Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelig Albannaich .."

See other formats


National Library of Scotland 
*B000501439* ^ 'OOS Digitized by 


tlie Internet Arcliive 
in 2013 http://archive.org/details/leabhraicheantse1872dune LEABHRAICHEAN T-SEANN TIOMNAIDH, 

AIE AN TAERUING 

O'N CHEUD CHANAIN 
CHUM GAELIG ALBANNAICH; 

AGUS 

MR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS 

NÀ H-ALBA, REVISED EDITION. DUNEIDIN: 

CLO-BHTTAILTE AIRSON A CHOMUINN DHUTHCHASAICH CHUM 
CRAOBHSGAOIl^li^H A' BHIOBUILL, 

LEIS A' CHUIDEAOHD CLO-BHUALAIDH MHAE-SANTAICH. MDCCCLXXIl. ABBKEVIATIONS AND MABKS. A' for " an" the article, as " a' bhean" tlic 

tvoman, for " an bhean." 
A' for " ag," sign of the pres. part. of verbs 

beginning with a consonant, as " a' bualadh" 

striking, but " ag òl" drinking. 
A' for "ann" in, as "a'd' cheami" in tliyhead, 

for "ann do cheann." 
A for "as" out of, marked with an acute ac- 

cent, as " à teine" out of fire. 
'Ar for "thar" over, above, as, " deich 'ar 

fhicbead" tìiirty. 
B' for " bu" was, as " b'e" he was. 
C' for " cia" who, what, as " c'àit" where or in 

what place ? " c'uin" when or at what time ? 
D' for " do" ihì/, thine, as " d'athair" ihy father; 

for " do" preposition to for " de" the prepo- 

sition of. 

D' dh' for "do" sign of the preterite tense of 

verbs, as "an d'aidich e" has he confessed ? 

" dh'aidich mi" 1 have confessed. 
'G for " ag" sign of the pres. part. of verbs, as 

" 'g a dheanamh" doing it. 
'G' for " gu" io, as " g'acheann'Vo the end thereof. 
M' for "mo" my, as " m'anam" my soul. 
M' for " mu" ahout, as, "m'a cheann" about his 

head. 

'N a for " anu a'' in his, as "'n a chridhe" in 
his heart^ 

'N an for " ann an" in iheir, as " 'n an tighibh'' 

in iheìr houses. 
'N ar for " ann ar" in our, as " 'n ar dùthaich" 

in our couniry. 
'N 'ur for "ann bhur" in your, as "'n 'ur fear- 

ann" in your land. uair for " an uair" in the time, when. 
'E. for "ar" our, as "o'r sinnsiribh" //-0;« our 
ancestors. 

'E. for " bhur" your, as " le'r sinnsiribh" with 
your ancestors. 

R' for "ri" to, as "r'ar guth" lo our voice, 

'S an, s a' for anns an" in ihe, as " 's an àm" in 
the time, "'s a' bhaile" in ihe city. 

'S na for " anns na" in the, as "'s na coilltibh" 
in ihe woods. 

( ' ) Grave acceut. Vowels marked with thia 
accent are always sounded long ; and such 
as are not are generally sounded short. 

(,') Acute accent. Whenthe vowele is sounded 
like ai in pain, or the Latin oe in Phoebus, as 
the Scotch pronounee it, it is commonly 
marked with this accent. 

( ' ) Apostrophe. When there is an elision of 
one or more letters, it is usually marked 
with au apostrophe. Thus when the pre- 
cediug word ends or the following word be- 
gins with a vowel, there is an elision of the 
possessive pronoun "a," as "le 'shilil" with 
his eyeior "leashìlLl;" " call 'auama"_iAe 
loss of his soul for " call a anama." A.few 
Gaelic words admit of a final vowel, or not, 
as the euphony requires it, as "àif' or 
•'àite" a place, "naomh" or "naomha" 
holy, "fad" or " fada" long, "camp" or 
" campa" a camp ; but as these final vo wels 
are not essential to the words, their ab- 
sence is not aiways marked with an apos- 
trophe. LEABHRAICHEAN AN 

T-SEANN TIOMNAIDH. Genesis ; ams am bheif, . 


Oaib. 

. 50 


Eclesiastes, 


Caih. 
. 12 


Ecsodus, , . . 


40 


Dàn Sholaimh, 


8 


Lebhiticus, ... 


. 27 


Isaiah, 


. 66 


Aireamii, . . 


3G 


leremiah, . 
• i 


52 


Deuteronomi, . . 


. 34 


Tuireadh, 


. 
. 5 


Tosua, . . ■ 


24 


Eseciel, 


48 


Breitheamhna, . , 


. 21 


Daniel, 


. 12 


Rut, 


4 


Hosea, . 


14 


1 Samuel, 


. 31 


loel, . 


. 3 


2 Samuel, . . . 


24 


Amos, 


9 


lEìgh, 


, 22 


Obadiah, 


. 1 


2Rìgh, . . ; 


25 


lonah. 


4 


1 Eachdraidh, , 


. 29 


Micah, 


- 7 


2 Eachdraidh, , . 


36 


Nahum, 


3 


Esra, . , . . 


. 10 


Habacuc, . 


. 3 


Nehemiah, . . 


13 


Sephaniah, 


3 


Ester, . . > . 


. 10 


Hagai, . 


. 2 


lob, l 


42 


Sechariah, 


14 


Sailm, . . . 


. 150 


Malachi, « 


• 
. 4 


Gnàth-fhocal, 


31 LEABHEAICHEAN AN 

TIOMNAIDH NUAIDH. 

Caib. 
oaib. 


An Soisgeul a Reir Mhata, anns am bheil, 28 


1 Thimoteuis, . . 


• 6 


An Soisgeul a rèir Mharcuis, 


16 


2 Thimoteuis, 


4 


An Soisgeul a rèir Lucais, . 


. 24 


Thituis, 


. 3 


Au Soisgeul a rèir Eoin. . 


21 


Philemoin, 


1 


Gnìomharau nan Abstol, 


. 28 


Nan Eabhruidheach, . 


. 13 


Litir an Abstoil Phoil chum nan Komanach, 16 


Litir an Abstoil Sheumais, , 


: 5 


1 Corintianach, . 


. 16 


1 Litir an Abstoil Pheadairj 


o e 5 


2 Corintianach, 


l'j 


2 Litir an Abstoil Pheadair, 


3 


Galatianach, . „ , 


, 6 


1 Litir au Abstoil Eoin, 


. 5 


Ephesiauach, 


6 


2 Litir an Abstoil Eoin, 


1 


Philipianach, . . • 


. 4 


3 Litir an Abstoil Eoin, . 


. 1 


Colosianach, . , 


4 


Litir an Abstoil ludais, . 


1 


1 Tesalonianach, . . 
Taisbeanadh an A bstoil Eoin, 


. 23 


2 Tesalonianai'h, , 


■3 

CEUD LEABHAR MHAOIS, D'AN AINM GENESIS. CAIB. I. 

1 Cruthachadh nan nèamh agus na tdlmhainn, 
3 An t-soluis, 14 Na grèine, nagealaich, agìis 
nan reult. 20 Eisg ag'us ennlaith, 24 Sprèidh 
agus hlieathaicliean eile na talmhainn, 20 agus 
cnUhachadh an duine ann an coslas Dliè. 

ATS toiseach chmthaich Dia na nèamhan 
agus an talamh. 

2 Agns bha 'n talamh gun dealbh agus fa- 
himh; agus òAa dorchadas air aghaidh na 
doimhne : agus hJia Sijiorad Dhè a' gluasad 
air aghaidli nan uisgeachan. 

3 Agus thubhairt l3ia, Bitheadh solus ann: 
agus bha solus ann. 

4 Ag-us chunnaic Dia an solus, gu ' n rohh 
e maitli : agus chuir Dia dealachadh eadar 
an sohis, agus an dorchadas. 

5 Agus thug Dia mar ainm air an t-solus, 
Là, agus air an dorchadas thug e mar ainm, 
Oidhche: agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Bitheadh athar'am 
meadhon nan uisgeachan, agnis cuireadh c 
dealachadh eadar uisgeachan agus uisgea- 
chan. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus chuir e 
dealachadh eadar na h-uisgeachan a hfm 
fo 'n athar, agus na h-uisgeachan a hha os 
ceann an athair : agus bha e mar sin. 

8 Agus thug Dia mar ainm air an athar, 
K èamh : agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn au dara là. 

9 Agus thubhairt Dia, Bitheadh na h-uis- 
geachan a tha fo nèamli air an cruinneach- 
adh dli'aon àite, agus leigear ris an tìr 
thioram : agus bha e mar sin. 

10 Agus thug Dia mar ainm air an tìr 
thioram, Talamh, agus air cruinneachadh 
nan uisgeachan thug e mar ainm, Fairgea- 
chan: agus chunnaic Dia gu '»» rohh e 
maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an talamh 
a mach feur, luibh a ghineas sìol, craobh- 
mheas a bheir a mach meas a rèir a gnè, 
aig am hheil a sìol innte fèin air an talamh: 
agus bha e mar sin. 

12 Agus tlmg an talamh a mach feur, luibh 
a gliineas sìol a rèir a gnè, agns craobh a 
bheir a mach meas, aig am hheil a sìol 
innte fèin a rèir a gnè: agus chunnaic Dia 
gu H rohh e maith. 13 Agus b'iad am feasgar agus a' mhaduinn 
an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Bitheadh soluis 
ann an speuraibh nèimh a chur dealachaidh 
eadar an là agus an oidhche, agus bitheadli 
iad air son chomharan, agus air son aim- 
sirean, agus air son làithean, agus bhliadli- 
nachan. 

15 Agits bitheadli iad mar sholusaibh ann 
an speuraibh nèimli, a tlioirt soluis air an 
talamh: agus bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an sohia 
a's mò a riagliladh an là, agus an solus a's 
lugha a riaghladh na h-oidhche; agus na 
reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
aibh nèimh, a thoirt soluis air an talamh, 

18 Agus a riaghladh 's an là agus 's an 
oidhche, agus a chur dealachaidh eadar an 
sohis agus an dorcliadas: agus chxmnaic Dia 
gu'w rohh e maith. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na h-uis- 
geachan a mach gu pailt an creutair giuasa- 
dach anns am bheil beatha, agus bitheadh 
eunlaith ag itealaich os ceann na tahnhainn 
air aghaidli speuran nèimh. 

21 Ag-us chruthaich Dia mucan-mara mòra, 
agus gach uile chreutair beò a ghUiaiseas, a 
thug na h-uisgeachan a mach gu pailt a rèir 
an gnè, agus gach eun iteagacli a rèir a 
ghnè: agus chunnaic Dia g^nrohhe maith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Sìolaicliibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh, 
agus fòsadh an eimlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an cùigeamh là. 

24 Agus thubhairt Dia,Thugadh an talamh 
a mach an creutair beò a rèir a ghnè, 
sprèidh, agus gach ni a shnàigeas, agus 
beathaichean na talmhainn a rèir an gnè: 
agus blia e mar sin. 

2.5 Agus rinn Dia beathaichean na talmh- 
ainn a rèir an giiè, agus an sprèidh a rèir 
an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an 
talamh a rèir a ghnè: agus chunnaic Dia 
gu'n rohh e maith. 

, 26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid an GENESIS, II. duine 'n ai' clealbli fèin, a rèir ar coslais fèin, 
agiis bitheadh uachdaranachd aca os ceann 
èisg na mara, agus os ceann eunlaith nan 
speur, agus os ceann na sprèidhe, agns os 
ceann na talnihainn uile, agns os ceann 
gach ni a shnàigeas a tha 'snàigeadh air an 
talanih. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 'n a 
dliealbh fèin; ann an dealbli Dliè cliruthaich 
se e: firionnach ag-us boirionnach chruthaich 
e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agris thubh- 
airt Dia riu, Sìolaiclubh, agus fàsaibh 
lìonmhor, ag-us lìonaibli an talamh, agus 
ceannsaichibli e ; agus bitheadh uacliduran- 
achd agaibh os ceanu èisg na mara, agus 
os ceann eunlaith nan sijcur, agus os ceann 
gach ni beò a glduaiseas air an talamh. 

29 Agus thubliairt Dia, Feuch, thug mi 
dliuibh gach luibli a gliineas sìol, a tJia air 
aghaidli na talmliainn uile, agTis gacli craobh 
anns am hheil meas craoibhe a ghineas sìol; 
dluiiblise bitliidh e mar bliiadli. 

30 Agus do uile bheathaichibh na tal- 
mhainn, agus do uile eunlaitli nan speur, 
agns do gacli ni a shnàigeas air an talamli, 
anns am ìiheil beatlia, thug mi gach luibh 
gliorm mar bliiadh: agus bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn e, 
agus, feuch, hha e ro mhaith. Agiis b' iad 
am feasgar agus a' mhaduiun au seatliamh 
là. 

CAIB. II. 

l An seachdamh là air a naorriliachadh. 8 
Gàradh Edein. 17 Craobh eòlais a mhaiih 
aym an udc. 21 C'nithacìiadii namnàih agits 
òrduchadìi a pliòsaidli. 

AGUS chrìoclmaicheadh na nèamhan 
agus an talamh, ag-us an sluagh uile. 

2 Agus chrìoclmaich Dia air an t-seachd- 
amh Tà 'obair a rinn e; agus ghabh e fois 
air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an scachdamli là, 
agns naomhaich se e: do bhrìgh gur ann 
air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruthaicli 
Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na 
talmhainn, 'n uair a chruthaiclicadh iad, 's 
an là anns an d'rinn an Tighearn Dia an 
talamli agus na ncamhan. 

5 Agns cha robh aon de phreasaibh na 
niacharach fathast anns an talamh, agus cha 
d'fhàs fathast aon de lusaibh na macharach ; 
do bhrìgli nach d'thug an Tighearn Dia 
air uisge frasadli air an talamh, agus cha 
robh duine ann a shaoithreachadh na tal- 
mhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tigliearn Dia an 
duine de dliuslach na tahnhainn: agus 
slièid e anu an cuinneinibh a shròiue anail 
na beatha; agus dli' fhàs au duine 'n a 
anam beò. 

6 8 Agus shuidhich an Tigheani Dia gàr- 
adh ann an Eden 's an àird an ear, agiis 
chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Ag-us thug au Tigl.earn Dia air gach 
uile chraoibh fas as an talanih a tha tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh: craobh na beatha mar an ceudna ann 
am meadhon a' ghàraidh, agus craobh eòlais 
a' mhaith agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach à h-Edeu 
a dh'uisgeachadh a' ghàraidh ; ag-us as a sin 
roinneadh i, agus dh'fhàs i 'n a ceithir 
meuraibh. 

\ \ Is e ainm na ceud aimhne Pison ; so i 
a tlia 'cuartachadli tìre Chabhilah uile, far 
am hheil òr. 

12 Agus tlwL òr na tìre sin maitli: an sin 
tha bdellium, agus a' chlach onics. 

13 Agus is e ainm na dara aimhne Gihon: 
is i sin a tha 'cuartachadh tìre Chuis uile. 

14 AgTLis is e ainm na treas aimhne Hide- 
cel: is i sin a tha'dol do'n taobh an ear de 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearn Dia an duine, 
agus chuir se o ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh, agus g'a ghleidlieadh. 

16 Agus dh'aithn an Tighearu Dia do'n 
duine, ag ràdh, De gach uile chraoibh 's a' 
ghàradh feudaidh tu itheadli gu saor: 

17 Ach de cliraoibh eòlais a' mhaith agus 
au uilc, cha-n ith thu dh'i sin; oir anns an 
là a dh'itheas tu dhith, gu cinnteach bàsai- 
chidh tu. 

18 Ag-us thubhairt an Tigheani Dia, Cha^ 
n'eil e maith gu'm biodh au duine 'n a 
aonar: Ni mi dha còmhnadli d'a rèir fèin. 

19 Agus dlicalbh an Tighearn Dia as an 
talamli uile bheathaichean na macharach, 
agus uile eunlaith nan speur, agus thug e 
iad a chum Adhaimh, a dh'fhaicinn ciou- 
nas a bheireadh e ainm orra: agus ge b'e 
ainm a thug Adhamli air gach creutair beò, 
h'e sin a &'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean air an 
sprèidh uile, agTis air eunlaith nan speur, 
agus air uile bheathaichibh na macharach: 
ach do Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fèin. 

21 Agus thug an Tighearn Dia air codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus clioidil e: 
agus gliabh e h-aon d'a aisnibli, agus dliiiin 
e an flieoil suas 'n a h-àite. 

22 Agus thog an Tighearn Dia an aisinn 
a thug e o'n duine suas 'n a mnaoi, agus 
thug e i chum an duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis 
cnàmh de m' clmàmhaibh, agus feoil de m' 
fheoil-sa: goirear bean dith, do bhrìgh gur 
ann as an duinc a thugadh i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fear 'athair 
agus a mhàthair, agus dlìith-Icanaidh se r'a 
mhuaoi; agiis bitliidli iad 'n au aon fheoil. 

''.5 Affus bha iad le chèile lomnochd, an GENESIS, III, IV, 
duine agus a bliean; agus clia robh nàii'e 
orra. 

CAIB. III. 

I Cealg na nathrach. 6 Pearadh an duine, 15 
agus geaUadh saorsa o Dhia trìd sìl na mnà. 

AJv IS bha an nathair ni bu sheolta na 
h-aon de bheatliaichibh na macliaracli 
a rinu an Tighearn Dia; agus thubhairt 1 
ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, Cha-n 
itli sibh de gach craoibh 's a' ghàradh? 

2 Agiis thubhairt a' bhean ris an nathair, 
De mheas craobhan a' ghàraidh feudaidh 
siun itheadli: 

3 Ach de mheas na craoibhe a tha ann am 
meadhon a' gliàraidh, tliubhairt Dia, Cha-n 
ith sibh dlieth, agiis cha bhean sibh àìia,, a 
chum nach faigh sibli bàs. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' mhnaoi, 
Gu cinnteach cha-n fhaigh sibh bàs: 

5 Oir a ta fios aig Dia, 's au là anns an ith sibh 
dheth, gTi'm fosgailear bhur siiilean, agiis 
gu'm bi sibh mar dhèe, fiosrach air maith 
agTis air olc. 

6 Agns chunnaic a' bhean gu'w robh a' 
chraobh maith a chum bìdh, agus gu'?i ì-obh 
i taitneach do 'n t-sìiil, agus 'n a craoibh r'a 
miannachadli a dheanamh neach glic; agus 
ghabhid'ameasagus dh'ith i,agus thugimar 
an ceudna d'a fear maillerithe, agus dh'ith e. 

7 Agus dli'fhosgladli an sìiilean le'chèile, 
agiis dli'aithnich iad gu'?! rohh iad lomnochd ; 
agus dli' fhuaigh iad duilleach croinn-fhìge 
r'a chèile, agus rinn iad dhoibh fèin aprain. 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd 's a' ghàradh 'am fionnfhuair- 
eachd an là: agus dli'fholaich Adhamh agus 
a bhean iad fèin o ghnù.is an Tigheama Dè 
am measg chraobhan a' ghài'aidh. 

9 Agus dli'èigh an Tighearn Dia air 
Adhamh, agiis thubhaii't e ris, C'àit am 
hheil thu? 

10 AgTis thubhairt e, Chuala mi do ghuth 
's a' ghàradh, agns bha eagal orm a chionn 
gu'ji rohh mi lomuoclid, agus dli'fholaich 
mi mi fèin. 

II Agus thubhairt e, Cò 'dh'innis dhuit 
gu'ra robh thu lomnochd? An d'ith thu 
de'n chraoibh, a dli'àithn mise dhuit gim 
itheadh dliith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' bhean a 
thug thu gu maillerium,thug ise dliomh 
de'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubliairt an Tigheam Dia ris 
a' mhnaoi, Ciod e so « riuu thu? agus thubh- 
airt a' bhean, Mheall an nathair mi, agTis 
dh'ith mi. 

14 Ag-us thubhaii-t an Tigheam Dia ris 
an nathair, A chionn gu'n d' rinn tliu so, 
i/iathumallaichte thar gach ainmhidh,ag-us 
thar uile bheathaicheau na macharach: air 
do bhroinn imichidh tu, agus duslach ithidh 
tu uile làitliean do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadarthusa 
Bgus a' bhean, agus eadar do shìol-sa agus j 

7 a sìol-sa: bruthaidh esan do cheann, agua 
bruthaidh tusa a shàil-san. 

16 Ris a' irdmaoi thubhairt e, Meudaichidh 
mi gu mòr do dlioilgheas agiis do thoiiTÌ- 
cheas; 'am pèin beiridh tu clann, agus ri d' 
fhear bithidh do thogi-adh, agus bithidh 
uachdarauachd aige ort. 

17 Ag-us ri h-Adhamh tlmbhairt e, Do 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri g-uth do mhnà, 
agus gu'n d'ith thu de'n chraoibh a dh' 
àithnmise dhuit,agi-àdh,Cha-niththudhith, 
thaiì. talamh mallaichte air do shon; ann an 
doilgheas ithidh tu dheth uile làithean do 
bheatha. 

18 Agiis droighionn agus cluarain bheir e 
mach dhuit, agiis ithidii tu luibh na mach- 
arach. 

19 'Am fallus do ghniiise ithidh tu aran, 
gus am pill thu dli' ionnsiddli na talmhainn ; 
oir aisde thugadli thu: oir is duslach thu, 
agus g-u duslach pillidh tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar ainni 
air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm b'i màthair 
nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tigheam Dia do Adhamli 
agus d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, ag-us 
chòmhdaich e iad. 

22 Ag-us thubhairt an Tighearn Dia, 
Feuch, tha'n duine air fàs mar aon dhimi 
fèin, fiosrach air maith agus olc. Agus a 
nis air eagal gu'n sìneadli e mach a làmh, 
agus gu'n gabhadh e mar an ceudna de 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
ag-us gu'm biodh e beò gu siorruidli: 

23 Air an aobhar sin chuir an Tigheam 
Dia a mach e à gàradli Edein, a shaoith- 
reachadli na talmliainn, as an d'thugadh e. 

24 Agus dli'fliògair e mach an duine; agus 
shuidhich e 's an taobh an ear de ghàradh 
Edein Chemban, agus claidlieamh lasarach, 
a hha 'tioundadh air gach làimh, a ghleidh- 
eadh slighe craoibhe na beatha. 

CAIB. IV. 
1 Breith Chain agus Abeil. 8 Mortadh Aheil. 
11 Malladiadh Chain. 19 Lamech agus a 
dhà mhnaoi. 

GUS dh'aithnich Adliamh a bhean 
Eubha, agus dh'fhàs i torracli, agus 
rug i Cain, agiis thubhairt i, Ehuair mi 
duine o'n Tigheam. 

2 AgTis a ris rug i a bhràthair Abel: agus 
bha Abel 'n a bhuachaiUe chaorach, ach 
bha Cain 'n a threabhaiche fearaiiui. 

3 Agus tharladh an ceann làithean àraidh, 
gu'n d' thug Cain de thoradh an fhearaimi 
tabhartas do'n Tighearn. 

4 Agns thug Abel mar an ceudna de 
cheudghuiibh a thrèid, agus d'an saill: agus 
bha meas aig an Tighearu air Abel, agiis 
air a thabhartas: 

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, cha 
robh meas aige. Agiis bha Cain lo throm 
flieirg, agus thuit a ghnìus. 

6 AgTis thubhairt an Tigheara ri Cain, C'ar son a tlia fearg ort? agus c'ar sou a 
tliuit do glniùis? 

7 Ma ni tliu gu maith, nach gabhar riut? 
agiis mur dean thu gu maith, aig an dorus 
tlia peacadh 'n a luidhe. Agus riutsa 
iithidh a thogradli, agus bithidh uachdar- 
anachd agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h-Abel a bhràthair: 
agus 'n uair a bha iad 's a' mhachair, dh'- 
èirich Cain suas an aghaidh Abeil a bhrà- 
tJiar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tigheam ri Cain, 
C'àit am hheil Abel do bhràthair ? Agus 
thubhairt esan, Cha-n 'eil ihios agam. Am 
mise fear-gleidhidh mo bhràtliar ? 

10 Agus thubhaii-t esan, Ciod a rinn thu? 
T%a guth fola do bliràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o'n 
talamh, a dh'fhopgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'N uair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir e dhuit à so suas a neart. A' 
d'fhògarach agus a' d'fhear-fuadain bithidh 
tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigheam, 
Is mò mo pheanas na gur urrainn mi 
'ghiùlan. 

14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach an 
diugh bhàrr aghaidh na talmhainn: agus o 
d' ghnùis-sa folaichear mi, agus bithidh mi 
a'm'fhògarach agus a'm' fhear-fuadain air 
an talamh ; agus tarlaidh, gach neach a 
gheibh mi, gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearn ris, Uime 
sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, nithear 
a sheachd uiread de dliìoghaltas air. Agus 
cliuir an Tighearn comharadh air Cain, a 
chum ge b'e neach a gheibheadh e nach 
marbhadh se e. 

16 Agiis chaidh Cain a mach à làthair an 
Tighearn',a,gus ghabh e còmhnuidh ann an 
tìr Nod an taobli an ear a dh' Eden. 

17 Agus dh'aitlmich Cain a bhean, agus 
dh'fhàs i torrach, agus rug i Enoch: agus 
thog e baile, agTis ghoir e ainm a' bhaile a 
rèir ainm a mhic, Enoch. 

18 AgTis rugadh do Enoch Irad; agus ghin 
Irad Melraiael; agus ghin Mehuiael Metu- 
sael; agus ghin Metusael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi: Ve ainm a h-aon diubh Adah, 
agTis ainm na mnà eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah labal: b'esan athair 
na muinntir a tha'gabhail còmhnuidh 'am 
bùthaibh, agTis na muinntir aig am hheil 
sprèidh. 

21 Agus&'eainm a bhràthar lubal: b'esan 
athair uan uile a laimhsicheas clàrsach agus 
organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an ceudna Tu- 
balcain, fear-teagaisg gach uile fhir-ceird 
aim an uraha agTis 'an iarunn: agus Vi 
piutliar Thubalcain Naamixh. 3IS, V. 

23 Agus thubhairt Lamech i'^a mhnàibli, ' 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo gliuth, a 
mhnathan Lameich, èisdibh ri m' chainnt: 
oir mliarbh mi duine a chum mo lotaidh, 
ag-us òganach a chum mo chiurraidh. 

24 Ma dhìtlar Cain a sheachd uiread, gu 
deimhin dì<jlar Lamech a sheachd-deug 
agus a thri fichead uiread. ■ 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a ris a [ 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set mar 
ainm air; oir dli'òrduich Dia, thuhhairt i, 
dhomhsa sliochd eile 'an àit Abeil, a 
mharbhadh le Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceudna 
rugadh mac, agus thug e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri gairm air ' 
ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 

I Ginealach, heatha, agm bàs nam prìom/i i 
aitlirichean, o Adhamh yu Noah. 24 Diadh- 
aidheachd Eiioich, agus a ghabhaU suas do 
fìdaitheanas. 

TS e so leabhar ghinealach Adhaimh: 's 
'an là 'an do chruthaich Dia an duine, 
ann an coslas Dhè rinn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach chmthaich 
e iad; agus bheannaich e iad, agus thug e 
Adliamh mar ainm orra, 's an là 'an do 
chruthaicheadh iad. 

3 Agais bha Adhamh beò ceud agus deich 
bliadhna fichead, agTis ghin e mac 'n a 
choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin: agus thug 
e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an dèigh 
dha Set a ghintinn, oclid ceud bliadhna: 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

5 Agus b'iad uile làithean Adhaimh a bha 
e beò, naoi ceud agus deich bhadhna fich- 
ead; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùig bliadh- 
na, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos a 
ghintinn, ochd ceud agnis seachd bhadhna, 
agus ghin e mic agus uigheanan. 

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi ceud 
agTis dà bhliadlma dheug; agais fhuair e 
bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich, agus ghin e Cainan. 

10 Agus blia Euos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agus cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic, ag-us 
nighcanan. 

I I Agus b' iad uile làithean Enois naoi 
ceud agus cùig bliadlina; agus fhuair e 
bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich bliadlma 
agus tri fichead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dha 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud ag-us dà 
fhichead bliadhna, agus ghin e mic agiis 
nigtieanan. 

14 Agiis b'iad uile làithcan Chainain naoi ccud &gr.s de;ch 'bliatlhna; agTis fhuair e 
bàs. 

15 Agiis bha Mahalaleel heò cùig bhadhna 
agus tri fichead, agus ghin e lared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dha lared a ghintinn, ochd ceud agnis deich 
bliadhna fìchead, agus ghin e mic agnis 
nighcanan. 

17 AgTis b' iad uile làithean Mhahalaleeil 
ochd ceud, ceithir fìchead, agus cuig bliadli- 
na deug; agus fhuair e bàs. 

18 Agus bha lared beò ceud, tri fichead 
ag-us dà bhliadhna, agus ghin e Enoch. 

19 Agus bha lared beò, an dèigh dlia 
Enoch a ghintiun, ochd ceud bhadlina, agus 
ghin e mic agus nigheauan. 

20 Agus b' iad uile làithean lareid naoi 
ceud, tri fichead, agus dà bhhadlma; agiis 
fhuair e bàs. 

21 Ag-us bha Enoch beò tri fichead agus 
cùig bliadhna, agais gliiu e Mctuselah. 

22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, an 
dèigh dlia Metuselah a ghintinn, tri cheud 
bliadhna, agus ghin e mic ag-us uigheanan. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
cheud, ag-us tri fichead, agiis cùig bliadhna, 

24 Agus ghluais Bnocli maille ri Dia, agus 
cha robh e ann, oir thug Dia leis e. 

25 Agus bha Metuselah beò ceud, agus 
ceitliir fìchead, agus seachd bliadlina, agus 
ghiu e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèigh dha 
Lamech a ghintinn, seachd ceud, ceithir 
fichead, agus dà bhhadhna, agus ghin e mic 
agus nigheanan. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud tri fichead agus naoi bliadhna; 
agus fhuair e bàs. 

2S Ag-us bha Lamech beò ceud, ceithir 
fichead agus dà bhliadhna, agus ghin e 
mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
ràdh, Elieir an ti so fèin sòlas dhuinue 
thaobh ar n-oibre agus saoitlireach ar làmh, 
a thaobh na talmhainn a mhallaich an Tigh- 
earn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh dha 
Noah a ghintinn, cùig ceud, ceitliir fichead, 
agus cùig bliadlma deug; agus ghin e mic 
agTis nigheanan. 

31 Agus b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud tri fichead agus seachd bliadh- 
na deug; agus fliuair e bàs. 

32 Agns bha Noah cùig ceud bliadhna 
dh'aois: agus ghin Noah iSem, Ham, agus 
laphet. 

CAIB. VI. 

1 Truaìllidheachd a' chinne-daoine. a bhrosnaich 
Dia gu an sgrios le iiiil, saor o Noah agus a 
theaghlacli. 14 An àirc air a h-ordudiadli. 

AGUS 'n uair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidli na talmhainn, 
agns a rugadh nigheanan dhoibh, 
2 Ag-us a chunnaic mic Dhè nigheanan 5IS, VI. 

dhaoine, gu'w rdbh iad sgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fèin mnathau de gacli uile a 
ròghnaich iad. 

3 Agus thubhairl an Tigheam, Cha bhi 
mo Spiorad a' strì ris an duine a glmàth, 
do bhrìgh giir feoii a mhàin e: gidheadh 
bithidli a là 'n a cheud agus fichead bliadh- 
na. 

4 Bha famhairean air an talamh 's na 
làithibh sin; agTS mar an ceudna 'n a 
dhèigh sin, 'n uair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheanan dhaoine, agus a 
rug iad clami dhoibh, dKfhds iad sin 'n 
an daoinibh treuna, a hlia o shean 'n an 
daoinibh ainmeil. 

5 Agus chmmaic an Tigheam gu'm hu 
mhòr aingidheachd an duine air an talamh, 
agus gvCnrohh uile bhreithneachadhsmuain- 
tean a chridlie a mhàin olc gach aon là. 

6 AgTis b'aitlircach leis an Tighearn gu'n 
d' rinu e an duine air an talamh, agus thog 
e doilgheas da 'n a chridhe. 

7 Agus thubliairt an Tighearn, Sgriosaidh 
mi an duine, a chrutliaich mi, bhàrr agliaidh 
ua talmhainn, araon duine agns ainmhidh, 
agTis an creutair a shnàigeas, agiis eunlaith 
uau speur; oir is aithreach lcam gu'n d' 
rinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean ann an 
sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha Noah 'n 
a dlmine cotliromach, agus iomlan 'n a linn; 
agus ghluais Noah maille ri Dia. 

10 AgTis ghin Noah triuir mhac, Sem,Ham, 
agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh 'am 
fiauuis Dhè, agiis lìonadh an talamh le fòir- 
neart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh, 
agus, feuch, bha e traaillidli; oir thruaiIJ 
gach uile flieoil a slighe air an talamh. 

13 Agus thubhairt Dia ri Noah, Tliàinig 
crìoch gach uile fheòla a'm' fhianuis; oir 
tha'n talamh air a lìonadli le fòirneart d'an 
trìd-san: agus, feuch, sgriosaidh mise iad 
maille ris an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc de fhiodh gopher; 
seòmraichean ni thu 's an àirc, agus còmh- 
daichidh tu i a stigh agus a muigli le pìc. 

15 Agus so a' chiimachd air an dean thu i: 
Tri chcud làmh-choille fad na h-àirco, leth- 
cheud làmh-choille a Icud, agus deich 'ar 
fhichead làmh-choille a h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agus'anlàmh- 
choille crìochnaichidli tu i 'n a muUach; 
agus dorus na h-àirce cuiridh tu 'n a taobh: 
le lohhfaibh ìochdarach, meadhonach, agus 
uachdarach ni thu i. 

17 AgTis, feuch, bhcir mise, eadhon mise, 
dìle uisgeachau air an talamh, a sgrios 
gach uile flieòla, anns am hheil anail na 
beatha fo nèamh: agus gheibh gach ni a iha 
air an talamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choimhchean- GENESIS, 

gal riutsa: agus thèid thu a steacli do'n 
àirc, tliu fèin, agus do mliic, agus do bhean. 
agus mnathan do mhac maille riut. 

19 Agus de gach uile ni beò de'n uile 
fheoil, dithis de gachseòr.sa bheir thu steach 
do'n àirc, g"u.'?i gleidheadh beò maille riut: 
firionu agus boirionn bithidh iad. 

20 De'n eunlaith a rèir an gnè, agiis de'n 
sprèidh a rèir an gnè, agm de gach ni a 
shnàigeas air an talamh a rèir a glmè: thèid 
dithis de gach seòrsa steach a d' ionnsuidh, 
gu'w gieidheadh beò. 

21 Agiis gabh thusa dhuit de gach uile 
bhiadh a dh'ithear, agus cruinnichidh tu a 
d' ionnsuidli e; agus bithidh e dhuitse agus 
dhoibhsan air son beathachaidh. 

22 Mar so rinn Noali ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Dia dlia, mar sin riun e. 

CAIB. VII. 

1 Chaidh Noah, cujus gach creutair a hha viaiUe 
ris a steach do'n àirc. 10 Toiseach aijiis 
èiridh lìa dile, 24 Mhair i ceud ajus lelli- 
cheud là. 

AGUS thubhairt an Tigheam ri Noah, 
Racli tliusa, agus do thigh uile, a 
steach do'n àirc; oir tliusa chunnaic mi 
cothromach a'm' fhianuis 's a' giiinealach 
so. 

2 De gach uile ainmliidh glan gabhaidli 
tu dhuit 'n an seachdaibh, am firionn agus 
am boirionn; agus de ainmhidhibh nach 
'eil glan 'n an càraidibh, am firionn agus am 
boirionn: 

3 Mar an ceudna de eunlaith nan speur 'n 
an seachdaibh, firionn agus boirionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidh na talmh- 
ainn uile: 

4 Oir fathast seachd làithean, agus bheir 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
fhiehead là ag-us dà fhichead oidliche; agus 
sgTÌosaidh mi gach dìiil bheò a rmn mi, 
bhàrr aghaidh na talmhainn. 

6 Agus rinn Noah a rèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearn dha. 

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna dh'aois, 
'n uair a bha an dìle uisgeachan air an tal- 
amh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a mhic, 
agTis a bhean, agus mnathan a mhac maille 
ris, do'n àirc, air son uisgeachan na dìlo. 

8 De ainmhidhibh glan, ag-us de ainmhi- 
dhibh nach 'eil gian, agiis de eunlaith, agTis 
de gach ni a shnàigeas air an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis a steach a 
dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn agus 
boirionn, a rèir mar a dli'àithn Dia do 
Noah. 

10 Agus an dèigh sheachd làithean bha 
uisgeachan na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathamh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, 's an dara mìos, 's an t-seachd- 
amh là deug de'n mhìos, 's an là sin 
tèin bhriseadh suas uile thobraichean na 

10 VII, VIII. 

doimhne mòire, agus bha tuil-dhorsan nan 
nèamh air am fosgiadh. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà 
fhichead là agus dà fhicliead oidhche. i 

13 'S a' cheart là sin fein chaidh Noah, agus 
Sem, agais Ham, agns laphet, mic Noah, 
agTis bean Noah, agns triuir bhan a mhac ! 
maille riu, steach do'n àirc; 

14 lad fèin, agus gach uile bheathach a 
rèir a ghnè, agus au sprèidli uile a rèir aii 
gnè, agus gacli creutair a shnàigeas a tha 
snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, agus 
an eunlaith uile a rèir an gnè, gacli eun de 
gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum Noah 
do'n àirc, a lìon dithis agnis dithis, de gach 
uile fheoil, amis aìn bheil anail na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, firionn 
agus boirionn chaidh iad a steacli de gach 
uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dlia: agus 
dliruid an Tighearn stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là air an 
talamh, agus mheudaicheadh na h-uisgea- 
chan, agus ghiiilain iad an àirc, agus thog- 
adh suas i os ceann na talniliainn. 

ISAgus bhuadhaich na h-uisgeachan, agus 
mheudaicheadli iad gTi h-anabarrach air an 
talamh; agus sliiubhail an àirc air aghaidh 
nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan gu 
ro anabarrach air an talamh; ag-us chòmh- 
daicheadh na beanntan àrda uile, a blui fo 
na nèamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choille dheugairàirdebhua- 
dhaich na h-uisgeachan; aguschòmhdaich- 
eadh na beanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheòil a bha 
'gluasad air an talamh, araon de eunlaith, 
agus de sprèiclh, agus de bheathaichibli, 
ag-us de gach ni a shnàigeasatha'snàigeadh 
air an talamh, ag-us gacli uile dliuine. 

22 Gach ni aig aìi robh anail na beatha 
ann an cuinneinibh a shròine, de na h-uile 
a bha air an talamh thioram, dli'eug iad. 

23 Agus sgriosadli gach uile dhilil a bha 
air aghaidh na talmhainn, araou duine agus 
ainmliidh, agTis an creutair a shuàigeas, 
agus euulaith nan speur; agus sgriosadh iad 
bhàrr na talnihainn, agus dh'fhàgadli a 
nihàin Noah, agus na hìia maille ris 's an 
àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os 
ceann na talmhainn ceud agus leth-cheud j 
là. 

GAIB. VIII. 

1 Thraogh na- h ■xdsgeadian. 4 Stiad an àirc ait 
heanntaihh Ararait. 15 A rèir àitline Dhè 
ckaidh Noah mach as an àirc; 20 thog e altair, 
agus dÌLÌohair e iohairtean-loisyte. 

AGUS chuimhnich Dia air Noah, agiis 
air gach ni beò, agus air gach uile 
sprèidh a bha maille ris 's an àirc, agus thug- 
Dia air gaoith dol thairis air an talamh, 
agus thraogh na h-uisgeachan. l. GENESIS, IX. 

2 Agus dliniicleaclli suas tobraicliean na 
doiiuhne, agus tuil-dliorsan nan nèamh; 
ag'us ehoisgeadli an t-uisge o na nèaiuhaibh. 

3 Agus phill na li-uisgeachan a ghnàtli 
bhàrr na talmhainu: agus thraogh na li-uis- 
geachau an dèigh ceud agus letii-clieud lìi. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachdamh 
mìos, air an t-seachdamli là deug de'n 
mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a glmàtli 
gus an deicheanih mìos: Anns an deich- 
eamh mìos, a.ir a' cheud là de'n mhìos, chim- 
nacas mullaichean nam beann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, dh'fhos- 
gail Noali uinneag na b-àirce a rinn e. 

7 Agus cliuir e mach fitheach, a chaidh a 
mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gus 
au do thiormaicheadh nah-uisgeachanbhàrr 
na talmliainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dh'f haicinn an do tliraogh na b-uis- 
geachan bliàrr aghaidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, ag-us phil! e d'a ionnsuidh 
do'n àirc, do bhrìgh gvCn robh ua h-uisgea- 
chan air aghaidli na talmhainn uile. An 
sin chuir e mach a làmli, agus rug e air, 
agus tliug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd làithean 
eile, agus a rìs chuir e mach an columan o'n 
àirc. 

1 1 Agus tliàinig an columan d'a ionnsuidh 
's au fheasgar, agus, feuch, duilleag craoibh- 
ola, a s2)ìonadli leis, aige 'n a ghob: agais 
dli'aithnich Noah gu'n do thraogh na h-uis- 
geachan bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dli'fhan e fathast seachd làithean 
eile, agTis chuir e mach an columan ; agus 
cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni's mò. 

13 Agus anns an t-seathamh ceud bliadhna 
agus a h-aon, anns a' cheud mhìos, anns a' 
cheud là de'n mhìos, thiormaicheadh na 
h-uisgeachan suas bhàiTua talmhainn: agus 
bhuiu Noali air falbh còmhdachadh na 
h-àirce, agus dli'amhairc e, agus, feuch, bha 
agliaidh na talmhainn tioram. 

14 Agus 's an dara mìos, 's an t-seachdamh 
là thar fhicliead de'n mhìos, bha an talamh 
air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, 'tlm fcin, agus 
do bhean, agus do mhic, agus mnathan do 
mhac maille riut. 

17 Tlioir a mach leat gach ni beò a tha 
maille riut, de gach uile fheòil, de eunlaith, 
agus de sprèidli, agus de gach uile ni a 
shnàigeas a tha 'snàigeadh air an talamh, 
chum as gu'n sìolaich iad air an talamh, 
agus gu'm bi iad torrach, agus gai'm fàs iad 
lìonmhor air an talamh. 

18 Agus chaidli Noah a mach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnathan a mhac 
maille ris: 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni a 

11 shnàigeas, agus gach eun, gachniaghluais- 
eas air an talamh, a rèir an cineil, a mach 
as an àirc. 

20 Agus thog Noali altair do'n Tigheam, 
agiis ghabh e de gach ainnihidh glan, agus 
de gach eun glan, agus thug e suas tabhar- 
tais-loisgte air an allair. 

21 Agus dli'fhairich an Tighearn fàile 
cùbhraidh; agus thubhairt an Tighearn 'n 
a chridhe, Clia mlia.llaieli mi rls an talamh 
ni's mò air son an duine; oir tha smuaint- 
ean cridhcan duineolco 'òige;nimò a sgrios- 
as mi tuille gach ni beò, mar a riun mi. 

22 Am feadli a mhaireas an talandi, cha 
sguir àm an t-sìl-chur, agus foghar, agus 
fuachd agus teas, agus samhradli, agus 
geamhradh, agus là, agus oidliche. 

CAIB. IX. 

I Bheannaich Dia Noaìi. 8 Dhaingnicli e a 
choiình-cheani/al ris-san agus r'a sldioclid, le 
comharadh a' bhoalia-fhroise. 20 Thòisich 
JVoah air a hhi'ìi a fhreahhaiche, agus shuidh- 
ich e fìondios. 22 Cionta a mhic Ilaini. 29 
A ois agus bàs Noah. 

GUS bheannaich Dia Noah agus a 
nihic, agus thubhairt e riu, Sìolaich- 
ibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus lìonaibh 
an talamh. 

2 Agus bithidh bhiu" n-eagal agus bhur 
fianihsa air uile bheathaichibh natalmhainn, 
agus air uile eunlaith nan spèur, air gach 
ni a gliluaiseas air an talamli, agus air uile 
iasgaibh na mara; d'ur làimh-sa tha iad air 
an tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a tha beò, 
dhuibh mar bhiadh; amhuil mar an luibh 
ghorm thug mi dhuibh na h-uile nithean. 

4 Ach feòil maille r'a beatha, eadhon a 
fuil, eha-n ith sibh. 

5 Agus gii deimhin fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise; air làimh gach beathaich 
iarraidli mi i, agus air làimh an duine; air 
làimh bràthar gach duine iarraidli mi bea- 
tha an duine. 

6 Ge b'e 'dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh Dhè 
rimi e an duine. 

7 Ag-us bithibh-sa sìolmlior, agus fàsaibh 
lìonmhor, ginibh air an talamh, agus fàsaibh 
lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a mhic 
maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidli mi mo 
choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 'n 
'ur dèigh. 

10 Agus ris gach uilc chreutair beò a tha 
maille ribh, de eunlaith, dc sprèidli, agus 
de uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o gach uile 'tha 'dol a mach as au 
àirc, gu uile bheathaichibh na t;ilmhainn. 

II Agus daingnichidli mi mochoimhchean- 
gal ribh, agus cha sgriosar gach uile fheòil 
tuille le h-uisgibh na dìle: agus cha bhi dlio 
ann ni's mò a sgrios na talndiaiuu. 12 Agiis tliubliairt Dia, So comliaradh a' 
choimhclieangail a tha mi 'toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beò a tha 
raaille ribh, air feadh gliinealach sìorruidh: 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul, 
agus bithidh e 'n a chomharadhcoimhchean- 
gail eadar mise, agus an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir mi neul 
os ceann na talmhainn, gu'm faicear am 
boglia anns an neuL 

15 Aguscuimhnicliidh mimochoimhchean- 
gal, a tha eadar mise ag-us siblise, agus gach 
rreutair beò de'n uile fheòil; agus cha-n 
fhàs ni's mò na h-uisgeachan 'n an dìle a ' 
sgrios gach uile flieòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an neul, 
agus amliaircidh mi air, cluun as gu'n cuimh- 
nich mi 'n coimlicheangal sìorruidh eadar 
Dia agus gach creutair beò de'n uile fheòil, 
a tha air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, So comh- 
aradh a' choimhcheangail, a dhaingnich mi 
eadar mi fèin agus gach uile fheòil a tha 
air an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh a mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet: 
agus &'e Ham athair Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhac Noah: agus leo 
Bin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a hhi 'n a fhear- 
taoithreach na talmhainn, agus shuidliich 
e fìon-ghàradh. 

21 Agus dh'òl e de'n fhìon, agus bha e air 
mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'n a 
bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair Chanaain, 
nochd 'athar, agus dh'innis e d'a dhà bhrà- 
thair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus laphet brat, agus 
chuir iad le 'clièile air an guailnibh e, agus 
chaidh iad 'an comhair an cìiil, agus chòmh- 
daich iad nochd an athar; agus hha 'n agh- 
aidhean air an ais, agus cha-n fhac' iad 
nochd an athar. 

24 Agus dliùisg Noah o 'fhìon, agus thuig 
6 ciod a rinn a mliac a b'òige air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaiclite gu'n rdbh 
Canaan ; 'n a sheirbhiseach nan seirbhiseach 
bithidli e d'a bliràithribh. 

26 Agusthubhairt e, Beannaichteg^tt'w ro&A 
Tighearn Dia Sheim; agus bithidli Canaan 
'n a sheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia laphet farsaing, agus còmh- 
nuicliidli e ann am bùthaibh Sheim; agus 
bithidh Canaan 'n a sheirbhiseach dlia. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na dìle 
tri cheud, agus leth-cheud bliadlma. 

29 Agus b'iad uile laithean Noah naoi ceud, 
agus leth-cheud bliadlina: agus fhuair e 
bàs. 

CAIB. X. 

1 Ginealaich Noah. 2 Mic Tapheit. ^ 6 Mic 
Jlaim, 15 SLiodid Chanaain, 21 Mic Sheim. 
12 3IS, X. 

ANIS is iad sin ginealaich mhac Noah; 
Sem, Ham, agus laphet: agiis rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic lapheit; Gomer, agus Magog, agiis 
Madai, agus labhan, agus Tubal, agus Me- 
sech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus Ri- 
phat, agus Togarmah. 

4 Agus mic labhain; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileanan nan cinneach 
'n an tìribh fèin, gach aon a reir a theanga, 
a rèir an teaghlaichcan 'n an cinneachaibh. 

6 Agus mic Ilaim; Cus, agus Misraìm, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis; Seba, agus Habhilah, 
agus Sabtah, agus Raamah, agus Sabtecha: 
agus mic Raamah; Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod: thòisich esan air 
a bhi cumhachdach 's an talamh. 

9 Bha e 'n a shealgair cumhachdach an 
làthair an Tighearna: Uime sin theirear, 
Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhachd- 
ach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Bàbel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, agus 
thog 8 Ninebheh, agus baile Rehobot, agus 
Calah, 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah: is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraìm Ludim, agus Ana- 
mim, agus Leliabim, agus Naphtuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o 'n 
d'thàinig a mach Philistim) agus Caphtorim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon acheud-ghin, 
agus Het, 

16 Agus an lebusach, agus an t-Amorach, 
agus an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach, 
agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agiis an Semar- 
ach, agus an t-Hamatach: agus 'n a dhèigh 
sin sgaoileadh a mach teaghlaichean nan 
Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach o Shi- 
don, mar a thig thu gu Gerar gu ruig Gadsa, 
mar a thèid thu gu Sodom agus Gomorrah, 
agus Admah, agus Seboim, gu ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Haim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teangan, 'n an tìribh, 
agus 'n an cinneachaibli. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit 
a bu shine, rugadh dann. 

22 Clann Sheim; Elam, agus Asur, agus 
Ai-phacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus ghin 
Salah Ebcr. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac: 
Ve ainm aoin diubh Peleg, (oir 'n a làith- ilili-san roinneadh an talaiuh); agus ainm a 
bhràthar, loctan. 

26 Agus ghin loctan Ahuodad, agua 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus lerah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus Diclah, 
2S Agus Obal, agus Abimael, agus Seba, 
29 Ag-us Opliir,agus Habhilah,agus lobab: 

h iad sin uile mic loctain. GENESIS, XI. 

phacsad a ghintinn, cùig ceud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

12 Agus bha Ai-phacsad beò cùigbliadhna 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Salali. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh dha 
Salah a ghintinn, ceithir cheud, agus tri 
bliadhna; ag-us ghin e mic agus nigheanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadlma fi- 30 Ao-us bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa, chead, agus ghin e Eber. mar a thèid thu gu Sephar, beimi 's an 
àird an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a reir an teagh- 
laichean, a rèir an teangan, 'n an tìribh, 
a rèir an cinneaclia. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhac Noah, a 
rèir an ginealach, 'n an cinneachaibh: agus 
leo sin roinneadh na cinnich auns an talamh 
an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 
1 Aon chainnt air an talamh. 3 Tùr Bhaheil. 
10 Ginealaich Sìieim. 27 Ginealaich Tlierah, 
athar Abraivi. 31 Turus Tìieraìh o Ur gu 
Haran, agus a hhàs. 

AGUS bha'n talamh uile dh'aon tean- 
gaidh, agus na h-aou fhocail aig gach 
neach. 

■ 2 AgTis 'n uair a bha iad air an turus o'n 
àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an 
talamh Shìnair, agus gliabh iad còmhnuidh 
an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon ri 'chèile, 
Thigibh, deanamaid claclian creadha, agus 
lìin loisgeamaid iad: Agus bha 'chlach chrea- 
dha aca air son cloiche, agus bha làthach 
aca an' son aoil. 

4 Agus thubhairt iad, Thigibh, togamaid 
dhuinn fèin baile, agus tìir, aig am bi a 
mhullach a-' ruigheachd gu nèanili, agus 
deanamaid dhuinn fèin aium, air eagal gu'n 
sgaoilear o 'chèile sinn air aghaidh na talmh- 
ainn uile. 

5 Agus thàinig an Tigheam nuas a dh' 
fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog clann 
nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, is 
aon sluagh a tlìann^ agus aon teanga ac' 
uile; agus thòisich iad air so a dlieanamh: 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, a 
smuainicli iad a dheanamh. 

7 Tliigibh, rachamaid a sìos, agus cuirea- 
maid an cainnt an sin thar a chèile, chum 
as nach tuig iad cainnt a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe 
sin air aghaidh na talmhainn uile: agus 
sguir iad de thogail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
a chionn ann an sin gu'n do chuir an Tigli- 
earn thar a' chèile caiimt ua talmhaiun 
uile: agus uaithe sin sgaoil an Tighearn iad 
air aghaidh na talmhainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim: Bha Sem 
ceud bliadhna dhaois, agus ghin e Arphac- 
ead dà bhliadhna an dèigh na dìle. 

11 Agus bha Scm beò, an dèigh dlia Ar- 

13 15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha Eber 
a ghintinn, ceithir cheud., agus tri bhadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bhadhna 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg. 

17 Ag-us bha Eber beò, an dèigh dha Peleg 
a ghintinn,ceithir cheud,agus deich bliadli- 
na fichead; agus ghin e mic agiis nigh- 
eanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadhna fi- 
chead; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha Reu 
a ghiutinn, dà cheud, agus naoi bliadlma; 
agus ghin e mic agTis nigheanan. 

20 Agus bha Reu beò dà bhliadhna dheug 
'ar fhichead; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dha Serug 
a ghintinn, dà cheud, agus seachd bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadhna fi< 
chead; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dhj 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; agiia 
ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadhna fi- 
chead; agus ghin e Terah. 

25 AgTis bha Nalior beò, an dèigh dha 
Terali a ghintinn, ceud, agus naoi bliadhna 
dèug, agus ghin e mic agus nigheanan. 

26 AgTis bha Terah beò deich'ustri fichead 
bliadlma; agus ghin e Abram, Wahor, agiis 
Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Therah: ghin 
Terah Abram, Nahor, agus Haran; agus 
ghin Haran Lot. 

28 Agnis flmair Haran bàs roimh Therah 
'athair, 's an tìr anns an d' rugadh e, ann 
an Ur nan Caldèach. 

29 Agus ghabh Abram agus Nahor mna- 
than dhoibh fèin: B'e ainm mnà Abraim, 
Sarai; agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nigh- 
ean Harain, athar Mhilcah, agus athar 
Iscah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach; cha ròbh 
duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abrani a mhac, agus 
Lot mac Harain mac a mhic, agus Sarai a 
bhana-chliamhuinn, bean Abraini a mhic; 
agus chaidh iad a mach maille riu à h-Ur 
nan Caldèach, gu dol do tliìr Chanaain: 
agus thàinig iad gii Haran, agus ghabh iad 
cònilmuidh an sin. 

32 Agus b'iad làithean Thcrah dà cheud, 
agus cùig bliadhna: agus fhuair Terah bàs 
ann an Haran. GENESIS, 

CAIB. XII, I 

1 Gealladh Dhè do Abra.m a ihaobh Chriosd. I 
4 DliHmich Ahram maHle. r'a mhnaoi agus ri I 
Lot do Chaiiaan; ach a chionn giCn rohhgorta i 
mliòr 's an tìr sìn, cliaidh e sìos dn'n Eiphil. 
14 Tliug Pliaraoh rìgh na Ìi-Eipliit Sarai 
uailh; ach an uair a thuig e gv!m bi a bìiean i, 
leig e air falhh iad le 'chèile. 

AGUS thubliairt an Tighearn ri h- 
Abram, Rach a mach à d' clhìithaich, 
agus d' dliìlsibh, agus à tigh d'athar, do'n 
tìr a noclidas niise dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinueach mòr, agus 
beannaicliidh mi thu, agus ni mi d'ainm 
mòr: agus bithidh tu a'd' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bhean- 
naicheas tliu, agus màllaichidli mi iadsan a 
mhallaicheas thu,agus annadsa beannaich- 
ear uile theaghhxicliean na talmhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a labliair an 
Tighearn ris, agus chaidh Lot maille ris: 
agus bha Abram ciiig bliadhna dèug is tri 
fichead a dh'aois 'n uair a chaidh e mach à 
Haran. 

5 Agus ghabli Abram Sarai a bhean, agus 
Lot mac a bhràthar, agus am maoin uile a 
chruinnich iad, agus na h-ananian a fhuair 
iad ann an Haran, agais chaidh iad a mach 
gu dol do thìr Chanaain; agus thàinig iad 
do thìr Chanaain. 

6 Agus chaidla Abram air 'aghaidli 's an 
fhearann gu àite Sliicheim, gu cònihnard 
Mhoreh. Agus hha 'n Canaanach an sin 
's an tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin do 
Abram, agus thubhairt e, Do d' shHochd- 
sa bheir mise am fearann so: agus thog e'n 
sin altair do'n Tighearn, a dh'fhoillsicheadh 
dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air an 
taobh an ear de Bhetel, agns shuidhich e a 
bhìith, agiis Betel aige air an taobli an iar, 
agus Hai air an taobh an ear: agus thog e 
'n sin altair do'n Tighearn, agus ghairm e 
air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìor-dhol air 
'aghaidh mu dheas. 

10 Agus bha gorta 's an tìr: agns chaidh 
Abram sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt 
an sin, a chionu gu'w rohh a' ghorta mòr 's 
an tìr. 

1 1 Agus 'n uair a bha e dliith do dhol a 
stigh do'n Eiphit, tluibhairt e ri Sarai a 
bhean, Feucli a nis, tlia fios agam gur bean 
mliaiseach thusa ri amharc ort: 

12 Uime siu, 'n uair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, So a bhean; agus niarbhaidh 
iad mise, ach gleidhidh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo phiu- 
thar, chum gu'n èiricli gu maith dhomh air 
do sgàthsa; agus bitliidh m' anam beò air 
do shonsa. 

14 Agus 'n uair a thàinig Abram do'n Ei- 
phit, chunnaic na h-Eiphitich a' bhean. gu'n 
^ohh i ro mhaiseach. 

U XII, XIIL 

15 Chunnaic mar an coudna ceannardan 
Pharaoh i, agus mhol iad i do Pliaraoh: 
agus thugadli a steach a' bhean do thigh 
Pharaoh. ! 

16 Agus bhuin e gu maith ri h-Abram air 
a sgàth-sa: agus bha aige caoraich, agus 
daimh, agus asailean firionn, agus òglaicli, 
ag-us banoglaich, agus asaiiean boirionn, 
agus càmhailean. 

17 Agus bhuail an Tigheam Pharaoh agus 
a tliigh le plàighibh mòra, air son Sharai 
mnà Abraim. 

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, agus 
thubhairt e, Ciod so a rinn tlui orm? c'ar son 
nach d'innis thu dliomh gu'/w h'i so do 
bhean? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo phiu- 
thar i? Mar sin dh fheudainn a gabhail do 
m' ionnsuidh mar mhnaoi: a nis ma ta, 
feuch, do bhean; gabh i, agus bi 'g imeachd. 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a dhaoin- 
ibli m'a thimchioll ; agus chuir iad air 
falbh e fèiu, agus a bhean, agus gaeh ui 
a hK aige. 

CAIB. XIIL 

1 Phill Ahram as an Eiphit. 7 Dhealaich e rì 
Lot. 14 Dli'ath-nuadhaich Diaa gliealladh- 
do Abram, agus d'a sliiiochd. 

AGUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhean, agus gach ni a 
hh' aige, agus Lot maille ris, do'u taobh mu 
dheas. 

2 Agus hÌM Abram ro shaoibhir ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus ann an òr. 

3 Agus dh'imich e 'n a thurusaibh o'n 
taobli mu dheas eadlion gu Betel, gu ruig 
an t-àit anns an robli a bhùth 'an toiseach, 
eadar Betel ag"us Hai; 

4 Gu àite na h-altaracli a rinn e'n sin air 
tiìs: ag-us ghairm Abranian sin airainm an 
Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, agus 
crodh, agus bùithean. 

6 Agus cha robh am fearann comasach air 
an giùlan gu còmhnuidh a ghabhail cuid- 
eachd; oir bha am maoin mòr, agus cha b'ur- 
rainn iad còmhnuidh a ghabhail cuideachd. 

7 Agus bha comhstri eadar buachaillean 
sprèidhe Abraim,agusbuachaillean sprèidhe 
Lot: agus bha'u Canaanach, agus am Perid- 
seach 's an àm sin a cbòmlmuidh 's an tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na bith- 
eadh, guidheam ort, comlistri eadar mise 
agus thusa, agus eadar mo bhuachaillean 
agus do bhuachaillean-sa; oir is bràithrean 
siun. 

9 Nach ^eil an tìr- uile romhad? Dealaich, 
guidheam ort, riumsa: ma ghabhas tusa 
dli'ionusuidh na làimhe clìthe, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidli na làimhe deise; agus 
ma thèid thusa dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh 
na làimhe clìthc. GENESIS, XIV. 

10 Agiis tliog Lot suas a shùileau, agus j 7 Agus phill iad, agus thàinig iad gu Hen- 
chmmaic e còmlmard lordain uile, gu're ; mispat, eadhoii Cades, agus blmail iad dùth- 
rohh e gu leir air 'uisgeachadh gu maith, aieh nan Amaleceach uile, agus mar an muu do sgrios an Tigliearn Sodom agus 
Gomorrah, eadhon mar ghàradli an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamh ua li-Eiphit, mar 
a thig thu gu Soar. 

1 1 Agus thagh Lot dha fèin còmhnard lor- 
dain uile; agus ghabh Lot a thurus o'n aird 
an ear, agus dhealaich na càii'dean ri 'chèile. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh aun an tìr 
Chanaain, agus ghabh Lot còmhuuidli 'am 
bailtibh a' chòmhuaird, agus shuidhich e a 
bhùth aig Sodom. 

IS Ach hha daoine Shodoim aingidh, agus 
'n am peacaich 'am iìanuis au Tighearna gu 
ro miiòr. 

14 Agus thubhairt an Tiglìearn ri h- 
Abram, an deigh do Lot dealachadli ris, 
Tog a nis a suas do shùilean, agus amliairc 
o'n àit 'auns am bheil thu, gu tuath, agus 
gu deas, agus gus an àird an ear, agus an 
iar : 

15 Oir am fearann uile a tha thu a' faicinn, 
dhuitse bheir mi e, agus do d' sliliochd gu 
bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar dhuslach 
natalmhaiun; ionnas ma bhios e'n comas 
do dhuiue duslach na talmhainn àireamli, 
an sin gu'n àirmhear do shhochd-sa mar 
an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fliearainn, 'n 
a fhad, agus 'n a loud, oir dhuitse blieir mi e. 

]S Agus dh' atharraich Abram a bhùth, 
agus thàinig e, agus ghabla e còmhuuidli 
ann an còmhnard Mhamre, a tha ann an 
Hebron ; agus thog e'n sinaltair do'n Tigh- 
earn. 

CAIB. XIV. 

1 Cafli nan ceithir righrean ri càiff. 12 Rinn- 
eadh Lot 'n a phrìosanach; 14 a.ch shaoradh e 
leAbram. 18 Bheannaich Melcìiisedec A bram. 

AGUS tharladh ann an làithibh Amra- 
pheil rìgh Shiuair, Arioich rìgh E!as- 
air, Chedorlaomeir rìgh Elaim, agus Thidail 
rìgh nan cinneach; 

2 Gu'n (V riun iad sin cogadh ri Bera rìgh 
Shodoim, agus ri Birsa rìgh Ghomorrah, 
Sinab rìgh Admah, agus Semeber rìgh She- 
boim, agus rìgh Bhela, eadhon Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh-bhoinn 
ri 'chèile ann an gleann Shidim, a tha nis 
'n a fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dhèug rinn iad seirbhis do 
Chedorlaomer, agus annsantreas bliadlma 
deug riun iad ceaunairc. 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna deug 
tliàinig Cedoi-laomer, agus na rìglirean a 
hìta maille ris, agus bhuail iad na Rephaim- 
ich ann an Asterot Carnaim, agus na Susi- 
mich ann an Ham, agus na h-Èmimich ann 
an Sabheh Ciriataim. 

6 Agus ua Horich 'n an sliabh Seir, gu 
ruig El-paran, a tha làimh ris an fhàsach. 

3S ceudna na h-Anioraich, a bha 'chòmhnuidh 
aun au Hascson Tamar. 

8 Agus chaidh rìgh Sliodoim a mach, agus 
rìgh Ghomori'ah, agus rìgh Admah, agus 
rìgh Sheboim, agus rìgh Bliela (eadhon 
Slioair,) agus chuir iad cath riu ann an 
gieann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer rìgh EIaim,agus ri Tidal, 
i'ìgh nan cinneach, agus ri h-Amraphel rìgh 
Shinair, agus ri h-Ariocli rìgh Elasair ; ceithir 
rìghrean ri cùig. 

10 Agus &AagIeann Shidim^àiz f/eshluichd. 
làthaich; agus theich rìgh Shodoim, a.gus 
rlgh Ghomorrah, agus thuit iad an sin ; agus 
iadsan a mhair, theich iad do'u t-sliabh. 

11 Agusthug iad leo uile mhaoin Shodoim 
agus Ghomorrah, agus am biadh uile, agus 
dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar A- 
braim (a bha 'chòmhnuidh aun an Sodom) 
agus a mhaoin, agus dli'imich iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as,agus 
dh'iuuis e do Abram an t-Eabhruidheach, 
a bha 'chòmhnuidli ann au còmhnard 
Mhamre an Amoraich,bràthar EscoiL agus 
bràthar Aneir: agus hha iad sin aun an 
comh-bhoinn ri h-Abram. 

14 Agus 'n uair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadh a bhràtliair 'n a phrlosanach, 
dh'armaich e a sheirhhisich iunnsaichte, a 
rugadli 'n athigh fèin, tri cheud, agus ochd- 
deug; agus leau e iacl gu Dan. 

15 Agus roinu se e fèin 'n an aghaidh 's 
au oidhche,e fèin agus a sheirbhisich, agus 
bhuail e iad, agus iean e iad gu Hoba, a 
tha air an làimh chlì de Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile,agus 
mar an ceudua thug e air ais a bhràthair 
Lot, agus a mhaoin ; agus mar an ceudna 
ua mnathan, agus an sluagh. 

17 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach 'n a 
choiuueamh, an dèigh dha pilltiuu o mhar- 
bhadh Chedorlaomeir, agus nan rìghrean a 
hha maille ris, aig gleann Shabheh, eadhon 
gleann an righ. 

18 Agus tiiug Melchisedec rìgh Shàleim a 
mach aran agus f ion : agus Z^'esau sagart an 
Dè a's ro àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus thubhairt 
e, Beannaichte gu'n rohh Abram o'n Dia 
a's ro àirde, seaibhadair nèimh, agus na 
talmhainn. 

20 Agus beannaichte gu'n rohh an Dia a's 
ro àirde, a thug thairis do naimhdeau do 
d'Iàimh. Agus thug e dha deachamh de 
gach ni. 

21 Agus thubhaii't rìgh Shodoini ri h-A- 
bram, Thoir dhomlisana daoine, agus gabh 
a' mliaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri rìgh Shodoim, 
Thog mi mo làmh a suas ris an Tigiiearu GENESIS, 

an Dia a's ro àirde, Sealbhadairnèimh agus 
na talmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn, eadhon gu 
h-èill bròige, agus nach gabh mi 'bheag a 
dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair thu, 
Rinn mi Abram beartach? 

24 Saor a mhàin o na dh'ith na h-òganaìch, 
agus o chuibhrionn nan daoine a chaidh 
fliaille rium, Aner, Escol, agus Mamre; 
gabhadh iadsan an cuibhrionn. 

CAIB. XV. 

1 TIm Dia, a' toirt misnich agus sòlaìs a dh' 
Abravi. 4 Tha e a' gealUainn dha oighre, 
agus sliochd ro lionmhor, 6 Tha Abram air 
' fhìreanachadh tre direidimh, <bc. 

' A N dèigh nan nithean sin thàinig focal 
an Tigheama gu h-Abram ann an 
taisbeanadh, ag ràdh, Na bitheadh eagal 
ort, Abraim: Is mise do sgiath, agus do 
dhuais ro mhòr. 

2 Agus tliubhairt Abram, A Thighearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g im- 
eachd gun chloinn, agus gur e Elièser so o 
Dhamascus fear-riaghlaidh mo thighe? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, dhomhsa 
cha d'thug thu sliochd air bith: agus, feuch, 
is e neach a rugadh a'm' thigh a's oighi-e 
orm. 

4 Agus, feuch, thàitiig focal an Tigheama 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'n a 
oighre ort ; ach esan a thig s mach à d'inn- 
ibh fèin, bithidh e 'n a oighre ort. 

5 Agus thug e leis a mach e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis a suas gu nèamh, agus 
àir na reultan, ma's urrainn thu'n àireamh: 
Agus thubhairt e ris, Mar so bithidh do 
shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tigheam; agus 
mheas e sin dlia mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan 
Caldèach, a thoirt dliuit an thearaiun so, 
chum a shealbhachadh mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thigheama Dhè, 
cia leis a bhios fios agam gu'n sealbhaich 
mi e? 

9 Agus thubhairt e ris,Gabh dhomhsa agh 
'thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 'thri 
bliadhna dh'aois, agus reithe 'thri bliadhna 
dh'aois, agus turtur, agus columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, agus 
roinn e iad 's a' mheadhon, agus chuir e 
gach aon de na mìribh fa chomhair a leth- 
bhreac; ach clia do roinn e na h-eòin. 

11 Agus 'n uair a thàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean, dli'f huadaich Abram 
air falbh iad. 

12 Agus 'n uair a bha 'ghrian a' dol fodha, 
thuit codal trom air Abram; agus, feuch, 
thuit uamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, Bitheadh 
Cos gu cinnteach agad, gu'm bi do shliochd 
'n an coigrich ann an dùthaich nach leo fèin; 

16 , XV, XVI. 

agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidh 
iad gu cruaidh riu ceithir cheud bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise breth: 
agus 'n a dhèigh sin thig iad a mach le 
maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh d'aith- 
richean 'an sìth; adhlaicear thu 'an deadh 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad 
an so air an ais, oir cha-n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast làn. 

17 Agus 'n uair a bha 'ghrian air dol fodha, 
bha dorchadas ann; agus, feuch, àmhuinn 
dheataich agus leus teine, a chaidh eadar 
na mìribh sin. 

18 Air an là sin fèin rimi an Tigheara 
coimhcheangal ri h-Abram, ag ràdh, Do d' 
shliochdsa thug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gu ruig an amhainn 
mliòr, amhainn Euphrates: 

19 Na Cenich, agiis na Cenidsich, agus na 
Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na Canaan- 
aich, agus na Girgasaich, agus na lebusaich. 

CAIB. XVI. 
1 Tha Sarai a' toirt Hagair a banoglaich a dK 
A bram mar mhnaoi. 4 'N uair a rinn i tàir 
air a banamhaiglislir, bhuin ise gu cruaidh 
rithe. agus iheich iair falbh. 9 Thugaingeaì 
an Tighearn' air a h-ais i, <kc. 

ANIS cha d'mg Sarai, bean Abrain^ 
clann dlia; agus bha banoglach EipL 
iteach aice, d'am Z)'ainm Hagar. 

2 AgTis thubhairt Sarai ri h-Abram, FeucU 
a nis, chum an Tighearn mi o chloinn a 
bhreith: rach a steach, guidheam ort, a 
dh'ionnsuidh mo bhauoglaich; theagamh 
gu'm faigh mi clann leathasa. Agus 
dh'èisd Abram ri gnith Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bcan Abraim, Hagar 
a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, an 
dèigh do Abram còmhnuidh 'ghabhail deich 
bliadhna ann an tìr Chanaain, agns thug si 
i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs i torrach: agus 'n uair a chun- 
naic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a bana- 
mhaighstir tàireil 'n a siìilibli. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, Bith- 
eadh m'eucoir ortsa: thug mi mo bhanoglach 
do d' uchd; agus 'n uair a chunnaic i gu'u 
d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'n a sìiilibh: 
Gu'n d' thugadh an Tighearn breth eadar 
mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
tha do blianoglach a' d' làimh fèin, deau 
rithe mar is àill leat. Agns an uair a bhuin 
Sarai gn cruaidh rithe, theich i o 'gnùis. 

7 Agaxsfhuairaingeal an Tighearn' i làimh 
ri tobar uisge 's an fhàsach, làimh ris an 
tobav 's an t-slighe gn Sur. GENESIS, XVII. 8 Agiis thubhairt e, A Hagair, a bhano- 
gìaich Sharai, cia as a thàinig thu, agus 
c àite'bheil thu 'dol ? Agus thubhairt ise, 
Tlia mi a' teicheadh o ghniiis Sharai mo 
bhanamhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tigheama 
rithe, PiU a dh'ionnsuidìi do bhanamhaigh- 
stir, agus iimhlaich thu fèin f a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tigheama 
rithe, Meudaichidli mise gu mòr do shliochd, 
agus cha-n àirmhear e thaobh lìonmhoir- 
eachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Feuch, tha thu torrach, agus beiridli 
tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm 
air, a chionn gu'n d' èisd an Tigheam ri d' 
anshocair. 

12 Agus bithidh e 'n a dhuine fiadhaich 
hithidh a làmh an aghaidh gach duine, ag-us 
làmh gach duine 'n a aghaidli-san : agus 'am 
fianuis a bhràithrean mle gabhaidh e còmh- 
nuidh. 

13 Agusghoir 1 ainm an Tigheam' elabhair 
rithe, Thusa Dhè a tha 'g am fhaicinn ; oir 
thubhairt i, An e gu'n robh agams' ann an 
so mar an ceudna sùil ris an Ti sin a tha 
'g am fhaicinn ? 

14 Uime sin ghoir i de'n tobar, Beer-la-hai- 
roi ; feuch, tha e eadar Cades agus Bered. 

15 Agus mg Hagar mac do Abram : agus 
thug Abram Ismael mar ainm air a mhac, 
a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead agus sè 
bliadhna dh'aois, 'n uair a mg Hagar Ismael 
do Abram. 

CAIB. XVII. 

1 CoÌTnìicheangal Dhè ri h-Ahram air 'ath- 
nuadhacliadh, aqus 'ainm air 'atharrachadh 
'pu Abraham. 9 An timchioll-ghearradh air 
'orduchadh. 16 Isaac air a gheaUtaìnn. 

AGUS 'n uairabha Abram ceithirfichead 
agus naoi bliadhna dèug a dh'aois, 
dh'fhoillsich an Tighearn e fèin dha, agus 
thubhairt e ris, Is mise 'n Dia uile-chumh- 
achdach; gluais thusa a'm' fhianuis, agus 
bi foirfe. 

2 Agus ni mi mo choimhcheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abrara air 'eudan, agus 
labhair an Tighearn ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, tha mo choimh- 
cheangal riutsa, agus bitliidh tu a' d' athair 
mhòran chinueach : 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a' d' athair 
mhòran chinneach. 

6 Agus ni mi thu ro shìolmhor, agus ni 
mi dhìot cinnich, agus thig rìghrean a mach 
asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choimhch eangal 
eadar mise agus thusa, agus do sliliochd a'd' 
dhèigh, 'n an ginealachaibh, mar choimh- 

17 cheangal sìormidh, gii bhi 'm' Dhia <ihuitse, 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse,agus dod'shliochd 
a'd' dhèigh, am fearann anns anL sAeiI thu 
a'd' choigreach, tìr Chanaain uile, mar 
sheilbh shìorruidh ; agus bithidh mise a'm' 
Dhia dlioibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Coi- 
mhididh tu uime sin mo choimhcheangal, 
thu/e^'w, agus do shliochd a'd' dhèigh, 'n an 
ginealachaibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimhideas 
sibh, eadar mise agus sibhse, agus do 
shliochd a'd' dhèigh; Gu'n timchioll-ghear- 
rar gach leanabh mic 'n 'ur measg. 

11 AgTis timchioll-ghearraidh sibh feòil 
bhur roimh-chroicinn, agus bithidh e 'n a 
chomhar' air a' choimhcheangal eadar mise 
agus sibhse. 

12 Agus am mac 'n 'ur measg a bhios ocha 
làithean a dh'aois,timchioII-ghearrar e,gach 
leanabh mic 'n 'ur ginealachaibh, esan a 
bheirear 's an tigh, no 'cheannaichear le h- 
airgiod o choigreach air bith, nach 'eil de 
dshliochd-sa. 

13 TimchioII-ghearrar gu cinnteach esan a 
bheirear a'd' thigh, agus esan a chean- 
naichear le d'airgiod : agus bithidli mo 
choimhcheangal 'n 'ur feoil-sa mar choimh- 
cheangal sìorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioU- 
ghearrta, aig nach timchioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
a mach o 'shluagh : bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, A 
thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu Sarai 
mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agus bheir mi 
dhuit mar an ceudna mac uaipe : seadh, 
beannaichidh mi i, agus bithidh i 'n a 
màthair chinneach; thig rìghrean phoib- 
leach uaipe. 

17 An sin thuit Abraham air 'aghaidh, agus 
rinn e gàire; agus thubhairt e 'n a chridhe, 
Am beirearmac dhasan a tha ceud bliadhna 
dh'aois ? Agus am beir Sarah, a tha deich 
agus ceithir ficliead bhadhna dh'aois, mac? 

18 Agus thubliairt Abraham ri Dia, gu 
maireadh Ismael beò a'd' fhianuis! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinnteacli 
beiridli do bhean Sarah mac dlrait; agus 
bheir thu Isaac mar ainm air : agus daing- 
nichidh mise mo choimhcheangal ris mar 
choimhcheangal sìorruidh, agus r'a shliochd 
'n a dlièigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala mi thv ' 
Feuchjbheannaich mi e, agus ni mi sìolmhov 
e, agus cuiridh mi 'n lìonmhoireachd e gu 
h-anabarrach. Dà cheannard deug ginidh 
e, agus ni mi e 'n a chinneach mòr. 

21 Ach mo choimhcheangal daingnichidh 
mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit 's au 
àm so anns an ath bhliadhna. 

B GENESIS, XVIII 

22 Agus sguir e 'bhi 'labhairt ris ; ag-is 
chaidh Dia suas o Abraharii. 

23 Agus ghabh Abraharu Ismael a mliac, 
agus iadsan uile a rugadh 'n a thigli, agus 
iadsan uile a cheannaiclieadli le 'airgiod- 
san,gach firionnach am measg dhaoine tiglie 
Abraliaim ; agais thimcliioll-ghearr efeoil an 
roimli-cliroicinn anns a' chcart là sin fèin, 
niar a tliubliairt Dia ris. 

24 Agus hha Abraliam ceithir fichead agiis 
naoi bliadhna deug a dli' aois, 'n uair a thim- 
chioll-ghearradh dhafeoil a roimli-chroicinn. 

25 Agus hha Ismael a mhac tri bliadhna 
deug a dh'aois, 'n uair a tldmchioll-gliear- 
radli dha feoil a roimli-chroicinn. 

2l) Anns a' clieart là sin fèin thimchioll- 
gìiearradh Abrahara, agus Ismael a mhac. 

27 Agus thirachioll-ghearradh maille ris uile 
dhaoine a tliighe, a rugadh 'n a thigh, agus 
iadsan acheannaicheadhleh-airgiod o mhac 
coigrich. 

CAIB. XVIII. 

1 Tha Abraham a' toirt aoidheacìid do thriw'r 
ainglean. 17 Tha sgrios Shodoìm air'fkoill- 
se.acìiadli dha. 23 Tha e a' deanamh eadar- 
ghuidhe air a shoiì. 

A GUS dli'fhoillsich an Tighearn e fèia da 
ann an còmhnard Mhamre, agus e 'n a 
shuidhe 'an dorus a' bhìitlia ann an teas an là. 

2 Agus thog e suas a sliìiilean,agus dh'amh- 
airc e, agus, feuch, hha triuir dhaoiue a' 
seasamh làimh ris ; agus 'n uair a cliunnaic 
e iad, ruith e 'n an coinneamli o dhorus a' blmtha, agus chrom se e fèin gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, ma 
flmair mi nis deadh-ghean a'd' sliìiilibh, 
guidheamort, na rach seachad air do sheir- 
bhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan 
uisge, ag-us ionnlaidibh bhur cosan, agus 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh ; 

5 Agus bheir mise au so greim arain, agus 
neartaichibh bhur cridhe : an dèigh sin 
imichidh sibh roimhibh, oir is ann uime sin a 
thàinigsibh a dh'ionnsuidh bhur seirbhisich. 
Agus thubhairt iadsau, Dean eadhon mar a 
thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt e,Dean 
cabhag, taoisinn tri miosairean de mhin 
phlùir agus dean breacagan air lic an tein- 
tein. 

7 Agus ruith Abraham a dli'ionnsuidli a' 
chruidh, agus ghabh e laogh maoth agus 
maith, agus thug e dh'òganach e, agus riim 
e deifir g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e ìm agus bainne, agus an 
Jaogh a dlieasaich e, agus chuir e air ara 
beulaobh iad ; agus sheas e làimh riu fb 'n 
chraoibh, agus dli' ith iad. 

9 AgTis thubliairt iad ris, C'àit am hheil 
Sàrah do bhean ì Agus thubhah-t esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach pillidh 

IS mia'd'ionnsuidh a rèir àm na beatha ; agus, 
feuch, hithidh mac aig Sarah do bhean^ 
Agais chuala Sarah sin ann an dorus a' 
bhùtha, a hha air a chùl. 

11 A nis hha Abraham agus Sàrah sean, 
agus air dol air an aghaidli g-u niaith ann 
an aois: agus sguir Sàrali a bhi rèir dòigh 
nani ban. 

12 Uime sinn rinn Sàrah gàire innte fèin, 
ag ràdh, An dèigh dliomhsa fas aosda, am 
bi subhachas agam, agus gn bheil mo thigh- 
earn aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearn ri b-Abra- 
ham, C'ar son a i-inn Sàrah gàire, ag ràdh, 
'N^ e g-u'm beir mise gu ciunteach leanahh, 
agnis mi aosmhor ì 

14 Am bheil ni air bith do-dhcanta do 'n 
Tighearn? 'S an àra shuidhichte pillidh 
mi a'd' ionnsuidli, a rèir àm na beatha, agus 
hithidh mac aig Sàrah. 

15 An sin dh'àicheadh Sàrah, agi-àdh, Cha 
d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. Agus 
thubliairt esan,Ni h-eadh,oir rinn thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, agus 
dli'amhairciadrathadShòdoim: agus chaidh 
Abraham niaille riu g'an cur air an t-slighe. 

17 Agus tliubliairt an Tigheai-n, An ceil mi 
air Abraham an ni sin a tha mi gus a 
dlieanamli ; 

18 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 'n 
a chinneach mòr agus cumliachdach, agus 
gu'm beannaichear annsan uile chinnich na 
talmhainn ? 

19 Oir is aithne dliomh e, gu'n toir e àithne 
d'a chloinn, agus d'a theaghlach 'n a dhèigh, 
agusgleidliidh iadsan sIigTie anTighearna,a' 
deanamh ceartais agus breitheanais; chum 
as gu'n toir an Tighearn air Abraham an ni 
sin a labhair e m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearn, Do bhrìgh 
gu bheil glaodli Shodoini agus Ghoniorrah 
mòr, agus do bhrìgh gu bheil am peacadh 
air 'antroraacliadh gu h-anabarrach ; 

21 Thèidmi sìos a nis,aguschi mimarinn 
iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig a' m' 
ionnsuidh ; agus mar do rinn, bithidh fios 
agam. 

22 Agus thionndaidli na daoine an aghaidh 
as a sin, agus ghabh iad an t-slighe gu 
Sodora : acli sheas Abraham fathast an 
làthair an Tighearna. 

23 Agus tliàinig Abraham am fagus, agus 
thubhairt e, An sgrios thusa mar an ceudna 
an t-ionracan maille ris an aingidli ? 

24 Ma's e's gii bheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stigh de'n bhaile, an sgrios thu 
mar an ceudna, agnis nach caomhain thu 'n 
t-àitairsonanletli-cheud ionracan a iAaann. 

25 Gu ma fada uaitse a dheanamh air au 
dòigh so, an t-ionracan a mharbhadh raaille 
ris an aingidh, ionnas gu'm bi an t-ionracan 
mar an t-aingidh : gu ma fada sin uaitse. 
Nach dean Breitheamh na talmhainn uile 
ceartas ] GENESIS, XIX. 26 AgVLS tliubliairt an Tigliearn, Maglieibh 
mi anu au Sodom leth-clieud iouracan an 
taobh a stigh den bhaile, an siu caomh- 
uaidli mi au t-àit uile air au sgàthsan. 

27 Agus fhreagair Abraham, agus thubh- 
aii-t e, Feuch a nis, ghabli mi orm fèin 
labhairt ri m' Tliighearn, agus gun annam 
ach duslach agus luaithre. 

2S Ma's e's gu'm bi cìiigear a dh'uireas- 
bhuidh air an letli-cueud ionracan, an sgi'ios 
thu'm baile uile air son easbhuidh chìiigir? 
Agusthubhairt e,Cha sgrios mi e,ma gheibh 
mi'n sin cìiig agus dà fhichead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agixs thubhairt 
e, Ma's e's gu'm faighear an sin dà fhicliead? 
Agus thubÌMÌrt e, Cha dean mi e air sgàth 
dhà fhichead. 

30 Agus tlmbhairt e ris^ Och! nabitheadh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidli mi: 
Ma's e's gu'm faighear an sin deicli 'ar 
fhichead? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
6, ma gheibh mi au sin deich 'ar fhichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labhairt ri m' Thighearn: Ma's 
e's gTi'mfaighearficheadansin? Agusthubh- 
airt e, Cha sgrios mi e air son fliichead. 

32 Agus thubhairt e, Och! na bitheadh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh mi 
mhàin an aon uair so: Ma's e's gu'm faigh- 
ear deichuear an sin ? Agus thubhairt e, 
Oha sgTÌos mi e air sgàth dlieichnear. 

33 Agus dli'imich an Tighearn roimhe, 'n 
Tiair a sguir e de labhairt ri h-Abraham : 
agus phill Abraham g'a àite fèin. 

CAIB. XIX. 

1 Tha Lot a' toirl aoidheachd do dhà aingeal. 
24 Sodom arjus Gomorrah air an sgrio^. "26 
Peanas vinà Lot. 31 Cionla a dhithis nighean. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom 's 
an f heasgar, agus bha Lot 'n a shuidlie 
ann an geata Sliodoim: agus 'n uair a chun- 
riaic Lot iad, dli'èirich e suas 'n an eoin- 
neamh, agus chrom se e fèin air 'aghaidh 
gu làr. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, mo thigh- 
earuan, tionndaidliibh a steacli, guidheam 
oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus fau- 
aibh rè na h-oidhcbe, agus ionniaidibli blmr 
cosan, agus èiridh sibh gu moch, agus thèid 
sibh air blmr turus. Agus thubliairt iad ad' ionnsuidh au nocìicIJ Thoir a mach iad 
d'ar n-iounsmdh, chum as gu'n aithnich 
sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an ionnsuidh 
air an dorus, agus dhruid e 'u dorus 'n a 
dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo bhràithre, giiìomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tlia agam dithis nigliean do 
nach b'aithne fear; leigibh leam, guidheam 
oirbh, an toirt a macli d'ur n-ionnsuidh, agua 
deauaibh riu mar is àill leibli: a mhàin air 
na daoinibh so na deauaibh a' bheag, oir is 
ann a chum na crìche so a thàinig iad fo 
sgàile mo tliighe-sa. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air d'ais. 
Agus tlmbhairt iad a rìs, Tliàinig am fear 
so 'n a aonar air chuairt, agus is àiU leis a 
bhi 'n a bhreitheamh: a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riusan. Agus rinn iad 
èigin mhòr air an duine, eadhon air Lot, 
agus thàinig iad am fagus a bhriseadh an 
doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
agus thug iad Lot a steach d'an ionusuidh 
do'n tigh, agus dhùin iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a hha aig 
dorus an tighe, le doille, eadar bheag agus 
mhòr; ionnas gu 'n do sgìthich iad iad fèin 
ag iarraidli an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadh a ^A'agad an so? Do chliamhuin, 
agias do mhic, agus do nigheanan, agiis ge 
b'e ni a tha agad 's a' bhaile, thoir a mach 
iad as an àite so: 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mòr 
an làthair au Tighcarna; agiischuir an Tigh- 
earn sinne g'a sgTÌos. 

14 Ag-us chaidh Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamlmaibh, a phòs a nigheanan, 
agus thubhairt e, Eiribh, rachaibli a niach 
as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am 
baile so a sgTÌos: Ach bha e niar neach a 
bha ri fanoid ann an siiilibh a chleamhuan. 

15 Agus 'n uair a dh'èirich a' mhaduinn, 
an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, 
Eirich, gabh do bhean,agus do dliitliis nigh- 
ean a tha'n so, air eagal gu'n sgriosar thu 
ann an aingidheachd a' bhaile. 

^,. K...... ^^.^^. ^^^..o >,...*K...„..„ .c*^ I 16 Agus 'n uair a bha e a' deanamh moille, 

Ni h-eadh, ach fanaidh sinn air an t-sràid : an sin rug na daoinc air làimh air, agus air rè na h-oiàhche 
3 Agus choimh-èignich e iad, agus thionn- 
daidli iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a làimh air a mhnaoi, agus air làimh air a 
dhithis nighean ; air do'n Tighearn a bhi 
tròcaircachdha: agusthugiad amache, agus steach d'^t thigli: agus rinn e cuirm dhoibh, [ chuir iad e'n taobh a muigh de'n bhaile. agus dheasaich e aran neo-ghoirtichte, agus j 
dh'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, chuair- 
tich daoine a' bhaile an tigh, eadhon daoine 
Shodoim, araon sean agus òg, an sluagh uile 
gach cearna. 

5 Agus ghairm iad air Lot, agus thubhairt 
iad ris, (J'àit am hheil na daoine a thàinig 

19 17 Agus 'n uair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Teich air son d'anama; na seall 
a'd' dlièigh, agus na stad 's a' cliòmhnard 
uile: teicli do'n t-sliabh, air eagal gu millear 
thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och! ni h-ann 
mar siu, mo thighearna. 

19 Feuch a uis, thuair do sheirbhiseach GBNESIS, XX. deadli-gliean a'd' sliùilibh, agus mlieudaich 
tlm do tìiròcair, a noclid tìiu dhomhsa le 
m'anain a theasraiginn: agus cha-n urrainn 
mise dol as do'n t-sliabli, air eagal gu'n tig 
olc èigin orm, agus gu'm faigh mi bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, 
(nach beag e?) agus bithidh m'anam beò. 

21 Agus tliubhairt e ris, Feucli, ghabh mi 
ri d'athchuinge 's an ni so mar an ceudna, 
nach sgrios mi'm baile so, mu'n do labliair 
thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha-n urr- 
ainn mi ni air bith a dheanamh gus an tèid 
thu'n sud: uime sin tlxugadh Soar marainm 
air a' bhaile. 

23 Bha 'ghrian air èirigh air an talamh, 'n 
uair a chaidh Lot a steach do Slioar. 

24 An sin tliug an Tighearn air pronnasc 
agus teine frasadh air Sodom agvis air Go- 
morrah, a nuas o'n Tighearn as na nèamh- 
an. 

25 Agus sgrios e na bailtean sin, agus an 
còmhnard uile, agus uile luchd-àiteachaidh 
nam bailtean, agiis na dli'fhàs air an talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'n a dèigh o 'cliù- 
laobh, agus dh'fhàs i 'n a carragh salainn. 

27 Agus chaidh Abraliam suas moch 's a' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair an Tigheama. 

28 Agus sheall eair Sodom agus Gomorrah, 
agus air fearann a' chòmhnaird uile, agus 
chunnaic e, agus, feuch, chaidh deatach na 
tìre suas mar dheatacli àmhainn. 

29 Agus an uair a sgiùos Dia bailtean a' 
chòmlinaird, an sin chuimhnich Dia air Abra- 
ham, agus chuir e mach Lot à meadhon an 
lèirsgrios, 'n uair a sgrios e na bailtean anns 
an robh Lot 'n a chòmhnuidh. 

30 Aguschaidh Lot suasà Soar,agusghabh 
e còmhnuidh 's an t-sliabh, agus a dhitliis 
niglican maille ris; oir bha eagal air còmh- 
nuidh 'ghabhail ann an Soar: agus ghabh e 
còmhnuidli ann an uaimh, e fèin agus a 
dliitliis nighean. 

31 Agns thubhairt an tè 'bu shine ris an 
tè a b' òige, Tlia ar n-athair sean, agus cha-w 
^eil fear air an talamh gu teachd a steach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha na tal- 
mliainn uile. 

32 Thig, thugamaid air ar n-athair fìon òl, 
agus luidheamaid maille ris, chum as gu'n 
glèidh sinn sliochd o ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair flon òl air 
an oidhche sin: agus chaidh an tè 'bu shine 
steach, agus luidh i maille r'ah-athair; agus 
cha do mhothaich e 'n uair a luidh i sìos, 
no 'n uair a dli'èirich i. 

34 Agus air an tò-màireach thubhairt an 
tè 'bu shine ris an tè a b'òige, Fcuch, luidh 
mise an raoir niaille ri m' athair; thuga- 
maid air fìon òl an nochd mar an ceudna, 
agus theirig a steach, agus luidh maille ris, 

20 chum as gu'n glèidh sinn sliochd o ar 
n-athair. 

35 Agus thug iad air an athair fìon òl air 
an oidiiche sin mar an ceudna: agus dh'èir- 
ich an tè a b'òige, agus luidli i maille ris, 
agus cha do mhothaich e 'n uair a luidh i 
sìos, no 'n uair a dh'èirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 AgTisrug an tè 'bu shine mac, agus thug 
i Moab mar ainm air: is esan athair nam 
Moabach gus an là'n diugli. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammi mar 
ainm air: is esan atliair chloinn Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 
1 Tha Abrahani ag àiclieadh a mhnà Sdrah, 
agusAhimdech^g a gabhail d'a ioniisuidhfèirì. 
6 A cli air faotainn rabhaidk o Dliia ann an 
aisling, iìia e'g a toirt air a h-ais da. 

AGUS dh'imich Abraham as a sin do'n 
tìr mu dheas, agus ghabh e còmhnuidh 
eadar Cades agus Sur; agus blia e air 
chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu Shàrah a 
bhean, 'S i mo phiuthar i: Agus chuir 
Abimelech rìgh Gherair teachdaire uaith, 
agus ghabh e Sàrah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann an 
aisling 's an oidhche, agiis thubhairt e ris, 
Feuch, is duine marbh thu air son na mnà 
a ghabh thu; oir is bean duin' eile i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelech am fagus 
d'i, agus thubhairt e, A Thigheama, am 
marbh thu mar an ceudna cinneach ionraic/ 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, '/S' i mo 
phiuthar i? agus thubhairt ise, eadlion iso 
fèin, 'S e mo bhràthair e: ann an treibhdliir- 
eas mo chridhe, agus ann an neo-chionta mo 
làmh rinn mi so, 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha fìos agam gur ann 'an treibh- 
dhireas do cliridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thu o pheacachadh 
a'm' aghaidh: uime sin cha do leig mi leat 
beantainn ritlie. 

7 A nis mata, thoir air a h-ais do'n duine 
a bhean; oir is iaidh e, agus ni e urnuigh 
air do shon, agus bithidh tu beò: ach mur 
toir thu air a h-ais i, biodli fios agad gu"m 
faigh thu bàs gu cinuteach, thu fèin agus 
gach uile a'5 leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch s a' 
mhaduinn, agus ghairm e a sheii'bhisich 
uile, agus dh'aithris e na nitliean sinuile 'n an 
èisdeachd; agus bha eagal mòr air na daoine. 

9 An sin ghairm Abimelech air Abraham, 
agus thubliairt c ris, Ciod so a rinn thu 
oirnn? agus ciod an eucoir a rinn mise ort. 
gu'n d'thug thu ormsa, agus air mo rìogh- 
achd peacadh mòr? rinn thu gnìomharan 
ormsa, nach bu cliòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- GENESIS, XXI. ham, Ciod a chitnnaic tliu' g-u'n d'riim thu 
an ui so ì 

11 Agus thubhairt Abraham, A cliionn 
gu'n dthubhairt mi annaìnfèin, Gu ciun- 
teach cha-n 'eil eagal an Tighearua '3 an 
iouad so ; agus marbhaidh iad mi air son 
mo mhuà. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhin mo 
pliiuthar, nighean m'athar i, ach cha-n i 
nigliean mo mhàthar: agus bha i agam mar 
mhuaoi. 

13 Agns 'n uair a thug Dia onn dol air 
m'aineol o thigh ni'athar, an sin tlmbliairt 
mi r'i, 'S 6 so do chaoimhneas a nochdas 
tu dliomhsa; Anns gach àite d'an tig sinn, 
abair mu m' thimchioll, '*S' e mo bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelecli caoraicli, agus 
buar, agus òglaich, agus banoglaicli, agus 
thug e iad a dh' Abraham, agus thug e air a 
h-ais dlia Sàrah a bliean. 

15 Agus thubhairt Abimelech, Feuch, tha 
m'fhearaun fa d' chonihair ; gabh còmh- 
nuidh far an taitneacli leat. 

16 AgTis ri Sàrah thubhairt e, Feuch,thug 
mimìle honn airgid do d'bhràthair: feuch, 
tha e dhuitse 'n a cliòmlidachadh sùl do gach 
uile a tha maille riut, agiis maiUe ris gach 
uile: mar so flmair i achniliasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigh ri Dia; 
agus leighis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhanoglaich, agus rug iad clann. 

18 Oir dhruid an Tighearn suas gach bolg 
aun an teaghlach Abimeleich, air son Shàrah 
mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 

1 Rugadh agus tìiimdiioll-uhearradh Isaac. 9 
Hàgar agus a mac Ismael air an cur air 
falbli. 22 Coimhcheangal eadar Ahimelech 
agus A hraham. 

GUS dli'amhairc an Tigheara air Sàrah 
. mar a thubhairt e; agus rinn an Tigh- 
earn do Shàrah mar a labhair e: 

2 Oir dh'fhàs Sàrah torrach, agus rug i 
mac do Abraham 'n a shean aois, 's an àm 
shuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainm air 
a mhac a rugadli dha, a rug Sàrah dha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Isaac 
amhac,'nuair a bha e ochdlàitheanadli'aois, 
mar a dh'àithn Dia dha. 

5 AgTis bha Abraham ceud bliadhna dli'aois, 
'u uair a rugadh a mhac Isaac dha. 

6 Agus thubhairt Sàrah, thug Dia orra gàire 
dheanarah: agus gach neach a chluinneas, 
ni e gàire maille riura. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri h- 
Abraliam, g-u'n d'thugadh Sàrah cìoch do 
chloinn? oir rug mi mac dha 'n a shean aois. 

8 AgTis dh'fhàs an leauabh, agiis chuireadh 
bhàrr na cìche e: Agus rinn Abraham cuirm 
mhòr 's an là 'an do chuireadh Isaac bhàrr 
na cìche. 

9 AgTTs chunnaic Sarah mac flagair na 
ban-Eiphitich a rug i dh' Abraham, ri fauoid. 

21 10 Uime sin thubhairt i i'i h-Abraham,Tì]g 
a mach a' bhan-tràiU so, agus a mac; oir clia 
bhi mac na ban-tràille so 'u a oighre mailie 
ri m' mhae-sa, eadhon rili-Isaac. 

11 Agus blia an ni ro dhoilgheasach ann 
an sùilibh Abrahaim, air son a mliic. 

12 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Na 
biodh e doilgheasach a'd' slmiUbh air sou 
an òganaich, agus air son do bhan-tràille! 
a thaobh gach ni a thubhairt Sàrah riut 
èisd r'a guth ; oir is ann'an Isaac a dli'ain- 
michear dhuitse sliochd. 

13 Agus mar an ceudna de mhac na ban- 
tràille ni mise cinneach, do bhrìgh gur e do 
shliochdsa e. 

14 Agus dli'èirich Abraham suas gu moch 
's a' mhaduinn, agns ghabh e aran, agus 
searrag uisge, agTis tlmg e sin do Hàgar, 
agus clmir e air a gualainn e, agus an lean- 
abh ; agus chuir e air falbh i : agais dh'imich 
i, agTis chaidh i air seacliarau 'am fàsach 
Bhcer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n t-sear- 
raig; agus thiig i an leanabh fo aon de 
na preasaibh. 

16 Agus dli'flialbh i,agus shuidh i sìos fa 
chomhair, tamull maith uaith, mu thim- 
chioll urchuir saighde : oir thubliairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Ag-us shuidh i f a 
chonihair, agus thog i suas a gxith, agU3 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich: 
agus ghairm aingeal Dhè air Hagar o nèamh 
agus thubhairt e r'i, Ciod a tha Heachd, 
riut, a Hagair? Na biodh eagal ort; oir 
chuala Dia g-uth an òganaich far am hheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabli greim a'd' làimh dlieth, oir ni mise 'n 
a chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgail Dia a sìiilean, agus 
chunnaic i tobar uisge; agus chaidli i, agxis 
lion i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agTis dh'- 
fhàs e suas: agus ghabh e cònihmùdh 's an 
fhàsach, agiis bha o 'n a fhear-bogha. 

21 Agns ghabh e còmlmuidh 'am fàsach 
Pharain: agus ghabh a mhàthair beau da à 
tìr na h-Eiphit. 

22 Agus 's an àm sin fèin labhair Abime- 
lech, agTis Phichol ard cheannard a shluaigh, 
ri h-Abrahara, ag ràdli, llia Dia leat anns 
gach ni a tha thu a' deauamh. 

23 A nis uime siu mionnaich dhomhsa air 
Dia, nach buin thu gu fealltach riumsa, no 
ri m' mhac, uo ri mac mo nihic; acli a rèir 
a' cliaoimhneis a rinn mi riut, ui thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air 
chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, blieir mi mo 
mhiunuan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelecli air son tobair uisge, a thug seir- 
bhisich Abimeleich a mach le h-ainneari. GENESIS, XXII. 

26 Agxis thubhairt Abimelech, Cha b'f hios- 
raeh mise cò 'rinn an gnìoniìi so: cha d'innis 
thu fèin domh, agus cha mhò a chuala mi 
'blieag m'ffl thimchioU ach an diugli. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iad do Abimelech: agus 
rinn iad le 'chèile coimhcheangal, 

28 Agus chuir Abraham seachd uain bhoi- 
rionn de'n treud air leth leo fèin. 

29 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn sin, 
a chuir thu air leth leo fèin? 

30 Agus thubliairt e, Oir gabhaidh tu na 
seaclid uain bhoirionn sin o m' làimh; chum 
gu'm bi iad 'n am fìanuis dhomhca gu'n do 
chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin thug e Ceer-seba mar ainm air 
an àite sin, do bhrìgh an singu'n d'thug iad 
am mionnan le 'chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aigBeer- 
seba: an sin dh'èirich Abimelecli suas, agus 
Phichol ard cheannard a shluaigh,agus phill 
iad do thìr nam PhiHsteach. 

33 Agus A\vi\(!ànc\\ Ahrahamdoire chraobh 
aig Bocr-scba, agus ghairm e 'n sin air ainm 
an Tigliearna, an Dè shìorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann an 
tìr nam Phihsteacli mòran de làithibh. 

CAIB. XXII. 
1 Aithne air a tuhhairt a dh' Abraham gu'n 
ìobradh e a m/iac Isaac. 3 Tha e a' toirt 
dearbhai'ih air a chrcidimh agus air 'ùmli- 
lachd. 13 Eeithe air 'ìohradh'an àit Isaaic. 
GUS an dèigh nan nithean sin dheai-bh 
Dia Abraliam, agiis thubhairt e ris, 
Abrahaim. Agus thubhairt e, Feuch, tha 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, d'aon mhac Isaac,a's ionmhuinn leat, 
agus rach do thìr Mhoriah, agus thoir suas 
an sin e mar tliabliartas-Ioisgte air aon de 
na beanntaibh a dh'innseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu nioch 's a' 
mhaduinn, agTis dh'uighimich e 'asal, agus 
ghabh e dithis d'a òganaich maille ris, agus 
anihac Isaac; agus sgoilt e fiodh air son an 
tabhartais-Ioisgte, ag-us dh'èirich e suas, 
agus chaidh e do 'n àit a dli'innis Dia dlia. 

4 A nis air an treas là thog Abraham suas 
a shiìilean, ag"us chmniaic e an t-àite fada 
uaith. 

.5 Agus thubhairt Abraham r'a òganaich, 
Fanaibhse an so maille ris an asal, agus 
thèid mise agus an gille gu ruige sud, agns 
ni sinn aoradli, agus tliig sinn a rìs d'ur n- 
ionnsuidh. 

6 Agiisghabh Abrahamfiodh an tabhartais- 
loisgte, agus chuir se e air muin a mhi 
Isaaic; agus gliabh e 'n „ ]àimh an teine, 
agus an sgian: agus dh'imich iad le 'chèile 
cuidcachd. 

7 Agus labhair Isaac r'a athair Abràham, 
agu.s thubhairt e, Athair: agns thubhairt 
esan Feuch, tha mi 'n so,& mhic. Agiis 

22 thubhairt e, Feuch ar. teino ag^is zx.\ ficdh; 
ach c'àit am hheil an t-uan air son tabhar- 
tais-Ioisgte? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mliic, uan dlia fèin air son tabhartais- 
loisgte: Mar siu dli'imich iad cuideachd le 
'chèile. 

9 Agus thàinig iad ào"n àit a dh'innis Dia 
dha, agus thog Abraham altair an sin, agus 
chuir 6 'm fiodh 'an òrdugh ; agTis cheangail 
e a mhac Isaac, agus chuir e air an altaìr 
e air uachdar an fhiodha. 

10 Ag-us shìn Abraham a mach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodh aingeal an Tigliearna 
ris nèamli, agus thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan Feuch, tha 
mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh air 
a' ghille, agus na dean ni sam bith air : oir 
a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dhè ort, 
do bhrìgh nach do clmm thu do mhac, eadh- 
on d'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air a 
chìilaobh 'an sàs ann am preas air 'adliair- 
cean: agus chaidh Abraham, agus ghabh e 
anreithe,agus thuge suas e mar thabhartas- 
loisg-te 'an àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham lehobhah-Iireh 
mar ainm air an àite sin: mar a theirear giis 
an là'n diugh, Ann an sliabh an Tighearna 
chithear e. 

15 AgTis ghlaodh aingeal an Tigheama ri 
h-Abraham an dara uair o nèanih. 

1 6 AgTis thubhairt e, Orm fèin mhionnaich 
mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n d'rinn 
thu an ni so, agTis nach do chum thu itaiìi 
do mhac, ead/wn d'aon mhac; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, agus 
gu'n dean mi do shliochdrolionmhor eadhon 
mar reultan nèimh, agus mar an gaineamh,a 
tha air tràigh na fairge ; ag-us sealbhaichidli 
do shliochd geatadli an naimhdean; 

18 Agus beannaichear ann ad shliochdsa 
uile chinnich na talmhainn, a chionu g-u'n 
d' eisd thu ri m' gliuth. 

19 Mar sin phill Abraham a dh'ionnsuidh 
'òganacha ; agus dh'èirich iad suas, agus 
chaidh iad cuideachd gu Beer-seba: agnis 
ghabh Abraham còmhnuidli aig Beer-seba. 

20 Agus an dèigli nan nithean siu dh'inn- 
seadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ceudna mic do d' bhràthair 
Nahor; 

21 Hus a cheud-ghin, agiis Buds a bhrà- 
thair^ agTis Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus Pildas, 
agus Idalph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Ilebecah: an ochdnar 
sin rugMiIcah doNahor bràthair Abraliaim. 

24 Agus a choi-Icabach, d'ara ft'ainm 
lieumah, rug ise mar an ceudna Tebah, agTis 
Gaham, agus Tahas, agus Slaachah. o'ENESIS, XXIII, XXIV. CAIB. XXIII. 

1 A nis afiiis làs Shàrah. 3 A chadh agiis uaimh 
Alhaclipelah air an ceannach, 19 far an d' 
adhlaiceadh Sàrah. 

AGUS bha Sàrah beò ceiid a,giis seachd 
bliadhiiafichead; ìiiad sobliadlmachan 
beatha Shàrah, 

2 Ag-us fhiiair Sàrah bàs aiin an Ciriat- 
arba; 's e sin llebron ann an tìr Chanaain: 
Agns thàinig Abraham a dheanamh tuiridh 
air son Shàrah, agais a chaoidh air a son. 

3 Agus dli'èirich Abraham suas o làthair a 
mhairbh, agus labhair e ri mic Het, ag ràdh. 

4 Is coigTeach agiis fear-cuairt mise maille 
ribh : thugaibh dliomh sealbh àit-adlilaic 
maiUe ribli,agns gu'n adhlaic mi mo mharbh 
as mo shealladh. 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, ag 
ràdh ris, 

6 Eisd minne mo thighearna: ìs uach- 
daran cumhaclidach thusa 'n ar measg -ne ; 
ann an roghainn ar n-àiteachan-adhlaic, 
adhlaic do mharbh: cha chum duine 'n ar 
measg - ne 'àit-adlilaic uait, gu d' mharbh 
adlilaiceadh ann. 

7 Agus dli'èirich Abraham suas, agus chrom 
se e fèin do mhuinntir na tìre, eadhon do 
mhic Het. 

8 Ag-us labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill 
leibh gu'n adhlaicirin mo mharbh as mo 
shealladh, èisdibh rium, agus labhraibh air 
nio shon ri h-Ephron niac Sliohair; 

9 Chum asg-u'n toir e dhomh uaimhMhach- 
pelali s^tha a!ge,a tha ann an crìch 'achaidh; 
air son uiread airgid 's is fiu i, thugadh e 
dhomli i mar sheilbh àit-adhlaic 'n 'ur 
measgsa. 

10 AgTis bha Ephron 'n a chòmhnuidh 
'am measg chloinne Het. Agiis fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an èisd- 
cachd cloinne Het, eadhon gach neach a 
chaidli steach air geatadli a bhaile-san, ag 
ràdh, 

11 Na bitheadh e mar sin, mo thighearna, 
èisd rium: an t-achadh bheir nii dhuit, agus 
an uaimh a tlia ann, bheir mi dhuit i ; aim an 
làthair mhac mo dliaoine bheir mi dliuit i : 
adhlaic do mliarbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin sìos an 
làtliair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tìre, ag ràdh, Acli 
ma hìieir thu seachad i, guidlieam ort, èisd 
rium: bheir mi dhuit airgiod air son an 
achaidh, gabh uam e, agiis adhlaicidh mi mo 
mharbh an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraliam, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium; is jiu an t- 
achadli ceithir cheud secel aii-gid; ciod sin 
eadar mise agus thusa? uime sin adlilaic do 
mharbh. 

16 AgTis dli'èisd Abraham ri h-Ephron, 
ag-us thomhais Abraham do Eijhron an t- 

23 airgiod, a dh'ainmich e ann an èisdeachd 
mhac Het, ceithir cheud seccl airgid, a 
ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin a Mia 
ann am Machpelali, a Ijha fa chomhair 
Mhamre, an t-achadh, agus an uaimh a lìli 
ann, agus gach craobh a hlia 's an achadli, 
a hha 'n a chrìch idle mu'n cuairt, 

18 Daingcan do Abraham mar sheilbh,ann 
an làtliair cloinne Het, 'am fianuis gach 
neach a chaidli steacli air geatadh a bhaile- 
san. 

19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic Abrahau 
Sàrah a bliean, ann an ii a'mh achaidh Mhach- 
pelah, fa chomhair Mhamre: is e sin Hebron 
ann an tìr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a tha ann daingean do Abraham, mar 
sheilbh àit-adhlaic, le mic Het. 

CAIB. XXIV. 

1 Chuir Abraham uaiih a sheirhhiseach a dK 
fhaolainn ranà d' a nihac Isaac. 50 Fhuair 
e Rebecah. 63 Choinnich Isaac i, 

GUS bha Abraham sean, agiis air 
teachd g-u h-aois mliòir, agus bliean- 
naich an Tigheam Abraham anns na h-uile 
nithibh. 

2 AgTis thubhairt Abraham r'a sheir- 
bhiscach 'bu shine 'n a thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidheam 
ort, do làmh fo m' shliasaid; 

3 Agus bheir mi ort mionuachadh air an 
Tighearn, Dia nèimh, agus Dia na tal- 
mhainn, nach gabh thu bean do m' mhac 
de nigheanaibh nan Canaanach, 'am measg 
am hheil mis' a'm' chòmhnuidli: 

4 Acli thèid thu do ni' dhìithaich fèin, 
agiis a chum rao Iuchd-dàimh,agusgabhaidh 
tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, Ma's 
e 's nach bi a' bhean toileach air mis' a 
lcantuinn do'n tìr so, an èigin dhomh do 
mhac a thoirt air 'ais a rìs do'n tìr as an 
d'thàinig tlm? 

6 Agus thubhairt Abraham ris, Thoir an 
ro -aire nach toir thu mo mhac an sin a ris. 

7 An Tighearn, Dia nèimh, a thug mise o 
thigh m'athar, agus o thìr mo dhìlscan, agus 
a labhair rium, agais a mhionnaich dhomb 
ag ràdh, Do d' shlioclid blieir mi am fearann 
so; cuiridh esan 'aingeal fèin romhad, agus 
gabhaidh tu bean do m' mhac as a siii. 

8 Ag-us mur bi a' bhean toileach air thusa 
a leantuinn, an sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh so: a mhàin ua toir mo mhac 
an sin a rìs. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agms 
mhionnaich e dlia thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseacli deich 
càmhail de chàmhalaibh amhaighstir, agns 
dli'fhalbh e ; oir hha maoin a mhaighstir 
uile aige f'a làinih : Agus dh'èirich e, agua 
chaidh e gu Mesopotamia, gu baile Kahoir. GENESIS^ 

11 Agus thug e air na càmhalaibh anglìin i 
a lùbadh an taobh a muigh de'n bhaile,làimh 
ri tobar uisge, mu tliràtli feasgair, eadhon 
mu'n àm'an tèid muathanamach a tharruing 
uisge. 

12 Agus thubhairt e, Thigheama, Dhè 
mo mhaighstir Abrahaim, deònaich gu'n 
soirbhich leams' an diugh, agus nochd 
caoimhneas do m'mhaighstir Abraham. 

13 Feucli tlia mi 'm' sheasamh an so làimh 
ris an tobar uisge, agus thig nigheanan XXIV. muinutir a' bhaile mach a tharruing uisge. 

14 Agus tacliaireadh e, a' mhaighdean ris 
an abair mise, Leig sìos, guidlieam ort, 
do shoitheach, chum's gu'n òl mi ; agus their 
ise, 01, agus bheir mise deoch do d' chàmh- 
alaibh raar an ceudna : gu ma h-i sin fèin 
a dh' òrduich thu do d' sheirbhiseacli Isaac; 
agus le sin bithidh fios agam gu'u do nochd 
thu caoimhneas do m' rahaiglistir. 

15 Agus mun do sguir e de labhairt, feuch, 
thàinig Rebecah a mach, a rugadh do Bhe- 
tuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, bràthar 
Abrahaim; agus a soitheach air a gualainn. 

16 Agus bha a' chailin ro mhaiseach ri 
amharc oirre, òigh; agus cha b' aitluie do 
iliear riamh i: agus chaidh i sìos do'n tobar, 
agus lìon i a soitheach, agus thàinig i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'n a coin- 
neamh, agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidlieam ort, beagan uisg' òl as do shoith- 
each. 

18 Agus thubhairt i, 01, mo thigheama: 
agus glireas i oirre, agus leig i sìos a soith- 
each air a làimh, agus thug i dha deoch. 

19 Agus an dèigh dli'i deoch a thabhairt 
dha, thubhairt i, Tairngidli mi uisge air 
son do chamhal mar an ceudna, gus an sguir 
iad a dli'òl. 

20 Agus glireas i oirre, agus dh'fhalmliuich 
i a soitheach 's an amar, agus ruith i rìs 
do'n tobar a tharruing uisge ; agus thar- 
ruing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus bha'n duine ag amharc le h-ion- 
gantas oirre, agus a' fantuinn 'n a tliosd, a 
dh'flieuchainn an d'thug, no nach d'tlmg, 
an Tigheam air a thm'us soirbheachacUi 
leis. 

22 Agus 'n uair a sguir na càmhail a dh'òl, 
an sin ghabh an duine cluas-fhàinne òir, 's 
an robh leth seceil a chudthrom, agus dà 
làmh-fhail air son a làmh, 's an robh deich 
seceil òir a chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nighean thu? 
iunis dliomh, guidheara ort: am blieil ann 
an tigh d'athar àite dhuiun gu tàmhaghabh- 
ail ann? 

24 Agus thubhairt i ris, Ts mise nighean 
Bhetueil, nihic Mhilcah, a rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, 2'ha 
againne araon connlach, agusinnlinnguleòr, 
agus àite gu tàmh a gliabhail ann. 

2t) Agus chrom an duino e fèin sìos, agus 
riiin e aoradh do'n Tighearn. 

24 27 Agu3 thubhairt e, Beannaìchte gu robh 
au Tighearn, Dia mo mhaighstir Abrahaim, 
nach do bhuin a thròcair agus 'fhìrinn o m' 
mhaighstir: air dhomhsa bhi 's an t-slighe, 
stiur an Tigheai'n mi gu tigh bhràithreau 
rao rahaiglistir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus dh'- 
innis i na nithean so do mhuinntir tighe a 
màthar. 

2.9 Agus bha bràthair aig Rcbecah, d'am 
b'ainm Laban: agus ruith Laban a dh'ionu- 
suidh an duine a mach chum an tobair. 

30 Agus 'n uair a chunnaic e a' chluas- 
fhàinne, agus na làmh-fliailean air làmhan 
a pheathar, agus 'n uair a chual' e briathran 
Rebecah a pheathar, ag ràdli, Mar so labh- 
air an duine rium; an sin thàinige dli'ionn- 
suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh 
ris na càmhalaibh aig an tobar. 

31 Agus thubhaii-t e, Thig a steach, thusa 
'tha beannaichte o'n Tighearn ; c'uime 
sheasas tu a niuigh ? oir dh'ulluich mise an 
tigh, agus àite do na càmlialaibh. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'fliuasgail e na càrahail, agus thug e 
seachad connlach agus imilinn air son nan 
càrahal, agus uisge a dh'ionnlad a chosan, 
agus cosan nan daoine a bha raaille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air a bheulaobh 
gu itheadli: ach thubhairt e, Cha-n ith rai, 
gus an innis mi mo ghnothuch. Agnis thubh- 
airt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is raise seirbhiseach 
Abrahaim; 

35 Agus bheannaich an Tighearn mo 
mhaighstir gu mòr, agus tha e air fàs 
cumhachdach: agus thug e dlia caoraich, 
agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus 
òglaich agus banoglaich, agiis càmhail agus 
asail. 

36 Agus rug Sàrah, bean mo mhaighstir, 
mac do m' rahaighstir 'n a sean aois ; agus 
thug e dhàsan gach ni a bh' aige; 

37 Agus thug rao mhaighstir ormsa rao 
mhionnan a tliabhairt, ag ràdh, Cha ghabh 
thu bean do m' rahac de nigheanaibh nan 
Canaauach, muinntir a tlm mise a' chòrah- 
nuidh 'n am fearann: 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe m 
athar, agus a dh'ionnsuidh mo dliìlsean,agu3 
gabhaidii tu bean do ra' mhac. 

39 Agus thubhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamh nacli leau a' bhean mi: 

40 Agus thubhah-t esan rium, Cuiridh an 
Tighearn, 'au làthair au do ghluais mise, 
'aiugeal fèiu leat, agus soirbhichidh e do 
thurus; agus gabliaidh tu bean do m' mhac 
ni' dhìlsibli, agus o tliigh m'athar. 

41 An sin bitliidh tu saor o m' mhionnaibh- 
sa, 'n uair a thig thu clium rao dhllsean ; 
agus mur tabhair iad dhuit bean, an sia 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

42 Agus thàinig mi'n diugh chum an to- 
bair, agus thubhairt mi, Tliighearna, Dliè mo mliaiglistir Abraliaimjina shoirbhicheas 
tu uis mo thurus air am bheil mi 'g imeachd; 

43 Feuch, tha mi 'm'sheasamh làimh ris an 
tobar uisge ; agus 'n uair a tliig a' mhaigh- 
dean a mach a tharruiug uisge, agus a their 
mi rithe,Thoirdliomh,guidheam ort,beagan 
uisge ri òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise rium, 01 thu fèin, 
agus tairngidh mise mar an ceudna do 
d chàmhalaibh : gu ma h-i sin fèin a' blieau 
a dh'òrduich au Tigheai"u do mhac mo 
mliaighstir. 

45 Agus mun do sguir mi de labhaiii; a'm' 
chridlie, feuch, thàinig Rebecah a mach, 
pgus a soitheach air a gualainu; agus chaidh 
' sìos d o'u tobar, agus tharruiug i uisge : 
Ag-us thubhairt mi r'i, Thoir dhomh deoch, 
guidlieam ort : 

46 Agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a 
soitheach o 'gualainn, agus tliubhairt i, 01, 
agus bheir mi deoch do d' chànihalaibh mar 
an ceudua: agus dh' òl mi, agTis thug i air na 
eàmhalaibh òl mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich mi dh'i, agus thubhairt 
mi, Cò d'an nighean thusa? Agus thubhairt 
ise, Is mi nighean Bhetueil, mhic Nahoir, 
a rug Milcah dlaa: Agus chuirmi a' chluas- 
fhàiune air a h-aghaidh, agus na làmh- 
fhailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus 
riun mi aoradh do'n Tighearn, agus bhean- 
aaich mi an Tighearn, Dia mo nihaighstir 
Abrahaim, a threòraich mi 's an t-sliglie 
cheart, a ghabhail nighinn bràthar mo 
mhaighstir d'a mliac. 

49 Agus a nis,ma bhuineas sibh gu caoimh- 
neil ag-us gu fìrinneach ri m' mhaighstir, 
inusibh dliomh ; agus mur huin, iuusibh 
dhomh ; chum as gu'n tiouudaidh mi dh'- 
iouusuidh na làimhe deise, no na làimhe 
clìthe. 

50 An sin flireagair Laban agTis Betuel, 
agus thubhairt iad, 'S ann o 'n Tighearn 
thàinig an ni so: cha-uurrainn sinne olc no 
maith a ràdli riut. 

51 Feuch, tlm Rebecah a'd' làthair, gabh 
i, agus imich ; agus biodli i 'n a mnaoi aig 
mac do mhaighstir, mar a labhair au Tigh- 
earu. 

62 Agus 'n uair a chuala seirbhiseach Abra- 
haim am briathran, chrom se e fèin gu làr 
do'n Tighearu. 

63 Agus thug an seirbhiseach a làthair 
seudan aii'gid agais seudau òir, agus eudach, 
agus thug e iad do Rebecah : thug e mar 
au ceudna nithean luachmhor d'a bràthair 
agus d'a màthair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e fèin 
agus ua daoine a hlui maille ris, agus dh'fhau 
iad rè na h-oidhche: agus dhèirich iad's a' 
mhaduinn; agus tlmbhairt esan, Cuiribh 
air falbh mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 
65 Agus thubhairt a bràthair agus a GENESIS, XXV. 

ruinne air a' chuìd a's luglia deich làitheau; 
'n a dhèigh sin falbhaidli i. 

56 Ag-us tlmbhairt e riu, Na cuiribh moille 
orm, oir shoirbhich an Tighearu mo thurus: 
cuiribh air falbh mi, chum g-u'n tèid mi 
dli'ionnsuidh mo mhaighstir. 

67 Agus thubhairt iad, Gairniidh sinn air 
a' mhaighdinn, agus fiosraichidh sinn d'a beul 
fèiu. 

5S Agus ghairm iad air Rebecah,agus thu- 
bhairt iad i''i, Au tèid thu leis an duiue 
so? Agus thuljliairt i, Thèid. 
69 Agus chuir iad air falbh Rebecah am 
piuthar, agus a banaltrum, ag-us seirbh- 
iseach Abrahaim, agus a dhaoiue. 

60 Agus bheannaich iad Rebecali, agus 
thubhairt iad r'i, 'S tu ar piuthar, bì-sa 
a'd' mhàthair mhìltean de uihuillionaibh ; 
agus sealbhaicheadh do shliochd geata na 
muinntir sin le 'm fuathach iad. 

61 Agus dh'èirich Rebecali agus a maigh- 
deanan, agus niliarcaich iad air na càmhal- 
aibli agTis lean iad au duine: agus ghabh an 
seirbhiseach Rebecah, agiis dh'fhalbh e 
roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o shlighe an 
tobair Lahai-roi ; oir bha e 'chòmhnuidh 's 
an tìr mu dheas. 

63 Agus chaidh I mach a bheachd- 
smuaiueachadli 's an fhaiche air feasgar: 
agus tliog e suas a shìiileau, ag-us chunuaic 
e, agus, feuch, bha na càmhalan a' tighiun. 

64 AgTis thog Rebecah suas a sìiileau,agus 
'n uair a chunnaic i Isaac, theiring i bhàrr 
a' chàmhail, 

65 AgTis thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e 'n duine so a tha 'sràid-imeachd 's an 
fhaiche g'ar coiuneachadh / Agus thubhairt 
an seirbhiseach,'AS' e mo m'liaighstir a th'ann: 
an siu ghabh i gnìiis-bhrat, agus chòmh- 
daich si i fèin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiscach do Isaac 
na h-uile nithean a rinu e. 

67 Agus thug Isaac i do bhiith Shàrah a 
mhàthar, agus gliabh e Rebecah, agns bha 
i aige 'n a mnaoi ; agus ghràdhaich e i : 
agus flmair Isaac sòlas au dèigh bàis a 
mliàthar. CAIB. XXV. 

1 Mic Ahralw.im riCeturah: 7 Aois Ahrahaim 
af/ìis a bhài. 12 Ginealaich Ismaeil. 24 
Rugadh do Isaac Esau agus lacob. £9 Jieic 
Esau a chòir-bhreith. am niàiiiair, Fanadli a' mhaighdean 
25 AN sin ghabh Abraham bean a rìs, d' 
h' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus locsan, agus 
Medau, agus Midian,ag-us Isbac,agus Suah. 

3 Agus ghin locsau Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad niic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leuuiim. 

4 Agus niic Mhidiaiu ; Epliah, agus Epher, 
ag-us Tlanoch, agus Abidali, agus Eldaah; maillo , V iad sin uile mio Chetarah. I 5 Agiis thug Abraliam gach ni a Lh' aige 
I do Isaac. 

6 Ach domhicnan coi-leabach a&7i'aig Abra- 
ham,thug Abraham tiodhlacan ; agus chuir 
e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'n uair a bha 
e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, do 
thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadhnachan 
beatha Abrahaim a bha e beò ; ceud, agus 
tri fichead, agiis cùig bliadhna deug. 

8 An sin thug Abraham suas an deò, agu.s 
fhuair e bàs ann an deadh shean aois 'n a 
sheann duine, agus làn de hhliadhnaihh ; 
agus cliruinnicheadh e chum a mhuinntir. 

9 Agus cUi'adlilaic a mhic Isaac agus Ismael 
e ann an uaimh Mhachpelah, ann an achadh 
Ephroin, mhic Shoair an Hitich, a tha fa 
chomhair Mhamre; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham o 
mhic Het; ann an sin dh'adhlaiceadh Abra- 
ham, agus Sàrah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaira, bhean- 
naich Dia Isaac a mhac: agus ghabh Isaac 
còmhnuidli làimh ri tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil, 
mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan- 
Eijjhiteach, banoglach Shàrah do Abraham. 

13 Agus is iad sin ainmean mhac Is- 
maeil, 'n an ainmibh, a rèir an ginea- 
lach: ceudghin Ismaeil, Nebaiot; ag-us 
Cedar, agus Adbeel, agus Mibsani, 

14 Agns Misma, agus Dumah, agus Masa, 

15 Hadar, agus Tema, letur, Naphis, agus 
Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmean 'n am bailtibh, agus 'n an 
daingiieachaibh; dà cheannard deug a rèir 
am fineachan. 

17 Agus is iad sin bliadhnachan beatha 
Israaeil, ceud, agus seachd bhadhua deug 
'ar fhichead: agus thug e suas an deò, ag'us 
dh'eug e, agus chruinnicheadli e clmni a 
ndiuinntir. 

1 8 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhilah 
gu ruig Sur, a tha fa chomhair na h-Eiphit, 
m ar a thèid thu gu h-Asiria. An làthair a 
bhràithrean uile fhuair e bàs. 

1 9 Agus is iad sin ginealaich Isaaic mhic 
Abrahaim: Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fliichead bliadhna 
dh'aois 'n uair a ghabh c Rebecah, nighean 
Biietueil, an t-Su-ianaich o Fhadan-ai-am, 
piuthar Labain au t-Sirianaich dha fèin 'n 
a mnaoi. 

21 Agus ghuidh Isaac an Tighearn air 
60n a mhnà, a cliionn gu'n rohh i neo-thor- 
rach: agus dh'èisd an Tighearn ris, agus 
dli'fliàs Rebecah a bhean torrach. 

22 AgTis bha a' clih^nn a' coimlighleacadh 
an taobh a stigh dh'i: agus thubhairt ise,Ma 
tJia 'chàis niar sin, c'ar son a tha mi mar 
80 / Agus chaidh i a dh'fhiosrachadh de'n 
Tighearn. 

23 Agus thubhairt an Tighearn r'i, Tha 

26 3, XXVI. 

dà chinneach a'd' bholg, agus bithidh dà 
shhiagh air an sgaradh o d'innibh: agus 
bitliidh aon sluagh dhiuhh so ni's treise na 
'w sluagh eile; agiis ni esan a's sine seirbhis 
dhasan a's òige. 

24 Agais 'n uair a choimhlionadh a làithean 
gu bhi air a h-aisead, feuch, hha leth-aona 'n 
a bolg. 

25 Agusthàinigan ceud-ghin amachdearg, 
is e uile mar fhalhiinn mholaich: agus thug 
iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'n a dhèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach agus greim aig a làimh de shàil 
Esau ; agus tliugadli lacob mar ainra air : 
agus hha Isaac tri fichead bliadlma dli'aois, 
'n uair a rugadli iad. 

27 Agusdh'fhàsnagillean; agusbhaEsau 
'n a shealgair seòlta, 'n a fhear macharach; 
agus hha lacob 'n a dhuine coimhhonta, a' 
gabliail còmhnuidh 'am bìithaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a chionn 
gu'n d ith e d'a shithinn; ach ghràdhaich 
Rebecali laeob. 

29 AgiTs bhruich lacob brochan: agus thài- 
nig Esau o'n mhachair, agus e fann. 

30 Agus tliul)hairt Esau ri lacob, Leig 
dhomh itheadli, guidheam ort, de'n hhro- 
cAaw dhearg sin fèin; oir ^Aami fann: uime 
sin thugadh Edom mar ainm air. 

31 Agus thubhairt lacob, Reic rium an 
diugli do chòir-bhreithe. 

32 Agus tlmbhairt Esau, Feuch, tha mi 
dlùth do 'n bliàs; agus ciod an tairbhe a 
tha s' a' cliòir-bhreitlie so dhomhsa? 

33 Agus thubhairt lacob, Mionnaicli dhomh- 
sa an diugh; agus mhionnaich e dha: agus 
reic e a cliòir-bhreithe ri lacob. 

34 An sin thug lacob do Esau aran, agus 
brochan de ghall-pheasair ; agus dh'ith e 
agus dh'òl e, agus dh'èirich e, agus dli'fhalbh 
e roimhe: mar so rinn Esau duneas air a 
chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVI. 

1 Cliaidh I.taac do Oherar, agus bheannaich Dia 
e. 26 Biim A bimetech covmìicheangal ris aig j 
Beer-seba. 

AGUS bha gorta s' an tìr a bharrachd air , 
a' cheud ghorta a blia ann an làithibh ! 
Abrahaim: agns chaidlilsaac gu Abimelech 
rìgh nam Philisteach, do Gherar. 

2 Agus dli flioillsich an Tighearn e fèin ■ 
dha, agTis thubhairt e, Na rach sìos do'n \ 
Eiphit: gabh còmhnuidh aims an tir a dh' ; 
innseas mise dhuit. j 

3 Bi air chuairt 's an tìr so, agus bitliidh j 
mise maiUe riut, agns beannaichidJi mi thu: ! 
oir dlmitse, agus do d' shliochd, bheir mise | 
na dùtlichannan sin uile, agus coimlilionaidh | 
mi na mionnan a mhioimaich mi do d'athair 
Abraham: 

4 Agus bheir mi air do shliochd Tks lìon- 
mhor mar reultan nèimh, agus bheir mi do 
d' sldiochd na dùthchannau sin uile: agiis GENESIS, XXVL beamiaìchear a'd' sliIioclKl-sa uile chin- 
nich na tahnhaiun; 

5 Do lihrìgh gu"n d'èisd Abraham ri m' 
ghuth, agus'gu'n do ghlèidh e m'iarrtus, m' 
àitheantan, m'orduighean, agus mo lagh- 
annan. 

6 Ag-us ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerar. 

7 Agus dh'fliiosraich daoine an àite dKe 
m'a mhnaoi; agnis thubhairt e, 'Si mophiu- 
thar i: oir blia eagal air a ràdh, 'S i mo 
bhean i; air eagal, ars' esan, gu'm mar- 
bhadli daoine an àite mi air son Kebecah, a 
chionn gu'n rnbh i maiseach ri amharc oirre. 

8 Agus 'n uair a bha e aimsir fhad' an sin, 
sheall Abimelech rìgh nam Fhilisteach a 
mach air uinneig, agus chunnaic e, agus, 
feuch, bha Isaac a' sìigTadli r'a mhnaoi He- 
becah. 

9 Ag-ns ghairm Abimelech air Isaac, agus 
thubliairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do 
bhean i: agus cionnus a thubhairt thu, 'S i 
mo phiuthar i ? agTis thubliairt Isaac ris, A 
chionn gu'n d' thubhairt mi, Air eagal gu'm 
bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod e so 
a rinn thu oirnn ? cUi'fheudadh a h-aon dc'n 
t-sluagli hiidhele d' mlmaoi,agus bheireadh 
tu cionta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne à'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris 
an duine so, no r'a mhnaoi, gu cinnteach 
cuirear gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac 's an tìr sin, 
agus fimair e's a' bhliadhna sin fèin a' cheud 
uiread 's a chuir e, agus bheannaich an 
Tighearn' e. 

13 AgTis dh'fhàs an duine mòr, agus chaidh 
e air aghaidh, agus dli'fhàs e, gus an robh e 
ro mhòr: 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, agus 
sealbh cruidh, agus mòran sheirbhiseach. 
Agns ghabh na Philistich farmad ris. 

15 Agus dhìiin na Pliilistich suas na tob- 
raichean uile a chladhaich seirbhisich'atliar, 
ann au làithibh Abrahaim 'athar, agus iìon 
iad le h-ìiir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri h-Isaac, 
Imich uainne; oir is cumhachdaiche thu gu 
mòr na sinne. 

17 Agus dli'imich Isaac as a sin, agus 
shuidliich e a bhiith ann an gleann Gherair, 
agus ghabh e còmhnuidh an sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìs na tobraich- 
ean uisge, a chladliaicheadh ann an làith- 
ibh Abrahaim 'athar ; oir dhiiin na Philistich 
suas iad an dèigh bàis Abrahaim: agus thug 
e ainmean orra a rèir nan ainm a thug'athair 
orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic 's a' 
ghleann, agus fhuair iad an siu tobar fìor- 
uisge. 

•20 Agus rinn buachaillean Gherair conn- 
sachadli ri baachaillean Isaaic, ag ràdh Is 
27 leiune an t-iiìsge : agiis thug c Esec mar 
ainm air an tobar, a chioun gu'n d'rinn iad 
connsnchadli ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agris 
rinn. iad connsachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar aimn air. 

22 Agus chaidh e air imrich as a sin, 
agus cliladliaich e tobar eile ; agus clia 
d'rinn iad connsachadh uime sin : agus 
thug e Rehobot mar ainm air; agus thubh- 
airt e, Oir thug an Tighearn a nis farsain- 
geachd dliuinn; agusfàsaidh sinn lìonmhcr 
's an tìr. 

2:3 Agus chaidh e suas as a sin gu Beer- 
seba. 

24 Agus dh'fhoillsich an Tigliearn e fèin 
dha 's an oidliche sin fèin, agus thubhairt e, 
Is mise Dia Abrahaira d'atliar ; na biodh 
eagal ort, oir tha mise maille riut, agus 
beannaichidh mi thu,agTis ni mi do shliochd 
lìonmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 
haim. 

25 Agus thog e altair an sin, agus ghairm 
e air ainm an Tighearn', agiis shuidliich e 
an sin a bhùth: agus chladhaich seirbhisich 
Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimelech d'a ionnsuidh 
Gherar,agTis a charaid Ahudsat, agus Phi- 
chol àrd clieannard a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gn bheil 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibli mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinntcach g-u'n robh an Tighearn 
leat; agus thubhairt sinn, Bitheadh a nis 
mionnan eadaruinn, eadhon eadar sinne 
agnis thusa, agus deanamaid coìmhcheangal 
riut ; 

29 Nach dean thu oirnnc cron sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agnis mar 
nach do rinn sinn ni sam bith ort ach niaith, 
agus a chuir sinn uainn thu 'an sìth : Tha 
thusa nis air do bheannachadh leis an 
Tighearn. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dh'ith 
agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch 's a' mha- 
duinn, agus nihionnaich iad d'a chèile: agus 
chuir Isaac air falbh iad, agus dli'imich iad 
uaith 'an sìth. 

32 Agus air an là sin fèin thàinig seir- 
bhisich Isaaic, a-gus dh'innis iad dha mu 
thimcliioU an tobair a chladhaich iad, agus 
thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air : iiime 
sin is e Beer-seba ainm a' bhaile sin gus an 
là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà fliichcad bliadhna 
dh'aois; agus ghabh e mar mhnaoi ludit, 
nighean Bheeri an Ilitich, agiis Basemat 
nighean Eloin an Ilitich: 

35 Agus bha iad sin 'n am briseadli-cridhe 
do Isaac agus do liebecah. CAIB. XXVII. 

I Chuir Imac Esau a slieali/ silliinn. 18 Le 
seòladh Rebtcah tkàiniij lacob a dlCionnsuidh 
'athar le biadh blasda 'an riochd Esau, agus 
fhuair e a bheannacliadh. 41 Thuij Esau 
fucdh do lacoh., agus bhagair e a mharhlìadli. 

AGUS 'n uair a bha Isaac air fàs sean, 
agus a bha a sliììilean dall, air clior as 
nacii faiceadh e, ghairm e air Esau a nihac 
a bu shine, agus thubhairt e ris, A mhic : 
agus thubhairt esan ris, Feuch, ^Aami 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean; cha-n'eil fios agam air là mo 
bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh d' airm, 
do bholg-saigliead agus do bhogha, ag-us 
falbh a mach do'n mhachair, agTis sealg 
dJiomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmhuinn leam, agus thoir a m' ionnsuidh 
e, agus gu'n ith mi ; chum as gu'm beannaich 
m'anam thu mum faigh mi bàs. 

6 Agus chuala Rebecah an uair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau ; agus chaidh Esau do'n 
mhachair a shealg sithiun, gu 'tabhairt d' a 
ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac lacob, ag 
ràdh, Feuch, cliuala mi d'athair a' labhairt 
ri h-Esau do bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithioun, agus dean 
biadh blasda dhomh, agus gu'n ith mi, agus 
gu'm beannaich mi thu an làthair an Tigh- 
earna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' ghuth, 
a rèir an ni a tha mi ag àithneadh dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an trèuda, 
agTis thoir a m'ionnsuidli o sin dà dheadh 
mheann de na gabhraibh ; ag-us ni mise iad 
'n am biadh blasda air son d'athar, mar is 
ionmhuinn leis : 

10 AgTis bheir thu dh'ionnsuidh d'athar 
«, agus gTi'u ith e, chum as gu'ni beannaich 
e thu roimh a bhàs. 

II Agus thubhairt lacob ri Rebecah a 
mliàthair, Feuch, t}i,a Esau mo bhràthair 'n 
a dhuine molach, agus mise a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athair mi, 
an sin measar mi leis mar neach leis am 
b'àill a mhealladh ; agus bheir mi mallach- 
adh orm fèin, agus cha blieaunachadli. 

13 Agus thubhairt a mhàthair ris, Ormsa 
bitheadh do mliallachadh, a mliic ; a mhàin 
èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir a m' ionn- 
Buidh lad. 

14 AgTis dh'fhalbh e, agus ghlac e iad, 
agus thug e iad a dli'ionnsuidli a mhàthar : 
agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
b ionmhuinn le 'athair. 

1.5 Agus ghabh Rcbecah eudach taitneach 
Esau a niic a bu shine, a bh'aicc 's an tigh ; 
agus chuir i e air lacob a mac a b'òige. 

IG Ag-us chuir i croicne mheanu nan 
gabhar air a làmhan, agus air luime a 
mliuineii. 

28 GE^ESIS, XXVII. 

17 Agus thug i am biadh blasda, agus an 
t-aran a dheasaich i, do làimh a mic lacoib. 

18 Ag-us thàinig e dli'ionnsuidh 'atliar, 
agus tlmbhairt e, Athair: agiis thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'n so; cò thusa, a mhic ì 

19 Agus thubhairt lacob r'a athair, Is mise 
Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a dh'iarr 
tlm orm : èiricli, guidheam ort, suidh ag-us 
ith de m' shithinn, chum as gu'm beannaich 
d'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, Cionnus 
a fhuair thu i cho luath,a mhìcì agxis thubli- 
airt esan, A chionn gu'n do chuir an Tigh- 
earn do Dhia a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac ri lacob, Thig ara 
fagus a nis, agus gu'n laimhsich mi tlm, a 
mhic, an tusa ìtein mo mhac Esau, no nach 
tu. 

22 Agus chaidh lacob am fagus d'a athair 
Isaac, agus laimhsich se e ; agus thubhairt 
e, 'Se 'n guth guth lacoib, ach is iad na 
làmlian làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a chionn gu'n 
robh a làmhan molach, mar làmhan Esau a 
bliràthar : mar sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin mo mhac 
Esau 1 agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fagus domh 
e, agus ithidhmi de shithinn mo mhic,chum 
as gu'm beannaich m'anam thu. Agus thug 
e 'm fagus dha e, agus dh'ith e ; agus thug 
e d' a ionnsuidh fìon. agus dh'òl e. 

26 Agus thubhairt athair Isaac ris, Thig 
am fagus a nis, agus pòg mi, a mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se 
e: agus dh'fhairich e fàileadh 'eudaich; 
agus bheannaich se e, agus thubhairt e, 
Feuch, tha fàile mo mhic mar fhàile fear- 
ainn a bhcannaich an Tighearn. 

28 Uime sin gu'n tugadh Dia dhuit de 
dhrìichd nèimh, agus de reamhrachd na 
talmhainn, agus pailteas arbhair agus f ìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dlmit, agus 
strìochdadh cinnich dhuit ; bi 'd' uachdaran 
air do bhràithribh, agus cromadh mic do 
mhàthar sìos dhuit : mallaichte gu'71 rdbh 
gach neach a mhallaicheas thu, agus bean- 
naichte gu'n robh gach neach a bheannaich- 
eas thu. 

30 AgTis cho luath agus a sguir Isaac de 
bheannachadh lacoib, 'n uair bu ghann a 
bha lacob air dol a mach fathast à làthair 
Isaaic 'athar, thàinig a bhràtliair Esau 
'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dli'ionnsuidh 'athar e ; 
ag-us thubhairter'aathair,Eireadh m'athaii-, 
agus itheadli e de shithinn a mliic, chum 
gu'm beannaich d'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thusa ì agus thubhairt esan, Is mi do mhac, 
do cheud-ghin, Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaac le ball-cfirith 
anabarraich, agus thubhairt e, Cò, c' àite GEXESIS, XXniL 
'm hhfU esan a ghlac sithioim, agus a thug CATB. XXYIII. 

•'m' ionnsuidh, agus dh ith mi de"n iomlan l SheannaiA Isaac lacob. aaug ehuir se e do 
mnQ d thàinig thusa 1 agus bheannaich mi Phadan-ara-m. H Aiding laooib, Ib Clxch 
e, seadh ag^ji beannaichte bithidh e. B'id.eiL 20 Bòid lacoib. 

34 "X uair a chual" Esau briathran "athar, i GUS ghairm Isaac air lacob, agus 
ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro shearbh ; -iTi. bheannaich se e, agus dh"àithn e dha, 
agus thubhairt e r" a athair, Beannaich mise, agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu beaii 
ojdh:.n nuse niar an ceudna, athair. de nigheanaibh Chanaain. 

3.3 Agus thubhairt e. Thàinig do bhràthair 2 Eirich. imieh do Phadan-aram. do thlgh 
le ceilg, agus thug e leis do bheannachadh. BhetueiL athar do mhàthar. agus gabh dLait 

36 Agns thubhairt esan, Xach ceart a fein as a sin bean de nigheanaibh Labain, 
thugadh lacob mr-ir fiÌTim air? oir thàioig e bràthar do mhàthar. 

fodham an dà uair so: thug e leis mo chòir- 3 Agus gu"m beannaicheadh. Dia uile- 
bhreith'; agus, feuch, a nis thug e leis mo chumhachdach thu. agos gu"n deanadh e 
bheannachadh. Agus thubhairt e, Xach do sìolmhor thu, agus gu n tugadh e ort fàs 
ghlèidh thu dhomhsa beannachadh ì , lìonmhor, air chor as gu m bi thu a"d' chomh- 

37 Agus fhreagair Isaac. agus thubhairt e chruiimeachadh chinneach : 

ri h-Esau, Feuch. rìnn nii e "n a uachdaran 4 Agus gu"n tugadh e dhuit beannachadh 
on, agus a bhràithrean uile thug mi dha Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
mar sheirbhisich: agus le h-arbhàr agus le niaiUe riut: chum gu"n sealbhaich thu am 
fion ehum mi suas e: agus dhuitse ciod. a fearann anns am bheil thu a'd' choigreach, 
nis a ni ml a mhic? | a thug Dia do Abraham. 

35 Agus thubhairt Esau r" a athair. Xach 5 Agus chuir Isaac air felbh lacob, agus 
'eil agad ach aon bheannachadh. athair? ehaidh e do Phadan-aram, gu Laban. mac 
beannaich mise, eadhon mise mar an ceud- BhemeU an t-Sirianaich, brathair Rebec^ 
na. athair. Agus thog Esau suas a ghuth, màthar lacoib agus Esau. 

agus ghuil e. i ^ ua^r a chunnaic Esau gu'n do bhean- 

39 Agusihreagairlsaac'athair.agusthubh- j naic-h Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air 
airt e ris, Eeuch, aTin an reamhraehd na felbh e do Phadan-aram, a ghabhail mnà 
ta.!in>iarnTi bithidh do chòmhnuidh, agns dha fèin as a sin: agus "n uair a bheannaich 
ann an drùchd nèimh o"n àirde. se e, gu'n d' thug e àithne dha, ag ràdh, 

40 Agus le d' chlaidheanih thig thu beò, Cha ghabh thu bean de nigheanaibh Cha- 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis: agus naain: 

'n uair a bhios an uachdaranachd agad, an I 7 Agus gu'n d'èisd lacob r'a athair, agus 
sin brisidh ru a chuing o d' mhuineaL r'a nihàthair, agus gu n deachaidh e do 

41 Agus dh'fhuathaich Esau lacob air son ; Phadan-aram: 

a" bheannachaidh leis an do bheannaich I S Agus an uair a chunnaic Esau nach 
'athair e: agus thubhairt Esau 'n a chridhe, thaitinn nigheanan Chanaain r'a athair 
Tha làithean a' bhròin air scin m'athar am Isaac, i 
:^us. agus an gin marbhaidh mi mo bhià- 9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh Ismaeil, 1 
thìair lacob. agus ghabh e Mahalat nighean Ismaeil mhic 

42 Agusdh'innseadhdoRebecahbriathran Abrabann, piuthar Xebaioit, dha fèin mar 
Esau a mic a bu shine, agus chuir i teach- mhnaoi a thuiUeadli air na mTiathan a bh'- 
daire uaijie. agus ghairm i air lacob a mac àige. 

a b òige, agus thubhairt i lis, Feuch, tha do 10 Agus chaidh lacob a mach o Bheer- 

bhxàthairEsau'toirtconihfhurtachddhafèin seba. agus chaidh e gu Haran. 

a d' thaobhsa. a' cur roimhe do mharbhadh. | 11 Agus thachair e air àite àraidh. agus 

43 A nis uime sio, a mhic, èisd. ri m' ghuth: dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a chionn 
agus èirich, teich a dh'ionnsuidh mo bhra- gu'n robh a' ghrian air luidhe: agus ghabh 
thar Labain do Haran. e h~aon de chlachaibh an àite sin, agns 

44 Agus fanaidh tu maille rÌ3 beagan chuir e fo a cheann i, agus luidh e sìos 'a 1 
làithean. gns an tionndaidh fraoch leirge do an àite sin a chodaL 

bhràthar; | 12 Agus bhruadair e: agus, feuch, fàradh 

45 Gus an tionndaidh corrcich do bhràthar air a chur suas air an talamh, agns a bhàrr 
uait. agus gu'n dìchuimhnich e na rinn thu a' ruigheachd gu nèanih: agus, teuch, aingil 
air: an sin cuiridh mise n'js, agus bheir mi Dhè a' dol suas agus a' teachd a nuas air. 
as a sin thu. Car son a ■■hailliTiTi le "chèile j 13 Agus, feuch, sheas an Tigheam cs a 
sibh ann an aon là? cheann. agus thubhairt e. Is mise an Tigh- , 

4<ì Agus thubhairt Rebecah ri h-Isaac, I earn Dia Abrahaim d athar. agus Dia 
Tha mi sgìth de m' bheatha air son nighean- \ Isaaic : am fearann air am bheil thu a' d' 
an Het : ma ghabhas lacob bean de ' luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' 
nigheanaibh Het, mar iadsan a tha de shUochd. 

nigheanaibh na dùthcha, ciod am maith a 14 Agus bithidh do shUochd mar dhuslacb 
ni mo bheatha dhomhsa.' 1 na t;ìlmh:iinTT ; airus ssaoiUdh tu mach 

29 " " I GENESIS, XXTX. dh'iomisuidli na h-àird' an iar, agus na h- 
àird' au ear, agus a dh'ionusuidh ua h-àirde 
tuath agiis na h-àirde deas : agus beannaicli- 
ear amiadsa uile theaglilaichean na tal- 
mhainn, agus ann ad shliochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut,agus 
gleidhidli mi tlm anns gach àite d' an tèid 
thu, agus blieir mi rìs thu dh'ionnsuidh na 
tìre so ; oir cha trèig mi thu, gus an dean 
mi au ni siii a labhair mi riut. 

IG Agus dhììisg lacob as a chodal, agus 
tliubliairt e, Gu cinnteacli tlia 'n Tigliearn 
's an àite so, agus cha robli fios agam air. 

17 Agus blia eagal air, agus tliubliairt e, 
Cia h-uamhasach an t-ionad so! clia n àit 
air bith so ach tigli Dhè, agus is e so geata 
nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch 's a' mha- 
duinn, ag-us ghabh e a' clilacla a chuir e fo 
a clieann, agus chuir e suas 'n a carragh i, 
agus dhòirt e oladli air a mullach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an 
àite sm : ach U e Luds ainm a' bhaile sin 
air tùs. 

20 Agus bhòidich lacob bòid, ag ràdli, Ma 
biiios Dia leam, agus 'iaa glileidlieas e mi 
air an t-sHghe sin airam blieil mi'g imeachd, 
agus ma blieir e dliomh aran r'a itheadh, 
agTis eudach r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs 'an sìth a dh'ionn- 
suidli tighe m'athar ; an sin bitlndli an 
Tighearn agam 'n a Dhia : 

22 Agus bithidh a' clilacli so, a cliuir mi 
suas 'n a carragh, 'n a tigh aig Dia: agus de 
gacli ni a blieir thu dhomli, bheir mi gu 
cinnteach an deachamh dhuit. 

CAIB. XXIX. 
1 Thàinig lacoh gu iobar Harain, 13 agu-s tìntg 
Laban aoidlieanhd dlia. 18 Gheall lacoh seir- 
hliis sheachd bliadhna do Lahan air son a 
nighinn Ra.c1ieil; 23 fhuaire Leah 'n a h-àite; 
ach a rìs pliòs e Eachel mar an ceudna. 

AN sin dh'imich lacob air a thurus, agus 
chaidli e do dhùtliaich dliaoine na 
h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
's a' niliacliair, agus, feucli, iha 'n sin tri 
tl'èudan chaoracìi 'n an luidhe làimh ris ; 
oir as an tobar sin tliug iad uisge do na 
trèudaibh: agus bìm clach mhòr air beul 
an tobair. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionnsuidh sin 
na trèudan uile ; agaxs charuich iad a' chlach 
bhàrr beòil an tobair, agus thug iad uisge 
do na caoraich, agus chuir iad a' chlach a 
rìs air beul an tobair 'n a Ii-àite fèin. 

4 Agus thubhaii-t lacob riu, Mo bhràith- 
rean, cia asa thàinig sibh? Agus thubhairt 
iadsan, Haran thàinig sinne. 

6 Agus thubhairt e riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir? Agus thubhairt iadsan, 
Is aitline dhuinn. 

6 Agus thubhaii-t e riu, Am hheil e gu 
maithi Agus thubhairt iadsan, Tha e gu 
30 maith : agus, feiieh, t/ia Kachel a nighean 
a' tighinn leis na caoraich. 

7 Ag-us thubhairt e, Feuch, 's e fathast 
àird' au là a th' ann, agus clia d thàinig 
idir àm cniinneachaidh na sprèidlie : thug- 
aibhs' uisge do na caoi-aich, agiis rachaibh 
agus ionaltraibh iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha-n urrainn sinn, 
gus an cruinnichear na trèudan uilu 'n ceanu 
a chèile, agus gus an caruichear a' chlach 
bliàrr beòil an tobair; an sin bheir sinn 
uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' labhairt 
riu, tliàinig Ilachel le caoraich a h-athar ; 
oir b'i a hha 'g aii gleidheadh. 

10 Agxis an uair a cliumiaic lacob Rachel 
nighean Labain bràthar a mhàthar, agus 
caoraicli Labain bràthar a mhàthar, an siu 
chaidh lacob am fagus, agus charuich e a' 
chlach bhàrr beòil an tobair, agus thug e 
uisge do cliaoraich Labam bràthar a mhà- 
thar. 

11 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e 
suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis lacob do Rachel gu'm Ve 
bràthair a h-athar e, agus gu'j?i Ve mac 
Rebecah e : agus ruith i, agus dh'innis i d'a 
h-athair. 

13 Agus 'n uair a chuala Laban sg ul 
lacoib mhic a pheathar, an sin iiiith e ' n a 
choinneamli, agus ghabli e 'n a ghlacaibh 
e, agns phòg se e, agus thug e d'a th gh 
e: agus dli'iunis e do Laban na nithean sin 
uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu ciun- 
teach is tu mo chnàimh agTis m' fheoil: 
agus dh'fhan e maille ris rè mìos. 

15 Agus thubhairt Laban ri lacob, A 
chionu gur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirbhis a dheanamh dhomh a nas- 
gaidh? innis dhomh ciod e do thuarasdal. 

16 AgTis hha aig Laban dithis nigheanan: 
Ve ainm na tè 'bu shine Leali, agiis ainm na 
tè a b'òige Rachel. 

17 Agus bha sùilean Leah anmhuun, ach 
bha Rachelmaiseach 'n a dealbh ag-us sgia mh- 
ach 'n a gnùis. 

18 Ag-us bha gràdli aig lacob air Rach el, 
agus thubhairt e, Ni mi seirbhis dhuit 
seachd bhadhna air son Racheil do nighinn 
a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Is fearr dhomh 
a toirt duitse na gu'ii tugainn i do dhuine 
sam bith eile: fan maille rium. 

20 Agus rinn lacob seirbhis air son Rachei/. 
scachd bliadlma; agus bha iad 'n a shùilibh 
mar bheagan de Iàitliibh,a thaobh a'ghràidh 
a bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairt lacob ri Laban, Thoir 
dhomh mo bhean (oir choimhlionadh mo 
làithean) a chum gu'n tèid mi steach d'a 
h-iomisuidh. 

22 Agiis chruinnich Labnn cuideachd 
daoine an àit' uilc, agus rmn e cuirm. GENESIS, XXX. 23 AgTis 's an flieasgar ghabh e Leah a 
uighean, agiis thug e d'a ionusuidh i ; agus 
chaidli e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighiun Leali Sil- 
pah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich. 

25 Agus 's a' mhaduinn, feuch, b'i Leah' 
ann: agTis thubhairt e ri Laban, Ciod e so 
a riim thu orm? Nach aim air son Kacheil 
a riun mi seirbhis dliuit ? agus c'ar son a 
niheall thu mi? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha-n fheud e 
bhi mar siu 'n ar dùthaich-ne, an tè a's òige 
'thoirtseachad roimh an tè a's sine. 

27 Coimhlion a seachduia-sa, agus bheir 
sinn dlmit ise mar an ceudna,air son na seir- 
bhis a ni thu maiUe rium fathast rè sheachd 
bhadlm' eile. 

2S Agus rinn lacob mar sin, agus choimh- 
lion e a seachduin; ag-us thug e dlia Rachel 
a nighean mar an ceudna 'n a mnaoi. 

29 AgTis thug Laban do Rachel a nighean 
Bilhah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich. 

30 Agus chaidli e steach cuicleachd a 
dliionnsuidh Racheil, agus ghràdliaich e 
mar an ceudna Rachel ni's mò na Leah, 
agTis rinn e seirbhis maiUe ris fathast 
seachd bliadhn' eile. 

31 Agus 'n uair a chunnaic an Tighearn 
gu'n d' thugadh fuath do Leah, dli'fhosgail 
e a bolg: ach bha Rachel g\m chlaun. 

32 Agus dh'fhàs Leah torrach, agns rug i 
mac, ag-us thug i Reuben mar ainm air: oir 
thubhairt i, Gu deimhin dli'amhairc an Tigh- 
earn air m' àmhghar, a nis uime sin gràdli- 
aichidh m'fliear mi. 

33 Agus dh'fliàs i torrach a rìs, agns rug i 
mac, ag-us thubhairt i, A chionn gu'n cuala 
'n Tigheam gu'n robh mi air m'flmath- 
achadli, uime sin tl.ug e dhomli aìii mac so 
cuideachd: agus thug i Simeon mar ainm air. 

3-t Agus dh'f hàs i torrach a rìs agus rug i 
mac; agus thubhairt i, A nis anns an uair so 
dlìithleanaidh m' fhear rium, do bhrìgh 
gu'n d'rug mi dha triuir mhac: uime shi 
thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agiis thubhairt i, A nis molaidh 
mi 'n Tighearn: uime sin thug i ludah mar 
ainm air. Agus sguir i de bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 
1 Thug Bachel a banoglach Bilhah do lacob 

mar niìinaoi. agus rug i Dan agus Napldali. 

9 Thug Leah dha a banoglach Silpoh mar 

mhnaoi, agus rug i Gad agus Aser. 22 jiug 

Eachel loseph. 25 Rinn Laban coimhcheaìigàl 

nuadh. ri lacob. 

AGUS an uair a chunnaic Rachel nach 
d'rug i clatm do lacob, blia farmad 
aig Rachel r'a piuthair, agus thubhairt i ri 
lacob, Thoir dhomh clama, no gheibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich lacoib ri Rachel, agus 
thubhairt e, Am bheil mis' 'an àite Dhè, a 
chum uait toradh na bronii? 

3ì 3 Agus thubhairt i, Feuch, mo bhanog- 
lach Bilhah, theirig a steach d'a h-ionn- 
suidh, agus beiridh i air ino ghlìiinibh, agus 
bithidli agam-sa mar an ceudna clann d'a 
trld-sa. 

4 Agns thug i dha Bilhah a banoglach mar 
mhnaoi ; agus chaidh lacob a steach d'a h- 
ionnsuidli. 

5 Agns dli'fliàs Bilhah torrach, agus rug i 
mac do lacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia breth 
orm, agus dli èisd e mar au ceudua ri m' 
ghuth, agus thug e dliomh mac: uime sin 
thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Billiah banoglach Racheil 
torrach arìs, agus rug i do lacob an dara mac. 

8 Agus thubhairt Rachel, le mòr ghleac 
ghleac mi ri m'phiuthair, agus thug mi 
buaidh: agus thug i Naphtali mar ainni air. 

9 'N uair a chmmaic Leah g-u'n do sguir i 
de bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog- 
lach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i. 

10 Agus rug Silpali, banoglach Leah, mac 
do lacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas air 
teachd: agus thug i Gad mar aium air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, an 
dara mac do lacob. 

13 Agus thubhairt Leah, is sona mi, oir 
goiridh ua nigheauan mise beannaichte: 
agus tliiig i Aser mar ainm air. 

14 Agus cliaidli Reuben a mach ann an 
làithibh fogharaidh a' chruithueachd, agus 
fhuair e mandragan 's a' inhachair, agiis 
thug e iad a chum a mliàthar Leah. An sin 
thubhairt Rachel ri Leali, Tlioir dhomh, 
guidheam ort, cuid de mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a' 
chiiis gu'n d' thug thu m'fhear uam, ag-us am 
b'àill leat mandragan mo mhic a thoirt leat 
mar an ceudua? Agus thubhairt Rachel, 
Uime sin luidliidh e leats' an nochd air son 
mandragan do mliic. 

16 Agus thàiuig lacob o'n mliachair 's an 
flieasgar, agus chaidh Leah mach 'n a choin- 
neamh, agns thubhairt i, Thig thu steach 
a m' ionnsuidhs', oir gu deimhin cheannaich 
mi thu le maudragaibh mo mhic: Agusluidh 
e leatha air an oidhclie sin. 

17 Agus dli'èisd Dia ri Leah, agus dh'- 
fhàs i torrach, agiis rug i do lacob an 
cìiigeamh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug Dia dhoình 
mo dliuais, a chioim gu'n d thug mi mo 
bhanoglach do m'fhear: agus tliug i Isachar 
mar aium air. 

19 Agus dh'fliàs Leah torrach a rìs, agus 
rug i do lacob an sèathamh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheònaich Dia 
dhomli deadh chuibhrionn: a nis gabliaidli 
in'fliear còmlmuidli maille rium, a cliionn 
gu'n d'rug mi dha sèatlinar mhac; agiis tliug 
i Sebulun mar aiiim air. GENESIS, XXXI. 

21 Agus 'n a dlièigli sin rug i nighean, agus annta stiallan geala, agiis leig e ris an geal 
thug 1 Dmah mar amm oirre. j a bha 's na slataibh. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, agus ' 38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anus 
dh'èisd Dia r'i, agus dh'fhosgail e a bolg. \ na claisibh, anns na h-amair uisge, far aa 

23 Agus dh'fliàs i torrach, agus rug i mac; d'thàinig na treudan a dh'òl, fa chomhair 
agus thubhairt i, Thug Dia air falbh mo nan treud, chum as gu'm fàsadh iad torrach mlù-chliu, 

24 Agus thug i loseph mar ainm air, ag 
ràdli, Bheir an Tighearn dhomh fatliast mac 
eile. 

25 Agus 'n uair a rug Rachel loscph, an 
sin thubhairt lacob ri Laban, Leig air falbh 
mi, chum g-u 'n tèid mi do m'àite, agus do 
m'dhiithaich fèin. an uair a thigeadh iad a dh'òl. 

39 Ag-us dli'fliàs na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agus rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac ag-us bhallach. 

40 Agus thearbaidh lacob na h-uain,agus 
chuir e aghaidh nan treud riusan a bha 
stiallach, ag-us gach heathach a Iha dubh- 
dhonn ann an treudaibh Labain ; agus chiur 26 Thoir dhomh mo mhnathan, agus mo e a threudan fèin air leth, agus cha do cbuir 
i,i„„„ ,i'„; ; „„;„i,i,.„ ,i..,-^ I ^ -^^^ ^^^^^ ^.j tj.eudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh 
'bu treise torrach, clmir lacob na slatan fa chlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit, 
agus gu'm falbh mi ; oir is aithne dhuit mo 
sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 AgTis thubhairt Laban ris, Guidheam 
ort, raa fhuair nii deadh-ghean a'd' shùilibh, 
fuirich: oir dh'fhòghluim mi o m' fhios- 
rachadh fèiu gu'n do bheannaichanTighearn 
mi air do sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do thuarasdal 
dhomh, agus bheir mi dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fìos agad 
cionnus a rinn mi seirbhis dlmit, agus cion- 
nus a bha do sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mun (T thàinig 
mi, agus a nis tha e air fàs 'n a mhòrau ; 
agns bheannaich Dia thu 'an lorg mo theachci- 
sa: agTJS a nis,c'uin a ni mi mar an ceudnaair 
son mo thighe fèin ì 

31 Agus thubliairt e, Ciod a bheir mi dhuit? 
Agus tlmbhairt lacob, Cha toir thu ni sam 
bith dliomh: ma ni thu an ni so rium, ional- 
traidh mi rìs, agus gleidliidli mi do threud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile an 
diugh,agatharrachadh asasingach sprèidhe 
athabreac agusballach, agTis gach sprèidhe 
a tha dubh-dhonn am measg nan caorach, 
agus ballach, ag-us breac am measg nan 
gabhar: agus is e so mo thuarasdal. 

33 Agiis freagraidh air mo shonsa ni'ion- 
racas 's an àm ri teachd, 'n uair a thig e mar 
mo thuarasdal a'd' làthair-sa: gach aon nach 
hi breac agiis ballach am measg nan gabhar, 
agus dubh-dlionn am measg nan caorach, 
measar e mar ni bradach agam-sa. 

34 Agus thubhairt Laban, Feuch, b'fhearr 
leam g-u'm bitheadli e rèir d'fliocail. 

35 AgTis dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhirionn a bha stiallach agiis 
ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 
bha breac agus ballach, agus gach aon air 
an robh gile, agus gach aon a bha dubh- 
dhonn am measg nan caorach, agus thug e 
iad do làmhan a mhac. 

3G Agus chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agus lacob: agus bheathaich lacob 
a' chuid eile de threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh lacob dha fèin slatan glasa 
de'n chritlieann, agus de'n challdainn, agus 
de chraoibh nan geanni-chnò; agiis rùisg e 
32 chonihair siil na sprèidlie anns na claisibh, 
chum gu'mfàsadh iad torrach a rèir nan slat. 

42 Ach 'n uair a bha'n sprèidh anmhurai, 
cha do chuir e ann iad: mar sin bu le La- 
ban iadsan a b'anmhuinne, agus le lacob 
iadsan 'bu treise. 

43 Agus dh'f hàs an duine ro shaoibhir ; 
agus bha mòran sprèidhe aige, agus banog- 
Iaich,agus òglaich,agus càraliail, agusasail. 

CAIB. XXXL 

1 Theìch lacdh airfalhh gu h-uaigneach o Lahan, 
gu dol do ihìr Gìianaain. 22 Lean Laban e. 
M.Rinn iad coimhdieangcd ri 'c/tèile aig Galeecl. 

AGUS chual' 6 briathran mhac Labain, 
ag ràdh, Thug lacob leis gach ni a hh' 
aig ar n-athair, agus o'n ni sin 'hu le ar n- 
athair-ne fhuair e dha fèin a' mhòrachd so 
uile. 

2 Agus clmnnaic lacob gnìiis Labain,ag-us, 
feiich, cha ì^ohh i leis mar a bha i roirahe sin. 

3 Agus tlmbhairt an Tigheani ri lacob, 
PiII g-u dìithai'ch d'aithrichean, agus a 
dh'ionnsuidh do dhìlsean ; agiis bithidh raise 
maille riut. 

4 Agus chuir lacob teachdairean uaith, 
agus ghairm e Kachel agus Leah do'n 
rahachair a dh'ionnsuidli a tlireudau. 

6 Agus thubliairt e riu, Tha rai 'faicinn 
gnùise bhur n-athar, nach 'eil ì leam mar a 
hha i roimhe : ach blia Dia m'athar raaille 
rimnsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le ra'uile 
dhìchioll gu'n d'rinn mi seirbhis do'r n- 
athair. 

7 Gidheadli mheall bhur n-athair rai, agus 
rahùth e mo thuarasdal deich uairean : ach 
cha do leig Dia leis cron a dheanarah orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
sprc'idh bhreac 'n an tuarasdal agad, au 
sin rug an sprèidh uile àl breac : agns ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an spreidh 
stiallach 'n an tuarasdal agad, an sin rug 
an sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so tlmg Dia air falbh sprèidli bhur 
n-athar, agus thug e dhorahsa iad. GENESIS, XXXI. 10 Agu9 'n uair a dh'fhàs an sprèidh 
torracli, thog mi suas mo shùileau, agus 
chuuuaic lui aun an aisliug, agiis, feuch, 
ìJm ua reitheachan, a bha 'reitheadh na 
sprèidhe, stiallacli, breac agus gi-ìs-fhionu. 

11 Agus thubhairt aingoal an Tighearna 
rium ann an aishng, A lacoib : agus thu- 
bha'rt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus tliubhairt esan, Tog suas a nis do 
shiìilean, agus faic ua reitheaehan uile, a 
tha 'i-eitheadli na sprèidhe, gu bheil iad 
stiallach, breac agus grìs-f hionn : oir chun- 
naic mise gach ni a rinn Labau ort. 

13 Is miso Dia Bheteil, far an d'ung thu 'n 
carragh, far an do bhòidich thu dhorahsa 
bòid : a nis èirich, imich a mach as au tìr so, 
agus pill gu tìr do dhllsean. 

14 Agus f hreagair Racliel agus Lcah, agus 
thubhairt iad ris, Am bheil fathast cuibh- 
rionn no oighreachd air bith aguinne ann 
an tigh ar n-athar ] 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choigrich ? oir reic e sinn, agus struidh e 
mar an ceudna gu tur ar n-airgiod: 

16 Oir an saoiblireas dn uile athug Dia 
o'r n-athair, is leinn fèiu, ajus le'r cloinn e : 
a nis uime sin, gach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 An siu dh'èirich lacob suas, agus chuir 
e a mhic agus a mhuathan air càmhalaibh ; 

18 Agus tlmg e leis a sprèidh uile, agus a 
mhaoin uile a ihuair e, sprèidh achosnaidli, 
a f huair e 'ani Padan-aram, gudol a dh'ionn- 
suidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain. 

19 AguschaidliLabanalomairtachaorach ; 
agus ghoid Rachel na dealbhan 'bu le a 
h-athair. 

20 Agus theich lacob gim f hios do Laban 
an Sirianacli, a chionn nach d'inuis e dha 
gVLìi robh e gu teicheadh. 

21 Agus theich e leis gach ni a bh' aige ; 
agus cUi'èiricIi e suas, agus chaidh e thar an 
amhainn, agus chuir e 'aghaidli ri sliabh 
Ghilead. 

22 Ag-us dh'innseadh do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich lacob. 

23 Agus thug e a bhràithrean leis, agus 
lean se e astar sheachd làithean, agus rug 
e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Ag-us thàinig Dia gTi Laban an Sirianach 
ann au aisling 's an oidliche, agus thubhairt 
e ris, Thoir an aire nach labhair thu ri 
lacob aon chuid maith no olc. 

25 An sin nig Laban air lacob. A nis 
shuidhicli lacob a bliìith 's an t-sliabh, agus 
sliuidhich Laban maiUe r'a bhràithribh ann 
an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri lacob, Ciod e 
so a riun thu, gu'n do theich thu gun fliios 
domb, agus gu'n d'thug thu leat mo nigh- 
eanan, mar bhraighdean a thugadh a mach 
leis a chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu gu h-uaigneach, 
agus a dli'fhalbh thu uam, agus nach 

33 d'iunis thu dliomh, agus gu'n cuirinn air 
falbh thu le subhachas, agus le h-òran- 
aibh, le tiompan, agus le clàrsaich ? 

28 Agus nach do leig thu leani mo nihic 
agus mo nigheanan a phògadh? a nis is 
amaideach a f huaradh tu le so a dheanamh. 

29 Tha e'u comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamh ort: ach labhair Dia d'athar 
rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, nach 
labhair thu ri lacob aon chuid maith no 
olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, a 
chionn gu'n robh thu gu ro mhòr 'an geall 
air tigli d'athar, gidheadh c'ar son a ghoid 
tliu mo dhèe ? 

31 Agus fhreagair lacob, agus thubhairt 
e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm : 
oir thubhairt mi, Theagamh gu'n tugadh 
tu uam do nigheanan le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do dhèe, 
na maireadh e beò : an làthair ar bràithrean 
faic ciod a th' agam a hhuineas duit, agus 
gabh thugad e: oir cha robh fhios aig 
lacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do bhuth 
lacoib, agus do bhiith Leah, agus do bhùth 
an dà bhanoglaich ; ach cha d'f huair e iad. 
An sin chaidh e mach à bùth Leah, agus 
chaidh e stoach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, agus 
chuir i iad ann an acfhuinn a' chàmhail, 
agus shuidh i orra : agus rannsaich Laban 
am bùtli uile, ach cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair, Na 
cuireadli e corruich air mo thighearn nach 
urraiuu mi èirigh suas a' d' fhianuis, oir tha 
orm a rèir gnatlia nam ban : agiis rannsaich 
e, ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air lacob, agus throd 
e ri Laban : agus fhreagair lacob, agus thu- 
bhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, agus 
ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho diau 
air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'aimeis uile a rann- 
sachadh, ciod a fhuair thu dh'uile airneis 
do thighe? cuir an so e an làthair mo 
bhràithi-eansa agua do bhràithrean fèin, 
agus gu'n tabhair iad brcth eadai-uinn 'n ar 
ditliis. 

38 A nis fichead bliadhna blia mi maille 
riut ; cha do thilg do chaoraich an uain, no 
do ghabhair am rainn, agus reitheachan do 
threud cha d'itli mi. 

39 An ni sin a reubadh le.fiadh-bheathaicli^ 
ibh cha d'thug rai a d' ionnsuidh; ghiùlaiu 
mi fèin a chall: o m' làimh-sa dh'iarr thu e, 
co rtc' a ghoideadh e 's an là, no 'ghoideadh 
e 's an oidliche. 

40 Mar so bha mi ; 's an là chlaoidh an teas 
mi, agus an reothadh 's an oidhche; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùilibh. 

41 Mar so hha mi fichead bliadhna a'd' 
thigh: ceithir bliadhna deug rinn mi scirbhis 
duit air sou do dliithis nigheanau, agus sè GENESIS, XXXII. 
bliadlma air son do sprèidhe; agus mhùth 
thu mo thuarasdal deich uaireau. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'athar, 
T)ia Abrahaim, agus Eagal Isaaic maille 
rium, gu cinnteach chuireadh tu nis air 
falbh mi falamh: cliunnaic Dia m'àmhghar 
agus saothair mo làmh, agus chronaich e 
tìm 'n raoir. 

43 _ Agus f hreagair Laban, agus thubhairt 
e ri lacob, Na nigheanan so is iad mo 
uigheanan-sa iad, agus a' chlann so is iad 
mo chlann-sa, agus an sprèidli so is iad nio 
sprèidh-sa ; agus gach ni a tha thu a' faic- 
inn, is leamsa e: agus ciod a dh'fheudas 
mi'dlieanamli an diugh ri m' nigheanaibh 
so, no r'an cloinn a rug iad? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimlicheangal, mise agus thusa; agus bitli- 
eadh e mar fhianuis eadar mise agus 
tliusa. 

45 Agus ghabh lacob clach, agus chuir e 
suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt lacob r' a bhràithribh, 
Cruinnichibh clachan: agusghabh iad clach- 
an, agus rinn iad carn, agiis dh'ith iad an 
sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm air legar- 
sahaduta: ach thiig lacob mar ainm air 
Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n carn so 
'n a Ihianuis eadar mise agus thusa an 
diugh. Uime sin thugadh Galeed mar 
ainm air ; 

49 Agus Midspah; oir thubhairt e, Dean- 
adh an Tighearn faire eadar mise agus 
thusa, 'n uair a bhitheas sinn à làthair a 
chèile. 

60 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh- 
eanaibh, no ma ghabhas tu mnathan eile 
thuilleadh air mo nigheanaibh-sa, cha-w 
^eil duine sam bith maille ruinn ; feuch, 
iha Dia 'n a fhianuis eadar mis' agus 
thusa. 

61 Agus thubhairt Laban ri lacob, Faic 
an carn so, agus faic an carragh so, a shuidh- 
ich mi eadar mis' agus tliusa. 

52 Bitheadh an carn so 'n a f hianuis, agus 
hitheadh an carragh so 'n a f hianuis, nach 
tèid mise a d'ionnsuidh-sa thar a' charn so, 
agus nach tig thus' a m' ionnsuidli-sa thar 
a' charn so, agus a' charragh so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agus Dia 
Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnaich lacob air Eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug lacob suas iobairtean 's 
an t-sliabh, agus ghairm e air a bhràithribh 
a dli'itheadh arain: agus dh'ith iad aran, 
agus dh'f han iad rè na h-oidliche 's an 
t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch 's a' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a nigh- 
eanan, agus bheannaicli e iad, agiis dh'- 
fhalbh e: agus phill Laban g'a àite fèin. 

34 CAIB. XXXIL 

I Chunnaic lacoh ainglean air/ Mahavatm. 3 
Chuire teaclidairean gu Esau. 7 Bha eagal 
air gu'n tigeadli. e 'n a agliaidìi, aijus rinn e 
urnuigh ris an Tighearn yu'n sooradh e uaith 
e. 13 Chuir e tiodhlac d'a ionnsuidli. 24 
Ghleac e ri aingeal aig Peniel, agus ihugadk 
Israel mar ainm air. 

AGUS dh'imich lacob air a shlighe. 
agus choinnich ainglean Dhè e. 

2 Agus thubhairt lacob, 'n uair a chunn- 
aic e iad, Is e so feachd Dhè : agus thug e 
Mahanaim mar ainm air an àite sin. 

3 Ag-us chuir lacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, 
diìthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar so 
thubhairt do sheirbhiseach lacob, Bha mi 
air chuairt maille ri Laban, agus dh'fhan 
mi maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, treud- 
an, _ agus òglaich, agus banoglaich ; agus 
chuir mi dh'innseadh do m' thighearn, 
chum gu'm faighinn deadh-ghean a' d' shùil- 
ibli. 

6 Agus phill na teachdairean gu lacob, 
ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
bliràthar Esau, agus mar an ceudna tha e 
'teachd a'd' chòdhail, agus ceithir cheud 
fear maiUe ris. 

7 Agus bha lacob fo eagal mòr, agus ann 
an airc ; agus roinn e'n sluagh a hha maille 
ris, agus na treudan, agus an crodh, agus 
na càiiihail 'n an dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon de na buidhnibh, agus gu'm buail e 
i, an sin thèid a' bhuidheann a dli'flianas as 
uaith. 

9 Agus thubhairt lacob, Dhè m'athar 
Abrahaim, agus a Dliè m'athar Isaaic, a 
Thighearn' a thubhairt rium, PiII gu d' 
dhùthaich, agus gu d' dhìlsean, agiis ni mi 
maitli dhuit : 

10 Cha -n airidh mi air a' chuid a's lugha 
de na tròcairibh sin uile, no de'n fhìrìnn 
sin uile, a nochd thu do d'slieirbhiseach ; 
oir le m' luirg tliàinig mi thar an lordan 
so, agiTS tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

II tìaor mi, guidheam ort, o làimh nio 
bhràthar, o làimh Esaii : oir tha eagal orm 
roimhe, gu'n tig e, agus gai'm buail e mi, 
agus a' mhàthair maille ris a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach ni 
mi maith dhuit, agus ni mi do shliochd 
mar ghaineamh na fairge, nach feudar àir- 
eamh a thaobh lìonmhoircachd. 

13 Agus dh'fhan e an sin 's an oidhclie sin 
fèin, ag-us ghabh e de na tliàinig g'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà 
cheud caora agus fichead reithe, 

15 Deich càmhail fhicliead bhainne le 'n 
searraich, dà f hichead bò agus deich tairbh, GENESIS, XXXIII. ficliead asal bhoirionn agus deich searr- 
aicli. 

16 Agus tlrag e iad do làimh a sheir- 
bhiseach, gacli loniain leatha fèin ; agus thu- 
bhairt e r'a sheirbhisicli, Imichibh romham, 
j?gus cuiribh dealachadh eadar iomain agus 
iomain. 

17 Agus dli'àithn e dliàsan a bh'air thois- 
eacli, ag ràdh, 'N uair a choinnicheas mo 
bhràthair Esau tlra, agus a dli'f heòraicheas 
6 diiìot, ag ràdli, Co leis thu, agus c'àit a 
bheil tlra dol ? agus co leis iad sin a tha 
romhad ì 

18 An sin their thusa, Buìnidh iad do 
d'sheirbhiseach lacob; is tiodhlac a th'ann, 
a chuireadh a dli'ionnsuidh mo thighearn' 
Esau: ag-us, feuch, mar an ceudna tha e 
fèin 'n ar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara 
seirM iscach, agus do'n treas, agus dhoibh- 
san uile a bha 'leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'n uair a gheibh sibh e. 

20 Agiis their sibh cuideachd, Fench, Tha 
do sheirbhiseach lacob 'n ar dèigh-ne : oir 
thubhairt e, Ni mi rèidh e leis an tiodhlac 
a thèid romham, agus an dèigh sin chi mi a 
ghuùis; theagamh gii'n gabh e rium. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dli'f Iian e fèin an oidhche sin 
's a' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas 's an oidhche sin, 
agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus a dlià 
bhanogiach, agus 'aon mhac deug, agus 
chaidh e thairis air àth laboic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir e thairis 
air an t-sr uth iad, agus chuir e thairis na 
&/i.'aige. 

24 Agus dh'fhan lacob 'n a aonar; agus 
ghleac duine ris, gu ruig briseadh na fàire. 

25 Agus 'n uair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde; agus chaidh lag slèisde lacoib as 
an alt 'n uair a bha e a' gleac ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, oir 
tha'n fhàir a' briseadh: agus thubhairt 
esan, Cha Icig rai air falbh thu, mur beann- 
aich tlra mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod e is ainm 
dhuit i agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubhairt esan, Clia ghoirear 
lacob ni's mò dhiot mar ainm, acli Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachdaran 
ri Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu 
buaidh. 

29 AgTis dh'fhiosraich lacob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, g-uidheam ort, 
d'ainm: agus thubhairt esan, C' ar son a 
tha thu a' farraid m'ainrae. Agus bheann- 
aich e an sin e. chaidh e seach Penuel, agus Iha e bacach 
air a shliasaid. 
32 Uime sin cha-n ith clann Isracil de'n 
f hèith a clirup, a tha air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh; a chionn gu'n do bhean e 
ri lag slèisde lacoib 's an flièith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 

I Caoimlineas lacoib agus Emii d!a cìièile 'n 
uair a cliohirdch iad. 18 A ig Salem cheanììr 
aidi lacob achadh, ayus iliog e altair. 

GUS thog lacob suas a shtiilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha Esau 
a' teachd, agus maille ris ceithir cheud 
fear. Agus rohm e a' clilann do Leah, 
agus do Rachel, agus do'n dà bhanoglach. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus an 
clann air thoiseach, agus Leah agus a clann 
'n an dèigh, agus Rachel agus loseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air 'aghaidh rompa, 
agTis chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d'thàinig e dlìith d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'n a choinneamh, agnis 
ghabli e 'n a ghlacaibh e, agus thuit e air a 
mhuineal, agus phòg se e : agus ghuil iad. 

5 AgTis tliog e suas a shùilean, agus chmra- 
aic e na mnathan agus a' chlann; agTis 
thubhairt e, Cò iad sin a tha maille riut? 
agTis thubhairt esan, A' chlann a thug Dia 
gu gràsmlior do d'slieirbhiseach. 

6 An siu thàinig na banoglaich am fagus, 
iad fèin agus an clann, agus chrora siad iad 
fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd am fagus 
maille r'a cloinn, agus chrom siad iad fèin ; 
agus an dèigli sin thàinig loseph am fagus 
agus Rachel, ag-us chrora siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit leis 
an iomain so uile, a choinnich mi ? Agus 
thubhairt esan, Gu deadh-ghean fhaghail 
ann an sùilibh mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa pail- 
teas, a bhràthair ; glèidli dhuit fèin na bheil 
agad. 

10 Agusthubhairt Iacob,Ni h-eadh,guidh- 
eam ort, ma f huair mi nis deadh-ghean a'd' 
shùilibh, an sin gabh mo thiodhlac o m' 
làimh : oir uimo sin chunnaic mi do glmùis, 
mar gu'm faicinn g-nùis Dhè, agus thaitinn 
rai riut. 

II Gabh, guidheam ort, mo bheannachadli 
a thugadh a'd' ionnsuidh, do blirìgh gu'n do 
bhuin Dia gu toirbheartach rium, agus gu 
bheil agam mòr iihailteas : agus riun e ro- 
earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhaii't e, Gabhamaid ar tunis, 
agus bitheamaid ag imeachd, agus thèid 
mise maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios aig mo 30 Agus tlrag lacob Peniel mar ainm air thighearn gu.bheU a' chlann maoth, agus ua 
an àite : oir clrannaic mi Dia aghaidh ri treudan agus an f hcudail a tha maillo rium. li-aghaidh, agus thearnadh m' anara. 
31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'n uair a 
35 trom le h-àl ; agus ma dh'iomainear iad gu 
dian aou là, gheibh an trcud uile bàs. GETrESTS, XXXIV. 14 Racliadh, guidheam ort, mo thighearn 
seacliad roiiiih a slieirbhiseach: agus gabh- 
aidh mise an t-slighe gn socrach, a rèir 
mar a bliitheas an sprèidh a tha roraham, 
agus a' clilann, comasach air fhulang, gus 
an tig mi dh'iounsuidli mo thigliearua gu 
Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam a nis 
cuid de'n mhuinntir a tha maille rium 
f liàgail marriut : Agus thubliairt esan, C'ar 
sou sin ì faigheam-sa deadli-ghean 'an 
sìiilibli mo thigliearna. 

16 Mar sin pliill Esau 's an là sin fèin air 
a shlighe gai 6eir. 

17 Agiis dh'imich lacob gu Sucot, agus 
thog e dha fèin tigh, agus rinn e bothain 
d'a sprèidh : air an aobhar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig lacob do Shalem, baile 
Shecheim a tha ann an tìr Chanaain, 'n uair 
a thìiinig e o Phadan-aram ; agus shuidliich 
e a bliiith fa chomhair a' bhaile. 

19 Agus clieannaich e mìr fearainn, far an 
do shuidhich e a bliìith, o làimh chloinne 
Hamoir athar Shecheim, air cheud bonn 
airgid. 

20 Agus chuir e suas altair an sin, agus 
thug e El-Elohe-Israel mar aium oirre. 

CAIB. XXXIY. 

1 ThruaiUeadh Dinah nighean Leah. 20 
ThimchiùU-ghearradh muiiintir Shecheim; 25 
Idliarhhadh iad le mic lacoib, 27 Ayvs 
chreacliadh am baile. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
rug i do lacob, a mach a dh'f haicinn 
nigheanan na tìre. 

2 Agus 'n uair a chunnaic Sechem mac 
Ilamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i, 
ghabh e i, agus luidh e leatha, agTis thruaill 
e i. 

3 Agus dhlùth-Iean 'anam ri Dinah nigh- 
inn lacoib, ag-us ghràdhaich e a' ghruagach, 
agus labhair e gu caomli ris a' ghruagaich. 

4 Ag-us labhair Sechemri Hamor 'athair, 
ag ràdh, Faigh dliomhsa a' ghruagach so 
mar mlinaoi. 

5 Agns chuala lacob gu'n do thruaill e 
Dinah a nighean. (Nis bha a mhic maille 
r'a sprèidh 's a' mhachair) agus bha lacob 
'n a thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Agnis chaidh Ilamor athair Shecheim a 
niach a dli'ionnsuidli lacoib, a labhairt ris. 

7 Agus thàinig mic lacoib o'n mhachair 
'n uair a chual' iad e, agus bha na daoine 
doilich, agus bha fearg mhòr orra, a chionn 
gu'n d'rinu e amaideachd ann an Israel, anu 
an luidhe le nigliinn lacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Ilamor riu, ag ràdh, Tha 
anam mo mhic Sheclieim 'an ro-gheall air 
bhur nigliinn : thugaibh dlaa i, guidlieam 
oirbli, mar mhnaoi. 

9 AgTis deanaibh ccaiiglaichean-pòsaidh 
roinae ; bhur nigheanan-sa thugaibh 

36 dhuinne, agus ar nigheanan-ne gabhaidh 
sibli dhuibhse. 

10 AgTis maille ruinne gabhaidh sibhcòmh- 
nuidh : agus bithidh an tìr roimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
agTis ceannachd innte, agus faighibh sealbh 
iimte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deadh-ghean 
'n ur sìiilibh ; agus ge b'e ni a their sibh 
rium, bheir mi dhuihh. 

1 2 Air a mheud 's gTi'n dean sibh an dubha- 
raidh orm, agus an tiodhlac, bheir mi 
dhuibh eadhon mar a their sibh rium : a 
mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach mar 
mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mio lacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, agus labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah am 
piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha -n fheud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a 
thoirt do dhuine neo-thimchioll-ghearrta : 
oir bhiodh sin 'n a mhasladli dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh siim leibli ; ma 
bhios sibhse mar a tha sinne, gu'n timchioll- 
ghearrar gach firionnach 'n ur measg ; 

16 An sin bheir sinne ar niglieanan 
dhuibhse, agus bhur nigheanan-sa gabhaidli 
sinn dhuinne, agus gabhaidh sinn còmh- 
nuidh maille ribh, agus bithidh sinn 'n ar 
n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh a bhi 
air bhur timchioll-ghearradli, an sin gabh- 
aidli sinne ar nighean, agnis falbhaidh 
sinn. 

18 Agus thaitinn am briathran ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach dàil 
anns an ni a dheanamh, a chionn gu'n robh 
tlachd aige ann an nigliinn lacoib: agiis 
bha e ni b'urramaiche na tigh 'athar 
uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac gVL geatadh am baile, agus labhair iad 
ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail niaille ruinn, 
air an aobhar sin gabhadli iad còmlmuidh 
's an tìr, agnis deanadh iad reic agiis 
ceannacha innte ; thaobh an f hearainn, 
feuch, tha e farsaing ni 's leòir dhoibh : 
an nigheanan-sa gabhaidh sinne dhuinne 
mar nihnàibh, agTis ar nigheanan-ne bheir 
sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh na 
daoine leinn gucòmhnuidhaghabhail maille 
ruinn, gu bhi 'n ar n-aon sluagh, ma 
thimchioll-ghearrar gacli firionnach againno, 
mar a. tha iadsan air an timchioll-ghearradh. 

j 23 Nach leinne an sprèidh, agus am maoin, 
agus an ainmhidheau uile 'ì a nihàin aon- 

t taichcamaid leo, agus gabhaidh iad còmli- 
nuidh maille minn. 

I 24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh mach GENESIS, XXXV. air geatadli a bliaile ri Hamor, agiis ri 
Sechem a mhac : agus tliimchioll-ghearradli 
gach firionuach, iadsau \iile a chaidh mach 
air geatadli a bhaile. 

25 Agns air an treas là, 'n uair a bha iad 
air an cràdli, au sin gliabh ditliis de mhic 
lacoib, Simeou agus Lebhi, bràithrean 
Dhinah, gach fear aca a chlaidJieamh, agus 
thàinig iad air a' bhaile g-u dàna ; agiis 
mharbh iad gacli firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus Sechem 
a mhac le faobhar a' chlaidlieimh, agus 
thug iad Diuah à tigh Shecheim, agiis 
chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic lacoib air na mairbh, agus 
chreach iad am baile, a chionn g-u'n do 
thruaiU iad am piuthar. 

2S An caoraich, agus am buar, agus an 
asail, agus ua bha 's a' bhaile, ag-us na ì>ha 
's an f hearann, thog iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agus am mnatlian thug iad leo 
'an daorsadli, agus thog iad 's a' chreich 
eadliou gach ni a hha stìgh. 

30 Agus tlmbhairt lacob ri Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibli trioblaid orm le 
m' dheanamh gràineil am measg luchd- 
àiteachaidh na tìre, am measg nan Ca- 
naanach, agus nam Peridseach : agns air 
dhomhsa'bliigann'anàireamh,cruinnichidh 
siad iad fèiu cuideachd a' m' aghaidh, agus 
marbliaidh iad mi ; agus cuirear as domh, 
agus do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir dha 
buutaiuu ri 'r piuthair-ne mar ri strìopaich ì 

CAIB. XXXV. 

1 Thàinìg lacob.gu -BeleL far an do tliog e allair 
do Dliia. 9 Tha e air a hìieannachadli. 16 
Bàs Bacheil. 23 3Iic lacoib. 28 Aois 
Isaaic, a bhàs. agus 'adldac. 

AGUS thubhairt Dia ri lacob, Eirich, 
imich suas gni Betel, agus gabh còmh- 
nuidli an sin ; agus deau au siu altair do 
Dhia, a dli'fhoillsich e ièin duit an uair a 
theich thu o ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt lacob r' a theaghlach, 
agus riu-san uile a bha maille ris Cuiribh 
uaibh na diathan coimheach a tha 'n 'ur 
measg, agns bithibh giau, agiis mùthaibh 
bhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; agus ni mise au sin altair do 
Dhia, a dh'èisd rium aun au là mo chruaidli- 
chais, agus a bha maille rium 's an t-slighe 
air an deachaidli mi. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a bha 'n an làimh, agus an 
cluas-f hàinucan a bha 'n an cluasaibh ; agus 
dh'fholaich lacob iad fo'n daraig a bha 
làimh ri Sechem. 

5 Agus dli'imich iad : agns bha eagal Dhè 
air na bailtibh a bha mu'n cuairt orra, agus 
cha d'rinn iad tòireachd air mic lacoib. 

6 IMar sin thàinig lacob gu Luds, a tha 'an 

37 j tìr Chanaain, eadlion Betel, e fèin agus an 
sluagli uile a bha maille ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agns thug e El- 
betel mar ainm air an àito; do bhrìgh ann 
an sin gu'u d'fhoillsich Dia e fèin dha, 'n 
uair a theich e o ghuìiis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah ban - altrum Re- 
becah bàs, agus dh'adhlaiceaòli i fo Bhctel. 
fo dharaig : ag-us thugadh Alon-bacut mar 
ainm air. 

9 Agus dli'fhoillsich Dia e fèin do lacob 
a rìs, an uair a thàiuig e à Fadan-aram; 
agus bheannaicli se e. 

10 Ag-us thubhairt Dia ris, 'S e lacob a's 
ainm dhuit; cha-n ainmichear tliu lacob ni's 
mò, ach 's e Israel a bhios 'n a ainm ort: 
agus thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chumhachdach; bi sìolmhor agus fàs 
lìoumhor: thig ciuneach agus coimlithional 
chinneach uait, agus thig rìghrean a mach 
à d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dli' Abra- 
ham agus a dh'Isaac, dhuit -se bheir mi e; 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh bheir mi am 
fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith 's an àit' 
'an do labhair e ris. 

14 AgTis chuir lacob suas carragh 's an 
àit' 'au do labhair e ris, carragh cloiche, 
agus dhòirt e tabhartas-dibhe air, ag-us 
dJiòirt e oladh air. 

15 Agus thug lacob Bctel, mar ainm air 
an àite far an do labliair Dia ris. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel, agus cha 
robh acli astar beag aca i'i teachd gu h- 
Ephrat: agus thàinig tinneas cloiune air 
Ilachel, agns bha saothair chruaidli oin-e. 

17 Agus 'n uair a bha i 'an cruaidh shao- 
thair, an siu thubhairt a' bheau-ghlìiine 
rithe, Na bitheadh eagal ort, oir bithidh 
am mac so agad cuideachd. 

18 Ag-us 'n uair a bha 'h-anam a' dealach- 
adh rithe, (oir fhuair i bàs,) thug i Benoni 
mar ainm au': ach dh'ainmhich 'athair e 
Beniamin. 

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus dh'adh- 
laiceadh i 's an t-slighe gu h-Ephrat,eadhon 
Betlehem. 

20 Agus chuir lacob suas carragh air a 
h-uaigli: is e so carragh uaighe Racheil gus 
an là'n diugh. 

21 Agus ghabhlsraelathurus,ag-usshuidh- 
ich e a bhùth au taobh thall de thùr Edeir. 

22 Agus 'n uair a bha Israel a chòmhnuidh 
's an tìr sin, chaidh Reuben, agus luidh e 
le Bilhah leannan 'athar: ag-us chual' Israel 
sin. A nis bha dà mhac cUieug aig lacob. 

23 Mic Leah; Reubeu ceud-ghiu lacoib, 
agus Simeon, agus Lebhi, ag-us ludah, agus 
Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil; loseph, agus Beniamin. 

25 Ag-us mic Bhilhah, bonoglaich Racheil; 
Dan, agus Naphtali. GENESIS, 

26 Agm mic Shilpah, banoglaich Leah; 
Gad agua Aser. Is iad sin mic lacoib, a 
rugadh dha 'am Padan-aram. 

27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar 
do Mhamre,gubaile Arbah,eadhon Hcbron, 
far an robh Abraham agus Isaac air chuairt. 

28 Agus b'iad làithean Isaaic ceud bliadhna, 
's ceithir iìchead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dh'èug e, agus chruinniclieadli e chum a 
mhuinntir fèin, agus e 'n a, sheann duine, 
agus làn de làithibh. Agus dh'adlilaic a 
mliic Esau agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 
1 Triuir hhan Enau. 9 A ghinealaìch ann an 
sliahli. Sheir. 15 Na cinn-flieadima a thàinig 
o 'ìnJiic. 

AGUS ìs iad sin ginealaich Esau, eadhon 
Edoim. 

2 Ghabh Esau a mhnathan de nigheanaibh 
Chanaain; Adah nigliean Eloin an Hitich, 
agus Ahohbamah nighean Anah, nighinn 
Sliibeoin an Hibhich; 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, piuthar 
Nebaioit. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas; agus 
rug Basemat Reuel. 

5 Agus mg Aholibamah Ieus,agus laalam, 
agiis Corah: Is iad sin mic Esau, a rugadh 
dha ann an tìr Chanaain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnathan, agus a 
mhic,agus a nigheanan, agus uile nihuinntir 
a thighe, agus a sprèidh, agus 'ainmhidhean 
uile, agus a mhaoin uile, a fhuair e ann an 
tìr Chanaain; agus chaidh e do thìr eile o 
glmìiis a bhràthar lacoib. 

7 Oir blia 'n saoibhreas ni bu mhò na gu'm 
feudadh iad còmhnuidh a ghabhail cuid- 
eachd; agus cha b'urrainn an tìr anns an 
robh iad 'n an coigrich, an giìilan air son an 
eprèidlie. 

8 Mar so gliabh Esau còmhnuidh ann an 
sHabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an shabli Sheir : 

10 /s iad sin ainmeannan mliac Esau ; 
Eliphas ma<; Adah mnà Esau, Reuel mac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Ehphais Teman, Omar, 
Sepho, agTis Gatam, agus Cenas. 

12 Agus bha Timna 'n a leannan aig Eli- 
plias, mac Esau ; agiis rug i do Eliphas 
Amalec : 6'iad sin mic Adali, mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; Nahat, 
agus Serah, Samah, agais Midsah : 6'iad sin 
mic Bhasemait, mnà Esau. 

14 Agus 6' iad sin mic AhoUbamah, 
nighinn Anah, nigliinn Shibeoin, mnà Esau : 
agus rug i do Esau leus, agus laalam, agus 
Corah. 

1.5 jB'iad sin na cinn-fheadhna de mhic 
Esau : mic Eliphais, ceud-ghin Esau ; Teman 
ceann-feadhna, Omar ceann-fcadhna, Sepho 
ceann-feadlina, Cenas ceann-feadhna, XXXVI. 

16 Corah ceann-feadhna, Gatam ccann- 
feadhna, agus Amalec ccann-feadhna : is 
iad sin na cinn-fheadhna a thàinig o 
Eliplias, ann an tìr Edoim : 6'iad sin mic 
Adah. 

17 Agus is iad sin mic Reueil, mhic 
Esau ; Nahat ceann-feadhna, Serah ceann- 
feadhna, Samah ceann - feadlma, Midsah 
ceann-f eadhna. Is iad sin na cinn-f headlma 
a thàinig o Reuel, ann an tìr Edoim : is 
iad sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Ahohbamah, mnà 
Esau; leus ceann-feadhna, laalam ceann- [ 
feadhna, Corah ceann-feadhna : 6' iad sin 
na cinn-fheadhna a thàinig o Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. i 

19/5 iad sin mic Esau, eadhon Edoim; 
agus is iad sin an cinn-f headhna. ! 
^ 20 Is iad sin mic Slieir an Horich, luchd- 
àiteachaidh na tìre; Lotan, agus Sobal, 
agus Sibeon, agus Anah 

21 Agus Dison, agus Edser, agus Disan : i 
is iad sin cinn-f headlma nan Horach, cloinne I 
Sheir, ann an tìr Edoim. 

22 Agus V iad clann Lotain Hori, agus 
Heman : agus Vi Timna piuthar Lotaiu. 

23 Agus V iad sin clann Shobail ; Albhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus 6' iad sin clann Shibeoin; araon 
Aiah, agus Anah: V e so an t-Anah, a 
f huair a mach na muileidean 's an fhàsach, 
an uair a bha e 'g ionaltradli asalan Shib- 
eoin 'athar. 

25 Agus &' iad sin clann Anah; Dison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus 6'iad sin clann Dhisoin ; Hemdan, 
agus Esban, agus Itran, agus Cheran. 

27 B iad sin clann Eseir ; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B iad sin clann Dhisain ; Uds, agus 
Aran. 

29 /?' iad sincinn-flieadlma nan Horach ; 
Lotan ceann-feadhna, Sobal ceann-feadhna, 
Sibeon ceann-feadhna, Anah ceann-feadlma, 

30 Dison ceann-feadhna, Eser ceann- 
feadlma, Disan ceann-feadhna: isiadsin na 
cinn-fheadhna a thàinig o Hori, am measg 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rìghrean a rìghich 
ann an tìr Edoim, mun do rìghich ngh 
sam bith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Eelah mac 
Bheoir; agus Ve ainm a bhaile Dinhabah. 

33 Agus dli'èug Belah, agus rìghich lobab 
mac Sherah o Bhosrah 'n a àite. 

34 Agus dh'eug lobab, agTis rìghich Hus- 
am thìr Tliemani 'n a àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus rìghich Ha- 
dad mac Bhedaid, a bliuail Midian 'am 
fearann Mhoaib, 'n a àite: agus Ve ainm a 
bhaile Abhit. 

36 Agus-dh'eug Hadad, agus rìghich Sam- 
lah Mhasrecah 'n a àite. GEJNESIS, XXXVII. 37 Agiis dh'eug Samla'h, agns rìghich Saul 

Rehobot, làimh ris an amhainn, 'n a àite. 

38 AgTis dh'eug Saul, agus rìghich Baal- 
hanan mac Achboir 'n a àite. 

39 Agus dheug Baal-hanan mac Achboir, 
agus rìghich Hadar 'n a àite: agus b'e ainm 
a bhaile Pau; agus ainm a mhnà Mehetabel, 
nighean Mhatreid, nighiun Mhedsahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeannan nan ceann- 
feadhua a thàinig o Esau, a rèir an teagh- 
hiicliean, a rèir an àiteachau,'n an ainmibh; 
Timnah ceann-feadlma, Albhah ceann- 
feadlina, letet ceann-feadlma, 

41 Aholibamah ceann-feadhna,Elahceann- 
feadlma, Pinon ceann-feadhna, 

42 Cenas ceann-feadlma, Teman ceann- 
feadhna, Mibsar ceann-feadlma, 

43 Magdiel ceann-feadhna, Iram ceann- 
feadhna: is iad sin cinn-flieadhna Edoim, a 
rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr an 
seilbh; is esan Esau, athair nan Edomach. 

CAIB. XXXVII. 

1 DK fhuathaicheaxlh loseph le a bhràithribh. 
5A dhà aiding. 18 Chuir a hhràithrcan an 
comhairle ri ^chèile gus a mìiarbhadh; adi 
shaor Reuben e. 36 Èeiceadh e ri Po'Àpliar 's 
an Eipìiit. 

AGUS ghabh lacob còmhnuidh 's an tìr 
anns an robh 'athair 'n a choigi-each, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so ginealaich lacoib: 'N uair a bha 
loseph seachd bliadhna dèug a dh'aois, bha 
e a' buachailleachd an treud' maille r'a 
bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maiUe ri 
mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
nmathan 'athar; agus thug loseph an di-och 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel loseph na 
'mhic uile, a chionn gu'm Ve mac a shean 
aois e: agus rinn e dha còta dh' iomadh 
dath. 

4 Agus 'n uair a chunnaic a bhràithrean 
gu'm bu docha le 'athair e na 'bhràithrean 
uile, dli'fliuathaich iad e, agiis cha b'ui'rainn 
iad labhairt ris gu sìochail. 

5 Agus chunnaic Iosei:)h aisling,agus dli'in- 
nis e d'a bhràithribh i, agus dh'fhuathaich 
iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, guidlieam 
oirbh, ris an aisling so a chunnaic mi : 

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 's 
an achadh, agus, feuch, dli'èirich mo sguab- 
sa suas, agiis sheas i gii dìreach; agus, 
feuch, sheas bhur sgTiaban-sa mu'n cuairt 
oirre, agnis riun iad ìimhlachd do m' sguaib- 
sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithrean ris, Am 
bi thusa gun amharus a'd' rìgh oirnne? 
Am bi agad d'a rìreadli tighearnas oirune? 
Agus dli'fhuathaich iad e fathast ni's mò 
air son 'aislingean,agais air sonabhriathran. 

Ag-us chunnaic e fathast aisling eile, agus 
dh'inuis e d'a bhràithribh i, agus thubhairt 
e, Feuch, chimnaic mi aisling eile; agus, 
39 feuch, rinn a' gln-ian agus a ghealach, agua 
an aon reul deug, iimhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athair i, agnis d'a 
bhràithribh: agus thug 'athair achmhasan 
da, agus thubhaii-t e ris, Ciod i an aisling 
so a chmmaic thu? An e gu'n tig d'a rìreadh 
mise, agus do mliàthair, agus do bhi-àithrean, 
chum sinn fèin a chromadh sìos dhuit-sa 
gu làr? 

11 Agus bha farmad aig a bhràithribh ris; 
ach thug 'athair fainear a' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ional- 
tradh treud an athar do Shechen'i. 

13 Agus thubhairt Israel ri loseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud 
ann an Sechem? Thig, agus cuiridh mi thu 
d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, Tìia 
mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, guidlieam 
ort, faic am bheil do bhràithrean gu maith, 
agus am blieil an treud gu maitli ; agus thoir 
fios do m' ionnsuidli a rìs. Mar sin chuir e 
mach e à gleann Hebroin, agus thàinig e 
gu Sechem. 

1 5 Agus flmair duine àraidh e,agus,feuch, 
bha e air seacharan 's a' mhachair: agus 
dh'fheòraich an duine dh' e ag ràdh, Ciod 
a tha thu 'g iarraidli? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidh 
mo bliràithrean: innis dhomh,guidheam ort, 
c'àit am bheil iad ag ionaltradli an treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh iad 
à so: oir chuala mi iad ag ràdh, Rachamaid 
gu Dotan. Agus chaidli loseph an dèigh a 
bhràithrean, agus fhuair e iad ann an 
Dotan. 

18 Agus 'n uair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e am fagus 
doibh, chuir iad an comhairle ri 'chèile 'n a 
aghaidh, gus a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbhamaid 
e, agus tilgeamaid e ann an slochd èigin; 
agus tlieir sinn, Chuir droch bhèist èigin as 
da: agus chi sinn ciod gus an tig 'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor e as 
an làimh e, agus thubhairt e, Na cuireamaid 
gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riUjNadòii-tibh 
fuil; tilgibh e 's an t-slochd so, a tha 's an 
fhàsach, agus làmli na cuiribh air; a chum 
as gu'n saoradh e as an làimh e, agus gTi'u 
aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agus 'n uair a thàinig loseph a dh'ionn- 
suidh a bhràithrean, an sin bhuin iad de 
loseph a chòta, còta nan iomadh dath, a 
bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e ann 
an slochd; agus bha 'n slochd falamh, gun 
uisge ann. 

25 AgTis shuidh iad sìos adh'itheadh arain; 
agns tliog iad suas an sìiilean agus dli'amh- 
airc iad, agus, feuch, bha cuideachd de GENESIS, 

chloinn Ismaeil a' teachd o Ghilead, le'n| 
càmhahin a' giììlari spiosraidli, agiis ìoc- ] 
shlaint, agus mirr, a' dol gus an tabhairt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubliairt ludah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairblie a 'bldos ann dhuinne, ma 
mharblias sinu ar bràthair, agus ma cheileas 
sinn 'fhuil? 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris na h-Is- 
maelich, agus na cuireamaid làmh air; oir is 
e ar dearbh-bhràtliair e, agus ar feòil: agus 
dh'èisd a bhràithrean ris. 

28 An sin cliaidh Midianaich seachad, 
ceannaicliean; agiis tharruing iad agus 
thog iad suas loseph as an t-slochd, agus 
reic iad losepli ris na h-Ismaelich air 
fichead honn airgid. Agus thug iadsan 
loseph do'n Eiphit. 

29 Agus phiU Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-shiichd ; agus, feuch, cha robio loseph 's 
an t-slochd : agus reub e 'eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhràith- 
rean, agiis thubhairt e,Cha-><'ei7 an leanabh 
aim ; agTis mise, c'àit an tèid mi ì 

31 Agus ghabh iad còta loseiph, agus 
niharbh iad meann de na gabhraibh, agus 
thum iad an còta 's an f huil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug iade dh'ionnsuidh an athar ; 
agus thubhairt iad, Fhuair sinne so: aithnich 
a nis an e so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thubhairt 
e, Còta mo mhic ; chuir droch bhèisd as da : 
tha losejjli gun teagamli air a rèubadh as a 
chèile. 

34 Agus reub lacob, 'eudach, agus chuir e 
eudach-saic air a leasruidh, agns rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain laithean. 

35 Agus dli'èirich a mhic uile, agus a 
nigheauan uile suas, a thabhairt sòlais da ; 
acli dhiìilt esan sòlas a ghabhail ; agus 
thubhairt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigh 
■A chum mo mliic ri bròn. Mar so riun 
'athair caoidh air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e 's an Eiphit 
ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, ceannard 
an f hrciceadain. 

CAIB. XXXVIIL 

1 Ghin ludah Er, Oiian, agus Selah. 6 Phds 
Er Tamar. 8 Cionta agus bàs Onain. 11 
£>h' fhan Tamar ri Selah, 

AGUS 's an àm sin fèin chaidh ludah 
sìos o 'bhràithribh, agus tliionndaidh 
e steach a dh'ionnsuidh AdxjJamaich àraidh, 
d'am &'aium Ilirah. 

2 Agus chuuuaic ludah an sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am &'ainm Suah : agus 
ghabh e i, agus chaidli e steach d'a 
h-ionnsuidli. 

3 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug i mac ; 
agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug i 
mac ; agus thug i Onan mar ainm air. 

40 XXXVIII. 

I _ 6 Agus dh'f hàs ì torrach fathast. agus rug 
j i mac; agias thug i Selali mar ainm air: agus 
bha esan ann an Chedsib, an uair a rug i e. 

6 Agus ghabh ludah bean do Er a cheud- 
ghin, d' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin ludah, aingidh 
ann an sealladh au Tighearua ; ag-us mharbh i 
an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Onan, Falbh 
a steach a dh'ionnsuidh mnà do bhràthar, | 
agus pòs i, agus tog suas sliochd do d' 
bhràthair. 

9 Ag-us bha fios aig Onan nach b'ann leis 
fèin a bhiodh an sliochd; agus 'n uair a 
chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum nach 
tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna : uime sin mharbh e 
esan mar an ceudna. 

11 An sin tliubhairt ludah ri Tamar mnaoi 
a mhic, Fan a'd' bhantraich ann an tigh 
d'athar, gus am fàs mo mhac Sclah suas ; 
oir thubhairt e, Air eagal gu'm faigheadh 
esan bàs mar an ceuclna, mar a fhuair 
a bhràithrean. Agus dh'fhalbh Tamar,agu3 
dh'fhan i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin fhuair 
nighean Shuah, bean ludah, bàs : agus thog 
ludah a mhisneach, agus chaidh e suas a 
dh'ionnsuidh luchd-lomairt a chaorach, e 
fèin agus a charaid Hirah an t-Adulamach, 
gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar,ag ràdh, 
Feuch, tìia d'athair-cèile a' dol suas gu 
Timnat a lomairt a chaorach. 

14 AgTis chuir i a culaidh-bantraich dhith, 
agus chòmhdaich si i fèin le gnìiis-bhrat, 
agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an 
ionad follaiseach, a tJia làimhris an t-slighe 
gu Timnat : oir chunnaic i gu'n d'f hàs 
Selah suas, agiis nach d'thugadh i dlia mar 
mhnaoi. 

15 'N uair a chunnaic ludah i, shaoil e 
gu'jw hii strìopach i, a chionn gu'n do 
cliòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh air 
an t-slighe, agus thubhairt e, Leig leam, 
guidheam ort, teachd a steach 'atV ionn- 
suidli ; oir cha robh fliios aige gu'm Vi 
bean a mhic i: ag-us thubhairt i, Ciod a 
bheir thu dhomh, a chum as gu'u tig thu 
steach do m' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann a'd' ionnsuidh o'n treud : agus 
thubliairt ise, An toir thu geall domh gus 
an cuir thu do m' ionnsuidh e? 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall abheir 
mi dlmit ? Agus thubhairt ise, Do sheula, 
agus do làmh-f hailean, agus do lorg a tha 
'a d' làimli: agus thug e dh'i iad, agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, agus 
riuueadh i torrach leis. 

19 Agus dlieirich i, agus dli'fhalbh i GENESIS. 

roinipe, agiis chuir i scacliad a gnùis-blirat 
uaipe, agus cliuir i a culaidh-bautraich 
oirre. 

20 Agus chuir ludah am meanu le làimh 
a charaid au Adulauiaich, chum as gu'm 
faigheadli e 'u geall o làimh ua muà : ach 
cha d'fliuair e i. 

21 Au siu dli'flieòraich e de dhaoiuibh an 
àite sin, ag ràdh, C ait am hheil an strìopacli 
a bha gu follaiseach ri taobh ua slighe ? 
AgTis tliubhairt iadsau, Cha robh strìopach 
sam hith au so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh ludah, agus 
thubliairt e, Cha d'fhuair mi i : agus mar 
an ceudua tliubhairt daoiue an àite, Cha 
robh strìopacli sam hith au so. 

23 Agus thvibhairt ludah, Gabhadli i dh'i 
fèin e, air eagal gu niaslaichear sinn : feuch, 
chuir mi ani meann so d' a h-ionnsuidh, 
agus cha d'f huair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosan an dèigh sin, 
dli'iuuseadh do ludah, ag ràdh, Ilinn Tamar 
bean do mhic strìo^Jaclias ; agus, feuch, 
cuideachd, tha 1 torrach le strìopachas. 
Agus thubhairt ludah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'ì!^ uair a thugadh a mach i, chuir i 
fios a dli ionusuidli a h-athar-cèile, ag ràdh, 
Aig an fhear d'am buin iad siu tlia mise 
lethtromach : agiis thubhairt i, Faic,guidh- 
eam ort, cia leis an seula, agus na làmh- 
f hailean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabh ludah riu, agus thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na uiise, a chiouu 
nach d'thug nii i do Shelah mo mhac : agus 
cha robli aithne aige oirre ui's mò. 

■^7 Agus au uair a bha i ri saothair 
c/iloiniie, feuch, hha leth-aona 'n a bolg. 

28 Agus au uair a blia i ri saothair, clmir a 
h-a,on diubh mach a làmh : agus rug a' 
bheaughlìiiue air a làimh, agus cheaugail 
i snàthainu scàrlaid oirre, ag radli, Thàinig 
e so a mach au toiseach. 

29 Agus 'u uair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thusa 
mach ? hitheadh am briseadh so ortsa : Uime 
sin thugadh Phares mar aium air. 

30 Agus an dèigh siu thàinig a bhràthair 
a luacli, aig au robh an snàthaiuu scàrlaid 
air a làimh ; agnis thugadh Sarah mar aium 
air. 

CAIB. XXXIX. 

1 Einn Potipìiar loseph 'n a fhear-riagldaidh 
air a thigh. 8 A gìieamnuidìieaclid. 19 
Cliuireadh 'am prìosan e; 21 ach bha an 
Tighearn maille ris, agus nochd fear- 
gleidhidh a' phrlosain a dheadh rùn da.' 

AGUS thugadh loseph sìos do'n Eiphit ; 
agus cheauuaich Potiphar, oifigeach 
le Pharaoh, ceanuard au fhreiceadaiu, 
Eiphiteach, e o làuuh nau Ismaelach, a 
thug sìos au sin e. 

2 Asjias bha 'u Tigheam mailleri loseph, 
41 XXXIX. 

agus bha e 'n a dhuiue leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e'n tigli a mhaighstir an 
Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n rohh 
an Tigheara maille ris, agus gu'n d'thug 
an Tigheam air gach ni a riuu e soirbh- 
eachadh 'n a làimli. 

4 Agus fhuair loseijh deadh-ghean 'n a 
shealladh, agus riuu e seirl)his dha: agus 
rinn se e 'n a fhear-riaghlaidh air a thigh, 
ag-us gach ni a bh'aige chuir e fo 'làimh. 

5 Agus o'u àm siu fèin 's au d' rinn se e 
'n a fhear-riaghlaidh air a tliigh, agus air 
gach ni a bh'aige, bheauuaich au Tighearn 
tigh an Eiphitich air sgàtli loseiph: agus 
bha beanuachadh an Tighearu' air gach ni 
a bh'aige, auus an tigh, agus auns a' 
mhacliair. 

6 Agus dli'fhàg e gach ni a 6A'aige 'an 
làimh loseiph, agus clia b'f hios da aou ui a 
bh'aige, saor o'n aran a hha e 'g itheadh : 
agus bha loseph 'n a dhuine maiseach, agus 
sgiamhach 's au aghaidh. 

7 Agus au dèigh nan nithean sin leag bean 
a mhaiglistir a sìiilean air loseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esau, ag-us thubhairt e ri 
muaoi a mhaighstir, Feuch, cha u-'eil fìos 
aig mo mhaighstir ciod a tha maille rium 
's au tigh, agus gach ui a th'aige chuir e fo 
m' làimh-sa. 

9 Cha n-'eil neach 's an tigh so a's mò na 
mise; agiis cha do chum e uam ni sani bith 
ach thusa, a chionn g-ur tu a bhean : ciouuus 
uime siu a ui mise au t-olc mòr so, agus a 
pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ì 

10 Agus thachair e, 'n uair a labhair i ri 
loseph o là gTi là, uach èisdcadli esau rithe, 
gu luidlie leatha, no bhi maille rithe. 

11 Agus thachair e air là àraidh, gu'n 
deachaidh esan a steach do 'n tigh a dheau- 
amh 'oibre fèin, agus cha rohh a h-aon de 
dhaoiuibh an tighe au sin a stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachdair, ag 
ràdh, Luidh leanisa : agus dh'f hàg e 'eud- 
ach-uachdair 'n a làimh, agus tlieich e, agus 
thàr e mach. 

13 Agns an uair a chunnaic ise gu 'n 
d'fhàg e 'eudacli-uachdair 'u a làimh, agus 
gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoiuibh a tighe, 
agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e 
steach d'ar n-iounsuidh Eabhruidheach g'ar 
maslachadh : thàiuig e steacli a m' ioun- 
suidhs' a luidhe leam, agus ghlaodh mise le 
guth àrd : 

15 Agus 'n uair a chual' e gu'n do thog mi 
suas nio ghuth, agus gu'u do ghlaodh mi, 
au siu dli'f hàg e 'eudach-uachdair maille 
rium, agus theich e, agns chaidh e mach. 

16 Agus thai.sg i 'eudach-uachdair làimh 
rithe, gus an d'thàiuig a mhaighstir dliach- 
aidh. 

17 Agus labhair i ris a i-èir nam briathran GENESIS, XL. 60, ag ràdh, Thàinig an seirbhiseach Eabh- 
ruidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach do m' iounsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adh: 

18 Agus an uair a thog mise suas mo 
ghutli, agus a ghlaodh mi, an sin dh'f hàg e 
'eudach-uachdair maille rium, agus theich 
e niach. 

19 Agus 'n uair a chual' a mhaiglistir 
briathran a mhnà, a labliair i ris, ag ràdli, 
Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach orm; 
an sin las 'f hearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph e, agus 
chuir e 's a' phrìosan e, far an robh prìos- 
anaich an rìgh ceangailte : agus bha e an 
sin 's a' plirìosan. 

21 Ach blia 'n Tighearn maille ri loseph, 
agus nochd e tròcair dha, ag-us thug e dha 
deadh-ghean ann an sùilibh f hir-gleidhidh 
a' plirìosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phrìosain 
fo làimh loseipli na priòsanaich uile a hha 
's a' phrìosan; agus gach ni a rinn iad an 
sin, b'esan a rinn e. 

23 Clia d'amhairc fear-gleidhidh a' phrìo- 
sain air ni sam bith a hha fo 'làimh, a chionn 
gu'w rdbh an Tighearn maille ris agus an 
ni sin a rinn e, thug an Tigheam air soir- 
bheachadh leis. 

CAIB. XL. 

1 Thilfjeadh 'am prlosan àrd bhuidealair, agvs 
àrd fliuineadair riyli na h-Eiphit. 4 Clniir 
ceannard an fhreiceadain an cùram air 
Joseph. 5 DNeadar-mhìnich e an aislingean 
dhoibh. 

GUS an dèigh nan nithean sin chuir 
buidealair rìgh na h-Eiphit, agus 
'fhuineadair, fearg air am maighstir, rìgh 
na h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pharaoh ri 
dithis d'a sheirbhisich, ris an àrd bhuid- 
ealair, ag^s ris an àrd f huineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an tigh 
ceannaird an fhreiceadain 's a' phriosan, 
far aìi robh loseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreiceadain an 
cìiram air loseph, agTis f hritheil e dhoibh ; 
agus dh'fhan iad tamull ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le 'chèile, 
gach fear aca 'aisling fèin 's an aon oidhche, 
gach fear a reir eadar-mhìneachaidli 'ais- 
linge; am buidealair agus fuineadair rìgh 
na h-Eiphit, a hha ceangailte 's a' phrìo- 
san. 

6 Agus thàinig loseph a steach d'an ionn- 
Buidh 's a' mhaduinn, agus dh'amhairc e 
orra, agus, feuch, hha iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e de sheirbhisich 
Pharaoh, a hJixt 'n làimh maille ris ann an 
tigh a mhaighstir, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co muladach an diugh ? 

8 Agus tliubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus clia n-eil neach againn a 
dli'eadar-mhìnicheas 1. Agus thubhairt 

42 loseph riu, Nach ann o Dhia tha gach 
eadar-mhìneachadh ? innsibh dhomhs' iad^ 
guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 'ais- 
ling do loseph, agus thubhairt e ris, A'm' 
aisling-sa, feuch, hha fìonain fa m' chomh- 
air. 

10 Agus air an fhìonain hha tri mean- 
glain; agus hha i mar gu'm biodh i a' bris- 
eadh a mach, agus thàinig i fo a làn bhlàth, 
agus thug a bagaidean dearcan abuich 
uatha. 

1 1 Agus hha cupan Pharaoh a'm' làimh ; 
agus ghabh mi na fìon-dhearcan, agus 
dli'fhàisg mi iad 'an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan 'an làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt loseph ris, '/S* e so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meanglain, 
is tri làithean iad. 

13 Eadhon 'an ceann thri làithean togaidh 
Pharaoh suas do cheann, ag-us bheir e rìs 
gu d'àite fèin thu; agus bheir thu cupan 
Pharaoh 'n a làimh, mar a b'àbhuist duit 
roimhe, 'n uair a bha thu ad' bhuidealair 
aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'n uair a 
dli'èireas gu maith dhuit, agus dean, guidh- 
eam ort, caoimhneas domh ; agus dean iom- 
radh orm ri Pharaoh, agus thoir a mach mi 
as an tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air falbh mi 
à tìr nan Eabhruidheach, agus mar an 
ceudna'an so cha d'rinn mi ni sam bith gu 
'n cuirteadh 's an t-slochd mi. 

16 'N uair a chunnaic an t-àrd fhuinead- 
air gu'n d'eadar-mhìnich e gu maith, thubh- 
airt e ri loseph, Bha mise mar an ceudna 
a'm' aisling, agus, feuch, hha tri bascaidean 
geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid ab'àirde hha de 
gach seòrsa bìdli air son Pharaoh de dhcas- 
achadh an f huineadair; agiis dh'itli an eun- 
laith iad a mach as a' bhascaid air mo 
cheann. 

18 Agus fhreagair loseph, agus thubhairt 
e, /s e so a h-eadar-mhìneachadh : Na tri 
bascaidean, is tri làithean iad. 

19 'An ceann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air crann, agus ithidh an eunlaith 
d'fheòil dhìot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm là 
breitlie Pharaoh, rinu e cuirm d'a sheir- 
bliisich uile : agus thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd f huineadair 
am measg a sheirbhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus thug 
e 'n cupan 'an làimh Pharaoh: 

22 Ach chroch e 'n t-àrd f huineadair, mar 
a dh'eadar-mhìnich loseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do cliuimhnich an t-àrd 
bhuidealair air loseph, achdliì-chuimhnich 
se e. GEXESIS, XLI. CAIB. XLI. 1 Dà aìsUng Pharaoh. 25 DVeadar-TnlànicJi 
loseph iacL 33 Thug e comliairle do Pka- 
raoìu 33 Rinnmdk e 'n a uadidaran air 
tìr na h-Eipldt, 56 Bha gorta air aghaidk 
na talmJiainn uile. 

GUS "an ceaim dà bhliadliiia iomlan 
cliuniiaic Pharaoh aisling; agus, feuch, 
sheas e làinih ris an amhainu : 

2 AgTis, feuch, thàinig a nìos as an amh- 
ainn seachd bà, sgiamhach r'am faicinn, 
agus reamhar 'am feoil; agus bha iad ag 
ionaltradh nnn am niìn-f beur. 

3 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile nìos 
'n an dèigh as an amhainn, grannda r'am 
faicinn, agus caol 'n am feoil; agus sheas iad 
làimh ris na bà eile, air bruaich na h- 
aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha grannda r"am 
faicinn a§Tis caol 'n am feoU suas na seachd 
bà sgianihach agus reamhar. Mar sia 
dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidU, agus chunnaic e aisling 
an dara uair: Agus, feuch, dh'èirich suas 
seachd diasan arbhair air aon choinnlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'n an dèigh 
seachd diasan caola, agus air an seargadh 
leis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasan eaola suas 
na seachd diasan reachdnihor agus làn: 
agus dhùisg Pharaoh, agus, feuch, b' aisling 
a bh' ann. 

S Agus "s a' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireadh; agus chuir e JI-js uaith, agus 
ghairm e uile dhniidhean na h-Eiphit, agus 
a daoine gUc' uile : agus dh'innis Pharaoh 
'aislÌQg dhoibh ; ach cha rohh neach ann a 
mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sia labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r"a sheirbhisich, 
agus chuir e mise 'an làimh ann an tigh cean- 
naird an f hreiceadain, araon mise, agus an 
t-àrd f huineadair. 

11 Agus chunnaic sinn aisling 's an aon 
oidhche, mis' agus esan: chunnaic gach fear 
agaìnn aishng a rèir niineachaidh "aislinge. 

12 Agus bha 'n sin maille ruiun òganach 
Eabhruidheach, seirbhiseach do cheannard 
an fhreiceadain; agus dh"ÌQnis sion da,agus 
mhìnich e dhuinn ar n-aishngean: do gach 
fear againn a rèir "aishnge mMnich e. 

13 Agus mar a mhìnich e dhuinn, mar sin 
bha e: mise chuir e rìs ann am àite, agus 
esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh teachdaìre naith, 
agus ghairm e loseph, agus thug iad le 
cabhaig a mach as an t-slochd e: agusbhearr 
se e fèin, agus mhvith e 'eudach, agus 
thàinig e steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Chuunaic mi aisUng, agus cha n-eil neach 

43 ann a mhìnieheas i: agus chuala mi air a 
ràdh mu d'thhnchiolI-sa,'n uair a chluinneas 
tu aisliug, gur aithne dhuit a mìneach- 
adh. 

16 Agns fhreagair loseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha n-'eile annamsa: bheir Dia freag- 
radh sìthe do Pharaoh. 

17 Agiis thubhairt Pharaoh ri loseph, 
"Am' aisling, feuch, sheas mi air bruaich na 
h-aimhne: 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh- 
ai nn seachd bà, reamhar 'am feoil, agus 
sgiamhach ann an ci'uth; agus bha iad ag 
ionaitradh ann am mìn-fhem'; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'n an dèigh,bochd agus ro ghrannda, 
agus caol 'am feoU: cha-n iTiaca mi 'n sam- 
huil riamh ann an uile thìr na h-Eiphit air 
olcas. 

20 Agus dh'ith na bà caola agus grannda 
suas na ceud seachd bà reainhi-a. 

21 Agus 'n uair a dh'ith iad suas iad, cha-n 
aithnichteadh orra gu'n d ith siad iad; ach 
bha iad grannda r"am faicinn, mar an tois- 
each. An sia dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a"m' aisUng; agus, 
feuch, thàiuig a nìos seachd diasan air aon 
choinidein, làn agus maith: 

23 Agus, feuch, dh"fhàs suas 'n an deigJi 
seachd diasan, air an ciionadh, caol', agiis 
seargta leis a ghaoith an ear; 

24 Agus shluig na diasan caola snas na 
seachd diasan maithe: agus dh'inuis mi s') 
do na druidhibh; ach cha robh neach anu 
a b'urrainn a' chàis fhoillseachadh dhonih. 

25 Agus thubhairt loseph ri Phara jh, 
AisUng Pharaoh, is aon i: an ni sin a tha 
Dia gus a dheanamh, dh'fhoiUsich e do 
Pharaoh. 

26 Xaseachdbàmaithe,w seachd bUadh na 
iad; agus na seachd diasan maithe, is seach J 
bUadhna iad: is aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agus grannda 
a thàinig a nìos 'n an deigh. is seachd 
bUadhna iad; agus na seachd diasan fàs 
seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh ia J 
'n an seachd bUadhna gorta. 

23 So an ni a thubhairt mi ri Pharaoh: 
An ni a tha Dia gus a dheanamh, nochd e 
do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachdbUadhnamòr phailteis 
a' teachd air feadh thìre na h-Eiphit uile: 

30 Agus èiridh seachd bUadhna gorta suas 
'n an dèigh, agus dì-chuimhnichear am pail- 
tea^ uile 'an tìr na h-Eiphit; agus claoidhidh 
a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha-n aithnichear am pailteas 
anns an tìr, air son na gorta a leanas: cir 
bithidh i ro throm. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùblaicheadh 
an aisfing do Pharaoh, tha sin a chioun gni 
bheil an ni air a shuidheachadh le Dia; ag-us 
bheir Dia ann an aithghearradh gu crìch e. 

33 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh a GENESIS, XLII. mach air son duiiie a tha tuigseach agus 
glic, agus cuireadli e os ceanu tìre na h- 
Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so, agus orduicheadh 
e luchd-riaghlaidh os ceann na tìre, agus 
togadh iad an cùigeamli cuid de thoradh 
tìre na h-Eiphit anns na seachd bliadhnaibh 
pailteis. 

35 Agns cruinnicheadh iad uile bhiadh 
iiam bhadhna maitlie sin ri teachd, agus 
taisgeadh iad suas arbliar fo làimh Pharaoh, 
agus gleidheadh iad biadh anns na bailtibh. 

'òi? igus bithidh am biadh sin 'n a thaisg- 
eacii do'n tìr, fa chomhair nan seaclid 
bliadlma gorta a bhitheas ann an tìr na 
li-Biphit: chum as nacli tèid as do'n tìr leis 
a' ghorta. 

3 7 Agus bha a' chomhairle maith ann an 
sùilibh Pharaoh, agus ann au sìiilibh a 
sheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheirbhisich, 
Ani bheil e 'n conias duiim a leithid so de 
dhuine fhaotainn, anns am hheil spiorad 
Dhè? 

39 Agus tliubhairt Pharaoh ri loseph, A 
thaobh gu'n d'fhoillsich Dia so uile dhuit, 
cha n-'eil neach ann cho tuigseach agus cho 
glic riut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, agus 
a rèir d'fhocail bithidh mo shluagh uile air 
au riaghladh; a mhàin 's an righ-chaithir 
bithidh mise ni's mò na tliusa. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre na 
h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh 'fhàinne bhàrr a 
làimhe, agus chuir e air làimh loseiph e; 
agus sgeadaich se e ann an trusgan de lìon- 
eudach grinn, agus chuir e slabhruidh òir 
m'a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd 's an dara 
carbad a hhWge fèin ; agus ghlaodh iad 
roimhe, Lìibaibh an gliìn; agus rinn se e 
'ji a uachdaran air tìr na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh ri loseijh, Is 
mise Pharaoh, agus as d'eugmhais-sa cha 
tog duine suas a làmh no a chos ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air loseph ; agus thug e dha 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi: agus chaidh loseph a mach 
air feadh uile thìre na h-Eiphit. 

46 Agus hha loseph deich bliadhna fichead 
a dli'aois an uair a sheas e 'm fianuis 
1 haraoh rlgh na h-Eiphit: agus cliaidh 
I oseph a mach o làthair Pharaoh, agus 
chaidh e troimh thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach anns na 
seachd bliadhuaibli pailteis 'n a ghlac- 
aidibh. 

48 Agais chruinnich e r'a chèile uile bhiadh 
naii seaclid bliadhna, a bha 'an tìr na h- 
Eij)hit; agus thaisg e suas biadh 's na 

44 bailtibh : biadh fearainn gach baile, a hha 
mu'n cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir losejA r'a clièile sìol mar ! 
ghaineamh na fairge, ro mhòran, gus an do i 
sguir e d'a àireamh ; oir hha e gun àireamh. ' 

50 AgTis do loseph rugadh dithis mhac 
mun d'thàinig bliadlmachan na gorta, a rug 
Asenat dha, nighean Photipherah, sagairt 
Oin. 

51 Agus thug losepli Manaseh mar ainm 
air a' cheud-ghin ; oir thug Dia orm ars' esan, 

mo shaothair uile 'dhì-chuimhneachadh, 
agus tigh m'athar uile. 

52 Agus air.an dara mac thug e }'Shraim 
mar ainm ; oir thug Dia orm, ars' esati, a 
bhi sìolmhor ann an tìr m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnuicheadh seachd bliadh- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na h- 
Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na gorta 
ri teachd, mar a thubhairt loseph ; agus 
bha a' ghorta anns na dùthchannaibh uile : 
ach ann an uile thìr na h-Eiphit bha aran. 

56 Agus an uair a bha tìr na Ii-Eiphit 
uile ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh 
an sluagh ri Pharaoh air son arain : agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh loseph ; an ni sin a their e ruibh, 
deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh na 
talmhainn uile: agus dh'fliosgail loseph 
na tigheantaisg uile, agus reic e ris na 
h-Eiphitich : agus bhuadliaich a' ghorta ann 
an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach diithaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh loseiph a cheannach 
hìdh; oir bhuadliaich a' ghorta aims gach 
dìithaich. 

CAIB. XLIL 

1 Chuir lacob a dheichnear mhac dd'n EipMl 
a dteaiiìiach sll. 17 Chuir loseph 'am 
prìosan iad mar luchd -hratha ; ach air 
a' chimiha gu'm fàf/adh iad Simcon, agus 
<)u!m pilleadli iad a rìs le'm bràtliair a h'òige, 
leigeadli as iad. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n 
robh sìol 's an Eiphit, thubhairt e 
r'a mhic, C'ar son a tha sibh ag amharc air a 
chèile 'ì 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi gu 
bheil sìol 's an Eiphit ; rachaibli sìos an sin, 
agus ceannaichibh dhuinn as a sin,chumas 
gu'm bi sinn beò, agns nacli faigh sinn bàs. 

3 Agus chaidli deichnear bhràitlirean 
loseiph sìos a cheannach sìl 's an Eiphit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràthair loseipli maille r'a bhràithribh : oir 
thubhairt e, Air eagal gu'n èirich olc dha. 

5 Agus thàinig mic Israeil a cheannach 
sìl ani measgna muinntir a thàinig : oir bha 
a' ghorta ann an tìr Chanaain. 

6 Agus bha loseph 'n a uachdaran air an 
tìr : B' esan a bha a' reiccadh ri sluagh na 
tìreuile. Agus thàinigbràithrean loseiph, GENESIS, XLIL agus clirom siad iad fèin sìos da, U 'n 
aghaidh gu làr. 

7 Agus chunuaic loseph a bhràithrean, 
asTis dli'aitlinich e iad, ach rinn se e fèin 'n a choigreach dhoibh, agiis labhair « gu i theangair eatorra. mar an ceudna tha 'f huil air a h-iarraidh 

oirnn. 

23 Agus cha robh f hios aca-san gu'n rdbh 
losoph 'g an tuigsinn; oir hha eadar- coimheacli riu ; agus tlmbhairt e riu, Cia 
as a thàinig sibhse 'ì AgTis thubhairt iadsan 
ris, A tìr Chanaain a cheannach bidh. 

S Agus dli'aithuicli loseph a bhràithrean, 
ach cha d'aitlmicli iadsan esan. 

9 Agus chuimlmicla loseph air na h- 
aislingibh a chunnaic e mu'n timcliioll, 
agus tlaubhairt e riu, Is luclid-bratlia sibli ; 
a dh'f haicinn lomnoclidaidh na tìre tliàinig 
sibh. 

10 Agus thubhaii-t iad i-is, Cha -n eadh 
mo tliighearu', ach is aun a thàiuig do 
sheirbhisicli a cheannach bìdli : 

11 mic aon duine sinne uile, is daoine 
f ìrinneach sinn ; cha luchd-bratha do sheir- 
bhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'fhaicinn lomnochdaidh 
na tìre thàinig sibli. 

13 Agus tlmbhairt iad, Is dà bhràthair 
dlieug do sheirbhisich, mic aon duine ann 
an tir Chanaain ; agns, feuch, tham Jear 
a's òig' an diugli maille r'ar n-athair, agus 
tha h-aon nach maireann. 

14 Agus thubhairt loseph riu, So an ni a 
thubhairt mi ribh, ag ràdli, Is luchd- 
bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoli, cha tèid sibli a mach à so, mur 
dg bhur bràthair a's òige an so. j 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus | 24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, agus 
ghuil e; agus pliill e rìs d'an ionnsuidh, agus 
labhair e riu, agus thug e Simeon uatha, 
agus cheangail se e fa cliomhair an sìil. 

25 An sin dli'àithn losepli an saic a 
lìonadli le sìol, agus airgiod gach duine a 
chur air ais 'n a shac, agus biadh a thoirt 
doibh air son na sliglie : agus is aun mar so 
a i'inn e riu. 

2fi Agus thog ìad an sìol air an asalaibh, 
agns dli'imich iad à sin. 

27 Agus an uair a dh'f hosgail fear dhiubh 
a shac, a thoirt bìdli d'a asal 's an tigh- 
òsda, chunnaic e 'airgiod ; oir, feuch, hluz 
e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, feuch, 
tha e eadlion a'm' shac. Agus dh'fliàilnich 
an cridhe, agus bha eagal orra, ag ràdh 
gach fear i-'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn ? 

29 Agus thàinig iad a chum lacoib an 
athar, do tliìr Clianaain, agus dh'innis iad 
dha gach ni a thachair dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair an duine a tha 'n a uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, agus ghabh 
e sinn mar luchd-bratha air an dùthaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine 
fìrinueach siune; cha luchd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bliràthair dheug siun, mic ar thugadheleisbhurbràthair, agusgleidliear n-athar ; tha aon mhac n-àch maireann, 

sibhse 'am priosan, chum as gu'n dearbhar agus tha 'm mac a's òige 'n diugh maille 

bhur briathran, am hheil no nach 'eil f ìriun r'ar n-athair ann an tìr Chanaain. 

annaibh: no mar is beò Pharaoh, gu 33 Agiis thubhairt an duiue, uachdaran 

cinnteach is luchd-bratha sibh. na tìre ruinn, Mar so aithnichidh mi gur 

17 Ag-us chuir e 'm priosan iad uile rè daoine fìrinneach sibh ; fàgaibh aon d'ur 
thri làithean. bràithribh niaille riumsa, agus gabhaibh 

18 AgTis thubhairt Iosei)h riu air an treas biadh air son gorta bhur teaghlaichean, 
là, Deanaibh so, agus bitliibh beò: oir agus bithibh ag imeachd : 

tha eagal Dhè ormsa. i 34 Agus thugaibh bhur bràthair a's òige 

19 Ma 's daoine f ìrinneach sibh, fàgar aon a m'ionnsuidh ; an sin bithidh fios agam 
d'ur bràithribh ceangailte 'an tiah bhur nach luchd-bratha sibh, ach gur daoine prìosain : agus imichibh-sa, thugaibh leibh 
sìol air son gorta bhur teaghlaichean. 
20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige a 
m' ionnsuidJi ; mar sin dearbhar bhur 
briathran, agus cha-n fhaigh sibh bàs. 
Agus rinn iad mar sin. f ìrinneach sibh : mar sin bheir mise bhur 
bràthair dhuibh, agus ni sibh ceannachd 
's an tir. 

35 Agus an uair a thaom iad an saic, 
feuch, hha ceangiachan airgid gach duino 
'n a shac fèin, agus au uair a chuunaic iad 21 Agus thubhairt iad r'a chèile. Tlia fèin agus an athair na ceauglachain aii'gid, 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar bha eagal orra. 

bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinu cràdh j 36 Agus thubhairt lacob an athair riu, 
'anama, 'n uair a ghuidh e oirnn, agus nacli Thug sibh uamsa mo chlann: loscph cha 
d'èisd sinn ris: uime sin thàiuig an airc so ' mhaireann, agus Simeou cha mhaireann, 
oirnn. ; agus Beniamin bheir sibh air falbh : 

22 Agus f hreagair Reuben iad, ag ràdh, |'m'aghaidh-sa tha na nithcan sin uile. 
Nacli do laljhair mise ribh, ag ràdh, ' 37 Agais labhair Reubeu r'a athair, ag 
Na peacaichibh an aghaidli an leiuibh ì ràdli, Cuir gu bàs mo dhithis mliac, mur 
agus cha d'èisd sibh : Uime sin, feucli, toir mi a d'iounsuidh e : thoir thaii-is do m 

45 GENESIS, XLIII. làimhs' e, agus blieir mise a d'ionnsuidh 
a rìs e. 

38 Agus thiibhairt e, Cha tèid mo mhac 
sìos maille ribh ; oir tha a bhràthair marbh, 
agus dli'fliàgadh esan 'n a aonar: ma 
thachras olc dha 's an t-slighe air an tèid 
sibh, an sin bheir sibh sìos m'fhalt liath le 
bròn do'n uaigh. 

CAIB. XLIII, 

1 Le comJiaìrle ludah leig lacòb le Beniamìn 
dol do'n Eiphit. 15 Tliugadh bràilhrean 
loseiph a dh'ionnsuidh a iliighe. 26 Ghabh 
e gu h-aoidlieil riu, agus dh'iih agus dh'àl iad 
maille ris. 

AGUS hha a' ghortaro mhòr 's an tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad an sìol 
a tliug iad as an Eìphit, thubhairt an atli- 
air riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh dhuinn 
beagan bìdh. 

3 Agus labhair ludah ris, ag ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh, 
Cha-n f haic sibh mo ghniiis-sa, mur hi bhur 
bràthair maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille ruinn, 
thèid sinn sìos, agus ceannaichidh sinn 
biadh dhuit; 

.5 Ach mur cuir thu leinn e, cha tèid sinn 
sìos : oir thubiiairt an duine ininn, Cha-n 
f haic sibh mo glmiiis, mur bi bhur brà- 
tbair maille ribh. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh cho olc rium, agus gu'n d'innis sibh 
do'n duine gu'n robh bràthair tuilleadh 
agaibh 1 

7 Agus tliubhairt iad, Dh'fhiosraicli an 
duine dliinn gu teann m'ar timcliioll fèin, 
agus mu thimchioll ar càirdean, ag ràdli, 
Am hlieil bhur n-athair fathast beò? am 
bheil bràthair eile agaibh ? Agus dh'innis 
sinne dha a rèir brìgh nam briathar sin: 
Am b'urrainn sinne fios a bhi againn gu 
cinnteacli gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agus tliubhairt ludah ri h-Israel 'ath- 
air, Cuir an t-òganach maille riumsa, agus 
èiridh sinn, agus imichidli sinn, a clium as 
gu'm bi sinn beò agus nach faigh sinn bàs, 
araon sinne, agus tlm fèin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon; o m' 
làimli-sa iarraidli tu e: mur toir mise a 
d'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair e, 
an sin biodh a' choire gu bràth orm. 

10 Oir mur bitheamaid air deananih moille, 
gu cinnteach bha siun a nis air pilltinn 
air ar n-ais an dara uair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
3Ia dh'fheumas a' chàis a bhi niar sin a 
nis, deanaibh so ; gabhaibh de'n toradh a's 
fearr 's an tìr 'n ur soithichibh, agus thug- 
aibh sìos tiodhlac do'n duine; bcagan ìoc- 
shlaint, agus beagan meala, spìosraidh, 
agus mirr, cnotlian, agus almoinean : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod diibailte 

46 'n 'ur làimh, agus an t-airgiod a thugadh 
air ais 'am beul bhur sac, thugaibh air 
ais e 'n 'ur làimh; theagamh gur mearachd 
a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an eeudna bhur bràth- 
air; agus èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn- 
suidh an duine. 

14 Agus gu'n tugadh Dia uile-chumhachd- 
ach tròcair dhuibh an làthair an duine, 
chum as gu'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamin : ach ma chaill 
mise mo chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoine an tiodhlac sin, 
agus thug iad leo airgiod dùbailte 'n an 
làimh, agus Beniamin; ag-us dh'èirich iad, 
agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas 
iad an làthair loseiph. 

_ IG Agus an uair a chunnaic loseph Ben- 
iamin maille riu, thubhairt e ri fear-riagh- 
laidh a thighe, Thoir na daoine sin dach- 
aidh, agus marbli, agus deasaich; oir maille 
riumsa ithidh na daoine sin air mheadhon- 
là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr lo- 
seph ; agus thug e na daoine do thigh lo- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, 'chionn 
gu'n d'thugadh iad do thigh loseiph, agus 
thubhairt iad, 'S ann air son an airgid, a 
chuireadh air ai&'n ar sacaibh a' cheuduair, 
a thugadli a stigh sinn ; chum gu faigh e 
cion-fàth 'n ar n-aghaidh, agTis gni'n tuit e 
oirnn, agns gu'n gabh e sinn mar thràill- 
ean, agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do fhear- 
riaghlaidh tighe loseiph, agus labliair iad 
ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, mo thighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas an toiseach 
a cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n tigh- 
òsda, agus a dli'f hosgail sinn ar saic, feuch, 
bha aii-giod gach fir 'am beul a shaic, ar n- 
airgiod 'n a làn chothrom ; agus thug sinn 
air ais leinn e 'n ar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a niias 
leinn 'n ar làimh a cheannach bìdh : cha- 
n-'eil f hios againn cò 'chuir ar n-airgiod 'n 
ar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu robh dhuibh, 
na biodh eagal oirbh : thug bhur Dia fèin, 
agus Dia blmr n-athar ionmhas dxiibh 'n 
'ur sacaibh: fhuair mise bhur n-airgiod. 
Agus thug e Simeon a macli d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh loseiph, agus thug e uisge dhoihh, 
agus nigh iad an cosan, agus thug e biadh 
d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac 'an 
coinneamh do loseph teaclid aig meadhon- 
là; oir cliual' iad gu'n robh iad gu aran 
itheadh an sin. 

2G Agus an uair a thàinig loseph dhach- 
aidh, tlmg iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, a blia 'u an làimh, do'n tigli: 
siad iad fèin dlia gu làr. 
•27 Agus dli'fheoraich e 'n robh iad gu 
maith, agais thubhairt e, Am bheil bhui- 
n-athair, an seaun diiine mu n do labhair 
sibh, gu maith ì Am bfuil e fathast beò ì GEÌS^ESIS, XLIV. 
agus chrom rìreadli a' deanamh fiosa. id ? is olc a f hua- 

radli sibh so a dheauamh. 

6 AgTis rug e orra, agiis labhaii' e riu na 
briathran ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a labh- 
ras mo thigheai-n na briathran so ? uar leig- 28 Agiis thubhairt iadsan, Tha do sheir- ! eadh Dia gu'n deauadh do sheirbliisich a 
bhiseach ar n-athair-ue gu maith ; tha e rèir au ni so. 

fathast beò : agus chrom siad iad fèin sìos, 8 Feuch, an t-airgiod a f huair sinn 'am 
agus rinn iad ùmhlachd. i beul ar sac, thug sinn a rìs a d'ionnsuidh à 

29 Agus thog e suas a shùilean, agus chun- : tìr Chanaain; cionnus uime sin a ghoid- 
naiceBeniaminabhràthair, macamhàthar, eamaid airgiod no òr à tigh do thigh- 
agTis thubhairt e, An e so bhur bràthair a"s earna 'ì 

òige, mu'u do labhair sibh rium ? Agus | 9 Cia b'e air hith de d'sheirbhisich aig 
thubhairt e, Gu'n robh Dia gi-àsnihor dhuit, am faighear e, cuirear gu bàs esan, agus 
a mhic. i bithidh sinne mar an ceudna 'n ar tràillean 

30 Agus rinn loseph cabhag, oir bha a aig mo thigheam. 

chridlie a' tiomachadh r'a bhràthair; agus | 10 Agus thubhairt e, A nis ma ta hith- dhiaiT e àit anus au guileadh e; agus 
chaidh e steach d'a slieòmar, agus ghuil e 
'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thubhaii't 
e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin, 
agus dlioibhsan leo fèin, agus do na h eadh e rèir bhur briathar : bithidh esan aig 
am faighear e 'n a sheirbhiseach agamsa; 
agTis bithidh sibhse neòchoireach. 

11 An sin thug iad a nuas gii grad gach 
duine a shac fèin gu làr, agus dh'f hosgail 
gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich e 
aig an f hear' bu shine, agus sguir e aig an Eiphitich, a dh'ith maiUe ris, leo fèin ; a ' f hear a b'òige : agus f huaradh an cupan 
chionn nach feudadh na h-Eiphitich aran ann an sac Bheniamin, itheadh maille ris na h-Eabhruidhich; oir 
is gi-àineileachd sin do na h-Eiphitich. 

33 Agus shmdh iad sìos 'n a làthair, an 
ceudghin a rèir a chòir-bhreithe, agus am 
fear a b'òige a rèir 'òige: agus ghabh na 
daoine iongantas gach fear r'a chèile. 

34 Agus ghabh esan, agus chuir e cuibh- 
rionnan o 'làthair fèin d an ionnsuidh : ach 
rinn e cuibhrioun Blieniamin cùig uairean 
ni bu mhò na cuid a Ii-aoin aca-san. Agus 
dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris. 

CAIB. XLIV. 

1 Innleachd loseìph a chumail Bheniamin. 12 
FhuaradÌL cupan airgid loseiph 'am beidscdc 
Bheniamin. 18 Alhchuinya iriosal ludah. 

AGUS dli'àithn e do fhear-riaghlaidli a 
tliighe, ag ràdh, Lìon saic nan daoine 13 An sin reub iad an eudach, agus chuir 
gach duine a shac air 'asail, agus phill iad 
do'u bhaile. 

14 Ag-us thàinig Iudah,agus a bhràithrean 
do thigh loseiph (oir hha e fathast an sin) 
agus thuit iad sìos 'n a f hianuis air an làr. 

15 Agus thubliairt loseph riu, Ciod e an 
gnìomh so a rinn sibh? nach robh fhios 
agaibh gur aithne do m' leithidse de dhuine 
da rìreadh fiosachd a dheanamh? 

16 AgTis thubhairt ludah, Ciod a their 
sinn ri m' thighearn? cionnus a labhras sinn? 
no cionnus a ghlanas sinn suin fèin? fhuair 
Dia a mach aingidheachd do sheirbhiseach ; 
feuch, tha sinne 'n ar seii'bhisich do m' 
thighearn, araon sinne, agus esan mar an 
ceudna aig an d'fhuaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia le sìol, a' mheud 's is urrainn iad a ghiùlan, ' gu'n deanainnse so: ach an duine aig an 
agus cuir airgiod gach duine 'am beul a d'flmaradli an cupan, bithidh esan 'n a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan airgid, 
'am beul saic an f hir a's òige, agns airgiod 
a shìl : agus rinn e a rèir au fhocail a labh- 
air loseph. 

3 Co luath 's a bha 'mhaduinn soilleir. sheirbhiseach agamsa; agns dur taobhsa, 
rachaibh suas 'an sìth a dh'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 An sin thàinig ludah am fagus da, agus 
thubhairt e, Och mo thighearna, leig le d' 
sheirbhiseach.guidlieam oi-t,focaI a labhairt chuii-eadh na daoine air falbh, iad fèin agus ann au cluasaibli mo thigheam', agns na 
an asail. j lasadli d'fhearg an aghaidh do sheirbhisich: 

4 Agus an uair a chaidla iad a mach as oir is amhuil thusa agus Pharaoh. 

a' bhaile, agus gun iad fathast fado làimh, i 19 Dh'fheòraich mo thigheam d'a sheir- 
thubhairtloseplìrifear-riaghlaidhathighe, bhisich, ag ràdh, Am bheil athair agaibh, 
Eirich, lean na daoine ; agus an uair a no bràthair? 

bheireas tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol , 20 AgTis thubhairt sinn ri m' thigheam, 
sibh olc 'an èiric maith ? ! Thaathair againn,seaunduinc,agus leanabh 

5 Nach e so an cupan as am bheil mo a shean aois,maothran: ag-us tha "bliràthair 
thigheam ag òl ? agus leis am bheil e da marbh, agus dh'fhàgadh esan 'n a aonar d« 

47 GENESIS, XLV. chloinn a mhàtnaf, agus tha gràdh aig 
'athair air. 

21 Agus thubhaii-t thu ri cl' sheirbhisich, 
Thugaihh a nuas e do m' ionnsuidhs' a 
chum as gu'n socruicli mi mo sliùilean air. 

22 Agus tlmbhairt sinne ri ni' thighearn, 
Cha-n fheud an leanabh 'athair fhagail: oir 
nam fàgadh e 'athair, gheiblieadh 'athair 
bàs. 

23 Agus thubhairt thusa ri d' sheirbhisich, 
Mur tig bhur bràthair a's òige nuas maille 
ribh, cha-n fhaic sibh m'aghaidh-sa ni's mò. 

24 Agus an uair a cliaidli sinne suas 
a dli'ionnsuidli do slieirbliisicli m'atliar, i 
dli'innis sinn da focail mo thigliearna. j 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Rachaibh i 
a rìs, ceannaicliibh dliuinn beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha-n fheud sinn 
dol sìos: ma bhios ar bràtliair a's òige maille 
ruinn, an sin thèid sinn sìos; oir cha-n 
fheud sinn aghaidh an duine fhaicinn, mur 
hi ar bràthair a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach 
m'athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do 
rug mo bliean ditliis mhac dliomh. 

28 Agus chaidli aon diuhh a mach uam, 
agus thubhairt mi, Gu cinnteach reubadh 
'n a bhloighdibh e; agus cha-n fliaca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am m^c so uam 
niar an ceucbia, agus gu'u tig tubaist air, 
blieir sibli sìos m'fhalt hath le bròn do'n 
uaigli. 

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a 
dli'ionnsuidh do slieirbhisich m'atliar, gun 
an leanabli maille ruinn; (do bhrìgh gu 
bheil 'anamsa ceangailte ann an anam an 
leinibh ;) 

31 Tai-ìaidh, 'n uair a chi e nach ^eil an 
leanabh maille ruinn, gu'm faigli e bàs: 
agus blieir do slieirbliiseach sìos falt hatli 
do slieirbhisich ar n-athar le bròn do'n 
uaigli. 

32 Oir chaidh do sheirbliiseach 'an un-as 
air son an leinibli do m'athair, ag ràdli, Miu' 
toir mi a d' ionnsuidh e, an sin bithidOi mi 
fo choire aig m'atliair gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le 
d' sheirbhiseach fantuinn 'an àit an leinibh, 
a'm' tlmiiU do m' thighearn; agus leig leis 
an leanabh dol suas niaille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus atlièidmise suas a dh'ionn- 
suidh m'athar, agus gun an leanabli maille 
nmnì air eagal gu faic mi 'n t-olc a thig air 
m'athair. 

CAIB. XLV. 

1 liinn loseph e fèin aitlinicìiie d'a hliràithrihh; 
tliug e comhfhuì'tachd doibh, agus chuir etìos 
leo air 'athair. 21 Tìiug e diioibh carbadan 
agus lòn air son na sligke. 27 'X uair a pìiill 
iad, agus a dli'innis iad so do lacob, dh'alli- 
bìieothaich a spiorad. 

AGUS cha b'urrainn loseph cumail air 
fèin 'n an làthair-san uile a sheas 
48 làimh ris; agus ghlaodh e, Cuiribh gach 
duine mach uam: agus cha do sheas duine 
sam bith maille ris, an uair a rinn loseph 
o fèin aithniclite d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd: agus chuala na 
h-Eiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Is mise loseph; am bheil m'athair fathast 
beò? agus clia b'urrainn a bliràithrean a 
fhreagairt; oir bha eagal orra roimh a 
làthair-san. 

4 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Thigibh am fagus domh, guidheam oirbh; 
agns thàinig iad am fagus: Agus tlmbhairt 
esan, Is mise loseph bhur bràthair, a reic 
sibhse do'n Eiphit. 

6 Agus a nis na biodh doilgheas oirbh, no 
corruich agaibh ribh fèin, a chionn gu'n do 
reic sibh mise an so; oir chuir Dia roimhibh 
mi, g-u sibhse a ghleidheadh beò: 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' ghorta 
's an tìr, agus tha fathast cìiig bliadlma ri 
teachd, anns nach bi aon chuid treabhadh 
no foghar. 

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a ghleidli- 
eadh dhuibhse iarmaid air thalamh, agus a 
thearnadh bhur beatha le fuasgladh mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhse a chuir mise 
an so, ach Dia; agus rinn e mi a'm' athair 
do Pharaoh, agus a'm' thighearn os ceann 
a thighe uile, agiis a'm' uachdaran ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaibh suas a 
chum m'athar, agus abraibh ris, Mar so thu- 
bhairt do mhac loseph, Rinn Dia mise a'm' 
uachdaran air an Eiphit uile; thig a nuas 
am' ionnsuidh, na dean moille: 

10 Agus gabhaidli tu còmhnuidh'am fear- 
ann Ghosein, agus bithidli tu'm fagus 
dhomhsa, thu fein, agus do chlann, agTis 
clann do chloinne, agiis do threudan, agus 
do bhuar, agus gach ni a tha agad. 

11 Ag-us beathaichhidh mise thu 'n sin, 
(oir fathastèiJfAtfi^/tcùig bliadlma gorta ann,j 
air eagal gu'n tig thu fèin, agus do tlieagh- 
lach, agTis gach ni a tha agad, gu bochdainn. 

12 Ag-us, feuch, tha bhur sùiìean a' faicinn, 
ag-us sùilean mo bhràthar Bheniamin, gur 
e mo bheul fèin a tha labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibli do m'athair mo 
ghlòir-sa uile 's an Eipliit, agiis gach ni a 
chunnaic sibh; agus ni sibh cabhag, agus 
bheir sibh a nuas m'atliair an so. 

14 Agus thuit e air niuineal a bhràthar 
Beniamin, agus ghuil e; agus ghuil Ben- 
iamin air a mhuiueal-san. 

15 Phòg e mar an ceudna a bhràithrean 
uile, agus ghuil e os an ceann: agus 'n a 
dlièigh sin rinn a bhràithrean cainnt ris. 

16 AgTis chualas iouiradh so ann an tigh 
Pliaraoh, ag ràdh, Tha bràithrcan loseiph 
air tcachd: agus thaitinn e gTi maith ri 
Pharaoh, ag-us i-'a sheirbhisicli. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, GENESIS, XLVI. Almir ri d'bhràithribh, Deanaibh so; sac- 
aichibh bhur n-aiumhidhean, agus imichibh, 
rachaibh do tliìi- Clianaain. 

IS Agus tlmgaibh leibh bhur n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a m' 
iounsuidhse, agTis blieir mise dhuibh maith 
tìi-e na h-Eipiut; ithidh sibh reamhrachd 
na tìre. 

19 A nis thugadh àithnc dliuit; deanaibhse 
mai* so: thugaibh leibh à tìr na h-Eiphit 
carbadan air sou bhur cloinne bige, agus 
bhm- ban, agus thugaibh bhur n-athair 
leibh, agus thigibh. 

20 AgTis na bitheadh suim agaibh d'ur 
n-airneis-thighe; oir is leibhse maith tìre 
na h-Eiphit uile. 

21 AgTis rinn clann Israeil mar sin: agus 
thug loseph dlioibh carbadan a rèir ordugh 
Pharaoh; agus thug e dhoibh lòn air son na 
shghe. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon diubh 
fa leth, culaidliean eudaich; ach do Bhenia- 
min tliug e tri cheud bonn airgid, agus cìiig 
culaidliean eudaich. 

23 AgTis chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar 
so: deich asail a' giìilan de nithibh maithe 
na h-Eiphit, agus deich asail bhoirionn a' 
giiilan sìl, agus arain, agus lòin d'an athair 
air son na shghe. 

24 Mar sin chuir e a bhràithrean air falbh, 
agus dli'imich iad: agus tliubhairt e riu, 
Feuchaibh nach cuir sibhamach air a chèile 
air an t-shghe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'ionn- 
suidh lacoib an athar. 

26 Ag^s dli'innis iad da, ag ràdh, T/ia 
loseph fathast beò,agus<Aae 'n a uachdaran 
air tìr na h-Eiphit uile. Agus dli'f hannaich 
cridhe lacoib, oir cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
loseiph, a labhair e riu: Agiis an uair a 
chunnaic e na carbadan a chuir loseph g'a 
ghiìilan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
an athar. 

28 Agus thubhairt Israel, Is leòr e; tha 
loseph mo mhac fathast beò: thèid miagus 
clii mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

1 Thug Dia misneach agus solas do lacoh aig 
Beer-seba. 6 sin cliaidh e jèin a<ius a 
theaghlach ddn Eiphit,. 29 Choinnich losejjh 
e. 31 Sheòl e d^a bliràilhribh ciod a theireadii 
iad ri Fharaoh. 

AGUS dh'imich Israel maille ris gach 
ni a bhaige, agus thàinig e gu Beer- 
seba, agus thug e suas ìobairtean do Dhia 
'athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeanaibh na h-oidhche, agus thubhairt 
e, A lacoib, a lacoib : Agus thubhairt esan, 
l%a mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
d'athar: na biodh eagal ort dol sìos do'n 

49 Eiphit; oir ni mise a'd' chinneach mòr thu 
an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n Eiphit; 
agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach 
a nìos thu rìs: agus cuiridli loseph a làmh 
air do shìiilibh, 

5 Agus dh'èirich lacob suas o Bheer-seba: 
agus thug mic Israeil leo lacob an athair, 
agus an clann bheag, agus am mnathan, 
anns na carbadan a chidr Pharaoh g'a ghiu- 
lan. 

6 Agus ^habh iad an sprèidh, agus am 
maoin, a thuair iad ann an tìr Chanaain, 
agus thàinig iad do'n Eipliit, lacob, agus a 
shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maiUe ris, a 
nighcanan, agus nigheanan a mhac, agus a 
shliochd uile thug e maiUe ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmean chloinn Israeil, 
a thàinig do'n Eiphit, lacob agus a mhic : 
Reuben, ceud-ghin lacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus Phal- 
lu, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin; lemuel, agus la- 
min, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Agus mic Lebhi; Gerson, Cohat, agus 
Merari. 

12 Agus mic ludah ; Er, ag-us Onan, agus 
Selah, agus Phares, agus Serah : ach f huair 
Er agus Onan bàs ann an tìr Chanaain. 
Agus b'iad mic Phareis, Hesron, agus H/- 
mul. 

13 Agus mic Isachair ; Tola, agus Phub- 
hah, agus lob, agus Simron. 

14 Agns mic Shebuluin; Sered, agus Elon, 
agus lahleel. 

15/5 iad sin mic Leah, a rug i do lacob 
'am Padan-aram, maille r'a nighinn Dinah: 
Viad uile anaman a mhac agus a nigheanau 
tri-deug 'ar f hichead. 

16 Agus mic Ghaid; Siphion, agus Hagai, 
Suni, agus Esbon, Heri, agus Arodi, agus 
Areli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, agus Isuah, 
agus Isui, agus Beriah, agus Serah am piu- 
thar. Agus mic Bheriah; Heber, agus 
Malchiel. 

18 /s iad sin mic Shilpah, a thug Laban 
d'a nighinn Leah; agus rug i iad sin do 
lacob, eadhon sè anaman deug. 

19 Mic Racheil mnà lacoib; loseph, agus 
Beniamin. 

20 Agus nigadh do loseph ann an tìr na 
h-Eiphit, Mauaseh agus Ephraim, a rug 
Asenat nigliean Photiphei'ah sagairt Oin 
dha. 

21 Agus&'ia^f mic Bheniamin; Belah agus 
Becher, agus Asbel, Gera, agiis Naanian, 
Ehi, agTis Ros, Mupim, agus Hupim, agus 
Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh do 
lacob : na h-auaman uilc, ceithir-deug. 

23 Agus mic Dhain; Husim. GENESIS, XLVII. '24 Agus mic Naphtali; laliseel, agus Guni, 
agus leser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhah, a thug Laban 
d'a nigliinn Racliel, a rug i do lacob : na 
h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàinig le lacob 
do'n Eij)hit, a thàinig a mach as a leasraidh, 
a tlmilleadh air muaibh mhac lacoib ; b'iad 
na h-anamanna so uile tri fichead 's a sè. 

27 Agus mic loseiph a rugadli dha 's an 
Eiphit, bu dhà anam iad: uile anaman 
thighe lacoib, a thàinig do'n Eiphit, bu tri 
fichead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e ludah roimhe gu loseph, 
clmm as gu'ii tugadh e fios dlia teachd 'n a 
làtliair ann an Gosen ; agus thàinig iad gu 
fearann Ghosein. 

2y Agus bheartaich loseph a charbad, agus 
chaidh e suas 'an coinueamh Israeil 'athar 
gu Gosen ; agus nochd se e fèin da, agus 
tlmit e air a mlmineal, agus ghuil e air a 
mlmineal rè tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel ri loseph, Faigh- 
eams' a nis bàs, o chunnaic mi do ghnìiis, 
do bhrìgh gu bheil thu fatliast beò. 

31 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
agus ri teaghlacli 'athar, Thèid mise suas, 
agus cuiridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus 
tlieir mi ris, Tha mo bhràithrean, agus 
teaghlach m'athar, a bha ann an tìr 
Clianaain, air teachd a m' ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, oir bu 
luchd-sprèidhe iad; agus tliug iad leo an 
treudan, agus am feudail, agus gach ni a 
bK aca. 

33 Agus tarlaidh 'n uair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is ceird 
duibh? 

34 Gun-abair sibhse, Bu hichd-sprèidhe do 
sheirbhisich o'r n-òige eadlion gus a nis, sinn 
fèin agus mar an ceudna ar n-aithrichean; 
chum as gu'n gabli sibh còmhnuidh ann 
am fearann Ghosein, oir is gràineileachd do 
na h-Eiphitich gacli buachaille sprèidlie. 

CAIB. XLVII. 
1 Thug loseph cùignear (Ta, bhràithribh agns 
'alliair 'an làlhair Pharaoh. 11 S/iiiidhich e 
iad ann an tù Eameseis agiLS hlitaiìiaicli e 
iad. ^AoisIacoìb: 29 mhionnaich loseph 
dhagu'nadhlaiceadhseemaiUe r'aaithriciiibh. 

N sin thàinig loseph agus dh'innis e do 
Pharaoli, agus thubhairt e, Thàinig 
m'athair agus mo bln-àithrean, agus an ! 
treudan, agus am feudail, agus gach ni a bh' j 
aca, a mach à tìr Clianaam ; agus, feuch, I 
tha iad ann am fearann Gliosein. j 

2 Agus gliabli cìiignear d'a bhràithribh, ' 
agus clmir e 'n làtliair Pharaoh iad. j 

3 Agus thubhairt Pharaoh r' a bhràithribh, 
Ciod is ceird duibh ? Agus thubhairt 
iadsan ri Phai'aoh, Is buachaillean do 
sheirbhisich, sinn fein agiisar n-aithricliean. | 

4 Thubhairt iad maran ceudna ri Pharaoh, ' 
'iS atiìi, gu bhi air chuairt anns an tìr a j 

50 thàinig shm, oir cha n'-eil feur aig do 
sheirbhisich d'an sprèidh, do bhrìgh gu 
bheil a' gliorta mòr ann an tìr Chanaain : a 
nis uime sin, gnidheamaid ort, leig le d' 
sheirbhisich còmhnuidli a ghabhaii 'am 
fearann Ghosein. 

5 Ag-us labhair Pharaoh ri loseph, ag 
ràdh, Thàinig d'athair agus do bhràithrean 
'ad iounsuidh: 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; anna a' 
chuid a's fearr de'n fhearann thoir air 
d'atliair agus do bhràithribh còmhnuidh a 
ghabhail ; gabhadh iad còmhnuidh 'am 
fearann Ghosein; agus ma's aithne dliuit gu 
bheil 'n am mcasg daoine comasach, ni thu 
iad'n an àrdbhuachaillibhairmosprèidh-sa. 

7 Agus thug loseph lacob 'athair a stigh, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e: agus 
bheannaich lacob Pharaoh. 

8 Agus thubliairt Pharaoh ri lacob, Ciod 
a's aois dhuit? 

9 Agus thubhairt lacob ri Pharaoh, ^Siad 
làithean bhliadhnachan nio chuairte ceud 
agus deich bliadhna fichead : bu tearc agus 
olc làithean bhliadhnachan mo bheatha, 
agus cha d'ràinig iad làithean bhliadhnachan 
beatha m' aithrichean ann an làithibh an 
cuairte-san. 

10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, agus 
chaidh e mach à làthair Pharaoh. 

11 Agus shuidliich loseph 'athair agus a 
bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh 
ann an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's 
fearr de'n fhearann, ann am fearann 
llameseis, mar a dli'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich loseph 'athair, agus a 
bhràithrean, agus uile theaghlach 'athar le 
h-aran, a rèir an cloinne. 

13 AgTis cha robh aran anns an tìr uile ; 
oir bha a' ghorta ro mhòr, air chor as gu'n 
robh tìr na h-Eiphit, agus tìr Chanaain 
uile fann leis a' ghorta. 

14 AgTis chruinnicli loseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tìr na h-Eiphit, 
agus ann an tìr Clianaain, air son a' bhìdh 
a cheannaich iad: agus thug loseph an 
t-airgiod do thigh Pharaoh. 

15 Agus an uair a theirig airgiod ann an 
tìr na Ii-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain, 
thàinig na h-Eiphitich uile g-u loseph, ag 
ràdh, Thoir dhuinn aran: c'ar son a 
gheibheamaid bàs a'd' làthair 1 oir theirig 
ar n-airgiod. 

16 Agus thubhaii-t loseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidh gu loseph: 
agus thug loseph dhoibh aran air son each, 
agus air son nan caorach, ag-us air son a' 
chniidh, agus air son nau asal; agus 
bheathaich e iad le h-aran, air son an 
sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'N uair achriochnaicheadli a' bhliadhna GENEtilS, XLVIII. sin, thàinig iad d'a ionnsuidh air an dain 
bliadhna, agus thubhairt iad ris, Cha cheii 
siune air mo thighearn gu'n do chaitheadh 
ar n-airgiod ; tha mar an ceudna ar treudan 
sprièdh aig mo thighearn ; cha d'fhàgadli 
ann an sealladh mo thighearna ach ar 
cuirp, agus ar fearann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bàs fa chomhair 
do shùl, araon sinne agus ar fearann ? 
Ceannaich sinne agus ar fearann air son 
arain, agus bithidh sinne agus ar fearann 
'n ar seirbhisich do Pharaoh : agus thoir 
dhuinn sìol, chuni as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faigh sinn bàs, agus nach bi am 
fearann 'n a fhàsach. 

20 Agus cheannaich loseph fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich a' ghort' orra : 
mar sin hn le Pharaoh an talamh. 

_ 21 Agus a thaobh an t sluaigh, chuir e air 
imrich iad do bhailtibh o aon cheann 
chrìochan na h-Eiphit, eadhon gu ruig an 
ceann eile dhith : 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
cheannaich e; oir dh' orduicheadh cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am 
fearann. 

23 Agus thubhairt loseph ris an t-sluagh, 
Feueh, cheannaich nii sibh an diugh, agus 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so sìol 
duibh, agus euiribh am fearann 

24 Agus tarlaidb, de na chinneas gu'n toir 
sibh_ an cuigeamh cuid do Pharaoh, agus 
bithidh agaibh fèin ceithir earrannan, air 
son sìl an fhearainn, agus air son bhur 
bìdh, agus air son muinntir bhur teagh- 
laichean, agus air son bìdh d'ur cloinn biiig. 

25 Agus thubhaiit iadsan, Ghlèidh thu 
beò sinn : faigheamaid deadh-ghean ann an 
sealladh mo thighearna, agus bithidh sinn 
'n ar seirbhisich do Pharaoh, 

26 Agus rinn loseph sin 'n a lagh gus an 
là 'n diugh air feadh fearainn na h-Eiphit, 
gu'm bitheadh aig Pharaoh an cùigeamh 
cuid; saor a mhàin o fhearann nan sagart, 
nach bu le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
tìr na h-Eiphit, ann an talamh Ghòsein ; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich 
iad, agus dh'fhàs iad ro lìonmhor. 

28 Agus bha lacob beò ann an tìr na 
h-Eìphit seachd bliadhna deug; agus b'iad 
bhadhnachan beatha lacoib uile ceud, agus 
dà fhichead agus seachd bliadhna. 

29 Agusdhlùthaichant-àmannsam b'oigin 
do Israel bàs fhaotainn : agus ghairm e 
air a mhac loseph, agus thubhairt e ris, 
Mafhuair mi nis deadh-ghean a'd'shealladh, 
cuir, guidheam ort, do iàmh fo m'leis, agus 
buin gu caoimhneil agus gu fìrinneach 

51 rium ; na h-adhlaic mi, guidlieam ort, 's an 
Eiphit. 

30 Ach hiidliidh mi mailleri m'aithricliibh, 
agus giùlainidii tu mi mach as an Eiphit, 
agus adhlaicidh tu mi 'n an àit' adldaic-san. 
Agus thubhairt csan, Ni mi mar a thubhaii-t 
thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mihonnaich e dha. Agus chrom Israel 
e fèin air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

I Chaidh loseph a dKfhaicinn 'atìiar, agus e 
tiim. 15 Bheaiwaicli lacoh e fein agus 
a dhitìiis vihac, Epìiraivi agus Àlavaseli. 
21 Roimh-innis e gu'vi pilleadh iad a rìs gu 
Canaan. 

AGUS an dèigh nan nithean sin, dh'inuis 
neach do loseph, Feuch, tlia d'athair 
tinn : agns thug e leis a dhà mhac, Mauaseh 
agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do lacob, agiis 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac loseph a' 
teachda'd' ionusuidh: agus neartaich Israel 
e fèin, agus shuidh e air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt lacob ri loseph, 
Dh'fhoillsich Dia uile-chumhachdach e fèin 
dhomhsa aig Luds ann an tìr Chanaain, 
agus bheannaich e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, ni mise 
sìolmhor agus lìoumhor thu, ag-us ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach, ag-us 
bheir mi am fearann so do d'shliochd a'd' 
dlièigh mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus Manaseh, a rugadh dhuit aun an tìr na 
h-Eiphit mun d' thà'nig mis'a'd' ionnsuidh 
do'n Eiphit, is leamsa iad; mar Ileuben 
agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghineas tu 
'n an dèigh, ieat fèin ; a rèir ainme am 
bràithrean goirear iad 'n an seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'n uair a 
thàiuig mi o Phadan, fhuair Rachael bàs 
agam ann an tìr Chanaain, air an t-sliglie, 'u 
uair nach rohh fathast ach astar goirid ri 
teachd gu h-Ephrat : agus dh'adhlaic mi 
'n sin i air an t-slighe gu h-Ephrat ; 's e sin 
Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic loseiph, agTis 
thuLhairt e, Cò iad sin 

9 Agus thubhairt loseph r'a athair,'*S' iad 
mo mhic-sa iad, a thug Dia dhomh an so : 
agus thubhairt e, Thoir a m' ionnsuidh iad, 
guidheam ort, agus beannaichidh mi iad. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom le h-aois, 
air chor nach bu lèir dlia gu maith : agiis 
thug c 'm fagus da iad, agus phòg e iad, 
agus ghabh e 'n a ghlacaibh iad. 

II Agus thubhairt Israel ri loseph, Clia 
do shaoil mi gu'm faicinn do ghnùis, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar au ceudna do 
shliochd. 

12 Agns thug loseph a mach iad o eadar GENESIS, XLIX. a glilùinean, agus chrom se efèin le 'aghaidli 
gu làr. 

13 A'gus ghabh loseph iad le 'chèile, 
Ephraim 'n a làimh dheis air làimh clilì 
Israeil,agusManaseh 'na làimhchlìairlàimh 
dlieis Israeil ; agus timg e 'm fag-us da iad. 

14 Agxis shìn Israel amacli a làmli dlieas, 
agus chuir e i air ceann Ejjhraim, am mac a 
b'òige, agus a làmh chlì air ceann Mhanaseh: 
stiuir e a làmhan g-u seòlta ; oir b'e Manaseh 
an ceud-gliin. 

15 Agus bheannaich e loseph, agTis 
tliubhairt e, Gu'n deanadh Dia, 'an làtliair 
an do gliluais m'aithrichean Abraham ag^is 
Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo 
bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, 
na leinibh a bheannachadh,agusainmichear 
m'ainm-sa orra, agus ainm m'aitliricliean 
Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na 
mara f àsadh iad lìonmhor 'am meadiion na 
talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic loseph gu'n 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceann 
Ephraim, clia do thaitinn e ris: agus chum 
e suas làmh 'athar,aclmm a h-atharrachadh 

cheann Ephraim gu ceann Mhanaseh. 

18 Agus tliubliairt loseph r'a ailiair, Ni 
h-ann mar sin,'athair: oir is e so an ceud- 
ghin; cuir do làmh dheas air a cheann. 

19 Agus dhiìilt 'athair, agus thubhairt e, 
Tha fhios agam, a mhic, tha fhios agam; 
bithidh esan cuideachd 'n a shluagh, agus 
fàsaidh e mar an ceudna mòr: acli gu deimh- 
in bithidh a bhràthair a's òige ni's mò na 
e, agus bithidh a shliochd 'n am mòran 
chinneach. 

20 Àgus bheannaich e iad air an là sin, ag 
ràdh, Annadsa beannaichidli Israel, ag 
ràdh, Gu'n deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh: agiis chuir e Ephraim 
roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri loseph, Feueh, 
tlia mis' a' faotainn a' bhàis; ach bithidh 
Dia maille riblise, agus blieir e rìs sibh gu 
dìithaich bhur n-aithrichean. 

22 Agus thug mise dliuit aon chuid-roinne 
thar do bhràithrean, a bhuin mi mach à 
làimh an Amoraich le m' chlaidheamh agnis 
le m' bhoglia. 

CAIB. XLIX. 

1 Ghainn lacoh a mhic cnideaclid, agus bhean- 
naich e iad. 29 Dìiàithn e dhoibh gu'n 
adhlaiceadh iad e ann an tìr Chanaain. 33 
A bhàs. 

AGUS ghairm lacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin an 
ceann a clièilo,chum as gu'n innis mi dhuibh 
ciod a tharlas dhuibh 's na làithibh deirean- 
nach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a chèile, 
agiis cluiiinibh, a mhaca lacoib, agus èisdibh 
ri Israel bhur n-athair. 

52 3 A Reubein, is tu mo eheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirceas 
àrd-inbhe, agus òirdheirceas cumhachd. 

4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha toir thu 
barrachd,do bhrìgli gu'n deachaidh tu suas 
do leabaidh d'athair: an sin thruaiU thu i; 
chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Is bràithrean Simeon, agus Lebhi : tha 
innil aingidheachd 'n an àitibli-còmlmuidh. 

6 'N an dìomhaireachd natigeadh m'anam- 
sa; r'an coimhthional na bitheadhm' onoir- 
sa air a h-aonadh : oir 'n an corruich mharbh 
iad duine, agus 'n am fèin-thoil leag iad 
sìos balla. 

7 Mallaichte gu'n robh an corruich,oir bha 
i garg; agus am fearg, oir bha i an-iochd- 
mhor: roinnidh mi iad ann an lacob, agus 
sgaoilidh mi iad ann an Israel. 

8 A ludah, molaidh do bhràithrean thusa; 
bithidh do làmh 'am muineal do naimhdean: 
cromaidh clann d'athar iad fèin sìos a'd' 
làthair. 

9 Is cuilean leòmhain ludah; o'nchobhar- 
taich, a mhic, chaidh thu suas: chrom se e 
fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, agus mar 
sheann leòmhan ; co 'dhùisgeas suas e? 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri ludah, 
no lagh-thabhartair o eadar a chosan, gus 
an tig Sìloh agus dhasan gèillidh na slòigh: 

11 A' ceangal a shearraich ris an f hìonain, 
agus loth 'asail ris an fhìonain thaghta; 
nigh e 'eudach 'am fìon, agiis a thrusgan 
'am fuil nam fìon-dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na fìon, 
agus 'f hiaclan ni's gile na bainne. 

1 3 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aig caladh 
a' chuain, agus bithidh e air son calaidh 
long; agus bithidh 'eirthir gu ruig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh sìos 
eadar dhà eallaich. 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhaith an ni 
fois, agus gu'ji robh am fearann taitneach; 
agus chrom e a ghuala gii iomchar, agiis 
rinneadh e 'n a sheirbhiseach do clùs. 

16 Bhèir Dan breth air a shluagh, mar aon 
de threubhan Israeil. 

17 Bithidh Dan 'n a nathair air an ròd, 'n 
a nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas 
sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
mharcach 'an coinneamh a chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, Thigh- 
earna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh air: ach 
bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser bithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògli rìoghail. 

21 /s eilid air a leigeadh fuasgailte Naph- 
tali ; bheir e focail thaitneach uaith. 

22 Is geug thorrach loseph, geug thorracb 
làimh ri tobar, aig am bheil a meanglain a 
sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur e, agua 
tliilg iad air, agus dh'f huathaicli iad e. 

24 Acli dh'fhan a bhogha 'n a neart, agiia GENESIS, L. rinneadli gairdeanan a làmh làidir le làmh- 
an Dhè chumhachdaich lacoib; (uaith sin 
tha 'm buachaille, clach Israeil:) 
2-5 Eadhon le Dia d'athar, a ni còmhnadh 
leat, agus leis an Uile-chumhachdach, a 
bheannaicheas thu le beanuachdaibh nèimh 
o 'n àirde, beannachdaibh ua doimhne shìos, 
beannachdaibh nan cìoch, agus na bronn. 

26 Thug beannachdan d'athar barrachd 
air beanuachdaibh mo shinnseara, gu ruig 
foiriomall nan shabh sìorruidli; bithidh iad 
air ceann loseiph, agus air muUach a chinn- 
san a sgaradli o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh- 
alluidli:'sa'mhaduinn ithidh e a' chobhart- 
ach, agus 's an fheasgar roinnidh e a' 
chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug Israeil: 
agTis is 6 so an ni a labhair an athair riu, 
agTis bheannaich e iad; gach aon ac' a reir 
a bheannacliaidh, bheaunaich e iad. 

29 Agns dli'àithn e dhoibh, agus thubhairt 
e riu, Cruinnichear mise chum mo dhaoine. 
adlilaicibh mi maille ri m'aithrichibh 's an 
uaimh a tha ann an achadh Ephroin an 
Hiticli; 

30 'S an uaimh a tha ann an achadh 
Mhachpelah, a tha fa chomhair Mhamre, 
ann an tìr Chanaain, a cheannaich Abraham 
maille ris an achadh o Ephron an Hiteach, 
mar sheilbh àit-adhlaic. 

31 (Au sin dh'adhlaic iad Abraham agus 
Sarah a bhean; an sin dh'adhlaic iad Isaac 
agus Rebecah a bhean; agus an sin dh'adh- 
laic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus an 
uaimh a tha ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich lacob 
àitheantan a thoirt d'a mhic, chruinnich e 
a chosan suas do'n leabaidh. agus chaochail 
e, agus chruinuicheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

IBrònair son'bàvì lacoh. TAdhlae. ^ARoimh- 
innis loseph d'a hliràitìiribh, gun tugadh 
Dia a mach iad as an Eiphit gu tìr an aith- 
richean. 26 A bhàs. 

GUS thuit loseph air aghaidh 'athar, 
agTis ghuil e air, agus phòg se e. 

2 Agus dh'àithn loseph d'a sheirbhisich 
na lèighean, spìosraidh a chur air corp 'athar ; 
agus chuir na lèighean spìosraidh air 
Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà f hich- 
ead là (oir mar so coimhlionar làithean na 
muinntir sin air an cuirear spìosraidh;) agus 
rinn na h-Eiphitich bròn air a shon deich 
'us tri fichead là. 

4 Agus an uair a chaidli làithean a bhròin 
thairis,labhair loseph ri teaghlach Pharaoh, 
ag ràdh. A nis ma f huair mi deadh-ghean 
'n 'ur sùilibh, labhraibh, guidheam oirbh, 
ann an cluasaibh Pharaoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan diom ag ràdh, 

53 Feuch, tha mise a' faghail a' bhàis: a'm 
uaigh a chladhaich mi dhomh fèin ann an 
tìr Chanaain, an sin adlilaicidli tu mi. A 
nis uime sin leig dhomhdol suas,guidheam 
ort, agus m'athair adhlacadh, agus thig mi 
rìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh suas, 
agus adhlaic d'athair, a rèir mar a ghabh e 
mionnan dìot. 

7 Agus chaidh loseph suas a dh'adhlacadli 
'athar: ag"us maille ris chaidh seirbhisich 
Pharaoh suas uile, seanairean a thighe, agus 
uile sheanairean thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach loseiph uile, agus a 
bhràithrean,agus teaglilach 'athar: a mhàin 
dh'fhàgiad anclaun bheag,agusancaoraich, 
agus am buar, ann an tìr Ghòsein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, araon car- 
badan agus marc-shluagh : agus bha a' 
chuideachd ro mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a fha 'n taobh thall de lordan; agus 
rinn iad bròn an sin le caoidli mhòir agus 
ro chràitich: agus rinn e bròn air son'athar 
seachd làithean. 

1 1 Agus an uair a chunnaic luchd-àiteach- 
aidli na tìre, na Canaanaich, am bròn ann 
an urlar Ataid, thubhairt iad, Is doilgheas- 
ach am bròn so do na h-Eiphitich; uime sin 
thugadh Abel-misràim mar ainm air, a tha 
'n taobh thall de lordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àithn 
e dhoibh: 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìr Chanaain, 
agus dh'adhlaic iad e ann an uaimh achaidh 
Mhachpelah,a cheannaich Abraham maille 
ris an achadh mar sheilbh àit-adhlaic, o 
Ephron an Hiteach, fa chomhair Mhamre. 

14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, e fèin 
agiis a bhràithrean, agus iadsan uile a 
chaidh suas maille ris a dh'adlilac 'athar, an 
deigli dlia 'athair adhlac. 

15 AgTis an uair a chunnaic bràithrean lo- 
seiph gu'n d'f huair an athair bàs, thubhairt 
iad, Theagamh gu'n toir loseph fuath 
dhuinn, agiis gu'n dìol e g-u cinnteach oirnn 
an t-olc sin uile a rinn sinn air. 

16 Ag-us chuir iad teachdairean gu loseph, 
ag ràdh, Dh'àithn dathair mun d'fhuair e 
bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri loseph, Maith, 
guidheam ort a nis, èucoir do bhràithrean, 
agus am peacadh, do bhrìgh gn'n d' rinn 
iad olc ort: agus a nis, guidheam ort,maith 
eucoir sheirbhiseach I>hè d'athar. Ag-us 
ghuil loscph an uair a labhair iad ris. 

18 Agus chaidh a bhràithrean mar an 
ceudna, agus thuit iad sìos 'n a làthair, agus 
thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich dhuit 
sinne. 

19 Agusthubhairtlosephriu, Na bitheadh 
cagal oirbh; oir am hhcil mise 'an àite 
Dhè; 

20 Agus d' ur taobhsa, shònraich sibh olc ECSODUS, I. a'm' agliaidh; ach shònraich Dia sin a chum 
maith, a chum, mar air an là 'n diugh, gu'n 
tearnadh e mòr sliluagli beò. 

21 A nis uime sin na bitheadh eagal 
oirbh: altrumaidli mise sibh, agus bhur 
clann blieag. Agus thug e comhf hurtachd 
dhoibh, agais labhair e gu caoinihneil riu. 

22 Agus ghabh loseph còmhnuidh 's an 
Eiphit, e fèin agus teaghlach 'athar : agus 
bha loseph beò ceud agus deich bliadlma. 

23 Agus chunnaic loseph clann Ephraim, 
de'n treas gincalach : thogadh suas mar an 
ceudna chmn Mhachir, mhic Mhanaseh, air 
glilinibh loseiph. 24 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh 
tha mise a' faghail a' bhàis, ach amliaircidh 
Dia gu cinnteach oirblise, agus bheir e 
mach sibh as an f hearann so, do'n flioarann 
a mhionnaich e do Abraham, do Isaac, 
agiis do lacob. 

25 Agus ghabh loseph mionnan de chloinn 
Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia gu 
cinnteach oirbhse, agus giìilainidh sibh mo 
chnàmhan-sa suas as a so. 

26 Agus fhuair loseph bàs, agiis e ceud 
agus deich bliadhna dh'aois : agus chuir iad 
si:)ìosraidh air, agus chuireadh ann an ciste- 
mhairbh e 's an Eiphit. DAEA LEABHAR MHAOIS, 

D'AN AIXM 

ECSODUS. CAIB. I. 

1 Cl<tnn Israeil a' fàs lìonmhor, 8 Tha iaiì 
a.ir aii sàrucìwdh le rìgh -ùr air an Eiphit. 15 
Diadhaidheachd iiam ban-glùine. 

ANIS is iad so ainmeannan chloinn' Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit; tliàinig 
gach duine agus a theaghlach maille ri 
iacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus ludah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig a macli 
à leasraidli lacoib, bu deich agus tri fich- 
ead anam iad; oir bha loseph 's an Ei^jhit 
cheana. 

6 Agus f hiiair loseph bàs, agus a bhràith- 
rean uile, agus an ginealach sin uile. 

7 Agus bha clanu Israeil sìolmhor, agus 
dh'fhas iad gu mòr, agus rinueadh lìon- 
mhor iad, agus chinn iad ro chumhachd- 
ach; agus lìonadli an tìr leo. 

8 A nis dh'èirich righ ìir air an Eiphit, do 
nach b'aithne loseph. 

9 Ag-vis thubhairt e r'a shluagh, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agnas ni's cumhachdaiche na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta: air 
eagal gu'm fìis iad lìonmhor, agais gu'n 
tachair e, 'n uair a dh'èireas cogadh, gu'n 
gabh iadsai.i mar an ceudna le'r iiaimhdibh- 
ne, agus gu'n cog iad 'n ar n-aghaidli, agus 
gu'n tèid iad a macli as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstirean-oibrc 
orra, chura an sàruchadli le'n eallachaibh. 
Agus thog iad bailtean-ionmhais do Pha- 
raoh, Pitom agus Rameses. 

) 2 Acli mar is mò a shàruich siad iad, 's 
ann is mò a rinneadli iadsan lìonmhor agus 
54 a dh'f hàs iad. Agus bha iad fo dhoilgheas 
air son chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a dheanamh le cruadhas. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh dhoibh 
le daorsa chruaidh, ann an criadh, agus ann 
an clacliaibh-creadha, agus anns gach gnè 
oibre 's a' mhachair: hha an obair uile, 
anns an d' thug iad orra obair a dheanamh, 
le cruadhas. 

15 Agus labhair rìgh na h-Eiphit ri 
mnathan-glùine nan Eabhruidheach (p'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na tè 
eile Puah;) 

16 Agus tliubhairt e, 'N uair a ni sibh 
gnìomh mnà-gHìine do na mnathan Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na stòl- 
aibh, ma's mac a hhios ann, an sin mai-bìi- 
aidh sibh e, ach ma's nighean a hhios ann, 
bithidh i beò. 

17 Ach bha eagal Dhè air na mnathan- 
glùine, agus cha d'rinn iad mar a dh'àithn 
rìgh na h-Eiphit dhoibh, ach ghlèidh iad a' 
chlann-mliac beò. 

18 Agus ghairm rìgh na h-Eiphit air na 
mnathan-glùine, agus thubhairt e riu, C'ar 
son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh 
sibh a' chlann-mhac beò 'ì 

19 AgTis tlmbhairt na mnathan-glùine ri 
Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnathan 
Eabhruidheach mar na mnathan Eiphiteach : 
oir tha iad fèin beothail, agus air an aisead 
mu'n tig na mnathan-glùine a steach d'an 
ionnsuidh. 

20 Uimo sin bhuin Dia gu maith ris na 
mnathan-glùine : agus rinneadh au sluagh 
lìonmhor, agus dh'f hàs iad ro chimihachd- 
ach. ECSODUS, II, III. -l Agns a cliionn gu'n robh eagal Dhè 
air na muathan-gliìme, rinn e tighean 
dhoibh. 

22 Agus thug Pharaoh àithne d'a shhiagh 
uile, ag ràdh, Gach mac a bheirear, tilgidh 
sibh 's an amliainn; agus gach nighean 
gleidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

I Maoù air a hJireith, agvs air a chur ann an 
cohhan am meaag na cuilce. aig bruaich na h- 
aimhne. 5 FÌLuaradh e, agus dh^altrumadh e 
le nighinn Pharaoh. 

GUS chaidh duine de thigh Lebhi, 
agTis ghabh e nighean do Lebhi 'n a 
mnaoi. 

2 Agus dh'f hàs a' bhean torrach, agus rug 
i mac : agus an uair a chuunaic i gu'n robh 
e 'n a leanabh tlachdmhor, dh'f holaich i e 
rè thri mìosan. 

3 Agus an uair nach b'urrainn i 'fliolach 
ni b'fhaide, ghabh i dha cobhan cuilce, 
agus chuir i thairis e le làthaich agus le pic, 
agus chuir i an leanabh ann; agus chuir i 
e 's a' chuilc aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a phiutliar am fad uaith, a 
dh'fhaicinn ciod a dheantadh ris. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoh a nuas 
g'a nigheadh fèin 's an amhainn, agus bha 
a maighdeanan ag imeachd ri taobh na h- 
aimhue ; agus an uair a chunnaic i 'n cobh- 
an am measg na cuilce, chuir i a banoglach 
g'a tliabhairt d'a h-ionnsmdh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, chunnaic 
i 'n leanabh : agus, feuch, ghuil an naoidh- 
ean. Agus ghabh i truas ris, agus thubh- 
airt i, Is aon so de chloinn nan Eabhruidh- 
each. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an gairm mi 
dhuit banaltrum de na mnathan Eabliruidh- 
each, a chum as gu'n altrum i 'n leanabh 
dhuit ? 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, ag-us 
ghairm i màthair an leinibh. 

9 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Thoir an leanabh so leat, agus altrum 
dhomhsa e, agus bheir mi dJtuit do thuar- 
asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh, 
agus dh'altrum i e. 

10 Ag-us dh'fhàs an leanabh, agus thug i 
e dh'iounsuidh nighinn Pharaoh, agns bha 
e 'n a mhac dh'i. Agus thug i Maois mar 
ainm air : agus thubhairt i, A chionn as an 
uisge gu'n do tharruing mi niach e. 

11 Agustharladh anns na làithibh sin, an 
uair a dh'fhàs Maois suas, gu'n deachaidh 
e mach a dh'ionnsuidh a bhràithrean, agus 
gu'n d'amhairc e air an eallachaibh : agns 
chunnaic e Eiphiteach a' bualadh Eabh- 
ruidhich, aoin d'a bhràithribh. 

12 Agus dhamliairc e an taobh so agusan 
taobh ud, agus an uair a chunnaic o nach 

55 rchh aon duine ann, mharbh e an t-Eiphit- 
each, agTis dh'f holaich e 's a' ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaidh e mach an dara 
là, feucli, hha dithis de na h-Eabhruidhich 
a' strì r'a chèile; agus thubhairt e ris-san a 
rinn an eucoir, C'ar son a bhuaileas tu do 
choimhearsnach ? 

14 Agus thubhairt e, Cò 'rinn thusa a'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheanih oirnne" 
am miann leat mise a mliarbhadh, mar s 
mharbli thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh 
Maois eagal, agus tliubhairt e, Gu cinn- 
teach tha an ni so aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an ni 
so, dh'iarr e Maois amharbhadh,achtheich 
Maois o aghaidh Pliaraoh, agus gliabh e 
còmhnuidli ann antìr Mhidiain; agus shuidli 
e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig sagart Mhidiain seachd- 
nar nighean : agus thàinig iad agais tharr- 
uing iad uisge, agus lìon iad na h-amair a 
thoirt uisge do tlirèud an athar. 

17 Agus thàinig na buachaillean agus 
dh'f huadaich iad air falbh iad : ach sheas 
Maois suas agus chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an trèud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu Reuel aij 
athair, thubhairt e, Cionnus a thàinig sibh 
co luath an diugh ? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Eiphiteach 
sinn à làimh nam buachaillean, agus mar au 
ceudna tharruing e uisge gu leòr dliuinn, 
agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigheanaibh, 
Agus c'àit aìn bheil e ? C'ar son a dh'f hàg 
sibh an duine ? Gairmibh air, a ehum's gu'n 
ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh a 
ghabhail maille ris an duine; agus thug e 
Siporah a nighean do Mhaois 'n a mnaoi. 

22 Agus rug i mac dha, agus thug e Ger- 
som mar ainm air : oir thubhairt e, Bha mi 
m' choigreach ann an tlr aineoil. 

23 Agus tharladh an ceann mòrain làith- 
ean, gu'n d'fhuair rìgh na h-Eiphit bàs, 
agus bha clann Israeil ag osnaich air son 
na daorsa, agus ghlaodli iad ; ag-us chaidh 
an glaodh suas gu Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich agus 
chuimhnich Dia a choimhcheangal ri h- 
Abraham, ri h-Isaac, agus ri lacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Israeil, 
agus dh'fhiosraich e iad. 

CAIB. IIL 

1 Bha Maois a' gleidheadh irèud leiro ^athur- 
cèile. 2 DKfhoillsichcadh aingeal an Tigh- 
earna dha ann an lasair thcine d meadhon 
pris. 7 Chvireadh e leis an Tigliearn' a tha- 
bìiairt cloinn Isi'aeil a mach as an Eipldt. 14 
A iheachdaireachd dhoibh. 

ANIS bha Maois a' glcidheadh trcud 
letro 'athar-cèile, sagairt Mhidiain : 
agus thug e'n trèud gu taobh cùil an EUSODUS, IV. 
fhàsaicli, agus thàinig e gu sliabh Dhè, gii 
Horeb. 

2 Agus dh'fhoillsicheadh aiugeal an Tigh- 
earna dha ann an lasair theine à meadhon 
pris : agus dh'amliairc e, agus, feuch, bha 
'm preas a' lasadli le teine, ach clia robh 
am preas air a losgadh. 

3 Ag-us thubhairt Maois, Tionnda'idh mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh 
mòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a 
losgadli. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tighearn 
gu'n do thionndaidh e a leth-taobh a dh'- 
fliaicinn sin, ghairm Dia air à meadhon 
a' phris, agus thubhairt e A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, Tlia mi 
'n so. 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus an 
so ; cuir dhìot do bhrògan bhàrr do chos' 
oir an t-'àit' air am bheil thu a' d' sheasamh, 
is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is mise Dia 
d'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia 
lacoib. AgTis dh'fholaich Maois 'aghaidh : 
oir bha eagal air amhai-c air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tigliearn, Chunnaic 
mi gu cinnteach àmhghar mo shluaigh a 
tha 's an Eiphit, agus chuala mi 'n glaodh 
air son am maighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh à 
làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas 
a mach as an fhearann sin, gu fearann 
maitli agus farsuiug, gu fearann a tha 
'sruthadh le bainne agus le mil; gu àite 
nan Cauaanach, agus nan Hiteach, agus 
nan Amorach, agiis nam Peridseach, agus 
nan Hibheach, agus nan lebusach. 

9 A uis uime sin, feuch, tha glaodli chloinn 
Israeil air teachd a m' ionnsuidh-sa : agus 
mar an ceudna chuunaic nii am fòirneart 
leis am bheil na h-Eiphitich 'g am foireig- 
neadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu 
dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n 
tabhair thu mach mo shluagh clann Israeil 
as an Eipliit. 

11 Agus thubhairt Maois ri Dia, Cò mise, 
gu'n rachainn a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
gu'n tugainn a mach clann Israeil as an 
Eiphit? 

12 Agus thubhairte,Bithidhmisegu cinn- 
teach leat; agusbithidh so 'n achomharadh 
dhuit, gu'n do chuir mise u^am thu : 'n uair 
a bheir tliu mach an sluagli as an Eipliit, 
ni sibh aoradh do Dhia air an t-sliabh so. 

13 AgTis thubhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Israeil, 
agus a their mi riu, Chuir Dia bliur n- 
aitlirichean mise d'ur n-ionnsuidh ; agus a 
their iad rium. Ciod a's ainni dlia ? Ciod a 
their mi riu ì 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN TI A'S MI : Agus thubhairt e, Mar 

56 so their thu ri cloinn Isracil, Chuir IS MI 
mise d'ur n-ionnsuidli. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 
Chair an Tighearn Dia bhur n-aithrichean, 
Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, 
mise d'ur n-ionnsuidh : '* e so m' ainm a 
chaoidh ; agus is e so mo chuiinhneachan 
do gach uile ghinealach. 

16 Imich agus cruinnich r'a chèile sean- 
airean Israeil, agus abair riu, Dh'fhoiIIsich 
an Tighearn Dia bhur n-aithrichean e fèin 
dhomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus 
lacoib, ag ràdli, Gu cinnteach dh'amharc 
mi oirbh, agus chunnaic mi an ni a rinneadh 
oirbh 's an Eiphit. 

^ 17 Agus thubhairt mi, Bheir mi suas sibh 
à h-ànihghar na h-Eiphit, gu fearann nan 
Canaanach, agus nan Hiteach, agnas nan 
Amorach, ag-us nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan lebusach, gu fearann 
a tha 'sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth : agus 
thèid thu fèin, agTis seanairean Israeil, gu 
rìgh na h-Eiphit, agus their sibh ris, 
Choinnich an Tighearn, Dia nan Eabh- 
ruidheach sinne : agus a nis leig dhuinn, 
guidheamaid ort, dol astar thri làithean 
do'n fhàsach, chum as gu'n lobair sinn do'n 
Tighearn ar Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig rìgh 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadhon 
le làimh làidir. 

20 Agus sìnidli mis' a mach mo làmh, agus 
buailidli mi 'n Eipliit le m' iongantasan uile, 
a ni mi 'n a meadhon : agus an dèigh sin 
leigidh e dhuibh imcachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-gliean ann an sealladh nan Eipliit- 
each : agus tarlaidh, 'n uair a dh'f halbhas 
sibh, nach falbli sibh falamli ; 

22 Ach iarraidli gach bean o 'ban- 
choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios 
air aoidheachd 'n a tigh, seudan airgid, 
agus seudan òir agus eudach : agais cuiridh 
sibh iad air bhur mic, agus air bhur 
nigheanaibh ; agus creachaidh sibh na h- 
Eiphitich. 

CAIB. IV. 

1 Slat Mhaoìs air a tionndadh 'ra a nathair. 6 
A làiiih lobhrach. 21 Teachdaireachd an 
Tighearna chum Pharaoh, 

GUS fhreagair Maois, agus thubhairt 
e, Ach, feuch, cha clu-eid iad mi, ni 
dh'èisdeas iad ri ni' ghutli: oir their 
Cha do thaisbein an Tighearn e fèin 
dhuit. 

2 Agus thubhairt an Tighearn ris, Ciod 
sin 'n ad làimh ? Agnis tliubhairt esan, 
Slat. 

3 Agiis thubhairt e, Tilg air an làr i ; agus 
thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'n a 
natliair : agTis tlieich Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, mo 
iad ECSODUS, Y. 

Cuir a mach do làmh, agus glac air a h-earr bhraithrean a fha 's an Eiphit, agns chi mi 
i. Agus chuir e mach a làmh, agus rug e am bheil iad fathast beò. Agus thubhairt 
oirre, agus riuaeadh slat dh i 'n a làimh. letro ri Maois. Imich 'an sìth. 

5 Chum as gun creid iad gun d"f hoillsich 19 Agus thubhaift an Tigheam ri Maois 
an Tigheam Dia an aithrichean,Dia Abra- ann am Midian, Imich. piU do n Eiphit : oLr 
haim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, e fèiu tha na daoine sin uile marbh a bha 'g 
dhuit. iarraidh d" anama. 

6 Agus thubhairt an Tigheam a thuiUeadh 20 Agus ghabh ilaois a bhean, agus a 
air so ris, Cuir a nis do làmh a'd" bhi-oiUeach ; mhie, agus chuir e iad air asail, agus j)hUl e 
agus chuir e a làmh "n a bhi-oOleach : agus do thìr na h-Eiplùt. Agus ghabh Maois 
an uair a thug e mach i, feuch, bha a làmh slat Dhè 'n a làimh. 

lobhrach mar shneachda. 21 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 

7 Agus thubhairt e, Cuir do làmh a rì.s An uair a dh imicheas tu chum piUtinn do"n 
a'd' bhroUleach : agus chuir e a làmh a rìs Eiphit, thoir an aire gu"n dean thu na h-ion- 
'n a bhroUIeach, agus thug e mach 4 gantais sin mle, a chuir mise ann ad làimh, 
'bhroUIeach i, agus, feuch, dh" iompaicheadh 'am fianuis Pharaoh: ach craaidhichidhmise 
i mara" chiiid eile d' a fheòU. ' a chridhe, agus cha leig e leis an t^sluagh 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad thu, agus imeachd. 

mur h-èisd iadri guth a" cheud chomharaidh, 22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so tha"n 
gu'n creid iad guih a' chomharaidh dheir- ; Tigheam ag ràdh, 'S e Israei mo mhac, mo 
eamiaich. | cheud-ghin. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an ! 23 Agus tha mi ag ràdh rint, Leig le m' 
ceudna an dà chomharadh siu, agus mur mhac imeachd, a chimi as gu'n dean e 
h-èisd iad ri d' ghuth, gu'n gabh thu cuid seirbMsdhomh,:agusmadIiiiiltastuIeigeadh 
a dh' nisge na h-aimhne, agus gu'n dòirt leis imeachd: feuch, marbhaidh mise do 
thu air an talamh thioram e : agus f àsaidh mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

an t-uisge a bheir thu as an amhainn, 'n a 24 Agus tharladh air an t-sUghe 's an 
f huU air an talamh thioram. i tigh-òsda, gu'n do choinnich an Tigheam e, 

10 Agus thubhairt Maois ris an Tigheam, agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

mo Thigheama, cha duine deas-chainn- ; 25 Ansinghabh Siporah clach gr^^wr, agus 
teach mi aon chuid roimhe so, no o'n àm 's thimchioU-ghearr i roimh-chroicionn a mic, 
an do labhair thusa ri d' sheirbhiseach : do agus thUg i aig a chosaibh e, agus thubhairt 
bhrìgh gu"m bheU mi mall ann an cainnt, i, Gu cLrmteach is fear-pòsda fuUeachdach 
agus mall ann an teangaidh. | dhomh-sa thu. 

11 Agus thubhairt an Tigheam ris, Cò a ' 26 Agus leig e uaith e: an sin thubhairt i, 
rinn beul an duine ? no cò a rinn am balbh, Is fear-pòsda fuUeachdach thu air son an 
no"m bodhar, no"n ti a chi, no"n daU ] Js^ach timchioU-ghearraidh. 

mise an Tigheam ? 27 Agus thubhairt an Tigheam ri h-Aaron, 

12 A nis uime sin imich, agusbithidh mise Imich'an cohmeamh Mhaois do"n fhàsach. 
le d" bheul, agus teagaisgidh mi dhuit ciod Agus dh'imich e, agus choinnich se e ann 
a their thu. an shabh Dhè, agus phòg se e. 

13 Agus thubhairt e, mo Thigheama, 2S Agus dh'innis Maois a dh' Aaron uUe 
cuir, guidheam ort, le làimh an ti a chuir- bhriathi-an an Tigheam', a chuir uaith e, 
eas tu. agus na comharan uUe a dh àithn e dha. 

14 Agus las corruich an Tigheam' 'an 29 Agus chaidh Maois agus Aaron, agus 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, Kach chruinnich iad seanairean chloion IsraeU 
e Aaron an Lebhitheach do bhràthair ì tha uile. 

fios agam gu"n labhair esan gu maith. Agus 30 Agus labhair Aaron na briathran uUe 
mar an ceudna, feuch, tha e "teachd a mach a labhair an Tigheam ri Maois, agus rinn e 
a"d" choioneamh : agus an uair a chi e thu, na comharan ann an seaUadh an t-sluaigh. 
bithidh e subhach "n a chridhe. : 31 Agus chreid an sluagh: agus an uair a 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus cuiridh chual' iad gu'n datahairc an Tigheam air 
tu focaU 'n a bheul : agus bithidh mise le cloinn IsraeU, agus gu 'm fac e an àmhghar, 
do bheul-sa agus le 'bheul-san, agus teag- an sia chrom iad an chm, agus rinn iad 
aisgidh mi dhuibh ciod a ni sibh. aoradh. 

16 Agus labhraidh esan air do shonsa ris \ CAIB. V. 

an t-sluagh: agus bithidh esan, bithidh i Tha Plmraoh a' diùltadh cead do ddoinn 
eadhon esan dhiùt 'au àite beoU, agus | Jsraeil dol gu fèill a chumail do'n Tigheam 
bithidh tusa dhasan 'an àite Dhè. i anyis an fhàsach. 6 Dh'àithn e obair ni bu 

17 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann do truime a dmr orra. 

làimh, leis an dean thu comharan. \ GUS 'n a dhèigh sm chaidli Maois agua 

IS Agus dh"imich Maois agus phiU e gu J\. Aaron a steach, agus thubhairt iad ri 
letro "athair-cèUe, agus thubhairt e ris, Pharaoh, Mar so tha"n Tighearn Dia Israeil 
Thèid mi nis, agus piUidh mi chum mo agi-ddh,Leigle m' shluagh imeachd,a chum ECSODUS, VI. as gii'n glèidh iad feiU dhomhsa 's an f hà- 
sach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an Tigh- 
earn, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a leigeadh 
leh-Israelimeacbd? Cha-naitline dhomhs' 
an Tighearn, agus mar an ceudna cha leig 
mi lc li-Israel imeaclid. 
* 3 Agais thubhairt iad, Dh'fhoillsich Dia 
nan Eabhruidheach e fein dhuirme : leig 
leinn, guidheamaid ort, dol astar thri 
làithean do'n f Iiàsacli, a clium as gu'n ìobar 
sinn do'n Tigliearn ar Dia, air eagal gu'm 
buail e sinn le plàigh,no leis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt rìgh na h-Eiphit riu, 
C'ar son a tha sibhse, a Slhaois agus Aaroin, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o'n oibribh? 
Rachaibh a chum bhur n-eallachan. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, tha 
sluagh na tìre a nis lìonmlior, agus tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'n an tàmh o'n eal- 
lachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là sin fèin 
do mhaighstiribh-oibre an t-sluaigh, agus 
d'an luchd-riaghlaidh, ag ràdh, 

7 Cha toir sibh connlach tuilleadh do'n 
t-sluagh a dlieanamh chlaeha-creadha mar 
i'oimhe so: rachadh iad agus cruinnicheadh 
iad connlach dlioibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadha a rinn iad roimhe: cha leig 
sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dìomli 
anach; uime sin tha iad ag èigheach, a£, 
ràdh, Rachamaid agus ìobramaid d'ar Dia. 

9 Cuirearanobairui's truimeair na daoine, 
chum as gu'n saoraich iad innte: agus na 
h-earbadh iad à briathraibh dìomhain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an 
t-sluaigh a mach, agus an luchd-riaghlaidh, 
agus labliair iad 'ris an t-sìuagh, ag ràdh^ 
]\iar so tha Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
dhuibh connlach. 

11 Ilachaibh, gabhaibh dhuibh fèin conn- 
lach far am feud sibh a faotainn: gidheadh 
cha leigcar sìos a bheag de'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadli an sluagh air feadh 
tìre na h-Eiphit uile, a chruinneachadh 
asbhuain 'an àite connlaich. 

13 AgTis chuirnamaighstirean-oibrethuige 
iad, ag ràdli, Coimhlionaibh bhur n-oibre 
cumta lathail, mar an uair a thugadh conn- 
lach dhuibh. 

14 Agais bhuaileadh luchd-riaglilaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaoh os an ceann, agus dli'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nach do choimhlion 
sibh bhur n-obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha, araon an dè agus an 
diugh, mar a rinn sibh roimhe? 

15 An sin thàinig luchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil ag-us ghlaodh iad ri Pharaoh, ag 
ràdh, C'ar son a bhuineas tu air an dòigh 
so ri d' shcirbhisich ? 

IG Chan-'eil connlach air a tabhairt do d' 
sheirbhisich,agus 'se'tlicir iad ruinu, Dean- 
• 6S aibh clacha-creadha : agus, feuch, tha do 
sheirbhisich air am bualadh; ach is ann aig 
do shluagh fèin a tha 'choh-e. 

17 Ach thubhairt esan, Tha ùhh. dìomhan- 
ach, tha sihh dìomhanach: uime sin their 
sibh, liachamaid agus ìobramaid do'u Tigh- 
earn. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
obair; oir cha toirear connlach dhuibh, agus 
bheir sibh uaibh làn àireamh nan clacha- 
creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil gu'm bu chruaidh an còs anns ati 
rohh iad, agus e air a ràdh riu, Cha lughd- 
aich sibh clad d'ur clachaibh-creadha, de'n 
obair dhligheach lathail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus Aaron, 
a sheas air an t-slighe, 'n uair a thàinig iad 
a mach o Pharaoh. 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n amhairc- 
eadh l)ia oirbh, agus gu'n tugadh e breth, 
do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile gràineil 
an làthair Pharaoh, agus an làthair a sheir- 
bhiseach, a' cur claidheimh 'n an làimh a 
chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, agus thubhairt e, A Thigheama, 
c'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-sluagh 
so? c'ar son a chuir thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh a 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n t- 
sluagh so ; agus cha do shaor thu idir do 
shluagh. CAIB. VI. Tha Dia ag ■àrachadh a rfheallaidh do Mhaoìs 
le 'aimn iKkobhah. 14 Ginealach Reubtin, 15 
Shimeoin, 16 agus Lebhi, o'n d' tìiàiniy Maois 
agus A aron. 

N sin thubhairt an Tigheam ri Maois, 
A nis chi thu ciod a ui mi ri Pharaoh: 
oir le làimli làidir leigidh e leo imeachd, 
agus le làimh làidir fuadaichidh e mach as 
a dlmthaich iad. 

2 Ag-us labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tigheam. 

3 AgTis dh'fhoillsich mi mi fèin do Abra- 
ham, do Isaac, agus do lacob, le ainm an 
Dè uile-chumhachdaich, ach le m'ainm le- 
hobah cha robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Agus mar an ccudna dhaingnich mi mo 
choimhcheangal riu, gu'n tugaiim dlioibh 
tìr Chanaain, tìr an cuairte, anns an robh 
iad 'n an coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich 
chloinn Israeil, a tha na h-Eiphitich a' 
cumail ann an daorsa : agus chuimhnich mi 
mo choimlicheangal. 

6 Uimo sin abair ri cloinn Israeil, Is mise 
an Tighearn, agus bheir mi sibh a mach o 
hhi fo eallachaibh nan Eiphitcach, agus 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg- 
laidh mi sibh le gàirdcau sìnt' a mach, agus 
le brcitheanasaibh mòra. ECSODUS, VII. 7 Agus gabhaiclh mi sibh dhomh fèin mar 
shluagh, agus bithidh mi dhuibh a m' Dhia: 
agus ìSithidh fios agaibh g-ur mise an Tigh- 
earn bluir Dia, a tha 'g'ur tabhairt-sa mach 
bhi fo eanacliaibh nan Eiphiteach. 

8 Agus bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
suidh an f hearainn a mhionnaich mi gu'n 
tugaiun e do Abraham, do Isaac, agiis do 
lacob; agiis bheir mi e dhuibhse mar oigh 
reachd : Is raise an Tighearn. 

9 AgTis labhair Maois niar sin ri cloinn 
Israeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spioraid, agus trìd chruaidh dhaorsa. 

10 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ròdh, 

11 Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
rìgh na h-Eiijhit, e a leigeadh do chloinu 
Israeil dol a mach as a dhùthaich. 

12 Agus labhair Maois an làthair an Tigh- 
eam', ag ràdh, Feuch, cha d' èisd clann 
Israeil rium ; cionnus ma tha dli'èisdeas 
Pharaoh riumsa, aig am hheil mo bhilean 
neo-thimcliioll-ghearrta ? 

13 Ag-us hibhair an Tighearn ri Maois, 
agTis ri h-Aaron,agus thug'e dhoibhàithne 
a chum cloinn Israeil, agiis a chum Plia- 
raoh rìgh na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt 
a mach à tìr na h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardan thighean an aith- 
richean : mic Reubein ceud-ghin Israeil ; 
Hanoch, agus Pallu, Hesron, agus Carmi : 
is iad siu teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin; Gemuel, agus 
lamin, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agus Saui mac Ban-chanaanaich : is iad sin 
teaghlaichean Shimeoin. 

16 Agus i>iad sin ainmean mhac Lebhi, a 
rèir au ginealach ; Gerson, agus Cohat, agns 
Merari: ag-us h'iad bliadhnachan beatha 
Lebhi ceud agus seachd bliadhna deug 'ar 
fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a rèir 
an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Amram, agus Id- 
shar, agus Hebron, agus Udsiel : agus Viacl 
bliadhnachan beatha Chohait ceud agus tri 
bliadhna deug 'ar f hichead. 

19 Agus mic Mherari; Mahali agus Musi: 
is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an 
gineaìach. 

20 Agus ghabh Amram lochebed piuthar- 
'athar dha fèin 'n a mnaoi; agus rug i dlia 
Aaron agus Maois : agus Uiad bliadhnach- 
an beatha Amraim ceud agus seachd bliadh- 
na deug 'ar f hichead. 

21 Agusmic Idshair; Corah, agus Nepheg, 
agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil; Misael, agus Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dlia fèin 'n a 
mnaoi; agus rug i dha Nadab agus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 

24 Agiis mic Chorah; Asir, agus Elcanah, 

59 agTis Abiasaph: is iad sin teaghlaichean nan 
Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin aon 
de nigheanaibh Phutiel dha fèin 'n a mnaoi; 
agus rug i dha Phinehas : is iad sin ceann- 
ardan aithrichean nan Lebhitheach, a rèir 
an teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearn, Thug- 
aibh a mach clanu Israeil à tìr na h-Eiphit, 
a rèir an slògh. 

27 Is iad so iadsan a labhair ri Pharaoh, 
rìgh na h-Eiphit, a chum clann Israeil a 
thoirt a mach as an Eiphit : is iad so am 
Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh 's an là air an do labhair 
an Tighearn ri Maois ann an tìr na h- 
Eiphit, 

29 Gu'n do labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, Is mise an Tighearn : labhair thusa 
ri Pharaoh rìgh na h-Eiphit gach ni a their 
mi riut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair an 
Tighearna, Feuch, tha mise neo-thim- 
chioll-ghearrta a'm' bhilibh, agus cionnus a 
dli'èisdeas Pharaoh rium ? 

CAIB. VII. 

1 Chuireadh Maois a dh'ionnsuidh Pharaoh. 
10 Rinneadli dat Aaroin 'ra a nathair. 13 
Chruaidìiidieadh cridhe Pharaoh. 20 Uisge 
na li-aimhne air a thionndadh gu fuil. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Feuch, rinn nii thu a'd' dhia do 
Pharaoh : agus bithidh do bhràthair Aaron 
'n a f hàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni & dli'àithneas 
mise dhuit: agus labhraidli Aaron do 
bhràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn 
Israeil a mach as a thìr. 

3 Agus cruaidhichidh mise cridhe Pharaoh, 
agus ni mi mo chomharan agus m'iongant- 
asan lìonmhor ann an tìr na h-Eiphit. 

4 Ach cha-nèisd Pharaoh ribh,agus leag- 
aidh mise mo làmh air an Eiphit, agus 
bhcir mi mach m'arniailtean, agus mo 
shluagh clann Israeil, à tìr na h-Eiphit, le 
breitheanasaibh mòra. 

6 Agus bithidli fios aig iia h-Eiphitich gur 
mise an Tighearn,'n uair a shineas mi mach 
mo làmh air an Eiphit, agTis a bheir mi 
mach clann Israeil o hhi 'n am measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar a 
dh'àithn an Tigheam dlioibh, mar sin rinn 
iad. 

7 Agus hha Maois ceithir fichead bliadhna 
dh'aois, agus Aaron ceithir ficliead agus 
tri bliadhna dh'aois, an uair a labhair iad ri 
Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tighearn ri Maois, agus 
ri h-Aaron, ag ràdh, 

9 'N uair a labhras Pliaraoh ribh, ag ràdli, 
Nochdaibh iongantas air blmr son fèin ; an 
sin their thu ri h-Aaron, Gabh do shlat, ECSODUS, VIII. agus tilg sìos i an làthair Pharaoh, agus 
f àsaidh i 'u a nathair. 

10 Agus chaidh Maois agns Aaron a steach 
a dli'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn iad mar 
sin, mav a dli'àithn an Tighearn : agus tliilg 
Aaron sìos a shlat an làthair Pharaoh, agus 
an làtliair a sheirbliiseach, agus rinneadli i 
'n a nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an ceucbia 
air na daoine glice, agus air an luchd- 
fiosaclid : agus rinn mar an ceucbia 
druidhean na h-Eipliit mar sin le'n druidh- 
eachdaibh : 

12 Oir thilg iad sios gach duine a shlat, 
agus rinneadh iad 'n an nathraichibli : ach 
shluig slat Aaroin suas an slatausa. 

13 Agus chruaidhicheadli cridhe Pharaoli, 
air chor as nach d'èisd e riu ; mar a thubh- 
airt an Tighearn. 

14 Agus tlmbhairt an Tighearn ri Maois, 
Chruaidliicheadh cricDie Pharaoh,thae'diìll- 
tadh leigeadli leis an t-sluagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoh 's a' 
mliaduinn, feucli, tlia e' dol a mach a dh'- 
ionnsuidh an uisge, agus seasaidli tu 'm a 
choinneamh air bruaicli na h-aimhne ; agus 
an t-slat a thionndaidheadh gu bhi "n a 
nathair, gabhaidh tu a'd' làimli. 

16 Agus their tliu ris, Chuir an Tigheam 
Dia nan Eabhruidheach misea'd'ionnsuidh, 
ag ràdh, Leig le m'shluagh inieachd, a chum 
as g-u'n dean iad seirbhis dhomhsa 's an 
fhàsach: agus, feuch, gus a so cha b' àill 
leat èisdeaclid. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Ann 
an so aithnicliidh tu gur mise an Tighearn: 
feuch, buailidli mi leis an t-slait a tha 'm' 
làimli,na h-uisgeachan a iAa'san amhainn, 
agus tionndaidhear iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a tha 's an 
amhainn bàs, agnis lobhaidh an amhainn; 
agus bithidh gràin air na h-Eiphitich uisge 
òl as an amhainn. 

19 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat ag"us sìn 
a mach do làmli air uisgeachaibh na h- 
Eij)hit, air an aimhnichibh, air an sruthaibh, 
agus air an lochaibh, agus air uile chomh- 
chruinneachadh an uisgeachan, chum as 
gn'm f às iad 'n am fuil : agus bithidh fuil air 
feaclh tìre na h-Eiphit uile, araon ann an 
soithichibh fiodha, agus ann an soithicìùbh 
cloiche. 

20 Agns rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a rèir mar a dh'àithn an Tigheani, agus amhainn: agus bha'n fhuil ann an tìr na 
h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidheau na h-Eiphit mar 
sin le'n druidheachdaibh : ag-us chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd 
e riu, mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e d'a 
thigh ; agus cha do shocraich e a chridhe 
air so cuideachd. 

24 Agus chladhaich na h-Eiphitich uile 
timchioU na h-aimhne air son uisge r'a òl: 
oir cha b'urrainn iad òl a dh'uisge na h- 
aimhne. 

25 Agus choimhlionadh seachd làithean 
an dèigh do'n Tighearn an amhainn a 
bhualadh. 

CAIB. VIII. 

2 Losgainn air an cur do'n Eiphit. \& An 
duslach a\ fàs 'n a mhialaibh. 20 S'i/ao'.k 
chuileag air feadh ua tue. 32 Chruaidhich 
Pharaoh a chridhe. 

AGUS thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidli Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha 'u Tighearn ag ràdh, 
Leig le m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu 'jz leigeadh air 
falbh, feuch, buailidh mi do chrìochan uile 
le losgannaibh : 

3 Agus brìichdaidh an amhainn a mach 
losgainn, agus thèid iad suas, agus thig iad 
a steach do d' thigh, agus clo d' sheòmar- 
leapach, agus air uachdar do leapach, agus 
do tliigh do sheirbhiseach, agus air do 
shluagh, agus do d' àmhuinnibh, agus do d' 
amaraibh-fuinidh. 

4 Agus thèid na losgainn suas ort fèin,agus 
air do shluagh, agus air do sheirbhisich 
uile. 

5 Agus thubhairt an Tigheara ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do làmh le 
d' shlait os ceann nan ainihnicliean, os ceann 
nan allt, agus os ceann nan loclian; agus 
thoir air na losgannaibh dol suas air talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aaron a mach a làmh os 
ceann uisgeachan na h-Eiphit; agus chaiclh 
na losgaiun suas, agus chòmhdaich iad 
talamh na h-Eiphit. 

7 Agus rinn na druidhean mar sin le 'n 
druidheachdaibh, agus tliug iad suas los- 
gainn air talamh na li-Eiphit. 

8 An sin ghairni Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, a"us tluibhairt e, Guidhibh air thog e suas an t-slat, agus bhuail e na h- 1 an Tighearn gu'n toir e air falbh na losgainn 
uisgeaclian a bha 's an amhainn, ann an ' uam tein, agiis o m' shluagh; agiis leigidh 
sealladh Pharaoh, agns ann an sealladli a ! mise leis an t-sluagh imeachd, a cluun as 
sheirbhiseach : agais thionndaidheadh na gii'n ìobair iad do n Tighearn. 
h-uisgeachan uile a bha 's an amhainn, gu 9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, Dean 

uaill tharum: c'uin a ghuidheas mi air do 
shon, agus air son do shoii-bhiseach, agus fuil. 
21 Agus fhuair an t-iasg a hha 's an amhainn bàs : asus lobh an amhainn, agus air son do shluaigh, gu'n cuirear as do na 

isge òl as an 1 losgannaibh uait fèin, agus o d' thiglrbh; cha b' urrainn na li-Eiphitich uisj 
60 4» ECSODUS, IX. air chor agus gu'm fan iad a mhàiu 's an 
amhaiun? 

10 Agus tlnibhairt esan, Am màireach. 
Agus thubhairt e, Bitheadh e a rèir d'f hocail ; 
a chum as gu in bi fios agad nach "eil ueach 
ann cosmhuil ris an Tighearn ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn uait fèin, 
agus o d' thighibh, agus o d' shcirbhisicli, 
agu.s o d' shluagh; a mhàin 's an amhainu 
inairidh iad. 

± 2 Agus chaidli Maois agnis Aaron a mach 
o Pharaoh ; agus dli èigh Maois ris an Tigh- 
eam a thaobh nan losgann, a thug e 'n 
aghaidh Pharaoh. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois: agus bhàsaich na losgainu as na 
tighibh, as na bailtibh, agus as na mach- 
raichibh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 'n an 
dìmaibh iad; agus lobh an tìr. 

15 Ach au uair a chunnaic Pharaoh gu'n 
robh fois ann, chruaidhich e a chridhe, agus 
cha d'èisd e riu, mar a thubhairt an Tigh- 
earn. 

16 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do slilat, agnis 
buail duslach na talmhainn, a chum gu'm 
fàs e 'n a mliialaibh air feadh tìre na h- 
Eiphit uile. 

17 Agus rinn iad mar sin; oir shìn Aaron 
a niach a làmh le 'shlait, agus bhuail e 
duslach na talnihainn, agus rinneadli e 'n a 
mhialaibh air duine agus air ainmhidh: 
rinneadh ui!e dhuslach na talmhainn 'n a 
mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar sin le'n 
druidlieaclidaibh a thoirt a mach mhial, ach 
cha b'un-ainn iad: agus bha mialan air duine 
agus air ainmhidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri Pha- 
raoh, '/S'e meur Dhè a th'ann: agus chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e 
riu; mar a thubhairt an Tighearn. 

21) Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch 's a' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pharaoh,(feuch, tha e'teachd 
a mach a dh'ionnsuidh an uisge) agus abair 
ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig le 
m' shluagh imeachd, a chum as gu'n dean 
iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh imeachd, 
feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag ort fèin, 
agus air do sheirbhisich^agTis air do shluagh, 
agus ann ad thighibh: agiis lìonar tighcan 
uan Eiphiteach leis an sgaoth chuileag, agus 
mar an ceudna an talamh air am hheil 
iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin 
fèin feai-ann Ghosein, anns am bheil mo 
shluagh a chòmhnuidh, air chor as nach bi 
cuileagan sam bith an sin; a chum as gn'm 
bi fios agad gur mise aa Tighearn 'am 
meadhon na taimhainn. 

23 Ag-us cuiridh mi dealachadh eadar mo 

61 shluaghsa agus do shluaghsa: air an là 
màireach bitliidh an comharadh so. 

24 Agus rinn an Tighearn mar sin: agus 
thàinig sgaoth anabarrach chuileag do tìiigh 
Pharaoh, agus do thigliibh a shcirbhiseacli, 
agus do thìr na h-Eiijhit uile: thruailleadh 
an talamh a thaobh nan cuileag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e, Rachaibh, 
ìobraibh d'ur Dia 's an tìr. 

26 Agus thubliairt Maois, Cha n-'eil e 
iomchuidh sinn a dheauamh mar sin; oir 
ìobraidh sinn gràineilcachd nan Eiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomhair an sùl, agus nach clach iad sinn? 

27 Thèid sinn astar thri làithean do'n 
fliàsach, agus ìobraidh sinn do'u Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinu. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh mi 
dhuibh imeachd, a chum as gu'n ìobair sibh 
do'n Tighearn bhvu' Dia 's au f hàsach ; ach 
na raehaibh ro fhad air astar: guidhibh air 
mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
mise macli uait, agus guidhidh mi air an 
Tighearn gu'm falbh na cuileagan o Pha- 
raoh, o 'sheirbhisich, agus o 'sliluagh, am 
màireach: ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadh,ann an diùltadh leigeadh 
do'n t-sluagh dol a dh'ìobradh do'n Tigh- 
earn. 

30 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearn. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois; agiis chuir e air falbhna cuileagan 

Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shluagh: 
cha d' f lian a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe 
air an àm so mar an ceudna, agus cha do 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

1 Plàigh mhòr uir an sprèidh. _ 8 JSfeasguid 
ghràineil air duine apits air aivmkidh. 22 
Cladi-mheallain mhillleach 's an tir. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Falbha steachadh'ionnsuidh Pharaoh, 
agus innis da, Mar so tha'n Tighearn Dia 
j nan Eabhruidheach ag ràdli, Leig le m' 
I shluagh imeachd, a chum as gu'n dean iad 
' seirbhis dhomh: 
2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo imeachd, 
agus gu'n cum tliu iad fathast, 
I 3 Feuch, bithidh làmh an Tighcarn'air do 
sprèidh a tlM 's a' mhachair, air na h-eich, 
air na h-asail, air na càmhail, air a' chrodh, 
agus air na caoraich : hithidh plàigh ro 
mhòr ann. 

t 4 Agus cuiridh an Tighcarn dealachadh 
eadar sprèidh Isracil, agus sprèidh na h- 
Eiphit : agus cha-n f haigh a bheag bàs a 

I dh'aon ni as le cloinn Israeil. 
5 Ah-us shuidhich an Tighcarn àm, ag ECSODUS, IX. Hldh, Am màireach ni an Tighearn an ni so 
's an tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn an ni sin air an 
là màireach, agus fhuair sprèidh na h- 
Eiphit uile bàs: ach de spreidh chloinn 
Israeil cha d f huair a h-aon bàs. 

7 Agus cliuir Pharaoli teachdaire uaitli, 
agus, feuch, clia robh eadhon a h-aon 
de sprèidli nau Israeleach marbli. Agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus cha 
do leig e an sluagli air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tigliearn ri Maois, 
agus ri li-Aaron, Gabliaibli dhuibh fèin làn 
bhur glac de hiaitli an teallaicli, agus 
cratliadh Maois i ri nèamh aun an sealladli 
Pliaraoh. 

9 Agus bithidli i 'n a duslach mìn air 
feadli tìre na li-Eiphit uile, agus bitliidh i 
'n a neasgaid a' briseadli a macli 'n a 
bolgaibh air duine, agus air ainmhidli, air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabli iad luatli an teallaich, agus 
sheas iad au làthair Pharaoh, agus chrath 
Maois i ri nèamh: agus rinneadh i 'n a 
neasgaid a' briseadh a mach 'n a bolgaibh 
air duiue, agus air ainmhidh. 

11 Agus cha b'urrainn na druidhean 
seasamh an làthair Mhaois air son nan 
neasgaid ; oir bha an neasgaid air na 
druidhibh, agus air na h-Eiphitich uile. 

12 Agus chruaidhich an Tighearn cridhe 
Pharaoh, agus cha d'èisd e riu; mar a 
labhair an Tighearn ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch 's a' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pharaoh, agais abair ris, Mar 
so tha'n Tighearu Dia nan Eabhruidlieach 
ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a 
clmm as gu 'n dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbhisich, agus airdo shluagh; a chum 
as gu"m bi fios agad nach 'eiV neach ann 
cosmhuil riumsa 's an talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, 
agus buailidh mi thu fèin agus do shluagh 
le plàigh ; agus gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Ag-us gu deimhin air son so thog mi 
suas thu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agnis gu'm biodh m'ainm 
iomraideach 's an domlian uile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrdachadh 
fèin an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd ì 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir 
mise air cloich-mheallain ro mhòir frasadh 
a nuas, nach robh a samhuil 's an Eiphit, 
o"n là 's an do leagadli a bunachur eadhon 
gus a nis. 

19 Uime sin a nis cuir fios uait, agus 
cruinnich do sprèidli, agus gach ni a tha 
agad 's a' mhachair ; oir air gach duine 
agus aimnhidh a gheibhear 's a' mhachair, 
agus nach cruinnicliear dhachaidli, thig a 

62 chlach-mheallain a nuas, agus gheibh iad 
bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh fhocal an 
Tighearna 'measg sheirbhiseach Pharaoh, 
thug e air a sheirbhisich agus air a sprèidh 
teicheadh do na tighibh. 

21 Ag-us esan nach do ghabh suim de 
fhocal an Tighearna, dh'fliàg e a sheirbh- 
isich agus a sprèidh 's a' mliachair. 

22 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Sln a mach do làmh gu nèamh, chum aa 
gu'm bi clach-mheallain ann an tìr na Ii- 
Eiphit uile, air duine, agus air ainmhidh, 
agus air uile luibh na macharach ann an tìr 
na h-Eiphit. 

23 Agus shln Maois a mach a shlat gu 
nèamh ; agus rinn an Tigheam tairneanach 
agus clach-mheallain, agus ruith tein-athair 
air uachdar na talmhainn ; agus f hras an 
Tighearn clach-mheallain air tìr na h- 
Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus 
teine measgta leis a' chloich-mheallain, ro 
mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìre na h-Eiphit uile gach ni a hÌM 's 
a' mhachair, araon duine agus ainmhidh: 
agus bhuail a' chlach-mheallain uileluibhean 
na macharach, agus bhris i uile chraobhan 
na macharach. 

26 A mhàin ann an tìr Gliosein, far an 
robh clann Israeil, cha robh clach-mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e air Maois agus air Aaron, 
agus thubhairt e riu Plieacaich mi an uair 
so : tlia 'n Tighearn ceart, agus mise agus 
nio shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn (oir is leòr 
e) nach bi tairneauach anabarrach agns 
clach-mheallain ann nìs mò; agus leigidh 
mise leibh falbh, agTis cha-n f han sibh ni's 
faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co luath 's 
a thèid mise mach as a' bhaile, sìnidh mi 
mo làmhan a mach a chum an Tighearna: 
agus sgniridh an tairneanach, agus cha bhi 
a' chlach-mheallain ann ni's mò ; chum as 
gu'm bi fios agad gur leis an Tighearn an 
talanih. 

30 Ach air do shonsa, agus air son do 
sheirbhiseach, tha fhios agam nach bi 
eagal oirbh fathast roimh an Tighearn Dia. 

31 Agus bhuaileadli an lìon ag-us an t- 
eòrna ; oir hha 'n t-eòma fo dhèis, agus an 
lìon fo ros. 

32 Ach cha dobhuaileadh an craithneachd 
agus an seagal ; oir cha robh iad air f às suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile, agus shìn e mach a làmhan chum 
an Tighearna; agus sguir an tairncanach 
agus a' chlach-mheallain, agus cha do 
dliòirteadli an t-uisge air an talamh. ECSODUS, X 34 Ag-us an uair a cLunnaic Pharaoh gu'n 
do sgun- an t-uisge,agus a' chlach-mheallain, 
agus an tairneanach, pheaeaicli e fathast 
mar an ceudna, agxis chruaidhich e a 
chridlie, e fèin ag-us a sheirbhisich. 

35 AgTis chruaidhicheadh cridlie Pharaoh, 
agus clui do leig e clann Israeil air falbh, 
mar a labhair an Tighearn le Maois. 

CAIB. X. 

12 Plàigh nan locust, 21 agus an tiugh dhorcha- 
dais. 27 Chruaidhidieadh cridhe Pharaoh. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Iniich a steach gu Pharaoh ; oir 
chruaidhich mi a chridhe, agus cridhe a 
sheirbhiscach, a chum gu nochdainn iad 
sin mo chomharan 'n a làthair : 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an cluasaibh 
do mhic, agus mliac do mhic, na nithean a 
dli'oibrich mi 's an Eipliit, agus mo chomh- 
aran a rinn mi 'n am measg ; agus gu'm bi 
fios agaibh gur mise an Tighearn. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach 
gu Pharaoh, agus tliubhairt iad ris, Mar so 
tha'n Tighearn Dia nan Eabhruidlieach 
ag ràdh, Cia fhada dhiùltas tu thu fèin 
ìsleachadh a'ni' làtliaii'-sa ? Leig le m' 
shluagh imeachd, agus gu'n dean iad 
seirbhis dhomh : 

4 Ach ma dliiùltas tu leigeadh le m' 
shluagh imeachd, feuch, bheir mise am 
màireacli na locuist a steach do d' chrìoch- 
aibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na tal- 
mhaiim, air chor as nach urrainn neach an 
talamh fhaicinn: agus ithidh iad fuigheal 
an ni sin a thèid as, a dli'fhanas agaibh o'n 
chloich-mheallain, agus ithidli iad gach 
craobh a tha 'fàs dhmbh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do thighean, agus 
tighean do sheirbhiseach uile, agus tighean 
nan Eiphiteacli uile ; ni nach faca aon chuid 
d'aithrichean no aitliricliean d'aithrichean, 
o'n là a bha iad air an talamh gus an là'u 
diugh. Agus pliill se e fèin, agus chaidh e 
mach o Pharaoh. 

7 Agus thubliairt seirbhisich Pharaoh ris, 
Cia fhada bhios an duine so 'n a ribe 
dhuinue ì Leig leis na daoine falbli, clnim 
gu'n dean iad seirbliis do'n Tighearn an 
Dia : nach 'eil f hios agad fathast gu bheil 
an Eiphit air a milleadh ? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron a rìs 
gTj Pharaoh : agnis thubliairt e riu Rachaibh, 
deanaibh seirbhis do'n Tighearn bhur Dia : 
ach cò iad a tlièid ? 

9 Agus tliubhairt Maois, Le'r n-òigridh 
agus le'r daoinibh aosmhor ihèid sinne ; 
le'r mic agnis le'r nigheanaibli, le'r treudaibh 
agus le'r buar thèid sinn ; oir is tigin duinn 
fèill a chumail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an Tigh- 
earn mar siu maille ribh, mar a leigeas 

63 mise leibh fèin agus le'rcloinn bhi'gimeaclid: 
amhaircibh, oir tha olc i-oimhibh. 

11 Ni h-ann mar sin: imichibh a nis, 
sibhse a tha 'n 'ur daoinibh, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a 
dh'iarr sibh: Agus dh'fhuadaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoh. 

12 Agus thubhairt an Tigheai-n ri Maois, 
Sìn a mach do làrah thar tìr na h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as gu'n tig iad 
suas air tìr na h-Eiphit, agus gu'n ith iad 
uile luibh na talmhainn, eadHion gach ni a 
dh'fhàg a' chlach-mheallain. 

13 Agus shìn Maois a macli a shlat thar 
tìr na h-Eiphit, agus thug an Tighearn 
gaoth an ear air an tìr rè an là sin uile, 
agus rè na h-oidhche uile: agus 's a' 
mhaduinn thug a' ghaoth an ear a steach 
na locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr 
na h-Eiphit uile, agus dh'fhan iad ann 
an crìochaibh na h-Eiphit uile, gu ro 
dhiubhalach; rompa cha robh riamh an 
leithid de locuist, agus 'n an dèigh cha 
bhi an leithid : 

16 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainn uile, air chor as gu'n do dhorchaich- 
eadh an talamh ; agus dh'ith iad uile 
luibhean na talmhainn, agus uile mheas 
nan craobh, a dh'fhàg a' chlach-mheallain : 
agus cha d'fhàgadh ni sam bith glas 's na 
craobhan, no ann an luibhean na macharach 
ann an tìr na h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh airMaois agus 
air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
Pheacaich mi an aghvidh an Tighearna 
bhur Dè, agus 'n ur n-aghaidh-sa. 

17 A nis uime sin maith, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidliibh air an Tighearn bhur Dia gu'n 
toir e air falbh uam a mliàin am bàs so. 

18 AgTis chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh an TighearH gaoth 
an iar ro làidir, a thug air falbh na locuist, 
agus a thilg iad 's a' nihuir ruaidh : cha 
d'fhan aon locust ann an crìochaibh na h- 
Eiphit uile. 

20 Ach chruaidliich an Tighearn cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israeil. 

21 Agus thu-bhairt an Tighearn ri Maois, 
Sin a mach do lànih gu nèamh, agus bithidh 
dorchadas air feadh tìrena h-Eiphit, eadlion 
dorchadas a dh'f heudar a laimhseachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh gu 
nèamh : agus bha tiugh dhorchadas aun an 
tìr na h-Eiphit uile rè thri làithean. 

23 Cha-n f haca h-aon diubh a chèile, ni mò 
a dh'èirich ueach o 'àite rè thri làithean : 
ach bha aig cloinn Isracil uile solus 'n an 
àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, agus 
thubhairt e, Rachaibhse, deanaibh seirbhis ECSODUS, XI, XI 1. do'n Tighearti ; -a mhìiin fanadh bhur 
treudan agus bhur buar: rachadh bhur 
clann blieag mar an ceudna maille ribh. 

25 Agus tliubliairt Maois, Feumaidh tu 
mar an ceudna iobairtean a thoirt diunn, 
agus tabliartais-loisgte, chum as gu'u ìobair 
sinn do'n Tigliearn ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna tlièid ar sprèidli 
maille ruiun ; cha-n f hàgar ionga 'n ar 
dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu 
seirbhis a dlieanarah do 'n Tigheam ar Dia ; 
agus clia-n 'eil fhios againn cia leis a ni 
sinu soirbhis do'n Tighearn, gus an tig 
sinn an sin. 

27 Ach cliruaidhich an Tighcarn cridhe 
Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus thubhairt Fharaoh ris, Imich a 
mach uam ; thoir an aire dhuit fèin, na faic 
m'aghaidh ni's mò ; oir 's an là sin auns am 
faic tliu m'aghaidh, gheibli thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labliair thu gu 
maith ; cha-n f haic mi d'aglaaidh ni's mò. 

CAIB. XI. 

llarrlus Dhè dona ÌL-Israelich gìHn gabhadh iad 
seudaa òir agus airgid d'n coimheaì-.snaich. 
4 Tha JMaois a' tijirt Jìos do Pìiaraoh gvHm 
faigheadh gach ceud-gliin 's an EipìiU hàs. 

AGUS tliubhairt an Tighearn ri Maois, 
Bheir mi aon phlàigh fathast air 
Pharaoh, agus air an Eiphit ; an dèigh sin 
leigidh e leibh imeaclid, as a so : an uair a 
leigeas e leibh imeachd, gu cinnteach fua- 
daichibh e mach as a so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an t- 
sluaigh, agus iarradh gach duine o 'choimb- 
earsnacli, agus gach bean o 'ban-clioimh- 
earsnaich, seudau airgid, agus seudan òir. 

3 Agus thug an Tigliearn deadh-ghean do'n 
t-sluagh ann an stiiUbh nan Eiphiteach: 
Mar an ceudna, hha 'n duine Maois ro mliòr 
ann an tìr na h-Eiphit, ann an sìiilibh 
sheirbhiseach Pharaoli, agus ann an sùilibh 
an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu niheadhon-oidhclie 
thèid mi mach do mheadhon na h-Eix)liit. 

5 Agus glieibli gach ceud-gliin ann an tìr 
na h-Eiphit bàs, o cheud-ghin Pharaoli, a 
tha 'n a shuidhe air a rìgh-chaithir, 
eadhon gu ceud-ghin na ban-tràille a tha 
air cùl a' mhuilinn, agus uile cheud-ghin 
nan ainmhidliean. 

6 Agus bitliidh èigheach mhòr ann an tìr 
na h-Eiphit uile, nach robh riamh a lcitliid 
ann,ni mò bhitheas a leithid ann tuilloadh. 

7 Acli an aghaidli aoin de chloinn Israeil 
cha charuich madadli a theanga, aon chuid 
an aghaidli duine no ainmliidh; chum as 
gu'ra bi fios agaibh cionnus a chuireas an 
Tighearn dcalachadh eadar na h-Eiphitich 
aj_v-S Israel. 

8 Agus tliig iad sin do sheirbhisich uile 
BÌos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh siad 
jad fèin domh, ag ràdh, Imich a mach, agus 

64 au sluagh uile a tha 'g ad leantuinn; agua 
an dèigh sin thèid mi mach: agus chaidh e 
macli o Pharaoh ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighcarn ri Maois, 
Cha-n èisd Pharaoh ribli, a chum as gu 
meudaichear m'iougantais ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na h-iou- 
gantais sin uile 'am fianuis Pharaoh: agus 
chruaidhich an Tighearn cridhe Pharaoh, 
agus cha do leig e le cloinn Israeil imeachd 
as a dliiithaich. 

CAIB. XIL 

3A\chàisgair a h-àitlineadh. 29 Oach ceud- 
ghin ann an tlr na h-Eiphit air a mharbhadh. 
31 iVa h-Israelich air am Jògradh as an iìr, 
43 Ordugìi na càisge. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aaron ann an tìr na h-Eiphit, ag 

ràdh, 

2 Bithidhammìos so dhuibh 'n a thoiseach 
nam mìos: hithidh e dhuibh 'n a cheud 
mhìos na bliadhna. 

3 Labhraibli-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deicheamh là de'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an aithrichean, uan 
air son tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro bheag air 
son uain, an sin gabhaidh esan agus a 
choimhearsnach a's faigse d'a thigh e, a rèir 
àireimh nan anaman ; gach duine, a rèir 
'itheannaich, àirmhear leibh air son an 
uain. 

5 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, fìrionn, 
bhadhna dli'aois: as na caoraich no as na 
gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu ruig an 
ceatliramh là deug de'n uihìos so: agiis 
marbliaidh comh-chruinneachadh iomlan 
chloinn Israeil e 's an fheasgar. 

7 Agus gabhaidh iad de'n fhuil, agus 
cuiridli iad i air an dà ursainn, agus air 
àrd-dorus iian tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus itliidh iad an f heoil 's an oidhche 
sin fèin ròiste le teine, agus aran neo- 
glioirtichte ; maille ri luibhihh searblia 
itliibh iad e. 

9 Na h-itliibh a bheag dheth amh, no idir 
air a bhruicheadh ann an uisge, ach ròiste 
le teine: a cheann maiUe r'a chosaibh, agus 
maiUe r'a ghrealaich. 

10 Agus cha-n fhàg sibha hheag dh' e gu 
maduinn: agus na dh'fhàgar dh' e gu 
maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 AgTis mar so ithidli sibh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, blrar brògan air bhur 
cosaibh, agus bhvir lorg 'n 'ur làimh: agus 
ithidli sibh e le cabhaig; is i càisg an Tigh- 
earn' a tli'ann. 

12 Oir thèid mise troimh tliìr na h-Eiphit 
air an oidliche so, agus buailidh mi gach 
ceud-gliin ann an tìr na h-Eiphit, araon duino 
agus ainmhidh: agus an aghaidh dhèe naE ECSODUS, XII. Eiiìhiteach uile cuiridh mi breitheanas 'an 
gnìomh; is mise an Tighearn. 

13 AgTis bithidh an fhuil dhuibh mar 
chomharadh air na tighibh anns am bheil 
sibh : agus an uair a chi mise an f huil, thèid 
mi thairis oirbh, agus cha bhi a' phlàigh 
oirbh a chum bhur miUeadh 'n uair a 
bhuaileas mi tìr na h-Eiphit. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar 
chuimhneachan ; agus gleidhidh sibh e 'n a 
là-fèille do'n Tigheam air feadh bhur 
ginealaoh; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh 
sibh e. 

15 Seachd làithean ithidh sibh aran neo- 
glioirtichte ; air a' cheud là fèin cuiridh sibh 
taois ghoirt a mach as bhur tighibh; oir 
gach neach a dli'itheas aran goirticlite, o'n 
cheud là gus an t-seachdamh là, gearrar an 
t-anam sin as o Israel. 

16 Agus air a' cheud là hithidh agaibh 
comh-ghairm naomh, agus air an t-seach- 
damh là bithidh agaibh comh-ghairm 
naomh : obair sam bith cha deanar orra, 
saor na dh'ithear leis gach neach; sin a 
mhàiu nithear leibh. 

17 Agus cumaidli sibhyei7Z aw arain neo- 
glioirtichte; oir air an là sin fèin thug mise 
mach bhur slòigh à tìr na h-Eiphit; uime 
sin coimhididh sibh an là so 'n ur ginealach- 
àibli, le h-ordugh sìorruidh. 

18 'Sa' clieud mhìos, air a' cheathramh là 
deug de'n mhìos 's an f heasgar, ithidJi sibh 
aran neo-ghoirtichte, gu ruig an ceud ]à 
'ar f hichead de'n mhìos 's an f heasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha-n fhaighear 
taois ghoirt 'n ur tighibh; oir ge b'e neach 
a dhitlieas aran goirtichte, gearrar an 
t-anam sin fèin as o choimhthional Israeil, 
co dliiubh is coigreach e, noneach a inagadh 
's an tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha-n ith sibh: 'n 
ur n-àitibh-còmhnuidhuile ithidh sibh aran 
neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil uile, agus thubhairt e riu, Tairngibh 
a mach,agus gabhaibh dhuibli fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a' 
chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, agus 
tumaidh sibh e 's an f huil a tha 's an t-soith- 
each, agus beanaidh sibh do'n àrd-dorus, 
Agus do'n dà ursaiim, leis an fhuil a tha 's 
ant-soitheach: aguschatèid ah-aon agaibha 
machairdorusathighe gu ruig a' mhaduinn. 

23 Agus thèid an Tighearn thairis a bhual- 
idh nan Eiphiteach; agus an uair a chi e 'n 
fhuil air an àrd-dorus, agus air an dà 
ursainn, thèid an Tighearn thairis air an 
dorus, agus cha leig e leis a' mhiUteir 
teachd a steach d'ur tighibh gu'r bualadh. 

24 AgTis gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ur mic, gu 
eìorruidh. 

25 AgTis tarlaidh, 'n uair a thèid sibh a 

65 steach do'n f hearann a bheir an Tigheam 
dhuibh, a rèir niar a gheall e, gu'n gleidh 
sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'n uair a their bhur 
clann ribh, Ciod a's ciall duibh leis an t- 
seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge an 
Tighearn', a chaidh thairis air tighibh 
chloinn Israeil 's an Eiphit, 'n uair a bhuail 
e na h-Eiphitich, agus a shaor e ar tighean- 
ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'f halbh clann Israeil, agus rinn 
iad marso; mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois agus do Aaron, mar sin rinn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidhche sin fèin 
bhuail an Tighearn gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-Eiphit o cheud-ghin Pharaoh a 
shuidh air a rìgh-chaithir, gu ceud-ghin a' 
chiomaich 2ibha ann an slochd a' pliriosain; 
agus gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh 's an oidhche, 
e fèin agus a sheirbhisich uile, agus na h- 
Eiphitich uile ; agus bha èigheach mhòr 's 
an Eiphit; oir cha rdbh tigh anns nach robh 
neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron 's an oidhche, agus thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach à meadhon mo 
shluaigh, araon sibhse agus clann Israeil : 
agus rachaibh, deanaibh seirbhis do'n 
Tighearn, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibli leibh mar an ceudna bhur 
treudan, agus bhur buar, mar a thubhairt 
sibh, agus imichibh: agus beannaichibh 
mise mar an ceudna. 

33 Agus thugna h-Eiphitich dian-sparradh 
do'n t-sluagh, a chum gu'n cuireadh iad le 
cabhaig a mach as an tìr iad ; oir thubhairt 
iad, Is daoine marbh sinn gu lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois mun 
do glioirticheadh i, an amaran-fuinidli 
ceangailte 'n an eudach air an guailHbh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-Eiphitich 
seudan airgid, agus seudan òir agus eudach. 

36 Agus thug an Tigliearn deadli-ghcan 
do'n t-sluagh ann an sùilibh nan Eiijhit- 
each, agus thug iad 'an coingheall dhoibh : 
agus clireach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imich clann Israeil o Rameses 
gu Sucot, mu thimchioll sè ceud mìle fear 
d'an cois, a thuiUeadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomadaidh 
deshluagh eilesuas maille riu,agus treudan, 
agus buar, ro mhòran sprèidhe. 

39 Agus dh'fhuin iad de'n taois a thugadh 
a mach as an Eiphit breacagan neo- 
ghoirtichte, oir cha do ghoirticlieadh i ; 
do bhrìgh gu'n d'f huadaicheadh iad a mach 
as an Eipliit, agus nach b'urrainn iad fuir- 

! each, agus mar an ceudna nachdo dlieasaich 
iad biadh dlioibh fèin. 

I 40 A nis Vi aimsir cuairte chloinn Israeil, 

E ECSODUS, XIII. a bha iacl a cliòmlinuidh 's an Eiphit, 
ceithir cheiid agus deich bliadhna fichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud agus 
nan deich bliadhna thar fhichead, air an 
là sin fèin chaidh slòigh an Tighearn' uile 
macli à tìr na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead gu 
h-àraidli do'n Tighearn, air son an toirt-san 
a mach à tìr na h-Biphit : so an oidhche sin 
gu bhi air a coimhead do'n Tighearn le 
cloinn Israeil uile 'n an ginealachaibh. 

43 Agus tlmbhairt an Tighearn ri Maois 
agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge : 
cha-n ith coigreach sam bith dh'i. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a chean- 
naicheadh le h-airgiod, an uair a thimchioll- 
ghearras tu e, an sin ithidh e dh'i. 

45 Cha-n ith coigreach, no seirbliiseach 
tuarasdail dh'i. 

4G Ann an aon tigh ithear i : cha ghiìilain 
thu'bheag de'n f heoil a niach as an tigh; ni 
mò a bliriseas sibh cnàimh dh'i. 

47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigTeach air 
chuairt maille riut, agus a chumas e a' 
chàisg do'n Tighearn, timchioll-gliearrar 
gach firionnach aige, agus an sin thigeadh 
6 am fagus g'a cumail, agus bithidh e mar 
neach a rugadh 's an tìr: ach cha-n ith 
neach sam bith neo-thimchioll-ghearrta dli'i. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-.san a rugadh 
's an tìr, agus aig a' choigreach a tha air 
chuairt 'n 'ur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; raar a 
dli'àithn an Tigliearn do Mhaois agus do 
Aaron, mar sin rinn iad. 

51 Agus air an là sin fèin thug an Tighearn 
a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit, a rèir 
an slògh. 

CAIB. XIII. 

1 Gach ceud-ghin air a naomhachadh clo'n 
Tigheai'ìi. 3 Dh'ordiiicheadh cuimìine na 
càiftfìe. 21 Clann Israeil air an irtòrachadh 
le Dia air an slighe le meall neoil 's an là, 
agus le meall teiiie 's an oidhche. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud-ghin, ge 
b'e air bith a dh'f hosglas a' bhrù am measg 
chloinn Israeil,eadar dhuineagus aiumhidh: 
is leamsa e. 

3 Agiis thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Cuimlmichibh an là so, air an d'thàimg sibh 
a mach as an Eiphit, à tigh na daorsa ; oir le 
làimh thrèin thug an Tighearn a mach sibh 
as a sin : agus cha-n itliear aran goirtichte. 

4 Air an là 'n diugli thàinig sibh a mach, 
'am mìos Abib. 

5 Agus an u.air a bheir an Tighearn steach 
thu do thìr nan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agus nan Amorach, agus nau 
Hiteach, agus nan lebusach, a mhionnaich 
e do d' aithrichibh gu'n tugadh e dhuit, 
fearann a' sruthadh le baiime agus le mil, 

66 an sin coimhididh tu an t-seirbhis so anna 
a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, agus air an t-seachdamh là 
hithidh fèill do 'n Tighearn. 

7 Itliear aran neo-ghoirtichte seachd làith- 
ean; agus cha-n fhaicear aran goii-tichte 
agad, agus ni mò a chithear taois ghoirt 
agad ann ad chrìochaibh uile. 

8 AgTis innsidh tu do d' mhac 's an là sin, 
ag ràdli, K'ithear so air sgàth an ni sin a 
rinn an Tighearn dhomhsa, 'n uair a thàinig 
rni mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidli e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agus mar chuimhneachan 
eadar do shiiilibh, a chum gu'm bi lagh an 
Tighearna ann ad bheul; oir le làimh 
thrèin tliug an Tighearn mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh tu an 
t-ordugh so 'n a thràth fèin o bliliadhna g-u 
bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigheam 
steach thu do thìr nan Canaanach, mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aitlirichibh, 
agus a blieir e dhuit e, 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n Tigheam 
gach ni a dh'fhosglas a' bhrii, agus gach 
ceud-ghin a thig o ainmhidh a's leatsa; 
huinidh iadsan a tha firionn 'n am measg 
do'n Tighearn. 

13 AgTis gach ceud-ghin asail fuasgailidli 
tu le h-uau ; agus nmr fuasgail thu e, an 
sin brisidh tu 'amhach: agus gach ceud-ghin 
duine am measg do chlomne fuasgailidh tu. 

14 Agus an uair a dh f heòraicheas do 
mliac dhìot 's an aimsir ri teachd, ag ràdh, 
Ciod e so ? an sin their thu ris, Le làimh 
thrèin thug an Tighearn aniach sinn as an 
Eiphit, à tìgh na daorsa : 

15 Agus an uair a chruaidhich Pharaoh e 
fèin, agus nach b àill leis ar leigeadh air 
falbh,an sin mharbh an Tighearn gach ceud- 
ghin ann an tìr na h-Eiphit, araou ceud- 
ghinduine, agus ceud-ghiu ainmhidh; air an 
aobhar sin ìobraidh mi do'n Tighearn gach 
ni a dh'f hosgias a' bhrti, ma 's firionn iad, 
ach uile cheud-ghiu mo chloiune fuas- 
gailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh air do 
Iàimh,agiis mar eudanan eadar do shùilibh; 
oir le làiinh thrèin thug an Tighearn a mach 
sinn as an Eipiiit. 

17 Agus eadhon an uair a leig Pharaoh 
do'n t-sluagli imeachd, cha do threòraich 
Dia iad air slighe tìre nam Philisteach, 
ged a hha sin aithgliearr: oir thubhairt Dia, 
Aireagal gu'm bi aithreachas air an t-sluagh 
an uair a chi iad cogadh, agus gu'm iiill iad 
do'n Eipliit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n 
cuairt, air slighe lasaich na mara ruaidhe: 
agus chaidh clann Tsraeil suas 'an ordugh 
catha à tìr na h-Eiphit. ECSODUS, XIV. 19 Agus tliug Maois cnàmlian loseipli leis; 
oir giiabh e mionnan tcanu de chloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Gu ciunteach amhaircidli Dia 
oirblise, agns blieir sibli suas mo chnàmhan 
leibh as a so. 

20 Agus dli'imich iad o Shucot, agus cham- 
paich iad ami au Etam, ann au iomall an 
fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearn rompa 's an 
là auu am nieall neoil, a chum an treòrach- 
adh air an t-slighe, agus 's au oidhche ann 
am meall teine, a thoirt soluis doibh; gu 
imeachd a là agus a dli'oidliche. 

22 Cha d' thug e air fidbli am meall neoil 
's an là, no 'm uieall teiue 's au oidhche, à 
làthair aii t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

1 Chaìdh Pharaoh 'an tòir air cìoinn Inraeil. 
10 Jiinn iadsaii gearan an afjhaidh Mliaois. 
l.'ì 2Viu(j esan com'ifhurlaclid dhoibh. 21 
Chaidh iad Iroinih 'n mhuir ruaidh. Bhàlh- 
adh na h-Eix>'iilicK 

GUS hxbhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

1 Labhair ri cloiun Isi-aeil, gu 'm pill iad, 
agus gu'n cauipaicli iad fa chomhair Phih- 
ahiroit, eadar Migdol agus au fhairge, fa 
chomhair Bhaal-seplioin; fachoinneamh-san 
campaichidh sibh làimh ris an f hairgc. 

3 Oir their Pliaraoli mu chloinn Israeil, 
Tlia iad air sea<;liran 's an tìr, dli'iadh am 
fàsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruaidhichidh mise cridlie Pha- 
raoh, agus thèid e air an tòir, agus gheibh 
mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a shlòigh 
uile; agus bitliidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearn. Agus riun iad mar 
siu. 

5 Agus dh'innseadli do rìgh na h-Eii^hit 
gu'n do theich an sluagh: agus thionndaidh 
cridlie Pharaoli, agus a sheirbhiseacli au 
aghaidh an t-sluaigh, agus thubhairt iad, 
Ciod e so a rinn sinu, gu'n do leig sinn le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis? 

6 Agus bheartaich e a charbad, agus thug 
e a shluagh maille ris; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta, 
agiisuile charbadan na h-Eiphit,agus ceauu- 
ardan orra uile. 

S Agus chruaidhich an Tighearn cridhe 
Phai'aoh rìgh ua h-Eiphit, agus lean e air 
tòir chloinu Israeil: agus chaidh clanu 
Israeil a mach le làimh àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agiis carbadan Pharaoli, agus a ndiarc- 
shluagh, agns 'armailt uile) agus rug iad 
orra, agus iad a' campachadh làimh ris an 
fhairge, làimh ri Pihahirot, fa chomhair 
Bhaal-scphoin. 

10 Ag-us an uair a thàinig Pliaraoh am 
fagus, thog clauu Isracil suas an sìiilean, 
agus, feucii, bha na h-Eiphitich air an tòir, 
agus bha eagal mòr orra: agus dh'èigh clann 
Israeil ris an Tighearn. 

67 1 1 AgTis thubliairt iad ri Maois, Au ann a 
chionn nacli robh uaighean 's au Eiplùt, a 
thug thu leat sinu gu bàs fhagliail 's an 
fhàsach? C'ar soii a rinn thu so oirnn, ar 
tabhairt a mach as an Eiphit ] 

12 ISrach e so am focal a labhair sinn riut 
's an Eiphit, ag ràdh, Leig leiun seirbliis a 
dheanamh do ua h-Eiphitich.^ Oir &'fhearr 
dhuinn seirbhis a dheanamli do na h- 
Eiphiticli na bàs fhagìiail 's an fhàsach. 

13 Agus thubhairt ÌMaois ris an t-sluagh, 
Na bitheadh eagal oirbh, scasaibh, agus 
faicibli slàinte an Tighearna,a dh'oibricheas 
edhuibhandiugh; oirna h-Eiphitich a chuu- 
naic sibh an diugh, cha-n f iiaic sibh iad a 
chaoidh tuilleadli. 

14 Cogaidh au Tighearn air bhur son, agus 
fanaidh sibhse 'u 'ur tosd. 

15 Agiis thubhaii-t an Tighearn ri Maois, 
C'ar son a tha thu 'g èiglieach riumsai 
Abair ri cloinn Israeil dol air an aghaidh. 

IG Ach togsa suas do slilat, agus sìn a 
mach do làmh os ceaun na fairge, agus 
sgoilt i^agTis thèid clann Israeil a steach 
'am meadlion na fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon mise, 
cridhe nan Eijjhiteach, agus thèid iad a steach 
'n an dèigh: agus glieibh uiise glòir a thaobli 
Pharaoh, agus a thaobh a shlòigh uile, a 
tliaobh a charbadan,agus a thaobh a mharc- 
shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig ua h-Eipliitich 
gur misc an Tigliearn, 'n uair a gheibh mi 
glòir a thaubh Phai-aoh, a thaobh a char- 
baclan, agus a thaobh a mharc-shluaigli. 

19 Agus dli'flialbh aingeal an Tigliearn' a 
chaidh roindi champ Isi-aeil, agus dh'imich 
e 'n an dèigh; agus dh'fhalbh am meall 
neoil o 'm beulaobh, agus sheas e air an 
cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiphit- 
each agus camp Isracil, agus bha e 'n a 
ueul, agus 'n a dhorchadas dltoihh snd, ach 
shoillsich e 'ii oidhche dhoihh so, air chor 
as nach d'tliàinig a Ii-aon diubh am fagus 
d'a chèile rè na h-oidhche. 

21 Agns shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairge, agus thug an Tigliearu air 
au f hairge dol air a h-ais le gaoith làidir o 
'n ear rè na li-oidhche sin, agus rinn e 'n 
fhairge 'u a talamh tioram, agus roinneadh 

I na h-uisgeachan. 

22 Agus cliaidh clann Israeil a steach 'am 
meadlion na fairge air talamh tioram, agus 
blia na h-uisgeachan 'n am balla dhoibh air 
an làimh dheis, agus air an làiiuh chlì. 

23 Agus lean ua Ii-Eiphitich, agus chaidh 

i iad a steach 'n an dèigli gu meadhou ua 
I fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a char- 
badan, agus a niliarc-shluagli. 

24 Agus anu am f àlre na maidue dh'amhairc 
an Tighearn air sluagh nan Eiphiteach, 
troimh 'u mhcall tlicine agus neoil; agua 

I chlaoidh e armailt nau Eiphiteach. ECSODUS, XV. 25 Agus thug e air falbh w chan an carbad, 
air chor as gu'n do tharr);ingeadh iad gii 
troni. Agus thubhairt na li-Eipliiticli, 
Tcicheaniaid à làthair Israeil, oir tlia 'n 
Tighearu a' cogadli leosan an aghaidli nan 
Eiphiteacli. 

26 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Sin a niach do làmh os ceann na fairge, 
chum gu'n tig na h-uisgeaclian air an ais 
air na h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus 
air am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ccaun na fairge, agus phill an fhairge g'a 
neart an uair a shodlsich a' mhaduinn; ag-us 
theich na h-Eiphitich 'n a h-aghaidh ; agns 
chuir an Tighearn na h-Eiphitich fodha 'am 
meadhon na fairge. 

28 Agus pliill na h-uisgeachan, agus 
dli'fholaich iad na carbaid, agus am marc- 
shluagh, agus armailt Pharaoh uile, a 
thàinig 's an fhairge 'n an dèigh: cha 
d'fhàgadli uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air talamh 
tioram 'am meadhon na fairge, agus hha na 
h-uisgeachan 'n am balla dlioibh air an 
làimli dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel air 
an là sin à làimh nan Eiphiteach : agus 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
tràigh na fairge. 

31 Agus chunnaic Israel an obair mhòr 
sin a rinn an Tighearn air na h-EipIiitich, 
agus bha eagal an Tighearn' air an t-sluagh, 
agus chreid iad an Tighearn, agus Maois a 
sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 

1 Laoidh Mhaois. 22 ThcCn sluagh a dhìth 
vicr/e. 23 Biiineadh uisgeachan searbh Mhaì-ah 
milis dhoihh. 27 Thàiniy iad gu Ìi-Elim. 

AN sin chan Maois agus clann Israeil an 
laoidh so do'n Tighearn, agus labhair 
iad, ag ràdh, Canaidli mise do 'n Tighearn, 
oir thug e buaidh gu glòrmhor ; an t-eacli 
agus a mharcach thilg e 's an fhairge. 

2 'Se 'n Tighearn mo neart, agus mo dhàn, 
ag^us tha e 'n a shlàinte dliomh: is esan mo 
Dhia-sa, agus ni mi àite còmhnuidli dha ; 
Dia m'athar agus àrdaichidh mi e. 

3 Is fear-cogaidh anTighearn; 'se 'n Tigh- 
earn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt thilg 
e 's an f hairge ; agus tha rogha a chean- 
nardan air ani bàthadh 's an f Iiairge ruaidh. 

5 Dh'fholaicli na doimhneachdan iad; 
chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, Thigliearna, 
glòrmhor ann an cumliachd ; bhris do 
dheas làmh, Thighearn', an nàmhaid 'n a 
bhloigdibh. 

7 Agus ann am meud d'òirdheirceis 
chlaoidh thu iadsan a dh'èirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu d'fhearg a mach, loisg 
! suas iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruinnicheadh 

6S na h-uisgeachan ; sheas na tuiltean bubs 
mar thòrr, chruaidhich na doimhneachdan 
'am meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh mi a' clireach: 
sàsuichear mo mhiann orra; i-ùisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgnosaidh mo làmh iad. 

10 Shèid thu le d'ghaoith, chòmhdaich an 
fhairge iad, chaidh iad fodha mar luaidh 
anns na h-uisgeachaibh làidir. 

11 Cò '6'cosmhuilriuts'ammeasgnan dèe, 
a Thighearna ì Cò Hha cosmhuil riut, glòr- 
mlior ann an naomhachd, uamhasach ann 
am moladh, a' deanamh nithean iongantach? 

12 Slùn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
sluagh so a shaor thu; thug thu iad 
ann ad neart a chum àite-còmhnuidh do 
naomhachd. 

14 'N uair a chluinneas na cinnich, bithidh 
eagal orra ; thig doilgheas air luchd-àiteach- 
aidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna Edoim, thig geilt-chrithair daoine 
treuna Mhoaib ; leaghaidh air falbh luchd- 
àiteachaidh Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal orra, le 
meud do ghairdein bithidli iad tosda«h 
mar chloich, gus an tèid do shluagh, 
thairis, a Thighearna, gus an tèid an sluagh 
so thairis, a cheannaicli thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidhichidh 
tu iad ann an sliabh d' oiglireachdsa, anns 
an àit a rinn thu dhuit fèm, a Thighearna, 
chum còmhnuidh a ghabhail ann, 's .an 
ionad-naomh, a Thighearn', a dhaingnich 
do làmhan-sa. 

18 Ilìghichidh an Tigheam gu saoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 's an 
fhairge, agus tlmg an Tighearn uisgeachan 
na fairge air an ais orra ; ach dli'imich clann 
Israeil air talamh tioram 'am meadhon na 
fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàidh, 
piuthar Aaroin, tiompan 'n a làimh ; agus 
chaidh na mnathan uile mach 'n a dèigh le 
tiompanaibh agus le dannsa. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibb 
do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu giòr- 
mhor ; an t-each agus a mharcach thilg e 
's an f hairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir 
ruaidh, agus chaidh iad a mach gu fàsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri làithean 's an 
fliàsach, agus cha d'fhuair iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu Marah, 
cha b' urrainn iad uisgeachan Mliarah òl, 
oir bha iad searbh ; uime sin thugadh 
Marah mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan an aghaidh 
Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas sinu ì ECSODUS. XVI. 25 Agus dh'èigli esan ris an Tigheani, 
agus noclid au Tighearn fiodh dha, agus 
thilg e 's na h-uisgeachaibh e, agus rinneadh 
na h-uisgeachau mihs: ann an sin rinn e 
lagh agus ordugh dhoibh, ag-us ann an sin 
dhearbh e iad ; 

26 Agus tliubhairt e, Ma dh'èisdeas tu gu 
diirachdach ri guth an Tighearna do Dhè, 
ag'us ma ni thu an ni sin a tha ceart 'n a 
shealladh, agnis ma bheir tlni 'n aire d'a 
àitheantaibh, agus ma ghleidheas tu a 
reachdan uile, aon de na h-eucailibh a chuir 
mi air na h-Eiphitich, cha chuir rai ortsa ; 
oir is mise an Tighearn a shlànuicheas 
thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-EHm far an robh 
dà thobar dheug uisge, agus deich agus tri 
fichead craun pailme ; agus champaich iad 
an sin làimh ris na h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 
1 Rinii dann Israeil gearanan aghaidh Mhaois 
agus Aaroin, a ckionn gu'n robh iad gun 
bhiadh. 12 Chuireadh gearra-goirl d'an 
ionnxnidh, \4 agus Mana, IQ Biaghailtean 
ni'a thimchioll. 

AGUS dh'fhalbh iad o EHm, agus 
thàinig coimhthional chloinn Israeil 
uile gu fàsacli Shin, a tha eadar Ehm agus 
Sinai, air a' chùigeamh là deug de'n dara 
mìos an dèigh dlioibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinn Israeil 
uile gearan an aghaidh Mhaois agus Aaroin 
's an f hàsach. 

3 Agus tlmbhairt clannIsraeilriu,B'f hearr 
gu'm faigheamaid bàs le làimh an Tighearn' 
ann an tìr na h-Eiphit, an uair a bha sinn 
'n ar suidhe làimh ris na poitibh feòla, 
agus an uair a dh'ith sinn aran gu'r sàth ; 
oir thug sibh a macli sinn do'u f hàsach so, 
a mharbhadh a' choimlithionail so uile le 
h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Feuch, frasaidh mise dhuibh aran o neamh, 
agus thèid an sluagh a mach, agus cruin- 
nichidh iad cuibhrionn gach là air an là 
sin fèin, a chura as gu'n dearbh mi iad, co 
dhiixbh a gliluaiseas iad ann am lagh, no 
nach gluais. 

5 Agus air an t seathamh là ulluichidh 
iad an ni sin a bheir iad a steacli, agiis 
bithidli e dhà uibhir agus a chruinnicheas 
iad gach là eile. 

6 AgTis thubhairt Maois agus Aaron ri 
cloinu Israeil uile, Mu fheasgar, an sin 
bithidh fios agaibh g-u'n d' thug an Tighearn 
a mach sibh à tìr na h-Eiphit : 

7 Agiis 's a' rahaduinn, an sin chi sibh 
glòir an Tighearna ; do bhrìgh gai bheil e 
a' chiinntinn bhur gearain an aghaidli an 
Tighearn' : Agiis ciod sinne, gu bheil sibh a' 
deanamh gearain 'n ar n-aghaidh ? 

8 Agns thubhairt Maois, Bithidh <£ chùis 
mar so 'n uair a bheir an Tighearn dhuibh 

69 's an f heasgar fcoil r'a h-itheadh, agus aran 
's a' nihaduinn gu'r sàth ; do bhrìgh gu 
bheil an Tighearn a'cluinntinn bhur gearain 
a tha sibh a' deanamh 'n a aghaidh : agus 
ciod sinne ? cha-n ann 'n ar n-aghaidhne tha 
bhur gearan, ach an aghaidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Abair 
ri coimhthional chloinn Israeil uile, Thigibh 
am fagus an làthair an Tighearn', oir chual' 
e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron ri coimh- 
thional chloinn Israeil uile, dh'amhairc iad 
a dh'ionnsuidh an fhàsaich, agus, feuch, 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearn' ann an 
neul. 

1 1 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil ; labh- 
air riu, ag ràdh, Mu f heasgar ithidh sibh 
fooil, agus 's a' mhaduinn sàsuichear sibh le 
h-aran: agTis bithidh fios agaibh gnr mise 
an Tighearn bhur Dia. 

13 Agus an uair a blia 'm feasgar ann, an 
sin thàinig na gearra-goirt a nìos, agus 
chòrahdaich iad an camp; agus anns a' 
rahaduinn bha 'n drùchd 'n a luidhe mu 
thimchioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an driichd a 
bha'n a luidlie, suas, feuch,&/«a air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar au 
liath-reodh air an talamli. 

15 Agns an uair a chunnaic clann Israeil 
e, thubhairt iad gacli aon r'a chèile, Mana: 
oir cha robh f liios aca ciod e. Agus thu- 
bhairt Maois riu, So an t-aran a thug an 
Tighearn dhuibh r'a ithcadh. 

It) Soan ni a dli'àithn an Tighearn, Cruinn- 
ichibh dheth gach duine a rèir 'itheannaich, 
omer do gach neach a rèir àireinih bhur n- 
anamanna, gabhaclh gach duine agaibh air 
an Bon-san a tha 'n a bhìith. 

17 Agiis rinn clann Israeil mar sin, agus 
chruiniuch iad, cuid ni bu mhò, agus cuid 
ni bu lugha. 

18 Agus an uair athomhais iad ele h-omer, 
cha roblia' bheag thairis aige-san a chruinn- 
ich ni bu mhò, ag"us air-san a chruinnich ni 
bu lugha,cha robh uircasbhuidh: chruinnich 
gach duine a rèir 'ithcannaich. 

19 Agus thubhairt ]\Iaois riu, Na f àgadh 
duine sam bith dhcth gu maduinn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid diubh dheth gu niaduinn,agu3 
gliin e cnuimhcan, agus lobh e: Agus bha 
corruicli air Maois riu. 

21 Agus chruinnich iad eair gach maduinn, 
gach duinea rèir 'ithcannaicli: agus anuair 
a dh'fhàs a' ghrian teth, leagliadh c. 

22 Agus air an t-seathamh là chruinnich 
iad a dhà uiread arain, dà omcr air son 
gach aoin: agus thàinig uachdarain a' 
choimhthionail uile, agus cUi'innis iad siii 
do Mhaois. 

23 Agiis thubhairt e riu, So an ni a labh- air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid' 
uaonih do'n . Tigliearn am niàireach : «' 
mhetid's a tha sibh gu fhuineadli, fuinibh 
ati diu.gh, agiis a' mheud's a tha sibh gu 
bhruicheadh, bruichibh; agns gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas dhuibh fèin gu 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu maduinn, mar 
a dh'àithn Maois; agus cha do lobh e, ni 
mò a blia cnuimh sam bith ann. 

25 Agais thubliairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tlia sàbaid ann an diugh do'n 
Tigliearn; an diugh cha-n fhaigh sibh e 'sa' 
mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach air 
an t-seachdanih là bithidh an t-sàbaid; cha 
bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharhxdh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid de'n t-sluagh a mach 
ga chrainneachadli, agus cha d'f huair iad 
abheag. 

28 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois. 
Cia fhad a dhiùltas sibh m'àitheantan-sa a 
choimhead, agus mo reachdan. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an Tigh- 
earn dliuibh an t-sàbaid, air an aobhar sin 
tha e a' tabhairt dhuibh air an t-seathamh 
là aran dhà là: fanaibh, gach duine 'n a 
àite fèin; na rachadh duine sam bith a mach 
as 'àit air an t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamli là. 

31 Agiis thug tigh Israeil Mana marainm 
air: agus bha e mar fhrois coriandeir, geal, 
agus a bhlas mar ablilain air an deanaình 
le mil. 

32 Agns tìnibhairt Maois, So an ni a 
dli'àithn an Tighearn, Lìon omer dheth gu 
bhi air a glileidheadh air son bhur gineal- 
ach, clmm gii faic iad an t-aran leis an do 
bheathaich mi sibh 's an fhàsach, an uair a 
thug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Gabh 
soitheach, agus cuir ann làn omeir de Mha- 
na, agus taisg e an làthair an Tighearna gu 
bhi air a ghleidheadli air son bhur gineal- 
acha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois, 
mar sin thaisg Aaron e an làthair na Pianuis, 
gu bhi air a ghleidheadh. 

35 Agais dh'ith clann Israeil am Mana dà 
fhichead bUadhna, gns an d'thàinig iad gu 
tìr àitichte: dh'ith iad am Mana, giis an 
d'thàinig iad gu crìch tìre Chanaain. 

36 A nis is e omer an deicheamh cuid de 
ephah. 

CAIB. XVII. 

1 An duagh ri gearan air son dUh ui''ffe aig 
Eephiàim. 5 'Chnireadli. Maois ddn cìiarruig 
anii an Horeh, as an d'Hiàinig uisge macli. 
8 Tlmgadh buaidìi air Amultc. 

AGUS dh'imich coimlitliional chloinn 
Israeil uile o f hàsach Sliìn, a rèir an 
turusan, mar a dli'àitlm an Tighearn, agus 
70 S, XVII. 

champaich iad ann an Rephidim ; agus clia 
robh uisge ann do'n t-sluagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an sluagli connsachadh ri 
Maois, agns tlmbhairt iad, Thoir dhuinn 
uisge chum as gai'n 51 sinn. Agus thubhairt 
Maoisriu, C ar .son a tha sibh a' connsachadh 
riumsa ì C'ar son a blirosnaicheas sibh an i 
Tigl;earn ? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge ann 
an sin ; agus rinn an sluag-li gearan an 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu nìos sinn as an Eiphit, a 
chum sinn fèinamharb]iadh,ag-us ar clann, 
agus ar sprèidh le tart? 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tighearn, ag 
ràdh, Ciod a ni mi ris an t-sluagh so? is 
beag nach 'eil iad 'g am chlacliadh. 

5 Agus thubliairt an Tighearn ri Maois, j 
Imich roimh 'n t-shiagh, ag-us thoir leat i 
cuid de sheanairibh Israeil ; agus do .shlat ! 
leis an do bhuail thu an amhainn, gabh a'd' j 
làimli, agus bi 'g imeachd : j 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin air 
a' charraig ann an Horeb, agus buaihdli 
tusa a' charraig, agu.s thig uisge mach aisde, 
a clium gu'n òl an shiagh. Agus rinn 
Maois mar sin ann an sealladh sheanairean 
Israeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite Masah 
agus Meribah, air son connsachaidh chloinn 
Israeil, agus do bhrìgh g-u'n do bhro.snuich 
iad an Tighearn, ag ràdh, Am bheil an 
Tighearn 'n ar measg, no nacli 'eil ? 

8 An sin thàinig Amalec, agus chog e ri 
h-Israel ann an Rophidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri losua, Tagh a 
macli dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog ri h-Amalec : am n'.àircacli seasaidh 
mise air mullach an t-slèibh, agus slat Dhè 
a'm' làimh. 

10 Agus rinn losua mar a thubhaii't Maois 
ris, agus chog e ri li-Amalec. Agns cliaidh 
Maois, Aaron, agais Hur, suas gai mullach 
an t-slèibh. 

11 Agus an uair a tliog Maois suar ^ ' 
làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an 
iiair a leag e sìos a làmh, bhuadliaich 
Amalec. ì 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad clacli, agus chuir iad foidhe /, 
agus shuidh e oirrc: agus chum Aaron 
agais Hur suas a làrahan, fear dhiubh air 
aon taobh, agais fear air an taobh eile ; 
agus bha a làmhan seasmhach gu luidhe ; 
na grèine. ] 

13 Agus chlaoidli losua Anialec agus a 
dhaoine le faobhar a' chlaidlieimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Sgrìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agus aithris e ann an cluasaibh 
losua ; oir dubhaidh mise as gai tur cuimhne 
Amaleic o bhi fo nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agais thug e 
lehobhah-Nisi mar ainm oirre : ECSODUS, XVIII. 16 Oir tlmbhairt e, do blirìgli gu'n do 
mhiouuaich au Tighearu, gu '«i hi cogadh 
aig au Tighearu ri h-Amalec o liuu gu 
liuu. 

CAIB. XVIII. 

1 Thug letro a hìiean agus a dhitìns mhac a 
dìi'ionnsuidh Mlio.ois. 7 Tìtug Maois aoidh- 
eaclid d/ia, 13 agzis yhahh e a chomhairle. 

ì 'Vr UAIR a chuala letro, sagart Mhidi- 
JJM aiu, athair-cèile Mhaois, gach ui a 
riuu Dia air sou Mhaois, agns air sou Israeil 
a shluaigh, gu u d thug au Tighearu a mach 
Israel as au Eiphit ; 

2 Au siu thug letro, athair-cèile Mhaois, 
leis Siporali beau Mhaois, an dèigh dha a 
cur air a h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am V ainm do 
h-aou diubh Gersom, (oir thubhairt e, A'm' 
choigreach bha mi auu au tìr ehoimhich ;) 

4 Agus Ve aium an fJdr eile Elieser, (oir 
rinn Dia m'athar, thuhhairt e, còmhuadh 
riuui, agus shaor e mi o chlaidheamh 
Pharaoh.) 

5 Agus thàiuig letro, athair-cèile Mhaois, 
agus a mhic, agus a bhean, a dh'iouusuidh 
Mhaois do'n f hàsach, far an do champaich 
e aig sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, Tha mise d'athair-cèile Ietro,airteachda'd'iouusuidh, \ dheauamh. 14 Agus an uair a chunnaic athair cèile 
Mhaois gach ni a rinu e ris au t sluagh, 
tluibhairt e, Ciod e au ni so a tha thu 
'deauamh ris au t-skiagli? C'ar son a tha 
thusa ad' shuidhe a'd' aouar, agiis a tha 'u 
shiaghuile a' seasamh làimh riut omhaduiuu 
g-u feasgar ? 

15 Agus thubhairt Maois r'a athair cèile, 
Do bhrìgh gu'u tig au shiagh a m' iounsuidh 
a dh'f hiosrachadli o Dhia. 

16 'N uair a bhios cùis aca, thig iad a m' 
ionnsuidh, agus bheir mi breth eadar duine 
agus duine, agus nochdaidh mi dhoibh 
orduighean Dhè, agiis a laghan. 

17 Agiis thubhairt athair-cèile Mhaois ris, 
Cha mhaith an ui a tJia thu 'deanauih. 

18 Caithidh tu as gu tur, araou thu fèin, 
agus an sluagh so a tha maille riut, oir 
tha au ui so ro throm air do shon ; cha-n 
'eil e 'n comas duit a dheauamh a'd' 
aouar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, bheir mi 
oomhaii'l' ort, agiis bithidh Dia maille riut : 
bi-sa air son au t-sluaigh au làthair Dhè, agus 
bheir thu ua cùisean a dli'iounsuidh Dhè : 

20 Agus teagaisgidh tu dlioibh na h- 
orduighean agus ua laghau, agus uochdaidh 
tu dhoibh au t-shghe air an còir dhoibh 
imeachd, agus an obair a's còir cUioibli a agus do bhean, agus a dithis mliac maille 
rithe. 

7 AgTis chaidh Maois a mach ancoinueamli 
'athar-cèile, agus rinn e ìimhlaclid clha, 
agus phòg se e, agus dli'altaicli iad beatha a 
clièile : agus thàinig iad a steach do'u 
bhùth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gacli ni a rinu au Tighearn air Pliaraoh, 
agus air na li-Eiphitich air sgàth Israeil, 
gacli saothair a thàinig orra air an t- 
slighe, agus cionnus a shaor aa Tigliearn 
iad. 

9 Agus rinn letro gairdeachas à leth a' 
mhaith sin uile a riuu an Tighearn do 
Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

10 AgTis thubhaii't letro, Beauuaichte gu 
robh an Tighearu, a shaor sibli à làimh 
nau Eiphiteach, agus à làimh Pharaoh, 
a shaor au sluagh o hhi fo làimh nau 
Eiphiteach. 

1 1 A nis tha fìos agam gur mò an Tighearn 
na na h-uile dhèe ; oir auus an ni sin auns 
an do rinn iad gu h-uaibhreach, hha esan 
os au ceaun. 

12 Agus ghabh letro, athair-cèile Mhaois, 
tabhartas-loisgie agus ìobairteau do Dliia : 
Agus thàinig Aaron, agns uile sheauairean 
Israeil, a dli'itlieadli arain niaille ri athair- 
cèile Mhaois au làthair Dhè. 

13 A uis air au là màii-each shuidh Maois 21 Agus taghaidh tu mach as au t-sluagh 
uile, daoine foghainteach, air am bi eagal 
Dhè, daoine f ìrinneach, a dh'fhuathaicheas 
saunt ; agus cuiridli tu iad os au ceaun 'n 
an uachdaranaibh mhìlteau, 'u au uacli- 
daranaibh cheudan, 'u an uaclidaranaibli 
leth-clieudau, agus 'uan uachdaranaibh 
dheichuear. 

22 Agus bheir iad breth air an t-sluagli 
anns gach àm ; ach gach cùis mhòr bheir 
iad a d' ionnsuidh-sa, agus air gach cùis 
bliig bheir iad fèin breth : mar sin bithidh 
e ni's eutruime dhuitse, agns iomcharaidh 
iadsan an eallach maille riut. 

23 Ma ui thu an ui so, agiis gu'n àithn Dia 
sin dhuit, au siu is urrainu thu seasamh 
ris, agus mar an ceudna thèid an sluagh so 
uile d'au àite fèin 'an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinu e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine foghaintcach 
a macli à h-lsrael uile, agus riiui e iad 'n 
au ceaunardaibh air an t sluagh ; 'u au 
uachdaranaibh mhìltean, 'u au uachdaran. 
aibh cheudau, 'n au uachdaranaibh leth- 
cheudau, agus 'n an uachdarauaibli dheich 
near. 

26 Agus thug iad breth air an t-sluagh 
anus gach àni : na cùiscau cruaidhe thug iad 
a dhiouusuidh Mhaois, ach air gach cùis 
bhig thug iad fèin brcth. gu breth a thoirt air an t-sluagh ; agus j 27 Agus leig Maois le 'athair - cèile 
sheas an sluagh làimh ri Maois o mhaduiuu [ imeachd ; agiis dh'fhalbh e roiiuhe d'a thìr £u feasgar ? fèiu. 71 ECSODUS, XIX, XX. CAIB. XIX. 1 T/iàiniff ansh/a /h gufàmch Shinai. 3 Teaàid- 
aircachd Dk-è do^n t dua/ih d sliabh Shinai. 
H Am freagradh. 12 Cha-n fhtudadh neach 
air bith beanntuinn ris an t-sliahh. 

ANNS an treas mìos an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach à tìr na h- 
Eijjhit, 's an là sin fèin thàinig iad gu 
fàsach Shinai. 

2 Oir dh' imich iad o Rephiclim, agus 
thàinig iad gu fàsach Shinai, agTis champ- 
aich iad 's aii fhàsach ; agus champaich 
Israel ann an sin fa chomhair an t- 
slèibh. 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionnsuidh 
Dhè, agus ghainn an Tighearn air as an 
t-sHabh, ag rkdli, Mar so their tlm ri tigh 
lacoib, agus innsidh tu do chloinn Israeil: 

4 Cluinnaic sibh na rinn mi ris na h-Eiphi- 
tich,aguscioMw^esaghiiìlain mi sibhse mar 
air sgiathaibh iolairean, agus a thug mi a m' 
ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rìreadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choimhcheangal,an sin bithidh sibh 
dliomhsa 'n ur n-ionmhas sònraichte os 
ceann nan uile shluagh: oir is leamsa an 
talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'n 'ur rìogh- 
achd shagart, agus 'n 'ur cinneach naomh. 
Is iad sin na briathran a labhras tu ri 
cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm e air 
seanairibh an t-sluaigh, agus chuir e rompa 
nabriathran sinuile a dh'àithn an Tighearn 
dlia. 

8 Agus f hreagair an sluaigh uile le h-aon 
ghuth,agus thubhairt iad, Gach ni a labhair 
an Tighearn, ni sinne. Agus thug Maois 
air ais brjathran an t-sluaigh a dh'ionnsuidh 
an Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Feucli, thig mise a'd' ionnsuidh ann an neul 
tiugh, a chum gu'n chiinn an sluagh an uair 
a labhras mi riut, agus mar an ceudna gu'n 
creid iad thu gu sìorruidli. Agias dh'iimis 
Maois briathran an t-sluaigh do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus 
uaomhaich iad an diugh, agus am màireach, 
agTis nigheadh iad an eudach, 

1 1 Agus bitheadli iad deas air cheann an 
treas là; oir air an treas là thigan Tigheai-n 
a nuas aim an sealladh an t-sluaigh uile air 
sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-shiagli mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh an 
aire dlmibh fèin, nacli tèid sibh suas do'n 
t-shabh, agus nach bean sibh r'a iomall: 
gach neacli a bheanas ris an t-shabh, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris; oir gu deimhin 
clacliar e, no sàthar slcagh troimhe; ma's 
aiumhidh no duine c, clia mhair e beò. 

72 'N uair a shèideas antrompaid rè ùin' fhada 
thig iad-san a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sHabh a 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich 
e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach, 

15 Agus tlmbhairt e ris an t-sluagh, 
Bithibh deas air chcann an trcas là: na 
tigibh am fagus d'wr mnàibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas là, anns 
a' mhaduinn bha tairneanaich agus dealan- 
aich ann, agus neul tiugh air an t-sliabh, 
agus fuaim na trompaid ro àrd : agus 
chriothnaich an sluagh uile a bha 's a' 
champ. 

1 7 Agus thug Maois an sluagh a mach as 
a' champ an coinneamli Dhè, agus sheas iad 
aig ìochdar an t-slèibh. 

1 8 Agus bha sliabh Shinai uile fo dheataich, 
do bhrìgh gu'n d'thàinig an Tighearn a nuas 
air ann an toine; agus dh'èirich a dheatach 
suas mar dheataich àmhuinn, agus chrioth- 
naich an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim natrompaid' 
a' dol a mach, agus a' fàs ro làidir, an sin 
labhair Maois, agus f hreagair Dia e le guth. 

20 Agus thàinig an Tigliearn a nuas air 
sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh: agus 
ghairm an Tighearn Msio\& suas gvi mullach 
an t-slèibh, agxis chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhaii-t an Tigheam ri Maois, 
Imich sìos, thor àithne do'n t-sluagh, air 
eagal gu'm bris iad a steach a dh'ionusuidh 
an Tighearn' a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 AgTis mar an ceudna na sagartan a thig 
am fagus do'n Tighearn, naomhaicheadh 
iad iad fèin, air eagal gu'm bris an Tigheam 
a mach orra. 

23 Agus thubhairt Maois ris an Tigheam, 
Cha-n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh teachd 
a nìos do shliabh Shinai; oir thug thu àithne 
dhuinn, ag ràdh, Cuir crìochan mu'n t-sliabh, 
agus naomhaich e. 

24 AgTis thubhairt an Tigheam ris, Imich 
romhad, falbh sìos, agTis thig a nìos thu 
fèin, agus Aaron maille riut ; ach na briseadh 
na sagartan agus an sluagh a steach, gu 
teachd a nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
air eagal gn'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionnsuidli 
an t-sluaigli, agus labhair e i'iu. 

CAIB. XX. 

1 Nadeich àilheanfan. 20 Eagalair ant-sluagh. 
22 lodhol-aoradh air a thoirmeasg. 

AGUS labhair Dia na briathran so uile, 
ag ràdh, 

2 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a 
mach tlm à tìr na h-EipIiit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte, no 
coslas sam bith a dli'aon ni, a tha 's na ECSODUS, XXI. nèamliailih shuas, iio air an talamh a bhos, 
no 's iia h-uisgeachaibh fo 'n talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise au Tighearu 
do Dliia, is Dia eudmhor mi, a' leantuinn 
aingidheachd nan aithrichean air a' chloinn, 
air an treas, agus air a' cheathramh 
ginealach dhiubhsana dh'fhuathaicheas mi; 

6 AgTis a' nochdadli tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a gln-àdhaiclieas mi, agiis a 
choimhideas ni'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm an Tighearna do Dhe 
'an dìomhanas; oir cha mheas an Tigheam 
neòchiontach esOfn a bheir 'ainm 'an dìomh- 
anas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhachadh 

9 Sè làithean 8aothraichidh tu, agus ni 
tlm d'obair uile. 

10 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè: air an là sin na 
dean obair sam bith, th\i fèin, no do mhac, 
no do nighean, d'òglach, no do bhanoglach, 
no d'ainmhidh, no do choigreach a tha 'n 
taobh a stigh de d'gheataibh. 

11 Oir ann an sè làithibh rinn an Tighearn 
na nèamhan agus an talamh, an f hairge, 
agus gacli ni a tha annta; agus ghabh e 
fois air an t-seachdamh là: air an aobhar 
sin bheannaich an Tighearn là na sàbaid, 
agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do d'athair, agus do d' 
mhàthair; achumgu'm bi do làithean buau 
air an fhearann a tha 'n Tighearu do Dhia 
a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean goide. 

16 Na tabhair fianuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimhearsnaich; 
na sanntaich bean do choimhearsnaich, no 
'òglach, no 'bhanoglaich, no 'dhamh, no 'asal, 
no aon ni a's le do choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile na 
tairneanaich, agiis na dealanaich, agus 
fuaim na trompaid', agus an shabh fo 
dheataich: agus an uair a chunnaic an 
shiagli sin, gliluais iad, agus sheas iad fad 
làimh. 

19 AgTis thubhairt iad ri Maois, Labhair 
thusa ruinn, agus èisdidh sinn: ach na 
labhradh Dia ruinn, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na bitheadh eagal oirbli, oir is ann a chum 
bhur deai-bhadh a thàinig Dia, agus a chum 
gu'm bi 'eagal-san oirbh, air chor as nach 
peacaich sibh. j 

21 Agus sheas an sluagh fad o làimh, 
agus thàinig Maois amfagus do'n dorchadas, 
far a)i robh Dia. | 

22 Agus thubhaii-t an Tighearn ri Maois, 
Mar so their tlm ri cloinn Israeil, Chunnaic 
sibh gu'n do labhair mi ribh o nèamli. i 

73 23 Cha dean sibh maille riumsa diathan 
airgid, agais diathan òir cha dean sibh 
dhuibh fèin. 

24 Altair de thalamh ni thu dhomlisa, 
agus ìobraidli tu oiiTe do tliabliartais- 
loisgte, agus do thabliartais-sìth, do chaor- 
aich, agus do dhaimh : anns gach àite 's an 
toir mise fainear gu'n cuimlinichear m'ainm, 
thig mi a d' ionnsuidh, agus beannaichidh 
mi tlm. 

25 AgTis ma ni thu altair chloiche dhomh, 
cha tog thu i le cloich shnaidlite ; oir ma 
thogas tu d'inneal-snaidliidh suas oirre, 
truaiUidli tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh a 
dh'ionnsuidh m'altarach, a clium nach 
leigear ris do lomnochduidh oirre. 

CAIB. XXI. 
1 Laghan a thaohh òglach agus bhanoglach, 14 
a thaobh an ti a mliarbhas duine ie ceilj, 
17 a mhallaicheas 'athair no 'inhà'liair, <kc. 

AN I S is iad so na breitheanais a 
chuireas tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach Eabhruidh- 
each, sè bliadhna ni e seirbhis ; agns 's an 
t-seachdamh thèid e mach saor a nasguidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a thàinig e 
steach, leis fèin thèid e mach ; ma bha bean 
aige, tlièid mar an ceudna a bhean a mach 
maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, agus 
gu'n d'rug i dha mic no nigheanan ; bithidh 
a' bhean agus a clann aig a maighstir, agua 
thèid esan a mach leis fèin. 

6 Ach ma tlieir an t-òglach gu cinnteach, 
Is toigh leam mo mhaighstir, mo bhean, 
agus mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

6 An sin blieir a mhaighstir e chum nam 
breitheamli ; bheir e mar an ceudna chum 
an doruis e, no chum ursainn au doruis, 
agus tollaidh a mhaighstir a chluas le 
minidh, agus ni e seirbhis dlia gu bràth. 

7 Agus ma reiceas duine a nighean gn bhi 
'n a banoglaich, cha tèid i mach mar a thèid 
na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn 
ceangal -pòsaidh rithe, an sin bheir e fainear 
gu'm fuasgailear i: ri cinneach coimheach 
cha bhi comas aige a reiceadh, do bhrìgh 
gun do bhuin e gai cealgach rithe. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac i, a rèir 
modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e hcan eile dha fèin, a 
biadh, a h-eudach, agus a dlighe-pòsaidh, 
cha lughdaich e. 

11 Agus mur dean e na tri nithcan sin 
rithe, an siu thèid i macli saor guu airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gni 
bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine 'am plaid, 
ach gu'n d'thug Dia thairis g'a làimh e, 
an sin sònruichidh mis' àite dhuit d'au 
teich e. ECSODUS, XXII. 14 Acli ma thig duine gn clàna air a ; 
choiuiheavsnacli, gu 'mharbhadh le ceilg, j 
m' altair bheir thu c, a chum gu'm 
bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a glioideas duine, agiis a 
reiceas e, no ma gheibhear 'n a làimh e, gu 
cinnteacli cuirear gu bas e. 

17 Agus esan a mliallaicheas 'athair no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstrì, agns 
gu'm buail duine a choimhear.snach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leabadh: 

19 Ma dii'èireas e, agais gu'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esan a bhuail 
e; a nihàin dìolaidh e air son call 'ìiine, 
ag-us bheir efainear a leigheas gu h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òghicli, no 
'bhanoghxch le sUiit, agus gu'm bàsaich e fo 
'làimh, dìolar air gu deimhin : 

21 Ach ma mhaireas e hed là no dà là, cha 
diolar air ; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agais gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs ; 
cuirear gu cinnteach ìibhla air, a rèir raar a 
chuireas fear na ranà air , agus bheir e seachad 
mar a dlì orduichcas na breitheamhaii. 

23 Ach ma gheibh i bàs an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 iSùil air son sùla, fiacail air son fiacla, 
làmh air son làimhe, cos air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot air son 
lot, builie air son buille. 

26 Agus raa bhuaileas duine siiil 'òglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu mill e i, 
leigidh e as saor e air son a shùla. 

27 Agusma chuireas e fiacail à 'òglach, no 
fiacail as a bhanoglaich, leigidh e as saor e 
air son 'f hiacla. 

28 Agus ma reubas damh duine no bean 
le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinn- 
teach clachar an damh, agiis cha -n ithear 
'f heoil ; ach bithidh sealbhadair an daimh 
neò -chiontacli. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh sàthadh 
le 'adhaircibh 's an aimsir roimhe sin, agus 
gu'n do dhearbhadh sin d'a shealbhadair, 
agus nach do ghlèidh e stigh e, agus gii'n 
do mharbh e didne no bean, clachar an 
damh, agus cuirear mar an ceudna a 
shealbhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear airgiod-rè.ìt\ch air, an sin 
bheir e mar èiric 'anama ge b'e ni a chuirear 
air. 

31 Ma's mac a reub e lè 'adhairc, no ma's 
nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so 
nithear ris. 

32 Ma rcubas an damh òglach no banoglach, 
bheir e deich secel 'ar f hichead airgid d'am 
maighstir, agus clachar an danih. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine slochd, uo 

74 ma chladhaicheas duine slochd, agus nacli 
cònihdaich se e, agus gùn tuit damh no asal 
ann ; 

34 W\ esan d' am buin an slochd suas an 
call, bheir e airgiod d'an sealbhadair, agus 
is leis fèin am heathach marbli. 

35 Agiis raa reubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an 
sin reicidh iad an damh beò, agus roinnidh 
iad an i-ìàrg\oàafhuaradh air a shou, agus 
roinnidh iad mar an ceudna an damh 
marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damhsàthadh le 'adhaircibh 'san aimsir 
roimhe sin, agus nach do gldèidh a shealbh- 
adair a stigh e, gu cinnteach ìocaidli edamh 
air son daimh, agus is leis fèin am marbh. 

CAIB. XXII. 

1 Laghana thaobh goide, ' 5 a thaohh coimhleas- 
ochaidk air son gack gnè choire, 16 a thaobh 
dìolanais, <S:c. 

A ghoideas duine damh no caora, 
agus gai marbh se e, no gu'n reic se 
e, dìoladh e cùig daimh air son an daimh, 
agais ceithir caoi'aich air son na caorach. 

2 Ma gbeibliear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fail air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear fuil air a shon. Ni esan a ghoideas 
dìoladh iomlan : raur hi ni sam bith aige, 
an sin reicear e air son a glioicle. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' raheirle 
'n a làinih beò, ma's damli e, no asal, no 
caora ; dìolaidh e dùbailt e. 

6 Ma bheir duine fainear gu'n ithear suas 
fearaun no fìon-lios, agus gu'n cuir e 
'ainmhidh ann, agus gu'm ])iadhar e aun 
ara fearann duine eile ; de'n chuid a's fearr 
d a f hearann fèin, agus de'n chuid a's fearr 
d'a f hìon-lios fèin, ni e dìoladh. 

6 Ma bhriseas teine a ni.ach, agus gu'n 
tachair e air droighinn, agus gai'n loisgear 
na cruachan arbhair, no 'n t-arbhar 'n a 
sheasamh, no'n t-achadh ; ni esan a rinn an 
losgadh gu cinnteach dìoladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach air- 
giod, no airneis, g'a glileidheadh, agus gu'n 
goidear à tigh an duine e;raa gheibhear an 
gaduiclie, dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear au gaduiche, an sin thèid 
maighstir an tighe a dh'ionnsuidh nam 
breitheamh, a dìifheuchainn co dhiubh a 
shìn e mach a làmh gu cuid a choimhears- 
naich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caorach,air soneudaich, 
air son gach ni a chaidh a chall, a their 
neach eile gur leis fèin; an làthair nam 
breitheamh thig cùis gacli aoin diubh: esan 
a dhìteas na breithcamlian, dìolaidh e 
dùbailte d'a chòimheai\snach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach ECSODUS, XXIII. asal, no damh, no caora, no ainmlùdli sam 
bith g'a ghleidheadh, agus gu m faigh e bàs, 
no gun cim-i-ar e, no gu'u iomainear air 
falbh e, gun neach air bith 'g a fhaiciun: 

11 An sin bithidh miounan an Tighearna 
eatorra le "chèile. nach doshìn e a làndi g-u 
cuid a choimheai-snaich: agus gabhaidh a 
shealbhadair sin uaith, agus cha dean esan 
dloladh. 

12 AgTis ma ghoideadh uaith e, dìolaidh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadli e 
leis mar f hianuis e; air son an ni sin a chaidh 
reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'iarras duine ni 'an coin- 
gheall o" choimhearsnach, agiis gu"n ciun-ar 
e, no gu"m faigh e bàs, gun a shealbhadair 
a bhi maille ris: gu cùmteach dìolaidh e. 

15 Ach ma hhitheas a shealbhadair maiUe 
lis, cha dìol e: ma"s ni air son tuarasdail e, 
thàinig e air son a thuai'asdail. 

16 Agus ma luheallas duine maighdean, 
nach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus g-u'n 
luidh e leatha, gii cinnteach gabhaidh e i 
dha fèin 'n a mnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a tabhairt 
da, dìoìaidli e airgiod a rèir tochraidh nam 
maighdean. 

Is'Cha leig thu le ban-f hiosaiche bhi beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas le h-ainmhidh, 
gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dliiathan sam hith, 
ach do'n Tigheam a mhàin, gearrar as e. 

21 Air coigi-each cha chuir thu doilgheas, 
ni mò a ni thu loii-neai-t air; oir bha sibh 
fèiu 'n "ur coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich sam bith, uo dìlleachdan, 
cha bhuin sibh gu cmaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bith gu 
eraaidh riu, agus gTi n glaodh iad idir 
riumsa, èisdidh mise gu cinnteach r"an 
glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chomiich suas, agus 
marbhaidh nii sibh leis a' chlaidlieamli; ag"us 
bithidh bhur mnathan 'n am bantraichibh, 
agus bhm- clann 'n an dìlleachdain. 

25 Ma blieir thu airgiod'an coingheall do 
ncach air hith de m' shluagh-sa a tha 
bochd làimh riut, cha blii thu dlia mar 
neach a chuireas airgiod air riadh; cha 
chuir thu riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh- 
earsnaich ann an geall, mu cìhol fodha na 
grèine bheir thu air ais dlia e: 

27 Oir is e sin a cliòmhdach a mhàin, is e 
'eudach d'a chroicionn e: ciod anns an coicUI 
e? agus an uair a dh'èigheas e rium, èisdidh 
mise; oir tha mi tròcaii-each. 

28 Air breitheamhnaibh cha labhair thu 
olc, agus uachdai-an do shluaigh cha chàin 
thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn,agusd'fhìon- 
lios, g\m dàil hheir thu seachad: ceud-ghin 
do mhac bheir thu dhomhsa. 30 Mar sin ni thu ri d' chrodli, agus ri d' i 
chaoraich: seachd làithean bithidli e maille | 
r a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu | 
dhomhsa e. ; 

31 Agus bithidh sibh 'n 'ur daoine naomha 
dhomhsa, agiis feoil sam hith a reubadh le 
Jiadh'hheathaichibK s a' mhaciìair, cha-n ith 
sibh; chum nan con tilgidh sibh i. 

! CAIB. XXIII. 

1 Laglmna thaohU luaire-igeU no fianws-hhrèipe, 
I 12 a tliaohh là na sàòaid. <L-c 22 Beaìinarh- 
j ar/li air a ghcalltuinn dhoibhsan a dicimhideas 
I reachd D/iè. 

C(HA tog thu tuairesgeul brèige: na cuir 
' do làmh maiUe ris au aingidh gu bhi 
'n a d'fhianuis air an eucoir. 
i 2 Cha leau thu a' mhòr chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agais cha labhair thu 
ann an cùis, g-u claonadh an dèigh a' mhòrain, 
chum hreth f hiaradli. 

3 Agus ri duine bochd cha bhi thu bàigheil 
'n a chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmhaid, 
no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu gu 
cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am bheil fuath 
dhuit a' luidhe fo 'h-eallaich, agiis gu'n 
smuainich thu air fantuinn o chòmhnadh 
a dheanamh rithe, ni thu gii cinnteach 
còmhnadh rithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 'n a 
chiiis. 

7 chùis bhrèige cum thu fèin am fad; 
agus an neò-cliiontach agus an t-ionraic na 
marbh: oir cha-n fhìreanaich mise an t- 
aingidh. 

8 Agus tiodhlac cha ghabh thu; oir dall- 
aidli tiodhlac Tia,daoine glice, agusclaonaidh 
e briatliran nan daoine ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean fòimeart: 
oir is aithne dhuibh iuntinn coigrich, do 
bhrìgh gTi'n robh sibh fèin 'n 'm- coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus sè bhacUma cuiridh tu d'fliearann, 
agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

11 Ach air an t^seachdamh fàgaidh tu 
mach e, ag"us leigidh tu leis luidhe 'n a 
thàmh, a chumgu n ithbochdandoshluaigh, 
agTis na dh'fhàgas iadsan, goi'n ith beath- 
aichean na macharach e. Air a^' mhodh 
cheudna ni thu ri d'fhìon-Uos, agus ri d' 
Uos-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu d'obair, agus air an 
t>-seachdamh là gabhaidh tu fois; a chum gai 
faigh do dhamh agus cVasal fois, agus gu 
faigh mac do bhanoglaich agTis an coigTeach 
an anaU. 

13 Agus a thaobh nan uile nithean a 
labhair mi ribh, bithibh faicilleach; agus 
air ainui (Uiiathan eile na luaidhibh: na 
cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uairean cumaidh tu fèiU dhomhsa 
's a' bhliacUma. 

15 FèiU au arain neo-ghoirtichte cumaidh ECSODUS, XXIV. tu: seaclid làitliean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àitlm mi dluiit, 's an 
am shuidìi.ichte de'n mhìos Abib; oir anns 
a' mhlos sin thàinig tliu macli as an Eiphit: 
ag'us cha tig neach air bith a'm' làthair-sa 
falamh: 

1 6 Agus fèill an f hogharaidh, ceud-thoraidh 
do sliaoithreach, a chuir thu 's an fhearann: 
agus fèill a' chruinneachaidh aig deireadh 
na bliadhna, 'n uair a chruinnicheas tu stigh 
ioradh do sliaoitlireach as an fhearann. 

17 Tri uairean 'sa' bhhadlma nochdar gach 
firionn agad an làthair an Tighearna Dè. 

18 Cha toir thu seachad fuil m' ìobairt-sa 
le h-aran goirtichte, ni mò dh'fhanas saiU 
m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bliruich tliu meann ann am baìnne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad, 
gu d' choimhead 's an t-slighe, agus gu d' 
tliabhairt a steach do'n àit a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleach 'n a làthair, agus èisd r'a 
ghuth ; na cuir 'n a aghaidh : oir cha high e 
bhur cionta; oir tha m'ainm annsan. 

22 Ach ma dli'èisdeas tu da rìreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do d' 
nàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a 
chlaoidheas thu: 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, agusbheir 
e steacli thu chum nan Amorach, agus nan 
Hiteach, agus nam Peridseach, agus nan 
Canaanach, nan Hiblieach agus nan lebus- 
ach; agus gearraidh mi as iad. 

24 Chacliromthuthu fèin sìosd'an diathan, 
agus cha dean tliu seirbhis doibh, ni mò a 
ni thu a rèir an oibre: ach sgriosaidh tu 
gu tur iad, agus brisidh tu an dealbhan 'n 
am bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tigheam 
bhur Dia, agiis beannaichidh esan d'aran, 
agus d'uisge, agus cuiridh mi euslaint air 
falbh o'r measg. 

2G Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bhitheas 
e seasg a'd' tliìr : àireamh do làithean 
coimhlionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, agus 
sgTÌosaidh mi an sluagli uile dh'ionnsuidh 
an tèid tlra, agus bheir mi air do uaimhdibh 
gu lèir an cùl a thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise cearnabhain romhad, 
agus 'ograidla iad a niach an t-Hibheach, 
an Canaanach, agus an t-Hiteach, as do 
làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair ann 
an aon bliliadhna, air cagal gu'm bi 'm 
fearannair 'fhàsachadh, agus gn'm fàs fiadh- 
bheathaichean na macharach lìonmhor a'd' 
aghaidh. 

30 A lìon beag 'usbeag tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n sealbliaich thu am fearaim. 

76 31 A g-us suidhichidli mi do chvìochan o'n 
mhuir ruaidh eadhon gu ruig fairge nam 
PhiUsteach, ag-us o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn : oir bheir mi thairis 'n 'ur laimh 
luchd-àiteachaidh na tìre ; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an diathan 
coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thìr, air 
eagal gu'n toir iad oi-t peacachadh a'm' 
aghaidh-sa le soirbhis a dheanamh d'an 
diathan ; agus gu'm bi sin 'n a nbe dhuit. 

CAIB. XXIV. 

1 Chaidh llaois 6-uas do'n t-slùdJi. 3 Gheall 
an siuaijìi iju'n d'tiiugadh iad ijèill do fliocal 
an Tighearna. 16 Glùir Dltè air a foiU- 
seachadh. 

AGUS thubliairt e ri Maois, Thig a nìos 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, thu 
fèin agus Aaron, Nadab agus Abihu, agus 
tri fichead 's a deich de sheanairibh Israeil : 
agus ni sibh aoradh fad o làimh. 

2 Ag-us thig Maois 'n a aonar am fagus 
do'n Tighearn ; ach cha tig iadsan am fagus, 
ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'innis e 
do'n t-sluagh briathran an Tighearna uile, 
agus na breitlieanais uile : agiis f hreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tighearn, 
ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an Tigh- 
earn' uile, agus dh'èirich e gu moch 's a 
mhaduinn, agus thog e altair fo 'n t-sliabh 
agus dà charragli dheug a rèir dà thrèibh 
dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich de chloinn 
Israed, agxis thug iad suas tabhartais- 
loisgte, agus dli'ìobair iad ìobairtean-sìth 
de dhaimh do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e aun an cuachaibh i; agTis leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choimhchean- 
gail, agiis leugh e ann an èisdeachd an t- 
sluaigh ; agus thubhairt iadsan, Gacli ni a 
labhair an Tighearn, ni sinne, agus bheir 
sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an f huil, agus chrath 
e i air an t-sluagh, agus thubhairt e, Feuch, 
fuil a' choimhcheangail a rinn an Tighearn 
ribh a thaobh nahi briathran sin uile. 

9 AgTis chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agus tri fichead 's a 
deich de sheanairiljli Israeil. 

10 Ag-us chunnaic iad Dia Israeil: agus 
fo a chosaibh hha mar gu'm bitheadh obair 
do chloich shai)hir, agiis mar na nèamhan 
fèin ann an soillse. 

11 Agus air maithibh chloinn Israeil cha 
do chuir e a làmh : agus clnmnaic iad Dia, 
agus dh'itli iad agns dli'ol iad. 

12 Agus thubhairt an Tiglicani r\ Maois, 
Ihig a nìos a m' iounsuidh-sa do'u t-sliabh. ECSODUS, XXY. 

agas bi 'n àn: a^s bheir mise dhnit dàir aon ta .bh dh'i, agus d± ih.d hhììg alr an chloiche. agus lagh. agus na h-àitheantan a 
sgrìobh nnl chuni iadsan a theagasg. , 

13 Agus dh èirich Maois suiis, agus losua 
"òt^Iach : agus chaidh ilaois suas do shhabh 
Dhè. 

14 Agus thubhairt e ris na seanairibh. 
Fanaibh-sa ruinn an so, gus am pUl sinn 
d'ur u-iounsuidh : Agus, feuch, tha Aaron 
agus Hur maiUe ribh : esan aig am bi eìiis 
sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidh-san. 

15 Agus chaidh ilaois suas do"n t-shabh, 
agus chòmhdaich neul an shabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigheama 
air shabh Shinai, agus c-hònihdaich an neid 
e sè làithean : Agus dh'èigh e ri Maois air 
an t-seachdanih ìà à meadhon an neoU. 

17 Agus Nia foillseachadh glòire an Tigh- 
eama mar theine diau-loisgeach air mullach 
an t-slèibh ann an sidhbh chloiun Israeil. 

IS Agus chaidh Maoisa steach'ammeadhon 
an neoil. agus chaidh e suas do"n t-shabh : 
agus bha Maois 's an trshabh dà fhichead 
là agus dà f hichead oidhche. 

CAIB. XXY. 

1 Tabhartais air son a' phàiRiuin. 10 Cumadli 
na h-àirce. 17 A' chaitÀir-ihròcair. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloum Israeil, gu'n toir iad 
a m' ionnsuidh tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gu toileach e le 'chridhe, 
gabhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus e so an tabhartas a ghabhas 
«ibh uatha : òr, agus airgiod, agus umha, 

4 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn, agns Jì'ynnadh ghabhar, 

5 Agus croicinnean reitheachan air an 
dath dearg, agus croidunean bhroc, agus 
fiodh sitrm, 

6 Oladh chtmi soluis, spìosraidh chtmi 
oiadh-ungaidh, agus a chum tùise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
H"u.s an ephoid, agus "s an uchd-eididh. 

S Agus ni iad dhomh ionad naomh, agus 
gabhaidhmise còmhnuidh "n am measg taobh eile dh'i. 

13 Agus ni thu bataìehe:in de fhiodh sitim, 
agus còmhdaichidh tu thairis iaJ le h-or. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns na 
fa Ibheagaibh air taobhan na h-àirce, chum 
an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h àiree 
bithidh ua bataichean : cha ghluaisear uaipe 
iad. 

16 Agus euiridh tu 's an àire an Fhianuis 
a bheir mise dhuit, 

17 Ag;us ni thu caìthir-thròcair a dh'òr 
rior-ghìan ; dà làmh-choille gu leth a fad, 
agas làmh-choille gu leth a leud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir ; a dh' obair 
bhuailte lìi thu iad, aig dà cheann na caithir- 
thrò(3air. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cherub eile aig a" cheann ehQ 
de n chaithir-thròcair : ni sibh na cheruban 
aig a dà cheann. 

20 Agus bithidh na cheraban a' sìneadh a 
mach an sgiathan gu h-àrd, a còmhdachadh 
na caithir-thròcair le u sgiathaibh, agus an 
aghaidheau r"a chèUe: ris a" chaithir- 
thròcair bithidh aghaidhean nan cherab. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus anns an àirc cuiridh 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, agus 
labhraidh mi riut o uachdar na caithir- 
thròcair, o eadar an dà cherab a tha air 
àirc na Fianuis a thaobh gach n i a dh aith- 
neas mi dhuit do chloiim IsraeU. 

23 Agus ni thu bòrd de f hiodh sitim ; dà 
làmh-choUIe "f had, agus làmh-choiUe a leud, 
agus làmh-choiUe gu leth 'àirde. 

24 Agus còmhdaìchidh tu thairis e le h- 
òr fìor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall de leud boise 
mu n ciiairt, agus ni thu coron òir d'a iomaU 

: mu'n Cuairt. 

• 26 Agus ni thu dha ceithir faU'oheagan 
1 òir. agas cuiridh tu na faUbheagan air na 
I ceithir oLsinnibh a tha aig a cheithir chosaibL 
' 27 Fa chomliair an iomaiU bithidh na fail- 
limeagan, chum àitean do na bataichibh, 9 A rèir gach 
fhaicinn, a rèir 

agus samhlaidh 'aimeis uUe, eadhon niar [ sitim, agtis còmhdaichidh tu thairis iad le 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc de f hiodh sitim : dà ui a leigeas mise aiuiit gus am bòrd a ghiiUan. 
samhlaidh a" phàUhuiu, | 2S Agus ni thu na bataichean de fhiodh 
sitim, agtis còmhdaichidh tu thaii" 
h-òr, agus giùlainear am bòrd leo. 
29 Agus ni thu a mhiasan. affus a thìdseir- làmh-choUle guleth afad, agus làmh-choiUe 1 ean, agus a chuachan, agus a chopain. leis 
gu leth a leud, agus làmh-choiUe gu leth a an toirear seachad ìobairt-dibhe ; a dh"òr 
' ' " ' ; f ìor-ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhòrd aran taia- 
beanaidh romhams" an eòmhuuidh. 
I 31 Agus ni thu coiunleir a dh'òr fìor- 
ghlan ; a dh'obair bhuailte nithear an coinn- 
leir. Bithidh a chos, agus a mheoir, a 
chopain, a chnapan, agus a bhlàthan, de"n 
obair cheudna. h-àirde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a stigh agus a mtdgh còmh- 
daichidh tu thairis i; agus ni thu oirre 
coron òir mun cuairt. 

12 Agus ni thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir 
oisinnibh; agus bithidh dà fhailbheig air 

77 I ECSODUS, XXVI. 32 Agiis tliig sè meoir a mach as a 
thaoblian ; tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dii 'e, agus tri meoir a' choinuleir as 
an taobh eile clh 'e. _ I 

33 Tri copain air an deanamh cosmhuil ri 
ahnonaibh anu an aou mlieur, maille ri 
cnap agus blàth; agus tri copain air an 
deanamh cosmluiil ri ahnonaibh^ auus a' 
niheur eile, maiUe ri cnap agus blàth ; mar 
sin auns na sò meoir a thig a mach as a' 
choimileir. 

34 Agus anns a' choìnnleir hithidh ceithir 
chopaiu air au deauanih cosmliuil ri al- 
mouaibli, maiUe ri 'n cuapaibh agus am 
blathaibli. 

35 Agus bithidh cnap fo dhà mhcur dhetli, 
agus cuap fo dlià mlieur dheth, agiis cnap 
fo dlià mheur dlieth ; mar sin do na sè 
meoir a tliig a mach as a' choiunleir. 

36 Bithidh an cuaip agus ani meoir de'n 
dbair cheudna : hithidh e uile 'n a aou obair 
bhuailte de òr fìor-glilan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòchrain : agus 
cuirear suas a hìclirain, a chum gu'n toir 
iad sohis thall fa cliomhair. 

38 Agus hithidh a chlobhachan, agus a 
shoithichean smàlaidh a dh'òr f ìor-ghlan. 

39 De thàlann a dh'òr f ìor-ghlan uìthear 
e, niaiUe ris ua soithichibh siu uile. 

40 Agus feuch gu'u dean thu iad a rèir an 
t-samhhxidh, a chaidh leigeadli fhaicinn 
dhuit 's an t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

1 Deich càirleinean a' pìiàilliuin. 31 Am hrat 
air son na /l àirce. 

GUS ni thu am pàiUiun le deich ciiir- 
teiuibh a dlC auart grinn toinnte, agus 
de ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid : 
tnaUle ri clierubaibh a obair ealauta ni 
thu iad. 

2 Fad aoin chtiirtein ochd làmhan-coille 
thar fhichead, agus leud aoin chùirtein, 
ceithir làniluiu-coiUe : an t-aon tomhas do 
na cìiirteiuibh uile. 

3 Bitliidh cùig cùirteinean air an ceangal 
gach aou r'a chèile ; agus na cùig cùirteiu- 
ean eile air au ceaugal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ui thu lùban de gliorm air oir 
aoiuchùirtein, o'n iomallanns a' cho-aonadh: 
agus air a' nihodh cheudua ui thu 'a 'u oir 
a' chùirtein a's fhaide macli, ann an co- 
aonadh an dara aoin. 

5 Letli-clieud lùb ni thu ann an aon chùir- 
tein, agus leth-cheud lùb ni tlm'a'n oir a' 
chù.rteiu a tha auu an co-aouadh an dara 
aoin ; a chum's gu'n gabh na lùban greim 
d'a chèile. 

6 Agus ni thu lcth-clieud cromag òir, 
agus ceang'laidh tuua cùirteiueanr'a chèile 
leis na cromagaibh : agus bitliidh e'n a aon 
phàilliun. 

7 Agus ni tlui cùirteiuean de fhionnadh 
ghabhar gu bhi "n an còmhdach air a' 

78 phàilliun : aon chùirtein deug ni thu 
dhiubh. 

8 Fad aoin chùirtein deich làmhan-coille 
thar fhichead, agus leud aoin chùirteiu 
ceithir làmhau-coille: hithidh an t-aon 
chùirtein deug if<7e dli'aon tomhas. 

9 A gus cuiridh tu ri' chèile cùig cùirteinean 
leo fèin, agus sè cùirteiuean leo fèiu, agus 
dùblaichidh tu an seatliamh cùirtein air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni tlm leth-cheud lùb air oir an 
aoin chùirtein ds fhaide mach 's a' cho- 
aonadh, agus leth-cheud lùb air oir a' 
clìùirtein a tha 'co-aouadli an dara aoin. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag a 
dh'umha, agus cuiridh tu ua cromagan anns 
na lùbaibh, agus cuiridli tu am bùth r'a 
chèile, air chor as gu'm bi e 'n a aon. 

12 Agus am fuigheaU a dh'f hàgar de chùir- 
teiuibh a' bhùtha, leth a' ciiùirtein a 
dh'fhàgar, crochar e thar taobh-cùil a' 
phàillitiiu. 

13 Ag-us làmh-choiUe air antaobh so, agus 
làmh-choiUe air an taobh eilo de ua dh'fhàg- 
acUi air am facl de chùirteiuibh a' bhùtha, 
crochar e thar taobhan a' phàilliuin, air au 
taobh so, agus air an taobh eile, g"a chòmh- 
dachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' bhùtha 
de chroicinnibh reitheachau air an dath 
dearg,agus còmlidachde chroiciuuibhbhroc 
os a cheaun. 

15 Agus ni thu buird air son a' phàiUiuin 
de fhiodh sitim, 'n an seasamh: 

16 Deich làmhan-coiUe fad buird, agus 
làmh-choiUe gn leth leud aoin bhuird. 

17 Bitìiidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
ancur 'an ordugh fa chomhair a chèile; mar 
so ni tlui do uiie bhòrdaibh a' phàiUiuin. 

18 Ag-usni thuuabuird airsona' phàiUiuin, 
fichead bòrd air an taobh deas, ris an àirde 
deas. 

19 Agus ni thu dà fliichead cos airgid, 
fo 'n fhiehead bòrd: dà chois fo aon bhòrd 
a rèir a cUià làimh, agus dà chois fo bhòrd 
eile a rèir a dhà làimh. 

20 Agus air son au dara taoibh de'n phàil- 
liuin air au taobh tuath, fichead bòrd; 

21 Agus an dà fhichead cos a dlH airgiod, 
dà cliois fo aon bhòrd, agus dà chois fo 
bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàiUiuin air 
an làimli au iar, ni thu sè buird. 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinnean 
a' pliàilliuin 's an dà thaobh. 

24 Agus bithicUi iad air an ceangal foidhe, 
agus mar au ceudna bithidh iad air an 
ceangal os a cheaun ri aon fhailbheig: mar 
so uithear riu le 'chèile; bithidh iad air son 

! an dà oisinn. 

; 25 Agus bithidh ochd buird anu, agiis an 
! cosan a (rZA'airgiod, sè cosau dcug; dà chois 
j fo aon bhòrd, agus dà chois fo bhòrd eile. 
1 26 Agus ui thu croinn do fhiodh sitim; ECSODUS, XXVII. cìiig' air son nam bòrd air aon taobh de'n 
pliàilliuiii. 

27 Agus cìiig croinn air son nani bòrd air 
an taobh eile de"n phàilliuin, agrs cùig 
croinn air sou bìiòrd taoibh a' phàiihuin air 
son an dà tliaobli an iar. 

28 Agus ruigidh an crann meadhonach ann 5 Agus cuiridh tu e fo chuairt na Ii-altar- 
ach gu h-ìosal, agus bitliidh an lìon gu ruig 
meadhon na li-altarach. 

6 Agiis ni thu bataichean do'n altair, bat- 
aichean de fl)iodh sitim, agus còmhdaichidh 
tu thairis iad le h-umlia. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na am meadhon nam bòrd o cheann gu ceann. ; failbheagaibh, agus bitliidh na bataichean 

29 Agus còmlidaicliidh tu thairis na buird air dà tliaobh na h-altarach g'a giùlan. 

le h-òr, agns ni thu am failbheagan a d/iòr | 8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a nochdadh 
mar àiteachan do na crannaibh : agus j dhuit 's an t-sbabh, mar sin nitliear i. 
còmhdaichidli tu thairis na croiun le h-òr. { 9 Ag-us ni thu cùirt a' phàilHuin air an 

30 Agus togaidh tu suas am pàilhun a rèir taobh deas, ri deas : hithidh cùirteinean 

air son na cùirte dh' anart grinn toinnte ; 
ceud làmli-choille 'am fad air aon taobh. 

10 Agns hithidh a fichead post, agus am 
fichead bonn a dKwmhù,: hithidh cvoinsLgSin 
nam post, agns an cuairteagau, a dh'- 
airgiod. 

11 Agus mar an ceudna air an taobh 
tuath air lad, bithidh cùirteinean ceud a shamhlaidh, a nochdadh dliuit 
t-shabh. 

31 Agus ni thu brat de ghorm, agus de 
chorcur, agus de scarlaid, agiis a cf/i'auart 
grinn toinnte: a dh'obair ealanta nithear 
e, le cherubaibh. 

32 Agus crochaidli tu e air ceithir puist 
de fìi iodh sitim,air an còmhdacliadh thairis 

le h-òr: agus hithidh an cromagan a dh'òr, ! làmh-choille air fad, agus a fichead post, air na ceithir bonnaibh airgid. 
33 Ag-us crochaidh tu suas am brat fo na 
cromagaibh, agus bheir thu steach aun an 
siu àirc na Fianuis, an taobh a stigh de'n 
bhrat: agus roimiidh am brat dhuibhse agus am fichead bonn a rf/t'umha: cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a dh'- 
airgiod. 

12 AgTis air leud na cùirte air an taobh 
an iar, hithidli, cùirteinean de leth-chcud eadar an t-ionad naomh agus an t-iunad làmh-choille:am i>uist deich, agus am buinn ro naomh. 

34 Agns cuiridh tu a' chaithir-thròcair air 
àirc na Fianuis, 's an ionad ro naomh. 

35 Ag-us cuiridh tu am bòrd au leth muigli 
de'n bhrat, agus an coinnleir fa cliomhair a' 
bhuird air taobh deas a' phàilliuin: agTis 
cuiridh tu ani bòrd air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach air sou doruis 
a' bhùtlia, de ghorm, agus de chorcur, agus 
de scarlaid, agus de anart griun toinnte, 
oibrichte le h-obair ghrèise. 

37 AgTis ni thu air son a' chòmhdaich cùig 
piùst de fhiodh sitim, agus còmhdaichidli 
tu thairis iad le h-òr, agus hithidh an 
cromagan a dh'òv, agus tilgidh tu air an 
son cùig buinu umha. 

CAIB. XXVII. 

1 Al/air na ìi-ìoìunrl-loisyte. armsa soìlJiichean. 
9 C'àirt a' phàiUiuin. 20 Òladh f/dor-yhlan 
a' diroinn-olaidli air a toirt air son sobns. 

AGUS ni thu altair f liiodh sitim;cùig 
lànihan-coille airfad,aguscùig làmlian- 
coille air leud: bithidh an altair ceithir- 
chearnach, agus a h-àirde tri làmhan-coiUe. 

2 Agus ni thu a h-adhaircean air a ceithir 
oisinuibh: bithidh a li-adhaircean de'n ni 
cheudna: agus còmhdaichicUi tu thairis i le 
Ii-umha. 

3 Ag-us ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
luatha, ag-us a sluasaidean, agus a cuachau, 
agTis a greimicliean,agusah-aighnean-teine: 
a soithichean uile ni thu a dhiimha,. 

4 Agtis ni thu dh'i cliath de lìon-obair 
umlia: agus ni thu air an lìon ccithir 
failbheagau imiha air a cheitliir oisinnibh. 

79 deich. 

13 Agus hithidh lcud na cùirte air an 
taobh au ear, ris an àird an ear, letli-cheud 
làmh-choille. 

14 Agus hithidh na cùirteinean air aon 
taobh cùig làmhan-choille deug: am puist 
tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile hithidh a cùir- 
teineau cùig làmhan-coille deug : am puist 
tri, agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte hithidh 
brat a dh fhichead làmh-choille, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scai'Iaid, agus a 
^//i'anart grinn toinnte, oibrichte le Ii-obair 
shnàthaide : am puist ceithir, agnis am buimi 
ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cùirto air an ceangal mu'n cuairt le h- 
airgiod : hithidh an cromagan a dh'airgiod, 
agTis am buinn a (^A'umha. 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, agus 
a leud letli-cheud làmli-choille 's gach àite, 
agus a /i-àirde cùig làmhau-coilIe,a.(;//i'anart 
grinn toinnte ; agus ain buinn a c/A'umlia. 

19 Bitìtidhmìiì shoithichean a' pliàilhuin, 
'n a sheirbhis uile, ag-us a phinneachan uile, 
agus pinneachan na cùirte uile de umha. 

20 Agus àithnidh tudochloinn lsraeil,gu'n 
toir iad a d'ionnsuidh oladh fhìor giilan a' 
chroinn-olaidh, brùite air son au t-soluis, a 
thoirt air an lòchran lasadh an còmh- 
nuidh. 

2 1 Ann am bùtli a' choimhthionail an taobh 
a nuiigh de'n bhrat, a tha fa chomliair na 
Fiaimis, orduichidli Aaron c, agus a mliic, 
o flieasgar gu maduinn an làthair au Tigli- ECSODUS, 

earna : biihidh e 'n a reachd sìorruidh d'an 
ginealachaibh, a leth chloinn Isracil. 
CAIB. XXVIII. 

1 Chuireadh Aaron agus a mhic air leth air son 
dreuchd an t-sagairt. % An cphod. 30 An 
Urim agus an Tumim, &c. 

AGUS gabh a d'ionnsuidh Aaron do 
bliràthair, agus a mhic maiUe ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil 
e dhomlisa ann an dreuchd an t-sagairt 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itaniar, mic Aavoin. 

2 Agus ni thu èididh naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus air 
soa niaise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a iha 
glio 'an cridhe, a lion mise le spiorad a' 
ghhocais ; agus ni iad èididh Aaroin, g'a 
chui.-^reagadli, a chum gu fritheil e dhomhsa 
ann an dreuchd an t sagairt. 

4 Agus so na h-èididha ni iad; uchd-èididh, 
agus ephod, agus falluinn, aguscòtaiomadh- 
dathach, crìin-sagairt, agus crios: agus ni 
iad èididh naoniha air son Aaroin do 
bhràthar, agus air son a mhac, a chum gu 
iritheil e dliomhsa ann an dreuchd an t- 
sagaiit. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gnrm, agus 
Ciiicur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Auus ni iad an ephod de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de searlaid, agus de 
anart grinn toinnte, le h-obair eahmta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice eean- 
gailte r'a chcile aig a dà oir ; agus 7nar 
iiii cuirear ri 'clièile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach nah ephoid 
a tha air a h uachdar, a rèir a h-oibre fèin, 
de'n ni cheudna, eadhon de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, agus 
gearraidh tu orra ainmean chloinn Israeil. 

10 vSè d'an ainniibh air aon chloich, agus 
sè ainrncan chàich air a' chloich eile, a 
rèir an aoise. 

11 Le h-obair gearradair 'an eluich, le 
gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
thu fainear an ceangal ann am failbheagaibh 
òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chhichan cuimh- 
neachain do chluinn Israeil. Agus giùhxin- 
idh Aarun an ainmean ann an làthair an 
Tighearn' air a dlià ghualainn, mar chuimli- 
neachan. 

lo Agus ni thu failbheagan òir; 

14 Agus dà shlabhruidh dh' òr fìor-ghlan 
aig na cinn : ni thu iad a cZ/i'obair fhighte, 
agus ceanglaidh tu na slabhruidhean tighte 
ris na failbheagan : 

15 Agiisni tiiu uchd-èididh a'bhreitheanais 
le h-obair ealanta; a r'ir oibre na h ephoid 

80 XXVIII. 

ni thu i : de òr, de ghorm, agus de chorcur, 
agus de scarlaid, agus de anart grinn toinnte 
ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach, eadhoii ceithir sreathan chlach ; a' 
cheud sreath, sardius, topas, agus carbuncul: 
so a' chcud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, saphir, 
agus daoimein. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, agus 
anietist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, agus 
onics, agus iasper; ceanglar iad le h-òr 'n an 
suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an ainra- 
ean ; le gearradh seulaidh, bithidh g.ach 
aon aca le 'h-ainm fèin a rèir an dà thrèibh 
dheug 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn a dA'obair fhighte, 
dh'òt fìur-ghlan. 

28 Agus ni thu air an uchd-èididh dà 
fhàinne òir, agus cuiridh tu'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fhighte òir 's an dà fhainne, a tha air cinn 
na h-uchd-èididh. 

25 Agus dà chcann eile na dà shlahhruidh 
f highte dairg nichidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tu ad air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulanbh. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir,agus cuiridh 
tu iad airdà cheann na h-uchd-èididh, 's an oir 
sin dith, a ilia aig taobh na h-ephuid a stigh. 

27 Agus ni thu dà fhàinne eile de òr, agus 
cuiridh tu iad air dà thaobh na h-ephoid 
toidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chumhair 
a co-aonaidh eile, os ceann crios rìomhaich 
na h-ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd-èididh le 
a fàinnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le h-èill 
ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann crios 
rìomhaich na h-ephoid, agus nach fuasglar 
an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainmean chloinn 
Israeil ann an uchd-èididh a' bhreitheanais, 
air a cridhe, 'n uair a thèid e steach do'n 
ionad naomh, mar chuinihneachan ann an 
làthair an Tighearna a ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, an Urim agus an Tumim ; 
agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair 
a thèid e steach an làthair an Tighearna ; 
agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn 
tsraeil air a chridhe, ann a làthair an 
Tighearn' an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu faltuinu na h-ephoid uile 
de ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'n a mullach, 'n a 
meadhon : bithidh oir aice timchioll a tuill ECSODUS, XXIX. a dli'o'bair fliighte, mar tlioU lùirich nihàill- 
icli, a clmm as iiaeli reubar i. 

33 Agus gu h-ìosal, air a h iomall, ni thu 
pomgranata de ghorm, agus de chorcur, 
agus de scarlaid, air a h-iomall mu'ncuairt; 
agus cluig òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag òir agus pomgranat, clag òir agus 
pomgranat, air iomaU na falluinn' mu'n 
cuairt. 

35 Agus bithidhiairAarongufrithealadh: 
agTis cluinuear a fuaim, an uair a thèid e 
steach do'n ionad naomh an làthair an 
Tighearna, agus an uair a tliig e mach, a 
chum nach bàsaich e. 

3G Agus ni thu leac a dK òr fior-ghlan, 
agTis gearraidh tu oirre, cosmhuilri gearr- 
adh seulaidh, N^OMHACHD DO'N 
TIGHEARN. 

37 Agus cuiridh tu i air èill ghuirm, agus 
bithidli i air a' chriìn-shagairt: air taobh 
booil a' chrùin-shagairt bitbidh i. 

38 Agus bithidh i air clàr eudain Aaroin, 
agas giùlainidh Aaron cionta nan nitliean 
naomha, a choisrigeas clann Israeil 'n an 
tìodhlacaibhnaomhauile: agns bithidh iair 
clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as gu'm 
bi iad taitneacli an làtliair an Tighearna. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise 
dli'anart grinn, agus ni thu'n crùn sagairt 
a dh'anart grinn, agus ni tliu 'n crios a 
dli'obair shnàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaichean, 
?gus ni thudhoibh ci-iosan,agusboineidean 
ni thu dhoibh, air son glòire agus air son 
maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agus air a mliic maille ris; agus 
ungaidli u iad, agus coisrigidh tu iad, agus 
naomhaichidh tu iad; agus fritheilidh iad 
dliomlisa ann an dreuclid an t sagairt. 

42 Agus ni tlm dhoibli briogais anairt a 
dh'fholach an lomnochduidli: o'n leasruidli 
ea'Mion gus an slèisdean ruigidh iad. 

43 Agus- bitliidh iad air Aaron, agus air a 
mhic, an uair a thig iad a stigh do phàiUiun 
a' choimhthionail, no 'n uair a thig iad ani 
fagusdc'naltair, a fhrithealadli 's an ionad 
naoTnh;chum as nach giùlain iad aingidh- 
eachd, sfgus nach faigh iad bàs: bithidh e 'n 
a; . reachd sìorruidli dlia fèin, agus d'a shlioclid 
'tì a dheigh. 

CAIB. XXIX. 

\ An Uhairt, <Lr. aig cnisreariadh nan sagart 
38 An ìobain-loisgte bhitli-bhuan. 

AGl. S so an ni a ni thu riu chum an 
coisreagadh, g-u fiithealadh d omlisa 
ann an dreuchd an t-sagairt: Gabh aon 
tarbh òg, agus dà reithe gun ghaoid 
2 Agus aran neo-glioirtichte, agus breao- 
agan neo-ghoirticlite coimhmeasgta le h- 
oladh,agus gearraganneo-ghoirticlite, ungta 
le h-oladh: de phlùr a' chruithneaclid ni 
thu iad. 

81 . 3 Agus cuiridh tu iad ann an aon bhascaid, 
agus bheir thu iad leat 's a bhascaid, maille 
ris an tarbh òg agus an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu 
dorus pàilliuin a' choimlithionail, ag-us ionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

5 Agus gabhaidli tu an èididh, agus cuiridh 
tu an còta air Aaron, agus falluinn na h- 
eplioid, agus an ephod, agus au uchd-èididh, 
agus crioslaichidh tu e le crios rìomhach 
na h-ephoid. 

6 Agnis cuiridh tu an crùn-sagairt air a 
cheann, agus an crùn naomh air a' chròn- 
shagairt. 

7 Agus gabhaid tu 'n oladli-imgaidh, agus 
dòirtidh tu air a cheann i, agus ungaidli tu e. 

8 Agus bheir tlm leat a mhic, agus cuiridh 
tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh 
(Aaron agus a mhic) ag-us cuiridli tu na 
boineidean orra: agus is leo-san dreuchd 
an t-sagairt le reachd bith-bhuan: agus 
coisrigidh tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fainear an tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàilliuin a' choimh- 
tliionail: agns cuiridh Aaron agus a mhic 
an làmhan air ccann an tairbh. 

11 Agus marbhaidh tu an tarbh an làthair 
an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

12 Agus gabhaidli tu de fliuil an tairbh, 
agus cuiridh ivii air adhaircibhnali-altarach 
le d'mhem-, agiis dòirtidh tu 'n fhuil uile 
aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saiU uile atha 
'còmhclachadli a' mhionaich, agus au scairt 
a tha os ceann nan ìdnean, agus an dà àra, 
agus an t-saiU a tha orra, agus loisgidh tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheiche, agus 
'aolach loisgidh tu le teine an taobh a muigh 
de'n champ: is ia&Aar^«s-peacaidh e. 

15 GabhaicUa tu mar an ceudna aon reithe, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan 
air ceaun an reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu 'f huil, agus crathaidli tu i mu'n 
cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidli tu an reithe 'n a 
mhìribh, agus nighidh tu a mhionach, agus 
a chosan, agus cuiridh tu iad air a mhh-ibh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu an reithe uile air an 
altair : is tal ihartas-loisgte e do 'n Tighearn ; 
fàilc cùbhraidh, tabhartas air a thoirt suas 
le teine do'n Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu an reitlie eile, agus 
uiridh Aaron agus a mhic an làmhan air 
'cann an rcithe. 

20 An sin marbhaiiUi tu an reithe, agus 
.ubhaidh tu d'a fìiuil, agus cuiridh tu i air 
bàrr cluaise deis' Aaroin, agais air bàrr 
cluaise deis' a ndiac, agus air ordaig an 
làimhe deise, agus air ordaig an coise deise : 

F BCSODUS, XXX, 
agus cratbaidh tu an fliuil air an altair mu'n 
cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu de'n fhuil a tha air 
an altair, agus den oladh-uiigaidh, agus 
cratliaidli tu iad air Aaron, agiis air 'èididh, 
agus air a irdiic, agus air èididh a mhac 
maille ris: aguscoisrigear e fèin,agus'èididh, 
agus a niliic, agus èididh a mhac maille ris. 

22 Mar an ceudna gabliaidli tu de'n reithe 
an t-saill, agus bun an earbaill, agus an 
t-saiU a tha 'còmhdachadh a' miiionaich, 
agTis scairt nan àinean, agus an dà àra, agus 
an t-saill a tlia orra, agus an slinnean deas ; 
oir is reitlie coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus aon 
bhreacag arain le li-oladli, ag-us aon ghear- 
rag à bascaid an arain neo-ghoirtichte a tha 
'n iàtliair an Tighearn'. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmlian 
Aaroin, agus ann an làmhan a mhac ; agus 
hiaisgidli tu iad mar thabhartas-luaisgte au 
làtliair an Tigliearna. 

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus loisgidh tu iad air an altair mar tha- 
bhartas-loisgte, chum fàile cìibhraidli an 
làthair an Tighearna : is tabhartas e air a 
thoirt suas le teine do"n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe 
coisreagaidh Aaroin,agusluaisgidh tuewiar 
thabhartas-'.uaisgte an làtliair an Tigh- 
earna : agus bitliidh sin agadsa mar cliuibh- 
rionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabhar- 
tais-luaisgte, agus slinnean an tabhartais- 
thogta, a chaidh 'luasgadli, agus a thogail 
suas do reithe a' choisreagaidh, eadlioìi 
de'n ni sin a's le h-Aaron, agus de'n ni sin 
a hhuineas d'a mliic. 

28 Agus bithidh e le h-Aai-on agus le 'mhic 
le reaehd bith-bhuan o chloinn Israeil ; oir 
is tabhartas-togta e: agus bithidh e 'n a 
thabhartas-togta o chloinn Israeil de ìobair- 
tibh an tabhartasan-sìth, eadhon an tabhar- 
tas-togta do'n Tigliearn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èididh naomh- 
san 'n a dhèigh, gu'bhiairan ungadh inute, 
agus gu'bhi air an coisrcagadh inute. 

30 feeaclid làitliean cuiridli esan d'a mhic 
air i, a bhitheas 'n a shagart 'n a àit, a thèid 
a stigh do phàilliun a' choimlithionail, a 
fhrithealadh 's an ionad naomh. 

31 Agus gabhaidh tu reitlie a' choisrea- 
gaidh, agTis bruichidh tu 'lheoil 's an ionad 
uaomh. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil an 
reithe, agus an t-aran a tha 's a' bhascaid, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthiouail. 

33 Agus ithidli iad na nithean sin leis an 
d'rinneadh an rèite, chimi an coisreagadh 
a{ius an naondiachadh : ach cha -n ith coig- 
reach dlduhh, do bhrìgh gu hheil iad naouih'. 

34 Agus nia dh'fliàgar a' bheag a dli'f heoil 
a' choisreaQ;aidh, iio 'bhcag de'n aran. gus a' le teine : cha-n ithear e, do bhrìgh gu hheil 
e naomh. 

35 Agus ni tlìu mar so ri h-Aaron, agTis i-'a 
mhic, a rèir nan uile nithcan a dh'àithin 
mise dhuit : seachd làitheau coisrigidli tu 
iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là tarbh 
òg mar thabhartas-peacaidh, cliuni rèite : 
agus glanaidh tu an altair, an uuir a ni thu 
rèite air a son, agiis iingaidh tu i chum a 
naomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air son na 
h-altarach, ag-us naomhaichidli tu i ; agTis 
bithidh i 'n a h-altair ro naomh : gach ni 
a bheanas ris an altair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air 
an altair ; dà uan a dh'aois bliadhna, o là 
gu là an còmlmuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad 's a' mha- 
duinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fiieasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan an deich- 
eamh cuid de phlùr mìn measgta leis a' 
cheathramh cuid de hin ailh'olaidh bhrùite ; 
agus an ceathramh cuid de hin a dli'f hìon, 
mar thabhartais-diblie. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar, agus ni thu ris a rèir tabhar- 
tais-bìdh na maidne, agus a rèir a tabhar- 
tais-dibhe, mar fhàile cùbhraidh, tabhartas 
air a thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

42 Bithidh so 'n a thabhartas-loisgte bith- 
bhuan air feadh blnir ginealacha, aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail an làtliair an 
Tighearna, far an coiuuich mise sibh, a 
labhairt riutsa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidli mise clann 
Israeil, agus naomhaichear am pàilliim le 
ni' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun a' 
clioimhthionail, agus an altair : naomhaich- 
idh mi mar an ceudna Aaron agus a mhic, 
gu frithealadli dliomh ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

45 AgTis gabhaidh mi còmhnuidli am 
measg chloiun Israeil, agus bithidh mi a'm' 
Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca gur mise an 
Tighearn an Dia, a thug a mach iad à tìr 
na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh mi 
còmlmuidh 'n am measg : Is mise an Tigh- 
earn au Dia. 

CAIB. XXX. 

1 AUair na hìise. 11 Eiric <iach duine air son 
'anama. 22 An oladh-wìgaidh naomh. 34 
Avi bollrac'ian cuUiraidli. 

AGUS ni thu altair a losgadh tùise 
oirre; de fhiodh sitini ni thu i: 

2 Làndi-choille a fad, agus làmh-choille a 
leud (ceithir-chearnach bithidh i) agus dà 
làndi-choille a h-àirde; hithidh a h-adliair- 
ccan dc'n ni cheudua. 

3 Agus còndidaichidh tu thairis i le h-òr mhaduinn, au sin loisgidh tu am fuigheall fior-glikui, a mullach, agus a taobhau mu'n 
82 ECSODUS, XXX. cuairt, agus a h-adliaircean : agus ni thu 
dh i coron òir mu' n cuairt. 
4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i fo a 
corou; aig a dà oisinn ni tliu iad, air a dà 
thaobh: agus bithidli iad air son àiteachan 
do na hatuichibli chum a giùlau leo. 
6 Agus ui thu na bataichean de fliiodh 
sitim, agus còmhdaicliidli tu thairis iad le 
h-òr. 

6 Agus cuiridli tu i fa chomhair an roinn- 
bhrat, a tha làimh ri àirc na Fianuis ; air 
beulaobh ua caithir-thròcair, a tha os ceann 
na Fiaums, far an coiunich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
oirre gach maduinn: an uair a dlieasaicheas 
e na lòchi'aiu, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aarou ua lòchrain 
mu fhcasgar, loisgidh e tùis oirre; tùis 
bhith-bhuan an làthair an Tighearna, air 
feadli blmr ginealaclia. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam bith 
oin-e, no ìobaii-t-loisgte, no tabhartas-bìdh; 
ni niò dliòirteas sibh tabhartas-dibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-adhaircibh 
aon uair 's a' bhliadhna, le fuil ìobairt- 
pheacaidh narèite: aon uair 's a' bhliadhna 
ni e rèite oirre, air feadh bhur ginealaclian: 
tha i ro naomh do'n Tighearu. 

11 Ag-us labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

12 'N uair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach 
duine dhiubh èiric air son 'anama do'n 
Tighearn, 'n uair a dh'àirmlieas tu iad; a 
chum uach bi plàigh 'n am measg, an uair 
a dli'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a thcid 
seachad 'n am measgsan a dh'àirmhear; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh 
('s e secel ficliead gerah) leth seceil mar 
thabhartas do n Tighearn. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 'n am 
measgsan a dh'àirmhear, o f Iiichead bliadh- 
na dh'aois agus os a clieann, tabhartas do'n 
Tighearn. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus cha 
toir ani bochd ni's luglia na leth seceil, an 
uair a bhcir iad tabliartas do'n Tighcarn, 
a dheanamh rèite air son bhur n-anaman. 

16 Agus gabliaidh tu airgiod na rèite o 
chloinn Israeil, agus cuiridh tu air Ictli e i'a 
chomhair seirbhis pàiUiuin a' clioimlithio- 
nail ; agiis bithidli e 'n a chuimhneachan 
do chloinn Israeil an làthair an Tigheama, a 
dheananih rèite air son bhur n-anamau. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Ni thu mar an ceudna soithcach-ionn- 
laid a (f/i'umha,agus a chos a<i/i umlia, chum 
ionnlaid : agus cuiridli tu e cadar pailliun 
a' choimhthionail agus au altair, agus cuiridh 
tu uisge ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a mhic 
an làmhan, agus an cosan as. 

83 20 'N uair a thèid iad a steach do phàil- 
liuu a' choimhthionail, ionnlaididh siad iad 
fèin le h-uisge, chum as nach faigh iad bàs ; 
no 'n uair a thig iad am fagais do n altair a 
fhrithealadh,a losgadhtabhartais a bheirear 
suas le teine do n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididli iad an làmhan agus 
an cosan, a chum as nach faigli iad bàs: 
agus bitlndh e 'n a ordugh bith-bhuan 
diioibh, eadhon dha fèin agus d'a shliochd 
air feadh an ginealach. 

22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna 
spìosraidh thaghta de mhirr fìor-ghlan, 
cùig ceud seccl, agus de chaual cùbhraidh 
a leth uiread, eaclhon dà cheud agus leth- 
cheud secel, ag-us de chalamus cùbhraidh 
dà cheud agus leth-cheud secel, 

24 Agus de chasia cùig ceud sccel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agus hiu de oladh 
a' chroinn-olaidli. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomh, oladli-ungaidh coimhmeasgta rèir 
ealadhain an lèigh ; bithidli i 'n a li-oladh- 
ungaidli naomh. 

2t) Agus ungaidh tu pàilliun a' choimh- 
thionail leatha, agus àirc na Fiauuis, 

27 Agus ara bòrd agus a shoithichean uile, 
agus an coiunleir agus a shoithichean, agus 
altair na tùise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgte agus a 
soithichean uile, agus an soitheach-ionnlaid 
agus a chos. 

29 Agus uaomhaichidli tu iad, a chnm as 
gu'm bi iad ro naomh : ge b'e ni a bheanas 
riu, bithidh e naomh. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agiis labhraidh tu ri cloiini Israeil, ag 
ràdh, Bithidh i so 'n a h-oladh-ungaidh 
uaoimhdhomhsa, air feadh bhur ginealach. 

32 Air feoil duine clia dòirtcar i, ni niò a 
ni sibh a leithid, a rèir a measgaidh : tlba 
i naomh, agus naomh bithidh i dluiibh. 

33 Ge b'e neach a ndieasgas ni cosmhuil 
ritlie, agns ge b'e ucacli a chuireas a' bhcag 
dhith air coigreach, gu deimliiu gearrar as 
'shluagh e. 

34 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois 
Gabh dhuit spìosraidh chùbhraidh, stacte' 
agus onicha, agus galbanum ; spìosraidh 
chùbhraidh niaiilo ri tùis fhiòr-ghloin : de 
gach aou diubh bithidh an t-aon tomlias. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheananih suas a rcir ealadhain an lèigh, 
coimhmeasgta, fìor-ghlau, naondi. 

3ij Ag-us bi-uthaidh tu cuid dcth ro mhìn, 
agus cuiridh tu cuid dcth fa chomliair ua 
Fianuis ann am iiàilliun a' choiuilitliioiiail, 
far au coinnich mise thu: ro naonih bitliidh 
e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, clia dcan ECSODUS, XXXI, XXXII. m^Shn^ leithid duibh fèin, a rèir a mheas- 
gaidh : bithidh e dhuitse naomh do'n Tigh- 
earn. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabhail 
fàile uaith, gearrar as o 'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

1 Besaleel agus A hoLiah air an gairm dlCionn- 
midh oibre a' pìiàilliuin. 12 An t-sàbnid gu 
bhi air a coiniliead naomh. 18 Dà chlàr na 
Fianuis air an tabhairt do Mhaois. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Fcucli, ghairm mi air ainm Besaleel mac 
Uri, mhic Hur, de thrèibh ludah; 

3 Agus lìon mi e le spioi'ad Dhè, ann an 
gliocas, agus ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus auns gach uile ghnè oibre, 

4 A dlicalbhadh oibre ealauta, a dli'oib- 
reachadh ann an òi", agnis ann an airgiod, 
agus ann an umlia, 

5 Agusann an gearradli chlach a chum an 
ceangal, agus ann an gearradh fiodlia, a 
dh'oibi'eachadh anns gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug mi seachad maille 
ris Aholiab mac Ahisamaich, de thrèibh 
Dhain ; agus ann an cridhe gach neacli a 
tha glic-chridheach chuir mi gliocas, agus 
ni iad gacli ni a dh'àithn mi dhuit ; 

7 Pàilliun a' choimhthionail, agiis àirc na 
Pianuis, agus a' chaithir-tliròcair a tha 
oirre, agus uile uidheani a' phàilliuin, 

8 Agns am bòrd agus 'uidheam, agnis an 
coinnleir f ìor-glilan le 'uidlieam uile, agiis 
altair na tìiise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-Ioisgte le h-uidh- 
eam uile, agus an soitheach-ionnlaid agus a 
chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agus èididh 
naomh air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èididli a chuid mac, gu frithealadh aun au 
dreuchd an t-sagairt, 

11 AgTis an oladh-ungaidli, agus tìiis 
chìibhraidh air son an ionaid naoimh ; a 
rèir nau uile nithean a dli'àithn mi dhuit, ni 
iad. 

12 AgTis labhair an Tighearn ri Maois, ag 
i^dh, 

13 Labhair thusa mar an ccudna ri cloinn 
Israeil, ag ràdli, Gu deimhin coimhididh 
sibh nio shàbaidean : or is comliaradh sin 
eadar mise agus sibhse, air feadh bhur 
ginealach ; clium as gu'm bi fios agaibh gur 
mise an Tighearn, a naomhaiclveas sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin an t-sàbaid; 
oir a, tìia i naomh dhuibh. Esan a thruail- 
leas i, cuirear gu cinuteach gu bàs e ; oir 
gach neacli a ni obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a sliluaigh. 

15 Sè làithoan feudar obair a dhcanauih, 
ach 's an t-seachdamli tJia sàbaid fhois, 
naomh do'u Tighearn: gach neach a ni 
obair air là na sàbaid, cuireargu cinutcach 
gu bàs 0. 

84 16 Uime sin coimhididh clann Israeil an 
t-sàbaid, a ghleidheadh na sàbaid air feadh 
an ginealach, mar choimhcheangal sìor- 
ruidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeil is com- 
haradli i a chaoidh ; oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearn na nèamhan agus an 
talamh, ag-us air an t-seachdamh là sguir e, 
ag-us ghabh e fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an uair a sguir 
e de labhairt ris air sliabh Shinai, dà chlàr 
na Fianuis, clàir chloiche, sgrìobhta le meur 
Dhè. 

CAIB. XXXII. 

1 Thug an sluagh air Aarun laogh leaghta a 
dheanamh. 19 Las corruich Àlhaois, agus 
bhris e clàir an lagha. 30 Binn e urnuigh ri 
Dia air son an i-siuaigh. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh 
gTi'n d'rinn Maois moille ann an teachd 
a nuas as au t-sliabh, chruinnicli iad iad fèin 
gu Ii~Aaron, agus thubhairt iad ris, Eirich 
suas, deau dhuinn dèe a thèid romhainn ; 
oir a thaohh a' Mhaois so, an duine a thug 
a nìos sinn à tìr na h-Eiphit, cha-n'eil fhios 
againn ciod a thàinig air. 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 
dhibh ua cluas-fhailean òir a tha ann an 
cluasaibh bhur ban, bhur mac, agus bhiu" 
nigheauan, agus thugaibh a m' ionnsuidhs' 
ia2l. 

3 Agus bliris an sluagh uile dliiubh na 
cluas-fhailean òir a bha 'n an cluasaibh, 
agus thug iad gu Ii-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh; agus 
clium se e le inueal-gcarraidli, an dèigh dha 
laogh leaghta dheanamh dheth, agus thu- 
bhairt iad, Sin do dhèe, 'lsraeil, a thug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron e, thog e 
altair fa 'cliomhair, agus thug Aaron gairm, 
agus thubhairt e, Is là fèille am màireach 
do'n Tighearn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gTi moch air an 
là màireach, agus thug iad suas tabhai-tais- 
loisgte, agus thug iad leo tabhartais-sìth : 
agus shuidh an sluagh sìosa dh'itheadh agus 
a dh'òl, agiis dh'èirich iad suas gu sùgradh. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri Slaois, 
Imich, falbh sìos ; oir thruaill do sliluagh, 
a thug thu macli à tìr na h-Eiphit, iad/èin. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a dh'àithn 
mise dhoibh : rinu iad dhoibh fèìn laogh 
leaghta; agus riun iad aoradh dha, agus 
thug iad suas ìobairtean dha, agus thubh- 
airt iad, Siu do dhèe, 'lsraeil, a thug a 
nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

9 Agus tluibhairt an Tighearn ri Maois, 
Chunnaic mise au sluagli so, agus, fouch, is 
sluagh rag-nihuinealach iad. 

10 A nis uinie siu Icig leam, agus lasaidh 
mo chorruich 'n an aghaidh, agus claoidhidh 
mi iad : agiis ni uii dliìotsa cinneach mòr. ECSODUS, XXXlll. 11 Agus ghuidli Maois air an Tighearn a 
Dhia, agus thubliairt e, C'ar son, a Tliigh- 
earn', a tlia do cliorruich a' lasadh an 
aghaidh do shhiaigh, a thug thu mach à tìr 
na h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le làimh 
thrèin ì 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphitich, ag 
Kidh, Le droch rùn thug e mach iad, a 
chum am marbhadh 's na beanntaibh, agus 
an claoidli bhàrr aghaidh na tahnhainn? 
Piil d' choiTuich ghairg, agus gabh aith- 
reachas de'n olc so an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug tlm 
mionnan ort fèin, agusr'an d'thubliairt tliu, 
Ni mi bhur sliochd lìonnihor mar reultan 
nèimh, agus am fearann so uile mu'n do 
labhair mi, bheir ini d'ur shochd-sa, agus 
sealbhaicliidh iad e gu sìorruidh. 

14 Agus ghabli an Tighearn aithreachas 
de' u olc a thubhah't e gu'u deanadh e air a 
shluagh. 

15 Agus thionndaidh Maois, agus chaidh 
e sìos as an t-shabh, agus dà chlàr na 
Fianuis 'n a làimh: bha na clàir sgrìobhta 
air an dà thaobh: air an taobli so, agixs air 
an taobh ud eile blta iad sgrìobhta. 

16 Agus &'iad na clàir obair Dhè, agus &'e 
'n sgrìobhadli sgrìobhadh Dhè, gearrta air 
na clàraibh. 

17 Agus chuala losua toirm an t-shiaigh 
an uair a rinii iad gàir, agus thubliairt e ri 
Maois, 17ia toirm chogaidli 's a' champ. 

IS Agus thubhairt e, Cha-n e guth dhaoìne 
a' deanamh gàir air son na buadha, cha 
mhò is e guth dhaoine ag èigheach a chionn 
gu'n d'tlmgadh buaidh orra, ach toirm 
luchd gabhail ciuil a tha mi a' cluinntinn. 

19 Agus co luath 's a thàinig e 'm fagiis 
do'n champ, chunnaic e 'n laogh, agus an 
dannsa : agus las corruich Rlhaois, agus 
thilg e na clàir as a làimh, agus bhris e iad. 
aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus 
loisg e 's an teine e, ag-us mheil e gu smìir 
e, agus chrath e air an uisge e, agus thug e 
air cloinn Israeil òl dheth. 

21 Agus tlnibhairt Maois ri h-Aaron, Ciod 
a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug thu 
peacadh co mòr orra? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na lasadh fearg 
mo tlngliearna : is aithne dhu^it an sluagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh dh'ionnsuidh an 
uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinn 
dèe, a thèid ronihainn; oir a tliaobh a' 
Mhaois so, an duine a tliug a mach sinn à 
tìr na h-Eiphit, cha-u f hios duinn ciod a 
thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach neach aig 
am bheil a bheag a dli'òr, briseadh e dheth 
e: agus thug iad dhomh e, agus thilg mi 
's an teine e, agus thàinig a mach an laogh 

BO. 

86 2.5 Agus an uair a chunnaic Maois gu'w 
robh an sluagli rùisgtc, (oir rùisg Aaron iad 
a chum an uàire am measg an naimhdean,) 

26 An sin sheas Maois ann an geata a' 
chaimp, agixs thubliairt e, Cò 'tha leis an 
Tighearn? thigeadh e'amionnsuidh-sa. Agus 
chruinnich mic Lebhi uile d'a ionnsuidh. 

27 Agus thubhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearn Dia Israeil ag i-àdh, Cuircadh 
gach duine agaibh a chlaidlieamh air a leis, 
agus rachaibh a steach agus a mach o 
gheata gu geata air feadh a' chaimp, agus 
marbhadh gach duine agaibh a bhràthair, 
agus gach duine a chompanach, agus gach 
duine a choimhearsnach. 

2S Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
Mhaois: ag-us thuit de'n t-sluagli 's an là 
sin mu thimchioll thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhon gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthau'; a 
chum as gu'm builich e oirbh beannachadli 
air an là 'n diugh. 

30 Agus air an là màireach thubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh 
peacadh mòr: agus a nis thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh an Tighearna, a dh'f heucliainn 
an dean mi rèite air son bhur peacaidh. 

31 Agus phill Maois a dli'ionnsuidh an 
Tighearna, agus thubhairt e, Ocli ! pheac- 
aich an sluagh so peacadh mòr, agus rinn 
iad dhoibh fèin diathan òir: 

32 Gidheadh a nis. ma's toil leat, maith 
dhoibh am peacadh ; acli mur maith, dubli 
mise, guidheani ort, a mach as do leabhar 
a sgrìobh thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan dubh- 
aidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nisimich,treòraichan sluagh 
a chnm an ionaid mu'n do labhair mi riut; 
feuch, thèid m'aingeal romhad: gidlieadh, 
's an là am fiosraich mi, leanaidli mi am 
peacadh on-a. 

35 Agus chlaoidh an Tighearn an sluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad an laogh, a rinn 
Aaron. 

CAIB. XXXIIL 

1 DldùU an Tinhearn dol leis an t-duagh. 9 
Lubkair e ri Ìlaois. 18 Ghuidh esan air Dia 
yu'm foììlsicheadh e a ghlòir dha. 

AGÙS tlmbhaii-t an Tighearn ri Maois, 
Imich, falbh suas as a so, tlm fèin 
agus an sluagh a thug tlra mach à tìr na 
h-Eiphit, a dh'ionusuidh na tìrc a mhionn- 
aich mi do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob, ag ràdh, Do d' shliochd-sa bhcir 
mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an 
t- Amorach, agus an t-HitcacIi, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheacb, agus an 
lobusacli; 

'ò A dh'ionnsuidh fearainn a tha 'sruthadh ECSODUS, XXXIV. te bainne agus mil: oir clia teid mi suas a'd' 
mlieasg-, oir is sluagh rag-mhuinealacli 
thu; air eagai gu'n ciaoidh mi tliu 's an 
t-sliglie. 

4 Agus an uair a chual' an sluagh an droch 
sgeul so, riun iad bròn; agus cha do cliuir 
duine sam hitli air a bhrèaghaclid. 

5 Oir tliubhairt an Tigliearn ri Maois, 
Abair ri cloinn Israeil, Is sluagli rag- 
mluiinealacli sibli: ann am platlia tlièid mi 
suas 'n 'nr measg, agus claoidliidli mi sibli : 
a nis uime sin cuiribh dhibh blmr brèagli- 
aclid, a clmm as gu'm bi fios agam ciod a ni 
mi ribli. 

6 Agus rtiisg clann Israeil am brèaghachd 
dliiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus giiabh Maois am pàilliun, agus 
sluiidhich e 'n taobla a mach de'n cliamp e, 
fad o'n champ, agus thug e pàillimi a' 
choimlitliionail mai- ainm air. Agus 'n a 
lorg sin,cliaidli gach neach a bha'g iarraidh 
an Tighea,rna a mach do phailliun a' clioimli- 
tliionail, a b/ui 'n taobh a muigh de'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach 
do'n jjhàilliun, dh'èirich an sluagh gu lèir 
suas, agus sheas gach duine aig dorus a 
bhùtha, agxis dli'ainhairc iad an dèigh 
Mhaois, gus an deacliaidh e stigh do'n 
phàilliun. 

9 Agus an uair a cliaidli Maois a stigh 
d'onphàilliun,thàinig am meall neoila nuas, 
agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, agus 
labliair an Tighearn ri Maois. 

10 Agus chunnaic ansluagli uile ara meall 
neoil 'n a slieasamh aig dorus a' phàilliuin: 
agus dh'èirich an sluagh uile suas, agus rinn 
iad aoradli, gach duine ann an dorus a 
bhìitha. 

11 Agus labhair an Tigheani ri Maois 
aghaidh ri h-agliaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agus phill e rìs do'n champ; 
acli cha deachaidli a sheirbhiseach losua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàiUiun. 

12 Agus thubhairt Maois ris an Tigheani, 
Feuch, tha thu 'g ràdli riuoi, Thoir suas 
an sluagli so; agus cha d'thug thu fios domh 
cò 'cliuireas tu maiUe rium. Gidheadh 
tliubhairt thu, Is aithne dhomh thu air 
d'ainm, agus mar an ceudua fhuair tliu 
deadh-ghean a'ni' shiiilibh. 

13 A nis uime sin, guidhcam ort, ma 
fhuair mi deadh-ghean a'd' slmilibh, nochd 
dhomh do shlighe, a chum as g-u'm bi aitlme 
agam ort, agus gTi'm faigh mi deadli-ghcan 
a'd' shùilibh, agus meas gur e 'n cinneach 
80' do shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eaclid leat, ag"us bheir mi fois dliuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid do là- 
thaireachd maille ruiìin, na toir suas sinn 
à so: 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do sliluagh 
deadli-ghean a'd' shùilibli^ Nacli ann le d' 

86 dhol maille ruinn? Mar so dealaichear 
sinn, mise agus do shluagh, o gach uile 
shluagh a tha air aghaidh na talmliainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm' 
shùilibh, agus is aithne dhomh thu air 
d'ainni. 

18 Agus thubhairt esan, Foill&icn dliomh 
guidlieam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mliaitheas uile dol seachad ann ad làthair, 
agusgairniidh miainman TIGHEARW a'd' 
fhiauuis; agus bitliidh mi gi-àsmhor dha- 
san d'am bi mi gràsmlior, agus nochdaidh 
mi tròcair dha-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha-n fheud tliu 
m'agliaidhs' fliaicinn;GÌrcha-n fhaic duine 
air bith mise, agus e beò. 

21 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, 
tha àite làimh rium, agus seasaidh tusa air 
carraig: 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridli mi thu ann an 
sgoltadh de'n chaiTaig, agixs còmhdaichidh 
mi le m' làimh thu gus an tèid mi seachad. 

23 Agus blieir nii air falbli mo làmh, agus 
chi thu mo chùlaobh; ach cha-n fhaicear 
m'agliaidli. 

CAIB. XXXIV. 

1 Dìi'ath-nuadliaiche.adh dàir an larilia. 5 
Gliairm>'adlL air aimnan Tighearna. 10 Einn 
Dia coimhcheangal r'a slduagh. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Snaidli dliuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir; agus sgrìo- 
bhaidh mis' air na clàir sin na focail a bha 
air na ceud chlàir, a bhris thu. 

2 Agus bi deas 's a' mhaduinn agus thig 
a nìos 's a' mhaduinn do shliabli Sliinai, 
agus noclid thu fèin an sin dliomlis' air 
mullach an t-slèibli. 

3 Agus na tigeadh duine sam bitli a nìos 
maiUe riut, agus na faicear duine 's an 
t-sliabh uile, agus na h-ionaltradli ua treu- 
dan no'm buar fa chomhair an t-slèibh 
sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr cliloiche, cos- 
mhuil ris na ceud chlàir; agus dh'èirich 
Maois suas gu moch 's a' nihaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'àithn an Tighearn dha, agus thug e leis 
'n a làimh an dà clilàr chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighearn nuas ann an 
ncul, agus sheas e niaille ris an sin ; agus 
ghairm e air ainm an Tighearna. 

6 Agus chaidh an Tighearn seachad fa 
'cliomhair, agus ghairm e, an TIGHEARIN, 
AN TIGHEARN DIA, iochdnihor agus 
gràsmhor, fad-fhulangach, ag-us pailt ann 
an caoimhneas agus anu am f ìriun, 

7 A' gleidheadh tròcair do mliìltibh, a' 
maithcadh aingidlieachd agus eusaontais, ECSODUS, XXXIV. a;jus peacaidh,agus nacli saor air aon dòigli 
uii ci'intach; a' leautuinn aiugidJieachd nan 
aitin-ichean air a' cliioiini, agus air cloinn 
na cloinne, air au treas agus air a' cheath- 
ramh ginealach. 

8 Agus rimi Maois deifir, agus chrom e a 
cheaun ri làr, agus riim e aoradh. 

9 Ag-us thubliairt e, Ma fhuair nii nis 
deadhghean ad' sliùilibh, 'Thighearna, 
rachadh nio Thighearn, guidheam ort, 'n ar 
measg, (oir is sluagh i-ag-mhuiuealacli iad,) 
agus maitli dhuinu ar n-aingidheachd agus 
ar peacadh, agus gabh sinu mar d'oigh- 
reaclid fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feucli, ni mise coimh- 
cheangal ; ann an làthair do sliiuaigh uiie 
ni mi nitheau iongantach, nithean nacii 
d'rinneadh an leitliid air an taìamli uile, no 
ann au aon chinneach : agus clii an slu;xgli 
uile, am measg am hheil thu, obair an Tigli- 
earna : oir is ni uamliasach a ni mise riut. 

11 Coimhid tliusa an ni a tha mi'g àitli- 
neadli dhuit an diugh : Feuch, fuadaichidh 
mi mach romhad an t-Amorach, agus an 
Canaanach, ag'us an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus au t-Hibheach, agus au 
lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fein, air eagal gu'n 
deau thu coimhcheangal ri luchd-àiteach- 
aidh na tìre d'am bheil thu 'dol, air eagal 
gfu m bi e 'n a ribeadh a'd' mheadhon : 

13 Ach sgTÌosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearraidh 
sibh sìos an doireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia sam 
bith eile ; oir an Tighearn, d'an ainm Eud- 
mhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimhcheangal 
ri luclid-àiteacliaidli na tìre, agus gu'n teid 
iad le strìopachas an dèigh an diathan, agus 
gu'n toir iad ìobairt d'au diathan, agiis gu'u 
toir neach cuireadh dhuit, agus g'un ith 
thu J& ìobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nigheanaibh 
do d' mhic, agus gu'n tèid au nigheanan le 
strìopachas au dèigh an diathan, agus gu'n 
toir iad air do mhic dol le strìopachas an 
dèigh au diathan. 

17 Cha dean thu dliuit fèin diathan 
leaghta. 

18 Fèill an araiu neo-ghoirtichte cumaidh 
tu: seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, anu 
an àm a' mliìos Abib; oir anns a' mlùos Abib 
thàinig thu mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrìi is leanis' 
e; agus gach ceud-ghiu am measg do 
sprèidhe, mas ann de'n bhuar no de na 
caoraich e, a hhitluas firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur tuasgail thu e, an sin 
brisidh tu 'amhach. Uile cheud-ghin do 
nihac fuasg-iaidh tu ; agus cha nochdar a 
h-uon a'm' làthair-sa falamh. 

87 21 Sè làithean ni thu obair, ach air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois: ann an 
àm an treabhaidh agus anns an fhoghar 
gabhaidh tu fois 

22 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin, 
a' cheud toraidìi de fhoghar a' chruith- 
neachd, agus fèill a' chròdhaidh ann an 
deireadh ua bliadhna. 

23 Tri uairean 's a' bhliadhna nochdar do 
mhic uile 'an làthair an Tighearna leho- 
bhah, Dè Israeil : 

21 Oir tiigidh mi mach na cimiich romhacl, 
agus ni mi do chrìochan ni's farsuinge; 
agus cha mhiannaich duine sam bith 
d fhearann, an uair a thèid thu suas g'ad 
nochdadh fèin 'am fianuis an Tighearna do 
Dliè, tri uairean 's a' bhliadhna. 

25 Cha-n ìobair thu fuil m'ìobairt-sa le 
taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar gu ma- 
duinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh d'fliearainn 
a bheir tliu do tliigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meanu 'am bainne a mhà- 
thar. 

27 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Sgrìobh thusa na focail so : oir a rèir brìgh 
nam focal so rinn mise coimhcheangal riut 
fèin, agus ri h-Israel. 

28 Agus bha e 'n sin maille ris an Tigh- 
earn dà fliichead là agus dà fhichead 
oidhche ; cha d'ith e aran, ni mò dh'òl e 
uisge : agus sgrìobli e air na clàir focail a' 
choimhclieangail, na deich àitlieantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas o 
shliabh Shinai, (le dà clilàr na Fianuis ann 
an làimh Mhaois, an uair a thàinig e nuas 
o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois gu'n 
do dhealraich croicionn 'aghaidh, am feadh 
's a bha e 'còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Israeil uile air Maois ; agus, feuch, dheal- 
raich croicioun 'aghaidh, agus bha eagal 
orra teachd am fcXgus da. 

31 Agus ghairm Maois orra; agus phiU 
Aai'on agus uachdarain a' choimthionail 
uile d'a ionnsuidh : agus rinn Maois còmh- 
radh riu. 

32 Agus 'n a dhèigh sin thàinig clann Is- 
raeil uile am fagus da; agus dh'àithu e 
dlioibh na h-u.ile nithean a labhair an Tigh- 
earn ris ann an sli;ìbli Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; agus 
cliuir e gnìiis-blir;\t air 'aghaidli. 

34 Ach an u;iir a chaidli Maois a steach 
an làtliair an Tighearna a laijhairt ris, thug 
e 'n gniiis-blir;it deth, gus an d'thàinig e 
mach. Agus tliàinig e mach, agus labhair 
e ri cloinn Israeil an ni sin a dh'àithneadh 
dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil aghaidh 
Mliaois, gu'n do dhe;%lr;xicli croicionn 
aghaidli Mhaois: agus chuir M;iois an 
gnìiis-blir;it air 'aghaidii a rìs, gus an deach- 
aidh e stigh a labhairt ria. ECSODUS, XXXV. CAIB. XXXV. 

1 Tha'n t-sàbaid gu'òhiair a coimheacl naomh 
4 Saoì' tÌLubhartaiii air son a' phàilliuin. 20 
Thng an sluagh gu toileach seachad iad. 

AGUS chruiniiich Maois coimhthional 
chloinn Israeil uile r'a cheile, agus 
thubhairt e riu, Sin na nithean a dh'àithn 
an Tighearn, gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nithear obair, ach bithidh 
an soachdamh là dhuibh 'n a là naomh, 'n 
a shàbaid thàimh do'n Tighearn: ge b'e 
neach a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha-n fhadaidh sibh teine sam bith air 
feadh bhur n-àiteachan-còmhnuidh air ià 
na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, So an ui a 
dli'àithn au Tighearn, ag ràdh, 

5 Togaibh 'n 'ur measg tabhartas do'n 
Tighearn : gach neach aig am bheil cridhe 
toileach, thugadh e leis e, tabhartas do'n 
Tighearn ; òr, agus airgiod, agus umlia, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn, agus fionnadh ghabhar, 

7 Agus croicinnean reitheachan air an dath 
dearg, agus croicinnean bhroc, agus fiodh 
sitini, 

8 Agus oladh air son soluis, agus spìosraidh 
air son oladh-ungaidh, agus air son tìiise 
cùbhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a chum 
an ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh. 

10 Agus thigeadh gach duine glic-chridh- 
each 'n 'ur measg, agus deanadh e gach ni 
a dh'àithn au Tighearn ; 

H Am pàilliun, a blitith, agus a chòmh- 
dach, a chromagan, agus abhuird, a chroinn, 
a phuist, agus a bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' chaithir- 
thròcair agus roinn-bhrat a' chòmhdaich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a 
shoithicliean uile, agus an t-aran-tais- 
beanaidh; 

14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis, 
agus 'uidheam, agus a lòchrain, maille ri 
oladh chum an t-soluis; 

15 Agus altair na tìiise, agus a bataichean, 
agus an oladh-ungaidh, agTis an tùis chùbli- 
raidh, agus an cùirtein air son doruis a' 
phàilliuin; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus a cliath 
umha, a bataicliean, agiis a soithichean uile, 
an soitlieach-ionnlaid agus a chos ; 

17 Cùirteinean na cùirte, a puist agus a 
buinn, agTis cùirtein air son doruis na 
cùirte ; 

18 Pinneachan a' phàilliuin, agus pinn- 
eachan na cùirte, agus aK cùird; 

19 Bididh an f hrithealaidh, a fhrithealadh 
's an ionad naomli; an èididh naomha air 
son Aaroin an t-sagairt, agus èididh air son 
a chuid mac, a f hrithealadh auu an dreuchd 
an t-sagairt. 

88 20 Agus dh'fhalbh coimhthional chloinn 
Israeil uilc à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach duine a dhùisg 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridhe toileach, agus thug iad leo tabhar- 
tas an Tighearna air son oibre pàilliuin a' 
choimhthionail, agus air son a sheirbliis 
uile, agus air son na h-èididh naoimh. 

22 AgTis thàinig iad, araon fir agus mna- 
than, a' mheud's aig an robh cridhe toilcaoh, 
agus thug iad leo bràistcan agus cluas-fliail- 
ean, agus fàinneachan, agnis criosa-muineil, 
gach uidheam òir : agus gach fear a thug 
seachad, thug e seachad tabhartas òir do'n 
Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh gorm, 
agus corcur, agus scarlaid, agus anart grinn, 
agus fionnadh ghabhar, agus croicinnean 
dearg reitheachan, ag-us croicinneau bhroc, 
thug iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabhartas 
airgid agus umha, thug e leis tabhartas an 
Tighearna : agus gach duine aig an d'f Imar- 
adli fiodh sitim chum oibre sam bith do'n 
t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnathan uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug iad 
leo an ni a shnìonih iad, an gorm, agiis 
an corcur, an scarlaid, agus an t-anart 
grinu. 

26 Agus na mnathan uile a dhùisg an 
cridhe suas ann an gliocas, shnìomh iad 
fionnadh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo clachan 
onics, agus clachan chum an ceangal, air 
son na h-ephoid, agus air son na h-uchd- 
èididh; 

28 Agus spìosraidh, agus oladh air son an 
t-soluis, agus air son na h-oladh-uugaidli, 
agus air son na tùise cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas toileach a 
dh'ionnsuidli an Tighearna, gach fear agus 
bean a rinn an cridlie toileach a thoirt a 
chum gach gnè oibre, a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamli le làimli Mhaois. 

30 Agiis thubhairt Maois i'i cloinn Israeil, 
Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm 
Besaleel mac Uri, mhic Hur, de thrèibh 
ludah: 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, ann an tuigse, agus anu an eòlas, 
agus anns gach gnè oibre; 

32 Agus a dliealbhadh oibre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an air- 
giod, agus ann an umha, 

33 Agus ann an gearradh chlach chum an 
ceangal, agus ann an snaidhcadh fiodha, a 
dlieanamh gnè sam bith a dh'obair ealanta. 

34 Agus chuir e 'n a chridhe gu'n teagaisg- 
eadli e, e fèin agus Alioliab mac Ahisamaich, 
de thrèibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le gliocas cridhe, a dli'oib- 
reachadli gach gnè oibre, oibre a' ghearrad- 
air, agus an oibrichean ealantp agus an ECSODUS 

oibriclieaii le suàtliaid ann an gorni, agus 
anu au ccrcur, aun an scarlaid, agus ann 
an anart grinu, agus au f iiigheadair, a ui 
obair sam bith, agns a dhealbhas obair 
ealauta. 

CAIB. XXXVI. 

1 Thuqadh na tahhartai/i do^n luchd-oibre. 6 

Thoirmixgeadli do'n t-duagh iuilleadh a ilioirt 
leo. 8 Brnneadh cùirteinean ayus hiiird air 
son a' pìtàilliuin. 

AGUS dh'oibrich Besaleel agus Aholiab, 
ag-us gach duine glic-chridheach d'an 
d'thug au Tigheai'u gliocas agus tùr, a 
tluiigsiuu cionnus a dhcauadh iad gach gne 
oibre air sou seirbhis au ionaid naoinih, a 
rèir gach ui a dli'àithu au Tighearu. 

2 Agus ghairm Maois air Besalecl, agus 
air Aholiab, agus air gach duine g-lic- 
chridheach, d'au d'thug an Tighearn gliocas 
'n a chridhe, cadhcm gach aon a dhùisg a 
cliridhe suas, gu teachd a chum na h-oibre 
g'a deauamh. 

3 AgTis ghabh iad o Mhaois na tabhartasan 
uile a thug clauu Israeil leo chum oibre 
seii'bhis an ionaid naoimh, g'a deanamh. 
Agus thug iad fathast d'a iounsuidh saor 
thabhartasau gach aon mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoiue glic uile, a rinu 
uil' obair au ionaid naoinih,gach duiue ac' o 
'obair fèiu a 'bha iad a' deanamh; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, Tha 
'n sluagli a' toirt leo tuilleadh gii mòr na 
ui's leòr, a chum seirbhis ua h-oibre a 
dli'àithn an Tigliearn a dheanamh. 

6 Agus dliaithu Maois, agus thugadh 
gairm air feadli a' chaimp, ag ràdh, Na 
deanadh fear no beau sam bith tuiUeadh 
oibre air son tabhartais au ionaid naoimh. 
Jilar sin thoirmisgeadh do'n t-sluagh ni 
sain hith a thabhairt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca air 
son na h-oibre uile, g'a deanamh, agnis bu 
tuilleadh 's ni bu leòr e. 

8 Agus rinn gach duiue glic-chridheach 
'n am measg-san a dh'oibrich obair a' 
phàilliuin, deich ciiirteinean de anart grinn 
toinute, agus de ghorm, agus de cliorcur, 
agus de scarlaid; U cherubaibli a dli'obair 
ealauta riuu e iad: 

9 Fad aon chùirtein ochd làmhan-coille thar 
fliichead, ag-us leud aon chùirtein ceithir 
làmhan-coille : na ciìirteinean uile dh'aon 
tomhas. 

10 Ag-us cheangail e ciàig cùirteinean gach 
aon r'a chèile: agus na cùig cùirteinean eilc 
cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùbau de ghorm air oir 
aoin chùirtein, o'n iomall 's a'cho-aonadh : 
air a' mhodh clieudna riun e ann an oir a' 
chùirtein eile 's faide mach, aun anco-aon- 
adli an dara aoin. 

i 12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aon chùir- 
j tein, agus leth-cheud lùb rinu e auu an 
89 XXXVI. 

iomall a' chùirtein a hha ann an co-aon- 
adh an dara aoin : cheangail na lùban aon 
chìiirtein ri cuirtein eile. 

13 Agus rinn e leth-cheud cromag òir, 
ag"us choimhchcangail e ua cùirtciuean aon 
ri h-aon leis ua crouiagaibh. Mar sin rinu- 
eadli e 'n a aon pliàilliun. 

14 Agus rinn e cùirteinean àefhionnadh 
ghabhar, air sou a' bhùtha os ceaun a' 
pliàilliuin: aon chùirteiu deug rinn e dhiubh: 

1.5 B'e fad aon chùirteiu deich làmhan- 
coiUe thar fliichead, agus ceithir làmlian- 
coille leud aon chùirtein: hlia'n t-aon chùir- 
teiu deug a dh'aon tomhas. 

1 6 Agus choimhchcangail e cùig cùir teiuean 
leo fèiu, agTis sè cùirteinean leo fèin. 

17 Agus riuu e leth-cheud lùb air an foir 
a b'f haide mach de'n chùirtein 's a 'choimli- 
clieangal, agus Icth-clieud lùb rinn e air 
oir a' chùirteiu a tha 'coimhcheangalan dara 
aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dM 
umha, a chcangal a' bliùtha r'a chèile, cbum 
as gu'm biodli e 'n a aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùth, de 
chroicinnibh reitheachan air an datli dearg, 
agus còmhdacli de chroiciuuibh bhroc os a 
cheann. 

20 Agus riun e bùird do'n phàilliun de 
fhiodh sitini, 'u an scasamh : 

21 Deich làmha-coiUe fad bùird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhùLrd. 

22 Bha dà làimh aig aon bliòrd, air an cur 
'an ordugh aon fa chomhair aoin : mar so 
rinn e ri bùird a' phàiUiuin uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàilliun: 
fichead bòrd air son an taoibh dlieis, i-is au 
àirde deas. 

24 Ag-us dà fhichead cos airgid rinn e fo 
'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd 
a rèir a dhà làimh, agus dà chois fo bhòrd 
eilea rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàilliuin a 
tha ris an àirde tuath, rinu e fichcad bòrd, 

26 Ag-us an dà fhichead cos a dli'airgiod : 
dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo 
bhòrd eile. 

27 Agus air sou taobhan a' phàilliuin ris 
an àird au iar, rinn e sè bùird. 

28 Agus rinn e dà bhòrd air son oisinnean 
a' phàdliuin 's an dà tliaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri 'clièile 
foidhe, agus niar an ceudua bha iad air au 
coimhcheangal aig a chcann ri h-aon fhail- 
bheig : mar so rinn e riu le 'chèile 's an clà 
oisinn. 

30 Agus bha ochd bùird ann, agus an cosan 
a dh'airgiod, cadhon se cosa deug ; dà chois 
fo gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn de fhiodh sitim, 
cùig air son bhòrd aon taoibh de'n phàil- 
liuu. 

32 Aguscùig croinn air son bhòrd an laoibh 
eile de'n phàilliuu, agus cùig croinn air sou ECSODUS, XXXVII. bhòrd a' pliàilliuin a chum nan taobh a tha 
ris an àird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann mheadho- 
nacli dol troimh na buird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na buird le 
h-òr, agus rinn e'ni failbheagan a dli'òr gu 
tlù 'n au àitibh do na croinn, agns chòmh- 
daich e tliairis na croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-blirat de ghorm, agus 
de chorcur, agus de scarlaid, agus de anart 
grinn toinnte: dh'obair ealanta rinn se e, U 
cherubaibli. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist defhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr: 
lilui 'n cromagan a dh'òr, agus thilg e dhoibh 
ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhìitha 
brat de ghorm, agus de chorcur, agus de 
scarlaid, agus de anart grinn toinnte, dh'- 
obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromagaibh: 
agus cliòmhdaich e thaii-is an cinn, agus an 
cua.rteagan le h-òr : ach bha 'n cùig buinn 
a dh'umlia. 

CAIB. XXXVII. 

1 An àirc. G Caithir-thròcair le cheruhaihh. 10 
A m bòrd le 'slìoitliich.ibh. \1 An coinnleir òir. 
25 Altair na tùise. 29 An oladh-unyaidh. 

GUS rinn Besaleel an àirc de fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud, agus làmh- 
choille gai letli a h-àirde : 

2 Agus chòmhdaiche thairis i leh-òr fìor- 
glilan a stigh ag-iis a muigh; agus rinn e 
coron òir dli'i mu n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan òir, 
gii hhi air a ceithir oisinnibh ; eadhon dà 
f hailbheig air aon taobh dh'i, agus dà fhail- 
bhcig air an taobh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean de fhiodh sitim, 
agus chòmlidaich e tliairis iad le h-òr. 

5 Agus clmir e na bataichean anns na fail- 
bheagaibh air taoblian na h-àirce, chum an 
àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e caithir-thròcair a dh'òr f ìor- 
ghlan: dà làimh-choille gu leth a fad, agus 
làmh choille gu leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte 
mach à h-aon mhìr rinn e iad, aig dà cheann 
na caithir-thròcair; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an taobh 
so, agus cherub eile aig a' cheann air an 
taobh ud : a mach as a' chaithir-thròcair rinn 
6 na cheruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na cheruban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' còmlidachadh le 'n 
sgiatliaibh os ceann na caithir-thròcair, agus 
an aghaidhean r'a chèile; ris a' chaithir- 
thròcair bha aghaidhean nan cherub. 

10 Agus rinn e 'm bòrd de f hiodh sitim : 
dà làimh-choiUe 'fhad, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choiUe gu leth 'àirde. 

90 11 Agus chòmhdaich e thairis e le h-fr 
f ìor-glilan, agus rinn e dha coron òir mun 
cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall de 
leud boise mu'n cuairt ; agus rinn e coron 
òir d'a iomall nm'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh a bha aig a cheithir chos- 
aibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na 
failbheagan, na h-àiteachan do ua bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr, 
gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha air a' 
bhòrd, a mliiasan, agus a thùiseirean, agus 
a chopain, agus a chuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr fior-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òv fìor- 
ghlan; a dh' ohvàr bhuailte rinn e 'n coinn- 
leir : blia a clios, agus a mheur, a chopain, 
a chnapan, agus a bhlàthan, de'n ni cheudna. 

18 Agns sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhan: tri mcoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil ri 
almonaibhann an aon m\\e\xr,maille ri cnap 
agus blàth; agus tri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann am meur eile, 
maille ri cnap agus blàth: mar sin anns na 
sè nieoir a' dol a mach as a' choinnleir. 

20 Agus anns a' choinnleir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmlmil ri almon- 
aibh, maille r'a, chnaip agus a bhlàthan. 

21 Agus cnap fo dhà mheur dhcth, agus 
cnap fo dhà mheur dheth, agiis cnap fo 
dhà mheur dheth, a rèir nan sè meur a' dol 
a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir de'n ni 
chcudna: 6'aon obair bhuailte a dh'òr fìor- 
ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus a 
smàIadairean,agusashoithichean-smàIaidh, 
dh'òr f ìor-ghlan. 

24 De thàiann òir fhìor-ghloin rinn se e, 
agus a shoithichcan uile. 

25 Agus rinn e aitair na tùise de fhiodh 
sitim: làmh-choille a fad, agus làmh-choilìe 
a leud, (bha. i ceithir-cliearnach,) agais dà 
làimh-choille a li-àirde;bha a h-adhaircean 
de'n ni clieudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a mullacli, agus a taobhan mu'n 
cuairt, agus a h-adliaircean; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 

27 Agus rinn e dà f hailblieig òir dh'i fo 
a coron, aig a dà oisinn, air a dà thaobh, 
gu bhi 'n an àitibh do na bataichibh chum 
a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, ag-us chòmhdaich e thairis iad le h-òr. ECSODUS 

29 Agiis rinn e an olaclh-ungaidli naonih, 
agiis au tùis fhìor-ghlan de spìosraidli 
chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh. 

CAIB. XXXVIII. 
1 Altair na h ìobairi'-loisgte. 8 An soitkmdi- 
ionnlaid unil.a. 9 A' chùirt. 24 Tumhas an 
òir a c'iuireadh 'am feum 's an obair. 

GUS rinn e altair na h-ìobairt'-loi?gte 
de fhiodh sitini: cùig iìimhan-coille a 
fod, agus cùig làmhan-coille a leud, (Ijha i 
ceitliir-chearuach,) agus tri làmhau-coille a 
h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisiimibh : bha a li-adhairceau den ni 
cheudua; ag-us chòmhdaich e thairis i le 
h-umlia. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na h- 
altarach,na h-àighnean,agus na sluasaidean, 
agus nacuaclian,<7i7i«5 na greimicheau, agus 
na h-àighneau teine: a soithichean uile riun 
e (fAumha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath de lìon- 
obair umha, fa cuairt gu h-ìosal, gu ruig a 
meadhou. 

5 Agns thilg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh na clèith Vimhai, gu' hhi 
'u an àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-umha. 

7 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-altarach, 
chum a giùlau leo: fàs le bòrdaibh rinn e i. 

S Agus riun e au soithcach-ionnlaid a 
(fA'umha, agus a chos a dh'umha, de sgàth- 
anaibh nam lian, a chruinnich 'n am buidh- 
nibh aig dorus pàilliuiu a' choimhtliionail. 

9 Agus riuu e a' chùirt air au taobh mu 
dheas, ris an àirde deas : hha cùirteinean 
na cùirte de anart gi-inn toinnte, ceud làmh- 
choiUe air fad; 

10 Am puist fichead, agus am buinn umha 
fichead ; hha cromagan uam post agTis au 
cuairteagan a rf/i'airgiod. 

11 AgTis air an taobh mu thuath. hha na 
cùirteincaìi ceud làmh-choiUe ; am puist 
fichead, agus am buinn umha fichead : cro- 
niagan nam post, agus au cuairteagan a 
f//i'airgiod. 

12 Agus air an taobh an iar Wm cùir- 
teinean de leth-cheud làmh-choiUe ; am 
puist deich, agus am buiun deich : croma- 
gan nam post agus an cuairteagan a 
5/i.'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird an 
ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh de'n gheata 
cùig làmhan-coille deug ; àm puist tri, agus 
am buinn tri. 

15 Ag-us air son an taoibh eile de gheata 
na cùirte, air an làimh so agus air au 
làimh ud, hha cùirteiuean cùig làmhan- 
coille dcug ; am puist tri, agus am buinn 
tri. 

91 XXXVIII. 

16 Bha cùirteinean na cùirte uile mu'n 
cuairt a c?/i'anart grinu toinnte. 

17 Agus hha buinn nam post a dKmriha. ; 
cromagau nam post, agus an cuairteagau a 
(iA'airgiod, agus còmhdacli an ceami a dh'nir- 
giod; agais hha uile phuist na cùii'te air an 
ceaugal mu'u cuairt le h-airgiod. 

18 Agus hha 'm brat air son geata na cùii'te 
'n a obair shnàthaid de ghorm, agus de 
chorcur, ag-us de scai-laid, agus de anart 

i grinn toinnte : agus h'e fichcad làmh-choille 
'f had, agus h'e 'àirde 's au leud cùig làmhau- 
coille, a' coimhf hreagairt do chùirteinibli 
na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am buinn 
umha ceithir ; an cromagan a dh'Mvgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairteagan 
a dh'aivgiod. 

20 Agus hha uile phinneachan a' phàil- 
liuin, agus na cùirte mu'n cuairt, a dh'umha. 

21 /s e sin àircamh nitheaìi a' phàilliuin, 
pàilliuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh 
iad, a rèir àithne Mhaois, air son seirbhis 
nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus riun Besaleel mac Uri, mhic 
Shur, de thrèibh ludah, gach 7ii a dli'àithn 
an Tighearn do Mliaois ; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac Ahisa- 
maich, de thrèibh Dhain, gearradair, agus 
oibriche ealanta, agusfear oibre grèise ann 
an gorm, agus ann an corcur, agus ann an 
scarlaid, agus ann au anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh 'a 'm feum 
's an obair, aun an uil' obair an ionaid 
naoinih, eadhon òr an tabhartais, naoi 
tàlannan fichead, agus seachd ceud agus 
deich secel 'ar fhichead, a rèir secfcil an 
ionaid naoimii. 

25 AgTis b'e airgiod na muinntir a chaidh 
àireamh de'n choimhthional, ceud tàlanu, 
agus mìle agus seachd ceud agus cùig seeel 
deug agus tri fichead, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

26 Becah air son gach fir, '« e .nn leth 
seceil, a rèir seceil au ionaid naoinih, air 
son gach aoiu a chaidh gii bhi air an àireamh, 
o fhichead bliadhn' a dh'aois agus os a 
cheann, air son shè ceud mìle agus thri 
mìle agus chùig ceud agus leth-chcud/car. 

27 Agus de'n cheud tàlann airgid thil- 
geadh buinn an ionaid naoimh, agus buinn 
an roinn-bhrata ; ceud bonn de'n cheud 
tàlann, tàlann do gach bonn. 

28 Agusde'n mhlle agiis sheachd ceud agus 
a' chù)g secel dcug agus tri fichcad, rinn e 
cromagau do ua puist, agus cliòmhdaich e 
'n cinn, agiis chuir e cuairtcagan mu'u tim- 
chioll. 

29 Agus h'e unjha an tabliartais deich 
agu.? tri fichcad tàlann, agus dà mhìle agus 
ceithir cheud secel. 

30 Agus riun c le ain na buinn do dhorua 
pàilliuui a' choijuhthionail, agus au altair ECSODUS, XXXIX. uralia, agus a' cliliath umha aice, agus 
soithichean na h-altaracli uile, 

31 Agus buinu na ciìirte mu'n cuairt, agns 
buinn geata na cìiirte, agus uile phinueach- 
an a' phàilliuin, agus uile pliinneachan na 
cùirte mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

1 Ewlach na seirblds, aijus an l-eudach naomh. 
2 An ephod. 8 Aa iickd-èldidh. '22FaUuinn 
na h-ephoid. 27 iVa còfaichean, an crùn- 
sagairt, agm aii crios a dh\inart grinn. 'à'd 
Leac a' chrùin naoimh. 43 Dh\iinliairc 
Maois air an obair uile, agus thaitinn i ris. 
GUS de'n ghorm, agus c^e'ji chorcur, 
agus den scarlaid, rinn iad èididh 
frithealaidh, gu fritliealadh 's an ionad 
naomh, ag-us rinn iad èididh naomh do 
Aarou; mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephod de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'n a leac- 
aibh tana, agus ghearr iade 'n a shnàitlmibh, 
a chum oibreachadh am measg a' ghuirm, 
agus am raeasg a' chorcuir, agus am measg 
na scarlaid, agiis am measg an auairt 
ghrinn le h-obair ealanta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dh'i, ceangailte 
ri 'chèile air a dà oir : mar sin chuireadh 
ri 'chèile i. 

5 AgTxs bha crios rìomhach na h-ephoid a 
hha air a h-uachdar, de'n ni cheudna, a rèir 
a h-oibre fèin ; eadhon de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte; mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

6 Agus dh'oibi'ich iad clachan onics cean- 
gailte ann am failbheagaibh òir, air an gear- 
radh le gearradh seulaidh, le ainmibh 
chloìnn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na h- 
ephoid, gu hhi 'n an clachan cuimhueachain 
do chloinn Israeil ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mliaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair 
ealanta, a rèir oibre na h-ephoid, de òr, de 
gliorm, agus de chorcur, agus de scarlaid, 
agus de anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach ; rinn iad an 
uchd-èididli dà-f liillte : rèis a fad, agus rèis 
a leud ; hlia i dà-fhillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir sreathan 
chlacli : «' cheud sreath, sardius, topas, agus 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

11 Agus an dara sreath, emerald, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, agus 
ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, onics, 
agus iasper : hha iad air an ceaugal ann ara 
failbheagaibh òir 'n an suidheachadli. 

14 Agus hha na claclian a rèir ainmean 
chloinn Israeil, a dhà-dlieug a rèir an ainm- 

92 ean le gearradh seulaidh, gach aon aca le 
h-ainra fèin, a rèir an dà thrèibh dheug. 

15 Agus riun iadair an uchd-èididh slabh- 
ruidheau aig na cinn, a cZ/i'obair shnìomhta 
dKòY fìor-ghlan. 

16 Agus rinn iad dà fhailbheig òir, agus 
dà f hàinne òir : agus chuir iad an dà f hàinne 
air dà cheann na h~uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlahhruidh 
shnìomhta 's an dà fhàinne air cinn na h- 
uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà 
shlàbhruidh shnìomhta 's an dà f hailbheig, 
agus chuir siad iad air mìribh-guailne na 
h-ephoid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus 
chuir siad iad air dà cheann na h-uclid- 
èididh, air an iomall dith, a hha air taobh 
na h-ephoid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà f hàinne òir eile, agus 
chuir siad iad air dà thaobh na h-ephoid gu 
h-ìosal, leth ris a' chuid bheoil dith, la 
chorahair a' cho-aonaidh eile, os ceann crios 
rìomhach na h-ephoid. 

21 Agus cheangail iad an uchd-èididh le 
a fàinnibh ri fàinnibh na h-ephoid le h-èiU 
ghuirm, a chum gu'm bitheadh i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach biodh 
an uchd-èididh air a fuasgladh o'n ephoid ; 
mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a 
dKohaxc f highte, uile de ghorra. 

23 Agus bha toll 'am meadlion na falluinn, 
mar tholl lìiirich-rahàillich, agus oir tim- 
chioll a tuill, a chum nach reubtadh i. 

21: Agusrinn iadair iomallaibh na falluinn 
pomgranatan de ghorm, agus de chorcur, 
agus de scarlaid, agus de anart toinnte. 

25 Agus rinn iad cluig a dh'òr f ìor-ghlan, 
agus chuir iad na cluig eadar na poragra- 
natan, air ioraall na ialluinu' rau'n cuairt 
eadar na pomgranatan : 

26 Clag agus pomgranat, clag agus pora- 
granat, air ioniall na falluinn' rau'n cuairt, 
a fhrithealadh innte; mar a dh'àithn aa 
Tighearn do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a c?A'anart 
grinn, a dìi obair fhiglite, air son Aaroin 
agus a chuid niac, 

28 Agus crùn-sagairt a (^A'anart grinn, 
agus boineidean sgiarahach ac?/ì.'anartgTÌnn, 
agus briogaisanairt a</A'anartgTÌnn toinute, 

29 Agus crios de anart grinn toinnte, agus 
de ghorm, agus de cliorcur, agus de scar- 
laid, a, f//t obair shnàthaide; mara dh'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leac a' chrùin naoimh a 
dlhòx fìor-ghlan, agus sgrìobh iad oirre 
sgriobhadh, cosmhuil ri gearradli seulaidh, 
NAOMHACHD DO'N TIGHBARN. 

31 Agus cheangail iad r'i iall de ghorm, 
g'a daingneachadh air a' chi'ùn gu h-ard; 
mar a dh'àitlm an Tighearn do Mliaois. 

32 Mar so clirìoclmaicheadli uil' obair ECSODUS, XL. pkillmnbìltha a' choimhthionail : agus riun ^ 
clann Israeil a rèir gach ni a dli'àithn an 
Tighearn do Mhaois ; niar sin riuu iad. _ j 

33 AgTis thug iad am pàilliun gu Maois, 
am bìith, agus 'airneis uile, a chromagan, a 
bhuird, a chroinn, ag-us a phuist, agus a 
bhuinn ; [ 

34 Ag-usancòmhdachdechroicinnibhreith- : 
eachan air an dath dearg, agus an còmh- 
dach de cln-oicinnibh bliroc, agus brat a' 
chòmhdaicli ; t 

33 Airc na Fianuis, agus a bataichean, ' 
agus a' chaitliir-thròcair ; | 

36 Am bòrd agus a slioithichean uile, agus 
an t-aran taisbeanaidli ; _ j 

37 An coinnleir fìor-ghlanaf/^^salòchrain, 
eadhon a lòchrain gTi ' bhi air an cur ann an ; 
ordugh, agus a shoithichean uile, agus an 
oladh a chum sohiis ; j 

35 Agus an altair òir, agus an oladh- j 
ungaidh, agus an tùis chùbhraidh, agus am 
brat air sou doruis a' phàilliuin ; \ 

39 An altair umha, agus a cHath umha, a 
bataichean, agus a soithichean uile, an 
soitheach-ionnlaid agus a clios ; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, agus a 
buinn, agus am brat air son geata na cùirte, 
a cilird, agas a pinneachan, agus uile shoith- 
ichean seirbhis a' phàilliuin, air son bùtha a' 
choimhthiouail ; 

41 Eudach an f hrithealaidh gu frithealadh 
's an ionad naomh, an t-eudach naomh air 
son Aaroin an t-sagairt, agus eudacli a cliuid 
mac, a fhrithealadh ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

42 A rèir gach ni a dli'àithn an Tighearn 
do Mhaois, mar sin rinn clann Israeil an 
obair uile. 

43 Agus dh'arahairc Maois air an obair 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àithn 
an Tighearn, eadhon niar sin rinn iad i: 
agus bheannaich Maois iad. 

CAIB. XL. 

1 Thvgadh àithne do Mliaois gvHn cuireadh e 
suas pàilliun hùtlia a' choimtiiliionail, agus 
gu'n naomltaicheadìi se e. ■ 16 Rinn Maois 
gach ni a dh'àithn an Tightarn dha. 34 
Chòmhdaich neul hùtli a' choimhthionaiL 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Air a' cheud là de'n cheud mhìos cuiridh 
tu suas pàilliun bùtha a' choimhthionail. 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na Fiaimis', 
agTis folaichidh tu 'n àirc leis an roimi-bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, agus 
cuiridli tu 'n ordugh na nithean a tha gu ' bhi 
air an cur 'an ordugh air ; agus bheir thu stigh 
an coinnleir, agus lasaidh tu a lòchrain. 

o AgTis suicUiichidh tu 'n altair òir a tlia 
chuni na tùise fa chomhair àirce na Fianuis', 
agus cuiridhtubrat an doruis risa' phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na h-lobairt'- 
loisg-te fa chonihair doruis pàiliiuiu bùtha 
a' choiuihthionail. 

93 7 Agus suidhichidh tu 'n soithcach-ionn- 
laid eadar bùth a' clioimhthionail agTis an 
altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt mu'n 
cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-uugaidh, 
agus ungaidh tu am pàilliun, agus gach ni 
a tha ann, ag-us naomhaichidh tu e, agus a 
shoithichean uile: agus bitliidh e naomh. 

10 Agus ungaidh tu altair na h-iobairt'- 
loisgte, agus a soithichean ixile, agus naomh- 
aichidh tu an altair: agus bithidli an altair 
ro naomh. 

11 Agus ungaidh tu an soitlicach-ionnlaid 
agus a chos, agus naomhaicliidh tu e. 

12 Agus blieir thu Aaron agus a mhic gu 
dorus bùtha a' choimhthionail, agus ionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an t-eudach 
naomh, agiis ungaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu c;ag'us fritheilidh e dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a nihic,agus cuiridh 
tu còtaicliean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung thu 
'n athair, agus fritheilidli iad dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt; oir bithidli gn 
deimhin an nngadh-san dhoibh a chum 
sagartachd shìorruidh air feadh an gineala- 
cha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a dli'- 
àithn an Tighearn dha: mar sin rinn e. 

17 Agus b anns a' cheud mhìos, 's an dara 
bliadhna, air a' cheud là de'n mhìos, a chuir- 
eadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun agus 
dhaingnich e a bhuinn, agus chuir e suas a 
bhuird, agus chuir e stigli a chroinn, agus 
thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàiUiuin, agus chuir e còmlidach a' 
bhùtha air os a cheaun; mar a dh'àithn an 
Tighearn do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhianuis 
anns an àirc, agus chuir e na bataichean air 
an àirc, agus chuir e a' chaithir-thròcair air 
an àirc os a ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n phàill- 
iun, agus chuir e suas brat a' chòmhdaich, 
agus chòmhdaich e àirc na Fianuis; mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

22 Agns chuir e 'm bòrd ami am bùth a' 
choimhthionail, air taobh a' phàilliuin mu 
thuath, an taobh a muigh de'n roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran aim an ordugh 
air, ann an làthair an Tigheai'na; mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnlcir ann am bùth 
a'choimlithionaiI,thallfachoniliaira'bhuird, 
air taobli a' phàilliuin ris an àirde deas. 

25 Agus las e na lòcliraiii ann an làthair 
an Tiglicarna; mar a dli'àithn an Tighe:u"n 
do Mhaois. LEBHITICUS 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am bùth 
a' choimhthionail, air beulaobh au roinn- 
bhrait. 

27 Agiis hìisg e tùis chìibhraidh oirre; 
mar a dh'àitìm an Tigliearn do Mhaois. 

28 Agns chuir e suas am brat aig dorus a' 
phàilliuin. 

29 Agns chuir e altair na h-jobairt-loisgte 
làimh ri dorus pàilhuin bùtlia a' choinih- 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobairt- 
loisgte, agiis an tabhartas-bìdh ; mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

30 Ag-us cliuir c "n soitheach-ionnlaid eadar 
bùth a' choimlithionail agus an altair, agus 
chuir e uisge ann, a dh'ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aai'on, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhùth a' choimhthionail, agus gu teachd 
am fagus do'n altair, dh'iounlaid siad iad 
fèin, mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. I. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt timchioll a' 
phàilliuin agus na h-altarach, agus chuir c 
suas brat geata na cùirte: mar sin chrìoch- 
naich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' choimh- 
thionail, ag-us lìon glòir an Tighearn' am 
pàilliun. 

35 Agus cha b'urrainn Maois dola stigh do 
bhùtli a' choimlithionail, a chionn gu'n do 
ghabh an neul còmhnuidh air, agus gu'n 
do lìon giòir an Tighearn' am pàiUiun. 

36 Agus an uair a dli'èirich an neul suas o 
mhullach a' phàilliuin, chaidh clann Israeil 
air an aghaidh 'n an uile thurusaibh: 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, an sin 
cha do thriall iad gus an là 's an d'èirich e 
suas : 

38 Oir bha neul an Tigheam' air a' phàilliun 
's an là, agus bha teme air 's an oidhche, 
ann an sealladh thighe Israeil uile, air 
feadh an uile thurusau. LEBHITICUS. CAIB. I. 

3 Jehairtean'loisffle de!n hlmar, 10 de na treud- 
aibh, 14 at/us a dh' euìn. 

AGUS ghairm an Tighearn air Maois, 
agus labhair e ris à pàiUiun a' choimh- 
tliionail, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Sla bheir duine sam hith agaibh tabhartas 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir sibh 
bhur tabhartas de'n sprèidh, eadhon de'n 
bhuar agus de"n treud. 

3 Ma hliios a thabliai-tas de'n bhuar 'n a 
ìobairt-loisgte, thugadh e seacliad heathach 
firionn guu ghaoid: aig dorus pàiliiuin a' 
choimhtliionail bheir e seachad e d'a shaor 
thoil fèin, an làthair au Tigliearn'. 

4 Agus cuii'idh e a làmh air ceann na h- 
ìobairt-loisgte: agns gabhar air a shou 1, 
a dheanamh rè,te air a slion. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an làthair 
an Tigheam' : agus bheir na sagartan, mic 
Aaroin, leo an f imil, agus crathaidh iad an 
fhuii mu'n cuairt air an altair, a tlia aig 
dorus pàilliuin a' choimlitliioìiail. 

G Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, agus 
geanaidh e i 'n a mìribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, ag'us leagaidli iad fiodh 
ami an ordugìi air an teine. 

8 Agus Ieagaidlinasagartan,mic Aaroin,na 
mìrean, an ceann, agus an t-saill, ann an 
ordugh air an fliiodh a t]ia air an teinc, a 
tlM air an altair. 

9 Ach a mhionach agus a chosan nighidh 
e anu an uisge: agus loisgidh an sagart an 

94 I t-iomlan air an altair, mar ìobairt-Ioìsgte, 
tabhartas a bheirear suas le teine, a tlh'- 
f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 
' 10 Agus ma's ann de na trcudaibh a hhiog 
\ a thabhartas, eadhon de na caoraich, no de 
na gabhraibh, chum ìobairt-loisg'te; 'n a 
hheathach fìrionn gun gliaoid bheir e leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh na h- 
altarach mu thuath ann an làtliair an Tigh- 
earn': agus crathaidh na sagartan, mic 
Aaroin, 'f huil air an altair mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidli e 'n amhìribh e, maiUe 
r'a cheaun agus r'a shaill; agus cuiridli an 
sagart iad ann an ordugh air an fhiodh a 
tha air an teine, a tha air an altair. 

13 Ach nighidh e ani niionach agus na 
cosan le h-uisge; agus bheir an sagart leis 
au t-iomlan, agus loisgidh e air an altair e, 
mar ìobairt-loisgte, tabliartas a bheirear 
suas le teine, a dli'fhàile cùbhraidh do'n 
Tigheara. 

14 Agus ma's ann a dh' eòin a hhios a tha- 
bhartas do'n T^igìieanichum ìobairt-Ioisgte, 
au sin blieir e a thabhartas de thurturaibh; 
no de cholumain òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na h- 
altaraeh, agus s!nomhaidh e a cheami deth, 
agus loisgidh e air an altair e; agus fàisgear 
a mach 'fhuil air taobh na h-altarach. 

IG Agns spìonaidh e a gheuban as maiUe 
r'a iteagan, agus tilgidh e làimh ris an al- 
tair e, air an taobh an ear, a dh'àite ua 
luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiathaibh 
e, ach eha roinn e o 'chèilee; agus loisgidh 
au sagart e air an altair, air an f hiodli a LEBHITICUS, II. III. tha air au teiue, mar ìobairt-loisgte, tabhar- 
tiis a blieirear suas le teiue, a dhfliàiìe 
cùbhraidh do'u Tighearu. 

CAIB. II. 

1 A n tahliartas-lììdh de pldùr mln maHle ri 7i- 
oladìi atJiia ri fùis. 12 Tahharlas ceud-thoraidh 
(lach hiiodhìia. 13 Bheirear seadiad gacli 
ìabhai-tas-bìdh le salann. 

AGUS an uair a bheir neach air bith ta- 
bhartas-bìdh do'u Tighearu, bithidh 
a thabhartas de phlìir mìn : agus dòirtidh 
e oladli air. agus cuiridli e tùis air: 
•2 Agus bheir se e gu mic Aaroiu, na 
sag-artan, agus gabhaidh e as làn a dhuiru 
d'a phlùr, agiis d'a olaidh, maille r'a thùis 
uile: agus loisgidli au sagart a cliuimh- 
neaclian air au altair, gii hhi 'n a thabhartas 
air a thoirt suas le teìue, a dh'f liàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

3 Agus fuig-ìieall an tabhartais-bhìdli, is 
le Aarou agus le 'mhic e: is ui ro naomh e 
de thabhartasaibh an Tighearna air an toirt 
suas le teine. 

4 Agus ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdli air a dheasachadh 's au àmhuiuu, is 
breacagan neo-ghoirtichte de phlùr mìu 
measgta le h-olaidh a hhios ann, no dear- 
nagan neo-ghoirtichte ungta le h-olaidh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh air a dheas- 
achadh aun an àghann a hhios a'd' thabh- 
artas, bithidli e de phlùr mìn neo-ghoirtichte, 
measgta le h-olaidh. 

6 Roinnidh tu e 'n a mhìribh, agus dòirtidh 
tu oladli air : is tabhartas bìdh a t'ann. 

7 Agus uia hhios do thabhartas 'n a tha- 
bhartas-bìdh o'n àghauu-ròstaidh, nithear 
e de phlùr mìn le h-olaidh. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a 
nithear de na nithean so,chum an Tighearn': 
agus an uair a thaisbeauar do'n t-sagart e, 
bheir se e chum na h-altarach. 

9 Agns gabhaidh an sagart as an tabbar- 
tas-bhìdh cuimhueachan clheth.agus loisgidli 
se e air an altair : is tabhartas a th'ann air 
a thoirt snas le teine, a dh'f Iiàile cùbhraidJi 
do'n Tighearu. 

10 Agus an ni a dh'fliàgar de'n tabhartas- 
bliìdh, is le Aarou agais le 'mhic e: tha e 'n 
a ni ro naomh de thabhartais an Tighearna 
air an toirt suas le teine. j 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam bith, a ' 
bheir sibh a dli'ionnsuidh an Tighearna, le 
taois ghoirt ; oir cha loisg sibli a' bheag de 
thaois ghoirt, no de mliil, ann an tabliartais 
an Tighearn' a bheirear suas le teine. 1 

12 A thaobli tabhartais a' cheud toraidh, 
bheir sibh seachad e do'n Tighearn : ach 
cha loisgear air an altair e chum fàile cùbh- 
raidh. I 

13 Agus gach tabhartas-bìdh a bheir thu 
leat, ni thu blasda le salaun : cha mhò a '■ 
leigeas tu le salanu coimhcheangail do Dhè 
'bhi dh'easbhuidh air do thabhartas-bidh : y 

95 ' le d' thabhartais uile bheir tliu seachad 
salann. 

14 AgT.is ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdh de d' cheud thoradh do'n l'ighearu, 
bheir thu seacliad mar au tabhartas-bìdh 
de d' cheud thoradli, diasan glasa de arbh- 
ar cruaidhichte leis an teine, eadÌLon sìol 
buailte as na diasaibh ùra. 

15 Agus cuiridli tu oladh air, agus leagaidh 
tu tùis air : is tabhartas-bidh e. 

16 Agus loisgidìi an sagart a chuinih- 
neachan, cuid d'a arbhar buailte, agus cuid 
d'aolaidh, maille r"a thùis uile : is tabhartas 
e a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

CAIB. III. 

\ An (ahhartas-sìth de'n ìihu^r, 6 de'rì, treud, 7 
uaa, 12 110 gabìiar, ijun ytiaoid. 

GUS ma hhios a thabhartas a chum 
ìobairt tabhartasan-sìth, ma's ann 
de'n bhuar a bheir e seachad e, ma's firioun 
no boirionu e, bheir e seachad e gun ghaoid 
an làthair an Tighearn.' 

2 AgTis cuiridh e a làmh air ceann a tlia- 
bhartais, agiis marbhaidh se e aig dorus 
pàilliuin a' choimhthiouail : agus crathaidh 
mic Aaroin, na sagartau, au fhuil air an 
altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad de ìobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn ; an t-saill a tha 'còmh- 
dacliadh a' mhionaich, agus an t-saiU uile a 
iA'air a' mhiouach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saiU a tha 
orra, a tha air an loch-'Ièin, agus an sgairt 
a tha os ceanu nan àiueau ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 AgTis loisg-idh mic Aaroin e air an altair, 
air an ìobairt-Ioisgte, a tha air au f hiodh a 
tìtìLÌr an teine: is tabhartas e a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighoarn. 

6 AgTis ma's ann de 'n treud a bhitheas a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sith 
do'n Tighearu, firionn uo boirioun ; bheir e 
seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e scachad uan mar a thabhar- 
tas, blieir e seachad e an làthair an Tigli- 
earn'. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a tha- 
bhartais, agus marbhaidh se e fa chomhair 
pàiiliuiu a' choimhthionail : agus crathaidh 
mic Aaroin 'f huil air au altair mu'n cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuid de ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a bheii- 
ear suas le teine do'n Tighcarn ; a shaill 
agus an t-earball uile, teann air a' chnàinih- 
dhroma bheir e air falbh c ; agus au t saiU 
a tha 'còmhdachadh a' mhiouaich, agus an 
t-saill uile a tlia air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha 
orra, a tJia làimh ris an locli-'lun, agus an 
sgairt os ceanu nan àincan ; maille ris Jia 
h-airnibh, bheir c air falbh i. LEBHITICUS, IV. 11 Agus loisgidh an sagart e air an altair, 
is e biadli an tabliartais a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

1 2 Ag-us ma' s gabhar a hhitheas 'n a thabhar- 
tas,bheir e seachad i an làthair anTighearn'. 

13 Agus cuiridh e alàmh air aceann, agiis 
marbhaidli se i fa clionihair pàilliuin a' 
choimhthionail : agus crathaidh mic Aaroin 
a fuil air an altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dh'i a thabhar- 
tas, eadhon tabhartas a bheircar suas le 
teine do'n Tighearn ; an t-saill a tha 'còmh- 
dachadh a' mhionaich, agus an t-saill uile a 
tha air a' mhionacli, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saiU a tha 
orra, a tha làimli ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille i'is na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad air an 
altair: is iad biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine, chum fàile cìibhraidh. An 
t-saill uile is leis an Tighearn, 

17 Bithidh e 'n a rcaclid bith-bhiian do'r 
ginealachaibh air feadh bhur n-àiteachan- 
còmhnuidh uile, nach ith sibh saiU no fuil 
sam bith. 

CAIB. IV. 

1 lobaid-pheacaidli an aineolais, 3 air son an 
t-saijuirl, 13 air son d choimhthionail, 22 air 
son iiachdarain, 27 agìis air son a.n t-sluaiyh. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labliair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheasanam trìd aineolaisanaghaidh 
aoin sam bith a dh' àitheantaibh an Tigh- 
earn' (a tliaohh nitliean uach bu chòir a 
dheanamli) agus gun dean e ni an aghaidh 
aoin diubh; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
ungadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh; au sin 
thugadh e air son a pheacaidli a pheacaich 
e, tarbli òg gun ghaoid a dh'ionnsuidh an 
Tighearna chum ìobairt-pheacaidh. 

4 Agus blieir e an tarbh gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail an làthair an Tighearn'; 
agus cuiridh e a làmh air ceaun an tairbh, 
agus marbhaidli e 'n tarbh an làthair an 
Tighearn'. 

5 Agus gabhaidh an sagart a chaidh ungadh, 
ciiid de fluiil an tairbh, agus bheir e i gu 
pàiUiun a' choimhthionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur 's an 
fhuil, agais crathaidh e cuid de'n fhuil 
Bcachd uairean an làthair an Tighearna, fa 
chomhair roinn-bhrat' an ionaid naoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cuid de'n fhuil 
air adhaircibli altaracli na tìiise cùbhraidh 
'am fianuis an Tighearn', a tha ann am pàil- 
liun a' choirahthionail; agus doirtidh e fuil 
an tairbh uileaig bun altaracli na Ii-ìobairt- 
loi.sgtc, a tha aig dorus pàilliuin a' choimh- 
tnionail. 

S AgTis uile shaill tairbh na li-ìobairt- 
pheacaidh bheir e airfalbh uaith; an t-saiU 
96 a tha 'còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a tha air a' mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha 
orra, a tlia làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean; maille ris ua 
h-airnibh bheir e air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobaii-t nan tabhartas-sìth; agus loisgidh an 
sagart iad air altair na h-ìobairt-Ioisgte. 

11 Agus seichean tairbh, agus 'fheoil uile, 
maiUe r'a cheaim, agus maille r'a chosan, 
agus a n hijnach, agus a ghaorr, 

12 Eadlion an tarbh gu h-iomlau giùlainidh 
e mach an taobh a muigh de'n champ gu 
h-ionad glan, far an dòirtear a mach an 
luath, agus loisgidh e air an fhiodh e le 
teine : lar an dòirtear a mach an luath, 
loisgear e. 

13 AgTis ma pheacaicheas coimhthional 
Israeil uile trìd aineolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o slmilibli a' chomhcliruinn- 
eachaidh, agus gu'n d'rinn iad ni-eigin an 
aghaidh aoin sam bith dli'àitheantaibh an 
Tighearna, a thaohh nithean nach bu chòir 
a dheanamh, agus gu bheil iad ciontach ; 

14 An uair a bhios am peacadh, a 
pheacaich iad 'n a aghaidh, aitlmichte, an '\ 
sin bheir an comhchi-uinneachadh seachad j 
tarbh òg air son a' jjheacaidh, agus bheir 
iad e fa chomhair pàiUiuin a' choimh- 
thionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' clioimh- 
thionaii an làmhan air ceann an tairbh an 
làthair an Tighearna ; agus marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearna. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ungadh 
cuid de fhuil an tairbh gu pàilliun a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur ami 
an cuid de'n fuuil, agus crathaidh e i 
seaclid uairean an làthair an Tighearna, fa 
chomhair an roinn-blirat. 

18 Agus cuiridh e cuid de'n fhuil air 
adhaircibh na h-altarach a tha 'am fianuis 
an Tigliearna, a tha ann am pàilliun a' 
choimhthiouail, agus dòirtidli e mach an 
fliuil uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a tha aig dorus pàilUuin a' choimh- 
thionail. 

1 9 Agus bheir e air falbh a shaill uile uaith, 
agais loisgidh e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tai-bh mar a rian e ri 
tarbh na h-ìobairt-pheacaidli, mar sin ni 
e ris: agus ui an sagart rèite air an son, 
agus bheirear maitheanas dhoibh. 

21 AgTis bheir e mach an tarbh an taobh 
a muigh de'n chami), agus loisgidli se e mar 
a loisg e 'n ceud tarbh: is ìobairt-pheacaidh 
e air son a' chomhchruinneachaidh. 

22 'N uair a pheacaicheas uachdaran, agus 
a ni e ni-eigin trìd aineolais an aghaidli 
aoin sam bitli dh'àitheantaibli an l'ighearna 
a Dhè, a thaohh nithean nach bu chòir a 
dlicauamh, apns goi bheil e ciontach: LEBHITICUS, V. 23 Ma thig a plieacadh, a pheacaich e, g"a 
f liios ; bheir e leis mar a thabhartas meaiin 
de na gabliraibh, beathach firionn gun 
gliaoid. 

24 AgTis ciiiridh e a làmh air ceann a' 
mhiun, agus marbhaidli se e 's an ionad 
auns am marbli iad an ìobairt-loisgte ann 
au làthair an Tighearna : is ìobairt-pheac- 
aidh e. 

25 Agus gabhaidh an sagart cuid de f huil 
na h-ìobairt-23heacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adhaircibh altarach na h- 
ìobairt-loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil 
aig bun altarach na h-ìobairt-loisg-te. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air an altair, 
mar a loisgear saill ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth: agus ni an sagart reite air a 
shon a thaobh a pbeacaidli, agus maithear 
dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach de 
shluao-li na dùthcha trìd aineolais, an uair 
a tha e 'deanamh ni-eigin an aghaidh aoin 
sambitha dh'àitheantaibh an Tighearna, a 
thaobh nithean nach bu chòir a dheanamh, 
agus gu bheil e eiontach : 

2S Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, g'a 
f hios ; an sin bheir e leis mar a thabhartas 
meann de na gabhraibh, 'beatliach boirionn 
gun ghaoid, air son a pheacaidli a pheac- 
aich e. 

29 Agus euiridh e a làmh air ceann na h- 
ìobairt pheacaidli, agus marbhaidh e an 
ìobairt-pheacaidh ann an ionad na h-ìobairt- 
loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a fuil 
le 'mheur, agus cuiridh e i air adliaircibh 
altarach ua h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuil uile aig bun na h-altarach. 

31 Ag'us bheir e aisde a saiU uile, mar a 
bheirear an t-saill à h ìobairt nan tabhar- 
tas sìth ; agus loisgidh an sagart i air an 
altair, a chum fàile cìibhraidh do'n Tigh- 
earn : agus ni an sagart rèite air a shon, agus 
blieirear maitheanas dha. 

32 Agus ma bheir e leis uan mar a tha - 
bhartas air son peacaidh, bheir e leis uan 
boirionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridli e a làmh air ceann an 
tabhartais-pheacaidh, agus marbhaidh se e 
mar ìobairt-pheacaidh 's an ionad anus am 
marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid de fhuil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agris cui- 
ridh ei air adhaircibh altarach na h-ìobairt- 
loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil uile aig 
bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bhoirear air falbh saiU an uain o ìobairt 
nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sagart 
iad air an altair, a rèir nan tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn : agus 
ui an sagart rèite air a shon a thaobli 
a pheacaidli a rinn e, agus maithear 
viha e. 

97 CAIB. V. 1 A tlmòbli an ti a cheileas 'eòlas, 2 mu neach a 
hheaiias ri ni sam bith neòyhlan, 4no a bheir 
mionna.n. 14 A71 ìobaiì-t-eusaonfdis air son 
peacachaidh ann an nithibh naomha an Tigh- 
earna, 17 agus air son pheacatdliean aineolais. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
cluinn e guth mionnachaidh, agus gur 
fianuis e, a chunnaic no is fiosrach air a' 
chuis, mur cuir e 'n cèill i, an sin giiìlainidh 
e a chiouta : 

2 No ma bheauas anam ri ni sam bith 
neòghlan, ma'* cairbh fiadh-bheathaich neò- 
ghloin e, no cairbh sprèidlie neòghloin, no 
cairbh ni neòghloin a sluiàigeas, agus e an- 
f hiosrach air ; bithidh esan mar an ceudna 
neòghlan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis an sa- 
laichear duine, agus bheil e an-fhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam, ag ràdh le 
'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean e 
maith, ge b'e air bith e a labhras duine le 
mionnaibh, agus gu bheil e an fhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach ann an aon diubh siu. 

6 Agus tachraidh, 'n uair a bhios e cion- 
tach a dh' aou de na nithibh, sin, gu'n aidich 
e gu'n do pheacaich e 's an ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt eusaontais a 
dh'ionnsuidh an Tighearna air sou a pheac- 
aidh a pheacaich e, heathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhraibh, mar 
ìobairt-pheaeaidh : agnis ui au sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh. 

7 Agus niur urrainn e uan a thoirt leis, an 
siu blieir e leis air son a choire a riun e, dà 
thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionnsuidh 
an Tighearna; fear a chum ìobairt pheac- 
aidh, agus am fear eile ehum ìobairt loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'iounsuidh au t- 
sagairt, agus bheir esau seaehad am fear 
a tha chum na h-ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e a cheann o 'amhaich, ach 
cha sgar e o 'clièile iad. 

9 Agus crathaidli e cuid de f huil na h- 
ìobairt-pheacaidli air taobh na h-altarach, 
agus fàisgear a' chuid eile de'n f huil a mach 
aig bun ua li-altarach: is ìobairt-pheacaidli i. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun mar 
ìobairt-loisgte, a rèir a' ghuàtha: agusni au 
sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
a pheacaich e, agus maithear dha e. 

1 1 Ach uiur urraiun e dà thurtur, no dà 
cholumau òg a thoirt leis; an sin blieir esau 
apheaeaich leis mar athabhartas andeich- 
eamli cuid a dh' ephah de phlùr niìn, mar 
thabhartas-peacaidh: cha chuir e oladh air, 
ni mò a chuireas e tùis air, oir is tabhartas- 
peaeaidh e. 

12 An sin bheir e chum au t-sagairt e, 
agus gabhaidh an sagart làn a dhuirn deth. LEBHITICUS, VI. 

eadhon cuimhneaclian deth, agus loisgidh e 
aii' an altair e, a rèir nan tabhartas a bheir- 
ear suas le teinedo'n Tighearn: w tabhartas- 
peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a phcacaidh a pheacaich e ann an 
aou diubh sin, agus inaithear dha e: agus 
bithidh am fuigheall leis an t-sagart, mar 
thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'ra peacaich 
e trìd aineolais ann an nithibh naomha an 
Tighearna; an siu bheir e air son a choire 
dh'ionnsuidh an Tighearna, reitlie gun 
ghaoid o na treudaibh, a rèir do mheas-sa 
le secehbh airgid, a rèir seceil an ionaid 
naoinih, chum ìobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an loclid a rinn e 's an ni 
naomha ni e coimhleasachadh, agnis cuiridli 
e ris an cìiigeamh cuid, agus bheir e do 'n 
t-sagart e: agus ni an sagart rèite air a slion 
le reithe na h-ìobairt-eusaontais, agus 
maithear dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e aon de na nithibh sin athoirmisgeadh 
le àitheantaibh an Tighearna 'bhi air an 
deanamh; ged nach b'fhios da e, gidheadh 
tha e ciontach, agus giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus bheir e leis reithe gun ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas-sa, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt: agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
'aineolais, leis an deachaidh e air seacharan 
agus gun f hios aig air; agus maithear dha e. 

1 9 /s ìobairt-eusaontais a tli'ann : chiontaich 
e gu deimhin an aghaidh an Tighearna. 

CAIB. VI. 
1 Na h-ìohairtean-eusaontais air son pheacaidh- 
ean a rinneadh le daoinibh le'm fios. 19 A n 
tabhartas a bheirear seachad 'n nair a dh'- 
ungar sayart. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n dean 
e eusaontas an aghaidh an Tighearna, agus 
gu'n dean e breug d'a choimliearsnach a 
thaobh an ni a thugadh dlia r'a ghleidheadh, 
no ann an companas, no thaobli an ui a 
thugadh air falbh le h-ainneart, no ma 
mheall e a choimhearsnach; 

3 No ma fhuair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agus gu'n 
d'thug e mionnan eithich; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta: 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, agus gu bheil e ciontach, gu'n 
toir e air ais an ni sin a thug e air falbh le cithich ; bheir e air ais e 's an iomlan, agus 
cuirìdh e 'n cùigeamh cuid a thuilleadh ris, 
agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann an 
là 'ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
chum an IMghearna, reithe gun ghaoid o'n 
treud, a rèir do mheas-sa, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidli an t-sagairt. 

7 AgTis ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearna : agus gheibh e maith- 
canas a thaobh gach ni dhiubh sin uile a 
rinn e, a' ciontachadh annta. 

8 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, ag 
ràdh, Is e so lagh na li-ìobairt-Ioisgte: [Is i 
'n ìobairt-Ioisgte i, air son an losgaidh air 
an altair air feadh na h oidhche uile gu 
maduinn, agus bithidh teine na h-altarach 
a' losgadh iunte) 

10 Agus cuiridh an sagart trusgan anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fheoil, agus togaidh e suas an luath a loisg 
an teine leis an ìobairt-loisgte air an altair, 
agns cuiridh e i làimh ris an altair. 

11 Agus cuiridli e athrusgan dheth, agus 
cuiridh e tmsgan eile uime, agus giìilainidli 
e 'n luath a mach an taobh a muigh de'n 
champ, gu h-ionad glan. 

12 AgTis bithidh an teine air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e : agxis 
loisgidh an sagart fiodh oirre gach maduinn, 
agus cuiridh e an ìobairt-Ioisgte ann an 
ordugh oirre, agus loisgidli e oirre saill nan 
ìobairtean-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altair 
an còmhnuidh : cha tèid e idir as. 

14 AgTis is e so lagh an tabhartais bhìdh : 
Bheir mic Aaroin e an làthair an Tigheama, 
fa chomhair na h-altarach. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuim dheth, 
de phlùr an tabhartais-bhìdh, agus d'a 
oIaidb,agus an tùis uile a tha air an tabhar- 
tas-bhìdh, agus loisgidh e air an altair 
e, chum fàile cùbhraidh, eadhon cuimh- 
neachan dheth do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall: maille ri aran neo-ghoirtichte 
ithear e 's an ionad naomh ; ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha-n f huinear e le taois ghoirt: thug 
mi dhoibh e mar an cuibhrionn de m' tha- 
bhartasaibh air an toirt suas le teine : tha 
e ro naomh, mar an ìobairt-pheacaidh, agms 
mar an ìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am mea.'?g 
chloinn Aaroin dhctli : hithidh e 'n a reachd 
sìormidhair feadli bhur ginealachan thaobh 
tabhartasan an Tighearna air an toirt suas 
le teine : bithidh gach neach a bheanas riu h-ainneart, no an ni sin a f huair e gu : naomh. 
mealltach, no an ni sin a thugadh dha r'a 19 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ghleidheadh,no a chailleadh ag-us a f huair e, ràtlli, 
5 No ni sam bith m'an d'thug e mionnan 1 20 /s e so tabhartas Aaroin, agus a chuid LEBHITICUS, VII. mac, a blieir iad seachad do'n Tigliearn, 's 
an là a dli'ungar e ; an deicheamh cuid de 
ephah de phlùr niìn mar thabhartas-bìdh 
an còmhnuidli, a leth 's a' mhaduinn, agus 
a leth 's an f heasgar. 

21 Ann an àghann nithear e le h-olaidh, 
agusan uaira bhithcas efuinte, bheir thu 
stigh e : agus na mìrean fuinte de'n tabhar- 
tas-bìdh bheir tliu seachad a chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn. 

22 Agus blieir an sagart d'a mhic, a dh'- 
uugadh 'n a àite, seachad e : is reachd sìor- 
ruidh e do'n Tighearn ; loisgear gu h-iom- 
lan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas bìdh air 
son an t sagairt gu li-iomlan : cha-n ithear e. 

24 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

25 Labhair rì h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, Is e so high na h ìobairt-pheacaidh : 
's an ionad anns am marbhar an ìobairt- 
loisgte, bithidh an ìobart-plieacaidh air a 
marbhadh 'am fianuis an Tighearna: tha 
i ro naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seachad i 
air son peacaidh: anns an ionad uaomh 
ithear i, ann an cùirt pàilHuin a' choimh- 
thionaiL 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, bithidh e 
naomh ; agus an uair a chrathar a'bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidh tu an ni 
air an do chrathadh i auns an ionad naomh. 

28 Agus bithidh an soitheach creadlia 
anns an do bhriucheadh i air a bhriseadh ; 
ach ma bliriiicheadh i arm an coireadh 
umha, glanar agus nighear e ann an uisge. 

29 Ithidlì na firionnaich uile am measg 
nan sagart dhith : tha i ro naomh. 

30 Ach cha-n ithear ìobairt pheacaidh sam 
bith, d'an d'thugadh a' hheag de'n fhuil a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, a 
dhcanamh rèite 's an ionad naomh: lois- 
gear 's an teine i. 

CAIB. VIL 

1 Layh na h-ìohairt-eusaontais, 11 agus lagh 
ìohairC nan tabltaiias-sìlìi. 22 An t-saiU, 26 
agus anfhuil air an ioirmeasg. 

GUS is e so lagh na h-ìobairt-eusaon- 
tais : tha i ro naomh. 

2 Anns an ionad 's am marbh iad an ìobairt- 
loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eusaon- 
tais : agus crathaidh e a fuil air an altair 
mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill uile ; 
an t-earball, agus an t-saill a tha 'còmh- 
dachadh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a iha 
orra, a tha làimh ris au loch-'lèiu, agus an 
scairt a th-a os ceann nan àinean ; maiUe 
risna h-àimibh, bheir e airfalbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an altair, 
mar thabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn : is ìobairt-eusaontais i. 

99 6 Ithidh gach firlonnach am measg nan 
sagart dhith: 's an ionad naomh itheari; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil sin 
j an ìobairt-eusaontais; is aon lagh dhoibh: 
' leis an t-sagart a ni rèite leatha, bithidh 1. 

1 8 Agus an sagart a bheir seachad ìobairt- 
loisgte duine sam bith, is leis an t-sagart so 
croicionn na h-ìobairt-Ioisgte a thug e 

j seachad. 

! 9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh uile a 
dh'f huinear ann an àmhuinn, agus gach ni 
a dheasaichear ann an àghann-ròstaidh, 
agus ann am mèis, do'n t-sagart a bheir 
seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measg-ta le h-olaidh agus tioram, le mic 
Aaroin uile, leis gach aon tdread r'a chèile. 

11 Agus is e so lagh ìobairt' nan tabhartas- 
sith, a bheir e seachad do'n Tighearn; 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais a 
bheir e seachad i, an sin bheir e seachad 
maille ris an ìobairt-bhuidheachais breac- 
agan neo-ghoirtichte measgta le h-olaidh, 
agus dearnagan neo-ghoirtichte ungta le 
h-olaidli, agus breacagan measgta le h- 
olaidh, de phlùr mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, bhelr 
e seachad mar athabhartas,aran goirtichte, 
maille ri ìobairt-buidheachais a thabharta- 
san-sìth. 

14 Agus dh'i siìi bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, nrnr thabhartas-togta 
do'n Tighearn, agus bithidh e leis an t- 
sagart a chrathas fuil nan tabhartas-sìth. 

15 Agusithearfeoil ìobairtathabhartasan- 
sìth air son breith-buidheachais, 's an là 
sin fèin anns an toirear seachad i; cha-n 
f hàg e 'bheag dhith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, 's an là sin fèin anns an 
toir e seacliad 'ìobairt, ithear i ; agus air an 
là màireach mar an ceudna ithear a fuigh- 
eall. 

17 Acli loisgear le teine fuigheall feòla na 
h-ìobaiit' air an treas là. 

18 AgTis ma dh'ithear idir a bheag de 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air an 
treas là, cha ghabhar 1, ni mò a ndieasar i 
dha-san a bheir seachad i: bithidh i 'n a 
gràineileachd, agus an t-anam a dh'itheas 
dhith giùlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, cha-n ithear i; loisgear i le 
teine; agus a thaobh na feòla, gach neach a 
bhitheas glan, ithidh e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas de fheoil 
ìobairt'nan tabhartas-sìth, a hhuineas do'n 
Tighearn, agus a neòghloine air, gearrar 
eadhon an t-anam sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t anam a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, ri neòghloine duine, no ri 

j ainmhidh neòghlan, no ri gràiiicileachd 
jneòghloin sam bith, agus a dh'itheas de LEBHITICUS, VIII. fheoil ìobairt nan tabhartas sìth a hhiii- 
ìieas do'n Tighearn, gearrar eadhon an t- 
anam sin as o 'shluagh. 

22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Saill 
air bith daimh, no caorach, no gaibhre, 
cha-n ith sibh. 

24 Ag-us feudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fèin, agus saill an ainmhidli sin a 
reubar le fìadh-bheathaichibh, a ghnàthach- 
adh gu feum sam bith eile ; ach cha-n ith 
sibh idir dliith : 

25 Oir ge b'e dh'itheas saiU o'n ainmhidh 
sin d'an toir daoine seachad ìobairt a lois- 
gear le teine do'n Tighearn, gearrar eadhon 
an t-anam sin a dh'itheas dhith as o 
'shluagh. 

26 Agus cha-n ith sibh gnè sam bith fola, 
ma's ann a dh'eoin no dh' ainmhidh, ann 
an aon air bitli d'ur n-àiteachaibh-còmh- 
nuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdli, Esan 
a bheir seachad ìobairt a thabhartasan-sìth 
do'n Tighearn, bheir e leis a thabhartas a 
dh'ionnsuidh an Tighearna, de ìobairt a 
thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabliartasan an 
Tighearna a bheirear suas le teine ; an t-saill 
maille ris an uchd, so bheir e leis, a chum 
gu'n luaisgear an t-uchd niar tliabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air 
aH altair : ach bithidh an t-uchd le Aarou 
agus le 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas bheir sibh do'n 
t-sagart ìnar thabhartas-togta, de ìobair- 
tibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin a blieir suas 
fuil nan tabhartas-sìth, agus an t-saill, 
bithidh an slinnean deas mar a chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uclid luaisg-te agus 
an slinnean togta o chloinn Isi'aeil, de ìo- 
bairtibh an tabhartasan-sìth, agus thug mi 
iad do Aaron an sagart, agus d'a nihic, le 
reachd sìorruidh o mheasg chloinn' Israeil, 

35 Is e so cuibhrionn ungaidh Aaroin, 
agus ungaidh a cliuid mac, de thabhartasaibh 
an Tighearna a bheirear suas le teine, 's an 
là anns an d'thug e a làthair iad a f hritheal- 
adli do'n Tighearn aun an dreuchd an t- 
gagairt ; 

3(j A dh'àithn an Tighearn a thoirt dhoibh 
o chloinn Israeil, 's an là anns an d'ung e 
iad, le reachd sìorruidh air feadh an gin- 
ealaehan. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an ta- 
bhartais bhìdh, agus na h-ìobairt-pheac- 
aidh, agus na h-ìobairt eusaontais, agus nan 
100 coisreagadh, agus ìobairt nan tabhartas- 
sìth, 

38 A dli'àithn an Tighearn do Mhaois aun 
an sliabh Shinai, 's an là anns an d'àithn e 
do chloinn Israeil an tabhartasan a thoirt 
seacliad do'n Tighearn, ann am fàsach 
Shinai. 

CAIB. VIIL 

1 Choìsrig 3faoi.s Aaron agus a mhic. 14 An 
ìobairt-pheacaidh. 18 Aìi ìohairt-loisr/te. 22 
Reitlie a' dioisreagaidli. 31 Aile agus àni an 
coisreayaidli. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille ris, 
agus an trusgan naomìi, agus an oladh-ung- 
aidh, agus tarbh mar an ìobairt-pheacaidh, 
agus dà reithe, agus bascaid de aran neo- 
glioirticlifce. 

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 'an 
ceann a chèile gu dorus pàillimn a' choimh- 
thionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus chruinnicheadh an 
coimhthional r'a chèile gu dorus pàiUiuin 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' choimh- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigheam 
a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'ionnlaid e iad le h-uiage. 

7 Agus chuir e air an còta, agus chrioslaich 
se e leis a' chrios, agus dh'eudaich se e leis 
an fhalluinn, agus chuir e 'n eiihod air, 
agus chrioslaicli se e le crios rìomhach na 
h-ephoid, agus cheangail e ris ì leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air ; agus 
chuir e anns an uchd èididh an Urim agus 
an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn sagairt air a cheann ; 
mar an ceudna air a' chrùn sagairt, eadìwn 
air a' chuid-beoil deth chuir e 'n leac òir, 
an crùn naomh, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàilliun, agns gach ni a 
bha ann, agus naomhaieh e iad. 

11 Agus chrath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, 
agus a soithichean uile, araon an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, a chum an naomhach- 
adh. 

12 Agus dhòirt e de'n oladh ungaidh air 
ceann Aaroin, agus dh'ung se e, chum a 
naonihachadh. 

13 Agus thug Maois mic Aaroin leis, agus 
chuir e còtaichean orra, agus chrioslaich e 
iad le criosaibh, agus chuir e boineidean 
orra, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an tairbh air 
son na h-ìobairt pheacaidh. LEBHITICUS, IX. 15 Agus mharbli se e; agns ghabli Maois 
an fhiiil, agus chuir e i air adhaircibh na 
h.altarach mu'n cunirt le 'mheur, agus ghlan 
e 'n altair : agus dliòirt e 'n f huil aig bun 
na h-altarach, agus naomhaich e i, a dhean- 
amh rèite oirre. 

16 AgTis ghabh e 'n ìgh uile a iha air a' 
mliionach, agiis an scaii't os ceann nan àin- 
ean, agus au dà hra, agus an ìgh; agus 
loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarbh agusasheiche,agus'f heoil, 
agus 'aokicli, loisg e le teiue au taobh a 
muigh de'n champ, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

IS Agus thug e leis an reithe air son na 
h-ìobairt-loisgte : agus chuir Aaron agus a 
mhic an làmhan air ceann an reitlie. 

19 AgTis mharbh se e; agus clirath Maois 
an f huil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'n a mhìribh ; 
agus loisg Maois an ceann, agus na mìrean, 
agus au t-saill. 

21 Agus nigh e am mionaeh agus na cosan 
ann an uisge ; agiis loisg Maois an reitlie 
uile air an altair : &'ìobairt-loisgte e, chura 
fàile chiibhraidh: tabhartas air a thoirt 
suas le teine do'n Tighearn, mar a dh'àithn 
an Tigheara do Mhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe 
a' choisreagaidh: agus chuir Aaron agus a 
mhic an làmlian air ceann an reithe. 

23 Agus mharbh se e; agus ghabh Maois 
cuid d'a fluiil, agus chuir e i air bàrr 
cluaise deise Aaroin, ag-us air ordaig a 
làimhe deise, agus air ordaig a choise 
deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agiis chuir 
Maois cuid de'n fhuil air bàrr an cluaise 
deise, agus air ordaig an làimhe deise, agus 
air ordaig an coise deise: agus chrath Maois 
an f liuil air an altair mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agus a.u t- 
earball, agus an ìgli uile a hìia air a' mhion- 
ach, agus an scairt os ceann nan àinean, 
agus an dà àra agus an ìgh, agus an slinnean 
deas. 

26 Agus à bascaidan arainneo-gh'ui'tichte, 
a hha an làthair an Tighearna, ghabh e aon 
bhreacagneo-ghoirtichte,agus aon bhreacag 
de aran le h-olaidli, agus aon dearnagan, 
agus chuir e iad air an t-saill, agus air an 
t-slinnean deas: 

27 Agus ehuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, agus air làmhan a chuid mac, agus 
luaisg e iad mar thabhartas-Iuaisgte an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad air an altair os ceann na 
li-ìobairt-Ioisgte; 5m tabhartas-coisreagaidh 
iad a chum fàile chùbhraidh ; tabhartas air 
a thoirt suas le teine do'n Tigheara. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus 
luaisg se e raar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearna: b'e cuibhrionn Mhaois 

101 e de reithe a' choisreagaidh;maradh'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid de'n oladli- 
ungaidh, agus de'n f huil a hha air an altair, 
agus clirath e air Aaron i; air 'eudach, agus 
air a mhic, agus air eudach a mhac maille 
ris: agus naoraliaich e Aaron, agus 'eudach, 
agus a mhic, agus eudach a mhac maille 
ris. 

31 Agus thubhairt Maoisri h-Aaron,agus 
r'a mhic, Bruicliibli an fheoil aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus ann an sin 
ithibh i leis an aran a tha ann am bascaid 
a' choisreagaidh, mar a dh'àithn mise, ag 
ràdh, Ithidh Aaron agus a mhic i. 

32 AgTis au ni sin a dh'f hàgar de'n f heoil 
agus de'n aran, loisgidh sibh le teine. 

33 Agus air dorus pàiUiuin a' choimh- 
thionail cha tèid sibh a raach rè sheachd 
làithean, gus am bi làithean bhur coisreag- 
aidh air an crìochnachadh: oir rè sheachd 
làithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'àithn 
an Tighearnabhideanta, a dlieanamh rèite 
air bhur son. 

35 Uime sin aig doras pàilliuin a' choimh- 
thionail fanaidh sibh a là agus a dh'oidhche, 
rè sheachd làithean, agus coimhididli sibh 
ordugh an Tighearna, chum nach faigh 
sibh bàs: oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dliomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na h-uile 
nithean a dh'àithn an Tigheam le làimh 
Mhaois. 

CAIB. IX. 

1,8 lohairt-phmcaidh agus ìohairt-loisgte A aroin 
air a siion fèin, agus air son an t-sluaigli. 23 
An sluagh air am beannacìtadh. 24 Thàiniy 
teine ma,ch dn Tighearn air an aliair. 

AGUS air an ochdamh là ghairm Maois 
air Aaron agus air a mhic, agus air 
seanairibh Israeil; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh dliuit 
fèin laogh òg chuni ìobaii't-pheacaidh, agus 
reithe chum ìobairt-Ioisg'te, gun ghaoid, 
agus thoir seachad iad an làthair an Tigh- 
earna. 

3 Agus labhraidli tu ri cloinn Israeil ag 
ràdh, Gabhaibhse meann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; agus laogh, agus 
uan, (e 'chèile de'n cheud bhliadlma, gun 
ghaoid, a chum ìobairt-Ioisgte; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tighearna; agus tabhartas-bìdh 
measgta le h-olaidh: oiran diugh foillsichidh 
an Tighearn e fèin dluiibh. 

5 Agus thug iad an ni sin a dh'àithn 
Maois gu beulaobh pàilliuin a' choimhthio- 
nail: agus thàinig an coimhthional uile am 
fagus, agus sheas iad an làthair an Tigh- 
earna. 

6 Agus thubhairt Maois, Is e so an ni a LEBHITICUS, X. dli'àithn an Tighearn gu'n deanadh sibh; 
agus foillsichear glòir an Tigheania dhuibh. 

7 Agus thubliaii t Maois ri h-Aai-on, Imich 
a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus ìobair 
d'ìobairt-pheacaidh, agus d'ìobairt-loisgte, 
agus dean rèite air do slion fèiu,agus air 
son an t-sluaigh: agus thoir suas tabhartas 
an t-sluaigh, agus deau rèite aii' an sou, 
mar a dli aithn an Tighearn. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'fonnsuidh 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na h- 
ìobairt-pheacaidli, a hha air a shon fèin. 

9 Agus thug mic Aaroin an f huil d'a ionn- 
suidh; ag-us thum e a mheur 's an fhuil, 
agus chuir e air adhaircibh na h-altarach i, 
agus dliòirt e mach an fhuil aig bun ua 
h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus na h-àimean, agus 
an scairt os ceann àinean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altair, mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

11 Agus an flieoil agus an t-seiche loisg e 
le teine, an taobh a muigh de'n champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte; ag-us 
thug mic Aaroin an flmil d'a ionnsuidh, 
agus chrath e i air an altair mu'n cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loisgte d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìribh, agus an ceaun; 
agus loisg e iad air an altaiv. 

14 Agus nigh e am mionach agus na cosan, 
agus loisg e iad air an ìobairt-loisgte air an 
altair. 

15 Agus thug e leis tabbartas an t-sluaigh, 
agus gliabh e meann na h-ìobairt-pheacaidh 
a bha air son an t-sluaigh, agus mharbh se 
e, agus thug e suas e air son peacaidh, mar 
a' cheud ìobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt-loisgte, agus 
dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e leis an tabhai'tas-bìdli, 
agus lìon e a dliòrn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuilleadh air ìobairt-loisgte na 
niaidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, agus 
an reithe, mar ìobairt nan tabhartasan-sìth, 
a hha air son an t-sluaigh; ag-us thug mic 
Aaroin d'a ionnsuidh an f huil, agiis chrath 
e i air an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus carball an 
reithe, agus an ni sin a tha 'còmhdachadh a' 
mhiunaich, agais na h-aimean, agus an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saiU air na h-uchd- 
aibh, ag-us loisg e 'n t-saill "air an altair. 

21 Agus na h-uchdan agiis an slinnean 
deas luaisg Aaron jwar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearua, mar a dh'àithu 
Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmhan chum 
an t-sluaigh, agus bheannaich e iad; agus 
thàinig e nuas o ìobradh na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus na h ìobairt-loisgte, agus 
nan ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach 

102 do phàilliun a' choimhthionail, agus tliàinig 
iad a mach, agus bheannaich iad an sluagli: 
ag-us dh'fhoiUsicheadh glòir an Tighearua 
do'n t-sluagh uile. 
24 Agus thàiuig teine a mach o làthair an 
Tighearna, agus loisg e air an altair an 
ìobairt-loisgte, agus an t-saill: agiis chim- 
naic an sluagh uile e, agois rinn iad iolach, 
agus thuit iad air an aghaidli. 

CAIB. X. 

IKadàb agufi A bihu air an losgadh. 8 Fìon air 
a tìioirmea<ig do na sagarlananuair a radiadh 
ìad aslearh do hhùth a' choimldhionail, d-c. 

AGUS ghabh Nadab agus Abihu, mic 
Aaroin, gach fear diubh a thiiiseir, 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tìiis air, agus thug iad suas 'am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn e 
dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làthair an 
Tighearna, agus loisg e suas iad, agus f huair 
iad bàs an làthair an Tighearna. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, Ts e 
so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdh, 
Annta-san a tliig am fagus dhomh naomh- 
aichear mise, agus an làthair an t-sluaigh 
mle glòraichear mi. Agus dh'f han Aaron 
'n a thosd. 

4 Ag-us ghairm Maois air Misael agus air 
EIsaphan,mic Udsieil,bràthar athar Aaroin, 
agus thubhairt e riu, Thigibh am fagus, 
giùlainibh bhur bràithrean o fhianuis an 
ionaid naoimh a mach as a' champ. 

5 Agus chaidh iad am fagiis, agus ghiùlain 
iad 'n an còtaichibh iad a mach as a' champ, 
mar a thubhairt Maois. 

6 Agus thubhairt Maois ri h-Aarou, agus 
ri h-EIeasar, agus ri h-ltamar, a mhic, Xa 
rùisgibh bhur cinn, agus na reubaibli bhur 
n-eudach, air eagal gu'm faigh sibh bàs, 
agùs air eagal gu'n tig fearg air an t-sluagh 
uile; ach deanadli bhur bràithrean, tigh 
Israeil uile, tuireadh air son au losgaidh a 
las an Tigheam. 

7 Agus cha tèid sibh a mach air doms 
pàilliuin a' choimlithionail, air eagal gu'm 
faigh sibh bàs: oir tha oladh-ungaidh an 
Tiglieama oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearn ri h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h òl f ìon no deoch làidir, thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid sibh a 
steachdophàilliun a'choimthionail,aireagal 
gu'm faigh sibh bàs : hithidh e 'n a reachd 
bitli-bhuan air feadh bhur ginealach ; 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh eadar- 
dhealachadh eadar naomh agus mi-naomh, 
agus eadar neòghlan agus glau ; 

11 Agns a chum gu'n teagaisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduigheau uile a la- 
bhair an Tighearn riu le làimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agiis ri h-Itamar, a mhic a LEBHITICUS, XI. dh'f han hcd, Gabhaibh an tabhartas-bìdh a 
dh"f hàgadh de thabhartasaibh an Tigheama 
air an toirt suas le teine. agiis ithibh e gun 
ghoirteachadh làinih ris an altair ; oir tha 
e ro naomha. 

13 Agus ithidh sibh e 's an ionad naomh, 
a chionn gur e do dhlighe e, agus diighe 
do mhac, de thabhartasaibh an Xigheama 
air an toirt suas le teine : orr is ann mar 
sin a dh'àithneadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus an slin- 
nean togta ithidh sibh ann an ionad glan ; 
thn lèin^ agus do mhic, agus do nigheanan, 
maille rint : oir ts iad do dhlighe iad, agus 
dlighe do mhac, a thugadh dhoibh à io- 
bairtibh tabhartasan-sìth chloinn' Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-nchd 
luaisgte, maille ris na tabhartasaibh air an 
toirt suas le teine de'n t-saill, bheir iad leo 
gns a luasgadh mar thabhartas-luaisgte an 
^thair an Tigheama ; agus is leats' e, agus 
le d' mhic mmlle riut, le reachd bith-bhnan, 
mar a dh'àithn an Tigheam, 

16 Agus dh'iarr Maois gu dìchiollach 
meann na h-ìobairt-pheacaidh. agus, leuch, 
loisgeadh e : agus bha fear^ aige ri h-Hea- 
sar agus ri h-Itamar, mic Aaroin, a dh'fhà- 
gadh bed. ag ràdh, 

17 C ar son nach d'ith sibh an ìobairt- 
pheacaidh 's an ionad naomh, do bhrìgh gu 
hheil i ro naomh. agus thug Dia dhuibh i 
a ghiùlan aingidheachd a' choimhthionail, 
a dheanamh rèite air an son "am fianuis an 
Tigheama ì 

IS Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach an 
taobh a stigh de'n ionad naomh : bu chòir 
dhuibh gu deimhin a h-itheadh 's an ionad 
naonih, mnr a dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri ilaois, Fench, 
an diugh thng iad snas an ìobairt-pheac- 
aidh, agus an ìobairt-loisgte. an làthair an 
Tigheam' : agus thachair an leithidean sin 
de nithibh dhomhsa : agus nam bithinn air 
itheadh na h-ìobairt-pheacaidh an dingh, 
an gabhtadh rithe an làthair an Tigheama ? 

20 Agus an uair a chuala Maois »in, bha 
e toilichte. 

CAIB. XI. 

L, 4 Muhhecdhaìdiibh glana. 13 agusmubheath- 

aichibh neògìdan. 

4 GUS labhair an Tigheam ri Maois, 
j\. agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labhraidh ri cloiim IsraeLl, ag ràdh, Is 
iad so na beathaichean a dh itheas sibh de 
na h-uile aimnhidhean a tha air an talamh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga, agus, a 
sgoilteasan ladhar, agus a' chnàmhas a' chìr, 
am measg nan aininhidhean, sin ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha-n ith sibh, dhiubhsan a 
chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinneas 
an ionga : mar an (àmhal, a chionn ged a 
chnàmh e a' chìr, nach roinn e an iouga ; neò- 
ghlan tha e dhuibh. 

103 5 Agus an coinean, a chionn ged a chnàmh 
e a' chìr, nach roinn e an ionga ; neòghlan 
tha e dhuibh. 

6 AgtLS a' mhaigheach, a chionn ged a 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an ionga ; 
neòghlan tha i dhuibh. 

7 Agus a' mhnc, a chionn ged a roinn i an 
ionga, agus ged a sgoilt i an ladhar, gidh- 
eacìh nach cnàmh i a' chìr ; neòghlan tha i 
dhuibh. 

S D'am feoU cha-n ith sibh, agus r'aa 
cairbh cha bhean sibh ; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

9 lad so ithidh sibh, dhiubhsan ni!e a fha 
's na h-tiisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus knnan anns na h-uisgeachaibh, 
anns na cuantaibh, agus anns na h-aimhni- 
chibh, iad sin ithidh sibh. 

10 Agtis gach ru' airnach'eil itean no lan- 
nan ariTis na cuantaibh, agns anns na h-aimh- 
niehibh, de gach ni a ghluaiseas 's na h-uis- 
geachaibh, agns de gach ni beò, a tha 's na 
h-uisgeachaibh ; 'n an gràineileachd bithidh 
iad dhnibh : 

11 Eadhon 'n an gràineUeachd bithidh iad 
iuibh : dam feoil cha-n ith ; 

cairbh gabhaidh sibh gràin, 

12 Gach « i air nach 'eU itean no lannan 
anns na h-uisgeachaibh, 'n a ghràineUeachd 
hithidh sin dhuibh. 

13 Agns dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eun ; cha-n ithear iad, 'n an 
gràineUeachd tha iad: an iolair, agus an 
cnàimh-bhristeach, agus an iolar-uisge, 

14 Agus am fang, agus an clamhan a reir 
a ghnè ; 

15 Gach fitheach a reir a ghnè ; 

16 Agus a' chaiUeach-oidhche, agus an 
t seabhag-oidhche, agus a chuach, agus an 
t-seabhag a rèir a gnè, 

17 Agus a' chaiUeach-oidhche bheag, agos 
an scarbh, agus a' chaUleach-oidhche mhòr, 

18 Agus an eala, agus am peHcan, agus an 
iolair-flùonn, 

19 Agus a" chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a reir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach, agus an ialtag. 

20 Bithidh gach ni snàigeach a dh'iteaì- 
aicheas, agiis a dh'imicheas air cheithir 
chosan, 'n a ghràineUeachd dhuibL 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, de 
gach ni snàigeach a dh'itealaicheas, agus a 
dli'imicheas air cheithir chosan, aig am 
bheU luirgnean os ceann a throidhean, ga 
leum leo air an talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a rèir a ghnè, agus an 
locust maol a reir a ghnè, agus an daol a 
a !reir a ghnè, agus an leumnach-uaine a 
reir a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni eUe snàigeach a 
dh'itealaicheas, aig am bheU ceithir chosan, 
'n a ghràineUeachd dhuibh. 

. 24 Agus air an son sin bithidh sibh neò- LEBHITICUS, XII 

ghlan : gacli neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 
2.5 Agus ge b'e air bith a ghiìilaineas a' 
hheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gacli ainmhidh a roin- 
neas an ionga, agus iiach sgoilt an ladliar, 
agus nach cnàmh a' chìr, ncògldan dliuibh : 
gach neach a bheanas riu, bithidJi e neò- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas air a 
mhàgaibh, am measg nan uile bheathaich- 
ean a dh'iinicheas air cheithir chosan, 
hithidh e neòghlan dhuibh ; gach neach a 
bheanas r'an cairbh, bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

28 Agus easan a ghiìilaineas an cairbh, 
nigliidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar ; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus hithidh iad so neòghlan dhuibh 
am measg nan nithean snàigeach a shnàig- 
eas air an talamh : an neas, agus an luch, 
agus an crocodeil a rèir a ghnè, 

30 Agus am fìread, agus an cameleon, 
agusan dearc-Iuachrach,agus ant-seilcheag, 
agTis am famh. 

31 Tha iad sin ncòghlan dhuibh 'n am 
measgsan uile a shnàigeas: gach neacli a 
bheanas riu, 'n uair a bhios iad marbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon diubh, 
'n uair a bhios e marbh, bithidli e neòghlan ; 
co diiiubh is soitheach fiodha sam bith e, no 
eudach, no croicionn, no sac: feumaidh 
gach soitheach anns an deanar obair sam 
bith, a bhi air a cliur ann an uisge, agus 
bithidh e neòglilan gu feasgar ; an sin bith- 
idh e glan. 

33 Agus a thaohh gach soithich creadlia, 
anns an tuit a h-aon diubh, bithidh gach 
ni a tha ann neòghlan ; agus brisidh sibh e. 

34 De gacli uile bliiadh a dii'ithear, bithidh 
am hiadh sin air an tig uisge, neòghlan ; 
agus bithidh gach deocli a dh'òlar ann an 
soitheach sam bith, neòghlan. 

35 Agus bithidh gacli ni air an tuit a' 
hheag d'an cairbh, neòghlan ; ma's àmhuinn 
e, no coireachan, brisear sìos iad : neòghlan 
tha iad, agus neòghlan bithidli iad dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar anns 
am hi pailteas uisge, glan : ach bithidh an 
ni sin a bheanas r'an cairbh, neòghlan. 

37 Agus nia tliuiteas a' hheag d'an cairbh 
air sìol-cuir sam bith, a bliios r'a chur, 
hithidh e glan. 

38 Ach ma cliuirear uisge sam hith air an 
t-sìol, agTis gu'n tuit a' hheag d'an cairbh 
air, neòghlan hithidh e dhuibli. 

39 Agus nia bliàsaiclieas ainnihidh sam 
bith d'am feud sibli itheadli, bitliidh esan 
a bheanas r'a cliairbh neòghlan gu feasgar. | 

40 Agus esan a dh'itheas d'a cliairbh, ' 
uighidh e 'eudach, agus bithidh e iieòghlan I 
gu feasgar : esan niar an ceudna a ghiù- , 
104 laineas a chairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

41 Agus hithidh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh, 'n a ghràineileachd : 
cha-n itliear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus gach ni a dli imicheas air cheithir 
chosan, no ge b'e air bith aig ani bheil tuil- 
leadh chosan am measg nan uile nithean 
snàigeach a shnàigeas a.r an talamh ; cha-n 
ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèin gi-àineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigcas, cha niliò 
'ni sibli sibh fèin neoghlan leo, air chor is 
gu'n truaillcar sibh leo. 

44 Oir is niise an Tighearn bhur Dia: 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibli 
fèin, agus bithidh sibh naoniha; oir tha 
niise naoinh: agus cha truaill sibh sibh 
fèin le ni snàigeach sam bith a shnàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tigheam a thug sibhse 
a macli à tìr na h-Eiphit, gu bhi 'a m' Dhia 
agaibh: bithidh sibhse uime sin naomha, 
oir tlba mise naomli. 

46 Is e so lagh nau ainmhidh, agus nan 
eunlaith, agiis gach dilile bheò a ghluaiseas 
anns na h-uisgeaclian, agus gach dìiil' a 
shnàigeas air an talamh : 

47 A chur dealacliaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, agus eadar am beathach a 
dli'f heudar itheadh, agus am beathach nach 
feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

1 Mu nedgldoine hlian an dèigli breiih cloinne, 6 
agus an ìobairtean. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus gu'ni beir i 
mac, an sin bithidh i neòghkxn seachd 
làithean ; a rèir làitliean a dealachaidh air 
son a li-anmhuinneachd bitliidli i neòghlan. 

3 Agus air an ochdamh là timchioll- 
ghcarrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri làitliean deug 
'ar fhichead ann am fuil a glanaidh: cha 
bhean i ri ni naomli sam bith, agus cha 
tig i steach do'n ionad naomh, gus an 
coimhliouar làithean a glanaidli. 

5 Ach nia bheireas i leanabli nighinn, an 
sin bitliidli i neòghlan dà sheachduin, niar 
'n a dealachadh: agus fanaidli i ann am fuil 
a glanaidh tri ficliead agus sè làithean. 

6 Agus an uair a choinihlionar làithean a 
glanaidh air son mic, no air son nighinn, 
bhcir i uan de'n cheud bhliadhna chum 
ìobairt-Ioisgte, agiis coluinan òg, no cun 
turtuir chuni ìobairt-pheacaidh, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt: 

7 Agus bheir e seacliad e an làthair an 
Tighearna, agus ni e rèite air a son, agns LEBHITICUS, XIII. I glanar i o riiith a fola. Is e so an lagli air 
I a sonsa a bheireas niac no nighean. 

S Agus ninr urrainn i uan a thoirt leatha, 
au sin bheir i leatha dà thurtur, no dà 
choluman òg; fear dliiubli chum ìobairt- 
li)isgte. agiis am fcar eile cliuni ìobairt- 
plieacaidir, agiis ni an sagart rèite air a son, 
agus bithidli i glan. 

CAIB. XIII. 

I 2ia riaghailtean agus na comliaran leis an 

aillinich an sagart plàigh na luihlire. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'N uair a bliios aig duine ann an croicionn 
'fheòla atadh, no guirein, no ball soilleir, 
agus gu'm bi e ann an croicionn 'flieòla 
cosmìiuil ri piàigh iuibhre; an sin bheirear 
e gu li-Aaron an sagart, no gu h-aon d'a 
mliic, na sagartan. 

3 Agus amliaircidh an sagart air a' phlàigh 
ann an croicionn 'fheòla; agus an uair a 
bhios am fionnadh 's a' phlàigli air tionnd- 
adh gu bàn, agus a hhios a' phlàigh r'a 
faicinn ni's doimhne na croicionn 'fheòla; ìs 
IJÌàigh luibhre a th'ann: agus amhaircidh 
an sagart air, agus gairniidh e neògldan e. 

4 Acli ma tha am ball soilleir ann an 
croicionn 'f heòla bàn, agus gun e bhi r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
gun 'fliionnadli'bhi air tionndadli gu bàn; 
an sin druididh an sagart a stigli esan air 
am hhcil a' phlàigh seachd làithean. 

6 Agus amhaircidh an sagai't air, air an 
t-seachdandi là: agus, feuch, ma tha' phlàigh 
'n a shealladli air stad, agus gun a' phlàigh 
'bhi 'sgaoileadh 's a' chroicioun ; an sin 
di-uididh an sagart a stigh e seachd làitli- 
ean eile. 

6 Agiis anihaircidh an sagart air a rìs air 
an t-seachdamh là, agus, feuch, ma hhios a' 
phlàigli càil-eigin dorclia, agus nach 'eil a' 
phlàigh air sgaoileadh 's a' chroicionn, gair- 
midh an sagart glan e : cha-n'eil aun ach 
guirein ; agus nigliidh e 'eudach, agus bith- 
idli c glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a mach 
's a' chroicionn, an dèigh dha bhi air 'fiiaic- 
inn leis an t-sagart a chum a ghlauaidh ; 
chithear e rìs leis an t-sagart. 

8 AgTis amhaircidh an sagart air, agnis, 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadh 's a' 
chroicionn, an sin gairmidli an sagart e neò- 
ghlan: is luibhre a tKann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air duine, 
an sin bheirear e chum an t-sagairt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air: agTis, 
feuch, ma tha. atadh bàn 's a' chroicionn, 
agns g-u'n do thionndaidh e am fionnadh gu 
bàn, agns gu'm hheil feoil bheò dhearg 's 
au atadh, 

I I Is seann luibhre a th'ann, ann an croi- 
cionn 'fheòla ; agus gairniidli an sagart e 
ueòghlan, agus cha druid e stigli e, oir tha 
e ueòghlan. 

105 12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr a 
mach 's a' chroicionn, agus gu'n còmhdaich 
an luibhre croicionn an neachair am hheil 
a' phlàigh uile o 'cheann gii 'tliroidh, ge b'e 
ball air an andiairc an sagart ; 

13 An sin bheir an sagart fainear: agus, 
feuch, ma chòmhdaich an luibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e csan glan air am hheil a' 
phlàigh: thionndaidheadh e uile gu bàn; 
tlui e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg r'a 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an f heoil 
dheirg, agus gairmidh e neòghlan e ; oir 
tha 'n f heoil dhearg neòghlan : is luibhre 
a th'ann. 

16 Ach ma thig an f heoil dhearg air a h-ais 
a rìs, agTis gu'n tionndaidhear gu bàu i, thig 
e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air: agus, 
feuch,ma tha' phlàigh air tioimdadh gu bàn, 
an sin gairmidh an sagart esan glan air am 
hheil a' j)hlàigh : t]t,a e glan. 

18 An f heoil mar an ceudna anns an robhj 
eadhon 'n a croicionn, neascaid, agus a 
leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na neas- 
caid' atadh bàn, no ball soilleir bàn, càil- 
eigin deai-g, nochdar do'n t-sagart e; 

20 Agus ma 'se "n uair a chi an sagart e, 
feuch, gu bheil e r'a f haicinn ni's donuhne 
na'n croicionn, agus 'fhionnadh air a thionn- 
dadh gu bàn; gairmidli an sagart neòghlan 
e: is plàigh luibhre a tUann air briseadh a 
mach anns an neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air 
bith ann, agus gim e ni's doimhne nan 
croicionn, acli càil-eigin dorcha ; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachd làitLean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
gu mòr 's a' chroicionn, an sin gairmidli an 
sagart e neòghlan; is plàigli a th'ann. 

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air stad 'n 
a àite, guu e air sgaoileadh, is neascaid 
loisgeach ath'ann;agus gairmidhau sagart 
glan e. 

24 No ma bhios feoil air hith ann, aig 
am bheil 'n a croicionn losgadh tetli, agiis 
gu'm bi anns sinfheoil bheò a tha' losgadh 
ball bàn soillcir, càil-eigin dearg, no bàu; 

25 An sin amhaii'cidh an sagart air; agus, 
fcuch,?/ia tha 'm fionnadh annsa' bhallshoill- 
eir air tionndadh gu bàn, agTis e r'a f haic- 
inn ni's doimhne na 'n croicioun ; is luibhre 
a th'ann air briscadh a mach anns an losg- 
adh : uime sin gainnidh an sagart neòghlan 
e ; is plàigh luibhre a th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air bith 
air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni's 
doindine na'n croicionn ci/e, acli gu hhcil e 
càil-eigin dorcha ; an sin druididh an sagart 
a stigh e seachd làitheau. LEBHITICUS, XIII. 27 Agus atnhaìrcidli an sagart air, air an 
t-seachdaniii là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadh a mach gu mòr 's a' chroicionn, an siu 
gairmidh an sagart neòghlan e; is plàigh 
hiiblire a tli'ann. 

28 AgTis ma tlia 'm ball soilleir air stad 'n 
a àite, gun e air sgaoileadh 's a' chroicionn, 
ach e càil-eigiu dorcha ; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, agiis gairmidh an sagart glan 
e ; oir is leannachadh a th'ann o'n losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air a' 
cheann, no air an f Iieusaig ; 

I 30 An sin amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh : agus, feuch, ma tha i r'a faicinn 

! ni's doimhne na 'n croicionn, agus fionnadh 
tana buidhe innte ; an sin gairmidh an 
sagart neòghlan e : is càrr tioram a th'ann, 
eadhon luibhre air a' cheann, no air an 
l'heusaig. 

31 Agus ma dh'amliairceas an sagart air 
I plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i r'a 

faicinn id's doimhne na 'n croicionn, agus 
nach ^eil fionnadh dubh sam bith innte; an 
sin druididh an sagart a stigh esan air am 
hheil plàigh a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaircidh ansagart air a'phlàigh 
j air an t-seachdamh là, ag-us, feuch, mur 'eil 
I an càrr air sgaoileadh, agus nach 'eil fionn- 

adh buidhe sam bith ann, agus nach 'eil an 
càrr i''a fhaicinn ni's doimhne na'n croic- 
ionn; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr cha 
bheaiT e; agus druididh an sagarta stigh 
esan air am bheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là amhaircidh 
an sagart air a chàrr: agus, feuch, mur 'eil 
an càrr air sgaoileadli 's a chroicionn, no 
r'a fhaicinn ni's doimhne na'n croicionn;an 
sin gairmidh an sagart glan e: agusnighidh 
e 'eudach, agus bithidli e glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu 
mòr 's a' chroicionn an dèigh a ghlanaidh; 

36 An sin amhaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha an càrr air sgaoileadh 's a 
chroicionn, cha-n iarr an sagart fionnadh 
buidhe: tha e neòghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'n a shealladh air 
stad, agus ma tha fionnadh dubh air fàs 
suas ann, lcighiseadh an càrr, tha e glan : 
agus gairmidh an sagart glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig duine no 
aig mnaoi ann an croicionn am feòla buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir; 

39 An sin amhaircidh an sagart : agus, 
feuch,ma tlia na buill shoilleir ann an croi- 
cionn am feòla odhar-bhàn, is leus teas e 
air fas 's a' chroicionn: tha e glan. 

40 Agus an duine aig ani bheil a cheann 
air faileadhji/ia e maol: gidheadh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'fholt air fail- 
eadh de'n chuid sin d'a cheann a' tha leth 
r'a eudan, tha e maol-bhathaiseach; gidh- 
eadh tha e glan. 

106 42 AgTis ma tha 'n a cheann niaol. no 'n a 
bhathais mhaoil creuchd bhàn càil-eigin 
dearg; is luibhre a th'ann air fàs suas 'n a 
chcann maol, no 'n a bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air; agus, 
feuch, ma tha atadh no creuchdan bàn- 
dliearg 'n a mhaol cheann, no 'n a mhaol 
bhathais, mar a nochdar an luibhre ann an 
croicionn na feòla; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
gairmidh an sagart e neòghlangu h-iomlan; 
tha a' phlàigh 'n a cheann. 

4.3 Agus an lobhar a,ir ambheil a' phlàigh, 
reubar 'eudach, agus bithidh a cheann lom- 
nochd, agus cuiridh e folach air a bhil' 
uachdaraich, agus glaodhaidh e, Neòghlan, 
neògldan. 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' phlàigh 
air, bithidh e salach; tha e neòghlan: gabh- 
aidh e còmhnuidh 'n a aonar; an taobh a 
muigh de'n champ bithidh 'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach oUa 
no ma s eudach lìn e, 

48 Ma's ann a tha i 's an dlùth, no 's an 
inneach, de lìon no dh'olainn, ma's ann'an 
croicionn, no ann an ni sam bith deanta de 
chroicionn : 

49 Agus ma tha 'phlàigh uaine no dearg 
's an eudach, no 's a' chroicionn, aon chuid 
's an dlìith no 's an inneach, no ann an 
ni sam bith deanta dechroicionn; is plàigh 
luibhre a th'ann, agus feuchar i do'n t- 
sagart. 

60 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh, agus druichdh e stigh an ni anns 
am blieil a' phlàigh seachd làithean. 

61 Agus amhaircidh e air a' phlàigh air an 
t-seachdamh là: ma tha 'phlàigh air sgaoil- 
eadli 's an eudach, aon chuid 's an dlùth no 
's an inneach, no ann an croicionn, no ann 
an obair sam bith deanta de chroicionn; is 
luibhre chnàmhanach a' phlàigh : tha e 
neòghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, ma's 
dlùtli no inneach, ann an olainn uo ann an 
lìon, no ni air bith deanta de chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh: oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann; loisgear e 's an 
teine. 

■)3 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus, feuch, nach 'eil a' jihlàigh air sgaoil- 
eadh 's an eudach, aon chuid 's an diùth, 
no 's an inneach, no ann au ni sam bith 
deanta de chroicionn; 
64 An sin àithnidh an sagart dhoibh an ni 
anns a' bheil a' phlàigh a nigheadh, agua 
druididh e stigh e seachd làithean eile. 
56 Agus amhaircidh ansagartair a' phlàigh 
an dèigh a nigheadh: agns, feuch, niur do 
mhùtli a' phlàigh a dath, agus mur do 
.sgaoil a' phlàigli, tha e neòghlan; loisgidh 
1 tu 's an teine e: is cnàmhan 'an letli stigh e, 
I ìua's lom a stigh no muigh e. LEBHITICUS, XIV. 56 Agns iiia dh'ambairceas an sagart, agus, 
feucli,'"(?;« b/iei/ a" phlàigh càil-eigin_ dorcha 
an deig'h a nigheadh ; an sin reubaidli e as 
an eudach i, uo as a' chroicionn, no as an 
dlùth, no as au inneach. 

57 Agus ma tha i ra faicinn fathast 's an 
eudach, aon chuid 's an dlùth, no 's an in- 
neach, no ann au ni air bith clcanta de chroi- 
cionn ; isjylà igh sgaoilteach a th anu : loisgi Ih 
tu le teine an ui anns a bheil a' phlàigh. 

58 Agus au t-eudach, ma's dlùth, no in- 
neach t?, no ni air bith dcanta de chroicionn, 
a nigheas tu, ma chaidli a' phlàigh asda, an 
sin uighear e an dara uair, agus bithidh e 
g!an. 

59 Is 6 so lagh plàigh' na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, auns an dlùth, no anns 
an inncach, no anu an ni sam bitii deanta 
de chroicnibh, chum a ghairm glan, no 
'ghairm neòghlan. 

CAIB. XIV. 

\ Anlagh agus na h-ìobaiiienn leis an glanar 
on lobìiar. 33 ComJiaran luibkre ann an tigh: 
48 mar a pTilanar an tigli sin. 

AGUS Ìabhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Bithidh so 'n a lagh do'n lobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e ciium an t-sa- 
gairt ; 

3 Agus tlièid an sagart a macli as a' 
champ; agus amhaircidh an sagart, agus, 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luiblire 
anns an lobhar ; 

4 An siu àithnidh an sagart gu'n gabhar 
air a shousan a tha gu'bhi air a ghlanadh, 
dà eun bheò ghlan, ag-us fiodh seudair, agus 
scarlaid, agiis hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagai-t gu marbhar 
aon de na h-eòin ann an soitheach creadha, 
os ceann uisge ruith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se e, 
agus am fiodli seudair, agTis an scarlaid, agus 
an hiosop, agus tumaidli e iad agus an t-eun 
beò, ann am fuil an eoin a mharbhadh os 
ceann an uisge ruith. 

7 Agus crathaidli e air-san a tha gu blii 
air a ghlauadh o'n luibhre, seachd uairean, 
agus gairmidh e glan e, agus leigidli e as an 
t-euu beò air aghaidh na macharach. 

8 Agus nigliidli esan a tha gu 'bhi air a 
ghlanadh 'eudach, agiis bearraidh e dli' e 
'fhionnadli uile, agus nighicLh se e fèin ann 
an uisge, chum gu'm bi e glan : agus 'n a 
dhèigh sin thig e stcaeh do'n chanip, ugus 
fanaidh e mach as a' bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh e 
nile f holt a cliinn, agus 'f lieusag, agus mail- 
ghean a shùl, eadhou 'f hionnadh uile bear- 
raidh e dheth : agnis nighidh e 'eudach, 
nighidh e mar an ceudna 'fheoil ann an 
uisge, agus bithidh e glan. 

10 Agus air an ochdamh là gabhaidli e dà 
uan fliirionn gun ghaoid, agus aon uau 
boirionn de'n cheud bhhadhna gun ghaoid, 

107 agus tri deich earrannan de phlùr niìn mar 
thabhartas-bìdh, measg-ta le h-olaidh, agua 
aon log olaidli. 

11 Agus nochdaidli an sagart a ni glan e, 
an duine a tha r'a ghlanadli, agus na nithean 
siu an làthair an Tighearn', aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail: 

12 Agus gabhaidh an sagart aon uan firionn, 
agus bheir e seachad e mar ìobairt-eusaon- 
tais, agus an log olaidh, agus luaisgidh e iad 
mar tliabhartas-Iuaisgte 'amfiauuisau Tigli- 
earu'. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an àite 
's am marbh e "n ìobairt-pheacaidh agus an 
ìobairt-Ioisgte, anns au ionad uaomh; oir 
mar is leis au t-sagart an ìobairt-pheacaidh, 
is amhuil sin an ìobaii't-eusaontais: tha i 
ro naomh. 

14 Agus gabhaidh an sagart ciiid de f huil 
na h-ìobaii't-eusaontais, agus cuiridh an 
sagart i air bàrr cluaise deise an neach a 
tha r a glilanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

15 Agns gabhaidh an sagart cuid de'n log 
olaidh, agTis dòii-tidh e i ann an giaic a 
làimhe clitlie fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur deas 
's an olaidh a tha 'n a làimli Chlì, agnis crath- 
aidh e cuid de'n olaidh le 'mheur, seachd 
uairean au làthair an Tighearn'. 

17 Agus de'n chuid eile de'n olaidh a tha 
'n a làimh, cuiridli an sagart air bàrr cluaise 
deise au neach a tha r'a ghlanadh, agTis air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise, air fuil na n-ìobairt-eusaontais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a tha 'u 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an 
neacli a tha r'a ghlanadli: agus ni an sagart 
rèite air a shon 'am fianuis an Tighearua. 

19 Agus ìobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan a 
tha r'a ghlanadh o 'neòghloine, agus 'n a 
dhèigh sin marbhaidh e 'ii ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheiransagartseachad au ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdh air an altair: 
agus ni an sagart rèite air a shon, agus 
bithidli e glan. 

21 Agnis ma tha e bochd, agus nacli uri-ainn 
e an uiread sin fhaghail; an sin gabhaidh e 
aon uau chum ìobairt-eusaontais gu 'oui 
air a luasgadh, a dheanamli rèite air a shou, 
agus aon deicheamh earrann de phlùr mìu 
measgta le li-olaidh, mai thabhartas-bìdh, 
agus log olaidh; 

22 Agus dà thurtur, no dà choluman òg, 
mar is un-aiun e f haghail; agus bithidh fear 
dhiubh 'n a ìobairt-pheacaiclh, agus am fear 
eile 'n a ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
air son a ghlanaidh, chum an t-sagairt, gu 
dorus pàilliuiu a' choiiuhthiouail, au làthair 
an Tighcarna. 

24 Agus gabhaicHi an sagart uau na h- 
ìobairt-eusaoutais, agus an log olaidli, agua LEBHITICUS, XIV. hiaisgidh an sagart iad mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna. 

25 Ag-us niarbhaidh e uan na h-ìobairt- j 
eusaontais, agus gabhaidh an sagart cuid 
de fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuir- 
idh e ì air bàrr cluaise deise an fhir a tha 
raghlanadh,agusair ordaiga làimhe deise, ! 
agus air ordaig a choise deise. 

26 Agus dòirtidh an sagart cuid de'n 
ohxidh ann an glaic a làimhe clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid de'n olaidh a tha 'n a làimh chlì 
seachd uairean 'am fianuis an Tighearna. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid, de'n olaidh 
a tha 'n a làimh, air bàrr chiaise deise an 
f hir a tha r'a ghlanadh, agns air ordaig a 
làimhe deise, agns air ordaig a choise deise, 
air ionad fola na h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile de'n olaidh a tha 'an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an 
fhir a tha r'a ghhmadh, a dheanamh rèite 
air a slion 'am fianuis an Tighearna. 

30 Agus ìobraidh e fear de na turtuir, no 
de na columain òga, mar is urrainn e 
f haghail ; 

31 Eadhon an ni is urrainn e fhaghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile mar ìobairt-loisg'te, maille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart rèite air a 
shonsan a tha r'a ghlanadh, 'am fianuis an 
Tighearna. 

32 So lagh an fhir anns a' hheil plàigh na 
luibhre, neach nach ruig a làmh air an ni 
sin a bhuineas d'a. ghlanadli. 

33 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agus a 
chuireas mi plàigh luibhre ann an tigh 
fearainn bhur seilbhe; 

35 Agus gu'n tig esan d'am buin an tigh 
agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag ràdh, A 
rèir mo bharail-sa tha mar gu'm bu phlàigh 
luihhre 's an tigh: 

36 An sin àithnidh an sagart dlioibh an 
tigh flialmhachadh mun teid an .sagart a 
stigh ann a dh'fhaicinn na plàigh; chum 
nach deanar gach ni a tha's, an tigh neò- 
ghlan: agus 'n a dhèigh sin thèid an sagart 
a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus anihaircidli e air a' phlàigh, agiis, 
feuch, ma bhitheas a' phlàigh ann am ball- 
aibh an tighe, le stiallaibh domhain, càil- 
eigin uaine no dearga, a tha r'am faicinn 
ni's ìsle na 'm balla: 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigh gu dorus an tighe, agus bheir e fainear 
an tigh a dhìmadh suas seachd làithean. 

39 AgTis thig an sagart a rìs air an t- 
seachdamh là, agiis amhaircidh e: agus, 
feuch, m.a bhitheas a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am ballaibh an tighe; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a' bheil a' phlàigh, 

108 agus tilgidh iad ann an àite neòghlan iad 
an taobli a mach de'n lihaile. 

41 Agus bheir e fainear an tigh a sgrìobadh 
air an taobh a stigh mu'n cuairt,agus tilgidh 
iad a mach an duslach a sgrìobas iad deth, 
an taoDh a muigh de'u bhaile gu àite 
neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agus 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad; 
agus gabhaidh e criadh eile, agus còmh- 
daichidh e thairis an tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a rìs, agus ma 
bhriseas i mach 's an tigh, an dèigh dha na 
clachan a thoirt air falbh, agus an dèigh 
dha an tigh a sgrìobadh, agus an dèigh 
dha a chòmhdachadh thairis le crèidh; 

44 An sin thig an sagart agus amhaircidh 
e, agus, feuch, ma tha 'phlàigh air sgaoil- 
eadh 's an tigh, is luibhre chnàmhain i 's 
an tigh; tha e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a chlachan, 
agus 'f hiodh, agus criadh an tighe uile: agus 
bheir e faincar an giùlan a mach as a' bhaile 
gu Ii-ionad neòghlan. 

46 Ag-us bithidh esan a thèid a stigh do'n 
tigh rè na h-ùine a dlimidear suas e, neò- 
ghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas anns an 
tigh 'eudach: agus nighidh esan a dh'itheas 
anns an tigh 'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a stigh, agus 
gu'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sgaoil a' phlàigh 's an tigh, an dèigh an 
tigh a chòmhdachadh thairis; an sin gair- 
midh an sagart an tigh glan, a chionn gu'n 
do leighiseadh a' phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a ghlan- 
adh dà eun, agus fiodh seudair, agus scar- 
laid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e aon de na h-eoin ann 
an soitheach creadha, os ceann uisge ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidh a mharbhadh, agus anns an 
uisge ruith; agus crathaidh e i air an tigh 
seachd uairean. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil an eoin, 
agus leis an uisge ruith, agus leis an eun 
bheò, agus leis an fhiodh sheudair, agus 
leis an hiosop, agns leis an scai'laid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an taobh 
a macli de'n bhaile, air aghaidh na mach- 
arach, agiis ni e rèite air sonan tighe: agns 
bithidli e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè de phlàigh 
luibhre, agus de chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agus air 
son tighe, 

56 AgTis airson ataidh,agu3 airson guirein, 
agus air son buill shoilleir; 

57 A theagasg c'iiin a hhitheos e neòghlan, 
agus c'uin a bhitheas e glan: is e so lagh na 
luibhre. LEBHITICUS, XV. CAIB. XV. 1, 19 Neòyhloine le siltùhibh: 13, 28 Mar a 
I ghlanar iad. 

AGUS labliair an Tigheam ri Maois, 
agns ri h-Aaron, ag ràdh, 
2 Labhraibh ri cloiun Israeil, agus abraibh 
riu, 'N uair a bhios aig duine sam bith 
silteach o 'fheoil, air sou a shiltich hithidh 
e neòghlau. 

i 3 AgTis is e so a neòghloine 'n a shilteach: 
I ma shileas 'fheoil a mach a sileadh, no ma 

dhùiuear 'fheoil suas o shilteacli, is e so a 

neòghloine. 

4 Gach leabadh air au luidh esau air am 
I bheil silteach, bithidh i neòghlau : agus 
1 gach ni air an suidli e, bithidh e neòghlau. 

5 Agus gach neach a bheauas r'a leabaidh, 
uighidh e 'eudacli, agus ionnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

6 Agus esau a shuidlieas air ni sam hith 
air au do shuidh neach air am bheil silteach, 
Qighidh e 'eudach, agus iounlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

7 Agus esau a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteacli, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididli se e fèin anH an uisge, ag-us 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esau air am bheil 
silteach smugaid airsan a tha glan, au sin 
uighidh e 'eudach, agus ionulaididli se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marcaich 
esau air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith a bha foidlie, bithidh e ueòghlan gu 
feasgar: agiis esan a ghiìilaineas a h-aon 
air hith de na nithibh sin,nighidli e 'eudach, 
agus iounlaididh se e fèin anu an uisge, 
agus bithidh e neòghlau gu feasgar. 

11 Agus gach neach ris am bean esan air 
am bheil silteach, agus nacli d'iounlaid a 
làiuhan ann an uisge, nighidh e 'eudach, 
ag-us iouulaididh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadlia ris am 
bean esan air am ,bheil silteach, brisear e: 
agus gach soitheach fiodha, nighear ann an 
uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air am 
bheil silteach o 'sliilteach, au siu àirmhidh 
e dha fèin seachd làitheau air son a ghlau- 
aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh e 'fheoil ann an uisge ruith, agus 
bithidli e glan. 

14 Agus air an oclidamh là gabhaidh e dha ' 
fèin dà thurtur, no dà choluman òg, agus 
thig e an làthair an Tigliearna, gu dorus ; 
pàilliuin a' choimhthionail, agus bheir e iad j 
do'n t-sagart. ] 

15 Agns ìobraidh an sagart iad, aon diubh 

109 mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon eile 
rnar ìobairt-Ioisgte; agus ui au sagart rèite 
air a shon an làthair an Tighearu' a thaobh 
a shiltich. 

1 6 Agus ma dh'f halbhas a shìol-gin o dhuine 
sam bith, au sin nighidh e 'fheoil uile ann 
au uisge, agus bithidh e neòghlau gu feas- 

I gar. 

17 Agus gach eudach, agus gach croicioun 
air am bi an sìol-gin, nighear e aun an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis au luidh 
fear le sìol-gin, uighidh iad araon iad fèin 
anu an uisge, agus bithidh iad neòghlan gu 
feasgar. 

19 Agusan uairabhios silteach airmnaoi, 
agiis gur fuil a bhios 'n a silteach 'n a feoil, 
seachd làithean cuirear air letli i; agus 
gach neach a bheanas rithe, bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'n uair a 
chuirear air leth i, bithidh e neòghlan: gach 
ni mar an ceudna air au suidli i, bithidh e 
neòglilan. 

21 Agus gach neach a bheanas r'a leabaidh, 
nighidla e 'eudach, agus ionnlaididh se e fèin 
anu an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas ri ni sara 
bith air an do shuidh i, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididli se e fèin anu an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 Agus ma hhios e air a leabaidli, no air 
ni sam bith air an suidh i, 'n uair a blieanas 
e ris, bithidh e neòghlan gu fea.sgar. 

24 Àgus ma luidheas fear sam bith maille 
rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos air, bitliidh 
e neòghlan seachd làithean, agus bithidh 
gach leabadh air aii luidh e neòglilau. 

25 Agus au uair a bhios a silteach fola air 
muaoi mòrau de làithibh, cha-n anu 'an àm 
a dealachaidh, no ma shileas e an dèigh àm 
a dealachaidh, bithidh uile làithean silidh 
a neòghloine mar làitheau a dealachaidh: 
bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadli air an luidh i rè uilc làith- 
ean a siltich, bithidh i dh'i mar leabaidh a 
dealachaidh: agus gach ni air an suidh i, 
bithidh e neòghlan, a rèir neògliloine a 
dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ris na nith- 
ibh sin, bithidh e neòghlan; agus nighidli e 
'eudach, agus iounlaididh se efèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

28 Ach ma ghlauar i o 'silteach, au sin 
àirmhidh i dh'i fèin seachd làithean, ugus 
an dèigh siu bithidli i glan: 

29 Agus air an ochdandi là gabhaidh i 
dh'i fèin dà thurtur, uo dà choluman òg, 
agus bheir i iad a dli'ionnsuidh an t-sagairt, 
gu dorus pàilliuiu a' choimhthiouail: 

30 Agus ìobraidh an sagart aou diuhh 
niar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon cile 
mar ìobairt-loisgte; agus ni an sagart rcite LEBHITICUS, XVI. 

air a son an làthair an Tigheama, air son a thighe; agus marbliaidh e tarbh na h- 

ìobairt-pheacaidh, a hhios air a shon fèin. siltich a ncòghloine. 

31 ìlar so deaìaichidh sibh clann Israeil 
o'n neògliloine, chum as nach bàsaich iad 
'n an neòghloine, 'n uair a thruailleas iad 
mo phàilliun-sa a tha 'n ani measg. 

32 Is e so lagh an fhir air am bheil 
silteach, agus an fhir sin aig an tèid a shìol 
iiaitli, agvis a shalaicliear leis; 

33 Agiis na mnà a bhios gn tinn ann an 
àm a dealachaidh, agns an neach sin air 
am bi silteach, an f hir, agus na mnà, agus 
an duine sin a luidheas leatha-sa a tha 
neòghlan. 

CAIB. XVI. 

11 lobairl-plieacaidh an àrd-shagairt. 20 Am 
boc -gaibhre aleigeadliasbeò. 29 FèiLl cC yhlan- 
aiJ.li. 

AGU3 labhair an Tighearn ri Maois an 
dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, an 
uair a thug iad seachad tabhartas an làthair 
an Tighearna, agus a bhàsaich iad 2 Agus thubliairt an Tighearn ri Maois, ! na caithir-thròcair. 12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a dh'èibh- 
libh teine o'n altair an làthair an Tigheama, 
agns làn a ghlac de thìiis dheadh-bholaidh' 
pronnta gni mìn, agus bheir e 'n taobh a 
stigh de'n roinn-bhrat e. 

13 Agus cuiridh e an tìiis air an teine an 
làthair an Tighearna, chum gu'n còmlidaich 
neul na tìiise a' chaithir-thròcair a tha air 
an Fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e de fhuil an tairbh, 
agus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir- 
tliròcair chum na h-àird an ear: agus fa 
chomliair na caithir-thròcair crathaidh e 
de'n f huil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin mai-bhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-pheacaidh a hhitheas air son an 
t-sluaigh,agus bheir e 'fhuil an taobh a stigh 
de'n roinnbhrat, agus ni e r'a fhuil-san mar 
a rinn e ri fuil an tairbh, agus crathaidh e i 
air a' chaithir-thròcair, agus fa chomhair Labliair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nach tèid e anns gach àm a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stigh de'n roinn- 
bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a tha 
air an àirc; a chum nach bàsaich e: oir 
foillsichidh mise mi fèin ann an neul air a' 
chaithir-thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n ionad 
naomh: le tarbh òg chum ìobairt-pheacaidh, 
agus reithe chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomh cuiridh e air, 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 
'f heoiI,agus leisa' chrios anairtcrioslaichidh 
se e fèin, agus cuiridh e an crììn-anairt air: 
is èididh naomha iad sin; air an aobhar sin 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge, agus 
cuiridh e air iad. 

5 Agus choimhthoinal chloinn Israeil 
gabhaidh e dà bhoc o na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-Ioisgte. 

6 Agus blieir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh a hhios air a shon fèin: 
agus ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
agus nochdaidh e iad an làtliair an Tigh- 
earna, aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Agus tilgidli Aaron croinn air an dà 
bhoc ; aon chrann air son an Tighearna, 
agus crann eile air son a' bhuic a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc air an do 
thuit an crann air son an Tighearna, agus 
ìobraidli se e mar ìobairt-pheacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit an crann 
gu'n leigteadh as e, nochdar beò an làthair 
an Tighearna, gu rèite a dlieanamh leis, 
chum a leigeadh as saor do'n f hàsach. 

11 Agus blicir Aaron Icis tarbh na h-ìo- 
bairt-phcacaidh, a hhios air a shon fèin, 
agus ni e rèite air a shon fèin, agus air son 

110 16 Agus ni e rèite air son an ionaid 
naoimh a thaobhneòghloine chloinn Israeil, 
agus a thaoblian seachran 'nam peacaidhibh 
gTi lèir: agus mar so ni e air son pàilliuin a' 
choimhthionail a tha 'chòmhnuidh maille 
riu, ann am meadhon an neòghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid e 
'dheanamh rèite 's an ionad naomh, gus an 
tig e mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son a thighe, 
agiis air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh na 
h-altarach a tha 'm fìanuis an Tighearna, 
agus ni e rèite air a son; agus gabhaidh e 
de fhuil an tairbh, agxis de f huil a' bhuic, 
agiis cuiridh e i air adliaircibh na h-altarach 
mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre de'n fhuil le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e 1, 
agus naomhaichidh e i neòghloine chloinn 
Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamh 
rèite air son an ionaid naoimh, agus air son 
pàilliuin a' chonnhthionail, agiis air son na 
h-altarach,bheir e leis am boc-gaibhrebeò: 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air 
ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh e os a 
cheann uile lochdan chloinn' Israeil, agus an 
uile sheachrain 'n am peacaidhean gTi lèir, 
agns cuiridh e iad air ceann a' bhuic, agus 
cuiridh e air falbh e le làiiuh duine iom- 
chuidh dò'n fliàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre air fèin 
an lochdan gai lèir g-ufeai'ann air leth: agiis 
leigidh e air falbh am boc 's an fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steacli do phàilliun 
a' choimhthionail, agus cuiridh e dheth an 
èididh anairt, a chuir e air an uair a chaidh 
e steach do'n ionad naorah, agus fàgaidh e 
'n sin i. LEBHITICUS, XVIL 

24 Agus ionnlaididh e 'f heoil ann an uisge niharhhas tarbu, no uan, no gabhar anns a' 
's an ionad naomh, agus cuiridli e air ^ cliamp, no 'mharbhas e mach as a' chamiì, 
'èididh, ag-us thig e mach, agus ìobraidh ! 4 Agus nach toir e gu dorus pàiUiuin' a' 
e 'ìobairt-roisgte fèiu,agus ìobairt-loisgte au ! choimhthionail,gutabliartasathoirtseachad 
t-sluaigh;agusniei-èiteairashonfèin, agus do'n Tighearn air beulaobh i)àilliuiu' an air son au t-sluaigh. 

25 Ag-us saill na h-ìobairt-pheacaidh loisg- 
idli e air an altair. 

26 Agus esan a leig as ara boc-gaibhre Tighearna, cuirear fuil as leth an duine sin, 
dhòirt e fuil; agus gearrar as an duine sin 
o mheasg a shluaigli : 
5 Chum as gu'n toir clann Israeil an ìob- mar biwc saor, nighidh e 'eudach, agus airtean, a dh iobras iad a miiigh 's a' mhach- 
ionnlaididli e 'f heoil aun an uisge ; agus air, eadhon gu'n toir iad a clmm an Tigh- 
'n a dlièigh sin thèid e do'n chamii. \ earn iad, gu dorus pàilliuin a' choimhthio- 

27 Agus an tarbh air son ua h-ìobairt- ] nail a dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus gu'n 
pheacaidh, agus am boc-gaibhre air son na ; ìobair iad mar ìobairtean-sìth iad do'n 
h-ìobairt-pheacaidli, d'au d'thugadh am fuil i Tighcarn. 

a steach a chum rèite a dlieauamli 's an [ 6 Agus crathaidh an sagart an f huil air 
tojiat^uaomh, bheii'car a machiad an taobh altair an Tighearna, aig dorus pàiUiuin a' 
a muigh de'n champ ; agus loisgidli iad 's ! choimhtliionail, agus loisgidh e 'n t-saiU a an teine an croicinnean, agus am feoil, agus 
an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh e 'eu- 
dach, agns ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus 'n a dhèigh sin thèid e do'n 
chamii. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'n a ordugh gu 
slorruidh : Anns an t-seachdamh mìos, air chum f àile chiibhraidh do'n Tighearn. 

7 Agus cha -n ìobair iad ni's mò an iòbairt- 
ean do dhiabholaibh,'an dèigh an deachaidh 
iad le strìopachas : Bithidli so 'n a reaclid 
dhoibh g-u sìorruidh air feadh an ginealach. 

8 AgTis theirthu riu, Ge b'e duine airbith 
de thigh Israeil, uo de na coigrich a bhios 
air chuairt 'n 'ur meass-, a bheir seachad an deicheamli là de'n mhìos, irioslaichidh ; tabhartas-loisg-te no ìobairt, 
sibh bhur n-anaman, agus obair sam bith j 9 Agus nach toir e gu dorus pàiUiuin a' 
cha dean sibh, aoìi chuid esan a tha de j choimhtliionail, a chum 'ìobradh do'n Tigh- 
mhuinntirbhur diithcliafèin,no'ncoigreach I earu ; gearrar eadhon an duine sin as o 
a tha air chuairt 'n 'm- measg ; j niheasg a shluaigli. 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air | 10 Agus ge b'e duine de thigh Israeil, no 
bhur son, chuni bhur glanaidh : o bhur • de na coigricli a tha air cliuairt 'ii 'ur measg, 
peacaidhean gu lèir an làthair an Tighearna a dh'itheas gnè sam bith fola ; cuiridli mise 
glanar sibli. | mo ghuìiis an aghaidli an anama sin a 

31 Bithidh e 'n a shàbaid tàinih dhuibh, ] dli'itheas fuil, agus gearraidh mi as e o 
agTis irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le mheasg a shluaigh. 

ordugh sìorruidh. 1 1 Oir tha beatha na feòla 's an fhuil, agus 

32 Agus ni an sagart a dli'ungas e, agus a thug mi dhuibh i air an altair, a dheanamh 
choisrigcas e gu irithealadh ann an àit ; rèite air son bliur n-anaman : oir is i 'u 
'athar, an rèite: agus cuiridh e air anèic'ddh fhuil a ni rèite air son an aiiama. anairt, eadhon an trusgan naomh. 

33 Agus ni e rèite air soii an ionaid ro 
naoinih, agus air son pàilliuin a' choimh- 
tliionail, agais air son na h-altarach ni e 
rèite ; mar an ceudna air soii nan sagart, 
agus air son uile shluaigh a' choimhthionail 
ni e rèite. 

34 Agns bitliidh so dhuibli 'n a ordugh 
sìorraidh, chuni rèite a dlieananih air son 
chloinu' Israeil, as leth am peacaidhean gu 
lèir aon uair 's a' bliliadhna. Agus rinn e 
mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. XVII. 

1 MtCn ionad anns an còir ìohairlean ìohradh. 
10 Cìia-n fhf-udar fuil ilheadh, 15 no feoil a 
reuhadh le fiadh-òheathaicÌLÌbii. 

GUS labhair an Tigheani ri Maois, ag 
ràdh. 12 Uime sin thubhairt mi ri cloinn Israeil, 
Clia-n ith anam saiii bitli agaibli fuil, ni mò 
a dh'itheas an coigreach fuil, a bhios air 
chuairt 'n 'ur nieasg. 

13 Agus ge b'e duine air bith de chloinn 
Israeil, no de na coigricli a bhios air chuaiit 
'n 'ur measg, a ni sealg agus a ghlacas 
beathacli no eun a dli'f heudar itlieadh ; 
dòirtidh e mach 'fhuil, agus còmhdaichidh 
e le duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile f heòla a fuil ; 
tha i air son beatlia dli'i : uime sin tliubh- 
airt nii ri cloinn Israeil, Cha-n ith sibh fuil 
feòla sam bith ; oir is i beatha, gacli feòla 
a fuil: gach neach a dh'itheas i, gearrar 
as e. 

15 Agiis gach anam a dh'itlieas an ni a 
bhàsaicheas dheth /èin, no a reubadli le 
Jiadh-hhcathaichibh, (ma's ncach e a rugadh 2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, agus ; 'n 'ur tìr fèin, no coigreach) nigliidh e 'eu- 
ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, So au : dach agus ionnlaididli se g Jein ann an 
ni a dh'àithn an Tigliearn, ag ràdh, 1 uisgc, agus bitliidh e neòghlan gu feasgar ; 

3 Ge b'e duine air bith de thigh Israeil, a an sin bìthidh e glan. 

\\l LEBHITICUS, 
16 Ach mur nigh se e, agus mur ionnlaid 
e 'f heoil; an sin giùlainidh e 'aingidheachd. 

CAIB XVIII. ! 
6 Mu phòsadh mi-laijhail. 19 ÈIu anamiann- 
aihh Qràinrìl. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 1 
ràdh, I 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Is mise an Tighcarn bhur Dia. | 

3 A rèir ghnìomharan tìre na h-Eiphit 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean 
sibh ; agus a rèir ghnìomharan tìre Chan- 
aain gus am hheil mise 'g 'ur tabliairt, cha 
dean sibh ; ni mò a ghluaiseas sibh 'n au 
orduighibh. i 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : 
Is mise an Tighearn bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais ; iiithean ma ni [ 
duine, bithidh e beò annta: Is mise an 
Tighearn. | 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus a dh'aon 
neach a tha dlìith dha ann an dàimh,a chum | 
a nàire a leigeadh ris: Is mise an Tigh- 
earn. 

7 Nochd d'athar, no nochd do mhàthar, 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, clia leig 
thu ris a nochd. ! 

8 Nochd mnà d'athar cha leig thu ris : ise 
nochd d'athar e. i 

9 Nochd do lìheatliar, nighinn d'athar, no 
nighinn do mliàthar, co dhiubh a rugadh i 
aig an tigh, no 'rugadli a mach i, eadhon 
an nochd-san cha leig tlm ris. 

10 Nochd nighinn domhic,no nighinn do 
nighinn, eadhon an nochd-san cha leig thu 
ris: oir is e an nochd-san do nochd fèin. 

1 1 Nochd nighinn mnà d'athar, a ghineadh 
le d'athair, {is i do phiuthar i) cha leig thu 
ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu ris nochd peathar d'athar: 
is i banacharaid ro dhìleas d'athar i. 

13 Cha leigthu ris nochdpeathar do mhà- 
thar: oir is i banacharaid ro dhìleas do mhà- 
thar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar d'atìiar, 
cha tig thu 'm fagiis d'a mhnaoi: is i bean 
bliràthar d'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna ; is i bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do bhràthar: 
t* 6 nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a 
h-ighinn,ni mò a ghabhas tu nigheanamic, 
no nighean a h-ighinn, a chum a nochd a 
leigeadhris; oir is iada banachairdean dìl- 
eas iad: is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a chura a buaireadh, a leigeadh 
ris a nochd, a thuilleadli air an tè eile, am 
feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu'm fagus do 

112 XVIII, XIX. 

mhnaoi a leigcadh ris a nochd, an uair a 
chuirear air leth i air son a ncòghloine. 

20 Ag-us cha luidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu 
fèin a thraaiUeadh leatha. 

21 AgTis cha leig thu le neach air bith de 
d' shliochd dol troimh 'n teine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do Dhè: 
Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu le firionnach mar le boir- 
ionnach: is gTàineiIeachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh sam 
bith gu d' thruailleadh fèin leis; ni mò a 
sheasas bean sam bith roimh ainmhidh gu 
luidhe sìos da: is amhluadh e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an aon sam 
bith de na nithibh sin: oir anns na nithibh 
sin uile thruaill na cinnicli sin iad fèin, a 
thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann: uime 
sin Icanaidh mi 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh 
aon air hith de na gràineilcachdaibh sin; 
aon chuid neach air bith d'ur cinneach fèin, 
no coigreach a bhios air chuairt 'n'ur measg: 

27 (Oir na gràineileachdan sin uile rinn 
daoine na dtithcha, a hha roimhibh, agus 
tha 'm fearann air a thruailleadli.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ceudna, 'n uair a thruailleas 
sibh e, mar a sgeith e mach na cinnich a hha 
roindiibh. 

29 Oir ge b'e ncach a ni h-aon air bith de 
na gràineileachdaibh ud, eadlion na h- 
anaman a ni iad, gearrar as iad o mheasg 
an sluaigli. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduighean, 
a chum nach dean sibli aon air hith de na 
gnàthannaibh gràineil ud,a rinneadhroimh- 
ibli, agus nach ti-uaill sibh sibh fèin annta: 
Is mise an Tigliearn bhur Dia. 

CAIB. XIX. 

Laghan àraidh air am mìneacluidh. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn' Israeil 
uile, agus abair riu, Bithibh naomlia: oir 
tha mise an Tighearn bhur Dia naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus bhur 
n-athar air gach duine agaibh, agus gleidh- 
ibh mo shàbaidean: Is mise an Tigheani 
bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodholaibh, 
agiis na deanaibh diatlian leaghta dhuibh 
fèin: Is mise an Tighearn bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt thabhart- 
asan-sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh i 
d'ur toil fèin. 

6 'S an là sin fèin anns an ìobair sibh i 
ithcar i, agus air an là màireach: agais ma LEBHITICUS, XX. mliaireas a bheag dKi gus an treas là, 
loisgear 's an teine e. 

7 Àgus ma dh'ithear e idir air an treas là, 
is gràineil e; cha ghabhar e. 

S Uime sin gach. neach a dli'itheas e,giìil- 
ainidli e 'aingidlieachd, a chionn gu'n do 
mhi-naomhaich e ni coisrigte an Tighearna: 
agus geari-ar an t-anam sin as o 'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, clia bhuain thu gu buileacli 
oisinnean d'acliaidh, ni mò a chruinnicheas 
tu dìoghluim d'fhogharaidh. 

lOÀgus cha tur-lom thu d'f liìon-lios,ni mò a 
chrainnicheas tviuile fhìon-dhearcan d'fhìon- 
hos ; do'u bhochd agus do'n choigreach f àg- 
aidh tu iad: Is mise an Tighearn bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh breug, 
no 'mheallas aon agaibh a chèile. 

12 Agus cha mliiounaich sibh air m'ainm- 
sa gu breugach, ni mò a mlii-naomhaicheas 
tu ainm do Dhè: Is mise an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart air do choimh- 
earsnach, ni mò a ni thu reubainn air: 
cha-n fhan duais an fhir-thuarasdail maille 
riut rè na h-oidhche gu maduinn. 

14 Chamhallaichthu'm bodhar,agusroimh 
'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, ach bith- 
idh eagal do Dhè ort: Is mise an Tigheam. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann ara 
breitheanas; cha bhi suim agad do ghnìiis 
an duine bhochd, ni mò a blieir thu urram 
do ghnìiis anduiue churahaclidaich;ann an 
ceartas bheir thu brcth air do choimh- 
earsnach. 

16 Cha tèid tliu mun cuairt mar fliear 
tuaileis am raeasgdo shluaigh ; ni mò a sheasas 
tu an aghaidli fola do choimliearsnaich: Is 
mise an Tiglieam. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair ann 
ad cliridhe: air gacli aon chor cronaichidh 
tu do choirahearsnach, agus cha-n fhuiling 
thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mò bhios 
falachd agad ri cloiìui do shluaigh, ach 
gràdliaichidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin: Is mise an Tigliearii. 

19 Gleidhidh sibli mo rcachdan: Cha leig 
thu le d' sprèidh sìolachadh le gnè eile; 
Cha chuir thu d'fhearann le sìol nieasgto.: 
ni mò a chuirear uniad eudach measgta de 
olaimi agus de lìon. 

20 Agus ge b'e neach a luidlieas gu coll- 
aidh le mnaoi a tiia 'n a ban-tràill fo 
cheangal-i^òsaidh aigfear, agusnacli d'f huas- 
gladh idir, ni raò a thugadh saorsa dh'i, 
sgiiirsar i: cha cliuirear gu bàs iad, a chionn 
nach robh i saor. 

21 Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tigheani, gu dorus pàilHuin a' choirahthio- 
nail, eadhon reithe niar ìobairt-eusaontais. 

22 Agiis ni an sagart rèite air a shon lo 
reithe na li-ìobairt-eusaontais an làthair ;iu 
Tighearna, air son a phcacaidh a rinn e: 
agus maithear dha a pheacadli a rinn e. 

113 23 Agus an uair a thig sibh do'n f hearann 
agus a sliuidhicheas sibh gach gnè chraobh 
air son bìdh, an sin measaidh sibh an toradh 
niar ni neo-thimchioU-ghearrta: tri bliadlma 
bithidh e dhuibli raar ni neo-thirachioll- 
ghearrta: cha-n itliear dheth. 

24 Ach air a' cheathrarah bliadhna bithidh 
a thoradh uile naomh, chum cliu do'n 
Tighearn. 

2.3 Agus air a' chìiigeamh bliadhna ithidh 
sibli d'a thoradh, chura as gu'n toir e a 
chinneas duibh: Is mise an Tigliearn bhur 
Dia. 

26 Cha-n ith sibh ni sam hith leis an 
fliuil: ni mò a ghnàthaiclieas sibli druidli- 
eachd, no 'sheallas sibli air aniannaibh. 

27 Cha bhcarr sibh niu'n cuairt oisinnean 
bhur ceanu, ni mò a raliilleas tu oisinnean 
d'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 'n 
'ur feoil air son nam marbh, ni niò a chuircas 
sibh comharadh sara bitli oirbh: Is mise an 
Tigheam. 

29 Na traaill do nighean, a thoirt oirre 
bhi 'n a strìopaich; a cliuni as nach toirear 
am fearann gu strìopachas, agus nach lìouar 
an dìithaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibli mo shàbaidean, agus 
bheir sibh m-rara do ra'ionad naorah: Is 
raise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibli dhiubh-san aig 
ain bheil leannain-slnth, agus na h-iarraibh 
a dli'ionnsuidh luchd-fiosachd, gii 'bhi air 
bhur truailleadh leo: Is mise an Tighearn 
bliur Dia. 

32 An làthair a' chinn lèith èiridh tu suas, 
agus bheir thu urram do ghnùis an duine 
aosda, agus bithidh eagal do Dhè ort : Is 
mise an Tighcarn. 

33 Agus raa bhios coigreacli air chuairt 
raaille rivt 'n 'ur tir, cha bhuin sibh gu 
cruaidh ris. 

34 Mar neacli a rugadh 'n 'ur raoasg bith- 
idli dhuibhsc an coigreach a tha air chuairt 
niaille ribh, agais gràdhaichidh tu e mar 
thu fèin; oir bha sibli fèiu 'n 'ur coigrich 
ann an tìrnah-Eiphit: /smise an Tighearn 
bhur Dia. 

35 Clia dean sibh eucoir sani bith ann am 
breitheanas, ann an slait-tliomhais, ann an 
cudthrom,no ann an tonihas. 

36 Meidhean cearta, clachan - tonihais 
cearta, epliah chcart, agns liin clieart bith- 
idli agaibh: /** niise an Tigliearn bhur Dia, 
a thug sibhse mach à tìr na h-Eiphit. 

37 Uinie sin gleidliidh sibli rao reaclido.n 
uile, agus \\\o bhrcitheanais uile, agTis ni 
sibh iad: Is inise an Tighearu. 

CAIB. XX. 
1 Mu shliocJid a thah/iaiii, do Mlioleclu 6 Mu 
mhuinntir aig am hheil leannain-shVh. 9 Ma 
neach amhatlaicheas 'al/iaìr no 'mhàlhaii', ttc 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

H LEBHITICUS 

2 A. rìs, their thu ri cloinn Israeil, Ge b'e 
air blth e cle chloinn Israeil, no de na coig- 
rich a tha air chuairt ann an Israel a 
bheir a blieag d'a shlioclid do Mholech, 
cuirear gu cinntcacli gu bàs e, clachaidh 
sluagh na diìthclia e le clacliaibh. 

3 Agus cuiridh niise mo glniiiis an aghaidh 
an duine sin, agus gearraidh nii as e o 
mheasg a shluaigh ; a chionn gu'n d'thug e 
d'a shliochd do Mholecli, a shalachadh 
mionaid naoimh-sa, agus a thruailleadh 
m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas shiagh na 
dùthcha air chor sam bith an sìiilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd do 
Mholech, agus nach marbh iad e; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnìiis an agh- 
aidh an duine sin,agus an aghaidli atheagh- 
laich, agus gearraidh mi as e, agus iadsan 
uile a thèid le strìopachas 'n a dhèigh, a 
dheanamh strìopachais le Molech, o mheasg 
an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dh'ionnsuidh luchd fiosachd, 
gu dol le strìopachas 'n an dèigh, cuiridh 
mise mo ghnìiis an aghaidh an anama 
sin, agus gearraidh mi as e o mheasg a 
shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, agus 
bithibh naomha: oir is mise an Tigheara 
bliur Dia. 

8 Agus gleidhidh sibh mo reachdan, agus 
ni sibh iad: Is mise an Tighearn a naomh- 
aicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair no 
'mhàthair, cuirear gu cinnteach gu bàs e: 
mhallaich e 'athair no 'mhàthair; bithidh 
'f huil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhon esan a ni adhaltrannas 
ri mnaoi a choimhcarsnaich, cuirear an 
t-adhaltranach agus a' bhan-adhaltranach 
gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'athar, leig e ris nochd 'athar: cuirear gu 
cinnteach le 'chèile gu bàs iad; bithidh am 
fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi a 
mhic, cuirear gu deimhin le 'chèile gu bàs 
iad: dh'oibrich iad amhlmdh: bithulh am 
fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas duine le 
fear, mar a luidlieas e le mnaoi, rinn iad le 
'chèile gràineileachd: cuirear gu cinnteach 
gu bàs iad; hithidh am fuil orra fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'a ionnsuidh 
bean agusamàthair,isaingidheachde: loisg- 
ear le teine iad, cadhon esan agus iadsan; 
a chum nach bi aingidheachd 'n 'ur measg. 

15 Agus ma luidlieas duine le h-ainmh- 
idh, cuirear gu cinnteach gu bàs e: agua 
raarbhaidii sibh an t-aiumhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a dh'ain- 

114 . XXI. 

mhidh sam bith, agus gu'n luidh i sìos da, 
marbhaidh tu a' bhean agusan t-ainmhidn: 
cuirear gu cinnteach gu bàs iad; bithidh 
am fuil oiTa fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar, 
nighean 'athar, no nighean a mhàthar, agus 
gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic ise a 
nochd-san; is ni maslach e; agus gearrar as 
iad ann an sealladli an sluaigh: leig e ris 
nochd a pheathar, giìilainidh e 'aiugidh- 
eachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi agus 
a tinneas oirre, agus gu'n leig e ris a nochd, 
leig e ris a tobar, agus leig ise ris tobar a 
fola; agus gearrar as le 'chèile iad o mheasg 
an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar, no peathar d'athar; oir tha e 
a' rìisgadh 'fheòla fèin: giùlainidh iad an 
aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi bhrà- 
thar 'athar, leig e ris nochd bhràthar 'athar: 
giùlainidh iad am peacadh; gheibh iad bàs 
gun chloinn. 

21 Agus ma gnabhas duine bean a bhrà- 
thar, is ni neòghlan e: leig e ris nochd a 
bhràthar; bithidh iad gun chloinn. 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibh iad; a chum nach dean am fearann, 
g'am bheil mi 'g 'ur tabhairt gu còmhnuidh 
a ghabhail ann, bhur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an gnàthann- 
aibh nan cinneach a tha mise a' tilgeadh a 
mach roimhibh: oir rinn iadsan na nithean 
siu uile, agus uime sin ghabh mi gràin 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaichidh 
sibh am fearann, agus bheir mi dhuibh e 
chum a shealbhachadh, fearann a tha 'sruth- 
adh le bainne agus le mib./s mise an Tigh- 
earn bhur Dia, a dhealaich sibhse o gach 
sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin dealachadh 
eadar bheathaichibh glana agus neòghlan, 
agus eadar eunlaith neòghlau agus ghlan'; 
agus cha dean sibh bhur n-anaman gi'àineii 
le beathach,no le h-eun, no le guè air bith 
de ni beò a shnàigeas air an talamh, a sgar 
mise uaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa: 
oir tha mise an Tighearn naomh, agus 
dhealaich rai sibhse o gach sluagh eile, 
chum as gu'm bu ìeamfèin sibh. 

27 Bean no duine mar an ceudna aig am 
bheil leannan-sìth, no 'bhitheas ri fiosaclid, 
cuirear gu deimhin gu bàs iad: clachaidli 
iad le clachaibh iad; bithidh ani fuil orra 
fèin. 

CAIB. XXI. 

Mu ghiidan nan sagart a tluiohh nam marbh, 
agus miCm pùsadh. 

AGUS thubhairt an Tighcarn ri Maois, 
Labhair ris na sagartaibh, mic Aaroin, LEBHITICUS, XXII. a^jus abair riu, Air son nara marbli clia 
salaicliear neach sain bitli dhibh am measg 
a sliluaigh. 
2 Ach air son a dliìlsean, a tha 'm fagus 
I da, eadlwn air son a mhàthar, agus air son 
: 'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhràthar, 

5 Agus air son a pheathar a tha 'n a 
h-òigh, a tha 'm fagus da, aig nach robh 
fear-pòsda; air a sonsa feudaidh e'bhi air a 
I shalachadh. 

I 4 Ach cha salaich se e fèin, air hhi dha 
\ 'm a dhuine m-ramach am measg a shluaigh, 

gu 'thruaiUeadh fèin. 
I 5 Cha dean iad maoile air an ceann, agus 
' cha bhearr iad oisinn am feusaig, ni mò a 
I ni iad geaiTadli 'n am feoil; 
j 6 Bithidh iad naomha d'an Dia, agus cha 
< truaiU iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt 

seachad tabhartais an Tighearna abheirear 

3uas le teine, agus araiu an Dè; uime sin 

bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a tha 'n a strìopaich, 
no mi-naomh; ni mò a ghabhas iad bean 
a chuireadh air falbh o 'fear: oir tha e 
naomh d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir tha e 
a' toirt seachad arain do Dhè; bithidh e 
naomh dliuit: oir tìui mise an Tigheam 
naomh, a tha 'g ur naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sagairt air 
bith i fèin le strìopachas a dlieanamh, tha 
i a' truailleadh a h-athar: loisgear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'n a àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dhòirt- 
eadh an oladli naomh air a clieann, agus 
a choisrigeadh a chur na h-èididh uime, 
cha rìiisg e a cheann, ni mò a reubas e 
'eudach. 

11 Ni mò a thèid e steach a dh'ionnsuidh 
cuirp mhairbh sam bith: air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid e 
mach, ui mò a thruaiUeas e ionad naomh a 
Dhè; oir tÌM crùn oladh-imgaidh a Dhè air: 
Is mise an Tighearn. 

13 Agus gabhaidh e bean 'n a maighd- 
eanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air falbh 
o'fear, no bean mhi-naomh, no strìopach; 
iad sin cha ghabh e : ach òigh d'a shluagh 
fèin gabhaidh e 'n a mnaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd am measg 
a shluaigh: oir tha mise an Tighearn 'g a 
naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e air 
bith e de d' shhochd 'n an ginealachaibh, 
anns am bi gaoid sam bith, na tigeadh e 'm 
fagus a thoirt seachad arain a Dhè: 

18 Oir ge b'e air bith duine anns am bi 
gaoid, cha tig e 'm fagus: duine dall, no 

115 bacach, no aig am bheil sròn leachdach, no 
ni sam bith thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'n a throich, no aig am 
bheil leus air a shiiil, no air am bheil càrr, 
no cloimh, uo aig am bheil a chlochan 
brùite: 

21 Cha tig duine sam bith de shliochd 
Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirt seachad tabhartasan an 
Tighearna a bheirear suas le teine : tha 
gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon de'n aran 
ro naomh, agus naorah. 

23 Ach an taobh a steach de'n roinn- 
bhrat cba tèid e, ni mò thig e 'm fagus do'n 
sltair. a chionn gu bheil gaoid ann; a chum 
nac'a truaill e m' ionad naomh: oir tha 
mise an Tigheam 'g an naomhachadh. 

24 Agus dh'innis Maois so do Aaron, agus 
d'a mhac, agus do chloinn Israeil uile. 

CAIB. XXIL 

Feumaidh an sagart air am bi neòghlome sam 
hiih, fanluinn o nithib/i naomha, cCr. 

AGUS labhair an Tigheara ri Maois. ag 
ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, iad 
'g an sgaradh fèin o nithibh naomha chloinn 
Israeil, agus gun iad a thoirt easonoir do 
m'ainm naomh-sa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheas iad dhomh: Is mise an \ 
Tigheam. 1 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur sliochd 
uile am measg bhur ginealach, a thèid a 
dh'ionnsuidh nan nithean naomha, a naomh- 
aicheas clann Israeil do'n Tigheara, agus a 
neòghloine air, gearrar as an t-anam sin as 
mo làthair: Is mise an Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an duine de shliochd Aa- 
roin a tha 'n a lobhar, no air am bheil 
silteach, cha-n ith e de na nithibh naomha, 
gus am bi e glan. Agus ge b'e 'bheanas ri 
ni air bith a tha neòghlan leis a' mharbh, no 
duine aig am bheil a shìol a' dol uaifh; 

5 No ge b'e 'bheanas ri ni air bith a shnàig- 
eas, leis an deanar neòghlan e, no ri duine 
o'm faigh e neòghloine, ge b'e air bith 
neòghloine a bhitheas air; 

6 An t-anam a bhcanas ri h-aon air bith 
d'an leithidibh sin, bitlndh e neòghlan gu 
feasgar, agus cha-n ith e de na nithibh 
naomha, mur nigh e 'fheoil le h-uisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian sìos, bith- 
idh e glan, agus an dèigh sin ithidh e de na 
nithibh naomha, a chionn gur e a bhiadli e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a 
reubar le Jiadh-bheathaichibh, clia-n ith o 
'g-a shalachadh fèin leis: Is mise an Tigh- 
eara. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, air 
eagal gu'n giùlain iad pcacadh air a shon, 
agus uime sin gu'm fuigh iad bàs, ma LEBHITICUS, XXIII. 

Tha mise an Tigheam , seachad aran bhur Dè de h-aon diuhh sin; 

chionn f/2«'m hheil " thruailleas iad e 
'g aii naomhachadh. 

10 Cha-n itli coigreach sam bith de'n ni 
naomh: cha-n itli fear-cuairt an t-sagairt, 
no seirbhiseach tuarasdail de'n ni naomh. 

11 Achma clieannaicheas an sagart duine 
le 'airgiod, ithidh © dhetli, agus esan a 
rugadh 'n a thigli ; ithidh iad d'a bhiadh. 

12 Agus ma bhitheas nigheanan t-sagairt 
pòsda ri coigreach, cha-n f lieud i itheadh 
de thabhartas nan nitliean naomha. 

13 Acli ma bhitlieas nighean an t-sagairt 
'n a bantraich, no dealaichte i'cifear, agus 
gun sliochd aice, agus i air pilltinn gu tigh 
a h-athar, mar 'n a h-òige, ithidh i de 
bhiadh a h-athar; ach cha-n ith coigreach 
sam bith dlietli. 

14 Agus ma dh'itheas duine de'n ni naomh 
gun f liios da, an sin cuiridh e an eìiigcanili 
cuid deth ris, agus bheir e do'n t-sagart e, 
maille ris an ni naomh. 

15 AgTis cha truaill iad nitliean naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n Tigh- 
earn ; 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta an eus- 
aontais a ghiìilan an uair a dh'itheas iad an 
uithean naomha: oir tha mise an Tighearn 
'g an naomliachadh. 

17 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Labhairri h-Aaron agus r'a mhic,agus 
ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, Ge b'e 
air bith e de thigh Israeil, no de na coig- 
rich ann an Israel, a blieir seachad a tha- 
bhartas air son a bhòidean uile, no air son 
a shaor tliabhartasan uile, a bheir iad 
seachad do'n Tighearn clium ìobairt-loisgle; 

19 Blieir sihh seachad d'ur toil fèin heath- 
ach firionn gun gliaoid de'n bhuar, de na 
caoraicli, no de na gabhraibli. 

20 Ach ge b'e air bitli ni auns am bi gaoid, 
sin cha toir sibh seachad: oir cha ghabhar 
air bhur son e. 

21 Agns ge b'e air bith e a blieir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tigliearn, a 
choimhlionadh a bhòide, mar thabliartas 
saor-thoile, de'n bhuar, no de na caoraicli, 
bithidh e jomlan, a chum as gu'n gabhar ris: 
cha blii gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurrama<;h, no air 
am bi foinne, no càrr, no cloimh, cha toir 
sibh seachad iad sin do'n Tighearn, ni mò 
a bheir sibli tabhartas dhiubli a blieirear 
suas le teine air an altair do'n Tighearn. 

33 Aon chuid tarbli no uau aig am bi ni 
sam bith thar a' cliòir, no dli'uireasbluiidh 
'n a bliallaiblijSÌn feudaidli tu tlioirtseachad 
mar shaor thabliartas; ach air son bòide 
cha gliabliar ris. 

24 ìv' i sara bitli a tha briìite, no pronnta, no 
reubta, no gearrta, cha toir sibli seacliad 
do'n Tighearn; agus cha -u ìobair sibh e 'n 
'ur tìr. 

25 Ag-us làimh coigrich cha toir sibh 

116 a chionn gum hheit an truaillidlieaclid 
annta, agus gu'm hheil gaoidean annta: clia 
ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

27 'N uair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an sin bithidh e seachd làithean fo 
'mhàthair; agus o'n ochdamh là agus à sin 
suas, gabhar ris mar thabliartas a blieirear 
suas le teine do'n Tigheam. 

28 Agus ma's bò no caora a hhitheas ann, 
cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl 's an aon là. 

29 Ag-us an uair a dh iobras sibh ìobairt- 
buidheacliais do'n Tigheam, ìobraidh sibh 
i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ithear suas i, cha-n 
fhàg sibh a bheag dli'i g-u maduinn: Is 
mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin glcidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad: Is mise an 
Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainm naomh-sa, 
agiis bithidh mi air mo naomhacliadh am 
measg cliloinn Israeil: Is mise an Tigliearn 
a tha 'g 'ur naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an Tigh- 
earn. 

CAIB. XXIII. 

1 Mu làithìhli-fèiUe an Tigkearna. 22 Fàgar 
diorihlidm 's anfhearann air son nam bockd. 
26 Mu la na rèite. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
A tJiaohh fèillean an Tigheania, a ghairm- 
eas sibh gu hhi 'n an combghairmibh 
naomha, is iad eadhon sin m'fhèiileansa. 

3 Sè làithean uìthear obair, ach air an 
t-seachdamh là hithidh sàbaid fhoise, 
conihghairm naomh: obair sam bith cha 
dean sibh air: is e sàbaid au Tighearn' e 
'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad sin fèillean an Tighearn', eadhon 
comhghairmcan naomha, a ghairmeas sibh 
'n an amannaibh fèin: 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' cheathramh 
là deug de'n nihìos air feasgar, bithidh 
càisg an Tighearna. 

6 Agus air a' chìiigeamh là deug de'n 
mlùos sin fèin hithidh fèill an arain neo- 
glioirtichte do'n Tigheani : scaclid làithean 
itliidh sibh aran neo-glioii'tichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh: obair thràiUeiI sam bith 
cha dean sibli air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn seachd 
làithean: air an t-seachdam)i là hitlddh 
comhghairm naomh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair au Tighearu ri Maois, ag 
ràdh, LEBHITICUS, XXIII. 10 Labliair ri cloinn Isracil, agiis abair riu, 
'N uair a tliig sibh a dli'iounsuidli an 
fhearainu a bheir uiise dhuibh, agus a 
bhuaiueas sibh 'fhogliar, au sin bheir sibh 
sg-uab de cheud thoradh bhur fogharaidh 
dh'ionnsuidli au t-sagairt : 

1 1 Agus kiaisgidli e 'n sgiiab an làthair an 
Tighearna, chum g-u'u gabliar r'i air bhur 
sou: air an là uiàireach au dèigh na sàbaid' 
luaisgidh an sagart i. 

12 AgTis ìobraidli sibh air an là sin, an 
: uair a luaisgeas sibh an sguab, uan firionn 
I gun ghaoid, de'n cheud bliliadliua, mar 

ìobairt-loisgte do'n Tighearn. 

13 Agus is e a thabhartas-bìdh dà dlieich- 
eamh earranu de phlùr uiìn measgta le 
li-olaidh,tabhartasabheirear suas le teiue 
do'n Tighearu, chum fàile cìibhraidh: agus 
bithidh a thabhartas-dibhe de fhìon, an 
ceatliramh cuid de hin. 

14 Agus cha-n ith sibh aran, no gràn 
cmaidhichte, uo diasan glasa, gus au là sin 
fèin anns an toir sibh tabhartas a chum 
bhui' Dè: hithidh e 'n a reachd bith-bhuan 

; air feadh bhur ginealachau, 'u ur n-àiteach- 
; aibh-còmhnuidli uile. 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n là 
TCiàireach an dèigh ua sàbaid', o'n là 's an 
d'thug sibh leibli sguab au tabhartais- 

I luaisgte: bithidh seachad sàbaidean iomlan 
ann: 

16 Eadhon gus an là màireach an dèigh 
na seachdamh sàbaid', àirmhidli sibh leth- 
cheud là, agus bheir sibh seachad nuadh 
thabhartas-bìdh do'n Tighearn. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh dà bhuilionn luaisgte, de 
dlià dheicheanili earrann; bithidh iad de 
phliìr mìn; fuiuear iad le taois ghoirt; 
bithidh iad 'n an ceud thoradh do'n Tigh- 
earn. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris an 
j aran seachd uain gun ghaoid, de'n cheud 
I bhhadhna, agus aon tarbh òg, agus dà reithe : 
j bithidh iad 'u an ìobairt-loisgte do'n Tigh- 
I earn, maille r'an tabhartas-bìdh, ag-us an 

tabhartas-dibhe, eadlion tabhartas a bheir- 
ear suas le teiue, a dh'f hàile cùbhi'aidh do'n 
Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann de 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh, ag-us 
dà uan de'n cheud bhhadlma mar ìobairt 
thabhartasan-sìth . 

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille ri 
arau a' cheud toraicUi, mar thabhartas- 
luaisgte an làthair au Tighoarna, maille ris 
an dà uan: bithidh iad naomha do'u Tigh- 
earn chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin fèin, 
a chum gum bi e 'n a cliomhghairm naomh 
dhuibh : obair thràilleil sam bith cha deau 
sibh air: Bithidh e 'n a reachd sìorruidh 

j 'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile air 
feadh bhur giuealachau. 

117 22 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha ghearr thu gu buileach 
oisiuuean d'achaidh 'n uair a bhuaineas tu, 
ni mò a thionaileas tu dioghluim d'fhogh- 
araidli: fàgaidh tu iad do'n bhochd agus 
do'n choigreach: /s mise au Tighearn bhur 
Dia. 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
'S an t-seachdamh mìos, air a' cheud là 
de'n mhìos, bithidh sàbaid agaibh, cuimh- 
neachan shèideadh thrompaidean, comh- 
ghairm naomh. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air; acli bheir sibh scachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là de'n 
t-seachdamh mìos so hithidh là rèite ; 
bithidh e 'n a chomhghairm naomh dliuibh, 
agus ci'àdhaidh sibh bhur n-auaman, agus 
bheir sibh seachad tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

28 Agus obair sara bith cha dean sibh air 
an là cheudna; oir is là rèite e, a dheanamh 
rèite air bhur son an làthair an Tigheara' 
bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 's an 
là sin fèin, gearrar as e o mheasg a 
shluaigli. 

30 Agus gach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anara sin fèia 
sgTÌosaidh mise o mheasg a shluaigh. 

31 Obair sam bith cha clean sibh: hithidh e 
'?i a reachd sìorruidL air feadh bhur giu- 
ealachan, 'n ur n-àiteachaibli-còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'n a shàbaid f hoise, 
agus cràdhaidh sibh bhur n-anaman air an 
naothamh là de'n mliìos air feasgar : o 
fheasgar gu feasgar cumaidh sibh bhur 
sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Air 
a' chùigeamhlà deug de'n t-seaclidamh mìos 
so hithidh fèill nam pàilliun rè sheachd 
làithean do'n Tighearn. 

35 Air a" cheud là hithidh comhghairm 
naomh: obair thràilleil sam bitli cha dean 
sibh aàr. 

36 Seachd làithean bheir sibh seachad ta- 
bhartas a bheirear suas le teiue do'u Tigh- 
earu : air an ochdamh là bithidh comhgh- 
airm naomh agaibh, agus bheir sibh seachad 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn; is ài'd choimhthioual e; obair 
thràilleil saui bith clia dean sibh air. 

37 Is iad siu fèillean an Tighearn', a 
ghairmeas sibh gu hhi 'u an comhgliairm- 
ibh naomlia, a thoirt seacliad tabhartais a 
bheirear suas le tcinc do'n Tighearu, tabh- 1 LEBHITICUS, XXIV. artas-loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt 
agus tabhartasan-dibhe, gach ni air a là 
fèin ; 

38 Athuilleadhair sàbaidibh an Tigheama, 
ao^is a tliuilleadh air bhur tiodhlacaibh, 
aj^us a thuilleadh air bhur bòidibh ui!e, agus 
a thuilleadh air bhur saor-thabhartais uile, 
a bheir sibh do'n Tighearn. 

39 Mar au ceudna air a' chùigeamh là 
deug de'n t-seachdamh mìos, au uair a 
chruinnicheas sibh a stigh toradli an f hear- 
ainn, cumaidh sibli fèill do'n Tighearn, 
seachd làithean : air a' cheud là hitMclh 
sàbaid, agus air an ochdamh là hithidh 
sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibh fèin air 
a' cheud là meas chraobh àluinn, geugan 
chrannj)aihne, agus geugan chraobh tiuglia, 
agiis seileach au t-srutha ; agus ni sibh 
gairdeachas an làthair an Tighearna bhur 
Dè seachd làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'n a fhèill do'n 
Tigliearn seachd làithean 's a' bhhadhna : 
hithidh e 'n a reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealach; cumaidh sibh e 's an t- 
seachdamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh sibh 
còmhnuidh seachd làithean; gabhaidh gach 
aon a rugadh 'n a Israelach còmhnuidh ann 
am pàilliunaibh; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur ginealaich 
gu'n d'thug mise air cloinn Israeil còmh- 
nuidh 'ghabhail ann am pàilliunaibh, 'n uair 
a thug mi mach iad à tìr na h-Eiphit : Is 
mise an Tigheam bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois 'an cèiU do chloinn 
Israeil fèillean an Tighearna. 

CAIB. XXIV, 
1 MiCn olaidh air son nan lòchran. 13 Mu 
pheanas gach neach a mhallaicheas Dia, 17 
no 'bhios cionladi de mhorladh. 18 Mu 
cltoimhleasacliadh. ' 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a 
d'ionnsuidli oladh fhìor-gldan a' chroinn- 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh de bhrat na Fianuis, 
aun am pàilliun a' choimhthionail, orduich- 
idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, an 
làthair an Tighearna an còmhnuidh: hithidh 
e 'n a reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealach. 

4 Orduichidb e na lòchrain air a' choinn- 
leir f hìor-ghlan an làthair an Tighearna an 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, agus fuin- 
idh tu dà bhreacaig dheug dheth : dà 
dheicheamh earrann bithidh ann an aon 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidli tu iad ann an dà 
shreath, sè ann an sreath, air a' bhòrdfhìor- 
ghlan an làthair an Tigheama. 

118 7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan air 
gach sreath, chum gu'm bi i air an aran mar 
chuimhneachan, eadhon tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn. 

8 Gach aon la sàbaid cuiridh e'n ordugh o 
an làthair an Tighearna an còmhnuidh, air 
a ghahhail o chloinn Israeil le coinih- 
cheangal sìorruidli. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e 's an ionad naomh; oir tha e ro 
naomh dha, de thabhartasaibh an Tighearaa 
a bheirear suas le teine, le reachd bith- 
bhuan. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelicli, aig an 
rohh Eiphiteach 'n a athair, a mach am 
measg chloinn Israeil: agus bha mac na 
Ban-Israelich agus duine de Israel a' comh- 
stri 's a' champ. 

1 1 Agus mhaslaich mac na Ban-Israelich 
ainmaw TigJi,earna,a,gViS,vi\\idl\&K\ie: agus 
thug iad guMaois e (agus Ve ainm a mhàthar 
Selomit, nighean Dhibri, de tiirèibh Dhan;) 

12 Agiis chuir iad 'an làimh e, chum, 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earna. 

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

14 Thoir amach esan a mhallaich an taobh 
a muigh de'n champ, agus cuireadh iadsan 
uile a chual' e an làmhan air a cheann, agus 
clachadli an comhchruinneachadh uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a Dhia, 
giùlainidh e a pheacadh. 

16 Agus esan a mliaslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; 
clachaidh gu deimhin an conihchruinneach- 
adh uile e: an coigreach co mhaith agus esau 
a rugadh 's an dùthaich, 'n uair a mhas- 
laicheas e ainm an Tighearna, cuirear gu 
bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam bith, 
cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhidh, ni e 
dìoladli air a shon; ainmhidh air son ain- 
mhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin nith- 
ear air: 

20 Briseadh air son brisidh, sùil air son 
sùla, fiacail air son fiacla; mar a thug e 
ciurram air duine, mar sin nithcar air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidli, dìol- 
aidh se e: agus an neach a mharbhas duine, 
cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon glmè lagha agaibh co 
mhaith air son a' choigrich, agus air son 
neach de mlminntir bhur dùthcha fèin: oir 
is mise an Tighearn bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo csan a mhallaich, an taobh 
a muigh de'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh: agus i'inn claun Isi-aeil mar a 
dh'àitlm au Tighearu do Mhaois. LEBHITICUS, XXV. CAIB. XXV. 

8 ITu Wiliadhìia na lubile, no an Fhuasglaidh. 
14 2Iu /hoirneart, o5 agus mu thruacantas a 
t/taobli nam bochd. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois ann 
an sliabh Shinai, ag ràclli, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a thig sibh chuni na tìre a bheir 
niise dhuibh, an siu gleidhidh an tìr sàbaid 
do'n Tighearn. 

3 Sè bhadlma cuiridh tu d'fhearann, agus 
sè bhadhna bearraidh tu dThìon-lios, agus 
cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaid fhoise do'n tìr, sàbaid do'n 
Tighearn: d'fhearann cha chuir thu, agus 
d'fhìon-hos cha bliearr tliu. 

5 An ni sin adh'f hàsas dheth fèin de d'f ho- 
ghar, cha bhuain thu, agns fion-dhearcan 
d f hìonain neò-dheasaichte cha chruiunich 
thu: 'n a bUadlma fhoise bithidh i do'n 
tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tlre 'n a biadh 
dhuibh: dhuit fèin, agus do d' òglach, agus 
do d' bhanoglaich, agus do d' f hear-tuar- 
asdail, agus do d' choigTeach a tha air 
chuairt maiUe riut; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'n/hiadh- 
bheathach a tha ann ad fhearann; bithidh 
a cinneas uile chum bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaidean de bhhadhnaibh, seachd uairean 
seachd bhadhna ; agus bithidli ùine nan 
seachd sàbaidean de bhhadhnaibh dhuit 'n 
a naoi bhadhna 's dà fhichead. 

9 An sin bheir thu fainear trompaid na 
lubile a shèideadh 's an t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là de'n mhìos: ann an là 
na rèite bheir sibh fainear an trompaid a 
shèideadh air feadh bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidli sibh an deicheamh 
bliadhna 's dà fhichead, agTis gairmidh 
sibh saorsa air feadh na dìithcha, d'a luchd- 
àiteachaidli uile ; bithidh i 'n a lubile 
dhuibh, agus pilhdh sibh gach duine chum 
a sheilbhe fèin, agus pillidh gach duine 
agaibh g'a theaglilach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh bhadhna sin 
agus dà fhichead 'n a lubile dhuibh; cha 
chuir sibh sìol, ni mò a bhuaineas sibh an 
ni a dh'f hàsas dheth fèiu innte, ni mò a 
thiouaileas sibh dearcan-fìona innte de d' 
fhìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is lubile i, bithidh inaomh dhuibh; 
ithidh sibh a cinneas as an fhearann. 

13 Ann am bhadhna na lubile so pilHdh 
gach duiue agaibh a dh'ionnsuidh a sheilbhe 
fèin. 

14 Agusmareiceastu 'bheagri d'choìmh- 
earsnach, no ma cheannaiclieas tu 'hheag o 
làimh do choimhearsnaich; cha dean sibh 
eucoir air a chèiìe. 

15 A rèir àireimh nam bhadhna an dèigh 
na lubile ceannaichidh tu o d' choìmh- 

119 earsnacli, agus a rèir àireimh bhliadhna 
nam bàrr reicidli e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bhadhna 
meudaichidli tu a luach, agus a rèir teircid 
nani bliadhna lughdaichidh tu a luach: oir 
a rèir àireimh Tohliadhna nam bàrr tha e 
a' reiceadh riut. 

17 Ag-us cha dean sibh eucoir air a chèile: 
ach bithidh eagal do Dhè ort; oir is mise 
an Tigheam bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, agus 
gleidhidh sibh mo bhreitheanais agus ni 
sibh iad; agus gabhaidh sibh còmhnuidh 's 
an tìr ann an tèaruinteaclid. 

19 AgTis bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmlmuidh ann gu tèaruinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciod a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamh bhadhna? feucli, 
cha chuir sinn siol^ ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradh: 

21 An sin àithnidh mise mo bheannachadh 
oirbh 's an t-seathamhbliadhna, agus bheir 
i mach toradh air son thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bhadlma, agus ithidh sibli fathast de'n 
t-seann toradh gus an naothamh bhadhna; 
gus an tig a toradh a stigh, ithidh sibh 
de'n t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gu bràth; oir 
is leamsa am fearann: oir is coigi'ich agus 
luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe uile, 
bheir sibh saorsa do'n f hearann. 

25 Ma dh'f hàs do bhràthair bochd, agus 
gu'n do reic e cuìd d'a sheilbh, agus ma thig 
a h-aon air bith d'a dhilsibh g'a fhuasgladh, 
an sin fuasglaidh e an ni a reic a bhràthair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach g'a 
fhuasgladh, agus gur uiTainn e fèin 'f huas- 
gladh; 

27 An sin àirmheadh e bhadhnachan a 
reicidh, agus thugadh e air ais an ni a tha 
thairis do'n duine ris an do reic se e, a 
chum's gu'm pill e dh'ionnsuidh a sheilbhe 
fèin. 

28 Agus mur urrainn e sin a thoirt air ais 
da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh ann 
an làimh an neach a cheannaich e, gu 
bhadhna na lubile: agus anns an lubile 
thèid e mach, agus pUhdh e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte le balla, an 
sin feudaidh e 'f luiasgladh an taobh a stigh 
de bhhadhn' iomlain an dèigh a reiceadh : 
an taohh a stigh de bhhadhn' iomlaiu feud- 
aidh e 'f huasgladli. 

30 Agus mur fuasglar e gus an coimhhonar 
bhadhn' iomlan, an sin daiugnichear an 
tigh, a tha 'n taobh a stigh de'n bhaile 
cuairtichte le balla, gu bràth dhasau a 
cheannaich e, air feadh a ghinealach: cha 
tèid e mach 's an lubile. LEBHITICUS, XXVI. 31 Acli measar tigliean nam bailtean nach 
eil ciiairticlite le balla, mar fhearann na 
tìre: feudar am fuasgladh, agus thèid iada 
mach 's an lubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhitheach, 
a^;w tigliean bhailtean an seilbhe, feudaidli 
ua Lebhithich am fuasgladh uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sin thèid an tigh a reiceadh, 
agus baile a sheilblie, macli 's an lubilc: oir 
is iad tighean bhailtean nan Lebhitheach 
an sealbh am mcasg cliloinn Israeil. 

34 Ach cha-n f heudar am fearann a tha'n 
taobh a muigh da'm bailtibh a reiceadh, oir 
is e sin an sealbh mhaireannach. 

35 Agus ma dh'f hàsas do bhràthair bochd, 
agus gu'n tèid e dhèigh-Iàimh agad, an sin 
fuasglaidh tu air: seadh, ged is coigreach 
no fear-cuairt' e; agus bithidh e beò maille 
riut. 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a thug 
thu dha: ach bitlieadh eagal do Dhè ort, a 
chum's gu'm feud do bhràthair a bhi beò 
maille riut. 

37 D'airgiod cha toir thu dba air riadh, 
agus air son buannachd cha toir thu dha do 
bhiadh. 

38 Is mise an Tighearn bhur Dia, a thug a 
mach sibh à tìr na h-EipIiit, a thoirt dhuibh 
tìre Clianaain, agus a bhi a'm' Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthair a tha 
làimh riut bochd, agus gu'n do reiceadh 
riut e; chatoirthu air seirbhis adheanamh 
dhuit mar thràill: 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, agus mar 
fhear-cuairte, bithidh e maille riut; gu 
bliadhna na lubile ni e seirbhis dhuit. 

41 Agus an sin imichidh e uait, e fèin agus 
a chlann maille ris, agus piUidh e chum a 
theaghlaich fèin, agus a chum seilbhe 'àith- 
richean pillidh e: 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug 
mi mach à tìr na h-Eiphit : cha reicear iad 
mar thràiUibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdaranachd os 
a cheann le h-an-iochd,ach bithidh eagal do 
Dhè ort. 

44 Agus hithidh do thràillean, agus do 
bhantràillean, a bhios agad, de na cinnich a 
tha m'ur timchioll; uatha-san ceannaichidh 
sibli tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn nan 
coigreach a tlia air chuairt 'n ur measg, 
uathasan ceannaichidh sibh, agus o'n teagh- 
laichibh a tha maille ribh, a ghin iad 'n ur 
fearann : agus bithidh iad 'n an seilbh 
dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oighreachd 
d'ur cloinn 'n ur dèigh, a chum an sealbh- 
achadh ??iaroighreachd; bithidhiad dhuibh 
'n an tràillibh a chaoidh: ach os ceann bhur 
bràithrean, cloinn Israeil, eadhon os ceann 
a chèile cha ghnàthaich sibhuachdaranachd 
le h-an-iochd. 

120 j 47 Agus ma dh'f hàsas fear-cuairte no coig- 
reach saoibhir làimli riut,agus ma dh'f hàsas 

: do bliràthair làimh ris bochd, agus gu'n 
reic se e fèin ris a' choigreach, ris an f liear- 

^ chuairtea tha maiUe riut, no ri gineal teagh- 
laich a' clioigrich: 

48 An dèigh a reiceadh, feudar 'fhuasgladh 
a rìs; feudaidhaon d'abhràithribh 'fhuasg- 
ladh; 

49 Foudaidh aon chuid bràthair 'athar, no 
mac bliràthar 'athar 'f huasgladh, no feud- 
aidh aon neach a tha dlùth 'an dàimh dha 
d'a theaglilach fèin 'f huasgladh ; no ma's 
urrainn e, feudaidh se e fèin fhuasgladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheannaich 
e o'n bhliadhna anns an do reiceadh ris e, 
gu bliadhna na lubile : agus bithidh luach 

! a reicidli a rèir àireimh nam bliadhna; a 
rèir aimsir seirbhisich tuarasdail bithidh e 
dha. 

51 Ma hhios fathast mòran bhliadhnachan 
ri teachdj d'an rèir sin bheir e a rìs luach 
'f huasglaidh, as an airgiod air son an do 
cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadhnachan gu bliadhna na lubile, an sin 
ni e cunntas ris, agus a rèir a bhliadhnachan 
bheir e dha a rìs luach 'fhuasglaidh. 

63 Mar sheirbhiscach a tha air thuarasdal 

bhliadhna gu bliadlina bithidh e maille 
ris: cha ghnàtliaichear uachdaranachd os a 
cheann le h-an-iochd ann ad shealladh-sa. 

I 54 Agus mur fuasglar e anns na hliadh- 
naihh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na lubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'n an 
seirbhisicli; is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-EipIiit: Is mise an 
Tigheam bhur Dia. 

CATB. XXVL 

1 Mu ìodliol-aoradh. 3 Beannaclmdh air a 
f/healltainn. 14 Mullacìiadh air a hhaqairt. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholan no 
coslas snaidhte, agus clia chuir sibh 
suas ìomhaigh dhuibh fèin, ni mò shuidh- 
icheas sibh dealbh-cloiclie 'n ur fearann, gu 
cromadh sìos dlia; oir is mise an Tighearn 
bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'iouad naouih: Is 
mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh, 
agus ma gldeidheas sibh m'àitheantan; agus 
ma ni sibh iad; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 'n a àm 
fèin, agus bheir am feai-ann a mach a thor- 
adh, agus bheir craobhan na macharach am 
meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am fìon- 
fhoghar, agus ruigidh hliur fìon-fhoghar 
àm an t-sìlchur,agus ithidh sibh bhur u-aran 
gu'r sàth, agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
gu tèaruinte 'n ur tìr. LEBHITICUS, XXVI. 6 Agiis blicir mise sìtb 's an tìr, agus 
i luidbidh sibb sìos, agus cba cbuir neach 
I sam bith eagal oirhh: agus sgriosaidh mi 

droch blieatbaicbean as an dùthaich, agus 
cha teid an claidbeamb trìd bhur fearainn. 

7 Agiis ruaigidh sibli baur naimlKlcan, 
agus tuitidh iad roimhibb leis a' chkxidb- 
canih. 

S Agus cuiridli cìiigear dbibh an ruaig air 
ceud, agus cuiridb ccud dbibh an ruaig air 
j deich mìle : ag-us tuitidh bbur naimhdean 
roimhibh leis a' cliUxidbeainh. 

9 Oir amhaircidb mise oirbh, ngus ni mi 
sìolmhor sibb, agiis bheir mi oirbh f às lìon- 
maor, agus daingnicbidh mi mo cboimh- 
cheangal ribb. 

10 Agus itbidb sibh an scann lùn, ag-us 
bbeir sibh a macb au seann lòn air son an 
ìòin nomba. 

11 Agus suidbicbidli mi mo pbàilliun 'n ur 
measg: agus cba bhi gràin aig m'anam 
dbibh. 

12 Agus imicbidli mi 'n ur measg, agus 
bitbidb mi a'm' Dhia dbuibb, agus bitliidh 
sibhse 'n ur sluagh dbomlisa. 

13 Is mise an Tigbearn bbur Dia, a thug 
sibbse a macb à tìr na b-Eipbit, a chum 
nach bitbeadh sibb 'n ur tràillibb aca; agus 
bhris mi cuibbreacb bbur cuinge, agus tbug 
mi oirbh imeacbd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rivmi, agus mur 
dean sibb na h-àitbcantaii sin uile; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo reacbd- 
aibh, no ma gbabhas bhur n-anam gràin Je 
m'bhreitbeanais, air chor as nacb dean sibb 
m'àitheantan uile, ach gu'm bris sibh mo 
choimh ch eangal ; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse; 
orduicbidli mi oirbb uamhas, caitheamb, 
agus fiabbrus loisgeacb, a chaitheas nasùil- 
ean, agus a bheir cràdb do'n cliridlie: ag-us 
cuiridh sibh bliur sìol ann an dìomhanas, 
oir itbidli bbur naimbdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo gbnùis 'n ur 
n-agbaidli, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimbdean: agus rìogbaichidb a' 
mbuinntir air am beag sibb oirbb, agTis 
teichidh sibb an uair nacb bi neacb 'an tòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibb rium fatbast air a 
shon so uile, an sin ni mi peanas oirbb 
seachd uairean ui's mò air sou bbur peac- 
aidhean. 

19 AgTis brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agus ni mi bhur speuran mar iarunn, 
agus bbur talamb mar umba : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
dìomhanas; oir cha toir bhur fearann 'fhàs 
uaitb, ni mò a bheir craobhan na tìre am 
meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidb, agus 
nach èisd sibh rium ; bheir mi seacbd uair- 
ean tuiUe pblàighean oirbb, a rèir bhur 
peacaidheau. 

121 22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh-bbeath- 

aichean na macbaracb 'u ur measg, a bbeir 
j uaibh bbur clann, agus a cbuireas as d'ur 
sprèidb,agus a ni sibh tearc ann an àireanib, 
agTis bitbidh bhur rathaidean mòra f às. 

23 Agus mur leasaichear leamsa silib leis 
na ni^Jdhh siu, acb gu'n tèid sibh a'm' 
aghaidh; 

24 An sin tbèid mise mar an ceudna 'n 'ur 
n-agliaidh-sa, agnis ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathast air son bbur peac- 
aidbean. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhìolas cìiis-ghearain mo choimbcbcangail; 
agus an uair a cbruinnichear sibh an ceann 
a chèile an taobh a stigb d'ur bailtibh, 
cuiridh mi a' pblàigh 'n ur measg; agus 
bbeirear tbairis sibh do làimh naimbdean. 

26 An uair a bbriseas mise lorg bbur 
n-arain, fuinidb deich mnatban bbur n-aran 
ann an aon àmbuinn, agus bheir iad air ais 
dhuihh bbur n-aran air a tbomhas, agus itb- 
idh sibh agus cba bbi sibh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibb air son so uile 
rium, acb gu'n tèid sibb a'm' agbaidb ; 

28 An siu thèid mise 'n ur n-agbaidb-sa 
mar an ceudna ann am fraocb feirgc; agiis 
smachdaichidh mise, eadhon mise, scachd 
uairean sibh air son l^hur peacaidhean. 

29 AgTis itbidh sibh feoil bbur mac, ag-us 
feoil bhur nigbeanan itbidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ionadaibh 
àrda, agus gearraidh mi sìos bhur dealbh- 
an,agus tilgidh mibhur colannan air colann- 
aibh bbur n-ìodbolan, agus gabbaidli m'anam 
gràin dbibh. 

31 Agus cuiridh mi bbur bailtean fàs, agus 
bheir nii lom-sgTÌob air bbur n-ionadan 
naomha, agus clia ghabb mi fàile bbur 
boltraich cbìibhraidb. 

32 Agus bbeir mi lom-sgrìob air an fhear- 
ann; agvisbitbidliìogbnadb airbburnaimbd- 
ibh a gbabbas còmhnuidli anu, mu'n ni 
sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibb am measg nan 
cinneach, agus tairngidh mi claidbeandi 'u 
'ur dèigb ; agus bitbidh bhur fearann creach- 
ta, agus bhur bailtean f às. 

34 An sin mealaidb am fearann a sliàbaid- 
eau, am fad 's a luidbeas e f às, agus a hhios 
sibhse auu am fearann bhur uaimbdean; 
eadhon an sin gabbaidh am fearaun fois, 
agus mealaidb e a sbàbaidean. 

35 Am fad 's a luidlieas am fcarann fàs, 
bithidb fois aige; do bhrìgb uacb robh fois 
aige 'n ur sàbaidibb-sa, 'n uair a ghabb sibh 
còmbnuidh aun. 

36 Agais orrasan a db'fbàgar hcò dhibb, 
cuiridb misc laigse 'n an cridbeacbaibb ann 
an dìitbchaibb an naimhdean; agus cuiridh 
fuaim duilleig aircbritb iadair thcicbeadh; 
agus teichidh iad, mar gu'ni biodh iad a' 
teichcadh o'n cblaidbeamb ; agus tuitidh 
iad an uair nach bi ucacb 'au tòir orra. LEBHITICUS, XXVII. 37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, mar 
gri'm b'ami roimh 'n chlaidheamh, 'n uair 
nach bi neach 'an tòir oiTa; agns cha bhi 
iieart agaibh gu seasamh roimh bhur naimh- 
dibh. 

38 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneach, agus ithidh talamh bhur uaimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'fhàgar dhibh, searg- 
aidh iad as "n an aingidheachd ann an 
dìitlichaibh bhur naimlidean ; agus mar an 
ceudna ann an euceartaibh an aithrichean 
seargaidli iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidheachd 
fèin, agns aingidheachd an aithrichean, a 
rèir an eusaontais a rinn iad a'm' agh-oidli, 
agus mar an ceudna gu'n do ghluais iad a'm' 
aghaidh; 

41 Agus gu'n do ghluais mise mar an 
ceudna 'n an aghaidli-san, agus gu'n d'thug 
mi iad do dliùthaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridlie neo-thimchioll- 
ghearrta air 'irioslachadli, air chor as gu'n 
gabh iad ri peanas an aingidheachd; 

42 An sin cuimhnichidh mise mo choimh- 
cheangal ri lacob, agus mar an ceudna mo 
choimliclieangal ri li-Isaac, agus mar an 
ceudiia mo choimhcheangal ri h-Abraham 
cuimhnichidh mi; agus cuimhnichidh mi am 
fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna ara fearann leo, 
agus mealaidh e à shàbaidean, am feadh 's 
a tha e 'n a luidhe f às as an eugmhais; agus 
gabhaidh iad ri peanas an aingidheachd; a 
chionn, eadhon a chionn gu'n d'rinn iad tàir 
air mo bhreitheanais, agus a chionn gu'n do 
ghabh an anam gràin de m' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 'n 
uair a bhios iad ann an tìr an naimhdean, 
cha tilg mi uam iad, ni mò a ghabhas mi 
gràin diubh, g'an sgrios gu tur, agiis a 
bhriseadh mo choimhcheangail riu : oir is 
mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgàthsan cuimhnichidli mi 
coimhclieangal an siimsirean, a thug mi 
mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealladli nan 
cinneach, a chum gu'm bithinn a'm' Dhia 
aca: Is mise an Tighearn. 

46 Is iad siu na h-orduighean, agus na 
breitheanais, agus na reaclidan, a rinn an 
Tigliearn eadar e fèin agus clanu Israeil ann 
an sliabh Shinai, le làimh ^Mhaois. 

CAIB. XXVII. 
1 Mu hhòidihh. 28 Cha-n fhuaftglar ni sam 
hith coisrigle. 30 Bidnidh uile dheacJiamli an 
fhearainn cld'n Tiijhearn. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, j 

2 Labhair rì cloinn Israeil, agus abair riu, l 
'N uair a bheirduine bòidàraidh,&i<i:H;WAna 
h-anaman do'n Tighearn, a rèir do mheas: 

3 Agus bithidh do mheas, air an fhirionn- 
ach f liichead bliadhna dli'aois, eadhon gu 
tri fichead bliadlmadli'aois; bithidh eadhon 

122 do mheas leth-cheud secel airgid, a rèir 
seceil an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirionnach a hhios ann, an 
sin bithidh do mheas deich seceil 'ar f hich- 
ead. 

5 Agu3 ma's giUe o chìiigbliadhna dh'aois, 
eadhon gu fichead bliadhna dh'aois, a bhios 
ann, an sin bithidli do mheas air son an 
fhirionnaich fichead secel, agus air son a' 
bhoirionnaich deich seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìos a dh'aois, eadhon 
gu cùig bliadlma dh'aois, an sin bithidh do 
mheas air son an fhirionnaich ciiig seceil 
airgid, agus air son a' bhoirionnaich bithidh 
do mheas tri seceil airgid. 

7 Agus ma's ann a bhios e o thri fichead 
bhadhna dli'aois agus os a cheann, ma's 
firiounach e, an sin bithidh do mheas cùig 
seceil deug, agus air son boirionnaicb deich 
seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochdana domheas, 
an sin nochdaidh se e fèin an làthair an t-sa- 
gairt, agus measaidh an sagai-t e : a rèir a 
choraais-sau a thug a' bhòid, measaidh an 
sagart e. 

9 Agus raa's ainmhidh e, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tigheama, 
bithidh gach ni a bheir duine d'an leith- 
idibh sin do'n Tigheam, naomh. 

10 Cha dean e mùthadh, ni mò ni e mal- 
airt, maith air son uilc, no olc air son maith: 
ach ma ni e malairt, air chor sam bith, 
ainrahidli air son ainmhidh, an sin bithidh e 
fèin, agus an ni afhuaradh 'n a mhalairt, 
naomh. 

11 Agus ma's ainmhidh neòghlan sambith 
e, de nach toir iad seachad tabhartas do'n 
Tigheam, an sin nochdaidh e 'n t-ainmhidh 
an làthair an t-sagairt: 

12 Agus raeasaidh an sagart e,ma's maith 
no olc e; mar a mheasas tusa a hhios dd^ 
shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sani 
bith e, an sin cuii-idh e an cùigeamh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine a 
thigh, gu hhi naomh do'n Tigheam, an sin 
measaidh an sagart e, ma's maith no olc e : 
mar a mheasas an sagart e, raar sin seas- 
aidh e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esan a choisrig 
e, a thigh, an sin cuiridh e an cùigeamh cuid 
a dh'airgiod do mheas-sa ris, agxis buinidh 
e dlia. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
eam cuid de fhearaun a sheilbh, an sin 
bithidh do mheas a rèir a shìl: measar 
homer de shìol eorna aig leth-cheud secel 
airgid. 

17 Ma choisrigeas e 'fhearann o bhliadhna 
na lubile, a rèir do mheas seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'f hearann an dèigh 
na lubile, an sin àirmhidh an sagart an 
t-airgiod da a rèir uam bliadhn' a tha ri i AIREAMH, Ì. teaclid, cadhon bliadlina na lubile, agm 
loigoar siii sìos de d' mlieas-sa. 

lìi Agus ma dh'fluiasglas am fear a chois- 
rig am fcarann e air clior sam bitli, an sin 
cuiridli e an cùigeamh cuid a dh'airgiod do 
niheas-sa ris, agus daingnichear dlia e. 

20 Agus mur fuasguil e 'm fearann, no ma 
reic e m fcarann ri duine eile, cha-n f huas- [ 
giar ni's niò e. ! 

j "2 1 Ach bithidh ani fearann, an uair a thèid 
e mach 's an lubile, naomh do'n Tighearn, 

j mar fhcarann coisrigte: buinidli a shealbh 
do'n t-sagart. 

'22 Ach ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
earu fearann a cheannaich e, uach aun de 
fheaninn a slieilbh; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luach 
do mlieas, cadhon gu bliadhna na lubile, 
agus bheir e seacliad do niheas fèin 's an 
là sin, mar ni naomh do'n Tighearn. 

21 Ann am bliadhna na lubile pillidh am 
fearann d'a ionnsuidli-sau o'n do chean- 
naicheadh e, eadhon d'a ionnsuidh-san d'am 
huineadh sealbh an fhearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a rèir 
seceil an ionaid naoimh; bithidh fichead 
gerah 's an t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, 'bu chòir 
a bhi 'u a cheud-ghin do'n Tighearn, cha 
choisrig duine air bitli sin, co dhiubh is 
tarbh, no caora e: is leis an Tighearn e. 

27 Ach ma's ann de bheathach neòghlan e, an sin fuasglaidh se e a rèir do mheas-sa, 
agus cuiridh e an cùigeamli cuid deth ris; 
no mur fuasglar e, an sin reicear e a rèir 
do mheas. 

28 Gidheadh, cha reicear agns cha-n f huas- 
giar ni sam bith coisrigtc a choisrigeas 
duine do'n Tighearn, de gach ni a tha aige, 
araon de dhuine agus de ainmhidh, ag'us de 
fliearaun a sheilbh: tha gach ni coisrigte 
ro naomh do'n Tighearn. 

29 Cha-n fhuasgiar ni sam bitli coisrigte, 
a choisrigear le daoinibh : ach cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhearainn, 
ma's ann de shìol an fhearainn, no de 
mheas na craoibhe, is leis an Tighearn e ; 
tha e naomh do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'flmasgias duine idir a 
blieag d'a dlieachamh, cuiiidh e au ciiig- 
eamh cuid deth ris. 

32 Agus a tliaobh uile dheachaimh a' 
chniidli, no an treuda, eadhon gach ni air 
bith a dh'imicheas fo'n t-slait ; bithidli an 
deachamh dheth naomh do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maith no olc, 
ni mò a ni e malairt leis : agus ma ni e ma- 
lairt idir leis, an sin bithidh an dà chuid 
e fèin agus a mhalairt naomh ; clia-u f huas- 
glar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àithn an 
Tighearn do Mhaois, air son chloinn Israeil, 
ann an sliabh Shinai. A I R E A CAIB. I. I 

1, 17 JVa fir uile ann an Israel a Vurrainn dol a 
vìa-rh rjii coiiadh air an àireamh, 47 saor o 1 
na Lebhitliicli. \ 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois ann [ 
am fàsach Shinai, ann am pàilliun a' > 
choimlithionail, air a' cheud là d'en dara I 
mìos, 's an dara bliadlma an dèigh dhoibh j 
teachd a mach a tìr na h-Eiphit, ag ràdh, | 

2 Gabliaibh àireamh cheaun comh- 1 
chruinneachaidli chloinn Israeil uile, a rèir ! 
an teaghlaichean, a rèir tighe an aithrich- | 
ean, maille ri àireamh au ainmean, gach j 
firionnach a rèir an ceann : 

3 f hichead bliadhna dh'aois, agus os a ' 
cheann, gach aon a's urrainn dol a mach gn 
cogadh ann an Israel ; àirmhidh tusa agus : 
Aaron iad a rèir am buidhnean. j 

4 Agus maille ribhse bithidh duine de I 
gach uile thrèibh : gach aon diubh 'n a \ 
cheann tighe 'aithvichean. [ 

6 Agus is iad so ainmean nan daoine a 
sheasas maille ribli : i)e thrèibh Reubein ; 
Elisur mac Shedeuir. i 

6 De Shimeon ; Selumiel mac Shurisadai. 1 
19.3 7 De ludah ; Nahson mac Aniinadaib. 

8 De Isachar ; Nataneel mac Simair. 

9 De Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 De chloinn Ioseii)h ; de Ephraim, EIi- 
sama mac Amihuid; de Mhanaseli, Gama 
Jiel mac Phedahsuir. 

11 De Bheniamin ; Abidan mac Ghideoni 

12 De Dhan; Ahiesermac Amisadai. 

13 De Aser; Pagiel mac Ocrain. 

14 De Ghad ; Eliasaph mac Dheueil. 

15 De Kaphtali ; Ahira mac Enain. 

16 .5' iad sin daoivì ainmeil a' chomh- 
chruinneachaidh, cinn-fheadhna threubhau 
an aithrichean, ceannardan mhìltean ann 
an Israel. 

1 7 Agus ghabli Maois agus Aaron na daoine 
sin a ghan-ineadh air an ainmibh. 

18 Agus thionail iad an comhchruinneach- 
adh uile an ceann a chèile air a' clieud là, 
de'n dara mìos, agiis chuir iad 'an cèill an 
ginealachan a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithrichean, a rèir àireimh nan 
ainmean, o f hicliead bliadhna dh'aois agus 
thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a d'àithn an Tigheam do Mhaois, mar sin rinn e an àireamh ann am f àsacli 
Sliinai. 

20 Agus bha clann Reubein, a' nihic 'bu 
shine a bh'aig Israel, a r'eir an gincalach, 

1 a rèir an teaghlaichean, a rèir tiglie an aith- 
richean, a rèir àireimh nan ainmean, a rèir 
an ceann, gach firionnach o fhichead bhadli- 
na dli'aois agus os a cheaun, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

21 Bha iadsan a chaidh àireamh dhiubh 
eadhon de thrèibh Reubein, 'n an dà fhi- 
chead agus sè niìle agus ciiig ceud. 

22 De chloinn Shimeoin, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aitln-icliean, iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireirah nan ainmean, a rèir an 
ceann, gach firionnach o f liicliead bhadhna 
dli'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

23 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

24 De chloinn Ghad, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithricliean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f hichead bliadlina dli'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'un-ainn dol a macli gu cogadh ; 

25 i?'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Ghad, dà fhichead agus 
cùig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

26 De chloinn ludah, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f hicliead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 

1 gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

27 ^iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh ludah, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 De chloinn Isachair, a rèìr an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaicliean, a rèir tighe 
an aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, 
o f hicheadbliadhnadli'aoisagus os acheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

29 ^iadsan a chaidh àireamh dliiubh, 
eadhon de thrèibh Isachair, leth-cheud agus 
ceithir mìle ag\is ceithir cheud. 

30 De chloinn Shebuluin, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireinih nan ainmean, o 
fhichcad bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gacli aon a burrainn dol a mach gu cogadh; 

31 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Shebuluin, leth-cheud 
agus seachd mìle agus ceithir cheud. 

32 De chloinn loseiph, eadhon de chloinn 
Ephraim, a rèir an ginealach, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithrichean, 
a rèir àireimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach aon 
a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

33 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Epliraim, dà fhichead 
mìlc agus cìiig ceud. 

31 De chloinn Mhanaseh, a rèir an gineal- 
124 ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighean i 
aithricliean, a rèir àireimh nan ainniean, o , 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, j 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

35 ^'iadsan a chaidh àirearah dhiubh, 
eadhon de thrèibh Mhanaseh,dà mhìle dheug 
'ar f hichead agus dà cheud. 

36 De chloinn Bheniamin,a rèir an gineal- ' 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 1 
aitlirichean, a rèir àireimh nan ainmeau, o 

f hichead bliadlma dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

37 -S'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, ! 
eadhon de thrèibh Bheniamin, cììig mìle 
deug 'ar fhichead agus ceithir cheud. 

38 De chloinn Dhan, a rèir an ginealach, a 
rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
richean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon ab'urrainn dol a mach gu cogadh; 

3y .S'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Dhan, tri fichead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 De chloinn Aseir, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimli 7ian ainmean, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

41 .S'iadsan a chaidh àireamh dljiubh, 
eadhon de thrèibh Aseir, aon mhìle agus 
dà f hichead agus cùig ceud. 

42 De chloinn K'aphtali, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaglilaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cbeann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gn cogadh; 

43 i^'iadsan a chaidli àireamh dhiubh, 
eadhon de tlirèibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà fhichead agus ceitliir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a rinn 
Maois agus Aaron agus ceannardan Israeil, 
eadhon dà f hear dheug àireamh: bha gach 
fear dhiubh air son tighe 'aithrichean. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh 
àireamh de chloinn Israeil, a i ''ir tighe an 
aithrichean, o fhichead bliadhna dh'aois 
ag^as os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gu cogadh ann an Israel; 

46 Eadhon iadsan uile a chaidh àireamh, 
6'iad sè ceud agus tri mìle agus cùig ceud 
ag-us leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, a 
rèir trèibh an aithrichean, àireamh 'n am 
nieasg: 

48 Oir labhair an Tighearn ri Maois, ag ! 
ràdh, 

49 A mhàin cha dean thu treubh Lebhi ' 
àireamh, ni mò a ghabhas tu an cunntas . 
cheann am measg chloinn Israeil: 

60 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ceann pàiUiuin na Fianuis', agus os ceann a ' 
shoithichean uile, agns os ceann nan uile ■ 
nithean a hhmneas da; giùlainidh iad am < 
pàilliun, agus a shoithichean uile ; agus AIREAMH, II. fiitheiKdh iad da, agiis campaichidli iad 
muii cuairt air a' phùilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gu 
dol air 'aghaidli, leagaidh na Lebhithich a 
sios e: ag-us an uaii- a bhitheas am pàilliun ra 
shuidiieachadh, togaidh na Lebhithich suas 
e: agus cuirear an coigreach a thig am 
fagus gn bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil am 
bìithanT ffach duine làimh r"a chuideachd 13 Agus 6'iad 'araiailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireanih dh'i, leth-cheud agus naoi 
mìle agus tri cheud. 

14 An sin treubli Ghad: ogus 'n a cheann- 
ard air mic Ghad, bithklh EUasaph mac 
Reueil. 

15 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dliiubh, dà f hichead agus 
cìiig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

16 Xa h-uile a chaidh àireamh ann an fèm, aaiis gach duine làimh r'a bhi-ataich ; camp Reubein, &"iad ceud agus leth-cheud 
fèin, air feadh an armailtean. j ag-us aon mhìle, agus ceithir cheud agiis 53 Ach suidhichidh na Lebhithich am 
bùthan mu"n cuairt air pàilUun na Fianuis' ; 
a chum's nach bi connich air comhchminn- 
eachadh chloinn Israeil, agus gleidhidh na 
Lebhithich cùram pàilliuin na Fiauuis'. 

54 Agus rinn clann Israeil a rèir nan uile 
nithean a dh àithn an Tigheam do Mhaois; 
mar sin rinu iad. 

CAIB. IL 

Suidheaàiadh nan treuhh 'n am hùthaibh. 

\ GL"S labhair an Tigheam ri Maois, 
xA. agTis ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine de chloinn 
Israeil làimh r"a bhrataich fèin, maille ri 
suaichiontas tighe an aithrichean : fad as 
mu'n cuairt air pàilliun a' choimhtliionail 
siiidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, leth ri 
èirigh na grèine, suidhichidh luchd bi-ataich 
chaimp ludah, a rèir an arraailtean : agus 
bith ìdhls ahson mac Aminadaib 'n a cheann- 
ard air cloinn ludah. 

4 AgTis 6"iad 'armailt-san, eadlion iadsan a 
chaicUi àireamh dhiubh, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh 
Isachair: agus hithidh Xataneel mac Shuair 
'n a cheanuard air cloinn Isachair. 

6 Agus & iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dh'i, leth-cheud agus ceithir 
mìle agus ceithir cheud. 

7 An sin treubh Shebuluin: agus hithidh 
Eliab mac Heloin 'n a cheannard air cloinn 
Shebuluin. 

8 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dli'i,leth-cheud agus seachd 
mìle agus ceithir cheud. 

9 K^a h-uile a chaidh àireamh anu an camp 
ludah, ò'iad ceud, agus ceithir fichead, agns 
sè mìle agus ceithir cheud, a rèir an armailt- 
ean: thèid iad so a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bithidhhrat- 
ach chaimp Reubein, a rèir au armailtean: 
agus 'n a cheanuard air cloinn Reubein 
bithidh Elisur mac Shedeuir. 

1 1 Agus i»'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireamh dhi, dà fhichead agus sè 
m'ile agus cùig ceud. 

12 Aguslàimhris suidliichidh treubh Shi- 
meoiu; agus bithidh Selumiel mac Shuris- 
adai 'u a cheanuard air cloinu Shimeoir 

125 leth-cheud, a rèir an armailtean: agus thèid 
iadsan a mach 's an dara ordugh. 

17 An sin thèid pàilliun a' choimhthionail 
air 'aghaidJi, maille ri camp nan Lebhith- 
each 'am meadhon a' chaimp: mara champ- 
aicheas iad, mar sin thèid iad air an agh- 
aidh, gach duine 'n a àite fèin, làimh r'am 
brataichibh. 

IS Air taobh na h-àirde 'n iar hithidh 
bratach chaimp Ephraim, a rèir an armailt- 
ean; agus bithidh EUsama mac Amihuid 
'n a cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus ì>"iad "armailt san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà f hichead niìle 
agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh treubh 
Mhanaseh: agus bithidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'n a cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus &"iad 'annailt-san, ag-us iadsan a 
chaidh àireamh dliiubh, dà mhìle dheug 'ar 
fhichead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin: agus hith- 
idh Abidan mac Ghideoni 'n a cheannard 
air mic Bheniamin. 

23 AgTis 5"iad 'annailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, cùig mìle deug 'ar 
fliichead agus ceithir cheud. 

24 ^iadsan uile a chaidh àireamh de 
champ Ephraim, ceud agus ochd mìle, agus 
ceud, a rèir an armailtean: ag-us thèid iad- 
san air an aghaidh "s an treas ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimpDhan air taobh 
na h-àirde tuath a rèir an armailtean: agns 
bithidh Ahieser mac Amisadai 'u a cheaim- 
ai'd air cloinn Dhan. 

26 AgTis &'iad 'amiailt-san, agns iadsan a 
chaidhàireamh dhiubh,tri fichead agus dà 
mhìle agus seachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir: agns bithidh Pagiel mac Ocrain "n 
a cheannai'd air cloinu Aseir. 

28 Agus &"iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà f hichead agus 
aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali: agus bithidh 
Ahira mac Euain 'n a cheannard air cloiuu 
Naphtali. 

30 Agiis ò'iad 'amiailt-san, agns iadsan a 
chaidli àireamh dliiubh, leth-cheud agus 
ti'i mìlo agTis ceithir cheud. 

31 .S'iadsan uile a chaidh àireamh ann an AIREAMH, III. camp Dhan, ccud agiis lcth-clieud agus ! ghin; Oi> air an là anns an do bhuail mi 
seachd niìle agus sè ccud: Imichidh iadsan gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit 
p„ ,ii,„;„„„,]i, i,„.,,t.,.-„T,:i,i. naomhaich nii dhomh fèin gach ceud-gliin' 

ann an Israel, eadar dhuine agus ainmhidh'; 
is leamsa iad: Is mise an Tighearn. 

14 Agus labhair an Tigliearn ri Maois ann 
am f àsach Shinai, ag ràdh, fa dheireadh le 'm brataicìiibh 

32 Is iad sin iadsan a cliaidh àirmheadh de 
chloinn Israeil, a rèir tighe an aithrichean: 
6'iadsan uile a chaidh àireamli de na caimp, 
a rèir an armailtean, sè ceud agus tri mìle 
agTis cùig ceud agus leth-cheud. 

33 Ach cha deachaidh na Lebhithich 
àireamh 'am measg chloinn Israeil,mar a 
dli aithn an Tighearn do Mliaois. 

34 Agus rinn chmn Israeil a rèir gach ni 
a dh'àithn an Tighearn do Mhaois: mar sin 
champaich iad làimh r'ani brataichibh, agus 
mar sin chaidh iad air an aghaidh, gach aon 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean. 

CAIB. III. 

I Ginealaìch Aaroin agus Mliaois. 3 Fritheal- 

adli agus àirmmli nan Lehkitheach. 
TTS iad so mar an ceudna ginealaich Aaroin 
-* agus Mhaois, 's an là anns an do labhair 
an Tighearn ri Maois ann an sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin; 
Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Itaniar. 

3 Is iad sin ainmean mhac Aaroin, na 
sagartan a dh'ungadh, a choisrig e gu frith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus f huair Nadab agus Abihu bàs an 
làthair an Tighearna, 'n uair a thug iad 
suas teine coimheach an làtliair an Tigh- 
earna, ann am fàsach Shinai, agus cha robh 
clann aca: agus fhritheil Eleasar agus Ita- 
mar ann an dreuchd an t-sagairt, ann an 
sealladh Aaroin an athar. 

5.Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus tais- 
bein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, a 
chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Agus gleidliidh iad a chìiram-san, agus 
cìira.m a' choimlithionail uile, air beulaobh 
pàilliuin a' choimhtliiouail, a dheanamh 
seirbhis a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichean 
pàilliuin a' choimhthionail, agus cviram 
chloinn Israeil, a dheauamh seirbhis a' 
phàillimn. 

9 Agus blieir thu na Lebhithich do Aaron, 
agus d'a mhic: tha iad air an tabhairt da 
gu h-iomlan a mach à cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a mhic, 
agus feithidh iadsan air dreuchd an t- 
sagairt: agus cuirear an coigreach a thig 
am fagus gu bàs. 

II Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
i^dh, 

12 Agus raise, feuch, ghabh mi na Lebhi- 
thich o mheasg chloinn Isracil, 'an àit a' 
cheud-ghin uile a dh'f hosglas a' bhrù am 
measg chloinn Israeil: agus is leamsa na 
Lebhithich; 

13 A chionH gur leamsa gach uile cheud- 1 

126 15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir au teaghlaichean: gach 
firionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmliidh tu iad. 

16 Agus rinn Maois an àireamh a rèir 
focail au Tighearna, mar a thugadh àithne 
dha. 

17 Agus 5'iad so mic Lebhi a rèir an ainm- 
ean ; Gerson, agus Cohat, agus Merari. 

18 Agus is iad so ainmeau mhacGhersoin 
a rèir an teaghlaichcan; Libni agus Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an teaghlaich- 
ean ; Amram, agus Idsar, Hebrou, agus 
Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean ; Mahli, agus Musi: is iad sin 
teaghlaichean uan Lebhitheach, a rèir tighe 
an aithrichean. 

21 Gherson hlta teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei: is iad sin teaghlaichean 
nan Gersouach. 

22 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
rèir àircimh nam firionnach uile o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, ò'iad seachd mìle 
agus cùig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gerson- 
ach air cùlaobh a' phàilliuiu air taobh ua 
h-àirde 'u iar. 

24 Agus hithidh Eliasaph mac Laeil, 'n a 
cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cùram mhac Ghersoin, ann am 
pàiUiun a' choimhthionail, hithidh am pàill- 
iun, agus am bùth, a chòmhdach, ag-us am 
brat air son domis pàilliuin a' choimthion- 
ail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus am 
brat air son doruis na cùirte, a tha làimh ris 
a' phàilliun, agns làimh ris an altair mu'n 
cuairt, agus a cuird, air son a seirthis uile. 

27 Agus o Chohat hha teaghlach nan Am- 
ramach, agus teaghlach nan Idseharach, 
agus teaghlach nan Hebronach, agus teagh- 
lach nan Udsielach: isiadsin teaghlaichean 
nan Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach uile o 
nihìos a dhaois agus os a cheann, hha ochd 
mìle agus sè ceud, a bha 'gleidheadh cùraim 
an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teaghlaichean mhac Choh- 
ait air taobli mu dheas a'phàilliuin 

30 Agus hithìdh Elisaphan mac Udsieil 'n 
a cheann tighe athar theaghlaichean naa 
Coliatach. 

31 Agus air an cùram-san hithidh an àirc, 
agus am bòrd, ag-us an coinnleir, agus na 
h-altairean, agus soithichean an ionaid AIREAMH, IV. naoimh, leis am fritlieil iad, agus am brat, 

agus a sheirbhis uile. 

32 Agus hithidli Eleasar, mac Aaroin an 
t-sagairt, 'n a cheaunard air ceannardaibh 
nanLebliitheach,(7;7Ms hithidh siiil aigorra- 
san a bhios a' gleicìheacUi cùraim an iouaid 
naoimli. 

33 Mherari bha teaghlach nam Mahlach, 
agus teaghlach nam ù\Iusitheach: is iad sin 
teaghlaichean Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireinih nam firionnach uile o mhìos 
a dh'aois agus os a cheanu, Uiad sè mìle 
agus dà cheud. 

35 Agus b'e Suriel mac Abihail ceann tighe 
athar theaghlaichean Mherari: suiclhichidh 
iadsan air taobh mu thuath a' pliàilliuin= 

36 Agus fo choimliead agus cùram mhac 
Mherari hithidh buird a' phàilliuin, ag-us 
a chroinn, agus a phuist, agus a bliuinn, 
agus a shoithichean uile, agus gach ni a 
fhritheileas da, 

37 Agus puist na ciìirte mu'n cuaii-t, agus 
am buinn, agus am pinneachan, agus an 
cuird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air beul- 
aobh a' phàilliuin air taobli na h-àirde 'n 
ea,r,eadhon air beulaobh pàiUiuin a' clioinih- 
thionail leth ri èirigh na gi-èine, is iad 
Maois, agus Aaron, agus a mhic, a' gleidh- 
eadh cùraim an ionaid naoimh, air son 
cùraim chloinn Isi'aeil; agus cuirear an 
coigreach a thig am fagus gu bàs. 

39 ladsan uile a chaidh àireamh de naLe- 
bhithich, a rinn Maois [agus Aaron] àireamh 
a rèir àithne an Tighearna, a rèir an teagh- 
]aichean, na firionnaich uile o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, &'iad dà mhìle 
thar f hichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Aireamh gaeh ceud-ghin a tha 'n a fhir- 
ionnach de chloinn Israeil o mhìos a dli'aois 
agus os a cheann, agus gabh àireamh an 
ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa {Is mise an Tigliearn) 'an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil; 
agus sprèidh nan Lebhitheach 'an àite nan 
ceud-ghin uile am measg sprèidhe cUoinn 
Israeil. 

42 AgTis rinn Maois, mar a dh'àithn an 
Tighhearn dha, gach ceud-ghiu am measg 
chloinn Israeil àireamh. 

43 Agus gach ceud-ghin a hha 'n a f hir- 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean o 
mhìos a dh'aois agus os a clieann, dliiubh- 
san a chaidh àireamh dhiubh, b' iad dà 
mhìle thar fhichead, dà cheud agus tri 
fichead agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich 'an àite iian ceud- 
ghin uile am measg chloinn Israeil, agus 
sprèidhnan Lebhitheach'anàit ansprèidhe- 

127 san, agns bithidh naLebhithichagamsa: la 
mise an Tighearn. 

46 Agus air an son-san a tha gu bhi air 
am fuasgladli de'n dà clieud agus an tri 
fichead agus an tri-deug, de cheud-ghiu 
chloinn Israeil, a tha ni's lìonmlioire iia lui 
Lebhithicli; 

47 Gabhaidh tu eaclhon cùig seceil ara 
fear air an ceann;a rèir seceil an ionaid 
naoimh gabhaidh tu ìad: is e 'n secel 
fichead gerah. 

48 Agns bheir thu 'n i^airgiod, leis am 
fuasglar an àireamh chòrr dhiubh,do Aaron 
agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod fuas- 
glaidh uatha-san a bha thuilieadh oiTa-san 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

60 cheud-ghin chloinn Israeil ghabh e 
an t-airgiod: mìle, tri cheud agus tri fichetid 
agus cùig seceil, a rèir seceil an iouaid 
naoimh. 

51 Ag-us thug Maois airgiod na muinntir' 
sin a dli'fhuasgladh do Aaron, agus d'a 
mhic, a rèir focail an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. IV. 
\ Aoia agus àm fritliealaidk nan Lebhìtheach. 
17 Dreuchd nan sayart. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdli, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o mheasg 
mhac Lebhi, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithrichean; 

3 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cbeud 
bliadhna dh'aois,gach neachathèid a steach 
do'n armailt, a dheanamh na h-oibre ann 
am pàilliun a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic Chohait, 
ann am pàilliun a' choimhthionail, mu 
thimchioU nan nithean ro naomh. 

5 Agus an uair a bhitheas an camp gu dol 
air 'aghaidh, thig Aaron agnis a mhic, agus 
bheir iad a nuas brat a' chòmhdacliaidh, agus 
còmhdaichidh iad àirc na Fianuis leis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdachadh 
de chroicinnibh bhroc, ag-us sgaoilidh iad 
os a cheann eudach uile de ghorm, agiis 
cuiridh iad a bataichean innte. 

7 Agus air bòrd arain na Fianuis' sgaoilidh 
iad eudach de ghorm, agus cuiridh iad air 
na miasan, agus na tùiseirean, agus na 
copain, agus na cuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-dibhe: agus bithidh an 
t-aran an còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach scarlaid, 
agus còmhdaichidh iad sin le còmlidachadli 
de chroicinnibh bhroc, agus cuiricUi iad a 
bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach de ghorm, 
agus còmhdaichidh iad coinnleir an t-soluis, 
agus a lòchrain, agus a chlobhachan, agus a 
shoithichean-smàlaidh, agus a shoithichean- 
olaidh Ajile, leis am fritheil iad da. AIREAMH, IV. 10 Agiis cuiridh iacl efèin, agiis a shoitli- 
ichcau uile, ann an còmliclachadh de chroic- 
innibh bhroc, agus cuiridli iad air lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh iad 
eudacli de glaorra, agus còmhdaichidh iad i 
le còmhdachadli de chroicinnibh bliroc, 
agus cuiridh iad }•'/ a bataichcan. 

12 Agus gabhaidli iad na li-innil fhritheal- 
aidh uile, leis am fritheil iad 's an ionad 
naomh, agus cuiridh iad ann an eudach de 
ghorm iad, agus còmhdaichidh iad le còmh- 
dachadh de cln-oicinnibh bhroc iad, agus 
cuiridh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an luath o'n 
altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir 
oirre; 

14 Agua cuiridh iad oirre a soithichean 
uile, leis am ft-itheil iad m'a timchioH, 
eadhon na tùiseirean, na greimichean-feòla, 
agus na sluasaidean, agus na cuachan, 
soithichean na h-altarach uile; agus sgaoil- 
idh iad oirre còmhdachadh de chroicinnibh 
bhroc. agus cuiridh iad r'i a bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, agus 
uile shoithichean an ionaid naoimh, 'n uair 
a bhios an camp gu dol air 'aghaidh; agus 
an dèigh sin thig mic Chohait g'an giìilan; 
ach cha bhean iad ri ni naomh sa7n bith, air 
eagal gu'm bàsaich iad. Is iad na nithean 
sin eallach mhac Chohait ann am pàiUiun 
a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic 
Aai'oin an t^sagairt,Z>?/iwiV/Aanoladh chum 
an t-soluis, agns an tìiis chiìbhraidh, agus 
an tabhartas-bìdh lathail, agus an oladh- 
ungaidh, agus ciìram a' phàiUiuin uile, agus 
nan uile nithean a tha, ann, 's an ionad 
iiaomh, agus 'n a shoithichibh. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theaghlaichean 
nan Cohatach o mheasg nan Lebhitheach. 

19 Ach so ni sibh viu, chum gu'ra bi iad 
beò agus nach bàsaich iad, an uair a thig 
iad ara fagus do na nithibh ro naomh; thèid 
Aaron agus amhica steach,agusorduichidh 
siad iad gach aon d'a sheirbhis/eiw, agus 
d'a eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a dh'fhaicinn 
an uair a chòmhdaichear na nithean naomh', 
air eagal gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh mhac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithrichean, a rèir 
an tcaghlaicheaiì: 

23 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, gu Icth-cheud bliadhna 
dh'aois àirmhidli tu iad;gach neachathèid 
a steach a dlieanamh na seirbhis, a dhean- 
amh na h-oibre ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan Ger- 

128 sonach, seirbhis a dheanamh, agus eallach 
a ghiìilan. 

23 Agus giìilainidh iad cùirteinean a' 
phàilliuin, agus pàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdachadh de 
chroicinnibh bhroc, a tha shuas thairis air, 
agus brat doruis pàilliuin a' choirathionail, 
26 Agus cìiirteinean na cùirte, agus brat 
doruis geata na cùirte, a ìJm làimh ris a' 
phàilliun, agus ris an altair mu'n cuairt, 
agus an cuird, agus innil ara frithealaidh 
uile, agus gach ni a rinneadli air an son: 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a mhac 
bithidh uile sheirbhis mhac nan Gersonach, 

I 'n an eallachaibh uile, agus 'n an seirbhis 

, uile : agus orduichidh sibh dhoibh mar an 

\ cùram an eallachan uile. 

] 28 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 

! Ghersoin,ann am pàilliim a' choimhthionail ; 

j agus Mthidh an cùram fo làimh Itamair 
mhic Aaroin an t-sagairt. 
29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh tu 

' iad a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithricliean : 

I 30 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agTis os a eheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach aon 
a thèid a steach do'n t-seirbhis, a dheanarah 
oibre pàilliuin a' clioimlitliionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; buird a' phàiUiuin, agus a chroinn, 
agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, agus 
ara buinn, agus ara pinneachan, agus an 
cuird, maille r'an innealaibh uile, agus 
maille r'an seirbhis uile : agus air an ainm 
àirmhidli sibh innil cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mherari, a rèir an seirbliis uile ann am 
pàilliun a' choimhthionail, fo làimh Itaraair 
mhie Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus rinn Maois agus Aaron agus 
ceannardan a' chomhchruinneachaidh raic 
nan Cohatach 'àircamh, a rèir an teaglilaich-- 
ean, agus a rèir tigho an aithricheau: 

35 dheich bliadhna fichead a dli'aois 
agus os a clieann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gacli aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhtliionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiiibh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìle, 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 -S'iad so iadsan a chaidh àireamh de 
theaghlaichibli nan Coliatach, gacli neach a 
dh'fheudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimthionail, a rinn Maois agus 
Aaron 'àireamh, a rèir àithne an Tighearna 
le làimh Mliaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh de mhic 
Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, agus a 
rèir tighe an aithrichean: AIREAMH, V. 39 dlieich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheanu, eadhou gu leth-cheud 
bhadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, a chum oibi-e aun am pàill- 
iun a' choimhtliiouail; 
' 40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
• a rèir an teaghh\ichean, a rèir tighe an aith- 
richean, b'iad dà mhìle agus sè ceud agus 
deich 'ar f hichead. 

41 So iadsau a chaidh àireamh detheagh- 
I laichibh mhac Ghersoin, de gach iieach a 
dh'f heudadh seii-bhis a dheanamh ann am 
pàiUiun a' choimhthionail, a rinn Maois 
. agns Aarou àireamh a rèir àithne an Tigh- 
earna. 

I 42 Agus iadsan a chaidh àireamh de 
theaghlaichibh mhac Mherari, a rèir an 
teaghkiichean, a rèir tiglie an aitliricliean: 

43 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadlion gu letli-cheud 
bliadhua dh'aois, gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimlithionail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidhàireamli dhiubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iacl tri mìle agus 
dà cheucl. 

45 So iadsan a chaidli àireamh de theagh- 
: laichibh mliae Mherari, a rinn Maois agus 

Aaron, àireamh a rèir focail an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

46 ladsau uile a chaidh àireamh de na 
Lebhithich, a rinia Maois ag-us Aaron, agus 
ceannardau Israeil aireamli a rèiran teagh- 
laichean, agus a rèir tighe an aithrichean; 

47 cÙieich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheaun, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thàinig a 
dheanamh seirbliis an fhrithealaidh, agus 
seirbhis na h-eallaich ann am pàilliuu a' 
ehoimhthionail ; 

48Eadhon iadsanachaidhàireamhdhiubh, 
b'iad ochd mìle agus cùig ceud agus ceitliir 
fichead. 

49 A rèir àithne an Tighearna chaidh an 
I àirmheadh le làimh Mhaois, gach aon a rèir 
a sheirbhis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
chaidh an àirmheadh leis, mar a dh'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. V. 

1 An comihleasachadh air son eucorach, II 
Devchainn eudaich. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ gach lobhar, agus gach 
neach air am bheii silteach, agus gach 
neach atha air a shalachadh leis a' mharbh: 

I _ 3 Araon firionnach agus boirionnach cuir- 
idh sibh a mach, an taobh a muigh de'n 
champ cuiridh sibh iad; a chuni as nacli 
truaill iad an campan, anns am bheil mise 

1 'gabhail còmhnuidh. 

■ 4 Agus rinn clann Israeil mar so, agua 
129 clmir iad a mach iad an taobh a muigh de'n 
cliamp: mar a labhair an Tighearn ri Maois, 
mar sin rinn claun Israeil. 

5 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni fear 
no bean peacadh air bitli a ni daoine, a 
dheanamh eusaontais au aghaidh au Tigh- 
earna, agus gTi'm bheil an t-anam siu cion- 
tach; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh a rinn 
iad: agus ni e coimhleasachadli air son 
'eucorach 's an ionilan, agiis cuiridh e an 
cìiigeamh cuid deth ris, agus bheir e sin 
dhasan air an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid sam bith 
gu coimhleasachadh a thoirt da 's an eucoir, 
thugar an coimhleasachadh a nithear do'n 
Tigliearn air son na Ii-eucorach, do'n t-sa- 
gart; a thuilleadh air reithe na rèite, leis 
an deanar rèite air a shon. 

9 Agus gach tabhartas de nithibh naomha 
chloinn Israeil uile, a bheir iad chum an 
t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nitheau ccisrigte gach duine, is 
leis-san iad: ge b'e ni a bheir duine sam 
bith do'n t-sagart, is leis e. 

1 1 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, ag-us abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bith a thaobh, 
agus gu'n ciontaich i 'n a aghaidh, 

13 Agus gTi'n luidh fear gn collaidh leatha, 
agus gu'm bi sin folaichte o slmilibh a fir- 
phòsda, agus gu'm bi e ceilte, agus gu'm b/ 
i air a truailleadh, agus nacli hi fianuis 
sam bith 'n a h-aghaidh, agus gun i air a 
glacadh 's «' chùis, 

14 Agus gu'n tig spiorad eudaich air, agus 
gu'm bheil e 'g eudach air a mlmaoi, agnis 
gu'n do thruailleadh i; no ma thàinig 
spiorad èudaich air, agus gu'm bheil e èud- 
mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaiU- 
eadh i: 

15 An sin blieir an duine a bhean a 
dh'ionusuidh au t-sagairt, agus bheir e leis 
a tabhartas air a son, an cleicheamh cuid a 
dh'ephah de mhin eòrna; cha dòirt e oladh 
air, ni mò a chuireas c tìiis air, oir is 
tabhartas eudaich ath'ann, tabhartas cuimh- 
neachain, a' toirt aingidheachd ann an 
cuimline. 

16 Agus bheir an sagairt am fagus i, agus- 
cuiridh e i an làthair an Tighearna. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge naomh 
ann an -soitheach creadha, agus gabhaidh 
an sagart citid de'n duslach a bhios air 
urlar a' phàilliuin, agus cuiridh e 's an 
uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean aun 
an làthair an Tighearna, agus rùisgidh e 
ceann na mnà, agus cuiridh e 'n tabhartaa 
cuimhneachain 'n a làrahau, eadhon aa 
tabhartas eudaich; agus bithidh aig an AIREAMH, VI. t-sagart 'n a làinih an t-uisge searbh a 
mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan dh'i, 
agus their e ris a' mhnaoi, Mur do luidh 
fear sam bith leat, agus mur deachaidh tu 
thaobh gu neòghloine maille ri neach eile 
'an àite d'f liir-phòsda, bi-sa saor o 'n uisge 
shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu neach 
eile 'an àite d'fliir-phòsda, agus gii'n do 
thruailleadh thu, agus gTi'n do luidh foar 
eile leat a thuiUeadh air d'f hcar-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart mionnan 
mallachaidh de'n mhnaoi, agTis their an 
sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deauadh an 
Tighearn a'd' mliallachadh ag-us a'd' 
mhionnan thu am measg do shluaigh, 'n 
uair a bheir an Tighearn air do shliasaid 
lobhadli, agus air do bhroinn atadli ; 

22 Agus thèid an t-uisge so a mhallaicheas 
a stigh a'd' innibh, a thoirt air do bhroinn 
atadh, agus air do shliasaid lobhadh : Agns 
their a' bhean, Ameu, amen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na mallach- 
dan sin aun an leabhar, agus dubhaidh e 
mach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a bheir am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fcisaidh e searbh. 

2.5 An sin gabhaidh an sagart an tabhartas 
eudaich à làimh na mnà, agns luaisgidli e 
'n tabhartas an làtliair an Tighearn', agus 
bheir e seachad e air an altair. 

26 Agiis gabhaidh an sagart làn glaice de'n 
tabhartas, eadhon a chuimhneachan, agus 
loisgidh e air an altair e, agus an dèigh sin 
bheir c air a' nihnaoi an t-uisge òl. 

27 Agixs an uair a blieir e oirre an t-uisge 
òl, an sin tarlaidh ma thruailleadh i, agus 
ma rinn i coire an aghaidh a fìr-phòsda, 
gu'n tèid an t-uisge a ndiallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh, agus ataidh 
a brù, agus lobhaidh a sliasaid: agus 
bithidh a' bliean 'n a mallachadh am measg 
a sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean, 
achgu'm bheil i glan; an sin bithidli i saor, 
agus f àsaidh i toiTach. 

29 Is e so lagh nan eud, an uair a thèid 
bean a thaobh gu fear cile 'an àit a fir- 
phòsda, agus a tliruaillear i ; 

30 No'nuair athig spioradeudaichairfear, 
agus a tha e 'g eudach air, agus a chuireas 
e a' bhean an làthair an TigTiearna, agns a 
chuireas an sagart 'an gnìomh oirre an lagh 
so iiile ; 

31 An sin bithidh an duine saor o'n chionta, 
agus giiìlainidli a' bhean so a cionta. 

CAIB. VI. 

i Lagli nan Nasarach. 22 Modh heannachaidh 
chloinn Israeil. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, 
ag ràdh, 

130 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a dhealaicheas aon chuid bean no 
fear iadfciìi a bhòideachadli bòide Nasar- 
aich, a chum iad fèin a dhealachadh do'u 
Tighearn ; 

3 fhìon, agTis o dhibh làidir sgaraidh 
se e fèin: fìon-geur fìona, no fìon-geur 
dibhe làidir cha-n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag de shùgh nam f ìon-dhearcan, ni mò 
a dh'itheas e fìon-dhearcan ùra no tior- 
am. 

4 Uile làithean a dliealachaidh cha-n ith e 
bheag a nithcar de'n chraoibh-fhìona, o na 
h-eiteauaibh gTis am plaosg. 

5 Uile laitliean bòide a dhcalachaidh, cha 
tig ealtainn air a cheann: gus an coimhlionar 
na làithean anns an dealaich se e fèin do'n 
Tigheai-n, bithidh e naomh; agus leigidh 
e le ciabhan gruaige a chinn fàs. 

6 'S na làitliibh sin uile anns an dealaich 
se Qfein do'n Tighearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràthar, no air son a pheathar, an uair a 
gheibh iad bàs ; do bhrìgh gTi hJieil cois- 
reagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha e 
naomh do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duine gTi h-obaun bàs 
làimh ris, agiis gTi'n do slialaich e ceann a 
choisreagaidh ; an sin bearraidh e a cheann 
ann an là a ghlanaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidh se c. 

10 Agus air an ochdamli là bheir e dà 
thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

11 AgTis ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agTis am fear eile 
mar ìobairt-Ioisgte, agus ni e rèite air a 
shon, a chionn gu'n do pheacaich e thaobh 
a' mhairbh, agus naomhaichidh e a cheann 
's an là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearn làith- 
ean a dhealachaidh, agus blieir e leis uan de'n 
cheud bhliadhna chum ìobairt-eusaontais: 
ach bithidh na làithean a chaidh seachad 
caillte, do bhrìgh gii'n do shalaicheadh a 
dhcalachadli. 

13 Agus is e so lagh an Nasaraich: 'Nuair 
a choimhlionar làithean a dhealachaidh, 
bheirear e gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail: 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas do'n 
Tigheam, aon uan firionn de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairfc- 
loisgte, ag-us aon uan boirionn de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agns aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-shìth; 

15 Agus bascaid de aran neo-ghoirtichte, 
breacagan dephlùrmìn measgta le h-olaidh, 
agus dearnaganan de aran neo-ghoirtichte AIREAMH, VII. iingta le h-olaidh, agiis an tabhartas-bìdh, 
agìis an tabhartasan-dibhe. 

16 Agns bheir an sagart iad an làthair an 
Tighearu'. agns ìobraidli e 'ìobairt-pheac- 
aicìli, agns 'ìobairt-loisgte. 

17 Agnis ìobraidh e ii reithe mar ìobairt 
thabhartasan-sìth do'n Tighearn, maille ris 
a' bhaseaid de aran neo-giioirtichte: bheir 
an sagart seachad mar au ceudna a thabh- 
artas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 AgTis bearraidli an Nasaraeh ceann a 
dheaìachaidh, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail; agTis gabhaidli e gruag cinu a 
dhealachaidh, agus cuiridh e i 's an tcine a 
tha fo ìobairt nan tabhartasan sìth. 

19 Agus gabhaidh au sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, ag-us aon dear- 
nagan nco ghoii-tichte ; ag-us cuiridh e iad 
air làmhan an Nasaraich, an dèigh do 
ghruaig a dhealachaidh bhi air a bearradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar tha- 
bhartas-luai-sgte an làthair an Tighearua; 
tha so naomh do'n t-sagart maille ris an 
uchd luaisgte, agus maiUe ris an t slinnean 
thogta : agus au dèigh sin feudaidh an Na- 
sarach fìon òl. 

21 Is e so lagh an JSTasaraich^a thug bòid, 
agus lagh a thabhartais do'u Tighearn air 
son a dliealachaidh, a thuilleadh air na 
gheibh a làmh: a rèir a bhòide a bhòidich e, 
mar sin is èigin da dheanamh, a rèir lagha 
a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, Air a' mhodh so beannaichidh sibli 
clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaicheadli an Tighearn thu, 
agus gu'n gleidlieadh e thu: 

25 Gu'n tugadh an Tighearn air 'aghaidh 
dealrachadh ort, agus bitheadh e gràsmhor 
riut: 

26 Gu'n togadh an Tigheam suas a ghnùis 
ort, agns gu'n tugadli e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air cloinn Is- 
raeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 

2, 10 Tahhartais cheannardan Israeil, SQLaòJi- 
air Dia ri Maois. 

AGUS tharladli air an là anns an do 
chuir Maois suas am pàilliun gu 
h-iomlan, agiis 's an d'ung se e, agus 's an 
do naomhaich se e, agus 'uidheam uile, 
araon an altair agus a soithichean uile, 
agTis 's an d'uug e iad, agns 's an do naomh- 
aich e iad; 

2 Gu'n d'thug ceannardan Israeil, cinn 
tighe an aithrichean, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir' a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas: 

3 Agus thug iad an tabhartas an làthair 
an Tigheama, sè feunan còmhdaichte, agus 

131 dà dhamh dheug: feun air son dithis de na 
ceannardaibli, agus damh air son gacli fir 
dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' phàill- 
iuin iad. 

4 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

5 Gabh tiatha iad, a chum gu'm bi iad a 
dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thionail; agus bheir thu iad do na Lebh- 
ithich, do gach fear a rèir a sheirbliis. 

6 Agus gliabh Maois na feunan ag-us na 
daimh, agus thug e do na Lebhithich iad. 

7 Dà fheun agus ceithir daimh thug e do 
mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis. 

8 Agus ceithir feunan agus ochd daimh 
thug e do mhic Mheraii, a rèir an seii-bliis, 
fo làimh Itamair mhlc Aaroin an t-sagairt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug e 
h-aon air bith; a chionn gu'm Vi seirbhis 
an ionaid naoimh a bhuineadh dhoiblisan, 
gTi'n giùlaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thng na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
acli, air an là anns an d'imgadh i; thug 
eadhon na ceannardau seachad an tabhartas 
air beulaobh na h-altarach. 

1 1 Ag-us thubliairt an Tigheam ri Maois, 
Bheir gach ceamiard scachad a thabhartas 
air a là fèin, chum coisreagaidh na h-altar- 
ach. 

12 Agus esan a thug seachad a thabhartas 
air a' cheud là, b'eKahsonmac Aminadaib, 
de thrèibh ludah. 

13 Agus b'e a thalihartas aon mhias air- 
gid, d'am bu chuuthrom ceud agus deich 
scccil 'ar fhichead, aon chuach airgid de 
dheich agus tri fichead secel, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, iad le 'chèile làn de phliir 
mìn measg-ta le h-olaidh, chum tabhartais- 
bìdh: 

14 Aon spàin de dheich seceil òir, làn de 
thiiis: 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

16 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, ciiig reitheachan, cìiig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhaitas Nahsoin mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabhar- 
tas. 

19 Thug e seachad mar a thabhartas aon 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid de dheich agus tri fichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 'chèile 
làn de phlùr mìn measgta le h-olaidli, chum 
tabhartais-bìdh: 

20 Aon spàin òir, de dheich seceil, làn de 
thùis: 

21 Aon tarbh òg, aon rcithe, aon uan de'n 
cheud bhUadhna. chum ìobairt-loisgte: AIREAMH, VII. 

22 Aon mheaiin de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidli : 

23 Agus a chum ìobairt nan tabliartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitlieaclian, cùig buic- 
gliaibhre, cìiig uaiu de'n cheud bhliadhua. 
B'e so tabhartas Nataneeil mliic Sluiair. 

24 Air an treas là thug Bliab mac Heloin, 
ceannard chloinn Shebuluin, seachad ta- 
hhartas. 

25 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, mac Dheueil, ceannard chloinn Ghad, ieach- 

ad tahìiartas. 

43 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceiì 
'ar fhicliead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fìcliead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'cheile làn do phlùr mìn 
measg-ta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

44 Aon spàin òir de dheich seceil, làu de 
thùis: dìam bu chudthrom ceud agus deich secell i 45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 'ar f hicliead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir secoil au ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

26 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadlina, chum ìobairt-loisg-te: 

28 Aon mheaun de na gabhraibli chum 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e 80 tabhartas Eliaib mhic Heloin, 

30 Air a' cheathramh là thiig Elisur mac 
Shcdeuir, ceanuard chloinn Reubein, seach- 
ad tdbhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid de 
clieud agus deich seceil 'ar fliichead, aon 
chuach airgid de dheich agus tri fichead 
seccl, a .rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
'choile làn de phlùr mìn measg'ta le h-olaidh, 
chum tabhartais-bldh : 

32 Aon spàiu òir de dheich seceil, làn de 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

34 Aon mheann de na gabliraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nau tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n clieud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Elisuir mhic Shedeuir. 

36 Air a' chùigeamh là thug Selumiel 
mac Shurisadai,ceannard chloinn Shimeoin, 
seachad tabhartas. 

37 Be a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seccil 
'ar fhichead, aou chuach airgid de dhcich 
agiis tri ficliead sccel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

38 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhua, chum ìobairt-Ioisgte: 

40 Aon mheanu de na gabhraibh chuui 
ìobairt-pheacaidh . 

41 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadlma. 
liB'esotabhartas Shelumieilmhic Shurisadai. 

42 Air an t-seathamh là thug Eliasaph 

132 cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

46 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

47 Agus a ciiuin ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dàtharbh, cùig reitlieachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Jiliasaipb inhic Dheueil. 

48 Air au t-seachdamh là thug Elisama 
mac Amihuid, ceanuard chloinn Ephraim, 
seachad tdbhartas. 

49 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceìl 
'ar fhichead, aon chuach airgid de dlieich 
agus tri ficliead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
mcasgta le h-olaidh, cliuiu tabhartais-bìdh: 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, làn de 
thùis : 

51 Aon tarbli òg, aon reithe, aon uau de'n 
chcud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

52 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobair t-pheacaidh : 

53 Agus a chuin ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uaiu de'n cheud bhliadhua. 
B'e so tabhartas Elisama mhic Amihuid. 

64 Air an ochdamh là thug Gamaliel mac 
Phedahsuir, ceaimard chloinn Mhanaseh, 
seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid 
decheud agus àQÌchseceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid de dheicli agus tri fichcad 
secel, a rèir secoil au ionaid uaoimli, iad ìe 
'chèile làn de pliiùr mìn measgta le h-olaidh, 
chum tabhartais-bìdh: 

58 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

57 Aon tarljh òg, aou reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

58 Aon mlieaun de na gabhraibh chum 
ìobairt-plieacaidh : 

5D Agus a chum lobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig i'eitheaclian, cùig buic- 
gliaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Ghamalieil mhic Phedah- 
suir. 

60 Air an naothamh là thug Abidan mac 
Ghidconi, ceaunard chloinu Bheniamin, 
seachad tabhartas. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ccud agus deich seceil 
'ar fhichead, aou chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid naoinili, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le li-olaidh, chnni tabhai-tais-bìdh: 

62 Aon spàin òir de dheich seceìl, làn de 
thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte: 

64 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh: 

65 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbli, cìiig reitheachan, cilig buic- 
ghaibhre, cìiig uain de'n cheud bhhadhna. 
B\' so tabhartas Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air au deicheamh là thug Ahieser mac 
Amisadai, ceaunard cliloinn Dhan, seachad 
tahhartas. 

67 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
dìam bìi chudthrom ceud agTis deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheicli 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlìir mìn 
meg,sgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

68 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
tlmis: 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte: 

70 Aon mheanu de na gabhraibh chum ìo- 
bairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, ci^iig reitheachan, cìiig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhhadhna. 
B'e so tabhartas Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thug Pagiel mac 
Ocrain, ceannard chloiuii Aseir, seachad 
tabhartas. 

73 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach aii-gid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlìir mìn 
measgta le h-olaidli, chum tabhartais-bìdh: 

74 Aon spàin òir de dheich secell, làn de 
thìiis: 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte: 

76 Aon mheann de na gabhraibh chmu ìo- 
bairt-pheacaidh: 

77 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cìiig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhhadhna. 
B'e so tabhartas Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dheug thug Ahira mac 
Enain, ceannard chloinn Naphtah, seachad 
tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus dcich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais- 
bìdh: 

80 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thìiis: 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte: 

133 AIRBAMH, VIII. 

82 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìoliairt-pheacaidh: 

83 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìthjdà tharbh, cùigreitheachan,cùigbuio- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhhadliua. 
B'e so tabhartas Ahira mhic Enain. 

84 E'e so coisreagadh na h-altaracla (s an 
là anns an d'uugadh i) le ceannardaibh 
Israeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
dlieug airgid, dà spàin dheug òir: 

85 Èe cudthrom gach mèise airgid ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, agus gach 
cuaiche deichagus trifichead: Be cudthrom 
nan soithichean airgid uile, dà mhìle agus 
ceithir cheud seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir anii, làn de 
thùis, cudthrom gach aon fa leth deich 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh: Ve òr 
nan spàinean uile ceud agus fichead secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìobairt- 
loisgte dà tharbh dheug, na reitheachan a 
dlià-dheiig, na h-uain de'n cheud blihadlma 
dhà-dheug, niaiUe r'an tabliartas-bìdh: agus 
na minn de na gabhraibli chum ìobairt- 
pheacaidh a dhà-dheug. 

88 Agus Viad na tairbhuile, chum ìobairt 
nan tabhartas-sìth, ceithir tairbh 'ar f hich- 
ead, na reitheachan tri fichead, na buic- 
ghaibhre tri fichead, na h-uain de'n cheud 
bhhadhna tri fichead. Be so coisreagadh 
na h-altarach, an dèigh dh'i bhi air a h-ung- 
adh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois a steach 
do phàilhun a' choimhthionail, a labhairt 
ris: an sin chual' e guth aoin a' labliairt ris 

uachdar na caithir-thròcair' a hha os ceann 
airce na Fianuis, o eadar an dà cherub; 
agus labhair e ris. 

CAIB. VIII. 

1 Mar a lasadh na lòchrain. 5 Coisreagadh 
nan Lebhitheach: 23 an aois agus àm am 
frithealaidh. 

GUS labhair an Tigheani ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 'N 
uair a lasas tu na lòchrain, bheir na seachd 
lòchrain solus uatha thall fa chomhair a' 
choiiuileir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin; las e a lòch- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir; mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

4 Agus Ve so obair a' choinnleir: bha e 
dli'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a 
bhlàthan bha e dh'obair bhuailte: a rèir 
an t-samhlaidh a nochd an Tiglicarn do 
Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

6 Gabh naLebhithich o mheasg chloinn Is- 
raeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan- 
adh: crath uisge glauaidh orra, agus thug- 
adh iad ealtainn thar am feoil uile, agus AIREAMH, IX. niglicadli iad an eudach, agus mar sin 
deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille r'a 
thabhartas -bìdh, eadlvm ijlùr mìn measgta 
le h-olaidh, agus gabhaidh tu tarbh òg eile 
chum ìobairt-i>heacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air beul- 
aobh pàiUiuin a' choimhthionail : ag-u s cruinn- 
ichidh tu coimhthional chloinu Israeil uile 
'an ceann a chèile: 

10 Ag-us blicir thu na Lebhithich an làth- 
air au Tighearn', agus cuiridh clann Isracil 
an làmhan air na Lebhithich: 

11 Agus luaisgidh Aaron na Lebhithich 
annan làthair an Tighearn',w«rthabhartas- 
luaisgte o chloinn Isracil ; a chum gu'n dean 
iad seirbhis an Tighearn' 

12 Agus cuiridli na Lebhithich an làmh- 
an air cinn nan tarbh; agus ìobraidh tu 
h-aon diuhh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar ìobairt-loisgte do'n Tigli- 
earn, a dlieanamh rèite air son nan Lebh- 
itheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an làth- 
air Aaroin, agus an làthair a mhac, agus 
hxaisgidh tu iad mar thabhartas-luaisgte 
do'n Tigiiearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg chloinn Israeil; agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. 

15 AgTis 'n a dhèigh sin thèid na Lebhith- 
ich a steach a dheanamh seirbhis pàilhuin 
a' choimlithionail ; agus glanaidh tu iad, 
agus luaisgidh tu iad nuir thabhartas- 
luaisgte: 

16 Oir thugadh dhomhsa gu h-iomlan iad 
o mheasg cliloinn Israeil ; 'an àite gacli 
aoin a dli'f hosglas a' bhrii, eadhon 'an àite 
ceud-gliin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh lèin iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-gliin chloinn 
Israeil, araon duine agus ainmliidh: 's an 
là air an do bluiail mi gacli ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit, naomhaich mi iad dhomh 
fèin. 

18 AgTis ghabh mi na Lebhithich 'an àit 
uile cheud-ghin chloinn Israeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithicli mar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamh soir- 
bhis chloinn Israeii ann am pàiUiun a' 
choimlithionail, agxis a dheanamh rèite air 
son chloinn Israeil ; a chum as nach bi plàigli 
sam bith am measg chloinn Israeil, an uair 
a thig clann Israeil am fagus do'n ionad 
naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agus 
comhchruinneachadh chloinn Israeil uile, 
ris na Lebhithich a rèir gach ni a dli'àithn 
an Tighearn do Mhaois a thaobh nan Le- 
bhitheacli, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, agus 
nigh iad an eudach ; agus thug Aaron suas 
iad mar thabhartas an làthair au Tigheam'; 

134 agus riuu Aaron reite air au son a ohum an 
glanadli. 

22 Agus au dèigh sin chaidh na Lebhi- 
thich a steach, a dheanamh an seirbhis ann 
am ijàilliun a' ciioimhthionail, an làtliair 
Aaroin ag-us an làtliair a mhac: mar a 
dh'àitlm an Tighearn do Mhaois a thaobh 
nan Lebhitlieacli, mar sin rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Is e so an ni a hhuineas do na Lebhi- 
thich: o chiiig bliadhua ficliead a dh'aois, 
agus os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'ilieitheamh air seirbliis pàilliuin a' 
choimhthionail : 

25 Agus o aois leth-cheud bliadhna sguir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
agus cha dean iad seii-bhis ni 's mò: 

2G Ach fritheilidh iad maille r'am bràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
ghleidheadh a' chùraim, agus cha dean.iad 
seirbhis sam bith cile. Mar so ni thu ris 
ua Lcbhithich a thaobh au cìiraim. 

CAIB. IX. 

1 A' chàisg air a h-ordudiadh. 15 Threòraich 
nml a bka air a' -pìi-àiUiun daìin Israeil air 
an liirus. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois ann 
am fàsach Shinai, 's a' clieud rahìos 
de'n dara bliadhna an dèigh dhoibh teachd 
a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Israeil a' 
chàisg 'n a h-àm suidliichte fèin. 

3 'S a' cheathramh là deug de'n mhìos so, 
air feasgar, cumaidh sibh i 'n a h-àm suidh- 
ichte fèin, a rèir a h-orduighean uile, agus 
a rèir a deas-ghnàthan uile, cumaidli sibh i. 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil,iad 
a chumail na càisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a' cheath- 
ramli là deug de'n cheud mhìos air feasgar, 
ann am fàsach Shinai: a rèir gach ni a 
dli'àithn an Tighearn do Mhaois, mar sin 
rinn clann Israeil. 

6 Agus bha daoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg a chumail air an là 
sin; agus thàinig iad an làthair Mhaois, 

' agus an làthair Aaroin air an là sin._ 

j 7 Agus thubhairt na daoine sin ris, Tha 

I sinne air ar salachadh le corp duine 

mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-ais 
1 sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 

an Tighearn' a thoii-t seachad 'n a àm suidh- 
I ichte fèin am measg chloinn Israeil? 
j 8 Agus thubhairt Maois riu, Seasaibh an 

sin, agus cluinnidh miseciod a dh'àithneas 
j an Tighearn d'ur taobh. 
I 9 Agus labliair an Tighearn ri Maois, ag 
I ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag i-àdh, Ma 
bhios duine sam bith dhibh, no d'ur sliochd, 
air a shalachadh le corp marbh, no ma hhios AIREAMH, X. 

e air thurus fad air astar, gidheadh cumaidh freasdal an Tigheai'na a rèir àithne an Tigh- 
e a" chàis"- do'n Ti£;'hearu. ! earua ]e làimh Mhaois. 11 'S a' cheathramh là devig de'n dara mìos 
air feasgar cumaidh iad i : le h-aran neo- 
ghoirtichte, agus le lusaibh searhha ithidh 
iad i. 

12 Cha -u fhàg iad a bheag dhith gu ma- 
duinn, ui mò a bhriseas iad cnàimh dhith : 
a rèir uile orduighean na càisge cumaidh 
iad i. 

13 Ach an duine a tli-a glan agus nach 
'eil air thurus, agus a dhearmadas a' chàisg 
a chumail ; gearrar eadhon an t-auani siu 
fèin as o 'shluagh, a chionn nach d'thug e 
seacliad tabhartas au Tighearna 'n a àm 
suidhichte: giùlainidh an duine sin apheac- 
adh. 

14 Agus ma bhios coigi'each air chuairt 
'n ur measg, agus gu'n cum e a' chàisg do'n 
Tighearn, a rèir orduigh na càisge, agus a 
rèir a gnàtha, mar sin ni e: bithidh aon 
ordugh agaibh araon air sou a' choigrich, 
agTis air a shonsan a rugadh 's an tìr. 

15 Agus air an là anns au do thogadh suas 
am pàiHiun, chòmhdaich an ueul am pàil- 
hun, eadhon bìith ua Fianuis'; agus air 
feasgar bha air a' iihàilHun mar gu'm bu 
choslas teine gus a' nihaduinn. 

16 Mar sin bha e ghnàth: chòmhdaich an 
neul e 's an là, agus coslas teine 's an 
oidhche. 

17 Agus an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàilliuu, an sin gun dàil ghabh clann 
Israeil an turus: agus 's an iouad anns an 
do stad an neul, ann an sin cliampaich clanu 
Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna chanixjaich iad: am feadh 's a dh'f han 
an neul air a' phàilliun, dh'f lian iad 'n am 
bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilliuu mòran de làithibli, au sin ghlèidh 
clann Israeil freasdal an Tighearna, agus 
cha d'imich iad. 

20 Agus au uair a bha an neul beagan de 
làithibh air a' ijhàilliun, a rèir àithne an 
Tighearna dli'fhan iad'n am biithaibh,agus 
a rèir àithne an Tighearna ghabh iad an 
turus. 

21 Agus an uair a dh'f han an ncul o fhcas- 
gar gu maduinn, agiis a tliogadh an neui 
suas 's a' mhaduinn, au siu ghabh iad an 
turus: ma b'ann 's an là no 's an oidhch' a 
thogadli an neul suas, ghabh iad an turus. 

22 No co dhiuhh a Vann dà là, no mìos, 
no bliadhna, dh'fhan an neul air a' phàil- 
■liun, a' fuireach air, dh'fhan clann Israeil 
'n am bùthaibh, agus cha d'iiuich iad: ach 
an uair a thogadh suas €, ghabh iad an 
turus. CAIB. X. Maois, I Mur a ghnàthaicheadh na irompaidean. 33 
Beannachadh Mhaois an uair a bha 'n àirc 
giL dol air a h-aghaidìi, agiis an uair a stad i. 

AGUS labhair an Tigheam 
ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aou mhìr ni thu iad; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' clioimhthionail, agua 
a chum turuis nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, cruin- 
nichidh au coimhthional uile iad fèin a d' 
ionnsuidh aig dorus pàiUiuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ac7i le h-aon trom- 
2MÌd, an sin cruinnichidh na ceannardan a 
tha 'nan cinn-f headhna air mhìltibh Israeil, 
iad fèin a d'ionnsuidh. 

6 'N uair a shèideas sibh caismeachd, an 
sin thèid na canipan a tha 'n an luidhe air 
taobh na h-àirde 'u ear air au aghaidh. 

G 'N uair a shèideas sibh caismeachd an 
dara uair, an siu thèid na campan a tha 'n 
au luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh : sèididh iad caismeachd a chum an 
turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu 
bhi air a chruiuneachadh' an ceann a chèile, 
sèididh sibh, ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na tromijaidibh ; agus bithidh iad 
dluTÌbh mar reachd siorruidli air feadh 
bhur ginealach. 

9 Agus ma thèid sibli gu cogadh 'n ur 
dùthaich au aghaidh an nàmhaid a tha 
'deanamh foirneirt oirbh, an sin sèididh sibh 
caismeaclid leis ua trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làthair an Tighearn' 
bluir Dè, agus saorar sibh o bhur uaimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
acliais, agus 'n ur n-àrd làithibh fèille, agus 
ann an toiscach bliur mìosan, sèiditUi sibh 
leis na trompaidibli os ceann bhur n-ìobair- 
tean-Ioisgte, agus oa ccanu ìobairtean bhur 
tabhartasan-sìth ; agus bithidh iad dhuibh 
mar chuimlmeachan au làthair bhur Dè : Is 
mise au Tighearn bhur Dia. 

II Agus tharladh, air an fhicheadamh lèl 
dc'n dara mìos, 's an dara bliadhna, gu'n 
do tliogadli suas an neul o uachdar pàilliuin 
na Fianuis'. 

12 Agus ghabh clann Israeil an turusan à 
f àsach Shiuai ; agus stad au neul aun am 
fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, a rèir 
àithne an Tighearna le làimli Mhaois. 

14 'S a' cheud àite dh'imich bratach 23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan { caimp chloinn ludah, a rèir an armailtean; 
iad 'n am bùthaibh, agus a rèir àithne au agus air ceann a shlòigh hha Nahson niac 
Tighearna ghabh iad an turus: ghlèidh iad ' Aminadaib. 
135 AIREAMH, XI. 15 Agus air ceann slòigli thrèibli chloinn 
Isachair hha Nataueel mac Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin hha Eliab mac Heloin. 

17 Agus thugadh anuas am pàilliun; agus 
chaidh mic Ghersoin, agus mic Mherari air 
an aghaidh, a' giùlan a' phàiUiuin. 

18 Agus ghhiais bratach chaimp Reubein 
air a h-aghaidh, a rèir an armailtean ; agas 
air ceann a slilòigli hha Elisur mac She- 
deuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shimeoin hlia Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Ghad hha Eliasaph mae Dheueil. 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus 
chuireadh suas am pàilliun air cheann doibh 
teachd. 

22 Agus ghluais bratach caimp chloinn 
Epliraim air a h-aghaidh, a rèir an armailt- 
ean: agus air ceaun a shlòigh hha Elisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Mhanaseh hha GamaHel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh tlirèibh chloinu 
Bheniamin hha Abidan mac Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach trèibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a hha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slògh: agus air 
ceann a shlòigh hha Ahieser mac Amisadai. 

26 Agus air ceann slòigh trèibh chloinn 
Aseir òAa Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ccann slòigh trèibh chloinn 
Kaphtali hha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'n uair a ghhiais iad air 
an aghaidli. 

29 Agus thubhairt IMaois ri Hobab, mac 
Ragueil a' Mhidianaich, atliair-cèile Mhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'n 
dubhairt Dia, Eheir mi dhuibh e : tliig 
thusamailleruinn,agus ni sinn maith dhuit; 
oir labhair an Tighearn maith a thaobh 
Israeil. 

30 Agus thubhairt e ris, Cha tèid mi 
maille rihh: ach imicliidh mi clmm nio 
dhììthcha fèin, agnis a chum mo dhilsean 
fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na f àg sinn, guidh- 
eam ort ; oir tha f hios agad cionnus a 
champaichcas sinn anns an fhàsach, agus 
bithidh tu dhuinn 'an àitc shìil. 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu maille 
ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni 
Dia dhuinne, gu'n dean sinne am maitli 
ceudna dhuitso. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh an Tigh- 
earn' astar thri làithean: agus chaidh àirc 
coimhcheangail an Tigliearna rompa astar 
thri làithcan, a rannsachadh a mach àite- 
tàimh dhoibh. 

34 Agus hha neul an Tighearn' orra 's an 
là, 'n uair a chaidh iad a mach as a' champ. 

136 3.5 Agus tharladh, 'n uair a bha 'n àirc gu 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, 
Eirich suas, a Thighearn', ag-us biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agus teicheadli 
a' mhuinutir leis am fuathach thu romhad. 
36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, chum nam mìltean de 
mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 
4 TlioHn sluagh «' talach nach robh oca ach am 
mana mar hhiadh. 16 Tha tri ficliead 's a 
deich seanair air an orduchadh gu bhi 'n an 
luclid-riaghlcddli os an ceann. 31 Gearra- 
(joirt air an tohhairl d/ioibìi 'am feirg. 

GUS an uair a rinn an sluagh gearaii, 
mhi-thaitinn e ris an Tighearn: agus 
chual' an Tighearn e; aguslas 'fhearg; agu.s 
loisg teine an Tighearua 'n am measg, agus 
cliuir e as doihhsan a hha 'n iomall a' 
chaimp. 

2 Agus ghlaodh an sluagh ri Maois; agus 
an uair a rinn Maois virnuigh ris an Tigh- 
earn, clioisgeadh an teine. 

3 Agais thug c Taberah mar ainm air an 
àite sin ; a chioun gu'n do loisg teine au 
Tighearna 'n am measg. 

4 Agns ghlac cìocras an cumasg sluaigh a 
hha 'u am measg: agus ghuil mar an ceudnsv 
clann Israeil a rìs, agus thubhairt iad, Cò 
'bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a dh'ith sinn 
's an Eiphit gu saor; na cularain, agus na 
meal-bhucain, agus na lèicis, agus na h- 
uinneinean, agus an creamh: 

G Ach a nis tha ar n-anam air tiormachadh; 
cha-?i'e?7 ni air bith againn, ach am mana 
so, 'n ar sealladh. 

7 Agus hha am mana cosmhuil ri frois 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdel- 
lium. 

8 Ciiaidh an sluagh mu'n cuairt, agus 
thionail iad e, agus mheil iad e ann am 
muilhiibh, no phronn iad e ann am mortair, 
agus bhruicli iad e aun an àighnibli, agus 
rinn iad breacagan deth: agus bha 'bhlas 
mar bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd air a' 
cliamp 's an oidhclie, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' giU 
air feadh an tcaghlaicheau, gach duine anu 
an dorus a bhùtha: agTis las fearg an 
Tiglicarna gu mòr ; bha Maois mar an 
ceudna diombach. 

11 Ag-us thubhairt Maois ris an Tigheani, 
C'ar son a bhuin thu gu li-olc ri d' sheirbhis- 
each? agus c'ar son nach d'f huair mi deadh- 
ghean a'd' shealladh, gii'n do leag thu 
eallach an t-sluaigh so uilc orm ì 

12 Am mise a g-hin an sluagli so uile? an 
ann domh a rugadh iad, gu'n abradli tu 
rium, Giùlain a'd' uchd iacl (mar a ghiùl- 
aìneas oid'altruim leanabh na cìcho) chuni 
au fhearainn a mhionnaich tliu d'an aith- 
ricliibh? AIREAMI-I, XII. 13 Cia as a g-lieibhiiin-sa feoil gu'tabhairt 
do'n t-shiagh so uile / oir tha iad a' gul rium, 
|ag ràdh, Tlioir dhuinn feoil, a clium asgu'n 
jith sumì 

; 14 Cha-n urrainn mise cudtìirom an t- 
sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a chionn 
gu hheil e ro throm air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu riiun mar so, 
marbh mi, guidhcam ort, as an làimh, ma 
;fkuairmi deadh-ghean a'd' shealladh; agus 
'm, faiceam mo thruaighe. 

16 AgTis thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Cruinnich dhomhsa deich agus tri fìchead 
fear de sheanairibli Israoil, muinntir a's 
aithne dliuit a bhi 'n an seanairibh an t- 
jsluaigh, agus 'n an luchd-riaghlaidh os an 
iceann; agus thoiriadgu pàilliun a' choimh- 
thionail, chum gun seas iad an sin maille 
riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh mi 
|riut an sin: agus gabliaidh mi de'n spiorad 
|a tha ortsa, agus cuiridh mi orrasan e; agus 
Igiùlainidh iad eallach au t-sluaigh maille 

riut, a chum as nach giìilain thu fein e a'd' 

aonar. 

iS Agus abair ris an t-shiagh, Naomh- 
aichibh sibh fèin air cheann an là màireach, 
agus ithidh sibh feoil (oir ghuil sibh ann an 
èisdeachd an Tighearna, ag ràdh, Cò 'bheir 
; dhuinn feoil r'a h-itheadh ì oir hii mhaith ar 
jcor's an Eiphit) uimo sin bheir an Tigheai-n 
Ifeoil dliuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha-n ith sibh aon là, no dà là, no cìiig 
làithean, no deich làithean, no fìchead là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an tig i 
ìmach à cuinneinibh bhur sròn, agus gii m 
;bi i gi'àineil duibli; a chionn gu'n d'rinn 
sibh tàir air an Tighearn a tha 'n 'ur measg, 
lagus gu'n do ghuil sibh 'n a làthair, ag 
[ ràdh, C'ar sou a thàinig sinn a mach as an 
i Biphit? 

■ 21 Agus thubhairt Maois, Tha'n sluagh 
j am measg am bheil miso, 'n an sè ccud mìlc 
lcoisiche; agus thubhairt thu, Bheir mi 

dlioibh feoil, chum gu'n ith iad rè mìosa 

iomlain: 

i 22 Am marbhar na caoraich agus am buar 
j dhoibh, chum an sàsuchadh? no an cruinn- 

ichear iasg na mara uile r'a chèile dhoibh, 

chum an sàsuchadh. 

23 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Am bheil làmh an Tighearna air f às goirid? 
chi thusa nis an tig no nach tig m'f hocal 
gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
1 dh'innis e do'n t-sluagh foeail an Tighearna, 
agns chruinnich e an deich agus an tri fich- 
ead de sheanairibh an t-sluaigh, agus thug 
e orra seasamh mu thimchioll a phàilHuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas ann 
an neul, agiis habhair e ris, agus ghabh e 
de'n spiorad a hha air, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fichcad seanair: agus 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad còmh- 

137 nuidhorra.gu'n d'rinn iadf àidheadaireachd, 
agus nach do sguir iad. 

26 Acli dh'f han dithis de na daoinibli 's a' 
champ; Ve ainm aoin diubh Eldad, agus 
ainm an fhir eilc Medad: agus ghabh an 
spioi'ad còmhnuidh orra, (agus hha iad 
dhiubhsan a chaidh a sgrlobhadh, ach cha 
deachaidli iad a mach do'n phàilliun) agus 
riun iad fàidheadaireachd 's a' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh'innis e do 
Mhaois, agus tluibhaii-t e, Tha Eldad agus 
Medad ri f àidheadaireachd 's a' champ. 

28 Agns fhreagair losua mac Nuin, seir- 
bhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, agns 
thubhairt e, Mo thighearna, a Mhaois, bae 
iad. 

29 AgTis thubhairt Maois ris, Am bheil 
farmad ort air mo shon-sa? Is e mo ghuidha 
ri Dia gu'm biodh sluagh an Tighearna uile 
'n am fàidhean, agus gii'n cuireadh an 
Tighearn a spiorad orra! 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, e fèin 
agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigh- 
earn, agus thug i gearra-goirt o'n fhaii-ge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' cliauip, 
mar astarlà airantaobh so, agusmarastar 
là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' champ, 
agus mar dhà làimh-choille air àirde, air 
aghaidh na talmhainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air an là sin 
uile, agus air au oidhche sin uile, agus air 
an là a b'f haigse uile, agus thionail iad na 
gearra-goirt: esan a bu lugha a thionail, 
thionail e deich homeir, agns sgaoil iad gu 
farsuing doibh fèin iad mu thimchioll a' 
cliaimp. 

33 'N uair a hlia 'n fheoil fathast eadar 
am fiaclan, mun do chagnadli i, las fearg an 
Tighearna an aghaidli an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tighearn an sluagh le plàigh ro 
mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhali mar 
ainm air an àite sin; a chionn ann an sin 
gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich. 

35 Ag-us dh'imich an sluagh o Chibrot-ha« 
taabhah gu Ilaserot : agus dh'f han iad ana 
an Haserot. 

CAIB. XII. 

1 Ceannairc Mliiriaim agiis A aroin an agliaidh 
Iliiaois air a cronacUadh. 10 Lidhlire Mliir- 
iaim. 

GUS labhair Miriara agus Aaron an 
aghaidh Mhaois air son na mnà o 
Etiopia, a phòs e: oir bha e air pòsadh mnà 
o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighearn darìreadhle Maois amhàin? nach 
do labhair e mar an ceudna leinne? agus 
chual' an Tighearn e. 

3 (A nis hha 'n duinc Itfaois ro chiMn. 
thar nan uile dhaoine a hha air aghaidh na 
talmhainn. 

4 Agus labhair an Tighearn gu grad n AIREAMH, XIII. Maois, agus ri h-Aaron, agns ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'n 'ur triuir gu pàill- 
iun a' choimhthionail. Agus tliàinig iad 'n 
an triuir a mach. 

5 Agus tliàinig an Tighearn nuas ann am 
meall neoil, agus sheas e aun an dorus a' 
phàilliuin, agus ghairm e air Aaron agus 
Miriam: agus thàinig iad le 'chèile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa: Ma thafàidh'n 'nr measg, 
ni mise an Tighearn mi fèin aitlmiclite dlia 
ann an taisbeanadh, agus labhraidh mi ris 
ann am bniadar. 

7 Cha-n 'dl mo sheirbhiseach Maois mar 
sin, a tha f ìrinneach ann am thigli uile. 

8 Beul ri beul labliraidh mi ris-san, 
eadhou gu soiUeir, agus cha-n aun 'am 
briathraibh dorcha, agus chi e coslas an 
Tighearna: c'ar son raa tha nach robh cagal 
oirbli labhairt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois? 

9 Agus las fearg an Tighearna 'n an agh- 
aidh, agTis dh'f halbh e. 

10 Agus dh'fhalbh an neul bhàrr a'phàill- 
iuin agus, ieuch,rimìeadh Miriam 'n a lobii- 
ar, geal mar shneachd: agus dli'amliairc 
Aaron air Miriam, agus, feuch, òha i 'n a 
lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och! 
mo tliighearna, guidheam ort, na cuir am ] 
peacadh as ar leth, leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do plieacaicli 
sinn. 

12 K'a biodli i mar aon marbli, d'am bheil 
an f lieoil air a letli-chaitlieamh, 'n uair a 
thig e macli à broiuri a mhàtliar. 

13 Agus glilaodli JMaois ris an Tighearn, 
ag ràdh, Leighis i nis, Dhè, guidheam 
ort. 

14 Agus tliubliairt an Tighearn ri Maois, 
Na 'n tilgeadh a h-atliair ach smugaid 'n a 
h-eudau, nacli bu cliòir dli'i bhi fo nàire 
seachd làithean? druidear a macli o'n cliamp 
i rè sheaclid làitliean, agus 'n a dhèigli sin 
gabhar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadli Miriam a raach o'n 
champ seaclid làithean: agus cha do ghabh 
an sluagh an turus,gus an d'thugadli Miriam 
a .steach a rìs. 

16 Agus 'n a dhèigli sin dli'imieh an sluagh 
o Haserot, agus champaicli iad ann am f às- 
acli Pharain. 

CAIB. XIII. 

\ Luckd-ranmadiaidk iìre Ckanaain. 17 Sedl- 
aidhean air un tabhairt dhoibh. 21 Na rinn 
iad: 26 an ailhris. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

2 Cuir daoino uait, a chum gu'n ranns- 
aicli iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
cliloinn Israeil; as gacli uile tlu-èibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diiihh 'n a cheannard 'nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad o f hàsach Pharain, 

138 arèiràithnc anTigheama: bu cheannardan 
na daoine sia uile air cloinn Israeil. 

4 AgTis is iad so an ainmean : De thrèibh 
Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 De thrèibh Shimeoin, Saphat mac Hori. 

6 De thrèibh ludah, Caleb mac lephuneh. 

7 De tlirèibh Isachair, Igal niac loseiph. 

8 De thrèibh Ephraim, Hosea mac Kuin. 

9 De thrèibh Blieniamin,Paltimac Raphu. 

10 De thrèibh Shebuluin, Gadiel raac 
Shodi. 

1 1 De thrèibh loseiph, eadhon, de thrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 De thrèibh Dhan, Amiel mac Ghemali. 

13 De thrèibh Aseir, Seturmac Mhichaeil. 

14 De thrèibh Naphtali, Nahbi mac Uopsi. 

15 De thrèibh Ghad, Geuel mac Mhachi. 

16 Is iad sin ainmean nan daoine a chuir 
Maois a ghabhail bcachd air an fhearann: 
Agus tliug Maois lehosua mar ainm air 
Hosea, mac Kuin. 

17 AgTis chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus thubhairt 
e riu, Rachaibh suas 's an t-slighe so mu 
dheas, ag-us gabhaibh suas a chum na 
beinne; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, agus 
an sluagh a tha 'n an còmhnuidh ann, am 
'bheil iad làidir no anmhunn, tearc no iìon- 
mhor ; 

19 Agus ciod e am fearann anns am bheil 
iad a chòmhnuidh, am Ijheil e maith no olc ; 
agus ciod iad na bailtean anus am hheil iad 
'n an còmhnuidh, an ann 'am bùthaibh, no 
ann an daingneachaibh làidir ; 

20 AgTis ciod e an talamh, am hheil e 
renmhar no bochd, am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- 
neach, agus thugaibh leibh de thoradh an 
fhearainn. (A nis 5'e 'n t-àm àm nan ceud 
dhearcau-f ìona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus rannsaich 
iad am fearann o f hàsach Sliiu gu Rehob, 
mar a thèid daoine gii Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an robh Ahiman, 
Sesai, agus Talmai, mic Anaic. (A nis 
thogadh Hebron seachd bliadhna roimh 
Shoan 's an Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gni sruth Escoil, agus 
ghearr iad sìos as a sin geug le aon bha- 
gaidef hìon-dhearc,agus ghiìilain iad i eadar 
cUiithis air luirg : agus thug iael leo de na 
pomgranataibh, agus de na fìgibh. 

24 Thugadh srutli Escoil mar ainm air an 
àite sin, air son a' bhagaide fhìon-dhearc 
a ghearr claun Israeil sìos as a sin. 

25 Agus phiU iad o rannsachadh an f hear- 
ainn an dèigh dhà f hichead là. 

26 Agus dh'imich iad, agus thàinig iad gu 
Maois, agus gu h-Aaron, agus gu corah- 
chruinneachadh chloinn Israeil uile, gu 
fàsach Pharain, gu Cades; agus thug iad 
leo fìos d'an ionusuidh, agus a dh'ionn- AIREAMH, XIV. siiidh a' cliomlicliriiimieachaidli uile, agus 
dli"f heuch iad dhoibh toradh na tìre. 

27 Agus dli iuuis iad dlia, agus thubhairt 
iad, Thàiuig siune a dli'iounsuidli au f hear- 
ainu gus au do chuir thu sinu, agus gu 
deimhin tlia e a sruthadli le baiune agiis le 
mil ; agns ù e so a thoradh. 

23 Gidheadli, tha 'n sluagh làidir a tha 'n 
an còmhuuidh 's au fhearanu, agus fha ua 
bailteau air au cuairtcachadh le ballachaibh, 
a^jfus ro mhòr: agiis os bàrr, chuunaic sinn 
cìanu Anaic au siu. 

29 Tha ua h Anialecich 'n an còmhuuidh 
'am fearauu na h-àirde deas; agnis tha na 
Hitich, agusna lebusaich, agus ua li-Amo- 
raich, 'u au còmhnuidh 's na beanntaibh ; 
ag-us iha na Canaanaich 'n an cònihnuidh 
làimli ris an f hairge, agiis ri taobh lordain. 

30 Agus chiùiuich Caleb an sluagh an 
làthair Mhaois, agus thubhairt e, Racha- 
ruaid suas a dh'aou fheachd, agus seal- 
bhaicheamaid e; oir is ui-raiun sinu gu 
ciunteacli a cheannsachadh. 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh suas 
maiUe ris, Cha-n ui-raiuu siuu dol suas an 
aghaidh an t-sluaigh; oir is treise iad na 
sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul gu cloinn 
Israeil, air au f hearann a rannsaich iad ag 
ràdh, Am fearauu troinih 'n deachaidh sinne 
g'a rauusacliadh, is fearaun e a tha 'g itheadh 
suas a luchd-àiteachaidh, agTis an sluagh 
uile a chunnaic sinn anu, is daoine iad de 
mheudachd mhòir. 

33 Agus chuunaic siun na famhairean an 
sin, mic Anaic, a thàinig o na famhairean: 
agus bha siune 'u ar sealladh fèin mar 
f hionnain fheoir, agais blia sinn mar sin 'n an 
sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

1 TliaJn slnagh ri gearan 'n uair a cJiual' iad 
aithris an luchd-rannsacìiaidh. 20 Chronaich 
an Tighearn iad. 

AGXJS thog an comhchruiuneachadh uile 
suas an guth, agus ghlaodh iad; agus 
ghuil au sluagh air an oidhche sin. 
2 Agus rinu clanu Israeil uile gearan an 
aghaidli Mhaois, agus an aghaidh Aaroin ; 
agus thubhairt an comhchruiuueachadh uile 
riu, Och nach d'f huair simi bàs aun an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'f huair sinn bàs anns 
an f hàsach so ! 
' 3 Agus c'ar son a thug an Tighearn sinn 
do'n f hearauu so, a thuiteam leis a' chlaidh- 
eamh, a chum gTi'm bitheadh ar mnathan 
j agus ar clann bheag 'n an cobliartaich? nach 
* &'f hearr dhuinu pilltiun do'n Eiphit ? 

4 Agus thubhairt iad gach fear r'a chèile, 
Deanamaid dhuinn fèin ceannard, agus 
pilleamaid do'n Eiphit. 

5 Au siu thuit Maois agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhthionail comh- 
chruinneachaidh chloinn Israeil uile. 

C Agus reub losua mac Nuin, agus Caleb 
139 mac lephuneh, a hha dhiubhsan a rannsaich 
ani fearanu, au eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinue troimhe g'a rannsachadh, is fearann 
ro mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn anuainn, 
au sin blieir e siun a dh'ionnsuidh au f hear- 
aiun so, agus bheir e dhuinn e; fearanu a 
tha 'sruthadli le mil agus le bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceanuairc au agh- 
aidli an Tighearua, agus na bitheadh eagal 
sluaigh au f hearainu oirbh ; oir is arau 
duinn iad: dli'fhalbh au dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearu maille ruinne; na biodh 
eagal oirbla rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneachadh 
uile an clachadh le clachaibh. Agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearna ann 
am pàilliun a' choimhthiouail, an làthair 
chloinn Israeil uile. 

11 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Cia fhad a bhrosnaicheas au sluagh so mi? 
agus ciafhad a bhitheas e mun creid iad mi, 
air son uan comharan uile a nochd mi 'n 
am measg 'ì 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
f ògraidh mi iad, agus ni mi thusa a'd' chin- 
neach ni's mò, agTis ni's cumhachdaiche na 
iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, 
An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, (oir thug 
thusa nìos an sluagh so le d'chumhachd o 
bhi 'n am measg,) 

14 AgTis iuusidh iad e do luchd-àiteach- 
aidh au fhearainn so: oir chual' iad gu 
hheil thusa, a Tliighearu', am measg an 
t-sluaigh so; gu hheil thusa, a Thighearn', 
air d'fhaicinn aghaidh ri h-aghaidli; ag-us 
gu hheil do neul a' seasamh os an ceann ; 
agus gii, hheil thu ag imeachd rompa, ann 
am meall neoil 's au là, agus ann am meall 
teine 's an oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh so 
uile mar aon duine, an sin labhraidh na 
ciuuich a chual' iomradli ort, ag ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an Tighearn 
au sluagh so thoirt do'n f hearauu a mhion- 
naich e dhoibh, uime sin mharbh e iad 's an 
fhàsach. 

17 AgTis a nis, guidheam ort, bitheadli 
cumhachd mo Tliighearna mòr, a rèir mar 
a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearu fad-fhulangach, agus 
mòr-thròcaireacli, a' toirt maitheanais anni 
an aingidheachd, agus ann an eusaontas, 
agus air chor sam bith nach saor an cion- 
tach; a' leantuinn aiugidheachd nan aith- 
richean air a' chloiuu, air an treas, agiis air 
a' cheathramh ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidheachd an 
t-sluaigh so, a rèir meud do thròcair, agixs 
a rèir mar a thug thu maitheanas do'n 
t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. AIRBAMH, XV. 20 Agus thubhaii-t an Tighearn, Mhaith ' 
mi, a i-èir d'f hocail: 

21 Ach 00 fiùor 's is beò mi, lìonar an 
talanih uile le glòir an Tighearna. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, agus mo chomliaran a rinn mi 's an 
Eiphit, agus anns an f hàsacli, agus a bliuair 
mi nis na deich uairean so, agus uach d'èisd 
ri m' ghuth; 

23 Gu cinnteach cha-n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaicli mi d'an aithricliibh, 
ni mò a chi ncach air bith dliiubhsan a 
blirosnaicli mi c: 

24 Ach mo shcii-bhiseach Calcb, a chionn 
gu'n robh aige-san spiorad cile maille ris, 
agiis gu'n do lean e mi gu li-iomlan, esan 
bheir mi do"n fliearann d'an deachaidli e; 
agus sealbliaichidh a sliliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'n an eòmhnuidh 's a' ghleann.) 
Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n 
f hàsach, air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agns labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a gìiialaineas mi leis an 
drocli chonihchruinneachadh so, a tha ri 
gearan a'm' aghaidh? clmaìa mi gearain 
chloinn Isracil, leis am hheil iad ri gearan 
a'm' aghaidh. 

28 Abair riu, Co f hìor 's a tha mi beò, ars' 
an Tighearn, mar a labhair sibh a'm' èisd- 
eachd, mar sin ni mi ribh. 

29 'S an fhàsacli so tuitidh bhur colannan: 
agus a' miieud's a cliaidh àircamh dhibh, a 
rèir bhur n-àireimh iomlain, o fhichead 
bliadhna dh'aois ag-us os a cheann, a rinn 
gearan a'm' aghaidh, 

30 Gxm amharus sam bith cha tig sibh a 
steach do'n fliearann a mhionnaich niise 
gni'n tugaiun oirbh còmhnuidh a ghabhail 
ann, saor o Chaleb mac lephuneh, ag-us 
losua mac Nuin. 

31 Ach blmr clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhitheadh 'n an cobhartaich, iadsan 
bheir mi steach, agus gabhaidli iad eòlas 
air an f hearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dh'e, tuitidh bhur 
colannan anns an fhàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seacharan 
's an fhàsach dà fhichead bliadhna, agus 
giìilaiuidh iad bhur strìopachais, gus an 
caithear bhur colannan 's an f hàsach. 

34 A ruir àireimh nan làithean anns an do 
rannsaich sibh am fearann, eadhon dà fhi- 
chead là, (gach là air son bliadhna) giùlain- 
idh sibh bhur n-euceartan, eadhon dà 
f Iiichead bliadhna, agiis bithidh fios agaibh 
air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, agus gu 
cinnteach ni mi e do'n chomhchruinneach- 
adh olc so uile, a chruinnicli a'm' aghaidh: 
anns an f liàsach so claoidliear iad, agus an 
sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a rann- 

140 sachadh an fhearainn, a phill, agns a thug 
air a' chomlichruinneachadh uile gearan a 
dheanamh 'n a aghaidh, le droch sgeul a 
thoii-t seachad air an fhearann, 

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug 
seachad droch sgenl air an f hearann, bàs 
leis a' phlàigh an làthair an Tighearna. 

38 Ach de na daoinibh sia a chaidh a 
rannsachadh an fhearainn, mhair losua 
mac Nuin, agus Caleb mac lephuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathran sin 
do chloinn Israeil uile: agusrinn an sluagh 
caoidh mhòr. 

40 AgTis dh'èirich iad gu moch 's a' niha- 
duinn, agus chaidh iad suas gu mullach an 
t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne an so, 
agus thèid sinn suas do'n àit a gheall an 
Tighearn: oir pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a tha sibli a' briseadli àithne an Tigheama? 
ach cha soirbhich an ni so leihh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha -n 'eil an 
Tighearn 'n 'ur measg; achum as nach buaU- 
ear sibh an làthair bhur naimlidean. 

43 Oir tha na h-Amalecich agus naCanaan- 
aich an sin roimhibh, agus tuitidh sibh leis 
a' chlaidheamh: a chionn gu'n do chlaon 
sibh o'n Tighearn, uime sin cha bhi 'n 
Tighearn maille ribh. 

44 Ach ghabh iad de dliànadas on-a dol 
suas gu mullacli an t-slèibh: gidlieadh cha 
deachaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich a nuas, 
agus na Canaanaich, a bha 'n an còmhnuidh 
's an t-sliabh sin, agus bhuail siad iad, agus 
chuir iad an maig orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 
1 Lagh ihahhartasan àraidh. 32 CJilacJiadh gu 
bàs fear-bnsidh na sdòaid\ 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agns abair riu, 
'N uair a thig sibh a chum fearainn bhur 
n-àiteachan-còmhnuidh, a tha mise a' ta- 
bhairt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearn, tabhartas-Ioisgte no 
ìobairt, gTi bòid a clioimhlionadh, no mar 
thabhartas saorthoile, no 'n \\v n-àrd f hèill- 
ibh, a dheanamh fàile ciìbhraidh do'n Tigh- 
earn, de'n sprèidli no de'n treud. 

4 An sin blieir esan a bheir scachad a tha- 
bhartas do'n Tighearn, seachad tabhartas- 
bldh de'n deicheamh cuid de phlìir,measgta 
maille ris a' cheathramh cuid de hin olaidh. 

5 Agus bheir thu seachad an ceathramh 
cuid de hin fìona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhai-tas-Ioisgte no'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid 
de phlìir, nicasgta leis an treas cuid de 
hin olaidh. AIREAMH, XY. 7 Agus a clmm tabhai-tais-diblie, bbeir 
'thu seacliad an treas cuid de liin fìoua, 
cJiitm. fàile cùbhraidh dou Tigheam. 
S Agus an uair a bheir thu seachad tarbh 
lòg mar ìobairt-loisgte, no ìobairt gii 
Ibòid a choimhlionatìh, no mar ìobairt-shìth 
do"u Tighearn, 

9 Au sin bheirear maille ris an tarbh òg, 
I tabhartas-bìdh de thri deich codaichibh de 
I phlùr, measgta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir tliu seachad a chum tabhar- 
! tais-dibhe leth hin f ìoua, chum tabhartais a 
bheii-ear suas le teine, dh'f hàile cùbhraiuh 
do'n Tigheam. 

1 1 Mar so nithear air .son aon tairbh, no 
air son aon reithe, no air son uain, no 
minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh seachad, 
mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 

1 àireimh. 

! 13 Gach neach a mgadh 's an dùthaich, ni 
■ e na nitheau sin air a' mhodh so, aun an 
tabhartas a thoii-t seachad a bheirear suas 
leteine, dh'fhàilecùbhraidh do"u Tighearn. 
j 14 Agus ma bhitheas coigreach air chuairt 
I maille ribh, no cò air bith e 'bhitheas 'n 'ur 
I measg 'n ur ginealachaibh, agus gu'n toir e 
; seachad tabhartas a bheirear suas le teinej 
idh'fhàile cùbhraidh do"n Tigheam; mar a 
I ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a tha 
de n chomhchruinneachadh, agus mar an 
jCeudua do'n choigTeach a tha air chuairt 
I mailh' ribh, reachd sìorruidìi 'n ur gineal- 
achaibh: maxa tha sibhse, mar sin bithidh 
an coigreach an làthair an Tigheam'. 

16 Aon lagh, agais aon mhodh, bithidh ag- 
aibhse, agus aig a' choigreach a tha air 
chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

; 18 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
Iriu, 'N uair a thèid sibh a steach do'n 
| fheai-ann d'am bheil mise 'g 'ur tabhairt, 
; 19 An sin tarlaidh, 'n uair a dh'itheas sibh 
I a dh'aran an f hearainn, gu"n toir sibh suas 
j tabhartas-togta do'n Tighearn. 
' 20 Bheir sibh suas breacag de"n cheud 

chuid d'ur taois, mar thabhartas-togta ; 

mar a thogas sihh tabhartas-togia an ur- 
I lair-bhualaidli, mar sin togaidh sibh i. 
! 21 De'n cheud chuid d'm- taois bheir sibh 
' do'n Tighearn tabhartas-togta, 'n 'ur gineal- 

achaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidli sibli na h-àitheantan sin 
uile a labhair an Tighearn ri Maois, 
I 23 Eadhon gach ni a dli'àithn an Tigh- 
leam dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
.anns an d'thug an Tigheam àithne do 
\Mhaois, agus o sin suas air feadh bhur 
jginealach; 

' 24 An sin tarlaidh, ma rinneadh 7n sam 
bith ann an aineolas, gim f hios do'n chomh- 
141 chrainneachadh, gu'n toir an comhchmiim- 
eachadh uile seachad aon tarbìi òg a chum 
ìobairt-loisgie, chum fàile cùbhraidh do'n 
Tigheam, maille r'a thabbartas-bìdh, agus 
a tliabhartas-ciibhe, a rèir a' ghuàtha, agus 
aon mheann de na gabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son comh- 
chi'uinneachaidh chloinn Israeil uile, agus 
maithear dhoibh e, oir is aineolas a t'ann : 
agTis bheii- iad leo an tabhartas, ìobairt a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn, agTis 
an ìobairt-pheacaidh an làthair an Tigh- 
earna, air son an aineolais. 

26 Agus maithear e do chomhchrainn- 
eachadh chloinu Israeil uile, agus do'n 
choigreaoh a tha air cuuairt 'n am measg; 
do blirìgh gu'n rdbh an sluagh uile ann an 
aineolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sam bith 
trìd aineolais, an sin bheir e leis gabhar 
de'n cheud bhliadhna chum ìobairt-pheac- 
aidh. 

28 Agus ni an sagart rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolach, an 
uair apheacaicheas e le h-aineolas an làth- 
air an Tigheama, a dheanamh reite air a 
shon: agus maithear dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air a shonsan 
a pheacaicheas trìd aineolais, araon air a 
shonsan a rugadh am measg chloinn Israeil, 
agus air son a' choigrich a tha air chuairt 'u 
am measg. 

30 Ach an t-anam a ni 'bheag gu h-ann- 
dàna, (co dhiubh a ragadh e 's au tìr, no 's 
coigreach e) tha esan a' toirt easurraim do'n 
Tigheam; agus geamar an t-anam sin as o 
mheasg a shluaigh. 

31 Do bhrìgh gii'n d'rinn e tàir air focal 
an Tigheama, agus gu'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as gu tur: bithidh 
'aingidheachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Israeil 's an 
f hàsach, f huair iad duine a' tional mhaidean 
air là na sàbaid'. 

33 Agus thug iadsan a f huair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus a 
dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionnsuidh 
a' chomhcliruinneacliaidh uile. 

34 Agus chuir iad 'au làimh e, a chionn 
nach d'innseadh ciod a bu chòir a dheanamh 
ris. 

35 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Cuirear an duine gTi cinnteach gu bàs; clach- 
aidh an comhchruinneachadh uile e le 
clachaibh an taobh a muigh de'n champ. 

36 Agus thug an comhchruinneachadli uile 
mach as a' champ e, agus chlach iad e le 
clachaibh, agns f huair e bàs; mar a dli'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdli, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, iad a dheanamh f àbhra dhoibh fèin air I AIRBAMH, XVT. lomallaibh an eudaich air fcadh an gineal- 
ach, agus iad a chur air fàbhra nan iomall 
iall de ghorm. 

39 Agus bithidh e dliuibh mar f hàbhra, 
agTis amhaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigli- 
earna, agus gu'n dean sibh iad; agus nach 
iarr sibh an dèigh bhur cridlie agus bhur 
sùl fèin, nithean a's àbhaist duibh dol 'n an 
dèigh le li-anamiann: 

40 A chum gu'n cuimhnich, agns gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, ag-us gu'm bi 
sibh naomha d'ur Dia. 

41 /s mise an Tigliearn bhur Dia, a thug 
a mach sibh à tìr na h-Eiphit, gu bhi a'm' 
Dhia dhuibh: Is mise an Tigliearn bhur 
Dia. 

CAIB. XVI. 

l Ceannairc Chorah, Dhatain, agus Ahiì-aim. 
31 Shbiif/ an talamh suas iacl. 

AGUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait, mhic Lebhi, agus Datan agus 
Abiram mic Eliaib, agus On mac Pheleit, 
mic Reubein, daoine: 

2 Agiis dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille ri daoin' àraidh de chloinn 
Israeil, dà cheud agus leth-cheud ceannard 
de'n choimhthional, inbheach 's a' chomh- 
chruinneachadh, daoine iomraideach. 

3 Agus chruiunich siad iad fèin 'an ceann 
a chèile an aghaidh Mhaois agus an aghaidli 
Aaroin, agus thubhairt iad riu, ITia sibh cC 
gahhail tuille 's a chòir oirbh fèin, do bhrigh 
gu hlieil an comhchruinneachadh iiile naomh 
gach aon diubli, agus tha 'n Tighearn 'n am 
measg: c'ar son uime sin a tha sibh 'g 'ur 
togail fèin suas os ceann comhchruinneach- 
aidh an Tighearna? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, thuit e 
air 'aghaidh: 

5 Agus labhair e ri Corah, agns r'a chuid- 
eachd uile, ag ràdh, Eadhon am màireach 
nochdaidh an Tigheam cù iad a's leis, ag'us 
cò a tha naomh, ag-us bheir e air teachd am 
fagus da: bheir e eadhon air-san a ròghnaich 
e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh fèin 
tiiiseirean, Corah, agus a chuideachd uile; 

7 Agus cuiribh teino annta, agus cuiribh 
tùis orra an làthair an Tigheama air an là 
màireach; agns an duine sin a ròghnaicheas 
an Tighearn, hithidh esan naomh. Tha 
sibh ci gàbhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisdibh, 
guidlieam oirbh, sibhse a mhaca Lebhi: 

9 An ni beag e 'n 'ur barail-sa, gu'n do 
sgar Dia Israeil sibh o chomhchruinneach- 
adh Israeil, gii'r toirt am fagns da fèin, a 
dheanamh seirbhis pàilliuin an Tigheama, 
agus a sheasamh 'am fìanuis a' chomh- 
chruinneachaidh, a f hrithealadh dhoibh? 

10 Agus thug e thus' am fagus dafèin, 
agus do bhràithrean uile raic Lebhi maille 

14'2 riut; agus ara bheil sibh ag iarraiclh na 
sagai-tachd mar an ceudna ? i 

1 1 Air an aobhar sin tha thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh' an 
ceann a chèile an aghaidh an Tigheama: i 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil sibh ' 
ri gearan 'n a aghaidh-san? 

12 AgTis chuir Maois teachdairean uaith 
a ghairni Dhatain agus Abiraim mhac i 
Eliaib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nìos sinn 
à talamh a tha 'sruthadli le bainne agus le ' 
mil, gTi'r marbliadh 's an f hàsach, mur dean ; 
thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uachdaran os 
ar ceann? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu sinn 
gu fearann a tha 'sruthadh le mil agus le < 
bainne, ni mò thug thu dhuinn oighreachd ' 
mhacharach agus fhìon-Iiosan : an cuir thu ' 
mach sùileannan daoine sin? cha tèid sinne ' 
suas. ' 

15 Agus bha Maois ro dliiombach, agus i 
thubhairt e ris an Tigheam, Na bitheadh 
meas agad d'an tabhartas; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi cron ' 
air a h-aon diubh. ' 

16 AgTis thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachduile anlàthairan ' 
Tighearna, thusa, agus iadsan, agus Aaron ' 
am màireach ; 

17 Agus gabhaibh gach duine, a thùiseir, 
agus cuiribh tùis annta, agus thugaibh an 
làthair an Tighearna gach duine a thùiseir, ' 
dà cheud agws leth-cheud tìiiseir ; thusa 
mar an ceudna, agus Aaron, gach aon ' 
dhilih a thùiseir, ,i 

18 AgTis ghabh gach duine dhivbh a thùis- ) 
eir, agus chuir iad teine annta, agus chuir '■ 
iad tùis orra, agus sheas iad ann an dorus i 
pàilliiùn a' choimhthionail maille ri Maois 
agus ri h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh- 
chruimieachadli uile 'n an aghaidh gu dorus 
pàiUiuin a' choimthionail : ag-us thaisbein- ' 
eadh glòir an Tighearna do'n chomhchruinn- 1 
eachadh uile. 

20 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, ' 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' chomh- 
chminneachaidh so, agais sgriosaidh mi iad 
mar ann am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
tlmbhairt iad, O Dhè, a Dhè spiorad gach 
uile fheòla, am peacaich aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach- 1 
adh uile? 

23 Agu^ labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràcUi, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneachadh, ' 
ag ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pàill- 
iuin Chorah, Dhatain, agus Abiraira. 

25 Agais dh'èirich Maois suas,agus chaidh e 
dh'ionnsuidh Dhatain agus Abiraim; agus 
lean seanairean Israeil e. AIREAMH, XVII. 26 AgTis labhair e ris a' cliomh(;hruiiincacIi- 
adh, ag ràdli, Sgaraibh sibh fèin, guidhcam 
oh-bh, bhùthaibh uan daoine aingidh ud, 
agus na beanaibh ri ui sani bith a 's leo, air 
cagal gun sgriosar sibli 'n am peacaidhibh 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus x\.biraim, air gach 
taobh: agiis thainig I)atan agus Abiram a 
luach, agus sheas iad ann an dorus aiii 
bùthan, agus am muathan, agus am mic, 
agus an clann bheag. 

2S Agus thubhairt Maois, Le so bithidli 
fios agaibh gu'n do chuir an Tighearn mise 
a dheanamh iian oibre sin uile; oir cha 
drinn mi iad as mo cheann fein. 

•29 Ma gheibh na daoiiie sin bàs niar na 
h-uile dliaoiu' eile, no ma dh'thiosraicliear 
iad a rèir fiosrachaidh uan uile dliaoine, an 
sin cha do chuir an Tighearn mise uaitli : 

30 Ach ma ni an Tighearn gnìomh nuadh, 
agus gn'm fosgail an talamh a blieul, agTis 
gu'n sluig e suas iad maille ris gacli ni a's 
leo, agus gun tèid iad sìos beò do'n t-slochcl; 
an sin tuigidh sibh gu'n do bhrosnaicli na 
daoiue sin an Tighearn. 

31 Agus tliarladh, an uair a sguir e de 
labhairt nam briathran sin uile, gu'n do 
sgoilt an talanih a l>lia fodlipa o 'chèile: 

32 Agus dh'fhosgail an talanih a bheul, 
agus shlidg e suas iad, agiis an tighean, 
agiis na daoin' uile a hJiuin do Chorah, agus 
am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a hlLiiin 
doibh, beò sìos do'n t-slochd, agus dhruid 
an talamh on-a: agus chaidh as doibh o 
mheasg a' chomhchruinneacliaidh. 

34 Agus theich Israel uile a hha mu'n 
timchioll, ro'n glaodh; oir thubhairt iad, 

L Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
mar an ceudna. 

35 AgTis thàinig teine a mach o'n Tighearn, 
agus ioisg e 'n dà cheud agus an leth-cheud 
fear a thug seachad tùis. 

36 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

37 Labhair ri h-EIeasar mac Aaroin an 
sagart, e 'thogail suas nan tùiseirean à 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa an 
teine an sud; oir tha iad coisrigte. 

38 Tùiseirean nam peacach ud an aghaidh 
an anama fèin; agus deanadh iad dhiubh 
leacan leatlian mar chòmlidach do'n altair: 
oirthugiadseachad iad an làthair an Tigh- 
earna, air an aobhar sin tha iad coisrigte; 
agus bithidh iad 'n an comharadh do chloinn 
Israeil. 

39 Agxis ghabh Eleasar an sagart na tùis- 
eirean umha, leis an d'thugiadsan a chaidh 
a losgadli seachad tabhartas; ag-us rinncadh 
iad 'n an leacaihh leathan ìuar chòmhdach 
do'n altair, 

40 Gu hhi 'n an cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach tig coigreach, nach 

143 'eil de shliochd Aaroin, am fagnis a losgadh 
tìiise an làthair an Tighearna; chum as 
nacli bi c mai' Ghorah, agus mar a chuid- 
eaclid: mar a thubhairt an Tighearn ris le 
làimh Mhaois. 

41 Ach air an là niàircach, rinn comh- 
chruinneachadh chloinii Israeil uile gearan, 
an aghaidh Jlhaois agus an aghaidh Aaroin, 
ag ràdli, Mharbh sibh sluagh an Tigh- 
earna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruinnich- 
eadh an comlithional an agliaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin, gu'n do sheall iad 
air pàilliuii a' choiirihthionail : agus, feuch, 
chòmhdaich an neul c, agus dli'fhoiUsich- 
eadh glòir an Tiglicarna. 

43 Agus thàinig Maois agTis Aaron ga. 
beulaobh pàilliuin a' choimhtliionail. 

44 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

45 Racliaibh suas o mheasg a' chomh- 
cliruimieachaidh so, agus sgriosaidli mi iad 
mar ann am priobadh na sùla: agTis thuit 
iad air au eudannaibh. 

4G Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiscir, agus cuir teiue ann bhàrr na 
h altarach, agus cuir tìiis air, agTis imich 
gu grad a dh'ioiinsuidh a' chomhchruinn- 
eachaidh, agus dean rèite air an son; oir 
chaidh fearg a mach o'n Tigliearn: thòisich 
a' plilàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a, dh'àithn 
Maois, agus ruith e gu meadhon a' chomh- 
chruiimcachaidh; agus, feuch, bha 'phlàigh 
air tòiseachadh am measg an t-sluaigli: 
agus cliuir e tùis air, agus rinn e rèite air 
son an t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na niairbìi agus na 
beotha, agus choisgeadh a' phlàigh. 

49 AgTis bhàsaich 's a' phlàigh ceithir mìle 
deug agus seachd ceud, a thiiilleadh orra- 
san a bliàsaich 'an aobhar Chorah. 

50 Agus jihiU Aaron a dh'ionnsuidh 
MhaoiSjgu dorus pàilliuin a' choimthionail: 
agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVIL 

1 Slat Aaroin fo bldùtli.: 10 tlia i air a gteidli- 
eadh mar chomharadh an wjhaidhnan ceann- 
airceadì. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag-us gabh slat 
o gach aon aca, a rèir tighe an aithrichean, 
o'n ceaniiardaibh uile, a rèir tighe an aith- 
richean, dà shlait deug: sgrìobh ainm gach 
duine air a shlait fèin. 

3 Agns sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Leblii: oir hithidh aon slat air son 
cinn tighc an aithrichean. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàilliun 
a' choinihthionail, an làthair na Fianuis', far 
an coinnich mise thu. 

5 A gus tarlaidh, gu'n tig slat an duine a 
thaglias mise fo bhlàth ; agus bheir mi air AIREAMH, XVIII. 

gearain cliloinn Israeil sgnr uam, leis am i do'n Tigliearn, a dheanamli seirbhis pàiU- 
blicil iad ri gearan 'n ur u-agliaidli-sa. iuin a' choimhthiouail. 
(j Ag-us labliair Maois ri cloinn Israeil, | 7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do niliic 
agus thug gacli aon d'au ceannardaibh dha i niaille riut, bhur sagai-tachd anns gacli ni a 
slat am fear, aon air son gacli ceannaird, a hhuineas do'n altair, ag-us an taobh a stigli rèir tighe an aithriclienn, eaclhon dà slilait 
deug: agus hha slat Aaroin am measg au slat. 

7 AgTis chuir Maois suas ua slatau an 
làthair an Tiglicaru', aun am pàilliim na 
Fianuis'. 

8 AgTis air an là màireacli chaidli Maois a 
steach do phùiUiun na Fianuis' ; agus, leuch, 
bha slat Aaroin, air son tighe Lebhi, air 
briscadli amach, agus air cur inaoth dluiill- 
cacli aisde, agus air teaclid fo bhlàtli, agnis 
air giìilan almona. 

9 Agns tliug Maois a mach na slatan uile o 
làthair an Tighearna gu cloinn Israeil uile; 
agus dh'amliairc iad orra, ag-us ghabh gach 
duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tigliearn ri Maois, 
Thoir slat Aaroin a rls au iàthair na Fian- 
uis', gai bhi air a gleidhcadh mar chomh- 
aradh an aghaidh nan ceaunairceacli ; agais 
bheir thu air falbh gu tur an gearaiu 
uamsa, chum nach bàsaich iad. 

11 AgTis rinn Maois jHar sin: mar a 
dh'àithn an Tighearn dha, mar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Israeil ri Maois, ag 
ràdh, Feuch, tha siim a' bàsachadh, thèid 
as duiun, thèid as duiuu uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fag-us do 
phàiUiun an Tighearna, gheibh e bàs; an 
claoidhear sinn le bàsachadli'? 

CAIB. XVIII. 

1 Cùram nan sai/art. 6 Frithealadh nan Le- 
bldtheach. 8 Cuibhrionn nan sajjart, 21 agus 
nan Lebhitheach. 25 Miin tabhartas-thoi/ta. 

AGUS thubhairt auTigliearn ri h-Aaron, 
Giiilainidli tusa agus do niliic, agus 
tigh d'athar inaille riut, euceart au ionaid 
naoirah; agus giìilainidh tusa agus do mliic 
niaille riut euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithrean inar an ceudna de 
tlirèibh Leblii, trèibh d'athar, bheir thu 
leat maille riut, chum gii'n ceauglar riut 
iad, agus gu'm fritheil iad dhuit: ach fi-ith- 
eiliclh tusa agus do mhic niaille riut air 
beulaobli pàilliuin na Fianuis'. 

3 Agus gleidhidh iad do cliùrani-sa, agus 
ciiram a' phàilliuin uile: a niliàiii cha tig 
iad aiii fagus do slioithicliibh an ionaid 
uaoimli agus do'n altair, a cliuin uach faigh 
aon cluiid iadsan no sibhse bàs. 

4 Agus ceaugiar riut iad, agus gleidliidli 
iad ciiram pàilliuiu a' clioimlitliiouail, air 
8011 uile sheirbhis a' jiliàiUiuin: agus cha tig 
coigreacli ani fagus duibh. 

5 Ag-us gleidhidh sibli cùram an ionaid 
iiaoinih, agus cìiram na h-altarach; a chum 
iiach bi fearg iii's niò air cloimi Israeil. 

(j Agus niise, feuch, thug uii bhur bràith- 
reau ua Lebhithich o niheasg cliloinn Is- 
raeil: dhuibhse thugadh iad i«arthabhartas 
144 de'n roinu-blirat, agus ni sibh seirbliis: 
thug nii dhuìbh bhur sagartaclid, mar 
sheirbhis tabhartais ; agais cuirear an coig- 
reach a thig ani fagus gii bàs. 

8 Agus labhair an lighearn ri h-Aaron, 
Feucli, tliug nii dhuit inar an ceudna cùrani 
nio thabliartasan-togta, de uile iiithibh 
coisrig-te chloinn Israeil; dhuitse thug mi 
iad, air son an uugaidh, agus do d' mhic le 
reaclid sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa de na nitiiibh ro 
naoniha, a ghleicìheaclh o'n teiiie: gach ta- 
bhartas leo-san, gacli tabhartas-bìdli leo, 
agus gach ìobairt-pheacaidh leo, agus gach 
ìobairt-eusaontais leo, a bheir iad dhomhsa, 
bithidli e ro naomh dhuitse, agus do d' 
nihic. 

10 'S an ionad ro naoinh ithidh tu e, 
ithidli gach firionnach e: bitliidli e naomh 
dliuitse. 

11 Agus is leat so; tabhartas-tog-ta an ta- 
bhartais,niailleriuilethabhartasan-luaisgtc 
chloinn Israeil : thug mi dhuitse iad, agus 
do d' nihic, agais do d' nigheanaibh maiile 
riut, le reachd sìorruidh: gach neach a tha 
glau a'd' thigh, ithidh e dheth. 

12 A' cliuid a's fearr uile de'n olaidh, agiis 
a' chuid a's fearr uile de'u fhìon, agus de'n 
cliruitlineacbd, an ceud thoradh leo-san a 
bheir iad seacliad do'n Tighearn, iad sin 
thug mi dliuit. 

13 Gaeliuia's luaithc 'bhitheasabuich 'n ani 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidli e leatsa; gacli aou a tha glaii a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

14 Gacli ni a choisrigear anu an Israel, 
bitliidli e leatsa. 

15 Gacli ui a dh'fhosglas a' bhrù de gacli 
feoil, a bìieir iad a dh'iounsuidh an Tigh- 
earna, ma, 's ann de dhuiue, no dh'ainnili- 
idli, bithidh e leatsa: gidlieadh gu cinuteach 
fuasglaidh tu ceud-ghiu duiue, agus ccud- 
ghin an aiumhidh neòghloin fiiasglaidh tu. 

Iti AgTis iadsan a dh'fhuasglar, o mhìos a 
dh'aois fuasglaidli tu iad a rèir do mheas, 
air son airgid chùig seceileau, a rèir seceil 
an ionaid uaoimli : is e 'n secel ficliead 
gerah. 

17 Ach ceud-ghinboin, no ceud-ghin caor- 
acli, no ceud-ghin gaibhre, cha-n fhuasgail 
thu ; tha iad naomha: crathaidli tu ani fuil 
air an altair, agns loisgidh tu 'n saill mar 
thabliartas a bheirear suas le teine, chum 
fàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas au t-uclid luaisgte agus an slinnean 
deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nithean 
naomha, a bheir clann Israeil seachad do'n AIREA.MH, XIX. Tighearu, thug mi dliuitse, agus do d' 
mhic, agus do d' uigheauaibhmailleriut,-le 
reachd sìorruidh: /•« ooimhcheangal salaiun 
e gu bràth an lìithair au Tighearua, dluiitse 
agus do d' shliochd maille riut. 

20 Agus labhair an Tighearu ri h-Aaron, 
'X ain fearanu cha bhi oighreachd agad, ui 
mo bhios roinn agad 'n am measg: is mise 
do roinu-sa agus d'oighreachd am measg 
chloinn Israeil. 

21 Agiis. feuch, do chloinn Lebhi thug mi 
aai deachamli uile anu au Israel mar oigh- 
reachd, air son an seirbhis a ui iad, cad/mi 
seirbhis pàiUiuiu a' choimhthionail. 

22 Agus cha-u flieud clann Israeil o so 
suas teachd am fagus do phàilliun_ a' 
choimhthionail, air eagal gu'n giùlain iad 
peacadh, agus gu m faigh iad bàs. 

23 Acli ni na Lebhithich seirbhis pàilliuin 
a' choimhthiouail, agus giìilainidh iad an 
ciouta : hithidh e 'n a reachd sìorruidh air 
feadli bhur ginealach, nach bi oighreachd 
sam bith aca am measg cliloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a bheir 
iad seachad mar thabhartas-togta do'n 
Tighearn, thug mi do na Lebhithich mar 
oighreachd: uime sin thubhairtmi riu, Am 
measg chloiuu I sraeil chablii oighreaehd aca. 

25 Agus labhair an Tighearu ri Maois, ag 
ràdh, 

2ò Mar so labhair ris na Lebhithich, agus 
abair riu, 'N uair a thogas sibh o chloinn 
Israeil au deachamh a thug mise dlmibh 
uatha mar bhur n-oighreachd, an sin bhcir 
sibh suas tabhai'tas-togla dheth do'n Tigh- 
earn, eadhon an deicheamh cuid de'n deach- 
amh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar gu'm Ue arbhar an urlair- 
bhualaidh, agus mar làn amar-bruthaidh an 
fhìona. 

28 Mar somaran ceudnabheirsibhseachad 
tabhartas-togta do'n Tighearn, d'ur n-uile 
dheachamli a thogas sibli o chloinn Israeil: 
agus bheir sibli dìieth tabhartas-togta an 
Tighearna do Aai'on an sagart. 

29 As bhur u-uile thiodhlacaibh, blieir 
sibh seachad uile thabhartas-tog-ta an Tigii- 
earna de'n chuid a's fearr dheth uile, 
eadhon a' cliuid sin deth a tha coisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'X uair a thogas 
sibh suas uaitli a' chuid a's fearr dlieth, an 
sin measar e do na Lebhithich mar thoradli 
an urlair-bhualaidh,agus marthoradh amar- 
bruthaidh an f liìona. 

31 Agusithidh sibh e anns gach àite, sibh 
fèin agus bhur teaghlaichean: oir is e bhur 
duais air son bhur seirbhis ann am pàilliuu 
a' choimhthionail. 

32 AgTis cha ghiùlain sibh peacadli sam 
bith air a shou, an uair a thogas sibh suas as 
a[ chuid a's fearr dheth: ni mò a thruailleas 
sibh nitlimTi naomha chloinn Israeil, air 
eagal gu'm faigh sibh bàs. 

145 CAIB. XIX. 1 An f.-msge dealacliaidh: 11 mar a ghnàLliaich' 
eadh e chum ladsan a bha neòghlan a ghlan' 
ad/t. 

AGUS labhair auTighearn ri Maois,agu3 
ri h-Aaron, ag ràdli, 

2 7s e so ordugh an lagha a dh'àithn au 
Tighearn, ag ràdh, Labhair ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt a d' ionnsuidh agh ruadh gun 
ghaoid, air nach 'cil smal, ogits nach robh 
riamh fo chuing. 

3 Agus bhcir sibli i dh'ionnsuidli Eleasair 
an t-sagairt; agus bheirear i an taobh a 
muigh de'n champ, agus marbhar i 'n a 
fhianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid d'a 
fuil dìreacli fachomhairpàilliuin a' choimli- 
thionail seachd uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh 'u a sheall- 
adh; a seiche, agus a feoil, agus a fuil, 
maille ra h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart fiodh seudair, 
ag-us hiosop, agus scarlaid, agus tilgidli e 
sin ani meadlion losgaidh an aighe. 

7 An sin nighidh au sagart 'eudach, agus 
ionulaididh e 'fheoil ann an uisge, agus an 

^dèigh sin thig e steach do'n champ, agus 
bithidh an sagart neòghlan gu feasgar. 

8 Agus nighidli esan a loisg i 'eudacli aim 
an uisge, agus ionulaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus bithidli e neòglilan gu feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a tha glau 
luath au aighe, agus taisgidh e i 'n taobh a 
muigh de'n champ ann an àite glan; agns 
gleidhear i air sou comhchruiuneachaidh 
chloinn Israeil, mar uisge dealachaidh: is 
glanadh air son peacaidh i. 

10 Agus uighidh esan a thionaileas luatli 
an aighe 'eudach, agais bithidh e neòghlau 
gu feasgar: agus bithidh e do chloinu 
Israeil, agus do'n choigreach a th'air 
chuairt 'n am measg, 'n a reachd sìorruidh. 

1 1 Esan a bhcanas ri corp duiue mliairbh 
sani bith, bithidh e neòghlau seachd làith- 
ean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas là, 
agus air an t-seachdanih là bithidli e glau: 
acli mur glan se e fèin air an treas là, an sin 
air au t-seaclidandi là cha bhi e glan. 

13 Go b'e neach a bheanas ri corp duine 
sam bith a tha marbh, agus uach glan e fèin, 
tha e a' truailleadh pàilliuin an Tighearn'; 
agus gcarrar au t-auam siu as o Israel: 
a chioun iiacli do chrathadh an t-uisge 
dealachaidh air, bithidh e neòghlan ; tha a 
neòghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duinc ann am bùth: Gach neach a thig a 
stigh do'n bhìitli, agns gach neach a tha 's 
a' bhùth, bithidli iad neòghlau seachd làith- 
ean. 

1.5 Agus gach soitheach fosgailte aig nacli 
'eil còmhdach ceangailte &vc,tha e neòghlau. 

E. AIREAMTI, XX. 16 Agus ge 1) e 'blieanas ri neacli a laliaibli- 
adh le claidlieamli 's a' niliaeliair, no ri corp 
marbh, no ri cnàimh duine, no ri h-uaigh, 
bithidli e neòglilan seachd làithean. 

17 Agus air son an duine neòghloin gabh- 
aidh iad de lùaith an aiglie, a loisgeadh air 
son glanaidh peacaidh, agus cuiridh iad 
srutii uisge oirre ann an soitheach. 

18 Agus gabhaidh duine glan hiosop,agus 
tumaidh e 's an uisge e, agus cratliaidh e air 
a bhìitli e, agus air na soithichibh uile, agus 
air a' mhuinntir a bha 'n sin, agus airsan a 
bhean ri cnàimh, no ri neach a mharbhadh, 
no ri aon marbh, no ri h-uaigh: 

19 Agus cratliaidli an duine glan air an 
neòghlan air an treas là, agus air an t-seach- 
danih là ; agus glauaidii se e fèin air an 
t-seachdamh là, agus nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididli se e fein ann an uisge, ag-us 
bithidh e glan air ieasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus 
nach gian e fèin, gearrar an t-anam sin as o 
mheasg a' chomhchruimieacluiidh, a chionn 
gu'ndo thruaiUeiouad naomh an Tigheania: 
cha do chrathadh uisge dealachaidh air; 
tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'n a reachd sìorraidh 
dhoibh, gTi'n nigh esan a chrathas an t-uisge 
dealachaidh 'eudach, agus bithidh esan a 
bheanas ris an uisge dhealachaidh, neò- 
ghlan gir feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan,bithidhe neòghlan: agusant-anam 
a bheanas ris, bithidh e neòghlan gu feas- 
gar. 

CAIB. XX. 

1 £às MMriaim. 7 Thug Maois uisge dd'n 
t-sluagh as a' charraig. 22 Bàs Aaroin. 

AN sin thàinig clann Israeil, eadlion an 
comhchruinneachadh uile, gu fàsach 
Shin,anns a' cheud mhìos: agus dh'fhan an 
sluagh anu an Cades; agus fhuair Miriam 
bàs an sin, agns dh'adhlaiceadli an sin i. 

2 Agus clia i'obh uisge ann do'n choimh- 
tliional : agus chruinnich siad iad fèin an 
aghaidh Mhaois agais an aghaidli Aaroin. 

3 Agus throd an sluagh ri Maois, agus 
labhair iad, ag ràdh, B'fhearr gu'm bith- 
eamaid air fagliail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearna! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nìos comh- 
chruinneachadh an Tighearna do'n f hàsach 
so, gu bàs f haghail an sin, sinn fèin agus ar 
sprèidh? 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teachd a 
nìos as an Eiphit, g'ar toirt a steach do'n 
drocli àite so? cha-nàite sìl e, no fhìgis, no 
chrannfìona, no phomgranata; ni mò tha 
uisge ann r'a òl. 

6 AgTis chaidh Maois agus Aaron o làthair 
a' chomhchruinneachaidh gu dorus pàilliuiu 
a' choimhthionail, agus thuit iad air an agh- 
aidh; agus dh'flioillsicheadh glòir an Tigh- 
eama dJioibh. 

146 7 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cminnich thus' an 
coimhthional 'an ceann a chèile, thu fèin 
ag-us Aaron do bhràthair, agas labhraibh ris 
a' chan-aig fa chomhair an sùl, ag-us bheir i 
seachad a h-uisge; agus bheir thusa macn 
uisge dhoibh as a' chaiTaig, ag-us bheir thu 
deocìi do'n choimhthionaI,agus d'ansprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair an 
Tighearna, mar a dh'àitlm e dlia. 

10 Agus chruinnich Maois agus Aaron an 
comhchruinneachadh 'an ceann a chèile fa 
chomhair na carraige, agus thubhairt e riu, 
Eisdibh a nis, a luchd-ceamiairc; as a' 
chaiTaig so am feum sinne uisge thoirt 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlait dà iiair; agus 
tliàinig an t-uisge mach gu paiit: agus 
dìi'òl an comlichruinneachadli, agus an 
sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aaron, A chionn nach do chreid sibh 
mi, chum mo naomhachadh aun an siiilibh 
chloinn Israeil, uime sin clia toir sibh a 
steach an comhchruiuneachadli so do'n 
fhearann a thug mise dhoibh. 

13 e so uisge Mheribah, a chionn gu'n 
d'rinn clann Israeil stii ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e anuta. 

14 Aguschuir Maoisteachdairean oChades 
gu rìgh Edoini, Mar so tha do bhràthair 
Israel ag ràdb, Tha fios agad air an t- 
saothair sin uile a thàinig oirnne; 

15 Mar a chaidh ar n-aithrichean sìos do'n 
Eiphit, agais a ghabh sinn còmhnuidh 's an 
Eiphit aimsir fhada; agus bhuin na h- 
Eiphiticli gu h-olc ruinne, agiis r'ar n-aith- 
richibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris an 
Tighearn, chual' e ar g'uth, ag-us chuir e 
aingeal uaith, agus thug e mach sinn as an 
Eiphit; agiis, feueh, tha sinn ann an Cades, 
baile 's a' chuid a's iomallaiche de d' chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol troimh 
do dhìithaich: cha tèid sinn troimh acliadli 
sam bith,notroimh f hìon-lios, ni mò dh'òlas 
sinn uisge nan tobar; imichidh sinn air 
rathad mòr an rìgh, cha tionndaidli sinn a 
dh'ionnsuicUi na làimhe deise, no na làimhe 
clìthe, gus an tèid siim seach do chrìochan. 

18 Agiis thubhairt Edom ris, Chatèid thu 
seachad orm, air eagal leis a' chlaidheamh 
gu'n tig mi mach a' d' aghaidh. 

19 Agus thubhaii-t clann Israeil ris, Imich- 
idh sinn air an rathad mhòr; agus ma 
dh'òlas mi fèin agus mo sprèidli de d' uisge, 
bheir mi luach air a shon: a mhàin gun 
tuille 'dheanamh, thèid mi troimhe de m' 
chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tèid thu troimhe. 
Agus thàinig Edom a mach 'n a aghaidh le 
mòr-shluauh, agus le làimh thrèin. AIREAMH, XXI. 21 Itlar so dliiùlt Edom do Israel comas 
dol troimli a clirìch: uime siu thiomidaidh 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clami Israeil, eadhon an no uisge ann, agus tha ar n-anam a' gabhail 
gràiu de'u aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearu nathraichean 
loisgeach am measg an t-sluaigh ; agus lot comhchruinueachadhuile,antm-usoChades, |iad an sluagh, agus fhuair mòr-shluagh de 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. ■23 Agus hibhair an Tighearn ri Maois 
agus ri h-Aai"on ann an sliabh Hor, làimh 
ri crìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a shluaigh; 
oir cha tèid e steach do'n f heai-ann a thug 
mise do chloinn Israeil, a chionn gu'»i robh 
sibh ceaunairceach an aghaidla m'f hocail-sa 
aig uisge Mhei'ibah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, agus 
thoir suas iad gu sliabh Hor: 

26 Agus buin 'eudach de Aaron, agus cuir 
air a mhac Eleasar e: agus cruinnichear 
Aarou a chiim a mhuinntir, agTis gheibh 
e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tigheam: agus chaidh iad suas gu sliabh 
Hor, aun an seaUadh a' chombchruinneach- 
aidh uile. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach de Aaron, 
agus chuir e air Eleasar a mhac e; agus 
fhuair Aaron bàs an sin air muUach an 
t-slèibh: agus thàinig Maois agus Eleasar a 
nuas o'n t-sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an comh- 
chruiuneachadh uile gTi'n d'fhuair Aaron 
bàs, rinn iad bròn air son Aaroin deich 
làithean 'ar fhichead, eadlion tigh Israeil 
uile. 

CAIB. XXI. 

1 Sgrios dann Israeil na Canaa'n.aicli. 4 Lotadh 
iad le nathraiclnbh loisgeach. 7 DKaidich 
iad am peacadh, agus leighiseadh iad le 
amharc air nailiair umha. 21 Thug iad 
huaidh air Sihon agus air Og. 

AGUS an uair a chuala rìgh Arad an 
Canaanach, a bha 'chòmhnuidli 's an 
àirde deas, gu'n d'thàinig Israel air slighe 
an luchd-brathaidh,an sin cliog e 'n aghaidh 
Israeil, agus rinn e cuid diubh 'n an ciom- 
aich. 

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n Tighearn, 
agTis thubhairt iad, Ma bheir thu da 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, au 
Bin sgriosaidh sinn gu tur am bailtean. 

3 Agus dh'èisd an Tighearn ri guth 
Israeil, agus thug e na Canaanaich suas 
doibh : agus sgrios iad gu tur iad fèin agus 
am bailtean: agus thug iad Horma mar 
ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh Hor, 
air slighe na mara ruaidhe, a dJiol mu'n 
cuairt air tìr Edoim; agus bha anam an 
t-sluaigh fo mlii-mhisnich 's an t-slighe. 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh 
; Dhè, agns an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
I thug sibh a nìos sinn as an Eiphit, gu bàs 
I f haghail 's an f hàsach ? oir clia-?i 'eii aran, 

147 Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh a dh'ionn- 
suidh Mhaois, agns thubhairt iad, Pheacaich 
sinn, oir labhair sinn an aghaidli an Tigh- 
earn', agiis a'd' aghaidli-sa; guidh air an 
Tighearn gu'n toir e air falbh uainn na 
nathraichean. Agus ghmdh Maois air son 
an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Deandhuit fèin nathair loisgeach,agus cuir 
i air cranu; agus tarlaidh, gach neach a 
lotar, an uair a dh'amhairceas e oirre, gu 
mair e beò. 

9 Agns rinn Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i: agus tharladh, ma lot 
uathair duine sam bith, agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathair umlia, gu'n d'fhan e 
beò. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agiis champaich iad aun an Obot. 

11 Agus ghabli iad an turus o Obot, agus 
chamjmich iad aig lie-abarim 's an fhàsach 
a tÌM fa chomhair Mhoaib, leth ri èirigh na 
grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champaich 
iad ann an gleann Shareid. 

13 sin dh'imich iad, agus champaich 
iad air an taobli eile de Arnon, a tlia 's an 
f hàsach a tha 'teachd a mach à crìochaibh 
nan Amorach : oir is e Arnon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amor- 
aich. 

14Uime sin innsear ann an leabhar chogan- 
nan an Tigheania, Ciod a rinn e s a' mhuir 
ruaidh, agus ann an sruthaibh Arnoin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha 'dol sìos 
gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe air 
crìch Mhoaib. 

16 Agiis o sin chaidh ?'at?gu Beer: is e sin 
an tobar mu'n do labhair an Tigheam ri 
Maois, Crainnich an sluagh r'a chèile, agus 
bheir mise uisge dhoibh. 

17 An sin chan Israel an laoidh so, Smth 
a nìos, O tliobair; canaibhse dha: 

18 Chladhaicli na h-uachdarain an tobar, 
chladhaich uaisleauant-sluaigh e,le seòladh 
f hir thabhairt an lagha,le 'n lorgaibh. Agus 
o'n fhàsach chaidh iad g-u Matana; 

19 Agus o Mhatana gni Nahaliel; agus o 
Nahalielgii Baniot; 

20 Agus o Bhamot 's a' ghleann a tha ann 
au diithaich Mhoaib, gu miUlach Phisgali, a 
tha 'g amharc ri lesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon rìgh nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fhearann; 
cha tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin no 
dh'ionnsuidli fìon-lios sani bith; cha-n òl 
sinn uisgeachar tobair: rathad an rìgh AIREAMH, XXII. gabhaidh sinn, giis an teid sinn seachad air 
do chi'ìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch: agiis chruinnich Sihon a 
shluagh uile r'a chèile, agus chaidh e mach 
an aghaidh Israeil do'n f hàsacli : agus 
thàinig e gu lahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 AgTis bhuail Israel e le faobhar a' 
chlaidheimh, ag-us ghabh e sealbh air 
'fheai-ann o Arnon gu laboc, eadhon gu 
cloinn Amoin: oir hha crìoch chloinn Amoin 
làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailtean mòra sin 
uile: agus ghabh Israel còmhnuidh ann ani 
bailtibh mòra nan Amorach uile, ann an 
Hesbon, agus 'n a bhailtibh beaga uile: 

26 Oir ìSe Hesbon baile mòr Shihoin 
rìgh nan Amoracli, a chog an aghaidh rìgh 
Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus a bhuin 
'fhearanu uile as a làimh, eadhon gu 
h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a labhras anu an 
gnàth-fhoclaibh, Thigibh do Hesbon; biodh 
baile mòr Shihoin air a thogail agiis air a 
dheasachadh: 

28 Oir chaidh teine mach à Hesbon, lasair 

bhaile mòr Shihoin; loisg e Ar Mhoaib, 
agus tighearnan ionadan àrda Arnoin. 

29 Mo thruaigho tlni, a Mhoaib! thàinig 
sgrios ort, shluaigh Chemois! thug e 'mhic 
a chaidh as, agus a nigheanan, 'ara braigh- 
deanas do Shihon rìgli nan Amorach. 

30 Thilg sinn saighdean orra; chaidh as 
do Hesbon eadhon guDibon,agus dh'fhàs- 
aich sinn iad eadhon gu Noplia, a tha 
^ruighcachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air laser, ag-us ghlac iad a 
bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach na 
h-Amoraich a hha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas air 
slighe Bhasain: agus chaidh Og rìgh Bhas- 
ain a mach 'n an aghaidh, e fèin, agus a 

i shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Na gabh eagal roimhe; oir do d' làimh-sa 
thug mi thairis e fèin, agus a shluagh uile, 
ag-us 'fhearann; agus ni thu air mar a rinn 
thu air Sihon rìgh nan Amorach, a hha 

chòmhnuidli aig Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach dh'fhàgadh 
aon beò aige: agus gliabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. XXII. 

1 DMùU Balaam air ceud iarrtus Bhalaic 
teaclid d'a ionnsuidli; acli an uair a chuir e 
ath-lheachdairean d'a ioìinsuidh, dh'imich e 
airathurus: 28 lahhair 'asal ris airashlighe. 

AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh,agus champaich iad ann ancòmh- 
148 nardaibh Mhoaib, air an taobh so de lordan 
làimh ri lericho. 

2 Agus chunnaic Ealac mac Shipoir gacli 
ni a rinn Israel air na h-Amoraich. 

3 Agus bha eagal ro mhòr air Moab roimh 
'n t-sluagh, a chionn g-u' w robh iad lìonmhor ; 
agus bha Moab ann an teinn a thaobh 
chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd so 
suas gach ni a tha mu'r timchioU, mar a 
dh'imlicheas an damh suas feur na mach- 
arach. Agus hha Balac mac Shipoir 'n a 
rìgh air na Moabaich 's an àm sin. 

6 Chuir e teachdairean uime sin gu Balaam 
mac Bheoir, gu Petor, a tha làimh ri amh- 
ainn dìitheha cloinnea shluaigh, g'a ghairm, 
ag ràdh, Feuch, tha sluagh air teachd a 
mach as an Eiphit: feuch, tha iad a' còmh- 
dachadh aghaidli na talmhainn, agus tha iad 
'n an còmhnuidli thall fa m' chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheani ort, mall- 
aich dhomhs' an shiagh so, oir tha iad tuill- 
eadh 's cumhachdach air mo shon: theag- 
amh gur urrainn mi am bualadh, agus gu'm 
fuadaich mi iad a mach as an dìithaich; oir 

, tlia fios agani gu'm hheil esan a bheannaich- 
eas tusa, beannaichte, agTis esan a mhall- 
aicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib agus 
seanairean Mhidiain, le duais nic druidh- 
eachd 'n an làimh; agus thàinig iad gu 
Balaam, agus dli'innis iad dlia briathran 
Bhalaic. 

8 Agus thuliliairt e riu, Fanaibh an so an 
nochd, agus blieir mise fios duibh a ris, u 
rèir mar a labhras an Tighearn rium. Agus 
dh'f han ceannardan Mlioaib maille ri Bal- 
aam. 

9 Agus thàinig an Tighearn gu Balaam, agus 
tliubhairt e, Cò iad na daoiue so maille riut ì 

10 Agus thubhairt Balaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Bhipoir, rìgh Mhoaib, teachdaire 
a m' ionnsuidh, c(g ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd amach as 
an Eiphit, a tha 'còmhdachadh aghaidh na 
talmhainii: thig a nis, mallaich dliomh iad; 
tlieagamh gur urrainn mi buaidh' thoirt 
orra, agus gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri BaIaam,Chatèid 
thu maille riu; chamhaUaich thu "nsluagh; 
oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam 's a' mhaduiim, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh Bhalaic, 
Imichibh d'ur dìithaich fèin : oir tha "n 

'. Tighearn a' diùltadh cead a thoirt dliomhsa 
dol maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaibsuas, 
agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agus thubhairt iad, Tha Balaam a' diùltadh j 
teachd maille ruinn. ' 

15 Agus'chuir Balac uaith a rìs ceannar- ' 
dan a bu lìonmhoire, agus a b'urramaiche ^ 
na iadsan. j AIREAMH, XXIII. 16 Agus thàinig iad gu Balaam, agais thu- 
bhaii-t iad ris,Mar so tlia Balac,inac iShipoir, 
ag ràdh, Ka iDacadh ui sam bith thu, guid- 
heam ort, o theachd a m' ionnsuidh ; 

17 Oir àrdaichidli mi thu gu h-inbhe ro 
mhòir, agus ge b'e ni a thcir thu rium, ni 
mi e: thig uime sin, guidlieam ort, mallaich 
dliomh an sluagh so. 

IS Agus fhreagair Balaara, agus thubhairt 
6 ri seu-bhisich Bliahìic, Ged a bheireadli 
Balaac dliomsha làn a thighe a dh'airgiod 
agus a dli'òr, cha-n f heudainn dol tliar focal 
auTighearna mo Dhè,a dheanamh'bheag no 
'mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, fan- 
aibhse mar an ceudna an so an nochd, a 
chum gu'm bi fìos agam ciod tuilleadh a 
their an Tighearn lium. 

20 Agiis thàinig Dia dli'ionnsuidh Bha- 
laaim 's an oidhclie, agus thubliairt e ris, 
Ma tliig na daoiue gu d' ghairm, èirich suas, 
agiis imich maille riu; gidheadJi am focal a 
their mise riut, siu ni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas 's a' mha- 
duinn, ag-us chuir e dìollaid air 'asal, agus 
chaidh e maiUe ri ccannardaibh Mhoaib. 

22 Agas las corruicli Dhè a chionn gu'n 
d'imich e ; agnis sheas aingeal an Tighearna 
's an t-slighe mar eascaraid 'u a aghaidli. A 
nis bha e 'marcachd air 'asal fèin, agus a 
dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an Tigh- 
eama n a sheasamh 's an t-slighe, agns a 
chlaidheamlitairng-te'na làimh: agaisthionn- 
daidh an asal a leth taobh as an t-slighe, 
agus chaidh i air feadh an f hearainn ; agus 
bhuail Balaam an asal, g'a tionndadii dh'- 
ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas aingeal an Tighearn', ann an 
cos-cheum nam fìon-lios: bha balla air an 
taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal 
anTighearn',theanuaichsi i fèin risa' bhalla, 
agus bhrùth i cos Bhalaaim ris a' bhalla; 
agus bhuail e rìs i. 

26 Agus a rìs chaidh aingeal an Tighearna 
seachad, agus sheas e annan àite cumliann, 
far nach robh slighe gn tionudadh aon chuid 
a chum na làimhe deise no clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal 
an Tighearna, luidh i sìos fo Bhalaam: agus 
las corruich Bhalaaim, agus bhuail e 'n asal 
le bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tighearn beul na 
h-asail, agus thubhairt i ri Balaam, Ciod a 
rinn mise ort, gu'n do bhuail thu mi na tri 
uairean so? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, A 
chionn gu'n d'rinn thu fanaid orm: b'fhearr 
leam gu'm biodh claidheamh a'm' làimh, oir 
a nis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, Nach 
mise d'asal fèin, air an do mharcaich thu 
riamh o bu leat 7ni, gus an là 'n diugh? am 

149 b'àbhaist domh riamh a dheananih mar so 
riut? Agus thubliairt e, Clia Vàbhaist. 

31 An siu dh'fhosgail an Tighearn sùilean 
Bhalaaim, agus chuunaic e aingeal an Tigh- 
earua 'n a sheasamh 's an t-siighe, agus a 
chlaidheamh tairugte 'u a làimh; agns 
clu-om e sìos a cheann, agus thuit e sìos air 
'aghaidh. 

32 Agusthubhaii-taingealan Tighearna ris, 
C'ar sou a bhuail thu d'asal na tri uaireau 
so? Feuch, chaidh mi mach gu bhi a'm' 
eascaraid duit, a chionn gn'm bheil do shlighe 
fiar a'm' f hianuis, 

33 Agiis chunnaic an asal mi, agus thionn- 
daidli i uam na tr i uairean so: mur bitheadli 

1 air tionndadh vuxm, g-u cinuteach bha mi 
! nis eadhon air do mharbhadh-sa, agus air a 
! gieidheadh-sa beò. 

j 34 Agus thubhairt Balaani ri aingeal an 

Tighearna, Pheacaich mi; oir cha robh fios 
: agam g-u'n do sheas thu 's an t-sliglie a'm' 
' aghaidh: a nis uime sin,ma's mi-thaitueach 
j leat e, pillidh mi air m'ais a rìs. 
I 35 Agus thubliairt aingeal au Tighearna ri 

Balaam, Imich leis na daoinibii ; ach a 
: mhàin am focal a labhras mise riut, sin 

labhraidh tusa. Mar sin chaidh Balaam le 

ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus au uair a chuala Balac gTi'n d'thài- 
nig Balaam, chaidli e mach 'n a choinneanih 
gu baile de Mhoab, a tha làimh ri comh- 
chrìch Arnoin, a tha's a' chrìch a's faide mach. 

37 Agiis thubhairt Balac ri Balaam, Wach 
do chuir mise gu cinnteach fìos a d'ionnsuidh 
g'ad ghairm? C'ar son uacli d'thàiuig thu a 
m' ionnsuidh? Nach 'eil mise gu deimhin 
comasach air d'àrdachadh g-u Ii-iubhe. 

38 AgTis tlmbhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tlia mi airteachd a d'ionnsuidli: am 
bheil agam a nis cumhaclid idir ni sam bith 
a ràdh l Am focal a chuireas Dia a'm' bheul 
sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad g-u Ciriat-husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh agus caor- 
aich, agus chu^r e fios a dh'ionnsuidh Bha- 
laaim, agus a dh'ionnsuidh nan ceannard a 
bha niaille ris. 

41 Agus air au là niàireach, ghabh Balac 
Balaam, agus thug o suas e gii àitibh àrda 
Bliaail, a chum gu'm faiccadh e o sin slchuid 
a b'iomallaiche dc'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 
1, 14, 28 lohairtean Bhalaic. 7, 18 Cosamhladt- 
dan Bhalaaim. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomli an so seachd altairean, agu« 
ulluich dhomh an so seachd tairbh ^;a; 
agus seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairtBalaam; 
agus dh'ìobair Balac agus Balaam air gach 
altair tarbh òg agxis reithe. 

3 Agns thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus imichidh mise; theagamh gu'n tig an Tighearii a'm' 
choinneamh: agus ge b'e ni a nochdas e 
dhomh, innsidh mi dhuit. Agus chaidh e 
gu h-ionad àrd. 

4 AgTis choinnich Dia Balaam, agus thu- 
bhairt Balaam ris, Dheasaich mi seachd 
altairean, agus dliìobair mi air gach altair 
tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearn focal ann am 
beul Bhalaaim, agus thubliairt e, Pill a 
dli'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidli, agus, feuch, 
sheas e làimh r'a ìobairt-Ioisgte, e fèiu, agus 
ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhla,chd, agus 
thubhairt e, Tlmg Balac rìgh Mhoaib mise 
à h-Aram, o bheanntaibli na h-àird' an ear, 
ag ràdh, Thig, mallaich dhomhsa lacob; 
agus thig, thoir diibhlan do Israel. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach do 
mhallaich Dia ? agus cionnus a bheir mi 
dùbhlau dha-san clo nach d'thug au Tigli- 
earn diibhlan? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 'g a 
fhaicinn, agus o na slèibhtibh tlia mi 'g 
amharc air: feuch, gabhaidh an sluagh 
còmhnuidh air leth, agTis clia mlieasar iad 
am measg nan cimieach. 

10 Cò 'dli'àirmheas duslach lacoib, no àir- 
eamh na ceathramh cuid de Israel ] Faigh- 
eam-sa bàs an ionracain, agus bitheadh mo 
chrìoch dheireamiach cosmliuil r'a chrìch- 
sau! 

11 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Ciod 
e so a rinn tliu orm? a mhallachadh mo 
naimhdean thug mi thu, agus, feuch, da 
rìreadh bhoamiaich thu iad. 

12 Agus f hreagair agus thubhairt e, An ni 
Bin a chuir an Tighearn a'm' bheul, nach 
feum mis' an aire tlioirt a labhairt? 

13 Agus thubhairt Balac ris, Tliig, guidh- 
eam ort, maille rium gu h-àit eile, o'm faic 
thu iad: clia-n fhaic thu ach a' chuid a's 
iomallaiche dhiubh, agus cha-n fhaic tliu 
iad uile; agus mallaich dhomh as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearaun Shophim e, gu 
mullach Phisgah, agns thog e seachd altair- 
ean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus reithe 
air gach altair. 

15 Ag-us thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, gus an coiuuich 
mis' an Tighearn an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearn Balaam, 
agus clmir c focal 'n a bheul, agus thubliairt 
e, Imich a rìs a dh'iomisuidh Bhalaic, agus 
abair mar so. 

17 Agus an uairathàinig e d'a ionnsuidh, 
ieuch, sheas e làimh r'a ìobairt-loisgtc, 
agus ceannardan Mhoaib maille ris. Agais 
thubhairt Balac ris, Ciod e a labhair an 
Tighearn? 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 

160 AIRBAMH, XXIV. 

as'us cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 

Shipoir: 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e breug; 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas: 
an dubhairt e, agus nach dean e? agus an 
do labhair e, agus uacli coimhlion se e ? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beannachadh; 
agus bheannaich esan, agus cha-n uiTaina 
mise 'atharrachadh. 

21 Cha d thug o faincar euceart ann an 
lacob, agus cha-u f hac' e cealg ann an Is- 
rael: tha 'n Tighearu a Dhia leis, agus 
caithream rìgh 'n am measg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich. 

23 Gu cinuteaeh cha-?i 'eil druidheachd 
au aghaidh lacoib, ni mò tha fiosachd an 
aghaidh Israeil: a rèir na h-aimsir so their- 
ear mu lacob, agus mu Israel, Ciod e a 
dh'oibrich Dia! 

24 Peuch, èiridh an sluagh suas mar leò- 
mhan mòr, agus mar leònihan òg togaidli e 
suas e fèin: cha luidh e sìos gus an ith e a' 
chreach, agus gus au òl e fuil nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadli idir, no'm 
beaunachadh idir. 

26 Ach f hreagair Balaam agiis thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdh, 
Gach ni a labhras an Tigheai-n, sin is èigin 
domhs' a dheanamh ? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Thig, 
guidheam ort, bheir mi thuguh-ionadeile; 
theagamh gur toil le Dia thu 'g am mall- 
achadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaani gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri lesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbh òga, agus seachd 
reitheaclian. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

1 Fàisneaclid Bhalaaim a thadbli soirhiieachaìdh 
Israeil. 15 Mu reul lacoib, &c. 20 Mu sgrios 
nan Anialeceadi. 

AGUS an uair a chimnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tighearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidh e, mar air 
uairibii eile, a dh'iarraidh manaidJiean, ach 
chuir e 'aghaidh i'is an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, agus 
cliunuaic e Israel a' fantuinn 'n am hìUh- 
aibh a rèir an treubhau, agus thàinig 
spiorad Dliè air. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thubhairt Balaam mac Bheoir, 
agus thubhairt au duine aig an robh a 
shùilean dùinte; 

4 Thubhaii't esan, a chuala briathran Dhè, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhach- AIREAMH. XXV. daicli, a' tuiteam agus a shùilean air am 
fosgladh: 

ò Oia àluinn do bhùthau, lacoib ! do 
pliàiniunau, Israeil ! 

G Jlar na ghun tha iad sìnte mach, mar 
liosan ri taobli aimhne, mar chraobhan 
fiodh-alois a shuidhieh an Tigheai-n, mar 
chraobhan seudair làimh ris na h-uisgeach- 
aibh. 

7 Siiithaidh an t-uisge mach as a shoith- 
ichibh, agus hithidh a shliochd ann am 
mòran uisgeaclian, agiis bithidh a rìgh ni's 
àirde /la Agag,agus àrdaichear a rìogliachd. 

S Thug Dia mach as au Eiphit e; tha aige 
anihuil neart an aon-adharcaich: ithidh e 
suas na chmich a naimhdean, agais brisidh 
e 'n cnàmhau, agais le 'shaiglidibh troimh- 
lotaidli e iad. 

9 Ghrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, agus 
mar leòmhan mòr: cò 'dhùisgeas suas e? Is 
beannaichte gach neacli a bheannaicheas 
tliusa, agus is mallaiclite gach neach a 
mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an aghaidh 
Bhalaaim,agus bhuail e 'bhasan air a chèile: 
agus thubhairt Balac ri Balaam, A mhall- 
achadh mo naimhdeau ghairm mi thu, agus, 
feuch, da rìreadli bheaunaich thu iad na 
tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nis do d' àite fèiu: 
shaoil mi d'àrdachadh gTi h-inbhe mhòir, 
ach, feuch, chima an Tighearn air d'ais thu 
inbhe. 

12 AgTis thubhairt Balaam ri BaIac,]Srach 
do labhair mi eadhon ri d' theachdairibh, 
a chuir thu a m' ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Gcd a bhcireadh Balac dhomhsa làn a 
thighe dh'airgiod agus a dh'òr,cha b'urraiun 
mi dol thar àithne an Tighearna, a dliean- 
amh maitìi no uilc o m'inntiun fèin ; ach ge 
b'e ni a their an Tighearu, sin labhraidh 
mise? 

14 Agns a nis, fcuch, tha mi 'dol a dh'ionn- 
suidh mo dhaoinc fèiu: thig uiììie sin, blieir 
mi rabhadh dhuit, ciod a iii 'u sluagh so 
air do shluaghsa anns na làithibh deir- 
eannach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thubhairt Balaam mac Bhcuir, 
agus thnbhairt an duine aig an robh a shùil- 
ean dùinte; 

16 Thubhairt esan achualabriathran Dhè, 
agus d'an aithne eòlas an Ti 's ro-àirde, a 
chunnaic taisbeanadli an Uile-chumhach- 
daich, a' tuiteam agus a shùileau air am 
fosgladh: 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis; amhaircidh 
mi air, ach ni h-ann am fagus: thig reul a 
mach à lacob, agus èiridli slat rìoghail, à 
h-Israel, agus buailidh i oisinnean Mhoaib, 
agus cuiridh i as do chloinn Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'n a sheilbh,bithidh 
S.eir mar an ceudna 'n a sheilbh aig a 
naimhdibh, agais ni Israel gaisge, 

151 19 A mach à lacob thig esan a bhitheas 'n a. 
uaclidaran, agus sgriosaidh e 'n ti a mhair- 
eas de'n bhaile mliòr. 

20 Agus an uair a dli'amhairc e air Amal- 
ec, thog e suas a chosamhlachd, agus thu- 
bhairt e, Tiis nan cinneach Amalec, ach is e 
'dheireadh bhi air a sgrios gu sìorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich; agus 
thog e suas a chosamhlachd, agus thubhairt 
e, Is làidir d'àite-còmhnnidh, agus tha thu 
'cur do uid anu an can-aig: 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur leis thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, agais 
thubhaii-t e,Mo thruaigh! cò 'bhitheas beò 'n 
uair a ni Dia so? 

24 Agus thig longan o iomall Chitim, agTis 
ni iad olc air Asur, agus ni iad olc air Eber, 
agus sgriosar esan mar an ceudna gu 
bràth. 

25 Agus dli'èirich Balaam suas, agus 
dli'f halbh e, agus phill e d'a àite fèin: agus 
dh'f halbh Balac mar an ceudna air a shlighe 
fèin. 

CAIB. XXV. 

1 Slrìopachas agus lodhol-aoradli chloinnlsraeil, 

6 Simri agus CoM air arii marhhadh. 

GUS dh'fhan Israel ann an Sitim,agu3 
thòisich an sluagh air strìopachas a 
dheanamh le nigheanaibli Mhoaib. 

2 Agus ghaivm iad an sluagh gu lobairtibh 
an diathan: agus dh'ith an sluagh, agus 
chrom iad sìos d'an diathaibh. 

3 AgTis cheaugail Israel e fèin ri Baal- 
peor: agTis las comiich an Tighearna an 
aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Glac cinn-fheadhna an t-sluaigli uile, agus 
croch suas iad an làthair au Tighearna fa 
chomhairna grèine, ciium gu'm pill corruich 
gharg au Tighearu' o Israel. 

5 Agus tliubhairt Maois ri breitheanih- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh a 
dliaoine, a clieangail iad fèin ri Baal-peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear de chloinn 
Israeil, agus thug e chum a bhràithrean 
Ban-mhicUanach, ann au sealladh Mhaois, 
agus ann an sealladh comhchruinneachaidh 
criloinu Israeil uile, ugus iad a' gul aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunuaic Phinehas mac El- 
easair, mhic Aaroin an t-sagairt e, dli'èirich 
e suas mheasg a' chomhchruinneachaidh, 
agus ghabh e slcagh 'n a làimh; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine de 
Israel a steach do'n bhùth, agus throimh- 
lot e iad le 'clièile, an duinc de Israel, agus 
a' bhcan troimh a broinn: mar siu choisg- 
eadh a' phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich 's a' phlàigh ceithir mìle 
thar f hichead. 

10 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

U Phill Phiuehas mac Eleasair, mhic AIRBAMH, XXVI. Aai'oin an t-sagairt, mo chorruicli air falbli 

chloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor 
as mo leth 'n am measg, air chor as nach do 
chuir mi as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dlia mo choimhcheangal sìthe: 

13 AgTis bithidh e aige, agus aig a shliochd 
'n a dhèigli, eadhon coimhchcangal sagart- 
achd shìorruidh ; a chionn gu'n robh e èud- 
mhor as letli a Dhè, agnis gu'n d'rinn e rèite 
air son chloinn Israeil. 

14 A nis Ve ainm an Israelich a mharbh- 
adh, eadhon a mharbhadh maille ris a' 
Bhan-mhidianaich, Simri mac Slialu, ceann- 
ard piùomh thighe am measg nan Simeon- 
ach. 

15 Agus Ve ainm na Ban-mhidianaich a 
mharbhadh, Cosbi nighean Shur; hu cheann 
cinnidli e, agus do phrìomh thigh ann am 
Midiau. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Midianaich, 
agus buailibh iad: 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu naimhdeil 
ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar Pheoir, agus 
ann an aobhar Chosbi, nighinn ceannaird 
do Mhidian, am peathar, a mharbliadh ann 
an là na plàighe aun an aobhav rheoir. 

CAIB. XXVI. 

1 Clann Israeil air an àireamh an dara uair. 
52 Am fearann pu bhi air a roinn doihh le 
cranncìnir. 64 C'aleb ar/us losua mhàin beò 
de na chaidh àireamh air tùs. 

AGUS tharladh an dèigh na plàighe, 
gu'n do labliair an Tighearn ri Maois, 
agus ri Eleasar mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdli, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinneachaidh 
chloinn Israeil uile, o fhichead bhadhna 
dh'aois agus os a cheann, trìd thighe an 
aithrichean, iadsan uile a's urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart riu ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri lordau am fagus do lericho, ag 
i'àdh, 

4 Gahhaibh àireamh an t-sluaigh, o f hi- 
chead bhadhna dh'aois agus os a cheann; 
mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois ag-us 
do chloinn Israeil, a chaidh a mach à tìr 
na h-Eiphit. 

6 Ileuben, am mac 'bu shine aig Israel: 
clann Reubein; Hanoch,o'mZ^/tc;7teaghlach 
nan Hanochach: o Phalu, teaghlach nam 
Palutliach: 

6 Hesron, teaghlach nan Hesrouach: o 
Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaicliean nan Reubeneach: 
agus b'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà 
fhichead agus tri mìle agus seachd ceud 
agus deich 'ar f hichead. 

152 8 Agus mic Phahi; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; Kemuel, agus Datan, 
agus Abiram. Is iad so an Datan agus an 
t-Abiram a hìia ainmeil 's a' chomhchniinn- 
eachadh, a rinn strì an aghaidh Mbaois 
ag-us an aghaidh Aaroin ann an cuideaclid 
Chorah, 'n uair a rinn iad strì an aghaidh 
an Tighearna; 

10 Agus dh'fliosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad raaiUe ri Corah, 'n 
uair a bliàsaich a' chviideachd sin, an uair 
a loisg an teine suas dà cheud agus leth- 
cheud fear: agus rinneadh iad 'n an comh- 
aradh. 

11 Gidheadh, clia do bhàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shimeoin, a rèir an teaghlaichean: 
Nemuel, teaghlach nan Nemueleach: o 
lamin, teaghlach nan lamineach: o lacliin, 
teaghlach nan lachineach: 

13 Slierah, teaghlach nan Sarhach: o 
Sliaul, teaghlach nan Saulach. 

14: Is iad sin teaghlaichean nan Simeonach, 
fìchead agTis dà mhìle agnis dà cheud. 

15 Clann Ghad, a rèir an teaghlaichean: o 
Sheplion, teaghlach nan Sephonach: o Hagi, 
teaghlach nan Hagitheach: o Shuui, teagh- 
lach nan Sunitheach: 

16 Osni, teaghlach nan Osnitheach: o 
Eri, teaghlacli nan Eritheach: 

17 Arod, teaghlach nan Arodach: o 
Areli, teaghlach nan Arelitheach. 

18 /s iad sin teaghlaichean chloinn Ghad, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh, dà f hichead 
mìle agTis cìiig ceud. 

19 £iad mic ludah, Er agus Onan: agus 
fhuairErag-usOnau bàsannantìr Chanaain. 

20 Agus b'iad mic ludah, a rèir an teagh- 
laichean;o Shelah, teaghlach nan Selanach: 
o Pharets, teaghlach nam Pharetsach: o 
Sherah, teaglilach nan Sarhach: 

21 Agus b'iad mic Pharets; o Hesron, 
teaglilach nan Hesronach: o Hamul, teagh- 
lach nan Hamulach. 

22 /*■ iad sin teaghlaichean ludah, a rèir 
na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
sè mìle deug, agus cìiig ceud. 

23 \)e mhic Isachair, a rèir an teagh- 
laichean: o Tholah, teaghlach nan Tolahach: 
Phua, teaghlach nam Punach: 

24 lasub, teaghlacli nan lasubach : o 
Shimron, teaglilacli nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isachair, a 
rèir na cliaitUi àireamh dhiuìjh, tri fichead 
agus ceithir mile agus tri cheud. 

26 Do mhic Shelmluin, a rèir an teagh- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sardach: 
o Elon, teaghlach nan Elonach: o lahleel, 
teaghlach nan lahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Sebulun- 
ach, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead mìle agvis cìiig ceud. 

28 E'iad mic loseiph, a rèir an teagh- 
laichean, Manaseh agus Bphraim. AIREAMH, XXVI. 29 De mhic Mliaiiaseli: o Mliacliir, teagli- 
lach nam Macliireach; agus ghin Machir 
Gilead : o Ghilead thàinig teaghlach nan 
Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead: o Icser, teagh- 
lach nan lesereach: o Helec, teagldach nan 
Heleceach: 

31 Aguso Asriel,teaghlach nan Asrieleach: 
flgus o Shechem, teaghlach nan Sechem- 32 Agus Shemida, teaghlach nan Semid- 
each: agus o Hepher,teaghlachnan Hepher- 
each. 

33 Agus cha robh aig Selophehad mac 
Shepheù' mic sam bitli, ach nigheanan: 
2iga%b'iad ainmean nigheanan Shelophehaid, 
Mahla, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus 
Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
agus iadsan a chaidli àireamh dhiubh 
leth-cheud agus dà mhìle, agus seachd 
ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an teagh- 
laichean: o Shutelah, teaghlach nan Sutel- 
each: o Bhecher, teaghlach nan Bechereach: 
Thahan, teaghlach uan Tahanach. 

36 Agus is iad so mic Shutelali: o Eran, 
teaghlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac Ephraim, 
a rèir na chaidli àireamh dhiubh, dà mlùle 
dheug 'ar f hichead agus cìiig ceud. Is iad 
sin mic loseiph a rèir an teaghlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir an teaghlaich • 
ean: o Bhelah, teaghlach nam Belahach: o 
Asbel, teaghlach nan Asbeleach: o Ahiram, 
teaghlach nau Ahiramach: 

39 Sliupham, teaghlach nan Suphamach: 
Hupham, teaghlach nan Huiìhamach. 

40 Agus Viad mic Bliclah Ard agus 
Naaman: o Ard, teaghlach nan Ardach: 
agus o Naamau, teaghlach nan Xaamanach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a vèir an 
teaghlaichean : agus &'iadsan a chaidh 
àireamh dliiubh, dà fhichead agus ciiig 
mìle agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh- 
laichean; o Shuliam, teaghlach nan Suham- 
ach. Is iad so teaghlaichean Dhan, a rèir 
an teaghlaichean. 

43 .S'iad teaghlaichean nan Suhamach 
uile, a rèir ua chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 De chloinn Aseir, a rèir an teaghlaich- 
ean: o limna, teaghlach nan liranathach: 
lesui, teaghlach nan lesuitheach : o 
Bheriah, teaghlacli nam Beritheach. 

45 De mhic Bheriah: o Heber, teaghlach 
nan Hebereach : o Mhalchiel, teaghlach 
nam Malcliieleach. 

46 Agus Ve ainm nighinn Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac Aseir, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubli, leth-cheud 
agus tri mìle agus ceithir cheud 

153 I 48 De mhic Naphtali, a rèir an teaghlaicli- 
1 ean: o lahseel, teaghlacli nan lahseeleach: 
o Ghuni, teaghlach nan Gunitheach: 

49 leser, teaghlach nan lesereacli: o 
Shillem, teaghlach nan Sillemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naphtali, a rèir 
an teaghlaicheau : agus &"iadsau a chaidh 
àireamh dhiubh, dà fhichead agus cìiig 
mìle, agus ceithir cheu.d. 

51 .S'iad sin iadsan a chaidh àireamli de 
cliloinnlsraeil, sè ceud mìle agus aon mhìle, 
seachd ceud agus deicli 'ar f hicliead. 

52 Agais labhair an Tighearn i'i Maois, ag 
ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oighreachd, a rèir àireimh nan ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò dh'oigh- 
reachd, agus do bheagan bheir thu ni's 
lugha dh'oighreachd: bheirear 'oighreachd 
fèin do gach aon, a rèir an àireimh. 

55 Gidheadli, roinnearam fearann le crann- 
chur: a rèir ainmeau threubhan an aithrich- 
ean gheibh iad an oighreaclid. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a shealbh 
eadar nihòran agiis bheagan. 

57 AgTis is iad so iadsan a chaidh àireamh 
de naLebhithich, a rèir anteaghlaichean: o 
Gherson, teaghlaclì nan Gersonach: o Choh- 
at, teaghlacli nan Cohatach: o Mherari, 
teaghlach nam Meraritheach. 

5S Is iad so teaghlaichean nan Lebhith- 
each: teaghlach nan Libnitheach,teaghlach 
nan Hebronach, teaghlach nan Mahlahach, 
teaglilach nam Muisitheach, teaghlach nam 
Corahach: agus ghin Cohat Amrani. 

69 Agus Ve ainm mnà Amraim lochebed, 
nighean Lebhi, a rug a màthair do Lebhi 
's an Eiphit: agus rug i do Amram, Aaron, 
agus Maois, agTis Miriam am piuthar. 

60 Agus do Aaron rugadh Kadab agiis 
Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Kadab ag-us Abihu bàs, 
an uair a thug iad suas teine coimheach an 
làthair au Tighearna. 

62 Ag-us b'iadsan a cliaidh àireamh dhiubh, 
fichead agus tri mìle, firionnaich uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheauu ; oir cha 
deachaidh an àireamh am measg chloinn 
Israeil, achionn nach d'thugadh oighreachd 
dhoibh am measg chloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamli le 
Maois agTis Elcasar an sagart, a rinn clann 
Israeil àireamh ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ri lordan am fagus do 
lericho. 

64 Ach 'n am measg sin cha robh aon duine 
dhiubhsan a rinn Maois agus Aaron an 
sagart àireamh, an uair a rinn iad àireamh 
air clann Isracil ann am fàsach Sliinai: 

65 Oir thubhairt an Tighearn umpasan, 
Gheibh iad gu deimhin bàs anns an f hàsach. 
Agus cha d'fhàgadh duine dhiubh, saor o 
Chaleb mac lephuueh, agus losua mac 
Kuin. AIRBAMH, XXVII, XXVIII. OAIB. XXVII. 

l An lagh atliaohli oiglireadidancldoinii Israeil. 
12 Fhuair Maois jios a bhài'<, i5 ac/us ghuidh 
e air an Tiijìiearn giCn cidreadli e duine 
iomclmidìi, os ceann a' chomìichruinneachaidh 
'n a àile: 18 dli'orduich esan dha losua mac 
Nuin a ghabhail, agus a cìair air lelh cli um na 
crìche sin. 

N siu thàinig nigheanan Shelopliehaid, 
mhic Hephcir, mliio Ghilcad, mhie 
Mhachir,mhic Mhanaseh,dc theaghhiicliibh 
Mhanaseh mhic loseiìili: agTis is iad so 
ainmean a nigheauan, Mahlah, Noah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Tii-sah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, agus 
an lìithair Eleasair an t-sagairt, agus an 
làthair nan ceannard, agus a' ehomhchruinn- 
eachaidh uile, làinih vi chjrus pàillìuin a' 
choimhtliionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an f hàsach, agus 
cha robh e ann an cuiclcachd ua muinntira 
chruinnich iad fèin r'a clièile an aghaidh an 
Tighearna ann an cuideachd Chorah, ach 
dh'eug e 'n a pheacadh fèin; agus cha robh 
mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n-athar o 
mheasg a theaghlaich, a chionn nach 'eil 
mac aige? Thugaibh dhuinn uimo sin 
sealbh am measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis au làthair an 
Tighearna. 

6 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

7 Labhair nigheanan Shelophehaid gu 
ceart: bheir thu dhoibh gu cinnteach sealbh 
oighrcachd am nieasg bhràithrean an athar; 
agus bheir thu fainear gu'n tig oighreachd 
an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma gheibh duine bàs, agus gun mliac 
aige, an siu bheir sibh fainear gu'n tig 'oigh- 
reachd-san chuni a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin bheir 
sibh 'oighreachd d'a bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachddobhràithribh'athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig 'athair, an 
sin bheir sibh 'oighreachd d'a f hear-dàimli 
a's faigse dha d'a theaghlach, agus sealbli- 
aichidh e i : agus bithidh e do chloinn Is- 
raeil 'n a reachd breitheanais,mar adh'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

12 Agus thubliairt au Tighearn ri Maois, 
Imich suas do'n t-sliabli so Abarim, agus 
gabh sealladh de'n fhearann a thug mise 
do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnichear 
thusa mar an ceudna chum do dhaoine, 
inar a chruinnicheadh Aaron do bhràth- 
air, 

14 A chionn gTi'n d'rinn sibli ceannairc an 
aghaidh m'àithne-sa aun am fàsach Shin, 
ann an comhstri a' chomhchruinueachaidh, 
agusnach do naomhaich sibhmi aiganuisge 

154 ann an sealladli an sùl: is e sin uisge 
Idheribah ann an Cades, ann am fàsach 
Shin. 

15 Agus labhair Maois ris an Tigheam, ag 
ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearn, Dia spiorad na 
h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh- 
chruinneachaidh, 

17 A thèid a mach rompa, agus a thig a 
stcaeh rompa, agus a threòraiclieas a muigh 
iad, agus a bheir a stigh iad; a chum nach 
bi comhchruinueachadh an Tigheai-ua mar 
cliaoraich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Gabh a d'ionnsuidh losua mac Nuin, duine 
anns ani hheil an spiorad, agus cuir do 
lumh air. 

19 Agiis cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agus an làthair a' chomhchruinn- 
eachaidh uile; agus thoir àithne dha 'n am 
fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuicl de d'urram air, a 
chiim gu'm bi comhchruinneachadh chloinn 
Israeil uile ìlmhal dlta. 

21 Agns seasaidh e 'n làthair Eleasair an 
t-sagairt, a dli'iarras comhairt air a shon, a 
reir breitheanais na h-Urini an làthair an 
Tigliearua: air 'f hocal-san thèid iad a mach, 
agus air 'f hocal tliig iad a steach, e fèin agus 
claun Israeil uile niaille ris, eadhon am 
comhchruinneachadh uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus ghabh e losua, agus 
chuir e 'n làtliair Eleasair an t-sagairt e, 
agus an làthair a' chomhchruiuneachaidh 
uile. 

23 Agus chuir e a làmhau air, agus thug e 
àithne dha, raar a labliair an Tigheam le 
lidnili Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

Mu ihabhartasan agus ìobairtean àraidh, gu 
bhi air an tovrt seachad 'm an àm snidìiichte. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair riu, 
Mo thabhartas, agus m'aran air son m'ìo- 
bairtean a bheirear suas le teine clmm 
f àile clnibhraidh dhonih, bheir sibh an aire 
gu'n toir sibh seachad dhomhsa 'n an àm 
iomchuidh fèin. 

3 Agus theirthu riu, Is e so an tabhartas 
a bheirear suas le teine, a bheir sibh seachad 
do'n Tighearn; dà uan de'n cheud bhliadhna 
gTin ghaoid gach là, ciami ìobairt-Ioisgle 
gnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad 's a' mhad- 
uinn, agTis an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar; 

5 Agus an deicheamh earrann de ephah 
phlùir mar thabhartas-bìdh, measgta leis 
a' cheathramh earrann de hin a dh'olaidh 
bhrùite. 

6 Is lobairt-loisgte ghnàthaichte a th'ann, 
a dli'orduicheadh ann an sliabh Shinai chum ! f àile clmbhraidh, ìobairt a loheirear suas le 
teiue doìi Tighearn. 
7 Agus is i a tabhartas-dibhe an ceathramh 
earrann de hin air son aon uaiu: anns an 
iouad naomli bheir thu fainear f ìon làidir a 
dhòrtadh do'n Tigheai'n mar thabliartas- 

j dibhe. 

S Agus an t-uan eile bheir thu seachad air 
feasgar: mar thabhartas-bìdh ua maidne, 
agus mar a tabhartas-diblie, bheir thu 
seachad e, ìobairt a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cìibhraidh dou Tighearn. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uau de'n 
cheud bhliadlma gun ghaoid, agus dà 
dheicheamli earrauu phliìir measgta le 
h-olai dh mar thabhartas-bidh, agus a tabhar- 
tas-dibhe. 

10 /s e so ìobairt-Ioisgte gach sàbaid, a 
thuilleadlx air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

11 Agus ann 'an toiseach bhur mìos bheir 
sibli seachad chum ìobairt-loisgte do'u 
Tighearn, dà tharbh òg, agus aou reithe, 
seachd uain de'n eheud bhliadhna guu 
ghaoid, 

12 AgTis tri deicheamh eàri'annan phlìiir 
measgta le h-olaidh mar thabhartas-bìdh 
air sou gach tairbh, agus dà dheicheauih 
earrann phliiir measgta le h-olaidh mar tha- 
bhartas-bìdh air son gach reitlie; 

13 Ag-us aon deicheamh earrann phlìiir 
air leth measgtale Ii-olaidh mar thabhartas- 
bidh air son gach uaiu, chum ìobairt-Ioisgte 
deadh fhàile, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

14 Agus mar an tabhartais-dibhe bithidh 
leth hin de fhìon air son tairbh, agus an 
treas earrann de hiu air son reithe, agus 
an ceathramli earrann de hin air son uaiu: 
is i so ìobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhìosan ua bliadlma. 

j 15 Agus ìobrar aou mheann de na gabh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'n Tigheani, 

I a thuilleadh air au ìobairt-Ioisgte ghuàth- 
aichte, agnis a tabhartas-dibhe. 

l(ì Agus air a' cheatliramh là deug de'n 
cheud mhìos tha càisg an Tigheai'na. 

17 Agus air a' chìiigeamh là deug de'n 
mlùos so tha'n fhèiU: seachd làithean ithear 
arau neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là ìiithidh comhghairm 
naomh; obair thràilleil sam bith cha dean 

j sibh air: 

19 Achbheirsibh seachad a chum ìobairt 
I a bheirear suas le teiue, mar ìobairt-loisgte 
I do'n Tighearn, dà tharbh òg, agus aon reithe, 
I ag-us seachd uain de'n cheud bhliadhna: 
! gun ghaoid bithidh iad duibli. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh de 
phKir measgta le h-olaidli: tri deicheamh 
earrannan bheir sibh seachad air sou 
tairbh, agus dà dheicheamh earraun air son 
reithe. 

21 Deicheamh eai-rann air leth bheir thu 

155 I, XXIX. 

seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan: 

22 Agus aon bhoc-gaiblire chmn ìobairt- 
pheacaidh, a dheanamh rèite air bhur son. 

23 lobraidh sibh iad sin a thuilleadh air 
an ìobairt-Ioisg'te 's a' mhaduiun, a tha mar 
ìobairt-loisgte ghuàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach là air 
feadh nan seachd làithean, biadh na h- 
iobairt a bheirear suas le ÌQ,mo,chum fàile 
chiibhraidh do'n Tighearu: bhcirear seachad 
e thuilleadh air au ìobairt-Ioisgte ghnàth- 
aichte, agiis a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air au t-seachdamh là bithidh 
comhgTiairm uaomh agaibh; obair thràiUeiI 
sam bith cha dean sibh air. 

20 Mar an ceudua air là nan ceud thoradh, 
'n uair a bheir sibh seachad tabhartas-bìdh 
uuadhdo'n Tigliearn,aigceauu bhur seachd- 
uinean, bithidii comhghairm uaomh agaibh; 
obair thràilleil sam bith cha dean sibh: 

27 Acli bheir sibh scachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chìibhraidh do"u Tigh- 
eai-n, dà tharbh òg, aon reithe, seachd uain 
de'u cheud bhliadhna; 

28 Agus an tabhartas-bìdh de phlùr 
nieasgta le h-olaidli, tri deicheamh earr- 
aunau air sou gach tairbh, dà dheicheamh 
carranu air sou gach reithe, 

29 Deicheamh earrauu air leth air son 
gach uaiu, air feadh nan seachd uan ; 

30 Agus aon mlieann de na gabhraibh, a 
dheanamh rèite air bhur son. 

31 lobraidh sibh iad a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a ta- 
bhartas-bìdh, (gun ghaoid bithidh iad 
duibh,) agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 
1 An lohairt-loisgle guhhi aira toirt seachacl air 
latha òèididh nan trompaid, 7 air latha cràdh- 
aidh a,n anarnanna, 12 agus air ochd làithibh 
fèille nam %iàilliun. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, air 
a' cheudL là de'u mhìos, bithidh comli- 
ghairm uaomh agaibh; obair thràilleil sam 
bith cha deau sibh: is Ìà sèididh nan trom- 
paid dhuibh e. 

2 Agus blieir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile cùbhraidh do'n Tigh- 
carn, aou tarbh òg, aon reithe, agus seachd 
uain de'n cheud bhliadhua guu ghaoid: 

3 Agus bithidh au tabliartas-bìdli de phlìir 
uicasgta le h-olaidh, tri deicheamh earr- 
auuan air son taii'bh, agus dà dhcicheamh 
earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheanih earrann air son 
gach uain, air f eadh uau seaclid uau ; 

5 Agus aou mheaun de na gabhraibh 
chnm ìobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite 
air bhur son: 

6 A thuilleadh air ìobairt-Ioisgto a' mhìo- 
sa, agus a tabhartas-bìdh, agus an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdli, 
agus an tabìiartasan-dibhe, a rèir an gnàtha, AIREAMH, XXIX. chum fàile cùbhraidh, ìobairt a blieirear 
suas le teine do'n Tighearii. 

7 Agus bithidh agaibli air an deicheamh 
là de'u t-seachdamh mìos so comhghairm 
naomli: aguscràdhaidh sibhbhurn-anaman: 
obair sam bitli cha dean sibh air. 

S Ach bhcir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn a dh'f hìiile cùbliraidh, 
aon tarbh òg, aon reithe, agus seachd uain 
de'n cheud bhliadhna; gun ghaoid bithidh 
iad duibh. 

9 Agus hithicUi an tabhartas-bìdh de phlùr 
measgtaIeh-olaidh,tri deicheanih earrannan 
air son gcKh tairbh, agus dà dheichcamh 
earrann air son gach reithe, 

10 Dcicheamli earrann air leth air son gach 
uain, air feadh nan seachd uan ; 

11 Aon mlicann de na gabhraidh chu.m 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air ìobairt- 
pheacaidh na rèite, agus an ìobairt-loisgte 
glmàtliaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe. 

12 Agus air a' ciiùigeamli là deug de'n 
t-seachdamli mìos, bithidh comhghairm 
naomh agaibh; obair tliràiUeil sam bitli clia 
dean sibìi; agus gleidhidh sibh fèill do'n 
Tigliearn seachd làithean. 

13 Agus bheir sibli seachad chum ìobairt- 
loisg-te, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbliraidh don Tighearn, tri 
tairbh dheug òga, dà reitlie, agus ceitliir 
uain deug de'u clieud bhhadhna; gun ghaoid 
bitliidh iad. 

14 Agns hiihidh an tabliartas-bìdh de 
pldùr measgta le h-olaidh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbli de na tri 
tairbh dheug, dà dlieicheamh earrann air 
son gacli reithe de'n dà reithe, 

15 Agus deiclieamh earrann air leth air 
son gach uain de na ccithir uain deug; 

16 AgTis aou mheann do na gabhraibh 
chum, ìobairt-pheacaidh, a thuilleadli air an 
ìobairt-Ioisgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bidh, ag-us a tabhai-tas-dibhe 

17 Agus air an dara là hheir sibh seachcul 
dà tliarbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain 
deug de'n cheud bhliadhna gun ghaoid: 

18 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimli, a rèir a' ghnàtha; 

19 Agus aon mheann de na gabliraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabhar- 
tas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an troas là aon tarbh deug, 
dà reithe, ceithir uain deug de'n cheud 
bhliadhna gTin ghaoid: 

21 Agus hithidh an tabliartas-bìdh, ag-us 
an tabliai'tasan-dil)he, air sou nan tarbh, 
air sou nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a rèir au àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

22 Agus aon blioc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh,athuilleadh airan ìobairt-loisgte 

15G ghnàthaichte, agus a tabhartas-bidh, agus a 
tabhartas-dibhe. 

23 Agus air a' cheathramh là deich tairbh. 
dà i-eithe, agus ceithir uain deug de'ii 
cheud bhliadlma gun ghaoid: 

24 Bithidh an tabliartas-bìdh, agus an 
tabliartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

25 Agus aon mheann de lia gabhraibb 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loi.sgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeamh là naoi tairbh, 
dà reithc, agus ceithir uain deug de'n 
cheud bhhadhna gun ghaoid: 

27 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nantarbh,air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha. 

28 Agus aon bhoc-gaibhre cltum ìobairt- 
pheacaidh,a thuilleadli air anìobairt-Ioisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus a 
tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathamh là ochdtairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug de'n 
cheud bhliadlina gun ghaoid: 

30 Ag-us hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
au tabhartasan-dibhe, air son nantarbh, air 
son nan reitheaclian, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chtim ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agns air an t-seaclidamh là seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
de'n cheud bhliadhna gun ghaoid: 

33 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agTis 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reithcachan, agus air son nan 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàtliaichte, a tabhartas-bìdh, agus a 
tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh àrd 
choimhthional agaibh: obair thràlleil sam 
bitli cha dean sibh air: 

36 Ach bheir sibli seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dli'fhàile cùbliraidh do'n Tighearn, aon 
tarbh, aon reitlie, scachd uain de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid: 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhc, air son an tairbh, air 
son an reithe, agns air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a i'èir a' ghnàtha; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadli air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus 
a tabhartas-dibhe. 

39 Ka nithean sin ni sibh do'n Tighearn 
'n ur fèillibh suidhichte, tbuilleadh air bhui AIREAMH, XXX, XXXI. bòidibli, agus bhur tabhartasaii saor-thoile, 
air son bhur n-ìobairteau-loisgte, agus air 
sou bhur tabhartasau-bìdh, ag-us air sou 
bhur tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
tabliartasau-sìth. 
40 Agus dh'innis Maois do chloinn Israeil 
a rèir gach ni a dh'àithn an Tighearu do 
Mhaois. 

CAIB. XXX. 

1 Cha-n fheud hòidean a bhi air am òriseadh. 
9 Mu bhòid banntraich, agus mnà a dhcal- 
aidieadh r^a fearpòsda. 

AGUS labhair Maois ri ceannardan nan 
treubh a thaobh cliloinn Israeil, ag 
ràdh, Is e so au ni a dh'àithn an Tighearn. 

•2 Ma bhòidicheas duine bòid do'n Tigh- 
earn, no ma mhionnaicheas e miouuan a 
cheangal 'auama leceangal, chabhris e 'fho- 
cal; a rèir gach ni a thig a mach as a bheul, 
ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si i 
fèin le ceangal, agus i ann an tigh a h-athar 
'n a h-òige; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, agus 
a ceangal leis an do clieangail i a h-auam, 
agus gum fan a h-atliair 'n a thosd r'i, an 
sin seasaidh a bòidean uile, agus seasaidli 
gach ceangal leis an do cheangail i a h- 
anam. 

Ach ma chuireas a h-athair 'n a h-aghaidh 
's an là anns an cluinn e, cha seas aon d'a 
bòidibh, no d'a ceanglaicliibh, leis au do 
cheangail i a h-anani ; agus maithidh an 
Tighearn dh'i, a chioun gu'n do chuir a h- 
athair 'n a h-aghaidh. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 'n 
uair a bha bòidean oirre, uo 'n uair a labliair 
i ni as a beul, leis an do cheangail i a h- 
anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n d'f han 
e 'n a thosd rithe 's an là anns an cual' e i; 
au sin seasaidh a bòidean, agus seasaidh a 
ceanglaichean leis an do cheangail i a h- 
anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'n a h- 
aghaidh 's an là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich i, 
agnas an ni a labliair i le 'biHbh, leis au do 
cheangail i a h-anam; agus bheir an Tigh- 
earn maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus mnatha 
dealaichte, leis an do cheangail i a h-anam, 
seasaidh i 'n a h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a fir, 
no ma cheangail i a h-anam le ceangal 
maiUe ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e 'n a thosd rithe, agus nach do chuir 
e 'n a h-aghaidh; an sin seasaidh a bòidean 
uile, agus seasaidh gach ceangal leis an do 
cheangail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chùl 
iad 's an là anns an cual' e iad, an sin ge 

157 b'e ni a thàinig a mach as a beul a thaobli 
a bòidean, no tliaobh ceangail a h-anama, 
cha seas e: chuir a fear air chìil iad, agus 
bheir an Tighearn maitheauas d'i. 

13 Na bòidean, agTts ua mionnan sin uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdh, 
feudaidli a fear an daingneachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air chìil. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 'n a 
thosd rithe, o là gu là; an sin tha e a' 
daingneachadh a bòidean uile, no a ceang- 
laicheau uile,a tha oirre: tha e g'an deauamh 
seasmhach, a chionn gu'n d'fhan e 'n a 
thosd rithe 's au là anns an cual' e iad. 

15 Ach lua cliuireas e air chor sam bith 
air chìil iad, an dèigh dha'ji cluinntinn; an 
sin giìdainidh e a h-aingidheachd-sa. 

\G Is iad sin na reachdan a dli'àithn an 
Tighearn do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, agus i 
Jathast 'u a h-òige ann an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

1 ChreachadJi na Midianaich, agìis viharbhadk 
Balaaìn. 14 Bha corruich air Maois ì'is na 
ceannardaibh, a chionn giCn do gldèidh iad na 
mnathan beò. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Dìol clann Israeil air na Midianaich ; 'n a 
dhèigh sin cruinnichear chum do dhaoine 
thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadli cuid dibh fo'n armaibh chum 
a' chogaidh, agiis imicheadh iad a chogadh 
an aghaidh nam Midianach, agus dìoladh 
iad au Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle de gach trèibh, air 
feadh uile threubhan Israeil, chum a' cliog- 
aidh. 

5 Mar sin thugadh a mach a nùltibli Is- 
raeil, uiìle de gach trèibh, dà mliìle dlicug 
armaiclite chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, mìle de gach trèibli, iadsau agus 
Phinehas mac Eleasair au t-sagairt, a chum 
a' cliogaidh, leis na h-iuuealaibh naomha 'n 
a làimli, agTis ua trompaideau gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam Midian- 
ach,mar adh'àithu anTighearn do Mhaois; 
agus mharbh iad na firionuaich uile. 

8 Agus mharbh iad rìghrean Mhidiain, a 
thuilleadh air a' chuid eile dhiubh a 
mharbhadii ; eadhon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cùig rìgh- 
rean Mhidiain: Balaam mac Bheoir mar au 
ceudna mharbh iad leis a' chlaidheamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnathan 
Mhidiain'nam braighdibh, agus an clann 
bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailteau uile anns 
an robh iad a chòmJinuidh, agus an dùiu uile 
le teine. AIREAMH, XXXI. 11 Agus thug iad leo a' chreach ui!e,agus 
an cobhartach uile, eadar dliaoine agus 
aiumhidliean. 

12 Agus thug iad na braighdean, agus a' 
chreach, ag-us an cobhartach, g-u Maois agus 
Eleasar an sagart, agus gu comhchruinn- 
eachadli chloinn Israeil, a chum a' chaimp 
aig còmhnardaibh Mhoaib, a tha làimh ri 
lordan am fagus do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agus ceannardan a' chomhchruinn- 
eachaidli uile mach 'n an coinneamh an 
taobh a muigh de'n champ. 

14 AgTis bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìltibh,agus na ceannardaibh air 
cheudaibh, a thàinig o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnathan uile beò? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhaii4e Bhalaaim, peacacliadh an agh- 
aidli an Tighearn' ann an aobhar Pheoir; 
agus bha ijlàigh air feadli comhchruinn- 
eachaidli an Tighearna. 

17 Anis uime sin marbhaibh gach firionn- 
ach am measg na cloinne bige, agTis marbh- 
aibh gach bean d'am b'aithne fear le hiidhe 
leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidlie leis, gleidhibh beò 
dhuibh fèin. 

19 AgTis fanaibhse an taobh a muigh de'n 
champ scachd làithean: ge b'e 'mharbh 
neach air bith, agus ge b'e 'bhean ri neach 
a mharbhadh, glanaibh sibh fèin, agus bhur 
braighdean air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là; 

20 Agus glanaibh hhur n-eudach uile, 
agus gach ni a rinneadh de chroicnibh, 
agns gach obair de fhionnadh ghabhar, 
agus gach ni a rinneadh de f hiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart ris 
na fir-ehogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha a 
dh'àitlm an Tigliearn do Mhaois: 

22 A mhàin an t-òr, agus au t-airgiod, an 
t-umha, an t-iarunn, an staoin, agus an 
kiaidh, 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an teine, bheir 
sibh fainear e dhol troimh 'n teine, agus 
glanar e; gidheadh le uisge an sgaraidh 
glanar e: agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fainear e dliol troimh 'n 
uisge. 

24 Agus nighidh sibh hìmv n-eudach air 
an t-seachdamh là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'n a dheigh sin thig sibh a stigli do'n 
cliamp. 

25 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich' a thogadli, 
eadar dliuine agus ainmhidh, thu fèin, agus 
Eleasar an sagart, agus prìomh aithrichean 
a' chomhchruinneachaidh: 

158 27 Agus roinn a' chreach 'n a dà eaiTainn; 
eadar a' mhuinntir a ghabh an cogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
an comhchruinneachadli uile: 

28 Agus tog cìs do'n Tigheam o na fir- 
chogaidli, a chaidh mach do'n chath: aon 
anam 4 cùig ceud. araon de na daoinibh, 
agus de'n bhuar, agus de na h-asailean, 
agus de na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir e do 
Eleasar an sagart, mar thabhartas-tog-ta 
do'n Tighearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidh 
tu aon chuibhrionn à leth-cheud, de na 
daoinibh, de'n bhuar, de na h-asailean, agus 
de na treudaibh, de gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
'gleidheadh cùraim pàilliuin an Tighearn'. 

31 Agus rinn Maois agus Bleasar an sa- 
gart mar a dli'àithn an Tigliearn do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon a' 
chuid eile de'n chreich a ghlac na fir-chog- 
aidh, sè ceud mìle, agiis deich is tri fichead 
mìle, agus cuig mìle caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhìle dheug 
bò, 

34 Agus tri fichead agus aon mhile asal, 

35 Agus dà mhìle dheug 'ar fhichead 
anam 's an iomlan, de mhnathan do nach 
b'aithne fear le luidhe leis. 

36 Agus bha 'n leth a bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chogaidh, 
ann an àireamh tri cheud mìle, agus seachd 
mìle deug 'ar fhichead agus cìiig ceud 
caora; 

37 AgTis b'i cìs an Tigheama de na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agus ciiig 
deug. 

38 Agus Viad am buar sè mìle deug 'ar 
fhichead: dhiubli so lìi cìs an Tighearna 
tri fichead 's a dlià-dheug. 

39 AgTis bha deich mìJe thar fhichead 
agus ciiig ceud asail ann: dhiubh so Vi cìs 
an Tighcarna tri fichead agus a h-aon. 

40 Agus Viad anaman nan daoine sè mìle 
deug: dhiubh so Vi cìs an Tighearaa dà 
auam dheug 'ar f hichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon ta- 
bhartas-togta an Tighearn', do Eleasar an 
sagart, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

42 Agus de leth chloinn Israeil, a roinis 
Maois o'n luchd cogaidh, 

43 (A nis Vi 'n leth a hhuineadh ddn 
chomhchruinneachadli, tri cheud mìle,agus 
seachd mìle deug 'ar fhicliead agus cìiig 
ceud caora, 

44 Agus sè mìle deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead asal 
agus cìiig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam,) 

47 Eadhon de'w leth a hhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maoia aon chuibh- AIllEAMH, XXXII. rionn à leth-cheud eadar dhuiue agais 
ainmhidh, agiis thug e iad do na Lcbhith- 
ich, a bha 'gieidheadh cùraiui pàilliuin an 
Tighearua, mar a dh'àithu au Tigheam do 
Mhaois. 

■IS Agus thàinig au luchd-riaghlaidh a tlta 
os ceaun mhìltean an t-skiaigh, ua ceauu- 
ardau air mhìltibh, agais ua ceannardan air 
cheudaibh, am fagus do Mhaois: 

49 Agus thubhairt iad ri Maois, Ghabh do 
sheirbliisich àireamh nam fear-cogaidh a 
tha fo "r làimh, agiis cha-n'eil duiue dhinn 
air chall. 

50 Uinie sin thug sinn tabhartas a chum 
an Tighearua, gach fear ua. fhuair e de 
sheudaibh òir, eadhon slabhrfddheau, agus 
usgraichean, fàiuuean, ckias-f hailean, agus 
criosau, a dlieauamh reite air son ar 
n-auaman an làtliair an Tighearna. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile 'u a sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabliartais uile a thug 
iad seachad do'n Tighearu, o ua ceannard- 
aibh air mhìltibh, agus o ua ceannardaibh 
air cheudaibli, sè mìle deug, seachd ceud 
agus leth-cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobhartach, 
gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh ilaois agus Eleasar an 
sngart au t-òr o na ce.anuardaibh air mhìlt- 
ibh, agus air chcudaibh,agus thug iad e gu 
pàilHun a' choimhthiouail, mar chuimh- 
ncachau do ciiloinu Israeil an làthair an 
Tighearua. 

CAIB. XXXII. 

DIC iaiT dann Reuliein agm dann Gh.ad scalhh 
's an fhearann air an taohh aii earde lordan. 

AKIS bha aig cloinn Reubeiu agus cloinn 
Ghad ro mhòran sprèidhe: agus an 
uair a chunnaic iad fearaun laseir, agus 
fearaun Ghileaid,feuch, hha 'u t-àit 'n a àit 
sprèidhe: 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agus ri 
Eleasar an sagart, agus ri uachdarauaibh a' 
chomlichruinneachaidh ag ràdli, 

3 Atarot, agus Dibou, agus laser, agus 
Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeh, agus 
Sebam, agiis Nebo, agTis Beou; 

4 EadJwn an dùthaich a bhuail an Tigh- 
earu roimh chomhchraiuneachadh Israeil, 
is fearann e air son sprèidhe, ag"us tha 
sprèidh aig do sheirbhisich. 

5 Uime siu, ars' iadsan, ma fhuair sinn 
deadh-gheau a'd' shealladh, thugar am fear- 
aun so do d' sheirbhisich mar sheilbh, agus 
na toir sinn a null thar lordau. 

6 AgTis thubhairt Maois rì cloinn Ghad, 
agus ri cloinn Reubem, An tèid bhur 
bràitlirean gu cogadh, agus an suidh sibhse 
an so? 

7 Agus c'ar son a bheir sibli mimhisneacli 

159 do chi-idhe chlomu Isiacil, a dhol a nul! 
do'u f iiearanu a thug au Tigliearn dhoibh? 

8 Mar so riuu bhur u-aithi'icheau, 'n uair 
a clmir mi iad o Chades-barnea a dh'amhare 
na tìre: 

9 'IST uair a cliaidh iad suas gu gleann 
Escoil, agus a chuunaic iad am fearann, 
thug iad mimhisneach do chridhe chloinn 
Israeil, a clmm nach rachadh iad a steach 
do'u f hearauu a thug au Tighearn dlioibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna 's an 
àm sin fèin, agns mhiouuaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha-u fiiaic a h-aon de 
na daoinibh a thàiuig a nìos as an Eiphit, o 
f hichead bHadhua dh'aois ag'us os a cheann, 
am fearanu a mhiouuaich mi do Abraham, 
clo Isaac, agus do lacob, a chionn nach do 
leau iad mi gu h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac Icphuneh an Cenis- 
each, agus losua mac Nuiu: oir lean iadsan 
au Tighearu gu h-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tigheam' an agh- 
aidh Israeil, agxis chuir e air seacharan iad 
's au f hàsach dà f hichead bliadhna, gus an 
deacliaiclh as do"n ghinealach sin uile a 
rinn olc 'an sealladh an Tighearn'. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigh suas 
'an àite bhur u-aithrichean, gineal dhroch 
dhaoine, a mheudachadh fathast mòr chorr- 
viich an Tighearna ri h-IsraeL 

15 Oirma thionndaidheas sibh air falbh o 
Teantuinn-san, f àgaidh e fathast uair eile 's 
an fliàsach iad, agus sgriosaidh sibh an 
sluagh souile. 

16 Agiis thàinig iad am fagiis da, agus 
thubhairt iad, Togaidh sinu cròidhean 
chaorach au so d'ar sprèidh, agus bailtean 
d'ar cloiun bhig: 

17 Adi thèid sinu fèin deas-armaichte 
roimh chloiun Israeil, giis an toir sinn iad 
d'an àite: agus ni ar claun bheag còmh- 
nuidh 's na bailtibh daiuguichte air sgàth 
hichd-àiteachaidh ua tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gusan seal- 
bhaich claun Israeil gach duine dhiubh 
'oighreachd fèin: 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille riu-san 
an taobh eile de lordan, no thall o sin ; a 
chionn gu'n do thuit ar n-oighreachd 
dhuinne air an taobh so de lordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r n-armaibh 
roiudi an Tighearu gu cogadh, 

21 Agus gii n tèid sibh uile armaichte thar 
lordan roimh an Tigheai-n, gus am fuadaich 
e macli a naimhdean as a làthair, 

22 Agus gTi'n ceaunsaichear am fearann 
'am fìanms au Tighearna; 'n a dhèigh siu 
piUidh sibh, agus bithidh sibh neò-choir- 
each an làthair an Tighearn', ag-us an làth- 
air Israeil, agus bithidh am fearann so 'u 
a sheilbh agaibh 'am fìanuis an Tiglieani'. 

23 Ach mur deau sibh niar so, feuch AIRBAMH, XXXIII. pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn'; 
agus bithibh cinnteach gu'm faigh bhur 
peacadh a niacli sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn bhig, agus 
cròidhean d'ur caoraich; agus deanaibh an 
ni a chaidh niach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh- 
isich mar a tha mo thighearn ag àith- 
neadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar mnathan, 
ar treudan agus ar sprèidh uile, an sin ann 
am bailtibh Ghileaid; 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, gach 
fear dliiubh armaichte chum cogaidh, roinih 
an Tighearn gu cath, mar a tha mo thigh- 
earn ag ràdh. 

28 Agus tlmg Maois àithne d'an taobh do 
Eleasar an sagart, agus do losua mac Nuin, 
agus do phrìomh aithrichibh threubhan 
chloinn Israeil: 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma tlièid 
clann Ghad, agus clann Reubein a null 
maille ribh thar lordan, gach fear dhiuhh 
armaiclite gu cath an làthair an Tighearn', 
agus gu'n ceannsaichear an tìr roimliibli, an 
sin bheir sibh dhoibh fearann Ghilead mar 
sheilbh: 

30 Ach mur tèid iad thairis maille ribh 
armaichte, bithidli seilbh aca 'n 'ur measg 
*'èin ann an tìr Chanaain. 

31 Agiis f hreagair clann Ghad, agus clann 
Reubein, ag ràdh,Mar a thubhairt an Tigh- 
earn ri d' sheirbhisich, mar sin ni sinne. 

32 Tlièid sinn a null armaichte roimh an 
Tigheani do thìr Chanaain, a chum gu'm hi 
sealbh ar n-oighreachd againn air an taobh 
so de lordan. 

33 Agus thug Maois dlioibh, eadhon do 
chloinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mhic 
Ioseiph,rìoghachd Shihoin rìgh nan Amor- 
ach, agus rìoghachd Og rìgh Bhàsain, an 
tìr maille r'a bailtibh anns na crìochaibh, 
eadhon bailtean na dùthcha imi'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus laser, agus 
logbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
bailtean daingnichte ; agus cròidhean air 
son chaorach. 

37 Agus thog clann Reubein Hesbon, agus 
Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (air d'an 
ainmean a bhi air an atharrachadh,) agus 
Sibmah: agus thug iad ainmean eile do na 
bailtibh a thog iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic Mha- 
naseh, do Ghilead, agus ghlac iad e, agus 
chuir iad à seilbh an t-Amorach a hha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do Mhachir 
mac Mhanaseh; agus ghabh e còmhnuidh 
uin. 

160 41 Agnis chaidli laer mac Mhanaseh agof 
ghlac e a bhailtean bcaga, agus thug e 
Habhotiair mar ainm orra. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac e Cenat, 
agus a bhailtean beaga, agiis tlmg e Nobah 
mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

1 Turusan cliloinn Israeil aniis an fhàsach. 
50 Canaanaidi agus an deuWhan agus an 
coslais leaghla uile air an sgrios. 
V&' iad so turusan chloinn Israeil, a chaidh 
mach à tìr na h-Eipliit, a rèir an armailt- 
ean, fo làimli Mhaois agus Aaroin. 

2 Àgus sgrìobh Maois an dol a mach a rèir 
an tuiTisan, air àithnean Tigheam': agus is 
iad so an turusan, a rèir an dol a mach. 

3 Agus dh'imicli iad o Rameses anns a' 
clicud mhìos, air a' cliùigeamh là deug 
dc'n cheud mhìos: air an là màireach an 
dèig'h na càisge chaidh clann Israeil a mach 
le làimh àird ann an sealladh nan Eiphit- 
each uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an ceud- 
ghin uìle, a bhuail an Tighearn 'n am measg: 
air an diathau mar an ceudna chuir an 
Tigliearn breitheanas 'an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Isi'aeil o Rameses, 
agus champaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus cham- 
paich iad ann an Etam, a tha ann an iomall 
an f hàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a tha fa chomhair 
Bhaal-sephoin : agus champaich iad fa 
chomliair Mhigdol. 

8 Agus dli'imich iad o chomhair Phihahi- 
rot, agus chaidh iad troimh mheadhon na 
fairge do'n f hàsach, agus dh'imich iad astar 
thri làithean ann am fàsach Etaim, agus 
champaich iad ann am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah,agusthàinig 
iad gu h-Elim: agus ann an Elim bha dà 
thobar dheug uisge, agus deich agus tri 
fichead craobh phailme; agus champaich 
iad an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus cham- 
paich iad làimh ris a' mhuir ruaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus champaich iad ann am f àsach Shin. 

12 Agus dlfimich iad à fàsach Shin, agus 
champaich iad ann an Dophcah. 

13 Agus dh'imich iad o Dhophcah, agus 
champaich iad ann an AIus. 

14 Agus dh'imicli iad o AIus, agus cham- 
paich iad ann an Rephidim, far nach robh 
uisge aig an t-sluagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, agus 
champaich iad ann ara f àsach Shinai. 

16 Agus dli'imich iad of hàsach Shinai,agus 
champaich iad ann an Cibrot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot-hataabhah, 
agus champaich iad aun an Haserot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agu* 
champaich iad anix an Ritmab. AIREiMH, XXXIV. 19 Agiis dh'iinich iad o Ritmah, agus 
charapaich iad auu an Rimon-pares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimou-pares, agus 
champaich iad anu an Libnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libuah, agus cham- 
paich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imicli iado Risah, agus cham- 
paich iad aun au Cehelatali. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatah, agus 
champaich iad aun an shabh Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh Shapher, 
agns champaich iad ann an Haradah. 

25 Agus dli'imich iad o Hai-adah, agus 
champaich iad ann am Machelot. 

26 Ag-us dli'iniich iad o Mhacht-lot, agus 
champaich iad ann an Tahat. 

27 Agiis dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad auu an Tarah. 

28 Ag-us dli'imich iad o Tharah, agus 
cliampaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad aun an Hasmonah. 

30 Agus dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
cliampaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 AgTis dh'imich iad o Bhene-iaacan, agus 
champaich iad ann an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imich iad o Hor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an lot-batah. 

34 Agus cUi'imich iad o lot-batah, agus 
champaich iad ann an Ebronah. 

35 Agus dh'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Esion-gaber. 

36 Ag-us dh'imich iad o Esion-gaber, agus 
champaich iad ann am fàsach Shin: is e so 
Cades. 

37 Agus dli'imich iad o Chades, agus 
champaich iad aun an shabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagart suas gu 
sliabh Hor, air àithue an Tighearn', agus 
f huair e bàs an sin, anns an dà fliicheadamh 
bhadhna au dèigh do chloinn Israeil teachd 
a mach à tìr na h-Biphit, air a' cheud là 
de'n chìiigeamh mìos. 

39 Agnjs bha Aaron ceud agus fichead 
agus tri bliadlma dh'aois, nn uair a dh'eug 
e ann an sliabh Hor. 

40 Agus chuala rìgh Arad an Canaanach 
(a bha 'chòmhnuidh 's an àirde deas ann 
an tìr Chanaain) rnu theachd chloinn Is- 
raeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, agus 
champaich iad ann an Sahuouah. 

42 Agus dli'imich iad o Shalmonah, agus 
champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, agus 
champaich iad aun an Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus cham- 
paicli iad ann an lie-abarim, ann an crìch 
Mhoaib. 

45 Ag-us dh'imich iad o lim, agus cham- 
paich iad aun an Dibon-gad. 

161 46 Ag-us dli'imich iad o Dhibon-gad, agus 
champaich iad ann au Ahnon-diblataim. 
; 47 Agus dh'imich iad o Almou-diblataim, 
agTis champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibli Abarim, 
agus champaich iad ann an còmhuardaibh 

i Mhoaib, làimh ri lordan am fagus do 
lericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri lordan, o 
Bhet-iesimot eaclhon gu Abfl-sitim, anu 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

60 Agus labhair an Tighearn ri Maois ann 
an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lordan 
amfagus do lericho, ag ràdh, 
i 51 Labhair ri cloinn IsraeiL agus abair 
riu, 'N uair a thèid sibh a null tliar lordan, 
do thìr Chanaaiu; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile luchd- 
àiteachaidh na tìre as bhur fiauuis, agus 
cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, agus 
sgriosaidh sibh an coslais leaghta uile, agus 
fàsaichidh sibh an ionadan àrda uile. 

63 Agus cuiridli sibli à seilbh luchd-àit- 
eachaidh an f hearaiun, agus ni sibh còmh- 
nuidh ann : oir thug mise dliuibh am 
fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinuidh sibh am fearann le 
crannchur mar oighreachd am measg bhur 
teaghlaichean : dlioibhsan a's lìonmhoire 
bheir sibh an oighreachd a's mò, agus 
dhòibhsan a's teirce bheir sibh an oigh - 
reachd a's lugha: bithidh oìghreachil gach 
duine 's an àit anns an tuit a chrannchur; a 
rèir treubhan bhur a-aithrichean sealbh- 
aichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach luchd- 
àiteachaidh an f hearainn as bhur fianuis, an 
Bin bithidh iadsan diubh d'an leig sibh fuir- 
each, 'n au scolbaibh 'n ur sùilean, agus 'n 
am bioraibh 'n ur taobhau, agus cuiridh iad 
campar oirbh 's an fhearann auns am bi 
sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi a 
dheanamh riu-san,-5'M'n dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

1 Crìochan fearainn Clianaain. 16 Ainmean 
nan daoine a bha gus aroìnn rnar oighreachd. 

AGUS labhair an Tighearu ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a thig sibh do thalamh Chauaain, 
{is e so am fearaun a thuiteas oirbh uiar 
oìghreachd, eadhon fearaun Chanaain maillc 
r'a chrìochaibh) 

3 An sin bithidh bhur ceama dlieas o 
fhàsach Shiu, leth ri crìch Edoim, agiis is i 
bhur crìoch mu dheas fìor iomall ua fairge 
salauiu à làimh ua h^àird' an car. 

4 AgTis pillidh bhur crìoch o'n taobh mu 
dheas gu dìreadli Acrabim, agus thèid i air 
a h-aghaidh gii Sin ; agus bithidh a dol a 
mach o'n taobh mu dlieas gu Cades-barnea, AIEEAMH, XXXV. &gvtB gabhaidh i roimpe gu Hasar-adar, 
agiis thèid i air a h-aghaidh gu h-As- 
nion; 

5 Agus bheir a' clirìoch cuairt o Asmon gu 
amhainn na, h-Eiphit, agus bithidh a dol a 
mach aig an f hairge. 

6 Agus a thaobh na crìch' an iar, bithidh 
agaibli eadhon an f hairge mhòr mar chrìch: 
bithidh o' chrìoch so 'n a crìch dhuibh air 
an làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crioch air an làimh mu 
thuath: o'n fhairge mhòir comharaichidh 
sibh dliuibh fèin gu sliabh Hor. 

8 shliabh Hor comharaichidh sibh iJiur 
crìoch gu dol a stigh Hamait; agus bithidh 
dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh hhur crìoch roimpe gu 
Siphron, agus bithidh a dol a mach aig 
Hasar-enan; is i so bhur crìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bliur crìoch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu Seph- 
am. 

1 1 Agus thèid a' chrìoch sìos o Shepham 
gu Riblah, air an taobh an ear de Ain; agus 
tiièid a' chrìoch sìos, agus ruigidh i gu 
taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' an 
ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu lordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' mhuir 
shalainn: is e so bhur fearann le 'chrìochaibh 
mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Israeil, 
ag ràdh, Is e so am fearann a shealbhaicli- 
eas sibh le crannchur, a dh aithn an Tigh- 
eai'n a thabhairt do na naoi treubhan, 
agus do'n leth thrèibh. 

14 Oir f huair treubh chloinn Reubein an 
oighreachd, a rèir tighe an aithrichean, 
agus treubh chloinn Ghad a rèir tighe an 
aithrichean ; agus f huair leth thrèibh Mhan- 
aseh an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibh an oighreachd air an taobh so de 
lordan am fagus do lericho, a làimh na 
h-àird' an ear, leth ri èirigh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

17 /s iad so ainmean nan daoine aroinneas 
am fearann duibh: Eleasar an sagart, agus 
losua mac Kuin. 

18 Agus gabhaidh sibh aon cheannard de 
gach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmean nan daoine. 
De thrèibh ludah, Caleb mac lephimeh. 

20 Agus de thrèibh chloinn Shimeoin, Se- 
muel, mac Amihuid. 

21 De thrèibh Bheniamin, Elidad mac 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn Dhan, 
Buci mac logli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac Eph- 
oid. 

162 24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph- 
raim, Cemuel mac 8hiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn Shebu- 
luin, Elisaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph- 
taU, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an Tigh- 
eam an oighreachd a roinn do chloinn 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 
1 OcM. apm dà fhicJiead baile air an ioirt do 
im Lebhiihìch: 6 Sè bailte dhiubh chum dìdein. 
9 JSla laghannan a thaobh mortaidh. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làinih 
ri lordan amfagus do lericho, ag ràdli, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad athabhairt 
do na Lebhithich, de oighreachd an seilbh, 
bailtean gu còmhnuidh a ghabhail annta: 
agTis bheir sibh mar an ceudna do na Lebh- 
ithich fearann comh-roinn d'am bailtibh 
mu'n cuairt orra. 

3 Agus bithidli na bailtean aca gu còmh- 
nuidh a gliabhail annta, agus bithidh am 
fearanncomh-roinn air son an sprèidhe,agus 
air son am maoin, agus air son an ainmhidh- 
ean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhithich, a 
mach o bhalla a' bhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o"n leth a muigh 
de"n bhaile air an taobh an ear dà mhìle 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle lànih-choille, agus air an taobh an 
iar dà mhìle làmh-choiUe, agus air an taobh 
mu thuath dà mhìle làmh-choille ; agus 
bithidh am baile 'sa'mheadhon: bithidh so 
dhoibh 'n a fhearann comh-roinn d'am 
bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailtean 
chum dìdein, a dliorduicheas sibh air a 
shon-san a mharbhas duine^ chum gu"n 
teich e an sin: agus riu-san cuiridh sibh dà 
bhaile 's dà f hichead. 

7 Mar so is iad na bailtean siu uile a bheir 
sibh do na Lebhithich, ochd agus dà fhi- 
chead baile: iad sin hheir sibh seachaà 
agus am fearann comli-roinn. 

8 Agus hithidh na bailtean a bheir sibh 
seacliad de sheilbh chloinn Israeil: uatha- 
san aig am hheil mòran, bheir sibli mòran; 
ach uatha-san aig am hheil beagan, bheir l 
sibh beagan: bheir gach aon d'a bhailtibh I 
do na Lebliithich, a rèir 'oighi'eachd a tha j 
e a' sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh , _ j 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair | AIREAMH, XXXVI. 

riu, 'N uair a bhithcas sibh air teachd thar 26 Acli iiia thig am marbhaiche uair air 
lordaii do thìr Chaiiaaiu, bith aii taobh a niach de chrìch baile a 

11 Au sin orduicliidh sibh dhuibh fein dhìdein, gus an do theich e; 
bailteau,gu bhi "n ambailtibhdìdeindhuibh, I 27 Agus gu'm faigh dìoghaltair na fola e 
a chuiu gu"n teich am niarbhaiche an sin, a ' an taobh a mach de chrìochaibh baile a 
mharbhas neach 'au ain-f hios. | dhìdein, agus gu'm marbh dìoghaltair na 

12 Agus bithidli iad duibh 'u am bailtibh fola am marbhaiche; cha bhi e ciontach 
a' chuiu dìdein o'n dìoghaltair ; a clium nach de fhuil : 

bàsaicli esan a mharbhas duine, gus an seas 28 A chionn gu'm bu chòir dha fuireach 
e an làtliair a' chomhchruinneachaidh ann ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd- 
ain breitheraias. shagairt: ach an dèigh bàis an àrd-shagairt, 

13 Agus de na bailtibh sin a bheir sibh pillidh am marbhaiche gu fearann a sheil- 
seachad, bithidh sè bailtean agaibh a chmn i bhe fèin. 

dìdein. 29 Agus bithidh na nithean sin 'n an 

14 Bheir sibh seachad tri bailtean air an [ reachd breitheanais dhuibh, air feadh bhur 
taobh 80 de lordan, agus tri bailtean blieir ginealach, 'n ur n-àitibh-còmhnuidh uile. sibh seachad aun an tìr Chanaain, a bhios 
'n am bailtibh dìdein. 

15 Bithidh ua sè bailtean sin 'n an dìdein, 
araon do chloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach, agus dhasan a bhios air chuairt 'n 
am measg; a chum gu'n teich gach neach 
an sin, a mharbhas duiue gim f hios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal 
iaruinn, (air chor as gu'm bàsaich e,) is 
mortair e: cuirear gu ciunteach am mortair 
gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach athilg- 
eadh (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) agus 
gu'm bàsaich e, is mortair e: cuirear gu 
cinnteach am mortair gu bàs. 

ISXomabhuaileas se elelàinh-bhallfiodha 
(a dh'f heudas a bhàs a thoirt,) agus gu'm 
faigh e bàs, is mortair e: cuirear gu cinnt- 
each am mortair gu bàs. 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola e fèin 
am mortair: an uair a choinnicheas se e, 
marbhaidli se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre f huath, 
no ma thilgeas e ni sam hith air 'am feall- 
fholach, air chor as gu'm faigh e bàs; 

21 No ma bhuaileas se e le a làimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e bàs; 30 Ge b'e 'mharbhas neach sam bith, cuir- 
ear ani mortair gu bàs le beul f hianuisean: 
ach cha toir aon fliianuis teisteas an agh- 
aidh neach sam bith a chum a chur gu 
bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith air 
son anama mortair, a tha ciontach de 
bhàs; ach cuirear gu cinntoach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith air 
a shon-san a theich do bhaile a dhìdein, a 
chum gu'n tigeadh e rìs a ghabhail còmh- 
nuidh 's an fhearann, gu bàs an t-sagairt. 

33 Mar sin cha truaill sibh am fearann 
anns am hheil sibh; oir truaillidh fuil am 
fearann, agus cha-n'eil e 'n comas am fear- 
ann a ghlauadh de'n fhuil a dhoirteadh 
ann, ach le fuil an ti a dhòirt i. 

34 Iv a salaichibh uime sin am fearann anns 
am bi sibh a chòmhnuidh, anns am bheil 
mise a'm' chòmhnuidh: a chionn gu bheil 
mise an Tighearn a'm' chòmhnuidh 'am 
meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI 

Migheanan cldoinn Israeil aig an rohh oigh- 
reachd, pu j.òsadh 'n an Irèibhfèin. 

AGUS thàinig prlomh aithrichean 
theaghlaichean chloinn Ghileaid,mhic cuirear esan a bhuail e gam teagamh gu ! Mhachir,mhicMhanaseh,detheaghIaichibh 
bàs^oirismortair e:marbhaidlidìoghaltair mhac loseiph, am lagus, agus labhair iad na fola am mortair, an uair a choionicheas 
se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu h-obann 
gun naimhdeas, no ma thilg e ni sam bith 
air gun f heall-f holach ; 

23 ^fo le cloich sam bith, a dh'fheudas 
bàs duine a thabhairt, g'un e 'g a f haicinn, 
agus gu'n do thilg e air i, air clior as gu'm 
faigh e bàs, agus nach bu nànihaid da e, 
agus nach d'ian' e a chron; 

24 An sin bheir an comhchruinneachadh 
breth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam bveitheanas sin: 

25 Agus saoraidh an comhchruinneachadh 
am marbhaiche à làimh dìoghaltair na fola, 
agus cuii-idh an comhchruiuncachadh air an làthair Mhaois, agus an làthair nan 
ceannard, eadhon prìomh aithrichean 
chloinn Israeil; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
eam do m' thighearn am fearann a thoirt 
mar oighreachd le crannchur do chloinn 
Israeil, agais dh'àithneadli do m' thighearn 
leis an Tighearn, oighreachd ar bràthar 
Shelophehaid a thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon de mhic 
nan treubh eile de chloinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighrcachd ar 
n-aithrichean, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad: mar sin bheù'- 
ear i o chrannchur ar n-oighreachd-ne. 

4 Agus an uair a bhithcas an iubile ann do ais e do bhaile a dhìdein, gus an do theich ! chloinn Israeil, an sin cuirear an oighreachd 
e: agus fanaidh e ann gu bàsan àrd-shagairt, 1 ri oighreachd na trèibhe gus an do ghabh- 
a dh'ungadh leis an olaidh naoimh. [ adh iad: mar bui bheirear an oighreachd- 

163 DEUTERONOMI, I. san air falbh o oighreachd thrèibhe ar 
n-aithrichean. 

5 Agus dli'àithn Maois do chloinn Israeil, 
a rèir focail an Tighearna, ag ràdh, Is ceart 
a labliair treubh mliac loseiph. 

6 /s e so an ni a dh'àithn an Tigheam 
thaobh nigheanan Shelopheliaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neach a's àill leo; a mhàinri 
teaghlach thrèibhe an aithrichean pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha-n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibh gu ti'èibh ; oir 
dliìth-Ieanaidh gach duine de chloinn Is- 
raeil ri oighreachd trèibhe 'aithrichean. 

8 Agus bithidh gach nighean, a shealbh- 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
de chloinn Israeil, 'n a mnaoi aig aon de 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil gach duine dhiubh oigh- 
reachd 'aithrichean. 9 Ni mò dh'atharraiclieas an oighreachd o 
mn trèibhgu trèibh eile; ach dlùth-Ieanaidli 
gach duine de threubhan chloinn Israei) 
r'a oighreachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tigheam do 
Mhaois, mar sin rinn nigheanan Shelopheh- 
aid: 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Noah, nigh- 
eanan Shelophehaid, ri mic bhràthar an 
athar. 

12 Phòsadh iad H de thcaghlaichibh 
mhac Mhanaseh mhic loseiph, agus dh'f han 
an oighreachd ann an trèibh teaghlaich an 
athar. 

13 /s iad sin na h-àitheantan, agus na 
breitheanais, a dh'àithn an Tighearn le 
làimh Mhaois, do chloinn Israeil ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
fagus do lericho. làimh ri lordan am DEUTERONOMI. CAIB. I. 

1 Alh-aWhris le Muoù air na thachair do 
cìiloinn Israeil anns an fliàsach. _ 34 Geur 
smachdachadh an Tighearna dhoibh air son 
am mi-chreidimh. 

J'S iad so na briathran a labhair Maois ri 
h-lsraeil uile, air an taobh so de lordan 
's an fhàsacli, anns a' chòmhnard fachomh- 
air na mara ruaidhe, eadar Paran, agus 
Tophel, agus Labau, agus Haserot, agus 
Disahab. 

2 ìTIm astar aon là deug o Horeb, rathad 
slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà f hicheadamh bliadhna, 
anns an aon mhìos deug, air a' cheud là 
de'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Israeil, 
a rèir nan uile nithean a dh'àithn an Tigh- 
eai-n dha d'an taobh; 

4 An dèigh dha Sihon rìgh nan Amorach 
a mharbhadh, a bha 'chòmhnuidh ann an 
Hcsbon, agus Og rìgh Bhàsain, a hha 
'chòmhuuidh aig Astarot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so de lordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
'an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia i-uinn ann 
an Horob, ag ràdh, Ghabh sibh còmhnuidh 
fada gu leòr 's an t-sliabh so : 

7 PiIIibh agus gabhaibh blmr turus, agus 
rachaibli a chum slèibh nan Amorach, agus 
a chum nan ionadan uile am fagus da anns 
a' chòmlmard, auns a' mhonadh, agus anns 
an t-srath, agus mu dheas, agus ri taobh na 
fairge, gu fearann nan Canaanach, agus gu 
Lebanon, dh'ionnsuidh na h-aimhne mòire, 
aimhne Euplirates. 

8 reuch,clmir mi 'n tìr roindiibh; rachaibh ^ 

1()4 a steach, agus sealbhaichibh am fearann a 
mhionnaich an Tighearn d'ur n-aithrichibh, 
Abraham, Isaac, agus lacob, gu'n tugadh e 
dhoibh e agus d'an sliochd 'n an dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh 's an àm sin, ag 
ràdh, Cha-n urrainn mise bhur giìdan a'm' 
aonar: 

10 Rinn an Tighearn bhur Dia lìonmhor 
sibh, agus, feuch, tha sibh an diugh mar 
reultan nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

1 1 (Gu 'n deanadh an Tighearn, Dia bhur 
n-aithrichean, sibh mìle uair ni's lìonmhoire 
na tha sibh, agus gu'm beannaicheadh e 
sibh, mar a gheall e dhuibh !) 

12 Cionnus is urrainn mise leam fèin bhur 
dragh a ghiìilan, agus bhur n-eallach, agus 
bhur comhstri ? 

1 3 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine glic' agus 
tuigseach, agus aitlmichte 'n 'ur treubhan 
agus ni mise iad 'n an ceannardaibh oirbh. 

14 Agus f hreagair sibh mi, agus thubhairt 
sibh, Tha an ni a labhair thu m-àìth dhuinne 
r'a dheanamh. 

15 Ag-us gliabh mi cinn bhur treubhan, 
daoine glic',agus aithnichte, agus rinn mi 
iad 'n an ceannardaibh oirbh, 'n an uach- 
daranaibh mhìltean, agus 'n an uachdaran- 
albh cheudau, agus 'n an uachdaranaibh Icth- 
cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dheich- 
near, agus 'n an luchd-riaghlaidh am measg 
bhur treubhan. 

16 Agus dli'àithn mi d'ur breitheamhnaibh 
's an àm sin, agràdli, Eisdibli ris nacùisean 
a hhitheas eadar bhurbràithrean,agus thug- 
aibh breth cheart eadar gach duine agiis a 
bhràthair, agus an coigreach a tha maille 
ris. DBUTERONOMI, I. 17 Cha blii suim agaibh do neacli seach a 
chèile aiiii am breitheanas; ris a' bheag 
èisdidh sibh co mhaith is ris a' mhòr; cha 
bhi athadh oirbh roimh glmìiis duiue, oir 
is le Dia a' bhreth: agusa'chfiis a bhitheas 
ro chniaidh oirbh, bheir sibh a m' ionn- 
suidhs', agTis èisdidh mise r'i. 

IS Agus dh'àithn mi dhuibh 's an àm sin 
ua h-uile nithean 'bu chòir dhuibh a dhean- 
amh. 

19 Agus an uair a dli'fhalbh sinn o Horeb, 
chaidh sinn troimh an fhàsach mhòr agus 
uamhasach siu uile, a chunnaic sibh air 
shghe slèibh nan Amorach, a rèir mar a 
dh àithn an Tighearn ar Dia dhuinn; agus 
thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus tluibhairt mi ribh, Tha sibh air 
teachd gu shabh nan Amorach, a tha 'n 
Tigheam ar Dia a' tabhairt dliuiun. 

21 Feuch, chuir an Tighearn do Dhia am 
fearann romhad, imich suas, sealbhaich e, 
a rèir mar a thubhairt an Tighearn Dia 
d'aithrichean riut; na bitheadh eagal ort, 
agTis na bitheadh faitcheas ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa 
gach aon agaibh, agus thubhaiii. sibh, 
Cuireamaid daoine romhainn, agus rann- 
saicheadh iad a mach dhuinn am fearann, 
agTis thugadh iad fios d'ar n-ionnsuidh a rìs 
ciod an t-slighe air an tèid sinn suas, agus 
ciod na bailtean gus an tig sinn. 

23 AgTis thaitinn a' chainnt riuni gu maith ; 
agus ghabli mi dà fhear dheug dhibh, aon 
f hear as gach trèibh. 

24 Agais thionndaidh iad^ agus chaidh iad 
suas do'n t-shabh, agus thàinig iad gu 
gleann Escoil, agus ranusaich iad a mach e. 

25 Agus ghabh iad 'n an làimh de thoradh 
an fhearainn, agus thug iad a nuas e d'ar 
n-ionnsuidlme, agus thug iad fios duinn a 
rìs, agus thubhairt iad, Is maith am fearann 
a tha 'n Tighearn ar Dik a' tabhairt dliuinn. 

26 Gidheadli, cha b'àill leibh dol suas, ach 
ehuir sibh an aghaidh àithne au Tighearna 
bhur Dè. 

27 AgTis rinn sibh gearan 'n 'ur bvithaibh, 
agus thubhairt sibh, A chionn gai'm b'f huath- 
ach leis an Tighearn sinn, thug e mach sinu 
à tìr na h-Eiphit, gTi'r toirt thairis do 
làimh nan Amorach, a chur as duinu. 

2S C'àit an tèid sinu suas? Chuir ar bràith- 
rean ar cridhe fo mhi-mhisnicli, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh ni's mò agus ui's àirde na 
sinue; tha na bailtean mòra, agus daing- 
nichte suas gu nèamh,agus os barr,chuunaic 
sinu mic uan Anacach an sin. 

29 Au sin thubhairt mi ribh, Na bitheadh 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tighearu bhur Dia, a tha 'dol roimh- 
ibh, cogaicLh esau air bhur son, a rèir nan 
iiile nithean a rinn e air bhur son 's an 
Eiphit fa choinhair bhur sìil. 

31 Agus anns an fhàsach, far am faca tu 
cionuus a ghiùlan an Tigheanido Dhia thu, 

165 mar a ghiìilaineas. duine a mhac, 's an t- 
slighe sin uile air an deachaidh sibh, gus 
au d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh 's au ni so cha do chreid sibh 
an Tighearn bhm- Dia, 

33 A dh'imich roimhibh 's an t-slighe, 
a rannsachadh a mach àite dhuibh gus'ur 
bùthan a shuidheachadh ann, auu an teine 
's an oidhche, a nochdadh dhuibh ciod an 
t-shghe air an imicheadli sibh, agus ann an 
neul 's an là. 

34 Agus clmal' an Tighearn fuaim bhur 
briathran, agus bha corruich air, agus 
mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha-n fhaic a h-aon de 
dhaoinibh a' ghinealaich uilc so am fearann 
maith sin, a mhionnaich mise gu'n tugainn 
d'ur n-aithrichibh, 

36 Saor o Chaleb mac lephuneh; chi esan 
e, agTis dhasan bheir mi am fearann air an 
do shaltair e,agus d'a chloinn, a chionn gu'n 
do lean e 'n Tighearn gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha learg aig an Tigh- 
earn riumsa air bhur sgàth, ag ràdh, Cha 
tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach losua mac Nuin, a tha 'n a sheas- 
amh a'd' làthair, thèid esan a steach an sin. 
Thoir misneach dha; oir bheir e air Israel 
a shealbhachadh. 

39 Agus bhur clann bheag a thubhairt 
sibh a bhitheadh 'n an creich, agus bhur 
clann, aig nach robh 's an là ud eòlas air 
maith seach olc, thèid iadsan a steach an 
sin, agus dhoibh-san bheir mi e, agus 
sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sousa, pillibh, agus gabh- 
aibh bhur turus do'n f hàsach, air sliglie ua 
mara ruaidhe. 

41 An sin f hreagair sibh agus thubhairt 
sibh rium, Pheacaich siun an aghaidh an 
Tighearna, thèid sinn suas agus cogaidli 
siun, a rèir nau uile nithean a dh'àithn au 
Tighearn ar Dia dhuinn. Agus chrioslaicli 
sibh oirbh gach fear agaibh 'airm-chogaidh, 
agns bha sibh ullamh g-u dol suas do'u 
t-sliabh. 

42 Ag-us thubhairt au Tigheam rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, agus na cog- 
aibh, oir cha-?«'e?'^ mise 'n 'ur measg; air 
eagal gu'm buailear sibh an làthair bhur 
naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus cha-n èisd- 
eadh sibh, ach rinn sibh ceannairc an agh- 
aidh àithne an Tighearna, agus chaidh sibh 
gu h-anndàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, a bha 
'chònihuuidh 's aut-sliabh siu,amach 'u 'ur 
n-aghaidh, agus ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir iad as duibh ann an 
Seir, eadhon gu Hormah 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an 
làthair an Tigheai'n'; ach cha-n èisdcadh au 
Tighearu ri'r guth, agus cha tugadh e cluas 
duibh. 46 Mar sin dli'fhan sibh ann an Cades 
niòran làithean,arèir uau làithean a dli'f han 
8ibh an sbi. 

CAIB. II. 

I Mu cMoinn Esan, 9 niu na Moabaicli, 16 agus 
mu na h-A monaich. 24 Silwn an l-A moradi 
agus a shlnagh uile air an sgrios. 

AN sin \)\\\\\ sinn, agus ghabh sinn ar 
tums do'n fliàsach, air slighe namara 
ruaidlie, mar a labhair an Tigliearn riumsa; 
agus cliuairtich siuu sHabli Slieir mòran 
làitliean. 

2 Agu3 labhair an Tlghearn rium, ag 
ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr; pillibh ri tuath. 

4 Agus àithn tlmsa do'n t-shiagh, agràdh, 
Tlia sibli gu dol troimli chrìcli bhur bi-àith- 
rean cloinn Esau, a tha 'chòmlmuidh ann an 
Seir, agus bithidli eagalorra roimhibh: ach 
thugaibh aire mhaith dhuibli fèin. 

5 Na beanaibh riu; oir cha toir mi ^hheag 
d'am fearann duibh, cha toir uiread as leud 
troidhe; a chionn gu'n d'thug mi sliabh 
Sheir a dli'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le h-air- 
giod, a chum gu'n ith sibh; agus mar an 
ceudna ceannaichidh sibh uisge uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tigheam do Dhia 
tliu ann an uile oibribh do làimhe: is aithne 
dha do thriall troimh 'n fhàsach mhòr so: 
rè an dà fhichead bhliadhna so bha 'n 
Tighearn do Dhia maille riut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad o'r 
bràitliribh cloinn Esau, a bha 'còmlmuidh 
ann an Seir, trìd shlighe a' chòmhnaird 
o Elat, agus o Esion-gaber, phill sinn, agus 
chaidh sinn seachad air slighe fàsaich 
Mhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearn rium, Na 
buin gu naimhdeil ris na Moabaich, agus 
na dean strì riu ann an cath: oir cha toir mi 
dhuit a' hheag d'ara fearann mar sheilbh, a 
chioun gu'n d'thug mi Ar do chloinn Lot 
mar sheìlbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a chòmhnuidh 
ann, sluagh mòr, agus lionmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich; 

II A mheasadh mar an ceudna 'n am 
famhairean mar na h-Anacaich, ach thug 
na Moabaich Emich niar ainm orra. 

12 Bha mar an coudna na Iloraich a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir; ach 
thàinig clann Esau 'n an dèigh, agus chuir 
iad as doibh as an sealladli, agus ghabli iad 
còmhnuidh 'n an àite, mar a rinn Israel ri 
fearann a sheilbh-san, a thug an Tighearn 
dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thiibhairt mise, agus 
rachaibh thar sruth Shereid; agus chaidh 
sinn thar sruth Shereid. 

14 Agus ò'i 'n ùin' anns an d'thàinig sinn 

166 NOMI, II. 

Chades-barnea, gus an deachaidh sinn 
thar smth Shereid, ochd bliadhna deug 
thar fhichead; gus an robh ginealach au 
t-sluaigh-chogaidh uile air an caitheamh as 
o mhea.-^g an iJ-sluaigh, mar a mhionnaich an 
Tighcarn dhoibh. 

15 Oir darìreadh bha làmh an Tighearna 
'n an agliaidh, gu'n sgrios o mheasg an 
t-sluaigh, gus aii do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'n uair a bha na fir- 
ehogaidh uile air an claoidh, agus air 
bàsachadh o mhcasg an t-shiaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearn rium, ag 
ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh troimh 
Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu 'm fagus thall 
fa cliomhair chloinn Amoin, na buin gu 
naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu: oir 
cha toir mi dhuit sealbh sam bitli dh' f hear- 
ann chloinn Anioin, a chionn gu'n d'thug 
mi e do chloinn Lot niar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'n a 
fhearann fhanihairean: ghabh famhairean 
còmhnuidh ann 'san t-sean aimsir,agusthug 
na h-Amonaich Sanisumaich mar ainm 
ori'a, 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agus krd 
mar na h-Anacaich ; ach sgrios an Tighearn 
iad rompa, agus tliàinig iad 'n an dèigh, 
agus ghabh iad còmhnuidh 'n an àite: 

22 llar a rinn e ri cloiim Esau a bha 
'chòndinuidh ann an Seir, an uair a sgrios e 
na Horaich romjia; agus thàinig iad 'n an 
dèigh,agusghabh iad còmhnuidli 'n an àite, 
eadhon gus an là 'n diugh: 

23 Agus na Habliaich a bha 'còmhnuidh 
ann an Haserim, eadhon gu Hadsah, sgrios 
na Caphtoraich a tliàinig a mach à Caphtor 
iad, agus ghabh iad cònilnmidh 'n an àite.) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, agus 
rachaibh thar sruth Arnoin: feuch,thugmi 
do d' làimh Sihon an t-Amorach, rìgh Hes- 
boin, agus 'f hearann ; tòisich air a shealbh- 
achadh, agus dean strì ris ann an cath. 

25 Air an là 'n diugli tòisichidh mi air 
d'uamhann-sa, agus d'eagal, a chuir air na 
cinnich atha fo nèamhuile,achIuinneasiom- 
radh ort; agTis criothnaichidh iad, agus 
bithidh cràdh orra a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean 4 fàsach 
Gliedemoit gu Sihon rìgh Hesboin, le 
briathraibh sìth, ag ràdli, 

27 Leig dhomh gabhail troimh d'fhear- 
ann: imichidh mi romham air an rathad 
mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a chum 
na làimhe deise, no chum na làimhe clìthe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium, a 
chum gu'n ith mi, agus uisge air son airgid 
bhcir thu dhomh, a chum gu'n òl mi; a 
mhàin imichidh mi romham do m' chois, 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
'chòmhnuidh ann an Seir, agiis naMoabaich 
a tha 'chòmlmuidh anu an Ar) gus an tèid mi DEUTERONOMI, III. tliar lordan, do'n f hearann a tha 'n Tigh- 
earn ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihon rìgh Hesboin 
leinn dol troimh 'fhearann: oir chruaidhicli 
au Tighearn do ÌJhia a spiorad, agus rinn e 
a chridhe rag, a chum gu'n tugadh e thairis 
e do d' làimh, mar a cJiithear air an là 'n 
diugh. 

31 Agus thubhairt an Tigheam rium, 
Feuch, thòisich mi air Sihon ag-us 'f hearann 
a thoirt thairis a'd' fhianuis: gabh sealbh, 
a chum gu'm bi 'f hearann agad mar oigh- 
reachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach 'n ar n- 
aghaidli, e fèin, agus a shluagh uile, a 
chogadli aig lahas. 

33 Agus thug an Tighearn ar Dia thairis 
e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, agus a 
niliic, agTis a shluagh uile. 

34 Agus ghlac siun a bhailtean uile 's an 
àm sin, agus sgrios sinn gu tur fir, agus 
mnathan, agTis clann blieag gach baile; cha 
dfhàg sinn ah-aou a làthair: 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobhartach, agua creach nam 
bailtean a ghlac sinn. 

36 Aroer, a tha air bruaich shruth 
Arnoin, agus o'n bliaile a tha làinih ris an 
t-snith, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bhaile tuille 's làidir air ar son: thug an 
Tighearn ar Dia iad uile thairis duinn. 

37 A mhàin gu fearann chloinn Amoin cha 
d'thàinig thu, no gu àite sam bith amfagus 
do shruth laboic, no gus na bailtibh am 
measg nam beann, no gu àite sam bith a 
thoirniisg an Tighearn ar Dia dhuinn. 

CAIB. III. 

1 Bhvadhaìch dann hraeil air Og rìgh Bhàsain. 
12 Cranndiur shliodid Reuhein aqus Ghad. 
23 Ghuidh Maois dol a steach do fheara.nn 
Clianaain ; 27 adi fhuair e a mhàin sealladh 
dììe o mhullach Phisgah. 

AN sin phill sinn, agus chaidli sinn suas 
air an t-slighe gu Bàsau: agus thàinig 
Og rìgh Bhàsain a mach 'n ar n-aghaidh, e 
fèin agus a shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearn riumsa, Na 
bitheadh eagal ort roimhe: oir do d' làinih- 
sa bheir mise thairis e fèin, agus a shluagh 
uile, agus 'fliearann ; agus ni thu ris mar a 
rinn thu ri Sihon rìgh nan Amorach, a bha 
'chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tigheam ar Dia thairis 
d'ar làimh-ne niar an ceudna Og rìgh Bhà- 
sain, agus a sliluagh uile: agus bhuail sinn 
e, gus nach d'fhàgadh a Ii-aon beò aige. 

4 Agus ghlac siun a bhailtean uile 's an àm 
sin; cha robh baile nach d'thug sinn uatha, 
tri fichead baile, dùthaich Argoib uile, 
rìoghachd Og ann am Bàsan. 

6 Bha ua bailtean sin uile air an daing- 
neachadh le balla àrd, le geataibh agus le 
crannaibh, a thuilleadh air bailtibh gun 
bhalla, ro mhòran. 

167 6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a rinn 
sinn air Sihon rìgli Hesboin, a' lèir-sgrios 
f hear, bhan, agus chloinne gach baile. 

7 Ach ghabh sinn an sprèidh uile, agus 
creach nam bailtean mar chobhartach 
dlminn fèin. 

8 Agus thug sinn 's an àm sin à làimh dà 
rìgh nan Aniorach, ara fearann a tha air an 
taobh so de lordan, o shruth Arnoin gni 
sliabh Hermoin: 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar ainm air 
Hermon: agus thug na h-Amoraich Senir 
mar ainm air) 

10 Bailtean a' chòmhnaird uile, agus Gi- 
lead uile, agus Bà.san uile, gu Salcha agiis 
Eilrei, bailtibh rìoghachd Og ann am 
Bàsan: 

11 Oir bha Og rìgh Bhàsain a mhàin a 
làtliair de f huigheall nam famhairean ; feuch, 
a leabadh bu leabadh iaminn i: nach 'eil 
i ann an Rabat chloinn Amoin? &'iad naoi 
làmhan-coille a fad, agus ceithir làmhan- 
coille a leud, a rèir làimh-choille duine. 

12 AgTisam fearann so, a shealbhaich sinn 
's an àm sin, o Aroer a tha làimh ri srath 
Arnoin, agus leth slèibh Ghilead, agus a 
bhailtean, thug mi do na Reubenich, agus 
do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile de Ghilead, agus 
Bàsan uile, eadhon rìoghachd Og, thug mi 
do leth thrèibh Mhanaseh; dìithaich Argoib 
uile, maille ri Bàsan uile, d'an ainm fearaun 
nam famhairean. 

14 Ghabh lair, mac Mhanaseh, dìithaich 
Argoib uile, gu crìochaibh Ghesuri, agus 
Mhaachati; agus thuge Bàsan-Habhot-Iair 
mar ainm oirre a rèir 'ainme fèin, gus an lan 
diugh. 

1.5 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na 
Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon gu 
sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus an t- 
iomall, eadhon gus an smth laboc, crìoch 
chloinn Amoiu: 

17 An còmhnard mar an ceudna, agus 
Iordan,ag-usa chrìochan,oChineret,eadhon 
gu muir a' chòmhnaird, a' mhuir shalainn, 
fo Asdot-pisgah a làimh na h-àird' an 
ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh 's an àm sin, 
ag ràdh,Thug an Tigheam bhur Dia dhuibh 
am fearaun so r'a shcalbhachadli: thèid sibh 
a null fo'r n-armaibh roimh bhur bràithribh 
clann Israeil, gach neach a tha foghainteach 
a chum cogaidli. 

19 Ach fanaidh bhur mnathan, agus bhur 
clannbheag,agusbhur sprèidh, (o?r isaithne 
dhomh gu'w hheil mòran sprèidhe agaibh,) 
'n 'ur bailtibh a thug mi dhuibh, 

20 Gus an toir an Tighcam fois d'ur 
bràithribh, co mhaith agus dhuiblise, agus 
gus an soalbhaich iadsan mar an ceudna am 
fearann a thugan Tighearn bhur Diadhoibh 
an taobh thall de lordan: agus an sin DEUTERONOMI, IV 

pillidh gach duine agaibh g'a sheilbh, a thug 
mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do losua'sanàm sin, 
ag ràdh, Chunnaic do shùilean na h-uile 
nithean a rinn an Tighearn bhur Dia ris an dà 
rìgh sin: mar sin ni an Tigliearn ris na 
rìoghachdaibh uile gus am hheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa: oir cogaidh 
an Tighearn bhur Dia e fèiu air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tigheam 's an 
àm siu, ag ràdli, 

24 Thighearua Dhè, thòisich thu air do 
mhòraclid, agus do làmh chumhachdach a 
nochdadh do d' òglach: oir cò an dia air 
nèamh no air taLandi, a's urrainn a dhiean- 
amh a rèir d'oibre-sa, agus a rèir do chumh- 
achd-sa? 

2.5 Guidlieam ort, leig dhomh dol thairis, 
agus am fearann maith sin f liaicinn a tha 'n 
taobh thall de lordan, an shabh maith sin, 
agus Lebanon. 

26 Ach bha fearg air an Tigheam rium air 
bhur son-sa, agus cha d'èisd e rium: agus 
tlmbhairt an Tighearn rium, Gu ma leòr 
leat e; na labhair ni's mò rium mu'n chùis 
so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgah, agus 
tog suas do shùilean ris an àird' an iar, 
agus ris an àirde tuath, agus ris an àirde 
deas, agTis ris an àird' an ear, agus amhairc 
le d' shùilibh; oir cha tèid thu thar lordan 
so. 

28 Ach thoir àithne do Tosua, agus thoir 
misneach dha, agus neartaich e: oir thèid 
esan thairis roimh an t-sluagli so, agus 
bheir e orra am fearann sin a chi thusa, 
a shealbhachadh niar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh 's a' 
ghleann thall fa chomhair Bhetpeoir. 

CAIB. IV. 
1 Earail chum ilmhlaclid do lagh Dhè. 41 
Cliuir Maois air lelh Iri baiUean dìdein air 
an iaobh an ear de lordan. 

ANIS uime sin èisd, Israeil, ris na 
reachdaibh, agus ris na breitheanais, 
a tha mise a' teagasg dhuibh a dheanamh, 
a chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach agiis gii'n sealbhaich sibh am 
fearann a blieir an Tighearn Dia bhur 
n-aithrichean dhuibli. 

2 Cha chuir sibh a' bheag ris an fhocal a 
tha mise ag àithneadh dhuibli, ni mò a 
bheir sibh ni sam bith uaith, a chum gu'n 
glèidli sibh àitheantan an Tighearna bhur 
Dè, a tha raise ag àithneadli dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùilean ciod a rinn an 
Tigheai-n thaobh Bhaal-peoir: oirna daoine 
sin uile a lean Baal-peor, sgrios an Tigh- 
earn bhur Dia iad as bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tighearn 
bhur Dia, beò gach aon agaibh air an là'n 
diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh reachdan 
'igus breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 

168 an Tighearn mo Dhia dhomh, a chum gu'n 
deanadli sibhse mar sin anns an fhearann 
giis am bheil sibh a' dol g'a shealbhach- 
adh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh iad; 
oir is e so bhur ghocas agus bhur tuigse 
ann an sealladh nan cinneach, a chluinntas 
na reachdau sin uile, agus atheir, Gu cinn- 
teach is sluagh gHc agus tuigseach an cinn- 
each mòr so. 

7 Oir co e an cinneach co mhòr, aig am 
bheil-'Dia, am fagus doibh, mar a iha 'n Tigh- 
earn ar Dia-ne 's na h-uile nithihh air son 
am bheil sinne a' gairm air? 

8 Agus co an cinneach co mhòr, aig am 
bheil reachdan agus breitheanais co cheart 
ris an lagh so uile, a tha mise a' cur roinih- 
ibh air an là 'n diugh? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus 
glèidh d'anam gu dìchiollach, air eagal gu'n 
dì-chuimhnich thu na nithean sin a chunn- 
aic do shùilean, agus air eagal gu'n dealaich 
iad ri d' chridhe uile làithean do bheatlia; 
ach teagaisg iad do d' mhic, agus do mhic 
do nihac: 

10 Guh-àraidh a.n là a sheas thu anlàth- 
air an Tigheama do Dhè ann an Horeb, au 
uair a thubhairt an Tigheam riumsa, Tion- 
ail thugam an sluagh r'a chèile, agus bheir 
mi orra mo bhriathran a chluinntinn, a 
chum gu'm fòghlum iad eagal a ghabliail 
romham rè nan uile làithean a bhios iad beò 
air an talamh, agus gu'n teagaisg iad an 
clann. 

1 1 Agus thàinig sibh am fagus, agus sheas 
sibh fo 'n t-sliabh; agus bha 'n sliabh a' 
losgadh le teine gu meadhon nèimh, maille 
ri duibhre, neoil, agus dubh dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tigheam ribh à 
meadhon an teine: chuala sibh guth nam 
briathran, ach coslas sam bith cha-n f haca 
sibh ; a mhàin chuala sihh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh- 
cheangal, a dh'àithn e dhuibh a choimhlion- 
adh, eadhon deich àitheantan; agus sgrìobh 
e iad air dà chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn an Tigheam dhomhsa 's 
an àm sin, reachdan agais breitheanais a 
theagasg dhuibh, a chum gu 'n dcanadh 
sibh iad anns an fhearaun a thèid sibh a 
null g'a shealbhachadli. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fèin, (oir cha-n fhaca sibh gnè cos- 
lais sam bith anns an là air an do labhair 
an Tigheam ribh ann an Horeb, à meadhon 
an teme,) 

16 Air eagal gu'n tmaill sibh sibh fèin, 
agaxs gu'n dean sibh dhuibh fèin dealVh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air an 
talamh, coslas eoin sgiathaich air bith a 
dh'itealaicheas 's an atlìar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas air an DEUTERONOMI, IV. làr. coslas eisg air bith a tha 's ua h-uisgibh 
fo 11 talauih ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shùilean ri uèamh, agus an uair a ehi thu a' 
g'hrian, agus a' ghealach, agus ua reultan, 
eadhon slòigh nèinili uile gu'n tairngear 
thu gu cromadh sìos dlioibh,agusgu aoradh 
a dheanamh dhoibh, aroinn an Tigliearn do 
Dhia ris gacli cinneach a tha fo nèanih uile. 

20 Ach ghabh an Tighearn sibhse, agus' 
thug e mach sibh as an ìunhuinn iaruinn, 
as an Eiphit, gu bhi 'u 'ur sluagh air son 
oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

21 Agusbhafearg aig auTighearn riumsa 
air bhur sonsa, agus mhionnaich e nacli 
racliainn thar lordan, agus uach racliainn 
a stcach do'n f hearann mhaith sin a tha 'n 
Tighearn do Dhia a' tabhairt duit mar 
oighreachd. 

22 Ach is èigiu domh bàs fhaotainn 's an 
f hearann so, cha tèid mi thar lordan ; ach 
thèid sibhse nuU, agus sealbhaichidh sibh 
am fearanu maith sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air eagal 
gn'n dì-cliuimhnich sibh coimhcheangal an 
Tighearna bhiu- Dè, a rinn e ribh, agus 
gu n dean sibh dhuibh fèin dealbh snaidhte, 
coshis ni air bith a thoirmisg an Tigheam 
do Dhia dhuit : 

24 Oir is teine dian-loisgeach an Tigheam 
do Dhia ; is Dia èndnihor e. 

25 'N uair a ghineas tu clann, agus clann 
cloinne, agus a dli'fhanas sibh fada 's an 
fhearanu, agus a thruailleas sibh sihhfein, 
agns a ni sibli dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, agTis a ni sibli olc ann an sealladh 
an Tighearna do Dhè, agus a bhrosuaicheas 
sibh e gu feirg ; 

26 Gairmeam nèarah agus talamh mar 
f hianuis 'n 'ur n-aghaidh air an là 'n diugh, 
gu'n tig lèir-grios oirbh gu h-aithghearr as 
anfhearann aclium am bheil sibh 'dol thar 
lordan g'a shealbhachadh : cha bhuanaich 
sibh bhur làithean ann, ach sgi'iosar sibh 
gu tur. 

27 Agus sgapaidh an Tigheam sibh am 
measg nan ciuneach, agus fàgar sibh tearc 
'an àireamh am measg nan cinneach, far an 
toir an Tighearn sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do 
dhiathaibh, obair làmhan dhaoine, fìodh 
agiis cU\ch, nach faic, agus nach cluinn, 
agus nacli ith, agus nach gabh fàile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'ii Tighearn do 
Dhia as a sin amaisidli tu air, ma dh'ian-as 
tu e le d' uile chridlie, agus le d'uile anam. 

30 'N uair a bhitlieas tu ann an àmhghar, 
agTis a thig na nithean sin nile ort 's na 
làitliibh deireannach, ma phiUeas tu clium 
au Tighearna do Dhè, agus ma bhitheas tu 
ùmhal d'a ghuth : 

31 (Oir is Dia tròcaireach an Tighearn do 
Dhia-sa,) cha trèig e thu, ni mò a sgriosas 

169 e thu.no dhì-chuimhnicheas e coimhcheangal 
d'aithricliean, a mhionnaich e dhoibh. 

32 Oir fìosraich a nis de na làithilih a 
chaidh seachad, a bha romhad, o'n là air an 
do chruthaich Dia an duine air an talamh, 
agus fiosraich o aon iomall de nèamh gais 
ant-ioinali eile, an robh riamh ni samhith 
ann mar an ni mòr so, no'n cualas ni 
cosmhuil ris ] 

33 An cnala sluagh sam hith guth Dhè 
a' labhairt à meadhon an teinc, mar a chuala 
tusa, agus an do ndiair iad beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia ri dol gu cinneach 
a ghabhail da fèiu o mheasg cinnich eile. le 
dèuchainiiibh, le comharaibh, agus le h- 
iongantasaibh, agus le cogadh, agus le 
làindi chumhachdaich, agus le gàn-dean 
sìnte mach, agus le li-uamhasaibh mòra, a 
i-èir nan uile nithean a rinn an Tighearu 
bhur Dia air bhur son 's an Eiijhit fa 
chomhair bhur sùl ? 

35 Dhuitse uochdadli e, chum gu'm bith- 
eadh fìos agad gur e 'u Tighearu a's Dia 
ann ; cha-w 'eil ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a chluinn- 
tinu, a chum gu'n teagaisgeadh e thu ; 
agus air talamh nochd e dhuit a theine 
mòr, agus chuala tu a bhriathran à meadhon 
au teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràdhaich e 
d'aithrichean, uime sin thagh e an sliochd 
'n au dèigh, agus thug e thusa mach 'n a 
shealladh, le 'chumhachd mòr, as an Eiphit; 

38 A dh'fhuadachadh a mach chiuneach 
romhad, a's mò agus a's cumhachdaiche na 
thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'n a oighreachd, mar air 
au là 'n diugh. 

39 Bitheadli agad fios uime sin au diugh, 
agus thoir fainear ann ad chridhe, gur e 'n 
Tighearn a's Dia ann air nèamh shuas, 
agus air au talamh a bhos : cha -n 'eil aun 
ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan, 
agus 'àitheantan, a tha mise ag àithueadh 
dhuit an diugh, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit, agus do d' chloiun a'd' dhèigh, 
agiis a chum gu 'm buanaich thu do làithean 
air an fhearauu, a bheir au Tighearn do 
Dhia dhuit gn bràth. 

41 An siu chuir Maois air leth tri bailtean 
air an taobh so de lordan, leth ri èirigh na 
grèiue : 

42 A chum gu'n tcicheadh am marbhaiche 
an sin, a mharbh a choimhearsnach gun 
f hios da, agus gun fhuath aige dha 's an 
aimsir a chaidli seachad ; agris gu'n teich- 
eadh e gu' h-aon de ua bailtibh siu, agus 
gu maircadh e beò : 

43 Eadhon Beser'sauf hàsach,auu an dùth- 
aich a' chòmhuaird, de ua Reubenich ; agus 
Ramot ann au Gilead, de na Gadaich ; 
ag-us Golan ann am Basau, de na Mana.s- 
aich. DEUTERONOMI, V. 44 Agus is e so an lagh a chuir Maois 
roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis, agus na reachdan, 
agns na breitlieanais, a labliair Maois ri 
cloiun Israeil, an uair a thàinig iad a mach 
as an Eiphit, 

46 Air an taobh so de lordan 's a' ghleann 
tliall fa choniliair Bhet-pcoir, ann ani fear- 
'ann Shihoin rìgli nan Amorach, a hha 
'chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail Maois 
agus clann Israeil, an dèigh dlioibh teachd 
a macli as an Eipliit: 

47 Agus sliealbhaich iad 'fhearann, agus 
fearann Og rìgh Bhasàin, dà rìgh nan Amor- 
ach, a hha air an taobh so de lordan, leth 
ri èiridli na grèine; 

48 Aroer, a tha làimh ri bruaich sruth 
Arnoin, eadhon gu sliabh Shioin, a's e Her- 
mon, 

49 Agus an còmhnard uile air an taobli so 
de lordan a làimh na h-àird' an ear, eadlion 
gu muir a' chòmhnaird, fo thobraichibh 
Phisgah. 

CAIB. V. 

1 Aìthris a' choimhckeangail a rinn Dia ri 
cloinn Israeil ann an Horeb. 6 Na deich ààh- 
eantan. 23 Air iarrtus an t-slimigh fhuair 
Maois an lagh o Dliia. 

AGUS ghairm Maois air Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Eisd, Israeil, 
ris na reachdaibh agus na breitheanais a 
labhras mi 'n 'ur cluasaibh air an là'n diugh, 
a chum gu"m f òghlum sibh iad, agus gu'n 
gleidh agus gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearn ar Dia coimhcheangal 
ruiun ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tigheam an coimh- 
cheangal so r'ar n-àithrichean, ach ruinne, 
eadhon ruinne a tha uile beò au so air an 
là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
earn ribh 's an t-shabh, à meadhon an 
teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tigheam agus 
sibhse 's an àm sin, a nochdadh dhuibh 
focail an Tighearna: oir bha eagal oirbh 
roimh an teine, agus cha deachaidh sibh 
suas do'n t-sliabh,) ag ràdh, 

6 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a 
mach thusa à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

7 Na bitheadh dèe sam bith eile agad a'm' 
fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte, no 
coslas air bitli dììaon ni a tha shuas air 
nèamh, no a tha slùos air an talamh, no a 
tha 's na h-uisgeachaibh fo 'n talamh. 

9 Na crom thu fèiu sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise an Tighcarn 
do Dliia, is Dia èudmlior mi, a' leantuinn 
aingidheaclidnan aithr'chean aira' chloinn, 
agus air an treas agus air a' cheathramh 
^i'nca^rtc/tdhiubhsan a dh'fhuathaicheas mi, 

10 Agus a' deanamh trùcair air mìltiMi 

170 dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheantan. 

11 Na tabhair ainm an Tighearna do Dhè 
'an diomhaiias: oir cha mheas an Tighearn 
neòchiontach esan a bheir 'ainm 'an dìomh- 
anas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh, mar a dh'àithn an Tigheara do 
Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
thu d'obair uile; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè: air an là so cha dean 
thu obair sam bith, thu fèin, no do mhac, 
no do nighean, no d'òglach, no do bhanog- 
lach, no do dhamh, no d'asal, no aon air bith 
de d' sprèidh, no do choigreach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibli; achum gu'n 
gabh d'òglach agnis do bhanoglach fois co 
mhaith riut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu fèin 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug an Tighearn do Dhia 
mach as a sin thu, le làimh chumhachdaich 
agus le gàirdean slnte mach: uime sin 
dli'àithn an Tighearn do Dhia dhuit an 
t-sàbaid a choimhead. 

16 Tabhair urram do d'athair agus do d' 
mhàthair, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dhia dhuit; a chum gu'm buanaichear do 
làithean, agus gu'n èirich gu maith dhuit, 
's an f hearann a bheir an Tigheara do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas tu 
tigh do clioimhearsnaich, 'fhearann, no 
'òglach,no 'bhanoglach, no 'dhamh,no 'a.sal, 
no ni air bith a'* le do choimhearsnach. 

22 Na briathran sin labhair an Tighearn 
r'ur coimhthional uile 's an t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh 
dhorchadais, le guth mòr; agus cha do chuir 
e tuilleadh ris: agus sgrìobh e iad air dà 
clilàr chloiche, agus thug e dhomhsa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an guth à 
meadhon an dorchadais, agus an t-slèibh a' 
losgadh le teiue, an sin thàinig sibh am 
fagus dhomhsa, eadhon uile •cheannardan 
bhur treubhan, agus bhur seanairean, 

24 Agus thubhairt sibh, Feuch, dh' fhoill- 
sich an Tigheara ar Dia dhuinn a ghlòir, 
agus a mhòrachd, agus chuala sinn a ghuth 
à meadhon an teine: chminaic sinn an diugh 
gu'n labhair Dia ri duine, agus gu mair e 
beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheibheamaid 
bàs? oir loisgidli an teine mòr so sinn. Ma 
chluinneas sinn guth an Tigheama ar Dè 
tuilleadb, an sin bàsaichidh sinn. DEUTERONOMI, VI. 26 Oir cò de n uile f heoil a chuala guth an 
Dè bheò a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a rinn sinne, agus a mhair beò? 

27 Theirig-sa am fagus, agus eisd ris na 
h-uile uithibh a their au Tigheani ar Dia; 
agus hibhair thusa ruiune gach ni a their 
au Tighearn ar Dia riut, agiis èisdidh sinne 
ris, agus ui siun e. 

28 Agus clmal' an Tiglieam guth bhur 
briathrau, 'n uair a labhair sibli rium: agTis 
tlmbliairt an Tigliearn rium, Chuala mi 
guth bhriathrau an t-sluaigh so, a labhair 
iad riut: is maith a thubhairt iad gach ni a 
labhair iad. 

29 gu'm bitheadh an gnè cridhe so annta, 
gu'm bitheadh m'eagals' on-a, agus gu'n 
gleidlieadli iad m àitheantan uile a ghnàth, 
a chum gu'n èireadh gu maith dhoibh, agus 
d an cloiun gu biiith! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur biith- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eautau uile, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tu dhoibli, a 
chum as gu'ndeausiad iad anns anfhearann 
a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a shealbh- 
achadh. 

32 Bheir sibh an aire uime sin gu'n dean 
sibh mar a dh'àithu an Tighearn bhur Dia 
dhuibh: cha chlaou sibh a thaobh a chiua 
na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gaeh slighe a dh'àithn an Tigh- 
earn bhur Dia dlniibh gluaisidli sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agus giin èirich gu 
maith dhuibh, agus giCm. buanaich sibh 
hli ur làithean anns au f hearaun a shealbh- 
aicheas sibh. 17« CAIB. VI. 

i 'àmMadid do ilioil Dhè crìoch an lagha. 3 Earuil dd'n t-sluagli chum na crìche so. 

ANIS is iad so na h-àitheautan, na 
reachdan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn au Tighearn bhur Dia a theagasg 
dhuibh, a chum gu'n deanadh sibli iad 's 
an fhearanu à'am hlieil sibh a' dol g'a 
shealbhachadh: 

2 A chxmi gu'm bitheadh eagal an Tigheama 
do Dhè crt, gu'n gleidheadh tu a reachdan 
iiile, agus 'àitheantau, a tha mise ag àith- 
neadh dliuit, thu fèiu, agus do mhac, agus 
mac do mhic, uile làithean do bheatha, 
agus a chum gu'm buanaichear do làithean. 

3 Eisd uime siu, Israeil, agus thoir an 
aire gii'n dean thu so, a chum gu'n èirich gu ì 
maith dhuit,agus gu'm f às sibh ro lìoumhor, 
mar a gheall an Tighearu Dia d'aithricheau 
dhuit, ann am fearann a tha' sruthadh le 
bainne agus mil. 

4 Eisd, Israeil: An Tighearn ar Dia-ne, 
is aon Tigliearn e. 

5 Agiis gràdhaichidh tu an Tigheam do 
Dhia le d' uile chridhe, agiis le d' uile 
anam, agus le d' uile neart. 

171 6 Agus bithidh na briathran so, a fha nit 
ag àithceadli dhuit au diugh, ann ad 
chridhe; 

7 Agus teagaisgidh tu iad do d' chloinn, 
agus labhraidh tu orra 'u uair a shuidheas 
tu a'd' thigli, agus an uair a dh'imicheas tu 
air an t-slighe, agus an uair a luidheas tu 
sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 

8 Agus ceanglaidh tu iad mar chomharadh 
air do làimh, ag-us bithidli iad mar eudanain 
eadar do shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnibh 
do thighe, agus air do ghcataibh. 

10 Agus au uair a bheir an Tighearn do 
Dhia thu do'n fhearann a mhionnaich e do 
d' aithrichean, do Abraham, do Isaac, agus 
do lacob, gu'n tugadh e dhuit bailtean 
mòra agus maithe, nach do thog thu fèin. 

11 Agus tighean làn de gach ni maith 
nach do lìon thu, agiis tobraicheau cladh- 
aiclite nacli do chladhaieh thu, f ìon-liosan 
agus liosan-olaidh nach do shuidhich thu, 
'n uair a dh'itheas tu agus a bhitheas tu air 
do shàsachadh; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n dì- 
chuimhnich thu an Tigheai n, a thug a mach 
thu à tìr na h-Eifihit, à tigh na daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè ort, 
agus ui thu seirbhis dlia, agnis miounaicliidh 
tu air 'aiuui. 

14 Cha tèid sibh an dèigh dhiathan eile, 
de dliiathaibh an t-sluaigh a tha mu'u cuairt 
oirbh ; 

15 (Oir tha 'n Tighearn do Dhia 'n a Dhia 
eudmhor 'n 'ur measg;) air eagal gu'u las 
fearg an Tighearna do Dhè a'd' aghaidh, 
agus gu'n sgrios e thu o aghaidh na talmh- 
ainn. 

16 Cha bhrosnaich sibh an Tighearn bhur 
Dia, mar a bhrosnaich sibh e ann am Jlasah. 

1 7 Gleidhidli sibh gu dìchiollach àitheautau 
au Tighearna blim- Dè, agus a theisteis, 
agus a reachdan, a dh'àithu e dhuit. 

18 Agus ni thu an nisina tha ceartagus 
maith ann an sealladh au Tighearua; a chum 
gii'u èirich gTi maith dhuit, agus gu'n tèid 
thu steach, agus gu'n sealbhaich thu am 
fearann maith a mhionnaich an Tigheam 
do d'aithrichean; 

19 A thilgcadlia mach do naimhdean uile 
romhad, mar a labhair an Tighearn. 

20 'N uair a dh'f hiosraicheas do mhac 
dhìot 's an aimsir ri teachd, ag ràdli, Ciod 
ds ciall do ua teisteasaibh, agus do na 
reachdaibh, agus do na breitheanasaibli a 
dh'àithn au Tighearu ar Dia dhuibh ì 

21 An sin their thu ri d' mhac, Bha sinn 
'u ar tràillibh aig Pharaoh 's au Eiphit, 
agus thug au Tighearn a macli sinn as an 
Eiphit le làimh chumhachdaich. 

22 Agus nochd au Tighearu coniharan 
agus iougantasan mòra agus doilgheasach 
's au Eiphit, air Pliaraoh, agus air a theagh- 
lach uile fa ^hondiair ar sùl; DEUTERONOMI, VII. 23 Agus thng e niacìi sinn as a sin, a 
chiini gu n tugadh e sinn a stigli, a tlioirt 
dhuiini an fhearainn a mhionnaich e d'ar 
n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearn dhuinn na 
reaclidansinuileadheauanih,eagal an Tigh- 
earna ar Dè bhi oirnn a chum ar maith a 
ghnàth, a chum gu'n gleidheadh e beò sinn, 
mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'n a fhìreantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fainear na h-àithean- 
tan so uile a dheanamh, an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, mar a dh'àithn e dhuinn. 

CAIB. VII. 

1 Uile cliomh-chomunn ris na Cinnìch air a 
thoirmeasf/, 4 air e.agal giin tairngeadh siad 
iad gu h-ìodkol-aoradh. 

) UAIR a bheir an Tighearn do Dhia 
x\ thu stigh do'n f hearann a chum am 
bheil thu 'dol g'a shealbhachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaich, agus na 
h-Amoraich, agus na Canaanaich, agus na 
Peridsich, agiis na Hibhich, agus na lebus- 
aich, seachd cinnich a's mò agus a's cumh- 
achdaiche na thusa; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearn do 
Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh tu iad, 
agus cuiridh tu gu tur as doibh; cha dean 
thu coimhcheangal sam bith riu, ni mò a 
nochdas tu tròcair dhoibh: 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas riu; do nighean 
cha toir thu d'a mhacsan, ni mò a ghabhas 
tu a nighean-san do d' mhacsa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a lean- 
tuin, a chum gu'n dean iad seirbhis do 
dhiathan eile: mar sin lasaidh fearg an 
Tighearna'n ur n-aghaidh,agus sgriosaidhe 
thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu: sgriosaidh 
sibh an altairean, agus brisidh sibh an 
dealbhan, agus gearraidh sibh sìos an 
doireachan, agus loisgidh sibh an coslais 
shuaidhte le teine. 

6 Oir is sluagh naomh do'n Tigheam do 
Dhiathusa: thagh an Tighearn do Dhia thu 
gu bhi 'd' shluagh àraidh dha fèin, os ceann 
gach sluaigh a tha air aghaidh na talmh- 
ainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearn sibh, ni 
mò a thagh e sibh, a chionn gu'n robh sibh 
iii bu lìoumhoire na sluagh sam bith cile; 
(oir is sibh 'bu teirce de gach uile shluagh ;) 

8 Ach a chionn gu'n do gliràdhaich an 
Tighearn sibh, agus a chum gu'n gleidheadh 
6 na mionna,n a mhionnaich e d'ur n-aith- 
ricliibh, thug an Tighearn mach sibh le 
làimh chumhachdaich, agus shaor e thu à 
tigh nan tràillean, à làimh Pharaoh rìgh na 
h-Eiphit. 

9 Bitheadh fios agad uime sin, an Tighearn 
do Dhia gur h-esau Dia, an Dia f ìrinneach, a 
chumas coimhcheangal agus tròcair riu-san 

172 a ghràdhaicheas e, agus a ghleidheas 'àith- 
eantan, gu mìle ginealach; 

10 Agns a dhìolas orrasan a dh'f huathaich- 
eas e, r'an eudainn, a chum an sgrios: cha 
dean e moiUe d'a thaobh-san aig ani bheil 
fuath dha; dìolaidh e air r'a eudann. 

11 Gleidhidh tuuime sin na h-àitheantan, 
agus na reachdan, agus na breitheanais, a 
tha mi 'g àithneadh dliuit an diugh a dhean- 
amh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas agus 
ma ni sibh iad, cumaidh an Tigheam do 
Dhia riutsa an coimhcheangal agus an tròc- 
air a mhionnaich e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus beann- 
aichidh e thu, agus ni elìonmhor thu: mar 
anceudna beannaichidh e toradh do bhronn, 
agus toradh d'fhearainn, d'arbhar, agus 
d'fhìon, agus d'oladh, fàs do chmidh, 
agus treudan do chaorach, 's an fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh a thabhairt 
duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceann gach 
sluaigh; cha bhi firionnach no boirionnach 
neothorrach 'n ur measg, no measg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn uait gach euc- 
ail, agus cha chuir e ort a h-aon air bith de 
dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, a's aithne 
dhuit, ach cuiridh e iad orra-san uile le 'm 
fuathach thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sluagh sin uile a 
bheir an Tigheara do Dhia thairis dhuit; 
clia ghabh do sliìiil truas riu: ni mò a ni thu 
seirbhis d'an diathan, oir hithidh sin 'n a 
ribe dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is mò na 
cinnich sin na mise, cionnusisurrainnmise 
an cur à seilbhl 

18 Cha bhi eagal ort rompa; acA cuimh- 
nichidh tu gu maith ciod a rinn an Tigh- 
earn do Dhia ri Pharaoh, agus ris na h-Eiph- 
itich uile; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic do 
shùilean, ag"us na comharan, agus na h-ion- 
gantais, agus an làmh chumhachdach, agus 
an gairdean sìnte macli, leis an d'thug an 
Tighearn do Dhia mach thu: mar sin ni an 
Tighearn do Dhia ris an t-sluagh uile roimh 
am bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearn do Dhia 
an connsbeach 'n am measg, gus am bi iad- 
san a dh'f hàgar, agus a dh'f holaicheas iad 
fèin o d' ghniiis air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa; oir tha'n 
Tighearn do Dhia 'n ur measg, Dia mòr, 
agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearn do Dhia a 
niach na cinnich sin romhad a lìon beagain 
is beagain: cha-n fheud thu an sgrios r. 
dh'aon bheum, air eagal gu'm fàs fiadh- 
bheathaichean na macharach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearn do Dhia iad DEUTERONOMI, VIII, IX thairis duit, agus sgriosaidh e iad le sgrios 

mòr. giis an cuirear as doibh. 
I 24 AgTis bheir e an rìglirean thairis do d' 
i làimh.'agus sgriosaidh tu an ainm o bhi fo 
i nèamh: cha seas duine sam bith a'd' agh- 

aidh. gus an cuir thu as doibh. 
23 Dealbhan snaidhte an diathan loisgidh 

sibh le teine: cha mhiannaichthu 'nt-airgiod 

no 'n t-òr a tha orra, ni mò ghabhas tu e 

dhuit fèin, air eagal gu"n ribear thu leis: 
] oir ù gràineileachd e do'n Tigheam do 

Dhia. 

•26 2s i mò bheir thu gràineileachd do d' | 
thigh, air eagal gu'm bi thu a'd' ni mall- 
aichte cosmhuil ris: ach bheir tuu fuath 
iomlan da, agus gabhaidh tu grain d'e gu 
tur, oir is ni mallaichte e. 

CAIB. YIII. 
1 Earail do chloinn Israeil giCn tugadh iad 
gèiU a dh'ài>heaìitaibh iJhè, agus nadi dìih- 
uimJinicheadh iad a mhait/ieas agus a/hreas- 
dal d/an taobh. 

^VTA h-àitheantan uile a tha mi ag àith- 
l\ neadh dhuit an diugh, bheir sibh an 
aire gu'n dean sibh iad, a chum gu'm bi 
sibh beò, agus gu'm f às sibh lìonmhor, a,gus 
gu'n tèid sibh a stigh, agus gu'n sealbhaich 
sibh am fearann, a mliionnaich an Tigheam 
d'ur n-aithrichibh. 

2 Agus cuimhnicliidh tu an t-slighe sin 
nile air an do threòraich an Tigheam do 
Dhia thu rè an dà f hichead bhliadhna so 
anns an fhàsach, gu d" irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chimi gu"m biodh fios ciod a 
6A'ann ad chridhe, an gleidheadh tu 'àith- 
eantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus thug e ort 
ocras fhulang, agus bheathaich e thu le 
mana, (ni nach b aithne dhuit fein, ni mò a 
b'aithne do d'aithrichibh e,) a chum gu'n 
tugadh e ort fios a bhi agad nach ann le 
h-aran a mhàin a bheathaicheai' duine, ach 
leis gach focal a thig a mach à betd an 
Tigheama bithidh duine beò. 

4 Cha do chaitheadh deudach dhìot le 
h-aois, ni mò a dh'at do chos rè an dà 
ihichead bliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fainear ann ad 
chridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur ann mar sin a tha 'n Tigheam 
do Dhia "g ad smachdachadh-sa. 

fi Uime sin gleidhidh tu àitheantan an 
1 Tigheama do Dhè, a chum gu n gluais thu 
j 'n a shlighibh, agus gu'm bi eagal-san ort. 

7 Oir tha 'n Tigheam do Dhia 'g ad tha- 
bhairt gu fearann maith, fearann shrathan 

. uisgeachan, thobraichean, agus dhoimh- 
I neachdan a tha 'g èirigh suas air feadh 
ghleann agus air feadh bheann; 

8 Fearann cruithneachd, agus eòma, agus 
fhìonainean, agus chraobhan fìgis, agus 
phomgi-anat, fearann olaidh na craoibh- 
olaidh, agus meala; 

, 9 Fearann anns an ith thu aran gun 
173 ghoinne, cha bhi nireasbhuidh ni sam bith 
orl ann ; fearann aig am bheil a chlachan 'n 
an iarunn, agus as a bheanntaibh cladhaich- 
ear umha. 

10 'X uair a dh'itheas tu agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tighearn 
do Dhia air son an f hearainn mhaith a thug 
e dhuit. 

11 Thoir an aire nach dì-chuimhnich thu 
an Tighearn do Dhia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheantan, agus a bhreithean- 
ais, agus a reachdan, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh : 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, agus 
a shàsuichear thu, agus a thogas tu tighean 
maithe, agus a ehòmhnuicheas tu annta; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar agus do 
chaoraich, agus a mheudaichear d'airgiod 
agus d'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
tha agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe in a thogaU 
suas, agus gu'n dì-chuimhnich thu 'n Tigh- 
earn do Dhia, a thug a mach thu à tìr na 
h-Eiphit, agus à tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimh 'n f hàsach mhòr 
agus uamhasach sìn,far an robh nathraich- 
ean loisgeach, agus scorpionan, agus ionadan 
tartmhor, far nach robh uisge; a thug a mach 
dhuit uisge as a' charraig aUbhinn ; 

16 A bheathaich thu 's an fhàsach le 
mana, nach b'aithne do d' aithrichibh, a 
chum gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu'n 
dearbhadh e thu, a dheanamh maith dhuit 
ann ad laìthibh deireannach; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd, agus neart mo 
làinihe, an saoibhreas so dhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tigheam do 
Dhia: oir is esan a bhetrcomas dhuitbeartas 
fhaghail,a chum gu"n daingnich e a choimh- 
cheangal a mhionnaich e do d' aithrichibh, 
mar air an lan diugh. 

19 Agus tarlaidh,ma dhì-chuimhnicheas tu 
air chor sam bith an Tigheam do Dhia, 
agus gu'n gluais thu an dèigh dhiathan eile, 
agTis gu'u dean thu seirbhis doibh, agus gu'n 
dean thu aoradh dhoibh, tha mi a' toirt 
fianuis "n ur n-aghaidh an diugh, gu"n 
sgi'iosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha 'n Tigheam a' 
sgrios roinih bhur gnìiis, is amhuil sin a 
thèid as duibhse; a cTdonn nachb'àill leibh a 
bhi ìmihal do ghuth an Tigheama bhur 
Dè. 

CAIB. IX. 

Tha Maois cH deanamh a dìiìchiU gu harail an 
t-duaigk UleacJiadh a thaxjbti am f ìrfantadid 
agus an ionracais Jèin, le'n ceannairc, an 
gearan, agus an easùnMachd a diur' an 
cuimhne d/ioibh. 

EISD, Israeil: tha thu gu gabhail thar 
lordan an diugh, gu dol a steach a 
shealbhachadh chinncach a"s mò agus a"s DEUTERONOMI, IX. treise na thu fein, bailtean mòra agus 
daingniclite suas gu nèanili; 

2 Sluagli mòr agus àrd, clann nan Anae- 
ach, a's aitlme dhuit, agus miin cual' thu 
air a ràdh, Cò a's urrainu seasamh roimh 
chloinn Anaic? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gur e 'n 
Tighearn do Dliia an ti a thèid thairis 
romhad 'n a theine caithteach: cuiridh esan 
as doibli, agus cuiridh e slos iad a'd' 
fhianuis: mar sin fògraidh tu mach iad, 
agus sgriosaidh tu iad gu grad, mar a thu- 
bhairt an Tighearn riut. 

4 Nahxbhairann ad chridhe,an dèighdo'n 
Tighearu do Dhia an tilgcadh a mach romh- 
ad, ag ràdh, Air son m'f hìreantachd fèin 
thugan Tighearn steach mi a shealbhachadh 
an fhearainn so; ach air son aingidheachd 
nan cinneach sin tha 'n Tighearn 'g am 
fògradh a mach o d' làthair. 

5 Oha-n ann air son d'fhìreantachd, no 
air son ionracais do cliridhe, tha thu 'dol a 
sheall)hachadh am fearainn ; acli air son 
aingidlieachd nan cinneach siu tha 'n Tigh- 
eariL do Dhia 'g am fògradh a mach o d' 
hithair-sa, agus a chuni gu'n coimhlion e 
'm focal a mhionnaich an Tigliearn do d'aith- 
richibh, Abraham, Isaac, agus lacob. 

G Tuig uime sin nacli ann air son d'f hìrean- 
tachd-sa a thaw Tighearn do Dhia a' toirt 
duit an fhearainn niluvith so r'a shealbh- 
acluxdli ; oir is sluagli rag-mlminealach thu. 

7 Cuimlmich, na dì-chuimliuicli cionnus a 
bhrosuaicl^ thu 'n Tigliearn do Dhia gu 
feirg 's an f hàsach: o'n là 's an deachaidh tu 
mach à tìr na h-Eipliit, gus an cl'thàinig 
sibh do'n àite so, bha sibli ceannairceach an 
aghaidh an Tighearna. 

8 Mar an ceudua ann an Horeb bhrosnaich 
sibli an Tigliearn gu feii-g, air chor as gii'n 
robh corruich air an Tighearn ribh, a chum 
bhur sgrios. 

9 'N uair a chaidh mise suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr cliloiche, eadhon clàir 
a' clioimhcheaugail a rinn an Tighearn ribli, 
an sin dh'f han mi 's an t-sliabh dà f hichead 
là agus dà fhichead oidhche; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge: 

10 Agus thug an Tighearn dhomh dà 
chlàr cliloiclie, sgrìobhtale meur Dhè; agnis 
orra bha sgrìohhta rèir nan uile bhriathran 
a labhair an Tighearn ribh 's an t-shabh, à 
meadlion au teine, ann an là a' chomh- 
chruinneachaidh. 

11 Agus tharladh, an ceann dhà fhichead 
là agus dhà f hichead oidhche, giin d'thug 
an Tighearn dhomhs' an dà chlàr chloiche, 
eadhon clàir a' choimhcheangaiL 

12 Agus thubhairt a,n Tighearn rium,Eir- 
ich, imich slos gu luathas a so; oir thruaiU 
do shluagh a thug thu mach as an Eiphit 
iad jèin; chlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh àithn mise dhoibh; rinu iad dhoibh fèin 
dealbh leaghta. 

174 13 A bhàrr air so, labhair an Tigheam 
rium, ag ràdh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus, feuch, is sluagh rag-mhuinealach iad. 

14 Leig dhomh, a chum g-u'n sgrios mi iad, 
agus gu'n dubh mi mach an ainm o bhi fo 
nèamh ; agus ni mi dhìotsa cinneach a's 
cumhachdaiche agus a's mò na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agiTS thàinig mi nuas 
o'n t-sliabh, agus bha 'n slial>h a' losgadh lo 
teine: agus bha dà chlàr a' choimhcheangail 
a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, bha 
sibh air peacachadh an aghaidh an Tigh- 
earna bhur Dè, rinn sibh laogh leaghta 
dhuibh fèin: bha sibhair tionndadh athaobh 
gu grad as an t-slighe a dh'àithn au Tigh- 
earn dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus thilg 
mi as mo dhà làimh iad, ag-us bhris mi iad 
fa chomhair bhur sìd. 

18 Agus thuit mi sìos 'am fianuis an Tigh- 
earna, mar air tiis, dà fliichead là agus dà 
fhichead oidhche; cha d'ith mi aran, nimò 
dh'òl mi uisge, air son bhur peacannan uile 
a pheacaich sibh, le olc a dlieanamh ann an 
sealladh an Tighearna, 'g a bhrosnachadli 
gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, agus na 
ro-chorruich leis an robh an Tighearn 
feargach 'n ur n-aghaidh-sa chum bhur 
sgrios.) Ach dh'èisd aii Tighearn rium 's 
an àm sin mar an ceudna. 

20 Agus bha ro-f hearg air an Tighearn ri 
h-Aaron a chum a sgrios: agus rinn mi 
urnuigh mar an ceudna air son Aaroin 's 
an àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mibhur peacadh, an laogh 
a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, agus 
phronn n\\e,agus mheil mi gu mìn e, eadhon 
gus an d'rinueadh mìn e mar dhuslach ; 
agus thilg mi a dhuslach 's an t-sruth a 
thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an Tighearn gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'n uair a chuir an 
Tighearn sibh o Chades-barnea, ag ràdh, 
Rachaibh suas, agus sealbhaichibh am 
fearann a thug mise dhuibh; an sin rinn 
sibh ceannairc an aghaidh àithne an Tigh- 
earna bhur Dè, agus cha do chrcid sibh 
e, ni mò dh'èisd sibli r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairccach an aghaidh 
an Tighearua o'n là a b'àithne dhomhsa 
sibh. 

2.5 Mar so thuit mi sìos 'am fianuis an 
Tighearna dà f hichead là agus dà f hichead 
oidhche, mar a thuit mi sìos air tùs; a 
chionn gu'n dubhairt an Tighearn gai'n 
sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin rinn mi urnuigh ris an Tigh- 
earn, agus thubhairt mi, Thighearna 
Dhè, na sgrios do shluagh fèin, agus d'oigh- 
i'eachd, a shaor thu trìd do mhòrachd, a DEUTERONOMI, X, XI. thug thu mach as an Eiphit le làimh chumh- 
achdaich. 

27 Cuimhnich do sheirbhisich, Abraham, 
Isaac, agus lacob; na h-amhairc air reasg- 
achd an t-sluaigh so,no air an aingidheachd, 
no air am peacadh; 

28 Air eagal gu"n abair ara fcarann as an 
d'thug thu mach sinn, A chionn nach 
b'mTainn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fhearann a gheall e dhoibh, agais a 
chionn gu"n robh fuath aige dhoibh, thug e 
mach iad g'ani marbhadh "s an f hàsach. 

29 Gidlieadh is iad do shluagh iad, agus 
d'oighreachd, a thug thu mach le d" threùn 
neart, agus le d' ghairdean sìnte mach. 

CAIB. X. 

1 Maitheas agns tròcair Dhè air an nochdadh 
le dà cldàr an Lagha ath-nuadliadiadh. 8 
Treidih Ltbhi air a air air lelli, <Scc. 

AN àm sin thubhaii't an Tigheam 
lO rium, Snaidh dliuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceud chlàir, agus 
thig a nìos a"m" ionnsuidli-sa do"n t-sliabh, 
agus dean dhuit àirc fhiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh"air na ceud chlàir a bhris thu, 
agus cuiridh tu iad 's an àirc. 

3 Agus riun mi àirc de fhiodh sitini, agus 
shnaidh mi dà chlàr chloiche cosmhuil ris 
na ceud chlàir, agus chaidh mi suas do'n 
t-sliabh, agus an dà chlàr am' làimh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a rèir a' 
cheud sgrìobhaidh, na deich àitheantan, a 
labhair an Tighearn ribh 's an t-sliabh, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomh- 
chruinneachaidh: agus thug an Tighearn 
iad dhomhsa. 

5 Agus phill niise, agus thàinig mi nuas o'n 
t-sUabh, agus chuir mi na clàir 's an àirc a 
rinn mi, agiis an sin tha iad, mar a dh'àithn 
an Tighearn dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
chloinn laacain gu Mosera: an sin fhuair 
Aaron bàs, agns dh'adhlaiceadh e an sin; 
agTis fhritheil Eleasar a mhac ann an 
dj-euchd an t-sagairt 'n a àite. 

7 As a sin dli'imich iad gu Gudgodah, agus 
Ghudgodah gu lotbat, fearann shruthan 
uisge. 

8 'S an àm sìn chuir an Tighearn air leth 
treubh Lebhi, a ghiìilan àirce coimlichean- 
gail an Tigheama, a sheasamh anlàthair an 
Tigheama g-a frithealadh dlia, agiis a 
bheannachadli 'n a ainm, gus an là" n diugh. 

9 Uime sin cha-n'eil aig Lebhi roinn no 
oighreachd maille r"a bhràithribh; is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar a 
gheall an Tigheam do Dhia dha. 

10 Agus dlifhan mi 's an t-sliabh, a rèir 
na ceud ìiine, dà f hichead là agus dà f hicli- 
ead oidhche, agus dh'èisd au Tighearn rium 
mar an ceudna 's an àm sin, agiis cha bu 
toil leis an Tigheam thusa a sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tighearn rium, Eir- 

175 ich, imich roimh 'n t-sluagh, a chum gu n 
tèid iad a steach, agus gu'n sealbhaich iad 
am fearann, a mhionnaich mi d'an aithrich- 
ibh gu'n tugaiun doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tha 'n Tigh- 
earn do Dhia ag iarraidli ort, ach eagal an 
Tigheama do Dhè a bhi ort, gluasad 'n a 
uile shlighibh, agus a ghràdbachadh, agus 
seìrbhis a dheanamh do'n Tighearn do Dhia 
le d' uile chridhe, ag-us le d' uile anam ; 

13 Aitheantan anTighearnaaghleidhcadh, 
agus a reachdan, a tha mise ag aithueadh 
dhuit an diugh air son do leasl 

14 Feuch, is leis an Tigheam do Dhia 
nèanih, agiis nèamh nan nèamhan, an talamh 
mar an ceudna, agus gach n i a tha aun. 

15 A mhàin bha tlachd aig an Tighearn 
a'd' aithrichibh g'an gràdhachadh, agns 
thagh e 'n sliochd 'n an dèigh, eadhon sibhse 
os ceann gach sluaigh, mar air an là'n 
diugh. 

16 Timchioll-gheari'aibh uime sin roimh- 
chroicioun bhur cridlie, agus na bithidh rag- 
mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearn bhur Dia, is esan Dia 
nan Dia, agus Tighearn nan Tigheara, Dia 
mòr, cumhachdach, agus uamliasach, aig 
nach 'eil bàigh ri neach seach a chèile, agns 
nach gabh duais. 

18 Tha e a' cur 'an gnìomh breitheanais an 
dìlleachdain agus na bantraich, agus is 
toigh leis an coigreach, a' toirt dha bìdh 
agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach; oir bha sibh fèin 'n ur coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighcarna do Dhè ort; 
dhàsan ni thu seirbhis, agus ris-san dlìith- 
leanaidh tu, agus air 'ainm mionnaichidh 
tu. 

21 Is esan do chliu, ag-us is esan do Dhia, 
a rinn air do slion na nitliean mòr' agus 
uamhasach ud, a chunnaic do shùilean. 

22 Le tri fìchead agns deich anamanna 
chaidh d'aithrichean sìos do'n Eiphit; agiis a 
nis riun an Tighearn do Dhia thu mai* reulta 
nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XL 

1 Earail dd'n t-duagh gu gèilleachdainn do lagh 
Dhè. 8 Dhoibh-san a hliiùs ùmhal dha tha 
sochairean mòra air an gealltainn. 26 Tìia 
heannachadh agus viallachadh airan curfa'ii 
comhair. 

AIR an aobhar siu gràdhaichidh tu 'n 
Tighearn do Dhia, agais gleidhidh tu 
a chùram, agus a reachdan, agus a blireith- 
eanais, agus 'àitheautan a ghnàth. 

2 Agus bitheadh fios agaibhse an diugh: oir 
ni '« hibhram r'ur cloinn do nach b'aithne, 
agTis nach faca smachdachadh au Tigheam' 
bhur Dè, a mhòrachd, a làmh clmmhachd- 
ach, agus a ghairdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan,agusaghulomharanj 
a rinn e ann am meadiion na h-Eiphit, n DEUTERONOMI, XI. l^haraoh rìgh na h-Eiphit, agus r' a f hearann 
uile ; 

4 A<ius ciod a rinn e ri armailt nan Eiphit- 
each, r'an eich, agus r'an carbadaibh ; ciounus 
a thug e air uisge na mara ruaidhe dol 
tharta 'n uair a bha iad 'an tòir oirbh, agus 
cionnus a sgrios an Tighearn iad gus an 
là'n diugli ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse 's an fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abir- 
am mic Eliaib, mhic Reubein ; cionnus a 
dh'fhosgail an talamh a bheul, agus a shluig 
e sìos iad, agus an teaghlaichean, agus am 
bìithan, agus a' mhaoin uile a hha 'n an 
seilbh, 'am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur siìilean-sa gnìomh- 
aran mòra an Tighearn' uile, a rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh na h-àitheantan 
8Ìn uile a tha mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, 
agus gu'n tèid sibh astigh agusgu'n sealbh- 
aich sibh am fearann, gus am bheii sibh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur làithean 
anns an f hearann a mhionnaich an Tighearn 
d'ur u-aithrichibh gu'n tugadb e dhoibh e, 
agus d'an sliochd, fearann a tha 'sruthadh 
le bainne agus mil. 

10 Oir cha-n'eil am fearann d'am bheil thu 
'dol a stigh g'a shealbhachadh, mar fhear- 
ann na h-Eiphit, o'n d'thàinig sibh a niach 
far an robh thu 'cur do shìl, agus g' a uisg- 
eauhadh le d' chois, mar lios lusan: 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, is fearann bheann 
agus ghleann e: de fhrasachd nèimh òlaidh 
e uisge; 

12 b'earann d'am bheil an Tighearn do 
Dhia a' gabhail ciiraim : tha sùilean an Tigh- 
earna do Dhè air a ghnàth, o thoiseach na 
bliadhna eadhon gu deire na bliadhna. 

13 Agus tariaidh, ma dh èisdeas sibh gu 
dùrachdach ri m' àitheantaibhs', a iha mi ag 
àithneadh dhuibh air an là'n diugh, an Tigh- 
earn bhur Dia a ghràdhachadh, agus seir- 
bhis a dheanamli dha le'r n-uiie chridhe, 
agu-i le'r n-ui)e anam; 

14 Gu'n toir mise dhuibh uisge bhur fear- 
ainu 'n a àm fèin, an ceud uisge, agus an 
t-uisge deireannach, agus cruinnichidh tu 
stigh d'arbhar, agus d'thìon, agus d'oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhachair do d' 
sprèidh, agus ithidh tu, agus sàsaichear tliu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air eagal 
gu meallar bhur cridhe, agus gu'n claon 
sibh a leth-taobh, agus gu'n dean sibh seir- 
bhis do dhiathan eile, agus gn'n dean sibh 
aoradti dhoibh; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 'n ur 
n aghaidh, agus gu'n druid e suas nèamh, 
air clior as nach bi uisge sam bith ann, 
agus nach toir am fcaravin a thoradh uaitli, 

176 agus gu'n sgriosar gu grad sibh as an tHcar- 
ann mhaith a tha 'n 'i'ighearn a' tabhairt 
duibh, 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad so mo 
bhriathra 'n ur cridhe, agus 'n ur n anam, 
agus ceanglaidh sibh iad mar chomharadh 
air bhur làimh; agus bithidh iad mar eud- 
anain eadar bhur sìiilean. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur eloinn, 
a' labhairt orra 'n uair a shuidheas tu a'd' 
thigh, agus an uair a dh'imicheas, tu air an 
t-slighe, agus an uair a luidheas tu sìos, 
agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnean 
doruis do thighe, agus air do gheataibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean lìon- 
mhor, agus làithean bhur cloinne, 's an 
fhearann a mhionnaich an Tighearn d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, mar làithean 
nèimh air an talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùrachadh na 
h àitheantan so uile a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh a dheanamh, an Tighearn 
bhur Dia a ghràdhachadh, gluasad 'n a uile 
shlighibh, agus dlùth-leantuinn ris; 

23 An sin-tilgidh an 'i'ighearn a mach na 
cinnich sin uile roimhibh, agus sealbhaich- 
idh sibh cinnich a's mò agus a's cumhachd- 
aiche na sibh fèin. 

24 Gach àitair an saltair buinn bhar cos, 
is leibhse: o'n fhàsach agus Lebanon, o'n 
amhainn, an amhainn Euphrates, eadhon 
gus an f hairge a's faide mach, bithidh bhur 
crìoch. 

25 Cha seas duine 'n ur n-aghaidh : air 
gach fearann air an saltair sibh, cuiridh an 
Tighearn bhur Dia eagal agus geilt-chrith 
roimhibh, a rèir mar a thubhairt e ribh. 

2G Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair air an. 
là'n diugh beannachadh agus niallachadh; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèill a 
dh'àitheantaibh an Tighearnabhur Dè, a tha 
mi ag àithneadh dhuibh air an là'n diugh; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh gèill a 
dh'àitheantaibh an Tighearna bhur D , 
ach gu'n claon sibh o'n t-slighe a tha mi ag 
àithneadh dhuibh an diugh, a dhol an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir an Tigh- 
earn do Dhia thu stigh do'n fhearann d'am 
bheil thu' dol g'a shealbhachadh, gu'n cuir 
thu am beannachadh air sliabh Gheridsim, 
agus am mallachadh air sliabh Ebail. 

30 Kach 'eil iad air an taobh eile de lor- 
dan, leth ri slighe did fodha na grèine, ann 
an tìr nan Canaanach, a tha 'g àiteachadh 
a' chòmhnaird fa chomhair Ghilgail, làimh 
ri còmhnardaibh Mhoreh? 

31 Oir thèid sibh thar lordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadli an f hearainn a tha 'n 
Tighearn bhur Dia a' tabhairt duibh, agus 
sealbhaichidh sibh e, agus gabhaidh sibh 
càmhnuidh ann. DETTEROXOMI, XII. 32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean sibh 
na reaehcLaE Tiile agus na breitheanais, a 
tha mi 'cur roimhibh air an là "n diugh. 

CATB. xn. 

1 Aitean-aoraidh aaui aliairean nan ìodhd gu 
bki air an sgrios. 5An t-ionad cmns an deanar 
seirihig do Dhio gu bhi air a choimhead 
tiaomh. 16. 23 FuH air a toiTmeasg. ' 

/5 iad so na reachdan agus na breithean- 
ais a bheir sibhse fainear gu'n dean sibh 
"s an f hearann a tha "n Tigheam. Dia d"aÌTh- 
richean. a" totn duit g"a shealbhachadh, uile 
làithean bhur beatha air an talanih, 

2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-Mteachan uile 
anns an d'riun na ciimich a shealbhaicheas 
sibh seirbhis d'an diathaibh. air na beann- 
taibh àrda. agus air na cnocaibhj agos fo' 
gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altairean, ' 
agus brisidh sibh an carraighean, agus loL"^- 
idh sibh an doireachan le teine. agus gearr- 
aidh sibh sìos dealbhan snaidhte an diathan. 
agus sgriosaidh sibh an ftiTim a niach as an 
àite sin. ' 

■i Cha dean sibh mfìr sin ris an Tigheam 
bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a ròghnaich- 
eas an Tighearn bhur Dia as bhur treubhan 
uile. chuni "ainni a chur an sin. eadhon a 
dh"ionnsuidh 'àite-cèmhnuidh-saD iarraidh 
sibh. agus gu sin thig thu. 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur tabhartais- 
loisgte. agus bhur n-ìobairtean, agus bhur 
deachanih. agus tabhartais-thogta bhur 
làimhe. agus bhur bòidean. agns bhur saor- 
thabhartais, agns ceud-ghin bhur crmdh 
agus bhur caorach. I 

7 Agus ithidh sibh an siu an làthair an 
Tigheama bhur Dè. agus ni sibh gaird- 
eachas anTis gach ni tis an cuir sibh bhur 
làmh. sibh fèin agus bhur teaghlaichean, 
ftTiTis an do bheannaich an Tigheam do Dhia 
thu. 

5 Cha dean sibh a rèir nanuile nithean a 
tha sinn a" deananih an so an dingh. gach 
duine an ni a tha ceart "n a shìiilibh feiiL 

6 Oir cha dthàinig sibh fethast a dh'ionn- 
suidh na foise, agus a dh'ionnsuidh na 
h-oighreachd a if^ 'n Tigheam bhur Dia, a' 
tabhairt duibh. 

10 Ach a;ì uair a thèid sibh thar loi-dan, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh 's an f hear- 
a iìT i a bheir an ligheam bhur Dia dhuibh 
r'a shealbhachadh. agus an uair a bheir e 
fois dhuibh o'r naimhdibh uile mu'n cuairt, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh gu tèar- 
uiute. 

11 An sin bithidh àit ann a thaghas an 
Tigheam bhur Dia, a thoirt air 'ainm còmh- 
UTiidh a ghabhail ann: gu sin bheir sibh na 
h-uile nithean a tha mise ag àithneadh 
dhuibh; bhur tabhartais-loisgte, agus bhur 
n-ìobairteon. bhur deachanih, agustabhart- 
ais-thceta bhur làimhe, agus taghadh bhur 

177' bòidean tdle a bhòidicheas sibh do'n Ti^- 
eam 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair an 
Tigheama bhur Dè, sibh fèin, agus bhur 
mic, agus bhur nigheanan, agus bhur n- 
èglaich, agus bhur banoglaich, agus an 
Lebhitheach a tha "n taobh a stigh d'ur 
geataibh: do bhrìghnach "eil roinn no oigh- 
reachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach ìobair 
thu d"ìobairtean-loisgte anns gach àit a chi 
thu. 

14 Ach ftTiTis an àit a thaghas an Tigheam 
as aon de d' threubhan, an sin ìobraidh 
tu d'ìobairtean-loisgte, agus an sin ni thu 
na h-tùle ni a tha mise ag àithneadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil amharbh- 
adh agus itheadh a"d' gheataibh Tiile, ge b"e 
ni air am bheil TiiiaTiTi aig d anam, a rèir 
beannachaidh an Tigheama do Dhè a thug 
e dhTtit: feudaidh anneòghlan agus an glan 
itheadh dh'e; mar de"n bhoc-earba, agus 
de"n f hiadh. 

16 A mhàin cha-n ith sibh an fhuil; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha^ fheud thu deachamh d arbhair 
itheadh an taobh a stigh de d" gheataibh, 
no d"fhiona, no d'olaidh, no ceud-ghin do 
chruidh no do chaoraeh. no h-aon air bith 
de d' bhòidibh a bhòidicheas tu. no de 
shaor-thabhartais, no tabhartais-thogta do 
làimhe: 

IS Ach an làthair an Tigheama do Dhè 
ithidh tu iad aTiTi> an àit a thaghas an 
Tigheam do Dhia. thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus dòglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha "n 
taobh a stigh de d" gheataibh: agus ni ihu 
gairdeachas an làthair an Tigheama do 
Dhè aTiTis gach ni ris an cuir thu do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin nach trèig thu 
an Lebhitheach am feadh is beò thu air 
d"f hearann. 

20 'X uair a leudaicheas an Tigheam do 
Dhia do chrìoch. mar a gheall e dhuit. agus 
a their thu, Ithidh mi feoU, a chionn gu 
bheil d"anam a' miannachadh feoil itheadh,^^ 
a rèir uile mìiiaTiTi danama feudaidh tu 
feoil itheadh. 

I 21 3Ia bhitheas an t-àit a thagh an Tigh- 
eam do Dhia a chur 'ainme an sin. ro f hada 
uait ; an sin marbhaidh tu de d'bhuar, agus 
de d" threud, a thug an Tigheam dhuit, 
mar a dh'àithn mise dhuit, agus ithidh tu 
an taobh a stigh de d' gheataibh gach ni is 
miannach le d anam. 

22 Eadhon mar a dh"ithear an ruadh-bhoc, 
agus am fiadh, mar sin ithidh tu e: ithidh 
an neòghlan agus an glan d'e air an aon 
dòigh: 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith thu 
"n fhuil: oir is fn fhuil a" bheatha; agus 
cha-n f heud thu a" bheatha itheadh maaUe 
ris an f heoiL 

i£ DEUTERONOMI, XIII. 24 Cha-n ith thu i; air an talamh dòirtidh 
tu i mar uisge. 

25 Clia-n ith thu i, chum gu'n èirich gu 
maith dluùt, agus do d' chloiun a'd' dhèigh, 
'n uair a ni thu an ni a tìui ceart aun an 
sìiilibh an Tighearna. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithean 
naomha a tha agad, agus do bliòidean, agus 
thèid thu do'n àit a thaghas an Tigliearn. 

27 Agus ìobraidli tu d'ìobairtean-loisgte, 
an fheoil agus au f Imil, air altair an Tigh- 
earna do Dliè; agus dòirtcar a macli fuil 
d'ìobairtean air altair an Tighearna do Dhè, 
agus ithidli tu 'n f heoil. 

28 Thoir an aire, agus èisd ris na briath- 
raibh sin uile a tha mi ag àithneadh dhuit, 
a clmm gu'n èirich gu maith dlmit fèiu, 
agus do d' chloinn a'd' dhèigh gu bràth, an 
uair a ni tlm an n i a tha maith agus ceart 
ann an sìiilibh an Tighearna do Dhè. 

29 'N uair a ghearras an Tigheam do 
Dhia as na cinnich romliad, a tlia thu' dol a 
steach an sud a chum an sealbhachadh, agus 
a thig thu 'n an àite, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh 'n am fearaun; 

30 Thoir an aire dhuitfèin nachribear thu 
le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhi air an 
sgrios as do làthair, agus nach fiosraich thu 
mu thimchioll an diathan, ag ràdh, Cionuus 
a rinn nacinnich sin seirbhis d'an diathaibh'i 
ni mise mar sin mar an ceudna. 

31 Cha dean thusa niar sin ris an Tigh- 
eam do Dhia: oir gacli gi-àineileachd do'n 
Tiglieam a's fuathach leis, 'rinn iadsan d"an 
diathaibh; oir eadlionammic agus annigh- 
eanan loisgiad 's an teine d'an diathail)h. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh dliuibh, 
thugaibh an aire gu'n dean sibh e: cha chuir 
thu ris, ni mò bheir thu ni sam bith iLiiith. 

CAIB. XIII. 
1 Claàiar pu hàs iadsan a mheallas daoine gu 
dol an dèigh dkiatìian eiLe, 6 ged a robh iad 
fagufi 'an dàimh dliuit. 12 Cha chaomhnarna 
hadtean anns am bi lodhol-aoradh. 

MA dh'èireas suas 'n ur measg f àidh, no 
fear a chi aisling, agus gu'n toir e 
dhuit comharadh no iongantas, 

2 Agus gTi'n tig an comharadh no'n t-ion- 
gantas gu crìch,air an do labhair e riut, ag 
ràdh, Rachamaid an dèigh dhiathan eile, 
nach b'aithne dhuit, agus deanamaid seir- 
bhis doibh: 

3 Cha-n èisd thu ri briathraibh an f hàidh 
sin,no ris an fhear sin a chi aisling: oirtha 
'n Tighearn bhur Dia 'g 'm* dearbhadh, a 
dh'f heuchainn am bheil sibh a' g^àdhachadh 
an Tigheam bhur Dè le'r n-uile chridhe, 
agus ìe'r n-uile anani. 

4 An dèigh an Tigheama bhur Dè gluais- 
idh sibh, agus bithidh 'eagal-san oirbh, agus 
gleidhidh sibh 'àithcantan, agus èisdidh 
sibh r'a ghuth, ag-us ni sibh seirbhis da, 
agus dlùth-Ieanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am fear 

178 sin a chi aisling, gu bàs; a chionn gu'n do 
labhair e chum sibhse chur air seacliarau 
o n Tighearn bhur Dia, a thug a mach sibh a 
tìr na h-Eiphit, agiis a dh'fhuasgail sibh à 
tigh na daorsa, chum d'iomain a mach as 
an t-slighe anns an d'àithn an Tigheam do 
Dliia dhuit imeachd; mar sin cuiridh tu air 
falbh an t-olc as do mheadhon. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, i 
no bean-phòsda d'uchd, no do charaid, a 1 
tÌM dhuit mar d'anam, impidh ort ann an 
uaigneas, ag ràdh, Rachamaid agus deanam- 
aid seirbhis do dhiathan eile, nach b'aithne 
dliuit fèin, no do d'aithrichibh; 

7 Eadhon do dhiathan nan cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann de'n talamh 
eadhon gus an ceann eile de'n talamh; 

8 Cha-n aontaich thu leis, ni mò a dh'eisd- 
eas tu ris; ni mò a ghabhas do shìiil tmas 
ris, ni mò a chaomhnas no'cheileas tu e: 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu bàs e; j 
bithidh do làmh fèin an tùs air g'a mharbh- | 
adh, agus an dèigh sin làmh an t-sluaigh ' 
uile. I 

10 Agus clachaidh tu e le clachaibh, a I 
chuni gu'm bàsaich e; a chionn gu'n d'iarr e ; 
do tharming o'n Tigheam do Dhia, a thug j 
a mach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh na i 
daorsa. j 

1 ] Agus cluinnidh Israel uile, agus bith- 
idli eagal orra, agus cha dean iad ni's mò a \ 
leithid so de ghnìomh aingidh 'n 'ur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon de d' 
bhailtibh a thug an Tigheam do Dhia dhuit 
gu còmhnuidh a ghabhail ann, neach air 
bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair iad 
luchd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, Rach- 
amaid agus deanamaid seirbhis do dhiath- 
aibh eile, nach b'aithne dhuibh; 

14 An sin fiosraichidh tu ag-us rannsaich- 
idh tu, agus feòraichidh tu gu dùrachdach; 
agus, feuch, ma's f ìrinn e, agus gu'm bheil 
a' chùis dearbhta, gu'n do rinneadh a' 
ghràineileachd sin'n 'ur measg; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd-àiteach- 
aidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidheimh, 
'g a sgrios gu tur, agus gach ni a tlia ann, 
agus a sprèidh, le faobhar a' chlaidheimh. 

16 Agus cruiunichidli tu a chreach uile gu 
meadhon a shràide, agus loisgidh tu le 
teine am baile, agais a chreach uile gu 
h-ionilan, air son an Tigheama do Dhè: agus 
bithidh e 'n a thòiT a chaoidh, cha togar 
suas e ni's niò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-saa' bheag 
de'n ni mhallaichte; a chum gu'm pill an 
Tighearn o lasair 'f heirge, agus gu nochd e 
tròcair dhuit, agnis gu'n deau e iochd riut, 

j agus gu'n toir e ort fàs lìonmhor, mar a 
\ mhionnaich e do d'aithrichibh : DEUTERONOMI, XIV, XV. 

IS "N uair a dheisdeas turiguth anTigh- aicheas, neòghlan 
earna do Dhè,a glileidlieadli 'àitheantan uile iad. 
a tha nii ag kithneadh dlmit au diugh, a 
dheananih an rii a iìia ceart ann an sìiilibh 
an Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. dhuibh: cha-n ithear 1 Cìia gheaìT amis clia lom dcnn Dliè iad f6in, 
an ìiair a ni iad bì'òn air ion mairbh. 3 Na 
beatìiaicìiean a dlCflieudar illieadli, agus nach 
feudar. 

/IS'sibhse clann an Tigheama bhur Dè: 
cha ghearr sibh sibh fèin, ni niò a ni 
sibh lomadh air hith eadar bhur sùilean air 
son niairbh: 

2 Oir is shiagh naomh thu do'n Tigheam 
do Dhia, agus thagh an Tighearn thu gu 
ohi a'd' shluagh sòni*aichte dha fèin, thar 
gach uile chinneach a tJm air aghaidh na 
talmhainn. 

3 Cha-n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dli'itheas 
sibh: an damli, a' chaora, agus a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agTis an ruadh-bhoc, agus an 
dathais,agus a' ghabhar fhiadhaich, agus an 
t-earr-gheal, agus an damh fiadhaich, agus 
an somer. 

6 Agus gach beathach a roinneas an ionga, 
agus a sgoilteas sgoltadh an dà ionga,agiis a 
chnàmhas a' chìr, am measg nan ainmhidh- 
ean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadli, iad so cha-n ith sibh dhiubh- 
san achnàmhas a'chìr, no dhiubhsanaroinn- 
eas an ionga sgoilte, mar an càmhal, agus a' 
mhaigheach, agus au coinean; oir cnàmh- 
aidh iad a' chìr, acli cha roinn iad an ionga: 
neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Ag-us a' mhuc, a chionn ged a roinneas i 
'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i neò- 
ghlan dhuibh: d'am feoil cha-n ith sibh.agus 
r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 lad so ithidh sibh dhiubhsan uile a tha 
's na h-uisgeachaibh: gach ni air am bheil 
itean agus lannan, ithidh sibh; 

10 Agus gach ni air nach 'eU itean agus 
lannan, cha-n ith sibh: tha e neòghlan 
dlmibh. 

1 1 Gacli eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan de nach ith sibh: 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge, 

13 Agus an croman-gobhlach, agus an cla- 
mhan, agus am fang a rèir a glniè, 

14 Agus gach fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus an 
t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus an 
t-seabhag a rèir a gnè, 

Itì Agus a' chaiUeach-oidhche bheag, agus 
a' chailleach-oidhche mhòr, agus an eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair f hionn, 
agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan-luach- 
rach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a dh'iteal- 

179 20 Gach cun glan ithidh sibh. 

21 Clia-n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dlieth fèin: bheir thu e do'n choigreach 
a tha 'ii taobh a stigh de d' glieataibh, 
chum gu'n ith se e, no reic e ris an eilthir- 
each: oir is sluagh naomh thu do'n Tigh- 
earn do Dhia. Cha bhruich thu raeaun 
ann am bainne a mliàthar. 

22 Bheir tlm seachad gu ceart deachamh 
uile chinneis do shil, a bheir am fearann 
uaith o bhhadhna gu bliadiina. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tigheama 
do Dhè, 's an àit a thaghas e chum 'ainm a 
chur an sin, deachamh d'arbhair, dThìona, 
agTis d'olaidh, agus ceud-ghin do cliruidh, 
agus do chaorach; a chum gu fòghlum thu 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort a 
ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-shghe ro fhada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiùlan, a cliionn an t-àite bhi fada uait, a 
thaghas an Tighearn do Dhia a chur 'ainme 
an sin, an uair a blieannaicheas an Tigheani 
do Dhia thu; 

25 An sin ni thu airgiod d'e, agus ceang- 
hddh tu suas an t-airgiod a'd' làimh, agTis 
thèid thu chum an àit a thaghas an Tigh- 
carn do Dhia: 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaicheas d'anam, air son 
buair, no air son chaorach, no air son f ìona, 
no air son dibhe làidir, no air son gach ni a 
mhiannaicheas d anam: agus ithidh tu an 
sin an làthair an Tighearna do Dhè, agus ni 
thu gairdeachas, thu fèin, agus do thcagh- 
lacb,, 

27 Agus an Lcbhitheach a tha 'n taobh a 
stigh de d' gheataibh, cha trèig thu e: 
oir cha-n'eil roinn no oighreachd aige maille 
riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu niach 
uile dheachamh do chinneis air a' bhliadhna 
sin fèin, agus taisgidh tu suas e an taobh a 
stigh de d' gheataibh: 

28 Agus thig an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no oighreachd aige maille 
riut,) agus an coigreach, agus an dìlleach- 
dan, agus a' bhantrach, a tha 'n taobh a 
stigh de d' gheataibli, agus ithidh iad, agus 
sàsuichcar iad; a chum gu'm beannaich an 
Tighearn do Dhia thu ann an uile oibribh 
do làimhe a ni tlm. 

CAIB. XV. 

1 An seachdarnh bliadhna '« a bliadhna fuas- 
glaidh dd'n bhocìid. 7 Bìieirear dha air ias- 
aclid, agus builidiear air an ni a tha dh'easbh- 
uidh air. 

AN ceann gach seachd bliadhna ui thu 
fuasgladh. 

2 Agus w e so modhanfhuasglaidh: Gach 
fear fiacha a bheir ni sam hitlt air iasaclid 
d'a choimhearsuach, fuasglaidli se e; cha-n DEUTERONOMI, XVI. iarr e air ais e o 'choimhearsnach no o 
'bhràthair, a ehionu gu'n goirear fuasgladh 
an Tighearna dh'e. 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh air 
ais; ach an ni a's leat fèin a tha aig do 
bliràtliair, fuasglaidh do làmli e: 

4 Ach a mhàin an uair nach bi uireasbh- 
uidheach sam bith 'n 'ur measg: oir beami- 
aichidh an Tighearn gu mòr thu 's an 
fhearann a tlia 'n Tighearn do Dhia a' 
toirt dhuit mar oiglireaclid, r'a shealbh- 
achadli: 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu diìrach- 
dacli ri gutli an Tigheama do Dhè, a thoirt 
an aire gu'n dean thu na h-àitheantan so 
uile a tha mi 'g àithneadh dhuit air an là'n 
diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighearn do Dliia 
thu, mar a gheall e dhuit: agiis bheir tlm 
air iasaclid do mhòran chinneach, ach olia 
gliabli thu air iasachd; agus bithidh uach- 
daranachd agad air mòran chinneach, ach 
cha blii uachdaranaclid aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios 'n 'ur measg duine bochd, aon 
de d' bhràithribh, an taobh a stighdeaon 
de d' gheataibh, ann ad fliearann a tha 'n 
Tigliearn do Dhia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhicli thu do chridhe, ni mò a 
dhruideas tu do làmh o d' bhràthair bochd; 

8 Ach fosglaidh tu do làmh gu farsaing 
dha, agus gu cinnteach bheir thu air ias9 clid 
dlia ni's leòr air son 'f heuma, de'n ni a tha 
dli'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' chridhe 
aingidh,ag ràdh,Tha'n t-seachdamh bliadh- 
na, bliadluia an fhuasglaidli, amfagus:a,gus 
g-u'm bi do sliìiil olc an aghaidh do bhràthar 
bhochd, agus nach toir thu'bhcag dha, agus 
gn'n glaodh e ris an Tighearn a'd' aghaiclh, 
agTis gu'm bi e 'n a pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus cha 
blii doilgheas air do chridhe 'n uair a bheir 
thu dha; a chionn air son an ni so gu'm 
beannaich an Tighearn do Dhia thu a'd' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd: uime sin tha mi 'g àithneadh dhuit, 
ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh gu farsaing 
do d' bhràthair, do d' bhochd, agus do d' 
uireasbhuidheach, a'd' dliùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eabh- 
ruidheach, no Ban-Eabhruidheach, agus 
gu'n dean e seirbhis duit sè bliadhna; an 
sin anns an t-seachdamh bliadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e mach 
saor uait, cha chuir thu air falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do threud, 
agus à d'urlar, agus a d'fhìon-amar; as na 
nithihh sin leis an do bheannaichan Tigh- 
earn do Dhia thu, bheir thu dha. 

1.5 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill ann an tìr na h-Biphit; agus 
ISO shaor an Tigheam do Dhia thu: uime sin 
tha mi ag àithneadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha-n f halbh mi 
uait; (a chionn gur toigh leis thu agus 
do thigh, do bhrìgh gu bheil e gu maith 
agad;) 

17 An sin gabhaidh tu minidh, agus cuiridh 
tu troimh a chluais e anns an doras, agus 
bithidh e 'n a sheirbhiseach dhuit gu bràth: 
ag-us mar an ceudna ri d' bhanoglaich ni 
thu mar sin. 

18 Na measar e craaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e; oir bha e dà uair co 
mhaith dhuitse ri scirbhiseach tuarasdail, 
le seii-bhis a dheanamh dhuit sè bliadhna: 
agias beannaichidh an Tiglieam do Dhia 
thu anns gach ni a ui thu. 

19 Gach ceud-ghin firionn a bheirear am 
mcasg dochruidh,agus am measg dothreud, 
naomhaichidh tu do'n Tighearn do Dhia: 
cha dean thu obair sam bith le ceud-ghin 
do mliairt, ni mò a lomas tu ceud-ghin do 
chaorach. 

20 ' Am lìanuis an Tighearaa do Dhè ithidh 
tu e bhliadhna gu bliadhna, 's an ionad a 
thaghas an Tighearn, thu fèin agus do 
theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam Mth ann, 
crùbàiche, no doille, no droch ghaoid sam 
bith, cha-n ìobair thu e do'n Tighearn do 
Dhia. 

22 An taobh a stigh de d' gheataibh ithidh 
tu e; ithidh an glan agus an neòghlan 
comh-ionnan d'e, mar de'n. ruadh-bhoc, agus 
mar de'\i fhiadh. 

23 A mhàin 'f huil cha-n ith thu: air an ta- 
lamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

1 Fèifl na càiif/e, 9 nan seachduin, 13 nam 
pàilliun. 16 Jfa tabhartaisa bheirear seachad. 
18 Mu ihreilheamknaibh agus mu cheartas. 
21 Doireachan ayus ìomìiaighean air un ioir- 
measg. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisg do'n Tighearn do Dhia: oir 's 
a' mhìos Abib thug an Tighearn do Dhia 
thu mach as an Eiphit 's an oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearn do Dhia, de'n treud agus de'n 
bhuar, 's an ionad a thaghas an Tighearn 
chum 'ainm a chur an sin. 

3 Cha-n ith thu aran goirtichte sam bith 
leatha: seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte leatha eadhon aran àmhghair; 
(oir le cabhaig thàinig thu mach à tìr na h- 
Eiphit;) a chum gn'n cuimhnich thu 'n là air 
an d'thàinig thu mach à tìr na h-Eiphit, uile 
làithean do bheatha. 

4 Aguscha-nfhaicear agadarawgoirtichte 
a'd' chrìochaibh uile rè sheachd làithean: 
ni mò a mhaireas a hheag de'n fheoil a 
dh'ìobras tu air feasgar 's a' cheud là, rè na 
h-oidhclic gu )iiaduinn. 

5 Cha-n f heud thu a' chàisg ìobradli an DEUTERONOMI. XVII, taobh a stigh de aon air bith de d' gheat- 
aibh, a bheir an Tigheam do Dhia 
dhuit: 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tigheani 
do Dhia a chur 'ainme ann, an sin ìobraidh 
tu a' chàisg air feasgar, aig dol foidhe na 
grèine. "s an àm anns an d'thàinig thu mach 
as an Eiphit. 

7 AgTis ròistidh agus ithidh tu i 's an àit 
a thaghas an Tighearn do Dhia: agus pilhdli 
tu s a' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhiithaibh. 

S Sè làithean ithidh tu aran grm ghoirt- 
eachadh:agTis air an t-seachdamh là bit/iidh 
àrd chomhchruinneachadli do"n Tighearn 
do Dhia: cha dean thu obair sam bith 
air. 

9 Seachd seachduinean àinnhidh tu dhuit 
fèin: o"n àìn 's an tòisich thu air a' chon-an 
a chur "s an arbhar, tòisichidh tu air na 
seachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin 
do'n Tigheam do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhai-tais do làimhe, a bheir thu 
seachad a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earn do Dhia thu. 

11 AgTLS ni thu gairdeachas 'an làthair an 
Tighearna do Dhè, thu fèin, agus do mhac, 
ag-us do nighean, agus d'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibh, agus an 
coigreach, agus an dìlleachdan, agus a' 
bhantrach, a tha 'n 'ur measg, 's an ionad a 
thagh an Tigheam do Dhia a chur 'ainnie 
ann. 

12 Agus cuimhnichidli tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill "s an Eiphit: agus coimh- 
ididh tu, agus ni tliu na reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill nam pàilliun seachd 
làithean an dèigh dhuit d'arbhar a chruinn- 
eachadh a stigh, agus d'f hìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' f hèill, thu 
fèin, agus do mhac, agus do nighean, agus 
d'òglach, agus do bhanoglach, agus an Lebh- 
itheach, agiis an coigi-each, agTis an dìll- 
eachdan, ag-us a' bhantrach, a tha 'n taobh 
a stigh de d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cumaidh tu fèill àraidh 
do'n Tigheam do Dhia, 's an ionad a thaghas 
an Tigheam: a chionn gu'm beannaicli an ' 
Tigheam do Dhia thu a'd' chinneas tiile, j 
agus ann an oibribh do làmh uile; uime sin ; 
ni thu gu deimhin gairdeachas. 

16 Tri uairean "s a bhliadhna taisbeinear 
d'fhirionnaich uile 'an làthair an Tighearna 
do Dhè, 's an ionad a thaghas e; ann am 
fèill an ai-ain neo-ghoirtichte, ag-us ann am 
fèill nan seachduin, ag-us ann am fèill nam 
pàilliun: agus cha taisbeinear iad an làthair 
an Tigheama falamh. 

17 Bhcir gach duine scachad mar is 
urrainn e, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

IS BreitheaiDhnan, agus uachdarain ni thu 
ISl dhuit fèin an taobh a stigh de d' gheataibh 
uile, a bheir an Tighearn do Dhia dhuit, 
air feadh do threubh: agus bheir iad 
breth air an t-sluagh le ceart blireith- 
eanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiaradh; 
cha bhi bàigh agad ri neach seach a chèile, 
ni mò a ghabhas tu tiodlilac: oir dallaidh an 
tiodhlac sìiile nan daoine glic, agus fiai'aidh 
e briathran nan ionracan. 

20 An ui sin a tha uile-cheart leanaidh tu, 
a clitmi gu"m bi thu beò, agus gu"n sealbh- 
aich thu 'm fearann a Ùm an Tigheam do 
Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidliich thu dhuit fèin doire 
chraobhan sam bith làimh ri altair an Tigh- 
earna do Dhè, a ni thu dliuit fèin. 

22 Xi mò a chuire.is tu suas dhuit fèin 
dealbh sam hith, ni a's fuathach leis an 
Tigheam do Dhia. 

CAIB. XVIL 

1 Feumaidh gach ni a dh'ìobrar a hhi iaUain- 
2 Cuirear luchd ìod/wl-aoraidh gu bàs. 14 
Tagliad/i agus dleasdanas rìgh. 

CHA'N ìobair thu do'n Tigheam do Dhia 
tarbh, no caora, anns am bheil gaoid, 
no mi-mhaise sam bith: oir is gràineileachd 
sin do"n Tighearn do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'n 'ur measg, an taobh a 
stigh de aon de d' gheataibh a bheir an 
Tigheam do Dhia dhtiit, fear no bean a 
rinn aingidheachd ann an sililibh an Tigli- 
earna do Dhè, le 'choimhcheangal a bhris- 
eadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu'n d'rinn 
e seirbhis do dhiathaibh eile, agus gu'n 
d'rinu e aoradh dhoibh, aon chuid do'n 
ghrcìn, no do'n ghealaich, no do uile armailt 
nèimh, nach d'àithn mise; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, agus gat"n 
cuala tu e, agus gu"n do rannsaich thu 
gu maith, agus, feuch, gur fìor e, agus gu 
bheil a' chùis deirbhte, giin do rinneadh 
a' ghràineileachd sin ann an Israel; 

An sin bheir thu niach am fear sin no a' 
bhean sin, a rinn an ni aingidh siu, chum do 
gheatachan^OTff/^o/i am i'ear sin no a' bhean 
sin, agus clachaidh tu iad le clachaibh gus 
am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà fhianuis, no thrì fhianms- 
ean, cuirear gu bàs esan a tha toillteanach 
air bàs: cha chuirear gu bàs e aig beul aon 
fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach, g'a chur gu bàs: agus "n a dhèigh 
sin làmhan an t-sluaigh uile: mar siu 
cuiridh tu 'n t-olc air falbh o bhur 
measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ix) chmaidh 
ort ann ani breitheanas, eadar fuil agiis 
fuil, eadar breth agns breth, agus eadar 
buille agus buille, aadhon cùisean conspoid 
an taobh a stigh de d' gheataihh; an sin DEUTERONOMI, XVIII 
èirldh tu, a^s theid thu suas do'n iouad a 
thaghas an Tighearn do Dhia: 

9 Agus thig thu chum nan sagart, nan Le- 
bliitheach, agus a chum a' bhreitheinih a 
bhios anns na làithibh sin, agus fiosraichidh 
tu; agusnochdaidh iaddliuit focal a' bhreith- 
oanais: 

10 Agusni thu a rèir na breithe a nochdas 
muinntir an àite sin (a thaghas an Tighearn) 
dhuit, agus bheir thu 'n aire gu'n dean thu 
a rèir gach ni a thcagaisgeas iad duit: 

11 A rèir breth an lagha a theagaisgeas 
iad duit, agus a rèir a' bhreitheanais a 
dh'innseas iad duit, ni thu: cha chlaon thu 
o'n bhreth a noclidas iad duit, a chu'n na 
làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, agiis 
nach èisd ris an t-sagart, a sheasas gu frith- 
ealadh an sin an làthair an Tighearna do 
Dhè, no ris a' bhreitheainh, bàsaichidh 
eadhou an duine sin, agus cuiridh tu 'n 
t-olc air falbh Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h-anndàna ni's mò. 

14 'N uair a thig thu chuman fhearainn a 
bheir an Tighearn do Dhia dhuit, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, agus a their thu, Cuiridh 
mi rìgh 03 mo cheann, mar na cinnich uile 
a tha mu'n cuairt orm: 

15 Cuiridh tu air gach aon chor esan 'n a 
rìgh os do cheann a thaghas an Tigheam do 
Dhia; aon o mheasg do bhràithrean cuiridh 
tu 'n a rìgh os do cheann: cha-n f heud thu 
coigreach a chur os do cheann, nacb 'eil 'n 
a bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich 'an lìonmhoireachd 
dha fèin, ni mò a bheir e air an t-sluagh 
pilltinn do'n Eiphit, a chum gTi'n cuir e eich 
'an lìonmhoireachd: do bhrìgh gu'n dubhairt 
au Tighearn ribh, Cha phill sibh à so a 
mach ni's mò air an t-sHghe sin. 

17 Ni mò a cliuireas e mnathan 'an lìon- 
mhoireachd dha fèin, a chum nach ckon a 
chridhe air falbh; ni raò a mheudaicheas e 
gu mòr dha fèin airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air rìgh- 
chaithir a rìoghaclid, an sin ath-sgrìobhaidli 
e dha fèin an lagh so ann an leabhar, as an 
leahhar sin a tha 'n làthair nan sagart, nau 
Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leughaidh e 
annuile làithean a bheatha; chum gii fògh- 
lum e eagal an Tighearn' a Dhè a bhi air, 
uile bhriathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachdan so, chum an dean- 
amh: 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thogail 
suas os ceann a bhràithrean, agus nach claon 
e o'n àithne chum na làimhe deise no na 
làimhe clìthe; air chor as gu'm buanaich c 
a làithean 'n a rìoghachd, e fèin agus a 
chlaim 'am meadhon Israeil. 

182 CAIB. XVIIL 

I Is e'n Tigheurn oighreachd nan sagarl anus 
nan Lcbliitìieacli. 15 Eisdear ris an Fhdii/h 
cosmhud ri Maois, a bha Dia yus a IhoijaiÌ 
suas 'n am measg, 

CHA bhi aig na sagartaibh, na Lebhith- 
ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roinn 
sam bith no oighreachd maille ri h-Israel: 
ithidh iad tabhartais an Tighearna a bheir- 
ear suas le teine, agus 'oighreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam bith 
aca am measg am bràitlirean: is e 'n Tigh- 
earn fèiu an oighreachd, mar a thubhairt e 
riu. 

3 AgTis is e so dlighe nan sagart o'n 
t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e; agus bheir iad do'n 
t-sagart an slinnean, agus nagialan, agus a' 
mhaodal. 

4 Mar an ceudna ceud thoradh d'arbhair, 
d'fhìona, agus d'olaidh, agus ceud lomradJi 
do chaorach bheir thu dha: 

5 Oir thagh an Tighearn do Dhia e mach 
as do threubhan uile, gu seasamh chum 
frithealaidh ann an ainm an Tigheama, e 
fèin agus a mhic gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o h-aon de 
d' gheataibh a niach à h-Israel uile, far am 
bheil e air chuairt, agus ma thig e le uile 
thogradh 'inntinn do'n ionad a thaghas an 
Tigheam; 

7 An siu fritheilidh e ann an ainm an Tigh- 
eama a Dhè, mar a bhi-àithrean uile na 
Lebhithich, a tha 'n an seasamh an sin an 
iàthair an Tighearna. 

8 Bithidh ac' uiread ri 'chèile r'a itheadh, 
a bhàrr air na thig air o reiceadh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'N uair a thig thn do'n f hearann a tha 'n 
Tigheam do Dhia a' tabhairt duit, cha-n 
fhòghlum thu 'dheanamh a rèir gi-àineil- 
eachd nan cinneach sin. 

10 Cha-n fhaighear 'n 'urmeasg neach air 
hith a bhcir air a mhac, no air a nighinn 
dol troimh 'n teine, no a ghuàthaiclieas 
fiosachd,no speuradair,nofear-fàistineachd, 
no a ghnàthaicheas droch innleachdan, 

I I No seunadair, no neach a dh'fhiosraich- 
eas de leannan-sìth, no druidh, no neach a 
dh'iarras eòlas o na niairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tighearn iad- 
san uile a ni na nithean sin; agus air son 
nan gTàinciIeachd sin, tha'n Tighcarn do 
Dhia 'g am fuadachadh a mach ronihad. 

13 Bithidh tusa coimhhonta maille ris an 
Tighcarn do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a shealbh- 
aicheas tusa ri speuradairibh, agus ri fios- 
aichibh: ach air do shonsa, cha do leig an 
Tighearn do Dhia leat mar sin a dheanamh. 

15 Togaidh an Tighearn do Dhia suas 
fàidh dhuit d' mheadhon fèin,o d' bhràith- 
ribh, cosmhuil riumsa; ris-san èisdidh sibh; 

16 A rèii v"in uile nithean a cUi'iarr thu DEUTERONOMI 

o'n Tighearn do Dhia ann an Horeb, ann 
an là a' chombchruinneachaidh, ag ràdh, 
Na eluinneamsa rìs guth an Tighearna mo 
Dhè, agus na faiceani an teine mòr so ni's 
mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearn riumsa, Is 
maith a labhair iad an ìii a labhair iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh o 
mheasg ara bràithrean, cosmliuil riutsa, 
agus cuiridli mi mo bhriathrau 'n a blieul, 
agus labhi-aidh e riu gach ni a dh'àithneas 
mi dha. 

19 Agns tarlaidh, an duine nach èisd ri m' 
bhriathraibhse a labhras e a'm' ainm, iarr- 
aidh mi uaith e : 

20 Ach am f àidh aig am bi 'dhànadas focal 
a labhairt a'm' ainm, nach d'àithn mise dha 
a labhairt,no alabhras annan ainm dhiathan 
eile, gu cinnteach bàsaichidh am f àidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal nach 
do labhair an Tighearn? 

22 'N uair a labhras fàidh ann an ainm 
an Tighearna, mur tachair an ni, agus mur 
tig e gu ci-ìch,zs e sin an ni nach do labhair 
an Tighearn ; gu h-anndàna labhair am 
f àidh e: cha bhi eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX. 
1 Na baìltean dìdein. 16 Peanas fianuia 
hhrèige. 

'"Vr UAIR a ghearras an Tighearn do 
Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fearann a tha 'n Tighearn do Dhia a' ta- 
bhairt duit, agus a thig tliu 'n an àit, agus 
a ghabhas tu còmhnuidh 'n am badtibh, 
agus 'n an tighibh; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri bailtean 
am meadhon d'f hearainn, a bheir an Tigh- 
eam do Dhia dhuit r'a shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, agus 
roinnidh tu crìoch d'fhearainn a bheir an 
Tighearu do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 
'n an tri earrannaibh, a chum gu feud gach 
marbhaiche teicheadh an sin. 

4 Agus is e so còir a' mharbhaiche, a 
theicheas an sin, a chum g-u'm bi e beò: Ge 
b'e a mharbhas a choimhearsnach gun f hios 
da, do nach robh fuath aige roimhe: 

5 Mar a tha 'n uair a thèid duine maille 
r'a choimhearsnach do'n choille a ghearradh 
fiodha, agus a bheir a làmh buille lcis an 
tuaidh a ghearradli sìos na craoibhe, agus 
a leiunas an ceann bliàrr na coise, agus a 
thuiteas e air a choimhearsnach, air chor 
as gu'm bàsaich e; teichidh e chum aoin de 
na bailtibh sin, agus bithidh e beò: 

6 Air eagal gu'n lean dioghaltair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a tha 'cliridhe 
teth, agus gum beir e air, a chioun gu bheil 
an t-slighe fada, agus gu marbh se e, ged 
nach robh e toiUteanach air bàs, do bhrìgh 
nach robh fuath aige dha 's an àm a chaidh 
seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh dhuit, ag 

183 XIX. 

ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tighearn do 
Dhia do chrìoch, mar a mhionnaich e do 
d'aitlirichibh, iagus ma bheir e dhuit am 
fearann uile a gheall e thoirt do d'aitli- 
richibh; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheanamh, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, an Tighearn do Dhia 
a ghràdhachadh, agus gluasad a ghnàth 'n 
a shhghibh; an sin cuiridh tu air leth dliuit 
fèin tri bailtean eile thuilleadh air an tri 
sin; 

10 A chum nach dòirtear fuil neòchiontach 
a'd' f hearann, a bheir an Tigheam do Dhia 
dhuit mar oighreachd, agus nach bi mar sin 
fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith fuath 
d'a choimhearsnach, agus gu'n luidh e 'm 
folach air a shon, agus gu'n èirich e suas 'n 
a aghaidh, ag-us gu'm buail e g-u marblitach 
e, air chor as gu'm faigh e bàs, agus gu'n 
teich e gu h-aon de na bailtibh sin; 

12 An sin cuiridh seanairean a' bhaile fèin 
Jtos uatha, a.gus bheir iad as a sin e, agus 
bheir iad thairis e do làimh dìoghaltair na 
fola, a chum gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shìiil truas ris: ach 
cuiridh tu air falbh cionta fola neò-chiont- 
aich Israeil, a chuni gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha-n atharraich thu crìoch fearaimi 
do choimhearsnaich, a shuidhich na sinnsir 
a'd' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns an 
f hearann a bheir an Tighearn do Dhia dhuit 
r'a shealbhachadh. 

15 Cha-n èirich aon fhianuis a mhàin 
suas an aghaidli duine air son euceirt sam 
bith, no air son peacaidh sam bith, ann am 
pcacadh sam bith a pheacaicheas e: aig 
beul dà fhianuis, no aig beul thri f hianuis- 
ean daingnichear a' chìiis. 

16 Ma dh'èireas fianuis bhrèige suas an 
aghaidh duine sam bith, a thoirt fianuis 'n 
a aghaidh air an euceirt ; 

17 An sin seasaidh an dithis dhaoine aig 
am hheil, au connsachadh, 'am fianuis an 
Tigheam, an làthair nan sagart, agus nam 
breitheamhan a bhitheas anns na làithibh 
sin: 

18 Agus ni na breitheamhan rannsachadh 
geur; agus, feuch, mcHs fianuis bhrèige an 
f hianuis, agus gu'n d'thug e fianuis bhrèige 
an aghaidh a bhràthar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil esan a 
dheanamh r'a bhràthair: mar sin cuiridh tu 
air falbh an t-olc as bhur measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a nihaireas, 
agus bithidh eagal on-a, ngus cha dean iucl 
o sin a mach a' shamhuil so de olc 'n 'ur 
measg. 

21 Agus cha ghabh do shtiil truas: ach 
thcid anam airson anama, sùil air son sùla, fiacail air son fiacla, làmh air son làimhe, 
003 air son coise. 

CAIB. XX. 

1 Bro.inachadh catlia an t-sagairt ddn t-sliiagh. 
I 12 Mar a bhuinear ris na bailiihh a gliabhas 

no 'dhiùUas tainjsean sìthe. 16 Na bailtean a 

bha gu bhi air an sgrios. 
'lVr ^-^I^^ ^ thèid thu mach gu cath an 
aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eich agus carbaid, agus sluagTi a's lìon- 
mhoire na thu fèin, na bitlieadh eagal ort 
rompa: oir tha 'n Tigliearn do Dhia maille 
riut, a thug a mach thu à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlìithaicheas sibh ris a' 
chath, an sin thig an sagart am fagus, agus 
labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, Israeil, tha 
sibh an diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhdean: na bitheadh bhur cridhe 
fann, na bitheadh eagal oirbh, agus na 
criotlinaichibh, agus na biodh uamhann oirbh 
air an son; 

4 Oir tha 'n Tighearn bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadla air bhur son an 
aghaidh bhur naimhdean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh ris 
an t-sluagh, ag ràdh, Cia am fear a thog 
tigli nomlia, agus nach do choisrig e? rach- 
adh e agus piUeadh e chum a thighe, air 
eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, agus gu'n 
coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhich fìon-Iios, 
agus nach d'ith fathast dheth? rachadh esan 
mar an ceudna, agus pilleadh e d'a thigh, 
air eagal gu'm bàsaich e 's a' chatli, agus 
gu'n ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal-pòsaidh 
ri mnaoi, agus nach do ghabh d a ionnsuidh 
1? rachadh e agus pilleadh e d'a thigh, air 
eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, agus gu'n 
gabh neach eile i d'a ionnsuidh. 

S Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh a 
bhàrr air sin ris an t-sluagh, agns their 
iad, Cia an duine a tha gealtach, agus lag- 
chridheach? rachadh e agus pilleadh e d'a 
thigh, a chum nach dean e cridhe a bhràith- 
rean lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tai'Iaidh, 'n uair a chuireas an 
luchd-riaghlaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 
h-armailtibh gus an sluagh. a thoirt air an 
aghaidh. 

10 'N uair a thig thu 'm fagus do bhaile 
gu cogadh 'n a aghaidh, an sin gairmidh tu 
sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freagradh 
na sìthe dhuit, agus ma dli'f hosglas e dhuit, 
an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh uile a 
gheibhear ann fo chìs dhuit, agus gu'n dean 
iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dcan e sìth riut, ach gu'n 
. cog e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh 'n a 

aghaidh. 

184 kll, XX, XXI. I 

13 Agus an uair a bheir an Tigheani do | 
Dhia tliairis do d' làimh e, buailidh tu gach j 
firionnach ann le faobhar a' clilaidheimh: 

14 Ach na mnathan, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithean a 
tha 's a' bhaile, eadhon a'chreach uile, gabh- 
aidh tu dhuitfèin; agus ithidh tucreach do 
naimhdean, a thug an Tighearn do Dhia 
dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uile a 
tha ro f hada uait, nach 'eil de bhailtibh nan 
cinneach sin. 

16 Ach de bhailtibh an t-sluaigh sin, a tha 
'n Tighearn do Dhia a' toirt duit mar oigh- 
reachd, cha ghlèidh thu ni sam bith beò 
anns am bheil anail: 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, eadhon 
na Hitich, agus na h-Amoraich, na Canaan- 
aich, agus na Peridsich, na Hibhich, agus 
na lebusaich, a rèir mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Dhia dhuit: 

18 A chum nach teagaisg iad duit a dliean- 
amh a rèir an uile ghràineileachd, a rinn 
iad d'an diathan; mar sin pheacaicheadh 
sibh an aghaidh an Tighearna bhur Dè. 

19 'N uair a chuireas tu gu cruaidh an 
aghaidh baile rè ùine fhada, a' deanamh 
cogaidh 'n a aghaidh chum a ghlacadh, cha 
chuir thu as d'a chraobhan le tuadh a 
bhualadh orra: oir feudaidh tu itlieadh 
dhiubh, agus cha ghearr thu sìos iad, (oir is 
i craobh na macharach hecttha duine) chimi 
an gnàthachadh ann an cur an aghaidh dl 
hhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne dhuit 
fèin nach craobhan bìdh iad, sgriosaidh 
agu.s gearraidh tu sìos iad; agustogaidh tu 
daingnicliean an aghaidh a' bhaile a chogas 
riut, gus an ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 
1 Mu mhortadh duine 's a' mhadiair, gun fhios 
cò 'mharbìi e. 10 mhcaxg nam braiglidean 
dh'fhfudadh fear bcan a ghabhail dha fèin. 
15 Còir a' cheud-gliin mhic. 18 Am mac 
reasgacìi gu hhi air a chlachadh gu bàs. 

MA gheibhear neach air a mharbhadh 
's an fhearann a bheir an Tighearn 
do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 'n a luidhe 
's a' mhachair, ag-us gun fhios cò 'mharbh e; 

2 An sin thig do sheanairean agiis do 
bhreitheamhnan a mach, agus tomhaisidh 
iad a chum nam bailtean a tha mu'n cuairt 
airsan a mharbhadh: 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile a's 
faigse do'n duine a mharbhadh, eadhon 
seanairean a' bhaile sin agh leis nach 
d'rinneadh obair, nach do tharruing riamh 
ann an cuing; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile sin an 
t-agh sìos do ghleann garbh, nacli do 
threabhadh agus nach do sliìol-chuireadh, 
agus gearraidh iad an sin amhach an aighe 
dliith 's a ghleann; 

5 Agus thig na sagartan mic Lebhi am fagus; DEUTEROXOMI, SXII. (oir iadsan tliagh an Tiglieam do Dhia gu 
frithealadh dha fein. agus gu beannachadh 
ann an ainm an Tighearna:_ agus a rèir am 
focail-san crìochnaiehear gach uile chonn- 
sachadh. agus gach uile bhuiUe. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' bhaile 
sin a s faigse do n duine a mharbhadh, an 
Emhan os ceann an aighe d an do ghearr- 
adh an amhach 's a" ghleann: 

7 Agus freagraidh iad agns their iad, Cha 
do dhòirt ar làmhan an fhml so, ni mò a 
cliunnaic ar sùUean i. 

S Bi tròcaireach, Thigheama, do d' 
shluagh Israel, a shaor thu, agus na cuir 
fuil neò-chiontach à leth do shluaigh IsraeiL 
Agus maithear an f huil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta na 
fola neò-chiontaich o bhur measg, a chionn 
gu n dean thu an ni a iha ceart ann an 
sùilibh an Tigheama. 

10 "X uair a thèid thn mach gu cogadh an 
aghaidh do naimhdean, agus gu"n toir an 
Tigheam do Dhia thairis iad do d" làimh, 
agns gu'n dean thu braighdean dhiubh, 

11 Agus gu m faic thu am measg nam 
braighdean bean sgiamhach, agus gu bheil 
dèigh agad oirre, agus gu"m bu mhaith leat 
agad i "n a mnaoi; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d" 
thigh. agus bearraidh i a ceann, agus bheir 
i dhith a h-ìnean; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach braigh- 
deanais, agus fanaidh i a'd" tliigh, agus ni i 
caoidh air son a h-athar agus a màthar 
niìos iomlan: agus an dèigh sin thèid thu 
steach d"a h-ionnsuidh, agus bithidh tu a"d 
fhear-pòsda aice, agus bithidh ise 'n a 
mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, an sin 
leigidh tu leatha dol far an àill leatha, ach 
cha reic thu idir air airgiod i, ni mò a ni 
thu aintigheamas oirre, a chiomi gu"n d"ìs- 
lich thu L 

1.3 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdhaichie agus an aon eile fuath- 
aichte, agus ma mg iad clann da, araon a' 
ihmn ghràdhaichte agus a" hhean fhuath- 
aichte: agus ma's leis a' mhnaoi fhuath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'n uair a bheir e sealbh 
d'a mhic air an ni a, tha aige, nach fheud e 
ceud-ghin a dheanamh de mhac na, mnà 
gràdhaichte roimh mhac na ìnnà fuath- 
aichte, a's e da rìreadh an ceud-ghin: 

17 Ach gabhaidh e ri mac na rnnà fuath- 
aichte mar an ceud-ghin, le roinn dhùbaUte 
a thoirt da de gach ni a tha aige: oir is 
esan toiseach a neirt, ia leis còir a' cheud- 
ghin. 

15 Ma bhios aig duine mac reasgach agus 
ceannairceach, nach gèUl do ghuth 'athar, 
no do ghuth a mhàthar, agus an xiair a 
smachdaicheas iad e, nach èisd riu: 

19 An sin beiridh "athair agus a mhàthair 
1S5 air, agus bheir iad a mach e gu seanairean 
a bhade, agus gu geata 'àite fein : 

20 Agus their iad ri seanairibh a bhaile, 
Tha ai- mac so reasgacu agus ceannah-ceach, 
cha toir e gèill d'ar guth: tha e "n a gheòc- 
air agus 'n a mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a bhaile e 
le clachaibh, a chum gu'm bàsaich e; mar 
sin cuiridh tu olc air falbh as bhur measg, 
agus chi in nidh Israel uile, agus bithidh 
eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs. agus gu'm bi e r'a 
chur gu bàs, agus gu n croch thn ri craoibh 
e: 

23 Cha-n f han a chorp rè na h-oidhche air 
a' chraoibh, ach air gach aon chor adhlaic- 
idh tu e air an là sin fèin: (oir maUaichte le 
Dia ^^tzesan achrochadh:^ agus cha salaich 
thu d'fhearann, a tha 'n Tigheara do Dhia 
a' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 

Mu cfiaoimhneas a nochdadh do hhràitìirihh. 
agus mu riagJmiUibh àraidh eile, 

' "VT UAIR a chi thu damh do bhràthar, 
J.^ no a chaora 'dol air seacharan, cha-n 
fholaich thu thu fèin uatha: bheir thu air 
gach aon chcr air an ais iad a rìs a dh'ionn- 
suidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhràthair làimh riut, no 
mur h-aithne dhuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèin, agus bithidh e 
maUle riut gus an iarr do bhràthair e, agus 
bheir thu air ais dha e. 

3 Aù- a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agtm mar so 
ui thu ris na h-uile nithibh caUlte le d' 
bhrathair, a chaUl e, agus a fhuair thusa: 
cha-n fheud thu thu fèin f holach. 

4 'X uair a chi thu asal do bhràthar, no a 
dhamh a' tuiteam sìos air an t-sUghe, cha-n 
fholaich thu thu fèin uatha: gu cinnteach 
togaidh tu suas iad maUle ris a rìs. 

o Cha chaith bean an ni sin a's le fear, ni 
mò a chuireas fear uime eudach mnà: oir is 
gràineUeachd do'n Tigheam do Dhia iad- 
san uile a ni so. 

6 iia tharlas do nead eoin a bhi romhad 
's an t-shghe flnn an craoibh sam bith. no 
air làr, ma's eoin òga iad. no uibhean, agus 
a' mhàthair 'n a suidhe air an àlach, no air 
na h-uibhean, cha ghlac thu a' mhàthair 
maiUe ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis a' 
nihàthair dol as, agus an t-àlach gabh- 
aidh tu dhuit fèin; a chum gu n èhich gu 
maith dhuit, agus gu'm. buanaich thu do 
làithean. 

8 'jS' tiair a thogas tu tigh nomha, an sin 
togaidh tu barr-bhaUa d"a mhuUach, a chum 
nach toir thu fuU air do thigh, ma thuiteaa 

I duine sam bith o sin. 

ì 9 Cha chuir thu d fhìon-lios le h-ioma'ih DBUTEROJSrOMI, XXIII. 

sìl, air eagal gix'n trufiillear toradh do 
sliìl a chuir thu, agus nieas d'fhìou-lios. 

10 Cha dcan thu ar le damh agusle h-asal 
maille ri 'chèile. 

1 1 Cha chuir thu umad eudach measgta, 
mar do ohxinii agus de lìon le 'chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran air ceithir 
eheithreanaibh d'eudaich leis an còmhdaich 
thu thu ft-in. nighean a tha fo cheangal-pòsaidh, agus 
gu'n èignich an duine i, agus gu'n luidh e 
leatlia, an sin cuirear a mhàin an duine a 
kiidh leatha gu bàs. 
26 Ach air an nighinn cha dean thu 'bheag 
sam bith; cha 'n'eil 's an nighinn coire bàis: 
oir mar an uair a dh'èireas duine suas an 
aghaidh a choimhearsnaich, agus a mharbhas 
se e, mar sin tha a' chùis so: 13 Ma ghabhas duine bean, agus gun tèid , 27 Oir fhuair e 's a' mhachair ì,agus 
e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm fuath- dh'èigh an nighean a bha fo cheangal- aich e i, pòsaidli, agus cha robh neach ann g'a teas- 14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'n a airginn 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas drocli ainm \ 28 Ma gheibh duine nighean a tha 'n a 
oirre, agus gu'n abair e, Ghabh mi a' bhean h-òigh, nach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus 
so, agus an uair a thàinig mi d'a h-ionn- ' gu'n dean e gi-eim oirre, agus gu'n luidh e suidh, cha d'fhuair mi 'n a maighdinn 1: 

15 An sin gabhaidh athair na h-ighinn, 
agus a màthair, agus bheir iad a mach 
comharan maighdeanais na li-ighinn gu 
seanairibh a' bhaile anns a' gheata: 

16 Agus thoir athair na h-igliinn ris na 
seanairibh, Tlmg mi mo nighean do'n duine 
so 'n a mnaoi, agus tha fuatli aige dli'i; 

17 Agus, feuch, thug e aobhar cainnte 'w 
a h-aghaidh, ag ràdh, Cha d'fhuair mi do 
nighean 'n a maighdinn; agus gidheadh is 
iad 9,\xicomharan maighdeanais mo nighinn: 
agus sgaoilidh iad an t-eudach an làthair 
sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' bhaile sìn 
an duine, agTis smachdaichidh iad e; 

19 Agus cuiridh iad vimhla cheud secel 
airgid air, agus bheir iad do athair na h- 
igliinn iad, a chionn gu'n do thog e droch 
ainm air òigh de chloinn Israeil ; agus 
bitliidh i 'n a mnaoi aige: cha-n fheud e a 
cur uaith r'a blieò. 

20 Ach ma tha an ni so fìor, agus nach 
'eil comharan maighdeanais r'am faghail 
do'n nighinn; 

21 An sin bheir iad a mach an nighean gu 
dorus tighe a h-athar, agus clachaidli daoine 
a baile i le clacliaibh gus am bàsaich i; a 
chionn gu'n d'oibrich 1 amaidcachd ann an 
Israel, le strìopachas a dheanamh ann an 
tigh a h-athar: mar sin cuiridh tu air falbh 
olc as bliur measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe le mnaoi 
a tha pòsda ri lear, an sin cuircar gn bàs 
iad le 'chèile,an duine a hiidh lois a' mhnaoi, 
agTis a' bhean: mar sin cuiridh tu olc air 
falbh o Isracl. 

23 Ma tha nighean, agus i 'n a h-òigh, fo 
cheangal-pòsaidh aig fear, agus gu'm faigh 
duine i 's a' bhaile, agus gu'n luidh e leatha; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 'chèile 
gu geata a' bhaile sin, agus clachaidh sibh 
iad le clachaibh gus am bàsaich iad; an 
nighean, a chionn nach do ghlaodh i, agus 
i hhi 's a' bhaile; agus am fear, a chionn 
gu'n d'ìslich ebean a choimhearsnaich: mar 
sin cuiridh tu air falbh olc as bhur measg. 

25 Acli ma gheibh fear 's a' mhachair 

18G ! leatha, agus gu'm faighear iad ; 
j 29 An sin blieir am fear a luidh leatha do 
athair na h-ighinn leth-cheud secel airgid, 
agus bithidh i 'n a mnaoi aige; a chionn gu'n 
I d'ìslich e i, cha-n fheud e a cur uaith r'a 
bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdachadh 
'athar. 

CAIB. XXIIT. 

1 Co ^dh'flieudadh agus nach feudadh dol a 
steach do clioimhlhional an Tighearna. 9 
Neòghloine 's a' champ gu bhi air a seach- 
nadh. 

C(HA tèid esan aig am bheil a chlochan 
' air am bruthadh, no 'bhall dìomhair 
air a ghearradh dheth, a steach do chomh- 
chruinneachadh an Tighearna. 

2 Cha tèid fear dìolain a steach do chomh- 
chruinneachadh an Tighearna; eadhon gu 
ruig an deicheamh ginealach cha tèid e 
steach do chomhchruinneachadh an Tigh- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a steach 
do chomhchruinneachadh an Tighearna ; 
eadhon gus an deicheanih ginealach cha 
tèid iad a steach do chomhchruinneachadh 
an Tighearna a chaoidh: 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh le 
h-aran agus le h-uisge air an t-shghe, 'n 
uair a thàinig sibh a mach as an Eipliit, 
agus a chionn gu'n do thuarasdalaich iad 
a'd' aghaidh Balaam mac Blieoir, o Phetor 
na Mesopotamia, chum do mhallachadh. 

6 Gidheadh, cha-n èisdeadh an l'ighearn 
do Dhia ri Balaam ; ach thionndaidh an Tigh- 
earn do Dhia dhuit am mallachadh gu 
beannachadh, a chionn g'um bu toigli leis 
an Tighearn do Dliia thu. 

6 Cha-n iarr thu an sìth, no an sonas rà 
d'uile làithean gu bràtli. 

7 Cha gliabh thu gràin de Edomach, oir is 
e do bhràthair e: cha ghabh thu gràin de 
Ephiteach, a chionn gu'n robh thu a'd' 
choigTcach 'n a fhearann. 

8 Thèid a' chlann a ghinear lco-san, a 
steach do chomhchruinneachadh an Tigh- 
earna, 'n an treas ginealach. , DEUTERONOMI, XXIV. 9 'N uair a tlièid d'fheaclid a mach an 
aghaidh do nainihdean, an sin glèidli thu 
fèiu gacli droch ni. 

10 Ma bhios 'n ur measg duine sam bith 
nach 'eil glan, a thaobh neòghloine a thar- 
his da 's au oidhche, au sin thèid e mach 
as a' clianip; cha tig e steach do mheadhon 
a' chaimp: 

1 1 Ach an uair a bhios e dlìith do'n f heas- 
gar, au siu nighidli se efèin le h-uisge, agns 
au uair thèid a' ghrian fodha, thig e steach 
do mheadhon a' chaimp. 

12 Bilhidh agad ìiite mar an ceudna an 
taobh a muigh de'n champ, far an tèid thu 
mach. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air do 
chrios, agus an uair a shuidheas tu a muigh, 
cladhaichidli tu leatha, agus tionndaidh tu 
air d'ais, agus folaichidh tu an ni a thig 
uait. 

14 Oir tha 'n Tigheam do Dhia ag imeachd 
'am meadhon do chaimp, chum do shaoradh, 
agus a chum do nainihdean a thoirt thairis 
romhad: uime sin bithidh do champ naomh, 
chum nach faic e ni sam bith neòghlan 
annad, ag-us nach pill e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighsdir an 
seirbhiseach a chaidh as a d' ionnsuidh o 
'mhaighsdir. 

16 Maille riut gabhaidh e còmhnuidh 'n ur 
measg, anns an ait a thaghas e, an taobh a 
stigh aoiu de d' gheataibh far an taitniche 
leis: cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith de nighean- 
aibh Israeil, ni mò bhitheas Sodomach de 
mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopaich, no 
luach coin, do thigh an Tigheama do Dhè 
air son bòid sam bith; oir thaiad sineadh- 
on le 'chèile 'n an gràineileachd do'n Tigh- 
earn do Dhia. 

19 Cha toir thu ni sam hith 'an coingheall 
do d' bhràthair air riadh ; riadh airgid, 
riadh bìdh, riadh ni sam bith a bheirear 
'an coingheall air riadh. 

20 Do choigTcach feudaidh tu ni a thoirt 
'an coingheall air riadh, ach do d'bhràthair 
cha toir thu ni sam bith 'an coingheall air 
riadh ; a chum g-u'm beannaich an Tighearn 
do Dhia thu auns gach ni ris an cuir thu do 
làmh, 's an fhoarann d'ambheil thu 'dolg'a 
shealbhachadh. 

21 'N uair a blieir thu bòid do'n Tighearn 
do Dhia, cha dean thu moille 'n ah-ìocadh: 
oir gii cinnteach iarraidh an Tighearn do 
Dhia uait i; agus bhiodh e 'n a pheacadh 
dhuit. 

22 Ach ma dh'f hanas tu gun bhòid a thabh- 
airt, cha bhi e 'u a pheacadh dhuit. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhilibh, 
coimliididh agus coimhlionaidh tu; a rèir 
mar a bhòidicli thu do'n Tighearn do Dhia, 
eadhon tabhartas saor-thoile, a gheall tliu 
le d' bheul. 

1S7 24 'N uair a thèid thu steach do fhìon-lios 
do choimhcarsnaich,au siu feudaidh tu f ìon- 
dhearcau itheadh mar is miann leat, eadhon 
do shàth ; ach cha chuir thu bheag a'd' 
shoitheach. 

25 'N uair a thèid thu steach a dh'arbhar 
do choimhearsnaicli, an sin feudaidh tu na 
diasan a spìouadh le d' làimh; ach corran 
cha chuir thu aun an arbhar do choimhears- 
naich. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu litir-dhealachaidh do irdmaoi-phòsda. 6, 
10 Mu gheall. 7 Ma ghaduiche dìiaohie. 8 
Mii phlàigh na lidbhre. 14 Tuarasdal seir- 
bhisich r/u hhi air iocadh 's an là air am bi e 
dligheach. 17 Mu chearlas. 
'lVr UAIR a ghabhas fear bean, agus 
J- 1 a phòsas e i, agus gu'n tachair nach 
faigh i deadhghean 'n a shìiilibh, a chionn 
gu'n d'fhuair e neòghloine èigin inute; an 
sin sgrìobhadh e litir-dliealachaidh dh'i, 
agus thugadh e 'n a làimh i, agus cuireadh 
e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i mach as a 
thigh, feudaidh i dol agusabhi'>i a mnaoi 
aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am fear-pòs- 
da nm dheireadh so i, agus gu 'n sgrìobh e 
litir-dhealachaidh dh'i, agus gu'n toir e 'n a 
làimh i, agus gu'n cuir e mach as a thigh i; 
no ma ghcibh am fear mu dheireadh bàs, 
a ghabli i 'n a mnaoi dha fèin ; 

4 Cha-n f heud a ceud f hcar-pòsda a chuir 
uaith i, a gabhail a rìs g-u bhi 'n a mnaoi 
dha, an dèigh dh'i bhi air a truailleadh; 
oir is gràineileachd sin an làtliair an Tigh- 
earn': agus cha toir thu air au fhearann 
peacachadh, a tha 'n Tighearn do Dhia a' 
toirt duit mar oighreachd. 

5 'N uair a ghabhas duine bean nuadh, 
cha tèid e mach gu cogadh. ni mò a chuirear 
cìiram gnòthuich sam bith air: fanaidh e 
saor aig a thigh fèin aon bhliadhna, agus 
bheir e subhachas d'a mhnaoi a ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' clilach- 
mhuilinn ìochdarach no uachdarach niar 
gheall: oir tha e 'gabhail Si,na.ma, ehcine mar 
gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goid aoin ncach 
d'a bhràithribh de chloiun Israeil, agus ma 
ni e ain-tighearnas air, no ìna relceas se 
e; an sin cuirear gu bàs an gaduiche sin; 
agus cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na luibhre, 
gu'u toir thu fainear gu dùrachdach, agus 
gu'n dean thu a rèir nan uile nithean a 
thcagaisgeas na sagartau na Lebliithich 
dhuibh: a rèir mar a dh'àithn mi dhoibh, 
bheir sibh fainear gu'n dcau sibh. 

9 Cuimhnich ciod a i'iun an Tighearn do 
Dhia ri Miriam air au t-.slighe, au dèigh 
dhuibli teachd a mach as an Eiphit. 

10 'N uair a bheir thu do d' choiuihcars- DEUTERONOMI, XXV. nach ni sam bith 'an coingheall, cha tèid thu 
steach d'a thigh a ghabhail a gliili. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duine d'am bheil thu 'toirt 'an coiuglieall, 
an geall a macli dhuit. 

12 Agus ma hhios an duine bochd, cha 
choidil tliu lc 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir thu air ais dha 
'n geall a rìs, 'nuair a tlièid a' ghrian fodlia, 
chum gu'n coidil e 'n a eudach fèin, agus 
gu'm beannaich e thu: agus bithidh so 'n a 
ionracas dhuit an làthair an Tighearna do 
Dhè. 

14 Cha dean thvi foirneart air seirbhiseach 
tuarasdail a tha bochd agus uireasbhuidh- 
each, co dhiuhh a tha e de d' bhràithribh, 
110 de d' choigricli, a tha ann a d' fhearann 
an taobli a stigh de d' gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 
agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe air; 
air eagal gu'n glaodh e a'd' aghaidli ris an 
Tighearn, agus gu'm bi e 'n a pheacadh 
dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithrichean gu bàs 
air son na cloinne, ni mò a chuirear a' chlann 
gubàs air son nan aitlirichean: cuirear gach 
duine gu bàs air son a pheacaidh fèin. 

17 Cha chlaon thu breitheanas a' choig- 
rich, no an dìlleachdain, ni mò a ghabhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh tiiu 
fèin a'd' thràill 's an Eiphit, agus gu'n do 
shaor an Tigliearn do Dhia thu as a sin: 
uime sin tha, mi ag àithneadh dhuit mi ni 
so a dheanamh. 

19 'N uair a bhuaineas tu d'fhoghar a'd' 
achadh, agus a dhì-chuimhnicheas tu sguab 
's an achadh, clia phiU thu g'a togail: air 
son a' choigrich, air son an dìlleachdain, 
agus air son na bantraich bitliidh i; a chum 
gu'm beannaich an Tighearn do Dhia thu 
ann an uile oibribh do làmh. 

20 'N uair a chrathas tu do chraim-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a i-ìs: 
air son a' choigrich, air son an dìlleachdain, 
agus air son na bantraicli bithidh e, 

21 'N uair a chruinniclieas tu fìon-dhear- 
can d'fhìon-lios, cha ghlan thu gu buileach 
a'd' dhèigh e: air sou a' choigricli, air son 
an dìlleachdain, agus air son na bantraich 
bitliidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit: uime sin 
tha mi ag àithneadh dhuit an ni so a dhean- 
amh. 

CAIB. XXV. 

1 Mu smachdachadìi. o' cliionlaich. 4 Clia diuir- 
ear ceangal air beul an daimìi an vair a liia e 
''saltairt an arhìiair. 5 Mu sìàol a ihogail suas 
do bhràthair. 11 Mu'n nihnaoi gunrìàire. 13 
Mu ciwthromaibh ceart. 17 Mu lèir-sgrios 
Amaleic. 

MA bhios connsachadh eadar daoine, 
agus gu'n tig iad gu breitheanas, a 
188 chum as gu'n toir na hreithearnhna breth 
orra; an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, nia airidh an duine 
aiugidh bhi air a bhualadh, gu'n toir am 
breitlieamh air luidhe sìos, agus a bhi air a 
blmaladh 'n a làthair, a rèir a choire, ann an 
àireamli àraidli de hhuillihh. 

3 Dà f hicliead buille blieir e dha: cha tèid e 
thaii'is, air eagal nan rachadh e thairis, agus 
gu'm buaileadh se e os an ceann sin le mòran 
bhuillibh, an sin gu'm biodh do bhràthair 
tàireil a'd' shìiilibh. 

4 Cha chuir tliu ceangal air beul an daimh 
an uair a tha e 'saltairt an arhhair. 

5 'N uair a ghabhas bràitlirean còmhmiidh 
maille ri 'chèile, agus gu'm faigh aon diubh 
bàs, agus gim duine cloinne aige, cha phòs 
bean a' mhairbh a mach ri coigreach: thèid 
a bràtliair-cèile steach d'a h-ionnsuidh, 
agus gabhaidh e dha fèin i 'n a mnaoi, agus 
ni e dlighe bràthar-cèile rithe. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a bheireas 
i, suas ann an ainm a bhràthar a tha marbh, 
a chum nach dubhar a mach 'ainra à h- 
Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine bean a 
bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n ghcata chum nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair-cèile 
a' diùltadh ainm a thogail suas d'a bhràthair 
ann an Israel, clia-n àill leis dlighe bràthar- 
cèile a dheanamh rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a bhaile air, 
agus labhraidh iad ris: agns ma sheasas e 
mach, agus gu'n abair e, Cha-n àill leam 
a gabhail; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a ionn- 
suidh an làthair nan seanairean, agus fuasg- 
laidh i a bhròg bhàrr a choise, agus tilgidh 
i smugaid 'n a eudann, agus freagraidh agus 
their i, Mar so nìthear ris an duine nach 
tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, Tigh 
an f hir aig ani bheil a bhròg fuasgailte. 

1 1 'N uair a bhios daoine ri comhstri cuid- 
eachd, neach ri neach eile, agus gu'n tig 
bean aoin diubh am fagus a dh'f huasgladh 
a flr-pòsda à làimh an f hir a tha 'g a bhual- 
adh, agus gu'n sìn i mach alàmh, agusgu'n 
gabh i greim air a bhuill dhìomhair ; 

12 An sin gearraidh tu dhith a làmh; cha 
ghabli do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàlaao?^ choth- 
rom agus cothrom eile; cothrom mòr agiis 
beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon soith- 
each, agus soitheach et'fe tomhais; soitheach 
mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bithidh 
agad, soitheach-tomhais ioralan agus ceart 
bithidh agad; a ehum gu'm buanaichear do 
làithcan anns an fhcarann a tha 'n Tigh- 
earn do Dhia a' tabhairt duit. DEUTERONOMI, XXVI. 16 Oir tha iadsan uile a iii na nithean sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucoracli, 'n an gràin- 
eileachd do'n Tighearn do Dhia. 

17 Cuinihnich ciod a rinn Amalec ort 's an 
t-slighe, 'n uair a thàinig sibh a mach as an 
Eiphit, 

18 Cionnus a choinnich e thu 's an t-slighe, 
agus a bhuail e 'chuid 'bu deireannaiclio 
dliìot, eadhon iadsan uile a hha lag a'd' 
dlièigh, an uair a iha thu fann agus sgìth, 
agTis nacli robh eagal Dhè air. 

19 Uinie sin an uair a bheir an Tighearn 
do Dhia fois duit o d' naimhdibh uile mu'n 
cuairt, anns an f hearann a bheir an Tigh- 
earn do Dhia dhuit mar oighreachd i-'a 
shealbhacliadh, dubhaidh tu as cuinihne 
Amaleic o Wa' fo nèamh ; cha dì-chuimhnich 
thu e. 

CAIB. XXVI. 

1 Aideachadh an ti a tliug seachad do'n t-sagart 
hascaid le ceud thoradh an fhearainn. Yi Mu 
dheadiaìiilL na ireas bliadhna. \Q An coimh- 
cheangal eadar Dia agus a shluagh. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearann a tha 'n Tighearn do Dhia 
a' toirt dliuit mar oighreachd, agus a shealbh- 
aicheas tu e, agus a ghabhas tu còmhnuidh 
ann, 

2 An sin gabhaidh tu de'n cheud chuid de 
uile thoradh na tahnliainn, a bheir thu leat 
do d'f hearann a tha 'n Tighearn do ],'hia a' 
tabhairt duit, agus cuiridh tu ann am bas- 
caid e, agus tlièid thu chum an àite a thagh- 
as an Tighearn do Dhia, a chur 'ainme an 
sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an t-sagairt 
a bliios anns na làithibh sin, agus tlieir thu 
ris, Tha mi ag aideachadh air an là 'n diugli 
do'n Tighearn do Dhia, gi\n d'tliàinig mi 
do'n dìithaich a mhionnaicli an Tighearn ; 
d ar n-aithricliibh gu'n tugadh e dhuiun. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhas^^aid 
as do làimh, agus cuiridh e sìos i air bcul- 
aobh altarach an Tighearna do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu an 
làthair an Tighearna do Dhè, Bu Shirianach 
air sheòl a bhi caillte m'athair, agus chaidh 
e sìos do'n Eiphit, agus bha e air chuairt an 
sin le beagan cuideachd, agus dh'fhàs e 'n 
sin 'n a chinneach mòr, cumhachdach, agus 
lìonmhor. 

6 AgTis bhuin na h-Eiphitich gu h-olc 
ruinn, agus shàraich iad sinn, agus chuir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tigheam, Dia 
ar n-aithrichean, agus dh'èisd an Tighearn 
r'ar guth, agus dh'amhairc e air ar n-àndi- 
ghar, agus ar saothair, agus ar foirneart: 

8 Agus thug an Tighearn mach sinn as an 
Eiphit le làimh chumhachdaich, agus le 
gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-ion- 
gantasaibh: 

1G9 9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus thug 
e dhuinn am fearann so, fearann a tha 
'sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, feuch, thug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thug thusa, a 
Thighearna, dhomh. Agus cuiridh tu 
e 'am fianuis an Tighearna do Dhè, agus 
ni thu aoradh 'am fianuis an Tighearna do 
Dhè. 

1 1 Agus ni thu gairdeachas anns gach ni 
maith a thug an Tighearn do Dhia dhuit, 
agus do d' thigh, thu fèin, agus an Leblii- 
teach, agus an coigreach a bhios 'n ur 
nieasg. 

12 'N uair a chuireas tu crìoch air deach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dhcach- 
amh do chinneis air an treas bliadhna, 
bliadhna an deachaimh, agus a bheir thu e 
do'n Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
dìlleachdan, agus do'n bhantraich, a chum 
gu'n ith iad an taobh a stigh de d' gheataibh, 
agus gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sin their thu 'am fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, Thug mi leam na nithean 
naomha as mo thigli, agiis mar an ceudna 
thug mi iad do'n Lebhitheach, agus do'n 
choigi'cach, do'n dìlleachdan, agus do'n 
bhantraich, a rèir d'àitheantan uile a dh'- 
àitlin thu dhomh : cha do bhris mi \\-aon de 
d'àitheantaibh, ni mò a dhì-chuimhnich mi 
iad. 

14 Cha d'ith mi 'hheag dhiubh a'm' bhròn, 
ni mò a ghabh mi 'hheag dhiubh gu feum 
neòghlau sam hith, ni niò a thug mi 
'hheag dhiubh air son a' mhairbh: dh'èisd 
mi ri gutli an Tigheama mo Dhè ; rinn 
mi a rèir nan uile nithean a dli'àithn thu 
dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmhnuidh do 
naomhachd, o nèamh, agus beannaich do 
shluagh Israeil, agus ani fearann a thug 
thu dhuinn, mar a mhionnaich thu d'ar 
n-aithrichibh, fearann a tha 'sruthadh le 
bainne agus mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an Tigh- 
earn do Dhia dhuit na reachdan agus na 
breitheanais sin a dheanamh : uime sin 
coimhididh agus ni thu iad le d' uile chridho 
agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu roghainn an diugh de'n Tigh- 
earn gu bhi 'n a Dhia dhuit, agus gu glua- 
sad 'n a shlighilih, ag-us gu 'reaclidan a 
ghleidheadh, agus 'àitheantan, agiis a 
bhreitheanais, ag-us gu èisdeachd r'a ghuth. 

18 Agus thagh an Tighearn thusa an diugh 
gu bhi a'd' shluagh sònraichte dha fein, mar 
a ghcall e dhuit, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh tu 'àitlicantan uile ; 

19 Agus a chum gn'n deanadh e àrd thu 
os ccann nan uile chinncach a rinn e, anu 
an cliu, agiis ann an ainm, agus ann an 
urram ; agus a chum gu'm bitheadh tu a'd' 
shliuigh naomh do'n Tighearn do Dhia, mar 
a labhair e. DEUTERONOMI, XXVII, XXVIII. CAIB. XXVII. 

1 DKàithn Maois dd'n t-sluagh an lagh a sgrio- 
bhadh air dacliaibh mòra; agus altair a iho- 
gail suas de cldacìiaibh slàna. 1 1 Mu bhean- 
nachdaibh agus mu mhallachdaibh. 

AGUS dh'àithn Maois agus seanairean 
Israeil do'n t-sluagli, ag ràdh, Gleidh- 
ibh na h-àitheantan uile a tha mi ag 
àithneadh dhuibh an diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an là anns an tèid 
sibh thar lordan do'n f hearann a bheir an 
Tighearn do Dhia dhuit, gii'n cuir thu suas 
dhuit fèin claclian mòra, agus cùmhdaichidh 
tu tliairis le h-aol iad. 

3 Ag-us sgrìobhaidlitu orra uile bhriathran 
an lagha so, 'n uair a thèid thu thairis, a 
chum gu'n tèid thu steach do'n f hearann a 
blieir an Tighearn do Dhia dhuit, fearann 
a tha 'sruthadli le bainne agus le mil ; i 
mar a gheall an Tighearn Dia d'aithriche 
dhuit. 

4 Uime sin an uaìr a thèid sibh thar lor- 
dan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a tha 
mi ag àitlmeadh dhuibh air an là'n diugh, 
ann an sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 
thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair do'n 
Tighearn do Dliia, altair de chlachaibh: 
cha tog thu suas inneal iaruinn sam bith 
orra. 

6 De chlachaibh slàna togaidh tu altair an 
Tighearna do Dhè, agus bheir thu suas 
oirre ìobairte-loisgte do'n Tighearn do 
Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, agus ni thu gairdeachas an 
làthair an Tighearna do Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clachaibh 
uile bhriathran an lagha so gu ro shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus ua sagartan na 
Lebhithich, ri li-Israel uile, ag ràdh, Thoir 
an aire, agus èisd, Israeil ; air an là'n 
diugh rinneadh thu a'd' shluagh do'n Tigh- 
earn do Dhia. 

10 Uime sin èisdidli tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu 'àitheantan, agus 
a reachdan, a tJia mi ag àithneadh dhuit air 
an là'n diugh. 

11 Agus dh'àithn Maois do'n t-sluagh air 
an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliabh Gheridsim a 
bhcaimachadh an t-sluaigh, 'n uair a thèid 
sibh thar lordan; Simeon,agus Lebhi, ag-us 
ludah, agus Isachar, agus loseph, agus 
Beniamiu. 

13 Agus seasaidh iad so air sUabh Ebail a 
mhallachadh; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le guth 
àrd, 

15 Mallaichte gu rdbh an duine a ni dealbh 
snaidlite no leaghta, gràincileachd do'n 
Tighearn, obair làmh an f hir-cheird, agus 

190 a chuireas e ann an ionad dìomhair'. agus 
freagraidh an sluagh uile, agus their iad, 
Amen. 

16 Mallaichte gu rohh esan a iii tàir air 
'athair no air a mhàthair: agus their au 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu rohh esan a dh'atharr- 
aicheas cvìochjearainn a chomhearsnaich: 
agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu rohh esan a chuireas an 
dall air seacharan 's an t-slighe: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu rdbh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìUeachdain, 
agus na bantraich: agus tlieir an sluagh 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu rohh esan a luidheas le 
mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' leigeadh 
ris còmhdaicli 'athar: agus their an sluagh 
uile, Amen. 

21 Mallaichte gu rohh esan a luidheas le 
h-ainmhidh sam bith: agus their an sluagh 
uile, Amen. 

22 Mallaichte gu rdbh esan a luidheas le 
'phiuthair, nighean 'athar, no nighean a 
mhàthar: agus their an sluagh uile, Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
'mhàthair-chèile: agus their an sluagh uile, 
Amen. 

24 Mallaichte gu rohh esan a bhuaileas a 
choimhearsnach gu h-uaigneach: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabhas 
duais air son duine neò-chiontach a mharbh- 
adh: agus their an sluagh uile, Amen. 

26 Mallaichte gu rdhh esan nach daingnich 
uile bhriathran an lagha so chum an dean- 
amh: agus their an sluagh uile, Amen. 

CAIB. XXVIIL 

1 Beannadidan air an gealUainn dhoihhsan a 
bhios ùmhal do lagh Dliè. 15 Malladtdan 
orrasnn a bhios ea.\ùmhal. 

AGUS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dhè, a choimhead agus a dheanamh 'àith- 
eantan uile, a tha mi ag àithneadh dhuit 
air an là'n diugh, gu'n cuir an Tighearn do 
Dhia suas thu os ceann uile chinneacha na 
talmhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile ort, 
ag-us beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dliè. 

3 Beannaichte bithidh tu 's a' bhaile, 
agus beannaichte bithidh tu 's a' mhachair. 

4 Beannaichte hithidh toradh do chuirp, 
agus toradh d'fhearainn, agus toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidli, agus treudan do 
chaorach. 

5 Beaunaichte hithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn. 

6 Beannaichte hithidh tu 'n uair a thig 
thu stigh, agus beannaichte bithidh tu 'n 
uair a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearn fainear gu'm bi do DEUTERONOMI, XXVIII. naimhdean, a dh'èireas suas a'd' aghaidh, 
air am bualadh roimh do ghnìiis: thig iad a 
niacJ a'd' aghaidh air aon shghe, agus 
teichidh iad romhad air seachd shghean. 

8 Aithnidh an Tighearn am beannachadh 
ort a'd' thighibh-tasgaidh, agus anns gach 
ni ris an cuir thu do làmh; agus beannaich- 
idh e thu 's an fhearann a bheir an Tigh- 
earn do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu a'd' 
shhiagh naomh dha fèin, mar a mhionnaich 
e dhuit, ma ghleidheas tu àitheautan an 
Tighearna do Dhè, agus ma ghluaiseas tu 
'n a shUghibh. 

10 Agus chi uile chinnich na tahnhainn 
gu'n goirear ainm aii Tighearna ort, agus 
bithidh eagal orra romhad. 

1 1 Agus ui an Tighearn saoibhir thu ann 
am maoin, ann an toradh do chuirp, agus 
ann an toradh do sprèidhe, agus ann an 
toradh d' fhearainu, anns an talamh a 
mhionnaich an Tighearn do d'aithrichean a 
thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearn dhuit a dheadh 
ioumhas, na nèamhan a thoirt uisge do 
d'fhearann 'n a àm, agus a bheaunachadh 
uile oibre do làimhe; agiis bheir thu 'n ias- 
achd do mhòran chinneach, agus cha gabh 
thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tigheam an ceann dhìot, 
agus ni h-e an t-earball ; agus bithidh tu 
au uachdar a mhàin, agus cha bhi thu 'n 
ìochdar : ma dh'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithncadh 
dhuit air an là'n diugh, gu'n coimhead agus 
gu'n dean thii iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon air 
bith de na briathraibh a tha mi ag àith- 
neadh dhuit an diugh, a chum na Jàimhe 
deise no chum na làimhe clìthe, a dhol an 
dèigh dhiathan eile a dheanamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighearua do Dhè, a thoirt fainear gu'n 
dean thu'àitheautan agus a reachdan uile, a 
tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, gu'n 
tig na mallachdan so uile ort, agus gu'm 
beir iad ort. 

16 Mallaichte hifMdh tu 's a' bhaile, agus 
mallaichte bithidh tu s a' mhachair. 

17 Mallaichte hithidh do bhascaid agus do 
chubhrionn. 

18 Mallaichte hithidh toradh do chuirp, 
agus toradh d'fhearainn, fàs do chruidh, 
agus treudan do chaorach. 

19 Mallaichte hithldh tu 'n uair a thig thu 
stigh, agus mallaichte hithidh tu 'n uair a 
thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tigheam ort mallachadh, 
mi-shuaimhneas,agus achmhasan,anns gach 
ni ris an cuir thu do làmh gu 'dheanamh, gus 
an sgTÌosar thu, ag-us gus an tèid as duit gu 
h-obann,air son aingidheachd do ghnìomh- 
aran leis an do thrèig thu mise 

191 j 21 Bheir an Tigheam air a' phlàigh lean- 
tuinn riut, gus an claoidli e thu bhàiT an 
f hearainn, d'am bheil thu 'dol a steach g'a 

1 shealbhachadh. 

[ 22 BuaiHdh an Tighearn thu le caitheamh 
agus le fiabhrus, agus le h-ain-teas, agus le 
h-àrd-Iosgadh, agus leis a' chlaidlieamh, 
agus le seargadh, agus le fuar-dhealt; agus 
leanaidh iad thu gus an tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a tha os do 
cheanu 'n an umha, agus an talamh a tha 
fodhad 'u a iarunn. 

24 Ni an Tigheam uisge d'fhearainn 'n a 
luaithre agus 'n a dhuslach: o nèamh thig e 
nuas ort, gus an sgriosar thu. 

2.5 Bheir an Tigheam fainear gu'm buail- 
ear thu air beulaobh do naimhdean: thèid 
thu mach air aon slighe'n an aghaidh, agns 
i teichidh tu rompa air seachd slighean ; agus 
■ atharraichear thu chum uile rìoghachdan 
na talmliaiun. 

26 Agus bithidh do chlosach 'n a biadh 
aig uile eunlaith an athair, agus aig beath- 
aichibh na talmhainn,agus cha^n fhuadaich 
duine sam bith air falbh iad. 

27 Buailidh au Tighearn thu le neasgaid 
na h-Eiphit, agTis le ruith fola, agus le càrr, 
agus le cloimh, de nach bi e'n comas do 
leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le cuthach, 
agus le doille, agus le h-uamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu mheadhon- 
là, mar a smeuraicheas an dall 's an dorch- 
adas, agus cha soirbhich leat a'd' shlighean: 
agus bithidh tu fo fhoirneart a mhàin, 
agus air do chreachadh a ghnàth, agus cha 
teasairg duine sam bith thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh ri mnaoi, agus 
luidhidh fear eile leatha: togaidh tu tigh, 
agus cha ghabhthu còmhnuidh ann: suidh- 
ichidh tu fìon-lios, agus cha tionail thu 
'fhìon-dliearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha-n ith tliu dh'e: bheirear air 
falbh d'asal a dh'aindeoin as do làtliair, 
agus cha toirear air a h-ais dhuit i: bheir- 
ear do chaoraich do d' naimhdibh, agus cha 
bhi neach agad a bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigheanan 
do shluagh eile, agus chi do shìiilean, agus 
fàiluichiclh iad le fadal air an son rè an là: 
agus cha hhi neart sam bith a'd' làimh. 

33 Toradh d'fhearainn, agus do shaothair 
uile, ithidh cimieach suas, nach b'aithne 
dhuit; agus bithidh tu fo fhoirneart a 
mhàin agus air do bhruthadli an còmh- 
nuidh: 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi-chèill, 
air son seallaidh do shìil a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu 's na gliiinibh, 
agus anns na cosaibh, le neasgaid chràitich 
nach gabh leigheas, o blionn do choise gu 
mullach do cliinn. 

36 Bheir an Tighearn thu fèin,_ agus do DEUTERONOMI, XXVIII. rìgh a chuireas tu os do cheann, gu cinn- 
each nacli b'aithne aon chuid duit fèin no do 
d'aithricliibh; agus an sin ni thu scirbhis 
do dhiathaibh eile, de fhiodh agus de 
chloich. 

37 Agus bithidli tu a'd' uamhas, a'd' 
shamhladh, agus a'd' leth-fhocal, am measg 
nan uile chinneach gus an treòraicli an 
Tigliearn thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach do'n f hear- 
ann, ach is beag a chruinnicheas tu stigh: 
oir ithidh an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon-liosan agus deas- 
aichidh tu iac?, ach cha-u òl thu de'n flùon, 
ni mò a cliruinnichcas tu na dearmn: oir 
ithidh a' chnviimh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air feadh do 
chrìoclian uile, acli clia-n ung thu thu fein 
leis an oladli: oir tilgidh do chrann-oladh a 
thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, ach cha 
mheal thu iad; oir thèid iad 'am braigh- 
deanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh d'f hear- 
ainn, milUdli an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'n 'ur measg 
suas gu ro àrd os do cheann; agus thig thusa 
nuas gu ro ìosal. 

44 Blieir e 'n iasaclid dhuit, agus eha toir 
thusa 'an iasachd dha: bithidli esan 'n a 
cheann, agus bithidh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uile ort, 
agus leanaidh iad thu, agais beiridh iad ort, 
gus an sgriosar thu ; a cliioun nach d'èisd 
thu ri guth an Tighearna do Dhè, a ghleidh- 
eadh 'àitheantan agus a reaclidan a dli'àithn 
e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomharadh 
agus mar iongantas, agus air do shliochd a 
chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis do'n 
Tighearn do Dhia le gairdeachas, agus le 
subhachas cridhe, air son pailteis nan uile 
ìiithean; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimh- 
dibh, a chuireas an Tighearn a'd' aghaidh, 
ann an ocras, agus ann an tart, agus ann an 
lomnochdaidh, agus ann an uireasbhuidli 
nan uile nithean: agus cuiridh e cuing 
iaruinn air do mhuiucal, gus an cuir e as 
duit. 

49 Bheir an Tigliearn cinneach a'd' aghaidh 
o ionadi'à,à o làimh, o iomall na talmliainn, 
mar an iolair air iteig; cinneach nach tuig 
thu 'n cainnt; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh bhorb, 
uacli toir urram do ghnìiis au aosmhoir, 
agus nach dean iochd ris an òg. 

51 Ag-us ithidh e toradh do sprèidhe, agus 
toradh d'fhearainn, gus an sgriosar tlm: 
neach nach fag agad arbhar, fìon, no oladh, 
f às do chruidh, no treudan do cliaorach, gus 
an cuir e as duit. 

52 Agus teaunaichidh e thu ann ad gheat- 

m aibh uile, gus am brisear sìos do bhallachan 
àrda agus daingnichte, anns an robh do 
dliòigh, air feadh d'fhearainn uile; agus 
teannaichidh e thu ann ad gheataibh, air 
feadh d'fhearainn uile a thug an Tighearn 
do Dhia dhviit. 

53 Ag-us ithidh tu toradh do chuirp fèin, 
feoil do mhac agus do nigheanan, a thug an 
Tigheam do Dhia dhuit, anns a' chogadh, 
agus anns an teinn, leis an teannaich do 
naimlidean thu: 

54 A ir chor as an duine atha maoth 'n 'ur 
measg, agus ro shòghar, gu'm bi a shùil olc 
a thaobh a bhràthar, agus a thaobh muà 
'uchd fèin^ag-us a thaobh iarmaid a chloinne 
a dh'fhàgas e: 

55 Air chor as naeh toir e do h-aon diubh 
a òheag de fheoil a chloiune a dh'itheas e; 
a chionn nach fàgar a' bheag aige 's a' 
chogadh, agus anns an teinn, leis an teann- 
aich do naimhdean thu a'd' gheataibh uile. 

56 A'bhean mhaoth agus shògliar 'n 'ur 
measg, nach dùraichdeadh bonn a coise a 
chur air an talamh a thaobh mùirn agus 
maothalachd, bitliidh a sùil olc a thaobh fir- 
pòsda a h-uclid, agus a thaobh a mic, agus 
a thaobh a h-igliinn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a thig a 
mach eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i: oir ithidh i iad a dh'- 
uireasbhuidh nan uile ni, 'an dìomhair- 
eachd anus a' chogadh, agus anns an teinn, 
leis an teannaich do nàmhaid thu ad' 
gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran an 
lagha so a dheanamh, a tha sgrlobhta 's au 
leabhar so, a chum g-u'm bi eagal an ainm 
ghlòrmhoir agus uamhasaich so ort, AN 
TIGHEARN DO DHIA; 

59 An sin ni an Tighearn do phlàighean 
iongantach, agus plàigliean do shliochd, 
cadhon plàighean mòra agus maireannach, 
agus eucailean cràiteach agus fadalach. 

(iO A bhàrr air so, bheir e ort uile ghal- 
aran na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort; 
agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudnagach tinneas, agus gach 
plàigh, nach 'eil sgrìobhta ann an leabhar 
an lagha so, iad sin bheir an Tighearn ort, 
gns au sgi'iosar thu. 

62 AgTis f àgar sibh tearc ann an àireamh, 
'an àite dhuibh 'bhi mar reultan nèimh 'au 
lìonmhoireachd; a chionn nach d' èisd thu 
ri guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tai-iaidh, mar a riun au Tigheara 
gàirdeachas os bimr ceann a dheauamh 
maith dhuibh, agus gùr deanamh lìon- 
mlior, mar sin gu'u deau an Tighearu gaird- 
eachas os bhur ccann gu'r sgrios, agus gu'r 
toirt gu neo-ui; agus spìouar sibh as au 
fhearann d'am bheil thu a' dol g'a shealbh- 
achadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighe.ara thu ani 
measg nan uile chinneach, o'n dara ceauu DEUTEROXOMI, XXIX. de"n talamli eadhoii gus an ceann eile de'n 
talanih: agus an sin ni thu seirbhis do 
dhiathaibh eile, nacli baithnc aon chidd 
duit fèin uo do d'aitlirichibli, eadhou de 
fhiodli agus de cliloicli. 

65 Agus amnieasgnan cinneach sin cha-n 
fhaigh thu suaimhncas sani bith, ni mò 
bhitlieas fois aig bonu do choise: ach bheir 
au Tighcarn dhuit au sin cridhe gealtach, 
agus f àilueachadh shiil, agus doilgheas iun- 
thm. 

66 Agus bithidh do bheatha 'an crochadh 
ann au amharus fa d' chomliair; agusbithidh 
eagal ort a là agus a dh'oidhclie, agns cha 
bhi ciunte air bith agad de d' bheatha. 

67 'S a mhaduinn their tlm, Och! uaclib'e 
'm feasgar e; agiis 's au flieasgar thoir thu, 
Ochl nachb'i a' mhaduiun e; air son eagail 
do chridhe lcis ani bi eagal ort, agus air 
son seaUaidli do shìil a chi tlm. 

68 Agus bheir an Tighearn rls thu do'u 
Eiphit anu au longaibh, air an t-shghe 
mu'u dubhairt uii riut, Cha-u f haic thu rìs 

1 tuilleadh: agus au sin reiccar sibh ri'r 
uaimhdibh mar thràilleau agus mar bhan- 
tràilleau, agiis cha bhi neach ann gu'r 
ceanuach. 

CAIB. XXIX. 

2 Earail do chloinn Israeil an coimhcheanr/al ri 
Dia a choivihead. 29 Buinidh nitliean diomà- 
air do'n Tighearn. 

J]S iad siu briathran a' choimhcheangail a 
•* dh'àithu au Tighearn do Mhaois a dheau- 
amh ri cloinn Israeil, ann an tìr Mhoaib, a 
thuilleadli air a' clioimhcheangal a riim e 
riu auu au Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunuaic sibh gach ni 
a rinu an Tighearu fa chomhair bhur sìil 
ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, agus r'a 
sheirbhisich uile, ag-us fa fhearauu uile; 

3 Na dcuchaiuneau mòra a chunuaic do 
shìiilean, ua comharau agus na h-iongan- 
tasan mòra sin; 

4 Gidheadh cha d'thug au Tighearn dlmibh 
cridhe a thuigsiuu, agus sìiilcan a dh'f haic- 
inn, agTis cluasau a clduiuntiun, gus an là'n 
diugb. 

5 Agus threòraicli mise sibli dà fhichead 
bliadhua 's au fhàsach: cha do cliaitlieadh 
bhur n-eudach dhibh le h-aois, agus cha do 
chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr do 
choise. 

G Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
f ìou, no deoch làidir; a chitm gu'm bitheath 
fios agaibh gur mise an Tighcaru bhur Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite so, 
thàinig Sihou rìgh Hesboiu, agus Og rìgh 
Bhàsain, a mach 'n ar n-agliaidh chuui catha, 
agus bhuail sinn iad; 

S Agus ghlac siun am fcarann, agus tluig 
sinn emaroighrcachd do naReubenich,agus 
do na Gadaich, agus do leth thrèibh Mhau- 
aseh. 

193 9 Gleidhibli uime sin briathran a' choimh- 
clieangail so, agus deanaibh iad, a chum 
gu'u soirbhich leibh anns gach ni a ni 
sibli. 

10 Tha sibh uile 'u 'ur seasamli an diugh 
au làthair au Tighearna bliur Dè; ceann- 
ardau bhur treubhau, blmr seauaireau, agu8 
bhur luchd-riagldaidli, fir Israeil uile, 

11 Bhur clann bhcag, bhur mnathan, 
agns do choigreach a tha aun ad champ, o 
f hear-gearraidh d'fhiodha gn fear-tarruing 
d'uisge; 

12 A chum gu'n rachadh tu aun an coimh- 
cheangal ris au Tighcaru do Dhia, agus 'n 
a mhionnaibh-san, a tha'u Tighearn do 
Dhia a' deanamh riut air au là'u diugh: 

13 A chum gu'n daiuguich e thu au diugh 
mar shluagh dha fèin, agus r/«'m bi esan 
dhuitse 'u a Dhia, mar a thubhairt e riut, 
agus mar a mhionuaich e do d'aithrichibh, 
do Abraham, do Isaac, agus do lacob. 

14 Agus cha-u auu riblise mhàin a tha 
mise a' deanamh a' choimhcheangail so, agus 
nam miounau so; 

15 Ach YÌs-san a tha 'n so maille ruinn 'n 
a sheasamh au diugh an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, ag-us mar an ceudna ris-san 
uach 'eil au so maille ruiuu au diugh: 

16 (Oir is aithne dhuibh ciomms a bha 
sinn a chòmhuuidh aun au tìr ua h-Eiphit, 
agus cionuus athàiuigsinutroimhmheadhon 
uan cinneacli air an deacliaidh sibh seachad; 

17 Agus clnmnaic sibh au gràineileachdan, 
agus an ìodholan, fiodh agus clach, airgiod 
agus òr, a liha 'n am measg:) 

18 Air eagal gu'm bitheadh 'n 'ur measg 
fear, no bean, uo teaglilach, no treubh, a 
chlaonas a chridhe air falbh an diugh o'n 
Tighearn ar Dia, a dhol a dheauamh seir- 
bhis do dhiathaibh nau cinneach siu; air 
eagal gum bitheadh 'n 'ur measg freumh 
a bheir uaith mar thoradh uimh agus 
seai-bhas, 

19 Agus an uair a chluinneas c briathran 
a' luhailachaidh so, an sin gai'm beannaich 
se c fèiu 'u a chridhe, ag ràdh, Bitiiidli sìth 
agam, ged a ghluais mi ann an auamiaun 
mo chridhe fèin, a chur misge ri pathadli: 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, acli an 
sin cuiridh fcarg au Tighearua, agus 'eud, 
smùid diubli an agliaidh an duiue siu, agus 
luidhidh gachmallachadhairaif/ta sgTÌobhta 
's an leabhar so, agus dubhaidh an Tighearn 
mach 'aium o blii fo nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e chum uilc, 
a mach à treubhau Isracil uile, a rèir uile 
nihallachdau a' chomhcheaugail, a tha 
sgrìobhta ami au leabhar an lagha so: 

22 Air clior as gu'n abair au giuealach ri 
tcachd, bhur clann a dh'èireas suas 'u 'ur 
dèigh, agns an coigreach a thig o thìr fad o 
làimh, 'nuair a chi iad plàighcan au fiicar- 
ainn siu, agus 'eucailean a leagan Tighearn 
air; DEUTERONOMI, XXX. 23 Agtis gu hhcil a tlialamli iiile 'n a 

t)hronnasg, agus 'n a shalann, agus 'n a 
osgadh, nach 'eil e air a chur, no 'toii-t 
toraidh uaith, agus nach 'eil feur sam bith 
a' f às ann, cosmhuil ri sgrios Shodoim agus 
Ghomorrah, Admah agus Sheboim, a sgrios 
an Tighearn 'n a f heirg, agus 'n a chorruich ; 

24 Their eadhon na h-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearn mar so ris an 
fhearann soì Ciod is ciall do theas na 
corruiche mòire so? 

25 An sin their daoine, A chioun gu'n do 
thrèig iad coimhcheangal au Tighearna Dè 
an aithrichean a rinn e riu, 'n uair a thug e 
mach iad à tìr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad seirbhis 
do dhiatliaibh eile, agus rinn iad aoradh 
dhoibh, dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh. 

27 Agus las corruich an Tighearna an 
aghaidh au fhearaihn so, a thoirt nam 
mallachd sin uile air a tha sgrìobhta 's au 
leabhar so. 

28 Agus spìon an Tighcarn a mach iad 
as am fearann aim am feirg, agus ann an 
corruicli, ag'us ann an lasan ro mhòr, agus 
thilg e iad do dliùthaich eile, mar air an 
là'n diugh. 

29 Buinidh na nithean dìomhair do'n 
Tighearn ar Dia, ach na nithean a tìta 
foillsichte dhuiune, agus d'ar cloinn a 
chaoidh, a clmm gu'n dean sinn uile bhriath- 
ran an lagha so. 

CAIB. XXX. 

1 Mailheas agus tròcair air an gealltainn dhoihh- 
san a bheir f/èitl a cVìàitìieantaìhh an Tigh- 
earna. 15 Beatìia agus bàs air an air Ja'n 
comhair. 

GUS an uair a thig na nithean so uile 
ort, am beannachadh agus am mall- 
achadh, a chuir mise romliad , agus a chuimh- 
nicheas tu orra 'am measg nau cinneachuiìe 
chum an d'fhògair an Tigliearn do Dhia 
thu, 

2 Agus a pliilleas tu dh'ionnsuidh an Tigh- 
eama do Dhè, agus a bheir thu gèill d'a 
ghutli, a rèir nan uile nithean a tha mise ag 
àithneadli dhuit air an là'n diugh, thu fèin 
agus do chlann, le d'uile chridhe, agiis lc 
d'uile anam; 

3 An sin bheir an Tighearn do Dhia air 
ais do bhraighdeanas, agus ni o iochd riut, 
agus pillidh e agus cruinnicliidh e thu as na 
h-uile chinnich a chum an do sgap an Tigli- 
earn do Dhia thu. 

4 Ma dh'f hògriidh neach agad gus a' chuid 
a's iomallaiclie de nèamh, as a sin cruinn- 
ichidh an Tighearn do Dlìia thu, agus as a 
sin bheir e tlm: 

5 Agiis bheir an Tighcarn do Dhia thu 
do'n fhearann a shealbhaich d'aithriehcan, 
tigus scalbhaichidh tu e; agus ni e maitli 
dhuit,agus bheireort fàs lìonmhor os ceann 
d'aithrichean. 

m 6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigheam 
do Dhia do chi-idhe, agus cridhe do shiiochd, 
a ghràdhachadli an Tighearu do Dhè le 
d'uile chridhe, agus le d'uile aiiam, a chum 
gii'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tigheam do Dhia na 
mallachdan sin uile air do naimhdibli, agus 
orra-san aig am bheil fuath dhuit, a rinn 
geur-leanmhuinn ort. 

8 Agus pilhdh tu agus bheir thu gèiU do 
ghuth an Tigheama, agTis ni thu 'àith- 
eantan uile a tha mise ag àithneadh dhuit 
an diugh. 

9 Agus ni an Tighearn do Dhia pailt thu 
anu an uile obair do làimlie, ann an toradh 
do chuirp, agTis ann an toradh do sprèidhe, 
agus ann an toradh d'fhearainn, a chum 
maitli: oir ni an Tighearn arìs gairdeachas 
os do cheann chum maitli, mar a rinu e 
gairdeachas os ceaun d'aithriche; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tigheama 
do Dhè, a ghleidlieadh 'àitheantan, agus a 
reachdan, a tha sgTÌoblita ann au leabhar 
an lagha so, agus ma pliUleas tu chum an 
Tighearna do Dhè le d'uile chridhe, agus 
le d'uile auam. 

11 Oir an àithne so a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugli, cha-5i"e<7 i 'm folach 
ort, ni niò a tha i fada uait. 

12 Cha-«'(3i7 i 's na nèamhan air chor as 
gu'n abradh tu, Cò 'thèid suas air ar son do 
nanèamhan,agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh, 
a chum gu'n cluinn siun i, agus gu'u dean 
sinn i? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall de'n f hairge, 
air clior as gu'n abradh tu, Cò 'thèid a null 
air ar son thar an f hairge, agus a bheir i 
d'ar n-ionnsuidh a chum gu'n cluiun sinn i, 
agus gu'n dean sinn i? 

14 Ach tha 'm focal ro f hagTis duit, ann do 
bheul, agiis ann do chridhe, clmm gii'n 
dean thu e. 

15 Feuch.chuir miromhad andiugh beatha 
agus maith, ag-us bàs agus olc ; 

16 A mheud gn bheil mi ag àithneadh 
dhuit an diugh an Tighearn do Dhia a 
ghràdhachadh, gluasad 'n a shlighean, agus 
àitheantan a ghleidlieadh, agus a reachdan, 
agus a bhreitheanais, a chum gu'm bi thu 
beò, agns gu'ni fàs thu lìonmhor, agus gu'm 
beannaich au Tighearn do Dhia thu 's an 
fhcarann d'am bheil thu dol g'a shealbh- 
achadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe air 
falbh, agus nach èisd thu, ach g-u'n tairngear 
air falbh thu, agus gu'n deau thu aoradh 
do dhiathaibli eile, agus gu'u dean thu 
seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innscadh dhuibh air an là'n 
diugh,gu'n sgriosar gu cimiteach sibh, ci'^^ms 
nach sìn sibh bhur làithean air an f hearann, 
d'ana bheil thu 'dol tliar lordan, gu gabhail 
a steach g'a shcalbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh agws na tal- DEUTERONOMI, XXXI. mhainu niar fhiaumseau "u \u' u-agliaidh air 
au la u diugh, gu u do chuiv mi beatha agus 
bàs f 'ar conriuiir, beauuachadh agus mall- 
achadh: uime siu ròghuuich beatha, chum 
gum bi thu fèiu agus do shlioclid bcò: 
•20 A chum gviu gràdhaicli thu 'u Tigh- 
earu do Dhia, agus gTi'u toir thu gèill d' a 
ghuth, agus guu leau thu ris; (oir is esau 
do bheatlia, ag-us fad do hiithean;) a chum 
gu'n gabh thu còmhnuidh 's an f hearauu a àm òruuichte bl:;idhna an fhuasglaidh, aig 
fèill uam pàilliuu. 

11 'N uair a thig Israel uile g'an taisbean- 
adh fèin au làthair au Tighcarua do Dhè, 's 
an iouad a thaghas e; leughaidh tu 'n lagh 
so 'an làtliair Isracil uile 'n au èisdeachd. 

12 Cruinuich au sluagh r'a chèile, fir agus 
muathan, agus claun, agns do choigreach a 
tha 'u taobh a stigh cle d' gheataibh, a chum 
gu'u cluiuu iad, agus gu'm i'oghlum iad, mhiounaich an Tighearu do d'aithricheau, agus gu'm bi eagal an Tighearna bhur Dè do Abi-aham, do Isaac, agus do lacob, gu'n 
tugadli e dlioibh. 

CAIB. XXXI. 

1 Thug Alaoii misìuacJi do losua agus do'n 
t-sluagh. 9 Thuc/ e 'n lagh do na sagartaihh, 
agus dh'àithn e dhoibh aig ceann gacìi seaclid 
biiadhna a leughadh 'an èisdeachd an t-sluaii/h. 
19 Tliug Dia laoidh do Mhaois mar fhianuis 
'« an aghaidh. 

GUS chaidh Maois agus labhair e na 
briathrau so ri h-Isvael uile. 

2 Agus thubhairt e riu, Tha mise ceud 
agus lichead bliadhua dli'aois air an là'u 
diugh; cha-u urrainn mi tuilleadh dol a 
mach agus tcachd a steach: agus tlivibhaivt 
au Tigheavu rium, Cha tèid thu thar au lor- 
dau so. 

3 Thèid an Tighearn do Dhia e fèin a nulì 
romhad ; sgriosaidh esan na ciuuich sin o d' 
làthair, agus sealbhaichidh tu iad: agiis 
thèid losua null romhad, mar a thubhair t 
an Tighearu. 

4 Agus ni an Tighearn riu mar a rinn c ri 
Sihou, agus ri h-Og, rìghreau, nan Amor- 
ach, agus ri fearauu na muinntir sin a 
sgrios e. 

5 Agus blieir an Tighcarn thairis iad 
roimh bhur gnìiis, a chum gu'u deau sibli 
riu a rèir gach àithue a dh'àithu mise 
dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus bitheadh dcadh 
mhisueach agaibh,na bithcadh eagaloirbh, 
agus na gabhaibh geilt rompa : oir ù e 'u 
Tighearu do Dhia e fèin a thèid leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air losua, agiis thu- 
bhaii't e ris auu an sealladh Israeil uile, Bi 
Iàidir,agus bitheadh deadh mliisueach agad: 
oir is tusa a thèid a stigh leis an t-sluagh so 
do'n fhearann a mhionnaich an Tighearn 
d'au aithrichibli gn'n tugadh e dhoibh; 
agus bheir thu orra a shealbhachadh mar 
oighreachd. 

8 Agus thèid an Tighearu e fèiu romhad; 
bithidh esan maille riut, cha dìbir e thu, ni 
mò a thrèigeas e thu : na gabh eagal, ag-us 
na bitheadh geilt ort. 

9 Ag-us sgrìobh Maois an lagh so, agus 
thug se e do na sagartaibh, mic Lebhi, a 
tha 'giùlau àirce coimhcheaugail an Tigh- 
earu', agus do sheauairibh Israeil uilc. 

10 Agns dh'àithu ìlaois dhoibh, ag ràdh, 
Aig ceaun gach seachd bliadhua, ann aa 

195 orra, agus gu'u toir iad fainear uile bhriath- 
rau an lagha so a dheanamh ; 

13 Agus gun cluinu an clann do nach! 
b'aithne 'bheag, agus gn'm foghlum iad 
eagal an Tighearna bhur Dè a bhi orra, am 
lad's is beò dhuibh 's an fhearauu d'am 
bheil sibh 'dol thar lordau g'a shealbhach- 
adh. 

14 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Feuch,tha do làithean a' dlùfchacliadh auns 
am feum thu bàs f haghail: gairm air losua, 
agaxs nochdaibh sibh fèin aun am pàilliun a' 
choimhthionaiI,a chum gu'n toir mise àithne 
dha. Agus chaidli Maois ag-us losua, agus 
nochd siad iad fèin anu am pàilliun a' 
choimhthiouail. 

15 Agus dli'fhoillsich au Tighearn e fèin 
's a' phàilliun aun am mcall ueoil : agus 
slieas am meall neoil os ceann doruis a' 
phàillìuin. 

16 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Feuch, coidlidh tusa maille ri d'aithrichean ; 
agTis èiridh an sluagh so suas, agus thèicl 
iad le strìopachas an dèigh dhiathau natìre 
coimhich sin d'am bhcil iad a' dol a steach 
gnjantuinn 'n a meadhon, agus trèigidli 
iad mise, agus brisidh iad mo cliounh- 
cheaugal a riun mi riu. 

17 Agiis lasaidh mo ch.orruich 'n au agh- 
aidh 's an là sin, agus trèigidh mi iad, agus 
folaichidh mi mo glmùis uatha, agus ithear 
suas iad, agus thig mòran olc agnis àmhgh- 
aran orra, air chor as gii'u abair iad 's au là 
sin, Nach aun a chioun nacli 'eil ar Dia 'n 
ar measg a thàinig ua h-uilc so oirun? 

18 Agus gu ciuutcach folaichidh mise mo 
ghnùis 's an là siu, air sou gacli uilc a 
dh'oibrich iad, a chiouu gu'n do thioundaidh 
iad au dèigh dhiathan eile. 

19 A nis uime siu sgrìobhaibhse dhuibh 
fèin an laoidh so, agus tcagaisgibh i do 
chloinn Israeil: cuir i 'a am beul, a chum 
gu'm bi 'n laoidh so niar fhiauuis dhomhsa 
an agliaidh chloiun Israeil. 

20 Uir au uair a ))heir mi stigh iad do'u 
f hcaranu a mliiouuaicli mi d'au aithrichean, 
a tha 'sruthadh le baiune agus le mil, agus 
a dh'itheas iad agus a shàsuichcar iad, 
agus a dh'fhàsas iad reamhar; an siu tionn- 
daidh iad gu diathau eile, agus ni iad seir- 
bhis doibh, agus brosnuichidh iad mi, agus 
brisidh iad mo choimhcheangal. 

21 Agus tarlaidli, au uair a thig mòran DEUTERONOMI, XXXII. olc agus àmligliaraii on-a, gu'n labhair an 
laoidh so mar f hianuis 'ii an aghaidh ; oir 
cha dì-cliuimlinichear i a bcul an sliochd: 
oir is aithne dliorah an smuaintean a tlia iad 
a' dealbh an diugh fèin^ inun d'thug mi 
steach iad do'n f hearann a mhionnaich mi. 

22 Sgiìobh uime sin Maois au laoidh so 
airan là sin fèin,agus thengaisgcido chloinn 
Israeil. 

23 Agus dh'àitlm e do losua mac Nuin, 
agiis tliubhairt e, Bi làidir, agus bitheadh 
deadli mhisneacli agad: oir bheir thu clann 
Israeil do'n fliearann a mhionnaich mi 
-dhoibh; agTis bithidh inise maillo riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch air 
sgrìobhadli bhriathran an lagha so ann an 
leabhar, gus an do chrìochnaicheadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do iia Lebhith- 
ich, a tha 'giidan àirce coimhcheangail an 
Tighearna, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
■cuiribh e aig taobh àircc coimlicheangail an 
Tighearna blmr Dè, chum gu'n) bi e 'n sin 
mar f hianuis a'd' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal i-ag: feuch,am feadh 's a 
tha mi fathast beò maillc ribh an diugh, 
bha sibh ccannairceach an aghaidli an Tigh- 
earua; agiis cia's mò iia sin ahhitìims sihh 
an deigh mo bhàis? 

28 Cruinuichibh am'ionnsuidh seanairean 
bhui' treubhan uile, agus bhur luchd-riagh- 
laidli, a chum gn'n labliair mi 'u an cluas- 
aibh na briathran so, agus gii'n gairm mi na 
nèamhan agus an talamh mar fhiaaiuiscau 
'n an aghaidh. 

29 Oir tlia fhios agam, an dèigh mo bhàis 
gu'n truaill sibli sihlb fèin gu tur, agus gu'n 
tèid sibh a tliaobh o'n t'slighe a dh'àithn 
mi dhuibh; agus thig olc oirbh anns na 
làithibh deireannach, a cliionn gu'n dean 
sibh olc ann au sealladh an Tighearna, 'g 
a bhrosnachadh gii feirg le li-obair bhur 
lànih. 

30 Agus labhair Maois aim an cluasaibh 
uile chomhchruimieachaidh Israeilbriathra 
na laoidhe so, gus an do chrìochnaicheadh 
iad. 

CAIB. XXXII. 

1 LaoidJi Mliaoù. 46 Tlm c cC loirt earail 
ddn t-sluagh, giCn socraiclieadh iad an rridlie 
air na nithihh a bha air an ciir 'an ceill dhoibh 
innte. 

CLUINNIBH, a nèamhan, agus labh- 
raidh mi ; agus èisdeadli an talamh ri 
briatliraibli mo bheoil. 

2 Silidh mo tlieagasg mar an t-uisge, tuit- 
idli mo chainnt mar an drùchd; mar mhìn- 
uisge air an lus mhaoth, agus mar f hrasaii 
air an fheiir; 

?> A chionn gu'ni foillsich mi ainm an 
Tighearna: thugaibhse mòrachd d'ar Dia- 
ne. 

4 Is esan a' charraig, fìia 'obair iomlan; 
196 oir is breitheanas a shlighean uile: Dia na 
fìrinn, agus gun eucoir, cothromach agus 
ccai-t tha esan. 

5 Thruaill siad iad fèin, cha-n e an snial 
snial a chloinne-san: is ginealach coirbte 
agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dli'ìocas sibli do'n 
Tigliearn, a shluagh amaideach agus gun 
chèill? nach esan d'athair « clieannaicli thu? 
nach d'riim e thu, agus nach do dhaingnich 
e thu? 

7 Cuinihnich na làithean o chian, thoir 
fainear bliadlmachan nan ioniadli ginealach: 
fiosraich do d' atliair, agus nochdaidh e 
dhuit; de d' sheanairibh, agus innsidli iad 
dliuit. 

8 'N uair a roinn an Ti a's ro àirde do na 
cimiich an oighreachd, an uair a sgar e 
mic Adhaimh o 'chèile, shuidhich e crìoclian 
nan sluagli a rèir àireimh ciiloinn Isracil: 

9 Oir is e 'shluagh ciiibhrionn an Tigh- 
earna; is e lacOb crannchur 'oighreaciid- 
san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, eadhon 
ann ani f àsacli falanih làn ulfhartaich : 
threòraich e mii'n ciiairt c, theagaisg se e, 
ghlèidh e mar ubhal a sliiila e. 

11 Mar a charaicheas iolar suas a nead, a 
dh'itealaicheas i os ceann a li-àlaich, a 
sgaoileas i macli a sgiathan, a ghabhas i 
''ad, a gliiìilaincas i iad air a sgiathaibh; 

12 3Iar sin threòraich an Tighearn 'n a 
1 aonar esan, agus cha robh Dia coimlieach 
) maille ris. 

13 Thug e air marcachdair àitibli àrda na 
talmliainn, a chum gu'n itlieadh e toradh 
an f hearainn, agais thug e air mil a dlieothal 
as a" charraig, agus oladh as a' charraig 
ailbhimi; 

14 Im cruidli, agiis bainne chaorach, maille 
ri saill uan agus reitheachan de shìol Bliàs- 
ain, agus ghabhar, maille ri reamhraclid 
airnean a' chruithncachd; agus dh'òl thu 
fuil fliìor-ghlan nani fìon-dhearc. 

15 Ach dlifhàs lesurun reamhar, agus 
bhreab e: tha tliu air cinntinii reamhar, 
tha thu air f às tiugh, tha thu còmhdaichte 
le saill: an sin thrèig e an Dia a rinn e, 
agus rinu e dìmeas air carraig a shlàiiite. 

16 Blirosnaich iad c gii h-eud le cliathan 
eile, le gràineileachdaibh cliuir iad corruich 
air. 

17 Dh'ìobair iad do dheanihnaibh, cha-n 
ann do Dhia; do dhiathau nach b'aithne 
dlioibh, do dhìathan nuadh a dh'ìir-èiricli 
suas, roimli nacli robh eagal air bhur n-aitli- 
richean. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thu rci- 
clniimhneachail, agus tlia thu dearmadach 
air an Dia a dhealbh thu. 

19 Ag-us au uair a chuunaic an Tighearn e, 
ghabh e gràin diuhh, air son brosuachaidh 
a mhac agus a nigheanan. 

20 Agiis thubhairt e, Folaichidh mi mo DEUTEROXOMI, XXXII. ghmns uaiha, chi mi cioda"* crloch dhoibh: 
oir ì> ginealach ro choLrbte iad, claim anns 
nach Vi7 creidinih. 

21 Rinn iad eudnihor mise leisawwinach 
'eil "n a Dhia, bhrosnaich iad mi gu feirg le 
'n dìomhanais: agiis ni mise endmhor iadsan 
leo-san nach 'eil 'n an sluagh, brosnaichidh 
mi iad gu feirg le cinneach amaideach. 

22 Oir tha teme air f hadadh a"m" f heirg, 
agus loisgidh e gu h-ifrLoa ìochdraieh, agus 
cuiridh e as do "n talamh le "thoradh, agus 
cuirldh e ri theine bunaitean nam beann. i 

23 Camaidh mi suas nilc orra, mo shaigh- 
deau caithidh mi orra. | 

24 Claoidhear iad le h-ocras, agus cuirear ( 
as doibh le teas loisgeach, agus le sgrios 
searbh : fiaclau f hiadb-bheathaichean mar 
an ceudoa cuiridh mi orra, maille ri nimh 
nathraichean an duslaieh. 

25 0"n leth a muigh sgriosaidh an claidh- 
eamh, agus o"n leth a stigh namhann, araon 
an t-òig-f hear agus an òigh,an cìochranagus 
fear na gruaige lèithe. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad gn 
ciiiltibh, bheir mi air an cuimhne sgur o 
mheasg dhaoine : 

27 Miir bhitheadh gu'n robh eagal orm 
roimh chorruich an nàmhaid, arr eagal gu'n ; 
giìilaineadh an eascairdean iad fèin gu mi- ! 
chubhaidh, air eagal gu'n abradh iad, le i 
ar làmh àrd-ne, agus cha-n e an Tigheam a 
rinn so uile. 

2S Or is cinneach gun chomhairle iaa, ni 
mò a tha tuigse annta. 

29 gu"m bitheadh iad glic, gu'n tuigeadh 
iad so, gun tugadh iad Mnear an crìoch 
dheireannach ! 

30 Cionnus a chuii'eadh a h-aon ruaig air 
mile, agus a chuireadh dithis deich mìle 
air theicheadh, mur bitheadh an carraig air 
an reiceadh, agus mur bitheadh an Tigh- 
eam air an druideadh suas? . 

31 Oir mar ar carraig-ne ch2,-neil an 
carraig-san, air bhi d ar naimhdibh fèin 'n 
am breitheamhnaibh. 

32 Oir de f hìonain Shodoim tJia 'm f ìonain- 
san, agus de mhachairibh Ghomorrah: is 
fìon-dhearcanmarbhtachamfìon-dhearcan, 
tha 'm bagaidean searbha: 

33 Is e nimh nan dràgon am f ìon, agus 
puinsion an-iochdmhor nan nathraichean 
nimhe. 

3-1 Xach 'eil so air a thasgadh suas agam, 
air a sheulachadh a'm' ionmhasaibh? 

35 Dhomhsa iuinidh dìoghaltas, agus 
luigheachd; ri h-ìdne sleamhnaichidh an 
cos: oir fha là an sgrios am fagus, agus tha 
na nithean a thig orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tighearn breth air a 
shluagh, agus gabhaidh e aithreachas a 
thaobh a sheirbhiseach, 'n uair a chi e gu'n 
d"fhalbh an ueart, agus nach 'cil neach 
dhiubh air a dhruideadh suas, no air 
'fhàgail. 

197 37 Agus their e, Càit am oheil an diathan. 
a' charraig as an d'earb iad, 

38 A dh ith saiU an ìobaù-tean, a dh'òl 
f ìon an tabhartais-dibhe 'ì èireadh iad suas, 
agus cuidicheadh iad leibh; bitheadh iad 
dhuibh 'n an dìdean. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon mise e, 
agus nach 'eil Dia sam bith maille rium: 
marbhaidh mi, agus beothaichidh mi; lot- 
aidh mi, agus leighisidh mi: agus cha-H'(?t7 
neach ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh gu nèamh, 
agus their mi, Is beò mise gu sìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlaidheamli 
lasaraeh, agus ma ni mo làmh greim air 
breitheanas, ìocaidh mi dìoghaltas do m' 
naimhdibh, agus bheir mi luigheachd 
dhoibhsan aig am bheU fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaighdean le 
fui], agus ithidhmo chlaidheamh suas feoU; 
eadhon le fuil nam marbh, agus nam braigh- 
dean, o thoiseach nan dìoghaltas air an 
nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, chinneacha, 
maiUe r'a shluaghsan: oir dìolaidh e fuil a 
sheirbhiseach, agus ni e dìoghaltas air 
'eascairdibh, agus bithidh e tròcaireach d'a 
thìr, agus d'a. shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus labhair e uile 
bhriathran na laoidh' so ann an eisdeachd 
an t-sluaigh, e fèin agus Hosea mac Nuin. 

45 Agus chuir Maois crìoch air na briathran 
sin uile a labhairt ri h-Israeil uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraichibh bhur 
cridhe air na focaU uile air am bheil mise 
a' toirt fianuis 'n ur measg air an là'n 
diugh, a dh'àithneas sibh d'ur cloinn a 
choimhead, a chum gu'n dean iad uile 
bhriathran an lagha so. 

47 Oir cha ni dìomhain e dhuibh, a chionn 
gur e bhur beatha e: agus leis an ni so 
buanaichidh sibh bhur làithean 's an 
fhearann a tha sibh a' dol a null thar lor- 
dan g'a shealbhachadh. 

4S Agus labhair an Tigheam ri Maois 's 
an là siu fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheimi so Abarim, do 
[ shliabh Nebo, a tha ann an tìr Mhoaib, a 
j tha fa chomhair lericho, agus gabh sealladh 

de thìr Chanaain, a tha mi a' toirt do chloion 
IsraeU mar sheilbh: 

50 Agus gheibh thu bas 's an t-sliabh d'an 
' tèid thu suas, agus cruinnichear thu chum 
] do dhaoine;mar a fhuair Aarondo bhràthair 

bàs ann an sliabh Hor, agus a chruinnich- 
eadh e chum a dhaoine : 
1 51 A chionn gu'n do chiontaich sibh a'm' 
I aghaidh-sa am measg chloinn Israeil, aig 
uisgeachaibh Mheribah-Cades, ann am 
fàsach Shin; a chionn nach do naomhaich 
sibh mi 'am meadhon chloinn Israeil. 
52 Gidhcadh chi thu am fearaun fa d" 
j chomhair;ach chatèid thu steachdo'nfhear- 
i ann a tha mi 'tabhairt do chloLnn IsraeiL DEUTERONOMT, XXXIII. CAIB. XXXIII. 
1 Mùraclid Dhè. 6 Bcavnachadh an dà threuhh 
dhet%. 

GUS is e so am beanr.acliadh leis an 
do bheannaich Maois, òglach Dhè, 
clann Israeil roinih a bhàs. 

2 Agus thiibhairt e, Thàinig an Tigheam 
o Shinai, agus dh'èirich e suas dhoibh o 
Sheir; dhealraich emach oshHabh Phai-ain, 
agus tliàinig e le deich mìle dc naoimh: o 
'dheas ]À\m\\c]ixi'uni laghteine mach dhoibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n shiagh; tha a 
naoimh uile a'd' làimh: agus shnidh iad 
sìos aig do chosaibh; gheibh gach neach 
de d' bhriathraibh. 

4 Dh"àit]m Maois lagh dliuinn, mar oigh- 
reaohd do cliomhchruinneachadh lacoib. 

5 AgTis bha e 'ua rìgh ann an lesuruu, an 
uair a cliruinnich ccannardan an t-sluaigh 
agus treubhan Israeil an ceann a chèile. 

6 Bitheadh Reuben beò, agus na faigh- 
eadh e bàs; agus bitheadh a dhaoine Uon- 
mhor 'an àireamh. 

7 Agus is e so heannachadh ludah: agiis 
thulìhairt c, Eisd, a Thighearna, ri guth 
ludah, agns thoir e chum a shluaigh: 
bitheadh a làmhan foghainteach dha, agus 
bi-sa a'd' chòmhnadh aige o 'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhairt e, Bitheadh do 
Thumim agus d'Urim aig d'aon naomh, a 
dhearbh thu aig Masah, ris an d' rinu thu 
Btrì aig uisgeachaibh Mlieribah; 

9 A thubhairt r'a athair agus r'a mliàtbair, 
Cha-n fhaca mi e; agus clia do ghabh c r'a 
bhràithribli, agus clia d'aithnich e a chlanii 
fèin: oirchoimhid iad d'f hocail,agus gìilèidh 
iad do choimhcheangal. 

10 Teagaisgidh iad do bhreitheanais do 
lacob, agus do lagh do Israel: cuiridh iad 
tiiis fa d' chomhair, agus làn ìobairt-loisgte 
air d'altair. 

11 Beannaich, Thighearna, a mhaoin, 
agus gabli ri obair a làmh: buail troimh 
leasraidh ua muinntir a dh'èireas 'n a 
aghaidh, agus na muiuntir le 'm fuathach e, 
chum nach èirich iad a rìs. 

12 Mu Eheniamin thubhairt e, Gabhaidli 
aon gi-àdhach au Tighearna còmhnuidh 
ann an tèaruinteachd làimli ris ; agiis 
còmhdaichidh an Tighearn e rè an là 
uile, agus gabliaidh e còmhnuidh eadar a 
ghuaillibh. 

13 Agus mu loseph thubhairt e, Beann- 
aichte o'n Tighearn gu robh 'fhearann, a 
thaobli nithean luachmhor nèimh, a thaobh 
an drùchd, agus a thaobh na doimhne 'tha 
'n a luidhe shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh luachmhor 
a bheirear a macli leis a' ghrèin, agus a 
thaobh uan nitliean luachmhor a chuirear a 
macli leis gach mìos, | 

15 Agus a thaobh prìomh nithean nam 
beanu aosda, agus a thaobh nithean luach- 
mhor nan sliabh sìorruidli, [ 

198 16 Agus a thaobh nitliean luachmhor na 
talmhainn, agus a làin, agus deadh-gheaa 
an Ti sin a bha 'chòmhnuidh 's a' phreas: 
thigeadii am heannachcl air ceaun loseiph, 
agns air mullach a chinn-san a sgaradh o 

I 'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a sgèimh, 
agus mar adhaircean nan aon-adharcach 

! tha 'adhaircean-sa: leo so puiTaidh e 'n 
sluagh le 'chèile, gu h-iomallaibh na tal- 
mhainn: agus is iad so deich mìltean 
Ephraim, agus is iad so mìlteau Mhan- 
aseh. 

18 Agais mu Shebulun thubhairt e, Dean 
gairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol a mach ; 
agus Isacliair, a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an sluagh a clium na 
beinne; an sin ìobraidh iad ìobairtean ion- 
racais: oir pailteas nan cuan sìighaidh iad 
suas, agus ionmhais fholaichte na gain- 
einih. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, Beann- 
aichte gu ro&Zt esan a chuireas Gad 'am far- 
suingeachd: mar leòmhan tha e 'gabhail 
còmhnuidh, agus reuìjaidh e 'n gairdeau 
maille ri mullacli a' cliinn. 

21 Agus dheasaich e a' cheud chuid dha 
fèin, a chionn an sin, ann an cuibhrionn an 
lagh-thabhartair, gii'n do shuidhicheadh e; 
agus thàinig e maille ri ceannardaibh an 
t-sluaigh; ceartas an Tigheania chuir e 'n 
gnìomh, agus a bhreitheanais ri h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is cuilean 
leùmhain Dan: leumaidh e o Bhàsan. 

23 Agus mu Naphtali thubliairt e, 
Naphtali, sàsaichte le deadli-ghean, agns 
làn de bheannachadh an Tigheania, sealbh- 
aich thusa an àird' an iar ag-us an àirde 
deas. 

24 AgTis mu Aser thubhaii-t e, Bitheadh 
Aser beannaichte le cloinn ; bitheadh e tait- 
neach d'a bhràithribh,agus tmnadh e a chos 
arm an oladli. 

25 Bithidh do bhrògan 'n an iarunn agus 
'n an umha; agus mar do làitliean is amh- 
luidlb hhitheas do neart. 

26 Cha-?i'<2<7 ncach cosmhuil ri Dia lesur- 
uin, a tha 'rnarcachd air nèamh a'd' chòmh- 
nadh, agus 'n a mhòrachd air na speur- 
aibh. 

27 Is e 'n Dia bith-bhuan do thearmunn, 
agus fodha tha ua gairdeanan sìorruidli: 
agus fuadaichidh e mach an nàmhaid rcmh- 
ad, agus tlieir e, Cuir as cla. 

28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh gu 
tèaruinte 'n a aonar: hithidh tobar lacoib 
air feai-ann arbhair agus fiona; niar an 
ceudna silidh a nèamha nuas drùchd. 

29 Is sona thu, Israeil: cò 'tha cosmliuil 
riut, shluagh a shaoradh leis an Tigh- 
earn, sgiath do chòmhuaidh, agus neach 'is 
e claidheamh do mhòrachd? agus gheibh- 
ear do naimhdean 'n am breugairibh dhuit, 
agus saltraidh tu air an àitibh àrda. CAIE. XXXIV. 

i shUabh Xcho fliuair Maois sealladh dethìr Chanaain. 5 A bhàs agus 'adhlac. 7 'Aois. 
S A n luireadh air a shon. 10 A cldru. 

AGUS chaidh Maois suas o chòiuhnard- 
aibh Mhoaib gu sUabh Nebo, gu mull- 
ach Phisgah, a tha thall fa chomhair leri- 
cho: agus uochd an Tighearn dha fearann 
Ghilead uile gu Dan, 
2 Agus Kaphtali uile, agus tìr Ephraim, 
agus'Mhanaseh, agus tìr ludah uile, gu ruig 
an f hairge a's faide mach, lOSUA, I. 

peoìr: achcha-n aithne do dhuine sambith 
'uaigh gus an là'n diugh. 

7 Agus bha Maois ceud ag-us fichead 
bliadhna dh'aois an uair a fhuair e bàs: cha 
d'f hàilnich a sliùil, ni raò a thrèig a neart e. 

8 Agus gliuil clann Israeil air son Mhaois 
aun au còmhuardaibh Mhoaib deicli làith- 
ean 'ar f hichead: mar so clirìochnaicheadli 
làithean a' ghuil agus a' bhròin air son 
Mhaois. 

9 Agus bha losua mac Nuin làn de spiorad 
a' ghliocais ; oir chuir Maois a làmhan air : 3 Agus an taobh deas, agus còmhnard j agus dli'èisd clann Israeil ris, agus rinn iad 
glinne lericho, baile nan craobh pailm, gu . mar a dli aithn an Tigheam do Mhaois. 
ruig Soar. | 10 Agus cha d'èirich fàidh o sin ann an 

4 Agus thubhairt an Tighearn ris, /5 e so i Israel cosmhuil ri Maois, neach a b'aithne 
am fearann a mhionnaich mi do AÌaraham, j do'u Tighearn aghaidh ri h-aghaidh; 

do Isaac, agus do lacob, ag ràdh, Do d' | 11 Anns na h-uile chomharaibh, agus ion- 
shliochd-sa bheir mi e: thug mi ortsa gantasaibh a chuir an Tighearn e a dhean- 
'f haicinu le d' shìiilibh, ach d'a ionnsuidh ^ amh ann an tìr na h-Eiphit, air Pharaoh 
cha tèid thu tliairis. i agiis air a sheirbhisich uile, agus air 'f hear- 

5 Agus f huair ÌMaois, òglach an Tigheama, j ann uile, 

bàs an sin, ann am fearann Mhoaib, a rèir 1 12 Agus anns an làimh chumhachdaich 
focail an Tigliearna. i siu uile, agus anns an uamhas mhòr uile, a 

6 Agus dh'adlilaic e ann an gleann e, ann I dh'oibrich Maois ann an sealladh Israeil 
am fearann Mhoaib, thall fa chomhair Bhet- 1 uile. I S U A. CAIB. I. 

1 DKorduich an Tighearn losua ^an àile 
Mhaois. 5, 7 Gheall e bhi maille ris: 8 thug 
e riagkaillean dha a thaobh a ghiùlain. 

ANIS, an dèigh bàis Mhaois, òglaicli 
an Tigliearna, labhair an Tighearn ri 
losua, mac Xuin, fear-frithealaidh Mhaois, 
ag ràdh, 

2 Tha m'òglach Maois marbh: a nig uime 
sin èirich, gabli thairis air lordan so thu ! 
fèin, agus an sluagh so uile, dli'ionnsuidh ; 
na tìre a tha mise a' tabhairt dhoibh, eaf^Aon ! 
do chloinn Israeil. ' 

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur 
coise, sin thug mi dhuibh, mar a thubhairt 
mi ri Maois. | 

4 O'n fhàsach, agiis Lebanon so, eadhon I 
gTis an amhainn mhòir, amhainn Euphrates, j 
tìr nan Hiteach uile, agus g-us an f hairge ] 
luhòir, leth ri dol fodha na grèine, bithidh 
'n a chiich dhuibh. j 

5 Cha-n urrainn duine sam bith seasamli 
a'd' aghaidh uile làithean do bheatha. Mar ■ 
a bha mi le Maois, mar sin bithidh mi 
leatsa: cha dìbir mi thu, agiis cha trèig mi 
thu. 1 

6 Bi làidir, agus ro mhisneachai'; oir do'n ] 
t-sluagh so roinnidh tu mar oighreachd an 
tìr a mliionnaich mi d'an aithrichibh a tha- 
bhairt doibh. | 

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro mhisneacli- 

199 ail, a chum gu'n toir thu 'u aire g-u'n dean 
thu a rèir an lagha uile a dh'àithn m'òglach 
Maois dhuit: na tionndaidh uaith dli'ionn- 
sui'ìJi na làimhe deise no dh'ionnsuidh na 
làiinìic clìtlie, a chum gu'n soirbhich leat 
anns gach àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid leabhar an lagha so as do 
bheul; ach beachd-smuainichidh tu air alà 
agus a dh'oidliche, clium gn'u toir thu 'n aire 
gu'n dean thu a rèir gacli ni a tha sgi-ìoblita 
ann: oir an sin bheir thu air do shlighe 
soirbheachadh leat, agus an sin ni thu gu 
glic. 

9 Nach d'àithn mise dhuit? Bi làidir agus 
ro mhisneachail; na bi fo eagal, agus na 
biodli faitcheas ort: oir tlia 'n Tigheara 
do Dhia leat anns gach ionad d'an tèid 
thu. 

10 An sin dli'àithn losua do luchd-riagh- 
laidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

11 Rachaibh troimh'u champ, agus àith- 
uibh do'n t-sluagh, ag ràdli, Deasaichibh 
dhuibh fèin lòn; oir an ceann thri làithean 
thèid sibh tliar lordan so, a dhol a stigh a 
shealbhachadh na tìre a tha 'n Tiglieam 
bhur Dia a' toirt duibh r'a sealbhachadh. 

12 Agais ris na Eeubenich, agais ris na 
Gadaich, agnis ri leth thrèibh Mhanaseh, 
labliair losua, ag ràdli, 

1;) Cuimlmichibh am focal a dh'àithn 
Jlaois òglach an Tighearua dhuibh, ag lOSUA, II. ràdh, Thug an Tighearn Wiur Dia fois 
duibh, agus thug e dhuibh an tìr so. 

14 Fanaidh bhur mnathan, bhur clann 
bheag, agus bhur sprèidh, 's an tìr a thug 
Maois dhuibh air an taobh so de lordan; 
aeh thèid sibh fèin thairis fo'r n-armaibli 
roimh bhur bràithrean, sibhse uilo a tlia 
treun ann an neart, agus cuidicladh sibh 
leo; 

15 Gus an toir an Tighearn fois d'ur 
bràithribh, mar a thug e dhuibhso, agns 
giVn sealbhaich iadsan mar an ceudna an 
tìr a tlia 'n Tigheani bhur Dia a' tabliairt 
doibh: an sin pilHdh sibh gu tìr bhur 
seilbhe, agus sealbhaichidh sibh i, eadhon 
an tìr a tlmg Maois òglach an Tighearna 
dhuibh air an taobh so de lordan, leth ri 
èirigh na grèine. 

16 Agus f hreagair iad losua, ag ràdh, Na 
h-uile nithean a dh'àithn thu dhuinne, ui 
sinn ; agus ge b'e taobh a chuireas tu sinu, 
thèid sinn. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois 
anns na li-uile nithihh, mar sin èisdidh 
sinn riutsa : a mhàin bitheadh an Tighearn 
do Dliia maille riut, mar a bha e maille ri 
Maois. 

18 Gach duine a chuireas an aghaidli 
d'àithne, agvis nach èisd ri d' bliriathraibh, 
anns na li-uile mYAtM a dh'àithneas tu dha, 
cuirear gn bàs e: a mhàin bi làidir, ag'us ro 
mhisneachail. 

CAIB. II. 

1 Tlmg Raliah aoid/ieachd do'n diOiis dhaoine a 
thàinig d Sitim a rannsachadìi. na lìre. S An 
coivihcheangal eadar ise agus iadsan. 
A GUS chuir losua mac Nuin a mach à 
Sitim dithis dhaoine a rannsachadh a 
mach gu h-uaigneach, ag ràdh, Imichibh, 
rannsaicliibh a mach an tìr, agus lericho: 
agus dli'imicli iad, agus chaidh iad a stcach 
do thigh strìopaich, d'am b'ainm Rahab, 
agus hiidh iad an sin. 

2 Agns dh'innseadh do rìgh lericho, ag 
ràdh, Feuch, thàinig daoine an so an nochd, 
de chloinn Israeil, a rannsacliadli a mach 
na tìre. 

3 Agus chuir rìgh lericho teachdair gu 
Rah b, ag ràdh, Thoir a mach na daoine a 
thàinig a d'ionnsuidh, a chaidh steacli do d' 
thigh : oir is ann a rannsachadh a mach na 
tìre uilo a thàinig iad. 

4 Agus ghabli a' bhean an dithis dhaoine, 
agus dh'f holaich i iad, agus thubhairt i niar 
so, Thàinig gun aniharus daoine a m' ionn- 
suidh, ach cha robh fhios agam cia as a 
tha inig iad: 

5 Agus thachair mu àm druididh a' gheata 
'n uair a bha e dorcha, gu'n deacliaidli na 
daoine mach: c'àit a gliabh na daoine cha-n 
fhios domh: leanaibh gu luath air an tùir, 
oir beiridh sibli orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu midlach 
an tighe, agus air am folach le cuiseagaibh 

200 au lìn, a leag i 'an ordugh air mullach an 
tighc- 

7 Ag-us lean na daoine air an tòir 's an 
t-slighe gu lordan, gu ruig na h-àthan: 
agus co luath as a chaidh a' nihuinntir a 
bh'air an tòir a mach, dliruid iad an geata. 

i 8 Agus mun robh iad air luidhe sfos, 
chaidh i suas d'an ionnsuidh air mullach an 

j tighe; 

I 9 Agus thubhairt i ris na daoinibh, Tha 
fios agam gu bheil an Tighearn air toirt 
duibh na tìre, agus gu bheil bhur n-uamhas 
air tuiteani oirnne, agus gu bheil luchd- 
àiteachadli na tìre aile air leaghadh as le 
h-cagal roimhibh: 

i 10 Oir chuala sinne cionnus a tliiormaich 
an Tighearn suas uisgo na mara ruaidho 

j roimhibh, 'n uair a thàinig sibh a mach as 
an Eiphit ; agus ciod a rinn sibh air dà 
rìgh nan Amorach, a &/t'air an taobh eile 
de lordan, Sihon agus Og, a sgrios sibh gu 
tur. 

11 Agus 00 luath as a chuala sinne na 
nitìiean sin, leagh ar cridheachan, agus 
cha d'fhan tuiUeadh a bheag de mhisnich 
ann an duine sam bith air bhur sonsa: oir 
an Tighearn bhur Dia, is esan Dia anns na 
nèamhan shuas, agus air an talamh bhos. 

12 A nis uime sin guidheam oirbh,mionn- 
aichibh dhondi air an Tighearn, a chionn 
gun do nochd mi caoimhneas dhuibh, gu'n 
nochd sibhse mar an ceudna caoimhneas do 
thigh m'athar-sa, agus gu'n toir sibh dhomh 
comhara cinnteach ; 

13 Ag-us gu'n glèidh sibh beò m'athair, 
agus mo mhàthair, agus mo bhràithrean, 
agus mo pheathraichean, agus na h-uile a 
tha aca, agus gu'n saor sibh ar n-anamanna 
o'n bhàs. 

14 Ag-us f hreagair na daoine i, Ar n-anam- 
ne air bhur sonsa gii bàs.mur foillsich sibh 
an gnothuch so againn. Agus tarlaidh, 'n 
uair a bheir an Tighearn dhuinn an tìr, 
gTi'm buin sinngucaoimhneil agus gu fìrinn- 
each riutsa. 

1 .5 An sin leig i sìos iad air cord troimh 'n 
uinneig: oir hìia a tigh air balla a' bliaile, 
agnis bha i 'chòmhnuidh air a' bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh am 
monadli oirbh, air eagal gu'n coinnich an 
luclid tòrachd sibh ; agus folaichibh sibh 
fèin an sin tri làithean, gus am bi'n luchd 
tòrachd air pilltinn, agus an dèigh sin feud- 
aidli sibh imeachd air bhur slighe. 

17 Agus thubhairt na daoine rithe, Bith- 
idh sinne neò-chiontacli a thaobh iad so do 
mhionnan a thug thu oirnn a mhionnach- 
adh. 

18 Feucli, 'n ìiair a thig sinn do'n tìr, 
ceanglaidh tu an stìom so de shnàth scar- 
lait anns an uinneig troimh an do leig thu 
sìos sinn: agus bheir thu d'athair, agus do 
mhàthair, agus do bhràithrcan, agus teagh- 
lach d'athar uile, dliachaidh a d' ionnsuidh. lOSUA, III, IV. 19 Agiis tarluiclh, gc h'o ncach a thèid a 
macb air dorsaibh do thighe do'n t-sràid, 
guììi bi "fhuil air a clieaim Jeiu, agus 
bithidh sinue neò-chiontach: agus go b'e 
neach a bhios maille riut anns au tigh, 
hithidh "fhuil air ar ceaun-ue, ma bheauas 
làmh ris. 

20 Agus madli'flioillsichcas tu au gnothuch 
so agaiuu, au siu bitliidli siuue saor o d' 
mhionuaibh a thug thu oirnu a mhionu- 
achadli. 

21 Agus thubhairt ise, Arèir bhur briathra, 
mar sin hitheadh e. Agus chuir i air falbh 
iad, agus dh'imich iad: agus cheangail i an 
stìom scarlait anus au uiuneig. 

22 Agus dh'f halbh iad, agus thàinig iad 
do'n mhonadh, agus dh'f han iad au sin tri 
làithcan, gus an do phill an luchd tòrachd. 
Agus dh'iarr au luchd tòrachd ìad air feadh 
na slighe uile, ach cha d'fliuair siad iad. 

23 Mar sin phill an dithis dhaoine, agus 
chaidh iad sìos o'n mhonadh, agus chaidh 
iad thairis, agus thàinig iad gu losua mac 
Xuin, agus dli'inuis iad da gach ni a thach- 
air dhoibh: 

24 Agus thubhairt iad ri losua, Gu 
fìriimeach thug an Tighearn tliairis d'ar 
làimh am fearann uile: oir tha eadhon 
luchd-àiteachaidh na tìre uile air leaghadh 
as fa'r comhair. 

CAIB. III. 

1 Thàinig losua <ju lordan. 7 Thug Dia mis- 
neadi 'dha, 9 agus thug esan niisneach ddn 
t-sluagh. 

AGUS dli'èirich losua gu moch 's a' 
mhaduiun ; agus dli'imich'iad o Shitim, 
agus thàinig iad gTi lordan, e fèin agus 
clann Israeil uile, agus ghabli iad tàmli an 
sin mun deachaidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean, chaidla an 
luchd-riaghlaidh troimli 'n champ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, ag 
ràdh, 'N uair a clii sibh àirc coimhcheangail 
au Tighearua bhur Dè, agus na sagartan na 
Lebhithich 'g a giùlan, an sin gluaisidh sibh 
o'r n-àit, agus thèid sibh 'n a dèigli. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus 
i, mu thimcliioll dà mhile làmli-choille de 
thomhas: na tigibh am fagus di,a chum gn'm 
bi fios na slighe agaibh air am feum sibh 
imeachd; oir cha do ghabh sibh riamh 
roimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt losua ris an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fèin; oir am màireach 
ni 'n Tighcarn nithean iongantach 'n 'ur 
measg. 

6 Agus labhair losua ris na sagartaibh, ag 
ràdh, Togaibh suas àirc a' choimhcheangail, 
agus rachaibli thairis roimh 'n t-sluagh. 
Agus thog iad suas àirc a' choimhcheangail, 
agus chaidh iad roimh 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri losua, 
An diugh tòisichidh mi air thusa dheanamh 
mòr ann an sealladh Israeil uile a chum 

201 gu'm bi nos aca, mar a bha mi le Maois, 
gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh 
a tha 'giiilan àirce a' choimhcheangail. ag 
ràdh, 'N uair a bhios sibh air teachd gu 
oir uisge lordain, ann an lordan seasaidli 
sibh. 

9 Agus thubhairt losua ri cloiun Israeil, 
Thigibh au so, agus èisdibh ri briathraibh 
an 'rigliearna bhur Dè. 

10 Agus thubhairt losua, Le so bithidh 
fios agaibh g-u &/it?;7anDia beò'n'ur measg, 
agus giCm fuadaich e gun teagamh a mach 
i'oimhibh na Canaanaich, agais na Hitich, 
agus na Hibhich, agns na Peridsich, agus 
na Girgasaich, agus na h-Amoraich, agns 
na lebusaich. 

11 Fcuch, tha àirc coimhcheangail Tigh- 
carna ua talmhainn uile a' dol thairis roimh- 
ibh do lordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà f hear dheug 
à treubhau Israeil, fear as gacli trèibh. 

13 Agus co luath 's a shocraiclieas na 
sagartan a tha 'giiìlan àirce an Tighearna, 
Tighearna na talmhaiun uile, buinn an cos 
ann an uisgeachaibli lordaiu, bithidli uisg- 
eachau lordain air an sgaradh o na h- 
uisgeachaibh a thig a nuas o'n àirde; agus 
seasaidli iad 'n an torr. 

14 Agns au uair a dh'fhalbh an sluagh 
o'm biithaibh, gu dol thar lordan, agus na 
sagaì'tan a' giìilan àirce a' choimhcheangail 
roimh 'n t-sluagh; 

15 Agus an uair a bha iadsan a ghiìilain 
an àirc air teachd gu lordan, agus a bha 
cosan nan sagart a ghiìilain an airc air an 
tumadli ann an oir an uisge, (oir tha lor- 
dan a' sruthadh thar a bruaclian uile rè an 
fhogharaidh uile,) 

16 An sin shens na h-uisgeachan a thàinig 
a nua,s o'n àirde, agus dh'èirich iad suas 
'n an torr ro fhad o'n bhaile Adam, a tha 
làimh ri Saretau: agus theirig iadsan a 
chaidh sìos rathad mara a' chòmhnaird, 
eadhon na mara salainu, agus ghearradh as 
iad; agus chaidh an sluagh thairis dìreach 
fa chomhair lericho. 

17 Agus sheas na sagartan,a ghiìilain àirc 
coimhcheangail an Tighearna gu daingean 
air talamh tioram 'am jueadhon lordain, 
agus chaidh na li-lsraeilieh uile thairis air 
talamh tioram, gus an robh an sluagh uile 
air dol thar lordan. 

CAIB. lY. 

1 Dà chloicli, dheug air an toirl mar chuimh- 
neachan d meadhon aimhne lordain: 9 dà 
chloich dheug eile air an cur suas ';i a meadiion. 
19 Chaidli an sluagli thairis. 

AGUS an uair a bha 'n sluagh uilo air 
dol thar lordan, an sin labhair an 
Tighearn ri losua, ag ràdh, 
2 Gabhaibh dhuibh fèin dà fhear dheug 
as an t-sluagh, duine as gach trèibh; lOSU 

3 Agus àithnibh dhoibli, ag ràclh, Thug- 
aibh leibh o so à lueacllion lordaiu, as an 
àit auns an do sheas cosan uan sagart gu 
daingean, dà cliloick dlieug; agus blieir 
sibli iad thairis leibh, agus cuiridh sibli iad 
anns an àite-tàimh anns an gabh sibh fois 
an nochd. 

4 An sin ghairm losua air an dà f liear 
dheug, a dheasaich e à cloinn Israeil, fear 
as gach trèibh. 

5 Agus thubhairt losua riu, Rachaibh 
tliairis roinih àirc an Tighearna bhur Dè 
gTi meadhon lordain, agus togadh gacli fear 
dhibh clach air a ghualainn, a rèir àireimh 
threublian chloinn Israeil. 

6 A chum gu'm bi so 'n a chomharadh 'n 
nr nieasg, a clmm 'n uair a dli'f hiosraich- 
€as bhur clann 's an àni ri teachd, ag ràdh, 
Ciod ds ciall duibh leis na cìachaibli so? 

7 An singu'm freagair sibh iad, Gu'n robh 
uisgeachan lordain air an sgaradli o 'chèile 
roinih àirc coimhchcangail an Tigheam'a ; 'n 
nair a chaidh i tliar lordan, gìi'n robh 
iiisgeachan lordain air an sgaradh o 'chèilc: 
agns bithidh na clachan so 'n an cuimh- 
neachan do chloinn Israeil gu bràth. 

8 Agus rinn clann Israeil amhuil mar a 
dli'àithn losua, agus thog iad suas dà 
chloich dheug à meadhon lordain, mar a 
labliair an Tighearn ri losua, a rèir àireimh 
threubhan chloinn Israeil, agTis ghiiilain iad 
leo thairis iad do'n àit anns an do ghabh 
iad tàmh, agus chuir iad sìos an siu iad. 

9 Agus chuir losua suas dà cliloich dheug 
'am meadhon lordain, 's an ionad anns an 
do shcas cosan nan sagart a ghiìdain àirc 
a' choimhcheangail: agus thaiadan sin gus 
an là'n diugh. 

10 Oir sheas na sagartan a ghiiìlain an àirc 
'am meadhon lordain, gus an do chrìoch- 
naicheadh gach ni a dh'àithn an Tighearn 
do losua a labhaii-t ris an t-sluagh, a rèir 
nan uile nithean a dh'àithn Maois dolosua: 
agus rinn an sluagh cabhag, agus chaidh 
iad thairis. 

11 Agus an uair a bha'n sluagli uile air 
dol thairis, an sin chaidh àirc an Tigh- 
earna thairis,agus na sagartan, an làthair an 
t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Eeubein, agus clann 
Crhad, agus leth thrèibh Mhanaseh, thairis 
fo'n armaibh roimh chloinn Israeil, mar a 
labhair Maois riu: 

13 Chaidh thairis mu thimchiojl dà fhich- 
ead mìle, dcas air son cogaidh, an làthair 
a,n Tighearna gn cath, do chòmhnardaibh 
lei'icho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an Tighearn 
losua ann an sealladh Israeil uile,agus bha 
eagal orra roimhc, mar a bha eagal orra 
roimh Mhaois, uile làithean a bheatha. 

! ] 5 Agus labhair au Tighearn ri losua, ag 
ràdh, _ ì 
I 16 Aithn do na sagartaibh a tha 'giùlan ' 
I 202 'A, V. 

àirce na Fianuis, iad a flieachd a nìos à 
lordan. 

17 Agus dh'àithn losua do na sagartaibh, 
ag ràdh, Thigibh a nìos à lordan. 
^ 1 8 Agus an uair a bha na sagartan a ghiùlain 
àirc coimhcheangail an Tighearna air teachd 
a nìos à meadlion lordain, agus a bha 
buinn chos nan sagart air an togail suas 
air an talamh thioram, au sin phill uisg- 
eachan lordain d'an àite fèin, agiis chaidh 
iad thar a bruachan uile, mar a rinn iad 
roinihe. 

19 AgTis thàinig an sluagh a nìos à lordan 
air an deicheamh là dc'n cheud mliìos, 
agns champaich iad a,nn an Gilgal, 's an 
iomall a làimh na h-àirde 'n ear de lei'icho. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a thug 
iad a mach à lordan, chuir losua suas ann 
an Gilgal. 

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, 'N uair a dh'f hiosraicheas bhur claun 
d"an aithrichibh 's an àm ri teachd, ag ràdh, 
Ciod a's ciall do na clachaibh so? 

22 An sin bheir sibh fios d'ur cloinn, ag 
ràdh, Thàinig Israel thar lordan so air 
talamh tioram. 

23 Oir thiormaich an Tighearn bhur Dia j 
suas uisgeachan lordain roimhibhse, gua [ 
an deachaidh sibh thaii'is, mar a rinn an ! 
Tighearn bliur Dia air a' mhuir ruaidli, a 
thiormaich e suas romhainn, gus an robh 
sinn air dol thaii'is; 

24 A clium gu'n aithnich sluagh na tal- 
mhainu uile làmh an Tigliearna, gu hheil i 
cumhachdach: a chum gu'm bi eagal an 
Tighearna bhur Dè oirbh am feasd. 

CAIB. V. 

1 Ghahh na Canaanich eagal. 2 An thnchioll- 
ghearradh air ^ath-orduckadh. 10 Chumadh 
a' cìiàisg aig GihjaL 13 Làimh ri lericho ' 
chunnaic losua aingeal. 1 

AGUS an uair a chual' uile rlghreannan \ 
Amorach, a hKaìv au taobh thall de \ 
lordan a làimh na h-àirde 'n iar, agTis uile : 
rìghrean nan Canaanach, a hha làimh ris an 
fhairge, gu'n do thiormaich an Tighearn 
suas uisgeachan lordain roimh chloinn 
Israeil, gus an deachaidh sinn thairis, leagh 
an cridhe, agus cha robh .spiorad tuilleadb 
annta, air son chloinn Israeil. 

2 Anns an àm sin thubhairt an Tighearn 
ri losua, Dean duit fèin sgeanan geura, agus 
timchioll-ghearr clann Israeil a rìs an dara 
uair. 

3 Agus i'inn losua dha fèin sgeanan geura, 
agns thimchioll-ghearr e clann Israeil aig 
cnoc nan roimh-chroicionn. 

4 Agus is c so an t-aobhar mu'n do thim- 
chioH-ghearr losua: Fhuair an sluagh uile 
a thàiuig a mach as an Eipliit, a hha 'n am 
firionnaich,eart/^o?; na fir-chogaidh uile, bàs 

I anns an fhasach air an t-slighe, au dèigh 
' dhoibh teachd a mach as an Eiphit. lOSUA, YI. 5 Aiiisblia'u sluagli iiile a thàinig aiiiacli, 
air au timcliioll-gheavradh; ach an sluagh 
uile a rugadh 's an f hàsach air an t-slighe, 
'n uair a tliàinig iad a macli as an Eiphit, 
mdsan cha do thimchioll-ghearr iad. 

6 Oir dh'imich claun Israeil anns an f hàs- 
ach dà f hichead bhadlma, gus an deachaidh 
as do'n luchd-cogaidli uile a thàinig a mach 
as au Eiphit, a cliionn nach d'thug iad gèill 
do ghutli au Tighearna: d"an do mhionuaich 
an Tighearn nach nochdadh e dhoibii am 
fearaun, a mhionnaicli an Tiglieam d'an 
aitln-ichibh gu'n tugadh c dhuiun, fearann 
a tha 'sruthadh le bainue agus lo mil. 

7 AgTis an clauu-san, a thog e suas 'n an 
àit, iadsan thimchioll-ghearr losua: oir bha 
iad neo-thimcliioll-ghearrta, a chionn nacli 
do thimchioll-ghearradh iad air an t-slighe 

8 Agns au uair a bha 'n sluagh uile air an 
timchioll-ghearradh, dh'f han iad 'n an àit- 
ibh anns a' champ, gus an robh iad slàn. 

9 Agus thubhairt an Tighearn ri losua, 
Air an là 'n diugh bhuin mi air falbh uaibh 
masladh na h-Eiphit: uime siu thugadh 
Gilgal mar ainm air an àite sin gus an là 'n 
diugh. 

10 Agus champaich clann Israeil ann an 
Gilgal,agus chnm iad a' chàisg.air a' cheath- 
ramh làdeug de'n mhìos anns an fheasgar, 
ann an còmhnardaibh lericho. 

11 Agus dh'ith iad de sheann bhàrr an 
f hearainn air an là màireach an dèigh na 
càisge, breacagan neo-ghoirtichte, agus sìol 
cruaidhichte air an là sin fèin. 

12 Agus sguir am mana air an là màir- 
each an dèigh dhoibh itheadh de sheann 
bhàrr an fhearainn; ni mò a bha mana 
tuilleadh aig cloiun Israeil, ach dh'ith iad cle 
thoradh fearainn Chanaain air a' bhliadluia 
siu. 

13 Agus anuair abha losua làimh ri leri- 
cho, thog e suas a shìiilean agus dh'amhairc 
e, agus, feuch, sheas duine thall fa 'chomh- 
air, agns a chlaidheamh rùisgte 'n a làimh: 
agus chaidh losua d'a ionnsuidh, agus thu- 
bhairt e ris, Au ann leinne a tha thu, no le'r 
n-eascairdibh? 

14 Agus thubhairt e, Cha-n ann: ach niar 
cheannard slòigh an Tighearna tha mi a nis 
air teachd. Agus thuit losua air 'aghaidh 
air an talamh, agus rinn e aoradh, agus 
thubhairt e ris, Ciod a tha mo thigheani 
ag ràdh r'a sheirbhiseach? 

15 Agus thubhairt ceannard slòigh an 
Tighearua ri losua, Fuasgail do bhròg bhàrr 
do choise, oir tha 'n t-ionad air am bheil 
thua'd' sheasamh, uaomh. Agus rinn losua 
mar sin. 

CAIB. VI. 

1 Dhruideadh lericho suas. 20 Thuii a hhalla. 
22 Shaoradh Rahab agus a dllsean. 

NIS blia lericho air a dhruideadh suas 
gu teann, roimh chloinn Israeil; clia 
203 ' deachaidh neach air bith a mach, agus cha 
' d'thàiuig neach air bith a stigh. 

2 Agus thubhairt an Tighearn ri losua, 
Feuch, thug mi do d' làimh lericho, agus a 
rìgh, agus na daoine treun' aim an neart. 

3 Agus cuairtichidh sibh am baile, sibhse 
fheara-cogaidh uile, agus thèid sibh mu 
thimchioU a' bhaile aon uair: mar so ni 
thu air sc làithibh. 

4 Agus giùlainidli seachd sagartan roimh 
an àirc seachd trompaidean a dh'adhaircibh 
reitheachan: agus air an t-scachdamh là 
thèid sibh mu thimchioll a' bhaile seachd 
uairean, agus sèididh ua sagartan leis na 
trompaidibh. 

5 Agus an uair a ni iad f hada le 
adhau'cibh nan reitheachan, agus an uair 
a cliluinneas sibh fuaim na trompaid, an sin 
èighidli an sluagh uile le h-iolaich mhòir, 
agus tuitidh balla a' bhaile sìos o 'bhunadh, 
agusthèidan sluaghsuasgachduine dìreach 
roimhe. 

6 Agus ghairm losua mac Nuin air na 
sf:gartaibh, agTis thubhairt e riu, Togaibh 
suas àirc a' clioimhcheangail, agns giiilain- 
eadli seachd sagartan seachd trompaidean a 
dh'adhaircibh reitheachan roimh àirc an 
Tighearna. 

7 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, Gabh-