod, agus ann 
an òr. 

3 Agus dh'imich e 'na thurusaibh 
o'n taobh mu dheas eadhon gu Betel, 
gu ruig an t-àit anns an robh a bhùth 
an toiseach, eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a Hnn e 'n 
sin air tùs : agus ghairm Abram an 
sin air ainm an Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, 
a dh'imich maille H h-Abram, caor- 
aich, agus crodh, agus bùthan. 

6 Agus cha robh am fearann com- 
asach air an giùlan gu còmhnuidh 
a ghabhail cuideachd; oir bha am 
maoin mòr, agus cha b'urrainn iad 
còmhnuidh ghabhail cuideachd. 

7 Agus bha comhstri eadar bua- 
chaillean sprèìdhe Abraim, agus bua- 
chaillean sprèidhe Lot : agus bha 'n 
Canaanach agus am Peridseach san 
àm sin a chòmhnuidh san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram H Lot, Na 
bitheadh, guidheam ort, comhstri ea- 
da,r mise agus thusa, agus eadar mo 
bhuachaillean agus do bliuachaillean- 
sa ; oir is bràithre sinn. 

9 Nach 'eil an tìr uile romhad? 
Dealaich, guidheam ort, Humsa : ma 
ghabhas tu dh'ionnsuidh na làimhe 
clìthe, an sin thèid mise dh'ionnsuidh 
na làimhe deise ; agus ma thèid thu 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, an sin 
gabhaidh mise dh'ionnsuidh na 
làimhe clìthe. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, 
agus chunnaic e còmhnard Iordain 
uile, gu'n robh e gu lèir air 'uisgeach- 
adh gu maith, mun do sgrios an Tigh- 
earna Sodom agus Gomorrah, eadhon 
mar ghàradh an Tighearna, cosmhuil 
H talamh na h-Eiphit, mar a thig thu 
gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fein còmh- 
nard Iordain uile ; agus ghabh Lot a 
thurus o'n àird an ear, agus dhealaich 
na càirdean H cheile. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann an tìr Chanaain, agus ghabh Lot 
còmhnuidh am bailtibh a'chòmhnaird, 
agus shuidhich e a bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoim aingidh, 
agus 'nam peacaich am fìanuis an 
Tighearna gu ro-mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tighearna H 
h-Abram, an dèigh do Lot deaiachadh 
Hs, Tog a nis suas do shùilean, agus 
amhairc o'n àit anns am bheil thu, gu 
tuath, agus gu deas, agus gus an àird 
an ear, agus an iar : 

15 Oir am fearann uiie a ta t]iu a' 
faicinn, dhuitse bheir mi e, agus do d : 
shliochd gu bràth. 

16 Agu3 ùi mi do shliochd mai 
dhuslach na talmhainn; ionnus ma 
bhios e'n comas do dhuine duslach na 
talmhainn àireamh, an sin gu'n àir- 
mhear do sliliochd-sa mar an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fliear- 
ainn, 'na fhad, agus 'na ìeud, oir 
dhuitse bheir mi e. 

18 Agus dh'atharraich Abram a 
bhùth, agus thàinig e, agus ghabh e 
ccmhnuidh ann an còmhnard Mham- 
re, a tha ann an Hebron ; agus thog 
e'n sin altair do'n Tighearna. 

CAIB. XIV. 
AGUS tharladh ann an làithibh 
xl Amrapheil Hgh Shinair, Arioich 
Hgh Elasair, Chedorlaomeir righ 
Elaim, agus Thidail Hgh nan einn- 
each ; 

2 Gu'n d' Hnn iad sin cogadh ii 
Bera righ Shodoim, agus i-i Birsa righ 
Ghomorrah, Sinab righ Admah, agus 
Semeber righ Sheboim, agus righ 
Bhela, eadhon Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh- 
bhoinn H chèile ann an gleann Shi- 
dim, a tha nis 'na f hairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug Hnn iad 
seirbhis do Chedorlaomer, agus anns 
an treas bliadhna deug Hnn iacl 
ceannairc. 

5 Agus aiins a' cheathramh bliadh- 
na deug thàinig Cedorlaomer, agus na 
righrean a bha maille Hs, agus bhuail 
iad na Bephaimich ann an Asterot 
Carnaim, agus na Susimich ann an 
Ham, agus na h-Emimich ann an 
Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, 
gu ruig El-paran, a tha làimh Hs an 
fhàsash. 

7 Agus phill iad, agus thàinig iad 
gu Henmispat, eadhon Cades, agus 
bhuail iad dùthaich nan Amaleceach 
uile, agus mar an ceudna na h-Amor- 
aich, a bha chòmhnuidh ann an Ha- 
seson Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim a mach, 
agus righ Ghomorrah, agus righ Ad- 
mah, agus righ Sheboim, agus righ 
Bhela Ceadhon Shoair,) agus chuir iad 
cath riu ann an gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomcr righ Elaim, agus 
H Tidal righ nan cinneach, agus H 
li-Amraphel righ Shinair, agus H 
h-Arioch righ Elasair ; ceithir righre 
ìi cùig. 

10 Agus Iha glcann Shidim làn do CAIB. 

tshlochdaibh làthaich: agus theich righ 
Shodoim, agus righ Ghomorrab, agus 
thuit iad an sin 5 agus iadsan a mhair, 
theich iad do'n t-sliabh. 

11 Agus thug iad ìeo uile mhaoin 
Shodoim agus Ghomorrah, agus am 
biadh uile, agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad ìeo Lot, mac brà- 
thar Abraim (a bha chòmhnuidh ann 
an Sodom) agus a mhaoin, agus i.i Agus tnainig a n-aon a cnaiun 
as, agus dh'innis e do Abram an t- 
Eabhruidheach, a bha chòmhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre an Amor- 
aich. bràthar ' Escoil, agus bràthar 
Ancir.- agus Iha iad sin ann an comh- 
bhoinn H h-Abram. 

14 Agus 'nuair a chuala Abram gu'n 
do ghlacadh a bhràthair 'na phriosan- 
ach, dh'armaich e a sheirbkisich iunns- 
aichte, a rugadh 'na thigh fèin, tri 
cheud agus ochd-deug; agus iean e 
iad gu Dan. 

15 Agus i-oinn se e fein 'han aghaidh 
san oidhche, e fèin agus asheirbhisich, 
agus bhuail' e iad, agus iean e iad gu 
Hoba, a ta air an làimh chlì do Dha- 
mascus. 

10 Agus thug e air ais a' mhaoin 
uiie, agus mar an ceudna thug c air 
ais a bhràthair Lot, agus a mhaoin ; 
agus mar an ceudna aa mnài, agus an 
sluagh. 

17 Aguschaidh righ Shodoim a mach 
•ha choinneamh, an dèigh dha pilltinn 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus 
nan righ a bha maille i'is, aig gleann 
Shabheh, eadhon gleann an righ. 

18 Agus thug Melchisedec righ Sha- 
leim a mach aran agus fìon : agus 
6'esan sagart an Dè a's ro-àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus thu- 
bhairt e, Beannaichte gu'n rcbh Abram 
o'n Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh 
agus na talmhainn. 

20 Agus beannaichte gu'n robh an 
Dia a's ro-àirde, a thug thairis do 
naimhde do d'ìàimh. Agus thug e 
dha deachamh do gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim i'i 
h-Abram, Thoir dhomhsa na daoine, 
agus gabh a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhaìrt Abram ri righ 
Shodoim,Thogmi moìàmh suas ris an 
Tighearn, an Dia a's ro-àirde, Sealbh- 
adair nèimh agus na talmhainn, 

23 Nach gabh mi shnàthainn eadh- 
011 gu h>èill bròige, agus nach gabh 
mi bheag a dh'aon ni a's leatsa, chum 
as nach abair thu, Binn mi Abram 
beartach ? 

24 Saor a mhàin na dh'ith na h- 
òganaich, agus chuibhrionn nan 
daoine a chaidh maille rium, Aner, 
Escol, agus Mamre ; gabhadh iadsan 
an cuibhrionn. 

CAIB. XV. 

AN dèigh nan nithe sin thàinig focal 
an Tighearna gu h-Abram ann an 
taisbeanadh, ag ràdh, Na biodh eagal 
ort, Abraim : Is mise do Bgjath, agus 
do dhuals ro-mhòr. XV. 11 

2 Agus thubhairt Abram, A Thigh- 
earna Dhè, ciod a bheir thu dhomh,is 
mi'g imeachd cun chloinn, agus gur e 
Elieser so o Dhamascus fear-riagh- 
laidh mo thighe? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, 
dhomhsa cha d'thug thu sliochd air 
bìth : agus, feuch, ìs e neach a iaigadh 
a'm' thigh a's oighre orm. 

4 Agus, feuch, thàinig focal an Ti- 
ghearna d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha 
bhi t so 'na oighre ort; ach esan a 
thig a mach à t'innibh fèin, bithidh e 
'na oighre ort. 

5 Agus thug e ìeis a mach e, agus 
thubhairt e, Amhairc a nis suas gu 
nèamh, agus àir na reulta, ma's urr- 
ainn thu'n àireamh : Agus thubhairt 
e i'is, Mar so bithidh do shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tighearna ; 
agus mheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an 
Tigheam a thug a mach thusa à h-Ur 
nan Caldeach. a thoirt dhuit an 
fhearainn so, chum a shealbhachadh 
mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thigh 
earna Dhè, cia ìeis a bhios fios agant 
gu'n sealbhaich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomh- 
sa agh thri bliadhna dh'aois, agus 
gabhar thri bliadhna dh'aois, agus 
reithe thri bliadhna dh'aois, agus 
turtur, agus columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin 
uile, agus roinn e iad sa' mheadhon, 
agus chuir e gach aon do na mìribh fa 
chomhair a ìethbhreac; ach cha do 
ì'Oinn e na h-eoin. 

11 Agus 'nuair a thàinig an eunlaith 
a nuas air na cairbhean, dh'fhuadaich 
Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh, thuit codal trom air Abram ; 
agusjfeuch,thuit uamhann dorchadais 
mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, 
Biodh fios gu cinnteach agad, gu'm bi 
clo shliochd'nan coigrich ann an dùth- 
aich nach leo fèin ; agus ni iad seirbhis 
dhoibh, agus buinidh iad gu cruaidh 
i-iu ceithir cheud bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' ehinn- 
each sin d'an dean iad seirbhis, bheii 
mise breth : agus 'ha dhcigh sin thig 
iad a mach ìe maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh 
t'aithriche an sìth ; adhlaicear thu an 
deadh shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn 
thig iad an so air an ais, oir cha'n 'eil 
aingidheachd nan Amorach fathast 
iomlan. 

17 Agus 'nuair a bha ghrian air dol 
fuidh,bhadorchadas ann; agus, feuch, 
àmhuinn dheataich agus leus teSne, a 
chaidh eadar na mìribh sin. 

18 Air an là sin fèin Hnn an Tigh- 
earna coimhcheangal ri h-Abram, &?, 
ràdh, Do d' shliochd-sa thug mi ain 
fearann so, amhainn na h-E!phit, gu 
ruig an amhainn mhòr, amhainn Eu- 
phrates 12 GENESIS. 19 Na Cenich, agus na Cenidsich, 
agus na Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Perid- 
sich, agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na 
Canaanaich, agus na Girgasaicn, agus 
na Iebusaich. 

CAIB. XVI. 

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abraim, 
clann da ; agus bha banoglach 
Eiphiteach aice, d'am fc'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai H h-Abram, 
Feuch a nis, chum an Tighearna mi o 
chlann a bhreith : rach a steach,guidh- 
eam ort, a dh'ionnsuidh mo bhanog- 
laich ; theagamh gu'm faigh mi clann 
teatha-sa. Agus dh'èisd Abram H 
guth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, 
Hagar a' bhan-Eiphiteach, a banog- 
lach fèin, an dèigh do Abram còmh- 
nuidh ghabhail deich bliadhna ann an 
tìr Chanaain, agus thug si i d'a fear 
Abram, gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu 
Hagar, agus dh'fhàs i torrach : agus 
'nuair a chunnaic i gu'n d'fhàs i torr- 
ach, bha a banamhaighstir tàireil 'ha 
sùilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai H h-Abram, 
Biodh m'eucoir ortsa: thug mi mo 
bhanoglach do d' uchd ; agus 'nuair a 
chunnaic i gu'n d'fhàs i torrach, bha 
mise tàireil 'ha sùilibh : Gun' d' thug- 
adh an Tighearna breth eadar mise 
agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram H Sarai, 
Feuch, a ta do bhanoglach a d' *aimh 
fèin, dean rithe mar is àill ieat. Agus 
an uair a bhuin Sarai gu cruaidh Hthe, 
theich i o 'gnùis. 

7 Agus fhuair aingeal an Tighearn 
i làimh H tobar uisge san fhàsach, 
làimh Hs an tobar san t-slighe gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a 
bhanoglach Sharai, cia as a thàinig 
thu, agus c'àite tha thu dol? Agus 
thubhairt ise, Tha mi a' teicheadh o 
ghnùis Sharai mo bhanamhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingealian Tigh- 
earna iithe, Pill a dh'ionnsuidh do 
bhanamhaighstir, agus ùmhlaich thu 
fèin f'a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna rithe, Meudaichidh mise gu 
mòr do shliochd, agus cha'n àirmhear 
e thaobh lìonmhoireachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna Hthe, Feuch, tha thu torrach, 
agus beiridh tu mac, agus bheir thu 
Ismael mar ainm air, do bhrìgh gu'n 
d'èisd an Tighearna H t'anshocair. 

12 Agus bithidh e 'ha dhuine fiadh- 
aich ; bìthidh a iàmh an aghaidh gach 
thime, agus làmh gach duine 'na agh- 
aidhsan : agus am fìanuis a bhràith- 
rean uile gabhaidh e còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn 
a ìabhair Hthe, Thusa Dhè a ta 'g am 
fhaicinn ; oir thubhairt i, An e gu'n 
robhagams' ann an so mar an ceudna 
Bùli Hr an Ti sin a ta 'gam fhaicinn ? 

11 Uiine sin ghoir i do'n tobar, Beer- la-hai-roi; feuch, a ta e eadar Cades 
agus Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : 
agus thug Abram Ismael mar ainm 
air a mhac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead 
agus sè bliadhna dh'aois, 'nuair a Hig 
Hagar Ismael do Abram. 

CAIB. XVII. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir 
fìchead agus naoi bliadhna deug 
a dh'aois, dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin da, agus thubhairt e Hs, /* mise 
an Dia uile-chumhachdach ; gluais 
thusa a'm' fhianuis, agus bi iomlan. 

2 Agus hi mi mo choimhcheangal 
eadar mise agus thusa, agus meudaich- 
idh mi thu gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan. agus 
labhair an Tighearna Hs, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, a ta mo 
choimhcheangal Hutsa, agus bithidh 
tu a' t' athair mhòrain chinneach : 

5 Agus ni'n toirear & so a mach 
Abram mar ainm ort, ach bithidh A- 
braham agad mar ainm ; oir Hnn mi 
thu a' t' atnarr mhòrain chinneach. 

6 Agus himi thu ro-shìolmhor. agus 
hi mi dhìot cinnich, agus thig righrean 
a mach asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus 
do shliochd a'd' dhèigh, 'han gineal- 
achaibh, mar choimhcheangal sìorr- 
uidh, gu bhi m' Dhia dhuitse, agus do 
d' shliochd a'd' dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh, am fearann anns 
am bheil thu a'd' choigreach, tìr Cha- 
naain uile, mar sheilbh shìorruidh 
agus bithidh mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia H h-Abraham, 
Coimnididh tu uime sin mo choimh- 
cheangal, thu/A'n, agus do shliochd 
a'd' dhèigh, 'han ginealachaibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimh- 
ideas sibh, eadar mise agus sibhse, ag. 
us do shliochd a'd' dhèigh ; Gu'n 
timchioll-ghearrar gach leanabh mic 
'hur measg. 

11 Agus timchioll-ghearraidh sibh 
feoil bhur i-oimh-chroicinn, agus bith 
idh e 'ha chomhar' a' choimhcneangail 
eadar mise agus sibhse. 

12 Agus am mac 'fiur measg a bhios 
ochd làithean a dh' aois. timchioll- 
ghearrar e, gach leanabh mic 'hur 
ginealachaibh, esan a bheirear san 
tigh, no cheannachar te h-airgiod o 
choigreach air bith, nach 'eil do 
d'shliochd-sa. 

13 Timchioll-ghearrar gu cinnteach 
esan a bheirear a'd' thigh, agus esan a 
chcannachar ìe t'airgiod : agus bithidh 
mo choimhcheangal 'hur feoil-sa mar 
choimhcheangal sìorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thim- 
chioll-ghearrta, aig nach timchioll- 
ghearrar feoil a roimh -chroicinn, 
gearrar an t-anam sin a mach o 
'shluagh : bhrisemo choimhcheangal. 

15 Agus thubhairt Dia H h-Abra- 
ham, A thaobh Sharai do mhnà, cha CAIB. 

toir thu Sarai mar alnm oirre, oir is e 
Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agus 
bheir mi dhuit mar an ceudna mac 
uaithe : seadh, beannaichidh mi i, ag- 
us bithidh i 'ha màthair chinneach ; 
thig righrean phoibleach uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'agh- 
aidh, agus i inn e gàire ; agus thubhairt 
e 'ha chridhe, Am beirear mac dhasan 
a ta ceud bliadhna dh'aoisT Agus 
am beir Sarah, a ta deich agus ceithir 
fichcad bliadhna dh'aois, mae? 

18 Agus thubhairt Abraham ri Dia, 
gu maireadh Ismael beò a't' fhian- 
uis ! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinn- 
teach heiridh do bhean Sarah mac 
dhuit ; agus bheir thu Isaac mar ainm 
air: agus daingnichidh mise mo 
choimhcheangal iis mar choimh- 
cheangal sìorruidh, agus i-'a shliochd 
'ha dhèigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala 
mi thu : Feuch, blieannaich mi e, ag- 
us hi mi sìolmhor c, agus cuiridh mi 
'n lìonmhoireachd e gu h-anabarrach. 
Dà cheannard deug ginidh e, agus hi 
mi e 'ha chinneach mòr. 

21 Ach mo choimhcheangai daing- 
nichidh mi ri h-Isaac, a bheireas 
Sarah dhuit san àm so anns an ath 
bhliadhna. 

22 Agus sguir e bhi labhairt ris; 
agus chaidh Dia suas o Abraham. 

23 Agus ghabh Abraham Ismael a 
mhac, agus iadsan uile a i-ugadh 'ha 
thigh, agus iadsan uile a cheannach- 
adh le 'airgiod-san, gach firionnach 
ammeasg dhaoine tighe Abrahaim; 
agus thimchioll-ghearr e feoil an 
roimh-chroicinn anns a' cheart là sin 
fèin, mar a thubhairt Dia iis. 

24 Agus bha Abraham ceithir fich- 
ead agus naoibliadhna deug a dh' aois, 
'nuair a thimchioll-ghearradh dha 
feoil a roimh-chroicinn. 

25 Àgus bha Ismael a mhac tri 
bliadhna deug a dh'aois, 'nuair a thim- 
chioll-ghearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thim- 
chioll-ghearradh Abraham, agus Is- 
mael a mhac. 

27Agus thimchioll-ghearradh maille 
i'is uile dhaoine a thighe, a rugadh 'ha 
thigh, agus iadsan a cheannachadh 
le h-airgiod o mhac coigrich. 

CAIB. XVI II. 

AGUS dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin da ann an còmhnard Mhamre, 
agus e 'ha shuidhe an dorus a' bhùtha 
ann an teas an là. 

2 Agns thog e suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuir 
dhaoine a' seasamh làimh Ks; agus 
'nuair a chunnaic e iad, i-uith e 'han 
coinneamh o dhorus a' bhùtha, agus 
chrom se e fèin gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, 
ma fhuair mi his deadh-ghean a'd' 
shùilibh, guidheam ort, ha rach 
seachad air do sheirbhiseach, XVIII. 13 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, 
beagan uisge, agus ionnlaidibh bhur 
cosan, agus leigibh bhur n-anail fo 'n 
chraoibh ; 

ò Agus bheir mise an so greim arain, 
agus neartaichibh bhur cridhe : an 
dèigh sin imichidh sibh roimhibh, oir 
is ann uime sin a thàinig sibh a 
dh'ionnsuidh bhur seirbhisich. Agus 
thubhairt iadsan, Dean eadhon mar a 
thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do*n bhùth 
a dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt 
e,Dean cabhag, taoisinn tri miosairean 
do mhin phlùr, agus dean arain air lic 
an teintein. 

7 Agus i'uith Abrahara a dh'ionn- 
suidh a' chruidh, agus ghabh e laogh 
maoth agus maith, agus thug e dh'òg- 
anach <•, agus rinn e deifir g'a dheas- 
achadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agus 
an laogh a dheasaicn e, agus chuir 
e air am beulaobh iad; agus sheas e 
làimh tiu fo 'n chraoiblu agus dh'ith 
iad. 

9 Agus thubhairt iad Hs, C'àit am 
bheil Sarah do bhean « Agus thubhairt 
esan, Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach 

Sillidh mi t'ionnsuidh a reir am na 
eatha : agus, feuch, bithidh raac aig 
Sarah do bhean. Agus chuala Sarah 
sin ann an dorus a' bhùtha, a bha air 
a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah 
sean, agus air dol air an aghaidh gu 
maith ann an aois : agus sguir Sarah 
a bhi ièir dòigh nam ban. 

12 Uime sin iinn Sarah gàire innte 
fèin, ag ràdh, An dèigh dhomhsa fàs 
aosda, am bi subhachas agam, agus 
gu bheil mo thighearn aosda mar an 
ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearna fi 
h-Abraham, C'ar son a i'inn Sarah 
gàire, ag ràdh, 'Ne gu'm beir mise gu 
cinnteach leanabh, agus mi aosmlior? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta 
do 'n Tighearna ? San àm shuidhichte 

Eillidh mi a t' ionnsuidh, a ièir àm na 
eatha, agus bithidh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh Sarah, ag 
ràdh, Cha d' rinn mi gàire : oir bha 
eagal oirre. Agus thubhairt esan, Ni 
h-eadh, oir Hnn thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, 
agus dh'amhairc iad rathad Shodoìm : 
agus chaidh Abraham maille Mu g'an 
cur air an t-slighe. 

17 Agus thubhairt an Tighearn, An 
ceil mi air Abraham an ni sin a ta mi 
gus a dheanamh ; 

18 Agus gu'm fàs Abraham gu 
cinnteach 'ha chinneach mòr agus 
cumhachdach, agus gu'm beannaich- 
ear annsan uile chinnich na talmh- 
ainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir 
e àithne d'a chloinn, agus d'a theagh- 
lach 'ha dhèigh, agus gleidhidh iadsan 
slighe an Tignearn, a' deanamh ceart- 
ftis agus breitheanais ; chum as >ru 1 n 14 GENESIS. toir an Tighearn air Abraham an ni 
sìn a ìabhair e m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, 
Do bhrìgh gu bheil giaodh Shodoim 
agus Ghomorra'li mòr, agus do bhrìgh 
gu bheil arn peacadh air 'antrom- 
achadh gu h-anabarrach ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi rni 
ma rinn iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, 
a thàinig a rn' ionnsuidh; agus mar 
do Hnn, bithidh fios agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an 
aghaidh as a sin, agus ghabh iad an 
t-slighe gu Sodorn: ach sheas Abraham 
fathast an làthair an Tighearn. 

23 Agus thàinig Abraham am fagus, 
agus thubhairt e, An sgrios thusa mar 
an ceudna an t-ionracan maille i'is an 
aingidh ? 

24 Ma's e 's gu bheil leth-chend ion- 
racan an taobh a stigh do'n bhaile, an 
sgrios' .thu mar an ceudna, agus nach 
caomhaìn thu'n t-àit air son an leth- 
cheud ionraean a ta ann. 

25 Gu ma fada robh e uaitse a 
dheanamh air an dòigh so, an t-ion- 
racan a mharbhadh maille ris an ain- 
gidh, ionnus gu'm bi an t-ionracan 
niar an t-aingidh : gu ma fada robh 
sin uaitse. Nach dean Breitheamh 
ua talmhainn uiìe ceartas ? 

SSAgns thubhairt an Tighearna,Ma 
gheibb. mi ann an Sodom leth-cheud 
ìonracan an taobh a stigh do'n bhaile, 
ivri eaomhnaidh mi an t-àit uile air 
an rigàtii-san. 

27 Agus. f hreagair Abraham, agus 
thubhairt e, Feuch a his, ghabh mi 
orm fèin labhairt ri m' Thighearna, 
agus gun annam ach duslach agus 
ìuaithre. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear a dh'- 
uireasbhuidh air an leth-cheud ion- 
racan, an sgrios thu 'm baile uile air 
son easbhuidh chùigir? Agus thu- 
bhairt e, Cha sgrios mi e, ma gheibh 
mi'n sin cùig agus dà f hichead. 

29 Agus ìabhair e iis a i-ìs, agus 
thubhairt e, Ma's e's gu'm faighear an 
sin dà fhichead? Agus thubhairt e, 
Cha dean mi e air sgàth dhà fhich- 
eacl. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na 
biodh fearg air mo Thighearn, agus 
labhraidh mi : Ma's e's gu'm faighear 
an sin deich 'ar f hichead ? Agus thu- 
bhairt c, Cha dcan mi e, ma glieibh mi 
an sin cleich 'ar f hichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, 
ghabh mi orm fèin labhairt ri m' 
Thighearna : Ma's e's gu'm faighear 
fichead an sin ? Agus thubhairt e, Cha 
sgrios mi e air son fhichcad. 

32 Agus thubhairt e, Och ! na biodh 
fearg air mo Thighearn, agus Iabh- 
raidh mi mhàin an aon uair so : 
Ma's e's gu'm faighear deichnear an 
sin? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
eair sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearna 
roimhe. 'nuair a sguir e do ìabhairt ri 
h-Abraham : agus nhill Abraharn g'a 
&ÌU fèin. CAIB. XIX. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom 
safn fheasgar, agus bha Lot 'ha 
shuidhe ann an geata Shodoim ; agus 
'nuair a chunnaic Lot iad, dh'èirich e 
suas 'nan coinneamh, agus chrom ge 
e fèin air 'aghaidh gu làr. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a Ms,'mc 
thighearnan, tionndaidhibh a steach, 
guidheam oirbh, do thigh bhur. seir- 
bhisich, agus fanaibh rè na h-oidhche, 
agus ionnlaidibh bhur cosan, agus 
èiridh sibh gu moch, agus thèid sibh 
air bhur turus. Agus tnubhairt iad, 
Ni h-eadh, ach fanaidli sinn air an 
t-sràid rè na h-oidhche. 

3 Agus choimh-èignich e iad, agus 
thionndaidh iad d'a ionnsuidh, agus 
chaidh iad a steach d'a thigh : agus 
i-inn e cuirm dhoibh, agus dheasaxch 
e aran neo-ghoirtichte, agus dh'ith 
iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a iuidìie, 
chuaìrtich daoine a'bhaile an tigh, 
eadhon daoine Shodoim, araon sean 
agus òg, an sluagh uile o gach cearna. 

5 Agus ghairm iad air Lot, agus 
thubhairt iad Hs, C'àit am bheìl na 
daoine a thàinig a t'ionnsuidh an 
nochd? Thoir a mach iad d'ar n- 
ionnsuidh, chum as gu'n aithnich 
sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an 
ionnsuidh air an dorus, agus dhruid e 
'n dorus 'ha dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, 
guidheam oirbh, mo bhràithre, 
gnìomh cho olc. 

8 Feuch a ms, tha agam dithis 
nighean do nach b'aithne fear ; leigibh 
ìeam, guidheam oirbh, an toirt a mach 
d'ur n-ionnsuidh, agus deanaibh riu 
mar is àill leibh : a mhàin air na 
claoinibh so ha deanaibh a bheag, oir 
is ann a chum na crìche so a thàinig 
iad fuidh sgàile mo thighè-sa. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air 
t'ais. Agus.thubhairt iad a rìs, Thài- 
nig am fear so 'na aonar air chuairt, 
agus i3 àill ìeis a bhi 'iia bhreitheamh : 
a nis buinidh sinne riutsa ni's miosa 
ùa riu-san. Agus rinn iad èiginn 
mhòr air an duine, eadhon air Lot, 
agus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an 
làmh,agusthug iad Lot a steach d'an 
ionnsuidh do'n tigh, agus dhùin iad 
an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a bha 
aig dorus an tighe, ìe doille, eadar 
bheag agus mhòr; ionnus gu 'n do 
sgìthich iad iad fèin ag iarraidh an 
doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, 
Cò tuilleadh a th' agad an so? Do 
chliamhuin, agus do mhic, agus do 
nigheanan, agus ge b'e ni a ta agad sa' 
bhaile, thoir a mach iad as an àite 
SO: 

13 Oir tha sinne gus an t-àite.soa 
sgrios, do bhrìgh gu bheil an glaodh 
air fàs mòr an làthair an Tighearn | CAIB 

p.f'tis chuir an Tighearna sinne g'a 
sgrios. 

14 Agus chaidh Lot a mach, agus 
iabhair e i'a chieamhnaibh, a phòs a 
nigheanan, agus thubhairt e, Eiribh, 
rachaibh a mach as an àite so, oir 
tha'n Tighearna gus am baile so a 
sgrios : Ach bha e mar neach a bha ii 
fanoid ann an sùilibh a chleamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a' mha- 
duinn, an sin ghreas na h-aingil Lot, 
ag ràdh, Eirich, gabh do bhea-n, agus 
do dhithis nighean a ta'n so, air eagal 
gu'n sgriosar thu ann an aingidheachd 
a' bhaile. 

16 Agus 'nuair a bha e a' deanamh 
moille, an sin i-ug na daoine air làimh 
air 4 agus air làimh air a mhnaoi, agus 
air Jàimh air a dhithis nighean ; air 
do'n Tighearna bhi tròcaireach dha : 
agus thug iad a mach e, agus chuir iad 
e'n taobh a muigh do'n bhaiie. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach 
iad, thubhairt e, Teich air son t'ana- 
ma ; ha seall a'd' dhèigh, agus na stad 
sa' chòmhnard uile : teich do'n t- 
sliabh, air eagal gu millear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och ! 
ni h-ann mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheir- 
bhiseach deadh-ghean a'd' shùilibh, 
agus mheudaich thu do thròcair, a 
nochd thu dhomhsa ie m'anam a 
theasraiginn T agus cha'n urrainn 
misc dol as do'n t-sliabh, air eagal 
gu'n tig olc.èigin orm, agus gu'm faigh 
mi bàs. 

20 Peuch a nis, tha 'm baile ud am 
fagus gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus 
e beag ; leigear dhomh a nis teicheadh 
an sud, (nach beag e?) agus bithidh 
m'anam beò. 

21 Agus thubhairt e ìris, Feuch, 
ghabh mi ii t'athchuinge san ni so 
mar an ceudna, nach sgrios mi'm 
baile so, mu'n do ìabhair thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha 
'n urrainn mi ni air bith a dheanamh 
gus an teid thu 'n sud : uime sin 
thugadh Soar mar ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an 
talamh, 'nuair a chaidh Lot a steach 
do Shoar. 

24 An sin thug an Tighearn air 
pronnasc agus teine frasadh air 
Sodom agus air Gomorrah, a nuas 
o'n Tighearn as na nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus 
an còmhnard uile, agus uile iuchd- 
àiteachaidh nam bailtean, agus na 
dh'fhàs air an talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèigh o 
'chùlaobh, agus dh'fhàs i'na carragh 
salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas moch 
sa' mhaduinn do'n àit anns an do 
sheas e an làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus 
Gomorrah, agus air fearann a' chòmh- 
naird uile, agus chuilnaic e, agus, 
fcuch, chaidh deatach na tìre suas 
mar dheatach àmhuinn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bail- . XX. 15 

tcan a' chòmhnaird, an sin chuìmh- 
nich Dia air Abraham, agus chuir e 
mach Lot à meadhon an lèir-sgrios, 
'nuair a sgrios e na bailtean anns an 
robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas à Soar, 
agus ghabh e còmhnuidh san t-sliabh, 
agus a dhithis nighean maille ris ; oir 
bhaeagal air còmnnuidh ghabhail ann 
an Soar: agus ghabh e còmhnuidh 
ann an uaimh, e fèin agus a dhithis 
nighean. 

31 Agus thubhairt an te bu shino 
iis an tè a b' òige, Tha ar n-athair 
sean, agus cha 'n 'eil fear air an talamh 
gu teachd a steach d' ar n-ionnsuidh 
a i-èir gnàtha na talmhainn uile. 

32 Thig, thugamaid air ar n-athair 
fìon òl, agus luidheamaid maille Hs, 
chum as gu'n glèidh sinn sliochd o ar 
n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair fìon 
òl air an oidhche sin: agus chaidh an 
tè bu shine steach, agus ìuidh i maille 
r'a h-athair ; agus cha do mhothaich 
e 'nuair a ìuidh i sìos, no 'nuair a 
dh'èirich i. 

34 Agus air an 'd-màireach thu- 
bhairt an tè bu shine ris an tè a b'òige ? 
Feuch, ìuidh mise an raoir maille ri 
m' athair ; thugamaid air fìon òl an 
nochd mar an ceudna, agus theirig 
a steach, agus luidh maille i is, chum 
as gu'n glèidh sinn sliochd o ar 
n-athair. 

35 Agus thug lad air an athair fìon 
òl air an oidhche sin mar an ceudna 
agus dh'èirich an tè a b'òige, agus 
iuidh i maille i-is, agus cha do mhoth- 
aich e 'nuair a iuidh i sìos, no 'nuair 
a dh'èirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot 
torrach aig an athair. 

37 Agus i-ug an tè bu shine mac, 
agus tnug i Moab mar ainm air : « 
esan athair nam Moabach gus an là'n 
diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, i-ug ise mar 
an ceudna mac, agus thug i Ben-ammi 
mar ainm air : is csan athair chloinn 
Ammoin gus an là'n diugh, . 

CAIB. XX. 

AGUS dh'imich Abraham as a sin 
do'n tìr mu dheas, agus ghabh c 
còmhnuidh eadar Cades agus Sur ; 
agus bha e air chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt AbrahammuSha. 
rah a bhean, 'Si mo phiuthar i : Agus 
chuir Abimeìech righ Gherair teachd. 
aire uaith, agus ghabh e Sarah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimclech 
ann an aisling san oidhche, agus thu- 
bhairt e ris, Feuch, is duine marbh 
thu air son na mnà a ghabh thu ; oir 
is bean duin' eìle i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelecli am 
fagus d'i, agus thubhairt e, A thigh- 
earna, am marbh thu mar an ceudna 
cinneach ionraic ? 

5 Nach d' thubhairt esan Humsa, 
'Si mo phiuthar i? agus thubhairt ise, 
eadhon ise fèin, 'Se mo bhràthair e : 
aun ar treibhdhireas mo chridhe* 10 GENES13. ngus ann an neo-cliionta mo lamh 
Hnn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia Hs ann an 
aisling, Seadh, tha fios agam gur ann 
an treibhdhireas do chridhe a rinn thu 
so, agus chum misemar an ceudna thu 
pheacachadh a'm' aghaidh : uime sin 
Oha do ìeig mi ieat beantainn tithe. 

7 A nis mata, thoir air a h-ais do'n 
duine a bhean ; oir »* fàidh e, agus ni 
c urnuigh air do shon, agus bithidh tu 
beò: ach mur toir thu air a h-ais i, 
biodh fìos agad gu'm faigh thu bàs gu 
cinnteach, thu fèin agus gach uile a'a 
leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech 
moch sa r mhaduinn, agus ghairm e a 
sheirbhisich uile, agus dh'aithris e na 
nithe sin uile 'nan èisdeachd ; agus 
bha eagal mòr air na daoine. 

9 An sin ghairm Abimelech air A- 
braham, agus thubhairt e Hs, Ciod «o 
a Hnn thu oirnn? agus ciod an eucoir 
a i'ian mise ort, gu'n d'thug thu ormsa, 
ngus aìr mo tioghachd peacadh mòr ? 
rinn thu gnìomharan ormsa, nach bu 
chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelech H h- 
Abraham, Ciod a chunnaic thu, gu'n 
d'Hnn thu an ni so ? 

11 Agus thubhairt Abraham, A 
chionn gu'n d'thubhairt mi annam 
ftin, Gu cinnteach cha'n 'eil eagal an 
Tighearna san ionad so; agusmarbh- 
aiuh iad mi air son mo mhnà. 

12 Agus gidheadh ia i gu deimhin 
mo phiuthar, frighean m'athar i, ach 
fha'n i nighean mo mhàthar: agus 
bha i agam mar mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol 
air m'aineol o thigh m'athar, an sin 
thubhairt mi Hthe,'£e so do chaoimh- 
neas a nochdas tu dhomhsa; Anns 
gach àite d'an tig sinn, abair mu m' 
thimchioll, 'Se mo bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, 
agus buar, agus òglaich, agus banog- 
laich, agus tnug e iad a dh'Abraham, 
agus thug e air a h-ais dha Sarah a 
bean. 

15 Agus thubhairt Abimelech,Feuch, 
tha m'fhearann fa d' chomhair ; gabh 
còmhnuidh far an taitneach ìeat. 

16 Agus H Sarah thubhairt e, Feuch, 
thug mi mìle bonn airgid do d' bhrà- 
thair : feuch, iha e dhuitse 'na chòmh- 
dachadh sùl do gach uile a ta maille 
Hut, agus maille Hs gach uile: mar so 
fhuair i achmhasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigh H 
Dia ; agus leighis Dia Abimelech, ag- 
us a bhean, agus a bhanoglaich, agus 
f Ug iad clann. 

18 Oir dhruid an Tighearna suas 

frach bolg ann an teaghlach Abime- 
eich, air son Sharah mnà Abrahaim. 
CAIB. XXI. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn air 
Sarah mar a thubhairt e; agus 
Hnn an Tighearna do Sharah mar a 
tabhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agus 
rug i inac do Abraham 'na shean aois, san àm shuìdhichte mu'n do labhalr 
Dia Hs. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar 
ainm air a mhac a rugadh dha, a tug 
Sarah dha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham 
/saac a mhac, 'nuair a bha e ochd 

1 làithean a dh'aois, mar a dh'àithn 
' Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadhna 
dh'aois,'nuair a tugadh a mhac Isaac 
dha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug Dla 
orm gàire dheanamh : a$ruigachneach 
a chluinneas, ni e gàire maille fium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh 
H h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah 
cìoch do chloinn? oir fug mi mac dha 
'na shean aois. 

8 Agus dh'fhàs an leanabh agus 
chuìreadhbhàrr na cìche e : Agus finn 
Abraham cuirm mhòr san là an clo 
chuireadh Isaac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair 
na ban-Eiphitich, a fug i dh'Abraham, 
fi fanoid. 

10 Uime sin thubhairt i fi h-Abra- 
ham, Tilg a mach a' bhan-tràill so, 
agus a mac ; oir cha bhi mac na ban- 
tràille so 'na oighre maille fi m' 
mhac-sa eadhon ti h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro-dhoilgheasach 
ann an sùilibh Abrahaim, air son a 
mhic. 

12 Agus thubhairt Dia H h-Abra- 
ham, Na biodh e doìlgheasach a'd' 
shùilibhair son an òganaich.agus air 
son do bhan-tràille : a thaobh gach ni 
a thubhairt Sarah Hut, èisd t'a guth ; 
oir is ann an Isaac a dh'ainmichear 
dhuitse sìiochd. 

13 Agus mar an ceudna do mhac na 
ban-tràilleni mise cinneach, do bhrìgh 
gur e do shliochd-sa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas 
gu moch sa' mhaduinn, agus ghabh e 
aran, agus searrag uisge, agus thug e 
sin do Hagar, agus chuir e air a gual- 
ainn e, agus an leanabh ; agus chuir 
e air falbh i: agus dh'imich i, agus 
chaidh i air seacharan am fàsach 
Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n 
t-searraig; agus thilg i an leanabh 
fuidh aon do na preasaibh. 

16 Agus dn'fhalbh i, agus shuidh i 
sìos f'a chomhfrìr. tamullmaith uaith, 
mu thimchioh ^rchuir saighde: oir 
thubhairti.Na f&Vveam bàs an leinibh. 
Agus shuidh i f'e cnomhair, agus thoa 
i suas a guth, agus ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òg- 
anaich : agus ghairm aingeal Dè air 
Hagar o nèamh, agus thubhairt e 
tithe, Ciod a tha teachd fiut. a Hagar » 
Na biodh eagal ort ; oir cnuala Dia 
guth an òganaich far am bheil e. 

18 Eirieh, tog suas an t-òganach, 
agus gabh greim a'd' ìàimh dheth, 
oir ni mise 'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgail Dia a sùilean, 
agus chunnaic i tobar uisge; agus 
chaidh I, agus iion i an t-searrag !e Ii-ulsge, agus thug i deoch do'n ògan- 
ach. 

20 Agus hha Dia leis an òganach, 
agus dh'fhàs e suas : agus ghabh e 
còmhnuidh san fhàsach* agus bha e 
'ha fhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am 
fàsach Pharain : agus ghabh a mhà- 
thair bean da a tir na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fèm ìabhair 
Abimelech agus Phichol ard cheann- 
ard a shluaigh, ri h-Abraham, ag 
ràdh, Tka Dia ieat anns gach ni a 
ta thu a' deanamh. 

23 Anis uime sin mionnaich dhomh- 
sa air Dia, nach buin thu gu fealltach 
iiumsa, no ri m' mhac, no ti mac mo 
mhic ; ach a rèir a' chaoimhneis a rinn 
mi riut, ni thusa riumsa, agus ris an 
tìr anns an robh thu air chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, Bheir 
mi mo mhìonnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan 
do Abimelech air son tobair uisge, a 
thug seirbhisich Abimelech a mach 
ie h-ainneart. 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'fhiosrach mise cò Hnn an gnìomh 
so : cha d'innis thu fèin domh, agus 
cha mhò a chuaia mi bheag m'a tkim- 
chioll ach an diugh. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich 
agus crodh, agus thug e iad do Abi- 
meiech : agus i inn iad ie chèile coimh- 
cheangal. 

28 Agus chuir Abraham seachd uain 
bhoirionn do'n treud air leth ieo fèin. 

29 Agus thubhairt Abimelech ri 
h-Abranam ? Ciod iad na seachd uain 
bhoirionn sin, a chuir thu air leth ieo 
fèin ? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidh 
tu na seachd uain bhoirionn sin o m' 
iàimh ; chum gu'm bi iad 'ham fìanuis 
dhomhsa gu'n do chladhaich mi an 
tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar 
ainm air an àite sin, do bhrìgh an sin 
gu'n d'thug iad ammionnan ìe chèile. 

32 Mar so i-inn iad coimhcheangal 
aig Beer-seba : an sin dh'èirich Abime- 
lech suas, agus Phichol ardcheannard 
a shluaigh, agus phill iad do thìr nam 
Philisteach. 

33 Agus shuidhich Abrakam doire 
chraobh aig Beer-seba, agus ghairm e 
an sin air ainm an Tighearn, an Dè 
shìorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt 
ann an tìr nam Philisteach mòran do 
làithibh. 

CAIB. XXII. 

AGUS an dèigh nan nithe sin 
dhearbh Dia Abraham, agus 
thubhairt e ris, Abrahaim. Agus 
thubhairt e, Feuch, tha mi'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a his 
do mhac, t'aon mkac Isaac, a's ion- 
mhuinr. ìeat, agus rach do thìr 
Mhoriah, agus thoir suas an sin e 
mar thabhartas-loisgte air aon do na 
beanntaibh a dh'innseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch XXII. 17 

sa' mhaduinn r agus dh'uighimlch e 
'asal, agus ghabh e dithis d'a òganaich 
maille tis, agus a mhac Isaac ; agus 
sgoilt e fiodh air son an tabhartais- 
ioisgte, agus dh'èirich e suas, agus 
chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dha. 

4 A his air an treas là thog Abra- 
ham suas a shùilean, agus chunnaic 
e an t-àite fada uaith. 

5 Agusthubhairt Abraham i-'aògan- 
aich, Fanaibhse an so maille Hs an 
asal, agus thèid mise agus an gille gu 
ruige sud, agus hi sinn aoradh, agus 
thig sinn a rìs d'ur n-jonnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh an 
tabhartais-ioisgte ; .agus chuir se « air 
muin a mhic Isaaic ; agus ghabh e 'ha 
iàimh an teine, agus an sgian : agus 
dh'imich iad ie chèile cuideachd. 

7 Agus labhair Isaac i'a athair A- 
braham, agus thubhairt e, Athair : ag- 
us thubhairt esan, Feuch, tha mi '« so, 
a mhic. Agus thubhairt e, Feuch an 
teine agus am fiodh ; ach c'àit am bkeil 
an t-uan air son tabhartais-ioisgte ? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh 
Dia, a mhic, uan dhafèin air son tabh- 
artais-ioisgte : Mar sin dh'imich iad 
cuideachd ie chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'- 
innis Dia dha, agus thog Abraham 
altair an sin, agus chuir e 'm fiodh an 
òrdugh ; agus cheangail e a mhac 
Isaac, agus chuir e air an altair e air 
uachdar an fhiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a 
làmh, ,agus ghabh e an sgian a 
mharbhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodh aingeai an Tigh- 
earna Fis o hèamh, agus thubhairt e, 
Abrahaim, Abrahaim. Agus thu- 
bhairt esan, Feuch, tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do 
ìàmh air a' ghille, agus ha dean ni 
sam bith air : oir a his tha mi fiosrach 
gu bheil eagal Dè ort, do bhrìgh nach 
do chum thu do mhac, eadkon t'aon 
mkac uamsa. 

13 Agus thog Abraliam suas a shùil- 
ean, agus dh'amhairc e, agus, feuch, 
reithe air a chùlaobh an sàs ann am 
preas air'adhaircean : agus chaidh A- 
braham/agus ghabh e an reithe, agus 
thug e suas e mar thabhartas-loisgte 
an àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham Iehobhah- 
Iireh mar ainm air an àite sin : mar 
a theirear gus an là'n diugh, Ann an 
sliabh an Tighearna chithear e. 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tigh- 
earna H h-Abraham an dara uair o 
hèamh, 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin 
mhionnaich mi, ars' an Tighearn, a 
chionn gu'n d'Hnn thu an ni so, agus 
nach do chum thu uam do mhac 
eadhon t'aon mhac ; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, 
agus gu'n dean mi do shiiochd ro- 
ìionmhor eadkon mar feulta nèimh, 
agus mar an gaineamh, a ta air tràigh 
na fairge : agus sealbhaichidh do 
shliochd geatadh an naimhdean 18 GE3 

18 Agus beannaichear ann ad 
Bhliochd-sa uiie chinnich na tal- 
mhainn, a chionn gu'n d' èisd thu ii 
m' ghuth. 

19 Mar sin phill Àhraham a dh'- 
ìonusuidh 'òganacha ; agus dh'èirich 
iad suas, agus chaidh iacl cuideachd 
gu J3eer-seba : agus ghabh Abraham 
còmhnuidh aig Beer-seba. 

20 Agus an dèigh nan nithe sin dh'- 
innseadh do Abraham, agràdh.Feuch. 
rug Milcah mar an ceudna mic do d' 
bhràthair Nahor; 

21 Hus a cheud-ghin, agus Euds a 
bhràthair, agus Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus' 
Pildas, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah : an 
ochdnar sin i-ug Milcah do Nahor, 
bràthair Abrahaim. 

24 Agus a leannan, d'am 6'ainm 
Reumah, rug ise mar an ceudna 
Tebah, agus Gaham, agus Tahas, 
agus Maachah. 

CAIB. XXIII. 
A GU3 bha Sarah beò ceud agus 
l\ seachd bliadhna fichead ; l'ìad so 
bliadhnacha beatha Sharah. 

2 Agus fhuair Sarah bàs ann an 
Ciriat-arba ; 'se sin Hebron ann an tìr 
Chanaain : Agus thàinig Abraham a 
dheanamh tuiridh air son Sharah, 
agus a chaoidh air a son. 

3 Agus dh'èirich Abraham suas o 
iàthair a mhairbh, agus ìabhair e ri 
mic Het, ag ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
maille Hbh : thugaibh dhomh sealbh 
àit-adhlaic maille i-ibh, agus gu'n adh- 
laic mi mo mharbh as mo shealladh. 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, 
ag ràdh Hs, s 

6 Eisd ruinne, mo thighearna: is 
uachdaran cumhachdach thusa 'nar 
measgne ; ann an roghainn ar n-àit- 
eachan-adhlaic, adhlaic do mharbh : 
cha chum duine 'har measgne 'àit- 
adhlaic uait, gu d'mharbh adhlac ann. 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, 
agus chrom se e fèin do mhuinntir na 
tìre, eadhon do mhie Het. 

8 Agus ìabhair e Hu, ag ràdh. Ma's 
àiìl ìeibh gu'n adhlaicinn mo mharbh 
as mo shealiadh, èisdibh iium, agus 
labhraibh air mo shon ii h-Ephron 
mac Shohair ; 

9 Chum as gu'n toir e dhornh uaimh 
Mhachpelah a ta aige, a ta ann an 
crìeh 'achaidh ; air son uiread airgid 
's is fìu i, thugadh c dhomh i mar 
sheilbh àit-adhiaic 'nur measgsa. 

10 Agus bha Ephron 'iia chòmh- 
nuidh am measg chloinne Het. Agus 
f hreagair Ephron an t-Hiteach Abra- 
ham ann an èisdeachd «loinne Het, 
ladhon gach neach a chaidh steach 
air geatadh a bhaile-san, ag ràdh, 

11 Na biodh c mar sin, mo thigh- 
oarna, èisd tium : an t-achadh bheir 
mi dhuit, agus an uaimh a ta ann, 
bheir mi dhuit i ; ann an làthair mhac 
mo dhaoine bheir mi dhuit i : adhlaic 
do mharbh. 12 Agus chrom Abraham e fèin slos 
an làthair muinntir na tìre. 

13 Agus ìabhair e ri h-Ephron, ann 
an èisdeachd muinntir na tìre,ag ràdh, 
Ach ma bheir thu seachad i, guidheam 
ort, èisd rium : bheir mi dhuit airgiud 
air son an achaidh, gabh uam e, agus 
adhlaicidh mi mo mharbh an sin. 

14 Agus f hreagair Ephron Abra- 
ham, ag ràdh ris,: 

15 Mo thighearna, èisd rium : isf.u 
an t-achadh ceithir cheud secel airgid ; 
ciod sin eadar mise agus thusa ? uiine 
sin adhlaic do mharbh. 

1G Agus dh'èisd Abraham ri h-E- 
phron,agus thomhais ibraham do E- 
phron an t-airgiod, a dh'ainmich e ann 
an èisdeachd mhac Het, ceithir cheud 
secel airgid,a ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin. 
a bha ann am Machpelah, a bha fà 
chomhair Mhamre, an t-achadh, agus 
an uaimh a bh' ann, agus gach craobh 
a bha san achadh, a bha 'iia chrìch uiie 
mu'n cuairt, 

13 Daingean do Abraham mar 
sheilbh, ann an làthair cloinne Het, 
am fìanuis gach neach a chaidh steach 
air geatadh a bhaile-san. 

19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic A- 
braham Sarah a bhean, ann an uaimh 
achaidh Mhachpelah, fa chornhair 
Mhamre : is e sin Hebron ann an tìr 
Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus 
an uaimh a ta ann, daingean do Abra- 
ham, mar sheilbh àit-adhlaic, le mic 
Het. 

CAIB. XXIV. 

AGUS bha Abraham sean, agus air 
teachd gu h-aois mhòir, agus 
bheannaich an Tighearn Abrahaan 
anns na h-uiìe nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham i-'a 
sheirbniseach bu shine 'na thigh, aig 
an robh riaghladh gach ni a bh'aige, 
Cuir, guidheam ort, do ìàmh i"o m' 
shliasaid ; 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh 
air an Tighearna, Dia hèimh, agus 
Dia na taimhainn, nach gabh thu 
bean do m' mhac do higheanaibh nan 
Canaanach, am measg am bheil mis' 
a'm' chòmhnuidh : 

4 Ach thèid thu do m' dhùthaich 
fèin, agus a chum mo ìuchd-dàimh, 
agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
Isaac. 

5 Agus thubhaìrt an seirbhiseach 
ris, Ma's e 's nach bi a' bhean toileach 
air mis' a ieantuinn do'n tìr so, an 
èigin dhomh do mhac a thoirt air 'ais 
a i'ìs do'n tìr as an d'thàinig thu? 

6 Agus thubhairt Abraham iis, 
Thoir an ro-aire nach toir thu ino 
mhac an sin a i'ìs. 

7 An Tighearna, Dia nèimh, a thug 
mise o thigh m'athar, agus o thìr mo 
dhilsean, agus a ìabhair i'ium, agus 
a mhionnaich dhomh, ag ràdh, Do d' 
shliochd bhcir mi am fearann so ; 
cuiridh esan 'ainfeal fcin i-omhad agus 
gabhaidh tu bean do m' mhac as a sir. CAIB. XXIY. 19 8 Agus mur l>i a' bhean toileach air 
thusa a leantuinn, an sin bithidh tu 
Baor o rn' mhionnaibh so : a mhàin na 
toir nio rahac an sin a rìs. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh 
fo shliasaii Abrahaim a mhaighstir, 
agus miuonnaieh e dha thaobh an ni 
sin. 

10 Aerus ghabh an seirbhiseach deich 
eàmhail do chàmhalan a mhaighstir, 
agus dh'fhaìbh e; oir bha maoin a 
mhai 'hstir uiie ai?e f'a ìàimh : Agus 
dh'èirieh e, agus chaidh e gu Meso- 
potamia, gu baile Nahoir. 

11 Agw fchug e air na càmhail an 
glùn a iùbadh an taobh a muigh do'n 
bhaile, làimh ri tobar uisge, mu thràth 
fcasgair, eadkon mu'n àm aa tèid mnài 
» inach a tharruing uisge. 

12 Agua thubhairt e, Thighearna, 
Dhe mo mhaighstir Abrahaim, deòn- 
aich gun soirbhich ieams' an diugh, 
agus ùoehd caoimhneas do m'mhaigh- 
stir Abraham. 

13 Feuch,tA« mi m' sheasamh an so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig 
nigheana muinntir a' bhaile mach a 
tharruing uisge. 

14 Agus iachaireadh e, a' mhaigh- 
dean iis an abair mise, Leig sìos, 
guidheam ort, do shoiìheach, chum's 
gu'n òl mi : agus their ise, Òl, agus 
bheir mise deoch do d' chàmhail mar 
an ceudna : gu ma h-i sin fèin a dh'- 
òrduich thu do d' sheirbhiseach Isaae ; 
agus ìe sin bithidh fios agam gu'n do 
nochd thucaoimhneas do m'mhaigh- 
stir. 

15 Agus mun do sguir e do ìabhairt, 
feuch, thàinig Bebecah a mach, a 
rugadh do Bhetuel, mac Mhilcah, 
mnà Nahoir, bràthar Abrahaim ; agus 
a soitheach air a gualainn. 

15 Agus bha a' chailin ro-mhais- 
each ri araharc oirre, òigh ; agus cha b' 
Sithne do fhear riarnh i: agus chaidh 
i sìos do'n tobar,agus ììon i a soith- 
each, agus thàinig i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach'na 
coinneamh, agus thubhairt e, .Leig 
dhomh, guidheam ort.beagan uisg' òl 
as do shoitheach. 

1S Agus thubhairt i, 01. mo thigh- 
earna : agus ghreas i oirre, agus ìeig 
i sìos a soitheach air a làimh, agus 
tàug i dha deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a thoirt 
da, thubhairt i. Tairngidh mi uisje air 
son do chàmhal mar an ceudna, gus 
an sguir iad a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'- 
fhalmhuich i a soitheach san amar, 
agus ruith i ììs do'n tobar a tharruing 
Kispe: agus tharruing i air son a 
chàmhal ui!e. 

21 Agus tAa'n duine ag amharc ìe 
h-iongantas oirre, agus a' fantuinn 
'na thosd, a dh'fheuchainn an d'thug, 
no nach d'thug, an Tighearn air a 
thurus soirbheachadh ìeis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail 
a dh'òl, an sin ghabh an duine cluas- 
fhAinne òir. san robh leth seceil a chudthrom, agus dà ìàmh-fhail air 
son a làmh, san robh deich seceil òir a 
chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nigh 
ean thu? innis dhomh, guidheam ort 
am bheil ann an tigh t'athar àite 
dhuinn gu tàmh a ghabhail ann? 

24 Agus thubhairt i iis, Is mise 
nighean Bhetueil, mhic Mhilcah, a 
rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, 
Tha againne araon conlach, agus inn- 
linn gu leòr, agus àite gu tàmh a 
ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, 
agus rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaigh- 
stir Abrahaim, nach do bhuin a thrò- 
cair agus 'fhìrinn o m' mhaighstir: 
air dhomhsa bhi san t-slighe, stiuir an 
Tighearna mi gu iigh bhràithre mo 
mhaighstir. 

2S Agua ruith a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do mhuinntir 
tighe a màthar. . 

29 Agus bha bràthair aig Bebecah, 
d'ainb'ainm Laban : agus ruiih Laban 
a dh'ionnsuidh an duine a mach chum 
an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' 
chluas-fhàinne.agus na làrah-f hailean 
air làmhan a pheathar, agus 'nuair a 
chual' e briathra Kebecah a pheathar, 
ag ràdh, Mar so ìabhair an duine 
iium ; an sin thàinig e dh'ionnsuidh 
an duine, agus, feuch, sheas e làimh 
ris na càmhail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, 
thusa ta beannaichte o'n Tighcarna ; 
c'uime sheasas tu a muigh? oir dh'- 
ulhuch mise an tigh, agus àite do na 
càmhail. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, 
agus dh'fhuasgail e na càmhail, agus 
ihug e seachad conlach agus innlinn 
air son nan càmhaì, agus uisge a 
dh'ionnlad a chos, agus cosan nau 
daoine a bha maille ris. 

33 Agus chuireadh bìadh air abheul- 
aobh gu itheadh: ach thubhairt e, 
Cha'n ith mi, gus an innis mi mo 
ghnothuch. Agus thubhairt esan, 
Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seir- 
bhiseach Abrahaim : 

35 Agus bheannaich an Tighearna 
mo mhaighstir gu mòr, agus tha e air 
fàs cumhachdach: agus thug e dha 
caoraich, agus crodh, ag'as airgiod, 
agus Or, agus òglaich agus banoglaich, 
agus càmhail agus asail ; 

oG Agus i-ug Sarah, beau mo 
mhaighstir,mac do m' mhnighsiir 'na 
sean aois ; agus thug e dhasan gach 
ni a bh' aige ; 

37 Agus tliug mo mhaighstir ormsa 
mo mhionnan a thoirt, ag ràdh, Cha 
ghabh thu bean do m' mhac do nigh- 
eanaibh nan Canaanach, muinntir a 
tha mise a chòmhnuidh'nara fearann : 

3S Ach theid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar, agus a dh'iounsuidh mo £0 GEN 

dhilsean, agus gabhaidh tu bean do 
m' mhac. 

39 Agus thubhairt mi ri m' mhaigh- 
stir, Theagamh nach lean a' bhean 
mi: 

40 Agus thubhairt esan Hum, Cuir- 
idh an Tighearn, an làthair an do 
ghluais mise, 'aingeal fèin ieat, agus 
soirbhichidh e do thurus ; agus gabh- 
aidh tu bean do m' mhac o m' dhilsibh, 
agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh-sa, 'nuair a thig thu 
chum mo dhilsean ; agus mur toir iad 
dhuit bean, an sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh. 

42 Agus thàinig mi 'n diugh chum 
antobair, agus thubhairt mi,0 Thigh- 
earna, Dhè mo mhaighstir Abrahaim, 
ma shoirbhicheas tu his mo thurus air 
am bheil mi 'g imeachd : 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh làimh 
Hs an tobar uisge ; agus 'nuair a thig 
a' mhaighdean a mach a tharruing 
uisge, agus a their mi fithe, Thoir 
dhomh, guidheam ort, beagan uisge 
H òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise Hum, 01 thu 
fèin, agus tairngidh mise mar an ceud- 
na do d'chàmhail : gx ma h-i sin fèin 
a' bhean a dh'òrduich an Tighearna 
do mhac mo mhaighstir. 

•45 Agus mun do sguir mi do iabh- 
aìrt a'm' chridhe, feuch, thàinig Re- 
becah a mach, agus a soitheach air a 
gualainn ; agus chaidh i sìos do'n to- 
bar, agus tharruingi msge : Agus thu- 
bhairt mi Hthe, Thoir dhomh deoch, 
guidheam ort : 

46 Agus ghreas i oirre, agus ieig i 
sìos a soitheach o 'gnalainn, agus thu- 
bhairt i, 01, agus bheir mi deoch do 
d' chàmhail mar an ceudna : agus dh' 
òl mi, agus thug i air na càmhail òl 
mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich mi dhith, 
agus thubhairt mi, Cò d'an nighean 
thusa? Agus thubhairt ise, Is mi 
nighean Bhetueil, mhic Nahoir, a rug 
Milcah dha : Agus chuir mi a' chluas- 
fhàinne air a h-aghaidh, agus na 
làmh-fhailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, 
agus Hnn mi aoradh do'n Tighearna, 
agus bheannaich mi an Tighearna Dia 
mo mhaighstir Abrahaim, a threòr- 
aich mi san t-slighe cheart, a 
ghabhail nighinn bràthar mo mhaigh- 
stir d'a mhac. 

49 Agus a his, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu fìrinneach fi m' 
mhaighstir, innsibh dhomh; agus mur 
buin, innsibh dhomh; chum as gu'n 
tionndaidh mi dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, no na làimhe clìthe. 

50 Àn sin fhreagair Laban agus Be- 
tuel, agus thubhairt iad, 'S ann o 'n 
Tighearna thàinig an ni so : cha'n urr- 
ainn sinne olc no maith a fàdh riut. 

51 Feuch, tha Itebccah a'd' ìàthair, 
gabh i, agus imich ; agus biodh i 'ha 
mnaoi aig mac do mhaighstir, mar a 
Jabhair an Tighearna. 52 Agus'nuairachuala seirbhiseach 
Abrahaim am briathra, chrom se e 
fèin gu làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a ià- 
thair seudan airgid agus seudan òir, 
agus eudach, agus thug e iad do Be- 
becah : thug e mar an ceudna nitho 
luachmhor d'abrathairagus d'a màth- 
air. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iart, 
e fèin agus na daoine a bha maille Hs, 
agus dh'fhan iad rè na h-oidhche: 
agus dh'èirich iad sa' mhaduinn ; ag- 
us thubhairt esan, Cuiribh air falbh 
mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 

55 Acus thubhairt a bràthair agus 
a màthair, Fanadh a' «nhaigndean 
maille ruinne air a'chùid a's lugha 
deich làithean ; 'ha dhèigh sin falbh- 
aidh i. 

56 Agus thubhairt e Hu, Na cuiribh 
moille orm, oir shoirbhich an Tigh- 
earna mo thurus : cuiribh air falbh 
mi, chum gu'n tèid mi dh'ionnsuidh 
mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh 
sinn air a'mhaighdinn,agus fìosraich- 
idh sinn d'a beul fèin. 

58 Agus ghairm iad air Itebecah, 
agus thubhairt iad Hthe, An tèid thu 
leis an duine so ? Agus thubhairt i, 
Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Re- 
becah am piuthar, agus a banaltrum, 
agus seirbhiseach Abrahaim, agus a 
dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, 
agus tnubhairt iad fithe, 'S tu ar 
piuthar, bi-sa a'd' mhàthair mhìlte do 
mhuillionaibh ; agus sealbhaicheadh 
do shliochd geata na muinntir sin ìe 
'm fuathach.iad. 

61 Agus dh'èirich Rebecah, agus a 
maighdeanan, agus mharcaichiad air 
na càmhail, agus ìean iad an duine : 
agus ghabh an seirbhiseach Eebecah, 
agus dh'fhalbh e f oimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o 
shlighe an tobair Lahai-roi ; oir bha 
e chòmhnuidh san tir mu dheas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a 
bheachd-smuaineachadh san fhaiche 
air feasgar : agus thog e suas a shùil- 
ean, agus chunnaic e, agus,feuch, bha 
na càmhail a' tighinn. 

64 Agus thog Rebecah suas a sùil- 
ean, agus 'nuair a chunnaic i Isaac, 
theiring i bhàrr a' chàmhail. 

65 Agus thubhairt i Hs an t-seir- 
bhiseach, Cò e 'n duine so a ta sràid- 
imeachd san fhaiche g'ar coinneach- 
adh? Agus thubhairt an seirbhiseach, 
'S e mo mhaighstir a th'ann : an sin 
ghabh ignùis-bhrat,agus chòmhdaich 
si i fèin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach do 
Isaac na h-uile hithe a finn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth Sha- 
rah amhàthar, agus ghabh e Rebecah, 
agus bha i aige 'ha mnaoi; agus 
ghràdhaich e i : agus fhuair Isaac 
sòlàs an dèigh bàis a mhàthar. CAIB. XXV. XXVI. 21 CAIB. XXV. 

AN sln ghabh Abraham bean a rìs, 
d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus fug i dha Simran, agus 
Iocsan, agus Medan, agus Midian, 
agus Isbac, agus Suah. 

3 Agus ghin Iocsan Seba, agus 
Dedan. Agus b' iad mic Dhedain 
Asurim, agus Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain; Ephah, agus 
Epher, agus Hanoch, agus Abidah, 
agus Eldaah: b' iad sin uile mic 
Cheturah. 

5 Agus thug Abraham gach ni a bh' 
aige do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bh' 
aig Abraham, thug Abraham tiodh- 
laca; agus chuir e air falbh iad o 
'mhac Isaac'nuairabhaefèinfathast 
beò, do'n taobh an ear, do thìr na h- 
àirde 'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadh- 
nacha beatha Abrahaim a bha e beò ; 
ceud agus tri fichead, agus cùig 
bliadhna deug. 

8 An sin thug Abraham suas an 
deò, agus fhuair e bàs ann an deadh 
shean aois, 'na sheann duine, agus làn 
do bhliadhnaibh ; agUS chruinilich- 
eadh e chum a mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus 
Ismael e ann an uaimh Mhachpelah, 
ttnn an achadh Ephroin, mhic Shoair 
an Hitich, a ta fa chomhair Mhamre ; 

10 An t-achadh a cheannaich Abra- 
ham o mhic Het : ann an sin dh'- 
adhlaiccadh Abraham, agus Sarah a 
bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia lsaac a mhac : agus 
ghabh Isaac còmhnuidh làimh i'i 
tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Is- 
maeil, mhic Abrahaim, a fug Hagar 
a'bhan-Eiphiteach, banoglacli Shar- 
ah, do Abraham. 

13 Agus is iad sin ainmeana mhac 
Ismaeil, nan ainmeanaibh, a fèir an 
ginealacha: ceud-ghin Ismaeil, Ne- 
baiot ; agus Cedar, agus Adbeel, agus 
Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Na- 
phis, agus Cedemah. 

16 Is iad sinmic Ismaeil, agus is iad 
sin an ainmeana 'nam bailtibh, agus 
'nan daingneachaibh ; dà cheannard 
deug a fèir am fmeacha. 

17 Agus t's iad sin bliadhnacha 
beatha Ismaeil, ceud agus seachd 
bliadhna deug'ar fhichead : agus thug 
e suas an deò, agus dh'eug e, agus 
chruinnicheadh e chum a mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o 
Habhilah gu ruig Sur, a ta fa chomh- 
air na h-Eiphit, mar a thèid thu gu 
h-Asiria. An làthair a bhràithrean 
uile fhuair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic, 
mhic Abrahaim: Ghin Abraham 
Isaac. 

£0 Agus bha Isaao dà fhichead bliadhna dh'aois 'nuair a ghabh e Ke- 
becah, nighean Bhetueil, an t-Siriaich 
o Phadan-aram, piuthar Labain an 
t-Siriaich, dha fèin 'iia mnaoi. 

21 Agus ghuidh Isaac an Tighearna 
air son a mhnà, a chionn gu'n robh i 
neo-thorrach : agus dh'èisd an Tigh- 
earna fis, agus dh'fhàs Kebecah a 
bhean torracn . 

22 Agus bha a' chlann a' coimh- 
ghleacadh an taobh a stigh dh'i agus 
thubhairt ise, Ma ta chùis mar sin, c'ar 
son a tha mi mar so ? Agus chaidh i a 
dh'fhiosrachadh do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tighearna 
rithe, Tha dà chinneach a'd' bholg, 
agus bithidh dà shluagh air an 
sgaradh o t'innibh : agus bithidh aon 
s\ua.ghdhiubh so ni'streise na'n sluagh 
eile; agus ni esan a's sine seirbhis 
dhasan a's òige. 

24 Agus 'nuair a choimhlionadh a 
làithean gu bhi air a h-aisead, feuch, 
bha leth-aona 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin a 
mach dearg, is e uile mar fhalluinn 
mholaich : agus thug iad Esau mar 
ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, agus greim aig a 
iàimh do shàil Esau; agus thugadh 
Iacob mar ainm air : agus bha Isaac 
tri fichead bliadhna dh'aois, 'nuair 
a i-ugadh iad. 

27 Agus dh'fhàs na gillean; agus 
bha Esau 'na shealgair seòlta, 'iia 
fhear macharach ; agus bha Iacob'na 
dhuineccimhlionta, a' gabhail còmh- 
nuidh am bùthaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a 
chionn gu'n d'ith e d'o shithinn ; ach 
ghràdhaich Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob brochan: 
agus thàinig Esau o'n mhachair, agus 
e fann. 

30 Agus thubhairt Esau fi Iacob, 
Leig dnomh itheadh, guidheam ort, 
do'n bhrochan dhearg sin fèin ; oir tha 
mi fann : uime sin thugadh Edom mai 
ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reic riuro 
an diugh do chòir-bhreithe. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, 
tha mi dlùth do'n bhàs ; agus ciod an 
tairbhe a tha sa' chòir-bhreithe so 
dhomhsa ? 

33 Agus thubhairt Iacob, Mionnaich 
dhomhsa an diugh ; agus mhionnaich 
e dha : agus f eic e a chòir-bhreithe fi 
Iacob. 

34 An sin thug Iacob do Esau aran, 
agus brochan do ghall-pheasair ; agus 
dh'ith e agus dh'òl e, agus dh'èirich e, 
agus dh'f halbh e toimhe : mar so f inu 
Esau dìmeas air a chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta san tìr abharrachd 
air a' cheud ghorta a bha ann an 
làithibh Abrahaim: agus chaidh Isaac 
gu Abimelech righ nam Philisteach, 
do Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin dha, agus thubhairt e, Na rach GENE3IS 22 

bìos do'n Eiphit : gabh còmhnuidh 
anns an tìr a dh' innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tìr bo, agus 
bithidh mise maille Hut, agus beann- 
aichidh mi thu: oir dhuitse, agus do 
d' shliochd, bheir mise na dùthcnanna 
sin uile, agus coimhlionaidh mi na 
mionnan a mhionnaich mi do t'athair 
Abraham : 

4 Agus bheir mì air do shliochd fàs 
lionmhor mar i-eulta nèimh,agus bheir 
tni do d' shliochd na diìthchanna sin 
uile : agus beannaichear ann ad 
shliochd-sa uile chinnich na talmh- 
ainn ; 

5 Do bhrìgh gu'n d'èisd Abraham 
H m' ghuth, agus gu'n do ghlèidh e 
m' iarrtus, m' àitheanta, m' orduigh- 
ean, agus mo iaghanna. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann 
an Gerar. 

7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite 
dketh m'a mhnaoi ; agus thubhairt e, 
'Si mo phiuthar i oir bha eagal air a 
tàdh, 'Si mo bhean ij air eagal, ars' 
esan, gu'm marbhadh daoine an àite 
mi air son Rebecah, do bhrìgh gu'n 
robh i maiseach i'i arnharc oirre. 

8 Agus 'nuair a bha e aimsir fhad 
^n sin, sheall Abimelech righ nam 
Philisteach a mach air uinneig, agus 
chunnaic e, agus, feuch, bha Isaac a' 
sùgradh i-'a mhnaoi Kebecah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, 
agus thubhairt e, Feuch, gu cinnteach 
's i do bhean i : agus cionnus a thu- 
bhairt thu, 'Sì mo phiuthar i? agus 
thubhairt Isaac ris, A chionn gu'n d' 
thubhairt mi, Air eagal gu'm bàsaich 
mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod 
e so a Hnn thu oirnn ? dh'fheudadh 
a h-aon do'n t-sluagh luidhe ie d' 
mhnaoi, agus bheireadh tu cionta 
oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne d'a 
shluagh uìle, ag ràdh, Esan a bheanas 
iis an duine so, no r'a mhnaoi, gu 
cinnteach cuircar gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tù- 
sin, agus fhuair e sa' bhliadhna sin 
fein a' cheud uiread 's a chuir e, agus 
bheannaich an Tighearn e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agus 
chaidh e air aghaidh, agus dli'fhàs e, 
gus an robh e ro-mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, 
agus sealbh cruidh. agus mòran sheir- 
bhiseach. Agus ghabh na Phiiistich 
farmad Hs. 

15 Agus dhùin na Philistich suas na 
tobair uile a chladhaich scirbhisich 
'athar, ann an làithibh Abrahaim 
'athar, agus lìon iad le h-ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech H 
h-Isaac, Imich uainne ; oir is cumh- 
achdaiche thu gu mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, 
agus shuidhich e a bhùtli ann an 
glcann Gherair, agus ghabh o còmh- 
nuidh an sin. 

18 Agus chladhalch Isaac a Hs na 
tobair uisge.a chladhaicheadh ann an làithibh Abrahaim 'athar; oìr dhftin 
na Philistich suas iad an dèigh bàis 
Abrahaim: agus thugeainmean orra 
a rèir nan ainm a thug 'athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich 
Isaaic sa'ghleann, agus fhuair iad an 
sin tobar f ìor-uisge. 

20 Agus Hnn buachaillean Gherair 
consachadh H buachaillean Isaaic, ag 
ràdh, Is leinne an t-uisge : agus thug 
e Esec mar ainm air an tobar, a chionn 
gu'n d'i-inn iad consachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobareile, 
agus Hnn iad consachadh uime sin 
cuideachd: agus thug e Sitnah mar 
ainm air. 

22 Agus chaidh c imrich as a sin, 
agus chladhaich e tobar eile ; agus cha 
d'Hnn iad consachadh uime sin: agu3 
thug e Eehobot mar ainm air : agus 
thubhairt e, Oir thug an Tig'hearn 
a nis farsaingeachd dhuinn ; agus 
fàsaidh sinn lìonmhor san tir. 

23 Agus chaidh e suas as a sin gu 
Beer-seba. 

24 Agus dh'fhoillsich an Tighearn 
e fèin da san oidhche sin fèin, agus 
thubhairt e, Is mise Dia Abrahaim 
t'athar; na biodh eagal ort, oir a ta 
mise maille Hut, agU3 beannaichidh 
mi thu, agus ni mi do shliochd lìon- 
mhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 
haim. 

25 Agus thog e altair an sin, agus 
ghairm e air ainm an Tighearn, agus 
shuidhich e an sin a bhùth : agus 
chladhaich seirbhisich Isaaic tobar 
an sin. 

20 An sin chaidh Abimelech d'a 
ionnsuidh o Gherar, agus a charaid 
Ahudsat,agus Phichol àrd cheannarcl 
a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac Hu, C'ar 
son a thàinig sibh a m'ionnsuidh, 
agus gu bheil fuath agaibh dhomh, 
agus gu'n do chuir sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunn- 
aio sinn gu cinnteach gu'n robh au 
Tighearna leat ; agus thubhairt sinn, 
Biodh a nis mionnan eadaruinn, 
eadhon eadar sinne agus thusa, agus 
deanamaid coimhcheangal Hut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam 
bith, mar nach dobhean sinne Hutsa, 
agus mar nach do Hnn sinn ni sam 
bith ort ach maith, agus a chuir sinn 
uainn thu an sìth : Tha thusa nis air 
do bheannachadh ìeis an Tighearna. 

30 Agus Hnn e dhoibh cuirm, agus 
dh'ith agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch sa' 
mhaduinn, agus mhionnaich iad d'a 
chèile : agus chuir Isaac air falbh iad, 
agus dh'imich iad uaith an sìtb. 

32 Agus air an là sin fèin thàinig 
seirbhisich Isaaic, agus dh'innis iad 
dha mu thimchioll an tobair a 
chladhaìch iad, agus thubhairt iad 
i-is, Fhuair sìnn uisge. 

33 Agus thug 'e Seba mar ainm air : 
uimc sin is e Beer-seba ainm a' bhailc 
sin gus an là'n diugh. 

34 Agus bha Esau clà fhichead CAIB. 

blladhna dh'aols ; agus ghabh e mar 
mhnaoi Iudit, nighean Bheeri an 
Hitich, agus Basemat nighean Eloin 
an Hitich : 

35 Agus bha iad sin 'ham briseadh- 
cridhe do Isaac agus do Rebecah. 
C'AIB. XXVII. 

AGUS 'nuair a bha Isaac air fàs 
sean, agus a bha a shùilean dall, 
air chor as nach faiceadh e, ghairm e 
air Esau a mhac bu shine, agus thu- 
bhairt e iis. A mhic : agus thubhairt 
esan Hs, Fcuch, tha mi '« so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a his, 
tha mise sean ; cha'n 'eil iios agam air 
latha mo bhàis. 

3 Agus a his, guidheam ort, gabh 
t'airm, do bholg-shaighead agus do 
bhogha, agus falbh a mach do'n 
mhachair, agus sealg dhomh sith- 
ionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, 
mar is ionmhuinn ìeam, agus thoir a 
m' ionnsuidh <?, agus gu'n ith mi ; 
c.hum as gu'mbeannaichm'anamthu 
mn'ra faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a 
labhair Isaac r'a mhac Esau: agus 
chaidh Esau do'n mhachair a shealg 
sithinn, gll toirt d' a ionnsuidh. 

f< Agus làbhair Rebecah i'a mac 
Iacob, ag ràdh, Fcuch, chuala mi 
t'athair a' labhairt ri h-Esau do bhrà- 
thair, ag radh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, 
agus dean biadh blasda dhomh, agus 
gu'n ith mi, agus gu'm beannaich mi 
thu an làthair an Tighearna, roimh 
mo bhàs. 

6 A his uime sin, a mhic, èisd ii 
m' ghuth, a i-èir an ni a ta mi ag 
àithneadh dhuit. 

9 Falbh a his a dh'ionnsuidh an 
treuda, agus thoir a m'ionnsuidh o sin 
dà dheadh mheann do na gabhraibh ; 
agus hi mise iad 'ham biadh blasda air 
son t'athar, mar is ionmhuinn ieis : 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh 
t'athar e, agus gu'n ith e, chum as 
gu'm beannaich e thu roimh a bhàs. 

11 Agus thubhairt Iacob H Rebecah 
a mhàthair, Feuch, tha Esau mo bhrà- 
thair 'ha dhuine moiach, agus mise 
a'm' dhuine lom. • 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athair 
mi, an sin measar mi ìeis mar heach 
ìeis am b'àill a mhealladh; agus bheir 
mi mallachadh orm fèin, agus cha 
bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthair iis, 
Ormsa bitheadh do mhallachadh, a 
mhic ; a mhàin èisd H m' ghuth, agus 
falbh, thoir a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhaibli e, agus ghlac e 
iad, agus thug e iad a dh'ionnsuidh 
a mhàthar: agus Hnn a mhàthair 
biadh blasda, mar a b'ionmhuinn ìe 
'athair. 

15 Agus ghabh Bebecah cudach 
taitneach Esau a mic bu shine, a 
bh'aice san tigh ; agus chuir i e air 
lacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann XXVII. s3 

nan gabhar alr a iàmhan, agus aìr 
luìme a mhuineil. 

17 Agus thug i am biadh blasda 
agus an t-aran a dheasaich i, do làimh 
a mic Iacoib. 

18 Agus thàinlg e dh'ionnsuidh 
'athar, agus thubhairt e, Athair : agus 
thubhairt esan, Feuch, tha mi 'n so j 
cò thusa, a mhic ? 

19 Agus thubhairt Iacob fr'a athalr, 
Is mise Esau do cheud-ghin ; Hnn mi 
mar a dh'iarr thu orm : èirich, guidh- 
eam ort, suidh agus ith do m'shithinn- 
chum as gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, 
Cionnus a fhuair thu i cho luath, a 
mhic? agus thubhairt esan, A chionn 
gu'n do chuir an Tighearna do Dhia 
a'm' tathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac K Iacob, 
Thig am fagus a riis,' agus gu'n 
laimhsich mi thu, a mhic, an tusa 
fèin mo mhac Esau, no nach tu. 

22 Agus chaidh Iacob am fagus d'a 
athair Isaac, agus laimhsich se e; ag- 
usthubhairt e,'£«'n guth guthlacoib, 
ach is iad na làmhan làmnan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a 
chionn gu'n robh a iàmhan molach, 
mar ìàmhan Esau a bhràthar : mar 
sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin 
mo mhac Esau ? agus thubhairt esan 
Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fagus 
domh e, agus ithidh mi do shithinn 
mo mhic, chum as gu'm beannaich 
m'anam thu. Agus thug e 'm fagus 
da e, agtis dh'ith e ; agus thug e d' a 
ionnsuidh fìon, agus dh'òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac Hs, 
Thig am fagus a his, agus pòg mi, a 
mhic. 

27 Agus thàinìg e 'm fagus, agus 
phòg se e : agus dh'fhairich e boladh 
'eudaich ; agus bheannaich se e, agus 
thubhairt e, Feuch, tha fàile mo mhic 
mar fhàile fearamn, a bheannaich an 
Tighearna. 

28 Uime sin gu'n tugadh Dia dìiuit 
do dhrùchd hèimh, agus do i-eamh- 
rachd na talmhainn, agus pailteas 
arbhair agus fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, 
agus strìochdadh cinnich dhuit ; bi d' 
uachdaran air do bhràithribh, agus 
cromadh mic do mhàthar sìos duit: 
mallaichte gu'n rolh gach neach a 
mhallaicheas thu, agus beannaichte 
gu'n robh gach neach a bheannaicheaa 
thu. 

30 Agus cho luath agus a sgurr 
Isaac do bheannachadh Iacoib, 'nuair 
bu ghann a bha Iacob air dol a mach 
fathast à làthair Isaaic 'athar, thàinig 
a bhràthair Esau o 'sheilg. 

31 Agus Hnn esan mar an ceudna 
biadh blasda, agus thug c dh'ionn- 
suidh 'athar e ; agus thubhairt e i'a 
athair, Eireadhm'athair,agusitheadh 
e do shithinn a mhic, chum gu'm 
beannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athalr iie, 24 GENESIS. Cò thusa ? agus tnubhairt esan, Is ml 
do mhac, do cheud-ghin, Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaac le ball- 
chrith anabarraich, agus thubhairt e, 
Cò,c'àite 'mbheil esan a ghlacsithionn, 
agus a thug tm'ionnsuidh, agus dh'ith 
mi do'n ioir.lan mun d'thàinig thusa ? 
agus bheannaich mi e, seadh agus 
beannaichte bithidh e. 

34 'Nuair a chual' Esau briathran 
'athar, ghlaodh e ìe glaodh mòr, agus 
ro-shearbh ; agus thubhairt e i'a 
athair, Beannaich mise, eadhon mise 
mar an ceudna, O athair. 

35 Agus tkubhairt e, Thàinig do 
bhràthair ìe ceilg, agus thug e ìeis do 
bheannachadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach ceart 
a thugadh Iacob mar ainm air? oir 
thàinig e fodham an dà uair so : thug 
e ìeis mo chòir-bhreithe ; agus, feuch, 
a nis thug e ieis mo bheannachadh. 
Agus thubhairt e, Nach do ghlèidh 
thu dhomhsa beannachadh ? 

37 Agus fhreagair Isaac, agus thu- 
bhairt e H h-Esau, Feuch, Hnn mi e 
'na uachdaran ort, agus a bhràithrean 
uile thug mi dha mar sheirbhisich ; 
agus le h-arbhar agus le fìon chum 
mi suas e : agus dhuitse ciod a nis a 
ni mi, a mhic ? 

38 Agus thubhairt Esau r'a athaìr, 
Nach 'eil agad ach aon bheannachadh, 
athair ? beannaich mise, eadhon mise 
mar an ceudna, O athair. Agus thog 
Esau suas a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus fnreagair Isaac 'athair, 
agus thubhairt e Hs, Feuch, ann an 
reamhrachd na talmhainn bithidh do 
chòmhnuidh, agus ann an drùchd 
nèimh o'n àirde. 

40 Agus ìe d' chlaidheamh thig thu 
beò, agus do d' bhràthair ni thu seir- 
bhis : agus 'nuair a bhios an uachd- 
aranachd agad, an -sin brisidh tu a 
chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'fhuathaich Esau Iacob 
air son a' bheannachaidh ìeis an do 
bheannaich 'athair e : agus thubhairt 
Esau 'na chridhe, Tha làithean a' 
bhròin air son m'athar am fagus agus 
an sìn marbhaidh mi mo bhràthair 
Iacob. 

42 Agus dh'innseadh do Eebecah 
briathran Esau a mic bu shine, agus 
Chuir i teachdaire uaithe, agUS ghairm 
i air Iacob a mac a b'òige, agus thu- 
bhairt i iis, Feuch, tha do bhràthair 
Esau toirt comhfhurtachd dha fèin a 
d' thaobh-sa, o' cur roimhe do mharbh- 
adh. 

43 A nis ulme sin, a mhic, èisd H m' 
ghuth ; agus èirich, teich a dh'ionn- 
suidh mo bhràthar Labain do Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille Hs 
beagan do làithibh, gus an tionndaidh 
fraoch feirge do bhràthar; 

45 Gus an tionndaidh corruich do 
bhràthar uait, agus gu'n dìchuimh- 
nich e na Hnn thu air : an sin cuiridh 
mise Jios, agus bheir mi as a sin thu. 
C'ar son a chaillinn lc chèile sibh ann 
an. aon 1A ' 46 Agus thubhairt Rebecah H h- 
Isaac, Tha mi sgìth do m' bheatha aif 
son nigheana Het : ma ghabhas Iacob 
bean do nigheanaibh Het, mar iadsan 
a ta do nigheanaibh na dùthcha, ciod 
am maith a ni mo bheatha dhomhsa? 
CAIB. XXVIII. 

AGUS ghairm Isaac air Iacob, agus 
bheannaich se e, agus dh'àithn e 
dha, agus thubhairt e Hs, Cha ghabh 
thu bean do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich, imich do Phadan-aram, 
do thigh Bhetueil athar do mhàthar, 
agas gabh dhuit fèin as a sin bean do 
nigheanaibh Labain, bràthar do mhà- 
thar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uiìe- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh 
e siolmhor thu, agus gu tugadh e ort 
fàs lìonmhor, air chor as gu'm bi thu 
a'd' chomhchruinneachadh chinn- 
each : . 

4 Agus gu tugadh e dhuit beann- 
achadn Abrahaim, dhuitse, agus do 
d' shliochd maille Hut ; chum gu'n 
sealbhaich thu am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach, a thug Dia 
do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh Iacob, 
agus chaidh e do Phadan-aram, gu 
Laban, mac Bhetueil an t-Siriaicn, 
bràthair Rebecah, màthar Iacoib agus 
Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac Iacob, agus gu'n do 
chuir e air falbh e do Phadan-aram, a 
ghabhail mnà dha fèin as a sin ; agus 
'nuair a bheannaich se e, gu'n d' thug 
e àithne dha, ag ràdh, Cha ghabh thù 
bean do nigheanaibh Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd Iacob r»a athair, 
agus i-'a mhàthair, agus gu'n deach- 
aidh e do Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau 
nach do thaitinn nigheana Chanaain 
i-'a athair Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh 
Ismaeil, agus ghabh e Mahalat nigh- 
ean Ismaeil mhic Abrahaim, piuthar 
Nebaioit, dha fèin mar mhnaoi a 
thuilleadh air na mnaibh a bh'aige. 

10 Agus chaidh Iacob a mach o 
Bheer-seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair e air àite àraidh, 
agus dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, 
a chionn gu'n robh a' ghrian air luidhe: 
agus ghabh e A-ao* do chlachaibh an 
àite sin, agus chuir e fo a cheann *« 
agus ìuidh e sìos san àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadair e ; agus, feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, 
agus a bhàrr a'ruigheachd gu nèamh : 
agus, feuch, aingil Dè a' dol suas agus 
a' teachd a nuas air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearna 
os a cheann, agus thubhairt e, Is mise 
an Tighearna Dia Abrahaim t'athar, 
agus Dia Isaaic : am fearann air am 
bheil thu do luidhe, bheir mise dhuit 
c, agus do d' shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar 
dhuslach na talmhainn; agus sgaoilitlh 
tu mach a dh'ionnsuidh na h-àird' ao CAIB. XXIX. lar, agus na h-àird' an ear, agus a 
dh'ionnsuidh na h-àirde tuath agus 
na h-àirde deas: agus beannaichear 
annadsan uile theaghlaiche na tal- 
mhainn, agus ann aa shliochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille tiut, 
agus gleidhidh mi thu anns gach àit 
d' an tèid thu, agits bheir mi fìs thu 

e dh'ionnsuidh na tìre so ; oir cha trèig 
mi thu, gus an dean mi an ni sin a 
tabhair mi fiut. 

16 Agus dhùisg Iacob as a chodal, 
agus thubhairt e, Gu cinnteach tha 'n 

j Tighearna san àite so, agus cha robh 
fios agam atV. 

17 Agus bha eagal air, agus thu- 
bhairt e, Cia h-uamhasach an t-ionad 
so ! cha 'n dif air bith so ach tigh Dhè, 
agus is e so geata hèimh. 

18 Agus dh'èirich Iacob gu moch 
sa' mhaduinn, agus ghabh e a'chlach 
a chuir e fo a cheann, agus chuir e 
suas 'na carragh i, agus dhòirt e oladh 
air a mullach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air 
an àite sin: ach b' e Luds ainm a' 
bhaile sin air tùs. 

20 Agus bhòidich Iacob bòid, ag 
ràdh, Ma bhios Dia ieam, agus ma 
ghleidheas e mi air an t-slighe sin air 
am bheil mi 'g imeachd, agus ma bheir 

I e dhomh aran t'a itheadh, agus eud- 
ach f 'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi fìs an sìth a 
dh'ionnsuidh tighe m'athar; an sin 
bithidh an Tighearn agam 'ha Dhia : 

22 Agus bithidh a' chlach so. a 
chuir mi suas 'ha carragh, 'ha tigh 
aig Diat agus do gach nì a bheir 
thu dhomh, bheir mi gu cinnteach 
an deachamh dhuit. 

CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imich Iacob air a thurus, 
agus chaidh e do dhùthaich 
dhaoine na h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus. feuch, 
tobar sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n 
sin tri treuda chaorach 'nan luidhe 
làimh tis ; oir as an tobar sin thug iad 
uisge do na treudaibh : agus bha clach 
mhòr air beul an tobair. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionn- 
suidh sin na treudan uile ; agus char- 
uich iad a' chlach bhàrr beoil an to- 
bair, agus thug iad uisge do na caor- 
aieh, agus chuir iad a' chlach a fis 
air beul an tobair 'na h-àite fèin. 

4 Agus thubhairt lacob fiu, Mo 
j bhràithre, cia as a thàinig sibh ? Ag- 
1 us thubhaìrt iadsan, Haran thàinig 

sinne. 

5 Agus thubhairt e fiu, An aithne 
dhuibh Laban mac Nahoir? Agus 
thubhairt iadsan, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e fiu, Am bheil e 
gu maith? Agus thubhairt iadsan, 
Tha e gu maith: agus, feuch, a ta 
Rachel a highean a* tighinn teis na 

I caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 'se fa- 
thast àird' an latha a t' ann, agus cha 
d' thàinig idir àm cruinneachadh na 
eprèidhe : t'iusraihhs' uisge do na caoraich, agus rachaibh agus lonal- 
traibh iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha 'n urradh 
sinn, gus an cruinnichear na treud- 
an uile 'n ceann a chèile, agus gus an 
caruichear a' chlach bhàrr beoil an 
tobair; an sin bheir sinn uisge do na 
caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' 
labhairt fiu, thàinig Rachel te caor- 
aich a h-athar; oir b'i a bha 'ga.n 
gleidheadh. 

10 Agus an uair a chunnaic Iacob 
Bachel nighean Labain bràthar a mhà- 
thar, agus caoraich Labain bràthar a 
mhàthar, an sin chaidh Iacob am fag- 
us, agus charuich e a' chlach bhàrr 
beoil an tobair, agus thug e uisge do 
chaoraich Labain bràthar a mhàthar. 

11 Agus phòg Iacob Rachel, agus 
thog e suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis Iacob do Rachel 
gu 'm b'e bràthair a h-athar e, agus 
gu'm be mac Rebecah e : agus fuith 
i, agus dh'innis i d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban 
sgeula facoib mhic a pheathar, an sin 
fuith e 'na choinneamh, agus ghabh e 
'na ghlacaibh e, agus phòg se e, agus 
thug e d'a thigh e: agus dh'innis e 
do Laban na nithe sin uile. 

14 Agus thubhairt Laban fis, Gu 
cinnteach %s tu mo chnàimh agus m' 
f heoil : agus dh'f han e maille fis rè 
mìos. 

15 Agus thubhairt Laban fi Iacob, 
A chionn gur tu mo bhràthair, am 
buin e dhuit seirbhis a dheanamh 
dhomh a hasgaidh? innis dhomh 
ciod e do thuarasdal. 

16 Agus bha aig Laban dithis high- 
eana : b'e ainm na tè bu shine Leah, 
agus ainm na tè a b'òige Rachel. 

17 Agus bha sùileanLeah anmhunn, 
ach bha Rachel maiseach 'ha dealbh 
agus sgiamhach 'iia gnùis. 

18 Agus bha gràdh aig Iacob air 
Rachel. agus thubhairt e, Ni mi seir- 
bhis dhuit seachd bliadhna air son 
Racheil do highinn a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Is fearr 
dhomh a toirt duitse na gu'n tugainn 
i do dhuine sam bith eile : fan maille 
tium. 

20 Agus f inn Iacob seirbhis air son 
Racheil seachd bliadhna ; agus bha 
iad 'ha shùilibh mar bheagan do 
tàithibh, a thaobh a' ghràidh a bh'- 
aige oirre. 

21 Agus thubhairt Iacob fi Laban, 
Thoir dhomh mo bhean (oir choirnh- 
lionadh mo tàithean) a chum gu'n tèid 
mi steach d'a h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuid- 
eachd daoine an àit uile, agus tinn <j 
cuirm. 

23 Agus san f heasgar ghabh e Leah 
a nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; 
agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn 
Leah Silpah a bhanoglach fèin, mar 
bhanoglaich. 

25 Agus sa' mhaduinn feuch, ò'i GENESIS, Leah W ann : agus thubhairt e i'i La- 
ban, Ciod e so a rinn thu orm ? Nach 
ann air son Racheil a rinn mi seirbhis 
dhuit ? agus c'ar son a mheall thu mi ? 

28 Agus thubhairt Laban, Cha 'n 
f heud e bhi mar sin 'har dnthaich-ne, 
an tè a*s òige thoirt seachad roimh an 
tè a's sine. 

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, 
air son na seirbhis a ni thu maille 
Hum fathast rè sheachd bliadhn' eile. 

28 Agus rinn Iacob mar sin, agus 
choimhlion e a seachduin ; agus thug 
e dha Rachel a nighean mar an ceud- 
na 'na mnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a 
nighean Bilhah a bhanoglach fèin, 
dh'ise mar bhanoglaich. 

30 Agus chaidh e steach cuideachd 
a dh'ionnsuidh Racheil, agus ghràdh- 
aich e mar an ceudna Rachel ni's raò 
na Leah, agu3 rinn e seirbhis maille 
Hs fathast seachd bliadhn' eile. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an Tigh- 
earna gu'n d' thugadh fuath do Leah, 
dh'f hosgail e a bolg : ach bka Rachel 
gun ehlann. 

32 Agus dh'f hàs Leah torrach, agus 
i-ug i mac, agus thug i Reuben mar 
ainm air : oir thubhairt i, Gu deimhin 
dh'amhairc an Tighearn air m' àmh- 
ghar, a his uime sin gràdhaichidh 
m'f hear mi. 

33 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, ag- 
us rug i mac, agus thubhairt i, A 
chionn gu'n cuala 'n Tighearna gu'n 
vobh mi air m'f huathachadh, uime sin 
thug e dhomh am mac so cuideachd : 
agus thug i Simeon mar ainm air. 

34 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, ag- 
us rug i mac ; agus thubhairt i, A nis 
anns anuair so dlùth-ìeanaidh m'fhear 
i-ium, do bhrìgh gu'n d'rug mi dha 
triuir mhac: uime sin thug i Lebhi 
mar ainm air. 

35 Agus dh'f hàs i torrach a Ms, ag- 
us rug i mac ; agus thubhairt i, A ni3 
molaidh mi 'n Tighearna : uime sin 
thug i Iudah mar ainm air. Agus 
S^uir i do bhreith eloinne. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a chunnaic Rachcl 
nach d'rug 'i dann do Iacob, bhn, 
farmad aig Rachel r'a piuthair, agus 
thubhairt i i'i Iacob, Thoir dhomh. 
clann, no gheibh mi bàs. 

2 Agus ìas corruich Iacoib ri Ra- 
chel, agus thubhairt e, Ambheil mis' 
an àite Dhè, a chum uait toradh na 
bronn? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo 
bhanoglach Bilhah, theirig a steach 
d'a h-ionnsuidh, agus bciridh i air mo 
ghlùinibh, agus bithidh agam-sa mar 
an ceudna clann d'a trìd-san. 

4 Agus thug i dha Bilhah a ban- 
oglach mar mhnaoi ; agus chaidh Ia- 
cob a steach d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torvach, ag- 
us hig i mac do Iacob. 

6 Agus thubhairt Rachcl, Thug Dia 
breth orm. agus dh'èisd e mar an ceudna K m* ghuth, a s us thug e 
dhomh mac: uime sin thug i Dan 
mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach 
Racheil torrach a rìs, agus rug i do Ia- 
cob an dara mac. 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr 
ghleac ghleac mi ti m'phiuthair, agus 
thug mi buaidh : agus thug i Naph- 
tali mar ainm air. 

9 'Nuaii a chunnaic Leah gu'n do 
sguir i do bhreith cloinne, ghabh i Siì- 
pah a banoglach, agus thug i do Iacob 
mar mhnaoi i. 

10 Agus i-ug Silpah, banoglach 
Leah, mac do Iacob. 

11 Agus thubhairfc Leah, Tha sonas 
air teachd: agus thug i Gad mar 
ainm air. 

12 Agus i-ug Silpah, banoglach 
Leah, an dara mac do lacob. 

13 Agus thubhairt I.eah, Is sona 
mi, oir goiridh na nigheana mise 
beannaichte : agus thug i Ascr mar 
ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben a mach ann 
an làithibh fogharaidh a' chruith- 
neachd, agus fhuair e mandraga sa' 
mhachair, agus thug e iad a chum a 
mhàthar iieah. An sin thubhairt Ra- 
chel ri Leah, Thoir dhomh, guidhearn 
ort, cuid do mhandragaibh do mhic. 

15 Agus thubhairt i i'ithe, Am beag 
a' chùis gu'n d' thug thu m'fhear 
uam, agus am b'àill ìeat mandraga 
momhic a thoirfc ieat mar an ceudna? 
Agus thubhairt Rachel, Uime sin 
luidhidh e ieats' an nochd air son 
mandraga do mhic. 

16 Agus thàinig Iacob o'n mhachair 
san f heasgar, agus chaidh Lcah riiach 
na choinneamh, agus thubhairfc i, 
Thig fchu steach a m' ionnsuidhs', oir 
gu deimhin cheannaich mi thu le 
mandragaibh mo mhic : Agus ìuidh e 
ieatha air an oidhche sin. 

17 Agus dh'èisd Dia ii Leah, agus 
dh'f hàs i torrach, agus iug i do Iacob 
an cùigeadh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug Dia 
dhomh mo dhuais, a chionn gu'n 
d'thug mi mo bhanoglach do 
m'fhear: agus thug i Isachar mar 
ainm air. 

19 Agus dh'f hàs Leah torrach a i-ìs, 
agus rug i do Iacob an sèathadh mac! 

20 Agus thubhairfc Leah, Dheòn- 
aich Dia dhomh deadh chuibhrionn : 
a nis gabhaidh m'fhear còmhnuidh 
maille Hum, a chionn gu'n d'i'ug mi 
dha seathnar mhac ; agus thug i Se- 
bulun mar ainm air. 

21 Agus ha dhèigh sin hig ì nigh- 
ean, agus thug i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Ra- 
chel, agus dh'èisd Dia i'ithe, agus dh'. 
f hosgail e a bolg. 

23 Agus dh'f hàs i torrach, agiis hig 
i mac; agus thubliairt i, ThugDia air 
falbh mo mln-chliu. 

24 Agus thug i Ioseph mar ainm 
air, ag ràdh, Bheir an Tjghearna 
dhomh fathast mac eile. CAIB. 

25 Agns 'nuair a iug Hachel Ioseph, 
an sin thubhairt Iacob H Laban, Leig 

ì air falbh mi, chum gu 'n tèid mi do 
m'àite, agus do m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomh mo mhnài, agus mo 
t chlann, air son an d'iinn mi seirbhis 

duit. agus gu'm falbh mi ; oir is aithne 
dhuit mo sheirbhis a Hnn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban Hs, Guidh- 
eam ort, ma fhuair mi deadh-ghean 
a'd' shùilibh, fuirich : oir dh'fhògh- 
luim mi o m' f hiosrachadh fèin gu'n 

i do bheannaich an Tighearna mi air 
do sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do 
thuarasdal dhomh, agus bheir mi 
dhuit e. 

29 Agus thubhairt e Hs, Tha fios 
agad eionnus a rinn mi seirbhis dhuit, 
agus cionnus a bha do sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mu'n ti' 
thàinig mi, agus a nis tha e air fàs 'ha 
mhòran ; agus bheannaich Dia thu an 
lorg mo theachd-sa: agus a ùis, c'uin 
a nì mi mar an ceudna air son mo 
thighe fèin ? 

31 Agus thtibhairt e, Ciod a bheir 
mi dhuit? Agus thubhairt Iacob, 
Cha toir thu ni sam bith dhomh : ma 
hi thu an ni so Hum, ionaltraidh mi 
Hs, aatis gleidhidh mi do threud. 

! 32 Thèid mise troimh do threud 
(iile an diugh, ag atharrachadh as a 
sin gach sprèidhe a ta breac agus ball- 

ì ach, agus gach sprèidhe a ta dubh- 

! dhonn am measg nan caorach, agus 
ballach, agus breac am measg nan 
gabhar : agus is e so mo thuarasdal. 

! 33 Agus freagraidh air mo shonsa 
m'ionracas san àm H teachd, 'nuair a 
thig e mar mo thuarasdal a'd' ìàthair- 
sa : gach aon nach bi breac agus bal- 
lach am measg nan gabhar, agus dubh- 
dhonn am measg nan caorach, measar 
ì | e mar hi bradach agamsa. 

34 Agus thubhairt Laban, Feuch, 
b'fhearr ieam gu'm bitheadh e i-èir 
t'fhocail. 

! 35 Agus dh'atharraich e air an h\ 
i sin fèin na gabhair fhirionn a bha 
: stiallach agnsballach,agusnagabhair 
bhoirionn uile a bha breac agus ball- 
: . ach, agus gach aon air an robh gile, 
; agus gach aon a bha dubh-dhonn am 
. i measg nan caorach, agus thug e iad do 
làmhan a mhac. 

36 Agus chuir e astar thri làithean 
eadar e fèin agus Iacob : agus bheath- 
aich Iacob a' chuid eile do threudaibh 
Labain. 

;• 37 Agus ghabh Iacob dha fèin slatan 
glasa do'n chritheann, agus do'n chall- 
dainn, agus do chraoibh nan geanm- 

ì, j chnò ; agus rùisg e annta stialla geala, 
agus ieig e Hs an geal a bha sna slataibh. 

'. i 38 Agus chuir e na slatan a iùisg e 
jj anns na claisibh, anns na h-amair 

S uisge, far an d'thàinig na treudan a 

i dh'òl, fa chomhair nan treud, chum as 
gu'm fàsadh iad torrach an uair a thig. 

j eadh iad a dh'òl. 

i ! I 39 Agus dh'fhàs na treudan torrach 
fa chomhair nan slat» agus i-ug iad XXXI. 27 

sprèidh stiallach, bhreac agus bhall- 
ach. 

40 Agus thearbaidh Iacob na h-ualn, 
aguschuir e aghaicìh nan treud iiusan 
a bha stiallach, agus gach beathach a 
bha dubh-dhonn ann an treudaibh La- 
bain; agus chuir e a threudan fèin 
air leth, agus cha do chuir e iad làimh 
ii treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an 
sprèidh bu treise torrach, chuir Iacob 
na slata fa chomhair sùl na sprèidbe 
anns na claisibh, chum gu'm fàsadh 
iad torrach a ièir nan slat. 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh 
anmhunn, cha do chuir e ann iad: 
mar sin bu le Laban iadsan a b'an- 
mhuinne, agus ìe Iacob iadsan bu 
treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro-shaoibh- 
ir; agus bha mòran spreidhe aige, ag- 
us banoglaich, agus òglaich, agufl 
càmhail, agus asail. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chuai' e briathra mhac La 
bain, ag ràdh, Thug Iacob ìcis 
gach ni a bh' aig ar n-athair, agus o'n 
ni sin bu \e ar n-athair-ne fhuair e uha 
fèin a' mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis La- 
bain, agus, feuch, cha robh i ìeis mar 
a bha i roimhe sin. 

3 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Iacob, Pill gu dùthaich t'aithriche, agr- 
us a dh'ionnsuidh do dhilsean ; agus 
bithidh mise maille Hut. 

4 AgUS Chuirlacob teachdaire uaith, 
agus ghairm e Rachel agus Leah do'c 
mhacnair a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi 
faicinn gnùise bhur n-athar, nach 'eil 
i ieam mar o bha i roimhe: ach bha 
Dia m'athar maille riumsa. 

6 Agus tha fìcs agaibh fèin, ie m'uTe 
dhìchioll gu'n d'rinn mi seirbhis do'r 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair 
mi, agus mhutb e mo thuarasdal deich 
uairean : ach cha do ìeig Dia ìeis cron 
a dheanamh oim 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spreidAbhreac 'nantuarasdal agad, an 
sin rug an sprèidh uile àl breac : agus 
ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spreidh stiallach 'nan tuarasdal agad, 
an sin i-ug an sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh 
bhur n-athar,agus thug e dhomhsa iad. 

10 Agus 'nuair a dh'thàs an sprèidh 
torrach, thog mi suas mo shùilean, ag- 
us chunnaic mi ann an aisling, agus, 
feuch, bha na reitheachan, a bha reitli- 
eadh na sprèidhe, stiallach, breac ag- 
us grìs-fhionn. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna i-ium ann an aisling, A Iacoibt 
agus thubhairt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas 
a nis do shùilean, agus faic na reith- 
eachan uile, a tha reitheadh na 
sprèidhe, gu bheil iad stiallach, breac 
agus grìs.fhionn: oir chunnaic miso 
gach ni a rinn Laban ort. 13 Is mlse Dia Bheteil, far an d'ung 
thu 'n caf ragh, far an do bhòidich thu 
dhomhsa bòid : a nis èirich, imich a 
mach as an tìr so, agus pill gu tìr do 
dhilsean. 

H Agus fhreagair Rachel agus Leah, 
agus thubhairt iad Hs, Am bheil 
fathast cuibhrionn no oighreachd air 
bith againne ann an tigh ar n-athar? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas teis mar 
choigrich ? oir reic e sinn, agus struidh 
e mar an ceudna gu tur ar n-airgiod : 

16 Oir an saoibhreas sin uile a thug 
Dia o'r n-athair, is leinn fèin, agus ie'r 

icloinn e: a nis uime sin, gach ni a 
thubhairt Dia Hutsa, dean e. 

17 An sin dh'èirich Iacob suas, ag- 
us chuir e a mhic agus a mhnài air 
càmhalaibh ; 

18 Agus thug e ieis a sprèidh uile, 
agus a mhaoin uile a fhuair e, sprèidh 
a chosnaidh, a fhuair eam Padan- 
aram, gu dol a dh'ionnsuidh Isaaic 
'athar gu tìr Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt a 
chaorach ; agus ghoid Eachel na 
dealbhan 6« ie a h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gun 
f hios do Laban an Siriach, a chionn 
nach d'innis e dha gu'n robh e gu teich- 
eadh. 

21 Agus theich e ieis gach ni a bh' 
fiige; agus dh'èirich e suas, agus 
chaidh e thar an amhainn, agus chuir 
e 'aghaidh ri sliabh Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air 
»n treas là, gu'n do theich Iacob. 

23 Agus thug e a bhràithre ìeis, ag- 
us iean se e astar sheachd iàithean, ag- 
us i-ug e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an 
Siriach ann an aisling san oidhche, ag- 
us thubhairt e Hs, Thoir an aire nach 
iabhair thu fi Iacob aon chuid maith 
no olc. 

25 An sin fug Laban air Iacob. A 
nis shuidhich Iacob a bhùth san 
t-sliabh, agus shuidhich Laban 
maille f'a bhràithribh ann an sliabh 
Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban fi Iacob, 
Ciod so a finn thu, gu'n do ghoid thu 
airfalbh gun f hios domh, agus gu'n 
d'thug thu leat mo nigheana, mar 
bhraighdean a thugadh a mach ìeis a' 
chlaidheamh? 

27 C'ar son a theich thu air falbh 
gu h-uaigneach, agus a ghoid thu 
uam, agus nach d'innis thu dhomh, 
agus gu'n cuirinn air falbh thu ie 
subhachas, agus ie h-òranaibh, le 
tiompan, agus ie clàrsaich? 

28 Agus nach do ieag thu leam mo 
mhic agus mo nigheanan a phògadh? 
a nis is amaideach a f huara tu ìe so a 
dheanamh. 

29 Tha e 'n comas mo làimhe-sa 
cron a dheanamh ort : ach iabhair Dia 
t'athar fium an raoir, ag ràdh, Thoir 
an aire, nach labhair thu fi Iacob aon 
chuid maith no olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit 
falbh, a chionn gu'n robh thu gu ro- mhòr an geall air tigh t'athar, gìdheadh 
c'ar son a ghoid thu mo dhèe? 

31 Agus f hreagair Iacob, agus thu- 
bhairt e f i Laban, A chionn gu'n robh 
eagal orm: oir thubhairt mi, Theag- 
amh gu'n tugadh tu uam do nigh- 
eana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu 
do dhèe, na maireadh e beò : an làth- 
air ar bràithre faic ciod a th' agam a 
bhuineas duit, agus gabh thugad e : oir 
cha robh fhios aig Iacob gu'n do ghoid 
Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do 
bhùth Iacoib, agus do bhùth Leah, ag-_ 
us do bhùth an dà bhanoglaich ; ach 
cha d'f huair e iad. An sin chaidh e 
mach à bùth Leah, agus chaidh e 
steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, 
agus chuir i iad ann an acfuinn a' 
chàmhail, agus shuidh i orra : agus 
rannsaich Laban am bùth uile, ach 
cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i f'a h-athair, 
Na cuireadh e corruich air mo thigh- 
earna nach urrainn mi èirigh suas a't' 
f hianuis, oir tha orm a fèir gnàtha 
nam ban : agus f annsaich e, ach cha 
d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air Iacob, agus 
throid e fi Laban : agus f hreagair Ia- 
cob, agus thubhairt e f i Laban, Ciod i 
mo choire, agus ciod e mo pheacadh, 
gu'n robh thu cho dian air mo thòir? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uile a 
f annsachadh, ciod a f huair thu dh'uile 
airneis do thighe ? cuir an so * an làth- 
air mo bhràithre-sa agus do bhràithre 
fèin, agus gu'n tabhair iad breth ead- 
aruinn 'nar dithis. 

38 A nis fichead bliadhna bha mi 
maille f iut ; cha do thilg do chaoraich 
an uain, no do ghabhair am minn, ag- 
us reitheachan do threuda cha d'ith 
mi. 

39 An ni sin a feubadh le fiadh- 
bheathaichibh cha d'thug mi a t'ionn- 
suidh ; ghiùlain mi fèin a chali : o m' 
ìàimh-sa dh'iarr thu e, co ac' a ghoid- 
eadh e san latha, no ghoideadh e san 
oidhche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoidh 
an teas mi, agns an reotha san oidhche; 
agus dhealaich mo chodal ti m' shùil- 
ibh. 

41 jtfar so bha mi fichead bliadhna 
a'd' thigh : ceithir bliadhna deug iinn 
mi seirbhis duit air son do dhithis 
nigheana, agus sè bliadhna air son do 
sprèidhe : agus mhùth thu mo thuar- 
asdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia 
m'athar, Dia Abrahaim, agus eagal 
Isaaic mailie fium, gu cinnteach chuir- 
eadh tu nis air falbh mi falamh : 
chunnaic Dia m'àmhghar agus saoth- 
air mo ìàmh, agus chronaich e thu 'n 
raoir. 

43 Agus flireagair Laban, agus thu- 
bhairt e f i Iacob, Na nigheana so is iad 
mo nigheana-sa iad, agus a' chlann sc 
mo chlann-sa, agus an sprcidh 6o mo CAIB. XXXli. 1 spriUdh-sa; agus gach ni a tha thu 'a 
faicinn, is leamsa e : agus ciod a dh'- 
I fheudas mi dheanamh an diugh H 
\ m' nigheanaibh so, no r'an cloinn a hig 
iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanam- 
aid coimhcheangal, mise agus thusa ; 
agus bitheadh e mar fhianuis eadar 
mise agus thusa. 

45 Agus ghabh Iacob clach, agus 
■chuir e suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt Iacob i-'a bhràith- 
ribh, Cruinnichibh clachan : agus 
ghabh iad clachan, agus rinn iad carn, 

- agus dh'ith iad an sin air a' charn. 

47 Agus'thug Laban mar ainm air 
Iegar-sahaduta : ach thug Iacob mar 
ainm air Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, TJia 'n 
carn so 'na fhianuis eadar mise agus 
thusa an diugh. TJime sin thugadh 
Galeed mar ainm air ; 

49 Asrus Midspah ; oir thubhairt e, 
Deanadh an Tigheama faire eadar 

'• mise agus thusa, 'nuair a bhitheas sinn 
à làthair a chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh H m' 
| nigheanaibh, no ma ghabhas tu mnài 
I eile thuilleadh air mo nigheanaibh-sa, 
I cha'» eil duine sam bith maille ruinn ; 
l feuch, tha Dia 'na fhianuis eadar mis' 
h agus thusa. 

51 Agus thubhairt Laban H Iacob, 
I; Faic an carn so, agus faic an carragh 
r fo, a shuidhich mi eadar mis' agus 
j thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na fhianuis, 
| agus bitheadh an carragh so 'na fhian- 
I uis, nach tèid mise a t'ionnsuidh-sa 
j thar a' charn so, agus nach tig thus' a 
I m' ionnsuidh-sa thar a J charn so, agus 

a charragh so, gu cron. 
I 53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, ag- 
j us Dia Nahoir, Dia an athar, breth 
j eadaruinn. Agus mhionnaich Iacob 

air eagal 'athar Isaaic. 

54 An sin thug Iacob suas lobairtean 
] san t-sliabh, agus ghairm e air a 

bhràithribh a dh'itheadh arain : agus 
dh'ith iad aran, agus dh'fhan iad rè 
u i h-oidhche san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch 
I sa' mhaduinn, agus phòg e a mhic ag- 
| us a nigheanan, agus bheannaich e 
1 iad, agus dh'fhalbh e : agus phill La- 
I ban g*a àite fèin. 

CAIB. XXXII. 

AGUS dh'imich Iacòb air a shlighe, 
agus choinnich aingil Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a 
chunnaic e iad, ls e so feachd Dhè 

ì agus thug e Mahanaim mar ainm air 
: àn àite sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean 
| roimhe gu h-Esau a bhràthair, gu 

fearann Sheir, dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, 
Mar so their sibh H m' thighearn Esau, 
Mar so thubhairt do sheirbhiseach Ia- 
cob, Bha mi air chuairt maille ri La- 
ban, agus dh'fhan mi tnaille ris gus 
a nis. 

5 Agus tha agam buar. agus asail, treudan, agu3 òglaich, agus banog- 
laich ; agus chuir mi dh'innseadh do 
m' thighearna, chum gu'm faighinn 
deadh-ghean a'd' shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu Ia- 
cob. ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionii- 
suidh do bhràthar Esau, agus mar an 
ceudna tha e teachd a'd' chòdhail, 
agus ceithir cheud fear maìlle Hs. 

7 Agus bha Iacob fo eagal mòr, ag- 
us ann an airc ; agus i-oinn e'n sluagh 
a Iha maille iis, agus na treudan, ag- 
us an crodh, agus na càmhail 'ùan 
dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau 
gu h-aon do na buidhnibh, agus gu'm 
buail e i, an sin thèid a' bhuidheann 
a dh'fhanas as uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhè m'- 
athar Abrahaim, agus a Dhè m'athar 
Isaaic, a Thighearn a thubhairt Hum, 
Pill gu d' dhuthaich, agus gu d' dhii- 
sean, agus ni mi maith dhuit.: 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's 
lugha do na tròcairibh sin uile, no d'on 
fhìrinn sin uile, a nochd thu do d'- 
sheirbhiseach ; oir ie m' iuirg thàinig 
mi thar an Iordan so, agus tna mi nis 
a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o iàimh 
mo bhràthar, o iàimh Esau : oir tha 
eagal orm ioimhe, gu'n tig e, agus 
gu'm buail e mi, agus a' mhàthair 
maille ris a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnt- 
each ni mi maith dhuit, agus ni mi 
do shliochd mar ghaineamh na fairge.. 
nach feudar àireamh a thaobh lìon- 
mhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e an sin san oidhche 
sin fèin, agus ghabh e do na thàinig 
g'a làimh tiodhlac air son Esau a 
bhràthar; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead 
boc, dà cheud caora agus fichead 
reithe, 

15 Deich càmhail fhichead bhainne 
ie 'n searraich, dà fhichead bò agus 
deich tairbh, fichead asal bhoirionn 
agus deich searraich. 

16 Agus thug e iad do làimh a 
sheirbhiseach, gach iomain ieatha 
fèin ; agus thubhairt e i-'a sheirbhisich. 
Imichibh iomham, agus cuiribh deal- 
achadh eadar iomain agus iomain. 

17 Agus dh'àithn e dhasan a bh'air 
thoiseach, ag ràdh, 'Nuair a choinn- 
icheas mo bhràthair Esau thu, agus a 
dh'fheòraicheas e dhìot, ag ràdh, Co 
leis thu, agus c'àit a tha thu dol ? agus 
co ìeis iad sin a tha romhad ? 

18 An sin their thusa, Buinidh iad 
do d'sheirbhiseach Iacob ; is tiodhlac 
a th'ann, a chuireadh a dh'ionnsuidh 
mo thighearn Esau : agus, feuch, mar 
an ceudna tha e fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n 
dara seirbhiseach, agus do'n treas, agus 
dhoibhsan uile a bha leantuinn nan 
iomain, ag ràdh, Air an dòigh so 
labhraidh sibh ii h-Esau, 'nuair a 
gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feuch. 30 GENESIS. Tka do sheirbhiseach lacob'ùar dèigh- 
ne : oir thubhairt e, Ni mi rèidh e ìeis 
an tìodhlac a thèid roraham, agus an 
dèigh sin chi mi a ghnùis ; theagamh 
gu'n gabh e Hum. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dh'fhan e fèin an oidhche 
sin sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche 
sin, agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus 
a dhà bhanoglaich, agus 'aon mhac 
deug, agus chaidh e thairis air àth Ia- 
boic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir e 
thairis air an t-sruth iad, agus chuir e 
thairis na fcA'aige. 

24 Agus dh'i'han Iacob 'na aonar ; 
agus ghleac duine Hs, gu ruig briseadh 
na fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach 
do bhuadhaich e air, an sin bhean e H 
lag a shlèisde ; agus chaidh lag sleisde 
Iacoib as an alt 'nuair a bha e a' gleac 
Hs. 

26 Agus thubhairt e, Lcig air falbh 
mi, oir tha'n fhàir a briseadh : agus 
thubhairt esan, Cha leig mi air falbh 
Ihu, mur beannaich thu mi. 

27 Agus thubhairt e i'is, Ciod is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, Iacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoir- 
ear Iacob ni's mò Hut mar ainm, ach 
Israel : oir bha cumhachd agad mar 
uachdaran H Dia, agus H daoinibh, 
agus thug thu buaidh. 

29 Agus dh'fhiosraich Iacob dheth, 
agus thubhairt e, Innis dkomh, guidh- 
eam ort, t'ainm : agus thubhairt esan, 
C'ar son a tha thu a' farraid m'ainme. 
Agus bheannaich e an sin e. 

30 Agus thug Iacob Peniel mar 
ainm air an àite : oir chunnaic mi Dia 
aghaidh H h-aghaidh, agus thearnadh 
m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 
'nuair a chaidh e seach Penuel, agus 
bha e bacach air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil 
do'n fhèith a chrup, a ta air lag na 
slèisde, gus an là'n diugh ; a chionn 
gu'n do bhean e H lag slèisde Iacoib 
san fhèith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thog Iacob suas a shùilean, 
agus dh'amhaìrc e, agus, feuch, 
bha Esau a' teachd, agus maille Hs 
ceithir cheud fear. Agus roinn e a' 
chlann do Leah, agus do Eachel, agus 
do'n dà bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus 
an clann air thoiseach, agus Leah ag- 
us a clann 'nan dèigh, agus Rachel 
agus Ioseph air dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air 'aghaidh 
i'ompa, agus chrom se e fèin gu làr 
seachd uairean, gus an d'thàinig e 
dlùth d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau na choinnèamh, 
agus ghabh e 'na ghlacaibh e, agus 
thuit e air a mhuineal, agus phòg se 
e : agus gliuil iad. 

5 Àgus thòg e suas a shùilean, agus 
chunnaio e na mnài agus a' chlann ; agus thubhaif t c, Cò'iad sìn a ta maills 
Hut ? agus thubhairt esan, A' chlann 
a thug Dia gu gràsmhor do d'sheir- 
bhiseach. 

6 An sin thàinig na banoglaich am 
fagus, iad fèin agus an clann, agus 
chrom siad iad fèin. 

7 Agus thàinig.Leah cuideachd am 
fagus maille r'a cloinn, agus chrom 
siad iad fèin ; agus an dèigh sin 
thàinig Ioseph am fagus agus Rachel, 
agus chrom siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod i$ ciall duit 
leis an iomain so uile, a choinnich mi ? 
Agus thubhairt esan, Gu deadh-ghean 
fhaghail ann an sùilibh mo thigh- 
earna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit fèin 
na bheil agad. 

10 Agus thubhairt Iacob, Ni h-eadh, 
guiclheam ort, ma fhuairmi nis deadh- 
ghean a'd' shùilibh, an sin gabh mo 
thiodhlac o m' ìàimh : oir uime sin 
chunnaic mi do ghnùis, mar gu'm faic- 
inn gnùis Dè, agus thaitinn mi Hut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bheann- 
achadh a thugadh a d' ionnsuidh, do 
bhrìgh gu'n do bhuin Dia gu toir- 
bheartach Hum, agus gu bheil agam 
mòr phailteas; agus Hnn e ro-earail 
air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agus biomaid ag imeachd, agus 
thèid mise maille Hut. 

13 Agus thubhairt e Hs, Tha fios aig 
mo thighearna gu bheil a' chlann 
maoth, agus natreudan agus an f heud- 
ail a ta maille Hum, trom ie h-àl ; 
agus ma dh'iomainear iad gu dian aon 
latha, gheibh an treud uile bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo 
thighearna seachad roirnh a sheirbhis- 
each : agus gabhaidh mise an t-slighe 
gu socrach, a rèir mar a bhios an 
sprèidh a ta foinham, agus a' chlann, 
comasach air fhulang, gus an tig mi 
dh'ionnsuidh mo thighearna gu 
Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam 
a nis cuid do'n mhuinntir a ta maille 
Hum f hàgail marriut : Agus thubhairt 
esan, C'ar son sin ? faigheam-sa deadh- 
ghean an sùilibh mo thighearna. 

16 Mar sin phill Esau san là sin fèin 
air a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh*imich Iacob gu Sucot, 
agus thog e dha fèin tigh, agus Hnn e 
bothain d'a sprèidh: air an aobhar 
sin thugadh Sucot mar ainm air an 
àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalem, 
baile Shecheim a ta ann an tìr Cha- 
naain, 'nuair a thàinig e o Phadan- 
aram; agus shuidhich e a bhùth fa 
chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaich e mìr fearainn, 
far an do shuidhich e a bhùth, o ìàirnh 
chloinne Hamoir athar Shecheim, air 
chcud bonn airgid. 

20 Agus chuir e suas altair an sin, 
agus thug e EI-Elohe-Israel mar ainm 
oirre. OAIB. XXXIV. XXXV. 31 OAIB. XXXIV. 

AGUS chaiclh Dinah nighean Lcah, 
a rug i cìo Iacob, a mach a dh'- 
fhaicinn higheana na tìre. 

2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem 
mac Hamoir an Ibhich, uachdaran na 
tìre i, ghabh e i, agus ìuidh e ieatha, 
agus thruaill e i. 

3 Agus dhlùth-lean 'anam ìi Dinah 
nighean Iacoib, agus ghràdhaich e a' 
ghruagach, agus ìabhair e gu caomh 
ris a' ghruagaich. 

4 Agus iabhair Sechem ii Hamor 
'athair, ag ràdh, Faigh dhomhsa a' 
ghruagach so mar mhnaoi. 

5 Agus chuala laccb gu'n do thruaill 
e Dinah a nighean. (Nis bha a mhic 
maille r'a sprèidh sa' mhachair) agus 
bha Iacob 'ha thosd gus an d'thàinig 
iad. 

G Agus chaidh Hamor athair She- 
cheim a mach a dh'ionnsuidh Iacoib, 
a ìabhairt i'is. 

7 Agus thàinig mic Iacoib o'n 
mhachair 'nuair a chual' iad <?, agus 
bha na daoine doilich, agus bha fearg 
mhòr orra ; a chionn gu'n d'i-inn e 
amaideachd ann an Israel, ann an 
iuidhe ìe nighean Iacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus ìabhair Hamor ftu, ag ràdh, 
Tha anam mo mhic Shecheim an ro- 
gheall air bhur nighinn : thugaibh dha 
i, guidheam oirbh, mar mhnaoi. 

'J Agus deanaibh eeanglaiche-pòs- 
aidhruinne; bhur nigheana-sa thug- 
aibh dhuinne, agus ar nigheana-ne 
gabhaidh sibh dhuibhse. 

10 Agus maille iuiinne gabhaiclh sibh 
còmhnuidh: agus bithidh an tìr 
roimhibh ; gabhaibh còmhnuidh, ag- 
us deanaibh reic agusceannachdinnte, 
agus i'aighibh sealbh innte. 

11 Agus thubhairt Sechem i-'a h-ath- 
air, agus fa bràithribh, Faigheam 
deadh-ghean 'hur sùilibh; agus ge 
b'e ni a their sibh i'ium, bheir mi 
dhuibh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh 
an dubharaiclh orm, agus an tiodhlac, 
bheir mi dhuibh eadhon mar a their 
sibh rium : a mhàin thugaibh dhomh 
a' ghruagach mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Se- 
chem agus Hamor 'athair ìe ceilg, ag- 
iis ìabhair iad, (a chionn gu'n do 
thruaill e Dinah am piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n 
fheud sinne an ni so dheanamh, ar 
piuthar a thoirt do dhuine neo-thim- 
chioll-ghearrta : oir bhiodh sin 'iia 
mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn ieibh ; 
ma bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n 
timchioll-ghearrar gach fìrionnach 
'nur measg ; 

1S An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhse,'agus bhur nigheana-sa gabh- 
aidh sinn dhuinne, agus gabhaidh 
sinn còmhnuiclh maille ribh, agus 
bithidh sinn 'har n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh a 
bhi air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabhaidh sinne ar nighean, agus 
falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra K 
Hamor, agus i'i Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach 
dàil anns an ni a dheanamh a chionn 
gu'n robh tlachd aige ann an nighinn 
Iacoib : agus bha e ni b'urramaiche ha 
tigh 'athar uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem 
a mhac gu geatadh am baile, agus tabh- 
air iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail maille 
i-uinn, air an aobhar sin gabhadh iad 
còmhnnidh san tìr, agus deanadh iad 
reic agus ceannachd innte ; thaobh an 
fhearainn, feuch, tha efarsaing ni's ieòr 
dhoibh: an nigheana-sa gablraidh 
sinne dhuinne mar mhnài, agus ar 
nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaich- 
idh na daoine ieinn, gu còmhnuidh 
ghabhail maille i'uinn, gu bhi 'har 
n-aon sluagh, mathimchioll-ghearrar 
gach fìrionnach againne, mar a ta iad- 
san air an timchiòll-ghearradh. 

23 Nach leinne an spreidh, agus am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? a 
mhàin aontaicheamaid ìeo, agus gabh- 
aidh iad còmhnuidh rnaille ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a 
chaidh mach air geatadh a bhaile ì'i 
Hamor, agus i'i Sechem a mhac : ac- 
us thimchioll-ghearradh gach firionn. 
ach, iadsan uile a chaidh mach air 
geatadh a bhaile. 

25 Agus air an treas Ià, 'nuair a bha 
iad air an cràdh, an sin ghabh àsfchis 
do mhic Iacoib, Simeon agus Lebhi, 
bràithre Dhinah, gach fear aca a 
chlaidheamh, agus thàinig iad air a' 
bhaile gu dàna; agus mharbh iad 
gach firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus 
Sechem a mhac ìe faobhar a' chlaidh- 
eimh, agus thug iacl Dinah à tigh 
Shecheim, agus chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air na mairbh, 
agus chreach iad am baile, a chionn 
gu'n do thruaill iad am piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, agus 
an asail, agus na bha sa' bhaile, agus 
na bha san fhearann, thog iad: 

29 Agus am maoin uiJe, agus an 
clann bheag uile, agus am mnài thug 
iad ìeo an daorsadh, agus thog iad sa' 
chreich eadhon gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob i'i Simcon 
agus i'iLebhi, Chuir sibh trioblaid orm 
ìe m' dheanamh gràineil am measg 
luchd-àiteachaidh na tìre, am measg 
nan Canaanach, agus nam Peridseach : 
agus air dhomhsa bhi gann an àir- 
eamh, cruinnichidh siad iad fèin cuid- 
eachd a' m' aghaidh, agus marbhaidh 
iad mi ; agus cuirear as domh, agus 
do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir 
dha buntainn i'i 'r piuthair-ne mar i'i 
strìopaich ? 

CAIB. XXXV* 
A GUS thubhairt Dia i'i Iacob, Eir- 
xi ich, imich suas gu Betel, agus gabh 32 GEr 

còmhnuidh an sin ; agus dean an sin 
altair do Dhia, a dh'fhoillsich e fèin 
duit an uair a theich thu o ghnùis E- 
sau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'a theagh- 
lach, agus Hu-san uile a bha maille Ks, 
Cuiribh uaibh na diathan coimheach a 
ta 'nur measg, agus bithibh glan, agus 
mùthaibh bhur n-cudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaicl 
suas gu Betel ; agus ni mise an sin al- 
tair do Dhia, a dh'èisd rium ann an là 
mo chruaidh-chais ? agus a bha maille 
rium san t-slighe air an deachaidh mi. 

4 Agus thug iad do Iacob na diathan 
coimneach uile a bha 'nan làimh, agus 
an cluas-fhàinnean a bha 'nan cluas- 
aibh; agus dh'fholaich Iacob iad 
fuidh 'n daraig a bha làimh K Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha eagal 
Dhè air na bailtibh a bha mu'n cuairt 
orra, agus cha d'rinn iad tòireachd air 
mic Iacoib. 

6 Mar sin thàinig Iacob gu Luds, a 
ta an tìr Chanaain, eadhon Betèl, e 
fèin agus an sluagh uile a bha maille ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agus 
thug e El-betel mar ainm air an àit ; 
clo bhrìgh ann an sin gu'n d'f hoillsich 
Dia e fèin dha. 'nuair a theich e o 
ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltrum 
Eebecah bàs, agus dh'adhlaiceadh i 
fuidh Bhetel, fuidh dharaig: agus 
thugadh Alon-bacut mar ainm air. 

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fèin do 
Iacob a Hs, an uair a thàinig e & Pa- 
dan-aram ; agus bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia Ks, 'Se Iacob 
a's ainm dhuit ; cha'n ainmichear thu 
Iacob ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na 
ainm ort : agus thug c Israel mar 
ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia Hs, Is mise 
Dia uile-chumhachdach ; bi sìolmhor 
agus fàs lìonmhor : thig cinneach ag- 
us coimhthional chinneach uait, agus 
thig righrean a mach à d'ìeasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh'- 
Abraham agus a dh'Isaac, dhuitse 
bheir mi e ; agus do d' shliochd a'd' 
dhèigh bheir mi am fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith san 
àit an do iabhair e Hs. 

14 Agus chuir Iacob suas carragh 
san àit an do iabhair e fis, carragh 
cloiche, agus dhòirt e tabhartas-dibhe 
air, agus dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug Iacob Betel mar ainm 
air an àite far an do iabhair Dia Hs. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel, ag- 
us cha robh ach astar beag aca K 
teachd gu h-Ephrat : agus thàinig 
tinneas cloinne airRachel, agus bha 
saothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuair a bha i an cruaidh 
shaothair, an sin thubhairt a' bhean- 
ghlùine Kthe, Na biodh eagal ort, oir 
bithidh am mac so agad cuideachd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' 
dcalachadh Kthe, (oir f huair i bàs.) 
thug i Benoni mar ainm air: ach 
dh'ainmich 'athair e Beniamin. 19 Agus fhuair Rachel bàa, agus 
dh'adhlaiceadh i san t-slighc gu h- 
Ephrat, eadhon Betlehem. 

20 Agus chuir Iacob suas carragh 
air a h-uaigh : t« e so carragh uaigho 
Racheil gus an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, ag- 
us shuidhich e a bhùth an taobh thall 
do thùr Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a 
chòmhnuidh san tìr sin, chaidh Reu- 
ben, agus ìuidh e le Bilhah leannan 
'athar : agus chual' Israel sin. A nis 
bha dà mhac deug aig Iacob. 

23 Mic Leah; Reuben ceud-ghinr 
Iacoib, agus Simeon, agus Lebhi, agus 
Iudah, agus Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil ; Ioseph, agus Ben- 
iamin. 

25 Agus mic Bhilhah, banoglaich 
Racheil ; Dan, agus Naphtali. 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich 
Leah ; Gad agus Aser. Is iad sin mic 
Iacoib, a rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agus thàinig Iacob chum Isaaic 
'athar do Mhamre, gu baile Arbah, 
eadhon Hebron, far an robh Abraham 
agus Isaac air chuairt. 

28 Agus b'iad làithean Isaaic ceud 
bliadhna 's ceithir fichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chruinnicheadh e 
chum a mhuinntir fèin, agus e 'na 
sheann-duine, agus làn do iàithibh. 
Agus dh'adhlaic a mhic Esau agus 
Iacob e.. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS is iad sin ginealaich Esau, 
eadhon Edoim. 

2 Ghabh Esau a mhnài do nighean- 
aibh Chanaain ; Adah nighean Eloin 
an Hitich, agus Aholibamah nighean 
Anah, nighinn Shibeoin an Hibhich ; 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, 
piuthar Nebaioit. 

4 Agus Hig Adah do Esau Eliphas ; 
agus rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, agus 
Iaalam, agus Corah : Is iad sin mic 
Esau, a tugadh dha ann an tir Cha- 
naain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnài, agus 
a mhic, agus a nigheana, agus uile 
mhuinntir a thìghe, agus a sprèidh, 
agus'ainmhidhean uile, agus amhaoin 
uile, a f huair e ann an tìr Chanaain ; 
agus chaidh e do thìr eile o ghnùis a 
bnràthar Iacoib. 

7 Oìr bha 'n saoibhreas ni bu mhò 
na gu'm feudadh iad còmhnuidh a 
ghabhail cuideachd ; agus cha b'urr- 
ainn an tìr anns an robh iad 'iian coig- 
rich, an giùlan air son an sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh 
ann an sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, 
athar nan Edomach, ann an sliabh 
Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac E- 
sau; Eliphas mac Adah mnà Esau, 
Reuel mac Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, 
Omar, SeDho. agus Gatam, agus Cenas. 12 Agus bha Timna 'ha leannan aig 
Eliphas, mac Esau ; agus rug i do Eli- 
phas Amalec: 6'iad sin mic Adah, 
mnà Esau. 

13 Agus ì5 iad sin mic Eeueil ; Na- 
hat, agus Serah, Samah, agus Midsah : 
6'iad sin mic Bbasemait, mnà Esau. 

14 Agus b' iad sin mic Aholibamah, 
nighinn Anah, nighinn Shibeoin, mnà 
Esau : agus tug i do Esau Ieus, agus 
Iaalam, agvs Corah. 

15 .B'iad sin cinn-fheadhna mhac 
Esau : mic Eliphais, ceud-ghin Esau ; 
ceann-feadhnaTeman, ceann-feadhna 
Omar, ceann-feadhna Sepho, ceann- 
feadhna Cenas, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann- 
feadhna Gatam, agn* ceann-feadhna 
Amalec : is iad sin na cinn-f headhna 
a tkàinig o Eliphas, ann an tìr Edoim : 
ò'iad sin mic Adah. 

17 Agus is iad sin mic Beueìl, mhic 
Esau ; ceann-feadhna Nahat, ceann- 
feadhna Serah, ceann-feadhna Samah, 
ceann-feadhna Midsah. Is iad sin na 
cinn-f headhna a thàinig o Beuel, ann 
an tìr Edoim : is iad sin mic Bhase- 
mait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, 
mnàEsau; ceann-feadhnaleus, ceann- 
feadhna Iaalam, ceann-feadhna Co- 
rah : 6' iad sin na cinn-f headhna a 
thàinig o Aholibamah nighinn Anah, 
mnà Esau. 

19 Is iad sin mic Esau, eadhon E- 
doim ; agus is iad sin an cinn-f headh- 
na. 

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, 
luchd-àiteachadh na tìre ; Lotan, agus 
Sobal, agus Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus 
Disan : is iad sin einn-f headhna nan 
Horach, cloinne Sheir, ann an tìr E- 
doim. 

22 Agus b' iad clann Lotain Hori, 
agus Heman : agus b'i Timna piuthar 
Lotain. 

23 Agus b' iad sin clann Shobail ; 
Albhan, agus Manahat, agus Ebal, 
Sepho, agus Onam. 

24 Agus b' iad sin clann Shibeoin ; 
araon Aiah, agus Anah : b' e so an t- 
Anah, a f huair a mach na muileidean 
^san f hàsach, an uair a bha e 'g ion- 
altradh asal Shibeoin 'athar. 

25 Agus- 6'iad sin clann Anah ; Di- 
son, agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus 6'iad sin clahn Dhisoin ; 
Hemdan, agus Esban, agus Itran, ag- 
us Cheran. 

27 B' iad sin clann Eseir; Bilhan, 
agus Saabhan, agus Achan. 

26 B' iad sin clann Dhisain ; Uds, 
agus Aran. 

29 B' iad sin cinn-fheadhna nan 
Horaeh ; ceann-feadhna Lotan, ceann- 
feadhna Sobal, ceann-feadhna Sibeon, 
ceann-feadhna Anah, 

30 Ceann-feadhna Dison, ceann- 
feadhna Eser, ceann-feadhna Disan: 
is iad sin na cinn-f headhna a thàinig 
o Hori, am measg an ceann-feadhna- 
ean ann an tìr Sheir. CAIB. XXXVII. 33 

31 Agus ts iad sin na righrean a 
Hghich ann an tìr Edoim, mu'n do 
rìghich righ sam bith air cloinn Is- 
raeil. 

32 Agus Hghich ann an Edom Be- 
lah mac Bheoir ; agus b'e ainm a bhaile 
Dinhabah. 

33 Agus dh'eug Belah. agus rìghich 
Iobab mac Sherah o Bhosrah 'ha àite. 

34 Agus dh'eug Iobab, agus righich 
Husam o thìr Themani 'ha àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus Hgh- 
ich Hadad mac Bhedaid, a bhuail Mi- 
dian am fearann Mhoaib, 'na àite : ag- 
us b'e ainm a bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rìgh- 
ich Samlah o Mhasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus i'ìgh- 
ich Saul o Eehobot, làimh ris an amh- 
ainn, 'ha àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich 
Baal-hanan mac Achboir 'ha àite. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac 
Achboir, agus iighich Hadar 'ha àite : 
agus b'e ainm a bnailè Pau ; agus ainm 
a mhnà Mehetabel, nighean Mhatreid 5 
nighinn Mhedsahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeanna nan 
ceann-feadhna a thàinìg o Esau, a i-eir 
an teaghlaichean, a rèir an àiteacha, 
'han ainmibh ; ceann-feadhna Tim- 
nah, ceann-feadhna Albhah, ceann- 
feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, 
ceann-feadhna Elah, ceann-feadhna 
Pinon, 

42 Ceann-feadhna Cenas, ceann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna Mi- 
bsar, 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann. 
feadhnalram : is iad sin cinn-fheadh- 
na Edoim, a rèir an àiteacha-còmh- 
nuidh, ann an tìr an seilbh ; is esan 
Esau, athair nan Edomach. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS ghabh Iacob còmhnuidh san 
tìr anns an robh 'athair 'ha 
choigreach, ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so ginealaich Iacoib: 'Nuait 
a bha Ioseph seachd bliadhna deug a 
dh'aois, bha e a* buachailleaclrò an 
treud maille i-'a bhràithribh, agus bka 
'n t-òganach maille H mic Bhilhah, 
agus maille il mic Shilpah, mnài 
'athar ; agus thug Ioseph an droch 
thuairisgeuil-san a dh'ionnsuidh 'ath- 
ar. 

3 Agus bu docha ie h-Israel Ioseph 
ha 'mhic uile, a chionn gu'm b'e mac 
a shean aois e : agus Hnn e dha còta 
dh' iomadk dath. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha ìe 'athair e ha 'bhràith- 
rean uile, dh'fhuathaich iad e, agus 
cha b'urrainn iad labhairt iis gu 
sìochail. 

5 Agus chunnaic Ioseph aisling, ag- 
us dh'innis e d'a bhràithribh i, agus 
dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, 
guidheam oirbh, tis an aisling so a 
chunnaic mi : 

7 Oir, feuch, bha slnn a' ceangal B GENESIS. sguabsan achadh, agus, feuch, dh'èir- 
lch mo sguab-sa suas, agus sheas i gu 
clireach; agus, feuch, sheas hhur 
sguahan-sa mu'n cuairt oirre, agus 
rinn iacl ùmhlachd do m' sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, 
Am bi thusa gun aniharu3 a'd' Hgh 
oirnne? Am bi agad d'a Hreadh 
tighearnas oìrnne? Agus dh'fhuath- 
aich iad e fathast ni's mò air son 
'aislingean, agus air son abhriathran. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling 
eile, agus dh'innis e d'a bhràithribh t, 
agus thubhairt e, Feuch, chunnaic 
mi aisling eile ; agus, feuch, rinn a' 
ghriaii agus a' ghealach, agus an aon 
reul deug, ùmhTachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athair ì, ag- 
us d'a bhràithribh : agus thug 'athair 
achmhasan da, agus thubhairt e fis, 
Cicd i an aisling so a chunnaic thu ? 
An e gu'n tig d'a fireadh mise, agus 
do mhàthair, agus dobhràithre, chum 
sinn fèin a chromadh sìos dhuitse gu 
làr ? 

11 Agus bha farmad aig a bhràith- 
ribh fis; ach thug 'athair fa'near a' 
chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a 
dlrionaltradh treud an athar do She- 
chem. 

13 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, 
Nach 'eil dobhràithrean ag ionaltradh 
cn treud ann an Sechem ? Thig, agus 
cuiridh'mi thu d'an ionnsuidh. Agus 
thubhairt e Hs, Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, 
guidheam ort, faic am bheil dobhràith- 
rean gu maith ; agus am bheil antreud 
gu maith, agus thoir fios a m' ionn- 
suidh a frìs. Mar sin chuir e mach e 
à gleann Hebroin, agus thàinig e gu 
Sechem. 

15 Agus fhuair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhach- 
air : 4gus dh'fheòraich an duine dheth, 
ag ràd'h, Ciod a tha thu 'g iarraidh ? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g 
iarraidh mo bhràithrean : innis 
dhomh, guidheam ort, c'àit am bheil 
iad ag ionaltradh a» treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'- 
fhalbh iad à so : oir chuala mi iad ag 
ràdh, Eachamaid gu Dotan. Agus 
chaidh Ioseph an dèigh a bhràithrean, 
agus fhuair e iad ann an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e 
fada uatha, eadhon mu'n d'thàinig e 
am fagus cloibh, chuir iad an comh- 
airle fi chèile 'na aghaidh, gus a 
mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad f'a chèile, 
Feuch. tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbh- 
amaid e, agus tilgeamaid e ann an 
slochd èigin ; agus their sinn, Chuir 
droch bhèist èigin as da : agus chi sinn 
ciod gus an tig 'aislingcan. 

21 Agus chuala Eeuben so, agus 
shaor e as an làimh e, agus thubhairt 
e t Na cuireamaid gu bàs e. 

11 Agus thubhairt Ecuben Hu, Na 
doirtibn fuil; tileibh esan t-slochd so, a ta san fhàsach, agus làmh na cuiribh 
air ; a chum as gu'n saoradh e aa an 
làimh e, agus gu'n aisigeadh e a tìs 
d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàinig Ioseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithrean, an sin 
bhuin iad doloseph a chòta, còta nan 
ìomadh dath, a bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad 
e ann an slochd; agus bha 'n slochd 
falamh, gun uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'ith- 
eadh arain; agus thog iad suas an 
sùilean agus dh'amhairc iad, agus, 
feuch, Iha cuideachd do chloinn Is- 
macil a' teachd o Ghilead, ie'n càmh- 
alan a' giùlan spìosraidh, agus ìoc- 
shlaint, agus mirr, a' dol gus o» toirt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairt Iudah i-'abhràith. 
ribh, Ciod an tairbhe a bhios ann 
dhuinne, ma mharbhas sinn ar bràth- 
air, agus ma cheileas sinn 'f'nuil ? 

27 Thìgibh, agus reiceamaid e Hs 
na h-Ismaelich, agus na cuireamaid 
làmh air; oir t* e ar dearbh-bhràth- 
air e, agus ar feoil: agus dh'èisd a 
bhràithre ris. 

23 An sin chaidh Midianaich 
seachad, ceannaichean ; agus tharr- 
uing iad agus thog iad suas Ioseph as 
an t-slochd, agus i-eic iad Ioseph tis 
nah-Ismaeìich airfìchead bonn airgicl. 
Agus thug iadsan Ioseph-do'n Eiphit. 

29 Agus phill Eeuben a dh'ionn- 
suidh an t-siuichd; agus, feuch, cha 
robh Ioseph san t-slochd agus reub e 
'eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a 
bhràithrean, agus thubhairt e, Cha'n 
'eìl an leanabh ann ; agus mise, c'àit 
an teid mi? 

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, ag- 
us mharbh ìad meann do na gabhraibh, 
agus thum iad an còta san fhuil. 

32 Agus chuir ìad uatha còta nan 
iomadh dath, agus thug iad e dh'ionn- 
suidh an athar; agus thubhairfc iad, 
Fhuair sinne so : aìthnich a nis an e 
so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thu- 
bhairt e, Còta mo mhic; chuir droch 
bhèisd as da : tha Ioseph gun teagamh 
air a feubàdh as a chèile. 

34 Agus feub Iacob 'eudach, agus 
chuir e eudach-saic air a ìeasruidh, 
agus rinn e bròn aìr son a mhic rè 
mòrain ìàithean. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus 
a nigheanan uile suas, a thoirt sòlais 
da; ach dhiùlt esan sòlas a ghabhail; 
agus thubhairt e, Oir thèid mi sìos do 
'n uaigh a chum mo mhic H bròn. 
Mar so tinn 'athair caoiclh air a shon, 

36 Agus reic na Midianaich e san 
Eiphit fi Potiphar, oifìgeach ìe Fha- 
raoh, ceànnaru an fhreiceadain. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS san àm sin fèin chaidh Iudah 
sìos o 'bhràithribh, agus thionn- 
daidh e stoach a dh'ionnsuidh Adularn 
aich àraidh, d'am ò'ainm Hirah 
2 AffUS chunnaic Iudah an sin nigh- CAIB. XXXIX. 58 oan Canaanaich àraidh, d'am 6'amm 
Suah : agua ghabh e i, agus chaidh e 
steach d'a h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'fhàs i turrach, agu3 rug 
i niac ; agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus 
rug i niac; agus thug i Onan ìnar 
ainm air. 

5Agus dh'fhasitorrach fathast, ag- 
HS rug i mac; agus thug i Selah mar 
ainm air : agus bha esan ann an Ched- 
sib, an uair a rug i e. 

6 Agus ghabh Iudah bean do Er a 
chcud-ghin. d' am 6'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudah, 
aingidh ann an sealladh an Tighearna; 
agus mharbh an Tighearn e. 

5 Agus thubhairt Iudah K h-Onan, 
Falbh asteach a dh'ionnsuidh mnà do 
bhràthar, agus pòs i, agus tog suas 
sìiochd do d' bhràthair. 

9 Agus bha fios aigOnan nachh'ann 
!eis fèin a bhicdh an sliochd ; agus 
'nuair a chaidh e steach a dh'ionn- 
suidh mnà a bhràthar, dhòirt e air a' 
bhlàr e, chum nach tugadh e sliochd 
d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a Hnn e olc ann 
an seaìladh an Tighearna: uime sin 
mharbh e esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt Iudah H Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich 
ann an tigh t'athar, gus am fàs mo 
mhac Selah suas ; oir thubhairt e, Air 
eagal gu'ra faigheadh esan bàs mar 
an ceudna, mara/Auoir a bhraithrean. 
Agus dh'fhalbh Tamar, agus dh'fhan 
i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin 
fhuair nighean Shuah, bean Iudah, 
bàs: agus thog Iudah a mhisneach, 
agus chaidh e suas a dh'ionnsuidh 
luchd-Iomairt a chaorach, e fèin agus 
a charaid Hirah an t-Adulamach, gu 
Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, 
ag ràdh, Feuch, fAa t'athair-cèile a' 
dol suas gu Timnat a lomairt a chacr- 
ach. 

U Agus chnir i a culaidh-bantraich 
dhith, agus chòmhdaich si i fèin ìe 
gnùis-bhràt, agus phaisgsiifèin,agus 
shuidh i ann an ionad follaiseach, a ta 
làimh Hs an t-slighe gu Timnat : oir 
chunnaic i gu'n d'fhàs Selah suas, agus 
nach d'thugadh i dha mar mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic Iudah i, shaoil 
e gu'm bu strìopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h'ionn- 
suidh air an t-slighe, agus thubhairt e, 
Leig leam. guidheam ort, teachd a 
steach a t' ionnsuidh; oir cha robh 
f hios aige gu'm 6'i bean a mhic i : ag- 
us thubhairt i, Ciod abheir thu dhomh, 
a chum as gu'n tig thu steach a m' 
ionnsuidh ? 

1? Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann a t' ionnsuidh o'n treud : agus 
thubhairt ise, An toir thu seall domh 

gUS an CUÌr thu m' ìonnsuidh ef 

28 Agus thubhairt e, Ciod an geall 
a bhelr mi dhuit ? Agus thubhairt ise, Do sheula, agus do iàmh-f haiiean. as- 
us-do lorg a ta ann ad iàiiah: "a^ua 
thug e dh'i iad, agus chaidh e steach 
d'a h-ionnsuidh, agu3 Hnneadh 1 
torrach ieis. 

19 Agus dh'èirich i, agus dh'fhalbh 
i ioirnpe. aius chuir i seachad a gnùis- 
bhrat uaithe, agu3 chuir i a culaidh- 
bantraich oirre. 

20 Agus chuir Iudah am mear.n ìe 
làimh a charaid an Adulamaich, churtì 
as gu'm faigheadh e 'n geall o iàimh 
na mnà : ach cha d'f huair e i. 

21 An sin dh'f heòraich e do dhaoin- 
ibh an àite sin, ag ràdh, C'àit a« hheil 
an strìopach a bha gu follaiseach vi 
taobh na'slighe* Agus tliubhairt iad- 
san, Cha robh strìopach sam bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, 
agus thubhairt e, Cha d'fhuair mi i: 
agus mar anceulna thubhairt daoine 
an àite, Cha roth strìopach sam bith 
an so. 

23 Agns thubhairt Iudah, Gabhadh 
i dh'i fèin e, air eagal gu maslaichear 
sinn : feuch, chuir mi am meann so 
d'a h-ionnsuidh, agus cha dTnuair thu i. 

24 Agus beul H tri raìosa an dèigh 
sin, dh'innseadh do Iudah, ag ràdh, 
IUnn Tamar bean do mhic strìop- 
achas ; agus, feuch, cuideachd, tha i 
torrach ìe Strìopachas. Agus thubhair t 
Iudah, Thugaibh a mach i, agus loisg- 
ear i. 

25 'Xuair a thugadh a mach i, chuir 
ijìos a dh'ionnsuidh a h-athar-ccile. ag 
ràdh, Aig an f hear d'am buin iad sin 
fAamiseiethtromach: agus thubhairt 
i, Faic, guidheam ort, cia ìeis an seula, 
agus na làmh-fhailean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabh Iudah iiu, agus thu- 
bhairt e, Bua i ni bu cheirte na mise, 
a chionn nach d'thug mi i do Shelah 
mo mhac : agus cha robh aithne aige 
cirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i H saothair 
chloinne, feuch, fcAa lethaona 'na bolg. 

23 Agus an uair a bha i H saothair, 
chuir a h-aon diubh mach a làmh : ag- 
us i-ug a' bhean-ghlùine air a raimh, 
agus cheangail i snàthainn scarlaid 
oirre, ag ràdh, Thàinig e so a mach an 
toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a iàmTi 
air ais, fcuch, thàinig a bhràthair a 
mach : agus thubhairt ise, Cionnus a 
bhris thumaeh? bitheadh am briseadh 
so ortsa : Uime sin thugadh Phares 
mar ainm air. 

S0 Agus an dèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, aig an robh an 
snàthainn scarlaid air a làimh ; agus 
thugadh Sarah mar ainm air. 

CAIB. XXXIX. 
A GUS thugadh Ioseph sìos do'n 
A Eiphit; agus cheannaich Toti- 
phar, oifigeach le Pharaoh, ceannard 
an f hreiceadain, Eiphiteach, e o iàimh 
nan Ismaelach, a thug sìos an sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille H 
Ioseph, agus bha e 'ùa dhuine leis an 
do shoirbhìch gach ni; agus bha e 'u 
tigh a mhaiglistir an Eiphitich. GENESIS. 3 Agus chunnaic a mhaighgtir gu 
>n robh an Tighearna maille Hs, agus 
gu'n d'thug an Tighearn air gach ni a 
rinn e soirbheachadh 'na ìàimh: 

4 Agus fhuair Ioseph deadh-ghean 
•fia shealladh, agus Hnn e seirbhis da : 
agus Hnn se e 'na f hear-riaghlaidh air 
a thigh, agus gach ni a bh'aige chuir 

fuidh 'iàimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin san d' Hnn se 
e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, agus 
air gach ni a bh'aige, bheannaich an 
Tighearna tigh an Eiphitich air sgàth 
Ioseiph: agus bha beannachadh an 
Tighearn air gach ni a bh'aige, anns 
an tigh, agus anns a' mhachair. 

6 Agus dh'f hàg e gach ni a M'aige 
an làimh Ioseiph, agus cha b'f hios da 
aon ni a bh'aige, saor o'n aran a bha e 
'g itheadh : agus bha Ioseph 'na dhuine 
maiseach, agus igiamhach san agh- 
aidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag 
bean a mhaighstir a sùilean air Ioseph, 
agus thubhairt i, Luidh ieamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt 
e H mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha'n 
eil fios aig mo mhaighstir ciod a tha 
maille Hum san tigh, agus gach ni a 
th'aige chuir e fuiah m' ìàimh-sa. 

9 Cna 'n 'eil neach san tigh so a's mò 
na mise ; agus cha do chum e uam ni 
sam bith ach thusa, a chionn gur tu a 
bhean : cion.ias uime sin a ni mise an 
t-olc mòr so, agus a pheacaicheas mi 
an aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair 

1 H Ioseph o ìà gu là, nach èisdeadh 
esan Hthe, gu luidhe ìeatha, no bhi 
maille Hthe. 

11 Agus thachair e airlatha àraidh, 
gu'ndeachaidh esan a steach do 'n tigh 
a dheanamh 'oibre fèin, agus cha robh 
a h-aon do dhaoinibh an tighe an sin 
a stigh. 

12 Agus i-ug i air air 'eudach-uach- 
dair, ag ràdh, Luldh ieamsa : agus dh'- 
f hàg e 'eudach-uachdair 'na làimh, ag- 
us theich e, agus thàr e mach. 

13 Agus sn uair a chunnaic ise gu 
'n d'fhàg e 'eudach-uachdair 'na 
làimh, agus gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoinibh a 
tighe, agus iabhair i Hu, ag ràdh, 
Faicibh, thug e steach d'ar n-ionnsuidh 
Eabhruidheach g'ar maslachadh : thài- 
nig e steach a m' ionnsuidhs' a luidhe 
ieam, agus ghlaodh mise ie guth àrd : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do 
thog mi suas mo ghuth, agus gu'n do 
ghlaodh mi, an sin dh'f hàg e 'eudach- 
uachdair maille Hum, agus theich e, 
agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i 'eudach-uachdair 
làimh Hthe, gus an d'thàinig a thigh- 
earna dhachaidh. 

17 Agus iabhair i Hs a l'èir nam 
briathra so, ag ràdh, Thàinig an seir- 
bhiseach Eabhruidheach, a thug thu 
d'ar n-ionnsuidh, a steach a m' ionn- 
Buidh-sa gu m' mhaslachadh : 

18 Agus" an uair a thog misc suas 
mo ghuth, agus a ghlaodh mi, an sin : dh'fhàg e 'eudach-uachdair mallle 
Hum, agus theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaigh- 
stir briathran a mhnà, a ìabhair i ris, 
ag ràdh, Air an dòigh so rinn do sbeir- 
bhiseach orm; an sin ias 'fhearg 
suas. 

20 Agus ghahh maighstir Ioseiph e, 
agus chuir e sa' phriosan e, far an robh 
priosanaich an righ ceangailte : agus 
bha e an sin sa' phriosan. 

21 Ach bha 'n Tighearna maille H 
Ioseph, agus nochd e tròcair dha, agus 
thug e dha deadh-ghean ann an sùilibh 
f hir-gleidhidh a' phriosain. 

22 Agus chuir fear-gleìdhidh a' 
phriosain fuidh ìàimh Ioseiph na prio- 
sanaich uile a bha sa' phriosan ; agus 
gach ni a Hnn iad an sin, b'esan a 
Hnn e. 

23* Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' 
phriosain air ni sam bith a bha fuidh 
'làimh, a chionn gu'n robh anTighearna 
maille Hs ; agus an ni ain a Hnn e, thug 
an Tighearn air soirbheachadh leis. 
CAIB. XL. 

AGUS an dèigh nan nithe sin chuir 
buidealair Hgh na h-Eiphit, agus 
'fhuineadair, fearg air an tighearna, 
righ na h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pha- 
raoh H dithis d'a sheirbhisich, Hs an 
àrd bhuidealair, agus iis an àrd f huin- 
eadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain sa' 
phriosan, f ar an robh Ioseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an fhreic- 
eadain an cùram air Ioseph, agus fhri- 
theil e dhoibh ; agus dh'f han iad ta- 
mull ann an làimn. 

5 Agus Chunnaic iad aisling le 
chèile, gach fear aca 'aisling fèin san 
aon oidnche, gach fear a i-èir eadar- 
mhìneachaidh 'aislinge; ambuidealair 
agus fuineadair Hgh na h-Eiphit, a 
bha ceangailte sa' phriosan. 

6 Agus thàinig Ioseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'- 
amhairc e orra, agus, feuch, bha iad 
dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbhis- 
ich Pharaoh, a bha 'n làimh maille i'is 
ann an tigh athighearna, ag ràdh, C'ar 
son a tha bhur gnùis co mhuladach an 
diugh ? 

8 Agus thubhairt iad i-is, Chunnaic 
sin aisling, agus ch&'n'eil xeach againn 
a dh'eadar-mhìnicheas i. Agus thu- 
bhairt Ioseph riu, Nach ann o Dhia 
tha gach eadar-mhìneachadh? inn- 
sibh dhomhs' iad, guidheam oivbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealalr 
'aisling do Ioseph, agus thubhairt e 
Hs, A'm' aisling-sa, feuch, bha f ìonain 
fa m' chomhair. 

10 Agus air an fhìonain bha tri 
meanglain ; agus bha i mar gu'm biodh 
i a' briseadh a mach, agua thàinig i 
fuidh a làn bhlàth, agus thug a bagaid- 
ean dearcan abuich uatha. 

11 Agus bha cupan Pharaoh a'm' 
làimb ; agus ghabh mi na f ìon-dhearo- UAIB. 

an, agus dh'fhaisg mi iad an cupan 
Pharaoh, agus thug mi 'n cupan do 
làimh Fharaoh. 

12 Agus thubhairt Ioscph ris, 'Se so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meang- 
lain, is tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean 
togaidh Pharaoh suas do cheann, ag- 
us bheir e Hs gu t'àite fèin thu ; agus 
bheir thu cupan Pharaoh 'na ìàimh, 
mar a b'àbhuist duit rohnhe, 'nuair a 
bha thu a'd' bhuidealair aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 
'nuair a dh'èireas gu maith dhuit, ag- 
us dean, guidheam ort, caoimhneas 
domh ; agus dean iomradh orm ri 
Pharaoh, agus thoir a mach mi as an 
tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air 
falbh mi a tlr nan Eabhruidheach, 
agus mar an ceudna an so cha d'rinn 
mi ni sam bith gu 'n cuirte san t- 
slochd mi. 

16 'Nuair a chunnaic an t-àrd 
fhuineadair gu'n d'eadar-mhìnich e 
gu maith, thubhairt e ri Ioseph, Bha 
mise mar an ceudna a'm' aisling, ag- 
us, feuch, bha tri bascai&ean geala air 
mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde 
Iha do gach seòrsa bìdh air son Pha- 
raoh do dheasachadh an f huineadair ; 
agus dh'ith an eunlaith iad a mach as 
a' bhascaid air mo cheann. 

18 Agus fhreagairloseph, agus thu- 
bhairt e, Js e so a h-eadar-mhìneach- 
adh : Na tri bascaidean, is tri làithean 
iad. 

19 An ceann thri làithean togaidh 
Pharaoh suas do cheann dhìot, agus 
crochaidh e thu air crann, agus ithidh 
an eunlaith t'f heoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm 
latha-breithe Pharaoh, Hnn e cuirm 
d'a sheirbhisich uile : agus thog e suas 
ceann an àrd bhuidealair, agus ceann 
an àrd f huineadair am measg a sheir- 
bhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair 
a chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus 
thug e 'n cupan do iàimh Pharaoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd f huinead- 
air, mar a dh'eadar-mhìnich Ioseph 
dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich 
an t-àrd bhuidealair air Ioseph ach 
dhìchuimhnich se e. 

CAIB. XLI. 

AGUS an ceann dà bhliadhna iom- 
lan chunnaic Pharaoh aisling; 
agus, feuch, sheas e làimh ris an amh- 
ainn : 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, sgiamhach r'am 
faicinn, agus reamhar am feoil ; agus 
bha iad ag ionaltradh ann am mìn- 
f.heur. 

3 Agus, feuch, thàìnig seachd bà 
eile nìos 'nan dèigh as an amhainn, 
granda r'am faicinn, agus caol 'nam 
feoil ; agus sheas iad làimh iis na bà 
eile, air bruaich na h-aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda . XLI. 37 

i'am faicinn agus caol'nam feoil suas 
na seachd bà sgiamhacha agus reamh- 
ra. Mar sin dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e 
aisling an dara uair: Agus, feuch, 
dh'èirich suas seachd diasan arbhair 
air aon choinlein, reachdmhor agus 
maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan 
dèigh seachd diasa caola, agus air an 
seargadh ieis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola 
suas na seachd diasa reachdmhor 
agus làn : agus dhùisg Pharaoh, agus, 
feuch, b' aisling a bh' ann. 

8 Agus sa' mhaduinn bha a spiorad 
air a bhuaireadh ; agus chuir e fios 
uaith, agus ghairm e uile dhruidhean 
na h-Eiphit, agus a daoine glic uile : 
agus dh'innis Pharaoh 'aisling dhoibh ; 
ach cha robh neach ann a dh'eadar- 
mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin iabhair an t-àrd bhuideal- 
air ri Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha 
mis' a' cuimhneachadh mo ìochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheir- 
bhisich, agus chuir e mise an làimh 
ann an tigh ceannaird an fhreicead. 
ain, araon mise, agus an t-àrd f huin- 
eadair. 

11 Agus chunnaic sinn aisling san 
aon oidhche, mis' agus esan : chunn- 
aic gach fear againn aisling a rèir ea- 
dar-mhìneachaidh 'aislinge. 

12 Agus bha 'n sin mailie ruinn 
òganach Eabhruidheach, seirbhiseach 
do cheannard an f hreiceadain ; agus 
dh'innis sinn da, agus dh'eadar-mhìn- 
ich e dhuinn ar n-aislingean : do gach 
fear againn a rèir 'aislinge dh'eadar- 
mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhìnich e 
dhuinn, mar sin bha e : mise chuir e 
rìs ann am àite, agus esan chroch e. 

14 AgUS Chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghairm e Ioseph, agus 
thug iad ìe cabhaig a mach as an t- 
slochde: agus bhearr se e fe'ìn, agus 
mhùth e 'eudach, agus thàinig e 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ii to- 
seph, Chunnaic mi aisling, agus cha 
Veii neach ann a dh'eadar-mhìnich- 
eas i : agus chuala mi air a ràdh mu 
d'thimchioll-sa, 'nuair a chluinneas tu 
aisling, gur aithne dhuit a h-eadar- 
mhìneachadh. 

16 Agus fhreagair Ioseph Pharaoh, 
ag ràdh, Cha 'n'eil e annamsa : bheir 
Dia freagradh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ii Io- 
seph, A'm' aisling, feuch, sheas mi air 
bruaich na h-aimhne : 

18 Agus, feuch, thàinig a ùìos as an 
amhainn seachd bà, reamhar am feoil, 
agus sgiamhach ann an cruth ; aguu 
bha iad ag ionaltradh ann am min* 
f heur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bfi 
eile nìos 'nan dèigh, bochd agus ro- 
ghranda, agus caol am feoil : cha 'n 
fhaca mi *n samhuil riamh ann an 
uile thìr na h-Eiphit air olcae. 38 GEfl 

20 Agus dh'ith na bà caola agus 
granda suas na ceud seachd bà 
reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith lad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad 
iad ; ach bha iad granda f'am faicinn, 
mar an toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling ; 
agus, feuch, thàinig a nìos seachd 
diasan air aon choinlein, iàn agus 
maith : 

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan 
(ièigh seachd diasan, air an crìonadh, 
caol, agus seargta leis a' ghaoith an 
ear ; 

24 Agus shluig na diasa caola suas 
na seachd diasa maithe: agus dh'innis 
mi so do na druidhibh ; ach cha robh 
neach ann a b'urrainn a' chuia f hoill- 
seachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt Ioseph fi Pha- 
raoh, Aisling Pharaoh, is aon i : an ni 
stn a ta Dia gus a dheanarnh, dh'- 
fhoillsich e do Pharaoh. 

26 Na seachd bà maithe, is seachd 
bliadhna iad ; agus na seachd diasa 
maithe, is seachd bliadhna iad : is 
aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agus 
granda a thàinig a nìos 'han dèigh, is 
seachd bliadhna iad ; agus na seachd 
diasa fàs, seargta ìeis a' ghaoith an 
ear, bithidh iad 'nan seachd bliadhna 
gorta. 

28 So an ni a thubhairt mi fi Pha- 
raoh : An ni a ta Dia gus a dheanamh, 
ùochd e do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachd bliadhna mòr 
phailteis a' teachd air feadh thìre na 
h-Eiphit uile : 

30 Agus èiridh seachd bliadhna 
gorta suas 'han dèigh, agus dìchuimh- 
nichear am pailteas uile an tìr na h- 
Eiphit ; agus claoidhidh a' ghorta an 
tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am pailt- 
eas anns an tìr, air son na gorta a 
tcanas : oir bithidh i ro-throm. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùb- 
laicheadh an aisling do Pharaoh dà 
nair, tha sìn a chionn gu bheil an ni 
air a shuidheachadh ie Dia ; agus bheir 
Dia ann an aithghearradh gu crìch e. 

33 A nis uime sin amhairceadh 
Pharaoh a mach air son duine a tha 
tuigseach agus glic, agus cuireadh e 
os ceann tìre na h-Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so, agus or- 
duicheadh e luchd-riaghlaidh os ceann 
na tìre, agus togadh iad an cùigeadh 
cuid do thoradh tìre na h-Eiphit sna 
seachd bliadhnaibh pailteis. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile 
bhiadh nam bliadhna maithe sin ri 
teachd, agus taisgeadh iad suas arbhar 
fuidh làimh Pharaoh, agus gleidheadh 
iad biadh sna bailtibh. 

36 Agus bithidh am biadh sìn 'na 
thaisgeach do'n tìr, fa chomhair nan 
seachd bliadhna gorta a bhitheas ann 
an tìr na h-Eiphit; chum as nach tèid 
as do'n tìr ìeis a' ghorta. 

37 Agu3 bha a' chomhairle maith ann an sùilibh Pharaoh, agus ann an 
sùilibh a sheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairtPharaoh f'asheir- 
bhisich, Am bheil e 'n comas duinn a 
ieithid so do dhuine f haotainn, anns 
am bheil spiorad Dhè ? 

39 Agus thubhairt Pharaoh fi Io- 
sepb, Athaobh gu'n d'fhoillsich Dia 
so uile dhuit, cha 'n'eil neach ann cho 
tuigseach agus cho glic fiut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe- 
sa, agus a i'èir t'fhocail bithidh mo 
shluagh uile air an riaghladh : a 
mhàin san righ-chaithir bithidh mise 
ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ii Io- 
seph, Faic, chuir mi thu os ceann uile 
thìre na h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh 'fhàinne 
bhàrr a iàimhe, agus chuir e air làimh 
Ioseiph e : agus sgeadaich se e ann an 
trusgan do lìon-eudach grinn, agus 
chuir e slabhruidh òir m'a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd san 
dara carbad a M'aige fèin; agus 
ghlaodh iad f oimhe, Lubaibh an glùn ; 
agus finn see 'na uachdaran air tìr na 
h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh fi Io- 
seph, Is mise Pharaoh, agus as t'eug- 
mhais-sa cha tog duine suas a iàmh no 
a chos ann an tìr na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat- 
paaneah mar ainm air Ioseph ; agus 
thug e dha Asenat nighean Photiphe- 
rah sagairt Oin mar mhnaoi: agus 
chaidh Ioseph a mach air feadh uile 
thìre na h-Eiphit. 

46 Agus bha Ioseph deich bliadhna 
fìchead a dh'aois an uair a sheas e 'm 
fianuis Pharaoh f igh na h-Eiphit : ag- 
us chaidh Ioseph a mach o iàthair 
Pharaoh, agus chaidh e troimh thìr 
na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach 
anns na seachd bliadhnaibh pailteis 
'iaa ghlacaidibh. 

48 Agus chruinnich e f'a chèile uile 
bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an 
tìr na h-Eiphit ; agus thaisg e suas 
biadh sna bailtibh: biadh fearainn 
gach baile, a bha mu'n cuairt air, 
thaisg e suas ann. 

49 Àgus chuir Ioseph f'a chèile siol 
mar ghaineamh na fairge, ro-mhòran, 
gus an do sguir e d'a àireamh ; oir bha 
e gun aireamh. 

50 Agus do Ioseph fugadh dithis 
mhac mun d'thàinig bliadhnacha na 
gorta, a f ug Asenat dha, nighean Pho- 
tipherah, sagairt Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh mar 
ainm air a' cheud-ghin : oir thug Dia 
orm, an' esan mo shaothair uile 
dhìchuimhneachadh, agus tigh m'- 
athar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e 
Ephraim mar ainm; oir thug Dia 
orm, ars' esan, a bhi sìolmhor ann an 
tìr m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnaicheadh seachd 
bliadhnan a phailteis a bha ann an 
tìr ua h-Eiphit. CAIB. XLII. ss 64 Agus thòisich seachd bliadhna 
na gorta H teachd, mar a thubhairt 
Ioseph; agus bha a' ghorta anns na 
dùthchannaibh uile : ach ann an uile 
thir na h-Eiphit bha aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na h-Ei- 
phit uile ann an uireasbhuidh, an sin 
ghlaodh an sluagh H Pharaoh air son 
arain: agus thubhairt Pharaoh iis na 
h-Eiphitich uile, Kuigibh Ioseph; an 
ni sin a their e ruibh, deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh 
na talnahainn uile: agus dh'fhosgail 
Ioseph na tighean-taisguile, agus reic 
e ris na h-Eiphitich : agus bhuadhaich 
a' ghorta ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich 
do'n Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a 
cheannach bìdh; oir bhuadhaich a' 
ghorta anns gach dùthaich. 

CAIB. XLII. 

ANIS an uair a chunnaic Iacob gu'n 
robh sìol san Eiphit, thubhairt e 
r'a mhic, C'ar son a ta sibh ag amharc 
air a chèile? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala 
mi gu bheil sìol san Eiphit ; rachaibh 
sìos an sin, agus ceannaichibh dhuinn 
as a sin, chum as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faigh sinn bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràith- 
rean Ioseiph sìos a cheannach sìl san 
Eiphit. 

4 Ach cha do chuir Iacob Beniamin 
bràthair Ioseiph maille r'a bhràith- 
ribh : oir thubhairt e, Air eagal gu'n 
èirich olc dha. 

5 Agus thàinig mic Israeil a cheann- 
ach sìl am measg na muinntir a 
thàinig : oir bha a' ghorta ann an tìr 
Chanaain. 

6 Agus bha Ioseph 'na uachdaran 
air an tìr : B' esan a bha a'reiceadh ri 
sluagh na tìre uiie. Agus thàinig 
bràithrean Ioseiph, agus chrom siad 
iad fèin sìos da, le 'n aghaidh gu làr. 

7 Agus chunnaic Ioseph a bhràith- 
rean, agus dh'aithnich e iad, ach rinn 
se e fèin 'na choigreach dhoibh, agus 
labhair e gu coimheach riu ; agus thu- 
bhairt e riu, Cia as a thàinig sibhse ? 
Agus thubhairt iadsan Hs, A tìr Cha- 
naain a cheannach bìdh. 

8 Agus dh'aithnich Ioseph a bhràith- 
rean, ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na 
h-aislingibh a chunnaic e mu'n tim- 
chioll, agus thubhairt e Hu, Is luchd- 
bratha sibh ; a dh'fhaicinn lomnochd- 
aidh na tìre thàinig sibh. 

10 Agus thubhairt iad i'is, Cha smn, 
mo thighearna, ach is ann a thàinig 
do sheirbhisich a cheannach bìdh 

11 Is mic aon duine sinne uile. is 
daoine fìrinneach sinn; cha luchd- 
bratha do sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h- 
eadh, ach is ann a dh'fhaicinn lom- 
nochdaidh na tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, ìs dàbhràth- 
air dheug do sheirbhisich, mic aon 
duine ann an tìr Chanaain ; agus 
feuch, thaot fear a's cig' an diujch maille i'ar n-athair, agus tha h-aon 
nach maireann. 

14. Agus thubhairt ìoseph iiu, So an 
ni a thubhairt mi Hbh s ag ràdh, /« 
luchd-bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh; mar is 
beò Pharaoh, cha tèid sibh a mach 
à so, mur tig bhur bràthair a's òige 
an so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus 
thugadh e ieis bhur bràthair, agus 
gleidhear sibhse am priosan, chum as 
gu'n dearbhar bhur briathran, am 
bheil no nach 'eil fìrinn annaibh : no 
mar is beò Pharaoh, gu cinnteach ia 
luchd-bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm priosan iad uile 
rè thri làithean. 

18 Agus thubhairt Ioseph Hu aiv an 
treas là, Deanaibh so, agus bithibh bcò; 
oir tha eagal Dè ormsa. 

19 Ma 's daoine fìrinneach sibh, 
fàgar aon d'ur bràithribh ceangailte 
an tigh bhur priosain : agus imichibh- 
sa, thugaibh leibh sìol air son gorta 
bhur teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's 
òige a m' ionnsuidh ; mar sin dearbhar 
bhur briathran, agus cha 'n fhaigb 
sibh bàs. Agus i inn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad i''a chèile, 
Tha sinn gu dèimhin ciontach athaobh 
ar bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinn 
cràdh 'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, 
agus nach d'èisd sinn ris : uime sin 
thàinig an airc so oirnn. 

22 Agus fhreagair Eeuben iad, ag 
ràdh, Nach do ìabhair mise ribh, ag 
ràdh, Na peacaichibh an aghaidh an 
ieinibh? agus cha d'èiscl sibh: Uime 
sin, ieuch, mar an ceudna tha 'fhuil 
air a h-iarraidh oimn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san 
gu'n robh Ioseph 'gan tuigsinn ; oir bha 
eadar-theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, 
agus ghuil e ; agus phill e i-ìs d'an 
ionnsuidh, agus ìabhair e Hu, agus 
thug e Simeon uatha, agus cheangail 
se e fa chomhair an sùl. 

25 An sin dh'àithn Ioseph an saic a 
ììonadh ìe sìol, agus airgiod gach 
duine a chuv aiv ais 'na shac, agus 
biadh a thoirt doibh air son na siighe : 
agus is ann mar so a i'inn e Hu. 

26 Agus thog iad an sìol air an 
asalaibh, agus dh'imich iad à sin. 

27 Agus an uair a dh'fhosgail fear 
dhiubh a shac, a thoirt bìdh d'a asal 
san tigh-òsda, chunnaic e 'airgiod ; oir, 
feuch, bha e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, 
feuch, tha e eadhon a'm' shac. Agus 
dh'fhàilnich an cridhe, agus bha eagal 
orra, ag ràdh gach fear i-'a chèile, Ciod 
e so a rinn Dia oirnn ? 

29 Agus thàinig iad a chum Iacoib 
an athar, do thìr Chanaain agus 
dh'innis iad dha gach ni a thachair 
dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachd- 
aran air an tìr ruinn gu coimheach. 40 GENESIS. 

agus ghabh e sinn mar luchd-bratha 
air an dùthaich. 

31 Agus thubhairt sinn f is, Is daoine 
fìrinneach sinne; cha luchd-bratha 
idir sinn : 

32 Is dà bhrà.thair dheug sinn, mic 
ar n-athar ; tha aon mhac nach matr- 
eann, agus tha 'm mac a's òige 'n diugh 
maille f'ar n-athair ann an tìr Cha- 
naain. 

33 Agus thubhairt an duine, uachd- 
aran na tìre ruinn, Mar so aithnichidh 
mi gur daoine fìrinneach sibh ; fàgaibh 
aon d'ur bràithribh maille fiumsa, 
agus gabhaibh biadh air son gorta 
bhur teaghlaichean, agus bithibh ag 
imeachd : 

34 Agus thugaibh bhur bràthair a's 
òige a m'ionnsuidh; an sin bithidh 
fios agam nach luchd-bratha sibh, ach 
gur daoine fìrinneach sibh : mar sin 
bheirmisebhur bràthair dhuibh, agus 
ni sibh ceannachd san tìr. 

35 Agus an uair a thaomaich iad 
an saic, feuch, bha ceanglachan airgid 
gach duine 'na shac fèin, agus an uair 
a chunnaic iad fèin agus an athair na 
ceanglachain airgid, bha eagal orra. 

36 Agus thubhairt Iacob an athair 
iu, Thug sibh uamsa mo chlann: Io- 

seph cha mhaireann, agus Simeon cha 
mhaireann, agus Beniamin bheir sibh 
airfalbh: m-aghaidh-sa tha na nithe 
sLn uile. 

37 Agus ìabhair Eeuben r'a athair, 
3g ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, 
mur toir mi a t'ionnsuidh e : thoir 
thairis do m' làimhs' e, agus bheir 
mise a t'ionnsuidh a rìs e. 

38 Agus thubhairt e, Cha tèid mo 
mhac sìos maille fibh; oir tha a 
bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh 
esan 'na aonar : ma thachras olc dha 
san t-slighe air an tèid sibh, an sin 
bheir sibh sìos m'fhalt liath ìe bròn 
fl'on uaigh. 

CAIB. XLIII. 

AQUS bha a' ghorta ro-mhòr san tir. 
2 Agus an uair a dh'ith iad suas 
an sìol a thug iad as an Eiphit, thu- 
bhairt an athair fiu, Kachaibh a fìs, 
ceannaichibh dhuinn beagan bìdh. 

3 Agus ìabhair Iudah fis, ag ràdh, 
Thuganduine dearbh-chinnte dhuinn, 
ag ràdh, Cha'n fhaic sibh mo ghnùis- 
sa, mur bi bhur bràthair maille fibh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille 
fuinn, thèid sinn sìos, agus ceannaich- 
Idh sinn biadh dhuit ; 

5 Ach mur cuir thu leìnn <?, cha tèid 
sinn sìos : oir thubhairt an duine ruinn, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis, mur bi 
johur bràthair maille fibh. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son a 
bhuin sibh cho olc fium, agus gu'n 
d'innis sibh do'n duine gu'n robh 
bràthair tuilleadh agaibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'fhiosraich 
an duine dhinn gu teann m'ar tim- 
ohioll fèin, agus mu thimchioll ar 
càirdean, ag ràdh, Am bheil bhur n- 
athair fathast beò ? am bheil bràthair 
eile agaibh? Agus dh'innis sinne dha I a fèir brìgh nam briathar sin: Am 
b'urrainn sinne fìos a bhi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh 
bhur bràthair a nuas ? 

8 Agus thubhairt Iudah fi h-Israel 
'athair, Cuir an t-òganach maille 
fiumsa, agus èiridh sinn, agus im- 
ichidh sinn, a chum as gu'm bi sinn 
beò agus nach faigh sinn bàs, araon 
sinne, agus thu fèin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon ; 
o m' ìàimh-sa iarraidh tu e : mur toir 
mise a t'ionnsuidh, agus mur cuir mi 
a'd' ìàthair e, an sin biodh a' choire 
gu bràth orm. 

10 Oir murbitheamaid air deanamh 
moille, gucinnteachbha sinnanis air 
pilltinn air ar n-ais an dara liair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athaii 
riu, Ma dh'fheumas a' chùis a bhi mar 
sin a nis, deanaibh so ; gabhaibh do'n 
toradh a's fearr san tìr 'hur soith- 
ichibh, agus thugaibh sìos tiodhlac 
do'n duine ; beagan ìoc-shlaint, agus 
beagan meala, spìosraidh, agus mirr, 
cnothan, agus almoine : 

12 Agus thugaibh ieibh airgiod 
dùbailte *nur làimh, agus an t-airgiod 
a thugadh air ais am beul bhur sac, 
thugaibh air ais e 'iiur làimh ; theag- 
amh gur mearachd a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhnr 
bràthair ; agus èiribh, rachaibh a f is a 
dh'ionnsuidh an duine. 

14 Agus gu'n tugadh Dia uile- 
chumnachdach tròcair dhuibh an là- 
thair an duine, chum as gu'n leig e air 
falbh ìeibh bhur bràthair eile, agus 
Beniamin: ach ma chaill mise mo 
chlann, chaill mi iad. 

15 Aguf ghabh na daoine an tiodh- 
lac sin, rsus thug iad ìeo airgiod dù- 
bailte 'iian làimh, agus Beniamin ; ag- 
us dh'èirich iad, agus chaidh iad sìos 
do'n Eiphit, agus sheas iad an làthair 
Ioseiph. 

16 Agus an uair a chunnaic Ioseph 
Beniamin maille fiu, thubbairt e fi 
fear-riaghlaidh a thighe, Thoir na 
daoine sin dachaidh, agus marbh, agus 
deasaich; oir maille fiumsa ithidh 
na daoine sin air mheadhon-là. 

17 Agus finn an duine mar a dh'iarr 
Ioseph ; agus thug e na daoiue do thigh 
Ioseiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, 
chionn gu'n d'thugaclh iad do thigh 
Ioseiph, agus thubhairt iad,'*S ann air 
son an airgid, a chuircadh air ais 'nar 
sacaibh a' cheud uair, a thugadh a 
stigh sinn ; chum gu faigh e cion-fàth 
'nar n-aghaidh, agus gu'n tuit e oirnn, 
agus gu'h gabh e sinn mar thràillean, 
agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do 
fhear-riaghlaidh tighe Ioseiph, agus 
labhair iad fis aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, O mo thigh. 
earna, thàinig sinn da f ìreadh a nuaa 
an toiseach a cheannaeh bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh-òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar OAIB. 

brìc, feuch, bhn airglod gach fìr am 
beul a shaìc, ar n-airgiod 'ha ìàn cho- 
throm : agus thug sinn air ais ìeinn 
e 'har làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a 
ftuas leinn 'nar làimh a chcannach 
bìdh : cha 'n'eil fhios againn cò chuir 
ar n-airgiod 'iìar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu robh 
dhuibh, ha biodh eagal oirbh : thug 
bhur Dia fèin, agus Dia bhur n-athar 
ionmhas duibh 'hur sacaibh : fhuair 
mise bhur n-airgiod. Agus thug e Si- 
meon a mach d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine 
steach do thigh Ioseiph, agus thug e 
uisge dhoìbh, agus nigh iad an cosan, 
agus thug e biadh d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac 
an ccinneamh do Ioseph teachd aig 
meadhon-là ; oir chual' iad gu'n robh 
iad gu aran itheadh an sin. 

26 Agus an uair a thàinig Ioseph 
dhachaidh, thug iad d'a ionnsuidh an 
tiodhlac, a bha'han làimh, do'n tigh: 
agus chrom siad iad fèin dha gu làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad 
gu maith, agus thubhairt e, Am bheil 
bhur n-athair, an seann duine mu'n do 
labhair sibh, gu maith? Am bheil e 
fathast beò ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Tha do 
sheirbhiseach ar n-athair-ne gu niaith; 

! tha e fathast beò : agus chrom siad iad 
fèin sìos, agus tinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thoge suas a shùilean, ag- 
us chunnaic e Beniamin a bhràthair, 
mac a mhàthar, agus thubhairt e, An 
e so bhur bràthair a's òige, mu'n do 
labhair sibh iium ? Agus thubhairt e, 
Gu'n robh Dia gràsmhor dhuit, amhic. 

30 Agus tinn Ioseph cabhag, oir bha 
a chridhe a' tiomachadh t'a bhràthair ; 
agus dh'iarr e àit anns an guileadh e ; 
agus chaidh e steach d'o sheòmar, agus 
ghuil e 'n sin. 

31 Agus Aigh e 'eudan, agus chaidh 
e mach, agus chum e air fèin, agus 
thubhairt e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sìos dhasan ieis 
fèin, agus dhoibhsan ìeo fèin, agus do 
na h-Eiphitich, a dh'ith maille tis, leo 
fèin ; a chionn nach feudadh na h-Ei- 
phitich aran itheadh maille tis na h- 
Eabhruidhich ; oir is gràineileachd sin 
do'na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làthair, 
an ceud-ghin a fèir a chòir-bhreithe, 
agus am fear a b'òige a i'èir 'òige : ag- 
us ghabh na daoine iongantas gach 
fear t'a chèile. 

34 Agus ghabh esan, agus chuir e 
cuibhrionnan o'ìàthairfèin d'an ionn- 
suidh: ach finn e cuibhrionn Bhen- 
iamin cùig uairean ni bu mhò na cuid 
a h-aoin aca-san. Agus dh'òl iad, ag- 
us bha iad subhach maille iis. 

CAIB. XLIV. 

AGUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh 
a thighe, ag ràdh, Lìon saic nan 
daoine ìe sìol, a' mheud 's is urrainn 
iad a ghiùlan, agus cuir airgiod gach 
duine am beul a shaic. XLIV. 4i 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan 
airgid, am beul saic an fhir a's òige, 
agus airgiod a shil : agus finn e a ièir 
an fliocail a labhair Ioseph. 

3 Co iuath 's a bha mhaduinn soil- 
leir, chuireadh na daoine air falbh, iad 
fèin agus an asail. 

4 Agut an uair a chaidh iad a mach 
as a' bhaile, agusgun iad fathast fad o 
làimh, thubhairt loseph fi fear-riagh- 
laidh a thighe, Eirich, lean na daoine ; 
agus an uair a bheireas tu orra, abair 
tiu, C'ar son a dhiol sibh olc an èiric 
maith ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil 
mo thighearn ag òl ? agus ìeis am bheil 
e da tìreadh a' deanamh fiosachd? is 
olc a fhuaradh sibh so a dheanamh. 

6 Agus fug e orra, agus iabhair e 
Hu na briathra oei«dna. 

7 Agus thubhairt iad fis, C'ar son a 
ìabhras mo thighearna na briathra so? 
nar leigeadh Dia gu'n deanadh do 
sheirbhisich a fèir an ni so. 

8 Feuch, an t-àirgiod a fhuair sinn 
am beul ar sac, thug sinn a f ìs a t'ionn- 
suidh & tìr Chanaain ; cionnus uime 
sin a ghoideamaid airgiod no òr à tigh 
do thighearna ? 

9 Cia b'e air bith do d'sheirbhisich 
aig am faighear e, cuirear gu bàs esan, 
agusbithidh sinnemar an ceudna'har 
tràillean aig mo thighearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta 
bitheadh e tèir bhur briathar : hithidh 
esan aig am faighear e 'ha sheir- 
bhiseach agamsa; agus bithidh sibhse 
neòchoireach. 

11 An sin thug iad a huas gu grad 
gach duine a shac fèin gu làr, agus dh'- 
fhosgail gach duine a shac. 

12 Agus f annsaich esan, agus thòi- 
sich e aig an f hear bu shine, agus sguir 
e aig an fhear a b'òige : agus i'huaradh 
an cupan ann an sac Bheniamin. 

13 An sin teub iad an eudach, agus 
chuir gach duine a shac air 'asail, agus 
phill iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah, agus a 
bhràithrean do thigh Ioseiph (oir bhae 
fathast an sin) agus thuit iad sìos 'na 
fhianuis air an làr. 

15 Agus thubhairt Ioseph riu, Ciod 
e an gnìomh so a tinn sibh? nach 
robh fhios agaibh gur aithne do m' 
ìeithidse do dhuine d-a iìreadh fiosachd 
a dheanamh? 

16 Agus thubhairt Iudah, Ciod a 
their sinn ti m' thighearna? cionnus 
a iabhras sinn? no cionnus a ghlanas 
sinn sinn fèin? fhuair Dia a mach 
aingidlieachd do sheirbhiseach; feuch, 
iha sinne 'har seirbhisich do m' thigh- 
earn, araon sinne, agus esan mar an 
ceudna aig an d'f huaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar teigeadh 
Dia gu'n deanainnse so : ach an duine 
aig an d'fhuaradh an cupan, bithidh 
esan 'ha sheirbhiseach agamsa; agus 
d'ur taobhsa, rachaibh suas an sìth a 
dh'ionnsuidh bhur n-athar. 

18 An sin thàinig Iudah am fagus 
da, agus thubhairt e, Och mo thigh- 42 oarna, leig ìe d' sheirbhiseach, guidh- 
sim ort, focal a ìabhairt ann an cluas- 
libh mo thighearn, agus ùa lasadh t'- 
fhearg an aghaidh do sheirbhisich : 
oir i's amhuil thusa agus Pharaoh. 

19 Dh'fheòraich mo thighearna d'a. 
sheirbhisich, ag ràdh, Am bheil athair 
agaibh, no bràthair? 

20 Agus thubhairt sinn ri m' thigh- 
earna.Tha athair agaìnn, seann duine, 
agus leanabh a shean'aois, maothran : 
agus tha 'bhràthair marbh, agus dh'- 
fhàgadh esan 'ùa aonar do chloinn a 
mhàthar, agus tha gràdh aig 'athair 
air. 

21 Agus thubhairt thu i'i d' sheir- 
bhisich, Thugaibh a nuas e do m' 
ionnsuidhs', a chum as gu'n socruich 
mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairt sinne ii m' 
thighearna, Cha'n f heud an leanabh 
'athair fhàgail: oir nam fàgadh e 
'athair, gheibheadh 'atkair bàs. 

23 Agus thubhairt thusa H d' sheir- 
bhisich, Mur tig bhur bràthair a's 
òige ùuas maille iibh, cha'n fhaic 
sibh m'aghaidh-sa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas 
a dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'- 
athar, dh'innis sinn da focail mo thigh- 
earna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, 
Rachaibh a Hs, ceannaichibh dhuinn 
beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n 
f heud sinn dol sìos : mabhios ar bràth- 
air a's òige maille i-uinn, an sin thèid 
sinn sìos ; oir cha'n fheud sìnn aghaidh 
an duine fhaicinn, mur bi ar bràthair 
a's òige maille i-uinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach 
m'athair i-uinn, Tha f hios agaibh gu'n 
do fug mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diubk a mach 
uam, agus thubhairt mi, Gu cinnteach 
reubadh 'ùa bhloighdibh e ; agus cha'n 
f haca mi o sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so 
uam mar an ceudna, agus gu'n tig 
tubaist air, bheir sibh sìos m'fhaìt 
'liath le bròn do'n uaigh. 

30 A ùis nime sin, an uair a thig 
mise a dh'ionnsuidh do sheirbhisich 
m'athar, gun anleanabh maillei-uinn ; 
(do bhrìgh gubheil 'anamsa ceangailte 
ann an anam an leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil 
an leanabh maille ruinn gu'm faigh e 
bàs : agus bheir do sheirbhìseach. sìos 
falt liath do sheirbhisich ar n-àthar 
ie bròn do'n uaigh. 

32 Oir chaidh do sheirbhiseach an 
urras air son an leinibh do m'athah*, 
ag ràdh, Mur toir mi a t' ionnsuidh e, 
an sin bithidh mi fo choire aig m'ath- 
air gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, 
leig ìe d' sheirbhiseach fantuinn an 
àit an leinibh, a'm' thràill do m' 
tbighearn agus Icig ieis an leanabh 
dol suas maille r'a bhràithribh. 

84 Oir cionnus a thòid misc suas a 
ih'ionnsuifih m'athar, agus gun an leanabh maille Hum* air eagal gu 
faic mi 'n t-olc a thig air m'athair. 
CAIB. XLV. 

AGUS cha b'urrainn loseph cumail 
air fein 'nan làthair-san uile a 
sheas làimh Hs ; agus ghlaodh e, Cuir- 
ibh gach duine mach uam : agus cha 
do sheas duine sam bith maille ris, an 
uair a Hnn Ioseph e fein aithnichto 
d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd : agus 
chuala na h-Eiphitich, agus tigh Pha- 
raoh e. 

3 Agus thubhairt Toseph Fa bhràith. ; 
ribh, Is mise Ioseph ; am bheil m'ath- 
air-fathast beò? agus cha b'urrainn a 
bhràithrean a fhreagairt; oir bha 
eagal orra roimh a ìathair-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, Thigibh am fagus domh, guidh- 
eam oirbh; agus thàinig iad am fa- 
gus : Agus thubhairt esan, Is mise Io- 
seph bhur bràthair, a reic sibhse do'n 
Eiphit. 

5 Agus a ùis ùa biodh doilgheas 
oirbh, no corruich agaibh ribh fein, a 
chionn gu'n do i-eic sibh mise an so ; 
oir chuir Dia roimhibh mi, gu sibhse 
a ghleidheadh beò : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' 
ghorta san tir, agus tha fathast cùig 
bliadhna ri teachd, anns nach bi aon 
chuid treabhadh no foghar. 

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid air 
thalamh, agus a thearnadh bhur 
beatha ie fuasgladh mòr. 

8 A ùis uime sin, cha sibhse a chuir 
mise an so : ach Dia ; agus i-inn e mi 
a'm' athair do Pharaoh, agus a'm' 
thighearn os ceann athighe uile, agus 
a'm' uachdaran ann an tìr na h-Eiphit 
uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaibh 
suas a chum m'athar, agus abraibh Hs, 
Mar so thubhairt do mhac Ioseph, 
Rinn Dia mise a'm' uachdaran air an 
Eiphit uile ; thig a ùuas a m' ionn- 
suidh, ùa dean moille : 

10 Àgus gabhaidh tu còmhnuidh 
am fearann Ghosein, agus bithidh 
tu'm fagus dhomhsa, thu/<?irt, agus do 
chlann, 'agus clann do chloinne, agns 
do threudan, agus do bhuar, agus gach 
ni a ta agad. 

11 Agus beathaichidh mise thu 'n 
sin, (oir fathast bithidh cùig bliadhna 
gorta ann.) aireagal gu'n tig thu fèiri 
agus do theaghlach, agus gach ni a ta 
agad, gu bochdainn. 

12 Agus, feuch, tha bhur sùilean a 
faicinn, agus sùilean mo bhràthai 
Bheniamin, gur c mo bheul fein a tha 
labhairt i-ibh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athaìi 
moghlòir-sauile san Eiphit, agus gach 
ni a chunnalc sìbh; agus ùi sibb 
cabhag, agus bheir sibh a ùuas m'ath- 
air an so. 

14 Agus thuit c air muineal a 
bhràtharBeniamin,agus ghuile; agufl 
ghuil Beniamin air a mhuincal-san. 

15 Phftg e mar an ceudna a bhràith- CAIB. 

rean ulle, agus ghuil e os an ceann : 
agus 'na dhèjgh siu finn a bhràith- 
rean cainnt iis. 

16 Agus chualas iomradh so ann 
an tigh Pharaoh, ag ràdh, Thabràith- 
rean Ioseiph air teachd : agus thaitinn 
e gu maith ii Pharaoh, agus t'a sheir- 
bhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ii Io- 
seph, Àbair ii d'bhràithribh, Dean- 
aibVi so ; sacaichibh bhur n-ainmhidh- 
ean, agus imichibh, rachaibh do thìr 
Chanaain. 

18 Agus thugaibh leibh bhur n- 
athair, agusbhurteaghlaichean, agus 
thigibh a m' ionnsuidhse, agus bheir 
mise dhuibh maith tìre na h-Eiphit ; 
ithidh sibh reamhrachd na tire. 

19 A nis thugadh àithne dhuit; 
deanaibhse mar so: thugaibh ieibh 
à tìr na h-Eiphit carbadan air sonbhur 
cloinne bige, agus bhur ban, agus 
thugaibh bhur n-athair ieibh, agus 
thigibh. 

20 Agus fta biodh suim agaibh d'ur 
n-airneis-thlghe ; oir is leibhse maith 
tlre na h-Eiphit uile. 

21 Agus iinn clann Israeil marsin : 
agus thug Ioseph dhoibh carbadan a 
ièir ordugh Pharaoh; agus thug e 
dhoibh lòn air son na slighe. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon 
diubh fa leth, culaidhean eudaich ; 
ach do Bheniamin thug e tri cheud 
bonn airgid, agus cùig culaidhean eud- 
aich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar 
mar so : deich asail a giùlan do nithibh 
maithe na' h-Eiphit, agus deich asail 
bhoirionn a' giùlan sìl, agus arain, 
agus lòin d'an athair air son na 
slighe. 

24 Mar sin chuir e a bhràithrean air 
falbh, agus dh'imich iad: agus thu- 
bhairt e riu, Feuchaibh nach cuir sibh 
a mach air a chèile air an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Ei- 
phit, agus thàlnig iad gu tìr Chanaain 
a dh'ionnsuidh Iacoib an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag iàdh, 
Tha Ioseph fathast beò, agus tha e 'na 
uachdaran air tìr na h-Eiphit uile. 
Agus dh'fhannaich cridhe Iacoib, oir 
cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriath- 
ran Ioseiph, a ìabhair e f iu : Agus an 
uair a chunnaic e na carbadan a chuir 
Ioseph g'a ghiùlan, dh'ath-bheothaich 
epiorad Iacoib an àthar. 

28 Agus thubhairt Isvael, Is leòr e ; 
tha Ioseph mo mhac fathast bcò : thèid 
mi agus chi mi e mu'm faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

AGUS dh'imich Israel maille Hs 
gach ni a bh'aige, agus thàinig 
e gu Beer-seba, agus thug e suas ìob- 
airtean do Dhia 'athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia fi h-Israel ann 
an taisbeanaibh na h-oidhche, agus 
thubhairt e, À Iacoib, a Iacoib : Agus 
thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is miseDia, Dia 
t'athar: na biodh eagal ort doi sìos XLVI. 43 

do*n Elphit ; oir ùi mlse a'd' chinncach 
mòr thu an sin. 

4 Thèid mise maille iiut sìos do'n 
Eiphit ; agus bheir mi mar an ceudna 
gu cinnteach a nìos thu ris : agus cuir 
idh Ioseph a làmh air do shùilibh. 

5 Agus dh'èirich Iacob suas o Bheer- 
seba : agus thug mic Israeil ieo Iacob 
an athair, agus an clann bheag, agus 
am mnài, anns na carbadaibh a chuir 
Pharaoh g'a ghiùlan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidh, agus 
am maoin, a fhuair iad ann an tìr 
Chanaain, agus thàinig iad do'n Eìphit. 
Iacob, agus a shliochd uile maille i-is t 

7 A mhic, agus mic a mhac maillo 
iis, a nigheanan, agus nigheanan a 
mhac, agus a shliochd uile thug e 
maille iis do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thàinig do'n Eiphit, Iacob 
agus a mhic : Reuben, cheud-ghin Ia- 
coib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus 
Phallu, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin; Iemuel. 
agus Iamin, agus Ohad, agus Iachin, 
agus Sohar, agus Saul mac Ban-cha- 
naanaich. 

11 Agus mic Lebhi; Gerson, Cohat. 
agus Merari. 

12 Agus mic Iudah ; Er, agus Onan, 
agus Selah, agus Phares, agus Serah : 
ach fhuair Er agus Onan bàs ann an 
tìr Chanaain. Agus b'iad mic Pha- 
reis, Hesron, agus Hamul. 

13 Agus mic Isachair; Tola, agus 
Phubhah, agus Iob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin; Sered, ag- 
us Elon ; agus Iahleel. 

15 Ia ìad sin mic Leah, a fug i do 
Iacob am Padan-aram, maiile r'a 
nighinn Dinah : b'iad uiìe anaman a 
mhac agus a nigheana tri-deug 'ar 
fhichead. 

16 Agus mic Ghaid ; Siphion, agus 
Hagai, Suni, agus Esbon, Heri, ague 
Arodi, agus Areli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, agus 
Isuah, agus Isui, agus Beriah, agus Se- 
rah am piuthar. Agus mic Bheriah ; 
Heber, agus Malchiel. 

18 Is iad sin mic Shilpah, a thug 
Laban d'a nighinn Leah : agus fug i 
iad sin do Iacob, eadhon sè anamanna 
deug. 

19 Mic Bacheil muà Iacoib ; Ioseph 
agus Beniamin. 

20 Agus fugadh do Ioseph ann an 
tìr na h-Eiphit, Manaseh agus Eph- 
raim, a fug Asenat nighean Photiphe- 
rah sagairt Oin dha. 

21 Agus b'iad mic Bheniamin ; Be- 
lah, agus Becher, agus Asbel, Gevs, 
agus Naaman, Ehi, agus Bos, Mupim, 
agus Hupim, agus Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a tugadfc 
do Iacob : na h-anaman uile, ceiMiir 
deug. 

23 Agvis mic Dhain : Kusirn. 

24 Agus mic Naphtàli ; lahscel, ag- 
us Guni, agus leser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhah, a thu? GBNESIS. 44 

Laban d'a nighinn Rachel, a tug i do 
Iacob : na h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàinig le 
Iacob do'n Eiphit, a thàinig a mach as 
a leasruidh, a thuilleadh air mnaibh 
mhac Iacoib ; b'iad na h-anamanna so 
uile tri fichead 's a sè. 

27 Agus mic Ioseiph a rugadh dha 
san Eiphit, bn dha anam iad: uile 
anamanna thigheIacoib,a thàinig d o'n 
Eiphit, bu tri fichead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e Iudah roimhe gu 
loseph, chum as gu'n tugadh e fios 
dha teachd 'na ìàthair ann an Gosen ; 
agus thàinig iad gu fearann Ghosein. 

29 Agus bheartaich Ioseph a char- 
bad, agus chaidh e suas an coinneamh 
Israeil 'athar gu Gosen ; agus nochd se 
e fèin da, agus thuit e air a mhuineal, 
agu3 ghuil e air a mhuineal rè 
tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel H Iosephj 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic mi 
do ghnùis, do bhrìgh gu bheil thu 
fathast beò. 

31 Agusthubhairtloseph r'abhràith- 
ribh, agus H teaghlach 'athar, Thèid 
mise suas, agus cuiridh mi 'n cèill do 
Pharaoh, agus their mi Hs, Tha mo 
bhràithrean, agus teaghlach m'athar, 
a bha ann an tìr Chanaain, air teachd 
a m'ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, 
oir bu luchd-sprèidhe iad ; agus thug 
iad ìeo an treudan, agus am feudail, 
agus gach ni a bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is 
ceird duibh ? 

34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd- 
sprèidhe do sheirbhisich o'r n-òige 
eadhon gus a nis, sinn fèin agus mar 
an ceudna ar n-aithriche ; chum as 
ga'n gabh sibh còmhnuidh ann am 
fearann Ghosein, oir is gràineileachd 
do na h-Eiphitich gach buachaille \_//1lJLÌ->. AIJ ¥ 11, 

AN sin thàinig Ioseph agus dh'innis 
e do Pharaoh, agus thubhairt e, 
Thàinig m'athair agus mo bhràith- 
rean, agus an treudan, agus am feudail, 
agus gach ni a bh' aca, a mach à tìr 
Chanaain ; agus, feuch, tha iad ann 
am fearann Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùignear " d'a 
bhràithribh, agus chuir e 'n làtbair 
Pharaoh iad. 

3 Agus thubhairt Pharaoh t'a 
bhràithribh, Ciod is ceird duibh? Ag- 
us thubhairt iadsan H Pharaoh, Is 
buachaillean do sheirbhisich, sinn fèin 
agus ar n-aithriche. 

4 Thubliairt iad mar an ceudna ti 
Pharaoh, 'S ann gu bhi air chuairt 
anns an tìr a thàinig sinn, oir cha 
'n'cil fcur aig do shcirbhisich d'an 
sprèidh, do bhrìgh gu bheil a' ghorta 
mòr ann an tir Chanaain : a nis uime 
Hin, guidheamaid ort, leig ie d' sheir- 
bhisich còmhnuidh a ghabhail am 
fcarann Ghosoin. 

6 Agus labhair Pharaoh H Ioseph, ag ràdh, Thàinig t'athair agus do 
bhràithrean a t'ionnsuidh : 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; 
anns a' chuid a's fearr do'n fhearann 
thoir air t'athair agus do bhràithribh 
còmhnuidh a ghabnail ; gabhadh iad 
còmhnuidh am fearann Ghosein ; ag- 
us ma's aithne dhuit gu bheil 'nam 
measg daoine comasach, ni thu iad 
'nan àrd bhuachaillibh air mo sprèidh- 
sa. 

7 Agus thug Ioseph Iacob 'athair a 
stigh, agus chuir e'n làthair Pharaoh 
e : agus bheannaich Iacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri Iacob, 
Ciod is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt Iacob H Pharaoh, 
'S iad làithean bhliadhnacha mo 
chuairte ceud agus deich bliadhna 
fichead : bu tearc agus olc làìthean 
bhliadhnacha mo bheatha, agus cha 
d'ràinig iad làithean bhliadhnacha 
beatha m' aithriche ann an làithibh 
an cuairte-san. 

10 Agus bheannaìch Iacob Pharaoh, 
agus chaidh e mach à làthair Pha- 
raoh. 

11 Agus shuidhich Ioseph 'athair, 
agus abhràithrean, agusthugedhoibh 
sealbh ann an tìr na h-Eiphit, anns a' 
chuid a's fearrdo'n fhearann, ann am 
fearann Eameseis, mar a dh'àithn 
Pharaoh. 

12 Agus bheathaich Ioseph 'atha'r- 
agus a bhràithrean, agus uile theagb.- 
lach 'athar ie h-aran, a i-èir an cloinno 

13 Agus cha robh aran anns an ttr 
uile ; oir bha a' ghorta ro-mhòr, atr 
chor as gu'n robh tìr na h-Eiphit, agus 
tìr Chanaain uile fann ieis a' ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t- 
airgiod uile a fhuaradh ann an tìr na 
h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain, 
air son a' bhìdh a cheannaich iad : 
agus thugloseph an t-airgiod do thigh 
Pharaoh. 

15 Agus an uair a theirig airgiod 
ann an tìr na h-Eiphit, agus ann an 
tìr Chanaain. thàinig na n-Eiphitich 
uile gu Iosepn, ag ràdh, Thoir dhuinn 
aran : c'ar son a gheibheamaid bàs 
a'd' iàthair? oir theirig ar n-airgiod. 

16 Agus thubhairt Ioseph, Thug- 
aibh seachad bhur sprèidh, agusbheir 
mise dhuibh air>on bhur sprèidhe, 
ma theirig airgiod dhuìbh. 

17 Agus thug iad an sprèìdh gu Io- 
seph : agus thug Ioseph dhoibh aran 
air son each, agus air son nan caorach, 
agus air son a' chruidh, agus air son 
nan asal ; agus bheathaich e iad ie 
h-aran, air son an sprèidhe uile, air 
a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' 
bhliadhna sin, thàinig iad d'a ionn- 
suidh air an dara bliadhna, agus thu- 
bhairt iad Hs, Cha cheil sinne air mo 
thighearna gu'n do chaitheadh ar 
n-airgiod; tha mar an ceudna ar 
treudan sprèidh aig mo thighearna : 
cba d'fhàgadh ann an sealladh mo 
thighcarna ach ar cuirp, agus ar fear- 
ann. OAIB. XLVIII. 19 C'ar son a gheibh sinn bàs fa 
chomhair do shùl, araon sinne agus ar 
fearann ? Ceannaich sinne agus ar 
fcàrann air son arain, agus bithidh 
sinne agus ar fearann 'nar seirbhisich 
do Pharaoh : agus thoir dhuinn sìol, 
chum as gu'm bi sinn beò, agus nach 
faigh sinn bàs, agus nach bi am fear- 
ann 'ùa fhàsach. 

20 Agus cheannaich Ioseph fearann 
na h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic 
na h-Eiphitich gach duine 'f hearann 
fèin, a chionn gu'n do bhuadhaich a' 
ghorta orra : mar sin bu le Pharaoh 
an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuir 
e air imrich iad do bhailtibh o aon 
cheann chrìocha na h-Eiphit, eadhon 
gu ruig an ceann eile dhith : 

22 A mhàin fearann nan sagart cha 
do cheannaich e ; oir dh , orduicheadh 
cuibhrionn do na sagartaibh ie Pha- 
raoh, agus dh'ith iad an cuibhrionn a 
thug Pharaoh dhoibh : uime sin cha 
do reic iad am fearann. 

23 Agus thubhairt Ioseph Hs an t- 
sluagh, Feuch, cheannaich mi sibh an 
diugn, agus bhur fearann do Pharaoh ; 
feuch, 80 siol duibh, agus cuiribh am 
fearann. 

24 Agus tarlaidh, do na chinneas 
gu'n toir sibh an cùigeadh cuid do 
Pharaoh, agus bithidh agaibh fèin 
ceithir earrannan, air son sìl an fhear- 
ainn, agus air son bhur bìdh, agus air 
son muinntir bhur teaghlacha, agus 
air son bìdh d'ur cloinn bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh 
thu beò sinn: faigheamaid deadh- 
ghean ann an sealladh mo thighearna, 
agus bithidh sinn 'nar seirbhisich do 
Pharaoh. 

26 Agus Hnn Ioseph sin 'na ìagh gus 
an là 'n diugh air feadh f hearainn na 
h-Eiphit, gu'm bitheadh aig Pharaoh 
an cùigeadh cuid ; saor a mhàin o 
f hearann nan sagart, nach bu ìe Pha- 
raoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh 
ann an tìr na h-Eiphit, ann an talamh 
Ghosein; agus bha sealbh aca ann. 
agus shìolaich iad, agus dh'f hàs iad 
ro-iìonmhor. 

28 Agus bha Iacob beò ann an tìr 
na h-Eiphit seachd bliadhna deug; 
agus b'iad bliadhnacha beatha Iacoib 
uile ceud agus dà fhichead agus 
seachd bliadhna. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm nnns 
am b'èigin do Israel bàs f haotainn : 
agus ghaìrm e air a mhac Ioseph, agus 
thubhairt e i'is, Ma fhuair mi nis 
deadh-ghean a'd' shealladh, cuir, 
guidheam ort, do làmh fuidh m'ieis, 
agus buin gu caoimhneil agus gu fìr- 
inneach rium ; na h-adhlaic mi, 
guidheam ort, san Eiphit. 

30 Ach luidhidh mi maille H m'aith- 
richibh, agus giùlainidh tu mi mach 
as an Eiphit, agus adhlaicidh tu mi 
'nan àit adhlaic-san. Agus thubhairt 
esan, Nl mi mar a thubhairt thu. 

31 Agua thubhairt e, Mionnaich 43 

dhomh : agus mhionnaich e dha. Ag« 
us chrom Israel e fèin air ceann-adh 
airt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

AGUS an dèigh nan nithe sin. dh • 
innis neach do Ioseph, Feuch, 
tha t'athair tinn : agus thugeteis a 
dhà mhac, Manaseh agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do Iacob, agus 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac Io- 
seph a' teachd a t' ionnsuidh : agus 
neartaich Israel e fèin, agus shuidh e 
air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt Iacob H Ioseph, 
Dh'f hoillsich Dia uile-chumhachdach 
e fèin dhomhsa aig Luds ann an tìr 
Chanaain, agus bheannaich e mi. 

4 Agus thubhairt e i-ium, Feuch, ùi 
mise sìolmhor agus lionmhor thu.agus 
ni mi thu a'd' choimhthional chinn- 
each, agus bheir mi am fearann so do 
d'shliochd a'd' dhèigh mar sheilbh 
shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Eph- 
raim agus Manaseh, a i-ugadh dhuit 
ann antìrna h-Eiphit,mu'n d'thàinig 
mis' a t' ionnsuidh do'n Eiphit, is 
leamsa iad: mar Keuben agus Shi- 
meon, bithiah iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghin- 
eas . tu 'nan dèigh, leat fèin ; a rèir 
ainme am bràitnre goirear iad 'nan 
seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'nuair 
a thàinig mi o Phadan. fhuair Rachel 
bàs agam ann an tìr Chanaain, airan 
t-slighe, 'nuair nach robh fathast ach 
astar goirid H teachd gu h-Ephrat: 
agus dh'adhlaic mi 'n sin i air an t- 
slighe gu h-Ephrat; '* e sin Betle- 
hem. 

8 Agus chunnaic Israel mic Io- 
seiph, agus thubhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, 
'S iad mo mhic-sa iad, a thug Dia 
dhomh an so: agus thubhairt e,Thoir 
a m' ionnsuidh iad, guidhcam ort, ag- 
us beannaichidh mi iad. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom ie 
h-aois, air chor nach bu ìèir dha gu 
maith : agus thug e 'm fagus da iad, 
agus phòg e iad, agus gnabh e 'ùa 
ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel H Ioscph, 
Cha do shaoil mi gu'm faicinn do 
ghnùis, agus, feuch, nochd Dia dhomh 
mar an ceudna do shliochd. 

12 Agus thug Ioseph a mach iad o 
eadar a ghlùinean, agus chrom se e 
fèin le 'aghaidh gu làr. 

13 Agus ghabh Ioseph iad le chèile, 
Ephraim'iia làimh dheis o làimh chl! 
Israeil, agus Manaseh na làimh chli o 
ìàimh dheis Israeil ; agus thug e 'm 
fagus da iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh 
dheas, agus chuir e i air ceann Eph- 
raim, am mac a b'òige, agus a iàmh 
chlì air ceann JVLhanaseh : stìuir e a 
iàmha gu seòlttv; oir b'e Manaseh 
an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e loseph, agus 
thubhairt e, Gt : n deanadh Dia, an iàthair an do ghluais m'aithriche A- 
braham agus Isaac, an Dia a bheath- 
aich mi rè mo bheatha uile gus an 
là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach 
olc, na leinibh a bheannachadh, agus 
ainmichear m'ainmsa orra, agus ainm 
m'aìthriche Abrahaim agus Isaaic : ag- 
us mar iasg na mara fàsadh ìad lìon- 
mhor am meadhon na talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic Ioseph 
gu'n do chuir 'athair a iàmh dheas air 
ceann Ephraim, cha do thaitinn e Hs : 
agus chum e suas làmh 'athar, a chum 
a h-atharrachadh o cheann Ephraim 
gu ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt Ioseph fr'a athair, 
Ni h-ann mar sin, athair : oir is e so 
an ceud-ghin ; cuir do làrnh dheas air 
a cheann. 

19 Agus dhiùlt 'athair, agus thu- 
bhairt e, Tha fhios agam, amhic, tha 
f hios agam ; bithidh esan cuideachd 
'na shluagh, agus fàsaidh e mar an 
ceudna mòr : ach gu deimhin bithidh 
a bhràthair a's òige ni's mò na e, agus 
bithidh a shliochd 'nam mòran chinn- 
each. 

20 Agus bheannaich e iad air an là 
sin, ag ràdh, Annadsa beannaichidh 
Israel, ag ràdh, Gu deanadh Dia thu 
mar Ephraim, agus mar Mhanaseh ; 
agus chuir e Ephraim roimh Mha- 
naseh. 

21 AgU3 thubhairt Israel H Ioseph, 
Peuch, a taims' a' faotainn a' bhàis ; 
ach bithidh Dia maille ribhse, agus 
bheir e rìs sibh gu dùthaich bhur 
n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne tliar do bhràithrean, a bhuin 
rni mach à làimh an Amoraich ìe m' 
chlaidheamh agus ìe m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

AGUS ghairm Iacob air a mhic, 
agus thubhairt e, Cruinnichibh 
sìbh fèin an ceann a chèile, chum as 
gu'n ihriis mi dhuibh ciod a tharlas 
dhuibh sna làithibh deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann 
a chèile, agus cluinnibh, a mhaca Ia- 
coib, agus èisdibh H Israel bhur 
n-athair. 

3 A Beubein, is tu mo cheud-ghin, 
mo threise, agus toiseach mo neirt, 
Òirdheircea3 àrd-inbhe, agus òirdhcirc- 
cas cumhachd. 

4 Nco-sheasmhaeh mar uisge, cha 
toir thu barrachd, do bhrìgh gu'n 
deachaidh tu suas do ieàbaidh t'- 
athar an sin thruaill thu % ; chaidh e 
suas do m' uirigh. 

5 Is bràithre Simoon, agus Lebhi : 
tha innil aingidheachd 'nan àitibh- 
còmhnuidh. 

6 'Nan dìomhaireachd na tigeadh 
m'anamsa ; i-'an coimhthional na bith- 
eadh 'm' onoir-sa air ali-aonadh : oir 
'ùan corruich mharbh iarl duine, agus 
*ftam fèìn-thoil ìcag iad sìos balla. 

7 Mallaichte gn'n robh an corruich, 
oir bha i garg ; agus am fcartf, oir bha 
l an-iochclmhor : roinnidh mi iad ann an Iacob, agus sgaoìlidh mi iad ann 
an Israel. 

8 A Iudah, molaldh do bhràithrean 
thusa; bithidhd.o ìàmh am muineal do 
ftaimhde : cromaidh clann t'athar iad 
fèin sìos a'd' iàthair. 

9 Js cuilean leòmhain Iudah; o'n 
chobhartaich, a mhic, chaidh thu 
suas : chrom se e fèin sios, chrùb c 
mar ieòmhan, agus mar sheann leòmh- 
an ; cò dhùisgeas suas e ? 

10 Cha dealaich an t-slat-Hoghail H 
Iudah, no lagh-thabhartair o eadar a 
chosa, gus an tlg Sìloh, agus dhasan 
gèillidh na slòigh : 

11 A' ceangal a shearraich ris an 
f hìonaìn, agus loth 'asail Hs an f hìon- 
ain thaghta nigh e 'eudach am fìon, 
agus a thrusgan am fuil nam fion- 
dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na 
fìon, agus 'fhiacla ni's gile na bainne. 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuìdh 
aig caladh a' chuain, agus bithidh e air 
son calaidh iong ; agus bithidh 'eirthir 
gu ruig Sidon. 

14 Is asal iàidir Isachar, a' crùbadh 
sìos eadar dhà eallaich. 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhaith 
an ni fois, agus gu'n robh am fearann 
taitneach ; agus chrom e a ghuala gu 
iomchar, agus Hnneadh c na sheir- 
bhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, 
mar aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an 
ròd, 'na nathair-nimhe air an t-slighe, 
a theumas sàiltean an eich, air chor as 
gu'n tuit a mharcach an coinneamh a 
chùil. 

18 Ei d' shlàinte dh'f heith mise, 
Thighearna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh 
air : ach bheir esan buaidh ma dheir- 
eadh. 

20 A mach à h-Aser bithidh 'aran- 
san reamhar, agus bheir e uaith sògh 
rìoghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali; bheir e focail thaitneach 
uaith. 

22 Is geug thorthach Ioseph, geug 
thorthach làimh H tobar, aig am bhcil 
a meanglain a' sgaoileadh thar a' 
bhalla. 

23 Chràìdh na fir-bhogha gu geur e, I 
agus thilg iad aìr, agus dh'fliuathaich ! 
iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'na neart, 
agus Hnneadh gairdeana a ìàmh làidir 
ie làmhaibh Dè chumhachdaich Ia- 
coib ; (uaith sin tha 'm buachaille, 
clach Israeil :) 

25 Eadhon le Dia t'athar, a ni còmh- 
nadh leat, agus leis an Uile-chumhach- 
dach, a bheannaicheas thu ie beann- 
acbdaibh nèimh o'n àirde, bcannachd- 
aibh na doimhne shìos, beannachd- 
aibh nan cìoch, agus na bronn. 

26 Thug bcannachda t'athar barr. 
achd air beannachdaibh mo shinns- 
eara, gu ruig foir-iomall nan sliabh 
slorrufdh ; bithidh iad air ccann Io- CÀIB. L. 47 ceiph, agus alrmullach a chinn-san a 
Bgaradh o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar 
mhadadh-alluidh : sa' mhaduinn ith- 
idh e a' chobhartach, agus san fheas- 
gar roinnidh e a' chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug 
Israeil : agus is e so an ni a ìabhair an 
athair fiu, agus bheannaich e iad; 

§ach aon ac' a f èir a bheannachaidh, 
heannaich e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoibh, agus 
thubhairt e riu, Cruinnichear mise 
chum mo dhaoine : adhlaicibh mi 
maille fi m'aithrichibh san uaimh a 
ta ann an achadh Ephroin an Hitich ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh 
Mhachpelah, a ta fa chomhair 
Mhamre ? ann an tìr Chanaain, a 
cheannaich Abraham maille iis an 
achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit-adhlaic. 

31 (An sin dh'adhlaic iad Abraham 
agus Sarah abhean ; an sin dh'adhlaic 
iad Isaac agus Rebecah a bhean ; agus 
an sin dh'adhlaic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, ag- 
us an uainih a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich Ia- 
cob àitheantan a thoirt d'a mhic, 
chruinnich e a chosan suas do'n leab- 
aidh, agus chaochail e, agus chruinn- 
icheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

AGUS thuit Ioseph air aghaidh 
'athar, agus ghuil e air, agus phòg 
se e. 

2 Agus dh'àithn Ioseph d'a sheir- 
bhisich na lèighean spìosraidh a chur 
air corp 'athar ; agus chuir na lèighean 
spìosraidh air Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
fhichead là (oir mar so coimhlionar 
làithean namuinntir sin airan cuirear 
spìosraidh ;) agus f inn na h-Eiphitich 
bròn air a shon deich is tri fichead là. 

4 Agu.s an uair a chaidh làithean a 
bhròin thairis,tabhairIosephfiteagh- 
lachPharaoh, ag ràdh, A nis ma fhuair 
mi deadh-ghean 'iiur sùilibh, labh- 
raibh, guidheam oirbh, ann an cluas- 
aibh Pharaoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan diom, 
ag ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' 
bhàis": a'm uaigh a chladhaich mi 
dhomh fèin ann an tìr Chanaain, an 
sin adhlaicidh tu mi. A nis uime sin 
leig dhomh dol suas, guidheam ort, ag- 
us m'athair adhlac, agus thig mi fìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh 
suas, agus adhlaic t'athair, a fèir mar 
a ghabh e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh'- 
adhlac 'athar : agus maille f is chaidh 
seirbhisich Pharaoh suas uile, seanair- 
ean a thighe, agus uile sheanairean 
thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach Ioseiph uile, agus 
a bhràithrean, agus teaghlach 'athar : 
a mhàin dh'fhàg iad an clann bheag, 
agus an caoraich, agus am buar, ann 
an tìr Ghosein. 

9 Aguschaidh suas maille ris, araon carbadan agus marc-shluagh: agus 
bha a' chuideachd ro-mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bual- 
aidh Ataid, a tha 'n taobh thall do Ior- 
dan ; agus f inn iad bròn an sin ìe caoidh 
mhòir agus ro-chràitich : agus f inn c 
bròn air son 'athar seachd làithean. 

11 Agus an uair a chunnaic luchd- 
àiteachaìdh na tìre, na Canaanaich, 
am bròn ann an urlar Ataid, thubhairt 
iad, Is doilgheasach am bròn so do na 
h-Eiphitich; uime sin thugadh Abel 
misraim mar ainm air, a tha 'n taobh 
thall do Iordan. 

12 Agus f inn a mhic dha mar a dh' 
àithn e dhoibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìi 
Chanaain, agus dh'adhlaic iad e ann an 
uaimh achaidhMhachpelah, a cheann- 
aich Abraham maille fis an achadh 
mar sheilbh àit-adhlaic, o Ephron ac 
t-Hiteach, fa chomhair Mhamre. 

14 Agus phill Ioseph do 'n Eiphit, e 
fèin agus a bhràithrean, agus iadsan 
uile a chaidh suas maille fis a dh'adh 
lac 'athar, andèigh dha'athairadhlac 

15 Agus an uair a chunnaic bràith 
rean Ioseiph gu'n d'fhuair an athair 
bàs, thubhairt iad, Theagamh gu'n 
toir Ioseph fuath dhuinn, agus gu'n 
dìol e gu cinnteach oirnn an t-olc sih 
uile a f inn sinn air. 

16 Agus chuir ìad teachdairean gu 
Ioseph, ag ràdh, Dh'àithn t'athah 
mu'n d'fhuair e bàs, ag ràdh. 

17 Mar sotheirsibhfiloseph, Maith, 
guidheam ort a nis, eucoir do bhràith- 
rean, agus am peacadh, do bhrìgh 
gu'n d' finn iad olc ort: agus a nis, 
guidheam ort, maith eucoir sheir- 
bhiseach Dhè t'athar. Agus ghuil 
loseph an uair a ìabhair iad fis. 

18 Agus chaidh a bhràithre mar an 
ceudna, agus thuit iad sìos 'na ìàthair, 
agus thubhairt iad, Feuch, is seirbhis- 
ich dhuit sinne. 

19 Agus thubhairt Ioseph fiu, Ka 
biodh eagal oirbh ; oir am bke'rf mise 
an àite Dhè ? 

20 Agus d' ur taobhsa, shònraicn 
sibh olc a'm' aghaidh ; ach shònraich 
Dia sin a chum maith, a chum, mar 
air an là 'n diugh, gu'n tearnadh e 
mòr shluagh beò. 

21 A nis uime sin ùa biodh eagaJ 
oirbh: altrumaidh mise sibh, agus 
bhur clann bheag. Agus thug e comh- 
fhurtachd dhoibh, agus labhair e gu 
caoimhneil fiu. 

22 Agus ghabk Ioseph còmhnuidh 
san Eiphit, e fèin agus teaghlach 'ath- 
ar: agus bha Ioseph beò ceud agus 
deich bliadhna. 

23 Agus chunnaic Ioseph clann E. 
phraim, do'n treas glnealach: thogadb 
suas mar an ceudna clann Mhachir, 
mhic Mhanaseh, air glùinibh Ioseiph. 

24 Agus thubhairt Ioseph f 'a bhràith- 
ribh, A ta mise a' faghail a' bhàis, ach 
amhaircidh Dia gu cinnteach oirbhse, 
agus bheir e mach sibh as an f hearann 
so, do'n fhearann a mhionnaich e do 

| Abraham, do Isaac, agus do Iacob, ECSODUS. 25 Agus ghabh Ioseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh 
Dia gu cinnteach oirbhse, agus giùl- 
ainidh sibh mo chnàmhan-sa suas as 
a so. 26 Agus fhuair loseph bàs, agus e 
ceud agus deich bliadhna dh'aois : ag- 
us chuir iad spìosraidh air, agus chuir- 
eadh ann an ciste-mhairbh e san Ei- 
phit. Dara Lcalhar MHAOIS, d'an aìnm ECSODUS. CAIB. I. 

ANIS is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thàinig do'n Eiphit; 
thàinig gach duine agus a theaghlach 
maille ri Iacob : 

2 Reuben,Simeon,Lebhi,agus Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus 
Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig 
a mach à leasruidh Iacoib, bu deich 
agus tri fichead anam iad; oir bha 
Ioseph san Eiphit a cheana. 

6 Agus fhuair Ioseph bàs, agus a 
bhràithrean uile, agus an ginealach 
sin uile. 

7 Agus bha clann Israeil sìolmhor, 
agus dh'fhàs iad gumòr, agus Hnneadh 
lionmhor iad, agus chinn iad ro- 
chumhachdach ; agus lionadh an tìr 
ieo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr air an 
Eiphit, do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, 
Feuch. tha sluagh chloinn Israeil ni's 
lìonmhoire agus ni's cumhachdaiche 
na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta : 
air eagal gu'm fàs iad lìonmhor, agus 
gu'n tachair e, 'nuair a dh'èireas cog- 
adh, gu'n gabh iadsan mar an ceudna 
le'r naimhdibh-ne, agus gu'n cog iad 
'nar n-aghaidh, agus gu'n tèid ìad a 
mach as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstirean- 
oibre orra, chum an sàruchadh ie'n 
eallachaibh. Agus thog iad bailtean- 
ionmhais do Pharaoh, Pitom agus 
Rameses. 

12 Ach mar is mò a shàruich siad 
iad, 's ann is mò à rinneadh iadsan 
lìonmhor agus a dh'fhàs iad. Agus 
bha iad fuidh dhoilgheas air son 
chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air 
cloinn lsraeil seirbhis a dheanamh ìe 
cruadhas. 

14 Agus rinn iad am beatha scarbh 
dhoibh ie daorsa chruaidh, ann am 
moirtear, agus ann an clachaibh- 
creadha, agus anns gach gnè oibre sa' 
mhachair: bha an obair uile, anns an 
d' thug iad orra obair a dheanamh, ie 
cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eiphit H 
mnaibh-glùine nan Eabhruidheach (b'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm 
na t6 eile Puah ;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuaìr a ni 
sibh gnìomh mnà-glùine do na mnaibh 
Eabhruidheach, agus a chi sibh iad air 
oa stòlaibh ; ma's mac a bhios c«n, an 
Bin marbhaidh sibh e, ach rna's nigh- 
can a bhios ann, bithidh i beò. 17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 

flùine, agus cha d'rinn iad mar a 
h'àithn righ na h-Eiphit dhoibh, ach 
ghlèidh iad a' chlann-mhac beò. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit air 
na mnaibn-glùine, agus thubhairt e 
f iu, C'ar son a Hnn sibh an ni so, agus 
a ghlèidh sibh a' chlann-mhac beò? 

19 Agus thubhairt na mnathan. 
glùine H Pharaoh, A chionn nach 'eil 
na mnài Eabhruidheach mar na mnài 
Eiphiteach: oir tha iad fèin beothail, 
agus air an aisead mu'n tig na 
mnathan-glùine a steach d'an ionn- 
suidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu maith iis 
na mnaibh-glùine : agus Hnneadh an 
sluagh lionmhor, agus dh'fhàs iad ro- 
chumhachdach. 

21 Agus a chionn gu'n robh eagal 
Dè air na mnaibh-glùine, Hnn e tigh- 
ean dhoibh. 

22 Agus thug Pharaoh àithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Gach mac a 
bheirear, tilgidh sibh san amhainn ; 
agus gach nighean gleidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

AGUS chaidh duine do thigh Lebhi, 
agus ghabh e nighean do Lebhi 
'na mnaoi. 

2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, 
agus rug i mac : agus an uair a chun- 
naic i gu'n robh e 'ha leanabh tlàchd- 
mhor, dh'fholaich i e rè thri mìosa. 

3 Agus an uair nach b'urrainn I 
'fholach ni b'fhaide, ghabh i dha 
cobhan cuilce, agus chuir i thairis e 
ìe làthaich agus ie pic, agus chuir i an 
leanabh ann ; agus chuir i e sa' chuilc 
aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad 
uaìih, a dh'fhaicinn ciod a dheanta 
fis. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoh a 
ì'iuas g'a nigheadh fèin san am.hainn, 
agus bha a maighdeanan ag imeachd 
H taobh na h-aimhne ; agus an uair a 
chunnaic i 'n cobhan am measg na 
cuilce, chuir i a banoglach g'a thoirt 
d'a h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, 
chunnaic i 'n leanabh : agus, feuch. 
ghuil an naoidhean. Agus ghabh ì 
truas Hs, agus thubhairt t, Is aon so 
do chloinn nan Eabhruidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar H 
nighean Pharaoh, An tèid mise, agus 
an gairm mi dhuit banaltrum do na 
mnaibh Eabhruidheach, a chum as 
gu'n altrum i 'n leanabh dhuit ? 

8 Agus thubhairt nighean Pharaon 
iithe, Falbh. Agus chaidh a* mhaigh- 
dean, agus ghairm i màthair an 
leinibh. CAIB. III. f Agus thubhairt nighean Pharaoh 
*• Kthe, Thoir an leanabh so leat, agus 
altrum dhomhsa e, agus bheir mi dhuit 
do thuarasdal. Agus ghabh a' bhean 
an leanabh, agus dh'altrum i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus 
~ ! i thug i e dh'ionnsuidh nighinn Pha- 

raoh, agus bha e 'ha mhac dh'i. Agus 
thug i Maois mar ainm air: agus 
thubhairt i, A chionn as an uisge 
gu'n do tharruing mi mach e. 

11 Agus tharladh anns na làithibh 
sin, an uairadh'fhàsMaois suas,gu'n 

, deachaidh e mach a dh'ionnsuidh a 
i' bhràithrean, agus gu'n d'amliairc e 
! air an eallachaibh : agus chunnaic e 
4 Eiphiteach a' bualadh Eabhruidhich, 
i aoin d'a bhràìthribh. 

12 Agus dh'amhairc e an taobh so 
' agus an taobh ud, agus an uair a 

I chunnaic e nach robh aon duine ann, 
I mharbh e an t-Eiphiteach, agus 

- ! dh'fholaich e sa' ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaidh e mach 
an dara là. feuch, bha dithis do na 
h-Eabhruidhieh a* strì r'a chèile ; ag- 
us thubhairt e Ks-san a Knn an eu- 
coir, C'ar eon a bhuaileas tu do 
ehoimhearsnach? 

14 Agus thubhairt e, Cò Knn thusa 
j a'd' uachdaran agus a'd' bhreitheamh 

oirnne! am miann ìeat mise a mhar- 
> i bhadh, mar a mharbh thu' n t-Eiphit- 

- i each? agus ghabh Maois eagal, agus 

thubhairt e, Gu cinnteach tha an ni 
' so aithnichte. 

15 A his an uair a chuala Pharaoh 
i an nì so, dh'iarr e Maois a mharbhadli, 

ach theich Maois o aghaidh Pharaoh, 
agus ghabh e còmhnuidh ann an tìr 
Mhidiain ; agus shuidh e sìos làimh K 
tobar. 

16 A his bha aig sagart Mhidiain 
seachdnar nighean : agus thàinig iad 

! agus tharruing iad uisge, agus iìon iad 
i na h-amair a thoirt uisge do threud 
I an athar. 

17 Agus thàinig na buachaillean 
agus dh'fhuadaich iad air falbh iad : 

; ach sheas Maois suas agus chuidich e 
! ìeo, agus thug e uisge d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu 
• Reuel an athair, thubhairt e, Cionnus 

a thàinig sibh co iuath an diugh ? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Ei- 
phiteach sinn & làimh nam buachaill- 
ean, agus mar an ceudna tharruing e 

I uisge gu leòr dhuinn, agus thug e 
uisge do'n treud. 

20 Agus thubhaìrt esan Pa nigh- 
eanaibh, Agus c'àit am bheil e t C'ar 
son a dh'fhàg sibh an duine? Gairm- 
ibh air, a chum's gu'n ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmh- 
nuidh a ghabhail maille Ks an duine; 
agus thug e Siporah a highean do 
Mhaois 'na tnnaoi. 

22 Agus i-ug i mac dha, agus thug e 
Gersom mar ainm air: oir thubbairt 
e, Bha mi m' choigreach ann an tìr 
aineoil. 

23 Agus tharladh an ceann mòrain 
laithean, gu'n d'fhuair rigli na h-Ei- phit bàs, agus bha clann Israeil ag os- 
naich air son na daorsa, agus ghlaodh 
iad ; agus thàinig an glaodh suas gu 
Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, ag- 
us chuimhnich Dia a choimhcheangal 
K h-Abraham, K Isaac, agus ii la- 
cob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn 
Israeil, agus dh'ihiosraich e iad. 

CAIB. III. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
lctro 'athar-cèile, sagairt Mlii- 
diain : agus tliug e'n treud gu taobh 
cùil an fhàsaich, agus thàinig e gu 
sliabh Dhe, gu Horeb. 

2Agus dh'lhoillsicheadh aingeal an 
Tighearna dha ann an lasair theine à 
meadhon pris : agus dh'amhairc e, ag- 
us, feuch, bha 'm preas a' lasadli te 
teine, ach cha robh am preas air a 
iosgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh 
mi nis a lethitaobh, agus chi mì an 
sealladh mòr so, c'ar son nach 'eil am 
preas air a losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an 
Tighearna gu'n do thionndaidh e a 
leth-taobh a dh'fhaicinn sin, ghairm 
Dia air àmeadhon a' phns, agus thu 
bhairt e, A Mhaois, a Mhaois. Agus 
thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus 
an so; cuir dhìot do bhròga bhàrr 
do chos, oir an t-àit air am bheil thu 
a' d' sheasamh, is talamh naomh c. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is 
mise Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia Iacoib. Agus db'fhol- 
aich Maois 'aghaidh: oir bha eagal 
air amharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tighcarna, 
Chunnaic mi gu cinnteach àmlighar 
mo shluaigh a ta san Eiphit, agus 
chuala mi 'n glaodh air son am 
maighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi huas g^an saor- 
adh & làimh nan Eiphiteach, agus g'an 
toirt suas a mach as an fhearann sin, 
gu fearann maith agus farsuing, gu 
fearann a ta sruthadn le bainne agus 
ie mil ; gu àite nan Canaanach, agus 
nan Hiteach, agus nan Amorach, agus 
nam Perìdseach, agus nan Hibheach, 
agus nan Iebusach. 

9 A his uime sin, feuch, tha glaodh 
chloinn Israeil air teachd a m' ionn- 
suidh-sa : agus mar an ceudna chunn- 
aic mi am fòireigin leis am bheil na 
h-Eiphitich 'g am fòireigneadh. 

10 Agus a his thig, agus cuiridh mi 
thu dh'ionnsuidh Pharaoh, achum as 
gu'n toir thu mach mo shluagh clann 
Israeil as an Eiphit. 

11 Agus thubliairt Maois ii Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh 
Pharaoh, agus gu'n tugainn a mach 
clann Israeil as an Eiphit? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise 
gu cinnteach leat ; agusbithidh so 'na 
chomharadhdhuit, gu'n dochuir mise 
uam thu : 'nuair a bheir thu mach au 60 ECSODUS. Bluagh as an Eiphit, M sibh aoradh do 
Dhia air an t-sliabh so. 

13 Agus thubhairt Maois ii Dia, 
Feuch, an uair a.thig mi dh'ionnsuidh 
cloinn Israeil, agus a their rai Hu, 
Chuir Dia bhur n-aithriche mise d'ur 
n-lonnsuidh; agus a their iad rium, 
Ciod is ainm dha? Ciod a their mi 
viu ? 

14 Agus thubhairt Dia i'i Maois, 
IS MI AN TI A'S MI : Agus thu- 
bhairt e, Mar so their thu ii cloinn 
Israeil, Chuir IS MI mise d'ur n- 
ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh 
air so H Maois, Mar so their thu ii 
cloinnlsraeil, Chuìr an Tighearna Dia 
bhur n-aithriche, Dia ^Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia Iacoib, mise d'ur n- 
ionnsuidh : 'seso m'ainm a chaoidh ; 
agus »3 e so mo chuimhneachan do 
gach uile ghinealach. 

16 Imich agus cruinnich r'a chèilc 
6eanairean Israeil, agus abair riu, 
Dh'fhoillsich an Tighearna Dia bhur 
n-aithrichean e fèin dhomh3a, Dia 
Abrahaim, Isaaic, agus Iacoib, ag 
ràdh, Gu cinnteach dh'amhairc mi 
oirbh, agus chunnaie mi an ni a rinn- 
eadh oirbh san Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi 
suas sibh à h-àmhghar na h-Eiphit, 
gu fearann nan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agus nan Amorach,agus nam 
Peridseach, agus nan Hibheach, agus 
nan Iebusach, gu fearann a ia sruth- 
adh ìe bainne agus ìe mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth : 
agus thèid thu fein, agus seanairean 
Israeil, gu righ na h-Eiphit, agus their 
sibh i-is, Choinnich an Tighearna Dia 
nan Eabhruidheach sinne : agus a nis 
leig dhuinn, guidheamaid ort, dol 
astar thri làithean do'n fhàsach, 
chum as gu'n ìobair sinn do'n Tigh- 
earn ar Dìa. 

19 Agus is deimhin ieam nach leig 
righ ìii h-Eiphit ìeibh imeachd, cha 
leig 'eadhon ie làimh làidir. 

2d . gus sìnidh mis' a mach mo 
iàmh, agus buailidh mi 'n Eiphit te 
m' iongantasan uile, a ni mi 'na 
meadhon : agus an dèigh sin leigidh 
e dhuibh imeaehd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh 
so deadh-ghean ann an sealladh nan 
Eiphiteach: agus tarlaidh, 'nuair a 
dh't'halbhas sibh, nach falbh sibh 
falamh; 

22 Ach iarraidh gach bean o 'ban- 
clioimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a 
bhios air aoidheachd 'na tigh, seudan 
airgid, agus seudan òir, agus eudach : 
agus cuiridh sibh iad air bhur mic, 
agus air bhur nigheanaibh ; agus 
creachaidh sibh na h-Eiphitich. 

CAIB. IV. 

AGUS fhreagair Maois, agus thu- 
bhairt e, Àch, feuch, cha chreid 
iad mì, ni mò dh'èisdeas iad ii m' 
Chuth : oir their iad, Cha do thaisbein 
an Tighearn e fèìn dhuit. 
2 Agus thubhairt an Tighcarna Hs, Ciod sin ann do iaimh? Agus thu- 
bhairt esan, Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr 
i; agus thilg e air an ìàr i, agus iinn- 
eadh i 'na nathair : agus theich Maois 
roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna i*i 
Maois, Cuir a mach do iàmh, agus 
glac air a h-earr i. Agus chuir e 
mach a ìamh, agus i ug e oirre, agus 
iinneadh slat dh'i 'na iàimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n 
d'fhoillsich an Tighearna Dia an 
aithriche, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, 
agus Dia Iacoib, e fèin dhuifc. 

6 Agus thubhairt an Tigheam a 
thuilleadh air so Hs, Cuir a ùi3 do 
ìàmh a'd' bhroilleach ; agus chuir e a 
iàmh 'na bhroilleach : agus an uair a 
thug e mach i, feuch, bha a iàinh 
lobhrach mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do iàmh a 
i-ìs a'd' bhroilleach ; agus chuir e a 
ìàmh a rìs 'na bhroilleach, agus thug 
e mach & bhroilteach i, agus, feuch, 
dh'iompaicheadh i mar a' ckuid eile 
d' a fheoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad thu, 
agus mur èisd iad ri guth a' cheud 
chomharaidh, gu'n creid iad guth a' 
chomharaidh dheireannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar 
an ceudna an dà chomharadh sin, ag- 
us mur èisd iad H d' ghuth, gu'n gabh 
thu cuid a dh' uisge na h-aimhne, ag- 
us gu'n dòirfc thu air an talamh thioram 
e: agus fàsaidh an t-uisge a bheir thu 
as an amhainn/nafhuilairan talamh 
thioram. 

10 Agus thubhairt Maois iis an 
Tighearn,0 mo Thighearna, cha duine 
deas-chainnteach miaon chuid i'oimhe 
so, no o'n àm san do iabhair thusa ri 
d' sheirbhiseach : do bhrìgh gu'm bheil 
mi mall ann an cainnt, agus mall ann 
an teangaidh. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 
Hs, Cò a Mnn beul an duine? no cò a 
i-inn am balbh, no'm bodhar, no'n ti 
a chi, no'n dall? Nach mise an Tigh- 
earna? 

12 A nis uime sin imich, agus bithidh 
mise le d' bheul, agus teagaisgidh mi 
dhuifc ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thigh- 
earna, cuir, guidheam ort, ìelàimh an 
tì a chuireas tu. 

14 Agus ias corruich an Tighearn 
an aghaidh Mhaois, agus thubhairte, 
Nach e Aaron an Lebhitheach do 
bhràthair ?tha f hios agam gu'n labhair 
esan gu maith. Agus mar an ceudna, 
feuch, tha e teachd a mach a'd'choinn- 
eamh: agus an uair a chi e thu, 
bitlùdh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa iis, agu3 
cuirid\i tu focail 'na bheul: agus 
bithidh mise ie d' bheul, agus ie 'bheul- 
san, agus teagaisgidh mi dhuibh ciod 
a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do 
shonsa i-is an t-sluagh : agus bithidh 
esan, bithidh eadhon esan dhuit an CAIB. V. 51 ftite beoih agus bithldh tusa dhasan 
an àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann 
do iàimh, ieis an dean thu comharan. 

18 Agus dh'imich Maois agus phill 
e gu Ietro 'athair-cèile, agus thubhairt 
e Hs, Tkèid mi nis, agus pillidh mi 
chum mo bhràithrean a ta san Eiphit, 
agus chi mi am bheil iad fathast beò. 
Agus thubhairt Ietro ri Maois, Imich 
an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna ii 
Maois ann am Midian, Imich, pill do'n 
Eiphit: oir tha na daoine sin uile 
marbh a bha 'g iarraidh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, a,g- 
us a mhic, agus chuir e iad air asafl, 
agus phili e do thir na h-Eiphit. Ag- 
us ghabh Maois slat Dhè 'na làimh. 

21 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, An uair'a dh'imichcas tu chum 
pilltinn do'n Eiphit, thoir an aire gu'n 
dean thu na h-iongantais sin uile, a 
chuir mise ann ad ìàimh, am fianuis 
Pharaoh : ach cruaidhichidh mise a 
chridhe, n gus cha ieig e ìeis an t-sluagh 
imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar 
so tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel 
mo mhac, mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi ag ràdh i-iut, Leig 
le m' mhac imeachd, a chum as gu'n 
dean e seirbhis dhomh ; agus ma 
dhiùltas tu leigeadh ieis imeachd : 
feuch, marbhaidh mise do mhac-sa, 
eadhon do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh airan t-slighe san 
tigh-òsda, gu'n do choinnich an Tigh- 
earn e, agus gu'n d'iarr e a mharbh- 
adh. 

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioll-ghearr i roimh-chroic- 
ionn a mic, agus thilg i aig a chosaibh 
e, agus thubhairt *', Gu cinnteach is 
fear-pòsda fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agus ìeig e uaith e : an sin thu- 
bhairt i, /* fear-pòsda fuileachdach 
thv, air son an timchioll-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna H 
Ii-Aaron, Imich an coinneamh Mhaois 
do'n fhàsach. Agus dh'imieh e, agus 
choinnich se e ann an sliabh Dhè, ag- 
us phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois a dh' Aaron 
uile bhriathran an Tighearn, a chuir 
uaith e, agus na comharan uile a dh'- 
àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, 
agus chruinnich iad scanairean 
chloinn Israeil uile. 

30 Agus iabhair Aaron na briathran 
uile a ìarbhair an Tighearna ri Maois, 
agus i-inn e na comharan ann an seall- 
adh an t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh : agus an 
uair a chual' iad gu'n d'amhairc an 
Tighearn air cloinn Israeil, agus gu 
'm fac e an àmhghar, an sin chrom 
iad an cinn, agus Hnn iad aoradh. 

CAIB. V. 

AGUS 'na dhèigh sin chaidh Maois 
agus Aaron a stcach, agus thu- 
bhairt iad H Pharaoh, Mar so tha'n Tighearna Dialsraeil ag ràdh,Leig le 
m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
glèidh iad fèill dhomhsa san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a 
ìeigeadh le h-Israel imeachd ? Cha 'n 
aithne dhomhs' an Tighearn, agus 
mar an ceudna cha leig mi le h-Israel 
imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoillsich 
Dia nan Eabhruidheach e fèin dhuinne: 
leig ieinn, guidheamaid ort, dol astar 
thri làithean do'n fhàsach, a chum as 
gu'n ìobar sinn do'n Tighearn ar Dia, 
air eagal gu'm buail e sinn ìe plàigh, 
no ìeis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit 
i-iu, C'ar son a ta sibhse, a Mhaois ag- 
usÀaroin, a' toìrt air an t-sluagh sgur 
o'n oibribh? Bachaibh a chum bhur 
n-eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, 
a fasluagh na tìre a nis Honmhor, ag- 
us tha sibhse a' toirt orra bhi 'nan 
tàmh o'n eallachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là 
sin fèin do mhaighstiribh-oibre a,n t* 
sluaigh, agus d'an luchd-riaghiaidh, 
ag ràdh, 

7 Cha toir sibh conlach tuillcadh 
do'n t-sluagh a dheanamh chlacha- 
creadha mar roimhe so : rachadh iad 
agus cruinnicheadh iad conlach 
dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh 
nan clacha-creadha a Hnn iad i'oimhe: 
cha leig sibh sìos a bheag dheth, oir 
tha iad dìomhanach ; uime shitha iad 
ag èigheach, ag ràdh, Bachamaid agua 
ìobramaid d'ar Dia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air na 
daoine, chum as gu'n saothraich i.ad 
innte : agus na h-earbadh iad àbriath- 
raibh dìomhain. 

10 Agus chaidh maighstircan-o'brc 
an t-sluaigh a mach, agus an liu hd- 
riaghlaidh, agus ìabhair iad ris a n t- 
sluagh, ag ràdh, Mar so tha Phaiaoh 
ag ràdh, Cha toir mi dhuibh conlach. 

11 Bachaibh, gabhaibh dhuibh fèin 
conlach far am feud sibh a faotainn : 
gidheadh cha leigear sìos a bheag do'r 
n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh an sluagh 
air feadh tìre na h-Eiphit uile, a 
chruinneachadh asbhuain an àite con- 
laich. 

13 Agus chuir na m?àghstirean-oibre 
thuige iady ag ràdh, Coimhlioi.aibh 
bhur n-oibre cumta lathail, mw an 
uair a thugadh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh luchd-nagh- 
laidh chloinn Israeil a chuir iy. aigh- 
stirean-oibre Pharaoh os an ceann, ag- 
us dh'fhiosraicheadh dhiubh, C'ar'son 
nach do choimhlion sibh bhur n-obair 
chumta ann an deanamh chlacha- 
creadha, araon an dè agus an diugh, 
mar a rinn silh ioimhe? 

15 An sin thàinig luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil, agus ghlaodh iad H 
Pharaoh, ag ràdh, C'ar son a bhuineas 
tu a;'r an dòigh eo ii d' sheirbhisich i 52 KCSODUS. 16 Cha »n »cil conlach air a toirt do 
d' sheirbhisich, agus 'se their jad tuinn, 
Dcanaibhclacha-creadha:agus,feuch, 
a ta do sheirbhisich air am bualadh ; 
ach is ann aig do shluagh fein a ta 
choire. 

17 Ach thubhaìrt esan, Th<% sibh 
diomhanach, tha sibh dìomhanaeh : 
uime sin their sibh, Rachamaid agus 
ìobramaid do'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, dean- 
aibh obair; oir cha toirear conlach 
dhuibh, agus bheir sibh uaibh làn àir- 
eamh nan clacha-creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeìl gu'm bu chruaidh an 
càs anns o» robh iad, agus e air a ràdh 
riu, Cha bheagaich sibh dad d'ur clach- 
aibh-creadha, do'n obair dhligheach 
iathail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus 
Aaron, a sheas air an t-slighe, 'nuair a 
thàinig iad a mach o Pharaoh. 

21 Agus thubhairt iad Hu, Gu'n 
amhairceadh Dia oirbh, agus gu'n tug- 
adh e breth, do bhrigh gu'n d' Hnn 
sibh ar fàile gràineil an làthair Pha- 
raoh, agus an làthair a sheirbhiseach, 
a' cur claidheimh 'nan làimh a chum 
sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh 
an Tighearn, agus thubhairt e, A 
Thighearna, c'ar son a bhuin thu cho 
olc tisan t-sluaghso? c'arson a chuir 
thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pha- 
raoh a iabhairt ann ad ainm, rinn e 
olc do'n t-sluagh so ; agus cha do shaor 
%hu idir do shluagh. 

CAIB. VI. 

AN sin thubhairt an Tighearna ti 
Maois, A nis chi thu ciod a ni mi 
ti Pharaoh : oir ie làimh ìàidir leigidh 
e ìeo imeachd, agus ie laimb iàidir 
fuadaichidh c mach as a dhùthaich iad. 

2 Agus iabhair Dia ti Maois, agus 
thubhairt e Hs, Is mise an Tighearn. 

3 Agus dh'fhoillsich mi mi fèin do 
Abrrmam, do Isaac, agus do Iacob, ie 
ainn an D6 uile-chumhachdaich, ach 
te m ! linmlehobhahcharobh miaith- 
nieht e dhoibh. 

4 1 gus mar an ceudna dhaingnich 
mi blo choimhcheangal Hu, gu'n tug- 
ainn dhoibh tir Chanaain, tìr an 
cuaine, anns an robh iad'nan coigrich. 

5 Agua mar an ceudna chuala mi 
osnaich chloinn Israeil, a ta na h-Ei- 
phitich a' cumail ann an daorsa : agus 
chuimhnich mi mo choimhcheangal. 

6 Uime sin abair H cloinn Israeil, Is 
misc an Tighearn, agus bheir mi sibh 
a mach o bhi fo eallachaibh nan Ei- 
phiteach, agus saoraidh mi sibh o'n 
daorsa: agus fuasglaidh mi sibh ie 
gàirdcan sìnt' a mach, agus ie breith- 
eanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh ml sibh dhomh 
fòin mar shluagh, afiiis bithidh mi 
dhuibh a'm'Dhfa: agus bithidh fios 
agaibh gur mise an Tighearna bhur 
Dia, a ta 'gur toirt-sa mach o bhi fo 
eallachaibh nan Eiphiteach. 8 Agus bheir mi steach sibh a dh' 
ionnsuidh an fhearainn a mhionnaich 
mi gu'n tugainn e do Abraham, do 
Isaac, agus do Iacob ; agus bheir mi e 
dhuibhse mar oighreachd : /5 mise an 
Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin H 
cloinn Israeil : ach cha d'èisd iad H 
Maois, trìd chràidh spioraid, agus trid 
chruaidh dhaorsa. 

10 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair H Pha- 
raoh righ na h-Eiphit, e a ieigeadh do 
chloinn Israeil dol a mach as a dhùth- 
aich. 

12 Agus iabhaìr Maois an làthair an 
Tighearn, ag ràdh, Feuch, cha d' Cisd 
clann Israeil Hum ; cionnus ma ta 
dh'èisdeas Pharaoh riumsa, aig am 
bheìl mo bhilean neo-thimchioll- 
ghearrta ? 

13 Agus labhftir an Tighearna H 
Maois, agus H h-Aaron, agus thug e 
dhoibh àithne a chum cloinn israeil, 
agus a chum Pharaoh Hgh na h-Ei- 
phit, clann Israeil a thoirt a mach à 
tìr na h-Eiphit. 

U Is iad sin ceannardan thighean 
an aithriche : mic Reubein ccud-ghin 
Israeil ; Hanoch, agus Pallu, Hesron, 
agus Carmi: is iad sin teaghlaichean 
Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, 
agus Iamin, agus Ohad, agus Iachin, 
agus Sohar, agus Saul mac Ban-cha- 
naanaich : is iad sin teaghlaichean 
Shimeoin. 

16 Agus is iad sin ainmeanna mhac 
Lebhi.areir an ginealacha; Gerson, 
agus Cohat, agus Merari: agus b'iad 
bliadhnacha beatha Lebhi ceud agus 
seachd bliadhna deug 'ar f hicheaa. 

17 Mic Ghersoin ; Libni, agus Simi, 
a rèir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Amram, ag- 
us Idshar, agusHebron, agus Udsiel: 
agus b'iad bliadhnacha beatha Choh- 
ait ceud agus tri bliadhna deug 'ar 
fhichead. 

19 Agus mic Mherari ; Mahali agus 
Musi : is iad sin teaghlaichean Lebhi, 
a tèir an ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram Iochebed 
piuthar-'athar dha fèin 'na mnaoi; 
agus tug i dha Aaron agus Maois : ag- 
us b'iad bliadhnacha beatha Amraim 
ceud agus seachd bliadhna deug 'ar 
fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corah, agus 
Nepheg, agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil ; Misael, agus 
Elsaphan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba ni#h- 
can Aminadaib, piuthar Naasoin, dha 
fèin 'na mnaoi ; agus tug i dha Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Chorah ; Asir, agus 
Elcanan, agua Abiasaph: ìs iad sin 
teaghlaichean nan Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroìn 
aon do nighcanaibh Phuticl dha fèin 

L 'ùix mnaoi & aaus tug i dha Phineha/ CAIB. I. Vll. %s lad sln ceannardan aithriche nan 
Lebhitheach, a fèir an teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am 
JlCaois ud, Hs an d'thubhairt an Tigh- 
carna, Thugaibh a mach clann Israeil 
à tìr na h-Eiphit, a tèir an slògh. 

27 /* iad so iadsan a iabhair fi Pha- 
raoh, righ na h-Eiphit, a chum clann 
Israeil a thoirt a mach as an Eiphit : 
i8 iad so am Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh san là air an do 
iabhair an Tighearna ti Maois ann an 
tìr na h-Eiphit, 

29 Gu'n do tabhair an Tighearna i'i 
Maois, ag ràdh, Is mise an Tighearna: 
labhair thusa H Pharaoh righ na h- 
Eiphit gach ni a their mi Hut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair 
an Tighearna, Feuch, a ta mise neo- 
thimchioll-ghearrta a'm' bhilibh,agus 
cionnus a dh'èisdeas Pharaoh Hum ? 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna H 
Maois, Feuch, Hnn mi thu a'd' 
dhia do Pharaoh: agus bithidh do 
bhràthair Aaron 'ha i'hàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àith- 
neas mise dhuit : agus labhraidh Aa- 
ron do bhràthair H Pharaoh, esan 
a chur cloinn Israeil a mach as a 
thìr. 

3 Agus cruaidhichidh mise cridhe 
Pharaoh, agus hi mi mo chomharan 
agus m'iongantasan lionmhor ann an 
tìr na h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n èisd Pharaoh Hbh, ag- 
us leagaidh mise mo làmh air an Ei- 
phit, agus bheir mi mach m'armailt- 
can, agus mo shluagh clann Israeil, à 
tìr na h-Eiphit, ie breitheanasaibh 
mòra. 

5 Agus bithidh fios aig na h-Eiphit- 
ich gur mise an Tighearna, 'nuair a 
shìneas mi mach mo iàmh air an Ei- 
phit, agus a bheir mi mach clann Is- 
raeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus Hnn Maois agus Aaron mar 
a dh'àithn an Tighearna dhoibh, mar 
sin i-inn iad. 

7 Agus bha Maois ceithir fichead 
bliadhna dh'aois, agus Aaron ceithir 
fichead agus tri bliadhna dh'aois, an 
uair a labhair iad fi Pharaoh. 

S Agus iabhair an Tighearna fi 
Maois, agus fi h-Aaron, ag ràdh, 

9 'Nuaìr a ìabhras Pharaoh f ibh, ag 
ràdh, Nochdaibh iongantas air bhur 
son fèin ; an sin their thu fi h-Aaron, 
Gabh do shlat,agus tilg sìos i an làthair 
Pharaoh, agns fàsaidh i 'ha nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron 
a steacn a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
finn iad mar sin, mar a dh'àithn an 
Tighearn: agus thilg Aaron sìos a 
shlat an làthair Pharaoh, agus an 
làthair a sheirbhiseach.agus Hnneadh 
i 'ha nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an 
ceudna air na daoine glice, agus air 
an luchd-fiosachd : agus f inn mar an 
ceudna druidhean na h-Eiphit mar 
gin ie'n druidheachdaibh : 

12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat, agus tinneadh iad 'han nat-h- 
raichibh : ach shluig slat Aaroin suas 
an slatan-sa. 

13 Agus chruaidhicheadh cridhe 
Pharaoh, air chor as nach d'èisd e 
tiu; mar a thubhairt an Tighearn. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, tha e diùltadh leigeadh leis an 
t-sluagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoh 
sa' mhaduinn, feuch, tha e dol a mach 
a dh'ionnsuidh an uisge, agus seasaidh 
tu 'ha choinneamh air bruaich na 
h-aimhne; agus an t-slat a thionn- 
daidheadh 'ha nathair, gabhaidh tu 
a'd' làimh. 

16 Agus their thu tis, Chuir an 
Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
mise a t'ionnsuidh. ag ràdh, Leig ie 
m'shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomhsa san f'hàs- 
ach : agus, feuch, gus a so cha b' àill 
ieat èisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, 
Ann an so aithnichidh tu gur mise an 
Tighearna : feuch, buailidn mi leis an 
t-slait a ta m' làimh, na h-uisgeachan 
a ta san amhainn, agus tionndaidhear 
iad gu fuil. 

18 Agus gheìbh an t-Iasg a ta san 
amhainn bàs, agus lobhaidh an amh« 
ainn ; agus bithidh gràin air na h- 
Eiphitich uisge òl as an amhainn. 

19 Agus ìabhair an Tighearna fi 
Maois, Abair ti h-Aaron, Gabh do 
shlat, agus sìn a mach do ìàmh air 
uisgibh na h-Eiphit, air an aimlmibh 
air an sruthaibh, agus air an lochaibh. 
agus air uile chomh-chruinneachadh 
an uisgeacha, chum as gu'm fàs iad 
'ham fuil : agus bithidh fuil air feadh 
tire na h-Eiphit uile, araon ann an 
soithichibh fiodha, agus ann an soìth- 
ichibh cloiche. 

20 Agus f inn Maois agus Aaron mar 
sin, a fèir mar adh'àithn'an Tighearn, 
agus thog e suas an t-slat, agus bhuail 
e na h-uisgeachan a&Aa san amhainn, 
ann an sealladh Pharaoh, agus ann an 
sealladh asheirbhiseach: agus thionn- 
daidheadh na h-uisgeachan uile a bha 
san amhainn, gu fuil. 

21 Agus f huair an t-iasg a bha san 
amhainn bàs : agus lobh an amhainn, 
agus cha b' urrainn na h-Eiphitich 
uisge òl as an amhainn : agus bha'n 
f huil ann an tìr na h-Eiphit uile. 

22 Agus Hnn druidhean na h-Eiphit 
mar sin ie'n druidheachdaibh : agus 
chruaidhicheadh cridhe Phamoh, ag- 
us cha d'èisd e tiu, mar a thubhairt 
an Tighearn. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh 
e d'a thigh ; agus cha do snocraich e 
a chridhe air so cuideachd. 

24 Agus chladhaich na h-Eìphitich 
uile timchioll na h-aimhne air son 
uisge f'a òl : oir cha b'urrainn iad òl 
a dh'uisge na h-aimhne. 

25 Agas choimhlionadh seachd 
làithean an dèigh do'n Tighearn an 
amhainn a bhualadh. ECSODUS. CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna H 
Maois, Falbh a dh'ionnsuidh 
Pharaoh, agus abair Hs, Mar so tha 'n 
Tighearn ag ràdh, Leig ìe m' shluagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad 
seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh 
air falbh, feuch, buailidh mi do 
chrìochan uile ie losgannaibh : 

3 Agas brùchdaidh an amhainn a 
mach losgainn, agus thèid iad suas, 
agus thig iad a steach do d' thigh, ag- 
us do d' sheòmar-leapach, agus air 
uachdar do ieapach, agus do thigh do 
sheirbhiseach, agus air do shluagh, 
agus do d' àmhuinnibh, agus do d' 
amaraibh-fuinidh. 

4 Agus thèid na losgainn suas ort 
fèin, agus air do shluagh, agus air do 
sbeirbhisich uile. 

5 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Abair H h-Aaron, Sin a mach 
do iàmh ie d' shlait os ceann nan 
aimhnichean, os ceann nan allt, agus 
os ceann nan lochan ; agus thoir air 
na losgannaibh dol suas air talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus shin Aaron a mach a ìàmh 
os ceann uisgeacha na h-Eiphit ; agus 
chaidh na losgainn suas, agus chòmh- 
daich iad talamh na h-Eiphit. 

7 Agus i'inn na druidhean mar sin 
ie 'n druidheachdaibh, agus thug iad 
suas losgainn air talamh na h-Eiphit. 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e, 
Guidhibh air an Tighearna gu'n toir 
e air falbh na losgainn uam fèin, agus 
o m' shluagh ; agus leigidh mise ieis 
an t-sluagh imeachd, a chum as gu'n 
ìobair iad do'n Tighearn. 

9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, 
Dean uaill tharum : c'uin a ghuidheas 
mi air do shon, agus air son do sheir- 
bhiseach, agus air son do shluaigh, 
gu'n cuirear as do na losgannaibh uait 
fèin, agus o d' thighibh ; air choir ag- 
us gu mair iad a mhàin san amhainn ? 

10 Agus thubhairt esan, Am màir- 
each. Agus thubhairt e, Bitheadh e 
a i'èir t'fhocail; a chum as gu'm bi 
fios agad nach 'eil neach ann cos- 
mhuil i'is an Tighearn ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn uait 
fèin, agus o d' thighibh, agus o d' 
sheirbhisich, agus o d' shluagh; a 
mhàin san amhainn mairidh iad. 

12 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
mach o Pharaoh ; agus dh'èigh Maois 
J'is an Tighearn a thaobh nan losgann, 
a thug e 'n aghaidh Pharaoh. 

13 Àgus i-inn an Tighearn a i-èir 
focail Mhaois : agus bhàsaich na losg- 
ainn as natighibh, as na bailtibh, ag- 
us as na machraichibh. 

14 Agus chruinnich iad i-'a chèile 
'iian dùnaibh iad; agus iobh an tìr. 

15 Ach an uair a chunnaic Pharaoh 
gu'n robh fois ann, chruaidhich e a 
chridhe, agus cha d'èisd e iiu, mar a 
thubhairt an Tighearn. 

16 Agus thubhairt an Tighcarna i-i Maois, Abair H h-Aaron, Sìn a mach 
do shlat, agus buail duslach na tal- 
mhainn, a chuin gu'm fàs e 'na mhial- 
aibh air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

17 Agus Hnn iad mar sin ; oir shìn 
Aaron a mach a làmh ìe 'shlait, agus 
bhuail e duslach na talmhainn, agus 
Hnneadh e 'na mhialaibh air duine 
agus air ainmhidh : Hnneadh uile 
dhuslach na talmhainn 'na mhialaibh 
air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

18 Agus i-inn na druidhean mar sin 
ìe'n druidheachdaibh a thoirt a mach 
mhial, ach cha b'urrainn iad : agus bha 
mialan air duine agus air ainmhidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean i-i 
Pharaoh, 'S e meurDhè a th'ann: ag- 
us chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, 
agus cha d'èisd e Hu ; mar a thubhairt 
an Tighearn. 

20 Agus thubhairt an Tighearna 
i'i Maois, Eirich suàs gu moch sa' 
mhaduinn, agus sea3 an làthair Pha- 
raoh, (feuch, tha q teachd a mach a 
dn'ionnsuidh an uisge) agus abair Hs. 
Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig 
ie m' shluagh imeachd, a chum aa 
gu'n dean iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu ìe m' shluagh 
imeachd, feuch, cuiridh mi sgaoth 
chuileag ort fèin, agus air do sheir- 
bhisich, agus air do shluagh, agus ann 
ad thighibh : agus lìonar tighean nan 
Eiphiteach ieis an sgaoth chuileag, 
agus mar an ceudna an talamh air 
am bheil iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an 
là sin fèin fearann Ghosein, anns am 
bheil mo shluagh a chòmhnuidh, air 
chor as nach bi cuileagan sam bith an 
sin ; a chum as gu'm bi fios agad gur 
mise an Tighearn am meadhon na 
talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadai 
mo shluaghsa agus do shluaghsa : air 
an là màireach bithidh an comharadh 
so. 

24 Agus iinn an Tighearna mar 
sin : agus thàinig sgaoth anabarrach 
chuileag do thigh Pharaoh, agus do 
thighibh a sheirbhiseach, agus do 
thìr na h-Eiphit uile: thruailleadh 
an talamh a thaobh nan cuileag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e. 
Kachaibh, ìobraibh d'ur Dia san tìr. 

26 Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil 
e iomchuidh sinn a dheanamh mar 
sin ; oir ìobraidh sinn gràineileachd 
nan Eiphiteach do'n Tighearn ar Dia. 
Feuch, an ìobair sinne gràineileachd 
nan Eiphiteaoh fa chomhair an sùl» 
agus nach clach iad sinn. 

27 Thèid sinn astar thri làithean 
do'n fhàsach,agus ìobraidh sinn do'n 
Tighearn ar Dia, mar a dh'àithneas e 
dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh 
mi dhuibh imeachd, a chum as gu'n 
ìobair sibh do'n Tighearna bhur Dia 
san fhàsach ; ach na rachaibh ro-fhad 
air astar : guidhibh air mo shonsa. 

C9 Agus thubhairt Maois, Feucb» CAIB. IX. thèid mise mach uait, agszs guidhidh 
mi air an Tighearna gu'm falbh na 
cuileagan o Pharaoh, o 'sheirhhisich, 
agus o 'shluagh, am màireach : ach ha 
buineadh Pharaoh gu ceaìgach tuill- 
eadh, ann an diiìltadh leigeadh do'n t- 
sluagh dol adh'ìobradh do'n Tighearn. 

30 Agus chaidh Maois a mach o Pha- 
raoh, agus ghuidh e air'an Tighearn. 

31 Agus i'inn an Tighearn a i'èir 
focail Mhaois ; agus chuir e air falbh 
na cuileagan o Pharaoh, o 'sheir- 
bhisich, agus o 'shluagh : cha d'fhan 
a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a 
chridhe air an àm so mar an ceudna, 
agus cha do ìeig e ieis an t-sluagh 
imeachd. 

CAIB. IX. 

AGUS thubhairt an Tighearna H 
Maois, Falbh a steach a dh'ionn- 
suidh Pharaoh. agus innis da. Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidh- 
each ag ràdh, Leig h. ki' shluagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad 
seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo 
imeachd, agus gu'n cum thu iad 
fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh an Tighearn 
air do sprèidh a ta sa' mhachair, air 
na h-eich, air na h-asail, air na càmh- 
ail, air a' chrodh, agus air na caoraich : 
Uthidh plàigh ro-mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearna deal- 
achadh eadar sprèidh Israeil, agus 
sprèidh na h-Biphit : agus cha'n fhaigh 
a bheag bàs a dh'aon «t a's le cloinn 
Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tighearn àm, 
ag ràdh, Am màireach hi an Tighearn 
an ni so san tìr. 

6 Agus i'inn an Tighearn an ni sin 
air an là màireach, agus f huair sprèidh 
na h-Eìphit uile bàs : ach do sprèidh 
chloinn Israeil cha d'fhuair a h-aon 
bas. 

7 Agus chuir Pharaoh teackdaìre 
uaith, agus, feuch, cha robh eadhon 
a h-aon do sprèidh nan Israelach 
marbh. Agus chruaidhicheadh cridhe 
Pharaoh, agus cha do ìeig e an sluagh 
air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna i'i 
Maois, agus H h^Aaron, Gabhaibh 
tìhuibh fèin làn bhur glac do iuaith 
an teallaìch, agus crathadh Maois i 
H nèamh ann an sealladh Pharaoh. 

9 Agus bithidh i 'ha duslach mìn 
air feadh tìre na h-Eiphit uile, agus 
bithidh i 'ha neasgaicl a' briseadh a 
mach 'ha bolgaibh air duine, agus air 
ainmhidh, air feadh tìre na h-Eiphit 
uile. 

10 Agus ghabh iad luath an teajl- 
aich, agus sheas iad an làthair Pha- 
raoh, agus chrath Maois i i'i nèamh : 
agus i-inneadh i 'naneasgaida' briseadh 
a mach 'ha bolgaibh air duine, agus 
air ainmhidh. 

11 Agus cha b'urrainn na druidhean 
ceasamh an làthair Mhaois air son 
na neasgaid ; oir bha an neasgaid air na druidhibh, agus air na h-Eiphitich 
uile. 

12 Agus chruaidhich an Tighearna 
cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd o Hu ; 
mar a iabhair an Tighearna ii Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearna il 
Maois, Eirich suas gu moch sa' niha- 
duinn, agus seas an làthair Pharaoh, 
agus abair Hs, Mar so tha'n Tìghearua 
Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, 
Leig ie m' shluagh imeachd, a chuin 
as gu'n dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, ag- 
us air do sheirbhisich, agus air do 
shluagh ; a chum as gu'm bi fìos agad 
nach 'eil neach ann cosmhuil Humsa 
san talamh ui!e. 

15 pir a his sinidh mi mach ms> 
iàmh, agus buailidh mi thu -fcin agus 
do shluagh ìe plàigh ;' agus gearrar a3 
thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so 
thog mi suas thu, a chum as gu'n 
nocndainn annad-mo chumhachd, 
agus gu'm biodh m'ainm iomraid- 
each san clomhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrd- 
achadh fèin an aghaidh mo shluaigh, 
air chor as nach leig thu ieo imeachd ? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, 
bheir mise air cloìch-mlieallain. ro- 
mhòir frasadh a huas, nach robh a 
samhuìl san Eiphit, o'n là san do ieag- 
adh a bunachur eadhon gus a his. 

19 Uime sin a his cuir^tòs uait, agns 
cruinnich do sprèidh. agus gach ni a 
ta agad sa' mhachaìr; oir air gach 
duine agus aìnmhidh a gheibhear sa' 
mhachair, agus nach cruinnichear 
dhachaidh, thig a' chlach-mheallain 
a huas, agus gheibh iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal i-oimh fhocal 
an Tighearna measg sheirbhiseach 
Pharaoh,thugeaìrasheirbhisich agua 
air a sprèidh teicheadh do na tighibh. 

21 Agus esan nach do ghabh suim do 
f hocal an Tighearna, dh'fhàg e a 9heir- 
bhisich agus a sprèidh sa' mhachair. 

22 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Sin a mach do làmh gu nèamh, 
chum as gu'm bi clach-mheallain ann 
an tìr na h-Eiphit uile, air duine, agus 
air ainmhidh, agus air uile ìuibh na 
macharach ann an tìr na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Maois a mach a shlat 
gu nèamh ; agus Hnn an Tighearna 
tairneanach agus clach-mheallain, ag- 
us i-uith tein-athair air uachdar na 
talmhainn ; agus fhras an Tighearna 
clach-mheallain air tìr na h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, 
agus teine measgta ìeis a' chloich- 
mheallain, ro-mhòr, aig nach robh a 
samhuil ann an tìr na h-Eiphit uile, 
o Hnneadh dùthaich dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain 
air feadh tire na h-Eiphit uile gach «» 
a bha sa' mhachair, araon duine agua 
ainmhidh : agus bhuail a' chlach- 
mheallain uile iuibh na macharach, 
agus bhris i uile chraobha na machar- 
ach, 56 ECSODUS. 26 A mhàin ann an tìr Ghoseln, far 
an robk clann Israeil, cha robh clach- 
mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron, agus thubhairt e tiu, Pheacaich 
mi an uair so : tha 'n Tighearna ceart, 
agus mise agus mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn (oir 
ìa leòre)nachbitairneanach anabarr- 
ach agus clach-mheallain ann ni's mò ; 
agus leigidh mise ìeibh falbh, agus 
cha'n f han sibh ni's faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co 
luath 'sa thèid mise mach as a' bhaile, 
slnidh mi moiàmhan amach a chum 
an Tighearn : agus sguiridh an tairn- 
eanach, agus cha bhi a' chlach-mheall- 
ainn ann ni's mò ; chum as gu'm bi fios 
agad gur leis an Tighearn an talamh. 

30 Ach air do shonsa, agus air son 
do sheirbhiseach,"tha fhios agam nach 
bi eagal oirbh fathast roimh an Tigh- 
earna Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lion agus an 
t-eòrna; oir bha 'n t-eòrna fo dhèis,, 
agus an lion fo f hrois. 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal ; oir eha robh 
iad air fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o 
Pharaoh as a' bhaile, agus shin e mach 
a iàmha chum an Tighearn; agus 
sguir an tairneauach agus a' chlach- 
mheallain, agus cha dodhòirteadh an 
t-uisge air an talamh. 

34 Agus an uair a chunnaic Pha- 
raoh gu'n do sguir an t-uisge, agus a' 
chlach-mheallain, agus an tairnean- 
ach, pheacaich e fathast mar an ceud- 
na, agus chruaìdhlch e a chridhe, e 
fèin agus a sheirbhisich. 

35 Agus chruaidhicheadh cridhe 
Pharaoli, agus cha do ieig e clann Is- 
raeil air falbh, mar a iabhair an Tigh- 
earna ie Maois. 

CAIB. X. 

AGUS thubhairt an Tighearna H 
Maois, Imich a steach gu Pha- 
raoh ; oir chruaidhich mi a chridhe, 
agus cridhe a sheirbhiseach, a chum 
gu nochdainn iad sin mo chomharan 
'na làthair. 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an 
cluasaibh do mhic, agus micdo mhic, 
na nithean a dh'oibrich mi san Eiphit, 
agus mo chomharan a f inn mi 'iìam 
measg ; agus gu'm bi fìos agaibh gur 
mise an Tighearn. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
Bteach gu Pharaoh, agus thubhairt iad 
Hs. Mar so tha'n Tighearna Dia nan 
Eabhruidheach ag ràdh, Cia fhada 
dhiìlltas tu thu fèin ìsleachadh a'm' 
làthair-sa? Leig le m'shluagli im- 
eachd. agus gu'n dean iad seirbhis 
dhomh : 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh ie 
m' shluagh imeachd,feuch,bheir mise 
am màireach na locuist a steach dod' 
Chrlochaibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh 
natalmhainn.airchorasnach urrainn neach an talamh fhaicinn: agus ithidh 
iad fuigheal an ni sin a thèid as* a 
dh'fhanas agaibh o'n chloich-mheall- 
ain, agus ìthidh iad gach craobh a ta 
fàs dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lionaidh iad do thighean, 
agus tighean do sheirbhiseach uile, 
agus tighean nan Eiphiteach uile ; ni 
nach faca aon chuid t'aithriche, no 
aithriche t'aithrichean, o'n là a bha 
iad air an talamh gus an là'n diugh. 
Agus phill se e fèin, agus chaidh e 
mach o Pharaoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pha- 'l ! 
raoh iis, Cia f hada bhios an duine so I 
'na Hbe dhuinne? Leig ieis na daoine ] ; 
falbh, chum gu'n dean iad seirbhis l' 
do'n Tighearn an Dia : nach 'eil fhios I 
agad fathast gu bheil an Eiphit air a I 
milleadh ? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron I 
aHs gu Pharaoh: agus thubhairt e I 
Hu, Rachaibh, deanaibh seirbhis do'n I 
Tighearna bhur Dia: ack cò iad a 1 
thèid? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n- I 
òigridh agus le'r daoinibh aosmhor I 
thèid sinne ; le'r mic agus le'r nigh- I 
eanaibh, le'r treudaibh agus ie'r buar 
thèid sinn; oir t* 4igin duinn fèill a 
chumail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e Hu, Gu robh 
an Tighearnamarsin mailleHbh,mar 
a ieìgeas mise ieibh fèin agus ie'r 
cloinn bhigimeachd: amhaircibh, oir 
tha olc foimhibh. 

11 Ni h-ann mar sin : imichibh a 
nis, sibhse a ta 'nur daolnibh, agus 
deanaibh seirbhis do'n Tighearn, oir 
is e so an ni a dh'iarr sibh : Agus 
dh'fhuadaicheadh a mach iad à làth- 
air Pharaoh. 

12 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Sin a mach do lamh thar tìr na 
h-Eiphit air son nan locust, a chum as 
gu'n tig iad suas air tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n ith iad uile luibh na tal- 
mhainn, eadhon gach ni a dh'fhàg a' 
chlach-mheallain . 

13 Agus shin Maois a mach a shlat 
thar tìr na h-Eiphit, agus thug an 
Tighearna gaoth an ear air an tìr rè 
an là sin uile, agus rè na h-oidhche 
uile: agus sa' mhaduinnthuga'ghaoth 
an ear a steach na locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar 
tlr nah-Eiphit uile, agus dh'flian iad 
ann an crìochaibh na h-Eiphit uile, 
gu ro-dhiùbhalach ; fompa cha robh 
fiamh an leithide do locuist, agus'nan 
dèigh cha bhi an leithidean : 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na 
talmhainn uile, air chor as gu'n do 
dhorchaicheadh an talamh ; agus 
dh'ith iad uile iuibh na talmhainn, 
agus uile mheas nan craobh, a dh'fhàg 
a chlach-mheallain : agus cha d'fhàg- 
adh ni sam bith glas sna craobhaibh, 
no ann an luibhibh namacharach ann 
an tìr na h-Eiphit uile. 

16 Ansin ghairm Pharaoh airMaois 
agus air Aaron le cabhaig, agus thu- 
bhairt c, Pheacaich mi an aghaidh CAIB. XI. XII. 57 m Tiehearna bhur Dc, agus 'nur n- 
aghaidh-sa. 

17 A fds uime sin maith, guidheam 
3rt, mo pheacadh a mhàin an uair so, 
igus guidhibh air an Tighearna bhur 
Dia gu'n toir e air falbh uam a nihàin 
im bàs so. 

19 Agus chaidh e mach o Pharaoh, 
ìgus ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh an Tighearna 
gaoth an iar ro-ìàidir. a thug air falbh 
na locuist, agus a thilg iad sa' mhuir 
ruaidh : cha d'fhan aon locust ann an 
crìochaibh na h-Eirhit uile. 

20 Ach chruaidhich an Tighearna 
cridhe Pharaoh, agus cha de ìeig e air 
falbh clann Israeil. 

21 Agus thubhairt an Tighearna K 
Maois, Sìn a mach do làmh gu nèamh, 
;agus bithidh dorchadas air feadh tìre 
na h-Eiphit, eadhon dorchadas a 
dh'fheudar a taimhseachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a tàmh 
gu nèamh : agus bha tiugh dhorchadas \ 
ann an tìr na h-Eiphit uile rè thri ' 
làithean. 

23 Cha'nfhacah-aon diubh a chèile. 
ni mò a dh'èirich neach o 'àite rè thri • 
làithean : ach bha aig cloinn Israeii 
uile solus 'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh airMaois, ! 
agus thubhairt e, Rachaibhse, dean- 
aibh seirbhis do'n Tighearn ; a mhàin 
fanadh bhur treudan agus bhur buar: 
rachadh bhur clann bheag mar an 
ceudna maille ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feumaidh . 
tu mar an ceudna ìobairtean a thoirt | 
duinn, agus tabhartais-Ioisgte, chum j 
as gu'n ìobair sinn do'n Tighearn ar j 
Dia. 

26 Agus mar an ceudna thèid ar ! 
sprèidh maille ruinn; cha 'n fhàgar 
ionga 'nar dèigh, oir is èigin duinn : 
gabhail diubh gu seirbhis a dheanamh I 
do 'n Tighearn ar Dia ; agus cha 'n . 
*eil fhios againn ciaìeis a ni sinn seir- t 
bhis do'n Tighearna, gus an tig sinn 
an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tigheama I 
cridhe Pharaoh, agus cha leigeadh e : 
leo imeachd. 

28 Agus thubhairt Pharaoh ris. Im- ; 
ich a mach uam ; thoir an aire dhuit 
fèin, na faic m'aghaidh ni's mò ; oir 

an là sin anns am faic thu m'agh- > 
tidh, gheibh thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair 
thu gu maith ; cha'n fhaic mi t'agh- : 
aidh ni's mò. 

CAIB. XX 

AGUS thubhairt an Tighearna H 
Maois, Bheir mi aon phlàighfath- | 
ast air Pharaoh, agus air an Eiphit : ' 
an dèigh sin leigidh e ìeibh imeachd 
as a so : an uair a ìeigeas e ìeibh im- ; 
eachd, gu cinnteach fuadaichidh e i 
mach as a so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-sluaisrh, agus iarradh gach duine o 
'choimhearsnach, agus gach bean o 
'ban-choimhearsnaich, seudan airgid, I 
agus seudan òir. 3 Agus thug an Tighearna deadh- 
ghean do'n t-sluagh ann an sùilibhnan 
Eiphiteach : Mar an ceudna. Iha 'n 
duine Maois ro-mhòr ann an tlr na h- 
Eiphit, ann an sùilibh sheirbhiseach 
Pharaoh, agus ann an sùilibh an t- 
sluaigh. 

•1 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon- 
oidhche thèid mi mach do mheadhon 
na h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit bàs. o cheud-ghin 
Pharaoh, a ta 'na shuidhe air a righ- 
chaithir, eadhon gu ceud-ghin na ban- 
tràille a ta air cùl a' mhuilinn, agus 
uile cheud-ghin nan ainmhidhean. 

6 Agus bithidh èigheach mhòr am: 
an tìr na h-Eiphit uile, nach robh 
tiamh a ìeithid ann, ni mò bhitheas a 
leithid ann tuilleadh. 

7 Ach an aghaidh aoin do chloinn 
Israeil cha charuich madadh a 
theanga, aon chuid an aghaidh duine 
no ainmhidh ; chum as gu'm bi fios 
agaibh cionnus a chuireas an Tigh- 
eàrna dealachadh eadar na h-Eiph- 
itich agus Israeì. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich 
uile sìos a m' ionnsuidh-sa, agus croni- 
aidh siad iad fèin domh, ag ràdh, Imich 
a mach, agus an sluagh uile ata 'gad 
ieantuinn ; agus an dèigh sin thèid mi 
mach : agus chaidh e mach o Pharaoh 
ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Cha'n èisd Phai aoh nbh, a 
chumas gumeudaichearui'iongantais 
ann an tir na h-Eiphit. 

10 Agus Hnn Maois ag:?s Aaron na 
h-iongantais sin uile am fianui3 Pha- 
raoh: agus chruaidhich an Tighearna 
cridhe Pharaoh, agus cha do leig e le 
cloinn Israeilimeachd &s a dhùt haich. 

CAIB. XII. 
\ GUS ìabhairanTighearna K Maois 
A agus H h-Aaron ann ai tìr na h- 
Eiphit, ag ràdh, 

2 BitMdh am mlos so dhuibh 'na 
thoiseach nam mìos : bithià \ e dhuibh 
'na cheud mhìos na bliadhna. 

3 Labhraibh-sa H coimht hional Is- 
raeil uile, ag ràdh, Air an c eicheamh 
là do'n mhìos so gabhaidh md dhoibh 
fèin gach duine uan, a rèir tighe a* 
aithriche, uan air son tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro- 
bheag air son uain, an sin gabhaidh 
esan agus a choimhearsnach a's faigse 
d'a thigh e, a rèir àireimh nan anam- 
anna; gach duine, a rèir 'itheannaich, 
àirmhear leibh air son an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, 
firionn, bliadhna dh'aois : as na caor- 
aich no as na gabhraibh gabhaidh 
sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu 
ruig an ceathramh là deug do-'u mhios 
so : agus marbhaidh comh-cbruinn- 
eachadh iomlan chloinn Israeiì e sau 
fheasgar. 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, ag- 
us cuiridh iad i air an dà ursainn, ag- 53 ECSODUS- us air àrd-dorus nan tighean, anns an 
ith iad e. 

8 Agus ithidh ìad an flieoil san 
cldhche sin fèin ròiste le teine, agus 
aran neo-ghoirtichte ; maille H luibh- 
ibh searbha ithìdh iad e. 

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, 
no idir air a bhruicheadh ann an uisge, 
ach ròiste ìeteine : a cheann maille r'a 
chosaibh, agus maille r'a ghrealaich. 

10 Agus cha'n fhàg sibh a bheag 
dheth gu maduinn : agus na clh'fhàgar 
dheth gu maduinn, loisgidh sibh ìe 
teine. 

H Agns mar so ithidh sibh e; ìe'r 
leasruidh crioslaichte, bhur brògan 
air bhur cosaibh, agus bhur lorg 'hur 
làimh : agus ithidh sibh e ie cabhaig ; 
Ì3 i càisg an Tighearn a th'ann. 

12 Oir theid mise troimh thìr na h- 
Eiph.it aii anoidhcheso, agusbuailidh 
mi gach ceud-ghin ann an tìr na h-Ei- 
phit, araon duine agus ainmhidh : ag- 
us an aghaidh dhèe nan Eiphiteach 
uile cuiridh mibreitheanas an gnìomh; 
is mise an Tighearn. 

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh mar 
chomharadh air na tighibh anns am 
bheil sibh ) agus an uair a chi mise an 
fhuil, thèid mi thairis oirbh, agus cha 
bhi a' phlàigh oirbh a chum bhur rnill- 
eadh 'nuair a bhuaileas mi tìr na h- 
Eiphit. 

14 Agus bilhidh an hVso dhuibh 
mar chuimhneachan ; agus gleidhidh 
sibh e 'ha là-ièille do'n Tighearn air 
fcadh bhur ginealacha ; le h-ordugh 
sìorruidh gleidhidh sibh e. 

15 Seachd làithean itliirth sibh aran 
neo-ghoirtichte ; air a' cheud là fèin 
cuiridh sibh taois ghoirt a mach as 
bhur tighibh ; oir gach neach a dh'- 
itheas aran goirtichte, o'n cheud là 
gus an t-seachdamh là, gearrar an t- 
anam sin as o Israel. 

18 AgUS ail' a' cheud Ià bithidh agaibh 
comh-ghairni naomha, agus air an t- 
seachdamh là bithidh agaibh comh- 
^haìrm naomha : obair sam bith cha 
ìeanar orra, saor o na dh'ithear ieis 
:{ach neach ; sin amhàin nìthear ieibh. 

17 Agus cumaidh sibh fe'ill an arain 
neo-ghoirtichte ; oir air an là sin fèin 
thug mise mach bhur slòigh à tìr na 
h-Eiphit; uirne sin coimhididh sibh 
an là so 'hur ginealachaibh, ìe h-ord- 
ugh sìorruidh. 

18 Sa' cheud mhìos, air a' cheath- 
rarah là deug do'n mhìos san fheas- 
gar, ithidh sibh aran neo-ghoirtichte, 
gu ruig an ceud là 'ar fhichead do'n 
mhìos san fheasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n 
fhaighear taois ghoirt 'hur tighibh; 
oìr ge b'e ncach a dh'itheas aran goirt- 
Ichte, gearrar an t-anam sin fèin as o 
choimhthional Israeil, co dhiubh is 
coigreach e, no ncach a i'ugadh san tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith 
sibh: 'hur n-àitibh-còmhnuidh uìle 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois alr sean- 
airean Israeil uile, agrus thubhairt e Hu, Tairngibh a mach, agus gabhaibh 
dhuibh fèin uan, a rèir bhur teagh- 
laichean, agus marbhaibh a' chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, 
agus tumaidh sibh e san fhuil a ta san 
t-soitheach, agus beanaidh sibh do'n 
àrd-dorus, agus do'n dà ursainn, ieis 
an f huil a ta san t-soitheach : agus cha 
tèid a h-aon agaibh a mach air dorus 
a thìghe gu ruig a' mhaduinn. 

23 Agus thèid an Tighearna thairis 
a bhualadh nan Eiphiteach ; agus an 
uair a chi e 'n fhuil air an àrd-dorus, 
agus air an dà ursainn,thèid an Tigh- - 
earna thairis air an dorus, agus cha 
leig e leis a' mhillteir teachd a steach 
d'ur tighibh gu'r bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ur mic, gu 
sìorruidh. 

25 Agus tarlaidh,'nuair a thèid sibh 
asteach do'nfhearannabheiran Tigh- 
earna dhuibh, a rèir mar a gheall e, 
gu'n gleidh sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribh, Ciod is ciall duibh ìeis an 
t-seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge 
an Tighearn, a chaidh thairis air tigh- 
ibh chloinn Israeil san Eiphit, 'nuair 
abhuail e na h-Eiphitich, agus a shaor 
e ar tighean-ne. Agus chrom an sluagh 
iad fèin, agus tinn iad aoradh. 

28 Agus dh'fhalbh clann Israeil, ag- 
us rinn iad mar so ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois agus do Aaron, 
mar sin Hnn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidhchè~ 
sin fèin bhuail an Tighearna gach 
ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, o 
cheud-ghin Pharaoh a shuidh air a 
i-igh-chaithir, gu ceud-ghin a' chiom- 
aich a bha ann an slochd a' phriosain; 
agus gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh san 
oidhche, e fein agus a sheirbhisich 
uile, agus na h-Eiphitich uile ; agus 
bha èigheach mhòr san Eiphit ; oir cha 
robh tigh anns nach robh neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus 
air Aaron san oidhche, agus thubhairt 
e,Eiribh, rachaibh a mach à meadhon 
mo shluaigh, araon sibhse agus clann 
Israeil: agus rachaibh, deanaibh seir- 
bhis do'n Tighearna, mar a thubhairt 
sibh. 

32 Thugaibh ìeibh mar an ceudna 
bhur treudan, agus bhur buar, mar a 
thubhairt sibh, agus imichibh : agus 
beannaichibh mise mar an ceudna. 

33 Agus thug na h-Eiphitich dian- 
sparradh do'n t-sluagh, a chum gu'n 
cuìreadh iad le cabhaig a mach as an 
tìr iad ; oir thubhairt iad, Is daoine 
marbha sinn gu lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois 
mu'n do ghoirticheadh i, an amaran- 
fuinidh ceangailte 'han eudach air an 
guaillibh. 

35 Agus Hnn clann Israeil a ièir 
focail Mhaois : agus dh'iarr iad o na 
h-Eiphitich seudan airgid, agus seud- 
an òir, agus cudach. OAIB, 

i 3G Agus thug an Tighearna deadh- 
ghcan do'n t-sluagh ann an sùilibh 
nan Eiphiteach, agus thug iad an 

; coingheall dhoibh: agus chreach iad 

. na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imich clann Israeil o 
j Itameses gu Sucot, mu thimchioll sè 
j ceud mìle fear d'an cois, a thuilleadh 
'j air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh 
iomadaidh do shluagh eile suas maille 

4 Hu, agus treudan, agus buar ro-mhòr- 
j an sprèidhe. 

£ 39 Agus dh'fhuin iad do'n taois a 
i thugadh amachas an Eiphit breacaga 
j neo-ghoirtichte, oir cha do ghoirtich- 

eadh i ; do bhrìgh gu'n d'fhuadaich- 
B eadh iad a mach as an Eiphit, agus 
•, nach b'urrainn iad fuireach, agus mar 

an ceudna nach do dheasaich iad 
, biadh dhoibh fèin. 
^ 40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn 

Tsraeil, a bha iad a chòmhnuidh san 
" Eiphit, ceithir cheud agus deich 
. bliadhna fichead. 

« 41 Agus aig ceann nan ceithir cheud 
agusnan deichbliadhnatharfhichead, 

h air an là sin fèin chaidh slòigh an 
Tighearn uile mach à tìr na h-Eiphit. 

j£ 42 Is oidhche so gu bhi air a coimh- 

- ead gu h-àraidh do'n Tighearn, air 
.j son an toirt-san a mach à tìr nah-Ei- 
: phit : so an oidhche sin gu bhi air a 
,. coimhead do'n Tighearna ìe cloinn 

' Israeil uile 'nan ginealachaibh. 
. 43 Agus thubhairt an Tighearna H 
"' Maois agus ii h-Aaron, So ordugh na 
, càisge : cha'n ith coigreach sam bith 
I dhith. 

, 44 Agus gach seirbhiseach duine, a 
' cheannaicheadh ie h-airgiod, an uair 
' a thimchioll-ghearras tu e, an sin ith- 

5 idh e dhith. 

1 45 Cha'n ith coigreach, no seirbhis- 

each tuarasdail dhith. 
I? 46 Ann an aon tigh ithear i: cha 
! ghiùlain thu bheag do'n fheoil a mach 
" as an tigh; ni mò a bhriseas sibh 
' cnàimh dhith. 

* 47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 
j 48 Agus an uair a bhios coigreach 
z: air chuairt maille riut, agus a chumas 
f 3 a' chàisg do'n Tighearna, timchioll- 
... ghearrar gach firionnach aige, agus 
J : an sin thigeadhe am fagus g'a cumail, 

agus bithidh e mar neach a rugadh 
san tìr : ach cha'n ith neach sam bith 

! neo-thimchioll-ghearrta dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-san a 

J fugadh san tìr, agus ai^ a' choigreach 
a ta air chuairt 'nur measg. 

* 50 Mar so finn clann Israeil uile ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois agus do Aaron, mar sin finn 
iad. 

, I 51 Agus air an là sin fèin thug an 
■ Tighearna mach c'lann Israeil àtìr na 
ir I h-Eiphit, a fèir an slògh, 
CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tìghearna H 
Maois, ag ràdh, 
, J I 2 Naomhaich dhomsha gach ceud- 

- Ighin, ge b'e air bith a dh'fhosglas a' xiil se 

bhrù am measg chloinn Israeil, eadar 
dhuine agus ainmhidh : ia leamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois fis an l- 
sluagh, Cuimhnichibh an là so, air an 
d'thàinig sibh a mach as an Eiphit, à 
tigh na daorsa; oir ie làimh thrèin 
thug an Tighearn a mach sibh as a 
sin : agus cha'n ithear aran goirtichte, 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a 
mach, am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thudo thìr nan Canaan- 
ach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach,agus nan Hibheach, agus nan 
Iebusach, a mhionnaich e do d' aith- 
richibh gu'n tugadh e dhuit, fearann 
a' sruthadh ie bainne agus ìe mil, an 
sin coimhididh tu an t-seirbhis so 
anns a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran 
noo-ghoirtichte, agus air an t-seachd- 
amh là bìthidh fèill do 'n Tighearna. 

7 Ithear aran neo-ghoh'tichte seachd 
làithean; agus cha'n fhaicear aran 
goirticllte agad, agus ni mò a chith- 
ear taois ghoirt agad ann ad chrioch- 
aibh uile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac san 
là sin,ag ràdh, Nìthear so air sgàth an 
ni sin « finn an Tighearna dhomhsa, 
'nuair a thàinig mi mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar chomh- 
aradh air do iàimh, agus mar 
chuimhneachan eadar do shùilibh, a 
chum gu'm bi lagh an Tighearn ann 
ad bheul ; oir ìe làimh thrèin thug 
an Tighearna mach thu as an Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh 
tu an t-ordugh so 'na thràth fèin o 
bhliadhna gu bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thu dothir nan Canaan- 
ach, mar a mhionnaich e dhuitse, ag. 
us do d' aithrichibh, agus a bheir e 
dhuit e, 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n 
Tighearna gach ni a dh'fhosglas a' 
bhrù, agus gach ceud-ghin a thig o 
ainmhidh a's leatsa ; buinidh iadsan a 
ta firionn 'nam measg do'n Tighearna. 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuas- 
gailidh tu ìe h-uan ; agus mur fuasgail 
thu e, an sin brisidh tu 'amhach : ag- 
us gach ceud-ghin duine am measg do 
chloinne fuasgailidh tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas 
do mhac dhìot san aimsir ii teachd, 
ag ràdh, Ciod e so ? an sin their thu 
fis, Le làimh thrèin thug an Tigh- 
earna mach sinn as an Eiphit, à tigh 
na daorsa : 

15 Agus an uair a chruaidhich 
Pharaoh e fèin, agus nach b'àill ìeis ar 
leigeadh air falbh, an sin mharbh an 
Tighearna gach ceud-ghin ann an tìr 
na h-Eiphit, araon ceud-ghin duine, 
agus oeud-ghin ainmhidh ; air an 
aobhar sin lobraidhmìdo'n Tighearna 
gach ni a dh'fhosglas a' bhrù «ia 's 
firionnaich iad, ach uile cheud-ghin 
mo chloinne fuasgailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh 
air do làimh, agus mar eudanan eadar 60 ECSODUS. do shùilibh ; oir le làimh thrèin thug 
an Tighearn a mach sinnas an Eiphit. 

17 Agus eadhon an nair a ieig Pha- 
raoh do'n t-sluagh imeachd, cha do 
threòraich Dia iad air sligbe tìre nam 
Philisteach, ged a bha sin aithghearr : 
oir thubhairt Dia, Air eagal gu'm bi 
aithreachas air an t-sluagh an uair a 
chi iad cogadh, agus gu'm pill iad do'n 
Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh 
mu'n cuairt, air slighe fàsaich na mara 
ruaidhe: agus chaidh clann Israeil 
suas an ordugh catha à tìr na h-Eiphit. 

19 Agus thug Maois cnàmhan Ioseiph 
teis; oir ghabh e mionnan teann do 
chloinn Israeil, agràdh, Gu cinnteach 
amhaircidh Dia oirbhse, agus bheir 
sibh suas mo chnàmhan ieibh as a so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, ann an 
iomall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna fompa 
san là ann am meall neoil, a chum an 
treòrachadh air an t-slighe, agus san 
oidhche ann am meall teine, a thoirt 
soluis doibh ; gu imeachd a ìà agus a 
dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air falbh am meall 
neoil san là, no 'm meall teine san 
oidhche, à làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

AGUS iabhair an Tighearna H Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair H cloìnn Israeil, gu 'm 
pill iad, agus gu'n campaich iad fa 
chomhair Phihahiroit, eadar Migdol 
agus an fhairge, fa chomhair Bhaal- 
sephoin; fa choinneamh-san camp- 
aichidh sibh làimh ris an fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Is- 
raeil, Tha iad air seachran san tìr, 
dh'iadh am fàsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruaidhichidh mise cridhe 
Pharaoh, agus thèid e air an tòir, agus 
gheibh mise glòir a thaobh Pharaoh, 
agus a shlòigh uile ; agus bithidh fios 
aig na h-Eiphitich gur mise an Tigh- 
earn. Agus Hnn iad mar sin. 

5 Agus dh'innseadh do Hgh na h- 
Eiphit gu'n do theich an sluagh : agus 
thionndaidh cridhe Pharaoh, agus a 
sheirbhiseach an aghaidh an t-sluaigh, 
agus thubhairt iad, Ciod e so a Hnn 
sinn, gu'n do ìeig sinn ie h-Israel 
imeachd as ar seirbhis? 

6 Agus bheartaich e a charbad, agus 
thug e a shluagh maille Hs ; 

7 Agus thug e ìeis sè ceud carbad 
taghta,agus uile charbada na h-Eiphit, 
agus ceannardan orra uile. 

8 Agus chruaidhich an Tighcarna 
cridhe Pharaoh i-igh na h-Eiphit, agus 
lean e air tòir chloinn Israeil : agus 
chaidh clann Israeil a mach ìe làimh 
àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an 
tòir (eich agujs carbadan Pharaoh, ag- 
us a mharc-shluagh, agus 'armailt 
uile) agus fug iad orra, agus iad a' 
campachadh iàimh Hs an fhairge, 
làimhH?ihahirot,fachomhairBhaal- 
sephoiii. 10 Agus an uair a thàinlg Pharaoh 
am fagus, thog clann Israeil suas an 
sùilean, agus, feuch, bha na h-Eiphit- 
ich air an tòir, agus bha eagal mòr 
orra : agus dh'èigh clann Israeil Hs an 
Tighearn. 

11 Agus thubhairt iad H Maois, An 
ann a chionn nach robh uaighean san 
Eiphit, a thug thu ieat sinn gu bàs 
f haghail san f hàsach ? C'ar son a Hnn 
thu so oirnn, ar tabhairt a mach as an 
Eiphit? 

12 Nach e so am focal a iabhair 
sinn Hut san Eiphit, ag ràdh, Leig 
ìeinn seirbhis a dheanamh do na h 
Eiphitich ? Oir 6'fhearr dhuinn seir- 
bhis a dheanamh do na h-Eiphitich 
na bàs fhaghail san fhàsach. 

13 Agus thubhairt Maois ris an t- 
sluagh, Na biodh eagal oirbh, seasaibh, 
agus faicibh slàinte an Tighearn, a 
dh'oibricheas e dhuibh an diugh ; oir 
na h-Eiphitich a chunnaic sibh an 
diugh, cha'n fhaic sibh iad a chaoidh' 
tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn air bhur 
son, agus fanaidh sibhse 'hur tosd. 

15 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, C'ar son a ta thu 'g èigheach 
Humsa? Abair H cloinn Israeil dol 
air an aghaidh. 

16 Ach togsa suas do shlat, agus sìn 
a mach do làmh os ceann na fairge. 
agus sgoilt i ; agus thèid clann Israeil 
a steach am meadhon na fairge air 
talamh tioram. 

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agus 
thèid iad a steach 'iian dèigh : agus 
gheibh mise glòir a thaobh Pharaoh, 
agus a thaobh a shlòigh uile, a thaobh 
a charbadan, agus a thaobh a mharc- 
shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Ei- 
phitich gur mise an Tighearna, 'nuair 
a gheibh mi glòir a thaobh Pharaoh, a 
thaobh a charbadan, agus a thaobh 
mharc-shluaigh. 

19 Agus dh'fhalbh aingeal an Tigh- 
earn a chaidh foimh champ Israeil, 
agus dh'imich e 'han dèigh; agus 
dh'fhalbh am meall neoil o 'm beul- 
aobh, agus sheas e air an cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan 
Eiphiteach agus camp Israeil, agus 
bha e 'na neul, agus 'na dhorchadas 
dhoibh sud, ach shoillsich e 'n oidhche 
dhoìbh so, air chor as nach d'th:\inig a 
h-aon diubh am fagus d'a chèile rò na 
h-oidhclie. 

21 Agus shin Maoìs a mach a iàmii 
os ceann na fairge, agus thug an Tigh- 
earn air an fhairge dol air a h-ais te 
gaoith iàidir o 'n ear rè na h-oidhche 
sin, agus finn e 'n fhairge 'na talamh 
tioram, agus foinneadli na h-uisg- 
eachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge air talamh 
tioram, agus bha na h-uisgeacha 'ham 
balla dhoibli air an làimh dheis, agus 
air an laimh elilì. 

23 Agus iean na h-Eiphitich, acus CAIB. XV. 61 ;haidh lad a steach 'nan dèigh gu 
neadhon na fairge, eadhon eich Pha- 
aoh uile, a charbadan, agus a mharc- 
hluagh. 

24 Agus ann am faire na maidne 
Ih'amhairc an Tighearn air sluagh 
ìan Eiphiteach, troimh 'n mheall 
heine agus neoil ; agus chlaoidh e 

lis irmailt nan Eiphiteach. 

25 Agus thug e air falbh rothan an 
:arbad, airchor as gu'n do tharruing- 
;adh iad gu trom. Àgus thubhairt na 
i-Eiphitich, Teicheamaid à làthair 
.'sraeil, oir tha 'n Tighearn a'.cogadh 
eos-an an aghaidh nan Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna ii 
Vlaois, Sìn a mach do iàmh os ceann 
ìa fairge, chum gu'n tig na h-uisg- 
;achan air an ais air na h-Eiphitich, 
vir an carbadaìbh, agus air am marc- 
ihluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh 
)s ceann na fairge, agus phill an 
hairge g'a neart an uair a shoillsich 
i' mhaduinn; agus theich na h-Ei- 
ohitich 'na h-aghaidh ; agus chuir an 
tighearna na n-Eiphitich fodha am 
cneadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
Ih'fholaich iad na carbaid, agus am 
aiarc-shluagh, agus armailt Pharaoh 
jile, a thàinig san fhairge 'nan dèigh : 

ha d'fhàgadh uiread's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air 
talamh tioram am meadhon na fairge, 
agus bha na h-uisgeacha 'nam balla 
ahoibh air an làimh dheis, agus air an 
tàimh chll. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel 
air an là sin à làimh nan Eiphiteach : 
agus chunnaic Israel na h-Eiphitich 
marbh air tràigh na fairge. 

31 Agus ohunnaic Israel an obair 
inhòr sin a Hnn an Tighearn air na h- 
Eiphitich, agus bha eagal an Tighearn 
air an t-sluagh, agus chreid iad an 
Tighearu, agus Maois a sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 
N sin chan Maois agus clann Israeil 
Jil an laoidh so do'n Tighearn, agus 
| labhair iad, ag ràdh, Canaidh mise do 
l'n Tighearn, oir thug e buaidh gu 
I ?lòrmhor ; an t-each agus a mharcach 
I thllg e san fhairge. 
I 2 'Se 'n Tighearna mo fieart, agus 

I mo dhàn, agus tha e 'na shlàinte 
dhomh : is esan mo Dhia-sa, ngus ni 
mi àite còmhnuidh dha ; Dia m'athar, 
J agus àrdaichidh mi e. 
I 3 Is fear-cogaidh an Tighearna; 'se 
l'n Tighearna a's ainm dha. 
I 4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt 
I thilg e san fhairge ; agus tha rogha a 
lcheannardan air am bàthadh san 
I fhairge ruaidh. 

I 5 Dh'fhplaich na doimhneachdan 
I iad ; chaidh iad sìos do'n aigean mar 
I chloich. 

I 6 Rinneadh do dheas làmh, Thigh- 
earna, glòrmhor ann an cumhachd; 
bhris do dheas làmh, O Thighearn, 
an nàmhaid 'na bhloighdibh. 
7 Agua ann am meud t'òirdheirceis chlaoidh thu iadsan a dh'èirich suas 
a'd' aghaidli ; chuir thu t'fhearg a 
mach, ioisg i suas iad mar asbhuain. 

8 Agus ìe anail do shròine chruinn- 
icheadh na h-uisgeacha ; sheas na 
tuilte suas mar thorr, chruaidhich na 
doimhneachdan am meadhon na 
fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh 
mi, beiridh mi orra, roinnidh mi a' 
chreach : sàsuichear mo nilriann orra ; 
rùisgidh mi mo chlaidheamh, sgrios- 
aidh mo lamh iad. 

10 Shèid thu le d' ghaoith, chòmh- 
daich an fhairge iad, chaidh iad fodha 
mar iuaidh anns na h-uisgeachaibh 
làidir. 

11 Cò '« cosmhuil iiuts' am measg 
nan Bè, a Thighearna? Cò tha cos- 
mliuil Hut, glòrmhor ann an naomh- 
achd, uamhasach ann am moladh, a f 
dcanamh nithe iongantach ? 

12 Shìn thu mach do dheas làmh ; 
shluig an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròca*.. 
an sluagh so a shaor thu ; thug thu iac 
ann ad neart a chum àite-còmhnuidh 
do naomhachd. 

14 'Nuair a chluinneas na cinnich, 
bithidheagal orra; thig doilgheas air 
luchd-àiteachaidh Phale3tina. 

15 An sinbithidh uamhann air cinn- 
flieadhna Edoim, thig geilt-chrith air 
daoine treuna Mhaoib; leaghaidh air 
falbh luchd-àitcachaidh Chanaain 
uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal 
orra, ìe meud do ghairdein bithidh iad 
tosdach mar chloich, gus an tèid do 
shluagh thairis, aThighearna, gus an 
tèid an sluagh so thairis, a cheannaich 
thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidh- 
ichidh tu iad ann an sliabh t' oigh- 
reachd-sa, anns an àit ai'inn thu dhuit 
fèin, a Thighearna, chum còmhnuidh 
a ghabhail ann, san ionad-naomha, a 
Thighearn, a dhaingnich doìàmha-sa. 

18 Rìghichidh an Tighearna gu 
saoghal nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach 
ie 'charbadaibh, agus le 'mharc- 
shluagh, san fhairge, agus thug an 
Tighearn uisgeacha na i'airge air an 
ais orra; ach dh'imich clann Israeil 
air talamh tioram am meadhon na 
fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan- 
fhaidh, piuthar Aaroin, tiompan 'na 
làimh ; agus chaidh na mnathan uile 
mach 'na dèigh ìe tiompanaibh agus 
ie dannsa. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Can- 
aibh do'n Tighearn, oir thug e buaidh 
gu glòrmhor ; an t-each agus a mharc- 
ach thilg e sam fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Ir.rael o'n 
mhuir i-uaidh, agus chaidh iad amach 
gu fàsach Shuir, agus 'dh'imich iad 
tri làithean san fhàsach, agus cha 
d'fhuair iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu 
Marah, cha b' urrainn iad uisgeacna 62 JGOSODUS. Mharan 61, olr bhaiad searbh; uime 
sin thugadh Marah rnar àinm air. 

2i Agus Hnn an sluagh gearan an 
aghaidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a 
dh'òlas sinn? 

25 Agus dh'èigh esan Hs an Tigh- 
earn, agus nochd an Tighearna fiodh 
dha, agus thilg e sna h-uisgeachaibh e, 
agus rinneadh na h-uisgeacha milis : 
ann an sin Hnn e lagh agus ordugh 
dhoibh, agus ann an sin dhearbh e iad ; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èisdeas 
tu gu dùrachdach H guth an Tigh- 
earna do Dhè, agus ma hi thu an ni 
sln a ta ceart 'ha shealladh, agus ma 
bheir thu'n aire d'aàitheantaibh, agus 
ma ghleidheas tu a reachdan uile, aon 
flo na h-eucailibh a chuir mi air na 
U-Eiphitich, cha chuir mi ortsU; oir is 
mise an Tighearn a shlànuicheas thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elim far 
an robh dà thobar dheug uisge, agus 
deich agus tri fichead crann pailme; 
agus champaich iad an sin làimh Hs 
na h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 
\GUS dh'fhalbh iad o Elim, agus 
ii thàinig coimhthional chloinn Is- 
raeil uile gu fàsach Shin, a ta eadar 
i21im agus Sinai, air a' chùigeadh là 
deug do'n dara mìos an clèigh dhoibh 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus Hnn coimhthional chloinn 
Israeil uile gearan'an aghaidh Mhaois 
agus Aaroin san fhàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil Hu, 
B'fhcarr gu'm faigheamaid bàs ìe 
làimh an Tighearn ann an tìr na h- 
Eiphit, an uair a bha sinn 'har suidhe 
làimh i'is na poitibh feòla, agus an 
uair a dh'ith sinn aran gu'r sàth ; oir 
thug sibh a mach sinn do'n fliàsach 
so, a mharbhadh a' choimhthionp.il 
so uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairfan Tighearna H 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh 
aran o nèamh, agus thèid an sluagh a 
mach, agus cruinnichidh iad cuibh- 
rionn gach là air an là sin fèin, a 
ehum as gu'n dearbh mi iad, co ac' a 
ghluai'seas iad ann am lagh, no nach 
gluais. 

5 Agus air an t-seathadh là ull- 
uichidh iad an ni sìn a bheir iad a 
Bteach, agus bithidh e dhà uibhir ag- 
us a chruinnicheas iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron 
H cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an 
sin bithidh fios agaibh gu'n d' thug an 
Tighearn a mach sibh à tìr na h-Eiphit: 

7 Agus sa' mhaduinn, an sin chi 
sibh glòir an Tighearn ; do bhrìgh gu 
bheil e a' cluinntinn bhur gearain an 
aghaidh an Tighearn: Agus ciod 
sinne, gu bheil sibh a' deanamh gear- 
nin 'har n-aghaidh? 

8 Agus thubhairt Maois, Bithidh a' 
cKùìt mar so 'nuair a bheir an Tigh- 
earna dhuibh san fheasgar feoil i-'a 
h-ithcadh, agus aran sa' mhaduinn 

,'r sàth; do bhrìgh gu bheil an 
ghearn a' cluinntlnn bhur gcarain 
a U albh a' dcanamh 'na aghaldh: Agus ciod sinne? cha'n ann 'har n- 
aghaidh-ne tha bhur gearan, ach ar 
aghaidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt Mauis H h.Aaron 
Abair H coimhthional chloinn Israei: 
uile. Thigibh am fagus an làthair ar 
Tighearn, oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron t! 
coimhthional chloinn Israeil uile, dh'- 
amhairc iad a dh'ionnsuidh an fhàs- 
aich, agus, feuch, dh'fhoillsicheadh 
glòir an Tigheam ann an neul. 

11 Agus labhair an Tighearna Hl 
Blaois ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Is'- 1 
raeil : labhair Hu, ag ràdh, Mu fheas- 1 
gar iihidh sibh feoil, agus sa' mhad- 1 
uinn sàsuichear sibh le h-aran : agus I 
bithidh fìos agaibh gur mise an Tigh- 1 
earna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar 1 
ann, an sin thàinig na gearra-goirt a | 
nìos, agus chòmhdaich iad an camp ; I 
agus anns a' mhaduinn bha'n drùchd 1 
'na iuidhe mu thimchioll a' chaimp. | 

14 Agus an uair a dh'èirich an I 
drùchd a bha 'haluidhe suas, feuch, 
bha air aghaidh an fhàsaich ni beag 
cruinn, beag mar an liath-reodh air 
an talamh. 

15 Agus an uair a chunnaic clann 
Israeil e, thubhairt iad gach aon i-'a 
chèile, Mana: oir cha robh fhios aca 
ciod e. Agus thubhairt Maois Hu, So 
an t-aran a thugan Tighearna dhuibh 
i-'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tigh- 
earna, Cruinnichibhdheth gach duine 
a rèir 'itheannaich, omer do gach 
neach a rèir àireimh bhur n-anam- 
anna, gabhadh gach duine agaibh air 
an son-san a ta 'na bhùth. 

17 Agus Hnn clann Israeil mar sin, 
agus chruinnich iad, cuid ni bu mhò, 
agus cuid ni bu lugha. 

18 Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer, cha robh abheag thairìs aige- 
san a chruinnich ni bu mhò, agus air- 
san a chruinnich ni bu lugha cha 
robh uireasbhuidh :- chruinnich gach 
duine a rèir 'itheannaich. 

19 Agus thubhairt Maois Hu, Na 
fàgadh duine sam bith dheth gu ma- 
duinn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad H 
Maois, ach dh'fhàg cuid diubh dheth 
gu maduinn, agus ghin e cnuimhean, 
agus lobh e : Agus bha corruich air 
Maois Hu. 

21 Agus chrulnnich iad e aìr 'gach 
maduinn, gach duinc a tèir 'itheann- 
aich : agus an uair a dh'fhàs a' ghrian 
teth, ieaghadh e. 

22 Agus air an t-seathadh là 
chruinnùsh iad a dhà uiread arain, dà 
omer air son gach aoin ; agus thàinig 
uachdarain a' choimhthionail uile» 
agus dh'innis iad sin do Mhaois. 

23 Agus thubhairt e Hu, So «n ni a 
labhair an Tighearn, Bithidh fois na 
sàbaid naomha do'n Tighearn am 
màireach : a' mheud.'s a tna sibh gn 
fhuinoadh, fuinibh ccn diugh t agua a' CÀIB. XVII. XVIII. ; ' nheud 's a tha sibh gq bhruicheadh, 
K )ruichibh; agusgach ni a bhios thairis, 

aisgibh suas dhuibh fèin gu maduinn. 
1 24 Agus tliaisg iad ,'suas e- gu ma- 
I iluinn, mar a dn'àithn Maois; agus 
c hha do iobh e, ni mò a bha cnuimh 

sam bith ann. 
1; 25Agus thubhairtMaois, Ithibh sin 
1 in dìugh, oir tka sàbaid ann an diugh 

lo'n Tighearn ; an diugh cha'n fhaigh 

ùbh e. sa' mhachaìr. 
s 26 Sò làithean cruinnichidh sibh e, 
- 1 ich air an t-seachdamh là bitkidh an 
, ,-sàbaid ; cha bhi e ann air an là sin. 

* 27 Agus tharladh air an t-seachd- 

* imh là gu'n deachaidh cuìd do'n t- 
duagh a mach g'« chruinneachadh, 
igus cha d'fhuair iad a bkeag. 

■p 28 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Vlaois, Cia fhad a dhiìtltas sibh m'- 
M titheanta-san a choimhead, agus mo 
■M reachdan. 

■Jj 29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug 
M in Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air 

V m aobhar sin tha e a' tabhairt dhuibh 
I xir an t-seathadh là aran dhà ìà; fan- 
% ìibh, gack duine 'na àite fèin; na 

■ f *f radiadh duine sam bith a mach as 

- u àit air an t-scachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air 

^ in t-seachdamh là. 

f> 31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 

m ainm air : agus bka c mar fhrois co- 

jJ riandeir, geal, agus a bhlas mar abh- 
lain air an deanamh ÌC mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni 
à \ dh'àithn an Tighearna, Lìon omer 
M Iheth gu bhi air a ghlcidheadh air son 

N bhur ginealacha, chum gu faic iad an 
& t-aran ìeis an do bheathaich mi sibh 
I san fhàsach, an uair a thug mi mach 
3ibh à tìr na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois i'i h-Aa- 
H ron, Gabh soitheach, agus cuir ann 

tàn omeir do Mhana, agus taisg e an 
• h làthair an Tighearna, gu bhi air a 
m ghleidheadh air son bhur ginealacha. 
i| 3i Mar a dh'àithn an Tighearna do 
1 Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an 
•» làthair na Fianuis, gu bhi air a 

ghlcidheadh. 
-'a 35 Agus dh'ith clann Israeil am 
Uj Mana dà fhichead bliadhna, gus an 

d'thàinig iad gu tìr àitichte: dh'ith 
ìi iad am Mana,gus an d'thàinig iad gu 
d crìch tìre Chanaain. 
'j 35 A nis is e omer an deicheamh cuid UAIU. Y 11. 

A A GUSdh'imich coimhthional chloinn 
■~y xL Israeil uile o fhàsach Shin, a fèir 
j an turusan, mar a dli'àithn an Tigh- 
earn, agus champaich iad ann an 
.1 Eephidim; agus cha robh uisge ann 
1 do'n t-sluagh ri òl. 
;» 2 Uime sin finn an sluagh consach- 
:i adh.fi Maois,agusthubhairt iad,Thoir 
dhuinn uisge chum as gu'n òl sinn. 
Agus thubhairt Maois fiu, C'ar son a 
ta uibh a' consachadh fiumsa? C'ar 
son a bhrosnaicheas sibh an Tighearn ? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge 
ann an sin ; agus f inn an sluagh gearan an aghaidh Mhaois,agus thubhairt iad, 
C'ar son so a thug thu nìos sinn as an 
Eiphit, a chum sinn fèin a mharbhadh, 
agus ar clann, agus ar sprèidh ìe tart! 

4 Agus dh'èigh Maois tis an Tigh- 
earn, ag ràdh, Ciod a ni mi fis an t- 
sluagh so ? is beag nach 'eil iad 'g am 
chlachadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Maois, Imich toimh 'n t-sluagh, agus 
thoir ìeat cttid do sheanairibh Israeil ; 
agus do shlat ìeis an do bhuail thu an 
amhainn, gabh a'd' ìàimh, agus bi 'g 
imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise fomhad an 
sin air a' charraig ann an Horeb, agus 
buailidh tusa a' charraig, agus thig 
uisge mach aisde, a chum gu'n òl an 
sluagh. Agus finn Maois -mar sin 
ann an sealladh sheanairean Israeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite 
Masah agus Meribah, air son consach- 
aidh ;chlokm Israeil, agus do bhrìgh 
gu'n do bhrosnuich iad an Tigheara, 
ag ràdh, Am bheil an Tighearna 'har 
measg, no nach 'eil? 

S An sin thàinig Amalec, agus chog 
e ti h-Israel ann an Ecphidim. 

9 Agus thubhairt Maois fi Iosua, 
Tagh amach dhuinn daoine,agus falbh 
a mach, cog fi h-Amalec : am màir- 
each seasaidh mise air mullach an t- 
slèibh, agus slat Dhe a'm' ìàimh. 

10 Agus f inn losua mar a thubhairt 
Maois tis, agus chog e fi h-Amalec. 
Agus chaidh Maois, Aaron, agus Hur. 
suas gu mullach an t-slèibh. 

11 Agus an uair a thog Maois suas 
a ìàmh, an sin bhuadhaich Israel, agus 
an uair a ìeag e sìos a iàmh, bhuadh- 
aich Amalcc. 

12 Ach bka làmlian Mhaois trom. 
agus ghabh iad clach, agus chuir iad 
fuidhe i, agus shuidh e oirvc : agus 
chum Aaron agus Hur suas a ìamhanj 
feaf dkiubh air aon taobh, agus fcaf 
air an taobh eile ; agus bha a ìàmhan 
seasmhach gu luidhe na grèine. 

13 Agus chlaoidh Iosua Amalec agus 
a dhaoine ìe faobhar a' chlaidheimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Maois, Sgrìobh so vnar chuimhneachan 
ann an leabhar, agus aithris e ann an 
cluasaibh Iosua; oir dubhaidh mise 
as gu tur cuimhne Amaleic o bhi fo 
hèamh. 

15 Agus thog Maois alt-air, agus thup 
e Iehobhah-Nisi mar ainm oirre : 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh gu'n 
do .mhionnaich an Tighearna, gu 'm 
bi cogadh aig an Tighearna fi h-Am- 
alec o iinn gu linn. 

CAIB. XVIII. 
5TTUAIR a chuala Ietro, sagart Mhi- 
Jj( diain, athair-cèile Mhaois, gach 
ni a tinn Dia air son Mhaois, agus air 
son Israeil a shluaigh, gu'n d'thug an 
Tighearn a mach Israel as an Eiphit ; 

2 An sin thug Ietro, athair-cèilc 
Mhaois, ìeis Sìporah bean Mhaois, an 
dèigh dha a cur air a h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am b' ainm 
do h-aon diubh Gersom, (oir thubhalrt ECSODUS. e, A'm' choigreach bha mi ann an tìr 
cnoimhich ;) 

4 Agus 6'e ainm an/Aìr eile Elieser, 
(oir rinn Dia m'athar, thuhhairt <?, 
còmhnadh tium, agus shaor e mi o 
chlaidheamh Pharaoh.) 

5 Agus thàinig Ietro, athair-cèile 
Mhaois, agus a mhic, agus a hhean, a 
dh'ionnsuidh Mhaois do'n fhàsach, far 
an do champaich e aig sliahh Dhè. 

6 Agus thubhairt e fi Maois, Tha 
mise d'athair-cèile Tetro, air teachd 
a d' ionnsuidh, agus do bhean, agus a 
dithis mhac maille fithe. 

7 Agus chaidh Maois a mach an 
coinneamh 'athar-cèile, agus finn e 
ùmhlachd dha, agus phòg se e, agus 
dh'altaich iad beatha a chèile : agus 
thàinig iad a steach do'n bhùth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair- 
ceile gach ni a finn an Tighearn air 
Pharaoh, agus air na h-Eiphitich air 
Sgàth Israeil, gach saothair a thàinig 
orra air an t-slighe, agus cionnus a 
tihaor an Tighearn iad. 

9 Agus finn Ietro gairdeachas à leth 
V mhaith sin uile a f inn an Tighearna 
dolsrael, ashaor e àlàimh nanEiphit- 
each. 

10 Agus thubhairtletrOjBeannaichte 
gu robh an Tighearn, a shaor sibh à 
làimh nan Eiphiteach, agus à làimh 
Pharaoh, a shaor an sluagh o bhi fo 
iàimh nan Eiphiteach. 

11 A his tha fìos agam gurmò an 
Tighearna ha na h-uile dhèe ; oir anns 
an ni sin anns an do finn iad gu h- 
Uaibhreach, bha esan os an ceann. 

12 Agus ghabh Ietro, athair-cèile 
Mhaois,tabhartas-loisgte agus ìobairt- 
ean do Dhia: Agus thàinig Aaron, 
agus uile sheanairean Israeil, a dh'- 
itheadh arain maille fi athair-cèile 
Mhaois an làthair Dhè. 

13 A his air an là màireach shuidh 
Maois gu breth a thoirt air an t-sluagh; 
agus sheas an sluagh làimh fi Maois o 
mhaduinn gu feasgar? 

14 Agus an uair a chunnaic athair- 
cèile Mhaois gach ni a finn e fis an t- 
sluagh, thubhairt e, Ciod e an ni so a 
tha thu deanamh fis an t-sluagh? C'ar 
con a ta thusa a'd' shuidhe a'd' aonar, 
agus a ta 'n sluagh uile a' seasamh 
iàimh f iut o mhaduinn gu feasgar ? 

15 Agus thubhairt Maois f'a athair- 
cèile, Do bhrìgh gu'n tig an sluagh 
am' ionnsuidh a dh'fhiosrachadh o 
Dhia. 

16 'Nuair a bhios cùis aca, thig ìad 
a m* ionnsuidh, agus bheir mi breth 
eadar duinc agus duine, agus nochd- 
aidh mi dhoibh orduighean Dhè, agus a 
taghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile 
Mhaois f is, Cha mhaith an ni a ta thu 
deanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu 
fèin, agus an sluagh so a ta maille 
riut, oir a ta an ni so ro-throm air do 
shon; cha'n 'eil e 'n comas duit a 
dheanamh a'd' aonar. 

19 A nis ma ta èisd fi m' ghuth, bheir mi comhairl' ort, agus bithldh 
Dia maille fiut: bi-sa air son an t« 
sluaigh an làthair Dhè,agus bheir thu 
na cùisean a dh'ionnsuidh Dhè : 

20 Agus teagaisgidh tu dhoibh na 
h-orduighean agus na laghanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-slighe air an 
còir dhoibh imeachd, agus an obair a's 
còir dhoibh a dheanamh. 

21 Agus taghaidh tu mach as an t- 
sluagh uile, daoine foghainteach, air 
am bi eagal Dè, daoine fìrinneach, a 
dh'fhuathaicheas sannt ; agus cuiridh 
tuiad os an ceann 'han uachdaranaìbh/ 
mhìlte, 'han uachdaranaibh cheuda, 
'han uachdaranaibh leth-cheuda, agua 
'han uachdaranaibh dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t- 
sluagh anns gach àm ; ach gach cùis 
mhòr bheir iad a d' ionnsuidh-sa, agus 
air gach cùis bhig bheir iad fèin breth : 
mar sin bith idh e ni's eutruime dhuitse, 
agus iomcharaidh iadsan on eallack 
maille fiut. 

23 Ma hi thu an ni so, agus gu'n 
àithn Dia sin dhuit, an sin is urrainn 
thu seasamh tis, agus mar an ceudna 
thèid an sluagh so uile d'an àite fein 
an sìth. 

24 A his dh'èisd Maois fi guth 'athar- 
cèile, agus rìnn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine fogh- 
ainteach a mach & h-Israel uile, agua 
tinn e iad 'han ceannardaibh air an t- 
sluagh : 'han uachdaranaibh 'mhìlte, 
'han uachdaranaibh cheuda, 'han 
uachdaranaibh ieth-cheuda, agus 'han 
uachdaTanaibh dheichnear. 

26 As'us thug iad breth air an t- 
sluagh anns gach àm: na cùiseau 
-cruaidh thug iad a dh-ionnsuidh 
Mhaois, ach air gach cùis bhig thug iad 
fèin breth. 

27 Agus ieig Maois ie 'athair-cèile 
imeachd; agus dh'flialbh e toimho 
d'a thìr tèin. 

CAIB. XIX. 

ANNS an treas mìos an dèigh do 
chloinn Israeil teachd a mach a 
tìr na h-Eiphit, san là sin fèin thàinig 
iad gu fàsach Shinaì. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu fàsach Shinai, agus 
champaich iad san fhàsach; agus 
champaich Israel ann an sin fa 
chomhair an t-slèibh. 

3 Agus chaidh Maois suas adh'ionn- 
suidh Dh6- agus ghairm an Tighearn 
air as an t-sliabh, ag ràdh, Mar so 
their thu il tigh lacoib, agus innsidh 
tu do chloinn Israeil : 

4 Chunnaio sibh ha tinn mi tis na 
h-Eiphitich, agus cionnus a ghiùlain 
mi sìbhse mar air sgiathaibh iolairean, 
agus a thug mi a m' ionnsuidh fèin sibh. 

5 A his ma ta, ma dh'èisdeas sibh 
da fìreadh fi m' ghuth, agus ma 
ghleidheas sibh mo choìmhchcangal, 
an sin bithidh sibh dhomhsa 'hurn- 
ionmhas sònraichteos ceann nanuile 
shluagh : oir is leamsa an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'hur 
rloghachd shagart, agus 'nur cinneach CAIB. XX. 65 naomha. /• iad sin na briathran a 
labhras tu H cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm 
C air seanairibh an t-sluaigh, agus 
chuir e fompa na briathra sin uile a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

8 Agus fhreagair an sluagh uile ie 
h-aon ghuth, agus thubhairt iad, Gach 
ni a iabhair an Tighearna, ni sinne. 
Agus thug Maois air ais briathran 
an t-sluaigh a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Maois, Feuch, thig mise a d' ionnsuidh 
ann an neul tiugh, a chum gu'n cluinn 
an sluagh an uair a ìabhras mi Hut, 
agus mar an ceudna gu'n creid iad 
thu gu sìorruidh. Agus dh'innis Maois 
briathran an t-sluaigh do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Imich a dh'ionnsuidh an t- 
sluaigh, agus naomhaich iad an diugh, 
agus am màireach, agus nigheadh iad 
an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deas air 
cheann an treas là; oir air an treas là 
thig an Tighearn a nuas ann an seall- 
adh an t-sluaigh uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan 
do'n t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, 
Thugaibh aniaire dhuibh fèin, nach 
tèid sibh suas do'n t-sliabh, agus nach 
bean sibh f'a iomall : gach neach a 
bheanas fis an t-sliabh, gu cinnteach 
cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh fis ; oir gu 
deirahin clachar e, no sàthar sleagh 
troimhe ; ma's ainmhidh no duine e, 
cha mhair e beò. 'Nuair a shèideas 
an trompaìd rè ùin' fhada^ thig iad- 
san a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t- 
sliabh a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, 
agus naomhaich e 'n sluagh, agus 
ùigh iad an eudach. 

15 Agus thubhairt e f is an t-sluagh, 
Bithibh deas air cheann an treas là : 
ùa tigibh am fagus d'ur mnaibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas 
là,anns a' mhaduinn bha tairneanaich 
agus dealanaich ann, agus neul tiugh 
air an t-sliabh, agus fuaim na tromp- 
aid ro-àrd: agus chriothnaich an 
<sluagh uile a bha sa' champ. 

; 17 Agus thug Maois an sluagh a 
m ach as a' champ an coinneamh Dhè, 
i a gus sheas iad aig ìochdar an t-slèibh. 
ì 18 Agus bha sliabh Shinai uile fo 
jdheataich, do bhrìgh gu'n d'thàinig 
J an Tighearn a ùuas air ann an teine ; 
agus dh'èirich a dheatach suas mar 
dheataich àmhuinn,agus chriothnaich 
an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na 
trompaid a' dol a mach, agus a' fàs 
ro-làidir, an sin ìabhair Maois, agus 
fhreagair Dia e ie guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a ùuas 
air sliabh Shinai, air mullach an t- 
slèibh: agus ghairm an Tighearna 
Maois 8vas gu mullach an t-slèibh, 
agus chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearna fi Maois, Imlch* sios, thoir àithne do'n 
t-sluagh, air eagal gu'm bris iad a 
steach a dh'ionnsuidh an Tighearn a 
dh'amharc, agus gu'u tuit mòrat 
diubh. 

22 Agus mar an ceudna na sagairt 
a thig am fagus do'n Tighearna. 
naomnaicheadh iad iad fèin, air eagal 
gu'm bris an Tighearn a mach orra. 

23 Agus thubhairt Maois fis an 
Tighearna, Cha 'n'eil e 'n comas do'n 
t-sluagh teachd a ùìos do shliabh Shi- 
nai; oir thug thu àithne dhuinn, ag 
ràdh, Cuir crìochan mu'nt-sliabh,ag- 
us naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna 
fis, Imich fomhad, falbh sìos, agus 
thig a ùìos thu fèin, agus Aaron maille 
fiut ; ach ùa briseadh na sagartan ag- 
us an sluagh a steach, gu teachd aùìos 
a dh'ionnsuidh an Tighearn, air eagal 
gu'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionn- 
suidh an t-sluaigh, agus ìabhair e fiu. 

CAIB. XX. 

AGUS ìabhair Dia na briathra so 
uile, ag ràdh, 

2 Is mise an Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, à 
tigh na daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad 
a'm' iàthair-sa. 

4Nadean dhuit fèin dealbh snaidhte, 
no coslas sam bith a dh'aon ni, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamh 
shìos, no sna h-uisgeachaibh fuidh 'n 
talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, ag- 
us ùa dean seirbhis doibh : oir mise 
an TighearnadoDhia,isDia eudmhor 
mi, a' leantuinn aingidheachd nan 
aithricheanair a' chloinn, air an treas, 
agus air a' cheathramh gincalach 
dhiubhsan a dh'fhuathaicheas mi; 

6 Agus a' nochdadh tròcair do 
mhìltibh dhiubhsan a ghràdhàicheas 
mi, agus a choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm an Tighearna do 
Dhè an dìomhanas ; oir cha mheas an 
Tighearna neòchiontach esan a bheii 
'ainm an dìomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid aùaomh- 
achadh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, ag 
us ùi thu t'obair uile. 

10 Ach air an t-seachdamh là tha 
sàbaid an Tighearna do Dhè : air an là 
sin ùa dean obair sam bith, thu fein, 
no do mhac,.no do ùighean, d'òglach, 
no do bhanoglach, no d'ainmhidh, no 
do choigreach a ta'n taobh a stigh d<> 
d' gheataibh. 

11 Oir ann an sè laithibh finn nn 
Tighearna na nèamhan agus an tal- 
amh, an fhairge, agus gach ni a ta 
annta: agus ghabh e fois air an t- 
seachdamh là : air an aobhar sin 
bheannaich an Tighearna là na sàb- 
aid, agus ùaomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus 
do d' mhàthair ; a chum gu'm bi dc 
làithean buan air an fhearann a tha 
'U Tighearna do Dhia a' toirt dhuit ECSODUS. 13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gadachd. 

16 Na tabhair fianuis bhrèige an 
Bghaidh do choimhe&rsnaich. 

17 Na sanntaich tigh clo choimh- 
earsnaich ; ha sanntaich bean do 
choimhearsnaich, no 'òglach, no 
'bhanoglach, no 'dhamh, no 'asal, no 
aon ni a's le do choimhearsnach. 

28 Agus mhothaich an sluagh uile 
na tairneanaich, agus na dealanaich, 
agus fuaim na trompaid,agus an sliabh 
fo dheataich : agus an uair a chunnaic 
an sluagh sìn, ghluais iad, agus sheas 
ìad fad o iàimh. 

19 Agus thubhairt iad H Maois, 
Labhair thusa fuinn, agus èisdidh 
sinn : ach ha labhradh Dia f uinn, air 
eagal gu'm faigh sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois Hs an t- 
sluagh, Na biodh eagal oirbh, oir is 
ann a chumbhur dearbhadh a thàinig 
Dia, agus a chum gu'm bi 'eagal-san 
oirbh, air choir as nach peacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad o ìaimh, 
agus thàinig Maois am fagus do'n 
dorchadas, far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearnafi 
Maois, Mar so their thu fi cloinn Is- 
raeil, Chunnaic sibh gu'n do ìabhair 
mi iibh o hèamh. 

23 Cha dean sibh maille Humsa 
diathan airgid, agus diathan òir cha 
dean sibh dhuibh fèin. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomh- 
sa, agus ìobraidh tu oirre do thabhar- 
tais-loisgte, agus do thabhartais-sìth, 
do chaoraich, agus do dhaimh : anns 
gach àite san toir mise fa'near gu'n 
cuimhnichear m'ainm, thig mi a d' 
ionnsuidh, agus beannaichidhmithu. 

25 Agus ma hi thu altair chloiche 
dhomh, cha tog thu i ìe cloich 
shnaidhte ; oir ma thogas tu d'inneal- 
snaidhidh suas oirre, truaillidh tu i. 

26 Ni mòthèid thu suas air ceum- 
aibh a dh'ionnsuidh m'altarach a 
chum nach leigear fis do ìomnochd- 
uidh oirre. 

CAIB. XXI. 
A NIS %8 iad so na breitheanais a 
A chuireas tu fompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach Ea- 
Dhruidheach, sè bliadhna hi e seirbhis ; 
agus san t-seachdamh thèid e mach 
saor a hasguidh. 

3 Ma's ann a mhàin ieis fèin a thàinig 
e steach, ìeis fèin thèid e mach ; ma 
biia bean aige, thèid mar an ceudna a 
bhean a mach maille fis. 

4 Ma thug amhaighstir bean dha, ag- 
us gu'n d'i-ug i dha mic no nigheana; 
bithidh a' bhean agus a clann aig a 
maighstir, agus thèid csan a mach ieis 
ijin. 

5 Ach ma their an t-òglach gu 
Binnteach. Is toigh ìeam mo mhaigh- 
stir, rao bhcan, agus mo chlann, cha 
tèid mi mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum 
oam breitheamh ; bheir e mar an 
reudna chum an doruis e, no chum ursainn an doruis, agus lollaidh a 
mhaighstir a chluas ìe minidh, agus 
hi e seirbhis dha gu bràth. 

7 Agus ma feiceas duine a highean 
gu bhi 'ha banoglaich, cha tèid i mach 
mar a thèid na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i f'a maighstìr, a f inn 
ceangal-pòsaidh fithe, an sin bheir e 
fa'near gu'm fuasgailear i : f i cinneach 
coimheach cha bhi comas aige a f eic- 
eadh, do bhrìgh gun do bhuin e gu 
cealgach f ithe. 

9 Agus ma cheangail e f'a mhac ì, 
a fèir modh nan nighean hi e f ithe. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha fèin, 
a biadh, a h-eudach, agus a dlighe- 
pòsaicìh, cha lughdaich e. 

11 Agus mur dean e na tri niihe sis. 
fithe, an sin thèid i mach saor gun 
airgiotì. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor 
as gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuìr- 
ear gu bàs e. 

13 Agus mur do ìuidh duine am 
plaicì, ach gu'n d'thug Dia thairis g'a 
ìàimh <?, an sin sònruichidh mis' àite 
dhujt d'an teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air 
a choimhearsnach, gu 'mharbhadh le 
ceilg, o m' altair bheir thu e, a chum 
gu'm bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no 
a mhàthair, gu cinnteach euirear gu 
bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, agus 
a feiceas e, no ma gheibhear 'na ìàimh 
e, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair 
no a mhàthair, gu cinnteach cuirear 
gu bàs e. 

18 Agus ma hi daoine comhstri, agus 
gu'm buail duine a choimhearsnach ìe 
cloich, no ie 'dhorn, agus nach faigh 
e bàs, ach gu'n gabh e a ìeaba : 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail 
e mach air a iuirg, an sin saorar esan 
a bhuail e ; a mhàin dìolaidh e air son 
call 'ùine, agus bheir e fa'near a ìeigh- 
eas gu h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, 
no 'bhanoglach ìe slait, agus gu'm bàs- 
aich e fo 'iàimh, dìolar air gu deimhin : 

21 Ach ma mhaireas e beb là no dà 
ìà, cha dìolar air ; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma hì daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus 
gu'n dealaich i f'a cloinn, ach nach 
faigh i bàs ; cuirear gu cinnteach ùbhla 
air, a fèir mar a chuireas fear na 
mnà air, agus bheir e seachad mar a 
dh'orduickeas na breitheamhna. 

23 Ach ma gheibh i bàs, an sin bheir 
thu anam air son anama, 

24 Sùil air son sùla, fìacail air son 
fiacla, làmh air son làimhe, cos air 
son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot air 
son lotaidh,buille air son buille. 

26 Agi-iS ma bhuaileas duine sùil 
'òglaich, no sùil a bhanoglaich, agus 
gu mill e i, leigidh e as saor e air son 
a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail A OAIB. XXII. 61 'òglach, no fiacail as a bhanoglaich, 
leigidh e as saor e'air son 'fhiacla. 

•18 Àgus raa reubas damh duine no 
bean ie 'adhairc, agus gu'm faigh e 
bàs, gu cinnteach clachar an damh, 
agus cha'n ithear 'fheoil ; ach bithidh 
sealbhacknr an daimh neòchiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh 
sàthadh ie 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin, agus gu'n do dhearbhadh 
sin d'a shealbhadair, agus nach do 
ghlèidh e stigh e, agus gu'n do mharbh 
s duine no bean, clachar an damh, 
agus cuirear mar an ceudna a shealbh- 
adair gu bàs. 

30 Ma chuirear airaìoà'-rèitich. air, 
an sin bheir e mar èiric 'anama ge b'e 
ni a chuirear air. 

31 Ma's mac a i-eub e ie 'adhairc, no 
ma's nighean a reub e, a rèir a' 
bhreitheanais so nìthear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no 
banoglach, bheir e deich secel 'ar 
fhichead airgid d'am maighstir, agus 
clachar an damh. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine 
slochd, no ma chladhaicheas duine 
slochd, agus nach còmhdaich se e, 
agus gu'n tuit damh no asal ann ; 

34 Ni esan d' am buin an slochd 
suas an calldach, bheir e airgiod d'an 
sealbhadair, agus is leis fèin am beath- 
ach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air 
bith damh neach eile. agus gu'm faigh 
e bàs, an sin reicidh ìad an damh beò, 
agus roinnidh iad an t-airgiod afkuar- 
adh air a shon, agus roinnidh iad mar 
an ceudna an damh marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàth- 
aich an damh sàthadh ie 'adhaircibh 
san aimsir roimhe sin, agus nach do 
ghlèidh a shealbhadair a stigh e, gu 
cinnteach ìocaidh e damh air son 
daimh, agus is leis fèin am marbh. 

OAIB. XXII. 1 jA ghoideas duine damh no caora, 
i?l agus gu marbh se e, no gu'n reic 
se e, dìolaìdh e cùig daimh air son an 
daimh, agus ceithir caoraich air son 
na caoracn. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh 
a stigh, agus gu'm buailear e, agus 
gu'm faigh e bàs, cha dòirtear fuil air 
a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, 
dòirtear fuil air a shon. Ni esan a 
ffhoideas dìoladh iomlan : mur 6t ni 
sam bith aige, an sin reicear e air son 
a ghadachd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' 
mheìrle 'na ìàimh beò, ma's damh e, 
no asal, no caora ; dìolaidh e dùbailt' e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear 
Buas fearann no fìon-lios, agus gu'n 
cuir e 'ainmhiclh a»n, agus gu'm 
biadhar e ann am fearann duine eile ; 
do'n chuid a's fearr d'a fhearrann fèin, 
agus do'n chuid a's fearr d'a fhìon- 
lios fèin, ni e dìoladh. 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus 
gu'n tachair e air droighinn, agus gu'n 
loisgear na cruachan arbhair, no 'n t- arbhar 'na sheasamh, no'n t-achadh 
niesan a tinn an losgadh gu cinnteach 
dìoladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimheart 
nach airgìod, no aìrneis, g'a ghleidh 
eadh, agus gu'n goidear à tigh an 
duine e ; ma gheibhear an gaduiche, 
dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin 
thèid maighstir an tighe a dh'ionu? 
suidh nambreitheamh, adh'fheuchainj 
co ac' a shìn e mach a ìàmh gu cuid a 
choimhearsnaich. 

9 Air son gach gnè choire, air scn 
daimh, air son asail, air son caorach 
air son eudaich, air son gach ni a 
chaidh a-chall, a their neach eile gut 
leis fèui ; an làthair nam breitheamh 
thig cùis gach aoin diubh: esan a 
dhìteas na breitheamhna, dìolaidh e 
dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhears^ 
nach asal, no damh, no caora, no ain- 
mhidh sam bith g'a ghleidheadh, agu9 
gu'm faigh e bàa, no gu'n ciurrar e, r<S 
gu'n iomainear air falbh e, gun neach 
air bith 'ga fhaicinn : 

11 An ȓh bithidh mionnan an Tigh 
earn eatorra ie chèile, nach do shìn e 
a ìàmh gu cuid a choimhearsnaich ; 
agus gabhaidh a shealbhadair sin 
uaith, agus cha dean esan dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, 
dìolaidh e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugi 
adh e ieis mar fhianuis e ; air son an 
ni sin a chaidh i-eubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'iarras duine ni an 
coingheall o 'choimhearsnach, agus 
gu'n ciurrar e, no gu'm faigh e bàs, 
gun a shealbhadair a Ihi maille ris; 
gu cinnteach dìolaidh e. 

15 Ach ma bhios a shealbhadair maille 
i'is, cha dìol e : ma's ni air son tuaras- 
dail e, thàinig e air son a thuarasdail. 

16 Agus ma mheallas duine maigh- 
dean, nach 'eil fuidh cheangal-pòs- 
aidh, agus gu'n luidh e ieatha, gu cinn- 
teacn gabhaidh e i dha fèin 'na mnaoi, 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a 
tabhalrt da, dìolaidh e airgiod a icii 
tochraidh nam maighdean. 

18 Chà leig thu le ban-fhiosaiche 
bhi beò. 

19 Ge b'e neach a iuidheas ie h- 
ainmhidh, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dhèìbh sam 
bith, ach do'n Tighearn a mhàin, 
gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu 
doilgheas, ni mò a ni thu foirneart 
air; oir bha sibh fèin 'nur coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Bi bantraich sam bith, no dìll- 
eachdan, cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam 
bith gu cruaidh riu, agus gu'n glaodh 
iad idir riumsa, èisdidh mise gu cinn- 
teach ir'an glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas, 
agus marbhaidh mi sibh lcis a' chlaidh* 
eamh ; agus bithidh bhur mnài 'nanf 63 ECSODUS. 

bantraichibh, agus bhur clann 'han 
dìlleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coin- 
gheall do neach air bith do m' shluagh- 
sa a ta bochd làimh Hut, cha bhi thu 
dha mar neach a chuireas airgiod air 
riadh ; cha chuir thu riadh air. 

26 Ma ghabhars tu idir eudach do 
choimhearsnaich ann an geall, mu 
dhol fodha na grèine bheir thu air ais 
dha e : 

27 Oir i$ e sin a chòmhdach a 
mhàin, is e 'eudach d'a chroicionn e : 
ciod anns an coidil e? agus an uair a 
dh'èigheas e tium, èisdidh mise ; oir 
a ta mi tròcaireach. 

28 Air breitheamhnaibh cha labh- 
air thu olc, agus uachdaran do 
shluaigh cha chàin thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-lios, gun dàil bheir thu seach- 
ad: ceud-ghin do mhac bheir thu 
dhomhsa. 

30 Mar sin hi thu fi d' chrodh, 
agus ii d' chaoraich : seachd làithean 
bithidh e maille f'a mhàthair, air an 
ochdamh là bheir thu dhomhsa e. 

31 Agus bithidh sibh 'hur daoine 
naomha dhomhsa, agus feoil satn bith 
a feubadh le Jiadh-bheaihaichibh sa' 
nihachair, cha'n ith sibh : chum nan 
ton tilgidh sibh i. 

CAIB. XXIII. 

CHA tog thu tuair'sgeul brèige : na 
cuir do ìàmh maille ris an aingidh 
gu bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Oha lean thu a' mhòr chuideachd 
a dh'ionnsuidh an uilc, agus cha labh- 
air thu ann an cùis, gu claonadh an 
dèigh a'mhòraLn,chum6retAfhiaradh. 

3 Agus ii duìne bochd cha bhi thu 
tàigheil 'ha chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do 
fcamhaid, no 'asal a'dol air seacharan, 
bheir thu gu cinnteach air ais e d'a 
ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am. bheil 
t'uath dhuit a' luidhe fo h-eallaich, ag- 
us gu'n smuainich thu air fantuinn o 
chòmhnadh a dheanamh fithe, ni 
thu gu cinnteach còmhnadh f ithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 
'ha chùis. 

7 chùis bhrèige cum thu fèin am 
fad; agus an neòchiontach agus an 
fr-ionraic na marbh : oir cha 'n fhìrean- 
aich mise an t-aingidh. 

8 Agus tiodhlac cha ghabh thu; 
oir dallaidh tiodhlac na daoine glice, 
agus claonaidh e briathra nan daoine 
lonraic. 

9 Agus air colgreach na dean foir- 
neart: oir is aithne dhuibh inntinn 
coigrich, do bhrìgh gu'n robh sibh fein 
'hur coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu 
ffhearann, agus cruinnichidh tu stigh 

thoradh. 

11 Ach air an t-scachdamh fàgaidh 
tu much e, agus lcigidb tu ìeis luidhe 
■na thàmh, a chum gu'n ith bochdan 
r lo shluaigh, agus na dh'fhagas iad- 
ean, gu'n itto beathaiche na machar- ach e. Air a' mhodh cheudna ni thu 
ii d'fhìon-ìios, agus ri d' iios-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu t'obair, agus 
air an t-seachdamh là gabhaidh tu 
fois ; a chum gu faigh do dhamh ag- 
us d'asal fois, agus gu faigh mac do 
bhanoglaich agus an coigreach an 
anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithe a 
ìabhair mi i-ibh, bithibh faicilleach ; 
agus air ainm dhiathan eile na luaidh- 
ibh : ha cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèill 
dhomhsa sa' bhliadhna. 

15 Fèill an arain neo-ghoirtichte 
cumaidh tu: seachd làithean ithidh 
tu aran neo-ghoirtichte, mar a dh'- 
àithn mi dhuit, san àm shuidhichte 
do'n mhìos Abib; oir anns a' mhìos 
sin thàinig thu mach as an Eiphit : 
agus cha tig neach air bith a'm làth- 
air-sa falamh : 

16 Agus fèill an fhogharaidh, ceud- 
thoraidh do shaoithreach, a chuir thu 
san fhearann: agus fèill a' chruinn- 
eachaidh aig deireadh na bliadhna, 
'nuair a chruinnicheas tu stigh toradh 
do shaoithreach as an fhearann. 

17 Tri uairean sa' bhliadhna nochd- 
ar gach firionn agad an làthair an 
Tighearna Dè. 

18 Cha toir thu seachad fuil m' 
ìobairt-sa ìe h-aran goirtichte, ni mò 
dh'fhanas saill m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighearna 
do Dhè. Cha bhruich thu meann 
ann am bainne a mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aingeal 
f omhad, gu d* choimhead san t-slighe, 
agus gu d' thabhairt a steach do'n àit 
a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilieach 'ha iàthair, agus 
èisd f'a ghuth ; ha cuir 'ha aghaidh : 
oir cha lagh e bhur cionta ; oir a ta 
m'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da fìreadh 
f'a ghuth, agus ma hi thu gach ni a 
ìabhras mìse, an sin bithidh mi a'm' 
hàmhaid do d' hamhaid-sa, agus 
claoidhidh mi iadsan a chlaoidheas 
thu: 

23 Oir thèid m' aingeal fomhad, 
agus bheir e steach thu chum nan 
Amorach, agus nan Hiteach, agus 
namPeridseach,agusnanCanaanach, 
nan Hibheach agus nan lebusach ; 
agus gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos 
d'an dèibh,agus chadeanthu seirbhis 
doibh, ni mò a hi thu a tèir an oibre : 
ach sgriosaidh tu gu tur iad, agus bris- 
idh tu an dealbhan 'nam bloighdibh. 

25 Agus hi sibh seirbhis do'n Tigh- 
earna bhur Dia, agus beannaichidh 
esan t'aran, agus t'uisge, agus cuiridh 
mi euslaint air falbh o'r measg. 

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a 
bhios e seasg a'd' thìr: àireamh do 
làithean coimhlionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal fomhad, 
agus sgriosaidh mi an sluagh uile 
dh'ionngiuidh an tèid thu. agus bheìr CAIB. XXIY. XXV. 69 mt aìr do haimhdibh gu lèir an cùl a 
thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise cearnabhain 
romhad, agus fògraidh iad amach an 
t-Hibheach, an Canaanach,agus an t- 
Hiteach, as do lathair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làth- 
air ann an aon bhliadhna, air eagal 
gu'm bi 'm fearann air 'fhàsachadh, 
agus gu'm fàs fìadh-bheathaiche na 
macharach lìonmhor a'd' aghaidh. 

30 A ììon beag- is beag tilgidh mi 
mach iad as do ìàthair, gus an sìòl- 
aich thu, agus gu'n sealbhaich thu am 
fearann. 

31 Agus suidhichidh mi do chrìoch- 
an o'n mhuir ruaidh eadhon gu 
ruig fairge nam Philisteach, agus o'n 
fhàsach gu ruig an amhainn : oir 
bheir mi thairis 'nur làimh luchd- 
àiteachaidh na tìre; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no i'an 
dèibh coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' 
thìr, air eagal gu'n toir iad ort peac- 
achadh a'm' aghaidh-sa ìe seirbhis a 
dheanamh d'an dèibh; agus gu'm bi 
sìa 'na iibe dhuit. 

CAIB. XXIV. 

AGUS thubhairt e ri Maois, Thig a 
nios a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, thu fèin agus Aaron, Kadab 
agus Àbihu, agus tri fichead 'sa deich 
do sheanairibh Israeil : agus ni sibh 
aoradh fad o iàimh. 

2 Agus thig Maois 'na aonar am fa- 
gus do'n Tighearn ; ach cha tig iad- 
san am fagus, ni mò thèid an sluagh 
suas maille iis. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'innìs 
e do'n t-sluagh briathran an Tighearn 
uile, agus na breitheanais uile : agus 
flireagair an sluagh gu lèir ìe h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a 
iabhair an Tighearna, ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an 
Tighearn uile, agus dh'èirich e gu 
moch sa' mhaduinn, agus thog e altair 
fuidh 'n t-sliabh, agus dà charragh 
dheug a rèir dà thrèibh dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich do 
chloinn Israeil, agus thug iad suas 
tabhartais-loisgte, agus dh'ìobair iad 
ìobairte-slth do dhaimh do'n Tigh- 
earn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, 
agus chuir e ann an cuachaibh t ; ag- 
us leth na fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choimh- 
cheangail, agus ieugh e ann an èisd- 
eachd an t-sluaigh ; agus thubhairt 
iadsan, Gach ni a ìabhair an Tigh- 
earna, ni sinne, agus bheir sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus 
chrath e t air an t-sluagh, agus thu- 
bhairt e, Feuch, fuil a' choimhchean- 
gail a tinn an Tighearna ribh a thaobh 
nam briathra sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aa- 
ron, Nadab agus Abihu, agus tri fich- 
ead 's a deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil : agus fuidh a chosaibh bha mar gu'm 
biodh obair do chloich shaphir, agus 
mar na nèamha fèin ann an soillse. 

11 Agus air maithibh chloinn Israeil 
cha do chuir e a làmh : agus chunnaio 
iad Dia, agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thig a hìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-sliabh, agus bi 'n sin : agus 
bheir mise dhuit clàir chloiche, agus 
lagh, agus na h-àitheantan a sgrìobh 
mi, chum iadsan a theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
Iosua 'òglach: agus chaidh Maois 
suas do snliabh Dhè. 

14 Agus thubhairt e Hs na scanair- 
ibh, Fanaibh-sa ruinn an so, gus am 
pill sinn d' ur n-ionnsuidh : Agus, 
feuch, a ta Aaron agus Hur maille 
ribh : esan aig am bi cùis sam bith 
thigeadhe d'an ionnsuidh-san. 

15 Agus chaidh Maois suas d'on t- 
sliabh, agus chòmhdaich neul an 
sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigh. 
earn air sliabh Shinai, agus chòmh- 
daich an neul e sè làithean : Agus dh'. 
èigh e i i Maois air an t-seachdamh 14 
à meadhon an neoil. 

17 Agus bha foillseachadh glòire an 
Tighearna mar theine dian-ìoisgeach 
air mullach an t-slèibh ann an sùilibh 
chloinn Israeil. 

13 Agus chaidh Maois a steach am 
meadhon an neoil, agus chaidh e suas 
do'n t-sliabh : agus bha Maois san t- 
sliabh dà fhichead là agus dà fhich- 
ead oidhche. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearna ii Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ii cloinn Israeil, gu'n toir 
iad am' ionnsuidh tabhartas o gach 
duine a bheir seachad gu toileach e ie 
'chridhe, gabhaidh sibn mo thabhart- 
as. 

3 Agus is e so an tabhartas a ghabh. 
as sibh uatha ; òr, agus airgiod, agus 
umha, 

4 Agus gorm, agus corcur, agus 
scarlaid, agus anart grinn, agus/.onr:« 
adh ghabhar, 

5 Agus croicne reitheachan air an 
dath dearg, agus croicne bhroc, agus 
fiodh sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh 
chum oladh-ungaidh, agus a chum 
tùise deadh-bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ii 'n 
cur anns an ephoid, agus san uchd- 
eididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomha, 
agus gabhaidh mise còmhnuidh 'nani 
measg. 

9 A i èir gach ni a ieigeas mìse dhuit 
fhaichin, a rèir samhlaidh a' phàill- 
iuin, agus samhlaidh 'airneis uile, 
eadhon uiar sin ni sibh. 

10 Agus hi iad àirc do fhiodh sitim : 
dà iàmh-choille gu leth a fad, agus 
làmh-choille gu leth a leud, agus 
làmh-choille gu Jcth a-h-ainie, 

11 Agus còmhdaichiàh ta'thairi?? ECSODUS. fe h-òr flor-ghlan, astigh agus a muigh 
cònihdaichidh tu thairis i ; agus ùi thu 
oirre'Coron òir mu'n cuairt. 

12 Agus ùi thu air a son ceithir 
failbheagan òir,agus cuiridh tu iad air 
a ceithir oisinnibh; agus bithidh dà 
fhailbheig air aon taobh dh'i. agus dà 
fhailbheig air an taobh eile dh'i. 

13 Agus ùi thu bataichean do fhiodh 
Bitim, agus còmhdaichidh tu thairis 
fad ìe h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean 
anns na failbheagaibh air taobhan na 

ì h-àirce, chum an àirc a ghiùlan ieo. 

15 Ann am failbheagaibh na h-àirce 
! bithidh na bataichean : cha ghluaisear 
i uaithe iad. 

i 16 Agus cuiridh tu san àirc an 
! Fhianuis a bheir mise dhuit. 
i 17 Agus ùi thu caithir-thròcair a 
dh'òr iìor-ghlan; dà ìàmh-choille gu 
i ìeth a fad, agus làmh-choille gu leth 
j a leud. 

j 18 Agus ùi thu dà cherub òir: a 
I dh'obair bhuailte ùi thu iad, aig dà 
j cheann na caithir-thròcair. 
ì 19 Agus ùi thu aon cherub aig aon 

cheann, agus cerub eile aig a' cheann 

eile do'n chaithir-thròcair : ùi sibh na 

ceruban aig a dà cheann, 
20 Agus bithidh na cemban a' sìn- 

eadh a mach an sgiathan gu h-àrd, a' 
i eòmhdachadh na caithir-thròcair ìe'n 
; sgiathaibh, agus an aghaidhean f'a 
; chèile : i'is a' chaithir-thròcair bithidh 
\ aghaidhean nan cerub. 
1 21 Agus cuiridh tu a' chaithir- 
I thròcair suas air an àirc, agus anns 

&n àirc cuiridh tu an Fhianuis a bheir 

mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an 
in, agus labhraidh mi i'iut o uaehdar 

na caithir-thròcair, o eadar an dà che- 
rub a ta air àirc na Fianuis, a thaobh 
gach ni a dh'àithneas mi dhuit do 
cliloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh sitim ; 
là iàmh-choille 'fhad, agus làmh- 
choille a ìeud, agus làmh-choille gu 
leth 'àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e 
lo h-òr fìor-ghlan, agus ùi thu dha 
coron òir mu'n cuairt. 

25 Agus ùi thu dha iomall do ieud 
boise mu'n cuairt, agus ùi thu coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

26 Agus ùi thu dha ceithir fail- 
bheagan òir, agus cuiridh tu na fail- 
bheagan air na ceithir oisinnibh a ta 
aig a cheithir chosaibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh 
ca failbheagan, chum àitean do na 
fcfitaichibh, gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ùi thu na bataichean do 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad ie h-òr, agus giùlainear am 
bòrd ieo. 

29 Agus ùi thu a mhiasan, agus a 
thùiseirean, agus a chuachan, agus a 
chopain,ieis an toirear seachad ìobairt- 
dibhe ; a dh'òr fìor-ghlan ùi thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhòrd aran 
talsbeanta fomhams' an còmhnuidh. 31 Agus ùi thu coinnleìr a dh'òr fìoi- 
gulan: a dh'obair bhuailte ùìthear 
an coinnleir. Bithidh a chos, agus a 
mheoir, a chopain, a chnapan, agus a 
bhlàthan,do'n obair cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a mach as a 
thaobhan ; tri meoir a' choinnleir à h- 
aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choinnleir as an taobh eile dheth. 

33 Tri copain air an deanamh cos- 
mhuil fi almonaibh ann an aon mheur, 
maille ri cnap agUS blàth; agus tri 
copain air an deanamh cosmhuil ri 
almonaibh anns a' mheur eile, maille 
rì cnap agus blàth ; mar sin anns na 
sò meoir a thig a mach as a' choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir bithidh 
eeithir chopain air an deanamh cos- 
mhuil ri almonaibh, maille ri 'n cnap- 
aibh agus am blàthaibh. 

35 Agus bithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, agus cnap fo dhà mheur dheth, 
agus cnap fo dhà mheur dheth ; tnar 
sin c\o na sè meoir a thig a mach as a' 
choinnleir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir 
do'n obair cheudna .- bithidh e uile 'ùa 
aon obair bhuailte do òr fìor-ghlan. 

37 Agus ùi thu dha seachd lòchrain : 
agus cuirear suas a ìòchrain. a chum 
gu'n toir iad solus thall fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, ag- 
us a smàl-shoithichean a dh'òr fìor- 
ghlan. 

39 Do thalann a dh'òr fìor-ghlan 
ùìthear e, maille fis na soithichibh 
sin uile. 

40 Agus feuch gu' ì dean thu iad a 
f èir an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh 
dhuit fhaicinn san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 
A GUS ùi thu am pàilliun le deich 
A cùirteinibh a dh' anart grinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do chor- 
cur, agus do scarlaid : maille ri cerub- 
aibh a rfA'obair ealanta ùi thu iad. 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein, ceithir làmha-coille : an t- 
aon tomhas do na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an 
ceangal gach aon i-'a chèiie; agus na 
cùig cùirteinean eiìe air an ceangal 
gach aon fa chèile. 

4 Agus ùi thu lùban do ghorm air 
foir aon chùirtein, o'n iomall anns a' 
choimhcheangal : agus air a' mhodh 
cheudna ùi thu am foir a' chùirtein a's 
fhaide mach, ann an coimhcheangai 
an dara aoin. 

5 Leth-cheud lùb ùi thu ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb ùi thu 
am foir a' chùirtein a ta ann an coimh- 
cheangal an dara aoin; a chum's gu'n 
gabh na lùban greim d'a chèile. 

6 Agus ùi thu leth-cheud cromag 
òir, agus ceanglaidh tu na cùirteinean 
f'a chèile ieis na cromagaibh : agus 
bithidh e 'ùa aon phàilliun. 

7 Agus ùi thu cùirteine dofhionnadh 
ghabhargu bhi'ùan còmhdach aira' 
phàilliun ; aon chùirtein deug ni thu 
dhlubh. CAIB. XXVII, 8 Fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : bithidh 
an t-aon chùirtein deug uile dh'aon 
tomhas. 

9 Asus cuiridh tu ii chèile cùig 
cùirtelne ìeo fèin, agus sè cùirteine 
leo fèin, agus dùblaichidh tu an seath- 
adh cùii tein air taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air 
foir an aon chùirtein a's fhaide mach 
sa' choimhcheangal, agus leth-cheud 
lùb air foir a' chùirtein a tha coimh- 
cheangal an dara aoin. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag 
a dh'umha, agus cuiridh tu na cromag- 
an anns na lùbaibh, agus cuiridh tu 
am bùth r'a chèile, air chor as gu'm 
bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar 
do chùirteinibh a' bhùtha, leth a' 
chùirtein a dh'fhàgar, crochar e thar 
taobh cùil a' phàilliuin. 

13 Agus làmh-choille air an taobh 
so, agus làmh-choille air antaobh eile 
do na dh'fhàgadh air amfad do chùirt- 
einibh a' bhùtha, crochar ethar taobh- 
an a' phàilliuin, air an taobh so, agus 
air an taobh eiie, g'a chòmhdachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son 
a' bhùtha do chroicnibh reitheachan 
air an dath dcarg, agus còmhdach do 
ehroicnibh bhroc os a cheann. 

15 Agus iii thu buird air son a' 
phàilìiuin do fhiodh sitim, 'naii seas- 
amh : 

lGDeich làmha-coillefad buird, agus 
iàmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

17 Bithidh dà iàimh aig aon bhòrd, 
air an cur an crdugh fa chomhair a 
chèile; mar so ni thu do uile bhòrd- 
aibh a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' 
phàilliuin, fìchead bòrd air an taobh 
deas, i'is an àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichcad cos 
airgid, fuidh 'n fhichead bòrd: dà 
chois fuidh aon bhòrd a rèir a dhà 
tàimh, agus dà chois fuidh bhòrd eile 

I % fèir a dhà iàimh. 
I 20 Agus air son an dara taoibh do'n 
B phàilliun air an taobh tuath, fìchead 
f 3òrd ; 

I 21 Agus an dà fhichead cos a dh' 
I àirgiod, dà chois fuidh aon bhòrd, ag- 
1 as dà chois fuidh bhòrd eile. 
|j 22 Agus air son taobhan a' phàilliuin 
1 lir an làimh an iar, ni thu sè buird. 
1 23 Agus ni thu dà bhòrd air son 
Irisinnean a' phàilliuinsandàthaobh. 
i 24 Agus bithidh iad air an coimh- 
| ;heangal fuidhe, agus mar an ceudna 
I nthidh iad air an coimhcheangal os 
i «. chcann ri aon fhailbheig : mar so 
1 uthear dhoibh ìe chèile ; bithidh iad 
1 iir son an dà oisinn. 
I 25 Agus bithidh ochd buird ann, 
iigus an cosan a d/t'airgiod, sè cosa 
Ijleug ; dà chois fuidh aon bhòrd, agus 

I là chois fuidh bhòrd eile. 

II 26 Agus ni thu croinn do fhiodh 
II itim ; cùig air son nam bòrd air aon 
ij aobh do'n phàilh'un, 27 Agus cùig croinn air son nam 
bòrd air an taobh eile do'n phàilliun, 
agus cùig croinn air son bhòrd taoibh a' 
phàilliuin air son an dà thaobh an iar. 

28 Agus ruigidh an crann meadhoiv 
ach ann am meadhon nam bòrd o 
cheann gu ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu thairis 
na buird ie h-òr, agus ni thu am 
failbheagan a dh'òx mar àiteachan do 
na crannaibh : agus còmhdaichidh tu 
thairìs na croinn ìe h-òi*. 

30 Agus togaidh tu suas am pàilliun 
a i'èir a shamhlaidh, a nochdadh dhuit 
san t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus a 
dA'anart grinn toinnte : a dh'obair 
ealanta nìthear e, ie cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir 
puist do fhiodh sitim, air an còmh- 
dachadh thairis ìe h-òr : agus bithidh 
an cromagan a dA'òr, air na ceithir 
bonnaibh airgid. 

33 Agus crochaidh tu suas am brat 
fuidh na cromagaibh, agus bheir thu 
steach ann an sin àirc na Fianuis, an 
taobh a stigh do'n bhrat : agus roinn- 
idh am brat dhuibhsan eadar an t-ion- 
ad naomha agus an t-ionad ro-naomha. 

34 Agus cuiridh tu a' chaithir- 
thròcair air àirc na Fianuis, san ionad 
ro-naomha. 

35 Agus cuiridh tu am bòrd an leth 
muigh do'n bhrat, agus an coinnleir fa 
cliomhair a' bhuird air taobh deas a' 
phàilliuin: agus cuiridh tu am bòrd 
air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach air son 
doruis a' bhùtha, do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus do an- 
art grinn toinnte, oibrichte ìe h-obair 
ghrèise. 

37 Agus ni thu air son a' chòmh- 
daich cùig puist dofhiodh sitim, agus 
còmhdaichidh tu thairis iad ìe h-or, ag. 
ks bithidh an cromagan a dA'òr, agus 
tilgidh tu air an son cùig buinn umha. 

CAIB. XXVII. 
A GUS ni thu altair do fhiodh sitim ; 
A cùig làmha-coille air fad, agus 
cùig làmha-coille air leud : bithidh 
an altair ceithir-chearnach, agus a 
h-àirde tri làmha-coille. 

2 Agus ni thu a h-adhaircean air a 
ceithir oisinnibh : bithidh a h-adhairc- 
ean do'n ni cheudna : agus còmhdaich- 
idh tu thairis i ìe h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a 
ghabhail a luatha, agus a sluasaidean, 
agus a cuachan, agus a greimichean, 
agus ah-aighnean-teine : asoithichean 
uile ni thu a dA'umha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon- 
obair umha : agus ni thu air an lìon 
ceithir failbheagan umha air a 
cheithir oisinnibh. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt 
na h-altarach gu h-ìosal, agus bithidh 
an lìon gu ruig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ùi thu bataichean do'n altair, 
bataichean do fhiodh sitim, agus 
còmhdaichidh tu thairis iad leh-umha. 72 ECSODUS. 7 Agus cuirear na bataichean anns 
na fallbheagaibh, agus bithidh na 
bataichean air dà thaobh na h-altar- 
ach g'a giùlan. 

8 Fàs ie bòrdaibh ni thu i ; mar a 
nochdadh dhuit san t-sliabh, mar sin 
nìthear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air 
an taobh deas, H deas : bìthidh cùirt- 
cinean air son na cùirte do anart grinn 
toinnte ; ceud làmh-choille am fad, air 
aon taobh. 

10 Agus bithidh a fichead post, agus 
am fichead bonn a dA'umha : bithidh 
cromagan nam post, agus an cuairt 
eagan, a dA'airgiod. 

11 Agus mar an ceudna air an 
taobh tuath air fad, bithidh cùirteine 
ceud làmh-choille air fad, agus a fichead 
post, agus am fichead bonnac/A'umha: 
cromagan nam post, agus an cuairt- 
eagan, a cM'airgiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an 
taobh an iar, bithidh cùirteine do ieth- 
cheud làmh-choille : am puist deich, 
agus am buinn deich. 

13 Agus bithidh leud na cùirte air 
an taobh an ear, Hs an àird an ear, 
leth-cheud làmh-choille. 

14 Agus hithidh na cùirteinean air 
aon taobh cùig làmha-coille deug : am 
puist tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile bìthìdh a 
cùirteine cùìg làm,ha-coille deug : am 
puist tri, agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte 
òithidh brat a dh'fhichead làmh- 
choille, do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus a cM'anart grinn 
toinnte, oibi'ichte ie h-obair shnàth- 
aide : ampuist ceithir,agus ambuinn 
ceithir. 

17 Bithìdh na puist uile timchioll 
na cùirte air an ceangal mu'n cuairt 
ìe h-airgiod : bithidh an cromagan a 
dh'airgiod, agus am buinn a tt'umha. 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, 
agus a leud leth-cheud làmh-choille 
egach àite, agus a A-àirde cùiglàmha- 
coille, a cM'anart grinn toinnte; agus 
am buinn a dA'umha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' 
phàilliuin, 'na sheirbhis uile, agus a 
phinneachan uile, agus pinneacha na 
cùirte uile do umha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Ts- 
raeil, gu'n toir iad a t'ionnsuidh oladh 
fhìor-ghlan a' chroinn-olaidh, brùite 
air son an t-soluis, a thoirt air an 
lòchran lasadh an còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail 
an taobh a muigh do'n bhrat, a ta fa 
chomhair na Fianuis, orduichidh Aa- 
ron e, agus a mhic, o fheasgar gu 
maduinn an làthair an Tighearna: 
bithidh e 'na reachd sìorruidh d'an 
ginealachaibh, à leth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maille 
ris, o mheasg chloinn Israeil, a chum 
gu fritheil e dhomhsa ann an drcuchd 
an t-sauairt, eadhon Aaron. Nadab agus Abihu, Eleasar agus Itamar, 
mic Aaroin. 

2 Agus ni thu èididh naomha do 
d' bhràthair Aaron, air son glòire, 
agus air son maise. 

3 Agus labhraidh tu Hu-san uile a 
ta glic an cridhe, a tion mise ie spiorad 
a' ghliocais ; agus ni iad eididh Aa- 
roìn, g'a choisreaeadh, a chum gu 
fritheil e dhomhsa ann andreuchd an 
t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad ; uchrì- 
èididh, agus ephoa, agus falluinn, agus. 
còta iomadh-dathach, crùn-sagairt, 
àgus crios: agus ni iad èididh naomha 
air son Aaroin do bhràthar, agus air 
son a mhac, a chum gu fritheil e 
dhomhsa ann an dreuchcl an t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, 
agus corcur, agus scarlaiu, agus anart 
grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
ìe h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice 
ceangailte i-'a chèile aig a dà fhoir; 
agus mar sin cuirear H chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach na 
h-ephoid a ta air a h-uachdar, a i èir a 
h-oibre fèin, do'n ni cheudna, eadhon 
do òr, do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, agus a dh' anart grinn 
toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, 
agus gearraidh tu orra ainmeanna 
chloinn Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich. 
agus sè aìnmeanna chàich air a' 
chloich eile, a i-èir an sinead. 

11 Le h-obair gearradair an cloich, 
ìe gearradh seulaidh, gearraidh tu an 
dà chloich, ie ainmibh chloinn Israeil : 
bheir thu fa'near an ceangal ann am 
failibh òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, «tar chlacha 
cuimhneachain do chloinn Israeil. 
Agus giùlainidh Aaron an ainmean 
ann an làthair an Tighearn air a dhà 
jjhualainn, mar chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir; 

14 Agus dà shlabhruidh a dh'br fìor« 
ghlan aig nacinn: ni thu iad a dh'- 
obair fhighte, agus ceanglaidh tu na 
slabhruidhean fighte Hs na failean: 

15 Agus ni thu uchd-èididh a* 
bhreitheanais le h-obair ealanta; a 
i-èir oibre na h-ephoid ni thu i: do or, 
do ghorm, agus do chorcur, agus do , 
scarlaid, agusadA'anart grinn toinnte 
ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agm 
dà-fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheach' 
adh chlach, eadhon ceithir sreathan 
chlach ; a' cheud sreath, sardius, topas, 
agus carbuncul : so a' cheud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, 
saphir, agus daoimein. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, 
agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; berll CAIB. 

&gus onics, agus iasper : ceanglar iad 
te òr 'fian suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan ìe ainm- 
ibh chloinn Israeil, a dhà-dheug, a ièir 
an ainmeanna ; U gearradh seulaidh, 
bithidh gach aon aca ìe h-ainm fèin 
a rèir an dà thrèibh dheug. 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig na cinn a cJA'obair 
fhighte, dh'òv fìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh 
dà fhàinne òir, agus cuiridh tu'n dà 
fhàinne air dà cheann an uchd- 
èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fliighte òir san dà fhàinne, a ta air 
cinn an uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà shlahh- 
ruidh fhighte daingnichidh tuanns an 
dà fhail, agus cuiridh tu iad air mìribh- 
guailne na h-ephoid air a beulaobh. 

26 Agus ùi thu dà fhàinne òir, agus 
cuiridh tu iad air dà cheann na 
h-uchd-èididh, san fhoir sin dith, a ta 
aig taobh na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni thu dà fhàinne elle do 
òr, agus cuiridh-tu iad airdà thaobh na 
h-ephoid fuidhpe, làimh r'a cuid-thois- 
ich, fa chomhair a choimhcheangail 
eile, os ceann crios rìomhach na h- 
ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd- 
èididh ìeis a fàinnibh, i'i fàinnibh na 
h-ephoid ie èill ghuirm, chum as 
gu'm bi i os ceann crios rìomhach na 
h-ephoid, agus nach fuasglar an 
uchd-èididh o'n ephoid. 

29Agus giùlainidh'Aaronainmeanna 
chloinn Israeil ann an uchd-èididh 
a' bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair 
a thèid e steach do'n ionad naomha, 
mar chuimhneachan ann an làthair 
an Tighearn a ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd- 
èididh a' bhreitheanais, an Urim agus 
an Tumim ; agus bithidh iad air cridhe 
Aaroin, an uair a thèid e steach an 
làthair an Tighearn : agus giùlainidh 
Aaron breitheanas chloinn Israeil air 
a chridhe, ann an làthair an Tighearn 
an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu falluinn na h-ephoid 
uile do ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'na mullach, 
'na meadhon : bithidh foir aice tim- 
chioll a tuill a dh'obair fhighte, mar 
tholl lùirich-mhàillich, a chum as 
nach reubar i. 

33 Agus gu h-ìosal, air a h-iomall, 
ni thu pomgranata do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scàrlaid, air a h- 
iomall mu'n cuairt; agus cluig òir 
eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag òir agus pomgranat, clag 
òir agus pomgranat, air iomall na 
falluinn mu'n cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu frith- 
ealadh: agus cluinnear a fuaim, an 
uair a thèid e steach do'n ionad naomh 
an làthair an Tighearn, agus an uair 
a thig e mach, a clium nacn bàsaich e. 

36 Agus ni thu leac a dh' òr fior- 
ghlan,agus gearraidh tu oirre, coamhuil xxix. ra 

ri gearradh seula, NÀOMHACHD 
DO'N TIGHEARNA. 

37 Agus cuiridh tu i air èill ghuirm, 
agus bithidh i air a' chrùn-shagairt i 
air taobh beoil a' chrùin-shagairt 
bithidh i. 

38 Agus bithidh i air clàr- eudain 
Aaroin, agus giùlainidh Aaroh cionta 
nan nithe naomha, a choisrigeas clann 
Israeil 'nan tiodhlacaibh naomha uile : 
agus bithidh i air clàr 'eudain ( an 
còmhnuidh, a churn as gu'm bi ìad 
taitneach an làthair an Tighearn. 

39 Agus ni thu 'n còta ie obair 
ghrèise a dh'anart grinn, agus ni thu 
'n crùn-sagairt a dh'anart grinn, agus 
ni thu 'n crios a dh'obair shnàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu 
còtaichean, agus ni thu dhoibh criosan, 
agus boineidean ni thu dhoibh, air son 
glòire agus air son maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agus air a mhic maille i'is ; 
agus ungaidh tu iad, agus coìsrigidh 
tu iad, agus naomhaichidh tu iad; 
agus fritheilidh iad dhomhsa ann an 
dreuchd an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt 
a dh'fnolach an nochd : o'n leasruidh 
eadhon gus an slèisdean ruigidh iad. 

43 Agus bithidh iad air Aaron, agus 
air a mhic, an uair a thig iad a stigh 
do phàilliun a' choimhthionail, no 
'nuair a thig iad am fagus do'n altair, 
a fhrithealadh san ionad naomha; 
chum as nach giùlain iad aingidh- 
eachd, agus nach faigh iad bàs : bithidh 
e 'na i-eachd sìorruidh dha fèin, agus 
d'a shliochd 'na dhèigh. 

CAIB. XXIX. 

AGUS so an ni a ni thu Hu chura 
an coisreagadh, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt : 
Gabh aon tarbh òg, agus dà reithe 
gun ghaoid, 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus 
breacagan neo-ghoirtichte coimh- 
measgta le h-oladh, agus gearragan 
neo-gnoirtichte, ungta ie h-oladh : do 
phlùr a' chruithneachd ni thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon 
bhascaid, agus bheir thu iad ieat sa' 
bhascaid, maille iis an tarbh èg agua 
an dà i-eithe. 

4 Agus blieir thu Aaron agus amhic 
gu dorus pàilliuin a' choimhthionail, 
agus ionnlaididh tu iad ìe h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, 
agus cuiridh tu an còta air Aaron, 
agus falluinn na h-ephoid, agus an 
ephod, agus an uchd-èididh, agus 
crioslaichidh tu e ie crios rìomhach 
na h-ephoid. 

6 Agus cuiridh tu an crùn-sagairt 
air a cheann, agus an crùn naomh air 
a' chrùn-shagairt 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh- 
ungaidh, agus dòii*tidh tu air a 
cheann i, agus ungaidh tu e. 

8 Agus bheir thu ìeat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad lo crios- 
aibh (Aarou a^y h a mhic) agus cuiridh 74 ECS 

tu na boineidean orra : agus is leo-san 
dreuchd an t-sagairt ie reachd bith- 
bhuan : agu3 coisrigidh tu Aaron agus 
a mhic. 

10 Agus bheìr thu fa'near an tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàilliuln a' choirnh- 
thionail: agus cuiridh Aaron agus a 
mhic an làmhan air ceann an tairbh. 

11 Agus marbhaidh tu an tarbh an 
làthair an Tighearna, làimh H dorus 
nàilliuin a' choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil an 
tairbh, agus cuiridh tu i air adhaircibh 
na h-altarach ie d'mheur, agus doirt- 
idh tu 'n fhuil uile aigbun na h-altar- 
ach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus 
an scairta ta os'ceann nan'àinean, ag- 
us an dà àra, agus an t-saill a ta orra, 
agus loisgidh tu iad air an altair, 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheìce, 
agus 'aolach loisgidhltu ìe teine an 
taobh a muigh do'n champ : is tahh- 
artas-peacaidh e. 

15 Gabhaidh tu mar an ceudna aon 
rei the, agus cuiridh Aaron agus a mhic 
an làmhan air ceann an reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reìthe, 
agus gabhaidh tu 'fhuil, agus crath- 
aidh tu t mu'n cuaìrt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe'na 
mhirihh, agus nighidh tu a mhionach, 
agus a chosan, agus cuiridh tu iad air 
a mhìribh, agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu an reithe uile 
air an altair: is tabhartas-loisgte e do 
'n Tighearna; fàile cùbhraidh, tabh- 
artas air a thoirt suas ie teine do'n 
Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu an reithe eile, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an reithe. 

20 An sin marbhaidh tu an reithe, 
agus gabhaidh tu d'a fhuil, agus cuir- 
idh tu i air bàrr cluaise aeis Aaroin, 
agus air bàrr cluaise deis a mhac, ag- 
us air ordaig an làimhe deise, agus air 
ordaig an coise deise ; agus crathaidh 
tu an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

21 Agus gabhaìdh tu do'n fhuil a ta 
ah* an altair,agusdo'noladh-ungaidh, 
agus crathaidh tu iad airAaron, agus 
air 'èididh, agus air a mhic, agus air 
èididh a mhac maille Hs: agus cois- 
rigear e fèin, agus'èididh, agus amhic, 
agus èididh a mhac maille Hs. 

22 Mar an ceudna gabhaidh tu do'n 
reithe an t-saill, agus bun an earbaill, 
agus an t-saill a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus scairt nan àinean, ag- 
us an dà àra, 'agus an t-saill a ta orra, 
agus an slinnean deas ; oir is reithe 
coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus 
&on bhreacag arain ie h-olacfh, agus 
aon ghearrag .à bascald an arain neo- 
ghoirtichte a fa'n làthair an Tighcarn. 

24 Agus cuiridh tu iad uilc nnn an 
làmhanAaroin/agus ann an làmhan 
a mhac; agus luaisgldh tu ìad mar 
thabhartas-lualsgto an làthair an 
Tighearn. 25 Agus gabhaidh tu iad bharr an 
làmh, agus loisgidh tu tacZair an altair 
mar thabhartas-loisgte, chum fàiie 
chùbhraidh an làthair an Tighearn : 
is tabhartas e air a thoirt suas ie 
teine do'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o 
ieithe coisreagaidh Aaroin, agus luais- 
gidh tu e mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearn: agus bithidh 
sin agadsa mar chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an 
tabhartais-luaisgte, agus slinnean an 
tabhartais-thogta, achaidhtuasgadh, 
agus a thogail suas do ieithe a' chois- 
reagaidh, eadhon do'n ni sìn a's le 
h-Aaron, agus do'n ni sin a bhuìneas 
d'a mhic. 

23 Agus bithidh e ie h-Aaron agus 
le'mhic.iereachdbith-bhuan och'.oinn 
Israeil : oir is tabhartas-togta e : agus 
bithidh e 'na thabhartas-togta o 
chloinn Israeil do ìobairtibh an 
tabhartasan-sìth, eadhon an tabh- 
artas-togta do'n Tighearn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èldidh 
naomha-san 'na dhèigh, gu bhi air an 
ungadh innte, agus gu bhi air an cois- 
reagadh innte. 

30 Seachd làithean cuiridh esan tì'a 
mhic air i, a bhios 'ha shagart 'na 
àit, a thèìd a stigh do phàilliun a ; 
choimhthionail, a fhrithealadh san 
ionad haomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a' chois- 
reagaidh, agus bruichidh tu 'fheoil 
san ionad naomha. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic 
feoil an reithe, agus an t-aran a ta sa' 
bhascaid,aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

33' Agus ithidh iad na nithe sin ieis 
an d'rinneadh an rèitè, chum an cois- 
reagadh agus an naomhachadh: acli 
cha/n ìth coigreach dhiubh, do bhrìgh 
gu bheìl iad naomha. 

34 Agus ma dh'fhàgar a bheag a 
dh'fheoil a' choisreagaidh, no bheag 
do'n aran, gus a' mhaduìnn. an sin 
loisgidh tu am fuigheall le teine : cha 
'n ithear e, do bhrìgh gu bheil e 
naomha. 

35 Agus M thu mar so H Aaron, 
agus i - 'a mhic, a i'èir nan uile nithe a 
dn'àithn misedhuit: seachd làithcan 
coisrigidh tu iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach 1à 
tarbh òg tnar thabhartas-peacaidh, 
chum rèite: agus glanaidh tu an altair, 
an uair a fii thu rèite air a son, agus 
ungaìdh tu i chum a naomhachadh. 

37 Seachd làithean hi thu rèite air 
son nah-altarach, agus naomhaichidh 
tu i ; agus bithidh i 'ha h-altair ro- 
naomha : gach ni a bheanas Hs an alt- 
air, naomhaichear e. 

38 Agus so anni abhelrthuseachacl 
air an altair ; dà uan a dh'aois bliadh- 
na, o ià gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bhcir thu 
seachad mu fheasgar. 

40 Agus maille tio an aon uan al CAIB. 

delcheamh cuid do phlùr mìn measgta 
leis a' cheathramh cuid do hin a dh'- 
oladh bhrùite ; agus an ceathramh 
cuid do hin a dh'fhìoii, mar thahhartas- 
dibho. 

41 Agus an t-uan eile hheir thu 
Bcachad mu fheasgar, agus ni thu ris 
a h$ir tabhartais-bìdh na maidne, agus 
arèir a tabhartais-dibhe, mar fhàile 
cùbhraidh, tabhartas air a thoirt suas 
ie teine do'n Tighearna. 

42 Bitlddh so'na thabhartas-loisgtc 
"Dith-bhuan air feadh bhur ginealacha, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionailan 
làthair an Tighearna, far an coinnich 
mise sibh, a iabhairt riut-sa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidh mise 
dann israeil, agus naomhaichear «*i 
pailliun le m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun 
a' choimhthionail, agus an aitair: 
naomhaichidh mi mar an ceudna Aa- 
ron agus amhic,gu frithealadhdhomh 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuìdh 
am measg chloinn Israeil.agus bithidh 
mi a'm' Dhia aca. 

48 Agus bithidh fios aca gur mise 
an Tighearn an Dia, a thug a mach 
iad àtìr na h-Eiphit, a chum 's gu'n 
gabh mi còmhnuidh 'nam measg : Is 
mise an Tighearn an Dia. 

CAIB. XXX. 
A GUS ni thu altair a iosgadh tùise 
xl oirre ; do fhiodh sitim ni thu i : 

2 Làmh-choille a fad, agus làmh- 
choille a leud (ceithir-chearnach bith- 
idh i) agus dà iàmh-choille a h-àirde ; 
bithidh a h-adhaircean do'n ni cheud- 
na. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i 
ie òr fìor-ghlan, a mullach, agus a 
taobhan mu'n cuairt, agus a h-adh- 
aircean : agus ni thu dh'i coron òir 
mu'n cuairt. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i 
fuidh a coron ; aig a dà oisinn ni 
thu ìad, air a dà thaohh : agus bithidh 
iad air son àiteachan do na bataich- 
ibh chum a giùlan ìeo. 

5 Agus ùi thu na bataichean do 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad ie h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh H àirc na 
Fianuis ; air beulaobh na caithir- 
thròcair, a ta os ceann naFianuis, far 
an coinnich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbh- 
raidh oirre gach maduinn : an uair a 
dheasaicheas e na lòchrain, loisgidh 
e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na 
lòchrain mu fheasgar, loisgidh e tùis 
oirre ; tùis bhith-bhuan an làthair an 
Tighearn, air feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach 
sam bith oirre, no ìobairt-loisgte, no 
tabhartas-bìdh ; ni mò dhòirteas sibh 
tabhartas-dibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-adh- 
aircibh aon uair sa' bhliadhna, le fuil 
tobairt-pheacaidh na rèite : aon uair XXX. 75 

sa' bhliadhna ni e rèite oirre, air feadh 
bhur ginealacha : tha i ro-naomha do'n 
Tighearn. 

11 Agus lahhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 'Nuair a ghahhas tu cunntas 
chloinn Israeil a rèir an àireimh, an 
sin bheir gach duine dhiùbh èiric air 
son 'anama do'n Tighearna, 'nuair a 
dh'àirmheas tu iad ; a chum nach bi 
plàigh 'nam measg, an uair a dh'àir- 
mheas t« iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a 
thèid seachad 'nam mcasg-san a dh'- 
àirmhear ; leth seceil, a i'èir seceil an 
ionaid naoimh ('s e secel fichead gerah) 
leth seceil mar thabhartas do'n Tigh- 
earna. 

14 Bheirgach aon a thèid seachad 
'nam measg-san a dh'àirmhear, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, tabhartas do'n Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, 
agus cha toir am bochd ni's lugha na 
leth seceil, an uair a bheir iad tabh- 
artas do'n Tighearn, a dheanamh 
rèite air son bhur n-anamanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod narèite 
o chloinn Israeil, agus cuiridh tu air 
leth e fa chomhair seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail; agus bithidh e 'na 
chuimhneachan do chloinn Israeil an 
làthair an Tighearn, dheanamh rèite 
air son bhur n-anamanna. 

17 Agus iabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Ni thu mar an ceudna soitheach 
ionnlaid a rfA'umha, agus a chos a 
rf/i'umha, chum ionnlaid : agus cuir- 
idh tu e eadar pàilliun a' choimh- 
thionail agus an altair, agus cuiridh 
tu uisge ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a 
mhic an làmhan, agus an cosan as. 

20 'Nuair a thèid iad a steach do 
phàilliun a' choimhthionail, ionnlaid- 
idh siad iad fèin ìe h-uisge, chum as 
nach faigh iad bàs ; no 'nuair a thig 
iad am fagus do'n altair a fhritheal- 
adh, a iosgadh tabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan 
agus an cosan, a chum as nach faigh 
iad bàs: agus bithidh e 'na ordugh 
bith-bhuandhoibh,earf/ion dha fèin ag- 
us d'a shliochd air feadh an ginealacha. 

22 Agus ìabhair an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit. fèin mar an 
ceudna spìosraidh thaghta do mhirr 
fìor-ghlan, cùig ceud secel, agus do 
chanal cùbhraidh a ìeth uiread, eadhon 
dà cheud agus leth-cheud secel, agus 
do chalamus cùbhraidh dà chcud ag- 
us leth-cheud secel, 

24 Agus do chasia cùig ceud secel. a 
i-èir seceil an ionaid naoimh, agus hin 
do oladh a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-un- 
gaidh naom^ha, oladh-ungaidh coimh- 
measgta retr ealadhain an lèigh : bith- 
idh i 'na h-oladh-ungaidh naomha. 

20 Agus unfe'àidh tu yàilliun tJ 7C ECSODUS. cholmhthionail leatha, agus àlrc na 
Fianuia, 

. 27 Agus am bòrd agus a shoith- 
lchean uile, agus an coinnleir agus a 
shoithichean, agus altair na tùise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgte 
agus a soithichean uile. agus an soith- 
each-ionnlaid agus a chos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a 
chum as gu'm bi iad ro-naomha : ge 
b'e ni a bheanas Hu, bithidh e naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a 
mhic, agus coisrigidh tu iad, gu frith- 
ealadh dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu H cloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Bithidh i so 'na h-oladh- 
ungaidh naomha dhomhsa, air feadh 
bhur ginealacha. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni 
mò a ni sibh a leithid, a i-èir a measg- 
aidh: a ta ì naomha, agus naomha 
bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni 
cosmhuil rithe, agus ge b'e neach a 
chuireas a bheag dhith air coigreach, 
gu deimhin gearrar as o 'shluagh e. 

34 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maoìs, Gabh dhuit spìosraidh chùbh- 
raidh, stacte, agus onicha, agus gal- 
banum ; spìosraidh chùbhraidh maille 
H tùis fhìor-ghloin : do gach aon 
diùbh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, 
air a dheanamh suas a tèir ealadhain 
an lèigh, coimhmeasgta, fìor-ghlan, 
naomha. 

36 Agus bruthaidh tu cuìd deth ro 
mhìn, agus cuiridh tu cuid deth fa 
chomhair na Fianuis ann am pàilliun 
a' choimthionail, far an coinnich mise 
thu : ro-naomha bithidh e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, 
cha dean sibh a leithid duibh fèin, a 
rèir a mheasgaidh : bithidh e dhuitse 
naomha do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a 
ghabhail fàile uaith, gearvar as o 
'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

AGUS ìabhair an Tighearna H 
Maois, ag radh, 

2 Feuch.ghairm mi air ainm Besaleel 
mac Uri, mhic Hur, do thrèibh Iudah ; 

3 Agus iìon mi e ìe spiorad Dhè, 
ann an gliocas, agus ann an tuigse, 
agus ann an eòlas, agus anns gach 
uile ghnè oibre, 

4 A dhealbhadh oibre ealanta, a 
dh'oìbreachadh ann an òr, agus ann 
an airgiod, agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a 
clium an ceangal. agus ann an gean-- 
adh fiodha, a dh'oibreachadh anns 
gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug mi seachad 
maille Hs Aholiab mac Ahisamaich, 
do thrèibh Dhain ; agus ann an cridhe 
gach neach a ta glic-chridheach chuir 
mi gliocas, agus ni iad gach ni a 
dli'àithn mi dhuit; 

7 Pàilliun a' choimhthionall, agus 
àirc na Fianuis, aguo a' chaithir- thròcair a ta oirre, agus ulle uidheam 
a' phàilliuin, 

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, ag- 
usancoinnleirfìor-ghlan ie 'uidheam 
uile, agus altair na tùise, 

9 Agus altairna h-ìobairt-loisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agus 
èididh naomha air son Aaroin an t- 
sagairt, agus èididh a chuid mac, gu 
frithealadh ann an dreuchd &n t-sag- 
airt, 

11 Agus an oladh-ungaidh, agus 
tùis chùbhraidh air son an ionaid 
naoimhj a rèir nan uile nithe a dh'- 
àithn mi dhuit, fii ìad. 

12 Agus labhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna H 
cloinn Israeil, ag ràdh, Gu deimhin 
coimhididh slbh mo shàbaidean : oir 
is comharadh sin cadar mise agus 
sibhse, air feadh bhur ginealacha; 
chum as gu'm bi fios agaibh gur 
mise an Tighearn, a naomhaicheas 
sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin an 
t-sàbaid ; oir a ta i naomha dhuibh. 
Esan a thruailleas i, cuirear gu cinnt- 
each gu bàs e ; oir gach neach a ni ob- 
air oirre, gearrar an t-anam sin as o 
mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudar obair a dhean- 
amh, ach san t-seachdamh tha sàbaid 
fhois, naomha do'n Tighearna : gach 
neach a ni obair air là na sàbaid, 
cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clann Is- 
raeil an t-sàbaid, a ghleidheadh na 
sàbaid air feadh an ginealacha, mar 
choimhcheangal sìorruidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeil is 
comharadh i a chaoidh; oir ann an 
sè làithibh Hnn an Tighearna na 
neàmhan agus an talamh, agus àir 
an t-seachdamh là sguir e, agus 
ghabh e fois. 

18 Agusthugedo Mhaois, an uair 
a sguir e do ìabhairt i-is air sliabh 
Shinai, dà chlàr na Fianuis, clàir 
chloiche, sgrìobhta le meur Dhè. 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh 
gu'n d'Hnn Maois moille ann an 
teachd a nuas as an t-sliabh, chruinn- 
ich iad iad fèin gu h-Aaron, agus 
thubhairt iad fis, Eirich suas, dean 
dhuinn dèe a thèid fomhainn ; oir a 
thaobh a' Mhaois so, an duine a thug 
a nìossinn à tìr na h-75iphit, cha 'n eii 
f'hios againn ciod athàinig air. 

2 Agus thubhairt Aaron Hu, Brislbh 
dhibh na cluas-fhailean òir a ta ann 
an cluasaibh bhur ban, bhur mac, ag- 
us bhur nigheana, agus thugaibh a 
m' ionnsuidhs' iad. 

3 Agvis bhris an sluagh uile dhlùbh 
na cluas-fhailean òir a bha 'nan cluas- 
aibh, agus thug iad gu h-Aaron iad, 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; ag- 
us cinnTi se ìc inneal-gearraidh, an 
dèigh dha laogh loaghta dhcanamh CAIB. X 

dheth, agus thubhaivt iad, Sin do 
dhèe, O Israeil, a thug a hìos thu à 
tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron 
e, thog e altair fa 'chomhair, agus 
thug Aaron gairm, agus thubhairt e, 
ls là fèille am màireach do'n Tigh- 
earn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch 
air an là màireach, agus thug iad 
suas tabhartais-loisgte, agusthugiad 
ieo tabhartais-sìth : agus shuidh an 
sluagh sios a dh'itheadh agus a dh'òl, 
agus dh'èirich iad suas gu sùgradh. 

7 Agus thubhairt an Tighearna H 
■ftlaois, Imich, falbh sìos ; oir thruaill 
do shluagh, a thug thu mach à tir na 
h-EiphÌt, iadfiin. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slìghe a 
dh'àithn mise dhoibh ; Hnn iad 
dhoibh fèin laogh leaghta ; agus Hnn 
ind aoradh dha, agus thug iad suas 
iobairtean dha, agus thubhairt iad, 
Sin do dhèe, O Israeil, a thug a hìos 
thu à tir na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Chunnaic mise an sluagh so, 
agus, feuch, ìs sluagh rag-mhuineal- 
ach iad. 

10 A his uime sin leig ìeam. agus 
lasaidh mo chorruich 'han aghaidh, 
agus claoidhidh mi iad : agus hi mi 
dhìotsa cinneach mòr. 

11 Agus ghuidh Maois air an Tigh- 
earn a Dhia, agus thubhairt e, C'ar 
6on, a Thighearn, a ta do chorruich 
a' lasadh an aghaidh do shluaigh, a 
thug thu mach à tìr na h-Eiphit ie 
cumhachd mòr, agus ìe làimh thrèin ? 

12 C'ar son a ìabhradh na h-Eiphit- 
ich, ag ràdh, Le droch rùn thug e 
mach iad, a chum am marbhadh sna 
beanntaibh, agus an claoidh bhàrr 
aghaidh na talmhainn? Pill o d' 
chorruich ghairg, agus gabh aith- 
reachas do'n olc so an aghaidh do 
shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, 
agus Israel, do sheirbhisich, d'an 
d'thug thu mionnan ort fèin, agus 
i-'an d'thubhairt thu, Ni mi bhur 
sliochd lionmhor mar reulta nèimh, 
agus am fearann souile mu'n do labh- 
air mi, bheir rni d'ur sliochd-sa, agus 
sealbhaichidh iad e gu sìorruidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aith- 
reachas do'n olc a thubhairt e gu'n 
deanadh e air a shluagh. 

15 Agus thionndaidh Maois, agus 
chaidh e sios as an t-sliabh, agus dà 
chlàr na Fianuis 'ha iàimh: bha na 
clàir sgrìobhta air an dà thaobh ; air 
an taobh so, agus air an taobh ud eile 
Iha iad sgrìobhta. 

16 Agus ò'iad na clàir obair Dhè, 
agus fc'e 'n sgrìobhadh sgrìobhadh 
Dhè, gearrta air na clàraibh. 

17 Agus chuala Iosua toirm an t- 
sluaigh an uair a Hnn ìad gàir, agus 
thubhairt e H Maois, Tha toirm chog- 
aidh sa' champ. 

18 Agus thubhairt e, Cha 'n e guth 
dhaoine deanamh gàjr air son na xxii. n 

buadha, cha mho is e guth dhaoire 
ag èigheach a chionn gu'n d'thugadh 
buaidh orra, ach toirm luchd gabhail 
ciuil a ta mi a' cluinntinn. 

19 Agus co ìuath 'sa thàinig e 'm 
fagus do'n champ, chunnaic e 'n 
laogh, agus an dannsa : agus ìas corr- 
uich Mhaois, agus thilg e na clàir as 
a ìàimh, agus bhris e iad aìg bun an 
t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a Hnn iad, 
agus ìoisg e san teìne «, agus mheil e 
gu smùr e,agus chrath e air an uisge e , 
agus thug e air cloinn Israeil òl dheth. 

21 Agus thubhairt Maois Hh-Aaron, 
Ciod a Hnn an sluagh so ort, gu'n 
d'thug thw peacadh co mhòr orra ? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na las- 
adh fearg mo thighearna: is aithne 
dhuit an sluagh, gu'm bheil iad so- 
aomaidh a dh'ionnsuidh an uilc. 

23 Oir thubhairt iad Hum, Dean 
dhuinn dèe, a thèid romhainn ; oir a 
thaobh a' Mhaois so, an duine a thug 
a mach sinn à tìr na h-Eiphit, cha 'n 
fhios duinn ciod a thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach 
neach aig am bheil a bheag a dh'òr, 
briseadh e dheth e : agus thug iad 
dhomh e, agus thilg mi san teine e, 
agus thàinig a mach an laogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois 
gu'n robh an sluagh rùisgte, (oir i-ùisg 
Aaron iad a chum an nàire am measg 
an naimhdean,) 

26 An sin sheas Maois ann an geata 
a' champa, agus thubhairt e, Cò tha 
ìeis an Tighearn ? thigeadh e m'ìonn- 
suidh-sa. Agus chruinnich mic Lebhi 
uile d'a ionnsuidh. 

27 Agus thubhairt e Hu, Mar so tha 
*n Tighearna Dia Israeil ag ràdh, 
Cuireadh gach duineagaibh achlaidh- 
eamh air a ieis, agus rachaibh a 
steach agus a mach o gheata gu geata 
air feadh a' chaimp, agus marbhadh 
gach duine agaibh abhràthair, agus 
gach duine a chòmpanach, agus gach 
duine a choimhearsnach. 

28 Agus Hnn clann Lebhi a i-èir foc- 
ail Mhaois : agus thuit do'n t-sluagh 
san là sin mu thimchioll thri mìlu 
fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh 
sibh fèin an diugh do'n Tighearn, 
eadhon gach duine air a mhac, agus 
air a bhràthair ; a chum as gu'm 
builich e oirbh beannachadh air an 
là 'n diugh. 

30 Agus air an là màireach thubh- 
airt Maois Hs an t-sluagh, Pheacaich 
sibh peacadh mòr : agus a his thèid 
mise suas a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earn, a dh'fheuchainn an dean mi 
rèite air son bhur peacaidh. 

31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh 
an Tighearn, agus thubhairt e, Och ♦ 
pheacaich an sluagh so peacadh niòr, 
agus Hnn iad dhoibh fèin diathan òir : 

32 Gidheadh a nis, ma's toil ìeat, 
maith dhoibh am peacadh ; ach mur 
maith, dubh mise, guidheam ort, a 
mach as do ieabhar a sgrìobh thu. EOSODOS. 33 Agus thubhalrt an Tighearna H 
Maois, Ge b'e a pheacaich a'm' agh- 
aidh, esan dubhaidh mi mach as mo 
ieabhar. 

34 Uime sìn a nis imich, treòraich 
an sluagh a chum an ionaid mu'n do 
ìabhairmi Hut; feuch, thèid m'aing- 
eal romhad : gidheadh, san là am 
fiosraich mi, leanaidh miampeacadh 
orra. 

35 Agus chlaoidh an Tighearn an 
sluagh, a chionn gu'n d'rinn iad an 
laogh, a rinn Aaron. 

OAIB. XXXIII. 
h GUS thubhairt an Tighearna H 
ix Maois, Imich, falbh suas as a so, 
thu fèin agus an sluagh a thug thu 
mach à tìr na h-Eiphit, a dh'ionnsuidh 
na tìre a mhionnaich mi do Abra- 
b,am, do Isaac, agus do Iacob, ag 
ràdh, Do d' shliochd-sa bheir mii • 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad ; 
agus fuadaichidh mi mach an Can- 
aanach, ant-Amorach, agus an t-Hit- 
each, agus am Peridseach, agus an 
t-Hibheach, agus an Iebusach; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta 
sruthadh ìe bainne agus mil : oir cha 
tèid mi suas a'd' mheasg, oivìs sluagh 
rag-mhuinealach thu ; air eagal gu'n 
claoidh mi thu san t-slighe. 

4 Agus an uair a chual' an sluagh 
an droch sgeul se, f inn iad bròn ; agus 
cha do chuir duine sam bith air a 
bhrèaghachd. 

5 Oir thubhairt an Tighearna i*i 
Maoìs, Abair H cloinn Israeil, Is 
sluagh rag-mhuinealach sibh : ann 
ani platha thèid mi suas 'nur measg, 
ftgus claoidhidh mi sibh : a nis uime 
sin cuiribh dhibh bhur brèaghachd, a 
chum as gu'm bi fios agam ciod a ni 
miribh. 

6 Agus i-ùisg clann Israeil am 
brèaghachd dhiùbh làimh ri sliabh 
Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, 
agus shuidhich e 'n taobh amach do'n 
champ e,fad o'n champ, agus thug e 
pàilliun a' choimhthionail mar ainm 
air. Agus 'na iorg sin, ehaidh gach 
neach a bha 'g iarraidh an Tighearn a 
mach do phàilliun a' choimhthionail, 
a bha >n taobh a muigh do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a 
mach do'n phàilliun, dh'èirich an 
sluagh gu lèir suas, agus sheas gach 
duine aig dorus a bhùtha, agus dh'- 
amhairc iad an dèigh Mhaois, gus an 
deachaidh e stigh do'n phàilliun. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a 
Btigh do'n phàilliun, thàinig am 
meall neoil a nuas, agus sheas e aig 
dorus a' phàiUiuin, agus labhair an 
Tigheama H Maois. 

10 Agus chunnaic an sluagh uile am 
meall ncoil 'ria sheasamh aig dorus a' 
phailliuin: agus dh'èirich an sluagh 
uile suas, agus Hnn ìad aoradh, gach 
duino ann an dorus a bhùtha. 

11 Agus labhair an Tighearna H 
Maolfl aghaidh ri h-aghaidh, mar a 
iabhras duine r'acharaid. Agus phill e rls do'n'champ; cha ' doach- 
aidh a sheirbhiseach Iosua, mac Nuin, 
duine òg, a mach as a' phàilliun. 

12 Agus thubhairt Maois Hs an 
Tighearna, Feuch, a ta thu 'g ràdh 
Hum, Thoir suas an sluagh so; agus 
cha d'thug thu fios domh cò chuireas 
tu raaille Hum. Gidheadh thubhaìrt 
thu, Isaithne dhomh thu air t'ainm, 
agus mar an ceudna fhuair thu 
deadh-ghean a'm' shùilibh. 

13 A nis uime sin, guidhearn ort, ma 
fhuair mi deadh-ghean a'd' shùilibh, 
nochd dhomh do shlighe, a chum as 
gu'm bi aithne agam ort, agus gu'm 
faigh mi deadh-ghean a'd' shùilibh, 
agus meas gur o 'n cinneach 30 do 
shluagh-sa. 

14 Àgus thubhairt e, Thèid mo 
iàthaireachd leat, agus bheir mi fois 
dhuit. 

15 Agus thubhairt e i-is, Mur tèid 
do ìàthaireachd maille ruinn, na toir 
suas sinn & so : 

16 Oir ciod e ieis an aithnichearann 
an so, gu'n d'fhuair mise agus do 
shluagh deadh-ghean a'd' shùilibh? 
Nach ann ie d' dhol maille ruinn? 
Mar sodealaichearsinn,mise agus do 
shluagh, gach uile shluagh a ta 
air aghaidh na talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, An ni so mar an ceudna a 
thubhairt thu, ni mise ; oir fhuair thu 
deadh-ghean a'm' shùilibh, agus is 
aithne dhomh thu air t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, Foillsich 
dhomh, guidheam ort, doghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air 
mo mhaitheas uile dol seach a'd' làth- 
air, agus gairmidh mi ainm an TIGH- 
EARN a'd' fhianuis ; agus bithidh mi 
gràsmhor dha-san d'am bi mi gràs- 
mhor, agus nochdaidh mi tròcair 
dha-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n fheud 
thu m'aghaidhs' fhaicinn ; oir cha 'n 
fhaic duine air bith mise, agus e beò. 

21 Agus thubhairt an Tighearna 
Feuch, tha àite làimh Hum, agus 
seasaidh tusa air carraìg : 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir 
a' dol seachad, an sin cuiridh mi thu 
ann an sgoltadh 'do'n charraig, agus 
còmhdaichidh mi le m' iàimh thu gus 
an tèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo 
làmh. agus chì thu mo chùlaobh ; 
ach cha'n fhaicear m'aghaidh. 

OAIB. XXXIV. 

AGOS thubhairt an Tighearna H 
Maois, Snaidh dhuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil Hs na ceud chlàiv ; 
agus sgrìobhaidh mis' air na clàir sin 
na focail a bha air na ceud chlàir, a 
bhris thu. 

2 Agus bi deas sa' mhaduinn, agug 
thig a nìos sa' mhaduinn do shliabh 
Shinai, agus nochd thu fèin an sin 
dhomhs' air mullach an t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith 
a ùlos maillo riut, agus na faicear 
duine san t-sliabh uile, agus fta h-ion- CAIB. XXXIV 79 ftUradh na treudan no'rn buar fa 
chomhalr an t-slèibh sin. 

ù Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, 
cosmhuil Hs na ceud chlàir ; agus 
dh'èirich Maois suas gu moch sa' 
mhaduinn, agus chaidh e suas do 
shliabh Shinai, mar a dh'àithn an 
Tighearna dha, agus thug e ieis 'na 
làimh an dà chlar chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas 
ann an neul, agus sheas e maille Hs 
an sin; agus ghairm e air ainm an 
Tighearn. 

6 Agus chaidh an Tighearna seach- 
ad fa 'chomhair, agus ghairm e, an 
TIGHEARN, AN TIGHEARNA DIA, 
iochdmhor agus gràsmhor, fad-fhul- 
angach, agus paiit' ann an caoimh- 
neas agus am fìrinn, 

7 A' gleidhcadh tròcair do mhìlt- 
ibh, a' maitheaan aingidheachd agus 
eusaontais, agus peacaidh, agus nach 
saor air aon dòigh an ciontach; a' 
leantuinn aingidheachd nan aithrich- 
ean air a' chloinn, agus air cloinn na 
cloinne, air an treas agus air a' 
cheathramh ginealach. 

8 Agus i'inn Maois deifir, agus 
chrom e a cheann H làr, agus Hnn e 
aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhuair mi 
nls deadh-ghean a'd'shùilibh, Thigh- 
earna, rachadh moThighearna, guidh- 
eam ort, 'nar measg, (oir ìa sluagh 
rag-mhuinealach iad,) agus maith 
dhuinn ar n-aingidheachd agus ar 
peacadh, agus gabh sinn mar t'oigh- 
reachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, fii mise 
coimhcheangal ; ann an làthair do 
shluaigh uile ni mi nithe iongantach, 
nithe nach d'Hnneadh an lexthid air 
an talamh uile, no ann an aon chinn- 
each: agus chi an sluagh uile, am 
measg am bheil thu, obair an Tigh- 
earn : oir *s ni uamhasach a nì misc 
Hut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi 
'g àithneadu dhuit an diugh : Feuch, 
fuadaichidh mi mach romhad an 
t-Amorach, agus an Canaanach, agus 
an t-Hiteach, agus am Perìdseach, 
agus an t-Hibheach, agus anlebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, air 
eagal gu'n dean thucoimhcheangal H 
luchd-àiteachaidh na tìre d'am bheil 
thu dol, air eagal gu'm bi e 'na Hbeadh 
a'd' mheadhon : 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, 
agus brisidh sibh an dealbhan, agus 
gearraìdh sibh sìos an tìoireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia 
satn bith eile: oir an Tighearna, d'an 
ainm Eudmhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimh- 
cheangal H luchd-àiteachaidh na tìre^ 
agus gu'n tèid iad ìe strlopachas an 
dèigh an diathan, agus gu'n toir iad 
tobairt d'an dèibh, agus gu'n toir 
neach cuireadh dhuit, agus gu'n ith 
thu d'a ìobairt ; 

1C Agus gu'n gabh thu d'an nigh- 
-anaibh èo d' mhic, agus gu'n tèid an nigheana le strìopachas an dèigh an 
diathan, agus gu'n toir iad air domhio 
dol ie strìopachas andèigli an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
leaghta. 

18 Fèill an arain neo-ghoirtichto 
cumaidh tu : seachd iàithean ithidh tu 
avan neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn 
mi dhuit, ann an àm a' mhìos Abib ; 
oir anns a* mhìos Abib thàinig thu 
mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù ès 
leams' e; agus gach ceud-ghin am 
measg do sprèidhe, ma's ann do'n 
bhuar no do na caoraich e, a Ihios 
Jirionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh 
tu ie h-uan ; agus mur fuasgail thu e, 
an sin brisidh tu 'amhach. Uile 
cheud-ghin do mhac fuasglaidh tu; 
agus cha nochdar a h-aon a'm' ìàthair- 
sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach air 
ant-seachdamh ià gabhaidh tu fois: 
ann an àm an treabhaidh agus anns 
anfhoghar gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaidh tu fèill nan 
seachduin, a' cheud toraidh do fhogh- 
ar a' chruithneachd, agus fèill a' 
chròdhaidh ann an deireadh na 
bliadhna. 

23 Triuairean sa' bhliadhna nochdar 
do mhic uile an làthair an Tighearna 
Iehobhah, Dè Israeil : 

2i Oir tilgidh mi mach na cinnich 
i-omhad, agus ni mi do chrìocha ni'e 
farsuinge; agus cha mhiannaich 
duine sam bith t'fhearann, an uair a 
thèid thu suas g'ad nochdadh fèin am 
fianuis an Tighearna do Dhè, tri 
uairean sa' bhliadhna. 

25 Cha *n ìobair thu fuil m'ìobairt- 
sa ietaois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar 
gu maduinn iobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh t'fhear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighearna 
do Dhè. Cha bhruich thu meann ani 
bainne a mhàthar. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ii 
Maois, Sgrìobh thusa na focail so : oir 
a rèir brìgh nam focal so Hnn mise 
coimhcheangal Hut fèin, agus H h- 
Israèl. 

28 Agus bha e 'n sin maille Hs an 
Tighearna dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche : cha d'ith e aran, ni 
mò dh'òl'e uisge : agus sgrìobh e air 
na clàirfocail a' choimhcheangail, na 
deich àitheantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a 
nuas o shlìabh Shinai, (ie dà chlàr na 
Fianuis ann an làimh Mhaois, an uair 
a thàinig e huas o'n t-sliabh)cha robh 
fios aig Maois gu'n do dhealraich 
croicionn 'aghaidh, am feadh 'sa bha 
e còmhradh fis 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus 
clann Israeil viile air Maois ; agus, 
feuch. dhealraich croicionn 'aghaidh, 
agu3 bha eagal orra teachdam fagus 
da. 

31 Agus ghairm Maois orra: agus 
phill Aaron agus uachdani-In ?/ EUSODUS. choimhthionall uile d'a ionnsuidb : 
agus i-inn Maois còmhradh Hu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig clann 
Israeil uile am fagus da ; agus dh'àithn 
e dhoibh na h-uile nithe a ìabhair an 
Tighearna Hs ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a iabhairt Hu ; 
agus chuir e gnùis-bhrat air 'aghaidh. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a 
steach an làthair an Tighearn a labh- 
airt Hs, thug e 'n gnùis-bhrat deth, gus 
an d'thàinig e mach. Agus thàinig 
e mach, agus iabhair e H cloinn 
Israeil an ni sin a dh'àithneadh dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil 
aghaidh Mhaois, gu'n do dhealraich 
croicionn aghaidh Mhaois : agus chuir 
Maois an gnùis-bhrat air 'aghaidh a 
rìs, gus an deachaidh e stigh a ìabh- 
airt i-is. 

CAIB. XXXV. 

AGUS chruinnich Maois coimh- 
thional chloìnn Israeil uile r'a 
chèile, agus thubhairt e riu, Sin na 
nithe a dn'àithn an Tighearna, gu'n 
deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nithear obair, ach 
bithidh an seachdamh là dhuibh'na 
ià naomha, 'na shàbaid thàimh do'n 
Tighearna: ge b'e neach a ni obair 
air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam 
&ith air feadh bhur n-àiteacha-còmh- 
nuidh air là na sàbaid. 

4 Agus iabhair Maois H coimh- 
thional chloinn Israeil uile, ag ràdh, 
So an ni a dh'àithn an Tighearn, ag 
ràdh, 

5 Togaibh 'nur measg tabhartas do'n 
Tighearna : gach neach aig am bheil 
cridhe toileach, thugadh e ieis e, 
tabhartas do'n Tighearn ; òr, agus 
airgiod, agus umha, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus 
scàrlaid, agus anart grinn, agus./ìon»- 
u,dk ghabhar. 

7 Agus croicne reitheachan air an 
dath dearg, agus croicne bhroc, agus 
fiodh sitim, 

8 Agus oladh air son soluis, agus 
spìosraidh air son oladh-ungaidh, 
agus air son tùise cùbhraidh, 

9 Agus clachan onics agus clachan a 
chum an ceangal, airson na h-ephoid, 
agus air son na h-uchd-6ididh. 

10 Agus thigeadh gach duine glic- 
chridheach 'nur measg, agus deanadh 
e gach ni a dh'àithn an Tighearn ; 

11 Am pàilliun, a bhùth, agus a 
chòmhdach, a chromagan, agus a 
bhùird, a chroinn, a phuist, agus a 
bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' 
chaithir-thròcair agus roinn-bhrat a' 
chòmhdaich ; 

13 Am bòrd agtis a bhataichean, 
agus a shoithichsan uile, agus an 
t-aran taisbeanta ; 

14 Agus an coinnleir a chum an 
t-soluis, agus 'uidheam, agus a iòch- 
rain, maillo H oladh chum an t-soluis ; 

15 Agus altair na tùise, agus a bat- 
alchoan, agus an oladh-ungaidh, aguB an tùls chùbhraidh, agus an cùirteln 
air son doruis a' phàilliuin ; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus 
a cliath umha, a bataichean, agus a 
soithichean uile, an soitheach-ionn- 
laid agus a chos ; 

17 Cùìrteinean na cùirte, a puist 
agus abuinn, agus cùirtein air son 
doruis na cùirte ; 

18 Pinneachan a' phàilliuin, agua 
pinneachan na cùirte, agus an cuird ; 

19 Eididh an fhrithealaidh, a 
fhrithealadh san ionad naomh ; an ! 
èididh naomha air son Aaroin an t- 
sagairt, agus èididh air son a chuid 
mac, a fhrithealadh ann an dreuchd 
an t-sagaìrt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthional 
chloinn Israeil uile à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach duine a 
dhùisg a chridhe suas, agus gach duine 
a Hnn a chridhe toileach, agus thug 
iad ieo tabhartas an Tighearn airson 
oibre pàilliuin a' choimhthionail, ag- 
us air son a sheirbhis uile, agus air 
son na h-6ididh naomha. 

22 Agus thàinig iad, araon fìr agus 
mnài, a' mheud 's aig' an robh cridhe 
toileach, agua thug iad ìeo bràistean 
agus cluas-fhailean,agusfàinneachan, 
agus criosa-muineil, gachuidheam òir: 
agus gach fear a thug seachad, thug « 
seachad ta,bhartas òir do'n Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus 
anart grinn, agus fionnadh ghabhar, 
agus]croicne dearg i-eitheachan, agus 
croicne bhroc, thug iad ieo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabh- 
artas airgid agus umha, thug e leis 
tabhartas an Tighearn : agus gach 
duine aig an d'fhuaradh fiodh sitim 
chum oibre sam bith do'n t'seirbhis, 
thug e ieis e. 

25 Agus shniomh na mnài uile a 
bha glic-chridheach le'n làmhan, agus 
thug iad ieo an ni a shnìomh iad, an 
gorm, agus an corcur, an scarlaid, ag- 
us an t-anart grinn. 

26 Agus na mnài uile a dhùisg an 
cridhe suas ann an gliocas, shnìomh 
iad fionnadh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain ieo 
clachan onics, agus clachan chum an 
ceangal, air son nah-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh ; 

28 Agus spìosraidh, agus oladh air 
son an t-soluis, agus air son na h- 
oladh-ungaidh, agus air son na tùise 
cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartaa 
toileach a dh'ionnsuidh anTighearna, 
gach fear agus bean a Hnn an cridhe 
toileach a thoirt a chum gach gnè 
oibre. adh'àithn an Tighearnadhean 
amh lo làimh Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois H cloinn 
Israeil, Faicibh, ghairm an Tighearn 
air ainm Besaleel mac Uri, mhic Hur, 
do thrèibh Iudah : 

31 Agus Ilon se e ie spiorad Dhè, 
ann angliocas,ann an tuigse,agus ann 
an oòlas, agus anns gach gnè oibre: CAIB. XXXVI. 81 32 Agusadhealbhadh oibreealanta, 
adh'oibreachadb ann an òr, agus ann 
an airgiod, agus ann an umha, 

33 Agus ann an gearradh chlach 
chum an ceangal, agus ann an snaidh- 
eadh fiodha, a dheanamh gnè sam 
bith a dh'obair ealanta. 

34 Agus chuir e 'na chridhe gu'n 
teagaisgeadh e, e fèin agus Aholiab 
mac Ahisamaich, do thrèibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan te gliocas cridhe, a 
dh'oibreachadh gach gnè oibre, oibre 
a' ghearradair, agus an oibriche eal- 
anta, agus an oibriche te snàthaid 
ann an gorm, agus ann an corcur, ann 
an scarlaid, agus ann an anart grinn, 
agus an fhigheadair, a ni obair sam 
bith, agus a dhealbhas obair ealanta. 

CAIB. XXXVI. 
A GUS dh'oibrich Besaleel agus Aho- 
J\, liab, agus gach duine glic-chridh- 
each d'an d'thug an Tighearna gliocas 
i agus tùr, a thuigsinn cionnus a dhean- 
adh iad gach gnè oibre air son seirbhis 
an ionaìd naoimh, a teir gach ni a 
dh'àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, 
agus air Aholiab, agus air gach duine 
flic-chridheach, d'an d'thug an Tigh- 
earna gliocas 'na chridhe, eadhon gach 
aon adnùisg a chridhe suas, guteachd 
a chum na h-oibre g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabh- 
artasan uile a thug clann Israeil ieo 
chum oibre seirbhis an ionaid naoimh, 
g*a deanamh. Agus thug iad fathast 
d'a ionnsuidh saor-thabhartasan gach 
aon mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, 
a finn uil' obair an ionaid naoimh, 
gach duine ac' o 'obair fèin a bha iad 
a' deanamh ; 

5 Agus ìabhair iad H Maois, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt ìeo tuilleadh 
gu mòr na ni's leòr, a chum seirbhis 
na h-oibre a dh'àithn an Tighearn a 
dheanamh. 

6 Agus dh'àithn Maois, agus thug- 
adh gairm air feadh a' chaimp, ag 
ràdh, Na deanadh fear no bean sam 
bith tuilleadh oibre air son tabhartais 
an ionaid naoimh. Mar sin thoirm- 
isgeadh do'n t-sluagh ni sam, bith a 
thoirt leo. 

7 Oir bu ieòr an t-uidheam abh'aca 
air son na h-oibre uile, g'a deanamli, 
agus bu tuilleadh 's ni bu ieòr e. 

8 Agus Hnn gach duine glic-chridh- 
each 'nam measg-san a dh'oibrich 
obair a' phàilliuin, deich cùirteine 
do anart grinn toinnte, agus do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scar- 
laid ; le cerubaibh a dh'obair ealanta 
Hnn e iad : 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : na 
cùirteinean uile dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine 
gach aon f'a chèile : agus na cùig 
cùirteinean eilc cheangail e gach aon 
r*a chèile. 

H Agus Hnn e lùban do ghorm aìr foir aon chùirtein, o'n iomall sa' 
choimhcheangal : air a' mhodh 
cheudna Hnn e ann am foir a' chùirt- 
ein eile 's faide mach, ann an colmh- 
cheangal an dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb iinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb Hnn e 
ann an iomall a' chùirtein a bha ann 
an coimhcheangal an dara aoin : 
cheangail na lùban aon chHirtein ri 
cùirtein eile. 

13 Agus Hnn e leth-cheud cromag 
òir, agus choimhcheangail e na cùirt- 
einean aon fi h-aon ieis na cromag- 
aibh. Mar sin Hnneadh e 'na aon 
phàilliun. 

14 Agus Hnn e cùirteine do fhionn. 
adh ghabhar, air son a' bhùtha os 
ceann a' phàilliuin : aon chùirtein 
deug Hnn e dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmha 
coille thar fhichead, agus ceithi' 
làmha-coille leud aonchùirtein: bha'i 
t-aon chùirtein deug a dh'aon tomhas 

16 Agus choimhcheangail e cùig 
cùirteine ìeo fèin, agus sè cùirteino 
leo fèin. 

17 Agus tinn e leth-cheud lùb air 
an fhoir a b'fhaide mach do'n chùirt- 
ein sa' choimhcheangal, agus leth- 
cheud lùb tinn e air foir a' chùirtein 
a tha coimhcheangal an dara aoin. 

18 Agus Hnn e leth-cheud cromag 
a eWumha, a cheangal a' bhùtha t'a 
chèile, chum as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus Hnn e còmhdach do'n 
bhùth, do chroicnibh feitheachan air 
an dath dearg, agus còmhdach do 
chroionibh bhroc os a cheann. 

20 Agus tinn e bùird do'n phàilliun 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad bùird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhùird. 

22 Bha dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh aon fa chomhair 
aoin ; mar so rinn e H bùird a' phàill- 
iuin uile. 

23 Agus finn e bùirddo'n phàilliun : 
fichead bòrd air son an taoibh dheas, 
tis an àirde deas, 

24 Agus dà fhichead cos airgid tinn e 
fuidh nfhichead bòrd : dà chois fuidh 
aon bhòrd a fèir a dhà làimh, agus dà 
chois fuidh bhòrd eile a fèir a dhà 
làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phaill- 
iuin a ta fis an àirde tuath, Hnn o 
fichead bòrd, 

26 Agus an dà fhichead cos a dh'- 
airgiod: dà chois fuidh aon bhòrd, 
agus dà chois fuidh bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàill. 
iuin tis an àirdaniar, finn e sè bùird. 

28 Agus finn e dà bhòrd air son 
oisinnean a' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ti 
cheile fuidhe, agus mar an ceudna bha 
iad air an coimhcheangal aig a cheann 
H h-aon fhailbheig : mar so iinn e fiu 
ie chèile san dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus 
an cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa 
deug ; dà chois fuidh gach bòrd. 62 3t Agus Hnn e croinn do fhiodh 
sitim, cùig air son bhòrd aon taoibh 
do'n phàilliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhòvd 
an taoibh eile do'n phàilliun, agus cùig 
croinn air son bhòrd a' phaiHiuin a 
chum nan taobh a ta i is an àird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann 
mheadhonach dol troimh na bùird o 
cheann gu ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na 
buird ie òr, agus Hnn e 'm failbh- 
eagan a dh'òv gu bhi 'nan àitibh do na 
croinn, agus chomhdaich e thairis na 
croinn ie h-òr. 

35 Agus Hnn e roinn-bhrat do ghorm, 
aguà dochorcur,agus do scarlaid, agus 
do anart grinn toinnte : a dh'obair 
ealanta Hnn se e, le cerubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist do 
fhiodk sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad ie h-òr : bha 'n cromagan a 
rtA'òr, agus thilg e dhoibh ceithir 
buinn airgid. 

37 Agu3 Hnn e air son doruis a' 
bhùthabrat do ghorm, agus do chor- 
cur, agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte, dh'obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist ie 'n cromag- 
aibh : agus chòmhdaich e thairis an 
cinn, agus an cuairteagan ìe h-òr : ach 
bha 'n cùig buinn a dh umha. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS Hnn Besaleel an àirc do fhiodh 
sitim; dà iàimh-choille gu leth 
a fad, agus làmh-choille gu leth a 
leud, agu3 làmh-choille gu leth a h- 
àirde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis i ie 
h-òr fìor-ghlan a stigh agus a muigh ; 
agus iinn e coron òir dh'imu'n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbh- 
eagan òir, gu bhi air a ceithir oisinn- 
ibli ; eadhon dà fhailbheig air aon 
taobh dh'i, agus dà fhailbheig air an 
taobh eile dh'i. 

4 Agus Hnn e bataichean do fhiodh 
citim, agus chòmhdaich e thairis iad 
re h-òi'. 

5 Agus chuir e na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h- 
àirce, chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agus Hnn e caithir-thròcair a dh'. 
òr f ìor-ghlan : da ìàimh-choille gu leth 
a fad,agus làmh-choille guleth aleud. 

7 Agus Hnn e dàcherub a dA'òr, 
buailte mach à h-aon mhìr rinn e iad, 
aig dà cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an 
taobh so, agus cerub eile aig a' cheann 
air an taobh ud : a mach as a'chaith- 
ir-thròcair rinn enaceruban aig adà 
cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoil- 
eadh an sgiathan gu h-àrd, a còmh- 
dachadh ìe 'n sgiathaibh os ceann na 
caitliir-thròcair agus an aghaidhean 
r'a ehèile ; iis a* chaitliir-thròcair bha 
aghaidhean nan cerub. 

10 Agus Hnn e 'm bòrd do fhiodh 
sitim : dà làimh-choille 'fhad, agus 
làmh-choille a leud, agus làmh-choillo 
cu lcth'àirdo. 11 Agus chòmhdaich e thalris e ic 
h-òr fìor-ghlan, agus Hnn e dha coron 
òir mu'n cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall 
do ieudboise mu'n cuairt ; agus iinn 
e coron òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failbheag- 
an òir, agus chuir e na failbheagan air 
na ceithir oisinnibh a bha aig a cheith- f 
ir chosaibh. 

11 Thall fa chomhair an iomaill bha 
nafailbheagan, nah-àiteachan do na l 
bataichibh gus am bòrd a ghiùlan. f 

15 Agus i-inn e na bataichean oV f 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad ìe h-òr, gus am bòrd a ' 
ghiùlan. 

16 Agus Hnn e na soithichean a bha ' 
air a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùis- I 
cirean, agus a chopain, agus a chuach- ' 
an ieis an toirear seachad tabhart- , 
as-dibhe, a rfA'òr fìor-ghlan. 

17 Agus Hnn e 'n coinnleir a dh'òr \ 
fìor-ghlan ; a dA'obair bhuailte Hnu 

e 'n coinnleir : bha a chos, agus a i 
mheur, a chopain, a chnapan, agus a l 
bhlàthan, do'n ni cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach a3 a 
thaobhan s tri meoir a' choinnleir & 
h-aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choinnleir as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann an aon 
mheur, tnaille ri cnap agus blàth ; 
agus tri copain air an deanamh 
cosmhuil H almonaibh ann am meur 
eile, maille ri cnap agus blàth : mar 
sin anns na sè meoir a' dol a mach 
as a' choinnleir. 

20 Agus anns a' choinnleir bha 
ceithir copain air an deanamh cos- 
mhuil H almonaibh, maille r'a chnaip 
agus a bhlàthan. 

21 Agus cnap fuidh dhà mheur dheth, | i 
agus cnap fuidh dhà mheur dheth, ] | 
agus cnap fuidh dhà mheur dheth, a j 
ièir nan sè meur a' dol amach às. 

22 Bha'n cnaipagus ammeoirdo'n il i 
ni cheudna.- 6'aon obair bhuailte a 1 
dh'òr fìor-ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus Hnn e a sheachd lòchrain, 
agus a smàladairean, agus a smàl- i |i 
shoithichean, a dh'òv fìor-ghlan. 

24 Do thàlann òir fhìor-ghloin Hnn I 
se e, agus a shoithichean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise do I 
fhiodh sitim : làmh-choillea fad, ag- :| 
us làmh-choille aleud, (6Aai ceithir- 
chearnach,) agus dà ìàirnh-choille a 
h-àirde ; bha a h-adhaircean do'n n» 
cheudna. 

26 Agus chèmhdaich e thairia i ie ; 
h-òr fìor-ghlan, a mullach, agus a . i 
taobhan mu'n cuairt, agus a h-adh- ji 
aircean ; agus Hnn e coron òir dh'i I 
mu'n cuairt. 

27 Agus Hnn e da fhailbheig òir | ] 
dh'i fuidh a coron, aig a dà oisinn, air j 
a dà thaobh, gu bhi -'nan àitibh do na i 
bataichibh chum a giùlan leo. 

28 Agus Hnn e na bataichean do \\\ 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich 6 h 
thairis iad io h-òr. CAIB. XXXVIII. $9 Agus rìnn e an oladh-ungaidh 
ùaomh, agus an tùis fhìor-ghlaa do 
cpìosraidh chùbhraidh, aièiroibre an 
lèigh. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS i'inn e altair na h-iobairt- 
loisgte do fhiodh sitim: cùig 
làmha-coille a fad, agus cùig làmha- 
coille a leud,(6/ta t ceilhir-chearnach,) 
agus tri làmha-coille a h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air 
a ceithir oisinnibh s bha a h-adhairc- 
ean do'n m cheudna ; agus chòmh- 
daich e thairis i le h-umha. 

3 Agus Hnn e uile shoithichean na 
li-altarach, na h-aighnean, agus na 
sluasaidcan, agus na cuachan, agus 
na greimichean, agus na h-aighnean 
teine : a soithichean uile i'inn e a 
eJA'umha. 

4 Agus i-inn e do'n altair cliath do 
lìon-obair umha, f'a cuairLgu h-ìosal, 
gu ruig a meadhon. 

5 Agus thilg e ceithir failbheagan 
do cheithir oisinnibh na clèith umha, 
gu bhi 'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus Hnn e na bataichean do 
fhiodh sitim. agus chòmhdaich e 
thairis iad ie h-umha. 

7 Agus chuir e na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h- 
altarach, chum a giùlan leo : fàs ie 
bòrdaibh i'inn e i. 

8 Agus rinne an soitheach-ionnlaid 
a tWumha, agus achos a dh'umha,.do 
Bgàthanaibh nam ban, a chruinnich 
'nam buidhnibh aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

9 Agus i'inn e a' chùirt air an taobh 
mu dheas, ris an àirde deas : bha cùirt- 
einean na cùirte do anart grinn 
toinnte, ceud làmh-chcille airfad > 

10 Am puist fichead, agus am buinn 
umha fichead ; bha cromagan nam 
post agus an cuairteagan a dA'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath, 
Iha na cùirteine do cheud làmh- 
choille ; am puist fichead, agus am 
buinn umha fichead : cromagan nam 
post, agus ancuairteagan a dA'airgiod. 

12 Agus air an taobh an iar bha 
Cùirteine do ieth-cheud làmh-choille ; 
am puist deich, agus am buinn deich : 
cromagan nam post agus an cuairt- 
eagan a dfc'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear i-is an 
aird an ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cùig làmha-coille deug ; am 
puist tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh eile do 
gheata na cùirte, air an làimh so ag- 
us air an làimh ud, bha cùirteine do 
chùig làmha-coille deug; am puist 
tri, agus am buinn tri. 

16 Bha cùirteinean na cùirte uile 
mu'n cuairt a dA'anart grinn toinnte. 

17 Agus bha buinn nam post a dh'- 
umha ; cromagan nam post, agus an 
cuairteagan a dA'airgiod, agus còmh- 
dach an ceann a dA'airgiod ; agus bha 
uile phuist na cùirte air an ceangal 
tnu'n cuairt ìe h-airgiod. 18 Agus bha 'm brat air son gcata 
na cùirte 'na obair shnàthaid do 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn 
toinnte : agus b'e fichead làmh-choillo 
'fhad, agus b'e 'àirde san leud cùig 
làmha-coille, a' coimhfhreagairt do 
chùirteinibh na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am 
buinn umha ceithir; an cromagaii 
a dA'airgiod, agus còmhdach an 
ceann, agus an cuairteagan a dh'- 
airgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' 
phàilliuin, agus na cùirte mu'n cuairt, 
adli'umha. 

21 Is e sin àireamh nithe a' phàili- 
iuin, pàilliuin na Fianuis, mar a dh'- 
àirmheadh iad, a i'èir àithne Mhaois 
air son seirbhis nan Lebhitheach, ìe 
làirnh Itamair, mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

23 Agus I'inn Besaleel mac Uri, 
mhic Shur do thrèibh Iudah, gach 
m a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; 

23 Agus maille Hs Aholiab, mac 
Ahisamaich, do thrèibh Dhain, gearr- 
adair, agus oibriche ealanta, agus 
fear oibre grèise ann an gorm, agus 
ann an corcur, agus ann anscarlaid, 
agus ann an anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am 
feum san obair, ann an uil' obair an 
ionaid naoimh, eadhon òr an tabhart- 
ais,naoitàlanna fichead, agus seachd 
ceucl agus deich secel 'ar fhichcad, a 
reir seceil an ionaid naoimh 

25 Agus Ve airgiod na muinntir a 
dh'àirmheadh do'n choimhthionaì, 
ceud tàlann, agus mìle agus seachd 
ceud agus cùig secel deug agus tri 
fìchead, ai-èir seceil an ionaid naoimh. 

26 Becah air son gach fir, 's e sln 
leth seceil, a i'èir seceil an ìònaid 
naoimh, air songach aon a chaidh gu 
bhi air an àireamh,o fhichead b.iiadh n' 
a dh'aois agus os a cheann, air son 
shè ceud mìle agus thri mìle agus 
chùigceud agus icth-cheud /ca»\ 

27 Agus do'n cheud tàlann airgid 
thilgeadh buinn an ionaid naoimh, 
agus buinn an roinn-bhrait; ceud bohn 
do'n cheud tàìann, tàlann do gach 
bonn. 

28 Agus do'n mhìle agus sheachd 
ceud agus a' chuig secel deug agus tri 
fichead, rinn e cromagan do na puist, 
agus chòmhdaich e 'n cinn, agus chuir 
e cuairteagan mu'n timchioll. 

29 Agus b'e umha an tabhartais 
deich agus tri fichead tàlann, agus dà 
mhìle agus ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e ie sin na buinn do 
dhorus pàilliuin a' choimhthionail, 
agus an altair umha, agus a' chliath 
umha aice, agus soithichean na h- 
altarach uilc. 

31 Agus buinn na cùirte mu'n 
cuairt, agus buinn geata na cùirte, 
agus uile phinneachan a phàilliuin, 
agus uile phinneachan na cùirte mu'n 
cuairt. 84 ECSODUS. 

OAIB. XXXIX. 

AGUS do'n ghorm, agus aVn chor- 
cur, agus do'n scarlaid, finn iad 
èididh frithealaidh, gu frithealadh 
san ionad naomh, agus finn iad èid- 
idh naomh do Àaron ; mar a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

2 Agus finn e 'n ephod do òr, do 

f;horm, agus do chorcur, agus do scar- 
aid, agus do anart grinn toinnte. 

3 Àgus hhuail iad a mach an t-òr 
'na ieacaibh tana, agus ghcarriad e 
*na shnàithnibh, a chum oibreachadh 
am measg a' ghuirm, agus am measg 
a' chorcuir, agus am measg na scar- 
laid, agus am measg an anairt ghrinn 
le h-obair ealanta. 

4 Einn iad mìrean-guailne dh'i, 
ceangailte H chèile air a dà fhoir : mar 
Din chuireadh ri chèile i. 

5 Agus fcAacrios rìomhach nah-eph- 
oid a bha air a h-uachdar, do'n ni 
cheudna, afèir a h-oibre fein ; eadhon 
do òr, do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte; maradh'àithnanTigh- 
earna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics 
ceangailte ann am failibh òir, air an 
gearradh ìe gearradh seulaidh, ie 
ainmibh chloinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na 
h-ephoid, gn bhi 'nan clacha cuimh- 
ceachain do chloinn Israeil ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

3 Agus finn e 'n uchd-èididh le 
h-obair ealanta, a fèiroibrena h-eph- 
oid, do òr, do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach ; f inn iad 
an uchd-èididh dà-fhillte; reis a 
fad, agus rèis a leud ; bha i da-fhillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir 
sreathan chlach : a' cheud sreath, 
sardius, topas, agus carbuncul : so a' 
oheudsreath. 

11 Agus an dara sreath, emerald, 
saphir, agus daoìmein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, 
agus ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, 
onics, agus iasper : bha ìad air an 
ceangal ann am failibh òir 'nan suidh- 
eachadh. 

14 Agus bha na clachan a fèir ainm- 
eanna chloinn Israeil, a dhà-dheug a 
teir an ainmeanna, le gearradh seul- 
aidh, gach aon aca ie h-ainin fein, a 
feir an dà threibh dheug. 

15 Agus'f inn iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig na cinn, a dA'obair 
shnìomhta dA'òr flor-ghlan. 

16 Agus iinn iad dà fhail òir, agus 
dà fhàinne òir: agus chuir iad an dà 
fhàinno air dà cheann na h-uchd- 
èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabhruidh 
shnìomhta san dà fhàinno air cinn na 
n-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà chcann 
na dà shlabhruidh shnìomhta san dà 
fhail, agus chuir siad iad air mliv ibh-guailne na h-cphold, sXr a t/cak i 
aobh. 

19 Agus i-Lnn iad dà fhàinne oir, : 
agus chuir siad iad air dà cheann na i 
h-uchd-èididh, air an iomall deth, aj 
bha air taobh na h-ephoid a stigh. 

20 Agus finn iad dà fhàinne òir 
tile, agus chuir siad iad air dà thaobh 
na h-ephoid gu h-ìosal, leth fis a' 
chuid bheoil dith, fa chomhair a' 
choimhcheangail eile, os ceann crios 
rìomhach na h-ephoid. 

21 Agus cheangail iad an uchd-èid- 
idh ìeis a fàinnibh ri fàinnibh na h- 
ephoid ie èill ghuirm, a chum gu'm 
bitheadh i os ceann crios rìomhach 
na h-ephoid, agus nach biodh an 
uchd-èididh air a fuasgladh o'n eph- 
oid ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

22 Agus finn'e falluinn na h-ephoid 
arfA'obair fhighte, uile do ghorm. 

23 Agus bha toll am meadhon na 
falluinn, mar tholl lùirich-mhàillich, 
a^Msfoirtimchioll a tuill, a chum nach 
reubtadh i. 

24 Agus finn iad air iomallaibh na 
falluinn pomgranata do ghorm, agus 
do chorcur, agw do scarlaid, agus do 
anart toinnte. 

25 Agus f inn iad! cluig a ctò'òr fìor- 
ghlan, agus chuir iad na cluig eadar na 
pomgranatan, air iomali na falluinn 
mu'n cuairt eadar na pomgranata : 

26 Clag agus pomgranat, clag agus 
pomgranat, air iomall na falluinn 
mu'n cuairt, a fhrithealadh innte ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

27 Agus f inn iad còtaichean a rfA'an- 
art grinn, a òVi'obair fhighte,air son 
Aaroin agus a chuid mac. 

28 Agus crùn-sagairt a dA'anart 
grinn, agus boineidean sgiamhach a 
rfA'anart grinn, agus briogais anairt 
a rfA'anart grinn toinnte. 

29 Agus crios do anart grinn 
toinnte, àgus do ghorm, agus do chor 
cur, agus do scarlaid, a d/i'obair 
shnàthaide: mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

30 Agus finn iad Ieac a' chrùin 
naoimh a o*A'òr fìor-ghlan, agus 
sgrìobh iad oirre sgrìobhadh, cosmhuil 
ri gearradh seulaidh, NAOMHACHD 
DO'N TIGHEARNA. 

31 Agus cheangail iad fithe iall do 
ghorm,g'a daingneachadh air a'chrùn 
gu h-ard ; mar a dh'àithn an Tighear- 
na do Mhaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' ob- 
airpàilliuin bùtha a choimhthionail : 
agus f inn clann Israeil a fèir gach ni 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois; 
mar sin finn iad. 

33 Agus thug iad am pàilliun gu 
Maois, am bùth, agus 'airneis uile, a 
chromagan, abhùird, a chroinn, agus 
a phuist, agus a bhuinn ; 

34 Agus an còmhdach do chroicnibh 
feitheachan air an dath dcarg, agus 
an còmhdach do chroicnibh bhroc, 
agus brat a' chòmhdaich t 35 Airc na Fianuis, agus a bataich- 
ean, agus a' chaithir-thròcair ; 

36 Am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an t-aran taisbeanta ; 

37 An coinnleir fìor-ghlan agus a 
lòchrain, eadhon a lòchrain gu bhi air 
an cur ann an ordugh, agus a shoith- 
lchean uile, agus an oladh a chum 
soluis ; 

33 Agus an altair òir, agus an oladh- 
ungaidh, agus an tùis chùbhraidh, 
agus am brat air son doruis a' phàill- 
'■■ iuin ; 

i 39 An altair umha, agus a cliath 
i umha, a bataichean, agus a soithich- 
j ean uile, an soitheach ionnlaid agus 

' 40 Cùirteinean na cùirte, a'puist, ag- 
us a buinn, agus am brat air son geata 
na cùirte, a cuird, agus a pinneachan, 
agus uile shoithichean seirbhis a' 
phàilliuin, air son bùtha a' choimh- 
thionail ; 

; 41 Eudach an fhrithealaidh gu frith- 
ealadh san ionad naomh', an t-eudach 
- naomh' air son Aaroin an t-sagairt, 
i agus eudach a chuid mac, a fhrith- 
I ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 
| 42 A rèir gach ni a dh'àithn an Tigh- 
I carnado Mhaois.mar sin rinnclann 
I Israeil an obair uile. 
! 43 Agus dh'amhairc Maois air an 
j obair uile, agus, feuch, Hnn iad i mar 
| a dh'àithn an Tighearn, eadhon mar 
sin i-inniad i: agus bheannaichMaois 
iad. 

CAIB. XL. 

AGTJS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag radh, 

2 Air a' cheud là do'n cheud mhìos 

cuiridh tu suas pàilliun bùtha a' 

choimhthionail. 
! 3 Agus cuirìdh tu ann àirc na Fian- 

uìs, agus folaichidh tu 'n àirc leis an 
1 roinn-bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, 
j agus cuiridh tu 'n ordugh na nithe a 

ta gu bhi air an cur an ordugh air ; 
; agus bheir thu stigh an coinnleir, agus 
| lasaidh tu a ìòchrain. 

ò Agus suidhichidh tu'n altair òir 

a ta chum na tùise fa chomhair àirce 

na Flanuis, agus cuiridh tu brat an 

doruis tis a' phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na 
h-ìobairt-loisgte fa chomhair doruis 

j pàilliuin bùtha a' choimhthionail. 

7 Agus suidhichidh tu 'nsoitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choimhthionaìl 
agus an altair, agus cuiridh tu uisgc 
ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt 
mu'n cuairt, agus crochaidh tu suas 
am brat aig geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ung- 
aidh, agus ungaidh tu am pàilliun, 

j agus gach ni a ta ann, agus naomh- 
I aichidh tu e, agus a shoithichean uile : 

agus bithidh e naomh. 
j 10 Agus ungaidh tu altair na h-iob- 
; alrt-loisgte, agus a soithichean uile, 
I agus naomhaichidh tu an altair : agus 

bithidh-an altair ro-naomha. 3. XL. 65 

11 Agus ungaidh tu an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, agus naomhaich- 
idh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus 
a mhic gu dorus bùtha a' choimh- 
thionail, agus ionnlaididh tu iad le 
h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an 
t-eudach naomha, agus ungaidh tu e, 
agus naomhaichidh tu o ; agus frith- 
eilidh e dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuirìdh tu còtaichean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh' 
ungthu 'n athair, agus fritheilidh iad 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt; 
oir bithidh gu dcimhin an ungadh- 
san dhoibh a chum sagartachd sior- 
ruidh air feadh an ginealacha. 

16 Agus rinn Maois a fèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha : mar sin 
rinn e. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, san 
dara bliadhna, air a' cheud là do'n 
mhìos, a chuireadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàill- 
iun agus dhaingnich e a bhuinn. agus 
chuir e suas a bhùird, agus chuire 
stigh a chroinn, agus thog e suas a 
phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os 
ceann a' phàilliuin, agus chuir e 
còmhdach a' bhùtha air os a cheann : 
mar a dh* àithn an Tighearna do 
MhaOiS. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an 
Fhianuis anns an àirc, agus chuir e na 
bataichean air an àirc, agus chuire a* 
chaithir-thròcair air an àirc os a 
ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n 
phàilliun, agus chuir e suas brat a' 
chòmhdaich, agus chòmhdaich e àirc 
na Fianuis : mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am 
bùth a choimhthionail, air taobh a' 
phàilliuin mu thuath, an taobh a 
muigh do'n roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an 
ordugh air, ann an làthair an Tigh- 
earna ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann 
ara bùth a' choimhthionail, thali fa 
chomhair a' bhùird, air taobh a' phàill- 
iuin i-is an àirde deas. 

25 Agus ìas e na lòchrain ann an 
làthair an Tighearna ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

26 Àgus chuir e 'n altair òir ann 
am bùth a' choimhthionail, air beul- 
aobh an roinn-bhrait. 

27 Agus toisg e tùis chùbhraidh 
oirre ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat aig 
dorus a' phàilliuin. 

29 Agus chuir e altair na h-Iobairt- 
loisgte làimh H dorus pàilliuin bùtha 
a' choimhthionail, agus thug e suas 
oirre an ìobairt-loisgte, agus an tabh- jS LEBHITICUS. artas-bìdh ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach-ionn- 
laid eadar bùth a' choimhthionail 
agus an altair, agus chuir e uisge ann, 
a dh'ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus 
Aaron, agus a mhic, an làmhan agus 
an cosan aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, agus gu 
tcachd am fagus do'n altair, dh'ionn- 
laid siad iad fèin, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt tim- 
chioll a' phàilliuin agus na h-altarach, 
agus chuir e suas brat geata na cùirte : 
mar sin chrìochnaich Maois an ob- 
tvir 34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an 
Tighearn am pàilliun. 

35 Agus cha b'urrainn Maois dol a 
stigh do bhùth a' choimhthionail, a 
chionn gu'n do ghabh an neul còmh- 
nuidh air, agus gu'n do ìion glòir an 
Tighearn am pàilliun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul 
suas o mhullach a' phàilliuin, chaidh 
clann Israeil air an aghaidh 'nan uile 
thurusaibh : 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, 
an sin cha do thriall iad gus an là san 
d'èirich e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn 'air a' 
phàilliun san là, agus bha teine air 
san oidhche, ann an sealladh thighe 
Israeil uile, air feadh an uile thurusan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

\ GUS ghairm an Tighearnair Maois, 
rx agus ìabhair e ris & pàilliun a 
choimhthionail, ag ràdh, 

2 Labhair ii cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma bheir duine sam bith 
agaibh tabharta3 a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, bheir sibh bhur tabhartas 
do'n sprèidh, eadhon do'n bhuar agus 
do'n treud. 

3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 
'ua ìobairt-loisgte, 'thugadh e seachad 
beathach firionn gun ghaoid : aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail bhcir e 
seachad e d'a shaor thoil fèin, an 
làthair an Tighearn. 

4 Agus cuiridh ,e a ìàmh air ceann 
ha h-ìobairt-loisgte : agus gabhar air a 
shon j, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an 
làthair an Tighearn : agus bheir na 
sagairt, mic Aaroin, ìeo anfhuil,agus 
crathaidh iad an fhuil mu'n cuairt air 
an altair, a ta aig dorus pàilliuin a* 
choimhthionail 

6 Agus fionnaidh e an Ìobairt-Ioisgte, 
agus gearraidh e i 'na mìribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sag- 
airt teine air an altair, agus leagaidh 
ìad fiodh ann an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, mic 
Aaroin, na mìrean, an ceann, agus 
an t-saill, ann an ordugh air an fhiodh 
a ta air a-n teine, a tha air an altair. 

9 Ach a mhionach agus a chosan 
nighidh e ann an uisge : agus loisgidh 
an sagart an t-iomlan air an altair, 
mar ìobairt-loisgte. tabhartas a bheir- 
ear suas ie teine, a dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearn; 

10 Agus ma's ann do na treudaibh 
a Ihios a thab.hartas,e«cMon do na caor- 
aich, no do na gabhraibh, chum lob- 
airt-loisgte ; 'na bheathach firionn gun 
ghaoid bhcir e ieis e. 

11 Agus marbhaidh se caigtaobh 
na h-altarach mu thuath ann an làth- 
air an Tighearn : agus crathaidh 
na sagairt, mic Aaroin, 'fhuil air an 
rdtair mu'n cuairt 12 Agus gcarraidh e 'na mhìribh e, 
maille i-'a cheann agus r'a shaill ; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugrt 
air an fhiodh a ta air an teine, a tha 
air an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus 
na cosan ìe h-uisge; agus bheir an 
sagart ieis an t-iomlan, agus loisgidh 
e air an altair e, mar ìobairt-loisgte, 
tabhartas a bheirear suas ie teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a 
bhìos a thabhartas do'n Tighearna 
chum ìobairt-loisgte, an sin bheir e a 
thabhartas do thurturaibh, no do chol- 
umanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum 
na h-altarach, agus snìomhaidh e a 
cheann deth, agùs loisgidh e air an 
altair e ; agus fàisgear a mach 'fhuil 
air taobh na h-altarach. 

16 Agus spìonaidh e a gheuban as 
maille i'a chlòimh, agus tilgidh e 
làimh Hs an altair e, air an taobh an 
ear, a dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille t'a sgiath- 
aibh e, ach cha roinn e o chèile e : agus 
loisgidh an sagart e air an altair, air 
an fhiodh a ta air an teine, mar ìob- 
airt-loisgte, tabhartas a bheirear suas 
ìe teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

CAIB. II. 

AGUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, 
bithidh a thabhartas do phlùr min : 
agus dòirtidh e oladh air, agus cuiridh 
e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidh e as Iàn a 
dhuirn d'a phlùr, agus d'a oladh, 
maille Fa thùis uile ; agus loisgidh an 
sagart a chuimhneachan air an altair, 
gu bhi 'na thabhartas air a thoirt suas 
le teine, a dh'fhàile cùbhraiclh do'n 
Tighearn. 

3 Agus fuigheall an tabhartais-bhìdh, 
ffl le Aaron agus io 'mhic e: is ni ro- 
naomha e do thabhartasaibh an Tlgh- 
earn air an toirt suas ic tcino. CAIB. III. 87 4 Agus ma bheir thu seachad tabh- 
artas-bìdh air a dheasachadh san 
àmhuinn, is breacagan nco-ghoirtich- 
te do phlùr mìn measgta ìe h-oladh a 
Ihios ann, no dearnagan neo-ghoirtich- 
to ungta ie h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh air a 
dheasachadh ann an aghann a bhios a'd' 
thabbartas, bithidh e do phlùr mìn 
neo-ghoirtichte, measgta ie h-oladh. 

6 ltoinnidh tu e 'na mhìribh, agus 
dòirtidh tu oladh air ; i» tabhartas- 
.bìdh a t'ann. 

7 Agus ma bhios do thabhartas 'na 
thabhartas-bìdh o'n aghann-ròstaidh, 
'iithear e do phlùr mìn ie h-oladh. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, 
% nìthear do na nithibh so, chum an 
righearn : agus an uair a thaisbeanar 
:Io'n t-sagart e, bheir se e chum na 
h-altaracn. 

9 Agus gabhaidh an sagart as 
m tabhartas-bhìdh cuimhneachan 
Ihcth, agus loisgidh se e air an altair : 
's tabhartas o tA'ana air a thoirt suas 
e teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

10 Agus an ni a dh'fhàgar do'n tabh- 
irtas-bhìdh, is le Aaron agus le 'mhic 
• : tha e 'na ni ro-naomha do thabh- 
irtais an Tighearn air an toirt suas 
:e teine. 

, n Cha deanar tabhartas-bìdh sam 
rith, a bheir sibh a dh'ionnsuidh an 
Eighearna, ie taois ghoirt ; oir cha 

: oisg sibh a bheag do thaois ghoirt, no 
lo mhil, ann an tabhartais an Tigh- 
ìarn a bheirear suas ìe teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud 
i -oraidh, bheir sibh seachad e do'n 

Tighearn : ach cha loisgear air an 
, iltair e chum fàile chùbhraidh. 

13 Agusgachtabhartas-bìdhabheir 
j! hu ieat, ni thu blasda ìe salann : cha 

nhò a ìeigeas tu le salann coimh- 
heangail do Dhè bhi dh'easbhuidh air 
; lo thabhartas-bìdh : le d' thabhartais 
lile bheir thu seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabh- 
irtas-bìdh do d' cheud thoradh do'n 
Cighearna, bheir thu seachad mar an 

1 abhartas-bìdh do d' cheud thoradh, 
liasa glasa do arbhar cruaidhichte 
eis an teine, eadhon sìol buailte as na 

I liasaibh ùra. 

f 15 Agus cuiridh tu oladh air, agus 
I eagaidh tu tùis air : is tabhartas- 
ùdh e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimh- 
leachan, cuid d'a arbhar buailte, agus 
uid d'a oladh, maille i'a thùis uiìe : 
: s tabhartas e a bheirear suas ìe teine 
I lo'n Tighearn. 

CAIB. III. 
GUS ma bhìos a thabhartas o chwm 
ìobairt tabnartasan-sìth, ma's 
,nn do'n bhuar a bheir e seachad e, 
na's firionn no boirionn e, bheir e 
eachad e gun ghaoid an làthair an 
Jighearn. 

2 Agus cuiridh e a iàmh air ceann 
• thabhartais, agus marbhaidh se e aig 
.otus pàilliuin a' choimhthionail : ag- us crathaidh mic Aaroin, na sagartan, 
an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad do ìobairt 
nan tabhartas-sìth, tabhartas a bheir- 
ear suas ie teine do'n Tighearn : an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agus an t-saill uile a fA'air a' mhion- 
ach. 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta air an loch-'lèin, agus an 
sgairt a ta os ceann nan àinean; maille 
i-is na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air 
an altair, air an ìobairt-loisgte, a ta air 
an fhiodh a fA'air an teine : is tabh- 
artas e a bheirear suas ie teine, 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

6 Agus ma's ann do 'n treud o bhios 
a thabhartas chum ìobairt tabhartas- 
an-sìth do'n Tighearn, firionn no boi- 
rionn ; bheir e seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a 
thabhartas, bheir e seachad e an làth- 
air an Tighearn. 

8 Agus cuiridh e a ìàmh aìr ccann 
a thabhartais, agusmarbhaidhsee fa 
chomhair pàiìliuin a' choimhthionail: 
agus crathaidh mic Aaroin 'fhuil air 
an altair mu'n cuairt. 

9 Agus bheir e seachad ct*ìd do ìob- 
airt nan tabhartas-sìth, mar thabh- 
artas a bheirear suas ìe teine do'n 
Tighearn? a shaill agus an t-earball 
uile, teann air a' chnàimh-dhroma 
bheir e air falbh e : agus an t-saill a 
ta còmhdachadh a' mhionaich, agus 
an t-saill uile a ta air a' mhionach, 

fu Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, 
agus an sgairt os ceann nan àinean 
maille ris na h-airnibh, bheir e air 
falbh i. 

11 Agus loisgidh an sagart e air an 
altair; is e biadh an tabhartais a bheir- 
ear suas ie teine do'n Tighearn. 

12 Agus ma's gabhar a bhios 'na 
thabhartas, bheir e seachad i an làth- 
air an Tighearn. 

13 Agus cuiridh e a ìàmh air a ceann 
agus marbhaidh e i fa chomhair pàill- 
iuin a' choimhthionail: agus crath- 
aidh mic Aaroin a fuil air an altair 
mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a 
thabhartas, eadhon tabhartas a bhcir- 
ear suas ie teine do'n Tighearn ; an 
t-saill a tha còmhdachadh a' mhion- 
aich, agus an t-saill uile a ta air a' 
mhionach, 

15 Agus an da àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh Hs an loch-'lèin, 
agus an sgairt os ccann nan àincan ; 
maille ris na . h-airnibh, bheir e 
air falbh i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad nir 
an altair : is iad biadh an tabhartuia 
a bheirear suas ie teine, chum fàile 
chùbhraidh. An t-saill uile is leis an 
Tighearn. 

17 Bìthidìi e na l-eachd bith-bhuan 
do'r ginealachai'oh air feadh bhur n 

I àiteacha-còmnnuidh uile, nach ith 
sibh saiil no fuil sam bitb. i 68 LEBHITICUS. CAIB. IV. 

AGUS tabhair an Tighearna H Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair H cloinn Israeil, agràdh, 
Ma pheacaicheas anam trìd aineolaìf> 
an aghaidh aoin sam bith a dh' àith 
eantaibh an Tighearn (a thaobh nithe 
nach bu chòir a dheanamh) agus gu'n 
dean e ni an aghaidh aoin diubh ; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a 
chaidh ungadh, a rèir peacaidh an t- 
sluaigh ; an sin thugadh e air son a 
pheacaidh a pheacaich e, tarbh òg gun 
ghaoid a dh'ionnsuidh an Tighearna 
chum ìobairt-pheacaidh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail an làthair 
an Tigheam ; agus cuiridh e a tàmh 
air ceann an tairbh, agus marbhaidh 
e 'n tarbh an làthair an Tighearn. 

5 Agus gabhaidh an sagart a chaidh 
ungadh, cuid do fhuil an tairbh, agus 
bheir e i gu pàilliun a' choimhthionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur 
san fhuil, agus crathaidh e cuid do'n 
fhuil seacha uairean an làthair an 
Tighearna, fa chomhair roinn-bhrait 
an ionaid naoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cnìd do'n 
fhuil air adhaircibh altarach na tùise 
cùbhraidh am fianuis an Tighearn, a 
ia ann am pàilliun a' choimhthionail ; 
agus dòirtidh e fuil an tairbh uile aig 
bun altarach na h-ìobairt-loisgte, &ta 
aig dorus pàilliuin a' choimhtnionail. 

8 Agus uile shaill tairbh na h-ìob- 
airt-pheacaidh bheir e air falbh uaith ; 
an t-saill a tacòmhdachadh a' mhion- 
aich, agus an t-saiil uile a ta air a' 
mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus ant-saìll a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-lèin, agus 
an sgairt os ceann nan àinean ; maille 
l'is na h-airnibh bheir e air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobairt nantabhartas-sìth; agus loisg. 
idh an sagart iad air altair na h-ìob- 
airt-loisgte. 

11 Agus seice an tairbh, agus'fheoil 
uile, maille i-'a cheann, agus maille 
r'a chosan, agus a rnhionach, agus a 
ghaorr, 

12 Eadhon an tarbh gu h-iomlan 
giùlainidh e mach an taobh a muigh 
do'n champ gu h-ionad glan, far an 
dòirtear a mach an luath, agus loisg- 
idh e air an fhiodh e le teine : far an 
dòirtear a mach an luath, loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimh- 
thional Israeil uile trìd aineolais, ag- 
us gu bheil an ni folaichte o shùilibh 
a' chomhchruinnich, agus gu'n d'rinn 
iad ni-eigin an aghaidh aoin sam bith 
a dh'àitheantaibh an Tighearn, a 
thaobh nithe nach bu chòir a dhean- 
amh, agus gu bhcU iad ciontach ; 

14 An uair a bhios am peacadh, a 
pheacaich iad 'na agliaidh, aithnichte, 
an sin bheir an comhchruinneach 
Eeachad tarbh ògair son a' pheacaidh, 
agus bholr iad e fa chomhair pàilliuin 
a' choimhthionail. i 

l£» Acua cuividh scanairean a' choimhthionall an làmhan air ceann 
an tairbh an làthair an Tighearn; 
agus m rbhar an tarbh an làthair an , , 
Tighearn. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh i 
ungadh cuid do fhuil an tairbh £u - 
pàilliun a' choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur 
ann an cuid do'n fhuil, agus crathaidh 
e i seachd uairean an làthair an Tigh- 
earna, fa chomhair an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n fhuil 
air adhaircibh na h-altarach a ta am 
fìanuis an Tighearn, a ta ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, agus dòirtidh j 

e mach an fhuil uile aig bun altarach -;! ; 
na h-ìobairt-loìsgte, a ta aig dorus § • 
pàilliuin a' choimhthionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaill uile % |oi 
uaith. agus loisgidh e i air an altair. ' 

20 Agus ni e Hs an tarbh mar a 
Hnn e H tarbh nah-ìobairt-pheacaidh, 
mar sin ni e Hs : agus ni an sagart 
rèite air an son, agus bheirear maith- 
eanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an 
taobh a muigh do'n champ, agus 
loisgidh se e mar a toisg e 'n ceud 
tarbh : is ìobairt-pheacaidh e air son 
a' chomhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdaran, 
agus a ni e ni-eigin trìd aineolais an 
aghaidh aoin sam bith a dh'àithean- 
taibh an Tighearn a Dhè, a thaobh nithe 
nach bu chòir a dheanamh, agus gu 
bheil e ciontach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich 
e, g'a fhios ; bheir e leis m<tr a thabh- 
artas meann do na gabhraibh, beath. I 
ach firionn gun ghaoid. 

24 Agus cuiridh e a làmh air ceann 

a' mhinn, agus marbhaidh se e san I 
ionad anns am marbh iad an ìobairt. 
loisgte ann an làthair an Tighearn : 
is ìobairt-pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh an sagart cuid 
do fhuil na h-ìobairt-pheacaidh te 
'mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh i 
alfearach na h-ìobairt-loisgte, agus 
dòirtidh e mach a fuil aigbun altarach 
na h-ìobairt-loisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air I 
an altair, mar a loisgear saill ìobairt | 
nan tabhartas-sìth : agus ni an sagart 
rèite air a shon a thaobh a pheacaidh, 
agus maithear dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach 
do shluagh na dùthcha trìd aineolais, 
an uair a ta e 'deanamh ni-eigin an j 
aghaidh aoin sam bith a dh'àithean- 
taibh an Tighearn, a thaobh nithe nach | 
bu chòir a dheanamh, agus gu bheil e i 
ciontach : 

28 Ma thig a pheacadh, a pheacaich !i 
e, g'a i'hios ; an sin bheir e teis mar a | 
thabhartas meann do na gabhraibh, 
beathach boirionn gun ghaoid, air sott 

a pheacaidh a pheacaich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann j 
na h-Iobairt-pheacaidh, agus marbh. I 
aidh o an ìobairt-pheacaidh ann an |j 
ionad na h-ìobairt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sftgtvrt cuid h CAIB. V 89 H i*a fuil le 'mheur, agus cuiridh e » air 
■wadhaircibh altarach na h-ìobairt- 
-flloisgte, agus dòirtidh e mach a fuil 
liuile aig bun na h-altarach. 
I 31 Agus bheir e aisde a sailluile, 
'llmar a bheirear an t-saill à h-ìobairt 
iinan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an 
'liBflgart t* air an altair, a chum fàile 
'lichùbhraidh do'n Tighearn : agus hi 
m an sagart rèite air a shon, agus bheir- 
■! ear maitheanas dha. 
I 32 Agus ma bheir e ieis uan mar a 
"'l thabhartas air son peacaidh, bheir e 

i teis uan boirionn gun ghaoid. 

|l 33 Agus cuiridh e a ìàmh air ceann 
'lf-an tabhartais-pheacaidh, agusmarbh- 
>|i aidh se e mar ìobairt-pheacaidh san 
I ionad anns am marbh iad an ìobairt- 
igj loisgte. 

[i 34 Agus gabhaidh an sagart cuìd 
f do fhuil na h-ìobairt-pheacaidh ie 
>l 'mheur, agus cuiridh e i air adhairc- 
I ibh altarach na h-ìobairt-loisgte, ag- 

I us dòirtidh e mach a fuil uile aig bun 
l,i na h-altarach. 

I 35 Agus bheir e aisde a saill uile, 
li mar a bheirear air falbh saill an uain 

II o ìobairt nan tabhartas-sith ; agus 
■i loisgidh an sagart iad air an altair, a 
I rèir nan tabhartas a bheirear suas ìe 
I teine do'n Tighearn : agusni an sagart 
I rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
| a Hnn e, agus maithear dha e. 

CAIB. V. 

I| A GUS ma pheacaicheas anam, agus 
I iv gu'n cluinn eguth mionnachaidh, 

I agus g*r fianuis e, a chunnaic no is 
l< fiosrach air a' ckuis, mur cuir e 'n cèill 
li », an sin giùlainidh e a chionta : 

'2 No ma bheanas anam H ni sam 
|i bith neòghlan, ma's cairbh fiadh- 

II bheathaich neòghloin e, no cairbh 
8 eprèidhe neòghloin, no cairbh ni neò- 
I ghloinashnàigeas,agus ean-fhiosrach 
I air ; bithidh esan mar an ceudna neò- 

ghlan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e H neòghloine 
I duine, ge b'e air bith an neòghloine 
[ leis an salaichear duine, agus gu bheil 
|j e an-fhiosrach air ; an uair is fios da 

I e, an sin bithidh e ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam, ag 

II ràdh ie 'bhilibh gu'n dean e olc, no 
[] gu'n dean e maith, ge b'e air bith e a 
[I fabhras duine ìe mionnaibh, agus gu 
I bheil e an-fhiosrach air; an uair is 
I fios da e, an sin bithidh e ciontach 
j; ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e 
I ciontach do aon do na nithibh sin, 
! gu'n aidich e gu'n do pheacaich e san 

m sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaont- 
} ais a dh'ionnsuidh an Tighearn air son 

ii a pheacaidh a pheacaich e, beathach 
| boirionn o'n treud, uan, no meann o 

na gabhraibh, mar ìobairt-pheacaidh : 
| agus hi an sagart rèite air a shon a 
| thaobh a pheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt 
| teis, an sin bheir e ieis air son a choire 
I 8, Hnn e, dà thurtur, no dà choluman 
| b^i a dh'ionnsuidh an Tighearna; fear a chum ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eile chum ìobairt-loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuldh 
an t-sagairt, agus bheir esan seachad 
am fear a ta chum na h-iobairt-pheao 
aidh air tùs, agus snìomhaidh e a 
cheann o 'amhaich, ach cha sgar e o 
chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhuil na 
h-ìobairt-pheacaidh air taobh na h-alt- 
arach, agus fàisgear a' chuid eile do'n 
fhuil a mach aig bun na h-altarach : 
is ìobairt-pheacaidh i. 

10 Agus bheir e seachad an dara 
eun mar ìobairt-loisgte, a rèir a' 
ghnàtha : agus hi an sagart rèite aìr a 
shon a thaobh a pheacaidh a pheac- 
aich e, agus maithear dha e. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, 
no dà choluman òg a thoirt leis ; an 
sin bheir esan a pheacaich ieis mar a 
thabhartas an deicheamh cuid do 
ephah do phlùrmin, mar thabhartas 
peacaidh: cha chuir e oladh air, nl 
mò a chuireas e tùis air, oir is tabh- 
artas-peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt 
e, agus gabhaidh an sagart làn a 
dhnirn deth, eadkon cuimhneachan 
deth, agus loisgidh e air an altair c, a 
tèir nan tabhartas a bheirear suas te 
teine do'n Tighearn : is tabhartas- 
peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon 
a thaobh a pheacaidh a pheacaich e 
ann an aon diubh sin, agus maithear 
dha e : agus bithidh «m /uigheall ieis 
an t-sagart, mar thabhartas-bìdh. 

14 Agus ìabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

15 Ma hi anam coire, agus gu'm 
peacaich e trìd aineolais ann an nith- 
ibh naomha an Tighearn ; an sinbheir 
e air son a choire dh'ionnsuidh an 
Tighearna, reithe gun ghaoid o na 
treudaibh, a i-èir do mheas ìe secelibh 
airgid, a rèir seceil an ionaid haoimh, 
chum ìobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an lochd a finn e 
san ni haomha ni e coimhleasachadh, 
agus cuiridh e Hs an cùigeadh cuid, 
agus bheir e do 'n t-sagart e : agus ni 
an sagart rèite air a shon ie reithe na 
h-ìobairt-eusaontais, agus maithear 
dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, 
agus gu'n dean e aon do na nithibh 
sin a thoirmisgeadh ìe àitheantaibh 
an Tighearna bhi air an deanamh ; 
ged nach b'fhios da e, gidheadh a ta e 
ciontach, agus giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus bheir e ìeis reithe gu'n 
ghaoid o'n treud, a i-èir do mheas, 
chum ìobairt-eusaontais, a dh'ionn- 
suidh an t-sagairt : agus ni an sagart 
rèite air a shon a thaobh 'aineolais 
ìeis an deachaidh e air seacharaD 
agus gun fhios aig air ; agus maithear 
dha e. 

19 Is ìobairt-eusaontais a th'ann : 
chiontaich e gu deimhin anaghaidh 
an Tighearna. 90 Vi. 

AGUS iabha?r an Tigliearna ii 
A Maois, ag ràdb, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tigh- 
eàrn, agus gu'n (ìeau o breug d'a 
choimhcarsnach a thaohh an ni a 
thugadh dha r'a ghleidheadh, no ann 
an companas, no thaobh an ni a 
thugadh air falbh ìe h-ainneart, no 
ma mheall e a choimhearsnach ; 

3 No ma fhuair e an ni sin a chaill- 
eadh, agus gu'n d'Hnn e breug uime, 
agus gu'n d'thug e mionnan eithich ; 
anrì an aon ni dhiubh sin uile a ni 
duine, a' peacachadh annta: 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n 
do pheacaich e, agus gubheil eciont- 
ach, gu'n toir e air ais an ni sin a 
thug e air falbh ìe h-ainneart no an 
ni sin a fhuair e gu mealltach, no an 
ni sin a thugadh dha r'a ghleidheadh, 
no a chailleadh asrus a fhuair'e, 

5 No ni sam bith m'an d'thug e 
mionnan eithich ; bheir e air ais e 
saniomlan, agus cuiridh e'n cùigeadh 
cuid a thuiileadh Hs, agm bheir e 
dha-san e d'am buin e, ann an là 
'ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e teis 'lobairt-eusaont- 
ais chum an Tighearna, reithe gun 
ghaoid o'n trcud, a relr do mheas, 
mar ìobairt-eusaontais, a dh'ionn- 
suidh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon 
an làthair an Tighearn : agus gheibh 
e maitheanas a thaobh gach ni dhiubh 
sin uile a i'inn e, a'ciontachadh annta. 

8 Agus ìabhair an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a 
mhic, ag ràdh, Is e so lagh na h-ìob- 
airt-loisgte : (Is i 'n ìobairt-loisgte i, 
air son an losgaidh air an altair air 
feadh na h-oidhche uile gu maduinn, 
agus bithidh teine na h-altarach a' 
losgadh innte) 

10 Agus cuiridh an sagart trusgan 
anairt uime, agus cuiridh e briogais 
anairt air fheoil, agus togaidh e suas 
an luath a ioisg an teine ieis an iob- 
airt-loisgte air an altair, agus cuiridh 
e i làimh i'is an aitair. 

11 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, 
agus cuiridh e trusgan eile uime, agus 
giùlainidh e'n luath a mach antaobh 
a muigh do'n champ, gu h-ionad 
glan. 

12 Agus bithidh an teine air an 
aitair a' losgadh innte ; cha chuirear 
as e : agus loisgidh an sagart fiodh 
oirre gach maduinn, agus cuiridh e 
an ìobairt-loisgto ann an ordugh 
oirre, agus loisgidh e oirre saill nan 
obairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an 
altair an còmhnuidh : cha teid e idir 
as. 

14 Agus U e so lagh an tabhartais- 
bhìdh : Bheir mic Aaroin e an làthair 
on Tighearna, fa ohomhair na h- 
altarach. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuirn dheth, do phlùr an tabhartais-bhìdh, 
agus d'a oladh, agus an tùis uilo a ta 
air an tabhartas-bhìdh, agus loisgidh 
e air an altair e, chum fàile chùbh- 
raidh, eadhon cuimhneachan dheth 
do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic 
am fuigheall: maille H aran neo- 
ghoirtichte ithear e san ionad naomh ; 
ann an cùirt pàilliuin a' choimhthion- 
ail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear eie taois ghoirt : 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn 
do m' thabhartasaibh air an toirt 
suas ie teine : tha e ro-naomha, mar 
an ìobairt-pheacaidh, agus mar an- 
ìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : bithidh e 'na 
i-eachd sìorruidh air feadh bhur gin- 
ealacha thaobh tabhartasan an Tigh- 
earn air an toirt suas ie teine : bith- 
idh gach neach a bheanas Hu naomh. 

19 Agus iabhair an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

20 /3 e so tabhartas Aaroin, agus a 
chuid mac, a bheir iad seachad do'n 
Tighearna, san là a dh'ungar e ; an 
deicheamh cuid do ephah do phlùr 
mìn mar thabhartas-bìdh an còmh- 
nuidh, a ieth sa' mhaduinn, agus a 
ìeth san fheasgar. 

21 Ann an aghainn ftìthear e ie h- 
oladh, agus an uair a bhios e fuinte, 
bheir thu stìgh e: agus na mìrean 
fuinte do'n tabhartas-bìdh bheir thu 
seachad a chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearn. 

22 Agus bheir an sagart d'a mhic, a 
dh'ungadh 'na àite, seachad e : is \ 
reachd sìorruidh e do'n Tighearn } 
loisgear gu h-iomìan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh 
air son an t-sagairt gu h-iomlan: 
cha'n ithear e. 

24 Agus iabhair an Tighearna iì 
Maois, ag ràdh, 

25 Labhair H h-Aaron agus f'amhic, 
ag ràdh, Is e so lagh na h-ìobairt- 
pheacaidh: san ionad anns am marbh- 
ar an ìobairt-loisgte, bithidh an ìob- 
airt-pheacaidh air a marbhadh am 
fianuis an Tighearn : tha i ro- 
naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bhcirseach- 
ad i airson peacaidh: anns an ionad 
naomh ithear i, ann an cùirt pàill- 
iuin a choimhthionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas ir'a feoil, 
bithidh e naomh ; agus an uair a 
chrathar a bheag d'a fuil air eudach 
sam bith, nighidh tu an ni air an do 
chrathadh i anns an ionad naomh. 

23 Agus bithidh an soitheach 
creadha anns an do bhruicheadh i air 
a bhriseadh ; ach ma bhruicheadh i 
ann an coireadh umha, glanar agus 
nighear e ann an uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am 
measg nan sagart dhith : tha. i ro- 
fiaomh. 

30 Ach cha'n ithear ìobairt-pheac- 
aidh sam bith, d'an d'thugadh a bheag CAIB 

r.o'n fhull a steach do phàilliun a' 
' hoimhthionail, adheananih rèitesan 
onad haomh : loisgear san teine i. 

CAIB. VII. 
A GUS ia e so lagh na h-ìobairt-eus- 
\ aontais : tha i ro-naomh. 

2 Anns an ionad sam marhh iad an 
• ohairt-loisgte, marbhaidh iad an 

lobairt-eusaontais : agus crathaidh e 
I i, fuil air an altair mu'n cuairt 

3 Agus bheir e seachad cìhith a saill 
, lile ; an t-earball, agus an t-saill a ta 

I i òmhdachadh a' mhionaich, 
' 4 Agus an dà àra, agus an t-saill a 

a orra, a ta làimh lis an loch-'lèin, 
I -gus an scairt a ta os ceann nan àin- 

an; maille ris na h-airnibh, bheir e 
: : tir falbh i. 

I 5 Agus loisgidh an sagart iad air an 
' tltair, mar thabhartas a bheirear 
I uas ie teine do'n Tighearn : is ìob- 

lirt-eusaontais i. 
1 6 Ithidh gach firionnach am measg 
I lan sagart dhith : san ionad haomh 

thear i ; tha i ro-haomh. 
i ; 7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amh 
: itil sin an iobairt-eusaontais : is aon 
: agh dhoibh : ìeis an t-sagart a hi 
I èite ieatha, bithidh i 
I 8 Agus an sagart a bheir seachad 
i obairt-Ioisgte duine sam bith, is leis 

m t-sagart so croicionn na h-ìobairt- 
i ioisgte athuge seachad. 
1 9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh 
I ìile a dh'fhuinear ann an àmhuinn, 
I igus gach ni a dheasaichear ann an 
I ighann-ròstaidh, agus ann am mèis, 

do'n t-sagart a bheir seachad e. 

i ; 10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
iì measgta ie h-oladh agus tioram, ie 
d Inic Aaroin uile, teis gach aon uiread 

•'a chèile. 

f 11 Agus is e so lagh ìobairt nan 
■ abhartas-sìth, a bheir o seachad do'n 
Tighearna: 

ii 12 Ma's ann mar bhreith-buidheaeh- 
tis a bheir e seachad i, an sin bheir e 

I ueachad maille ris an ìobairt-bhuidh- 
I ìachais breacagan neo-ghoirtichte 
I neasgta le h-oladh, agus dearnagan 
ì ìeo-ghoirtichte ungta le h-oladh, agus 
)reacagan measgta ie h-oladh, do 
j >hlùr mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, 
I bheir e seachad mar a thabhartas, 
J jiran goirtichte, maille ii ìobairt- 
j midheachais a thabhartasan-sith. 

14 Agus dh'i sìn bheir e seachad aon 
', iis an tabhartas ioinlan, mar thabh- 
; irtas-togta do'n Tighearn, agw bith- 
3 i dh e ìeis na t-sagart a chrathas fuil 
1 iian tabhartas-sìth. 

i 15 Agus ithear feoil ìobairt a thahh- 
| irtasan-sìth air son breith-buidh- 
r [jachais, san là sin fèin anns an toir- 
: jar seachadi; cha 'n fhàg o bheag 
: Ihith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas 
: ieònach ìobairt a thabhartais, san 
. Ilà sin fèìn anns an toir e seachad 

lobairt, ithear i ; agus air an là màir- 

ìach mar anceudna ithear a fuigh- 

sall, \. VII. fì 

17 Ach loisgear le teine fuigheal! 
feòla na h-ìobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag 
do fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth 
air an treas là, cha ghabhar i, ni mò 
a mheasar idha-san a bheir seachad 
i: bithidh i 'ha gràineileachd, agus 
an t-anam a dh'itheas dhith giiìlain 
idh e 'aìngidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ii m 
sam bith neòghlan, cha'n itheari; 
loisgear i le teine : agus a thaobh na 
feòla, gach neach a bhios glan,ithidh 
e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sìth, a 
bhuìneas do'n Tighearn, agus a neò- 
ghloine air,gearrar eadhonan t-anani 
sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas I'i nì 
sam bith neòghlan, ii neòghloine 
duine, no i-i ainmhidh neòghlan, no 
H gràineileachd neòghloin sam bith, 
agus a dh'itheas do fheoil ìobairt nan 
tabhartas-sìth a bhuineas do'n Tigh- 
earna, gearrar cadhon an t-anam sin 
a3 o 'shluagh. 

22 Agus iabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

23 Labhair i*i cloinnlsraeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, no caorach, no 
gaibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a 
gheibh bàs teis fèin, agus saill an 
ainmhidh sin a teubar ie fiadh- 
bheathaichibh, a ghnàthachadh gu 
feum sam bith eile : ach cha'n ith 
sibh idir dhith : 

25 Oir ge b'e dh'itheas saili o'n 
ainmhidh sin d'an toir daoine seachad 
ìobairt a ìoisgear le teine do'n Tigh 
earna, gearrar eadhon an t-anam sin 
a dh'itheas dhìth as o 'shluagh. 

26 Agus cha'nith sibh gnè sambith 
fola, ma's ann do eunaibh no do 
ainmhidh, ann an aon air bith d'ur 
n-àiteachaibh-còmhnuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam 
bith fola, gearrar eadhon an t-anam 
sin as o 'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 

29 Labhair i-i cloinn Israel, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabh 
artasan-sìth do'n Tighearna, bhelv 
e ìeis a thabhartas a dh'ionnsuìdh 
an Tighearna, do ìobairt a thabhart- 
asan-sìth. 

30 Bheir a lamhan fein leo tabhart- 
asan an Tighearn a bheirear suas ìe 
teine ; an t-saill maille Hs an uchd,so 
bheir e ieis, a chum gu'n luaisgear an 
t-uchd mar thabhartas-luaisgte a'ft 
làthair an Tighearn. 

31 Agus loisgidh an sagart ant-saiir 
air an altair : ach bithidh an t-uchd 
le Aaron agus ie 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas bheir 
sibh do'n t-sagart mar thabhartas- 
togta,do ìobairtibh bhur tabhartasan- 
sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin a bheìr 
euasfuil nan tabhartas-sìth, agus an LEBHITIOUS t-saill, bithidh an slinnean deas mar 
a chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte 
agus an slinnean togta o chloinn Is- 
raeil, do ìobairtibh an tabhartasan- 
sìth, agus thug mi iad do Aaron an 
sagart, agus d'a mhic, le reachd sìor- 
ruidh omheasgchloinn Israeil. 

35 1$ e SO euibhrionn ungaidh Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mac, do thabh- 
artasaibh an Tighearn a bheirear suas 
ie teine, san là anns an d'thug e a 
làthair iad a fhrithealadh do'n Tigh- 
carn ann an dreuchd an t-sagairt ; 

36 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibhochloinnIsraeil,san là anns an 
d'ung e iad, ie reachd sìorruidh air 
feadh an ginealacha. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, 
an tabhartais-bhìdh, agus na h-ìob- 
airt-pheacaidh, agus nah-ìobairt-eus- 
aontais, agus nan coisreagadh, agus 
ìobairt nan tabhartas-sìth, 

38 A dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ann an sliabh Shinai, san là 
anns an d'àithn e doichloinnlsraeil an 
tabhartasan a thoirt seachad do'n 
Tighearn, ann am fàsach Shinai. 

CAIB. VIII. 

AGUS iabhair an Tighearna i*i Maois, 
ag ràdh, 

2 Thoir ieat Aaron agus a mhic 
maille tis, agus an trusgan naomh, 
agus an oladh-ungaidh, agua tarbh 
mar an ìobairt-pheacaidh, agus dà 
reithe, agus bascaid do aran neo- 
ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional 
uile an ceann a chèile gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

4 Agus finn Maois mar a dh'àithn 
an Tighearna dha ; agus chruinnich- 
eadh an coimhthional t'a chèile gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois fis a' 
choimhthional, Is esoan-ni a dh'- 
àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus amhic 
leis, agus dh'ionnlaid e iad le h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus 
chrioslaich se e ìeis a chrios, agus 
dh'eudaich se e ìeis an fhalluìnn, agus 
chuir e 'n ephod air, agus chrioslaich 
se e ie crios rìomhach na h-ephoid, 
agus cheangail e tis i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air ; 
agus chuir e anns an uchd-èididh an 
Urim agus an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air 
a cheann ; mar an ceudna air a' chrùn- 
Bagairt, eadhon air a' chuid-beoil deth 
chuir e 'n leac òir, an crùn naomh, 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh- 
ungaidh, agus dh'ung e 'm pàilliun, 
agus gach ni a bha ann, agus naomh- 
aich e iad. 

11 Agus chrath e cuid dhith air an 
altair seachd uairean, agus dh'ung e 
»n altair, agus a soithichean uile, ar- 
aon an soitheach-ionnlaid agus a 
choa, a chum an naomhachadh 12 Agus tìhòirt e do'h oladh-ungald 
air ceann Aaroin. agus dh'ung se i 
chum a naomhachadh 

13 Agus thug Maois mic Aaroin ieif 
agus chuir e còtaichean orra, agu 
chrioslaich e iad le criosaibh, agu 
chuir e boineidean orra, mar a dh 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

14 Agus thug e ieis an tarbh air so 
na h-ìobairt-pheacaidh, agus chui 
Aaron agus a mhic an làmhan ai 
ceann an tairbh air son na h-ìobairi 
pheacaidh. 

15 Agus mharbh se e; agus ghah 
Maois an fhuil, agus chuir e t air adt 
aircibh na h-altarach mu'n cuairt \ 
'mheur, agus ghlan e 'n altair; agu 
dhòirt e'n fhuil aig bun na h-altaract 
agus naomhaich e i, a dheanamh rèit 
oirre. 

16 Agus ghabh e'n ìgh uile a bha ai 
a' mhionach, agus an scairt os cean 
nan àinean, agus an dà àra, agus a: 
ìgh ; agus loisg Maois iad air an alt 
air. 

17 Ach an tarbh agus a sheice, agu 
'fheoil, agus 'aolach, ioisg e ìe tein 
an taobh a muigh do'n champ, mar 1 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

18 Agus thug e ìeis an reithe air $o. 1 
na h-ìobairt-loisgte: agus chuir Aaroj 
agus a mhic an làmhan air ceann ai 
reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chratl 
Maois an fhuil air an altair mu'i 
cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na mhìr 
ibh ; agus ioisg Maois an ceann, agui 
na mìrean, agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus ni 
cosan ann an uisge : agus loisg Maoi: 
an reithe uile air an altair : 6'ìobairt 
loisgte e, chum fàile chùbhraidh 
tabhartas air a thoirt suas ìe tein< 
do'n Tighearn, mar a dh'àithn ar 
Tighearna do Mhaois. 

22 Agus thug e ieis an reithe eile 
reithe a' choisreagaidh : agus chuii 
Aaron agus a mhic an làmhan ai: 
ceann an reithe. 

23 Agus mharbh se t ; agus ghabl 
Maois cuid d'a fhuil, agus chuir e i aii 
bàrr cluaise deise Aaroin, agus aii 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig 
a choise deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, ag 
us chuir Maois cnid do'n fhuil air bàn 
an cluaise deise, agus air ordaig an 
làimhedeise, agus air ordaig an coise 
deise : agus chrath Maois an fhuil aii 
an altair mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agus an 
t-earball, agus an ìgh uile a bha air 
a' mhionach, agus an scairt os ceann 
nan àinean, agus an dà àra agus an 
ìgh, agus an slinnean deas. 

26 Agus à bascaid an arain neo- 
ghoirtichte, a bha an làthair an Tigh- 
earna, ghabh e aon bhreacag neo- 
ghoirtichte, agus aon bhreacag do ar. 
an ie h-oladh, agus aon dearnagan, 
agus chuir e iad air an t-saill, agus 
air an t-slinnean deas : C'AIB. IX. 93 27 Agrus chuir e 'nt-ìomlan airlàmh- 
n Aaroin, agus air làmhan a chuid 
lac, agus ìuaisg e iad mar thabh- 
rtas-luaisgte an làthair an Tigh- 
irn. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an 
-mh, agus ìoisg e iad air an altair 
5 ceann na h-ìobairt-loisgte; òutabh- 
rtas-coisreagaidh iad a chum fàile 
ìùbhraidh: tabhartas air a thoirt 
ìas le teine do'n Tighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, 
?us iuaisg se e mar thabhartas- 
laisgte an làthair an Tighearna : 
e cuibhrionn Mhaois e do ieithe a' 
aoisreagaidh ; mar a dh'àithn an 
ighearna do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid do'n ol- 
ih-ungaidh, agus do'n fhuil a bha 
r an altair, agus chrath e air Aaron 

air 'eudach, agus air a mhic, agus 
r eudach a mhac maille ris : agus 
aomhaich e Aaron, agus 'eudach, 
?us a mhic, agus cudach a mhac 
laille i-is. 

31 AgusthubhairtMaois ii h-Aaron, 
?us r'a mhic, Bruichibh an fheoil aig 
)rus pàilliuin a' choimhthionail, 
?us ann an sin ithibh i ìeis an aran 
ta ann am bascaid a' choisreagaidh, 

V, tar a dh'àithn mise, ag ràdh, Ithidh 
aron agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dh'fhàgar do'n 
ìeoil agus do'n aran, loisgidh sibh ie 
ìine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' 
ìoimthionail cha tèid sibh a mach 
ì sheachd làithean, gus am bi làith- 
m bhur coisreagaidh air an crìoch- 
achadh: oir rè sheachdlàitheancois- 
gidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin 
h'àithn an Tighearna bhi deanta, a 
lieanamh rèite air bhur son. 

35 Uime sin aig dorus pàilliuin a' 
loimhthionail fanaidh sibhaìàagus 

dh'oidhche, rè sheachd làithean, 
sms coimhididh sibh freasdal an 
ighearna, chum nach faigh sibh bàs: 
r is ann mar sin a thugadh àithne 
aomhsa. 

36 Agus Hnn Aaron agus a mhic na 
•uile nithe a dh'àithn an Tighearna 
làimh Mhaois. 

CAIB. IX. 
. _ GITS air an ochdamh là ghairm 
- L ; k. Maois air Aaron agus air a mhic, 
jus air seanairibh Israeil ; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh 
ìuit fèin laogh òg chum ìobairt- 
ìeacaidh, agus reithe chum ìobairt- 
isgte, gun ghaoid, agus thoir seach- 
ì iad an làthair an Tighearn. 

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Is- 
teil, ag ràdh, Gabhaibhse meann do 
a- gabhraibh chum ìobairt-pheac- 
dh; agus laogh, agus uan, le chèile 
)'n cheud bhliadhna, gun ghaoid, a 
lum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, 
ar thabhartasan-sìth, a chum an 
bradh an làthair an Tighearn ; agus 
ibhartas-bìdh measgta ìe h-oladh : oir an diugh foillsichidh an Tighearn 
e fèin dhuibh. 

5 Agus thug iad an ni sin a dh'àithn 
Maois gubeulaobh pàilliuin a'choimh 
thionail : agus thàinig an coìmh- 
thional uile am fagus, agus sheas iad 
an làthair an Tighearn. 

6 Agus thubhairt Maois, Is e so an 
ni a dh'àithn an Tighearna gu'n dean 
adh sibh ; agus foillsichear glòir an 
Tighearna dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, 
agus ìobair t'ìobairt-pheacaidh, agus 
t'ìobairt-loisgte, agus dean rèite air do 
shon fèin, agus air son an t-sluaigh : 
agus thoir suastabhartas ant-sluaigh r 
agus dean rèite air an son, mar a 
dh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'ionn- 
suidh na h-altarach, agus mharbh e 
laogh na h-ìobairt-pheacaidh, a bhc. 
air a shon fèin. 

9 Agus thug mic Aaroin an fhuh. 
d'a ionnsuidh ; agus thum e a mhout 
san fhuil, agus chuir e air adhaircibh 
na h-altarach i, agus dhòirt e macb 
an fhuil aig bun na h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus »a h-airnean v 
agus an scairt os ceann àinean na h- 
ìobairt-pheacaidh, ìoisg e air an alt- 
air mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seice 
ìoisg e ìe tcine, an taobh a muigh do'n 
champ. 

12Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte; 
agus thug mic Aaroin an fhuil d'a 
ionnsuidh, agus chrath e i air an alt- 
aii mu'n cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loisgte 
d'a ionnsuidh,maille i-'a mìribh, agus 
an ceann; agus ìoisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus 
na cosan, agus ioisg e iad air an ìob- 
airt-loisgte air an altair. 

15 Agus thug e ìeis tabhartas an t- 
sluaigh,agus ghabh e meann na h-Iob- 
airt-pheacaidh a bha air son an t- 
sluaigh, agus mharbh se e, agus thug 
e suas e air son peacaidh, mar a* 
cheud ìobairt. 

16 Agus thug e ìeis an ìobairt-loisgte, 
agus dh'ìobair e i do tèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e ieis an tabhartas- 
bìdh, agus ììon e a dhorn as, agus 
ioisg e air an altair e, a thuilleadh 
air ìobairt-loisgte na maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabh- 
artasan-sìth, a bha air son an t- 
sluaigh; agus thug mic Aaroin d'a 
ionnsuidh an fhuil, agus chrath e i 
air an altairmu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earball 
an reithe, agus an ni sin a ta còmhd- 
achadh a'mhionaich, agus nah-airnean, 
agus an scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill aii: 
an altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinu- 
ean deas ìuaisg Aaron mar thabhactr LEBHITICUS. as-luaisgto an làthair an Tighearna, 
mar adh'àithn Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a tàmha 
chum an t-sluaigh, agus bheannaich 
e iad ; agus thàinig e nuas o ìobradh 
na h-ìobairt-pheacaidh, agus na h- 
ìobairt-loisgte, agus nan ìobairtean- 
Bìth 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
Bteach do phàilliun a'choimhthionail, 
agus thàinig iad a mach, agus bheann- 
aich iad an sluagh : agus dh'fhoill- 
Bicheadh glòir an Tighearna do'n t- 
sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o 
ìàthair an Tighearn, agus loisg e air 
an altair an ìobairt-loisgte, agus an 
t-saill : agus chunnaican sluagh uile 
e, agus Hnn iad gàir, agua thuit iad 
air an aghaidh. 

CAIB. X. 

AGUS ghabh Nadab agus Abihu, mic 
Aaroin, gach fear diubh a thùis- 
eir, agus chuir iad teine ann, aguri 
chuir iad tùis air, agus thug iad suas 
am fianuis an Tighearna teine coimh- 
each, nach d'àithn e dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o ìàihair 
an Tighearn, agus ioisg e suas iad, 
agus fhuair iad bàs an làthair an 
Tighearn. 

3 An sinthubhairtMaois H h-Aaron, 
Is e so an ni a labhair an Tighearn, 
ag ràdh, Annta-san a thig am fagus 
dhomh naomhaichear mise, agus an 
làthair an t-sluaigh uile glòraichear 
mi. Agus dh'fhan Aaron 'na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misael 
agus air Elsaphan,mic Udsieil,bràth- 
ar athar Aaroin, agus thubhairt e 
Hu, Thigibh am fagus, giùlainibh 
bhur bràithrean o fhianuis an ionaid 
naoimh a mach as a' champ. 

5 Agus chaidh iad am fagus, agus 
ghiùlain iad 'nan còtaichibh iad a 
mach as a' champ, mar a thubhairt 
Maois. 

6 Agus thubhairt Maois H h-Aaron, 
agus H h-Eleasar, agus H h-Itamar, a 
mhic, Na rùisgibh bliur cinn, agus na 
reubaibh bhur n-eudach, air eagal 
gu'm faigh sibh bàs, agus air eagal 
gu'n tig fearg air an t-sluagh uile ; 
ach deanadh bhur bràithre, tigh Is- 
raeil uile, tuireadh air son an losgaidh 
aìas an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibh a mach air 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, air 
eagal .'gu'm faigh sibh bàs : oir a ta 
oladh-ungaidh an Tighearn oirbh. 
Agus rinn iad a rèir focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearna H h- 
Aaron, ag ràdh, 

9 Nah-òl fìon no deoch làidir, thu 
fèin, no do mhic maille Hut, an uair 
a, thèid sibh a steach do phàilliun a' 
choimhthionail, air eagal gu'm faigh 
sibh bàs : bithidh e 'na reachd bith- 
bhuan ajlr feadh bhur ginealacha ; 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh 
eadar-dhealachadh eadar naomha ag- 
us mi-naomha, agus eadar neòghlan 
agus glan ; 11 Agus a chum gu'n teagaisg sibl 
do chloinn Israeil na h-orduigheai 
uile a tabhair an Tighearna iiu i " 
làimh Mhaois. 

12 Agus ìabhair Maois H h-Aaron 
agus H h-Eleasar, agus H h-Itamar, : 
mhic a dh'fhan òeò, Gabhaibh ai 1 1 
tabhartas-bìdh a dh'fhàgadh d> 
thabhartasaibh an Tighearn air ai 
toirt suas le teine, agus ithibh e gui 
ghoirteachadh làimh Hs an altair 
oir a ta e ro-naomha. 

13 Agus ìthidh sibh e san ionai 
naomh, a chionn gur e do dhlighe t 
agus dlighe do mhac, do thabhartas 
aibh an Tighearn air an toirt suas i 
teine : oir is ann mar sin a dh'àitn 
neadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus ai . 
slinnean togta ithidh sibh ann ai ■ 
ionad glan ; thu fèin, agus do mhic I 
agus do nigheana maille Hut : oir i I 
iad do dhlighe iad, agus dlighe d< 1 
mhac, a thugadh dhoibh à ìobairtibl 1 
tabhartasan-sìth chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uch< ] 
luaisgte, maille Hs na tabhartasaibl 1 
air an toirt suas ie teine do'n t-saill I 
bheir iad ìeo gus a iuasgadh ma \ 
thabhartas-luaisgte an làthair ai 
Tighearn ; agus is leats' e, agus le 6 
mhic maille i-iut, ie reachd bith 
bhuan, mar a dh'àithn an Tighearn. 

16 Agus dh'iarr Maois gu dìchioll 
ach meann na h-ìobairt-pheacaidh 
agus, feuch, ìoisgeadh e : agus bhi 
fearg aige H h-Eleasar agus H h-Ita 
mar, mic Aaroin, a dh'fhàgadh beò 
ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ith sibh an ìoh 
airt-pheacaidh san ionad naomh, di 
bhrìgh gu bheil i ro-naomh, agus thu ( - 
Dia dhuibh i a ghiùlan aingidheaciu 
a' choimhthionail, a dheanamh rèiti 
air an son am fianuis an Tighearna! 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil i 
steach an taobh a stigh do'n iona* 
naomh : bu chòir dhuibh gu deimhii 
a h-itheadh san ionad naomh, mar f 
dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron H Maois 
Feuch, an diugh thug iad suas ai 
ìobairt-pheacaidh, agus an ìobairt 
loisgte,an làthair an Tighearn; agu; 
thachair an leithidean sin do nithibl 
dhomhsa ; agus nam bithinn air ith 
eadh na h-ìobairt-pheacaidh an diugh 
an gabhta Hthe an làthair an Tigh 
earn? 

20 Agus an uair a chuala Maois ain 
bha e toilichte. 

CAIB. XI. 

AGUSiabhair an Tighearna i-iMaois 
agus i-i h-Aaron, ag ràdh Hu, 

2 Labhraibh H cloinn Israeil, &{ 
ràdh, ls iad so na beathaichean ( 
dh'itheas sibh do na h-uile ainmhidh 
ibh a ta air an talamh. 

3 Gach aon a i-oinneas an ionga 
agus a sgoilteas an ladhar, agus 
chnàmhas a' chìr, am measg nar 
ainmhidh, sin ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubb OAIB. XI. 95 n a toinneas an ionga : m«r an 
jmhal, a chionn ged a chnàmh e a' 
iìr, nach roinn e an ionga ; neò- 
ilan tka e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a 
màmh e a' chìr, nach roinn e an 
inga; neòghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach, a chionn ged 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an 
nga; neòghlan thai dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a cliionn ged a f oinn 
an ionga, agus ged a sgoilt i an 
dhar, gidheadh nach cnàmh i a' 
ìr ; neòghlan tha i dhuibh. 
3 D'am feoil cha'n ith sibh, agus 
an cairbh chabhean sibh; neòghlan 
ia iad dhuibh. 

9 Iad so ithìdh sibh, dhiubhsan uile 
ta sna h-uisgeachaibh : gach ni air 
n bheil itean agus lannan anns na 
•uisgeachaibh, anns na cuantaibh, 

us anns na h-aimhnichibh, iad sin 
jidh sibh. 

10 Agus gach nt air nach 'eil itcan 
o lannan anns na cuantaibh, agus 
nns na h-aimhnichibh, do gach nt a 

luaiseas sna h-uisgeachaibh, agus 
gach ni beò, a ta snah-uisgeach- 
ibh ; 'nan gràineileachd bithidh iad 
iiuibh : 

11 Eadhon 'nan gràincileachd bith- 
ih iad dhnibh : d'am feoil cha'n ith 
bh, agus d'an cairbii gabhaidh sibh 
ràin. 

12 Gach nì air nach 'eil itean no 
,mnan anns na h-uisgeachaibh, 'na 
hràineileachd btthidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sìbh 
ràin am measg nan eun ; cha'n ith- 
ar iad, 'han gràineileachd tha iad : an 
)lair, agus an cnàimh-bhristeach, ag- 
s an iolair-uisgc, 

14 Agus am fang, agu,s an clamhan 
fèir a ghnè ; 

15 Gach fitheach a fèir a ghnè ; 

16 Agus a'chailleach-oicihchc, agus 
n t-seabhag-oidhche, agus a' chuach; 
gus an t-seabhag a fcir a gnè, 

17 Agus a'chailleach-oidhche bheag, 
gus an scarbh, agus a' chailleach- 
idhche mhòr, 

18 Agus an eala, agus am pelican, 
-gus an iolair-fhionn, 

M 19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' 
: »horra-ghlas a tèir a gnè, agus an t- 
.*,dharcan-luachrach, agus an ialtag. 
m 20 Bithidh gach ni snàigeach a dh'it- 
'M alaicheas, agus a dh'imicheas air 
"^iheithir chosan, 'na ghràineileachd 
Jlhuibh. 

■ 21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, 
!o gach ni snàigeach a dh'itealaich- 
as, agus a dh'imicheas air cheithir 
hosan, aig am bheil luirgnean os 
::eann a throidhean, gu leum ìeo air 
jin talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh 
:ibh itheadh : an locust a fèir a ghnè, 
igus an loctist maol a fèir a ghnè, 
igus an daol a tèir a ghnè, agus an 
eumnach-uaine a rèir a ghnè,' 

23 Ach bithidh gach ni eilc snài.c- 
sach a dh'itealaichcas, aig am bhcil ceithir chosan, na ghràìneileachd 
dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidli sibh 
neòghlan : gach neach a bheanas r'an 
cairbh, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiùlain- 
eas a bheag d'an cairbh, nighidh o 
'cudach, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a 
i-oinneas an ionga, agus nach s^oilt 
an ladhar, agus nach cnàmh a' chìr, 
neòghlan dhuibh : gach ncacb a 
bhcanas riu, bithidh e neòghlan. 

27 Agns ge b'e airbith adh'imichcas 
aira mhàgaibh, am measg nan. uile 
bheathaichean a dh'imicheas air 
cheithir chosan, bithidh e ncòghlan 
dhuibh; gach neach a bheanas Fan 
cairbh, bithidh e neòghlan gu feasgar 

28 Agus esan a ghiùlaineas an 
cairbh, nighMh e 'eudach, agus bitli- 
idh e neòghlan gu feasgar ; ncòghlan 
tha iad dhuibh 

29 Agus bithidk iad so neòghlan 
dhuibh am measg nan nithe snàig- 
each a shnàigeas air an talamh : an 
neas, agus an luch, agus an crocodeil 
a i-cir a ghnè, 

30 Agus am firead, agus an camel- 
eon, agus an dearc-luachrach, agus 
an t-scilcheag, agus am famh. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 
'nam measg-sanuile ashnàigeas: gach 
neach a bheanas fiu, 'nuair a bhios iad 
marbh, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit « A-«-o» 
diubh,'nuair abhios e marbh, bithidh 
e neòghlan ; co dhiubh is soitheach 
fioclha sam bith e, no eudach, no 
croicionn, no sac : feumaidh gach 
soitheach anns an deanar obair sam 
bith, a bhi air a chur ann .an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar; 
an sin bithidh e glan. 

33 Agus a tkaobh gach SOÌthich 
creadha, anns an tuit o k-aon diubh, 
bithidh gach ni a ta ann neòghlan ; 
agus brisidh sibh c. 

34 Do gach uile bhiadh a dh'ithear, 
bithidli am biadh sin air an tig uisgc, 
neòghlan ; agus bithidh gach deoch a 
dh'òlar ann an soitheach sam bith, 
neòghian. 

35 Agus bithidh gach nt air an tuit 
a bkeag d'an cairbh, neòghlan ; ma's 
àmhuinn «, no coireacha, brisear sìos 
iad : neòghlan tha iad, agus ncòghlan 
bithidh iad dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran'notobar 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach 
bithidh an ni sin a bheanas t'an 
caivbh, neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a bhcag d'an 
cairbh air sìol-cuir sam bith, a bhios 
i-'a cliur, bìthidh e glan. 

38 Ach ma chuircar uisge sam blth 
air an t-sìol,agus gu'n tuit a bheag c\'an 
cairbh air, neòghlan bithidh edhuibh. 

39 Agusma bhàsaicheas ainmhidh 
sarn bith d'am feud sibh itheadh,bith. 
idk esan a bheanas f'a chairbh neò- 
ghlan gu feasgar. 96 LEBHITICUS. 40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, 
nighidhe 'eudach, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar : esan mar an ceud- 
na a ghiùlaineas a chairbh, nighidh e 
'eudach, agus bithidh e neòghlan gu 41 Agus bithidh gach nì snàigeach 
a shnàigeas airan talamh, 'ha ghràin- 
eileachd: cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' 
bhroinn, agus gach ni a dh'imicheas 
air cheithir chosan, no ge b'e air bith 
aig am bheil tuilleadh chosan am 
measg nan uile nithe snàigeach a 
shnàigeas air an talamh ; cha'n ith 
sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèin gràineil 
ie ni snàigeach sam bith a shnàigeas, 
cha mhò hi sibh sibh fein neòghlan 
teo, air chor is gu'n truaillear sibh 
ieo. 

44 Oir is mise an Tighearna bhur 
Dia : naomhaichidh sibh airan aobhar 
sin sibh fèin, agus bithidh sibh 
naomha ; oir a ta mise naomha : ag- 
us cha truaill sibh sibh fein ìe ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas air an 
talamh. 

45 Oir is mise an Tighearn a thug 
sibhse a mach à tìr na h-Eiphit, gu 
bhi am Dhia agaibh .• bithidh sibhse 
uime sin naomha, oir a ta mise 
naomha. 

46 Is e so, lagh nan ainmhidh, agus 
nan eunlaith, agus gach dùil bheò a 
ghluaiseas anns na h-uisgeachaibh, 
agus gach dùil a shnàigeas air an ta« 
iamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an 
neòghlan agus an glan, agus eadar am 
beathach a dh'fheudar itheadh, agus 
am beathach nach feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

AGUSiabhair an Tighearna H Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair H cloinn Israeil, ag ràdh, 
Ma dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm 
beir i mac, an sin bithidh i neòghlan 
seachd iàithean ; a reir làithean a 
dealachaidh air son a h-anmhuinn- 
eachd bithidh i neòghlan. 

3 Agus air an ochdamh làtimchìoll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri làithe 
deug 'ar fhichead ann am fuil a glan- 
aidh : cha bhean i ri ni naomha sam 
bith, agus cha tig i steach do'n ionad 
haomha, gus an coimhlionar làithean 
a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nigh- 
inn, an sin bithidh i neòghlan dà 
sheachduin, mar 'hadealachadh : ag- 
us fanaidh i ann am fuil a glanaidh 
tri fichead agus sè làithean. 

6 Agus an uair a choimhlionar 
làithcan a glanaidh air son mic, no 
air son nighinn, bheir i uan do'n 
cheud bhliadhna chum ìobairt-loisgte, 
agus columan òg, no eun turtuirchum 
lobairt-pheacaidh, gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt : 

7 Acus bheir e seachad e an làthair an Tighearn, agus hi e rèite air a soni 
agus glanar i o ruith a fola. Is e s< 
an lagh air a son-sa a bheireas mac n< 
nighean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoir 
ieatha, an sinbheir i leatha dà thui 
tur, no dà choluman òg ; fear dhiubl' 
chum ìobairt-loisgte, agus am fea 
eile chum ìobairt-plieacaidh ; agus ni 
an sagart rèite air a son, agus bithidl 
i glan. 

CAIB. XIII. 

AGUS iabhair an Tighearna HMaoiij 
agus H h-Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig duine ann ai! 
croicionn 'fheòla atadh, no guirein; 
no ball soilleir, agus gu'm bi e ann atj 
croicionn 'fheòla cosmhuìl ri plàigl! 
ìuibhre ; an sin bheirear e gu h-Aaroi 
an sagart, no gu h-aon d'a nihic, ni 
sagartan. 

3 Agus amhaircidh an sagart air a 
phlàigh ann an croicionn 'fheòla ! 
agus an uair a bhios am fionnadh sai 
pnlàigh air tionndadh gu bàn, agus < 
bhios a' phlàigh r'a faicinn ni's doimh! 
ne na croicionn 'fheòla ; is plàigl 
ìuibhre a th'ann : agus amhaircidi 
an sagart air, agus gairmidh e neò ì 
ghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir anil 
an croicionn 'fheòla bàn, agus gun t 
bhi r'a fhaicinn ni's doimhne ha *r 
croicionn, agus gun 'fhionnadh bh 
air tionndadh gubàn ; an sin druididl 
an sagart a stigh esan air am bheil a; 
phlàigh seachd làithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air 
air an t-seachdamh là : agus, feuch ! 
ma tha phlàigh 'ha shealladh air stad 1 
agus gun a' phlàigh bhi sgaoileadh sa 
chroicionn; an sin druididh an sag 
art a stigh e seachd làithean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air f 
rìs air an t-seachdamh là, agus, feuch 
ma bhios a' phlàigh càil-eigin dorcha j 
agus nach 'eil a' phlàigh air sgaoileadl| 
sa' chroicionn, gairmidh an sagart' 
glan e: cha 'n 'eil ann ach guirein i 
agus nighidh e 'eudach, agus bithidt: 
e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòi 
a mach sa' chroicionn, an dèigh dhf 
bhi air 'fhaicinn ìeis an t-sagart f 
chum a ghlanaidh ; chithear e iìs leii 
an t-sagart. 

8 Agus amhaircidh an sagart air 
agus, feuch, ma tha 'n guirein ain 
sgaoileadh sa' chroicionn, an sir ; 
gairmidh an sagart e neòghlan : w 
luibhre a th' ann. 

9 An uair a bhios plàigh ìuibhre aìi; 
duine, an sin bheirear e chum an t 
sagairt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air \ 
agus, feuch, ma tha atadh bàn sa : 
chroicionn, agus gu'n do thionndaidt 
e am fionnadh gu bàn, agus gu'm bheii 
feoil bheò dhearg san atadh, 

11 Is seann luibhre a th'ann, f„nr 
an croicionn 'fheòla ; agus gairmidlj 
an sagart e neòghlan, agus cha druic 
e stigh e, oir tha e neòghlan. CAIB. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu 
\òr a mach sa' chroicionn, agus gu'n 
òmhdaich an luibhre croicionn an 
each air am bheil a' phlàigh uile 
jheann gu 'throidh, ge b'e ball air an 
mhairc an sagart ; 

13 An 8in bheir an sagart fa'near : 
"us,feuch, ma chòmhdaich an luibhre 
heoil uile, gairmidh e esan glan air 
m bheil a' phlàigh : thionndaidhcadh 
uile gu bàn ; tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg 
a faicinn air. bithidh e neòghlan. 

15 Agus amnaircidh an sagart air 
n fheoil dheirg, agus gairmidh e neò- 
hlane; oir tha 'n fheoil dhearg neò- 
hlan : is luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhcarg air 
h-ais a Hs, agus gu'n tionndaidhear 
u bàn i, thig e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air : 
gus, feuch, ma tha phlàigh air tionn- 
adh gu bàn, an sin gairmidh an sag- 
rt esan glan air am bheil à' phlàigh : 
ha e glan. 

| 18 An fheoil mar an ceudna anns 
[n robh eadhon 'na croicionn, neas- 
aid, agus a ieighiseadh', 
i 19 Agus aig am bheil ann an àite na 
eascaid atadh bàn, no ball soilleir 
àn, cail-eigin dearg, nochdar do'n t- 
agart e ; 

i 20 Agus ma 'se 'nuair a chi an sagart 
, feuch, gu bheil e -r'a fhaicinn ni's 
oimhne na'n croicionn, agus 'fhionn- 
dh air a thionndadh gu bàn i gairm- 
Ih an sagart neòghlan e : is plàigh 
liibhre a th'ann air briseadh a mach 
nns an neascaid. 

! 21 Ach ma dh'amhairceas ansagart 
i ir, agus, feuch, nach'eil fionnadhbàn 
ir bith ann, agus gun e ni's doimhne 
a'n croicionn, ach càil-eigin dorcha; 
n sin druididh an sagart a stigh e 
eachd làithean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a 
ìach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
airmidh an sagart e neòghlan; is 
làigh a th'ann, 

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air 
tad 'na àite, gun e air sgaoileadh. is 
eascaid ioisgeach a th'ann ; agus 
airmidh an sagart glan e. 

I 24 No tna bhios feoil air bith ann, aig 
m bheil 'na croicionn losgadh teth, 
gus gu'm bi anns an fheoil bheò a ta 

Dsgadh ball bàn soilleir, càil-eigin 
earg, no bàn ; 

25 Ansin amhaircidh an sagart air; 
gus, feuch, ma tha 'm fionnadh anns 

bhall shoilleir airtionndadh gubàn, 
gus c r'a fhaicinn ni's doimhne na 'n 
roicionn ; is luibhre a th'ann air bris- 
jadh a mach anns an losgadh : uime 
in gairmidh an sagart neòghlan e ; 
k plàigh iuibhre a th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart 
i ir, agus, feuch, nach 'eil fionnadh 
àn air bith air a' bhall shoilleir, agus 
[ ach 'eil e ni's doimhne na'n croicionn 
'ile, ach gu bheil e càil-eigin dorcha; 
j n sin druididh an sagart a stigh e 
! eachd làithean. XIII. 9? 

27 Agus amhaircidh an sagart air, 
air an t-seachdamh là, agua ma tha e 
air sgaoileadh a mach gu mòr sa' 
chroicionn, an sin gairmidh an sagart 
neòghlan e ; is plàigh luibhre a th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air 
stad 'na àite, gun e air sgaoileadh sa' 
chroicionn, ach e càil-eigin dorcha* 
is atadh o'n losgadh ath'ann, agus 
gairmidh an sagart glan e ; oir i$ 
leannachadh a th'ann o'n losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh 
air a' cheann, no air an fheusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh : agus, feuch, ma tha i r'a 
faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, 
agus fionnadh tana buidhe innte ; ari 
sin gairmidh an sagart neòghlan e : t'j 
càrr tioram a th'ann, eadhon luibhre 
air a' cheann, no air an fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart 
air plàigh a' charra, agus, feuch, nach 
'eil i i-'a faicinn ni's doimhne na 'n 
croicionn, agus nach 'eil fionnadh 
dubh sambith innte ; an sin druididh 
an sagart a stigh esan air am bheil 
plàigh a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air 
a'phlàigh air an t-seachdamh là, agus, 
feuch, mur 'eil an càrr air sgaoileadh, 
agus nach 'eil fionnadh buidhe sam 
bith ann, agus nach 'eil an càrr i-'a 
fhaicinn ni's doimhne na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr 
cha bhearr e ; agus druididh an sag- 
art a Stigh esan air atn bheil an càrr, 
seachd làithean eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là 
amhaircidh an sagart air a' chàrr: 
agus, feuch, mur 'eil an càrr air sgaoil- 
eadh sa' chroicionn, no i*'a fhaicinn 
ni's doimhne ùa'n croicionn ; an sin 
gairmidh an sagartglan e : agus nigh- 
idh e 'eudach, agus bithidh e glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh 
gu mòr sa' chroicionn, an dèigh a 
ghlanaidh ; 

36 An sii\ amhaircidh an sagart air, 
agus, feuch, ma tha an càrr air sgaoil- 
eadh sa' chroicionn, cha 'n iarr an 
sagart fionnadh buidhe: tha e neò- 
ghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'na shealladh 
air stad, agus ma tha fionnadh dubh 
air fàs suas ann, leighiseadh an càrr, 
tha e glan : agus gairmidh an sagart, 
glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig 
duine no aig mnaoi ann an croicionn 
am feòla buill shoilleir, eadhon buill 
bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : 
agus, feuch, ma tha na buill shoilleir 
ann an croicìonn am f eòla odhar-bhàn, 
is leus teas e air fàs sa' chroicionn' 
tha e glan. 

40 Agus an duine aig am bheil a 
cheann air faileadh, tha e maol: 
gidheadh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bhell 'fliolt alr 
faileadh do'n chuid sin d'a cheanntha 
leth r'a eudan, tha e maol-bhathais- 
each ; gidheadh tha e glan. I) LEEHITICUS. 98 

42 Agus ma tha 'na cheann maol, 
no 'na bhathais mhaoil creuchd bhàn 
càil-eigin dearg ; is luibhre a th'ann 
air fàs suas 'na cheann maol, no 'na 
bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air; 
agus, feuch, ma tha atadh no creuchda 
bàn-dhearg 'na mhaol cheann, no 'na 
mhaol bhathais, mar a nochdar an 
luibhre ann an croicionn na feòla; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neù- 
ghlan : gairmidh an sagart e ncòghlan 
gu h-iomlan ; tha a' phlàigh 'na 
cheann. 

45 Agus an lobhar air am bheil a' 
phlàigh, reubar 'eudach, agusbithidh 
a cheann lomnochd, agus cuiridh e 
folach air a bhil uachdaraich, agus 
glaodhaidh e, Neòghlan, neòghlan. 

46 Eè nan uile ìàithean a bhios a' 
phlàigh air, bithidh e salach ; tha e 
neòghlan : gabhaicYh e còmhnuidh 'na 
aonar ; an taobh a muigh do'n champ 
bìthidh 'ionacì tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns 
am bheil plàigh na luibhre,ma's eud- 
ach olla <?, no ma's eudach lìn c, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no 
san inneach, do ììon no dh'olainn, 
ma's ann an croicionn, no ann an ni 
sam bith deanta do chroicionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine no 
dearg san eudach, no sa' chroicionn, 
aon chuid san dlùth no san inneach, 
no ann an ni sam bith deanta do 
chroicionn ; is plàigh luibhre ath'ann, 
agus feuchar i do'n t-sagart. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh, agus druididh e stigh an ni 
anns am bheil a' phlàigh seachd làith- 

ean. 

51 Agus amhaircidh e air a' phlàigh 
air an t-seachdamh là: matha phlàigh 
air sgaoileadh san eudach, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an 
croicionn, no ann an obair sam bith 
deanta do chroicionn ; is luibhre 
chnàmhanach a'phlàigh: tha e neò- 
ghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, 
ma's dluth no inneach, ann an olainn 
no ann an lìon, no ni air bith deanta 
do chroicionn,anns a' bheil a' phlàigh: 
oir is luibhre chnàmhanach a th'ann ; 
loisgear e san teine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an sag- 
art, agus, feuch, nach 'eil a' phlàigh 
air sgaoileadh san eudach, aon chuid 
san dlùth, no san inneach, no ann an 
ni sam bith deanta do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh 
an ni anns a' bheil a' phlàigh a nigh- 
cadh, agus druididh e stigh e seachd 
làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàighan dèigh a nighcadh : agus, 
feuch, mur do mhùth a' phlài gh a 
dath, agus mur do sgaoil a' phlàigh, 
tha e neòghlan ; loisgidh tu san teine 
e : ie cnàmhan an leth stigh e, ma's 
lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairccas an sag- 
art, agus, feuch, ffu bheìl a' phlàign càil-eigin dorcha an deigh anigheaùli ; 
an sin reubaidh e as an eudach i, no 
as a' chroicionn, no as an dlùth, no as 
an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast 
san eudach, aon chuid san dlùth, no 
san inneach, no ann an ni air bith 
deanta do chroicionn ; is plàigk 
sgaoilteach a th'ann: loisgidh tu le 
teine an ni anns a' bheil a' phlàigh. 

5S Agus an t-eudach, ma r s dlùth, no 
inneach e, no ni air bith dcanta do 
chroicionn, a nigheas tu, ma chaidh 
a' phlàigh asda, an sin nighear e an 
dara uair, agus bithidh e glan. 

59 Is e so lagh plàigh na luibhre, 
ann an eudach olla no iìn, anns an 
dlùth, no anns an inneach, no ann an 
ni sam bith deanta do chroicnibh, 
chum a ghairm glan, no 'ghairra 
neòghlan. 

CAIB. XIY. 

AGUS labhair an Tighearna ii Maois, 
ag ràdh, 

2 Bithidh so 'na ìagh do'n lobhar, 
ann an là a ghlanaidh : Bheirear e 
chum an t-sagairt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as 
a' champ : agus amhaircidh an sagart, 
agus, feuch, ma ieighiseadh plàigh na 
luibhre anns an lobhar; 

4 An sin àithnidh an sagart gn'n 
gabhar air a shon-san a tha gu bhi 
air a ghlanadh, dà eun bheò ghlan, 
agus nodh seudair, agus scarlaid, agus 
hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu 
marbhar aon do na h-eunaibh ann an 
soitheach creadha, os ceann uisge 
ruith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh 
se e, agus am fiodh seudair, agus an 
scarlaid, agus anhiosop,agustumaidh 
e iad agus an t-eun beò, ann am fuil 
an eoin a mharbhadh os ceann an 
uisge ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a ta gu 
bhi air a ghlanadh o'n luibhre, seachd \ 
uairean, agus gairmidh e glan e, agus ; 
leigidh e as an t-eun beò air aghaidh j 
na macharach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi air f 
a ghlanadh 'eudach, agus bearraidh e 
dheth 'fhionnadh uile, agus nighidh 
se e fèin ann an uisge, chum gu'm bi 
e glan : agus 'na dhèigh sin thig e 
steach do'n champ, agus fanaidh e 
mach as a' bhùth seachd làithean. 

9 Ach airan t-seachdamh là, bearr- 
aidh euilefholt achinn,agus'fheusag,i 
agus mailghean a shùl,eadhon 'f hionn- jr 
adh uile bearraidh o dheth : agusi 
nighidh e 'eudach, nighidh e maran; 
ceudna 'fheoil ann an uisge, agus 
bithidh e glan. 

10 Agus air an ochdamh là gabh-| 
aidh e dà uan fhirionn gun ghaoid, 
agus aon uan boirionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid, agus tri deich 
earrannan do plilùr mìn mar thabh-t 
artas-bìdh, measgtale h-oladh, agusj 
aon log olaidh. 

11 Agus nochdaidh an sagart a n CAIB. 

ijlan <?, an duine a ta i'a gblanadh, 
Hgus na nithe sin an làthair an Tigh- 
iìarn, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
i.hionail : 

, 12 Agus gabhaidh an sagart aon 
j.ian iìrionn, agus bheir e seachad e 
aiar ìobairt-eusaontais, agus an log 
HEidh, agus luaisgidh e iad mar 
Uhabhartas-luaisgte am fianuis an 
righearn. 

! 13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns 
r,n àite sam marbh e 'n ìobairt-pheac- 
aidh agus an ìobairt-loisgte, anns an 
onad naomb ; oir mar is leis an t-sag- 
l.irt an ìobairt-pheacaidh, is amhuil sin 
Ixn ìobairt-eusaontais : tha i ro- 
fiaomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus 
'cuiridh an sagart * air bàrr cluaise 
deise an neach a tai'a ghlanadh, agus 
jair ordaig a ìàimhe deise, agus air 
lordaig a choise deise. 
| 15 Agus gabhaidh an sagart cuid 
[do'n log olaidh, agus dòirtidh e i ann 
[an glaic a iàimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur 
deas san oladh a ta 'ha ìàimh chlì, 
agus crathaidh e cuid do'n oladh ìe 
l'mheur, seachd uairean an làthair an 
ITighearn. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh 
a ta 'ha ìàimh, cuiridh an sagart air 
[bàrr cluaise deise an neach a ta i-'a 
ghlanadh, agus air ordaig a ìàimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise, 
air i'uil na h-ìobairt-eusaontais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a ta 
'n làimh an t-sagairt, dòirtidh e air 
ceann an neach a ta r'a ghlanadh : 
agus hi an sagart rèite air a shon am 
fianuis an Tighearn. 

19 Agus ìobraidh an sagart an ìob- 
airt-pheacaidh, agus hi e rèite air a 
shon-san a ta r'a ghlanadh o 'heò- 
ghloine, agus 'ha dhèigh sin marbh- 
aidh e 'n ìobairWoisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-loisgte, agus an tabhartas- 
bìdh air an altair: agus hi an sagart 
rèite air a shon, agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an uiread sin fhaghail ; an 
sin gabhaidh e aon uan chum ìobairt- 
eusaontais gu bhi air a ìuasgadh, a 
dheanamh rèite air a shon, agus aon 
deicheamh earrann do phlùr mìn 
measgta ìe h-oladh, mar thabhartas- 
bìdh, agus log olaidh ; 

22 Agus dà thurtur, no dà choluman 
òg, mar is urrainn e fhaghail ; agus 
bithidh fear dhiubh 'ha ìobairt-pheac- 
aidh, agus am fear eile 'ha ìobairt- 
Joisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh 
là, air son a ghlanaidh, chum an t- 
sagairt, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionaii, an làthair an Tighearn. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan 
na h-ìobairt-eusaontais, agus an log 
olaidh, agus luaisgidh an sagart iad 
mar thabhartas-luaisgte an iàthair an 
Tighearn. XIV. £9 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìob- 
airt-eusaontais, agus gabhaidh an 
sagart cuid do fhuil na h-ìobairt-eus- 
aontais, agus cuiridh e i air bàri 
cluaise deise an fhir a ta i'a ghlanadh. 
agus air ordaig a iàimhe deise, agus 
air ordaig a choise deise. 

26 Agus dòirtidh an sagart cuia 
do'n oladh ann an glaic a iàimhe 
clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart ie 
'mheur deas cuìd do'n oladh a ta 'na 
iàimh chlì seachd uairean am fianuis 
an Tigbearn. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid do'n 
oladh a ta 'ha ìàimh, air bàrr cluaise 
deise an fhir a ta i'a ghlanadh, agus 
air ordaig a iàimhe deise, agus air 
ordaig a choise deise, air ionad fola r.a 
h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh a 
ta an làimh an t-sagairt, cuiridh e air 
ceann an fhir a ta r'a ghlanadh, a 
dheanamh rèite air a shon am fianuis 
an Tighearn. 

30 Agus ìobraidh e fear do na turt- 
uir, no do na columain òga, mar is 
urrainn e fhaghail ; 

31 Eadhon an ni is urrainn e fliagh- 
ail, fear mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eilemar ìobairt-loisgte, maiile 
i-is an tabhartas-bhìdh. Agus hi an 
sagart rèite air a shon-san a ta r'a 
ghlanadh, am fianuis an Tighearn. 

32 So lagh an fhir anns a' bheil 
plàigh na luibhre, neach nach ruig a 
ìàmh air an ni sin a bhuineas d'a gklan- 
adh. 

33 Agus iabhair an Tighearna ii 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Cha- 
naain, a bheir mise dhuibh mar 
sheilbh, agus a chuireas mi plàigh 
ìuibhre ann an tigh fearainn bhur 
seìlbhe; 

35 Agus gu'n tig esan d'am buin an 
tigh agus gu'ninnis e do'n t-sagart, ag 
ràdh, A i'èir mo bharail-sa tha mar 
gu'm bu phlàigh luibhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh 
an tigh fhalmhachadli mu'n tèid an 
sagart a stigh ann a dh'fhaicinn na 
plàigh ; chum nach deanar gaeh ni a 
tha san tigh neòghlan : agus 'ha dhèigh 
sin thèid an sagart a steach a dh'ihaic- 
inn an tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, 
agus, feuch, ma bhios a' phlàigh ann 
am ballaibh an tighe, ìe stiallaibh 
domhain, càil-eigin .uaine no dearga, 
a tha i-'am faicinn ni's ìsle ha 'm 
balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach 
as an tigh gu dorus an tighe, agus 
bheir e fa'near an tigh a dhùnadh 
suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an 
t-seachdamh là, agus amhaircidh e : 
agus, feuch, ma bhios a' phlàigh air 
sgaoileadh ann am ballaibh an tighe ; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a 
thoirt air falbh nan clach, anns a' bheil 
a' phlàigh, agus tilgidh iad ann an 100 LEBIIITICUS. àite neòghlan iad an taobh a mach 
do'n bhaile. 

41 Agus bheir e fa'near an tigh a 
sgrìobadh air an taobh a stigh mu'n 
cuairt, agus tilgidh iad a mach an 
duslach a sgrìobas iad deth, an taobh 
a muigh do'n bhailegu àite neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, 
agus cuiridh iad ann an àite nan 
clach ud iad ; agus gabhaidh e criadh 
eile, agus còmhdaichidh e thairis an 
tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a tìs, 
agus ma bhriseas i mach san tigh, an 
dèigh dha na clachan a thoirt air 
falbh, agus an dèigh dha an tigh a 
egrìobadh, agus an dèigh dha a 
chòmhdachadh thairis le creidh ; 

44 An sin thig an sagart agus amh- 
aircidh e, agus, feuch, ma tha phlàigh 
air sgaoileadh san tigh, is luibhre 
chnàmhain isan tigh ; tha eneòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a 
chlachan, agus 'fhiodh, agus criadh 
an tighe uile : agus bheir e fa'near an 
giùlan a mach as a' bhaile gu h-ionad 
neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a stigh 
do'n tigh rè na h-ùine a dhruidear 
suas e, neòghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a ìuidheas 
anns an tigh 'eudach : agus nighidh 
esan a dh'itheas anns antigh 'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a stigh, 
agus gu'n amhairc e aìr, agus, feuch, 
nach do sgaoil a' phlàigh san tigh, an 
dèigh an tigh a chòmhdachadh thair- 
is ; an sin gairmidh an sagart an tigh 
glan, a chionn gu'n do ìeighiseadh a' 
phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh 
a ghlanadh dà eun, agus fiodh seud- 
air, agus scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na h- 
eunaibh ann an soitheach creadha, os 
ceann uisge ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seud- 
air, agus an hiosop, agu3 an scarlaid, 
agus an t-eun beò, agus tumaidh e iad 
ann am fuil an eoin achaidh mharbh- 
adh, agus anns an uisge ruith ; agus 
crathaidh e airan tigh seachd uairean . 

52 Agus glanaidh e an tigli ìe fuil 
an eoin, agus ieis an uisge ruith, agus 
ìeis an eun bheò, agus ìeis an fhiodh 
sheudair, agus leis an hicsop, agus 
leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an 
taobh a mach do'n bhaile, air aghaidh 
na macharach, agus ni e rèite air son 
an tighe : agus bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do 
phlàigh luibhre agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, 
agus air son tighe, 

56 Agus air son ataidh, agus air son 
guirein, agus air son buill shoilleir ; 

57 A thcagasg c'uin a bhios e neò- 
ghlan. agus c'uin a bhios e glan: is e 
so lagh na luibhre. 

CAIB. XV. 

AGUS tabhair an Tighearna ii Maois, 
agus ri b -Aaron, ag ràdh, 2 Labhraibh fl clolnn Israeil, agus 
abraibh Hu, 'Nuair a bhios aig duine 
sam bith silteach o 'fheoil, air son a 
shiltich bithidh e neòghlan. 

3 Agus is e so aneòghloine 'na shilt- 
each : ma shileas 'fheoil amach a sil- 
eadh, no ma dhùinear 'fheoil suas o 
shilteach, is e so a neòghloine 

4 Gach leabadh air an luidh esan 
air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan : agus gach ni air an suidh e, 
bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas i'a 
ieabaidh, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se efèin ann anuisge, ag. 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. , j 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam \ 
bith air an do shuidh neach air am 1 
bheil silteach, nighidhe 'eudach, agus |r; 
ionnlaididh se efiin ann an uisge, ag- 

us bithidh e neòghlan gu feasgar. \U 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach ! 
air am bheil silteach, nighidli e 'eud- I 
ach, agus ionnlaididh se efiin ann an ; 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu |j 
feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan air am bheil 
silteach smugaid airsan a ta glan, an 
sin nighidh e 'eudach, agus ionnlaid- 
idh se efiin ann an uisge, agus bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marc- 
aich esan air am bheil siltcach, bith- 
idh i neòghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas i-i ni 
sam bith a bha fuidhe, bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar : agus esan a ghiùl- 
aineas a h-aon air bith do na nithibh 
sin, nighidh e 'eudach, agus ionnlaid- 
idh se e fiin ann an uisge, agus bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

11 Agus gach neach iis am bean 
esan air am bheil silteach, agus nach 
d'ionnlaid a ìàmhan ann an uisge, 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaiclidh 
se e fiin ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha iis 
am bean esan air am bheil silteach, 
brisear e : agus gach soitheach fìodha, 
nighear ann an uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air 
am bheil silteach o 'shilteach, an sin 
àirmhidh e dha fèin seachd làithean 
air son a ghlanaidh, agus nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh e 'fheoil 1 
ann an uisge ruith, agus bithidh e 
glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabh- 
aidh e dha fèin dà thurtur, no dà [j 
choluman òg, agus thig e an làthair 
an Tighearna, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, agus bheir e iad do'n 
t-sagart. 

15 Agus lobraidh an sagart iad, aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, a-gus an 
t-aon eile mar ìobairt-loisgte ; agus ni 
an sagart rèite air a shon an làthair 
an Tighearn a thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-gin 

o dhuine sam bith, an sin nighidh e i 
'i'heoil uile ann an uisge, agus bithidh j 
e neòghlan gu feasgar. CAIB. 

ilj 17 Agus gach eudach, agus gach 
Ijcroicionnair aui bi an sìol-gin, nigh- 
Ji ear e ann an uisge, agus bithidh e 

neòghlan gu feasgar. 
is Mar an ceudna a* bhean leis an 
i luidh fear ìe sìol-gin, nighidh iad 

araon iad ftin ann an uisge, agus bith- 
| idh iad neòghlan gu feasgar. 
|i 19 Agus an uair a bhios silteach air 
K mnaoi, agus gur fuil a bhios 'ha silt- 
3 each 'ha feoil, scachd làithean cuirear 
I air leth i ; agus gach neach a bheanas 
I' Hthe, bithidh e neòghlan gu feasgar. 
I 20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair 
I! a chuirear air leth i bithidh e neò- 
li ghlan : gach ni mar an ceudna air an 
Ifsuidh i, bithidh e neòghlan. 

21 Agus gach neach a bheanas i-'a 
leabaidh, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se tfiin ann an uisge, ag- 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas H 
ni sam bith air an do shuidh i, nigh- 
idh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

23 Agus ma bhioa e air a leabaidh, 
no air ni sam bith air an suidh i, 'nuair 
a bheanas e Hs, bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

24 Agus ma luidheas fear sam bith 
maille Hthe, agus gu'm bi a fuil-mìos 
air, bithidh e neòghlan seachd làith- 
ean,agusbithidh gach leabadh air an 
luidh e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach 
fola air mnaoi mòran do ìàithibh, cha 
'n ann an àm a dealachaidh, no ma 
shileas e an dèigh àm a dealachaidh, 
bithidh uile ìaithean silidh a neò- 
ghloine mar ìàithean a dealachaidh : 
bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè 
uile ìàithean a siltich, bithidh i dh'i 
mar ìeabaidh a dealachaidh : agus 
gach ni air an suidh i, bithidh e neò- 
ghlan, a ièir neòghloine a dealach- 
aidh. 

27 Agus gach neach a bheanas Hs 
na nithibh sin, bithidh e neòghlan ; 
agus nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh se e fèin ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

28 Ach ma ghlanar io 'silteach, an 
sin àirmhidh i dh'i fèin seachd làith- 
ean, agus an dèigh sin bithidh i glan : 

29 Agus air an ochdamh là gabhaidh 
i dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman 
òg, agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt,gudorus pàilliuin a' choimh- 
thionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus an 
t-aon eile mar ìobairt-loisgte; agus hi 
an sagart rèite air a son an làthair an 
Tighearn, air son siltich a neòghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann 
Israeil o'n neòghloine, chum as nach 
bàsaich iad 'han neòghloine, 'nuair a 
thruailleas iad mo phàilliun-sa a ta 
'ham measg. 

32 Is e so lagh an fìdr air am bheil 
Silteach, agus an fhir sin aig an tèid . XVI. 101 

a shìol uaith, agus a shalaichear 
ìeis ; 

33 Agus na mnà a bhios gu tinn ann 
an àm a dealachaidh, agus an neach 
sin air am bi silteach, an fhir, agus na 
mnà, agus an duine sin a ìuidheas 
leatha-sa a ta neòghlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS ìabhair an Tighearna H Maois 
an dèigh bàis dhithis mhac Aa- 
roin, an uair a thug iad seachad tabh- 
artas an làthair an Tighearn, agus a 
bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Labhair H h-Aaron do bhràth- 
air, a chum nach tèid e anns gach àm 
a steach do'n ionad naomh an taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat, an làthair na 
caithir-thròcair, a ta air an àirc; a 
chum nach bàsaich e : oir foillsichidh 
mise mi fèin ann an neul air a' 
chaithir-thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n 
ìonad haomh : ie tarbh òg chum ìob- 
airt-pheacaidh, agus reithe chum ìob- 
airt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh e 
air, agus bithidh na brigisean anairt 
aige air 'fheoil, agus ìeis a' chrios an- 
airt crioslaichidh se e fèin, agus cuir- 
idh e an crùn-anairt air: is èididh 
haomha iad sin ; air an aobhar sin 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge 4 
agus cuiridh e air iad. 

5 Agus o choimhthional chloinn 
Israeil gabhaidh e dà bhoc o na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, agus 
aon reithe chum ìobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a 
shon fèin : agus hi e rèite air a shon 
fèin, agus air son a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc- 
gaibhre, agus nochdaidh e iad an làth- 
air an Tighearn, aig d-orus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn air an 
dà bhoc ; aon chrann air son an Tigh- 
earn, agus crann eile air son a' bhuic 
a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron ìeis am boc air 
an do thuit an crann air son an Tigh- 
earn, agus ìobraidh se e mar ìobairt- 
pheacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit an 
crann gu'n leigteadh as e, nochdar 
beò e an làthair an Tighearn, gu rèite 
a dheanamh ìeis, chum a ìeigeadh as 
saor do'n fhàsach. 

11 Agus bheir Aaron leis tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin, agus hi e rèite air a shon fèin, 
agus air son a thighe ; agus marbhaidh 
e tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, a 
bhios air a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a 
dh'eibhlibh teine o'n altair an làthair 
an Tighearn, agus làn a ghlac dothùis 
dheadh-bholaidh pronnta gu mìn, 
agus bheir e 'n taobh a stigh do'a 
roinn-bhrat e. 

, 13 Agus cuiridh e an tùis air an 
'tfeiiìe, an làthair an Tighearn, chum 102 LEBHITICUS. gu'n còmhdaich neul na tùise a' 
chaithir-thròcair a ta air an Fhianuis, 
agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an 
tairbh, agus crathaidh e i le 'mheur 
air a' chaithir-thròcair chum na h-àird 
an ear : agus fa chomhair na caithir- 
thròcair crathaidh e do'n fhuil seachd 
uairean ie 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre 
na h-ìobairt-pheacaidh a bhios air son 
an t-sluaigh, agus bheir e 'fhuil an 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat, agus 
ni e r'a fhuil-san mar a rinn e ri fuil 
an tairbh, agus crathaidh e i air a' 
chaithir-thròcair, agus fa chomhair 
na caithir-thròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an ìonaid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn 
Israeil, agus a thaobh an seachrana 
'nam peacannaibh gu lèir : agus mar 
so ni e air son pàilliuin a' choimh- 
thionail a ta chòmhnuidh maille iiu, 
ann am meadhon an neòghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann 
am pàilliun a' choimhthionail, an uair 
a thèid e dheanamh rèite san ionad 
naomh, gus an tig e mach, agus gu 
bheil e air deanamh rèite air a shon 
fèin, agus air son a thighe, agus air 
son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh 
na h-altarach a ta 'm fianuis an Tigh- 
earn, agus ni e rèite air a son ; agus 
gabhaidh e do fhuil an tairbh, agus 
clo fhuil a' bhuic, agus cuiridh e i air 
adhaircibh na h-altarach mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'n fhuil 
ie 'mheur seachd uairean, agus glan- 
aidh e i, agus naomhaichidh e i o 
neòghloine chloinn Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air dean- 
amh rèite air son an ìonaid naoimh, 
agus air son pàilliuin a' choimhthion- 
ail, agus air son na h-altarach, bheir 
e ìeis am boc-gaibhre beò : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh 
air ceann a' bhuicbheò, agus aidichidh 
e os a cheann uile lochdan chloinn 
Israeil, agus an uile sheachrana 'nam 
peacannaibh gu lèir, agus cuiridh e 
iad air ceann a' bhuic, agus cuiridh e 
air falbh e ie làimh duine iomchuidh 
do'n fhàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre 
air fèin an lochdan gu lèir gu fearann 
air leth : agus leigidh e air falbh am 
boc san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do 
phàilliun a' choimhthionail, agus 
cuiridh e dheth an èididh anairt, a 
chuir e air an uair a chaidh e steach 
do'n ionad naomh, agus fàgaidh e 'n 
sin i. 

24 Agus ionnlaididh e 'fheoil ann 
an uisge san ionad naomh, agus 
cuiridh e air 'èididh, agus thig emach, 
agus ìobraidh e 'ìobairt-loisgte fèin, 
agus ìobairt-loisgte an t-sluaigh ; agus 
ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
an t-sluaigh. 

25 Agus saill na h-Iobairt-pheacaidh 
loisgidh e air an altair. 26 Agus esan a ieig as arn boc- 
gaibhre mar bhoc saor, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisge ; agus 'na dhèigh sin 
thèid e do'n champ. 

27 Agus an tarbh air gon na h-ìo- 
bairt-pheacaidh, agus am boc-gaibhre 
air son na h-ìobairt-pheacaidh, d'an 
d'thugadh am fuil a steach a chum 
rèite a dheanamh san ionad naomh, 
bheirear a mach iad an taobh a muigh 
do'n champ; agus loisgidh iad san 
teine an croicnean, agus am feoil, 
agus an aolach. 

28 Agus esan a ioisgeas iad, nighidh 
e 'eudach, agus ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisge, agus 'na dhèigh sin 
thèid e do'n champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'na ordugh 
gu sìorruidh : Anns an t-seachdamh 
mìos, air.'an deicheamh là do'n mhìos, 
irioslaichidh sibh bhur n-anaman, 
agus obair sam bith cha dean sibh, 
aon chuid esan a tha do mhuinntir 
bhur dùthcha fèin, no *n coigreach a 
ta air chuairt 'nur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart 
rèite air bhur son, chum bhur glan- 
aidh : o bhur peacannaibh gu ìèir an 
làthair an Tighearn glanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh 
dhuibh, agus irioslaichidh sibh bhur 
n-anaman, ie ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, 
agus a choisrigeas e gu frithealadh 
ann an àit 'athar, an rèite: agus 
cuiridh e air an èididh anairt, eadhon 
an trusgan naomh. 

33 Agus ni e rèite air son an ionaid 
ro-naoimh, agus air son pàilliuin a' 
choimhthionail, agus air son na h- 
altarach hi e rèite; mar an ceudna 
air son nan sagart, agus air son 
uile shluaigh a' choimhthionail ni e 
rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh 'iia 
ordugh sìorruidh, chum rèite a dhean- 
amh air son chloinn Israeil, as leth 
am peacanna gu lèir aon uair sa' 
bhliadhna. Agus Hnn e mar a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tighearna ii Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, 
agus i-i cloinn Israeil uile, agus abair 
riu, So an ni a dh'àithn an Tighearn, 
ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thigh Is- 
raeil, a mharbhas tarbh, no uan, no 
gabhar anns a' champ, no mharbhas 
e mach as a' champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail, gu tabhartas a 
thoirt seachad do'n Tighearn air beul- 
aobh pàiliiuin an Tighearna, cuiiear 
fuil as leth an duine sin, dhòirt e fuil ; 
agus gearrar as an duine sin omheasg 
a shluaigh : 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil an 
ìobairtean, a dh'ìobras iad a muigh sa' 
mhachair, eadhongu'n toir iad a chum 
an Tighearn iad, gu dorus pàilliuin a* CAIB. XVIII. 103 ;hoimhtinonail a dh'ionnsuidh an t- 
agairt, agus gu'n ìobair iad mar ìob- 
k airtean-sìth iad do'n Tighearn. 
1 6 Agus crathaidh an sagart an fhuil 
air altair an Tighearn, aig dorus pàill- 
iuin a' cìioimhthionail, agus loisgidh 
e 'n t-saill a chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearn. 

| 7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mò an 
jiobairtean do dhiabholaibh, an dèigh 
|an deachaidh iad ie strìopachas : Eith- 
idh so 'na reachd dhoibh gu sìorruidh 
air feadh an ginealacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e duine 
jair bith do thigh Israeil, no do na 
[coigrichabhiosair chuairt'hurmeasg, 
[abheir seachad tabhartas-loisgte no 
lìobairt, 

9 Agus nach toir e gu dorus pàill- 
iuin a' choiinhthionail, a chum 'ìob- 
radh don Tighearna ; gearrar eadhon 
an duine sin as o mheasg a shluaigh. 

10 Agus ge b'e duine do tliigh Is- 
raeil, no do na coigrich a ta air chuairt 
'hur measg, a dh'itheas gnè sam bith 
fola; cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an anama sin a dh'itheas fuil, 
agus gearraidh mi as e o mheasg a 
shluaigh. 

11 Oirtha beatha na feòla san fhuil, 
agus thug mi dhuibh i air an altair, a 
dheanamh rèite air son bhurn-anam- 
anna : oir is i 'n fhuil a ni rèite air son 
en anama. 

12 Uime sin thubhairt mi H cloinn 
Israeìl, Cha'n ith anam sam bith ag- 
aibh fuil, ni mò a dh'itheas an coig- 
rcach fuil, a bhios air chuairt 'nur 
measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do 
chloinn Israeil, no do na coigrich a 
bhios air chuairt 'hur measg, a ni sealg 
agus a ghlacas beathach no eun a dh' 
fheudar itheadh; dòirtidh e mach 
'fhuil, agus còmhdaichidh e ìe dus- 
lach i. 

14 Oir is i beatha gach uiie fheòla a 
fuil ; tka i air son beatha dh'i : uime 
sin thubhairt mi H cloinn Israeil, Cha 
'n itli sibh fuil feòla sam bith ; cir ìs i 
beatha gach feòla a fuil : gach ncach 
a dh'itheas i, gearrar as e. 

15 Agus gach anam a dh'itheas an 
ni a bhàsaicheas dketkfiìn, no a reub- 
adh le ftadh-bkeatkaichibh (ma's neach 
e a rugadh 'nu-r tìr fèin, no coigreach) 
nighitìh e 'eudach, agus ionnlaididh se 
e fe'in ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar; an sin bithidh e 
glau. 

16 Ach mur nigh se e, agus mur 
ionnlaid e 'fheoil ; an sin ghìlainidh e 
'aingidheachd. 

CAIB. XVIII. 
A GUS labhair an Tighearna HMaois, 
A ag ràdb, 

2 Labhair H cloinn Israeil, agus 
abair riu, Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

3 A rèir ghnìomhara tìre na h-Ei- 
phit anns an robh sibh a chòmhnuidh, 
oha dean sibh ; agus a rèir ghnìomh- 
ara tìre Chanaain gus am bheil mise 'gur tabhairt, cha dean sibh ; ni mò a 
ghluaiseas sibh 'ùan orduighibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus 
gleidhidh sibh m'orduighean, gu 
gluasad annta : Is mise an Tighearna 
bhur Bia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan agus mo bhreitheanais ; 
nithe ma ni duine, bithidh e beò annta: 
Is mise an Tighearn. 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus 
a dh'aon neach a ta dlùth dha ann an 
dàimh, a chum a nàire a leigeadh ris ; 
/5 mise an Tighearn. 

7 Nochd t'aUiar, no nochd do mhà- 
thar, cha leig thu Hs : is ì do mhàthair 
i, cha leig thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha Ieig thu 
Hs : is e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar,nighinn t'ath- 
ar, no nighinn do mhàthar, co dhiubh 
a i-ugadh i aig an tigh, no 'rugadh a 
mach i, eadkon an nochd-san cha leig 
thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nigh- 
inn do nighinn, eadkon an nochd-san 
clia leig thu ris: oir is e an nockd-san 
do nochd fèin. 

11 Nochd nighinn mnà t'athar, a 
ghineadh ìe t'athair, (is i do phiutfear 
i) cha leig thu ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu i-is nochd peathar 
t'athar : is i bana-charaid ro-dhìle?.s 
t'athar i. 

13 Cha leig thu i'is nochd peathar 
do mhàthar : oir is % bana-charaid ro- 
dhìleas do mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar 
t'athar, cha tig tlm 'm fagus d'a 
mhnaoi: is i bean bhràthar t'athav i. 

15 Cha leig thu i-is nochd do fehana- 
chieamhna; isibean do mhic i, cha 
leig thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do 
bhràthar : is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu Hs nochd mnà agus 
a h-ighinn,ni rnò a ghabhas tu nighean 
a mic, no nighean a h-ighinn, a chum 
a nochd a ìcigeadh Hs; oir is iad a 
bana-chaivdean dìleas iad : is ain- 
gidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille 
f'a piuthair, a chum a buaireadh, a 
ìeigeadh Hs a nochd, a thuilleadh air 
an tè eile, am feadh is beò i. 

20 Mar an ceudna cha tig thu *m 
fagus do mhnaoi a ìeigeadh Hs a 
nochd, an uair a chuirear air leth i air 
son a neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh ie 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum 
thu fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air bith 
do d' shliochd dol troimh 'n teine do 
Mholech, ni mò a mhi-naomhaichcas 
tu ainm do Dhè : Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu ie firionnach mar 
ìe boirionnach: is gràineileachd e. 

23 Ni mò a ìuidheas tu ìe h-ain- 
mhidh sam bith gu d' thruailleadh 
fèin ìeis ; ni mò a sheasas bean sam 
bith roimh ainmhidh gu luidhe si.oa 
da : is amhluadh e. 04 LEBHITICUS. 24 Na truaillibli sibh fèin ann an 
aon sam bith do na nithibh sin : oir 
anns na nithibh sin uile thruaill na 
cinnich sin j,ad fèin, a thilgeas mise 
mach foimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann : 
uime sin leanaidh mi 'aingidheachd 
air, agus sgeithidh am fearann fèin a 
mach a iuchd-àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo 
i'eachdan agus mo bhreitheanais, agus 
cha dean sibb aonairbith do na gràin- 
eileachdaibh sin ; aon chuid neach air 
bith d'urcinneach fèin, no coigreach 
a bhios air chuairt 'nur measg: 

27 (Oir na gràineileachda sin uile 
iinn daoine na dùthcha, a bha foimh- 
ibh, agus tha 'm fearann air a thruaill- 
eadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann 
sibhse mach mar an ceudna, 'nuair a 
thruailleas sibh e, mar a sgeith e mach 
na cinnich a bha foimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air 
bith do na gràineileachdaibh ud, 
eadhon na h-anaman a ni iad, gearrar 
as iad o mheasg an sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'ord- 
uighean, a chum nach dean sibh aon 
air bith do na gnàthannaibh gràineil 
ud, a finneadh foimhibh, agus nach 
truaill sibh sibh fèin annta : Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XIX. 
A GUS labhair an Tighearna HMaois, 
A ag ràdh, 

2 Labhair fi coimhthional chloinn 
Israeil uile, agus abair fiu, Bithibh 
naomha : oir a ta mise an Tighearna 
bhur Dia naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus 
bhur n-athar air gach duine agaibh, 
agus gleidhibh mo shàbaidean : Is 
mise an Tighearna bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-iodh- 
olaibh, agus na deanaibh diathan 
leaghta dhuibh fèin: Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt 
thabhartasan-sìth do'n Tighearn, ìo- 
braidh sibh i d'ur toil fèin. 

6 San là sin fèin anns an ìobair sibh 
ì ithear i, agus air an là màireach : 
agus ma mhaireas abheag dh'i gus an 
treas là, loisgear san teine e. 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an 
treas là,is gràineil e; cha ghabhare. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, 
giùlainidh e 'aingidheachd, a chionn 
gu'n do mhi-naomhaich e ni coisrigte 
an Tighearn : agus gearrar an t-anam 
sin as o 'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha bhuain thu 
gu buileach oisinnean t'achaidh, ni mò 
a chruinnicheas tu dioghluim t'fhogh- 
araidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'fhìon-lios, 
ni mò a chruinnicheas tu m7<? fhìon- 
dhearca t'fhìon-lios ; do'n bhochd agus 
do'n choigreach fàgaidh tu iad : Is 
mise an Tighearna bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh breug, no mheallas aon agalbh a 
chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m'ainm-sa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomhaicheas tu ainm do Dhè: 1$ 
mise an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu reub- 
ainn air : 'cha'n fhan duais an 
fhirthuarasdail maille fiut rè na h- 
oidhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, 
agus f oimh 'n dall cha chuir thu ceap- 
tuislidh, ach bithidh eagal do Dhè ort : 
Is mise an Tighearn. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith- 
ann am breitheanas ; cha bhi suim 
agad do ghnùis an duine bhochd, ni 
mò a bheir thu urram do ghnùis an 
duinechumhachdaich ; annan ceartas 
bheir thu breth air do choimhears- 
nach. 

16 Cha tèid thu mu'n cuairt mar 
fheartuailis am measg do shluaigh; 
ni mò a sheasas tu an aghaidh fola do 
choimhearsnaich : Is mise an Tigh- 
earn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràth- 
air ann ad chridhe: air gach aon 
chor cronaichidh tu do choimhears- 
nach, agus cha'n fhuiling thu peac- 
adh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni 
mò bhios falachd agad fi cloinn do 
shluaigh, ach gràdhaichidh tu do 
choimhearsnach mar thu fèin : 1$ 
mise an Tighearn. 

19 Gleidhidh sibh mo feachda : Cha 
leig thu ie d' sprèidh sìolachadh ìe 
gnè eile ; Cha chuir thu t'fhearann ìe 
sìol measgta : ni mò a chuirear umad 
eudach measgta do olainn agus do 
lìon. 

20 Agus ge b'e neach a ìuidheas gu 
collaidh ie mnaoi a ta 'na ban tràill 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus 
nach d'fhuasgladh idir, ni mò a thug- 
adh saorsa dh'i, sgiùrsar i : cha chuir- 
ear gu bàs iad, a chionn nach robh i 
saor. 

21 Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais 
do'n Tighearn, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, eadhon reithe mar ìo- 
bairt-eusaontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a 
shon le reithe na h-ìobairt-eusaontais 
àn làthair an Tighearn, air son a 
pheacaidh a f inn e : agus maithear 
dha a pheacadh a finn e. 

23 Agus an uair a thig sibh do'n 
fhcarann, agus a shuidhicheas sibh 
gach gnè chraobh air son bìdh, an sin 
measaidh sibh an toradh mar ni 
neo-thimchioll-ghearrta : tribliadhna 
bithidh e dhuibh mar ni neo-thim- 
chioll-ghearrta : cha'n ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhna 
bithidh a thoradh uile naomha, chum 
cliu do'n Tighearn. 

25 Agus air a' chùigeadh bliadhna 
ithidh sibh d'a thoradh, chum as gu'n 
toir e a chinneas duibh : Is mise an 
Tighearna bhur Dia. ì 26 Cha 'n ith sibh tii sam bith ieis 
an fhuil : ni mò a ghnàthaicheas sibh 
druidheachd, no sheallas sibh air 
amannaibh. 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt 
oisinnean blmr ceann, ni mò a mhill- 
eas tu oisinnean t'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sambith 
'hur feoil air son nam marbh, ni mò a 
ichuireas sibh comharadh sam bith 
oirbh : Is mise an Tighearn. 

29 Na truaill do iiighean, a thoirt 
oirre bhi 'ha strìopaich; a chum as 
inach toirear am fearann gu strìop- 
lachas, agus nach lìonar an dùthaich 
lìe h-aingidheachd. 

i 30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
jagus bheir sibh urram do m'ionad 
naomh : Is mise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibh dhiubh- 
'san aig am bheil leannain-shìth,agus 
Sha h-iarraibh a dh'ionnsuidh luchd- 
tfiosachd, gu bhi air bhur truailleadh 
ìeo : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

32 An làthair a' chinn ièith èiridh 
tu suas, agus bheir thu urram do 
phnùis an duine aosda, agus bithidh 
eagal do Dhè ort : Is mise an Tigh- 
ea.rn. 

33 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt maille riut'nur tìr, chabhuin 
sibh gu cruaidh ria. 

34 Mar neach a rugadh 'hur measg 
bìthidh dhuibhse an coigreach a ta 
air chuairt maille ribh, agus gràdh- 
aichidh tu e mar thu fèin ; oir bha 
sibh fèin 'hur coigrich ann an tìr na 
h-Eiphit : Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith 
ann am breitheanas, ann an slait- 
thomhais, ann an cudthrom, no ann 
an tomhas. 

36 Meidhean cearta,clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart 
bithidh agaibh : Is misc an Tighearna 
bhur Dia, a thug sibhse mach à tìr na 
h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreitheanais 
uile, agus hi sibh iad: Is mise an 
Tighearn. 

CAIB. XX. 
A GUS iabhair an Tighearna ri Maois, 
A ag ràdh, 

2 A iìs, their thu i-i cloinn Israeil, 
Ge b'e air bith e do chloinn Israeil, no 
do na coigrich a ta air chuairt ann an 
Israel, a bheir a bheag d'a shliochd do 
Mholech, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e, clachaidh sluagh na dùthcha e le 
clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agus gearraidh 
mi as e o mheasg a shluaigh ; a chionn 
gu'n d'thuge d'a shliochd do Mholech, 
a shalachadh m'ionaid haoimh-sa, ag- 
us a thruailleadh m'ainme haoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh 
na dùthcha air chor sam bith an 
sùilean o'n duine sin, an uair a bheir 
e d'a shliochd do Mholech, agus nach 
tnarbh iad e ; XX. los 

5 An sln cuiridh mise mo ehnùis 
an aghaidh an duine sin, agus an 
aghaidh a theaghlaich, agus gearraidh 
mi as e, agus iadsan uile a thèid le 
strìopachas 'ha dhèigh, a dheanamh 
strìopachais le Molech, o mheasg an 
sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh 
a dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil 
leannain-shìth, agus a dh'ionnsuidh 
luchd fiosachd, gu dol le strìopachas 
'han dèigh, cuiridh mise mo ghnùis 
an aghaidh an anama sin, agus gearr- 
aidh mi as eo mheasg a shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, 
agus bithibh naomha : oir is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

8 Agus gleidhidh sibh mo reachdan, 
agus ni sibh iad : Is mise an Tighearn 
a haomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 
'athair no 'mhàthair, cuirear gu cinn- 
teach gu bàs e : mhallaich e 'athair no 
mhàthair ; bithidh 'fhuil airfèin, 

10 Agus an duine a hi adhaltrànnas 
ri mnaoi fir eile, eadhon esan a hi 
adhaltrannas ri mnaoi a choimhears 
naich, cuirear an t-adhaltranach agua 
a' bhan-adhaltranach gu cinnteach gu 
bàs. 

11 Agus an duine a ìuidheas le 
mnaoi 'athar, ìeig e ris nochd 'athar : 
cuirear gu cinnteach ìe chèile gu bàs 
iad ; bithidh ara fuil orra fèin. 

12 Agus ma iuidheas duine le mnaoi 
a mhic, cuirear gu deimhin le chèile 
gu bàs iad : dh' oibrich iad amhluadh : 
bithidh am fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma ìuidheas duine 
ìe fear, mar a luidheas e le mnaoi, 
rinn iad ìe chèile gràineileachd : 
cuirear gu cinnteach gu bàs iad; 
bithidh am fuil orra fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'a ionn- 
suidh bean agus a màthair, is aingidh- 
eachd e : loisgear le teine iad, eadhon 
esan agus iadsan ; a chum nach bi 
aingidheachd 'hur measg. 

15 Agus ma ìuidheas duine ìe h- 
ainmhidh, cuirear gu cinnteach gu 
bàs e : agus marbhaidh sibh an t- 
ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'ainmhidh sam bith, agus gu'n 
luidh isìos da, marbhaidh tu a' bhean 
agus an t-ainmhidh ; cuirear gu cinn- 
teach gu bàs iad ; bithidh am fuil orra 
fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiu- 
thar, nighean 'athar, no nighean a 
mhàthar, agus gu'm faic e a nochd, 
agus gu'in faic ise a hochd-san ; is uj 
maslach e ; agus gearrar as iad ann 
an sealladh an sluaigh : ìeig e i-is 
nochd a pheathar, giùlainidh e 'aing- 
idheachd. 

18 Agus ma hudheas duine le mnaoi 
agus a tinneas oirre, agus gu'n leig o 
iis a nochd, ìeig e iis a tobar, agus 
ìeig ise i-is tobar a fola ; agus gearrar 
as le chcile iad o mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd 
peathar do mhàthar, no peathar ,06 LEBIIITICU3. t'athar ; oir tha e a' rùsgadh 'fheòla 
i'ein : giùlainidh ìad an aingidheachd. 

20 Agus ma iuidheas duine ie mnaoi 
bhràthar 'athar, ieig e tis nochd 
bhràthar 'athar : giùlainidh iad am 
peacadh ; gheibh iad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine bean a 
bhràthar, is ni neòghlan e : ieig e ris 
nochd a bhràthar; bithidh iad gun 
chloinn. 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo 
teachdan uile, agus mo bhreitheanais 
uile, agus ùi sibh iad ; a chum nach 
dean am fearann, g'am bheil mi 'gur 
tabhairt gu còmhnuidh a ghabhail 
ann, bhur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an 
gnàthannaibh nan cinncach a ta mise 
a' tilgeadh a mach roimhibh : oir iinn 
iadsan na nithe sin uile, agus uime 
sin ghabh mi gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Seal- 
bhaichidhsibh amfearann, agus bheir 
mi dhuibh e chum a shealbhachadh, 
fearann a ta sruthadh ie bainne agus 
ie mil : Is mise an Tighearna bhur 
Dia, a dhealaich sibhse o gach sluagh 
eile. 

25 Cuiridh sibh uime sìn eadar- 
rthealachadh eadar bheathaichibh 
glana agus neòghlana, agus eadar 
eunlaith neòghlan agus ghian ; agus 
cha dean sibh bhur n-anamanna 
gràineil ie beathach no ìe h-eun, no 
ìq gnè air bith do ni beò a shnàigeas 
air an talamh, a sgar mise uaibh mar 
neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha 
ùhomhsa : oir o ta mise an Tìghearna 
naomh, agus dhealaich mi sibhse o 
gach sluagh eile, chum as gu'm bu 
Jeam/<?«t sibh. 

27 Bean no duine mar an ceudna 
aig am bheil leannan-sìth, no 'bhios 
ri fiosachd, cuircar gu deimhin gu bàs 
iad: clachaidh iad ie clachaibh iad; 
bithidh am fuil orra fèin. 

CAIB. XXI. 
AGUS thubhairt an Tighearna ii 
11. Maois, Labhair i-is na sagairt, 
mic Aaroin, agus abair Hu, Air son 
nam marbh cha salaichear neach sam 
bith dhibh am measg a shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean, a ta 'm 
fagus da, eadhon air son a mhàthar, 
agua air son 'athar, agus air son a 
ì mhic, agus air son a nighinn, agus 
I air son a bhràthar, 
i 3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
j h-òigh, a ta 'm fagus da, aig nach 
I robh fear-pòsda ; aira sonsa feudaidh 
I e bhi air a shalachadh. 
I 4 Ach cha salaich se e fèin, aìr bhi 
i dha 'na dhuine urramach am measg 
a shluaigh, gu 'thruailleadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann, 
agu3 cha bhearr iad oisinn am feusaig, 
ni mò a ni ìad gearradh 'nam 
feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, ag- 
U3 cha truaill iad ainm an Dè : oir tha 
iad a' toirt seachad tabhartais an 
Tighearn a bheirear suas ìe tcine, agus arain an Dè ; uime sin bìthidh 
iad naomha. 

7 Gha ghabh iad bean a ta 'na strìop- 
aich, no mi-naomha ; ni mò a ghabh- 
as iad bean a chuireadh air falbh o 
'fear : oir tha e naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir 
thaea'toirt seachad arain do Dhè; 
bithidh e naomha dhuit : oir tha mise 
an Tighearnanaomh, a <a'gur naomh- 
achadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sa- 
gairt air bith i fèin ie strìopachas a 
dheanamh, tha i a' truailleadh a h- 
athar : loisgear ìe teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart' 
o mheasg a bhràithrean, neach a 
dhòirteadh an oladh naomh air a 
cheann, agus a choisrigeadh a chur na 
h-èididh uime, cha rùisg e a cheann, 
ni mò a reubas e 'eudach. 

11 Ni mò a thèid e steach a dh'ionn- 
suidh cuirp mhairbh sam bith : air 
son 'athar no air son a mhàthar cha 
salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha 
tèid e mach, ni mò a thruailleas e 
ionad naomh a Dhè ; oir a ta crùn 
oladh-ungaidh a Dhc air : Is mise an 
Tighearn. 

13 Agus gabhaidh e bean 'na maigh- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh 
air falbn o 'fear, no bean mhi-naomha, 
no strìopach; iad sìn cha gliabhe: 
ach òigh d'a shiuagh fèin gabhaidh e 
'na mnaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd am 
measg a shluaigh : oir a ta mise an 
Tighearna 'ga naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna ti 
Maois, ag ràdh, 

17 Labhair ii h-Aaron, ag ràdh, 
Ge b'e air bith e do d* shliochd 'nan 
ginealachaibh, anns am bi gaoid sam 
bithy na tigeadh e 'm fagus a thcirt 
seachad arain a Dhè : 

18 Oir ge b'e air bith duine anns 
am bi gaoid, cha tig e 'm fagus : duine 
dall, no bacach, no aig am bheil sròn 
leachdach, no ni sam bith thuilleadh 
air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste 
nò làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'iia throich, no 
aig am bheil leus air a shùil, no air 
am bheil càrr, no cloimh, no aig am 
bheil a chlochan brùite : 

21 Cha tig duine sam bith do 
shliochd Aaroin an t-sagairt, anns am 
bheil gaoid, am fagus a thoirt seachad 
tabhartasan an Tighearn a bheirear 
suas ie teine : tha gaoid ann, cha tig 
e 'm fagus a thoirt seachad arain a 
Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n 
aran ro-naomh, agus ùaomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n 
roinn-bhrat cha tèid e, ni mò thig e 
'm f'agus do'n altair, a chionn gu bheìl 
gaoid ann ; achum nach truaill e m' 
ionaid naomha: oir o ta mise an 
Tighearna 'gan naomhachadh. XXII. 107 24 Agus dhlnnis Maols so do Aa- 
on, agus d'a mhic, agus do chloinn 
sraeil uile. 

CAIB. XXII. 
ÀGUS iahhair an Tighearna H 
.ii Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r' 
nhic, iad 'gan sgaradh fèin o nithibh 
ìaomha chloinn Israeil, agus gun iad 
i thoirt easonoir do m'ainm naomh- 
a, anns nanithibh sin anaomhaicheas 
ad dhomh : Is mise an Tighearn. 

3 Abair Hu, Ge b'e air bith e d'ur 
.liochd uile am measg bhur gineal- 
ich, a thèid adh'ionnsuidh nan nithe 
ìaomha, a naomhaicheas clannlsraeil 
lo'n Tighearn, agus aneòghloine air, 
earrar as an t-anam sin as mo ìàth- 

Uir : Is mise an Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an duine do 
shìiochd Aaroin a ta 'ha lobhar, no 
lir am bheil silteach, cha 'n ith e do 

■ ia nithibh naomha, gus am bi e glan 
■Agus ge b'e bheanas H ni air bith a ta 
Ij.ieòghìan ieis a' mharbh, no duine aig 

ira bheil a shìol a' dol uaith ; 
|: 5 No geb'e bheanas Hni air bith a 
■Ishnàigeas, ieis an deanar neòghlan e, 
||no H duine o'm faigh e neòghloine, ge 
I b'e air bith neòghloine a bhios air ; 
I 6 An t-anam a bheanas i'i h-aon air 
■Ibith d'an leithidibh sin, bithidh e neo- 
■ghlan gu feasgar, agus cha 'n ith e do 
■jna nithibh naomha, mur nigh e 

'i heoil le h-uisge. 
I 7 Agus an uair a thèid a' ghrian 
■iPìos, bithidh'e glan, agus an dèigh sin 
lithidh e do na nithibh naomha, a 
1 chionn gur e a bhiadh e. 
I 8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, 
l'no a i'eubar le fiadh-bheathaichibh, cha 
l 'n ith e 'ga shalachadh fèin ieis: ia 
I mise an Tighearn. 

I 9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, 
lair eagal gu'n giùlain iad peacadh air 
l;a shon, agusuime sin gu'm faigh iad 
| bàs. ma thruailleas iad e : Tha mise 
l!an Tighearna 'gan naomhachadh. 

II 10 Cha 'n ith coigreach sam bith 
l,«Vn nihaomh: cha 'n ith fear-cuairt 
I an t-sagairt, no seirbhiseach tuarasd- 
jiail do'n ni naomh. 

Ij 11 Ach ma cheannaicheas an sag- 
lart duine le 'airgiod, ithidh e dheth, 
|l agus esan a Kigadh 'ha thigh ; ithidh 
I iad d'a bhiadh. 

I| 12 Agus ma bhios nighean arì t-sag- 
I airt pòsda H coigreach, cha 'n f heud i 
[litheadh do thabhartas nan nithe 
|! naomha. 

j 13 Ach ma bhios nighean an t-sag- 
[I airt -'ha bantraich, no dealaichte ra 
\\ fear, agus gun sliochd aice, agus i air 
|i pilltinn gu tigh a h-athar, mar 'ha h- 
¥ òige, ithidh i do bhiadh a h-athar ; 
! ach cha'n ith coigreach sam bith 
i dheth. 

| Ì4 Agus ma dh'itheas duine do'n ni 
! naomh gun f hios da, an sin cuiridh e 
i an cnigeadh cuid dcth Hs, agus bhcir 
l e do'n t-sagart e, maille ris an ni 
! òaomh. 

| 16 Agus cha truaill iad nithe naomha chloinn Israeìl, a bheir iad 
suas do'n Tighearn ; 

16 Ni mò a ieigeas iad leo cionta an 
eusaontais a ghiùlan an uair a dh'ith- 
eas iad an nithe naomha: oir a ta 
mise an Tighearna 'gan naomhach- 
adh. 

17 Agus labhair an Tighearna K 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agus i-'a 
mhic, agus i'i cloinn Israeil uile, agus 
abair Hu, Ge b'e air bith e do thigh 
Israeil, no do na coigrich ann an Is- 
rael, a bheir seachad a thabhartas air 
son a bhòidean uile, no air son a shaor 
thabhartasan uile, a bheir iad seachad 
do'n Tighearna chum ìobairt-loisgte ; 

19 Bheir sibh seachad d'ur toil l'ein 
&ea(Aarftfirionngunghaoiddo'n bhuar 
do na caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha toir 6ibh seachad : oir 
cha ghabhar air bhur son c. 

21 Agus ge b'e air bith e a bhcir 
seachad ìobairt thabhartasan-sìth 
do'n Tighearn, a choimhlionadh a 
bhòide, mar thabhartas saor-thoile, 
do'n bhuar, no do na caoraich, bithidh 
e iomlan, a chum as gu'n gabhar Hs : 
cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramaclì, 
no air am bi fliodh, no càrr, no cloimh, 
cha toir sibh seachad iad sin do"n 
Tighearn, ni mò a bheir sibh tabhartas 
clhiubh a bheirear suas ìe teine air an 
altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am 
bi ni sam bith thar a' chòir, no dh'uir- 
easbhuidh 'ha bhallaibh, sin feudaidh 
tu thoirt seachad marshaor thabhart- 
as ; ach air son bòide cha ghabhar i-is. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no 
pronnta, no reubta, no gearrta, cha 
toir sibh seachad do'n Tighearn ; ag- 
us cha 'n ìobair sibh e 'nur tir. 

25 Agus o ìaimh coigrich cha toir 
sibh seachad aran bhur Dè do h-aon 
diubh sin ; a chionn gu'm bheil an 
truaillidheachd annta, agus gu'm bheìì 
gaoidean annta : cha ghabhar Hu air 
bhur son. 

26 Agus iabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

27 'Nuair a bheirear tarbh, no cao- 
ra, no gabhar, an sin bithidh eseachd 
làithean fuiclh 'mhàthair; agus o'n 
ochdamh là agus à sin suas, gabhar 
ris mar thabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

28 Agus ma's bò no caora a bhics 
ann, cha mharbh sibh i fèin agus a 
h-àl san aon là. 

29 Agus an uair a dh'ìobvas sibh 
ìobairt-bhuidheachais do'n Tlghearn, 
ìobraidh sibh i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fein ithear suas i, 
cha 'n fhàg sibh a bheag dhith gu 
maduinn : Is mise an Tighearn. 

31 Air anaobhar sin gleidhidh sibli 
m'àitheantan, agus hi sibh iad : 1& 
mise an Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainm 
naomha-sa, agus bithidh mi air mo 108 LEBRITIUUS. naomhachadh am measg chloinn Is- 
raeil : Is mise an Tighearn a ta 'gur 
naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h- 
Eiphit gu bhi a'm' Dhia agaibh : Is 
mise an Tighearn. 

CAIB. XXIII. 

AGUS iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair fi cloinn Israeil, aigus 
abair fiu, A thaobh fèillean an Tigh- 
earn, a ghairmeas sibh a bhi 'han 
comhghairmibh naomha, is iad eadhon 
sin m'fhèillean-sa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là bìthidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh : obair sam bith 
cha dean sibh air: is e sàbaid an 
Tighearn e 'hur n-àiteachaibh-comh- 
nuidh uile. 

4 Is iad sin fèillean an Tighearn, 
eadhon comhghairmean naomha, a 
ghairmeas sibh 'han amannaibh fèin : 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' 
cheathramh là deug do'n mhìos air 
feasgar bithidh càisg an Tighearn. 

6 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n mhìos sin fèin bithidh fèill an 
arain heo-ghoirtichte do'n Tighearn: 
seachd làithean ithidh sibh aran neo- 
ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comh- 
ghairm haomh agaibh: obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas 
abheirearsuasieteine do'n Tighearna 
seachd làithean : air an t-seachdamh 
là bithidh comhghairm naomh; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh air. 

9 Agus ìabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearainn a bheir mise 
dhuibh, agus a bhuaineas sibh 'fhogh- 
ar, an sin bheir sibh sguab do cheud 
thoradh bhur fogharaidh dh'ionn- 
suidh an t-sagairt : 

11 Agus luaisgidh e 'n sguab an 
làthair an Tighearna, chum gu'n 
gabhar f ithe air bhur son : air an là 
maireach an dèigh na sàbaid luaisgidh 
an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin, 
an uair a ìuaisgeas sibh an sguab 
uan firionn gun ghaoid, do'n cheud 
bhliadhna, mar ìobairt-loisgte do'n 
Tighearn. , , 

13 Agus ìs e a thabhartas-bìdh dà 
dheicheamh earrann do phlùr mìn 
measgta te h-oladh, tabhartas a bheir- 
earsuasìe teine do'n Tighearn chum 
fàile chùbhraidh : agus bithidh a 
thabhartas-dibhe do fhìon, an ceath- 
ramh cuid do liin. 

14 Agus cha 'n ith sibh aran, no 
gràn cruaidhichtc, no diasa glasa, gus 
an là sin fein anns an toir sibh tabh- 
artas a chum bhur Dè : bithidh e 'na 
freachd bith-bhuan air fcadh bhur gin- 
ealacha, 'hur n-àiteachaibh-comh- 
nuidh uile. 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin 
o*n là màireach an dèigh na sàbaid, o'n là san d'thug sibh leibh sguab an 
tabhartais-luaisgte : bithidh seachd 
sàbaidean ìomlan ann : 

16 Eadhon gus an là màireach an 
dèigh na seachdamh sàbaid àirmhidh 
sibh leth-cheud là, agus bheir sibh 
seachad nuadh thabhartas-bìdh do'n 
Tighearn. 

17 Bheir sibh leibh 'as bhur n-àit- 
eachaibh-còmhnuidh dà bhuilionn 
tuaisgte,dodhà dheicheamh earrannt 
bithidh iad do phlùr mìn ; fuinear iad 
ìe taois ghoirt ; bithidh iad 'han ceud 
thoradh do'n Tighearn. 

18 Agus bheir sibh seachad maille 
fis an aran seachd uain gun ghaoid; 
do'n cheud bhliadhna, agus aon tavbh 
òg, agus dà feithe : bithidh iad 'han 
ìobairt-loisgte do'n Tighearn, maille 
f'an tabhartas-bìdh, agus an tabhar- 
tas-dibhe eadhon tabhartas a bheirear 
suas ie teine, a dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann 
do na gabhraibh mar ìobairt-pheac- 
aidh, agus dà uan do'n cheud bhliadh- 
na mar ìobairt thabhartasan-sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad 
maille fi aran a' cheud toraidh, mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearna, maille fis an dà uan : 
bithidh iad naomha do'n Tighearn 
chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin 
fèin, a chum gxCm bi e 'ha chomh- 
ghairm haomh dhuibh : obair thràill- 
Qil sam bith cha dean sibh air: Bith. 
idh e 'ha f eachd sìorruidh 'hur n-àit- 
eachaibh-còmhnuidh uile air feadh 
bhur ginealacha. 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha ghearr thu 
gubuileachoisinnean t'achaidh 'nuair 
a bhuaineas tu, ni mò athionaileas tu 
dioghluìm t'fhogharaidh : fàgaidh tu 
iad do'n bhochd agus do'n choigreach: 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus iabhair an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhairfi cloinn Israeil. agràdh, 
San t-seachdamh mìos, air a cheud là 
do'n mhìos, bithidh sàbaid agaibh, 
cuimhneachan shèideadh thrompaid- 
ean, comhghairm haomh. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air ; achbheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn. 

26 Agus iabhair an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh 
là do'n t-seachdamh mìos so bithidh là 
rèite ; bithidh e 'ha chomhghairm 
naomh dhuibh, agus cràdhaidh sibh 
bhur n-anaman, agus bheir sibh seach- 
ad tabhartas a bheirear suas ie tcino 
do'n Tighearn. 

28 Agus obair sam bith cha dean 
sibh air an là cheudna ; oir is larèite 
e, dheanamh ròite air bhur son an 
làthair an Tighearna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo 
chràdh san là sjn fèin, gearrar as o o 
mlicasg a shluaigh. CAIB. XXIV. 109 30 Agus gach anam a hi obair sam 
ith air an là cheudna, an t-anam 
in fèin sgriosaidh mise o mheasg a 
hluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : 
ithidh t 'na reachd sìorruidh air feadh 
hur ginealacha, 'hur n-àiteachaibh- 
òmhnuidh uile. 

■ 32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid 
Ifhoise, agus cràdhaidh sibh bhur n- 
lanaman air an naothadh là do'n 
Imhìos air feasgar : o fheasgar gu 
Ifeasgar cumaidh sibh bhur sàbaid. 

1 33 Agus labhair an Tighearna ii 
iMaois, ag ràdh, 

■ 34 Labhair i-i cloinn Israeil ag ràdh, 
I Air a' chùigeadh là deug do'n t-seachd- 
lamh mìos so bithidh fèill nam pàilliun 
frè sheachd làithean do'n Tighearn. 

I 35 Air a* cheud là bithidh comh- 
Ighairm naomh : obair thràilleil sam 

bith cha dcan sibh air. 
I 36 Seachd làithean bhcir sibh seach- 
lad tabhartas a bheirear suas ie teine 
Ido'n Tighearn : air an ochdamh là 
Ibithidh comhghairm naomh agaibh, 
I agus bheir sibh seachad tabhartas a 
I bheirear suas ie teine do'n Tighearn ; 
I is àrd choimhthional e ; obair thràill- 
i eil sam bith cha dean sibh air. 
I 37 Is iad sin fèillean an Tighearn, 
R a ghairmeas sibh gu bhi 'han comh- 
|; ghairmibh naomha, a thoirt seachad 
| tabh art ais a bheirear suas ie teine do'n 
I Tighearna, tabhartas-loisgte, agus 
| tabhartas-bìdh, ìobairt, agus tabhart- 
| asan dibhe, gach ni air a ià fèin ; 
I 38 A thuilleadh air sàbaidibh an 
I Tighearn, agus a thuilleadh air bhur 
| tiodhlacaibh, agus a thuilleadh air 
| bhur bòidibh uile, agus a thuilleadh 
f air bhur saor-thabhartais uile, a bheir 
ì sibh do'n Tighearn. 
| 39 Mar an ceudna air a' chùigeadh 
I là deug do'n t-seachdamh mìos, an 
I uair a chruinnicheas sibh a stigh tor- 
1 adh an fhearainn, cumaidh sibh fèill 
I do'n Tighearna seachd làithean : air a' 
! cheud là bithidh sàbaid, agus air an 
| ochdamh là bithidh sàbaid. 
ì 40 Agus gabhaidh sibh dhuibh f/'.n 
| air a' cheud là meas chraobh àluinn, 
| geugan chrann-pailme, agus geugan 
I chraobh tiugha, agus seileach an t- 
' srutha ; agus ni sibh gairdeachas an 
| làthair an Tighearna bhur D6 seachd 

làithean. 

I 41 Agus cumaidh sibh e 'ha flieill 
I do'n Tighearna seachd làithean sa' 
j bhliadhna : bithidh e 'nareachd sìorr- 
\ uidh air feadh bhur ginealacha ; cum- 
I aidh sibh e san t-seachdamh mìos. 
ì|. 42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh 
| sibh còmhnuidh seachd làithean; 

gabhaidh gach aon a rugadh 'ha Is- 
t raelach còmhnuidh ann am pàill- 

iunaibh ; 

! 43 Chum gu'm bi fios aig bhur gin- 
| ealaich gu'n d'thug mise air cloinn 
i Israeil còmhnuidh ghabhail ann am 
i pàilliunaibh, 'nuair a thug mi mach 
1 iad & tir na h-Eìphit ; Is mise an 
! Tighearna bhur Dia. 44 Agus chuir Maois ari cèill tìo 
chloinn Israeil fèillean an Tighearna. 
CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeìl iad a 
thoirt a t'ionnsuidh oladh fìor-ghlan 
a' chroinn-olaidh, brùite air son an 
t-soluis,a thoirt airna lòchrain lasadh 
an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na 
Fianuis, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, orduichidh Aaron e o fheasg- 
ar gu maduinn, an làthair an Tigh- 
earn an còmhnuidh : bithidh e 'na 
i-eachd sìorruidh air feadh bhur gin- 
ealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' 
choinnleir fhlor-ghlan an làthaii an 
Tighearn an còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr min, agus 
fuinidh tu dà bhreacaig dheug dheth: 
dà dheicheamh earrann bithidh ann 
an aon bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an 
dà' shreath, sè ann an sreath, air a' 
bhòrd fhìor-ghlan an làthair an Tigh 
earn. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan 
air gach sreath, chum gu'm bi i air 
an aran mar chuimhneachan, eadhon 
tabhartas a bheirear suas ìe teine do'n 
Tighearn. 

8 Gach aon latha sàbaid cuiridh e 
'n ordugh e an làthair an Tighearn an 
Còmhnuidh, air a ghabhail o chloinn 
Israeil ie coimhcheangal sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, 
agus ithidh iad e san ionad haomh ; 
oir atae ro-haomh dha, do thabhart- 
asaibh an Tighearn a bheirear suas ie 
teine, ie reaclid bith-bhuan. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, 
aig an robh Eiphiteach 'ha athair, a 
mach am measg chloinn Israeil : agus 
bha mac na Ban-Israelich agus duine 
do Israeil a' comhstri sa' champ. 

11 Agus mhaslaich mac na Ban- 
Israelich ainm an Tigheam, agu 
mhallaich e: agus thug iad gu Maois 
e (agus b'e ainm a mhàthar Selomit^ 
nighean Dhibri, do thrèibh Dhan ;) 

12 Agus chuir iad an làimh e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an 
Tighearn. 

13 Agus labhair an Tighcarna ri 
Maois, ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan amhallaich 
an taobh a muigh do'n champ, agus 
cuireadh iadsan uile a chual' e an 
làmhan air a cheann, agus clachadh 
an comhchruinneach uile e. 

15 Agus labhraidh tu H cloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Ge b'e neach a mhall- 
aicheas a Dhia, giùlainidh e a pheac 
adh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm 
an Tighearna, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e; clachaidh gu deimhin an 
comhchruinneach uile e : an coigreach 
co mhaith agus esan a rugadh san 
dùthaich, 'nuair a mhaslaicheas e 
ainm an Tipheama, cuirear gu bàs c. .10 LEBHITICUS. 17 Agus osan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agusesan a mharbhas ainmhidh. 
ni e dìoladh air a shon ; ainmhidh aii 
son ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air 
a choirahearsnach, mar a finn e, mar 
sin nìthear air : 

20 Briseadh air son brisidh, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla; mar a 
thug e ciurram air duine, mar sin 
nìthear air. 

21 Agus esan amharbhasainmhidh, 
dìolaidh se e : agus an neach a 
mharbhas duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha 
agaibh co mhaith air son a' choigrich, 
agus air son neach do mhuinntir bhur 
dùthcha fèin : oir is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

23 Agus iabhair Maois M cloinn Is- 
raeii, iad a thoirt ieo esan a mhall- 
aich, an taobh a muigh do'n champ, 
agus a chlachadh ìe clàchaibh: agus 
i-inn clann Israeil mar a dh'àithn an 
Tìghearna do Mhaois. 

CAÌB. XXV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois 
A ann an sliabh Shinai, ag ràdh, 

2 Labhair ii cloinn Israeil, agus 
abair Mu, 'Nuair a thig sibh chum na 
tìre a bheir mise dhuibh, an sin gleidh- 
idh an tìr sàbaid do'n Tighearn. 

3 Sò bliadhna cuiridh tut'fhearann, 
gus sè bliadhna bearraidhtu t'fhìon- 

iios, agus cruinnichidh tu stigh a 
fchoradh. 

4 Ach anns an t-scachdamh bliadh- 
na bithidh sàbaid fhoise do'n tir, 
sàbaid do'n Tighearn: t'fhearanncha 
chuir thu, agus t'fhìon-iios chabhearr 
thu. 

5 An ni sin a dh'fhàsas dheth fèin 
do t'fhoghar, cha bhuain thu, agus 
fìon-dhearca t'fhìonain neo-dheas- 
aichte cha chruinnich thu : 'na bliadh- 
na fhoise bithidh i do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tìre 'na 
biadh dhuibh: dhuit fèin, agus do d' 
òglach, agus do d' bhanoglaich, agus 
do d' fhear-tuarasdai!, agus do d' 
shoigreaoh a ta air chuairt maille 
Mufc ; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'n 
//tiadl/i-bheathach a ta ann ad fhear- 

um; bithidh a cinneas uile chum 
bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuìt fèin 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh, 
seachd uairean seacìid bliadhna ; agus 
bithidhùine nan scachd sàbaidcan do 
bhliadhnaibh dhuit 'na naoi bliadhna 
's dà fhichead. 

9 An sin bhcir thu fa'near trompaid 
rsa Iubilc a shcidcadh san t-seachdamh 
mìos", air an deicheamh là do'n mhìos : 
ann an là na rèitc bhcir sibh fa'near 
on trompaid a shèideadh air feadh 
'nbur tlre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an 
dcichcamh bliadhna »s dà fhichead, 
agu3 gairmidh sibh saorsa air feadh 
na dùthcha, d'a luchd-àitcachaidh uile : bithidh i 'ùa Iubilc dhuibh, agus ' 
pillidh sibh gach duine chum a l 
sheilbhe fèin, agus pillidn gach duino t 
agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna I 
sin agus dà fhichead 'na Iubile ! 
dhuibh ; cha chuir sibh sìoi, ni mò a 
bhuaineas sibh an ni a dh'fhàsas 
dheth fèin innte, ni mò a thionaileas 
sibh dearcan-fìona innte do d' f hìonain 
neo-dheasaichte : 

12 Oir is Iubile i. bithidh I naomh 
dhuibh; ithidh sibh a cinneas as an 
fhearann. 

13 Ann am bliadhna na Iubile so 
pillidh gach duine agaibh a dh'ionn- 
suidh a sheilbhe fèin. 

14 Agus ma feiceas tu bheag ri d' 
choimhearsnach, no ma cheannaich- 
eas tu bheag o tàimh do choirnhears- 
naich; cha dean sibh eucoir air a 
chèiie. 

15 A i'èir àireimh nam bliadhna a:» 
dèigh na Iubile ccannaichidh tu o d' 
choimhearsnach, agus a rèir àireimh 
bhliadhna nan toradh reicidh e riut. 

16 A rèir iìonmhoireachd nam 
bliadhna meudaichidh tu a ìuach, ag- 
us a tèir teircid nam bliadhna bcag- ! 
aichidh tu a ìuach : oir a riir àireimit | 
bhliadhna nan toradh tha e a' reiceadh i 
fiut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air a ; 
chèile : ach bithidh eagal do Dhè ort ; 
oir is mise an Tighearna bhur Dia. j 

18 Uime sin ni sibli mo fcachdan, ■ 
agus gleidhidh sibh mo bhreitheanais, ! 
agus ni sibh iad ; agus gabhaidh sibh : 
còmhnuidh san tìr ann an tèaruint- ; 
eachd. 

19 Agus bheir am fearann a mach a : 
thoradh, agus ithidh sibh bhur sAth, 
agus gabhaidh sibh còmhnuidh an n gu : 
tèaruinte. 

20 Agus ma thcir sibh, Ciod a ! 
dh'itheas sinn air an t-seachdamìt 
bliadhna? feuch, cha cheur sinn sìoZ, • 
ni mò a chruinnicheas sinn ar toradh : ; 

21 An sin àithnidh mise mo bheann- \ 
achadh oirbh san t-seathadh bliadh- 
na, agus bheir i mach toradh air son 
thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air anochdamh 
biiadhna, agus ithidh sibh fathast 
do'n t-seann toradh gus an naothadh j 
bliadhna ; gus an tig a toradh a stigh, 
ithidh sibh do*n t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gu bràth ; 
oir is leamsa am fearann : oir is coig- 
rich agus luchd-cuairt sibhse maille 
riuni. 

24 Agus ann am fearann bhtir 
seilbhe uile, bheir sibh saorsa do'n 
fhearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, 
agus gu'n do rcic e cuid d'a sheilbh, 
agus ma thig a h-aon air bith d'a 
dhillsibh g'a fhuasgladh, an sin fuasg- 
laidh e an ni a i-eic a bliràthair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach 
g'a fhuasgladh, agus gur urrainn o 
fèin 'fhuasgladh; 

27 An sin àirmheadh e bliadhnan CAIB. 

I . telcidh, agus thugadh e air ais an ni 
■!, ta thairis do'n duine tis an do teic 
* e e, a chum's gu'm pill e dh'ionnsuidh 
I > sheilbhe fèìn. 

I 28 Agus mur urrainn e sin a thoirt | 
liiir ai3 da, an sin fanaidh an ni sin a 
I eiceadh ann an làimh an neach a 
- jheannaich e, gu bliadhna na Iubile : 
liigus anns an Iubile thèid e mach, 
i igus pillidh e chum a sheilbhe. 
ì 29 Agus ma reiceas duine tigh- 
' jòmhnuidh ann am baile cuairtichte 
I e balla, an sin feudaidh e 'fhuasgladh 
ì.xn taobh a stigh do bhliadhn' iomìain 
Ijin dèigh areiceadh: an taobh a stigh 
Ulo bhliadhn' iomlain feudaidh e 
H i'huasgladh. 

I 30 Agu3 mur fuasglar e gu3 an 
P^oimhlionar bliadhn' iomlan, an sin 
i daingnichear an tigh,a tka 'n taobh a 
istigh do'n bhaile cuairtichte ìe balla, 
jgu bràth dhasan a cheannaich e, air 
Ijfcadh a ghinealacha : cha tèicl e mach 
isan Iubile. 

I 31 Ach measar tighean nam bail- 
: tean nach 'eil cuairtichte ìe balla, 
i mar fhearann na tìre : feudar am 
fuasgiadh, agus thèid iad a mach san 
i lubile. 

32 Gidheadh,bailtean nan Lebhith- 
each, agua tighean bhailtean an 

1 seilbhe, feudaidh na Lebhithich am 
fuasgladh uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o 
na Lebhithich, an sin thèid an tigh a 
feiccauh, agus baile a sheilbhe, mach 
san lubile : oir is iad tighean bhailtean 
nan Lebhitheach an sealbh am measg 
chloinn Israeil. 

34 Ach cha'n fheudar am fearann 
a tha'n taobh amuigh d'am bailtibh a 
teiceadh, cir is e sin an sealbh mhair- 
eannach. 

35 Agus ma dh'fhàsas do bhràthair 
bochd, agus gu'n tèid e dhèigh-làimh 
agad, an sin fuasglaidh tu air: seadh, 
ged is coigreach no fear-cuairte e ; ag- 
us bithidh e beò maille riut. 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's 
a thug thu dha : ach biodh eagal do 
Dhe ort, a chum's gu'm feud do 
bhràthair a bhi beò maille tiut. 

37 T'airgiod cha toir thu dha air 
riadh, agus air son buannachd cha 
toir thu dha do bhiadh. 

38 Is mise an Tighearna bhur Dia, 
a thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit, 
a thoirt dhuibh tìre Chanaain, agus a 
bhi a'm' Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthaìr a 
ta làimh tiut bochd, agus gu'n do 
reiceadìi hut e ; cha toir thu air seir- 
bhis a dheanamh dhuit mar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, 
agus mar fhear-cuairte, bithidh e 
maille riut ; gu bliadhna na Iubile ni 
e seirbhis dhult. 

41 Agus an sin imichidh e uait, e 
fèin agus a chlann maille tis, agus 
pillidh e chum a theaghlaich fèin, ag- 
us a chum seilbhe 'àithriche pillidh 

42 Oir j*3 iadgan mo sheìrbhisìch, a XXVI. iii 

thug mi mach & tìr na h-Eiphit: cha 
reicear iad mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdaran- 
achd os a cheann ìe h-an-iochd, ach 

1 bithidh eagal do Dhe ort. 

44 Agus bithidh do thràillean, agus 
do bhan-tràillean, a bhios agad, do na 
cinnich a ta m'ur timchioll ; uatha- 
san ceannaichidh sibh tràillean agus 
ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coigreach a ta air chuairt 'nur 
mcasg, uatha-san ceannaichidh sibh, 
agus o'n teaghlaichibh a ta maille 
Hbh, a ghin iad 'hur fearann : agus 
bithidh iad'nan seilbh dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar 
oighreachd d'ur cloinn 'hur dèigh, a 
chum an sealbhachadh mar oigh- 
reachd ; bithidh iad dhuibh 'nan 
tràillibh a chaoidh : ach os ceann 
bhur bràithre, cloinn Israeil, eadhon 
os ceann a chèile cha ghnàthaich sibh 
uachdaranachd le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear-cuairte 
no coigreach saoibhir làimh iiut, agus 
ma dh'fhàsas do bhràthair làimh ids 
bochd, agus gu'n reic se e fèin tis a' 
choigreach, ris anfhear-chuairte a tha 
maille i-iut, no ii gineal teaghlaich a' 
choigrich 

48 An dèigh a feiceadh, feudar 
'fhuasgladh a iìs ; feudaidh aon d'a 
bhràithribh 'fhuasgladh ; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 
'athar, no mac bhràthar 'athar'i huas- 
gladh, no feudaidh aon neach a tha 
dlùth an dàimh dha d'a theaghlach 
fèin 'fhuasgladh ; no ma's urrainn e, 
feudaidh se e fèin 'fhuasgladh. 

50 Agus hi e cunntas ris-san a 
cheannaich e o'n bhliadhna an'ns an 
do feiceadh fis e, gu bliadhna na Lu- 
bile : agus bithidh luach a feicidh a 
fèir àireimh nam bliadhna; a ièir 
aimsir seirbhisich tuarasdail bithidh 
e dha. 

51 Ma bhios fathast mòranbhliadh- 
nacha ri leachd, d'an rèir sinbheir e a 
fìs luach 'fhuasglaidh, as an airgiod 
air son an do cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil fi teachd ach 
beagan bhliadhnacha gu bliadhna na 
lubile, an sin ni e cunntas fis, agus a 
fèir a bhliadhnacha bheir e dha a tis 
luach 'fhuasglaidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air thuar- 
asdal o bhlìadhna gu bliadhna bith- 
idh e maille tis : cha ghnàthaichear 
uachdaranachd os a cheann ìe h-an- 
iochd ann ad shealladh-sa, 

54 Agus mur fuasglar e anns na 
bliadhnaibh sin, an sin thèid e mach 
ann am bliadhna na Iubile, e fèin ag- 
us a chlann maille f is. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 
'han seirbhisich; is iadsan mo sheir- 
bhisich, a thug mi mach à tìr na h-Ei- 
phit : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodhc'lan 
no coslas snaidhte, agus chachuir 
sibh suas ìomhaigh dhuibh fèin, ni LEBHITICUS. 112 

mò shuidhicheas sibh dealbh-clolche 
'nur fearann, gu cromadh sìos da ; oir 
is mise an Tighearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomh : Is mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' i-eachd- 
aibh, agus ma ghleìdheas sibh m'àith- 
eantan ; agus ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 
iia àm fèin, agus bheir am fearann a 
mach a thoradh, agus bheircraobhan 
na macharach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am 
fìon-fhoghar, agus ruigidh bhur fìon- 
fhoghar àm an t-sìl-chur, agus ithidh 
sibh bhur n-aran guV sàth, agus gabh- 
aidh sibh còmhnuidh gu tèaruinte 
'nur tìr. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, agus 
luidhidh sibh sìos, agus cha chuir 
neach sam bith eagal oirbh: agus 
sgriosaidh mi droch bheathaichean 
as an dùthaich, agus cha tèid an 
claidheamh trid bhur fearainn. 

7 Agus ruaigidh sibh bhur naimh- 
dean, agus tuitidh iad roinahibh ieis 
a' chlaidheamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an 
ruaig air ceud, agus cuiridh ceuddhibh 
an ruaig air deich mìle : agus tuitidh 
bhur naimhdean ioimhibh ìeis a' 
chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus 
ni mi siolmhor sibh, agus bheir mi 
oirbh fàs lìonmhor, agus daingnichidh 
mi mo choimhcheangal Hbh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, 
agus bheir sibh a mach an seann lòn 
air son an lòìn nomha. 

11 Agus suidhichidh mi mo phàill- 
ium 'nurmeasg : agus cha bhi gràin 
aig m'anam dhibh. 

12 Agus imichidh mi 'nur measg, 
agus bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, 
agus bithidh sibhse 'nur sluagh 
dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhur Dia, 
a thug sibhse a mach à tìr na h-Eiphit, 
a chum nach bitheadh sibh 'iiur tràill- 
ibh aca ; agus bhris mi cuibhreach 
bhur cuinge, agus thug mi oirbh im- 
eachd direach. 

14 Ach mur èisd sibh Hum, agus 
mur dean sibh na h-àitheanta sin 
uile ; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo 
ieachdaibh, no ma ghabhas bhur 
n-anam gràin do m'bhreitheanais, air 
chor as nach dean sibh m'àitheantan 
uile, ach gu'm bris sibh mo choimh- 
cheangal ; 

16 Ni mise mar an ceudna so Hbhse ; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caith- 
oamh. agus fiabhrus loisgeach, a 
chaitheas na sùilean, agus a bheir 
cràdh do'n chridhe : agus cuiridh sibh 
bhur sìol ann an dìomhanas, oir 
ithidh bhur nairnhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùis 
fixn n-aghaidìì, agus rnarbhar sibh an 
làthairbhur rraimhdean : agusrioglr- 
ftichidh a' mhuinntir air am beag sibh oirbh, agus teichidh sibh an ualr nach 
bi neach an tòir oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh Humfathast 
air a shon so uile, an sin ni mi pearras 
oirbh seachd uairean ni's mò air son 
bhur peacanna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur 
cumhachd ; agus ni mi bhur nèamha 
mar iarunn, agus bhur talamh mar 
umha : 

20 Agus caithear bhur spionnadh B 
ann an dìomhanas ; oir cha toirbhur h 
fearann 'fhàs uaith, ni mò a bhcir 
craobhan na tìre am meas uatha. 

21 Agusmathèidsibha'm'aghaidh, jj 
agus nach èisd sibh rium ; bheir ml I 
seachd uairean tuille phlàighean § 
oirbh, a i'èir bhur peacanna, 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- | 
bheathaichean na macharach 'nur | 
measg, a bherr uaibh bhur clann, ag- I 
us a chuireas as d'ur sprèidh, agus a | 
ni sibh tearc ann an àireamh, agus a 
bitlridh blrur rathaide mòra fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa 
sibh ìeis na nithibh sin, ach gu'n tèid 
sibh a'm' aghaidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 
'nur n-aghaidh-sa, agus ni nri peanas 
oirbh seachd uairean fathast air son 
bhur peacanna. 

25 Agusbheirmi claidheamh oirbh, 
a dhiolas cùis-ghearain mo choimh. 
cheangail ; agus an uair a chruinnich. 
ear sibh an ceann a chèile an taobh a 
stigh d'ur bailtibh, cuiridh mi a' 
phlàigh 'rrur measg ; agus bheirear 
thairis sibh do ìàimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur n- 
aran ann an aon àmhuinn, agus bheir 
iad air ais dhuibh bhur n-aran air a 
tlromhas, agus ithidh sibh agus cha 
blri srbh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so 
uile Hum, ach gu'n tèid sibh a'm' 
aghaidh ; 

28 An sin thèid mise 'riur n-agh- 
aidh-sa mar an ceudna ann am fraoch 
feirge; agus smachdaichidh mise, 
eadhon mise, seachd uairean sibh air 
son bhur peacanna. 

29 Agus ithidh sibh feoil bhur mac, 
agus feoil bhur nigheana ithidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ion- 
adaibh àrda, agus gearraidh mi sìos 
bhur dealbhan, agus tilgrdh mi bhur 
colannan air colarrnaibh bhur n-ìodh- 
olan, agus gabhaidh m'anam gràin 
dhibh. 

31 Agus cuiridh mi blrur bailtean 
fàs, agusbheir mi lom-sgrìobairbhur 
n-ionada naonrha, agus cha ghabh mi 
fàile bhur boltraich chùbhraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
f hearann ; agus bithidh ìoghnadh air 
blrur nainihdibh a ghabhas còmh- 
nuidh ann, mu'n nì sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am 
measg nan cinneach, agus tairngidh 
mi claidheamh 'nur dèigh ; agus 
bithidh bhur fearann crcachta, agus 
bhur bailtean fàs. CAIB. XXVII. 119 ti 34 An sin raealaidh am fearann a 
habaidean, am fad 's a ìuidheas e fàs, 
jgus o bhios sibhse ann am fearann 
ihur naimhdean ; eadhon an sin 
abhaidh am fearann fois, agus 

tealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad 's a iuidheas am fearann 
'às. bithidh fois aige ; do bhrìgh nach 
'obh fois aige 'nur sàbaidibh-sa.'nuair 
i ghabh sibh còmhnuidh ann. 

36 Agus orra-san a dh'fhàgar beò 
ihibh, cuiridh miso laigse 'nan cridh- 
ìachaibh ann an dùthchaibh an 
:iaimhdean •, agus cuiridh fuaim duill- 
?ig air chrith iad air theicheadh ; ag- 
js teichidh iad, mar gu'm biodh iad 
\' teicheadh o'n chlaìdheamh : agus j 
tuitidh iad an uair nach bi neach an ; 
òir orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a 
hèile, mar gu'm b'ann foimh 'n 
hlaidheamh, 'nuair nach bi neach an 
òirorra; agus cha bhi neart agaibh 

gu seasamh roimh bhur naimhdibh. 

38 Agus thèid as duibh am measg 
nan cinneach, agus ithidh talamh 
bhur naimhdean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'fhàgar dhibh, 
seargaidh iad as 'nan aingidheachd 
ann an dùthchaibh bhur naimhdean ; 
agusmar an ceudna ann an euceart- 
aibh an aithricho seargaidh iad as 
maille Hu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidh- 
eachd fèin, agus aingidheachd an 
aithriche, a rèir an eusaontais a Hnn 
iad a'm' aghaidh, agus mar an ceudna 
gu'n do ghluais iad a'm' aghaidh ; 

41 Agus gu'n do ghluais mise mar 
an ceudna 'nan aghaidh-san, agus 
gu'n d'thug mi iad do dhùthaich an 
naimhdean ; ma bhios an sin an cridhe 
neo-thimchioll-ghearrta air 'ivioslach- 
adh, air chor as gu"n gabh iad H peanas 
an aingidheachd ; 

42 An sin cuimhnichidh mise mo 
choimhcheangal H Iacob, agusmaran 
ceudna mo choimhcheangal H h-Is- 
aac, agus mar an ceudna mo choimh- 
cheangal H h-Abraham cuimhnichidh 
mi; agus cuimhnichidh mi am fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna am 
fearann ìeo, agus mealaidh e a shàb- 
aidean, am feadh 's a ta e 'na iuidhe 
fàs as an eugmhais ; agus gabhaidh 
iad H peanas an aingidheachd ; a 
chionn, eadhon a chionn gu'n d'Hnn 
iad tàir air mo bhreitheanais, agus a 
chionn gu'n do ghabh an anam gràin 
do m' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so 
uile, 'nuair abhios iad ann an tìr an 
naimhdean, cha tilg mi uam iad, ni 
mò a ghabhas mi gràin diubh, g'an 
sgrios gu tur, agus a bhriseadh mo 
choimhcheangail Hu : oir is mise an 
Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgàth-san cuimh- 
nichidh mi coimhcheangal an sinnsir- 
ean, a thug mi mach à tìr na h-Eiphit, 
ann an sealladh nan cinneach, a chum 
gu'm bithinn a'm' Dhia aca : Js mise 
an Tighearn. 46 Is iad sin nah-orduighean, agua 
na breitheanais, agus na reachdan, a 
Hnn an Tighearn eadar e fèin agus 
clann Israeil ann an sliabh Shinai, te 
làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 

AGUS labhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair H cloinn Israeil, agus ab- 
air i-iu, 'Nuair a bheir duine bòid àr- 
aidh, buinidh na h-anamanna do'n 
Tighearn, a i'èir do mheas : 

3 Agus bithidh do mheas, air an 
fhirionnach o fhichead bliadhna dh' 
aois, eadhon gu tri fìchead bliadhna 
dh'aois ; bithidh eadhon do mheas 
leth-cheud secel airgid, a rèir seceil 
an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirionnach a bhìos 
ann, an sin bithidh do mheas deich 
seceil 'ar fhichead. 

5 Agus ma's gille o chùig hliadhna 
dh'aois, eadhon gu fichead bliadhna 
dh'aois, a bhios ann, an sin bithidh do 
mheas air son an fhirionnaich fich- 
ead seceh agus air son a' bhoirionn- 
aich deicli seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìos a dh'aois, 
eadhon gu cùig bliadhna dh'aois, an 
sin bithidh do mheas air son an fhir- 
ionnaich cuig seceil airgid, agus air 
son a' bhoirionnaich bithidh do mheas 
tri seceil airgid. 

7 Agus ma's ann a bhios e o thri 
fichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, ma'i firionnach e, an sin bith- 
idh do mheas cùig seceil deug, agus 
air son boirionnaich deich seceil. 

6 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas, an sin nochdaidh se e fèin an 
làthair an t-sagairt, agus measaidh 
an sagart e : a ièir a chomais-san a 
thug a' bhòid, measaidh an sagart e. 
i 9 Agus ma's ainmhidh e, d'an toir 
| daoine tabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, bithidh gach ni a bheir 
duìne d'an leithidibh sin do'n Tigh- 
earn, naomh. 

10 Cha mhùth se e, ni mò a mhal- 
airticheas se e, maith air son uilc, no 
olc air son maìth : ach ma mhalairt- 
icheas e air chor sam bith ainmhidh 
air son ainmhidh, an sin bithidh e 
fèin, agus an ni a fhuaradh 'na mhal- 
airt, naomh. 

11 Agus ma*5 ainmhidh neòghlan 
sam bith c, do nach toir iad seacliad 
tabhartas do'n Tighearn, an sin 
nochdaidh e 'n t-ainmhidh an làthair 
an t-sagairt : 

12 Agus measaidh an sagart e,ma'8 
maith no olc e ; mar a mheasas tusa a 
bhios a'-ci' shagart e, marsinbithidhe. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor 
sam bith e, an sin cuiridh e an cùit:- 
eadh cuid deth i-i d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duino 
a thigh, gu bhi naomh do'n Tighearn, 
an sin measaidh an sagart e, ma'8 
maith no olc e : mar a mheasas an 
sagart e, mar sin seasaidh e. 

15 Agus ma dh'fliuasgla esan a 
choisrig e, a thigh, an sin cuiridh e AlftEAMIl an cùigeadh cuìd a dh'airgiod do 
raheas-sa ris, agus bithidh e ìeis. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n 
Tighearn cuid do fhearaim a sheilbh, 
an sin bithidh do mheas a i'èir a shìl : 
measar homer do shìoleorna aigleth- 
cheud secel airgid. 

17 Ma choisrigeas e 'fhearann o 
bhliadhna na Iubile, a reir do mhcas 
seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'fhearann 
andèigh na Iubile, an sin àirmhidh 
an sagart an t-airgiod da a, rèir nam 
biiadhn' a ta ii teachd, eadhon gu 
bliadhna na Iubile, agus leigear sìn 
sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fliuasglas am fear a 
choisrig am fearann c air chor sam 
bith, an sin cuiridh e an cùigeadh euid 
a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus 
daingnichear dha e. 

20 Agus mur faasgail e 'm fearann, 
no ma teic e 'm fearann ii duine eile, 
cha 'n fhuasglar ni's mò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair 
a thèid e mach san Iubile, naomh 
do'n Tighearn, mar fhearann cois- 
rigte : buinidh a shealbh do'n t-sag- 
art. 

22 Ach ma choisrigeas duìne do'n 
Tighearn fearann a cheannaich e, 
nach ann do fhearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha 
luach do mheas, eadhon gu bliadhna 
na Iubile, agus bheir e seachad do 
mheas /<?in san là sin, mar ni naomh 
do'n Tighearn. 

24 Ann am bliadhna na Iubile 
pillidh am fearann d'a ionnsuidh-san 
o'n do cheannaicheadh e, eadhon d'a 
ionnsuidh-san d'aȓ buineadh sealbh 
an fhearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a i-èir seceil an ionaìd naoimh ; bithidh 
fichead gerah san t-seceL 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, 
bu chòir a bhi 'na chend-ghin do'n 
Tighearn, cha choisrig duine air bith 
sin, co dhiubh is tarbh, no caora e • 
is leis an Tighearn e. 

27 Ach ma's ann do bheathacb neò- 
ghlan <?, an sin fuasglaidh se e a i-èir 
do mheas-sa, agus cuiridh e an cùig- 
eadh cuid deth ris ; no mur fuasglar e, 
an sin reicear e a i-èir do mheas. 

28 Gidheadh, cha reicear agus cha 
*n fhuasglar ni sam bith coisrigte a 
choisrigeas duine do'n Tighearn, do 
gach ni a ta aige, araon do dhuiao 
agus do ainmhidh, agus do fliearann 
a sheiìbh : tha gach ni coisrigte ro- 
naomh do'n Tighearn. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith 
coisrigte, a choisvigear ie daoinibh : 
ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhear- 
ainn, roa's ann do shìol anfhearainn,no 
do mheas na craoibhe, is leis an Tigh* 
earn e : tha e naomha do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir 
a bheag d'a dheachamh, cuiridh e an 
cùigeadh cuid deth iis. 

32 Agus a thaobh uile dheachaimh 
a' chruidh, no an treuda, eadhon gach 
ni air bith a dh' imicheas fo*n t-slait ; 
bithidh an deachamh dheth naomha 
do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maith 
no olc, ni mò a mhalairticheas se e : 
agus ma mhalairticheas e idir e, an 
sin bithidh an dà chuid e fein agus a 
mhalairt naomh ; cha 'n fhuasglar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois, air 
son chloinn Israeil, ann an sliabh 
Shinai. AIMEAMH. CAIB. I. 

[ CUS labhair an TighearnaHMaois 
A ann am fàsach Shinai, ann am 
pàilliun a' choimhthionail,aira'cheud 
là do'n dara mìos, san dara bliadhna 
an dèigh dhoibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh cheann comh- 
chruinnìch chloinn Israeil uile, a i'èir 
an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche, maille li àireamh an ainm- 
eanna, gach firionnach a i'èir an 
ceann : 

3 fhichead bliadhna dh'aois, agus 
os a cheann, gach aon a's urrainn dol 
a mach gu cogadh ann an Israel; 
àirmhidh tusa agus Aaron iad a i-èir 
am buidhnean. 

4 Agus maille Hbhsc bithidh duine 
do gach uile thrèibh : gach aon diubh 
'na cheann tighe 'aithriche. 

5 Agus is iad so aimneanna nan 
daoine a sheasas maille i ibh : Do 
thrèibh Eeubcin Elisur mac Shedeuir. 

G Do Shimconj Selumicl mac Shu- 
rlsadai. I Do Iudah; Nahson mac Amina- 
daib. 

8 Do Isachar ; Nataneel mac 
Shuair. 

9 Do Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 Do chloinn Ioseiph; doEphraim, 
Elisama mac Amihuid ; do Mhanaseh, 
Gamaliel mac Phedahsuir. 

II Do Bheniamin ; Abidan mac 
Ghideoni. 

12 Do Dhan ; Ahiescr mac Amis- 
adai. 

13 Do Aser; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad ; Eliasaph mac Dheu 
eil. 

15 Do Naphtali ; Ahira mac Enain. 
1G B' iad sindaoin'ainmeil achomh- 

chruinnich, cinn-f headhna threubhan 
an aithriche, ceannardan mhìltean 
ann an Israel. 

17 Agus ghabh Maois agus Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh air an 
ainmibh. 

18 Agus thionail iad an comh 
chruinneach uile an ceann a chèile 
air a' cheud là do'n dara mìos, ag^ 115 ;huir lad an cèill an ginealacha a ieir 
m tcaghlaichean, a rèir tighe an 
ùthriche, a reir àireimh nan ainmean, 
) fhichead bliadhna dh'aois agus 
;hairis, a i'èir an ccann. 

19 Mar a dh'aithn an Tighcarna do 
.Mhaois, mav sin dh*àircamh e iad ann 
im fàsach Shinai. 

20 Agus bha clann Eeubein, a' mhic 
bu shine a bh'aig Israel, « riir an 
srincalacha, a rcir an teaghlaichean, a 
i'èir tighe an aithrichc, a rèir àireimh 
»an ainmean, a rèir an ceann, gach 
firionnach o fhichead bliadhna dh'aois 
agus os a cheann, gach aon a b'urrainn 

■ i'A a mach gu cogadh ; 

21 Bha iadsan a dh'àirmhcadh 
ahiubh, eadhon do thrèibh Eeubein, 
nan dà fhichead agus sò mìle agus 
cùig ceud. 

•22 Do chloinn Shimeoin, a rèir an 
gìneaìacha, a rèir an teaghlaichean, a 
feùrtighe an ait hriche, iadsan a chaidh 
àircamh dhiubh, a rèir àireimh nan 
ainmean, arèir an ceann, gach firionn- 
ach o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a chcann, gacli aon ab'urrainn dol 
a mach gu cogadh; . 

23 jB'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Shimeoin, 
leth-cheud agus naoi mìie agus tri 
cheud. 

24 Do chloinn Ghad, a r4ir an gin- 
ealacha, a rèir an tcaghlaichean, a 
ì'èir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
na» ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

25 iTiadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Ghad, dà 
fhichead agus cùig mìle agus sè ceud 
agus lcth-cheud. 

26 Do chloinn Iudah, a riir an gin- 
ealacha, a ièir an teaghlaicheau, a 
rèir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainrncan, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

27 .B'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Iudah, tri 
fichead agus ceithir mìie deug agus sè 
ceud. 

28 Do chloinn Isachair, « riir an 
ginealacha, a i'èir an teaghlaichean, a 
i'èir tighe an aithriche, a i'èir àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

29 .B'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Isachaìr, 
leth-cheud agus ceithir mìle àgus 
ccitlnr cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a r4ir an 
. gincalacha, a rèir an teaghlaichean, 

a i-èir tighe an aithrichc, a i'èir àir- 
eimh nan ainmean, o fhichead bliadh- 
na dh'aois agus os a cheann, gach aon 
a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

31 U'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Shebuluin, 
leth-cheud agus seachd mìle agus 
ceithir cheud. 

32 Do chloinn Ioseiph, eadhon do chloinn Ephraim, ar^ir an ginealacha, 
a tèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainm. 
can, o fhichcad bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gu cogadh ; 

33 £'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Ephraim, 
dà fhichead mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an 
ginealacha, a i'èir an teaghlaichean, 
a reir tighe an aithriche. a rèir àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

35 .B'iadsan a chaidh àireamn 
dhiubh, eadhon do thrèibh Mhanaseht 
dà mhìie dheug 'ar fhichead agus dà 
cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, a rttr an 
ginealacha, a i-èir an teaghlaichean, a 
i'èir tighe an aithriche, a rèir àirèimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

37 fi'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Bheniamin, 
cùig mìle deug 'ar fhichead agus 
ceithir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a ièir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a.i'èir 
tighe an aithriche, a i'èir àireimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aoìs 
agus os a cheann, gach aon a b'urrainn 
dol a mach gu cogadh ; 

39 .B'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Dhan, tri 
fichead agus dà mhìle agus seachd 
ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a r4ir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
i'èir tighe an aithriche, a i'èir àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

41 jB*iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Aseir, àon 
mhìle agus dà fhichead agus cùig 
ceud. 

42 Do chloinn Naphtali, a viir an 
ginealacha, a rèir an teaghìaichean, a 
i-èir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dcl a mach gu cogadh ; 

43 £'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Naphtali, 
tri mìle deug agus dà fhichead agus 
ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a 
dh'àireamh Maois agus Aaron, agua 
ceannardan Israeil, eadhon dà fhear 
dheug : bha gach fcar dhiubh air son 
tighe 'aitlariche. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh 
àireamh do chloinn Israeil, a rèir tighe 
an aithriche, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ann 
an Israel ; 

46 Eadhon iadsan uile a ohaidh 
àireamh, 6'iad sè ceud mìle agus tri 
mìle agus cùig ceud agus leth-cheud. 15 AIREAMH. 47 Ach cha deachaidh na Lebhith- 
ìch, a fèir trèibh an aithriche, àireamh 
'iìam measg : 

48 Oir ìabhair an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

49 A mhàin cha 'n àireamh thu 
treubh Lebhi, ni mò a ghabhas tu an 
cunntas cheann am measg chloinn 
Israeil : 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich, 
os ceann pàilliuin na Fianuis, agus os 
ceann a shoithichean uile, agus os 
ceann nan uile nithe a bhuìneas da : 
giùlainidh iad am pàilliun, agus a 
shoithichean uile ; agus fritheilidh iad 
da. agus campaichidh iad mu'n cuairt 
air a' phàilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun 
gu dol air 'aghaidh, leagaidh na 
Lebhithich a nuas e : agus an uair a 
bhios am pàilliun t'a shuidheachadh, 
togaidh na Lebhithich suas e: agus 
cuirear an coigreach a thig am fagus 
gu bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil 
am buthan, gach duine làimh f'a 
chuideachd fèin, agus gach duine 
làimh t'a bhrataich fèin, air feadh an 
armailtean. 

53 Ach suidhichidh na Lebhithich 
am biìthan mu'n cuairt air pàilliun na 
Fianuis ; a chum 's nach bi corruich 
air comhchruinneach chloinn Israeil, 
agus gleidhidh na Lebhithich cùram 
pàilliuin na Fianuis. 

54 Agus rinn clann Israeil a f èir nan 
uile nithe a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; mar sinn f inn iad. 

CAIB. II. 

AGUS iabhair an Tighearna fiMaois, 
agus fi h-Aaron, ag ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine do chloinn 
Israeil làimh f'a bhrataich fèin,maille 
fi suaicheantas tighe an aithriche: fad 
as mu'n cuairt air pàilliun a' choimh- 
thionail suidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, 
leth fi èirigh na grèine, suidhichidh 
luchd brataich chaimp Iudah, a fèir 
an armailtean: agus Uthidh Nahson 
mac Aminaclaib 'xia cheannard air 
cloinn ludah. 

4 Agus ò'iad 'armailt-san, eadhon 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle deug agus sè 
ceud. 

5 Agus am fagus da suiclhichidh 
treubhlsachair: agus bìthidh Nataneel 
mac Shuair 'na cheannard air cloinn 
Isachair. 

6 Agus 6'iad 'armailt-san. agus iad- 
san a chaidh àireamh dliith, leth- 
cheud agus ceithir mìle agus ceithir 
chcud. 

7 An sìn treubh Shebuluin: agns 
btt/n'cM Eliabmac Heloin'nacheannard 
air cloinn Shebuluin. 

8 Agus b'iad 'armailt-san, agus iad- 
sanachaidhàireamh dhith,leth-cheud 
agus seachd mlle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Iudah, 6'iad ceud mìl.e agus 
oeitlur fichead mUe agus aò mìle agus ceithìr cheud, a fèlr an armailtean 
thèid iad so a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bìthìdh 
bratach chaimp Reubein, a fèir an 
armailtean : agus 'na cheannard air 
cloinn Reubein bithidh Elisur mac 
Shedeuir. 

11 Agus &'ia<l 'armailt-san, agus iad-fl 
san a chaidh àireamh dhith, dà fhich- 
ead agus sè mìle agus cùig ceud. 

12 Agus làimh f is suidhichidh treubh 
Shimeoin ; agus bithidh Selumiel mac 
Shurisadai 'na cheannard air cloinn 
Shimeoin. 

13 Agus b'iad 'armailt-san, agus iad-i 
san a chaidh àireamh dhith, leth-l 
cheud agus naoi mìle agus tri cheud. 'f 

14 An sin treubh Ghad: agus 'naj 
cheannard air mic Ghad, bithìdh Elias-f 
aph mac Reueil. 

15 Agus fc'iad 'armailt-san, agus iad-ì 
san a chaidh àireamh dhiubh, dàl 
fhichead agus cùig mìle agus sè ceud I 
agus leth-cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann \ 
an camp Reubein, 6'iad ceud mìle agus i 
leth-cheud, agus aon mhìle, agusf 
ceithir cheud agus leth-cheud, a fèir 
an armailtean : agus thèid iadsan a 
mach san dara ordugb,. 

17 An sin thèid pàilliun a' choimh- 
thionail air 'aghaidh, maille fi camp 
nan Lebhitheach am meadhon a' 
chaimp • mar a champaicheas iad, 
mar sin thèid iad air an aghaidh, gach 
duine 'na àite fèin, làimh t'am brat- 
aichibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'n iar bithìdh 
bratach chaimp Ephraim, a fèir an 
armailtean ; agus bithìdh Elisama mac 
Amihuid 'na cheannard air mic 
Ephraim. 

19 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà 
fhichead mìle agus cùig ceud. 

20 Agus làimh f is-san bithidh treubh 
Mhanaseh : agus bithidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'na cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà 
mhìle dheug 'ar fhichead agus dà 
cheud. 

22 An sin treubh Bhcniamin : agus 
bithidh Abidan mac Ghideoni 'na 
cheannard air mic Bheniamin. 

23 Agus b'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, cùig 
mìle deug 'ar fhichead agus ccithir 
cheud. 

24 ^'iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim,ceud mile, agus ochd 
mìle agus ceud, a tèir an armailtean : 
agus thèid iadsan air an aghaidh san 
treas ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimpDhan air 
taobh na h-àirde tuath a fèir an arm- 
ailtcan : agus bithidh Ahieser mac 
Amisadai 'fia cheannard air cloinn 
Dhan. 

26 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, tri fich- 
ead agus dà mhile agus seachd ceud. 27 Agus làimh Hs campaichidh 
treubh Ascir: agus bitkidh Pagiel mac 
Ocrain 'na cheannard air cloinn Aseir. 

28 Àgus 6'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà fhi- 
chcad agus aon mhìle agus ciìig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali: agus 
bithidh Ahira mac Enain 'na cheann- 
ard air cloinn Naphtali. 

30 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud agus tri mìle agus ceithir 
cheud. 

31 ZJ'iadsan uile a chaidh àireamh 
ann an camp Dhan, ceud mìle, agus 
leth-cheud agus seachd mìle agus sè 
ceud : Imichidh iadsan fa dheireadh 
le 'm brataichibh. 

32 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh 
do chloinn Israeil, a rèir tighe an aith- 
riche: 6'iadsan uile a chaidh àireamh 
do na caimp, a tèir an armailtean, sè 
ceud mìle, agus tri mìle agus cùig ceud 
agus leth-cheud. 

33 Ach cha d'àirmheadh na Lebhith- 
ich am measg chloinn Israeil, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

34 Agus i'inn clann Israeil a i'èir 
gach ni a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois : mar sin champaich iad làimh 
r'am brataichibh, agus mar sin chaidh 
iad air an aghaidh, gach aon a rèir 
an teaghlaichean, afèir tighe an aith- 
riche. 

CAIB. III. 
TS iad so mar an ceudna ginealaich 
x Aaroin agus Mhaois, san là anns 
an do iabhair an Tighearna i'i Maois 
ann an sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aa- 
roin ; Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, 
Eleasar, agus Itamar. 

3 ls iad sinn ainmeanna mhac Aa- 
roin, na sagairt a dh'ungadh, a chois- 
rig e gu frithealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu 
bàs an làthair an Tighearna, 'nuair a 
thug iad suas teine coimheach an là- 
thair an Tighearn, ann am fàsach 
Shinai, agus cha robh clann aca : agus 
fhritheil Eleasar agus Itamar ann an 
dreuchd an t-sagairt, ann an sealladh 
Aaroin an athar. 

5 Agus iabhair an Tighearna tf 
Maois, ag ràdh, 

6 Thoir treitbh Lebhi am fagus, agus 
t&isbein iad an làthair Aaroin an 
t-sagairt, a chum gu'm fritheil iad dha . 

7 Agus gleidhidh iad a chùram-san, 
agus cùram- a' choimhthionail uile, air 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail, 
a dheanamh seirbliis a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoith 
ichean pàilliuin a' choimhthionail, 
agus cùram chloinn Israeil, a dhean- 
amh seirbhis a' phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do 
Aaron, agus d'a mhic : tha iad air an 
tabhairt da gu h-iomlan a mach à 
cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agns 
a mhic, agus fcithidh iadsan ajr III. 117 

dreuchd an t-sagairt : agus cuirear an 
coigreach a thig am fagus gu bàs. 

11 Agus ìabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg chloinn Israeil, 
an àit a'cheud-ghin uile adh'fhosglas 
a' bhrù am measg chloinn Israeil : ag- 
us is leamsa na Lebhithich ; 

13 A chionn gur leamsa gach uile 
cheud-ghin; oir air an là anns an do 
bhuail mi gach ceud-ghin ann an tìr 
na h-Eiphit, naomhaich mi dhorwh 
fèin gach ceud-ghin ann an Israel, 
eadar dhuine agus ainmhidh ; is leam- 
sa iad : Is mise an Tighcarn. 

14 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois ann am fàsacli Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe 
an aithriche, a i'èir an teaghlaichean: 
gach firionnach o mhìos a dh'aois agus 
os a cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àìreamh Maois iad ai'èir 
focail an Tighearna, mar a thugadh 
àithne dha. 

17 Agus 6*iad so mic Lebhi a i-èir nn 
ainmean; Gerson, agus Cohat, agus 
Merari. 

18 Agus ta iad so ainmean mhac 
Ghersoin a fèir an teaghlaichean ; 
Libni agus Simei. 

19 Agus mic Chohait a fèir an 
teaghlaichean ; Amram, agus Idsar, 
Hebron, agus Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a tèir an teaglv 
laichean; Mahli, agus Musi : t« iad siu 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a fèir 
tighe an aithriche. 

21 G'herson bha teaghlach Libni, 
agus teaghlach Shimei : t« iad sin 
teaghlaichean nan Gersonach. 

22 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a fèir àireimh nam firionnach uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, 
eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, 6'iad seachd mìle agus cùig 
ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan 
Gersonach air cùlaobh a' phàilliuin 
air taobh na h-àirde 'n iar. 

24 Agus bithìdh Eliasaph mac Laeil, 
'nacheanntighe athar nanGersonach. 

25 Agus air cùram mhac Ghersoin, 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
blthidh am pàilliun, agus am bùth, a 
chòmhdach, agus am brat air son 
doruis pàilliuin a' choimthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus 
am brat air son doruis na cùirte, a ta 
làimh i-is a' phàilliun, agus làimh iis 
an altair mu'n cuairt, agus a cuird, 
air son a seirbhis uile. 

27 Agus o Chohat bha teaghlach 
nan Amramach, agus teaghlach nan 
Idseharach, agus teaghlach nan He- 
bronach, agus teaghlach nan Udsiel- 
lach: t's iad sin teaghlaichean nan 
Oohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach 
nile o mhlos a dh'aois agus os a 
cheann, ftAaochd mìleagus sè ceud, a 
bha gleidheadh cùraim an ionaid 
uaoimh. U9 AIEEAMH. 29 Suidhichidh teaghlaichcanmhac 
Ohohait air taobh a' phàilliuin mu 

dhcas. 

30 Agus bithidh Elisaphan mac 
Udsiel 'na cheann tighe athar theagh- 
laichean nan Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san bithidh 
an àirc, agus am bòrd, agus an 
coinnlc-ir, agus na h-altairean, agus 
soithichean an ionaid naoimh, ieis 
am fritheil iad, agus am brat, agus a 
sheirbhis uile. 

32 Agus bìthidh Eleasar, mac Aaroin 
an t-sagairt, 'nacheannard air ceann- 
ardaibn nan Lebhitheach, agu* bithidh 
sùil aig orra-san a bhios a' gleidheadh 
cùraira an ionaid naoimh. 

33 Mherari bha teaghlach nam 
Mahlach.agus teaghlach nam Musith- 
each : is iad sin teaghlaichean Mhe- 
rari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àireimh nam firionn- 
ach uile o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann, b'iad sè mìle agus dà cheud. 

35 Agus b"e Suriel mac Abihail 
ceann tighe athar theaghlaichean 
Mherari : suidhichidh iadsan air taobh 
'a' phàilliuin mu thuath. 

36 Agus/a choimhead agus cùram 
mhac Mherari bithidh buircl a' phàili- 
iuin, agus a chroinn, agus a phuist, 
agus a bhuinn, agus a shoithichean 
uile, agus gach ni a f hritheileas da, 

37 Agus puistnacùirtemu'ncuairt, 
agus am buinn, agus am pinneachan, 
agus an cuird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air 
beulaobh a' phàilliuin air taobh na 
h-àirde 'n ear, eadhon air beulaobh 
pàilliuin a' choimhthionail leth ri 
eirigh na grèine, is iad Maois, agus 
Aaron, agus a mhic, a* gleidheadh 
cùraim an ionaid naoirnh, air son 
cùraim chloinn Israeil ; agus cuirear 
an coigreach a thig am fagus gu 
bàs. 

39 Iadsan uile a chaidh àireamh 
do na Lebhìthich, a dh'àireamh Maois 
[agus Aaron] a rèir àithne an Tigh- 
earn, a tèir an teaghlaichean, na 
fìrionnaich uile o mhìos a dh'aois ag- 
us os a cheann, 6'iad dà mhìle thar 
fhichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Aireamh gach ceud-ghin a ta 
'i';a f hirionnach do chloinn Israeil o 
rnhìos a dh'aois agus os a cheann, ag- 
us gabh àireamh an ainmcan. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa (Is mise an Tighearn) an 
àite nan ceud-ghin uile am measg 
chloinn Israeil ; agus sprèidh nan 
Lebhitheach an àite nan ceud-ghin 
uile àra measg sprèidhe chloinn 
Isracil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, gach 
ceud-ghin am measg chloinu Israeil. 

43 Agus gach ccud-ghin a bha 'na 
fhirionnach, a rèiràiroimh nan ainm- 
ean, o rahìos a dh'aois agus os a 
cheann, dhiubh-san a òhaidh air- eamh dhiuhh, b' iad dà mhilo thar 
fhichead dà cheud agus tri fichead 
agus tri-deug< 

44 Agus iabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Is- 
raeil, agus sprèidh nan Lebhitheach 
an àit an sprèidhe-san, agus bithidh 
na Lebhithich leamsa: Is mise an 
Tighearn. 

46 Agus air an son-san a ta gu bhi 
air am fuasgladh do'n dà cheud agus 
an tri fichead agus an tri-deug, do 
cheud-ghin chloinn Israeil, a tha ni'3 
lìonmhoire na na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil 
am fear air an ceann ; a rèir scceil an 
ionaid naoimh gabhaidh tu iad: i$ e 
'n secel ficheadgerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, ìeia 
am fuasglar ant-àireamh còrr dhiubh, 
do Aaron agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod 
fuasglaidhuatha-san abhathuilleadh 
orra-san a dh'fhuasgladh ieis na 
Lebhithich. 

50 cheud-ghin chloinn Israeil 
ghabh e an t-airgiod : mìle tri cheud 
agus tri fichead agus cùig seceil, a 
ièir seceil an ionaid naoimh. 

51 Agus thug Maois airgiod na 
muinntir sin a dh'fhuasgladh, do 
Aaron, agus d'a mhic, a i'èir focail 
an Tighearna, rnar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. IV. 

AGUS ìabhair an Tighearna i-i 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o 
mheasg mhac Lebhi, a rèir an teagh- 
Iaichean, a rèir tighe an aithriche ; 

3 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach 
neach a thèid a steach do'n armailt, a 
dheanamh na h-oìbre ann am pàiìliun 
a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a hhios aig mic 
Chohait, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, mw thimchioll nan nithe ro- 
ùaomha. 

5 Agus an uair a bhios an camp gu 
dol air 'aghaidh, thig Aaron agus a 
mhic, agus bheir iad a nuas brat a' 
chòmhdaich, agus còmhdaichidh iad 
àirc na Eianuis ieis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhd- 
achadh do chroicnibh bhroc, agus 
sgaoilidh iad os a chcann eudach uilo 
do ghorm, agus cuiridh iad abataich- 
ean innte. 

7 Agus air hòrd arain na Fianuis 
sgaoilidh iad eudach do ghorm, agus 
cuiridh iad air na miasan, agus na 
tùiseirean, agus na copain, agus na 
cuachan ìeis an toircar seachad ta- 
bliartas-dibhe : agus bithidh an t-aran 
an còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach 
scarlaid, agus còmhdaichidh iad sin 
io còmhdachadh do chroicnibh bhroc, 
agus cuiridh iad a bhataichoan anu. (5MB. IV ìit 9 Agus gabhaidh iad eudach do 

ffhorm, agus còmhdaichidh iadcoinn- 
eir an t-solùis, agus a ìòchrain, agus 
achlobhachan, agus a smàl-shoithich- 
ean, agus a shoithichean-olaidh uile, 
ieis am fritheil iad da. 

10 Agus cuiridh iad e fèin, agus a 
shoithicbean uile, ann an còmhdach- 
adh do chroicnibhhhroc, agus cuiridh 
iad air lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh 
iad eudach do ghorm, agus còmh- 
daichidh iad i ìe còmhdachadh do 
chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad 
*-;the a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil 
fhrithealaidh uile, ieis am fritheil iad 
san ionad naomh, agus cuiridh iad 
ann an eudach no ghorm iad, agus 
còmhdaichidh iad ie còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc iad, agus cuiridh 
iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an 
luath o'n altair, agus sgaoilidh iad 
eudach corcuir oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soith- 
Ichean uile, ieis am fritheil iad m'a 
timchioll, eadhon na tùiseirean, na 
greimichean-feòla, agus na sluasaid- 
ean, agus na cuachan, soithichean na 
h-altarach uile ; agus sgaoilidh iad 
oirre còmhdachadh do chroicnibh 
bhroc, agus cuiridh iad rithe a 
bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron ag- 
us a mhic còmhdachadh an ionaid 
naoimh, agus uile shoithichean an 
ionaid naoimh, 'nuair a bhios an 
camp gu dol air 'aghaidh ; agus an 
dèigh sin thigmicChohait g'an giùlan : 
ach cha bhean iad K ni naomha sam 
bith, air eagal gu'm bàsaich iad. Is 
iad na nithe sin eallach mhac Chohait 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair,mhic 
Aaroin an t-sagairt, bninidh an oladh 
chum an t-soluis, agus an tùis chùbh- 
raidh, agus an tabhartas-bìdh lath- 
ail, agus an oladh-ungaidh, agus cùram 
a' phàilliuin uile, agus nan uile nithe 
a ta ann, san ionad naomh, agus 'na 
shoithichibh. 

17 Agus iabhaìr an Tighearna K 
Maois, agus K h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theagh- 
laichean nan Cohatach omheasg nan 
Lebhitheach. 

19 Ach so fii sibh Ku, chum gu'm 
bi iad beò agus nach bàsaich iad, an 
uair a thig iad am fagus do na nithibh 
ro-naomha; thèidAaron agus amhic 
a steach, agus orduichidh siad iad 
gach aon d'a sheirbhis flin, agus d'a 
eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a 
dh'fhaicinn an uair a chòmhdaichear 
na nithe naomha, air eagal gu'm faigh 
iad bàs. 

21 Agus iabhair an Tighearna K 
Maois, ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh 
mhac Ghersoin, a i'èir tighe an aith- 
riche, a ièir an teaghlaichean : 23 O dheich bliadhna fìchead a 
dh'aois agus os a cheann, gu letb- 
cheud bliadhna dh'aois àirmhidh tu 
iad ; gach neach a thèid a steach a 
dheanamh na seirbhis, a dheanamh 
na h-oibre ann am pàilliun a'choimh- 
thionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean 
nan Gersonach, seirbhis a dheanamh « i 
agus eallach aghiùlan. 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean 
a' phàilliuin, agus pàilliun a' choimh- 
thionail, a chòmhdach, agus an 
còmhdach do chroicnibh bhroc, a ta 
shuas thairis air, agus brat doruis 
pàiiihiin a' choimhthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus 
brat doruis geata na cùirte, a ta làimh 
ris a' phàilliun, agus iis an altair mu'n 
cuairt, agus an cuird, agus innil am 
frithealaidh uile, agus gach ni a iinn- 
eadh air an son : mar so ni iad seir- 
bhis. 

27 A i-èir focail Aaroin agus a mhac 
bithidh uile sheirbhis mhac nan Ger- 
sonach, 'nan eallachaibh uile, agus 
'nan seirbhis uile : agus orduichidh 
sibh dhoibh mar an cùram an eallach- 
an uile. 

28 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mhac Ghersoin, ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; agus bithidh an cùr- 
am fuidh ìàimh Itamair mhic Aaroin 
an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmh- 
idh tu iad a tèir an teaghlaichean, a 
ieir tighe an aithriche : 

30 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheudbliadhnadh'aois,àirmhidh 
tu iad, gach aon a thèid a steach do'n 
t-seirbhis, a dheanamh oibre pàiìliuin ! 
a' choimhthionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, 

a i-èir an seirbhis uile ann am pàilliun | 
a' choimhthionail ; buird a' phàiììiuin, | 
agus a chroinn, agus a phuist, agus a ; 
bhuinn, 

32 Aguspuistnacùirtemu'ncuairt, I 
agus am buinn, agus am pinneachan, I 
agus an cuird. maille i-'an innealaibh ! 
uile, agus maiìle i-'an seirbhis uile s \ 
agus air an ainm àirmhidh sibh innil 
cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mhac Mherari, a rèir an seirbhis uile 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
fuidh ìàimh Itamair mhic Aaroin an 
t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh Maois agus 
Aaron agus ceannardan a' chomh- 
chruinnich mic nan Cohatach, a reir 
an teaghlaichean, agus a i'èir tighe an 
aithriche : 

35 O dheich bliadhna fìchead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a thèid a steach do'n t-seirbhis, chum 
oibre ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean.b'iad 
dà mhìle seachd ceud agus leth-cheud. i20 AIREAMH. 37 .B'iad so iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh nan Cohatach, 
gach neach a dh'fheudadh seirbhis a 
dheanamhann am pàilliun a'choimh- 
thionail, a dh'àireamh Maois agus 
Aaron, a rèir àithne an Tighearna ie 
làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh 
do mhic Ghersoin, a fèir an teagh- 
laichean, agus a ièir tighe an aith- 
riche : 

39 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhnadh'aois, gach aon 
a thèid a steach do'n t-seirbhis, a 
chum oibre ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; 

40 Eaclhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a fèir an teaghlaichean, a 
ièir tighe an aithriche, b'iad dà mhìle 
agus sè ceud agus deich 'ar fhichead. 

41 So iadsa-n a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Ghersoin, do 
gach neach a dh'fheudadh seirbhis a 
dheanamh ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, a dh'àireamh Maois agus Aa- 
ron a fèir àvthne an Tighearn. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh mhac Mherari, a 
rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche ; 

43 O dheich bliadhna fichcad a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a thèid a stigh do'n t-seirbhis, chum 
oibre ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; 

44 Eadhon iadsan achaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean,b'iad 
tri mìle agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Mherari, a dh'- 
àireamh Maois agus Aaron, a rèir 
focail an Tighearna ìe làimh Mhaois. 

46 Iadsan uile a chaidh àireamh clo 
na Lebhithich, a dh'àireamh Maois 
agus Aaron, agus ceannardan Israeil, 
a fèir an teaghlaichean, agus a rèir 
tighe an aithriche ; 

47 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a thàinig a dheanamh seirbhis an 
fhrithealaidh, agus seirbhis na h-eall- 
aich ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad ochd mìle agus cùig 
ceud agus ceithir fichead. 

49 A tèir aithne an Tighearna 
dh'àirmheadh iad ie làimh Mhaois, 
gach aon a i'èir a sheirbhis, agus a 
ieir 'eallaich : mar so dh'àirmheadh 
iad ieis, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

CAIB. V. 

AGUS ìabhalr an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 
2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
chur a mach as a' champ gach lobhar, 
agus gach neach airam bheil silteach, 
agus gach neach a ta air a shalachadh 
icis a' mharbh t I 3 Araon firìonnaen agus boirionnach 
cuiridh sibh a mach, an taobh a 
muigh do'n champ cuiridh sibh iad ; a 
chum as nach truaill iad an campau« 
anns am bheil mise gabhail còmh- 
nuidh. 

4 Agus Hnn clann Israeil mar so> 
agus chuir iad a mach iad an taobh a 
muigh do'n champ : mar a ìabhair an 
Tighearna ii Maois, mar sin finn 
clann Israeil. 

5 Agus ìabhair an Tighearna i*i 
Maois, ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a 
ni fear no bean peacadh air bith a hi 
daoine, a dheanamh eusaontais an 
aghaidh an Tighearn, agus gu'm bheil 
an t-anam sin ciontach ; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh 
a finn iad ; agus hie coimhleasachadh 
air son 'eucorach san iomlan, agus 
cuiridh e an cùigeadh cuid deth ris, 
agus bheir e sìn dhasan air an d'rinn 
e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid 
sam bith gu coimhleasachadh a thoirt 
da san eucoir, thugar an coimhleas- 
achadh a hìthear do'n Tighearn air 
son na h-eucorach, do'n t-sagart ; a 
thuilleadh air reithe na rèite, ieis an 
deanar rèite air a shon. 

9 Agus gach tabhartas do hithibh 
naomha chloinn Israeil uile, a bheir 
iad chum an t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, 
is leis-san iacl : ge b'e ni a bheir duine 
sam bith do'n t-sagart, is leis e. 

11 Agus ìabhair an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

12 Labhair fi cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma thèid bean fir sam bith 
a thaobh, agus gu'n ciontaich i 'ha 
aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaidh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o 
shùilibh a fir-phòsda, agus gu'm bi e 
ceilte, agus gu'm bi i air a truailleadh, 
agus nach 6£ fianuis sam bith 'ha 
h-aghaidh, agus gun i air a glacadh 
sa* chùis, 

14 Agus gu'n tig spiorad èud air, 
agus gu'm bheil e 'g èudach air a 
mhnaoi, agus gu'n do thruailleadh i ; 
noma thàinig spiorad èud aiiyagus 
gu'm bheil e èudmhor m'a jnhnaoi 
agus nach do thruailleadh i : 

15 An sin bheir an duine a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir 
e ìeis a tabhartas air a son, an deich- 
eamh cuid a dh'ephah do mhin eòrna ; 
cha dòirt e oladh air, ni mò a chuir- 
eas e tùis air, oiris tabhartas èudaich 
a t'ann, tabhartas cuimhneachain, a' 
toirt aingidheachdann an cuimhne. 

16 Agus bheir an sagavt am fagus i, 
agus cuiridh e i an làthair an Tigh. 
earn. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomh ann an soitheach creadha, 
agus gabhaidh an sagart cuid do'n dus- 
lach a bhios air urlar a' phàilliuin, 
agus cuiridh e san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a* bhean CAIB. VI. 121 inn an làthair an Tighcarn, agus 
rùisgidh e ceann na mnà, agus cuiridh 
ì 'n tabhartas cuimhneachain 'ha 
.àmhaibh, eadhon an tabhartas èud- 
i xich ; agus bithidh aigan t-sagart 'na 
! tàimh an t-uisge searbh a mhallaich- 
sas. 

19 Agus gabhaidh an sagartmionn- 
i an dhith, agus their e ris a' mhnaoi, 

ttlur do luidh fearsam bith ìeat, agus 
mur dcachaidh tu thaobh gu neò- 
sjhloine tnaille ri neach eile an àite 
t'fhir-phòsda, bi-sa saor o 'n uisge 
shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu 
.neach eile an àite t'fhir-phòsda, agus 
?u'n do thruailleadh thu, agus gu'n 
do ìuidh fear eile ieat a thuilleadh 
air t'fhear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart mionn- 
an mallachaidh do'n mhnaoi, agus 
their an sagart iis a' mhnaoi, Gu'n 
cteanadh an Tighearn a'd' mhallach- 
adh agusa'd' mhionnan thu am measg 
do shluaigh, 'nuair a bheir an Tigh- 
earn air do shliasaid lobhadh, agus air 
do bhroinn atadh ; 

22 Agus thèid an t-uisge so a mhall- 
aicheas a stigh a'd' innibh, a thoirt 
air do bhroinn atadh, agus air do 
shliasaid lobhadh : Agus their a' 
bhean, Amen, amen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na 
mallachdan sin ann an leabhar, agus 
dubhaidh e mach iad leis an uisge 
shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an 
t-uisge searbh a bheir am mallachadh, 
0l: agus thèid an t-uisge a mhall- 
aicheas a steach innte, agus fàsaidh e 
searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an 
tabhartas èudaich à làimh na mnà, 
agus luaisgidhe 'n tabhartas an làth- 
air an Tighearn, agus bheir e seachad 
e air an altair. 

26 Agus gabhaidh an sagart làn 
glaice do'n tabhartas, eadhon a chuimh- 
neachan, agus loisgidh e air an altair 
e, agus an dèigh sin bheir e air a' 
mhnaoi an t-uisge òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an 
t-uisge òl, an sin tarlaidh ma thruaill- 
eadh i, agus ma Hnn i coire an aghaidh 
a fìr-phòsda, gu'n tèid an t-uisge a 
mhallaicheas a steach innte, agusfàs- 
aidh e searbh, agus ataidh a brù, agus 
lobhaidh a sliasaid : agus bithidh a' 
bhean 'ha mallachadh am measg a 
sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' 
bhean, ach gu'm bheil i glan ; an sin 
bithidh i saor, agus fàsaidh i torrach. 

29 ls e so lagh nan èud, an uair a 
thèid bean a thaobh gufear eile an àit 
a fir-phòsda, agus a thruaillear i ; 

30 No 'nuair a thig spiorad èud air 
fear, agus a tha e èudmhor m'a 
mhnaoi, agus a chuireas e a' bhean an 
làthair an Tighearn, agus a chuireas 
an sagart an gnìomh oirre an lagh so 
uile ; 

31 An sin bithidh an duine saor o'n chionta, agus giùlainidh a' bhean so a AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a dhealaicheas aon 
chuid bean no fear iad fe'in a bhòid- 
eachadh bòide Nasaraich, a chum iad 
fèin a dhcalachadh do'n Tighearn ; 

3 fhìon, agus o dhibh ìàidir sgar- 
aidh se e fèin ; fìon-geur fìona, no 
fìon-geur dibho làidir cha'n òl e, ni 
mò a dh'òlas e bheag do shùgh nam 
fìon-dhearcan, ni mò a dh'itheas e 
fìon-dhearcan ùr no tioram. 

4 Uileìàithean adhealachaidh cha'n 
ith e bheag a hìthear do'n chraoibh- 
fhìona, o na h-eiteanaibh gus am 
plaosg. 

5 Uile ìàithean bòide a dhealach- 
aidh, cha tig ealtainn air a cheann : 
gus an coimhlionar na làithean anns 
an dealaich se efèin do'n Tighearn, 
bithidh e naomh ; agus leigidh e le 
ciabhaibh gruaige a chinn fàs. 

6 Sna làithibh sin uile anns an deal- 
aich se e fii* do'n Tighearn, cha tig e 
'm fagus do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air 
son 'athar, no air son a mhàthar, air 
son a bhràthar, no air son a pheathar, 
an uair a gheibh iad bàs ; do bhrìgh 
gu bheìl coisreagadh a Dhè air a 
cheann. 

8 Uile ìàithean a dhealachaidh tha 
e naomha do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duine gu h-obann 
bàs làimh iis, agus gu'n do shalaich e 
ceann a choisreagaidh ; an sin bearr- 
aidh e a cheann ann an là a ghlanaidh, 
air an t-seachdamh là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e 
dà thurtur, no dà choluman òg, a dh'- 
ionnsuidh an t-sagairt, gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eile mar iobairt-loisgte, agus hi e 
rèite air a shon, do bhrìgh gu'n do 
pheacaich e thaobh a' mhairbh, agus 
naomhaichidh e a cheann san là sin 
fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
làithean a dhealachaidh, agus bhèir e 
teis uan do'n cheud bhliadhna chum 
ìobairt-eusaontais : ach bithidh na 
ìàitbean a chaidh seachad caillte, do 
bhrìgh gu'n do shalaicheadh a dheat 
achadh. 

13 Agus is e so lagh an Nasaraich : 
*Nuair a choimhlionar làithean a 
dhealachaidh, bheirear e gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : 

14 Agusbheireseachad athabhartas 
do'n Tighcarn, aon uan fìrionn do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid a chum 
iobairt-loisgte, agus aon uan boirionn 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid a 
chum ìobairt-pheacaidh, agus aon 
reithe gun ghaoid a chum ìobairU 
shìth; 

lò Agus bascaid do aran neo-ghoirt 122 AIREAMH. ichte, breacagan do phlùr mtn measgta 
le h-oladh, agus dearnagana do aran 
neo-ghoirtichte ungta le h-oladh, agus 
an tabhartas-bìdh, agus an tabhartas- 
an-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart itid an làth- 
air an Tighearn, agus ìobraidh e 'ìo- 
bairt-pheacaidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e 'n reithe mar 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tigh- 
eavna, maille fis a' bhascaid do aran 
neo-ghoirtichte : bheir an sagart 
seachad mar an ceudna a thabhartas- 
bìclh, agus a thabhartas-dibhe. 

13 Agus bearraidh an Nasarach 
ceann a dheaìachaidh, aig dorus pàill- 
ìu'in a' choimhthionail ; agus gabhaidh 
e gruag cinn a dhealachaidh, agus 
cuiridh e i san teine a ta fuidh ìobairt 
nan tabhartasan-sìfch. 

19 Agus gabliaidh an sagart slinn- 
ean bruich an reithe, agus aon bhreac- 
ag neo-ghoirtichte as a' bhascaid, agus 
aon dearnagan neo-ghoirtichte ; agus 
cuiridh e iad air làmhaibh an Ka- 
saraich, an dèigh do ghruaig a dh'eal- 
achaidh bhi air a bearradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearna; tha&o naomha do'n t-sag- 
art maille fis an uchd iuaisgte, agus 
maille ris an t-slinnean thogta : agus 
an dèigh sin feudaidh an Nasarach 
fìon òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a thug 
bòid, agus lagh a thabhartàis do'n 
Tighearn air son a dhealachaidh, a 
thuiileadh air na gheibh a ìàmh : a 
rèir a bhòide a bhòidich e, mar sin is 
eigin da dheanamh, a i'èir lagha a 
dhealachaidh. 

22 Agus iabhair an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

23 Labhair fi h-Aaron agus f'a mhic, 
ag ràdh, Air a mhodh so beannaichidh 
sibh clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaicheadh an Tigh- 
earna thu, agus gu'n gleidheadh e thu : 

25 Gu'n tugadh an Tighearn air 
'aghaidh dealrachadh ort, agus bìth- 
eadh e gràsmhor dhuit : 

26 Gu'n togadh an Tighearna suas 
a ghnùis ort, agus gu'n tugadh e sìth 
dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainmf air cloinn 
Israeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 
K GUS tharladh air an là anns an do 
A chuir Maois suas am pàilliun gu 
h-iomlan, agus san d'ung se e, agus san 
do naomhaich se e, agus 'uidheam uile, 
araon an altair agus a soithichean 
uile, agus san d'ung e iad,agus san do 
ùaomhaich e iad ; 

2 Gu'n d'thug ceannardan Israeil, 
cinn tìghe an aithriche, (eadhon 
ceannarìlan nan treubh, a bha os ceann 
na muinntir a chaidh àireamh) seach- 
ad tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhartas an 
làthair an Tighearna, sè feunan 
còmhdaichte, agus dà dhamh dheug: 
feun air son dithis do na ccannardaibh, agus damh air son gach fir dhlubh, 
agus thug iad air beulaobh a' phàill. 
iuin iad. 

4 Agus labhaìr an Tighearna fi 
Maois, ag ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi 
iad a dheanamh seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail ; agus bheir thu iad 
do na Lebhithich, do gach fear a fèir 
a sheirbhis. 

6 Agus ghabh Maois na feunan agus 
na daimh, agus thug e do na Le« 
bhithich iad. 

7 Dà fheun agus ceithir daìmh thug 
e do mhicGhersoin,a fèir an serbhis. 

8 Agus ceithir feunan agus ochd 
daimh thug e do mhic Mherari, a f èir 
an seirbhis, fuidh ìàimh Itamair mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug 
e h-aon air bith ; a chionn gu'«t ò'i 
seirbhis an ionaid naoimh a bhuineadh 
dhoibhsan, gu'n giùlaineadh iad air 
an guaiilibh. 

10 Agusthug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na 
h-altarach, air an là anns an d'ungaclh 
i ; thug eadhon na ceannardan seachad 
an tabhartas air beulaobh na h-altar- 
ach. 

11 Agus thubhairt an Tighearna fì 
Maois, Bheir gach ceannard seachad 
a thabhartas air a ià fèin, chum cois- 
reagaidh na h-altarach. 

12 Agus esan a'thug seachad a thabh- 
artas aira'cheud là ? b'e Kahson mac 
Aminadaib, do thrèibh Iudah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fìchead 
secel, a fèir seceil an ionaid naoimh, 
iad ie chèile làn do phlùr mìn 
measgta ie h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh : 

14 Aon spàin do dhcich seceìl òir 
làn do thùis : 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

IG Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhi-e, cùiguaindo'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Nahsoin mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel 
mac Shuair, ceanna,rd Isachair, seach- 
ad tabhartas. 

19 Thug e seachad mar a thabb- 
artas aon mhias airgid, d'am bu chnd- 
throm ceud agus deich seceil 'arfhich- 
ead, aon chuach airgid do dheich ag- 
us tri fìchead secel, a fèir seceil an 
ionaid naoimh, iad ìe chèile làn do 
phlùr mìn measgta te h-oladh, chum 
tabhartais-bìdh : 

20 Aon spàin òir do dheich seceil t 
làn do thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 22 Aon raheaun do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

23 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùiguain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Nataneeil mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Eliab mac 
Heloin, ceannard chloinn Shebuluin 
ecachad tabhartas. 

25 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fìchead secel 
a rèir seceil an ionaid iiaoimh, iad ìe 
chèile làn do phlùr mìn measgta ìo 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh: 

26 Aon spàin òir do dheich. aeceil, 
làn do thùis : 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo* 
bairt-loisgte : 

28 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum iobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Eliaib mhic Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thug Elisur 
mac Shedeuir, ceannardchloinn Heu- 
bein, seachad tabhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid 
do cheud agus deich seceil 'ar fhich- 
ead, aon chuach airgid do dheich ag- 
us tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad ie chèile làn do 
phlùr mìn measgta ìe h-oladh, chum 
tabhartais-bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

34 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Elisuir mhic Shedeuir. 

36 Air a' chùigeadh là thug Selu- 
miel mac Shurisadai, ceannard 
Chloinn Shimeoin, seachad tabhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgiddodheich agustrifìchead secel, 
a rèir seceil an ionaid naoimh, iad ìe 
chèile làn do phlùr mìn measgta ie 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

38 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

40 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

41 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùigbuic-ghaibhre, cùig uain 
do'n cheud bhliadhna. B"e so tabh- 
artas Shelumieil mhic Shurisadai. j CAIB. VII. 123 

42 Air an t-seathadh là thug Elia- 
saph mac Dheueil, ceannard chloinn 
Ghad, seachad tabhartas. 

43 B'e a thabhartas-san aon mhiaa 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead se- 
cel, a i-èir seceil an ionaid naoimh, iad 
ìe chèile làn do phlùr mìn measgta ie 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seceil. 
làn do thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

46 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

47 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùig buic-ghaibhre, cùig uain 
do'n cheud bhliadhna. B'e so tabh. 
artas Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là thug Eli- 
samamacAmihuid, ceannard chlcinn 
Ephraim seachad tabhartas. 

49 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fìchead secel, 
a i-èir seceil an ionaid naoimh, iad ie 
cheile làn do phlùr mìn measgta ie h- 
oladh, chum tabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seccil t 
làn do thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

52 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reLtheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thug Gama- 
liel mac Phedahsuir, ceannard chloinn 
Mhanaseh, saachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-san aon mhiaa 
airgid do cheud agus deich seceil 'ar 
fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secei, a i-èir seceil an 
ionaid naoimh, iad ìe chèile làn do 
phlùr mìn measgta ie h-oladh, chum 
tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàin òir do dheìch seceìl, 
làn do thùis : 

57 Aon ta,rbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-Ioisgte : 

58 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

59 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Ghamalieil mhic Phedahsuir. 

60 Air an naothadh là thug Abidan 
mac Ghideoni, ceannard chloinn 
Bheniamin, seachad tabhartas. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agua 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead m AIREAMH. secel, a fèir seceil an ionaid ùaoimh 
iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta ie h-oladh, chum tahhartais 
bidh: 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
iian do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

61 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùiguain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thug Ahie- 
ser mac Amisadai, ceannard chloinn 
Dhan, seachad tabhartas. 

67 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, cVam bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a ièir seceil an ionaid naoimh, iad ìe 
chèile làn do phlùr mìn measgta ie 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis; 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum iobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cCiig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thug Pagiel 
mac Ocrain, ceannard chloinn Aseir, 
seachad tabhartas. 

73 B't a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a i-èir seceil an ionaid naoirah, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais.bìdh: 

74 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte: 

76 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

77 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dheug ihug Ahira 
mac Enain, ceannard chloinn Naph- 
tali, seachad tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deicli seceil 'ar fhichead. aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a rèir seceil an ionaid naoimh, iad ie 
chèile làn do phlùr mìn measgta ie 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

80 Aon spàin òir do dheich seceìl, 
làn do thùis: 

81 Aon tarbh òg, aon rcithe, aon uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

82 Aon mheann do na gabhraibl] 
chum ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartaa 
Ahira mhic Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach 
(san là anns an d'ungadh i) ie ceann. 
ardaibh Israeil : dà mhias dheug 
airgid, dà chuach dheug airgid, dà 
spàin dheug òir : 

85 B'e cudthrom gach meise airgid 
ceud agus deich seceil 'ar fhichead, 
agus gach cuaiche deich agustri fich-; 
ead : B'e cudthrom nan soithicheanj 
airgid uile, dà mhìle agus ceithir 
cheud seceily a i'èir seceil an ionaid 
naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn 
do thùis, cudthrom gach aon fa leth 
deich seceil, a i'èir seceil an ionaid 
naoimh : b'e òr nan spàineanuile ceud 
agus fichead secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìo- 
bairt-loisgte dà tharbh dheug, 
reitheachan a dhà-dheug, na h-uaini 
do'n cheud bhliadhna dhà-dheugJ 
maille r'an tabhartas-bìdh ; agus na 
minn do na gabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidh a dhà-dheug. 

83 Agus b'iad na tairbh uile, chum 
ìobairt nan tabhartas-sìth, ceithir 
tairbh 'ar fhichead, na reitheachau 
tri fichead, na buic-ghaibhre tri fich- 
ead, na h-uain do'n cheud bhliadhna 
tri fìchead. B'e so coisreagadh na 
h-altarach, an dèìgh dh'i bhi air a 
h-ungadh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, f 
a ìabhairt ris : an sin chual' e guth I 
aoin a' labhairt risouachdarnacaith-1 
ir-thròcair a bha os ceann airce naj 
Fianuis, o eadar an dà cherub ; agus 1 
labhair e iis. 

CAIB. VIII. 

AGUS iabhair an TighearnaH Maois, i 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair iis, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir 
na seachd iòchrain solus uatha thall 
fa chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; tas o a 
lòchrain thall fa chomhair a'choinn-^ 
leir ; mar a dh'àithn an Tighearna do | 
Mhaois. 

4 Agus b'e so obair a' choinnleir: 
bha edh'òr buailte gu ruig a chos, gu 
ruig a bhlàthan 6/ia e dh'obair 
bhuailte: a i'èir an t-samhlaidh a 
nochd an Tighearna do Mhaois, mai I 
sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg 
chloinn Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an 
glanadh : crath uisge glanaidh orra, 
agus thugadh iad ealtainn thar am 
l'eoil uile, agus nigheadh iad an eud- caib. rx. ch, agus mar sin deanadh iad glan 

l 8 f An" sin gabhadh iad tarbh òg 
ìaille r'a thabhartas-bìdh, eadhcn 
lùr min measgta ìe h-oladh, agus 
abhaidh tu tarbh òg eile chum ìo- 
airt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air 
eulaobh pailliuina' choimhthionail : 
gus cruinnichidh tu coimhthional 
hloinn Israeil uile an ceann achèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich an 
àthair an Tighearn, agus cuiiidh 
lann Israeii an ìamhan air na Lebh- 
thich : 

11 Agus luaisgidh Aaron na Lcbh- 
thich ann an làthair an Tighearn, 
iar thabharta*>luaisgte ochloinn Is- 
aeil ; a chum gu'n dean iad seirbhis 
,n Tighearn. 

12 Agus cuiridh na Lebhithich an 
àmhan air cinn nan tarbh; agus ìo- 
>raidh tu h-aon diubh mar ìobairt- 
theacaidh, agus am fear eile mar ìo- 
>airt-loisgte do'n Tighearn, a dhean- 
imh rèite air son nan Lebhitheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich 
m làthair Aaroin, agus an làthair 
i mhac, agus luaisgidh tu iad mar 
.habhartas-luaisgte do'n Tighcarn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhith- 
ch o mheasg chloinn Israeil ; agus 
rithidh na Lebhithich ìeamsa. 

15 Agus 'na dhèigh sin thèid na 
^ebhithich asteach a dheanamh seir- 
)his pàilliuin a' choimhthionail ; agus 
,'lanaidh tu iad, agus luaisgidh tu iad 
>nar thabhartas-luaisgte : 

1G Oir thugadh dhomhsa gu h- 
.umlan iad o mheasg chloinn Israeil ; 
in àite gach aon a dh'fhosglas a' bhrù, 
ladhon an àite ceud-ghin chloinn Is- 
raeil uile, ghabh mi dhomh fèin iad. 

17 Oir t's leamsa uile cheud-ghin 
uhloinn Israeil, araon duine agus 
ìinmhidh: san là air an do bhuail mi 
?ach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
i'iaomhaich mi iad dhomh fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich an 
àit uile cheud-ghin chloinn Israeil. 

19 Agus thugmi naLebhithichmar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
tnheasg chloinn Israeil, a dheanamh 
seirbhis chloinn Israeil ann am pàill- 
iuin a' choimhthionail, agus a dhean- 
amh rèite air son chloinn Israeil ; a 
chum as nach bi plàigh sam bith am 
measg chloinn Israeil, an uair a thig 
clann Israeil am fagus do'n ionad 
iiaomh. 

20 Agus Hnn Maois agus Aaron, 
agus comhchruinneach chloinn Is- 
raeil uile, iis na Lebhithich a rèir 
gach ni a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois a thaobh nan Lebhitheach, 
mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, 
agus high iad an eudach ; agus thug 
Aaron suas iad mar thabhartas an 
làthair an Tighearn ; agus rinn Aaron 
rèite air an son a chum an glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na 
Lebhithich a steach, a dheanamh an seirbhis ann am pàilliun a choimh- 
thionail, an làthair Aaroin agus an 
làthair a mhac: mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois a thaobh nan 
Lebhitheach, mar sin rinn iad iiu. 

23 Agus ìabhair an Tighearna l"i 
Maois, ag ràdh, 

24 Js e SO an ni a bhuineas do na 
Lebhithich : o chùig bliadhna fìchead 
a dh'aois, agus os a cheann,thèid iad 
a steach a dh'f heitheamh air seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail : 

25 Agus o aois ìeth-cheud bliadhna 
sguiridh iad a dh'fheithearnh air a 
sheirbhis, agus cha dean iad seirbhis 
ni 's mò : 

26 Ach fritheilidh iad maille i-'am 
bràithribh ann am pàilliun a'choimh- 
thionail a ghleidheadh a'chùraim, ag- 
us cha dean iad seirbhis sam bith eile. 
Mar so ni thu ris na Lebhithich a 
thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

AG U S iabhair an Tighearna il 
Maois ann am fàsach Shinai, 
sa' cheud mhìos do'n dara bliadhna 
an dèigh dhoibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Is- 
raeil a' chàisg 'na h-àm suidhichte 
fèin. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n 
mhìos so, air feasgar, cumaidh sibli i 
'na h-àm suidhichte fèin, a ieir a h- 
orduighean uile, agus a i-èir a deas- 
ghnàthan uile, cumaidh sibh i. 

4 Agus iabhair Maois ii cloinn Is- 
raeil, iad a chumail na càisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a 
cheathramh làdeug do'n cheud mhìos 
air feasgar, ann am fàsach Shinai : a 
rèir gach ni a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin iinn clann ls- 
raeil. 

6 Agus bha daoine àraidh a shal- 
aicheadh le corp duine mhairbh, air 
chor as nach b'urrainn iad a' chàisg a 
chumail air an là sin ; agus thàinig 
iad an làthair Mhaois, agus an làthair 
Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin i'is, 
Tha sinne air ar salachadh le corp 
duine mhairbh : c'ar son a chumar air 
ar n-ais sinn, a chum as nach feud 
sinn tabhartas an Tighearn a thoirt 
seachad 'ha àm suidhichte fèin am 
measg chloinn Israeil? 

8 Agus thubhairt Maois Ku, Seas- 
aibh an sin, agus cluinnidh mise ciod 
a dh'àithneas an Tighearna d'ur 
taobh. 

9 Agus iabhair an Tighearna i'i 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair ii cloinn Israeil, ag ràdh, 
Ma bhios duine sam bith dhibh, no 
d'ur sliochd, air a shalacliadh ie corp 
marbh, no ma bhios e air thurus fad 
air astar, gidheadh cumaidh e a' 
chàisg do'n Tighearn. 

11 Sa' cheathramh là deug do'n 
dara mìos air feasgar cumaidh iad I : 
ie h-aran neo-ghoirtichte, agus ìe lus* 
aibh searbha ithidh iad i. 12$ AIREAMH. 12 Cha 'n fhàg iad a bheag dhith 
gu maduinn, ni mò a bhriseas iad 
cnàimh dhith : a i'èir uile orduighean 
na càisge cumaidh iad i. 

13 Ach an duine a ta glan, agus 
nach 'eil air thurus, agus a dhearm- 
aclas a' chàisg a chumail; gearrar 
eadhon an t-anam sin fèin as o' 
shluagh, a chionn nach d'thug e 
seachad tahhartas an Tighearna 'na 
àm suidhichte: giùlainidh an duine 
sin a pheacadh. 

14 Agus ma bhios coìgreach air 
chuairt 'nur measg, agus gu'n cum e 
a' chàisg do'n Tighearn, a i-èir orduigh 
na càisge, agus a i-èir a gnàtha, mar 
sin ni e : bithidh aon ordugh agaibh 
araon air son a' choigrich, agus air a 
shon-san a i-ugadh san tìr. 

15 Agus air an là anns an do thog- 
adh suas am pàilliun, chòmhdaich an 
neul am pàilliun, eadhon bùth na 
Fianuis ; agus air feasgar bha air a' 
phàilliun mar gu'm bu choslas teine 
gus a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e ghnàth : chòmh. 
daich an neul e san là, agus coslas 
teine san oidhche. 

17 Agus an uair a thogadh an neul 
suas o'n phàilliun, an sin gun dàil 
ghabh clann Israeil an turus : agus 
san ionad anns an do stad an neul, 
ann an sin champaich clann Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh 
clann Israeil an turus, agusair àithne 
an Tighearna champaich iad : am 
feadh 's a dh'fhan an neul air a' phàill- 
iun, dh'fhan iad 'nam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul 
air a' phàilliun mòran do ìàithibh, an 
sin ghlèidh clann Israeil freasdal an 
Tighearn, agus clia d'imich iad. 

20 Agus an uair abha an neul beag- 
an do iàithibh air a' phàilliun, a i-èir 
àithne an Tighearna dh'fhan iad 'nam 
bùthaibh, agus a i'èir àithne an Tigh- 
earna ghabh iad an turus. 

21 Agus an uair a dh'fhan an neul 
o fheasgar gu maduinn, agus a thog- 
adh an neul suas sa' mhaduinn, an 
sin ghabh iad an turus: ma b'ann 
san là no san oidhch' a thogadh an 
neul suas, ghabh iad an turns. 

22 No CO clhiubh a b'ann dà ià, no 
mìos, no bliadhna, tìh'fhan an neul 
air a' phàilliun, a fuireach air, dh'fhan 
clann Israeil 'nam bùthaibh, agus cha 
d'imich iad : ach an uair a thogadh 
suas e, ghabh iad an turus. 

23 A rèir àithne an Tighearna 
dh'fhan iad 'nam bùthaibh, agus a 
l-èir àithne an Tighearna ghabh iad an 
turus : ghlèidh iad freasdal an Tigh- 
earn a rèir àithne an Tighearna ìe 
làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

AGUS iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 
2 Dean dhuit fèin dà thrompaid 
airgid; a dh'aon mhìr ni thu iad; 
agus gnàthaichidh tu iad a ghairm a' 
choimhthionail, agus a chum turuìs 
nan camp. 3 Agus an uair a shèldeas iad ieo 
cruinnichidh an coimhthional uile ia( 
fèin a t' ionnsuidh aig dorus pàilliuii 
a' choimhthionail. 

4 Agus mur sèid iad ach ìe h-aor 
trompaid, an sin cruinnichidh m 
ceannardan a ta 'nan cinn-fheadhna 
air mhìltibh Israeil, iad fein a t'ionn 
suidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh caismeachd 
an sin thèid na campan a ta 'ùan 
luidhe air taobh na h-àirde 'n ear aii 
aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd 
an dara uair, an sin thèid na campan 
a ta 'nan luidhe air taobh na h-àirde 
deas air an aghaidh : sèididh iad! 
caismeachd a chum an turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional 
gu bhi air a chruinneachadh anceann 
a chcile, sèididh sibh, ach cha sèid 
sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mio Aaroin, na 
sagartan, ìeis na trompaidibh; agus 
bithidh iad dhuibh mar i-eachd sìor- 
ruidh air feadh bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 
'nur dùthaich an aghaidh an nàmhaid 
a ta deanamh foirneart oirbh, an sin 
sèididh sibh caismeachd ìeis na tromp- 
aidibh ; agus cuimhnichear sibh an 
làthair an Tighearna bhur Dè, agus 
saorar sibh o bhur naimhdibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bìiur 
subhachais, agus 'nur n-àrd iàitliibh 
fèille, agus ann an toiseach bhur 
mìosan, sèididh sibhieis natrompaid- 
ibh os ceann bhur n-ìobairte-loisgte, 
agus os ceann ìobairte bhur tabhart- 
asan-sìth; agus bithidh iad dhuibh 
mar chuimhneachan an làthair bhur 
Dè : Is rnise an Tighearna bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an fhichead- 
amh là do'n dara mìos, san dara 
bliadhna, gu'n do thogadh suas an 
neul o uachdar pàilliuin na Fianuis c 

12 Agus ghabh clann Israeil an 
turusan à fàsach Shinai ; agus stad 
an neul ann a,m fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, 
a rèir àithne an Tighearna ìe làimh 
Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bratach 
chaimp chloinn Iudah, a rèir an 
arm-ailtean ; agus air ceann a shlòigh 
bha Nahson mac Aminadaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Isachair bha Nataneel mac 
Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Shebuluin bha Eliab mac He- 
loin, 

17 Agus thugadh a nuas am pàill- 
iun ; agus chaidh mic Ghersoin, agus 
mic Mherari air an aghaidh, a'giùlan 
a' phàilliuin. 

18 Agus ghluais bratach chaimp 
Reubein air a h-aghaidh, a i-èir an 
armailtean ; agus air ceann a ,'ihlòigh 
bha Elisur mac Shedeuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Shimeoih bha Selumiel mao 
Shurisadai. CAIB. XI. 127 fe 20 Agus air ceann slòigh throibh 
» ihloinn Ghad Iha Eliasaph mac 
4 )heucil. 

21 Agus chaidh na Cohataichair an 
•>! ighaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, 
a igus chuireadh suas am pàilliun air 
■ :heann doibh teachd. 
• 22 Agus ghluais bratach chaimp 
jhloinn Ephraim air a h-aghaidh, a 
U :èir an armailtean: agus air ceann a 
:u shlòigh Iha Elisama mac Amihuid. 
'A 23 Agus air ceann slòigh thrèibh 
jhloinn Mhanaseh bha Gamaliel mac 
'M Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibli 
. ^hloinn Bheniamin bha Abidan mac 
U Ohideoni. 

25 Agus chaidh bratach thrèibh 
ari jhloinn Dhan air a h-aghaidh, a bha 
U air deìreadh nan camp uile air feadh 

i nn slògh : agus air ceann a shlòigh 
bha Ahiescr mac Amisadai. 

i! 26 Agus air ceann slòigh thrèibh 
% chloinn Aseir bha Pagiel mac Ocrain. 
I 27 Agus air ceann slòigh thrèibh 

chloinn Naphtali bha Ahira mac 
I Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Is- 
.5 raeil, a rèir an arznailtean, 'nuair a 
I ghluais iad.air an aghaidh. 
u 29 Agus fhubhairt Maois H Hobab, 
s) macBagueil a' Mhidianaich, athar- 

cèile Mhaois, Tha sinn air ar turus a 

ii chum an àite rau'n dubhairt Dia, 
Bheir mi dhuibh e : thig thusa maille 
ruinn, agusnisinn maithdhuit; oir 
iabhair an Tighearna maith a thaobh 
Israeil. 

30 Agus thubhairt e Hs, Clìa tèid 
mi maille ribh : ach imichidh mi 
chum mo dhùthcha fèin, agus a chum 
mo dhilsean fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na fàg sinn, 
guidheam orfc ; oir tha fhios agad 
cionnus a champaicheas sinn anns 
an fhàsach, agus bithidh tu dhuinn 
an àite shùl. 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu 
maille ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e 
maith a ni Dia dhuinne, gn'n dean 
sinne am maith ceudna dhuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh an 
Tighearn astar thri làithean : agus 
chaidh àirc coimhcheangail an Tigb- 
earna rompa astar thri làithean, a 
rannsachadh a mach àite-tàimh 
dhoibh. 

34 Agus bhà neul an Tighearn orra 
san là, 'nuair a chaidh iad a mach as 
a' champ. 

35 Agus tharladh, 'nuair a bha 'n 
àirc gu dol air ah-aghaidh, gu'n dubh- 
airt Maois, Eirich suas, a Thighearn, 

' agus biouh do naimhdean air an sgap- 
adh, agus teicheadh a' mhuinntir ìeis 
am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhaivt 
e, Pill, a Thighearna, chum nam mìlte 
do mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 
\ GUS an uair a rinn an sluagh gear- 
Xi an, mhi-thaitinn e Hs an Tigh- 
earn: agus chual' an Tighearn e: agusìas 'fhearg; agus ìoisg teine an 
Tighearna 'nam measg, agus chuir e 
as doibhsan a bha 'n iomall a'chaimp 

2 Agus ghlaodh an sluagh i-i Maois ; 
agus an uair a rinn Maois urnuigh iis 
an Tighearna, choisgeadh an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainm 
air an àlte sin ; a chionn gu'n do 
ioisg teine an Tighearna 'nam measg, 

4 Agus ghlac cìocras an cumasg 
sluaigh a bha 'ùam measg : agus ghuil 
mar an ceudna clann Israeil a irìs, ag- 
us thubhairt iad, Cò bheir dhi}inn 
feoil i-'a h-itheadh? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a dh'ith 
sinn san Eiphit gu saor ; na cularain, 
agus na mealbhucain, agus na lèicis, 
agus nah-uinneinean,agus an creamh: 

6 Ach a nis tka ar n-anam airtiorm- 
achadh ; cha V eil ni air bith againn, 
ach am mana so, 'nar sealladh. 

7 Agus bha a.m mana cosmhuil H 
frois coriandeir, agus a dhath mar 
dhath bdellium. 

8 Chaidh an sluagh mu'n cu&ù't, 
agus thionail iad e, agus mheil iad e 
ann am muilnibh, no phronn iad e 
ann am mortair, agus bhruich iad e 
ann an aighnibh, agus rinn iad 
breacagan dcth : agus bha'bhlas mar 
bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd 
air a' champ san oìdhche, thuifc am \ 
mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh 
a' gul air feadh an teaghiaichean, 
gach duine ann an dorus a bhùtha : 
agus ìas fearg an Tighearna gu mòr : 
bha Blaois mar an ceudna diomach. 

11 Agus thubhairfc Maois ris an 
Tighearna, C'ar son a bhuin thu gu 
h-olc H d' sheirbhiseach ? agus c'ar 
son nach d'fhuair mi deadh-ghean a' 
d' shealladh, gu'n do ìeag thu eireadh 
an t-sluaigh so uile orm? 

12 Am mise a ghin an sluagh so 
uile? an ann domh a rugadhiad, gu'n 
abradh tu iium, Giùlain a'd' uchd iad 
(mar a ghiùlaineas oid'-altruim lean- 
abh na cìche) chum an fhearainn a 
mhionnaich thu d'an aithrichibh ? I 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu 
tabhairt do'n t-sluagh souile? oir tha 
iad a'gul rium, agràdh, Thoirdhuinn 
feoil, a chum as gu'n ith sinn? 

14 Cha'nurrainn mise cudthrom an t- 
sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a 
chionn gu bheil e ro-throm air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu Hum mar 
so, marbh mi, guidheam ort, as an | 
làimh, ma fhuair rni deadh-ghean 
a'd' shealladh ; agus na faiceam mo 
thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ii 
Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus 
tri fichead fear do sheanairibh Israeil, 
muinntir a's aithne dhuit a bhi 'nan 
seanairibh an t-sluaigh, agus 'nan 
luchd-riaghlaidh os an ceann ; agus 
thoir iad gu pàilliun a' choimhthion- 
ail, chum gu'n seas iad an sin maille 
Hut. 

17 Agus thig mise nuas agus labh- 128 AIREAMH. raidh mi Hut an sin : agus gabhaidh I 
mi do'n spiorad a ta ortsa, agus cuir- 
idh mi orra-san e ; agus giùlainidh 
iad eallach an t-sluaigh maille Hut, 
a chum as nach giùlain thu fèin e a'd' 
aonar. 

18 Agus ahair Hs an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fèin air cheann 
an là màireach, agus ithidh sibh feoil 
(oir ghuil sibh ann an èisdeachd an 
Tighearn, ag ràdh, Cò bheir dhuinn 
feoil i"a h-itheadh ? oir lu mhaith ar 
cor san Eiphit) uime sin bheir an 
Tighearna feoil dhuibh, agus ithidh 
sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà ìà, 
no cùig làithean, no deich làithean, 
no fichead là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an 
tig i mach à cuinneinibh bhur sròn, 
agus gu'm bi i gràineil duibh ; a 
chionn gu'n d'rinn sibh tàir air an 
Tighearn a ta 'hur measg, agus gu'n 
do ghuil sibh 'iia làthair, ag ràdh, 
C'ar son a thàinig sinn a mach as an 
Eiphit ? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n 
sluagh am measgam bheil mise,'nan 
sè ceud mìle coisiche ; agus thubhairt 
thu, Bheir mi dhoibh feoil, chum gu'n 
ith iad rè mìosa iomlain : 

22 Am marbhar na caoraich agus 
am buardhoibh,chum an sàsuchadh? 
no an cruinnichear iasg na mara uile 
r'a chèile dhoibh, chum an sàsuchadh. 

23 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Am bheil làmh an Tighearn 
air fàs goirid ? chi thusa his an tig no 
nach tig m'fhocal gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innis e do'n t-sluagh focail an Tigh- 
earn, agus chruinnich e an deich ag- 
us an tri fichead do sheanairibh an 
t-sluaigh, agus thug e orra seasamh 
mu thimchioll a' phàilliuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn anuas 
ann an neul, agus iabhair e i'is, agus 
ghabh e do'n spiorad a bha air, agus 
thug se e do'n deich agus an tri fich- 
ead seanair : agus tharladh, an uair a 
ghabh an spiorad còmhnuidh orra, 
gu'n d'rinn iad fàidheadaireachd, ag- 
us nach do sguir iad. 

26 Ach dh'fhan dithis do na daoin- 
ibh sa' champ ; b'e ainm aoin diubh 
Eldad, agus ainm an fhir eile Medad : 
agus ghabh an spiorad còmhnuidh 
orra, (agus bha iad dhiubhsan a chaidh 
a sgrìobhadh, ach cha deachaidh iad 
a mach do'n phàilliun) agus Hnn iad 
fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Agus i-uith òganach. agus dh'- 
fnnis e do Mhaois, agus thubhairt e, 
Tha Eldad agusMedad rifàidheadair- 
»achd sa' champ. 

28 Agus fhreagair Iosua mac Nuin, 
seirbhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, 
agus thubhairt e, Mo thighearn, a 
Mhaois, bac iad. 

29 Agus thubhairt Maois i-is, Am 
bheil farmad ort air mo shon-sa ? Is o 
mo ghuidhe H Dia gu'm biodh sluagh 
an Tighearn uilo 'nam fàidhibh, agus \ gu'n cuireadh an Tighearn a spiorad 
orra ! 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, 
e fèin agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n 
Tighearn, agus thug i gearra-goirt o'n 
fhairge, agus ieig i ieo tuiteam làimh 
Hs a' champ, mar astar là air an taobh 
so, agus mar astar là air an taobh 
eile, mu'n cuairt air a' champ, agus 
mar dhà ìàimh-choille air àirde, air 
aghaidh na talmhainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air an 
là sin uile, agus air an oidhche sin uile, 
agus air an là a b'fhaigse uile, agus 
thionail iad na gearra-goirt : esan bu 
lugha a thionail. thionail e deich 
homeir, agus sgaoil iad gu farsuing 
doibh fèin iad mu thimchioll a' 
chaimp. 

33 'Nuair a Iha 'n fheoil fathast 
eadar am fiacla, mun do chagnadh i, 
ias fearg an Tighearn an aghaidh an 
t-sluaigh, agus bhuail an Tighearn an 
sluagh ie plàigh ro-mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah 
mar ainm air an àite sin ; a chionn 
ann an sin gu'n d'adhlaic iad an 
sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o 
Chibrot-hataabhah gu Haserot : agus 
dh'fhan iad ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

AGUS ìabhair Miriam agus Aaron 
an aghaidh Mhaois air son na 
mnà o Etiopia, a phòs e : oir bha e air 
pòsadh mnà o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do iabhalr 
an Tighearna da Hreadh ie Maois a 
mhàin? nach do ìabhair e mar an 
ceudna ieinne? agus chual' an Tigh- 
earn e, 

3 ( A his bha *n duine Maois ro-chiùin, 
thar nan uile dhaoine a bha air agh- 
aidh na talmhainn.) 

4 Agus iabhair an Tighearna gu 
grad i-i Maois, agus Hh-Aaron, agus ti 
Miriam, Thigibh a mach sibhse 'nur 
triuir gu pàilliun a' choimhthionail. 
Agus thàliiig iad 'nan triuir a mach. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuaa 
ann am meall neoil, agus sheas e ann 
an dorus a' phàilliuin, agus ghairm e 
air Aaron agus Miriam : agus thàinig 
iad ie chèile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis 
ri m' bhriathraibh-sa : Ma tha fàidh 
'nur measg, ni mise an Tighearna mi 
fèin aithnichte dha ann an taisbean- 
adh, agw labhraidh mi Hs ann am 
bruadar. 

7 Cha 'n 'eil mo shcirbhiseach Maois 
mar sin, a tha fìrinneach ann am 
thigh uile. 

8 Beul i'i beul labhraidh mi Hs-san, 
eadhon gusoilleir, agus cha'n ann am 
briathraibh dorcha, agus chi e coslas 
an Tighearna : c'ar son ma ta nach 
robh eagal oirbh labhairt an aghaidh 
mo sheirbhisich Mhaois? 

9 Agus ias fearg an Tighearna 'nan 
aghaidh, agus dh fhalbh e. 

10 Agus dh'fhalbh an neul bhàrr a* CAIB. 

phàllliuin, agus, feucli, rinneadh Mi- 
riam'ùa lobhar,^eai mar shncachda ; 
agus dh'amhairc Aaron air Miriam, 
agus, feuch, bha i 'ha lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Och! mo thighearna, guidheam ort, 
ha cuir am peacadh as ar leth, ìeis an 
d'rinn sinn gu h-amaideach, agus ieis 
an do pheacaich sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am 
bheil an fheoil air a leth-chaitheamh, 
'nuair a thig e mach à broinn a mhà- 
thar. 

13 Agus ghlaodh Maois Hs an Tigh- 
earn, ag ràdh, Leighis i nis, Dhè, 
guidheam ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Nan tilgeadh a h-athair ach 
smugaid 'ha h-eudan, nach bu chòir 
dh'i bhi fo hàire seachd làithean? 
druidear a mach o'n champ i rè 
sheachd làithean, agus 'ùa dhèigh sin 
gabhar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach 
o'n champ seachd làithean : agus cha 
do ghabh an sluagh an turus, gus an 
d'thugadh Miriam a steach a rìs. 

16 Agus 'ha dhèigh sin dh'imich an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad 
ann am fàsach Pharain. 

CAIB. XIII. 
A GUS iabhairan TighearnariMaois, 
A ag ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n 
rannsaich iad tìr Chanaain, a bheir 
misedo chloinn Israeil ; as gach uile 
thrèibh d'an aithrichibh cuiridh sibh 
duine, gach aon diubh 'ùa cheannard 
'ham measg. 

3 Agus chuir Maois iad o fhàsach 
Pharain, a rèir àithne an Tighearna : 
bu cheannardan na daoine sin uile air 
cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibhShimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do thrèibh Iudah, Caleb mac 
Iephuneh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal mac Io- 
seiph. 

8 Do thrèibh Ephraim, Hosea mac 
Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac 
Pvaphu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel 
mac Shodi. 

11 Do thrèibh Ioseiph, eadhon, do 
thrèibh Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac 
Ghemali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac 
Mhichaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali.Nahbi mac 
Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac 
Mhachi. 

16 Is iad sin ainmeanna nan daoine 
a chuir Maois a ghabhail beachd air 
an fhearann : Agus thug Maois Ieho- 
sua mar ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus XIII. 129 

thubhairt e Ku, Rachaibh suas tan t. 
slighe so mu dheas, agus gabhaibh 
suas a chum na beinne ; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, 
agus an sluagh a ta 'han còmhnuidh 
ann, am bheil iad làidir no anmhunn, 
tearc no lìonmhor ; 

19 Agus ciod e am fearann anns 
am bheil iad a chòmhnuidh, am bkeil 
e maith no olc ; agus ciod iad na bailt- 
ean anns am bheil iad 'ùan còmhnuidh, 
an ann am bùthaibh, no ann an daing- 
neachaibh làidir; 

20 Agus ciod e an talamh, am bheil 
e reamhar no bochd, am bheil coille 
ann no nach 'eil. Agus biodh agaibh 
deadh mhisneach, agus thugaibh ìeibh 
do thoradh an fhearainn. (A ùis 6'o 
'n t-àm àm nan ceud dhearca-fìona 
abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus 
rannsaich iad am fearann q f hàsach 
Shin gu Rehob, mar a thèid daoine gu 
Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, 
agus thàinig iad gu Hebron, far aa 
robh Ahiman, Sesai, agus Talmai, mic 
Anaic. (A ùis thogadh Hebron 
seachd bliadhna toimh Shoan san 
Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruthEscoiI, 
agus ghearr iad sìos as a sin geug 
ìe aon bhagaide f hìon-dhearc, agus 
ghiùlain iad i eadar dhitlfis air luirg : 
agus thug iad leo do na pomgranat« 
aibh, agus do na fìgibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar ainm 
air an àite sin, air son a' bhagaide 
fhìon-dhearcan a ghearr clann Israeil 
sìos as a sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
fhearainn an dèigh dhà fhichead là. 

26 Agus dh'imich iad. agus thàinig 
iad gu Maois, agus gu n-Aaron, agus 
gu comhchruinneacn chloinn Israeil 
uile, gu fàsach PharSrin, gu Cades ; 
agus thug iad ìeo fios d'an ionnsuidh, 
agus a dh'ionnsuidha'chomhchruinn- 
ich uile, agus dh'fheuch iad dhoibh 
toradh na tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus 
thubhairt iad^Thàinig sinne a dh'ionn- 
suidh an fhearainn gus an do chuir 
thu sinn, agus gu deimhin tha e a' 
sruthadh ie bainne agus ìe mil ; agu* 
is e so a thoradh. 

28 Gidheadh, tka 'n sluagh làidir a 
tha 'ùan còmhnuidh san fhearann, 
agus tha na bailtean air an cuairteach- 
adh ìe ballachaibh, agus ro-mhcr : 
agus os bàrr, chunnaic sinn clann 
Anaic an sin. 

29 Tha na h-Amalecich 'ùan còmh- 
nuidh am fearann na h-àirdo deas ; 
agus tka na Hitich, agus na Iebusaich, 
agus na h-Amoraich, 'ùan còmhnuidh 
sna beanntaibh ; agus tha na Canaan- 
aich 'ùan còmhnuidh làimh ris an 
fhairge, agus H taobh Iordain. 

30 Agus chiùinich Caleb an sluagh 
an làthair Mhaois, agus thubhairt e, 
Rachamaid suas a dh'aon f heachd, ag- 
us sealbhaicheamaid e ; oir is ur AMH, 130 AIRE 

rainn sinn gu cinnteach a cheann- 
sachadh. 

31 Ach thuhhairt na daoine a 
chaidh suas maille i'is, Cha 'n urrainn 
sinn dol suas an aghaidh an t-sluaigh; 
oir is treise iad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul air 
an fhearann a rannsaich iad gu cloinn 
Israeil, ag ràdh, Anj fearann troimh 
'n deachaidh sinne g'a rannsachadh, 
is fearann e a tha 'g itheadh suas a 
iuchd-àiteachaidh, agus an sluagh 
uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir. 

33 Agus chunnaic sinn na famhair- 
ean an sin, mic Anaic, a thàinig o na 
famhaireau; agus bha sinne 'nar seall- 
adh fèin mar f hionnain-feoir, agus bha 
sinn mar sin 'nan sealladh-san. 

OAIB. XIV. 

AGUS thog an comhchruinneach 
uile suas an guth, agus ghlaodh 
iad; agus ghuil an sluagh air an 
oidhche sin. 

2 Agus finn clann Israeil uile gear- 
an an aghaidh Mhaois, agus an agh- 
aidh Aaroin: agus thubhairt an comh- 
chruinneach uile fiu, Och nach 
d'fhuair sinn bàs ann an tìr na h-Ei- 
phit, no nach d'fhuair sinn bàs anns 
an fhàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tigh- 
earna sinn do'n fhearann so, a thuit- 
oam ìeis a' chlaidheamh, a chum gu'm 
biodh ar mnài agus ar clann bheag 
'nan cobhartaich? nach 6'fhearr 
dhuinn pilltinn do'n Eiphit? 

4 Agus thubhairt iad gach fear f'a 
cheile, Deanamaid dhuinn fèin ceann- 
ard, agus pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron 
air an aghaidh an làthair coimhthion- 
ail comhchruinnich chloinn Israeil 
uile. 

6 Agus feub Iosua mac Nuin, agus 
Caleb mac Iephuneh, a bha dhiubhsan 
a fannsaich am fearann, an cud- 
ach. 

7 Agus iabhair iad ri cuideachd 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, Am 
fearann a chaidh sinne troimhe g'a 
iannsachadh, is fearann ro-mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn 
annainn, an sinbheir e sinnadh'ionn- 
suidh an fhearainn so, agus bheir e 
dhuinn e ; fearann a tha sruthadh ie 
mil agus ìe bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc 
an aghaidh an Tighearn, agus na 
biodh eagal sluaigh an fhearainn 
oirbh ; oir is aran duinn iad : dh'- 
fhalbh an dìon uatha, agus tha 'n 
Tighearna maille i'uinne ; ha biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneach 
uile an clachadh le clachaibh. Agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearn 
ann am pailliun a' choimhthionail, 
an iàthair chloinn Israel uile. 

11 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Maois, Cia fhad a bhrosnaicheas an 
Bluagh so mi ? agus cia fhad a bhith- 
eas e mun creid iad mi, air son nan comharan uile a nochd mi 'nam 

measg ? 

12 Buailidh mi iad ieis a' phlàigh, i 
agus fògraidh mi iad, agus ni mi 
thusa a'd' chinneach ni's mò, agus : 
ni's cumhachdaiche na iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois i'is an 
Tighearn, An sin cluinnidh na h-Ei- 
phitich c, (oir thug thusa nìos an 
sluagh so ie d'chumhachd o bhi 'nam 
measg,) 

14 Agus innsidh iad e do iuchd- 
àiteachaidh an fhearainn so : oir 
chual' iad gu bheil thusa, a Thigh. ! 
earn, am measg an t-sluaigh so; gu 
bheilthwì&, aThighearn, airt'fhaicinn 
aghaidh K h-aghaidh ; agus gu bheil \ 
do neul a' seasamh os an ceann ; agus 
gu bheil thu ag imeachd i ompa, ann , 
am meall neoil san là, agus ann am 
meall teine san oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh 
so tttfemar aon duine, an sinlabhraidh 
na cinnich a chual' iomradh ort, ag . 
ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an 
Tighearn an sluagh so thoirt do'n i 
fhearann a mhionnaich e dhoibh, ! 
uime sin mharbh e iad san fhàsach. 

17 Agus a his, guidheam ort, biodh : 
cumhachd mo Thighearna mòr, a i'èir i 
mar a ìabhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-fhulang- 
ach, agus mòr-thròcaireach, a' toif^ i 
maitheanais ann an aingidheachd, ag- | ; 
us ann an eusaontas, agus air chor sara 
bith nach saor an ciontach ; a' lean- i 
tuinn aingidheachd nan aithriche air 1 

a' chloinn, air an treas, agus air a' \ j 
cheathramh ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidh- \ 
eachd an t-sluaigh so, a i-èi? meud do j . 
thròcair, agus a rèir mar a thug thu ! 
maitheanas do'n t-sluagh so o'n Eiphit 
gus a nis. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, i 
Mhaith mi, a rèir t'fhocail : 

21 Ach co fhìor 's a ta mi beò, > 
lìonar an talamh uile ìe glòir an : 
Tighearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic ; 
mo ghlòir, agus mo chomharan a 1 U 
rinn mi san Eiphit, agus anns an 
fhàsach, agus a bhuair mi nis na y 
deich uairean so, agus nach d'èisd fi | 
m' ghuth; 

23 Gu cinnteach cha'n fhaic iadsan i 
am fearann a mhionnaich mi d'an i , 
aithrichibh, ni mo a chi neach air , f 
bith dhiubhsan a bhrosnaich mi e : j 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a j' 
chionn gu'n robh aige-san spiorad eile 
maille i'is, agus gu'n do iean e mi gu j 
h-iomlan, esanbheirmido'n fhearann 
d'an deachaidhe ; agus sealbhaichidh j 

a shliochd e. 

25 (A his bha na h-Amalecich, agus «' 
na Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' 
ghleann.) Am màireach pillibh, ag- 

us rachaibh do'n fhàsach, air slighe 
na mara ruaidlie. 

26 Agus labhair an Tighearna H 1? 
Maois, agus ti h-Aaron, ag ràdh, CAIB. XV. 1 fj Cia fliad a ahìHlaineas mi leis an 
droch chomhchruinneach so, a tha fi 
gcaran a'm' aghaidh ? chuala mi 

^ gearain chloinn Israeil, teis am bheil 

J iad H gearan a'm' aghaidh. 

23 Abair Hu, Co fhìor 's a ta mi 

* beò, ars' an Tighearna, mar a iabhair 
I sibh a'm' èisdeachd, mar sin ni mi 
j Hbh. 

» 29 San fhasach so tuitidh bhur col- 
annan : agus a' mheud's a chaidh àir- 
eamh dliibh, a tèir bhur n-àireimh 

» iomlain, o fhichead bliadhna dh'aois 

J agus os a cheann, a Hnn gearan a'm' 

H aghaidh, 

* , 30 Gun amharus sam bith cha tig 
I sibh a steach do'n fhearann a mhionn- 
» aich mise gu'n tugainn oirbh còmh- 
i nuidh a ghabhail ann, saor o Chaleb 
' mac Iephuneh, agus Iosua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag a thubh- 
» airt sibh a bhiodh 'nan cobhartaich, 
» iadsan bheir mi steach,agus gabhaidh 
< iad eòlas air an fhearann air an ditinn 

sibhse tàir. 
I 32 Agus air bhur son-sa dheth, 
i tuitidh bhur colannan ànns an 
s. fhàsach so. 

33 Agus blthidh bhur clann air 
i seacharan san fhàsach dà fhicheacl 
i i bliadhna, agus giùlainidh iad bhur 
i striopachais, gus an caithear bhur 
i 1 colannan san fhàsach. 
I 34 A fèir àireimh nan làithean anns 
i an do fannsaich sibh am fearann, 
1 eadhon dà fhichead là, (gach Ià air son 
»• bliadhna) giùlainidh sibh bhur n-eu- 
J ceartan.eadhon dàfhichead bliadhna, 
t agus bithidh hos agaibh air mo bhris- 

eadh-geallaidh-sa. 
ì 35 Thubhairt mise an Tighearn ?, 
i» affus gu cinnteach ni mi e do'n chomh- 
fl chruinneach olc so uile, a chruinnich 
i! a'm' aghaidh : anns an fhàsach so 

claoidhear iad, agus an sin gheibh iad 

* bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a 

* fannsachadh an fhearainn, a phill, 

* agus a thug air a' chomhchruinneach 
uile gearan a dheanamh 'na aghaidh, 

•i ìe droch sgeul a thoirt seachad air an 

i fhearann, 

t 37 Fhuair eadhon na daoine sin, a 
'i thug seachad tìroch sgeul air an fhear- 

ii ann, bàs leis a' phlàigh an làthair an 
Tighearn. 

u 38 Ach do na daoinibh sin a chaidh 
a a fannsachadh an fhearainn, mhair 
ii Iosua mac Nuin, agus Caleb mac Ie- 
phuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra 
i sin do chloinn Israel uile : agus f inn 
s an sluagh caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch sa' 
iJ mhaduinn, agus chaidh iad suas gu 

mullach an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, 
3 tha sinne an *o, agus thèid sinn suas 
i do'n àit a gheall an Tighearn: oir 

pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son 
a nis a tha sibh a' briseadh àithne an 

i Tighearn? ach cha soirbhich an ni 
80 leibh. 42 Na rachaibh suas, olr cA« 'n *eil 
an Tighearna 'nur measg ; a chum as 
nach buailear sibh an làthair bhur 
naimhde. . 

43 Oir tha na h-Amalecich agus na 
Canaanaich an sin foimhibh, agus 
tuitidh sibh leis a' chlaidheamh : a 
chionn gu'n do chlaon sibho'n Tigh- 
earn, uime sin cha bhi 'n Tighearna 
maille fibh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra 
dol suas gumullach an t-slèibh ; gidh- 
eadh cha deachaidli àirc coimh- 
cheangail an Tighearna, no Maois, a 
mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich 
a nuas, agus na Canaanich, a bha 
'nan còmhnuidh san t-sliabh sin, agus 
bhuail siad iad, agus chuir iad an 
ruaig orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair anTighearna fi Maois> 
ag ràdh, 

2 Labhair fi clolnn Israeil, agus 
abair tiu, 'Nuair a thig sibh a chum 
fearainn bhur n-àiteacha-còmhnuidh, 
a *Ao mise a' tabhairt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas 
ie teine do'n Tighearna, tabhartaa- 
loisgte no ìobairt, gu bòid a choimh- 
lionadh, no mar thabhartas saor- 
thoile, no 'nur n-àrd fhèillibh, a 
dheanamh fàile chùbhraidh do'n 
Tighearna, do'n sprèidh no do'n 
treud. 

4 An sin bheir esan abheir seàchad 
a thabartas do'n Tighearna, seachad 
tabhartas-bìdh do'n deicheamh cuid 
do phlùr, measgtamaille fis a'cheath- 
ramh cuid do hin olaidh. 

5 Agus bheirthu seachad anceath. 
ramh cuid do hin fìona mar thaòhart- 
as-dibhe, maille tis an tabhartas- 
loisgte no'n ìobairt, airson aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seach- 
ad mar thabhartas-bìdh, dà dheich- 
eamh cuid do phlùr, measgta ieis an 
treas cuid do hin olaidh. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, 
bheir thu seachad an treas cuìd do hin 
fìona, chum fàile chùbhraidh do'n 
Tighearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh òg mar ìobairt-loisgte, no mar 
ìobairt gu bòid a choimhlionadh, no 
mar ìobairt-shìth do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear maille fis an 
tarbh òg, tabhartas-bìdh do thri deich 
codaichibh do phlùr, measgta le leth 
hin olaidh. 

10 Agus bheìr thu seachad a chum 
tabhartais-dibhe leth hinl'iona, chum 
tabhartais a bheirear suas ie teine, 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

11 Mar so nìthear air son aon tairbh, 
no air son aon reithe, no air son uain, 
no minn. 

12 A fèir an àìreimh a bheir sibh 
seachad, mar sin ni sibh do gach aon, 
a fèir an àireimh. 

13 Gach neach a fugadh san dùth. 
aich, ni e na nithe sin air a' mhodh 
so, ann an tabhartas a thoirt seachad 132 AIRI 

ft bheirear suas !e telne, dh'fhàile 
cùbhraidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt maille Hbh, no cò air bith e 
bhios 'nur measg 'nur ginealachaibh, 
agus gu'n toir e seachad tabhartas a 
bheirear suas ie teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna ; mar a ni 
sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a 
ta do'n chomhchruinneach, agus mar 
an ceudna do'n choigreach a ta air 
chuairt maille ribh, reachd sìorruidh 
'nur ginealachaibh : mar a ia sibhse, 
mar sin bithidh an coigreach an làth- 
air an Tighearn, 

16 Aon lagh, agus aon mhodh, bith- 
idh agaibhse, agus aig a' choigreach 
a ta air chuairt maille iibh. 

17 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair i'i cloinn Israeil, agus 
abair Hu, 'Nuair a thèid sibh a steach 
do'n fhearann d'am bheil mise 'gur 
tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'ith- 
eas sibh a dh'aran an fhearainn, gu'n 
toir sibh suas tabhartas-togta do'n 
Tighearn. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n 
cheud chuid d'ur taois, mar thabhart- 
as-togta ; mar a thogas sibh tabhartas- 
togta an urlair-bhualaidh, mar sin 
togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taois bheir 
Sibh do'n Tighearna tabhartas-togta, 
'nur ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, 
agus nach do ghlèidh sibh na h-àith- 
eanta sin uile a ìabhaìr an Tighearna 
ri Maois, 

23 Eadhon gach nì a dh'àithn an 
Tighearna dhuibh ie làimh Mhaois, 
o'n là sin anns an d'thug an Tighearn 
àithne do Mhaois, agus o sin suas air 
feadh bhur ginealacha ; 

24 An sin tarlaidh, ma Hnneadh ni 
sam bith ann an aineolas, gun fhios 
do'n comhchruinneach, gu'n toir 
an comhchruinneach uile seachad 
aon tarbh òg a chum ìobairt-loisgte, 
chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earna, maille r'a thabhartas-bìdh, 
agus a thabhartas-dibhe, a rèir a' 
ghnàtha, agus aon mheann do na 
gabhraibh chum ìobairt-pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son 
comhchruinnich chloinn Israeil uile, 
agus maithear dhoibh e , oir is aineolas 
a t'ann : agus bheir iad ieo an tabh- 
artas, iobairt a bheirear suas ie teine 
do'n Tighearn, agus an ìobairt-pheac- 
aidh an làthair an Tighearn, air son 
an aineoiais. 

26 Agus maithear e do chomh- 
chrulnneach chloinn Israeil uile, agus 
do'n choigreach ata air chuairt 'nam 
measg ; do bhrìgh gu'n robh an sluagh 
uile ann an aineolas. - 

27 Agus ma pheacaicheas anam 
sam bith trid aineolais, an sin bheir 
e leis gabhar do'n cheud bhliadhna 
chum ìobairt-pheacaidh. 28 Agus nl an sagart rèite air son 
an anama a pheacaicheas gu h-aineol- 
ach, an uair a pheacaicheas e ie h-ain- 
eolas an làthair an Tighearn, a dhean- 
amh rèite air a shon ; agus maithear 
dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air a 
shonsan a pheacaicheas trìd aineol- 
ais, araon air a shonsan a rugadh am 
measg chloinn Israeil, agus air son a' 
choigrich a ta air chuairt 'ùam measg 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu 
h-anndàna, (co dhiubh a tugadh e san 
tir, no 's coigreach e) tha esan a' toirt 
easurraim do'n Tigheam ; agus gearr- 
ar an t-anam sin as o mheasg a 
shluaigh. 

31 Do bhrìgh gu'n d'Hnn e tàlr air 
focal an Tighearn, agus gu'n do bhris 
e 'àithne, gearrar an t-anam sin as gu 
tur bithidh 'aingidheachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Israeil 
san fhàsach, f huair iad duine a' tional 
mhaidean air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a fhuair e a' 
tional mhaidean a dh'ionnsuidh 
Mhaois e, agus a dh'ionnsuidh Aaroin, 
agus a dh'ionnsuidh a' chomh- 
chruinnich uile. 

34 Agus chuir iad an làimh e, a 
chionn nach d'innseadh ciod bu chòir 
a dheanamh Hs. 

35 Agus thubhairt an TighearnaH 
Maois, Cuirear an duine gu cinnteach 
gu bàs; clachaidh an comhchruinn- 
each uile e ie clachaibh an taobh a 
muigh do'n champ. 

36 Agu3 thug an comhchruinneach 
uile mach as a' champ e, agus chlach 
iad e ie clachaibh, agus fhuair e bàs ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

38 Labhair H cloinn Israeil, agua 
abair Hu, iad a dheanamh fàbhra 
dhoibh fèin air iomallaibh an eudaich 
air feadh an ginealach, agus iad a chur 
air fàbhra nan iomall iall do ghorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar 
fhàbhra, agus amhaircidh sibh air, a 
chum gu'n cuìmhnich sibh uile àith- 
eantan an Tighearn, agus gu'n dean 
sibh iad ; agus nach ìarr sibh an dèigh 
bhur cridhe agus bhur sùl fèin, nithe 
a's àbhaist duibh dol 'nan dèigh ie 
h-ana-miann : 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus 
gu'n dean sibh m'àitheantan uile, 
agus gu'm bi sibh naomha d'ur Dia. 

41 la mise an Tighearna bhur Dia, 
a thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit, 
gu bhi a'm' Dhia dhuibh : Js mise an 
Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XVI. 

AGUS ghabh Corah mac Idsair, 
mhic Chohait, mhic Lebhi, agus 
Datan agus Abiram mic Eliaib, agus 
On mac Pheleit, mic Keubein, daoine: 
2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille H daoin' àraidh do 
chloinn Israeil, dà cheud agus lcth- 
cheud ceannard do'n choimhthiona', CAIB. 

Inbheach sa' chomhchrulnneach, 
daoine iomraideach. 

3 Agus chruinnìch siad iad fèin an 
ceann a chèile an aghaidh Mhaois ag- 
us an aghaidh Aaroin, agus thubhairt 
iad Hu, Tha sibh a' gabhail tuille 's a 
chòir oirbh fèin, do bhrìgh gu bheil an 
comhchruinneach uile naomha gach 
aon diubh, agus tha 'n Tighearna'nam 
measg : c'ar son uime sin a tha sibh 
'gur togail fèin suas os ceann comh- 
chruinnich an Tighearn ? 

4 Agus an uair a chuala Maois «, 
thuit e air 'aghaidh : 

5 Agus labhair e ri Corah, agus i-'a 
chuideachd uile, ag ràdh, Eadhon am 
màireach nochdaidh an Tighearna cò 
iad a's leis, agus cò a ta naomh, agus 
bheir e air teachd am fagus da : bheir 
e eadhon air-san a i-òghnaicli e, teachd 
am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh 
fèin tùiseirean, Corah, agus a chuid- 
eachd uile ; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus 
cuiribh tùis orra an làthair an Tigh- 
earn air an là màireach; agus an 
duine sin a tòghnaicheas an Tigh- 
earna, bithidh esan naomh. Tha sibh 
a' gabhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois H Corah, 
Eisdibh, guidheam oirbh, sibhse a 
mhaca Lebhi : 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n 
do sgar Dia Israeil sibh o chomh- 
chruinneach Israeil, gu'r toirt am 
fagus da fèin, a dheanamh seirbhis 
pàilliuin an Tighearn, agus a sheas- 
amh am fianuis a' chomhchruinnich, 
a fhrithealadh dhoibh ? 

10 Agus thug e thus' am fagus da 
//t'n. agus do bhràithrean uile mic 
Lebhi maille riut ; agus am bheil sibh 
ag iarraidh na sagartachd mar an 
ceudna ? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, ag- 
us do chuideachd uile air bhur cruinn- 
eachadh an ceann a chèile an aghaidh 
an Tighearn: agus a thaobh Aaroin, 
ciod e, gu bheil sibh H gearan 'na 
aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois teachdairean 
uaith a ghairm Dhatain agus Abiraim 
mhac Eliaib, a thubhairt, Cha tèid 
sinn suas. 

13 An ni beag «' gu'n d'thug thu 
nìos sinn à talamh a tha sruthadh ie 
bainne agus ìe mil, gu'r marbhadh san 
fhàsach, mur dean thu thu fèin gu 
h-iomlan a'd' uachdaran os ar ceann? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug 
thu sinn gu fearann a ta sruthadh le 
mil agus le bainne, ni mò thug thu 
dhuinn oighreachd mhacharach agus 
fhlon-ìiosan: an cuir thu mach sùilean 
nan daoine sin ? cha tèid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dhiomach, 
agus thubhairt e ris an Tighearna, Na 
biodh meas agad d'an tabhartas ; cha 
do ghabh mise aon asal uatha, ni mò 
a Hnn mi cron air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois H Corah, XVI. 138 

Bi thusa agus do chuideachd uile aa 
làthair an Tighearn, thusa, agus 
iadsan, agus Aaron am màireach ; 

17 Agus gabhaibh gach duine a 
thùiseir, agus cuiribh tùis annta, agus 
thugaibh an làthair an Tighearna 
gach duine a thùiseir, dà cheud agus 
leth-cheud tùiseir ; thusa mar an 
ccudna, agus Aaron, gach aon dhibk a 
thùiseir. 

18 Agus ghabh gach duine dhiulh a 
thùiseir, agus chuir iad teine annta, 
agus chuir iad tùis orra, agus sheas 
iad ann an dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail maille H Maois agus H h-Aa- 
ron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh- 
chruinneach uile 'nan aghaidh gu 
dorus pàilliuin a» choimhthionail • 
agus thaisbeineadh glòir an Tigh- 
earna do'n chomhchruinneach uile. 

20 Agus ìabhair an Tighearna H 
Maois, agus H h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a» 
chomhchruinnich so, agus sgriosaidh 
mi iad mar ann am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, 
agus thubhairt iad. O Dhè, a Dhe 
spiorad gach uile fheòla, am peac- 
aich aon duine, agus am bi fearg agad 
ris a' chomhchruinneach uile ? 

23 Agus labhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair Hs a' chomhchruinn- 
each, ag ràdh, Bachaibh suas o thim- 
chioll pàilliuin Chorah, Dhatain, ag- 
us Abiraim. 

25 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
chaidh e dh'ionnsuidh Dhatain agus 
Abiraim ; agus lean seanairean Isra- 
eil e. 

26 Agus labhair e Hs a' chomh- 
chruinneach, ag ràdh, Sgaraibh sibh 
fèin, guidheam oirbh, o bhùthaìbh 
nan daoine aingidh ud, agus na bean- 
aibh H ni sam bith a 's leo, air eagal 
gu'n sgriosar sibh 'fiam peacannaibh 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàill- 
iun Chorah, Dhatain, agus Abiraim, 
air gach taobh : agus thàinig Datan 
agus Abiram a mach, agus sheas iad 
ann an dorus am bùthan, agus ara 
mnài, agus am mic, agus an clann 
bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le io 
bithidh fios agaibh gu'n do chuir an 
Tighearna mise a dheanamh nan 
oibre sin uile ; oir cha d' rinn mi i«4 
as mo cheann fèin. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàa 
mar na h-uile dhaoin' eile, no ma 
dh'fhiosraichear iad a irèir fiosrach- 
aidh nan uile dhaoine, an sin cha do 
chuir an Tighearna mise uaith : 

30 Ach ma ni an Tighearna gnlomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamh a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad 
maille iis gach ni a's leo agus gu'n 
tèid iad sios beò do'n t-slochd ; an sin 
tuigidb sibh gu'n do bhrosnaich na 
daoine sin an Tighearn. 

31 Agus tharladh, an uair a Sguir 134 AIEI 

do labhairt nahi briathra" sln uile, 
gu'n do sgoilt an talamh a bha fodhpa 
o chèile : 

32 Agus dh'fhosgaìl an talamh a 
bheul, agus shluig e suas iad, agus an 
tighean, agus na daoìn' uile a bhuin 
do Chorah, agus am maoìn uile. 

33 Ohaidh iad fèin, agus gabh nl a 
bhuln doibh, beÒ sìos do'n t-slochd, 
agus dhruid an talamh orra : àgus 
chaidh as doibh o mheasg a chomh- 
chruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha 
mu'n timchioll, f'an glaodh ; oir thu- 
bhairt iad, Air eagal gu'n sluig an 
talamh sinne suas mar an ceudna. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n 
Tighearn, agus ioisg e 'n dà cheud ag- 
us an leth-cheud fear a thug seachad 
tùis. 

36 Agus labhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

37 Labhair H h-Eleasar mac Aaroin 
an sagart, e thogail suas nan tùiseir- 
ean à meadhon an ìosgaidh, agus 
sgap thusa an teine an sud ; oìr tha 
iad coisrigte. 

38 Tùiseirean nam peacach ud an 
aghaidh an anama fèin; agus dean- 
adh iad dhiubh leacan leathan mar 
chòmhdach do'n altair : Oir thug iad 
Geachad iad an làthair an Tighearn, 
air an aobhar sin tha iad coisrigte; 
agus bithidh iad 'han comharadh do 
chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha,ieis an d'thug iadsan 
a chaidh iosgadh seachad tabhartas ; 
agus finneadn iad 'nan leacaibh leath- 
an mar chòmhdach do'n altair, 

4) Gu bhi 'han cuimhneachart do 
Chloinn Israeil, air chor as nach tig 
coigreach, nach 'eil do shliochd Aa- 
roin, arn fagus a ìosgadh tùise an là- 
thair an Tighearha ; chum as nachbi 
mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd : mar a thubhairt an Tighearna 
fis ìe làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màifeach, rinn 
comhchruinneach chloinn Israeil uile 
gearan an aghaidh Mhaois agus an 
aghaidh Aaroin, ag ràdh, Mharbh 
sibh sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruìhn- 
icheadh an comhchruinneach art agh- 
aidh Mhaois agus an aghaìdh Aaroin, 
gu'n do sheall iad aìf pàilliun a' 
choimhthionail: agus, feuch, chòmh- 
daich an neul e, agus dh'fhoìllsìch- 
eadh glòir an Tighearn. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron 
gu beulaobh pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

44 Agus labhair an Tigheàrna H 
Maois.ag ràdh, 

45 Rachaibh suàs o mheasg a' 
chomhchruinnìch so, agus sgriosaidh 
mi iad mar ann am priobadh na sùla : 
agus thuit iad air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois H h-Aa- 
ron, Glac tùiseir, agus cuir teine ann 
bhàrr na h-altarach, agus cuir tùis 
air, agus imich gu grad a dh'ionn- suidh a* chofnhchrulnnlch, agus dean 
rèite air an son ; oir chaidh fearg a 
inach o'n Tighearn: thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, màf a 
dh'àithn Maois, agus ruith e gu 
meadhon a' chomhchruìnnich ; agus, 
feuch, ^bha phlàigh air tòiseachadh 
am measg an t-sluaigh : agus chuir e 
tùis air, agus i*ihn e rèite air son an 
t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh 
agus na beotha, agus choisgeadh a' 
phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceìthir 
mììe deug agus seachd ceud, a thuill- 
eadh orra-san a bhàsaich an aobhar 
Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail : agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tigheafna fi 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair fi cloinn Israeil, agus 
gabh slat o gach aon aca, a fèir tighe 
an aithriche, o'n ceannardaibh uile, 
a fèir tighe an aithriche, dà shlait 
deug : sgriobh aìnm gach duihe air a 
shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin 
air slait Lebhi : olr bìthìdh aon slat air 
son cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an làthàir 
na Fianuis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an 
duine a thaghas mise fo bhlàth ; agus 
bheir mi air gearain chloinn Israeil 
sgur uam, leis am bheil iad fi gearan 
'hur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois fi cloinn Is- 
raeil, agus thug gach aon d'an ceann- 
ardaibh dha slat am fear, aon air son 
gach ceannaird, a fèir tighe an aith- 
riche, eadhon dà shlait deug : agus bha 
slat Àaroin am measg an slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan 
an làthair an Tighearn, ann am pàill- 
iun na Fianuis. 

8 Agus air an là màireach chaidh 
Maois a steach do phàilliun na Fian- 
uis ; agus, feuch, bha slat Aaroin, air 
son tighe Lebhi, aìr briseadh a mach, 
agus aircur maoth dhuille aisde, agus 
air teachd fo bhlàth, agus air giùlan 
almona. 

9 Agus thug Maois a mach na slatan 
uile o làthair an Tighearna gu cloinn 
Israeil uile ; agus dh'amhairc iad orra, 
agus ghabh gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Maois, Thoir slat Aaroin a f ìs an làth- 
àir na Fianuis, gu bhi air a gleidheadh 
mar chomharadh an aghaidh nan 
ceannairceach ; agus bheir thu air 
falbh gu tur an gearain uamsa, chum 
nach bàsaich iad. 

11 Agus finn Maois mar sìnt maf a 
dh'àithn an Tighearna dha, mar sin 
fìnn e. 

12 Agus labhair clann Israeil H 
Maois, ag ràdh, Feuch, tha sinn a' CAIB. 

basachadh, thèid as duinn, thèid as 
duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus 
dophàilliun an Tighearna, gheibn e 
bàs ; an claoidhear sinn ie bàsachadh ? 
CAIB. XVIII. 

AGUS thubhairt an Tigheama ii 
h-Aaron, Giùlainidh tusa agus do 
nihic, agus tigh t'athar maille riut, 
euceart an ionaid naoimh ; agus giùl- 
ainidh tusa agus do mhic maille riut 
euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithre mar an ceudna 
do thrèibh Lebhi, trèibh t'athar, bheir 
thu ieat maille riut, chum gu'n 
ceanglar riut iad, agus gu'm fritheil 
iad dhuit: ach fritheilidh tusa agus 
do mhic maille i-iut air beuìaobh pàill- 
iuin na Pianuis. 

3 Agus gleidhidh iad do chùram-sa, 
agus cùram a' phàilliuin uile : amhàin 
cha tig iad am fagus do shoithichibh 
an ionaid naoimh agus do'n altair, a 
chum nach faigh aon chuid iadsan no 
sibhse bàs. 

4 Agus ceanglar i-iut iad, agus 
gleidhidh iad cùram pàilliuin a' 
choimhthionail, aiv son uile sheirbhis 
a' phàilliuin : agus cha tig coigreach 
am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an 
ionaid naoimh, agus cùram na h-alt- 
arach ; a chum nach bi fearg ni's mò 
air cloinn Israeil. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur 
bràithre na Lebhithich o mheasg 
chloinn Israeil : dhuibhse thugadh 
iad mar thabhartas do'n Tighearn, a 
dheanamh seirbhia pàilliuin a' 
choimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do 
mhic maille riut, bhur sagartachd 
anns gach ni a bhuineas do'n altair, 
agus an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, agus ni sibh seirbhis : thug mi 
dhuibh bhur sagartachd, mar sheirbhis 
tabhartais ; agus cuirear an coìgreach 
a thig am fagus gu bàs. 

8 Agus labhair an Tighearna i-i 
h-Aaron, Feuch, thug mi dhuit mar 
an ceudna cùram mo thabhartasan- 
togta, do uile nithibh cojsrigte chloinn 
Israeil ; dhuitse thug mi iad, air son 
an ungaidh, agus do d' mhic ìè reachd 
sìorruidh. 

_ 9 Bithidh so ìeatsa do na nithibh ro- 
naomha, a ghleidheadh o'n teine : gach 
tabhartas ieo-san, gach tabhartas- 
bìdh ieo, agus gach ìobairt-pheacaidh 
ìeo, agus gach ìobairt-eusaontais ieo, 
a bheir iad dhomhsa, bithidh e ro- 
naomha dhuitse, agus do d'mhic. 

10 San ionad ro-haomh ithidh tu e, 
ithidh gach firionnach e: bithidh e 
naomh dhuitse. 

11 Agus t's leat so; tabhartas-togta 
an tabhartais, maille ri uile thabhart- 
asan-luaisgte chloinn Israeil : thugmi 
dhuitse iad, agus do d' mhic, agus do 
d» nigheanaibh maille riut, ie reachd 
storruìdh : gach neach a tha glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

12 A* chuid a's fearr uile do'n oladh, XVIII. 136 

agus a' chuid a's fearr uile do'n fhìon, 
agus do'n chruithneachd, an ceud 
thoradh leo-san a^bheiriad seachad 
do'n Tighearn, iad sin thug mi dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich 
'ham fearann, a bheir iad chum an 
Tighearna, bithidh e leatsa ; gach aon 
a ta glan a'd' thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Is- 
rael, bithidh e ieatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù do 
gach feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh 
an Tighearna, ma 's ann do dhuine,'no 
dh'ainmhidh, bithidh e ìeatsa: gidh- 
eadh gu cinnteach fuasglaidh tu ceud- 
ghin duine, agus ceud-ghin an ainmh- 
idh neòghloin fuasglaidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'fhuasglar, o 
mhìos a dh'aois fuasglaidh tu iad a 
i-èir do mheas, air son airgid chùig se- 
ceilean, a i-èir seceil an ionaid naoimh : 
is e 'n secel fichead gerah. 

17 Ach ceud-ghin boin, no ceud-ghin 
caorach, no ceud-ghin gaibhre, cha'n 
fhuasgail thu ; tha iad naomha : crath- 
aidh tu am fuil air an altair, agus 
loisgidh tu 'n saill mar thabhartas a 
bheirear suas ìe teine, chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil ieatsa, mar 
a bhitheas an t-uchd luaisgte agus an 
slinnean deas ìeat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan 
nithe naomha, a bheir clann Israeil 
seachad do'n Tighearna, thug mi 
dhuitse, agus do d' mhic, agus clo d' 
higheanaibh maiìle riut, ìe reachd 
sìorruidh : is coimhcheangal salainn 
e gu bràth an làthair an Tighearna, 
dhuitse agus do d' shliochd maille 
i-iut. 

20 Agus ìabhair an Tighearna ri 
h-Aaron, '|s T am fearann cha bhi oigh- 
reachd agad, ni mò bhios roinn agad 
'nammeasg: is mise doroinn-sa agus 
t'oighreachd am measg chloinn Is- 
raeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi 
thug mi an deachamh uiie ann an 
Israel mar oighreachd, air son an 
seirbhis a hi iad, eadhon seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

22 Agus cha 'n fheud clann Israeil 
o so suas teachd am fagus do phàill- 
iun a' choimhthionail, air eagal gu'n 
giùlain iad peacadh, agus gu'm faigh 
iad bàs. 

23 Ach hi na Lebhithich seirbhis 
Pàilliuin a' choimhthionail, agus giùl- 
ainidh iad an cionta: bithidh e 'na 
ieachd sìorruidh air feadh bhur gin 
ealacha, nach bi oighreachd sam bith 
aca am raeasg chloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a 
bheir iad seachad mar thabhartas- 
togta do'n Tighearna, thug mi do na 
Lebhithich mar oighreachd : uime sin 
thubhairt mi iiu, Am measg chloinn 
Israeil cha bhi oighreachd aca. 

25 Agus iabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

26 Mar so ìahhair ris na Lebhithich, 
agus abair riu, 'Nuair a thogas sibh o m AIKE 

chloinn Israeil an deachamh a thug 
mise dhuibh uatha mar bhur n-oigh- 
reachd,an sin bheir sibh suas tabhart- 
as-togta dheth do'n Tighearn, eadhon 
an deicheamh cuid do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta 
ao dhuibh, mar gum b'e arbhar an 
urlair-bhualaidh, agus mar làine 
amar-bruthaidh an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir 
sibh seachad tabhartas-togta do'n 
Tighearna, d'ur n-uile dheachamh a 
tnogas sibh o chloinn Israeil ; agus 
bheir sibh dheth tabhartas-togta an 
Tighearna do Aaron an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, 
bheir sibh seachad uile thabhartas- 
togta an Tighearna do'n chuid a's 
fearr dheth uile, eadhon a' chuid sin 
deth a tha coisrigte. 

30 Uime sin their thu Hu, 'Nuair a 
thogas sibh suas uaith a' chuid a's 
fearr dheth, an sin measar e do na 
Lebhithich mar thoradh an urlair- 
bhualaidh, agus mar thoradh amar- 
bruthaidh an fhìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach 
àite, sibh fèin agus bhur teaghlaich- 
ean : oir is e bhur duais air son bhur 
seirbhis ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

32 Agus cha ghiùlain sibh peacadh 
sam bith air a shon, an uair a thogas 
sibh suas as a' chuid a's fearr dheth : 
ni mò a thruailleas sibh nithe naomha 
chloinn Israeil, air eagal gu'm faigh 
sibh bàs, 

CAIB. XIX. 

AGUS ìabhair an Tighearna ri Maois, 
agus H h-Aaron, ag ràdh, 

2 /$ e so ordugh an lagha a dh'àithn 
an Tighearn ag ràdh, Labhair H cloinn 
Israeil, iad a thoirt a d' ionnsuidh agh 
ruadh gun ghaoid, air nach 'eil smal, 
agm nach robh Hamh fuidh chuing. 

3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh 
Eleasair an t-sagairt ; agus bheirear i 
an taobh a muigh do'n champ, agus 
marbhar i 'na fhianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart 
cMt'd d'a fuil ie 'mheur, agus crathaidh 
e cuid d'a fuil dìreach fa chomhair 
pàilliuin a* choimhthionail seachd 
uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh 'na 
shealladh; a seice, agus afeoil, agus 

! a fuil, maille i-a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart fiodh 
seudair agus hiosop, agus scarlaid, 
agus tilgidh e sin am meadon losgaidh 
an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart 'eudach, 
agus ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus an dèigh sin thig e steach 
do'n champ, agus bithidh an sagart 
neòghlan gu feasgar. 

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eud- 
ach ann an uisge, agus ionnlaididh e 
'fheoil ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a ta glan 
luath an aighe, agus taisgidh e * 'n 
taobh a miugh do'n champ ann an àite glan ; agus gleidhear i air son 
comhchruinnich chloinn Israeil, rcar 
uisge dealachaidh; isglanadh airson 
peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas 
luath an aighe 'eudach, agus bithidh 
e neòghlan gu feasgar : agus bithidh 
e do chloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach a th'air chuairt 'nam measg, 
'ha feachd siorruidh. 

11 Esan a bheanas H corp duinc 
mhairbh sam bith, bithidh e neòghlan 
seachd làithean. 

12 Glanaidh se e fèin ìeis air an 
treas là, agus air an t-seachdamh là 
bithidh e glan s achmur glan see fèin 
air an treas là, an sin air an t-seachd- 
amh là cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp 
duine sam bith a ta marbh, agus nach 
glan e fèin, tha e a' truailleadh pàill- 
iuin an Tighearn ; agus gearrar an 
t-anam sin as o Israel : a chionn nach 
do chrathadh an t-uisge dealachaidh 
air, bithidh e neòghlan ; tha a neò- 
ghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàg- 
aicheas duine ann am bùth: Gach 
neach a thig a stigh do'n bhùth, agus 
gach neach a tha sa' bhùth, bithidh 
iad neòghlan seachd làithean. 

15 Agus gach soitheach fosgallte 
aig nach 'eil còmhdach ceangailte ah\ ' 
tha e neòghlan. 

16 Agus ge b'e bheanas H neach a ! 
mharbhadh ie claidheamh sa'mhach- 
air, no H corp marbh, no H cnàimh 
duine, no H h-uaigh, bithidh e neò- 
ghlan seachd làithean. 

17 Agus air son an duìne neòghloin 
gabhaidh iad do ìuaith an aighe, a 
loisgeadh air son glanaidh peacaidh, 
agus cuiridh iad uisge ruith oirre ann 
an soitheach. 

18 Agus gabhaidh duine glan hio- 
sop, agus tumaidh e san uisge e, agus 
crathaidh e air a' bhùth e, agus air na 
soithichibh uile, agus air a' mhuinntir 
a bha 'n sin, agus airsan a bhean H 
cnàimh, no H neach a mharbhadh, no 
H aon marbh, no H h-uaigh : 

19 Agus crathaidh an duine glan air 
an neòghlan air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là ; agus glanaidh se 
e fèin air an t-seachdamh là, agua 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se e fèin ann an uisge, agus bithidh e 
glan air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan 
agus nach glan e fèin, gearrar an t- 
anam sin as o mheasg a' chomh- 
chruinnich, a chionn gu'n do thruaill e 
ionad naomh an Tighearn : cha do 
chrathadh uisge dealachaidh air ; tha 
e neòghlan. 

21 Agus bithidh e'ùareachd slorr. 
uidh dhoibh, gu'n nigh esan a chrath- 
as an t-uisge dealachaidh 'eudach, 
agus bithidh esan a bheanas Hs an 
uisge dealachaidh, neòghlan gu 
feasgar. 

22 Agus ge b'e ni Ha am bean aa 
duine neòghlan, bithidh e neòghlan i CAIB. X5. ]37 agus an t-anam abheanas rìs, bithidh 
e neòghlan gu feasgar. 

CAIB. XX. 

AN sin thàinig clann Israeil, <*etfion 
an corahchruinneach uile, gu 
fàsach Shin, anns a' cheud mhìos : 
agus dh'flian an sluagh ann an Cades ; 
agus fhuair Miriam bàs an sin, agus 
dh'adhlaiceadh an sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n 
choimhthional : agus chruinnich siad 
iad fèin an aghaidh Mhaois agus an 
aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh H Maois, 
agus labhair iad, ag ràdh, B'fhearr 
gu'm bitheamaid air faghail bàis an 
uair a bhàsaich ar bràithrean an làth- 
air an Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a fiios 
comhchruinneach an Tighearna do'n 
fhàsach so, gu bàs fhaghail an sin, 
sinn fèin agus ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne 
teachd a nìos as an Eiphit, g'ar toirt 
a steach do'n droch àite so ? cha'n 
àite sìl e, no fhìgis, no chrann-fìona, 
no phomgranata ; ni mò ta uisge ann 
r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o 
làthair a' chomhchruinnich gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus 
thuit iad air an aghaidh ; agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearna 
ihoibh. 

7 Agus fabhair an Tighearna H 
Maols, ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich 
thus' an coimhthional an ceann a 
chèile,thu fèin agus Aaron dobhràth- 
air, agus labhraibh ris a' charraig fa 
chomhair an sùl, agus bheir i seachad 
a h-uisge; agus bheir thusa mach 
uisge dhoibh as a' charraig, agus bheir 
thu deoch do'n choimhthional, agus 
d ; an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-s!at o 
tàthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
e dha. 

10 Agns chruinnich Maois agus 
Aaron an comhchruinneach an ceann 
a chèile fa chomhair na carraige, 
agus thubhairt e riu, Eisdibh a nis, a 
iuchd-ceannairc ; as a' charraig so am 
feum sinne uisge thoirt duibh ? 

11 Agus thog Maois suas a iàmh, 
agus bhuail e a' charraig ie 'shlait dà 
uair ; agus thàinig an t-uisge mach gu 
pailt : agus dh'òl an comhchruinn- 
?,ach, agus an sprèidh. 

12 Agus ìabhair an Tighearna H 
Maois agus ri h-Aaron, A chionn nach 
do chreid sibh mi, chum mo naomh- 
achadh ann an sùilibh chloinn Israeil, 
uime sin cha toir sibh a steach an 
comhchruinneach so do'n fhearann 
a thug mise dhoibh. 

13 Js e so uisge Mheribah, a chionn 
gu'n d'rinn clann Israeil strì Hs an 
Tighearn, agus naomhaicheadh e 
annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean o 
Chades gu righ Edoim, Mar so tha 
do bhràthair Israel ag ràdh, Tha fios agad air an t-saothair sin uile a 
thàinig oirnne ; 

15 Mar a chaidh ar n-aithriche sìos 
do'n Eiphit, agus a ghabh sinn còmh- 
nuidh san Èipnit aimsir fhada ; agus 
bhuin na h-Eiphitich gu h-olcruinne, 
agus r'ar n-aithrichibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn Hs 
an Tighearna, chual' e ar guth, agus 
chuir e aingeal uaith, agus thug e 
mach sinn as an Eiphit ; agus, feucli, 
tha sinn ann an Cades, baile sa' chuid 
a's iomallaiche do d' chrìch. 

17 Leig ieinn, guidheam Ort, dol 
troimh do dhùthaich ; cha tèid sinn 
troimh achadh sam bith, no troimh 
fhìon-iios, ni mò dh'òlas sinn uisge 
nan tobar ; imichìdh sinn air rathad 
tnòr an righ, cha tionndaidh sinn a 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, no na 
làimhe clìthe, gus an tèid sinn seach 
do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom Hs, Cha 
tèid thu seachad orm, air eagal ieis a' 
chlaidheamh gu'n tig mi mach a't' 
aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil Hs, 
Imichidh sinn air an rathad mhòr ; 
agus ma dh'òlas mi fèin agus mo 
sprèidh do d' uisge,bheir miluach air 
a shon : a mhàin gun tuille dheanamh^ 
thèid mi troimhe do m' chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tèid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom amach 
'na aghaidh le mòr-shluagh, agus ie 
làimh thrèin. 

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel 
comas dol troimh a chrìch : uime sìn 
thionndaidh Israel uaith. 

22 Agus ghabhclannIsraeil,«o!^Ao* 
an comhchruinneach uile, an turus o 
Chades, agus thàinig iad gu sliabh 
Hor. 

23 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois agus ri h-Aaron ann an sliabh 
Hor, làimh H crìch fearainn Edoim, 
ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigh ; oir cha tèid e steach do'n 
fhearann athug mise do chloinn Is- 
raeil, a chionn gu'n robh sibh ceann- 
airceach an aghaidh m'fhocail-sa aig 
uisge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a 
mhac, agus thoir suas iad gu sliabh 
Hor : 

26 Agus buin 'eudach do Aaron, ag- 
us cuir air a mhac Elcasar e : agus 
cruinnnichear Aaron a chum a mhuìnn- 
tir, agus gheibh e bàs an sin. 

27 Agus tinn Maois mar a dh'àithn 
an Tighearn : agus chaidh iad suas 
gu sliabh Hor, ann an sealladh a' 
chomhchruinnich uile. 

28 Agus bhuin Maois 'cudach do 
Aaron,agus chuir e air Eleasar a mhac 
e ; agus fhuair Aaron bàs an sin air 
mullach an t-slèibh: agus thàinig 
Maois agus Eleasar a huas o'n t- 
sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an 
comhchruinneach uile gu'n d'fhuair 
Aaron bàs, Hnn iad bròn air son Aa- 138 AIRE 

roin deich làithean 'ar fhichead, eadh- 
on tigh Israeil uile. 

CAIB. XXI. 

AGUS «n uair a chuala righ Arad ah 
Canaanach, a bha chòmhnuidh 
san àirde deas, gu'n d'thàinig Israel 
air slighe an luchd-brathaidh, an sin 
chog e 'n aghaidh Israeil, agus finn e 
cuid diubh 'han ciomaich. 

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n 
Tighearn, agus thubhairt iad^ Ma 
bheir thu da fireadh an sluagh so 
thairis d'ar làimh, an sin sgriosaidh 
ginn gu tur am bailtean. 

3 Agus dh'èisd ah Tighearna f i guth 
Israeil, agus thug e na Canaanaich 
suas doibht agus sgrios iad gu tur iad 
fèin agus am bailtean : agus thugiad 
Horma mar ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh 
Hor,air slighe na mara ruaidhe, a dhol 
mu'n cuairt air tìr Edoim ; agus bha 
anam an t-slUaigh fuidh^mhi-mhis- 
nich san t-slighe. 

5 Agus làbhair an sluagh an agh- 
aidhDhè, agus an aghaidh Mhaois, 
C'ar son à thug sibh a hlos sinn as an 
Eiphit, gu bàs fhaghail san fhàsach ? 
oir cha '» 'eil aràn, no uisge antt, agus 
tha ar n-ànam à' gabhail gràin do'n 
aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nath- 
raichean loisgeach am measg an t- 
sluaigh ; agus ìot iad an sluagh,agus 
fhuair mòr-shluagh do Israel oàs. 

7 Uime sin thàinig an Bluagh adh'- 
ionnsuidhMhaois, agus thubhaìrt iad, 
Pheaeaich sihn, oir iabhair sinh an 
aghaidh an Tighearn, àgus a't' agh- 
aidh-sa ; guidh air an Tìghearna gu'n 
toir e air falbh uainn na nathraichean. 
Agus ghuìdh MaOis air son an t- 
sluaigh. 

8 Agus thùbhalrt an Tighearnà f i 
Maois, Dean dhuit fèin nathair loisg- 
each, agus cuir i air crann ; agus tar- 
laidh, gach neach a iotar, an uaìr a 
dh'amhairceas e oirre, gu mair e beò. 

9 Agus finn Maois nathair umha, 
agus chuir e àir erann i' : agus thar- 
ladh, ma iot' nathair duine Sàm bith, 
agus gu'n d'amhairc e air an nathair 
umha, gu'n d'fhan e beò. 

10 Agus chaidh clann Israeìl àir an 
aghaidh, agus champaich iad ann an 
Obot. 

11 Agus ghabhiad an turus o Obot, 
agus champaich iad aig Iie-abarim 
san fhàsach a ta fa chomhair Mhoaib, 
leth f i èirigh na grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iàd, agus 
champaich iad ann ah gleannShareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champ- 
aich iad air an taobh eile dò Arnon, a 
ta san fhàsach a tha teachd a mach à 
crìochaibh nan Amorach : oir is e 
Arnoh crloch Mhoaib, eadar Moab 
agus na h-Amoraich. 

14 Uime sin innsearann anleabhar 
choganna an Tighearn, Ciod a fihn e 
sa' mhuir f uaidh, agus ann an sruth- 
aibh Arnoin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha dol sìos gu àite-còmhnuidh Ar, agus 
a' luidhe air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidh iad gu Beer : 
is e sin an tobar mu'n do iabhair an 
Tighearna M Maois, Cruinnich an 
sluagh r'ft chèile, agus bheir mise 
uisge dhoibh. 

17 An sin chan Israel an laoidh so, 
Sruth a nìos, O thobair; canaibhse 
dha: 

18 Chladhaich na h-uachdaràin an 
tobar, chladhaich uaislean an t- 
sluaigh e, ie seòladh fhir thabhairt an 
lagha, ìe 'n lorgaibh. Agus o'n fhàs- 
ach chaidh iad gu Matana ; 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel ; 
agus o Nahaliel gu Bamot ; 

20 AgusoBhamotsa'ghleann a ta 
ann an dùthaich Mhoaib, gu mullach 
Phisgah, a ta 'g amharc fi Iesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean 
gu Sihon righ nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fhear- 
ann ; chà tionndaidh sinn a dh'ionn- 
Suidh raoin no dh'ionnsuidh fion-lios 
sam bith ; cha'n òl sinn uisgeachan an 
tobair : ràthad an righ gabhaidh sinn, 
gus an tèid sinn seachad air do chrìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon ie Is- 
t àel doi troimh a chrìch : agus 
Ghruìnnich Sihon a shluagh Uile f'a 
chèile, agus chaidh e mach an agh- 
aidh Israeil do'n fhàsach : agus 
thàinig e gu Iahas, agus chog e 'n 
aghaidh Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e ie faobhar 
a' chlaidheimh, agus ghabh e sealbh 
air'fhearann o Arnon gu Iaboc,earfAon 
gu cloinn Amoin : oir bha crìoch 
chloinh Amoin làidir. 

25 Agus ghlac Israel na baìlte mòra 
sin uile : agus ghabh Isràel còmh- 
huidh ann am 'bailtibh mòra nan 
Amorach uile, ann an Hesboh, .agus 
'na bhailtibh beaga uile : 

26 Oir 6'e Hesbonbaile mòrShihoin 
f igh nàn Amorach, a chog an àghaidh 
iigh Mhoaib a bh'ann roimhe sin, ag- 
us a bhuin 'fhearann uile as a iàimh, 
eadhon gu h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a iabhras 
ann an gnàth-fhoclaibh, Thigibh do 
Hesbon ; biodh baile mòr Shihoin air 
a thogail agus air a dheasachadh : 

28 Oir chaidh teine machà Hesbon, 
lasair o bhaile mòr Shihoin ; ioisg e 
Ar Mhoaib, agus tighearnan ionadan 
àrda Arnoin. 

29 Mo thruaigh thu, a Mhoaib ! 
thàinig sgrios ort, O shluagh Chem- 
ois ! thug e 'mhic a chaidh as, agus a 
higheanan, am braighdeanas do 
Shihon righ nan Amorach. 

30 Thilgsinnsaighdean orra;chaidh 
as do Hesbon eadnon gu Dibon, agus 
dh'fhàsaich sinn iad eadhon gu 
Nopha, a tha ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh 
ann am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air Iaser, agus glilao 
iad a bhailtean, agusdh'fhògair iad a 
mach na h-Amoraich a bha'a sin. OAIB. XXII. 139 SS Agus phill iad agus chaidh iad 
suas air slighe Bhasain ; agus chaidh 
Og righ Bhasain a mach 'rian agh- 
aidh, e fèin, agus a shluagh uile, gu 
cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Na gabh eagal roimhe ; oir do 
d iàimh-sa thug mi thairis e fèin,agus 
a shluagh uile, agus 'fhearann ; agus 
fii thu air mar a rinn thu air Sihon 
righ nan Amorach, a bha chòmhnuidh 
aig Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a 
mhic, agus a shluagh uile, gus nach 
d fhàgadh aon beò aige : agus ghabh 
lad sealbh air 'fhearann. 

CAIB. XXII. 

AGUS chaidh clann Israeil air an 
aghaidh, agus champaich iad ann 
an còmhnardaibh Mhoaib, air an 
taobh so do Iordan làimh H Iericho. 

2 Agus chunnaicBalacmacShipoir 
gach ni a Hnn Israel air na h-Amor- 
aich. 

3 Agus bha eagal ro-mhòrairMoab 
roimh 'n t-sluagh, a chionn gu'n robh 
ìad lìonmhor ; agus bha Moab ann an 
teinn a thaobh chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A his imlichidh a' chuid- 
eachd so suas gach ni o ta mu'r tim- 
chioll, mara dh'imlicheas an damh 
suas feur na macharach. Agus bha 
Balac mac Shipoir 'ha Hgh air na 
Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin gu 
Balaam mac Bheoir, gu Petor, a ta 
làimh H amhainn dùthcha cloinne a 
shluaigh, g'a ghairm, ag ràdh, Feuch, 
tha sluagh air teachd a mach as an 
Eiphit : feuch, tha iad a' còmhdach- 
adh aghaidh na talmhainn, agus tha 
ìad 'rian còmhnuidh thall fa m' 
chomhair. 

6 Thig a ftis uime sin, guidheam 
ort, mallaich dhomhs' an sluagh so, 
oir tha iad tuilleadh 's cumhachdach 
air mo shon : theagamh gur urrainn 
mi am bualadh, agus gu*m fuadaich 
mi ìad a mach as an dùthaich ; oir tha 
hos agam gu'm bheil esan a bheann- 
aicheas tusa, beannaichte, agus esan 
a mhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib 
agus seanairean Mhidiain, ìe duais na 
druidheachd 'rian làimh ; agus thàinig 
ìad gu Balaam, agua 'dh'innis iad dha 
bnathra Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e Hu, Fanaibh an 
so an nochd, agus bheir mise fios 
duibh a Hs, a rèir mar a iabhras an 
Tighearna Hum. Agus dh'fhan 
ceannardan Mhoaib maille H Balaam 

9 Agus thàinig an Tighearna gu 
Balaam, agus thubhairt e, Cò iad na 
daoine so maille riut ? 

lOAgus thubhairt Balaam H Dia, 
Chuir Balac mac Shipoir.righ Mhoaib, 
teachdaire a m' ionnsuidh, agràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd a 
mach as an Eiphit, ata còmhdachadh 
aghaidh na talmhainn : thig a his, 
mallaich dhomh iad ; theagamh gur urrainn mi buaidh thoirt orra, agus 
gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agug thubhairt Dia H Balaam, 
Cha tèid thu maille Hu; cha mhall- 
aich thu 'n sluagh ; oir tha iad beann- 
aichte. 

13 Agos dh'èirich Balaam sa* mhad- 
uinn, agus thubhairt e H ceannard- 
aibh Bhalaic, Imichibh d'ur dùthaich 
fèin ; ojr tha 'n Tighearn a' diùltadh 
cead a thoirt dhomhsa dol maiile Hbh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan 
Mhoaib suas, agus chaidh iad a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus thubhairt 
lad, Tha Balaam a' diùltadh teaehd 
maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a Hs 
ceannardan bu iìonmhoire, agus a 
b'urramaiche ha iadsan. 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, 
agus thubhairt iad Hs, Mar so tha 
Balac, mac Shipoir, ag ràdh, Na bac- 
adh ni sam bith thu, guidheam ort, o 
theachd a m' ionnsuidh ; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h- 
inbhe ro-mhòir, agus ge b'e ni a their 
thu Hum, hi mi e : thig uime sin, 
guidheam ort, mallaich dhomh an 
sluagh so. 

18 Agus fhreagair Balaam, agus 
thubhairt e i-i seirbhisich Bhalaic, 
Ged a bheireadh Balac dhomhsa làn 
a thighe a dh'airgiod agus a dh'òr, 
cha 'n fheudainn dol thar focal an 
Tighearna mo Dhè, a dheanamh 
bheag no mhòr. 

19 A his uime sin, guidheam oirbh, 
fanaibhse mar an ceudna an so an 
nochd, a ehum gu'm bi fios agam ciod 
tuilleadh a their an Tighearna Hiim. 

20 Agus thàinig Dia dh'ionnsuidh 
Bhalaaim san oidhche, agus thubh- 
airt e Hs, Ma thig na daoine gu d* 
ghairm,èirich suas, agus imichmaille 
hu ; gidheadh am focal a their miae 
riut, sin hi thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas sa' 
mhaduinn, agus chuir e dìollaid air 
asal, agus chaidh e maille H ceann- 
ardaibh Mhoaib. 

22 Agus ias corruich Dhè a chionn 
gu'n d'imich e ; agus sheas aingeal an 
Tighearna san t-slighe mar eascaraid 
'na aghaidh. A his bha e mareachd 
air 'asal fèin, agus a dhà òglach maillo 
iis. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal 
an Tighearna 'ha sheasamh san t- 
slighe, agus a chlaidheamh tairngte 
'ha làimh : agus thionndaidh an asal 
a, ieth taobh as an t-slighe, agus 
chaidh ì air feadh an fhearainn ; agus 
bhuail Balaam an asal, g'a tionndadh 
dh'ionnsuidh na slighè. 

24 Agus sheas aingeal an Tighearn 
ann ari cos-cheum nam fìon-IiOs : bha 
balla air an taobh so, agus balla air 
an taobh ud. 

,25 Aeus an uair a chunnaic an asal 
amgeal an Tighearna,theannaich sì 1 
fèin Hs a' bhalla, agus bhrùth i cos 
Bhalaaim Hs a' bhalla ; agus bhuail Liù ÀIRJ3AMH. 26 Agus a Hs chaidh aingeal an 
Tighearna seachad, agus sheas e ann 
anàite cumhann, far nach robh slighe 
gu tionndadh aon chuid a chum na 
làimhe deise no clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaìc an asal 
aingeal an Tighearna, tuidh i sìos 
fuidh Bhalaam : agus ìas corruich 
Bhalaaim, agus bhuail e 'n asal ie 
bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tighearna 
beul na h-asail, agus thubhairt i H 
Baiaam, Ciod a Hnn mise ort, gu'n do 
bhuail thu mi na tri uairean so? 

29 Agus thubhairt Balaam Hs an 
as&l, A chionn gu'n d'Hnn thu fanaid 
orm: b'fhearrieam gu'm biodh claidh- 
eamh a'm' iàimh, oir a nis mharbh- 
ainn thu. 

30 Azus thubhairt an asal H Ba- 
laam, Nach mise t'asal fein, air an do 
mharcaich thu Hamh o bu ieat tni, 
gus an là 'n diugh? am b'àbhaist 
domh Hamh a dheanamh mar so Hut? 
Agus thubhairt e, Cha Vàbhaist. 

31 An sin dh'fhosgaii an Tighearna 
sùilean Bhalaaim, agus chunnaic e 
aingeal an Tighearna 'ha sheasamh 
san t-slighe, agus a chlaidheamh 
tairngte 'na iàimh ; agus chrom e sìos 
a cheann, agus thuit e sìos air 'agh- 
aidh. 

32 Agus thubhairt ainge&l an Tigh- 
earna Hs, C'ar son a bhuail thu t'asal 
na tri uairean so ? Feuch, chaidh mi 
mach gu bhi a'm' eascaraid duit, a 
chionn gu'm bheil do shlighe fiar a'm' 
fhianuis. 

33 Agus chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uairean so : 
mur bitheadh i air tionndadh uam, 
gu cinnteach bha mi nis eadhon air 
do mharbhadh-sa, agus air a gleidh- 
eadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam H aing- 
eal an Tighearna, Pheacaich mi ; oir 
cha robh fios agam gu'n do sheas thu 

i san t-slighe a'm' aghaidh : a his uime 
sin, ma's mi-thaitneach ieat e, piilidh 
mi air m'ais a Hs. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna H Balaam, Imich ieis na daoin 
ibh ; ach a mhàin am focal a iabhras 
mise Hut. sin labhraidh tusa. Mar 
sin chaidh Balaam ie ceannardaibh 
Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac 
gu'n d'thàinig Balaam, chaidh e mach 
'ha choinneamh gubaile doMhoab, a 
ta làimh i'i comh-chrìch Arnoin, a tka 
sa' chrich a's faide mach. 

37 Agus thubhairt Balac H Balaam, 
Nach do chuir mise gu cinnteach fios 
a t'ionnsuidh g' ad ghairm ? C'ar son 
nach d'thàinig thu am' ionnsuidh? 
Nach 'eil mise gu deimhin comasach 
air d'àrdachadh gu h-inbhc. 

38 Agus thubhairt Balaam H Balac, 
Fcuch, tha mi air teachd a t'ionn- 
suidh : am bheil agam a his cumhachd 
idir ni sam bith a ràdh ? Am focal a 
chuireas Dia a'm' bheul, si» labh- 
raidh mi. 39 Agus chaidh Balaam maille H 
Balac, agus th&mig iad gu Ciriat- 
husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh ag- 
us caoraich, agus clmir e fios a dh'- 
ionnsuidh Bhalaaim, agus a dh'ionn- 
suidh nan ceannard a bha maille Hs. 

41 Agus air an là màireach, ghabh 
Balac Balaam, agus thug e suas e gu 
àitibh àrda Bhaail, a chum gu faic- 
eadh e o sin a' chuid a b'iomallaiche 
do'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 
A GUS thubhairt Balaam H Balac, 
A Tog dhomh an so seachd altair- 
ean, agus ulluich dhomh an so seachd 
tairbh òga, agus seachd reitheachan. 

2 Agus Hnn Balac mar a thubhairt 
Balaam; agus dh'ìobair Balac agus 
Balaam air gach altair tarbh òg agus 
reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam H Balac, 
Seas làimh H d'ìobairt-loisgte, agus 
imichidh mise ; theagamh gu'n tig an 
Tighearn a'm' choinneamh : agus ge 
b'e ni a nochdas e dhomh, innsidh mi 
dhuit. Agus chaidh e gu h-ionad 
àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus 
thubhairt Balaam Hs, Dheasaich mi 
seachd altairean, agus dh'ìobair mi 
air gaeh altair tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal 
ann am beul Bhalaaim, agus thubh- 
airt e, Pill a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agus mar so labhraidh tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidh, agus, 
feuch, sheas e làimh r'a ìobairt- 
ioisgte, e fèin, agus ceannardan 
Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thug Balac righ 
Mhoaib mise à h-Aram, o bheann- 
taibh na h-àird' an ear, ag ràdh, Thig, 
mallaich dhomhsa Iacob ; agus thig, 
thoir dùbhlan do Israel. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan 
nach do mhallaich Dia? aguscionnus 
a bheir mi dùbhlan dha-san do nach 
d'thug an Tighearna dùbhlan ? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 
'ga fhaicinn, agus o na slèibhtibh tha 
mi 'g amharc air: feuch, gabhaidh 
an sluagh còmhnuidh air leth, agus 
cha mheasar iad am measg nan cinn- 
each, 

10 Cò dh'àirmheas duslach Iacoib, 
no àireamh na ceathramh cuid do Is- 
rael ? Faigheam-sa bàs an ionracain,' 
agus bitheadh mo chrìoch dheircann- 
ach cosmhuil r'a cÀrìcA-san ! 

11 Agus thubhairt Balac H Balaam, 
Ciod e so a Hnn thu orm? a mhall- 
achadh mo haimhdean thug mi thu, 
agus, feuch, da Hreadh bheannaich 
thu iad. 

12 Agus fhreagair agus thubhairt 
e, An ni sin a chuir an Tighearn a'm' 
bheul, nach feum mis' an aire thoirt 
a ìabhairt ? 

13 Agus thubhairt Balac Hs, Thig. 
guidheam ort, maille Hum gu h-àit 
eile, o'm faic thu iad : cha 'n fhaio CAIB. 

thu ach a chuid a's iomallaiche 
dhiubh, agus cha'n fhaic thu iad uile ; 
agus mallaich dhomh as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim 
e, gu mullach Phisgah, agus thog e 
seachd altairean, agus dh'ìobair e 
tarbh òg agus reithe air gach altair. 

15 Agus thubhairt e H Balac, Seas 
an so làimh H d'ìobairt-loisgte, gus 
an coinnich mis' an Tighearn an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearna 
Balaarn, agus chuir e focal 'ha bheul, 
agus thubhairt e, Imich a ris a dh'- 
ionnsuidh Bhalaic, agus abair mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a 
ionnsuidh, feuch, sheas e làimh r'a 
ìobairt-loisgte, agus ceannardan 
Mhoaib maille Hs. Agus thubhairt 
Balac Hs, Ciod a iabhair an Tighearn ? 

18 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, àgus thubhairt e, Eirich suas, 
a Bhalaic, agus ciuinn: cisd riumsa, 
thus' a mhic Shipoir : 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e 
breug ; no mac duine, gu'n gabhadh e 
aithreachas : an dubhairt e, agus nach 
dean e ? agus an do ìabhair e, agus 
nach coimhlion se e? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beann- 
achadh ; agus bheannaich esan, agus 
cha 'n urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann 
an Iacob, agus cha 'n fhac' e cealg 
ann an Israel: tha'n Tighearn aDhia 
leis, agus caithream righ 'ham measg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit ; 
tha aige amhuil neart an aon-adharc- 
aich. 

23 Gu cinnteach cha 'n 'eil druidh- 
eachd an aghaidh Iacoib, ni mò ta 
fiosachd an aghaidh Israeil : a rèir na 
h-aimsir so theirear mu Iacob, agus 
mu Israel, Ciod a dh'oibrich Dia! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar 
ìeòmhan mòr, agus mar leòmhan òg 
togaidh e suas e fèin : cha luidh e sìos 
gus an ith e a' chreach, agus gus an òl 
e fuil nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac H Balaam, 
Na dean aon chuid am mallachadh 
idir, no'm beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus 
thubhairt e H Balac, Nach d'innis mi 
dhuit, ag ràdh, Gach ni a ìabhras an 
Tighearna, sin is èigin domhs' a 
dheanamh ? 

27 Agus thubhairt Balac H Balaam, 
Thig, guidheam ort, bheir mi thu gu 
h-ionad eile ; theagamh gur toil ie Dia 
thu 'g am mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu 
mullach Pheoir, a tha 'g amharc ii 
Iesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Tog dhomh an so seachd altairean, 
agus ulluich dhomh an so seachd 
tairbh òga, agus seachd reitheachan. 

30 Agus Hnn Balac mar athubhairt 
Balaam, agus dh'ìobair e tarbh agus 
reithe air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam 
gu'm bu toil leìs an Tighearn XXIV. 141 

Israel a bheannachadh, cha deach- 
aidh e, mar air uairibh eile, a dh'iarr- 
aidh manaidhean, ach chuir e 'agh- 
aidh Hs an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùil- 
eai^ agas chunnaic e Israel a fantuinn 
'nam bùthaibh a rèir an treubhan, agus 
thàinig spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Thubhairt 
Balaam mac Bheoir, agus thubhairt 
an duine aig an robh a shùilean 
dùinte ; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathra 
Dhè, a chunnaic taisbeanadh an Uile- 
chumhachdaich, a' tuiteam agus a 
shùilean air am fosgladh : 

5 Cia àluinn do bhùthan, Iacoib ! 
do phàilliuna, O Israeil ! 

6 Mar na gleannta tha iad slnte 
mach, mar ìiosan H taobh aimhne, 
mar chraobhan fìodh-alois a shuidh- 
ich an Tighearna, mar chraobhan 
seudair làimh Hs na h-uisgeachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a 
shoithichibh, agus bithidh a shliochd 
ann am mòran uisgeachan, agus bith- 
idh a Hgh ni's àirde na Agag, agus 
àrdaichear a Hoghachd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e ; 
tha aige amhuil neart an aon-adharc- 
aich: ithidh e suas na cinnich a 
naimhdean, agus brisidh e 'n cnàmh- 
an.agus ìe 'shaighdibh troimh-ìotaidh 
e iad. 

9 Chrùb e, ìuidh e sìos mar ieò- 
mhan, agus mar ieòmhan mòr: cò 
dhùisgeas suas e ; Is beannaichte 
gach neach a bheannaicheas thusa, 
agus ìs mallaichte gach neach a 
mhallaicheas thu. 

10 Agus ìas corruich Bhalaic an 
aghaidh Bhalaaim, agus bhuail e 
'bhasan air a chèile : agus thubhairt 
Balac H Balaam, A mhallachadh mo 
naimhdean ghairm mi thu, agus 
feuch, da Hreadh bheannaich thu iad 
na tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nise do d' àite 
fèin: shaoil mi t'àrdachadh gu h-inbhe 
mhòir, ach, feuch, chum an Tighearn 
air t'ais thu o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam H Balac, 
Nach do labhair mi eadhon H d' 
theachdairibh, a chuir thu a m' ionn- 
suidh, ag ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dhomhsa 
làn a thighe dh'airgiod agus a dh'òr, 
cha b'urrainn mi dol thar àithne 
an Tighearn, a dheanamh maith no 
uilc o m'inntinn fèin ; ach ge b'e ni 
a their an Tighearna, sin labhraidh 
misei 

14 Agus a his, feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fèin: thig 
uime fiin, bheir mi rabhadh dhuit, ciod 
a ni 'n sluagh so air do shluaghsa 
anns na làithibh deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam 
mac Bheoir, agus thubhairt an duine 
aig an robh a shùilean dùinte ; 

16 Thubhairt esan a chuala briathra AIEBAMH. 142 

Dn6 ? agus d'an'aìthne eòlas an Ti s 
ro-àirde, a chunnaic taisbeanadh an 
Uile-chumhachdaich, a' tuiteam agus 
a shùilean air am fosgladh: 

1? Chi mi e, ach ni h-ann a ùis; 
amhaircidh mi air, ach ni h-ann am 
fagus : thig reul a mach à Iacob, agus 
èiridh slat rìoghail a h-Israel, agus 
buailidh i oisinnean Mhoaib, agus 
cuiridh i as do chloinn Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'na sheilbh, 
bithidh Seir mar an ceudna 'na 
sheilbh aig a naimhdibh; agus ni 
Israel gaisge. 

19 A mach à Iacob thìg esan a bhios 
'na uachdaran, agus sgriosaidh e 'n 
ti a mhaireas do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air 
Amalec, thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Tùs nan cinneach 
Amalec, ach is e 'dheireadh hhi air a 
sgrios gu sìorruidh. 

21 Àgus dh'amhairc e air na Cenich ; 
agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Is làidir t'àite- 
eòmhnuidh. agus tha thu cur do nid 
ann an carraig : 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, 
gus an toir Asur ìeis thu ann am 
braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Mo thruaigh ! 
cò bhios beò 'nuair a ni Dia so? 

24 Agus thig longan o iomall Chit- 
im, agus ni iad olc air Asur, agus ni 
iad olc air Eber, agus sgriosar esan 
mar an ceudna gu bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, ag- 
us dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite 
fèin : agus dh'fhalbh Balac mar an 
ceudna air a shlighe fcin. 

CAIB. XXV. 

AGUS dh'fhan Israel ann an Sitim, 
agus thòisich an sluagh air 
striopachas a dheanamh le nighean- 
aibh Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu ìob- 
airtibh an diathan : agus dh'ith an 
sluagh, agus chrom iad sìos d'an 
diathaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin H 
Baal-peor : agus ias corruich an Tigh- 
earn an aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Glac cinn-fheadhna an t- 
sluaigh uile, agus croch suas iad an 
làthair an Tighearna fa chomhair na 
grèine, chum gu'mpill corruich gharg 
an Tighearn o Israel. 

5 Agus thubhairt Maois H breith 
eamhnaibh Israeil, Marbhaibh gach 
aon agaibh a dhaoine, a cheangail iad 
fèin ii Baal-peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear do 
chloinn Israeil, agus thug e chum a 
bhràithre Ban-mhidianach, ann an 
sealladh Mhaois, agus ann an seall- 
adh comhchruinnich chloinn Israeil 
uile, agus iad a' gul aìg dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a ohunnaic Phin- 
ehas mac Eleasair, mhic Aaroin an 
t-sagairt «, dh'èirich e suas o mheasg a' chomhchruinnich, agus ghabh e 
sleagh 'na làimh ; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine 
do Israel a steach do'n bhùth, agus 
throimh-Iot e iad ie chèile, an duine 
do Israel, agus a' bhean troimh a 
broinn: mar sin choisgeadh a' phlàigh 
o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
mìle thar fhichead. 

1Q Agus ìabhair an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 

11 Phill Phinehas mac Eleasair, 
mhic Aaroin an t'sagairt, mo chorr- 
uich air falbh o chloinn Israeil, an 
uair a bha e èudmhor as mo ieth 'nam 
measg, air chor as nach do chuir mi 
as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, 
bheir mise dha mo choimhcheangal 
sìthe : 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
shliochd 'na dhèigh, eadhon coimh- 
cheangal sagartachd shìorruidh ; a 
chionn gu'n robh e èudmhor as leth 
a Dhè. agus gu'n d'rinn e rèite air son 
chloinn Israeil. 

14 A nis Ve ainm an Israelich a 
mharbhadh, eadhon a mharbhadh 
maille Hs a' Bhan-mhidianaich, Simri 
mac Shalu, ceannard prìomh thighe 
am measg nan Simeonach. 

15 Agus h'e ainm na Ban-mhidian- 
aich a mharbhadh, Cosbi nighean 
Shur; bu cheann cinnich e, agus do 
phrìomh thigh ann am Midian. 

16 Agus ìabhair, an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil Hs na Mi- 
dianaich, agus buailibh iad : 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu 
naimhdeil tibhse ie'n as-innleachd- 
aibh, ieis an do mheall iad sibh ann 
an aobhar Pheoir, agus ann an aobhar 
Chosbi, nighinn ceannaird do Mhid- 
ian, am peathar, a mharbhadh ann 
an là na plàighe ann an aobhar 
Pheoir. 

CAIB. XXVI. 

AGUS tharladh an dèigh naplàighe, 
gu'n do ìabhair an Tighearna H 
Maois, agus H Eleasarmac Aaroin an 
t-sagairt, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinn- 
ich chloinn Israeil uile, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
trìd thighe an aithriche, iadsan uile 
a's urrainn dol a mach gu cogadh ann 
an Israel. 

3 Agus iabhair Maois agus Eleasar 
an sagart riu aun an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ri Iordan am fagus do 
Iericho, ag ràdh, 

4 Gabhaibh àireamh an t-sluaigh, 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois agus do chloinn Israeil, a 
chaidh a mach & tìr na h-Eiphit. 

5 Eeuben, am mac bu shine aig Is- 
rael : clann Eeubein ; Hanoch o'm 
bheil teaghlach nan Hanochach : o 
Phalu, teaghlach nam Paluthach: 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesron- CAIB. 

ach i o Charml, teaghlàch nan 
Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nanEeu- 
beneach : agus b'iadsan a chaidh air- 
eamh dhiubh, dà fhichead agus tri 
mìle agus seachd ceud agusdeieh 'ar 
fhichead. 

8 Agus mic Phalu : Eìiab. 

9 Agus mic Eliaib; Nemuel, agus 
Datan, agus Abiram. Is iad so an 
Datan agus an t-Abiram a bha ainmeil 
sa' chomhchruinneach, a iinn strì an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aa- 
roin ann an cuideachd Chorah,'nuair a 
f inn iad strì an aghaidh an Tighearn ; 

10 Agus dh'fhosgail an talamh a 
bheul, agus shluig e siias iad maille fi 
Corah, 'nuair a bhàsaìch a' chuideachd 
sin, an uair a ioisg an teine suas dà 
cheud agus leth-cheud iear: agus 
rinneadh iad 'nan comharadh. 

11 Gidheadh,cha dobhàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shimeoin, a fèir aii teagh- 
laichean : o Nemuel, teaghlach nan 
Nemueleach : o Iamin, teaghlach nan 
Iamineach : o Iachin, teaghlach nan 
Iachineach : 

13 Sherah, teaghlach nan Sarhach : 
o Shaul, teaghlach nan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Si- 
meonach, fìchead agus dà mhìle agus 
dà cheud. 

15 Clann Ghad à fèir an teagh- 
laichean : o Shephon, teaghlach nan 
Sephonach : o Hagi, teaghlach nan 
Hagitheach: o Shuni, teaghlach nan 
Sunitheach : 

16 Osni, teaghlach nan Osnith- 
each : o Eri,teaghlach nan Eritheach : 

17 O Arod, teaghlach nan Arodach : 
o Areli teaghlach nan Arelitheach. 

18 Is iad sin teaghlaichean chloinn 
Ghad, a tèir na dh'àirmheadh dhiubh, 
dà fhichead mìle agus cùig ceud. 

19 .B'iad mic Iudah, Er agus Onan : 
agus fhuair Er agus Onari bàs ann an 
tìr Chanaain. 

20 Agus b'iad mic Iudah a f eir an 
teaghlaichean ; o Shelah, teaghlach 
nan Selanach : o Pharets, teaghlach 
nam Pharetsach : o Sherah, teaghlach 
nan Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets; He- 
sron, teaghlach nan Hesronach : o 
Hamul, teaghlach nan Hamulach. 

22 Is iad sìn teaghlaichean Iudah, 
a fèir na dh'àirmheadh dhiubli tri 
fichead agus sè mìle deug agus cùig 
ceud. 

23 Do mhìc Isachair, a fèir an 
teaghlaichean : o Tholah, teaghlach 
nan Tolahach : o Phua, teaghlach 
nam Punach • 

24 Iasub, teaghlach nan lasubach : 
oShimron,teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isà- 
chair, a fèir na ehaidh àireamh 
dhiubh, tri fichead agus ceithir mìle 
agus tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a fèir an 
teaghlaichean : o Shered, teaghlach 
nan Sardach : o Elon, teaghlach nan XXVI. 143 

Elonach : o Iahleel, teaghlach nan 
Iahleeleach. 

27 Is ìad sin teaghlaichean nart Se- 
bulunach, a fèir na chaidh àireamh 
dhiubh, tri fichèad mìle agua cùig 
ceud. 

28 B'ìadmie loseiph, a fèir an teagh- 
laichean, Manaseh agus Ephfaim. 

29 Do mhic Mhanaseh : o MhaChir, 
teaghlach nam Machireach ; aguii 
ghin Machif Gilead : o Ghilead thaìnig 
teaghlach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead : o Ieser, 
teaghlach nan Iesereach : o Helec, 
teaghlach nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan 
Asrieleach : agus o Shechem, teagh- 
lach nan Sechemeach : 

32 Agus o Shemida teaghlach nan 
Semideach : agus o Hepher, teaghlach 
nan Hephereach. 

33 Agus cha robh aig Selophehad 
mac Shepheir mic sam bith, ach 
nigheanan : agus b'iad ainmean fiigh- 
eana Shelophehaid, Mahla, agus 
Noah, Hoglah, Milcah. agus Tirsah 

34 Is iad sin teaghlaichean Mha- 
naseh, agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, leth-cheud agus dà mhìle 
agus seachd ceud. . 

35 Is ìad so mic Ephraìm, a f èir an 
teaghlaichean : o Shutelah, teaghlach 
nan Suteleach : o Bhecher, teaghlach 
nan Bechereach: o Thahan, teaghlach 
nan Tahanach. 

36 Agus is iad so mic Shutelah : o 
Eran, teaghlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Ephraim, a fèir na chaidh àireamh 
dhiubh, dà mhìle dheug 'ar fhichead 
agus cùig ceud. Is iad sin mie Ioseiph 
a fèir an teaghlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a fèir an teagh- 
laicliean : o Bhelah, teaghlach nam 
Belahach : o Asbel, teaghlach nan 
Asbeleach : o Ahiram, teaghlach nan 
Ahiramach : 

39 Shupham, teaghlach nan Su- 
phamach : o Hupham, teaghlach nan 
Huphamach. 

40 Agus b'iad mic Bhelah Ard agua 
Maaman : o Ard, teaghlach nan Ard- 
ach : affus o Naaman, teaghlach nan 
Naamanach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin. a fèir 
an teaghlaichean : agus 6'iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà fhìchead 
agus cùig mìle agus sè cettd. 

42 Is iad so mic Dhan, a fèir an 
teaghlaichean : o Shuham, teaghlach 
nan Suhamach. Is iad so teagh- 
ìaichean Dhàn, a fèir an teàgh- 
laichean. 

43 B'iaà teaghlaichean nan Suham- 
ach uile, a fèir na chaidh àireamh 
dhiubh, tri fichead agus ceithir mìlo 
agus ceithir cheud. 

44 Do chloinri Aseir, a fèir an teagh- 
laichean : o Iimna, teaghlach nan 
Iimnathach : o Iesui, teaghlach nan 
lesuitheach : o Bheriah, teaghlach 
nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriah : o Heber AIREAMH, teaghlach nan'Hebereach : o Mhalch- 
lel teaghlach nam Malchieleach. 

46 Agu3 b'e ainm nighinn Aseir, 
Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac 
A.seir, a i'èir na chaidh àireamh 
dhiubh, leth-cheud agus tri mìle agus 
ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali, a rèir an 
teaghlaichean : o Iahseel ? teaghiach 
nan Iahseeleach : o Ghuni, teaghlach 
nan Gunitheach. 

49 O Ieser, teaghlach nan Ieser- 
sach : o Shillem, teaghlach nan Sil- 
lemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naph- 
tali, a rèir an teaghlaichean : agus 
b'iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, dà 
fhichead agus cùig mìle agus ceithir 
cheud. 

61 .B'lad sin iadsan a dh'airmheadh 
do chloinn Israeil, sè ceud mtle agus 
aon mhìle seachd ceud agus deich 'ar 
fhichead. 

52 Agus iabhair an Tighearna ii 
Maois, ag ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann 
mar oighreachd, a rèir àireimh nan 
ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò 
dh'oìghreachd, agus do bheagan bheir 
thu ni's lugha dh'oighreacfld: bheir- 
ear 'oighreachd fèin do gach aon, a 
rèir an àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann 
lo crannohur : a rèir ainmeanna 
threubhan an aithriche gheibh iad an 
oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear 
a shealbh eadar mhòran agus 
bheagan. 

57 Agus ì8 iad so iadsan a dh'- 
àirmheadh do 'na Lebhithich, a rèir 
an teaghlaichean : o Gherson teagh- 
lach nan Gersonach: o Chohatteagh- 
lach nanCohatach ; o Mherari, teagh- 
lach nam Meravitheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebh- 
Itheach : teaghlach nan Libnitheach, 
teaghlach nan Hebronach, teagh- 
lach nam Mahlahach,teaghlach nam 
Muisitheach, teaghlach nan Corah- 
ach : agus ghin Cohat Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim 
Iochebed, nighean Lebhi, a i-ug a 
màthair do Lebhi san Eiphit: agus 
i-ug i do Amram, Aaron, agus Maois, 
agus Miriam am piuthar. 

60 Agus do Aaron rugadh Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agus Abihu 
bàs, an uair a thug iad suas teine 
coimheach an làthair an Tighearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, fichead agus tri mìle, firionn- 
aich uile o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann ; oir cha d'àirmheadh iad am 
measg chloinn Israeil, a chionn nach 
d'thugadh oighreachd dhoibh am 
measg chloinn Israeil. 

63 /5 Ud sin iadsan a chaidh àir- 
eamh ìe Maois agus Eleasar an sagart, 
» dh'àireamh clann Israeil ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh H lord- 
an amfagus do Iericho. 

64 Ach 'nam measg sin cha robh 
aon duine dhiubhsan a dh'àireamh 
Maois agus Aaron an sagart, an uair 
a dh'àireamh iad clann Israeil ann am 
fàsach Shinai : 

65 Oir thubhairt an Tighearn umpa- 
san, Gheibh iad gu deimhin bàs anns 
an fhàsach. Agus cha d'fhàgadh 
duine dhiubh, saor o Chaleb mac 
Iephuneh, agus Iosua mac Nuin. 

CAIB. XXVII. 

AN sin thàinig nìgheana Shelophe. 
haid, mhic Hepheir, mhic Ghil- 
ead, mhic Mhachir,mhic Mhanaseh, 
do theaghlaichibh Mhanaseh mhic 
Ioseiph: agus is iad so ainmean a 
nigheana, Mahlah, Noah, agus Hog- 
lah, agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, 
agus an làthair nan ceannard, agus a' 
chomhchruinnich uile, làimh ri dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an fhàs- 
ach, agus cha robh e ann an cuideachd 
na muinntir a chruinnich iad fèin i-'a 
chèile an aghaidh an Tighearn ann 
an cuideachd Chorah, ach dh'eug e 
'na pheacadh fèin ; agus cha robh mic 
sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n 
athar o mheasg a theaghlaich, a 
chionn nach 'eilmacaige? Thugaibh 
dhuinn uime sin sealbh am measg 
bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis an làth- 
air an Tighearn. 

6 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid 
gu ceart : bheir thu dhoibh gu cinnt- 
each sealbh oighreachd am measg 
bhràithrean an athar ; agus bheir thu 
fa'near gu'n tig oighreachd an athar 
d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu H cloinn Is- 
raeil, ag radh, Ma gheibh duine bàs, 
agus gun mhac aige, an sin bheir 
sibh fa'near gu'n tig 'oighreachd-san 
chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd d'a bhràith- 
ribh. 

10 Agus mur bi bràithrean àige, an 
sin bheir sibh 'oighreachd do bhràith- 
ribh 'athar. 

11 Agus mur bibràithrean aig 'ath 
air, an sin bheir sibh 'oighreachd d'a 
fhear-dàimh a's faigse dha d'atheagh- 
lach, agus sealbhaichidh e i : agus 
bithidh e do chloinn Israeil 'nafeachd 
breitheanais, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ii 
Maois, Imich suas do'n t-sliabh so A- 
barim, agus gabh sealladh do'n fhear 
ann a thug mise do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinn- 
ichear thusa mar an ceudna chum do 
dhaoine, mar a chruinnicheadh Aaron 
do bhràthair, CAIB. XXVIII. 145 14 A chionn gu'n d'Hnn sìbli ceann- 
airc an aghaidh m'àithne-sa ann ara 
ftsach Shin, ann an corahstri a* 
ihomhchruinnich, agus nach do 
.iaomhaich sibh mi aig an uisge ann 
an sealladh an sùl: *s e sin uisge 
Mheribah aun an Cades, ann am 
fàsach Shin. 

15 Agus labhair Maois Hs an Tigh- 
earn, ag ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna, Dia 
spiorad na h-uile fheòla, duine os 
ceann a' chomhchruinnich, 

17 A thèid a mach fompa, agus a 
thig a steach rompa, agus a threòr- 
aicheas a muigh iad, agus a bheir a 
stigh iad; a chum nach bi comh- 
chruinneach an Tighearnamarchaor- 
aich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois, Gabh a t'ionnsuidh Iosua mac 
Nuin, duine anns am bheil an spiorad, 
agus cuir do ìàmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair 
an t-sagairt, agus an làthair a' chomh- 
chruinnich uile ; agus thoir àithne 
dha 'nara fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram 
air, a chum gu'm bi comhchruinneach 
chloinn Israeil uile ùmhal dha. 

21 Agus seasaidh e'n làthair Eleas- 
air an t-sagairt, a dh'iarras comhairl' 
air a shon a fèir breitheanais na h- 
Urim an làthair an Tighearn : air 
'fhocal-san thèid iad a mach, agus air 
»fhocal thig iad a steach, e fèin agus 
clann Israeil uile maille fis, eadhon 
an comhchruinneach uile. 

22 Agus finn Maois mar a dh'àithn 
an Tigliearna dha ; agus ghabh e Io- 
sua, agus chuir e'n làthair Eleasair 
an t-sagairt e, agus an làthair a' 
chomhchruinnich uile. 

23 Agus chuir e a iàmhan air, agus 
thug e àithne dha, mar a ìabhair an 
Tighearna ìe làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS iabhair an Tighearna H Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus 
abair f iu, Mo thabhartas, agus m'aran 
air son m'ìobairtean a bheirear suas 
ìe teine chum fàile chùbhraidh dhomh, 
bheir sibh an aire gu'n toir sibh 
seachad dhomhsa 'nan àm iomchuidh 
fèin. 

3 Agus their thu fiu, Is e so an 
tabhartas a bheirear suas ie teine, a 
bheir sibh seachad do'n Tighearna; 
dà uan do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid gach là, chum ìobairt-loisgte 
gnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seacfcad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bheir 
thu seachad air feasgar ; 

5 Agus an deichearah earrann do 
ephah phlùir mar thabhartas-bìdh, 
measgta leis a' cheathramh earrann 
do hin a dh'oladh bhrùite. 

6 It ìobairt-loisgte ghnàthaichte a 
t'ann, a dh'orduicheadh ann an sliabh 
Shinai chum fàile chùbhraidh,ìobairt 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 7 Agus ia i a tabhartas-dibhe an 
ceathramh earrann do hin airson aon 
uain : anns an ionad naomh bheir thu 
fa'near fìon làidir a dhòrtadh do'n 
Tighearna mar thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad air feasgar : mar thabhartas- 
bìdh na maidne, agus mar a tabh- 
artas-dibhe, bheir thu seachad e, ìo- 
bairt a bheirear suas le teine, a dh'- 
fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

9 Agus air là na sàbaid, dàuan do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta 
ie h-oladh mar thabhartas-bìdh, agus 
a tabhartas-dibhe. 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sàbaìd, 
a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
dibhe. 

11 Agus ann an toiseach bhur mìos 
bheir sibh seachad chum iobairt-loisgte 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, agus 
aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earranna 
phlùir measgta le h-oladh mar tha- 
bhartas-bìdh air son gach tairbh, ag- 
us dà dheicheamh earrann phlùir 
measgta ie h-oladh mar thabhartas- 
bìdh air son gach reithe ; 

13 Agus aon deicheamh earrann 
phlùir air leth measgta ie h-oladh mar 
thabhartas-bìdh air son gach uain, 
chum iobairt-loisgte deadh fhàile, ìo- 
bairt a bheirear suas ie teine do'n 
Tighearn. 

14 Agus nar an tabhartais-dibhe 
bifchidh leth hin do fhìon air son 
tairbh, agus an treas earrann tìo hin 
air son reithe, agus an ceathramh 
earrann do hin air son uain: is i so 
ìobairt-loisgte gach miosa air feadh 
mhiosan na bliadhna. 

15 Agus iobrar aon mheann do na 
gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh do'n 
Tighearn, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhart- 
as-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug 
do'n cheud mhios tha càisg an Tigh- 
earn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n mhìos so tha 'n fhèill : seachd 
làithean ithear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh comh- 
ghairm naomh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh airt 

19 Ach bheir sibh seachad a chnm 
ìobairt a bheirear suas ìe teine, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearna, dà 
tharbh òg, agus aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna 
gun ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh 
do phlùr measgta ie h-oladh: tri 
deicheamh earranna bheir sibh seach- 
ad air son tairbh, agus dà dheicheamh 
earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth 
bheir thu seachad air son gach uain, 
air feadh nan seachd uan : 

22 Agns aon bhoc-jraibhre chum 143 A 

lobairt-pheacaìdh, a dheanamh rèite 
air bhur son. 

23 Iobraidh sibh iad sin a thuilleadh 
air an ìobairt-loisgte sa' mhàduìnn, a 
tha mar ìobairt-loisgte ghnathaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach 
là air feadh nan seachd làithean, 
biadh ha h-ìobaift a bheirear suas ìe 
teine, chum fàile chùbhraidh do'n 
Tighearn : bheirear seachad e thuill- 
eadh air an iobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dìbhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là 
bithidh comhghairm naomh agaibh ; 
obair thràillèil sam bith cha dean 
sibh air. 

26 Mar an ceudna air ià nan ceud 
thoradh, 'nuair a bheir sibh seacbad 
tabhanas-bìdh nuadh do'n Tighearn, 
aig ceann bhur seachduinean, bithidh 
comhghairm naomh agaibh; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh : 

27 Ach bheir sibh seachad mar iob- 
airt-loisgte, chum fàile chùbhtaidh 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, aon 
reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna ; 

28 Agus an tabhartas-bidh do phlùr 
measgta ie h-oladh, tri tìeicheamh 
earrannan air son gach tairbh, dà 
dheicheamh earrann air son gach 
reithe, 

29 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, aìi* feadh nan seachd uan ; 

30 Agus aon mheànn do na gabh- 
raibh, a dheanamh rèite air bhur son. 

31 Iobraidh sibh iad a thuilleadh 
air an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, 
agus a tabhartas-bìdh, (guh ghaoid 
bithidh iad duibh,) agus an tabhartas- 
an-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

AGUS anns an t-sèàchdamh mìos, 
air a' cheud là do'n mhìosi bith- 
idh comhghairm naonlh agaibh ; ob- 
àir thràilleil sam bith cha dean sibh : 
is là »èididh nan trompaid dhuibh e. 

2 Agus bheir sibh sèachad màr io- 
bairt-loisgte, chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearn, aon tarbh òg, aon 
reithe, agus sèachd uàin do'n chèiìd 
bhliadhna gun ghaoid : 

3 Agus bithidh an tabhartas-bìdh 
do phlùr measgta ie h-oladh, tri tìeiCh- 
eamh earranhan air son tairbh, agus 
dà dheicheamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann air son 
gach uain, air feadh nan sèachd uan ; 

5 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, a 
dheanamh rèite alr bhur son : 

6 A thuilleadh air Ìobairt-Ioisgte a' 
mhiosa, agus a tabhartas-bìdh, agus 
an iobairt-loisgte ghnàthaichte, agus 
a tabhartas-bidh, agus an tabhartas- 
an-dibhe, a i-èir an gnàtha, chum 
fàile chùbliraidh, iobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deìch- 
eamh là do'n t-seachdamh mìos so 
comhghairm naomh : agus cràdhaidh 
sibh bhur n-anamanna: obaìr sam 
blth cha dean sibh «»>. 8 Ach bheir sibh seachad chunn ìj. 
bairt-loisgte do'n Tighearn a dh'fhài e 
cùbhraidh, aon tarbh òg, aon reithej 
agus seachd uain do'n cheud bhliadL- 
na ; gun ghaoid bithidh iatì tìuibh. 

9 AguB bithidh an tabhartas-bìdlt 
do phlùr measgta ìe h-oladh, tri 
deicheamh earrannan air son gach 
tairbh, agus dà dheicheamh earrann 
air son gach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth aii 
son gach uain, air feadh nan seachd 
uan ; 

11 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleatìh 
air ìobairt-pheacaidh na rèite, agus 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus 
a tabhartas-bìdh, agus an tabhartas- 
an-dibhe. 

12 Agus air a' chùigeatìh là deug 
do'n t-seachdamh mìos, bìthidh comh- 
ghairm naomh agaibh ; obair N thràill- 
eil sam bith cha dean sìbh ; agus 
gleidhidh sibh fèill do'n Tìghearna 
seachd làithean. 

13 Agus bheir sibh seachad chum 
ìobairt-loisgte, ìobairt a bheirear suas 
ìe teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearna, tri tairbh dheug òga, dà 
i-eithe, agus ceithir uain deug do'n 
cheud bhliadhna ; gun ghaoid bithidh 
iad. 

14 Agus bithidh an tabhartas-bìdh 
do phlùr measgta ie h-oladh, tri deieh- 
eamh earrannan air Bon gach tairbh 
do na tri tairbh dheug, dà dheich* 
eamh earrann air son gaeh reithe 
do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air ieth 
air son gach uain do na ceithir uaia 
deug? 

16 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, a thuill- 
eadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, a tabhartas-bìdh,agus a tabh- 
artas-dibhe. 

17 Agus air àn dara là bheW sibh 
seachad dà tharbh dheug òg, dà 
reithe, ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

18 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe air son nah 
tarbh, air son nan reitheachan, agus 
air son nan uan, a i'èir an àireamh, a 
f èir a' ghnàtha ; 

19 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, a thuill. 
eadh air an ìobairt-loisgte ghnàtlu 
aichte, agiis a tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasaii-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbh 
deug, dà teithe, ceithir uain deug do*n 
cheud bhliadhna gun ghaoid : 

21 Agus bìthidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son 
nan tarbh, air son nan reitheachan, 
agus air son nan uan, a ieir an àir- 
eimh, a rèir a' ghnàtha ; . 

22 Agus aon bhoc-gaibln-e chum 
ìobairt-pheacaidh, athuilleadh air an 
lobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabhartas-bìtìh, agus a tabhartaa- 
dibhe. CAIB XXX. 23 Agus air a cheathramh là deich 
iairbh, dà ieithe, agus ceithir uain 
leug do'a cheud bhliadhna gun 
>haoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdb, agus 
m tabhartasan-dibhe, air son nan 
;arbh, air son nan reitheachan, agus 
ur son nan uan, a ièir an àireindh, a 
:èir a' ghnàtha; 

25 Agus aon mheann do na gabh- 
•aibh ckum ìobairt-pheacaidh, a thuill- 
jadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
ùchte, a tabhartas-bìdh, agus a tabh- 
irtas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi 
;airbh, dà ieithe, agus ceithir uain 
leug do'n cheud bhliadhna gun 
jhaòid : 

27 Agus bìtkidh an tabhartas-bìdh, 
igus an tabhartasan-dibhe, àir son 
ìan tarbh, air son nan reitheachan, 
igus air son nan uan, a ièir an àir- 
ìimh, a fèif a' ghnàtha ; 

28 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
obairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
obairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
;abhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
iibhe. 

29 Agus air an t-seathadh là ochd 
;aìrbh,dà feithe, agus ceithir uain deug 
io'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

30 Agus bitkidk an tabhartas-bìdh, 
igus an tabhartasan-dibhe, air son 
ìan tarbh, air son nan reitheachan, 
igus air son nan uan, a ieir an àir- 
;imh, a fèir a' ghnàtha ; 

31 Àgus aon bhoc-gaìbhre chum ìob- 
drt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
.obairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
irtas-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là 
seachd tairbh, dà reithe, agus ceithir 
aain deug do'n cheud bhliadhna gun 
jhaoid : 

33 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, 
igus an tabhartasan-dibhe, air son 
ìan tarbh, air son nan reitheachan, 
igus air son nan uan, a ièir an àir- 
ìimh, a ièir a' ghnàtha ; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre ckum ìob- 
lirt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
obairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
irtas-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh 
ird choimhthional agaibh : obair 
/nràilleil sam bith cha dean Gibh air : 

36 Ach bheir sibh seachad ckum 
obairt-loisgte, ìobairt a bheirear suas 
e teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn, aon tarbh, aon reithe, 
seachd uain do'n cheud bhliadhna 
jun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
m tabhartasan-dibhe, air son an 
;airbh, air son an reithe, agus air son 
lan uan, a ièir an àireimh, à rèir a' 
jhnàtha ; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre ckum ìob- 
lìrt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
obairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
;abhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
ìibhe. 

39 Na nitke sin xii sibh do'n Tigh- earna 'iiur fèillibh suidhichte, thuill- 
eadh air bhur bòidibh, agus bhur 
tabhartasan saor-thoile, air son bhur 
n-ìobairtean-loisgte, agus air son bhur 
tabhartasan-bìdh, agus air son bhur 
tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
tabhartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn 
Israeil a fèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

AGUS iabhair Maois H ceannardan 
nan treubh a thaobh chloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Is e so an ni a dh'àithn 
an Tighearn. 

2 Ma bhòidicheas duine bòid do'n 
Tighearn, no ma mhionnaicheas e 
mionnan a cheangal 'anama ie cean- 
gal, cha bhris e fhocal ; a fèir gach 
ni a thig a mach as a bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas 
bean bòid do'n Tighearn, agus gu'n 
ceangail si t fèin le ceangal, agus i 
ann an tigh a h-athar 'na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a 
bòid, agus a ceangal ieis an do chean- 
gail i h-anam, agus gu'm fan a h-ath- 
air 'na thosd iithe, an sin seasaidh a 
bòidean uile, agus seasaidh gach cean- 
gal ìeis an do cheangail i a h-anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e, 
cha seas aon d'a bòidibh,no d'a cean- 
glaichibh, teis an do cheangail i a 
h-anam ; agus maithidh anTighearna 
dh'i, a chionn gu'n do cliuir a h-ath- 
air 'na h-aghaidh. 

6 Agusma bha idir fear-pòsda aice 
'nuaif a bha bòidean oirre, no 'nuair 
a iabhair i ni as a beul, ìeis an do 
cheangail i a h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'fhan e 'na thosd fithè san là anns 
an cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, 
agus seasaidh a ceanglaichean leis an 
do cheangail i a h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, 
an sin bheir e gu neò-bhrigh a bòid a 
bhòidich i, agus an ni a ìabhair i le 
'bilibh, ìeis an do cheangail i a 
h-anam; agus bheir an Tighearna 
maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus 
mnà dealaichte, leis an do cheangaili 
a h-anam, seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh 
a fìr, no ma cheangail i a h-anam ie 
ceangal maille fi mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus 
gu'n d'fhan e 'na thosd fithe, agus 
nach do chuir e 'na h-aghaidh ; an sin 
seasaidh a bòidean uile, agus seasaidh 
gach ceangal ieis an do cheangail i a 
h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air 
chùl iad san là anns an cual' eiarf, on 
sin ge b'e ni a thàinig a mach as a 
beui a th^obh a bòidean, nq thaobh 
ceangail a h-anama, cha seas e : chuir 
a fear air chùl iad, agus bheir anTigh- 
earna maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agtis na mionnan sin K8 AIREAMH uile a cheanglas a chum an t-anam a 
chràdh, feudaidh a fear an daing- 
neachadh, no feudaidh a fear an cur 
air chùl. 

14 Ach ma dh'fhanas a tear gu tur 
'ùa thosd i-ithe, o là gu là ; an sin tha 
e a'daingneachadh a bòidean uile, no 
a ceanglaichean uile, a ta oirre : tha 
e g'an deanamh seasmhach, a chionn 
gu'n d'fhan e 'na thosd i-ithe san là 
anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam 
bith air chùl iad, an dèigh dha 'n 
cluinntinn t an sin giùlainidh e a 
h-aingidheachd-san. 

16 ls iad sin na reachdan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois, eadar duine 
agus a bhean, eadar athair agus a 
nighean, agus i fathast 'na h-òige ann 
an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

AGUS ìabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

2 Dìol clann Israeil air na Midian- 
aich; 'na dhèigh sin cruinnichear 
chum do dhaoine thu. 

3 Agus iabhair Maois'Hs ant-sluagh, 
ag ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n 
armaibh chum a* chogaidh, agus 
imicheadh iad a chogadh an aghaidh 
nam Midianach, agus dìoladh iad an 
Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle do gach trèibh, 
air feadh uile threubhan Israeil, chum 
a' chogaidh. 

5 Mar sin thugadh a mach & mìltibh 
Israeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle 
dheug armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' 
chogaidh, mìle do gach trèibh, iadsan 
agus Phinehas mac Eleasair an t-sag- 
airt, a chum a' chogaidh, ieis na 
h-innealaibh naomha 'na iàimh, agus 
na trompaidean gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam 
Midianach, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois; agus mharbh iad 
na lìrionnaich uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhid- 
iain. a thuilleadh air a' chuid eile 
dhiùbh a mharbhadh; eadhon Ebhi, 
agus Recem, agus Sur, agus Hur, agus 
Reba,cùigrighreanMhidiain : Balaam 
mac Bheoir mar an ceudna mharbh 
iad ieis a' chlaidheamh. 

9 Agus thug clann Israeil ieo mnài 
Mhidiain 'ùam braighdibh, agus an 
clann bheag, agus thug iad ieo creach 
an sprèidh uile, agus an treudan uile, 
agus am maoin uile. 

10 Agus ioisg iad am bailtean uile 
anns an robh iad a chòmhnuidh, agus 
an dùin uile ìe teine. 

11 Agus thug iad ìeo a' chreach 
uile, agus an cobhartach uile, eadar 
dhaoine agus ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean, 
agus a' chreach, agus an cobhartach, 
gu Maois agus Eleasar an sagart, agus 
gu comhchruinneach chloinn Israeil, 
a chum a' chaimp aig còmhnardaibh 
Mhoaib, a ta làimh H Iordan amfagus 
do Iericho. 13 Agus chaidh Maois agus Eleasar 
an sagart, agus ceannardan a' chomh- 
chruinnich uile mach 'nan coinneamh 
an taobh a muigh do'n champ. 

14 Agus bha corruich air Maoìs H 
luchd-riaghlaidh an t-sluaigh, ris na 
ceannardaibh air mhìltibh, agus na 
ceannardaibh air cheudaibh, a thàinig 
o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois Hu, An do 
ghlèitlh sibh na mnài uile beò? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Is- 
raeil, ìe comhairle Bhalaaim, peacach- 
adh an aghaidh an Tighearn ann an 
aobhar Pheoir ; agus bha plàigh air 
feadh comhchruinnich an Tighearn. 

17 A ùis uime sin marbhaibh gach 
firionnach am measg na cloinne bige, 
agus marbhaibh gach bean d'am 
b'aithne fear ìe luidhe ieis. 

18 Ach a' chlann bhan uile^do nach 
b'aithne fear ìe luidhe ieis, gleidhibh 
beò dhuibh fèin. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh 
do'n champ seachd làithean ge b'e 
mharbh neach air bith, agus ge b'e 
bhean H neach a mharbhadh, glan- 
aibh sibh fèin, agus bhur braighdean 
air an treas là, agus air an t-seachd- 
amh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach uile, 
agus gach ni a rinneadh do chroicnibh, 
agus gach obair dofhionnadh ghabhar, 
agus gach ni a rinneadh do fniodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart 
Hs na fir-chogaidh a chaldh a mach a 
dh'ionnsuidh a' chatha, Is e so ordugh 
an lagha a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airg- 
iod, an t-umha, an t-iarunn, an staoin, 
agus an luaidh, 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an teine, 
bheir sibh fa'near e dhol troimh 'n 
teine, agus glanar e; gidheadh ìe 
uisge an sgaraidh glanar e: agus gach 
ni nach fulaing an teine, bheir sibh 
fa'near e dhol troimh 'n uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach 
air an t-seachdamh là, agus bithidh 
sibh glan, agus 'na dhèigh sin thig 
sibh a stigh do'n champ. 

25 Agus iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a thog- 
adh, eadar dhuine agus ainmhidh, thu 
fèin, agus Eleasar an sagart, agus 
prìomh aithriche a'chomhchruinnich; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà 
earrainn ; eadar a' mhuinntir a ghabh 
an cogadh orra fèin, a chaidh mach 
do'n chath, agus eadar an comh- 
chruinneach uile : 

28 Agus tog cìs do'n Tighearn o'na 
fìr-chogaidh, a chaidh mach do'n 
chath : aon anam à cùig ceud, araon 
do na daoinibh, agus do'n bhuar, agus 
do na h-asail, agus do na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir 
e do Eleasar an sagart, war thabhart- 
as-togta do'n Tighearn. 

30 Agus aleth chloinn Israeil, gabh- 
aìdh tu aon chuibhrionn à leth-cheud, CAIB. XXXII. 143 > na daoinibh, do'n bhuar, do na 
•asail, agus do na treudaibh, do gach 
nmbidh, agus bheir thu iad do na 
sbhithich, a tha gleidheadh cùraim 
iilliuin an Tighearn. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an 
»gart mar a dh'àithn an Tigheama 
) Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon 
chuid eile do'n chreich a ghlac na 
•-chogaidh, sè ceud mìle, agus deich 

tri fichead mlle, agus cùig mlle 
iora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhile 
ìeugbò, 

34 Agus tri fichead agus aon mhìle 
M» 

35 Agus dà mhìle dheug 'ar fhichead 
ìam san iomlan, do mhnaibh do 
ich b'aithnc fear ie luidhe ieis. 

36 Agus bha *n leth bu chuibhrionn 
ribhsan a chaidh mach a chum a' 
ìogaidh, ann an àireamh tri cheud 
ile, agus seachd mìle deug'ar fhich- 
id agus cùig ceud caora ; 

37 Agus b'i cls an Tighearna do na 
loraich sè ceud agus tri fichead agus 
lig deug. 

38 Agus b'iad am buar sè mìle dcug 
rfhichead: dhiubh sofc'i cls anTigh- 
irna tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus b'iad na h-asail deich mìle 
ìar fhichead agus cùig ceud : dhiubh 

► b'i cìs an Tighearna tri fichead 
?us a h-aon. 

40 Agus b'iad anama nan daoine sè 
LÌle deug : dhiubh so b'i cìs an Tigh- 
irna dà anam dheug 'ar fhichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon 
vbhartas-togta an Tighearn, do Ele- 
sar an sagart. mar a dh'àithn an 
ighearna do Mnaois. 

42 Agus do ieth chloinn Israeil, a 
ùnn Maois o'n luchd chogaidh, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuineadh do'n 
ìomhchruinneach, tri cheud mile, 
?us seachd mìle deug 'ar fhichead 
?us cùig ceud caora, 

44 Agus sè mile deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead 
5al agus cùig ceud, 

46 Agus sè mlle deug anam,) 

47 Eadhon do'n leth a bhuineadh do 
ìloinn Israeil. ghabh Maois aon 
mibhrionn à leth-cheud eadar dhuine 
;ns ainmhidh, agus thug e iad do na 
ebhithich, a bha gleidheadh cùraim 
iilliuinanTighcarna,mar adh'àithn 
n Tighearna do Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riaghlaidh 
bha os ceann mhìltean an t-sluaigh, 
a ceannardan air mhlltibh, agus na 
ìannardan air cheudaibh, am fagus 
o Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad H Maois, 
habh do sheirbhisich àireamh nam 
iar-cogaidh a tha fo'r Iàimh, agus 
ia 'n'eil duine dhinn air chall. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas a 
ìum an Tighearna, gach fear na 
luair e do sheudaibh òir, eadhon 
abhraìdhean, agus usgraichean, 
linnean, cluas-fhailean, agus crios- an, a dheanamh rèite air son ar n.&n- 
aman an làthair an Tighearn. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar 
an sagart an t-òr uatha, uile 'na 
sheudaibh oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a 
thug iad seachad do'n Tighearn, o nn 
ceannardaibh air mhìltibh, agus o na 
ceannardaibh air cheudaibh sè mìle 
deug, seachd ceud agus leth-cheud 
secel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobh- 
artach, gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar 
an sagart an t-òr o na ceannardaibh 
air mhiltibh, agus air cheudaibh, 
agus thug iad e gu pàilliun a' choimh- 
thionail, mar chuimhneachan do 
chloinn Israeil an làthair an Tigh- 
earn. 

CAIB. XXXII. 

ANIS bha aig cloinn Reubein agus 
cloinn Ghad ro-mhòran sprèidhe : 
agus an uair a chunnaic iad fearann 
Iaseir, agus fearann Ghilead, feuch, 
bha 'n t-àite 'na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus 
clann Beubeiii, agus iabhair iad H 
Maois, agus ri Eleasar an sagart, agus 
H uachdaranaibh a' chomhchruinn- 
ich, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus Iaser, 
agus Nimrah, agus Hesbon, agus El- 
ealeh, agus Sebam, agus Nebo, agus 
Beon ; 

4 Eadhon an dùthaich a bhuail an 
Tighearna roimh chomhchruinneach 
Israeil, is fearann e air son sprèidhe, 
agus tha sprèidh aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair 
sinn deadh-ghean a'd' shealladh, 
thugar am fearann so do d' sheirbh- 
isich mar sheilbh, agus na toir sinn a 
null thar Iordan. 

6 Agus thubhairt Maois ìi cloinn 
Ghad, agus H cloinn Eeubein, An teid 
bhur bràithrean gu cogadh, agus an 
suidh sibhse an so » 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mi- 
mhisneach do chridhe chloinn Israeil, 
a dhol a null do'n fhearann a thug an 
Tighearna dhoibh ? 

8 Mar so rinn bhur n-aithriche, 
'nuair a chuir mi iad o Chades-barnea 
a dh'amharc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu gleann 
Escoil, agus a chunnaic iad am fear- 
ann,thug iad mi-mhisneach do chridhe 
chloinn Israeil, a chum nach rachadh 
iad a steach do'n fhearann a thug an 
Tighearna dhoibh. 

10 Agus ìas corruich an Tighearna 
san àm sin fèin, agus mhionnaich o, 
ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a h-aon 
do na daoinibh a thàinig a nìos as an 
Eiphit, o fhichead bliadhna dh'aois 
agus os a cheann, am fearann a 
mhionnaich mido Abraham, do Isaac, 
agus do Iacob, a chionn nach do ìean 
iad mi gu h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac Iephuneh an 
Ceniseach, agus Iosua mac Nuln : 150 AIEEAMH. oir ìean iadsan an Tighearna gu' 
h-iomlan. 

13 Agus ìas corruich an Tighearn 
an aghaidh Israeil, agus chuir e air 
seacharan iad san fhàsach dà fhich- 
cad bliadhna, gus an deachaidh as 
do'n ghinealach sin uile a finn olc an 
sealladh an Tighearn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigh 
suas an àite bhur n-aithriche, gineal 
dhroch dhaoine,a mheudachadh fath- 
ast mòr chorruich an Tighearna i'i 
h-Israel. 

15 Oir ma thionndaidheas sibh air 
falbh o'ìeantuihn-san, fàgaidh e fath- 
ast uair eile san fhàsach iad, agus 
sgriosaldh sibh an sluagh so uile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, 
agus thubliàirt iad, Togaidh sinn 
znainnirean chaorach an so d'ar 
gprèidh, agus bailtean- d'ar cloinn 
bhig: 

17 Ach thèid sinn fèin deas-arm- 
aichte foimh chloinn Israeil, gus an 
toir sinn iad d'an àite : agus ni ar 
Clahn bheag còmhnuidh sna baiitibh 
daingnichte air sgàth luchd-àiteach- 
aidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gus 
an sealbhaich clann Israeil gach 
duine dhiubh 'oighreachd fèin : 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille 
fiu-san an taobh eile do Iordan, no 
thall o sin ; a chionn gu'n do thuit ar 
n-oighrèachd dhuinne air an taobh so 
do Iordan a ìàimh na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois fiu, Ma ni 
sibh an ni so, ma thèid sibh fo'r n-arm- 
aibh foimh an Tighearna gu cogadh, 

21 Agus gu'n tèid sibh uile arm- 
aichte thar Iordan foimh an Tigh- 
earn, gus am fuadaich e mach a 
naimhdean as a làthair, 

22 Agus gu'n ceannsaichear am 
fearann am fianuis an Tighearna ; 'ha 
dhèigh sin pillidh sibh, agus bithidh 
sibh neò-choireach an làthair an Tigh- 
earn, agus an làthair Israeil, agus 
bithidh am fearann so 'ùa sheilbh 
agaibh am fianuis an Tighearn. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacàich sibh an aghaidh an Tigh- 
earn ; agus bithjbh cinnteach gu'm 
faigh bhur pcacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn 
bhig, agus mainnirean d'ur caoraich ; 
agus deanaibh ari ni a chaidh mach 
as bhur beul. 

25 Agus iabhair clann Ghad agus 
clann Beubem ii Maois, 'ag ràdh, Ni 
do sheirbhisich mar a ta mo Thigh- 
earn ag àithneadh. 

26 Bithidh ar clannbheag, ar mnài, 
ar treudan agus ar sprèidh uile, an 
sin ann am bailtjbh Ghilead ; 

27 Ach thèid do sheirbhisichthairis, 
gac.h fear dhiubh armaichte chum 
cogaidh. foimh an Tighearna gu catli, 
mar a tha mo thighearn ag ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an 
taobh do Eleasar an sagart, agus do 
Iosua mac Nujn, agus do phrìomh 
^ithrichibh threubhachloinn Israeil : 29 Agus thubhairt Maois fiu, M 
thèid clann Ghad, agus clann Eeubei 
a null maille fibh tnar Iordan, gac 
fear dhiubh armaichte gu cath an làtl 
air an Tighearn, agus gu'n ceani 
saichear an tìr f oimhibh, an sin bhe 
sibh dhoibh fearann Ghilead m£ 
sheilbh : 

30 Ach mur tèid iad thairis maill 
fibh armaichte, bithidh seilbh ac 
'nur measg/<fin ann an tìr Chanaaii 

31 Agusfhreagair clann Ghad, agu 
clannEeubein, ag ràdh, Mar a thubl 
airt an Tighearna fi d' sheirbhisici 
mar sin ni sinne. 

32 Thèid sinn a ùull armaicht 
f oimh anTighearna do thìr Chanaah I 
a chum gu'm U sealbh ar n-oighreach! 
againn air an taobh so do Iordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh, eadho 
do chloinn Ghad, agus do chloim 
Eeubein, agus do ieth thrèibh Mhan 
aseh, mhic Ioseiph, rìoghachd Shi 
hoin figh nan Amorach, agus rìogh 
achd Og tigh Bhasain, an tìr maill 
f'a bailtibh anns na crìochaibh, eadh 
on bailte na dùthcha mu'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon 
agus Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus Iaser 
agus Iogbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-har 
an, bailte daingnichte ; agus mainn 
irean air son chaorach. 

37 Agus thog clann Eeubein Hes 
bon, agus Elealeh, agus Ciriataim. rr 

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (ai) V 
d'an aihmean a bhi air an atharrach 
adh,) agus Sibmah: agus thug iac 
ainmean eile do na bailt ibh a thog iad 

39 Agus chaidh clann Mhachir 
mhic Mhanaseh, do Ghilead, agusP- 
ghlac iad e, agus chuir iad à seilbLÌ » 
an t-Amorach a bha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead dc * 
Mhachir mac Mhanaseh ; agus ghabb 
e còmhnuidh ann. 

41 Agus chaidh Iair mac Mhanaseb 
agus ghlac e a bhailte beaga. agus 
thug e Habhot-iair mar ainm orra. 

42 Agua chaidh Nobah agus ghlac ' I 
e Cenat, agus a bhailte beaga, agus 
thug e Nobah mar ainm air, a fèirf 
'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 
TS iad so turusan chloinn Israeil, a 
- x chaidh mach à tìr na h-Eiphit, a 
fèir an armailtean, fuidh làimh 
Mhaois agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol amach 
a f èir an turusan, air àithne an Tigh- 
earn: agus is iad sq an turuaan, a 
f èir an dol a mach. 

3 Agus dh'imich iad o Eameses anns 
a' cheud mhìos, air a' chùigeadh là 
deug do'n cheud mhìos: air an là 
màireach an dèigh na càisge chaidh i 
clann Israeil a mach ie làimh àird 
ann an sealladh nan Eiphiteach 
uilo. 

4 (Oir dh'adhlaio na h-Eiphitich an 
ceud-ghin uile, a bhuail an Tighearn 
'nam measg : air an diathan mar an li CAIB. XXXIII. 151 idna chulr an Tighearna breith- 
aas an gnìomh.) 

Agus dh'imich clann Israeil o 
meses, agus champaich iad ann an 
cot. 

Agus dh'imich lad o Shucot, agus 
ampaich iad ann an Etam, a tha 
n an iomall an fhàsaich. 

Agus dh'imich iad o Etam, agus 
ill iad a iis gu Pihahirot, a ta fa 
omhair Bhaal - sephoin : agus 
ampaich iad fa chomhaìr Mhigdol 
i Agus dh'imich iad o chomhair 
iha tiirot, agus chaidh iad troimh 
ìeadhon na fairge do'n fhàsach, 
us dh'imich iad astar thrì làithean 
n am fàsach Etaim, agus champaich 

I ann am Màrah. 

• Agus clh'imich iad o Mhàrah, agus 
linig iad gu h-Elim: agus ann an 
im bha dà thobar dheug uisge, 
us deich agus tri fichead craobh 
ailme ; agus champaich iad an sin. 
.0 Agus dMmich iad o Elim, agus 
ampaich iad làimh iis a' mhuir 
aidh. 

II Agus dh'imich iad o'ìi mhuir 
aidh, agus champaich iad ann am 
sach Sliin. 

12 Agus dh'imich iad à fàsach 
in, agus champaich iad ahn an 
SpnCan. 

L3 Agus dh'lmich iad o Dhophcah, 
;us champaich iad ann ah Alus. 
II Agus dh'imich iad o Alus, agus 
ampaich iad ann an Kephidim, far 
ch robh uisge aig an t-sluagh f 'a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, 
;us champaich iad ann am fàsach 
ìinai. 

16 Agua dh'imich iad o fhàsach 
ìinai, agus champaich iad ann an 
brot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot- 
ttaabhah, agus champaich iad ann 
ì Haserot. 

18 Agus dh'imich iàd o Haserot, 
;us champaich iad ann àn Ritmah. 

19 Àgus dh'imich iad o Ritmah, 
jus champaich iad ann an Rimon- 
ires. 

20 Agus dh'imich iad o Eimon- 
ires, agus champaich iad ann an 
bnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, ag- 
i champaich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imich iad o Risah, agus 
ìampaich iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iàd o Chehelatah, 
rus champaich iad ann an sliabh 
ìapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh 
napher, agus champaich iad ann an 
aradah. 

25 Agus dh'imich iad o Haradah, 
?us chanipaich iad ann am Mache- 
>t. 

26 Agus dh'imich ìad o Mhachelot, 
;us champakh iad ann an Tahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, ag- 
3 chanipaichiad ann an Tarah. 

28 AgUs dh'imich iad o Tharah, ag- 
3 champaich iad ann am Mitcah. • 29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, 
agus champaich iad ann an Hasmo- 
nah. 

30 Àgus dh'imich iad o Hasmonah, 
agus champaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, 
agus ehampaich iad ann am Bene- 
iaacan. 

32 Agus dh'imich iad o Bhene- 
iaacan, agus champaich iad ann an 
Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imich iad o Hor-hagid 
gad, agus champaich iad ann an Iot- 
batah. 

34 Agus dh'imich iad o Iot-batah, 
agus champaich iad ann an Ebronah. 

35 Agus dh'imich iad o Ebronah, 
agus champaich iad ann an Esion 
gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, 
agus cnampaich iad ann am fàsach 
Snin : is e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, ag- 
us champaich iad ann an sliabh Hor, 
ann an iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaton an sagart 
suas gu sliabh Hor, air àithne an 
Tighearn, agus fhuair e bàs an sin, 
anns an dà fhicheadamh bliadhna an 
dèigh do chloinn Israeil teachd a 
mach à tìr na h-Eiphit, air a' cheud 
là do'n chùigeadh mìos. 

39 Agus bha T Aaron ceud agus 
fichead agus tri bliadhna dh'aois, an 
uair a dh'eug e ann an sliabh Hor. 

40 Agus chuala righ Àrad an Ca- 
naanach (a bha chòmhnuidh san àirde 
deas ann an tlr Ohahaain) mu 
theachd chloinn Israeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh 
Hor, agus champaich iad ann an 
Salmonah. 

42 Agus dh'imich iad o Shalmonah, 
agus champaich iad ann am Punon. 

43 Àgus dh'imich iad o Phunon, 
agus champaich iad ann Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an Iie-abarim, 
ann an crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Iim, agus 
champaich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imichtad o Dhibon-gad, 
agus champaich ìad ann an Almon- 
diblataim. 

47 Agus dh'imich iàd o Àlmon- 
diblataim, agus champaich iad ann 
an slèibhtibh Abarim, fa chomhair 
Nebo. 

48 Agus dh'imìch iad o shlèibhtibh 
Abarim, agus champaich iad ahn an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ìi 
Iordan am fagus do Iericho. 

49 Àgus champaich iad làimh ii 
Iordan, o Bhet-iesimot eadkon gu Abel- 
sitim, ann an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Àgus iabhair an Tighearna ii 
Maois ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh i-i Iordan am fagus do Ioricho 
ag ràdh, 

51 Labhair li cloinn Israeih agus 
abair iiu, 'Nuair a thèid sibh a null 
thar Iordan, do thìr Chanaain j 

52 An sin fògraidh sibh a mach 152 AlBi 

uile iuchd-àiteachaldh natire asbhur 
fianuis, agus cuiridh sibh as d'an 
dealbhan uile, agus sgriosaidh sibh 
an coslais leaghta uile, agus fàsaich- 
idh sibh an ionadan àrda uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd- 
àiteachaidh an fhearainn, agus ni 
sibh còrahnuidh ann : oir thug mise 
dhuibh am fearann i'a shealbh- 
achadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann 
ie crannchur mar oighreachd am 
measg bhur teaghlaichean : dhoibh- 
san a's lìonmhoire bheir sibh an oigh- 
reachd a's mò. agus dhoibhsan a's 
teircc bheir sibh an oighreachd a's 
lugha : bithidh oighreachd gach duine 
san àit anns an tuit a chrannchur ; 
arèirtreubhabhur;n-aithrichesealbh- 
aichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach 
luchd-àiteachaidh an fhearainn as 
bhur fianuis, an sin bithidh iadsan 
diubh d'an leig sibh fuireach, nian 
scolbaibh 'fiur sùilean, agus 'nam 
bioraibh 'ftur taobhan, agus cuiridh 
iad campar oirbh san fhearann anns 
am bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuain- 
ich mi a dheanamh iiu-san, gu'n 
dean mi Hbhse. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS iabhair an Tighearna H 
Maois, ag ràdh. 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus 
abair i iu, *Nuair a thig sibh do thal- 
amh Chanaain, (t* e so am fearann a 
thuiteas oirbh mar oighreachd eadhon 
fearann Chanaain maille i"a chrloch- 
aibh.) 

3 An sin bithìdh bhur cearn deas o 
fhàsach Shin, leth i-i crìch Edoim, ag- 
us is i bhur crioch mu dheas fìor 
iomall na fairge saillte a iàimh na 
h-àird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crioch o'n taobh 
mu dheas gu dlreadh Acrabim, agus 
thèid i air a h-aghaidh gu Sin ; agus 
bithidh a dol a mach o'n taobh mu 
dheas gu Cades-barnea, agus gabh- 
aidh ì roimpe gu Hasar-adar, agus 
thèid i air a h-aghaidh gu h-Asmon : 

5 Agus bheir a' chrioch cuairt o 
Asmon gu amhainn na h-Eiphit, agus 
bithìdh a dol a mach aig an fhairge. 

6 Agus a thaobh na crìch' an iar, 
bithidh agaibh eadhon an fhairge 
mhòr mar chrìch : bithidh a' chHoch 
so 'na crìch dhuibh air an làimh an 

7 Agus is i so bhur crìoch air an 
làimh mu thuath : o'n fhairge mhòir 
comharaichidh sibh dhuibh fèin gu 
sliabh Hor. 

8 shliabh Hor comharaichidh 
Sibh bhur crìoch gu dol a stigh Hamait; 
agus bithidh dol amachna criche gu 
Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur criochroimpe 
gu Siphron, agus bithidh a dol a mach 
aig Hasar-enan : is i so bhur crìoch 
mu thuath. 

JO Agus comharaichidh sibh bhur crioch air an taobh an ear o Hasar 
enan gu Sepham. 

11 Agus thèid a' chrioch slos . 
Shepham gu Riblah, air an taobh ai 
ear do Ain ; agus thèid a' chrìoch sìos 
agus ruigidh i gu taobh fairge Chine 
ret a iàimh na h-àird' an ear. 

12 Agus thèìd a' chrioch sios gi 
Iordan, agus bithidh a dol a mach aij 
a' mhuir shaiìlte : is e so bhur fearani 
ìe 'chriochaibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloini 
Israeil, ag ràdh, Is e so am fearann i 
shealbhaicheas sìbh ie crannchur, ; 
dh'àithn an Tighearna thoirt do ni 
naoi treubhan, agus do'n leth thrèibh 

14 Oir fhuair treubh chloinn Reu 
bein an oighreachd, a reir tighe ai 
aithriche, agus treubh chloinn Gha< 
a rèir tighe an aithriche ; agus fhuai 
leth thrèibh Mhanaseh an oigh 
reachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus ai 
leth thrèibh an oighreachd air ai 
taobh so do Iordan am fagus do leri 
cho, a iàimh na h-àird' an ear, leth r 
èirigh na grèine. 

16 Agus iabhair an Tighearna r 
Maois, ag ràdh, 

17 /* iad so ainmeanna nan daoim 
a roinneas am fearann duibh : Eleasa 
an sagart, agus Iosua mao Nuin. 

18 Agusgabhaidh sibh aoncheann 
ard do gach trèibh, a roinn an fhear 
ainn mar oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmeanna naij 
daoine : Do thrèibh Iudah, Caleb mar 
Iephuneh. 

20 Agus dò thrèibh chloinn Shim 
eoin, Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bhenianim, Elidar 
mac Chisloìn. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinr 
Dhan. Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, m 
son trèibhe chloinn Mhanaseh,Hanie 
mac Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibhe chloinr 
Ephraim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinr 
Shebuluin, Elisaphan mac Pharn 
aich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloinr 
Isachair, Paltiel mac Asain. 

27 Agus' ceannard trèibhe chloinr 
Aseir, Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn 
Naphtali, Pedahel mac Amihuid. 

29 Js iad sin iadsan d'an d'àithn an 
Tighearn an oighreachd a ioinn dc 
chloinn Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 
AGUS iabhair an Tighearna ti 
A Maois ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ii Iordan amfagus do\ 
Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad 
thabhairt do na Lebhithich, do oigh-' 
rcachd an seilbh, bailte gu còmhnuidh 
a gliabhail annta: agus bheir sibh 
mar an ceudna do na Lebhitich fear- 
ann comh-roinn d'am bailtibh mu'ni 
cuairt orra. CAIB. XXXV. . j Agus bithidh na bailtean aca gu 
mhnuidh a ghabhail annta, agus 
hidh am fearann cornh-roinn air 
a an sprèidhe, agus air son am 
voin, agus air son an ainmhidhean 
e. 

i Agus ruìgìdh fearann comh-roinn 
m bailtean, a bheir sibh do na Le- 
ithich, a mach o bhalla a' bhaile, 
ile làmh-choille mu'n cuairt. 
> Agus tomhaisidh sibh o'n Ieth a 
aigh do'n bhaile air an taobh an ear 
mhìle làmh-choille, agus air an 
obh mu dheas dà mhìle làmh- 
oille, agus air an taobh an iar dà 
iaìle làmh-choille, agus air an taobh 
u thuath dà mhìle làmh-choille ; 
us bithidh am baile sa' mheadhon : 
chidh so dhoibh 'na fhearann conih- 
inn d'am bailtibh. 
I 5 Agus am measg nam bailtean a 
I 'ieir sibh do na Lebhithich, bithidh 
I i bailtechumd!dein,adh'orduicheas 
)h air a shon-san a mharbhas duine, 
, um gu'n teich e an sin : agus riu- 
n cuiridh sibh dà bhaile 's dà fhich- 
I d. 

. > 7 Mar so is iad na bailte sin uile a 
ìeir sibh do na Lebhithich, ochd ag- 

. . dà fhichead baile : iad sin bheir sibh 

. achaJ agus am fearann comh-roinn. 
3 Agus bithidh na bailtean a bheir 

, oh seachad do sheilbh chloinn Is- 

• eil : uatha-san aig am bheil rnòran, 
ìeir sibh mòran ; ach uatha-san aig 

» * bheil beagan, bheir sibh beagan : 
l ìeir gach aon d'a bhailtibh do na 
ìbhitnich, a rèir 'oighreachd a ta e 

- i sealbhachadh. 

" 9 Agus labhair an Tighearna ii 
I aois, ag ràdh, 

I . 10 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
„ [jair riu, »Nuair a bhios sibh air 
I achd thar Iordan do thìr Chanaain, 
_ I 11 An sin orduichidh sibh dhuibh 
t i in bailte. gu bhi 'nani bailtibh dìd- 
[ n dhuibh, a chum gu'n teich am 
I j :arbhaiche an sin, a mharbhas neach 
~ a ain-fhios. 

« 1 12 Agusbithidh iad duibh fiambail- 
~ bh a chum dìdein o'n dìoghaltair ; 
I j chum nach bàsaich esan a mharbhas 
. line, gus an seas e an làthair a' 

- ìomhchruinnich ann am breith- 
inas. 

13 Agus do na bailtibh sin a bheir 
bh seachad, bithidh sò bailtean 
I ?aibh a chum dìdein. 
I 14 Bheir sibh seachad tri bailtean 
l ir an taobh so do Iordan, agus tri 
I iilte bheir sibh seachad ann an tìr 
" hanaain, a bhios 'nam bailtibh dl- 

* -in. 

» 15 Bithidh na sè bailte sin fian dì- 
I ein, araon do chloinn Israeil, agus 
' j o'n choigreach, agus dhasan a bhios 
. tr chuairt 'nam measg ; a chum gu'n 
f ' ìich gach neach an sin, a mharbhas 

uine gun fhios. 
I i 16 Agus ma bhuaileas se e le h-inn- 
! \l iaruinn, (air chor as gu*m bàsaich 
: ,) it mortair e : cuirear gu cinnteach 
J m mortair gu bàs. 17 Agus ma bhuaileas se e le clach 
a thilgeadh (a dh'fheudas a bhàs a 
thoirt,) agus gu'm bàsaich e, is mort- 
air e : cuirear gu cinnteach am mort- 
air gu bàs. 

18 No »na bhuaileas se e ìe làmh- 
bhall fìodha (a dh'fheudas a bhàs a 
thoirt,) agus gu'm faigh e bàs, is mort- 
air e ; cuirear gu cinnteach ammort- 
air gu bàs. 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola e 
fèin am mortair : an uair a choinn- 
icheas se e, marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
fhuath, no ma thilgeas e ni sam bith 
air am plaid-luidhe, air chor as gu'm 
faigh e bàs ; 

21 No ma bhuaileas se e ìe a làimh 
ann an naimhdeas, air chor as gu'm 
faigh e bàs ; cuirear esan a bhuail e 
gun t eagamh gu bàs ; oir is mortair 
e : marbhaidh dìoghaltair na fola 
am mortair, an uair a choinnicheas 
se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu 
h-obann gun naimhdeas, no ma thilg 

e ni sam bith air gun phlaid-luidhe : j 

23 No ìe cloich sam bith, a dh' | 
fheudas bàs duine a thabhairt, gun e i 
'g o fhaicinn, agus gu'n do thilg e air \ 
i, air chor as gu'm faigh e bàs, agus | 
nach bu namhaid da e, agus nach j 
d'iarr e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinn- ! 
each breth eadar am marbhaiche ag- | 
us dìoghaltair na fola, a rèir nam I 
breitheanas sin : 

25 Agus saoraidh an comhchruinn- \ 
each am marbhaiche à làimh dìogh- ; 
altair na fola, agus cuiridh an comh- j 
chruinneach air ais e do bhaile a j 
dhìdein, gus an do theich e : agus fan- 
aidh e ann gu bàs an àrd-shagairt, a j 
dh'ungadh ìeis an oladh haoimh, j 

26 Ach ma thig am marbhaiche uair j 
air bith an taobh a mach do chrìch j 
baile a dhìdein, gus an do theich e •, \ 

27 Agus gu'm faigh dìoghaltair na 
fola e an taobh a mach do chrìochaibh 
baile a dhìdein, agus gu'm marbh 
dìoghaltair na fola am marbhaiche ; 
cha bhi e ciontach do fhuil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha fuir- j 
each ann am baile a dhldeln gu bà3 j 
an àrd-shagairt : ach an dèigh bais an ! 
àrd-shagairt pillidh am marbhaiche 
gu feàrann a sheilbhe fèin. 

29 Agus bithidh na nithe sin >han 
reachd breitheanais dhuibh, air feadh 
bhur ginealacha, 'hur n-àitibh-còmh- 
nuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gu bàs le beul 
fhianuisean : ach cha toir aon fhian- ì 
uis teisteas an aghaidh neach sam 
bith a chum a chur gu bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air son anama mortair, a tha 
ciontach do bhàs ; ach cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air a shon-san a theich dobhaile 
a dhìdein, a chum gu'n tigeadh e rìg 154 DEUTERONOMl. a ghabhail còmhnuidh san fhearann, 
gu bàs an t-sagairt. 

33 Mar sin cha truaill sibh am fear- 
ann anns am bheil sibh ; oir truaillidh 
fuil am fearann, agus cha 'n'eil e 'n 
comas am fearann a ghlanadh do'n 
fhuil a dhoirteadh ann, ach ìc fuil an 
ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh uime sin am fear- 
ann anns am bi sibh a chòmhnuidh, 
anns am bheil mise a'm' chòmh- 
nuidh: a chionn gu bheil mise an 
Tighearn a'm' chòmhnuidh am 
meadhon chloinn Tsraeil. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS thàinig prìomh aithriche 
theaghlaiche chloinn Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh, do 
theaghlaichibh mhac loseiph, am fag- 
us, agus ìabhair iad an làthair 
Mhaois, agus an iàthair nan ceann- 
ard 4 eadhon prìomh aithriche chloinn 
Israeil; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an 
Tighearna do m' thighearn am fear- 
ann a thoirt mar oighieachd ìe crann- 
chur dochloinn Israeil, agus dh'àith- 
neadh do m' thighearna ìeis an Ti gh- 
carn, oighreachd ar bràthar She- 
lophehaid a thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad fi h-aon do 
mhic nan treubh eile do chloinn Is- 
raeil, an sin bheirear an oighreachd- 
san o oighreachd ar n-aithriche, agus 
cuirear i fi oighreachd na trèibhe 
d'an gabhar iad ; mar sin bheirear i 
o chrannchur ar n-oighreachd-ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile ann 
do chloinn Israeil, an sin cuirear an 
oighreachd fi oighreachd na trèibhe 
gus an do ghabhadh iad : mar sin 
bheirear an oighreachd-san air falbh 
o oighreachd thrèibhe ar n-aithriche. 5 Agus dh'àithn Maois do chloln 
Israeil, a fèir focail an Tighearn, t 
ràdh, Is ceart a ìabhair treubh mhf 
Ioseiph. 

6 Is e so an ni a dh'àithn an Tig' 
earna thaobh nigheana Shelophehat 
ag ràdh, Pòsadh iad an neach a's ài 
ìeo ; a mhàin fi teaghlach thrèibhe s 
aithriche pòsaidh iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oig 
reachd chloinn Israeil o thrèibh g 
trèibh ; oir dlùth-ìeanaidh gach duii 
do chloinn Israeil fi oighreacl 
trèibhe 'aithriche. 

8 Agus bithidh gach nighean, 
shealbhaicheas oighreachd ann 
trèibh sam bith do chloinn Israeil,'i 
mnaoi aig aon do theaghlach trèibl 
a h-athar, a chum gu meal clann I 
raeil gach duine dhiubh oighreaei 
'aithriche. 5 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oig 
reachd o aon trèibh gu trèibh eil 
ach dlùth-leanaidh gach duine < 
threubhaibh chloinn Israeil f'a oig 
reachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tig 
earna do Mhaois, mar sin f inn nig 
eana Shelophehaid . 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah,a 
us Hoglah, agus Milcah, agus Noa 
nigheana Shelophehaid, f i mic bràt 
ar an athar. 

12 Phòsadh iad rifir do theaghlaic 
ibh mhac Mhanaseh mhic Ioseip 
agas dlvfhan an oighreachd ann s 
trèibh teaghlaich an athar. 

13 18 iad sin na h-àitheantan, agi 
na breitheanais, a dh'àithn an Tig' 
earna ìe làimh Mhaois, do chloir 
Israeil ann an còmhnardaibh Mhoai 
làimh fi lordan am fagm do Iei 
cho DEUTERONOML CAIB. I. 

TS iad so na briathran a labhair 
* Maois f i h-Isracil uile, air an taobh 
so do Iordan san fhàsach, anns a' 
chòmhnard fa chomhair na mara 
ruaidhe, eadar Paran, agus Tophel, 
agus Laban, agua Haserot, agus Dis- 
ahab. 

2 {Tha asdar aon là deug o Horeb, 
rathad slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Àgus anns an dà fhicheadamh 
bliadhna, anns an aon mhìos deufr, air 
a' cheud là do'n mhìos, ìabhair Maois 
fi cloinn Israeil, a fèir nan uile nithe 
a dh'àithn an Tighearna dha d'an 
taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righ nan Am- 
orach a mharbhadh, a bha chòmh- 
nuidh ann an Hesbon, agus Og righ 
Bhasain, a bha chòmhnuidh aig Ast- 
arot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann an 
tìr Mhoaib, thòisioh Maoia air an lagh 
so chur an cèill, ag ^àdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia fuinn 
ann an Horeb, ag ràdh, Ghabh sibh còmhnuidh fada gu leòr san t-slial 

SO : 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur turu 
agus rachaibh a chum slèibh m, 
Amorach, agus a chum nan ionadt 
uile am fagus da anns a' chòmhnar 
anns a' mhonadh, agus anns 
t-srath, agus mu dheas, agus f i taol 
na fairge, gu fearann nan Canaanac 
agus gu Lebanon, a dh'ionnsuidh i 
h-aimhne rnòire, aimhne Euphrates 

8 Feuch, chuir mi 'n tìr f oimhibl 
rachaibh a steach, agus sealbhaichil 
am fearann a mhionnaich an Tig 
earna d'ur n-aithrichibh, Abrahar 
Isaac,agusIacob, gu'n tugadh e clhoit 
e, agus d'an sliochd 'nan dèigh. 

9 Agus iabhair mi tibh san àm si 
ag ràdh, Cha 'n urrainn mise bhi 
giùlan a'm' aonar: 

10 Rinn an Tighearna bhur D 
lìonmhor sibh, agus, feuch, tha sit 
an diugh marfeulta nèimh a thaot 
lìonmhoireachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, D. 
bhur n-aithriche, sibh mìle uair nfc CAIB. I. 155 nmhoire fia tha sibh, agus gu'm 
■mnaicheadh e sibh, mar a gheall e 
uibh !) 

2 Cionnus is urrainn mise ieam 
n bhur dragh a ghiùlan, agus bhur 
allach, agus bhur comhstri? 

3 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine 
c agus tuigseach, agus aithnichte 
r treubhaibh, agus ni mise iad 'han 
mnardaibh oirbh. 

4 Agus fhreagair sibh mi, agus 
■ibhairt sibh, Tha an ni a ìabhair 
i maith dhuinne fa dheanamh. 

5 Agus ghabh mi cinn bhur treubh- 
, daoine glic, agus aithnichte, agus 
n mi iad 'han ceannardaibh oirbh, 
n uachdaranaibh mhìlte, agus 
n uachdaranaibh cheuda, agus 'han 

>1 mdaranaibh ìeth-cheuda, agus 'han 
jMDhdaranaibh dheichnear, agus 'nan 
| hd-riaghlaìdh am measg bhur 
(Aubhan. 

tjfls Agus dh'àithn mi d'ur breith- 
iJmhnaibh san àm sin, ag ràdh, Eisd- 
.rli fis na cilisean a bhios eadar bhur 
Tiithrean, agus thugaibh "breth 
v|?art eadar gach duine agus a bhràth- 
M , agus an coigreach a ta maille ris. 

|7 Cha bhi suim agaibh do neach 
M*ck a cheile ann am breitbcanas ; 
M a' bheag èisdidh sibh co mhaith is 
M a' mhòr; eha bhi athadh oirbh 
|mh ghnùis duine, oir is ie Dia a' 
Jreth: agus a' chùis a bhios ro- 
jM-uaidh oirbh, bheir sibh a m' ionn- 
dhs', agus èisdidh mise f ithe. 

1 8 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm 

I na h-uile hithe bu chòir dhuibh a 

I eanamh. 

I 9 Agus an uair a dh'fhalbh sinn o 
jl >reb, chaìdh sinn troimh an fhàsach 
I lòr agus uamhasach sin uile, a 
unnaic sibh air slighe slèibh nan 
ìorach, a fèir mar a dh'aithn an 
1 t jhearn ar Dia dhuinn ; agus thàinig 
n gu Cades-barnea. 
Agus thubhairt mi Hbh, Tha sibh 
teachd gu sliabh nan Amorach, a 
: 'n Tighearn ar Dia a' tabhairt 
j uinn. 

I 1 Feuch, chuir an Tighearna do 
j i ia am fearann romhad, imich suas, 

,lbhaich e, a fèir mar a thubhairt 
Tighearna Dia t'aithriche fiut ; na 

)dh eagal ort, agus na biodhj fait- 
;as ort. 
2 Agus thàinig sibh am fagus 
nhsa gach aon agaibh, agus thubh- 
t sibh, Cuireamaid daoine fomh- 
in, agus rannsaicheadh iad a mach 
uinn am fearann, agus thugadh iad 
i d'ar n-ionnsuidh a fìs ciod an 
lighe air an tèid sinn suas, agus 
I d na bailte gus an tig sinn. 
3 Agus thaitinn a' chainnt fium 

I I maith ; agus ghabh mi dà fhear 
1 eug dhibh, aon fhear as gach trèibh. 

■ 4 Agus thionndaidh iad, agus 
il jiidh iad suas do'n t-sliabh, agus 
jjiinig iad gu gleann Escoil, agus 

msaich iad a mach e. 
| , 5 Agus ghabh iad 'nan làimh do 
i i )radh an fhearainn, agus thug iàd a huas e d'ar n-ionnsuìdhne, àgus thug 
iad fìos duinn a fìs, agus thubhairt 
iad, Is maith am fearann a tha 'n 
Tighearn ar Dia a' tabhah-t dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill ieibh dol 
suas, ach chuir sibh an aghaidh àithne 
an Tighearna bhur Dè. 

27 Agus finn sibh gearan 'hur bùth- 
aibh, agus thubhairt sibh, A chionh 
gu'm b'fhuathach ieis an Tighearna 
sinn, thug e mach sinn à tìr na h- 
Eiphit, gu'r toirt thairis do iàimh nan 
Amorach, a chur as duinn. 

28 C'àit an tèid sinn suas? Chuir 
ar bràithrean ar cridhe fuidh mhi- 
mhisnich, ag ràdh, Tha 'n sluagh ni's 
mò agus ni's àirde nasinne: tha na 
bailtean mòra, agus daingnichte suas 
gu nèamh, agus os barr, chunnaie 
sinn mic nan Anacach an sin. 

29 An sin thubhairt mi fibh, Na 
biodh geil+ oirbh, no eagal fompa. 

30 An ^ighearna bhur Dia, a tha 
dol foimhibh, cogaidh esan air bhur 
son, a fèir nan uile nithe a finn e air 
bhurson san Eiphit fa chomhair bhur 
sùl. 

31 Agus anns an fhàsach, far am 
faca tu cionnus a ghiùlain an Tigh- 
earna do Dhiathu, mar a ghiùlaineas 
duine a mhac,san t-slighe sin uile air 
an deachaidh sibh, gus an d'thàinig 
sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid 
sibh an Tighearna bhur Dia, 

33 A dh'imich f oimhibh san t-slighe* 
a fannsachadh a mach àite dhuibh 
gus ar bùthan a shuidheachadh ann, 
ann an teine san oidhche, a nochdadh 
dhuibh ciod an t-slighe air an imich- 
eadh sibh, agus ann an neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim 
bhur briathran, agus bha corruich àir, 
agus mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n fhaic a h-aon 
do dhaoinibh a' ghinealaich uilc so am 
fearann maith sin, a mhionnaich mise 
gu'n tugainn d'ur n-aithrichibh, 

36 Saor o Chaleb mac Iephuneh; 
chi esan e, agus dhasan bheir mi am 
fearann air an do shaltair e, agus d'a 
chloinn, a chionn gu'n do iean e 'ft 
Tigheafna gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig an 
Tighearna fiumsa air bhur sgàth, ag 
ràdh, Cha tèid thusa fèin a steach an 
sìn. 

38 Ach Iosua mac Nuin, a tha 'na 
sheasamh a'd' iàthair, thèid esan a 
steach an sin. Thoir misneach dha ; 
oir bheir e air Israel a shealbhachadh. 

39 Agus bhur leanbana a thubhairt 
sibh gu'm biodh iad 'nan creich, agus 
bhur clann, aig nach robh san là ud 
eòlas air maith seach olc, thèid iadsan 
a steach an sin, agus dhoibh-sanbheir 
mi e, agus sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, aguS 
gabhaibh bhur turus do'n fhàsach, air 
slighe na mara ruaidhe. 

41 An sin f hreagair sibh agus thubh- 
airt sibh fium, Pheacaich sinn an 
aghaidh an Tighearn, thèid sinnsuas 156 DEUTEBONOMl. agus cogaidh sinn« a rèir nan uile 
nithe a dh'àithn an Tighearn ar Dia 
dhuinn. Agus chrioslaich sibh onrbh 
gach fear agaibh 'airm chogaidh, agus 
bha sibh ullamh gu dol suas do'n 
t-sliabh. 

42 Agus thubhaìrt an Tighearna 
Hum, Abair riu, Na rachaibh suas, 
agus na cogaibh, oir cha 'n'eil mise 
»nur measg; air eagal gu'm buailear 
sibh anlàthair bhur naimhdean. 

43 Mar so ìabhair mi Hbh, agus 
cha'n èisdeadh sibh, ach Hnn sibh 
ceannairc an aghaidh àithne an Tigh- 
earn, agus chaidh sibh gu h-anndàna 
suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, a 
bha chòmhnuidh san t-sliabh sin, a 
mach 'iiur n-aghaidh, agus i-uaig iad 
sìbh mar a ni beachan, agus chuir iad 
as duibh ann an Seir, eadkon gu 
Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh 
an làthair an Tighearn ; ach cha 'n 
èisdeadh an Tighearna i'i'r guth, agus 
cha tugadh e cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an 
Cades mòran làithean, a irèir nan 
làithean a dh'fhan sibh an tìn. 

CAIB. II. 

AN sin phill sinn, agus ghabh sinn 
ar turus do'n fhàsach, air slighe 
na mara ruaidhe, mar a ìabhair an 
Tighearna Humsa; agus chuairtich 
sinn sliabh Sheir mòran ìàithean. 

2 Agus iabhair an Tighearna Hum, 
ag ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada 
gu leòr: pillibh H tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagh, 
ag ràdh, Tha sibh gu dol troimh 
chrìch bhur bràithre cloinn Esau, a 
ta chòmhnuidh ann an Seir, agus 
bithidh eagal orra roimhibh.- ach 
t hugaibh aire mhaith dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh Hu ; oir cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cha toir 
uiread as leud troidhe ; a chionn gu'n 
d'thug mi sliabh Sheir a dh'Esau mar 
sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; agus 
mar an ceudna ceannaichidh sibh 
uisge uatha ìe h-airgiod, a chum gu'n 
òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do 
Dhia thu ann an uile oibribh do 
ìàimhe: is aithne dha do thriall 
troimh 'n fhàsach mhòr so : rè an dà 
fhichead bhliadhna so bha 'n Tigh- 
earna do Dhia maille Hut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha 
chòmhnuidh ann an Seir, trìd shlighe 
a' chòmhnaird o Elat, agus o Esion- 
gaber, phill sinn, agus chaidh sinn 
seachad air slighe fàsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearna 
Hum, Na buin gu naimhdeil Hs na 
Moabaich, agus na dean stvì Hu ann 
an cath : oir cha toir mi dhuit o bheag 
d'am fearann mar sheilbh, a chionn gu'n d'thug mi Ar do chloinn Lot m 
sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a chòm 
nuidhannsluagh mòr, aguslionmh( 
agus àrd mar na h-Anacaich; 

11 Amheasadh mar an ceudna 'iia 
famhairean mar na h-Anacaich, ai 
thug na Moabaich Emich mar ain 
orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Sei 
ach thàinig clann Esau 'ùan dèig 
agus chuir iad as doibh as an seallad X 
agus ghabh iad còmhnuidh 'iian àil 
mar a Hnn Israel H fearann a sheilb 
san, a thug an Tighearna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mit F : 
agus rachaibh thar sruth Shereii 
agus chaidh sinn thar sruth Sherei( 

14 Agus 6'i 'n ùin' anns an d'thàin 
sinn o Chades-barnea, gus an deac 
aidh sinn thar sruth Shereid, ocl 
bliadhna deug thar fhichead ; gus 1 
robh ginealach ari t-sluaigh-chogak 
uile air an caitheamh a mach 
mheasg an t'slòigh, mar a mhion 
aich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir da Hreadh bha làmh an Tig 
earna 'nan aghaidh, gu'n sgrios 
mheasg an t-slòigh, gus an (; 
chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha i 
fìr-chogaidh uile air an claoidh, agi 
air bàsachadh o mheasg an t-sluaig 

17 Gu'n do ìabhair an Tighearr 
Hum, ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diug 
troimh Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu *m fagi 
thall fa chomhair chloinn Amoin, i 
buin gu naimhdeil iiu, ni mò a bhea; 
as tu Hu : oir cha toir mi dhuit sealt 
sam bith do fhearann chloinn Amoii 
a chionn gu'n d'thug mi e do chloin 
Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudn 
'na fhearann fhamhaircan: ghab 
famhairean còmhnuidh ann sant-sea 
aimsir, agus thug na h-Amonaic 
Samsumaich mar ainm orra. 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agi adi 
àrd mar na h-Anacaich; ach sgri( 
an Tighearn iad rompa, agus thàini 
iad 'nan dèigh, agus ghabh iad còml 
nuidh 'nan àite : 

22 Mar a Hnn e H cloinn Esau abh 
chòmhnuidh ann an Seir, an uair 
sgrios e na Horaich i-ompa; agu 
thàinig iad 'nan dèigh, agus ghab 
iad còmhnuidh 'iian àite, eadhon gu 
an là 'n diugh: 

23 Agus na Habhaich abha chòml 
nuidh ann an Haserim, eadhon g 
Hadsah, sgrios na Caphtoraich 
thàinig a mach à Caphtor iad, agu 
ghabh iad còmhnuidh 'nan àite.) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur tunu 
agus rachaibh thar sruth Arnoinj 
ieuch, thug mi do d' iàimh Sihon ai' 
t-Amorach, righ Hesboin, agus 'fheai 
ann ; tòisich air a shealbhachadh, agj 
us dean strì Hs ann an cath. 

25 Airan là'n diugh tòisichidh 37 j CAIB. III. 157 • t'uamhann-sa.agus t'eagal, a chmr 
na cìnnich a ta fuidh nèamh uile, a 
uinneas iomradh ort ; agus criòth- 

ichidh iad, agus bithidh cràdh orra 

I ìàthair. 

6 Agus chuir mi teachdairean à 
ach Chedemoit gu Sihon righ Hes- 
in, ie briathraibh sìth, ag ràdh, 

7 Leig dhomh gabhail trcimh 
ìearann : imichidh mi iomham air 
rathad mhòr, cha tionndaidh mi 
<x chuid a chum na làimhe deise, no 
um na làimhe clìthe. 

8 Biadh air son airgid reicidh tu 
m, a chum gu'n ith mi, agus uisge 

son airgid bheir thu dhomh, a 
xm gu'n òl mi ; a mhàin imichidh 
fomham do m' chois, 

9 (Mar a rinn clann Esau Hum, a 
i chòmhnuidh ann an Seir, agus na 
•abaich a tha chòmhnuidh ann an 
) gus an tèid mi thar Iordan, do'n 
;arann a tha 'n Tighearn ar Dia a' 
rt duinn. 

Ach cha leigeadh Sihon righ 
sboin leinn dol troimh fhearann: 
chruaidhich an Tighearna do Dhia 
piorad, agus Hnn e a chridhe rag, 
:hum gu'n tugadh e thairis e do d' 
aih, mar a chithear air an là 'n 
gh. 

1 Agus thubhairt an Tighearna 
m, Feuch, thòisich mi air Sihon 
xs 'fhearann a thoirt thairis a'd' 
anuis : gabh sealbh, a chum gu'm 
fhearann agad mar oighreachd. 

2 An sin thàinig Sihon a mach 
r n-aghaidh, e fèin, agus a shluagh 
e, a chogadh aig lahas. 

3 Agus thug an Tighearn ar Dia 
ùris e i'omhainn, agus bhuail sinn 
È*u, agus» a mhic, agus a shluagh 
e. 

4 Agus ghlac sinn abhailtean uile 
ì àm sin, agus sgrios sinn gu tur 
agus mnài. agus clann bheag gach 
le; cha dfhàg sinn a h-aon a 
hair: 

5 A mhàin ghabh sinn duinn fèin 
sprèidh mar chobhartach, agus 
ach nam bailtean a ghlac sinn. 

6 Aroer, a ta air bruaich shruth 
aoin, agus o'n bhaile a ta làimh ris 
t-sruth,eadhon gu Gilead,eharobh 
i bhaile tuille 's làidir air ar son ; 
ìg an Tighearn ar Dia iad uile 
liris duinn. 

7 A mhàin gu fearann chloinn 
ìoin cha d'thàinig thu, «o gu àite 
n bith am fagus do shruth Iaboic, 

gus na bailtibh am measg nam 
mn, no gu àite sam bith a thoir- 
sg an Tighearn ar Dia dhuinn. 

CAIB. III. 
N" sin phìll sinn, agus chaidh sinn 
suas air an t-slighe gu Basan : 
ìs thàinig Og righ Bhasain a mach 
r n-aghaidh. e fèin agus a shluagh 
e, gu cath aig Edrei. 

Agus thubhairt an Tighearna 
msa, Na biodh eagal ort foimhe : 
do d' ìàimh-sa bheir mise thairis e 
i, agus a Bhluagh uile, agus 1 'fhearann ; agus fii thu Hs mar a Hnn 
thu H Sihon righ nan Amorach, a bha 
chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearn ar Dia 
thairis d'ar làimh-ne mar an ceudna 
Og righ Bhasain, agu3 a shluagh uile : 
agus bhuail sinn e, gus nach d'fhàgadh 
a h-aon beò aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 
san àm sin ; cha robh baile nach 
d'thug sinn uatha, tri fichead baile, 
dùthaich Argoib uile, rìoghachd Og 
ann am Basan. 

5 Bha na bailte sin uile air an 
daingneachadh ie balla àrd,Je'geataibh 
agus le crannaibh, a thuilleadh air 
bailtibh gun bhalla, ro-mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar 
a Hnn siiyi air Sihon righ Hesboin, a' 
lèir-sgrios fhear, bhan, agus chloinne 
gach baile. 

7 Ach ghabh sinn an sprèidh uile, 
agus creach nam bailte mar chobhart- 
ach dhuinn fèin. 

8 Agus thug sinn san àm sin & làimh 
dà Hgh nan Amorach, am fearann a 
ta air an taobh so do Iordan, o shruth 
Arnoin gu sliabh Hermoin t 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar 
ainm air Hermon : agus thug na h-A- 
moraich Senir mar ainm air> 

10 Bailtean a' chòmhnair ì uile, ag- 
us Gilead uile, agus Basa.rs uile, gu 
Salcha agus Edrei, bailtibh rJoghachd 
Og ann am Basan : 

11 Oir bha Og righ Bhasain a mhàin 
a ìàthair do fhuigheall nam famhair- 
ean ; feuch, a ieaba 6« leaba iaruinn 
i : nach 'eil i ann an Babat chloinn 
Amoin ? 6'iad naoi làmha-coille a fad, 
agus ceithir làmha-coille a leud, a i-èir 
làimh-choille duine. 

12 Agus am fearann so, a shealbh- 
aich sinn san àm sin, o Aroer a ta 
làimh i'i sruth Arnoin,agus leth sleibh 
Ghilead, agus a bhailte, thug mi do 
na Beubenich, agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, 
agus Basan uile, eadhon rìoghachd Og, 
thug mi do leth thrèibh Mhanaseh 
dùthaich Argoib uile, maille H Basan 
uile, d'an ainm fearann nam famh- 
airean. 

14 Ghabh Iair, mac Mhanaseh, 
dùthaich Argoib uile gu crìochaibh 
Ghesuri, agus Mhaachati ; agus thug 
e Basan-Habhot-Iair mar ainm oirre 
a irèir 'ainme fèin, gus an là'n diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do 
na Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon 
gu sruth Arnoin, >eth a' ghlinne, agus 
an t-iomall, eadhon gus an sruth 
Iaboc, crìoch chloinn Amoin : 

17 An còmhnard mar an ceudna, 
agus Iordan, agus a chrìochan, o Chi- 
neret, eadhon gu muir a'chòmhnaird, 
a' mhuir shaillte, fuidh Asdot-pisgah 
a ìàimh na h-àird' an ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm 
sin, ag ràdh, Thug an Tighearna bhur 
Dia dhuibh am fearann so i"a shealbh- 
achadh : thèid sibh a null fo'r n-ar- 159 DEUTÈRONOMI. maibh formh bhur bràithre clann Is- 
raeìl, gach neach a ta foghaihteach 
a chum cogaidh. 

19 Ach fanaidh bhur mnài, àgus 
bhur clann bheag, agus bhur sprèidh, 
(oir is aithne dhomh gu*m bheìl mòran 
sprèidhe agaibh,) 'hur bailtibh a thug 
mi dhuibh, 

20 Gus an toir an Tighearna fois 
d'ur bràithribh, co mhaith agus 
dhuibhse, agus gus ah sealbhaich iad- 
san mar an ceudna am fearànn a thug 
an Tighearna bhur Dia dhoibh an 
taobh thall do Iordan : agus an sìn 
pillidh gach duine agaibh g'a sheilbh, 
a thug mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do Iosua san 
àm sin, ag ràdh, Chunnaic do shùile 
na h-uile nithe a finn an Tighearna 
bhur Dia fis ah dà figh sin : mar sin 
ni an Tighearna Hs na rìoghachdaibh 
uile gUS am bheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh f ompa : oir 
cogaidh an Tighearna bhur Dia e fèin 
air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tigh- 
earna san àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhè, thòisich thu 
air do mhòrachd.agus do ìàmh chumh- 
achdach a nochdadh do d' òglach : oir 
cò an Dia air nèamh no air talamh, 
a's urrainn a dheanamh a f èir t'oibre- 
sa, agus a fèir dò chumhachd-sa? 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol 
thairis, agus am fèarann maith sin 
fhaicinn a tha 'n taobh thall do Ior- 
dan, an sliabh maith sin, agus Leba- 
non. 

26 Ach bhà fearg air an Tighearna 
tium aif bhur son-sa, agus.cha d'èisd 
e f ium : agus thubhairt an Tighearna 
fium, Gu ma leòr ìeat e ; na labhair 
ni's mò fium mu'n chùis so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgah, 
agus tog suas do shùile fis an àircl' an 
iar, agu* fis an àirde tuath, agus fis 
an àirde deas, agus fis an àird' an ear, 
agus amhairc ìe d' shùilibh $ oir cha 
tèid thu thar Iordan so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, agus 
thoir misneach dha, agus neartaich e : 
oir thèid esàn thairis foimh an 
t-sluagh so, agus bheir e orra am 
fearann sin a chi thusa, a shealbhach- 
adh mar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh 
sa' ghleann thall fa chomhair Bhet- 
peoìr. 

CAIB. IV. 

ANIS uime sih èisd, O Israeil, fis na 
fèachdaibh, agus fis na breith- 
eanais, a *Aa mise a' teagasg dhuibh a 
dheanamh, a chum gu'm bi sibh beò, 
agus gu'n tèid sibh a steach agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann a bneir 
an Tighearna Dia bhur n-aithriche 
dhuibh. 

Ì Cha chuir sibh a bheag Hs an 
fhocal a tha mise ag àithneadh dhuibh, 
ni mò a bheir sibh ni sam bith uaith, 
a chum gu'n glèidh sibh àitheantan 
an Tighearna bhur Dè, a tha mise ag 
àithneadh dhuibh. t: 3 Chunnaic bhur sùile ciod a finr 
an Tighearna thaobh Bhaal-peoir : oì: 
na daoine sin uile a iean Baal-peor 
sgrios an Tighearna bhur Dia iad as 
bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a ìean fis an Tigh' 
earna bhur Dia. beò gach aon agaibìj 
air an là'n diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibl! " 
reachdan agus breitheanais, eadhor; 
mar a dh'àithn an Tighearna mo Dhii' 
dhomh, a chum gu'n deanadh sibhsf 
mar sin anns an fhearann gus arr 
bheil sibh a' dol g'a Rhealbhachadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibl 
iad ; oir is e so bhur gliocas agus bhui » 
tuigse ann an sealladh nan cinneach i a ; 
a cnluinneas na reachda sln uile, aguf 

a their, Gu cinnteach is sluagh glic 
agus tuigseach an cinneach mòr so. 

7 Oir cia e.an cinneach oo mhòrjf' 
aig am bheil Dia am fagus doibh, mai : 
a ta 'n Tighearn ar Dia-ne sna h-uilc 
vÀthibh air son am bheil sinne a' gairrr 
air? 

8 Agus cia an cinneach co mhòr, 
aig am bheil reachdan agus breith- 
eanais co cheart fis an lagh so uile, al| " 
tha mise a' cur f oimhibh air an là 'n 
diugh ? 

• 9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, 
agus glèidh t'anam gu dìchiollach, air 
eagal gu'n dìchuimhnich thu na nitheì ' 
sin a chunnaic do shùilean, agus ah 1 " 
eagal gu'n dealaich iad fi d' chridhe 
uile ìàithean do bheatha; ach teag- 
aisg iad do d'^mhic, agus do mhic do 
mhac : 

10 Gu h-àraìdh an là a sheas thu an! 
làthair an Tighearna do Dhè ann an 
Horeb, an uair a thubhairt an Tigh-i 
earna fiumsa, Tionail thugam an 
sluagh fa chèile, agus bheir mi orra 
mo bhriathran a chluinntinn, a chum 
gu fòghlum iad eagal a ghabhail 
fomham rè nan uile ìàìthean a bhioa\ 
iad beò air an talamh, agus gu'n 
teagaisg iad an clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, ag-J 
us sheas sibh fuidh 'n t-sliabh ; agusij 
bha 'n sliabh a' losgadh le teine gu I 
meadhon nèimh, maille fi duibhre,(| k' neoil* agus dubh dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tighearna fibh 
àmeadhon an teine : chuala sibh guthj 
nam briathran, ach ccslas sam bith 
cha 'n fhaca sibh ; a mhàin chuala 
sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a 
choimhcheangal, a dh'àithn e dhuibh 
a choimhlionadhj eadhon deich àith* 
eantan; agus sgrìobh e iad air dà 
chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn àn Tighearna 
dhomhsa san àm sin, reachdan agus 
breitheanais a theagasg dhuibh, a 
chum gu 'n deanadh sibh iad anns an 
fhearann a thèid sibh a null g'a sheal* 
bhachadh. 

15 Thugaibh uime sin àn arrè 
mhaith dhuibh fèin, (oir cha 'ii fhaca 
sibh gnè coslais sam bith anns an là 
air an do iabhair an Tighearna CAIB. IV. 135 ,1 bh ann an Horeb, & meadhon an 
M ine.) 

M 16 Air eaaral gu'n truaill sibh sibh 
ù»» agus gu'n dean sibh dhuibh fèin 

'm ;albh snaidhte, coslas riochd air 
th, coslas fìr no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha 
r an talamh, coslas eoin sgiathaich 
.r bith a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas 
r an làr, coslas èisg air bith a tha 
ìa h-uisgibh fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas 
' o shùilean fi nèamh, agus an uair a 

ii thu a' ghrian, agus a' ghealach, 
gus na reultan, eadhon slòigh ftèimh 
ile, gu'n tairngear thu gu cromadh 
os dhoibh. agus gu aoradh a dhean- 
mh dhoibh, a f oinn an Tighearna do 
hia fis gach cinneach a ta fuidh 
èamh uile. 

20 Ach ghabhan Tighearna sibhse, 
gus thug e mach sibh as an àmhuinn 
iruinn, as an Eiphit, gu bhi 'ftur 
luagh air son oighreachd dha fèin, 
ìar air an là 'n diugh. 

21 Agus bha fearg aig an Tighearna 
iumsa air bhur sonsa, agus mhionn- 
ich e nach rachainn thar lordan, 
gus nach rachainn a steach do'n 
aearann mhaith sin a tha 'n Tigh- 
arna do Dhia a' tabhairt duit mar 
ighreachd. 

: 22 Ach is èigin domh bàs fhaotainn 
an fhearann so, cha tèid mi thar 
ordan; ach thèid sibhse ftull, agus 

: ealbhaichidh sibh am fearann maith 
in. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, 
! ir eagal gu'n dìchuimhnich sibh 

oimhcheangal anTighea*na bhur Dè, 
. rinn e fibh, agug gu'n dean sibh 
ihuibh fèin dealbh snaidhte, coslas ni 
i irbitha thoirmisg an Tighearn do 
)hia dhuit : 

24 Oir is teine dian ìoisgeach an 
; Cighearna do Dhia ; is Dia èudmhor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus 
1 'lann cloinne, agus a dh'fhanas sibh 

ada san fhearann, agus a thruailleas 
,ibh sibkfe'in, agus a rii sibh dealbh 
[naidhte, coslas ni sam bith, agus a rii 
i ibh olc ann an sealladh an Tighearna 
lo Dhè, agus a bhrosnaicheas sibh e 
;u feirg ; 

i 26 Gairmeam nèamh agus talamh 
nar fhianuis 'riur n-aghaidh air an là 
n diugh, gu'n tig lèir-sgrios oirbh gu 

; ì-aithghearr as an fhearann a chum 
im bheil sibh dol thar lordan g'a 
ihealbhachadh : cha bhuanaich sibh 
jhur làithean air, ach sgriosar sibh 
ju tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna 
j ubham measg nan cinneach, agus 
; ? àgar sibh tearc an àireamh am 
aieasg nan 'cinneach, far an toir an 
I Tighearna sibh. 

I 28 Agus an sin rii sibh seirbhis do 
; ihiatliaibh, obair ìàmha dhaoine, 
fiodh agus clach, nach faic, agus nach 
| cluinn, agus nach ith, agus nach gabh 
ì fàile. 29 Ach ma dh'iarras tu »n Tigh. 
earna do Dhia as a sin, amaisidh tu 
air, ma dh'iarras tu e ie d' uile 
chridhe, agus ìe d'uile anam. 

'ÒO 'Nuair a bhios tu ann an àmh. 
ghar, agus a thig na nithe sin uile ort 
snalàithiblideireannach, ma philleas 
tu chum an Tighearna do Dhè, agus 
ma bhios tu ùmhal d'a ghuth ; 

31 (Oir is Dia tròcaireach an Tigh- 
earna do Dhia-sa,) cha trèig e thu, ni 
mò a sgriosas e thu, no dhìchuimh- 
nicheas e coimhcheangal t'aithriche, 
a mhionnaich e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a riis do na Iàithibh 
a chaidh seachad, a bha romhad, o'n 
là air an do chruthaich Dia an duine 
air an talamh, agus jìosraieh o aon 
ionaall do rièamh gus an t-ioinall eile, 
an robh iiamh nì savi bith ann mar 
an ni mòr so, no'n cualas ni cosmhuil 
f is ? 

33 An cuala sluagh sam, bith guth 
Dhè a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair 
iad beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia fi dol gu j 
cinneach a ghabhail dafèin o mheasg ! 
cinnich eile, le dèuchainnibh, ìe comh- 
araibh, agus ìe h-iongantasaibh, agus 

ìe cogadh, agus ie làimh chumhachd- 
aich, agus ìe gàirdean sìnte mach, 
agus ìe h-uamnasaibh mòra, a fèir 
nan uile riithe a finn jan Tighearna 
bhur Dia air bhur son san Eiphifc fa 
chomhair bhur sùl ? 

35 Dhuitse riochdadh^, chum gu'm 
biodh fios agad gur e 'rf Tighearn a's 
Dia ann ; cha 'neil ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a 
chluinntirin, a chum gu'n teagaisg- 
eadh e thu ; agus air talamh riochd 
e dhuit a theine mòr, agus chuala tu 
a bhriathran à meadhon an teine. 

37 Agus a chionn gu-'n do ghràdh- 
aich e t'aithriche, uime sin thagh e 
an sliochd 'nan dèish, agus thug e 
thusa mach 'ria shealladh, ìe 'chumh- 
achd mòr, as an Eiphit ; 

38 A dh'fhuadachadh" a mach chinn- 
each fomhad, a's mò agus a's cumh- | 
achdaiche fta thusa, g'ad thoirt-sa 
stigh a thabhairt dhuit am fearainn j 
'na oighreachd, mar air an là 'n diugh. 

39 Biodh agad fios uime sin an ! 
diugh, agus thoir fa'near ann ad | 
chridhe, gur e 'n Tighearn a's Dia I 
ann air nèamh shuas, agus air an I 
talamh a bhos : cha 'tt'eiZ ann ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a feachd- 
an, agus 'àitheantan, a tha mise ag ! 
àithneadh dhuit an diugh, a chum | 

u'n èirich gu maith dhuit, agus do 
' chloinn a'd' dhèigh, agus a chum 
gu 'm buanaich thu do làithean air an 
fhearann, a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chuir Maois air leth tri 
bailtean air an taobh so do Iordan, 
leth f i èirigh na grèine ; 

42 A chum gu'n teicheadh am 
marbhaiche an sin, a mharbh a 
choimhearsnach gun fhios da, agua 160 DEUTERONOML gun fhuath aige dha san aimsir a 
chaidh seachad ; agus gu'n teicheadh 
e gu h-aon do na bailtibh sin, agus 
gu maireadh e beò : 

43 Eadkon Beser san fhàsach, ann 
an dùthaich a' chòmhnaird, do na 
Iteubenich ; agus Bamot ann an Gil- 
ead, do na Gadaich ; agus Golan ann 
am Basan, do na Manasaich. 

44 Agus is e so an lagh a chuir 
Maois foimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis, agus na 
reachdan, agus na breitheanais, a 
ìabhair Maois ii cloinn Israeil, an uair 
a thàinig iad a mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do Iordan sa' 
ghleann thall fa chomhair Bhet- 
peoir, ann am fearann Shihoin righ 
nan Amorach, a bha chòmhnuidh 
ann an Hesbon, a bhuail Maois agus 
clann Israeil, an dèigh dhoibh teachd 
a mach as an Eiphit : 

47 Agus shealbhaich iad 'fhearann, 
agus fearann Og figh Bhasain, dà 
figh nan Amorach, a bha air an taobh 
so do Iordan, leth H èirigh na grèine ; 

48 Aroer, a ta làimh ri bruaich 
sruth Arnoin, eadhon gu sliabh 
Shioìn, a'« e Hermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an 
taobh so do Iordan a ìàìmh na h-àird' 
an ear, eadhon gu muir a' chòmh- 
naird, fuidh thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 
A GUS ghairm Maois air Israel uile, 
l\ agus thubhairt e riu, Eisd, O 
ìsraei), fis na reachdaibh agus na 
breitheanais a ìabhras mi 'hur cluas- 
aibh air an là'n diugh, a chum gu 
fcghlum sibh iad, agus gu'n gleidh 
agus gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Dia coimh- 
cheangal f uinn ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighearn an coimh- 
cheangal so f'ar n-aithrichibh, ach 
fcuinne, eadhon fuinne a tha uile beò 
&n so air an là'n diugh. 

4 Aghaidh fi h-aghaidh ìabhair an 
Tighearna f ibh san t-sliabh, à meadh- 
on an teine. 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn 
agus sibhse san àm sin, a nochdadh 
dhuibh focail an Tighearn : oir bha 
eagal oirbh f oimh an teine, agus cha 
deachaidh sibh suas do'n t-sliabh,) 
ag ràdh, 

6 Is mise an Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thusa à tìr nà h-Eiphit, 
à tigh na daorsa. 

7 Na biodh dèe sam bith eile agad 
a'm' fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh 
snaidhte, no coslas air bith a dh'aon 
ni a ta shuas air nèamh, no a ta shìos 
air an talamh, no'a ta snah-uisgeach- 
aibh fuidh 'n talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus 
na dean seirbhis doibh: oir mise an 
Tighearna do Dhia is Dia èudmhor 
mi, a' leantuinn aingidheachd nan 
aithrichean air a' chloinn, agus air an 
treas agus air a' cheathramn gineal- 
tc.h dhiubhsan a dh'fhuathaicheas mi. 10 Agus a' deanamh tròcair do 
mhìltibh dhiubhsan a ghràdhaicheas 
mi, agus a ghleidheas m'àitheantan. 

11 Na tabhair ainm an Tighearna 
do Dhè an dìomhanas : oir cha mheas 
an Tighearna neòchiontach esan a 
bheir 'ainm an dìomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a 
naomhachadh, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, 
agus hi thu t'obair uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha 
sàbaid an Tighearna do Dhè : air an 
là so cha dean thu obair sam bith, thu 
fèin, no do mhac, no do highean, no 
t'òglach, no do bhanoglach, no do 
dhamh, no t'asal, no aon air bith do 
d' sprèidh, no do choigreach a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh ; a chum 
gu'n gabh t'òglach agus do bhanog. 
lach fois co mhaith fiut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu 
fiin a'd sheirbhiseach ann an tìr na 
h-Eiphit, agus gu'n d'thug an Tigh- 
earna do Dhia mach as a sin thu, le 
làimh chumhachdaich agus ìe gàird- 
ean sìnte mach : uime sin dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit an t-sàbaid 
a choimhead. 

16 Tabhair urram do t'athair agus 
do d' mhàthair, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit ; a chum 
gu'm buanaichear do làithean, agua 
gu'n èirich gu maith dhuit, san fhear- 
ann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a hithu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige 
an aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean 
do choimhearsnaich, ni mò a shannt- 
aicheas tu tigh do choimhearsnaich, 
'fhearann, no 'òglach, no 'bhanoglach, 
no 'dhamh, no 'asal, no ni air bith a'» 
le do choimhearsnach. 

22 Na briathra sin iabhair an Tigh- 
earna f'ur coimhthional uile san 
t-sliabh,àmeadhon an teine, an neoil 
agus an dubh dhorchadais, le guth 
mòr; agus cha do chuir e tuilleadh 
fis : agus sgrìobh e iad air dà chlàr 
chloiche, agus thug e dhomhsa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an 
guth à meadhon an dorchadais, agus 
an t-slèibh a' losgadh ie teine, an sin 
thàinig sibh am fagus domhsa, eadhon 
uile cheannardan bhur treubhan, ag- 
us bhur seanairean, 

24 Agus thubhairt sibh, Feuch,dh'- 
fhoillsich an Tighearn ar Dia dhuinn 
a ghlòir, agus a mhòrachd, agus 
chuala sinn a ghuth à meadhon an 
teine: chunnaic sinn an diugh gu'n 
labhair Dia fi duine, agus gu niair e 
beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a ghcibh- 
eamaid bàs ? oir loisgidh an teine mòr 
so sinn. Ma chluinneas sin guth an 
Tighearn ar D6 tuilleadh, an sin bàs- 
aichidh sinn. 26 Oir cò do'n uilc fheoil a chuala 
guth an Dè bheò a' labhairt àmeadh- 
on an teine, mar a rinn sinne, agus a 
mhair beò? 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd 
ris na h-uile nithibh a their an Tigh- 
earn ar Dia; agus labhair thusa 
hiinne gach «i a their an Tighearn ar 
Dia riut, agus èisclidh sinne ris, agus 
ni sinn e. 

28 Agus chual' an Tighearna guth 
bhur briathra, 'nuair a iabhair sibh 
riuni: agus thubhairt an Tighearna 
iium, Chuala mi guth bhriathran an 
t-sluaigh so, a ìabhair iad Hut : is 
maith a thubhairt iad gach ni a ìabh- 
air iad. 

29 gu'm biodh an gnè cridhe so 
annta, gu'm biodh m'eagals'orra, agus 
gu'n gleidheadh iad m'àitheantan uile 
a ghnàth, a chum gu'n èireadh gu 
maith dhoibh, agus d'an cloinn gu 
bràth ! 

30 Imich, abair Hu, Bachaibh d'ur 
bùthaibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so 
làimh iiumsa, agus labhraidh miriut 
na h-àitheantan uile, agus na.reachd- 
an, agus na breitbeanais, a theagaisg- 
eas tu dhoibh, a chum as gu'n dean 
siad iad anns an fhearann a tha mise 
a' tabhairt dhoibh i'a shealbhachadh. 

32 Bheir sibh an aire uime sin gu'n 
dean sibh mar a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh : cha chlaon 
sibh a thaobh a chum na làimhe 
deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an 
Tighearna bhur Dia dhuibh gluaisidh 
sibh, a chum gu'm bi sibh beò, agus 
gune'irich gu maith dhuibh, agus gu'm 
buanaich sibh bhur làithean anns an 
fhearann a shealbhaicheas sibh. 

CAIB. VI. 

AKIS t* iad so na h-àitheantan, na 
reachdan, agus na breitheanais, 
a dh'àithn an Tighearna bhur Dia a 
theagasg dhuibh, a chum gu'n dean- 
adh sibh iad san fhearann d'a«t bheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an 
Tighearna do Dhè ort, gu'n gleidheadh 
tu a reachdan uile, agus 'àitheantan, 
a tha mise ag àithneadh dhuit, thu 
fèin, agus do mhac, agus mac do 
mhic, uile làithean do bheatha, agus 
achum gu'm buanaichear do làithean. 

3 Eisd uime sin, O Israeil, agus thoir 
an aire, gu'n dean thu «o, a chum gu'n 
èirich gu maith dhuit, agus gu'm fàs 
sibh ro-lìonmhor, mar a gheall an 
Tighearna Dia t'aithriche dliuit, ann 
am fearann a tha sruthadh ie bainne 
agus mil. 

4 Eisd, Israeil : An Tighearn ar 
Dia-ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tigh- 
earna do Dhia ie d' uile chridhe, agus 
ie d' uile anam, agus ie d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a 
tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, 
ann ad chridhe ; 

7 Agus teagaisgidh tu iad do d' VI. 161 

chloinn, agus labhraiuh tu orra 'nuair 
a shuidheas tu a'd' thigh, agus an uair 
a dh'imicheas tu air an t-siighc, agus 
an uair a ìuidheas tu sìos, agus an 
uair a dh'èireas tu suas. 

8 Agus ceanglaidh tu iad mar 
chomharadh airdo ìàimh, agus bith- 
idh iad mar eudanain eadar do 
shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air 
ursainnibh do thighe, agus air do 
gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thu do'n fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh, do A- 
braham, do Isaac, agus do Iacob, gu'n 
tugadh e dhuit bailtean mòra agus 
maithe, nach do thog thu fèin. 

11 Agus tighean làn do gach ni 
maith nach do lion thu, agus to- 
braiche cladhaichte nach do chladh- 
aich thu, fìon-ìiosan agus liosan- 
olaidh nach do shuidhich thu, 'nuair 
a dh'itheas tu agus a bhios tu air do 
shàsachadh ; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n 
dìchuinihnich thu an Tighearn, a 
thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, à 
tigh na daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do 
Dhè ort, agus hi thu seirbhis dha, ag- 
us mionnaichidh tu air 'ainm. 

14 Cha tèid sibh an dèigh dhiathan 
eile,do dhiathaibh an t-siuaigh a tha 
mu'n cuairt oirbh ; 

15 (Òir tha 'n Tighearna do Dhia lia 
Dhia eudmhor 'nur measg ;) air eagal 
gu'n las fearg an Tighearna do Dhe 
a'd' aghaidh, agus gu'n sgrios e thu o 
aghaidh na talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich sibh an Tigh- 
carna bhur Dia, mar a bhrosnaich 
sibh e ann am Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dìchiollach 
àitheantan an Tighearna bhur Dè, 
agus a theisteis, agus a reachdan, a 
dh'àithn e dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sin a ta ceart 
agus maith ann an sealladh an Tigh- 
earn ; a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit, agusgu'n tèid thu steach,agus 
gu'nsealbhaich thu am fearann maith 
a mhionnaich an Tighearna do d'aith- 
richibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimh- 
dean uile iomhad, mar a ìabhair an 
Tighearna. 

20 'Nuair a dh'fhiosraicheas do 
mhac dhìot san aimsir ri teachd, ag 
ràdh, Ciod is cialt do na teisteasaibh, 
agus do na reachdaibh, agus do na 
breitheanasaibh a dh'àithn an Tigh- 
earn ar Dia dhuibh ? 

21 An sin their thu i*i d' mhac, Bha 
sinn 'nar tràillibh aig Pharaoh san 
Eiphit, agus thug an Tighearn a mach 
sinn as an Eiphit ìe làimh chumh- 
achdaich. 

22 Agus fiochd an Tigheama comh- 
aran agus iongantasan mòra agus 
doilgheasach san Eiphit, air Pharaoh, 
agus air a theaghlach uile, fa chomh. 
air ar sùl ; !G2 DEUTEliONOMI. 23 Agus thug e mach sinn afc a sin, 
a chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a 
thoirt dhuinn an fhearainn a mhionn- 
aich e d'ar n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna 
dhuinn na reachda sin uile a dhean- 
amh, eagal an Tjghearn ar 1)6 bhi 
oirnn a chum ar maith a ghnàth, a 
chum gu'n gleidheadh e beò sinn, mar 
air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'na fhìreantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fa'near na h- 
àitheantan so uile a dheanamh, an 
làthair an Tighearn ar Dè.mar a dh'- 
àithn e dhuinn. 

CAIB. VII. 
'"VTUAIIl a bheir an Tighearna do 
I\ Dhia thu stigh do'n fhearann a 
chum am bheil thu dol g'a shealbh- 
achadh, agus a thilgeas e mach romh- 
ad mòran chinneach, na Hitich, agus 
na Girgasaich, agus na h-Amoraich, 
agus na Canaanaich, agus na Perid- 
sich, agus na Hibhich, agus na Iebu- 
saich, seachd cinnich a's mò agus a's 
cumhachdaiche ha thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an T ighearna 
do Dhia iad thairis a'd' làthair, buail- 
idh tu iad, agus cuirìdh tu gu tur as 
doibh ; cha dean thu coimhcheangal 
sam bith Hu, ni mò a nochdas tu trò- 
cair dhoibh : 

3 Ni mò a iii thu cleamhnas riu ; do 
• nighean cha toir thu d'a mhacsan, ni 
j mò a ghabhas tu a nighean-san do d' 

mhacsa. 

| 4 Oir tionndaidh iad do mhac o 
mise a leantuinn, a chum gu'n dean 
lad seirbhis do dhiathaibh eile: mar 
lin lasaidh fearg an Tighearna 'nur 
n-aghaidh, agus sgriosaidh e thu gu 
h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh Hu : 
sgriosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearr- 
aidh sibh sìos an doireachan, agus 
loisgidh sibh an coslais shnaidhte ìe 
teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tigh- 
earna do Dhia thusa : thagh an Tigh- 
eama do Dhia thu gu bhi d' shluagh 
àraidh dha' fèin, os ceann gach 
sluaigh a faairaghaidhnatalmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna 
sibh, ni mò a thagh e sibh, a chionn 
gu'n robh sibh ni bu lìonmhoire na 
sluagh sam bith eile ; (oir is sibh bu 
teirce do gach uile shluagh ;) 

8 Ach a chionn gu'n do ghràdhaich 
an Tighearna sibh, agus a chum gu'n 
gleidheadh e na mionnan a mhionn- 
aich e d'ur n-aithrichibh, thug an 
Tighearnamach sibh ie làimhchumh- 
acndaich, agus shaor e thu à tigh nan 
tràillean, & làimh Pharaoh righ na 
h-Eiphit. 

9 Biodh fios agad uime sin, an 
Tighearna do Dhia gur esan Dia,, an 
Dia fìrinneach, a chumas coimh- 
cheangal agus tròcair Hu-san a 
ghràdhaicheas e, agus a ghleidheas 
'àitheantan gu mìle ginealach ; 

10 Agus a dhìolas orra-san a dh'- fhuathaicheas e, i'an eudain, a chum i 
an sgrios : cha dean e moille d'a 
thaobh-san aig am 'oheil fuath dha; 
dìolaidh e air i"a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àith- 1 
eantan, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a tha mi 'g àithneadh 
dhuit an diugh a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'eisdeas sibh Hs ! 
na breitheanais sin, agus ma choimh- 
ideas agus ma ni sibh iad, cumaidh j 
an Tighearna do Dhia Hutsa an j 
coimhcheangal agus an tròcair a I 
mhionnaich e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus !i 
bcannaichidh e thu, agus hi e lìon- ;| 
mhor thu mar an ceudna beannaich- ! i 
idh e toradh do bhronn,. agus toradh \ 
t'fhearainn, t'arbhar, agus t'fhìon, A 
agus t'oladh, fàs do chruidh, agus \ 
treuda do chaorach, san fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh a I 
thabhairt duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceann § 
gach sluaigh ; cha bhi fìrionnach no II 
boirionnach neo-thorrach 'nur measg, } 
no measg bhur sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn ualt 1 
gach eucail, agus cha chuir e cit a 'lj 
h-aon air bith do dhroch ghalaraibh 
na h-Eiphit, a's aithne dhuit, ach 
cuiridh e iad orra-san uile ìe 'm fuath- 
ach thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sluagh sin 
uile a bheir an Tighearna do Dhia . 
thairis dhuit ; cha ghabh do shùil 
truas Hu: ni mò a ni thu seirbhis i 
d'an diathaibh, oir bithidh sin 'na Hb8 1 
dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is 
mò na cinnich sin ha mise, cionnus is 
urrainn mise an cur & seilbh ? 

18 Cha bhi eagal ort rompa; ach 
cuimhnichidh tu gu maith ciod a | 
i-inn an Tighearna do Dhia H Pha- ; 
raoh, agus ris na h-Eiphitich uile ; 

19 Na deuchainnean mòra a chunn. 
aic do shùilean, agus na comharan, 
agus na h-iongantais, agus an làmh 
chumhachdach, agus an gairdean : 
sìnte mach, ieis an d'thug an Tigh- , 
earna do Dhia mach thu : mar sin ni | 
an Tighearna do Dhia ris an t-sluagh ì 
uile i-oimh am bhcil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna Ij 
do Dhia an consbeach 'nam measg, |i 
gus am bi iadsan a dh'fhàgar, agus a ) 
dh'fholaicheas iad fèin o d' ghnùis, 1 
air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa ; j 
oir tha 'n Tighearna do Dhia 'nur 
measg, Dia mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tiffhearna do j 
Dhia a mach na cinnich sin iomhad a 
lìon beagain is beagain : cha 'n fheud 
thu an sgrios a dh'aon bheum, air 
eagal gu'm fàs fiadh-bheathaiche na 
macharach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do Dhia t 
iad thairis duit, agus sgriosaidh c iad \ 
ie sgrios mòr, gus an cuirear as doibh. ! 

24 Agus bheir e an rìghre thairis do 1 
d làimh, agus sgriosaldh tu an ainm ! CAIB. VIII. IX. 163 o bhi fuidh nèamh ! cha seas duine 
sam bith a'd' aghaidh, gus an cuir thu 
8js doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dèe lotef- 
idh sibh le teine: cha mhianuaich 
thu 'n t-airgiod no 'n t-òr a ta orra, ni 
mò ghabhas tu e dhuit fèin. air eagal 
gu'n ribear thu leis : oir is gràineil- 
eachd e do'n Tighearna d« Dhia. 

20 Ni mò bheir thu gràineileachd do 
d' thigh, air cagal gu'm bi thu a'd' ni 
mallaichte cosmhuil Hs : dch bheir 
thu fuath iomlan da, agus gabhaidh 
tu grain deth gu tur, oir Cs ni mall- 
aichte e. 

CAIB. VIII. 
"V"A h-àitheantan uile a tha ml ag nich thu an Tighearna do Dhia, air 
choras nachglèidh thu 'àitheantan, 
agus a bhreitheanais, agus a reachd- 
an, a tha mise ag àithneadh dhuit an 
diugh : 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, 
agus a shàsuichear thu, agus a thogas 
tu tighean maithe, agus a chòmh- 
nuicheas tu annta; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar agus 
do chaoraich, agus a mheudaichèar 
t'airgiod agus t'òr agus a mheudaich- 
ear gach ni a ta agad ; 

14 Gum bi an sin do chridhe air a 
thogc*l suas, agus gu'n dìchuimhnich 
thu 'u Tighearna do Dhia, a thug a 
mach thu 4 tìr na h-Eiphit, agus à àithneadh dhuit an diugh, bheir tigh na daorsa; 
sibh an aire gu'n dean sibh iad y a 15 A threòraich thu troimh 'n fhàs. 
c .vi n ?, gu ' m , bl Slbil beò ' a = us fàs ach mhòr aeus uamhasach sin, far an 
sibh llonmhor, agus gu'n tèid sibh a , robh nathraichean loisgeach, agus 
stign, agus gu'n sealbhaich sibh am scorpiona, agus ionada tartmhor. far 
fearann, a mhionnaich an Tighearna , nach robh uisge; a thug a machdhuit 
d ur n-aithnchibh I uisge as a' charraig ailbhinn; 

.2 Agus cuimhmchidh tu an t-slighe 16 A bheathaich thu san fhàsach le 
sin mle air an do threoraich an Tigh- mana, nach b'aithne do d' aithrich- 
J"? a ., d0 Dhia thu rè an dà fhichead ibh, a chum gu'n irioslaicheadh e thu. 
iJfò?^ 80 ^^P'^'Jl 11 d ' a ° us S u ' n dearbhadh e thu, a dhean^ 
Ir.os.achadh, gu d' dhearbhadh, a amh maith dhuit ann ad làithibh 
chum gum biodh fios ciod a fcA'ann deireannach ; 

ad n Ch n idhe ' an , gl , ei -^ ea ^ tu ?aith - i 17 A = us S u ' n abai r thu ann ad 
Cant a^; n ° n £ ch - S\ eidb eadh chriihe, Fhuair mo chumhachd, agus 

i^«r su ! dhmoslaich e thu. agus neart mo làimhe, an saoibhreas so 
thug e ort ocras ihulang, agus bhcath- ; dhomh. 

Hh/^ /- 1116 - 01 ^ ^!^? 3011 , 11 ^ 11111 ? 6 ! 18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tigh- 
^Kf^^moa^thnsdpd'aith- earn do Dhia: oir fi esan a bheir 
n 5 e hlb y a chum » u n tugadh e ort i comas dhuit beartas fhaghail, a chuni 
mh^fn^hf f ad h naC i h ann l - e h - ar , an - a : ° u ' n daingnich e a choimhchèangal a 
iU abhca thaicheardume, ach le:s mhionnaich e do d' aithrichibh, mar 
gach focal a thig a mach à beul an ! air an là ; n diugh. 
/cfAT^ J M A = us tarlaidh, ma dhìchuimh- 

4thado chaitheadh t eudach dhìot ! nicheas tu air chor sambith an Ti-h- 

ìi^^-^STr a ^ h at d0 chos rè an i earna d0 Dhia » a ? u ^ sn-n gluais thu 
^JÌ ^icjiead bhhadhna-sa an dèigh dhiathan eile, agus gu'ndean 

*r,n% e ^ &2 mar an ceud £ a fa, P ear 1 tnu seirbhis doibh, asus gu'n dean 
SPn^/^wV^^ 5 ™ 30 ^ 1011 ^ 3 thu aoradh ^oihh. tha mi a' toirt 
fe^S - f u ^ U11 , ma V ,n a i¥ fianuis ' nur n - a Sbaidh an diugh, guTj 
'n Tighearna do Dhia 'g adsmachd- sgriosar gu tur sibh. 
achadh-sa. 1 ~~ — I 20 Marnacinnich a tha 'n Tighearn 

an T n nP lrn. gl |; d ^ ldh tU Hf heantan a - s ° ri ? 3 roimh bhur ^ nùis - 13 amhull 
lu, J lghear . na d0 Vhe, a chum gu'n sin a thèid asduibhse; a chionn nach 
Fl u i u , s 5 hu lia3hh S b ^ b .agu3gu'mbi;b'àill leibh bhi ùmhal do ghuth an 
Tighearna bhur Dè. 

CAIB. IX. 'eagal-san ort. 

. J 9ì r ^ ha ' n Tighearna do Dhia 'gad 
thabhairt gu fcarann maith, fearann 
shruthan uisgeacha, thobraichean, 
agus dhoimhneachdan a tha 'g èirigh 
suas air feadh ghleann àgus air feadh 
bheann ; 

8 Fearann cruithneachd, agus eòrna, 
agus fhìonainean, agus chraobhan 
ngis,agus phomeranat, fearann oladh 
na craoibh-olaidh, agus meala; 

9 Fearann anns an ith thu aran gnn 
ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sam 
D ii anni fearann aig am bheU a 
chiachan 'han iarunn, agus as a 
bheanntaibh cladhaichear umha 

10 'Nuair a dh'itheas tu agus a 
shasuichear thu, an sin beannaichidh 
tu an Tighearna do Dhia air son an 
fhearainn mhaith a thug e dhuit 

11 Thoir an aire nach dichuiinh- EISD, Israeil: tha thu gu gabhail 
thar Iordan an diugh, gu dol a 
steach a shealbhachadh chinneach a's 
mò agus a's treise na thu fèin, bailt- 
ean mòra agus daingnichte suas gu 
nèamh ; 

2 Sluagh mòr agus àrd, clann nan 
Anacach, a's aithne dhuit, agus «»'» 
cual' thu air a ràdh, Cò is urrainu 
seasamh foimh chlcinn Anaic? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh. gur 
e 'n Tighearna do Dhia an ti a thèid 
thains romhad 'na theine caithteach : 
cuiridh esan as doibh, agus cuiridh e 
sìos iad a'd' fhianuis: mar sin fòg- 
raidh tu mach iad, agus sgriosaidh tu 
iad gu grad. mar a thubhairt aa 
Tighearna riut. 

4 Ka labhair ann ad chridhe, an 164 dèigh do'n Tighearna do Dhia an tilg- 
eadh a mach romhad, ag ràdh. Air 
son m'fhìreantachd fèinthug an Tigh- 
earna steach mi a shealbhachadh an 
fhearainn so; ach air son aingidh- 
eachd nan cinneach sin tha 'n Tigh- 
earna 'g am fògradh a mach o d' 
làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'fhìrcantachd, 
Jio air son ionracais do chridhe, tha 
thu dol a shealbhachadh am fear- 
ainn ; ach air son aingidheachd nan 
cinneach sin tha 'n Tighearna do 
Dhia 'g am fògradh a mach o d' iath- 
air-sa, agus a chum gu'n coimhlion e 
»m focal a mhionnaich an Tighearna 
do t'aithrichibh, Abraham, Isaac, 
agus Iacob. 

6 Tuig uime sin nach ann air son 
t'fhìreantachd-sa a <Aa'n Tighearna 
do Dhia a' toirt duit an fhearainn 
mhaith so Pa shealbhachadh ; oir is 
sluagh rag-mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, na dìchuimhnich 
cionnus a bhrosnaich thu 'n Tigh- 
earna do Bhia gu feirg san fhàsach : 
o'n là san deachaidh tu mach à tìr na 
h-Eiphit, gus an d'thàinig sibh do'n 
àite so, bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearn. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb 
bhrosnaich sibh an Tighearna gu 
feirg, air chor as gu'n robh corruich 
air an Tighearna ribh, a chum bhur 
sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n 
t-sliabh a ghabhail nan clàr chloiche, 
eadhon chlàr a' choimhcheangaii a 
Hnn an Tighearna Hbh, an sin dh'- 
fhan mi san t-sliabh dà fhichead là 
agus dà fhichead oidhche ; cha d'ith 
mi aran, ni mò a dh'òl mi uisge : 

10 Agus thug an Tighearna dhomh 
dà chlar chloiche, sgrìobhta ìe meur 
Dhè ; agus orra bha sgrìobhta i-èir nan 
uile bhriathran a ìabhair an Tigh- 
earna Hbh san t-sliabh, à meadhon 
an teine, ann an là a' chomhchruinn- 
ich. 

11 Agus tharladh, an ceann dhà 
fhichead là agus dhà fhichead 
oidhche, gun d'thug an Tighearna 
dhomhs' an dà chlàr chloiche eadhon 
elàir a' choimhcheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
ilum, Eirich, imich sios gu luath as a 
bo ; oir thruaill do shluagh a thug thu 
mach as an Eiphit iad fe'in ; chlaon 
iad gu grad o'a t-slighe a dh'àithn 
mise dhoibh ; rinn iad dhoibh fèin 
dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, ìabhair an Tigh- 
earna Hum, ag ràdh, Chunnaic mi an 
sluagh so, agus, feuch, is sluagh rag- 
mhuinealach iad. 

14 Leig dhomh, a chum gu'n sgrios 
mi iad, agus gu'n dubh mi mach an 
ainm o bhi fuidh nèamh ; agus ni mi 
dhiotsa cinneach a's cumhachdaiche 
agus a's mò na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinìg 
mi fiuas o'n t-sliabh, agus bha 'n 
sliabh a' losgadh ìe teine : agus bha dà chlàr a' choimhcheangail a*m' dha 
ìàimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, 
bha sibh air peacachadh an aghaidh 
an Tighearna bhur Dè, Hnn sibh 
laogh leaghta dhuibh fèin : bha sibh 
air tionndadh a thaobh gu grad as an 
t-slighe a dh'àithn an Tighearna 
dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus 
thilg mi as mo dhà ìàimh iad, agus 
bhris mi iad fa chomhair bhur sùl. I 

18 Agus thuit mi sìos am fianuis an i 
Tighearna, mar air tùs, da fhichead | 
là agus dà fhichead oidhche; cha j 
d'ith mi aran, ni mò dh'òl mi uisge, j 
air son bhur peacannan uile a pheac- 
aich sibh, ìe olc a dheanamh ann an 
sealladh an Tighearna, 'ga bhrosnach- 
adh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, 
agus na ro-chorruich ìeis an ròbh an 
Tighearnafeargach 'nur n-aghaidh-sa 
chum bhur sgrios.) Ach dh'èisd an 
Tighearna Hum san àm sin mar an 
ceudna. 

20 Agus bha ro-fhearg air an Tigh. i 
earna ri h-Aaron a chum a sgriosj 
agus Hnn mi urnuigh mar an ceudna 
air son Aaroin san àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, 
an laogh a i-inn sibh, agus ìoisg mi e 
ìe teine, agus phronn mi e, agua mheil 
mi gu mìn e. eadhon gus an d'Hnneadh 
mìn e mar dhuslach ; agus thilg mi a 
dhuslach san t-sruth a thàiniganuas 
o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig 
Masah, agus aìg Cibrot-Hataabhah, 
bhrosnaich sibh an Tighearna gu 
feirg. | 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir j 
an Tighearna sibh o Chades-barnea, ! 
ag ràdh, Itachaibh suas, agus sealbh- I 
aichibh am fearann a thug mise j 
dhuibh ; an sin Hnn sibh ceannairc an 1 
aghaidh àithne an Tighearna bhur ' 
Dè, agus cha do chreid sibh e, ni rnò I 
a dh'èisd sibh Fa ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an agh- 
aidh an Tighearn, o*n là a b'aithne 
dhomhsa sibh. 

25 Mar.so thuit mi sìos am fianuis 
an Tighearna dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche, mar a thuit mi sìos 
air tùsf a chionn gu'n dubhairt an 
Tighearna gu'n sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin^'inn mi urnuigh Hs an 
Tighearn, agus thubhairt mi,0 Tliigh- 
earna Dhè, na sgrios do shluagh fèin, 
agus t'oighreachd, a shaor thu trìd do 
mhòrachd, a thug thu mach as an 
Eiphit le làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnich do sheirbhisich, A- 
braham, Isaac, agus Iacob ; na h-amh- 
airc air reasgachd an t-sluaighso, no 
air an aingidheachd, no air am peac- 
adh ; 

28 Air eagal gu'n abair am fearann 
as an d'thug thu mach sinn, Achionn 
nach b'urrainn an Tighearn an toirt a 
steach do'n fhearann a gheall e 
dhoibh, agus a chionn gu'n robh fuath CAIB. x. xr. . ì aige dhoibh, thug e mach ìad g'am | 
marbhadh san fhàsach. 

i\ 29 Gidheadh is iad do shluagh iad, 
agus t'oighreachd, a thug thu rnach le 
d' thrèin heart, agus ìe d' ghairdean SANàm sinthubhairt an Tighearna 
Hum, Snaidh dhuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil Hs na ceud chlàir, 
a agus thig a hìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-sliabh, agus dean dhuit àirc 
a ; fhiodha. 

J 2 Agus sgrìobhaidh mise air na 
clàir na focail a bh'air na ceud chlàir 
a bhris thu, agus cuiridh tu iad san 
àirc. 

: 3 Agus Hnn mi àirc do fhiodh sitim, 
agus shnaidh mi dà chlàr chloiche 
cosmhuil Hs na ceud chlàir, agus 
, chaidh mi suas do'n t-sliabh, agus an 

dà chlàr a'm' iàimh. 
i 4 Agus sgrìobh e air na clàir a i'èir 
! a' cheud sgrìobhaidh, na deich àith- 
, ! eantan, a ìabhair an Tighearna i'ibh 
san t-sliabh, & meadhon an teine, ann 
; an là a'chomhchruinnicli : agus thug 
i an Tighearn iad dhomhsa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig mi 
i nuas o'n t-sliabh, agus chuir mi na 

clàir san àirc a i inn mi, agus an sin 
j tha iad, mar a dh'àithn an Tighearna 
i dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o 
Bherot chloinn Iaacain gu Mosera: 

j an sin fhuair Aaron bàs, agus dh'adh- 
: ìaiceadh e an sin ; agus fhritheil 
, Eleasar a mhac ann an dreuchd an 
! :-sagairt 'ha àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gud- 
i godah, agus o Ghudgodah gu Iotbat, 

1 1 fearann shruthan uisge. 
| 8 San àm sin chuir an Tighearn aìr 
• leth treubh Lebhi, a ghiùlan àirce 
coimhcheangail an Tighearn, a sheas- 
amh anlàthairan Tighearnagufrith- 
ealadh dha, agus a bheannachadh'ha 
j ainm, gus an là'n diugh. 

9 Uime sin cha 'n'eil aig Lebhi 
roinn no oighreachd maille i-'a 
bhràithribh ; is e 'n Tighearn a's 
oighreachd dha, a ièir mar a gheall 

j an Tighearna cìoDhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a 
rèir na ceud ùine, dà fhichead là ag- 
us dà fhichead oidhche, agus dh'èisd 
an Tighearna iium mar an ceudna 
san àm sin, agus cha bu toil ìeis an 
Tighearn thusa a sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 
l'ium, Lirich, imich foimh 'n t-sluagh, 

I a chum gu'n tèid iad a steach, agus 
j gu'n sealbhaich iad am fearann, a 
! mhionnaich mi d'an aithrichibh gu'n 

tugainn doibh. 
| 12 Agus a his, Israeil ciod a tha 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, 
ach eagal an Tighearna do Dhè a bhi 
; ort, gluasad 'ha uile shlighibh, agus a 
ghràdhachadh, agus seirbhis a dhean- 
amh do'n Tighearna do Dhia ìe d' uile 
chridhe, agus ie d' uile anam ; 
13 Aitheantan an Tighearn a | ghleidheadh, agus a reaehdan, a tha \ 
mise ag àithneadh dhuit an diugh air I 
sondoìeas? 

14 Feuch. is leis an Tighearna do ì 
Dhianèamn, agus nèamh nan nèamh, 
an talamh mar an ceudna, agus gach i 
ni a ta ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig an ì 
Tighearn a' d' aithrichibh g'an gràdh- j 
achadh, agus thagh e 'n sliochd'han 
dèigh, eadkon sibhse os ceann gach 
sluaigh, mar air an là'n diugh. 

16 .Timchioll-ghearraibh uime sìn \ 
roimh-chroicionn bhur cridhe, agus 
ha bithibh rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is 
esan Dia nan Dia, agus Tighearna nan 
Tighearna, Dia mòr, cumhachdach, 
agus uamhasach, aig nach 'eil bàigh. 
ii neach seach a che"ile t agus nach 
gabh duais. 

18 Tha e a' cur an gnìomh breith- 
eanais an dìlleachdain agus na ban- 
traich, agus is toigh ieis an coigreach, 
a' toirt dha bìdh agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh ai? 
coigreach; oir bha sibh fèin 'hur 
coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do | 
Dhè ort ; dhasan hi thu seirbhis, agus j 
Hs-san dlùth-leanaidh tu, agus air 
ainm mionnaichidh tu. 

21 Is esan do chliu, agus is esan clo j 
Dhia, a Hnn air do shon na nithe mòr 
agus uamhasach ud, a chunnaic do 
shùilean. 

22 Le tri fichead agus deich anam- 
anna chaidh t'aithriche sìos do'n Ei- 
phit ; agus a his Hnn an Tighearna do 
Dhia thu mar i-eulta hèimh a thacbh 
lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 

AIR an aobhar sin gràdì'aichidh tu 
'n Tighearna do Dhia agus 
gleidhidh tu achùram,a.gut» areachd- 
an, agus a bhreitheanais, agus 'àith- 
eantan a ghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an 
diugh : oir ni 'n labhram i'ur cloinn 
do nach b'aithne, agu9 nach faca 
smachdachadh an Tighearna bhur 
Dè, a mhòrachd. a ìamh chumhachd- 
ach, agus a ghairdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a 
ghnìomharan, a Hnn e ann am 
meadhon na h-Eiphit, H Pharaoh 
righ na h-Eiphit, agus i"a fhearann 
uile; 

4 Agus ciod a Hnn e H armailt nan 
Eiphiteach,i'an eich,agus i-'an carbad- 
aibh ; cionnus a thug e air uisge na i 
mara ruaidhe dol tharta 'nuair a bha j 
iad an tòir oirbh, agus cionnua \ 
a sgrios an Tighearn iad gus an là'n i 
diugh ; 

5 Agus ciod a Hnn e dhuibhse san ! 
fhàsach, gus an d'thàinig sibh do'n 
àite so ; 

6 Agus ciod a Hnn e H Datan agua 
Abiram, mic Eliaib, mhic Beubein t 
cionnus a dh'fhosgail an talamh a 
bheul, agus a shluig e sk.s iad, agus 
an teaghlaichean, agus am bùthan. m DEUTERON OMI. agus a» mhaoin uile &bha 'nan seilbh, 
am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa 
gnlomhara mòra an Tighearn uile, a 
iinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh na 
h-àitheanta sin uile a tha mi ag àith- 
neadh dhuibh air an là'n diugh, a 
chum gu'm bi sibh làidir, agus gu'n 
tèid sibh a stigh agus gu'n sealbhaich 
sibh ara fearann, gus am bheii sibh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur 
làithean anns an fhearann a rahionn- 
aich an Tighearna d'ur n-aithrichibh 
gu'n tugadh e dhoibh e, agus d'an 
sliochd, fearann a tha sruthadh ìe 
bainne agus mìl. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'ara 
bheil thu dol a stigh g'a shealbhach- 
adh, mar fhearann na h-Eiphit, o'n 
d'thàinig sibh a mach, far an robh 
thu cur do shìl, agus g' a uisgeachadh 
le d' chois mar iios ìusan : 

11 Ach am fearann gus am bheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh t's fear- 
ann bheann agus ghleann e : do 
fhrasachd nèimh òlaidh e uisge : 

12 Fearann d'am bheil an Tigh- 
earna do Dhia a' gabhail cùraim : tha 
sùilean an Tighearna do Dhè air a 
ghnàth, o thoiseach na bliadhna eadh- 
on gu deire na bliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas 
sibh gu dùrachdach H m' àithean- 
taibhs', a tha mi ag àithneadh dhuibh 
air an là'n diugh, an Tighearna bhur 
Dia a gliràdhachadh, agus seirbhis a 
dheanamh dha ìe'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anara ; 

14 Gu'n toir mise dhuibh uisge bhur 
fearainn 'na àm ièin, an ceud uisge, 
agus an t-uisge deireannach, agus 
cruinnichidh tu stigh t'arbhar, agus 
t'fhìon, agus t'oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhach- 
air do d' sprèidh, agus ithidh tu, agus 
sàsaichear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, 
air eagal gu meallar bhur cridhe, ag- 
us gu'n claon sibh a leth-taobh, agus 
gu'n dean sibh seirbhis do dhiathaibh 
eile, agus gu'n dean sibh aoradh 
dhoibh ; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 
'nur n-aghaidh, agus gu'n druid e suas 
nèamh, air chor as nach bi uisge sam 
bith ann, agus nach toir am fearann 
a thoradh uaith, agus gu'n sgriosar 
gu grad sibh as an f hearann mhaith a 
tha 'n Tighearn a' tabhairt duibh. 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad 
so mo bhriathra 'nur cridhe, agus 
'nur n-anam, agus ceanglaidh sibh 
iad mar chomharadh air bhur làimh ; 
agus bithidh iad mar eudanain eadar 
bnur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur 
doinn.a' labhairt orra 'nuair ashuidh- 
c ; as tu a'd' thigh, agus an uair a dh'- 
.micheas tu air an t'slighe, agus an 

lair a luidheas tu sìos, agus an uair 
a dh'èireaa tu suas. 20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ur- 
sainnean doruis do thighe, agus air 
do gheataibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean 
lìonmhor, agus làithean bhur cloinne, 
san fhearann a mhionnaich an Tigh- 
earna d'ur n-aithrichibh a thoirt 
doibh, mar iàithean nèimh air an 
talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùr- 
achdach na h-àitheantan souile &,tha 
mise ag àithneadh dhuibh a dhean- 
amh, an Tighearnabhur Diaaghràdh- 
achadh, gluasad 'na uile shlighibh, 
agus dlùth-ieantuinn Hs ; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a 
mach na cinnich sin uile roimhibh, 
agus sealbhaichidh sibh cinnich a's 
mò agus a's cumhachdaiche na sibh 
fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn bhur 
cos, is leibhse : o'n fhàsach agus Leba- 
non, o'n amhainn, an amhainn Eu- 
phrates, eadhon gus an fhairge a's 
faide mach, bithidh bhur crìoch. 

25 Cha seas duine 'nur n-aghaidh : 
air gach fearann air an saltair sibh, 
cuiridh an Tighearna bhur Dia eagal 
agus geilt-chrith roimhibh areirmar 
a thubhairt e Hbh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comh- 
air air an là'n diugh beannachadh 
agus mallachadh ; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèill 
a dh'àitheantaibh an Tighearna 
bhur Dè, a tha mi ag àithneadh dhuibh 
air an là'n diugh ; 

28 Agus mailachadh, mur toir sibh 
gèill a dh'àitheantaibh an Tighearna 
bhur Dè, ach gu'n claon sibh o'n 
t-slighe a tha mi agàithneadh dhuibh 
an diugh, a dhol an dèigh dhiathan 
eile, nach b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'n 
fhearann d'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadh, gu'n cuir thu am 
beannachadh air sliabh Gheridsim, 
agus am mallachadh air sliabh E- 
bail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do 
Iordan, leth H slighe dol fuidhe na 
grèine, ann an tìr nan Canaanach, a 
tha 'g àiteachadh a' chòmhnaird fa 
chomhair Ghilgail, làimh H chòmh- 
nardaibh Mhoreh? 

31 Oir thèid sibh thar Iordan, a dhol 
a stigh a shealbhachadhan fhearainn 
a tha 'n Tighearna bhur Dia a' tabh- 
airt duibh, agus sealbhaichidh sibh e, 
agus gabhaidh sibh còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uilc agus na breith- 
eanais, a tha mi cur roimhibh air an AU. 

TS iad sona reachdan agus nabreith- 
eanais a bheir sibhse fa'near gu'n 
dean sibh san fhearann a tha 'n Tigh- 
earna, Dia t'aithriche, a' toirt duit g'a 
shealbhachadh, uile ìàithean bhur 
beatha air an talamh. 
2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteach- CAIB. XII* 167 an uile anns an d'Hnn na cinnich a 
shealbhaicheas sibh seirbhis cl'an 
diathaibh, air na beanntaibh àrda, 
agus air na cnocaibh, agus fuidh gach 
craoibh ghlàis. 

8 Agus leagaidh sibh sìos an altair- 
ean, agus brisidh sibh an carraighean, 
agus loisgidh sibh an doireachan le 
teine, agus gearraidh sibh sìos 
dealbhan snaidhte an dèe, agus 
sgriosaidh sibh an ainra a mach as 
an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin Hs an 
Tighearna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a 
l-òghnaicheas an Tighearna bhur Dia 
as bhur treubhaibh uile, chum 'ainm 
achur an sin, eadhon a dh'ionnsuidh 
'àite-còmhnuidh-san iarraidh sibh ag- 
us gu sin thig thu. 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur tabh- 
artais-loisgte, agus bhur n-iobaivtean, 
agus bhurdeachamh, agus tabhartais- 
thogta bhur làimhe, agus bhur bòid- 
ean, agus bhur saor-thabhartais, agus 
ceud-ghin bhur cruidh agus bliur 
caorach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair 
an Tighearna bhur Dè, agus ni sibh 
gairdeachas anns gach ni ris an cuir 
sibh bhur làmh, sibh fèin agus bhur 
teaghlaichean, anns an do bheannaich 
an Tighearna do Dhia thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile 
nithe a tha sinn a' deanamh an so an 
diugh, gach duine an ni a tha ceart 
'na shùilibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a 
dh'ionnauidh na foise, agus a dh'ioun- 
suidh na h-oighreachd tha 'n Tigh- 
earna bhur Dia a' tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar 
Iordan, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh san fhearann a bheir an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh Fa shealbh- 
achadh, agus an uair a bheir e fois 
dhuibh o'r naimhdibh uile mu'n cuairt , 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh gu 
tèaruinte. 

11 An sin bithidh àit ann a thaghas 
an Tighearna bhur Dia, a thoirt air 
'ainm còmhnuidh a ghabhail ann : gu 
sin bheir sibh na h-uile nithe a tha 
mise ag àithneadh dhuibh ; bhur 
tabhartais-loisgte, agus bhur n-ìo- 
bairte, bhur deachamh, agus tabhart- 
ais-thogta bhur làimhe, agus taghadh 
bhur bòidean uile a bhòidicheas sibh 
do'n Tighearn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an 
làthair an Tighearna bhur Dè, sibh 
fèin, agus bhur mic, agus bhur nigh- 
eanan, agusbhur n-òglaich, agus bhur 
banoglaich, agus an Lebhitheach a 
tha 'n taobh a stigh d'ur geataibh ; do 
bhrìgh nach 'eil roinn no oighreachd 
aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach 
ìobair thu t'ìobairtean-loisgte anns 
gach àit a chi thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an 
Tighearn as aon do d' threubhaibh, 
an sin iobraidh tu tìobairtean- lolsgte, agus an sin ni thu na h-ullo 
nithe a tha mise ag àithneadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agus itheadh a'd' gheat- 
aibh uile, ge b'e ni air am bheil miann 
aig t'anam, a rèir beannachaidh an 
Tighearna do Dhè a thug e dhuit : 
feudaidh an neòghlan agus an glan 
itheadh dhetb : mar do'n bhoc-earba, 
agus do'n fh'adh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an 
fhuil ; air an talamh dòirtidh sibh i 
mar uisge. 

17 Cha 'n fheud thu deachamh 
t'arbhair itheadh an taobh a stighdo 
d' gheataibh, no t'fhìona, no t'olaidh, 
no ceud-ghin do chruidh no do chaor- 
ach, no h-aon air bith do d' bhòidibh 
a bhòidicheas tu, no do shaor-thabh- 
artais, no tabhartais-thogta do 
làimhe : 

18 Ach an làthair an Tighearna do 
Dhè ithidh tu iad anns an àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia, thu 
fèin, agus do mhac, agus do nigh. 
ean, agus t'òglach, agus do bhanog. 
lach, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh : agus 
ni thu gairdeachas an làthair an 
Tighearna do Dhè anns gach ni iis 
an cuir thu do iàmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach 
treig thu an Lebhitheach am feadh 
is beò thu air t'fhearann. 

20 'Kuair a leudaicheas an Tigh- 
earna do Dhia do chrìoch, mar a 

! gheall e dhuit, agus a their thu, Ith- 
i idhmifeoil.(achionngubheil t'anair. 

a' miannachadh feoil itheadh,) a i'èir 
] uile mhiann t'anama feudaidh tu feoil 

itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an 
Tighearna do Dhia a chur 'ainme an 
sin, ro-fhada uait ; an sin marbhaidh 
tu do d'bhuar, agus do d' threud, a 
thug an Tighearna dhuit, mar a 
dh'àithn mise dhuit, agus ithidh tu an 
taobh a stigh do d' gheataibh gach ni 
is miannach ìe t'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an 
ruadh-bhoc, agus am fìadh, mar sin 
ithidh tu e : ithidh an neòghlan agus 
an glan deth air an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach 
ith thu 'n fhuil: oir is i 'n fhuil a' 
bheatha; agus cha 'n fheud thu a' 
bheatha itheadh maille iis an fheoil. 

24 Cha'n ith thui; air an talamh 
dòirtidh tu i raar uisge. 

2ì Cha 'n ith thu i, chum gu'n èirich 
gu maith dhuit, agus do d' chloinn 
a'd' dhèigh, 'nuair a ni thu an ni a ta 
ceart ann an sùilibh an Tighearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, agus do bhòid- 
ean, agus thèid thu do'n àit a thaghas 
an Tighearn. 

27 Agus ìobraidh tu t'ìobairtean^ 
loisgte, an fheoil agus an fhuil, air 
altair an Tighearna do Dhè; agus 
dòirtear a mach fuil t'ìobairtean air 
altair an Tighearna do Dhè, agua 
ithidh tu'n fheoil. 168 DEUTERONOMl. 28 Thoir an aire, agus èisd i-is na 
briathraibh sin nile a tha mi ag àith- 
neadh dhuit, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit fèin. agus do d' chloinn 
a'd' dhèigh gu bràth, an uair a ni thu 
an ni a tha maith agus ceart ann an 
sùilibh an Tighearna do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna 
do Dhia as na cinnich romhad, a tha 
thu dol a steach an sud a chum an 
sealbhachadh. agus a thig thu 'nan 
àite, agus a ghabhas tu còmhnuidh 
'nam fearann ; 

30 Thoir an aire dhuit fèin nach 
ribear thu ie'n leantuinn, an dèigh 
dhoibh bhi air an sgrios as do làth- 
air, agus nach fiosraich thu mu thim- 
chioll an dèe, ag ràdh, Cionnus a 
rinn na cinnich sin seirbhis d'an 
diathaibh? ni mise mar sin mar 
an ceudna, 

31 Cha dean thusa mar sin ìis an 
Tighearna do Dhia.- oir gach gràin- 
eileachd do'n Tighearn a's fuathach 
ieis, rinn iadsan d'an diathaibh ; oir 
eadhon am mic agus an nigheana 
ìoisg iad san teine d'an diathaibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean 
sibh e : cha chuir thu iis, ni mò bheir 
thu ni sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 

MA dh'èireas suas 'nuv measg fàidh, 
no fear a chi aisling, agus gu'n 
toir e dhuit comharadh no iongantas, 

2 Agus gu'n tig an comharadh no'n 
t-ìongantasgucrìch, air an do iabhair 
e Hut, ag ràdh, Rachamaid an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhuit, 
agus deanamaid seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thu ri briathr&ibh an 
fhàidh sin, no ris an fhear sin a chi 
aisling : oir tha 'n Tighearna bhur 
Dia -'gur dearbhadh, a dh'fheuchainn 
am bheil sibh a' gràdhachadh an 
Tighearna bhur Dè le'r n-uile chridhe, 
agus ìe'r n-uile anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Dè 
ghiaisidh sibh, agus bithidh 'eagal-san 
oirbh, agus gleidhidh sibh jUthean- 
tan, agus èisclidh sibh r'a ghuth, agus 
ili sibh seirbhis da, agus dlùih-lean- 
aidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am 
fear sin a chi aisling, gu bàs ; a chionn 
gu'n do ìabhair e chum sibhse chur 
air seacharan o'n Tighearna bhur 
Dia, a thug a mach sibh a tìr na 
h-Eiphit, agus a dh'fhuasgail sibh 
& tigh na daorsa, chum t'iomain a 
inach as an t-slighe anns an d'àithn 
an Tighearnado Dhiadhuit imeachd; 
mar sin cuiridh tu air falbh an t-olc 
as do mheadhon. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac 
do mhàthar, no do mhac fèin, no do 
nighean, no bean-phòsda t'uchd, no 
do charaid, a tha dhuit mar t'anam, 
impidh ort ann an uaigneas, ag ràdh, 
Rachamaid agus deanamaid scirbhis 
do dhiathaibh cile, nach b'aithne 
dhuit fèin, no do t'aithrichibh ; 

7 JHadhon do dhìathaibh nan cinn- each a tha mu'n cuairt oirbh, am fagus 
duit, no fada uait,o'n dara ceann do'n 
talamh eadhon gus an ceann eile do'n 
talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu ìeis, ni mò a 
dh'èisdeas tu ris ; ni mò aghabhas do 
shùil truas f is, ni mò a chaomhnas no 
cheileas tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu 
bàs e ; bithidh do ìàmh fèin an tùs air 
g'a mharbhadh, agus an dèigh sin 
làmh an t-sluaigh uile. 

10 Agus clachaidh tu e ie clachaibh, 
a chum gu'm bàsaich e; a chionn gu'n 
d'iarr e do tharruing o'n Tighearna 
do Dhia, a thug a mach thu à tìr na 
h-Eiphit, & tigh na daorsa. 

11 Agus cluinnidh Israel uile, agua 
bithidh eagal orra, agus chadeaniad 
ni's mò a ìeithid so do ghnìomh ain- 
gidh 'nur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann ah aon 
do d'bhailtibh, a thug an Tighearna 
do Dhia dhuit gu còmhnuidh a ghabh- 
ail ann, neach air bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann 
Bheliail, a mach as bhur measg, agus 
bhuairiadluchd-àiteachaidhambaile, 
ag ràdh, Rachamaid agus deanamaid 
seirbhis do dhiathaibh eile, nach 
b'aithne dhuibh ; 

14 An sin fiosraichidh tu agus 
rannsaichidh tu, agus feòraichidh tu 
gu dùrachdach; agus, feuch, ma't 
fìrinn e, agus gu'm bheìl a* chùis 
dearbhte, gun do f inneadh a' ghràin 
eilcachd sin 'nur measg ; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd- 
àiteachaidh a' bhaile sin ie faobhar 
a' chlaidheimh, 'ga sgrios gu tur, agus 
gach ni a ta ann, agus a sprèidh, ie 
faobhar a' chlaidheimh. 

16 Agus cruinnichidh tu a chreach 
uile gu meadhon a shraide, agus 
ìoisgidh tu ie teine am baile, agus a 
chreach uile gu n-iomlan, air son an 
Tighearna do Dhè: agus bithidh e 
'na thòrr a chaoidh ; cha togar suas e 
ni's mò. 

17 Agus cha lean i-i d' làimh-sa a 
bheag do'n ni mhallaichte ; a chura 
gu'm pill an Tighearn o ìasair 'f heirge, 
agus gu nochd e tròcaiv dhuit, agus 
gu'n dean e iochd riut, agus gu'n tcir 
e ort fàs lìonmhor, mara.mhionnaich 
e do t'aithrichibh ; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu i-i guth an 
Tighearna do Dhè, a ghleidheadh 
'àitheantan uile a tha mi agàithneadh 
dhuit an diugh, a dheanamh «n ni « 
ta ceart ann an sùilibh an Tighearna 
do Dhè. 

CAIB. XIV. 
JS sibhse clann an Tighearna bhur 
•* Dè : cha ghearr sibh sibh fèin, ni 
mò a ni sibh lomadh air bith eadar 
bhur sùilean air son mairbh : 

2 Oir i3 sluagh naomha thu do'n 
Tighearna do Dhia, agus tliagh an 
Tighearn thu gu bhi a'd' shluagh sòn- 
raichte dha fèin, thar gach uile 
chinneach a tha air aghaidh na 
talmhainn. CAIB. 3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam 
bith. 

4 Is iad so na beathaichean a 
dh'ithcas sibh : an damh, a' chaora, 
agus a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, 
agus an dathais, agus a' ghabhar 
fhiadhaich, agus an t-earr-gheal, agus 
an damh nadhaich, agus an 
somer. 

6 Agus gach beathach a i-oinneas an 
ionga, agus a sgoilteas sgoltadh an dà 
ionga, agus a chnàmhas a' chìr am 
measg nan ainmhidhean, sin ithidh 
sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh 
dhiubhsan a chnàmhas a' chir, no 
dhiubhsan a roinneas an iongasgoilte, 
mar an càmhal, agus à' mhaigheach, 
agus an coinean ; oir cnàmhaidh iad 
a' chìr, ach cha roinn iad an ionga : 
neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ged a 
roinn i 'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, 
tka i neòghlan dhuibh : d'am i'eoil cha 
'n ith sibh, agus ir'an- cairbh cha 
bhean sibh. 

9 Iad so ithidh sibh dhiubhsan uile 
a ta sna h-uisgeachaibh : gach ni air 
ani bheil itean agus lannan, ithidh 
sibh ; 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean 
agus lannan, cha'n ith sibh : tha e 
neòghlan dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan do nach ith 
sibh : an iolair, agus an cnàirnh- 
bhristeach, agus an iolar-uisge, 

13 Agus an croman-gabhlach, agus 
an clamhan, agus am faug a rèir a 
ghnè, 

14 Agus gach fitheach a i-èir a 
ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus 
an t-seabhag-oidhche, agus a'chuach, 
agus an t-seabhag a ièir a gnè, 

16 Agus a' chailleach-oidhche 
bheag, agus a' chailleach-oidhche 
mhòr, agus an eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair 
fhionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' 
chorra-ghlas a rèir a gnè, agus an 
t-adharcan-luachrach,agus an iaìtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a 
dh'itealaicheas, neòghlan dhuibh : 
cha'n ithear iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a 
bhàsaicheas dheth fèin: bbeir thu c 
do'n choigreach a tha 'n taobh a stigli 
do d' gheataibh, chum gu'n ith se e, 
no reic e Hs an eilthireach : oir ìs 
sluagh naomha thu do'n Tighearna 
do Dlria. Cha bhruich thu meann ann 
am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad gu ceart 
deachamh uile chinnis do shìl, a bheir 
am fearann uaith o bhliadhna gu 
bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an 
Tighearna do Dhè, san àit a thaghas 
e chum 'ainm a Ghur an sin. deach- amh t'arbhair.t'fhìona, agust'olaldh, 
agus ceud-ghin do chruidh. agus do 
chaorach ; a chum gu fòghlum thu 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort 
a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro- j 
fhada dhuit, air chor as nach urrainn ! 
thu a ghiùlan, a chionn an t-àite bhì i 
fada uait, a thaghas an Tighearna do ; 
Dhia a chur 'ainme an sin, an uair a ! 
bheannaicheas an Tighearna do Dhia ! 
thu ; ~ I 

25 An sin ni thu airgiod deth % agus I 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' j 
iàimh, agus thèid thu chum an àit a j 
thaghas an Tighearnado Dhia: 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin ! 
air son gach ni a mhiannaicheas 
t'anam, air son buair, no air son 
chaorach, no air son fìona, no air son 
dibhe làidir, no air son gach ni a 
mhiannaicheas t'anam: agus itlùdh 
tu an sin an làthair an Tighearna do 
Dhè, agus ni thu gairdeachas thu 
fèin, agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha "n 
taobh a stigh do d' gheataibh, cha 
trèig thu e : oir cha 'n'eil roinn no j 
oighreachd aige maille riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir 1 
thu mach uile dheachamh do chinn- 
is air a' bhliadhna sin fèin, agus 
taisgidh tu suas e an taobh a stigh do 
d' gheataibh: 

29 Agus thig an Lebhitheach, (a 
chionn nach 'eil roinn no oighreachd 
aige maille Hut,) agus an coigreach, 
agus an dìlleachdan. agus a' bhan- 
trach. a tha 'n taobn a stigh do d* 
gheataibh, agus ithidh iad, agus sàs- 
uichear iad ; a chum gu'm beannaich 
an Tighearna do Dhia thu ann an 
uile oibribh do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 

AN ccann gach seachd bliadhna ni 
thu fuasgladh. 

2 Agus is e so modh an fhuasglaidh : 
Gach fear fiacha a bheir ni sam bith 
air iasachd d'a choimhearsnach, 
fuasglaidh se * cha'n iarr e air ais e 
o 'choimhearsnach, no o'bhràthair, a 
chionn gu'n goirear fuasgladh an 1 
Tighearna dheth. 

3 eilthireach feudaidh tu Marr- 
aidh air ais ; ach an ni a's leat fèin a 
ta aig do bhràthair, fuasglaidh do 
ìàmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach bi 
uireasbhuidheach sam bith 'nur 
measg: oir beannaichidh an Tigh- 
earna gu mòr thu san fhearann a tha 
'n Tighearna do Dhia a' toirt dhuit 
mar oighreachd, i-'a shealbhach- 
adh : 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna dc 
Dhè, a thoirt an aire gu'n dean thu 
na h-àitheantan so nile a tha mi 
'g àithneadh dhuit air an là'n diugh. 

G Cir beannaichidh an Tighearno 
do Dhia thu, mar a gheall e dhuit : 
j agus bheirthu air iasachd do mhòran 
chinneach. ach cha ghabh thu air DEUTERONOMI. iasachd ; agus bithidh uachdaranachd 
agad air mòran chinneach, ach cha 
bhi uachdaranachd aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios 'nur measg duine bochd, 
aon do d' bhràithribh, an taobh a 
stigh aoin do d' gheataibh, ann ad 
fhearann a tha 'n Tighearna do Dhia 
a' tabhairt duit, cha chruaidhich thu 
do chridhe, ni mò a dhruideas tu do 
Ìàmh o d' bhràthair bochd ; 

8 Ach fosglaidh tu doiàmh gu fars- 
aing dha, agus gu cinnteach bheir 
thu air iasachd dha ni's leòr air son 
'fheuma, do'n ni a tha dh'easbhuidh 
air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' 
chridhe aingidh, ag ràdh, Tha 'n 
t-seachdamh bliadhna, bliadhna an 
fhuasglaidh, am fagus ; agus gu'm bi 
do shùil olc an aghaidh do bhràthar 
bhochd, agus nach toir thu bheag dha, 
agus gu'n glaodh e ris an Tighearn 
a't' aghaidh, agus gu'm bi e 'iia 
pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus 
cha bhi doilgheas air do chridhe 
'nuair a bheir thu dha ; a chionn air 
6on an ni so gu'm beannaich an 
Tighearna do Dhia thu a't' oibribh 
uile, agus anns gach ni Hs an cuir thu 
do iàmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd : uime sin thami 'gàithneadh 
dhuit, agràdh, Posglaidh tu do iàmh 
gu farsaing do d' bhràthair, do d' 
bhochd, agus do d' uireasbhuidheach 
a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear Hut do bhràthair 
Eabhruidheach, no Ban-Eabhruidh- 
each, agus gu'n dean e seirbhi3 dhuit 
sè bliadhna ; an sin anns an t-seachd- 
àmh bliadhna leigidh tu ieis dol saor 
uait. 

13 Agus an uair a chuìreas tu e 
mach saor uaifc, cha chuir thu air 
falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do 
threud, agus à t'urlar, agus à t' fhìon- 
amar; as na nithibh sin ìeis an do 
bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu fèin a'd' thràill ann an tìr na h- 
Eiphit ; agus shaor an Tighearna do 
Dhla thu : uime sin tka mi ag àìth- 
neadh so dhuit an diugh. 

16 Ach matheir e Hut, Cha'n fhalbh 
mi uait; (a chionn gur toigh ieis thu 
agus do thigh, do bhrìgh gu bheil e 
gu maith agad ;) 

17 An sin gabhaidh tu minidh, ag- 
us cuiridh tu troimh a chluais e anns 
an dorus, agus bithidh e 'na sheirbh- 
iseach dhuit gu bràth : agus mar an 
ceudna ii d' bhanoglaich ni thu mar 
sln. 

18 Na measar e cruaidh ieat, an 
uair a chuireas tu uait saor e ; oir bha 
8 dà uair co mhaith dhuitse H seìrbh- 
iseach *uarasdail, le seirbhis a dhean- 
amh dnuit sè bliadhna: agus beann- 
aichidh an Tighearna do Dhla thu 
anns gach ni a M thu. 19 Gach ceud-ghin firionn a bheir- 
ear am measg do chruidh, agus am 
measg do threud, naomhaichidh tu 
do'n Tighearna do Dhia : cha dean 
thu obair sam bith ie ceud-ghin do 
bhoin, ni mò a lomas tu ceud-ghin do 
chaorach. 

20 Am fianuis an Tighearna do 
Dhè ithidh tu e o bhliadhna gu bliadh- 
na, san ionad a thaghas an Tighearn> 
thu fèin agus do theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith 
ann, crùbaiche, no doille, no droch 
ghaoid sam bith, cha 'n ìobair thu e 
do'n Tighearna do Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh 
ithidh tu e ; ithidh an glan agus an 
neòghlan comh-ionnan deth, mardo'n 
ruadh-bhoc, agus mar do'n fhiadh. 

23 A mhàin 'fhuii cha 'n ith thu : 
air an talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh 
tu a' chàisg do'n Tighearna do 
Dhia: oir sa' mhìos Abib thug an 
Tighearna do Dhia thu mach as an 
Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg 
do'n Tighearna do Dhia, do'n treud 
agus do'n bhuar, san ionad a thaghas 
an Tighearna chum 'ainm a chur an 
sin. 

3 Cha'n ith thu aran goirtichte sam 
bith ieatha : seachd làithean ithidh tu 
aran neo-ghoirtichte ieatha, eadhon 
aran àmhghair ; (oir ie cabhaig thàin- 
ig thu mach à tìr na h-Eiphit;) a 
chum gu cuimhnich thu 'n là air an 
d'thàinig thu mach à tìr na h-Eiphit, 
uile iàithean do bheatha. 

4 Agus cha 'n fhaicear agad ar< 
goirtichte a'd' chrìochaibh uile rè 
sheachd iàithean : ni mò a mhaireas 
a bheag do'n fheoil a' dh'ìobras tu air 
feasgar sa' cheud là, rè na h-oidhche 
gu madùinn. " * 

5 Cha 'n fheud thu a' chàisg io- 
bradh an taobh a stigh aoin air bith 
do d' gheataibh, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme ann, an 
sin ìobraidh tu a' chàisg aìr feasgar, 
aig dol fuidhe na grèine, san àm an 
d'thàinig thu mach as an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i san 
àit a thaghas an Tighearna do Dhia : 
agus pillidh tu sa' mhaduinn, agus 
thèid thu do d' bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidh tu aran gun 
ghoirteachadh; agus air an t-seachd- 
amh là bithidh àrd chomhchruinn- 
each do'n Tighearna do Dhia : cha 
dean thu obair sam bith air. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu 
dhuit fèin : o'n àm san tòisich thu air 
a' chorran a chur san arbhar, tòisich. 
idh tu air na seachd seachduinean 
àireamh. 

10 A?us cumaidh tu fèill nan 
seachduin do'n Tighearna do Dhia, te 
tiodhlac saor-thoil thabhartais do 
iàimhe, a bheir thu seachad a ièir mar CAIB. 

'% bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu. 

11 Agus hi thu gairdeachas an 
làthair an Tighearna do Dhè, thu 
fèin, agus do mhac, agus do nighean 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, 
agus an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibh, agus an coig- 
reach, agus an dìlleachdan, agus a' 
bhantrach, a iha 'hur measg, san 
ionad a thagh an Tigheama do Dhia 
a chur 'ainme ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu'n 
robh thu fèin a'd' thràill san Eiphit : 
agus coimhididh tu, agus hi thu na 
reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill nam pàilliun 
Beachd làithean an dèigh dhuit 
t'arbhar a chruinneachadh a stigh, 
agus t'fhìon. 

U Agus ni thu gairdeachas a'd' 
fhèill, thu fèin, agus do mhac, agus 
do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach, ag- 
usancoigreach, agus an dìlleachdan, 
agus a' bhantrach, a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cumaidh tu fèill 
araidh do'n Tighearna do Dhia, san 
ionad a thaghas anTighearn : a chionn 
gu'mbeannaich an Tighearna do Dhia 
thu a'd' chinneas uile, agus ann an 
oibribh do iàmh uile ; uime sin hi 
thu gu deimhin gairdeachas. 

16 Tri uairean sa' bhliadhna tais- 
beinear t'fhirionnaich uile an làthair 
an Tighearna do Dhè, san ionad a 
thaghas e ; ann am fèill an arain heo- 
ghoirtichte, agus ann am fèill nan 
seachduin, agus ann am fèill nam 
pàilliun : agus cha taisbeinear iad an 
làthair an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is 
urrainn e, a fèir beannachaidh an 
Tighearna do Dhè, a.thug e dhuit. 

18 Breitheamhnàn,agus uachdarain 
hi thu dhuit fèinan taobh a stigh do 
d' gheataibh uile, a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhait, air feadh do 
threubh : agus bhefr iad breth air an 
t-sluagh ie ceart bhreitheanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiar- 
adh ; cha bhi bàigh agad fi neach 
seach a chèile, ni mò a ghabhas tu 
tiodhlac : oir dallaidh an tiodhlac 
sùile nan daoine glic, agus fiaraidh e 
bfiathra nan ionracan. 

20 An ni sin a ta uilè-cheart lean- 
aidh tu, a chum gu'm bi thu beò, agus 
gu'n sealbhaich thu 'm fearann a 
tha an Tighearna do Dhia a' tabhairt 
dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin 
doire chraobhan sam bith làimh ii 
idtair an Tighearna do Dhè, a ni thu 
dhuit fèin. 

22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit 
fèin dealbh satn, bith, ni a's fuathach 
teis an Tighearna do Dhia. 

CAIB. XVII. 

CHA'n ìobair thu do'n Tighearna 
do Dhia tarbh, no caora, anns 
ftm bhcil gaoid, no mi-mhaise sam XVII. 171 

bith : oir ìs gràineileachd sin do'r. 
Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'hur measg, an 
taobh a stigh aoin do d' gheataibh a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
fear no bean a finn aingidheachd ann 
an sùilibh an Tighearna do Dhè, ie 
'choimhcheangal a bhriseadh. 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu'n 
d'finn e seirbhis do dhiathaibh eile, 
agus gu'n d'finn eaoradh dhoibh,aon 
chuid do'n ghrèin, no do'n ghealaich, 
no do uile armailt nèimh, nach d 
àithn mise ; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, ! 
agus gu'n cuala tu e, agus gu'n do j 
fannsaich thu gu maith, agus, feuch, I 
gvr fìor e, agu3 gu bheil a' chùis j 
deirbhte, gu'n do finneadh a' ghràin- ; 
eileachd sin ann an Israel ; 

5 An sin bheir thu mach am fear 
sin no a' bhean sin, a finn an ni aing- ! 
idh sin, chum do gheatachan, eadhon j 
am fear sin no a' bhean sin, agua 
clachaidh tuiad le clachaibh gus am j 
bàsaich iad. 

6 Aig beul da fhianuis, no thri i 
fhianuisean, cuireargu bàs esan a tha j 
toillteanach air bàs : cha chuirear gu I 
bàs e aig beul aon fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean 
air an toiseach, g'a chur gubàs ; agus I 
'ha dhèigh sin làmhan an t-sluaigh I 
uile.- mar sin cuiridh tu 'n t-olc air ! 
falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro- 
chruaidh ort ann am breitheanas, I 
eadar fuil agus fuil, eadar breth agus 
breth, agus eadar buille agus buille, j 
eadhon cùisean conspoid an taobh a 
stigh do d' gheataibh ; an sin èiridh j 
tu, agus thèid thu suas do'n ionad a i 
thàghas an Tighearna do Dhia : 

9 Agus "thig thu chum nan sagart ! 
nan Lebhitheach, agus a chum a' j 
bhreitheimh a bhios anns na làithibh 
sin, agus fiosraichidh tu ; agus nochd- 
aidh iad dhuit focal a' bhreitheanais : ! 

10 Agus ni thu a fèir na breithe 
a nochdas muinntir an àite sin (a 
thaghas an Tighearna) dhuit, agus 
bheir thu 'n aire gu'n dean thu a fèir 
gach ni a theagaisgeas iad duit : 

11 A fèir breth an lagha a theag- 
aisgeas iad duit, agus a fèir a' bhreith- 
eanais a dh'innseas iad duit, ni thu : 
cha chlaon thu o'n bhreth a h^chdas 
iad duit, a chum na làimhe dòise no 
na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a hi gu h-ann- j 
dàna, agus nach èisd fis an t-sagart, a 1 
sheasas gu frithealadh an sin an làth- j 
air an Tighearna do Dhè, no fis a* 
bhreitheamh, bàsaichidh eadhon an ' 
duine sin, agus cuiridh tu 'n t-olc air 
falbh o Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluagh uile f 
agus bithidh eagal orra, agus cha 
dean iad gu h-anndàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig thu chum an 
fhearainn a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuit,agus a shealbhaicheas tu 
e, agus a ghabhas tu còmhuuidli ann. m DEUTERONOMI. agus a thcir thu, Cuiridh mi righ os 
mo cheann, mar na cinnich uile a ta 
mu'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu air gach aon chor 
esan 'na Hgh os dochcann athaghas 
an Tighearna do Dhia ; aon omheasg 
do bhràithre cuiridh tu 'ha Hgh os do 
cheann : cha 'n fheud thu coigreach 
a chur os do cheann, nach 'eil 'ùa 
bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìon- 
tnhoireachd dha fèin, ni mò a bheir e 
air an t-sluagh pilltinn do'n Eiphit,a 
chum gu'n cuir e eich an lìonmhoir- 
eachd : do bhrlgh gu'n dubhairt an 
'f ighearna Hbh, Cha phill sibh à so a 
aiach ni's mò air an t-slighe sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lion- 
mhoireachd dha fèin, a chum nach 

j daon a chridhe air falbh ; ni mò a 
' mheudaicheas e gu mòr dha fèin air- 
j giod agus òr. 

i 18 Agus an uair a shuidheas e air 
j righ-chaithir a i'ioghachd, an sin ath- 
sgrìobhaidh e dha fèin an lagh so ann 
I an leabhar, as an leabhar sin a tha 'n 
1 làthair nan sagart nan Lebhith- 
I each. 

i 19 Agus bithidh e aige, agus leugh- 
! aidh e ann uile ìàithean a bheatha ; 
chum gu fòghlum e eagal an Tigh- 
earn a Dhè a bhi air, uile bhriathran 
an lagha so a ghleidheadh, agus na 
reachdan so, chum an deanamh: 

20 A chum nach bi 'chridhe air a 
thogail suas os ceann a bhràithrean, 
ìgus nach claon e o'n àithne chum na 
.àimhe dcise no na làimhe cltthe ; air 
chor as gu'm buanaich e a làithean 
'ha Hoghachd, e fèin agus a chlann 
am meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 
pHA bhì aig na sagartaibh na Le- 
Ij bhithich, eadhon uile thrèibh 
Lcbhi, roinn sam bith no oighreachd 
maille H h-Israel : ithidh iad tabhart- 
ais an Tighearn a bheirear suas le 
teine, agus 'oighreachd-san, 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam 
bith aca am measg am bràithrean : is 
e 'n Tighcarna fèin an oighreachd, 
mar a thubhairt e Hu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras ìob- 
airt, ma's tarbh no caora e ; agus 
bheir iad do'n t-sagart an slinnean, 
agus na gialan, agus a' mhaodal. 

4 Mar an ceudna ceud thoradh t'- 
arbhair, t'fhìona, agus t'olaidh, agus 
ceud lomradh do chaorach bheir thu 
dha : 

5 Oir thagh an Tighearna do Dhia 
c mach as do throubhaibh uile, gu 
seasamh chum frithealaidh ann an 
ainm an Tigheavn, e fèin agus a mhic 
gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o h-aon 
do d : gheataibh a mach à h-Israel uile, 
far am bheil e air chuairt, agus ma 
thig c ie uile thogradh 'inntinn do'n 
ionad a thaghas an Tighearn ; 

7 An sin frithcilidh c ann an ainm 
an Tighcarn a Dhè.mar a bhràithrean uile na Lebhithich, a tha'nan se&samh 
an sin an làthair an Tighearn. 

8 Bithidh ac' uiread H chèile fr'a 
itheadb, a bhàrr air na thig air o 
reiceadh a chuid duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fhearann a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' tabhairt 
duit, cha 'n fhòghlum thu dheanamh 
a ièir gràineileachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg 
neach air bith a bheir air a mhac, no 
air a nighinn dol troimh 'n teine,noa 
ghnàthaicheas fiosachd, no speur- 
adair, no fear-fàistineachd, no a 
ghnàthaicheas droch innleachdan, 

11 A T o seunadair, no neach a dh'- 
fhiosraicheas do leannan-sìth, no 
druidh, no neach a dh'iarras eòlas o 
na mairbh. 

12 Oir is graineileachd do'n, Tigh- 
earn iadsan uile a hi na nithe sin ; ag- 
us air son nan gràineileachd sin, tha'n 
Tighearna do Dhia'garn fuadachadh 
a mach tomhad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maiile 
Hs an Tighearna do Dhia 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a 
shealbhaicheas tusa H speuradairean, 
agus H fiosaichibh : ach air do shonsa, 
cha do ieig an Tìghearna do Dhia ieat 
mar sin a dheanamh. 

15 Togaidh an Tighearna do Dhia 
suas fàidh dhuit o d' mheadhon fèin, 
o d' bhràithribh, cosmhuil Humsa ; 
Hs-san èisdidh sibh ; 

1G A i-èir nan uile nithe a dh'iarr 
thu o'n Tighearna do Dhia ann an 
Horeb, ann an là 'a chomhchruinnich, 
ag ràdh, Na cluinneamsa rìs gutli an 
Tighearna mo Dhè, agus na faiceam 
an teine mòr so ni's mò, a chum nach 
bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna 
Humsa, Is maith a labhair iad an ni 
a labhair iad. 

18 Togaidh mìse suas fàidh dhoibh 
o mheasg am bràithre, cosmhuil 
Hutsa, agus cuiridh mi mo bhriathra 
'na bheul, agus labhraidh e Hu gach 
ni a dh'àithheas mi dha. 

19 Agus tariaidh, an duine nach 
èisd i-i m' bhriathraibhse a ìabhras e 
a'm' ainm, iarraidh mi uaith e: 

20 Ach am fàidh aig am bi dhàn- 
adas focal a ìabhairt a'm' ainm, nach 
d'àithn mise dha a iabhairt no a 
labhras ann an ainm dhiathan eile, 
gu cinnteach bàsaichidh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnichcas sinn am 
focal n.ach do labhair an Tighearn? 

22 'Nuair a ìabhras fàidh ann an 
ainm an Tighearna, mur tachair an 
ni, agus mur tig e gu crìch, is e sin an 
ni nach do labhair an Tighearna ; gu 
h-anndàna labhair am fàidh e: cha 
bhi cagal ort i-oitnhe. 

CAIB. XIX. 
'XfUATR a ghearras an Tighearna 
iS do Dhia as na cinnich, aig an 
robh am fearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' tabhairfc duit, agus a thig 
thu 'nan àit, agusaghabhas tu còmh- CAIB. XX. 173 nuidh 'Aam bailtibh, agug 'ùan 
tighibh ; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean am meadhon t'fhearainn, a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit r'a 
shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, 
r.gus roinnidh tu crìocha t'fhearainn a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit i'a 
shealbhachadh, 'nan tri earrannaibh, 
I chum gu feud gach marbhaiche 
teicheadh an sin. 

•4 Agus »3 e so còr a' mharbhaiche, 
a theicheas an sin, a chum gu'm bi e 
beò : Ge b'e a mharbhas a choimh- 
earsnach gu-'n fhios da, do nach robh 
fuath aigc roinihe : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid dm'ne 
maille t'achoimhearsnachdo'n choille 
a ghearradh fiodha, agus a bheir a 
làmh buille leis an tuaidh a ghearradh 
sìos na craoibhe, agus a leumas an 
ceann bhàrr na coise, agus a thuitcas 
e air a choimhearsnach, air chor as 
tru'm bàsaich e ; teichidh e chum aoin 
do na bailtibh sin, agus bithidh e bcò : 

6 Air eagal gu'n lean dioghaltair na 
fola am marbhaiche, am feadh 's a ta 
'ehvidhe teth, agus gu'm beir e air, a 
chionn gubheil an t-slighe fada, agus 
gu marbh se e, ged nach robh e toill- 
teanach air bàs, do bhrìgh nach robh 
fuath aige dlia san àm a chaidh 
seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Cuiridh tu air Ìeth 
dhuit fèin tri bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tigh- 
earna do Dhia do chrioch, mar a 
mhionnaich c do t'aithrichibh, agus 
ma bheir e dhuit am fearann uile a 
gheall e thoirt do t'aithrichibh ; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àith- 
eantan sin uile a dheanamh a tha mise 
ag àithneadh dhuit an diugh, an Tigh- 
earna do Dhia a ghràdhachadh, agus 
gluasad a ghuàth 'na shlighibh ; an 
sin cuiridh tu air letli dhuit fèin tri 
bailtean eile thuilleadh airantri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neò- 
chiontach a't' fhearann, a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit mar oigh- 
vcachd, agus nach bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith 
fuath d'a choimhearsnach, agus gu'n 
luidh e 'rn plaid air a shon, agus gu'n 
èirich e suas 'na aghaidh, agus gu'm 
buail e gu marbhtach e, air chor as 
gu'm faigh e bàs, agus gu'n teich e 
gu h-aon do na bailtibh sln ; 

12 An sin cuiridh seanairean a 
bhaile fèin fos uatha, agus bheir iad 
as a sin e, agus bheir iad thairis e do 
làimh dìoghaltair na fola, a chum 
gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas Hs : 
ach cuiridh tu air falbh cionta fola 
neòchiontaich o Isracl, a chum gu'n 
èirich gu maith dhuit. 

14 Cha 'n atharraich thu crìoch 
fearainn do choimhearsnaich, a 
shuidhich na sinnsir a't' oighreachd 
a shealbhaicheas tu, anns an fhear- ann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuìs a 
mhàin suas an aghaidh duine air son 
eucorach sam bith, iv> air son peacaidh 
sam bith, ann am peacadh sam bith a 
pheacaicheas e: aig beul dà fhianuis, 
no aig beul thri fhianuisean daing- 
nichear a' chùis. 

16 Ma dh'èireas fianuis bhrèige suas 
an aghaidh duine sam bith, a thoirt 
fianuis 'na aghaidh air an euceirt ; 

17 Ansinseasaidh an dithis dhaoinc 
aig am bheil an connsachadh am 
fianuis an Tighearn, an làthair nan 
sagart, agus nam breitheamhna a 
bhios anns na làithibh sin : 

18 Agus ni na breitheamhna rann- 
sachadh geur ; agus, feuch, ma's 
fìanuis bhrèige an fhianuis, agus gu'n 
d'thug e fianuis bhrèige an aghaidh 
a bhràthar, 

19 An sin ni sibh Hs, mar a shaoil 
esan a dheanamh r'a bhràthair : rcar 
sin cuiridh tu air falbh an t-olc as 
bhur measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a mhair- 
eas, agus bithidh eagal orra.aguscha 
dean iad o sin a mach a shamhuil so 
do olc 'nur measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; 
ach ihìid anam air son anama, sìiil 
air son gùla, fiacail air son fiacla, 
làmh air son làimhe, cos air son 
coise. 

CAI'B. XX. 
JYTUAIIl a thèid thu mach gu cath 
1N an aghaidh do naimhdean, agus 
a chi thu eich agus carbaid, agu* 
sluagh a's lìonmhoire na thu fèin, na 
biodn eagal ort rompa : oir tha 'n 
Tighearna do Dhia maille Hut, a thug 
a mach thu à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh 
Hs a' chath, an sin thig an sagart am 
fagus, agus labhraidh e i'is an t-sluagh, 

3 Agus their e Hu, Eisd, Isracil, 
tha sibh an diugh a' dol gu cath an 
aghaidh bhur naimhdean : na biodh 
bhur cridhe fann, na biodh eagal 
oirbh, agus na criothnaichibh, agus 
na biodh uamhann oirbh air an son ; 

4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dia a' 
dol maillc i'ibh, a chogadh air bhur 
son an aghaidh bhur naimhdean, a 
chum bhur tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riagh- 
laidh Hs an t-sluagh, ag ràdh, Ciaam 
fear a thog tigh nomha, agus nach do 
choisrig e? rachadh e agus pilleadh o 
chum a thighe,air eagal gu'm bàsaich 
e sa' chath, agus gu'n coi3rig i'ear 
eile e. 

6 Agus cia an duinc a shuidhich 
fìon-ìios, agus nach d'ith fathast 
dheth? rachadh esan mar an ceudna, 
agus pilleadh e g'a thigb, air eagal 
gu'm bàsaich e sa' chath, agus gu'u 
ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a Hnn ceangal- 
pòsaidh H mnaoi, agus nach do ghabh 
d* a ionnsnidh i? rachadh e agus piil- 
eadh e d'a thigh, air eagal gu'ia bàs- m DEUTEKONOMI. aich e sa' chath, agus'gu'n gabh neach 
eile i tZ' o ionnsuidh, 

8 Agus labhraidh an luchd-riagh- 
laìdh a bhàrr air sìn Hs an t-sluagh, 
agus their iad, Cia an duine a ta gealt- 
aeh, agus lag-chridheach? rachadh e 
agus pilleadh e d'a thigh, a chum 
nach dean e cridhe a bhràithre lag 
mar a cbridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'nuair a chuireas 
an luchd-riaghlaidh crìoch air labh- 
airt Hs an t-sluagh, gu'n cuir iad 
ceannardan air na h-armailtibh gus 
an sluagh a thoirt air an aghaidh. 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do 
bhaile gu cogadh 'na aghaidh, an sin 
gairmidh tu sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freag- 
radh na sìthe dhuit, agus ma 
dh'fhosglas e dhuit, an sin tarlaidh, 
gu'm bi 'n sluagh uile a gheibhear ann 
fuidh chìs dhuit, agus gu'n dean iad 
seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth Hut, ach 
gu'n cog e rkit, an sin cuiridh tu gu 
cruaidh 'na aghaidh. 

13 Agus an uaìr a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thairis do d' iàimh e, 
buailidh tu gach firionnach ann ie 
faobhar a' chlaidheimh : 

14 Ach na mnài, agus a' chlann 
bheag, agus an sprèidh, agus na h-uile 
nitheatha sa'bhaile, eaclhon a chreach 
uile, gabhaidh tu dhuit fèin ; agus 
Ithidh tu creach do naimhdean, a thug 
an Tighearna do Dhia dhuit. 

15 Mar so ni thu Hs na bailtibh sìn 
uile a tha ro-fhada uait, nach 'eil do 
bhailtibh nan cinneach sin. 

16 Ach do bhailtibh an t-sluaigh sin, 
a tha -'n Tighearna do Dhia a' toirt 
duitmavoighreachd, cha ghlèidh thu 
ni sam bith beò anns am bheil anail : 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, 
tadhon na Hitich, agus na h-Amor- 
aich, 'na Canaanaich, agus na Perid- 
sich, na Hibhich, agus na Iebusaich, a 
i-èir mar a dh'àithn an Tighearna do 
Dhia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit a 
dheanamh a rèir an uile ghràineil- 
eachd, a Hnn iad d'an diathaibh ; mar 
sin pheacaicheadh sibh an aghaidh an 
Tighearna bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu gu cruaidh 
an aghaidh baile rè ùine fhada, a' 
deanamh cogaidh 'na aghaidh chum 
a ghlacadh, cha chuir thu as d'a 
chraobhaibh ie tuadh a bhualadh 
orra : oir feudaidh tu itheadh dhiubh, 
agus cha ghearr thu sìos iad, (oir is i 
craobh na macharach beatha duine) 
chum an gnàthachadh ann an cur an 
aghaidh a' bhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
dhuit fèin nach craobhan bìdh iad, 
sgriosaidh agus gearraidh tusìosiad ; 
agus togaidh tu daingnichean an agh- 
aìdh a' bhaile a chogas Hut, gus an 
ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 

MA gheibhear neach air a mharbh- 
adh san fhearann a bheir an Tighearna do Dhia dhuit r»a shealbh. 
achadh, 'na iuidhe sa' mhachair, agus 
gun fhios cò mharbh e ; 

2 An sin thig do sheanairean agus 
do bhreitheamhnan a mach, agus 
tomhaisidh iad a ehum nam bailtean 
a tha mu'n cuairt airsan a mharbh- 
adh : 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile 
a's faigse do'n duine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin agh 
ìeis nach d'i'inneadh obair, nach do 

j tharruing riamh ann an cuing ; 

I 4 Agus bheir seanairean a* bhaile 

sin an t-agh sìos do ghleann garbh, 
| nach do threabhadh agus nach do 

shìol-chuireadh, agus gearraidh iad 

an sin amhach an aighe dhith sa' 

ghleann ; 
5 Agus thig na sagairt mic Xebhi 

am fagus ; (oir iadsan thagh an Tigh- 
i earna do Dhia gu frithealadh dha fèin, 

agus gu beannachadh ann an ainm an 
j Tighearn ;) agus a rèir am focail-san 

crìochnaichear gach uile chonnsach- 

adh, agus gach uile bhuille. 
I 6 Agus nighidh uile sbeanairean a' 
! bhaile sin a's faigse do'n duine a 
I mharbhadh, an làmhan os ceann an 
! aighe d'an do ghearradh an amhach 
; sa' ghleann: 

| 7 Agus freagraidh iad agus their iad, 
| Cha do dhòirt ar làmhan an fhuil so, 
ni mò a chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do 
d' shluagh Israel, a shaor thu, agus na 
cuir fuil neòchiontach à leth do 
shluaigh Israeil. Agus maithear an 
fhuil dhoibh. 

9 Marsin cuiridh tu air falbh rionia 
na fola neòchiontaich o bhur measg, 
do bhrìgh gu'n dean thu an ni a ta 
ceart ann an sùilibh an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu cog- 
adh an aghaidh do naimhdean, agus 
gu'n toir an Tighearna do Dhia thairis 
iad do d' ìàimh, agus gu'n dean thu 
braighdean dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg 
nam braighde bean sgiamhach, agus 
gu bheil dèigh agad oirre, agus gu'm 
bu mhaith ieat agad i 'na mnao'i ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do 
d' thigh, agus bearraidh i a ceann, ag 
us bheir i dhith a h-ìnean ; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' 
tliigh, agus ni i caoidh air son a h- 
athar agus a màthar mìos iomlan: 
agus an dèigh sin theid thu steach d'a 
h-ionnsuidh, agus bithidh tu a't' 
fhear-pòsda aice, agus bithidh ise 'na 
mnaoi agad. 

li Ach mur bi tlachd agad innte. 
an sin leigidh tu ieathadol far an àill 
ìeatha, ach cha reic thu idir air airg- 
iod i, ni mò a ni thu ain-tighcarnas 
oirre, a chionn gu'n d'ìslich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, 
aon diubh gràdhaichte agus an aon 
eile fuathaichte; agus ma iug inil 
clann da, araon a' bhean ghràdhaichte 
agus a' bhean fhuathaichte ; agus ma's CAIB. 

Ieis a» mhnaoi fhuathaichte an ceud- 
ghin mlc, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir e 
scalhh d'a mhlc air an ni a ta aige, 
nnch fheud e ceiul-ghiu a dheanamh 
do mhac na mnà gràdhaichte roimh 
nihac na mnà fuathaichte, a$ e da 

rtreadh ail ceud-ghin : 

17 Ach gabhaidh e ii mac na mnà 
fuathaiehte mar an ceud-ghin,teroinn 
dhùbailte a thoivt da do gach ni a ta 
aige : oir t'* esan toiseach a neirt, is 
leis còir a' cheud-ghin. 

18 Ma hhios aig duine mac reasg- 
ach agus ceannairceach, nach gèill do 
ghuth 'athar, no do ghuth a mhàthar, 
agus an uair a smachdaicheas iad e, 
nach èisd i iu : 

19 An sin beiridh 'athair agus a 
mhàthair air, agus bheir iad aniach e 
gu seanairean a bhaile, agus gu geata 
'àite fèin ; 

20 Agus their iad H seanairibh a 
bhaile, Tha ar mac so reasgach agus 
ceannairceach, cha toir e gèill d'ar 
guth ; tha e 'na gheòcair agus 'ha 
mliisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a 
bhaile e ie clachaibh, a chum gu'm 
bàsaich e : mar sin cuiridh tu olc air 
falbh as bhur measg, agus cluinnidh 
Israel uile, agus bithidh eagal orra. 

22 Agus ma Hnn duine peacadh a 
thatoillteanach airbàs, agus gu'mbi 
e i-'a chur gu bàs, agus gu'n croch thu 
H craoibh e : 

23 Cha 'n fhan a chorp rè na 
h-oidhche air a' chraoibh,ach air gach 
aon chor adhlaicidh tu e air an là sin 
fèin ; (oir mallaichte ie Dia tha esan a 
chrochadh :) agus cha salaich thu 
t'fhearann, a tha'n Tighearna doDhia 
a' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 
JYTUÀIR a chi thu damh do bhràth- 
1N ar, no a chaora dol air seacharan, 
cha'n fholaich thu thu fèin uatha; 
bheir thu air gach aon chor air an ais 
iad a rìs a dh'ionnsuidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhràthair làimh 
iiut, no mur aithne dhuit e, an sin 
bheir thu e dh'ionnsuidh do thighe 
fèin, agus bithidh e maille Hut gus an 
iarr do bhràthair e,agus bheir thu air 
ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna nl thu r'a 
asal, agus mar so ni thu r'a eudach, 
agus mar so ni thu Hs na h-uile nith- 
ibh caillte ìe d' bhràthair, a chaill e, 
agus a fhuair thusa : Cha 'n fheud thu 
thu fèin fholach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, 
no a dhamh a' tuiteam sìos air an 
t-slighe, cha'n fholaich thu thu fèin 
uatha : gu cinnteach togaidh tu suas 
iad maille f is a rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le 
fear, ni mò a chuireas fear uime eud- 
ach mnà : oir is gràineileachd do'n 
Tighearna do Dhia iadsan uile a ni 
so 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi 
romhad san t-slighe ann an craoibh XXIi. 176 

sam bith, no air làr ma'* eoin bg&iad, 
no uibhean, agus a' mhàthair 'ha 
suidhe air an àlach, no air na h-uibh- 
ean, cha ghlac thu a' mhàthair maille 
ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis 
a' mhàthair dol as, agus an t-àlach 
gabhaidh tu dhuit fèin ; a chum gu'n 
èirich gu maith dhuit, agus gu'm 
buanaich thu do iàithean. 

8 'Nuair a thogas tu tigh nomha, 
an sin togaidh tu barr-bhalla d'a 
mhullach, a chum nach toir thu fuil 
air do thigh, ma thuiteas duine sam 
bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'fhìon-iios le 
h-iomadh gnè sìl, air eagal gu'n 
truaillear toradh do shìl a chuir thu, 
agus meas t'fhìon-ìios. 

10 Cha dean thu ar ìe damh agus 
ie h-asal maille ii chèile. 

11 Cha chuir thu umad eudach 
measgta, mar do olainn agus do ììon 
ie chèile« 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran air 
ceithir cheithreanaibh t'eudaich ieis 
an còmhdaich thu thu fèin. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus 
gu'n tèid e steach d'a h-ionnsuidh, 
agus gu'm fuathaich e i, 

14 Agus gu'ntoir e aobhar cainnte, 
'na h-aghaidh, agus gu'n tog e suas 
droch ainm oirre, agus gu'n abair e, 
Ghabhmi a' bhean so, agus an uair a 
thàinig mi d'a h-ionnsuidh, cha 
d'fhuair mi 'na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na 
h-ighinn, agus a màthair, agus bheir 
iad a mach comharan maighdeanais 
na h-ighinn gu seanairibh a' bhaile 
anns a' gheata : 

16 Agus their athair na h-ighinn 
iis na seanairibh, Thug mi mo nigh- 
ean do'n duine so'na mnaoi, agus tha 
fuath aige dh'i ; 

17 Agus, feuch, thug e aobhar 
cainnte 'na h-aghaklh, ag ràdh, Cha 
d'fhuair mi do nighean 'na maigh- 
dinn ; agus gidheadh is iad sin comh- 
aran maighdeanais mo nighinn : agus 
sgaoilidh iad an t-eudach an làthair 
sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' 
bhaile sin anduine, agus smachdaich- 
idh iad e : 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud 
secel airgid air, agus bheiriad do ath- 
air na h-ighinn iad, a chionn gu'n do 
thog e droch ainm air òigh do chloinn 
Israeil ; agus bithidh i 'ha mnaoi aige : 
cha 'n fheud e a cur uaith i'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so fior, agus 
nach 'eil co»i/ia»'anmaighdeanais i'am 
faghail do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an 
nighean gu dorus tighe a h-athar, 
agus clachaidh daoine a baile i le 
clachaibh gus am bàsaich i ; a chionn 
gu'n d'oibrich i amaìdeachd ann an 
Israel, ie strìopachas a dheanamh 
ann an tigh a h-athar mar sin cuir- 
idh tu air falbh olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe lo DEUTERONOMi. tnnaoi a tha pòsda H fear, an sin cuir- 
ear gu bàs ìad le chèile, an duine a 
luidh ieis a'mhnaoi, agus a' bhean: 
mar sin cuiridh tu oic air falbh o 
Israel. 

23 Ma tha nighean, agus ì 'na h-òigh, 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus 
gu'm faigh duine i sa' bhaiie, agus 
gu'n luida e leatha ; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 
chèile gu geata a' bhaile sin, agus 
clachaidh sibh iad ìe clachaibh gus 
am bàsaichiad ; an nighean, achionn 
nach do ghlaodh i, agm i bhi sa' 
bhaile; agus am fear, a chionn gu'n 
d'ìslich e bean a choimhearsnaich * 
mar sin cuiridh tu air falbh olc as 
bhur measg. 

25 Ach ma gheibh fear sa' mhach- 
air nighean a tha fuidh cheanga!- 
pòsaidh, agus gu'n èignich an duinc i, 
agus gu'n luidh e ieatha, an sin cuir- 
ear a mhàin an duine a ìuidh ìeatha 
gu bàs. 

26 Ach air an nlghinn cha deaa 
thu bhcag sam bith; cha 'n'eil san 
nighinn coire bàis: oir mar an uair 
a dh'èireas duine suas an aghaidh a 
choimhearsnaich, agus a mharbhas se 
e, mar sin a ta chùis so : 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agus 
dh'èigh an nìghean a bha fuidh 
cheangal-pòsaidh, agus cha robh 
ncaoh ann g*a teasairginn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 
'na h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus gu'n dean e greim olrre, 
agus gu'n luidh e ieatha, agus gu'm 
f'aighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a ìuidh 
ieatha do athair na h-ighinn leth- 
cheud secel airgid, agus bithidh i 'ha 
mnaoi aige ; a chionn gu'n d'ìslich e 
i, cha 'n fheud e a curuaith r'a bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh 
bean 'athar, ni mò a leigeas e Hs 
còmhdachadh 'athar. 

CAIB. XXIII. 

CHA tèid esan aig am bheil a chloch- 
an air am bruthadh, no 'bhall 
dìomhair air a ghearradh dheth, a 
steach do chomhchruinneach an 
Tighearna. 

2 Cha tèid fear dìolaìn a steach do 
chomhchruinneach an Tighearn ; 
eadhon gu ruig an deicheamh gineal- 
ach cha tèid e steach do chomh- 
chruinneach an Tighearna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhchruinneach an 
Tighearn ; eadhon gus an deicheamh 
ginealach cha tèid iad a steach do 
chomhchruinneach an Tighearn a 
cbaoidh : 

4 A chionn nach do choinnich iad 
sibh le h-aran agus le h-uisge air an 
t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach 
as an Eiphitj agus a chionn gu'n do 
thuarasdalaich iad a'd'aghaidh Ba- 
Laam mac Bheoir, o Phetor na Mcso- 
potamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an 
Tigheania do Dhia ri Balaani ; acii thionndaidh an Tlghearna do Dhia 
dhuit am mallachadh gu beannach- j 
adh, a ehionn gu'm bu toigh leis an 
Tighearna do Dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an ilfci 
sonas rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, . 
oir is e do bhràthair e cha ghabh thu 
gràin do Eiphiteach, a chionn gu'n , 
robh thu a'd' choigreach ha fhear. > 
ann. 

8 Thèid a' chlann a ghinear ìeo-san, 
a steach do chomhchruinneach au 
Tighearna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid t'fheachd a mach 

an aghaidh do haimhdean, an sin tfi 
glèidh thu fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'hur measg duine sam I 
bith nach 'eil glan, a thaobh neò- 
ghloine atharlas da san oidhche, an , 
sin thèid e mach as a' chanvp ; cha i 
tig e steach do mheadhon a' chaimp : j . 

11 Ach an uair a bhios e dlùth do*n 
flieasgar, an sin nighidh se e fcin 

ìe h-uisge, agus an uair a thèid a' in 
ghrian fodha. thig e steach do 
mheadhon a' chaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna I n 
an taobh a muigh do'n champ, far an ; 
tèid thu mach. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air |: 
do chrios, agus an uair a shuidheas tu 

a muigh. cladhaichidh tu ìeatha, agus 
tionndaidh tu air t'ais, agus folaich- 
idh tu an ni a thig uait. 

14 Oir tha'n Tighearna do Dhia ag 
imeachd am meadhon do chairnp, 
chum do shaoradh, agus a chum do 
naimhdean a thoirt thairis romhad : 
uime sin bithidh do champ naomha, 
chum nach faic e ni sam bith neò- 
ghlan annad, agus nach pill e air falbh 
uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir 
an seirbhiseach a chaidh as a t'ionn- 
suidh o 'mhaighstir. 

16 Maille Hut gabhaidh e còmh- 
nuidh 'ùur measg, anns an àit a | i 
thaghas e, an taobh a stigh aoin do d' 
gheataibh far an taitniche leis : cha 
dean thu foirneart air 

17 Cha bhi striopach air bith do 
nigheanaibh Israeil, ni mò bhios So- 
domach do mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strlop- ! 
aich, no luach coin, do thigh an Tigh- j i 
earna do Dhè air son bòid sam bibh ; 
oir tha iad sin eadlion ìe chèile 'nan 
gràineileachd do'n Tighearnado Dhia. 

19 Cha toir thu ni sam bith an coin- 
gheall do d' bhvàthairair riadh ; riadh 
airgid, riadh bìdh, riadh ni sam bith 
a bheirear an coingheall air riadh. 

20 Dochoigreach feudaidh tu ni a j | 
thoirt nn coingbeall air riadh, ach do I 
d' bhràthair cha toir thu ni sam bith 1 i 
an coingheall air riadh ; achum gu'm i 
beannaich an Tighearnado Dhia thn 1 
anns gach ni i'is an cuir thu do làmh, 
san fhearann d'am bheil thu doi g'a 
shealbhachadh. 

21 'Nuair a bhclr thu bòld do n 
Tigheama do Dhia, cha dean thu CAIB XXIV. m i ìoille 'ùa h-locadh : oir gu cinnteach 
irraidh an Tighearna do Dhia uait i ; 
gus bhìodh e 'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun bhòid 
thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh 
huit. 

23 An ni sìn a chaidh mach as do 
i hilibh, coimhididh agus coimhlion- 

idh tu ; a fèir mar a bhòidich thu 
i o'n Tighearna do Dhia, eadhon tabh- 
rtas saor-thoile, a gheall thu ìe d' 
heul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do 
hion-iios dochoimhearsnaich,an sin 
sudaidh tu fìon-dhearcan itheadh 
aar is miann ìeat, eadhon do shàth ; 
ch cha chuir thu bheag a'd' shoith- 
ach. 

25 'Nuair a thèid thu steach a 
h'arbhar do choimhearsnaich, an sin 
audaidh tu na diasan a spìonadh ìe 
I iàimh ; ach corran cha chuir thu 
nn an arbhar do choimhearsnaich. 

! CAIB. XXIV. 

\[UAIB a ghabhas fear bean, agus 
iN a phòsas e i, agus gti'n tachair 
tach faigh i deadh-ghean 'iia shùilibh, 
, chionn gu'n d'fhuair e neòghloine 
igin innte ; an sin sgrìobhadh e litir- 
heainich dh'i, agus thugadh e 'na 
àimh t', agus cuireadh e mach as a 
high i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i mach 
is a thigh, feudaidh i dol agus a bhi 
na vwaoi aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am 
ear-pòsda ma dheireadh so i, agus 
run sgrìobh e litir-dhealaich dh'i, ag- 
ìs gu'n toir e 'na làimh i, agus gu'n 
;uir e mach as a thighi; no ma 
jheibh am fear ma dheireadh bàs, a 
jhabh i 'na mnaoi dha fèin ; 

i Cha 'n fheud a ceud fhear-pòsda 
i chuir uaith i, a gabhail a fìs gu bhi 
I na mnaoi dha, an dèigh dh'i bhi air 
lii truailleadh; oir»s gràineileachd sin 
I vn làthair an Tighearn : agus cha toir 
I shu air an fhearann peacachadh,a iha 
I nTighearna do Dhìa a' toirt duit mar 
I Dighreachd. 

I 5 'Nuair a ghabhas duine bean 
|i uiadh, cha tèid e mach gu cogadh, ni 

I ;nò a chuirear cùram gnòthuich sam 
li&ithair: fanaidh e saor aig a thigh 

II .'ein aon bhliadhna, agus bheir e subh- 

Ii icha3 d'a mhnaoi a ghabh e. 
I 6 Cha ghabh duine sam bith a' 
; jhlach-mhuilinn iochdarach no uach- 
darach mar gheall : oir tha e gabhail 
anama duine mar gheall. 
I 7 Ma gheibhear duine a' goideadh 
aoin neach d'a bhràithribh do chloinn 
i Israeil, agus ma ni e ain-tighearnas 
air, no ma feiceas se e ; an sin cuirear 
:gu bàs an gaduiche sin; agus cuiridh 
tu olc air falbh as bhur measg. 
1 8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
I luibhre, gu'n toir thu fa'near gu dùr- 
i achdach, agus gu'n dean thu a fèir 
nan uile nithe a theagaisgeas na sag- 
I artan na Lebhithich dhuibh : a fèir 
mar a cih'àithn mi dhoibh, bheir sibh 
fa'near gu'n dean sibh. 9 Cuimhnich ciod a finn an Tigh- 
earna do Dhia ii Miriam air an 
t-slighe, an dèigh dhuibh teachd a 
mach as an Eiphit. 

10 'Nuair a bheir thu do d' choimh- 
earsnach nì sam bith an coinghcall, 
cha tèid thu steach d'a thigh a 
ghabhail a ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir 
an duine d'am bheil thu toirt an 
coingheall, an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma bhìos an duine bochd, 
cha choidil thu ie 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir thu afr 
ais dha 'n geall a i-ìs,'nuair a thèid a' 
ghrian fodha, chum gu'n coidil e fia 
eudach fèin, agus gu'm beannaich e 
thu: agus bithidh so 'na ionracas 
dhuit an làthair an Tighearna do 
Dhè. 

14 Cha dean thu foirneart airseirbh- 
iseach tuarasdail a tha bochd agus 
uireasbhuidheach, co dhiubh a tha « 
do d' bhràithribh, no do d' choigrich. 
a tha ann a t'fhearann an taobh a 
stigh do d' gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuar- 
asdal, agus cha tèid a 'ghrian sios air, 
oir tha e bochd, agus a' suidheachadh 
a chridhe air ; air eagal gu'n glaodh e 
a't' aghaidh ris an Tighearn, agus 
gu'm bi e 'na pheacadh dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithriche gu 
bàs air son na cloinne, ni mò a chuir. 
car a'chlann gu bàs air son nan aith- 
riche : cuirear gach duine gu bàs air 
son a pheacaidh fèin. 

17 Cha chlaon thu breitheanas fc ' 
choigrich, no an dilleachdain, ni n o 
a ghabhas tu eudach bantraich mar 
gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu fein a'd' thràill san Eiphit, agus 
gu'n do shaor an Tigheai'na do Dhia 
thu as a sin : uime sin tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an ni so a dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu t'fboghar 
a'd' achadh, agus a dhìchuimhnicne&s 
tu sguab san achadh, cha phill thu 
g'a togail : air son a' choigrich, air 
son an dìlleachdain, agus air son na 
bantraich bithidh i; a chum gu'm 
beannaich an Tighearna doDhia thu 
ann an uile oibribh do iàmh. 

20 'Nuair a chrathas tu do chrann- 
oladh, cha tèid thu thairis air r.a 
geugaibh a rls : air son a' choigriciì, 
air son an dìlleachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fìon- 
dhearcan t'fhìon-ìios, cha ghlan thu 
gu buileach a'd' dhèigh e: air son a' 
choigrich, air son an dìlleachdain, 
agus air son na bantraich bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit ; 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit 
an ni so a dheanamh. 

CAIB. XXV, 

MA bhios connsachadh eadar 
dhaoine, agus gu'n tig iad gu 
breitheanas, a chum as gu'n toir na 
breitheamhna breth orra ; an sin saor- 178 DEUTERONOMI. aidh iad an t-Ionracan, agus dìtidh 
ìad an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's aìridh an 
duine aingidh bhi air a bhualadh, gu'n 
toir am breitheamh aìr luidhe sìos, 
agus a bhi air a bhualadh 'iia iàthair, 
& ièir a choire, ann an àireamh àraidh 
do bhuillibh. 

3 Dà fhicheàd buille bheir e fihà: 
cha tèid e thairis, air eagal nan rach- 
adh e thaìris, agus gu'm buaileadh se 
e os an ceann sin ie mòran bhuillibh, 
an sin gu'm biodh do bhràthair tàir- 
eil a'd' shùilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal airbeul an 
daimh an uair a tha e saltairt an 
arbhair. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean 
còmhnuidh maille ri chèile, agus 
gu'm faigh aon diubh bàs, agus gun 
duine cloinne aige, cha phòs bean a' 
mhairbh a mach ri coigreach : thèid 
a bràthair-cèile steacn d'a h-ionn- 
suidh, àgus gabhaidh e dha fèin i 'ha 
mnaoi, agus ni e dlighe bràthar-cèile 
I-ithe. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a 
bheireas i, suas ann an ainm a bhràth- 
ar a ta marbh, a chum nach dubhaf a 
mach 'aìnm à h-Israel. 

7 Agus mur toil ieis an duine bean 
a bhràthar a ghabhail, an sin thèid 
bean a bhràthar suas do'n gheata 
chum nan seanairean, agus their i, 
Tha mo bhràthair-cèile a' diùltadh 
ainm athogail suasd'abhràthair ann 
an Israel, cha 'ii àill ìeis dlighe 
Dràthar-cèile a dheanamh iium. 

8 An sin gairmidh seanairean a 
bhaile air, agus labhraidh iad ris : 
agus ma sheasas e mach, agus gu'n 
abair e, Cha 'n àill ieam a gabh- 
ail ; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a 
ionnsuidh an làthàir nan seanairean, 
agus fuasglaidh i a bhròg bhàrr a 
choise, agus tilgidh ì smugaid 'na 
eudain, agus freagraidh agus their i, 
Mar so nì-thear ris an duine nach tog 
suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, 
Tigh an fhir aig am bheil a bhròg 
fuasgailte, 

11 Nuair abhios daoine ii eomhstri 
cuideachd, neach ii neach eile, agus 
gu'n tig bean aoin diubh am fagus a 
dh'fhuasgladh a fir-pòsda à làimh an 
fhir a tha 'ga bhualadh, àgus gu'n 
8in i mach a làmh, agus gu'n gabh i 
greim air a bhuill dìòmhair; 

12 An sin gearraidh tu dhith a 
làmh; cha ghabh do shùil truas 
rithe. 

13 Cha blii agad ann ad mhàla aon 
chothrom agus cothrom eile; cothrom 
mòr agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigli aon 
soitheach, agus soitheach eile tomh- 
ais; soìtheach mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bith- 
ldh agad, soìtheach-tomlials iomlan 
agus ceart bithidh agad; a chum 

* làithe gu'm buanaichear do làithean anns an fhearann a tha 'u Tighearna do 
Dhia a' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile a fii na nithe 
ein, iadsan uile a ni gu h-eucorach, 
'nan gràineileachd do'n Tighearna do 
Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a Hnn Amalec 
ort san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh 
a mach as an Eiphit, 

18 Cionnus a choinnich e thu san 
t-slighe, agus a bhuail e chuid bu 
deireanaiche dhìot, eadhon iadsan uiie 
a bha lag a'd' dhèigh, an uair a Ihu 
thu fann agus sgìth, agus nach robh 
eagal De air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tidi- 
earna do Dhia fois duit o d' 'haimli- 
dibh uile mu'n cuairt, anns an thear- 
ann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit mar oighreachd i'a shealbhach- 
adh, dubhaidh tu as cuimhne Amaleic 
o bhi fuidh nèamh ; cha dìchuimhnich 
thu e. 

CAIB. XXVI. 
k Gl'S an uair a tlicid thu stigh do'n 
.A fhearann a tha 'n Tighearna do 
| Dhia a' toirt dhuit mar oighreachd 4 
I agus a shealbhaicheas tu e, agus a 
ghabhas tu còmhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud 
chuid do uìle thoradh na talmhainn, 
a bheir thu ieat do t'fhearann a tha 
'n Tighearna do Dhia a' tabhairt 
duit, agus cuiridh tu ann am bascaid 
e, agus thèid thu chum an àite a 
thaghas an Tighearna do Dhia, a 
chur 'ainme an sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an 
t-sagairt a bhios anns na làithibh sin, 
agus their thu ìis, Tha mi ag aid- 
eachadh air an là 'n diugh do'n Tigh- 
earna do Dhia, gu'n d'thàinig mi do'n 
dùthaich a mhionnaich an Tighearna 
d'ar n-aithrichibh gu'n tugadh e 
dhuinn. 

4 Agus gabhaìdhan sagart a' bhas- 
caid as do iàimh, aguscuiridh e sìos i 
air beulaobh altarach an Tighearna 
do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu 
an làthair an Tighearna do Dhè, Bu 
Shirianach air sheòl a bhi caillte 
m'athair, agus chaidh e sìos do'n Ei- 
phit, agus bha e air chuairt an sin ie 
beagan cuideachd, agus dh'fhàs e »n 
sin 'na chinneach mòr, cumhachdach, 
agus lìonmhor 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu 
h-olc ì-uinn, agus shàraich iad simn 
agus chuir ìad daorsa chruaidli 
oirnn. 

7 Agus ghlaodh sinn i-is an Tigh- 
earna, Dia ar n-aithriche, agus dh'. 
èisd an Tighearna i"ar guth, agus àmk 
amhairc e aìr ar n-àmhghar, agus ar 
saothair, agus ar foirneart : 

8 Agus thug an Tighearna mach 
sinn as an Eiphit le làimli cliumhachd- 
aich, agus le gàirdean sìnte mach, ag- 
us ie h-uamhann mòr. agus ie comh- 
araibh, agus ie h-iongantasaibh : 

9 Agus tli ug e sinn do'n àiteso, ag. 
us thug e dhuinn am fearann soi fear- CAIB. 

'inn a tha sruthadh le bainno agus 
nil. 

10 Agus a his, feuch, thug mi ieam 
:eud thoradh an fhearainn a thug 
husa, a Thlghearna, dhomh. Agus 
uiridh tu e am fianuis an Tighearna 

ilo Dhc.agus hi thu aoradh am fian- 
iiis an Tighearna do Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns 
:ach ni maith a thug an Tighearna do 
; )hia dhuit, agus do d' thigh, thu fèin, 
' gus an Lebhitheach, agus an coig- 

each a bhios 'hur measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air 
'leachamh a thoirt seachad, eadhon 
jiile dheachamh do chinneis air an 
reas bliadhna, bliadhna an deach- 
imh, agus a bheir thu e do'n Lebhi- 
Iheach, do'n choigreach, do'n dìll- 
i achdan, agus do'n bhantraich, a 
hum gu'n ith iad an taobh a stigh do 
l' gheataibh, agus gu'n sàsuichear 
ad; 

13 An sin their thu am fìanuis an 
iPighearna do Dhè, Thug mi ìeam na 
nthe naomha as mo thigh, agus mar 
•tn ceudna thug mi iad do'n Lebhith- 
cach, agus do'n choigreach, do'n dìll- 
j achdan, agus do'nbhantraich, a i'èir 
t 'àitheantan uile a dh'àithn thu 
fllhomh: cha do bhris mi h-acn do 
K 'àitheantaibh, ni mò a dhìchuimh- 
! ìich mi iad. 

\ 14 Cha d'ith mi bheag dhiubh a'm' 
| >hròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh 
|ju feum neòghlan sam bith, ni mò a 
j hug mi bheag dhiubh air son a' 
iuhairbh : dh'èisd mi H guth an Tigh- 
larna mo Dhè; rinn mi a i'èir nan 
! lile nithe a dh'àithn thu dhomh. 
. 15 Amhairc a huas o ionad-còmh- 
i ìuidh do haomhachd, o hèamh, agus 

>eannaich do shluagh Israel, agus am 
! earann a thug thu dhuinn, mar a 

nhionnaich thu d'ar n-aithrichibh, 
j earann a tha sruthadh ie bainne agus 

nil. 

i 16 Air an là'n diugh dh'àithn an 
Cighearna do Dhia dhuit na reachdan 
j igus na breitheanais sin adheanamh : 
• ùme sin coimhididh agus hi tliu iad 
' e d' uile chridhe agus te d' uile anam. 
I 17 Ilinn thu roghainn an diugh do'n 
i fighearna gubhi 'na Dhia dhuit, agus 
IfU gluasad 'ha shlighibh, agus gu 
reachdan a ghleidheadh, agus 'àith- 
i antan, agus a bhreitheanais, agus gu 
usdeachd r' a ghuth. 

18 Agus thagh an Tighearna thusa 
m diugh gu bhi a'd' shluagh sòn- 
'aichte dhafèin,mar agheall e dhuit, 
igus a chum gu'n gleidheadhtu'àith- 
ìantan uile ; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e àrd 
<hu os ceann nan uile chinneach a 
•inne, ann an cliu, agus ann an ainm, 
igus ann an urram; agus a chum 
jti'mbitheadh tu a'd'shluagh naomha 
lo'n Tighearna do Dhia, mar a labh- 
lir e. 

CAIB. XXVII. 

AGUS dh'àithn Maois agus sean- 
airean Israeil do'n t-sluagh, ag xxvn. 179 

ràdh, Gleidhibh na h-àitheantan uìle 
a tha mi ag àithneadh dhuibh an 
diugh. 

2 Aguatarlaidh, air an là anns an 
tèid sibh thar Iordan do'n fhearann a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
gu'n cuir thu suas dhuit fèin clacha 
mòra, agus còmhdaichidh tu thairis 
ie h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uile 
bhriathran an lagha so, 'nuair a thèid 
thu thairis, a chum gu'n teid thu 
steach do'n fhearann a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, fearann a tha 
sruthadh ie bainne agus ie mil ; mar 
a gheall an Tighearna Dia t'aithriche 
dhuit. 

4 Uime sin an uaira thèid sibh thar 
Iordan, cuividh sibh suas na clachan 
sin, a tha mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, ann an sliabh Ebail, 
agus còmhdaichidhtu thairis ieh-aol 
iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair 
do'n Tighearna do Dhia, altair do 
chlachaibh : cha tog thu suas inneal 
iaruinn sam bith orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu 
altair an Tighearna do Dhè, agus 
bheir thu suas oirre ìobairte-loisgte 
do'n Tighearna do Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, 
agus ithidh tu 'n sin, agus hi thu 
gairdeachas an làthair an Tighearna 
do Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidli tu air na clach- 
aibh uile bhriathran an lagha so gu 
ro-shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na 
sagartan na Lebhithich, ri h-Israel 
uile, agràdh, Thoir an aire, agusèisd, 
O Israeil ; air an là'n diugh Hnneadh 
thu a'd* shluagh do'n Tighearna do 
Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ii guth an 
Tighearna do Dhè, agus hi thu 'àith- 
eantan, agus a i-eachdan, a tha mi ag 
àithneadlì dhuit air an là'n diugh. 

11 Agus dh'àithn Maois do'n t- 
sluagh air an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad air sliabh Ghe- 
ridsim a bheannachadh an t-sluaigh, 
'nuair a thèid sibh thar Iordan ; Si- 
meon, agus Lebhi, agus Iudah, agus 
Isachar, agus Ioseph, agusBeniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh 
Ebail a mhallachadh ; Eeuben, Gad, 
agus Aser, agus Sebulun, Dan, agus 
Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, 
agus their iad i-i daoinibh Israeil uile 
ie guth àrd, 

15 Mallaichte gu robh an duine a hi 
dealbh snaidhte no leaghta, gràineil- 
eachd do'n Tighearn, obair làmh an 
fhir-cheird, agus a chuireas e anh an 
ionad dìomhair : agus freagraidh an 
sluagh uile, agus their iad, Ainen. 

16 Mallaichte gu robh esan a hi tàir 
air 'athair no air a mhàthair : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichtef7« robh esan a dh'ath- 
arraicheas crìoch/cavaww a ohoimh- m DEUTERONOMI earsnaich i agus their an sluagh uile, 
Amen. 

13 Mallaichte gu robk esan a chuir- 
eas an dall air seacharan san t-slighe 
agus their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robk esan a chlaon- 
as breitheanas a' choigrich, an dìll- 
eachdain, agus na bantraich : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a ìuidh- 
ea3 ie mnaoi 'athar, a chionn gu bheìl 

; e &' leigeadh Hs còmhdaich 'athar: 
: agus their an sluagh uile, Amen. 
! 21 Mallaichte gu robh esan a iuidh 
eas ìe h-ainmhidh sam bith : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a luidh- 
eas ie 'phiuthair, nighean 'athar, no 
nighean a mhàthar: agus their an 
sluagh uile, Amen. 

23 Mallaichte gu robk esan a ìuidh- 
eas ìe 'mhàthair-chèile : agus their 

: an sluagh uile, Amen. 

24 Mallaichte gu robh esan a bhuail 
eas a choimhearsnach gu h-uaig- 
neach: agus their an sluagh uile, 

i Amen. 

25 Mallaichte gu robk esan a ghabh- 
I as duais air son duine neòchiontach a 
; mharbhadh: agus their an sluagh 
! aile, Amen. 

I 26 Mallaichte gn robh esan nach 
I òaingnich uile bhriathran an laglia 
: so chum an cìeanamh : agus their an 

sluagh uile, Amen. 
i CAIB. XXVIII. 

j \ GUS tarlaìdh, ma dh'èisdeas tu gu 
| A dùrachdach H guth an Tighearna 
; do Dhè, a choimhead agus a dhean- 
; amh 'àitheantan uile, a tha mi ag 
! àithneadh dhuit air an là'n diugh, 
i gu'n cuir an Tighearna do Dhia suas 
! thu os ceann uile chinneacha na tal- 
< mhainn. 

i 2 Agus thig na beannachdan so uile 
ort, agus beiridh iad ort, ma dh'èisd- 
! eas tu H guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu sa' bhailc, 
i agus beannaichte bithidh tu sa' 
! mhachair. 

i 4 Beannaichte bitkìdh t-oradh do 
i chuirp, agus toradh t'fhearainn, agus 
| toradh do sprèidhe. fàs do chruidh, 
j agus treuda do chaòrach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid 
agus do chuibhrionn. 

5 Beannaichte bithidh tu 'nuair a 
thig thu stigh, agus beannaichte Uth- 
idh tu 'nuair a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
bi do naimhdean, a dh'èireas suas a't' 
aghaidh, air am bualadh roimh do 
, ghnùis : thig iad a mach a't' aghaidh 
I air aon slighc,agus teichidh iad iomh. 
ad air seachd slighibh. 

S Aithnidh an Tishearn am beann- 
achadh ort a'd' thighibh-tasgaidh, ag- 
tis anns gach ni Hs an cuir thu do 
làmh; agus beannaichidh e thu san 
fhoarann a bheir an Tighearna do 
DhJa dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu 
a'd' shluagh naomha dha fèin, mar a mhionnaich e dhuit, ma ghleidheas! 
tu àitheantan an Tigheama do Dhc.j 
agus ma ghluaiseas tu 'na shlighibh. 

10 Agus ehi uile chinnich na! 
talmhainn gu'n goirear ainm an Tigh-j 
earn ort, agus bithidh eagal orra 
romhad. 

11 Agus fii an Tighearna saoibhirì 
thu ann am maoin, ann antoradh doì 
chuirp, agus ann an toradh do| 
sprèidhe, agus ann an toradh doj 
thalmhainn, anns an talamh a, >■ 
mhionnaich an Tighearna do t'aith- 
richibh a thabhairt dult. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a: 
dheadh ionmhas,na nèamhan a thoirt j 
uisge do t'fhearann 'ha àm, agus a; 
bheannachadh uile oibre do iàimhc; 
agus bheir thu 'n iasachd do mhòrgf ! 
chinneach, agus cha ghabh thu 'n ias- j 
achd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann 
dhìot, agus ni e an t-earball ; agi-si 
bithidh tu mhàin an uachdar, ag«s| 
cha bhi thu 'n lochdar ; ma dh'èisdea?! 
tu H àitheantaibh an Tighearna doj 
Dhè, a tka mi ag àithneadh dhuit air | 
an là'n diugh, gu'n coimhead agusl 
gu'n dean thu ìad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon i 
air bith do na briathraibh a tha mi ag 1 
àithneadh dhuit an diugh,a chum na jl 
làimhe deise no chum na làirnhel 
clìthe, a dhol an dèigh dhiathan eiic j 
a dheanamh seirbhis doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ii | 
guth an Tighearna do Dhè, a thoirt i 
fa'near gu'n dean thu'àitheantan &§m ' 
a reachdan uile, a tha mi ag àith- 
neadh dhuit an diugh, gu'n tig na 
mallachdan so uile ort, agus gu'm 
beir iad ort. 

16 Mallaichtc bithidh tu sa' bhaile, j 
agus mallaichte bitkidk tu sa' mhach- 1 
air. 

17 Mallaichte bitkldk do bhascaid : 
agus do chuibhrionn. 

1S Mallaichte bitkidh toraclh do 
chuirp, agus toradh t'fhearainn, fàs 
do chruidh, agus treudan do chaor- 
ach. 

19 Mallaichte bitkidh tu 'nuair a 
thigthustigh.agus maìlaichte bitkidk 
tu 'nuair a thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tighcarn ort mall- 
achadh, mi-shuaimhneas, agus acli- 
mhasan, anns gach ni iis an cuir thu 
do làmh gu 'dhcanamh, gus an sgrios- 
ar thu, agus gus an tèid as duit gu 
h-obann, air son aingidheachd do 
ghniomhara ieis an do thrèig thu 
mise. 

21 Bheir an Tighcarn air a' phlàigh 
leantuinn iìut, gus an claohlh e thu 
bhàrr an fhearainn, cl'am bhcil thu 
dol a steach g'a shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu ie 
caitheamh agus ìe iìabhrus, agus ìe 
h-ain-teas, ngus le h-àrd-Iosgadh, ag- 
us leis a' chlaidheamh, agus lc searg. 
adh, agus le fuar-dhealt; agus lean- 
aidh iad tlm c:us an tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta CAIB. XXVIII. ocheann 'nan umha, agus an talamh 
, ta fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearnuisgct'fhearainn 
ia ìuaithre agus 'iia dhuslach : o 
èanih thig e iiuas ort, gus an sgrios- 
r thu. 

25 Bheir an Tisrhearna fa'near gu'm 
uailear thu air beulaobh do naimh- 
ean : thèid thu niach air aon slighe 
lan aghaidh, agus teichidhtu rompa 
ir seachd slighibh ; agus atharraich- 
ar thu chum uile rioghachda na 
almhainn. 

£6 Agus bithidh do chlosach 'na 
>iadh aig uiìe eunlaith an athair, ag- 
is aig beathaichibh na talmhainn, 
gus cha 'n fhuadaich duinesam bith 
ir falbh iad. 

27 Buaiìidh an Tighearn thu ie 
leasgaid na h-Eiphit, agus ie ruith 
ola. agus ie càrr, agus ìe cloimh, do 
ìach bi e'n comas do ieigheas. 

23 Buailidh an Tighearn thu ie 
uthach, agus ie doille, agus ie h- 
lamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu 
nheadhon-là, mar a smeuraicheas an 
lall san dorchadas,agus cha soirbhich 
eat a'd' shlighibh : agus bithidh tu 
nhàin fuidh fhoirneart, agus air do 
jhreachadh a ghnàth, agus cha teas- 
lirg duine sam bith thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidhrimnaoi, 
gus luidhidh fear eile ieatha : tog- 

?.idh tu tigh, agus cha ghabh thu 
2òmhnuidh ann .- suidhichidh tu flon- 
iios, agus cha tionail thu 'fhìon- 
àhc-arcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair 
iio shiil, agus cha 'n ith thu dheth : 
bheirear air falbh t'asal a dh'aindeoin 
as do iàthair, agus cha toirear air a 
h-ais dhuit i : bheirear do chaoraich 
do d' naimhdibh, agus cha bhi neach 
agad a bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigh- 
eana do shluagh eile, agus chi do 
shùilean, agus i'àilnichidh iad Ufadal 
air an son rè an là : agus cha bhi neart 
sam bith a'd' ìàimh. 

33 Toradh t'fhearainn, agu3 do 
Bhaothair uile, ithidh cinneach suas, 
nach b'aithne dhuit ; agus bithidh tu 
mhàin fuidh fhoirneart agus air do 
bhruthadh an còmhnuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
chèill, air son seallaidh do shùl a chi 
thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu sna 
glùinibh, agus anns na cosaibh, ie 
neasgaid chràitich nach gabh leigh- 
eas, o bhonn do choise gu muìlach do 
chinn. 

36 Bheir an Tighearn thu /Vin, agus 
do Hgh a chuireas tu os do cheann, 
gu cinneach nach b'aithne aon chuid 
duit fèin no do t'aithrichibh ; agus an 
sin ìii thu seirbhisdo dhiathaibh eile, 
do fhiodh agus do chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas, a'd' 
shamhladh, agus a'd' ìeth-fhocal, am 
measg nan uile chinneach gus an 
treòraich an Tighearn thq. 38 Bheir thu mòran sìl amach do'n 
fhearann, ach is beag a chruinnicheaa 
tu stigh : oir ithidh an locust suas e 

39 Suidhichidh tu fion-iiosan agus 
deasaichidh tu iad, ach cha'n òl thu 
do'n fhlon, ni mò a chruinnicheas tu 
na dearcan: oir ithidh a' chnuimli 
iad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air 
feadh do chrlochan uile, ach cha 'n 
ung thu thu flin ieis an oladh: oir 
tilgidh do chrann-oladh a thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, 
ach cha mheal thu iad ; oir thèid iad 
am braighdeanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh 
t'fhearainn, millidh an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'iiur 
measg suas gu ro-àrd os do cheann ; 
agus thig thusa nuas gu ro-iosal. 

44 Bheir e 'n iasachd dhuit, agus 
cha toir thusa an iasachd dha: bithidh 
esan 'iia cheann, agus bithidh tusa 
a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uiie 
ort, agus leanaidh iad thu, agus beir- 
idh iad ort, gus an sgriosar thu; a 
chionn nach d'èisd thu ri guth au 
Tighearna do Bhè, a ghleidheadh 
'Aitheantan agus a reachdan a dh'- 
àithn e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomh- 
ar agus mar ìongantas, agus air do 
shliochd a chaoidh. 

47 A chionu nach d'rinn thu seir- 
bhis do'n Tighearna doDhia ìe gaivd- 
eachas, agus ie subhachas cridhe, air 
son pailteis nan uile nitke; 

48 Uime sin ìii thu seirbhis do d-' 
ìiaimhdibh, a chuireas an Tighearn 
a't' aghaidh, ann an ocras, agus ann 
an tart, agus ann an lomnochdaidh, 
agus ann an uireasbhuidh nan uile 
nithe: agus cuiridh e cuing iaruinn 
air do mhuineal, gus an cuir e as duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach a't-' 
aghaidh o ionad fad o làimh, o iomall 
na talmhainn, mar an iolaiv air iteig ; 
cinneach nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb, nach toir urram do ghnùis an 
aosmhoir, agus nach dean iochd ris 
an òg. 

51 Agus ithidh e toradh do sprèidhc, 
agus toradh t'fhearainn,gus an sgvios- 
ar thu : neach nach fàg agad arbhar, 
fìon, no oladh, fàs do chruidh, no 
tveudan do chaorach, gus an cuir e as 
duit. 

52 Agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear slos do 
bhallachan àrda agus daingnichte, 
anns an robh do dhòigh, air feadh 
t'fhearainn uile ; agus teannaichidh e 
Ihu ann ad gheataibh, air feadh 
t'fhearainn uile a thug an Tighearna 
do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do chuirp 
fèin, feoil do mhac agus do ìiigheanan, 
a thug an Tighearna do Dhia dhuit, 
anns a' chogadh, agus anns anteinn, 
ieis an teannaich do ìiaimhdean thu: 

54 Aii' chor as an dujnc a ta maoth 182 DEUTERONOMl. 'nur measg, agus ro-shòghar, gu'm hi 
a shùil olo a thaobh a bhràthar, agus 
a thaobh mnà 'uchd fèin, agus a 
thaobh iarmaid a chloinne a dh'- 55 Air chor as nach toir e do h-aon 
diubh abheag do fheoìl a chloinne a 
dh'itheas e; a chionn nach fàgar a 
bheag aige sa' chogadh, agus anns an 
teinn, ieis an teannaich do naimhdean 
thu a'd' gheataibh uile. 

56 A' bhean mhaoth agus snòghar 
'nur measg, nach dùraigeadh bonn a 
coise a chur air an talamh a thaobh 
muirn agus maothalachd, bithidh a 
sùil olc a thaobh fir-pòsda a h-uchd, 
agus a thaobh a mic, agus a thaobh a 
h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a 
thig a mach o eadar a cosaibh, agus a 
thaobh acloinne abheireas i : oirith- 
idh i iad a dh'uireasbhuidh nan uile 
nithe an dìomhaireachd anns a' chog- 
adh, agus anns an teinn, leis an 
teannaìch do nàmhaid thu a'd' gheat- 
aibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriath- 
ran an lagha so a dheanamh, a tha 
sgrìobhta san leabhar so, a chum 
gu'm bi eagal an ainm ghlòrmhoir 
agus uamhasaich so ort, AN TIGH- 
EARNA DO DHIA ; 

59 An sin ni an Tighearna do 
phlàighean iongantach, agus plàigh- 
ean do shliochd, eadhon plàighean 
mòra agus maireannach, agus eucail- 
ean cràtteach agus fadalach. 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile 
ghalaran na h-Eiphit, roimh an robh 
eagal ort ; agus leanaidh iad i'iut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, ag- 
us gach plàigh, nach 'eil sgriobhta 
ann an leabhar an lagha so, iad sin 
bheir an Tighearn ort, gusan sgriosar 
thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an 
àireamh, an àite gu'n robh sibh mar 
reulta nèimh an lìonmhoireachd ; a 
chionn nach d'èisd thu ii guth an 
Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a Hnn an 
Tighearna gairdeachasos bhur ceann 
a dheanamh maith dhuibh, agus gu'r 
deanamh lìonmhor, mar sin gu'n dean 
an Tighearna gairdeachas os bhur 
ceann gu'r sgrios, agus gu'r toirt gu 
neo-ni ; agus spìonar sibh as an fhear- 
ann d'am bheii thu a' dol g'a shealbh- 
achadh. 

61 Agus sgapaidh an Tighearn thu 
am measg nan uile chinneach, o'n 
dara ceann do'n talamh eadhon gus 
an ceann eile do'n talamh; agus an 
sin ni thu seirbhis do dhiathaibh eile, 
nach b'ajthne aon chuid duit fèin no 
do t'aithricliibh, eadhon do i'hiodh ag- 
us do chloich. 

65 Agus am measg nan cinncach 
siu cha'n fhaigh thu suaimhneas sam 
bith, ni mò bhios fois aig bonn do 
choise : ach bheir an Tighearna dhuit 
an sin cridhe gcaltach, agus fàilneach- 
adh shùl, agus doilgheas inntlnn. 66 Agus bithidh do bheatha crochta 
ann an amharus fa d' chomhair ; ag- 
us bìthidh eagal ort a ìà agus a dh'- 
oidhche, agus cha bhi cinnte air bith 
aga4 do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! 
nach b'e 'm feasgar e ; agus san 
fheasgar their thu, Och ! nach b'i a' 
mhaduinn e; air son eagail do 
chridhe teis am bi eagal ort, agus air 
son seallaidh dc shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna rìs thu 
do'n Eiphit ann an longaibh, air an 
t-slighe mu'n dubhairt mi riut, Cha 'n 
fhaic thu ris i tuilleadh : agus an sin 
reicear sibh ri'r naimhdibh mar 
thràillean agus mar bhan-ti*àillean, 
agus cha bhi neach ann gu'r ceann- 
ach. 

CAIB. XXIX. • 
TS iad sin briathran a' choimhcheang- 
-*• ail a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois a dheanamh i-i cloinn Israeil, 
ann an tìr Mhoaib, a thuilleadh air 
a' choimhcheangal a Hnn e riu ann 
an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel 
uile, agus thubhairt e i-iu, Chunnaie 
sibh gach ni a rinn an Tighearna fà 
chomhair bhur sùl ann an tìr na h- 
Eiphit, i-i Pharaoh, àgus i'a sheirbh- 
isich uile, agus Fa fhearann uile ; 

3 Na deuchainnean mòra a chunn- 
aic do shùilean, na comharan agus na 
h-iongantasan mòra sin ; 

4 Gidheadh cha d'thug an Tigh- 
earna dhuibh cridhe a thuigsinn, agus 
sùilean a dh'fhaicinn, agus cluasan a 
chluinntinn, gus an là'n dìugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà 
fhichead bliadhna san fhàsach: cha 
do chaitheadh bhur n-eudach dhibh 
ìe h-aois, agus cha do chaitheadh do 
bhròg ìe h-aois bhàrr do choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl 
sibh fìon, no deoch làidir; a chum 
gu'm biodh fios agaibh gur mise an 
Tighearna bhur Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n 
àite so, thàinig Sihon righ Hesboin, 
agus Og righ Bhasain, a mach 'nar n- 
aghaidh chum catha, agus bhuail sinn 
iad ; 

8 Agus ghlac sinn am fearann, agus 
thug sinn e mar oighreachd do na 
Reubenich, agus do na Gadaich, agus 
do leth thrèibh Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
choimhcheangail so, agus deanaibh 
iad, a chum gu soirbhich ìeibh anns 
gach ni a ni sibh. 

10 Tha sibh uile 'nur seasamh an 
diugh an làthair an Tighearna bhur 
Dè ; ceannardan bhur treubha, bhur 
seanairean, agus bhur luchd-riagh- 
laidh, fir Israeil uile, 

11 Bhur clann bheag, bhur mnài, 
agus do choigreach a tha ann ad 
champ, o fhear-gearraidh t'fhioclha 
gu fcar-tarruing t'uisge ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
coimhcheangal i'is an Tighearna do 
Dhia, agus 'na mhionnajbh-san, a CAIB. XXX. 183 tha'n Tigheavna do Dhia a' deanamh 
Hut uir an la'u diugh : 

13 A chum gu'n daingnich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agussm'm 
bicsan dhuitse 'ha Dhia, marathubh. 
airt e Hut, agus mar a mhionnaieh e 
do t'aithvichibh, do Abraham, do 
Isaac, agus do Iacob. 

14 Agus cha'n ann iibhse mhàiu a 
tha mise a' deanamh a' choimh- 
cheangail so, agus nam mionna so; 

15 Ach Hs-san a tha 'n so maille 
ruinn 'ha sheasamh an diugh an làth- 
air an Tigheama ar Dè, agus mar an 
cendna iis-san nach 'eil an so maille 
i-uinn an diugh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a 
bha sinn a chòmhnuidh ann an tìr na 
h-Eiphit, agus cionnus a thàinig sinn 
troimh mheadhon nan cinneach air 
an deachaidh sibh seachad ; 

17 Agus chunnaic sibh an gràineil- 
eachdan, agus an ìodholan, fiodh agus 
clach, airgiod agus òr, a bka 'nam 
measg :) 

18 Air eagal gu'm biodh 'hur measg 
fear, no bean, no teaghlach, no treubh, 
a chlaonas a chridhe air falbh an 
diugh o'n Tighearn ar Dia, a dhol a 
dheanamh seìrbhis do dhiathaibh 
nan cinneach sin ; air eagal gu'm 
biodh'hur measg freumh a bheir uaith 
mar thoradh nimh agus searbhas, 

19 Agus an uair a chluinneas e 
briathran a' mhallachaidh so, an sin 
gu'm beannaich se e fèin 'na chridhe, 
ag ràdh, Bithidh sìth agam, ged a 

■ ghluais mi ann an anamiann mo 
I chridhe fèin, a chur misge i'i path- 
j! adh : 

j 20 Cha chaomhain an Tigheam e, 
{ m ach an sin cuiridh fearg an Tighearn, 
J agus 'eud, smùiddiubh anaghaidhan 

I duine sin, agus luidhidh gach mall- 

I I achadh air a tka sgrìobhta san leabhar 
1 so, agus dubhaidh an Tighearn mach 
1 'ainm o bhi fuidh hèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e 
I chum ùilc, a mach à treubhaibh Is- 
1 raeil uile, a rèir uile mhallachdan a' 

choimhcheangail,a tha sgrìobhta ann 
an lcabhar an lagha so : 

22 Air chor as gu'n abair an gineal- 
ach H teachd, bhur clann a dh'èireas 
suas 'hur dèigh, agus an coigreach a 
thigothìr fad o ìàimh, 'nuair a chi 
iad plàighean an fhearainn sin, agus 
'cucailean a leag an Tighearn air; 

23 Affus gubhetl a thalamh uile 'ha 
phvonnasg, agus 'hashalann, agus 'ha 
losgadh, nach 'eil e air a chur, no 
toirt toraidh uaith, agus nach 'eil 
feuv sam bith a' fàs ann, cosmhuil H 
sgrios Shodoim agus Ghomorvah, 
Admah agus Sheboim, a sgrios an 
Tighearna 'ha fheivg, agus 'ha chorv- 
uich ; 

24 Theiv eadhonnah-uilechinnich, 
C'av son a bhuin an Tigheama mav 
80 Hs an fheavann so? Ciod is cioll 
do theas na covvuiche mòire so ? 

25 An sin their daoine, A chionn 
gu'n do thrèig iad coimhcheangal an Tighearna Dè an aithriche a Hnno 
Hu, 'nuair a thug e mach iad a tìr na 
h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus Hnn iad 
seirbhis do dhiathaibh eile, agus Hnn 
iad aoradh dhoibh, dee nach b'aithne 
dhoibh, agus nach d'thug esan doibh. 

27 Agus ias corruich an Tigheavn j 
ari aghaidh an fhearainn so, a thoirt j 
nam mailachdan sin uile air a tha \ 
sgvìobhta san leabhar so. 

28 Agus spìon an Tighearn a mach ; 
iad as am fearann ann am feirg, agus j 
ann an corruich, agus ann an lasan 
ro-mhòv, agus thilg e iad do dhùth- 
aich eile, mar air an là'n diugh. 

29 Buinidh na nithe dìomhah* do'n ; 
Tighearn av Dia, ach na niihe a ta \ 
foillsichte dhuinne, agus d'av cloinn a j 
chaoidh, a chum gu'n dean sinn uile 
bhviathran an lagha so. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uaiv a thig na nithe so I 
uileovt, am beannachadh agus am ; 
mallachadh, a chuir mise iomhad, j 
agus a chuimhnicheas tu orra am 
measg nan cinneach uile chum an ; 
d'fhògair an Tigheavna do Dhia i 
thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh ! 
an Tighearna do Dhè, agus a bheir 
thu gèill d'a ghuth, a rèir nan uile 
hithe a tha mise ag àithneadh dhuit 
aiv an là'n diugh, thu fèin agus do 
chlann, ìe t'uile chridhe, agus ìe 
t'uile anam ; 

3 An sin bheir an Tighearna do 
Dhia air ais do bhraighdeanas, agus 
hi e iochd Hut, agus piliidh e agus 
cruinnichidh e thu as na h-uile chinn- 
ich a chum an do sgap an Tighearna 
do Dhia thu. 

4 Ma dh'fhògradh neach agad gus 
a» chuid a's iomallaiche do hèamh, as 
a sinn cruinnichidh an Tighearna' do 
Dhia thu, agus as a sin bheir e thu : 

5 Agus bheiv an Tigheavna do Dhia 
thu do'n fhearann a shealbhaich 
t'aithriche, agus sealbhaichidh tue; 
agu3 hi e maith dhuit, agus bheir e 
ort fàs lìonmhor os ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an 
Tighearna do Dhia do chridlie, agus 
cridhe do shliochd, a ghràdhachadh 
an Tighearna'do Dhè ìe t'uile chridhe, 
agus ie t'uile anam, a chum gu'm bi 
thu beo. 

7 Agus cuiridh an Tighearna do 
Dhia na mallachdau siu uile air do 
haimhdibh, agus ovra-san aig am bheli 
fuath dhuit, a Hnn geur-leanmhuinn 
ort. 

8 Agus pillidh tu agus hheir tba 
gèill do ghuth an Tighearn, agus r.i 
thu 'àitheantan uile a tha mise ag 
àithneadh dhuit an diugh. 

9 Agus hi an Tighearna do Dhia 
pailt thu ann an uile obair do làimhe, 
ann an toradh do chuirp, agus ann 
an toradh do sprèidhe, agus ann an 
tovadh t'fheavainn, a chum rnaith : 
oir hi an Tigheavna iìs gaivdeachas 
08 do cheann chum maith, mar a 184 DEUTERONOML Hnn e gairdeachas oa ceann t'aith- 
riche; 

10 Ma dh'èisdeas tu H guth an 
Tighearna do Dhè, a ghleidheadh 
'àitheantan, agus a reachdan, a tha 
sgrìobhta ann an leabhar an lagha so, 
agus ma philleas tu chum an Tigh- 
earna do Dhè ie t'uile chridhe, agus 
ie t'uile anam. 

11 Oir an àithnc so a tha mise ag 
àitlmeadh dhuit an diugh, cha 'rìeil i 
'm folach ort, ni mò « ta i fada uait. 

12 Cha 'rìeil i sna nèamhaibh, air 
chor as gu'n abradh tu, Cò thèid suas 
air ar son do na nèamhaibh, agus a 
bheir i d'ar n-ionnsuidh, a chum gu'n 
cluinn sinn i, agus gu'n dean sinn i? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall do'n 
fhairge, ah" chor as gu'n abradh tu, 
Cò thèid a null air ar son thar an 
fhairge, agus a bheir i d'ar n-ionn~ 
suidh a chum gu'n cluinn sinn i, agus 
gu'n dean sinn i ? 

14 Ach tha 'm focal ro-fhagus duit, 
ann do bheul, agus ann do chridhe, 
chum gu'n dean thu e. 

15 Feuch, chuir mi romhad an 
diugh beatha agus maith, agus bàs 
agus olc ; 

16 A mheud gu bheìl mì ag àithn- 
eadh dhuit an diugh an Tighearna 
do Dhia a ghràdhachadh, gluasad 
'na shlighibn, agus 'àitheantan a 
ghleidheadh, agus a reachdan, agus a 
bhreitheanais, a chum gu'm bi thu 
beò agus gu'm fàs thu lìonmhor, agus 
gu'rn beannaich an Tighearna do 
Dhia thu san fhearann d'am bheil 
thu dol g'a shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do 
ehridhe air falbh, agus nach èisd thu, 
ach gu'n tairngear air falbh thu, agus 
gu'n dean thu aoradh do dhiathaibh 
eile, agus gu'n dean thu seirbhis 
dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh air 
an là'n diugh, gu'n sgriosar gu cinnt- 
each sibh, agus nach buanaich sibh 
bhur làithean air an fhearann, d'am 
bheil thu dol thar Iordan, gu gabhail 
a steach g'a shealbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh agus 
na talmhainn mar fhianuisean 'nur 
n-aghaidh air an là'n diugh, gu'n do 
chuir mi beatha agus bàs f'ar comh- 
air, beannachadh agus mallachadh : 
uime sin ròghnuich beatha, chum 
gu'm bi thu fèin agus doshliochd beò: 

20 A chum gu'n gràdhaich thu *n 
Tighearna do Dhia, agns gu'n toir 
thu gèill d' a ghuth, agus gu'n iean ; 
thu ris ; (oir is esan do bheatha, agus \ 
faddo iàithcan;) a chum gu'n gabh ; 
thu còmhnuidh san fhearann a; 
mhionnaich an Tighearna do t'aith- 
richibh, do Abraham, do Isaac, agus 
do Iacob, gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 
A GUS chaidli Maois agus labhalr e 
1\ na briathra so ri h-Israel uile. 

2 Agus thubhairt e r iu, Tha mise 
ceud agus fichead blìadhna dh'aois air 
an là'n diugh ; cha 'n urrainn mi tuill- eadh dol a mach agus teachd a steach : 
agus thubhairt an Tighearna Hum, 
Cha tèid thu thar an Iordan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhia e 
fèin a null romhad; ggriosaidh esan 
na cinnich sln o d' làthair, agus' 
sealbhaichidh tu iad: agm thèid Io-i 
sua null romhad, mar a thubhairt an 
Tighearn. 

4 Agus ni an Tighearna Hti mar a 
Hnn e ri Sihon, agus H h-Og, rìgl 
nan Amorach, agus ri fearann 
muinntir sin a sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis 
iad roimh bhur gnùis, a chum gu'n 
dean sibh Hu a fèir gach àithne a 
dh'àithn mise dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus biodh deadh 
mhisneach agaibh, na biodh eagal 
oirbh, agus ha gabhaibh geilt i'ompa : 
oir is e 'n Tighearna do Dhia e fèin a 
thèid ìeat ; cha dìbir e thu, ni mò a 
thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air Iosua, ag- 
us thubhairt e ris ann an sealladh Is- 
raeil uile, Bi làidir, agus biodh deadh 
mhisneach agad : oir is tusa a thèid a 
stìgb ìeis an t-sluagh so do'n fhearann 
a mhionnaich an Tighearna d'an aith- 
richibh gu'n tugadn e dhoibh ; agus 
bheir thu orra a shealbhachadh mar 
oighreachd. 

8 Agus thèid an Tighearn e fèin 
f omhad ; bithidh esan maille Hut, cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu : 
na gabh eagal, agus na biodh geilt ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, 
agus thug se e do na sagartaibh mic I 
Lebhi, a tha giùlan àirce coimh- 
cheangail an Tighearn, agus do 
sheanairibh Israeil uile. 

10 Agus dh'àithn Maois dhoibh, ag 
ràdh, Aig ceann gach seachd bliadhna, 
ann an àm òrduichte bliadhna an 
fhuasglaidh, aig fèill nam pàilliun. 

11 'Nuair a thig Israel uile g'an 
taisbeanadh fèin an làthair an Tigh- 
earna doDhè, san ionad a thaghas e; 
leughaidh tu 'n lagh so an làthair Is- 
raeil uile 'iian èisdeachd. 

12 Cruinnich an sluagh f'a chèile, 
fìr, agus mnài, agus clann, agus do 
choigreach a tha 'n taobh a stigh do 
d' gheataibh, a chum gu'n cluinn iad, 
agus gu'm foghlum iad, agus gu'm bi 
eagal an Tighearna bhur Dè orra, 
agus gu'n toir iad fa'near uilebhriath. 
ran an lagha so a dheanamh ; 

13 Agus gu'n cluinn an clann do 
nach b'aithne bheag, agus gu foghlum 
iad eagal an Tighearna bhur Dè a bhl 
orra, am fad's is beò dhuibh san 
fhearann d'am bheil sibh dol thar 
Iordan g'a shealbhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna H 
Maois.Feuch, tha do iàithean a' dlùth- 
achadh anns am feum thu bàs fhagh. 
ail ; gairm air Iosua, agus nochdaibh 
sibh fèin ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, a chum gu'n toir mise àithne 
dha. Agus chaidh Maois agus Iosua, 
agus iiochd siad iad fèin ann am pàìll. 
iun a' choimhthionail. CAIB. 

, !5 Agus dh'fnoillsich an Tighearn 
. 'j fèin sa' phàilliun ann am meall 
I ~.eoil : agus sheas airi meall neoil os 

;cann doruis a' phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tighcarna H 
I 'Maois, Feuch, coidlidh tusa mailleH 

/aithrichibh ; agus èiridh an sluagh 

I ;o suas, agus thèid iad le strìopachas 

II m dèigh dhiathan na tìre coimhich 
min d'ara bheil iad a' dol a steach gu 

I \fantuinn 'na meadhon, agus trèigidh 
1 i ;ad mise, agus brisidh iad mo choimh- 
jheangal a Hnn mi Hu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
I aghaidhsan làsin, agus trcigidh mi 
I iiad, agus folaichidh mi mo ghnùis 
n |iiatha, agus ithear suas iad,agus thig 

imòran oìc agus àmhgharau orra, air 

i chor as gu'n abairiad san là sin, Nach 
I ann a chionn nach 'eil ar Dia 'iìar 
I tneas& a thàinig na h-uilc so oirnn ? 

I i 18 Agus gu cinnteach folaichidh 
1 imisc mo ghnùis san là sin, air son 

jgach uilc a dh'oibrich iad, a chionn 
I igu'n do thionndaidh iad an dèigh 
\ tdhiathan eile. 

19 A nis uime sin sgrìobhaibhse 
1 tlhuibh fèin an laoidh so, agus teag- 
I aisgibh i do chloinn Israeil : cuir i 
I 'nam beul, a chum gu'm bi 'n laoidh 
n ìso mar fhianuis dhomhsa an aghaidh 
g chloinn Israeil. 

; 20 Oir an uair a bheir mi stigh iad 

ii i do'n fhearann a mhionnaich mi d'an 
\ A | aithrichibh, a tha sruthadh ie bainne 
I i agus ie mil, agus a dh'itheas iad agus 
I '. a shàsuichear ìad, agus a dh'f hàsas iad 
,& [reamhar; an sin tionndaidh iad gu 
I I diathan eile, agus ni iad seirbhis 
I 1 doibh, agus brosnuichidh iad mi, agus 
I ' brisidh iad mo choimhcheangal. 

I 21 Agus tarlaidh, an uair a thig 
I 1 mòran olc agus àmhgharan orra, gu'n 
l labhair an laoidii so mar fhianuis 'nan 
j . aghaidh ; oir cha dìchuimhnichear i 

I a beul an sliochd : oir is aithne dhomh 
J j an smuaintean a tha iad a' dealbh an 
[, diugh/<fm, mun d'thug mi steach iad 
1 ] do'n fhearann a mhionnaich mi. 
j i 22 Sgrìobh uime sin Maois an laoidh 

; so air an là sin fèin, agus theagaisg e 
f i do chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do Iosua mac 
| . Nuin, agus thubhnirt e, Bi làidir, ag- 
j I us biodh deadh mhisneach agad : oir 
« I bheir thu clann Israeil do'n fhearann 
I i a mhionnaich mi dhoibh ; agus bith- 
I i idh mise maille Hut. 

24 Agus an uair a chuir ÌVIaois 
, I crìoch air sgrìobhadh bhriathran an 
'. 1 lagha so ann an leabhar, gus an do 
• chrìochnaicheadh iad, 

! 25 An sin dh'àithn Maois do na 
: I Lebhithich, athagiùlan àirce coimh- 
' cheangail an Tighearn, ag ràdh, 
■ | 26 Gabhaibh leabhar an lagha so, 
agus cuiribh e aig taobh àirce coimh- 
i cheangailanTighearnabhurDè,chum 
gu'm bi e 'n sin mar fhianuis a't' agh- 
, aidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheann- 
! airc,agusdomhuineal rag: feuch,am 
feadh 's a ta mi fathast beò maille Hbh XXXII. 185 

an diugh, bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearn ; agus cia's mò 
na sin a'bhitheas sibh an dèigh mobhàis? 

28 Cruinnichibh a m' ionnsuidh 
seanaire bhur treubhan uile, agus bhur 
luchd-riaghlaidh, a chum gu'n labhair 
mi 'nan cluasaibh na briathra so, agus 
gu'n gairm mi na nèamhan agus an 
talamh mar fliianuisean 'nan aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sibhfe'in gu tur, 
agus gu'n tèid sibh a thaobh o'n 
t'slighe a dh'àithn mì dhuibh ; agus 
thig olc oirbh anns na làithibh deir- 
eannach, a chionn gu'n dean sibh olc 
ann an sealladh an Tighearna, 'ga 
bhrosnachadh gu feirg le h-obair bhur 
làmh. 

30 Agus iabhair Maois ann an cluas- 
aibh uile chomhchruinnich Israeil 
briathra na laoidhe so, gus an do 
chrìochnaicheadh iad. 

CAIB. XXXII. 
fiLUINNIBH, O a nèamhan, agus 
\j labhraidh mi; agus èisdeadh an 
talamh H briathraibh mo bhecil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theag- 
asg,tuitidhmar an drùchd mochainnt; 
mar mhìn-uisge air an lus mhaoth, 
agus mar fhrasan air an fheur; 

3 A chionn gu'm foillsich mi ainm 
an Tighearna : thugaibhse mòrachd 
d'ar Dia-ne. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair 
iomlan ; oir ìs breitheanas a shligh- 
ean uile: Dia na fìrinn, agus gun 
eucoir, cothromach agus ceart tha 
esan. 

5 Thruaill siad iad fèin, cha 'n <? an 
smal smal a chloinne-san : is ginealach 
coirbte agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh do'n 
Tighearn. O a shluagh amaideach ag- 
us gun chèill? nach esan t'athair c 
cheannaich thu? nach d'tinn e thu, 
agus nach do dhaingnich e thu ? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, 
thoir fa'near bliadhnacha nan iomadh 
ginealach : fiosraich do t'athair, agus 
nochdaidh e dhuit ; do d'sheanairibh, 
agus innsidh iad dhuit. 

8 'Nuair a i-oinn an Ti a's ro-àirde 
do na cinnich an oishreachd, an uair 
a sgar e mic Adhaimh o chiile, shuidh« 
ich e crìochan nan sluagh a reir àir- 
eimh chloinn Israeil : 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an 
Tighearn ; is e Iacob crannchur 'oigh- 
reachd-san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, 
eadhon ann am fàsach falamh làn 
ulfhartaich : threòraich e mu'n cuairt 
e, theagaisg se e, ghlèidh e mar ubhal 
a shùla e. 

11 Mar a charaicheas iolair suas a 
nead, a dh'itealaicheas i os ceann a 
h-àlaich, a sgaoileas i mach a sgiath- 
an, a ghabhas i iad, a ghiùlaineas i 
iad air a sgiathaibh ; 

12 Mar sin threòraich an Tighearna 
'na aonar esan, agus cha robh Dia 
coigreach maille Hs. 

13 Thug e air marcachd air àitibb ISS DEUTERONOMI, àrda na talrnhainn, a chum gu'n ith- 
eadh e toradhan fhearainn,agus thug 
e air miì adheothal as a'charraig, ag- 
us oladh as a' charraig ailbhinn ; 

14 Im cruidh, agus bainne chaor- 
ach, maille H saill uan agus reithe- 
achan doshìol Bhasain,agusghabhar, 
maille ii reamhrachd airnean a' 
chruithneachd ; agus dh'òi thu fuil 
fhìor-ghlan nam fìon-dhearc. 

15 Ach dh'fhàs Iesurun reamhar, 
agus bhreab e : tha thu air cinntinn 
veamhar, tha thu aìr fà's tiugh, tha thu 
còmhdaichteie saill: an sin thrèig e 
an Dia a rinn e, agus rinn e dìmeas 
air carraig a shlàinte. 

16 Bhrosnaich iad e gu h-eud le 
Jiathaibh eile, ìe gvàineileachdaibh 
chuir iad corruich air. 

17 Dh'ìobair iad do dheamhnaibh, 
cha 'n ann do Dhia; do dhiathaibh 
nach b'aithne dhoibb, do dhiathaibh 
nuadh a dh'ùr-èirich suas, roimh nach 
robh eagal air bhur n-aithrichibh. 

18 Air a* charraig a ghin thu tha 
thu mi-chuimhneachail,agus tha thu 
dearmadach air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tìgh- 
earn e, ghabh e gràin diubh, air son 
brosnachaidh amhac agus anighe/ina. 

20 Agus thubhairt e, Folaichid » mi 
mo ghnùis uatha, chi mi ciod is criooh 
dhoibh: oir is ginealach ro-ckoirbte 
iad, clann anns nach 'eil creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mìse ìeis an 
ni nach Dia, bhrosnaich iad mi gu 
feirg ie 'n dìomhanais: agus ni mise 
eudmhor iadsan ìeo-san nach'eii 'nan 
sluagh, brosnaichidh im iad gu feirg 
ìe cinneach amaideach. 

22 Oir tha teine air fhadadh a'm' 
fheirg, agus loisgidh e gu h-ifrinn 
ìochdraich, agus cuiridh e as do 'n 
talamh ìe 'thoradh, agus cuiridh e ii 
fcheine bunaite nam beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc orra, mo 
shaighdean caithidh mi orra. 

24 Glaoidhear iad ie h-ocras, agus 
cuirear as doibh ìe teas loisgeach, 
agus ìe sgrios searbh : fiaclan fhiadh- 
bheathaiche mar an ceudna cuiridh 
mi orra, maille ri nimh nathraichean 
an duslaich. 

25 O'n ieth a muigh sgriosaidh an 
claidheamh, agus o'n leth a stigh 
uamhann, araon an t-òig-fhear agus 
an òigh, an cìochran agus fear na 
gruaige lèithe. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad 
gu cùiltibh, bheir mi air an cuimhne 
sgur o mheasg dhaoine : 

27 Mur bhitheadh gu'n robh eagal 
orm roimh chorruich an nàmhaid. air 
eagal gu'n giùlaineadh an eascairdean 
iad fèin gu mi-chubhaidh, air eagal 
gu'n abradh iad, Is i ar làmh àrd-ne, 
agus cha 'n e an Tighearn a Hnn so 
uiie. 

28 Or i« cinneach gun chomhairle 
iad, ni mò a tha tuigsc annta. 

29 O gu'm biodh iad glic, gu'n 
tuigeadh iad so, gu'ix tugadh iad 
fa^near an crìoch dheireannach ! 30 Cionnus a cnuireadh a h-aon 
ruaig airmìle, agus a chuireadh dithie 
deich mìle air theicheadh, murbiodh 
an carraig air an reiceadh, agus mut 
biodh an Tighearn air an druideadl: 
suas? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha 'neil 
an carraig-san, air bhi d'ar naimhdibb 
fèin 'nam breithcamhnaibh. 

32 Oir do fhìonain Shodoim tha 'm 
flonain-san, agus do mhachairibhGho- 
morrah : is fìon-dhearcan marbhtacl: 
am fìon-dhearcan, tha'm bagaidean 
searbh : 

33 Is e nimh nan dràgon am fìon,| 
agus puinsion an-iochdmhor nai: 
nathraichean nimhe. 

34 Nach'eii so air athasgaidh suas 
agam, air a sheulachadh a'm' ion-; 
mliasaibh? 

35 Dhomhsa òmnidA dìoghaltas, ag.i 
us luigheachd; ii h-ùine sleamh- 
naichidh an cos: oir tha làan sgrios 
am fagus, agus tha na nithe a thig; 
orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tighearna breth aii 
a shluagh,agus gabhaidh e aithreach- 
as thaobh a sheirbhiseacha, 'nuair a 
chi e gu'n d'fhalbh a» neart, agusj 
nach 'eil neach dhiubh air a dhruid-; 
eadh suas, no air fhàgail. 

37 Agus their e, C'àit am, bhell SStì 
diathan, a' charraig as an d'earb iad, 

38 A dh'ith saill an ìobairtean, o 
dh'òl fìon an tabhartais-dibhe ? cir- 
eadh iad suas, agus cuidicheadh iadi 
leibh; bitheadh iad dhuibh 'nan 
dìdean. 

39 Faicibh a nis gur mise eadkoti 
mise e, agus nach 'eil Dia sam bitbi 
maille rium : marbhaidh mi, agus! 
beothaichidh mi; lotaidli mi, agus 
leighisidh mi : aguschaV eil neacb 
ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh gu 
nèàmh, agus their mi, Is beò mise gu 
sìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlaidh 
eamh lasarach, agus ma ni mo làmh 
greim air breitheanas, ìocaidh mi 
dìoghaltas do m' naimhdibh, agua 
bheir mi luigheachd dhoibhsan aig 
am bheil fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaigh- 
dean ìe fuil, agus ithidh mo chlaidh-: 
eamh suas feoil; eadhon ìe fuil nam' 
marbh, agus nam braighdean, o thois- 
each nan dìoghaltas air an nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, O chinn.j 
e&cha,, maille r'a shluagh-san: oirdìol- 
aidh e fuxl a sheirbhiseach, agus ni e 
dìoghaltas air 'eascairdibh, agusbith- 
idh e tròcaireach d'a thxr, agus d>a 
shluagh fèin. J 

44 Agus thàinig Maois, agus labh- 
air e uile bhriathra na laoidh so ann 
an èisdeachd an t-sluaigh, e fèin agus 
Hosea mac Nuin. 

45 Agus chuir Maois crìoch aìr nn 
briathra sin uile a ìabhairt i'i h-Israel 
uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraich. ; 
ibh bhur cridhe air na focaii uile air: CAIB. XXXIII. 187 •n bheil mise a* toirt fianuis 'nur 
easg air an là'n diugh, a dh'àithneas 
bh d'ur cloinn a choimhead, a chum 
i'n dean iad uile bhriaihran an 

i gha so. 

47 Oir cha ni dìomhain e dhuibh, a 
ìionn gur e bhur beatha e ; agus ìeis 

1 ni so buanaichidh sibh bhur làith- 
;ii san fhearann a tha sibh a' dol a 
ill thar Iordan g'a shealbhachadh. 
|48 Agus ìabhair an Tighearna H 

aois san là sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Aba- 
'm, do shliabh Nebo, a tha ann an tìr 
hoaib, a tha fa chomhair Iericho, 

i ;us gabh sealladh do thìr Chanaain, 
\tha mi a' toirt do chloinn Israeil 
ar sheilbh ; 

50 Agus glieibh thu bàs san t-sliabh 
an tèid thu suas, agus cruinnichear 
..uchum do dhaoine; mar a fhuair 
aron do bhràthair bàs ann an sliabh 
<oy, agus a chruinnicheadh e chum 
dhaoine : 

fl A chionn gu'n do chiontaich sibh 
tn' aghaidh-sa am measg chloinn 
raeìl, aig uisgeachaibh Mheribah- 
ides, ann am fàsach Shin : dobhrìgh 
ich do haomhaich sibh mi am 
eadhon chloinn Israeil. 
'52 Gidheadh chi thu am fearann fa 
j chomhair ; ach cha tèid thu steach 
|>'n fhearann a tha mi tabhairt do 
(ìloinn Israeil. 

CAIB. XXXIII. 
ì GUS is e so am beannachadh ìeis 
L an do bheannaich Maois, òglach 
hè, clann Israeil roimh a bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an 
Ighearn o Shinai, agus dh'èirich e 
las dhoibh o Sheir; dliealraich e 
ach o shliabh Pharain, agus thàinig 

! ie deich mìle do naoimh : o 'dheas 
imh chaidh lagh teine mach dhoibh. 

;3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh; 
a a naoimh uile a'd' làimh: agus 
ìuidh iad sìos aig do chosaibh; 
ìeibh gach neach do d' bhriathraibh. 

'4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, mar 
il ghreachd do chomhchruinneach Ia- 

nȓb. 

t;|5 Agus bha e 'na Hgh ann an Ie- 
lirun, an uair a chruinnich ceann- 
a| dan an t-sluaigh agus treubhan Is- 
m eil an ceann a chèile. 
i !6 Biodh Reuben beò, agus na faigh- 
I j ,dh e bàs ; agus bitheadh a dhaoine 
i j mmhor an àireamh. 

ì: 7 Agus is e SO beannachadh Iudah : 
| ;us thubhairt e, Eisd, a Thighearna, 
guth Iudah, agus thoir e chum a 
j liluaigh; biodh a ìàmhan foghain- 
I ach dha, agus bi-sa a'd' chòmhnadh 

\ge o 'naimhdibh. 
| 6 Agus mu Lebhi thubhairt e, 
I lodh do Thumim agus t'Urim aig 
5 >on naomh, a dhearbh thu aig Ma- 
p.h, Hs an d' Hnn thu strì aig uisg- 
I .chàibh Mheribah ; 
9 A thubhairt i"a athair agus i-'a 
hàthair, Cha 'n fhaca mi e ; agus 
L iado ghabh e i"a bhràithribh, agus 
I ia d'aithnich e a chlann fèin: oir I choimhid iad t'fhocail, agus ghlèidh 
iad do choimhcheangal. 

10 Teagaisgidh iad do bhreitheanais 
do Iacob, agus do tagh do Israel : 
cuiridh iad tùis fa d' chomhair, agus 
làn ìobairt-loisgte air t'altair. 

11 Beannaich, O Thighearn, a 
mhaoin, agus gabh ri obair a iàmh : 
buail troimh ìeasraidh na muinntir a 
dh'èireas 'ha aghaidh, agus na muinn- 
tir ie 'm fuathach e, chum nach èirich 
iad a rìs. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, 
Gabhaidh aon gràdhach an Tighearna 
còmhnuidh ann an tèaruinteachd 
làimh iis ; agus còmhdaichidh an 
Tighearn e rè an là uile, agus gabli- 
aidh e còmhnuidh eadar a ghuaill- 
ibh. 

13 Agus mu Ioseph thubhairt e, 
Beannaichte o'n Tighearna gu robh 
'fhearann, a thaobh nithe luachmbor 
nèimh, a thaobh an drùchd, agus a 
tliaobh na doimhne tha 'na luidhe 
shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh luach- 
mhor a bheirear a mach ìeis a' ghrèin, 
agus a thaobh nan nithe luachmhor a 
chnirear a mach leis gach mìos, 

15 Agus a thaobh prìomh nithe 
nam beann aosda, agus a thaobh nithe 
luachmhor nan sliabh sìorruidh, 

16 Agus a thaobh nitlie luachmhor 
natalmhainn, agusa làin, agus deadh- 
ghean an Ti sin a bha chòmhnuidh 
sa' phreas : thigeadh am bcannachd air 
ceann Ioseiph, agus air mullach a 
chinn-san a sgaradh o 'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairub tha a 
sgèimh, agus mar adhaircean nan aon- 
adharcach tha 'adhaircean-sa : leo so 
purraidh e 'n sluagh ìe chèile, gu 
h-iomallaibh na talmhainn : agus %s 
iad so deich mìltean Ephraim, agus is 
iad so mìltean Mhanaseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairi e. 
Dean gairdeachas, a Shebuluin, a'd 
dhol a mach; agus Isachair, a'd' 
bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an sluagh a chum 
na beinne; an sin ìobraidh iadìobairt- 
ean ionracais : oir pailteas nan cuan 
sùgaidh iad suas, agus ionmhais fhol- 
aichte na gaineimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, 
Beannaichte gu robh esan a leudaich- 
eas Gad: mar ìeòmhan tha e gabhail 
còmhnuidh, agus reubaidh e 'n gaird- 
ean maille i'i mullach a' chinn. 

21 Agus dheasaich e a' cheud Chuid 
dha fèin, a chionn an sin, ann an 
cuibhrionn an lagh-thabhartair, gu'n 
do shuidhicheadh e; agus thàinig e 
maille ri ceannardaibh an t-sluaigh ; 
ceartas an Tighearna chuir e 'n 
gnìomh agus a bhreitheanais H h-Is- 
rael. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is 
cuitean leòmhain Dan : leumaidh e o 
Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, 
O Naphtali, sàsaichte ie deadh-ghean, 
agus làn do bheannachadh an Tigh- 188 IOSCA. earna, sealbhaìch thusa an àird' an 
iar agus an àirde deas. 

24 Agus mu Aser thubhaìrt e, 
Biodh Aser beannaichte ìe cloinn ; 
biodh e taitneach d'a bhràithribh, ag- 
us tumadh e a chos ann an oladh. 

25 Blthidh do bhrògan 'nan iarunn 
agus 'nan umha ; agus mar do iàith- 
ean is amhluìdh bhìos do neart. 

2G Cha V«7 neach cosmhuil ri Dia 
lesuruin, a tha marcachd air nèamh 
a'd' chòmhnadh, agus 'na mhòrachd 
air na speuraibh. 

27 /* « 'n Dia bith-bhuan do thear- 
munn, agus fuidh tha na gairdeana 
sìorruidh: agus fuadaichidh e mach 
an nàmhaid romhad, agus their e, 
Cuir as da. 

29 An sin gabhaidh Jsrael còmh- 
nuidh gu tèaruinte 'na aonar : bithidh 
tobar Iacoib air fearann arbhair agus 
f lona ; mar an ceudna silidh a nèamha 
nuas drùchd. 

29 Is sonadh thu, O Israeil : cò tha 
cosmhuil Kut, shluagh a shaoradh 
ieis an Tighearna, sgiath do chòmh- 
nadh, agus neach is e claidheamh do 
mhòrachd ? agus gheibhear do naimh- 
da 'nam breugairibh dhuit, agus salt- 
raidh tu air an àitibh àrda. 

CAIB. XXXIV. 
A GUS chaidh Maois suas o chòmh- 
! A nardaibh Mhoaib gu sliabh Neoo, 
| gu mullach Phisgah, a tha thall fa 
; chomhair Iericho : agus nochd an 
j Tighearna dha fearann Ghilead uile 
; gu Dan, 

i 2 Agus Naphtali uile, agus tìr Eph- 
! raim, agus Mhanaseh, agus tìr Iudah 
! uile, gu ruig an fhairge a's faide mach, 
| 3 Agus an taobh deas, agus còmh- 
! nard glinne Iericho, baile nan craobh 
i pailm, gu ruig Soar. 4 Agus thubhairt an Tighearna H! 
Is e so am fearann a mhionnaich n 
do Abraham, do Isaac, agus do Iacot 
ag ràdh, Dod' shliochd-sa bheir mi ej 
thug mi ortsa 'fhaicinn ie d' shùilibh, 
ach d'a ionnsuidh cha teid thi 
thairis, 

5 Agus fhuair Maoìs, òglach ar 
Tighearna, bàs an sin ann am feaij 
ann Mhoaib, a i'èir focail an Tighj 
earn. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleaiv. 
e, ann am fearann Mhoaib, thall f 
chomhair Bhet-peoir: ach cha ' 
aithne do dhuine sam bith 'uaigh gu 
an là'n diugh. 

7 Agus bha Maois ceud agus fichea ■m -. 
bliadhna dh'aois an uair a fhuair jr 
bàs : cha d'fhàilnich a shùil, ni mò 
thrèig a neart e. 

8 Agus ghuil clann Israeil air so 
Mhaois ann an còmhnardaibh Mhoai j 
deich làithean 'ar fhichead: mar s 
chrìochnaicheadh làithean a' ghui 
agus a' bhròin air son Mhaois. 

9 Agus bha Iosua mac Nuin làn dj 
spiorad a* ghliocais ; oir chuir Maoi 
a iàmhan air: agus dh'èisd clann h\ 
raeil Ks, agus Knn iad mar a dh'àith | 
an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus cha d'èirich fàidh o si 
ann an Israeil cosmhuil K Maois, neac 
a b'aithne do'n Tighearn agliaidh i 
h-aghaidh ; 

11 Anns na h-uile chomharaibli 
agus iongantasaibh a chuir an Tigli 
earn e a dheanamh ann an tir nah-E:, 
phit, air Pharaoh agus air a sheirbhis 
ich uile, agus air 'fhearann uile, 

12 Agus anns an làimh chumhachd 
aich sin uile, agus anns an uamha 
mhòr uile, a dh'oibrich Maois ann ™ 
sealladh Israeil uile. I S U A. CAIB. I. 

ANIS, an dèigh bàis Mhaoìs, òglaich 
an Tighearna, labhair an Tigh- 
earna K Iosua, mac Nuin, fear-frith- 
ealaidh Mhaois, ag ràdh, 

2 Tha m'òglach Maois marbh: a nis 
uime sin èirich, gabh thairis air Ior- 
dan so, thu fèin. agus an sluagh so 
uile,dh'ionnsuidh na tìre a tha mise a' 
tabhairt dhoibh, eadhon do chloinn 
Israeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn 
bhur coise, sin thug mi dhuibh, mar a 
thubhairt mi K Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, 
eadhon gus an amhainn mhòir, amh- 
ainn Euphrates, tir nan Hiteach uile, 
agus gus an fhairge mhòir, leth K dol 
fuidhe na grèire, bithidh 'na chrìch 
dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sam bith 
seasamh a'd' aghaidh uileiàithean do 
bheatha. Mar a bha mi le Maois mar 
sin bithidh mi leatsa : cha dibir mi 
thu, agus cha trèig mi thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail ; oir do'n t-sluagh so roinnidh tu tìm 
oighreachd an tìr a mhionnaich m 
d'an aithrichibh a thabhairt doibh 

7 A mhàin bi-sa làidir agus rc 
mhisneachail, a chum gu'n toir thi 
'n aire gu'n dean thu a rèir an lagh' 
uile a dn'àHhn m'òglach Maois dhuit 
na tìonndaidh uaith dhlonnsuid! 
na làimhe deise no dh'ionnsuidh n: 
làimhe clìthe, a chum gu'n soirbhicì 
leat anns gacn àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid ieabhar an lagha so as d< 
bheul : ach beachd-smuainichidh tj 
air a là agus a dh'oidhche, chum gu'i 
toir thu 'n aire gu'n dean thu a i-èi 
gach ni a ta sgrìobhta ann : oir an sii 
bheir thu air do shlighe soirbheachadli 
leat, agus an sin ni thu gu glic. 

9 Nach d-'àithn mise dhuit? B! 
làidir agus ro-mhisneachail ; na bi f< 
eagal, a^us na biodh faitcheas ort : oi! 
tha »n Tighearna do Dhia leat ann: 
gach ionad d'an tèid thu. 

10 An sin dh'àithn Io3ua do luchd. 
riaghlaidh an t-aluaigh, ag ràdh, 

11 Eachaibh troimh 'n cliamp, àj I ■ - 1 : thnibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Dea3- 
? I chibh dhuibh fèin lòn ; oir an ceann 
: trilàitheanthèidsibhtharlordanso, 
r dhol a stigh a shcalbhachadh na tìre 

- tha 'n Tìghearna bhur Dia a' toirt 

■ ùbh r'a sealbhachadh. 

12 Agus Hs na Iteubenich, agus Hs 
c i \ Gadaich, agus ri leth thrèibhMha- 
: aseh, iabhair Iosua, ag ràdh, 
a ' [ 13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn 

iaois òglach an Tighearna dhuibh, ag 
| ulh, Thug an Tighearna bhur Dia l'ois 

I uibh, agus thug e dhuibh an tìr so. 

! 14 Fanaidh bhur mnài, bhur clann 
P ' heag, agus <bhur sprèidh, san tìr a 
i mg Maois dhuibh air an taobh so do 
- 1 )rdan; ach thèid sibh fèin thairisfo'r 
'■ -armaibh ioimh bhur bràithrean, 

I I bhse uile a tha treun ann an neart, 
;us cuidichidh sibh ìeo ; 

; i 15 Gus an toir an Tighearna fois 
'■> tir braithribh, mar a thvg e dhuibh- 
agus gu'n sealbhaich iadsan mar an 

- ì nidna an tìr a tha »n Tighearna bhur 

ia a' tabhairt doibh : an sin pillidh 

• bh gu tìr bhur seilbhe, agus sealbh- 

I ; ichidh SÌbh i, eadhon an tìr a thug 
► ' !aois òglach an Tighearna dhuibh air 
a I a taobh so do Iordan, leth H èirigh 

a grèine. 

■ i 16 Agus fhreagair iad Iosua, ag 

II idh, Ka h-uile nithe a dh'àithn thu 
'i btuinne, nisinn ; agus ge b'e taobh a 

.mireas tu sinn, thèid sinn. 
'l! 17 A i-èir mar a dh'èisd sinn H 
•I [aois anns na h-uile uithibh, mar sin 
■ ; isdidh sinn riutsa : a mhàin biodh an 

• i ighearna do Dhia maille iiut mar a 
, ha e maille ri Maois. 

• 18 Gach duine a chuireas an agh- 
i ! idh t'àithne, agus nach èisd H d' 
1 1 hriathraibh, anns na h-uile nithibh 

i dh'àithneas tu dha, cuirear gu bàs 
: a mhàin bi làidir, agus ro-mhis- 
i eachail. 

CAIB. II. 

( i GUS chuir Iosua mac Nuin a mach 
; ! i & Sitim dithis dhaoine a i-anns- 

■ ; chadh a mach gu h-uaigneach, ag 
! Idh, Imichibh, rannsaichibh a mach 

; Ij n tir, agus Iericho : agus dh'imich 
1 J td, agus chaidh iad a steach do thigh 
' ji jrìopaich, d'am b'ainm Eahab, agus 
; aidh iad an sin. 

I 2 Agus dh'innseadh do Hgh Iericho, 
h g ràdh, Feuch, thàinig daoine an so 
| n nochd, do chloinn Israeil, a ranns- 
| ehadh a mach na tìre. 
'f 3 Agus chuir righ Iericho teachdaire 
jj u Eahab, ag ràdh, Thoir a mach na 
I aoine a tnàinig a t'ionnsuidh, a 
U haidh steach do d' thigh : oir is ann 
1 rannsachadh a mach na tire uile a 
hàinig iad. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis 
I haoine, agus dh'fholaich i iad, agus 
Jl bubhairt ì mar so, Thàiniggun amh- 
{ rus daoine a m'ionnsuidh, ach cha 
t obh fhios agam cia as a thàinig iad : 
n 5 Agus thachair mu àm druididh a' 

heata 'nuair a bha e dorcha, gu'n 
1 eachaidh na daoine mach : c'àit a 
K habh na daoinc ; cha'n f hios domh : ì ii. m 

leanaibh gu luath air an tòlr, oir 
beinidh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu 
mullach an tighe, agus air am folach 
ie cuiseagaibh an lìn, a leag i an or- 
dugh air mullach an tighe. 

7 Agus lean na daoine air an tòir 
san t-slighe gu Iordan, gu ruig na 
h-àthanna : agus co luath as a chaidh 
a' mhuinntir a bh'air an tòir a mach, 
dhruid iad an geata. 

8 Agus mu'n robh iad air luidhe sìos, 
chaidh i suas d'an ionnsuidh air mull- 
ach an tighe ; 

9 Agus thubhairt i ris na daoinibh, 
Tha fios agam gu bheil an Tighearn 
air toirt duibh na tìre, agus gu bheil 
bhur n-uamhas air tuiteam oirnne, 
agus gu bheil luchd-àiteachaidh na 
tìre uile air leaghadh as ie h-eagal 
roimhibh : 

10 Oir chuala sinne cionnus a thìor- 
maich an Tighearna suas uisge na 
mara ruaidhe ioimhibh, 'nuair a 
thàinig sibh amach as an Eiphit •, ag- 
us ciod a Hnn sibh air dà iigli nan 
Amorach a bA'air an taobh eile do 
Iordan, Sihon agus Og, a sgrios sibh 
gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinna 
na nithe sin, ìeagh ar cridheachan, ag- 
us cha d'fhan tuilleadh a bheag do 
mhisnich ann an duine sam bith air 
bhur sonsa; oir an Tighearna bliur 
Dia, is esan Dia anns na nèamhaibh 
shuas, agus air an talamh bhos. 

12 A nis uime sin guidheam oirbh, 
mionnaichibh dhomh airan Tighearn, 
a chionn gu'n do nochd mi caoimh- 
neas dhuibh, gu'n nochd sibhse mar 
an ceudna caoimhneas do thigh 
m'athar-sa, agus gu'n toir sibh dhomh 
comhara cinnteach ; 

13 Agus gu'n glèidh sibh be| 
m'athair, agus mo mhàthair, agus m% 
bhràithrean, agus mo pheathraichean, 
agus na h-uile a ta aca, agus gu'n saor 
sibh ar n-anamanna o'n bhàs. 

14 Agus fhreagair na daoine i, Ar 
n-anam-ne air bhur son-sa gu bàs, mur 
foillsich sibh an gnothuch so againn. 
Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an Tigh- 
earna dhuinn an tìr, gu'm buin sinn gu 
caoimhneil agus gu firinneach riutsa. 

15 An sin ìeig i sios iad air cord 
troimh 'n uinneig : oir bha a tigh air 
balla a' bhaile, agus bha i chòmhnuidh 
air a' bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh 
am monadh oirbh, air cagal gu'n 
coinnich an luchd tòrachd sibh; agus 
folaichibh sibh fèin an sin tri làithean, 
gus am bi'n luchd tòrachd air pilltinn, 
agus an dèigh sin feudaidh sibh im- 
eachd air bhur slighe. 

17 Agus thubhairt na daoine rithe. 
Bithidh sinne neòchiontach a thaobh 
iad so do mhionnan a thug thu oirnn 
a mhionnachadh. 

18 Feuch, 'nuoiV a thig sinn do'n 
tìr, ceanglaidh tu an stìom so do 
shnàth scarlait anns an uinneig 
troimh an do ieig thu sìos sinn : agus IOSUA .90 

bheir thu t'athaìr, agus do mhàthair. 
agus do bhràithxean, agus teaghlach 
t'athar uile, dhachaidh a t* ionn- 
suidh. 

19 Agus tarlaìdh, ge b'e neach a 
fchèid. a mach air dorsaibh do thighe 
do'n t-sràid, gu't* bi 'fhuil air a cheann 
fèin y agus 6i*Aid* sinne neòchiontach : 
agus ge b'e neach a bhios maille fiut 
anns an tlgh, bithidh 'fhuil air ar 
ceann-ne.ma bheanas làmh fis. 

20 Agus ma dh'fhoillsicheas tu an 
gnothuch so againn, an sin bithidh 
sinne saor o d' mhionnaibh a thug thu 
oìrnn a mhionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A tèir bhur 
briathra, mar sin bìtheadh e. Agus 
chuir i air falbh iad, agus dh'imich 
iad: agus cheangail i an stìom scarlait 
anns an uinneig. 

22 Agus dh'fhalbh iad, agus thàinig 
iad do'n mhonadh, agus dh'fhan iad 

j an sin tri làithean, gus an do phill an 
! luchd tòrachd. Agus dh'iarr an luchd 
i tòrachd iad aìr feadh na slighe uile, 
ach cha d'fhuair siad iad. 

23 Mar sin phill an dithis dhaoine, 
agus chaidh iad sìos o'n mhonadh, ag- 

; us chaidh iad thairis, agus thàinig iad 
i gu Iosua mac Nuin, agus dh'innis iad 
i da gach ni a thachair dhoibh : 
I 24 Agus thubhairt iad fi Iosua, Gu 
fìrinneach thug an Tighearna thairis 
d'ar làimh am fearann uile : oir tha 
; eadhon luchd-àiteachaidh na tìreuile 
; air leaghadh as fa'r comhair. 

CAIB. III. 

AGUS dh'èirich Iosua gu moch sa' 
mhàduinn ; agus dh'imich iad 
Shitim, agus thàinig iad gu Iordan, 
e fèin agus clann Israell uile, agus 
ghabh iad tàmh an sin mu'n deach- 
aidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean 
chaidh an luchd-riaghlaidh troimh 
n champ $ 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, 
ag ràdh, 'Nuair a chi sibh àirc coimh- 
cheangail an Tighearna bhur Bè, 
agUs na sagairt na Lebhìthich 'ga 
giùlan, an sin gluaisidh sibh o'r n-àit, 
agus thèid sibh 'ha dèigh. 

4 Gidheadhbithidh astar eadar sibh 
agus i, muthimchiolldà mhìle làmh- 
choille do thomhas : na tigibh am 
fagus di, a chum gu'm bi fìos na 
BÌighe agaibh air am feum sibh im- 
eachd ; oir cha do ghabh sibh tiamh 
foimhe an rathad »0. 

5 A^us thubhairt Iosua fis an 
t-sluagh, Naomhaichibh sibh fèin ; 
oir am màireach ni'n Tighearna nithe 
iongantach 'nur measg. 

6 Agus ìabhair losua f is na sagart- 
aibh, ag ràdh, Togaibh suas àirc a' 
choimhcheangail, agus rachaibh thair- 
is toimh 'n t-sluagh, Agns thog iad 
suas àirc a' choimhcheangail, agus 
chaidh iad foimh 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearna fi 
Iosua, An diugh tòisichidh mi air 
thusa dheanamh mòr ann ansealladh 
Tsraeil uile, a chum gu'm bi fios aca, mar a bha mi ie Maois, gu'm bi n 
ìeatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sai 
artaibh a tha giùlan àirce a' choimli 
cheangail, ag ràdh, 'Nuair a bhios sib 
air teachd gu foir uisge Iordain, an 
an Iordan, seasaidh sibh. 

9 Agus thubhairt Iosua ti cloin: 
Israeii, Thigibh an so, agus èisdibh i 
briathraibh an Tighearna bhur Dè. 

10 Agus thubhairt Ioeua, Le s| 
bithidh fios agaibh gu bheìl an Di| 
beò 'nur measg, agus gu"m fuadaich 
gun teagamh a mach foimhibh n 
Canaanaich, agus na Hitich, agus n ? 
Ilibhich, agus na Peridsich, agus n 
Girgasaich, agus na h-Amoraich, agu 
na Iebusaich. 

11 Feuch, tha àirc coimhcheangai 
Tighearna na talmhainn uile a' dc 
thairis foimhibh do Iordan. , 

12 A nis uime sin gabliaibh d. 
fhear dheug à treubhan Israeil, fea 
as gach trèibh. 

13 Agus co luath *sa shocraicheas 
na sagairfc a ta giùlan àirce an Tigh: 
earna, Tighearna na talmhainn uile | 
buinn an cos ann an uisgeachaiblji 
lordain, bifchidh uisgeachan Iordaiil 
air an sgaradh na h-uisgeachaibh :\ 
thig a nuas o'n àirde; agus seasaidl 
iad 'nan torr. 

14 Agus an uair a dh'fhalbh ai 
sluagh o'm bùthaibh, gu dol thar Ior 
dan, agus na sagairt a' giùlan àirce a 
choimncheangail toimh 'n t-sluagh ; 

15 Agus an uair a bha iadsan « 
ghiùlain an àirc airteachd gu Iordan 
agus a bha cosa nan sagart a ghiùlairl 
an àirc air an tumadh ann am foir ai 
uisge, (oir tha Iordan a' sruthadh tli&| 
abruachanuilerèanfhogharaidhuile,jj 

16 Ansinsheas na h-uisgeachan à 
thàinig a nuas o'n àirde, agus dh'èirf 
ich iad suas 'nan torr ro-fhad o'n 
bhaile Adam, a ta làimh ti Saretan J 
agus theirigiadsan a chaidh sìos rath-| 
ad mara a' chòmhnaird eadhon na| 
mara salainn, agus ghearradh as iad ;ij 
aguschaidh an sluagh thairis dìreachf 
fa chomhair Iericho. 

17 Agus sheas na sagairt, a ghiùlainB 
àirc coimhcheangail an Tighearnagul 
daingean air talamh tioram am 
meadhon Iordain, agus chaidh na| 
h-Israelich uile thairis air talamhw 
tioram, gus an robh an sluagh uile air I 
dol thar Iordan. 

CAIB. IV. 

AGUS an uair a bha'n sluagh uilo 
aìr dol thar Iordan, an sin ìabhair 
an Tighearna ti Iosua, ag ràdh* \ 

2 Gabhaibh dhuibh fèin dà fheat 
dheug as an t-sluagh, duine as gachi 
trèibh ; 

3 Agus àithnibh dhoibh, ag ràdh, I 
Thugaibh ìeibh o so à meadhon I 
Iordain, as an àit anns an do sheaa 
cosa nan sagart gu daingean dà 
chloich dheug ; agus bheir sibh iad 
tluiiris leibh, agus cuiridh sibh iad 
anns an àite-tàimh ann» an gabh 
sibh fois an nochd. CAIB. V. 191 fà 4 An sln ghairm Iosua air an dà 
hear dheug, a dheasaich e à cloinn 
m sraeil, fear as gach trèibh. 
4iL , 5 Agus thubhairt Iosua Hu, Rach- 
ÌM ibh thairis roimh àirc an Tighearna 
m hur Dò gu meadhon Iordain, agus 
: ogadh gach fear dhibh clach air a 
IhI hualainn, a i - 6ir àireimh threubha 
M hloinn Israeil. 

t : 6 A chum gu'm bi so 'na chomhara 
I iur measg, a chum 'nuair a dh'fhios- 

it ; aicheas bhur ciann san àm H teachd, 
g ràdh, Ciod ia ciall duibh ìeis na 
. lachaibh so? 

I 7 An sin gu'm freagair sibh iad, 
iu'n robh uisgeachan Iordain air an 
fii | garadh o chcile i-oimh àirc coimh- 

I Iieangail an Tighearna ; 'nuair a 
m haidh i thar Iordan, gxin robh uisg- 
iolll achan lordain air an sgaradh o 

I hèile : agus bithidh na clachan so 
| ian cuimhueachan do chloinn Israeil 
I :u bràth. 

; 8 Agus iinn clann Israeil amhuil 
d . nar a dh'àithn Iosua, agus thog iad 
| '• uas dà chloich dheug à meadhon Ior- 
», lain, mar a ìabhair an Tighearna i'i 
\ 'osua, arcir àireimhthreubhachloinn 
ji sraeil. agus ghiùlain iad ieo thairis 
i ! ad do'n àit anns an do ghabh iad 
j \ àmh, agus chuir iad sìos an sin iad. 

9 Agus chuir Iosua suas dà chloich 
• Iheug am meadhon lordain, san ionad 
>. mns an do sheas cosa nan sagart a 
1 fhiùlain àirc a" choimhcheangail: ag- 

is tha iad an sin gus an là'n diugh. 
|| 10 Oir sheas na sagairt a ghiùlain 
, in àirc am meadhon Iordain, gus an 
ì lo chrìochnaicheadh gach nì a dh' 

lithn an Tighearna do Iosua a labh- 
■ ! lirt Hs an t-sluagh, a rèir nan uile 
I iithe a dh'àithn Maois do Iosua : agus 

•inn an sluagh cabhag, agus chaidh 

I iad thairis. 

Ì 11 Agus an uair a bha f n sluagh uile 
iir dol thairis, an sin chaidh àirc an 

j Tighearna thairis, agus na sagairt, 
ui làthair an t-sluaigh. 
12 Agus chaidh clann Reubein, ag- 

! M clann Ghad, agus lcth thrèibh 
Mhanaseh, thairis fo'n armaibh 
'oimh chloinn Israeil, mar a ìabhair 
-Maois Hu : 

II 13 Chaidh thairis mu thimchioll dà 
'hichead mìle, deas air son cogaidh, 
in làthair an Tighearna gu cath, tìo 
Jhòmhnardaibh Iericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an 
lighearna Iosua ann an seallatìh Is- 
raeiluile, agus bha eagal orraroimhe, 
mar a bha eagal orra roimh Mhaois, 
uile làithean a bheatha. 

lò Agus labhair an Tighearna i-i 
Iosua, ag ràdh, 

16 Aithn do na sagartaibh a tha 
giùlan àirce na Fianuis, iad a theachd 
à nìos à Iordan. 

17 Agus dh'àithn Iosua do na sag- 
artaibh, ag ràdh, Thigibh a fiìos à 
Iordan. 

18 Agus an uair a bha na sagairt a 
ghiùlain àire coimhcheangail an Tigh- 
earn air teachd a nìos à meadhon Iordain, agua a bha buinn chos nan 
sagart airan togail suasair an talamh 
thioram, an sin phill uisgeachan Ior- 
dain d'an àite fèin, agus chaidh iad 
thar a bruachan uile, mar o rinn iad 
roimhe. 

19 Agus thàinig an sluagh a nìos à 
Iordan air an deicheamh là do'ncheud 
mhìos, agus champaich iad ann an 
Gilgal, san iomall a ìàimh na h-àirde 
'n ear do Iericho. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a 
thug iad amach à Iordan, chuir Iosua 
suas ann an Gilgal. 

21 Agus labhair e H cloinn Israeil, 
ag ràdh, 'Nuair- a dh'fhiosraicheas 
bhur clann d'an aithrichibh san àm 
i-i teachd, ag ràdh, Ciod is ciall do na 
clachaibh so ? 

22 An sin bheir sibh fìos d'ur 
cloinn, ag ràdh, Thàinig Israel thar 
Iordan so air talamh tioram. 

23 Oir thiormaich an Tighearna 
bhur Dia suas uisgeachan Iordain 
i'oimhibhse, gus an deachaidh sibh 
thairis, mar a Hnn an.Tighearna bhur 
Dia air a' mhuir i'uaidh, a thiormaich 
e suas i'omhainn, gus an robh sinn air 
dol thairis ; 

24 A chum gu'n aithnich sluagh na 
talmhainn uile làmh an Tighearna, I 
gu bheìl i cumhachdach a chum gu'm i 
bi eagal an Tighearna bhur Dè oirbh 
am leasd. 

CAIB. V. 

AGUS an uair a chual' uile Hghre 
nan Amorach, a 6/t'air an taobh 
thall do Iordan a làimh na h-àirde 'n 
iar, agus uile Hghre nan Canaanach, 
a bha làimh iis an fhairgc, gu'n do 
thiormaich an Tighearna suas uisg* 
eachan Iordain i-oimh chloinn Israei'i 
gus an deachaidh sinn thairis, ìeagh 
ancridhe, agus cha robh 6piorad 
tuilIeadhannta,airsonchloinnIsraeil. 

1 Anns an àm sin thubhairt an 
Tighearna ri Iosua, Dean duit fèin 
sgeinean geura, agus timchioll-ghearr 
cìann Israeil a rìs an dara uair. 

3 Agus Hnn Iosua dha fèin sgeinean 
geura, agus thimchioll-ghearr e clann 
Israeil aig cnoc nan roimh-chroicionn. 

4 Agus is e so an t-aobhar mu'n do 
thimchioll-ghearr Iosua : Fhuair an 
sluagh uile a thàinig a mach as an 
Eiphit, a bha 'iiam ririonnaich, eadhott 
na fir-chogaidh uile bàs anns an fhàs- 
ach air an t-slighe, an dèigh dhoibh 
teachd a mach as an Eiphit. 

5 A nis bha 'n sluagh uile a thàinig 
a mach, air an timchioll-ghearradh ; 
ach an sluagh uile a rugadh san fhàs- 
ach air an t-slighe, 'nuair a thàinig 
iad a mach as an Eiphit, iadsan cha 
do thimchioll-ghearr iad. 

6 Oir dh'imich clann Israeil anna 
an fhàsach dà fhichead bliadhna, gus 
an deachaidh as do'n luchd-cogaidh 
uile a thàinig a mach as an Eiphit, a 
chionn nach d'thug iad gèill do ghuth 
an Tighearna: d'an do mhionnaich 
an Tighearna nach nochdadh e dhoibh 
am fearann, a mhionnaich an Tigh- m ios 

earna d'an aithrlchibh gu'n tugadh c 
tlhuinn, fearann a tha sruthadh ie 
bainne agus ie mil. 

7 Agus an clann-san, « thog e suas 
•nan àit, iadsan thimchioll-ghearr 
losua : oir bha iad neo-thimchioli- 
ghearrta, a chionn nach do thimchioll- 
ghearradh iad air an t-slighe. 

8 Agus an uair a bha 'n sluagh uilc 
air an timchioll-ghearradh, dh'fhan 
iad 'nan àitibh anns a' champ, gus an 
robh iad slàn. 

9 Agus thubhairt an Tighearna" H 
Iosua, Air an là 'n diugh bhuin mi 
air falbh uaibh masladh na h-Eiphit : 
uime sin thugadh Gilgal mar ainm 
air an àite sin gus an là 'n diugh. 

10 Agus ehampaich clann Israeil 
ann an Gilgal, agus chum iad a' chàisg, 
air a' cheathramh là deug do'n mhìos 
anns an fheasgar, ann an còmhnard- 
aibh Iericho. 

11 Agus dh'ith iad do shean bhàrr 
an fhearainn air an là màireach an 
dèigh na càisge, breacagan neo-ghoirt- 
ichte, agus sìol cruaidhichte air an là 
sin fein. 

12 Agus sguir am mana air an là 
màircach an dèigh dhoibh itheadh do 
shean bhàrr an fhearainn; ni mò a 
bha mana tuilleaclh aig cloinn Israeil, 
ach dh'ith iad do thoradh fearainn 
Chanaain air a' bhliadhna sin. 

13 Agus an uair a bha Iosua làimh 
ri Iericho, thog e suas a shùilean agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, sheas duine 
thail fa 'chomhah*, agus a chlaidh- 
eamh rùisgte 'na iàimh • agus chaidh 
Iosua d'a ionnsuidh, agus thubhairt e 
i is, An ann leinne a tha thu, no ie 'r 
n-cascairdibh ? 

14 Agus thubhairt e, Cha 'n ann : 
ach mar cheannard slòigh an Tigh- 
earna tha mi a nis air teachd. Agus 
thuit Iosua air'aghaidh air an talamh, 
agus Hnn e aoradh, agus thubhairt e 
Hs, Ciod a tka mo thighearn ag ràdh 
f'a sheirbhiseacli ? 

15 Agus thubhairt ceannard slòigh 
an Tighearna fi Iosua, Fuasga.il clo 
bhròg bhàrr do choise, oir tka 'n t- 
ionad air am bheil thu a'd' sheas- 
amh, naomh Agus rinn Iosua mar 
sin. 

CATB. VI. 
A NIS bha Iericho air a dhruideadh 
A suas gu teann, foimh chloinn Is- 
raeil ; cha deachaidh neach air bith a 
mach, agus cha d'thàinig neach air 
bith a stigh. 

2 Agns thubhairt an Tighearna H 
Iosua, Feuch, thug mi do d' iàimh Ie- 
richo, agus a Hgn, agus na daoine 
treun ann an neart. 

3 Agus cuairtichidh sibh am baile, 
sibhse fheara-cogaidh uile, agus thèid 
sibh mu thimchioll a'bhaileaonuair: 
mar so ni thu air sè làithibh. 

4 Agus giùlainidh seachd sagairt 
foimh an àirc seachd trompaidean 
a dh'adhaircibh fcithcachan : agus 
air an t-seachdamh là thèid sibh mu 
thimchioll a' bhaile seachd uairean. agns sèididh na sagairt ieis na tromt 
aidibh. 

5 Agus an uair a ni iad fuadn fliad 
ie adhaircibh nan reitheachan, agu 
an uair a chluinneas sibh fuaim n 
trompaid, an sin èighidh an sluagi 
uile le h-iolaich mhòir, agus tuitid: 
balla a' bhaile sìos o 'bhunadh, agu 
thèid an sluagh suas gach duine dii 
each roimhe. 

6 Agus ghairm Iosua mac Nuin ai 
na sagartaibh, agus thubhairt e Hv 
Togaibh suas àirc a' choimhchcangail 
agus giùlaineadh seachd sagair 
seachd trompaidean a dh'adhaircibl 
feitheachan foimh àirc an Teighearn. 

7 Agus thubhairt e ris an t-sluàgìi 
Gabhaibh air bhur n-aghaidh, agu 
cuairtichibh am baile, agus gabhadl 
esan a tha fo armaibh air aghaidì 
foimh àirc an Tighearn. 

8 Agus an uair a iabhair Iosua H| 
an t-sluagh, ghabh na seachd sasrairt! 
a' giùlan sheachd trompaidean à dh' 
adhaircibh feitheachan, air an agh 
aidh foimh 'n Tighearn, agus shèi< 
iad ieis na trompaidibh ; agus leai 
àirc coimhcheangail an Tighearn iad 

9 Agus chaidh na daoine armaicht 
foimh na sagartaibh a shèid ieis nì 
trompaidibh, agus tbàinig a' chuii 
eite do'n t-sluagh an dèigh na h-àirce 
na sagartan a'gabhail air an aghaidh 
agus a' sèideadh leis natrompaidibh. 

10 Agus dh'àithn Iosua do'n t-sluagh 
ag ràdh, Cha dean sibh iolach, agu 
cha dean sibh fuaim sam bith ie' 
guth, ni mò thèid focal sam lìth i 
mach as bhur bcul. gus an là anns ar 
abair mise fibh, Deanaibh iolach ; ai 
sin ni sibh iolach. 

11 Mar sin chuairtich àirc an Tigh 
earn am baite, a' dol m' a thimchiol 
aon uair: agus thàinig iad do'n champ 
agus ghabh iad tàmh anns a' champ 

12 Agus dh'èirich losua gu mocl! 
sa' mhaduinn, agus thog na sagair:| 
suas àirc an Tighearn. 

13 Agus dh'imich air an aghaidh à 
ghnàth seachd sagairt, a' giùlar] 
sheachd trompaidean a dh'adhairciblj 
feitheachan foimh àirc an Tighearn 
agus shèid iad ìeis na trompaiclibh 
agus dh'imich an sluagh armaichtt 
fompa, achthàiniga' chuid eile do'r 
t-sluagh an dèigh àirce an Tighearn 
na sagairt a' gabhail air an aghaidh 
agus a' sèideadhieis na trompaidibh. 

14 Agus air an dara là chuairticti 
iad am baile aon uair, agus phill iac" 
do'n champ : mar so finn iad air st 
làithibh. 

15 Agus air an t-seachdamh là dh'èir 
ich iad gumoch mubhriseadh na fàire, 
agus chuairtich iad am baile air an 
dòigh cheudna, seachd uairean: u 
mhàin air an là sin chuairtich iad am 
baile scachd uairean. 

16 Agus air an t-scachdamh uair 
shèid na sagairt ieis na trompaidibh, 
agus thubhairt losua Hs an t-sluagh, 
Deanaibh iolach ; oir thug an Tigh 
earna dhuibh am baile. CAIB. VII. 192 17 Agus bithidh ara baile mall- 
aichte, e fèin agus gach ni a fA'ann, 
do'n Tighearn .• a mhàin bithidh Ra- 
hab an strìopach beò, i fèin agus iad- 
san uile a tha maille i'ithe san tigh, a 
chionn gu'n d'fholaich i na teachd- 
airean a chuir sinn uainn. 

18 Agus sibhse, air gach aon chor 
glèidhibh sibh fèin o'n ni mhall- 
aichte, air eagal gu'n dean sibh sibh 
/Vinmallaichte, 'nuair a ghabhassibh 
do'n ni mhallaichte, agus gu'n dean 
sibh camp Israeil 'na mhallachadh, 
agus gu'n cuir sibh e fuidh bhuaireas. 

.19 Ach tha 'n t-airgiod uile, agus an 
t-òr, agus na soithichean umha agus 
iaruinn,coisrigtedo'n Tighearna: thig 
iad a steach do ionmhas an Tighearn. 

20 Agus rinn an sluagh iolach an 
uair a shèid na sagairt ìeis na tromp- 
aidibh: agus an uair a chual' an 
sluagh fuaim na trompaid, agus a 
dh'èigh an sluagh le h-iolaich mhòir, 
an sin thuit am balla sìos gu làr ; agus 
chaidh an sluagh suas do'n bhaile, 
gach duine dìreach roimhe, agus 
ghlac iad am baile. 

21 Agus tèir-sgrios iad gach ni a 
fcAa'sa' bhaile, eadar fhear agus bhean, 
òg agus shean, agus dhamh, agus 
chaora, agus asal, ìe faobhar a' 
chlaidheimh. 

22 Ach ris an dithis fhear a ranns- 
aich a mach an tìr thubhairt Iosua, 
Rachaibh a steach dothighnastrìop- 
aich, agug thugaibh a mach as a sin 
a' bhean, agus gach ni a th'aice, mar 
a mhionnaich sibh dhi. 

23 Agus chaidh na h-òganaich a' 
bha 'han luchd-rannsachaidh a stigh, 
figus thug iad a mach Rahab, agus a 
h-athair, agus a màthair, agus a 
bràithrean, agus gach ni a bh'aice; 
agus thug iad a mach a dìlsean uile, 
agus chuir iad an taobh a muigh do 
champ Israeil iad. 

24 Agus ìoisg iad am baile ie teine, 
agus gach ni a bh'ann : a mhàin an 
t-airgiod, agus an t-òr, agus na soith- 
ichean umha agus iaruinn, chuir iad 
ann anionmhas tighe an Tighearn. 

25 Agus ghlèidh Iosua Rahab an 
striopach beò, agus teaghlach ah-ath- 
ar, agus gach ni a òA'aice; agus tha i 
'na còmhnuidh ann an Israel gus an 
là 'n diugh, a chionn gu'n d'fholaich 
t na teachdairean a chuir Iosua a 
rannsachadh a mach Iericho. 

26 Agus chuir Iosua fuidh mhionn- 
aibh iad san àm sin, ag ràdh, Mall- 
oichte gu ro&Aan duine an làthair an 
Tighearn, a dh'èireas agus a thogas 
am baile so Iericho : 'na cheud-ghin 
leagaidh e a bhunachair, agus 'na 
*»Àac a's òige cuiridh e suas a gheat- 
acha. 

27 Mar so bha'n Tighearna maille 
ri Iosua, agus sgaoileadh'iomradh-san 
air feadh na tlre uile. 

CAIB. VII. 
ACHrinn clann Israeil cionta san 
n. ni mhallaichte ; oir ghabh Ach. 
an mac Charmi, mhic Shabdi, mhic ! Sherah, do thrèibh Iudah, ewd do'n ui 
mhallaichte : agus ìas fearg an Tigh. 
earn an aghaidh chloinn Israeil. 

2 Agus chuir Iosua daoine o Ierichc 
gu h-Ai, a fAa làimh ri Bet-abhen, air 
an taobh an ear do Bhet-el, agus ìabh 
air e riu, ag ràdh, Rachaibh suas, agus 
rannsaichibh a mach an tìr. Agus 
chaidh na daoine suas, agus iannsaich 
| iad a mach Ai. 

Agus phill iad gu Iosua, agus 
thubhairt iad ris, Na rachadh an 
sluagh uile suas; ach rachadh mu 
thimchioll dà mhìle no tri mìle fear 
1 suas, agus buaileadh iad Ai : na toii 
! air an t-slu gh uile saoithreachadh an 
t sin : oir cAa 'n'eil ann diubh acA beag- 
an. 

4 Agus chaidh suas an sin do'n 
t-sluagh mu thimchioll tri mìle fear; 
agus theich iad toimh fheara Ai. 

5 Agus bhuail fir Ai dhiubh mu 
thimchioll sè fir dheug thar fhichead : 
oir chuir iad an ruaig orra o chomh- 
aira'gheata cadAongu Sebarim, agus 
bhuail iad san dol sìos iad ; uime sin 
leagh cridhe an t-sluaigh,agus dh'fhàs 
e mar uisge. 

6 Agus reub Iosua 'eudach, agus 
thuit e gu làr air 'aghaidh roimh àirc 
an Tighearna, gu tràth feasgair, e fèin 
agus seanairean Israeil,agus chuiriad 
duslach air an cinn. 

7 Agus thubhairt Iosua, Och ! a 
Thighearna Dhè, c'ar son a thug thu 
idir an sluagh so thar Iordau, g'ar 
toirt thairis do iàimh nan Amorach, 
a chum ar sgrios? O b'fhearr gu'm 
biomaid toilichte, agus gu'm biomaid 
air gabhail còmhnuidh air an taobh 
eile do Iordan ! 

8 O Thighearna, ciod a their mi 
'nuair a thionndaidheas Israel an cùi 
r'an naimhdibh ? 

9 Oir cluinnidh na Canaanaich, ag- 
us uile luchd-àiteachaidh na tìre, ag- 
us iadhaidh iad mu'n cuairt oirnn. 
agus gearraidh iad as ar n-ainm o'n 
talamh : agus ciod a ùi thu ri d'ainm 
mòr? 

10 Agus thubhairt an Tighearna ii 
losua, Eirich suas ; c'ar son a ìuidheas 
tu mar so air t'aghaidh ? 

11 Pheacaich Israel, agus bhris iad 
mar an ceudna mo choimhcheangal 
a dh'àithn mi dhoibh ; oir ghabh iad 
eadhon do'n ni mhallaichte, agus mar 
an ceudna ghoid iad, agus mar an 
ceudna cheil iad, agus chuir iad eadh- 
on am measg an airneis fèin e. 

12 Uime sin cha b'urrainn clann 
Israeil seasamh roimh an naimhdean, 
acA thionndaidh iad a» cùl r'an 
naimhdibh, a chionn gu'n robh iad 
mallaichte. Cha bhi mise maille ribh 
tuille, mur sgrios sibh an ni mall- 
aichte as bhur measg. 

13 Eirich suas, naomhaich an sluagh, 
agus abair, Naomhaichibh sibh fèin 
air son an là màireach; oir mar so 
thaan Tighearna Dia Israeil ag ràdh, 
Tha ni mallaichte a'd' mheadhon, O 
Israeil : cna'n urrainn thu seasamh 1154 IOSUA. tolmh do naimhdibh, gus an cuir sibh 
alr falbh an nì mallaichto as bhur 
measg. 

14 Ànns a' mhaduinn uime sin 
bheirear cuideachd sibh a rèir bhur 
treubhan : agus an treubh a ghabhas 
an Tighearna, thig i a rèir a teagh- 
laichean ; agus thig an teaghlach a 
ghabhas an Tighearn, a i'èir a thigh- 
ean ; agus thig an tigh a ghabhas an 
Tighearn, a lìon fear is fear. 

15 Agus esan a ghlacar leis an ni 
mhallaichte, loisgear ìe teine c fèin 
agus gach ni /A'aige ; a chionn gu'n 
do bhris e coimhcheangal an Tigli- 
earn, agus gu'n d'Hnn c amaideachd 
ann an Israel. 

16 Uime sin dh'èirich losua gu 
moch sa' mhaduinn, agus thug e ieis 
Israel a fèlr an treubhan; agus ghabh- 
adh treubh Iudah. 

17 Agus thug e ìcis teaghlach 
ludah ; àgus ghabh e teaghlach nan 
Sarhitheach: agus thug e ìeis teagh- 
lach nan Sarhitheach a lìon fear is 
fear ; agus ghabhadh Sabdi. 

13 Agus thug e teis a thigh, a lìon 
fear agus fear ; agus ghabhadh Achan 
mac Charmi mhic Shabdi, mhìc She- 
rah, do thrèibh Iudah. 

19 Agus thubhairt Iosua ri Achan, 
A mhìc, thoir, guidheam ort, glòir 
do'n Tighearna Dia Israeil, agus dean 
aidmheil da ; agus innis domh a nis 
ciod a rinn thu, na folaich uam e. 

20 Agus fhreagair Achan Iosua, ag- 
us thubhairt e,Gudeimhin, pheacaich 
mi an aghaidh an Tighearna Dè Is- 
raeil, agus mar so agus mar so Hnn mi. 

21 'Nuair a chunnaic mi am measg 
aa creiche earradh bhrèagha Bhabil- 
onach, agus dà cheud secel airgid, 
agus geinn òir anns an robh leth-cheud 
secel do chudthrom, an sin shannt- 
aich mi iad, agus ghabh mi iad ; ag- 
us, feuch, tha iad folaichte san talamh 
am meadhon mo bhùtha, agus an 
t-airgiod fuidhe. 

22 Mar sin chuir Iosua teachdair- 
ean uaith, agus i-uith iad do'n bhùth, 
agus feuch, bha e folaichte 'na bhùth, 
agus an t-airgiod fuidhe. 

23 Agus thug iad leo iad à meadhon 
a' bhùtìia, agus thug iad gu Iosua iad, 
agus gu clann Israeil uile, agus sgaoil 
lad a mach iad am iìanuis an Tigh- 
earn. 

24 Agus ghabh losua agus Israel 
uile maille Hs, Achan mac Sherah, 
agus an t-airgiod, agus an earradh, 
agus an geinn òir, agus a mhic. agus a 
nigheanan, agtis a dhaimh, agns 'asail, 
agus a chaoraich, agus a bhùth agus 
gach ni a bA'aige ; agus thug iad do 
ghloann Achoir iad. 

25 Agus thubhairt Iosua, C'ar son 
a chuir thu dragh oirnn? cuiridh an 
Tigheàrnadragh ortsaandiugh. Agus 
chlach claiin Isracil uilo c fe clach- 
aibto. agus loisg iad ie teine lad, an 
deigh dhoibh an clachadh le clach- 
aihh. | 

Agns thog fad suas carn mòr | chlach air a mliuin gus an là'n dlugh: 
Agus phill an Tighearn o ghairge a 
chorruich : uime sin thugadh gleann 
Achoir mar ainm air an àite sin, gus 
an là'n diugh. 

OAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighcarnà H 
Iosua, Na gabh eagal, agus na bi 
fo gheilt : gabh an sluagh cogaidh uile 
maille Hut, agus èirich, imich suasgu 
h-Ai: feuch, thug mi thairis do d' 
làimh righ Ai, agus ashluagh, agus a 
bhaile, agus 'fhearann. 

2 Agus ni thu H h-Ai ' agust'aHgh, 
mar a Hnn thu H Iericho, agus t'a 
Hgh : a mhàin a chreach, agus a 
spreidh, gabhaidh sibh mar chobhart- 
ach dliuibh fèin. Cuir daoine ann am 
feall-fholach an aghaidh a' bhaile air 
a chùlaobh. 

3 Agus dh'èirich Iosua agus an 
sluagh cogaidh uile, a dhol suas ah 
aghaidh Ai : agus thagh Iosua mach 
deich mìle fichead a dh'fhearaibh 
treun ann an neart, agus chuir e air 
falbh iad san oidhche. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, 
Feuch, hi sibh feall-fholach an agh- 
aidh a' bhaile, eadhon air cùl a' bhaile : 
fia rachaibh ro-fhad o'n bhaile, ach 
bithibh uile deas : 

5 Agus thèid mise, agus an sluagh 
uile a tha maille Hum, dlùth do*n 
bhaile : agus an uair a thig iad a mach 
'nar coinneamh, mar air tùs, teich- 
idh sìnne i'ompa. 

6 (Oir thig iad a mach 'nar dèigh) 
gus an tarruing sinn iad o'n bhaile : 
oir their iad, Tha iad a' teicheadh 
fomhainn, mar airtùs: uime sinteich 
idh sinne iompa. 

7 An sin èiridh sibhse o'n fheall- 
fholach, agus glacaidh sibh am baile s 
oir bheir an Tighearna bhur Dia 'nur 
làimh e. 

8 Agus an uair a ghlacas sibh am 
bàile, cuiridh sibh am baile H theine : 
a tèir àithne an Tighearna ni sibh. 
Feuch, dh'àithn mise dhuibh. 

9 Uime sin chuir Iosua mach iad ; 
agus dh'flialbh iad a'dheanamh feall- 
fholach, agus dh'fhan iad eadar Bet- 
el agusAi, airan tàobh an iar a dh' 
Ai : ach dh'fhan Iosua an oidhche sin 
am measg an t-sluaigh. 

10 Agus dh'èirich Iosua gu moch 
sa' mhaduinn, agus dh'àireamh e 'n 
sluagh, agus chaidh e suas, e fèin 
agus seanairean Israeil, i'oimh 'n 
t-sluagh gu h-Ai. 

11 Agus chaidh an sluagh cogaidh 
uile suas, a òAamailleHs, agus cliaidh 
iad am fagus, agus thàinig iad fa 
chomhair a' bhaile, agus champaich 
iad air an taobh mu thuath do Ai : a 
nis hha glcann eadàriad agus Ài. 

12 Agus ghabh e mu thimchioll 
chùig milc fear, agus chuir e iad a 
dlicanamh feall-fholach eadar Bet-el 
agus Ai, air an taobh an iar do'n 
bhaile. 

Ì3 Agus an uair a shuhlhich iad an 
sluagh, eadhon am feachd uìle a bh 'air CAIB. IX. an taobh mu tliuath do'n bhaile, agus 
an luchd feall-fholach air an taobh an 
iar do'n bhaile, chaidh Iosua san 
oidhche sin do mheadhon a' ghlinne. 

14 Agus an uair a chunnaic righ 
Ai «**, rinn iad cabhag agus dh'èirich 
iad gu moch ; agus chaidh fir a'bhaile 
a mach gu cath an aghaidh Israeil, e 
fèin agus a shluagh uile, ann an àm 
suidhichte, fa chomhair a' chòmh- 
naird : ach cha robh fhios aige gu'n 
robh luchd feall-fholach 'na aghaidh 
air cùl a' bhaile. 

15 Agus rinn Iosua agus Isvaeil uile 
mar gu'm buailte iad rompa, agus 
theich iad rathad an fhàsaich. 

16 Agus ghairmeadh an sluagh uile 
a bha ann an Ai an ceann a chèile gu 
dol air an tòir, agus chaidh iad air tòir 
Iosua,agus thairngeadh o'n bhaile iad. 

17 Agus cha d'fhàgadh duine ann 
an Ai, no ann am Bet-el, nach deach- 
aidh a mach an dèigh Israeil: agus 
dh'fhàg iad am baile fosgailte, agus 
chaidh iad air tòir Israeil. 

18 Agus thubhairt an Tighearna i'i 
fosua, Sìn a mach an t-sleagh a tha 'n 
ad ìàimh rathad Ai ; oir bheìr mise a'd' 
iàimh e. Agus shìn Iosua mach an 
t-sleagh a bh'at'^e 'na ìàimh, a dhionn- 
suidh a' bhaile. 

19 Agus dh'èirich na daoine a bha 
Hs an fheall-fholach gu grad as an 
àit, agus ruith iad co luath 'sa shìn e 
mach a ìàmh : agus chaidh iad a stigh 
do'n bhaile, agus ghlac iad e, agus Hnn 
iad cabhag, agus chuir iad am baile H 
theine. 

20 Agus an uair a sheall fir Ai 'nan 
dèigh, chunnaic iad, agus, feuch, 
chaidh deatach a* bhaiie suas gu 
nèamh, agus cha irobh eomas aca teich- 
eadh an taobh so no'n taobh ud : ag- 
us thionndaidh an sluagh a theich do'n 
fhàsach, air an ais air an luchd-tòr- 
achd. 

21 Agus an uair a chunnaic Iosua 
agus Israeil uile gu'n do ghlac luchd na 
feall-fholach am baile, agus gu'n 
deachaidh deatach a' bhaile suas an 
sin phill iad, agus bhuail iad fir Ai. 

22 Agus chaidh iadsan a mach as a' 
bhaile 'nan aghaidh : mar sin bha iad 
am meadhon Israeil,cuid air an taobh 
so, agus cuid air an taobh ud • agus 
bhuail siad iad, gua nach d'fhàgadh 
aon diubh beò, no aon gu dol as. 

23 Agus ghlac iad righ Ai beò, agus 
thug iad e gu Iosua. 

24 Agus an uair a chuir Israel 
crìoch air uite luchd-àiteachaidh Ai a 
mharbhadh, anns a' mhachair, anns an 
fhàsach d'an do chuir iad an ruaig 
orra, agus an uair a thuit iad uile ìe 
faobhar a' chlaidheimh, gus an do 
chuireadh as doibh, an sin phill na 
h-Israelich uile gu h-Ai. agus bhuail 
iad e ìe faobhar a' chlaidheimh. 

25 Agus bha ann dhiubhsan uile a 
thuit air an là sin, eadar fheara agus 
mhnài, dà mhìle dheug, eadhon muinn- 
tir Ai uile : 

26 Oir cha do tharruing Iosua a iàmh air a h-ais, a shìn e mach ieife an 
t-sleagh, gus an do lèir-sgrios e luchd- 
àiteachaidh Ai uile. 

27 A mhàin sprèidh agus creach a' 
bhaile sin ghabh Israel mar chobh- 
artach dhoibh fèin, a rèir focail an 
Tighearn a dh'àithn e do Iosua. 

28 Agus ioisg Iosua Ai, agus Hnn e 
'na chàrn e gu bràth, 'na f hàsach gus 
an là'n diugh. 

29 Agus righ Ai chroch e air crann 
gu àm an fheasgair : agus mu dhol 
fuidhe na grèine dh'àithn Iosua, agus 
thug iad a nuas a chorp o'n chrann, 
agus thilg iad e aig dol a stigh geata 
a' bhaile, agus thog iad air carn mòr 
chlach, a tha làthair gus an là 'n diugh. 

30 An sin thog Iosua altair do'n 
Tighearna Dia Israeilairsliabh Ebail. 

31 Mar a dh'àithn Maois, òglach an 
Tighearna, do chloinn Israeil, a i'èir 
mar a ta e sgrìobhta ann an leabhar 
lagha Mhaois, altair do chlachaibh 
slàna, air nach do thog duine sam bith 
suas iarunn ; agus thug iad suas oirre 
ìobairtean-loisgte do'n Tighearn, agus 
dh'iobair iad tabhartais-shìth. 

32 Agus sgrìobh e 'n sin air na 
clachaibh dùblachadh lagha Mhaois, 
a sgrìobh e an làthair chloinn Israeil. 

33 Agus sheas Israeil uile, agus an 
seanairean, agus an luchd-riaghlaidh, 
agus am breitheamhna, air an taobh 
so do'n àirc, agus air an taobh ud, an 
làthair nan sagart nan Lebhitheach, a 
ghiùlan àìrc coimhcheangail an Tigh- 
earn, an coigreach co mhaith ris-san 
a rugadh 'nam measg ; leth dhiubh 
thall fa chomhair slèibh Gheridsim, 
agus leth dhiubh thall fa chomhair 
sìèibh Ebail : mar a dh'àithn Maois, 
òglach an Tighearna, chum sluagh Is- 
raeil a bheannachadh air tùs. 

34 Agus an dèigh sin leugh e uile 
bhriathran an lagha, na beannachdan 
agus na mallachdan, a rèir nan uile 
nithe a ta sgrìobhta ann an leabhar 
an lagha. 

35 Cha robh focal do na h-uile 
nithibh a dh'àithn Maois, nach do leugh 
Iosua an làthair comhchruinnich Is- 
raeil uile, agus nam ban, agus na 
cloinne bige, agus nan coigreach a 
bha fantuinn 'nam measg. 

CAIB. IX. 

AGUS an uair a chuala na rìghrean 
uile a 6/t'air an taobh so do Ior- 
dan, anns nabeanntaibh,agus anns a' 
chòmhnard, agus ann an uile oirthir 
na fairge mòire thall fa chomhairLe- 
banoin, an Hiteach, agus an t-Amor- 
ach, an Canaanach, am Peridseach, an 
Hibheach, agus an Iebusach so ; 

2 Chruinnich iad an ceann a chèile 
a chogadh ri Iosua, agus xi h-Israel, 
le aon rùn. 

3 Agus an uair a chuala luchd- 
àiteachaidh Ghibeoìnciodarinn Iosua 
ri Iericho, agus ri h-Ai. 

4 Rinn iadsan mar an ceudna gu 
seòlta, agus chaidh iad agus leig iad 
orra gu'm bu teachdairean iad, agus 
ghabh iad seann saic air an asalaibh, 138 IOSUA. agus fìon-shearragan a bha sean agus 
reubta, agus ceangailte suas, 

5 Agus brògan a bha sean agus 
càirichte air an cosaibh, agus sean 
eudach orra ; agus bha aran an lòin 
uile tioram agus liath. 

6 Agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
Iosua do'n champ gu Gilgal, agus 
thubhairt iad ris, agus ri fir Israeil, 
Thàinig sinne o dhùthaich fad as ; a 
nis uime sin deanaibh coimhcheangal 
ruinn. 

7 Agus thubhairt fir Israeil ris na 
Hibhich, Theagamh gu bheil sibh a 
shòmhnuidh 'nar measg, agus cionnus 
a dh'fheudas sinne coimhcheangal a 
dheanamh fibh ? 

8 Agus thubhairt iad ri Iosua, Is 
sinne do sheirbhisich. Agus thubh- 
airt Iosua riu, Cò sibh agus cia as a 
thàinig sibh ? 

9 Agus thubhairt iad ris, O dhùth- 
aich ro-fhad air astar thàinig do sheir- 
bhisich, air sgàth ainme an Tighearna 
do Dhè : oir chuala sinn 'ìomradh-san, 
agus gach ni a rinn e san Eiphit, 

10 Agus gach ni a rinn e ri dà righ 
nan Amorach, a bha 'n taobh thall do 
Iordan, ri Sihon righ Hesboin, agus ri 
h-Og righ Bhasain, a bha aig Astarot ; 

11 Uime sin ìabhair ar seanairean 
agus uile luchd-àiteachaidh ar dùthcha 
ruinn, ag ràdh, Gabhaibh lòn 'nur 
làimh air son an turuis, agus rachaibh 
nan coinneamh, agus abraibh riu, Is 
sinne bhur seirbhisich; agus a nis 
deanaibh coimhcheangal ruinn. 

12 An t-aran so againn ghabh sinn 
teth air son ar lòin a mach as ar tigh- 
ibh, san là anns an d'thàinig sinn a 
mach gu dol d'ur n-ionnsuidn-sa ; ach 
a nis, feuch, tha e tioram, agus liath : 

13 Agus na searragan fìona so a 
lìon sinn, bha iad nuadh, agus, feuch, 
tha iad reubta : agus tha ar n-eudach 
so agus ar brògan air fàs sean, le ro- 
fhad na slighe. 

14 Agus ghabh na daoine d'am 
biadh, agus cha d'iatr iad comhairle 
o bheul an Tìghearn. 

15 Agus rinn Iosua sìth riu, agus 
rinn e coimhcheangal riu, a leigeil leo 
bhi beò : agus mhionnaich uachdarain 
a' chomchruinnich dhoibh. 

16 Agus thachair an ceann thri 
làithean, an dèigh dhoibh coimh- 
cheangal a dheanamh riu, gu'n cual' 
iad gu'm fc'iad an coimhearsnaich iad, 
agus ffu'n robh iad a chòmhnuidh 
'nam measg. 

17 Agus chaidh clann Israeil air an 
aghaidh, agus thàinig iad a dh'ionn- 
suidh am bailtean air an treas là : a 
nis b'iad am bailte Gibeon, agus 
Chephirah, agus Beerot, agus Ciriat- 
iearim. 

18 Agus cha do bhuail clann Israeil 
iad, a chionn gu'n do mhionnaich 
uachdarain a'chomchruinnich dhoibh 
air an Tighearna Dia Israeil. Agus 
rinn an comhchruinneach uile gearan 
an aghaìdh nan uachdaran. 

19 Ach thubhairt na h-uachdarain uile ris a' chomchruinneach ulle, 
Mhionnaich sinn dhoibh air an Tigh- 
earna Dia Israeii ; agus uime sin cha 
'n fheud sinn beantuina riu. 

20 So ni sinn riui leigidh sinn 
eadhon leo a bhi beò, % chum nach bi 
fearg Dh4 'nar n-aghai^n, air son nam 
mionnan a mhionnaicii sinn dhoibh. 

21 Agus thubhairt h-uachdarain 
riu, Leigibh leo bhi bcò; ach biodh 
iad nan luchd-gearraidh fiodha, agus 
'nan luchd-tarruinguisge do'n chomh- 
chruinneach uile, mar a gheall na 
h-uachdarain dhoibh. 

22 Agus ghairm Iosua orra, agus 
labhair e fiu, ag ràdh, C'ar son a 
mheall sibh sinn, ag ràdh, Tha sinn 
ro-fhada uaibh, an uair a tha sibh a 
chòmhnuidh 'har measg ? 

23 A nis uime sin tha sibh mallaichte, 
agus cha saorar neach air bith tthibh 
o bhi 'nur tràillibh, agus 'nur luchd- 
gearraidh fiodha, agus 'nur luchd- 
tarruing uisge air son tighe mo Dhè. 

24 Agus fhreagair iad Iosua, agus 
thubhairt iad, Do bhrìgh gu'n d'inns- 
eadh gu cinnteach do d' sheirbhisich 
cionnus a dh'àithn an Tighearna do 
Dhia d'a òglach Maois am fearannuile 
a thoirt duibh, agus luchd-àiteachaidh 
na tìre uile a sgrios f oimhibh, uime 
sin bha eagal mòr ar n-anama oirnn 
roimhibh, agus finn sinn an ni so. 

25 Agus a his, feuch, tha sinn a'd' 
iàimh: mar a mheasar maith agua 
ceart ìeatsa a dheanamh fuinn, dean. 

26 Agus mar so finn e fiu, agus 
shaor e iad & làimh chloinn Israeil 
agus cha do mharbh siad iad. 

27 Agus finn Iosua iad san là sìn 
fèin 'nan luchd-gearraidh fiodha, agus 
'han luchd-tarruing uisge do'n chomh 
chruinneach, agus do altair an Tigh- 
earn, eadhon gus an ià 'n diugh, anna 
an ionad a f òghnaicheadh e. 

CAIB. X. 

AGUS an uair a chual' Adonisedec 
righ Ierusaleim gu'n do ghlac 
Iosua Ai, agus gu'n do ièir-sgrios se e : 
mar a finn e fi Iericho agus f'a figh, 
mar sin gu'n d'finn e f i h-Ai agus f 'a 
f igh ; agus gu'n d'f inn luchd-àiteach- 
aidh Ghibeoin sìth fi h-Israel, agus 
gu'n robh iad 'nam measg ; 

2 Ghabh iad eagal mòr, do bhrìgh 
gu'w bu bhaile mòr Gibeon, mar aon 
do na bailtibh rìoghail, agus do 
bhrìgh gu'm bu mhò e na Ai, agus gun 
robh a dhaoineuile treun. 

3 Uime sin chuir Adonisedec, righ 
Ierusaleim, fios gu Hoham righ Heb- 
roin, agus gu Piram righ Iarmuit, ag- 
us gu Iaphia righ Lachis, agus gu 
Debir righ Egloin, ag ràdh. 

4 Thigibh a nìos a m'ionnsuidh-sa, 
agus cuidichibh ìeam, a chum gu'm 
buail sinn Gibeon ; oir rinn e sìth ri 
Iosua, agus ri cloinn Israeil. 

5 Uime sin chruinnich cùig rlghre 
nan Amorach, righ lerusalcim, righ 
Hebroin, righ Iarmuit, righ Lachis, 
righ Egloin, iad fèin an ceann a chèile, 
agus chaidh iad suas, iad ttin agus an CAIB. X. IV. siMgh uile, agus champaich iad fa 
! chomhair Ghibeoin, agus chog iad 'na 
aghaidh. 

6 Agus chuir fir Ghibeoin Jios gu 
Tosua, do'n champ gu Gilgal, ag ràdh, 
Na deanadh do làmh moille o 'd 
sheirbhisich : thig a nios d'ar n-ionn- 
suidh gu grad, agus saor sinn, agus 
cuidich leinn: oir tha rìghre nan 
Amorach uile a tha 'nan còmhnuidh 
sna beanntaibh, air cruinneachadh 
ri chèile 'nar n-aghaidh. 

7 Agus chaidh Iosua suas o Ghilgal, 
e fèin agus an sluagh cogaidh uile 
maille ris, agus na fir threuna uile. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Iosua, Na gabh eagal rompa ; oir thug 
mise thairis do d' làimh iad : cha seas 
duine dhiubh romhad. 

9 Uinie sin thàinig Iosua orra gu 
h-obann : rè na h-oidhche chaidh e 
suas o Ghilgal. 

10 Agus chlaoidh an Tighearn iad 
roimh Israel, agus mharbh e iad le 
h-àr mòr aig Gibeon, agus chuir e 'n 
ruaig orra rathad uchdaich Bhet-hor- 
oin, agus bhuail e iad gu Hasecah, 
agus gu Macedah. 

11 Agus an uair a bha iad a'teich- 
eadh roimh Israel, agus iad air ieath- 
ad Bhet-horoin, thilg an Tighearna 
clacha mòra orra nuas o nèamh gu 
Hasecah, agus fhuair iad bàs : bu lìon- 
mhoire iadsan a bhàsaich leis na 
clacha-meallain, na iadsan a mharbh 
clann Israeil leis a' chìaidheamh. 

12 An sin labhair Iosua ris an Tigh- 
earna, san là anns an d'thug an Tigh- 
earna suas na h-Amoraich roimh 
chloinn Israeii, agus thubhairt e 'm 
fianuis Israeil, A ghrian, air Gibeon 
otad, agus thusa, a ghealach, air 
Rleann Aialoin. 

13 Agus stad a' ghrian, agus sheas 
a' ghealach, gus an do dhìol an sluagh 
fad fèin air an naimhdibh. Nach 'eil 
so sgrìobhta ann an leabhar Iaseir ? 
Agus stad a' ghrian am meadhon 
nèimh, agus cha d'rinn i cabhag gu 
dol fuidhe mu thimchioll là iomlain. 

14 Agus cha robh là sam bith cos- 
mhuil ris an là sin, roimhe no 'na 
dhèigh, anns an d'èisd an Tighearna 
ri guth duine ; oir chog an Tighearn 
air son Israeil, 

[15 Agus phill Iosua, agus Israeil 
uilemaille ris, do'n champ gu Gilgal.] 

1G Ach theich na cùig rìghrean ud, 
agus dh'fholaich siad iad fein ann an 
uaimh ann am Macedah. 

17 Agus dh'innseadh do Iosua, ag 
ràdh, Fhuaradh na cùig rìghre fol- 
aichte ann an uaimh ann am Macedah. 

18 Agus thubhairt Iosua. Caruich- 
ibh clacha mòra air beul na h-uamha, 
agus cuiribh daoine làimh rithe g'an 
gleidheadh. 

19 Agus na stadaibhse, ach rachaibh 
air tòir bhur naimhdean, agus buail- 
ibh iadsan a's deireannaiche dhiubh, 
na leigibh leo dol a stigh d'am bailt- 
ibh ; oir thug an Tighearna bhur Dia 
iad thairis d'ur ìàimh. 20 Agus an uair a chuir Iosua agua 
clann lsraeil crìoch airam marbhadh 
le h-àr ro-mhòr, gus an do chuireadh 
as doibh, chaidh a' chuid a> mhair 
dhiubh a steach do na bailtibh daing^ 
nichte. 

21 Agus phill an sluagh uile do'n 
champ gu Iosua aig Macedah ann an 
sìth : cha do ghluais neach a theanga 
an aghaidh duine sam bith do chloinn 
Israeil. 

22 An sin thubhairt Iosua, Fosg- 
laibh beul na h-uamha, agus thugaibh 
a mach a m' ionnsuidh na cùig rìgh- 
rean ud as an uaimh. 

23 Agus rinn iad mar sin, agus thug 
iad a mach na cùig rìghrean ud d'a 
ionnsuidh as an uaimh, righ lerusa- 
leim, righ Hebroin, righ Iarmuit, righ 
Lachis, agus righ Egloin. 

24 Agus an uair a thug iad a mach 
na rìghre sin gu Iosua, ghairm Iosua 
air fearaibh Israeil uile, agus thubh- 
airt e ri ceannardaibh nam fear-cog- 
aidh a chaidh maille ris, Thigibh am 
f'agus, cuiribh bhur cosan air muineal- 
aibh nan righ sin. Agus thàinig iad 
am fagus, agus chuir iad an cosan air 
am muinealaibh. 

25 Agus thubhairt Iosua riu, Na 
biodh eagal oirbh agus na bithibh 
fuidh gheilt, bithibh ìàidir agus biodh 
deadh mhisneach agaibh ; oir mar so 
ni 'n Tighearn r'ur naimhdibh uile ris 
am bheil sibh a' cogadh. 

26 Agus an dèigh sin bhuail Iosua 
iad, agus mharbh e iad, agus chroch 
e iad air cùig crannaibh ; agus bha 
iad an crochadh air na crannaibh gu 
feasgar. 

27 Agus an àm dol fuidhe na grèine 
dh'àithn Iosua, agus thug iad a nuas 
iad o na crannaibh, agus thilg siad 
iad san uaimh anns an d'fholaich siad 
iad fèin, agus chuir iad clacha mòra 
am beul na h-uamha, a tha làthair gus 
a' cheart là so. 

28 Agus air an là sin fèin ghlac 
Iosua Macedah, agus bhuail se e ie 
faobhar a' chlaidheimh, agus a righ 
sgrios e gu tur, iadsan agus gach 
anam a bh' ann ; cha d'fhàg e neach 
air bith beò : agus rinn e ri righ Mha- 
cedah, mar a rinn e ri righ Iericho. 

29 An sin chaidh Iosua, agus Israel 
uile maille ris, thairis o Mhacedah 
gu Libnah, agus chog e 'n aghaidh 
Libnah. 

30 Agus thug an Tighearna thàiris 
e mar an ceudna, agus a righ, do 
làimh Israeil, agus bhuail se e le 
faobhar a' chlaidheimh, agus na h-an- 
aman uile a bha ann: cha d'fhàg e 
neach air bith beò ann, ach rinn e r'a 
righ, mar a rinn e ri righ Iericho. 

31 Agus chaidh Iosua, agus Israel 
uile maille ris, thairis o Libnah gu 
Lachis, agus champaich e 'na agh- 
aidh, agus chog e 'na aghaidh. 

32 Agus thug an Tighearna thairis 
Lachis do làimh Israeil, agus ghlac se 
e air an dara là, agus bhuail se e )e 
faobhar a' chìaidheimh, agus gacb 10SCJA. anàm a Iha ann, a rèir nan uile nithe 
a rinn e air Libnah. 

33 An sin thàinig Horam righ Ghes- 
elr a nìos a ehuideachadh Lachis ; ag- 
us bhuail losua e agus a shluagh, gus 
nach d'fhàg e h-aon air bith beò aige. 

34 Agus chaidh Iosua agus Israel 
uile maille ris, o Lachis gu h-Eglon, 
agus champaiehiad 'na aghaidh, agus 
chog iad 'na aghaidh : 

35 Agus ghlac iad e air an là sin 
fèin, agus bhuail iad e le faobhar a' 
chlaidheimh, agus gach anam a bha 
ann sgrios e gu tur san là sin, a rèir 
nan uile nithe a rinn e ri Lachis. 

36 Agus chaidh Iosua, agus Israel 
uile maille ris, suas o Eglon gu Heb- 
ron, agus chog iad 'na aghaidh : 

37 Agus ghlac iad e, agus bhuail iad 
e le faobhar a' chlaidheimh, agus a 
righ, agus a bhaìltean uile, agus gacli 
anam a bha ann : cha d'fhàg e h-aon 
air bith beò., a rèir nan uile nithe a 
rinne ri h-Eglon, ach sgrios e gu tur 
e, agus gach anam a bha ann. 

38 Àgus phill Iosua, agus Israel uile 
maille ris, gu Debir, agus chog e 'na 
aghaidh : 

39 Agus ghlac se e, agus a righ, ag- 
us a bhailtean uile, agus bhuail siad 
iad le faobhar a' chlaidheimh, agus 
lèir-sgrios iad gach anam a bha ann : 
cha drfhàg e h-aon air bith beò : mar 
a rinn e ri Hebron, mar sin rinn e ri 
Debir, agus r'a righ ; agus mar a rinn 
e ri Libnah, agus r'a righ. 

40 Agus bhuail Iosua tìr nam beann 
uile, agus na h-àirde deas, agus a' 
chòmhnaird. agus nan tobar, agus an 
rìghrean uile : cha d'fhàg e h-aon air 
bith beò, ach ièir-sgrios è gach neach 
anns an robh anail, mar a dh'àithn 
an Tighearna Dia Israeil. 

41 Agus bhuail Iosua iad o Chades- 
barnea gu ruig Gasa, agus tìr Ghosein 
uile gu ruig Gìbeon. 

42 Agus na rìghre sin uile, agus am 
fearann, ghlac Iosua dh'aon tarruing, 
do bhrìgh gu'n do chog an Tighearna 
Dia Israeil air son lsraeil. 

43 Agus phill Iosua, agus Israeil uile 
maille ris, do'n champ gu Gilgal. 

CAIB. XI. 
A GUS an uair a chuala Iabin righ 
A Hasoir na nithe sin, chuir e fios 
gu Iobab righ Mhadoin, agus gu righ 
Shimroin, agus gu righ Achsaiph, 

2 Agus a dh'ionnsuidh nan righ a 
bha mu thuath anns na beanntaibh, 
agus anns a' chòmhnard mu dheas clo 
Chinerot, agus anns a' ghleann, agus 
ann an crìochaibh Dhoir, air an làimh 
an iar ; 

3 Agus a dh'ionnsuidh a' Chanaan- 
aich air an làimh an ear agus an làimh 
an iar, agus a dh , ionnsuidh an Amor- 
aich, agus an Hitich, agus a' Pherid- 
sich, agus an Iebusaich anns na beann- 
taibh, agus o dh'ionnusidh an Hibhich 
fuidh Hermon, ann an tìr Mhispeh. 

4 Agus chaidh iad a mach, iad fèin 
agus am feachd uile maille Hu, sluagh 
llonmhor, eadjhon mar a' ghaineamh a ta alrtràigh na fairge thaobh lìon- 
mhoireachd, ie h-eachaibh agus car 
badaibh ro-ìionmhor. 

5 Agus an uair a bha na rìghre sin 
uile air coinneachadh a chèile, thàinig 
lad agus champaieh iad cuideachdaig 
uisgeachaibh Mheroim, a chogadh an 
aghaidh Israeil. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Iosua, Na biodh eagal ort i-ompa ; oir 
am màireach, mu'n àm so,bheir mise 
suas iad uile marbh am fianuis Israeil: 
gearraidh tu iosgaidean an each, agus 
loisgidh tu an carbadan le teine. 

7 Agus thàinig Iosua, agus an 
sluagh eogaidh uile rnaille ris,orra aig 
uisgeachaibh Mheroim gu h-obann, 
agus bhuail iad orra. 

8 Agus thug an Tighearna thairis 
iad do làimh Israeil, a bhuail iad ag- 
us a chuir an ruaig orra gu Sidòn mòr, 
agus gu Misrephot-maim, agus gu 
còmhnàrd Mhispeh air an làimh an 
ear, agus bhuail siad iad, gus nach 
d'fhàg iad aon diubh beò. 

9 Agus rinn Iosna riu mar a dh'iarr 
an Tighearn air : ghearr e iosgaidean 
an each, agus loisg e 'n carbadan le 
teine, 

10 Agus phill Iosua san àm sin air 
ais, agus ghlac e Hasor, agus bhuail e 
a rign leis a' chlaidheamh : oir b'e 
Hasor roimhe sin ceann nan rìogh- 
achda sin uile. 

11 Agus bhuail iad na h-anaman 
uile a bha ann le faobhar a' chlaidh- 
eimh'gan lèir-sgrios : cha d'fhàgadh 
aon anns an robh anail ; agus loisg e 
Hasor le teine. 

12 Agus uile bhailte nan righ sk 
agus an rìghrean uile ghlac Iosua, ag- 
us bhuail e iad le faobhar a' chlaidh- 
eimh, agus sgrios e gu tur iad, mar a 
dh'àithn Maois, òglach an Tigheam. 

13 Ach a thaobh nam bailte sin uile 
a sheas a ghnàth 'nan neart, cha do 
loisg Israel aon diubh sin, saor o Hasor 
a mhàin ; sin loisg Iosua. 

14 Agus uile chreach nam bailte 
sin, agus an sprèidh, ghabh clann Ts- 
raeil mar chobhartach dhoibh fèin ; 
ach bhuall iad gach duine le faobhar 
a' chlaidheimh, gus an do chuir iad as 
doibh ; cha d'fhàg iad neach air bith 
anns an robh anail. 

15 Mar a dh'àithn an Tighearna d'a 
òglach Maois, mar sin dh'àithn Maois 
do Iosua, agus mar sin rinn Iosua : cha 
d'fhàg e nl gun deanamh do na h-uile 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

16 Mar sin ghlac Iosua am fearann 
sin uile, na slèibhtean, agus an tìr mu 
dheas uile, agus fearann Ghosein uile t 
agus an gleann, agus an còmhnard, 
agus sliabh Israeil, agus aghleann; 

17 O shliabh Halaic, a tha dol suas 
gu Seir, eadhon gu Baal-gad ann an 
gleann Lebanoin, fuidh shliabh Hcr- 
moin : agus an rìghrean uile ghlac e, 
agus bhuail e iad, agus mharbh e iad. 

18 Kè ùine fhada rinn Iosua cog- 
adh ris na rìghribh sin uile. 

19 Cha robh baile mòr air bith a rinn i OAIB. XII. XIII. lìth ri cloinn Israeil, saor o na Hibhich 
Uichd-àiteachaidh Ghibeoin; cacAuile 
ehlac iad ann an cath. 

20 Oir b'ann o'n' Tighearn a bha e 
an cridheachan a chruadhachadh, 
chum gu'n tigeadh iad an aghaidh Is- 
rfteil ann an