Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelig Albannaich .."

See other formats


B000501502* Digitized by the Internet Arcliive 
in 2013 littp://arcliive.org/details/leabliraiclieantse1876dune LEABHRAICHEAN AN, T-SEAIN TIOMAIDH AIS AN TARRUING O'N CHEUD CHANAIN 
CHUM GAELIG ALBANNAICH; AGUS AIR AN CUR A»MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAJDH EAGLA 

N^H-ALBA. • REVJ8ED EDITION. DUNEIDIN: ^ 

CLO-BHUAILTE AIESON A CHOMUINN DHUTHCHASAICH CHUM 
CRAOBHSGAOIi.iL>fl A' BHIOBUILL, 
LEIS A' CHUIDEACHD CLO-BHUALAIDn MHAE-SANTAICH. MDCCCLXXVI. jLAliRiSTCff CA'T f 
1 SEQUEST FUND'"" ^ -lì ""-^- 
\ 1960/ ABBEEVIATIONS ANI) MAilKS, A' for "an" the articls, aa " a' bhean" ikc 

woman, for " an bhean." 
A' for "ag," sign of the pres. part. of verbs 

beginning with a consonant, as " a' bualadh" 

striking, but " ag òl" drinking. 
A' for "ann" in, as "a'd' cheann" in thyliead, 

for " ann do cheann." 
A for " as" out of, marked with an acufce ac- 

cent, as " à teine" oul of fire. 
'Ar for "thar" over, above, as, "deich 'ar 

fhichead" thirty. 
B' for " bu" was, as " b'e" he was. 
C' for " cia" who, what, as " c'àit" where or in 

what place ? " c'uin" when or at what time ? 
D' for "do" thy, thine, as "d'athair" thyfather; 

for " do" preposition to for " de" the prepo- 

sition of. 

D' dh' for " do" sign of the preterite tense of 

verbs, as "an d'aidich e" has he confessed? 

" dh'aidich mi" 1 have confessed. 
'G for " ag" sign of the pres. part. of verbs, as 

" 'g a dheanamh" doing it. 
'G' for " gu" to, as " g'acheann"to tlie end thereof. 
M' for "mo" my, as " m'anam" my soul. 
M' for " mu" àboyl, as, "m'a cheann" ahout his 

head. 

'N a for "ann a'" in his, as "'n a chridhe" in 
his heart, 

'N an for " ann an" in iheir, as " 'n an tighibh'' 
in iheir houses, 

ar for " ann ar" in our, as " 'n ar dùfchaich" 
in our country, 
'N 'ur for "ann bhur" in your, as "'n 'ur fear- 
ann" in your land. 'N uair for *' an uair" in ihe time, wlien. 
'E. for "ar" our, as "o'r sinnsiribh" /»-o»i our 
ancestors. 

'E, for "bhur" your, as "le'r sinnsiribh" with 
your ancestors, 

E,' for " ri" to, as " r'ar guth" to our voice. 

'S an, s a' for anns an" in the, as " 's an àm" in 
the time, "'s a' bhaile" in the cily, 

'S na for " anns na" in tlie, as "'s na coilltibh" 
in ihe woods. 

( * ) Grave accent. Vowels marked with this 
accent are always sounded long ; and such 
as are not are generally sounded short. 

(,') Acute accent. Whenthe vowele is sounded 
like ai in paLn, or the Latin oe in Phoebus, as 
the Scotch pronounce it, it is commonly 
marked with this accent. 

( ' ) Apostrophe. When there is an elision of 
one or more letters, it is usually marked 
with an apostrophe. Thus when the pre- 
ceding word ends or the following word be- 
gins with a vowel, there is an elision of the 
possessive pronoun "a," as "le 'shùil" with 
his eyeior "leashùU;" "call 'anama" the 
loss of his soul for " call a anama." A.few 
Gaelic words admit of a final vowel, or not, 
as the euphony requires it, as "àit" or 
"àite" a place, "naomh" or "naomha'" 
holy, "fad" or " fada" long, "camp" or 
" campa" a camp ; but as these final vo wels 
are not essential to the words, their ab- 
sence is noc aiways marked with an apos- 
trophe. LEABHEAICHEAN T-SEANN TIOMNAIDH. 

Caib. 1 


Cajb. 


Genesis : anns am. hheH, 


. 50! 


Eclesiastes, 
. 12 


Ecsodus, . 


40 


Dàn Sholaimh, 
8 


Lebhiticus, 


. 27 


Isaiah, 
- 66 


Aireamh, . » . 


3G 


leremiah, . 
52 


Deuteronomi, 


. 34 


Tuireadh, 
. 5 


Tosua, 


24 


Eseoiel, 
4S 


Breitheamhna, 


. 21 


Daniel, 
.12 


Eut, 


4 


Hosea, 
14 


1 Samuel, . . « 


. 31 


loel, . 
. . 3 


2 Samuel, . 


24 


Amos, 
9 


lEìgh, 


. 22 


Obadiah, 
. 1 


2Eìgh, 


25 


lonah. 
4 


1 Eachdraidh, 


. 29 


Micah, 
- 7 


2 Eachdraidh, 


36 


Nahum, 
3 


Esra, . , . . 


. 10 


Habacuc, 
.3 


Nehemiah, 


13 


Sephaniah, 
3 


Ester, . . , . 


. 10 


Hagai, 
. 2 


lob, % 


42 


Sechariah, 
14 


Sailm, 


• . 150 


Malachi, 
. 4 


Gnàth-fhocal, 


. • 31 

LEABHEAICHEAN AN TIOMNATDH NUAIDH. 

Caib, 


vHib, 


An Soisgeul a Eeib. Mhata, ariRS am Iheil. 28 


1 Thimoteuis, . . 
. () 


An Soisgeul a rèir Mharcuis, 


16 


2 Thimoteuis, . . 
4 


An Soisgeul a rèir Lucais, . 


. 24 


Thituis, 
. 3 


An Soisgeul a rèir Eoin. , 


21 


Philemoin, . . 
1 


Gnìomharan nan Abstol, 


. 28 


Nan Eabhruidheach, 
. 13 


Litir an Abstoil Phoil chum nan Eomanach, 16 


Litir an Abstoil Sheumais, , 
5 


1 Corintianach, , 


. 16 


1 Litir an Abstoil Pheadair, 
t, 5 


2 Corintianach, .... 


J", 


2 Litir an Abstoil Pheadair, 
3 


Galatianach, . , , - 


j o 


1 Litir an Abstoil Eoin, 
. 5 


Ephesianach, ... - 


6 


2 Litir an Abstoil Eoin, 
] 


Philipianach, . , » , 


. 4 


3 Litir an Abstoil Eoin, 
, 1 


Colosianach, . , , , 


4 


Litir an Abstoil ludais, . 
1 


l Tesalonianach, , . » 


. 5 


Taisbeauadh an A bstoil Eoiu, 
. 23 


2 Tesalonianach, .... 


3 

I 

i CEUD LEABHAR MHAOIS, 

D'AN AINiI 

GENESIS. CAIB. I. 

1 CrutJiacliadh nan nènvih agus na talmhainn, 
3 An t-soluis, 14 Na grèine, nagealaicli, agus 
nan reult. 20 Eisg agus eunlaitli,^ 24 Svrèidh 
agus bheathairhean eile na talmhainn, 2i)agus 
cruihacJiadh an duine ann an coslas Dìiè. 

AN toiseach chmtLaich Dia na nèamhan 
agus an talamh. 

2 Agus blia 'n talamh gun dealhh agus fa- 
lamh; agus òAa dorchadas air aghaidh na 
doimhne : agus hha Spiorad Dhè a' gluasad 
air aghaidh nan uisgeachan. 

3 Agus thubhairt Ì3ia, Bitheadh solus ann: 
agus bha solus ann. 

4 Agus chimnaic Dia an solus, gu '» robh 
e maith : agus chuir Dia dealachadh eadar 
an solus, agus an dorcliadas. 

5 Agus thug Dia mar ainm air an t-solus, 
Là, agus air an dorchadas thug e mar ainm, 
Oidhche: agus b'iad am feasgar ag"us a' 
mhaduinn an ceud là. 

6 Agus tliubhairt Dia, Uitheadh athar'am 
meadhon nan uisgeachan, agus cuireadli c 
dealachadh eadar uisgeachan agus uisgea- 
chan. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus chuir e 
dealachadh eadar na h-uisgeachan a hha 
fo 'n athar, agiis na h-uisgeachau a hha os 
ceann an athair : agus blia e mar sin. 

8 Agus thug Dia mar ainm air an athar, 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uiuu au dara là. 

9 Agus thubliairt Dia, Bitheadh na h-uis- 
geachan a tha fo nèamh air an cruinneacli- 
adh dh'aon àite, agus leigear ris an tìr 
thioram : agus bha e mar sin. 

10 Agus thug Dia mar aimn air an tìr 
thioram, Talamh, agus air cruinneachadli 
nan uisgeachan tliug e mar ainm, Fairgea- 
chan: agus chimnaic Dia gu 'n robh e 
maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an talamh 
a mach feur, luibh a giiineas sìol, craobh- 
mheas a bheir a mach meas a rèir a gnè, 
aig am bheil a sìol innte fèin air an talamh: 
agus bha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach feur, luibh 
a ghineas sìol a rèir a gnè, agus craobh a 

I blieir a mach meas, aig aìn hheil a sìol 
I innte fèin a rèir a gnè: agus chunuaic Dia 
I gu'aì rohh e maith. 
I 5 13 Agus b'iad am feasgar agus a' mhaduinn 
an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Bitheadh soluis 
ann an speuraibh nèimh a chm- dealachaidli 
eadar an là agus an oidliche, agus bitheadli 
iad air son chomliaran, agus air son aim- 
sirean, agus air son làithean, agus bhliadh- 
nachan. 

15 Agiis bitheadh iad mar sholusaibh ann 
an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamh: agus bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an solus 
a's mò a riaghladli an là, agus an solus a's 
lugha a riaghladh na h-oidhche; agus na 
reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
aibh nèimh, a thoirt solnis air an takmh, 

18 Agus a riaghladh 's an là, agus 's an 
oidliche, agus a chur dealachaidh eadar an 
solus ag-us an dorchadas: agnis chunnaic Dia 
gu'ji rohh e maith. 

19 Agus b' iad ara feasgar agus a' mhad- 
uinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na li-uis- 
geachan a mach gu pailt an creutair gluasa- 
dach anns am bheil beatha, agnis bitheadh 
eunlaith ag itealaich os ceann na talmliainn 
air aghaidli speuran nèimh. 

21 Agus chruthaich Dia mucan-mara mòra, 
agTis gach uile chreutair beò a ghluaiseas, a 
thug na h-uisgeachan a mach gu pailt a rèir 
an gnè, agus gach eun iteagach a rèir a 
ghnè: agus chunnuic Dia g'u'»ij-o&/temaith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdli, 
Sìolaichibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh, 
agus fàsadh an eunlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an ciiigeamh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadli an talamh 
a mach an creutair beò a rèir a ghnè, 
sprèidli, agus gacli, ni a shnàigeas, agus 
beathaichean na tahuhainn a rèir an gnè: 
agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia beathaichean na talmh- 
ainn a rèir an gnè, agus an sprèidh a rèir 
an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an 
talamh a rèir a ghnè: agus chmmaic Dia 
gu'w rohh e maith. 

26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid an GENESIS, II. duine 'n ar dealbli fèin, a rèir ar coslais fèin, 
agus bitheadh uaclidaranaclid aca os ceann 
èisg na mara, agus os ceann eunlaith nan 
speur, agus os ceann na sprèidlie, agus os 
ceann na talmhainn uile, agus os ceann 
gach ni a shnàigeas a tha 'snàigeadh air an 
talamh. 

27 Agus chrutliaich Dia an duine 'n a 
dliealbh fèin; ann an dealbh Dhè chruthaich 
se e: firionnach agus boirionnach chruthaich 
e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus thubh- 
airt Dia riu, Sìolaichibh, agus fàsaibh 
lìonmhor, agus lìonaibh an talamh, agus 
ceannsaichibh e ; agus bitheadh uachdaran- 
achd agaibh os ceann èisg na mara, agus 
os ceann eunlaith nan speur, agus os ceann 
gach ni beò a ghluaiseas air an talamh. 

29 Agus tlmbhairt Dia, Feuch, thug mi 
dlmibh gach luibh a ghineas sìol, a tÌM air 
agliaidh na talmhainn uile, agus gach craobh 
anns am hheil meas craoibhe a ghineas sìol; 
dliuibhse bithidh e mar bhiadh. 

30 Agus do uile bheathaicliibh na tal- 
mhainn, agus do uile eunlaith nan speur, 
agus do gach ni a shnàigeas air an talamh, 
anns am bheil beatha, thug mi gach luibh 
ghorra mar bhiadh: agus bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn e, 
agus, feuch, hha e ro mhaith. Agus b' iad 
am feasgar agus a' mliaduinn an seatliamh 
là. 

CAIB. II. 

1 An seachdamh là air a naomhachadh. 8 
Gàradh Edein. 17 Graohh eòlais a' mhaith 
agus an uilc. 21 Grvlhadiadh na mnàlh agtis 
òrdudiadh a phòsaidh. 

AGUS chrìochnaicheadh na nèamhan 
agus an talamh, agus an sluagh uile. 

2 Agus chrìochnaich Dia air an t-seachd- 
amh là 'obair a rinn e; agus ghabh e fois 
air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an seaclidamh là, 
agus naomhaich se e: do blirìgli gur ann 
air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruthaich 
Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na 
taimhainn, 'n uair a chruthaicheadh iad, 's 
an là anns an d'rinn an Tighearn Dia an 
talamh agus na nèamhan. 

5 Ag-us cha robh aon de phreasaibh na 
macharach fatliast anns an talamh, agus cha 
d'f hàs fathast aon do lusaibh na macharach ; 
do bhrìgh nach d'thug an Tighearn Dia 
air uisge frasadli air an talamh, agus cha 
robh duine ami a shaoithreachadli na tal- 
mhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidli na talmhainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tigheam Dia an 
duine de dlraslach na talmhainn: agus 
shèid e ann an cuinneinibh a shròir.e anail 
na beatha; agus dli' fhàs au duine 'n a 
anam beò. 

6 8 Agus shuidhich an Tigheam Dia gàr- 
adh ann an Eden 's an àird an ear, agus 
chuir e an sin an dmno a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearn Dia air gach 
uile chraoibh fò,s as an talamh a tha tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh: craobh na beatha mar an ceudna ann 
am meadhon a' ghàraidli, agus craobh eòlais 
a' mhaith agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach à h-Eden 
a dh'uisgeachadh a' ghàraidh; agus as a sin 
roinneadh i, agus dh'fhàs i 'n a ceithir 
meuraibh. 

\\ Is e ainm na ceud aimhne Pison; so i 
a tha 'cuartachadh tire Chabhilah uile, far 
am hheil òr. 

12 Agus tlui òr iia tìre sin maith: an sin 
tha bdellium, agus a' chlach onics. 

13 Agus is e ainm na dara aimhne Gihon: 
is i sin a tha 'cuartachadh tìre Chuis uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimline Hide- 
cel: is i sin a tha'dol do'n taobh an ear de 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearn Dia an duine, 
agus chuir se e ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh, agus g'a ghleidheadh. 

16 Agus dh'aithn an Tigheam Dia do'n 
duine, ag ràdh, De gach uile chraoibh 's a' 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor: 

17 Ach de chraoibh eòlais a' mhaith agus 
an uilc, cha-n ith thu dh'i sin; oir anns an 
là a dh'itheas tu dhith, gu cinnteach bàsai- 
chidh tu. 

18 Agus thubhairt an Tigheam Dia, Cha- 
rieil e maith gu'm biodh an duine 'n a 
aonar: Ni mi dha còmlmadh d'a rèir fèin. 

19 Agus dliealbh an Tighearn Dia as an 
talamh uile bheathaichean na macharach, 
agus uile eunlaith nan speur, agus thug e 
iad a chum Adliaimh, a dh'fhaicinn cion- 
nas a bheireadh e ainm orra: agus ge b'e 
ainm a thug Adliamh air gach creutair beò, 
Ve sin a &'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean air an 
sprèidh uile, agus air eunlaith nan speur, 
agus air uile bheathaichibh na macharach: 
ach do Adliamh cha d'fhuaradli còmhnadli 
d'a rèir fèin. 

21 Agus thug an Tigheara Dia air codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e: 
agus ghabh e h-aon d'a aisnibh, agus dhùin 
e an fheoil suas 'n a h-àite. 

22 Agus thog an Tighearn Dia an aisinn 
a thug e o'n duine suas 'n a mnaoi, agus 
thug e i chum an duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis 
cnàmh de m' chnàmhaibh, agus feoil de m' 
fheoil-sa: goirear beau dith, do bhrìgh gur 
ann as an duine a thugadli i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fear 'athair 
agus a mhàthair, agus dlùth-Ieanaidli se r'a 
mhnaoi; agus bithidli iad 'n an aon fheoil. 

"^o Affus bha iad le chèile lomnochd, un duine agiis a bbean; agus clia robh. nàire 
orra. 

CAIB. III. 

1 Cealg na naQirach. 6 P^acMh an duìne, 15 
agusgealladh saorsa o Dhia trld sU na mnà. 

ANIS blia an nathair ni bu slieolta na 
h-aon de bheathaichibh na macharach 
a rinn an Tighearn Dia; agus thubhairt i 
ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, Cha-^i 
ith sibh de gach craoibh 's a' ghàradh? 

2 Ag-us thubhairt a' bhean ris an nathair, 
De mheas craobhan a' ghàraidh feudaidh 
sinn itheadli: 

3 Ach de mheas na craoibhe a tha ann am 
meadlion a' ghàraidh, thubhaii-t Dia, Cha-n 
ith sibh dheth, agus cha bhean sibh dha, a 
chum nach faigh sibh bàs. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' mhnaoi, 
Gu cinnteach cha-n fhaigh sibh bàs: 

5 Oir atafiosaigDia,'s an làannsanithsìbh 
dheth, gu'm fosgailear bhur sùilean, agus 
gu'm bi sibh mar dlièe, fìosi-ach air maith 
agus air olc. 

6 Agus chunnaie a' bhean gu'w robh a' 
chraobh maith a chum bìdh, agus ga'n robh 
i taitneach do 'n t-sùil, agus 'n a craoibh r'a 
miannachadh a dheanamh neach glic; agus 
ghabhid'ameasagus dh'ith i,agusthugimar 
an ceudna d'a fear maillerithe, agus dh'ith e. 

7 Agus dli'fhosgladh an sùilean le'chèile, 
agus dh'aithnich iad gu'w robh iad lomnochd ; 

*agus dli' fhuaigh iad duilleach croinn-fhìge 
r'a chèile, agus rinn iad dhoibh fèin aprain. 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd 's a' ghàradli 'am fionnfhuair- 
eachd an là: agus dh'fliolaich Adhamh agus 
a bhean iad fèin o ghniìis an Tighearna Dè 
am measg chraobhan a' ghàraidh. 

9 Agus dli'èigh an Tigheam Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am 
iheil thu? 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi do ghuth 
's a' ghàradli, agus bha eagal orm a chionn 
gu'ji roì)h mi lomnochd, agus dh'fholaich 
mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò 'dh'innis dhuit 
gxin robh thu lomnochd? An d'ith thu 
de'n chraoibh, a dh'àithn mise dlmit gun 
itheadh dhith? 

12 Agus thubhairt an duine, A' bhean a 
thug thu gu bhi maillerium,thug ise dliomh 
de'ii chraoibh, agus dli'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tigheam Dia ris 
a' mhnaoi, Ciod e so a rinn thu? agus thubh- 
airt a' bhean, Mheall an nathair mi, agus 
dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tigheam Dia ris 
an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu so, 
tha thumallaiclite thar gach ainmhidh,agus 
thar uile bheathaichean na macharach: air 
do bhroinn imichidh tu, agus duslach ithidh 
tu uile làithean do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadarthusa 
agus a' bhean, agus eadar do shìol-sa agus 3, III, IV. 

a sìol-sa: bmthaidh esan do cheann, agus 
brutliaidh tusa a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meudaichidh 
mi gu mòr do dhoilgheas agus do thoirri- 
cheas; 'am pèin beiridli tu clann, agus ri d' 
fhear bithidh do thogradli, agus bithidh 
uachdaranachd aige ort. 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, Do 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri guth do mhnà, 
agus gu'n d'ith thu de'n chraoibh a dh' 
àithn mise dhuit,ag ràdh,Ghar-nith thu dhith, 
thdxi talamh mallaichte air do shon; ann au 
doilgheas ithidh tu dheth uile làithean do 
bheatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain bheir e 
mach dliuit, agus ithidh tu luibh na mach- 
arach. 

19 'Am fallus do ghnìiise ithidh tu aran, 
gus am pill thu dh' ionnsuidh na talmhainn; 
oir aisde thugadh thu: oir is duslach thu^ 
agus gu duslach pillidh tu. 

20 Agus thug Adliamh Eubha mar ainm 
air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm b'i màthair 
nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tigheam Dia do Adliamh 
agus d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, agus 
chòmhdaich e iad. 

22 Agus thubhairt an Tighearn Dia, 
Feuch, tha'n duine air fàs mar aon dliinn 
fèin, fiosrach air maith agus olo. Agus a 
nis air eagal gu'n sìneadli e mach a làmh, 
agus gu'n gabhadh e mar an ceudna de 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
agnis gu'm biodh e beò gu sìorruidh: 

23 Air an aobhar sin chuir an Tigheam 
Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith- 
reachadh na tahnhainn, as an d'thugadh e. 

24 Agus dh'fliògair emach an duine;agus 
shuidhich e 's an taobh an ear de ghàradh 
Edein Cheruban, agus claidlieamh lasarach, 
a bha 'tioundadh air gach làimh, a ghleidh- 
eadh slighe craoibhe na beatha. 

CAIB. IV. 
1 Breith Chain ayus Abeil. 8 Mortadh Abeil. 
11 Malladiadh Ghain. 19 Lamech agm a 
dhà mhnaoi. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
Eubha, agus dli'fliàs i torrach, agus 
mg i Cain, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tiglieam. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel: agus 
bha Abel 'n a bhuachaille chaorach, ach 
bha Cain 'n a threabhaiche fearaiim. 

3 Agus tharladli anceann làithean àraidh, 
gu'n d' thug Cain de thoi-adh an fhearainn 
tabhartas do'n Tighearn. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna de 
cheudghinibh a thrèid, agus d'an saill: agus 
bha meas aig an Tigheam air Abel, agus 
air a thabhartas: ! 

6 Ach air Cain, agus air a thabhartas, cha i 
robh meas aige. Agus bha Cain fo throm | 
flioirg, agus thuit a ghnùis. i 

6 Agus thubhairt an Tighearn ri Cain, ■tJENESlS, V. €'ar son a tha fearg ort? agus c'ar sou a 
thuit do ghnùis? 

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar riut? 
agus mur dean thu gu maith, aig an dorus 
tJia peacadh 'n a luidhe. Agus riutsa 
hithidh a thogradh, agus bithidh uachdar- 
anachd agad air. 

8 Agus labhair Cainrih-Abel abhràthair: 
agus 'n uair a bha iad 's a' mhachair, dh'- 
èirich Cain suas an aghaidli Abeil a bhrà- 
thar, agus mhai'bh se e. 

9 Agus thubhairt an Tigheam ri Cain, 
C'àit am hheil Abel do bhràthair 1 Agus 
thubhairt esan Cha-n 'eil ihios agam. Am 
mise fear-gleidliidh mo bhràthar ì 

10 Agus thubhairt esan, Ciod a rinn thu? 
l%a guth fola do bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o'n 
talamh, a dh'fhosgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'N uair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir e dhuit à so suas a neart. A' 
d'fhògarach agus a' d'fhear-fuadain bithidh 
tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tighearnj 
Is mò mo pheanas na gur urrainn mi 
'ghiìilan. 

14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach an 
diugh bhàrr aghaidh na talmhainn: agus o 
d' ghnìiis-sa folaichear mi, agus bithidh mi 
a'm'fhògarach agus a'm' fhear-fuadain air 
an talamh; agus tarlaidh, gach neach a 
gheibli mi, gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearn ris, Uime 
sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, nithear 
a sheachd uiread de dhìoghaltas air. Agus 
chuir an Tighearn comharadli air Cain, a 
clium ge b'e neacli a gheibheadh e nach 
marbhadh se e. 

16 AgTis chaidh Cain a mach à làthair an 
Tigheam',agus ghabh e còmhnuidh ann an 
tìr Nod an taobh an ear a dh' Edeii. 

17 Agus dli'aithnich Cain a bhean, agus 
dh'fhàs i torrach, agus rug i Enoch: agus 
thog e baile, agus ghoir e ainm a' bhaile & 
rèir ainm a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadli do Enoch Irad; agus ghin 
Irad Mehuiael; agus ghin Mehuiael Metu- 
sael; agus ghin Metusael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi: Ve ainm a h-aon diubh AdiL, 
agus ainm na mnà eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah labal: b'esan athair 
na muinntir a thà'gabhail còmhnuidh '*.m 
bùthaibh, agus na muinntir aig am hheil 
sprèidli. 

21 Agus&'eainm a bhràthar lubal: b'esan 
athair nan uile a laimhsicheas clàrsach agus 
organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an ceudna Tu- 
balcain, fear-teagaisg gach uile fhir-ceird 
aun an umha agu* 'an iarunn: agus 6'i 
piuthar Thubalcain Kaamah. 23 Agus thubhairt Lamech i-'a mhnàibh, 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo ghuth, a 
mhnathan Lameich, èisdibh ri m' chainiit: 
oir mharbh mi duine a chum mo lotaidh, 
agus òganach a chum mo chiurraidh. 

24 Ma dhìclar Cain a sheachd uiread, gu 
deimhin dìolar Lamech a sheachd-deug 
agus a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rls » 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set mar 
ainm air; oir dh'òrduich Dia, thubhairt i, 
dhomhsa sMochd eile 'an àit Abeil, a 
mharbhadh le Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceudna 
rugadh mac, agus thug e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri gairm air 
ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 

1 Ginealach, heatha, agus hàs nam prìomh 
ailhrichean, o Adhamh gu Noah. 24 Diadh- 
aidheachd Enoicìi, agus a ghahhail suas do 
fhlaitheanas. 

W'S e so leabhar ghinealach Adhaimh: 's 
'an là 'an do chruthaich Dia an duine, 
ann an coslas Dhè rinn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach chruthaich 
e iad; agus bheannaicli e iad, agTis thug e 
Adhamh mar ainm orra, 's an là 'an do 
chruthaicheadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus deicli 
bUadhna fichead, agus ghin e mac 'n a 
choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin: agus thug 
e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhainih an dèigh 
dha Set a ghintinn, ochd ceud bKadlina: 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

5 Agus b'iad uile làithean Adliaimh a bha 
e beò, naoi ceud ag-us deich bliadhna fich- 
ead; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùig bliadh- 
na, agTis ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos a 
ghintinn, ochd ceud agTis seachd bhadhna, 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

8 Agus b'iad uile làitliean Shet naoi ce'ul 
agus dà bhliadhna dheug; agiis fhuair e 
bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadlma agus a deich, agus ghin e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainaa a ghintinn, ochd ceud agus ciiig 
bliadhna deug, agus ghin e mic, agus 
nigheanan. 

11 Agus b'iad uile làithean Enois naoi 
ceud agus cilig bliadhna; agus fliuair e 
bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich bhadhna 
agus tri fichead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dlia 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus dà 
fhichead bliadlma, ag-us ghin e mic agnis 
nigheanan. 

14 Agus b'iad uile làithean Chaiuain naoi GENESIS, VI. coud agi'.a c1g;c]i bliaJhna; agus fhuair e 
bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùig bliadhna 
agus tri fichead, agus ghin e lared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dha lared a ghintimi, ochd ceud agus deich 
bliadlma fichead, agus ghin e mic agus 
nigheauan. 

17 Agus b' iad uile làithean Mhahalaleeil 
ochd ceud, ceithir fichcad, agus cuig bliadh- 
na deug; agus fliuair e bàs. 

18 Ag-us bha lared beò ceud, tri fichead 
agus dà bhliadhna, agus ghin e Euoch. 

19 Agus bha lared beò, an dèigh dha 
Enoch a ghiutinn, ochd ceud bliadhna, agus 
ghiu e mic agus nigheanan. 

20 AgTis b' iad uile làithean lareid naoi 
ceud, tri fichead, agus dà bhliadlma; agus 
firaair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus 
cùig bliadlma, agus ghin e Metuselah. 

22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, an 
dèigh dlia Metuselah a ghintinn, tri cheud 
bliadlma, agus ghin e mic agus nigheanan. 

23 AgTis b' iad uile làithean Enoich tri 
dieud, agns tri fichead, agus cùig bliadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, ag-us 
cha robh e ann, oir thug Dia leis e. 

25 Agus bha ]\Ietuselah beò ceud, agus 
ceithir fichead, agnis seachd bliadhna, agiis 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèigh dha 
Lamech a ghintinn, seachd ceud, ceithir 
fichead, agus dà bhliadhna, agus ghin e mic 
agus nigheanan. 

27 Ag-us b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud tri fichead agus naoi bliadhna; 
agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud, ceithir 
fichead agus dà bhliadlma, agus ghin e 
mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
ràdh, Blieir an ti so fèin sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar làmh, 
a thaobh na talmhainn a mhallaich an Tigli- 
eaiTi. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh dlia 
Noah a gliintinn, cùig ceud, ceithir fichead, 
agus cùig bliadhna deug; agiis ghin e mic 
agus nigheanan. 

31 AgTis b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud tri fichead agus seachd bliadli- 
na deug; agus fliuair e bàs. 

32 Agus bha Noali cùig ceud bliadhna 
dh'aois: agus ghin Noah Sem, Ham, agus 
laphet. 

CAIB. VI. 

1 Truaillidheachd <£ chinne-daoine. a bhrosnaich 
Dia gu an sgrios le tuil, saor o Noah agus a 
tkeaghlach. 14 An àirc air a h-ordudiadh. 

AGUS 'n uair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talrahainn, 
agus a iiigadli nigheanan dhoibh, 
2 AgTis a chunnaic mic Dhè nigheanan 
9 dhaoine, gu'n ro'bh iad sgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fèin muathau de gach uile a 
ròghnaich iad. 

3 Agus thubhairt an Tigheam, Cha blil 
mo Spiorad a' strì ris an duine a ghnàth, 
do bhrìgh giir feoiì a mhàin e: gidheadh. 
bithidh a là 'n a cheud agus fichead bliadli- 
na. 

4 Bha famhairean air an talamh 's na 
làithibh sin; agi's mar an ceudna 'n a 
dhèigh sin, 'n uair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheanan dhaoine, agus a 
rug iad clann dhoibh, dh'fhàs iad sin 'n 
an daoinibh treuna, a è/ia o shean 'n an 
daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tigheam gu'm ì)u 
mliòr aingidheachd an duine air an talamh, 
agTis giCnrobh uile bhreitlmeachadh smuain- 
tean a chridhe a mhàin olc gach aon là. 

6 Agus b'aithreach leis au Tigheara gu'n 
d' riim e an duine air an talamh, agus thog 
e doilgheas da 'n a chridhe. 

7 Agus thubhairt an Tigheam, Sgriosaidh 
mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr aghaidh 
na talmhainn, araon duine agus ainmhidh, 
agus an creutair a slmàigeas, agTis eunlaith 
nan speur; oir is aithreach leam gu'n d' 
rinn nii iad. 

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean ann an 
sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha Noah 'n 
a dhuine cothromach, ff(7!<s iomlan'na linn; 
agus ghluais Noah maiUe ri Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem,Ham, 
agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh tmaillidh 'am 
fianuis Dhè, agus lìonadh an talamh le fòir- 
neart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh, 
agus, feuch, bha e tmaillidh; oir thruaiU 
gach uilo fheoil a slighe air au talamh. 

13 Agus thubhairt Dia ri Noah, Thàinig 
crìoch gacli uile fheòla a'm' fìiianuis; oir 
tha'n talamh air a lìonadh le fòirneart d'au 
trìd-san: agus, feuch, sgriosaidh mise iad 
maille ris an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc de fhiodh gopher; 
seòmraichean ni thu 's an àirc, agus còmh- 
daichidh tu i a stigh agus a nraigh le pìc. 

15 Agus so «' chumachd air an dean thu i: 
Tri cheud làmh-choille fad na h-àirce, leth- 
cheud làmh-choille a leud, agus deich 'ar 
fliichead làmli-choille a h-àirde. 

16 Uiuneag ni thu do'n àirc, agus'anlàmh- 
choille crìochnaichidli tu i 'n a mullach; 
agus doms na h-àirce cuiridh tu 'n a taobh: 
le Idbhtaibh ìochdarach, meadhonach, agiis 
uachdarach ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon mise, 
dìle uisgeachan air an talamli, a sgi-ios 
gach uile flieòla, anns am bheil anail na 
beatha fo nèamh: agus gheibh gach ni a tha 
air an talamh bàs. 

18 Ach daingTiichidh mi mo clioimhchean- GENESIS, 

gal riutsa: agus thèid thu a steach do'n 
àirc, thvLfèin, agTis do mhic, agus do bhean. 
agus mnathan do mhac maille riut. 

19 Agus de gacli uile ni beò de'n uile 
fheoil, dithis de ga,ch sedrsa bheir thu steach 
do'n àirc, gu'w gleidheadJi beò maUle riut: 
firionn agus boirionn bithidh iad. 

20 De'n eunlaith a rèir an gnè, agus de'n 
spreidh a rèir an gnè, agus de gach ni a 
shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè: thèid 
dithis de gach seòrsa steach a d' ionnsuidh, 
gu'ji gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit de gach uile 
bhiadh a dh'ithear, agus cruinnichidh tu a 
d' ionnsuidh e; agus bithidh e dhuitse agus 
dhoibhsan air son beathachaidh. 

22 Mar so rinn Noali ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Dia dlia, mar sin rinn e. 

CAIB. VII. 

1 Chaidh Noàli, agus gach creutair a hha maille 
ris a steach do'n àirc. 10 Toiseach agus 
èiridh na dìle, 24 Mhair i ceud agus leth- 
cheud là. 

AGUS thubhairt an Tigheam ri Noah, 
Rach tlmsa, agus do thigh uile, a 
steach do'n àirc; oir thusa chunnaic mi 
cothromach a'm' fhianuis 's a' ghinealach 
so. 

2 De gach uile ainmhidh glan gabhaidh 
tu dhuit 'n an seachdaibh, am firionn agus 
am boirionn; agus de ainmhidhibh nach 
^eil glan 'n an càraidibh, am firionn agus am 
boirionn: 

3 Mar an ceudna de eunlaith nan speur 'n 
an seachdaibh, firionn agus boirionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidh na talmh- 
ainn uile: 

4 Oir fatliast seachd làithean, agus bheir 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
fliichead là agus dà fhichead oidhche; agiis 
sgTÌosaidli mi gach dùil bheò a rinn nii, 
bhàrr aghaidh na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearn dha. 

6 Agus hha Noah sè ceud bliadhna dli'aois, 
'n uair a bha an dìle uisgeachan air an tal- 
amh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a mhic, 
agus a bhean, agus mnathan a mhac maille 
ris, do'n àirc, air son uisgeachan na dìle. 

8 De ainmhidhibh glan, agus de ainmhi- 
dhibh nach 'eil glan, agiis de eunlaith, agus 
de gach ni a shnàigeas air an talamh, 

9 Chaidh dithis ag-us dithis a steacli a 
dli'ionnsuidli Noah do'n àirc, firionn agus 
boirionn, a rèir mar a dh'àithn Dia do 
Noah. 

10 Agus an dèigh sheachd làithean bha 
uisgeachan na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathamh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, 's an dara mìos, 's an t-seachd- 
amh là deug de'n mhìos, 's an là sin 
fèin bhriseadh suas uile thobraichean na 

10 VII, VIII. 

doimhne mòire, agus bha tuil-dhorsan nan 
nèamh air am fosgladh. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche. 

13 'S a' cheart là sin fèin «haidh Noah, agus 
Sem, agus Ham, agus laphet, mic Noah, 
agus bean Noah, agus triuir bhan a mhac j 
maille riu, steach do'n àirc; [ 

14 lad fèin, agus gach ujle bheathach a | 
rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an 
gTiè, agus gach creutair a shnàigeas a tha 
'snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, agus j 
an eunlaith uile a rèir an gnè, gach eun de 
gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum Noah 
do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, de gach 
uile fheoil, anns am iheil anail na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, firionn 
agus boirionn chaidh iad a steach de gach 
uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dha: agus 
dliruid an Tigheam stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là air an 
talamh, agus mheudaieheadli na h-uisgea- 
chan, agus ghiùlain iad an àirc, agus thog- 
adh suas i os ceann na talmhainn. 

ISAgus bhuadhaich na h-uisgeachan, agus 
mheudaicheadh iad gu h-anabarrach air an 
talamh; agus shiubhail an àirc air aghaidh 
nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan gu 
ro anabarrach air an talamh; agus chòmh- 
daicheadh na beanntan àrda uile, a hha fo 
na nèamhaibh gu lèir. 

20 Ciiig làmh-choille dheug airàirde bhua- 
dhaicli na h-uisgeachan; aguschòmhdaich- 
eadh na beanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheòil a hha 
'gluasad air an talamh, araon de eunlaith, 
agus de sprèidh, agus de bheathaicliibh, 
agus de gach ni a shnàigeasatha'snàigeadh 
air an talamh, agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an rdbh anail na beatha 
ann an cuinneinibh a shròine, de na h-uile i 
a hha air an talamh thioram, dli'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dliùil a bha 
air aghaidh na talmhainn, araon duine agus 
ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eimlaith nan speur; agus sgriosadh iad 
bhàrr na talmhainn, agus dh'fhàgadh a 
mhàin Noah, agus na hha maille ris 's an 
àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os 
ceann na talmhainn ceud agus leth-cheud 
là 

CAIB. VIII. 

1 Thraogh na h ■nisgeadcan. 4 fttad an àirc ait 
heanntaihh Ararait. 15 A rèir àithne Dìiè 
chaidh Noah madi, asan àirc; 20 tìiog e altair, 
agus dh'ìohair e ìobairtean-loisgte. 

AGUS chuimhnich Dia air Noah, agus 
air gach ni bcò, agus air gach uile 
sprèidh a bha maille ris 's an àirc, agus thug 
Dia air gaoith dol thairis air an talamli, 
agus thraogh na h-uisgcachan. j GENESIS, IX. 

2 Agus dliruideadh suas tobraichean na ! shnàigeas, agus gach eun, gach ni a ghluais- 

~ ' eas air an talamh, a rèir an cineil, a macii 
as an àirc. 

20 Agus thog Noah altair do'n Tigheam, 
agus ghabh e de gach ainmhidh glan, agus 
de gach eun glan, agus thug e suas tabhar- 
tais-loisgte air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tigheam fàile 
cìibhraidli; agus tliubhairt an Tighearn 'n 
a clu'idhe, Clia mhallaich mi rìs an talamli 
ni's mò air son an duine; oir tha smuaint- 
ean cridhean duineolco 'òige;nimò a sgrios- 
as mi tuille gach ui beò, mar a riun mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh, cha 
sguir àm an t-sìl-chur, agus foghar, agus 
fuachd agus teas, agus samliradli, aguB 
geamhradh, agus là, agus oidhche. doimhne, agus tuil-dhorsan nan nèamh; 
agus choisgeadh an t-idsge o na nèamhaibh. 

3 Agus phill na h-uisgeaclian a glinàth 
bhàrr na talmhainn: agus thraogh na h-uis- 
geachan an dèigh ceud agus letli-cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachdamh 
mìos, air an t-seaclidamh là deug de'n 
mhìos, air beanntaibli Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a ghnàth 
gus an deicheamh mìos: Anns an deich 
eamh mìos,air a' cheud là de'n mhìos, chun 
nacas mullaichean nam beann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, dh'fhos- 
gail Noah uinneag na h-àirce a rinn e. 

7 Agus chiur e mach fitheach, a chaidh a 
niacli a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gus 
an do thiormaicheadh nah-uisgeachanbhàrr 
na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dh'fhaicinn an do thraogh na h-uis- 
geachan bhàrr aghaidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a clioise, agus phill e d'a ionnsuidh 
do'n àirc, do bhrìgh gu'w rdbh na h-uisgea- 
chan air aghaidh na talmhainn uile. An 
sin chuir e mach a làmh, agus nig e air, 
agus thug e stigh e d'a ionnsuidli do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd làithean 
eile, agus a rìs chuir e mach an coliuuan o'n 
àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a ionnsuidh 
's an fheasgar, agus, feuch, duilleag craoibh- 
ola, a spìonadh leis, aige 'n a ghob: agus 
dli'aithnich Noah gu'n do thraogh na h-ms- 
geachau bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast seachd làithean 
eile, agus chuir e mach an columan; agus 
cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ui's mò. 

13 Agus anns an t-seathamh ceudbliadhna 
agus a h-aon, anns a' cheud mhìos, anns a' 
cheud là de'n mhlos, thiormaicheadh na 
h-uisgeachan suasbhàrrnatalmhainn: agus 
bhuin Noah air falbh còmhdachadh na 
h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha 
aghaidh na talmhainn tioram. 

14 Agus 's an dara mìos, 's an t-seachdamh 
là thar fhichead de'n mhìos, bha an talamh 
air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, 'thu fèin, agus 
do bhean, agus do mhic, agus mnathan do 
mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a fha 
maille riut, de gach uile fheòil, de eunlaith, 
agus de sprèidh, agus de gach uile ni a 
shnàigeas a tha 'snàigeadh air an talamh, 
chum as gu'n sìolaich iad air an talamh, 
agus gu'm bi iad torrach, agnis gu'm fàs iad 
lìonmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus a 
mliic, agus a bhean, agus mnathan a mhac 
maille ris: 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni a 

11 CAIB. IX. 

I Bheannaich Dia Noah, 8 Dhaingnich e a 
cìioivih-dieamjcd ris-san agus r'a sldiodid, le 
comharaclh a' hhogha-fhroise. 20 Tliòisidi 
Noah air a bhi'n a fhreahhaiche, agus shuidli- 
ich e fìon-lios. 22 Cionta a mhic Haim 29 
A ois agus bàs Noah. 

AGUS bheaimaich Dia Noah agus a 
mhic, agus thubhairt e riu, Sìolaich- 
ibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus lìonaibh 
an talamh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus bhur 
fiamhsa air uile bheathaichibh na talmhainn, 
agus air uile eunlaith nan spèur, air gach 
ni a ghluaiseas air an talamh, agus air uile 
iasgaibh na mara; d'ur làimh-sa tha iad air 
an tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a tha beò, 
dhuibh mar bhiadh; amhuil mar an luibh 
ghorm thug mi dliuibh na h-uile nithean. 

4 Ach feòil maille r'a beatha, eadhon a 
fuil, eha-n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise; air làimh gach beathaich 
iarraidh mi i, agus air làimh an duine; air 
làimh bràthar gach duine iarraidh mi bea- 
tha an duine. 

6 Ge b'e 'dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh Dhè 
rinn e an duine. 

7 Agus bithibli-sa sìolmhor, agus fàsaibh 
lìonmhor, ginibh air an talamh, agus fàsaibh 
lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a mhic 
maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi mo 
choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 'n 
'ui' dèigh. I 

10 Agus ris gach uile chreutair beò a tha 
maille ribh, de emilaith, de sprèidh, agus 
de uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o gach uile 'tha 'dol a mach as an 
àirc, gu uile bheathaichibh na talmhainn. 

II Agus daingnichidh mi mochoimhchean- 
gal ribh, agiis cha sgriosar gach uilo fhcòil 
tuille le h-uisgibh na dìle: agus cha bhi dìlo 
ann ni's mò a sgrios na tahuhainn. GENESIS, X. 12 Agus tliubliairt Dia, So comliaradh a' 
choimhcheangail a tha mi 'toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beò a tha 
maille ribh, air feadh ghiuealach sìorruidli: 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul, 
agus bithidh e 'n a cliomharadhcoimlicliean- 
gail eadar mise, agus an talamh. 

14 AgTis tarlaidh, 'n uair a bheir mi neul 
os ceann na talmliainn, gu'm faicear am 
bogha anns an neul. 

15 Aguscuimhnichidh mimochoimhchean- 
gal, a tha eadar mise agus sibhse, agus gach 
creutair beò de'n uile fheòil; agus clia-n 
fhàs ni's mò na h-uisgeachan 'n an dìle a 
sgrios gach uile fheòla. 

16 Agus bithidli am bogha anns an neul, 
agus amhaircidh mi air,chiun as gu'n cuimh- 
nich mi 'n coimhcheangal sìorruidh eadar 
Dia agus gach creutair beò de'n uile fheòil, 
a tha air an talamh. 

17 Agus thubliairt Dia ri Noah, So comh- 
aradh a' choimhcheangail, a dliaing-nicli mi 
eadar mi fèin agus gach uile fheòil a tha 
air an talarali. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh a mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet: 
agus 5'e Ham athair Chanaain. 

19 Is ìad sin triuir mhac Noah: agus leo 
sin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a hhi 'n a fhear- 
taoithreach na talmhainn, agus sliuidhich 
e fìon-ghàradli. 

21 Agus dh'òl e de'n fliìon, agus blia e air 
mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'n a 
bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair Chanaain, 
nochd 'athar, agus dh'innis e d'a dhà bhrà- 
thair a muigh. 

23 Agus ghabh Seni agus laphet brat, agus 
chuir iad le 'chèile air an guailnibh agus 
chaidh iad'an comhair an cùil, agus chòmh- 
daich iad nochd an athar; agus hha 'n agh- 
aidhean air an ais, agus cha-n fiiac' iad 
nochd an athar. 

24 Ag-us dliùisg Noah o 'flùon, agus thuig 
e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaichte gvCn rdbh 
Canaan; 'n a shcirbhiseach nan seirbhiseach 
bithidli e d'a bhràithribli. 

26 Agusthubhairt e,Beannaichte5r«f'w ro&A 
TighearnDia Sheim; agus bitliidh Canaan 
'nasheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia laphet farsaing, agus còmh- 
nuichidh e ann am bùthaibli Sheim; agus 
bithidh Canaan 'n a sheirbhiseach dha. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na dìle 
tri cheud, agus leth-cheud bliadlma. 

29 Agus b'iad uile laithean Noah naoi ceud, 
agus leth-cheud bliadlma: agus fhuair e 
bàs. 

CAIB. X. 

l Gtneàlaich Noali. 2 Mic laphpif. ^ 6 Mic 
Haim,. 15 Sliochd Chanaain. 21 Mic Sheim. 
12 ANIS is iad sin ginealaich mhac Noah; 
Sem, Ham, agus laphet: agus rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic lapheit; Gomer, agus Magog, agus 
Madai, agus labhan, agus Tubal, agus Me- 
sech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus Ili- 
phat, agus Togarmah. 

4 Agus mic labhain; Elisa, agus Tarsis, 
Citira, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileanan nan cinneach 
'n an tìribh fèin, gach aon a reir a theanga, 
a rèir an teaghlaichean 'n an cinneachaibh. 

6 Agus mic Haim; Cus, agus Misraìm, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis; Seba, agus Habhilah, 
agus Sabtah, agus Raaraah, agus Sabtecha: 
agus mic Raamah; Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod: thòisich esan air 
a bhi cumhachdach 's an talamli. 

9 Bha e 'n a shealgair cmnhachdach an 
làthair an Tigheama: Uime sin theirear, 
Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhachd- 
ach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Bàbel, 
agus Erech, agus Acad, agus Cabieh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, agus 
thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, agus 
Calah, 

12 Agus Resen eadar Nineblieh agus 
Calah: is baile mòr sin. 

13 AgTis ghin Misraìm Ludim, agus Ana- 
mim, agus Lehabim, agus Naphtuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, ('o 'n 
d'thàinig a mach Philistim) agus Caphtorim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud-ghin, 
agTis Het, 

16 Agus an lebusach, agus an t-Amorach, 
agus an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach, 
agTis an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an Semar- 
ach, agus an t-Hamatach: agiis 'n a dhèigh 
siu sgaoileadh a mach teaghlaichean nan 
Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach o Shi- 
don, mar a thig thu gu Gerar gu ruig Gadsa, 
mar a thèid thu gu Sodom agus Gomori'ah, 
agus Admah, agus Seboim, gii ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Haim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teangan, 'n an tìribh, 
agus 'n an cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit 
a bu shine, rugadli clann. 

22 Clann Sheim; Elam, agus Asur, agus 
Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim; Uds, agus Hul, 
agns Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus ghin 
Salah Eber. 

25 AgTis do h-Eber rugadh dithis mhac:' 
b'e ainm aoin diubh Peleg, (oir 'n a làitli- ilili-san roìnneacUi an talamb); agus ainm a 
bhràthar, loctan. 

26 Agus ghin loctan Almodad, agus 
Selephragus Hadsarmabhet, agus lerah, 

27 Ag-us Hadoram, agus Udsal, ag-us Diclah, 

28 Ag-us Obal, agus Abimael, agiis Seba, 

29 Agus Opliir,agus Habhilah,agus lobab: 
h'iad sin uile mic loctain. 

30 Agus bhan àite-cònihnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn 's an 
àird an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rèir an teagh- 
haichean, a rèir an teangan, 'n an tìribh, 
a rèir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhac Noah, a GENESIS, XI. 

phacsad a ghintìnn, cùig ceud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

12 Agus bha Arphacsad beò cùigbliadbna 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh dha 
Salah a ghintimi, ceithir cheud, agus tri 
bliadhna; agus ghin e mic agus nigheanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadhna fi- 
chead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha Eber 
a ghintinn, ceithir cheud, agus tri bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadhna 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha Peleg rèir an ginealach, 'n an cinneachaibh: agus a ghintinn,ceithir cheud,agus deichbUadh 

' ■ na fichead; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadhna fi- 
chead; agus ghin e Beu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha Reu 
a ghiutinn, dà cheud, agus naoi bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

20 Agus bha Reu beò dà bhHadhna dheug 
'ar fhichead; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dlia Serug 
a ghintinn, dà cheud, agus seachd bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadhna fi- 
chead; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigli dh? 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; agua 
ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadhna fi- 
chead; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beò, an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud, agTis nabi bHadhna 
dèug, ag-us ghin e mic agus nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich'ustri fichead 
bHadhna; agus ghin e Abram, Nahor, agus 
Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Therah: ghin 
Terah Abram, Nahor, agiis Haran; agus 
ghin Haran Lot. 

28 Agus fliuair Haran bàs roimh Therah 
'athair, 's an tìr anns an d' rugadh e, ami 
an Ur nan Caldèach. 

29 Agus ghabb Abram agus Nahor mna- 
than dhoibh fèin: B'e ainm mnà Abraim, 
Sarai ; agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nigh- 
ean Harain, athar Mhilcab, agus athar 
Iscah. 

30 Acb bha Sarai neo-thorrach; cba rdbh 
duiue cloinne aice. 

31 Agus gbabh Terah Abram a mbac, agus 
Lot mac Harain mac a mhic, ag-us Sarai a 
bhana-cbHamhuinn, bean Abraini a mhic; 
agus chaidb iad a macb maiHe riu à h-Ur 
nan Caldèacb, gu dol do tbìr Chanaain: 
agus thàinig iad gu Haran, agus ghabb iad 
còmlmuidb an sin. 

32 Agus b'iad làitbean Tberab dà cbeud, 
agus cùig bHadlina: agus fbuair Terab bàs lco sin roinneadh na cinnich anns an talamb 
an dèigb na dìle. 

CAIB. XI. 

l Aoìi cltainnt air an ialamh. 3 Tùr Bhaheil. 

10 Ginealaidi Sheim. 27 Ginealaich Themk. 
athar Ahraim. 31 Turas Theraih o Ur gu 
Haran, agus a hìiàs. 

AGUS bba'n talamb uile <?7i'aon tean- 
gaidb, agus na h-aon fbocail aig gach 
neach. 

2 Agus 'n uair a bba iad air an turus o'n 
àird an ear, fhuair iad còmbnard ann an 
talamb Sbìnair, agus gbabb iad còmbnuidh 
an sin. 

3 Agus tbubhairt iad gacb aon ri 'cbèile, 
Thigibh, deanamaid clacban creadba, agus 
lè,n loisgeamaid iad: Agus bha 'chlach cbrea- 
dha aca air son cloiehe, agus bba làthach 
aca air son aoil. 

4 Agus tbubbairt iad, Tbigibb, togamaid 
dbuinn fèin baile, agus tùr, aig am bi a 
mliullacb a. ruigheachd gu nèamb, agus 
deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal gu'n 
sgaoilear o 'chèile sinn air agbaidb na talmb- 
ainn uile. 

5 Agus tliàinig an Tigbeam nuas a db' 
fliaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog clann 
nan daoine. 

6 Agus tbubhairt an Tigheam, Feuch, is 
aon sluagb a tlCann., agus aon teanga ac' 
uile; agus thòisich iad air so a dbeanamh: 
agus a nis cha bhacar dliiubb ni air bitb, a 
smuainicb iad a dheanamb. 

7 Thigibb, racbamaid a sìos, agus cuirea- 
maid an cainnt an sin tbar a chèile, chum 
as nacb tuig iad cainnt a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tigheam iad uaithe 
sin air aghaidb na talmbainn uile: agiis 
sguir iad de thogail a' bhaile. 

9 Uime sin tliugadb Babel mar ainm air, 
a chionu ann an sin gu'n do chuir an Tigli- 
earn thar a' chèile cainnt na talmhaiun 
uile: agus uaithe sin sgaoil an Tigbearn iad 
air agbaidb na talmhainn uile. 

10/5 iad sui ginealaicb Sheim: Bha Sem 
ceud bliadhna dli'aois, agus gbin e Arpbac- 
sad dà bbliadbna an dèigb na dìle. 

11 Agus bha Sem beò, an dèigb dha Ar- 1 ann an Haran. 

13 GENESIS, 

CAIB. XII. 

1 Gealladh Dliè do Ahrani a thaobh Ghriosd. 
4 Dh'imich Ahram maiUe r'a mhnaoi agus ri 
Lot do Chanaan;ach a diionn gu'n rohhaorta 
mhòr 's an tìr sin, chaidh e sìos do'n Eiphit. 
14 Thug Plìaraoh rìgh na h-Eiphit Sarai 
uaith; ach an uair a thuig e gvHm bi a bhean i, 
leig e air fcdhh iad le 'chèile. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri h- 
Abram, Rach a mach à d' dhùthaich, 
agus d' dhìlsibh, agus à tigh d'athar, do'n 
tìr a nochdas mise dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, agus 
beannaichidh mi thu, agus ni mi d'ainm 
mòr: agus bithidli tu a'd' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bhean- 
naicheas thu, agus màllaichidh mi iadsan a 
mhallaicheas thu,agus annadsa beannaich- 
ear uile theaghlaichean na talmhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a labhair an 
Tighearh ris, agus chaidh Lot maiUe ris: 
agus bha Abram cùig bliadhna dèug is tri 
fìchead a dh'aois 'n uair a chaidh e mach à 
Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, agus 
Lot mac a bhràthar, agus am maoin uile a 
chruinnich iad, agus na li-anaman a fhuair 
iad ann an Haran, agus chaidh iad a mach 
gu dol do thìr Chanaain; agus thàinig iad 
do thìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh 's an 
fhearann gu àite Shicheim, g-u còmhuard 
Mhoreh. Agus bha 'n Canaanach an sin 
's an tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tigheam e fèin do 
Abram, agus thubhairt e, Do d' shliochd- 
sa bheir mise am fearann so: agus thog e'n 
sin altair do'n Tighearn, a dh'fhoillsicheadh 
dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air an 
taobh an ear de Bhetel, agus shuidliich e a 
bhùth, agiis Betel aige air an taobh an iar, 
agus Hai air an taobh an ear: agus thog e 
'n sin altair do'n Tighearn, agus ghairm e 
air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìor-dhol air 
'aghaidh mu dheas. 

10 Agus bha gorta 's an tìr: agus chaidli 
Abram sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt 
an sin, a chionn gu.'n robh a' ghorta mòr 's 
an tìr. 

11 Agus 'n uair a bha e dlìith do dhol a 
'stigh do'n Eiphit, thubhairt e ri Sarai a 
bhean, Feuch a nis, tha fios agam gur bean 
mhaiseach thusa ri amharc ort: 

12 Uime sin, 'n uair a chi na h-Eiphitich 
tliu, their iad, So a bhean; agus marbhaidh 
iad mise, ach gleidhidh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo pliiu- 
thar, chum gu'n èirich gu maith dhomh air 
do sgàthsa; agus bithidh m' anam beò air 
do shonsa. 

14 Agus 'n uair a thàinig Abram do'n Ei- 
phit, chunnaic na h-EipIiitich a' bhean, gu'w 
i'obh i ro mhaiseach. XII, XIIL 

15 Chimnaic mar an ceudna ceannardan 
Pharaoh i, agus mhol iad i do Pharaoh: 
agus thugadh a steach a' bhean do thigh 
Pharaoh. 

16 Agus bhviin e gu maith ri h-Abram air 
a sgàth-sa: agus bha aige caoraich, agus 
daimh, agus asailean firionn, agus ògkich, 
ag-us banoglaich, agus asailean boLriomi, 
agus càmhailean. 

17 Agusbhuail an Tigheam Pharaoh agus 
a thigh le plàighibh mòra, air son Sharai 
mnà Abraim. 

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, agus 
thubhairt e, Ciod so a rinn thu orm? c'ar son 
nach d'innis thu dhomh gu'm b'i so do 
bhean? 

19 C'ar son a thubhairt thu, ^Si mo phiu- 
thar i? Mar sin dh'fiieudainn a gabhail do 
m' ionnsuidh mar mlinaoi: a nis ma ta, 
feuch, do bhean; gabh i, agus bi 'g imeachd. 
_ 20 Agus thug Pharaoh àithne d' a dhaoin- 
ibh m'a thimchioU ; agus chuir iad air 
falbh e fèin, agiis a bhean, agus gach ui 
a bK aige. 

CAIB. XIIL 

1 Phill Ahram as an Eiphit. 7 Dhealaich e ri 
Lot. 14 DK ath-nuadhaidi Dia a gìtealladìi 
do Ahram, agus d'a shliochd. 

AGUS chaidh Abram suas as an Eipliit, 
e fèin, agus a bhean, agus gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh mu 
dheas. 

2 Ag-us b/ia Abram ro shaoibhir ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus ann an òr. 

3 Agus dli'imich e 'n a thm-usaibh o'n 
taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu ruig 
an t-àit anns an robh a bhìith 'an toiseach, 
eadar Betel agus Hai; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin air 
tìis: agTis ghainn Abraman sin air ainm an 
Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imicli maille ri h-Abram, caoraich, agus 
crodh, agus bùithean. 

6 Ag-us cha robh am fearann comasach air 
an giùlan gu còmhnuidh a ghabhail cuid- 
eachd; oir bha am maoin mòr, agus cha b'ur- 
rainn iad còmhnuidh a ghabhail cuideachd. 

7 Agus bha comhstri eadar buachaillean 
sprèidhe Abraim,agusbuachaillean sprèidhe 
Lot: agus blia'n Canaanach,agiisamPerid- 
seacli 's an àm sin a chòmhnuidh 's an tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na bith- 
eadh, g-uidheam ort, comlistri eadar mise 
agus thusa, agus eadar mo bhuachaillean 
agus do bhuachailleau-sa; oir is bràithreau 
sinn. 

9 Nach 'eil an tìr uile romhad? Dealaich, 
guidheam ort, riumsa: ma ghabhas tusa 
dli'ionnsuidh na làimhe clìthe, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidh na làimhe deise; agns 
ma thèid thusa dh'ionnsuidli na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh 
na làimhe clìthe. GENESI8, XIV. 

10 Airus thog Lot suas a shùilean, agiis 7 Agus phill iad, agus thàinig iad gu Hen- 
chuunaic e còmhnard lordain uile, gu"» I mispat, eadhonCades, agusbhuailiad dùth- 
robh e gu lèir air 'uisgeachadh gu maith, aich nan Amaleceach uile, agus mar an 
mun do s"tìos an Tigheam Sodom agus ceudna na h-Amoraich, a bha 'chòmhnuidh Gomorrah, eadhon mar ghàradh an Tigh- 
eama, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, mar 
a thig thu gu Soar. 

1 1 Agus thagh Lot dha f èin còmhnard lor- 
dain uile; agus ghabh Lot a thurus o'n aird 
an ear, agus dhealaich na eàirdean ri 'chèile. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann an tìr 
Chanaain, agus ghabh Lot còmhnuidh 'am 
bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidhich e a 
bhùth aig Sodom. 

13 Ach hlM daoine Shodoim aingidh, agus 
'n am peacaich 'am fianuis an Tighearna gu 
ro mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tigheam ri h- 
Abram, an dèigh do Lot dealachadh ris, 
Tog a nis a suas do shùilean, agus amhairc 
o"n àit 'anns am bheil thu, gu tuath, agus 
gu deas, agus gus an àird an ear, agus an 
iar: 

15 Oir am fearann uile a tha thu a' faicinn, 
dhuitse bheir mi e, agus do d' shliochd gu 
bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar dhuslach 
na talmhainn; ionnas ma bhios e'n comas 
do dhuine duslach na tahnhainn àireamh, 
an sin gu'n àirmhear do shliochd-sa mar 
au ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fhearainn, 'n 
a fhad, agus 'n a leud, oir dhuitse bheir mi e. 

IS Agus dh' atharraich Abram a bhùth, 
agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh 
aan an còmhnard Slhamre, a tha ann an 
Hebron ; agus thog e'n sin altair do'n Tigh- 
eara. 

CAIB. XIV. 

1 Cafh nan ceiihir rìghrean ri cicig. 12 Rinn- 
eadh Lot 'ji a phrìosanach: 14 ach shaoradh e 
le A hra m.\S Bhea nnaich Afeldiisedec Abram. 
\ GUS tharladh ann an làithibh Amra- 

j\. pheil rìgh Sliinair, Arioich rìgh Elas- 

air. Chedorlaomeir rìgh Elaim, agus Thidail 

rìgh nan cinneach; 

2 Gu'n cP rinn iad sin cogadh ri Bera rìgh 
Shodoim, agus ri Birsa rìgh Ghomorrah, 
Sinab rìgh Admah, agus Semeber rìgh She- 
boim, agus rìgh Bhela, eadhon Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh-bhoinn 
ri 'chèUe ann an gleann Shidim, a tha nis 
'n a fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dhèug rinn iad seirbhis do 
Chedorlaomer, agus anns an treas bliadhna 
deug rinn iad ceannairc. 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna deug 
thàinig Cedorlaomer, agus na rìghrean a 
iha maiUe ris, agus bhuail iad na Rephaim- 
ich ann an Asterot Camaim, agus na Susi- 
mich ann an Ham, agus na h-Èimmich ann 
an Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'n an sBabh Seir, gu 
ruig El-paran, a tha làimh ris an fhàsach. 

15 ann an Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach, agus 
rìgh Ghomorrah, agus rìgh Admah, agus 
rìgh Sheboim, agus rìgh Bhela (eadhon 
Shoair,) agus chuir iad cath riu ann an 
gleann Shidim ; 

9 Bi Cedorlaomer rìgh Elaim, agus ri Tidal, 
rìgh nan cinneach, agus ri h-Amraphel rìgh 
Shinair, agus ri h-Arioch rìgh Elasair; ceithir 
rìghrean ri cùig. 

10 Agus 5Aagleann Shidim?à« de shluichd 
làthaich; agus theich rìgh Shodoim, agus 
rìgh Ghomorrah, agus thuit iad an sin; agus 
iadsan a mhair, theich iad do'n t-sliabh. 

11 Agusthugiad leo uile mhaoin Shodoim 
agus Ghomorrah, agus am biadh uile, agus 
dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac biàthar A- 
braim (a bha 'chòmhnuidh ann an Sodom) 
agus a mhaoin, agus dh'imich iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as,agus 
dh'innis e do Abram an t-Eabhruidheach, 
a bha 'chòmhnuidh ann an còmhnard 
Mhamre an Amoraich, bràthar Escoil, agus 
bràthar Aneir: agus hha iad sin ann an 
comh-bhoinn ri h-Abram. 

14 Agus 'n uair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadh a bhràthair 'n a phrìosanach, 
dh'armaich e a sheirhhisich iunnsaichte, a 
ragadh 'n a thigh fèin, tri cheud, agus ochd- 
deug; agus lean e iad gu Dan. 

15 Agus roinu se e fèin 'n an aghaidh 's 
an oidhche,e fèin agus a sheirbhisieh, agus 
bhuail e iad, agus lean e iad gu Hoba, a 
tha air an làimh chlì de Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile,agus 
mar an ceudna thug e air ais a bhràthair 
Lot, agus a mhaoin ; agus mar an ceudna 
na ninathan. agus an sluagh. 

17 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach 'n a 
choinneamh, an dèigh dha pilltinn o mhar- 
bhadh Chedorlaomeir, agus nan rìghrean a 
hha maille ris, aig gleann Shabheh, eadhon 
gleann an rìgh. 

IS Agus tbug Melchisedec rìgh Shàleim a 
mach aran agus f ìon : agus 6'esau sagart an 
Dè a's ro àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus thubhairt 
e, Eeannaichte gu'n rohh Abram o'n Dia 
a's ro àirde, sealbhadair nèimh, agus na 
talmhainn. 

20 Agus beannaichte gu'n rdbh an Dia a's 
ro àirde, a thug thairis do naimhdean do 
d'làimh. Agus thug e dha deachamh de 
gach ni. 

21 Agus thubhairt rìgh Shodoim ri h-A- 
bram, Thoir dhomhsa na daoine, agus gabh 
a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri rìgh Shodoim, 
Thog mi mo làmh a suus ris aii l'igliearu GENESIS, 

an Dia a's ro àirde, Sealbhadairnèimli agus 
na talmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn, eadhon gu 
h-èill bròige, agus nach gabh mi 'hheag a 
dli'aon ni a's leatsa, chum as nach abair thu, 
Rinn mi Abram beartach? 

24 Saor a mhàin o na dh'ith na h-òganaich, 
agus o chuibhrionn nan daoine a chaidh 
maille rium, Aner, Escol, agus Mamre; 
gabhadh iadsan an cuibhrionn. 

CAIB. XV. 

1 Tha Dia a' toirt misnich agussòlaisadN 
Abram. 4 Tha e a' gealUainn dha oighre, 
agus sltochd ro lìonmhor. 6 Tha Abram air 
' fhìreanadiadh tre clireidimh, àc, 

' A N dèigh nan nithean sin thàinig focal 
XjL an Tighearna gu h-Abram ann an 
taisbeanadli, ag ràdh, Na bitheadh eagal 
ort, Abraim: Is mise do sgiath, agus do 
dhuais ro mhòr. 

2 Agus thubhairt Abram, A Thighearna 
Dhè, ciod a bheir tlm dhomh, is mi 'g im- 
eachd gun chloinn, agus gur e Elièser so o 
Dhamascus fear-riaghlaidh mo thighe? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, dhomhsa 
cha d'thug tlm sliochd air bith: agTis, feucli, 
is e neach a rugadh a'm' tliigh a's oighre 
orm. 

4 Agus, feuch, thàinig local an Tighearna 
d'a ioimsuidh, ag ràdli, Clia bhi e so 'n a 
oighre ort ; ach esan a thig a mach à d'inn- 
ibli fèin, bithidh e 'n a oighre ort. 

5 Agus thug e leis a macli e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis a suas gunèamh, agus 
àir na reultan, ma's urraiun thu'n àireamli: 
Agus thubhairt e ris, Mar so bithidh do 
shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tigheam; agus 
mheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan 
Caldèach, a thoirt dhuit an fliearainn so, 
chum a shealbhachadh mar oighre. ' 

8 Agus thubhairt esan, A Thiglieama Dhè, 
cia leis a bhios fios agam gu'n sealbhaich 
mi e? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomhsa agh 
'thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 'thri 
bliadhna dh'aois, agus reithe 'thri bliadhna 
dli'aois, agus turtur, agus columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, agus 
roinn e iad 's a' mlieadhon, agus chuir e 
gach aon de na mìribh fa chomhair a leth- 
bhreac; ach cha do roinn e na h-eòin. 

11 Agus 'n uair a thàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean, dli'fhuadaich Abram 
air falbh iad. 

12 Ag-us 'n uair a bha'ghrian a' dol fodha, 
thuit codal trom air Abram; agus, feuch, 
thuit uamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, Bitheadli 
fios gu cinnteach agad, gu'm bi do sliliochd 
'n an coigrich ann an dùthaich nach leo fèin; 

16 XV, XVI. 

agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinìdh 
iad gu cmaidli riu ceithir cheud bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise breth: 
agus 'n a dhèigh sin thig iad a mach le 
maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh d'aith- 
richean 'an sìth; adhlaicear thu 'an deadh 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad 
an so air an ais, oir cha-n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast làn. 

17 Agus 'n uair a bha 'ghrian air dol fodha, 
bha dorchadas aim; agus, feuch, àmhuinn 
dheataich agus leus teine, a chaidh eadar 
na mìribh sin. 

18 Air an là sin fèin rinn an Tighearn 
coimhcheangal ri h-Abram, ag ràdh, Do d' 
shliochdsa thug mi am fearann so, o amh- 
aiun na h-Eiphit, gu ruig an amhainn 
mliòr, amhainn Euphrates: 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus na 
Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na Canaan- 
aich, agus na Girgasaich, agus na lebusaich. 

CAIB. XVI. 
1 Tha Sarai a' ioirt Hagair a hanoglaich a dh' 
Alram mar mhnaoi. 4 uair a rinn i tàir 
uir a banamhaiglistir, hhuin ise gu cruaidh 
rithe, agus theich i air falbh. 9 Thug aingeaJ 
an Tighearn' air a h-ais i, &c. 

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abrain^ 
dann dha; agus bha banoglach Eiph< 
iteach aice, d'am &"ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, Feuch 
a nis, chum an Tigheam mi o chloinn a 
bhreith: rach a steach, guidheam ort, a 
dli'ionnsuidh mo bhanoglaich; theagamh 
gu'm faigh mi clann leathasa. Agus 
dh'èisd Abram ri guth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bcan Abraim, Hagar 
a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, an 
dèigh do Abram còmhnuidh 'ghabhail deich 
bliadhna ann an tìr Chanaain, agus thug si 
i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhuaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs i torrach: agus 'n uair a clnm- 
naic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a bana- 
mhaighstir tàireil 'n a sùilibh. 

6 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, Bith- 
eadh m'eucoir ortsa: thug mi mo bhanoglach 
do d' uchd; agus 'n uair a chunnaic i gu'n 
d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'n a sùilibh: 
Gu'n d' thugadh an Tighearn breth eadar 
mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
tha do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithe mar is àill leat. Agus an uair a bhuiu 
Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 'gnùis. 

7 Agus fliuair aingeal an Tighearn' i làimh 
ri tobar uisge 's an fhàsach, làimh ris aii 
tobar 's an t-slighe gu Sur. GENESIS, XVII. 8 Agus thiibhairt e, A Hagair, a bliano- 
glaieli Sharai, cia as a thàiiiig thu, agus 
c àite'bheil thu 'dol ? Agus thubhairt ise, 
Tha mi a' teicheadh o ghnùis Sharai mo 
bhauamhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Pill a dli'ionnsuidh do bhanamhaigh- 
stir, agTis ìimhlaich thu fèiu f'a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, MeudaichidJi mise gu mòr do shUochd, 
agus cha-n àirmhear e thaobh lìonmhoir- 
eachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Feuch, tha thu torrach, agus beiridh 
tu mac, agus bheir thu Ismacl mar ainm 
air, a chionn gu'u d' èisd an Tighearn ri d' 
aushocair. 

12 AgTis bithidh e 'n a dhuine fiadhaich; 
hithidh SiYkmh anaghaidh gach cliiine, agus 
ìknihga.chduine'ii a aghaidh-san: agus'am 
fianuis a bhràithrean ude gabhaidli e còmh- 
nuidh. 

13 Ag-usghoir i ainm an Tighearn* alabhair 
rithe, Thusa Dhè a tha 'g am fhaicinn ; oir 
thubhairt i, An e gu'n robh agams' ann an 
so mar an ceudna sùil ris an Ti sin a tha 
'g am f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i de'n tobar,Beer-Ia-hai- 
roi ; feuch, tlia e eadar Cades agus Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abi-am : agus 
thug Abram Ismael mar ainm air a mhac, 
a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead agnis sè 
bhadhna dh'aois, 'n uair a rug Hagar Ismael 
do Abram. 

CAIB. XVII. 

1 Coimheheanfial Dhè ri h-Abram air ^aJh- 
nuadhachudh, ac/us 'ainm oùr 'at/tarrachadh 
'<ju Ahrahum. 9 An linidiioll ghearradli air 
^orduchadli. 16 Isaac air a gÌLeaUfaìnn. 

AGUS 'n uairabha Abram ceithirfichead 
agus naoi bhadhna dèug a dh'aois, 
dh'fhoillsich an Tighearn e fèin dha, agus 
thubhairt e ris, Is mise 'n Dia uile-chumh- 
achdach; gluais thusa a'm' fhianuis, agus 
bi foirfe. 

2 Agus ni mi mo choimheheangal eadar 
mise agus thusa, ag'us meudaichidli uii thu 
gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan, agus , 
labhair an Tighearn ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, tlia mo choimh- j 
cheangal riutsa, agus bithidli tu a' d' athair j 
mhòran chinneach : 

5 AgTis ni'n toirear a so a mach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir riun mi thu a' d' athair 
mhòran chinneach. 

C Agus ni mi thu ro shìolmhor, agus ni 
mi dhìot cinnieh, agus thig i-ighrcan a mach 
asad. 

7 A gus daingnichidh mi mo choimhcheangal 
eadar mise agus thusa, agus do shhochd a'd' 
dhèigJi, 'n au ginealachdbh, mar choimh- 
17 cheangal sìorruidh, gu bhi 'm' Dhia lihuitse, 
agus do d' shliochd a'd' cUièigh. 

8 AgTis bhcir mi d]iuitse,agus dod'shhoclid 
a'd' dhèigh, am fearann anns aa. i-feil thu 
a'd' choigTcach, tìr Chanaain uile, mar 
shcilbh shìorruidh ; ag-us bithidh mise a'm' 
Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Coi- 
mhididh tu uime sin mo choimhcheangal, 
tlm fèin, agus do shhochd a'd' dhèigh, 'n an 
ginealacliaibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimhideas 
sibh, eadar mise agus sibhse, agns do 
sldiochd a'd' dhèigh; Gu'n timchioU-gliear- 
rar gach leanabh mic 'n 'ur measg. 

11 AgTis timchioll-ghearraidh sibh feòil' 
bhur roimh-chroicinn, agus bithidh e 'n a 
chomhar' air a' choimhcheangal eadar mise 
agus sibhse. 

12 Agus am mac'n 'ur measg a bhios ocha 
làithcan a dh'aois,timchioll-ghearrar e,gach 
leanabh mie 'n 'ur ginealachaibh, esan a 
bheirear 's an tigh, no 'cheannaichear le h- 
airgiod o choigreach air bith, nach 'eil de 
d'shliochd-sa. 

13 Timcliioll-ghearrar gu cinnteach esan a 
bheirear a'd' thigh, agns esan a chean- 
naichear le d'airgiod : agus bithidh mo 
choimhcheangal 'n 'ur feoil-sa mar choimh- 
cheangal sìorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioll- 
ghearrta, aig nach timchioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gcarrar au t-anam sin 
a mach o 'shluagh : bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, A 
tliaobh Sharai do mhnà, cha toir thu Sarai 
mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agus bheir mi 
dliuit mar an ceudna mac uaipe : seadh, 

[ beannaichidh mi i, agus bithidh i 'n a 
màt/uiir chinneach ; tliig rìghrean phoib- 
leach uaipe. 

17 An sin thuit Abraham air 'aghaidh, agus 
rinn e gàire; agus thubhairt e 'n a chridlie, 
Am beirearjKrtc dhasan a tha ceud bliadhua 
dh'aois ? Agus am beir Sarah, a tha deich 
agus ceithir tìchead bliadlnia dli'aois, mac ? 

18 Ag-us thubhairt Abraham ri Dia, gu 
maireadli Ismael beò a'd' fhianuis! 

19 Ag-us thubhairt Dia, Gu cinnteacli 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit; agus 
bheir thu Isaac mar aium air: agns daing- 
nichidh miso mo choimhcheangal ris mar 
choimhcheangal sìorruidh, agus r'a shliochd 
'n a cUièigh. 

20 Agus a thaobh Ismacil, chuala mi thu ' 
Feuch,bheannaich mi c, agus ni mi sìolmhov 
c, agus cuiridh mi 'n lìonmhoireachd e gu 
h-anabarrach. Dà eheanuard deug ginidh 
e, agus ni mi e 'n a chinneach mòr. 

21 Ach mo choimhcheaugal daingnichidh 
mi ri h-Isaac, a bheircas Sarah dhuit 's an 
àm so aims an atli bliliadhna. 

B GENBSIS, XVIII. 

22 Àgus sguir e 'fclii 'labliairt ris ; ag-as 
iChaidh Dia suas o Abmhaiii. 

23 Agus ghabh Abrahani Ismael a mhac, 
agus iadsan uile a rugadh 'n a thigh, agus 
iadsan uile a cheannaiclieadh le 'airgiod- 
san,gach firionnach am measg dhaoine tighe 
Abrahaim ; agus thimchioll-ghearr efeoil au 
Toimla-cliroicinn anns a' cheart là sin fèin, 
mar a thubliairt Dia ris. 

24 AgTis hha Abraham ceithir fidiead agus 
naoi bliadhna deug a dli' aois, 'n uair a thim- 
•chioll-ghearradh dhafeoil a roimh-chroicinn. 

25 Agus hha Ismael a mhac tri bliadlma 
deug a dh'aois, 'n uair a thimchioll-ghear- 
iradh dha feoil a roimh-chroicinn. 

.26 Anns a' cheart là sin fèin thimchioll- 
ghearradh Abrahara, agus Ismael a mhac. 

2 7 Agus thimchioll-ghearradh maille ris uile 
dhaoine a tliighe, a rugadli 'n a thigh, agus 
iadsan acheannaicheadhle'h-airgiod o mhac 
coigTÌch. 

CAIB. XVIII. 

1 Tha Ahraham a' toirt aoidheaclid do (hriuir 
ainglean. 17 Tha^ ,st/rios Shodoim air'fhodl- 
se.achadk dlia. 23 Tha e a' dtaiiamh eadar- 
ghuidìie air a shon. 

A GUS dh'fhoillsich an Tighearn e fèin da 
pL ann an còmhnard Mhamre, agus e 'n a 
sliuidhe 'an dorus a' bhiitha ann an teas an là. 
;2 Agus thog e suas a shiiilean,agus dli'amh- 
,airc e, ag"us, feuch, bha triuir dhaoine a' 
seasamh làimh ris ; agus 'n uair a chunnaic 
e iad, Tuith e 'n an coinneamli o dhorus a' 
bliùtha, agus chrom se e fèin gu làr, 

3 Agiis thubhairt e, Mo thighearna, ma 
fhuair mi nis deadh-ghean a'd' shùilibh, 
guidheam qrt, na rach seachad airdo sheir- 
bhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh,- beagan 
,uisge, agiis ionnlaidibh bhur cosan, agus 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh ; 

5 Agus blieir mise an so greim arain, agnjs 
neartaichibh bhur cridhe : an dèigh sin 
imichidh sibh roimhibh,oir is annuime sin a 
ihàinig sibh a dh'ioimsuidh bhur seirbhisich. 
Agus thubhairt iadsan, Dean eadhon mar a 
thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth a 
dh'ionnsuidli Sharah, agus thubhairt e,Dean 
.cabhag, taoisinn tri miosairean de mliin 
phlùir agus dean breacagan air lic an tein- 
tein. 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidli a' 
chruidh, agus ghabh e laogli maotli agns 
maith, agTis thug e dh'òganach e, agus rinn 
e deifir g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e ìm agug bainne, agus an 
.!aogh a dheasaicli e, agus chuir e air am 
beulaobh iad ; agus sheas e làimh riu fb 'n 
chraoibh, agus dli' ith iad. 

9 Agus thubhairt iad ris, C'àit am bheil 
Sàrah do bhean ì Agus thubhah-t esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Cu cinnteach pillidh 

18 mia'd'ionnsuidli a rèir àm na beatha ; agus, 
teuch, bithidh mac aig Sarah do bhean. 
Agus chuala Sarah sin ann an dorus a' 
bhùtha, a bìut air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sàrah sean, 
agus air dol air an agliaidh gu maith ann 
au aois: agus sguir Sàrah a bhi rèir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sinn rinn Sàrah gàire innte fèin, 
ag ràdh, An dèigh dhomhsa fas aosda, am 
bi subhachas agam, agus gu bhcil mo thigh- 
earn aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearn ri b-Abra- 
ham, C'ar son a rinn Sàrah gàire, ag ràdh, 
'jy e gu'm beir mise gu cinnteach ìeanabh, 
agus mi aosmhor ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta do 'n 
Tighearn? 'S an àm sJmidhichte pillidh 
mi a'd' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, agus 
hithidh mac aig Sàrah. 

1.5 An sin dh'àicheadh Sàrah, agràdh, Cha 
d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. Agus 
thubhairt esan,Ni h-eadh,oir rinn thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, agus 
dli'amhairc iad rathad Shòdoim : agus chaidli 
Abraham niaille riu g'an cur air an t-slighe. 

17 Agus thubhairt an Tighearn, An ceil mi 
air Abraham an ni sin a tha mi gus a 
dheanamh ; 

18 Agus gu'mfàs Abraham gu cinnteach 'n 
a chinneach mòr agnis cumhachdach, agus 
gu'm beannaichear annsan uile chinnich na 
talmhainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir e àithne 
d'a chloinn, agus d'a theaghlach 'n a dhèigh, 
agaxsgleidhidh iadsan slig'he anTighearna,a' 
deanamh ceartais agus breitheanais; chum 
as gu'n toir an Tighearn air Abraham an ni 
sin a labhair e ni'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tigheam, Do bhrìgh 
gu bheil glaodh Shodoim agus Ghomorrah 
mòr, agus do bhrìgh gu bheil am peacadh 
air 'antromachadh gu h-anabarrach ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi ma rinn 
iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig a' m' 
ionnsuidh ; agus niar do rinn, bithidh fios 
agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an aghaidh 
as a sin, agus ghabh iad an t-slighe gu 
Sodom : ach sheas Abrabam fathast an 
làthair an Tighearna. 

23 AgTis thàinig Abraham am fagus, agus 
thubhairt e, An sgiios thusa mar an ceudna 
an t-ionracan maille ris an aingidh ? 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stigh de'n bhaile, an sgrios thu 
mar an ceudna, agus nach caomhain thu 'n 
t-àitairsonanleth-cheud ionracan a thavam. 

25 Gu ma fada uaitse a dheanamh air an 
dòigh so, an t-ionracan a mharbhadh raaille 
ris an aingidh, ionnas gu'm bi an t-ionracan 
mar an t-aingidh: gu ma fada sin uaitse. 
Nach dean Breitheamh na talmhainn uile 
ceartas ? GENESIS, XIX. 26 Agus tliubliairt an Tiglicara, Magheibh 
mi ann an Sodom leth-cheud ionracan an 
taobli a stigh de'n bhaile, an sin caomh- 
naidii mi an t-àit uile air an sgàthsan. 

27 Agus fhreagair Abraham, agus thubh- 
airt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin 
labhairt ri m' Thighearn, agus gun annam 
acli duslach agus luaithre. 

28 Ma's e's gu'm bi cìiigear a dh'uireas- 
bhuidh air an leth-eheud ioni'acan, an sgrios 
thu'm baile uile air son cashlmidìi chìiigir? 
Agusthubhairt e,Cha sgrios mi e,ma gheibh 
mi'n sin cìiig agus dà fhicliead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, ag-us thubhairt ad' ionnstsicfn an nochd'i Thoir a mach iad 
d'ar n-ionnaujdh, chum as gu'n aitlmicb 
sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an ionnsuidh 
air an dorus, agus dhruid e 'u dorus 'n a 
dheigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo bhràithre, gnìomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agara dithis nighean do 
nach b'aithne fcar; leigibh leam, guidheam 
oirbh, an toirt a mach d'ur n-ionnsuidh, agus 
deanaibh riu mar is àiU leibh: a mhàin air 
na daoinibh so na deanaibh a' bhcag, oir is 
ann a chum na crìche so a thàinig iad fo e, Ma's e's gu'm faighear an sin dà fhichead? sgàile mo thighe-sa. _ Agus thubirtirt e, Cha dean mi e air sgàth 
dhà fliichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och! nabitheadh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh mi: 
Ma's e's gu'ra faighear an sin deich 'ar 
fhichead? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
e, raa gheibh mi an sin deich 'ar fhichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
miorm fèin labhairt ri m' Thighearn: Ma's 
e's gii'm faighear fichead an sin ? Agus thubh- 
airt e, Cha sgrios mi e air son fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och! na bitheadh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh mi 
mhàin an aon uair so: Ma's e's gu'm faigh- 
ear deichnear an sin 1 Agus thubhairt e, 
Oha sgrios mi e air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearn roimhe, 'n 
uair a sgnir e de labhairt ri h-Abraham : 
agus phiil Abraham g'a àite fein. 

CAIB. XIX. 

1 Tha Lot a' toirl aoidlieachd do dhà aingeal. 
24 Sodom acjus Gomorrah air an. .sy/rz'ov. 26 \ 
Peanas mnà Lot. 31 Cionta a dhithi'ì nighean. | 

GUS tliàinig dà aingeal do Shodom 's 9 Agus thubhairt iadsan, Seas air d'ais. 
Agus thubhairt iad a rìs, Thàinig ara fear 
so 'n a aonar air chuairt, agus is àill leis a 
bhi 'n a bhreitheamh: a nis buinidh sinne 
riutsa ni's raiosa na riusan. Agus rinn iad 
èigin mhòr air an duine, eadhon air Lot, 
agus thàinig iad am fagus a bhriseadli an 
doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
agus thug iad Lot a steach d'an ionusuidh 
do'n tigh, agus dliùin iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a hlia aig 
dorus an tighe, le doille, eadar bheag agus 
mhòr; ionnas gu 'n do sgìthich iad iad tèin 
ag iarraidh an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadh a ^A'agad an sc? Do chliamhuin, 
agus do rahic, agus do nigheanan, agus ge 
b'e ni a tha agad 's a' bhaile, tlioir a mach 
iad as an àite so: 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgi'ios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mòr 
an làthair an Tighearna; aguschuir an Tigh- 
eam sinne g'a sgrios. 

14 Agiis chaidh Lot a mach, agus labhair 
an fheasgar, agus bha Lot 'n a shuidhe ' e r'a chleamhnaibh, a phòs a nigheanan, 

ann an geata Shodoim: agus 'n uair a chun- ' agus thubhairt e, Eiribh, rachaibh a mach 
naic Lot iad, dJi'èirich e suas 'n an coin- ' as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am nearah, agus chrom se e fèin air 'aghaidh 
gu làr. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, mo thigh- 
earnan, tionndaidhibh a steach, guidheam 
oirbh, do thigli bhur seirbhisich, agus fan- 
aibh rè na h-oidhche, agus ionnlaidibh bhur 
cosan, agus èiridh sibh gu moch, agus thèid 
sibh air bhur turus. Agus thubhairt iad baile so a sgrios: Ach bha e mar neacli a 
bha ri fanoid ann an siliilibh a.chleamhnan. 

15 Agus 'n uair a dli'èirich a' mhaduinn, 
an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, 
Eirich, gabh do bhean,agus do dhithis nigh- 
ean a tha'n so, air eagal gu'n sgriosar thu 
ann an aingidheachd a' bhaile. 

16 Agus 'n uair a bha e a' deanamh moiUe, Ni h-eadh, ach fanaidh sinn air an t-sràid ' an sin rug na daoine air làimh air, agus air rè ua h-oidhche. 

3 Agus choimli-èignich e iad, agus thionn- 
daidli iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a 
steach d'<i thigh: agus rinn e cuirm dlioibli, 
agus dheasaich e aran neo-ghoirtichte, agus 
dh'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, chuair- 
tich daoine a' bhaile an i\g\\,eadhon daoino 
Shodoim, araon sean agus òg, an sluagh uile 
gac-h cearaa. 

5 Agus ghainn iad air Lot, agus thubhairt 
iad ris, O'àit am hheil na daoine a thàinig 

19 làimh air a mhnaoi, agus air làimh air a 
dhithis nighean; air do'n Tighearn a bhi 
tròcaireachdha: agusthugiad amache, agus 
chuir iad e'n taobh a muigh de'n bhaile. 

17 Agus 'n uair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Tcich air son d'anama; na seall 
a'd' dlièigh, agus na stad 's a' chòmlraard 
uile: teich do'n t-sliabh, air eagal gu miUear 
thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och! ni h-ann 
mar sin, rao thigheama. 

19 Feuch a nis, thuair do sheirbhiseacb GENESIS, XX. deadli-gliean a'd' sliùilibli, agus mlieudaich 
thu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam a theasraiginn: agus cha-n urrainn 
mise dol as do'n t-shabh, air eagal gu'n tig 
olc èigin orm, agnis gu'm faigh mi bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadii d'a ionnsuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, 
(nach beag e?) agus bithidh m'anam ))eò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabli mi 
ri d'athchuinge 's an ni so mar au ceudna, 
nach sgrios mi'm baile so, mu'n do labhair 
thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha-n urr- 
ainn mi ni air bith a dlieanamh gus an tèid 
thu'n sud: uime sin thugadli Soar marainm 
air a' bhaile. 

23 Bha 'glirian air èii-igh air an talamh, 'n 
uair a chaidh Lot a steach do Shoar. 

24 An sin thug an Tighearn air pronnasc 
agus teinc frasadli air Sodom agus air Go- 
morrah, a nuas o'u Tighearn as na nèamh- 
an. 

2.5 Agus sgi'ios e na bailtean sin, agus an 
còmhnard uile, agus uile luchd-àiteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an talamh. 

26 Ach slieall a bhean 'n a dèigh o 'chiì- 
laobh, agus dh'fhàs i 'n a caiTagli salainn. 

27 Agus chaidli Abraham suas moch 's a' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall eair Sodom agus Gomorrah, 
agTis air fearann a' chòmhnaird uile, agus 
chunnaic e, agus, feuch, chaidh deatach na 
tìre suas mar dheatach àmhainn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bailtean a' 
chòmhnaird, an sin chuimhnich Dia air Abra- 
ham, agus chuir e mach Lot à meadlion an 
lèirsgTÌos, 'n uair a sgrios e na bailtean anns 
an robh Lot 'n a chòmhiuiidh. 

30 Aguschaidh Lot suasà Soar,agusghabh 
e còmluiuidh 's an t-sliabh, agus a dliithis 
nighean maille ris; oir bha eagal air còmh- 
nuidh 'ghabliail ann an Soar: agus ghabh e 
còmhnuidli ann an uaimh, e fèin agus a 
dhithis nigiiean. 

31 Agus thubhairt an tè 'bu shine ris an 
tè a b' òige, TJta ar n-athair sean, agus c\và-n 
^eil fear air an talamli gu teaclid a steach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha na tal- 
mhainn uile. 

32 Tliig, thugamaid air ar n-athair fìon òl, 
agus hiidheamaid maille ris, clmm as gu'n 
glèidii sinn sliochd o ar n-atliair. 

33 Agus tluig iad air an athair fìon òl air 
an oidliche sin: agus chaidh an tè 'bu shine 
steach, agus luidh i maiUe r'ah-athair; agus 
cha do mliothaich e 'n uair a luidh i sìos, 
110 'n uair a dh'èirich i. 

34 Agus air an tò-màireach thubhairt an 
tè 'bu shino ris an tè a b'òige, Feuch, luidh 
niise an raoir inaille ri m' athair; thuga chum as gu'n glèidh sinn sliochd o ar 
n-athair. 

35 Ag-us thug iad air an athair fìon òl air 
an oidhche sin mar an ceudna: agus dh'èir- 
ich an tè a b'òige, agus luidh i maiUe ris, 
agiis cha do mhothaich e 'u uair a luidh i 
sìos, no 'n uair a dh'èirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 Agusrug an tè 'bu shine mac, agus thug 
i Moab mar ainm air: is esan atliair nam 
Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, nig ise mar an 
ccudna mac, agus thug i Een-ammi mar 
ainm air: is esan athair chloinn Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 
1 Tha Ahraliam ag àicheadh a m?inà Sàrah, 
agusAbimeìech';/ a yahhail d'a ionìimidkjèin. 
6 A ch air faotainn rahliaidii o Dhia ann an 
aiding, tha e'g a toirt air a It-ais da. 

AGUS dh'imich Abrahani as a sin do'n 
tìr mu dheas, agus ghabh e còmhnuidh 
eadar Cades agus Sur; agus bha e air 
chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu Shàrah a 
bhean, 'S i mo phiuthar i: Agus chuir 
Abimelech rìgh Gherair teachdaire uaith, 
agus ghabh e Sàrah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann an 
aisling 's an oidhche, agus thubhairt e ris, 
Feuch, is duine marbh thu air son na mnà 
a ghabh thu; oir is bean duiii' eile i. 

4 Ach cha d'tliàinig Abimelech am fagus 
d'i, agus thubhairt e, A Thighearna, am 
marbh thu rnar an ceudna cinneach ionraic? 

5 Nach d' thubhairt esan riunisa, '*S' i mo 
phiuthar i? ag-us thubhairt ise, eadhon isc 
fèin, 'S e mo bhràthair e: ann an treibhdliir- 
eas mo chridhe, agus anii an neo-chionta mo 
làmh rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha fios agani gur ann 'an treibh- 
dliireas do chridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thu o plieacachadh 
a'ni' agliaidh: uime sin cha do leig mi leat 
beantainn rithe. 

7 A nis mata, thoir air a h-ais do'n duine 
a bhean ; oir is fàidh e, agus' ni e urnuigh 
air do shon, agus bithidh tu beò: acli mur 
toir thu air a h-ais i, biodh fios agad gu'm 
faigh thu bàs gu ciunteach, tliu fèin agTis 
gach uile a's leat. 

8 Uime sin dli'èirich Abimelecli moch s a' 
mhaduinn, agus ghairm e a sheirbhisich 
uile, agus dli'aithris e na nithean sin uile 'n an 
èisdeachd; agus bha eagal mòr air na daoine. 

9 An sin ghairni Abimelech air Abraliam, 
agus thubhairt e ris, Ciod so a rinn thu 
oirnn? agus ciod an eucoir a rinn mise ort, 
gn'n d'thug thu ormsa, agus air mo rìogh- 
achd peacadli mòr? rinn thu gnìomharan maid air fìon òl an nochd mar an ceudna, ormsa, nach bu chòir a dhcananih. agus theirig a stcach, agus luidh maille ris, I 
20 10 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- liam, Ciod a cliunnaic tliu' gu"u d'riim tliu j 
an ni so? 

11 Agus tliubhairt Abraliam, A cliionn 
gu'n d'thubliaii-t mi annam/ein, Gu cinu- 
teaoli cha-n 'eil eagal an Tighearna 's an 
ionad so ; agus marbhaidli iad mi air son 
nio mlmà-. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhiu nio 
phiuthar, nighean m'athar i, ach clia-n i 
nighean mo mhàthar: agus bha i agam mav 
mhnaoi. 

13 Agns 'n uair a thug Dia orm dol air 
m'aineol o tliigh m'atliar, au sin tlmbhairt 
mi r'i, 'S e so do chaoimlmeas a noclidas 
tu dliomhsa; Anus gacli àite d'an tig sinn, 
abair mu m' thimchioll, 'S e mo bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraicli, agus 
buar, agus òglaicli, agus banoglaicli, agus 
thuge /at^ a dh' Abraham, agus tlmg e air a 
h-ais dlia Sàrali a bliean. 

15 Agus tlmbhairt Abimelech, Feuch, tha 
m'fhearann fa d' chomliair ; gabli còmli- 
nuidh far an taitneacli leat. 

16 Agus ri Sàrah thubhairt e, Feucli, thug 
mi mì!e honn aii'gid do d' bhràthair: feuch, 
tha e dhuitse 'n a chòmhdachadh sù.1 do gach 
uile a tha maille riut, agus maiUe ris gach 
uile: mar so flmair i achmhasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigli ri Dia; 
agus leigliis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhanoglaicli, agms rug iad clann. 

18 Oir dliruid an Tigheam suas gach bolg 
ann an teaghlacli Abimeleich, air son Shàraii 
mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 
1 Biigadh agtis tÌLÌmchioU-ahearradh Isaac. 9 
Hàgar agus a mac Ismael air an cur air 
falbii. 22 Coimhcheungai eadar Abtmdech 
agus Abraham. 

AGUS dh'amhairc anTighearn air Sài-ah 
mar a thubhairt e; agnis rinn an Tigh- 
earn do Shàrah mar a labhair e: 

2 Oir dh'fhàs Sàrah torrach, agus rug i 
mac do Abraham 'n a shean aois, 's an am 
shuidhichte mu'n do labliair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainm air 
a mhac a rugadh dha, a rug Sàrah dlia. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Isaae 
amhaCj'nuair a bha e ochdlàitheanadh'aois, 
mar a dli'àithn Dia dha. 

AgTis bha Abraham ceud bliadhna dh'aois, 
'n uair a rugadh a mhac Isaac dha. 

6 Agus thubhairtSàrah,thugDiaormgàire 
dheanamh: agus gach neach a chluinneas, 
ni e gàire maille rium. 

7 AgTis thubhairt i, Cò a theireadh ri h- 
Abraham, g-u'u d'thugadli Sàrah cìoch do 
chloinn'? oir rug mi mac dka 'n a shean aois. 

5 Agus dh'fiiàs an leanabli, agus chuireadh 
bhàrr na cìche e: Agus rinn Abraham cuirm 

j mliòr 's an là 'an do chuireadh Isaac bhàrr 
I ua cìche. 

] 9 Agus chimnaic Sarah mac flagair na 
I ban-Eiphitich a rug i dh" Abraham, ri l'anoid. 
! 21 IS, XXI. 

10 Uime sin thubliaìrt i ri li-Abraham,Tilg 
a mach a' bhan-tràill so, agus a mac ; oir cha 
bhi mac na ban-tràille so 'n a oighre maiile 
ri m' mhac-sa, eadhon ri h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro dhoilgheasach ann 
an sìiilibh Abrahaim, air son a mhic. 

12 Agns thubhairt Dia ri h-Abraham, Na 
biodli e doilgheasach a'd' shùilibh air son 
an òganaich, agTis air son do bhan-tràille' 
a thaobli gacli ni a tlmbhairt Sàrah riut 
èisd r'a guth ; oir is ann'au Isaac a dh'ain- 
michear dhuitse sliochd. 

13 Agus mar an ceudna de mhac na ban- 
tràille ni mise cinneach, do bhrìgh g-ur e do 
shliochdsa e. 

14 Agus dli'èirich Abraham suas gu moch 
's a' mliaduinn, agnis ghabh e aran, agus 
searrag uisge, agus thug e sin do Hàgar, 
agTis chuir e air a gTialainn e, agus an lean- 
abh; agus chuir e air falbh i : agus dli'imich 
i, ag-us chaidh i air seacharan 'am fàsach 
Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n t-sear- 
raig; agus thilg i an leanabh fo aon de 
na preasaibh. 

16 Agus dh'fhalbh i,agus shuidh i sìos fa 
chomhair, tamull maith uaith, mu tliim- 
chioll urchuir saighde : oir thubhairt i, Na 
faiceam bàs an lemibh. Agns sliuidh i f ' a 
chomhair, agns thog i suas a guth, agTis 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich; 
agiis ghairm aingeal Dhè air Hagar o nèamh 
agus thubhairt e r'i, Ciod a tha Heachd, 
riut, a Hagair ? Na biodh eagal ort ; oir 
chuala Dia guth an òganaich far am 'bìieil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabh greim a'd' làimh dlieth, oir ni mise 'a 
a chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fiiosgail Dia a sìlilean, agus 
chunnaic i tobar uisge; agus chaidh i, agTis 
lion i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agTis dh'- 
fhàs e suas: agTis gliabh e còmhnuidh 's an 
fhàsach, agTis bha e 'n a fhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh 'am fàsach 
Pharain: agTis ghabh a mhàthair bean da à 
tìr na h-Eiphit. 

22 AgTis 's an àm sin fèin labliair Abime- 
lech, agixs Phichol ard cheannard a shluaigh, 
ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia leat anns 
gach ni a tha tliu a' deanamh. 

23 A nis uime sin mionnaich dhomhsa air 
Dia, iiach buin thu ga fealltach i'iumsa, no 
ri m' mhac, no ri mac mo mhic ; acli a rèir 
a' chaoimhncis a rinn mi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air 
chuairt. 

24 AgTis thubhairt Abraham, bheir mi mo 
mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son tobair uisge, a thug scii"- 
bhisicli AbLmeleich a mach lc li-ainncurc. GENESIS, XXII. 26 AgTis thubhaìrt Abimelech, Cha b'fhios- 
rach niise cò 'rinn an gnìomìi so: cha d'innis 
thu fèin domh, agus cha mhò a chuala mi 
'bheag m'a tldmchioll ach an diugh. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iad do Abimelech: agnis 
rinn iad le 'clièile coimhcheangal. 

28 Agus chuir Abraham seachd uain bhoi- 
rionn de'n treud air leth leo fèin. 

29 Agus tlmbhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionu sin, 
a chuir thu air leth leo fèin? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidh tu na 
seachd uain bhoirionn sin o m' làimh; chum 
gu'm bi iad 'n am fìanuis dhomhsa gu'n do 
chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm air 
an àite sin, do bhrìgh an sin gu"n d'thug iad 
am mionnan le 'chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aig Beer- 
seba: an sin dh'èirich Abimelech suas, agus 
Phichol ard cheannard a shluaigh,agus phill 
iad do thìr nam Philisteach. 

33 Agus s\\\ùòh\chAbrahamdoire chraobh 
aig Becr-seba, agus ghairm e 'n sin air aium 
an Tighearna, an Dè shìorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuaìrt ann an 
tìr nam Philisteach mòran de làithibh. 

CAIB. XXII. 
1 Ailhne air a (ah/iairt a dk' Abraham gvSn 
iobradi'i. e a mliac Isauc. 3 Tlia e _ a' toi.rl 
dearbkai'Ui air a ckreidimh agus air 'ùmh- 
lachd. 13 Reillie air 'ìobradh'an àil Isaaic. 

GUS an dèigh nan nithean sin dhearbh 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim. Agus thubhairt e, Feuch, tha 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, d'aon mhac Isaac,a's ionmhuinn leat, 
agus rach do thìr Mhoriah, agus thoir suas 
au sin e mar thabhartas-Ioisgte air aon de 
na beanntaibh a dli'innseas mise dliuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch 's a' 
mhaduiuii, agus dh'uigliimich e'asal, agus 
ghabh e dithis d'a ògauaich maille ris, agus 
a mhac Isaac; agus sgoilt e fiodh air son an 
tabhartais-Ioisgte, agus dh'èirich e suas, 
agus chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dlia. 

4 A nis air an treas là thog Abraham suas 
a shùileau, agus chunnaic e an t-àite fada 
uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a òganaich, 
Fanaibhse au so maiUe ris an asal, agus 
thèid mise agus an gille gTi ruigc sud, ag-us 
ni sinn aoradli, ag-us thig simi a rìs d ur u- 
ionnsuidh. 

6 Agusghabh Abrahamfiodli an tabhartais- 
loisgte, agns chuir se e air muin a mln 
Isaaic; agus ghabh e 'n „ làimh an teiiie, 
agus an sgiau: agus dli'imich iadle'chèile 
cuideachd. 

7 Agus labhair Isaac r'a athair Abraham, 
agus thubhairt e, Athalr: agxis thubhairt 
esau i'euch, tlia mi 'ji so, a mhic. Agus 

2-2 thubhairt e, Feudi teìno acais fiodh; 
ach c'àit am bheil an t-uan air son tabhar- 
tais-Ioisgte? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mhic, uan dha fèin air son tabhartais- 
loisgte: Mar sin dh'imich iad cuideachd le 
'chèile. 

9 AgTis thàinig iad do'n àit a dh'innis Dia 
dha, agus thog Abraham altair an sin, agus 
chuir e 'm fiodh 'an òrdugh; agus cheangail 
e a mhac Isaac, agus chuir e air au altaìr 
e air uachdar an fhiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbliadh a mhic. 

11 Agus ghlaodli aingeal au Tighearna 
ris o nèamh, agiis thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan Feuch, tha 
mi 'n so, 

12 Agus thubhairt c, Na leag do làmh air 
a' ghiUe, agus na dean ni sam bith air : oir 
a n.s tha mi fiosrach gu bheil eagal Dhè ort, 
do bhrìgh nach do chum thu do mhac, eadltr 
on d'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
agus dh'arahairc e, agus, feuch, reithe air a 
chùlaobh 'an sàs ann am preas air 'adliair- 
cean: agus chaidh Abraham, agus ghabh e 
anreithe,agus thuge suas e mar thabhartas- 
loisgte 'an àit a mhic. 

14 AgTis thug Abraham lehobhah-Iireh 
mar ainm air an àite sin: mar a theirear gus 
an là'n diugh, Ann an sliabh an Tighearna 
cliithear e. 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tiglieama ri 
h-Abraham an dara uair o nèamh. 

16 AgTis thubhairt e, Orm fèin mhionnaich 
mi, E,rs' an Tighearn, a chionn gu'n d'rinn 
thu an ni so, agus nach do chmn thu itam 
do mhac, eadhon d'aon mhac; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu m8r, agus 
gu'n dean mi do shliochdro lionmhor eadhon 
mar reultan nèimh, agus mar an gaineamh,a 
tha air tràigh na fairge ; agus seaibhaichidh 
do shliochd geatadli an naimhdean; 

18 Agus beannaichear ann ad shliochdsa 
uile chinnich na talmhaiun, a chionn gu'n 
d' eisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abraham a dh'ionnsuidh 
'òganacha ; agus dli'èirich iad suas, agus 
chaidh iad cuideachd gu Beer-seba: agiis 
ghabh Abraham còmhnuidh aig Beer-seba. 

20 Agus an dèigh nan nitheau sin dh'inn- 
seadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ceudna mic do d' bhràthair 
Nahor; 

21 Hus a cheud-ghin, ag-us Buds a bhrà- 
tliair, agus Cenmcl atliair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agns Pildas, 
'agus Idalph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah: an ochdnar 
sin rugMilcah doNahor,bràtliair Abrahaim. 

24 AgTis a choi-Ieabacli, d'am &ainm 
Reumah, rug ise mar an ceudna Tcbah, agus 
Galiam, agiis Talias, agus Maachah. i CAIB. XXIII. 

1 A oì's atjus }às Sliàralu 3 A diadh affus uaimh 
M liachpelah ah- an ceanriuch, 19 J'ar an d' 
ad/dakeadh SàraJi. 

\ GUS bha Sàrah beò ce«d ag-us seacM 
jLX. bliadhnafichead; b'iad aobhadhnachan 
beatha Sliàrah. 

2 Agus fhuair Sàrah bàs ann an Ciriat- 
arba; 's e sin Hebron ann an tìr Chanaain OENESIS, XXIII, XXIV. 

: airgiod, a dh'ainmich e ann ait èisdeachd 
mliac Het, ceithir cheud secel airgid, » 
ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus- rinneadli aehadh Ephroin a hhm 
ann aai Machpelah, a hha fa chomhair 
Mhanire, an t-achadli, agus an uaimh a hK 
ann^ agu* gach craobh a hha 's an achadh, 
a hha 'n a chrìch uile mu'n cuairt, 

18 Daingean do Abrahani mar sheilbh,ann Agus thàinig Abraliam a dheanamh tuiridh an làthair cloinne Het, 'am fianuis gach 
air son Shàrah, agiis a chaoidh air a sou. j ueach achaidh steach aÌF geatadh a bhaile 
3 Agus dh'èirich Abraham suas o làthair a san. mhairbh, agTis labhair e ri mic Het, ag ràdh. 

4 Is coigTeach agus feax'-cuairt mise maille 
ribh : thugaibh dliomh sealbh àit-adhlaic 
maille ribh,agTis gu'n adhlaic mi mo mharbh 
as mo shealladh. 

5 Agus fhrcagair mie Het Abraham, 
ràdh ris, 

6 Eisd i-uinne, mo thigheama: is uach- 
daran cimihachdacli thusa 'n ar measg -ne ; 
ann an roghainn ar n-àiteachan-adhlaic, 
adhlaic do mharbh: cha chum duine 'n ar 
measg - ne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh 
adhlaiceadh ann. 

7 Agusdh'èirich Abraham suas,agus chrom 
se e fèin do mhuinntir na tìre, eadhon do 
mhic Het. 

8 Agus labhair e ri% ag ràdh, Ma's- àill 
leibh gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
sbealladh, èisdibh rium, agus labhraibh air 
mo shon ri h-Ephron mac Shohair; 

9 Chum asgu'n toir e dliomh uaimh Mhach- 
pelah 2utha aige,a tìia ann an crìch 'achaidh; 
air son uiread airgid 's is fiu i, thugadh e 
dliomh i mar sheilbh àit-adldaic 'n 'ur 
measgsa. 

10 AgTis bha Ephron 'n a chòmhnuidh 
'am measg chloinne Het. Agus fhreagair 
Eplirou an t-Hiteach Abraham ann an èisd- 
eachd cloinne Het, eadhon gach neach a 
chaidh steach air geatadh a bhaile-saji, ag 
ràdh, 

11 Na bitheadh e mar sin, mo thighearna, 
èisd rium; an t-achadh bheir mi dhuit, agus 
an uaimh atha ann, bheir mi dliuit i; ann an 
làthair mhac mo dhaoine bheir mi dhuit i : 
adlilaic do mharbli. 

12 AgTis chrom Abraiham e Seitt bìos ani 
làthair muinntir na tìre. 

13 Agiis labhair e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tìre, ag ràdh, Ach 
ma hlicir thu seachad i, gTÙdheam ort, èisd 
rium: bheir mi dliuit airgiod air son an 
achaidh, gabh uam e, agiis adhlaicidli mi mo 
mharLh an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag 
ràdli ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium: is fiu an t- 
achadh ceithir cheud secel airgid; ciod sin 
eadar mise agus thusa? uime sm adlilaic do 
mharbh. 

16 AgTia dh'èisd Abrahara ri h-Ephron, 
agTis tiiomliais Abraham do Ephron an t- 

23 19 Agus an dèigh sin dli'adlilaic Abrahait 
Sàrah a bhean, aun an r.a'mh achaidh Mhach- 
pelah, fachomhair Mhamre: is e sin Hebron 
anu an tìr Chanaain. 

20 AgTis rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a tha ann daingean do Abraham, mar 
sheilbh. àit-adhlaic, le mic Het. 

CAIB. XXIV. 

1 ChuÌT Ahraham uaiih a sheirhhiseach m dK 
fh<iol.ainn mnà </' a m'iac Isuac. 5i> Flivxiir 
e Eehecah. 63 Clioinnich Isaac ù 

AGUS bha* Abraham. sean, ajus^ air 
teachd gni h-aois mhòir, agus bhean- 
naich an Tigheam Abraham aims na h-uile 
nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham i-'a sheir- 
bhiseach 'bu shine 'n a thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidheam 
ort, do làmh fo ni' shliasaid; 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh air an 
Tighearn, Dia nèimh, agus Dia na tal- 
mhainn, nach gabh tlm bean do m' mhac 
de nigheanaibh nan Canaanach, 'aiu measg 
am hheil mis' a'm' chòmhnuidh: 

4 Ach thèid tliu. do m' dhiiifchadch fèiny 
agus a chum mo luchd-dàimh,agusgabhaidh 
tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Ag-us thubhairt an seirbhiseach ris, Ma's 
e 's nach bi a' bhean toileacli air mis' a 
lcantuinn. do'n tìr so, an èigin dhomh do 
mhac a thoirt air 'ais a rìs do'u tir as aii 
d thàinig thu.? 

6 Agiis thubhairt Abraham vi», Thoir an 
Eo -aire nach toir thu mo mhac an sin a rìs. 

7 An Tighearn, Dia nèimh, a thug mise o 
tliigh m'atliar, agus o thlr mo dhìlsean, agus 
a labhair rium, ag-us a mhionnaich dhomh- 
ag ràdh, Do d' suliochd bheir mi am> fcarann 
so; cuiridh esan 'aingeal fèittromhad, agna 
gabhaidh tu bean do m' mhac as a sin. 

8 Agus mur bi a' bhcan toileach air thusa 
a leantuinn, an sin bithidh tu saor o m- 
mhionnaibh so: a mhàin na toir mo mhac 
an sin a rìst 

9 Agus clmir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaiglistir, ag-us 
mhionnaich. e dha thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmhailde chàmhalaibli amhaighstir, agi;s 
dh'fhalbh e ; oir h/ia maoin a mhaighstir 
uile aigc f a làimh : Agus dh'èirich e, agns 
ciiaidli e gii Mesopotamia, {ju bailc Kahoir. GENESIS, XXIV. 11 Agus thug e air na càmhalaibh an glìin 
a lìibadh an taobh a inuigh de'n bhaile,làiinh 
ri tobar uisge, mu thràth feasgair, eadhon 
mu'n àm"'an tèid mnathanamacli a tharruing 
uisge. 

12 Agus thubhairt e, Thigheama, Dhè 
mo mhaighstir Abrahaim, deònaicii gu'n 
soirbhich leams' au diugli, agus nochd 
caoimhneas do m'mhaighstir Abraham. 

13 Feuch tlM mi 'm' sheasamh an so làimh 
ris an tobar uisge, agus thig nigheanan 
muinntir a' bhaile mach a tharruing uisge. 

14 Agus tachaireadli e, a' mhaighdean ris 
an abair mise, Leig sìos, guidlieam ort, 
do shoitheach, chum's gu'n òl mi; agus their 
ise, 01, agus bheir mise deoch do d' chàmh- 
alaibh mar an ceudna : ffu ìna h-ì sin fèin 
a dh' òrduich thu do d' slieirbhiseach Isaac; 
agus le sin bithidh fios agam gu'n do nochd 
thu caoimhneas do m' raliaighstir. 

15 Agus mun do sguir e de labhairt, feuch, 
tliàinig Rebecah a mach, a rugadh do Bhe- 
tuel, mac Mliilcah, mnà Nahoir, bràthar 
Abrahaim; agus a soitheach air a gualainn. 

16 Agus bha a' chailin ro mhaiseach ri 
araharc oirre, òigh; agus cha b' aithne do 
fhear riamh i: agus chaidh i sìos do'n tobar, 
agus lìon i a soitheach, agus thàinig i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'n a coin- 
neamh, agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidheam ort, beagan uisg' òl as do shoith- 
each. 

18 Agu-s thubhairt i, 01, mo thighearna: 
agus gftreas i oirre, agus leig i sìos a soith- 
each air a làimh, agus thug i dha deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a thabhairt 
dha, thubhairt i, Tairngidli mi uisffe air 
son do chamhal mar an ceudna, gus an sguir 
iad a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhalmhuich 
i a soitheach 's an amar, agus ruith i rìs 
do'n tobar a tharruing uisge ; agus thar- 
ruing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus Ma'n duine ag amharc le h-ion- 
gantas oirre, agm a' fantuinn 'n a thosd, a 
dh'fheuchainn an d'thug, no nach dthug, 
an Tighearn air a thurus soirbheachaclh 
leis. 

22 Agus 'n uair a sguir na càmhail a dh'òl, 
an sin ghabh an dume cluas-fhìiinne òir, 's 
an robh leth seceil a chudthrom, agus dà 
làmh-fhail air son a làmh, 's an robh deich 
seceil òir a chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nighean thu? 
innis dliomh, guidheam ort: am bheil ann 
an tigh d'athar àite dhuinn gu tàmhaghabh- 
ail ann? 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise nighean 
Bhetueil, mhic Mhilcah, a rug i do Nahor. 

2.5 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
againnearaon connlach, agusinnlinng-uleòr, 
agus àite gu tàmh a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, agus 
riun e aoradh do'n Tighearn. 

24 27 Agus thubhairt e, BeaTmaichte gu robh 
an Tighearn, Dia rao mhaighstir Abrahaim, 
nach d.o bhuin a thròcair agus 'fhìrinn o ni' 
mhaiglistir: air dhomhsa hhi 's an t-slighe, i 
stiur an Tighearn mi gu tigh bliràitlireau ■ 
rao rahaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus dh'- 
innis i na nithean so do mli.uinntir tighe a 
raàthar. 

2,t) Agus l)ha bràthair aig Rebecah, d'am 
b'ainm Laban: agus ruith Laban a dh'ionn- 
suidh an duine a raach chum an tobair. 

30 Agus 'n uair a chunnaic e a' chluas- 
fhàinne, agus na làmh-fhailean air làmhan 
a pheathar, agus 'n uair a chual' e briathran 
Rebecah a pheathar, ag ràdh, Mar so labh- 
air an duine rium; an sin thàinige dh'ionn- 
suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh 
ris na càmhalaibh aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, thusa 
'tha beannaichte o'n Tighearn ; c'uime 
sheasas tu a muigh ì oir dh'ulluich mise an 
tigh, agus àite do na càmhalaibh. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'fhuasgail e na càmhail, agus thug e 
seachad connlach agus innlinn air son nan i 
càrahal, agus uisge a dli'ionnlad a chosaii, 
agus cosan nan daoine a hha raaille ris. 

33 Agus chuireadh hiadh air a bheulaobh 
gu itheadh: ach thubhairt e, Cha-n ith mi, 
gus an innis mi rao ghnothuch. Agiis thubh- 
airt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbhiseach 
Abrahaira; 

35 Agus bheannaich an Tighearn mo 
mhaighstir gu raòr, agus tha e air fàs 
cumhachdach : agus thug e dlia caoraich, j 
agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus 
òglaich agus banoglaich, agus càmliail agus 
asail. 

36 Agus rug Sàrah, bean mo mhaighstir, 
mac do m' mhaighstir 'n a sean aois ; agus 
thug e dliàsan gach ni a hK aige; 

37 Agus thug rao mhaighst.r ormsa mo 
mhionnau a thabhairt, ag ràdh, Cha ghabh 
thu bean do m' mhac de nigheanaibh nan 
Canaanach., muinntir a tha mise a' chòmh- 
nuidh 'n am fearann: 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe m 
athar, agus a dh'ionnsuidh mo dhìisean,agu3 
gabhaidh tu bean do m' mhac. 

39 Agus thubhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamh nach lean a' bhean mi: 

40 Agus thubhairt esan rium, Cuiridh an 
Tighearii, 'an làthair an do ghluais miso, 
'aingeal fèin leat, agus soirbhichidh e do 
thurus; agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
o m' dhìlsibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionnaibh- 
sa, 'n uair a thig thu chum rao dhllsean ; 
agus mur tabhair iad dhuit hean, an sin 
bithidh tu saor o m' rahionnaibh. 

42 Agus thàinig rai'n diugh chum an to- 
bair, agus thubhairt mi, Thighearna, Dìià mo mluiiglisiir A'braliaim,ma slioirbhicheas 
tu uis 1110 thuriis air am bheil mi 'g imeachd; 

43 Feuch, tha mi 'm'sheasamh làimh ris an 
tobar uisge; agus 'n uair a thiga' mhaigb- 
iloau a maeh a tharruing uisr/e, agus a their 
mi rithe,Thoirdhoiiih,guidheam ort,beagan 
uisge ri òl as do shoitheach ; 

44 Agus a thcir ise rium, 01 thu fèin, 
agus tairngidli mise mar an ceudna do 
d chàmhalaibh : gu ma h-ì sin fèiu a' bhean 
a dhorduich aii Tighearn do mhac mo 
mhaighstir. 

45 Agus mun do sgnir mi de labliairt a'm' 
chridhe, feuch, thàmig Rebecah a mach, 
pgus a soitheach air a gnalainn ; agnis chaidh 
' sìos d o'n tobar, agus tliarruing i uisge : 
Àgus tliubhairt mi r i, Thoir dlionih deoch, 
guidheam ort : 

46 Agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a 
soitheach o 'ffàalainn, agus tliubhairt i, 01, 
agus bheir mi deoch do d' cliàmlialaibh mar 
an ceudua: agus dli' òl mi, agus thug i air na 
càmhalaibh òl mar an ceudna. 

47 Agusdh'fliiosraichmidl]'i,agusthubliairt 
mi, Cò d'au nigheau tliusa? Agus thubliairt 
ise, Is mi niglican Bhetueil, nihic Nahoir, 
a rug Milcah dha: Agus chuirmi a' thluas- 
fhàinne air a h-aghaidh, ag-us na làmh- 
fhailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos rno cheann, agus 
rimi nii aoradli do'n Tigliearn, agus bhean- 
naich mi an Tighearn, Dia mo mliaighstir 
Abrahaim, a threòraich mi 's an t-shghe 
cheart, a ghabhaii nighinn bràthar ino 
mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis,ma bhuineas sibh gu caoimh- 
neil agus gu fìrinneach ri m' mhaiglistir, 
innsibii dhoiiili ; agus mur buin, innsibh 
dhoinh ; chum as gu'n tionndaicUi mi dh'- 
ioimsuidh na làimhe deise, no na làimhe 
elìthe. 

50 An sin fhreagair Laban agus Betuel, 
agus tliubhairt iad, 'S ann o 'n Tiglicarn 
thàinig an ni so: cha-nurraiun sinne olc no 
maith a ràdh riut. 

51 Feuch, tha Rebecah a'd' làthair, gabh 
i, agus imich ; agus biodh i 'n a mnaoi aig 
mac do mhaighstir, mar a labhair an Tigli- 
eam. 

52 Agus'n uair a chuala scirbhiseach Abra- 
haim am briathran, chrom se e fèin gu làr 
do'n Tighearn. 

53 Agus tliug an seirbhiseach a làthair 
seudan airgid agus seudan òir, ag-us eudach, 
agnas tliug e iad do Rebecah : thug e mar 
an ceudna nithean luachmhor d'a bràthair 
agus d'a màthair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e fein 
agus na daoine a hlia maille ris, agus dh'fhan 
iad rè na h oidhche: agus dh'èiricli iad's a' 
mhaduinn ; agus thubhairt esan, Cuiribh 
air falbh mi dh'ionnsuidh mo mliaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthair, Fanadh a' mhaighdean maille 

25 GENESIS, XXV. 

ruinne air a* chtiìd a's lugha deich làitlicau; 
'n a dhèigh sin falbhaidh i. 

66 Ag-us thubiiairt e riu, Na cuiribh moille 
orm, oir shoirbliich an Tigliearn mo tliurus: 
cuiribh air falbli mi, chum gu'u tèid mi 
dli'ionnsuidh mo nihaighstir. 
57 Agus thubliairt iad, Gairmidh sinn air 
a' mliaiglidinn, agus fiosraichidh sinn d'a beul 
fèiu. 

5S Agus ghairm iad air Eebecah,agus thu- 
bhairt iad r'i, An tèid thu leis an duine 
so? Agus thuljliairt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh E,ebecah am 
piuthar, agus a banaltrum, agus seirbh- 
iseach Abrahaim, agus a dliaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, agus 
thubhairt iad r'i, \S tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mhàthair nihìltean de nihuillionaibh ; 
agus sealbhaicheadh do shliochd geata na 
muinntir sin le 'm fuatliach iad. 

61 Agus dh èirieh Rcbecah agus amaigh- 
deanan, agus mharcaich iad air iia càmhal- 
aibh agus lean iad an duine: agus ghabh an 
seirbhiseach Rebecah, agiis dh'fhalbli e 
roimhe. 

62 Ag-us bha Isaac a' teachd o sblighe an 
tobair Lahai-roi ; oir bha e 'cliòmhnuidh 's 
an tìr mu clheas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd- 
smuaineachadh 's an fhaiche air fcasgar: 
agus thog e suas a shiiilean, agus chumiaic 
e, agus, feuch, bha na càiiilialan a' tigliÌEii. 

64 Agus thog Rebeeah suas a sùileau,agus 
'n uair a chunnaic i Isaac, theiring i bhàrr 
a' cliàmhail, 

65 Agus thubhairt i ris an t-seìrbliiseach, 
Cò e 'n duine so a tha 'sràid-imeachd 's an 
fhaiche g'ar coinneachadh'.^ Agus thubliairt 
an seirbhiseach,'>S'e mo mliaighstir a th'ann: 
an sin gliabh i gnìiis-bhrat, agus chòmh- 
daich si i fèin. 

66 Agus dh'nmis an seirbhiseacli do Isaac 
na li-uile nitliean a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhìith Shàrah a 
mliàthar, agus ghab'n e Rebecah, agus bha 
i aige 'n a miiaoi ; agus ghràdliaich e i : 
agus fliuair Isaac sòias au dèigh bàia a 
mhàthar. 

CAIB. XXV. 1 Mic Ahrahaim riCe'urah: 7 Aois Ahrahaim 
agus a ùhàs. 12 Gine.alaick Jsmafìl. 24 
Ihigadk do Isaac Esau agus lacub, £9 MHc 
Esau a c/iòir bkreitk. 

AN sin ghabh Abraham bean a rls, d'am 
b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus locsan, agus 
Medan, agus Midian, agus ]sbac,agus Suah. 

3 Agus ghin locsan Seba, agus Dedan. 
Agns b' lad mic Dhedaiu Asurim, agus 
Letusim, agus Jjeuniim. 

4 Agus mic Mhidiain; Ephah, agus Epher, 
agus Hanoch, agus Abidah, agus Eldaah: 
b' iad sin uile mic Chetm-ah. GENESl; 

5 Agiis thug Abraham gacli ni a bla' aigc 
do Isaac. 

6 Ach domhicnan coi-leabach a&7t'aig Abra- 
ham, thug Abraham tiodhlacan ; agus chuir 
e air i'albh iad o 'mhac Isaac, 'n uair a bha 
e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, do 
thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadhnachan 
bcatlia Abrahaim a bha e bcò ; ceud, agus 
tri fichcad, agus cùig bUadhna deug. 

8 An sin thug Abraliam suas an deò, agus 
fhuair e bàs aun an deadh shean aois 'n a 
sheaim duine, agus làn de bhliadhnaibh ; 
agus cln'uinnicheadh e chum a mhuinntir. 

y Agus dli'adhlaic a mhic Isaac agus Ismael 
e ann an uaimh Mhachpelah, ann an achadh 
Ephroin, mhic Shoair an Hitich, a tJia fa 
cliomhair Mhamre; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham o 
mhic Het: ann an sin dh'adhlaiceadh Abi-a- 
ham, agus Sàrah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, bhean- 
naich Hia Isaac a mhac: agus ghabh Isaac 
còndiuuidh làimh ri tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil, 
mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan- 
Eiphiteach, bauoglach Shàrah do Abraham. 

13 Agus is iad sin ainmean mhac Is- 
maeil, 'n an ainmibh, a rèir an ginea- 
lach: ceudghin Isniaeil, Nebaiot; agus 
Cedar, agus Adbeel, agus Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus Masa, 

15 Hadar, agus Tema, letur, Naphis, agus 
Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmean 'n am bailtibh, agns 'n an 
daingneacliaibh; dà cheaimard deug a rèir 
am fiueachan. 

17 Agus is iad sin bhadhnachan beatha 
Ismaeii, ceud, agus seachd bliadhna deug 
'ar fliichead: ag-us thug e suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruiunicheadh e chum a 
mhuinntir. 

1 8 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhilah 
gu ruig Sur, a tha fa cliomliair na h-Eiphit, 
mar a thèid thu gu h-Asiria. An làthair a 
bhràithrean uile fhuair e bàs. 

1 9 Agus is iad sin ginealaich Isaaic mhic 
Abrahaim: Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead bliadhna 
dh'aois 'n uair a ghabh e Rebecah niglican 
Bhetueil, an t-Sirianaich o Phadan aram, 
piuthar Labaiu an t-Sirianaich dha fèin 'u 
a mnaoi. 

21 Agus ghuidh Isaac an Tigheam air 
eon a mhnà, a chionn gu'n rdbh i neo-thor- 
lach: agus dh èisd an Tighearn ris, agus 
dh'fliàs Rebecah a bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlann a' coimhghleacadh 
an taobh a stigh dh'i: agus thubha.rt ise, Ma 
tìia 'chuis niar sin, c'ar son a t/ut mi mar 
soì Agus chaidh i a dli'fhiosrachadli de'n 
Tighearn. 

2d Agus thubhairt an Tighearn r'i, Tha 
2G 3, XXVI. 

dà chinneach a'd' bholg, agus bìthidli dà 
shluagh air an sgaradh o d'inmbh: agus 
bithidh aon sluagh dhiiìbh so ui's treise na 
'n sluagh eile; agus ni esan a'ssine seirbhis 
dhasan a's òij,e. 

24 Agus 'n uair a choimhlionadh a làithean 
gu bhi air a h-aisead, feuch, bha leth-aona, 'n 
a bolg. 

25 Agusthàinigan ceud-ghin amachdearg, 
is e uile mar fhalluinn mholaich: agus thug 
iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'n a dhèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach agus greim aig a làmih de shàil 
Esau; agus thugadh lacob mar ainm air: 
agus bha Isaac tri fichead bliadhna dh'aois, 
'n uair a i-ugadli iad. 

27 Agus dh fhàs na gillean ; agus bha Esaii 
'n a shealgair seòlta, 'n a fhear macharach; 
agus bha lacob 'n a dhuine coimldionta, a' 
gabhail còmhnuidh 'am bìithaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a chionn 
gu'n dith e d'a shithinn; ach ghràdhaich 
liebecah lacob. 

29 Agus bhruich lacobbrochan: agus thài- 
nig Esau o'n mhachair, agus e fann. 

30 Agais thubhairt Esau ri lacob, Leig 
dhomh itheadh, gTiidheam ort, de'n bhro- 
c/uin dhearg sin fèin; oir t/ia mi fann: uime 
sin thugadh Edom mar ainm air. 

31 Agus thubhairt lacob, Reic rium an 
diugh do chòir-bhreithe. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, i/ia mi 
dlìith do 'n bhàs; agus ciod an tairbhe a 
tha s' a' chòir-bhreitlie so dhomhsa? 

33 Agusthubhairt lacob,Mionnaitli dliomh- 
sa an diugh; agus mhionnaith e dlia: agTis 
reic e a chòir-bhreithe ri lacob. 

34 An sin thug lacob do Esau aran, agus 
brochan de ghall-pheasair ; agus dh'ith e 
agus dh'òl e, agus dh èirich e, agus dh fhalbh 
e roimhe: mar so rinn Esau dimeas air a 
chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVL 

1 Cliaidh Tsaac do Gherar, ogus hhrannaich Dia 
e. 26 Rmn Abivieteck cotmhc/itanyal ris aig 
Beer seba. 

AGUS bha gorta s' an tlr a bhan-achd air 
a' cheud ghorta a bha ann an làitliibh 
Abrahaim: agus chaidh Isaac gu Abimelech 
ngh nam Philisteach, do Gherar. 

2 Agus dh flioillsich an Tighearn e fèin 
dha, agus thubhairt e, Na rach sìos do'n 
Eiphit: gabh còmhnuidh anns au tìr a dh' 
innseas mise dhuit. 

3 Bi alr chuairt 's an tìr so, agus bithidh 
mise maille riut, agus beannaichidh mi thu: 
oir dhuitse, agus do d' shliochd, bheir mise 
na dùthchannan sin uile,agus coimlilionaidh 
mi na mionnan a mhiounaich mi do d'athair 
Abraham: 

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs lìon- 
mlior mar reultan nèinih, agus bheir mi do 
d' shliochd na dùthchanuau sin uile: agus GENESIS, XXVI. beanuaichear a'd' sliliochd-sa uile chin- 
nich na talmhainu; 

5 Do bhrìgh gu'n deisd Abraham ri m' 
ghutli, agus gu'u do ghleidh e m'iarrtus, m' 
àitheantan, m'orduighean, agus mo lagh- 
annan. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerar. 

7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite dKe 
m'a mhuaoi ; agiis thubhairt e, 'S i mo phiu- 
thar i: oir bha eagal air a ràdh, 'S i mo 
bliean i ; air eagai, ari esan, gu'm mar- 
bhadh daoine an àite mi air son llebecah, a 
chioun gu'ii nhìi, i maiseach ri amharc ohTC. 

8 Agus 'n uair a bha e aimsir fhad' an sin, 
sheall Abimelech rìgh nam Fhilisteach a 
mach air uinueig, agus chunnaic e, agnis, 
feuch, 'blia Isaac a' sùgradh r'a mhuaoi lle- 
becah. 

9 Agus ghaiiTU Abimelech air Isaac, agus 
thubhairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do 
bhean i: agus ciounus a thubhairt thu, 'S i 
mo phiuthar i ? agns thubhairt Isaae ris, A 
chionn gu'u d' thubhairt mi, Air eagal gu'm 
bàsaich nii air a son. 

10 Agus thubhaii-t Abimelech, Ciod e so 
arinn thu oinm ? dh'fheudadh a h-aon de'n 
t-sluagh luidhe le d' mhnaoi,agus bheireadh 
tu ciouta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris 
an duiue so, no r'a mhnaoi, gu ciunteach 
cuirear gu bàs e. 

12 An sin shlol-chuir Isaac 's an tìr sin, 
agus fimair e's a' bhliadhna sin fèin a' cheud 
uiread 's a chuir e, agus bheamiaich an 
TigheaiTi' e. 

13 Agiis dh'f hàs an duine mòr, agus chaidh 
e air aghaidh, agus dh'fhàs e, gus an robh e 
i-o mliòr: 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, agus 
sealbh cruidh, agus mòran sheirbhiseach. 
Agus ghabh na Fhilistich farmad ris. 

15 Agus dlmin na Fhilistich suas na tob- 
raicheau uile a chladhaich seirbhisich 'athar, 
ann an làithibh Abrahaim 'athar, agus lìon 
iad le h-ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri h-Isaac, 
Imich uainne; oir is cumhachdaiche thu gu 
mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, agus 
shuidliich e a bhìithann an gleannGhcrair, 
agus ghabh e còmhnuidh an sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rls na tobraich- 
can uisge, a chladhaicheadh ann an làith- 
ibh Abraliaim 'athar ; oir dhìiin na Fhilistich 
suas iad an dèigh bàis Abrahaim: agus thug 
c ainmean orra a rèir nan ainm a thug'athair 
orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic'sa' 
ghleauu, agiis fhuair iad an sin tobar fìor- 
uisge. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair conn- 
sachadh i'i buiichaiìiean Isaaic, ag ràdh, Is 

27 leinne an t-uisge : agus thug o Esec niar 
ainm air an tobar, a chionn gu'n d'riun iad 
connsachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad conusachadh uirae sin cmdeachd : 
agus thug e Sitnah mar aium air. 

22 Agus chaidh e air imrich as a sìn, 
agus chladhaich e tobar eile ; agus cha 
d'rinn iad connsachadh uime sin: agus 
thug e Rehobot mar ainm air; agus thubh- 
airt e, Oir thug an Tighearn a nis farsain- 
geachd dhuinn; agnisfàsaidh sinn lìonmhor 
's an tìr. 

23 Agus chaidli e suas as a sin gu Beer- 
seba. 

24 Agus dh'flioillsich an Tighearn e fèin 
dha 's an oidliche sin fèin, agus thubhairt e, 
Is mise Dia Abrahaim d'athar ; na biodh 
eagal ort, oir tha mise maille riut, agus 
beannaichidh mi thu^agTis ni mi doshliochd 
lìonmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 
haim. 

25 Agus thog e altair an sin, agus ghairm 
e air aimn an Tighearn', agus^shuidliich e 
ausin a bhùth: agus chladhaich seirbhisich 
Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimelech d'a ionnsuidh 
o Gherar,agus a cliaraid Ahudsat, agus Fhi- 
chol àrd cheannard a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dliomh, agus gTi'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu ciunt(.ach gu'n robh an Tighearn 
Icat ; agus tlmbhairt sinn, Bitheadh a nis 
niionnan eadaruinn, eadhon eadar sinne 
agus thusa, agus deanamaid coimhcheangal 
riut ; 

29 Naeh dean thu oirnne cron sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar 
nach do rinn sinn ni sam bitli ort ach maith, 
agiis a chuir sinn uainn thu 'an sìth : Tlia 
thusa nis air do bhcannachadh leis an 
Tighearn. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dh'ith 
agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch 's a' mha- 
duinn, agus mhionnaich iad d'a chèile: agTts 
chuir Isaac air falbh iad, agus dli'imich iad 
uaith 'an sìth. 

32 Agus air an là sin fèin thàinig seir- 
bhisich Isaaic, agus dh'innis iad dha mu 
thinichioll an tobair a chladhaich iad, agus 
thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air : uime 
sin is 6 Beer-seba aium a' bhaile sin gus au 
là'n diugh. 

34 Agus blia Esau dà fhichead bliadhna 
dh'aois; agus ghabh e mar mhnaoi ludiL, 
nighean Bheeri an Hitich, ag-us Bascmat 
nighean Eloin an Hitich: 

35 Agus bha iad sin 'n am briscadh-cridho 
do Itiaae agus do Rebecah. G£,1N''ESIS, XXVII. CAIB. XXVII. I Climr l-iaac Esau a sheahj siihùm. 18 Le 
seòladh Rehecali lìiàiniij lacoh a dli' ionnsuidli 
'alliar le biadk hlasda 'an riochd Emu. agus 
fhuair e a hheannachadh. 41 IViuij Etau 
fuath do lacoh, agus bhagair e a mharbhadh. 

GUS 'n uair a blia Isaac air fàs sean, 
agiis a bha a shùilean dall, air chor as 
nach faiceadh e, ghairni e air Esau a nihac 
a bu shine, agus thiibhairt e ris, A nihic : 
agus thubhairt esan ris, Feucii, thamì 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean ; cha-n'eil fios agam air là mo 
bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh d' airm, 
do bholg-saighead agus do bhogha, agiis 
falbh a mach do'n mliachair, agus sealg 
dliomli sithionn ; 

4 Agas clean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmliuinn leam, agus tlioir a ni' ionnsuidh 
e, agus gu'n ith mi ; chuni as gu'm beannaich 
m'anam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agiis chuala Rebecah an uair a labliair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidh Esau do'n 
mhacliair a shealg sithinn, gu 'tabhaii't d' a 
ionnsuidk. 

6 Agus labhair Rebccah r"a mac lacob, ag 
ràdh, Feuch, chuala mi d'athair a' labhairt 
ri h-Esau do bliràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sitliionn, agus dean 
biadh blasda dhorah, agais gu'n ith mi, agus 
^a'm beannaich mi thu an làthair an Tigh- 
earna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' ghuth, 
a rèir an ni a tha mi ag àithneadli dhuit. 

9 Falbh a nis a dli'ionnsuidh an trèuda, 
agiis thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheadh 
aiheann de ua gabhraibh ; agus ni mise iad 
'n am biadh blasda air son d'athar, mar is 
ionmhuinn leis: 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh d'athar 
e, agus gii'n ith e, chum as gu'm beannaich 
e thu roimh a bhàs. 

II Agus thubliairt lacob ri Rebecah a 
nihàthair, Fexich, tÌM Esau mo bhràthair 'n 
a dhuine molach, agus mise a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athair mi, 
an sin measar mi lois mar neach leis am 
b'àill a mhealladh ; agus bheir mi mallach- 
adh orm fèin, agus cha bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàtliair ris, Ormsa 
bitheadh do mhallachadh, a mhic ; a mhàin 
èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir a m' ionn- 
Buidh iad. 

14 AgTis dh'fhalbh e, agus ghlac e iad, 
agus thug e iad a dh'ionnsuidh a mhàthar : 
agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
b ionmhuinn le 'athair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudach taitneach 
Esau a mic a bu shine, a bh'aice 's an tigh ; 
agus cliuir i e air lacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicno mlieann nan 
gabhar air a lànihan, agiis air luimo a 
mhuineil. 

28 17 Agus thug i am biadh blasda, agus an 
t aran a dheasaich i, do làinih a mic lacoib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'athar, 
agus thubhairt e, Atliair: agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi '71 so; cò tiiusa, a mhic '/ 

19 Ag-us thubhairt lacob r"a atliair, Is mise 
Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a dh'iarr 
thu orm : èirich, guidheara ort, suidh agus 
ith de m' shithinn, chum as gu'm beannaich 
d anam mi. 

20 Agus tliubhairt Isaac r'a mhac, Cionnus 
a fhuair thu i cho luath,a mhic? agnis thubh- 
airt esan, A chionn gai'n do chuir an Tigli- 
earn da Dhia a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac ri lacob, Thig am 
fagus a nis, agus gu'n Iaimhs:ch mi thu, a 
mhic, an tusa fèin mo mhac Esau, no nach 
tu. 

22 Agus chaidh lacob am fagus d'a athair 
Isaac, agus laimhsich se e ; agus thubhairt 
e, 'Se 'n guth guth lacoib, ach is iad na 
làmlian làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a chionn gii'n 
robh a làmhan molach, mar làmhan Esau a 
bhi-àthar : mar sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, A n tusa fèin mo mhac 
Esau? agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fagus domh 
e, agus ithidhmi de shithinn mo mliic,chum 
as gu'ni beannaich m'anam thu. Agns thug 
e 'm fagus dha e, agus dli'ith e ; agus thug 
e d' a ionnsuidh f ìon, agus dh' òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac ris, Thig 
am fag-us a nis, agus pòg mi, a mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se 
e: agus dh'fhairich e fàileadh 'eudaich; 
agus bheannaich se e, agns thubhairt e, 
Feuch, tha fàile mo mhic mar fhàile fear- 
ainn a bheannaich an Tighearn. 

28 Uime sin gu'n tugadh Dia dhuit de 
dhrìichd nèimh, agus de reamhrachd na 
taìnihainn, agus pailteas arl^hair agus f ìona. 

29 Deanadli slòigh seirbhis dhuit, agus 
strìochdadh cinnich dlmit ; bi 'd' uachdaran 
air do bhràithribh, agus cromadli mic do 
mhàthar sìos dhuit : mallaichte gu'n rob.h 
gach neach a mhallaicheas thu, agus bean- 
naichte gu'n robh gach neach a bheannaich- 
eas thu. 

30 Agus cho luath agus a sguir Isaac de 
bheannachàdh lacoib, 'n uair bu ghann a 
bha lacob air dol a mach fathast à làthair 
Isaaic 'athar, thàinig a bhràthair Esau o 
'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dh'ionnsuidh 'atliar e ; 
agiis thubhaii-ter'aathairjEireadh m'athair, 
agus itheadh e de shitliinn a mhic, chuni 
gu'm beannaich d'anam mi. 

32 Agus tlmbhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thusa ? agus thubhaii-t esan, Is mi do mhac, 
do cheud-ghin, Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaac le ball-cnrith 
anabarraich, agus thubhairt e, Cò, c' àite GBNESIS, XXVIII. 'jn hheil esan a ghlac sitliioim, ag-us a tlmg 
i'iii' ioiiusuitlli, agus dli'ith mi de'n iomlan 
mun d'thàinig' tliusa / agus bheauuaich mi 
e, seadli aijus beauuaichte bithidli e. 

34 'N uair a chual' Esau briathran 'athar, 
ghlaoJli e le glaodli mòr, agus ro shearbh ; 
ag'us thubliau't e ra athair, Beannaich mise, 
eadhoìi mise mar an ceudua, athair. 

35 Agus thubhairt e, Thàinig do bhràthair 
le ceilg, agus tliug e leis do bheannachadh. 

36 Agus thubliairt esan, Nach ccart a 
thugadh lacob mar ainm air? oir thàiuig e 
fodliam an dà uair so; thug e leis mo chòir- 
bhreith'; agus, feuch, a nis thug e leis mo 
bheauuachadh. Agus thubhairt e, Nach do 
ghlèidli thu dliomhsa beannachadh? 

37 Agus fhreogair Isaac, agus thubhairt e 
ri Ii-Esau, Feucli, rinn mi e 'n a uachdaran 
ort, agus a bhràithrean uile thug mi dlia 
mar sheirbhisich; agus le h-arbhar agus le 
fìou chmn mi suas e: agus dliuitse ciod a 
nis a ni mi, a mhic ? 

3S Agus thubhairt Esau r' a athair, Nach 
'eil agad ach aon bheanuachadh, athair? 
beannaich mise, eadhoìi mise mar an ceud- 
ua, athair. Agus thog Esau suas a ghuth, 
agus ghuil e. 

39 Agus f hreagair Isaac 'athair, agus thubh- 
airt e ris, Feuch, ann an reamlirachd na 
tahnhainn bitliidli do chòmhnuidli, agus 
ann an di'ùchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh thig thu bcò, 
agiis do d' bhràthair ni thu seirbhis: agus 
'n uair a bhios an uachdaranachd agad, au 
sin brisidli tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dli'ihuathaich Esau lacob air son 
a' bheannachaidh leis an do bheannaich 
'athair e: agus thubhairt Esau 'n a chridhe, 
Tha làithean a' bhròin air sou m'athar am 
fagus, agus an sia marbhaidh mi mo bhrà- 
thair lacob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah briathran 
Esau a mic a bu shine, agus chuir i teach- 
daire uaipe, agus ghairm i air lacob a mac 
a b'òige, agus tlmbhairt i ris, Feuch, tha do 
bhràthair Esau 'toirt comhf hurtachd dha fèin 
a d' thaobhsa, a' cur roimhe do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' ghuth ; 
agus èirich, teich a dli'ionnsuidh uio blirà- 
thar Labain do Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille ris beagan 
làithean, gnis an tionudaidh fraoch feii-ge do 
bhràthar; 

45 Gus an tioimdaidh corruich do bhràthar 
uait, agus gu'n dìchuimlmich e ua rinn thu 
air: an sin cuiridh mise Jios, agus bhcir mi 
as a sin thu. Gar sou a chaiUmn le 'chèile 
sibh ann au aon là? 

4(; Agus thubhairt Rebecah ri h-Isaac, 
Tha mi sgìth de m' bheatha air son nighean- 
an Het: ma ghablias lacob bean de 
nigheanaibh Ilet, mar iadsan a tha de 
nigheanaibh na dùthcha, ciod am maith a 
ui mo bheatha dhomhsa? 

29 CAIB. XXVIII. 

I Bheannaich L^aac lacob, agm chuir se e do 
Fhadan-aram. 11 Aisliny lacoib. 18 Clach 
BkeLeiL. 20 Bòid lacoih. 

GUS ghairra Isaac air lacob, agus 
bheauuaich se e, agus dh'àithn e dha, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu beaii 
de uigheanaibli Chanaain. 

2 Eirich, imich do Phadan-aram, do thlgh 
Bhetuoil athar do mhàthar, agus gabh dLuit 
fèin as a sin bean de nigheanaibh Labain, 
bràthar do mhàthar. 

3 Agus gu'm beamiaicheadh ' Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu'n deanadh e 
sìolmhor thu, agus gun tugadh e ort fàs 
lìonmhor,air chor as gu'm bi thu a'd' chomh- 
chruinneachadli chinneach : 

4 Agus gu'n tugadh e dhuit beannachailii 
Abrahaini, dhuitse, agus do d' shliochd 
maille riut; chum gu'u sealbhaich thu am 
fearaun auns avn bhcil thu a'd' clioigreach, 
a thug Dia do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, agus 
chaidh e do Phadau-aram, gu Laban, mac 
Bhetueil au t-Sirianaich, bràthair llebecah, 
màthar lacoib agus Esau. 

6 'N uair a chuuuaic Esau gu'n do bhean- 
naich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air 
falbh e do Phadan-uram, a ghabhail mnà 
dha fèin as a sin; agus 'u uair a bheannaich 
se e, gu'n d' thug e àithne dha, ag ràdh, 
Cha ghabh thu bean de nigheauaibh Cha- 
naain; 

7 Agus gu'n d'èisd lacob r'a athair, agus 
r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh e do 
Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau nach da 
thaitinn uiglieanan Chanaain r'a athair 
Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dli'ionnsuidh Ismaeil, 
agus ghabh e Mahalat nighean Ismaeil mhic 
Abrahaim, piuthar ISfebaioit, dlia fèin mar 
mlmaoi a thuilleadh air ua mnathau a bh'- 
àige. 

10 Agns chaidh lacob a mach o Bheer- 
seba, agus cliaidli e gu Haran. 

II Agus thachair e air àite àraidh, agus 
dh'fhau e 'n siu an oidhche sin, a chiouu 
gu'u robli a' ghriau air luidhe: agus ghabh 
e h-aon de chlachaibh au àite sin, agus 
chuir e fo a cheanu i, agus luidh e slos 's 
an àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadair e; agus, feuch, fàradh 
air a chm' suas air au talamh, agus a bhàiT 
a' ruigheachd gu uèamh: agus, lcuch, aingil 
Dhè a' dol suas agus a' teachd a nuas air. 

13 Ag-us, feucli, sheas an Tighearu os a 
cheanu, agus thubhairt e, Is mise au Tigh- 
earu Dia Abrahaim d'athar, agus l3ia 
Isaaic: am fearann air am bheil thu a' d' 
luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' 
shliochd. 

14 AgTis bithidh do shliochd mar dhuslacb 
na talmhainn; agus sgaoiIii,Ih tu mach GENESIS 

dli'ionnsuidli na li-iiird' an iar, agus na h- 
àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na h-àirde 
tuath agus na h-àirde deas : agus 'oeannaich- 
ear aniiadsa uile theaghlaiciiean na tal- xxrx mhainn, agus ann ad shliochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut,agTis 
gleidliidh mi thu anns gach àite d' an tèid 
thu, agus bheir mi rìs tlui dh'ionnsuidh na 
tìre so ; oir cha trèig mi tliu, gus an dean 
mi an ni sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg lacob as a chodal, agus 
thubliairt e, Gu cinnteach tha 'n Tighearn 
's an àite so, agus cha i'obh iìos agam air. 

17 Agus bha cagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uamliasacli an t-ionad sol cha n àit 
air bith so ach tigh Dhè, agus is e so geata 
nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch 's a' mha- 
duinn, agus ghabli e a' clilach a chuir e fo 
a cheann, agus clmir e suas 'n a carragh i, 
agus dhòirt e oladli air a mullach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an 
àite sm : ach 6' e Luds ainm a' bhaile sin 
air tìis. 

20 AgTis bhòidich lacob bòid, ag ràdh, Ma 
bhios D^a leara, agus ma ghleidheas e mi 
air an t-sliglie sin airam bheil mi'g imcachd, 
agus ìna blieir e dhomh aran r'a itheadh, 
agus eudach r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs 'an sìth a dli'ionn- 
suidh tiglie m'atliar; an siu bitlùdh an 
Tighearn agam 'n a Dhia : 

22 Agus bithidli a' chlach so, a chuir mi 
siias 'n a carragh, 'n a tigh aig Dia : agus de 
gach ni a bheir thu dJiomh, bheir mi gu 
cinnteach an deachamh dhuit. 

CAIB. XXIX. 
1 Thàinig laroh gu tohar Harrn'n, 13 agusihug 
Lahan aoidheacìid dha. 18 GhealL lacohseir- 
hkis sheackd hliadkna do Lahan air son a 
nighinn Racìieil; 23 fhuaire Leah 'm a h-àile; 
ach a ì ìs phòs e Rachel viar an ceudna. 

AN sin dh'imich lacob air a thurus, agus 
chaidh e do dhùthaich dhaoine na 
h-àirde 'n car. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
's a' mhachair, agus, feuch, hha 'n sin tri 
trèudan chaorach 'n an luidhe làimh ris ; 
oir as an tobar sin thug iad uisge do na 
trèudaibh: agus hha clach mhòr air beul 
an tobair. 

3 Ag-us chrainniclieadh a dh'ionnsuidh sin 
na treudan uile ; agiis cliaruich iad a' chlach 
bhàrr beòil an tobair, agnis thug iad uisge 
do na caoraich, agus chuir iad a' chlach a 
rìs air beul an tobair 'n a li-àite fèin. 

4 Agus thubhairt lacob riu, Mo bhràith- 
rean, cia as a thàinig sibli? Agus thubhairt 
iadsan, Haran thàinig sinne. 

6 Agus thubhairt c riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir? Agus thubhairt iadsan, 
Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am hhcil e gii 
maith? Ag-us thubhairt iadsan, Tha e gu 
30 maith : agus, fetTch, i7i,a, Rachel a nigheaa 
a' tighinn leis na caoraich. 

7 Ag-us thubhairt e, Feuch, '5 e fathast 
àird' an là a th' ann, agus cha d thàinig 
idir àm cruinneachaidh na sprèidhe : thug- 
aibhs' uisge do na caoraich, agus rachaibh 
agus ionaltraibh iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha-n urrainn sinn, 
gus an cruinnichear na trèudan uile 'n ceann 
a chèile, agus gus an caruiclicar a' chlach 
bhàrr beòil an tobair; an sin bheir sinu 
uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a blia e fathast a' labhairt 
riu, thàinig Rachel le caoraich a h-athar ; 
oir b'i a hha 'g an gleidheadh. 

10 Agus an uair a chunnaic lacob Rachel 
nighean Labain bràthar a mhàtliar, agus 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, an sin 
chaidh lacob am fagus, agus cliaruich e a' 
chlach bhàrr beòil an tobair, agus thug e 
uisge do chaoraich Labain bi-àtliar a mhà- 
thar. 

1 1 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e 
suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dli'innis lacob do Rachel gu'm Ve 
bràthair a h-athar e, agus gu'sn h'e mac 
Rebecah e : agus ruith i, agus dh'innis i d'a 
h-athair. 

13 Agus 'n iiair a chuala Laban sg ul 
lacoib mhic a pheathar, an sin ruith e ' u a 
choinneamh, agus ghabh e 'n a ghlacaibh 
e, agus phòg se e, ag-us thug e d'a th gh 
e: agus dh'innis e do Laban na nithean sin 
uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu ciijn- 
teach is tu mo chnàimh agus m' fheoil: 
agus dh'fhan e maille ris rè mìos. 

15 Agus tliubhairt Laban ri lacob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirbhis a dheanamh dhomh a nas- 
gaidh? innis dhomh ciod e do thuarasda 1. 

16 Agus hha aig Laban dithis nigheanan: 
Ve ainm na tè 'bu shine Leah, agus ainm na 
tè a b'òige Rachel. 

17 Agus hha siiilean Leah anmhunn, ach 
bha Rachel maiseach 'n a dealbh agus sgia xnh- 
ach 'n a gnìiis. 

18 Agus bha gi'àdh aig lacob air Rach el, 
agus tlmbhairt e, Ni mi seirbhis dhuit 
seaclid bliadhna air son Racheil do nighin u 
a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Is fearr dhomh 
a toirt duitse na gu'n tugainn i do dhuine 
sam hith eile: fan maille rium. 

20 Agus rinnlacob seirbhis air sonRachei/. 
scachd bliadlma; agus bha iad 'n a shùilibh 
mar bheagan de làitliibh, a thaobh a' ghràidL 
a bh aige oirre. 

21 Agus thubhairt lacob rì Laban, Thoir 
dhomh mo bhcan (oir choimldionadh mo 
làithean) a chum gu'n tèid mi steach d'a 
h-ionnsuidh. 

22 AgTis chruinnich Laban cuideachd 
daoine an àit' uile, agus rinn e cuirm. GENESIS, XXX. 23 Agns 's an flieasgar ghabh e Leah a 
nighean, agus tliug e d'a ionnsuidh i ; agus 
chaidli e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agu^ tliug Laban d'a nighinn Leah Sil- 
pah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich. 

25 Agus 's a' mhaduinn, feuch, b'i Leah' bk' 
aniì: ag-us thubhairt e ri Laban, Ciod e so 
a rinn thu orm ? Nach ann air son Racheil 
a rir.n mi seirbhis dhmt ? ag"us c'ai* son a 
niheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Clia-n flieud e 
bhi mai- sin 'n ar dùthaich-ne, p.n tè a's òige 
'thoirt seachad roimh an tè a's sine. 

27 CoimliUon a seachduin-sa, agus bheir 
sinn dliuit ise mar an ceudna,air son na seir- 
bhis a ni tlm maille rium fathast rè sheachd 
bhadlm' eile. 

2S Agus rinn lacob mar sin, agns choimh- 
lion e a seachduin; agus thug e dha Rachel 
a nighean mar an ceudua 'n a mnaoi. 

29 Agus tlmg Laban do Rachel a nighcan 
Bilhali a bhauoglach fèin, mar bhauoglaich. 

30 Agus chaidli e steach cuideachd a 
dliionnsuidh Racheil, agus ghràdliaich e 
mar an ceudna Rachel ni's mò na Leah, 
agus rinn e seirbhis maille ris fathast 
seachd bliadhn' eile. 

31 Agus 'n uair a chimnaic an Tigheam 
gn'n d thugadh fuath do Leah, dh'fhosgail 
e a bolg: ach bha Rachel guu chlann. 

32 Agus dh'fhàs Leah toiTach, agus rug i 
mac. agTis thug i Reuben mar ainm air: oir 
thubhaii-t i,Gu deimhin dh'amhairc anTigh- 
eam air m' àmhghar, a nis uhne sin gi-àdh- 
aichidh m'fliear mi. 

33 Agus dli'fliàs i torrach a rìs, agus mg i 
mac, agus thubhairt i, A chionn gii'n cuala 
'n Tigheam gu.'n robh mi air m'fhuath- 
achadh, uime sin thug e dhomh am mac so 
cuideachd: agus thug i Simeon mar amm air. 

34 Agus dh fhàs i ton-ach a rìs ag-us rug i 
mac; agus thubhairt i, A nis anns an uair so 
dlùthleanaidh m' fhear ri\mi, do bhrìgh 
gu'n drug mi dha triuir mliac: uime sin 
thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rag 
i mac ; agus thubhairt i, A nis molaidh 
mi 'n Tigheam- uime sin thug i ludah mar 
ainm air. AgTis sguir i de bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 

1 Thug Racliel a hanoglach Bilhah do lacnh 
mar mhnaoi. ayns rwi i Dan aiius A^aphtalì. 
9 Thv!j Leah dha a harìogladi Silixih mar 
mhnaoi. agxis rug i Gad agus Aser. 22 Bug 
Rachd losfph. 25 Rinn Lahan coimhchcanyàl 
nuadh ri lacob. 

AGUS an uair a chunnaic Rachel nach 
d'rag i clann do lacob, blia farmad 
aig Rachel r'a piuthair, agus thubhairt i ri 
lacob, Thoii- dhomh clann, no gheibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich lacoib ri Rachel, agus 
thubhairt e, Ara bheil mis' 'an àite Dhè, a 
chum uait toradli na bronn? 

»1 3 Agus thubhaii-t i, Feuch, mo bhanog- 
lacli Bilhah, theirig a steach d'a h-ionn- 
suidli, agus beiridli i air mo ghlùinibh, agiia 
bithidh agam-sa mar an ceudua clann d'a 
trìd-sa. 

4 Agus thug i dha Bilhah a banoglach mar 
mhnaoi ; agus chaidh lacob a steach d'a h- 
ionnsuidli 

6 Agus dli'fhàs Bilhah torrach, agus mg i 
mac do lacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia breth 
orm, agus dli'èisd e mar an ceudna ri ra' 
ghuth, agus thug e dhomh mac: uime sin 
thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Racheil 
toiTach a rìs, agus mg i do lacob an dara mac. 

8 Agus thubhairt Rachel, le mòr ghleac 
ghleac mi ri m'phiuthair, agus thug mi 
buaidh: agus thug i Xaphtali mar ainm air. 

9 'N uair a chmmaic Leah gu'n do sguir i 
de bhreith chinne, ghabh i Silpah a banog- 
lach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i. 

10 Ag-us rug Silpah, banoglach Leah, mac 
do lacob. 

11 Agiis thubhairt Leah, Tha sonas air 
teachd: agnis thug i Gad mar ainm air. 

12 Agus mg Silpah, banoglach Leah, an 
dara mac do lacob. 

13 AgTis thubhairt Leah, is sona mi, oir 
goiridh na nigheanan mise beannaichte; 
agus thug i Aser mar ainm air. 

14 Agus chaidli Reuben a mach ann an 
làithibh fogbaraidh a' chruithneachd, agais 
fhuair e mandragan 's a' mhachair, agus 
thug e iad a chum a mhàthar Leah. An sin 
thubhairt Rachel ri Leah, Thoir dhomh, 
guicUieam ort, cuid de mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a' 
chùis gu'n d' thug thu m'fiiear uam, agus am 
b'àill leat maudragau mo mhie a thoirt leat 
mar an ceucbia? Agus thubhairt Rachel, 
Uime sin luidhidh e leats' an nochd air son 
mandragan do mliic. 

16 Agus thàinig lacob o'n mhachair 's an 
fheasgar, agus chaidli Leah mach 'n a choiii- 
neamh, agus thubhairt i, Thig thu steach 
a m' ionnsuidlis', oir g-u deimhin cheannaich 
mi thu le mandragaibh mo mhic: Agusluidh 
e leatha air an oidhche sin. 

17 Agus dh èisd Dia ri Leah, agus dli'- 
fliàs i ton-ach, ag"us mg i do lacob an 
cùigeamh mac. 

18 Ag-us thubhairt Leah, Thiig Dia dhomh 
mo dliuais, a chionn gn'n d'thug mi mo 
bhanoglach do m'fhear: agusthugi Isachar 
mar aium air. 

19 Agus dli'fliàs Leah torrach a rìs, agus 
mg i do lacob an sèathamh raac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheònaich Dia 
dliomh deadh chuibhrionn: a nis gabhaidh 
m'fliear còmhnuidli maille rium, a chionn 
gu'n d'rag mi dha sèathnar mhac; agus thiig 
i Sebulim mar ainm air. GENESIS 

21 Agus 'i) a dhèigli sm rug i nighean, agiis 
thug i Diiiah mar ainm oirre. 

22 Agus chuiinhnich Dia air Rachel, agiis 
dli'eisU Dia r'i, agTis dh'fhosgail e abolg. 

23 Ag-us dh'fhàs i torrach, agus rug i niac; 
ag-us thubhairt i, Thug Dia air falbh mo 
mhì-chliu. 

24 Agus thug i loseph mar ainm air, ag 
ràdli, Blieir an Tighearn dhomh fathast mac 
eile. 

25 Agus 'n uair a rug Rachel loseph, an 
sin thubhairt lacob ri Laban, Leig air falbli 
mi, chum gu 'n tèid mi do m'àite, agus do 
ni'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dìwmh mo mhnathan agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirblns duit, 
agus gu'm falbh mi ; oir is aithne dlmit mo 
sheirbliis a rinn mi dhuit. 

27 Ag-us tlmbhairt Laban ris, Guidheam 
ort, ma fhuair mi deadh-gliean a'd' shiiihbh, 
fuirich : oir dh'fliòghluim mi o m' fliios- 
raciiadh fèin gu'n do blieanuaichanTighearn 
mi air do sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do thuarasdal 
dhomh, agus bheir mi dlniit e. 

29 Agus thiibhairt e ris, Tha fios agad 
cionnus a riim mi seirbhis dlmit, agus ciou- 
nus a blia do sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mun d' thàinig 
mi, ag-us a nis tlia e air fùs 'n a mhòran ; 
agixs blieannaicli Dia thu'an lorg mo theachd- 
sa: agTis a nis,c'uin a ni mi mar an ceudnaair 
son mo thighe fèin? 

31 Ag-us thubliairt e, Ciod a bheir mi dlmit? 
Agus tlmbliairt lacob, Cha toir thu ni sara 
bith dliomli: ma ni tliu an ni so rium, ional- 
traidh mi rìs, agus gleidhidh mi do tlireud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile a,n 
diugh, ag atharrachadh as a sin gach sprèidhe 
athabreac agusballach, agiis gach sprèidhe 
a tha dubh-dhonn am measg nan caorach, 
ag-us ballach, agus breac am measg nan 
gabhar: agus is e so mo thuarasdal. 

33 Agus freagraidh air mo shonsa m'ion- 
racas 's an àm ri teachd, 'n uair a thig e mar 
mo thuarasdal a'd' làthaii'-sa: gach aon nach 
bi breac agus ballach am measg nan gabhar, 
agus dubh-dhonn ani measg nan caorach, 
measar e mar ni bradach agam-sa. 

34 AgTas thubhairt Laban, Feuch, b'fliearr 
leam g-u'm bitheadh e rèir d'fhocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhii'ionn a bha stiallach agnis 
ballach, agus na gal)hair bhoirionn uile a 
bha brcac agus ballach, agus gach aon air 
an robh gile, agus gach aon a bha dubh- 
dhonn am measg nan caorach, agus thug e 
iad do làmhan a mliac. 

3G Agus chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agns lacob: agus bheathaich lacob 
a' chuid eile de threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh lacob dha fèin siatan glasa 
de'n chritheaun, agiis de'n challdainn, agus 
de chraoibh nan geanm-chnò; agus rùisg e 
32 , XXXL 

annta stiallan geala, agus leig e ris an gcal 
a bha 's na slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadh iad toiTach 
an uair a thigeadh iad a dli'òl. 

39 Agus dli'fliàs na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agnis rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac ag-us bhallach. 

40 Agus thearbaidh lacob na h-uain, agus 
chuir e aghaidh nan treud riusan a bha 
stiallach, agus gach beathach a bha dubli- 
dhonn ann an treudaibh Labain ; agus chuir 
e a threudan fèin air leth, agiis cha do chuir 
e iad làimh ri trendaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh 
'bu treise torrach, chuir lacob na slatan fa 
chomhair sùl na sijrèidhe anns na claisibh, 
chum gumfìisadh lad torracli a rèir nan slat. 

42 Ach 'n uair a bha'n sprèidli anmhunn, 
cha do chuir e ann iad: mar sin bu le La- 
ban iadsan a b'annihuinne, agiis le lacob 
iadsan 'bu treise. 

43 Agus dh'f hàs an duine ro shaoibhir ; 
agnis bha mòran sprèidhe aige, agus banog- 
laich,agus òglaich,agus càmhail, agiisasail. 

CAIB. XXXL 

1 TJieich lacoh air falbJi ffu h-uaigneach o Lahan, 
gu dul do thìr Cluiiiaain. 22 Ltaii Laban e. 
4ARinniad coiinhditanyalri ^cli èile. aigG alei d. 

AGUS chuar e briathran mhac Labain, 
ag ràdh, Thug lacob leis gach ni a bK 
aig ar n-athair, agus o'n ni sin 'bu le ar n- 
athair-ne fhuair e dlia fèin a' mliòrachd so 
uile. 

2 Agais chunnaie lacob gnùis Labain,agus, 
feuch, cha rabh i leis niar a bha i roimhe sin. 

3 Agiis thulìhairt an Tighearn ri lacob, 
Pill gu dùthaich d'aithrichean, agus a 
dh'ionnsuidh do dliìlsean ; agTis bithidli mise 
maille riut. 

4 Agus chuir lacob teachdairean uaith, 
agus gliairm e Kachel agus Leah don 
mhachair a dh'ionnsuidh a thrcudan. 

5 Agus thiibhairt e riu, Tha nii 'faicinn 
gnùise bhur n-athar, nach 'eil i leain mar a 
bha i roinihe : ach bha Dia ni'atliar maille 
riunisa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le ni'uile 
dhìchioll gu'n d'rinn mi seirbhis do'r n- 
athair. 

7 GitUieadh mheall bhur n-athair mi, agiis 
nihùth e mo thuarasdal deich uairean : ach 
cha do leig Dia leis cron a dhcanamh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidli an 
sprèidh bhreac 'n an tuarasdal agad, an 
sm rug an sprèidh uile àl breac : agus ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an sprèidh 
stiallach 'n an tuarasdal agad, an sin rug 
an sprèidh uile stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh bhur 
n-athar, agus thug e dhomhsa iad. 10 Ayùs 'n uair a dli'fhàs an sprèidli 
torrach, thog mi suas luo shùileau, agus 
chuuuaic uii ann au aisliug, agus, feuch, 
hha ua reitlieachan, a bha 'reitheadli na 
sprèidhe, stiallach, breac agus grìs-fhionn. 

11 Agus thubhairt aingeal au Tighearna 
riutu anu an aisling, A lacoib : agnis thu- 
bha'irt luise, Tlia mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esau, Tog suas a uis do 
shùileau, agus faic na reitheachan uile, a 
tha 'reitheadh ua sprèidhe, gu hheil iad 
stiallach, breac agus gi-ìs-fliioun : oir chun- 
naic mise gach ni a rinu Labau ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far au d'ung thu 'n 
carragh, far au do bhòidich thu dliomhsa 
b jid : a nis èirich, imich a mach as an tìr so, 
ftgus pill gu tìr do dhìlseau, 

14 Agus fhreagair Rachel agus Lcah, agus 
thubhairt iad ris, Am hheil fathast cuibh- 
rionn no oighreachd air bith agaiuue ann 
an tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'eil siuu air ar meas leis mar 
choigrich? oir reic e siuu, agus struidh e 
mar an ceudna gu tur ar n-airgiod: 

16 Oir an saoiblireas dn uile a thug Dia 
o'r n-athair, is leinn fèiu, ajus le'r cloinn e : 
a nis uime sin, gach ui a thubhairt Dia 
riutsa, deau e. 

17 An sin dli'èirìch lacob suas, agus chuir 
e a mhic agus a mhuathau air càuihalaibh ; 

IS Agus thug e lcis a sprèidh uile, agus a 
mhaoin uile a i huair e, sprèidh a cliosuaidh, 
a f huair e 'am Padau-aram, gudol a dh'ionn- 
suidli Isaaic 'athar gu tìr Chauaain. 

1 9 A gus chaidh Laban a lomairt a chaorach ; 
agus ghoid Rachel na dealbhan 'hu le a 
h-athair. 

20 Agus tlieich lacob gim f hios do Labau 
an Siriauach, a chionn uach d'inuis e dha 
gu'w rohh e gu teicheadh. 

21 Agus tlieich e leis gach ni a bh' aige ; 
agus dii'èirich e suas, agus chaidh e thar an 
amhainn, agus chuir e 'agliaidh ri sliabh 
Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich lacob. 

23 Agus thug e a bhràithreau leis, agTis 
leau se e astar sheashd làithean, agus rug 
e air anu au sliabh Ghilcad. 

24 Agus thàinig DiaguLabauauSii'ianach 
auu au aisliug 's au oidliche, agus tlmbhairt 
e ris, Thoir an aire nacli labhair thu ri 
lacob aou chuid maith uo olc. 

2j An sin rug Labau air lacob. A nis 
shuidhich lacob a bliìith 's an t-sliabh, agus 
shuidhich Laban maiUe r'a bhràithribh ann 
au sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri lacob, Ciod e 
so a riuu thu, gu'n do theich thu gun f hios 
domh, agus gu'n d'tliug thu leat mo nigh- 
eauan, mar bhraighdean a thugadh a mach 
leis a chlaidheamh ? 

27 C'ar sou a theich thu gu h-uaigneach, 
agus a dli'fhalbh thu uam, agus nach 

33 S, XXXI. 

d'inuis thu dliomh, agus gu'n cuirinn air 
falbli thu le subhachas, agus le h-òran- 
aibh, le tiouipan, agus le clàrsaich ? 

28 Agus nach do leig thu leam mo mhic 
agus mo niglieauau a phògadh? a nis is 
aniaideach a f huaradli tu le so a dheanamh. 

29 Tha e'u comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamh ort: ach labhair Dia d'athar 
rium an raoir, ag ràdli, Tlioir an aire, nach 
labhair thu ri lacob aon chuid maith no 
olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigiu duit falbh, a 
chionu g-u'n robh thu gu ro mhòr 'an geall 
air tigh d'athar, gidheadh c'ar sou a ghoid 
thu mo dlièe ? 

31 Agus f in-eagair lacob, agus thubhairt 
e ri Labau, A chiouu gu'n robh eagal orm : 
oir thubhaii't mi, Theagamh gu'n tugadh j 
tu uani do nigheanan le h-aiuneart. \ 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do dhèe, | 
na maireadh e beò : au làthair ar bràithrean ' 
faic ciod a th' agam a ihuineas duit, agus 
gabh thugad e: oir cha robh fhios aig j 
lacob gu'u do ghoid Rachel iad. ! 

33 Agus chaidli Laban a steach, do bhìith ] 
lacoib, agus do bliìith Leah, agus do bliìitlj 
au dà bhauoglaich ; ach cha d'f huair e iad. j 
An sin chaidh e mach à bìith Leali, agus 
chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel ua dealbhau, agus 
chuir i iad ann au acfhuinu a' chàmhail, 
agus shuidh i orra : agus rannsaich Laban 
am bùth uile, ach cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair, Na 
cuireadh e corruich air mo thigliearn nach 
urrainn mi èirigh suas a' d' fliiauai^ oir tha \ 
orm a rèir guatha nam ban : agnis raunsaich 

e, ach cha d'fhuair e na dealbhan, j 

36 Agus bha fearg air lacob, agus throd 

e ri Labau : agus flireagair lacob, agus thu- . 
bhairt e ri Labaii, Ciod i mo choire, agus 
ciod e mo pheacadh, gu' u robh thu cho dian 
air mo thòir ? | 

37 An dèigh dhuit m'aimeis uile a raun- 
sachadli, ciod a fhuair thu dli'uile airneis 
do thighe? cuir an so e an làthair mo 
bhràithreansa agus do bliràithreau fèin, 
agus gu'u tabhair iad breth eadaruinn 'n ar 
dithis. 

3S A nis fìchead bliadhna hha mi maille 
riut ; cha do thilg do chaoraich au uaiu, no 
do ghabhair am miuu, agus reitheachan do 
threud cha d'ith mi. 

39 Au ui sin a reubadh lefiadh-hheathaich- 
ihh cha d'thug nii a d' iounsuidh; ghiùlain 
mi fèin a chall: o m' làimh-sa dh'iarr thu e, 
co ad a ichoideadh e 's an là, no 'ghoideadh 
e 's an oidhche. 

40 Mar so bha mi ; 's an là chlaoidh au teas 
mi, agus an reothadh 's an oidliche; agus 
dhcaìaich mo chodal ri m' shùilibh. j 

41 Mar so hha mi fichcad bliadhna a'd' 
thigh : ceithir bliadlma dcug riuu mi scirbh is 
duit air soa do dliithis uigheauaa, agus sè j 

^ I GENESIS, XXXIL bliadlma aìr son do sprèidlie; agus mhùth 
thu mo thuarasdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'athar, 
il>ia Abraliaim, agus Bagal Isaaic maille 
rium, gu cinnteach chuireadh tu nis air 
falbh mi falamh : chunnaic Dia m' àmhghar 
agus saothair mo làmh, agus chronaich e 
thii 'n raoir. 

43 Agus fhreagair Laban, agus thubhairt 
e ri lacob, Na nigheanan so is iad mo 
nigheanan-sa iad, agus a' chlann so is iad 
mo chlann-sa, agus an sprèidh so is iad mo 
sprèidh-sa ; agus gach ni a tha thu a'.faic- 
inn, is leamsa e : agus ciod a dh'f heudas 
mi'dheanamh an diugh ri m' nigheanaibh 
80, no r'an cloinn a rug iad? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheangal, mise agus thusa; agus bitli- 
eadh e mar fhianuis eadar mise agus 
thusa. 

45 Agus ghabh lacob clach, agus chuir e 
suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt lacob r' a bhràithribh, 
Gruinnichibh clachan: agusghabh iad clach- 
an, agus -rinn iad carn, agus dh'ith iad an 
sin air a' cham. 

47 Agus thug Laban mar ainm air legar- 
sahaduta: ach thug lacob mar ainm air 
Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n carn so 
'n a Ihianuis eadar mise agus thusa an 
diugh. Uime sin thugadh Galeed mar 
ainm air ; 

49 Agus Midspah; oir thubhairt e, Dean- 
adh an Tighearn faire eadar mise agus 
thusa, 'n uair a bhitheas sinn à làthair a 
chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh- 
eanaibh, no ma ghabhas tu mnathan eile 
thuilleadh air mo nigheanaibh-sa, cha-« 
'eil duine sam bith maille ruinn; feuch, 
tha Dia 'n a fhianuis eadar mis' agus 
thusa. 

51 Agus thubhaii't Laban ri lacob, Faic 
an carn so, agus faic an carragli so, a shuidh- 
ich mi eadar mis' agus tliusa. 

52 Bitheadh an caru so 'n a f hianuis, agus 
bitheadh an carragh so 'n a f hianuis, nach 
tèid mise a d'ionnsuidli-sa thar a' cliai-n so, 
agus nach tig thus' a m' ionnsuidli-sa thar 
a' charn so, agus a' charragh so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agus Dia 
Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnaich lacob air Eagal 'athar 
Isaaic. 

64 An sin thug lacob suas ìobairtean 's 
an t-sliabh, agusghairm e air a bhràithribh 
a dh'itheadh arain: agvis dh'ith iad aran, 
agus dh'fhan iad rè na h-oidhche 'a au 
t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch 's a' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a nigh- 
eanan, agus bheannaich e iad, agus dli'- 
fhalbh e : agus phill Laban g'a àite fèin. 
34 CAIB. XXXIL 1 Chunnaic lacob aiwjlean aitj Malianaim. 3 
Chuir e teacJidairean gu Esau. 7 Bìia eagal 
air gu'n tigeadk e 'n a aghaidli, agus rinn e 
nrnuigh ris an Ih'ghearn gu'n sooradh e uaitìi 
e. 13 Chuir e tiodìdac d'a ionnsuidh. 24 
Ghleac e ri aingeal aig Peniel, agus ihugadh 
Israel mar ainrn air. 

GUS dh'imich lacob air a shlighe, 
agus choinnich ainglean Dhè e. 

2 Agus thubhairt lacob, 'n uair a chunn- 
aic e iad, Is e so feachd Dhè : agus thug e 
Mahanaim mar ainm air an àite sin. 

3 Agus chuir lacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, 
dìithaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar so 
thubhairt do sheirbhiseach lacob, Bha nii 
air chuairt maille ri Laban, agus dli'fhau 
mi maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, treud- 
an, agTis òglaich, agus banoglaich; agus 
chuir mi dh'innseadh do m' thighearn, 
chum gu'm faighinn deadh-ghean a' d' shìiil- 
ibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu lacob, 
ag ràdli, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agus mar au ceudna tha e 
'teachd a'd' chòdhail, agus ceithir cheud 
fear maille ris. 

7 Agus bha lacob fo eagal mòr, agus ann 
an airc ; agus roinn e'n sluagh a hha maille 
ris, agTis na treudan, agus an crodli, agus 
na càmhail 'n an dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon de na buidhnibh, agus gu'm buail e 
i, an sin thèid a' bhuidheann a dh'fhanas as 
uaith. 

9 Agus thubhairt lacob, Dhè m'athar 
Abrahaim, agus a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thighearn' a thubhairt rium, PiII g-u d' 
dhìithaich, agus gu d' dhìlsean, agiis ni mi 
maith dhuit : 

10 Cha -n airidh mi air a' chuid a's lugha 
de na tròcairibli sin uile, no de'n fhìrinn 
sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach ; 
oir le m' luirg thàinig mi thar an lordan 
so, agus tlia mi nis a'm' dhà bhuidhiun. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo 
bhràthar, o làimh Esau : oir tha eagal orm 
roimhe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi, 
arjus a' mhàthair maille ris a' chloiim. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach ni 
mi maith dhuit, ag-us ni mi do shliochd 
mar ghaineamh na fairge, nach feudar àir- 
eamh a thaobh lionmhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e an sin 's au oidhche sin 
fèin, agus ghabh e de na tliàinig g'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà 
cheud caora agus fichead reithe, 

15 Deich càmhail fhichead bliainne le 'n 
searraich, dà f hichead bò agus deich tairbli, fichoad asal blioirionn agns deich searr- 
aicli. 

IG Agus thiig e iad do làimh a sheir- 
bhiseach, gach iomain leathafèin; agusthu- 
bhaii-t e r'a sheirbhisich, Imichibh romham, 
?gus cuiribh dealachadh eadar iomain agus 
iomain. 

17 Agus dliàithn e dliàsan a bh'air thois- 
each, ag ràdh, 'N uair a choinnicheas mo 
bhràthair Esau thu, agus a dli f heòraicheas 
e dhiot, ag ràdh, Co leis thu, ag-us c'àit a 
bheil thu dol ì ag-us co leis iad sin a tha 
romhad \ 

18 An sin their thusa, Buinidh iad do 
d'sheirbhiseach lacob; is tiodhlac a th'ann, 
a chuireadli a dh ionnsuidh mo thighearn' 
Esau: ag-us^ feuch, mar an ceudna tha e 
fèin 'n ar deigh. 

19 Agus dli'àithn e mar sin do'n dara 
seirbhiseach, agus do'n treas, agiis dlioibh- 
san uile a bha 'leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibli ri 
h-Esau, 'n uair a gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, ¥ench,77ia 
do sheirbhiseach lacob 'n ar dèigh-ne : oir 
thubhairt e, Ni mi rèidh e leis an tiodhlac 
a thèid romham, agus an dèigh sin chi mi a 
ghnìiis; theagamh gii'n gabh e rium. 

•21 Mar sm chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dli'f han e fèin an oidliche sin 
's a' chuideaehd. 

22 Agus dh'èirich e suas 's an oidliche sin, 
agus ghabli e a dlià mhnaoi, agus a dhà 
blianoglach, agus 'aon mhac deug, agus 
chaidh e thairis air àth laboic. 

23 Agus ghabli e iad, agus chuir e thairis 
aù- an t-sruth iad, agus chuir e thairis na 
&A"aige. 

24 Agus dh'fhan lacob 'n a aonar; agiis 
gìdeac duine ris, gu ruig briseadh na fàire. 

25 Agus 'n uair a chunnaie e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde; agus cliaidh lag slèisde lacoib as 
an alt 'n uair a bha e a' gleac ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, oir 
tha'n fhàir a' briseadli: agvis thubhairt 
esan, Clia leig mi air falbh thu, mur beann- 
aich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod e is ainm 
dhuit ì agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear 
lacob ni's mò dlìiot mar ainm, ach Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachdaran 
ri Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu 
buaidh. 

29 Agus dh'fhiosraich lacob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, guidheani ort, 
d'ainm: agus thubhairt esan, C' ar son a 
tha tliu a' farraid m'ainme. Agus bheann- 
aich e an sin e. 

30 Agus thug lacob Peniel mar ainm air 
an àite: oir chunnaic mi Dia agliaidìi ri 
li-aghaidh, agus thearnadh m' anani. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'n uair a 

35 GEMESIS, XXXIII. 

chaidh e seach Penucl, agus bha e bacach 
air a shliasaia. 
32 Uime sin cha-n ith clann Israeil de'n 
f hèith a chrup, a tha air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh; a chionn gu'n do bhcan e 
ri lag slèisde lacoib 's an fhèith a chrup. CAIB. XXXIII. 

1 Caoimhneas lacoib agns Umu (Ta cheile 'n 
uair a cìioinnicìi iad. 18 Aiy Salem cheann- 
aich lacob acìiadh, agus Ihog e cdtair. 

GUS thog lacob suas a shìiilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, hha Esau 
a' teaclid, agus maille ris ceithir cheud 
fear. Agus roinn e a' chlann do Leah, 
agus do Rachel, agus do'n dà bhanoglach. 

2 Agus chuir e na banoglaicli agus an 
clann air tlioiscach, agus Lcali agus a clann 
'n an dèigh, agus Ilachel agus loseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air 'aghaidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d thàinig e dliith d'a bliràthair. 

4 Agus ruitli Esau 'n a choinneamh, agus 
ghabh e 'n a ghlacaibh e, agus thuit e air a 
mhuineal, agus phòg se e : agiis ghuil iad. 

5 Agus thog e suas a shìiilean, agus chunn- 
aic e na mnathan agus a' chlaun; agns 
thubhairt e, Cò iad sin a tha maille riut ? 
agus thubhaii-t esan, A' chlann a thug Dia 
gu gràsmlior do d'sheirbhiseach. 

6 An siu thàinig na banoglaich am fagus, 
iad fèin agus an clann, agus chrom siad iad 
fèin. 

7 Agais thàinig Leah cuideachd am fagiis 
maille r'a cloinn, agus chrom siad iad fèin ; 
agTis an dèigh sin thàinig loseph am fag-us 
agTis Racliel, agus chrom siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit leis 
an iomain so uile, a choinnich mi ì Agus 
thubhairt esan, Gu deadh-ghean fhaghail 
ann an sììilibh mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa pail- 
teas, a bhràthair ; glèidli dhuit fèin na bheil 
agad. 

10 Agusthubhairt Iacob,Ni h-eadh,guidh- 
eam ort, ma f huair mi nis deadh-ghean a'd' 
shùilibh, an sin gabh mo thiodhlac o m' 
làimh : oir uime sin chunnaic mi do glmìiis, 
mar gn'm faicinn gnùis Dhè, agus thaitinn 
mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bhcannachadh 
a thugadh a'd' ionnsuidh, do bhrìgh gu'n do 
blmin Dia gTi toirbheartach rium, agus gu 
bheil agam mòr phailteas : agus rinn e ro- 
earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gablianiaid ar turus, 
agus bitlieamaid ag imcachd, agiis thèid 
miso maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fìos aig mo 
thighearn g-u hheil a' chlann maoth, agus na 
treudan agus an f heudail a tha maille rium, 
trom le h-àl ; agus ma dh'iomaincar iad gu 
dian aon là, "heibh an treud uile bàs. GENESrS, XXXIV. 14 Racliaclh, giiidlioam ort, mo thigliearn 
Beachad roimh a sheirbhiseach: agus gabh- 
aidli mise an t-slighe gu socrach, a rèir 
mar a bliitheas an sprèidh a tha romliam, 
ag"us a' clilann, comasaeh air f liulang, gus 
aii tig mi dli'iounsuidli mo tliighearna gu 
Seir. 

15 Agus tliubhairt Esau, Leig leam a nis 
cuid de'n mlminntir a tha maiUe rium 
f hàgail marriut : Agais thubliairt esan, C'ar 
son sin ? faigheam-sa deadli-ghean 'an 
sùihbh mo thigliearna. 

16 Mar sin pliill Esau 's an là sin fèin air 
a shlighe gu irioir. 

17 Agus dh'imicli lacob gu Sucot, agus 
thog e dha fèin tigh, agus rinn e botliain 
d'a sprèidli : air an aobhar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig lacob do Shalem, baile 
Shecheim a ann an tìr Chanaain,'n uair 
a thàinig e o Pliadan-aram ; agus sliuidhich 
e a bhìith fa chomliair a' bhaiie. 

19 Agus cheannaicli e mìr fearainn, far an 
do shuidhicli e a blmth, o làimli chloinne 
Ilamoir athar Shecheim, air cheud bonn 
airgid. 

20 Agiis chuir e suas altair an sin, agus 
thug e El-EIohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB. XXXIV. 

1 Thruaììlendh Diiiah nighean Leah. 20 
Tliimddoll-ghearradh viuinntir Shecìicim; 25 
MlLarhhadh iail le mic lacoib, 27 Ayva 
chreachadh am liaile. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
rug i do lacob, a mach a dh'f haicinn 
nigheanan na tìre. 

2 Agus 'n uair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibliich, uachdaran na tìre i, 
ghabh e i, agus luidh e leatha, agus thruaill 
e i. 

3 Agus dhliith-Iean 'anam ri Dinah nigh- 
inn lacoib, agus ghràdhaich e a' ghruagach, 
agus labhair e gu caomh ris a' gliruagaich. 

4AgTis labhair Secheniri Hamor 'athair, 
ag ràdh, Faigh dliomlisa a' ghruagach so 
mar mhnaoi. 

5 Agus cliuala lacob gn'n do thruaill e 
Dinah a nighean. (Nis bha a mhic maille 
r'a sprèidh 's a' mhachair) agus bha lacob 
'n a thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair Shecheim a 
mach a dh'ionnsuidh lacoib, a labhairt ris. 

7 Agus tliàinig mic lacoib o'n mhachair 
'n uair a chual' iad e, agus bha na daoine 
doilich, agus bha feai-g mhòr orra, a chionn 
gu'n d'rinn c amaideachd ann an Israel, ann 
an luidhe le nighinu lacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdli, Tha 
anam mo mhic Shecheim 'an ro-ghcall air 
bhur nighiun : thugaibh dlia 1, guidheam 
oirbh, mar mhuaoi. 

9 Agus doanaibh ceanglaicheau-pòsaidh 
rainne ; bhur iiigheanan-sa thugaibh 

36 dhuinue, agus ar niglieanan-ne gabliaidi 
sibh dliuibhse. 

10 Agns maille ruinne gabhaidh sibhcòmh- 
nuidh : agus bithidh an tìr roimhibh ; 
gabhaibh còrahnuidli, agus deanaibh reic 
agTis ceannachd innte, agus faighibh sealbh 
innte. 

11 Agus thubhairt Seclism r'a h-athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deadh-ghean 
'n ur sìiilibh ; agus ge b'e ni a their sibli 
rium, bheir mi dhuibh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an dublia- 
raidh orm, agus an tiodhlac, bheir mi 
dhuibh eadhon mar a their sibh rium : a 
mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach mar 
mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic lacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, agus labhair 
iad, (a chionn gu'u do thruaill e Dinah am 
piuthar,) 

14 AgTis tliubhairt iad riu, Cha -n fheud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a 
thoirt do dhuine neo-thimchioll-ghearrta: 
oir bhiodh sin 'n a mhasladli dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; ma 
bhios sibhse mar a tha sinne, gu'n timchioll- 
ghearrar gach firionnach 'n ur measg ; 

16 An sin bheir sinne ar nigheanan 
dliuibhse, agus bhur nigheanan-sa gabhaidh 
sinn dhuinnc. agus gabhaidh sinn còmh- 
nuidh maillc ribh, agus bithidh siun 'n ar 
n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, s-ihh a bhi 
air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabh- 
aidh sinne ar nigliean, ag^us falbhaidh 
sinn. 

18 Agus thaitinn am briathran ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 AgTis cha do chuir an t-òganacli dàil 
anns an ni a dlieanamh, a chionn gTi'n robh 
tlachd aige ann an nighinn lacoib: agns 
bha e ni b'mTamaiche ua tigh 'athar 
uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac gxi geatadh am baile, agus labhair iad 
ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 T}m na ^laoine so sìochail maiUe ruinn, 
air an aobhar sin gabhadli iad còmlmuidli 
's an tìr, agus deanadh iad reic agus 
ceauuaclicl innte ; thaobh an fhearainn, 
feuch, tha e farsaing ni 's leòir dhoibh : 
an nighcanan-sa gabhaidh sinne dhuinne 
mar mhnàibh, agus ar nigheanan-ne bheir 
sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh na 
daoine leinn gucòmhnuidhaghabhail maille 
ruinn, gu bhi 'n ar n-aon sluagh, ma 
thimchioll-ghearrar gach fìrionnach againne, 
mar a tha iadsan air autimchioll-ghearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am maoin, 
agus an ainmhidlieau uile? a mhàin aon- 
taicheamaid loo, agus gabhaidh iad còmh- 
nuidh maille ruinn. 

24 Ag-us dh'cisd gacli ueach a chaidh macli GENESIS, XXXV. air gcataclh a bliaile ri Hanior, agiis ri 
Secliem a mliac : agus tliimchioll-ghearradh 
gach firiomiach, iaJsan mle a chaidh mach 
air geatadli a bliaile. 

25 Agns air an treas là,, 'n uair a bha iad 
air au cràdh, an sin ghabh ditliis de mhic 
lacoib, Simeon agus Lebhi, bràithrean 
Dliinali, gach fear aca a chh^idJieamh, agus 
thàinig iad air a' bhaile gu dàna ; agiis 
mharbli iad gacli firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus Sechem 
a mhac le faobhar a' chlaidlieimli, agus 
tlmg iad Dinah à tigh Shecbeim, agus 
chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic lacoib air na mairbh, agus 
chreach iad am baile, a chionu gu'n do 
thruaill iad am i^iuthar. 

2S An caoraich, agiis am buar, agiis an 
asail, agus na hha 's a' bhaile, agus ua hha 
's an f liearann, thog iad : 

29 Agiis am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agTis am mnathau thug iad leo 
'an daorsadli, agns thog iad 's a' chi-eich 
eadhon gach ni a hha stigh. 

30 Agiis thubliairfc lacob ri Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid orm le 
ra' dheanamh gi-àineil am measg luchd- 
àiteachaidli na tìre, am measg nan Ca- 
naanach, agus nam Peridseach : ag-us air 
dhomhsa 'blii gann 'an àireamh, cruinnichidh 
siad iad fèin cuideachd a' m' aghaidh, agiis 
marbhaidli iad mi ; agTis cuirear as domh, 
ag-us do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am \>\\ chòirdha 
buntainn ri 'r piuthair-ne mar ri strìopaich ? 

CAIB. XXXV. 

1 Thàinig laroh.ga Btltl. far an do ihog e allair 
(Jjì Dliia. 9 TIki. e air a bheannachadli. 16 
Bàs Racheil. 23 Mic lacoib. 28 Aois 
Isaaic, a bhàs. agus \ulhlac. 

GUS thubhairt Dia ri lacob, Elrich, 
imich suas gai Betel, agus gabli còmh- 
nuidh an sin ; agns dean au sin altair do 
Dhia, a dli'fhoillsich e fèin duit an uair a 
theich thu o ghnìiis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt lacob r' a theaghlach, 
agus riu-san uile a hha maille ris Cuiribh 
uaibh na diathan coimheach a tha 'n 'ur 
measg, agus bithibh gian, agus mìithaibli 
bhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; agus ni mise an sin altair do 
Dhia, a dli'èisd rium ann an là mo chruaidli- 
chais, agus a bha maille rixxm 's an t-slighe 
air an deachaicUì mi. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a hlio 'n an làimh, agns an 
cluas-f hàiniiean a hha 'n an cluasaibh ; agiis 
dh'fholaich lacob iad fo'n dai'aig a hha 
làimh ri Sechem. 

.5 Agus dh'imich iad : agais bha eagal Dhè 
airna bailfcibh a &/«amu'n cuairt orra, agus 
cLa d'rinn iad tòireachd air mic laco.b. 

() Mar sin thàÌE.ig lacob gu Luds, a iJia 'an 
37 tlr Chanaain, eadhon Bctcl, e fèin agus an 
sluagh uile a hha maille ris. 

7 Agus tliog e 'n sin altair, agus tliug c EI- 
betel mar ainm air an àite; do bhrigh ann 
an sin gu'n d'flioillsich Dia e fèin dha, 'n 
uair a theich e o glmìiis a bhràtliar. 

8 Ach fhuair Deborah han - altvum Ro- 
becah bàs, agus dli'adhlaiceadli i fo Bhetel, 
fo dharaig : agnis thiigaclh Alon-bacut mar 
ainm air. 

9 Agus dh'flioillsich Dia e fcin do lacob 
a rìs, an uair a thàinig e à Padan-aram; 
agiis bheannaich se e. 

10 Ag\is thubhaii't Dia ris, 'S e lacob a's 
ainm clhuit; cha-n ainmichear tliulacob ni's 
mò, ach 's e Israel a bhios 'n a aium ort: 
agus thug e Israel niar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chumhachdach ; bi sìolmlior agus fàs 
lìonmhor: thig cinueach agiis coimlithional 
chinneach uait, agus thig rìghrean a mach 
à d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh' Abra- 
ham agus a dh'Isaac, dlmit -sebheirmie; 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh blicir mi am 
fearann. 

13 Ag-us chaidh Dia suas uaith 's an àit' 
'an do labhair e ris. 

14 AgTis chuir lacob suas can-agh 's an 
àit' 'an do labliair e ris, carragh cloiche, 
agus dhòirt e tabhartas-dibhe air, agus 
dliòirt e oladh air. 

15 Agus thug lacob Betel, mar ainm air 
an àite far an do labhair Dia ris 

16 Agus dli'imicli iad o Bhefccl, agus cha 
robh ach astar beag aca ri tcachd gu Ii- 
Ephrat: agus thàinig tinueas cloinne air 
Rachel, agus bha saothair cliruaidh oirro. 

17 Agus 'n uair a bha i 'an cruaidh shao- 
thair, an sin thubhairt a" bliean-ghlìiiue 
rithe, Na bifcheadh eagal ort, oir hìtlddh 
am mac so agad cuideachd. 

18 Agus 'n uair a bha 'h-anam a' dealach- 
adh rithe, (oir fhuair i bàs,) thug i Beiioni 
mar ainm air: acli dh'ainmhich 'athau' e 
Beniamin. 

19 Agus fhuair Eachel bàs, agiis dli'adh- 
laiceaclh i 's an t-slighe gu h-Ephrat, eadhon 
Betlehem. 

20 Agus chuir lacob suas carragh air a 
h-uaigh: is e so carragh uaiglic Racheil gus 
an là'n diugh. 

21 Agus ghabhlsraelathurus,agnsshuidh- 
ich e a blmth an taobh thall de tliìir Edeir. 

22 AgTis 'nuair abha Israel a chòmhnuidli 
's an tìr sin, cliaidh Reuben, agxis luidli c 
le Bilhah Icamian 'athar: agus ciuial' Israel 
sin. A nis bha dà mhac dlièug aig lacob. 

23 Mic Leah; Reuben ceud giiin lacoib, 
agus Simeon, agnis Lebhi, agus ludah, agus 
Isachar, agus Scbuluu. 

24 Mic Rachcil; loseph, agiTS Beniamin. 

25 Agus mic Bliilliah, bonogiaich Raulieil; 
Dan, agus Naphtali. GENESTS, 

26 Ag!i3 mic Shilpah, banoglaich Leah; 
Gad agus Aser. /** iad sin mic lacoib, a 
rugadh dha 'am Padan-aram. 

27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar 
do Mhamre,gubaile Arbah,eadhon Hobron, 
far an robh Abraham agus Isaac air chuairt. 

28 Agusb'iad làithean Isaaic ceudbliadhua, 
's ceithir fichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dheug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir fèin, agus e 'n a sheann duine, 
agus làn de làithibh. Agus dh'adhlaic a 
mhic Esau agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 

1 Trmir bJian JSsau. 9 A gldnealaicli ann an 
sliah'i, Sheir. 15 Na cinn-flieadhna a thàinig 
'mhic. 

AGUS is iad sin ginealaich Esau, eadlion 
Edoim. 

Ì! 2 Ghabh Esau a mhnathan de nigheanaibh 
'^^'Chanaain; Adah nighean Eloin an Ilitich, 
. . ■ . a^TS Aholibamah nigliean Anali, nigliinn 
^liibeoin an Hibhich; 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, piuthar 
Nebaioit. 

4 Agns rug Adah do Esau Eliphas; agus 
rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus,agus laalam, 
agus Corah: Is iad sin mic Esau, a rugadh 
dha ann an tlr Chanaain. 

5 Agus ghabh Esau a mhnathan, agus a 
mhic,agus a nigheanan, agus uile mhuinntir 
' ^ a thigho, agus a sprèidh, agus 'ainnihidliean 
uile, agus a mhaoin uile, a fhuair e ann an 
tìr Chanaain; agus chaidh e do thìr eiZe o 
glmìiis a bhràthar lacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na gu'm 
^'oudadh iad còmhnuidh a ghabliail cuid- 
eaclìd; agus cha b'urrainn an tìr anns an 
robh iad 'n an coigrich, an giìilan air son an 
eprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann an 
sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an sliabli Sheir : 

10/5 iad sin ainmeannan mliac Esau ; 
Eliphas mac Adah mnà Esau, Reuel mac 
- Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, Omar, 
Sepho, agns Gatam, agus Cenas. 

12 Agus bha Timna 'n a leannan aig EIi- 
phas, mac Esau ; agus rug i do Eliphas 
Amalec : &'iad sin mic Adah, mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; Nahat, 
agus Serah, Samah, agus Midsah : &'iad sin 
mic Bhasemait, mnà Esau. 

14 Agus &' iad sin mic Aholibamah, 
nighinn Anah, nighinn Shibcoin, mnà Esau : 
agus rug i do Esau leus, agus laalam, agus 
Corah. 

15 -S'iad sin na cinn-fheadhna de mhic 
Esau : mic Eliphais, ceud-ghin Esau ; Teman 
ccann-feadhna, Omar ceann-feadhna, Scpho 
ceann-feadlma, Cenas ccann-feadhna, 
38 XXXVI. 

16 Corah ceann-feadhna, Gatam ccann- 
feadlnia, at/us Amalec ceann-feadhna : is 
iad sin na cinn-fheadhna a thàinig 
Eliphas, ann an tìr Edoim : &'iad sin mic 
Adah. 

17 Agus is iad sin mic Reueil, mhic 
Esau ; Nahat ceann-feadhna, Serah ceann- 
feadhna, Samah ceami - feadhna, Midsah 
ceanii-feadhna. Is iad siu ua cinn-f headhna 
a thàinig Reuel, ann an tìr Edoim : is 
iad sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, mnà 
Esau ; leus ceann-feadhna, laalam ceann- 
feadlma, Corah ceann-feadhna : h' iad sin 
na cinn-fheadhna a thàinig Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. 

19 J5 iad sin mic Esau, eadhon Edoim; 
agus is iad sin an cinn-f headhna. 

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, luchd- 
àiteachaidh na tìre; Lotan, agus Sobal. 
agus Sibeon, agus Anah 

21 Agus Dison, agus Edser, agus Disan : 
is iad sin cinn-fheadhna nanHorach,cIoinne 
Sheir, ann an tìr Edoim. 

22 Agus V iad clann Lotain Hori, agus 
Heman : agus h'i Timna piuthar Lotain. 

23 Agais h' iad sin clann Shobail ; Albhan, 
agus Manahat, agns Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus h' iad sin clann Shibeoin; araon 
Aiah, agus Anah: h' e so an t-Anah, a 
f huair a mach na muileidean 's an fiiàsach, 
an uair a bha e 'g ionaltradh asalan Shib- 
eoin 'athar. 

25 Agus h' iad sin clann Anah; Lison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus &'iad sin clann Dhisoin ; Hemdan. 
agus Esban, agus Itran, agus Clieran. 

27 B' iad sin clann Eseir ; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sin clann Dhisain ; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sincinn-flieadlma nan Horach ; 
Lotan ceann-feadhna, Sobal ceann-feadlma, 
Sibeon ceann-feadlma, Anah ceann-feadlma, 

30 Dison ceann-feadhna, Eser ceann- 
feadhna, Disan ceann-feadhna: is iad sin na 
cinn-flieadhna a thàinig Hori, am measg 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rìglirean a rìghich 
ann an tìr Edoim, mun do rìghich rìgh 
sam hith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Eelah mac 
Bheoir; agus h'e ainm a bhaile Dinhabali. 

33 Agus dh'èug Eelah,agus rìghich lobab 
mac Sherah o Bhosrah 'n a àite. 

34 Agus dlreug lobab, ag-us rìghich Hus- 
am o thìr Themani 'n a àite. 

35 Agus dli'eug Husam, agus rìghich Ha- 
dad mac Bhedaid, a blmail Midian 'aiii 
fearann Mhoaib, 'n a àite: ag-us Ve ainni a 
bhaile Abhit. 

36 Agus-dh'eugHadad, agus rìghich Satn- 
lah o Mhasrecah 'n a àite. (ii^iNEsis, xKxvn. 37 Agus dli'eug Saralah, agus rìgliich Saul 
ilehobot, làimh ris an amliainn, 'n a àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich Baal- 
hanau mac Achboir 'n a àite. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac AcUboir, 
agus rìgliich Iladar 'n a àite: agus Ve ainm 
a bhaile Pau; agiis ainm a mhnà Mehetabel, 
nighean Mhatreid, uighinn Mhedsahaib: 

40 Agus is iad sin ainmeannan nan ceann- 
feadhua a thàinig o Esau, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an àiteachan,'n an ainmibh; 
Timnah ceann-feadlma, Albhah ceann- 
feadlina, letet ceann-feadhna, 

41 Aholibamah ceann-feadlina,Elaheeann- 
fcadhna, Pinon ceann-feadhna, 

42 Cenas ceann-feadlma, Teman ceann- 
feadlma, Mibsar ceann-feadlina., 

43 Magdiel ceann-feadhna, Iram ceann- 
feadhna: is iad sin cinn-flieadhna Edoim, a 
rèir an àiteaclia-còmhnuidh, ann an tìr an 
seilbh; is esau Esau, athair nan Edomach. 

CAIB. XXXVII. 

1 DK fhuatltaicìieadh loseph le a oìiràilhrihh. 
5 A dlià aiding. 18 Gliuir a hhràitkrean an 
coìiihairle ri ^chèile qus a mharhhadh; ach 
shaor Eeuben e. 3&Meiceadh e ri Po'À.phar 's 
an Eiphit. 

AGUS ghabh lacob eòmhnuidh 's an tìr 
anns an robli 'atìiair 'u choigreach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so ginealaich lacoib: 'N uair a bha 
loseph seachd bhadhna dèug a dh'aois, bha 
e a' buachailleachd an treud' maille r'a 
bhràithribh, agus hha 'n t-òganach maille ri 
mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
mnathan 'athar; agus thug loseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 AgTis bu docha le h-Israel loseph na 
'mhic uile, a chionn gu'm Ve mac a shean 
aois e: agus rinn e dha còta dh' iomadh 
dath. 

4 Agus 'n uair a chmmaic a^bhràithrean 
gu'm bu docha le 'athair e ua 'bhràithrean 
uile, dh'fhuathaich iad e, agus cha b'urrainn 
iad labhairt ris gu siochail. 

5 Agiis chmmaic leseph aisling,agus dh'in- 
nis e d'a bhràithribli i, agus dh'fhuathaich 
iad 6 fathast ni's mò. 

6 Agus thubliairt e riu, Eisdibh, guidheam 
oirbh, ris an aisling so a chunnaic mi : 

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 's 
an achadh, agTis, feuch, dh'èirich mo sguab- 
sa suas, agus sheas i gu dìreach; agus, 
feuch, slieas bhur sguaban-sa mu'n cuairt 
oirre, agiis rinn iad ùmhlachd do m' sguaib- 
sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithrean ris, Am 
bi tliusa gun amharus- a'd' rìgh oirnne? 
Am bi agad d'a rìreadh tighearnas oirnne? 
Agus dh'fliuathaich iad e fathast ni's mò 
airson 'aislingean,agiis air sonabhriathran. 

9 AgTis chuunaic e fathast aishng eile, agus 
dli'imiis e d'a bhràithribh i, agus thubliairt 
6, Feuch, chmmaic mi aisling eile; agus, 

39 feucli, rinn a? ghrian agus a ghealach, agiis 
an aon reul deug, ìimhlachd dliomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athair i, agus d'a 
bhràithribh: agus tliug 'athair achmhasan 
da, agus thubhairt e ris, Ciod i an aisling 
so a chminaic thu? An e gu'n tig d'a rìreadh 
mise, agus do mhàthair, agus do bhràithrean, 
chum sinn fèin a chromadh sìos dhuit - sa 
gu làr? 

IL Agus bha farmad aig a bhràithribh ris; 
ach thug 'athair faineara' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dU'ional- 
tradli treud an athar do Shechen», 

13 Ag-us thubhairt Israel ri loseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an ireud 
ann an Sechem? Thig, agus cuiridh mi thu 
d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, Tha 
mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Iniich, guidheam 
ort, faic am bheil do bhràithrean gu maith, 
agTis am bheil an treud gu maith; agus thoir 
fios do m' ionnsuidh a rìs. Mar siu chuir e 
mach e a gleann Hebroin, agus thàinig e 
gu Secheni. 

15 Agiis fImairduineàmi(^Ae,agus,feuchj 
hha e air seacharan 's a' mhachair: agus 
dh'fheòraich an duine dh' e ag. ràdh., Ciod 
a tha thu 'g iarraidli? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidlì 
mo bhràithrean: innis dhomh,guidheam ort, 
c'àit am bheil iad ag ionaltradh an treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fl;ialbh iad 
à so: oir chuala mi iad ag ràdh, Rachamaid 
gu Dotan. Agus chaidh loseph an dèigh a i 
bhràithrean, agus fhuair e iad ann an 
Dotan. 

18 Agus 'n uair a chunnaic iad e fada 
uatlia, eadhon mun d'thàinig e am fagTis 
doibh, chuir iad an comhairle ri 'chèile 'n a 
aghaidh, gus a mharbhadh. 

19 Ag-us thubhairt iad r'a chèile, Eeuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbhamaid 
e, agus tilgeamaid e ann an slochd èigin; 
agus their sinn, Chuir di-och bhèistèigin as 
da: agus chi sinn ciod gus an tig 'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor e as 
an làimh e, agus thubhairt e, Na cuireamaid ! 
gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu,Nadòirtibh 
fuil; tiigibh e 's an t-slochd so, a tJui 's an 
fhàsacli, agTis làmh na cuiribh air; a chum 
as gu'n saoradh e as an làimh e, agiis gii'n 
aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agns 'n uair a thàinig loseph a dh'ionn- 
suidh a bhràithrean, an sin bhuin iad de 
loseph a chòta, còta nan iomadh dath, a j 
hha air. ^ ! 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e ann j 
an slochd; agus bha 'n slochd falamh, gun 1 
uisge ann. 1 

25 Agusshuidhiadsìosadh'itheadharaiu; j 
agus thog iad suas an sùilean agus dh'amh- 
airc iad, agus, feuch, hJui cuideachd de- GENESIS, XXXVIII. chloinn Tsniaeil a' teachd o Ghilead, le'n 
càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus ìoc- 
shlaint, agus mirr, a' clol gus an tabhairt 
sìos do'n Eipliit. 

26 AgTis tluibliairt ludah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbhe a hldos ann dhuinne, ma 
mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas 
sinn 'fhuil ? 

27 Tliigibh, agus reiceamaid e ris na h-Is- 
maelich, agus na cuireamaicl làmh air; oir is 
e ar dearbh-blu-àtliair e, agus ar feòil: agus 
dli eisd a bhràithrean ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seachad, 
ceannaichean; agus tharruing iad agiis 
thog iad suas loseph as an t-slochd, agus 
reic iad loseph ris na h-Ismaelich air 
fichead ionn airgid. Agus thug iadsan 
loseph do'n Eipliit. 

29 AgTis phill Reuben a dh'ionnsuidii an 
t-sluichd ; agus, feuch, cha rohli loseph 's 
an t-slochd : agus reub e 'eudacli. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhi-àith- 
rean, agus thubhairt e,Cha-»'e«7 an leanabh 
ann ; ag-us misc, c'àit an tèid mi ? 

31 Agus gliabh iad còta loseiph, agus 
niharbli iad meann de na gabhraibh, agus 
thum iad an còta 's an fhuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus tlmg iade dli'ionnsuidh an atliar ; 
agus thubhairt iad, Fhuair sinne so: aithnich 
a nis an e so còta do mhic, uo nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agiis thubhairt 
e, Còta mo mhic ; chuir droch bhèisd as da: 
tha loseph gucteagamh air a rèubadh as a 
chèile. 

34 Agus reub lacob, 'eudach, agus chuir e 
eudach-saic air a leasruidh, agns riun e 
bròn air son a mhic rè mòrain làithean. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus a 
nigheaiian uile suas, a thabhairt sòlais da ; 
ach dhiìdt esan sòlas a ghabhail ; agus 
thubhairt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigh 
a clmm mo mhic ri bròn. Mar so rinn 
'atliair caoidh air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e 's an Eiphit 
ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, ceannard 
an fhreiceadain. 

CAIB. XXXVIII. 

1 Ghin ludah Er, Oiian, agus Sflah. 6 Phòì 
Er Tamai: 8 Cion'a agus bàs Onain. 11 
Dh' f/ian Tamar ri Stlah. 

GUS 's an àm sin fèin chaidh ludah 
sìos 'bhràithribh, agus thionndaidli 
e steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am &'aimn Ilirah. 

2 Agus chunnaic ludah an sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am &'ainm Suah : agus 
ghabh e i, ag-us chaicUi e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug i mac ; 
agiis thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug i 
mac ; ligus thug i Onan niar aium air. 

40 _ 6 Agais dli'f hàs i torrach fathast, agus rug 
i mac; agiis thug i Selah mar ainm air: agus 
bha esan ann an Chedsib, an uair a rug i e. 

6 Agus ghabh ludah bean do Er a cheud- 
ghin, d' am &'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin ludah, aingidh 
ann an sealladli an Tighearna ; agus mharbh 
an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Onan, Falbh 
a steach a dli'ionnsuiclh mnà do bhràthar, 
agxis pòs i, agiis tog suas sliochd do d' 
bhràthair. 

9 Ag-us bha fios aig Onan nach b'ann leis 
fèin a bhiodh an slioclid; agus 'n uair a 
chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dliòirt e air a' bhlàr e, chum nach 
tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearaa : uime sin mharbh e 
esan mar an ceudna. 

11 An sin tlmbhairt ludah ri Tamar mnaoi 
a mhic, Fan a'd' bhantraich aim an tigh 
d'athar, gus am fàs mo mhac Selah suas ; 
oir thubhairt e, Air eagal gu'm faigheadh 
esan bàs mar an ceudna, mar a fhiiair 

I a bhràithrean. Agus dli'fhalbh Tamar,agu3 
dli'fhan i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus iiine fhada 'n dèigh sin fliuair 
nighean Shuah, bean ludah, bàs : agus thog 
ludah a mhisneach, agus chaidh e suas a 
dh'ionrisuidh luchd-lomairt a chaorach, e 
fèin agus a charaid Hirah an t-AduIamach, 
gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag làdh, 
Feuch, tha d'atliair-cèile a' dol suas gu 
Timnat a lomairt a chaoi-ach. 

14 Agiis chuir i a culaidli-bantraich dhith, 
agus chòmhdaicli si i fèin le g-nùis-bhrat, 
agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an 
ionad follaiseach, a tha làimh ris an t-slighe 
gu Timnat : oir chunnaic i gu'n d'f hàs 
Selah suas, agus nach d'thugadh i dlia mar 
mhnaoi. 

15 'N uair a chunnaic ludah i, shaoil e 
gu'm ha strìopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh air 
an t-slighe, agus thubhairt e, Ijeig leam, 
guidheam ort, teachd a steach 'ad' ionn- 
suidh ; oir cha robh fliios aige gu'TO h'i 

j bean a mhic i : agus thubhairt i, Ciod a 
bheir thu dliomh, a clmm as gu'n tig tliu 

^ steach do m' ionnsuidli ì 

I 17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 

ì meann a'd' ionnsuidh o'n treud : agus 
thubliairt ise, An toir thu geall domh gus 
an cuir thu do m' ionnsuidh e? 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall abhcir 
mi dhuit ? Agus thubhairt ise, Do sheula, 
agus do làmh-f hailean, agTis do lorg a tha 
'a d' làimh: agus thug e dh'i iad, agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidli, agus 
riimeadh i torrach leis. 
lU A!;us dh'èirich i, agus dh'fhalbh ì GEJNJÌSIS. XXXIX. roimpo, agiis cluiir i scacliad a giiùis-bhrat 
uaipo, agus chuir i a culaidh-bantraich 
oirre. 

•20 AgiTs chuir ludah am meami le làimh 
a charaid an Adulamaich, chiim as gTi'm 
faigheadli e 'n geall o làinih na mnà : ach 
cha d'fhuair c i. 

21 Au siu dli'fheòraich e de dhaoinibli an 
àite sin,agràdh,C a:t am hheil an sti'ìoi^ach 
a hha gu follaiseach ri taobh na slighe 'ì 
Agiis tluibhairt iadsan, Cha robh strìopach 
sam bifh an so. 

22 Agus phiU e dh'ionnsuidh ludah, agus 
thubhairt e, Cha d'fhuair mi i : agus mar 
au ceudna thubhairt daoine an àite, Cha 
robh strìopach sam bith an so. 

23 Agiis thnbhairt ludah, Gabhadli i dli'i 
fèin e, air eagal gu maslaichear sinn : feuch, 
chuir mi am meann so d' a h-ionnsuidh, 
agus cha d'f huair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosan an dèigh sin, 
dli'innseadh do ludah, ag ràdh, Rinn Tamar 
bean do mhic strìopachas ; agiis, feuch, 
cuidcachd, tha i torrach le strìof)aclias. 
Agus thubhairt ludah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

23 'iN" uair a thugadh a mach i, clinir i 
fios a dli ionnsuidii a h-athar-cèile, ag ràdh, 
Aig an f hear d'am buin iad sin iha mise 
lethtroniach : agus thubhairt i, Faic guidh- 
eam ort, cia leis an seula, agus na làmh- 
f hailean, agus an lorg so. 

2G Agus gliabh ludah riu, agxis thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d'thug mi i do Shelah mo mhac : agus 
cha robh aitline aige oirre ni's mò. 

'^? Agiis an uair a bha i ri saothair 
chloinne, ÌQ\\c\\,hha leth-aona 'n a bolg. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, chuir a 
h-aon ditibh mach a làmh: agus rug a' 
bheaughlìiine air a làimh, agus cheangail 
i snàthainn scàrlaid oirre, ag radli, Thàmig 
e so a mach an toiseach. 

29 AgTis 'n uair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thusa 
mach ì bitheadh am briseadh so ortsa : Uime 
sin thugadli Phares mar ainm air. 

30 Agus an dèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainn scàrlaid 
air a làimh ; agus thugadh Sarah mar aium 
air. 

CAIB. XXXIX. 

1 Einn Potipìiar loseph 'jì a /hmr-riaghlaidh 
air a tliigh. 8 A gheammtidheaclid. 1.9 
Chwreadh 'am prìosan e; 21 ach bha an 
Tighporn maìLle ris, agus nochd fear- 
gleidhidh a' phrìosain a dlieadh rì'ui da.' 

AGUS thugadh loseph sìos do'n Eiphit ; 
agus cheannaich Potiphar, oifigeach 
le Pharaoh, ceannard an fhreiccadain, 
Eiphiteach, o o làimh nan Ismaelach, a 
thug sìos aii sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearn maille ri loseph, 
41 ag\\s bha e 'n a dhuine leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e'n tigh a mhaighstir an 
Eiphitich. 

3 Agus chimnaic a mhaighstir gu robh 
an Tigheani maille ris, agus gu'n d'thug 
an Tighearn air gach ui a rinu o soirbh- 
eachadh 'n a làimh. 

4 Agus fhuair loscpli deadh-ghcan 'n a 
shealladh, agus rinn e seirbhis dha: agus 
riun se e 'n a fliear-ri^ìghlaidli air a thigh, 
agus gach ni a bh'aige chuir e fo 'làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin 's an d' rinn se o 
'n a fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air 
gach ni a bh'aige, bheannaich an Tighearn 
tigh an Eiphitich air sgàth loseii^h: agus 
bha beannachadh an Tighearn' air gach ni 
a bh'aige, anns an tigh, agus anns a' 
mhacliair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a M'aige 'an 
làimh loseiph, ag-us cha b'fhios da aon ni a 
bh'aige, saor o'n aran a hha e 'g itheadh : 
agus bha loseph 'n a dhuine maiseach, agus 
sgiamhacli 's an aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithean sin leag bean 
a mhaighstir a sùiloan air loseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dliiùlt esan, agais thubhairt e ri 
mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha n-'eil fios 
aig mo mhaighstir ciod a tha maille rium 
's an tigh, agus gach ni a th'aige chuir e fo 
m' làimli-sa. 

9 Cha n-eil neach 's an tigh so a's mò na 
mise; agus cha do chum e uam ni sam bith 
ach thusa, a chionn gnr tu a bhean : cionnus 
uime sin a ni mise au t-olc mòr so, agnis a 
pheacaicheas mi an aghaidh Dhè \ 

10 Agus thachair e, 'n uair a labhair i ri 
loseph là g-u là, nach èisdeadh esan rithe, 
gTi luidhe leatha, no blii maille rithe. 

11 Agus thachair e air là àraidli, gu'n 
deachaidli esan a steach do 'n tigh a dhcan- 
amh 'oibre fèin, agus cha ro6A a h-aon do 
dhaoinibh an tighe an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachdair, ag 
ràdh, Luidh Icanisa : agus dh'f hàg e 'eud- 
ach-uachdair 'n a làimh, agus theich e, agus 
thàr e mach. 

13 Agus an nair a chunnaic ise gu 'n 
d'f hàg e 'eudacli-uachdair 'n a làimh, agus 
gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoinibh a tigho, 
agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e 
steach d'ar n-ionusuidh Eabhruidheach g ar 
maslachadli : thàinig e stcach a m' ionn- 
suidhs' a luidlie leam, agus ghlaodli mise le 
guth àrd : 

15 Ag-iis 'n nair a chual' e gu'n do thog mi 
suas mo ghuth, agus gii'n do giilaodli mi, 
au sin dli'fhàg e 'eudach-uachdair maille 
rium, agiis theich e, agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i 'eudach uaclidair làimh | 
rithe, gus an d thàinig a mhaiglistir dhacli- l 
aidh. I 

17 Agus labhair i ris a rcir nam briathran | (iiiNEiSIS, XL. so, ag ràclh, Tbàinig an scirbliiseacli Eabh- 
ruidiieach, a thug tha d'ar n-ionnsuidh, a 
steach do m' ionnsmdh-sa gu m' mhaslach- 
adJi: 

18 AgTis an uair a thog mise suas mo 
ghuth, agns a ghlaodh mi, an sin dh'f hàg e 
'eudach-uachdair maille rium, agus theich 
e raach. 

19 Agus 'n uair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh, 
Air an dòigli so rinn do sheirbhiseach orm; 
an sin las 'f hearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph e, agus 
chuir e 's a' phrìosan e, far an robh prìos- 
anaich an rìgh ceangailte : agus bha e an 
sin 's a' phrìosan. 

21 Ach bha 'n Tighearn maiUe ri loseph, 
agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha 
deadh-ghean ann an sùilibh f hir-gleidhidli 
a' phrìosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phrìosain 
fo làimli loseiph na priòsanaich uile a hha 
'n a' phrìosan; agus gach ni a rinn iad an 
sin, b'esan a rinn e. 

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrìo- 
sain air ni sam bith a hha fo 'làimh, a chionn 
gu'w rohh an Tighearn niaiUe ris agiis an 
ni sin a rinn e, thug an Tigheara air soir- 
bheachadh leis. 

CAIB. XL. 

1 Tliilgeadh ^am prìosan àrd hliuidealair, afivs 
àrd fliuineadair rìyìi na h-Eiphit. 4 Gliuir 
ceannard an fhreieeadain an cùrani air 
Joseph. 5 DK eadar-mhìnich e an aislingean 
dlioibh. 

AGUS an dèigh naa nithean sin chuir j 
buidealair rìgh na h-Eiphit, ag-us 
'fhuineadair, feai"g air am maighstir, rìgh 
na h-Eiphit. 

2 Agus bha corraich mhòr air Pharaoh ri 
dithis d'a sheii'bhisich, ris an àrd bhuid- 
ealair, agus ris an àrd fhuineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an tigh 
ceannaird an fhreiceadain 's a' phrìosan, 
far an rohh loseph ccangailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreiccadain an 
cùram air loseph, agus f hritheil e dhoibh ; 
agus dh'f han iad tamull ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisHng le 'chèile, 
gach f ear aca 'aisling fèin 's an aon oidliclie, 
gach fear a rèir eadar-mhìneachaidh 'ais- 
linge; am buidealair ag-us fuineadair l ìgli 
na h-Eiphit, a bha ceangailte 's a' phrìo- 
san. 

6 Agus thàinig loseph a steach d'an ionn- 
£suidh 's a' mhaduinu, agus dh'amhairc e 
oi-ra, agiis, feuch, hha iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e de sheirbhisich 
Pharaoh, a h/ia 'n làimh maille ris ann an 
tigh a mhaighstir, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co muladach an diugh ] 

8 AgTis thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus cha n-eil neach againn a 
dh'eadar-mhìnicheas i. Agus thubliairt 

42 loseph riu, Nach ann o Dhia tha gach 
eadar-mhìneachadh ? imisibh dhomhs' iad, 
guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 'ais' 
ling do loseph, agus thubhaii-t e ris, A'm' 
aisling-sa, feuch, bha fìonain fa m' chomh- 

! air. 

10 Agus air an fhìonain* hha tri mean- 
glain; agus hha i mar gu'm biodh i a' bris- 
eadh a mach, agus thàinig i fo a làn bhlàth, 
agus thug a bagaidean dearcan abuich 
uatha. 

1 1 Agus hha cupan Pharaoh a'm' làimli ; 
agus ghabh mi na fìon-dhearcan, agus 
dh'fhàisg mi iad 'an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan 'an làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt loseph ris, e so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meanglain, 
is tri làithean iad. 

13 Eadhon 'an ceann thri làithean togaidh 
Pharaoh suas do cheann, agiis bheir e rìs 
gu d'àite fèin thu; agus bheir thu cupan 
Pharaoh 'ii a làimh, mar a b'àbhuist duit 
roimhe, 'n uair a bha thu a'd' bhuideaiair 
aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'n uair a 
dh'èireas gu maith dhuit, agus dean, guidh- 
eam ort, caoimhneas domh; agus dean iom- 
radh onn ri Pharaoh, agus thoir a mach mi 
as an tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air falbh mi 
à tìr nan Eabhraidheach, agus niar an 
ceudna'an so cha d'rinn mi ni sam bith gu 
'n cuirteadh 's an t-slochd mi. 

16 'N uair a chunnaic an t-àrd fhuinead- 
air gTi'n d'eadai'-mhìnich e gu maith, thubh- 
airt e ri loseph, Bha mise mar an ceudna 
a'm' aisling, agus, feuch, hha tri bascaidean 
geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid ab'àirde hJm de 
gach seòrsa bìdh air son Pharaoh de dheas- 
achadli an fhuineadair; ag-us dli'ith an eun- 
laith iad a mach as a' bhascaid air mo 
cheann. 

18 Agus fhreagair loseph, agus thubhairt 
e, Z? c so a h-eadar-mhìneachadh : Ka tri 
bascaidean, is tri làithean iad. 

19 'An ceann thri làithean togaidli Pha- 
raoh suas do cheann dliìot, agus crochaidh 

e thu air crann, agTis ithidli an eunlaitb j 
d'f heòil dhìot. 

20 Ag-us air an treas là, comh-ainm là 
breithe Pharaoh, rinn c cuirm d'a sheir- 
bliisich uile : agus thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd f huineadair 
am measg a sheirbliiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a j 
chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus thug 

e 'n cupan 'an làimh Pharaoh: 

22 Ach chroch e 'n t-àrd f huineadair, mar 
a dh'eadar-mhìnich loseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich an t-àrd 
bhuidealair air loseph, ach dhì-chuimhnich 
se e. ' OENESIS, XLI. OAIB. XLI. 1 Dà aìsling PJiaraoh. 25 Dìieadar-mJànich 
lusepli iad. 33 Thug e comhaide do PJia- 
raoh. 3S Rinneadk e 'n a uacJidaran air 
tìr na Ji-EiphiL 66 BJui gorla air agJuiidJi 
Tia talìnJiainn uile. 

A GUS 'an ceann dà bliliadhna iomlan 
j\. cliunnaic Pharaoh aisling; agus, feuch, 
sheas e làimh ris an aiuhainn : 

2 AgTis, feuch, thàinig a nìos as an amli- 
ainn seachd bà, sgiamhach r'am faicinn, 
agus reamhar 'ani feoil; agus bha iad ag 
ionaltradh ann am mìn-fheur. 

3 Agus, feuch, thàinig seaclid bà eile nìos 
'n au dèigh as an arahainn, gi-annda r'am 
faicinn, agus caol 'n am feoil ; agus slieas iad 
làimh ris na bà eile, air bruaich na h- 
aimhne. 

4 Agus dli'ith na bà a Tjha grannda r'am 
faicinn agus caol 'n am feoil suas na seaclid 
bà sgiamhach agus reamhar. Mar sin 
dhiìisg Pharaoh. 

5 Agiis choidil, agus chixnnaic e aisling 
an dara uair: Agus, feuch, dh'eirich suas 
seachd diasan arbhair air aon choinnlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'n an dèigh 
seachd diasan caola, agus air an seargadh 
leis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasan caola suas 
na seachd diasan reachdmhor agus làn: 
agus dhìiisg Pharaoh, agus, feuch, 6' aisling 
a bK ann. 

8 Agus 's a' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireadh; agus chuir e fios uaith, agus 
ghairm e uile dliruidhean na h-EipIiit, agus 
a daoine glic' uile : agus dh'innis Pharaoh 
'aisling dlioibh ; ach cha rohh neach ann a 
nihìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Blia fearg air Pharaoh r'a sheirbhisich, 
agus chuir e mise 'an làimh ann an tigh cean • 
naird an f hreiceadain, araon mise, agus an 
t-àrd fhuiueadair. 

11 Ag-us chunnaic sinn aisling 's an aon 
oidhclie, mis' agus esan: chunnaic gach fear 
againn aisling a rèir mineachaidh 'aislinge. 

12 Agus hha 'n sin maille ruinn òganach 
Eabhraidlieach, seirbliiseach do cheannard 
an fhreiceadain; agus dh'innis sinn da,agus 
mhìnich e dlminn ar n-aislingean: do gach 
fear againn a rèir 'aislinge mhìnich e. 

13 Agus mar a mhìnich e dhuiun, mar sin 
bha e: mise chuir e rìs ann ara àite, agus 
esan chroch e. 

14 Agns chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e loseph, agus thug iad le 
cabhaig a mach as an t-slochd e: agusbhearr 
se e fèin, agns mhìith e 'eudach, agus 
tliàinig e steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

lo Agus thubhairt Pharaoh ri loscph, 
Chmmaic mi aisling, agus cha n-eil neacli 
43 ann a mhìnicheas i: agus chuala mi air a 
ràdh mu d'thimchiolI-sa,'n uair a chluinneaa 
tu aisling, gur aithne dhuit a mìneach- 
adh. 

16 Agus fhreagair loseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha n-eile annamsa: bheir Dia freag- 
radh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoli ri loseph, 
'Am' aisling, feuch, sheas mi air bruaich na 
h-aimhne: 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh- 
ainn seachd bà, reanihar 'ara feoil, agus 
sgiamhach ann an cruth; agus bha iad ag 
ionaltradh ann am mìn-fheur; 

19 Agus, feuch, thàiuig seachd bà eile 
nìos 'n an dèigh, bochd agus ro ghrannda, 
agus caol 'ara feoil: cha-n fhaca nii 'n sam- 
huil riamh ann an uile thìr na h-Eiphit air 
olcas. 

20 Agus dh'itli na bà caola agus grannda 
suas na ceud seachd bà rearahra. 

21 Agus 'n viair a dh'ith iad suas iad, cha-n 
aithnichteadh orra gu'n ditli siad iad; ach 
hha iad grannda r'am faicinn, mar au tois- 
each. An sin dhìiisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling; agus, 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinnlein, làn agus maitli: 

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'n an dèigh 
seachd diasan, air an crìonadh, caol', agus 
seargta leis a' ghaoith an ear; 

24 Agus shluig na diasan caola suas na 
seachd diasan maithe: agus dh'innis mi so 
do na druidhibh; ach cha robh neach ann 
a b'urrainn a' chàis fhoillseachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt loseph ri Pharaoh, 
Aisling Pharaoh, is aon i: an ni sin a tha 
Dia gus a dlieanamh, dh'fhoillsich e do 
Phai'aoh. 

23 Naseachd bà maithe,ts seachd bliadh na 
iad; agus na seachd diasan maithe, is seach d 
bliadlma iad: is aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agus grannda 
a thàinig a nlos 'n au dèigh, is seachd 
bliadhna iad; agus na seachd diasan fàs 
seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh ia I 
'n an seachd bliadlina gorta. 

28 So an ni a thubhairt mi ri Pharao'i: 
An ni a tha Dia gus a dheanamh, nochd e 
do Pharaoh. 

29 Feuch, i/ea seachdbliadhnamòr phailteis 
a' teachd air feadh thìre na h-Eiphit uile: 

30 Agus èiridli seachd bliadhna gorta suas 
'n an dèigh, agus dì-chuimhnichear am pail- 
teas uile 'au tìr na h-Eiphit; agus claoidhidli 
a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha-n aithnichear am pailteas 
anns an tìr, air son na gorta a leanas: cir 
bithidh i ro thvom. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùblaicheadh 
an aisling do Phai'aoh, tlia sin a chionn gu 
bJieil an ni air a shuidheachadli le Dia; agus 
bheir Dia ann an aithghearradh gu crìcli e. 

33 A nis uime sin amhairceadii Pharauh a GENESIS. XLII. mach air son duiue a tlia tiiigseach agiis 
glic, agus cuireadh e os ceanii tìre na h- 
Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so, agus orduicheadh 
e luchd-riaglilaidh os ceaiin na tìre, agu3 
togadh iad an cùigeamli cuid de thoradh 
tìrc na h-Eiphit anns na seaclid bliadhnaibh 
pailteis. 

;J5 Agus crainnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadlma maithe sin ri teachd, agus 
taisgcadh iad suas arbhar fo lìdmli Pharaoh, 
agus gleidheadh iad biadh anns na bailtibh. 

3P IguG bithidli am biadh sin 'n a thaisg- 
eaca do'n t:v, fa chomhair nan seachd 
bliadlma gorta a bhitheas ann an tìr na 
h-Eiphit: clium as nach tèid as do'n tìr leis 
a' ghorta. 

37 Agus bha a' chomhairle maith ann an 
sùililili Pharaoli, agus ann an sìiilibh a 
sheirbhiseacli nile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheirbhisich, 
Am bheil e 'n comas duiim a leithid so de 
dhuine fhaotainn, anns am bheil spiorad 
Dhè^ 

39 Agus thubhairt Pliaraoh ri loseph, A 
thaobh gu'n d'fhoillsich Dia so uile dhuit, 
cha n-'eil ncach ann cho tuigseach agus cho 
ghc riut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mothighe-sa, agus 
a roir d'fliocail bithidh mo shluagh uile air 
an riaghladh: a mhìiin 's an ngli-chaithir 
bithidh mise ni's mò na thusa. 

41 Agus thubhairt Pliaraoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre na 
h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh 'fhàinne bhàrr a 
làimhe, agus chuir e air làimh loseiph e; 
agus sgeadaicli se e ann an trusgan de iìon- 
eudacli grinn, agus chuir e slabhruidh òir 
m a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd 's an dara 
carbacl a ih'siige fèin ; agus ghlaodla iad 
roimhe, Lìibaibh an glùn ; agiis rinn se e 
'ii a uachdaran air tìr na h-Eipliit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh i-i loseph, Is 
mise Pharaoli, agus as d'eugmliais-sa clia 
tog duine suas a làmh no a chos ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air losepli ; agus tlmg e dha 
Ascnat nighean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi : agus chaidli loseph a mach 
air feadli uile tliìre na h-Eiphit. 

4{) Agus bha loseph deicli bliadlma fichead 
a dli'aois au uair a sheas e 'm fianuis 
J haraoli rìgh na h-Eiphit : agus chaidh 
loseph a mach o làtliair Pharaoh, agus 
cliaidh e troimh thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus tliug an talamh a uiach anns na 
seachd bliadhnaibh pailteis 'n a glilac- 
aidibli. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile uile bhiadh 
na.n seaclui liliadhna, a bha 'an tlr na h- 
Eiphit; agus thaisg e suas biadh 's na 

44 bailtibh : biadh fearainn gach bailc, a hha 
mu'n cuairt air, tliaisg e suas ann. 

49 Agus clmir losej^li r'a claèile sìol mar 
ghaineamh na fairge, ro mliòran, gus an do 
sguir e dìa àireamh ; oir bha e gun àireanih. 

50 Agus do loseph rugadh ditliis mhac 
mun d thàinig bliaclhnachan na gorta, a rug 
Asenat dha, nighean Photipherah, sagairt 
Oin. 

51 Agus thug loseph Manaseh mar ainm 
air a' cheud-ghin ; oir tlmg Dia orm ars' esan, 
mo shaothair uile 'dliì-chuimlmeachadli, 
agus tigh m'athar uile. 

62 Agus air.an dara mac thug e > "ihraim 
mar ainm ; oir thug Dia orm, ars' esan, a 
bhi slolmlior ann an tìr m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnuicheadh seachd bliadli- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na h- 
Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na gorta 
ri teaclid, mar a thubliairt losej:)!! ; ag'us 
bha a' ghorta anns na dìithchannaibh uile : 
ach ann an uile thìr na h-Eiphit bha aran. 

65 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh 
an sluagh ri Pharaoh air son arain : agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eipliitich uile, 
Ruigibh loseph ; an ni sin a their c ruibli, 
deanaibh. 

66 Agus bha a' ghorta air aghaidh na 
talmhainn uile: agus dli'fhosgail loseph 
na tigheantaisg uile, agus reic e ris na 
h-EipIiitich : agus bhuadhaich a' ghorta ann 
an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidli loseiph a cheannach 
btdh; oir bhuadhaich a' ghorta anns gach 
dùthaich. 

CAIB. XLIL 

1 Cliuir lacoh a dheickvar mhac (Jo'n Eiphil. 
a cìieannach sìl. 17 Cliuir loseph 'arii 
priosan iad mar lucìid -bratha ; acii air 
a' cìiumha pu'm fàfiadh iad Simeon, agus 
cm'm pilleadli iad a rìs le'm bràtìiair a b'òiyc, 
leiyeadk as iad. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'ji 
robh sìol 's an Eipliit, thubhairt e 
r'a mhic, C'ar son a tha sibh ag amharc air a 
chèile? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chtiala mi gu 
bheil sìol 's an Eiphit ; rachaibh sìos an sm, 
agus ceannaichibh dhuinn as a sin, chumas 
gu'm bi sinn beò, agus nacli faigh sinn bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràithrean 
loseiph sìos a cheannach sìl 's an Eipliit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràthair loseiph maille r'a bhràithribh : oir 
thubhaii-t e, Air eagal gu'n èirich olc dha. 

5 Agus thàinig mic Israeil a cheannach 
sìl am measgna muinntir a thàinig : oir blia 
a' ghorta ann an tìr Chanaain. 

6 Agus bha loseph 'n a uachdaran air an 
tìr : B' esan a bha a' reiccadh ri sluagh na 
tìreuile. Agus thàinigbràithrean loseiph, GENESIS, XLII. 

agiis clirom siad iad fèin sìos da, le 'n . mai- au ceudna tlia 'f huil air a h-5aiTaidh 
ag'liaidh gu lùr. 1 oirnn. 

7 Agus chunnaic loseph a bhràithrean, 23 Agus cha robh f liios aca-san gu'n robh 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin [ loseph 'g an tuigsinu ; oir òha eadar- 
'n a choigreach dhoibh, agTis labhair e gu theangair eatorra. 

coimheach riu ; agus thubhairt e riu, Cia I 24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, agiis 
as a thàinig sibhse ì Agus thubhairt iadsau gliuil e ; agTis phill e rìs d'an ionnsuidli, agus 
ris, A tlr Clianaain a cheanuach bidh. 1 labhair e riu, agus thug e Simeon uatha, 

8 AgTis dli aithnich loseph a bhràithrean, i agus cheangail se e fa chomhair an sùl. 
ach cha d'aithnich iadsan esan. I 25 An sin dh'àithn loseph an saic a 

9 Agus chuimhnich losepli air na h- lìonadh le sìol, agus airgiod gach duiue a 
aislingibli a chunuaic e mu'n timcliioll, i chur air ais 'u a shac, agus biadh a thoirt 
agus thubhairt e riu, Is luchd-bratha sibh ; ^ doibh air son ua slighe : agus is auu niar so 
a dh'f haicinn lomnochdaidli ua tìre thàiuig a riun e riu. 

sibh. 2(ì Agus thog iad an slol air an asalaibh, 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha -u eadh agns dli'iniich iad à siu. 

mo thigheai'u', ach is ann a thàinig do 27 Agus au uair a dh f liosgail fear dhiubh 
sheirbhisich a clieannach bìdli : a sliac, a thoirt bìdh d a asal 's an tirh- 11/5 mic aou duine sinne uile, is daoine 
f ìrinneach sinu ; cha luchd-bratha do sheir- 
bhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
acli is ann a dli'fhaiciuu lomnochdaidh 
na tìre thàiuig sibh. 

13 AgTis thubhairt iad, Is dà bhràthair òsda, chunnaic e 'airgiod ; oir, feuch, bJui 
e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, : euch, 
iha e eadlion a'm' shac. Agus dh'f hàilnich 
an cridlie, agus bha eagal orra, ag ràdh 
gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia dlieuff do sheirbhisich, mic aou duiue aun oirnn an tìr Chanaain ; agus, feuch, fha'vi Jear 
a's òig' au diugh maille r'ar n-athair, agus 
tha h-aon nach maireann. 

14 Agus thubhaii't loseph riu, So an ni a 
thubliairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd- 
bratha sibb. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 29 Agus thàinig iad a chum lacoib an 
athar, do thìr Chanaain, agus dh'innis iad 
dha gacli ui a thachair dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair au duine a tha 'n a uachdaran 
air an tìr ruiun gu coimheach, agus ghabh 
e sinn mar luchd-bratha air an dìithaich. 

1 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine Pharaoli, clia tèid sibh a mach à so, mur , f ìrinneach sinne ; cha luchd-li-atha idir 
cig bhur bràthair a's òige an so. | sinn : 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus j 32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic ar 
thugadlieleisbhurbràthair, agusgleidhear n-athar; tha, aon mhac nnch maireann, 
siblise 'am priosan, chum as gu'n dearbliar agus tha 'ìn mac a's òige 'n diugh mailie 
bhur briathrau, ani hheil no nach 'eil fìriun r'ar n-athair ann an tìr Chanaain. 
annaibh : no mar is beò Pharaoh, gu 33 Agus thubhairt an duiue, uachdaran 
cinuteach is luchd-bratha sibh. : na tìre ruinn, Mar so aithnichidh mi gur 

17 AgTis chiur e 'm priosau iad uile rè daoine fìrinncach sibh; fàgaibh aon d'ur 
thri làithean. : bi'àithribh niaille riumsa, agus gabhaibh 

18 Agus thubhairt loseph riu air an treas hiadh air son gorta bhur teaghlaicheaii, 
ià, Deanaibh so, agus bithibh beò : oir agus bithibh ag imeachd : 

tha eagal Dhè ormsa. i 34 Agus thugaibh bhur bràthair a's òige 

19 Ma '5 daoine f ìrinneach sibh, fàgar aon ■ a m'ionnsuidh; an sin bithidh fios agam 
d'ur bràithribh ceangailte 'an tigh bhur i nach luchd-bratha sibh, ach gur dauine 
prìosain : agus iniicliibh-sa, thugaibh leibh ' f ìrinneach sibh : mar sin bheir mise bhur 
8Ì0I air son gorta bhur teaghlaichean. bràthair dhuibli, agus ni sibh ccaunachd 

20 Ach tliugaibh bhur bràthair a's òige a 's an tir. 

m' ioimsuidli ; mar sin dearbhar bhur [ 35 Agus an uair a thaom iad an saic, 
briathrau, agus cha-n f haigh sibh bàs. ^ feucli, bha ceanglachan airgid gacli duine 
Agus riuu iad mar sin. [ 'n a shac fèin, agus au uair a chuuuaic iad 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile. Tha feiu agus au athair ua ceauglachain airgid, 
sinn gu deimhiu ciontach a thaobh ar > bha eagal orra. 

bràthar, do bhrìgh gu'm faca siun cràdh I 36 Agus thubhairt lacob an atliair riu, 
'anama, 'n uair a gliuidh e oirun, agus nach ; Thug sibh uamsa mo cldann : loscph cha 
d'èisd siuu ris: uime siu thàinig an airc so \ mhaireann, agus Simeou cha mhaireann, 
oirnn. j agus Beniamin bheir sibh air falbh : 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag ràdh, 'm'aghaidh-sa tha na nithcan siu uilc. 
Nacli do lalihair mise ribh, ag ràdh, ] 37 Agus labhair Ileubeu r'a athair, ag 
Na peacaichibh an aghaidh an Iciuibh'/ ràdh, Cuir gu bàs nio dhithis mliac, nuir 
agus cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, [ toir mi a d'iounsuidh e : thoir thairis do m 

45 GENESIS, XLIII. làimlis' e, agus blieir mise a d'ioansuidh 
a rìs e. 

38 AgTis thubhairt e, Cha tèid mo mhac 
sìos maille ribh; oir tha a bhràthair marbh, 
agus dh'fhàgadh esau 'n a aonar: ma 
tliachras olc dha 's an t-slighe air an teid 
sibh, an sin bheir sibh sìos m'fhalt liath le 
bròn do'n uaigh. 

CAIB. XLIII. 

1 Le comliairle ludah leig lacdh le Beniamin 
dol do'n Eipliit. 15 Thu;iadh hràilhrean 
loseiph a dh'ionnsuidh a thighe. 26 Ghahh 
e gu h-aoidlieil riu, agus dKith agus dh'àl iad 
maiUe ris. 

GUS bha a' ghortaro mhòr 's an tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad an sìol 
a thug iad as an Eiphit, tliubhairt an atli- 
air riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh dhuinn 
beagan bìdh. 

3 Agus labhair ludah ris, ag ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh, 
Cha-n 1 haic sibh mo ghuiìis-sa, mur bi bhur 
bràthair maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràtlyiir maille ruinn, 
thèid sinn sìos, agus ceannaichidli siuu 
biadh dhuit; 

5 Ach mur cmr thu leinn e, cha tèid' sinn 
sìos : oir thubliairt an duine minn, Clia-n 
fhaic sibh mo ghnìiis, mur bi bhur brà- 
thair maille ribli. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh cho olc rium, agus gu'n d'innis sibh 
do'n duine gu'n robh bràthair tuilleadh 
agaibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'fhiosraich an 
duine dhinn gu teann m'ar timcliioll fèin, 
agus mu thimchioll ar càirdean, ag ràdli, 
Am bheil bhur n-athair fathast beò? am 
bheil bràthair ei7e agaibh ? Agus dh'innis 
sinne dha a rèir brìgli nam briathar sin: 
Am b'urrainn sinne fios a bhi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas 1 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Israel 'ath- 
air, Cuir an t-òganach maille riumsa, agiis 
èiridii sinn, agus imichidh sinn, a clium as 
gu'm bi sinn beò agiis nach faigli sinn bàs, 
araon sinne, agus thu fèin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon; o m' 
làimh-sa iarraidli tu e: mur toir mise a 
d'iounsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair e, 
an sin biodli a' choire gu bràth orm. 

1 Oir mur bitheamaid air deanamh moille, 
gu cinnteach bha sinn a nis air pilltinn 
air ar n-ais an dai"a uair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
Ma criifheumas a' chùis ahhi mar sin a 
nis, deanaibh so ; gabhaibh de'n toradli a's 
fearr 's an tìr 'n ur soithichibh, agus thug- 
aibh sìos tiodhlac do'n duine; beagan ìoc- 
shlaint, agus beagan meala, spìosraidli, 
agus mirr, cnothan, agus almoinean : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dùbailte 

46 'n 'ur làimli, agus an t-airgiod a thugadh 
air ais 'am beul bhur sac, thugaibh air 
ais e 'n 'ur làimh; theagamh g-ur mearachd 
a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth- 
air; agus èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionu- 
suidh an duine. 

14 Agus gu'n tugadh Dia uile-chumhachd- 
ach tròcair dhuibh an làthair an duine, 
chum as g-u'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, ag-us Beniamin : ach ma cliaili 
mise mo chlann, chaill mi iad. 

15 Ag-us ghabh na daoine an tiodhlac sin, 
agus thug iad leo airgiod dìibailte 'n au 
làimh, agus Beniamin; agus dli'èirich iad, 
agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas 
iad an làthair loseiph. 

16 Agus an uair a chunnaic loseph Ben^ 
iamin maille riu, tliubhairt e ri fear-riagh- 
laidh a thighe, Thoir na daoine sin dach- 
aidh, agus marbh, agus deasaich; oir maille 
riumsa ithidli na daoine sin air mheadhon- 
là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iaiT lo- 
seph; agus thug e na daoine do thigh lo- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, 'chionn 
gu'n d'thugadli iad do thigh loseiph, agus 
thubhairt iad, 'S ann air son an airgid, a 
chuireadli air ais'n ar sacaibh a' cheuduair, 
a thugadh a stigh sinn; chum gu faigh e 
cion-fàth 'n ar n-aghaidh, agus gTi'n tuit e 
oirnn, agus gu'n gabh e siim mar thràiìl- 
ean, agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do fhear- 
riaghlaidli tighe loseiph, ag-us labhair iad 
ris aig doins an tighe, 

20 Ag-us thubhairt iad, mo thighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas an toiseacli 
a cheannach bìdh. 

21 Agus an iiair a thàinig sinn do'n tigh- 
òsda, agais a dh'f hosgail sinn ar saic, feuch, 
bha airgiod gacli fir 'ani beul a shaic, ar n- 
airgiod 'n a làn chothrom : agus thug sinn 
air ais leinn e 'n ar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'n ar làimh a cheannach bìdh : cha- 
n-'eil f Iiios againn cò 'chuir ar n-airg-iod 'n 
ar sacaibh. 

23 Agns thubhairt e, Sìth gu rohh dhuibh, 
na biodh eagal oirbh : thug bhur Dia fèin, 
agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh 'n 
'ur sacaibh: fhuair mise bhm' n-airgiod. 
Agus thug e Simeon a mach d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh loseiph, agus thug e uisge dhoibh, 
agus nigh iad an cosan, agus thug e biadh 
d'an asalaibh. 

25 Agus dli'ulluich iad an tiodhlac 'an 
coinneamh do loseph teachd aig meadhon- 
là; oir chual' iad gu'n i-obh iad gu aran 
itheadh an sin. 

26 Agus an uair a thàinig losepli dhach- 
aidh, thug iad d'a iomisuidh an tiodhlac, a GEjVTESIS, xliv. b]ia 'n ari làinih, do'ii tigli: agus chrom 
siad iad tein dha gii làr. 

■27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
maith, agus thubhairt e, Am bheil bhur 
ii-athair, an seann dmne mvi'n do labhair 
silili, g-u maith ì Am blwU e fathast beò ì 

•23 Agus thubhairt iadsan, T/ia do sheir- 
bhiseach ar n-athaii--ne gu maith ; tha e 
fathast beò : agus chroni siad iad fèiu sìos, 
agns i-inn iad iimhlachd. 

■29 Agus thog e suas a shiìilean, agiis chun- 
naic e Beniamiu a bhràthair, mac a mhàthar, 
ngns thubhairt e, An e so bhur bràthair a's 
òige, mu'n do labhair sibh rium? Agus 
thubhairt e, Gu'n robh Dia gràsmhor dliuit, 
a mhic. 

30 Agus rinn loseph cabhag, oir bha a 
chridlie a' tiomachadh r'a bhràthair; agus 
dh'iarr e àit auns an guileadh e ; agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghufl e 
'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus ehaidJi e 
mach, agus chmn e air fèin, agus thubhairt 
e. Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sìos dLasan leis fèin, 
agus dhoibhsan leo fèin, agus do na h- 
Eiphitich, a dh'ith maiUe ris, leo fèin; a 
chionn nach feudadh na h-Eiphitich aran 
itheadh maille ris na h-Eabhruidliich; oir 
is gràineileachd siu do na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'n a làtliair, an 
ceudgliin a rèir a chòir-bhreithe, agus am 
feai' a b'òige a rèir 'òige: agus glaabh na 
daoine iongantas gach fear r'a chèile. 

34 Agus ghabh esan, agus chuir e cuibh- 
rionnan o 'làthair fèin d'an ionnsuidh : ach 
rinn e cuiblirionn Bheniamin cìiig uairean 
ui bu mhò na cuid a h-aoin aca-san. Agus 
dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris. 

CAIB. XLIV. 

1 Inrdeaehd loseiph a cliumail Bheniamin. 12 
Fhuaradh cupan airgid loseiph ^am heidsaic 
Bheniamin. IS Athcliuinye iriosal ludah. 

GUS dh'àithn e do fheai'-riaghlaidli a 
tliighe, ag ràdli, Lìou saic nan daoine 
le sìol, a' mheud 's is urrainn iad a ghiiilan, 
agus cuir airgiod gach duine 'am beul a 
shaic. 

2 Agus cuir mo clmpans', a,n cupan airgid, 
'am beul saic an f hir a's òige, agus airg-iod 
a shìl : agus riun e a i'èir an fhocail a labh- 
air loseph. 

3 Co luath 's a bha 'mhaduinn soilleir, 
chuireadh na daoiue air falbh, iad fèin agus 
an asail. 

4 Agus an uair a cliaidh iad a mach as 
a' bhaile, agus g-un iad fathast fado làimli, 
thubhairt losepli ri f ear-riaghlaidli a thighe, 
Eirich, lean na daoine ; ag-us an uair a 
bheireas tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol 
Ribh olc 'an èiric maith ? 

-5 Nach e so an cupan as am bheil mo 
thigheani ag òl ] agus leis am bheil e da 
47 rìreadh a' deanamh fiosaohd'? isolc a fhua- 
radh sibh so a cllieanamh. 

6 Ag-us rug e orra, agns labhair e riu na 
briathran ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a labh- 
ras mo thighearn na briathrau so ? nar leig- 
eadh Dia gu'n deanadh do sheirbhisich a 
rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a fhuair sinn 'am 
beul ar sac, thug sinn a rìs a d'ionnsuidh à 
tìr Chanaain; cionnus uime sin a ghoid- 
eamaid aii'giod no òr à tigh do thigh- 
earna I 

9 Cia b'e aìr hith de d'sheirbhisich aig 
am faighear e, cuirear gu bàs esan, ag-us 
bithidh sinne mar an ceudna 'n ar tràillcau 
aig mo thigheam. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta hith- 
eadh e rèir bhur bi'iathar : bithidh esan aig 
am faighear e 'n a sheirbhiseach agamsa ; 
agus bithidh sibhse neèchoireach. 

11 An sin tlmg iad a nuas gai grad gach 
duine a shac fèin gu làr, agiis dli'fhosgail 
gach duine a shac. 

1-2 Agus rannsaich esan, agus thòisich e 
aig an fhear' bu shine, agus sguir e aig au 
fhear a b'òige: agus fhuaracUi an cupan 
ann an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, agus chuir 
gach duiue a shac air 'asail, agus phill iad 
do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah,agus a bhràithrean 
do thigh loseiph (oir bha e fathast an si^i) 
ag'us thuit iad sìos 'n a fhiauuis air an làr. 

15 Agns thubhaii-t losejjh riu, Ciod e an 
gnìomh so a rinn sibh? nach robh fhios 
agaibh gur aithne do m' leithidse de dlraine 
da rlreadli fiosachd a dlieanamh? 

16 AgTis thubhairt ludah, Ciocl a thcir 
sinn ri m' thighearn? cionnus a labhras sinn? 
no cionnus a ghlanas sinn sinn fèiu? fhuair 
Dia a mach aingidheachddosheirbhiseach; 
feuch, tha sinne 'n ar seirbhisich do m' 
thighearn, araon sinne, agiis esan mar an 
ceudna aig an d'fhuaradli an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainnse so: ach an duiue aig an 
cl'fhuai'adli an cupan, bithidh esan 'n a 
sheirbhiseach agamsa; agus dur taobhsa, 
rachaibh suas 'an sìth a dh'ionusuidh bhur 
n-athar. 

18 An sinthàinig I-ùdah am fagus da, agus 
thubhairt e, Och mo thighearna, leig le d' 
sheirbhiseach,guidlieam ort.focal a labhairt 
ann an cluasaibh mo thighearn', agus na 
lasadli d'fhearg an aghaidh do sheirbhisich: 
oir is amhuil thusa agus Pharaoli. 

[ 19 Dh'fheòraich mo thighoarn d'a shcir- 
; bhisich, ag ràdli, Am bheil athair agaibli, 

no bràthair? 

20 Agus thubhairt sinn ri m' thighearn, 
j Thaathair againn,seannduine,agus leanabì; 

a shean aois,maothran: agus tha 'bhràtliaiv 
; marbh, agus dli'fhàgadli esan 'n a aouar di UENESIS, XLV. chloinn a mliàtnai', aj^s tha gràdli aig 
'atliair air. 

21 Agus tlmbliairt tliu ri d' slieirbliisich, 
Thugaibh a nuas e do m' iomisuidhs' a 
chum as gu'n socruich mi mo shùilean air. 

22 Agus thubliairt siime ri m' thighearn, 
Cha-n flieud an leanabli 'athair fhàgail: oir 
nam fàgadh e 'athair, gheibheadh 'atlmir 
bàs. 

23 Agus thubhaii-t thusa ri d' sheirbhisich, 
Mur tig bhur bràthair a's òige nuas maille ^ 
ribh, cha-n fhaic sibh ni'aghaidh-sa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas 
a dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, 
dh'innis sinn da focail mo thighearna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaichibh dhuiun beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha-n fheud sinn 
dol sìos: ma bhios ar bràthair a"s òige maiUe 
ruinn, an sin theid sinn sìos; oir cha-n 
fheud sinu aghaidh an duine fhaicinn, mur 
hi ar bràthair a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach 
m'athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do 
rug mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diuhh a niach uam, 
agus tliubhairt mi, Gu cinnteach reubadh 
'n a bhloighdibh e; agus cha-n fliaca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so uam 
mar an ceudna, agus gu'n tig tubaist air, 
bheir sibh sìos mfhalt liath le bròn do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a 
dIi'ion}isuidh do sheirbhisich m'athar, gun 
an leanabh niaillc ruinn; (do bhrìgh gu 
bhcil 'anamsa ceangailte ann an anam an 
leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'n uair a chi e nach 'eil an 
leanabli maille 7-uinn, gu'm faigii e bàs: 
agus bheir do sheirbhiseach sìos falt liatli 
do slieirbhisicli ar u-athar le bròn do'n 
uaigli. 

32 Oir cliaidh do sheirbhiseach 'an urras 
air son an Icinibh do m'athair. ag ràdh, Mur 
toir mi a d' ionnsuidh e, an sin bithidJi mi 
fo choire aig m'athair g-u bràth. 

33 A nis uime sin, guidlieam ort, leig le 
d' sheirbhiseach fantuinn 'an àit au leinibh, 
a'm' thràill do m' thighearu; agus leig leis 
an leanabli dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionuus athèidmise suas a dh'ionn- 
suidli m'athar, agus gun an leanabh maille 
rium? air cagal gu faic mi 'n t-olc a thig air 
m'athair. 

CAIB. XLV. 

1 lìinn lo.icph efèin ailìmichte cl'a hhràifhrihh; 
t/iuff e conilifli.urtacìid doibh, ar/m chuir e,fios 
leo air 'athair. 21 Thug e dhoibh carbadan 
agus lòn air son na sLiglie. 27 'N uair a phill 
iad, ayus a dliHnnis iad so do lacob, dlialli- 
bheothaich a spiorad. 

AGUS cha b'urrainn loseph cuinail air 
fèin 'n an làthair-san uile a shcas 
48 làimh ris; agus ghlaodh e, Cuiribh gach 
duine mach uam: agus cha do sheas duine 
sam bith maille ris, an uair a rinn loseph 
e fèin aithnichte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd: agus chuala na 
h-Eiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
mise loseph; am bheil m'athair fathast 

beò? agus cha b'urrainn a bhràithrean a 
fhreagairt; oir bha eagal orra roimli a 
làthair-san. 

4 Ag-us thubhairt loseph r'a bhràithribli, 
Thigibh am fagus domh, guidheam oirbh ; 
agus thàinig iad am fagus: Agus thubhairt 
esan, Is mise loseph bhur bràthair, a reic 
sibhse do'n Eiphit. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas oii'bh, no 
corruich agaibh ribh fèin, a chiomi gu'n do 
reic sibh mise an so; oir chuir Dia roimhibh 
mi, gu sibhse a ghleidheadh beò: 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' ghorta 
's an tìr, agus tha fathast cìiig bliadhna ri 
teachd, anns nach bi aon chuid treabliadh 
no foghar. 

7 Agns chuir Dia mise roimhibh, a ghleidli- 
cadh dliuibhse iai-maid air thalamh, agus a 
thearnadh bhur beatha le fuasgiadh mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhse a chuir mise 
an so, ach Dia; agus rinn e mi a'm' athair 
do Pharaoli, agus a'm' thigheara os ceann 
a thighe uile, agus a'm' uachdaran ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus racliaibh suas a 
chum matliar, agiis abraibh ris, Mar so thu- 
bhairt do mhac loseph, Rinn Dia mise a'm' 
uachdaran air an Eipliit uile; thig a nuas 
am' ionnsuidli, na dean moille: 

10 Agus gabhaidh tu còmhnuidh'am fear- 
aim Ghosein, agnis bithidh tu'm fagus 
dhomhsa, thu fei?i, agus do chlann, agus 
clann do chloinne, agus do threudan, agus 
do bhuar, agais gach ni a tha agad. 

11 Agus beathaichhidh mise thu 'n sin, 
(oir (■àth&stbithidhcù.ìg bliadlma gorta ann,) 
air eagal gTi'n tig thu fèin, agais do thcagh- 
lach, ag-us gach ni a tha agad, gu bochdainn. 

12 AgTis, feuch, tha bhur sùilean a' faicinn, 
agiis siiilean mo bhràthar Bheniamin, giir 
e mo bhcul fèin a tha labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile 's an Eiphit, agus gach ni a 
chunnaic sibli; agus ni sibh cabhag, agus 
bheir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal a bhràthar 
Beniamin, agiis ghuil e; agiis ghuil Ben- 
iamin air a mliuineal-san. 

15 Phòg e mar an ceudna a bhi-àithrean 
uile, agus ghuil e os an ceann: agus 'n a 
dlièigh sin rinn a bhràithrean cainiit ris. 

16 AgTis cliualas iomradh so ann an tigh 
Pharaoh, ag ràdh, Tha bràithrean loseij)!! 
air teachd: agTis thaitinn e gio, maith ri 
Pharaoh, agus r'a shcirbliisich. 

17 Agns thubhairt Pharaoh ri loscph, GENESIS. XLVI. Al'.i'r ri d'bbràithribh, Deanaibh so; sac- 
aidiibh bhurn-ainmhidhean, agus iniichibli, 
rachaibh do thìr Chanaain. 

IS Agus thugaibh leibh bluir n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agns thigibh a m' 
ioimsuidlise, agns bheir mise dhuibh maith 
tìre na h-Eiphit; ithidli sibh reamhrachd 
na tìre. 

19 A uis thugadh àithne dhuit; deanaibhse 
mar so: thugaibh leibh à tìr na h-Biphit 
carbadan air son bhiu- cloiune bige, agus 
bhur bau, agus thugaibh bhur n-athair 
leibh, agus thigibh. 

20 Ag-us na bitheadh suira agaibh d'ur 
u-aimeis-thighe; oir is leibhse maith tìx-e 
na h-Eiphit uile. 

21 Agnis rinn clann Israeil mar sin: agus 
thug loseph dhoibh carbadan a rèir ordugh 
Pharaoh; agiis thug e dlioibh lòu air sou na 
sHghe. 

22 Thug e dlioibh uile, do gach aon diubh 
fa leth, òulaidlieau eudaich;ach do Bhenia- 
min thug e tri cheud bonn airgid, agnis cùig 
culaidhean eudaich. 

23 AgTis chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar 
80: deich asail a' giiilan de nithibh maithe 
na h-Eiphit, agais deich asail bhoirionn a' 
giùlan sìl. agus arain, agiis lòin d'an athair 
air son na slighe. 

24 Mar sin clmir e a bhràithrean air falbh, 
agus dli'imich iad: agus thubhairt e riu, 
Feuchaibh nach cuir sibhamach air a chèile 
air an t-sh'ghe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàiuig iad gu tìr Chanaain a dh'ionn- 
suidh lacoib an athar. 

26 Agus dh'inuis iad da, ag ràdh, Tlia 
loseph fathast beò , agus tha o 'n a uachdaran 
air tìr na h-Eiphit uile. Agiis dh'f hannaich 
cridhe lacoib, oir cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
loseiph, a labhair e riu: Agus an uair a 
chunnaic e na carbadan a clmir loseph g'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
an atliar. 

28 Agus thubhairt Israel, leòr e; tha 
loseph mo mhac fathcist beò: thèid nii agnis 
chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVL 

1 Thug Dia rmsncnch ayua sòlas do lacob aig 
Beer-seba. 5 O nin chaidli e jèin aijus a 
theaghlach ddn Eiplti'. 29 Ohoinnich ìoseph 
e. 31 Sheòl e d'a bhràilhribk ciod a iheireadh 
iad ri Phuraoh. 

AGUS dh'imich Israel maille ris gach 
ni a bh'aige, agus thàinig e gu Bcer- 
seba, agus thug e suas ìobairtean do Dhia 
'athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeana'bh na h-oidhche, agus thubhairt 
e, A lacoib, a lacoib : Agus thubhairt csan, 
Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
d'athar: ua biodli eagal ort dol sìos do'n 

4y Eiphit; oir ni mise a'd' chinneach mòr tliu 
an sin. 

4 llièid mise maille riut sìos do'n Eiphit , 
agus bheir mi mar au ceudua gu cinuteàch 
a uìos thu rìs: agus cuiridh loseph a làmh 
air do shìdlibL 

5 Agus dli'èirich lacob suas o Bheer-scba: 
agus thug mic Israeil leo lacob an athair, 
agus an clann bheag, agus am mnathau, 
auus na carbadan a clujir Pharaoh g'a ghiu- 
lan. 

G AgTis ^habh iad an sprèidh, agus am 
maoiu, a Ihuair iad auu an tìr Chanaaiii, 
agus tliàinig iad do'u Eiphit, lacob, agus a 
shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, ag-us mic a mhac maille ris, a 
nigheanan, agus uigheanau a mhac, agus a 
shliochd uile thug e maille ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmean chloinn Israeil,. 
a thàinig do'n Eiphit, lacob agiis a mliio : 
Ileuben, ceud-ghin lacoib. 

9 Agus mic Ileubein ; Hanoch, agus Phal- 
lu, agus Hesrou, agiis Cai'mi. 

10 Agus mic Shimeoiu ; lemuel, agus la- 
miu, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agTis Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Agus mic LebM; Gerson, Cohat, agus. 
Merari. 

12 Agus mic ludah ; Er, agiis Onan, agus 
Selah, agus Phares, ag-us Serah : ach f huair 
Er agus Onau bàs ann au tìr Chauaain. 
Agus b'iad mic Phareis, Hesron, ag-us H/ 
mul. 

13 Agus mic Isachair ; Tola, agus Phuu- 
hah, agus lob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin; Sered, agus Elon,. 
agus lahleel. 

15 /s iad sin mic Leah, a rug i do lacob' 
'am Padan-aram, maiUe r'a uigliinn Diuali : 
h'iad uile anaman a mhac agus a uigheanau 
tri-deug 'ar f hichead. 

16 Agus mic Ghaid; Siphion, agus Hagai, 
Suni, agus Esbon, Heri, agus Arodi, agus 
Areli. 

17 Agus naic Aseir; Imnah, agus IsuaJi, 
ag-us Isui, agus Beriah, agus Serah am piu- 
thar. Agus mic Bheriah ; Heber, agns 
Malchiel. 

18 Is iad siu mic Shilpah, a thug Laban 
d'a nighinn Leah; agus rug i iad siu do 
lacob, eadhon sè anaman deug. 

19 Mic Racheil mnà lacoib; loseph, agus 
Beniamin. 

20 Agus rugadli do loseph ann an tir na 
h-Eiphit, Manaseh agus Ephraim, a rug 
Aseuat nighean Photiphorah sagairt Oiu 
dha. 

21 AgasViad mic Bheniamin; Belah agus 
Becher, agus Asbel, Gera, iigus Naauuui, 
Elii, agus Ros, Mupim, agus Hupim, agus 
Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh do 
lacob : na h-anamau uile, ceithir-dcug. 

23 Ag-us mic Dhain; Husim. 

1) GENESIS, XLVII. '24 AgusmicNaphtali; latseel, agusGuni, 
agiis leser, agus SiUem. 

25 Is iad sin mic Bliilhah, a thug Laban 
d'a nighinn Rachel, a rug i do lacob : na 
h-anaman uile, seachclnar. 

26 Na h-ana;nan uile a thàinig le lacob 
do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leasraidli, 
a thuilleadh air mnaibh mhac lacoib ; b'iacl 
na h-anamanna so uile tri fichead 's a sè. 

27 Agus mic loseiph a rugadh dlia 's an 
Eiphit, bu dhà anam iad : uile auaman 
thighe lacoib, a thàinig do'n Eijjhit, bu tri 
fichead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e ludah roimhe gii loseph, 
chum as gu'n tugadh e fios dha teachd 'n a 
làthair ann an Gosen ; agus thàinig iad gu 
fearann Ghosein. 

29 Agus bheartaich Icseph a charbad, agus 
chaidh e suas 'an coinneamh Israeil 'athar 
gai Gosen ; agus nochd se e fèin da, agus 
thuit e air a mhiiineal, agus ghuil e air a 
fmlxuineal rè tamuill. } 

30 Agusthubhairt Israelri loseph, Faigh- 
eams' a nis bàs, o chunnaic mi do gbnùis, 
do bhrìgh gu hheil thu fathast beò. | 

.31 Ag-ustliubhairt loseph r'a bhràithribh, 
agus ri teaghlach 'athar, Thèid mise suas, 
agus cuiridh mi 'n cèill do Pbaraoh, agus 
their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus 
teaghlach m'athar, a bha ann an tìr 
Chanaain, air teachd a m' ionnsuidh : i 

32 Agus is buachaillean na daoine, oir bu 
luchd-sprèidhe iad; agus thug iad leo an 
ti'eudan, agus am feudail, agiis gach ni a 
bK aca. [ 

33 Agais tarlaidh 'n uair a ghairmeas ' 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is ceird 
duibh? 

34 Gim-abairsibhse, Buluchd-sprèidhe do 
sheirbhisich o'r n-òige eadhon gus anis, sinn 
fèin agus mar an ceuchia ar n-aithrichean; 
chum as gu'n gabh sibh còmhnuidh ann 
am fearann Ghosein, oir is gràineileachd do 
na i-Eiphitich gach buachaille sprèidhe. j 

CAIB. XLVII. ! 

1 Thug loseph dii(jnear iTa hhràithribh agm 
'alliair 'an WJiair Pharaoh. 11 Shuidhidi e 
iad ann an tìr Rame.'ieis apiis bìtealhaich e 
iad. Aois lacoib : 29 mhionnaich lofe/ih 
dhagu'nadhtaiceadh se e rnaiUe raaithrichv Ji. 

AN sin thàinig loseph agus dh'innis e do 
Pharaoh, agiis thubhaii-t e, Thàinig 
m'athair agus mo bhi-àitlirean, agus an 
treudan, agns am feudail, agus gach ni a bh' 
aca, a mach à tìr Chanaain ; agus, feuch, ■ 
tha iad ann am fearann Ghosein. I 

2 Agus ghabh e ciiigTiear d'a bhràithribh, 
agTis chiiir e 'n làthair Pharaoh iad. j 

3 Agus thubhairt Pharaoh r'a bhràithribh, 
Ciod is ceird duibh ? Agus thubhairt 
iadsan ri Pharaoh, Is buachaillean do 
sheirbhisich, sinn fèia ag-usar n-aithrichean. 

4 Thubhairt iad maran ceudna ri Pharaoh, 
'S ann gu bhi air chiiairt anns an tìr a i 

50 thàinig sinn, oir cha n'-cil feur aig do 
sheirbhisich d'an sprèidh, do bhrìgh gu 
bheil a' ghortu mòr ann an tìr Chanaain : u 
nis uime sin, guidheamaid ort, leig le d 
Blieirbhisich cònilmuidh a ghabliaii 'ai;i 
fcarann Ghosein. 

5 Ag-us labhair Pharaoh ri loseph, ag 
ràdli, Tliiiinig d'atha:r ugus do bliraithrean 
'ad ionnsuidh: 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; anns a' 
chuid a's fearr de'n fhearann thoir air 
d'athair agus do bhràithribh còmhnmdli u 
ghabhail; gabhadh iad còmhnuidh 'am 
fearann Ghosein; agus ma'saithne dliuitgu 
bheil 'n am mea.sg daoine comasach, ni thu 
iad'n an àrdbhuachail'libhairmosprèidli-sa. 

7 Agus thv.g loseph lacob 'athair a stigli, 
agus chuir y'n làthair Pharaoh e: agus 
bheannaich lacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri lacob, Ciod 
a's aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt laeob ri Pharaoh, 'S iod 
làithean bhliadlmaciian mo chuairte ceud 
agus deich bliadlma tìchead : bu tearc agus 
olc làitheau bhliacUmachan mo bheatbu. 
agus cha d'ràinig iad làithean bhliadhnachan 
beatlia m' aithrichean ann an làithibh an 
cuairte-san. 

10 Agus bheannaich lacob Pliaraoh, agus 
chaidh e mach à làthair Pharaoli. 

11 Agus shuidliich loseph 'atliair agus a 
bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh 
ann an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a s 
fearr de'n fhearann, ann am fearaun 
Eameseis, mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich loseph 'athair, agus a 
bhràithrean, agus uile theaghlach 'athar le 
h-aran, a rèir an cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an tìr uile ; 
oir bha a' ghorta ro mhòr, air chor as gu'n 
robh tìr na h-Eiphit, agus tìr Chanaain 
uile fann leis a' ghorta. 

14 Agus chi-uinnich loseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tir na h-Eiiihit, 
agus ann an tìr Chanaain, air son a" bhìdh 
a cheannaich iad; agus thug loseph an 
t-airgiod do thigh Pharaoh. 

1.5 Agus an uair a theirig airgiod ann an 
tlr na h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain, 
thàinig na h-Eiplutich uile gu loseph, ag 
ràdh,. Thoir dliuinn aran: c'ar son a 
gheibheamaid bàs a'd' làthair ? oir theirig 
ar n-airgiod. 

16 Agus thubliairt loseph, Thugaibh 
seachad bhm- sprèidh. agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidh gu loseph: 
agus thug loseph dhoibh aran air son each, 
agns air son nan caorach, agus air son a' 
chmidh, agiis air son nan asal; agus 
bheathaich e iad le h-aran, air son an 
sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'N uair achriochnaicheadh a" bhliacUma GElNESlfi, 
sin, tlùiinig iad d'a ionnsuidh air an dai;. 
bliadhna, agus thubhairt iad ris, Cha che;l 
sinne air mo thighearn gu'n do ehaitheadli 
ar n-airgiod ; tha mar an ceudna ar treudan 
sprièdh aig nio thighearn ; cha d'fhàgadh 
ann an sealhidh nio thighearna ach ar 
cuirp, agus i\x fearann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bàs fa chomhair 
do shìil. araon sinne agus ar feai ann ? 
Ceannaich sinne agus ar fearann air son 
arain, agus bichidh sinne agus ar fearann 
'n ar seirbhisich do Pharaoh : agiis thoir 
dliìiì'nn sìcl, chum as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faish sinn bàs, agus nach bi ani 
fearann 'n a f hàsach. 

20 Agus cheannaich Toseph fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich a' ghort' orra : 
mar sin bu le Pharaoh an taìamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuir e air 
imrich iad do bhailtibh o aon cheann 
chrìoclian na h-Eiphit, eadhon gu ruig an 
ceann eile dhith : 

22 A- mhàia fearann nan sagart cha do 
cheannaich e; oir dJi' ordukheadJi cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am 
fearann. 

23 Agus thubhairt loseph ris an t-sluagh, 
Feuch, cheannaich mi sibh an diugh, agus 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so sìol 
duibh, agus cuiribh am fearann 

24 Agus tarlaidh, de na chinneas gu'n toir 
sibh an cuigeamh cuid do Pharaoh, agus 
bithidh agaibh fèin ceithir earrannan, air 
Eon sìl an fhearainn, agus air son bhur 
bìdh, agus air son muinntir bhur teagh- 
laichean, agus air son bìdh d'ur cloinn bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh thu 
beò sinn : faìgheamaid deadh-ghean ann an 
sealladh nio thighearna, agus bithidh sinn 
'n ar seirbhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn loseph sin 'n a lagh gus an 
là 'n diugh air feadh fearainn na h-Eiphit, 
gu'in bitheadh aig Pharaoh an eiligeamh 
cnid; saor a mhùin o fhearann nan sagart, 
nach ba le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
lìr. na h-Eiphit, ann an talamh Ghòseio ; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich 
iad, agus dh'fhàs iad ro lìonmhor. 

28 Agus bha lacob beò ann an tìr na 
h-Eiphit seachd bliadhna deug; agus b'iad 
bliadhnachan beatha lacoib uile ceud, agus i 
dà fhichead agus seachd bliadhna. 1 

29 Agusdhlìithaichant-àmannsam b'èigin | 
do Israel bàs fhaotainn : agus ghairm e I 
air a mhac loseph, agus thubhairt e ris, 
Maf huair mi nis deadh-ghean a'd'shealladh, 
cuir, guidheam ort, do làmh fo m'leis, agus 
buia gu caoimhneil agus gu lirinneach ' 

51 Al.V'ill. 

"ium ; I 
Eiphit. 

30 Ach ìuidliidh mi mailleri m'aithrichibh, 
agus giìihiinidh tu mi niach as an Eiphit, 
agTis adlihxicidh tu mi 'n an àit' adlilaic-san. 
Ag-us thubhairt esan, Ni mi mar a thxibhairt 
thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mihoiuiaich e dlia. Agus chi-om Israel 
e fèin air ceauu-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

1 Chaidli loseph a dKfhaicinn ^aihar, agvs e 
tiim. 15 Bheaniìaich lacob e fèin agìis 
a dhithis mhac, Ephraim agus Manaiseh. 
21 Roimh-Ì7mis e gu'm pilleadh iad a rìs gu 
Canaan. 

AGUS an dèigh nan nitliean sin, dh'innis 
neach do loseph, Feuch, tha d'athair 
tinn : agus thug e leis a dhà mliac, Mauaseh 
agiis Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do lacob, agus 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac loseph a' 
teachda'd' iounsuidh: agiis neartaich Israel 
e fèin, agTis shuidh e air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt lacob ri loseph, 
Dh'fhoillsich Dia uile-chumhachdach e fèin 
dhomhsa aig Luds ann an tìr Chauaain, 
agus bheanuaich e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, ni mise 
sìolmhor agus lìoumhor thu, agus ni HlIÌ 
thu a'd' choimhthional chinneach, agns 
bheir mi am fearann so do d'shliochd a'd' 
dlièigh mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus llauaseh, a rugadli dhuit aun an tìr na 
li-Eiph;t nimi d' tlui^uig mis'a'd' ionusuidh 
do'n Eiphit, is leamsa iad; mar Reubeu 
ag-us Shimeon, bithidli iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghineas tu 
'n an dèigh, leat fèin; a rèir ainme am 
bràithreau goirear iad 'n an seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'n uair a 
thàiuig mi Phadan, fhuair Rachael bàs 
agam ann an tìr Chauaain, air an t-s!ighe, 'u 
uair nach robh fathast ach astar goirid ri 
teachd gu h-Ephrat : ag\xs dh'adhlaic mi 
'n sin i air an t-slighe gu h-Ephrat ; 's e sin 
Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic loseiph, ag-us 
thuLhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt loseph r'a athair,';^' iad 
mo mhic-sa iad, a thug Dia dhomh an so : 
agus thubhairt e, Thoir a m' ionnsuidli iad, 
giiidheam ort, agus beanuaichidh mi iad. 

10 AgTis bha siiilean Israeiltrom le h-aois, 
air chor nach bu lèir dlia gu inaith : agus 
thug e 'm fagus da iad, ag-us phòg e iad, 
agus ghabh e 'n a ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhaii-t Israel ri losepli, Clia 
do shaoil mi gu'ni faicinn do ghnùis, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudua do 
shliochd. 

12 Ag-us thug loseph a mach iad o eadar GBNESIS, XLIX. a ghlùinean, agus chrom se efèia le 'agliaidh 
gu lìir. 

13 AgTis ghabh loseph iad le 'chèile, 
Ephraiin 'n a làimh dheis air làimh chlì 
Israeil,agusManaseh 'na làimhchlìairlàimh 
dheis Israeil ; ag-us thug e 'm lagus da iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh dheas, 
agiis chuir c i air ceann Ephraim, am mac a 
b òige, agus a làmh chlì air ceann Mhanaseh: 
stiuir e a làmhan g-u seòlta ; oir b'e Manaseh 
an ceud-ghin. 

15 AgTis bheannaich e logeph, agus 
thubhau-t e, Gu'n deanadh Dia, 'an làthair 
an do ghluais m'aithrichean Abraham agus 
Isaac, an Dia a bheathaich nii rè mo 
bheatha uile gus an lan diugli, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, 
na leinibh a bheaunachadli,agusainmichear 
m'ainni-sa orra, agus ainm maithrichean 
Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na 
mara f àsadh iad lìonmhor 'am meadhon na 
tahnhainn. 

17 Agnis an uair a chunnaic loseph gu'n 
do chuir 'atliair a làmh dheas air ceann 
Ephraim, cha do thaitinn e ris: agus chum 
e suas làmh 'athar,achum a h-atharrachadh 

cheann Ephraim gu ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt loseph r'a athair, Ni 
h-ann mar sin,'athair: oir is e so an ceud- 
ghin; cuir do làmh dheas air a cheann. 

1 9 Agus dhiùlt 'athair, agus tlmbhairt e, 
Tha f hios agam, a mhic, tha fhios agam; 
bithidh esan cuideachd 'n a shluagh, agus 
fàsaidh e mar an ceudna mòr: ach gu deimh- 
in bithidh a bhràthair a's òige ni's mò na 
e, agus bithidh a shHochd 'n am mòran 
chinneach. 

•20 Àgus bheannaich e iad air an là sin, ag 
ràdh, Annadsa beannaichidh Israel, ag 
ràdh, Gu'n deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh: ag-us chuir e Ephraim 
roimh Mlianaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri loseph, Feuch, 
tha mis' a' faotainn a' bhàis; ach bitliidli 
Dia maille ribhse, agus bheir e rìs sibh gu 
dùthaich bhur n-aithrichean. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid-roinne 
thar do bhràithrean, a bhuin mi mach a 
làimh an Anioraich le m' chlaidheamh agiis 
le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

1 Ohairm lacob a mhir, cnidcachd, apus hhean- 
naich e iad. 29 Dh'àilhn e dhoibh gun 
adhlniceadh iad e ann an tìr Cluinaain. 33 
A bliàs. 

AGUS ghairm lacob air a mhic, agus 
thubliairt e, Cruinnichibh sibh fèin an 
ceann a chèile.chum as gu'n innis mi dhuibh 
ciod a tharlas dhuibh 's na làithibh deirean- 
nacli. 

2 Cmnnichibh sibh fèinanceanna chèile, 
a^s cluinnibh, a mliaca lacoib, agus èisdibh 
ri Israel bhur u-atliair. 

52 3 A Reubein, is tu mo chcud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdlieirceas 
àrd-inbhe, agus òirdlieirceas cumhachd. 

4 Nco-sheasmhach mar uisge, cha toir thu 
barrachd,do bhrìgh gu'n deachaidh tu suas 
do leabaidh d'athair: an sin thruaiU thu i; 
chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Is bràithrean Simeon, agus Lebhi : tha 
innil aingidheaclid 'n an àitibh-còmhnuidh. 

6 'N an dìomhaireachd natigeadh ni'anam- 
sa; r'an coimhtliional na bitheadhm' onoir- 
sa air a h-aonadli : oir 'n an corruich mharbh 
iad duine, agus 'n am fèm-thoil leag iad 
sìos balla. 

7 Mallaichte ffu'ii rohh an corruich,oir h?M 
i garg; agus ani fearg, oir bha i an-iochd- 
mhor: roinnidh mi iad ann an lacob, agus 
sgaoiUdh mi iad ann an Israel. 

8 A ludah, mohiidh do bln-àithrean thusa; 
hithidh do lamh 'am muiueal do naimhdean: 
cromaidh clann d'athar iad fèin sìos a'd' 
làthair. 

9 Is cuilean leòmhain ludah ; o'n chobhar- 
taich, a mhic, chaidh thu suas: chrom se e 
fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, agus mar 
sheann leòmhan; co 'dhùisgeas suas e? 

10 Cha dealaich an t-slat rìoghail ri ludah, 
no lagh-thabliartair o eadar a chosan, gus 
an tig Sìloh agus dhasan gèillidh na slòigh: 

11 A' ceangal a sheai-raich ris an fhìonain, 
agus loth 'asail ris an fhìonain thaghta; 
nigh e 'eudach 'am fìon, agus a thrusgan 
'am fuil nam fìon-dhearc. 

12 Bithidh a sliùilean ni's deirge na fìon, 
agTis 'f hiaclan ni's gile na bainne. 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aig caladh 
a' chuain, agus hilh.idh e air son calaidh 
long; ag-us hithidh 'eirthir gu ruig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh slos 
eadar dhà eallaich. 

15 Agus chmmaic e gu'm hu mhaith an ni 
fois, agus gu'j^ rohh am fcarann taitneach ; 
agns chrom e a ghuala gu iomchar, agus 
rinneadh e 'n a sheirbhiseach do chìs. 

1 6 Bhèir Dau breth air a shluagh, mar aon 
de threubhan Israeil. 

17 Bithidh Dan 'n a nathair air an ròd, 'n 
a nathair-nimhe air an t-shghe, a theumas 
sàiltean an eicli, air clior as gu'u tuit a 
mharcach 'an coinneamli a chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, Thigh- 
earna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh air: ach 
bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser hithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir o uaith sògh rìoghail. 

21 /s eilid air a leigeadh fuasgailte Naph- 
tali ; bheir e focail thaitneach uaith. 

22 /s geug thorrach Ioscph,geugthorrach 
làimh ri tobar, aig am bheil a meauglain a 

I sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidii ua fir-l)hogha ga geur e, agTia 
thilg iad rtir, agus dh'f huathaich iad e. 

1 24 Ach dh'fhan a bhogha 'n a neart, agiis GENESIS, L. rinneadli gairdeanan a làmh làidir le làmh- 
an Dhì chumhadidaich lacoib; (uaith sin 
tlia 'm buachaiUe, clach Israeil:) 
2-5 £adhon le Dia d'athar, a ni còmhnadli 
leat, agus leis an Uile-chumhaclKiach, a 
bheanuaicheas thu le beannaclidaibli uèinih 

'n àirde, beannachdaibh ua doimline sliìos, 
I beannachdaibh n^m cìoch, agus na bronn. 

i 26 Thug beannachdan d'atbar barrachd 
j air beaunachdaibh mo shiuuseara, gu ruig 
j toiriomall nan sliabh sìori'uidh ; bithidh iad 
' air ceann loseipli, agus air mullach a cliiim- 

san a sgaradli o 'bhràithribli. 
27 Ni Beniamin liadhach mar mhadadh- 

aìluidli: "sa"mhaduiuu ithidli e a' chobhart- 

acli, agus 's au fheasgar roinnidh e a' 

chreach. 

•28 Is iad sin iiile dàthreubh dhevig Israeil: 
agus is c so an ni a labhair an athair riu, 
agus bheauuaich e iad; gacli aou ac' a reir 
a bheannacliaidh, bheanuaich e iad. 

29 Agus dli'àithn e dlioibh, agus thubhairt 
e riu, Cruinnichear mise chum mo dhaoiue. 
adlilaicibh mi maille ri m'aithrichibh 's an 
uaimh a tJia ann an acliadh Ephroin an 
Hitich; 

30 'S an uaimh a tha ann an achadh 
Mhachpelah, a tha fa chomhair Mhamre, 
aim an tìr Chauaain, a cheanuaich Abi-aham 
iiiaille ris au achadh o Ephron an Hiteach, 
Liiar sheilbh àit-adhlaic. 

;U (Au sin dli'adhlaic iad Abraham agus 
Sarah a bhean; an sin dh'adhlaic iad Isaac 
agus Rebecah a bhean; agusan sin dli'adh- 
ia c mise Leah.) 

.32 Clieauuaicheadh an t-achadh, agus an 
uaimh a tha anu, o chloinn Het. 

3:3 Agus an uair a chrìochnaich lacob 
àitheautan a thoirt d'a mhic, chminnich e 
a chosan suas do'n leabaidh, agns chaochail 
e, agus chruinuicheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

1 Brònairsonbàii lacob. V Adldac. 24Iìoimh- 
inìii.<i losipli d'a b/iràit/irìbh, gun tugnd/i 
Dì'a a mach iad as an Eip/iil gu lìr an ad/i- 
ridiean. 26 A b/iàs. 

AGUS thuit loseph air aghaidh 'athar, 
agus ghuil e air, agT.s phòg se e. 

2 Agus dJi'àithn loseph d'a sheirbhisich 
na lèighean,spìosraidhachurair corp 'athar; 
agus chuir na lèighean spìosraidh air 
Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà f hich- 
ead là (oir mar so coimhlionar làithean na 
muiimtir sin air an cuirear spìosraidh;) ag-us 
rinn na h-Eipliitich bròu air a shon deich 
'ustrifichead là. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a bhròin 
thairis,labhair loseph ri teaghlach Pharaoh, 
ag ràdh. A nis ma f huair mi dcadh-ghcau 
'u 'ur sùilibh, labhraibh, guidhcam oirbh, 
ann an cluasaibh Pharaoh, ag ràdh, I 

5 Ghabh m'athair mionnau diom, ag ràdh, ì 

53 Fouch, tha misc a' faghail a' bhàis: a'm 
uaigìi a chladhaich mi dhomh fèin aun an 
tìr Clianaain, an sin adldaicidli tu mi. A 
nis uime sin leig dhomhdol suas,guidheam 
ort, agais m'athair adhlacadh, agus thig mi 
rìs. 

i 6 Agus thnbbairt Pharaoh, Falbh suas, 
' agus adhlaic d'athair, a rèir mar a ghabh e 
niionnan dìot. 

7 Agais chaidli loscph suas a dh'adhlacadh 
'athar: agus maille ris chaidli seirbhisich 
Pharaoh suas uile, seanaireau a thigho, agus 
uile sheanaireau thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaglilach loseixjh uile, agus a 
bhràithrean,agus tcaghlach 'atliar: a mhàiij 
dh'fhàgiad anclann bheag,agaisancaoraich, 
agus am buar, ann an tìr Ghòsein. 

9 AgTis chaidli suas maille ris, araon car- 
badan agus marc-shluagh : ag^is bha a' 
chuideachd ro mhòr. 

10 Agus thàinig iad gTi h-urlar-bualaidli 
Ataid, a tha 'n taobh tliall de lordan ; agus 
rinn iad bròn an sin le caoidh mliòir agus 
rochràitich: agus rinu e bròn air sou'athar 
seachd làithean. 

11 AgTis an uair a chunnaic luchd-àitcach- 
aidh na tìre, na Canaanaich, ani bròu ann 
an urlar Ataid, thubhairt iad, Is doilgheas- 
ach am bròn so do nah-Eiphitich; uinie sin 
thiìgaclli Abel-misràim mar ainm air, a tha 
'u taobh thall de lordan. 

12 Agus rinu a mhic dha mar a dh'àithn 
e dhoibh: 

13 Oir gliiùlain a mhic c do thìr Clianaain, 
agus dh'adhlaic iad e anu an uaimh achaidh 
Mhachpelah,a cheannaich Abraliam maille 
ris an achadli mar shcilbh àit-adhlaic, o 
Ei^Iiron an Hiteach, fa chomhair Slhamre. 

14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, c fèin 
ag-us a bhi-àithrean, agiis iadsan uile a 
cliaidh suas maille ris a dh'adhlac 'athar, an 
dèigh dlia 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean lo- 
seiph gu'n d'f huair an athair bàs, thubhairt 
iad, Iheagamh gu'n toir loseph fuath 
dhuinn, agus gu'u dìol e gTi cinutcach oirnn 
an t-olc sai uile a rinn sinn air. 

16 AgTis chuir iad teachdairean gTi loseph, 
ag ràdh, Dh'àithn dathair muu d'fLuair e 
bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri loseph, Maith, 
guidheam ort a nis, èucoir do bhràitln-ean, 
agus am peacadh, do bhrìgh gu'n d' riim 
iad olc ort: agns a nis, guidhcam ort, maith 
oucoir sheirbhiscach Dhè d'athar. Agus 
ghuil loseph an uair a labhair iad ris. 

18 Agus chaidh a bhràithrcan mar an 
ccudua, agus thuit iad sìos 'n a làtliair, agus 
thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich dliuit 
sinne. 

19 AgusthubhairtIosephriu,Xa bithcadh 
cagal oirbh; oir ani hheil mise 'an àito 
Dhè? 

20 Agus d' xvc taobhsa, shònraicli sibh olc ECSODUS, I. 

a'm' agliaidh; ach shòflraicli Dia sin a chum : 24 Agus thubhairt loseph r'a bhmtiiribh 
maith, a chum, mar air an là 'n diugh, gu'n ; tha mise a' faghail a' bhàis, acli amliaircidh 
tearnadJi e mòr sbluagh beò. j Dia gu cinnteach oirbiise, ugus bheir e 

21 A nis -.linie sin na bitheadh eagal mach sibh as an f liearann so, do'u f Iiearann 
oirbh: altrumaidh mise sibh, agus biiur a mliionnaich e do Abraliam, do Isaac, 
clann blieag. Agus thug e comlif Imrtaclid , agiis do lacob. 

dhoibh, agTis labhair e gu caoimlmeil riu. | 25 AgTis ghabh losejjh mionnan de chloinn 

22 Ag-us ghabh loseph còmlmuidh 's an Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia Eiphit, e fèin agas teaghlach 'athar : agus 
blia loseph beò ceud agus deich bliadlma. 
23 Agus chunnaic loseph clann Ephraim, 
de'n trcas ginoalach : thogadh suas mar an 
ceudna clann Mliachir, mhic Mlianaseh, air 
glùinibh loseiph. cinnteach oirblise, agus giiilainidh sibli mo 
chnàmhan-sa suas as a so. 
26 Agus fhuair loseph bàs, agus e ceud 
agus deich bliadlma dh'aois : agus chuir iad 
spìosraidh air, agus chuireadh ann an cist&- 
nihah'bh e 's an Eipliit. DARA LEABHAR MHAOIS, 

D AJS^ AINM 

ECSODUS. CAIB. I. 

1 Cìann I-sraeil a' fàs lìonmlior. 8 Tha iaà 
air a,i sàrurìicd/i le righ ùr air an JSiphit. 15 
DiadJiaidkeac/id nam ban-!,iùiìie. 

ANIS is iad so ainmeannan chloinn' Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit; tliàinig 
gacli duiue agus a theaghlach maille ri 
lacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus Iiidah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naplitah, Gad, agus Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig amach 
à, leasr lidh lacoib, bu deicli agus tri fìch- 
cad auam iad; oir bha loseph 's an Eiphit 
chsana. 

6 Agus f huair loseph bàs, agus a bhràith- 
reau uile, agus an ginealach sm uile. 

7 Agais bha clami Israeil sìolmhor, agus 
dh'fhas iad mòr, agus rinneadh lìon- 
mhor iad, agus chinn iad ro chmnhachd- 
ach; agus lìonadh an tìr leo. 

8 A uis dli èirich righ ìir air an Eiphit, do 
nadi b'aithne loseph. 

9 Agiis thubhaii-t e r'a shluagh, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agus ui's cumhachdaiche na sLune. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta: air 
eagal guni fàs iad lìonmhor, ag;us gu'n 
tachair e, 'n uair a dh'èireas cogadh, gu'n 
gabh iadsau mar an ceudna. le'r naimhdibh- 
ne, agus gni'n cog iad 'n ar n-aghaidli, agus 
gu'u tèid iad a mach as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstirean-oibre 
oiTa, clium an sàruchadh le'u eallachaibh. 
Agus tbog iad bailtean-ionmhais do Pha- 
raoh, Pitoni agus Ramcses. 

12 Ach mar is mò a shàruich siad iad, 's 
ajm is mò a rinueadli iadsan lionmhor agTis 

64 ] a dh'f hks iad. Agus bha iad fo dhoilghcas 
I air son chloinn Tsraeil. 

13 Agus thug na_ h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a dhcanamli le cruadhas. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh dhoibh 
le daorsa chi'uaidh, ann an criadh, agus ann 
an clachaibh-creadha, agus anns gach gnè 
oibre 's a' mhachair: bha an obair uile, 
anns an d' thug iad on-a obair a dheanamh, 
le cmadhas. 

15 Agus labhair rìgh na h-Eiphit ri 
mnathan-glùine nan Eabhmidheacli (jb'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na te 
eile Puah;) 

16 Agus thubhairt e, 'N uair a ni sibh 
gnìomh imià-glùine do na mnatliau Eabh- 
midlieach, agus a chi sibh iad air na stòl- 
aibh, ma's mac a bhios ann, au sin marbh- 
aidh sibh e, ach ma's nighean a bhios ann, 
bithidh i beò. 

17 Ach bha eagal Dhè air na mnathan- 
glùine, agus cha d'rinn iad mar a dli'àithu 
rìgh na h-EipIiit dhoibh, ach ghlèidh iad a' 
chlann-mliac beò. 

18 Agus ghairm rlgh na h-Eiphit air na 
nmathan-glùine, agus tlmbhairt e riu, C"ar 
sou a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh 
sibh a' chlann-mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnathan-glùine ri 
Pharaoh, A chionn uach ^eil na ìnnathan 
Eabhmidlieach mar na mnathan Eipliiteacli : 
oir tha iad fèin beothail, agiis air an aisead 
mu'n tig na mnathan-glùiue a steach d'an 
ionusuidh. 

2t) Uime sin bhuin Dia gu maith ris na 
muatlian-glùine : agus riuueadh an sluagb 
boumlior, agus dli'fhàs iad ro chumhachd- 
ach. ECSODUS, II, III, 21 Agus a cliionu gun robli eagal Dlie 
air iia muatliau-giùiue, riiiu e tigheau 
dhoibh. 

22 Agus thug rharaoh àithne da shhiagh 
uile, ag ràdh, Gacli mac a bhiàrear, tilgidh 
sibh 's an auiliainu; agus gach nighean 
glcidhidh sibh beò. 

CAIR II. 

I Maois air a hJireilJi, a<jìig air a diur a»n an 
cdiliaa am yif'i-yf; iia ciiilce. aiy hruuidi na h- 
aimhiie. 5 Fli:iaradli, e, ayiLS dlCaltnunadh e 
le niyhinn Pharaoh. 

A GUS chaidh duiue de thigh Lebhi, 
j\, agiis ghabh e uigheau do Lebhi 'k a 
ìiìnaoi. 

2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, agus rug 
i luac : agus au uair a chuunaic i gii n robh 
e "n a le;uiabh tlachdmhor, dh'f holaich i e 
rè thri inìosan. 

3 Ag-us au uair nach b'uiTainn i 'fliolach 
ni b'fhaide, ghabh i dha cobhan cuilce, 
agus chuir i thairis e le lùthaich agus le pic, 
agus chuir i an leanabh auu; agus chuir i 
e s a chuilc aig bruaich ua h-aiiuhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad uaith, & 
dli'fhaicimi ciod a dheantadh ris. 

5 Agus thàiuig uighean Pharaoh a uuas 
g"a nigheadli fèiu 's an aiuhaiuu, agus bha 
a maighdeauan ag imeachd ri taobh na h- 
aimhue ; agus an uair a chunnaic i 'n cobh- 
an am measg na cuilce, chuir i a banoglach 
g"a thabhairt h^iùnnsuidh. 

6 AgTis an uair a dh"f hosgail i e, chuunaic 
i "n leanabh : agus, feuch, ghuil an naoidh- 
ean. Agus ghabh i truas ris, agns thubh- 
airt i, Is aon so de chloinu nan Labhruidh- 
each. 

7 Au sin thubhairt a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an gairm mi 
dhuit banaltruni de na muathan Eabhruidli- 
each, a chum as gu'u altrum i 'u leauabh 
dlmit ? 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus 
ghairm i màthair au leinibh. 

9 Ag-us thubhairt nighean Fharaoli rithe, 
Thoir an leanabh so leat, agiis altrum 
dliomhsa e, ag-us bheir mi dhidt do thuar- 
asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh, 
agus dli'alti-um i e. 

10 Agus dlifhàs an leanabh, ag-us thug i 
e dh'ionnsuidh uighinn Pharaoh, agTis blia 
e 'u a mhac dh"i. Agus thug i Maois mar 
aium air : agnis thubhairt i, A cliioun as an 
uisge gu'n do tharniing mi mach e. 

1 1 Ag-us tharladh aans na làithibh sin, an 
uair a dh'f hàs Maois suas, gu'n deachaidh 
e mach a dh'ionnsuidh a bhràithrean, agus 
gu'n d'amhairc e air an callachaibh : agus 
chmmaic e Eiphiteach a' bualadh Eabli- 
ruidliich, aoin d'a bhràitliribh. 

12 AgTis dh'auihairc e an taobh so ag-usan 
taoLh ud. agus an uair a chmmaic o uach ■ì-ohh aon duine aun, mharbh e an t^Eipliit- 
each, agus dh'f holaich e 's a' ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaidli e niacli an dara 
là, feuch, bha dithis de ua h-Eablu-uidliich 
a' strì r'a chèile; agus thubhairt e ris-san a- 
rinn an eucoir, C'ar son a bhuaileas tu do 
choimhearsnach 'ì 

14 Ag-us thubhaii-t e, Cò 'rinn thusa a'd' 
uachdaran ag-us a'd' bhreitheamh oinme" 
am miann leat mise a mharbhadh, mar ; 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh 
Maois eagal, agus thubhairt, o, Gu cinn- 
teach tha an ni so aitlmichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh au in 
so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach theich- 
Maois aghaidh Pharaoh, agus ghabh e 
còmhnuidh ann antìr Mhidiain; agus shuidh 
e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig sagai-t Mliidiain seachd- 
nar nighean : agus thàinig iad agus tharr- 
uing iad uisge, agus lìon iad na h-amair a 
thoirt uisge do thrèud an athar. 

17 Ag-us thàinig na buachaillean agus 
dh'f huadaich iad air falbh iad : ach sheas 
ìlaois suas agus chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an trèud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu Reuel ap 
athair, thubhairt e, Cionnus a thàinig siblt 
co luath an diugh ? 

19 Ag-us thubhairt iad, Shaor Eiphiteach 
sinn à làimh nam buachaillean, agus mar an 
ceudna thari'uing e uisge gu leòr dhuinn, 
agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigheanaibh, 
Agus c'àit am hheil e ? C'ar son a dh'f hàg 
sibh an duine ? Gairmibh air, a chum's gu'u 
ith e arau. 

21 Agus bha Maois toileach còmlmuidli a. 
ghabhail maille ris an duine; agus thug- e 
Siporah a nighean do Mhaois 'n a mnaoi. 

22 Ag-us rug i mac dha, agus thug e Ger- 
som mar aium air : oir thubhairt e, Bha mi 
m' choigreach ann an tlr aineoil. 

23 Agus tharladìi an ceann mòrain làith- 
ean, gu'u d'fhuair rìgh na h-Eiphit bàs, 
agus bha clann Israeil ag osnaich air son 
na daorsa, agiis ghlaodh iad ; agus chaicUi 
an glaodh suas gu Dia, air son na daorsa. 

■24 Agus chuaia Dia an osnaich, agus 
chuimhuich Dia a choimhcheangal ri h- 
Abraham, ri h-Isaac, agus ri lacob. 

25 Agus dli'amhaii-c Dia air cloinn Isracil,. 
agus cUi'fhiosraicli e iad. 

GAIE. IIL 

1 Bha Maoi'i n' gleidheadh trèud letro 'atliar- 
eède. 2 Dh'jhoilltndieadh aingeal an Tiyh- 
earna dha dnn an lasair tlieiiie d vieadhon' 
pris. 7 Chuireadh e kù an Tighearii a llia- 
bhairl cloiiin Israeil a mach as an EiphU. 14 
A iheachdaireadid dhoibh. 

ANIS bha Maois a' gleidheadli treud 
Ictro 'athar-cèile, sagairt Mhidiain : 
agus tiiug e'n trèud gu taobh cùil an EUSODUS, IV. fliàsa'cli, a^s thb,inig e gu sliabh Dhe, gii 
lioreb. 

•2 Agus dli'fhoillsicheadh aingeal an Tigh- 
earna dha ann an hxsair theine à meadlion 
pris : agus dh'amhairc e, agus, feucli, bha 
"ra preas a' lasadh le teine, ach cha rohh 
ani preas air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionnda'idh mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi an sealhxdh 
mòr so, c'ar son uach 'eil am preas air a 
losgadli. 

4 Ag-us an nair a chunnaic an Tigheam 
gu'n do tliionndaidh e a leth-taobh a dh'- 
fhaicinn sin, gliairm Dia air a nieadhon 
a' pliris, agus thubliairt e A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, TIm mi 
'n so. 

.5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus an 
so ; cuir dhìot do bhrògan bhìirr do chos' 
oir an t-'àit' air am bheil thu a' d' sheasamh, 
is talamh naomh e. 

6 Thubliairt e mar an ceudna, Is mise Dia 
d'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia 
lacoib. Agus dli'fholaich Maois 'aghaidh : 
oir blia eagal air aniharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tigheam, Chunnaic 
mi gu cinnteach àmhghar mo shluaigh a 
tha 's an Eiphit, agus chuala mi 'n glaodli 
air son am maighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh a 
làimh nan Eipliitcach, agus g'an toiil suas 
a niach as an fhearaun sin, gu fearann 
maith agus farsuing, gu fearann a tha 
'sruthadh le bainne agus le mil; gu àite 
nan Canaanach, agus nan Hiteach, agus 
nan Amorach, ag-us nara Peridseach, agus 
uan Ilibheach, agus nan lebusach. 

9 A nis uirae sin, feuch, tha glaodli chloinn 
Israeil air teachd a ra' ionnsuidh-sa : agus 
mar an ceudna chunnaic mi am fòirncart 
leis am bheil na h-Eiphitich 'g am foireig- 
neadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh nii thu 
dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n 
tabhair thu mach rao shluagh clann Israeil 
as an Eiphit. 

11 Agais tliubhairt Maois ri Dia, Cò mise, 
gu'n racbainn a dh'ionnsuidh Pharaoh, ag-us 
gu'n tugainn a raach clann Israeil as an 
Eiphit ? 

12 Agus thubhaii-te, Bithidh raise gu cinn- 
teach ieat ; agusbithidh so 'n a chomharadli 
dlmit, gu'n do chuir mise uam thu : 'n uair 
a bheir thu raach an sluagh as an Eiphit, 
ni sibh aoradh do Dhia air an t-sliabh so. 

13 Agus tluibhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Israeil, 
agus a their mi riu, Chuir Dia bhur n- 
aithrichean mise d'ur n-ionnsuidh ; agus a 
their iad rium, Ciod a's ainm dha \ Ciod a 
tlieir mi riu ? 

14 Agus, thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN TI A'S MI: Agus thubhairt e, Èlar 

5tì so their thu i-i cio'nn Isracil, Chuir IS MI 
niise d'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus tlmbhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so their tliu i-i cloinn Israeil, 
Chuir an Tighearn Dia bhur n-aithrichean, 
Dia Abraha.ra, Dia Isaaic, agus Dia lacoxb. 
mise d'ur n-iounsuidh : '* e so ra' ainm a 
chaoidh ; agus is e so mo chuirahneachau 
do gach uile gliinealach. 

16 Iniich agus cruinnich r'a cheile sean- 
airean Israeil, agus abair riu, Dh'fhoillsich 
an Tigheam Dia bhur n-aithr;chcan e fèiu 
dhomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus 
lacoib, ag ràdli, Gu cinutcach dh'amharc 
mi oirbh, agus cìiunnaic mi an ni a rinneadh 
oirbh 's an Eiphit. 

17 Agus thul^hairt mi, Bhcir mi suas sibh 
à h-àniligliar na h-Eiph;t, gni fearann nan 
Canaanacli, agus nan Hiteach, agu.s nan 
Amorach, agns nam Peridscach, agus nan 
H ibheach , agus nan lebusach, gu fearann 
a tha 'sruthadh le bainue agixs le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth: agus 
thèid thu fèin, agiis seanaircau Israeil, gu 
rìgh na h-Eiphit, agus thcir sibh ris, 
Choinnich an Tigheam, Dia nan Eabh- 
midheach sinne: agus a nis leig dhuimi, 
guidlieamaid ort, dol astar thri làithean 
do'n fhàsacli, clium as gu'n lobair sinn do'n 
Tigheam ar Dia. 

19 Agiis is deimhin leam nach leig righ 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadlvjn 
le làimh làidir. 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, agus 
buaiIicUi mi 'n Eiphit le ni' iongantasan uile, 
a ni mi 'n a raeadlion : agus an dèigh siu 
leigidh e dhuibh iraeachd. 

21 Agus blieir raise do'n t-sluagh so 
deadh-gheau ann an sealladh nan Eiphit- 
each : agus tarlaidh, 'n uair a dh"f halbhas 
sibh, nach falbh sibh falarah ; 

22 Ach iarraidh gach bean o 'ban- 
choirahearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios 
air aoidlieaclid 'u a tigh, seudan airgid, 
agus seudan òir, agus eudach : agus cuiridh 
sibh iad air bhur mic, agus air bhur 
nigheanaibh ; ag-us creachaidh sibh na h- 
Eiphitich. 

CAIB. lY. 

1 Sla' Wiaois air a tionndadh 'n a nathair. 6 
A làmh lobhrach. 21 Teaclidaireac/ul an 
Tighearna chum Pharaoh. 

AGUS fhreagair Maois, agus thubhairt 
e, Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni 
mò dh"èisdeas iad ri m" ghuth: oir their 
iad, Cha do thaisbeiu an Tigheam e fèiu 
dhuit. 

2 Agus thubhairt an Tigheara ris, Ciod 
sin 'n ad làimh ? Agus thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr i ; agns 
tliilg e air an làr i, agus rinneadh i 'n a 
nathair : agTis theich Maois roimpe. 

4 Agus tliubhairt an Tigheam ri Maois, ECSODUS, V. Cuir ;ì iiiaoh dv^ lìiiuh, agns glac air a h-earr 
i. Agus ohuir c mach a làiah, agus rug e 
oirrc, ugus riuneadh slat dh i 'u a làiuih. j 

.■) Chum as gu'u creid iad guu d'f lioillsich 
au Tighearu Dia au a'tlu-icheau,Dia Abnt- 
haiiu, Dia Isaaic, agais Dia lacoib, e fèiu 
dhuit. j 

(i Agus thubliairtau Tighearu a thuilleadh 
air so ris, Cuir a uis do làuili a'd' bhroilleacii ; 
jigus chuir e a làuih 'u a bhroilleach : agus 
au uair a thug e uiacli i, feuch, bha a làmh 
lobhrach uiai' shueaclida. | 

7 Agus thubliairt e, Cuir do làmh a rìs i 
a'd' b!u-oilleach ; agus chuir e a làuih a rìs 
"u a bhroiUeacli, agus thug e niach à 
'bhroiUcach i, agus, feuch, dh' icmpaicheadh i 
i mar a' chuìd eile d' a fheòil. | 

S xVgus t;irlaidli, niur creid iad thu, agus 
uuu' h-eisd iad ri gutli ;v" cheud cliomluxraidli, j 
gu'u creid iad guth a' chomharaidh dheir- 
eauuaich. 

9 AgTis tarhiidh, nuir creid iad mar an 
ceudua au dà chomharadh sin, agus mur ' 
h-eisd iad ri d' ghuth, gu'u g;ibh thu cuid 
a dli' uisge na h-aimlme, ;igus gu'u dòirt 
thu air au talamh thioram e: agus fàs;iidh 
:iu t-uisge a bheir thu as au amhiximi, 'u a 
fhuil air au talainh thioram. 

10 Agus thubh;\irt Maois ris au Tigheam, 
mo Thighearua, cha duiue deas-chaimi- 
teach mi aou chuid roimhe so, no o'n àm 's 
an do Uibhair thusa ri d' sheirbhise:xch : do 
bhrìgh gu'm bheil mi mall ann an cainnt, 
agus mall aun au te;xngaidh. 

11 AgTis thubhairt an Tighearn ris, Cò a 
riun beul au duine ì no cò a riuu am balbh, 
uo'm bodhar, no'n ti a chi, no'n dall ? Nach 
misc an Tighcaru ? 

12 A uis uime sin imich, agusbithidh mise 
le d' bheul, agus teagaisgitUi mi dhuit ciod 
a their thu. 

13 Agus thubhairt e, mo Thighearna, 
cuir, guidheam ort, le làimh an ti a chuir- 
cas tu. 

14 Agus las coiTuich an Tighearn' 'an 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, Nach 
e Aarou au Lebhitheach do bhràthair ì th;i 
fios agam gu'u labhair esixu gai maitli. Agus 
m:ir au ceudua, feuch, tlia e 'teaclid a mach 
a'd' choinneamli : agus an uair a chi e thu, 
bithidh e subhach 'n a chridhe. 

15 Agus labhr;iidh tusa ris, agus cuiridh 
tu focail 'n a bheul : agus bithidh mise le 
dobheul-sa agus le 'bheul-san, agus teag- 
aisgidh mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidli esan air do shonsa ris 
an t-sluagli: agus bithidh esau, bithidli 
eadhon esau dliuit 'an àite beoil, agus 
bithidh tusa dhasan 'an àite Dhè. 

17 Ag-us gabhaidh tu an t-slat so ann do 
làimh, leis au deau thu comharau. 

18 Agus dh'imich Maois agus phiU e gu 
letro 'athair-ceile, agus thubhairt e ns, 
Tlièid mi nis, agus pillidh mi chum mo 

67 bhràithrean a tha 's an Eipliit, agus chi mi 
am bheil iad f;xthast bcò. Agus thubhaii-t 
letro ri M;xois, Imich 'au sìth. 

10 Agus thubhairt ;xu Tighearu ri ÌMaoia 
auuam Midiau, Imicli, piU do u Eiphit: oir 
tha ua daoiue sin uile marbh a bha 'g 
iarraidh d' anama. 

20 Agus ghabh Mao's a bliean, agus a 
mliic, ;ig"us chuir e iad air as:iil, agus phill e 
do thìr na li-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'u a làiuih. 

21 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
An uau' a dh'iuiicheas tu chum pilltiuu do'n 
jMphit, thoir au aire gn n deau thu na h-ion- 
gautais siìi uile, a chuir mise ann ad làimh, 
'am fuxiuiis Pluxraoh: ach cru;ddhichidhmise 
a chridhe, agus cha leig e leis an t-sluagh 
imeaclid. 

22 Agus their thu ri Pharaoli, Mar so tha'n 
Tighe;iru ag ràtUi, 'S e Israeì mo mhac, mo 
cheud-ghin. 

23 Agus tha mi ag ràdh riut, Leig le m' 
mhac imeachd, a chum as gu'n dean e 
seirb.his dhomh ; agus ma dhi ìiltas tu leigeadh 
leis imeachd: feuch, marbhaidli mise do 
mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh air au t slighe 's an 
tigh-òsda, gu'n do clioinuich an Tighearn e, 
agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 Ausingh;ibh Siporah chtcli j/A^Mr, agus 
thimchioll-gliearr i roimli-chroicioun a mic, 
agus thilg i aig a chosaibh e, ;igus thubhairt 
i, Gu cinuteach is fear-iiòsda fuileachdach 
dhomh-sa thu. 

26 Agus leig e uaith e: an sin thubhairt i, 
Is fear-pòsda fuileachdach thu air sou an 
timchioll-ghearraidli. 

27 Agus thubhairt an Tighearn ri h-Aaron, 
Imich'au coiuueamh Mhaois do'u fhàsach. 
Agus dh'imich e, ag\is choinnicli se e anu 
an sliabh Dhè, agus phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois a dh' Aarou uile 
bhriathran an Tighearn', a chuir uaith e, 
agus na comharan uile a dli'àithn e dha. 

29 Ag-us cliaidh Maois agus Aaron, agus 
chruinnich iad seauaireau chloinu Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aarou na bri;xthran uilc 
a labhair an Tighearu ri Maois, agus rinn e 
na coniharan ann an sealladh an t-sluaigh. 

31 Agais chrcid an sluagh: agus au uair a 
chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air 
cloinn Israeil, agus gu 'm fac e an àmhghar, 
an sin chrom iad an cinu, agus riuu iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

1 Tha Pharaoh a' itiùl'inth ceail do clloinn 
Jsraeil dol gv fèilL a chinnail do\i Tighearn 
anns an fìià^acli. 6 Dltàiihii e obair ni hu 
truime. a chur orra. 

GUS 'u a dhèigh si-n chaidh Maois agus 

Aarou a ste;ich, agus thubhairt iad ri j 

Pharaoh, Mar so tha'u Tighearu Dia Israeil j 

ag ràdh, Leig le m' shlu;igh imeachd, a chum | ECSODUS, VI 
as gu'n glcidli iad feiU dliomlisa "s an flià- aibli claclia-crci sach. 

2 Agiis tliubhairt Pliaraoli, Cò e an Tigh- 
cam, gu'n èisdiun-sa r'a ghuth a leigcadh 
leh-Israelimeacha? Cha-naithue dhouihs' 
an Tighearn, agus m ar an ceudna cha leig 
mi le h-Israel uneathd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoillsich Dia 
nan Eabliruidheach e fein dJminne : leig 
lehui, guidlieamaid ort, dol astar thri 
làitiican do'u f hàsach, a chuui as gu'n ìobar 
sinn do'n Tighearn ar Dia, air eagal gu'm 
buail e siun le plàigh,no lcis a' chlaidhcamh. 

4 Agus thubliairt righ na h-Eipliit riu. 
C'ar son a tha sibhse, a Mhaois agus Aaroiu, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o'n oibribh^ 
llachaibh a chum bhur u-eallachan. 

6 Ag-us thubhairt Pharaoh, Feucli, tJia 
sluagli ua tìre a nis lìonmhor, ag-us tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'n an tàmh o'n eal- 
lachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là sin fèin 
do mliaighstiribh-oibre an t-sluaigh, agus 
d an luclid-riaghlaidh, ag ràdh, 

7 Cha toir sibh conulach tuilleadh do'u 
t-sluagh a dlieanamh chlatha-creadha mar 
roimhe so: rachadh iad agTis cruinuicheadh 
iad conulach dhoibh fein. 

8 Ag-us cuiridh sibh ori'a àireamh nau 
clacha-creadha a rinn iad roimhe: cha leig 
sibh sìos a bheag dlieth, oir tha iad dìomh- 
auach; uime sin tha iad ag èigheach, ag 
ràdh, Rachamaid agus ìobramaid d'ar I)ia. 

9 Cuircarauobairui's triùmeairua daoine, 
chum as gTi'n saoraich iad inute: agus ua 
h-earbadh iad à briathraibh dìomham. 

10 Agus chaidh maighstireau-oibre an 
t-sluaigli a mach, agus an luchd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris au t-siuagh, ag ràdli, 
Mar so tha Pharaoh ag ràdli, Cha toir mi 
dhuibh counlach. 

11 llachaibh, gabhaibh dlraibh fèiu conn- 
lach far ani feud sibh a faotainu: gidlieadh 
cha leigear sìos a bheag de'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadli au sluagh air foaxUi 
tlre na h-Eipliit uile, a chruinneachadh 
asbhuain 'au àite conulaich. 

13 Ag-us chuirnamaighstirean-oibrethuige 
iad, ag ràdh, Coimhliouaibh bhur n-oibre 
cumta hithail, niar au uair a thugadh conn- 
lach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh luchd-riaghlaidli 
chloinn Israeil a chuir maighstireau-oibre 
Pharaoh os an ceanu, agus dh'fhiosraich- 
eadh dhiubli, C'ar son uach do choimhliou 
sibh bliur u-obair chumta auu au deauamh 
chlacha-creadlia, araon an dè agus au 
diugh, mar a rinn sihh roimhe? 

1 5 An sin thàinig luchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil, agiis ghlaodh iad ri Pliaraoh, ag 
riiclh, C'ar sou a bhuineas tu air an dòigh 
so ri d' shoirbhisich ^ 

16 Clìau-'eil couulacli air a tabhairt do d' 
sheirbhisich,agus 'sc'their iad ruiuu, Deau- 

fiS dha: agus, feuch, tha do 
sheirbhisich air a.m bualadh; ach is ann aig 
do shluagh fèin a tha 'choirc. 

17 Ach thubhaii-t esan, ?'Aasibh dìomhan- 
ach, tha sihh dìomhanach: uime sin their 
sibh, Rachamaid agus ìobramaid do'n Tigh- 
carn. 

18 'Uime sin imichibh a nis, deauaibli 
obair; oir clia toirear counlach dJmibh, agus 
bheir sibh uaibh làn àireamh nan clacha- 
creadha. 

19 Agiis chuunaic luchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil g-u'm bxi chruaidli an càs auus au 
robh iad, agus e air a ràdh riu, C'.ia lughd- 
aich sibh dad d'ur clachaibh-creadlia, de'n 
obair dhligheach lathail. 

20 Agns choiuuich iad Maois agus Aarou, 
a sheas air an t-slighe, 'u uair a thàinig iad 
a mach o Pharaoh. 

21 Ag-us thubhairt iad riu, Gu'n amhairc- 
eadh Dia oirbh, agus gu'u tugadh e bretli, 
do bhrìgli g-u'n d' rinu sibh ai- faile gTàiueil 
an làthair Pharaoh, agiis au làthair a sheir- 
bhiseach, a' cur claidheimh 'u an làimh a 
chum sinue a mharbhadh. 

22 Ag-us phill Maois a dh'ionnsuidh au 
Tighearna, ag-usthubhairt e, A Thigliearua, 
c'ar sou a bhuin thu dio olc ris an t-sluagh 
so? c'ar son a chuir thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh a 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n t- 
sluagh so ; agus cha do shaor thu idir do 
shluagh. CAIB. VI. ThaDia ag ùrachadh a gheallaidh. do Mhaoìs 
le \iiiiiii lehobhah. 14 Ginialach Ei ubein. 15 
Shinieoin, 16 aijus Leblii, u iid^ tliùiniij Afaoi-s 
ayus A aron. 

N sin thubhairt an Tighcai-n ri Maois, 
A nis chi thu ciod a ni uii ri Pharaoh: 
oir le làimh làidir leigidh e leo imeachd, 
agus Ic làimh làidir fuadaichidh e mach as 
a dhìithaich iad. 

2 AgTis labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Ag-us dli'fhoillsich mi mi fèin do Abrar 
ham, do Isaac, agus do lacob, le ainni an 
Dè uile-chumhachdaich, ach le m'aium le- 
hobah cha robh mi aithuichte dlioibh. 

4 Agus mar an ceudua dliaingnich mi mo 
clioimhcheangal riu, gu'n tugainu dhoibh 
tìr Chauaain, th' au cuairte, auus an robh 
iad 'n au coigTÌch. 

6 Agus mar au ceudna chuala mi osnaich 
chloiun Israeil, a tha ua h-Eiphitich a' 
cuniail ann au daorsa : agus cliuimlmich nii 
mo choimhcheangal. 

G Uime siu abair ri cloiuu Israeil, Is mise 
an Tighearu, agus bheir mi sibh a mach c 
Ihi fo callachaibh nan Eiphiteach, ag-us 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg- 
laidli mi sibh le gàirdeau sìut' a mach, agus 
le brcitheanasaibh mòra. ECSODUS, VII. 7 Agiis giibliaidh nii sibh dhonih fèin mar 
shluagh, agus bitliidh mi dhuibh am' Dliia: 
agus bithidli fios agaibh gnr misc an Tigh- 
carii bliur Dia, a tlia 'g'ur tubliairt sa mach 
o bk i fo callaehaibh nan Eipluteach. 

S AgTis bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearaimi a mhionnaich mi gu'n 
tugiiinn e do Abraham, do Isaac, agais do 
lacob; agus bheir mi e dhuibhse mar oigh- 
reaehd: /0' mise an Tighearn. 

9 Agnis labhair Maois mar sin ri cloinn 
Isi'aeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spioraid, agus trìd chruaidh dhaorsa. 

10 Agus labhair au Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

11 Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
rìgh na h-Eiphit, e a leigeadh do chloinu 
Israeil dol a mach as a dhìithaich. 

12 Agiis labhair Maois an làthair an Tigh- 
earu', ag ràdh, Feuch, cha d' èisd clann 
Israeil rium ; cionuus ma tha dh'èisdeas 
Pharaoh riunisa, aig am òheil mo bhilean 
nco-thimchioll-ghearrta ì 

13 Agus labhair an Tigheai^n ri Maois, 
agais ri h-Aaron, agus thug e dhoibh àithuc 
a chum cloinn Israeil, agus a chuni Pha- 
raoh rìgh na h-Eiphit, clami Israeil a thoirt 
a macli à tìr na h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardan thighean an aith- 
richeau : mic Reubein ceud-ghin Israeil ; 
Hanoch, agus Pallu, Hesron, agus Carmi : 
is iad sin teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shinieoin ; Gemuel, agus 
lamiu, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ean-chanaanaich : is iad sin 
teaghlaichean Shimeoìu. 

16 Agus isinà sin ainnieau mhac Lebhi,a 
rèir au ginealach ; Gersou, agus Cohat, agus 
Merari : agus b'iad bliadhuaclian beatha 
Lebhi ceud agus seachd bliadlina deug 'ar 
fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agiis Simi, a rèir 
an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Ami'am, agus Id- 
shar, agus llebron, agns Udsiel : agus b'iad 
bliadhuachan beathaCholiait ceud i\gu.s tri 
bliadlnia deug 'ar fhichead. 

19 Agus mic Mherari; Mahali agus Musi: 
is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an 
gineaiach. 

20 Agus ghabli Amram lochebed piuthar- 
'athar dlia fèin 'n a mnaoi ; agus i'ug i dha 
Aaron agus Maois: agus h'iad bliadhnach- 
an beatha Amraim ceud agus seachd bliadh- 
na deug 'ar fhichead. 

21 Agusmic Idshair; Corah, agus Nepheg, 
agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil; Misael, agus Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèiu 'n a 
roiuioi; agus rug i dha Kadab agTis Abihu, 
Elleasar agus Itauiar. 

•24 Ag'is niic Chorah; Asir. agus Elcanah, 
59 agus Abiasaph: is iad sin tcaghlaichean nan 
Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin mm 
de nigheanaibh Phutiel dhafèin 'n a mnaoi; 
ag-us rug i dha Phinehas : is iad sin ccaun- 
ardan aithrichean nan Lebhitheach, a rèir 
au teaghlaichcan. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tigiiearn, Thug- 
aibh a mach clann Israeil à tir na h-Eiphit, 
a rèir au slògh. 

27 Is iad so iadsau a labhair ri Pharaoh, 
lìgh na h-Eiphit, a chuui clann Israeil a- 
thoirt a niach as an Eiphit: is iad so ani 
Maois agus an t-Aarou ud. 

28 Agus tharladh 's an là air aji do labhair 
an Tighearn ri Maois ann au tìr na h- 
Eiphit, 

29 Gu'n do labhair au Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, /smise au Tighearn : labhair thusa 
ri Phai"aoh rìgh ua h-Eiphit gaclj. 7ii a their 
nii riut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair an 
Tighearua, Feuch, tha mise neo-thim- 
ch.oll-gliearrta a'm' bhihbh, agus cionnus a 
dli'èisdeas Pharaoh rium ì 

CAIB. VII. 

1 Chuireadli Maois a dli'ionn-ividh Pharaoh. 
10 Jìiìiìieadh dal Aaroin 'n a nalliair. 13 
Ciiruaidhichtadh criilhe Pliaraoh. 20 Uisge 
na li-aimhne air a thiunndadh yu Ju.il. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Feuch, rinn nii thu a'd' dhia do 
Pharaoh : agus bitliidh do bhràthair Aarou 
'n a f hàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithneas 
mise dhuit: agus labhraidh Aaron do' 
bhràthair ri Pharaoh, esau a chur cloinn 
Israeil a mach as a tliìr. 

3 Agus cruaidhichidh misecridlie Pharaoh, 
agus ui mi mo chomhai'an agus m'iongant- 
asan lìonmhor anu an tìr na h-Eipliit. 

4 Ach cha-nèisd Pharaoh ribh,agus leag- 
aidh niise mo làmh air an Eiphit, agus 
bhcir mi mach m'armailtean, agus mo 
shluagh clann Israeil, à tìr na h-Eijjhit, le 
breitheanasaibh mòra. 

5 Agus bithidli fios aig na h-Eiphitich gur 
mise an Tighearu, 'n uair a shìueas mi mach 
mo làmh au' an Eiphit, agus a bheir mi 
mach clann Israeil hhi 'n am measg. 

fi Agus rinn Maois agus Aaron mar a 
dh'àitlm au Tighearn dhoibh, niar siu rinn 
iad. 

7 Agus hha Maoisceithir fichead bliadhua 
dh'aois, agus Aaron ceithir fichead agus 
tri bhadhna dh'aois, an uair a labhair iad ri 
Pharaoh. 

S Agus labhairan Tighearn ri Maois,agns 
ri h-Aaron, ag ràdh, 

9 'N uair a labhras Pharaoh ribh, agràdh, 
Nochdaibh iongantas air bhar sou fèni ; an 
sin their thu ri li-Aaron, Gabh do shlat, ECSODUS 

a^us tilg sios i an làthair Pliaraoh, agus 
fusaidh i 'n a nathair. 

10 Agiis chaidh Maois agus Aaron a steach 
a dh'ionnsuidh Pharaoli, agus rinn iad mar 
sin, mar a dh'àithn au Tighearn : agus thilg 
Aaron sìos a shlat an làtliair Pharaoh, agus 
au làthair a sheirbhiseach, agus rinneacUi i 
'n a nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an ceudna 
air na daoiiie glicu, agiis air au luchd- 
tiosachd : agiis rinn mar an ceudna 
ilruidheau na h-Eii)hit mar sin le'n diniidh- 
eachdaibh : 

12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat, 
agus i'iiiueadh iad 'n an nathraichibh : ach 
shluig slat Aaroiu suas an slatausa. 

13 Agiis chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, 
air chor as nach d'eisd e riu ; mar a thubh- 
airt an Tighearn. 

14 Agus thubhairt au Tigheam ri Maois, 
Chruaidhichoadh cridhe Pharaoh,thae'diùl- 
tadh Icigeadh leis au t-sluagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidli Pharaoh 's a' 
luhaduinu, feuch, tha e' dol a mach a dh'- 
ionusuidh au uisgo, agus seasaidh tu 'm a 
choinneamli air bi-uaich na h-aimhno ; agus 
an t-slat a thioimdaidheadh gu bhi "n a 
nathair, gabhaidli tu a'd' làimh. 

16 Agus tlieir thu ris, Chuir an Tighearn 
Dia nan Eabhruidheach misea'd'ionnsuidii, 
ag ràdh, Leig le lii'shluagh imeachd, a clium 
a-s gu'n deau iad scirbhis dhomhsa 's an 
fhàsach: agus, feuch, gus a so cha b' àili 
leat èisdeachd. 

17 Mar so than Tighearn ag ràdli, Anu 
au so aitlmichidh tu gur miso an Tighearn: 
feuch, buailidh mi leis au t-slait a tha 'm' 
làimh, na h-ui.sgeachan a t/ui 's an amhaiun, 
agus tioundaidhear iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a t/>a 's an 
amhainn bàs, agus loljhaidh an amhainn ; 
agus bithidh gràiu air na h-£iphitich uisge 
òl as an amhaiun. 1 

19 Agus labhair au Tighearn ri Maois, | 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat agus sìn | 
a macli do làmh air uisgeachaibh na h- j 
Eiphit, air an aimhnichibli, air an snithaibh, 
agus air an lochaibh, agus air uile chomh- ' 
chruinneachadh an uisgeachan, chiuu as , VIII. 

amliainn: agus bha'n fluiil anu au tìr na 
h-EipIiit uile. 

22 Agus rinn dniidheau na h-Eiphit iiiar 
sin le n druidheachdaibh : agus chruaidii- 
ichcadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd 
e riu, mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Agus phill Phai-aoh, agus chaidh e d'a 
thigh ; agus cha do shocraich e a chridho 
airso cuideachd. 

24 Agus chladliaich na h-Eiphitich uile 
timchioll na h-ainihne air son uisge r'a : 
o;r cha b'uirainn iad òl a dli'uisgc na li- 
aimhne. 

23 Agus choimhlionadh seachd làithean 
an dèigh do'n Tighearu au amliaiuu a 
bhualadli. 

CAIB. VIII. 

2 Lnsrjainn air aii rar don Eivli-H. Vò An 
iiiÌLÌaladÌL. 20 Sijav'Ji 
32 Chruaidkick d-wdadi a' Jài 'n a 
chuileay air fwllL na tire. 
Pkaraoh a cliridlie. AGUS thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Falbli a dh ionnsuidh Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha 'u Tighcai-u ag ràdh, 
Leig le m' sliluagh imtachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh air 
falbh, fcucli, buailidli mi do chrlochan uile 
le losgannaibh: 

3 Agus brùchdaidli an amhainn a mach 
losgainn, agus thèid iad suas, agnis thig iad 
a steach do d' thigh, agus do d' sheòmar- 
leapach, agus air uac-hdar do k-apach, agus 
do thigh do sheirbhiseach, agus air do 
shluagh, agus do d' àmhuinuibh, agus do d' 
amaraibli-fuinidh. 

4 AgTis thèid na losgainn suas ortfèin,agu3 
air do shluagh, agns air do sheirbhisich 
uile. 

5 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Abair ri h-x\arou, Sìn a ina h do làmh le 
d' shlait os ceaun nan aimhnichcan, os ceann 
nan allt, agus os ceann nau lochan; agus 
thoir air na losgannaibh dol suas aLr talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aaron a macli a làmh os 
ceaun uisgeachan na h-Eipliit: agus chaidli 
na losoainn suas, agus chòmhdaich iad gu'm fàs iad 'u am fuil : agns bithidli fuil air i talamh na h-Eiphit. feadh tìre ua h-Eiphit uile, araon aun an 
soil/uc/iib/o fiodha, agus aun aii soit/dc/iib/i 
cloiche. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron mar siu, 
a rèir mar a dh'àithn an Tigheam, agus 
thog e suas an t-slat, agias bhuail e na h- 
uisgeachau a bJta 's an amhaiun, ann an 
sealladh Pharaoli, ajnis ann an sealladh a 7 Agus rinn na dmidhean mar sin le 'n 
druicUieachdaibh, agus thug iad suas los- 
gainn air talamh ua h-Eiph.t. 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agns tlrabliairt e, Guidhibh air 
an Tighearu g-u'n toir e air fa bh na losgainn 
uam ìein, agnis o m' shluagli ; agiis leigidh 
mise leis au t-sluagh imeachd, a chum as sheirbhiscach : agus thiouudaidheadh na g"u'n ìobair iad do'n Tigliearu. h-uisgeaclian uile a IJia 's an amhainn, gu 
fuil. 9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, Dean 
uaiU tharum: c'uin a giiuidheas mi air do 21 Agus fhuair an t-iasg a b/M 's an shon, agus air son do sheirbhiseach, agus 
amhainu bàs : agus lobh aii amhainn, agus ' air son do sliluaigh, gu'u cuirear as do na 
cha b' urraiun ua h-Eiphitich uisge òl as an '• losgannaibh uait fèin, agus o d' thigh'bh; 
60 ECSODUS, IX. air chor agiis gu'm fau iad a mliàiu 's au 
aiiihauui.' 

10 Agus thubliairt esan, Am màircacli. 
Agus tìuibhairtc,i>(?/u'<;(fAt'a reir dì'iiocail; 
a chum as gu'm bi fios agad uach 'cil ueach 
auu cosmhuil ris :iu Tighearu ar Dia. 

11 Agus falbhaidh ua losgaiuu uait fèin, 
agus o d" tlrighibh, agus o d' sheirbliisicli, 
agus o d' shluagli; a mhàiu 's au amhaiuu 
.;>airidh iad. 

- 2 Agus cliaidli Maois agus Aarou a maeh 
l'haraoli; agus dh èigli Maois risau Tigli- 
eani a tliaobh nau losgauu, a tlmg e 'n 
aghaidh Fharaoh. 

13 Agus rinu an Tighearu a rèir focail 
Mhaois: agus bhàsaicli na losgaiuu as ua 
tighibli, as na bailtibh, agus as na mach- 
raichibh. 

14 Agus chruiuuich iad i-'a chèile 'n an 
dùuaibh iad; agus lobh au tìr. 

15 Aeh an ua.r a cliunnaic Pliaraoh gu'n 
robh fois auu, chruaidhlch e achridhe, agus 
dsa d'èisd e riu, mar a thubhairt an Tigh- 
earn. 

lo Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Abair ri h-Aaroii, Sìn a mach do shlat, agus 
buail duslach na talmliainn, a chum gu'm 
fàs e 'n a mhialaibh air feadh tìre na h- 
Eiphit uile. 

17 Agus rinn iad mar sin; oir shìn Aaron 
a mach a làmh le 'shlait, agus bhuail e 
duslach na talmhaiuu, agus rinueadh e 'n a 
mhialaibh air duiue agus air ainmhidli : 
rinneadh uile dhuslach na talmhaiuu 'n a 
mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidheau mar sin le'n 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, ach 
cha b'urraiuu iad: agus bha mialau air duiue 
agus air aiumhidh. 

19 An sm tlmbhairt na druidhean ri Pha- 
raoh, '»S'e mem- Dhè a th'ann: agus chruaidh- 
icheadli eridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e 
riu; mar a thubhairt au Tighearn. 

20 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch 's a' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pharaoh,(feucb, thae'teachd 
a mach a dh'ionusuidh an uisge) agus abair 
ris, Mar so than Tigheara ag ràdh, Leig le 
m' sliluagh imeachd, a chum as gu'n dean 
iad seirbiiis dliomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh imeachd, 
feuch, cuiridh m.i sgaoth chuileag ort fèin, 
agus air do sheii-bhisich,ag'us air do shluagh, 
agus ann ad tliighibh: agus lìonar tighean 
nau Eiphiteach leis au sgaoth chuileag, agus 
mar an ceudna au talamli air am hheil 
ìad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin 
fèin fearauu Ghosein, anus am bheil mo 
s'nluagh a chòmhuuidh, air chor as nach bi 
cuileagau sam bith an sin; a clmm as gum 
bi fìos agad gur mise an Tigliearn 'am 
meadlion na talmhainn. 

£3 Agus cuiridli mi dcalachadh eadar mo 
61 sliluaghsa agus do slihiaghsa: air an Ik 
màireach bitiiidh an cosi;h;iradli so. 

21: Agus riuu au TigliLiiru mar sin: agns 
thàinig sgaoth auabarri.ch chuileag do tlugh 
Pharaoli, agiis do thighibh ashe.rbhiseach, 
agus do tliìr na h- Jiipliit uile: thruailleadli 
au talauih a thaobli nan cuileag. 

2.5 Agus gliairni Piìaraoli air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e, llachaibh, 
ìobraibh d'ur Dia 's au tìr. 

26 Agus thubhairt Maois, Clia n-'eil c 
iomchuidli sinn a dheaiiauih mar sin; oir 
ìobraidli sinii gràineileachd nan Eiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuel'., au ìobair 
sinne gràiueileachd n.an Eiphiteach fa 
chomhair an sìil, agus nach clach iad sinn? 

27 Thèid sinn astar thri làithean do'n 
fliàsach, agus ìobraidh sinu do'n T:ghe;irii 
ar Dia, mar a dh'àitlmeas e dhuiim. 

2S Agus thubhairt Pliaraoh, Leigidli mi 
dhuibli inieaehd, a chum as gu'u ìobair sibh 
do'n Tighearu bhur Dia 's au fhàsach; ach 
na rachaibh ro fhad air astar: guidhibh air 
mo shoiisa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
niise mach uait, agus guidhidli mi air an 
Tighearn gu'ui falbli na cuileagau o Pha- 
raoh, 'sheirbhisich, agus o 'sliluagh, am 
màireach: ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadli,ami an di'àltadh leigeadh 
do'n t-sluagh dol a dh'ìobradh do'n Tigh- 
earu. 

30 Ag-us eliaidh Maois a mach o Pliarao}), 
agus ghuidli e air an Tighearn. 

31 Agus rinu an Tighearii a reir focail 
Mhaois; agais cliuir e air falblina cuileagan 
o Pharaoh, o 'sheirbliisich, agus o 'shluagh: 
cha d' fiian a h-aon. 

32 Agus chruaidhicli Pharaoli a chridlie 
air an àni so inar an ceudna, agus cha do 
leig e leis au t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

' 1 Pìàigh mhòr air an spi eidh. 8 Neasgaid 
! ghràineil air duine agiis air airimlddh. 22 
j Ctadi-viheallain mhiWtacìi 's an iir. 

AGUS thubhairt an Tigliearn ri Maois, 
Falbh a steach a dli'iounsuidh Phar.aoh, 
agTis iuuis da, Mar so tha'n Tighearu Dia 
j nan Eabhruidheacli ag ràdh, Leig le ni' 
1 shluagh imeachd, a chuni as gu' n dean iad 
seirbhis dhomli: 

2 Oir ma dhiìiltas tu leigeadli leo imeachd, 
agus gu'n cuni thu iad fathast, 

3 Feuch, bithidli làmh au Tighearn' air do 
sprèidli a iha 's a' mhachair, air na h-eich, 

I air na li-asail, air na cànihail, air a' chrocUi, 
agus air na caoraicli : bithidh plàigh ro 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridh au Tighe.arn dcalachadh 
eadar sprèidli Israeil, agus sprèidh na h- 
Eipliit : agus cha-n f haigh a bheag bàs a 
dh'aon ni a's le cloinn Israeil. 

.'5 A2US shuidhich an Tighearn àm, ag ECSODUS, IX. ràtlh, Am mìiireach ni an Tighearn an ni so 
's an tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn an ni siu air an 
là maireacli, agus fliuair sprèidh na h- 
Eiphit uile bàs : ach de sprèidli chloinn 
Israeil cha d'f huair a h-aon bàs. 

7 Agus chnir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus, feuch, cha robli eadliou a h-aou 
de spreidh nan Israeleach marbh. Agus 
cliruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus cha 
do leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
agiis ri li-Aaron, Gabhaibh dliuibh fèiu làu 
bhur glac de hiaitla an teallaich, agus 
crathadh Maois i ri nèamh ann an sealladli 
Pliaraoh. 

9 Agus bithidh i 'n a duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bitliidh i 
'n a neasgaid a' briseadh a mach 'n a 
bolgaibh air duine, agus air ainmhidli, air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad luatli an teallaich, agus 
shcas iad au làtliair Pharaoh, agus chratli 
ilaois i ri uèamh: agus riuueadli i 'n a 
ueasgaid a' briseadh a macli 'n a bolgaibli 
air duiue, agus air ainmhidh. 

11 Agus cha b'urraiun na druidhean 
seasamh an làthair Mliaois air son nan 
neasgaid ; oir blia an neasgaid air ua 
druidhibli, agus air na h-Eiphiticli uile. 

12 Agus chruaidhich an Tighearn cridhe 
Pliaraoh, agus clia d'èisd e riu; niar a 
labliair an Tighearu ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch 's a' nihaduinn, agus 
seas an iàthan- Pharaoh, agiis abair ris, Mar 
so tha'n Tighearu Dia nau Eabìiruidheacii 
ag ràdh, Leig le m' sliluagh imeachd, a 
clium as gu 'u dean iad seii'bhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàigliean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbliisich, agus airdo sbluagh; a chum 
as gu"m bi fios agad uach 'eil )ieach aun 
cosuiìrail riumsa 's an talamli uile. 

15 Oir a uis sìnidh mi mach mo làmh, 
agus buailidli mi thu fèin agus do shluagh 
le plàigli ; agus gearrar as tliu o 'u talamh. 

16 Agus gu deimhin air sou so thog mi 
suas tlm, a chum as gu'n nbchdainn anuad 
nio cliumhaclid, agus gai'm biodli m'aiiun 
iomraideach 's an domhau uile. 

1 7 Am bheil thu fathast 'g ad àrdachadli 
fèin an aghaidli mo shluaigh, air clior as 
nach leig thu leo inieachd 'ì 

18 Feuch, niu'n àm so màireacli, bheir 
mise air cloicli-mheallain ro miiòir frasadli 
a nuas, uacli robh a samhuil 's an Biphit, 
o"n là 's an do leagadli a bunachur eadlion 
gus a uis. 

19 Uime sin a nis cuir Jins uait, agus 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a tha 
agad 's a' mhachair; oir air gacli dnine 
agus aiinnliidh a gheibliear 's a' mhachair, 
agus nach cruinnichear dliacliaidh, thig a' 

62 clilach-mheallain a nuas, agus gheibh iad 
bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh f iiocal an 
Tigliearna 'measg .sheirbhiseacli Pharuoh, 
thug e air a sheirbhisicli agus air a sprèidli 
tcicheadli do na tighibh. 

21 Agus esan uach do ghabh suim de 
fhocal an Tighearna, dli'fliàg e a sheirbli- 
isicli agus a sprèidh 's a' mhachair. 

22 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Sìn a mach do làmh gu nèamh, clmm as 
gu'ra bi clach-mheallain ann an tìr ua li- 
Eipliit uile, air duine, agus air ainrahidli, 
agus air uile luibh na macharach aun an tir 
na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Maois a mach a shlat gii 
nèamh ; agus rinn an Tighearn tairneanach 
agus clach-mheallain, ag-us ruith tcin-athair 
air uachdar na talmhainn; agns fhras an 
Tighearn clach-mheallain air tìr na h- 
Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus 
teine measgta' leis a' chloich-mheallain, ro 
mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaicli 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìre na h-Eiphit uile gach 7ii a hÌM 's 
a' mhachair, araon duine agus ainmhidh: 
ag^is bhuail a' chlach-mlieallaiu uileluibhean 
na macharach, agus bhris i uile chraobhan 
na macharach. 

26 A mhàiu ann an tìr Ghosein, far an 
rohh clann Israeil, cha robh clach-mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e air Maois agus air Aarou, 
agus thubhairt e riu Pheacaich mi au uair 
so : tha 'n Tighearn ceart, agus mise agus 
mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearu (oir is leòr 
e) nach bi tairneanach auabarrach agus 
clach-mheallaiu aim ni's mò; agus leigidh 
mise leibh falbh, agus cha-n f han sibh ni's 
faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co luath 's 
a thèid mise mach as a' bhaile, sìuidh mi 
mo làmlian a macli a chum au Tighearna: 
agus sgTiiridh an tairneanach, agus cha bhi 
a' chlach-mheallain ann ni's mò ; chum as 
gu'm bi fios agad gur leis au Tighearn an 
talamh. 

30 Acli air do shousa, agus air son do 
sheirbhiseach, tha fliios agam nach bi 
eagal oirbh lathast roiiuli au Tighearn Dia. 

31 Agus bhuaileadli an lìon agus an t- 
còrna ; oir hha 'n t-eòrna fo dhèis, agus an 
lìon fo ros. 

32 Ach cha dobhuaileadh an cruithneachd 
agus an seagal ; oir cha ì~ohh iad air f às suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile, agus shìn e mach a làrahau chmu 
an Tighearna ; agus sguir an tairueanacli 
agus a' chlach-mheallain, agus cha do 
dhòirteadh an t-uisge air an talamh. EGSODUS, X. 34 A.gus an uair a cljuuuaic Pliaraoli gu'ii 
do sguìr au t-uisge,agus a' clilach-niheallain, 
agus an tairneanach, pheacaich e fathast 
lìiar an ceudna, ag-us chruaidhich e a 
chridhe, e fèin agus a sheirbhisich. 

;-.5 Ag-us chruaidhicheadh cridlie Pliaraoli, 
agus ckx do leig e clann Israeil air falbh, 
niar a hxbhair an Tighearn le Maois. 

CAIB. X. 

12 Plàiijh nan Jociist, 21 ctffus an tiugh dhorclia- 
dais. Tt Chniaidìndieadh cridhe Pharaoh. 

4 GUS thnbhairt an Tighearn ri Maois, 
l\_ Imich a steach gu Pharaoh ; oir 
cliruaidhich lui a chridhe, agus cridlie a 
sheirbhiseach, a chum gu nochdainn iad 
sin mo chomharan 'n a làthair: 

•2 Ag-us gn'n iunseadli tu ami an cluasaibh 
do mhic, agus mhac do mliic, ua nithean a 
dh'oibrich mi 's an Eiphit, agus mo chon^i- 
aran a rinu mi 'n am measg ; agus gu'm bi 
fios agaibh gur mise au Tighearn. 

3 Agus chaidh Maois ag-us Aaron a steach 
gu Pharaoh,agus thubhairt iad ris, Mar so 
tha'u Tighearn Dia nan Eabhruidheach 
ag ràdh, Cia fhada dhiìiltas tu thu fèiu 
ìsleachadh a'm' làthair-sa? Leig le m' 
shhiagh imeachd, agus gu'n clean iad 
seirbhis dhomh : 

4 Ach ma dhiiiltas tu leigeadh le m' 
shhiagh imeachd, feuch, bheir mise am 
màireach na locuist a steach do d' chiioch- 
aibli. 

5 Agiis còmhdaicliidli iad aghaidh na tal- 
mhainu, air chor as nach urrainn ueacli an 
talamh fhaicinu: ag-us ithidh iad fuigheal 
an ni siu a thèid dh'fhanas agaibh o'n 
chloich-mheallain, agais ithidh iad gach 
craobh a tha 'fàs dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidli iad do thighean, agus 
tighean do sheirbhiseach uile, agus tigliean 
nau Eiphiteach uile ; ni uach faca aon cliuid 
d'aithrichean no aithrichean d'aithrichean, 
o'n là a bha iad air an talamh gus au là'u 
diugh. Agus phiU se e fèin, agus chaidh e 
macli Pharaoh. 

7 Agus thubliairt seirbhisich Pliaraoh ris, 
Cia fhada bhios au duiue so 'n a ribe 
dhuinue ì Lcig leis ua daoine falbh, cliuin 
gu'n dean iad seirbliis do'n Tighearn an 
Dia: nach 'eil fhios agad fathast gn bheil 
au Eiphit air a milleadh ì 

8 Agus thugadh Maois agiis Aaron a rìs 
gu Pharaoh : agus thubliairt e riu Rachaibli, 
deanaibh seirbliis do'n Tighearn bhur Dia : 
ach cò iad a thèid ì 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n-òigridh 
agTis le'r daoinibh aosmhor tlièid sinne ; 
ler mic ag-us le'r nigheanaibh, le'r treudaibh 
agus le'r buar thèid sinn ; oir is èigin duinn 
fèill a chwnaail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e rm, Gu robh an Tigh- 
earn mar sin maiUe ribh, mar a leigeas 

63 mise lcibh fèin agus lc'r cloinn bhi'gimcachci: 
amhaircibh, oii' tha olc roimhibli. 

11 Ni h-anu mar sin: imichibh a nis, 
sibhse a tha 'n 'ur daoiuibh, agus dcanaibl> 
seii'bhis do'n Tigliearn, oir is e so an ni a 
dh'iaiT sibli: Agus dh'fhuadaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoh. 

12 Agus thnbhairt an Tighearn ri Maois, 
Sìu a mach do làrah thar tìr ua h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as gn'u tig iad 
suas air tìr ua h-Eiphit, agTis gu'u ith iad 
uile Inibh ua talmhainn, eadlmi gach ui a 
dh'f hàg a' chlach-mheallain. 

13 .Agus shìn Maois a macli a shlat thar 
tìr na h-Eiphit, agus thug au Tighearu 
gaoth au ear air au tìr rè au là sin nile, 
agus rè ua h-oidhche uile: agiis 's a' 
mhaduinn thug a' ghaoth an ear a steach 
na locuist. 

14 Agus chaidh ua locuist suas thar tìr 
na h-Eiphit uile, agus dh'fhan iad ann 
an crìochaibh na li-Eiphit uile, gu ro 
dhiubhaiach ; rompa cha robh riamh aii 
leithid de locuist, ag-us 'n an dèigh cha 
bhi an leithid : 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainu uile, air chor as g-u'u do dhorchaich- 
eadh au talamh ; agus dh'ith iad uilc 
luibhean ua talmhaiun, agus iiile mheas 
uan craobh, a dh'f hàg a' chlach-mheallain : 
agus cha d'f hàgadh ni sam bith glas 's na 
craobhan, uo aun an luibhean na macharach 
anu an tìr ua h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh air Maois agns 
air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
Pheacaich mi an aghaidh an Tighcarua 
bhur Dè, agus 'u ur n-aghaidli-sa. 

17 A nis uime sin luaith, guidheam ort, 
mo pheacadh a nihàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearn bliur Dia gu'n 
toir e air falbh uam a mhàin am bàs so. 

18 Agais chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air au Tighearu. 

19 Agus thionndaidh an TighearR gaotli 
au iar ro làidir, a thug air falbh na locuist, 
agus a thilg iad 's a' mhuir ruaidli : cha 
d'fhau aon locust auu au crìochaibh ua h- 
Eiphit uile. 

20 Ach chi'uaidliich an Tighearn cridhe 
Pharatìh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israeil. 

21 Agus thu-bhairt an Tighearn ri Maois, 
Sin a mach do làmh gu uèamh, agus bithidh 
dorchadas air feadh tìrena h-Eiphit, eadhon 
dorchadas a dh'f heudar a laimliseachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh gu 
nèamh : agus bha tiugh dhorchadas aun an 
tìr na li-Eiphit uile rè thri làithean. 

23 Cha-n f haca h-aon diubh a chèile, ni niò 
a dh'èirich neach o 'àite rè thri làithean : 
ach bha aig cloiun Isracil uile solus 'n au 
àitibh-còmhmiidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, agu.-: 
thubliairt e, Ilachaibhse, deanaibh seirbhib L do'n Tig-hearii: a mliàin fanadh bhur 
tvcudan agus bliur buar: raehadh bhur 
clann bheag mar an ceudua maiUe i-ibh. 

25 Agiis tliubliairt Maois, Feumaidh tu 
mar an ceudna iobairtean a thoirt duinn, 
agus tabhartais-loisgtc, chum as gu'u ìobair 
sinn do'n Tighearn ar Dia. 

2J Agus mar an ceudua thèid ar sprèidh 
maille ruinn ; cha-n f hàgar ionga 'n ar 
dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gii 
seirbhis a dheanamh do 'n Tigliearn ar D;a ; 
agus cha-n 'eil fhios againn cia leis a iii 
sinn seirbhis do'n Tighearn, gus an tig 
sinn au sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearn cridlie 
Pliaraoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus thubhairt fharaoh ris, Imich a 
mach uani ; thoir an aire dhuit fèin, na faic 
m'aghaidh ni's mò; oir 's an là sin aims am 
faic thu m'aghaidh, gheibh thu bàs. 

29 Agus tlmbhairt Maois, Labhair thu gu 
maith ; cha-n f haic mi d'agliaidh ni's mò. 

CAIB XI. 

1 Tarrtus Dhè do na ii-JnrnflidL giHn gahhadh iad 
sèadaii òir agui airgid o';i coimhearsnaicli. 
4 Tlia Alaois a' tuiH Jios do Pliaraoli, i/um 
faiglieadh gacli ceiid-ghiii 's an Eiphit hàs. 

AGUS tliubhairt an Tighearn ri Maois, 
Bheir mi aon phlàigh fathast air 
Pharaoh, agus air an Eiphit ; au dèigli sin 
leigidh e leibh imeachd, as a so : an uair a 
leigeas e leibh inieachd, gu cinnteach fua- 
daichibh e niach as a sosibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an t- 
sluaigh, agus iarradh gach duine o 'choimh- 
earsnach, agus gach bean o 'ban-choimh- 
earsnaich, seudan airgid, agus seudan òir. 

3 Agus thug an Tighearn deadh-gliean do'n 
t-sluagh aun an sùilibh nan Eiphitcach: 
Mar an ceudna, hha "n duiue Maois ro mhòr 
ami an tìr na h-Eiphit, ann an sìiilibh 
sheirbhiseacli Pharaoh, agus ann an sùiHbh 
an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdli, Mu mheadhon-oidliche 
thèid mi mach do mlieadhon na h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gajh ceud-gliin ann an tìr 
na h-Eiphit bàs, o clieud-ghin Pharaoh, a 
tha 'n a shuidhe air a lìgh-chaithir, 
eadhon gu ceud-ghin ua ban-tràille a tha 
air cùl a' mhuiliuu, agus uile cheud-ghin 
nan ainmhidhean. 

6 Agus bithidli èigheach mhòr ann an tìr 
ua h-Eiphit uile, nacli robh riamli a leithid 
ann,ni mò bhitheas a loitliid ann tuilleadh. 

7 Ach an aghaidh aoin de cliloinn Israeil 
cha charuich madadh a theanga, aon chuid 
an aghaidh duine no ainmhidh; chum as 
gu'm bi f.os agaibli cionnus a chuireas an 
Tighearn dealachadh eadar na h-Eiphitich 
agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
8Ì0S a m' ionusuidli-sa, agus cromaidh siad 
lari fèin domh, ag ràdh, imich a mach, agus 

G4 3, XI, XII. 1 

an sluagh uile a tha 'g ad leantuinn; agua 
an dèigh sin thèid mi mach: agus chaidh e 
mach o Pharaoh ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubliairt an Tighearu ri Maois, 
Cha-n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu 
meudaichear m'iongantais ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na h-ion- 
gantais sin uile 'ani fianuis Pharaoli: agus 
chruaidhich an Tighearn cridhe Fharaoh, 
agus clia do leig e le cloinn Israeil imeachd 
as a dhùthaich. 

CAIB. XIL 

Z A' diàisq air a h-àilhn'>.adli. 29 Gacli ceud- 
ghin ann an tlr na li-Eipliit air a mhurbhadh. 
31 Na h-Israelich air am fùyradk as an tìr. 
43 Ordugli na càisge. 

A GUS labhair an Tighearn ri Maois agus 
JTjl ri h-Aaron ann an tìr na h-Eiphit, ;ig 
ràdh, 

2 BiUiidhiLmmios so dhuibh 'n a thoiseach 
nam mìos: hitlddh e dhuibh 'n a cheud 
mhìos na bliadhua. 

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deicheamh là de'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a i'èir tighe an aithrichean, uan 
air son tighe. 

4 AgTis ma bhios an teaghlacli ro bheag air | 
son uain, an sin gabhaidh csan agus a ! 
choimhearsnaeh a's iaigse d'a thigh e, a rèir 
àireimh nan anaman ; gach duuxe, a rèir 
'itheannaich, àirmhear leibh air son an 
uain. 

6 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, firionn, 
bliadhna dli'aois: as na caoraich no as na 
gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu ruig an 
ceathramh là deug de'n nihìos so: agus 
marbhaidli comli-chruinneachadh iomian 
chloiun Israeil e 's an fheasgar. 

7 Agus gabhaidli iad den fhuil, agus 
cuii'idh iad i air aji dà ursainn, agus air 
àrd-dorus nan tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an f heoil 's an oidhche 
sin fèin ròiste le teine, agus arau neo- 
ghoirtichte; maille ri luibhibh searbha 
ithibh iad e. 

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no idir 
air a bhi-uicheadh ann an uisge, ach ròiste 
le teine: a cheann maille r'a chosaibh, agus 
maille r'a ghrealaich. 

10 Agus cha-n f hàg sibh a hheag dh' e gu 
maduiun: agus na dhfhàgar dh' e gii 
maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 AgTis mar so ithidh sibh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur 
cosaibh, agus bhur lorg 'n 'ur làimh: agus 
ithidli sibh e le cabhaig; isì càisg an Tigh- 
eam' a th'ann. 

12 Oir thèid mise troimh tliìr na h-Eiphit 
air an oidhche so, agus bua'Iiùh mi gach 
ceud-ghin annan tìrnah-EipIrit,araon duinc 
a^is ainmhidh: agus an aghaidh dhee nax ECSODUS, XII. Eipliiteach uile cuiridh mi breitheanas 'au 
gnìouih; is mise an Tighearu. 

13 Ag-us bithidh au fhuil dhuibh mar 
chomharadh air ua tighibh anns am bheil 
sibh ; agus au uair a chi mise au f huil, thèid 
mi thairis oirbh, agus cha bhi a' phlàigh 
oirbh a chum hhur milleadh 'n uair a 
bhuaileas mi tìr na h-Eiphit. 

14 Ag-us bithidh au là so dhiubh mar 
chuinihueachau; agus gleidhidli sibh e 'u a 
là-fèiUe don Tigheai-u air feadh bhur 
giuealaih; le h-ordugh sìorruidh gleidhidli 
sibh e. 

15 Seachd làitheau ithidli sibh arau neo- 
ghoirtichte;air a' cheud là fèiucuiridh sibh 
taois ghoirt a mach as bhur tighibh; oir 
gach neach a dh'itlieas aran goirtichte, o'n 
cheud là gus an t-seaclidamh là, gearrar an 
t-anam siu as o Israel. 

16 Agiis air a' chcud là hithidh agaihh 
comh-ghairm naomh, agus air au t-seach- 
damh là bithidh agaibh comh-ghairm 
naomh : obair sam bith cha deanar orra, 
saor na dh'ithear leis gach neach; siu a 
mhàiu nithear leibh. 

17 Agus cumaidh sibh fiill an araiuueo- 
ghoirtichte; oir air an là siu fèin thug mise 
mach bhur slòigh à tìr ua h-Eiphit ; uiuie 
sin coimhididh sibh an là so 'n ur ginealach- 
àibh, le h-ordugh sìorruidh. 

18 'Sa' cheud mhìos, air a' cheathramh là 
deug de'n mhìos 's an f heasgar, ithidli sibh 
arau neo-ghoirtichte, gu ruig an ceud là 
'ar f hichead de'u mhìos 's an f heasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha-n fhaighear 
taois ghoirt 'n ur tighibh; oir ge b'e neach 
a dhitheas arau goirtichte, gearrar an 
t-anam siu fèin as o choimhthional Israeil, 
co dhiubh is coigTeach e, uo neach a rugadh 
's an tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha-n ith sibh: 'n 
ur n-àitibh-còuihnuidh\iile ithidhsibh aran 
neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil uile, agus thubhairt e riu, Tairngibh 
a mach,agus gabhaibh dhuibh fèiu uan, a 
rèir bhur teaglilaicheau, agus marbhaibh a' 
chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, agus 
tumaidh sibh e 's an f huil a tha 's an t-soith- 
each, agus beauaidh sibh do'n àrd-doi-us, 
àgus do'n dà ursaiuu, leis an fhuil a tha 's 
aut-soitheach: aguschatèid ah-aon agaibha 
maclìairdorusathighe gn ruig a' mhaduiuu. 

23 Agus thèid an Tighearn thairis a bhual- 
xdh nau Eiphiteach; agnis an uair a chi e 'n 
fhuil air au àrd-dorus, agiis air au dà 
ursaiuu, thèid an Tighearn thairis air au 
dorus, ag-us cha leig e leis a' mhillteir 
teachd a steach d'ur tigliibh gii'r buahidli. 

24 AgTis gleidhidli sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, ag^is d'ur mic, gu 
eìorruidli. 

25 Agus tarlaidh, 'n uair a thèid sibh a 

65 steach do'n fhearann a bheir an Tighearn 
dhuibh, a rèir mar a gheall e, gun gleidh 
sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'n uair a their bhur 
clann ribh, Ciod a's ciall duihh leis im t- 
seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge an 
Tighearn', a chaidh thairis air tighibh 
chloinn Israeil 's an Eiphit, 'n uair a bliuail 
e na h-Eiphitich, agiis a shaor e ar tighean- 
ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinu iad aoradh. 

28 Agxis dh'f halbh clann Israeil, agus rinn 
iad mar so; mar a dh'àithu au Tighearu clo 
Mhaois agTis do Aaron, mar sin rinn iad. 

29 Ag"ds air meadhon na h-oidhche sin fèin 
bimail an Tighearn gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-Eiphit o cheud-ghin Pharaoh a 
shuidh air a righ-chaithir, gu ceud-ghin a' 
cliiomaich a aun au sloclid a'phrìosain; 
agus gach ceud-ghin ainmhidli. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh 's an oidhche, 
e fèin agus a sheirbhisich uile, agais na h- 
Eiphitich uile ; agus bha èigheach mhòr 's 
an Eiphit; oir cha rohh tigh anns nach rohh 
neach marbh. 

31 Agug ghairm e air Maois agus air 
Aarou 's an oidhche, agus thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach à nieadhou mo 
shluaigh, araon sibhse agus clann Israeil.: 
agus rachaibh, deanaibh seirbhis do'n 
Tighearn, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, ag\is bhur buar, mar a tliubhairt 
sibh, agus imichibh: agus beannaichibh 
mise mar an ceudna. 

33 AgTis thugna h-Eiphitich dian-sparradh 
do'n t-sluagh, a chum gai'n cuireadh iad le 
cabhaig a mach as au tìr iad ; oir thubhairt 
iad, Is daoine marbh sinn gu lèir. 

34 Agus gliabh au sluag-h an taois mun 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuinidh 
ceaugailte 'n au eudach air au guaillibh. 

35 Agus riun clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus cUi'iarr iad o na h-Eiphitich 
scudan airgid, agus seudan òir agus eudach. 

36 Agus thug au Tighcarn deadh-ghean 
do'n t-sluagli auu au sùilibh nau Eiphit- 
each, agus thug iad 'an coingheall dlioibh : 
agus chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imich clann Israeil o Rameses 
gu Sucot, mu thimchioll sè ceud mìle fear 
d'au cois, a thuilleadh air cloiuu. 

38 Agus mar au ceudna chaidh iomadaidh 
de shluagh eilesuas madle riu,agus trcudau, 
agus buar, ro mhòran sprèidhe. 

39 Agus dh'fhuin iad de'n taois a thugadh 
a mach as an Eiphit brcacagan nco- 
ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i ; 
do bhrìgh gu'n cVf huadaicheadh iad a mach 
as an Ejphit, agus nach burrainn iacl fuir- 
each, agus mar au ceudna nachdo dlicasaich 
iad biadh dhoibh fèin. 

40 A nis h'i aimsir cuairte chloiuu Isracil, 

E ECSODUS, XIII. a bha iad a cliòmliimidh 's an Eiphit, 
ceithir cheud agus deich bliadhna fichead. 

41 Agiis aig ceann nan ceithir cheud agus 
nan deich bliadhna thar fhichead, air an 
là sin fein chaidh slòigh an Tighearn' uiie 
raach à tìr na h-Biphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead gu 
h-àraidh do'n Tighearn, air son an toirt-san 
a mach à tìr na h-Eiphit : so au oidhclie sin 
gu bhi air a coimhead do'n Tighearn le 
cloinn Israeil uile 'n an ginealachaibli. 

43 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois 
agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge: 
cha-n ith coigreach sam bith dh'i. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, achean- 
.naicheadh le h-airgiod, an uair a thimchioll- 
ghearras tu e, an sin ithidh e dh'i. 

45 Cha-n ith coigreach, no seii'bhiseach 
tuarasdail dh'i. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha gbiiìlani 
thu'bheag de'n fheoil a macli as an tigh; ni 
mò a bhriseas sibh cnàimh dh'i. 

47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigTeach air 
chuairt maille riut, agus a chumas e a' 
chàisg do'n Tighearn, timchioll-ghearrar 
gach fii'ionnach aige, agus an sin thigeadli 
e am fagais g'a cumail, agus bithidh e mar 
neach a rugadh 's an tìr: ach cha-n ith 
aeachsam bith neo-thimchioll-ghearrta dli'i. 

49 Bithidli an t-aon lagh aige-,san a rugadh 
's an tìr, agus aig a' choigTeach a tha air 
chuairt 'n 'ur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; mar a 
dJi'àithn an Tigheai'n do Mhaois agus do 
Aaron, mai- sin rinn iad. 

51 Agus air an là sin fèin thug an Tighearn 
a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit, a rèir 
an slògh. 

CAIB. XIII. 

1 Gach ceud-ghin air a naomhachadh dd'n 
Tighmrn. 3 Dh' orduidieadh cMÌmhne na 
càisfte. 21 Clann Israeil air an ireòrachadh 
le Dia, air an slighe le ineaìl neoil '« an là, 
agus le meall teine 's an oidhche. 

<jUS labhair an Tigheam ri Maois, ag ràdh^ 

2 Naomhaich dliomhsa gach ceud-ghin, ge 
b'e air bith a dli'fhosglas a' bhrù am measg 
chloinn Isi'aeil,eadar dhuineagus ainmhidh: 
is leamsa e. 

3 Ag-us thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig sibh 
a mach as an Eiphit, à tigh na daorsa ; oir le 
làimh thrèin thug an Tighearn a mach siljh 
as a sin : agus cha-n ithear ai-an goirtichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach, 
'am mìos Abib. 

5 Agus au uair a bheir an Tigheam stcach 
thu do thìr nan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agus nan Amorach, agiis nan 
Hiteach, agus nan lebusach, a mliionnaich 
e do d' aithrichibh gu'n tugadli e dhuit, 
fearann a' smthadh le bainne agus le mil, 

66 an sin coimhididh tu an t-seirbhis so aiìns 
a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, agnis air an t-seachdamh là 
hithidh fèill do 'n Tighearn. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd làith- 
ean; agus cha-n fhaicear aran goirtichte 
agad, agus ni mò a chithear taois ghoirt 
agad ann ad chrlochaibh uile. 

8 AgTis innsidh tu do d' mhac 's an là sin, 
a^ ràdh, l^ithear so air sgàth an ni sin a 
rinn an Tighearn dhomhsa, 'u uair a thàinig 
mi mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidli e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agus mar chuimhneachan 
eadar do shùilibh, a chum gu'm bi lagh an 
Tighearna ann ad bheul ; oir le Mmh 
thrèin thug an Tighearn mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh tu an 
t-ordugh so 'n a thràth fèin o bhliadhna gu 
bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigheam 
steach thu do thìr nan Canaanach, mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aithrichibh, 
agus a bheir e dhuit e, 

12 An sin cuiriclh tu air leth do'n Tìgheam 
gach ni a dh'f hosglas a' bhrù, agnis gach 
ceud-ghin a thig o ainmhidli a's leatsa ; 
huinidh ladsan a tha firionn 'n am measg 
do'n Tigliearn. 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailidli 
tu le h-uau ; agus niur fuasgail thu e, au 
sin brisidh tu 'ainhach: agus gach ceud-ghin 
duine am measg do chlomne fuasgailidh tu. 

14 Agus an uair a dlifheòraicheas do 
mhac dhìot 's an aimsir ri teachd, ag ràdh, 
Ciod e so 'ì an sin their thu ris, Le làimh 
thrèin thug an Tighearn amach sinn as an 
Eiphit, à tigh na daorsa : 

15 Agus an uair a chruaidhich Pharaoh e 
fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadli air 
falbh,an sin mharbh an Tighearn gach ceud- 
ghin ann an tìr na h-EipIiit, araon ceud- 
ghin duine, agus ceud-ghin ainmhidh ; air an 
aobhar sin ìobraidh mi do'n Tigheam gach 
ni a dh'fhosglas a' bhrù, ma 's firionn iad, 
ach iiile cheud-ghiu mo chloinne fuas- 
gailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh air do 
Iàimh,agus mar eudanan eadar do shùilibh; 
oir le làimh thrèin thug an Tigheam a mach 
siim as an Eiphit. 

17 Agus eadlion an uair a leig Pharaoh 
do'n t-sluagh imeachd, eha do threòraich 
Dia iad air slighe tìre nam Philisteach, 
ged a hha sin aithghearr: oir thubhairt Dia, 
Air eagal gu'm bi aitlireachas air an t-sluagh 
an uair a chi iad cogadh, agus gu'm pill iad 
do'n Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n 
cuairt, air slighe fàsaich na mara ruaidhe: 
agus chaidh clann Israeil suas 'an ordugb 
catha à tìr na h-Eiphit. ECSODUS, XIV. 19 Ag-iis tliug Maois cnànilian loseipli leis; 
oir gbabli e mionnan teann de cliloiun Is- 
racil, ag ràdli, Gu cinnteacli amliaircidh Dia 
oirbhse, agus bheii' sibh suas mo chnàmhan 
leibh as a so. 

20 Agus dli'imich iad o Shucot, agus cham- 
paich iad ann au Etam, anu an iomall an 
fhàsaich. 

21 Agus chaidli an Tigheara rompa 's an 
là ann am meall ueoil, a chum an treòrach- 
adli air au t-sliglie, agus 's an oidhclie ann 
am nieall teine, a tlioirt soluis doibh; gu 
imeachd a là agus a dli'oidhclie. 

22 Cha d' thug e air falbh am meall neoil 
'3 an là, no 'm meaU teiue 's an oidhche, à 
làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

1 Chm'dh Pharaoh 'aii lòir air doinn Ln-aeil. 
10 Rinn iadsan gearan an aghaidh Mhaois. 
1.3 IViuff esan coni'ifhurtacìid dhoihìi. 21 
Chaidh iad iroimh 'n mhuir ruaidlh. Bhàlh- 
adh na h-EiphilicK 

GUS labliair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm pill iad, 
agus gu'n campaich iad fa chomliair Phili- 
aliiroit, eadar Migdol agus an fhairge, fa 
chomliair Bhaal-sephoin; fachoinneamh-san 
campaichidh sibh làimh ris an f hairge. 

.3 Oir tlieir Pharaoh mu chloinn Israeil, 
TIm iad air seachran 's an tìr, dli'iadh am 
fàsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruaidliichidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus tlièid e air an tòir, agus glieibh 
mise glòir a thaobh Phai-aoli, agus a shlòigh 
uile; agus bithidli fios aig na h-Eiphitich 
gTir mise an Tigheana. Agus rinn iad mar 
sin. 

5 Agus dh'innseadh do rìgh na h-Eiphit 
gu'n do tlieich au sluagh: agus thionndaidli 
cridlie Pharaoh, agus a sheirbliiseach an 
aghaidh an t-sluaigh, agus thubhairt iad, 
Ciod e so a rinn sinn, gu'u do leig sinu le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis? 

6 Agus bheartaich e a charbad, agus thug 
e a shluagli maille ris; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta, 
agus uile char badan na h-Eiphit, agus ceann- 
ardan orra uile. 

S Agus cliruaidliich an Tigheam cridhe 
Pharaoh rìgh na h-Eiphit, agus lean e air 
tòir chloinu Israeil: agus chaidh claun 
Israeil a mach le làimh àird. 

9 Ach cliaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoh, agus a mharc- 
shluagh, agus 'armailt uile) agus rug iad 
orra, agus iad a' campachadh làimh ris an 
fhairge, làimh ri Pihahirot, fa chomhair 
Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Pharaoh am 
fagus, thog clann Israeil suas au sìiilean, 
agus, feuch, bha na Ii-Eiphitich air an tòir, 
agus bha eagal mòr orra: agus dh'èigh clanu 
Israeil ris au Tigheam. 

67 11 AgTis thubhairt iad ri Maois, An ann a 
chionn nach rohh uaighean 's an Eiphit, a 
thug thu leat sinn gu bàs fhaghail 's an 
fliàsaeli? C'ar son a rinn thu so oirnn, ar 
tabhairt a mach as an Eiphit? 

12 Kach e so am focal a labhair sinn riut 
's an Eiijhit, ag ràdli, Leig leinn seirbhis a 
dheanamh do ua h-Eiphitich? Oir 6'fhearr 
dlminn seirbhis a dlieanamh do na h- 
Eiphitich ua bàs fhaghail 's an fhàsacli. 

13 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na bitheadli eagal oirbh, seasaibh, agus 
faicibh slàinte au Tighearua,adh'oibricheas 
edhuibhaudiugh; oirna h-Eiphitich a chuu- 
naic sibh an diugh, cha-n f haic sibh iad a 
chaoidli tuilleadh. 

14 Cogaidli an Tigheam air bhur son, agus 
fanaidh sibhse 'n 'ur tosd. 

15 Ag-us tliubhairt an Tigheam ri Maois, 
C'ar son a tha thu 'g èigheach riumsai 
Abair ri cloinn Israeil dol air an aghaidli. 

IG Ach togsa suas do shlat, agus sìn a 
mach do làmh os ceann na fairge, agus 
sgoilt i; agnis thèid claun Isracil a steach 
'am meadhon na fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruaidliichidh mise, eadlion mise, 
cridhe nan Eiphiteach, agus thèid iad a steach 
'n an dèigli: agnis gheibh mise glòir a thaobh 
PJiaraoIi, agus a thaobh a shlòigh uile, a 
tuaobh a charbadau,agus a thaobh a mharc- 
shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearn, 'n uair a gheibh mi 
giòir a thaobh Pharaoh, a thaobh a char- 
badan, agus a thaobh a mharc-sliluaigh. 

19 Agus dh'flialbli aingeal an Tighearn' a 
chaidh roimh champ Israeil, agus dh'imich 
e 'n an dèigh; agus dli'fhalbh am meall 
neoil o 'm beulaobh, agus sheas e air an 
cìilaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiphit- 
each agus camp Israeil, agus blia e 'n a 
ueul, agTis 'n a dhorchadas dhoihh sud, ach 
shoiUsich e 'n oidliche dhoihh so, air chor 
as nach d'thàinig a h-aon diubh am fagus 
d'a chèile rè ua h-oidliche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairge, agus thug au Tighearn air 
an f hairge dol air a h-ais le gaoith làidir o 
'n ear rè na h-oidliche sin, agus rinu e 'u 
fhairge 'n a talamh tioram, agus roiuneadh 
na h-uisgeachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 'am 
meadhon na fairge air talamh tioram, agTis 
hha na h-uisgeaclian 'n am balla dlioibh air 
an làimli dheis, agus air an làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Eiphitich, agus chaidh 
iad a steach 'n an dèigh gu meadhon na 
fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a char- 
badan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agus annamfàirenamaidnedh'amhairc 
an Tighearn air sluagli nan Eipliiteach, 
troimh 'n mheall theine agus neoil; agiu 
chlaoidh e armailt nan Eiphiteach. ECSODUS, XV. 25 Agu3 tliug e air falbh n than an cavbad, 
air chor as gu'n do thamuugeadh iad gn 
trom. Agus thubhairt na h-Eiphitich, 
Teicheamaid à làthair Israeil, oir tha 'n 
Tigheam a' cogadh leosan an agliaidh nan 
Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Sìn a mach do làmh os ceann na fairge, 
chum gu'n tig na h-uisgeachan air au ais 
air na h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus 
air am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairge, agus phill au fhairge g'a 
neart an uair a shoillsich a' mhaduiuu; ag-us 
theich na h-Eiphitich 'n a h-aghaidh ; ag"us 
chuir an Tighearn na h-Eiphitich fodha 'am 
meadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am marc- 
shluagli, agus armailt Pharaoh uile, a 
thàinig 's an fhairge 'n an dèigh: cha 
d f hàgadh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Aeli dh'imich clann Israeil air talainh 
tioram 'ara meadlion na fairge, agus bha ua 
h-iiisgeachan 'n am balla dhoibh air au 
làimli dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so sliaor an Tighearn Israel air 
an là sin à làimh nan Eiphiteacli : agus 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
tràigh na fairge. 

31 Agus chuunaic Israel an obair mhòr 
sin a rinn an Tigheam air na h-Eiphitich, 
ag-us bha eagal an Tighearn' air an t-sluagh, 
agus chreid iad an Tigheara, agus Slaois a 
sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 
1 Laoidh Mhaois. 22 Tha'n slimgh a dhìth 
visffe. 23 Biiineadh uisgeachan searbh Mharali 
milis dltoihli. 27 Tliàinig iad gii h-Eliin. 

AN sin chan ìlaois agus elann Israeil an 
laoidh 80 do'n Tigheam, agns labhair 
iad, ag ràdh, Canaidh mise do 'n Tighearn, 
oir thug e buaidh gu glòrmhor ; au t-each 
agTis a mharcach thilg e 's an f hairge. 

2 'Se 'n Tighearn mo neart, agTis mo dhàn, 
agus tha e n a shlàinte dhomh: is esan mo 
Dhia-sa. ag-us ni mi àite còmhnuidh dha ; 
Dia m'athar ag-us àrdaichidh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tigheam; 'se 'n Tigh- 
eam a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt thilg 
e 's an f hairge ; agTis tlia rogha a chean- 
nardan air am bàthadh "s an f hairge ruaidh. 

5 Dh f holaich na doimhneachdan iad ; j 
chaidh iad sìos do n aigean mar chloich. 

6 Rmneadh do dheas làmh, Thighearna, 
glòrmlior ann an cumhachd; bhris do 
dheas làmh, Thigheam', an nàmhaid 'n a 
bhloigdibh. ! 

7 Agus ann am meud d'òirdheirceis 
chlaoidh thu iadsan a dli'èirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu d'fhearg a mach, loisg 
i suas iad mar asbhuain. 

S Agus le anail do shròine chruinnicheadh 
6S na h-uisgeachan ; sheas na tuiltean gues 
niar thòrr, chmaidhich na doimhneachdan 
'am meadhon na fairge. 

9 Tlmbhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidli mi a' chreach: 

j sàsuichear mo mliiann orra ; rùisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgriosaidli mo làmh iad. 

10 Shèid thu le d'ghaoith, chùmhdaich an 
fliairge iad, chaidh iad fodha mar luaidh 

, anns na h-uisgeachaibh làidir. 

1 1 Cò 's cosmhuil riuts' am measg nan dèe, 
a Thigheama ? Cò 'tlia cosmhuil riut, glòr- 
mhor aim an naomhachd, uamhasach ann 
am moladh, a' deanamli nitkean iongantach? 

12 Shìn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

I 13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
sluagh so a shaor thu ; thug thu iad 
ann ad neart a chiun àite-còmhimidh do 
naomhachd. 
14 'N uair a chluinneas na cinnich, bithidh 

: eagal on-a ; thig doilgheas air luchd-àiteach- 
aidh Phalestina. 

! 15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
f headhna Edoim, thig geilt-chrith air daoine 
treuna Mhoaib ; leaghaidh air falbh luchd- 
àiteachaidli Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal orra, le 
meud do ghairdein bithidli iad tosdach 
mar chloich, gus an tèid do shluagh, 
thairis, a Thigheama, gus an tèid an eluagh 
so thairis, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidhichidh 
tu iad ann an shabh d' oighreachdsa, anns 
au àit a rinn thu dhuit fèm, a Thighearna, 
chum còmhnuidh a ghabhail ann, 's an 
ionad-naomh, a Thigheam', a dhaingnich 
do làmhan-sa. 

18 Rìghichidh an Tigheam gu saoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidli eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 's an 
fhairge, ag-us thug an Tigheam uisgeachan 
na fah'ge air an ais orra ; ach dh'imich clann 
Israeil air talamh tioram 'am meadhon na 
fairge. 

20 Agus glilac Miriam a' bhan-fhàicUi, 
piuthar Aaroin, tiompan 'n a làimh ; agus 
chaidh na mnathan uile mach 'n a dèigh le 
tiompanaibh agus le dannsa. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibh 
do'n Tigheam, oir thug e buaidh gu glòr- 
mhor ; an t-each agus a mharcach thilg e 
's an fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o"n mhuir 
maidh, agus chaidh iad a mach gu f àsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri làithean 's an 
fhàsach, agus cha d'fhuair iad xiisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu Marah, 
cha b' urrainn iad uisgeachan Mharali òl. 
oir bha iad searbh ; uime sin thugadh 
Marah mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan an aghaidb 
Mhaois, ag ràdli, Ciod a dh'òlas sinn ì 1 ii.J 
(ài ECSODUS. XVI. 25 Agus dlièigh esan ris an Tighearn, 
ìigus uochd au Tighcarn fiodh dha, agus 

Jthilg e ua h-uisgeachaibh c, agus rinncadh 
l2 ia h-uisseachau"miHs: anu au siu riuu e 
lagh agus ordugh dhoibh, agus anu au siu 
dhearbh e iad ; 

26 Agus thubhairt e, Ma dheisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth au Tighearna do Dhè, 
ag-us ma ni thu'au ni sin a tha ceart 'n a 
shealladh. agus ma bheir thu 'n aire d'a 
àitheantaibh, agiis ma ghleidheas tu a 
reachdau uilc. aou de na h-eucailibh a chuir 
;ui air ua h-Eiphitich. cha chuir mi ortsa ; 
mr is mise au Tigheai-n a shlàuuicheas 
tlni. 

27 Agus thàinig iad guh-Elim far aìi robh 
.là thobar dheug uisge, ag-us deich agus tri 
fichead crauu pailme ; agus cliampaich iad 
au siu làimh ris ua h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 
1 Riiin clann Tsi-aeil gearanan aphaidh Mhaois 
ai/HS Aaroin, a cliionn yii'n robk iad gun 
bhiadh. 12 Chuirendh yean-a-goirl dan 
ionnsnidh , 14 agius Mancu 16 Riaghailtean 
m'a tliimcMoll. 

AGUS dh'fhalbh iad o Elira, agus 
thàinig coimhthioual chloiuu Israeil 
uile gu fàsach Shin, a tha eadar Ehm agus 
Sinai, air a' chùigeamh là deug de'n dara 
mìos au dèigh dhoibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthional chloiuu Israeil 
uile gearan au aghaidh Mhaois agus Aaroin 
s an fhàsach. 

3 Agus thubhairt claun Israeil riu, B'f hearr 
gu'ni faigheamaid bàs le làimh au Tighearn' 
anu an tìr na h-Eiphit, an uair a bha sinn 
u ai" suidhe làimh ris na poitibh feòla, 
agus an uair a dh'ith sinu aran gu'r sàtli ; 
oir thug sibh a mach sinn do'n f hàsach so, 

mharbhadh a' choimhthionail so uile le 
h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighcarn ri Maois, 
Feuch, frasaidh mise dliuibh aran o neamli, 
agus thèid an sluagh a mach, agus cruiu- 
nichidh iad cuibhrionn gach là air an là 
sin fèin, a chum as gu'n dearbh mi iad, co 
dlaiùbh a ghluaiseas iad ann am lagh, no 
nach gluais. 

5 Agus air an t seathamh là iilluichidh 
iad an ni sin a bheir iad a steach, agTis 
bithidli e dhà uibhir agiis a chruinnicheas 
iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron ri 
cloinu Israeil uile, Mu fheasgar, au sin 
bithidli fios agaibh gu'n d' thug an Tighearn 
a mach sibh à tìr na h-Eiphit : 

7 Agus 's a' mhaduinu, an sin chi sibh 
glòir an Tighearna ; do bhi-ìgh gTi bheil e 
a' cluiuntinn bhur gearain an aghaidh an 
Tighearn' : Agus ciod sinne, gu bheil sibh a' 
deanamh gearain 'n ar n-aghaidh ? 

8 Agiis thubhairt Maois, Bithidh cù chùis 
mar so 'n uair a bheir an Tighearn dhuibh 

(i9 's an f heasgar feoil r'a h-itheadh, agus aran 
's a' mhaduinn gu r sàth ; do bhrìgh gu 
bheil au Tighearn a' cluinntinn bhur gearain 
a tha sibh a' deanamh 'n a aghaidh : agus 
ciod sinue ì cha-n ann 'n ar u-aghaidlme tha 
bhur gearan, ach an aghaidh an Tighearna. 

9 Agusthubhairt Maois ri h-Aaron, Abair 
ri coimhthioual chloinn Israeil uile, Thigibh 
ani fagus an làthair an Tighearn', oir chual' 
e bhur gcarau. 

10 Agus an uair a labhair Aaron ri coimh- 
thional chloinn Israeil uile, dh'amhairc iad 
a dlfionnsuidh an fhàsaich, ag-us, feuch, 
dli'f hoiUsicheadh glòir an Tighearu' anu an 
ueul. 

1 1 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdli, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil;labh- 
air riu, ag ràdh, Mu fheasgar ithidh sibh 
feoil, agus 's a' mhadiunn sàsuichear sibh le 
h-arau: agus bithidh fios agaibh gur mise 
an Tighearn bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, an 
siu thàinig na gearra-goirt a nìos, agiis 
chòmhdaich iad an camp; agus anns a' 
nihaduiun bha 'n drùchd 'n a luidlie mu 
thimchioll a' cliaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an drùchd a 
bha'n a luidlie, suas, feuch,&/«a air aghaidh 
an fhàsaich ni beag crumn, beag mar an 
liath-reodh air an talamli. 

15 AgTis au uair a chunnaic clanu Israeil 
e, thubhairt iad gach aon r'a chèilc, Mi'jia: 
oir cha robh fhios aca ciod e. Agus thu- 
bhairt Maois riu, So an t-ai-au a thug an 
Tighearn dhuibh r'a itheadh. 

16 Soan ni a dh'àithn an Tighearn, Cruinn- 
ichibh dheth gach duine a rèir 'itlieannaich, 
omer do gach neach a rèir àireimh bhur n- 
anamanua, gabhadh gach duine agaibh air 
an soTà-san a tha 'n a bhùth. 

17 Agus rinn clann Israei! mar siu, agus 
chruinnicli iad, cuid ni bu mhò, agus cuid 
ui Lu lugha. 

IS Agus auuair athomhais iad e\e h-omer, 
clia robh a' bheag thairis aige-san a chruinn- 
ich ni bu mhò, agais air-san a chruinnich ni 
bu lugha,charobli uireasbhuidh: chruinuich 
gach duine a rèir 'itheannaich. 

19 Agus thubhairt Maois riu, Na fàgadh 
duine sara bith dheth gTi maduinn. 

20 Gidlieadh cha d'èisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid diubh dlieth gu maduinn,agus 
ghin e cnuimhean, agais lobh e: Agus bh.a 
corruich air Maois riu. 

21 AgTis chruinnich iad eair gachmaduiim, 
gach cluiuca rèir 'itheannaicli: agus an uaiv 
a dh'fhàs a' ghrian teth, leaghacUi e. 

22 Agus air an t-seathamh là chruinuich 
iad a dhà uiread arain, dà omcr air so)i 
gach aoin : agus thàinig uachdarain a' 
choimhthionail uile, agus dh'innis iad siìi 
do Mhaois. 

23 Ag-us thubhairt e riu, So an ni a, labh- ECSODUS, XVII. 

air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid' 
naomh do'n Tighearn am màireach : li 
mheucVs a tha sibh gu f huineadh, fuinibh 
an diuffh, agTis a' mheud's a tha sibh gu 
bliruicheadh, bruicliibh; agus gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas dliuibh fèin gii 
niaduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu maduinn, mar 
a, dh'àithn Maois; agus cha do lobh c, ni 
mò a bha cnuimh sam bith ann. 

25 Ag-us thubhairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n 
Tigheam; an diugh cha-n fhaigh sibh e 'sa' 
mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach air 
an t-seachdamli là hithidh an t-sàbaid; cha 
bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid de'n t-sluagh a macli 
g'a chruinneachadh, agus cha d'f huair iad 
dhheag. 

28 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Cia fhad a dhiiiltas sibh m'àitheantan-sa a 
choimhead, agus mo reachdan. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an Tigh- 
earn dhuibh an t-sàbaid, air an aobhar sin 
tha e a' tabhairt dhuibh air an t-seathamh 
là aran dhà là: fanaibh, gach duine 'n a 
àite fèin; narachadh duine sam bith amach 
as 'àit air an t-scachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana marainm 
air: agus hlia e mar fhrois coriandeir, geal, 
agTJS a bhlas mar abhlain air an deanamh 
le mil., 

32 Agns thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àitlm an Tighearn, Lìon omer dheth gu 
bhi air a gldeidheadh air son bhur gineal- 
ach, chum gu faic iad an t-aran leis an do 
blieathaich mi sibh 's an fhàsach, an uair a 
tliug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit. 

33 Ag-us thubhairt Maois ri h-Aaron, Gabh 
soitheach, agus cuir ann làn omeir de Mha- 
na, agus taisg e an làthair an Tighearna gu 
bhi air a ghleidheadh air son bhur gineal- 
acha. 

34 Mar a dh'àithn an Tigheam do Mhaois, 
mar sin thaisg Aaron e an làthair na Fianuis, 
gu blii air a ghleidheadh. 

35 Agus dli itli clann Israeil am Mana dà 
fhichead bhadlma, gus an d'thàinig iad gu 
tìr àitichte: dh'ith iad am Mana, gTis an 
d thàinig iad gn crìch tìre Chanaain. 

36 A nis is e omer an deicheamh cuid de 
ephah. 

CAIB. XVII. 

1 An fthiach ri f/raran air son dVh uiage aii/ 
Bepk id iin. 5 C/t u ireadh M aois do'n. cli a i ra iij 
ann an Horeli, as an d'i/iàiniij uisge mach. 
8 Thviiadk huaidh air Amnlec. 

GUS dh'imich coimhthional chloinn 
Tsraeil uile o fhàsach Shìn, a rèir an 
turusan, niar a dh'àitlui au Tigliearn, agus 
70 champaich iad ann an Rcphidim ; agus cha 
rohli uisge ann do'n t skiagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an sluagh connsachadh ri 
Maois, agus thubhairt iad, Thoir dhuinn 
uisge chum as gu'n òl sinn. Agus thubhairt 
Maois riu, C'ar son a tha sibh a conr sachadh 
riumsa 1 C'ar son a bhrosnaicheas sibh an 
Tighearn 1 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge ann 
an sin ; agus rinn an shiagh gearan an 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu nìos sinn as an Eiphit, a 
chum sinn fèin amharb]iadh,agTis ar clann, 
agus ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tighearn, ag 
ràdh, Ciod a ni mi ris an t-sluagh so? is 
beag nach 'eil iad 'g am chlachadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich roimìi 'n t sluagh, agus tlioir leat 
euid de sheanairibh Israeil ; agus do shlat 
leis an do bhuail thu an amliainn, gabh a'd' 
làimh, agus bi 'g imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin air 
a' charraig aim an Horeb, agus buailidh 
tusa a' charraig, agus thiguisge mach aisde, 
a chum gu'n òl an sluagh. Agus rinn 
Maois mar sin aun an sealladh sheanairean 
Isracil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite Masah 
agns Meribah, air son connsachaidh chloinn 
Israeil, agus do bhrìgh gu'n do bhrosriuich 
iad an Tighearn, ag ràdh, Am bheil an 
Tighearn 'n ar mea.sg, no nacli 'eil? 

8 An sin thàiuig Amalec, agus chog e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri losua, Tagh a 
mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog ri h-Amalec: am niàireach seasaidh 
niise air mullach an t-slèibh, agus slat Dhè 
a'm' làimh. 

10 Agus riun losua mar a thubhairt Maois 
ris, agus chog e ri h-Amalec. Ag-us chaidh 
Maois, Aaron, agus Hur, suas gu. mullach 
an t-slèibh. 

11 Agus an uair a thog Maois suar 
làmh, an sin bhuadhaich Isracl, agus an 
uair a leag e sìos a làndi, bhuadhaich 
Amalec. 

12 Ach hha làm.han Mhaois trom, agus 
ghabh iad clach, agus chuir iad foidhe i, 
agus shuidh e oirrc: agus chum Aarou 
agus Hur suas a làmhan, fear dhiuhh air 
aon taobh, agus fear air au taoLh cile; 
agus bha a làmhan seasmhacli gu luidhe 
na grèiiie. 

13 Agus chlaoidh losua Amalec agus a 
dhaoine Ic faobhar a' chlaidheimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Sgrìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabliar, ag-us aithris e ann an cluasaibh 
losua ; oir dubhaidh mise as gTi tur cuimhne 
Anialeic o hhi fo nèamh. • 

15 Agus thog Maois altair, agus thug e 
leliobhah-Nisi niar ainm oirre: IC Oii 
lini 1 Tte 

(iilW 

mt- 

'S' 

asfe 3i? 
\<m 

rim ECSODUS, XVIII. IG Olr thubhairt e, do bhrigh gu'n do 
nihiomiaich au Tighearn, gii 'm bi cogadh 
;iig an Tighearn ri h-Amalec o liiin gu 
linn. 

CAIB. XVIII. 

1 Thu(i letro a b/iean ag>is n dhithis mhac a 
dhH'innsmdh Mha.oi-9. 7 'Thug Maois aoidh- 
eadid dlia, 13 agiui ghabli e a chomìiairle. 

' 1Vr UAIR a chuahx letro, sagart Mhidi- 
,IM ain, athair-cèile Mhaois, gach ni a 
rinn Dia air son Mliaois, agiis air son Israeil 
a slihiaigh, gu'n d'thug an Tighearn a mach 
Isi-ael as an Eiphit ; 

2 An sin thug letro, athair-cèile Mhaois, 
leis Siporah beau Mhaois, an dèigh dlia a 
cur air a h-ais, 

3 Agus a ditliis mhac, d'am b' ainm do 
h-aou diubh Gersom, (oir thubhairt e, A'ni' 
choigreach bha mi ann an tìr choimhich ;) 

4 Agus ò'e ainm au fhtr eile Eheser, (oir 
riìiìi Dia m'athar, thubhairt còmhnadh | 
rlum, agus shaor e mi o chlaidheamh 
Pliaraoh.) i 

.5 Agus thàinig letro, athair-cèile Mliaois, | 
agus a mhic, agus a bhean, a dli'ionrisuidh 
.^lhaois do'n fhàsach, far an do champaich 
e aig sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, TJia mise 
d'athair-cèile letro, airteachda'd'ionnsuidh, 
agus do bhean, agus a ditliis mhac maille 
rithe. 

7 AgTis chaidh Maois a mach ancoinneamh 
'athar-cèile, agais rinn e ìimhlachd dha, 
agus phòg se e, agus dh'altaich iad beatha a 
chèile: agus thàinig iad a steach do'n 
bhìith. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair-ceile 
gach ni a rinn an Tighearn air Pharaoh, 
ag-iis air na h-Eiphitich air sgàth Isracil, 
gach saothair a thàinig orra air an t- 
slighe, agus cionnus a shaor an Tighearu 
iad. 

9 Agus rinn letro gairdeachas a letli a' 
mhaith sin uile a rinn an Tighearn do 
Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

10 Agus thubhairt letro, Beaunaichte gu 
robh an Tiglieara, a shaor sibh à làimh 
nan Eiphiteach, agus à làimh Pharaoh, 
a shaor an sluagh o bhi fo làimh nan 
Biphiteach. 

11 A nis tha fios agam gur mò an Tighearn 
na na h-uile dhèe ; oir aniis an ni sin anns 
an do rinn iad gu h-uaibhreach. bha esan 
cs an ceann. 

12 Agus ghabh letro, athair-cèile Mhaois, 
tabhartas-Ioisg-te agus ìobairtean do Dhia : 
Agus thàinig Aaron, agus uile sheanairean 
] sraeil, a dh'itheadh arain maille ri athair- 
cèile Mhaois an làthair Dhè. 

13 A nis air au là màireach shuidh Maois 
gu breth a thoirt a:r au t sluagh ; agus 
sheas an shiagh làimh ri Maois o mhaduiiui 
gTi feasgar '? 

71 14 Agus an uair a chunnaic athair cèile 
Mhaois gach ni a riun e i-is an t-sluagh, 
thubhairt e, Ciod e an ni so a tha thu 
'deanamh ris an t-sluagh? C ar son a tha 
thusa a'd' shuidhe a'd' aonar, agus a tha 'n 
sluagh uile a' scasamh làimh riut o ndiaduiun 
gu feasgar ì 

15 Agus thubhairt Maois r'a athair cèile, 
Do bhrìgh gu'n tig an sluagh am' ioimsuidl* 
a dh'f hiosrachadh o Dhia. 

16 'N uair a bhios cìiis aca, thig iad a m' 
ionnsuidh, agus bheir mi breth eadar duine 
agus duine, agus nochdaidh mi dhoibh 
orduighean Dhè, agais a laghan. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaois ris, 
Cha mhaith an ni a tha thu 'deanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu fèin, 
agus an sluagh so a tha maille liut, oir 
tlìAi an ni so ro throm air do shon ; cha-n 
'eil e 'n comas duit a. dheauamh- a-'d' 
aonar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, bheir mi 
comhairl' ort, agus bithidh Dia maille riut : 
bi-sa air son aji t-sluaigh an làthair Dhè, agus 
bheir thu na cìiisean a clh'ionnsuidh Dhè : 

20 Agus teagaisgidh tu dlioibh na h- 
orduighean agus na laghan, agus nochdaidh 
tu dhoibh an t-slighe air an còir dhoibli 
imeaehd, agus au obair a's còir dhoibh a 
dheanamh. 

21 Agus taghaidli tu mach as an t-sluagh 
uile, daoine foghainteach, air am bi eagal 
Dhè, daoine fìrimieach, a dh f huathaicheas 
sannt; agus cuirldli tu iad os an eeann 'u 
an uachdarauaibh mhìltean, 'n an uach- 
daranaibh cheudan, 'n an uachdaranaibh 
leth-cheudan, agus- 'uan uachdarauaibh 
dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t'-sluagh 
anns gach àm ; acli gach cùis mhòr bheir 
iad a d' ionnsuidh-sa, agus air gaeh cìiis 
bhig bheir iad fèin breth : mar siu bithidh 

I e ni's eutruime dhuitsc, agus iomcharaidh 

iadsan an eallach maille riut. 
[ 23 Ma ni thu au ni so, agus gu'n àithn Dia 

sin dhuit, an sin is urraimi thu seasamh 

ris, ag-us mar an ceudna thèid au sluagh so 

uile d'an àite fèin 'an sìth. 
1 24 A nis dh'èisd Maois ri g-uth 'athar- 
1 cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 
I 25 Agus thagh Maois daoine foghainteach 
! a niach à h-lsrael uile, agus rinn e iad 'n 
' an ceannardaibh air an t sluagh; 'n an 

uachdaranaibh mhìltean, 'n an uachdaran. 

aibh cheudan, 'n an uachdaranaìbh leth- 

cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dheich 

near. 

26 Agus thug iad brctli air an t-sluagh 
anns gachàni: na cùisean cruaidhe thug iad 

I a dh ionnsuidh Mhaois, ach air gacli cùis 

1 bhig thug iad fèin breth. 

I 27 Agus leig Maois le 'athair - cèile 
imeachd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thlr 

', fèin. ECSODUS, XIX, XX. ■CAIB. XIX. 1 Tltàimg anshia'/h gufà'iacli Shinai. 3 Teachd- 
aireadid Dliè ddn t sliiaijh à diabh Shinai. 
H Am freagradh. 12 Cha-n fheudadh neach 
air hitli beanntuinn ris an t-sliabh. 

NNS an treas mìos an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach à tìr na h- 
Eiphit, 's an là sin fèin thàinig iad gu 
f asach Shinai. 

2 Oir dh' imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu fàsach Shinai, agus champ- 
aich iad 's an fhàsach; agus champaich 
Israel ann an sin fa chomhair an t- 
slèibh. 

3 Agus chaidìi Maois snas a dli'ionnsuidli 
Dhè, agus ghainn an Tighearn air as an 
t-sliabh, ag ràdh, Mar so their thu ri tigh 
lacoib, agus icnsidh tu do chloinn Israeil: 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na h-Eiphi- 
tich, agTis cionnus a ghiùlain mi sibhse mar 
air sgiathaibh iolairean, agus a thug mi a m' 
ionnsaidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rìreadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choimhcheangal,an sin bithidh sibh 
dhomhsa 'n ur n-ionmhas sònraichte os 
ceann nan uile shluagh: oir ìs leamsa an 
talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'n 'ur rìogh- 
achd shagart, agus 'n 'ur cinneach naomh. 
Is iad sin na briathran a labhras tu ri 
cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Mtiois, agus ghairm e air 
seanairibh an t-shiaigh, agxis chuir e rompa 
na briathran sin uile a dhàithn an Tigheai-n 
dha. 

8 Agus fhreagair an sluaigh uile le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a labhair 
an Tighearn, ni sinne. Ag-us thug Maois 
air ais briathran an t-sluaigh a dli'ionnsuidh 
an Tighearna. 

9 Agus thubhairt àn Tighearn ri Maois, 
Feuch, thig mise a'd' ionnsuidh ann an neul 
tiugli, a chum gn'n cluinn an sluagh an uair 
a labhras mi riut, ag-us mar an ceudna gu'n 
creid iad thu gu sìorruidh. Agus dh'innis 
Maois briathran an t-sluaigh do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agiis 
uaomhaich iad audiugh,agus ammàireacli, 
agus nigheadh iad an eudacli, 

11 Agus bitheadh iad deas aircheann an 
treas là; oir air an treas là thig an Tighearn 
a nuas ann an sealladh an t-sluaigh uile air 
sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh an 
aire dhuibh fèin, nach tèid sibh suas do'n 
t-sliabh, agus nach bean sibh i-'a iomall: 
gach neach a bheanas ris an t-sliabh, gu 
cinnteach cuirear gn bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris; oir gu deimhin 
elachar e, no sàthar sleagh troimhe; ma's 
ainmhidh uo duine e, clia mhair e beò. 'N uair a slièideas antrompaid rè ùin' fhada 
thig iad-san a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sHabh a 
dh'ionnsuidh an t-shiaigh, agus naomhaich 
e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach. 

15 AgTis thubhaii't e ris an t-sluagh, 
Bithibh deas air chcann an treas là: na 
tigibh am fag-us d^iir mnàibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas là, anns 
a' mhaduinn bha tairneanaich agus dealan- 
aich ann, agnis neul tiugh air an t-shabh, 
agus fuaim na trompaid ro àrd : agus 
chriothnaich an sluagh uile a hha 's a' 
champ. 

1 7 Agus thug Maois an sluagh a mach as 
a' champ au coinneamh Dhè, agus sheas iad 
aig ìochdar an t-slèibh. 

1 8 Agus bha sliabh Shinai uile fo dheataich, 
do bhrìgh gu'n d'thàinig an Tighearn a nuas 
air ann an teine; agTis dh'èirich a dheatacli 
suas mar dheataich àmhuinn, agus chrioth- 
naich an shabh uile gTi mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim natrompaid' 
a' dol a mach, agus a' fàs ro làidir an sin 
hibhair Maois, agus fhreagair Dia e le guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh: agus 
ghairm an Tighearn Maois siias gu mullacli 
an t-slèibh, agnis chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich sìos, tlier àithne do'n t-sluagh, air 
eagal gu'm bris iad a steach a dh'ionnsuidh 
an Tighearn' a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna na sagartan a thig 
am fagus do'n Tighearn, naomhaicheadh 
iad iad fèin, air eagal gu'm bris an Tighearn 
a mach orra. 

23 Agns thubhairt Maois ris an Tighe&n, 
Cha-n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh teachd 
a nìos do shliabh Shinai; oir thug thu àithne 
dhuinn, ag ràdh, Cuir ciiochan mu'n t-sh;ibh, 
agus naomhaich e. 

24 Ag-us thubhairt an Tighearn ris, Imich 
romhad, falbh sìos, agus thig a nìos thu 
fèin, agus Aaronmaille riut:achnabriseadli 
na sagartan agus an shiagh a steach, g"ii 
teachd a nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
air eagal gTi'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionnsuidh 
an t-sluaigh, agTis labhair e riu. 

CAIB. XX. 

1 JSTa deich àitheanfaìi. 20 Eagal air an t-sluagh. 
22 lodhol-aoradk air a thoirmeasg. 

GUS labhair Dia na briathran so uile, 
_^ ag ràdh, 

2 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a 
mach tlra 4 tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin (Zm?&A snaidlite, no 
coslas.sam bith a clKaon ni, a tha'&v.% ECSODUS 
nèamhaibli shuas, iio air au talanih a bhos, 
no 's ua h-uisgeachaibh fo 'u talainh. 

5 Js^a crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise an Tighearn 
do Dhia, ìs Dia eudnihor mi, a' leautuiuu 
aiugidlieachd uau aitliricheau air a' chloinn, 
air an treas, ag-us air a' cheathramh 
ginealach dliiubhsana dh'fhuathaicheas mi; 

D Agus a' nochdadli tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a ghràdhaiclieas mi, agns a 
choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm a*i Tighearna do Dhè 
"an dìomhanas; oir cha mheas an Tighearn 
noòchiontach esan a bheir 'ainm 'au dìomh- 
aiiiw. 

S Cuimhnich là na sàbaid a naomhachadli. 
y Sè làithean gaothraichidli tu, agus ni 
tliu d'obair uile. 

10 Acli air au t-seaclidamh là tJui sàbaid 
au Tighearna do Dhè: air an là sin na 
dean obair sam bith, thu fèiu, no do mhac, 
uo do nighean, d'òglach, no do blianoglach, 
no d'aiumhidh, no do choigreach a t/ia 'n 
taobh a stigh de d'gheataibh. 

11 Oir auu au sè làitiiibh rinu au Tighearn 
na nèamhan agus an talamh, au f hairge, 
agus gach ni a tha annta; agus ghabh e 
fois air au t-seaclidamh là: air an aobhar 
sin bheannaicli an Tighearn là ua sàbaid, 
agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do d'athair, agus do d' 
mhàthair; achumgu'm bi do làitheau buau 
air au fhearann a tha 'n Tighearn do Dliia 
a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na deau adhaltrannas. 

15 Na dean goide. 

16 Na tabhan' ilauuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsuaich. 

17 Na sauntaich tigli do choimhearsnaich ; 
na sanntaich bean do choimhearsuaich, no 
'òglach, uo 'bhauoglaicli, no 'dliamli, no 'asal, 
no aou ui a's le do choinihearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile na 
tairneauaich, agiis na dealauaich, agus 
fuaim na trompaid', agns an sliabh fo 
dheataich : agus au uair a chunuaic an 
shiagh sin, ghluais iad, agus slieas iad fad 
làimh, 

19 AgTis thubhairt iad ri Maois, Labhair 
thusa ruinu, agus èisdidli siuu: ach na 
labhradh Dia ruinn, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na bitheadh eagal oirbh, oir is ann a chum 
bluir deai'bhadh a thàinig Dia, agus a chum 
gu'm bi 'eagal-sau oirbh, air chor as uach 
peacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad o làimh, 
agus tliàiuig Maois am fagus do'i: doi'chadas, 
far an rdbh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearu ri Maois, 
Mar so tlieir thu ri cloinn Israeil, Chuuuaic 
sibh gu'n do labhair mi ribh o nèamh. 

73 , XXI. 

23 Cha dean sibh maille riumsa diathan 
airgid, ag-us diathan òir cha dean sibh 
dhuibh fèiu. 

24 Altair de thalamh ni thu dhomhsa, 
agus ìobraidh tu oirre do thabhartais- 
loisgte, agus do thabhartais-sìtli, do chaor- 
aich, agus do dhaimh : anus gach àite 's an 
toir mise fainear gu'n cuiuilmichear m'ainm, 
thig mi a d' ionnsuidh, agus beannaichidh 
mi thu. 

25 Agus ma ni thu altair chloiche dhomh, 
cha tog thu i le cloich shuaidhte ; oir ma 
thogas tu d'inneal-snaidhidh suas oii-re, 
truaillidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh a 
dJi'ionusuidh m'altarach, a chum uach 
leigear ris do lomnochduidh oirre. 

CAIB. XXI. 

I Laghan a tliaohli òglack a/im hhanoglach, 14 
a tliaobh an ti a mJiarbkan duiiie le ceilj', 
17 a mhallaicheas 'athair no 'm.'ià'haù; cfcc. 

N I S is iad so na breitheanais a 
chuireas tu rompa. 

2 Ma cheaunaicheas tu òglach Eabliruidli- 
each, sè bliadliua ni e seirbhis ; agus 's an 
t-seachdamh thèid e mach saor a nasguidli. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a thàinig e 
steach, leis fèiu tlièid e mach ; ma bha bean 
aige, thèid mar an ceudna a bheau a mach 
maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, agus 
gu'u d'rug i dha niic no nigheanau ; bithidh 
a' bhean agus a claun aig a niaighstir, agus 
thèid esan a mach leis fèin. 

5 Acli ma their an t-òglach gu cinnteach, 
Is toigh leam mo mhaighstir, mo bhean, 
agTis mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

6 An sin blicir a mhaighstir e chum nam 
breitheanih ; bheir e mar au ceudua chum 
au doruis e, no chum ursainn an dorui.s, 
agus tollaidh a mhaighstir a chluas le 
minidh, agus ui e seirbìiis dha gu bràth. 

7 Agus ina reiccas duine a uighean gii bhi 
'n a bauoglaich, cha tèid i macli mar a thèid 
na h-òglaicli. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a riun 
ceangal -pòsaidh rithe, an sin bheir e fainear 
gu'm fuasgailear i: ri cinneach coimheach 
cha bhi comas aige a reiceadh, do bhrìgh 
gun do bhuiu e gu cealgach rithe. 

9 Agus ma cheaugail e r'a mhac i, a rèir 
modli nan uigiicau ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e hcan eile dha fèiu, a 
biadh, a h-eudach, agus a xUighe-pòsaidh, 
cha lughdaich e. 

II Agus mur deau e na tri nithean sin 
rithe, an sin thèid i mach saor guu airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duiue, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine 'am plaid, 
ach gu'n d'thug Dia thairis g'a làimh e, 
au sin sònruiclùdh mis' àite dlmit d'an 
teich e. ECSODUS, XXII. 14 Ach ma thig diiine gii dàna air a 
ohoimhcarBiiach, gu 'mharbhadh le ceilg, 
m' aitair bheir thu e, a chum gu'm 
bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàth.iii', gu cinnteach cuirear gu bàs e, 

16 Agus csan a ghoideas duine, agus a 
reiceas e, no raa gheibhear 'n a làimli e, gnz 
cinnteach cuirear gn bàs e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a 
mhàthiiir, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail duine a choimhearsnach le 
cloicli, no le 'dhorn, agus nach iaigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leabadh: 

19 Ma dli'èireas e, agus gii'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esau a bhuail ! 
e; a mhàin dìolaidh e air son call 'ùine, 
agus bheir efainear a leigheas gu h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no 
'bhanogiach le slait, agus gu'm bàsaich e fo 
'làinih, dìolar air gu deimhin : 

21 Ach ma nihàireas e beò là no dà là, cha 
dìolar air ; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs ; 
cuirear gu cinnteach ìibhla air, a rèir mar a 
chuireas fear na mnà air, agu sbheir e seachad 
mar a d/iorduichoas na breitheamhan. 

23 Ach ma gheibh i bàs an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 Sùil air son sùla, fiacail air son fìacla, 
làmli air son làimhe, cos air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidli, lot air son 
!ot, buille air son buille. 

2U Agus ma bhuaileas duine sùil 'òglaich, 
no sù.l a bhanoglaich, agus gu miii e 1, 
Icigidh e as saor e air son a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fìacail à 'òglach,no 
fiacail as a bhanoglaich, leigidh e as saor e 
air sou 'fhiacla. 

28 Agus ma reubas damh duine no bean 
ìo 'adhairc, ag-us gu'm laigh e bàs, gu cinn- 
teach clachar an damh, agus cha-n ithear 
'iheoil ; ach bithidh sealbhadair an daimh 
neò -chiontach. 

29 Ach ma ghnàthaicli an damh sàthadh 
le 'adhaircibh 's an aimsir roimhe sin, agus 
gu'n do dheai'bhadh sin d'a shealbhadair, 
agus nach do ghlèidh e stigh e, agnis gu'n 
do mharbh e diiine no bean, clachar an 
damh, agus cuirear mar au ceudna a 
shealbhadair gu bàs. 

■'20 Ma chuirear airgiod-rèìtìch air, an sin 
bheir e mar èiric 'anama ge b'e ni a chuirear 
air. 

31 Ma's mac a reub e le 'adhairc, no ma's 
nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so 
nithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no banoglach, 
bheir e deich secel 'ar f hichead airgid d'am 
niaighstir, agus clachar an damh. 

33 Agus ma dli'fhosglas duine slochd, no 

74 ma chladhaicheas duine slochd, agus nacli 
còmhdaicli se e, agus gu'n tuit damh noasal 

ann ; 

34 Ni esan d' am buin an .slochd suas an 
call, bheir e airgiod d'an sealbhadair, agua 
is leis fèin am heathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an 
sin reicidh iad an damh beò, agus roinnidh 
iadant-airgiodiz./Az^arac^/t air a shon, agus 
roinnidh iad mar an ceudna an damh 
marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le 'adhaircibh 's au aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh- 
adair a stigh c, g-u cinntcach ìocaidh edamh 
air son daimh, agus is leis fèiu am marbh. 

CAIB. XXII. 

1 Lag'hana tliaobh goide. 5 « fliaohh coì'mhleas- 
achaidli air tson gack ynè choire, IG a lliaùbh 
dìolaìiais, <ùc. 

A ghoideas duine damh no caora, 
agus gTi marbh se e, no gn'n reic se 
e, dìoladh e cùig daimh air son an daimh, 
agus ceithir caoraich air son na caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, clòirt- 
ear fuil air a shon. Ni esan a ghoidea^ 
dìoladh iomlan : mur bi ni sam bith aige, 
an sin reicear e air son a ghoide. 

4 Ma gheit)hear gu cinnteach a' mheirle 
'n a làimh beò, ma's damh e, uo asal, iio 
caora ; dìolaidh e dùbailt e. 

5 Ma bheir duine fainear gu'n ithear suas 
fearann no fìon-Iios, agus gu'n cuir e 
'ainmliidh ann, agns gu'm biadliar e ann 
am fearann duine eile ; de'n chuid a's fearr 
d'a fhea.rann fèin, agus de'n chuid a's fearr 
d'a fhìon-lios fèin, ni e dìoladh. 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droighinn, agus gu'n loisgear 
na cruachau arbhair, no 'n t-arbhar 'n a 
sheasamh, no'n t-achadh ; ni esan a rinn an 
losgadh gu cinnteach dìoladh. 

7 Ma bhe;r duine d'a cho mhearsnach air- 
giod, no airneis, g'a ghleidhcadh, agus gii'n 
go-dear à tigh an duine e;ma gheibhear an 
gaduiche, dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin tlièìd 
maighstir an tighe a dh'ionnsuidh nam 
breitiieamh, a dh'fheuchainn co dhiubh a 
shìn e macli a làmli gu cuid a clioimhears- 
naich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caoracli,air soneudaich, 
air son gach ni a chaidh a cliall, a their 
neach eile gnr leis fèin; an làthair nam 
breitheamh thig cùisgach aoin diubh: esan 
a dhìteas na breitheamhan, dìolaidh e 
dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach ECSODUS, XXIII. asal, no damh, no caora, no aÌBmliidh sam 
hith ga ghleitlheadh, agus gu'm faigh e bàs, 
110 gu'n ciurrar e, no gu'n ioniamear air 
l'albh c, gun ncach air bith 'g a fhaicinn: 

1 1 An sin bithidh mioiinaii an Tighearna 
eatorra le 'clieile, nach do shìn e a lamh gu 
< iiid a choimhearsnaich: agus gabhaidh a 
shealbhadair sin uaith, agus cha dean esan 
dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, dìolaidh 
e d'a shealbhariair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadli e 
leis niar f hiaiuiis e ; air sou an ui sin a chaidh 
reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dli'iarras duine ni 'an coin- 
gheall o' choimhearsnach, agus gu'n ciurrar 
e, no gn'm faigh e bàs, gun a shealbhadair 
a bhi maille ris; gu cimiteach dìolaidh e. 

15 Ach ma hhitJieas a shealbhadair maille 
ris, cha dìol e: ma's ni air son tuarasdail e, 
thàinig e air son a thuarasdail. 

]() Ag-us ma mheallas duine maighdean, 
r.ach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus gu'n 
iuidh e lcatha, gu cinnteach gabhaidh e i 
dha fèin 'n a mnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a tabhairt 
da, dìolaidh e airgiod a rèir tochraidh nam 
maighdean. 

18 Cha leig thu le ban-f hiosaiche bhi beò. 

19 Ge b'e neach aluidheas le h-ainmhidh, 
gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dhiathan sam bith, 
ach do'n Tighearn a mhàin, gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu doilgheas, 
ni mò a ni thu ioirneart air: oir bha sibh 
fèin 'n 'ur coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich sam bith, no dìlleachdan, 
cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuincas tu air chor sam bitli gu 
cruaidh riu, agus gu'n giaodh iad idir 
riumsa, èisdidli mise gu cinnteach r'an 
glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chormich suas, agus 
marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheanih ; agus 
bithidh bhur mnathaii 'n ani baiitraichibh, 
agus bhur clann 'n an dìlleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod'an coingheall do 
neach air bith de m' shhiagh-sa a tha 
bochd làimh riut, clia bhi thu dha mar 
neach a chuireas airgiod air riadh; cha 
chuir thu riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh- 
earsnaich ann an geall, mu dhol fodha na 
grèine blieir thu air ais dha e: 

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is e 
'eudach d'a chroicionn e:ciod annsan coidil 
e? agus an uair a dh'èigheas e i"ium, eisdidh 
mise; oir tha nii tròcaireach. 

28 Air breitheamhnaibh cha labhair tlni 
olc, agus uachdaian do shluaigh cha chàin 
thu. 

29 Ceud thoradh d'fliearainn,agusd'fhìon- 
!ios, gun dàil bhvir th u scachad: ccud-ghiu 
do ndiac bheir thu dhomhsa. | 

7.^> 30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus ri d' 
chaoraich: seachd làithean bithidh e maille 
r'a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu 
dhomhsa e. 

' 31 Agus bithidh sibh 'n 'ur daoine naomha 
dhomhsa, agus feoil sam lith a rcubadh le 

Jiadh bheathaichibh' sa' mliachair,cha-n ith 
sibh; chuiu nan con tilgidh sibh i. 

I CAIB. XXIII. 

j 1 Larjhana tliaobii LuairmfeiL no fanuia-hhrèige, 
12 a ihaobli là na iàbuid, dc. 22 Beaìiaacli- 
aiìli ir a ghealUuinn dhoiblisan a chciinhideas 
nadid DUè. 

C(HA tog thu tuairesgeul brèige: na cuir 
' do làmh niaille ris an aingidh gu bhi 
'n a d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agus cha labhair thu 
aiin an cìiis,gu claonadh an dèigh a' mhòrain, 
chum breth I hiaradh. 

3 Agus ri duine bochd cha bhithu bàigheil 
'n a chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nànihaid, 
no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu gu 
cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine a'g am bheil fuath 
dhuit a' luidhe fo 'h-eallaich, agus gu'n 
smuainich thu air fantuinn o chòmhnadh 
a dheanamh rithe, ni thu gu cinntcaeh 
còmhnadh rithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 'n a 
chùis. 

7 chùis bhrèige cum thu fèin am fad; 
agus an neò-chiontacli agus an t-ionraic na 
marbh: oir cha-n fhìreanaich mise an t- 
aingidh. 

8 Agus tiodhlac cha ghabh thu; oir dall- 
aidh tiodhlac \ìii.daoine glice, agusclaonaidh 
e briathran nan daoine ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean fòirneart: 
oir is aithne dhuibh inntinn coigrich, do 
bhrìgh gu'n robh sibh fèin 'n 'ur coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu d'fhearann, 
agus cruinnichidh tu stigh a tlioradh. 

11 Ach air aii t-scachdamh fàgaxlh tu 
mach e, agus leigidh tu lcis luidhe 'w a 
tliàmh, a chum gu'n ith bochdan do shluaigh, 
agus na dh'f hàgas iadsan, gu'n itli beath- 
aichcan na niacharach e. Air a' mhodh 
cheudna ni thu ri d'fliìon-lios, agus ri d' 
lios-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu d'obair, agus air an 
t-seachdamli là gabliaidh tu fois; a chum gu 
faigh do dhamh agus d'asal fois, agus gu 
faigh mac do bhanoglaicli agus an coigreach 
an anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithean a 
labhair mi'ribh, bithibh faicillcach; agus 
air aiiini dhiatlian eile na luaidhibh: na 
cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uairean cumaidh tu fèill dhomhsii 
's a' bhliadhna. 

15 Fèill an arain neo-ghoirtichte cumaidh ECSODUS, XXIV tu: seachd làitliean ithidli tu aran neo- 1 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, 's an 
am shuid]i,ichte de'n mhìos Abib; oir anns \ 
a mhXos sin thàinig thu mach asan Eiphit; ' 
ag-as cha tig neach air bith a'm' làthair-sa 
falamh: [ 

16 AgusfèillanfhogharaidhjCeud-thoraidh 
do shaoithreach, a chuir thu 'sanfhearann: 
agiis feill a' chruinneachaidli aig deireadh ! 
na bliadhna, 'n uair a chruinnicheas tu stigh 
ioradh do sliaoithreach as an fhearann. 

17 Tri uairean 'sa' bhliadlma noclidar gach 
firionn agad an làthair an Tigliearna Dè. 

18 Cha toir tlm seachad fuil m' ìobairt-sa 
le h-aran goirtichtc, ni mò dli'fhauas saiU 
m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann aun am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad, 
gu d' choimhead 's an t-sHghe, agus gu d' 
thabhairt a steach do'n àit a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleach 'n a làthair, agus èisd r'a 
ghuth ; na cuir 'n a aghaidh : oir cha kigh e 
bhur cionta; oir tha m'ainm annsau. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da rìreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidli mi a'm' nàmhaid do d' 
iiàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a 
chlaoidheas thu: 

23 Olr thèid nv aingeal romhad, agusbheir 
e steach thu chum nan Amorach, agus nan 
Hiteach, agus nam Peridseach, agus nan 
Canaanach, nan Hibheach agus nan lebus- 
ach; agus gearraidh mi as iad. 

24 Chachromthuthu fèin slosd'an diathan, 
agus clia dean thu seirbhis doibh, ni mò a 
ni thu a rèir an oibre: ach sgriosaidh tu 
gu tur iad, agus brisidli tu an dealbhan 'n 
am bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tigheam 
bhur Dia, agus beannaichidh esan d'aran, 
agus d'uisge, agus cuiridh mi euslaint air 
faibh o'r measg. 

26 Clia tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bliitlieas 
e seasg a'd' tlù.r : àireamh do làithean 
coimhhonaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, agns 
sgriosaidh mi an shiagli uile dh'ionnsuidh 
au tèid thu, agus bheir mi air do naimhdibh 
gu lèir an cùl a thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise cearnabhain romhad, 
agus 'ograidh iad a mach an t-Hibheach, 
an Canaanach, agnis an t-Hiteach, as do 
làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair ann 
an aon bhliadhna, air eagal gu'm bi 'm 
fearannair 'fhàsachadh, agus gu'm fàs fiadh- 
bheathaichean na macharach lìoumhor a'd' 
aghaidh. 

30 A lìon beag 'usbeag tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n scalbhaicli thu am fearann. 

76 31 A gus suidhichidli mi do chrìochan o'n 
mhuir ruaidh eadhon gu ruig fairge nam 
Philisteach, agus o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn : oir bheir mi thairis 'n 'ur làimh 
luchd-àiteachaidh na tìre ; agus tilgidli tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an diathan 
coimhclieangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidli a'd' thìr, air 
eagal gain toir iad ort peacachadh a'm' 
agliaidh-sa le seirbhis a dlieanamh d'au 
diathan ; agus gu'm bi sin 'n a ribe dhuit. 

CAIB. XXIV. 

1 Chaidh ilaois 6-uas do'n t-sliabh. 3 Gheall 
an stitaijh gu'n d'tliugadh iad gèill do f/iocul 
an Tigìiearna. 16 Glùir Dhè air a foill- 
seachadli. 

AGUS thubhairt e ri Maois, Thig a nìos 
a dh'ionnsuidh an Tigheai-na, thu 
fèin agus Aaron, Nadab agiis Abihu, agus 
tri fichead 's a deich de sheanairibh Israeil : 
agus ni sibh aoradh fad o làimh. 

2 Agus thig Maois 'n a aonar am fagus 
do'n Tighearn ; aeh cha tig iadsan am fagus, 
ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'innis e 
do'n t-sluagh briathran an Tighearna uile, 
agus na breitheanais uile : ag-us f hreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tighearn, 
ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an Tigh- 
earn' uile, agus dh'èirich e gu moch 's a 
mhaduinn, agus thog e altair fo 'n t-sliabh 
agus dà charragh dheug a rèir dà thrèibh 
diieug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich de chloinn 
Israeil, ag"us thug iad suas tabhartais- 
loisgte, agus dh'ìobair iad ìobairtean-sìtli 
de dhaimh do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh i; agus letli na 
fola chrath e air an altair. 

7 Ag-us ghabh e leabhar a' choimhchean- 
gail, agus leugh e ann an èisdeachd an t- 
sluaigh; agnis thubhairt iadsan, Gach ni a 
labhair an Tighearn, ni sinue, agus bheir 
sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an f huil, agus chrath 
e i air an t-sluagh, agus thubhairt e, Feucli, 
fuil a' choimhcheangail a rinn an Tighearn 
ribh a thaobh nam briathran sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab ag-us- Abihu, agus tri ficliead 's a 
deich de sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil: agus 
fo a chosaibh bha mar gu'm bitheadh obair 
de chloich shaphir, agus mar na nèamhan 
fèin ann an soillse. 

11 Agus air maithibh chloinn Israeil cha 
do chuir e a lànih : agus chunnaic iad Dia, 
agus dh'ith iad agus dh'ol iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
1 hig a nìos a m' ionnsuidh-sa do'n t-sliabh, ECSUDUS, XXV. agus bi 'n siu : agus bhcir mise dhuit clàir 
chloiche, agus lagli, agnis ua h-àitheantau a 
sgrìobh mi, cliuui iadsau a theagasg. 

13 Agus dli èii'ich Maois suas, agus losua 
•"òglach : agus chaidh Maois suas do shhabh 
Dhè. 

14 Agus thubhaii-t e ris na seauairibh, 
Fanaibh-sa ruiuu au so, gns am pill sinn 
d'ur n-iomisuidh : Agus, feuch, tha Aaron 
agus Hm- maille ribh : esau aig am bi cìiis 
sam bith, thigeadh e d an ionnsuidh-sau. 

1.5 Agus chaidh Maois suas do'n t-sliabh, 
agus chòmlidaicli ueul an sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir au Tighearna 
air sliabh Shinai, agus chòmlidaicli an neul 
e sè làithean : Agus dli'èigh e ri Maois air 
an t-seachdamh là à meadhon an neoil. 

17 Agus ì)ha foillseachadli glòire an Tigh- 
eama mar theiue dian-Ioisgeach air mullach 
an t-slèibli ann au sùilibh chloiun Israeil. 

18 Agus cliaidli Maoisa steach'ammeadhon 
an neoil, agus chaidh e suas do"n t-shabh : 
agus bha Maois 's an t-sliabh dà fliichead 
là, agus dà f hichead oidhche. 

CAIB. XXV. 

1 Talìhartais air son a' pliàilliuin. 10 Cumadh 
na ÌL-àirce. 17 A' chaithir-thròcair. ■ 

AGUS labhair an Tigheai-n ri Maois ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad 
a m' iounsuidh tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gu toileach e le 'chridlio, 
gabhaidh sibh mo thabhartas. 

3 AgTis is e so au tabhartas a ghabhas 
5Ìbh uatha ; òr, agus airgiod, agus umha, 

4 Agus gorra, agus corciu', agnis scarlaid, 
agus anart gi-inu, &gnsJÌ9ìinadh ghabhar, 

5 AgTis croicinneau reitheachan air an 
dath dearg, agiis croiciunean bhroc, ag-us 
fiodh sitim, 

6 Oladli chum soluis, spìosraidli chum 
oiadli-ungaidli, ag-us a chum tùise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
anns au ephoid, agus 's an uclid-èididh. 

8 Agus ui iad dhomh ionad uaomh, agus 
gabhaidh mise còmhnuidh 'n am measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise diiuit 
fhaicinn, a reir samhlaidh a' phàilliuin, 
agus samhlaidli 'airneis uile, eadhou mar 
sin ni sibh. 

10 Agiis ni iad àirc de f hiodli sitim : dà 
làmh-choille gu leth a fad, agus làmh-choille 
gu leth a leud, agus làmh-choille gu leth a 
h-àirde. 

11 AgTis còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a stigh agus a muigh còmh- 
daichidh tu thaii-is i; agus ni thu oirre 
corou òir mu'n cuairt. 

12 AgTis ni thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir 
Bisjunibh ; agus bithidh dà fhailbheig air 

77 aoii taubh dli'i, agus dl fhai bheig air an 
tai)bh eile dh'i. 

13 Agus ni thu bataichean de f hiodh sitim, 
agiis còmhdaichidh tu thaiiis iad le h-or. 

14 Agus cuiridh tu.na bataichean anns ua 
ia Ibheagaibh air taobhaa na h-àirce, chum 
an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h àirce 
bithidh na bataicheau : cha ghluaisear uaipe 
iad. 

16 Agus cuiridh tu 's an àirc au Fhianuis 
a blieir mise dliuit. 

17 Agus ni thu caithir-thròcair a dh'òr 
fìor-ghlan ; dà làrah-choiUe gu let'n a fad, 
agus làmh-choille gu leth a ieud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir ; a dh' obair 
bhuailte ni thu iad, aig dàcheann na caithir- 
thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheanu, agus cherub eilc aig a' cheanu eile 
de'u chaithir-thròcair : ui sibh na cherubau 
aig a dà cheaun. 

20 Agus bithidh na chcruban a' sìneadh a 
mach an sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh 
na caithir-thròcair le'n sgiathaibh, agus an 
aghaidlieau r'a chèile: ris a' chaithir- 
thròcair bithidh aghaidhean nan cherub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus auns an àirc cuiridh 
tu an Fhiauuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coiunichidh mise thu an sin, agns 
labhraidla mi riut o uachdar na caithir- 
thròcair, o eadar an dà cherub a tha air 
àirc na Fianuis a thaobh gach ni a dli àith- 
neas mi dhuit do chloiim Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd de f hiodh sitim ; dà 
làmh-choille 'f had, agus làmh-choille a leud, 
agus làmli-clioille gii leth 'àirde. 

24 AgTis còmlidaicliidh tu thaii-is e le h- 
òr fìor-ghlau, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall de leud boise 
mu'n cuairt, agus ni thu corou òir d'a iomall 
mùn cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir failbheagan 
òir. agus cuiridli tu ua failbheagau air na 
ceithir oisinnibli a ^/ia aig a cheithir chosaibh. 

27 Fa chon hair an iomaill bithidh na fail- 
i)neagan, chum àitcac do na bataichibh, 
gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean de fhiodli 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlaiuear am bòrd leo. 

29 Agus ui thu a mhiasan, agus a thùiseir- 
eau, agus a chuachau, agus a choj)aiu, leis 
au toirear seachad ìobau-t-dibhe ; a dli'òr 
f ìor-ghlau ui thu iad. 

30 AgTis cuiridli tu air a' bhòrd aran tais- 
beanaidh romliams' an còmhuuidh. 

31 Agns ni thu coiuuleir a dh'òr fìor- 
ghlan ; a dh'obair bhuailte nithear an coinn- 
leir. Bithidh a chos, agus a udieoir, a 
chopain, a chnapan, agus a bhlàthau, de'n 
obair cheudna. ECSODUS, XXVI. 32 A^is thig sh meoir a macli as a 
thaobiian ; tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dh 'e, agns tri meoir a' clioinnleir as 
an taobh eile dh 'e. 

33 Tri copain air an deanamh cosmhiiil ri 
ahnonaibh ann an aon mheur, maiUe ri 
cnap agus blàth; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaiÌDh anns a' 
mheur eile, ìnaille ri cnap agns bìàth ; mar 
sin anns na sè meoir a thig a mach as a' 
choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir hilhidh ceithir 
chopain air an deanamh cosmliuil ri al- 
monaibh, maille ri 'n cuapaibh agus am 
blàthaibh. 

35 Agus hithiclh cnap fo dhà mheur dheth, 
agus cnap fo dlià mlieur dheth, agus cnap 
fo dhà mheur dheth; mar sin do na sè 
meoir a thig a mach as a' clioinnleir. 

36 Bithidli an cnaip agus am meoir de'n 
obair cheudna : hithidh e uile 'n a aon obair 
bhuailte de òr fìor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòchrain : agus 
cuirear suas a lòchi-ain, a chum gu'n toir 
iad sohis thall fa chomhair. 

38 Agus hithidh a chlobhachan, agus a 
shoithichean smàlaidh a dh'òr fìor-ghlan. 

39 De thàlann a dh'òr fìor-ghlan nìtliear 
e, maille ris na soithichibh sin uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad a rèir an 
t-samhiaidh, a chaidh leigeadh fhaicinn 
dhuit 's an t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

\ Deich cùirteìnfan pltàiUiuin. 31 Amhrat 
air son na h-àirce. 

AGUS ni thu am pàilliun le deich cìiir- 
teinibh a dh' anart grinn toinnte, agus 
de ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid : 
maille ri cherubaibh a (iA'obair ealanfca ni 
thu iad. 

2 Fad aoin chiiirtcin ochd làmhan-coiUe 
thar fhicliead, agus leud aoin cliìiirtein, 
ceithir làmhan-coille : an t-aon tomhas do 
na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cìiirteinean air an ceangal 
gach aon r'a chèile ; agus na cùig cìiirtein- 
ean eile air an ceangal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lìiban de ghorm air oir 
aoin chìiirtein, o'n iomallanns a' cho-aouadh: 
agus air a' mhodh cheudna ni thu 'a 'n oir 
a' chiiirtein a's fhaide mach, ann au co- 
aonadli an dara aoin. 

5 Leth-cheud Hib ni thu ann an aon chiiir- 
tein, agus leth-cheud lùb ni thu'a'n oir a' 
chùirtein a tha ann an co-aonadh an dara 
aoin ; a chum's gu'n gabh na lùban greim 
d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag òir, 
agus ceanglaidh tu na cùirfceinean r'a chèile 
leis na cromagaibh : agus bithidh e 'n a aon 
phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteinean de fhionnadh 
ghabhar gu bhi 'n an còmhdach air a' 

78 phàilliun : aon chùirtein deug ni thu 
dhiubh. 

8 Fad aoin chùirtein deich làmhan-coille 
thar fhichead, agus leud aoin chùirtein 
ceithir làmhan - coille : hithidh an fc-aon 
chùirfcein deug uile dli'aon tomhas. 

9 A gus cuiridh tu ri' chèile cùig cùirteinean 
leo fèin, agus sè cùirteinean leo fèin, agus 
dùblaichidh tu an seathamh cùirtein air 
taobh beoil a' bliùtha. 

10 Agus ni tliu leth-cheud lùb air oir an 
aoin chùirtein ds fhaide mach 's a' cho- 
aonadh, agus leth-cheud lùb air oir a' 
chùii-fcein a fcha 'co-aonadli an dara aoin. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag a 
dh'umha, agns cuiridli tu na cromagan anns 
na lùbaibh, agTis cuiridh tu am bùth r'a 
chèile, air chor as gu'm bi e 'n a aon. 

12 Agnis ani fuiglieall a dh'f hàgar de chùir- 
teinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
dh'fhàgar, crochar e thar taobh-cùil a' 
phàilliuin. 

13 Agus làmh-choille air an taobh so, agus 
làmh-choille air an taobh eile de na dh'fhàg- 
adh air am fad de chùirteinibh a' bhùtha, 
crochar e thar taobhan a' phàilliuin, air an 
taobh so, agus air an taobh eile, g'a chòmh- 
dachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' bhùtha 
de chroicinnibh reifcheaclian air an dath 
dearg,agus còmhdachde chroicinnibhbhroc 
os a cheann. 

15 Agus ni thu buird air son a' phàiUiuin 
de fhiodh sithn, 'n an seasamh: 

16 Deich làmhan-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu lefch leud aoin bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
ancur'an ordughfa chomhair a chèiie; mar 
so ni fcliu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin. 

18 AgTis ni thunabuird airsona' phàilliuin, 
fichead bòrd air an taobh deas, ris an àirde 
deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos airgid, 
fo 'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd 
a rèir a dlià làimh, agus dà chois fo bhòrd 
eile a rèir a dhà làimh. 

20 Agus air son an dara fcaoibh de'n phàil- 
liuin air an taobh tuath, fichead bòrd; 

21 Agus an dà fhichead cos a dh' airgiod, 
dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo 
bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin air 
an làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinnean 
a' phàilliuin 's an dà thaobli. 

24 Agus bithidh iad air an ceangal foidhe, 
agus mar an ceudna bithidli iad air an 
ceangal os a cheann ri aon f hailbhcig: mar 
so nifchear riu le 'chèile; bithidh iad air son 
an dà oisinnl 

25 Agus bithidh ochd buird ann, agus an 
cosan a (^A'airgiod, sè cosan deug; dà choia 
fo aon bhòrd, agus dà chois fo bhòrd eile. 

26 Agus ni thu croinn do fhiodh sifcim; cnig nir son nam bòrd air 
phàìlliuin ECSODUS, XXVII. 

p.on taobli de'n { 5 Agns cuiridh tu e fo chuairfc ua h-altar- 
ach gu h-ìosal,agusl)ithidh an lìon gu ruig 27 Agus cùig croinn air son nam bòrd air i meadhou na h-altarach. 
an taobh eile dc'n ph^.illiuin, agrs cù'g! 6 Agiis ni thu bataichean do"n altair, bat- 
croinn air son bhòrd taoibh a' phàilhuin air \ aichean de iliiodh sitim, agus còmhdaichidh son an dà thaobh an iai 

2S Agiis ruigidh an crann meadhonach ann 
am meadhon nam bòrd o cheann gu ceann. 

2,9 Agus còmhdaichidh tu thairis na buird 
le h-òr, agTis ni thu am failbheagan a dh'òr 
mar àiteachan do na cranuaibh : agus 
còmlidaichidh tu thairis na croinn le h-òr. 

30 Agus togaidli tu suas am pàilhiui a reir 
a shanddaidh, a nochdadh dhuit 's an 
t-shabh. 

31 Agus ni thu brat de ghorm, agus de 
chorcur, agus de scarlaid, agus a t^A'anai-t 
grinn toinnte: a dh'obair ealanta nithcar 
e. le cherubaibh. 

32 Agns crochaidli tu e air ceithir puist 
de fhiodh sitim,airancòmhdachadh thairis 
le h-òr: agus hithidh an cromagau a dh'òv, 
air na ceithir bonnaibh airgid. 

33 Agus crochaidh tu suas am brat fo na 
cromagaibh, agus bheir thu steach ann an 
sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh de'n 
bhrat: agnis roinnidh am brat dhuibhse 
eadar an t-ionad naomh agus an t-ionad 
ro uaomh. 

34 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair air 
àirc na Fianuis, 's an ionad ro naomh. 

35 Agus cuiridh tu am bòrd an leth nm'gh 
de'n bhrat, agTis an coinnleir fa chomhair a' 
bhuird air taobh deas a' phàilhuin: agus 
cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach air son doruis 
a' bhùtha, de ghorm, agus de chorcur, agus 
de scarlaid, agus de anart grinn tomute, 
oibrichte le h-obair ghrèise. 

37 Agus ni thu air son a' chòmhdaich cùig 
puist de fhiodh sitim, agus còmhdaichidh 
tu thairis iad le h-òr, agtis hithidh an 
cromagan a dh'òr, ag-us tilgidh tu air an 
son cùig buinn umha. 

CAIB. XXVII. 

1 Altair nah-ìohuirt-loisyte. agvsa soiiliicìiean. 
9 Càirt a' xjiiàilliuin. 20 Òladh flàor-yìdan 
a' chroinn-olaidli air a toirt air son soliiis. 

AGUS ni thu altair (fe f hiodh sitim;cùig 
làmhan-coille airfad,aguscùig làmhan- 
coille air leud: bithidh an altair ceithir- 
chearnach, agus a h-àirde tri làmhan-coiUe. 

2 Agus ni thu a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh: bithidli a h-adhaircean de'n ui 
^heudna: agns còmhdaichidh tu thairis i le 
h-xmiha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
luatha, agus a sluasaidcan agiis a cuachan, 
ag-us a greimichean, agnis a h-aighnean-teine : 
a soithichean uile ni thu a dh'wmhiv 

4 Agus ni thu dh'i cliath de lìon-obair 
umha: agus ni thu air an lìon ceithir 
failbheagan uniha air a cheithir oisinnibh. 

79 tu thairis iad le h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidh na bata'chean 
air dà thaobh na h-altarach g'a giùlau. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a nochdadh 
dhuit 's an t-sliabh. mar sin nitliear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air an 
taobh deas, ri deas: bithidh cùirteinean 
air son na cùirte dh' anart grinn toinnte : 
coud làmh-choille 'am fad air aon taobh. 

10 AgTis hitltidh a fichead post, agus am 
fichead bonn a dh\\m\\a.: hithidh cromagim 
nam post, agns an cuairteagan, a dh'- 
airgiod. 

11 Agus mar an ceudna air an taobh 
tuath air fad, hifhidh cùirteinean ceud 
làmh-choiHe air fad, agus a fichead post, 
agus am ficheadbonn a (rZ/i'umlia: cromagan 
nam post, agus au cuairteagan, a dìC- 
airgiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an taobh 
an iar, hithidh. cùirtelnean dc leth cheud 
làmh-choille: am puist deich, agus am buiuu 
deich. 

13 Agus hithidh lcud na cùirto air au 
taobli an ear, ris an àird an ear, leth-cheud 
làmli-choille. 

14 Agus hithidh na cùirteinean air aon 
taobli cùig làmhan-choille deug: am puist 
tri, agus am buinn tri. 

15 Ag-us air an taobh eile hithidh a cùir- 
teinean cùig làmhan-coille deug : am i^uist 
tri, agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte hithidh 
brat a dh'fliichead làmh-choille, de ghorm, 
agus de cliorcur, agais de scarlaid, agus a 
f//i'anart grinn toinnte, oibrichte le h-obair 
shnàthaide : am puist ceithir, agnis am buinn 
ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt le h- 
airgiod : hithidh an cromagan a dh'airgiod, 
agus am buinn a c/A'umha. 

18 Fad na cùirte ccud làmh-choille, ag^is 
a leud leth-cheud làmh-cìioille 's gach àite, 
agus a /t-àirde cùig làmhan-coilIe,rt(//t'anart 
grinn toinnte ; agiis am buinn a t/A'umha. 

19 Bithidhxùìe shoithichcau a' phàilliuin, 
'u a sheirbhis uile, agus a phinneachan uile, 
agus pinneachan na cùirte uile de umlia. 

20 Agus àithuidh tudochloinnIsracii,gu'n 
toir iad a d'ionnsuidh oladli fhìor-giilan a' 
cliroinn-olaidh, brùite air son an t-soluis, a 
tlioirt air an lòchran lasadh an còmh- 
nuidh. 

21 Ann am bùtli a' choimhthionail an taobh 
a muigh de'n bhrat, a tha fa chomhair na 
Fiaimis, orduichidli Aaron c, agus a nildc, 
o f heasgar gu maduinn an làthair au 'J'igh- ! ECSODUS, 
i earna: biihidh e 'n a reachd sìorruidti d'an 
o-inealachaibli, à leth chloinn Israoil. 

CAIB. XXVIII. 
1 Chuireadh Aaron agus a mhic air lcth air son 
dreuchd an t-sagairt. 6 An ephod. 30 An 
Urim agus an Tumim, &c. 

AGUS gabh a d'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maiUe ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroiu. 

2 Agus ni thu èididh naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus air 
gon maise. 

3 Agus Jabhraidh tu riu-san uile a iha 
glic 'an cridhe, a lion mise le spiorad a' 
ghUocais ; agus ni iad èididh Aaroin, g'a 
choisreagadli, a chum gu fritheil e dhomhsa 
ann an dreuehd an t sagairt. 

4 Agus so na h-èididha ni iad; uchd-èididh, 
agus ephod, agus falluinn, agus còtaiomadh- 
dathach, crùn-sagairt, agus crios: agus ni 
iad èididh naomha air son Aaroin do 
bhràthar, agus air son a mhac, a chum gu 
fritheil e dhomlisa.ann an dreuchd an t- 
sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Ai^us ni iad an ephod de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice eean- 
gailte r'a chèile aig a dà oir; agus mar 
sin cuirear ri 'chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach na h ephoid 
a iha air a h-uachdar, a rèir a h-oibre fèin, 
de'n ni cheudna, eadhon de òr, de ghorm, 
ogus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, agus 
gearraidh tu orra ainmean chloinn Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainrnean chàich air a' chloich eile, a 
rèir an aoise. 

11 Le h-obair gearradair 'an cloich, le 
gearradli seulaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloina Israeil : bheir 
thu fainear an ceangal ann am failbheagaibh 
òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chlachan cuimh- 
neachain do chloinn Israeil. Agus giìilain- 
idh Aaron an ainmean ann an làthair an 
Tighearn' air a dhà ghualainn, mar chuimh- 
neachan. 

13 Agus ni thu failbheagan òir; 

14 Agus dà shlabhruidh dh' òr fìor-ghlan 
aig na cinn : ni thu iad a d/i'obair fhighte, 
agus ceanglaidh tu na slabhruidhean fighte 
ris na failbheagan : 

15 Agnsni thu uchd-èididh a'bhreitheanais 
le h-obair ealanta; a r'ir oibre na h ephoid 

80 XXVIII. 

ni thu i : de òr, de ghorm, agus de chorcur 
agus de scarlaid, agus de anart grinn toinute 
ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach, eadhon ceithir sreathan chlach ; a' 
cheud sreath, sardius, topas, agus carbuncul: 
so a' chcud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, saphir, 
agus daoimein. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, agus 
ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, agus 
onies, agus iasper; ceanglar iad le h-òr 'n an 
suidheaehadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an ainm- 
ean ; le gearradh seulaidh, bithidh gach 
aon aca le 'h-ainm fèin a rèir an dà thrèibh 
dheug. 

22 Agus ni tbu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn a (i/ì'obair fhighte, 
dh'òv fìor-ghlan. 

23 Agua ni thu air an uchd-èididh' dà 
fhàinne òir, agus cuiiidh tu'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fhighte òir 's an dà fhainne, a tha air cinn 
na h-uchd-èididh. 

25 Agus dà chcann eile na dà shlaUhrUidh 
fhighte dairg nichidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tu ad air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobb. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus cuiridh 
tuiad airdà cheann na h-uchd-èididh, 's an oir 
sin dith, a tlia aig taobh na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni thu dà fhàinne eile de òr, agus 
cuiridh tu iad air dà thaobh na h-ephuid 
foidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chomhair 
a co-aonaidh eile, os ceann crios rìomhaich 
na h-ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd-èididh le 
a fàinnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le li-èill 
ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann crios 
rìomhaich na h-ephoid, agus nach fuasglar 
an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus giiìlainidh Aaron ainmean chloinn 
Israeil ann an uchd-èididh a' bhreitheanais, 
air a cridhe, 'n uair a thèid e steach do'n 
ionad naomh, mar chuimhneachan ann an 
làthair an 'l'ighearna a ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, an Urim agus an Tumim ; 
agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair 
a thèid e steach an làthair an Tighearna ; 
agus giìilainidh Aaron breitheanas chloinn 
israeil air a chridhe, ann a làthair an 
Tighearn' an còmlrnuidh. 

31 Agus ni thu falluinu na h-ephoid uile 
de ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'n a mullach, 'n a 
meadhon : bithidh cir aice timchioll a tuiU ECSODUS, XXIX. & dh'obair fliiglite, mar tholl lùirich inliàill- 
icli, a chum as nach reubar i. 

33 Agus gu h-ìosal, air a h iomall, ni thu 
pomgi-auata de ghorm, agus de chorcur, 
agus d<2 scarlaid, air a h-iomall mu"n cuairt; 
agus cluig òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag òir agus pomgrauat, clag òir agus 
pòmgrauat, air iomall na falluinn' mu'n 
cuairt. 

35 Agus bithidhiairAarongufrithealadli: 
agu3 cluiuuear a fuaim, an uair a thèid e 
steach do'n ionad naomh an làthair an 
Tighearna, agus an uair a thig e mach, a 
chum nach bàsaich e. 

36 Agus ni thu leac a dK òr fìor-ghlan, 
agTis gearraidh tu oin-e, cosmhuilri gearr- 
adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEAKN. 

37 Agus cuiridh tu i a^r èill ghuirm, agus 
bithidh i air a' chrùn-shagairt: air taobh 
bcoil a' chrìiin-shagaii-t bithidh i. 

3S Agus bithidh i air clàr eudain Aaroin, 
agus giìilainidh Aaron ciouta nau nithean 
uaomha, a choisrigeas chiuu Israeil 'n an 
jìodhlacaibh naomliauile: agiisbithidh iair 
clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as gu'm 
bi iad taitneach an làthair au Tighearna. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise 
dli'anart grinn, agus ni thu'n crìiu sagairt 
a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crios a 
dh'abair sbnàthaide. 

40 Agus do mliic Aaroin ni thu còtaichean, 
' gus ui thu dhoibh criosau, agus boiucidcaii 
ni thu dhoibh, air son glòire agus air son 
maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agns air a mlac maille ris; agus 
angaidli u iad, agus coisrigidli tu iad, agus 
laomhaichidh tu iad; agus fritlieilidh iad 
ihomhsa auu au dreuchd an t-sagaii't. 

42 Agu? ni thu dlioibh briogais anairt a 
dh'fholach an lomnochduidh: o'w leasruidh 
ea^'hon gus an slèisdean ruigidh iad. 

43 Agu.^ bithidh iad air Aaron, agus air a 
mhic,an uair athig iad a stigh do phàilliun 
i' clioini htliionail, no 'n uair a thig iad aui 
fagusdc'naltair, a fhrithcaladh 's an ionad 
naomh;chum as nach gi'ùlain iad aingidh- 
eachd, agus nach faigh iad bàs: hithidh e \\ 
a;.reachd sìori-uidhdhafèin,agusd'a shliochd 
'iì a dhèigh. 

CAIB. XXIX. . 

1 An iibairt, cCr. aig cnùreafjadh nom aaciart 
38.^1» ìobairl-loisgte bliitli-bhxian. 
Gl S so an ni a ni thu riu chum an 
ccisreagadh, gu fiithealadli d omhsa 
aim an dreuchd an t-sagaii-t: Gabh aou 
tarbh òg, agus dà reithe guu ghaoid 
2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus breao- 
agan neo-ghoirtichte coimhmeasgta le h- 
oladli,agus gearraganneo-ghoirticlite, uugta 
le h-oladli: de phlùr a' chruitlmeachd ni 
Cìm iad. 

81 • 3 Agus cuiridh tu iad ann au aon bhascaid, 
agus bheir thu iad leat 's a bhascaid, maille 
ris an tarbh òg agus an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aarou agus a nihic gu 
dorus pàiUiuin a' choimhthiouail, agus ionn- 
laididh tu iad le Ii-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu au èididli, agus cuiridh 
tu an còta air Aaron, ag-us falluimi na h- 
eplioid, agus an ephod, agus au uchd-èididli, 
agus crioslaichidh tu e le crios rìomhach 
na h-eplioid. 

6 Agiis cuiridh tu an crùii-sagairt air a 
cheaun, agus an crùii naomli air a' chrìin- 
shagairt. 

7 Agus gabhaid tu 'n oladh-ungaidh, agus 
dòirtidh tu air a cheanu i, agus ungaidh tu c. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus cuiridh 
tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh 
(Aaron agus a mliic) agus cuiridh tu na 
boineidean orra: agus is leo-san dreuclid 
an t-sagairt le reaclid bitli-bhuau: agus 
coisrigidh tu Aarou agas a mhic. 

10 Agus bheir thu faiuear an tarbli a 
tlioirt gu beulaobh pàilliuiu a' choimh- 
tliionail: agus cuiridh Aaron agus a mhic 
an làmhan air ceanu an tairbli. 

11 Ag-us marbhaidh tu an tarbh au làthair 
an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu de fhuil an tairbh, 
agus cuiridh tui air adhaircibhuah-altarach 
le d'mlieur, agus dòirtidli tu 'n fhuil uile 
aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile atlia 
'còmhdachadli a' mliionaich, agus an scairt 
a tha os ceauu uan àiueau, agus an dà àra, 
agus an t-saill a tha orra, agus loisgidli tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil au tairbh agus a sheiche, agus 
'aolach loisgidh tu le teine an taobh a muigh 
de'ii chanip: is <a&/i.a»'tas-peacaidh e. 

15 Gabhaidli tu mar au ceudna aon reithe, 
ag-us cuiridh Aarou agus a mhic an làmlian 
air ceanu an reitlie. 

16 Agus marbhaidli tu an reithe, agiis 
gabliaidh tu 'fhuil, agus crathaidh tu i muii 
cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu au reithe 'n a 
mhìribli, agus nighidh tu a nihiouach, agus 
a chosau, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidli tu an reithe uile air an 
altair ; is tabliartas-Ioisgte e do 'n Tigliearn; 
ùdle cùbhraidli, tabhartas air a tlioirt suas 
le teine do'n Tigliearn. 

19 Agus gabhaidli tu an reithe eile, agus 
uii'idh Aarou ag-us a mhic an làmhaii air 
■eann an reithe. 

20 An sin marbhaidli tu an reithe, agus 
jUbhaidh tu d'a fiuiil, agus cuiridh tu i air 
bàrr cluaise deis' Aaroiu, agus air bàrr 
cluaise deis' a mliac, agiis air ordaig an 
làimhe deise, agus aiv ordaig an coisc dcise ; 

F ECSODUS 
agus crathaidh tu an fhuil air an altair mu'n 
cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu de'n fhuil a tha air 
an altair, agus de'n oladh-ungaidh, agus 
crathaidh tu iad air Aaron, agus air 'èididh, 
agus air a mhic, agus air èididh a mhac 
maille ris: aguscoisrigeare fèin,agus'èididh, 
agus a mhic, agus èididh a mhac maille ris. 

22 Mar an ceudna gabliaidh tu de'n reithe 
an t-saill, agus bun an earbaill, agus an 
•t-saill a tha 'còmhdachadh a' mhionaich, 
agus scairt nan àinean, agus an dà àra, agiis 
an t-saill a tha oi-ra, agns an shnnean deas ; 
oir is reitlie coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuihonn arain, agus aon 
bhreacag arain le h-oladh, agus aon ghear- 
rag ii bascaid an arain neo-ghoirtichte a tha 

làthair an Tigheara'. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmhan 
Aaroin, agus ann an làmhan a mhac ; agus 
kxaisgidh tu iad mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearna. 

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus loisgidli tu iad air an altair mar tha- 
bhartas-loisgte, chum fàile ciìbhraidh an 
làthair an Tighearna : is tabhartas e air a 
thoirt suas le teine clo'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe 
coisreagaicSi Aaroin,agusluaisgidh tue war 
thabliartas-Uiaisgte an làthair an Tigh- 
earna : agus bithidh sin agadsa mar chuibh- 
rionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabhar- 
tais-luaisgte, agus slinnean an tabhartais- 
thogta, a chaidh 'luasgadh, agus a thogail 
suas do reithe a' choisreagaidh, eadhon 
de'n ni sin a's le h-Aaron, ag-us de'n ni sin 
a hhuineas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron agus le 'mhic 
le reachdi,bith-bhuan o chloinn Israeil ; oir 
is tabhartà^-togta e: agus bithidh e 'n a 
thabhartas-togtao chloinn Israeil de ìobair- 
tibh an tabhartasan-sìth, eadhon an tabhar- 
tas-togta do'n Tighearn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èididh naomh- 
san 'n a dhèigh, gu'bhi air an ungadli innte, 
agus gu'bhi air an coisreagadh inute. 

30 Seachd làithean cuiridh esan d'a mhic 
air i, a bhitlieas 'n a shagai-t 'n a àit, a thèid 
a stigh do phàilliim a' choimhthionail, a 
i hrithealadh 's an ioìiad naomh. 

31 Agiis gabhaidh tu reithe a' choisrea- 
gaidh, agus bruichidh tu 'fheoil 's an ionad 
naomh. 

32 Agus ithidli Aaron agus a mhic feoil an 
jteithe, agus an t-aran a tha 's a' bhascaid, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

33 Agus ithidh iad na nithean sin leis an 
d'rinneadh an rèite, chum an coisreagadh 
agus an naonihachadh : ach cha-n ith coig- 
reach dhiubh, do bhrìgh gu hheil iad naomh'. 

34 Ag-us ma dh'fhàgar a' bheag a dli'fheoil 
a' choisreagaidh, no 'bheag de'n aran, gus a' 
mhaduinn, an sin loisgidh tu am fuigheall 

82 XXX. 

le teine : cha-n ithear e, do bhrìgh gu 'bheil 
e naomh. 

3,5 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, agus i''a 
mhic, a rèir nan uile nithean a dh'àithin 
mise dhuit : seachd làithean coisrigidh tu 
iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là tarbh 
òg mar thabhartas-peacaidh, chum rèite' : 
agus glanaidh tu an altair, an uair a ni thu 
rèite air a son, agus ungaidh tu i chum a 
naomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air son na 
h-altarach, agus naomhaichidh tu i; agus 
bithidh i 'n a h-altair ro naomh : gach ni 
a bheanas ris an altair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air 
an altair; dà uan a dh'aois bhadhna, o là 
gu là an eòmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad 's a' mha- 
duinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan an deich- 
eamli cuid de phlìir mìn measgta leis a' 
cheathramh cuid de hin adh'olaidli bhinlite ; 
agus an ceathramh cuid de hin a dh'f hìon, 
mar thabhartais-dibhe. 

41 Agus a.n t-uan eile bheir thu seachad 
mu iheasgar, agus ni thu ris a rèir tabhar- 
tais-bìdh na maidne, agus a rèir a tabhar- 
tais-dibhe, mar fhàile cìibhraidh, tabhartas 
air a thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

42 Bithidh so 'n a thabhartas-Ioisgte bith- 
bhùan air feadli bhur ginealacha, aig doras 
pàilUuin a' choimhthionail an làthair an 
Tighearna, far an coinnich mise sibh, a 
labhairt riutsa an sin. 

43 Agns an sin coinnichidh mise clann 
Israeil, agus naomhaichear am pàilliun le 
m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun a' 
choimhthionail, agus an altair : naomhaich- 
iclh mi mar an ceudna Aaron agus a uiliic, 
gu frithealadli dhomh a,nn an dreuchd an 
t-sagairt. 

45 Agais gabhaidh mi còmhnuidli am 
measg chloinn Israeil, agus bithidh mi a'm' 
Dhia aca. 

46 AgTis bithidh fios aca gur mise an 
Tighearn an Dia, a thug a mach iad à tìr 
na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh mi 
còmhnuidh 'n am measg : Is mise an Tigh- 
eam an Dia. 

CAIB. XXX. 

1 Altair na tilise. 11 Eiric gach duine air son 
'anama. 22 An oladh-ungaidh naomh. 34 
Ani bolfrac'mn aìbhraidh. 

AGUS ni thu altair a losgadh tìiise 
oirre; de fhiodh sitim ni thu i: 

2 Làmh-choiUe a fad, agns làmh-choille a 
leud (ceithir-chearnach bithidh i) agus dà 
làmh-choille a h-àirde; hithidh a h-adhair- 
cean de'n ni cheudna. 

3 Agus còmhdaichidli tu thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a mullach, agus a taobhan mu'u ECSODUS, XXX.. cnairt, agTis a h-adliaircean : agus ui tliu 
dìii coron òir inu'n cuaii-t. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i fo a 
coron; aig a dà oisinn ni thu iad, air a dà 
thaobh: ag-us bithidh iad air son àiteachan 
do na bataichibh chum a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na bataichean de fhiodh 
sitini, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
]i-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair au roinn- 
bhrat, a tha Ikimh ri àirc na Fianuis ; air 
beulaobh na caithir-thròcair, a iha os ceann 
na Fianuis, far an coinnich mise thu. 

7 Agus loisgidli Aaron tùis chùbhraidh 
oirre gach maduinn: anuair a dlieasaicheas 
e na lòchraui, loisgidli e tùis oirre. 

S Agus an uair a lasas Aaron na lòchraiu 
mu fheasgar, loisgidh e tùis oirre; tùis 
bhith-bhuan an làtliair an Tighearna, air 
feadh blrar ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam bith 
oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas-bìdli; 
ui mò dliòirteas sibh tabhartas-dibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-adhaircibh 
aon uair 's a' bhliadlma, le fuil ìobairt- 
pheacaidli narèite: aon uair 's a' bhliadhiia 
ni e rèite oirre, air feadhbhur ginealachan: 
tha i ro naomh do'n Tighearn. 

1 1 Agus labhair an Tighearu ri Maois, ag 
radli, 

12 'N uair a gliabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, au sin bheir gach 
duine dhiubh èiric air son 'anama do'n 
Tighearn, 'n uair a dli'àirmheas tu iad; a 
chum nach bi plàigh 'n am measg, an uair 
a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a thèid 
seachad 'n am measgsan a dh'àirmhear; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh 
('s e secel fìchead gerah) leth seceil mar 
thabhartas do'n Tighearn. 

14 Bheir gach aon a tlièid seachad 'n am 
measgsan a dh'àirmhear, o f hichead bliadh- 
ua dh'aois agus os a cheann, tabhartas do"n 
Tighearn. 

15 Chatoir an saoibhir tuilleadh, agus cha 
toir am bochd ni's lugha na leth seceil, an 
uair a bheir iad tabhartas do'n Tighearu, 
a dheanamh rèite air son bhur n-anaman. 

16 Agus gabhaidli tu airgiod na rèite o 
chloinn Israeil, agus cuiridh tu air leth e fa 
chomhair seirbhis pàilliuin a' choimhthio- 
nail ; agus bithidh e 'n a clmimhneachan 
do chloinn Israeil an làthair an Tighearna, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anaman. 

17 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Ni thu mar an ceudna soitheach-ionn- 
laid a <:?/t'umha,agus a chos at?A'umha, chum 
ionnlaid : agus cuiridh tu e eadar pàilliuu 
a' choimhthionail agTis an altair, agus cuiridh 
tu uisge ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a mhic 
an lànihan, agus an cosan as. 

83 20 'iv' uair a thèid iad a steach do phàil- 
liun a' choimhthionail, ionnlaididh siad iad I 
fèin le h-uisge, chum as nach faigh iad bàs ; 
no 'n uair a thig iad am fagus do'n aìtair a 
fhrithealadh,a losgadhtabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tigheam. 

21 Agus ionnlaididli iad an làmhan agus 
an cosan, a chum as nach faigh iad bàs: 
agus bitliidh e 'n a ordugh bith-bhuan 
dhoibh, eadlion dha fèin agTis d'a shliochd 
air feaclh an ginealach. 

22 AgTis labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna 
spìosraidh tliaghta de mhirr fior-ghlan, 
cùig ceud secd, agus de chanal cùbhraidli 
a lctli uiread, eadlian dà cheud agus letb - 
cheud secel, ag-us de chalamus cùbhraidh 
dà cheud agus leth-cheud secel, 

24 Agus de chasia cùig ceud secel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agus hin de oladh 
a' chroinu-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomh, oladh-uugaidh coimhmeasgta reir 
ealadhain an lèigh ; bithidh i 'n a h-oladh- 
ungaidh naomh. 

2t) Agus ungaidli tu pàilliun a' choimli- 
thionail leatha, ag-us àii-c na Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean uile, 
agus au coinnleir agus a shoithichean, agus 
altair na tùise, 

28 Agus altair na h-ìobaii't-loisgte agus a 
soitliichean uile, agus an soitheach-iouulaid 
agus a clios. 

29 Agus naomhaichidli tu iad, a chum as 
gùm bi iad ro naomh : ge b'e ni a bheanas 
riu, bithidli e naomh. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agiis a mhic, 
agns coisrigidli tu iad, gu frithealadli 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Bithidh i so 'n a h-oladli-ungaidh 
naoimhdhomhsa, airfeadh bhur gineaiach. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni niò a 
ni sibh a leitliid, a rèir a measgaidh : tlia 
i naomh, agus naomh bithidli i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
rithe, agus ge b'e neach a chuireas a' blieag 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as 
'shluagh e. 

34 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois 
Gabh dliuit spìosraidh chùbhraidh, stacte, 
agus onicha, agus galbauum ; spìosraidli 
chùbhraidh maille ri tùis fhiòr-ghloin : de 
gach aon diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadliain an lèigh, 
coimhmeasg-ta, f ìor-ghlan, naomh. 

36 Agus bruthaidh tu cuid deth ro mhìn, 
ag-us cuiridh tu cuid detli fa chomhair na 
Pianuis ann am pàilliun a' choimlithionail, 
far an coinnich mise thu: ro naomh bithidh 
e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, cha dean ECSODUS, XXXI, XXXII. sibli a' leithid duibh fèin, a rèir a mheas- 
gaidh : bithidh e dhuitse naomli do'n Tigh- 
earn. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabhail 
fàile uaith, gearrar as o 'shluagli e. 

CAIB. XXXI. 

1 Besaleel agus AhoLiab air an gairm dlHionii- 
■luidk oilire a' phàilliuin. 12 An t-sàhaid gu 
hlii air a coimiiead naomh. .18 Dà cklàr na 
Fianuis air an tahkairt do Mliaois. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
T'àdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besaleel mac 
Uri, mhic llur, de thrèibh ludah ; 

3 Agus lìon mi e le spiorad Dhè, ann an 
ghocas, agus ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre, 

4 A dhealbhadh oibre ealanta, a dh'oib- 
reachadli ann an òr, agus ann an airgiod, 
agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a chum an 
ceangal, agus auu an gearradh fiodha, a 
dh'oibreachadh anns gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug mi seachad maille 
ris Aholiab mac Ahisamaich, de thrèibh 
Dhain ; agTis ann an cridlie gach neacli a 
tha glic-chridheach cliuir mi gliocas, agus 
ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit ; 

7 Pàillimi a' choimhthionail, agus àirc na 
Fianuis, agus a' chaithir-thròcair a tha 
oirre, ag-us uile uidheam a' phàilliuin, 

8 Agus am bòi-d agus 'uidheam, agus an 
coinnleir fìor-ghlau lc 'uidheam uile, agTis 
altair na tiiise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-loisgte le h-uidh- 
eara uile, agus an soitheach-ionnlaid ag-us a 
chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agTis èididh 
naomh air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èididh a chuid mac, gu frithealadh ann an 
dreuchd an t-sagairt, 

11 Agns an oladh-migaidh, agus tùis 
chùbhraidh air son an ionaid naoimh ; a 
rèir nan uile nitliean a dli'àithn mi dhuit, ni 
iad. 

12 Agus labhair an Tigheai-n ri Maois, ag 
ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna ri cloinn 
Israeil, ag ràdh, Gu deimhin coimhididh 
sibh mo shàbaidean : or is comharadh sin 
eadar mise agus sibhse, air feadh bhur 
ginealach ; chum as gu'm bi fios agaibh gur 
mise an Tighearn, a naomhaicheas sibh. 

14 Coimhididh sibh xiime sin an t-sàbaid ; 
oir a tha i naomh dhuibh. Esan a thruail- 
leas i, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; oir 
gach neach a ni obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudar obair a dlieanamh, 
ach 's au t-seachdainh tha sàbaid fhois, 
naomh do'n Tighearn : gach neach a ni 
obair air là na sàbaid, cuireargii cinnteach 

] gu bàs e. 

84 16 Uime sin coimhididh clann Israeil aii 
t-sàbaid, a ghleidheadh na sàbaid air feadli 
an ginealach, mar choimhcheangal sìor- 
ruidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeil is com- 
Iiaradh i a chaoidli; oir ann an sè làithibli 
rinn an Tighearn na nèamhan agns an 
talamh, agus air an t-seachdamh là sguir e, 
agus ghabh e iois. 

18 Agus thug e do Miiaois, an uair a sguir 
e de labhairt ris air sliabh Shinai, dà chlàr 
na Fianuis, ciàir chloichc, sgiiobhta le meur 
Dhè. 

CAIB. XXXII. 

1 Thug an sluagh air Aaron laoffJi leaghta a 
dheanamh. 19 Las corruich Mhaois, a.gui 
bhris e ctàir an iagha. 30 liinn e urnuigh ri 
Dia air son an l-sluaigh. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh 
gu'n d'rinn Maois moille ann an teachd 
a nuas as an t-sliabh, chruiiniich iad iad fèin 
gu h-Aaron, agus thubhairt iad ris, Eiricli 
suas, dean dhuinn dèe a thèid romliainn ; 
oir a thaohh a' Mhaoia so, an duine a thug 
a nìos sinn à tìr na h-Eiphit, cha-n'eil fhios 
againn ciod a thàinig air. 

2 Agus thubhaii't Aaron riu, Brisibh 
dhibh na cluas-fhaileah òir a tlia ann an 
cluasaibh bhur ban, bhur mac, agus bhur 
niglieanan, agus thugaibh a m' iounsuidhs' 
iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh na 
cluas-fhailean òir a hha 'n an cluasaibh, 
agus thug iad gTi h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; agiis 
chum se e le inneal-gearraidh, au dèigh dlia 
laogh leaghta dheanamh dheth, agus thu- 
bhan-t iad, Sin do dhèe, 'lsraeil, a thug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron e, thog e 
altair fa 'chomhair, agus thug Aai'on gairm, 
agiis thubhairt e, Is là fèille am màireach 
do'n Tighearn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch air an 
là màireach, agus thug iad suas tabhartais- 
loisgto, agus thug iad leo tabhartais-sìth : 
agTis shuidh an sluagh sìosa dh'itheadli agus 
a dli'òl, ag-us dh'èirich iad suas gu stigTadh. 

7 Agus thubhairt au Tighearii ri Maois, 
Imich, falbh sìos ; oir thniaili do shluagh, 
a thug thu mach à tìr na h-Eiphit, iadftin. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a dh'àitlm 
mise dhoibli : rinn iad dhoibh fèin laogh 
leaghta ; agus rinn iad aoradli dha, agus 
thug iad suas ìobairtean dha, agus thubh- 
airt iad, Sin do dhèe, 'lsraeil, a thug a 
nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearn ri Maols, 
Chunuaic mise an sluagh so, agns, feuch, is 
sluagh rag-mhuinealach iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mo cliorruich 'n o.n aghaidh, agus claoidhiclli 
mi iad : agTis ni 'ui dhìotsa cinneach mòr. ECSODUS, XXXlll. 11 Agus gliuidli ì\Iaois air an Tighearii a 
Dhia. agus thubhairt e, C'ar son, a Thigh- 
earn", a tlia do chorruich a' lasadh au 
aghaidh do shluaigh, a thug thu mach à tìr 
na h-Eiphit le cumhachd mòr, agns le làimh 
thi-ein ì 

i'2 C'ai' son a labhradh na h-Eiphitich, ag 
r>.dli, Le di'och rìiu thug e macli iad, a 
chum am marbhadli 's na beanutaibh, agus 
au chioidh bhàrr aghaidh na talmhaimi? 
Pill o d' chorruich ghairg, agus gabh aith- 
reachas de'u olc so au ag.haidli do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agTis 
Israe!, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
mionnan ort fèin, agus r'an d'thubhairt thu, 
Xi mi bhur sUochd lìoumhor mar reultan 
nèimh, agus am fearaun so uile mu'n do 
iabhair mi, bheir mi crm' sliochd-sa, agus 
sealbhaichidli iad e gu sìorruidli. 

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas 
de'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air a 
shhiagh. 

15 Agus thioundaidh ]\Iaois, agus chaidh 
e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na 
Fianuis 'n a làimh: bha ua clàir sgrìobhta 
air an dà thaobli: air an taobli so, agus air 
an taobh ud eile bha iad sgrìobhta. 

16 Agus &"iad na clàir obair Dhè, agus b'e 
'n sgrìobhadh sgrìobhadli Dhè, gearrta air 
na clàraibh. 

1 7 Agus chuala losua toirni an t-shiaigh 
an uair a rimi iad gàir, agus thubhairt e ri 
Maois, T/ia toirm chogaidli 's a' champ. 

IS AgTis thubhairt e, Cha-n e guth dhaoìne 
a' deanamh g'àir air son na buadlia, cha 
mhò is e guth dlmoinc ag èigheach a chionn 
gu'n d'thugadh buaidli orra, ach toirm 
luchd gabhail ciuil a tha mi a' cluinntiuu. 

19 Agus co luath 's a thàinig e 'm fagus 
do'n champ, chuunaic e 'n laogh, agus an 
dannsa : agus las corruich Mhaois, agus 
thilg e na clàir as a làimh, agiis bhris e iad 
aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agiis 
loisg e 's an teine e, agus mheil e gu sniùr 
e. agTis chrath e air au uisge e, agTis thug e 
air cloinn Israeil òl dhcth. 

21 Agus tlnibhairt Maois ri h-Aaron, Ciod 
a rinn an sìuagh so ort, gu'n d'thug thu 
peacadli co mòr orra? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na lasadh fearg 
mo thighearna : is aithne dliuit an sluagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh dh'iounsuidh an 
uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinn 
dèe, a thèid romhainn; oir a thaobh a' 
Mhaois so, an duiue a thug a macli sinn à 
tu" ua h-Eiphit, cha-n f hios duinu ciod a 
thàiuig air. 

24 AgTis thiibhairt mi riu, Gacli neach aig 
am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e dheth 
e: ag^s thug iad dhomh e, agus thilg mi 
's an teine e, agus thàinig a mach au laogh 

BO. 

85 j 25 Agus an uair a chi'.nnaic Maois gu'w 
robh an sluagh rìiisgte, (oir rùisg Aaron iad 
a chum an nàire am measg an naimhdean,) 

! 26 An sin slieas Maois anu an geata a' 
chaimp, agus thubhairt e, Cò 'tha leis an 
Tighearn? thigeadhe amionnsuidh-sa. Agus 
chruinnich mic Lebhi uile d'a iomisuidh. 

27 Agus thubhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tigheani Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh 
gach duine agaibh a chlaidheamh air a leis, 
agiis rachaibh a steaeh agus a maeh o 
gheata gu geata air feadh a' chaimp, ag-us 
marbhadh gach duine agaibh a bhràthair, 
agus gach duine a chompanach, agus gach 
duine a choimhearsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
]\Ihaois: agus thuit de'n t-sluagh 's an là 
sin mù thimchioll thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'u Tighearu, eadlion gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair; a 
chum as gu'm builich e oirbh beannachadli 
air an là 'n diugh. 

30 Agus air au là màireach thubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh 
peacadh mòr: agiis a nis thèid mise suas a 
dh'ionusuidh au Tighearna, a dh'f heuchainn 
an dean mi rèite air son bliur peacaidh. 

31 Agus phiU Maois a dli'ionnsuidh an 
Tighearna, agus thubhairt e, Och ! pheac- 
aich an sluagh so peacadh mòr, agus linu 
iad dhoibh fèin diathan òir: 

32 Gidheadli a nis, ma's toil leat, maith 
dhoibh am peacadh; ach mur maith, dubh 
mise, guidheam ort, a mach as do leabhar 
a sgTÌobh thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
G e b'e a pheacaich a'ni' aghaidh, esan dubh- 
aidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nisimich,treòraich an sluagh 
a chiun an ionaid mu'n do labhair mi riut; 
feuch, thèid m'aingeal romhad: gidheadli, 
's an là am fiosraich mi, leanaidh mi am 
peacacUi oiTa. 

35 AgTis chlaoidh an Tighearn an sluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad au laogh, a rinn 
Aaron. 

CAIB. XXXIIL 

1 DhiìlU an Tighearn dol leis an t-sluaijh. 9 
Lahtiair e ri Maois. 18 Gliuidh esanair Dia 
gum foiìlsicheadh e a ghlòir dlia. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich, falbh suas as a so, thu fèin 
agiis an sluagh a thug thu mach à tìr na 
h-Eiphit, a dh'ionnsuidh na tìre a mhionn- 
aicli mi do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob, ag ràcUi, Do cl' sliliochd-sa bheir 
mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus 
fuadaichidh mi mach au Canaanach, an 
t-Amorach, agus an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an 
lebusach ; 

3 A dh'iounsuidh fearainn a tha 'sruthacUi ECSODU 

le bainne agas mil: oir clia tèid mi suas a'd' 
mheasg, oir is sluagli rag-mhiiinealach 
thu; air eagal gu'n v.ciiioidh mi thu 's an 
t-slighe. 

4 Agus au uair a chual' an sluagh an droch 
sgeul so, riun iad bròn; agus cha do chuir 
duine sam bith air a bhrèaghachd. 

5 Oir thubhaii-t au Tigheam ri Maois, 
Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh rag- 
nihuinealach sibh: ann am platha thèid mi 
suas 'n 'ur measg, agus claoidhidh mi sibh : 
a nis uime sin cuiribh dliibh bhur brèagh- 
achd, a chum as gu'm bi fios agam ciod a ni 
nii ribh. 

6 Agus i-ùisg clann Israeil am brèaghachd 
dhiubh làimh ri sUabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, agus 
shuidliich e 'n taobh a mach de'n cliamp e, 
fad o'n champ, agus thug e pàilliun a' 
choimhthionail mar ainm air. Agus 'n a 
lorg sin, chaidh gach neach a bha 'g iaiTaidh 
an Tighearna a mach do phàilliun a' chomih- 
thionail, a bha 'n taobh a miiigh de'n champ. 

8 Ag-us an uair a chaidh Maois a mach 
do'n phàiUiun, dli'èirich an sluagh gu lèir 
suas, agus sheas gach duine aig dorus a 
bhùtha, agus dh amliairc iad an dèigh 
^MIiaois, gus an deachaidh e stigh do'n 
phàilliun. 

9 AgTis an uair a chaidh Maois a stigh 
dfon phàiUiun, thàinig am meall neoil a nuas, 
agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, agus 
labhair an TÌQhearn ri Maois. 

10 Agus chimnaic an sluagh uile am meall 
neoil 'u a sheasamh aig dorus a' phàilliuin: 
agus dh'èirich an sluagh uile suas, agus rinn 
iad aoradh, gach duine ann an dorus a 
bìiìitha. 

11 Agus labhair an Tigheam ri Llaois 
aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agiis phill e rìs do'n champ; 
ach cha deachaidh a sheirbhiseach losua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàilliun. 

12 AgTis thubhairt Maois ris an Tigheam, 
Feuch, tlxa thu 'g ràdli rium, Thoir suas 
an sluagh so ; agus eha d'thug thu fios dcmh 
cò 'chuireas tu maille rium. Gidheadli 
thubhairt thu, Is aithne dliomh thu air 
d'ainm, agTis mar an ceudna fhuair thu 
deadh-gheau a'm' shùilibh. 

13 A nis uime sm, guidheam ort, ma 
fhuair mi deadh-gliean a'd' shùilibh, nochd 
dhòmh do shlighe, a chum as gu'm bi aithne 
agam ort, agus gu'm faigh mi deadh-ghean 
a'd' shùilibh, agais meas gur e 'n cinneach 
so do shluagii-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eachd laat^ agus bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid do là- 
thaireachd maille ruinn, na toir suas sinn 
à so: 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do shluagh 
deadh-gheau a'd' shùilibli/ Xach ami le d' S, XXXIV. 

dhol maille ruinn ? Mar so dealaichear 
sinn, mise agus do shluagh, o gach uile 
shluagh a tha air aghaidli na talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm' 
shùilibh, agus is aithne dliomh thu air 
d'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, Foillsich dhomh 
guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheas uile dol seachad ann ad làthair, 
agus gairmidh miainman TIGHEARIS'' a d' 
fhianuis; agus bithidh mi gràsmhor dha- 
san d'am bi mi gTàsmhor, agus nochdaidh 
mi tròcair dha-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha-n fheud tliu 
m'aghaidhs' fhaicinn; oircha-n fhaic duine 
air bith mise, agus e beò. 

21 Agus tluibìiairt aa Tigheam, Feuch, 
tJia àite làimh rium, agus seasaidh tusa aii- 
carraig: 

22 Agiis an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridh mi thu ann an 
sgoltadh de'n chaiTaig, agus còmhdaichidh 
mi le m' làimh thu gus an teid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falljh mo làndi, agns 
chi thu mo chùlaobh; ach cha-n fhaicear 
m'aghaidh. 

CAIB. XXXIV. 

1 DìtaOi-nuadhakhe.acVi, dàir an larjlia, 5 
Ghaiì~m^adh air ainman 'riiihearna. 10 liinn 
Dia coimìidieangal r'a nìduagh. 

AGU S thubhairt an Tiglieam ri Maois, 
Snaidh dliidt fèin da chlàr cliloiche 
cosmhuil ris ua ceud cldàir; agiis sgi-ìo- 
bhaidh mis' air na clàir siìi na focail a bha 
air na ceud chlùir, a bhris thu. 

2 Agus bi deas 's a' mhadmnn, agus thig 
a nìos 's a' mhaduinn do shhabh Shinai, 
agus nochd thu fèin an sin dhomhs' air 
mullach an t-.slèibh. 

3 Agus ua tigeadh duine sam bith a nlos 
maille riut, agns na faicear duine 's an 
t-sliabh vdle, agus na h-ionaltradh na treu- 
dan no'm buai* fa chomliair an t-slèibh 
sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, cos- 
mhuil ris na ceud chlàir; agus dh'èii'ich 
Maois suas gu moch 's a' mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dli'àithn an Tighearn dha, ag-us thug e leis 
'n a làimh au dà chlàr chloiche. 

5 AgTis thàinig an Tigheam nuas ann an 
neid, agTis sheas e maiOe ris au sin ; agus 
ghairm e air aium an Tighearna. 

6 Agus chaidh an Tigheam seachad fs 
'chomhair, agus e-hairm e, an TIGHEAR^'. 
AN TIGHEARN DIA, iochdndior agus 
gràsmhor, fad-fhulangach, agns padt aun 
an caoimhneas agus ann am fìrinn, 

7 A' gìeidlieadli tròcair do mliìltibh, a' 
maitlieadh aingidheachd agus eusaontais, ECSODUS, XXXIV. a rus pcacaidli, agus uaclisaov air aoii dùigh 
,in ci'iiitacfi; a" lcautuinu ràugidlieachd nau 
aithrich&xn air a" chloinu, agus air cloiuu 
na clouuie, air au treas iigus air a' cheath- 
ramh gìnealach. 
^ Agus riuu ilaois deifir, agus chi-om e a 
chcauu ri làr, agus riuu e aoradh. 

9 Ag"us thubliairt e, Ma ihuair mi nis 
de;itiligheau a'd" shìiilibli, 'Thighearua, 
nichadh mo Thighearu, guidheam ort, "n ar 
Bieasg, ^oir i'*' sluagh rag-mhuiuealach iad,) 
agus luaith dliuiun ar u-aiugitUieachd agus 
ai- ijcacadh, agus gabh siuu mar d'oigh- 
reachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feiich, ui mise coimh- 
cheaugal ; auu an làthair do sliluaigh uile 
ni mi nitheau iougantach, nitheau uach 
d'riuueadli au leithid air an talamh uile, no 
auu an aon cliinueach : agTis clii au sluagh 
uile, am measg am hhcil thu, obair an Tigh- 
earna : oir is ni uamhasach a ni mise riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tlia mi"g àith- 
neadh dhuit an diugh : Feuch, fuadaichidh 
mi mach romhad au t-Amorach, agus au 
Cauaauach, agus au t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus au t-Hibheach, agns au 
lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, air eagal gu'u 
dean thu coLmhcheangal ri luchd-àiteach- 
aidh ua tìre d'am blieil thu 'dol, air eagal 
gu'm bi e 'n a ribeadli a'd' mheadhon-: 

13 Ach sgi-iosaidli sibh au altairean, agTis 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearraidh 
sibh sìos an doireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradli do dhia sam 
bith eile ; oir an Tigheai-n, d'an ainm Eud- 
mhor, is Dia eudmhor e : 

1.5 Air eagal gu'n dean thu coimhcheangal 
ri luchd-àiteachaidh ua tìre, agns gu'u tèid 
iad le strìopachas an dèigh au diathan, agus 
gu'n toir iad ìobairt d'an diatlian, agus gu'n 
toir neach cuireadh dliuit, agus g'un ith 
thu Ja ìobairt; 

16 Agus gu'u gabh thu d'an nigheanaibh 
do d' mhic, agus gu'n tèid an nigheauau le 
strìopachas au dèigh an diathau, agus gu'n 
toir iad air do uihic dol le strìopachas an 
dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
leaghta. 

18 Fèill an ai-ain neo-ghoirtichte cumaidh 
tu: seaclid làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dli'àithn mi dliuit, aun 
an àm a' mlùos Abib; oir anns a' mhìos Abib 
thàinig thu mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhosglas a' bhriì is leams' 
e; agus gach ceud-ghin am measg do 
sprèidhe, ma's ann de'n bhuar no de ua 
caoraich e, a hhitheas firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur tuasgail thu e, an sin 
brisidh tu 'amhach. Uile cheud-ghiu do 
mhac fuasglaidh tu; agus cha nochdar a 
h-aou a'm' làthair-sa falamli. 

87 21 Sè làithean ni thu obair, ach air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois: anu au 
àm au treabhaidli agus auns an fhoghar 
gabhaidli tu fois 

22 Agus cumaidli tu fèili nan seachduin, 
a' cheud toraidh de fhoghar a' chruith- 
neachd, agus fèill a' chròdhaidli ann an 
deireadli ua bliadliua. 

23 Tri uaireau 's a' bhliadhna nochdar do 
mhic uile 'an làthair an Tighearna leho- 
bhah, Dè Israeil : 

2-t Oir tilgidh mi mach na cinnich romhad, 
agus ni mi do chiiochan ni's farsuiuge ; 
agus cha mliiannaicb duine sam bith 
dfhearaun, an viair a thèid thu suas g'ad 
nochdadh fèin 'am fiauuis an Tighearna do 
Dhè, tri uairean 's a' bhliadhna. 

25 Cha-n ìobair thu fuil m'ìobairt-sa le 
taois ghoirt, cha mhò a dli'fhàgar gu ma- 
duiun ìobairt fèiU na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh d'fhearainn 
a bheir tliu do tliigh an Tighearua do Dhè. 
Cha bhruich thu mcanu 'am bainue a mlià-- 
thar. 

27 Agus thubhairt- an Tighearn ri Maois; 
Sgrìobh thusa na focail so : oir a rèir brìgh 
nam focal so rinu mise coimhcheaugal riut 
fèin, agus ri h-Israel. 

28 Agns bha e 'n sìn maille ris an Tigh- 
earn dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche ; cha d'ith e arau, ni mò dh'òl e 
uisge : agiis sgrìobh e air na clàir focail a' 
choimhcheangail, na deich àitheantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas o 
shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fiauuis ann 
an làimh Mliaois, an uair a thàiuig e nuas 
o'n t-sliabh) cha robli fios aig Maois gu'u 
do dhealraich croicionn 'agliaidh, am feadh 
's a bha e 'còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Israeil uile air Maois ; agus, feuch, dheal- 
raich croicioun 'aghaidh, agus bha eagal 
oiTa teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm Maois orra; agus phill 
Aarou agus uachdarain a' choiuithionail 
uile d'a iounsuidh-: agus rinn Maois còmh- 
radh riu. 

32 Agus 'n a dhèigh sin thàinig clann Is- 
raeil uile am fagus da; agus dh'àitlm e 
dhoibh na h-uile nithean a labhair an Tigh- 
earn ris ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; agus 
chuir e gnùis-bhrat air 'aghaidli. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a steach 
an làthair an Tighearna a labhairt ris, thug 
e 'n giiiiis-bhrat deth, gus an d'tliàinig e 
mach. Agus thàinig e mach, ag-us labhair 
e ri cloinn Israeil an ni sin a dh'àithneadli 
dha. 

3.5 Agus chunnaic clann Israeil aghaidh 
Mhaois, gu'n do dhealraich croicionu 
aghaidh Mhaois: agus chuir Maois au 
gnùis-bhrat air 'aghaidh a rìs, gus au deacli- 
aidh e stiffh a labhairt ris. ECSODUS, XXXV, CAIB. XXXV. 

i ThdHn t-sàhnid f/u^òldair a coimheacl naomh 
4 Saor thabhartais air son cC phàilliuin. 20 
'flmcj an sluagh gu toileach seachad iad. 

AGUS chruinnich Maois coimhthional 
chloinn Israeil nile r'a chèile, agvis 
tluibhairt e riu, Sin na nithean a dh'àithn 
an Tighearn, gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nithear obair, ach bithidh 
an seachdamh là dliuibh 'n a là naomh, 'n 
a shàbaid thàimh do'n Tighearn: ge b'e 
neacli a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha-n f hadaidh sibh teine sam bith air 
feadli bhur n-àiteachan-còmhnuidh air là 
na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, So an ui a 
dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

5 Togaibh 'n 'ur measg tabhartas do'n 
Tighearn : gach neach ai(/ am hheil cridhe 
toileach, thugadli e leis e, tabhartas do'n 
Tighearn ; òr, agus airgiod, agus umha, 

■6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn, agus fionnadh gliabhar, 

7 Agus croicinuean reitheachan air an dath 
dearg, agus croicinnean bhroc, agus fiodh 
sitim, 

8 Agus oladh air son soluis, agus spìosraidh 
air son oladh-ungaidh, agus air son tìiise 
cìibhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a chum 
an ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh. 

10 Ag\is thigeadh gach duine glic-ehridh- 
eaeh 'n 'ur measg, agus deanadh e gach ni 
a dh'àithn an Tighearn ; 

1 1 Am pàiUiun, a bhìith, ag-us a chònih- 
dach, a chromagan, agus abhuird, a chroinn, 
a phuist, agus a bhuinn ; 

12 An àirc agns a bataichean, a' chaithir- 
thròcair agus roinn-bhrat a' chòmhdaich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a 
.shoithichean uile, agus an t-aran-tais- 
beanaidli; 

14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis, 
agTis 'uidheam, agus a lòchrain, maille ri 
oladli chum an t-soluis; 

15 Agus altair na tìiise, agus a bataichean, 
agus an oladh-ungaidh, agus an tìiis chìibli- 
raidh, agus an cviirtein air son doruis a' 
phàilliuin ; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus a cliath 
umha, a bataichean, agiis a soithichean uile, 
an soitheach-ionnlaid agvis a chos; 

17 Cùirteinean na cììirte, a puist agus a 
buinn, agus cìiirtein air son doruis na 
cìiirte ; 

18 Pimieachan a' phàilliuin, agus pinn- 
eachan na cùirte, agus au cuird; 

19 Eididh an f hrithealaidh, a fhrithealadh 
's an ionad naomh; an èididli naomha air 
son Aaroin an t-sagairt, ag-us èididh air son 
a cliuid mac, a f hrithealadh ann an dreuchd 
iin t-sagairt. 

88 20 Agus dh'fhalbh coimhthional chloinn 
Israeil uile à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gacli duine a dhiiisg 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridho toileach, agus thug iad leo tabhar- 
tas an Tighearna air son oibre pàilliuin a' 
choimhthionail, agus air son a sheirbhis 
uile, agus air son ua h-èididli naoimh. 

22 Agus thàinig iad, araon fir agus mna- 
than, a' mheud's aig an robh cridhe toileaoh, 
agus thug iad leo bràistean agus cluas-fhail- 
ean, agus fàinneachan, agiis criosa-muineil, 
gach uidheam òir : agus gach fear a thug 
seachad, thug e seachad tabhartas òir do'u 
Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh gorm, 
agus corcur, agus scarlaid, agus anart grinn, 
agus fi,onnad}i, ghabhar, ag-us croicinnean 
dearg reitheachan, agus croicinnean bhroc, 
thug iad leo iad. 

24 Gaeh duine a thug seachad tabhartas 
airgid agus umlia, thug e leis tabhartas an 
Tighearna : agus gach duine aig an d'f huar- 
adh fiodh sitim chum oibre sam bith do'n 
t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnathan uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug iad 
leo an ni a shnìomh iad, an gorm, agus 
an corcur, an scarlaid, agns an t-anai-t 
grinn. 

26 Agus na mnathan uile a dhiiisg an 
cridhe suas ann an gliocas, shnìomh iad 
fionnadh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo clachan 
onics, agTJs clachan chum an ceangal, air 
son na h-ephoid, agus air son na h-uchd- 
èididh ; 

28 AgTis spìosraidh, agus oladh air son an 
t-soluis, agus air son na h-oladli-ungaidh, 
agus air son na tùise cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas toileach a 
dh'ionnsuidli an Tighearna, gacli fear agus 
bean a rinn an cridhe toileach a thoirt a 
chum gach gnè oibre, a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh le làimh Mhaois. 

30 Agvis thubhairt Maois ri cloinn Israeil, 
Faicibh, ghairm an Tigheani air ainni 
Besaleel mac Uri, mhic Hur, de thrèibh 
ludah: 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, ann an tuigse, agus ann an eòlas, 
agus anns gach gnè oibre; 

32 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, a 
dh'oibreaehadh ann an òr, agus ann an air- 
giod, agus anii an umha, 

33 Agus ann an gearradh chlach chum an 
ceangal, agus ann an snaidheadh fiodha, a 
dheanamh gnè sam bith a dh'obair ealanta. 

34 Agus chuir c 'n a chridhe gu'n teagaisg- 
eadh e, e fèin agus Aholiab mac Ahisamaicli, 
de thrèibh Dhaiu. 

35 Lìon e iadsan le gliocas cridlie, a dh'oib- 
reachadh gach gnè oibre, oihre a' ghearrad- 
air, agiis au oibrichean ealantp agus an ECSODUS, XXXV oìliriclicaii le snàthaid ann an gonn, agus 
ann an ccrcur, ann an scarlaid, agus ann 
an anart gi'inn, agns an f liiglieadair, a ni 
obair sani bith, agus a dliealbhas obair 
esilanta. 

CAIB. XXXVI. 

1 Thtipadh na fahharlait ddn Ivchd-oihre. 6 
Tìioirmifneadli do'n t-duagh luille.adh a thoirt 
leo. 8 Rinneadh cùirteinean a'jus huird air 
iOìi a' phàiliiuin. 

4 GUS dh'oibrich Besaleel agus Aholiab, 
J\- agiis gacli duine glic-chridheach d'an 
dthug an Tighearn gliocas agus tìir, a 
thuigsinn ciomius a dhcanadh iad gaeh gnè 
oibre air son seirbhis an ionaid naoinih, a 
reir gach ni a dli'àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus 
air Aholiab, agus air gach duine giic- 
chridheach, d'an d'thug an Tighearn gliocas 
'n a chridhe, eadhon gacli aon a dhùisg a 
chridlie suas, gu teachd a chuiu na h-oibre 
g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o ìlhaois ua tabhartasan 
uile a thug clann Israeil leo chum oibre 
seirbhis an ionaid naoimh, g'a deanamh. 
AgTis thug iad fathast d'a iouusuidh s|or 
thabhartasan gach aou mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoiue glic uile, a rinn 
uil' obair an ionaid naoimli,gach duine ac' o 
'obair fèin a hha iad a' deanamh; 

5 AgTis labhair iad ri Maois, ag ràdh, Tha 
'u sluagh a' toirt leo tuilleadh gu mòr na 
ni's leòr, a chum seirbhis na h-oibre a 
dh'àithn an Tighearn a dlieanamli. 

6 Agus dh'àithu Maois, agus thugadh 
gairm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
deauadh fear uo bean sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais an ionaid naoimh. 
Jlar sin thoirmisgeadh do'n t-sluagh ni 
sam hith a thabhairt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca air 
son na h-oibre uile, g'a deanamli, agTis bu 
tuilleadh 's ni bu leòr e. 

S Agus rinn gach duine glic-chridheach 
'n am measg-san a dh'oibricli obair a' 
phàiUiuin, deich cùirteiuean de anart griun 
toinnte, agus de ghorm, agus de chorcur, 
agus de scarlaid; le cherubaibh a dh'obair 
ealanta rinn e iad: 

D Fad aou chùirtein ochdlàmhan-coille thar 
fhichead, agns leud aon chùirteiu ceithir 
làmhan-coille : na cùirteinean uile dh'aon 
tomhas. 

1 Ag-us cheaugail e cùig cùirteinean gach 
aon i-"a chèile: agus na cùig cùirteinean eilc 
cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùban de ghorm air oir 
aoin chùirtein, o'n iomall 's a'cho-aonadh : 
air a' mhodh cheudna riuu e ann an oir a' 
chùirtein eile 's faide mach, auu anco-aon- 
adh au dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e anu an aon chùir- 
tcin, agTis leth-cheud lùb riuu e anu an 

89 ioniall a' chùii-teiu a hha ann an co-aon- 
adh an dara aoin : cheangail na lùban aon 
chtdì'tein ri cuirtein ei'e. 

13 Agiis rinu e leth-cheud cromag òir, 
agiis choimhcheangail e ua cùirteiuean aon 
ri h-aon leis na cromagaibh. Mar siu rinn- 
eadh e 'n a aon phàilliun. 

14 Agus riuu e cùirteineau àefhionnadh 
ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a' 
phàilliuin: aon chùirtein deug riuu e dhiubh: 

1.5 B'e fad aon chùirtein deich làmhan- 
coille thar fhichead, agus ceithir làmhan- 
coille leud aon chùirteiu: hha'ìì t-aou chùir- 
tein deug a dh'aou tomhas. 

1 6 Agus choimhchcaugail e cùig cùirteinean 
Ico fèiu, agus sè cùirteiuean leo fèin. 

1 7 Agns riun e leth-cheud lùb air an foir 
a b'f haiie mach de'n chùirtein 's a 'choimh- 
cheangal, agus leth-cheud lùb rinn e air 
oir a' chùirtein a tha 'coimhcheaugal au dara 
aoin. 

18 Agus rinu e leth-cheud cromag a dK 
umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèile, chum 
as gu'ui biodh e 'n a aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bliùtli, de 
chroicumibh reitheachan air an datli dearg, 
agus còmhdach de chroicinnibh bhroc os a 
cheann. 

20 Agus rinn e bùird do'n phàilliun de 
fhiodh sitim, 'u an seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad bùird, agus 
làuih-choiUe gu leth leud aon bhùird. 

22 Bha dà làimh aig aon bhòrd, air an cur 
'au ordiigh aou fa chomhair aoin : mar so 
rinn e ri bùird a' phàilliuin uile. 

23 Agus rinu e buii-d do'u phàiUiun: 
fìchead bòrd air sou an taoibh dlieis, ris an 
àirde deas. 

24 AgTis dà fhicliead cos airgid riuu e fo 
'u fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd 
a rèir a dhà làimh, agus da chois fo bhòrd 
eile a rèir a dhà làimli. 

25 AgTis air son taoibh eile a' phàilliuin a 
tha ris an àirde tuath, riuu e fìchead bòrd, 

26 Agus an dà fhichead cos a dh'airgiod : 
dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo 
bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàilliuin ris 
an àird an iar, rinn e sè bùird. 

28 Agus rinu e dà bhòrd air son oisinncan 
a' phàilliuin 's an dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri 'chèile 
foidlie, agns mar an ceudna bha iad air an 
coimhcheangal aig a cheann ri h-aon f hail- 
bheig : niar so riun e riu le 'chèile 's an dà 
oisinn. 

30 Agus bha ochd bùird aun, agus an cosan 
a dh'airgiod, eadhon se cosa deug ; dà chois 
fo gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn de fhiodh sitim, 
cùig air son bhòrd aon taoibh de'n phàil- 
liun. 

32 Aguscùig croinu air son bhòrd an taoibh 
eile de'u phàilliun, agus cùig croinn air son ECSODUS, XXXVII. bhòrd a' phàiiliuin a chum nan taobh a tlia 
ris an àird an iar. 

33 Agus tliug e air a' chrann mheadlio- 
nach dol troinih ua buird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na buird le 
li-òr, agus rinn e'm failbheagan a cIIlòv gu 
hlù 'n an àitibh do na croinn, agus chòmli- 
daich e thairis na croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat de ghorm, agus 
de chorcur, agus de scarlaid, agus de anart 
grinn toinnte: dh'obair ealanta riun se e, le 
cherubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist defhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr: 
blui 'n cromagan a dh'òr, agus thilg e dhoibh 
ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha 
brat de ghorm, agus de cliorcur, agus de 
scarlaid, agus de anart grinn toinnte, dli'- 
obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromagaibh: 
agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus an 
cuairteagan le h-òr : ach bha 'n cùig buinn 
a dh'umha. 

CAIB. XXXVII. 

1 An àirc. 6 Caithi'r-iliròcair le chenihaibJi. 10 
A m bòrd le \fhoithicJdbh. Yl An coinnleir òir. 
25 Altair na tàise. 29 An oladh-miyaidh. 

GUS rinn Besaleel an àirc de fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gTi leth a leud, agus làmh- 
choille gTi leth a h-àirde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr f ìor- 
glilan a stigli agus a muigh; agus rinn e 
coron òir dh'i mu n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan òir, 
(jìt hfd air a ceithir oisinnibh ; cadhon dà 
f hailbheig air aon taobh dh'i, agus dà fhail- 
bheig air an taobh eile dh'i. 

4 Agus rimi e bataichean de fhiodli sitim, 
agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr. 

6 Agus clmir e na bataichean anns na fail- 
blieagaibh air taobhan na li-àirce, chum an 
àirc a ghiiìlan. 

6 Agus rinn e caithir-thròcair a dUòr f ìor- 
glilan: dà làimh-choille gu leth a fad, agus 
làmh-choille gu leth a leud. 

7 AgTis rinn e dà cherub a dh'òr, buailte 
macli a h-aon mhìr rinn e iad, aig dà cheann 
na caithir-thròcair; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an taobh 
so, agus cherub eile aig a' cheann air an 
taobhud: amach asa' chaitliir-thròcair rinn 
e na cheruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na cheruban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n 
sgiathaibh os ceann na caithir-thròcair, agus 
an aghaidhean r'a chèile; ris a' chaithir- 
thròcair bha aghaidhean nan cherub. 

10 Agus rinn e 'm bòrd de fhiodh sitim: 
dà làimh-choille 'fhad, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choiUe gu leth 'àirde. 

90 11 Agus chòmhdaich e tliairis e le h-cr 
f ìor-ghlan, agiis rinn e dha corou òir mu'n 
cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall de 
leud boise mu'n cuairt ; agiis rinn e coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh a hha aig a cheithir chos- 
aibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na 
failbheagan, na h-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr, 
gTis am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a h/M air a' 
bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, agns 
a chopain, agus a chuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr fior-ghìan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òv fìor- 
ghlan; a c?A'obair bhuailte rinn e 'n coinn- 
leir : bha a chos, agus a mlieur, a chopain, 
a chnapan, agus a bhlàthan, de'n nì cheudna. 

18 Ag-us sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhan: tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobli dheth, agus tri nieoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmlniil ri 
almonaibhann an aon iaà\Q\\v,maille ri cnap 
agus blàth; agus tri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann am meur eile, 
maille ri cnap ag-us blàth: mar sin anns na 
sè meoir a' dol a raacli as a' choinuleir. 

20 Agus anns a' choinnleir h]ia ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri almon- 
aibh, maille r'a, chnaip agTis a bhlàthan. 

21 Agus cnap fo dhà mheur dheth, agus 
cnap fo dlià mheur dheth, agus cnap fo 
dhà niheur dheth, a rèir nan se meur a' dol 
a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agas am meoir de'n ni 
cheudna: 6'aon obair bhuailte a dh'òr fìor- 
ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus a 
&màIadairean,agusashoithichean-smàIaidh, 
dh'òv f ìor-glilan. 

24 De thàlann òir f hìor-ghìoin rinn se e, 
agus a shoithichean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise de fhiodh 
sitim: làmh-choille a fad, agus làmh-choille 
a leud, {bha i ceithir-chearnach,) agus dà 
làimh-choille a h-àirde;bha a h-adliaircean 
de'n ni cheudna. 

26 Agus cliòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a mullach, ag-us a taobhan mu' n 
cuairt, agus a h-adliaircean; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 

27 Agus rinn e dà f hailblieig òir dh'i fo 
a coron, aig a dà oisinn, air a dà thaobh, 
gu hhi 'n an àitibh do na bataichibh clmni 
a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr. ECSODUS, XXXVIII. 29 Agus rinn e an oladh-ungaidh naomh, 
agus an tùis fhìor-ghlan cle sjoìosraidli 
criiìbhra.idh, a rèir oibre an leigh. 

CAIB. XXXVIII. 

1 Altair na h lobairt'-loùfjie. H An soitheacli- 
ionnlaid iimtia. 9 A' chùirt. 24 Tomhas an 
òir a cJniireadli 'ain fcxim 's an obair. 

k GUS rinn e altair na h-ìobairt'-loisgte 
J\. dc fhiodh sitim: cùig làmhan-coihe a 
fad, ag-us cùig là,mhan-coille a leud, (bha i 
ceithir-chearuach,) agus tri làmhan-coiUe a 
h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adliaircean air a ceithir 
oisiuuibh : bha a h-adhaircean de"n ni 
cheudua; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na h- 
altai-ach,na h-àighnean,agus na sluasaidean, 
agus na cuachan, «(/«5 nagTeimichean,agiis 
na h-àighnean teine: a soithichean uile rinn 
e (f/i'umha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath de lìon- 
obair umlia, fa cuairt gu h-iosal, gu ruig a 
mcadhon. 

5 AgTis thilg e ceithir failbheagan do 
cheitliir oisinnibh na clèith mnh^, guhhi 
'n an àitibh do na bataicliibh. 

6 Agus rinn e na bataichean de fhiocUi 
sitim, agus chòmlidaich e thairis iad le 
h-umlia. 

7 Agus chuir e na bataichean aiins na 
failbheagaibh air taobhan na li-altarach, 
clium a giùlan leo: fìis le bòrdaibh rinn e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a 
fi'/t'umha, agus a chos a dh'umha, de sgàth- 
aiiaibli nam dan,a, chruinnich 'n am buidh- 
uibh aig dorus pàilliuiii a' choimhthionail. 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh mu 
dlieas, ris an àirde deas : bha cùirteinean 
na cùirte de anart gTÌnn toiunte, ceud làmli- 
clioille air fad; 

10 Am puist fichead, agus am buinn umha 
fichead ; ì)ha cromagan iiani post agus au 
cuairteagan a c^/i'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath. Ijha na 
cìiirteinean ceud làmli-choille ; am puist 
fichead, agiis am buimi umha fichead : cro- 
magan nam post, ag-us an cuairteagan a 
f/A'airgiod. j 

12 Agus air an taobh an iar hha cùir- ! 
teinean de leth-cheiicl làmh-clioiUe ; am j 
puist deich, agus am buinn dcich : croma- : 
gan nam post agus an cuairteagan a ' 
f/A'airgiod. i 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird an 
ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh de'n ghcata 
cùiglàmhan-coille deug ; am puist tri, agus 
am buinn tri. [ 

15 Agus air son an taoibh eile de gheata | 
na cùirte, air an làimli so agus air an 
làimh vA, tha cùirteinean cùig làmhan- 
coillo dcug ; am puist tri, agus am buimi ] 
tri. 

91 16 Bha cùirteinean na cùirte uile mu'u 
ciiairt a c?/i'anart griun toimite. 

17 Agus hha buinn nam post a (/A'umha ; 
croraagan nam post, agns an cuairteagan a 
(/A'airgiod, agus còmhdach an ceann a dh'&ìv- 
giod; agTis hha uile phuist na cùirte air an 
ceangal mu'n cuairt le h-airgiod. 

18 Agus hha 'm brat air son geata na cùirte 
'n a obair shnàthaid de ghorm, agus de 
chorcur, agus de scarlaid, agus de anart 
grinn toinnte : agus V'e fichead làmh-choille 
'f had, agus h'e 'àirde 's an leud cùig làmlian- 
coille, a' coimhfhreagairt do chùirteinibh 
na cùirte : 

19 AgTis am puist ceitliir, agus am buinn 
umha ceithir ; an cromagan a c/A'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairteagan 
a (/A'airgiod. 

20 AgTis hha uile pliinneachan a' phàil- 
liuin, agus ua cùirte mu'n cuairt, a dh'umha. 

21 Is e sin àireamh nitheaìi a' phàilliuin, 
pàilliuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh 
iad, a rèir àithne Slhaois, air sooi seirbhis 
nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic 
Shur, de thrèibh ludah, gach ni a dìi'àithn 
au Tighearn do Mhaois ; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac Ahisa- 
maich, de thrèibh Dhain, gearradair, agus 
oibriche ealauta, agus fear oibre grèise ann 
an gorm, agiis aun au corcur, agus aun an 
scarlaid, agus ann an anai't grinu. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadli 'a 'm feum 
's an obair, ann an uil' obair an ionaid 
uaoimh, eadlion òr an tabhartais, naoi 
tàlannan fichead, agus seachd ceud agus 
deich secel 'ar fhichead, a rèir secsil an 
ionaid naoimh. 

25 Agus b'e airgiod na muinntir a chaidli 
àireamh de'n choimlithional, ceud tàlann, 
ag-us niìle agus seachd ceud agus cùig sccel 
deug agus tri fichead, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

26 Becah air son gach fir, 's e sin leth 
seceil, a rèir seceil au ionaid naoimh, air 
son gacli aoin a chaidh gu bhi air au àireamh, 
o fhichead bliadhn' a dli'aois agus os a 
cheann, air son shè ceud nnte agus thri 
mìle agus chùig ceucl agus leth-cheud fear 

27 Agiis de'n cheud tàlann airgid thil- 
geadh biiinn an ionaid naoimli, agus buinn 
an roinn-bhrata ; ceud bonn de'n cheud 
tàlaim, tàlann do gach boun. 

28 Agus de'n mhìle agiis sheaclid ceud agus 
a' chùig secel deug agus tri lichead, rinn e 
cromagau do na puist, agus chòmhdaich e 
'n cinn, agus chuir e cuairteagan mu'n tim- 
chioll. 

29 Agus Ve un.ha an tabhartais deicli 
agns tri fichead tàlanu, agus dà mhìle agus 
ceithir cheud seccl. 

30 Agus riun e le sin na buinu do dliorua 
pàilliuiu a' choiinhthionail, agus an aìtair ECSODUS, XXXIX. uinlia, agus a' cliliath unilia aice, agus 
soithichean na h-altaracli uile, 
:} 1 Agus buinn na cìiirte mu'n cuairt, agus 
buinn geata na cùirte, agus uile phinneach- 
an a' phàilliuin, agus uile phinneachau na 
ciiirte mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

1 Eiidach na seirbhin, aijus an l-eudarJi nnomh. 
2 An epiiod. S An vchd-èididh. •lìFalluinn 
na h-ephoid. 27 iVa cò'uichemi, an crùn~ 
sagnirt, ayui an crios a. dlCanart, grinn. 3IJ 
Le.ac a' c'irùin naoimh. 43 DlCamliairc 
Maois air a.n obair uile, agiui thaitinn i ris. 

AGUS de'n ghorm, agus de'n chorcur, 
agus ddn scarlaicl, rinn iad èididh 
fritiiealaidh, gni i'ritliealadh 's an ionad 
naomli, agiis rinn iad èididli naomh do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

2 Agus rinn o 'n ephod de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'n a leac- 
aibh tana, agus gliearr iad^ 'n a shnàithnib'n, 
a chum oibreachadh am measg a' giiuirm, 
agus am measg a' chorcuir, agus am measg 
na scarlaid, agus am measg an anairt 
ghrinn le h-obair ealanta. 

4 Rinn iad mìrean-gnailne dh'i, ceangailte 
ri 'clièile air a dà oir : mar sin chuireadh 
ri 'chèile i. 

5 Agus hha crios rìomhach na h-ephoid a 
bfia air a h-uaclidar, de'u ni cheudna, a rèir 
a h-oibre fèin ; eadhon de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte ; mar a dli'àitlm au Tigh- 
carn do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics cean- 
gailte ann am failbheagaibli òir, air an gear- 
radh le gearradh seulaidh, ie ainmibh 
chloinn Israeil orra. 

7 Agus cliuir e iad air guailnibh na h- 
ephoid, gu bhi 'n an chxchan cuimhneachain 
do chloinn Israeil ; mar a dli àithn au Tigh- 
earn do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le b-obair 
ealanta, a rèir oibre na h-ephoid, de òr, de 
ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid, 
agus de anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach ; rinn iad an 
uchd-èididli dà-f liillte : rèis a fad, agus rèis 
a leud ; hha i dà-f hillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir sreathan 
clilach : d cheud sreath, sardius, topas, agus 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

11 Agiis an dara sreath, emerald, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, agus 
ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, onics, 
agus iasper : hha iad air an ceangal aun am 
failbheagaibh òir 'n an suidheacliadli. 

14 Agus blia na clachan a rèir ainmean 
chloiuu Israeil, a dlià-dheug a rèir au ainm- 

92 ean le gearradli seulaidli, gacli aon aca le 
h-ainm fèin, a rèir an dà thrèibh dhcug. 

1.5 Agus rinn iad air an uchd-èididh slaljli- 
ruidlican aig na cinn, a È?A'obair shnìouihta 
dh'òv fior-glilan. 

16 Agus rinn iad dà fhailbheig òir, agus 
dà f hàinne òir : agus chuir iad an dà f liàiniie 
air dà clieann na h-uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabhruidli 
shnìomiita 's an dà fhàinne air cinn na h- 
uclid-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà 
shlabhruidh slmìomhta 's an da f liailbheig, 
agus chuir siad iad air mìribli-gaailne na 
h-ephoid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus 
chuir siad iad air dà clieann na h-uclid- 
èididh, air an iomall ditli, a hha. air taobli 
na li-ephoid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà f hàinne òir eile, agais 
chuir siad iad air dà thaobh na h-eplioid gu 
li-ìosal, leth ris a' chuid bheoil dith, fa 
chomhair a' cho-aonaidh eile., os ceann crios 
rìomhach na h-ephoid. 

21 Agus cheangail iad an uchd-èididli le 
a fàinnibh ri fìdnnibli na h-eplioid le h-cill 
ghuirm, a chum gu'm bitheadh i os ceaun 
crios rìomhacli na h-ephoid, agais nach biodli 
an uchd-èididli air a fuasgladli o'n eplioid ; 
mar a dh'àitlm au Tigheam do Mhaois. 

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a 
cZA'obair f highte, uile de ghorm. 

23 Agus hha toll 'am meadhon na falluinn, 
mar tlioll Iviirich-mliàillich, arjus oir tim 
cliioll a tuill, a chum nach reubtadli i. 

24 Agus rinn iad air iomallaibli na falhiinn 
pomgi'anatan de ghorm, agus de chorcur, 
arjus de scarlaid, agus de anart toinnte. 

2.5 Agus riim iad cluig a dhòv fìor-gldan, 
agus chuir iad na cluig eadar na pomgi-a- 
natan, air iomall na talluinu' mu'u cuairt 
eadar na pomgranatan : 

26 Clag agus pomgi-anat, clag agus pom- 
gTanat, air iomall na falluinn' mu'n cuairt, 
a fhrithealadh innte; mar a dh'àithn an 
Tigliearn do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a <?A'anart 
giinn, a dK obair fhighte, air son Aarom 
agus a chuid mac, 

28 Agus crìin-sagairt a (fA'anart grinn, 
agus boineidean sgiamhach af/A'anartgrimi, 
agus briogaisauairt ac/A'anartgTÌnntoinnte, 

29 Agus ci'ios de anart grinn toinnte, agus 
de ghorm, agus de chorcur, agias de scar- 
laid, a c?A'obair shnàthaide; mar a dh'àithn 
an Tigheam do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leac a' chrùin naoimli a 
dh'òv fìor-ghlan, agus sgrìobh iad oirro 
sgTÌobhadh, cosHzA ;/i7 rì gearradh seulaidh, 
NAOMHACHD DO'N TIGHEARX. 

31 Agus cheangail iad r'i iall de gliorm, 
g'a daingneachadli air a' chi-ùn gu h-ard; 
mar a dh'àithn an Tighearn do Mliaois. 

32 Mar so chrìochuaicheadla uil' obair ECSODUS, XL. ixiilluiu bùtlia a" choimhtliiouail : agus riuu 
cUuiu Isracil a rèir gach a dli'àithu an 
Tighearu do jMliaoisl luar siu riuu iad. 

33 Ag-us thug iad am pìiilliuu gu Maois, 
am bùth, agus 'airueis uile, a cln-omagau, a 
bhuird, a chroiuu, agus a phuist, agus a 
bhuiuu ; 

34 Agusan còmhdach dechroiciuuibhreith- 
eachau air au dath dearg, agus au còmh- 
dach de chroiciunibh bhroc, agus brat a' 
chòmhdaich; 

35 Airc ua Fiauuis, agus a bataichean, 
agus a' chaithir-thròcair ; 

3t) Am bònl agus a shoithichean uile, agus 
au t-arau taisbeauaidh ; 

37 Au coinuleir fìor-ghhxna<7iwalòchrain, 
cadUoìi a lòchrain g-u'bhi air an cur auu an 
ordugh, agus a shoithicheau uile, agus an 
oladh a chum soluis ; 

3S Agus an altair òir, agus an oladh- 
uugaidh, agus au tùis chìibhraidh, agus am 
bi'at air sou doruis a' phàiUiuin ; 

39 An altair umha, agus a cUath umha, a 
bataicheau, ag-us a hoithichean uile, an 
soitlieach-iouuiaid agus a chos ; 

40 Cùii-teiuean ua cùirte, a iKiist, agTis a 
buinu, agus am brat air son geata na cùirte, 
a cìdrd, agus a pinneachau, agus uile shoith- 
ichean sen-bhis a' phàilliuiu, air son bùtha a' 
choimhthionail ; 

41 Eudach au f hrithealaidh gu fi-ithealadh 
's an ioìiad uaomh, an t-eudach naomh air 
sou Aaroin an t-sagairt, agus eudach a chuid 
mac, a fhritheahidh ann an di-euchd an 
t-sagairt. 

42 A rèir gach ni a dli'àithn an Tigheam 
do Mhaois, mar sin rinn clann Israeil an 
obair uile. 

43 Agus dh'amhairc Maois air au obair 
uile, agus, feuch, riim iad i niar a dh'àithn 
an Tighearu, eadhon niar sin rinu iad i: 
agus biieanuaich Maois iad. 

CAIB. XL. 

1 Tluigadh àitkne do Mhaois gu'n cuireadh e 
suas pàilliwi hùilia a' dioimlitliionail, apus 
yu n naumìwiduadh se e. 16 Jìinn Maois 
gach ni a dli^àitlin an Tighi-arn dha. 34 
Cliòmkdaidì. neal bùih a' dwimht/tionaiL ràdh, 

2 Air a' cheud là de'n cheud mhìos cuiridh 
tu suas pàilliuu bùtha a' choimlitliiouail. 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na Fianuis', 
agns folaichidh tu 'n àirc leis an roinn-blirat. 

4 Agus bheir thu stigli am bòrd, agus 
cuiridh tu 'n ordugh na nithean a tha gu 'bhi 
air an cur 'an ordugh air ; agus bheir thu stigh 
an comuleir, agus lasaidh tu a lòcluaiu. 

5 Agus suidliichidli tu 'n altair òir a tJia 
chum na tùise fa chomhair àirce na Fianuis', 
agus cuiridhtubrat an doruis risa' phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na h-ìobairt'- 
loi.sgte fa eliomhair dorais pàilliuin bùtha 
a' ciioimiifchionaiL 

93 7 Agus suidJiichidh tu 'n soitheach-ioun- 
laid eadar bùth a' choimhthionail agus an 

I altair, agus cuiridli tu uisge aun. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt mu'n 
cuairt, agus crochaidli tu suas am brat aig 

. geata ua cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ungaidb, 
agus uugaidli tu am pàiiliun, agus gach ni 
a tha ann, agais naomhaichidli tu e, agus a 

I shoithichean uile: agus bithidli e uaomh. 

10 Agus ungaidh tu altair ua h-iobairt'- 
I loisgte, agus a soithichean uile, agus naomh- 
, aichidh tu au altair: agus bithidli an altair 
i ro uaomh. 

11 Agus ungaidh tu an soitlieach-ionnlaid 
j agTis a chos, agus naomhaicliidh tu e. 

I 12 Agus bheir thu Aarou agus a mhic gn 

dorus bùtha a' choimhtliionail, agus iouu- 

laididh tu iad le h-uisge. 
13 Agus cuiridli tu au- Aaron an t-eudach 

naomli, agus uugaidh tu e, agus naomh- 
j aichidh tu e;agus fritlieilidh e dhomhsa aun 

an dreuchd an t-sagairt. 
I 14 Agus bheir thu leat a mhic,agus cuiridh 
j tu còtaichean orra, 

' 15 Agus imgaidh tu iad, mar a dh'ung thu 
'n athair, agus fritheilidh iad dhomlisa ann 
au dreuchd an t-sagairt; oir bithidh gu 
deimhin an uugadh-san dhoibh a chuin 

j sagartachd shìorruidh air feadh an gineala- 
cha. 

I 16 Agus riuu Maois a rèir gach ni a dh'- 
àithn an Tigheai-n dha: mar sin riun e. 

1 7 Ag-us b 'auus a' cheud mhìos, 's an dara 
I bliadlnia, air a' cheud là de'n ndiìos, a chuii'- 

eadli suas am pàilliuu. 

18 Agus chuir j\Iaois suas am pàilliun agus 
dhaingnich e a bhuiun, agns cìmir e suas a 
bhuird, agus chuir e stigh a chroinn, agus 
thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàilliuin, agus chuir e còmhdach a' 
bhùtha air os a cheaun; mar a dh'àithn an 
Tighearn do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhianuis 
anns an àirc, agus chuir e na bataichean air 
an àirc, agus cliuir e a' chaithir-thròcair air 
an àirc os a ceann. 

21 Agus thug e 'u àirc a stigh do'n j)hàill- 
iun, agns chiùr e suas brat a' chòmhdaich, 
agus chòmlidaich e àirc na Fianuis; mar a 
dla'àithu an Tighearn do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am bùth a' 
i choimlithionail, air taobh a' phàilliuin mu 

thuath, an taobli a muigh den roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-arau •aim au ordugh 
air, ann an làthair an Tighearna; mar a 
dh'àithu an Tigheani do Mliaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnlcir ann am bùth 
a' choimhthionail, thall fa choudiair a' bhuird, 
air taobh a' phàiiliuiu ris au àirde deas. 

25 Agus las e ua lòchrain ann an làthair 
an Tigheama; mar a dh'àithn au TighciU-n 
do Mhaois. LEÌ3HITICUS 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am bùth 
a' clioinihthiouail, air beulaobh au roiuu- 
bhrait. 

27 Agus loisg e tìiis chìibhraidli oiiTe; 
rnar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois, 

28 Agus chuir e suas am brat aig dorus a' 
phàilliuin. 

29 Ag-us chuir e altair na h-ìobairt-Ioisgte 
làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' clioimli- 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdh ; mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach-ionnlaid eadar 
bìith a' choimhthionail agus an altair, agus 
cliuir e uisge ann, a dli'ionnlad leis. 

31 Agas dh'ionnlaid Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhìith a' choimhthionail, agus gu teachd 
ani fagus do'n altair, dh'ionnlaid siad iad 
fèin, mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. . 1. 

33 Agiis chuir e suas a' chìiirt timchioll a' 
phàilliuin agus na h-altarach, agus chuir c 
suas brat geata na cìiirte: raar sin chrìoch- 
naich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' choimh- 
thionail, agus lìon giòir an Tighearn' am 
pàilliun. 

33 Agus cha b'urrainn Maois dola stigh do 
bhùth a' choimhthionail, a chionn gu'n do 
ghabh an neul còmhnuidh air, agus gu'n 
do lìon glòir an Tighearn' am pàilliun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul suas o 
mhullach a' phàilliuin, chaidla clann Israeil 
air an aghaidh 'n an uile thurusaibh: 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, an sin 
cha do thriall iad gus an là 's an d'èirich e 
suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn' air a' phàillidn 
's an là, agus bha teine air 's an oidhche, 
ann an sealladli thighe Israeil uile, air 
feadh an uile thurusan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

3 I&Jìairtean-loisgle de'n bhuar, ÌO de na treud- 
aibh, 14 uffus a dJi' eoin. 

AGUS ghairm an Tigliearn air Maois, 
agus labhair e ris à pàiìliun a' choimh- 
tliionail, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Ma bheir duine sani hith agaibh tabhartas 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir sibh 
bhur tabhartas de'n sprèidli, eadlion de'n 
bhuar agus de"n treud. 

3 Ma hldos a thabhartas de'n bhuar 'n a 
ìobairt-loisgte, thugadli e seachad bcathach 
fu-ionn gun ghaoid: aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail bheir e seachad e d'a shaor 
thoil fèin, an làthair an Tighearn'. 

4 Agus cuiridli e a làmh air ceann na h- 
ìobairt-loisgte: agiis gabhar air a shou i, 
a dheanamh rèite air a slion. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an làthair 
an Tighearn' : agus bheir na sagartan, mic 
Aaroin, leo an f liuil, agus crathaidh iad an 
f huil mu'n cuairt air an altair, a tha aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

(i Agus fiounaidli e an ìobaii-t-Ioisgte, agus 
gearraidh e i 'n a mìribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagaii't 
teine air an altair, agup leagaidh iad tìodh 
ann an ordugh air an teine. 

8 Agiis leagaidhnasagaixan,niic Aaroin,na 
mìreau, an ceanu, agus an t-saill, ann an 
ordugh air an f hiodh a tha air an teine, a 
tli.a air an altair. 

9 Ach a mhionach agus a cliosan nigliidh 
e ann an uisge: agiis loisgidh an sagart an 

94 I t-iomlan air an altair, mar ìobaii-t-loisgte, 
tabhartas a bheirear suas le teine, a cOi'- 
f hàile cùbliraidh do'n Tighearn. 

' 10 Agus nia's ann de na treudaibh a hhios 
a thabhartas, eadhon de na caoraich, no de 
na gabhraibh, chum ìobairt-Ioisgte; 'n a 
hheathach firionn gun ghaoid bheir e leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh na h- 
altarach mu thuath ann au làthair an Tigh- 
earn': agus crathaidh na sagartan, inic 
Aaroin,'fhuiI air an altair mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidli e 'n a mhìribh e, maillc 
r'a cheann agus r'a shaill ; agus cuiridh an 
sagart iad ann an ordugh air an fhiodh a 
tha air an teiiie, a tlm air an altair. 

13 Ach nigiiidh e am mionach agnis iia 
cosan le h-uisge; agus bheir an sagart leis 
an t-ionilan, agus loisgidh e air an altair e, 
mar ìobairt-loisgte, tabhartas a bheireai 
suas le teiue, a dh'fhàile cùbhraidli do'n 
Tigheam. 

14 Agus nia's ann a dh' eòin a ihios a tha- 
bliartas do'n Tighearn chum ìobairt-loisgte, 
an sin bheir e a thabhartas de tliurturaibh, 
no de cholumain òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na h- 
altarach, agus snìomliaidh e a cheann deth, 
agus loisgidh e air an altair e; agns fàisgear 
a mach 'f huil air taobh na h-altaracli. 

16 Agus spìonaidh e a giieuban as maille 
r'a iteagan, agus tilgidli e làimli ris an al- 
tair e, air an taobli an ear, a dh'àite na 
luatha. 

17 Agus sgoiltidh e inaille r'a sgiathaibh 
e, ach cha roinn e o 'chèilee.- agus loisgidh 
an sagart e air an altair, air an f hiodh a LEBHITICUS, II, III. tha air an teine, mar ìohairt-loisgte, tabhar- 
tas a bheh-ear suas le teine, a dli'fhàile 
cìibliraiclh do'n Tighearn. 

CAIB. II. 

1 A n tdbhartas-hìdh d". phhir mìn moMe ri h- 
oladh auus ri tùis. 12 Tabharlas ceud-lharaidh 
aach hìiadhna. 13 Bheirear seadiad gach 
'tabhartas-bìdh le salann. 

\ GUS an uair a bheir neach air bith ta- 
jTì. bhartas-bìdh do'u Tigheani, bithidli 
a thabhartas de phlìir mìn : agus dòii-tidh 
e ohìdh air, agus cuiridh e tìiis air : 

•2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidli e as làn a dhuirn 
d'a phlùr, agus d'a olaidh, maille r'a thìiis 
uile; agns loisgidli an sagart a chuimh- 
neachan air an altair, gu bhi 'n a thabhartas 
air a thoirt suas le teine, a dh'f hàile cìibh- 
raidh do'n Tighearn. 

3 Agns fuigheall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron ag-us le 'mhic e: is ui ro naomh e 
de thabhartasaibh an Tigheama air an toirt 
suas le teine. 

4 Agus ma bheir tlm seachad tabhartas- 
bìdh air a dheasachadh 's an àmhuinu, is 
breacagan neo-ghoirtichte de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh a Niios ann, no dear- 
nagan neo-ghoirtichte ungta le h-olaidli. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh ai)' a dheas- 
achadh ann an àghann a hhios a'd' thabh- 
artas, bithidli e de phlùr mìn neo-ghoirtichte, 
measgia le h-olaidli. 

6 Roinnidh tu e 'n a mhìribh, ag-us dòii-tidh 
tu oladh air : is tabhartas-bìdh a t'aun. 

7 AgTis ma hhios do thabhartas 'n a tlia- 
bhartas-bìdli o'n àghann-ròstaidh, nithear 
e de phlùr mìn le h-olaidh. 

8 Agus bheir thu 'u tabhartas-bìdli, a 
n ithear de na nithean so, chum an Tighearn' : 
agus an uair a thaisbeanar do'n t-sagai't e, 
bheir se e chum na h-altarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an tabhar- 
tas-bhìdli cuimhneachan dlieth,agus loisgidh 
se e air an altair : is tabhartas a tKann air 
a thoirt suas le teiue, a dli'f hàile cùbhraidJi 
do'n Tigheam. 

10 Agus an ni a dh'fhàgar de'n tabhartas- 
bhìdh, is le Aaron agus le 'mhic e : tha e 'n 
a ni ro naomh de thabhartais an Tighearna 
air an toirt suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam bith, a 
bheir sibh a dh'ionnsuidh an Tighearna, le 
taois ghoirt ; oir cha loisg sibh a' bheag de 
thaois ghoirt, no de mhil, ann an tabhartais 
an Tighearn' a bheirear suas le teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud toraidh, 
bheir sibh seachad e do'n Tighearn: acli 
cha loisgear air an altair e chum fàile cùbh- 
raidh. 

13 Agus gach tabhartas-bìdh a bheir thu 
leat, ni thu blasda le salann : cha mhò a 
leigeas tu le salann coimhcheangail do Dhè 
'bhi dh'easbhuidh air do thabhartas-bìdli : 

95 'le d' thabhartais uile bhcir tliu seachad 
\ salann. 

14 AgTis ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdh de d' cheud thoradh do'n Tighearn, 
bheir tlm seachad mar au tabhartas-bìdh 
de d' cheud thoradh, diasan glasa de arbh- 
ar cruaidhichte leis an teine, eadhon sìol 
buailte as na diasaibh ùra. 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus leagaidli 
tu tùis air : is tabhartas-bìdli e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimli- 
ueachan, cuid d'a arbhar buailte, agus cuid 
d'aolaidh, maille ra thùis uile : is tabhartas 
e a bheirear suas lc teine do'n Tigheai'u. 

CAIB. III. 

\ An tàbharias-slth de'n bhv^r, 6 (/e'n treud, 7 
ua/i, 12 no gabhar, gun ghaoid. 

GUS ma hhios a thabhartas a chum 
ìobaiii, tabhartasan-sìth, ma's ann 
de'n bhuar a bheir e seachad e, ma's firionn 
no boiriouu e, bheir e seachad e guu ghaoid 
an làthair an Tighearn.' 

2 Agus cuh-idh e a làmh air ceann a tha- 
bhartais, agais marbhaidh se e aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : agus crathaidli 
mic Aaroin, na sagartan, an fliuil air an 
altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dc iobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn ; an t-saill a tha 'còmh- 
dachadh a' mhionaich, agus an t-saiU uile a 
^A'air a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agns an t-sai!l a tJia 
orra, a tìia air an loch-'Ièin, agus an sgairt 
a tha os ceann uan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air an alt.air, 
air an ìobairt-Ioisgte, a tha air an fhiodh a 
^A'air an teine: is tabhartas e a bheirear 
suas le tcine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

6 Agus ma's ann de 'n treud a bhitheas a 
thabhartas chuni ìobairt tabhartasan-sith 
do'n Tighearn, firionn no boirionn ; bheir e 
seachad e grm ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabhar- 
tas, bheir e seachad e an làthair an Tigh- 
earn'. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a tha- 
bhartais, agus marbhaidh se e fa chomhair 
pàilliuin a choimhthionail : agus crathaidli 
mic Aaroin 'f huil air an altair mu'n cuairt. 

9 Agus bheir e scachad cuid de ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a blieir- 
ear suas le teine do'n Tighearn ; a shaill 
agus an t-earball uile, teann air a' chnàimh- 
dhroma bheir e air falbh e ; agus an t-saill 
a tha 'còmhdachadh a' mhionaich, agiis an 
t-saill uile a tha air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, ag-us an t saill a thn 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, ag-us an 
sgairt os ceanu nan àinean ; maille ris jia 
h-airuibh, bheir e air falbh i. LEBHITICUS, IV. 11 Agus loisgidh an sagart e air a,n altair, 
1» (3 biadh an tabhartais a bheirear siias le 
teine do'n Tighearn. 

1 2 Agus ma's gabliar a hliitheas 'n a thabhar- 
tas,bheir e seachad i an làthair anTighearn'. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a ceann, ag-us 
marbhaidh se i fa chomhair pàilhuin a' 
choimhthionail : agus crathaidh mic Aaroin 
a fuil air an altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dh'i a thabhar- 
tas, eadlwn tabliartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn ; an t-saiU a tha 'còmh- 
dachadh a' mhiouaich, agus an t-saill uile a 
tha air a' mhionach, 

15 Agiis an dà àra, agus an t-saill a tha 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

16 Agais loisgidh an sagart iad air an 
altair: is iad biadli an taihartais a bheirear 
suas le teine, chum fàile cìibhraidh. An 
t-saill uile is leis an Tigliearn, 

1 7 Bithidh e 'n a reachd bith-bhuan do'r 
ginealachaibh air feadh bhur n-àiteachan- 
còmhnuidh uile, nacli ith sibh saill no fuil 
sam bith. 

CAIB. IV. 

1 lohaiii-phmcaidh an aineolaìs, 3 air son an 
i-sagairt, 13 air son a' choimhihionail, 22 air 
son uachdarain, '21 ar/us air son a,n l-sluaiyh. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheasanam trìd aineolaisanaghaidh 
aoin sam bith a dli' àitheantaibh an Tigh- 
earn' (a thaohh nithean uach bu chòir a 
dheanamh) agus gu n dean e ni au agliaidli 
aoin diubh; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
ungadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh; an sin 
thugadh e air son a pheacaidii a plieacaich 
e, tarbh òg gTin ghaoid a dli'iomisuidìi an 
Tighearna chmn ìobairt-pheacaidli. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorus pàilliuin 
a' choimhtliionail an làthair an Tighcaru'; 
agus cuiridli e a làmh air ceann an tairbli, 
agus marbliaidh e 'n tarbh an làthair an 
Tighearn'. 

5 Agus gabhaidh an sagartachaidhungadh, 
cuid de fhuil an tairbli, agus bheir e i gn 
pàilliun a' choimhthionail. 

G Agus tumaidh an sagart a mlieur 's an 
fhuil, agus crathaidh e cuid de'n fhuil 
seachd uairean an làthair an Tighearna, fa 
thomhair i'oinn-bhrat' au ionaid iiaoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cuid de'n fhuil 
air acÌJiaircibh altarach na tiiise cìibhraidh 
'am fianuis an Tighearn', a tha ann am pàil- 
ìiun a' choimhthionail; agus doirtidh e fuil 
an tairbh uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a tha aig dorus pàilliuin a' choimh- 
tnionail. 

è Agus uile shaill tairbh na li-ìobairt- 
pheacaidh blieir e airfaibh uaith; an t-saiU 
96 a tha 'còmhdacliadh a' mhionaich, agus an 
t-saill \iile a tha air a' mhionach, 

9 Agus an dà àra, agTis an t-saill a tha 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean; maille ris na 
h-airnibh bheir e air falbh i, 

10 Mar a thugadli air falbh i o tharbh 
lobairt nan tabhartas-sìth ; ag-us loisgidh an 
sagart iad air altair na h-ìobairt-loisgte. 

1 1 Agus seichc an tairbh, agus 'fheoil uile, 
maille r'a cheann, agus maille r'a chosan, 
agus a nJiijnacIi, agus a ghaoiT, 

12 Eadhonan tarbh gu h-iomlan giìilainidh 
e niach an taobh a nraigh de'n champ gii 
h-ionad glan, far an dòirtear a mach an 
luath, agus loisgidh e air an fhiodh e le 
teine : lar an dòirtear a mach au luath, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimlithional 
Israeil uile trìd aineolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o slmilibh a' chomhchruinn- 
eachaidh, agus gu'n d'rinn iad ni-eigin an 
agliaidh aom sam bith dh'àitheantaibh an 
Tighearua^ a thaohh nitliean nach bu chòir 
a clheanamh, agus gni bheil iad ciontach ; 

14 An uair a bhios am peacadh, a 
pheacaich iad 'n a aghaidh, aithnichte, an 
sin bheir an comhchruinneachadh seachad 
tarbh òg air son a' pheacaidh, agus bheir 
iad e fa chomhair pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' choimli- 
thionail an làmhan air ceaun an tairbh an 
làthair an Tighearna ; agus marbhar an 
tarbh an làthau- an Tighearna. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ungadli 
cuid de fhuil an tairbh gu pàilliuu a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur a)in 
an cuid de'n fuuil, agus crathaidli e i 
seachd uairean an làthau' an Tigheama, fa 
chomhair an roinn-bhrat. 

18 Agus cuiridh e cuid de'n fhuil air 
adhaircibh na h-altarach a tìta 'am fianuis 
an Tighearna, a tha ann am pàiUiun a' 
choimhthionail, agus dòirtidh e mach aji 
fhuil uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a tlta aig donis pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaill uile uaith, 
agus loisgidh e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a riiin e ri 
tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar sin ni 
e ris: agus ni an sagart rèite air an sou, 
agus bheirear maitheauas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbli an taobli 
a nmigh de'n champ, agiis loi.sgidh se e mar 
a loisge'n ceud tarbh: is ìobairt-pheacaidh 
e air son a' chomhchruinneachaiclh. 

22 'N uair a plieacaicheas uachdaran, agus 
a ni e ni-eigin trìd aiueolais an aghaidh 
aoin sam bith dh'àitlieantaibh an Tigheai-na 
a Dhè, a thauhh tiithean nach bu chòiv a 
dheanaml!, apus gii bheil e ciontach: LEBHITICUS, V. 23 Ma thig a plieacadli, a pheacaich e. g'a 
f liios ; bheu- e leis »iar a thabhartas meaun 
de na gabhraibh, heathach firionn gnn 
ghaoid. 

24 Agus cuiridh e a làmh air ceunn a' 
mhinn, agus marbhaidh se e 's an ionad 
anns am marbh iad an ìobairt-loisgte ann 
an làthair an Tighearna : is ìobairt-pheac- 
aidh e. 

25 AgTis gabhaidh an sagart cuid de f huil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adhaircibh altarach na h- 
ìobairt loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil 
aig bim altàrach na h-ìobairt-Ioisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air an altair, 
mar a loùgear saill ìobaii't nan tabhar- 
t;is-sìth : agus ni an sagart rèite air a 
shon a thaobh a pheacaidh, agiis maithear 
dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach de 
shluagh na dùthcha trìd aineolais, an uair 
a tha e 'deananih ni-eigin an aghaidh aoin 
samtithadh'àitheantaibh an Tigheania, a 
thaobh nithcan nachbu chòir a dheanatnh, 
agus gu bheil e ciontach : 

2S Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, g"a 
fhios ; an sin bheir e leis mar a thabhaita^ 
meaim de na gabhraibh, heathach boirionn 
gini ghaoid, air son a pheacaidh a pheac- 
aich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na h- 
ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e an 
ìobairt-pheacaidh ann an ionad na h-ìobairt- 
loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a fuil 
le 'mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh 
altarach na h-ìobairt-Ioisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuil uile aig bun na h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saiU uile, mar a 
bheirear an t-saill à h ìobairt nan tabhar- 
tas sìth ; agus loisgidli an sagart i air an 
altair, a chtmi fàOe cùbhraidh do'n Tigh- 
eam : agus ni an sagart rèite air a shon, agus 
bheirear maitheanas dba. 

32 Agus ma bheir e leis uan mar a tha- 
bhartas air son peacaidh, bheir e leis uan 
boirionn gun ghaoid. ! 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhai'tais-pheacaidli, agus marbhaidh se e 
mar ìobairt-pheacaidh 's an ionad anns am 
marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid de fiiuil ; 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, a^us cui- ' 
ridh e i air adhaircibh altarach na h-ìobairt- 
loisgte, agus dòù-tidh e mach a fuil uile aig 
bun na h-altarach. j 

35 Agus bheir e aisde a saiU uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt 
nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sagart 
iad air an altair, a rèir nan tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tigheam : agus , 
ui an sagart rèite air a shon a thaobh ! 
a pheacaidh a rinn e, agus maithear 
dha e. 

97 CAIB. V. I A thaobh an ti a cheileas ^eòlas, 2 mu neadi a 
bheanas ri ni sam bith neò'jhlan, 4no a bheir 

I mijjnna.n. 14 ìobairt eusaoiUdis air son 
■peacadiaidh ann an nilliibh naomJia an Tigk- 
• earna, 17 agm air son ph^acaìdhean aineolàis. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
cluinn e guth mionnachaidh, agus gur 
fianuis e, a chunnaic no is fiosrach air a' 
ch ui^, mvr ctiir e 'n cèiU i, an sin giiilainidh 
e a cliionta : 

2 Xo ma bheanas anam ri ni sam bith 
neòghlan, ma'^ cairbh fiadh-bheathaich neò- 
ghloin e, no cairbh sprèidhe neòghloin, no 
cairbh ni neòghloin a shnàigeas, agus e an- 
f hiosrach air ; bithidh esan mar an ceudna 
neòghlan, agus ciontach : 

3 Xo ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis an sa- 
laichear duine, agus gu bheil e an-f hiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 Xo ma mhionnaicheas anam, ag ràdh le 
'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean e 
maith, ge b'e air bith e a labhras duine le 
mionnaibh, agtis gu bheil e anfhiosinieh 
air; an uair is fios da an sin bithidh.e 
ciontach aim an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'n uair a bhios e cion- 
tach a dh' aon de na ìiithibh, sin, gu'n aidich 
e gu'n do pheacaich e 's an ni sin, 

6 Agtis bheir e leis 'ìobairt-ettsaontais a 
dh'ionnsuidh an Tigheama air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, heathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhraibh, mar 
ìobairt-pheacaidh : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a plieacaidh. 

7 Agus mur urraiim e uan a thoirt leis, an 
sin bheir e leis air son a chou-e a rinn e, dà 
thtu-tm-, no dà choluman òg, a dh'ionnsuidh 
an Tigheama; fear a chum ìobairt paeac- 
aidh, agus am fear eile chum ìobairt-loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an t- 
sagairt, agus bheir esan seachad am fear 
a tha chum na h-ìobairt-pheacaidh air tiis, 
agus snìomhaidh e a cb.eann o 'amhaich, acìi 
cha sgar e o 'chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid de fhuil na h- 
ìobairt-pheacaidh air taobh na h-altarach, 
agtis fàisgear a' chuid eile de'n f huil a mach 
aig bunnah-altarach: is ìobah't-pheacaidhi. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun mar 
ìobairt-Ioisgte, a rèir a' ghnàtha: agus ni an 
sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
a pheacaich e, agus maithear dha e. 

II Aeh mtu' urriiinn e dà thurtur, no dà 
choluman òg a thoirt leis; au sin bheir esan 
a pheacaich leis mar a thabhartas an deich- 
eamh cuid a dh' ephah de plilùr mìn, mar 
thabhartas-peacaidh: cha chuir e oladh air, 
ni mò a chuireas e tùis air, oir is tabhartas- 
peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt e, 
agtis gabhaidh an s.agart làn a dlutini deth. 

G LEBHITICUS, VI. eadhon cuimlineaclian detli, agus loisgidh e 
air aii altair e, a rèir nan tabhartas a bheir- 
ear suas le teinedo'n Tighearnu's tabhartas- 
peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus maithear dha e; agTis 
bithidh am fuigheall leis an t-sagart, mar 
thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peacaich 
e trìd aineolais aiin an nithibh naomha an 
Tighearna; an sin bheir e air son a choire 
dli ionnsuidh an Tighearna, reithe gun 
ghaoid na treudaibh, a rèir do mheas-sa 
le secelibh airgid, a rèir seceil an ionaid 
naoinih, chum ìobairt-eusaontais. 

16" Agus air son an lochd a rinn e 's an ni 
naomha ni e coinihleasachadh, agnis cuiridh 
e ris an ciiigeamh cuid, agus bheir e do 'n 
t-sagart e: agus ni an sagart rèite air a shon 
le reithe na h-ìobairt-eusaontais, agus 
maìtliear dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e aon de na nithibh sin athoirmisgeadli 
le àitheantaibh an Tighearna 'bhi air an 
deanamh; ged nach b'fhios da e, gidheadh 
tha e ciontach, agus giùlainidli e 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus bheir e leis reithe gun ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas-sa, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt: agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
'aineolais, leis an deachaidli e air seacharan 
agus gun f hios aig air; agus maithear dha e. 

19/* ìobairt-eusaontais a th'ann : chiontaich 
e gu deimhin an aghaidh an Tigheama. 

CAIB. VI. 
1 Na h-ìcbairtean-exisaontais air son pheacaidh- 

ean a rinneadli. le daoinihh le'm fios. \2 An 

tabhartas a bheirear seachad 'n nair a dk'- 

ìingar sagart. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n dean 
e eusaontas an aghaidh an Tigheama, agus 
gu'n dean e breug d'a choimhearsnach a 
thaobh an ni a thugadh dha r'a ghleidheadh, 
no ann an companas, no thaobh an ni a 
thugadh air falbh le h-ainneart, no ma 
luheall e a choimhearsnach; 

3 No ma f huair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agus gu'n 
d'thug e mionnan eithich; iinn an aou' ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta: 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, agiis gu bheil e ciontach, gai'n 
toir e air ais an ni sin a thug e air falbh le 
h-ainneart, no an ni sin a fhuair e gu 
mealltach, no an ni sin a thugadh dha r'a 
ghleidheadh,no a chailleadh agus a f huair e, 

5 No ni sam bith m'an d'thug e mionnan eithich; bheir e air ais e 's an iomlan, agua 
cuirìdh e 'n cìiigeanih cuid a thuilleadh ris, 
agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann an 
là 'ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
chum an l'ighearna, reithe gun ghaoid o'n 
treud, a rèir do mheas-sa, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearna : agus gheibh e maitli- 
eanas a thaobh gach ni dhiubh sin uile a 
rinn e, a' ciontachadh annta. 

8 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdhi, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, ag 
ràdh, Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte: (Zs- i 
'n ìobairt-loisgte i, air son an losgaidh air 
an altair air feadh na h oidhche uile gu 
maduinn agus bithidh teine na h-altarach 
a' losgadh innte) 

10 Agus cuiridh an sagart trasgan anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fhcoil, agus togaidh e suas an luath a loisg 
an teine leis an ìobairt-loisgte air an altair, 
agTis cuiridh e i làimh ris an altair. 

1 1 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, agus 
cuiridh e trusgan eUe uime, agTis giiilainidli 
e 'n luath a mach an taobh a muigh de'n 
cliamp, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an altair a' 
losgadli innte ; cha chuirear as e : agus 
loisgidh an sagart fiodh oirre gacli maduinn, 
agus cuiridh e an ìobairt-loisgte ann an 
ordugh oirre, agus loisgidh e oirre saill nan 
ìobairtean-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altair 
an còmhnuidh : cha tèid e idir as. 

14 AgTis is e so lagh an tabl)artais bhìdh : 
Eheir mic Aaroin e an làthair an Tighearna, 
fa chomhair na h-altaracli. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuim dlieth, 
de phlùjf an tabhartais bhìdh, agus d'a 
olaidb,agus an tùis uile a tÌLa air an tabhar- 
tas-bhìdh, agiis loisgidli e air an altair 
e, chum fàile cùbhraidh, eadhon cuimli- 
neachan dheth do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall: maille ri aran ueo-ghoirticlite 
ithear e 's an ionad naomh ; ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha-n f huinear e le taois ghoirt: thug 
mi dhoi'bh e mar an cuibhrionn de m' tlia- 
bhartasaibh air an toirt suas le teine : tha 
e ro naomh, mar an ìobaii-t-pheacaidli, agus 
mar an ìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : bithidh e 'n a reaclid 
slormidh air feadh bhur ginealachan thaobh 
tabhartasan an Tigheama air an toirt suas 
le teine : bithidh gach neach a bheanas riu 
naomh. 

19 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a chuid LEBKITIOUS, VH. niac, a bheir iad seachad do'n Tighearn, 's 
an là a dh'ungar e ; an deiclieamh cuid de 
epliah de phlìir mìn mar thabhartas-bìdh 
an còmhnuidh, a leth 's a' mhaduinn, agus 
a loth 's an f heasgiU'. 

21 Ann an àghann nithear e le h-olaidh, 
nffns an uaira hhithcas efuinte, bheir thu 
stigh e : agus na mìrean fuinte de'n tabhar- 
tas bìdli bheir tliu seachad a chum fàile 
chìibhraidh do'n Tighearn. 

22 Agus bheir an sag'art d'a mhic, a dh'- 
ungadh 'n a àite, seachad e : is reachd sìor- 
ruidh e do'n Tighearn ; loisgear gu h-iom- 
lan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas bìdh air 
son an t sagairt gu h-iomlan : cha-n ithear e. 

24 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

25 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdli, Is e so lagh na h lobairt-pheacaidh : 
's an ionad anns am niarbhar an ìobairt- 
loisgte, bithidh an ìobart-pheacaidh air a 
marbhadh 'am fianuis an Tighearna: tha 
i ro naomh. 

26 Ithidh an sagai-t i, a bheir seachad i 
air son peacaidli : anns an ionad uaomli 
ithear i, ann an cùirt pàilhuin a' choimh- 
thionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, bithidh e 
naomh ; agus an uair a chrathar a'bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidh tu an ni 
air an do chrathadh i auns an ionad naomh. 

2S Agus bithidh au soitheach creadha 
anns an do bhruicheadh i air a bhriseadh ; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
umha, glanar agais nigliear e ann an uisge. 

29 Itliidh na firionnaich uile am measg 
nan sagart dhith : tha i ro naomii. 

30 Ach clia-n ithear ìobairt pheacaidh sam 
bith, d'an d'thugadh a' hheag de'n fhuil a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, a 
dheanamh rèite 's an ionad naomh: lois- 
gear 's an teme i. 

CAIB. VII. 

1 Layh na li-ìohairt-emaontais, 11 agm lagh 
ìobairC nan tahìiartas-sìth. 22 An t-saill, 26 
apus an fhuil air an ioirmeasg. 

AGUS is e so lagh na h-ìobairfc-eusaon- 
tais : tha i ro uaomh. 

2 Annsau ionad 's am marbh iad an ìobairt- 
loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eusaon- 
tais : agus crathaidh e a fuil ah' an altair 
mu'n cuairt. 

3 Agiis bheir e seachad dliith a saill uile ; 
an t-earball, agus an t-saill a tha 'còmh- 
dachadh a' mhionaich, 

4 Agxis an dà àra, agns an t-saill a tha 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus an 
scairt a tlta os ceaun nan àinean ; maille 
ris na h-àirnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an altair, 
mar thabhartas a bheirear suas le teine 
do'u Tigheam : is ìobairt-eusaontais i. 

99 6 Ithidh gach firionnach am measg nan 
sagart dhith: 's an ionad naomh itheari; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil sin 
an ìobairt-eusaontais; is aon lagh dhoibh: 
leis an t-sagart a ni rèite leatha, bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad iobairt- 
loisgte duiue sam bith, is leis an t-sagart so 
croicioim ua h-ìobairt-Ioisgte a thug e 
seachad. 

9 Agus buinidli an tabhartas-bìdh uile a 
dh'f huinear ann an àmhuinn, agus gach ni 
a dheasaicliear ann an àghann-ròstaidh, 
agus ann am mèis, do'n t-sagart a bheir 
seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measgta le h-olaidh agus tioram, le mic 
Aaroin uile, leis gach aon uiread r'a chèile. 

11 Agus is e so lagh ìobairt' nan tabhartas- 
sìth, a bheir e seachad do'n Tigheam: 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais a 
bheir e seachad i, an siu bheir e seachad 
maille ris an ìobairt-bhuidheachais breac- 
agan neo-ghoirtichte measgta le h-olaidh, 
agus dearnagan neo-ghoirtichte imgta !e 
h-olaidh, agus breacagan measgta le h- 
olaidh, de phlìir mìn, air a ròstadh. 

13 A thuiUeadh air ua breacagaibh, bheir 
e seachad mar athabhartas,aran goirtichte, 
maille ri ìobairt-buidheachais a thabharta- 
san-sìth. 

14 Agus dh'i siii bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearn, agus bithidli e leis an t- 
sagart a chrathas fuil nan tabhartas-sìth. 

15 Agusithearfeoil ìobairt athabhartasan- 
sìth air son breith-buidheachais, 's au là 
sin fèin anns an toirear seachad i; cha-n 
f hàg e 'bheag dhith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, "s an là sinfèin anns an 
toir e seachad 'ìobairt, ithear i ; agus air an 
là màireach mar an ceudna ithear a fuigh- 
eall. 

1 7 Ach loisgear le teine fuigheaU feòla na 
h-ìobairt' air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag de 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air an 
treas là, cha ghabhar i, ni mò a mheasar i 
dlia-san a bheir seachad i: bithidh i 'na 
gTàineileachd, agus an t-anam a dh'itheas 
dhith gi-àlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri ni sam 
bith ueòghlan, cha-n ithear i; loisgcar i le 
teine: agus a thaobh na teòla, gach neach a 
bhitheas glan, ithidh e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas de flieoil 
ìobairt'uan tabhartas-sìth, a hhuincas do'n 
Tighearn, agus a neòghloine air, gearrar 
eadlion an t-anam sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t anam a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, ri neòghloino duine, no ri 
ainmhidh neòghlan, no ri gràineileachd 
neòghloin sam bith, agus a dli'itheas de LEBHITICUS, VIII. fheoil ìobairt nan tabhartas sìth a hlmi- 
neas do'n Tighearn, gearrar eadJion au t- 
anam siii as o 'shkiagh. 

22 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, SaiU 
air bith daimh, no caorach, no gaibhre, 
cha-n ith sibh. 

24 Agus feudar saiU ainmhidh a gheibh 
bàs leis foin, agus saill an ainmliidh sin a 
reubar le fiadh-bheathaichibh, a ghnàthach- 
adh gu feum sam bith eile ; ach cha-n ith 
sibh idir dhith ; 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ainmhidh 
sin d'an toir daoine seachad ìobairt a lois- 
gear le teine do'n Tighearn, gearrar eadhon 
an t-anam sin a dh'itheas dhith as o 
'shluagh. 

26 Agus cha-n ith sibh gnè sam bith fola, 
ma's aun a dli'eoin no dh' ainmhidh, ann 
an aon air bith d'ur n-àiteachaibh-còmh- 
nuidh. 

27 Gach anam a dli'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadlion an t-anam sin as o 
'shluagh. 

28 AgTis labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Esan 
a blieir seachad ìobairt a thabhartasan-sìtli 
do'n Tighearn, bheir e leis a thabhartas a 
dh'ionnsuidli an Tigheama, de iobairt a 
thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabhartasan an 
Tighearna a blieirear suas le teine ; an t-saill 
mailìe ris an uchd, so bheir e leis, a chum 
gu'n kiaisgcar an t-uchd mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air 
aH altair : ach bithidh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas bheir sibh do'n 
t-sagart ìnar thabhartas-togta, de ìobair- 
tibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san de mhic Aaroin a bheir suas 
fuil nan tabhai-tas-sìth, agus an t-saill, 
bithidli an slinnean deas mar a chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte agus 
an slinnean togta o chloinn Israeil, de ìo- 
bairtibh an tabhartasan-sìth, agus thug mi 
iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, le 
reachd sìorruidh o mheasg chloiun' Israeil. 

35 /5 e so cuihhrionn ungaidlx Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mae, de thabhartasaibh 
an Tigheama a bheirear suas le teine, 's an 
là annsan d'thug e a làthair iad a fhritheal- 
adh do'n Tighearn ann an dreuchd an t- 
sagairt ; 

36 A dh'àithn an Tighearn a thoirt dltoibh 
chloinn Israeil, 's an là auns an d'ung e 
iad, le reachd sìomiidh air feadli an gm- 
calachan. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an ta- 
bhartais bhìdh, agus na h-ìobairt-phcac- 
aidh, agus na h-ìobairt eusaontais, agus nan 

100 coisreagadh, agus ìobairt nan tabhartas- 
sìth, 

38 A dh'àithn an Tighearn do Mhaois aun 
an sliabh Shinai, 's an là anns an d'àithn e 
do chloinn Israeil an tabhartasan a thoii-t 
seachad do'n Tigliearn, ann am fàsuch 
Shinai. 

CATB. VIIL 

1 Choisrig MaoU Aaron agus a m.Jdc. 14 An 
ìnhairl-plieacaidli. IS A /i ìohai rl-lois(/te. 22 
Reitlte a' cìioisreayaidli. 31 Aile ayus àm an 
coisreayaidlì. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille ris, 
agus an trusgan naomh, agus an oladh ung- 
aidh, agus tarbh mar au ìobairt-pheacaidh, 
agus dà reithe, agus bascaid de aran neo- 
ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 'an 
ceann a chèile gu dorus pàilliuin a' choinih- 
thionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha ; agus chruinnicheadh an 
coimhthional r'a chèile gu dorus pàilliuiu 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' choimh- 
tliional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigheam 
a dlieanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'ionnlaid e iad le h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus chrioslaich 
se e leis a' chrios, agus dh'eudaich se e leis 
an fhalluinn, agus chuir e 'n ephod air, 
agus chrioslaich se e le crios rìomhach ua 
h-ephoid, agus cheangail e ris i lcis. 

8 Agus chuir e 'n uchd èididh air ; agus 
chuir e anns an uchd èididh an Urim agus 
an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air a cheann ; 
mar an ceudna air a' chrùn sagaii-t, eadhon 
air a' chuid-beoil deth chuir e 'n leac òir, 
an crìm naomh, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàillimi, agus gach ni a 
b/ui ann, agus naomhaich e iad. 

1 1 Agus chrath e cuid dhitli air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, 
agus a soithichean uile, araon an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, a chum an naomhach- 
adh. 

12 Agus dliòirt e de'n oladh ungaidh air 
ceann Aaroin, agus dh'ung se e, chum a 
naomhachadh. 

13 Agus thug Maois mic Aaroin leis, agus 
chuir e còtaichean orra, agus chrioslaich e 
iad le criosaibh, agus chuir e boineideaii 
orra, mar a dhàithn an Tigheara do 
Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-lobaii't pheacaidh, agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an tairbh air 
sou na h ìobairt phcacaidh. LEBHITICUS, IX. 1.) Agus niliarbh se e; agiis gliabli Maois 
an fhuil, agus chuir e i air adhaircibh na 
h-altarach mun cuairt le 'mheur, agus ghlan 
e 'n altair ; agus dhòirt e 'n f huil aig bun 
ua h-altarach, agus uaomhaich e i, a dJiean- 
amh rèite oirre. 

1 (j Agus ghabh e 'n ìgh uile a tha air a' 
uihionach, agus an scairt os ceann nan àin- 
ean, agus an dà àra, agTis an ìgh; agus 
iiì'sg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarbh agusasheiche,agus'f heoil, 
agus 'aolacli, loisg e le teiue an taobh a 
nuiigh de'u champ, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

iS Agus thug e leis an reithe air son ua 
h-ìobairt-loisg'te : agiis ehuir Aaron agus a 
iiihic an làmhan aii- ceanu an reithe. 

19 Agus mhai-bh se e; agus chrath Maois 
an fhiiil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agus gheaiT e 'n reithe 'n a mhìribh ; 
agus loisg Maois an ceanu, agus na mù-ean, 
agus an t-saill. 

•2 1 Agus nigh e am mionach agus na cosan 
aTui an uisge ; agTis loisg Maois au reithe 
uile air au altair : &'ìobairt-loisgte e, chum 
f àile chìibhraidh : tabhartas air a thoirt 
suas le teine do'n Tighearu, mar a dh'àithn 
au Tighearn do ilhaois. 

•22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe 
a' choisreag-aidh: agus chuir Aaron agus a 
mliic an làmhau air ceann an reitlie. 

23 Agus mharbh se e; agus ghabli Maois 
cHÌd d'a fhuil, agus chuir e i air bàrr 
cluaise dcise Aaroin, agTis air ordaig a 
làimhe deise, agas sdr ordaig a chuise 
deise. 

2-1 Agus thug e leis mic Aaroin, agus chuir 
Maois cuid de'n fhui] air bàrr an cluaise 
(leise, agus air ordaig an làimhe deisfi, aijus 
air ordaig an coise deise: agus chrath !Mjì,oìs 
an f huil air an altair mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saiU, agTis sm t- 
earball, agus an ìgh uile a bha air a' rahion- 
ach, agus an scairt os ceann nan àiuean, 
agus an dà àra agus an ìgh, agùs an s,lÌTinean 
deas. 

26 Agus à bascaid an arainneo-gh'jirtichte, 
a bJia an làthair an Tighearna, ghabh e aon 
bhreacagneo-ghoirtichte,agus aon bhreacag 
de aran le h-olaidli, ag-us aon dearnagan, 
agus chuir e iad air an t-saill, agus air an 
t-slinnean deas: 

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, agus air làmhan a chuid mac, agus 
luaisg e iad mar thabhartas-Iuaisgte an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad air an altair os ceann na 
h-ìobairt-loisgte; 5m tabhartas-coisreagaidh 
iad a chum fàile chùbhraidh ; tabhartas air 
a thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus 
luaisg se e mar thabhartas-Iuaisgte an | 
làthair an Tiffhearna: b'c cuibhriomi Mhaois e de reithe a' choisreagaidh;mar adh'àitlin 
an Tighearn do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid de'n oladh- 
ungaidhi, agus de'n f huil a bha air an altair, 
agTis chrath e air Aaron i ; air 'eudach, agus 
air a mhic, agus air eudacli a mhac maille 
ris: agus naomhaich e Aaron, agus 'eudach, 
agus a niliic, agas eudach a mhac maille 
ris. 

31 Agus thubhairt Maoisri h-Aaron, agus 
r'a mhic, Bruichibh an fheoil aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus ann an sin 
ithibh i leis an aran a tha aun am bascaid 
a' choisreagaidh, mar a dh'àithn niise, ag 
ràdh, Ithidh Aaron agus a mhic 1. 

32 AgTis au ni sin a dli'fhàgar de'nfheoil 
agus de'n aran, loisgidh sibh le teine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail cha tèid sibli a mach rè sheachd 
làithean, gus am bi làitliean bhur coisreag- 
aidh air an crìochnachadh: oir rè sheachd 
làithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'àithn 
an Tighearnabhideauta, a dheanamh rèite 
air bhur son. 

35 Uime sin aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail fauaidh sibh a là agus a dh'oidhche, 
rè sheachd làithean, agus coimhididh sibh 
ordugh an Tighearna, chmn nach faigh 
sibh bàs: oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dliomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na h-uile 
nithean a dh'àithn au Tiglieam le làimh 
Mhaois. 

CAIB. IX. 

\,SIohairt-phmcaidUagus ìohairt lo-isgte Aaroin 
air a ■'tlion fèin, agus air son an t-sluaigli. 23 
An sluagh air a.m beannachadh. 24 Tliàinig 
teine mach o'n Tighearn air an allair. 

AGUS air an ochdamh là ghairm Maois 
air Aaron agus air a mhic, agus air 
seanairibh Israeil; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh dhuit 
fèin laogh òg chum ìobairt-plieacaidh, agus 
reithe chum ìobairt-Ioisgte, gun ghaoid, 
agus thoir seachad iad an làthair an Tigh- 
eama. 

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil ag 
ràdh, Gabhaibhse meann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; agus laogh, agus 
uan, le ^chèile de'n cheud bhliadhna, gun 
ghaoid, a chum ìobairt-Ioisgte; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an ìobi-adh an 
làthair an Tighearna; agus tabhartas-bìdh 
measgta le h-olaidh: oiran diugh foillsichidh 
an Tigheam e fèin dliuibh. 

5 Ag-us thug iad an ni sin a dh'àithn 
Maois gu bculaobh pàilliuin a' choinihthio- 
nail: agus thàinig an coimhthional uile am 
fagus, agus sheas iad an làthair an Tigh- 
eama. 

6 Aarus thubhairt Maois. Is e so au ni a LEBHn 

dli'àithn an Tigheam gu'n deanadh sibh; 
agns foiUsichear giòir an Tighearna dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Imich 
a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus ìobair 
d'ìobairt-pheacaidh, agus d'ìobairt-loisgte, 
agus dean rèite air do shon fèin, agus air 
son an t-sluaigh: agnis thoir suas tabhartas 
an t-sluaigh, agus dean rèite air an son, 
mar a dh'àithn an Tighearn. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'ionnsuidh 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na h- 
ìobairt-pheacaidh, a hha air a shon fèin. 

9 Agus thug mic Aaroin an f huil d'a ionn- 
suidh; agus thum e a mheur 's an fhuil, 
agus chuir e air adhaircibh na h-altarach i, 
agus dliòirt e mach an flrail aig bun na 
h-altai'ach. 

10 Ach an t-saill agus na h-àimean, agus 
an scairt os ceann àinean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altair, mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

1 1 Agus an flieoil agus an t-seiche loisg e 
le teine, an taobh a muigh de'n champ. 

12 Ag-us mharbh e 'n ìobairt-loisgte; agus 
thug mic Aaroin an fhuil d'a ionnsuidh, 
agus chrath e i air an altair mu'n cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loisgte d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìribh, agus an ceann; 
agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na cosan, 
agus loisg e iad air an ìobairt-Ioisgte air an 
altair. 

15 Agus thug e leis tabhartas an t-sluaigh, 
agus ghabh e meann na h-ìobairt-pheacaidh 
a hha air son an t-sluaigh, agus mharbh se 
e, agus thug e suas e air son peacaidli, mar 
a' cheud ìobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt-loisgte, agus 
dh'ìobair e 1 do rèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e leis an tabhartas-bìdh, 
agus lìon e a dhòrn as, agus loisg e air an 
altair e, a tliuilleadh air ìobairt-loisgte na 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, agus 
an reithe, mar ìobairt nan tabhartasan-sìth, 
a hha air son an t-sluaigh ; agus thug mic 
Aaroin d'a ionnsuidh an f huil, ag-us chrath 
e i air an altair mu'n cuairt. 

19 AgTis saiU an tairbh, agus earball an 
reithe, agus an ni sin a tlia 'còmhdachadh a' 
mhionaich, agus na h-airnean, agus an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na h-uchd- 
aibh, agus loisg e 'n t-saill air an altair. 

21 Agus na li-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg Aaron mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 AgTis thog Aaron suas a làmhan chum 
an t-siuaigh, agiis bheannaich e iad; agus 
thàinig e nuas o ìobradh na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus na h-ìobairt-Ioisgte, agus 
uan ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach 

102 'ICUS. X. 

do phàilliun a' choimhthionaD, ag-us thàinig 
iad a mach, agus bheaimaich iad an sluagh: 
agus dh'fhoillsicheadh glòir au Tigheama 
do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair an 
Tighearna, agus loisg e air an altair an 
ìobairt-Ioisgte, agus an t-.saill: agus chun- 
naic an sluagh uile e, agus rinn iad iolach, 
agus thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

INadab agm A Uhu air an losgadh. 8 Fìon air 
a thoirmea-fg do na sagarlananuaìr a radiadk 
ìadasteach do bìiiUk a' choimktkionail, ofcc. 

AGUS ghabh Nadab a^us Abihu, mic 
Aaroin, gach fear dmbh a thùiseir, 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tìiis air, agus thug iad suas 'am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn e 
dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làthair an 
Tighearna, agus loisg e suas iad, agus f huair 
iad bàs an làthair an Tighearna. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, Is e 
so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdh, 
Annta-san a thig am fagus dhomh naomh- 
aicliear mise, agus an làtliair an t-sluaigh 
uile glòraichear mi. Agus dh'f han Aaron 
'n a thosd. 

4 AgTis ghairm Maois air Misael agus air 
Elsaphan, mic Udsieil, bràthar athar A aroin, 
agus thubhairt e riu, Thigibh am fagiis, 
giiìlainibh bhur bràithrean o fhianuis an 
ionaid naoimh a mach as a' champ. 

6 AgTis chaidh iad am fagus, agus ghiùlain 
iad 'n an còtaichibh iad a mach as a' champ, 
mar a thubhairt Maois. 

6 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, ag-us 
ri h-EIeasar, agus ri h-Itamar, a mhic, Na 
riìisgibh bhur cinn, agus na reubaibh bhur 
n-eudach, air eagal gu'm faigh sibh bàs, 
agus air eagal gu'n tig fearg air an t-sluagh 
uile; ach deanadh bhur bràithrean, tigh 
Israeil iiile, tuireadh air son an losgaidh a 
las an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibh a mach air dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, air eagal gu'm 
faigh sibh bàs: oir tha oladh-ungaidh an 
^ Tighearna oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearn ri h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h-òl fìon no deoch làidir, thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid sibh a 
steach do phàilliun a' choimthionail, air eagal 
gu'm faigh sibh bàs : hithidh e 'n a reachd 
bith-bhuan air feadh bhur ginealach ; 

10 Agus a chum gu'n cuir sibli eadar- 
dhealachadh eadar naomh agais mi-naomh, 
agus eadar neòghlan ag-us glan ; 

11 Agus a chum gu'n teagaisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduighean uile a la- 
bhair an Tighearn riu le làimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-EIeasar, agus ri h-Itamar, a mhic a LEBHITICUS, XI dh'flian hcò, Gabhaibh an tabhartas-bìdli a 
dh'f liàgadh dc tliabhartasaibh an Tighcarna 
air an toirt suas le teine, agus ithibh e gim 
ghoirteachadh làiinh ris au altoir ; oir tha 
e ro naoniha. 

13 Agus ithidh sibh e 's an ionad naomh, 
a chioun gur e do dhhghe e, agus dlighe 
do mhac, de thabliartasaibli an Tighearua 
air an toirt suas le teiue : oir is anu mar 
siu a dh aithneadli dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus an sHn- 
nean togta ithidli sibh aun. an ionad gian ; 
thu lein, agTis do mhic, ag'us do- nigheanan, 
maiUe riut : oir is iad do dhlighe iad, agus 
dlighe do mliac, a thugadh dlioibh à ìo- 
bairtibli tabhartasan-sìtli chloinn' Isi-aeil. 

15 An shnncau togta, agus an t-uchd 
luaisgte, maihe ris na tabhartasaibh air an 
toirt suas le teine de'n t-saill, bheir iad leo 
gus a luasgadh mar thabhai-tas-luaisgte an 
làthair an Tigliearna ; agus is leats' e, agus 
le d' nihic maille i-iut, le reachd bith-bhuan, 
mar a dh'àithu au Tighcarn. 

16 Agus dli'iarr Maois gii dìchiollach 
meann na h-ìobairt-pheacaidli, agus, feuch, 
loisgeadli e : agus bha fearg aige ri h-Elea- 
sar agTis ri h-ltamar, mic Aaroin, a dh'fhà- 
gadh heò, ag ràdh, 

17 C'ar sou nacìi d'ith sibh an ìobairt- 
phcacaidh 's an ionad naomh, do bhrìgh gu, 
hheil i ro uaomh, agus tliug Dia dhuibli i 
a ghiiilan aingidheachd a' choimiithionail,. 
a dheanamli rèite air an son 'am fianuis an 
Tighearna ? 

IS Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach an 
taobh a stigli de'n ionad naomh : bu chòir 
dhuibli gu deimhin a h-itlieadli 's an ioìiad 
naomh, mar a dh'àithn mise. 

19 Agus tliubhairt Aaron ri Maois, Fcuch, 
an diugh thug iad suas an ìobairt-pheac- 
aidh, agus an ìobairt-Ioisgte, an làthair an 
Tighearn'; ag-us thachair au leithidean siu 
de nithibh dhomhsa ; agus nam bithinn air 
itheadh na h-ìobairt-pheacaidh an diugh, 
an gabhtadh rithe an làthair an Tighearna ? 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toilichto. 

CAIB. XI. 

1, 4 ÌI/m bheathaichibli ylana. 13 agus mu bheaih- 
aichibk neòghlan. 

A GUS labliair an Tighearn ri Maois, 
Jr\^ agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labhraidh ri cloinn Israeil, ag ràdh, Is 
i'td so na beathaichean a dh'itheas sibh de 
ua h-uile ainmhidhean a tha air an talamh. 

3 Gach aon a roiuneas an ionga, agus, a 
sgoilteasan ladhar, agus a' chuàmlias a' chìr, 
am measg nan ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha-n ith sibh, dhiubhsan a 
clmàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinneas 
an ionga : mar an càmhal, a chionn ged a 
clmàmh e a' chìr, nach roinn e an iouga ; neò- 
ghlan tJui e dhuibh. 

103 5 Agus an coinean, a cluonn ged a chnàmh: 
e a' chìr, nach roinn e au ionga ; neòghlau 
tha e dhuibh. 

G Agus a' mhaigheach, a chionn ged a 
ehnàmh i a' chìr, nach roinn i au ionga ; 
ueòghlan tha i dlmibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i au 
ionga, agus ged a sgoilt i au ladhar, gidh- 
cadh nach cnànih i a' chìr ; neòghlan tha i 
dhuibh. 

8 D'am feoil cha-n ith sibh, agus r'an 
cairbh cha bhean sibh ; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

9 lad so- ithidh sibh, dhiubhsan uile a tha 
's na h-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus lannan anns na h-uisgeachaibh, 
anns na cuantaibh, ag-us anus na h-aimhni- 
chibh, iad sin ithidh sibh. 

10 Agus gach nt air nach 'eil itean no lan- 
nan anns na cuantaibh, agus anns na h-aimh- 
nichibh, de gach ni a ghluaiseas 's ua h-uis- 
geachaibh, agus de gach ni beò, a tha 's na 
h-uisgeachaibh ; 'n au gràineilcachd bithidh 
iad dhuibh : 

1 1 Eadhon 'n an gràineileachd bithidh iad 
dhuibh : d'am feoil cha-n ith. sibh, agus d'an 
cairVjh gabhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no lannan 
anns na h-uisgeachaibh, 'n a ghràineileachd 
bithidh sin dliuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eun ; cha-n ithear iad, 'u an 
gràineileachd tha iad: an iolair, agus an 
cnàimh-bhristeach, agus an iolar-uisge, 

14 Agns am fang, agus an clamhan a rèir 
a ghnè ; 

15 Gach fitheach a rèir a ghnè; 

16 Agus a' chailleach-oidhche, agus an 
t seabliag-oidliche, agus a chuach, agus an 
t-scabiiag a rèir a gnè, 

17 Agais a' chailleach-oidhche bheag, agus 
an scarbh, agus a' chailleach-oidhche mhòr, 
_ 18 Agus an ealajag-us ani pelican, agus an 
iolair-ìhionn, 

19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t adharcan- 
luachrach, agus an ialtag. 

20 Bitìiidh gach ni snàigeach a dh'iteai- 
aicheas, agus a dh.'imicheas air cheithir 
chosan, 'n a giiràineileachd dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, de 
gach ni snàigeach a dli'itealaicheas, agus a 
dh'imicheas air cheithir chosan, aig am 
bheil luirgneau os ceann a throidhean, gu 
leum leo air an talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a ròir a ghnè, agus an 
locust maol a rèir a ghnè, agus an daol a 
a rèir a ghnè, agus an leunuiach-uaine a 
roir a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach a 
dh'itealaicheas, aig am bheil ceithir chosan, 
'n a ghràineileachd dliuibh. 

24 Agus air au son siu bithidh sibh ncò- LEBHITICUS, XII. gl Jan : gach neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neòglilan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiììlaineas o' 
hheag d'an eairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidli e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a roin- 
neas an ionga, agus nach sgoilt an ladhar, 
agus nach cnàmh a' chìr, neòghlan dhuibh : 
gach neach a bheanas riu, bithidh e neò- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas air a 
mhàgaibh, am mcasg nan uile bheathaich- 
ean a dh'imicheas air cheithir chosan, 
hithidh e neòghlan dliuibh ; gach neach a 
bheanas r'an cairbh, bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

28 Agus easan a ghiìllaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar ; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus hithidh iad so neòghlan dhuibh 
am measg nan nithean snàigeach a shnàig- 
eas-air an talamh: an neas, agus an luch, 
agus an crocodeil a rèir a ghnè, 

30 Agus am firead, agus an cameleon, 
agusan dearc-luachrach,agus ant-seilcheag, 
agus am famh. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'n am 
measgsan uile a shnàigeas: gach neach a 
bheanas riu, 'n uair a bhios iad marbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon diubh, 
'n uair a bhios e marbh, bithidh e neòghlan ; 
co dhiubh is soitlieach fiodha sam bitli e, no 
eudach, no croicionn, no sac: feumaidh 
gach soitheacli anns an deanar obair sam 
bith, a bhi air a chur ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu-feasgar; ansinbith- 
idh e glan. 

33 Agus a thaohh gach soithich creadha, 
anns an tuit a h-aon diubh, bithidh gach 
ni a tha ann neòghlan ; agus Isrisidh sibh e. 

34 De gach uile bhiadh a dh'ithear, bithidh 
am biadh sin air an tig uisge, neòglilan ; 
agus bithidh gach deoch a dh'òlar ann an 
soitheach sam bith, neòghlan. 

35 Agus 'bithidh gach ni air an tuit a' 
hheag d'an cairbh neòghlan ; ma's àmhuinn 
e, no coireachan, brisear sìos iad : neòghlan 
tha iad, agus neòghlan bithidh iad dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar aìins 
am hi pailteas uisge, glan : ach bithidli an 
ni sin a bheanas r'an cairbh, neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a' hheag d'an cairbh 
air sìol-cuir sam bith, a bhios r'a chur, 
hithidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam hith air an 
t-sìol, agiis gu'n tuit «' hheag d'an cairbh 
air, neòghlan hithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan 
a bheanas r'a chairbli neòghlan gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, 
uighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar: csan mar an ceudna a ghiìi- 

104 laineas a chairbh, nighidli e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu fcasgar. 

41 Agus hithidh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh, 'n a ghràineileachd : 
cha-n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus gach ni a dh'imicheas air cheithir 
chosan, no ge b'e air bith aig am bheil tuil- 
leadh chosan am measg nan uile nithean 
snàigeach a shnàigeas air an talamh ; cha-n 
ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèin gràineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò 
'ni sibh sibh fèin neoghlan leo, air chor is 
gu'n truaillear sibli leo. 

44 Oir is mise an Tighearn bhur Dia: 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fèin, agus bithidh sibh naomha; oir tha 
mise naomh: agus cha truaill sibh sibh 
foin le ni snàigeach sam bith a shnàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tigheara a thug sibhse 
a mach à tìr na h-Eiphit, gu bhi 'a m' Dhia 
agaibh: bithidh sibhse uime sin naomha, 
oir tha mise naomli. 

46 Is e so lagh nan ainnihidh, agus nan 
eunlaith, agus gach dìiile blieò a ghluaiseas 
anns na h-uisgeachan, agus gach dùil' a 
shnàigeas air an talamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, agus eadar am beathach a 
dh'f heudar itheadh, agus am beathach nach 
feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

1 Mu neòghloine hhan an dèigìi. hreilh cloinne, 6 
ar/us an ìobairlean. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm beir i 
mac, an sin bithidh i neòghlan seachd 
làithean ; a rèir làithean a dealachaidh air 
son a h-anmhuinneachd bithidh i neòghlan. 

3 Agus air an ochdamh là timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 AgTis fanaidh i an sin tri làithean deug 
'ar fhichead ann am fuil a glanaidh: cha 
bhean i ri ni naomh sam bith, agus clia 
tig i steach do'n ionad naomh, gus an 
coimhlionar làithean a glanaidh. 

5 Aeh ma bheireas i leanabh nighinn, an 
sin bithidh i neòghlan dà sheachduin, mar 
'n a dealachadh: agus fanaidh i ann am fuil 
a glanaidh tri fichead agus sè làitliean. 

6 Agus an uair a choimhlionar làithean a 
glanaidh air son mic, no air son nighinn, 
bheir i uan de'n cheud bhliadhna chum 
ìobairt-Ioisgte, agus columan òg, no eun 
turtuir chum ìobairt-pheacaidh, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthiouail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt: 

7 Agus bheir e seaehad e an làthair an 
Tighearna, agus ni e rèite air a son, agus LEBHITICUS, XIII. glanar i o ruitli a fola. Is e so an'lagh air 

a sonsa a bheircas mac iio nigliean. 
. S Agns niur urvainn i uan a thoirt leatha, 
' an sni bhcir i leatha dà thurtur, no dà 
choluman òg; fear dhiubh cluim ìobairt- 
loisg"te, agns am fear cile chum ìobairt- 
pheacaidh ; agus ni an sagart rèite air a son, 
agus bithidh i glan. 

CAIB. XIII. 

I A''a 1-iaghailiean agvs iia comhoran le.is an 

aithnidi an sagart pìàigh na luibìire. 

AGUS labliair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'X uair a bhios aig duine ann an croicionn 
'fheòla atadh, no guirein, no ball soilleir, 
agus gii'ni bi e ann an croicionn 'fheòla 
cusmhidl ri plàigh luibhre; an sin bheirear 
e gu h-Aarou an sagart, no gu h-aon d'a 
mhic, na sagartan. 

3 Agus amhaircidh an sagart aii' a' phlàigh 
ann an croicionn 'fheòla; agiis an uair a 
bhios am fionnadh 's a' phlàigli air tionnd- 
adh gu bàn, agus a bhios a' phlàigh r'a 
faicinn ni's doimhne na croicionn 'f heòla; is 
plàigh luibhre a th'ann: agus amhaircidli 
an sagart air, agus gairmidli e neòghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an 
croicionn 'fheòla bàn, agTis gun e bhi r'a 
f haicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
gun 'f hionnadli 'bhi air tionndadh gu bàn ; 
an sin druididh an sagart a stigh esan air 
am hheil a' phlàigh seachd làithean. 

5 Agus amhaircidli an sagart air, air an 
t-seachdamh là: agus, feuch, ma tha' phlàigh 
'n a shealladh air stad, agus gun a' phlàigh 
'bhi 'sgaoileadh 's a' chroicionn ; an sin 
di-uididli an sagart a stigh e seachd làith- 
ean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air a rìs air 
an t-seachdamh là, agus, feuch, ma bhins a' 
phlàigh càil-eigin dorcha, agus nach 'eil a' 
phlàigh air sgaoileadh 's a' chroicionn, gair- 
midh an sagart glan e : cha-n'eil ann ach 
guirein ; agus nighidh e 'eudach, agus bith- 
idh c glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a mach 
's a' chroicionn, an dèigh dha bhi air 'fhaic- 
inn leis an t-sagart a chum a ghlanaidh; 
chithear e rìs leis an t-sagart. 

8 Ag-us amliaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadli 's a' 
chroicionn, an sin gairmidh an sagai-t e neò- 
ghlan : is luibhre a tKann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air duine, 
an sin bheirear e chum an t-sagairt: 

10 Agus amhaircidh an sagart air: agus, 
feucb, ma tha. atadh bàn 's a' chroicionn, 
agus gu'n do thionndaidh e am fionnadh gu 
bàn, agus gu'm bheil feoil bheò dhearg 's 
an atadh, 

I I Is seann luibhre a th'ann, ann an croi- 
cionn 'f hcòla ; agTis gairmidh an sagart e 
ueòghlan, agus cha druid e stigh e, oir tha 
e ueòghlan. | 

105 12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr a 
mach 's a' chroicionn, agus gu'n còmhdaich 
an luibhre croicionn an neach air am bheil 
a' phlàigh uile o 'cheann g-u'throidh, ge b'e 
ball air an anjliairc an sagart ; 

13 An sin bheir an sagart fainear: agus, 
feuch, ma chòmhdaich an luibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e esan glan air am bheil a' 
phlàigh: thionndaidlieadli e uile gu bàn; 
tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg r'a 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidli an sagai't air an f heoil 
dheirg, agus gairmidh e neòghlan e ; oir 
tha 'n f heoil dhearg neòghlan : is luibhre 
a th'ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhearg air a h-ais 
a rìs, agus gu'n tionndaidhear gu bàn i, tlug 
e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air: agus, 
feuch,ma tha' phlàigh air tionndadh gu bàn, 
an sin gairmidh an sagart esan glan airam 
bheil a' phlàigh : tha e glan. 

18 An fheoil mar an ceudna anns an robh 
eadhon 'n a croicionn, neascaid, ag-us a 
leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na nca.s- 
caid' atadh bàn, no ball soille.r bàn, càil- 
eigin dearg, nochdar do'n t-sagart e; 

20 Agus ma 'se 'n uair a chi an sagart e, 
feuch, gu bheil e r'a f haicinn ni's doimhue 
na'n croicionn, agiis 'fhionnadh air a. thionn- 
dadh gu bàn; gairmidh an sagart neòglilan 
e: is plàigh luibhre a tKann air briseadh a 
mach anns an neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nuch 'eil fionnadh bàn air 
bith ann, agus gun e ni's doimhne na'n 
croicionn, ach càil-eigin dorcha ; a» sin 
druididh an sagai-t a stigh e seachd làitLean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadli a 'uach 
gu mòr 's a' chroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neòghlan; is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air stad 'n 
a àite, gun e air sgaoileadh, is neascaid 
loisgeach ath'ann;agus gainuidhan sagart 
glan e. 

24 No ma hhios feoil air bith ann, aig 
am bheil 'n a croicionn losgadh teth, agus 
gu'm bi anns an/heoil bheò a tha' losgadh 
ball bàn soillcir, càil-eigiu dearg, no bàn; 

2.5 An sin amhaircidh an sagart air; agus, 
feuch,»?ia tha 'm fionnadh anus a' bhall shoill- 
eir air tionndadh gu bàu, agus e r'a fhaic- 
inn ni's doimhne na 'n croicionn ; is luibhre 
a th'ann air briseadh a mach anns an losg- 
adh : uime sin gairmidh an sagart neòghlan 
e ; is plàigh luibhre a th'ann. 
26 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air bith 
ah' a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni's 
doimhne na'n croicionn eile, ach gu bheil e 
càil-eigin dorclia ; an sin druididh an sagart 
a stigh e seachd làithean. LEJiHlTlCUS, Xlll. 27 Agiis amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamii là, agus ma tha e air sgaoil- 
ea.dh a mach gu mòr 's a' chroicionn, an siu 
gairmidh au sagart neòghlan e; is plàigh 
luibhre a th'auu. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air stad 'n 
a àite, gun e air sgaoileadh 's a' chroicionn, 
ach c càil-eigin dorcha ; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, agus gairmidh an sagart glan 
e ; oir is leannachadh a th'ann o'n losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air a' 
cheaun, no air an f heusaig ; 

:ìO An sin amhaircidh an sagart air a' 
[ihlàigh : agais, feuch, ma tha i r'a faiciiin 
ui's doimhne na 'n croicionn, agus fionnadh 
tana buidhe innte ; an sin gairmidh an 
sagart neòghlau e : is càrr tioram a th'ann, 
eadhon luibhre air a' cheann, no air an 
l'heusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart air 
plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i r'a 
faicinn ni's doimhne na 'n croicioun, agus 
uacli ''eil fionnadli dubh sam bith innte ; an 
sin druididh an sagart a stigli esan air ani 
hheil plàigli a' charra, seaclid làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigli 
air an t-seaclidamh là, agiis, feuch, mur 'eil 
an càrr air sgaoileadh, agus nach 'eil fionn- 
adh buidhe sam bith ann, agus nacli 'eil an 
càrr r'a fhaicinn ni's doimhne na'n croic- 
ionn ; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr clia 
bhearr e; agus druididh an sagart a stigh 
esan air ani bheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là amhaircidh 
an sagart air a chàrr: agus, feuch, mur 'eil 
an càrr air sgaoileadh 's a cliroicionn, no 
r'a fhaicinn ni's doimhne na'n croicionn;an 
ain gairmidh ansagart glan e: agusnighidh 
e 'eudach, agus bithidh e gian. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu 
mòr 's a' chroicionn an dèigh a glilanaidh; 

36 An sin amhaircidh an sagart air, agTis, 
fcuch, ma tha an càrr air sgaoileadh 's a 
chroicionn, cha-n iarr an sagart fionnadh 
buidlie: tha e neòghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'n a shealladh air 
stad, agus tna tha fionnadh dubh air fàs 
suas ann, leighiseadh an càrr, tha e glan : 
agus gairraidh an sagart gian e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig duine no 
aig mnaoi ann an croicionn am feòla buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir; 

39 An sin amhaircidh an sagart : agU3, 
feuch, ma tha na buill shoilleir ann au croi- 
cionn am feòla odhar-bhàn, is leus teas e 
air fàs 's a' chroicionn: tha e gian. 

40 Agus an duine aig am bheil a cheann 
air faileadh, tha e maol: gidheadh tha e glau. 

41 Agus esau aig am bheil 'fholt air fail- 
eadh de'n chuid sin d'a cheann a' tha leth 
r'a eudan, thi^ e maol-bhathaiseach; yidh- 
mdh llm e gian. 

106 42 Agus nia tha 'n a cheann maol. no 'n a 
bhathais mhaoil creuclid bhàn cail-eigin 
dearg; is luibhre a th'aiin air fàs suas 'u a 
cheaim maol, no 'n a bhatliais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air; agus, 
feuch, ma tha atadh no creuchdan bàn- 
dliearg 'n a mhaol cheann, no 'n a mhaol 
bliathais, mar a nochdar an luibhre ann an 
croicionn na feòla; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
gairmidh an sagart e neòghlan gu h-iomlan; 
tha a' phlàigh 'n a cheann. 

45 Agus an lobhar air am hheil a' phlàigh, 
reubar 'eudach, agus bithidh a cheann lom- 
nochd, agus cuiridh e folach air a bhil' 
uachdaraich, agus glaodhaidh e, Neòghlan, 
neòghlan. 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' phlàigh 
air, bithidli e salach; tha e neòghlan: gabh- 
aidh e còmhnuidh 'n a aonar; an taobh a 
muigh de'n champ hithidh 'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla e, 
no ma's eudach lìn e, 

48 Ma's ann a tìia i 's an dlìith, no 's an 
inneach, de lìon no dh'olainn, ma's ann'an 
croicionn, no ann an ni sam bith deanta de 
chroicionn: 

49 Agus ma tha 'phlàigh uaine no dearg 
's an eudach, no 's a' chroicionn, aon chuid 
's an dlùth no 's an inneach, no aim an 
ni sam bith deanta dechroicionn; is plàigli 
luibhre a th'ann, agus feuchar i do'n t- 
sagart. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
plilàigh, agus druididh e stigh un ni anns 
am hlieil a' phlàigh seachd làithean. 

51 Agus amhaircidh e air a' phlàigh air an 
t-seachdamh là: ma tha 'phlàìgh air sgaojl- 
eadh 's an eudach, aon cliuid 's an dliith no 
's an inneach, no ann an croicionn, no ann 
an obair sam bith deanta de chroicionn; is 
luibhre chnàmhanach a' phiàigh : tha e 
neòghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, ma's 
dlùtlì no inncach, ann an olainn no ann an 
lìon, no ni air bith deanta de chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh: oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann; loisgear e 's an 
tcine. 

>3 Ag-us ma dh'amhairceas an sagart, 
p.gus, feuch, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil- 
eadh 's an eudach, aon chuid 's an diùth, 
no s an inneach, no ann au ni sara bith 
deanta de chroicionn; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibhan ni 
anns a' hheil a' phlàigh a nigheadh, agus 
druididh e stigh e seachd làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagartair a' phlàigh 
an dèigh a nigheadh: agus, feuch, mur do 
mhùth a' phlàigh a dath, agus mur do 
sgaoil a' phlàigh, tha e neòghlan; loisgidh 
tu 's an teine e: is cnàmhan 'an leth stigh e, 
mds lom a stigh no muigh e. LEBHITICUS, XIV. 
56 Agus ma dli'amhairceas an sagart, agus, 1 agus tri deich earrar.nan dc phlvir mìn mar 
feiich, gu b/wil a' phlàigli càil-eigin dorcha thabhartas-bìdh, measgta le h-olaidh, agua au dèigh a nigheadh ; an sin reubaidh e as 
an eudach i, no as a' chroicionn, no as an 
dlìith, no as an inneach. 

57 Agiis ma tha i r'a faicinn fathast 's an 
eudacli, aon chuid 's an dliith, no 's an in- 
nea:h, no ann an ni air bith dcanta de chroi- 
cionn ; isplàigh sgaoilteach a th'ann : loisgidh 
tu le teine au ni anns a' bheil a' phlàigh. _ 

58 Agus an t-eudach, ma's dlùth, no in- 
neach e, no ui air bith deanta de chroicioun, 
a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh asda, an 
sin nighear e an dara uair, agus bithidh e 
gìan. 

59 Is 6 80 lagh plàigh' na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an dlùtli, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bith deanta 
de chroicnibh, chum a ghairm glan, no 
'ghairm ucòghlan. 

CAIB. XIV. 

lAn lagh agus na li-ìohairleanleis an glannr 
on lohìiar. 33 Comharan luihìire anii an ligh: 
48 iìiar a phlanar an iigii sin. 

AGUS Ìabhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Bithidh so 'n a lagh do'n lobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e chum an t-sa- 
gairt ; 

3 AgTis thèid an sagart a mach as a' 
cliamp ; agus amhaircidh an sagart, agus, 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibhre 
anns an lobhar ; 

4 An siu àithnidh an sagart gu'n gabhar 
air a shonsan a tha gu'bhi air a ghlauadh, 
dà eun bheò glilan, agus fiodh seudair, agus 
scarlaid, agus hiosop. 

5 Agus àithiiidh an sagart gu marbhar 
. aon de na h-eòin ann an soitheach creadha, 

os ceann uisge ruith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se e, 
agus am fiodh seudair, agus an scarlaid, agus 
an hiosop, agus tumaidh e iad agus an t-eun 
beò, ann am fuil an eoiu a mharbhadh os 
ceann an uisge ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a tha gii blii 
air a ghlanadh o'n luibhre, seachd uairean, 
agus gairmidh e glan e, agus leigidh e as an 
t-eun beò air aghaidh na macharach. 

8 Agus nighidh esan a tha gu 'bhi air a 
glilanadh 'eudach, agus bearraidh e dh' c 
'fhionnadli uile, agus nighidh se e fèin ann 
an uisge, chum gu'm bi e glan : agus 'n a 
dhèigh sin thig e steacli do'n champ, agus 
fanaidh e mach as a' bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh e 
uile fliolt a chinn,agus 'fheusag,agus mail- 
ghean a shùl, eadhon 'f hionnadh uilo bear- 
raidh e dheth : agus nighidh e 'eudach, 
nighidh e mar an ceudna 'fheoil anu au 
uisge, agus bithidh e glan. 

1 Agus air an ochdamh là gabhaidh e dà 
uan fhirionn gun ghaoid, agus aon uan 
boirionn de'n cheud bhliadhna gun ghaoid, 

107 aon log olaidh. 

1 1 Agus nochdaidh an sagart a ni glan e, 
an duine a tha r'a ghlanadh, agus na nithean 
sin an làthair an Tighearn', aig dorus pàiU- 
iuin a' choimhthionail: 

12 Agusgabhaidhansagart aonuanfirionn, 
agus bheir e seachad e mar ìobairt-eusaon- 
tais, agus an log olaidh, agus luaisgidh e iad 
mar thabhartas-Iuaisgte 'amfianuisan Tigh- 
earn'. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an àito 
's am marbh e 'n ìobairt-pheacaidh agus an 
ìobairt-Ioisgte, anns an ionad naomh; oir 
mar is leis an t-sagart an ìobairt-pheacaidh, 
is amhuil sin an ìobairt-eusaoutais: tha i 
ro naomh. 

14 Ag-us gabhaidh an sagart cuid de f huil 
na Ii-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh an 
sagart i air bàrr cluaise deise an neach a 
tha r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agiis air ordaig a choise deise. 

15 Agus gabhaidli an sagart cuid de'n log 
olaidh, agus dòirtidh e i ann au glaic a 
làimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur deas 
's an olaidh a tha 'n a làimh chlì, agus crath- 
aidh e cuid de'n olaidh le 'mheur, seachd 
uairean an làthair an Tighearn'. 

17 Agus de'n chuid eile de'n olaidh a tha 
'n a lànnh, cuiridh an sagart air bàrr cluaise 
deise an neach a tha r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise, air fuil na li-ìobairt-eusaontais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a thn 'n 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an 
neacJa a tha r'a ghlanadh: agus ni an sagart 
rèite air a shon 'am fianuis an Tighearna. 

19 Agus ìobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan a 
tha r'a ghlanadh o 'neòghloine, agus 'n a 
dhèigh sin marbhaidh e 'u ìobairt-Ioisgte. 

20 Agus bheiransagartseachad an ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdli air an altair: 
agus ni an sagart rèite air a shon, agus 
bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach urrainn 
e an uii'ead sin fhaghail; an sin gabhaidh e 
aon uan chum ìobairt-eusaontais gu bhi 
air a luasgadh, a dheanamh rèite air a shon, 
agus aon deicheamh carrann de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, mat thabhartas-bìdh, 
agus log olaidh; 

22 Agus dà thurtur, no dà choluman òg, 
mar is urrainn e fhaghail; agus bithidh fear 
dhiubh'n a ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile 'n a ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
air son a glilanaidh, chum an t sagairt, gu 
dorus pàilhuin a' choimhthionail, an làthair 
an Tighearua. 

24 AgTis gabhaidh an sagart uan na h- 
ìobairt-eusaontais, agus au log olaidli, agua lEBHITIGUS, XIV. hiaisgidli an sagart iad mar tliabliartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìobairt- 
eusaontais, agus gabhaidh an sagart cuid 
de fliuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuir- 
idh e i air bàrr cluaise deise an fliir a tha 
r"a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a clioise deise. 

26 Agus dòii-tidli an sagart cuid de'n 
olaidh ann an glaic a làimlie clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mlieur 
deas cuid de'n olaidli a tha 'n a làimli chlì 
seachd uairean 'am fianuis an Tigliearna. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid de'n olaidh 
a tìia 'n a làimh, air bàrr cluaise deise an 
fhir a tha r'a ghlanadli, agus air ordaig a 
làimhe deise, agTis air ordaig a ehoise deise, 
air ionad fola na h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile de'n olaidh a tha 'an 
ìàimli an t-sagairt, cidridli e air ceann an 
f hir a tha r'a ghlanadli, a dheanamli rèite 
air a shon 'am fianuis an Tigliearna 

30 Agus ìobraidh e fear de na turtuir, no 
de na columain òga, mar is uiTainn e 
f iiaghail; 

31 Eadhnn an ni is urrainn e fhaghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidli, agus ani fear 
eile mar ìobairt-loisgte, maille ris an tabli- 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart rèite air a 
shonsan a tha r'a ghlanadh, 'am fianuis an 
Tighearna. 

32 So lagh an fhir anns d hheil plàigli na 
luibhre, neacli nacli ruig a làmh air an ni 
sin a bhuineas (i'a ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Clianaain, 
a bheir mise dhuibh niar sheilbh, agus a 
chuireas mi plàigli luibhre ann an tigh 
fearainn bhur seilbhe; 

35 Agus gu'n tig esan d'am buin an tigh 
agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag ràdh, A 
rèir mo bharail-sa tha mar gu'm bu phlàigh 
liMÌhhre 's an tigh: 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
tigb fhalmhachadh mvm tèid an sagart a 
stigh ann a dh'fhaicinn na plàigli; chum 
nach deanar gach ni a tha's, an tigh neò- 
glilan: agus 'n a dhèigh sin thèid an sagart 
a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus amhaii'cidh e air a' phlàigh, agus, 
feuch, ma hhitheas a' phlàigh ann am ball- 
aibh an tighe, le stiallaibh domliain, càil- 
eigin uaine no dearga, a tha r am faicinn 
ni's ìsle na 'm balla: 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigh gu dorus an tighe, agus bheir e fainear 
an tigh a dlmnadh suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an t- 
seachdamh là, agus amhaircidh e: agus, 
feuch, m.a bhitlieas a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am ballaibh an tighe; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a' hheil a' phlàigh, 

108 agus tilgidli iad ann an àite neòghlan iad 
an taobh a mach de'n bhaile. 

41 Agus bheir e fainear an tigh a sgrìobadh 
air an taobh a stigh mu'n cuairt,agus tilgidh 
iad a mach an duslach a sgrìobas iad deth, 
an taobh a muigh de'n bhaile gu àite 
neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad c'achan eile, agus 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad; 
agus gabhaidh e criadh eile, agus còmh- 
daichiclli e thairis an tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a rìs, agus ma 
bhriseas i mach 's an tigh, an dèigh dha na 
clachan a thoirt air falbh, agus an dèigh 
dha an tigh a sgTÌobadh, agus an dèigh 
dha a chònihdachadh thairis le crèidh; 

44 An sin thig an sagart agus amhaircidh 
e, agus, feuch, ma tha 'phlàigh air sgaoil- 
eadh 's an tigh, is luibhre chnàmhain i 's 
an tigh; tha e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a chlachan, 
agus 'f hiodh, agus criadh an tighe uile: ag"is 
bheir e fainear an giìilan a mach as a' bhaile 
gu h-ionad neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a stigh do'n 
tigh rè na h-iiine a dhruidear suas e, neò- 
ghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas anns an 
tigh 'eudach: agus nighidh esan a dli'itheas 
anns an tigh 'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a stigh, agus 
gu'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sgaoil a' phlàigh 's an tigh, an dèigh an 
tigh a chòmhdachadh thairis; an sin gair- 
midh an sagart an tigh glan, a chionn gu'n 
do leighiseadh a' phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a ghlan- 
adh dà eun, agus fiodh seudair, agus scar- 
laid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e aon de na h-eoin ann 
an soitheach creadha, os ceann uisge mith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidh a mharbhadh, agus anns an 
uisge ruith ; agus crathaidh e i air an tigh 
seachd uairean. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil an eoin, 
agus leis an uisge ruith, agus leis an eun 
bheò, agus leis an fhiodli sheudair, agus 
leis an hiosop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidli e as an t-eun beò an taobh 
a mach de'n bhaile, air aghaidh na mach- 
arach, agTis ni e rèite air sonan tighe: agus 
bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè de phlàigh 
luibhre, agus de chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agTis air 
son tighe, 

56 Agus airson ataidh,agus airson guirein, 
agus air son buill shoilleir; 

57 Atheagasg c'uin a hhitheas e neòghlan, 
agus c'uin a hhitheas e glan: is e so lagli na 
luibhre. LEBHITICUS. XV. 

CAIB. XV. j mar ìobairt-plicacaidh, agus an t-aon eile 

1, 19 Neòyhloine le sMichihh: 13, 28 2Iar a : mar ìobairt-loisgte; ag-us ni an sagai-t rèite 
gldanar iad. \ air a shon an làthair an Tighearn' a thaobh 

^^GUS labhair an Tigheam ri Maois, [ a shiltich. agiis ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloùin Israeil, agus abraibh. 
riu, 'JST uair a bhios aig duine sani bith 
silteach o "fheoil, aii' sou a shiltich hithidh 
e neòghlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'n a shilteach: 
ma sliileas 'f heoil a mach a sileadh, uo ma 
dhìiinear 'fheoil suns o shilteach, is e so a 
neòghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bithidli i neòghlan : agiis 
gacli ni air an suidh e, bithidli e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r"a leabaidh, 
nigliidli e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agns bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam hith 
air an do shuidh neach air am bheil silteach, 
nighidli e 'eudach, agus ioniilaididli se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se e fèin auH an uisge, agiis 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan air am bheil 
silteach smugaid airsan a tha gian, an sin 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèin ann au uisge, agus bitliidh e neòghlan 
gu feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith a bha foidhe, bithidh e neòghlan gii 
feasgar: agTis esan a ghiiilaineas a h-aon 
air hith de na nitliibh sin,nighidli e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

11 Agus gach ueach ris am bean esan air 16 Agus ma dli'fhalbhasashìol-gino dhuine 
sam bith, an sin nighidh e 'fheoil uile ann 
au uisge, agus bithidh e neòghlan gu feas- 
gar. 

17 Agus gach eudach, agus gaeh croicionn 
air ani bi an sìol-gin, nighear e ann an uisge, 
agus bithidli e neòghlan gu feasgar. 

18 Jlar an ceudna a' bhean leis an luidh 
fear le sìol-gin, nighidh iad araon iad fèin 
ann an uisge, ag-us bithidh iad neòghlau gu 
feasgar. 

19 Agusan uairabhios silteach air mnaoi, 
agus gur fuil a bhios 'n a silteacli 'n a feoiì, 
seachd làithean cuirear air leth i; agus 
gach neach a bheanas rithe, bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

20 Ag-us gach ni air an luidh i 'n uair a 
chuirear ah- leth i, bithidh e neòghlan: gach 
ni niar au ceudna air an suidh i, bithidh e 
neòghlan. 

21 Agus gach neach a bheanas r'a leabaidh. 
nighidJi e 'eudach, agiis ionnlaididh se e ftin 
ann an uisge, agus bitliidh e ueòghlan gu 
feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas ri ni saìti 
bith air an do shuidh i, nighidh e 'eudach, 
agais ionulaididh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 AgTis ma hhios e air a leabaidh, no air 
ni sam bith air an suidh i, 'n uair a bheanas 
e ris, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

24 AgTis ma luidheas fear sam bith maille 
rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos air, bithidh 
e neòglilan seachd làithean, ag-us bithidh 
gach leabadh air an luidh e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach fola air 
mnaoi mòran de làithibh, cha-n ann 'an àni 
a dealachaidh, uo ma shileas e an dèigh ùm 
a dealachaidh, bithidh uile làithean silidh 
a neòghloine mar làithean a dealachaidh: am bheil silteach, agus nach d'ionulaid a [ bithidh i neòglilau. 

làmhan ann an uisge, nighidli e 'eudach, ! 26 Gach leabadh air an luidh i rè uile làitìi- agTis ionnlaididh se e fèin ann an uisge. 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha ris am 
bean esan air am ,bheil silteach, brisear e: 
agus gach soitheacli fiodha, nighear ann an 
uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air am ean a siltich, bithidh i dh'i mar leabaidh a 
dealachaidli: agus gach ni air an suidli i, 
bithidh e neòghlan, a rèir neòghioine ;i 
dealachaidh. 

27 Agiis gacli neach abheanas ris nanitli- 
ibh sin, bithidli e neòghlan; agus nigliidli e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fèin ann an bheil silteach o 'shilteach, an sin àirmhidh i uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar e dha fèin seachd làithean air son a giilan 
aidh, ag-us nighidh e 'cudacli, a^us ionn- 28 Ach ma ghlanar i o 'silteach, an sin 
àirmhidh i dh'i fèin seachd làithean, agus laididh e 'fhuoil ann an uisge ruith, agus au dèigh siu bithidli i gian: 
bithidli e glan. j 29 Agus air an ochdamh là gabhaidli i 

14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e dlia ^ dh i fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
fèin dà thurtur, no dà choluman òg, ag-us agus bheir i iad a dh'iouusuidh au t-sagairt. 
thig e an làtliair an Tigheama, gu dorua gu dorus pàilliuin a' choimhthionail: 
pàilliuin a' choimhthionail, agus bheir e iad j 30 Agus ìobraidh an sagart aon diulh 
do"n t-sagart. j mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon eile 

16 Agus ìobraidhan sagart iad, aon diubh mar ìobairt-Ioisgte; agus ni an sagart rèite 
109 LEBHITICUS, XVI. 
air a son an làtliair an Tighearna, air son a thighe; agiis mrcrbliaidh e tarbh na h- 

ìobairt-pheacaidh, a bhios air a slion feiu. 
12 Agiis gabhaidh e tùiseir làn a dh'èibii- siltich a neùgiiioine, 
31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil 
32 Is e so lagh an fhir air am bheil stigli de'n roinn-bhrat e. siltcach, agms an flbir sin aig an tèid a shìol 
uaith, agus a shalaichear leis; 

33 Agus na mnà a bhios gii tinn ann an 
àm a dealachaidh, ag-us an neach sin air 
am bi silteach, an fhir, agus na innà, agus 13 Agus cuiridh e an tìiis air an teine an 
làthair an Tighearna, chum gii'n còmhdaich 
neul na tìiise a' chaithir-thròcair a tha air 
an Fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e de fhuil an tairbh. an duine sin a luidlieas leatha-sa a tha ; agus crathaidh e ile 'mheur air a' chaithir- 
ncòghlan. CAIB. XVI. 

11 lobairl-pheacaidli. an àrd-sha(iairt. 20 Am i 
hoc -gaibhre aleigeadhasbeò. 29 Fèill a' gìdaii- 
aid/i. thròcair chum na h-àird an ear: agus fa 
chomhair na caithir-thròcair crathaidli e 
de'n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
[ h-ìobairt-pheacaidh a &/«7Ams air son an 
GU3 labhair an Tighearn ri Maois an t-sIuaigh,agusbheire'fhuilantaobhastig!i 
dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, an de'n roinnbhrat, agus ni e r'a f huil-san mar 
uair a thug iad seachad tabhartas au làthair a rinn e ri fuil an tairbh, agus crathaidli e i 
an Tighearna, agus a bhàsaich iad: air a' chaithir-thròcair, agus fa cliomhair 

2 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, [ na caithir-thròcair. 

Labliair ri h-Aaron do bhràthair, a chum | 16 Agiis ni e rèite air son an ionaid 
nach tèid e anns gach àm a steach do n , naoimh a thaobhneòghloine chloinn Israeil, 
ionad naomh an taobh a stigh de'n roinn- j agusathaoblian seachran'nampeacaidhibh 
bhrat, an làthair na caithir-tliròcair, a tha gu lèir: agus mar so ni e air son pàilliuin a' 
air an àirc; a chum nach bàsaich e: oir choimhthiouail a tha 'chòmhnuidh maille 
foillsichidh mise mi fèin ann an ueul air a' j riu, ann am meadhon an neòghloine. 
chaithir-thròcair. | 17 Agus duine sam bith cha bhi ann am 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n ionad pàillirm a' choimhthionail, an uair a thèid e 
naomh: le tarbh òg chum ìobairt-pheacaidh, i 'dheanamh rèite 's an ionad naomh, gus an 
agus reithe chum ìobaii-t-Ioisgte. 1 tig e mach, agus gu bheil e air deanamh 

4 An còta anairt naomh cuiridh e air, I rèite air a shon fèin, agus air son a thighe, 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 'fheoil,agus leisa' chrios anairtcrioslaichidh 
so e fèin, agus cuiridh e an crùn-anairt air: 
is èididh naomha iad sin; air an aobhar sin 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge, agus 
cuiridh e air iad. 

5 Agus clioimhthoinal chloinn Israeil 
gabhaidh e dà bhoc o na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a shon fèin: agTis air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh na 
h-altarach a tha 'm flanuis an Tigheania, 
agus ni e rèite air a son; agiis gabhaidh e 
de fiiuil an tairbh, agiis de fhuil a' bhuic, 
agus cuiridh e i air adhaircibh na h-altarach 
mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre de'n fhuil le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e i, 
agTis naomhaichidh e i o neòghloine chloinn 
Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamli jus ni e rèite air a shon fèin, agus air son j rèite air son an ionaid naoimh, agus air son a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
agus nochdaidli e iad an làthair an Tigh- 
earna, aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn air an dà 
bhoc ; aon chrann air son an Tighearna, 
agTis crann eile air son a' bhuic a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc air an do | cuiridh e air falbh e, le làimh 
tlmit an crann air son an Tighearna, agiis chuidli dò'n fliàsnch. 

ìobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 1 22 Agus giìilainidh am boc-gaibhre air fèiu 

10 Ach am boc air an do thuit an crann an lochdan g-u lèir gufearann air leth: agus 
gu'n leigteadli as e, nochdar beò e an làthair leigidh e air falbh am boc 's an fhàsach. pàilliuin a' choimhthionail, agnis air son na 
h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhrebeò: 
21 Agus cuiridh Aai'on a dlià làimh air 
ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh e os a 
cheann uile lochdan chloiim' Israeil, agus an 
uile sheachi-ain 'n am peacaidhean gu lèir, 
agus cmridh e iad air ceann a' bhuic, agus 

duine iom- an T.ighearna, gu reite a dheanamh leis, 
chum a leigeadh as saor do'n f hàsach. 

11 Agus bheir Aaron leis tarbh na h-ìo- 
bairt-pheacaidh, a hhios air a shon fèin, 
agus ui e rèite air a shon fèin, agus air son 
110 23 Agus thèid Aai'on a steach do phàilliun 
a' choimhthionail, agus cuiridh e dheth an 
èididh anairt, a chuir e air an uair a chaidli 
e steach do'n ionad naomh, agus fàgaidh e 
'n sin i. 's an louad iiaomli, agus ciiiricìh e air 
'èididh, agus thig e niacli, agus ìobraidh 
e "ìobaii-t-loisgte fèin,agus ìobairt-loisgte an 
t-skiaigh; agus ni erèite air a shon fèin, agus 
air son an t-sluaigh. 

25 Agus saill iia h-ìobairt-pheacaidh loisg- 
idli e air an altair. 

'26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre 
mar blwc saor, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uiage; 
'n a dhèigh sin thèid e do'n champ. LEBHITICUS, XVII. 

24 Agnsionnlaididh e 'fhcoil ann an uisge ; mharbhas tarbi., no uan, no gabhar aims a' 

chami), no 'mharbhas e mach as a' champ, 

4 AgTis nacli toir e gu dorus pàilliuin' a' 
choimhthionail, gn tabhai-tas a tJioirt seacliad 
do'n Tighearn air beulaobh pàiUiuin' an 
Tighearna, cuirear fuil as leth an duine siii, 
dhòirt e fuil; agus gearrar as an duine siu 
o mheasg a shluaigh : 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil an ìob- 
airtean, a dh ìobras iad a rauigh 's a' mhacli- 

gus ! air, eadhon gu'n toir iad a chum an Tigh- 
earn iad, gu dorus pàiUiuin a' choimhthio- •27 Agus an tarbh air son na h-ìobairt- nail a dh'ionnsuidh an t-saga'rt, agus gu'n 
pheacaidh, agus am boc-gaibhre air son na ' ìobair iad mar ìobairtean-sìth iad do'n h-ìobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh am fuil 
a steach a chum rèite a dlieanamh 's an 
lOKat? naomh,bheirear a mach iad an taobh 
a muigh de n champ ; agus loisgidh iad 's 
an teine an croicinnean, agus am feoil, agus 
an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh e 'eu- dach, agus 
uisge, agus 'u a dhèigh sin thèid e do'n 
champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'n a ordugh gu 
sìorruidh : Anns an t-seachdamh mìos, air 
an deicheamh là de'n mhìos, irioslaichidh 
sibh bliur n-anaman, asrus obair sam bith Tighearn. 

6 Agus crathaidh an sagart an f huil air 
altair an Tigìiearna, aig dorus ijàilliuin a' 
choimhthionail, agus loisgidh e 'n t-saiU a 
chum fàilc chùbhraidh do'n Tighearn. 

7 Agiis cha -n ìobair iad ni's mò an iòbairt- 
ean do dhiabholaibh,'an dèigli an deachaidh onnlaididh e 'f heoil anu an I iad le strìopachas : Bithidh so 'n a reachd 
dhoibh g-u sìorruidh air feadh an ginealach. 

8 Agus theirthu riu, Ge b'e duine airbith 
de thigh Israeil, no de na coigrich a bhios 
air chuairt 'n 'ur measg, a bheir seachad 
tabhartas-loisgte no ìobairt, 

9 AgTis nach toir e gu dorus pàilliuin a' 
clia dean sibh, aon chuid esan a tha de ^ choimhthionail,a chum 'ìobradh do'n Tigh- 
mhuinntirbhur dùthchafèin,no'ncoigreach I earn ; gearrar eadhon an duine sin as o a tha air chuairt 'n 'ur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air 
bhur son, chum bhur glanaidh : o bhur 
peacaidhean gu lèir an làthair an Tighearna 
glanar sibh. 

31 Bithidh e 'n a shàbaid tàimh dhuibh, 
agTis irioslaicliidh sibh bhur n-auaman, le 
ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, agus a 
clioisrigeas e gu frithealadh ann au àit 
'athar, an rèite: agus cuiridh e air anèididh 
anairt, eadhon an trusgan naomh. 

33 AgTis ni e rèite air son an ionaid ro 
naoimh, agus air son pàilliuin a' choimh- 
thionail, agus air son na h-altaracli ni e 
rèite ; mar an ceudna air son nan sagart, 
agus air son uile shluaigh a' choimhthionail 
ni e Yèìte. 

34 Agns bithidh so dliuibh 'n a ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheananih air son 
chloinn' Israeil, as leth am peacaidhean g-u 
lèir aon uair 's a' bhliadhna. Agus rinn e 
mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. XVII. 

1 Mu'n ionad anns an còir whairlean ìohradlt. 
10 Cìia-n flieudar fuil illuadh, 15 no feoil a 
reuludh le fiadh-hhealhaichibh. 

GUS labliair an Tigheam ri Maois, ag 
i-àdh. 

2 Labhair rì h-Aaron, agus r' a mhic, agus 
ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, So an 
ni a dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith de thigh Israeil, a 

lU A mheasg a shluaigh. 

10 Agus ge b'e duine de thigh Israeil, no 
de na coigrich a tha air chuairt 'n 'ur mcasg, 
a dh'itheas gnè sam bith fola ; cuiridli niise 
mo ghnìiis an aghaidli an anama sin a 
dìi'itheas fuil, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh. 

1 1 Oir tha beatiia na feòla 's an fhuil, agus 
thug mi dhuibh i air an altair, a dheanamh 
rèite air son bhur n-anaman : oir is i 'n 
fliuil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sinthubhairt mi ri cloinn Israeil, 
Cha-n ith anam sam bitli agaibh fuil, ni mò 
a dh'itlieas an coigreach fuil, a bhios air 
chuairt 'n 'ur measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith de chloinn 
Israeil, no de na coigrich a bhios air chuaiit 
'n 'ur measg, a ni sealg agus a ghlacas 
beathacli no eun a dli'f heudar itheadh ; 
dòirtidh e mach 'fhuil, agus còmhdaichidh 
e le duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fheòla a fuil ; 
tha i air son beatha dh'i : uime sin thnl ih- 
airt mi vì cloinn Israeil, Cha-n ith sibh lùil 
feòla sam bith ; oir is i beatha gach fcòla 
a fuil: gach neach a dh'itheas i, gearrar 
as e. 

15 Agus gach anam a dli'itheas an ni a 
bbàsaicheas dheth fcin, no a reubadh le 
fiadh-hheathaichihh, (ma'sneach ean.igadh 
'n 'ur tìr fèin, no coigreach) nighidh e 'cu- 
dach agus ionnlaididh se e Jèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gii feasgar ; 
an sin bithidh e glau. LBBHITICU8, 

IG Ach niur nigh se e, agus nmr ionnlaid 
e 'fheoil; an sin giìilainidh e 'aingidheachd. 

CAIB XVIII. ] 
6 Mu phòsadli mi-laghail. 19 Mu anamiann- 
aihk gràineil. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Is inise au Tigheani bhur Dia. j 

3 A rèir ghnìomharau tìre na h-Eiphit j 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean 
sibh ; ag-us a rèir ghnìomharan tìre Chan- | 
aain gus am hheil mise 'g 'ur tabliairt, cha 
(lean sibh ; ni mò a ghluaiseas sibh 'n an 
orduighibh. j 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : i 
Fs mise an Tighearn bhur Dia. 

5 Uime sin glcidliidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais ; nithean ma ni 
duine, bithidh e beò annta : Is mise au 
Tigheam. ! 

() Cha tig a h-aon agaibh am fagus a dh'aon j 
neach atha dlùth dha ann an dàimh,a chum | 
a nàire a leigeadli ris : Is mise an Tigh- 
carn. ! 

7 Nochd d'athar, no nochd do mhàthar, ! 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, cha leig 
thu ris a nochd. 

8 Nochd muà d'athar cha leig thu rìa: ise 
nochd d'atliar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn d'athar, no 
nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadh i 
aig an tigh, no 'rugadh a mach i, eadhon 
an nochd-san cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic,no nighinn do 
nighinn, eadhon an nochd-san cha leig thu 
ris: oir is e an nochd-can do nochd fèin. 

1 1 Nochd nighinn mnà d'athar, a ghineadh 
le d'athair, {is i do phiuthar i) cha leig thu 
ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu ris nochd peathar d'athar: 
is i banacharaid ro dhìleas d'athar i. 

13 Cha leigthu ris nochdpeathar do mhà- 
thar: oir is i banacharaid ro dliìleas do mhà- 
thar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar d'athar, 
cha tig thu 'm fagus d'a mhnaoi: is i beau 
bhràthar d'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna ; is i bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do bhràthar: 
is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a 
h-ighiun, ni mò a ghabhas tu nighean a mic, 
no nighean a h-ighinn, a chum a nochd a 
leigeadhris; oir is iada banachairdean dìl- 
cas iad: is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a chura a buaireadh, a leigeadh 
ris a nochd, a thuilleadh air an tc eile, am 
fcadh is beò i. 

19 Mar an ccudna cha tig thu 'm fagus do 

112 XVIII. XIX. 

mhnaoi a leigeadh ris a nochd, an uair a 
chuirear air leth i air son a neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu 
fèin a thmailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air bith de 
d' shliochd dol troimh 'w teine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do Lhè: 
Is mise an Tighearn. 

_ 22 Cha luidh thu le firionnach mar le boir- 
ionnach; is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh sam 
bith gu d' thruailleadh fèin leis; ni mò a 
sheasas bean sam bitli roinih ainmhidh gu 
luidhe sìos da: is amhluadh e. 

24 Na truaiUibh sibh fèin ann an aon sam 
bith de na nithibh sin: oir anns na nithibh 
sin uile thruaill na cinnich sin iad fèin, a 
thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann: uime 
sin leanaidh mi 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh 
aonairhith de na gràineileachdaibh sin; 
aon chuid neach air bith d'ur cinneach fèin, 
no coigreach a bhios air chuairt 'n'ur measg: 

27 (Oir na gràineileachdan sin uile rinn 
daoine na dùthcha, a hha roimhibh, agiis 
tha 'm fearann air a thruailleadli.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ccudna, 'n uair a thruailleas 
sibh e, mar a sgeith e mach na cinuich a hha 
roimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bitli de 
na gràineileachdaibh ud, eadlion na h- 
anaman a ni iad, gearrar as iad o mheasg 
an sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduighean, 
a chum nach dean sibh aon air hith de na 
gnàthannaibh gràineil ud,arinneadhroimh- 
ibh, agus nach truaill sibh sibh fèin annta: 
Is mise an Tighearn bhur Dia. 

CAIB. XIX. 

Laghan àraidli air am mìneachadh. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn' Israeil 
uile, ag-us abair riu, Bithibh naomha: oir 
tha mise an Tighearn bhur Dia naomh. 

3 Bitlieadh eagal bliur màthar agus bhur 
n-athar air gach duine agaibh, agus gieidh- 
ibh nio shàbaidean: Is mise au Tighearn 
bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gii h-ìodholaibh, 
agus na deanaibh diathan leaghta dhuibh 
fèin: Is mise an Tighearn bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt thabhart- 
asan-sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh i 
d'ur toil fèin. 

6 'S an là sin fèin anns an ìobair sibh i LEBHITICUS, XX. mbaireas a blieag dlii gus an treas là, 
loisgear 's an teiue e. 

7 Agus ma dh'itlieare idir air an treas là, 
is gràiueil e ; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gacli, neach a dh'itheas e, giùl- 
ainidli e 'aingidheachd, a chionn gu'n do 
mhi-naomhaich e ni coisrigte au Tigheama: 
agTis gearrai' an t anam sin as o 'shluagh. 

9 Agnis an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha bhuain thu gu buileacli 
oisinnean dachaidh, ni mò a ckruinnicheas 
tu dìoghluim dfhogharaidh. 

1 Agus eha tur-lom thu d'f hìon-lios, ni mò a 
chminnicheastuMi'fefhìon-dliearcand'fhìon- 
lios ; do'n bhochd agus do'n choigreach fàg- 
aidh tu iad: Is mise an Tighearn bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ui mò a ni sibh breug, 
no 'mheallas aon agaibh a chèile. 

12 Agus clia mhionnaich sibh air m'ainm- 
sa gu breugach, ni mò a mhi-naomhaicheas 
tu ainm do Dhè: Is mise an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart air do clioimh- 
earsnach, ni mò a ni thu reubainn air: 
cha-u fhan duais an fhir-thuarasdail maiUe 
riut rè na h-oidhche gu maduinn. 

14 Chamhallaichthu'm bodhar,agusroimh 
'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, ach bith- 
idh eagal do Dhè ort: Is mise an Tighearn. 

15 Clia dean sibh eucoir sam bitli ann am 
breitheanas; cha bhi suim agad do ghnùis 
an duine bhochd, ni mò a bheir thu un-am 
do ghnìlis anduine chumhaclidaich;ann on 
ceartas bheir thu breth. air do choimh- 
earsuach. 

16 Cha tèid thu miCn cuairt mar fhear 
tuaileis am mcasgdo shluaigh ; ni mò a sheasas 
tu an aghaidh fola do choimhearsnaich: Is 
mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair ann 
ad chridhe: air gach aon chor cronaichidh 
tu do choimhearsnach, agus cha-n f huiling 
thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mò bhios 
falachd agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdliaichidh tu do choimhearsuach mar 
thu fèin: Is mise an Tighearn. 

19 Gleidhidh sibh mo reachdan: Cha leig 
thu le d' sprèidh sìolachadh le gnè eile; 
Gha chuir thu d'fhearann le slol measgto.: 
ni mò a chuirear umad eudach measgta de 
olainn agus de lìon. 

20 Agus ge b'e neach a luidheas gu coll- 
aidh le mnaoi a tha 'n a ban-tràill fo 
cheangal-pòsaidh aigfear,agusnach d'f huas- 
gladh idir, ni mò a thugadh saorsa dh'i, 
sgiùrsar i: cha chuirear gTi bà&iad, a chionn 
nach robh i saor. 

21 Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tighearn, gu dorus pàilliuin a' choimhthio- 
uail, eadhon reithc mar ìobairt-cusaontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-ìobairt-eusaontais an làthair an 
Tigliearna, air son a phcacaidh a rinn e: 

maithear dha a pheacadh a rinn e. 
113 23 Agus an uair a tliig sibli do'n f hearaun 
agus a shuidhicheas sibh gach gnè cliraobh 
air son bìdh, an sin measaidli sibh an toradh 
mar ni neo-thimchioll-ghearrta: tri bliadlma 
bithidh e dliuibli mar ni neo-thimchioll- 
ghearrta: cha-n ithear dheth. 

2-1 Ach air a' cheathi-amli bliadlma bithidh 
a thoradh uile naomh, chum cliu doii 
Tighearn. 

2,5 Agus air a' chùigeamh bliadlma itliidh 
sibh d'a thoradh, chum as gTi'n toir e a 
chinneas duibh: Is mise an Tighearu bhur 
Dia. 

2G Cha-n ith sibh ni sam hith leis an 
fhuil: ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh- 
cachd, no 'sheallas sibh air amannaibh. 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt oisinnean 
bhur ceauu, ni mò a mhilleas tu oisiunean 
d'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 'n 
'iir feoil air son nam marbh, ni mò a chuireas 
sibh comharadli sam bith oirbh: Is mise an 
Tigliearn. 

29 Na traaill do nighean, a tlioirt oirre 
bhi 'n a strìopaich ; a chum as nach toirear 
am fearann gu strìopachas, agus nach lìonar 
an dùthaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh: Is 
mise an Tighearn. 

31 Na biodli suim agaibh dhiubh-san aig 
am bheil leannain-shìth, agus na h-iarraibh 
a dh'ionnsuidh luchd-fiosachd, gTi 'bhi air 
bhur truailleadh leo: Is mise au Tighearn 
bhur Dia. 

32 An làthair a' chinn lèith èiridh tu suas, 
agus bheir thu urram do ghuùis an duine 
aosda, agus bithidh eagal do Dhè ort : Is 
mise an Tighearn. 

33 AgTis ma bhios coigreach air chuairt 
maille rii t 'n 'ur tìr, cha bhuin sibh gu 
cruaidh ris. 

34 Mar neach a rugadh 'n 'ur measg bith- 
idh dhuibhse an coigreach a tha air chuaii-t 
maille ribh, agus gràdhaichidh tu e mar 
thu fèin; oir bha sibh fèin 'n 'ur coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit: /« mise an Tighearn 
bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann am 
breitheanas, ann an slait-thomhais, ann au 
cudthrom,no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta, clachan - tomliais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart bith- 
idh agaibh: Is mise an Tighearn bhur Dia, 
a thug sibhse mach à tìr na h-EipIiit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdo.n 
uile, agus mo bhreithcanais uile, agns ni 
sibh iad: Is mise au Tighearn. 

CAIB. XX. 

1 Mu shlioclid a i/iahhuirt do Mholech. 6 Mu 
inliuiiiniir aig am blicil lejinnain-shVli. 9 Mu 
neuch amìiaUaicheas \Uliaìr no ^inliàlliair. <ix, 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

H LKBHITICUS, XXI. 2 A rls, tlieir thu ri cloinn Israeil, Ge b'e 
air bith e de chloinn Israeil, no de na coig- mhidh sam bith, agns gu'n luidh i sìos da, 
marbhaidh tu a' bliean agusant-ainnihidii: bheir a bheag d'a shliochd do Mholcch 
cuirear gTi cinnteach gu bàs e, clachaidh 
shiagh na dìithcha e le clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnìiis an aghaidh 
an duine sin, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh; a chionn gu'n d'thug e 
d'a shliochd do Mholech, a shalachadh 
m'ionaid naoinih-sa, agus a thruailleadh 
m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh na 
dìithcha air chor sam bitli an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd do 
Mholech, agus nacii marbh ia,d e; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an duine sin,agus an aghaidh atheagh- 
laich, agus gearraidli mi as e, agus iadsan rich a tha air chuairt ann an ^lsrael ^a cuirear gu cinnteach gu bàs iad; Uthidh 

17 Ag-us ma ghabhas dnine a phiuthar, 
nighean 'atbar, no nighean a mhàthar, agus 
gu'm faic e a noclid, agus gu'm faic ise a 
nochd-san; is ni maslach e; agus geaiTar as 
iad ann an sealladh an sluaigh: leig e ri.s 
nochd a pheathar, giìilainidh e 'aiugidh- 
eachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi agua 
a tinneas oin'e, agus gu n leig e ris a noclid, 
lcig e ris a tobar, agus leig ise ris tobar a 
fola; agus gearrar as le 'chèile iad o mheasg 
an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peatliar 
do mliàthar, no peathar d'athar; oir tha e 
a' rùsgadh 'fheòla fèin: giùlainidh iad an uile a tlièid le strìopachas 'n a dhèigh, a j aingidheachd, dheanamh strìopachais le Molech, o mheasg 
an sluaigh. 20 Agus ma luidheas duin« le mnaoi bhrà- 
thar 'athar, leig e ris nochd bhràthar 'athar: 6 AgTis an t-anam a thèid a thaobh a giùlainidh iad am peacadh; gheibh iad bàs dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann 
ain-slntli, agus a dh'ionnsuidliluchd fìosachd, 
gu dol le strìopaclias 'n an dèigh, cuiridh 
mise mo ghnùis an aghaidh an anama 
sin, agus gearraidh mi as e o mheasg a 
shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, agus 
bithibh naomha: oir is mise au Tighearn 
bhur Dia. 

8 Agus gleidhidh sibh mo reachdan, agus 
ni sibh iad: Is mise an Tigheani a naomh- 
aicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair no 
'mhàthair, cuirear gu ciunteach gu bàs e: 
mhallaich e 'athaii- no 'mhàthair; hitJddh 
'f huil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhon esan a ni adhaltrannas 
ri mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an 
t-adhaltranach agus a' bhan-adhaltranach 
gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'athar, leig e ris nochd 'athar: cuirear gu 
cinnteach le 'chèile gu bàs iad; hithidh am 
fuil orra fèin. 

12 Agns ma luidheas duine le mnaoi a 
niìiic, cuirear gu deimhin le 'chèile gu bàs 
iad: dh'oibrich iad amhluadh: hithidh am 
fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna mg, luidlieas duine le 
fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn iad le 
'chèile gràineileachd: cuirear gu cinnteach 
gu bàs iad; hithidh am fuil orra lèin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'a ionnsuidh 
bean agusamàthair,tsaingidlieachde: loisg- 
ear le teine iad, eadhon esan agus iadsan; 
a chum nach bi aingidheachd 'n 'ur measg. 

15 Agus ma luidlieas duine le h-aiiimli- 
idh, cuirear gu cinnteach gu bàs e: agus 
marbhaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agua ma thig bcan am fagus a dh'ain- 

114 gun chloinn. 

21 Ag-us ma gnabhas duine bean a bhrà- 
thar, is ni neòghlan e: leig e ris nochd a 
bhràthar; bithidh iad gun chloinn. 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreitheauais uile, agus ni 
sibh iad; a chum nach dean am fearann, 
g'am bheil mi 'g 'ur tabhairt gu còmhnuidh 
a ghabhail ann, bliur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibli ann an gnàthann- 
aibh nan cinneach a tha mise a' tilgeadh a 
mach roimhibh: oir rinn iadsan na nithean 
sin uile, agus uime sin ghabh mi gràin 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaichidh 
sibh am fearann, ag-us bheir mi dhuibh e 
chum a shealbhachadh, fearann a tha 'sruth- 
adh le bainne agus le mil:/s mise an Tigh- 
earn bhur Dia, a dhealaich sibhse o gach 
sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin dealachadh 
eadar bheathaichibh glana agus neòghlan, 
agus eadar eunlaith neòghlan agus ghlan'; 
agus cha dean sibh bhur n-anaman gràineil 
le beathach,no le h-eun, no le gnè air bith 
de ni heò a shnàigeas air an talamli, a sgar 
mise uaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa: 
oir tha mise an Tighearn naomli, agxis 
dhealaich mi sibhse o gach sluagh eile, 
chum as giim bu leamfcia sibh. 

27 Bean no duine mar an ceudna aig am 
bheil leannan-sìth, no 'bhitheas ri fiosachd, 
cuii'ear gu deimhin gu bàs iad: clachaidh 
iad le clachaibh iad; hithidh am fuil orra 
fèin. 

CAIB. XXI. 

Mu gJnùlan nan sagarl a thaobh nam marbh, 
agus mu'm pòsadh. 
GUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Labhair ris na sagartaibh, mic Aaroin, ],EBHITICUS, XXII. *gus abair rlu, Air son nam marbh cha 
salaichear neach sam bith dhwh am measg 
a shluaigh. 

2 Ach air son a dhìlsean, a tha 'm fagus 
da, cadhon air son a mhàthar, agus air son 
'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhrà,thar, 

° Agus air son a pheathar a tha 'n a 
h-òigh, a tha 'm fagus da, aig nach robh 
fear-pòsda; air a sonsa feudaidli e bhi air a 
shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air hhi dha 
'« a dhuine uri-amach am measg a shluaigh, 
gu 'thruailleadh fèin. 

Cha dean iad maoile air an ceann, agus 
cha bhearr iad oision am feusaig, ni mò a 
ni iad gearradh 'n am feoU; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, agus cha 
truaill iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt 
seachad tabhartais an Tigheama a bheirear 
5uas le teine, agus arain an Dè; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a tha 'n a strìopaicli, 
no mi-naomh; ni mò a ghabhas iad bean 
a chuii-eadli air falbh o 'fear: oir tha e 
naomh d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir tha e 
a' toirt seachad arain do Dhè; bithidh e 
naomh dliuit: oir tha mise an Tigheam 
naomh, a tha 'g ur naomhachadh. 

9 Agus ma thraaiUeas nighean sagairt air 
bith i fèin le stiiopachas a dheanamh, tha 
i a" truaiUeadh a h-athar: loisgear le 
teine L 

10 Agus esan a tha 'n a àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dJiòirt- 
eadh an oladh naomh air a cheann, agus 
a choisrigeadh a chur na h-èididh uime, 
cha rìiisg e a cheann, ni mò a reubas e 
'eudach. 

11 Xi mò a thèid e steach a dh'ionnsuidh 
ci-iirp mhairbh sam bith: air son 'athar no 
r.:r son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid e 
luach, ui mò a thruailleas e ionad naomh a 
Dhè: oir tha crim oladh-ungaidh a Dhè air: 
Is mise an Tigheam. 

13 Agus gabhaidh e bean 'n a maighd- 
eanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air falbh 
'fear, no bean mhi-naomh, no strìopach; 
iad sÌQ cha ghabh e : ach òigh d'a shluagh 
fèin gabhaidh e 'n a mnaoi. 

15 Agus cha truaiU e a shliochd am measg 
a shluaigh: oir tha mise an Tighearn 'g a 
naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tigheam ri Maois, asr 
ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e air 
bith e de d' shHochd 'n an ginealachaibh, | 
anns am bi gaoid sam hith, na tigeadh e 'm 
fagus a thoirt seachad arain a Dhè: j 

IS Qir ge b"e air bith duine anns am hi 
gaoid, clia tig e 'm fagus: duine dall, no \ 
115 bacach, no aig am bheil sròn le.ichdach, no 
ni sam bith thuilleadli air a' chòir. 

19 Xo duine aig am bi cos bhristc no 
làmh bhriste, 

20 Iso crotach, no 'n a throich, no aig am 
bheil leus air a shìul, no air am bheil càrr, 
no cioimh, no aig am bheil a chlochan 
brùite: 

21 Cha tig duine sam bith de shliochd 
Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirt seachad tabhartasan an 
Tigheama a bbeirear suas le teine: tlia 
gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt 
seachad ai-ain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon de'n aran 
ro naomh, agus naomh. 

23 Ach au taobh a steach de'n roinn- 
bhrat cha tèid e, ni mò thig e 'm fagus do'n 
Bltair, a cliionn gu hheil gaoid ann; a chum 
nacb truaill e m' ionad naomh: oir tha 
mise an Tigheam 'g an naomhachadh. 

24 Agus dh'innis ilaois so do Aaron, agus 
d'a mMc, agus do chloinn Israeil mle. 

CAIB. XXII. 
Feu.maidli an sagart air am bi neòaliloine sam 
biih. fantuinn o nithibli naomka, <i:c 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois. ag 
ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, iad 
'g an sgaradh fèin o nithibh naomha chloinn 
IsraeU, agus gun iad a thoirt easonoir do 
mainm naomb-sa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheas iad dhomh: Is mise an 
Tigheam. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur sliochd 
uile am measg bhur ginealach, a thèid a 
dh'ionnsuidh nan nithean naomha, a naomh- 
aicheas clann IsraeU do'n Tighearn, agus a 
neòghloine air, gearrar as an t-anam sìq as 
mo làthair: Is mise an Tigheam. 

4 Ge b'e air bith an duine de shliochd Aa- 
roin a tha 'n a lobhar, no air am bheil 
silteach, cha-n ith e de na nithibh naomha, 
gus am bi e glan. Ag-us ge b'e 'bheanas ri 
ni air bith a tha neòghlan leis a' mharbh, no 
duine aig am bheil a shìol a' dol uaitTi; 

5 Xo ge b'e 'bheanas ri ni air bith a shnàig- 
eas, leis an deanar neòghlan e, no ri duine 
o"m faigh e neòghloine, ge b'e air bith 
neòghloine a bhitheas air; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air bith 
d"an leithidibh sin, bithidh e neòghku gu 
feasgar, agus cha-n ith e de na nithibh 
naoiuha, mur nigh e 'f heoU le h-tiisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian sìos, bith- 
idh e glan, agus an dèigh s:n ithidh e de na 
nithibh naomha, a chionn gur e a bliiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a 
reubar le Jiadh-òheathaichibh, cha-n ith e 
'g a shalachadh fèin leis: Is mise an Tigh- 
eam. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, air 
cagal gu'n giìilain iad peacadh air a shon, 
agus uime sin gu"m faigh iad bàs, ma LEBHITICUS, XXIII. thruailleas iad e : Tlia mise an Tigliearn 
'g au naoinhachadh. 

10 Cha-n ith coigreach sam bitli dàn ni 
naomh: cha-n ith fear-cuairt an t-sagairt, 
110 seirbhiseach tuarasdail de'n ni naomh. 

11 Achma cheannaicheas an sagart duine 
le 'airgiod, ithidh e dhetli, agus esan a 
rugadli 'n a thigji ; ithidli iad d'a bhiadh. 

12 Agus ma bhitheas nighean aai t-sagairt 
pdsda ri coigreach, cha-n fheud i itheadh 
de thabhartas nan nithean naomha. 

13 Ach ma bhitlieas nighean an t-sagairt 
'n a bantraich, no dealaichte rafear, agus 
gTin sliochd aice, agus i air pilltinn gu tigh 
a h-athar, niar 'n a h-òige, ithidh i de 
bhiadh a h-athar; ach cha-n ith coigreach 
sa.m bith dheth. 

14 Agus ma dh'itheas duine de'n ni naomh 
g-un f hios da, an sin cuiridh e an cùigeamh 
cuid deth ris, agus bheir e do'n t-sagart e, 
maille ris an ni naomh. 

15 Agus cha truaill iad nithean naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n Tigh- 
earn; 

16 Ni mò a leigeas iad leo.cionta an eus- 
aontais a ghiiilan an uair adh'itheas iad an 
nithean naomha: oir tha mise an Tighearn 
'g an naomhachadh. 

17 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Labhairri L-Aaron .agTis r'a mliic, agus 
ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, Ge b'e 
air bith e de thigh Israeil, no de na coig- 
rich ann an Israel, a bheir seachad a tha- 
bhartas air son a bhòidean uile, no jair son 
a shaor thabhartasan uile, a bheir iad 
seachad do'n Tighearn chum ìobairt-Ioisgte; 

19 Bheir sibh seac/iad d'ur toil fèin beath- 
ach firionn ^gun ghaoid de'n bhuar, de na 
caoraich, n(yde na gabhraibh. 

20 Ach ge'.b'e air bithni annsam bi gaoid, 
sin cha toir sibh seachad: oir cha ghabhar 
air bhur son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabliartasan sìth do'n Tighearn, a 
choimlilionadh a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, de'n bhuar, no de na caoraich, 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n gabhar ris: 
cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air 
am bi foinne, no càrr, no cloimh, cha toir 
sibh seachad iad sin do'n Tighearn, ni mò 
a bheir sibh tabliartas dhiubh a bheirear 
suas le teine air an altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am bi ni 
sam bith thar a' chòir, no dh'uireasbhuidh 
'n a bhallaibh,sin feudaidh tu thoirtseachad 
mar shaor thabhartas; ach air son bòide 
cha gliabhar ris. 

24 Ni sam bith a tlia brùite, no pronnta, no 
roubta, no gearrta, cha toir sibh seachad 
do"n Tighearn; agus cha -n ìobair sibh e 'n 
'ur tìr. 

25 Agu3 o làimh coigrich cha toir sibh 

116 seachad aran bhur Dè de h-aon diubh sin; 
a chionn gu'ìn hheil an truaillidheachd 
annta, agus gvùm bheil gaoidean anuta: cha 
ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

27 'N uair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an sin bithidh e seachd làithean fo 
'mhàthair; agiis o'n ochdamh là agus à sin 
suas, gabhar ris mar thabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

28 Agus mds bò no caora a bhitheas ann, 
cha mliarbh sibh i fèin agus a h-àl 's an aon là, 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibh ìobairt- 
buidheachais do'n Tighearn, ìobraidli sibh 
i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ifchear suas i, cha-n 
fhàg sibh a bheag dli'i gu maduinn: Is 
mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sibh 
m'àitlieantan, agus ni sibh iad: Is mise an 
Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibli m'ainm naomh-sa, 
agus bithidh mi air mo naomhachadh am 
measg cliloinn Israeil: Is mise an Tighearn 
a tha 'g 'ur naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh 4 tàr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an Tigh- 
earn. 

CAIB. XXIII. 

1 Mu làilìiibh-fèiUe an Tij/hearna. 22 Fàijar 
dioi/liluim '« an fhearann air son nam bockd. 
26 Mu la rta rèile. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
A thaobh fèillean an Tighearna, a ghairm- 
eas sibh gu bhi 'n an comlighairmibh 
naomha, ^.'? iad eadhon sin m'fhèilleansa. 

3 Sè làithean nithear obair, ach air an 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh: obair sam bith cha 
dean sibh air: is e sàbaid an Tighearn' e 
'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad sin fèillean an Tighearn', eadhon 
comhghairmean naomha, a ghairmeas sibh 
'n an amannaibh fèin: 

5 Anns a' clieud mhìos, air a' cheathramh 
là deug de'n mhìos air feasgar, bithidh 
càisg an Tighearna. 

6 Agus air a' chùigeamh là deug de'n 
mhìos sin fèin bithidh fèill an arain ueo- 
glioirtichte do'n Tighearn : seachd làithean 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh: obair thràiUeil sani bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn seachd 
làithean: air an t-seachdamli là bithidh 
conihghairm naomh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tigheai'n ri Maois, ag 
ràdh. LEBHITICUS, XXIII. 10 Labhairri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'X uair a tliig sibli a dh'iomisuidli au 
fhcarainu a blieir mise dhuibh, agus a 
bliuaiueas sibh 'fhoghar, an sin blieir sibh 
sguab de chcud thoradh bhui' foghai-aidh 
dli'ionnsuidh an t-sagairt : 

11 Agus kiaisgidh e 'n sguab an làthair an 
Tighearna, chum gn'n gabhar r'i air bliur 
son: air au là màireach an deigh na sàbaid' 
luaisgidh an sagart i. 

12 Agus ìobraidli sibli air an là sin, an 
uair a luaisgeas sibh an sgnab, uan firionn 
gTin ghaoid, de'n clieud bhliadlma, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearn. 

13 Agus is e a thabhartas-bìdh dà dheich- 
eanih earrann de plilùr mìn measgta le 
li-olaidh,tabhartasa bheirear suas le teine 
do'n Tighearn, chum fàile cùbhraidJi: agus 
bithidli a thabhartas-dibhe de fhìou, an 
ceathramh cuid de hin. 

14 AgTis cha-n ith sibli aran, no gràn 
cruaidhichte, no diasan glasa, gus an là sin 
fein anns an toir sibh tabhartas a chum 
bhur Dè: bithidh e 'n a reachd bith-bhuan 
air feadh bhurginealachan,'n ur n-àiteach- 
aibh-còmhuuidh uile. 

1 5 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n là 
tiàireacli an dèigh na sàbaid', o'n là 's an 
d'thug sibh leibh sgnab an tabhar'tais- 
luaisgte: bithidh seachad sàbaideau iomlan 
ann: 

16 Eadlion gus an là màireach an dèigh 
na seachdamh sàbaid', àirmliiclh sibh leth- 
cheud là, agus blieir sibh seachad nuadh 
thabhartas-bìdh do'n Tighearn. 

17 Elieir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidli dà bhuilionn luaisgte, de 
dhà dheicheamh earrann; bithidh iad de 
phlùr niìn; fuinear iad le taois glioirt; 
bithidh iad 'n an ceud thoradh do'n Tigh- 
earn. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris an 
aran seachd uain gmi ghaoid, de'n cheud 
bhliadhna, agus aon tarbh òg, agus dà reithe : 
bithidJi iad 'n an ìobairt-loisgte do'n Tigh- 
eam, maille r'an tabhartas-bìdli, agus an 
tabhartas-dibhe, eadhon tabhartas a blieir- 
ear suas le teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann de 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
dà uan de'n cheud bhliadhna mar ìobairt 
thabhartasan-sìth . 

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille ri 
aran a' cheud toraidh, mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna, maille ris 
an dà uan: bithidh iad naomha do'n Tigh- 
earn chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin fèin, 
a chum gu'm bi e 'n a chomhgliairm naorah 
dhuibh: obair thràillcil sam bitli cha dean 
sibh air: Bithidh e 'n a reachd sìorruidh 
'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile air 
feadh bhur gincalachan. 

117 22 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bluir fearainn, cha ghearr thu gu buileach 
oisinnean d'achaidh 'n uair a bhuaineas tu, 
ni mò a tliionaileas tu dioghluim d f hogh- 
araidh: fàgaidh tu iad do'u bhochd agus 
do'n choigreach: /5 mise an Tighearn bhur 
Dia. 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
'S an t-seachdamh mìos, air a' cheud là 
de'n mhìos, bithidh sàbaid agaibh, cuimh- 
neachan shèideadh thrompaidean, comh- 
ghairm naomli. 

2.5 Obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air; ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là de'n 
t-seachdamh mìos so bithidh là rèite ; 
bithidh e 'n a chomhghairm naomh dhuibh, 
agiis ci'àdhaidh sibh bhur n-anaman, agiis 
blieir sibh seachad tabhartas a bheirear 
suas le teine do'u Tighearn. 

28 Agus obair sam bith cha dean sibh air 
an là clieudna; oir iè là rèite e, a dheanamh 
rèite air bhur son an làthair an Tigheara' 
bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 's an 
là sin fèin, gearrar as e mheasg a 
shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam bitli 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
sgriosaidh mise mheasg a shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dcan sibh: bithidh e 
'n a reachd sìorruidI» air feadh bhur gin- 
ealachan, 'n ur n-àiteacliaibh-còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'n a shàbaid fhoise, 
agus cràdhaidli sibh bhur n-anaman air an 
naothamh là de'n mhìos air feasgar : 
fheasgar gu feasgar cumaidh sibh bliur 
sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Air 
a' chùigeamh là deug de'n t-seachdamh mìos 
so hithidh fèill nam pàilliun rè sheachd 
làithean do'n Tighearn. 

35 Air a' cheud là hithidh comhghairm 
naomh: obair thràilleU sam bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachd làithean bheir sibh seachad ta- 
bhartas a bheirear suas le tcine do'n Tigh- 
earu : air an ochdamh là bithidh comhgh- 
airm naomh agaibh, agus bheir sibh scachad 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn; is àrd choimhthional e; obaii' 
thràilleil sam bith cha deau sibh air. 

37 Is iad sin fèilleau an Tighcarn', a 
ghairmeas sibh gu. hhi 'n an comhghairm- 
ibh naomha, a thoirt seachad tabhartais a 
bheirear suas le tcine do'n Tighearn, tabh- LEBHITICUS 
artas-loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt 
agus tabhartasan-dibhe, gach ni air a là 
fèin; 

38 Athuilleadhair sàbaidibh an Tigheama, 
agiis a thuilleadh air bhur tiodlilacaibh, 
agus a thuilleadh air bhur bòidibh ui!e, agiis 
a thuilleadii air bhur saor-thabhartais uile, 
a bheir sibh do'n Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chiiigeamh là 
deug de'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinnicheas sibh a stigh toradh an f hear- 
ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tighearn, 
seachd làitliean : air a' cheud là hithìdh 
sàbaid, agus air an ochdamh là Mthidh 
sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibh fèin air 
a' cheud là meas chraobh àluinn, geugan 
chrannpailme, agus geugan cliraobli tiugha, 
agus seileach an t-srutha ; ag-us ni sibli 
gairdeachas an làthair an Tighearna bhur 
Dè seachd làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'n a flièill do'n 
Tighearn seachd làithean 's a' bhliadhna : 
hi.thidh e 'n a reaclid sìorruidh air feadh 
bhur ginealach; cumaidh sibh e 's an t- 
seachdamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh sibh 
còmhnuidh seaclid làithean; gabhaidli gach 
aon a ragadh 'n a Israelach còmhnuidh ann 
am pàilliunaibh; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur ginealaich 
gu'n d'thug mise air cloinn Israeil còmh- 
nuidh 'ghabhail ann am pàiUiunaibh, 'n uair 
a thug mi mach iad à tìr na h-Eiphit : Is 
mise an Tighearn bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois 'au cèill do chloinn 
Israeil fèillean an Tighearna. 

CAIB. XXIV. 
1 Jfit'w olaidh air son nan lòchran, 13 Mu 
pheanas gach neach a mhaUaicheas Dia, 17 
no 'b/iios cionlach de mJwrtadk. 18 Mu 
choimhleasachadh. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a 
d'ionnsuidh oladh fhìor-ghlan a' chroinn- 
olaidh, brìiite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 Au taobh a muigh de ìjlirat na Fianuis, 
ann am pàilliun a' choimhtliionail, orduich- 
idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, an 
làthair an Tighearna an còmhnuidh: hithidh 
e 'n a reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealach. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' choinn- 
leir fliìor-ghlan an làthair an Tighearna an 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, agus fuin- 
idh tu dà bhreacaig dheug dlieth : dà 
dheicheamh earrann bithidli ann an aou 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an dà 
shreath, sè arm an sreath, air a' bhòrdflùor- 
ghlan an làthair an Tighuarna. 

118 XXIV. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan air 
gach sreath, chum gu'm bi i air an aran mar 
chuimhneachan, eadhon tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tigheam. 

8 Gach aon la sàbaid cuiridh e'n ordugh o 
an làthair an Tighearna an còmhnuidh, air 
a ghabhail o chloinn Israeil le coimh- 
cheangal sìorraidh. 

_ 9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e 's an ionad naomh; oir tha e ro 
naomh dha, de thabhartasaibh an Tighearna 
a bheirear suas le teine, le reachd bith- 
bhuan. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig an 
rohh Eiphiteach 'n a athair, a macli am 
measg chloinn Israeil: agus bha mac na 
Ban-Israelich agus duine de Israela' comh- 
stri 's a' champ. 

11 Agus mhaslaich mac na Ban-Israelich 
ainmaw Tt^Aearna, agusmhall&ich e: agus 
thug iad gu Maois e (agus Ve ainm a mhàthar 
Selomit, nighean Dhibri, de thrèibh Dhan;) 

12 Agus chuir iad 'an làimh e, chum, 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earna. 

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

14 Thoir amach esan amhallaich an taobh 
a muigh de'n champ, agus cuireadh iadsan 
uile a chual' e an làmhan air a cheann, agus 
clachadh an comhchruinneachadli uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a Dhia, 
giùlainidh e a pheacadh. 

IG Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; 
clachaidh g-u deimhin an- comhchruinneach- 
adh uile e: an coigTcach co mhaith agus esan 
a rugadli 's an dùthaich, 'n uair a mhas- 
laicheas e aium an Tighearna, cuirear gu 
bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam bith, 
cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhidh, ni e 
dìoladli air a shon; ainmhidh air son ain- 
mhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurrani air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin nitli- 
ear air: 

20 Briseadh air son brisidh, sùil air son 
sùla, fiacail air son fiacla ; mar a tliug e 
ciurram air duine, mar sin nithear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh, dìol- 
aidh se e: agus an neach a mharbhas duine, 
cuirear g-u bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha agaibh co 
mhaith air son a' choigrich, agus air son 
neach de mhuinntir bhur dùthciia fèin: oir 
is mise an Tighcam bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a niuigh de'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh: agus rinn clann Israeil mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. CAIB. XXV. 

S ^Tu h7ìh'odhna na Iiihile, no an Fkiiasglaidh. 
14 J/« Jhoirneaìi, 35 ayus mu Ihruacantas a 
tìiaobli nam bodid. 

\ GUS labhair an Tigheani ri Maois ann 
Xjl an shabh hhiiiai, ag ràdh, 

2 Labhair vì clo-iun Israeil, agus abair riu, 
'X uair a thig sibh chum ua tìre a bheir 
niise dhuibh, an siu' gleidhidh au tìr sàbaid 
do'u Tighearu, 

3 Sè bhadhiux cuirldh tu d'fhearann, agus 
sè bhadhua bearraidli tu d'fhìon-lios, agus 
cruiunichidh tii stigh a thoradh. 

4 Aeh anns an t-seachdainh bliadhna 
bithidh sàbaid fhoise do"n tìr, sàbaid do n 
Tighearn: d'fhcarann cha chuir thu, agus 
d'f hìon-lios cha bheaiT thu. 

5 Au ni sin adli'f hàsas cUieth fèin de d'f ho- 
ghar, cha bhuain thu, agus fìon-dliearcan 
d f hìonain neò-dlieasaichte cha chruinnich 
thu: 'n a bliadhna fhoise bithidh i do'n 
tìr. 

6 Agus- bithidh sàbaid na tìre 'n a biadh 
dhuibh: dliuit fèin, agus do d' òglach, agus 
do d' bbanogUiich, agus do d' f hear-tuar- 
asdail, agus do d' choigreach a tha air 
chuairt maiUe riut; 

7 Ag-us do d' sprèidh, agus do'n/hiadh- 
bheathach a tha ann ad fliearannj bithidh 
a cinneas uile chum bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaidean de bhliadliuaibh, seachd uairean 
seachd bliadlina; agTis bithidh ùine nan 
seachd sàbaidean de bhliadhnaibh dhuit 'n 
a naoi bliadhna 's dà f hichead. LEI3HIT1CUS, XXV. 

i earsnach, agus a rèir àireimh bhliadhna'^ 
nam bàrr reicidli e riut. 

16 A rèir lìonmlioireachd nam bliadhna 
meudaicliidh tu a luach, ag-us a rèir teircid 
nam bliadhna lughdaichidh tu a luach: oir 
a rcir àireimh hMiadìma nam bàrr tha e 
a' reioeadh riut. 

17 AgTis oha dean sibh eucoir air a chèile: 
ach bithidh eagal do Dhè ort; oir mise 
an Tigheam bhur Dia. 

18 Uimo sin ni sibh mo reachdan, ag-us 
gleidhidh sibh mo bhreitheanais, agus ni 
sibh iad; agus gabhaidh sibh còmnuuidh 's 
au tìr ann an tèaruinteachd. 

19 Ag-us bheir am fearann a mach a 
thoradh, agTis ithidh sibh bhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gu tèaruinte. 

20 Agus ma tlieir sibh> Ciod a dh'itheas 
siun air an t-seachdanih bliadhna? feuch, 
cha- chuir sinn sìol, ni mò a chruinnioheas 
sinn ar toi-adh: 

21 An sin àithnidli mise mo bheannachadh 
oirbh 's an t-seathamh bliadhna, agus bheir 
i macli toradh air son thri bliadhna. 

22 Ag-us cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh svhh fatìiast de'n 
t-seann toradh gus an naotliamh bliadhna; 
gTis an tig a toradh a stigh, ithidh sibh 
den t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gii bràth; oir 
is leamsa am fearann: oir is coigricli agus 
luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe uile, 
bheir sibh saorsa do'n f hearann. 

25 Ma dh'f hàs do bhràthair bochd. ag-us 9 An sin bheir thu fain^ar trompaid na gu'ndoreio e CM«(^d'asheiIbh,agusinathig 
lubile a shèideadh 's an t-seachdamh mìos, a h-aon air bith d'a dhilsibh g'a f huasgladh, 
air an deicheamh là de'n mhìos: ann an là ' an sin fuasglaidh e an ni a reic a bhràthair. 
na i-èite bheir sibb fainear an trompaid a 1 26 Agus mur 'eil aig an duine neach g'a 
shèideadh air feadli bhur tìre uile. I f huasgladh, agus gur urrainn e fèiu 'f huas- 

10 Agus naomhaichidh sibh an deicheamh ' gladh; 

bliadlma 's dà f liichead, agus gairmidh j 27 An sin àimiheadh e bliadhnachan a 
sibh saorsa air feadh na dùthcha, d aluchd- j reicidh, agus thugadh e air ais an ni a tha 
àiteachaidh uile : bithidli i 'n a lubile i thairis do'n duine ris an do r«ic se e, a 
dliuibh, agus pillidli sibh gash duine chum chum's-gu'm pill o dh'ionnsuidli a- sheilbhe 
a sheilbhe fèin, agus pillidli gach duine fèin^ 

agaibh g'a theaghlach fèiu. | 28 Agus mur uiTainn e sin a thoirt air ais 

11 Bitludh an deicheamli bliadhna sin ' da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh ann 
agns dà fhichead 'n a lubile dhuibh; cha au làimh an neach a cheannaich e, gu 
chuir sibh siol, ni mò a bhuaineas sibh an bliadhna na lubile : ag-us anns an lubile 
ni a dh'f hàsas dlieth fèin innte, ni mò a thèid e mach, agus pillidli e chum a 
thionaileas sibh dearcan-fìona innte de d' sheilbhe. 

fhìonain neo-dheasaichte : | 29 Agus ma reiceas duine tigh-còmh- 

12 Oir is lubile i,bithidh inaomhdhuibh; ' nuidh aun am baile cuairtichte le balla, an 
ithidh sibh a cinneas as an fhearami. j sin feudaidh e 'f huasgladh au taobh a stigh 

13 Ann am bliadhna na lubile so pillidh de bhliadhn' iomlain an dèigh a reiceadli : 
gach duine agaibh a dh'ionnsuidh a sheilbhe I an taobh a stigh de bhliadlm' iomlain feud- 
fèin. I aidh e 'f huasgladh. 

14 Agus ma reiceas tu 'blieag ri d' choimh- 1 30 Agus mur fuasglar e gus an coimhlionar 
earsnach, no ma cheannaicheas tu 'hheag o \ bliadhu' iomlan, an sin daiugnichear an 
Istimh do choimheaj'snaich; cha dean sibh ^ tigh, a tlia 'n taobh a stigh de'u bhaile 
eucoir air a chèiie. | cuairtichte le balla, gu bràth dliasan a 

1.^ A rèir àireimh nam bliadhna an dèigh \ chcannaicli e, air feadli a ghinealach: chii 
j ua lubile ceannaicliidli tu o d' choiudi- ; tèid e macli 's au lubilc. 
I 119 

1 — — LEBHlTiCUS, XXVI. 31 Ach measar tighean nam ibailtean nach 
eil ciiairtichte le balla, mar fhearann na 
tìre; feudar am fu 
macli 's an lubile. 

32 GicUieadh, bailtean nan Lebhitheach, 
agus tighean bhailtean an seilbhe, feudaidh 
na Lebhithich am fuasgladh uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sin thèid an tigh areiceadh, 
agus baile a sheilbhe, mach 's an lubile: oir 
is iad tighean bhailtean nan Lebliitheach 
an sealbh am measg chloinn Israeil. 

34 Ach cha-n fheudar am fearann a tha'n 
taobh a muigh da'm bailtibh a reiceadh, oir 
is e sin an sealbli mhaireannach. 

35 Agus ma dli'f hàsas do bhràthair bochd, 
Agus gu'n tèid e dhèigh-làimh agad, an sin 
fuasglaidh 'tu air: seadh, <jed is coigreacli 
no fear-cuairt' e; agus bithidh e beò maiUe 
riut. 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a thug 
thu dha: ach bitheadh eagal do Dhè ort, a 
chum's gu'm feud do bhi-àthair a bhi beò 
maille riut. 

37 D'airgiod cha toir thu dha air riadh, 
agus air son buannachd cha ■toir thu dha do 
bhiadh. 

38 Is mise an Tighearn bhur Dia, a thug a 
mach sibh à tìr na h-Eiphit, a thoirt dhuibh 
tìre Chanaain, agus a bhi a'm' Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthair a tha 
làimh riut bochd, agus gu'n do reiceadh 
riut e; chatoir thu air seirbhis a dheanamh 
dhuit mar thràiU: 

40 Mar sheirbh'seach tuarasdail, a^/zts mar 
f hear-cuairte, bithidh e maille riut ; gu 
bliadhna na lubile ni e seirbhis dhuit. 

41 Ag-usan sin imichidh e uait, e fèin agus 
a chlann maille ris, agus piUidh e chum a 
theaghlaich fèin,agus a chum seilbhe 'àith- 
richean pillidh e: 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisicli, a thug 
mi mach à tìr na h-Eiphit : cha reicear iad 
niar thràillibh. 

43 Cha glmàthaich thu uachdaranachd os 
a cheann le h-an-iochd,ach bithidh eagal do 
Dhè ort. 

44 AgTis hithidh do thràillean, agus do 
bhantràillean, a bhios agad, de na cinnich a 
tha m'ur timchioll ; uatlia-san ceannaichidh 
sibh tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn nan 
coigreach a tha air chuairt 'n ur measg, 
uathasan ceannaichidh sibh, agus o'ntcagh- 
laichibh a tha maille ribh, a ghin iad 'n ur 
fearann : agus bithidh iad 'n an seilbh 
dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh 5ad mar oighreachd 
d'ur cloinn 'n ur dèigh, a chum an scalbli- 
achadh wiaroighreachd; bithidhiad dhuibh 
'n an tràillibh a chaoidh: ach os ceann bhur 
bràithrean, cloinn Israeil, eadhon os ceann 
a chèile cha ghnàthaich sibhuachdaranachd 
le h-an-iochd. j 

120 47 A gus ma dh'f hàsas fear-cuairte no coig- 
reach saoibhir làimh riut,agus ma dh'f hàsas 
do bliràthair làimh ris bochd, agus gun 
reic se e fèin ris a' choigi-each, ris an f hear- 
chuairte a tha maille riut, no ri gineal teagh- 
laich a' choigrich: 

48 An dèigh a reiceadh, feudar 'fhuasgladli 
a rìs; feudaidhaon d'abhràithribh 'fhuass:- 
ladh; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, no 
mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no feud- 
aidh aon neach a tha dlùth 'an dàimh dlia 
d'a theaj-hlach fèin 'f huasgladh ; no mas 
urraiun e, feudaidh se e fèin f huasgladli. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheannaich 
e o'n bhliadhna anns an do reiceadh ris e, 
gu bliadhua na lubile : agus bithidh luach 
a reicidli a rèir àireimh nam bliadhna; a 
rèir aimsir seirbhisich tuarasdail bithidh e 
dha. 

61 Ma hhios fathast mòran bhliadhnachan 
ri teachd, d'an rèir sin bheii- e a rìs luach 
'fhuasglaidh, as an airgiod air son an do 
cheannaicheadh e. 

62 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadJmachan gu bliadhna na lubile, an sin 
ni e cunntas ris, agus a rèir a bhliadlmachan 
bheir e dha a rìs luach 'f huasglaidh. 

53 Mar sheirbhiseach a tha air thuarasdal 

bhliadhna g-u bliacUina bithidh e maille 
ris: cha ghnàthaichear uachdaranachd os a 
cheann le h-an-iochd ann ad shealladh-sa. 

54 Agus mur fuasglar e anns na bliadh- 
naihh sin, an sin thèid -e mach ann am 
bliadhna na lubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'n an 
seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit: Is mise an 
Tigheam bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

1 Mu ìodhol-aoradk. 3 Beannackadh air a 
ghealltainn. 14 Mallacìiadh air a lihapairt. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholan no 
coslas snaidhte, agus cha chuir sibh 
suas ìomhaigh dhuibh fèin, ni mò shuidh- 
icheas sibh dealbh-cloiche 'n ur fearann, g-u 
cromadh sìos dha; oir is mise an Tighearu 
bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh: Is 
mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh, 
agTis ma ghleidheas sibh m'àitheantan; agus 
ma ni sibh iad; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 'n a àm 
fèin, agus bheir am fearann a macli a thor- 
adli, agus bheir craobhan na macharach am 
meas uatha. 

5 Agiis ruigidh bhur bualadh am fìon- 
fhoghar, agus ruigidh hhur fion-flioghar 
àm an t-sìlchur,agus ithidh sibh bhurn-aran 
gn'r sàth, agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
gu tèaruinte 'n ur tìr. LEBHITICUS. XXVI. (1 Agnis blieir mise sìtb 's an tìr, agus 
luiclhi'tlh sibh sìos, agus cha chuir neach 
s.ini bith eagal oirhh: agus sgi'iosaidh mi 
droch bheathaichean as an dùthaich, agus 
cha teid an chiidheamh trìd bhm- fearainn. 

7 Agus ruaigidh sibh bhur nainihdean, 
agiis tuitidh lad roimhibh leis a' chlaidh- 
eamh. 

S Agus cmridh ciiigear dliibh an ruaig air 
ceud, agiis cuiridh ceud dhibh an ruaig air 
deich mìle : agus tuitidh bhur uaimhdeau 
roimhibh leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus ni mi 
sìolmhor sibh,agus blieirmi oirbh fàs lìon- 
mhor, agus damgnichidh mi mo choimh- 
cheangal ribh. 

10 Ag-us ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sibh a mach an seauu lùn air sou an 
lòin nomha. 

1 1 Agus suidhichidh mi mo phàilliun 'n ur 
measg: agus cha bhi gràin aig m'anam 
dhibh. 

12 Agus imichidh mi 'n ur measg, agus 
bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus bithidh 
sibhse 'n m- sluagh dhomlisa. 

13 Is mise an Tigheai-n bhur Dia, a tJmg 
sibhse a mach à tìr na h-Eiphit, a chum 
nach bitheadh sibh 'n ur tràillibh aca; agus 
bhris mi cuibhreach bhur cuiuge, agnis thug 
mi oirbh imeachd dìreach. 

14 Ach mui- èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheantan sin uUe; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhur n-anam gràin Je 
m'bhreitheauais, air chor as nach dean sibh 
m'àitheantau uile, och gu'm bris sibh mo 
choimliclieangal ; 

16 Xi mise mar an ceudna so ribhse; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caitheamh, 
agus fiabhrus loisgeach,a chaitheas nasùil- 
ean, agus a bheir cràdh do'n chridlie: agTis 
cuiridh sibh bhur sìol ann an dìomhauas, 
oir ithidh bhiu- naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùis 'n ur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimhdean: agus rìoghaichidh a' 
mhuinntir air am beag sibh oirbh, agus 
teichidh sibh an uair nach bi neach 'an tòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air a 
shon so uile, an sin ni mi peanas oirbh 
seachd uairean ni's mò air son bhm* peac- 
aidhean. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agus ni mi bhur speuran mar iamnn, 
agus bhur talamh mar umha : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
djomhanas; oir cha toir bhur fearann 'fhàs 
uaith, ui mò a bheir craobhan na tìre am 
meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidh, agus 
nach èisd sibh rium; bheir mi seachd uair- 
ean tuille phlàighean oirbh, a rèir bhur 
peacaidhean. 

121 22 Cuiridh mi mar an ceudua fiadh-blicath- 
aicliean na macharach 'n ur measg, a bheir 
uailjh bhur claun, agus a chuireas as d'ur 
sprèidh,agus ani sibh tearc aun an àireamh, 
agus bithidh bhur rathaidean mljra fàs. 

23 A.gus mur leasaichear leamsa sibh leis 
na ni'hibh sin, ach gu'n tèid sibh a'm' 
aghaidh; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 'n 'ur 
n-aghaidli-sa, agus ni nii peanas oirbh 

! seachd uairean tathast air son bhur peac- 
I aidhean. 

I 2.3 Agiis bheir nii claidheamli oirbh, a 
j dhìolas cùis-ghearain mo choimhcheangail; 
agus an uair a chruinnichear sibh an ceami 
a chèile an taobh a stigh d'ur bailtibh, 
cuii-idh mi a' phlàigh 'n ur measg ; agus 
bheirear thairis sibh do làimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnathan bhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air ais 
dhuihh bhur n-aran air a thomhas, agus ith- 
idh sibh agus cha bhi sibh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so uile 
rium, ach gu'u tèid sibh a'm' aghaidh; 

28 An siu thèid mise 'n ur n-aghaidli-sa 
mar an ceudna ann am fraoch feirge; agus 
smachdaichidli mise, eadhon mise, seachd 
uairean sibh air son bhur peacaidliean. 

29 Agus ithidli sibh feoil bhur mac, agus 
feoil bhur nigheanan ithidh sibh. 

30 Agus cmridh mise as d'ur n-ionadaibh 
àrda, agus gearraidh mi sìos bhur dealbh- 
an,agTis tilgidh mibhur colannan air colami- 
aibh bhur n-ìodholau, agus gabhaidli m'anam 
gi-àin dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean fàs, agus 
bheir mi lom-sgrìob air bliur n-ionadan 
naomha, agus cha ghabh mi fàile bhur 
boltraich cliùbhraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an f hear- 
ann; agus bithidhìoghnadh airbhurnaimhd- 
ibh a ghabhas còmhnuidh ann, mu'u ni 
sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg nan 
cinneach, agus taimgidli mi claidheandi 'n 
'ur dèigh; agus bithidh bhur fearann creach- 
ta, agus bhur bailtean fàs. 

34 An sin mealaidh am fearann a shàbaid- 
ean, am fad 's a luidheas e f às, agus a hhios 
sibhse ann am fearann bhur • uaimhdcan ; 
eadJwn an sin gabhaidh am fearanu fois, 
agus mealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad 's a luidhcas am fearann fàs, 
bitliidh fois aige; do bhrìgh nach robh fois 
aige 'n ur sàbaidibh-sa, 'n uair a ghabh sibh 
cònihnuidli ann. 

36 Agus oiTasan a dh'fhàgar heò dhibh, 
cuiridli misc laigse 'n an cridheachaibh ann 
an dùthchaibh an naimhdean; agus cuiridh 
fuaim duilleig airchrith iadair thcicheadh; 
agus tcichidh iad, mar gu'm biodh iad a' 
teichcadh o'n chlaidheamh ; agus tuitidh 
iad an uair nach bi noach 'au tòir on-a. I LEBHITIC 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, mar 
gu'm b'ann roimh 'n chlaidheamh, 'n uair 
nach bi neach 'an tòir orra; agus cha blii 
neart agaibh g-u seasamh roimh bhur naimh- 
dibh, 

38 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneacli, agus ithidh talamh bhur naimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'fhàgar dhibh, searg- 
aidli iad as 'n an aingidheaclid ann an 
dùtlichaibh bliur naimlidean ; agus niar an 
ceudna ann an euceartaibh an aitliricliean 
seargaidli iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad au aingidheachd 
fèin, ag-us aingidheachd an aithrichean, a 
rèir an eusaontais a rinn iad. a'm'.agliaidli, 
agus mar an ceudna gu'n do ghluais iad a'm' 
aghaidli ; 

41 Agus gTi'n do ghluais mise mar an 
ceudna 'n au aghaidh-san, agus gu'n d'thug 
mi iad do dhiithaich an naimhdean ; ma 
bliios an sin an ci-idhe neo-tliimcliioll- 
ghearrta air 'irioslachadli, air chor as gion 
gabh iad ri peanas an aingidheachd; 

42 An sin cuimlmichidh mise mo choimh- 
clieangal ri lacob, agns mar an ceudna mo 
choimhcheangal ri h-Isaac, agus mar an 
ceudna mo choimhcheangal ri h-Abraham 
cuimhnicliidh mi; agus cuimhnichidh miam 
fearaun. 

43 Trèigear mar an ceudna am fearann leo, 
agus mealaidh e a shàbaidean, am feadh 's 
a tha e 'n a luidhe fàs as an eugmhais; agus 
gabhaidh iad ri peanas an aingidheachd; a 
chionn, eadhon a chionn gu'n d'rinn iad tàir 
air mo bhreitheanais, agus a chionn gu'n do 
ghabh an anam gi-àin de m' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 'n 
uair a bhios iad ann an tìr an naimhdean, 
cha tilg mi uam iad, ni mò a ghabhas mi 
gràin diubh, g'an sgrios g-u tur, agus a 
bhriseadh mo choimhcheangail riu : oir is 
mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgàthsan cuimhniehidh mi 
coimhcheangal an sinnsirean, a tlmg mi 
mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealladh nan 
cinneach, a chum gu'm bithinn a'm' Dhia 
aca: Is mise an Tighearn. 

46 Is iad siu na h-orduighean, agus na 
breitheanais, agus na reaclidan, a rinn an 
Tighearu eadar e fèin agus clann Isi-aeil ann 
au sliabh Shinai, le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 
1 Mu hliòidihh. 28 Clia-n fìiua^'gìar ni sam 
hilli coìsriyte. 30 Buinidh uile dheadiamh an 
fhearainti do'n Tiyhearn. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh. 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu 
'N uair a bheir duine \>òi(ih,v£iiàh,buiiiidh na 
h-anaman do'n Tigliearn, a rèir do mheas: 

3 Agus bithidli do mheas, air an f hirionn- 
ach o f hichead bliadhna dli'aois, cadhon gu 
tri ficliead biiadlinadli'aois; bithidh cadhon US, XXVII. 

do mheas leth-cheud secel airgid, a rèir 
seceil an ionaid naoimh. 
4 Agus ma's boirionnach a bhios ann, au 
sin bithidh do mheas deich seceil 'ar f hich- 
ead. 

6 AgTis ma's gille o chìiig bliadhna dh'aois, 
eadhon gu fichead bliadhna dh'aois, a bhios 
ann, an sin bithidh do mheas air son an 
f Iiirionnaich fichead secel, agus air son a' 
bhoirionnaieh deich seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìos a dh'aois, eadhon 
gu cìiig biiadhna dh'aois, an sin bithidh do 
mheas air son an fhirionnaich cììig seceil 
airgid, agus air son a' bhoirionnaich bithidh 
do mlieas tri seceil airgid. 

7 Agus nia's ann a bhios e o thri fichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, ma's 
firionnach e, an sin bithidh do mheas cìiig 
seceil deug, agus air son boirionnaich deich 
seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochdana do mheas, 
an sin nochdaidh se e fèin an làthair an t-sa- 
gairt, agus measaidh an sagart e : a rèir a 
chomais-san a thug a' bhòid, measaidh an 
sagart e. 

9 Agus ma's ainmhidh e, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tigheama, 
bithidh gash ni a bheir duine d'an leith- 
idibh sin do'n Tighearn, naomh. 

10 Cha dean e mùthadh, ni mò ni e mal- 
airt, maith air son uilc, no olc air son maith: 
ach ma ni e malairtj air chor sam bith, 
ainmhidli air son ainmhidh, an sin bithidh e 
fèin, agus an ni a/huaradh 'n a mhalairt, 
naomh. 

11 Agus ma'* ainmhidh neòghlan sambith 
de nach toir iad seachad tabhartas do'n 

Tighearn, an sin nochdaidh e 'n t-ainmhidh 
an làthair an t-sagairt: 

12 Agus measaidh an sagart e,ma's maith 
no olc e; mar a mheasas tusa a bhios dd' 
shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuiridh e an cìiigeamh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a ehoisrigeas duine a 
thigh, gu bhi naomh do'n Tighearn, an sin 
measaidh an sagart e, ma's maith no olc e : 
mar a mheasas an sagart e, mar sin seas- 
aidli e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esan a choisrig 
e, a thigh, an sin cuiridh e an cìiigeamh cuid 
a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus buinidh 
e dha. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
earn euid de fhearann a sheilbh, an sin 
bithidh do mheas a rèir a shìl: measar 
homer de shìol eorna aig leth-cheud secel 
airgid. 

17 Ma choisrigeas e 'fhearann o bhliadhna 
na lubile, a rèir do mheas seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'f hearann an dèigh 
na lubile, an sin àirmhidh an sagart an 
t-airgiod da a rcir uam bliadhn' a tha ri AIREAMH, I. teacTid, eadhon gu bliadlina na lubile, agiis 
leigear siu sìos de d' mbeas-sa. 1 

ly Agus ma dh'f huasglas am fear a chois- i 
rig am fearaim e air clior sam bith, an sin 
cuiridh e an cìiigeamh cuid a dh'airgiod do 
mlieas-sa ris, agus daingiiichear dha e. 

•20 Agus mur fuasgail e 'm fearann, no ma 
reic e 'm fearami ri duine eile, cha-n f huas- 
glar ni"s mò e. 

•2 1 Ach bithidh am fearann, an uair a thèid 
e macli 's an lubile, uaomh do'n Tighearn, 
mar fhearann coisrigte: buiuidh a shealbh 
do'n t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
earn fearanu a cheaunaich e, uach ann de 
fhearaun a sheilbh; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luach 
do mheas, eadhon gu bhadlma na lubile, 
agus bheir e seachad do mheas fèin 's an 
là sin, mar ni naomh do'n Tighearn. 

2 1 Aun am bliadhna na lubile pillidh am 
fearanu d'a ionnsuidh-san o'n do chean- 
naieheadh e, eadhon d'a ionnsuidh-san d'a/M 
huineadh sealbh an fhearainn. 

25 Agus bitliidh do mheas-sa uile a rèir 
seceil an ionaid naoimh; bithidh fichead 
gerah 's an t-secel. 

26 Ach ceud-gliin nan ainmhidli, 'bu cliòir 
a bhi 'n a cheud-ghin do'n Tighearn, cha 
choisrig duine air bith sin, co dhiubh is 
tarbh, no caora e: is leis an Tighearn e. 

27 Ach ma's ann de bheathach neòghlan e, an sin fuasglaidh se « a rèir do mheas-sa, 
agus cuiridh e an cìiigeamh cuid deth ris ; 
i no mur fuasglar e, an sin reicear e a rèir 
do niheas. 

28 Gidheadh, cha reicear agus cha-n f huas- 
glar ni sam bitli coisrigte a choisrigeas 
duine do'n Tighearn, de gach ni a tha aige, 
àraon de dhuine agus de ainmhidh, agus de 
fhearann a sheilbh: tha gach ni coisrigte 
ro naomh do'n Tighcarn. 

29 Cha-n fhuasglar ni sam bith coisrigte, 
a choisrigear le daoinibh: ach cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhcaraiun, 
ona's ann de shìol an fhearainn, no de 
mheas na craoiblie, is leis an Tighearn e ; 
tha e naomh do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir a 
bheag d"a dheachamli, cuiridh e au cùig- 
eamh cuid deth ris. 

32 Agus a thaobh uile dheacliàimh a' 
chruidh, no an treuda, eadhon gach ni air 
bith a dh'imiclieas fo'n t-slait ; bithidh an 
deachamh dheth naomh do'n Tigliearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e niaith no olc, 
ni mò a ni e malairt leis : agus ma ni c ma- 
lairt idir leis, an sin bithidh an dà chuid 
e fèin agus a mhalairt naomh ; cha-n f huas- 
glar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àithn an 
Tighearn do Mhaois, air son chloinn Israeil, 
ann an sliabh Shinai. A I R E A CAIB. I. 

1,17 Na fir idle ann an Urad a b'urrainn dol a 
mafh (ju coijadk air an àirtaình, 47 saor o 
na Lebhithtch. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois ann 
am fàsach Shinai, ann am pàilliun a' 
choimhthionail, air a' cheud là d'en dara 
mìos, 's an dara bliadhna an dèigli dhoibh 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireanih cheann conih- 
chruinneachaidh chloinn Isracil uile, a rèir 
an teaghlaichean, a rèir tighe an aithrich- 
ean, maiUe ri àireamh an ainmean, gach 
firionnach a rèir an ceann : 

3 f hichead bliadhna dh'aois, agus os a 
cheann, gach aon a's urrainn dol a mach gu 
cogadli anu an Israel ; àirmhidh tusa agus 
Aaron iad a rèir am buidhnean. 

4 Agus maille ribhse bithidh duine de 
gach uile thrèibli: gach aon diubh 'n a 
chcann tighe 'aithiichean. 

5 Agus is iad so aininean nan daoinc a 
sheasas niaille ribli : JDe thrcihh Reubein ; 
Elisur mac Shedeuir. 

6 De Shimeon ; Selumiel nnic Shurisadai. | 7 De ludah ; Nahson mac Aminadaib. 

8 De Isachar; Nataneel mac Shuair. 

9 De Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 De chloinn loseiph ; de Ephraim, EIi- 
sama mac Aniihuid; de Mhanaseh, Gama 
Jiel mac Phedahsuir. 

11 De Bheniamin ; Abidan mac Ghideoni 

12 De Dhan; Aliiesermac Amisadai. 

13 De Aser; Pagiel mac Ocrain. 

14 De Ghad; Eliasaph mac Dhcueil. 

15 De Naphtali ; Ahira mac Enain. 

\Q B' iad sin daoin' ainmcil a' chomh- 
chruinneachaidh, cinn-f hcadluia threubhan 
an aithrichean, ceannardan mlnltean ann 
an Israel. 

17 Agus ghabli Maois agus Aaron na daoine 
sin a ghaii-meadh air an ainmibh. 

18 Agus thionail iadan comhchruinneach- 
adh uile an ceann a chèile air a' cheud là 
de'n dara mìos, agus chuir iad 'an cèill an 
ginealachan a rèir an teaghlaicliean, a rèir 
tighe an aithrichean, a rèir àireimh na.n 
ainmean, o f liichead bliadhna dh'aois agus 
thairis, a rèir an ceaim. 

19 Mar a d'àithu an Tighcaru do Mhaois, AIREAMH. 1. mar sin rinn e an àireamh ann am fàsach 
Shinai. 

20 Agus bha clann Reubein, a' mhic 'bu 
shine a bh'aig Israel, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
richean, a rèir àireimli nan ainmean, a rèir 
an ceann, gach firionnach o fhicheacl bliadli- 
na dli'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

21 Bha iadsan a chaidh àireamh dhiubh 
eadlhon de thrèibh Reubein, 'n an dà fiii- 
chead agus sè mìlo agus ctiig ceud. 

22 ])e chloinn Shimeoin, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an toaghlaichean, a reir tighe an 
aithrichean, iadsan achaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireÌTnh nan ainmean, a rèir an 
ceann, gach firionnach o f hichead bhadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

23 i?iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eaclhon de thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

24 De chloinn Ghad, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

25 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Ghad, dà fhichcad agus 
cùig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

2G De chloinn ludah, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f liichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a machgu cogadh; 

27 .5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh ludah, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agns sè ceud. 

28 De chloinn Isachair, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tiglie 
an aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, 
o f hicheadbhadhnadh'aoisagus os acheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

29 ^iadsan a chaidh àireamh dliiubh, 
eadhon de thrèibh Isachair, leth-cheud agus 
ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 De chloinn Shebuluin, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bliadhna dli'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a machgucogadh; 

31 .S'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Shebuluin, leth-cheud 
agus seaohd mìle agus ceithir clieud. 

32 De chloinn loseiph, eadhon de chloinn 
Ephraim, a rèir an ginealach, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithrichean, 
a rèir àireimh nan ainmean, o f hicliead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach aon 
a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

33 jB'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Ephraim, dà fhichead 
niìle agus cìiig ccud. 

34 De chloinn Mhanasch, a rèir an gineal- 

124 ach, a rèir an tcaghlaichean, a rèir tighean 
aithrichcan, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a niach gu cogadh; 

35 ^'iadsan a chaidh àircamh dhiubh^ 
eadhon de thrèibh Mhanaseli,dàmhìle dheug 
'ar f hichead agus dà cheud. 

36 De chloinn Bheniamin,a rezVan gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean,a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bliadhna dh'aoisagus os acheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gTi cogadh ; 

37 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Bheniamin, cìiig mìle 
deug 'ar f hichead agus ceithir cheud. 

38 De chloinn Dhan, a rèir an ginealach, a 
rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
richean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichciid bliadhna dh'aoisagus osacheann, 
gach aon ab'urrainn dol a mach gu cogadh; 

39 ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadJwn de thrèibh Dhan, tri fichead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 De chloinn Aseir, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

41 ^iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Aseir, aon mhìle agus 
dà f hichead agus ciìig ceud. 

42 De chloinn Naphtali, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe aì\ 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os acheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gni cogadh ; 

43 jB'iadsan a chaidh àireamh dlaubh, 
eadhon de tln-èibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà fliichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a rinn 
Maois agus Aaron, agus ceannardan Israeil, 
eadlion dà fhear clheug àirearah: bha gach 
fear dhiubh air son tighe 'aithrichean. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh 
àireamh de chloinn Israeil, a i'"ir tighe an 
aithrichean, o fhichead bliadlma dh'aois 
ag^as os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gu cogadli ann an Israel ; 

" 46 Eadhon iadsan uile a chaidii àireamh, 
6'iad sè ceud agus tri mìle agus cùig ceud 
agTis leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, a 
rèir trèibh an aithrichean, àireamh 'n am 
measg: 

48 Oir labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

49 A mhàin cha dean thu treubh Lebhi 
àireamh, ni mò a ghabhas tu an cimntas 
cheann am measg chtoiun Israeil: 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ccann pàilliuin na Fianuis', agus os ceann it 
shoithichean uile, agus os ccann nan uilc 
nithean a hhuineas da: giùlainidh iad ain 
pàilliun, agus a shoithichean uile ; agus AIREAMH, II. fritheilidh iad da, agus campaichidh iad 
niu'u cuairt air a' phàiUiun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gu 
dol air laghaidh, leagaidh na Lebhithicli a 
sios e: agTis an uair a bhitheas am pàilHun r'a 
shuidheachadli, togaidh na Lebhithich suas 
e: agiis cuircar an coigreach a thig am 
fagus gTi bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil am 
biithan, gach duine làimh ra cliuideachd 
fèin, ag-us gach duine làimh r'a bhrataich 
fèin, air feadh an armailtean. 

53 Ach suidhichidh na Lebhithich am 
bùthan mu'u cuairt air pàilHun na Fianuis' ; 
a chum's nach bi corruich air comhchruinn- 
eachadh chloinn Israeil, agus gleidhidh na 
Lebhithich cùram pàilUuin na Fiauuis'. 

54 Agus rinn clann Israeil a rèir nan uile 
nithean a dh'àithn an Tigheavn do Mhaois; 
mar sin rinn iad. 

CAIB. II. 

Suidheadiadh nan treuhh '/t am hùlhaibh. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine de chloinn 
Israeil làimh r'a bhrataich fèin, maille ri 
suaichiontas tighe au aithrichean : fad as 
mu'n cuairt air pàiUiun a' choimhthionail 
suidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, leth ri 
èirigh na gi-èine, suidhichidh hichd brataich 
chaimp ludah, a rèir an arniailtean : agus 
bithidh Nahson mac Aminadaib 'n a cheanu- 
ard air cloinn ludah. 

4 Agus ò'iad 'armailt-san, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
ceitliir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh 
Isachair: siguRbithidh Nataneel mac Shuair 
'n a cheannard air cloinn Isachair. 

6 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireamh dh'i, leth-cheud agus ceithir 
mìle agus ceithir cheud. 

7 An sin treubh Shebuluin: agus bithidh 
Eliab mac Heloin 'n a cheannard air cloinn 
Shebuluin. 

8 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dh'i,]cth-cheud agus seachd 
mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamli ann an camp 
ludah, ò'iad ceud, agus ceithir fichead, agus 
sè mìle agus ccithir chcud, a rèir an armailt- 
ean: thèid iad so a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bithidhhraÀ,- 
ach chaimp Reubein, a rèir an armailtean: 
agus 'n a cheannard air cloinn Reubein 
bithidh Elisur mac Shedeuir. 

1 1 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dh'i, dà f hichead agus sè 
mìle agus cùig ccud. 

12 Agus làinih ris suidhichidh treubh Shi- 
meoin; agus bithidh Selumlel mac Shuris- 
adai 'u a cheannard air cloinn Shimeoir 

125 13 Agus 5'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dh'i, leth-cheud agus naoi 
mUc agus tri chcud. 

14 An sin treubh Ghad: agus 'n a cheann- 
ard air mic Ghad, bithidh Eliasaph niac 
Reueil. 

15 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireanUi dhiubh, dà fhichead agus 
cùig mìle agus sè ceud agus lcth-cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, &'iad ceud agus letli-cheud 
agus aon mliìle, agus ceithir cheud agus 
leth-cheud, a rèir an armailtean: agus thèid 
iadsan a mach 's an dara ordugh. 

17 An sin thèid pàiUiun a' choimhthionail 
air 'aghaidJi, raaille ri camp nan Lebhith- 
eacli 'am meadhon a' chaimp: mar a champ- 
aicheas iad, mar sin thèid iad air an agh- 
aidh, gach duine 'n a àite fèin, làimh r'am 
brataichibh. 

18 Air taobli na h-àirde 'n iar bithidh 
bratach chaimp Epliraim,arèir an armailt- 
ean ; agus bithidh Elisama niac Amihuid 
'n a cheannard air mic Ephraim. 

19 Ag-us 6'iad 'armailt san, agus iadsan a 
chaidli àirefimh dhiubh, dà Ihichead mìle 
agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh treubh 
Mhanaseh: agus bithidh Gamalicl m:ic 
Phedahsuir 'u a cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus 6'iad 'annailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà nUiìle dheug 'ar 
fhichead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bhcnianun: agus bith- 
idh Abidan mac Ghideoni 'n a clieannard 
air mic Bheniamin. 

23 AgTis Z^'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, cùig mUe deug 'ar 
fhichead agus ceithir cheud. 

24 ^iadsan uile a chaidh àireamli de 
champ Ephraim, ceud agus ochd mìle, agus 
ceud, a rèir an armailtean: agus thèid iad- 
san air an aghaidh 's an treas ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air taobh 
na li-àirde tuath arèir an armaiitean: agus 
bithidh Ahieser mac Amisadai 'n a cheann- 
ard air cloinn Dhan. 

2G Agus ii'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus dà 
mhìle agus scachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidli treubh 
Aseir: agus bithidh Pagiel mac Ocrain 'n 
a cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus 5'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead agus 
aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali: agus bith.idh 
Ahira mac I^nain 'n a cheannard air cloinn 
Naphtali. 

30 Agus &'iad 'armailt-san, agns iadsan a 
chaidh àircanih dhiubh, Icth-cheud agus 
tri mìle agus ceithir cheud. 

31 .S'iadsan uile a chaidli àireamh ann an cainp Dhan, ceud agus letli-clieud agus 
seaclid niìle agus sè ceud: Imichidh iadsan 
t'a dheireadh le 'm bi'ataichibh. 

32 Is iad sin iadsan a cliaidh àirmheadh de 
chloinn Israeil, a reir tighe an aithrichean; 
6'iadsan uile a chaidh àireamh de na caimp, 
a reir an arniailtean, sè ceud agus tri mìle 
agus cùig ceud agus leth-cheud. 

33 Ach cha deachaidb na Lebhithich 
àireanih 'am measg cliloiun Israeil, mar a 
dhaithn an Tighearn do Mhaois. 

34 Agus rinn clann Isi'aeil a reir gach ni 
a dh'àithn an Tighearn do Mhaois: mar sin 
champaich iad làimh r'am brataichibh, agns 
mar sin chaidh iad air an aghaidli, gacli aoii 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean. 

CAIB. III. 

I Ginealaich. Aaroin wius Mkaois. ii Friìlieal- 

udli agus àireamli nan Lebliitlieach. 

VS iad so mar an ceudna ginealaich Aaroin 
agus Mhaois, 's an là anns an do labliair 
an Tighearu ri Maois ann an sHabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin; 
Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmean mhac Aaroin, na 
sagartana dh'ungadh,a choisrig e gufrith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus f liuair Nadab agus Abiliu bàs an 
làthair an Tighearna, 'n uair a thug iad 
suas teine coimheacli an làthair an Tigli- 
earna, ann am fàsacli Shinai, agus charobh 
clann aca: agus fhritheil Eleasar agus Ita- 
mar ann an dreuchd an t-sagairt, ann an 
sealladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràclli, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus tais- 
bein iad an làtiiair Aaroin an t-sagairt, a 
chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Agus gleidhidh iad a chiiram-san, agus 
cùra.m a' choimhthionail uile, air beulaobh 
pàilliuin a' choimhthionail, a dlieanamh 
seirbliis a' phàiiliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichean 
pàilliuin a' choimhthionail, agus cùram 
chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do Aaron, 
agus d'a mhic: tha iad air an tabhairt da 
gu h-iomlan a macli à cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a mhic, 
agus leithidh iadsan air dreuchd an t- 
sagairt: agiis cuirear an coigreach a thig 
am fagus gu bàs. 

II Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na Lebhi- 
j tliich o mheasg chloinn Israeil, 'an àit a' 
cheud-ghin uile a dh'f hosglas a' bhrìi am 
measg chloinn Israeil: agus is leamsa na 
I Lebliithich; 1 
I 13 A chionn gur leamsa gach uile cheud- 1 
126 VIH, IIL 

ghin;oiV air an là anns an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit:. 
naomhaich mi dhomh fèin gach ceud-ghin' 
ann an Israel, eadar dhuine agus ainmhidh; ' 
is leamsa iad: Is mise an Tighearn. 

14 Agus labhair an Tighearn ri Maois ann 
am f àsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir an teaghlaichean: gach 
firionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmhidh tu iad. 

IG Agus rinn Maois an àireamh a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadli àithne 
dha. 

17 Agus &'iad so mic Lebhi a rèir an ainm- 
ean ; Gerson, agus Cohat, agus Merari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghersoin 
a rèir an teaghlaichean; Libni agus Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an tcaghlaich- 
ean ; Amium, agus Idsar, Hebron, agus 
Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean ; Mahli, agus Musi: is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir tighe 
an aitlirichean. 

21 Gherson bha teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei: is iad sin teaghlaichean 
nan Gersonacli. 

22 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos a 
dh'aois agns os a cheann, cadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, Uìnà seachd mìlc 
agus cìiig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gerson- 
ach air cìilaobh a' phàilliuin air taobh na 
h-àirde 'u iar. 

24 Agus hithidh Eliasaph mac Laeil, 'n a 
clieann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cìiram mhac Gliersoin, ann am 
pàilliun a' choimhtliionail, hitlùdh am pàill- 
iun, agus am bùth, a cliòmhdacli, agus am 
brat air son doruis pàilliuin a' choimthiou- 
ail, 

25 Agus cùirteinean na cùirte, agus am 
brat air son doruis na cùirte, a tha làimli ris 
a' phàilliun, agus làimli ris an altair mu"n 
cuairt, agus a cuird, air son a seirbhis uile. 

27 Agus o Chohat hha teaghlach nan Am- 
ramach, agus teaghlach nan Idseharach, 
agus teaghlach nan Hebronach, agus teagh- 
lachnan Udsielach: isiadsin teaghlaichean 
nan Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach uile o 
nihìos a dh'aois agus os a cheann, hha ochd 
mìle agus sè ceud, a bha 'gleidheadh cùraim 
an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidli teaghlaichean mhac Choh- 
ait air taobh mu dheas a' phàilliuin 

30 Agus hithidh Elisaphan inac Udsieil 'n 
a cheann tighe athar thcaghlaichean nan 
Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san hithidh an àirc, 
agus am bòrd, agus an coinnleir, agus na 
h-altairean, agus soithichean an ionaid AIREAMH, IV. naoimh, leis am fritheil iad, agus am brat, 
agus a sheirbhis uile. 

32 Agus hithidh Eleasar, mac Aaroin an 
t-sagairt, 'n a cheannard air ceannardaibh 
nauLebhitheach,rt(/«s hithidh sùil aig orra- 
san a bhios a' gleidlieadh cùraim an ionaid 
iiaoimh. 

33 ìlherari bha teaghlachnam Mahlach, 
agus teaghlach nam Musitheach: is iad sin 
teaghlaichean Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireauih dhiubh, 
a rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos 
a dli'aois agus os a cheann, Viad sè mìle 
agus dà cheud. 

35 Agus Ve Suriel mac Abihail ceann tighe 
athar theaghlaichean Mherari: suidliichidh 
iadsan air taobh mu thuath a' phàilHuin 

36 Agus fo clioimhead agus cùram mhac 
Mherari hithidh buird a' phàilliuin, agus 
a chroinn, agus a phuist, agus a bliuinn, 
agns a shoithichean uile, agus gach ni a 
f hritheileas da, 

37 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, agus 
am buinn, agus am pinneachan, ag-us an 
cuird. 

38 Ach iadsan a charapaicheas air beul- 
aobh a' phàilUuin air taobh na h-àirde 'n 
Gax,eadhoìi air beuUiobh pàiUiuin a' choimh- 
thionail leth ri èirigh na grèine, is iad 
Maois, agus Aaron, agus a mhic, a' gleidh- 
eadh cùraim an ionaid naoimli, air son 
cùraim chloinn Israeil; agus cuirear an 
coigreach a thig am fagus gu bàs. 

39 ladsan uile a chaidli àireanih de na Le- 
bhithich, a rinn Maois [agus Aaron] àireamh 
a rèir àithne an Tighearna, a rèir an teagh- 
laichean, na firionnaich uile o nihìos a 
dh'aois agus os a cheann, ò'iad dà mhìle 
thar f hichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Aireamh gach ceud-ghin a tha 'n a fhir- 
ionnach de chloinu Israeil o mhìos a dh'aois 
agus os a cheann, agus gabh àireamh an 
ainmean. 

41 AgTis gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa {Is raise an Tighearn) 'an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil; 
agus s)5rèidh nan Lebhitheach 'an àite nan 
ceud-gliin uile am measg sprèidhe chloinn 
Israeil. 

42 AgTis rinn Maois, mar a dh'àithn an 
Tighhearn dha, gach ceud-ghiu am measg 
chloinu Israeil àireamh. 

43 Agus gacli ceud-ghin a hlm 'n a f hir- 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean o 
mhìos a dh'aois agus os a chcann, dhiubh- 
san a chaidh àireamh dhiubh, b' iad dà 
mhìle thar fhichead, dà cheud agus tri 
fichead agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

4.5 Gabh na Lebhithich 'an àite nan ceud- 
ghin uile am measg chloinn Israeil, agiis 
sproidhnau Lebhitheach'an àit ansprèidhe- 
127 san, agus bithidh na Lebliithich agamsa: /a 
mise an Tighearn. 

46 Agus air an son-san a tha gu bhi air 
am fuasghxdli de'n dà clieud agus an tri 
fichead agus an tri-deug, de cheud-ghin 
chloinn Israeil, a tha ni's lìonmhoire na na 
Lebhithich; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil am 
fear air an ceann;a rèir seceil an ionaid 
naoimh gabhaidh tu iad: is e 'u secel 
fichead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis am 
fuasglar an àireamh chòrr dhiubh,do Aaron 
agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod fuas- 
glaidh uatha-san a blia thuilleadh orra-san 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

60 cheud-ghin chloinn Israeil ghabh e 
an t-airgiod: mìle, tri cheud agus tri fichead 
agus cùig seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh- 

51 Agus thug Maois airgiod na muinntir' 
sin a dli'fhuasgladh do Aaron, agus d'a 
mhic, a rèir focail an Tighearna, mar a 
dh'àithu an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. IV. 
1 Aois agus àm. friiliealaidk nan Lebliilheach. 
17 Dreudid nan sayart. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àii'eamh mhac Chohait o mheasg 
mhac Lebhi, a rèir an teaglilaichean, a rèir 
tighe an aithrichean; 

3 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gacli neachathèida steach 
do'n armailt, a dheanamh na h-oibre ann 
am pàilliun a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bliios aig mic Chohait, 
ann ara pàiUiun a' choimhthionail, inu 
thvmchioU nan nithcan ro naomh. 

5 Agus an uair a bhitheas an camp gu dol 
air 'aghaidh, thig Aaron agus a mhic, agus 
bheir iad a nuas brat a' chòmhdacliaidb, agus 
còmhdaichidh iad airc na Fianuis leis ; 

6 Agus cuiridh iad oii're an cònihdachadh 
de chroicinnibh bliroc, agus sgaoilidli iad 
os a cheann eudach uile de ghorm, agais 
cuiridh iad a bataichean innte. 

7 Agus air bòrd arain na Pianuis' sgaoilidh 
iad eudach de ghorm, agus cuiridh iad air 
na miasan, agus na tùiseirean, agus na 
copain, agus na cuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-diblie: agus bithidh an 
t-aran an còmhnuidh air. 

8 Ag-us sgaoilidh iad orra eudach scarlaid, 
ag-us còmhdaichidh iad sin lc còmhdachadu 
de chroicinnibh bhroc, agus cuiridh iad a 
bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach de ghorm, 
agus còmhdaichidh iad coinnleir an t-soluis, 
agus a lòchrain,agus a chlobhaclian, agus a 
shoithichean-smàlaidh, agus a shoithicliean- 
olaidb wile, leis am fritheil iad da. AIREAMH, IV. 

10 Agiis cuiridh iad e /Jiw, agusa shoitb- 
icliean uile, ann an còmlidacliadh de chroic- 
innibh bhroc, agus cuiridh iad air lunn e. 

11 AgTis air an altair òir sgaoilidh iad 
eudach de ghorm, agus còmhdaichidh iad i 
le eòmhdachadh de chroicinnibh bhroc, 
agus cuiridh iad r'i a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iadnah-innil fhritheal- 
aidh uile, leis am fritheil iad 's an ionad 
naomh, agus cuiridh iad ann an eudach de 
ghorm iad, agus còmhdaichidh iad le còmh- 
dachadh de chroicinnibh bhroc iad, agnis 
cuiridh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an luath o'n 
altair, agus sgaoiHdli iad eudach corcuir 
oirre; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soithichean 
uile, leis am fritheil iad m'a timchioll, 
eadhon natìiiseirean, na greimichean-feòla, sonach, seirbhis a dheanamh, agus eallach 
a ghiùlan. 

25 Agus giiilainidh iad cùirteinean a' 
phàilhuin, agus pàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdachadh de 
chroicinnibh bhroc, a tha slmas thairis air, 
agus brat doruis pàilliuin a' choimthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus brat 
doruis geata na cùirte, a tlia làimh ris a' 
phàilliun, agus ris an altair mu'n cuairt, 
agus an cuird, agus innil am frithealaidh 
uile, agus gach ni a rinneadh air an son: 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a mhac 
bithidh uile sheirbhis mhac nan Gersonach, 
'n an eallachaibh uile, agus 'n an seirbhis 
uile : agus orduichidh sibh dhoibh mar an 
cùrain an eallachan uile. 
28 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac agus na sluasaidean, agus na cuachan, j Ghersoin,annampàiIIiuna'choinihthionail; soithichean na h-altarach uile; agus sgaoil 
idh iad oirre còmhdachadh de chroicinnibh 
bhroc, agus cuiridh iad ri a bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, agus 
uile shoithichean an ionaid naoimh, 'n uair 
a bhios an camp gu dol air 'aghaidh; agus 
an dèigh sin thig mic Chohait g'aw giùlan: 
ach cha bhean iad ri ni naomli sam hith, air 
eagal gu m bàsaich iad. Isìa,àna nithean 
sin eallach mhac Chohait ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, huiìiidh an oladh chum 
an t-soluis, agus an tùis chùbhraidh, agus 
an tabhartas-bìdh lathail, agus an oladh- 
ungaidh, agus cùram a' phàilliuin uile,agus 
nan uile nithean a tha ann, 's an ionad 
naomh, agus 'n a shoithichibh. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theaghlaichean 
nan Cohatach o mheasg nan Lebliitlieach. 

19 Ach so ni sibh riu, chum gu'm bi iad 
beò agus nach bàsaich iad, an uair a thig 
iad am fagus do na nithibh ro naomh ; thèid 
Aaron agus amhica steachjag-usorduichidh 
siad iad gach aon d'a sheirbhis/eiJZ, agus 
d'a eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a dh'fhaicinn 
an uair a chòmhdaichear na nithean naomh', 
air eagal gii'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh mhac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithrichean, a rèir 
;in teaghlaichean: 

23 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, gu letli-cheud bliadhna 
dh'aois àirmhidh tu iad; gach neach a thèid 
a steach a dheanarah na scirbhis, a dliean- 
amh na h-oibre ann am pàilliun a' clioimh- 
(hionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan Ger- 

128 agus hithidh an cùram fo làimh Itamair 
miiic Aaroin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh tu 
iad a rèir an teaglilaicliean, a rèir tighe an 
aithrichean : 

30 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach aon 
a thèid a steach do'n t-seirbhis, a dheanamh 
oibre pàilliuin a' choimhthionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàilliun a' clioimh- 
thionail ; buird a' phàilliuin, agus a chroimi, 
agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, agus 
am buinn, agus am pinneachan, agus an 
cuird, maille r'an innealaibh uile, agus 
maille r'an seirbhis uile : agus air an ainni 
àirmhidh sibh innil cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mherari, a rèir an seirbhis uile ann am 
pàilliun a' choimhthionail, fo làimh Itamair 
mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus rinn Maois agus Aaron agus 
ceannardan a' chomhchruinneachaidh mic 
nan Cohatach 'àireamh, a rèir an teaghlaich- 
ean, agus a rèir tighe an aithricliean: 

35 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agTis os a cheann-, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gacli aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre aun am pàilliun 
a' choimhthionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìle, 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 -B'iad so ladsan a chaidh àireamh de 
theaghlaichibh nan Cohatacli, gach neach a 
dh'fheudadh seirbhis a dheanumh ann am 
pàiUiun a' choimthionail, a rinn Maois agus 
Aaron 'àireamh, a rèir àithne an Tighearua 
le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh de mhic 
Ghersoin, a rèir an tcaglilaichean, agus a 
rèir tighe an aithrichean: 39 dlieich bliadhna 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhua dli'aois, gacli aou a thèid a steach 
do'u t-seirbhis, a chum oibre ann am pàill- 
iun a' clioimhthiouail; 

40 Eadhoniadsau a chaidh àireamhdliiubh, 
a rèir au teaghlaicheau, a rèir tiglie au aith- 
richean, b iad dà mhìle agus sè ceud agus 
deich 'ar f hichead. 

41 So iadsan a chaidh àireamli detheagh- 
laichibh luhac Ghersoiu, de gach neacli a 
dh fheudadh seirbhis a dheauamh anu am 
pàilhuu a' choimhthiouail, a rinn Maois 
agus Aaron àireamh a rèir àithne an Tigh- 
earua. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh de 
theaghlaichibli mhac Mherari, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriclieau: 

43 dheich bhadhna fichead a dh aois 
agus os a cheaun, eadhon gu leth-cheud 
biiadhna dli aois, gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbliis, clmm oibi*e ann am pàilliun 
a' choimhthionail ; 

44 Eadhon iailsan a chaidhàireamh dliiubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad tri mìle agus 
dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh de theagh- 
laichibh mliac Mherari, a rinn Maois agus 
Aaron, àireamh a rèir focail an Tighearua le 
làimh Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireamh de na 
Lebhithicli, a rinn Maois agus Aaron, ag-us 
ceauuardan Israeil aireamh a rèiran teagh- 
laicheau, agus a rèir tighe au aithrichean; 

47 dheich bhadhua fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhou gu leth-cheud 
bhadhna dh'aois, gach aon a tliàinig a 
dheanamh seirbhis au fhrithealaidli, agus 
seirbhis na h-eallaicli ann am pàilliun a' 
choimhthionail; 

48 Eadliou iadsan a chaidhàireamh dhiubh, 
b'iad ochd mìle agus cùig ceud agus ceithir 
fichead. 

49 A rèir àithne an Tighearna chaidh an 
àirmlieadh le làimli Mhaois, gach aon a rèir 
a sheirbhis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
chaidh an àirmheadh leis, mar a dh'àitlin 
an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. V. 

l An coimhleasac'.adh air son eucoracK 11 
Deitchainn eudaich. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ gach lobhar, agus gach AIREAMH, V. 

fichead a dh'aois chuir iad a niach iad an taobh a muigh de'n 
champ: maralabhair an Tighearn ri Maois, 
mar sin riuu clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

ii Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni fear 
j no bean peacadh air bith a ni daoine, a 
dheananih eusaontais an aghaidh an Tigh- 
i earna, agus gu'm bheil an t-anam sin cion- 
] tach; 

, 7 An sin aidichidh iad am peacadh a rinn 
iad: agus ni e coimhleasachadh air son 
'eucorach 's an iomlau, agus cuiridh e au 
cùigeamh cuid deth ris, agus bheir e sin 
dlmsan air an d'rinn e 'n eucair. 
S Ach mur bi aig an duine caraid sam bitli 
gu coimhleasachadh a thoirt da 's au eucoir, 
thugar an 30imhleasachadh a nithear do'n 
Tigliearn air son na h-eucorach, do'n t-sa- 
gart; a thuilleadh air reithe na rèite, leis 
an deauar rèite air a shon. 

9 Agus gach òabhartas de nithibh naomha 
chlonm Israeil uile, a bheir iad chum an 
t-sagairt, is leis -san iad. 

10 Agus nithean coisrigte gach duine, is 
leis-sau iad: ge b'e -ni a bheir duine sam 
bith do'n t-sagart, is leis e. 

1 1 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil,, agus abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bith a thaobh, 
agus gu'n ciontaich i 'n a aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaidh leatha, 
agus gu'm bi sin folaichte o shùihbh a fir- 
phòsda, agus gu'm bi e ceilte, agus gu'ni bi 
i air a truailleadh, agus nach bi fianuis 
sam bith 'n a h-aghaidh, agus gun i air a 
glacadh 's a' chìiis, 

14 Agus gu'n tig spiorad èudaich air, agus 
gu'm bheil e 'g eudach air a nihnaoi, agus 
gu'n do thmailleadh i; no ma thàmig 
spiorad èudaich air, agiis gu'm bheil c èud- 
mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaill- 
eadh i: 

15 An sin bheir an duine a bhcan a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agiis bheir e lcis 
a tabhartas air a son, an deicheamh cuid a 
dh'ephah de mhin eòrna; cha dòirt e oladli 
air, ni mò a clmireas e tùis air, oir is 
tabhartas eudaichath'ann,tabhartas cnimh- 
neachain, a' toirt aiugidheachd anu an 
cuimlme. 

1 6 Agus bheir an sagairt am fagus i, agiis 
cuiridh e i an làthair an Tighearna. 

17 Agus gabhaidh aii sagart uisge naomli 
ann an soitheach creadha, agus gabhaidh neach air am bheil silteach, agus gach ; au sagart cuid dc'n duslach a bhio 
neach a tha air a shalachadh leis a' niharbh : 

3 Araon firionnach agus boirionnach cuir- 
idh sibh a mach, au taobh a muigh de'n 
champ cuiridh .sibh iad; a chum as iinch 
tmaill iad an canipan, anns am bheil nnse 
'gabhail còmhnuidh. 

4 Agtis rinn clanu Israeil mar so, agus 

129 s air 
s an urlar a' phàilliuin, agus cuiridli e 
uisge e, 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean ann 
an làthair an Tighearna, agus rùisgidh e 
ccann ua mnà, agus cuiridh e 'n tabhartas 
cuimhneachain 'u a làmhau, cadhon an 
tabhartas eudaich : acus bithidh a'g an 
l AIRBAMH, VI. t-sajavt 'n a làimh an t-idsge searbli a 
niliallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan dh'i, 
agus tlieir e ris a' mhnaoi, Mur do luidh 
fear sam bith leat, agus mur deachaidh tu 
thaobh gu neòghloine maille ri neach eile 
'an àite d'f hir-phòsda, bi-sa saor o 'n uisge 
shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu neach 
eile 'an àite d'fhir-phòsda, agus gu'n do 
thruailleadh thu, agus gu'n do luidh foar 
eile leat a thuilleadh air d'f hear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh au sagart mionnan 
mallachaidh de'n mhnaoi, agus their an 
sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an 
Tigheam a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnan thu am measg do shluaigh, 'n 
uair a bheir an Tighearn air do shliasaid 
lobhadh, agus air do bhroinn atadh ; 

22 Ag^s thèid an t-uisge so a mhallaicheas 
a stigh a'd' innibli, a thoirt aAv do bhroinn 
atadh, agus air do shliasaid lobhadh : Agus 
their a' bhcan, Amen, amen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na mallach- 
dan sin ann an leabhar, agus dubhaidh e 
iiiach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a bheir am niallachadh, òl: agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an tabhartas 
eudaich à làimh na mnà, agus luaisgidh e 
'n tabhartas an làthair an Tighearn', agus 
bheir e seachad e air an altair. 

26 Agus gabhaidh an sagart làn glaice de'n 
tabhiirtas, eadhon a chuimhneachan, agus 
loisgidh e air an altair e, agus an dèigh sin 
bheir e air a' mhnaoi an t-uisge òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an t-uisge 
òl, an sin tarlaidh ma thruailleadh i, agus 
nia rinn 1 coire an aghaidh a fir-phòsda, 
gu'n tèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh, agus ataidh 
a brìi, agus lobhaidh a sliasaid: agus 
bithidh a' bhean 'n a mallachadh am measg 
a sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bheaii, 
ach gu'm bheil i glan; an sin bithidh i saor, 
agus fàsaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan eud, an uair a thèid 
bean a tha.obh gu fear cile 'an àit a fir- 
pliòsda, agus a thruaiUear i ; 

30 No'n uair athig spioradeudaichair fear, 
agus a tha e 'g eudach air, agus a chuireas 
e a' bhean an làthair an Tigheama, agnis a 
ohuireas an sagart 'an gniomh oirre an lagh 
so uile ; 

31 An sin bithidli an duine saor o'n chionta, 
agus giiìlainidh a' bhean so a cionta. 

CAIB. VI. 

i Ijàglinan Nasavach. 22 Modhheannacliaìdh 
cMoinn Ixraeil. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, 
ag ràdh, 

130 2 Labhair ri cloiim Israeil, agus abair riu, 
'N uair a dhealaicheas aon chuid bean no 
fear iadfèin a bhòideachadh bòide Nasar- 
aich, a chum iad fèin a dhealachadh do'u 
Tighearn ; 

3 fhìon, agus o dhibh làidir sgaraidh 
se e fèin; fìon-geur fìona, no fìon-geur 
dibhe làidir cha-n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag de shùgh nam f ìon-dhearcan, ni mò 
a dli itheas e f ìon-dhearcan ùra iio tior- 
am. 

4 Uile làithean a dhealachaidh cha-n ith e 
bheag a nithear de'n chraoibh-f hìona, o na 
h-eiteanaibh gus am plaosg. 

6 Uile làithean bòide a dhealachaidh, cha 
tig ealtainn air a cheann: gus an coimhlionar 
na làithean anns an dealaich se e fèin do'n 
Tighearn, bithidh e naomh; agus leigidh 
e le ciabhan gruaige a chinn fàs. 

6 'S na làithibli sin uile anns an dealaich 
se Qfèin do'n Tighearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràthar, no air son a pheathar, an uair a 
gheibh iad bàs; do bhrìgh gu hheil cois- 
reagadli a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha e 
naomh do'n Tiglieara. 

9 Agus ma gheibh duine gu h-obann bàs 
làimh ris, ag-us gu'n do shalaich e ceann a 
choisreagaidh ; an sin bearraidli e a cheann 
ann an là a ghlauaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e dà 
thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agns am fear eile 
mar ìobairt-Ioisgte, agiis ni e rèite air a 
slion, a chionn gu'n do pheacaich e thaobh 
a' mhairbh, agus naomhaichidh e a cheann 
's an là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearn làith- 
ean adhealachaidli,agus bheireleisuande'n 
cheud bhliadhna chum ìobairt-eusaontais: 
ach bithidh na làithean a chaidh seachad 
caillte, do bhrìgh gu'n do shalaicheadh a 
dhealachadh. 

13 Agus is e so lagh an Nasaraich: 'N uair 
a choimhlionar làithean a dhealachaidh. 
bheirear e gu doras pàilliuin a' choimh- 
thionail: 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas do'ji 
Tigheam, aon uan firionn de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
loisgte, ag-us aon uan boirionn de'n cheucl 
bhliadhna gain ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agiis aon reithe gun ghaoid a 
clium ìobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid de aran neo-ghoirtichte, 
breacagan dephlìirmìn measgta le h-olaidh, 
agus dearnaganan de aran neo-ghoirtichte AIREAMH, VII. ungta le li-olaidh, agus an tabhartas-bìdli, 
agus au tabhartasan-dibhe. 

16 Agiis bheir an sagart iad an làthair an 
Tighearn', agus ìobraidh e 'ìobairt-pheac- 
aidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobi-aidli e 'u reithe mar ìobaii't 
thabhartasan-sìth do'n Tighearn, maille ris 
a' bhascaid de aran neo-ghoirtichte: bheir 
an sagart seachad mar an ceudna a thabh- 
artas-bìdh, agiis a thabhartas-dibhe. 

IS Agus bearraidh an Nasarach ceann a 
dhealachaidh, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thiouail; agTis gabhaidh e gruag ciun a 
dhealachaidh, agus cuiridh e i 's an teine a 
tha fo ìobairt nan tabhartasan sìth. 

19 Agus gabhaidh an sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhi-eacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dear- 

. nagan nco ghoirtichte; agus cuiridh e iad 
air làmhan an Nasaraich, an dèigh do 
ghruaìg a dhealachaidh bhi aira bearradh. 

20 Agus luaisgidli an sagart iad mar tha- 
bhartas-luaisgte an làthair an Tighearna; 
tha so naomh do'n t-sagart maille ris an 
uchd luaisgte, agus maille ris an t shnnean 
thogta : agus an dèigh sin feudaidh an N a- 
sarach f ìou òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a thug bòid, 
agus lagh a thabhartais do'n Tighearn air 
son a dhealachaidh, a thuilleadh air ua 
gueibh a làmh: arèir abhòide abhòidich e, 
mar sin is èigin da dlieanamh, a rèir lagha 
a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdli, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, Air a' mhodh so beannaichidh sibh 
clann Isi-aeil, ag ràdh riu, 

24 Gum beanuaicheadh an Tighearn thu, 
agus gu'n gleidheadh e thu: 

25 Gu'n tugadli an Tighearn air 'aghaidh 
dealrachadh ort, agus bitheadh e gi-àsmhor 
riut: 

26 Gu'n togadh an Tighearn suas a ghnùis 
ort, ag-us gu n tugadli e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air cloinn Is- 
raeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 

2, 10 Tahhartais cheaiwardan Israeil. S9 Lahh- 
air Dia ri Maois. 

GUS tharladh air an là anns an do 
chuir Maois suas am pàilhun gu 
h-iomlan, agus 's an d'ung se e, agus 's an 
do naomhaich se e, agus 'uidheam uile, 
araon an altair agus a soithicheau uile, 
agTis 's an d'ung e iad, agus 's an do naomh- 
aich e iad; 

2 Gu'n d'thug ceannardan Israeil, cinn 
tighe an aithrichean, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir' a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas: 

3 Agus thug iad an tabliartas an làthair 
an Tighearna, sè feunan còmhdaichte, agus 

131 dà dhamh dheug: feun air son ditJiis de na 
ceannardaibh, agus damh air son gach fir 
dliiubh, agus thug iad air beulaobh a' phàill- 
iuiu iad. 

4 Ag-us labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi iad a 
dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thiouail; agus bheir thu iad do na Lebh- 
ithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

6 Agus ghabh Maois na feuuau agus na 
daimh, agus thug e do na Lebhitliich iad. 

7 Dà fheun agTis ceithir daimli thug e do 
mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis. 

8 Agus ceithir feunan agus ochd daimh 
thug e do mhic Mherari, a rèir an seirbhis, 
fo làimh Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug e 
h-aon air bith; a chionn gu'm Vi seirbhis 
an ionaid naoimh a bhuiueadh dhoibhsan, 
gu'n giìilaineadh iad airan guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
ach, air au là anns an d'ungadh i; thug 
eadhou na ceannardan seachad an tabhartas 
air beulaobli na h-altarach. 

11 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Bheir gach ceannard seachad a thabhartas 
air a là fèin, chum coisreagaidh na h-altar- 
ach. 

12 Ag-us esan a thug seachad a thabhnrtas 
air a' cheud là, b'eKahsonmac Aminadaib, 
de thrèibh ludah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias air- 
gid, d'am bu chudthrom ceud agus deich 
seceil 'ar fliichead, aon chuach airgid de 
dheich agus tri fìchead sccel, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr 
mìn measgta le h-olaidh, chmn tabhartais- 
bìdh: 

14 Aon spàin de dheich seceil òir, làn de 
thìiis: 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
chcud bhliadhna, chum ìobaii-t-Ioisgte: 

16 Aon mheanu de ua gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidli : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
Jìe so tabhartas Nahsoin mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabliar- 
tas. 

19 Thug e seachad mar a tliabhartas aon 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar fliichead, aon chuach 
airgid de dheich agus tri fìchcad secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 'chèile 
làn de phlùr mìn measgta le h-olaidh, chum 
tabhartais-bìdh: 

20 Aou spàin òir, de dheich seceil, làn de 
thùis: 

21 Aon tai'bh òg, aon rcithe, aon uau de'n 
chcud bhhadlma, chum ìobairt-loisgte: AIREAMH 

22 Aon mheann de na gabhraibh chuin 

ìobairt-pheacaidh: 

23 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cìiig reitheachan, ciìig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Nataneeil mhic Shua'.r. 

24 Air an treas là thug Eliab mac Heloin, 
ceannard chloinn Shebuluin, seachad ta- 
hhartas. 

25 Bea, thabhartas-san aon mhias airgid, 
à'am bu chuJthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhicliead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlìir mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

2() Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thìiis: 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bliliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

28 Aon mheann de na gabhraibh chunì 
ìobai rt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, ciiig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
Be so tabhartas Bliaib mhic Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thug Elisur mac 
Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, seaeh- 
ad tdbhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid de 
cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid de dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
'chiile làn de phlùr mìn measgta le h-olaidh, 
chum tabhartais-bìdh : 

32 Aon spàin òir de dheich geceil, làn de 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte: 

34 Aon mheann de na gabliraibh chum 
ìobalrt pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaiblire, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
Be&Q tabhartas Elisuir mhic Shedeuir. 

3S Air a' chùigeamh là thug Selumiel 
mac Shurisadai,ceannard chloinn Shinieoin, 
seacìuid tabhartas. 

'Ò7 Be & thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar t h.chead, aon chuach a;rgid de dheich 
agTis tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

38 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

40 Aon mheann de na gabhraibh chum 

ìobairt-pheacaidh. 

41 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig reitheachan, cùigbuic- 
ghaibhre, cùig uaiii de'n cheud bhliadhna. 
i5 e; so tu,bliartas Shclumieilmhic Shurisadai. 

42 Air an t-seathanili là thug Eliasaph 

i;v2 VIL 

mac Dheueil, ceannard chloinn Ghad, ^eocA- 

ad tahhartas. 

43 Bea, thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach a;rgid de dheicii 
agus tri fichead secel, a rè.r seceil an iouaid 
naoinih, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabliartais-bìdh: 

44 Aon spàin òir de dlieich seceil, làn do 
thùis: 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

46 Aon mheann de na gabhraibn chum 
ìobairt-pheacaidli : 

47 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uaiu de n cheud bhliadhna. 
B e 60 tabhartas Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là thug Elisama 
mac Amihuid, ceannard chloinn Ephraim, 
seachad tàbhartas. 

49 Be a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dlieich 
agus tri ficliead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad ie 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

50 Aon spàin òir de dlieich seceil, làn de 
thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

62 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobair t-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabha.rtas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bliliadhua. 
Be so tabhartas Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamli là thug Gamaliel mac 
Phedahsuir, ceannai'd chloinn Mhanaseh, 
neacAad tabhartas. 

55 B e a tliabhartas-san aon mhias airgid 
decheud agus àQÌchseceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid de dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
'chèile làn de phlùr niìn measg'ta le h-olaidh, 
chum tabhartais-bìdh: 

56 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chi.im ìobairt-loisg-te: 

68 Aon mheann de na gabhraibh chmu 
ìobairt -pheacaidh : 

69 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reìtheaclian, cìiig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n clieud bhliadlma. 
B'e so tabhartas Ghamalieil mhic rhedah- 
suir. 

60 Air an naothamh là fhug Abidan mac 
Ghideoni, ceannard chlomn Bheuiamin, 
seachad tabhartas. 

61 B'e a tliabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu cluidthrom ceud agus deich scceil 
'ar fhichead, aon clmach airgid de dhe.c.h 
agus tri ficliead secel, a rèir seceil au iouaid AIREAMH, Vril. naoimh, iad le 'chèile làn de plilùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdli: 

62 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheiid bhhadhna,, chum ìobairt-loisgte: 

64 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbli, cùigreitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhhadhna. 
B'e so tabhartas Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thug Ahieser mac 
Amisadai, ceannard chloinn Dhan, seachad 
tabhartas. 

67 B e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

68 Aon spàm òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

70 Aonmheann de na gabhraibh chum ìo- 
bairt-pheacaidli : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
gliaibhre, cùig uain de'n cheud bhhadhna. 
Be so tabhartas Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thucf Pagiel mac 
Ocrain, ceannard chloiuu Aseir, seachad 
tabhartas. 

73 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d"am bu chudthroni ceud agus deich .seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheich 
agustri fichead secel,a rèir seceil anionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidli, chum tabhartais-bìdh: 

74 Aon spàin òir de dlieich seceìl, làn de 
thùis: 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bliliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

7fi Aon mheann de na gabhraibh chum ìo- 
bairt-pheacaidh: 

77 Agus a chura ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadlina. 
B'e so tabhartas Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dheug thug Aliira mac 
Enain, ceannard chloinn Naphtali, seachad 
tahliartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich scceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais- 
bìdh: 

80 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

133 82 Aon mheann de na gabhraibh chura 
ìo lairt-pheacaidh: 

83 Agns a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig re.theachan, cùig buic- 
ghaiblire, cùig uain de'n cheud bhiiadliua. 
Be so tabhartas Ahira mhic Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach fs an 
là anns an d'ungadh i) le ceannardaibh 
Israeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
dheug airgid, dà spàin dheug òir: 

85 B e cudthrom gSLch nif ise airgid ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, agus gach 
cuaiche deichagus trifichead: B'e cudthrom 
nan soithichean airgid uile, dà mhìle agus 
ceithir cheud seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn de 
thùis, cudthrom gach aon fa letli deich 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh: h'e òr 
nan spàinean uile ceud agus fichead secel. 

87 B iad na tairbh uJe chum ìobairt- 
loisgte dà tharbh dlieug, na reitheachan a 
dhà-dheug, na h-uain de'n cheud bhLadhna 
dhà-dheug, maille r'an tabhartas-bìdh: agus 
na minn de na gabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidli a dhà-dheug. 

88 Agus h'iad na tairbhuile, chum ìobairt 
nan tabhartas-sìth, ceithir tairbh 'ar f hich- 
ead, na reitheachan tri fichead, na buic- 
ghaibhre tri fichead, na h-uain de'n cheud 
bhliadhna tri fichead. B e so coisreagadh 
na h-altarach, an dèigh dh'i bhi air a h-ung- 
adh. 

89 Agus an uair a chaidli Maois a steach 
do phàilliun a' choinihthionail, a labhairt 
ris: an sin chual' e guth aoin a' labhairt ris 
ò uachdar na caithir-thròcair' a hha os ceanu 
airce na Fianuis, o eadar an dà cherub; 
agns labhair e ris. 

CAIB. VIII. 

1 3Iar a lamdh na lùckrain. 5 C'^i.srpagadh 
nan Leb/iìtheacli.: 23 an aois agius àm am 
fri'hi'alindli. 

AGUS labhair an Tighearu ri Maois, ag 
ràdli, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 'N 
uair a lasas tu na lòchrain, bheir na seaehd 
lòchrain solus uatha thall fa chomhair a' 
choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin; las e a lòch- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir; mar a 
dh'àithu an Tighearn do Mhaois. 

4 Agus h'e so obair a' choinnleir: hha e 
dh'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a 
bhlàthan hha e dh'obair bhuailte: a rèir 
an t-samhlaidh a nochd an Tighearu do 
Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnle.r. 

5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

6 Gabh naLebhithich o mheasg chloinn Is- 
raeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum glan- 
adh: crath uisge glanaidh orra, agiiìs thug- 
adh iad ealtaiun thar am fooil mle, agus AIREAMH, IX. niglieadli iad an eudach, agm mar sin 
deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille r'a 
thabhartas-bìdh, eadhon plìir mìn measgta 
le h-olaidli, agus gabhaidh tu tarbh òg eile 
chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air beul- 
aobh pàilliuin a' clioimhthionail: agus cruinn- 
ichidh tu coimhthional chloinn Israeil uile 
'an ceann a chèile: 

10 Agus bheir thu na Lebhithich an làth- 
air an Tighearn', agus cuiridh clann Israeil 
an làmhan air na Lebhithich: 

11 Agus luaisgidh Aaron na Lebhitliich 
annan làthair an Tighearn',marthabhartas- 
luaisgte chloinn Israeil; achum gu'n dean 
iad seirbhis an Tighearn' 

12 Agus cuiridh na Lebhithich an làmh- 
an air cinn nan tarbh; agus ìobraidh tu 
h-aon diubh mar ìobairt-pheacaidli, agus 
am fear eile mar ìobairt-Ioisgte do'n Tigh- 
earn, a dheanamh rèite air son nan Lebh- 
itheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an làth- 
air Aaroin, agus an làthair a mhac, agus 
luaisgidh tu lad mar thabhartas-luaisgte 
do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg chloinn Israeil; agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. 

15 Agus 'n a dhèigh sin thèid na Lebhith- 
ich a steach a dheanamh seirbhis pàilliuin 
a' choimhthionail ; agus glanaidh tu iad, 
agus hiaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte: 

16 Oir thugadh dhomhsa gu h-iomlan iad 
mheasg chloinn Israeil ; 'an àite gach 
aoin a dh'f hosglas a' bhrii, eadhon 'an àite 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh fèin iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin chloinn 
Israeil, araon duine agus ainmhidh: 's au 
là air an do bhuail mi gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit, naomhaich mi iad dhomh 
fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich 'an àit 
uile cheud-ghin chloinn Israeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamli seir- 
bhis chloinn Israeil ann am pàiUiun a' 
choimhthionail, agnis a dheanamh rèite air 
son chloinn Israeil ; a chum as nach bi plàigh 
sam bith am measg chloinn Israeil, an uair 
'a thig clann Israeil am fagiis do'n ionad 
naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agiis 
comlicliruinneachadh chloinn Israeil uile, 
ris na Lebhithich a rèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearn do Mhaois a thaobh nan Le- 
bhitheach, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, agus 
nigh iad an eudach ; agus thug Aaron suas 
iad mar thabliartas an làthair an Tighearn'; 

134 agus rinn Aaron rèite air au son a chiim an 
glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na Lebhi- 
thich a steach, a dheanamh an seirbhis ann 
am pàilliun a' choimhthionail, an làthair 
Aaroin agus an làthair a mhac: mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois a thaobh 
nan Lebhitlieach, mar sin rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Is e so an ni a hhuineas do na Lebhi- 
thich: o chìiig bliadhna fichead a dh'aois, 
agTis os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail : 

25 Agus ò aois leth-cheud bliadhna sguir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
agus cha dean iad seirbhis ni 's mò: 

26 Ach fritheilidh iad maille r'am bràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
ghleidheadh a' chùraim, agus cha dean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

1 chàisg air a li-orducìiadh. 15 Tìireòraidi 
nnd a bha air a' phàiUiun dann Israeil air 
an turu-s. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois ann 
am fàsach Shinai, 's a' cheud mhìos 
de'n dara bliadhna an dèigh dhoibh teachd 
a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Israeil a' 
chàisg 'n a h-àni suidhichte fèin. 

3 'S a" cheathramh là deug de'n mhìos so, 
air feasgar, cumaidh sibh i 'n a h-àm suidh- 
ichte fèin, a rèir a h-orduighean uile, agus 
a rèir a deas-ghnàthan uile, cumaidh sibh i. 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, iad 
a cliumail na càisge. 

5 Agiis chum iad a' chàisg air a' cheath- 
ramh là deug de'n cheud mhios air feasgar, 
ann am fàsach Shinai: a rèir gach ni a 
dh aithn an Tighearn do Mhaois, mar sin 
rinu clann Israeii. 

6 Agus bha daoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg a chumail air an _là 
sin; agus thàinig iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin ris, Tha 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh: c'ar son a chumar air ar n-ais 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tighearn' a thoirt seachad 'n a àm suidh- 
ichte lèin am measg chloinn IsraeiU 

8 Agus thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sin, agus cluinnidh mise ciod a dh'àithneas 
an Tighearn d'ur taobh. 

9 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
bhios duine sam hith dhibh, no d'ur sliochd, 
air a shalachadli le corp marbh, no tna bhios AIREAMH, X. <? air tliuinis fad air astar, gidheadli cumaidli freasdal an Tighearna a rèir àithne an Tigh- 

e a' chàisg do'n Tighearn. '^- ^*^' 

11 'S a' cheathrauih là deug de'n dara mìos 
air feasear cumaidli iad i : le h-aran neo- eama le làimh Mhaois. 

CAIB. X. ghoirtichte, agus le lusaibh searbha ithidh 
iad i. 

12 Cha -n fhàg iad a bheag dliith gu ma- 
duinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh dhith : 
a rèir uile orduighean na càisge cumaidh 
iad i. 

13 Ach an duine a tha glan agus nach 
'eil air thurus, agus a dhearmadas a' chàisg 
a chumail; gearrar eadhon an t-anam siu 
fèin as o 'shluagh, a chionn nach d'thug e 
seachad tabhartas an Tighearna 'n a àm 
suidhichte: giìilainidh an duine sin apheac- 
adh. 

14 Agus ma bhios coigreaeh air chuairt 
'n ur measg, agus gu'n cum e a' chàisg do'n 
Tighearn, a rèir oi-duigh ua càisgc, agus a 
rèir a gnàtha, mar sin ni e : bithidh aon 
ordugh agaibh araon air son a' choigrich, 
agTis air a shonsan a rugadh 's an tir. 

15 Agus air an là anns au do thogadh suas 
am pàilliun, chòmhdaich an nevd am pàil- 
liun, eadhon biith na Fianuis'; agus air 
feasgar bha air a' phàilliun mar gu"m bu 
choslas teiue gns a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e gliuàth: chòmhdaich an 
neid e 's an là, agus coslas teine 's an 
oidhche. 

17 Agus an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàillimi, an sin gun dàil ghabh clann 
Israeil an turus: agus 's an ionad anns an 
do stad an neul, ann an sin champaich clanu 
Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich iad: am feadh 's a dh'f han 
an neul air a' phàilliun, dh'f han iad 'n am 
bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilliun mòran de làithibh, an sin ghlèidh 
clann Israeil Ireasdal an Tighearna, agus 
cha d'imich iad. 

20 Agus an uair a bha an neul beagan de 
làithibh air a' phàilliun, a rèir àithne an 
Tighearna dh'f han iad 'n am bùthaibh, agus 
a rèir àithne an Tighearna ghabli iad au 
turus. 

21 Agus an uair a dh'f han an neul o f hcas- 
gar gu maduinn, agus a thogadh an ncul 
suas 's a' mhaduinn, an sin ghabh iad an 
turus: ma b'ann 's an là no 's an oidhch' a 
thogadh an neul suas, ghabh iad an turus. 

22 No co dhiuhh a h'ann dà là, no mìos, 
no bliadhna, dh'f han an neul air a' phàil- 
liun, a' fuireach air, dh'fhau dann Israeil 
'n am bùthaibh, agus clia d'imicli iad: ach 
an uair a thogadh suas ghabh iad an 
turus. 

I'ò A rèir àithne an Tighearna dh'fhan ' caimp chloinn ludah, a rèir an armailtean; 
iad 'n am bùthail h, agus a rèir àithne an agus air ceann a shlòigh hha Nahson mac 
Tighearua ghabh iad au turus: ghlèidh iad Aniinadaib. 
135 I Mar a ghnàfhaicheadh na trompaìckan. 33 
Beannachadh Mhaois an uair a bìia 'n àirc 
gu dol air a, h-aghaidh, agus an uair a stad i. 

GUS labhair an Tigheam ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad; agus gnàthaich- 
idh tu iad a gliairm a' choimhthionail, agTis 
a chum turuis nan eamp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, cruin- 
nichidh an coimhthional uile iad fèin a d' 
ionnsuidh aig dorus pàilHuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon tvom- 
paid, an sin cruinnichidh na ceannardan a 
tha 'n an cinn-f headhna air mhìltibh Israeil, 
iad fèin d'ionnsuidh. 

5 'N uair a shèideas sibh caismeachd, an 
sin thèid na campan a tha 'n an luidhe air 
taobh na h-àirde 'n ear air an aghaidh. 

G 'N uair a shèidcas sibh caismeachd an 
dara uair, an sin thèid na campan a tha 'n 
an luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh : sèididh iad caismeachd a chum an 
turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu 
bhi air a chruinneachadh' an ceann a chèile, 
seididh sibh, ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na trompaidibh ; agus bithidh iad 
dhuibh mar reachd sìon-uidh air feadh 
bhur ginealach. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 'n ur 
dùt'haich an aghaidh an nàmhaid a tha 
'deanamh foirneirt oirbh, an sin sèididh sibh 
caismeaclid leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làthair an Tighearn' 
bhur Dè, agus saorar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann; an là bhur subh- 
achais,agus 'n ur n-àrd làithibh fèille, agus 
aim an toiseach bhur mìosan, sèididh sibh 
leis na trompaidibh os ceann bhur n-ìobair- 
tean-loisgte, agus os ceann ìobairtcan bhur 
tabhartasan-sìth ; agus bithidh iad dhuibh 
mar chiùmhneachan an làthair bhm' Dè : Is 
mise an Tighearn bhur Dià. 

II Agus tharladh, air an fhicheadamh Id 
de'n dara mìos, 's an dara bliadhna, gu'n 
do thogadh suas anneul ouachdarpàilHuin" 
na Fianuis'. 

12 Agus ghabh clann Israeil an turasan à 
fàsach Shinai ; agus stad an neul ann am 
fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, a rèir 
àithne an Tighearna le làimh Mhaois. 

14 'S a' cheud àite dh'imich bratach AlRBAMIl, XI. 15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Isachair hlha Nataneel mac Shuair. 

Itl Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Sliebuluin bha Bliab mac Heioin. 

17 Agus tliugadh anuas am pàilliun; agus 
chaidh mic Gliersoin, agus mic Mherari air 
au aghaidh, a' giìilan a' phàiliiuin. 

18 Agus gliluais bratach cliaimp Reubein 
air a h-agliaidh, a rèir an annailtean ; agus 
air ceanu a shlòigh hha Elisur mac She- 
deuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shimeoin hha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigli thrèibh chloinn 
Ghad hha Eliasapli mac Dheueil. 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giìilan an ionaid naoimh, agus 
cJmireadh suas am pàiUiun air cheann do.bh 
teachd. 

22 Agus ghluais bratach caimp chloinn 
Ephraim air a h-aghaidh, a rèir anarmailt- 
ean: agus air ceann a shlòigh hha Eiisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Mhanasch hha Gamaliel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinu 
Bheniamin hha Abidan mac Ghideoni. 

25 Agus chaidli bratach trèibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a hha air deireadh 
iian camp uile air feadh an slògh: agns air 
ceann a shlòigh hha Ahieser mac Amisadai. 

26 Agus air ceann slò gh trèibh chloinu 
Aseir hha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh trèibh chloinn 
Naphtali hha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'n uair a ghluais iad air 
an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Hobab, mac 
Ragueil a' Mhidianaich, athair-cèile Mhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'n 
dubhairt Dia, Eheir mi dlmibh e : thig 
tlmsa maille ruÌMn,agus ni siun maith dhuit; 
oir labhair an Tighearn maitli a thaobh 
Israeil. 

30 Agus tlmbhairt e ris, Cha tèid mi 
maille rihh: ach imichi<lh mi chum mo 
dhùthcha fèin, agus a chum nio dhilsean 
fèin. 

31 Agus thubhaii-t e, Na fàg sinn, guidh- 
eam ort; oir tha fhios agad cionnus a 
champaicheas sinn anns an fhàsach, agus 
bithidJi tu dliuinn 'an àite shùl. 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu maille 
ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni 
Dia dlminne, gu'n dean sinne am maith 
ceudna dlmitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh an Tigh- 
earn' astar thri làithean: agus chaidh àirc 
coimhclieangail an Tighcarna rompa astar 
thri làithean, a rannsachadh a mach àite- 
tàimh diioibh. 

34 Agus hha ncul an Tighearn' orra 's an 
ià, 'n uair a chaidh iad a mach as a' champ. 

13G 3.5 Agus tharladh, 'n uair a blia 'n àirc gu | 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, | 
Eirich suas, a Thighearn', agus biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agus teicheadli 
a' mhuinntir leis am fuathach tlm romhad. 
36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, clmm nam mìltean de 
nihìltibh Isi-aeil. 

CAIB. XI. 
4 ThcCn sluagh a' (alach nach rohìi aca ach am 
mana mar hhiadh. 16 Tlia Iri ficlicad 's a 
deich seanair air an orducliadh gu bhi 'n an 
luchd-riajhlaidh os an ceann. 31 Gearra- 
yoirt air an tuhhairt dlioibli 'am feirg. 

AGUS an uair a rinn an sluagh gearan, 
mhi -thaitinn e ris an Tighearn: agus 
chual' an Tighearn e; aguslas fliearg; agus 
loisg tcine an Tighearna 'n am measg, agus 
chuir e as doibhsan a hlia 'n iomall a' 
chaimp. 

2 Ag-us ghlaodh an sluagh ri Maois; agua 
an uair a riun Maois urnuigh ris an Tigh- 
earn, choisgeadh an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainm air an 
àìte sin; a chionn gu'n do loisg teine an 
Tighearna 'n am measg. 

4 Agus ghlac cìocras an cumasg sluaigh a 
hha 'n ani measg: agus ghuil mar an ceudna 
clann Israeil a rìs, agus thubhairt iad, Cò 
'bheir dliuinn feoil r'a h-itheadh ] 

5 Is cuimhne leiiui an t-iasg a dh'ith sinn 
's an Eiphit gu saor; na cularain, agus na 
meal-bhucain, agus na lèicis, agus na h- 
uinneinean, agus an creamh: 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormachadh; 
clia-»i'ei7 ni air bith againn, ach am mana 
so, 'n ar sealladh. 

7 Agus hìia am mana cosmlmil ri frois 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdel- 
lium. 

8 Cliaidh an sluagh mu'n cuairt, agus 
thionail iad e, ag\is mheil iad e ann am 
muillnibh, no phronn iad e ann am mortair, 
agus bhruich iad e anu an àighn.bli, agiis 
rinn iad breacagan deth: agiis bha bhlas 
mar bhlas olaidh ìiir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd air a' 
champ 's an oidhche, tlmit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' gul 
air feadh an teaghlaicliean, gach duine ann 
an dorus a bhiitha: ag-us las fearg an 
Tighearna gu mòr ; bha Maois mar an 
ceudna diombach. 

1 1 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, 
C'ar son a blmin thu gu h-olc ri d' sheirbhis- 
each? agns c'ar son uach d'f huair n.i deadh- 
ghean a'd' shealladh, gu'n do leag thu 
callach an t-sluaigh so uile orm ? 

12 Am mise a gliin an sluagh so uile? an 
ann donih a rugadh iad, .gu'n abradh tu 
i'ium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a gliiùl- 
aineas oid'altmim Icanabh na cìchc' chuni 
an fhearainn a mhionnaich thu d'àn aith- 
richibh? AIREAMH, XII. 13 Cia as a gheibliinn-sa feoil gn'tabhairt 
do"n t-sluagh so uile ? oir tha iad a' gul rium, 
ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a chum as gii'n 
ith siim? 

14 Clia-n urrainn mise cudtlirom an t- 
shiaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a chionn 
gu hhcil e ro throm air mo slion. 

15 Agus raa bhuineas tu rium mar so, 
marbh mi, guidlieam ort, as an làimh, ma 
fkuairnii deadh-ghean a'd' shealladh; agiis 
na faiceam mo thruaighe. 

16 AgTis tliubhairt an Tighearn ri Maois, 
Cruinnich dliomhsa deich agus tri fichead 
fear de shcanairibli Israeil, muinntir a's 
aithne dhuit a blii 'n an seanairibh an t- 
sluaigh, agus 'n an luchd-riaghlaidh os an 
ceann; agus thoiriadgu pàilliun a' choimh- 
tliionail, chum gii'n seas iad an sin maille 
riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh mì 
riut an sin: agus gabhaidh mi de'n spiorad 
a tlia ortsa, agus cuiridh mi orrasan e ; agus 
giùlaiuidh iad eallach an t-sluaigh maille 
riut, a chum as nach giìilain thu fèin e a'd' 
aonar. 

18 Agus abair ris an t-sluagh, Naomh- 
aichibli sibh fèin air cheann an là màireach, 
agus itliidh sibh feoil (oir ghuil sibh ann an 
èisdeachd an Tigheama, ag ràdh, Cò 'blieir 
dhuinn feoil r'ah-itheadh? oir hu mhaith ar 
cor 's an Eiphit) uime sin bheir an Tighearn 
feoil dhuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha-n itii sibh aon là, no dà là, no cùig 
làithean, no deich làithean, no fichead. là, 

20 Ach eadlion mìos iomlan, gus an tig i 
macli à cuinneinibh bhur sròn, agus gu'm 
bi i gràineil duibh; a chionn gu'n d'rinn 
sibh tàir air an Tighearn a tha 'n 'ur measg, 
agus gu'n do ghud sibh 'n a làthair, ag 
ràdli, C'ar son a thàinig sinn a mach as au 
Eiphit? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n shiagh 
am measg am bheil mise, 'n an sè ceud mìlo 
cois!che; agus thubhaivt thu, Bheir mi 
dlio.bh feoil, chum gu'n ith iad rè mìosa 
iomlain: 

22 Am marbhar na caoraich agus am buar 
dhoibh, chum an sàsuchadh? no an cruinn- 
ichear iasg na mara uile r'a chèile dhoibh, 
chum an sàsuchadh. 

23 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Am bheil làmh an Tighearna air f às goirid / 
chi thusa nis an tig no nach tig m'fhocal 
gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dli'innis e do'n t-sluagh focail an Tighearna, 
aguschruinnich e an deich agus an tri fich- 
ead de sheanairibh an t-shiaigh, agus thug 
e orra seasamh mu thimchioU a" phàiliiuin. 

25 Agus thàinig an Tighcarn a nuas ann 
an neu), agus habhair e ris, agus ghabh e 
de'n spiorad a hha air, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fichead scana"r: agus 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad còmh- 

137 nuidhorra,gu'n d'rinn iadfàidlieadaireaclid, 
agus nach do sguir iad. 

26 Ach dh"f han dithis de na daoinibh 's a' 
champ; h'e ainm aoin diubh Eldad, agua 
ainm an fhir eilo Medad: agus ghabh an 
spiorad còmlmuidh orra, (agus hha iad 
dhiubhsan a chaidh a sgrìobhadh, ach cha 
deachaidh iad a mach do'n phàilliun) agns 
rinn iad fàidheadaireachd 's a' chanip. 

27 Agus ruith òganach, agns dh mnis e do 
Mhaois, ag-us thubhairt e, Tha Eklad agus 
Medad ri f àidheadaireachd 's a' clianip. 

28 Agus flu'eagair losua mac Nuin, seir- 
bhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, agus 
thubhairt e, Mo thighearna, a Mhaois, bac 
iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am bheil 
farmad ort air mo shon-sa? Is e mo ghuidhe 
ri Dia gu'm biodh sluagh an Tighearna uile 
'n am fàidhean, agus gu'n cuireadh an 
Tighearn a spiorad orra! 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, e fèin 
agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigh- 
earn, agus thug i gearra-goirt o'n fhairge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ, 
mar astar là air an taobh so, agus mar astar 
là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' champ, 
agus mar dlià làimh-clioille air àirde, air 
aghaidh na talmhainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air an là sin 
uile, agus air an oidhche siii uile, agus a.r 
an là a b'f haigse uile, agus thionail iad na 
gearra-goirt : esan a bu lugha a thionail, 
thionail e deich honieir, agus sgaoil iad gu 
farsuing doibh fèin iad mu thimchioll a' 
chaimp. 

33 'N uair a hha 'n fheoil fathast eadar 
am fiaclan, mun do chagnadh i,Ias fcargan 
Tighcarna an aghaidli an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tjghearn an sluagh le plà.gh ro 
mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin; a chionn ann an sin 
gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dli'imich an sluagh o Chibrot-ha- 
taabhah gu Haserot : agus dh'f han iad ann 
an Haserot. 

CAIB. XII. 

1 Cfinnnairc 3Ihiriaivi aijiis Aaroin an aghaidh 
MIluoìs air a a onachadh. 10 Luihlire Mhir- 
iaim. 

AGUS labhair Miriam agus Aaron an 
aghaidh Mliaois air son na nmà o 
Etiopiaj a ijhòs e; oir bha e air pòsadh mnà 
Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighearn da rìreadh le Maols a mhàin ì nach 
do labhair e mar an ceudna leinne? agus 
chual' an Tighearn e. 

3 (A nis hha 'n duine Maois ro chiùin. 
thar nan uile dhaoine a hha a.r aghaidh na 
talmhainn. 

4 Agus labhair an Tigheani gu grad n AlllEAMH, XIII. Maoia, agiis ri h-Aaron, agiis ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'n 'ur triuir gu pàill- 
iun a' choimhthionail. Agus tliàinig iad 'n 
an triuir a macli. 

5 Agus thàinig an Tighearn nuas ann am 
mealì neoil, agus sheas e ann an dorus a' 
phàiUiuin, agus ghairm e air Aaron agus 
Miriam: agus thàinig iad le 'chèile macli. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa: Ma thafàidh'n 'ur measg, 
ni niise an Tighearn mi fèin aithnichte dlia 
ann an taisbeanadh, agus labhraidh mi ris 
ann am bruadar. 

7 Cha-n 'eil mo sheirbhiseach Maois mar 
sin, a tM f ìrinneach ann am thigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, 
eadhon gu soilleir, agus cha-n ann 'am 
briathraibh dorcha, agus chi e coslas an 
Tighearna: c'ar son ma tha nach robh eagal 
oirbh labhairt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois? 

9 Ag-us las fearg an Tighearna 'n an agh- 
aidh,agus dlVfhalbh e. 

10 Agus dh'f halbh an neul bliàrr a' phàill- 
iuin agus, ieMch,rinneadh Miriam 'n a lobh- 
ar, geal mar shneachd: agus dli'amhairc 
Aaron air Miriam, agus, feuch, hha i 'n a 
lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och ! 
mo tliighearna, guidheam ort, na cuir am 
peacadli as ar leth, leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do pheacaich 
sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am bheil 
an f heoil air a letli-chaitheamh, 'n uair a 
thig e mach à broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodli Maois ris an Tighearn, 
ag ràdh, Leighis i nis, Dhè, gniidheam 
ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Na 'n tilgeadli a h-athair ach smugaid 'n a 
h-eudan, nacla bu chòir dli'i bhi fo nàire 
seachd làitlieau? druidear a mach o'n clianip 
i rè sheachd làitliean, agus 'n a dlièigh sin 
gabhar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd làithean: agus cha do ghabh 
an sluagh an turus,gus an d'thugadh Miriam 
a steach a rìs. 

16 Agus 'n a dhèigh sin dh'imich an sluagh 

Ilaserot, agus champaich iad ann am f às- 
ach Pharain. 

CAIB. XIII. 

1 Lnchd-rannmdiaidk lìre Ckanaain. Yì Sfòl- 
aidhca.n air an labliairt dhoibh. 21 Na rinn 
iad: 2(5 aìi ailhrin. 

AGUS labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n ranns- 
aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
cliloinn Israeil; as gach uile thrèibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diuhh 'n a clieannard 'n am measg. 

3 Agus chuir Maois iad o f hàsach Pharain, 

138 arèiràithne anTighearna: lu cheannardan 
na daoine sin uile air cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmean : De threibh 
Reubein, Samua mac Shacuir. 

6 De thrèibh Shimeoin, Saphat mac Hori. 

6 De thrèibh ludah, Caleb mac lephuneh. 

7 De thrèibh Isachair, Igal mac loseiph. 

8 De thrèibh Ephraim, Hosea mac Nuin. 

9 De thrèibli Bheniamin, Palti mac Raphu. 

10 De thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shodi. 

11 De thrèibh loseiph, eadhon, de thrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 De thrèibh Dhan, Amiel mac Ghemali. 

13 De thrèibh Aseir, Setur mac Mhichaeil. 

14 De thrèibh Naphtali. Nahbi mac Uopsi. 

15 De thrèibh Ghad, Geuel niac Mhachi. 

16 Is iad sin ainmean nan daoine a chuir 
Maois a ghabhail beachd air an fhearann: 
Agus thug Maois lehosua mar ainm air 
Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus tliubhairt 
e riu, Rachaibh suas 's an t-sliglte so mu 
dheas, agus gabhaibli suas a chum na 
beinne; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, agus 
an sluagh a tha 'n an còmhnuidh ann am 
hheil iad làidir no anmhunn, tcarc no lìon- 
mhor ; 

19 Agus ciod e am fearann anns am bheil 
iad a chòmhnuidh, am hheil e maitli no olc ; 
agus ciod iad na bailtean anns am hheil iad 
'n an còmhnuidh, an ann 'am bùthaibh, no 
ann an daingneaehaibh làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh, am hheil e 
reamhar no bochd, am bheil coiUe ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- 
neach, agus thugaibh leibh de thoradh an 
f hearainn. (A nis h'e 'n t-àm àm nan ceud 
dhearcan-fìona abuich.) 

21 Mar sin chaidli iad suas, agus rannsaich 
iad am fearann o fhàsach Shin gu Rehob, 
mar a thèid daoine gu Haiuat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an rohh Ahiman, 
Sesai, agus Talmai, mic Anaic. (A nis 
thogadh Hebron seachd bliadhna roimh 
Shoan 's an Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, agus 
ghearr iad sìos as a sin geug le aon bha- 
gaidef hìon-dIiearc,agus ghiìilain iad i eadar 
dliithis air luirg : agus t]iug ìad leo de na 
pomgranataibh, agus de na fìgibh. 

24 Thugadh srutli Escoil mar ainm air an 
àite sin, air son a' bliagaide fhìon-dhearc 
a ghearr clann Israeil sìos as a sin. 

25 Agus pliill iad o rannsachadh an fhear- 
ainn an dèigh dhà f Iiichead là. 

26 Agus dh'imich iad, agus thàinig iad gu 
Maois, agTis gu h-Aaron, agus gu comh- 
chruinneachadh chloinn Israeil uile, gu 
fàsach Pharain, gu Cadcs; agus thug iad 
lco fios d'an ionnsuidh, agus a dh ionn- AIREAMH, XIV. snidh a' clioralicliriiinneacliaidh uile, agiis 
dh"f heuch iad dhoibh toradh na tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus thubhairt 
iad, Tliàinig sinne a dli'ionusuidh au f liear- 
ainn gus an do chuir thu sinu, agus gu 
deimhin tha e a' sruthadli le bainne agus le 
niil ; agiis is e so a thoradh. 

2S Gidheadh, tha 'n shiagh làidir a tha 'n 
an còmhnuidh 's an fhearann, agus tha na 
bailtean air an cuairteachadh le ballachaibh, 
offtis ro mhòr: agus os bàrr, chminaic siun 
clann Anaic an sin. 

29 Tha na h Amalecich 'n an còmhnuidh 
'ara fearann na h-àirde deas; agus tha na 
Hitich, ag-usna lebusaich, agus na h-Amo- 
raich, 'n an còmhnuidli 's na beanntaibh ; 
agus tha na Canaauaich 'n an còmlmuidh 
làimìi ris an f hairge, agTis ri taobh lordain. 

30 Agus chiùinich Caleb an sluagli au 
làthair Mhaois, ag-us thubhairt e, Racha- 
maid suas a dh'aon fheachd, agus soal- 
bhaichea;naid e; oir is urrainn sinn gu 
cinnteach a cheannsachadli. 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh suas 
maille ris, Cha-n urraiun sinn dòl suas an 
aghaidh an t-sluaigh; oir is treise iad na 
siune. 

32 Agus thug iad droch sgeul gu cloinn 
Israeil, air an fhearann a rannsaich iad ag 
ràdh, Am fearann troimh 'n deachaidh sinne 
g'a rannsachadh, is fearann e a tha 'g itheadh 
suas a luelid-àiteachaidh, agTis an sluagh 
uile a chuunaic sinn anu, is daoine iad de 
mheudachd mhòir. 

33 Agus chunnaic sinn na famhairean an 
sin, mic Anaic, a thàinig o na farahairean: 
agus bha sinne 'n ar sealladh fèin mar 
f hionnain fheoir, agus bha siuu mar sin 'n an 
sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

1 Tha^n sluagh ri pearan 'n uair a rhuaV iad 
aitìirin an ìachd-raiinsachaidh. 20 Cìironaich 
an Tiiihearn iad. 

AGUS thog an comhchruinneachadh uile 
suas an gTith, agus ghlaodh iad; agus 
ghuil an sluagh air an oidhche sin. 

2 Agvis rinn clann Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois, agus an aghaidh Aaroin ; 
agus thubhairt an comhchruiuneachadh uile 
riu, Och nach d'f huair sinn bàs ann an tu' 
na h-Eiphit, no nach d'f huair sinn bàs anns 
an f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tighearn sinn 
do'n f hearann so, a thuiteani leis a' chlaidh- 
eamh, a chum g-u'ra bitheadh ar mnathau 
agus ar clann bheag 'n an cobhartaich? nach 
6'fhearr dliuinn pilltinn do'n Eiphit? 

4 Agus thubhairt iad gach fear r'a chèile, 
Deanamaid dhuinn fèin ceannard, ag-us 
pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhtliionail comh- 
cln-uinueachaidh chloinn Israeil uile. 

G A.gus reub losua mac Nuin, agus Caleb 
139 mac lephuneh. a hha dliiubhsan a rannsaich 
am fearann, an eudach. 

7 Agus lai)hair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil xiile, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinue troiralie g'a rannsachadh, is fearann 
ro mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tigheam annainn, 
an sin bheir e sinn a dh'ionusuidh an f hear- 
ainn so, agus bheir e dhuinn e; fearann a 
tha 'sruthadli le mil agiis le bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc an agh- 
aidli an Tighearna, agus na bitheadh eagal 
sluaigh au f hearainn oirbh ; oir is aran 
duinn iad: dh'fhalbh au dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearn maille ruinne; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchi-uinneachadh 
uile an clachadh le clachailjh. Agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearna ann 
am pàilliun a' choimhthionail, an làthair 
chloinn Israeil uile. 

1 1 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Cia f had a bhrosnaicheas an sluagh so mi ? 
agus cia f had a bhitheas e mun creid iad mi, 
air son nan comharan uile a nochd mi 'n 
am measg? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
fògraidh mi iad, agus ni mi thusa a'd' chin- 
neach ni's mò, agiis ni's cumhachdaiche na 
iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, 
An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, (oir tlmg 
thusa nìos an sluagh so le d'chumhachd o 
bhi 'n am measg,) 

14 Agus innsidh iad e do luchd-àiteach- 
aidh an fhearainn so: oir chual' iad gu 
lìJbeil thusa, a Thighearn', am measg an 
t-sluaigh so ; gn blieil thusa, a Thighearn', 
air d'fhaicinn aghaidh ri h-aghaidli; ag-us 
gii hheil do neul a' seasamh os an ceann ; 
agus gu hheil thu ag imeachd rompa, ann 
am meall neoil 's an là, agus ann am meall 
teine 's an oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh so 
ulle mar aon duine, an sin labhi'aidh na 
cinnich a chual' iomradh ort, ag ràdh, 

16 A chionn uach b'urrainn au Tigliearn 
an sluagh so thoirt do'n f hearann a mhion- 
naich e dlioibh, uime sin mliarbh e iad 's an 
fhàsach. 

17 Ag-us a nis, giiidheam ort, bitheadh 
cumhachd mo Thighearna mòr, a rèir mar 
a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearn fad-fhulangach, agus 
mòr-thròcaireach, a' toirt maitheanais ann 
an aingidheachd, agus ann an eusaontas, 
ag-us air chor sam bith nach saor an cion- 
tach; a' leantuiim aingidheachd nan aith- 
richean air a' chloinn, air an trcas, agus air 
a' chcathramh ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidheachd an 
t-sluaigh so, a rèir moud do thròcair, agus 
a rèir mar a thug thu maitheanas do'u 
t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. AIIIEAMH, XV. 20 Agns thubhairt an Tighearn, Mhaith 
mi, a rèir d'fhocail: 

21 Acli co fhìor 's is beò mi, lìonar an 
talamh uile le glòir an Tighearna. 

22 Oir na daoine sin uile a chuunaic mo 
ghlòir, agus mo chomharan a rinn mi 's an 
Eiphit, agus anns an f hàsach, agus a bluiair 
mi nis na deich uairean so, agns nach d'èisd 
ri m' ghuth; 

23 Gu cinnteach cha-n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaich mi d'an aithricliibli, 
ni mò a chi ncach air bith dhiubhsan a 
bhrosnaich mi e: 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
gu'n robh aige-san spiorad eile maiUe ris, 
agus gu'n do lean e mi gu li-iomlan, esan 
bheir mi do'n fhearann d'an deachaidh e; 
agus sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'n an còmhnuidli 's a' glileann.) 
Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n 
fhàsach, air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agiis labliair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a gìiiìilaineas mi leis an 
droch chomhchruinneachadh so, a tha ri 
gearan a'm' agliaidli 1 chuala mi gearain 
chloinn Israeil, leis am bheil iad ri gearan 
a'm' agliaidh. 

28 Abair riu, Co f hìor 's a tha mi beò, ars' 
an Tighearn, mar a labhair sibh a'ra' èisd- 
eachd, mar sin ni mi ribh. 

29 'S an fhàsach so tuitidh bhur colannan: 
agus a' miieud's a chaidh àireamh dhibh, a 
rèir bhur n-àireimh iomlain, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a chcann, a rinn 
gearan a'm' agliaidli, 

30 Gun amharus sam bith cha tig sibh a 
steach do'n fliearann a mhionnaieh mise 
gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a ghabhail 
ann, saor o Chaleb mac lephuneh, agus 
losua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhitheadh 'n an cobliartaich, iadsan 
bheir mi steuch, agus gabliaidh iad eòlas 
air an fhearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dh'e, tuitidh bhur 
colannan anns an fhàsach so. 

33 Agus bithidli bhur clann air seacharan 
's an fhàsach dà fhichead bliadhna, agus 
giùlainidh iad bhur strìopacliais, gus an 
caitliear bhur colannan 's an f hàsach. 

34 A rèir àireimh nan làithean anns an do 
rannsaich sibh am fearann, eadhon dà fhi- 
cliead là, (gach là air son bliadhna) giìilain- 
idh sibh bhur n-euceartan, eadhon dà 
f hichead bliadhna, agus bithidh fios agaibh 
air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubliairt mise an Tighcam e, agus gu 
cinnteach ni mi e do'n chomhchruinneach- 
adh olc so uile, a chruinnich a'm' agliaidh: 
aims an f hàsach so claoidhear iad, agus an 
sin ghcibli iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a rann- 

140 sachadh an fhearainn, a phill, agus a thug 
air a' chomhchruinneachadh uile gearan a 
dheanamh 'n a aghaidh, le droch sgeul a 
thoirt seachad air an fhearann, 

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug 
seachad droch sgeul air an fhearann, bàs 
leis a' phlàigh an làthair an Tigheama. 

38 Ach de na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fhearainn, mhair losua 
mac Nuin, a^s Caleb mac lephuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathran sin 
do chloinn Israeil uile: agusrinn an sluagh 
caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch 's a' mha- 
duinn, agus chaidh iad suas gu mullach an 
t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne an go, 
agus tlièid sinn suas do'n àit a gheall an 
Tighearn: oir pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a tha sibh a' briseadh àithne an Tighearna/ 
ach cha soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha -w 'eil an 
Tighearn 'n 'ur measg; achum as nach buail- 
ear sibh ap làthair bhur naimhdean. 

43 Oir tha na h-Amalecich agus naCanaan- 
aich an sin roimhibh, agus tuitidh sibh leis 
a' chlaidheamh: a chionn gu'n do chlaon 
sibh o'n Tighearn, uime sin cha bhi 'n 
Tighearn maille ribh. 

44 Ach ghabh iad de dhànadas on-a dol 
suas gu mullach an t-slèibh: gidheadh cha 
deachaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich a nuas, 
agus na Canaanaich, a bha'n ancòmhnuidh 
's an t-sliabh sin, agus bhuail siad iad, agus 
chuir iad an maig orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 
1 Lagh thahhartasaii àranlh. 32 Chìachadh gu 
bà-i fear-brisidìi ria sàhaid\ 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a thig sibh a chum fearainn bhur 
n-àiteachan-còmhnuidh, a tha mise a' ta- 
bhairt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearn, tabhartas-loisgte no 
ìobairt, gu bòid a choimhlionadh, no mar 
thabhartas saortlioile, no 'n 'ur n-àrd f hèiil- 
ibh, a dheanamh fàile cìibhraidh do'n Tigh- 
earn, de'n sprèidli no de'n treud. 

4 An sin bheir esan a bhcir seachad a tha- 
bhartas do'n Tighearn, seachad tabhartas- 
bìdh de'n dcichearah cuid de phliàr,measgta 
maille ris a' cheathramli cuid de hin olaidh. 

5 Ag-us bheir thu scachad an ceathramh 
cuid de hin fìona inar thabhartas-dibhe, 
maiUe ris an tabhartas-Ioisgte no'n ìobairt, 
air son aon iiain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid 
de phlùr, measgta lcis an treas cnid do 
hin olaidh. AIREAMH, XV. 7 Agus a clmin tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid de hin fiona, 
chum l'àile cùbhraidh do'n Tigheam. 

8 Agus an uair a bheir tliu seaehad tarbh 
f)g mar ìobairt-loisgte, no mar ìoba'rt gu 
bòid a choinihlionadh, uo mar ìobairt-shìth 
do'n Tighearn, 

9 An siu bheirear maille ris an tarbh òg, 
tabhartas-bìdli de thri deich codaichibh de 
phlùr, measgta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir tliu scacliad a chum tabhar- 
tais-dibhe leth hin f ìoua, chum tabhartais a 
bheirear suas le teiue, dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearn. 

11 Jlar so 1 ithear air son aon tairbh, no 
air son aon reithe, no air son uaiu, no 
minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh seachad, 
mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àireimh. 

13 Gach neach a rugadh 's an dùthaich, ni 
e na nithean sin air a' mhodh so, ann an 
tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas 
leteine, dh'f hàilecùbhraidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma bhitheas coigreach air chuairt 
maille ribh, no cò air bith e hhitheas 'n 'ur 
measg 'n ur giuealachaibh, agus gu'n toir e 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine, 
dli'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn; mar a 
ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a tha 
de'n chomhchruinneachadh, agus mar an 
ceudna do'n choigreach a tha air chuairt 
maille ribh^ reaclid sìorruidh 'n ur gineal- 
achaibh: mara tha sibhse, mar sin bithidh 
an coigreach an làthair an Tighearn'. 

16 Aon Iagh,agusaon mhodh,bithidh ag- 
aibhse, agus aig a' choigreach a tha air 
chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'N uair a thèid sibh a steach do'n 
f hearann d'am bheil mise 'g 'ur tabliairt, 

19 An sin tarlaidh,'n uair a dh'itheas sibh 
a dh'aran an fhearainn, g-u'n toir sibh suas 
tabhartas-togta do'n Tigheani. 

20 Bheir sibh suas breacag de'n cheud 
chuid d'ur taois, mar thabhartas togta ; 
mar a thogas sihh tabhartas-togta au ur - 
lair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i. 

21 De'n cheud chuid d'ur taois bheir sibh 
do'n Tighearn tabhartas-togta., 'n 'ur gincal- 
achaibh. 

22 Agu8 ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidh sibh na h-àitlicantan sin 
uile a labhair an Tighearn ri Maois, 

23 Eadhim gach ni a dh'àithu au Tigh- 
earn dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
auns an dtliug an Tighearn àithne do 
Mhaois, agus o sin suas air feadh bhur 
ginealach; 

24 An sin tarlaidh, ma rinncadh ni sam 
hith ann au a.neolas, guu f hios do'n chonih- 

UJ chruinneachadh, gu'n toir an comhchruinn- 
eachadh uile seachad aon tarbh òg a chum 
ìobairt-Ioisgte, chum fàile cùbhraidh do'n 
Tigheani, maille r'a thabhartas-bìdh, agus 
a thabhartas-diblie, a rèir a' ghnàtlia, agu.s 
aon mheann de na gabliraibh chuin ìobairt- 
pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son comh- 
chruinneachaidh chloinn Israeil uilc, agus 
maithear dhoibh e, oir is aineolas a t ann : 
agus bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn, agus 
au ìobairt-pheacaidh an làthair an Tigh- 
earna, air son an aiueolais. 

26 Agus maithear e do chomhchruinn- 
eachadh chloinn Israeil uile, agus do'n 
cho.greach a tha air chuairt 'n am measg; 
do bhrìgh gu'ji rohh an sluagh uile auu au 
aineoias. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sam bith 
trìd anieolais, an sin bheir e leis gabhar 
de'n cheud bhliadlina chum ìobairt-pheac- 
aidh. 

28 Agus ni an sagart rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolach, au 
uair apheacaicheas e le h-aineolas an làth- 
air an Tighearna, a dheanamh rèite air a 
shon; agus maithear dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air a shonsan 
a pheacaicheas trìd aineolais, araon air a 
shonsan a rugadh am measg chloiun Israeil, 
agus air son a' choigrich a tlia air chuairt 'n 
am measg. 

30 Ach an t-anam a ni 'bheag gu h-ann- 
dàna, (co dhiuhh a rugadh e 's an tìr, no "s 
coigreach e) tha esan a toirt easurraim do'n 
Tighearn; agus gearrar an t-anam sin as o 
mheasg a shluaigh. 

31 Do bhrìgh g'u'n d'rinn e tàir air focal 
an Tighearna, agus gu'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as gu tur: hithidh 
'aingidheachd air fèin. 

32 Agus au uair a bha clann Israeil 's an 
f hàsach, f Imair iad duiue a' tional mhaidean 
air là na sàbaid'. 

33 Agus thug iadsan a fhuair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus a 
dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionnsuidh 
a' chomhchruinneachaidh uile. 

34 Agus chuir iad 'an làimh e, a chionn 
nach d innseadli ciod a bu chòir a dheanamh 
ris. 

35 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Cuirear an duine gu cinntcaL h gu bàs ; clach- 
aidh an comhchruinncacliadli ui!e c le 
clachaibh an taobh a nmigli de'n champ. 

36 Agus tlmg an conihchruinncacliadh uilc 
mach as a' cliamp e, agus chlach iad e le 
clacliaibh, agus f huair e bàs; uuir a dh'àithu 
an Tighearn do Mhaois. 

37 Agus labliair an Tighcarn ri Maois, r.g 
ràdh, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
i riu, iad a dheanamh làbhra dlioibli fèin air AIREAMII, XVI. lomallaibh an eudaich air feadh an gineal- 
ach, agus iad a chur air fàbhra nan iomall 
iall de ghoi-m. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar fhàbhra, 
agus amhaircidh sibli air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
earna, agus gu'n dcan sibh iad; agus nach 
iarr sibh an dèigh bhur cridlie agus bhur 
sùl fèin, nithean a's àbhaist duibh dol 'n an 
dèigh le h-anamiann: 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'm bi 
sibh naomha d'ur Dia. 

41 /s mise an Tighearn bhur Dia, a thug 
a macli sibh à tìr na h-Eiphit, gu bhi a'm' 
Dhia dhuibh: Is mise an Tighearn bhur 
Dia. 

CAIB. XVI. 

1 Ceannairc Cliorah, Dhatain, agus Ahiraim. 
31 Shiuig an lalainli suas iad. 

AGUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait, mhic Lebhi, agus Datan agus 
Abiram mic Ehaib, agus On mac Pheleit, 
mic Reubein, daoine: 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille ri daoin' àraidh de chloiun 
Israeil, dà cheud agus leth-clieud ceannard 
de'n choimhthional, inbheach 's a' chomh- 
chruinneachadh, daoine iomraideach. 

3 Agus chruinnich siad iad fèin 'an ceann 
a clièilo an aghaidh Mhaois agus an aghaidli 
Aaroin, agus tlmbliairt iad riu, Tha sibh a' 
gahhail tuille 's a chòir oii'bh fèin, do bhrìgh 
gu bheil an comhchruinneachadh uile naomh 
gach aon diubh, agus tha 'n Tigliearn 'n am 
measg: c'ar son uime sin a tha sibh 'g 'ur 
togail fèin suas os ceann comhchruinneach- 
aidh an Tighearna? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, thuit e 
air 'aghaidh: 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a chuid- 
eachd vùle, ag ràdh, Eadhon aui màircacli 
nochdaidh an Tigliearn cò iad a's leis, agus 
cò a tha naomh, agais bheir e air teachd am 
fagus da: blieir e eadhon air-san a ròghnaich 
e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh fèin 
tìiiseirean, Corali, agus a clmideaclid uilo; 

7 Agus cuiribli teine annta, agus cuiribk 
tìiis oiTa an làthair an Tighearna air an là 
màireach; agus an duine sin a ròghnaicheas 
an Tighearn, bithidh esan naomh. Tlia 
sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
sibhsc a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisdibh, 
guidheam oii-bh, siblise a mhaca Lebhi: 

9 An ni beag e 'n 'ur barail-sa, ga'n do 
sgar Dia Israeil sibh o chomhchruinneach- 
adh Israeil, gu'r toirt am fagns da fèin, a 
dheanamh seirbhis pàilHuin an Tighearna, 
agus a sheasamh 'am fianuis a' chomh- 
chruinneachaidh, a fhrithealadh dhoibh'l 

10 Agus thug e thus' am fag"us da fèiv, 
agus do bhràithrean uilo mic Leblii maille 

142 riut; agiis am bheil sibh ag iarraìdh na 
sagartachd mar an ceudna ì 

11 Air an aobhar sin tlia thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh' an 
ceann a chèile an aghaidh an Tighearna: 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil sibh 
ri gearan 'n a aghaidh-san? 

12 Agus clmir Maois teachdairean uaith 
a ghairm Dhatain agus Abiraim mhac 
Eliaib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e g-u'n d'thug thu nìos siim 
4 talamh a tha 'si'uthadh le bainne agus le 
mil, gu'r marbhadh 's an fhàsach, mur deau 
thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uachdaran os 
ar ccann? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu sinn 
gu fearann a tha 'sruthadh le mil agus le 
bainne, ni mò thug thu dhuinn oighreachd 
mhacharach agus f hìon-liosan : an cuir thu 
mach sìiilean nan daoine siu? cha tèid sinrrc 
suas. 

15 Agus bha Maois ro dhiombach, agus 
thubhairt e ris an Tighearn, Na bitheadh 
meas agad d'an tabhartas; cha do ghabh 
misc aon asal uatha, ni mò a rinn mi cron 
air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachd uile an làthair an 
Tighearna, thusa, agus iadsan, agus Aaron 
am màireach; 

17 AgTis gabhaibh gach duine, a thùiseir, 
agus cuiribh tìiis annta, agus thugaibh au 
làthair an Tighearna gach duine athùiseir, 
dà cheud agus leth-cheud tùiseir; thusa 
mar an ceudna, agns Aaron, gach aon 
dhibh a thùiseir, 

18 Agus ghabh gach duine dhiiibh a thùis- 
eir, agus chuir iad teine annta, agns chuir 
iad tùis orra, agus sheas iad ann an doras 
pàilliuin a' choimhthionail maille ri Maois 
agus ri h-Aaron. 

19 Agus cliruinnich Corah an comh- 
chruinneachadh uile 'n an aghaidh gu dorus 
pàilliuin a' choimthionail : agus thaisbein- 
eadh glòir an Tigheama do'n chomhcliruinn- 
eachadh uile. 

20 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' chomli- 
chruinneachaidh so, agus sgTÌosaidh mi iad 
mar ann am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad, Dhè, a Dhè spiorad gach 
uile fheòla, am peacaich aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach- 
adh uile? 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneachadh, 
ag ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pàiU- 
iuin Chorah, Dhatain, agus Abiraim. 

25 Agus dh'èirich Maois suas,agus chaidh e 
dh'ionnsuidh Dhatain agus Abiraim; agus 
lean seanairean Israeil e. AIREAM 

2G Agns labhair e ris a' cliomlicliruinneach- 
adh, ag r.idh, Sgaraibh sibh fèin, guidheam 
oirbh, o bhùthaibli nan daoine aingidh ud, 
agiis na beanaibh ri ni sam bith a 's leo, air 
eagal gu'n sgriosar sibh 'n ani peacaidhibh 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air gach 
taobh: ag-us thàinig Datan agus Abiram a, 
mach, agus sheas iad ann an dorus am 
bùthan, agus am mnathan, agus am mic, 
ag-us an clann bheag. 

•2S Agus thubhairt Maois, Le so bithidh 
fios agaibh gu'n do ehuir an Tigheani mise 
a dheanamh nan oibre sin uile; oir cha 
d'r/'nn mi iad as mo cheann fèin. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na 
h-uile dhaoin' eile, no ma dh'lhiosraichear 
iad a rèir fiosrachaidh nan uile dhaoine, an 
sin cha do chuir an Tighearn mise uaitli: 

30 Ach ma ni an Tighearn guìomh nuadh, 
agus gu'm fosgail an talamh a bheul, agTis 
gu'n sluig e suas iad maille ris gach ni a'^ 
leo, agus gu'n tèid iad sìos beò do'n t-slochd; 
an sin tuigidh sibh gu'n do bhrosnaich na 
daoine sin an Tighearn. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e de 
labhairt nam bi-iathi-an sin uile, gii'n do 
sgoilt an talamh a hha fodhpa o "chèile: 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad, agus an tigbean, 
agus na daoin' uile a hhuin do Clioi'ah, agu.s 
am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a hhtdn 
doibh, beò sìos do'n t-slochd, agus dliruid 
an talamh orra: agus chaidh as doibh o 
mheasg a' chomhchruinneachaidh. 

34 Agus theich Israel uile a hha mu'n 
timchioll, ro'n glaodh; oir thubhairt iad, 
Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
niar an ceudna. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n Tighearn, 
agus loisg e 'n dà cheud agus an leth-clieud 
fear a tliug seachad tìiis. 

36 Ag-us labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

37 Labhair ri h-Eleasar mac Aaroin an 
sagart, e 'thogail suas nan tiiiseirean à 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa an 
teine an sud; oir tha iad coisrigte. 

38 Tìiiseirean nam peacach ud an aghaidh 
an anama fèin; agus deanadh iad dhiubh 
leacan leathan mar chòmhdacli do'n altair: 
oir thug iad seachad iad an làthair an Tigh- 
eama, air an aobhar sin tha iad coisrigte; 
agiis bithidh iad 'n an comharadhdo chloinn 
Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na tùis- 
eirean umha, leis an d'thug iadsan a chaidh 
a losgadh seachad tabhartas; agus rinneadh 
iad 'n an leacaihh leathan mar chòmhdach 
do'n altair, 

40 Gu hhi 'n an cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach tig coigreach, nach | 

143 H, XVIL 

'eil de shliochd Aaroin, am fagus a losgadh 
tùise an làthair an Tighearna; chum as 
nach bi e mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd: mar a thubhairt au Tighearn ris le 
làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn comh- 
chruinneachadh chloinn Israeil uile gearan, 
an aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 
ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tigh- 
earna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruinnich- 
eadh an comhthional an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin, gu'n do sheall iad 
air pàilliun a' choimhthionail : agus, feuch, 
chòmhdaich an neul e, agus dli'f hoillsich- 
eadh glòir an Tighearna. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron gii 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail. 

44 Agus labhair au Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' chomh- 
chruinneacbaidh so, agus sgTÌosaidh mi iad 
mar ann am priobadh na sùla: agus thuit 
iad air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bhàrr na 
h-altarach, agus cviir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' chomlichruinu- 
eachaidh, agus dcan rèite air an son; oir 
chaidh fearg a mach o'n Tighearn: tliòisich 
a' phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar & dli'àithn 
Maois, agus ruith e gu meadhon a' chomh- 
chruinneachaidh; agus, feuch, bha 'phlàigh 
air tòiseachadh am measg an t-siuaigh: 
iigus chuir e tùis air, agus rinn e rèite air 
son an t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh agns na 
beotha, agus choisgeadh a' phlàigh. 

49 AgTis bhàsaich 's a' phlàigh ceithir mìlo 
(leug agus seachd ceud, a thuilleadh ori'a- 
san a bhàsaich 'an aobhar Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gu dorus pàilliuiu a' choimthionail: 
agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVII. 

1 Slat Aaroin fo blilàiìi : 10 tìia i air a gleidli- 
eadìi mar cliomliaradh an ayìiaidli nan ceann- 
airceacli. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, . 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh slat 
o gach aon aca, a rèir tigho an aithrichean, 
o'n ceannardaibh uile, a rèir tighe an aitli- 
richean, dà shlait deug: sgrìobh ainm gach 
duine air a shlait fèin. 

3 Ag-us sgTÌobhaidli tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi: oir hithidh aon slat air son 
cinn tighe an aithrichean. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàilliun 
a' choimhthionail, an làthair na Fianuis', far 
an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an duinc n 
thaghas mise fo bhlàth ; agus bheir nii air AIREAMH, XVIII. gearain chloinn Isrrieil sgur uam, leis am 
bheil iad ri gearan 'n ur n-aghaidh-sa. 

6 Ayus labhair Maois ri clo.nn Israeil, 
agus thug gach aon d an ceannardaibh dha 
slat ani fear, aon air son gach ceannaird, a 
rèir Lighe an aithriche n, eadlvm dà slilait 
deug: agusWirt slat Aaroin am measg anslat. 

7 Agus cliuir Maois suas na siatan an do'n Tigheam, a dheanamh seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhio 
maille riut, bhur sagartachd anns gach ni a 
hhuineas do'n altair, agus an taobli a stigh 
de'n roinn-bhrat, agus ni sibh seirbhis; 
thug mi dJiUibh bhur sagartachd, mar 
sheirbliis tabhartais ; agus cuirear an coig- làthair an Tighearn', ann am pàilhun na i reach a thig am fagus gu bàs. 
f ianuis'. ' ■ ■ ■ - ■ - • 

8 Agus air an là màireach chaidh Maois a 
steach do pliàilliun na Fianuis' ; agus, leuch, 
bha shit Aaroin, air son tighe Lebhi, air 
briseadli aniach, agais air cur maoth dliuill- 
each aisde, agus air teachd fo bhlàth, agus 
air giìilau alniona. 

9 Agiis thug Maois a mach na slatan uile o 
làthair au Tighearna gu cloinn Israeil uile; 
agus dli amhairc iad orra, agus ghabh gach 
duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Thoir slat Aaroin a i-ìs an làthair na Fian- 
uis', gu bhi air a gleidheadh mar chomh- 
aradh an aghaidh nan ceannairceach ; agus 
bheir thu air falbh gu tur an gearain 
uamsa, chmii nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois inar sin: mar a 
dh'àitim an Tigheam dha, mar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Israeil ri Maois, ag 
ràdh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, thèid 
as duinn, thèid as duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilliun an Tigheama, gheibh e bàs; an 
claoidhear sinn le bàsachadh? 

CAIB. XVIII. 
l Cùram nan saijart. 6 FrilÌKaladh nan Le- 
hlrilUtach. 8 Cuihhrionn nan xayart. 21 afju-s 
nan Ltbhitlita-Ji. 25 Àlu n tahiiarias-thoyta. A GUS thubhairt anTigheamri h-Aaron, 
Giùlamidh tusa agTis do mliic, agus 
tigh d'athar maille riut, euceart an ionaid 
naoimh; agus givilainidh tusa agus do mhic 
maille riut euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithrean mar an ceudna de 
thrèibh Lebhi, trèibh d'athar, bheir thu 
leat maille riut, cLum gu'n ceanglar riut 
iad, agus gu'm fritheil iad dhuit: ach frith- 
eilidh tusa agus do mhic maille riut air 
beulaobh pàilhuin na Fianuis'. 

3 Agus gleidhidh iad do chìiram-sa, agus 
cìiram a' phàilliuin uile: a mhàin cha tig 
iad am fagus do shoithicliibh an ionaid 
naoimh agus do'n altair, a chum nach faigh 
aon chuid iadsan no sibhse bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidhidh 
lad cùram pàiUiuin a' choimlithionail, air 
80U uile sheirbhis a' phàilliuin: agiis cha tig 
coigreach am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an ionaid 
naoimh, agus cùrara na h-altarach; a chmn 
nach bi fearg ni's mò air cloinn Israeil. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur bràith- 
rean na Lebhithich o niheasg chloinn Is- 
raeil; (.Uiuibhse thugadh iad ??ìrtrthabhartas 

144 8 Agus labhair an Tigheam ri h-Aaron, 
Feuch, thug mi dhuit mar an ceudna cùram 
mo thabhartasan-togta, de uile nithibh 
coisrigte chloinn Israeil; dhuitse thug nii 
iad, air son an ungaidh, agus do d' mhic lo 
reachd sìormidh. 

9 Bithidh so leatsa de na nitliibli ro 
naomha, a (jìdeidìieadh o'n teine: gach ta- 
bhartas leo-san, gach tabhartas-bidh leo, 
agus gach ìobairt-pheacaidh leo, agus gach 
ìobairt-eusaontais leo, a bheiriadahonihsa, 
bithidli e ro naomh dliuitse, agus do d' 
mhic. 

10 'S an ionad ro naomh ithidJi tu e, 
ithidh gach firionnach e: bithidh e naomh 
dhuitse. 

11 Agus is leat so; tabhartas-togta an ta- 
bhartais,niailleriuilethabhartasan-iua:sgte 
chloinn Israeil : thug mi dhuitse iad, agus 
do d' mhic, agus do d' nigheanaibli maille 
riut, le reachd sìormidh: gach neach a tha 
glan a'd' thigh, ithidh e dheth. 

12 A' chuid a's fearr uile de'n olaidh, agus 
a' chuid a's fearr uile de'n fhìon, agus de'n 
chraithneacbd, an ceud thoradh leo-san a 
bheir iad seachad do'n Tigheam, iad sin 
thug mi dlniit. 

1 3 Gach ni a's luaithe "bhitheas abuich 'n am 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa; gach aou a tlia glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù de gach 
feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh anligh- 
earna, ma 's ann de dhuine, no dh'ainnih- 
idh, bithidh e leatsa: gidlieadh gu cinnteach 
fuasglaidli tu ceud-ghin duine, agus ceud- 
ghin an aininhidh neòghloin fuasgh\idh tu. 

16 Agus iadsan a dh'f huasglar. o nihìos a 
dh'aois fuasglaidh tu iad a rè^r do mheas, 
air son airgid chùig seceilean, a rèir seceil 
an ionaid naoimh: is e 'n secel fichead 
gerah. 

17 Ach ceud-ghinboin, no ceud-ghin caor- 
ach, no ceud-ghin gaibhre, cha-n fhuasgail 
thu ; tha iad naomha: crathaidh tu ani luil 
air an altair, agus loisgidh tu 'n saiU mar 
thabhartas a bheirear suas le teine, chum 
f àile cùbhraidh do'n Tigheam. 

18 AgTis bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisgte agus an slinnean 
deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nithean 
naomha, a bheir clann Israeil seacliad do'n AIKEA.M. 

T'jlicarn, tluig mi dlniitso, agns do d' 
mhio, agus do d' nigheanaibh mailleriut, le 
reachd sìorruidh: /a' ooimhcheangal salainn 
e gu bràtli an làthair an Tighearua, dliuitse 
agiis do d' shHoclid nuiille riut. 
20 Agus h\bhair an Tiglicarn ri h-Aaron, 
'N am fearaim eha bhi oighreachd agad, ni 
mo bhios roinn agad 'u am measg: is mise 
do roiun-sa agus" d'oighreachd am measg 
chloinn Israeil. 

•21 x\.giis, feuch, do cliloinn Lebhi thu^ mi 
au deachamh uile ann a.n Israel mar oigh- 
reachd, air son an seirbhis a ni iad, eadhon 
seirbhis pàilliuin a' choimhthiouail. 

22 Agus clia-n fheud ckxnn Israeil o so 
suas teachd am fagus do phìiilliun a' 
ehoimlithiouail, air eagal gu'n giùlaiu iad 
peacadh, agus gu'm faigh iad bàs. 

23 Ach ui na Lebhithich seirbhis pàilliuin 
a' choimhtliionail, agvis giùlainidh iad an 
cionta : hitìiidh e 'n a reachd sìorrviidh air 
feadh bhur ginealach, nacli bi oighreachd 
sam bith aea am uieasg chloinu Israeil. 

24 Ach deachamli chloinn Israeil a bheir 
lad seaehad mar tliabhartas-togta do'n 
Tighearn, thug mi do ua Lebhithich mar 
oighreachd: uime sin thubhairt mi riu, Am 
measg chloiun Israeilchabhioighreachdaca. ^ 

25 Agus labhair an Tighearu ri Maois, ag 
ràdh, 

2b Mar so labhair ris na Lebhithich, agus 
abair i-iu, 'N uair a thogas sibh o chloinn 
Israeil an deachamh a thug mise dhuibh 
uatha mar bhur n-oighreachd, an sin bhcir 
sibh suas tabhai-tas-tog-ta dlieth do'u Tigh- 
carn, eadhon au deicuoamh cuidà.Q'n deach- 
audi. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar giCm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidh, agms mar làn amar-bruthaidh an 
fhìoua. 

2S Mar so maran ceudna bheirsibh seachad 
tabhai-tas-togta do'n Tighearn, d'ur n-uile 
dheachamh a thogas sibh o cliloinn Israeil; 
agus bheir sibli dlieth tabhartas-togta au 
Tigliearna do Aarou an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad uile thabhartas-togta an Tigh- 
earna de'n chuid a's fearr cUieth uile, 
eadhon a' chuid sin deth a tha eoisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'N uair a thogas 
sibh suas uaith a' chuid a's fearr dheth, au 
sin measar e do na Lebhithich mar thoradli 
an iu-lair-bhualaidh,agus mar thoradh amar- 
bruthaidh au fhìona. 

31 Agusitliidli sibh e anns gach àite, sibh 
fèin agus bhur teaghlaichean: oir is e hìmv 
duais air son bhur seirbhis aim ani pàilliun 
a' choimlitliionail. 

32 AgTis cha ghiùlaiu sibh peacadli sam 
bitli air a shon, an uair a thogas sibh suas as 
a' chuid a's fearr dlieth: ni mù a thruaiUeas 
.sibh uithttxn naondia chloinn Israeil, air 
eagal gai'm faigh sibh bàs. 

145 H, XIX. CAIB. XIX. \ An t-umqe dealachaidh : 11 mar a. qhnàlhaich- 
eadli e chum iadnan a bka ncògìdaìi a gldau- 
adli. 

GUS labhair auTighearn ri Maois,agus 
ri h-Aaron, ag ràdli, 

2 /s e so ordugh an lagha a dh'àithn an 
Tighcarn, ag ràdli, Labhair ri eloinn Israeil, 
iad a thoirt a d' ioimsuidh agh ruadh guu 
ghaoid, air nach 'eil smal, agus nach robh 
riauih fo chuing. 

3 Ag-us bheir sibh i dh'ionnsuidh Eleasair 
an t-sagairt; agus bheirear 1 an taobh a 
muigh de'u champ, agus marbhar i 'u a 
fhiauuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid d'a 
fuil dìreacli fachomhairpàilliuin a' choimh- 
thionail seachd uairean. 

5 Agus loisgidli neach an t-agh'n a sheall- 
adh; a seiche, agus a feoil, agus a fuil, 
maille r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh au sagart fiodh seudair. 
agus hiosop, agus scarlaid, agus tilgidh e 
sin am meadhon losgaidh an aighe. 

7 An sin uighidh an sagart 'eudach, agus 
ionulaididlì e 'fheoil ann an uisge, agus an 
dèigh sin thig e steach do'n chanip, agus 
bithidh an sagart neòghlan gu feasgar. 

8 Agais nighidli esan a loisg i 'eudach auu 
an uisge, agus ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, ag-us bitliidh e neòghlan gu feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a tha glan 
luath an aighe, agiis taisgidli e i 'n taobh a 
muigh de'n champ ann an àite glan; agus 
gleidhear i air sou comhchruinneaehaidh 
.chloiuu Israeil, mar uisge dealachaidh: is 
glanadh air son peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas luath 
an aiglie 'eudach, agus bithidh e ueòghlau 
gu feasgar: agus bithidh e do chloinu 
Israeil, ag'vis do'n choigreach a th'air 
chuairt 'n am measg, 'n a reachd sìomiidh. 

11 Esan a bheanas ri corp duine mhairbh 
sam bitli, bithidh e ueòghlan seachd làith- 
ean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas là, 
agus air an t-seachdamli là bithidh e glan: 
ach mur glan se e fèin air an treas là, au sin 
air an t-seachdamh là cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri coi-p duine 
sam bith a tha marbli, agus nach glan e fèin, 
tha e a' truaiUeadh pàdliuin au Tigheani' ; 
agus gcarrar an t-anam sin as o Israel: 
a chionn uach do ehrathadh au t-uisge 
dealachaidh air, bithidh e neòghlau ; tha a 
neòghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duiue ann am bùth: Gach ueach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus gach ueach a tha 's 
a' bhùth, bithidli iad neòghlan seachd làith- 
ean. 

15 Agus gaeh soitheaeh fosgailte aig nach 
'eil còmhdach ecangailte aìr,tha e neòghlan. 

K AIlliiAJlH, XX. 16 A.gus ge b e 'bheanas ri neach a mharbh- 
adh le claidheamh 's a' mhachair, iio ri corp 
marbh, no ri cnàimh duine, no ri h-uaigh, 
bithidli e neòghlan seachd làithean. 

17 Agus air son an duine neòghloin gabh- 
aidh iad de luaith an aighe, a loisgeadh air 
sou glanaidli peacaidh, agus cuiridh iad 
sruth uisge oirre ann an soitheach. 

18 Agus gabliaidli duine glan liiosop, agus 
tumaidh e 's an uisge e, agus cratliaidh o air 
a bhìith e, agus air na soitliichibh uile, agus 
air a' mhuinntir a bha 'n sin, agus airsan a 
bliean ri cnàimh, no ri neach a mharbhadli, 
no ri aon marbh, no ri h-uaigh: 

19 Agus crathaidh an dwine glan air an 
neòglilan air an treas là, agus air an {^seach- 
damli là ; agus glanaidh se e fein air an 
t-seachdamh là, agus nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh ee e fèin ann an uisge, agus 
bithidh e glan air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus 
nach glan e fèin, gearrar an t-anam sin as o 
mheasg a' chomhchruinneacliaidh, a chionn 
gu'ndo tliruailleionad naomh an Tighearna: 
cha do chrathadh uisge dealachaidh air; 
tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'n a reachd sìorraidh 
dhoibh, gu'n nigli esan a chrathas an t-uisge 
dealachaidh 'eudach, agus bithidh esan a 
bheanas ris an uisge dhealachaidh, neò- 
glilan gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan, bithidh e neòghlan : agus an t-anam 
a bheanas ris, bithidh e neògìilan gu feas- 
gar. 

CAIB. XX. 

1 Bàs Mhiriaim. 7 Tìiuy Maois uisge dd'n 
l-sluagh as a cìiarravi. 22 Bm Aaroin. 

AN siu thàinig clann Israeil, eadhon an 
comhcliruinneachadh uile, gu f àsach 
iShin, anns a' cheud mhìos: agiis dh'fhan an 
sluagh ann an Cades; agus fhuair Miriam 
bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an sin i. 

2 Agus clia robli uisge ann do'n choimh- 
thional : agus chruinnich siad iad fèin an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin. 

3 Agus throd an sluagh ri Maois, agus 
labhair iad, ag làdh, B'fhearr gu'm bith- 
eamaid air fagliail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearna! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nìos comh- 
chruinneachadh an Tighearna do'n fhàsach 
so, gu bàs f haghail an sin, sinn fèiu agiis ar 
sprèidh? 

5 Agxis c'ar son a thug sibh oirnne teachd a 
nìos as an Eiphit, g'ar toirt a stcach don 
droch àite so? cha-n àite sìl e, no f hìgis, no 
chrannfìona, no phomgranata; ni mò tìia 
uisge aim i-'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o làthair 
a' chomhchruinneachaidh gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, agus thuitiad airan agh- 
aidh; agTis dh'fhoillsichcadh glòir an Tigh- 
earna diioibh. 

14G 7 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich thus' an 
ooimhthional 'an ceann a chèile, thu fèin 
agus Aaron do bhràthair, agas labhraibh ris 
a' charraig fa chomhair an siil, agus bheir i 
seachad a h-uisge; agus bheir thusa macn 
uisge dhoibh as a' charraig, agus bheir thu 
deoch do'n choimhthional,agus d'ansprèidh. 

9 Agus gliabh Maois an t-slat o làthair au 
Tighearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chruinnich Maois ag-us Aaron an 
comhehruinneachadh 'an ceann a chèiie fa 
chomhair na carraige, agus thubhairt e riu, 
Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc ; as a' 
charraig so am feum sinne uisge thoirt 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlait dà uair; agiis 
thàinig an t-uisge maeh gu pailt: agus 
dli'òl an comhchruinneachadh, agus an 
sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aaron, A chionn nach do chreid sibh 
mi, chum mo naomhachadh ann an sìiilibh 
chloinn Israeil, uime sin cha toir sibh a 
steach an comlichruinneacliadh so do'n 
fliearann a thug mise dhoibh. 

13 Is e so uisge Mheribah, a chionn gu'n 
d'rinn clann Israeil stii ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e annta. 

14 Aguschuir Maoisteachdairean oChades 
gu rìgli Edoim, Mar so tha do bhràthair 
Israel ag ràdh, Tha iìos agad air an t- 
saothair sin uile a thàinig oirnne; 

15 Mar a chaidh ar n-aithrichean sìos do'n 
Eiphit, agus a ghabh siun còmhnuidli 's an 
Eiphit aimsir fhada; agus bhuin na h- 
Eiphitich gu h-olc i-uinue, agns r'ar n-aith- 
richibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris an 
Tighearn, chual' e ar guth, agus chuir e 
aingeal uaith, agus thug e mach sinn as an 
Eiphit; agus, feuch, tha siun ann an Cades, 
baile 's a' chuid a's iomallaiche de d' chrìch. 

17 Leig leiun, guidhcam ort, dol troimh 
do dhìithaich: cha tèid sinn troimli achadh 
sam bith,no troimh f hìon-Iios, ni mò dli'òlas 
sinn uisge nan tobar; imichidh sinn air 
rathad 'inòr an rìgh, cha tionndaidh sinn a 
dh'iomisuidh na làimhe deise, no na làimhe 
clìthe, gus an tèid siun seach do chrìochan. 

18 Ag-us thubhairt Edom ris, Chatèid thu 
seachad orm, air eagal leis a' chlaidlieamh 
gu'n tig mi mach a' d' agliaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil ris, Imich- 
idh sinu air an rathad mhòr; agais ma 
dh'òlas mi fèin agus mo sprèidh de d' ui.'ige, 
bheir mi luach air a shon: a mhàin guu 
tuille 'dheanamh, thèid mi troimhe de m' 
chois. 

20 Agusthubhairt e, Cha tèid thu troimhe. 
Agus thàinigEdom a mach 'n a aghaidh le 
mòr-shluaffh, agus le làimh thrèin. AIREAMH, XXI. 21 ilar 30 dhiùlt Edoni do Israel comas 
dol troimh a c!u-ìch:.\iime sin thiomidaidh 
[srael uaith. 

22 Agus ghabh clann IsraeU, eadhon an 
comhchruinneachadhuile. an tunis o Chades, 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tigheam ri Maois 
agus ri h-Aaron ami an siiabh Hor, làinih 
rTcrìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnicheai" Aai'on a chum a shluaigh; 
oir cha tèid e steach don f hearaun a thug 
mise do chloinn Israed, a chionn gu';i ro'bh 
sibh ceannairceach an aghaidh m"f hocail-sa 
aig uisge Jlheribah. 

iò Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, agus 
thoir suas iad gu sUabh Hor: 

26 Agus buin 'eudach de Aaron, agus cuir 
air a mhac Eleasai- e: agus cruinnichear 
Aai-on a chum a mhuinntir, agus gheibh 
e bàs an siu. 

27 Agus rion Maois mar a dh'àithn an 
Tigheam: agus chaidh iad suas gii sliabh 
Hor, ann an sealladh a' chomhchruinneach- 
aidh uile. 

25 Agus bhuin Maois 'eudach de Aaron, 
agus chuii" e air Eleasai- a nihac e; agTis 
fhuair Aai-on bàs an sin air mullach an 
t-slèibh: agus thàinig Maois agus Eleasar a 
nuas o"n t-sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an conili- 
chruinneachadh uile gu'n dfhuair Aaron 
bàs, rinn iad bròn air son Aaroin deich 
làithean 'ar fhichead, eadhcn tigh IsraeU 
uile. 

CAIB. XXI. 

1 Sffrios dann Israeil na Canaa^ìaicJi. 4 Lotadh 
iad le ìiathraiciiibk loisgtach. 7 DKaididi 
iad am peacaclh, agus leiyhiseadh iad le 
anìJiarc air natliair umha. 21 Tliug iad 
luaidh air Sihon agus air Og. 

AGUS an uair a chuala rìgh Arad an 
Canaanach, a bha 'chòmhuuidh 's an 
àirde deas, gu"n d"thàhiig Israel air slighe 
aii Iuchd-brathaidh,an sin chog e 'n aghaidh 
Israed, agus riun e cuid diubh 'n an ciom- 
dch. 

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n Tigheam, 
'jigus thubhaii't iad, Ma bheir thu da 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, an 
sin sgriosaidh siun gu tui" am bailtean. 

3 Agus dh"èisd au Tigheai-n ri guth 
Israeil, agus thug e na Canaanaich suas 
d'jibh : agus sgrios iad gu tm' iad fèin agus 
am bailtean: agu5 thug iad Homia mar 
aimn air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh Hor, 
air sGghe na mara maidhe, a dhol mu"u 
cuairt air tìr Edoim ; agus bha anam au 
t-sluaigh fo mhi-mhisnich 's an t-slighe. 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
thug sibh a nìos siun as an Eiphit, gu bàs 
fhaghail "s au f hàsach ì oir cha-;t 'eil ai-au, 

147 no uisge aroi, agus tha ai- n-anam a' gabhail 

giùiu de'n aran eutrom so. 
i 6 Agus chuir an Tigheam nathraichean 

loisgeach am measg an t-sluaigh; agus lofc 

iad an sluagh, agus fhuair mòr-shluagh de 
j Ismel bàs. 

1 7 Uime sin thàinig an sluagh a dh'ionn- 
! suidh Mhaois, agus thubhairt iad. Pheacaich 
I sinn, oir labhair sinn an aghaidh an Tigh- 
earn', agus a'd' aghaidh-sa; guidh air an 
Tigheam gu'n toir e air falbh uainn na 
[ uathraichean. Agus ghuidh Maois air son 
j an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tigheara ri Maois, 
j Deandhuit fèin nathair loisgeach,agus cuir 

i air crann; agus tarlaidh, gach neach a 
I lctar, an uair a dh'amhairceas e oiire, gu 
mair e beò. 

9 Agus rinn !Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i: agus tharladh, ma lot 
nathau- duine sam bith, agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathair umha, gu'n d'fhan e 
beò. 

10 Agus chaidh clann IsraeU air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann au Obot. 

11 Agus ghabh iad an turas o Obot, agus 
chami)aich iad aig lie-abarim 's an fhàsach 
a tha fa chomhair Mhoaib, leth ri èirigh na 
grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus diampaich 
iad aun an gleauu Shareid. 

13 O sin dliimich iad, agus champaich 
iad air an taobh eile de Amon, a t/ia 's an 
f hàsach a tha 'teachd a mach à crìochaibh 
nan Amorach: oir is e Araon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amor- 
aich. 

14 Uime sin innsear nnTi an leabhar chogan- 
nan au Tigheama, Ciod a rinn e s a' mhuir 
ruaidh, agus ann an smthaibh Araoin, 

15 AgTis aig i-uith nan srath a tha 'dol sìos 
gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' hiidlie air 
crìch Mhoaib. 

16 Agus sin chaidh larfgu Beer: is e sin 
au tobar mu'n do labhair an Tigheara ri 
Maois, Cruinnich an sluagh r'a chèile, agus 
bheir mise uisge dhoibh. 

17 An sin chan Israel an laoidh so, Sratù 
a nìos, thobair; canaibhse dha: 

18 Chladhaich na h-uachclarain an tobar, 
chladhaich uaisleanant-sluaigh e,le seòludk 
f hir thabhairt an lagha,le 'n lorgaibh. Agua 
o'n fhàsach chaidh iad gu Matana; 

19 Agus Mhatana g"u Nahaliel; agus o 
Xahahel gu Bamot; 

20 Agus Bhamot 's a' ghleann a tha ann 
an dìithaich Mhoaìb, gu muUach Phisgah, a 
tha 'g amharc ri lesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdaircan gu 
Sihon rìgh nau Amorach, ag ràdh. 

22 Leig dhomh dol troimh dfhearann; 
cha tionndaidh sinn a dh'iounsuidh raoiu no 
dh'iounsuidh fìou-lios sam bith; cha n 61 
siun uisgeachar au tobair: rathad au rìgb AIREAMH, XXII. gabhaidh sinn, gus an tèid sinn seachad air 
do chrìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch: agais chruinnich Sihon a 
shluagh uile r'a chèile, agus chaidh e mach 
an aghaidh Israeil do'n fhàsach: agus 
thàinig e gu lahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar a' 
chlaidheinih, agus ghabh e sealbh air 
'fhearann o Arnon gu laboc, eadhon gu 
cloinn Amoin: oir hha crìoch chloinn Amoin 
làidir. 

2.5 Agus ghlac Israel na bailtean mòra sin 
uile: agus ghabh Israel còmhnuidh ann am 
bailtibh mòra nan Amorach uile, ann an 
Hcsbon, agus 'n a bhailtibh beaga uile: 

26 Oir h'e Hesbon baile mòr Shihoin 
rìgh nan Amorach, a chog an aghaidh rìgh 
Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus a bhuiii 
'fhearami uile as a làimh, eadhon gu 
h-Arnon. 

27 Uime sin theiriadsan,alabhras ann an 
gnàth-f hoclaibh, Thigibh doHesbon; biodh 
baile mòr Shihoin air a thogail ag-us air a 
dheasachadh: 

28 Oir chaidh teine mach à Hesbon, lasair 

bhaile mòr Shihoin; loisg e Ar Mhoaib, 
agus tighearnan ionadan àrda Arnoin. 

29 Mo thiaiaighe thu, a Mhoaib! thàinig 
sgrios ort, shluaigh Chemois! thug e 'mhic 
a, chaidh as, agus a nigheanan, 'am braigh- 
deanas do Shihon rìgh nan Amorach. 

30 Thilg sinn saighdean orra; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon, agus dh'f hàs- 
aich sinn iad eadhon gu ^fopha, a tha 
'ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beaclid air laser, agus ghlac iad a 
bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach na 
h-Amoraich a hha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas air 
slighe Bhasain: agus chaidh Og rìgh Bhas- 
ain a mach 'n an aghaidh, e fèin, agus a 
shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
ISTa gabh eagal roimhe; oir do d' làimh-sa 
thug mi thairis e fèin, agus a shluagh uile, 
agus 'fhearann; agus ni thu air mar a rinn 
thu air Sihon rìgh nan Amorach, a hlia 
chòmhnuidh aig Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shhiagh uile, gus nach dh'f hàgadh 
aon beò aige: agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. XXII. 

1 DMùU Balaam air ceud iarrtvs Bhalaic 
teaclid d'a ionnsuidh; ach an uair a cliuir e 
at/i-iheachdairean d'a ionnsuidli, dh'imich e 
air a tìturus: 28 labhair 'asal ris air a shlighe. 
4 GUS chaidh clann Israeil air an agh- 

Jl\. aiùh, agus champaich iad auu an cònih- 
148 nardaibh Mhoaib, air an taobh so de lordan 
làimh ri lericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir gach 
ni a rinn Israel air na h-A.moraich. 

3 Agus bha eagal ro mhòr air Moab roimh 
'n t-sluagh, a chionn gn'n robh iad lìonmlior ; 
agus bha Moab ann an teinn a thaobh 
chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mliidiain, A nis imlichidh a' chuideachd so 
suas gacfi ni a tha mu'r timchioll, mar a 
dh'imlicheas an damh suas feur na mach- 
arach. Agus hha Balac mac Shipoir 'u a 
rìgh air na Moabaich 's an àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin g-u Balaam 
mac Bheoir, gu Petor, a tha làimh ri anih- 
ainn dùthcha cloinnea shluaigh, g'a ghairm, 
ag ràdh, Feuch, tha sluagh air teachd a 
mach as an Eiphit: feuch, tha iad a' còmh- 
dachadh aghaidh na tahnhainn, agus tha iad 
'n an còmhnuidh thall fa m' chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, mall- 
aich dhomhs' an sluagh so, oir tha iad tuill- 
eadli 's cumhachdach air mo shon: theag- 
amh gur urrainn mi am bualadh, agus gu'm 
fuadaich mi iad a mach as an diithaich; oir 
tha fìos agam gu'OT hheil esan a bheannaich- 
eas tusa, beannaichte, agus esan a mhall- 
aicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib agus 
seanairean Mhidiain, le ditais na druidh- 
eachd 'n an làimh; agns thàinig iad gu 
Balaam, agTis dh'innis iad dha briathran 
Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so an 
nochd, agus bheir mise fios duibh a ris, a 
rèir mar a labhras an Tighearn rium. Agus 
dh'fhan ceannardan Mhoaib maille ri Bal- 
aam. 

9 Agus thàinig an Tighearn gu Balaam, agus 
thubhairt e, Cò iad na daoine so maille riut? 

10 Agns thubhairt Balaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, rìgh Mhoaib, teachdaire 
a m' ionnsuidh, ag ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachdamach as 
an Eiphit, a tha 'còmhdachadh aghaidh na 
talmhc.inn: thig a nis, mallaich dhomh iad; 
theagamh gur un-ainn mi buaidh' thoirt 
orra, agus gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, Chatèid 
thu maille riu; chamhallaich thu 'nshiagh; 
oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam 's a' mhaduinn, 
agus thubliairt e ri ceannardaibh Bhalaic, 
Imichibh d'ur dùthaich fèin ; oir tha 'n 
Tighearn a' diiiloadh cead a thoirt dhomhsa 
dol maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaibsuas, 
agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agus thubhairt iad, Tha Balaam a' diùltadh 
teachd niaille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs ceannai-- 
dan a bu lìonmhoire, agns a b'urramaicho 
ua iadsan. AIREAMH, XXIII. 16 Agais thàinig iad gu Balaam, agus thu- 
bliairt iad ris,Mar so tha Balac,niac iShipoii-, 
ag ràdh, Na bacadh ni sam bith thu, guid- 
heam ort, o theachd a m' iomisuidh; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h-inbhe ro 
mhòir, agus ge b'e ni a their thu rium, ni 
uii e: thig uime sin, guidheamort, mallaich 
dliomh an sluagh so. 

IS Ag"us fhreagair Balaam, agus thubhairt 
e ri seirbhisich Bhalaic, Ged a bheireadh 
Balaac dliomsha Jàn a thighe a dh'airgiod 
agus a dli'òr, cha-n f heudaimi dol thar focal 
an TigheaiTia mo Dhè, a dlieanamh 'bheag no 
'mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, fan- 
aibhse mar an ceudna an so an nochd, a 
chum gu'm bi fios agam ciod tuilleadh a 
their an Tighearn rium. 

20 AgTis thàinig Dia dh'ionnsuidh Bha- 
laaim 's an oidhche, agus thubhairt e ris, 
Ma thig na daoine gu d' ghairni, èirich suas, 
Ligus imich maille riu; gidheadh am loca! a 
their mise riut, sin ni tiiu. 

21 Agus dh'èirich Bahmm suas 's a' mlia- 
duinn, agus chuir e dìoUaid air 'asal, agxis 
chaidh e maille ri ceauuardaibli ]\Ihoaib. 

22 Agns las corruich Dhè a chionn gu'n 
d'imich e; agus sheas aingealan Tighearna 
's an t-slighe mar eascaraid 'n a agliaidh. A 
nis bha e 'marcachd air 'asal fèin, agus a 
dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an Tigh- 
earna n a sheasamli 's an t-slighe, agus a 
chlaidheamlitairngte'na làimh: agTistliionn- 
daidh an asal a leth taobli as an t-shghe, 
agus chaidh i air feadh an f hearainn ; agus 
bhuail Balaani an asal, g'a tionndadh dh'- 
ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas aingeal an Tighearn', ann an 
cos-cheum nam fìon-Iios: bha balla air an 
taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal 
an Tighearn',theannaich si i fèin ris a' bhalla, 
agus bhrìith i cos Bhalaaim ris a' bhalla; 
agiis bhuail e rìs i. 

26 Agus arìschaidh aingealan Tighearna 
seachad, agus sheas e annan àitecumhann, 
far nach robh slighe gu tionndadh aon chuid 
a chum na làimhe deise no clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal 
an Tigheama, luidh i sìosfo Bhalaam: agns 
las corruich Bhalaaim, agus bhuail e 'n asal 
le bata. 

28 Agus dli'fhosgail an Tigliearn beul na 
h-asail, agiis thubhaii-t i ri ]3alaam, Ciod a 
rinn mise ort, gu'n do bhuail thu mi na tri 
uairean so? 

29 AgTis thubhairt Balaam ris an asal, A 
chionn gu'n d'rinn tlm fanaid orm: b'f hcarr 
leam gu'm biodh claidheamh a'm' làimh, oir 
a uis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, Nach 
mise d'asal fèin, air an do mharcaich t hu 
riamh o bu leat mi, gus an là 'n diugh/ am 

149 b'àbhaist domh riamh a dheanamh mar so 
riut? Agus thubhairt e, Cha Vàbhaist. 

31 An sm dh'fhosgail an Tighearn sùilean 
Bhalaaim, agus chunnaic e aingeal an Tigh- 
earna 'u a sheasamh 's an t-slighe, agus a 
chlaidheamh taimgte 'n a làimh; agus 
chrom e slos a clieanu, agus th\iit e sìos air 
'aghaidh. 

32 Agusthubhairtaingeal an Tighearna ris, 
C'ar son a bhuail thu d asal na tri uairean 
so? Feuch, chaidh mi mach gu bhi a'm' 
eascaraid duit, a chionn g-u'm bheil do shlighe 
fiar a'ni' fliianuis. 

33 AgTis chunnaic an asal mi, agus thionn- 
daidh i uam natri uairean so: murbitheadh 

1 air tionndadh uam, gu cinnteach bha mi 
nis eadhon air do mharbhadh-sa, agus air a 
gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam ri aingeal an 
Tighearna, Pheacaich mi; oir cha robh fios 
agam g-u'n do sheas tliu 's au t-slighe a'm' 
aghaidh: a nis uime sin,ma's mi-thaitneach 
leat e, pillidh mi air m'ais a rìs. 

35 Agus tliubhairt aingeal an Tighearna ri 
Balaam, Im'ch leis na daoinibJi ; acli a 
mhàin am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa. Mar sin chaidh Balaam le 
ceannardaibh Bhalaic. 

36 AgTis an uair a chuala Balac gu'n d'thài- 
nig Balaam, chaidh e mach 'n a choinneamh 
gu baile de Mhoab, a tha làimh ri comh- 
chrìch Arnoin, a th a 's a' chrìch a's faide mach. 

37 Ag-us thubhairt Balac ri Balaam, Nach 
do chuir miso gu cinnteach fios a d'ionnsuidh 
g'ad ghairm? C'ar son nach d'thàinig tlm a 
m" ionnsuidh? Kach 'eil mise gu deindiin 
comasach air d'àrdachadh gu h-uibhe. 

38 Ag-us thubhairt BaJaam ri Balac, 
Feuch,tha mi airteachd a d'ionnsuidh: am 
bheil agam a nis cumhachd idir ni sam bith 
a liidh? Am focal a chuireas Dia a'm' bheul 
sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dJi'ìobair Balac daimh agus caor- 
aich, agus chuir e fios a dh'ionnsuidh BJia- 
laaim, agus a dli'ionnsuidh nan ceannard a 
bha maiJle ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh Balac 
Balaam, agus thug e suas e gu àitibli àrda 
Bliaail, a chum g-u'iu faiceadh e o sin alchuid 
a b'iomallaiclie de'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 
1, 14, 28 lobairteoM Bltalaic. 7, 18 Cosamlilach- 
dan Blialaaim. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac, Tof 
dhomh an so seachd altairean, agujj 
ulluich dhomh an so scachd tairbh cgs*. 
agus scachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt Balaani : 
agus dh'ìobair Balac agus Balaam air gac/t 
aJtair tarbh òg agus reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri dìobairt-loisi'te, ag-us imichidb AIREAMH, XXIV. mise; theag;imh gu'n tig an Tighearn a'm' 
clioinneamh: agus ge b'e ni a uochdas e 
dhomh, innsidh mi dlmit. Agus chaidh e 
gu h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus thu- 
[ bhairt Balaam ris, Dheasaich mi seachd 

altairean, agus dh'ìobair rai air gax:h altair 
tarbli òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearn focal ann am 
beul Bhalaaim, agus thubhairt e, Pill a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 Agus phill e d"a ionnsuidh, agus, feuch, 
sheas e làimh r'a ìobairt-loisgte, e fein, agus 
ceannardan Mhoaib uile. 

7 Ag-us thog e suas a chosamhlachd, agus 
tliubliairt e, Thug Balac rìgli Mhoaib mise 
à h-Aram, o blieanntaibh na h-àird' an ear, 
a,g ràdh, Thig, mallaich dhomhsa lacob; 
agus thig, tlioir dùbhlan do Isracl. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach do 
mhallaich Dia / agus cionnus a bheir mi 
dìibhlan dha-san do nach d'thug au Tigh- 
earn dùbhlau? 

9 Oir o mlmllach nan creag tha mi 'g a 
fhaicinn, agus o na slèibhtibh tlia mi 'g 
amharc air: feucli, gabhaidh an sluagh 
còmhnuidli air letli, agus cha mheasar iad 
am measg nan cimieach. 

10 Cò 'dla'àirmheas duslach lacoib, no àir- 
eamh ua ceatln-amh cuid de Israel? Faigh- 
eam-sa bàs an ionracain, agus bitheadh mo 
chrìoch dheireannach cosmhuil r'a chrìch- 
san! 

11 Agus thubhairt Balac ri Balaara, Ciod 
e so a rinn thu orm? a mhallachadli mo 
naimhdean thug mi thu, agus, feuch, da 
rìreadh bheannaich thu iad. 

12 Agus f hreagair agus thubhairt e, An ni 
sin a chuir an Tighearn a'm' bheul, nach 
feum mis' an aire thoirt a labhairt? 

1 3 Agus thubhairt Balac ris, Thig, guidli- 
eam oi't, maille rium gu h-àit eile, o'm faic 
thu iad: cha-n fhaic thu ach a' chuid a's 
iomallaiche dhiubh, agus cha-n fhaic thu 
iad uile; agus mallaich dhomli as a sin iad. 

14 Agus thug gu fearann Shophim e, gu 
mullach Pliisgah, agus thog e seachd altair- 
ean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus reithe 
air gach altair. 

15 Agus thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'ìobairt-Ioisgte, gus an coinnich 
mis' an Tighearn an sud. 

IS Agus choinnich an Tighearii Balaam, 
agus chuir e focal 'n a bheul, agus thubhairt 
e, luiich a rìs a dhlonnsuidh Bhalaic, agus 
abair mar so. 

17 Agus an uairathàinig e d'a ionnsuidh, 
teuch, sheas e làimh r'a ìobairt-Ioisgte, 
agus ceanuardan Mlioaib maille ris. Ag'us 
thubhairt Balac ris, Ciod e a labliair an 
Tighearn? 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt o, Eirich suas, a Bhalaic, 

150 agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir: 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e breug; 
no mac duine, gu'n gabhadli e aithrcachas: 
an dubhairt e, agus nach dean e? agus an 
do labliair e, agus nach coimhlion se e ? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beannachadh; 
agTis bheannaich esan, agus cha-n uiTainn 
mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fainear euceart ann an 
lacob, agus cha-n f hac' e cealg ann an Is- 
i'ael: tha 'n Tighearn a Dhia leis, agus 
caithream rìgh 'n am measg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich. 

8& Gu cinnteach cha-J2 'eil druidheachd 
an aghaidh lacoib, ni mò tha iiosachd an 
aghaidh Israeil: a rèir na h-aimsir so their- 
ear mu lacob, agus mu Israel, Ciod e a 
dh'oibrich Dia! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar leò- 
mhan mòr, agus mar leòmhan òg togaidh e 
suas e fèin: cha luidh e sìos gus an ith e a' 
chreach, agus gus an òl e fuil nam mai'bh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadli iclir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'iunis nii dluiit, ag ràdli, 
Gach ni a labhras an Tighearn, sin is èigin 
domhs' a dheanamh l 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Thig, 
guidheam ort, bheir mi thuguh-ionadeile; 
theagamli g-ur toil le Dia thu 'g am mall- 
achadli dhomh as a sin. 

28 AgTis thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri lesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomli an so seachd altairean, as^us ulluich 
dhomh an so i 
reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam, agiis dh'ìobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

1 Fàisnearlid Bhalaaini a thaohh soirljìimclmidh 
Israeil. 15 Miireul lacoib, ttr. 2J Musgrioa 
nan A mateceach. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tighearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidh e, mar air 
uairibh eile, a dh'iaiTaidh manaidJiean, ach 
chuir e 'aghaidh ris an fhàsach. 

2 Agais thog Balaam suas a shìiilean, agus 
chimnaic e Israel a' fantuinn 'w am bìith- 
aihh a rèir an treubhan, agus thàinig 
spiorad Dhè a;r. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thubhairt Balaani mac Bheoir, 
agus thubhairt an duine aig an robh a 
shìiilean dùinte; 

4 Thubhairt esan,a chuala briathran Dhè, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhach- AIKEAMH. XXV. daich, a' tuiteam agus a sliùilean air am 
fosgladh: 

5 Oia ìiluinn do bìiùtlian, lacoib ! do 
pliàilliuuan, Israeil ! 

6 Iilar na glinu tha iad sìnte niacli, mar 
liosan ri taobh ainihue, mar chraobhan 
fiodh-alois a shuidhicli an Tighearn, mar 
chi'aobhan seudair iàimh ris na h-uisgeach- 
aibh. 

7 Si-uthaidh an t-nisge mach as a shoith- 
icliibh, agus bifhidh a shliochd ann am 
mòran uisgeachan, agus bithidh a r'igh ni's 
àirde na Agag,agus àrdaicliear a rìoghachd. 

S Thug Dia mach as an Eij^hit e; tha aige 
amhuil neart an aon-adliarcaich: ithidh e 
suas na cinuich a naimhdeau, agus brisidh 
e 'n cnàmhau, agus le 'shaiglidibh troimh- 
lotaidh e iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, agus 
mar leòmhan mòr: cò 'dhùisgeas suas e? Is 
beannaichte gach neach a bheannaicheas 
thusa, agus is mallaichte gach neach a 
mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an aghaidh 
Bha!aaim,agus bhuail e 'bhasan air a chèile: 
agns thubhairt Balac ri Balaam, A mliall- 
achadli mo naimhdean ghairm mi thu, agus, 
feuch, da rìreadli bheannaich thu iad na 
tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nis do d' àite fèin: 
shaoil mi d'àrdachadh gTi h-inbhe mliòir, 
ach, feueh, chum au Tigheam air d'ais thu 
o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Nach 
do labhair mi eadhou ri d' theachdairibh, 
a chuir thu a m' ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dhomhsa làn a 
thighe dli'airgiod agus a dh'òr,cha b'urrainn 
mi dol thar àithne an Tighearna, a dliean- 
amh maith no uilc o m'inntinn fèin ; ach ge 
b'e ni a their an Tighearn, sin labhraidh 
mise? 

14 Agus a nis, feuch, thami'dol a dh'ionn- 
suidh mo dhaoine fèin: thig uime sin, hheir 
mi rabhadh dhuit, ciod a ni 'n sluagh so 
air do shluaghsa anns na làitliibh deir- 
eannach. 

] 5 Agus thog e suas a cliosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thubhairt Balaam mac Bheoir, 
agus thubhairt an duine aig an robh a shùil- 
ean dùinte; 

16 Thubhairt esan achualabriathran Dhè, 
agus d'an aithne eòlas an Ti 's ro-àirde, a 
chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhach- 
daich, a' tuiteam agus a shùilean air am 
fosgladh: 

17 Chimi e, ach ni h-ann anis; amhaircidh 
mi air, ach ni h-ann am fagiis: thig reul a 
mach à lacob, agus èiridh slat rìoghail, à 
h-lsrael, agus buaiUdh i oisinnean Mhoaib, 
agiis cuiridh i as do chloinn Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'n a sheilbh,bithidh 
Seir mar an ceudna 'n a slieilbh aig a 
naimhdibh, agus ni Israel gaisge, 

151 1 9 A maeh à lacob thig esan a bhitheas 'n a 
nachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a mhair- 
eas de'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dli'amhairc e air Amal- 
ec, thog e suas a chosamhlaclid, agus thu- 
bhairt e, Tùs nan cinneach Anialec, ach is o 
'dlieireadh bhi air a sgrios gu sìorruidh. 

21 Ag-us dh'amhairc e air na Cenich; agua 
thog e suas a cho.samhlachd, agus thubhaii t 
e, Is làidir d'aite-còmhuuidh, agTis tha thu 
'cur do nid ann an carraig: 

22 Gidheadli, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur lei.s thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, agug 
thubhairt e, Mo thruaigh ! cò 'bh itheas beò 'n 
iiair a ni Dia sò'ì 

24 Agus thig longan o iomall Chitim, agus 
ni iad olc air Asur, agits ni iad olc air Eber, 
agus sgriosar esan mar an ceudna gu 
bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus i^hill e d'a àite fèin: agns 
dh'f halbh Balac mar an ceudna air a slihghe 
fèin. 

CAIB. XXV. 

1 Sirìopaclias apm ìodlwl-aoradh chloinn Israe.il. 
6 Simri ayvs Coshi air am marhhadìi. 

AGUS dli'f han Israel ann an Sitim, agus 
thòisich an sluagh air strìoijachas a 
dheanamh le nigheanaibh Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu ìobairtibh 
an diathan: agus dli'ith an sluagh, agus 
chrom iad sìos d'an diatliaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri Baal- 
peor: agais las corruich an Tighearna an 
aghaidh Israeil. 

4 AgTis thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Glac cinn-fheadhna an t-sluaigh uile, agus 
croch suas iad an làthair an Tighearna fa 
cliomhair na grèine, chum gu'm pill corruich 
gharg an Tigliearn' o Israel. 

5 Agiis thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh a 
dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baal-peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear de chloinn 
Israeil, agus thug e chum a bhràithrean 
Ban-mhidianach, ann an sealladh Mhaois, 
agus ann an sealladh comhchruinneachaidh 
chloinn Israeil uile, ugus iad a' gul aig 
doi'us pàilliuiu a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phinehas macEÌ- 
easair, mhic Aaroin an t-sagairt <?, dh'èirich 
e suas o mheasg a' chomhcliruinneachaicUi, 
agus ghabh e sleagli 'n a làimh; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine de 
Israel a steach do'n bhùth, agus throimh- 
lot e iad le 'chèile, an duine de Israel, agus 
a' bliean troimh a broinn: mar sin choisg- 
eadh a' plilàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich 's a' phlàigh ceithir mìle 
thar i hichead. 

10 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

11 Phill Phinehas niac Eleasair, mhic Aaroin an t-sagairt, mo cliorruicli air falbli 

cliloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor 
as mo leth 'n am measg, air clior as nach clo 
chuir mi as do cliloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo clioimhcheangal sìthe: 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a shliochd 
'n a dlièigh, eadhon coimhcheangal sagart- 
achd shìorruidh; a chioim gu'n robh e èud- 
mhor as leth a Dhè, agus gu'n d'rinn e rèite 
air son chloinu Israeil. 

14 A nis Ve ainm an Israelich a mharbh- 
adh, mdhon a mharbhadh maille ris a' 
Bhan-mhidianaich, Simri mac Shalu, ceann- 
ard prìomh thighe am measg nan Simeon- 
ach. 

15 Agus ainm na Ban-mhidianaìch a 
mharbhadh, Cosbi nighean Shur; hu cheann 
cinnidh e, agus do phrìomh thigh ann am 
Midian. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Midianaich, 
agus buailibh iad: 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu naimhdeil 
ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar Pheoir, agus 
aun an aobhar Chosbi, nighinn ceannaird 
do Mhidian, am peathar, a mharbhadh ann 
an là na plàighe ann an aobLar Fheoir. 

CAIB. XXVI. 

1 Clann Israeil air an àireamJi an dara uair. 
52 Am fearann gu hlii air a roinn doibh le 
craiincliur. 64 Caleb agus loaua mliàin beù 
de na cìiaidh àireauili air iùs. 

AGUS tharladh an dèigh na plàighe, 
gu'n do labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri Eleasar mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinneachaidh 
chloinn Israeil uile, o fhicliead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, trid thighe an 
aithrichean, iadsan uile ds urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart riu ann an còmhnardaibh Mlioaib, 
làimh ri lordan am fagus do lericho, ag 
ràdh, 

4 Gàbhaibh àireamh an t-sluaigli, o fhi- 
<?head bliadhna dli'aois agTis os a cheann; 
raar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois agus 
do chloinn Israeil, a chaidh a mach a tìr 
na Ii-Eiphit. 

5 Reuben, am raac 'bu shine aig Israel: 
clann Reubein; Hanoch,o'm6Aei7teaghIach 
nan Hanochach: o Phalu, teaghlach nam 
Paluthach: 

6 Ilesron, teaghlach nan Hesronach: o 
Charnii, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaicliean nan Reubeneach; 
agus b'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà 
fliichead agus tri niìle agus seachd ceud 
agus deich 'ar f hichead. 

102 H, XXVI. 

8 Agus raic Phalu; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; Nemuel, agus Datan, 
agus Abiram. Is iad so an Datan agus an 
t-Abiram a hìia ainmeil 's a' chomhchruinn- 
eachadh, a rinn strì an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin ann an cuideachd 
Chorah, 'n uair a rinn iad strì an aghaidh 
an Tigheama; 

10 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig c suas iad maille ri Corah, 'n 
uair a bhàsaich a' chuideachd sin, an uair 
a loisg an teine suas dà cheud agus leth- 
cheud fear: agus rinneadh iad 'n an comh- 
aradh. 

11 Gidheadh, cha do bliàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shiraeoin, a reir an teaglilaichean: 
Nemue], teaghlach nan Nemueleach: o 
lamin, teaghlach nan lamineach: o lachin, 
teaghlach nan lachineach: 

13 Sherah, teaghlach nan Sarhach: o 
Shaul, teaghlach nau Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Simeonach, 
fichead agus dà mhìle agus dà cheud. 

15 Clann Ghad, a rèir an teaghlaichean: o 
Shephon, teaghlach nan Sephouach: o Hagi, 
teaghlach nan Hagitheach: o Shuni, teagh- 
lach nan Sunitheach: 

16 Osni, teaghlach nan Osnitheach: o 
Eri, teaghlach nan Eritheach: 

17 Arod, teaghlach nan Arodach: o 
Areli, teaghlacli nau Arelitheach. 

\8 Is iad sin teaghlaicliean chloinn Ghad, 
arèirnachaidhàireamhdhiubhjdà fhicliead 
mìle agus ciìig ceud. 

19 jBiad raic ludah, Er agus Onan: agus 
fhuairEragiisOnan bàsannantìr Chanaain. 

20 Agns b'iad mic ludah, a rèir an teagh- 
Iaichean;o Shelah, teaghlacli nan Selanach: 
Pliarets, teaghlach nam Pharetsach: o 
Sherah, teaghlach nan Sarhach: 

21 Agus b'iad mic Pharets; o Hesron, 
teaghlach nan Hesronach: o Hamul, teagh- 
lach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaglilaichean ludah, a rèir 
na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
sè mìle deug, agus cìiig ceud. 

23 De mhic Isachair, a rèir an teagh- 
laichean: o Tholah, teaghlach nan Tolahach: 
Phua, teaghlach nam Punach: 

24 lasub, teaglilach nan lasubach : o 
Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead 
agTis ceitliir mìle agus tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a rèir an teagh- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sardach: 
o Elon, teaghlach nan Elonach: o lahleel, 
teaghlach nan lahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaicliean nan Sebulun- 
ach, a rèir na cliaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead mìle agus cùig ceud. 

28 Biad mic loseiph a rèir an teagh- 
laichean, Manaseh agus Ephraim. AIKEAMH, XXVI. 29 De luliic Mliauaseli: o Mhacliir, teagh- 
lach nani Machireach; agiis ghin Macliir 
Gilead : o Ghilead thàinig teaghlach nan 
Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead: o leser, teagh- 
lach nan lesereach: o Helec, teaghlach nan 
Heleceach: 

31 Aguso Asriel,teaghlachnanAsrieleach: 
agus Shechem, teaghlach nan Sechem- 
cach: 

32 Agus o Sheniida, teaghlach nan Semid- 
each: agus o Hei)her,teaglilachnan Hepher- 
each. 

33 Agus cha rohh aig Selophehad mac 
Shepheir raic sam bith, ach nigheanan: 
agus b" iad aimnean nigheanan Shelopliehaid, 
Mahla, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus 
Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
leth-cheud agus dà mlùlc, agus seachd 
ceud. 

35 Is iad so mic Ephi'aim, a rèir an teagh- 
laichean: o Shutelah, teaghlach nan Sutel- 
each: o Bhecher, teaghlacli nau Becliereach: 
o Thahan, teaghlach uan Tahauach. 

36 Agus is iad so mic Shutelah: o Eran, 
teaghlach nan Erauach. 

Zl Is iad sin teaghlaichean mhac Ephraim, 
a rèir ua chaidh àireamh dhiubh, dà mhìle 
dheug 'ar f liichead agus cìiig ceud. Is iad 
sin mic loseiph a rèir an teaghlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir au teaghlaich • 
ean: o Bhelah, teaghlach nam Bclahach: o 
Asbel, teaghlacli nan Asbeleach: o Ahiram, 
teaghlach nan Ahiramach: 

39 Shupham, teaghlach nan Suphamach: 
Hupham, teaghlach nan Hupliamach. 

40 Agus Viad niic Bhelah Ard agus 
Naaman: o Ard, teaghlach nan Ardach: 
agus o Naaman, teaghlach nan Naamauach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir an 
teaghlaichean : agus 6'iadsan a cliaidh 
àireamh dhiubli, dà fliichead agus cìiig 
mìle agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh- 
laicbean: o Shuliam, teaghlach nan Suham- 
ach. Is iad so teaghlaichcan Dhau, a rèir 
an teaghlaichean. 

43 jB'iad teaghlaichean nan Suliamach 
uile, a rèir na chaidh àireamh dliiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 De chloinn Aseir, a rèir au tcaghlaich- 
ean: o limna, teaghlach nan limnathach: 
o lesui, teaglilach nan lesuitheach : o 
Bheriah, teaghlacli nam Beritheach. 

45 De mhic Blieriah: o Heber, teaglilach 
uan Hebereach : o Mhalchiel, teaghlach 
nam Malchieleach. 

46 Agus b'e ainm nighinn Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mliac Aseir, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth-chcud 
agus tri mìle agus ccithir cheud 

153 j 48 De mhic Naphtali, a rèir an teaghlaicli- 
ean: o lahseel, teaghlach nan lahseeleach: 
o Ghuni, teaghlach nan Gunitlieach: 

49 leser, teaghlach nan lesereach: o 
ShiIIem, teaghlach nan Sillcmeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naijlitali, a rèir 
an teaghlaicheau : agais &'iadsau a cliaidh 
àireamh dhiubh, dà fhichead agus cùig 

ì mìle, agus ceithir cheud. 

51 i? ìad sin iadsan a chaidh àireamh de 
chloinn Isi'aeil, sè ceud mìle agiis aon mhìle, 
seachd ceud agus deich 'ar f hichead. 

52 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oighreachd, a rèir àireimh nan aium. 

54 Do mhòrau bheir thu ni's mò dh'oigh- 
reachd, agus do bheagan bheir tliu nW 
lugha dh'oighreachd: blieirear 'oighi-eachd 
fèiu do gach aon, a rèir au àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann le cranu- 
chur: a rèir ainmean threubhan an aithrich- 
eau gheibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chranuchuir roinuear a shealbh 
eadar mhòran agus bheagan. 

57 Agais is iad so iadsau a chaidh àireamh 
de na Lebhithich, a rèir an teaghlaicheau: o 
Gherson, teaghlachnan Gersonach: o Choh- 
at, teaghlach nan Cohatach: o Mherari, 
teaghlach nam Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebhith- 
each: teaghlach nan Libnitheach,teaghlach 
nan Hebronach, teaghlacli nau Mahlaliach, 
teaghlach nam Muisitheach, teaglilach nam 
Corahach: agus ghin Cohat Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim locliebed, 
nighean Lcbhi, a rug a ììiàthair do Lebhi 
's an Eiphit: agus rug i do Amram, Aaron, 
agus Maois, ag-us Miriam am piutliar. 

(jO Agus do Aaron rugadh Nadab agus 
Abihu, Elcasar agnas Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agus Abiliu bàs, 
au uair a thug iad suas teine coimheach an 
làthair an Tighearna. 

62 Agus b'iadsan a cliaidh àireamh dhiubh, 
fichead agus tri mìlc, firionnaich uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheaun; oir cha 
deachaidh au àireamh am measg chloinn 
Israeil, achionn nach d'thugadh oighreachd 
dhoibh am measg chloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamh le 
Maois agus Eleasar an sagart, a rinn clanu 
Israeil àireamh aun au còmhirardaibh 
Mhoaib, làimh ri lordan am J'agus do 
lericho. 

64 Ach 'n am measg sin cha robh aon duine 
dhiubhsan a rinn Maois agus Aaroii au 
sagart àireamh, an iiair a riun iad àireamh 
air clann Israeil ann am fàsach Shinai: 

65 Oir thubhairt au Tighearu umiiasan, 
Gheibh iad gu deimhin bàs anns an f hàsach. 
Agus cha d'f hàgadh duine dhiubli, saor c 
Chaleb mac lephuneh, agus losua mac 
Nuin, AIREAMH, XXVII, XXVIII. CAIB. XXVII. 

i An Ingh a tlinohh oighreacliclan rhlomn Isrneil. 
12 Flmair Maois jios a b/iàis, 15 agus gliuidh 
e air nn Tighearn giHn cuireadh e duine 
iomchuidh os ceann a' chomhchruinnenchaidh 
'n a àite: 18 dh^ordiiich esan dha losua mac 
Nuin a ghabhail, agus a cliur air leth chum na 
crìche siìi. 

N siii tliàinig nigheanan Shelopliehaid, 
mhic Hepheir, mhic Ghilead, rahic 
Mliaclnr,mhic Mhanasch,d8 theaghlaichibh 
Mhanaseh mhic loseiph: agus is iad so 
ainmean a nigheanan, Mahlah, Noah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus slieas iad an làthair Mhaois, agus 
an làtliair Eleasair an t-sagairt, agus an 
làthairnau ceannard,agus a' chomhchruinn- 
eachaidh uile, làimh ri dorus pàillìuin a' 
choimhthionail, ag ràdli, 

3 Dli'eug ar n-athair anns an f hàsach, agus 
cha robh e ann an cuideachd na mvxinntir a 
chruinnich iad fèin v'ù, chèile an aghaidhan 
Tighearna ann an cnideachd Chorah, ach 
dh'eug e 'n a pheacadh fèin; agus cha robh 
mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n-athar o 
mheasg a theaghlaich, a chionn nach 'eil 
mac aigel Thugaibh dhuinn uime sin 
sealbh am measg bhràithi ean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis an làthair an 
Tighearna. 

6 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

7 Labhair nigheanan Shelopheliaid gu 
ceart: blieir thu dhoibh gu cinnteach sealbh 
oighreachd am measg bhràithrean an atliar ; 
agus bhcir thu fainear g-u'n tig oighreachd 
an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhi-aidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma gheibh duine bàs, agus gun mhac 
aige, an sin bheir sibh fainear gii'n tig 'oigh- 
reachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin bheir 
sibh 'oighreachd d'a bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachddobhràithribh'athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig 'athair, an 
sin bheir sibh 'oighreachd d'a f hear-dàimh 
a's faigse dha d'a theaghlach, agus sealbh- 
aichidh e i : agus bithidh e do chloinn Is- 
raeil 'n a reachd breitheanais,mar adh'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

12 Agus tliubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich suas do'n t-sliabh so Abarim, agus 
gabh sealladh de'n fhearann a thug mise 
do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnichear 
thusa mar an ceudna chum do dhaoine, 
mar a chniinnicheadh Aaron do bliràtli- 
air, 

14 A cliionn gu'n d'rinn sibh ceannairc an 
aghaidh m'àitlme-sa ann am fàsach Shin, 
onn an comlistri a' chemhchruinneachaidh, 
agusnach do naomhaich sibhmi aig an xiisge 

154 ann an sealladh an sùl: t.? e sin uisge 
Mheribah ann a,n Cades, ann ani fàsach 
Shin. 

15 Agus labhair Maois ris an Tigheam, ag 
ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearn, Dia spiorad na 
h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh- 
chruinneachaidh , 

17 A thèid a mach rompa, agus a thig a 
steach rompa, agus a threòraicheas a muigli 
iad, agus a bheir a stigh iad; a chum nach 
bi comhchrùinneachadh an Tigliearna mar 
chaoraich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Gabh a d'ionnsuidh losua mac Nuin, duine 
anns am hheil an spiorad, agus cuir do 
làmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agus an làthair a' chomhchruinn- 
eacliaidh lùle; agus thoir àithne dha 'n am 
fiaimis. 

20 Agus cuiridh tu ciiid de d'urram air, a 
chum giVm bi comhchruinneachadh chloinn 
Israeil uile ùmhal dha. 

21 AgTis seasaidh e 'n làthair Eleasair an 
t-sagairt, a dh'iarras comhairl' air a shon, a 
rèir breitheanais na h-Urim an làthair an 
Tigheama: air 'f hocal-san thèid iad a mach, 
agus air 'f hocal thig iad a steach, e fèin agus 
clann Israeil uile maille ris, eadhon a'n 
comhchruinneachadh uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus ghabh e losua, agus 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
agTis an làthair a' chomhchrainneachaidh 
uile. 

23 Agus chuir e a làmhan air,agus thug e 
àithne dha, mar a labhair an Tigheani le 
làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

Mu flinhhartnsoM agits ìohaìrlean àraidh, gu 
ùhi nir a.n toirt seachad '» an àmsuidhiclite. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair riu, 
Mo thabhartas, agus m'aran air son m'ìo- 
baii'tean a bheirear suas le teine chum 
fàile chùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire 
gu'n toir sibh seachad dhomhsa 'n an àm 
iomchuidh fèin. 

3 Agus their thu riu, Is e so an tabhartas 
a bheirear suas le teine, a bheir sibh seachad 
do'n Tighearn; dà uan de'n cheud bhhadhna 
gnin ghaoid gach là, chum ìobairt-loisgte 
gTiàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad 's a' mhad- 
uinn, agTis an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar; 

5 Agus an deicheamh earrann de epliah 
phlùir mar thabhartas-bìdh, measgta leia 
a' cheathramh earrann de hin a dh'olaidh 
bhrùite. 

6 Is ìobairt-loisgte ghnàtliaichte a th'ann, 
a dh'orduicheadh ann an sHabh Shinai chum AIREAMH, XXIX. Pàile cliùbhraidh, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 
7 Agns is i a tabhartas-dibhe an ceathramh 
earrann de hin air son aon uain: anns an 
ionad naomli bheirthu faincar fìon làidir a 
dliòrtadli do'n Tighearn mar thabhartas- 
dibhe. 

S Agus an t-uan eile bheirthu seachad air 
feasgar: mar thabhartas-bìdh ua maidue, 
agus mar a tabhartas-dibhe, bheir tlni 
seachad e, ìobairt a bheirear suas le teine, 
a dh'f hàile cùbhraidh do'n Tigheam. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan dc'n 
oheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h-olai dh mar thabhartas-bidh, agus a tabhar- 
tas-dibhe. 

IQ Is e so ìobairt-loisgte gach skbaid, a 
thuilleadh air an ìobaii-t-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhai-tas-dibhe. 

1 1 Agus ann 'an toiseach bhur mlos bheir 
sibh seachad ch?(,m ìobairt-loisgte do'n 
Tighearn, dà tharbh òg, agus aon reithe, 
seachd uain de'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earrannan pldùir 
measgta le h-olaidh mar thabhartas-bìdh 
air son gach tairbh, agus dà dheicheamli 
earrann phlùir measgta le h-olaidh mar tha- 
bhai'tas-bìdh air son gach reithe ; 

13 Agus aon deicheamh earrann phlùir 
air leth measgtale h-olaidh mar thabhartas- 
bìdh air son gach uain, chum ìobairt-loisgte 
deadli fhàile, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

14 Agus mar an tabhartais-dibhe bithidh 
leth hin de f hìon air son tairbh, agus an 
treas earrann de hin air son reithe, agus 
an ceathramh earrann de hin air son uain: 
is i so ìobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhìosan na bliadhna. 

1.5 Agus ìobrar aon mheann de na gabh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'n Tighearn, 
a thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichto, agus a tabhartas-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug de'n 
clieud mhìos tha càisg an Tigliearna. 

17 Agus air a' ohùigeamh là deug de'n 
mhìos so tha 'n flièill: seaclid làithean ithear 
aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh ; obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air: 

19 A chbheir sibh seachad a chum ìobairt 
a bheirear suas le teino, mar ìobairt-loisgte 
do'n Tighearn,dà tliarbhòg,agus aon reitiic, 
ag-us seachd uain de'n cheud bhliadhna: 
gun ghaoid bithidli iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas bìdh de 
phlùr measgta le h-olaidh: tri deicheamh 
ean-annan bheir sibli seachad air son 
tairbh, agus dà dheicheamh earrann air son 
reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth bheir thu 

155 seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan: 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chmn ìobairt- 
plieacaidh, a dlieanamh rèite air bhur son. 

23 lobraidh sibh iad sin a thuillcadli air 
an ìobairt-loisgte 's a' mhaduinn, a tha mar 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach là air 
feadh nan seachd làithean, biadh na h- 
ìobairt a bheirear suas le teine, chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn: bheirear seachad 
e thuilleadli air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là bithidh 
comlighairm naomh agaibh; obair thràilleil 
sam bith cha dean sibli air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thoradli, 
'n uair a bheir sibh seachad tabhartas-bìdh 
nuadhdo'n Tiglieam,aigceann bhur seachd- 
uineau, bithidh comhghairm naomh agaibh ; 
obair thràilleil sam bith cha dean sibh: 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earn, dà tharbh òg, aon reithe, seachd uain 
de'n cheud bhliadhna; 

28 Agus an tabhartas-bì^-lh de phlùr 
measgta le h-olaidh, tri deicheamh earr- 
annan air son gach tairbh, dà dlieicheamh 
earrann air son gach reithe, 

29 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan ; 

30 Agus aon mheann de na gabhraibh, a 
dheanamh rèite air bhur son. 

31 lobraidh sibh iad a thuillcadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a ta- 
bhartas-bìdh, (gun ghaoid bithidh iad 
duibh,) agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

1 An ìohniii-loUgie (juhhi uira toirt seachad a.ir 
lallia i-èididh nan trompaid, 7 air lalha cràdh- 
aidh an anamanna., 12 agus air ociid làitliibli 
Jèdle nam pàiUiun. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, air 
a' cheud là de'n mliìos, bithidli comh- 
ghairm naomh agaibh; obair thràilleil sam 
bith cha dcan sibli: is là sèididh uan troni- 
paid dlmibli e. 

2 Agus bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum f àile cùbhraidh do'n Tigh- 
eam, aon tarbh òg, aon reithe, agt/s seachd 
uain de'n cheud bhliadhna gun gliaoid: 

3 Agwfibithidh an tabhartas-bìdlidephlùr 
measgta le h-olaidh, tri deicheamh earr- 
annan air son tairbh, agus dà dheicheamh 
earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh eaiTann air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan; 

5 Agus aon mheann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite 
air bhur son: 

6 A thuilleadh air ìobairt-loisgte a' mhìo- 
sa, agus a tabhartas-bìdh, agus an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichtc, agus a tabliartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe, a rèir an gnàtha, AIREAMH, XXIX. clium fàile càbliraidh, ìobairt a bheirear 
Buas le teine do'n Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deicheamh 
là de'n t-seachdamh mìos so comlighairm 
naomh: agus cràdhaidh sibhbhurn-auaman: 
obair sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn a dh'f hàile cìibhraidh, 
aon tarbh òg, aon reithe, agus seachd uain 
de'n cheud bhhadlnia; gun gliaoid bithidh 
iad duibh. 

9 Agus Uthidh an tabhartas-bìdh de phliir 
measgta le h-olaidh, tri deicheamh earrannan 
air son gach tairbh, agus dà dheicheamh ! 
carrann air son gach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son gach 
uain, air feadh nan scachd uan; 

11 Aon mheann de na gabliraidh chiim 
ìobairt-pheacaidh, a tliuilleadh air ìobairt- 
pheacaidli na rèite, agus an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdli, agus 
an tabhartasan-dibhe. 

12 Agus air a' cìiùigearah là deug de'n 
t-seachdamh mìos, bithidh comhgliairm 
naomh agaibh; obair tlii'àilleil sam bith cha 
dean sibh; agus gleidhidh sibh fèill do'n 
Tighearn seachd làithean. 

13 Agus bhcir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgie, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn, tri 
tairbh dheug òga, dà reithe, agus ceithir 
uain deug de'u cheud bhliadhna; gnin ghaoid 
bithidh iad. 

14 Agus hithidh an tabhartas-bìdh de 
phlùr measgta le h-olaidh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh de iia tri 
tairbh dheug, dà dheicheamh earrann air 
son gach reithe de'n dà reithe, 

15 AgTis deicheamh earrann air leth air 
son gach uain de na ceithir uain deug; 

16 AgTis aon mheann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidli, a thuilleadhairan 
ìobairt-Ioisgte ghnàtliaichte, a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

17 Agus air an dara là hheir sibh seachad 
dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain 
deug de'n cheud bhliadhna gun ghaoid: 

18 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agns 
an tabliartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agns air son naii uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

19 Agus aon mheann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
jobairt-Ioisgte ghnàthaichte, agus atabhar- 
tas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbli deug, 
dà reitlie, ceithir uain deug de'n cheud 
bhliadhna gnn ghaoid: 

21 Agus Mihidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-di1>he, air sou nan tarbh, 
air sou nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' glmàtha; 

22 Agus aon blioc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh,atlmilleailh airan iobairt-Ioisgte 

ISU ghiiàthaichte, agus a labhartas-bidli, agus a 
tabhartas-dibhe. 

23 Agiis air a' cheathramh là deich tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug den 
cheud bhliadhna gun ghaoid: 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireiinh, a rèir a' ghnàtha; 

25 Agus aon mheann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuiUeadh air an 
ìobairt-Ioisgte ghnàtliaichte, a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigcamh là naoi tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug de'n 
cheud bliliadhna gun ghaoid: 

27 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agns 
an tabhartasan-cUblie, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha. 

28 AgTis aon bhoc-gaibhre clhum ìobairt- 
pheacaidh,a thuilleaclh air anìobairt-Ioisgte 
ghnàtliaichte, agus a tabhartas-bìdh, ag-us a 
tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathamh là ochdtairbh, 
dà reithe, agiis ceithir uain deug de'n 
cheud bhliadhna gnn ghaoid: 

30 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agiis air son nan iian, 
a rcir an àireiinh, a rèir a' ghnàtha; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre clmm ìobairt- 
pheacaidli, a thiiilleadh air an ìobairt- 
loisg-te ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là scachd 
tairbli, dà reithe, agus ceithir uain deug 
de'n cheud bhliadlina gun ghaoid: 

33 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agiis 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachaii, agus air son nan 
uan, a rèir an àireimli, a reir a' glinàtlia; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chtim ìobairt- 
pheacaidli,a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, agiis a 
tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh àrd 
choinihthional agaibh: obair thràlleil sam 
bith cha dean sibh air: 

36 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheircar suas le teine, a 
dli'thàile cùbhraidh do'n Tighearn, aon 
tarbh, aon reitlie, seachd uain de'u cheud 
bhliadhna gun ghaoid: 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, air 
son an reithe, agus air son nan uan, a rèir 
an àireinih, a rèir a' ghnàtha; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
plieacaidli, a thuillcadh air an ìobairt-Ioisgte 
ghnàthaichte, agns a tabhartas-bìdh, agus 
a tabhartas-dibhe. 

39 Na nithean sin ni sibli do'n Tigbeam 
'n ur fèillibh suidliichte, thuilleadh airbhm AIREAMH, XXX, XXXI. 

bòidibh, agus blnir tabhartasan saoi'-thoile, I b'e ni a thàinig a niach as a boul a thaobh 
air son bliur n-ìobairteau-loisgte, a^s air J a^ bòidean, no thaobh ceangail a h-anama, 
sou bhur tabhartasan-bìdh, agus air son ' 
bhur tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
talihartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn Israeil 
a rèir gach ni a dli'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

CAIB. XXX. 

1 Chn-n fheud bòhlean a bhi air am Iri'fadh. 
9 Mu 'bhòid banntraich, ayus mnà a dhcal- 
aiclieadh ra fearpòMÌa. A treubh a thaobli chloinn Israeil, a;^ 
ràdh, Is e so an ni a dli'àithn an Tighearn. 
•2 Ma bhòidicheas duiue bòid do'u Tigh- 
earn, no ma mhionuaicheas e mionnan a 
cheangal 'anama leceangal, chabhris e 'fho- 
cal; a rèir gach ni a thig a mach as a bheul, 
ui e. 

3 Jilar an ceudna ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, ag-us gu'n ceangail si i 
r'èin le ceangal, agus ì ann an tigli a h-athar 
'n a h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a li-athair a bòid, agTis 
a ceangal leis an do cheangail i a h-anam, 
agus gu'm fan a h-athair 'n a thosd r'i, an 
siu seasaidli a bòidean uile, agus seasaidli 
gach ceangal leis aii do cheangail i a h- 
anam. 

Ach ma chuireas a h-atliair 'n a h-aghaidh 
's an là anns an cluinn e, cha seas aon d'a 
bòidibh, no d'a ceanglaichibh, leis an do 
cheangail i a h-anam ; agus maithidli an 
Tigheam dh'i, a chionn gu'n do chuir a h- 
athair 'u a li-aghaidh. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 'n 
uair a bha bòidean oirre, no 'n uair a labliair 
i ni as a beul, leis an do cheangail i a h- 
anam, 

7 Agus gTi'n cual' a fcar e, agus gu'n d'fhan 
e 'n a thosd rithe 's an là anns an cual' e i ; 
an sin seasaidli a bòidean, agus seasaidh a 
ceangìaichean leis an do cheangail i a h- 
anain. 

8 Ach ma chuireas a fear-ijòsda 'n a h- 
aghaidh 's an là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich i, 
agTis an ni a labhair i le 'bilibh, leis an do 
cheangail i a h-anam; agus bheir an Tigh- 
earn maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus ninatha 
dealaichte, leis an do cheangail i a li-anam, 
seasaidh i 'n a h-aghaidh. 

10 AgTis ma bhòidich i ann an tigh a fir. 
no ma cheangail i a h-anam le ceangal 
maille ri mionnaibh, 

11 Asrus gu'n cual' a fear e, agus gu'n cha seas e: chuir a fear air chìil iad, agus 
bheir an Tighearn maitheanas d'i. 

13 Na bòidcan, agus na mionnan sin uile 
a cheanglas a chuni an t-anam a chràdh, 
feiidaidh a fear an daingneachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air clml. 

14 Acli ma dh'fhanas a fear gu tur 'n a 
thosd rithe, o là gii là; an sin tha e a' 
daingneachadh a bòidean uile, no a ceang- 
laichean uile, a tha oirre: tha e g'an deanamh GUS labhair Maois ri ceannardan nan seasmhach, a chionn g-u'n d'f han e 'n a thosd ritlie 's an là auns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuircas e air chor sam bith 
air chìil iad, an dèigh dha'n cluinntinn; an 
sin giidainidh e a h-aingidheaclid-sa. 

16 Is iad sin na reachdan a dh'àithn an 
Tighearn do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, agus i 
Jathast 'n a h-òigc ann an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

1 Chreachadh wi Midianaidi, agu'ì mharòhadh 
Balaam. 14 Bka corruich air Maois ris na 
ceannardaibh, a chionn gu'ndo r/hlèidhiad ìta 
mnathan beò. 

GUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Dìol clann Israeil air na Midianaich ; 'n a 
dhèigh sin cruinnichear chum do dJiaoine 
thu. 

3 Agais labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadli cuid dibh fo'n armaibh chum 
a' chogaidh, agus imicheadli iad a cliogadh 
an aghaidh nam Midianach, agus dìoladh 
iad an Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle de gach trèibh, air 
feadh uile threubhan Israeil, chum a' chog- 
aidh. 

5 Mar sin thugadh a mach à niìltibh Is- 
raeil, mlle de gacli trèibh, dà mhìle dheug 
armaiehto chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, niìle de gach trèibh, iadsan agus 
Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a chum 
a' chogaidh, leis na h-innealaibh naomha 'u 
a Iàimh,agus na trompaidean gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam Midian- 
ach,mar a dh'àithn auTighearn do Mhaois; 
agus mharbh iad na firionnaich uile. 

8 Agus nihai'bh iad rìghrean Mhidiain, a 
thuilleadh air a' chuid eile dhiubli a 
mharbhadh; eadlbon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cìiig rìgh- 
rean Mhidiain: Balaam mac Bheoir mar an 
ceudna ndiai'bh iad leis a' chlaidheamh. 

9 Agiis thug clann Israoil leo nmatlian 
Mhidiain 'n am braÌ2,hdibh, ajnis an clami d'f han e 'n a thosd rithe, agus nach do chuir : bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
e 'n a h-aghaidh; an sin seasaidh a bòidean j uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile, agnis seasaidh gach ceangal leis an do uilo. 

'jheangail i a h-anam. [ 10 Agus loisg iad am bailtcan uile anns 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chid anrobhiad achòmhnuidh, agus an dùin uile 
iad 's au là anns an cual' e iad, an sin go | le tciue. 
167 AIREAMH, XXXI. 1 1 Agus thug iad leo a' chreach uile, agus [ 
au cobhartach uile, eadar dliaoine agus 
ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braiglidean, agus a' 
chreach, agiis au cobhartaclijgTi Maois agus 
Eleasar an sagart, agais gu comhchruinn- 
caehadli cliloinn Israeil, a chum a' chaimp 
aig còmhnardaibli Mlioaib, a tlia làimh ri 
lordan am fagus do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agus ceannardan a' chomhcliruinn- 
eachaidh uile mach 'n an coinncamh au 
taobh a muigh de'n champ. 

14 Agus bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris ua ceannard- 
aibh air mlnltibh,agus na ceannardaibh air 
cheudaibli, a thkinig o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh ua mnathan tiile beò? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhairle Blialaaim, peacachadh an agh- 
aidh an Tighearn' ann an aobhar Pheoir; 
agus bha plàigli air feadh comhchruiun- 
eachaidli an Tigliearna. 

17 Anis uinie sin marbhaibh gach firionn- 
ach am measg na cloinne bige, ag-us marbh- 
aibh gach beau d'am b aithnc fcar le luidlie 
leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nacli 
b'aithne fear le luidlie leis, gleidhibh beò 
dhuibh fcin. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh de'n 
champ seachd làithean: ge b'e 'mharbh 
neach air bith, agus ge b'e 'bhean ri neach 
a mharbhadh, glauaibh sibh fèin, agus bhur 
braighdean air au treas là, agus air an 
t-seachdamh là; 

20 Agus glauaibh hhur n-eudach uile, 
agus gach ni a riuneadh de chroicuibh, 
agus gach obair de fhionnadh ghabhar, 
agus gach ni a rinneadh de f hiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh au lagha a 
dh'àithn an Tighearu do Mhaois: 

22 A mhàiu an t-òr, agiis aii t-airgiod, an 
t-umha, an t-iaruun, an staoin, agus au 
luaidli, 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an teine, bheir 
sibh fainear e dhol troimh 'n teiue, agus 
glanar e; gidheadh le uisge an sgaraidh 
gianar e: agus gach ui nach iulaing au 
teine, bheir sibh faiuear e dhol troiiuh 'n 
uisge. 

24 AgTis nighidli sibh bhur n-eudacli air 
an t-seachdamli là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'n a dhèigh sin thig sibh a stigli do'n 
champ. 

25 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich' a thogadh, 
eadar dliuine agus ainmhidh, thu fèin,agus 
Eleasar an sagart, agus prìomh aithrich^au 
ft' chomhchr uinneachaidh ; 

158 27 Agus roinn a' chreach 'n a dà earraìnn; 
eadar a' mhuiuntir a ghabh an cogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
au comhchruinneachadh uile: 

23 Agus tog cìs do'n Tigheam o na fir- 
cliogaidli, a chaidli mach do'n chath: aon 
auam à cìiig ceud. araon de na daoinibh, 
agus de'n bhuar, agus de ua h-asaileau, 
agus de na caoraich. 

29 Gabh e as au leth-san, agiis tlioir e do 
Eleasar an sagart, ìnar thabhartas-togta 
do'n Tighcarn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidh 
tu aon chuibhrionn à leth-cheud, de na 
daoinibh, de'n bhuar, de na h-asailean, agus 
de na treudaibh, de gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
'gleidheadh cììi-aim pàiUiuiu au Tigliearn'. 

ol Agus riuu MaOis agus Eleasar au sa- 
gart inar a dli'àithu au Tighearn do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon a' 
chuid eile de'u clireich a ghlac ua fir-chog- 
aidh, sè ceud mile, agus deich is tri fichead 
mìle, ag-us cuig mìle caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhìle dheug 
bò, 

34 Agus tri fichead agus aou mhìle asal, 

35 Agus dà mhìle dheug 'ar fhichead 
anam 's an iomlau, de mhuathan do nach 
b'aithne fear le luidlie leis. 

36 Agiis bha 'n leth a bu chuibhrioun 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chogaidh, 
aun au àircanih tri cheud mìle, agus seachd 
mìle deug 'ar fhichead agus cìiig ceud 
caora; 

37 Agus b'i cìs an Tighcarna de na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agus cùig 
deug. 

38 Agus ìfìad am buar sè mìle deug 'ar 
fhichead: dhiubh so l>i cìs au Tighearna 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus bha deicli mìle thar fhichead 
agus cìiig ceud asail aun: dhiubh so lìi cìs 
an Tighcarna tri fichead agus a h-aon. 

40 Agus Viad anamau nau daoine. sè mìle 
deug: dhiubh so Vi cìs an Tighearua dk 
auam dheug 'ar f hichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadìton ta- 
bliartas-togta an Tighearn', do Eleasar an 
sagart, mar a dh'àitlm an Tighearn do 
Miuiois. 

42 Agus de leth chloinn Israeil, a roinh 
Maois o'n luclid cogaidh, 

43 (A nis Vi 'n leth a hhuineadh ddtb 
chomhchruinneachadh, tri cheud mìle,agU8 
scachd mìle deug 'ar fhichead agus cìiig 
ceud caora, 

44 Agus sè nùle deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead asal 
agus cìiig ceud, 

46 Agus sè raìle deug anam,) 

[ 47 Eadhon de'M leth a hhuineadh do 
lchloinn Israeil, ghabh MaoÌR ■■ìoti chuibh- AIUEAMII, XXXII. rionii à Icth-clieud eadar dhuiiie agns 
ainmhidh, agus thug e iad do ua Lebhith- 
ich, a bha 'gleidheadh cùi'aiui pàilliuiu an 
Tigheai'ua, uiav a dh'àithu an Tigheara do 
Mhaois. 

4S Agus thàiuig au luchd-riaghlaidh a Iha 
os ceauu mhìlteau aii t-sluaigh, ua ccann- 
ardau air mhìltibh, agiis na ceauuardau air 
clieudaibh, am fagus do Mhaois: 

-19 Agus thubhairt iad ri Maois, Ghabh do 
sheirbhisicli àireamh uam fear-cogaidh a 
tha to'r làimh, agus cha-n'eil duiue dhiun 
air chaU. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas a chum 
an Tighearua, gach fear na fhuair e de 
sheudaibh òir, cadhon slabhraidheau, agus 
usgraichean, fàiuucan, cluas-fhailean, agus 
criosan, a dheauamh rèite air son ar 
n-auaman au làthair au Tighearua. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile 'n a sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug 
iad seachad do'n Tighearn, o na ceaunard- 
aibh air mhìltibh, agus o na ceaunardaibh 
air cheudaibh, sè mìle deug, seachd ceud 
agus leth-cheud secei. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobhartacli, 
gach duiue dlia fèin.) 

54 Agus ghabh ]\Iaois agiis Eleasar an 
sagart an t-òr o ua ceauuardaibh air mhìlt- 
ibli, agus air cheudaibh, agus thug iad e gu 
pàilliun a' choimhthiouail, uiar chuimh- 
iieaclian do cliloiuu Isracil an làthair an 
Tighearua. 

CAIB. XXXII. 

Dliiarr dann Reuhein agns daiin Gliad scalbh 
'« arifìiearann air an taohh an ear de lurdan. 

ANIS bha aig cloinn Reubeiu agus cloinn 
Ghad ro mhòran sprèidlie: agus an 
uair a chuuuaic iad fearaun laseir, agus 
fearann Ghileaid,feuch, llui 'n t-àit 'n a àit 
sprèidhe: 

2 Agus thàinig claun Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agiis ri 
Eleasar an sagart, agus ri uaclidaranaibh a' 
cliomhchruiuueachaidh ag ràdli, 

3 Atarot, agus Dibou, agus laser, agus 
Kimrah, agus Hesbon, agns Elealeh, agus 
Sebam, agTis K'ebo, agiis Beon; 

4 Eadhon an dìithaich a bhuail an Tigh- 
earu roimh cliomhchruiuneachadh Israeil, 
is fcarauu e air son sprèidhe, agns tha 
sprèidh aig do sheirbhisich. 

6 Uime sin, ars' iadsan, uia fhuair siun 
deadh-gheau a'd' shealladh, thugar am fear- 
ann so do d' sheirbhisich mar sheilbh, agiis 
na tùir sinu a uidl thar lordan. 

6 Agus thubhairt Maois n cloinn Ghad, 
agus ri cloiun Reubeia, An tèid bhur 
bvàithrean gu cogadh, agus an suidh siblise 
an so? 

7 Agus c'ar son a bheir sibli minihisneacb 

lf.9 do chi-idhe chlonm loiacil a dhol a nul! 
do'ufheavanu athug an Tigheavu dhoibh? 

8 Mar so riuu bhur u-aithrichean, 'n nair 
a chuir mi iad o Chades-barnea a dli'amharc 
ua tìre: 

9 'N uair a cliaidh iad suas gu gleann 
Escoil, agus a cluiiuiaic iad am fcaraun, 
thug iad mimhisneach do chridhe chloinn 
Isvaeil, a chum uach rachadh iad a steach 
do'n fheavauu a thug an Tighearn dhoibh. 

10 Agus las covruich an Tighearua 's an 
àni siu fèin, agus mhiouuaicii e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha-u ihaic a h-aou de 
na daoiuibh a thàiuig a nìos as an Eiphit, o 
f hichead bliadhua dh'aois agais os a cheauu, 
am fearanu a mhionnaich mi do Abraham, 
do Isaae, agus do lacob, a chionn na^h do 
lean iad mi gu Ii-iomlan; 

12 Saor o Chaleb mac leplumeh an Ceuis- 
each, agus losua mac Kuin: oir lean iadsan 
au Tighcarn gu h-iomlan. 

13 Agus las corruich au Tigheam' an agli- 
aidh Israeil, agus ehuir e air scacharan iad 
's au f hàsach dà f hichead bliadhna, gus au 
deachaidh as do'u ghiuealach sin uile a 
riun olc 'an sealladh au Tighearn'. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigh suas 
'an àite bhur u-aithricheau, giueal dhroch 
dhaoiue, a mheudachadli fathast mòr chorr- 
uich an Tighearua ri h-Israel. 

15 Oivma tliiouudaidheas sibh air falbh o 
'leantuinn-san, fàgaidh e fatliast uair eile 's 
au fhàsach iad, agus sgriosaidli sibh an 
sluagh so uile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, agus 
thubhairt iad, Togaidh sinu cròidhean 
chaorach an so d'ar sprèidh, agiis bailtean 
d'ar cloiuu bhig: 

17 Ach thèid sinu fèin deas-annaichte 
roimh chloiuu Isracil, giis au toir siuu iad 
d'au àite: agus .ni ar clann bheag còmli- 
nuidh 's ua bailtibh daiuguichte air sgàth 
luchd-àiteachaidh ua tìre. 

1 8 Cha phill siuu d'ar tighibh, gus an seal- 
bliaicli claun Israeil gach duiue dliiubii 
'oighreachd fèin: 

19 Oircha sealbhaich siuue maille riu-san 
au taobh eile de lordau, no thall o sin ; a 
chionn gu'n do thuit ar n-oighreachd 
dhuiune air an taobh so de lordau a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r u-armaibh 
roimh an Tighearn gu cogadh, 

21 Agus gu'u tèidsibhude armaichto thar 
lordan roimh an Tighearn, gus am fuadaich 
e mach a naiudidcau as a làthair, 

22 Agus gu'n ceauusaichear am fearaun 
'am fianuis au Tighcarna; 'n a dhèigh sin 
pillidh sibh, agus bithidli sibli neò-choir- 
each an làthair an Tighearn', agus an làth- 
air Israeil, agus bithidli am fearann so 'u 
a sheilbh agaibh 'am fianuis an Tighearn'. 

23 Ach mur dcau sibh mar so, feuch AIRBAMH, XXXIII. 

phcacaich sibli an aghaidh an Tiglicarn'; agus bithibh cinnteach gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn bhig, agus 
cròidheau d'ur caoraich; agus deanaibh an 
ni a chaidh mach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh- 
isich mar a tha mo thighcaru ag àith- 
neadh. 

26 Bithidh ar clann bhcag, ar mnathan, 
ar treudan agus ar sprèidh mìe, an sin ann 
am bailtibh Ghileaid; 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, gach 
fear dhiubh armaichte chum cogaidh, roimh 
an Tighearn gu cath, mar a tha mo thigh- 
carn ag ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an taobh do 
Eleasar an sagart, agus do losua mac Nuin, 
agus do phrìomh aithrichibh threubhau 
chloinn Israeil: 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma thèid 
clann Ghad, agns clann Ileubein a nuU 
maiìle ribh thar lordan, gach fear dhiuhh 
armaichte gu cath an làthair an Tighearn', 
agus gun ceannsaichear an tìr roimhibh, an j 
sin bheir sibh dhoibh fearann Ghilead mar 
sheilbh: 

30 Ach mur tèid iad thairis maille ribh 
armaiclite, bithidh seilbh aca 'n 'ur measg 
'èin ami an tìr Chanaain. 

31 Agus f hrcagair clann Ghad, agus clann 
Reubcin, ag ràdh,Mar a thubhairt an Tigh- 
earn ri d' sheirbhisich, mar sin ni sinne. 

32 Tlièid sinn a null armaichte roimh an 
Tigheam do thìr Chanaain,a clium gu'jw bi 
sealbh ar n-oighreachd againn air an taobh 
so de lordan. 

33 Agus tliug Maois dhoibh, eadhon do 
chloinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mhic 
Ioseiph,rìoghachd Shihoin rìgh nan Amor- 
ach, agus rìoghachd Og rìgh Bhàsain, an 
tìr maille r'a bailtibh anns na crìochaibh, 
eadhon bailtean na dilthclia mu'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus laser, agus 
logbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bct-haran, 
bailtean daingiiichte ; agus cròidhean air 
son chaorach. 

37 Agus thog clann Reubein Ilesbon, agus 
Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (air d'an 
ainmean a bhi air an atharrachadh,) agus 
Sibmah: agus thug iad ainmean eils do na 
bailtibh a thog iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic Mha- 
naseh, do Ghilead, agns ghlac iad e, agus 
chuir iad a scilbh an t-Amorach a hJui ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do Mhachir 
mac Mhanasch; agus ghabh e còmJmuidh 
anu. 

160 41 Agus chaidh laer mac Mhanaseh agu» 
ghlac e a bhailtean beaga, agus thug e 
Habhotiair mar ainm orra. 

42 Agns chaidh Nobah agus ghlac e Cenat, 
agus a bhailtean beaga, agus thug e Nobah 
mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

1 Turusan chloinn Israeil an/is an fhàsach. 
50 Na Canaa.naich agus an dealhìian agus an 
codais leaghta uile air an sgrios. 
TTS iad so tumsan chloinn Israeil, a chaidh 
mach à tìr na h-Biphit, a rèir au armailt- 
ea,n, fo làimh Mhaois agus Aaroin. 

2 AgTis sgrìobh Maois an dol a mach a rèir 
an turusan, air àithnean Tighearn': agiis is 
iad so an turusan, a rèir an dol a mach. 

3 Agus dh'imich iad o Rameses anns a' 
cheud mhìos, air a' chìiigcamh là deug 
de'n cheud mhìos: air an là màireach an 
dèigh na càisge chaidh clann Israeil amach 
le làimh àird ann an sealladh nau Eiphit- 
each uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Biphitich an ceud- 
ghiu uile, a bhuail an Tighearn 'n am measg: 
air an diathan mar an eeudna chuir an 
Tighearn breitheanas 'an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Israeil o Rameses, 
agus champaich iad ann.-an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus cham- 
paich iad aim an Etam, a tha ann an iomall 
an f hàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ^hu fa chomhair 
Bhaal-sephoin : agus cnampaich iad fa 
chomhair Mhigdol. 

8 Agus dh'imich iad o chomhair Phihahi- 
rot, agus chaidh iad troimh raheadhon nu 
fairge do'n f hàsach, agus dh'iuiich iad astar 
thri làithean ai u am fàsach Etaim, agus 
champaich iad ai.n am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah,a.gusthàinig 
iad gu h-Elim: ag'us .ann an Ehm bha dà 
thobar dheug uisge, agus deich agus tri 
fichead craobli phailme; agTis champaich 
iad an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus cham- 
paich iad làinih ris a' mhnir ruaidli. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidli, 
agus champaich iad ann am fàsach Shin. 

12 Agus dh'imich iad à fàsach tìhin, agus 
champaich iad ann an Dophcah. 

13 AgTis dh'imich iad o Dhophcah, agus 
champaich iad ann an Alus. 

14 Agus dh'imich iad o Alus, agus chani- 
paich iad ann an Rephidim, far nach robh 
uisge aig an t-sluagh r'a òl. 

16 Agus dh'imich iad o Rephidim, agns 
champaich iad ann am f àsach Shinai. 

16 Agus dh'imich iad of hàsach Shinai,agua 
champaich iad ann an Cibrot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad oChibrot-hataabhah, 
agus champaich iad ann an Haserot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agus 
champaich iad ann au Ritmah. AIREA.MH, XXXIV. 19 Agus dh'imich iad o Ritma^i, agus 
ehampaich iad aiiii an Rimou-pares. 

•20 Agus dli'imich iad o Rimon-pares, agua 
champ;uch iad ann an Libnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libuah, agnis cham- 
paich iad ann au Risah. 

22 AgTis dh'imich iad o Risah, agus cham- 
yaìch iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chchelatah, agus 
champaich iad ann an sliabli Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabli Shapher, 
agus champaich iad anu au Haradah. 

25 Agus dli'imich iad o Haradah, agiis 
champaicli iad ann am Machelot. 

26 Agus dli'imich iad o Mhach(,lot, agus 
cliampaich iad ann au Tahat. 

27 Agus dli'imich iad o Thahat, ag-us 
champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dli'imich iad o Tharah, ag-us 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dli'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad auu an Hasmonah. 

30 Agus dli'imich iad o Hasmouah, agTis i 
champaich iad aim am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
cliampaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 Ag-us clli'imicli iad o Ehene-iaacan, agus 
cliampaich iad ann au Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'iniich iad o Hor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an lot-batah. 

34 Agus dh'imich iad o lot-batah, agus 
champaich iad aun an Ebronah. 

35 Agus dli'imieh iad o Ebronah, agus 
champaieh'iad ann an Esion-gaber. 

36 Ag-us dh'imich iad o Esion-gaber, agus 
champaich iad ann am fàsach Shin: is e so 
Cades. 

37 Agus dh'imieh iad o Chades, agus 
champaich iad ann an sliabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Ag-us chaidh Aaron an sagart suas gu 
sliabh Hor, air àithne an Tig-Tiearn', agus 
f huair e bàs an sin, anns an dà f hicheadamh 
bhadlina an dèigh do chloinn Israeil tcachd 
a mach à tìr na h-Eiphit, air a' cheud là 
de'n chùigeamh mìos. 

39 Agus bha Aaron ceud agus fichcad 
agus tri bliadhna dh'aois, m uair a dh'eug 
e ann an sliabh Hor. 

40 AgTis chuala rìgh Ara d an Canaanach 
(a bha 'chòmhnuidh 's an àirde deas ann 
an tìr Chanaain) mxL theachd cliloinn Is- 
raeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, agus 
champaich iad ann an Salmonah. 

42 AgTis dh'imich iad o Shalmonah, agus 
champaich iad ann am Punon. 

43 Agiis dlvimich iad o Phunon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

44 Ag-us dli'imich iad o Obot, agus cham- 
paicli iad aun au lie-abarim, ann an crìch 
Mhoaib. 

45 Agus dh'iniich iad o lim, agus cham- 
paicii iad ann an Dibon-gad. 

161 46 Agus dh'imich iad o Dhibon-gad, agua 
champaich iad ann an Almon-diblataim. 

47 Agus dh'i-nich iad o Almon-diblataim, 
agus champaich iad ami an slèibhtiì'h 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibh Abarim, 
agus champaich iad ann an còmhnardaibli 
Mhoaib, làimh ri lordau am fagus do 
lericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri lordau, o 
Bhet-iesimot eadhon gu Abol-sitim, ana 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tiglicarn rì Maois ann 
an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lordan 
amfagus do lericho, ag ràdli, 

61 Labliair ri cloinu Israeil, agus abair 
riu,'N uair a thèid sibh a null thar lordan, 
do thìr Chanaain; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile luchd- 
àiteachaidli na tìre as bhur fiauuis, agus 
cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, agus 
sgTÌosaidh sibh an coslais leaghta uile, agus 
fSsaichidh sibh an ionadan àrda uile. 

63 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd-àit- 
eachaidh an ihearainn, agus ni sibh còmh- 
nuidh ann : oir thug mise dliuibh am 
fearann r'a shealbhachadh. 

64 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crannchur mar oighreachd am measg bhur 
teaghlaicheau : dhoibhsan a's lìonmlioire 
bheir sibh an oighreachd a's mò, agus 
dhoibhsan a's teirce blieir sibh an oigh- 
reachd a's lugha: bithidh olghreachd gach 
duine 's an àit anns an tuit a chrannchur; a 
rèir treublian bhur n-aithrichean sealbh- 
aichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach luchd- 
àiteachaidh an f heai-ainn as bhur fianuis, an 
8ÌD bithidh iadsan diubh d'an leig sibh fuir- 
each, 'n an scolbaibh 'n ur sìiilean, agus 'n 
am bioraibh 'n ur taobhan,agus cuiridhiad 
campar oirbh 's an fhearaun anns am bi 
sibli a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi a 
dheanamh riu-san, gvHw dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

1 Crìochan fearaiiin Ckanaain. 16 Ainmean 
nan daoine a blia yus aroinn mar oighreacJid. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, ag-us abair riu, 
'N uair a thig sibh do thaiamh Chanaain, 
{is e so am fearann a thuitcas oirbh mar 

j oighreachd,mrf/to?t fearann Chauaain maillc 
1 v'a chrìochaibh) 

3 An sin bitliidh bhur cearna dheas o 
fhàsach Shin, leth ri crìch Edoira,agus is i 
bhur crìoch mu dhcas f ìor iomall na fairge 
salainu à làimh na h-àird' an ear. 

4 Agais piUidh bhur crìoch o'n taobh niu 
dhcas gu dìi-eadh Acrabim, agus thcid i air 
a h-aghaidh gu Sin; agus bithidh a dol n 
mach o'n taobh nm dheas gu Cades barnca. AIREAMH, XXXV. agus gaLliaiclli i roimpe gn Hasar-aclar, 
agus thèid i air a h-aghaidh gu h-As- 
nion: 

5 Agus bheir a' chrìoch cuairt o Asmon gu 
amhainn na h-Eiphit, agus bithidh a dol a 
mach aig an fhairge. 

6 Agus a thaohh na crìch' an iar, bithidii 
agaibli cadiion an f liairge mhòr mar chrìcli : 
bithidh «' chrìoch so 'n a crìch dhuibh air 
au làimli an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an làimh mu 
thuath : o'n fhairgo mhòir comharaichidh 
sibh dhuibh fèin gu sliabli Hor. 

8 shliabh Hor comliaraichidh sibh hliur 
crìoch g-u dol a stigh Hamait; agus bithidii 
dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabliaidli hhur cr\oc\\ roimpe gu 
Siphron, agus bithidli a dol a mach aig 
Hasar-enan; is i so bhur crrocli mu thuatli. 

10 Agus coniharaicliidh sibli bhur crìocli 
air. an taobli an ear o Hasar-enan gu Seph- 
am. 

11 Agus thèid a' chrìoch sìos o Shepham 
gTi Riblah,air an taobh an ear de Ain; agiis 
tlièid a' chrìocli sìos, agTis ruigidli i gu 
taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' an 
ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu lordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' nihuir 
shalainn: is e so bhur fearann le 'chiiochaibh 
mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Israeil, 
ag ràdh, Is e so am fearann a shealbhaich- 
eas sibh le crannchur, a dli'àithn an Tigh- 
earn a thabhairt do na naoi treubhan, 
agTis do'n leth thi-èibh. 

14 Oir f huair treubli chloinn Rcubein an 
oighreachd, a rèir tiglie an aitlirichcan, 
agns treubh chloinn Ghad a rèir tighe an 
aithrichean; agus f huair leth thrèibh Mhan- 
aseh an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibli an oighreachd air an taobh so de 
lordan am fagus do lericho, a làimh na 
h-àird' an ear, leth ri èirigh na gi'èine. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

17 /siadso ainmeannan daoine aroinneas 
am fearann duibh: Eleasar an sagart, agus 
losua mac Nuin. 

18 Agus gabhaidh sibh aon chcannard de 
gach trèibh, a roinn an fhearainn niar 
oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmean nan daoine. 
De thrèibh ludah, Calcb mac lephnneh. 

20 Agus de thrèibh chloinu Sliimeoin, Se- 
muel, mac Amiliuid. 

21 De thrèibh Bheniamin, Elidad niac 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn Dhau, 
Buci mac logli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanasefa, Haniel mac Eph- 
oid. 

162 ] 24 Agus ccannard trèiblie cliloinn Eph- 
I raim, c'emuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe cliloinn Shebu- 
luin, Elisaphan mac Fharnaich. 

2G Agus ceannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paitiel mac Asain. 

27 Agus ccaimard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Slielomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph- 
tali, Fcdahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an Tigh- 
earn an oighreachd a roinii do chloum 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 
1 Ochd ngvn dà fhichead baile air an toirt do 
na L/-b/iithich: 6 Sè bailte dhiubh c/ivm dìdeiu. 
9 Na Lay/iamian a t/iaoih mortaid/i. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh 
ri lordan amfagus do lericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a thabhairt 
do na Lebhithich, de oiglireaclid an seilbh, 
bailtean gu còmlinuidh a ghabhail aimta: 
agus bheir sibh mar an ceudna do na Lebh- 
ithich fearann comh-roinn d'am bailtibh 
niu'n cuairt on-a. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu còmh- 
nxiidh a ghabhail annta, agns bithidh am 
feai-ann comh-roinn air son an sprèidhe,agus 
air son am maoin, agus air son au ainniliidh- 
ean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhithicli, a 
mach bhalla a' bhaile, uùle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

5 Ag-us tomhaisidh sibh o'n leth a muigh 
dc'n bhaile aii' an taobh an ear dà mhìle 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle làndi choille, agus air an taobh an 
iar dà mlììle làmh-choille, agus airan taobh 
mu thuath dà mhìle làmh-choille ; agus 
hithidh am baile 's a' mheadhon: bithidli so 
dhoibh 'n a fhearann comh-roiun d'am 
bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidli sè bailtean 
chum dìdcin, a dh'orduicheas sibh air a 
shou-san a mharbhas duine, chum gu'n 
toich e an sin: agus riu-san cuiridh sibh dà 
bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailtean sin rale a bheir 
sibh do na Lebhithich, ochd agus dà fhi- 
cliead baile: iad sin hheir sihh seachad 
agns am fe'arann comh-roiim. 

8 Agns hithidh na bailtean a bheir sibh 
scachad de sheilbh chloinn Israeil: uatha- 
san aig am hheil mòran, bheir sibh mòran; 
ach uatha-san aig am hJteil beagan, bheir 
sibh beagan: bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhitliich, a rèir 'oighreachd a tha 
€ a' sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair AIREAMH, XXXVI. ri 1, 'X uair a bliitbeas sibli air teaclid thar 
lorda:i do tìnr Cliaiiaain, 

11 Au siu orduichidli sibh dhuibh fein 
bailtcaUjgu bhi 'n ambailtibh dìdeiu dhuibh, 
a chuui gu u teicli am marbhaiche au siu, a 
mharblias neach 'au aiu-f hios. 

12 Agus bithidh iad duibh 'n am bailtibh 
a' chum dìdciu o'u dìoglialtair ; a chiuu uach 
bàsaich csau a mharbhas duiue, gus an seas 
e au làthair a' chomhchruinueachaidh aun 
am breitheanas. 

13 Agus de na bailtibh sin a blieir sibh 
seachad, bithidh sè bailtean agaibh a chum 
dìdeiu. 

14 Bheir sibli seachad tri bailtean air au 
taobh so de lordau, agus tri bailteau bheir 
sibh seachad anu au tìr Chanaain, a bhios 
'n am bailtibh dìdein. 

15 Bithidh na sè bailtean sin 'n an dìdein, 
araon do chloiuu Israeil, agus do'n choig- , 
reach, ag'us dhasan a bhios air chuairt 'n 
am nieasg; a chuni gii'n teich gach ueach 
au sin, a mharbhas duiue gim fhios. 

16 Agus ma bliuaileas se e le h-iuneal 
iaruinu, (air chor as gu'm bàsaich e,) is 
mortair e: cuirearguciunteach am mortair 
gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a thilg- 
eadh (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) agus 
gu'm bàsaich e, ìs mortair e: cuircar gu 
ciunteach am mortair gu bàs. 

ISXoHiabhuaiIeas se ele làmh-bhallfiodha 
(a dli'fheudas a bhàs a thoirt,) agus gu'm 
faigh e bàs, is niortair e: cuirear gu cinnt- 
eacìi am mortair gu bàs. 

19 Marbhaidh dìoglialtair na fola e fèin 
am mortair: an uaii' a choinnicheas se e, 
marbhaidli se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dliatre fhuath, 
no ma thilgeas e ni sam hith air 'am feall- 
fliolach, air chor as gum faigh e bàs; 

21 Xo ma bhuaileas se e le a làimh ann 
an naimhdcas, air chor asgu'm laigh e bàs; 
cuirear esau a bhuail e guu teagamh gu 
bàs;oir is mortair e: marbhaidh dìoglialtair 
na fola am mortair, an uair a choinuicheas 
se 6. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu h-obauu 
gim naimhdeas, no ma tliilg e ni sam bith 
air g-un fheall-fholach; 

23 No le cloich sam bith, a dh'fheudas 
bàs duine a thabhairt, gim e 'g a fhaicinu, 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus uach bu namhaid da e, 
agus nach d'iarr e a chron; 

24 An sin bheir an conihchruinneacliadh 
brcth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam brcitheanas sin: 

25 Agus saoraidh an comhchruinneachadh 
am marbhaiche à làimh dìoghaltair na fola, 
agus cuiridh an comhchruiuucachadh air 
ais e do bhaile a dhìdein, gus an do theich 
e: agus fanaidli e ann gu bàs au àrd-shagairt, 
a dh'imgadh leis an olaidh naoimh. 

163 ' 26 Ach ma thig am marbhaithe uair air 
j bith an taobh a niach de chrìch baile a 
dhìdein, gus au do theich e; 
j 27 Agus gu'm faigh dìoghalta'r na fola e 
an taobh a mach de chriccha.bh baile a 
I dhìdeiu, agus g-u'm marbh dìoghaltair na 
' fola am niarbhaiche; cha bhi c cioutach 
j de f huil : 

j 2S A chionn gu'm bu chòir dha fuircach 
I anu am baile a dhìdeiu gu bàs an àrd- 
shagairt: ach au dèigh bàis an àrd-sliagairt, 
'pillidh am marbhaiche gu fearann a sheil- 
bhe fèin. 

29 Agus bithidli na nìthcan sin 'n an 
reachd breithcaua-s dhuibh. air feadh bhur 
ginealach, 'n ur n àitibh-còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e 'mharbhas ueach sam bitli, cuir- 
ear am mortair gu bàs le beul f hiauuisean: 
ach cha toir aon fllianuis teisteas an agh- 
aidli neach sam bith a chum a chur gu 
bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith air 
sou anama mortair, a tha cioutach de 
bhàs; ach cuirear gu ciunteach g-u bàs e. 

32 AgTis cha ghabh sibh èiric sam bith air 
a shou-san a theich do bhaile a dhìdciu, a 
chum gu'n tigeadh e rìs a. ghabhail còmh- 
nuidh 's au flicarann, gu bàs an t-sagairt. 

33 Mar siu cha truaiU sibh am learann 
anns am hheil sibh; oir truaillidh fuil am 
fearann, agus cha-n'eil e 'n couias am fcar- 
ann a ghlauadh dc'n fhuil a dlioirteadh 
ann, ach le luil au ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh uimc sin am fcarann anns 
am bi sibh a chòmhnuidh, anns am bheil 
mise a'm' chòmhnuidh: a chionu gu bheil 
mise an Tighcai'u a'm' chòmhuuidli 'am 
meadhou chloinn Isracil. 

CAIB. XXXVI 

Miglieanan cldoian Isratil aig an robJi oigh- 
reacìid, gu j ùsadh ')i an trèihh j ein. 
GUS thàinig prìcmli. aithrichean 
theaghlaichean chloinn Ghi]caid,mlnc 
Mhachir,mhicMhanaseh,de thcagldaichibh 
mhac losciph, am iagus, agnis labhair iad 
au làthair Mhaois, agus an làthair nan 
ceaunard, eadhon prìomh aithrichcan 
chloiun Israeil; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
earu do m' thighearn am fearanu a thoirt 
mar oighreachd le crannchur do chIo;nri 
Israeil, agus dh'àithueadh do m' thighcarn 
leis an Tighearu, oighreachd ar bràthar 
Slielophehaid a thoirt d'a nighcauaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aoii de mhic 
nan treubh eile de chloiuu Israc'l, an sin 
bhcirear au oighrcachd-sau o oighrcachd ar 
n-aithrichcan, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'au gabhar iad: mar sin bbcir- 
ear i o chrannchur ar n-oighrcachd-nc. 

4 Agus an uair a bhitheas au iubile ann do 
chloiun Israeil, au sin cuircar au oighrcachd 
ri oighreachd na trèibhe gus au do ghabh- 
adh iad: mar sin bheirear an oighreachd- DBUTERONOMI, L san air falbh o oiglireaclid tlirèiblie ar 
n-aithrichean. 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn Israeil, 
a rèir focail an Tighearna, ag ràdh, Isceart 
a labhair treubh mhac loseiph. 

6 Js e so an ni a dh'àithn a.n Tighearn 
thaobh nigheanan Shelophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neach a's àill leo; a mliàinri 
teaghlach thrèibhe an aithricliean pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha-n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibli gu trèibh ; oir 
dlùth-leanaidh gach diiine de chloinn Is- 
raeil ri oighreachd trèibhe 'aithrichean. 

8 Agus bithidh gach iiighean, a shealbh- 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
de chloimi Israeil, 'n a mnaoi aig aon de 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil gach duine dhiubh oigh- 
reachd 'aithricliean. 9 Ni mò dh'atharraichcas an oighreachd o 
aon trèibh gu trèibh eile; ach dliith-leanaidh 
gach duine de tlireubhan chloinn Isracii 
r'a oighreachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tigheam do 
Mhaois, mar sin rinn nigheanan Shelopheh- 
aid: 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Noah, nigh- 
eanan Shelopheliaid, ri mic bhràthar an 
athar. 

12 Phòsadh iad ri fir de theaghlaichibh 
mhac Mhanaseh mhic losciph,ag-us dli'fhan 
an oighreachd ann an trèibh teaghlaich au 
athar. 

Và Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
brcitheanais, a dh'àithn an Tighearn le 
j làinih Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
I còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lordan am 
[J'agus do lericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 

1 Ath-aWirù le Maois air na tJiachair do 
cldoinn Israeil annn an fliàsacli. 34 Qeur 
smachdachadh an Tighearna dhoibh air son 
am mi-chreidimh. 

J'S iad so na briathran a labhair Maois ri 
h-Israeil uile, air an taobh so de lordan 
's an fhàsach, anns a' chòmhnard facliomh- 
air na mara ruaidhe, eadar Paran, agus 
Tophel, agus Laban, agus Haserot, ag-us 
Disahal). 

2 {Tlùa astar aon là deug o Horeb, rathad 
slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns andà f hicheadamh bliadhna, 
anns an aon mhìos deug, air a' clieud là 
de'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Israeil, 
a rèir nan uile nithean a dli'àithn an Tigh- 
earn dha d'an taobh; 

4 An dèigh dha Sihon rìgh nan Amorach 
a mharbhadh, a bha 'chòmhnuidh ann an 
Hesbon, agus Og rìgh Bliàsain, a hha 
'chòmhnuidh aig Astarot ann an Edrei, 

.5 Air an taobh so de lordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
'an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia i-uinn ann 
an Iloreb, ag ràdh, Ghabh sibh còmhnuidh 
fada gu leòr 's au t-sliabh so : 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur turus, agus 
rachaibh a chum slèibh nan Amoracli, agus | 
a chuni nan ionadan uile am fagus da anns 
a' chcmhnard, anns a' mhonadh, agus anns j 
an t-sratii, agus mu dheas, agus ri taobh na j 
fairge, gu fearann nau Canaanach, agus gu ' 
Lebanon, dh'ionnsuidh na h-aimhne mòire, 

! aimhne Euphrates. j 
I 6 FeuchjCliuir mi 'n tìr roimhibh; rachaibh , 

i ; 164 ■ a steach, agus sealbhaichibh am fearann a 
mhionnaicìi aii Tighearn d'ur n-aithrichibh, 
Abraham, Isaac, agus lacob, gu'n tugadlie 
dhoibh e agus d'an sliochd 'u an dèigh. 

9 AgTis labhair mi ribh 's an àm sin, ag 
ràdh, Cha-n urraiun inise bhur giùlan a'm' 
aonar: 

10 Ilinn an Tigheara bhur Dia lìonmlior 
sibh, agus, feuch, tlia sibh an diugh mar 
reultan nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

11 (Gu 'n deanadh an Tighearn, Dia bhur 
n-aithrichean, sibh mìle uair ni's lìonmhoii-e 
na tha sibh, agus gu'm beannaicheadh e 
sibh, mar a gheall e dhuibh !) 

12 Cionnusis ui-rainn mise ieam fèin bhur 
dragh a ghiiilan, agus bhur n-eallach, ag-us 
l)hur comhstri ? 

1 3 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine glic' agus 
tuigseach, agus aithnichte 'n 'ur treubhau 
agus ni mise iad 'n an ceannardaibh oirbh. 

14 Agus f hreagair sibh mi, agus thubliairt 
sibh, ìlia an ni a labhair thu maith dhuinne 
r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bhur treubhan, 
daoine glic',agus aithnichtc', agus rinn mi 
iad 'u an ceannardaibh oirbh, 'n an uach- 
daranaibh ndiìltean, agus 'n an uachdaran- 
aibh cheudan,agus 'nan uachdaranaibh Itth- 
cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dheicn- 
near, agus'n an luchd-riaghlaidh am measg 
bhur trcubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breitheamhnaibh 
's an àm sin, ag ràdh, Eisdibh ris na cldsean 
a hìUtlicas eadar bhur bràithrean,agus thug- 
aibl) brcth clieart eadar gach duinc agus a 
bliràthair, agus an coigrcach a tha maille 
ris. DEUTERONOMI, I. 17 Cha blii suim agaibli do neacli seach a 
chèile ann am breithcauas; ris a' blieag 
eisdidh sibh co mhaitli is i'is a' mhòr; clia 
bhi athadh.oirbh roiuih glmìiis duine, oir 
ù le Dia a' bhreth: agusa'chìiis a bhitheas 
ro cln-uaidh oirbh, biieir sibh a m' ioun- 
suidhs', ag-us èisdidh mise i-'i. 

IS Agus dh'àitlm mi dhuibli 's an àm sin 
na h-uile nithean 'bu chòir dhuibh a dheau- 
amh. 

19 Agus an uair a dli'f halbh sinn o Horeb, 
chaidh sinn troimli an l'hìisach mhòr agus 
uamhasaclì siu uile, a cliunnaic sibh air 
slighe slèibh nan Amorach, a rèir mar a 
dhàithn an Tighearn ar Dia dhuinn; agus 
thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubliairt mi ribh, Tha sibh air 
teachd gu sliabh nan Amorach, a tha 'u 
Tighearn ar Dia a' tabhairt dlniiun. 

21 Feuch, chuir an Tighearn do Dhia am 
fearann romhad, imich suas, sealbhaich e, 
a rèir mar a thubliairt an Tighearu Dia 
d'aithrichean riut; na bitheadli cagal ort, 
ag'us na bitheadli faitcheas ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa 
gach aon agaibh, agus thubliairt sibh, 
Cuireamaid daoiue rondiainn, agus rann- 
saicheadh iad a mach dhuinu am fearann, 
agus thugadli iad fios d'ar n-ionnsuidh a rìs 
ciod an t-slighe air an tèid sinn suas, agus 
ciod na bailtean gus an tig sinn. 

23 Agus thaitinn a' cliainnt rium gu maith ; 
agus ghabh nii dà f hear dheug dliibh, aon 
f hear as gach trèibh. 

24 Agus thionudaidh iad, agus chaidh iad 
suas do'n t-sliabli, agus thàinig iad gai 
gleann Escoil, agus rannsaich iad a macli e. 

25 Agus ghabh iad 'n an làimh de thoradh 
an fhearainn, agus thug iad a nuas e d'ar 
n-ionnsuidhne, agus thug iad fios duinn a 
rls, agTis thubhairt iad, Is maith am fearann 
a tha 'n Tigliearn ar Dia a' tabliairt dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh dol suas,acli 
chuir sibh an aghaidh àitlme an Tighearna 
bliur Dè. 

27 Agus rinn sibh gearan 'n 'ur bìithaibh, 
agus thubhairt sibh, A chionn gu'm b'f huath- 
ach leis an Tigliearu sinn, thug e mach sinn 
à tìr na li-Eiphit, gTi'r toirt thairis do 
làimh nan Amorach, a chur as duinn. 

28 C'àitantèidsinnsuas? Cimir ar bràith- 
rean ar cridhe fo mhi-mhisnich, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh ni's mò agus ni's àn-de na 
sinne; tha na bailtean mòra, agus daing- 
uichte suas gu nèamh,agus os barr,chunnaic 
sinn mic nau Anacacli an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na bitheadh 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tighearn bhur Dia, a tha 'dol roimh- 
ibh, cogaidh esau air bhur son, a rèir uan 
uile nithean a rinn e air bhur son 's an 

i Eiphit fa chomhair bhur sùl. 
; 31 Agus anns an fliàsacli, far am faca tu 
I cionnus a ghiìilan an Tighearn do Dhia thu, 
' lfir> mar a ghiìilaineas duine a mliac, 's an t- 
slighe sin uile air an deachaidh sibh, gus 
an d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidlieadh 's an ni so cha do chreid sibh 
an Tigliearn bhui- Dia, 

33 A dh'imicli roimhibh 's an t-slighe, 
a rauusachadh a mach àite dhuibli gus'ur 
bùthan a shuidheachadli ann, ann an teine 
's an oidhche, a nochdadh dliuibh ciod an 
t-slighe air an imicheadh sibh, agus ann au 
neul 's au là. 

34 Agiis chuar an Tighearn fuaim bliur 
briathran, agus bha corruich air, agus 
mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha-n fhaic a h-aon de 
dhaoinibli a' ghinealaich uilc so am fearann 
maith sin, a nduonnaich mise gu'n tugainn 
d'ur n-aithrichibh, 

36 Saor o Chaleb mac lephuneh ; chi esan 
e, agus dhasan bheir nii am fearann air an 
do shaltair e,agus d'a chloinn, a chiomi gii'n 
do lean e 'n Tigheai-n gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig an Tigh- 
earu riumsa air blmr sgàth, ag ràdh, Cha 
tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach losua mac Nuin, a tha 'n a sheas- 
amh a'd' làthair, thèid csan a steach an sin. 
Thoir misncach dlia; oir bheir e air Israel 
a shealbhachadh. 

39 Agus bhur clann bheag a tlmbhairt 
sibh a bhitheadh 'n an creich, agns bliur 
clann, aig nach robh 's an là ud eòlas air 
maith seach olc, thèid iadsan a steach an 
sin, agus dlioibh-san bheir mi e, agus 
sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, agiis gabh- 
aibh bhur turus do'n f hàsach, air sligTie na 
mara ruaidhe. 

41 An sin fhrcagair sibh agus thubhairt 
sibh rium, Pheacaich sinn an aghaidli an 
Tighearna, thèid sinn suas agus cogaidli 
.sinn, a rèir nan uile ii iihcan a dh'àitlm an 
Tighearn ar Dia dhuinn. Agns chrioslaich 
sibh oirbli gacli fear agailih 'airm-chogaidh, 
agais bha sibh uUamh gu dol suas do'ir 
t-sliabh. 

42 Ag-us thubhairt an Tigheani rium, 
Abair riu, Na raehaibli suas, ag'us na cog- 
aibh, oir clia-Ji'ei/! mise 'n 'ur mcasg; air 
eagal gu'ni buailear sibh an làtliair bhur 
nainihdean. 

43 Mar so labhairmi ribh,aguscha-nèisd- 
eadh sibh, ach rinn sibh ccannairc an agh- 
aidh àithne an Tighearna, agus chaidh sibh' 
gu h-aundàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thiiinig na h-Amoraich, a blia 
'chòmhnuidh 's ant-sliabh sin, amach 'n 'ur 
n-aghaidh, agiis ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus clmir lad as duibh anu un 
Seir, eadhuìi gu Ilormah 

45 Agus ph'.II sibh, agus ghuil sibh au 
làtliair an Tighearn' ; ach cha,-n èisdeadh an 
Tighearii ri'r guth, agus cha tugadli c chuia 
duibh. AIRHAMH, XXXV. agus gabliaidh i roimpe gii Ilasar-adar, 
agus thèid i air a h-aghaidh gu h-As- 
nion: 

5 Agus bhcir a' clirìoch cua,irt o Asmon gu 
amhainn na h-Eiphit, agus bithidli a dol a 
mach aig an fliairgc. 

6 Agiis a thaohh na crìch' an iar, bithidli 
agaibh cadlion an f hairge mhòr rmir chrìch: 
bithidh a' clirìoch so 'n a crìch dliuibh air 
an làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crìcch air an làimh mu 
thuatii : o'n f Iiairge mhòir comharaichidh 
sibli dhuibh fèin gn sliabh Hor. 

8 slihabh Ilor comharaicliidh sibh iJiur 
crìoch gu dol a stigh Ilamait; agus bithidh 
dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabliaidh hìiur crìoch roimpe gn 
Siphron, agTis bithidh a dol a mach aig 
liasar-enan; is i so bhur crocli nui tliuath. 

10 Agus comharaichidh sibii bliur crìocli 
air au taobh an ear o Hasar-enan gTi Seph- 
am. 

11 Agus thèid a' chrìoch sìos o Shepham 
gni Riblah,air an taobli an ear de A:n; agais 
thèid a' chrìocli sìos, agus ruigidh i gu 
taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' an 
ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu Tordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' mhuir 
slialainn: is e so bluir fearann le 'ciirìochaibh 
mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Isracil, 
ag ràdh, Is e so am fcarann a sliealbhaich- 
eas sibh le cranncliur, a dh'àithn an Tigh- 
earn a thabhairt do na naoi treubhan, 
agTis do'n leth thrèibh. 

14 Oir f huair treubh chloinn Reubein an 
oighreachd, a rèir tiglie an aithrichcan, 
agiis treubh chloinn Ghad a rèir tighe an 
aithrichean; agiis f huair letli thrèibh Jlhan- 
aseh an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibli an oighreachd air an taobh so de 
lordan am fagus do lericho, a làimh na 
h-àird' an ear, leth ri èirigh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

17 /siadso ainmeannan daoine aroinneas 
ani fearann duibh: Eleasar an sagart, agns 
losua mac Nuin. 

18 Agus gabhaidh sibh aon chcannard de 
gach trèibh, a roinn an fhearaiun mar 
oighreachd. 

19 Agns is iad so ainmean nan daoine. 
De tlirèibh ludah, Calcb mac lephuneh. 

20 Ag-us de thrèibh chloinu Shimeoin, Se- 
muel, mac Amihuid. 

21 De thrèibh Bheniamin, EHdad mac 
Chisloin. 

22 Agus ceannaxd trèibhe chloinn Dhau, 
Buci mac logli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son 
trèibhe chloinn l^Ihanaseh, Hauiel mac Eph- 
oid. 

162 j 24 Agus ccannard trèibhe chloinit Eph- 
jra'm, L'emuel mac Shiplitain. 
I 25 Agus ceannnrd trèiljhe chloinn Shebu- 
. luin, Klisaphan mac PJianiaicli. 
! 2G Agus ccannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paitiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloiim Aseir, 
Ahihud mac Slielomi. 

28 Agus ccannard trèibhe chloinn Kaph- 
tali, Pcdaliel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an Tigh- 
earn an oighreachd a roiiin do chlouin 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 
1 Ochd nnvt dà f iLÌcliemL bailc uir an toirl. do 
ìia Lihliiiliicli: 6 6e balltf'. dhiuhh chum dideiu. 
9 A''i luijhaiinaH a lÌMol.h riwrlaidh. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois 
ann an còmlmardaibh Miioaib, làimh 
ri lordan amfagus do lericho, ag ràdli, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad athabhairt 
do na Lebhithich, de oighrcachd an scilbh, 
bailtcan gu còmhnuidh a ghabhail aiinta: 
agus bheir sibh mar an ccudna do na Lcbli- 
ithich fearann comh-roinn d'am bailtibh 
mu'n cuairt on-a. 

3 Agus bitliidh na bailtean aca gu còmh- 
nuidli a ghabhail annta, agus bithidh am 
fearann comh-roinn air son an sprèidhe,agus 
air son am maoin, agus air sou an ainmhidh- 
ean ui!e. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roiim nam 
bailtcan, a bhcir sibh do na Lebhithich, a 
uaach o bhalla a' bhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a muigh 
dc'n bhaile air an taobh an ear dà mhile 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle làndi choille, agus air an taobh au 
iar dà mliìle làmh-choille, agus air an taobh 
mu thuath dà mhìle làmli-choille ; iigus 
hitlùdh am baile 'sa' mheadhon: bithidh so 
r'ihcilih 'n a fhearann comh-roiun d'am 
bailtibh. 

G AgTis am measg nam bailtean a. bheir 
sibh do na Lcbhitluch, bithidh sè bailtean 
cliuni dìdcin, a dh'orduicheas sibh air a 
shon-san a mharbhas duine, chum gii'n 
teich e an sin: agus riu-san cuiridh sibh dà 
bhaile 's dà f hichead. 

7 Mar so is iad na bailtean sin uile a bheii 
sibh do na Lebhithich, oclid agus dà f hi- 
chead baile: iad sin hheir sihh seachaà, 
agns am fe'arann comh-roinn. 

b Agais hithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad de slieilbii chloinn Israeil: uatha- 
san aig am hheil mòran, bheir sibh niòran; 
ach uatha-san aig avi hìieil beagan, bhcir 
sibh beagan: bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a tha 
€ a' sealbhachadh. 

9 Ag-us labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

10 Labhair ri cloinu Israeil, agus abair AIREAMH, XXXVI. ri.i, 'X uair a bliitheas sibh air teachd thar 
lordan do tìiìr Clianaain, 

11 An sin orduìchidh sibh dhuibh fein 
bailtcan,gu bhi "n ambailtiblidìdcindhuibh, 
a clium g-u"n teicli aui marbhaichc au sin, a 
mharblins ncach 'an ain-i"hios. 

12 Agus bitliidli iad duibli 'n am bailtibh 
a'cliuin dìdcin o'n dìoghaltair; achum nach 
bàsaicli csau a mharbhas duine, gus an seas 
e an làthair a' chomhchruhmeachaidh aun 
am breithervnas. 

13 Agus de ua bailtibh sin a bheir sibh 
scachad, bithidh sè bailtcan agaibh a chum 
dìdcin. 

14 Bhcir sibh seachad tri bailtcan air an 
taobh so dc lordan, agus tri bailtean bheir 
sibli scachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
'u am bailtibh dìdein. 

15 Bitliidh na sè bailtean sin 'n an dìdein, 
araoii do chloiuu Isracil, agus do'n choig- 
rcach, ag'us dliasau a bhios air chuairt 'n 
am mcasg; a chum g-u'u teich gacb neach 
an sin, a mharblias duine gim fliios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-iuneal 
iaruiuu, (air chor as gu'm bàsaich e,) is 
mortair e: cuirear gu ciunteach am mortair 
gu bàs. 

17 Agus raa bhuaileas se e le clach athilg- 
eadh ^a dli'f hcudas a bhàs a thoirt,) agus 
gu'm bàsaich e, is mortair e: cuirear gu 
cinnteach am mortair gn bàs. 

ISXojHabhuaileas se elelàmh-bhallfiodha 
(a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) agus gu'm 
faigh e bàs, is niortair e: cuirear gu cinut- 
each am mortair gu bàs. 

19 Marbliaidh dìoghaltair na fola e fèin 
am mortair: au uair a choiunicheas se e, 
marbliaidli se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre f huath, 
no ma thilgeas e ni sam hith air 'am fcali- 
fholach, air chor as g-u'm faigh e bàs; 

21 Ko ma bhuaileas se e le a làimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm laigh e bàs; 
cuirear esan a bhuail e gim teagamh gu 
bàs; oz'r is mortair e: marbLaidli dìoghaltair 
na fola am mortair, an uair a choinmcheas 
so e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu h-obann 
gTm naimhdeas, no ma thilg e ni sam bith 
air gim fheall-fholacli; 

23 No le cloich sam bith, a dli'fheudas 
bàs duine a thabhairt, gun e 'g a f haicinn, 
ag-us gu'n do thilg e air i, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus nach bu namhaid da e, 
agus nach d'iarr e a chron; 

24 An sin bheir an comlichruinneachadh 
brcth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam breitheanas sin: 

25 Agus saoraidh an comhchruinneachadh 
am marbhaiclie à làimh dìoghaltair na fola, 
agus cuiridh an comhchruinncachadh air 
ais e do bhaile a dhìdein, gus an do tlieich 
e: agus fanaidh e ann gii bàs an àrd-shagairt, 
a dh ungadh leis an olaidh naoimh. 

163 1 2o Acli ma thig ara marbhaichc uair air 
I bith an taobii a macli de chrlch baile a 
■ dlùdein, gus an do thcich e; 
I 27 Agus gu'm f\xigh dìoghaltair na fola e 

an taobh a niach de chrìocliaibli bailo a 
j dhìdcin, agus gu'm niarbh dìoghaltair na 

lola am niarbhaiche; cha bhi c ciontach 
' de fhuil : 

2S A chionn gu'm bu chòir dha fuircach 
ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd- 
shagairt: ach au dèigh bàis an àrd-sliagairt, 
piliidh am marbhaiche gu fcarann a sheil- 
bhe fèin. 

29 Agus bithidh na nithean sin 'n an 
reaclid breitlicanais dhuibh, air feadh bhur 
giuealach, 'n ur n àitibh-còmhnuidh uilc. 

30 Gc b'e 'mharbbas ncacli sambith, cuir- 
ear am mortair gu bàs le beul f hianuisean: 
acli cha toir aon fllianuis teisteas au agh- 
aidh neach sam bith a chum a chur gu 
bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith air 
son anama mortair, a tlia ciontach de 
bhàs; ach cuirear gu cinntoach g-u bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èii'ic sam bith air 
a shou-san a thcich do bhaile a dhìdciu, a 
chum gu'u tigeadh e rìs a ghabhail còmli- 
nuidh 's an fhearann, gu bàs aii t-sagairt. 

33 Mar sin clia truaill sibh am fcarann 
anns am hlieil sibh; oir truailiidh fuil am 
fearann, agus cha-n'eil e 'n comas am fcar- 
ann a ghlanadh de'n fhuil a dhoirteadh 
aun, ach le luil an ti a dhòirt i. 

34 Na salaicliibh uime sin am fcarann anns 
àm bi sibh a chòmhnuidh, anus am blicil 
niise a'm' chòmhuuidh: a chionn gu bheil 
mise an Tighearn a'm' chòmhnuidli 'am 
meadhoii chloinu Israeil. 

CAIB. XXXVI 

Nigheanan cliloinn Isradl ai(/ an ra'bJi oigh- 
reachd, gu jvsadh 'n an trèihhjèin. 
GUS thàinig prlomh, aithrichean 
theaghlaichean chloinn Ghilcaid,n.]iic 
Mhachir,mhicMhanaseh,de thcaglilaicliibh 
mhac losciph, am iagus, agnis labhair iad 
an làthair Mhaois, agus an làthair nan 
eeannard, eadhon prìomh aithrichean 
chloimi Israeil; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
earn do m' thighcarn am fearann a thoirt 
mar oighreacÌKl le crannchur do chloinn 
Israeil, agus dh'àithneadh do m' thighearn 
leis an Tighearn, oighreachd ar bràthar 
Slìclophehaid a thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon de mhic 
nan treubh eile de chloinn Isracil, an sin 
bheircar an oighreachd-san o oighreachd ar 
n-aithrichean, agiis cuircar i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad: mar sin bheir- 
ear i o chrannchur ar n-oighreachd-nc. 

4 Agus an uair a bhitheas an iubile ann do 
chloinn Israeil, an sin cuircar au oighreachd 
ri oighreachd na trèibhe gus an do ghabh- 
adh iad: mar sin bheirear an oighreachd- pillidh gach duine agaibh g'a sheilbh, a thug 
mi dhuibh. 
21 Agus dh'àithn mi do losua'sanàm sin, 
ag ràdh, Chunnaic do sliìiilean na h-uile 
nithean a rinn an Tighearn bhur Dia ris an dà 
rìgh sin: mar sin ni an Tiglicaru ris na 
i rìoghachdaibh uile gus am hheil thu dol. 

■22 Cha bhi eagal oirbh rompa: oir cogaidh 
I aii Tighearn bhur Dia e fein air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi ak an Tighearn 'b an 
àm siu, ag ràdh, 

24 Thighearna Dhè, thòisich thu air do 
mhòrachd, agus do làmh chumhachdach a 
nochdadh do d' òglach: oir cò an dia air 
nèamh no air talanih, a's urraiun a dliean- 
amh a rèir d'oibre-sa, agus a rèir do chumh- 
achd-sa? 

25 Guidheani ort, leig dhomh dol thairis, 
agus am fcaraun maith siu f haicinn a tha 'n 
taobh thall de lordan, an sHabh maith sin, 
agus Lebanon. 

26 Ach bha fearg air an Tigheam rium air 
bliur son-sa, agus cha d'èisd e rium: agus 
thubhairt an Tighearn rium, Gu ma leòr 
leat e; na labhair ni's mò rium mu'n chùis 
so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgah, agus 
tug suas do shìiileau ris an àird' aii lar, 
agus ris an àirde tuath, agus ris an àirde 
deas, agus ris an àird' an ear, agus amhairc 
le d' shìiilibh; oir cha tèid thu thar lordau 
so. 

28 Ach thoir àithne do losua, agus thoir 
misneach dha, agus neartaich e: oir tlièid 
esan thairis roimh an t-shiagh so, àgus 
bheir e orra a,m fearann sin a clii thusa, 
a shcalbliaehadh niar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh 's a' 
ghleann thall fa chomliair Bhetpeoir. 

CAIB. IV. 
1 Earail chum ùmìdachd do lagh Dìie. 41 
Clmir Maois uir htli. tri hailtean dìdein air 
an taohh an ear de lordan. 

ANIS uime sin èisd, Israeil, ris na 
reachdaibh, agns ris na breitheanais, 
a tha mise a' teagasg dhuibh a dlieanamh, 
a chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach agus gu'n sealbhaich sibli am 
fearann a bhen- an Tighearn Dia bhur 
u-aithrichean dhnibh. 

2 Cha chuir sibh a' bheag ris an fhocal a 
tha mise ag àithneadh dluiibh, ni mò a 
blieir sibh ni sam bith uaith, a chum gu'n 
glèidh sibh àitheantan an Tighcarna bhur 
Dè, a tlia mise ag àitlmeadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùileau ciod a riun an 
Tighearn thaobh Bhaal-peoir: oirua daolue 
siu uile a lean Baal-peor, sgrios an Tigh- 
earn bhur Dia iad as bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a leau ris an Tighcarn 
bhur Dia, beò gach aou agaibh air an là'n 
diugh. 

Feuch, theagaisg mi dhuibh i'cachdan 
'igus breitheauais, eadhon mar a dh'àithn 
168 NOMI, IV. 

au Tighearn mo Dhia dhonih, a chum gu'n 
deanadli sibhse mar sin anns an f liearann 
gus am bheil sibh a' dol g'a shealbliach- 
adh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh iad; 
oir is e so bhur gliocas agus bhur tuigse 
auu an sealladh nan cinneach, a chluinncas 
na reachdan sin uile, agus atheir, Gu cinn- 
teach is sluagh glic agus tuigseach an cinn- 
each mòr so. 

7 Oir co e an cinneach co mhòr, aig am 
hheil'Dìà ara fagus doibh, mar a tha 'n Tigh- 
earn ar Dia-ne 's na h-uile nithihh air son 
am bheil sinne a' gairm air? 

8 Agus co an cinneach co mhòr, aig am 
bheil reachdan agus breitheauais co cheart 
ris an lagh so uile, a tha mise a' cur roimh- 
ibh air an là 'n diugh? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus 
gièidh d'auam gu dìchioIIach,aireagaIgu'n 
dì-chuimhnich tlm na nithean sin a chuim- 
aÌG do shùilean, agus air eagal gu'n dealaich 
iad ri d' chi-idhe uile làithean do bheatha; 
ach teagaisg iad do cl' mhic, agus do mlric 
do mhac: 

10 Guh-àraiclhaii là a sheas thn anlàth- 
air an Tigheama do Dhè ann an Horeb, au 
uair a thubhairt an Tigiiearn riumsa, Tion- 
ail thugam au sluagh r a chèile, agus bheir 
mi orra mo bhriathran a chluiuntinn, a 
chum gu'm fòghlum iad eagal a ghabhail 
romhani rè nan uile làithean a hhios iad beò 
air an talamh, agus gu'n teagaisg iad an 
clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, agus sheas 
sibh fo 'n t-sliabh; agus blia 'n sliabh a' 
losgadh le teine gu meadhon nèimh, maille 
ri duibhre, neoil, agus dubh dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tigliearu ribh à 
meadlion an teine: chuala sibh gutli nam 
briathran, ach coslas sam bith cha-n fhaca 
sibh; a mhàin chuala sihh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh- 
cheangal, a dh'àithn e dhuibh a choimhlion- 
adh, eadhon deich àitheantan; ag'us sgrìobh 
e iad air dà chlàr chloiche. 

14 Agus dh àithn au Tigheam dhomhsa 's 
an àm sin, reachdan agus bi'eitheanais a 
tlieagasg dhuibh, a chum gu 'n dcauadh 
sibli iad anns an fhearann a thèid sibh a 
null g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fèin, (oir cha-n Ihaca sibh giiè cos- 
lais sam bitii anus an là air an do labhair 
an Tigheam ribh ann an Horeb, à meadlion 
an te,ne,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fèin, 
agus gu'n dean sibh dliuiLh fèin dealLIi 
suaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air an 
talamli, coslas eoin sgiathaich air bith a 
dh'itealaicheas 's an atliar, 

18 Goslas ui sam bitli a shnàige.as air an DEUTERONOMI, IV. ]b.r, coslas oisg aii' bith a tlia 's na h-uisffibh 
fo'ii talamh ; 

19 Agus aii* eagal gu'n tog thu suas do 
slùrileau ri uèamh,agus au uair a chi thu a' 
ghriau, agus a' ghealacli, agus ua reu!tan, 
cadhoìi slòigh nèimh uile gu'n tairngear 
thu gu croniadh sìos dhoibh, agus gu aoradh 
a dheanamli dlioibh, a roinn an Tiglicarn do 
Dhia ris gaeli cinneach a tha fo nèamh uile. 

20 Ach ghabh an Tighearn sibhse, agiis' 
thug e macli sibh as an àmhuinn iaruinn, 
as an Eipliit, gTi bhi 'n 'ur sluagh air son 
oighreaclid dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

21 AgTis bha fearg aig anTighearn i'iumsa 
air bhur sonsa, agus niliionnaich e nacli 
rachainn thar lordau, agus nach rachainn 
a steach do'n fhearanu mliaith sin a tha 'n 
Tighearn do Dhia a' tabhairt duit mar 
oiglireachd. 

22 Aeh is èigin domh bàs fhaotainn 's an 
f hearann so, cha teid mi thar lordan ; acli 
thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearaun maitli sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air eagal 
gu n dì-chuimhuich sibli coimhclieangal an 
Tighearna bhur Dè, a rinu e ribh, agus 
gu n dean sibh dhuibh fèin dealbh snaidhte, 
coslas ni air bith a thoirmisg an Tighearn 
do Dhia dhuit : 

24 Oir is teiue dian-Ioisgeacli an Tighearn 
do Dhia ; is Dia èudmhor e. 

25 'N uair a ghineas tu claun, agus clann 
cloinne, agns a dh"f hanas sibh fada 's an 
fhearann, agus a thruailleas sibh siih fèin, 
agus a ui sibh dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, agus a ni sibh olc ann an sealladh 
an Tighearna do Dhè, agus a bhrosnaicheas 
sibh e gu feirg ; 

26 Ga.rmeam nèamh agus talamh mar 
f liianuis 'n 'ur n-aghaidh air an là 'n diugh, 
gu'n t'g lèir-grios oirbh gu li-aithghearr as 
anfhearann achum am bheil sibh dol thar i 
lordau g'a shealbhachadh : cha bhuana:ch 
sibh bhur làithean ann, ach sgriosar sibh i 
gu tur. 

27 AgTis sgapaidh an Tigheam sibh am , 
measg nan cinneach, ag-us fàgar sibh tearc 
'an àireamh am measg nan cinneach, far an 
toir an Tigheai'u sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do 
dhiathaibh, obair làmhau dhaoine, fiodli 
agTis clach, nach faic, agus naeh cluiun, 
agus )iach ith, agus nach gabli fàile. 

29 Ach ma dli'iarras tu 'n Tighearn do 
Dhia as a sin amaisidh tu air, ma dh'iarras 
tu e le d' uile chridhe, agus le d'uile anam. 

30 'iN uair a bhitheas tu auu an àmhghar, 
agus a th:g na uithean sin uile ort 's na 
làithibh deireannach, ma philleas tu chum 
an Tighearna do Dhè, agus ma bhitheas tu 
ùmhal d'a ghuth : 

31 '.Oir is Dia tròcaireach an Tighearn do 
Dìiia-sa,) cha trèig e thu, ni mò a sgriosas 

169 e thu,no dhì-chuimhnicheas e coimhchcangal 
d'aithrichean, a mhionnaich e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nis de na làitliibh a 
ehaidh seachad, a bharomhad, o'n !à air an 
do chrutìiaiclì Dia an duine air an talamh, 
agns fiosraich o aon iomall de nèamh gus 
ant-iouial! eile, an robh riamli ni sam hitli, 
aun mar an ni mòr so, no'n cualas 7ii 
cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh sam Mth guth Dhè 
a' labhairt à mcadhon an teiue, mar a chuala 
tusa, agus an do ndiair iad beò / 

34 iN'o 'n d'fheuch Dia ri dol gu cinueach 
a ghabhail da fèiu o mheasg cinnich eile. le 
dèuchainaibh, le comharaibh, agus le h- 
iongantasaibh, agus le cogadh, agus le 
làimh chunihachdaich, agus le gàirdean 
sìnte mach, agns le h-uamhasaibh mòra, a 
rèir nau uile nithean a rinn an Tighearn 
bhur Dia air bhur son 's an Eiphit i'a 
chomhair bhur sùl ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm bith- 
eadh fios agad gur e 'n Tighearu ds Dia 
anu ; cha-n 'eil ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a dduinn- 
tinn, a chum gu'n teagaisgeadli e tliu ; 
agus air talamh nochd e dhuit a theinc 
mòr, agus chuala tu a bhriathran à meadlion 
an teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràdhaich e 
d'aithrichean, uime sin thagh e an sliochd 
'n an dèigh, agus thug e thusa mach'n a 
shealladli, le 'chumhaclid mòr, as an Eiphit; 

38 A dh'fhuadachadh a mach chinneacli 
romhad, a's raò agus a's cuudiachdaiche na 
thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'n a oighreachd, mar air 
an là 'n cliugh. 

39 Bitheadh agad fios uime sin an diugh, 
agus thoir fainear aun ad chridhe, gur e 'n 
Tighearn ds Dia ann air nèamh shuas, 
agus air an talamh a bhos : cha -n 'eil ann 
ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan, 
agus 'àitheantan, a tha mise ag àithneadh 
diiuit an diugh, a chum gu'u èirich gu 
maith dliuit, agus do d' chloinn a'd' dhèigh, 
agus a chum gu 'm buanaich thu do làithean 
a:r an fhearaun, a blieir an Tighearn do 
Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chuir iMaois air leth tri bailtean 
air an taobh so de lordan, leth.ri èirigh na 
grèine : 

42 A chum gu'n teicheadh am marbhaiche 
an sin, a mharbh a choiiidiearsnacli gun 
f hios da, agus gun f huath aige dha 's an 
aimsir a chaidh scachad ; agus gu'n teich- 
eadh e gu' h-aon de na badtibh sin, agus 
gu maircadh e beò : 

43 Eadhon Bcscr 's an f hàsach, ann an dùth- 
aicli a' chòmluiaird, de na lleubenich ; agus 
Ramot ann an Gilcad, de na Gadaich ; i 
agus Golan ann am Basan, de na iManas- | 
aich. I DEUTERONOMI, V. 44 Agus is e so an lagh a cliuir Maois 
roimh cliloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis, agus na reachdan, 
agns na breitheanais, a labhair IMaois ri 
cloinn Israeil, an uair a thàinig iad a mach 
as an Eiphit, 

46 Air an taobh so de lordan 's a' ghlcann 
thall fa chomhair Blict-pcoir, ann am fear- 
'ann Shihoin rìgh nau Amorach, a Iha 
'chòmlniuidh ann an Hesl)on, a bhnail Maois 
agus clann Israeil, an dèigh dhoibh teachd 
a mach as an Eiphit: 

47 Agus shealbliaich iad 'fhearann, ngus 
fearann Og rìgh Bhasìiin, dàrìgh nan Anior- 
ach, a hha air an taobli so de lordan, leth 
ri èiridh na grèine; 

48 Aroer, a tha làimh ri bruaich snith 
Arnoin, eadhon gTi sliabh Sliioin, a's e Her- 
rnon, 

49 Agus an còmhnard uile air an taobh so 
de lordan a làimh na h-àird' an ear, eadhon 
gii rnuir a' chòmhnaird, fo thobraichibh 
rhisgah. 

CAIB. V. 

1 AitìLris a' clioimhc/iean/jaU a rinn Dia ri 
cloinn liranl ann an lloreb. 6 Na dcich àitJi- 
eonlan. 23 Air iarrtus an t-slvaigh fìuiair 
Maois an layh o Dhia. 

GUS ghairm Maois air Israel nile, 
igus thubhairt e riu, Eisd, Israeil, 
ris na reachdaibh agus na breitheanais a 
labha-as mi 'n 'ur cluasaibh air an là'n diugh, 
a chum gu"m f òghlum sibh iad, agus gu'n 
gleidh agus gu'n dean sibli iad. 

2 Rinn an Tighcarn ar Dia coimhcheangal 
rniim ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighcam an coimh- 
cheangal so r'ar n-àithriclican, ach ruinne, 
cadhon ruinne a tha uilc beò an so air an 
là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-agliaidh hibhair an Tigh- 
carn ribh 's an t-sliabh, à meadhon an 
tcine, 

5 (Slieas mise eadar an Tigheam agns 
sibhse 's an àm sin, a noclidadh dhuibh 
focail an Tigheai'na: oir blia eagal oirbh 
roimh an tcine,, agns clia deachaidh sibh 
suas do'n t-shabli,) ag ràdh, 

6 Is m.ise an Tighearn do Dhia, a thug a 
macli thusa a tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

7 Na bitheadh dèe sam bith eile agad a'm' 
fhianuis. 

8 Na dean dhuit fein dealbh snaidhte, no 
coslas air bith dh'aon ìii a tha shuas air 
ncanih, no a tha shìos air an talamh, no a 
Iha 's na h-uisgeachaibh fo 'n talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbliis doibh: oir mise an Tigheara 
do Dhia, is Dia èudmhor mi, a' leantuinn 
aingidheachd nan aithrchean air a' chloinn, 
agus air an treas agus air a' cheathranih 
gfiwm^rtr/tdhiubhsan a dh'f Imathaicheas nii, 

10 Agus a' dcananili tricair air raìltibh 

170 dhiubhsan a ghràcTIiaicIieas mi, agus a 

j ghleidheas m'àitlieantan. 

[ 11 Na tabhair ainm an Tigheama do Dhè 
'an dìomhanas: oir cha mheas an Tighearn 
neòchiontach esan a bhcir'ainm "an dìomh- 

i anas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh, mar a dh'àithn an Tigheam do 
Dhia dhuit. 

; 13 Sc làithean saothraichidh tu, agus ni 
' thu d'obair uile; 

I 14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an TighearnadoDhè: air an là so cha dean 
thu obair sam bith, thu fèin, no do mhac, 

' no do nighcan, no d'òglach, no do bhanog- 
lach, no do dhamh, no d'asal, no aou air bith 
de d' spi'eidh, no do cho'greach a tha 'n 

I taobh a stigh de d' gheataibh; achum gu'n 

[ gabh d'òglach agus do bhanoglach fois co 
mhaith riut fèin. 

j 1-5 Agus cuimhnich gu'n robh thu fein 
a'd' sheirbhiseacli ann an tìr na h-Eip]:it, 

j agus gu'u d'thug an Tighearn do Dhia 

I niach as a sin thu, le làimli chumhachdaich 
ngus le gàirdean sìiite mach: uime sin 

j dli'àithn an Tighearn do Dhia dhuit an 

I t-sàbaid a choimhead. 

j 16 Tabhair urram do d'athair agus do d' 
mhàthair, mar a dli'àitlni an Tighcarn do 
Dhia dhuit; a chum gn'm buanaichear do 
làithean, agus gii'n èirich gu maith dhuit, 
's an f liearann a bheir an Tighearn do Dhia 
dhuit. 

17 Na dcan mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
aghaidh do choindiearsnaich. 

j 21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shaimtaicheas tu 
t'gh do clioinihearsuaich, 'fhearann, no 

^ 'ògkch,no 'blianoglach, no 'dhamh,no 'asal, 

j no ni air bith a'5 le do choimhearsnach. 

j 22 Na br'athran sin labhair an Tighearn 
r'ur coimhthional uile 's an t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh 
dhorchadais, le guth mòr;agus cha dochuir 
e tuilleadh ris: agus sgrìobh e iad air dà 
chlàr chloiche, agTis thug e dhomhsa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an guth à 
meadhon an dorchadais, agus an t-slèibh a' 
losgadh le teine, an sin thàinig sibh am 
fagus dhomhsa, eadhon uile cheannardan 
bhur treubhan, agus bliur seanairean, 

24 Agus tliubhairt sibh, Feuch^dh' flioill- 
sich an Tighearn ar Dia dhuinn a ghlòir, 
agns a mhòrachd, agus chuala sinn a ghuth 
à meadlion an tcine: clnmnaic sinn an diugh 
gu'n labhair Dia ri duine, agus gu mair e 
beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheiblieamaid 
bàs? oir loisgidh an teine mòr so sinn. Ma 
chluinncas s.nn gutli an Tighearna ar Dè 
tuilleadli, an sin bàsaichidh sinn. 2G Oir cò (7i''n iiile f heoil a eliuala guth an 
Di bheò a' kibhairt à mcadhon an teine, 
mar a rliiu sinue, agus a mhalr beò? 

•27 Theirig-sa aui ragus, agus eiscl ris na 
h-uilc uithìbh a thcir au Tigliearu ar Dia; 
agns hxliliair thusa ruiunc gach ni a thcir 
au Tighearu ar Dia riut, agTis èisdidh sinuc 
ris, agiis ni siun e. 

2S Agus chuar an Tigliearu g-uth bhur 
briathran, 'n uair a labhair sibh rium: agus 
thubha'rt au Tighearn riuui, Chuala mi 
guth bhriatlirau an t-sluaigh so, a lab'.iair 
iad riut: is maith a thubliairt iad gach ni a 
labhair iad. 

29 gu'ui bitheadh an gnè cridhe so annta, 
gn'm bitlieadh m'cagals' oiTa, agus gu'u 
gleidheadh iad màitheautau uile a ghuùth, 
achumgu'n èireadh gu maith dhoibh,agus 
d'an cloiiin gu bràtli! 

30 luiich, abair r^u, Rachaibh d'ur bìith- 
aibh a rls. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so làimli 
rlumsa, agus labhraidh mi riut na li àith- 
eantan uile, agus na reachdan, agus na 
.breitheana's, a theagaisgeas tu diioibh, a 
chum as gu'u dcan siad iad anns anfhearann 
a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a shealbh- 
achadh. DEUTERONOMI, VI. 

6 Agus bitliidh na briathran so, a f7ia mi 
ag àithneadh dhuit an diugh, anu ad 
chridhe; 

7 Agais teagaisgidh tu iad do d' chloinn, 
agus labhraidh tu orra 'n uair a shuidheas 
tu a'd' thigh, agus au uair a dh'im.'cheas tu 
air an t slighc, agus au uair a luidhcas tu 
sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 

8 Agus ccauglaidh tu iad niar choniharadli 
air do làimh, agus bithidh iad mar eudauaiu 
eadar do shùihbh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad a'r ursainnibh 
do tliighe, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tighcaru do 
Dhia thu do'n fhcaraim a mhioiuiaich e do 
d' aithrichean, do Abraham, do Isaac, agiis 
do lacob, gu'n tugadh e dhuit ba:It-an 
VAÒra agus iua!the, nr.ch do thog thu fèin. 

11 Agus tighean làn de gach ni maitli 
nach do lìou thu agr.s tobraichcan cladh- 
aichte nach do chladhaich thu, fìon-Iiosan 
agiis liosau-olaidh nach do shuidliich thu, 
'n uair a dh'itheas tu agus a bhitlieas tu air 
do shàsachadh; 

12 An sin thoir an aire air eagal gua dì- 
clmimhuich thu au Tigheam, a thug a uiach 
thu à tìr na h Eiijhit, a t^gh ua dacrsa. 

13 Bitliidh eagal an Tighcarna do Dhè ort, na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gaeh slighe a dh'àithn an Tigh- 
earn bhur Dia dhuibh giu.aisidh sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agus gun eiric/i gu 
niaith dhuibh, agus gu'm buanaich sibh 
Ihuy làitheau anus an fhearann a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 

1 Is i ùmhjnchd do ihoi' Dhè crìocli an lagJia. 
3 Earuil dd'n t-sluagJi chitm na crìc'ie so. 
NIS is iad so na h-àitheantan, na 
reachdan, agus na breitheauais, a 
dh'àithn an Tigliearn bhur Dia a theagasg 
dliuibh, a chum gu'n deanadh sibh iad 's 
an fhearann d'am hheil sibh a' dol g'a 
shealbhachadh: 

2 A chum gu'm bitheadh eagal anTigheama 
do Dhè crt, gu'n gleidheadh tu a reachdan 
uile, agTis 'àitheantan, a tha miso ag àith- 
neadh dhuit, thu fèin, agus do mhac, agus 
mac do ^uliic, uilc làitheau do bheatlia, 
agus a chum gu'm buanaichear do làithean. 

3 Eisd uime sin, O Israeil, agus thoir an 
airc gu'u de.au thu .so, a chum gn'n èirich gu 
niaitli dhuit,agus gu'm fàs sibh ro lìonml;or, 
mar a ghcall an Tighearn Dia d'aithrichean 
dhu't, aun am fearann a tha' sruthadh le 
baiuue agus mil. 

4 Eisd, Israeil: An Tighearn ar Dia-ne, 
is aon Tighcaru e. 

5 Agiis gràdhaichidh tu an Tigheani do 
Dhia le d' uile chridhe, agus le d' uile 
auam, agus le d' uile neart. 

171 32 Bheir sibh an aire uime sin gu'n deau agus ni thu seirbhis dha, agnis miounaichidh 
sibh u}ar a dh'àithu au Tighearu bhur Dia tu air 'ainm. 

dhuibh: cha chlaon sibli a thaobh a chum 14 Cha tèid sibh an dèigh dhiathan eile, 

de dhiathaibh an t-sluaigh a tJui mu'n cuairt 
oirbh; 

1.Ì (Oir tha 'n Tighearn do Dh'a 'n a Dhia 
eudr.ihor 'n 'ur measg;) air eagal gu'u las 
fearg an Tighearna do Dhi ad' agha'dli, 
agus gTi'n sgrioa e thu o aghaidh na talmh- 
ainn. 

1 6 Cha bhrosna'ch sibh an Tigliearn bhur 
Dia, mar a bhrosnaich sibli e aun am j\Iasah. 

17 Gleidhidh sibh gudìchiollachàitheautau 
an Tighcarna bhur Dè, agus a thcisteis, 
agus a rcachdan, a dh'àithn e dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sin a tJia ceartagus 
maith a-un an sealladh au Tighearna; a chuui 
gn'n èirich gu maith dhuit, agus gu'u tèid 
thu steach, agus gii'n sealbha.ch thu am 
fcarann maith a mhionuaich an Tighearn 
do d'aithrichean; 

19 A thilgeadh a niach do naimhdeau iiile 
romhad, mar a Labli.air an Tighcarn. 

20 'N uair a dh'fhiosraicheas do mliac 
dhìot 's an aim.sir ri tcachd, ag ràdh, Ciod 
a^s ciall do na teistcasaibh, agus do na 
rcachdaibh, agus do na breithcaimsaibh a 
dh'àithn au Tjghe.aru ar Dia dliu.bh ì 

21 Au sin their thu ri d' mhac, Bha sinn 
'u ar tràillibh aig Fharaoh 's au Eiphit, 
agus thug an Ti.licaru a mach sinu as an 
Eiphit lc làimh chumliachda'ch. 

22 Agus nochd an T;glKarn comharan 
agus ioiigautasau mòra agus doilgheasach 
's.au Eiphit, air Pliarao'i, agus aira thcagh- 
lach uile fa chomhair ar sìil; 'N DEUTERONOMI 

2:5 Agua tliug e macìi sinn as a sin, a 
clium gu'n tugadh e siim a stigh, a thoirt 
dhuinn an fhcarainn a mhionnaich e d'ar 
n-aithi'ichibh. 

2-1 Agus dli'àithn an Tighearn dhuinn na 
rcachdansinuilcadheanamli,eagal an Tigh- 
earna ar Dè bhi oirnn a clium ar maith a 
ghnàtli, a chum gu'n gieidheadli e beò sinn, 
mar air an là'n diugii. 

25 Agus bitliidh e 'n a fhìreantachd 
dluiinn, ma bhcir sinn faincar na h-àithean- 
tan so uilc a dheanamh, an làtliair an Tigh- 
carna ar Dè, mar a dh'àithn e dhuinn. 

CAIB. VII. 

1 Uile cliomli-cliomunn rix na Cinnich air a 
thoirmeasn, i air e.ayal ijiCn tairngeadh siad 
iad gu h-lodlLol-aoradli. 

UAIR a bheir an Tighcarn do Dhia 
tliu .stigh do'n f liearann a chum am 
blicil thu 'doi g'a shealbhachadli, agns a 
thilgeas e macli romliad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaicli, agus na 
li-Amoraich, agus na Canaanaich, agus na 
Feridsich, agxis naHibhicli, agus na lebus- 
aich, seaclid cinnich a's mò agus a's cumli- 
achdaiche na tlmsa; 

2 Agus an uair a bheir an Tighcarn do 
Dhia iad tliairis a'd' làthair, buaihdh tu iad, 
agus cuiridh tu gu tur as doibli; clia dean 
thu coimhcheangal sam bith riu, ui mò. a 
noehdas tu tròcair dhoibh: 

3 Ni mò a ni thu clcamlmas riu; do nighean 
cha toir thu d a mhacsan, ni mò a gliabhas 
tu a nighean-san do d' mhacsa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac niise a lean- 
tuin, a chum gu'n dean iad seirbhis do 
dhiathan eile: mar sin lasaidh fearg an 
Tighearna'n ur n-aghaidh,agus sgriosaidhe 
thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu: sgriosaidh 
sibh an altairean, agus brisidh sibh an 
dcalblian, agus gearraidh sibh sìos an 
doireachan, agus loisgidh sibh an coslais 
slmaidhte le tcine. 

6 Oir is sluagli naomh do'n Tighearn do 
Dhiathusa: thagh aiiTighearn do Dhia thu 
gu bhi 'd' shluagh àraidli dha fèin, os ceann 
gach sluaigh a tlia air aghaidh na talmh- 
ainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearn sibh, iii 
niò a thagh e sibh, a cliionn gu'n robh sibh 
ni bu lìonmhoire na sluagh sam bith cile; 
(oir is sibh 'bu teirce de gach uilc shluagh;) 

8 Ach a chionn gu'n do giiràdhaich au 
Tighearn sibh, agus a chum gu'n gleidheadh 
e na mionnan a mhionnaich c d'ur n-aith- 
richibh, thug an Tighearn mach sibh le 
làimh chumhachda'ch, agus sliaor e thu à 
tigh nan tràillcan, à làimh Fharaoh rìgh na 
h-Eiphit. 

9 Bitheadh fios agad uime sin, an Tighearn 
do Dhia gur h-csan Dia, an Dia f ìrinneach, a 
chumas coimhclieangal agus tròcair riu-san 

172 VII. 

a ghràdhaicheas e, agus a ghleidheas 'àith- 
eantan, gu mìle ginealach; 

10 Agus a dhìolas orrasan a dh'f huathaich- 
eas e, i''an eudainn, a chum an sgrios: cha 
dean e moille d'a thaobli-san aig am bheil 
fuath dha; dìolaidh c air r'a eudann. 

11 Gleidhidh tuuimc sin na h-àitheantan, 
agus na rcachdan, agus ua li'citheanais, a 
tha mi 'g àithneadh dliuit an diugh a dhcan- 
amh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin,agus ma choimhideas agus 
ma ni sibh iad, cumaidh an Tigheani do 
Dhia rixitsa an coimhcheangal agus an tròc- 
air a nihionnaich e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdhaichidh c thu, agns beann- 
aichidh e thu, agus ni elìonmhor thu: mar 
anceudna beanuaichidh e toradh do bhronn, 
agus toradh d'fhearainn, d'arbhar, agus 
dfhìon, agus d'oladh, fàs do chruidli, 
agus treudan do chaorach, 's an fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh a thabhairt 
duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceann gach 
sluaigh; cha bhi fìrionnach no boirionnacii 
ncothorrach 'n ur measg, nu moasg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighcarn uait gach euc- 
ail, agus cha chuir e ort a h-aon air bith dc 
dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, a's aithnc 
dhidt, acli cuiridh e iad orra-san uile le 'm 
fuatliach thu. 

16 Agus sgriosaidh tuan shiagh sin uile a 
bheir an Tighearn do Dhia thairis dhuit; 
cha ghabh do sliiìil truas riu: ni mò a ni thu 
seirbhis d'an diathan, oir hithldh sin 'n a 
ribe dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe,/s mò na 
cinnich sin na mise, ciounusisurrainnmise 
an cur à seilbh? 

18 Cha bhi eagal ort rompa; ach cuimh- 
nichidh tu gu maith ciod a rinn an Tigh- 
earn do Dhia ri Fharaoh, agus ris na h-Eiph- 
itich uile; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic do 
shùilean, agus na comliaran, agus na h-ion- 
gantais, agus an làmh cliumhaclidach, agus 
an gairdean sìnte macli, leis an d thug an 
Tighearn do Dhia mach thu: mar sin ni an 
Tighearn do Dhiaris an t-sluagh uile roimh 
am bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighcarn do Dhia 
an connsbeach 'n am measg, gus am bi iad- 
san a dh'fhàgar, agus a dh'fholaicheas iad 
fèin o d' ghnìiis air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhaun ort rumpa; oir iM'n 
Tighearn do Dhia 'n m- measg, Dia mòr, 
agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearn do Dhia a 
niach na cinnich sin roudiad a lìon beagain 
is bcagain: cha n fheud thu au sgriivi a 
dh'aon bheum, air eagal gu'm fàs fìadli- 
bheatliaichcan na macliaracli lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighcarn do Dhia iad DEUTERONOMI, VIII. IX. thairis duit, asus sgi'iosaidli e iad le sgrios 
mòr, gus au ciiirear as doibh. 

24 Agus bheir e au rlglirean thairis do d' 
làimh, agus sgriosaidli tu an ainni o bhi fo 
nèamh: cha suas duiue sani bitli a'd' agh- 
aidh, gus an cuir thu as doibh. 

2.5 Dealbhan snaidhte an diathan loisgidh 
sibh le teine: cha mhiaunaichthu 'nt-airgiod 
no 'n t-òr a tha orra, ui mò ghabhas tu e 
dhuit fèiu, air eagal gun ribcar thu leis: 
oir ù gràiueileaclid e do'n Tighearn do 
Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gi-àineileachd do d' 
thigh, air eagal gu'm bi thu a'd' ni mall- 
aichte cosmhuil ris: ach bheir thu fuath 
iomlan da, agus gabhaidh tu gi-àiu d'e gu 
tur, oir is ni mallaichte e. 

CAIB. VIII. 1 Earail do chìoìnn Ismeil gvìn Uigadh iad 
gèdl a dlìàilii"""'"''^'' """o Wi..7.- :loinn israen gu n tìigaaii 7 
y^i^„ u, KviL u,i,ueaìitaìb/i Dhè, agus nad' dìrli- 
uimhnicheadh iad a mhaitlieas agus a flireas- Utllin/t KJLtl-Hllt tt 

dal d'an taobli. "VTA h-àitheantan uile a tha mi ag àitli- 
1.1 neadh dhuit an diugh, bheir sibh an 
aire gTi'u dean sibh iad^ a chum gu'm bi 
sibh beò, agus gu'm f às sibh lìonmhor, agus 
gu'n tèid sibh a stigh, agus gTi'n sealbhaich 
sibh am fearann, a mliionnaich anTighearn 
d'ur n-aithrichibli. 

2 Agus cuimlmichidh tu an t-slighe sin 
uile air au do threòraich an Tighearn do 
Dhia thu rè an dà f hichead bhhadhna so 
anns an fliàsach, gu d' irioslachadh, gu d' 
dliearbhadh, a chum gu'm biodh fìos ciod a 
?;/iann ad chridhe, an gleidheadh tu 'àith- 
eantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus thug e ort 
ocras fhulang, agus bheathaich e thu le 
mana, (ni nach b'aithne dhuit fèin, ni mò a 
b'aithne do d'aithrichibh e,) a chum gu'n 
tugadh e ort fios a bhi agad nach ann le 
h-aran a mhàin a bheathaichear duine, ach 
leis gach focal a thig a mach à beul an 
Tighearna bithidh duine beò. 

4 Cha do chaitheadh d'eudach dhìot le 
h-aois, ni mò a dh'at do chos rè au dà 
I hicliead bliadlma-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fainear ann ad 
cliridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur ann mar sin a tha 'n Tighearn 
do Dhia 'g ad smachdachadli-sa. 

fi Uimo sin glcidhidh tu àitheantan an 
Tigliearna do l5liè, a chuni gu'n gluais thu 
'd a shlighibh, agus gu'm bi 'eagal-san ort. 

7 Oir tha 'n Tiglicarn do Dhia 'g ad tha- 
bhairt gu fearann maith, feai-ann shrutlian 
uisgeachan, tliobraichean, agTis dhoinih- 
neachdan a tha 'g èii-igh suas air feadh 
ghleann agus air feadh bheann; 

S Fcarann ci'uithueachd, agus eòrna, agus 
fhìonainean, agus chraobhan fìgis, agus 
phonigranat, fcnrann olaidh na craoibh- 
olaidli, agus mc;ila; 

9 Fearaim anns an ith thu aran guu 
173 ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sam bith 
ort ann ; fearann aig am hlieil a chlachan 'n 
an iarunn, agus as a bheanntaibli cladhaich- 
ear umha. 

10 'N uair a dh'itheas tu agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tighearn 
do Dhia air son an f liearainn mhaitli a thug 
e dhuit. 

11 Thoir an aire nach dì-chuimhnich thu 
an Tighearn do lUiia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheantan, agus a blireithean- 
ais, agus a reaclidan, a tlia mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh : 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, agus 
a shàsuichear thu, agus a thogas tu tigliean 
maithe, agus a chòmhnuicheas tu annta; 

13 Agus a dh'fhàsas do blinar ngus do 
chaoraioh, agus a mheudaichear d'airgiod 
agus d'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
tha an;ad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe 'in a thognil 
suas, agus gu'n dì-chuimhnich thu 'n Tigh- 
earn do Dhia, a thug a mach thu à tìr na 
h-Eiphit, agus à tigh na daorsa; 

15 A threòraich thu troimh 'n f hàsach mhòr 
agus uamhasach sin,yàr an robh nathraicii- 
can loisgeach, agus scorpionan, agus ionadan 
tartmhor, far nach robh uisge ; a thug a mach 
dhuit uisge as a' eharraig ailbhinn ; 

IG A bheathaich thu 's an fhàsach le 
mana, nach b'aithne do d' aithrichibh, a 
chum gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu'n 
deaibhiidh e thu, a dheanamh maith dhuit 
ann ad laithibh deircannach; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd, agus ncart mo 
làimhe, an saoibhreas so dhomh. 

]S Ach cuimhnichidh tu 'n Tighearn do 
Dhia: oir is esan a bheircomas dhuitbeartas 
fhaghail,a chum gu'n daingnich e a choimh- 
clieangal a mhioimaich e do d' aithrichibh, 
mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh,ma dliì-chuimhnicheas tu 
air chor sam bith an Tighearn do Dhia, 
agus gu'n gluais thu an dèigh dhiathan eile, 
agus gu'n dean thu seii'bhis doibh, agus gu'n 
dcan thu aoradh dhoibh, tha mi a' toirt 
fianuis 'n ur n-aghaidh an diugh, gu'n 
sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha 'n Tighearn a' 
sgrios i'oimh bhur gnìiis, is amhuil sin a 
thèid as duibhse; a chionn nach b'àill lcibh a 
blii ìmihal do ghuth au Tighearna bhur 
Dè. 

CAIB. IX. 

Tha 31aoìs a' deanamli a dhìchiU gii harail nn 
t-duaigli isleacÌKidh a (haobh am J ìreanlachd 
agus an ionracais fèin, lin ceannairc, un 
gearan, agiis an easàinhlachd a diur' an 
cuimhne dhoibh. 

EISD, Isracil: tha thu gu gabhail thar 
I lordan an diugh, gu dol a stcacli a 
.shcalbhacliadh chimicach a's mò affua as DEUTERONOMI, IX. trcise na thu fein, bailtean mòra agm 
daingniclitc suas gu nèanili ; 

2 Siuagh mòr agus àrd, clann nan Anac- 
ach, a's aitlnie dhuit, agus m/.i7i cual' tliu 
air a ràdk, Cò a's urrainu seasanih roinih 
chloinn Anaic/ 

3 Uinie sai tuig thusa an diugh, gur e 'n 
Tighearn do Dliia an ti a tlieid thairis 
roinliad 'n a theine caifchteach: cuiridh esan 
as doibh, agus cuirjdli e sìos iad a'd' 
fhianuis: niar sin fògraidh tu mach iad, 
agus sgriosaidli tu iad gu grad, niar a thu- 
bhairt an Tighearn rlut. 

4 Na labha.r aan ad cliridhe, an dèigh do'n 
Tigliearn doDhia antilgeaclh aniachromh- 
ad, ag ràdh, Air son niì'hlrcantachil fèin 
thugan Tighcarn steacli mi a shcalbhacliadh 
an ihcarainu so; acli air son aingidheachd 
nan cinneacli sin tha 'n Tighearn 'g am 
fògrndh a mach o d' làthair. 

5 Cha-n aun air son d'fhlrcantaclid, no 
air son ionracais do chridhe, tha thu 'dol a 
shealbhachadli am fearainn ; ach air son 
aingidlieachd nau cinneach sin tlia 'n Tigh- 
eara do Dhia 'g ani fògradh a mach o d' 
làtlìaii'-sa, agus a chum gu'n coimhlion e 
'm focaì a mhionnaich an Tiglicarn do d'aith- 
ricliibh, Àbrahani, Is:xac, agua lacob. 

C Tuiguime sin nachann air son d'f hìrean- 
tachd-sa a tlLaa Tighearn do Dhia a' toirt 
duit an flicarainn mhaith so r'a sliealbh- 
achadli; oir is sluagli rag-mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, na di-chuimlinich cionnus a 
bhrosnaich thu 'n Tighearu do Dhia gu 
fcirg 's an fhàsach: o"n )à 's au deachaidh tu 
niacli à tìr ua h-Eiphit, gus an d'tliàinig 
sibh do'n àite so, bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearna. 

8 Mar an ceuclna ann an Horeb bhrosnaich 
sibh an Tighearn gu feirg, air clior as gu'n 
robh corruich air an Tighearn ribh, a chum 
bhur sgrios. 

9 'N uair a chaidh mise suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr chloichc, eadlion clàir 
a' clioimhcheangail a rinn an Tighearn ribh, 
ansin dh'fhan nii's an t-sliabh dà fhichead 
là agus dà fhicìiead oidhche; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge: 

10 Agus tiiug an Tighearn dhomh dà 
chiàr chloiche, sgrlobhta le mcur Dhè; agus 
orra bha sgrlohìUa rèir nau uile bhriathran 
a labhair an Tighearn ribh 's an t-sliabh, à 
mcadliou au teine, ann an là a' chomh- 
chruiuueachaidh. 

11 Agus tharladh, an ceann dhà fhichead 
là agus dhà fhichead oidhche, giin d'thug 
an Tighearn dhomhs' an dà chlàr chloiche, 
eadìini clàir a' choimhcheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearn i"ium,Eir- 
ich, imich sìos gu luatlias a so; oir tliruaiU 
do shluagh a thug thu mach as au E'phit 
ind Jein; chlaon iad gu grad o'n t-sliglie a 
dhàithn misc dhoibh; rinn iad dhoibh fèin 
dealbh lcaghta. 

174 13 A bliàrr air so, labhair an Tiglieam 
riuni, ag rìidh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus, feucli, is sluagh rag-ndunucalach iad. 

14 Lcig dhomli, a chum gu'n sgrios mi iad, 
agus gu'n dubh mi niacli an aiiim o bhi fo 
nèamh ; agus ni mi dhìotsa cinn.each a's 
cumhachdaiche agus a's mò na iadsan. 

15 IMar sin phill mi, agus thàinig mi nuas 
o'n t-sliabli, agus bha 'n sliabh a' losgadh le 
teine: agus Ijha dà chlàr a' choimlichcangail 
a'm' dhà làimh. 

16 Agus dli'amhairc mi, agus, feuch, bha 
sibh air peacachadh an aghaidh an Tigh- 
earna bhur Dè, rinn silih laogh leaghta 
dhuibh fdin: bha sibh air tioundadh athaobh • 
gu grad as an t-slighe a dh'àithn an Tigh- 
earn dliuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus thilg 
mi as mo dhà làimh iad, agus bhris mi iad 
fa cliomhair bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sìos 'am fianuis an Tigh- 
earna, mar air tìis, dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhchc; cha d'ith mi aran, nimò 
dh'òl mi uisge, air son bhur peacannan uile 
a pheacaich sibh,leolc a dheanamh ann an 
sealladh an Tighearua, 'g a bhrosnachadh 
gu leirg. 

19 (Oir blia eagal na feirge orm, agus na 
ro-cliorruich leis an robh au Tighearu 
feargach 'n ur n-aghaidh-sa chum bhur 
sgTÌos.) Ach dh'èisd au Tighearn rium 's 
au àm sin mar au ceudna. 

20 Agus bha i'o-fhearg air an Tigheam ri 
h-Aaron a chum a sgrios: agus rinu mi 
urnuigh mar an ceudna air son Aaroin 's 
an àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mibhur peacadh, an laogh 
a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, agus 
phronn m\Q,agus mheil mi gu rnìn e, eadhon 
gus an d'rimieadh min e mar dhuslach ; 
agus thilg mi a dhuslach 's an t-sruth a 
thàinig a nuas o'n t sliabh. 

22 Ag-us aig Tabcrah, agns aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an Tighearii gu feirg. 

23 Mar an ceudua, 'n uair a chuir an 
Tighearu sibh o Chades-barnea, ag ràdh, 
Rachaibh suas, agus sealbhaichibh am 
fearann a thug mise dhuibh; an sin rinn 
sibh ceannairc an aghaidli àithne an Tigh- 
earna bhur Dè, agus cha do chreid sibh 
e, ni mò dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearna o'n là a b'àithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so thuit mi sìos 'am fianuis an 
Tighearna dà f hicliead là agus dà fhichead 
oidhche, mar a thuit mi sìos air tìis; a 
chionn gu'n dubhairt an Tighearn gu'n 
sgriosadh e sibh. 

2() Uime sin rinn nii urnuigh ris an Tigh- 
earn, agus tliubhairt nii, Thighearna 
Dhè, ua sgrios do shluagli fèin, agus d'oigh- 
reaclid, a shaor thu trìd do ndiòrachd, a DEUTERONOMI, X, XI. thug tlai uiach as an Eiphit le làim'a cliumh- 
i^chdaich. 

27 Cuiuihnich do she;rbhisich,"Abraham, 
Isaac, agus lacob; na h-auiliairc air reasg- 
aehd au t-skiaigh so,no air au aingidlieachd, 
no air am peacadh; 

2S Air eagal gu'u abair am fcarann as an 
d thug thu mach sinu, A chionn nach 
b'urrainu an Tigliearn an toirt a steacli 
do'n fliearauu a gheall e dhoibli, agus a 
cliiouu gu'u robh luath aige dlioibh, thug e 
maeh iad gani marbhadh 's an f hàsach. 

29 Gidlieadh is iad do shluagh iad; agus 
d'oighreaclid, a thug thu mach le d' threìin 
ueart, agus le d' giiairdean sìute mach. 
CAIB. X. 

1 Jlaiiheas agus tròcair Di è air an noclidadh 
h dà c/ilàr an La'jha a'Ji-miadìiachadh. 8 
Treuhh Lthhi air a cur air lelh, ctr. 

'O AN àni sin thubhairt an Tigheam 
O rium, Snaidh dhuit fèiu dà cldàr 
chloiche cosmliuil ris ua ceud chlàir, agus 
thig a nìos a'm' iouusuidh-sa do'n t-sliabh, 
agus deau dhuit àirc fhiodha. 

2 Agus sgi'ìobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh'air ua ceud chlàir a bhris thu, 
agus cuirldli tu iad 's an àirc. 

3 Agus rinn mi àirc de fhiodh sitim, agus 
shnaidh mi dà chlàr chloiche cosmhuil ris 
na ceud chlàir, agus cliaidh mi suas do'n 
t-sliabh, agus an dà chlàr a'm' làimh. 

4 Agus sgTÌobh e air na clàir a rèir a' 
cheud sgi'ìobhaidh, na deich àitheantan, a 
labhair an Tighearn ribh 's au t-sliabh, à 
meadhon an teiue, ann au là a' chomh- 
chruiuneachaidh: agus thug an Tighearn 
iad dliomhsa. 

5 Agus phill mise, agiis thàinig mi nuas o'n 
t-sliabh, agus chuir mi ua clàir 's au àirc a 
riun mi, agus an sin tha iad, mar adh'àithu 
an Tighearu dliomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
cliloinn laacain gu Mosera: au sin fhuair 
Aaron bàs, agais dh'adhlaiceadh e an sin; 
agus fliritheil Eleasar a mhac ann au 
dreuchd au t-sagairt 'u a àite. 

7 As a sin dh'imich iad gai Gudgodah,ngus 
o Ghudgodah gn lotbat, fearann shmthan 
uisge. 

8 'S au àm sin chuir an Tigheara air leth 
treubh Lebhi, a ghiìilan àirce coiuihchcan- 
gail an Tighearua, a sheasamh an làthair an 
Tighearna gii frithealadh dha, agxis a 
bheaunachadh 'u a ainm, gus au là'n diugh. 

9 Uime siu eha-n'eil aig Lebhi roinn uo 
oighreachd maille r'a bhrìiithribh ; is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar a 
gheall an Tighearn do Dhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi 's au t-sliabh, a rèir 
na ceud ùìne, dà f hichead là agus dà f hich- 
ead oidhche, agiis dh'èisd auTighearn rium 
mar au ceudna 's an àm sin, af/us cha bu 
toil leis au Tigheam thusa a sgrios. 

11 Agus thubliairt au Tighearn rium, Eir- 

175 ich, imich roimh 'n t-sluagh, a chum gnn 
j tèid iad a steach, agus gu'n sealbhaich iad 
am fearann, a mhiouuaichmi d'an aithrich- 
j ibh gu'n tugainn doibh. 

12 Agus a uis, Isracil, ciod a tlia 'u Tigh- 
I earu do Dhia ag iarraidh ort, ach eagal an 
I Tigheania do Dhè a bhi ort, gluasad 'n a 
uile shliglribh, agus a ghràdliachadh, agais 
seirbhis a dheanamh do'n Tighearu do Dhia 
le d' uile chridhe, agus le d' uile auaui ; 
j 13 Aitlieautau auTigiiearnaaghleidhcadli, 
j agus a reaclidau, a tha mise ag aithucadh 
clhuit au diugh air son do leas? 

14 Feuch, is leis an Tigheara do Dhia 
nèamh, agus nèaudi nan uèamhau, au talaiuh 
mar an ceuclna^ agus gach ni a tha auu. 

15 A ndiàiu bha tlachd a-'g an Tighearu 
a'd' aithricliibh g'an gràdhachadli, agus 
thagh e 'n sliochd 'n an dèigli, eaclhon sibhsc 
os ceanu gach sluaigh, mar air au là'n 
diugh. 

16 Timchioll-ghean-aibh uime sin roiuili- 
chroicionu bhur cridhe, agTis na bithidh rag- 
mhuiuealach ni's mò. 

17 Oir au Tighcarn bhur Dia, is esan Dia 
nau Dia, agus Tighearn uau Tighearn, Dia 
mòr, cuiuhachdach, agus uamhasach, aig 
nach 'eil bàigh ri neach seacli a chèile, agus 
nach gabli duais. 

IS Tha e a' cur 'an gnìomh breitheanais an 
dìlleachdaiu agus ua bantraich, agus is 
toigh le:s an coigrcach, a' toirt dha bìdh 
agus eudaich. 

19 Uime sin gràdliaichidh sibh an coig- 
reach; oir bha sibh fèin 'n ur coigrich aun 
au tìrua h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal au Tighcarna do Dhè ort ; 
dhàsan ni thu seirbhis, agus ris-san dlìitli- 
leanaidh tu, agus air 'amm mionnaicliidh 
tu. 

21 Is esan do chliu, agns is esan do Dhia, 
a rinn air do shon na nithean mòr' agus 
uamhasach ud, a cliuunaic do shùilcan. 

22 Le tri fichead agus dcich auauianua 
chaidh d'aithrichean sìos do'u Eiphit; agus a 
nis riun an Tighcarn do Dhia thumarreulta 
nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 
1 Eorail do'n t-duaiih gu gèilleaclidainn do larih 
Dliè. S D,'ioihli.-san a bìiio.i ùmltal dha Iha 
SDchairean mòra air an gealllainn. 26 Thu 
heaìinacliadh aijus mallachadh airan cur fd'n 
comhair. 

AIR an aobhar sin gi-àdhaicliidh tu 'n 
Tighearu do Dhia, agus gleidhidh tu 
a chùram, agus a reachdan, agus a bhreith- 
eanais, agus 'àithcautau a ghuàth. 

2 Agus bitheadh fios agaibhse an diugh: oir 
ni 'n labJiram r'ur cloiun do nach b'aithne, 
agTis nach faca smachdachadli an Tigheam' 
bhur Dè, a mhòrachd, a làmh clmmhachd- 
ach, agus a ghairdèan sìnte mach, 

3 Agus a chomharan,agusaghnìomharan. 
a rimi e ann am meadiion na h-Eiphit, ri DEUTERONOMr, XI. Pharaoh rìgh na h-Eiphit,agus r' a f hearann 
uile ; 

4 A;:us ciod a rinn e ri armailt nan Eiphit- 
cach,v'an eich,agus r'an carbadaibh; cionnus 
a thug e air uisge na niara ruaidhe dol 
tharta 'n uair a blm iad 'an tòlr oirbh, agus 
cionnns a sgrios an Tighearn iad gus an 
là'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse 's an fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abir- 
am mio Eliaib, nihic Reubein ; cionnus a 
dh'fhosgail nn talamh a bheul, agus a shluig 
e tiìos iad, agus an tcaghlaichean, agus am 
bùthan, agus a' nihanin uile a ùka 'n an 
seilbh, 'ani meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa gnìomh- 
aran mòra an Tighearn' uile, a rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sìbh na ii-àithoantan 
6Ìn uile a tha mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, 
agus gu'n tèid sibh a stigh agusgu'n sealbh- 
aich sibh ani fearann, gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh Miur làithean 
anns an i'hearann a mhionnaich an Tighearn 
d'ur u-aitihrichibh gu'n tugadli e dhoibh e, 
agus d'an sliochd, fearann a tha 'sruthadh 
le bainne agus niil. 

10 Oir cha-n'eil am fearann d'am bheil thu 
'dol a stigh g'a shealbhachadh, mar fhear- 
ann na h-Eiphit, o'n d'thàinig sibh a maeh 
far an robh ihu 'cur do shìl, agus g' a uisg- 
eachadh le d' chois, mar lios lusan: 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, is fearann bheann 
agus ghleann e: de fhrasachd nèimh òlaidh 
e uisge: 

12 Kearann d'am bheil an Tighearn do 
Dhia a' giibhail cìiraim : tha sìiilean an Tigh- 
earna do Dhè air a ghnàth, o tlioiseach na 
bliadhna eadhon gu deire na bliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh èisdeas sibh gu 
dùrachdach ri m' àitheantaibhs', a iha mi ag 
àithneadh dliuibh air an là'n diugh, an Tigh- 
earn bhur Dia a ghràdhachadh, agus seir- 
bhis a dheanamli dha le'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anani ; 

14 Gu'n toir mise dkuibh uisge bhur fear- 
ainn 'n a àm fèin, an ceud uisgo, agus an 
t-uisge deireannach, agus cruinnichidh tu 
stigh d'arbhar, agus d'thìcn, agus d'oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' miiachair do d' 
sprèidh, agus ithidh tu, ngus sàsaichear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, aireagal 
gu mealiar bhur cridhe, agus gu'n claon 
sibh a leth-taobh, agus gu'n dean sibh scir- 
bhis do dhiathan eile, agus gn'n dean sibh 
aoradli dhoibh; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 'n ur 
n aghaidh, agus gu'n druid e suas ricamh, 
air chor as nach bi ui^ge saui b.th anii, 
agus nach toir am feara'.in a thoradh uaith, 

nr. agus gu'n sgriosar gu grad sibh as an thear- 
ann uihaith a tka 'n Tighearn a' tabhairt 
duibh. 

18 Uime sin tais;2Ìdh sibh suas iad so mo 
bhriaihra 'n ur cridhe, agus 'n ur n anam, 
agus ceanglaidh sibh iad mar chomharadh 
air bhur làimh ; agus bithidh iad mar eud- 
anain eadar bhur sùilean. 

19 Agus teagaisgldh sibh iad d'ur cloinn, 
a' labhairt orra 'n uair a shuidheas tu a'd' 
tliigh, agus an uair a dh'imicheas, tu air an 
t-slighe, agus an uair a luidheas tu sìos, 
agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnean 
doruis do thighe, agus air do gheataibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean lìon- 
mhor, agus làithean bhur cloinne, 's an 
fhearann a mhionnaich an Tighearn d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, mar làithean 
nèimh air an talamh. 

22 Oir nia ghleidheas sibh gu dùrachadh na 
h àitheantan so uile a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh a dheanamh, an Tighearn 
bhur Dia a ghràdhachadh, gluasad 'n a uile 
shlighibh, agus dlùth-leantuinn ris; 

23 An sin-tilgidh an Tighearn a mach na 
cinnich sin uile roimhibh, agus sealbhaich- 
idh sibh cinnich a's niò agus a's cumhachd- 
aiche na sibh fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn bhar cos, 
is leibhse: o'n fhàsach agus Lebanon, o'n 
aiiihainn, an amhainn Euphrates, eadhon 
gus an fhairgea's faide mach, bithidh bhur 
ciìoch. 

25 Cha seas duine 'n ur n-aghaidh : air 
gach fearann air an saltair sibh, cuiiidh an 
Tighearn bhur Dia eagal agus geilt-chrith 
roimhibh, a rèir mar a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair air an 
là'n diugb beannachadh agus mallachadh; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèill a 
dh'àitheantaibh an Tighearnabhur Dè, a tha 
mi ag àithneadh dhuibh air an là'n diugh; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh gèill a 
dh'àitheantaibh an Tighearna bhur D , 
ach gu'n claon sibh o'n t-slighe a tka mi ag 
àithncadh dhuibh an diugh, a dhol an dèigh 
dhiathan cile, nach b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir an Tigh- 
earn do Dhia thu stigh do'n fhearann d'am 
bhcil thu' dol g'a shealbhachadh, gu'n cuir 
thu am beannachadh air sliabh Gheridsim, 
agus am niallachadh air sliabh Ebail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile de lor- 
dan, leth ri slighe dol fodha na grèine, ann 
an tìr nan Canaanach, a tha 'g àiteachadh 
a' chòiidmaird fa chonihair Ghilgail, làimh 
ri còmhnardaibh Mhoreh? 

31 Oir thèid sibh thar lordan, a dhol a 
stigh a shcalbhachadh an f heavainn a tha 'n 
Tigliearn bhur Dia a' tabliairt duibh, agus 
sealbhaichidh sibh e, agus gabhaidh sibh 
cjmhnuidh ann. DEUTERONOMI, XII. 32 Agus bheir sibli an aire gu'n dean sibh 
na reathdau uile agus na breitheanais, a 
tlia lui 'cur roimhibh air an là 'n diugh. 

CAIB. XII. 
l Aitean-aoraidh auu>i aUaireonnan ìodliol gu 
bhiair an syrios. 5 An t-ionad anns an deanar 
seiihliis do Dhin. i/u bìii air a choimhtad 
rMomh. 16. 23 Fuil air a ioiìmeasg. 

/'S iad so na reachdan agus na breithean- 
ais a bheir sibhse fainear gii'n dean sibh 
"s an f hearann a tha 'n Tighearn, Dia d'aith- 
richean, a' toirt duit g'a shealbhachadh, uile 
làithean bliur beatha air an talamh. 

2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteachan uile 
anns an d'rinn na cinnich a shealbhaicheas 
sibh seirbhis d'an diathaibh, air na beann- 
taibh àrda, agais air na cnocaibh, agus fo 
gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altairean, 
agus brisidli sibh an carraighean, agus loir.g- 
idh sibh au doireachan le teine, agiis gea*T- 
aidli sibh sìos dealbhan suaidhte an diathan, 
agus sgriosaidh sibh an ainm a mach as an 
àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tighearn 
bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a ròghnaich- 
eas an Tigheam bhur Dia as bhur treubhan 
uile, chum 'ainm a chur an sin, eudhon a 
dli'ionnsuidh 'àite-còmhnuidh-saD iarraidh 
sibh, agus gu sin thig thu. 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur tabhartais- 
loisgte, agTis bhur u-ìobairtean, agus bhur 
deachamh, agus tabhartais-thogta bhur 
làimhe, ag"us bhur bòidean, agus bhur saor- 
thabhartais, agus ceud-ghin bhur cruidh 
agus bhur caoraeh. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair an 
Tighearna bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas anns gach ni ris an cuir sibh bhur 
làmh, sibh fèm agus bhur teaghlaicheau, 
aims an do bheauuaich an Tighearn do Dhia 
thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nithean a 
tha sinn a' deanamh an so an diugh, gach 
duine an ni a tha ceart 'n a shùilibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a dh'ionn- 
suidh na foise, agus a dli'ionnsuidh na 
li-oighreachd a tha 'n Tighearn bhui- Dia, a' 
tabhairt duibh. 

10 Ach aìi iiair a thèid sibh thar lordan, 
agTis a ghabhas sibh còmhnuidh 's an f hear- 
aim a bheir an Tighearn bhm- Dia dhuibh 
r'a shealbhachadh, agus an uair a bheir e 
fois dhuibh o'r naimlidibh uile mu'n cuairt,' 
agus a ghabhas sibh còmhuuidh gii tèar- 
uinte. 

11 An sin bithidh àit 3nn a thaghas an 
Tighearn bhur Dia, a thoirt air 'ainm còmh- 
nuidh a ghabhail ann: gu siu bheir sibh na 
h-uile nithean a tha niise ag àitlineadh 
dhuibh; bhur tabhartai.s-loisgte, agus bhur 
n-ìobairtean, bliur deachamli, agus tabhart- 
ais - thog'ta bhur làinihe, agTis tagliadh bhur 

177 bòidean uile a bhòidieheas sibh do'n Tigh- 
earn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair an 
Tiglieama bhur l3è, sibh fèin, agiis bhur 
mic, agus bhur nigheanan, agiis bhur n- 
òglaich, agus bhur banoglaich, agus an 
Lebhitheach a tha 'u taobh a stigh d'ur 
geataibh; do bhrìghnach 'eil roinn no oigh- 
reachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, naeh ìobair 
thu d'ìobairtean-loisgte anns gach àit a chi 
thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an Tighearn 
as aon de d' threubhan, an sin ìobraidh 
tu d'ìobairtean-loisgte, agus an sin ni thu 
na h-uile ni a tha mise ag àithneadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil amharbh- 
adli agus itheadh a'd' gheataibh uile, ge b'e 
ni air am bheil niiann aig d'anam, a rèir 
beannachaidh an Tighearna do Dhè a thug 
e dhuit: feudaidh anneòghlan agus an glau 
itheadh dh'e; mar de'n bhoc-earba, agus 
de'u f hiadh. 

16 A mhàin cha-n ith sibh an fhuil; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha-n fheud thu deachanih d'arbhair 
itheadh an taobh a stigh de d' gheataibh, 
no d'fhìona, no d'olaidh, no ceud-ghin do 
chraidh no do chaorach, no h-aon air bith 
de d' bhòidibh a bhòidicheas tu, no de 
shaor-thabhartais, no tabhartais-thogta do 
làinihe: 

18 Ach an làthair an Tigheama do Dhè 
ithidh tu iad auns an àit a thaghas an 
Tigheara do Dhia, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus d'òglach, agus do 
bhanoglach, agus au Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibh: ag-us ni thu 
gairdeachas an làthair an Tigheama do 
Dhè anns gach ni ris an cuir thu do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin nach trèig thu 
an Lebhitheach am feadh is beò thu air 
d'fhearann. 

20 'N uair a leudaicheas an Tighearn do 
Dhia do chrìoch.mara gheall e dhuit, agus 
a their thu, Ithidh mi feoil, (a chioun gu 
bheil d'anam a' niiannachadh feoil itheadli,) 
a rèir uile mhiann d'anama feudaidh tu 
feoil itheadh. 

21 Ma bhitheas an t-àit a thagh an Tigh- 
earn do Dhia a chur 'ainme au sin, ro f hada 
uait; an sin marbhaidh tu de d'bhuar, agus 
de d' threud, a thug an Tighearn dhuit, 
mar a dh'àithn mise dhuit, agus ithidh tu 
an taobh a stigh de d' gheataibh gach ui is 
miannach le d anam. 

22 Eadhou mar a dh'ithear an raadh-bhoc, 
agus am fìadh, mar sin ithidh tu e: itliidh 
an neòghlan agus an glan d'e air an aon 
dòigh: 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith thu 
'n fhuil: oir is fhuil a' bhcatha; agus 
cha-n f hcud thu a' bhcatha itheadh inaiUc 
ris an f hcoil. 

M DEUTERUNOMI, Xlll. 24 Cha-n iththu i; air an talamh dòirtidh 
tu i mar uisge. 

25 Cha-n ith thu i, chum gu'n èirich gu 
maith dhiut,agus do d' chloinn a'd' dhèigh, 
'n uair a ni thu an ni a tlia ceart ann an 
sùilibh an Tighearna. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithean 
naomha a tha agad, ag-us do bhòidean, agus 
thèid thu do'n àit a thaghas an Tigheam. 

27 Agus ìobraidh tu d'ìobairteau-loisgte, 
an fheoil agus an fhuil, air altair an Tigh- 
earna do Dhè; agus dòirtear a mach fuil 
d'ìobairtean air altair an Tighearna do Dhè, 
agiis ithidh tu 'n flieoil. 

28 Tlioir an aire, agus èisd ris na briath- 
raibh sin uile a tha mi ag àithneadh dhuit, 
a clmm gu'n èirich gu maith dliuit fèin, 
agus do d' chloinn a'cl' dlièigli gu bràth, an 
uair a ni thu an ni a tha maith agus ceart 
ann au sùilibh an Tigheama do Dliè. 

29 'N uair a ghearras an Tighcam do 
Dhia as na cinnicli romhad, a tha thu' dol a 
steach an sud a chum an sealbhachadh, agus 
a thig thu 'n an àite, agus a ghabhas tu 
còmhnuidli 'n am fearaun; 

30 Tlioir an aire dhuit fèin nach ribear thu 
le'n leantuinn, an dèigli dhoibh bhi air an 
sgrios as do làthair, agus nach fiosraich thu 
mu thimchioU an diathan, ag ràdh, Cionnus 
a rinn nacinnich siu seirbliis d'an diathaibh? 
ni mise mar sin mar an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earn do Dhia: oir gach gràineileachd do'n 
Tiglieam a's fuatliach leis, 'rinn iadsan d'an 
diathaibh; oir eadhonammic agus annigh- 
eanan loisg iad 's an teine d'an diathai bh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh dliuibh, 
thugaibh an airo gu'n dean sibh e: cha chuir 
thu ris, ni mò bheir thu ni sam Inth làjiith. 

CAIB. XIII. 
1 ClacJiar gu hàs iadsan a mhenllas daoine gu 
dol an dèigk dliiallian eiLe, 6 ged a rohh iad 
fagiis ^an dàimh dìiuit. 12 Clia diaomhnarna 
bailtean anns am hi iodhol-a.ora.dh. 

A dh'èireas suas 'n ur measg f àidh, no 
fear a chi aisling, agus gu'n toir e 
dhuit comharadh no iongantas, 

2 Agus gu'n tig an comharadh no'n t-ion- 
gantas gu crìch,air an do labhair e riut,ag 
ràdh, lìachamaid an dèigh dhiathan eile, 
nach b'aitbne dhuit, agus deanamaid seir- 
bhis doibh: 

3 Cha-n èisd thu ri briathraibh an f hàidh 
sin, no ris an f hear sin a chi aisling: oir tha 
'n Tigliearn bhur Dia 'g 'ur dearbhadh, a 
dh'f heuchainn am bheil sibh a' gràdhachadh 
an Tighcarn bhur Dè le'r n-uile chridlie, 
agus ìe'r n-uile anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Dè gluais- 
idh sibh, agusbithidh 'eagal-san oirbh,agus 
gleidhidh sibh 'àithcantan, agus èisdidh 
sibh r'a ghuth, agiis ni sibh scirbhis da, 
agus dlùtli-leanaidh sibh ris. 

6 Agus cuirear am fàidh sin, no am fcar 
178 sin a chi aisHng, gu bàs; a chionn gu'n do 
labhair e chum siùhse chur air seacharan 
o'n Tighearn bhur Dia, a thug a mach sibh à 
tìr na h-Eiphit, agais a dh'fhuasgail sibh à 
tigh na daorsa, chum d'iomain a mach as 
an t-slighe anns an d'àithn an Tighearn do 
Dhia dhuit imeachd; niar sin cuindli tu air 
falbh an t-olc as do mheadhon. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, 
no bean-phòsda d'uchd, no do charaid, a 
tha dhuit mar d'anam, impidh ort ann an 
uaigneas, ag ràdh, Rachamaid agus deana m- 
aid seirbhis do dhiathan eile, naeh b'aithue 
dhuit fèin, no do d'aithrichibh; 

7 Eadhon do dhiathan nan cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann de'n talamh 
eadhon gus an ceann eile de'n talamh; 

8 Cha-n aontaich thu leis, nimò a dh'eisd- 
eas tu ris; ni mò a ghabhas do shìiil truas 
ris, ni mò a cliaomhnas no'cheileas tu e: 

9 Ach cuiridh tu gu cinntcach gu bàs e; 
bithidh do làmh fèin au tìis air g'a mharbh- 
adh, agiis an dèigh sin làmh an t-sluaigh 
uile. 

10 Agus clachaidh tu e le clachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e; a chionn gu'n d'iarr e 
do tharraing o'n Tighearn do Dhia, a thug 
a niach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

1 1 Ag-us cluinnidh Israel uile, agus bith- 
idh eagal oiTa, agus cha dean iad ni's mò a 
leithid so de ghnìomh aingidh 'n 'ur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon de d' 
bhailtibh a thug an Tighearn do Dhia dhuit 
gu còmhnuidh a ghabhail ann, neach air 
bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, claiin Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair iad 
luchd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, Rach- 
araaid agus deanamaid seirbhis do dhiath- 
aibh eile, nach b'aitlme dhuibh; 

14 An sin fiosraichidh tu agTJs rannsaich- 
idh tu, agus feòraichidh tu gu dùrachdach; 
agus, feuch, mds f ìrinn e, agus gu'm bheil 
a' chùis dearbhta, gi£n do rinneadli a' 
ghràineileachd sin 'n 'ur measg; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd-àiteach- 
aidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidheimh, 
'g a sgrios gu tur, agus gach ui a th.a ann, 
agus a sprèidh, le faobhar a' chlaidheimh. 

16 Agus cruinnichidh tu a chreach uilegu 
meadhon a shràide, agus loisgidh tu lo 
teine am baile, agiis a chreacli uile gu 
h-iomlan, air son an Tighearna do Dhè: agus 
bithidh e 'n a thòrr a chaoidh, cha togar 
suas e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-sau' bheag 
de'n ni mhallaichte; a chum gu'm piU an 
Tighearn o lasair 'fheirge, agus gu nochd e 
tròcair dhuit, agus gu'n dean e iochd riut, 
agus gu'n toir e ort fàs lìonmhor, mar a 

, mhionnaich e do d'aithrichibh; 
DEUTEKOJMOMl, XIV, XV. 18 'N uair a dh eisdeas tu ri guth aii Tigh- 
earna do Dhè,a ghleidlieadli 'àitheautan uilc 
a tlia mi ag àithneadh dhuit an diugh, a 
dlieanamh an n i a tha ceart aun an sìiilibli 
an Tigheai'na do Dhè. 

CAIB. XIV. 
1 Cha glieaii- ar/vs cha lom d<mn Dhè iad fein, 

an Kair a ni iad brùn air son muirbh. 3 Na 

heathuiàiean a dli^keudar iUieadli, ayus nack 

feudar. 

/'S sibhse clann an Tighearna bhur Dè : 
oha ghearr sibh sibh fèin, ni mò a iii 
sibh lomadh air hith eadar bhur siiilean air 
son mairbh: 

2 Oir is shiagh naomh thu do'n Tighearn 
do Dhia, agus thagh an Tighearn tlm gu 
ohi a'd' shluagh sòuraichte dha fein, tbar 
gach uile chinueach a tha air aghaidh na 
tahnhainn. 

3 Cha-n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
sibh: an damh, a' chaora, agTis a' ghabhar, 

6 Am fiadh, agiis an ruadh-blioc, agus an 
dathais,agus a" ghabhar fhiadliaich, agus an 
t-earr-gheal, agus an damh fiadhaich, agiis 
an somer. 

6 Agus gach beathach a roinneas an ionga, 
agus a sgoilteas sgoltadli an dà ionga,agns a 
chnàmhas a' chìr, am measg nan ainmhidh- 
ean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha-n ith sibh dhiubh- 
san achnàmhas a' chìr, no dhiublisan aroinn- 
eas an ionga sgoilte, mar an càmhal, agus a' 
mhaigheach, agus an coinean; oir cnàmh- 
aidh lad a' chìr, ach cha roinn iad an ionga: 
neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' nihuc, a chionn ged a roinneas i 
'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i neò- 
ghlan dhuibh: d'am feoil cha-n ith sibh.agus 
r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 lad so itliidh sibh dliiubhsan uile a tha 
's na li-uisgeachaibh: gach ni air am bheil 
itean agus lannan, ithidh sibh; 

10 Agus gach ni air nacli 'eil itean agus 
lannan, cha-n ith sibh: tha e neòglilan 
dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan de nach ith sibh: 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge, 

13 Agus an croman-gobhlach, agus an cla- 
mhan, agus am fang a rèir a ghnè, 

14 AgTis gach fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus an 
t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus an 
t-seabhag a rèir a gnè, 

It) Agus a' chailleach-oidhche bheag, agus 
a' chailleach-oidhche mhòr, agus an eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair f hionn, 
agus a:i sgarbh, 

18 Agns a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan-luach- 
rach, agiis an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a dh'iteal- aicheas, neòghlan dhuibh: clia-n ìtliear 
iad. 

20 Gacli cun glan ithidh sibh. 

21 Cha-n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin: bheir thu c do'n choigreach 
a tlia 'n taobh a stigh de d' gheataibh, 
chum gu'n ith se e, no reic e ris an eilthir- 
each: oir sluagh naomli thu do'n Tigh- 
earn do Dhia. Cha bhruich thu meaun 
ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu Beachad gu ceart deachamh 
uile chinneis do shìl, a bheir am fearann 
uaith bhliadhna gu bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tighearna 
do Dhè, 's an àit a thaghas e chum 'ainm a 
chur an sin, deachamh d'arbhair, d'f hìona, 
agns d'olaidh, agus ceud-ghin do chruidh, 
agus do chaorach; a chum gu fòghlum thu 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort a 
ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro fhada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiìilan, a chionn an t-àite bhi fada uait, a 
tliaghas an Tighearn do Dhia a chur 'ainme 
an sin, aii uair a bheannaicheas an Tighearn 
do Dhia thu; 

25 An sin ni thu airgiod cFe, agus ceang- 
laidli tu suas an t-airgiod a'd' làimh, agus 
thèid thu chum an àit a thaghas an Tigh- 
earn do Dhia: 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaicheas d'anam, air son 
buair, no air son chaorach, no air son f ìona, 
no air son dibhe làidir, no air son gach ni a 
mhiannaicheas d'anam: agus ithidh tu an 
sin an làthair an Tighearna do Dhè, agus ni 
thu gairdeachas, thu fèin, agus do theagh- 
lacb,, 

27 AgTis an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh de d' gheataibli, cha trèig thu e: 
oir cha-n'eil roinn no oighreachd aige maille 
riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu mach 
uile dhcachamh do chinneis air a' bhliadhna 
siu fèin, agus taisgidh tu suas e antaobh a 
stigh de d' gheataibh: 

28 Agus thig an Lebhitheach, (a chioun 
nach 'eil roinn no oighreachd aige niaille 
riut,) agus an coigreach, ag-us an dìUeach- 
dan, agus a' bhantrach, a . tha 'n taobh a 
stigh de d' gheataibh, agus ithidh iad, agu.s 
sàsuichear iad; a chum gu'm beannaich a!i 
Tigliearn do Dhia thu ann au uile oibribh 
do làimlie a ni thu. 

CAIB. XV. 
\ An srachdamh bliadhna '/i a hliadhna fvaA- 
ylaidh ddn hhochd. 7 Bìieirear dha air ius- 
arhd, ayus builichear air an ni a iha dk'ea\bli- 
uidli air. 

N ceann gach seachd bhadhna ni thu 
fuasgladh. 

2 Agus is e so modhanfhuasglaidh:Gach 
fear fiacha a bheir ni sam hith air iasac-hd 
d'a choimhearsnach, fuasglaidh se e; clia-u DEUTERONOMI, XVI. iarr e air ais e o 'choimliearsnach no o 
'bhràthair, a cliionn gu'n goirear fuasgladh 
an Tigliearna dh'e. 

3 eilthireach feudaidh tu 'ian-aidh air 
ais; ach an ni a's leat fèin a tha aig do 
bhràthair, fuasglaidh do làmh e: 

4 Ach a mhàin an uair nacli bi uireasbh- 
uidheach sam bith 'n 'ur measg: oir beann- 
aichidh an Tighearn gu mòr tlm 's an 
fhearanu a tlia 'n Tighearn do Dhia a', 
toirt dhuit mar oighreaclid, r'a slicalbh- 
achadh: 

6 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dùrach- 
dach ri guth an Tighearna do Dliè, a thoirt 
an aire gu'n deau thu na h-àitheantan so 
uile a tha mi 'g àithneadh dhuit air an la n 
diugh. 

6 Oir beannaichidli an Tighearn do Dliia 
thu, mar a gheall e dhuit: agus bheir tlm 
air iasachd do mhòran cliinneacli, ach cha 
ghabh tim air iasachd; agus bithidh uacli- 
daranaclid agad air mòran chinneach, ach 
cha bhi uachdaranaclid aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios 'n 'ur measg duine boclid, aon 
do d' bhràithribh, an taobh a stighdeaon 
de d' glieataibli, ann ad f hearann a tha 'n 
Tighearn do Dhia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhich tlm do chridlie, ni mò a 
dhruideas tu do làmh o d' bhràthair bochd; 

8 Acli fosglaidli tu do làmh gu farsaing 
dha,agusgu cinnteach bheir thu air iasachd 
dha ni's leòr air son 'f heimia, de'n ni a tha 
dh'easbliuidli air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' chridhe 
aingidli,ag ràdli,Tha'n t-seachdamh bLadh- 
na, bliadhua an fhuasglaidh,amfagus: ygais 
gu'm bi do shìiil olc an aghaidli do bhràthar 
bhochd, agus nacli toir thu'blieag dha, agus 
g-u'n glaodh e ris an Tigliearn a'd' aghaidh, 
agus gu'm bi e 'n a plieacadli dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimliin, agus cha 
bhi doilglieas air do chridlie 'n uair a bheir 
tliu dha; a chiomi air son an ni so gu'm 
beaniiaich aii Tighearn do Dhia thu a'd' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris au cuir 
tliu do lànili. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd: uime sin tha mi 'g àithneadh dliuit, 
ag ràdli, Fosglaidh tu do làmli g-u farsaing 
do d' bhràthair, do d' bhochd, agus do d' 
uireasbhuidheach, a'd' dhiithaicli. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eabli- 
ruidlieach, no Ban-Babhruidheach, agus 
gu'n dean e seirbliis duit sè bliadlma; an 
sin anns an t-seachdamli bliadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e mach 
saor uait, cha chuir thu air falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do threud, 
agTis à d'urlar, agus a d'fhìon-amar; as na 
nithihh sin leis an do bheannaich an Tigh- 
earn do Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnicliidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill ann an tìr na li-Biphit; agus 

180 shaor an Tighearn do Dhia thu: uime siii 
tha mi ag àithneadh so dhuit au diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha-n fhalbli mi 
uait; (a chionn gur toigh leis thu agus 
do thigh, do bhrìgh gu bheil e gu maith 
agad;) 

17 An sin gabhaidh tu mimdh,agus cuiridh 
tu troimh a chluais e anns an dorus, agu;s 
bithidh e 'n a sheirbhiseach dliuit gu bràtlr. 
agus mar an ceudna ri d' bhanoglaich ni 
thu mar siu. 

18 Na measar e cruaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e; oir bha e dà uair co 
mhaith dhuitse ri seirbhiseacli tuarasdail, 
le seirbhis a dheanamh dhuit sè bliadhna: 
agus beannaichidh an Tighearn do Dhia 
thu anns gach ni a ui thu. 

19 Gach ceud-ghin firionn a bheirear am 
mcasg dochruidh,agTis am measg dothreud, 
naomliaichidh tu do'n Tigliearn do Dhia: 
cha deau thu obair sam bith le ceud-ghin 
do mliairt, ni mò a lomas tu ceud-ghin do 
chaorach. 

20 ' Am fianuis an Tigheama do Dhè ithidh 
tu e o bhliadhna gu bliadhna, 's an ionad a 
thaghas an Tighearn, thu fèin agus do 
theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith ann, 
criìbaiche, no doiUe, no droch ghaoid sam 
bith, cha-n ìobair thu e do'n Tighearn do 
Dhia. 

22 An taobh a stigh de d' gheataibh ithidh 
tu e; ithidh an glan agus an necghlan 
comh-ionnan d'e, mar de'n ruadli-bhoc, agus 
mar de'w fhiadli. 

23 A mliàin 'fhuilcha-n ith tliu: air an ta- 
lamh dòirtidli tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

1 Fèill na cdisc/e, 9 nan seachduin, 13 nam 
pàiUiun. Vi Natahharfaisahheirear seacliad, 
18 Mu hhreitheamhnaihh agus mu cheartas. 
21 Doireachan agus ìomìiaiyhean air an toir- 
measg. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisg do'n Tigheam do Dhia: oir 's 
a' mhìos Abib thug an Tighearn do Dhia 
tliu mach as an Biphit 's an oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearn do Dhia, de'n treud agus de'n 
bhuar, 's an ionad a thaghas an Tighearn 
clium 'ainm a chur an sin. 

3 Cha-n ith tliu aran goii-tichte sam bitli 
leatha: seachd làithean itliidh tu aran neo- 
ghoirtichte leatha eadhon aran àmhghair; 
(oir le cabhaig thàinig tliu mach à tìr na h- 
Eiphit;) a chum gii'n cuimhnicli thu 'n là air 
an d'thàinig thu mach à tìr na h-Eiphit, uile 
làithean do bheatha. 

4 Aguscha-nfhaicear agadarangoirtichte 
a'd' chrìochaibh uile rè sheachd làithean: 
ni mò a mhaireas a hheag de'n fheoil a 
dh'ìobras tu air feasgar 's a' cheud là, rè na 
h-oidhche gu maduimi. 

5 Cha-n flieud tliu a' chàisg ìobradli ao DEUTERONOMI. XVIT. taobh a stigh de aoii air bith de d' gheat- 
aibh, a bheir an Tighearn do Dhia 
dliuit: 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tigheavn 
do Dliia a chur 'ainme aun, an sin ìobraidh 
tu a' cliàisg air feasgar, aig dol foidhe na 
grèine, 's an àm auns an d'thàinig thu mach 
as au Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i 's an àit 
a thaghas an Tighearn do Dhia: agiis pilhdh 
tu 's a' nihaduiun, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

S Sè làithean ithidh tu aran gun ghoirt- 
cachadh ;agus air an t-seachdamh là httkidh 
àrd chomhchruinneacliadh do'n Tighearn 
do Dhia: cha dean thu obair sam bith 
(7 ir. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu dhuit 
fèin: o'n àm 's an tòisich thu air a' chorran 
a chur 's an arbhar, tòisichidh tu air na 
scachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin 
do'n Tighearn do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe, a bheir thu 
scachad a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earn do Dhia thu. 

11 Agus ni thu gairdeachas 'an làthair an 
Tighearna do Dhè, thu fèin, agus do mhac, 
agus do uighean, agus d'òglach, agTis do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibh, agus an 
coigTeach, ag-us an dìJleaclidan, ag-us a' 
bhantrach, a tha 'n 'ur measg, 's au ionad a 
thagh an Tigheam do Dhia a chur 'ainnie 
anu. 

12 Agus cuimhnichidli tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill 's an Eiphit: agus coimh- 
ididh tu, agus ni thu na reaclidan so. 

13 Cumaidli tu fèill nam pàilhun seachd 
làithean an dèigh dhuit d'arbhar a chminn- 
eachadh a stigh, agus d'fhìon. 

14 Agus nithu gairdeachas a'd' fhèill, thu 
fèin, agus do mhac, agus do nighean, agxis 
d'òglach, agus do bhanoglach, agiis an Lebh- 
itheach, agns an coigi-each, ag-ns an dìll- 
eachdan agus a' bhautrach, a thu 'n taobh 
a stigh de d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cumaidli tu fèill àraidh 
do'n Tighcam do Dhia, 's an ionad a thaghas 
au Tigheam: a chionn gu'm beannaich an 
Tighearn do Dhia thu a'd' chinneas uile, 
agus ann an oibribh do làmh uile; uime sin 
ni thu gu deimhin gairdeachas. 

16 Tri uairean 's a' bhhadhna taisbeinear 
d'f hirionnaich uile 'an làthair an Tigheania 
do Dhè, 's an ionad a thaglias e; ann ani 
fèill an ai-ain neo-ghoirtichte, agus ann ani 
fèill nan seachduin, agus ann am fèill ram 
pàilhun: agus cha taisbeinear iad an làthair 
an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is 
urrainn e, a rèir beannachaidh an Tigheama 
do Dhè, a thug e dhuit. 

IS Breitheamhnan, agus uachdarain ni thu 
ISl dhuit fèin an taobh a stigh de d' gheataibh 
uile, a blieir an Tighearn do Dhia dhuit, 
air feadli do threubh: agus bheir iad 
breth air an t-sluagh le ceai-t bhreith- 
eanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiaradli; 
cha blii bàigh agad ri neach seach a chèile, 
ni mò a ghabhas tu tiodhlac: oir dallaidh an 
tiodhlac sùile uan daoine ghc, agus fìaraidh 
e briathran nan ionracau. 

20 An ni sin a tha uile-cheart leanaidh tu, 
a chum g-u'm bi thu beò, agus gu'n sealbh- 
aich thu 'm fearann a tha au Tighearn do 
Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidliich thu dhuit fèin doire 
chraobhan sam bith làimh ri altair an Tigh- 
eama do Dhè, a ni thu dliuit fèin. 

22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
dealbh sam hith, ni a's fuathach leis an 
Tighearn do Dhia. 

CAIB. XVII. 

1 Fevmaidh gacli ni a dh'ìohrar a bhi fallain. 
2 Ciiirear luchd ìodhol-aoraidh gu hàs. 14 
Taghadh agus dleasdanm rìgh. 

CHA'N ìobair thu do'n Tigheam do Dhia 
tarbh, no caora, anns am bheil gaoid, 
no mi-mhaise sam bith: oir is gràineileachd 
sin do'n Tighearn do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'n 'ur measg, an taobh a 
stigh de aon de d' gheataibh a bheir an 
Tigheam do Dhia dhuit, fear no bean a 
rinn aingidheachd ann an sùihbh an Tigh- 
earna do Dhè, le 'choimhcheangal a bhris- 
eadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu'n d'rinn 
e seirbhis do dhiathaibh eile, agus gu'n 
d'rinn e aoradh dhoibh, aon chuid do'n 
ghrcin, no do'n ghealaich, no do uile armailt 
nèimh, nach d'àithn mise; 

4 Ag-us gu'n d'iunseadh dhuit e,agus gii'n 
cuala tu e, agus gu'n do ranusaich thu 
gu maith, agiis, feuch, gur fìor e, agus gu 
bheil a' chùis deirbhte, gti'n do riuneadh 
a' ghràineileachd sin ann an Israel; 

5 An sin bheir thu mach am fear sin no a' 
bhean sin, a rinn an ni aingidh sin, chum do 
gheatachan, eadhon am fear sin no a' bhean 
sin, agns clachaidh tu iad le clachaibh gus 
am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà f hianuis, no thrì fhianuis- 
ean, cuirear gii bàs esan a tha toillteanach 
air bàs: cha chuirear gu bàs e aig beul aon 
fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach, g'a chur gu bàs; agus 'n a dhèigh 
9in làmhan an t-sluaigh uile: niar sin 
cuiridh tu 'n t-olc air falbh o bhur 
nieasg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bliios ro chruaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus 
fuil, eadar breth agus breth, agus cadar 
buillc agus buille, eadhon cùisean conspoid 
an taobh a stigh de d' gheataibh; an sin DEUTERON 

èÌTÌòh tu, agus thèid thu suas do'n ioiiad a 
fchaghas an Tigheam do Dhia: 

9 Agus thig thu chum nan sagart, nan Le- 
bhitheach, agus a chum a' bhveitheimh a 
bhios anns na làithibh sin, agus fiosraichidh 
tu ; agus nochdaidh iad dhuit focal a' bhreith- 
eanais: 

10 Agusni thu a reir na breithe a nochdas 
muinntir an àite sin (a tliaghas an Tighearn) 
dhuit, agus bheir thu 'n aire gu"a dean thu 
a rèir gach ni a theagaisgeas iad duit: 

11 A rèir breth an lagha a theagaisgeas 
iad duit, agTJs a rèir a' bhreitheanais a 
dh'innseas iad duit, ni thu: cha chlaon thu 
o'n bhreth a nochdas iad duit, a chu?n na 
làimlie deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, agus 
nach èisd ris an t-sagart, a sheasas gu frith- 
ealadh an sin an làthair an Tighearna do 
Dhè, no ris a' bhreitheamh, bàsaichidli 
eadlxon an duine sin, agus cuiridh tu 'n 
t-olc air falbh o Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha deau iad gu 
h-anndàna ni's mò. 

14 'N uair a thig thu chum an f hcarainn a 
bheir an Tighearn do Dhia dhuit, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, agus a their thu, Cuiridh 
mi rìgh os mo clieann, mar na cinnich uile 
a tha mu'n cuairt orm: 

15 Cuiridh tu air gach aon chor esan 'n a 
rìgh os do cheann a thaghas an Tighearn do 
Dhia; aon o mheasg do bhràithrean cuiridh 
tu 'n a rìgh os do cheann: cha-n f heud thu 
coigreach a chur os do cheann, nacb 'eil 'n 
a bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich 'an lìonmhoireaclid 
dha fèin, ni mò a bheir e air an t-sluagu 
pilltinn do'n Eiphit, a chum g-u'n cuir e eicli 
'an lìonmhoireachd: do bhrìgh gu'ndubhairt 
an Tighearn ribh, Cha phill sibh à so a 
mach ni's mò air an t-sligh,e sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnathan 'an lìon - 
mhoireachd dha fèin, a chum nach claon a 
chridheair falbh; ni mò a mheudaicheas e 
gu mòr dha fèin airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidlieas e air rìgh- 
chaithir a rìoghachd, an sin ath-sgrìobha;dh 
e dha fèin an lagh so ann an leabhar, as an 
leàbhar sin a tha 'n làthair nan sagart, nan 
Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leughaidh e 
ann uile làithean a bheatha; chum gu fògh- 
lum e eagal an Tighearn' a Dhè a bhi air, 
uile bhriathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachdan so, chum an dean- 
amh: 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thogail 
suas os ceann a bhràithrean, agus nacli claon 
e o'n àithne chum na làimhe deiso no na 
làimhe clìthe; air chor as gu'm buanaicli c 
a làithean 'n a rìoghachd, e fèin agus a 
chlann 'am meadhon Israeil. 

182 OMI, XVIIL 

CAIB. XVIIL 

1 Is e'n Tigliearn oighreadid nan sagort ar/us 
nan Lebki/hpadi. 15 Eisdmr ris an Fliàid'n 
cosnihuil ri Maois, a bka Dia yua a iìiogail 
s'uas ')2 am vieasg. 

CHA bhi aig na sagartaibh, na Lebhith- 
ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roiiin 
sam bith no oighreachd maille ri h-Israel: 
ithidh iad tabhartais an Tigheama a bheir- 
ear suas le teine, agus 'oighreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam bith 
aca am measg am bràithrean: is e 'n Tigli- 
eam fèin an oighreachd, mar a thubhairt e 
riu. 

3 AgTis is e so dlighe nan sagart o'n 
t-shiagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e; agus bheir iad don 
t-sagart an slinnean, agus nagialan, agus a' 
mhaodal. 

4 Mar an ceudna ceud thoradh d'arbhair, 
d'fhìona, agus d'olaidh, agus ceud lomradh 
do chaorach bheirthu dha: 

5 Oir thagh an Tighearn do Dhia e mach 
as do threubhan uile, gu seasamh chuin 
frithealaidh ann an ainm an Tighearna, e 
fèin agus a mhic gu bràth. 

6 Agus ma tliig Lebhitheach o h-aon do 
d' gheataibh a mach à h-Israel uile, far am 
bheil e air chuairt, agus ma thig e le uile 
thogradh 'inntinn do'n ionad a thaghas an 
Tighearn; 

7 An sin fritheilidh e ann an ainm an Tigh- 
ea-rna a Dhè, mar a bhràithrcan uile na 
Lebhithicli, a tha 'n an seasamh an sin an 
làthair an Tigliearna. 

8 Bithidh ac' uiread ri 'chèile r'a itheadh, 
a bhàiT air na thig air o reiceadh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'N uair a thig thudo'n fhearann atha 'n 
Tighearn do Dhia a' tabhairt duit, cha-n 
fhòghlum thu 'dheanamh a rèir gràineil- 
cachd nan cinneach sin. 

10 Cha-n fhaighear 'n 'ur measg neach air 
bith a bheir air a mhac, no air a nighinn 
dol troimh 'n teine, no a ghnàthaiclieas 
fiosachd,no speuradair,nofeai'-tàistineachd, 
uo a ghnàthaicheas droch innleachdan, 

1 1 No seunadair, no neach a dhThiosraich- 
eas de leannan-sìth, no druidli, no neach a 
dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tighearn iad- 
san uile a ni na nithean sin; agus air son 
nan gTàineiIeachd sin, tha'n Tighcani do 
Dhia 'g am fuadachadh a mach romhad. 

13 Bitliidh tusa coimhlionta maille ris an 
Tighearn do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a shealbh- 
aicheas tusa ri speuradairibh, agus ri fios- 
aichibh: ach air do shonsn.. cha do leig an 
Tigliearn do Dhia leat mar sin a dheanamh 

15 Togaidh an Tighearn do Dhia suas 
fàidh dhuit o d' mheadhon fèin,o d' bhràitli- 
ribh, cosmhuil riumsa;ris-san èisdidh sibh; 

16 A rèvi ran uile nitlican a c\h'iarr thu DEUTEROXOMI, XIX 'N o'n Tighearn do DMa snn an Horeb, aim 
aa là a' chonibcIuiiinneachaicLh. ag ràdli, 
Xa cluinneaniia rìs guth an Tigheama mo 
Dhè, agas na faiceam an teine niòr so ni"3 
mò, a chiim nach bàsaieh mL 

17 Agus thnbhairt an Tigheam rinmsa, Is 
maith o lulhtiir iad an /2/ a labhair iad. 

18 Togaidh mise saas fàidh dhoibh o 
mheasg am brìithrean, c-osmhnil rintsa, 
agus cuiridh mi mo bhriathran 'n a bheul, 
agus labhraidh e riu gach ni a dh aithneas 
mi dha. 

19 Agus tarlaidh. an duine nach èisd ri m' 
bhrialhraibhse a labhras e a'm' .iViTn iarr- 
aìdh mi uaith e : 

20 Ach am f àidh aig am bi 'dhànadas focal 
a labhairt a'm' £Ùnm. nach d'àithn mise dha 
a labhairt, no a labhras ann an Ainm dhiathan 
eUe, gu cinnteaeh bàsaichidh am f àidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal nach 
do labhair aa Tigheam? 

22 "X uair a la'bhras fàidh ann an ainm 
an Tigheama, mur tachair an ni. agus mur 
tig e gu crich, is e sin an ni nach do labhair 
an Tigheam : gu h-anndàna labhair am 
fàidh e: cha bhi eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX 
1 ITa baUlean dìdein. 16 Peaiios rianuìa 
hìiTè'ge. 

UAIR a ghearras an Tigheam do 
Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fearann a tha 'n Tigheam do Dhia a' ta- 
bhairt duit, agus a tiiig thu "n an àit, agus 
a ghabhas tu còmhnuidh 'n am bailtibh, 
agus 'n an tighibh; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri bailteaii 
am meadhon d fhearainn. a bheir an Tigh- 
eara do Dhia dhuit r"a shealbhachadh. 

3 Deasaiehidh ta dhuit fèin slighe, agus 
roimiidh tu crìoch dfhearainu a bheir an 
Tigheam do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 

an tri earrannaibh, a chtmi gu feud gach 
marbhaiche teicheadh an sin. | 

4 Agus is e so còir a" mharbhaiche. a ' 
tìieicheas an sin, a chtun gu m bi e beò: Ge 
b'e a mharbhas a choimhearsnach gun f hios ; 
da, do nach robh fcath aige roimhe: 

5 Mar a tha 'n uair a thèid duiae maille 
i'a choimh earsnach do'n choUIe a ghearradh 
fiodha, agus a bheir a làmh buille leis an 
tuaidh a ghearradh sìos na craoibhe, agus 
a leumas an ceann bhàrr na coise, agus a 
thuit^as e air a choimhearsnach, arr chor 
as gu'm bàsaich e: teichidh e chtun aoin de 
na bailtibh sin, agus bithidh e beò: 

6 Air eagal gu n lean dioghaltair na fola 
am marbhaiche. am feadh 's a tha "chridhe 
teth, agus gu m beir e air, a chionn gu bheil 
ao t-slighe fada, agus gu marbh se e, ged ' 
nach robh e toiUteanach air bàs, do bhrìgh j 
nach robh fuath aige dha 's an àm a chaidh ' 
seachad. 

7 Cime sin tha mi a? àithneadh dhuit, ag { ràdh. Cuiridh tu air leth dhuit fein tri 
bailtean. 

S Agus ma leudaicheas an Tigheam do 
Dhia do chrìoch, mar a mliionnaich e do 
d aithrichibh, iagus ma bheir e dhuit am 
fearann uile a "gheall e thorrt do d'^tìi- 
richibh; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheanamh, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, an Tigheam do Dhia 
a ghràdhachadh, agus gluasad a ghnàth "n 
a shlighibh; an sin cuiridh tu air leth dhuit 
fèin tri bailtean eile thuilleadh air an tri 
sin: 

10 A chum nach dòirtear loil neòchiontach 
a'd" f hearann, a bheir an Tigheam do Dhia 
dhuit mar oighreachd, agus nach bi mar sin 
faH ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith foath 
d'a choimhearsnach. agus gu'n luidh e 'm 
folach air a shon, agus gu"n èirich e suas 'n 
a aghaidh, agus ga m buail e gu marbhtadi 
e, air chor as gu m faigh e bàs, agus gu'n 
teich e gu h-aon de na bailtibh sin: 

12 An sin cuiridh seauairean a' bhafle fein 
Jt:^ uatha. agus bheir iad as a sin e. agus 
bheir iad thairis e do làimh dìoghaltair na 
foia, a chum gu m bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris: ach 
cmridh tu air falbh cionta fola neò-chiont- 
aich IsraeiL a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha-n atbarraich thu crìoch jmrainn 
do choimhearsnaich. a shuidhich na sinnsir 
a"d' oighreachd a shealbhaicheas tu. anns an 
f hearann a bheir aa Tigheam do Dhia dhoit 
r'a shealbhachadh. 

15 Cha-n eirich aon fhianuis a mJiàin 
snas an aghaidh duine air son euceirt sam 
bith, no atr son peacaidh sam bith, ann am 
peacadh sam bith a pheacaicheas e; aig 
beul dà f hianuis, no aig benl thri f hianuis- 
ean daingnichear a' chìiis. 

16 Ma dh èireas fianuis bhreige suas an 
aghaidh duine sam bith. a thoirt fianuis 'n 
a aghaidh air an euceirt: 

17 An sin seasaidh an dithis dhaoine aig 
(7771 hheil, an connsachadh. 'am fiaTinis an 
Tigheam, an làthair nan sag.irt, agus nam 
breitheamhan a bhitheas aTins na làithibh 
sin: 

IS Agus ni na breitheamhan nmnsachadh 
geur; agus, feuch, mds fianuis bhreige an 
f hianuis, agus gu'n d'thug e fiannis bhreìge 
an aghaidh a bhràthar, 

19 Aii sin ni sibh ris. mar a shaoil esan a 
dheanamh r'a bhràthair: mar sin cuiridli ta 
air falbh aa t-olc as bhur measg. 

£0 Agus cluinaidh iadsan a mhaireas. 
agus bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
o sin a mach a' shamhuil so de olc 'n 'ur 
measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas: ach 
thiid anam air son anama, sùil air son sùla, DEUTEKONOMI, XX, XXI. fiacail air son fiacla, làmh air son làimhe, 
cos air son coise. 

CAIB. XX. 

1 BrosnacJiadh catlia aii t-mgairt ddn t-dvagli. 
12 Mar a hhuinear ris na bailtihh a (jìiabhas 
no 'dhkìltas iairgsean sìthe. 16 Na bailtean a 
bha gu bhi air an sgrios, 
'lVr UAIR a thèid thu mach gu cath an 
l\ aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eich agus carbaid, agus shiagh a's lìon- 
mhoire na thu fèin, na bitheadh eagal ort 
rompa: oir tha 'n Tighearn do Dhia maille 
i'iut, a thug a mach thu à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh ris a' 
chath, an sin thig an sagart am fagus, agus 
labhraidh e ris an t-sKiagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, Israeil, tha 
sibh au diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhdean: na bitheadh bhur cridhe 
fann, na bitheadh eagal oirbh, agiis na 
criothnaichibh, agus na biodli uamhann oirbh 
air an son; 

4 Oir tha 'n Tighearn bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadh air bhur son an 
aghaidh bhur naimhdean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidìi ris 
an t-sluagh, ag ràdh, Cia am fear a thog 
tigh nomha, ag-us nach do choisrig e? rach- 
adh e agus piUeadh e chum a thighe, air 
eagal gu m bàsaich e 's a' chath, agus gu'a 
coisrig fear eile e. 

6 Ag-us cia au duine a shuidhich fìon-lios, 
ag-usnach d'ith/ai^asi dheth? rachadli esan 
mar an ceudna, agus piUeadh e d'a thigh, 
air eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, agus 
gu'n ith neach eile dlieth. 

7 AgTis cia an duine a rinn ceangal-pòsaidh 
ri mnaoi, agus nach do ghabh d a ionnsuidh 
i? rachadh e agus pilleadh e d'a thigh, air 
eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, agus gu'n 
gabh neach eile i d'a ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh a 
bhàrr air sin i'is an t-sluagh, agus their 
iad, Cia an duine a tha gealtach, agus lag- 
chridheach? rachadh e agus piUeadh e d'a 
thigh, a chum nach dean e cridhe abhràith- 
reah lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'n uair a chuireas an 
luehd-riaghlaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 
h-armailtibh gus an sluagh a thoirt air an 
aghaidh. 

10 'N uair a thig thu 'm fagus do bhaile 
gu cogadh 'n a aghaidh, an sin gairmidh tu 
sìth dha. 

11 Ag-us tarlaidh, ma bheir e freagradh 
na sìthe dhuit, agiis ma dh'f hosglas e dhuit, 
an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh uile a 
gheibhear ann fo chìs dhuit, agus gu'n dean 
iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth riut, ach gu'n 
cog e riut, an sin cuirìdh tu gu cruaidh 'n a 
aghaidh. 

184- 13 Agus an uair a bheir an Tigheam do 
Dhia thairis do d' làimh e, buailidli tu gach 
firionnach ann le faobhar a' chlaidheimh: 

14 Ach na mnathan, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithean a 
tha 's a' bhaile, «ac?AoK a'chreach uile, gabh- 
aidh tu dhuitfèin; agus ithidh tucreach do 
naimhdean, a thug an Tigheara do Dhia 
dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uile a 
tha ro f hada uait, nach ''eil de bhailtibh nan 
cinneach sin. 

16 Ach dc bhailtibh an t-sluaigh sin, a tha 
'n Tighearn do Dhia a' toirt duit mar oigh- 
reachd, cha ghlèidh thu ni sam bith beò 
anns am bheil anail: 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, eadhon 
na Hitich, agus na h-Amoraich,na Canaan- 
aich, agus na Peridsich, na Hibhich, agus 
na lebusaich, arèir mar a dh'àithn an Tigh- 
earu do Dhia dhuit: 

18 A chum nach teagaisg iad duit a dhean- 
amh a rèir an uile ghràineileachd, a rinn 
iad d'an diathan; mar siu pheacaicheadh 
sibh an aghaidh an Tighearna bhur Dè. 

19 'N uair a chuireas tu gii cruaidh an 
aghaidh baile rè iiine fhada, a' deanamh 
cogaidli 'n a aghaidli chum a ghlacadh, cha 
chuir thu as d'a chraobhan le tuadh a 
bhualadh orra: oir feudaidh tu itheadli 
dhiubh, agus cha ghearr thu sìos iad, (oir is 
i craobh na macharach heatha duine) chum 
an guàthachadh ann an cur an agliaidli a' 
hhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne dhuit 
fèin nach craobhan bìdh iad, sgriosaidh 
agTiib gearraidh tu sìos iad; agustogaidh tu 
daingnichean an aghaidh a' bliaile a chogaa 
riut, gTis an ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 
1 Mv mhwtadh duine 's a' mliadiair, gun fhios 
cò 'mharhh. e. 10 mìieaxg nain, hraiylidean 
dlifheudadh fear hea.n a ghahhail dha fèin. 
15 Còir a' cheud-gliin mhic. 18 Am mac 
7-ea.sgach gu bhi air a chlachadh gu bàs. 

A gheibhear neach air a mharbhadh 
's an fhearann a bheir an Tighearn 
do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 'n a luidhe 
's a' mhachair, agus g-un fhios cò 'mharbh e; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a mach, ag-us tomhaisidh 
iad a chum nam bailtean a tha mu'n cuairt 
airsan a mharbhadh: 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile a's 
faigse do'n duine a mharbhadh, eadhou 
seanairean a' bhaile sin agh leis nach 
d'rinneadh obair, nach do tharruing riamh 
ann an cuing; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile sin an 
t-agh sìos do ghleann garbh, nach do 
threabhadh agus nach do shìol-chuireadh, 
agTis gearraidh iad an sin amhach an aighe 
dhith 's a ghleann; 

5 Agus thig na sagartan mic Lebhi am fagus ; DEUTERONOMI, XXII. (oir iadsan tliagh an Tigheani do Dhia gii 
f'ritliealadh dha fèin, agus gu beannachadh 
;ìnn an ainm an Tighearna;) agus a rèir am 
focail-san crìochnaichear gach uile chomi- 
sachadh, ag^us gach uile bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' bhaile 
siu as faigse do'n duine a niharbhadh, an 
làmhan os ceann an aighe d'an do ghearr- 
adh an amhach 's a' ghleanu: 

7 Agus freagraidh iad agus their iad, Cha 
do dhòirt ar làmhan an fhuii so, ui mò a 
nhunnaic ar sìiilean i. 

S Bi tròcaireach, Thighearna, do d' 
shluagh Israel, a shaor thu, agus na cuir 
fuil neò-chiontach à leth do shluaigh Israeil. 
AgTis maithear an fhuil dhoibh. 

9 Mar sin cuiriclh tu air falbh cionta na 
fola neò-chiontaich o bhur measg, a chionn 
gu'n dean thu an ni a tha ceart ann an 
sìiilibli an Tighearna. 

1 'N uair a thèid thu mach gu cogadh an 
aghaidh do naimhdean, agns gu'n toir an 
Tighearn do Dhia thairis iad do d' làinih, 
ag"us gu'n dean thu braighdean dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg nam 
braighdean bean sgiauihach, agus gu bheii 
dèigh agad oirre, agiis g-u'm bu mhaith leat 
agad i 'n a mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thigh, agus beai-raidh i a ceann, agus bheir 
i dhith a h-ìnean; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach braigh- 
deanais, agus fanaidli i a'd' thigh, agus ni i 
caoidh air son a h-athar agus a màthar 
mìos iomlan: agus an dèigh sin thèid thu 
steach d'a h-ionusuidh, agus bithidh tu a'd' 
fhear-pòsda aice, agus bithidh ise "n a 
mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, an sin 
leigidh tu leatha dol far au àill leatha, ach 
cha reic thu idir air airgiod i, iii mò a ni 
thu aintigheamas oirre, a chionn gu'n d'ìs- 
lich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdliaiclite agus an aon eile fuatli- 
aichte, agus ma rug iad clann da, araon a' 
hhean ghràdhaichte agus a' hhean fhuath- 
aichte; agus ma's leis a' mlmaoi fhuath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'n uair abheir e sealbh 
d'a mhic air an ni a tha aige, nach f heud e 
ceud-ghin a dheauamh de rahac na mnà 
gràdliaichte roiuih mhac na mnà fuath- 
aichte, a's e da rireadh an ceud-ghin: 

17 Ach gabhaidh e ri mac na mnà fuath- 
aichte mar an ceud-ghin, le roinn dhìibailte 
a thoirt da de gach ni a tha aige: oir is 
esan toiseach a neirt, ia leis còir a' cheud- 
ghin. 

1 8 Ma bhios aig duine mac reasgach agus 
ceannairceach, uach gèiU do ghuth 'athar, 
no do ghuth a mhàthar, agus an uair a 
smachdaicheas iad e, nach èisd riu: 

19 An sin beiridh 'athair agus a mhàthair 

185 air, agus bheir iad a mach e gu scanaircan 
a bhaile, agus gu geata 'àite fèin; 

20 Agus their iad ri seanairibh a bhaile. 
Tha ar mac so reasgach agus ceannairceach, 
cha tou- e gèill d'ar guth; tJm e 'n a gheòc- 
air agus 'n a mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a bhaile e 
le clachaibh, a chum gu'm bàaaich e: mar 
sin cuiridh tu olc air falbh as bliur measg, 
agTis cluiunidh Israel uile, agus bitliiclli 
eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs, agus gu'm bi e r a 
chur gu bàs, agus gu'n croch thu ri craoibh 
e: 

23 Cha-n fhan a chorp rè na li-oidlicheair 
a' chraoibh, ach air gach aon chor adhlaic 
idli tu e air an là sin fèin: (oir mallaichte le 
Dia tha esan achrochadli:) agus cha sahiich 
thu d'fhearann, a tha 'n Tighearu do Dhia 
a' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 

Mu chaoimKneas a nochdadh do hhràiihrihh. 
mjvs inu riaghaiUibh àraidh eile. 

UAIR a chi thu damh do bliràthar, 
no a chaora 'dol air seacharan, cha-n 
fholaich thu thu fèin uatha; bheiv thu air 
gach aon chor air an ais iad a rìs a dh'iouu- 
suidh do bliràthar. 

2 Agus mur hi do bhràthair làimh riut, no 
mur h-aithne dhuit e, au sin bheir thu e 
dh'ionns'iidh do thighe fèin, agus bithidh e 
maille riut gus au iarr do bhràthair e, agus 
bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mai- so 
ui thu ris na Ii-uile nithibh caillte le d' 
bhràthair, a cliaill e, agus a fhuair thusa: 
cha-n f heud thu thu fèin fholach. 

4 'N uair a chi tliu asal do bhràthar, no a 
dhamh a' tt\iteam sìos air an t-slighe, clia-u 
fholaich thu thu fèin uatha: gu cinnteach 
togaidh tu suas iad maille ris a rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, ni 
mò achuireas fear uime eudacli muà: oir is 
gi-àineileaclid do'n Tighearn do Dhia iad- 
san uile a ni so. 

f) Ma thai'Ias do nead eoin a bhi ronihad 
's an t-slighe ann an craoibh sam bith, no 
air làr, mas eoin òga iad, no uibhcan, agus 
a' rnhàthair 'n a suidhe air au àlach, no air 
na h-uibhean, cha ghlac thu a' mhàthair 
maille ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis a' 
mhàthair dol as, agus an t-àlach gabh- 
aidh tu dhuit fèin; a chum gu'n èirich gTi 
niaith dliuit, agus gu m. buanaich thu do 
làithean. 

8 'N uair a thogas tu tigh noiuha, an sin 
togaidh tu barr-bhalla d'a mhidlach, a chum 
nach toir thu fuil air do tliigh, ma thuiteaa 

I duine sam bith o sin. 

I 9 Cha chiiir thu d'fhìon-Iios le h-iomadh DEUTERONOMI, XXIII. gnh sìl, air eagal gii'n trua,il]ear toradh do 
siiìl a chuir thu, agus meas d'fhìon-lios. 

10 Cha dean thu ar le damh agusle h-asal 
niaille ri 'chèile. 

1 1 Cha chuir thu umad eudach measgta, i 
mar de olainn agus de lìon le 'chèile. 

12 Ni thu dhuit fein fàbhran air eeithir 
cheithreanaibh d'eudaich leis an còmhdaich 
thu thu fèin. 

13 Ma ghabhas dtiine bean,a,gus gun tèid 
e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm fuath- 
aich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'n a 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas droch ainm 
oirre, agnis gu'n abair e, Ghabli mi a' bhean 
so, agus an uair a thàinig mi d'a h-ionn- 
suidli, cha d'fhuair mi 'n a maighdinn i: 

15 An sin gabhaidh athair na h-ighinn, 
agus a màthair, agus bheir iad a niach nighean a tha fo cheangal-pòsaidh, agus 
g-u'n èignich an duine i, agus gu'n luidh e 
leatha, an sin cuirear a mhàin an duine a 
luidh leatha gn bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean thu 'bheag 
sam bith; cha 'rHeil 's an nighinn coire bàis: 
oir niar an uair a dh'èireas duino suas an 
aghaidh a choimhearsnaich, agus a mharbhas 
se e, mar sin tha a' chìiis so: 

27 Oir fhuair e 's a' mhachair i, agus 
dh'èigh an nighean a biia lo cheangal- 
jjòsaidh, agus cha vobh neach ann g'a teas- 
airginn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tlm 'n a 
h-òigh, nach 'eil fo cheangal-pòsaidli, agus 
gu'n dean e greim oirre, agus gu'n luidli e 
leatha, agus gu'm faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a luidh leatha do 
athair na h-ighinn leth-cheud secel airgid, comharan maighdeanais na h-ighiun gu agus bithidh i 'namnaoiaige;achionngu'n seanairibli a' bhaile anns a' gheata: 

16 Agus their athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug mi mo nighean do'n duine 
so 'n a mnaoi, agus tha fuatii aige dh'i; 

17 Agus, feucli, tlmg e aobhar caiimte 'n 
a h-agltaidh, ag ràdh, Cha d'fhuair mi do 
nighean 'n a maighdinn; agus gidheadh is 
iad s'mcomharan maighdeanais mo nighinn: 
agus sgaoilidh iad an t-eudach an làtliair 
sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidli seanairea.n a' bhaile sin 
an duine, agus smachdaichidh iad e; 

19 Agus cuiridli iad iinihla cheud secel 
airgid air, agus bheir iad do athair na h- 
ighinn iad, a chionn gu'n do tliog e droch 
ainm air òigh de chloinn Israeil; agus 
bithidh i 'n a mnaoi aige: cha-n fheud e a 
cur uaith r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so f ìor, agus nacli 
'eil comharan maighdeanais r'am fagliail 
do'n nighinn; 

21 An sin bheir iad a mach an nighean gu 
dorus tighe a h-athar,agus clachaidli daoìne 
a baile i le clachaibh gus am bàsaicli i; a 
chionn gu'n d'oibrich i amaideachd ann an 
Israel, le strìopachas a dheanamli ann an 
tigh a h-athar: mar sin cuiridh tu air falbh 
olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhcar duine a' luidhe le mnaoi 
a tha jjòsda ri iear, an sin cuirear gu bàs 
iad le 'clièile,an duine aluidli leis a' mhnaoi, 
agjus a' bhean: mar sin cuiridh tu olc air 
falbh Israel. 

23 Ma tha nighean, agus i 'n a h-òigh, fo 
cheangal-pòsaidh aig fear, agiis gu'm faigh 
duine i 's a' bhaile, agus gu'n luidh e leatha; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 'chèile 
gu geata a' bhaile sin, agus clachaidh sibh 
iad le clachaibh gus am bàsaich iad; an 
nighean, a chionn nach do ghlaodh i, agus 
i bhi 's a' bliaile; agiis am fear, a chioim 
gu'n d'ìslich ebean a choimhearsnaich: mar 
BÌn cuiridh tu air falLh olc as bhur measg. 

25 Ach ma gheibh fear 's a' mhachair 

180 d'ìslich e i, cha-n f heud e a cur uaith r"a 
bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidli bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdachadh 
'athar. 

CAIB. XZIII. 

1 Co ''dh'fìieudadh agus nach feudadh dol a 
ate.ach do cìwimÌLtìiional an Tigliearna. 9 
Neòuhloine 's cù champ gu bhi air a seach- 
nadh. 

C<HA tèid esan aig am bheil a chlochan 
' air am bruthadh, no 'bhall dìomhair 
air a ghearradh dheth, a steach do chomh- 
chruinneachadh an Tighearna. 

2 Cha tèid fear dìolain a steach do chomh- 
chruinneachadh an Tighearna; eadlion gu 
ruig an deicheamh ginealach cha tèid e 
steach do chomhchruinneachadh an Tigh- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a steach 
do chomhchruinneachadh an Tighearna ; 
eadhon gus an deicheamh ginealach cha 
tèid iad a steach do chomhchruinueachadh 
an Tighearna a chaoidh: 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh le 
h-aran agus le h-uisge air an t-slighe, 'n 
uair a thàinig sibh a mach as an Eiphit, 
agus a chionn gu'n do thuarasdalaich iad 
a'd' aghaidh Balaam mac Bheoir, o Phetor 
na Mesopotamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha-n èisdeadh an Tighearn 
clo Dhia ri Balaam ; ach thionndaidh an Tigh- 
earn do Dhia dhuit am mallachadh gu 
beannachadh, a chionn g'um bu toigh leis 
an Tighearn do Dhia thu. 

6 Cha-n iarr thu an sìth, no an sonas rè 
d'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabli thu gràin de Edomach, oir is 
e do bhràthair e: cha ghabh thu gràin de 
Ephiteach, a chionn gii'n robh thu a'd' 
choigreach 'n a f hearann. 

8 Thèid a' chlann a ghinear leo-san, a 
steach do chomhchruinneachadh an Tigh- 
earna, 'n an treas ginealach. DEUTERONOMI, XXIV. 9 'N uair a thèid d'fhcachd a mach an 
aghaidh do naimhdean, an sin glèidli thu 
fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'n ur measg duine sam bith 
nach 'eil glan. a thaobh neòghloine a thar- 
las da 's au oidhche, au sin thèid e mach 
as a' cliamp; cha tig e steach do mheadlion 
a' chaimp: 

1 1 Ach an uair a bhios e dlìith do'n f heas- 
gar, an siu nigliidli se efèin le h-uisge, agus 
an un.ir thèid a' ghrian fodha, thig e steach 
do niheadhon a' chaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna an 
taobh a muigh de'n champ, far an tèid thu 
macli. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air do 
chrios, agus an uair a shuidheas tu a muigh, 
cladhaicliidh tu leatha, agus tionndaidli tu 
air d'ais, agus folaichidh tu an ni a thig 
uait. 

14 Oir tha 'n Tigheam do Dhia ag imeachd 
'am meadhon do chaimp, chum do shaoradh, 
agus a chum do naimhdean a thoirt thairis 
romhad: uime sin bitliidh do champ naomh, 
chum nach faic e ni sam bith neòghlan 
annad, ag-us nach pill e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighsdir an 
seirbhiseach a chaidh as a d' ionnsuidh o 
'mhaighsdir. 

16 MaiIIe riut gabhaidh e còmhnuidh 'n ur 
measg, anns an ait a thaghas e, an taobh a 
stigh aoin de d' gheataibh far an taituiche 
leis: cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith de nighean- 
aibh Israeil, ni mò bhitheas Sodomach de 
mhacaibh Israeil. 

18 Clia toir thu tuarasdal strìopaich, no 
luach coin, do thigh an Tighearna do Dhè 
air son bòid sam bith; oir thaiad sin eadh- 
on le 'chèile 'n an gràineileachd do'n Tigh- 
earn do Dhia. 

19 Cha toir thu ni sain hlth 'ancoingheall 
do d' bhràthair air riadh ; riadh airgid, 
riadh bìdh, riadh ni sam bith a bheirear 
'an coingheall air riadli. 

20 Do choigTeach feudaidh tu ni a thoirt 
'an coingheaìl air riadh, ach do d' bhràthair 
cha toir thu ni sam bith 'an coingheall air 
riadh; a chum gu'm beanuaich an Tigheani 
do Dhia thu anns gxich ni ris an cuir thu do 
làmh, 's an fhearann d'am bheil thu 'dolg'a 
shealbhachadh. 

21 'N uair a bheir thu bòid do'n Tighearn 
do Dliia, cha dean thu moille 'n ah-ìocadh: 
oir gu cinnteach iarraidh an Tighearn do 
Dhia uait i; agTis bhiodh e 'n a pheacadh 
dhuit. 

22 Ach ma dh'f hanas tu gun bhòid a thabh- 
airt, cha bhi e 'n a pheacadh dhuit. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bliilibh, 
coimhididh agus coimhlionaidh tu; a rèir 
mar a bhòidich thu do'n Tighearn do Dhia, 
eadhon tabhartas saor-thoile, a gheall thu 
le d' bheul. \ 

187 24 'N uair a thèid thu steach do fhìon-lios 
do choimhearsnaich,an sin feudaidh tu f ìon- 
dhearcan itheadh mar is miann leat, eadhon 
do shàth; ach cha chuir thu bheag a'd' 
shoitheach. 

25 'N uair a thèid thu steach a dh'arbhar 
do choimhearsnaich, an sin feudaidh tu na 
diasan a spìonadh le d' làimh; ach corran 
cha chuir thu ann an arbhar do choimhears- 
naich. 

CAIB. XXIV. 

I Mu liiir-dhealadiaklh do mhnaoi-phòsda. 6, 
10 Mu qheall. 7 Mu rjhaduiehe dhaoine. 8 
Mu 'phlàii/h na luihhre. 14 Tuurasdal seìr- 
hhisich gu bhi air iccadh \i an là air am bi e 
dligìieadi. 17 M u dteartas. 

'IV U-'^^-'^ ^ ghabhas fear bean, agus 
-L^ a phòsas e i, agus gu'n tachair nach 
faigh i deadhghean 'n a shùilibh, a chionn 
gu u d'fhuair e neòghloine èigin innte; an 
sin sgrìobhadh e litir-dhealachaidh dh'i, 
agus thugadh e !n a làimh i, agus cuircadh 
e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dli'fhalblias i mach as a 
thigh, feudaidh 1 dol agusabhi'?^ a innaoi 
aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am fcar-pòs- 
da mu dheireadh so i, agus gu 'n sgrìobh e 
litir-dhealachaidh dh'i, agns gu'n toir e 'n a 
làimh i, agTJS gu'n cuir e mach as a thigh i; 
no ma gheibh am fear mu dheireadh bàs, 
a ghabh i 'n a mnaoi dha fèin ; 

4 Cha-n f heud a ceud I hcar-pòsda a chuir 
uaith i, a gabhail a rìs gu bhi 'n a nmaoi 
dha, an dèigh dh'i bhi air a trnailleadh; 
oir is gràineileachd sin an làthair an Tigh- 
earn': agnjs cha toir thu air an fhearann 
peacachadh, a tha 'u Tighearn do Dhia a' 
toirt duit mar oighreachd. 

5 'N uair a ghabhas duine bean iraadh, 
cha tèid e mach gu cogadh. ni mò a chuirear 
cùram gnòthuich sani bith air: fanaidh e 
saor aig a thigh fèin aon bhliadhna, agus 
bheir e subhachas d'a mhnaoi a ghabh e. 

6 Cha ghabh duinc sani bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdarach no uachdarach mar 
glieall: oir tha e 'gabhail anama duine mar 
gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goid aoin ncacb 
d'a bhràithribh de chloinn Israeil, agus ma 
ni e ain-tighcarnas air, no ma reicuas se 
e; an sin cuirear gu bàs an gaduiche sin; 
agus cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na luibhre, 
gu'n toir thu fainear gu dìirachdach, agus 
gu'n dean thu a rèir nan uile nitliean a 
theagaisgeas na sagartan na Lebliitliich 
dhuibh: a rèir niar a dh'àitlm mi dlioibh, 
bheir sibh fainear gu'n dcan sibh. 

9 Cuimlinich ciod a rinn an Tigheam do 
Dhia ri Miriam air an t-slighe, an dèigh 
dliuibh teachd a mach as an E:pliit. 

10 'N uair a blieir thu do d' choimhears- DEUTERONOMI, XXV. nach ni sam bith 'an coingheall,cliatèidthu 
steach d a tliigh a ghabhail a gliill. j 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duine d"am bheil thu 'toirt 'an coingheall, 
an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma hhios an duine bochd, cha 
choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir thu air ais dha 
'n geall a rls, 'nuair a thèid a' ghrian fodlia, 
chum gu'n coidil e 'n a eudach fèin, agus 
gu'm beannaich e thu: agus bithidh so 'n a 
ionracas dliuit an Ikthair an Tighearna do 
Bhè. 

14 Cha deanthufoirneart air seirbhiseach 
tuarasdail a tlia bochd agus uireasbhuidh- 
each, co dhinlih a tha e de d' bhràithribh, 
no de d' choigrich, a tlia ann a d' fhearann 
an taobh a stigh de d' gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dJha a thuarasdal, 
agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe air; 
air eagal gu'n glaodh e a'd' aghaidh ris an 
Tighearn, agus gu'm bi e 'n a pheacadh 
dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithrichean gu bàs 
air son na cloinne, ui mò a chuirear a' chlann 
gu bàs air sou nan aithricliean: cuirear gach 
duine gu bàs air son a pheacaidli fèin. 

17 Cha chlaon thu breitheanas a' clioig- 
rich, no an dìlleachdain, ni mò a ghabhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robli tvm. 
fèin a'd' thràiU 's an Eiphit, agus gu n do 
shaor an Tighearn do Dhia thu as a sin: 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit aii ai 
so a dheanamh. 

19 'N uair a bliuaineas tu d'fhoghar ad' 
achadh, agus a dhì-chuimhnicheas tu sguab 
's an achadh, cha phill thu g'a togail: air 
son a' choigrich, air son an dìlleachdain, 
agus air son na bantraich bithidh i; a chum 
gu'm beannaich an Tigheam do Dhia thu 
ann an uile oibribh do làmh. 

20 'N uair a chrathas tu do chrann-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a rìs: 
air son a' choigTÌch, air son an dìlleachdain, 
agus air son na bantraich bithidh e, 

21 'N uair a chruinniclieas tu fìou-dhear- 
can d"f hìon-lios, cha glilan thu gu buileach 
a'd' dhèigh e: air sou a' choigTÌch, air son 
an dìlleachdain, agus air son na bautraich 
bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd" thràill ann an tìr na h-Eiphit: uime sin 
tha mi ag àithneadh dhuit an ni so a dhean- 
amh. 

CAIB. XXV. 

1 Mu smachdachadk a' chwnlaicJi. 4 CJia chuir- 
ear ceangal air beul an daimh an vair a tìia e 
'sal'airt an arhliair. 6 Mu skìol a thogail suas 
do bhràthair. W Munmhnaoi gunnàire. 13 
Mu cAothromaibh ceart. 17 Mu ìèir-sgrios 
Amaleic. 

MA bhios connsachadh eadar daoine, 
agus gu'n tig iad gu breitheanas, a 
188 chum as gu'n toir na hrdlheamhna breth 
orra; an sin saoraidli iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, rna '« airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n toir ani 
breitlieamh air luidhe sìos, agus a bhi air a 
bhualadh 'n a làthair, a rèir a choire, ann an 
àireamh àraidli de hhuilUhh. 

3 Dà f hichead buille bheir e dha: cha tèid e 
thairis, air eagal nan rachadh e tliairis, agus 
gd'm buaileadh se e os an ceann sin le mòran 
bhuillibh, an sin gu'm biodh do bhiiithair 
tàireil a'd' shùilibli. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an daimh 
an uair a tha e 'saltairt an arhhair. 

5 'N uair a ghabhas bràithrean cèmhnuidli ' 
maille ri 'chèile, agus gu'm faigh aou diubh 
bàs, agus gTin duine cloinne aige, cha phòs , 
bean a' mhairbh a mach ri coigreach: thèid \ 
a bràthair-cèile steach d'a h-ionnsuidh, , 
agus gabhaidh e dha fèin i 'n a mnaoi, agiis 
ni e dlighe bràthar-cèile rithe. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a bheireas 
i, suas ann an ainm a bhràthar a tha marbh, 

a chum nach dubhar a mach 'ainm à h- . 
Lsrael. i 

7 Agus mur toil leis an duine bean a , 
bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n gheata clmm nan sean- ! 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair-cèile ! 
a' diùltadh ainm a thogail suas d"a bhràtliair ' 
ann an Israel, cha-n àiU leis dlighe bràthar- i 
cèile a dheanamh rium. ! 

8 An sin gairmidh seanairean a bhaile air, 
agus labhraidh iad ris: agus ma sheasas e i 
mach, agus gu'n abair e, Cha-n àill leam i 
a gabhail; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a ionn- ' 
suidh an làthair nan seanairean, agus fuasg- i 
laidh i a bhròg bhàrr a choise,agus tilgiilh 

i smugaid 'n a eudann, agus freagraidh agus ; 
their i, Mar so nìthear ris an duine nach 
tog suas tigh a bhràthar. ' 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, Tigh I 
an f hir aig am bheil a bhròg fuasgailte. 

11 'N uair a bhios daoine ri comhstri cuid- 
eachd, neach ri neach eile, agus gu'n tig 
bean aoin diubh am fagus a dh'fhuasgladh 
a fir-pòsda à làimh an f hir a tha 'g a bhual- 
adh, agus gu'n sìn i mach a làmh, agus gu'n 
gabh i greim air a bhuiU dhìomhair ; 

12 An sin gearraidh tu dliith a làmh; cha 
ghabh do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla cu)n choth- 
rom agus cothrom eile; cothrom mòr agus 
beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon soith- 
each, agus soitheach eile tomhais; soitheach 
mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bithidh 
agad, soitheach-tomhais iomlan agus ceart . 
bithidh agad; a ohum gu'm buanaichear do \ 
làithean anns an fhearanu a tlm 'n Tigh- 
eam do Dhia a' tabhairt duit. DEUTERONOMI, XXVI. ! 16 Oir tha iadsan uile a ni na uithean sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucoracli, 'n an gràin- 
eiloachd do'n Tighearu do Dhia. 

17 Cuinihnich ciod a rinu Amalec ort 's an 
t-slighe, 'u u;ùr a thàiuig sibh a mach as au 
Eipliit, 

IS Cionnus a choiunich e thu 's an t-sHghe, 
agus a bliuail e 'chuid 'bu deireauuaiche 
dhìot, cadhoìi iadsan uile a, hha lag a'd' 
dheigh, au uair a hha thu faun ag-us sgìth, 
agus uacli robh eagal Dhè air. 

19 Uiuie siu au uair a bheir au Tigheam 
do Dhia fois duit o d' uaimhdibh uile mu'n 
cuairt, auus an f heai-ann a bheir an Tigh- 
e:u'n do Dhia dhuit mar oighreachd r'a 
shealbliachadh, dubhaidh tu cuiuihue 
Araaleic o &/iifonèamh;cha dì-chuimhuich 
thu e. 

CAIB. XXVI. 

1 Aùlrachadh an ti a thug fieacJtad dò'n l-sagart 
bascaid le ceud thoradh an fhearainn. 12 J/u 
dhcadiaình na treas bliudhna. 16 An coimh- 
dieangcd eadar Dia agus a shluagh. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearauu a tha 'n Tighearn do Dhia 
a' toirt dhuit mar oighreachd, agus a shealbli- 
aicheas tu e, agus a ghabhas tu còmhnuidh 
ann, 

2 An sin gabhaidh tu de'u cheud ehuid de 
uile thoradli na talmhainn, a bheir thu leat 
do d'fhearaun a tha'n Tighearu do Dhia a' 
tabhairt duìt, agus cuiridii tu ann am bas- 
eaid e, agus thèid thu chum an àite a thagh- 
as an Tighearu do Dhia, a chur 'ainme an 
sin. 

3 Agus thèid thu dh'iouusuidh an t-sagairt 
a bhios auns na làithibh sin, agus their thu 
ris, Tha mi ag aideacliadli air an là 'n diugh 
do'n Tighearn do Dhia, .gTi'u d'tliàinig mi 
do'n dùthaich a mhiounaich an Tighearn 
d'ar n-aithrichibh gu'n tugadh e dhuinn. 

4 Agus gabliaidh au sagart a' bhascaid 
as do làimh, agus cuiridh e sìos i air beul- 
aobh altaracli an Tighearna do Dhè. 

5 Agus freagTaidh tu agus their thu an 
làthair au Tighearna do Dhè, Bu Shii'ianach 
air sheòl a blii caiUte m'athair, agus chaidh 
e sìos do'n Eiphit, agus bha e air chuairt au 
sin le beagau euideachd, ag-us dh'fhàs e 'n 
sin 'n a chinneach mòr, euniJiachdach, agus 
lìoumhor. 

6 AgTis bhuin na h-Eiphitich gu h-olc 
ruinn, agus shàraich iad sinn, agus chuir 
iad -daorsa chi-uaidh oirnn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris au Tighearn, Dia 
ar n-aithi-ichean, agus dh'èisd au Tighearn 
r'ar guth, agus dh'amhairc e air ar n-àmh- 
ghar, agus ar saothair, agus ar foirueart: 

8 Agus thug an Tigheai-n mach sinu as an 
Eiphit le làimh chuinhaclidaich, agus le 
gàirdean sìnte mach, agais le h-uamhaun 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-ion- 
gantasaibh: 

1S9 9 Agus thug e sinn do'u àite so, agois thug 
e dhuinn am feai'ann so, fearann a tha 
'sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, feuch, thug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thug tlnisa, a 
Thighearna, dhomh. Agus cuiridh tu 

' e 'am fiauius an Tigliearua do Dhè, agus 
ni tlm aoradh 'aui fiauuis an Tighearua do 
Dhè. 

11 Agus ui thu gairdeachas anus gach ìii 
maith a tiiug an Tighearn do Dhia dhuit, 
agus do d' thigh, thu fèiu, ag-us an Lebhi- 
teacli, agus an coigreach a ihios 'n ur 
measg. 

12 'N uair a chuireas tu crìoch air deach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dheach- 
amh do chiuueis air an treas bhadhna, 
bliadhua au deacliaimh, agus a bheir thu e 
do'n Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
dìlleachdan, agus do'n bhantraich, a chum 
gn'u ith iad an taobh a stigh de d' gheataibh, 
agts gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sin tlieir tlm 'aui fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, Thug mi leam na nithean 
naomha as mo thigh, agus mar au ceudna 
tliug mi iad do'n Lebhitheach, agus do'n 
choigTeach, do'u dìlleachdan, agus do'ri 
bhautraich, a rèir d'àitheantan uile a dh'- 
àithn thu dhomh : eha do bhris mi \\-aon de 
d'àitbeautaibh, ni mò a dliì-chuimhuich mi 

i iad. 

14 Cha d'ith mi ^hheag dhiubh a'm' bhròn, 
ni mò a ghabh mi 'hheag dhiubh gu feum 
neòghlau sam hith, ni mò a thug mi 
'hheag dhiubh air son a' mhairbh: dh'èisd 
mi ri guth au Tighearna mo Dhè ; rinn 
rni a rèu- nan uile uithean a dli'uithn thu 
dliomh. 

15 Amnairc a nuas o ionad-eòmhnuidh do 
naomhachd, o nèamh, agus beannaich do 
shhiagh Israeil, agus am fearann a thug 
tliu dhuinn, mar a mhionnaich thu d'ar 
n-aithrichibh, fearann a tha 'sruthadh le 
baiune agus niil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an Tigh- 
earn do Dhia dhuit ua reachdan agus na 
breitheanais sin a dheauamh : uime sin 
coimhididh agus ni thu iad le d' uile chridhe 
agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu roghainn an diugh de'n Tigh- 
eaiTi gu bhi 'n a Dhia dhuit, agus gu g.ua- 
sad 'n a shlighibh, agus gu 'reachdan a 
ghleidheadh, agus 'àitheantau, agiis a 
bhreitheanais, agus gu èisdeachd r'a ghuth. 

18 Agus thagh an Tighearn thusa an diugh 
gu bhi a'd' shluagh sòuraichto dha fèin, mar 
a gheall e dliuit, agus a chmu gu'n gleidh- 
eadh tu 'àitheautan uile ; 

19 AgTis a ehum gu'n deanadh c àrd thu 
os ceann uan uile chinneach a rinn e, ann 
an cliu, agus aun au ainm, agus ann an 
urram ; agus a chum gu'm bithcadh tu a'd' 
shluagh uaomh do'n Tighearn do Dhia, uiar 
a labhair e. DEUTERONOMI, XXVII, XXVIII. CAIB. XXVII. 

1 DlCàUhn Maois dd'n t-duagh an laph a sgrìo- 
ò/iadk air dadiaibh mòra; a<jus altair a iho- 
gail suas de cJdadiaib/t slàiia. 1 1 Mu hliean.' 
nadidaibh agus mu m/iallacìidaib/i. 

AGUS dh'àithn Maois agus seaiiairean 
Israeil do'n t-sluagh, ag ràdh, Gieidh- 
ibli na h-àitheantan uile a tha mi ag 
àithneadh dliuibh an diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an là anns an tèid 
sibh thar lordan do'n f hearann a bheir an 
Tighearn do Dhia dhuit, gu'n cuir thu suas 
dliuit fèin clachan niòra, agus oòmhdaichidh 
tu thairis le h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidhtu orra uile bhriathran 
an lagha so, 'n uair a thèid thu thairis, a , 
clium gTi'n tèid tlm steach do'n f hearann a ! 
bheir an Tighearu do Dhia dhuit, fearann | 
a tha 'sruthadh le bainne agus le mil ; 
mar a gheall an Tighearn Dia d'aithriehe 
dhuit. I 

4 Uime sin an uair a thèid sibh thar lor- ' 
dan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a tha 
mi ag àithneadh dhuibli air an là'n diugh, 
ann an sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 
thairis le h-aol iad. j 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair do'n | 
Tigliearn do Dhia, altair de chlachaibh: 
cha tog thu suas ùmeal iaruinn sam hith 
orra. 

6 De chlachaibh slàna togaidh tu altair an 
Tighearna do Dhè, agus bheir thu suas 
oirre ìobairte-loisgte do'n Tighearu do 
Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-slth, agus 
ithidh tu 'n sin, ag-us ni thu gairdeachas an 
làthair an Tighearna do Dliè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clachaibh 
uile bhriathran au lagha so gu ro shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na sagartan na 
Lebhithich, ri h-Israel mle, ag ràdh, Thoir 
an aire, agus èisd, Israeil ; air an là'n 
diugh rinueadh thu a'd' shluagh do'n Tigh- 
earu do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhe, agus nithu 'àitheantan, agns 
a reachdan, a tha mi ag àithneadh dhuit air 
an là'n diugh. 

11 AgTis dh'àithn Maois do'n t-sluagh air 
an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliabh Gheridsim a 
bheannachadh an t-sluaigh, 'n uair a tlièid 
sibh thar lordan; Sinieon, agus Lebhi, agiis 
ludah, agus Isachar, agus loseph, agus 
Deniamin. 

13 Agus seasaidli iad so air sliabh Ebail a 
mhallachadh; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, ag-us Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhitliich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le guth 
àrd, 

15 Mallaichte gu rohh an duine a ni dealbh 
snaidhte no leaghta, gràiueileachd do'n 
Tighearn, obair làmh an f hir-cheird, agus 

J90 a chuireas e ann an ionad dìomhair: agus 
freagraidh an sluagh uile, agus their iad, 
Amen. 

16 Mallaichte gu rohh esan a iii tàir air 
'athair no air a mhàthair: agus their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu rohh esan a dh'atharr- 
aicheas crìoch Jearainn a chomhearsuaich: 
agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu rohli esan a chuireas an 
dall air seacharan 's an t-slighe: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu rohh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìUeachdaiii. 
agus ua bantraich: agus their an sluagli 
uiie, Amen. 

20 Mallaichte gu rohh esan a luidheas le 
muaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' leigeadl) 
ris còmhdaich 'athar: agus their an sluagli 
uile, Amen. 

21 Mallaichte gu rohh esan a luidheas le 
h- ainmhidli sam bith: agus their an sluagh 
uile, Amen. 

22 Mallaichte gu rohh esan a luidheas le 
'phiuthair, nighean 'athar, no nighean a 
mhàthar: agus their an sluagh uile, Amen. 

23 Mallaichte gu rohh esan a luidheas le 
'mhàthair-chèile: agus their an sluagh uile, 
Amen. 

24 Mallaichte gu rohh esan a bhuaileas a 
choimhearsnach gu h-uaigneacli: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaiclite gu rohh esan a ghabhas 
duais air son duine neò-chiontach a mharbh- 
adh: agus their an sluagh uile, Amen. 

26 Mallaichte gu rohh esan nach daingnich 
uile bhriathran an lagha so chuni an dean- 
anih: agus their an sluagh uile, Amen. 

CAIB. XXVIIL 

1 B'annadidan air an gealltainn d/ioiì>lisan a 
b/iios ùìiì/ial do lag/i Dliè. 15 Malladidan 
orrasan a b/dos ea.vàinli.al. 

AGUS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dbè, a chcimhead agus a dheanamh 'àith- 
eantan idle, a tJia mi ag àithneadh dhuit 
air an là'n diugh, gu'u cuir an Tighearn do 
Dhia suas thu os ceann uile cliinneacha na 
talmhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile ort, 
agTis beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth au Tighearna do Dhe. 

3 Beannaichte hithidh tu 's a' bhaile, 
agus beannaichte hithidh tu 's a' mhachair. 

4 Beanuaichte hitlùdh toradh do chuirp, 
agus toradh d'f hearainn, agus toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidh, agiis treudan do 
cliaorach. 

5 Beannaichte hithidh do bhascaid ag-us 
do chuibhrionn. 

6 Beannaichte hithidh tu 'n uair a thig 
thu stigh, agus beannaichte hitkidh tu 'n 
uair a thèid thu ma.ch. 

7 Bheir an Tighearn fainear gu'm bi do IjEUTERONOMI, XXVIII. naimlidoan, a dh'èireas suas a'd' aghaidh, 
air am bualadh roimh do ghnìiis: thig iad a 
macl a'd' aghaidh air aon slighe, agus 
teichidh iad romhad air seachd slighean. 

8 Aithnidh an Tighearn am beannachadli 
ort a d' thighibli-tasgaidh, agus anns gach 
ni ris an cuir thu do làmh; agus beannaich- 
idh e thn 's an fhearann a bheir an Tigh- 
earn do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tigheam thu a'd' 
shhiagh naomh dha fèin, mar a mhionnaich 
e dhuit, ma glileidheas tu àitheantan au 
Tighearna do Dhè, agus ma glduaiseas tu 
'n a shlighibh. 

10 Agus chi uile chinnich na talmhainn 
gu'n goirear aium an Tighearna ort, agus 
bithidh cagal orra romhad. 

1 1 Agus ni an Tighearn saoibhir thu ann 
am maoin, anu an toradh do chuirp, agus 
ann an toradh do sprèidhe, agus ann an 
toradh d' fhearainn, auns an talamh a 
mhionnaich an Tighearn do d'aithrichean a 
thabliairt duit. 

12 Fosglaidh an Tigheam dhuit a dheadli 
ionmhas, na nèamlian a thoirt uisge do 
d'fhearann 'n a àm, agus a bheannachadh 
uile oibre do làimhe; agus bheir thu 'u ias- 
achd do mhòran chinneach, agus cha gabh 
thu 'n iasaclid. 

13 Agus ni an Tigheam an ceami dhìot, 
agus ni h-e an t-earball ; agus bitliidli tu 
an uachdar a mhàiii, agus clia bhi Ihu 'n 
ìochdar : ma dh'èisdcas tu ri àithcantaibh 
an Tighearna do Dliè, a tha rai ag àithneadh 
dhuit air an là'n diugh, gu'n coimhead agus 
gu'n dean thu iacl. 

14 Agiis cha tèid thu thaobh o aon air 
bith de na briathraibh a tha mi ag àith- 
neadh dlmit an dhigh, a chumnaTàimhe 
deise no chum na làimhe clithe, a dhol an 
dèigh dliiathan eile a dheanamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tai'laidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighcarna do Dhè, a thoirt fainear gu'n 
dean thu 'àitheantan agus a rcaclidan uile, a 
tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, gu n 
tig na mallaclidan so uile ort, agus gu'm | 
beir iad ort. 

16 Mallaichte hitJddh tu 's a' bhaile, agus ' 
niallaichte bitJiidh tu s a' mhacb.air. | 

17 jMallaichte hithidh do bhascaid agus do ; 
chubhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toradli do chuirp, 
agus toradh d'fhearainn, fàs do chruidh, 
agus treudan do chaorach. 

19 Mallaichte bithidh tu'n uair a thig thu 
stigh, agus mallaichte bithidh tu 'n uair a 
thèid thu mach. 

20 Cuii-idh an Tighearn ort mallachadli, 
mi-shuaimhneas,agus achmhasan,anns gach 
ni ris an cuir thu do lànih gu 'dheanamh, gus 
an sgi'iosar thu, agus gus an tèid as duit gu 
h-obann,air son aingidheachd do ghnìomh 
aran leis au do thrèig thu mise 

191 21 Bhcir an Tigheam air a' phlàigh lean- 
tuinn riut, gus an claoidii c thu bliàiT an 
f Iiearainn, d'ani bheil thu 'dol a steach g'a 
shcalbhachadli. * 

22 Buailidh an Tighearn thu le caitheamh 
agus le fiabhrus, agus le h-ain-teas, agus le 
h-àrd-Iosgadh, agus leis a' chlaidheamb, 
agus le seargadli, agus le fuar-dhealt; agTis 
leanaidh iad thu gus an tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a tha os do 
cheann 'n an umha, agus an talamh a tha 
fodhad 'n a iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge d'fhearainn 'n a 
luaithre agus 'n a dhuslach: o nèamh thig e 
nuas oi-t, gus an sgriosar thu. 

25 Bheir au Tighcarn fainear gu'ra buail- 
ear thu air beulaobh do naimhdean: thèid 
thu niach air aon sliglie 'n an aghaidh, agus 
teichidh tu rompa air seachd slighean ; agus 
atharraichear thu chum uile rìughachdan 
na talmhainn. 

26 Agus bithidh do chlosach 'n a biadh 
a"g uile eunlaith an athair, agus aig beath- 
aichibh na talmhainn,agus cha-n f huadaich 
duine sam bith air falbh iad. 

27 Buailidh an Tighearn thu le neasgaid 
na h-Eiphit, agus le ruith fola, agus le càiT, 
agus le cloimh, de nach bi e'n comas do 
leigheas. 

2.S Buailidh an Tigheam thu le cùthach, 
agus le doille, agus le h-uamhanu cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu mhcadhon- 
là, mar a smeuraicheas an dall 's an dorch- 
adas, agus cha soirbhicli leat a'd' shlighean: 
agus bithidh tu fo fhoirueart a mhàin, 
agus air do chreachadh a ghuàth, agus cha 
teasairg duine sam bith thu. 

30 Ni Ihu ceangal-pòsaidh ri mnaoi, agus 
luidhidh fear eile leatha: togaidh tu tigh, 
agus cha ghabh thu còmhnuidh ann: suidh- 
ichidh tu fìon-lios, agus cha tiouail thu 
'fhìon-dheai-can. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha-n ith thu dh'e: bheirear air 
falbh dasal a dli'aindeoin as do làtliair, 
agus cha toirear air a h-ais dhuit i: bheir- 
ear do chaoraich do d' naimhdibh, agus cha 
bhi neach agad a bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigheanan 
do shluagh eile, agus chi do shùilean, agTis 
fàilnichidh iad le fadal air an son rè an là: 
agas cha bld neart saiu bith a'd' làinih. 

33 Toradh dThearainn, agus do shaothair 
lule, ithidh cinneach suas, nach baithne 
dhuit ; agTis bithidh tu fo f hoirneart a 
mliàin agus air do bhruthadli an còmh- 
nuidh: 

34 Air chor as gu m bi thu air mhi-chèill, 
air son seallaidli do sliùl a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu 's na glùinibh. 
agus anns na cosaibh, le neasgaid chrìiitich 
uach gabh leigheas, o bhonn do choise gu 
muUach do chmn. 

36 Bheir au Tighearn thu ftiìi, agus do rìgh a chiiireas tu os do clieann, ga cinn- 
cach nach b'aithne aon chuid duit fèin no do 
d'aithrichibh; agus an sin ni thu seirbhis 
do dliiathaibh eile, de fhiodh agus de 
chloich. 

37 Agus bitliidh tu a'd' uamhas, a'd' 
shamhladh, agus a'd' leth-f hocal, am measg 
iian uile chinneach gus an treòraich an 
Tighearn thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach do'n f hcar- 
apn, ach is beag a chruinnicheas tu stigh: 
oir ithidh an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon-Iiosan agus dcas- 
aichidh tu iad, acli cha-n òl tliu de'n f liìon, 
ni mò a chruinnicheas tu na dearmii: oir 
ithidh a' chnuimh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air feadh do 
chrìoclian uile, acli cha-n ung thu tlm fèin 
leis aii oladh: oir tilgidh do chrann-oladh a 
thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, ach cha 
mheal thu iad; oir thèid iad 'am braigh- 
deanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh d'f hear- 
ainn, millidli an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'n 'ur measg 
suas gai ro àrd os do cheann; agus thig thusa 
nuas gu ro ìosal. 

44 Biieir e 'n iasachd dhuit, agus cha toir 
thusa 'an iasachd dha : bithidli esau 'n a 
cheann, agus bithidh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uile ort, 
agus leanaidh iad thu, agais beiridh iad ort., 
gus an sgriosar thu ; a chionn nach d'èisd 
tlui ri giith an Tighearna do Dhè, a ghleidh- 
eadh 'àitheantau agus a reachdan a dli'àithn 
e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomharadh 
agus mar iongantas, agus air do shliochd a 
chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis do'n 
Tighearn do Dhia le gairdeachas, agus le 
subhachas cridhe, air son pailteis nan uile 
nithean; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimh- 
dibh, a chuireas an Tighearn a'd' aghaidh, 
ann an ocras, agus ann an tart, agus ann an 
lomnochdaidh, agus ann an uireasbhuidh 
nan uile nithean: agus cuiridh e cuing 
iaruinn air do mhuineal, gus au cuir e as 
duit. 

4!) Bheir an Tighearncinneaclia'd' aghaidh 
o ionad fad o làimìi, o iomall na talmhainn, 
mar an iolair air iteig; cinneach uach tuig 
thu 'n cainnt; 

.50 Cinneach aig am bheil aghaidh bhorb, 
nacli toir urrana do ghnìiis an aosmhoir, 
agus nach dean iochd ris an òg. 

.51 Agus ithidh e toradli do sprèidhe, agus 
toradh d'fhearainn, gus an sgriosar tliu: 
neach nach fìig agad arbhar, f ìon, no oladh, 
f às do cliruidh, no treudan do chaoi'ach, gus 
an cuir c as duit. 

62 Agus tcannaichidh e thu ann ad gheat- DEUTERONOMI, XXVIII. 

aibh uile, gus am brisear sìos dobhallachan 
àrda agus daingnichte, anns an robh do 
dhòigh, air feadh d'fhearainn uile; agus 
teannaichidh e thu ann ad gheataibh, air 
feadh d'fhearainn uile a thug an Tighearu 
do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do chuirp fèin, 
feoil do mhac agus do nigheanan, a thug an 
Tighearn do Dhia dhuit, anns a' chogadh, 
agTis anns an teinn, leis an teannaich do 
naimhdean thu: 

54 A ir chor as an duine a tha maoth 'n 'ur 
measg, agus ro shòghar, gu'm bi a shìiil olc 
a thaobh a bhràthar, agus a thaobh mnà 
'uchd fèin,agus a thaobh iarmaid a chloinne 
a dh'fhàgas e: 

55 Air chor as nach toir e do h-aon diubh 
a bheag de f heoil a cliloinne a dh'itheas e ; 
a chionn nach fàgar a' bheag aige 's a' 
chogadh, agus anns an teinn, leis an teann- 
aich do naimhdean thu a'd' gheataibh uile. 

56 A'bhean mhaoth agus shògliar 'n 'ur 
mcasg, nach dìiraichdeadh bonn a coise a 
chur air an talamh a thaobh miiirn agus 
maothalachd,bithidh a sùil olc athaobh fir- 
pòsda a h-uchd, agus a thaobh a mic, agus 
a thaobh a h-ighinn, 

67 Agus a thaobh a maothrain a thig a 
mach eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i: oir ithidh i iad a dh'- 
uireasbhuidh nan uile ni, 'an dìomhair- 
eachd anns a' cliogadh, agus anns an teinn, 
leis an teannaich do nànihaid thu a'd' 
gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran an 
lagha so a dheanamh, a tha sgrìobhta 's an 
leabhar so, a chum gu'm bi eagal an ainm 
ghlòrmhoir agus uamhasaich so ort, AN 
TIGHEARN DO DHIA; 

59 An sin ni an Tighearn do phlàighean 
iongantach, agus plàighean do shliochd, 
eadhon plàighean mòra agus maireannach, 
agus eucailean cràiteach agiis fadalach. 

()0 A bhàrr air so, bheir e ort uile ghal- 
aran na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort ; 
agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudnagach tinneas, agus gacli 
plàigh, nach 'eil sgrìobhta ann an leabliar 
an lagha so, iad sin bheir an Tighearn ort, 
gus an sgriosar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an àireamh, 
'an àite dhuibh 'bhi mar reultan nèimh 'an 
lìonmhoireachd; a chionn nach d' èisd thu 
ri guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tighearn 
gàirdeachas os bhur ceann a dheanamh 
maith dhuibh, agus gu'r deanamh lìon- 
mhor, mar sin gu'n dean an Tighearn gaird- 
eachas os bhur ceann gu'r sgrios, agais gu'r 
toirt gTi neo-ni; agus spìonar sibh as an 
f hearann d'am bheil thu a' dol g'a shealbh- 
acliadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighe.arn thu aiu 
mcasg uau uile chinneach, o'n dara ceauu DEUTERQ^WI, XXIX. dc'n talamb eadhou gus an ceaim eilc de'n 
talanih; agus an sin ni thu seii'bhis do 
dliiathaibh eile, nach b'aithne ao7i chuid 
duit fèin no do d'aithrichibli, eadhon de 
f hiodh agus de chloich. 

65 Agus am measg nan cinueach sin cha-n 
fhaigh thu suaimhneas sam bitli, ni mò 
bhitheas fois aig bonn do choise; ach bheir 
an Tigheara dhuit an sin cridhe gealtach, 
agusfàihieachadh shùl, agus doilgheas inn- 
tinn. 

G6 Agus bithidh do bheatha 'an crochadh 
aim an amharus fa d' chomhair; agusbithidh 
eagal ort a là agus a dh'oidhche, agus cha 
blii cinnte air bith agad de d' bheatha. 

67 'S a' mliaduinn their thu, Och! nachb'e 
'm feasgar e ; agus 's an f heasgar thcir thu, 
Ochl nachb'i a' mliaduinn c; air son eagail 
do chridhe leis am bi eagal ort, agus air 
son seallaidh do shìil a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearn rls tliu do'n 
Eiphit ann an longaibh, air an t-sliglio 
mu'n dubhairt mi riut, Cha-n f haic thu rìs 

1 tuilleadh: ag"us an sin reicear sibh ri'r 
nainihdibh niar thràillean agus mar bhan- 
tràillean, agus cha bhi neach ann gu'r 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 

2 Enrail do chloinn l'-rat'Al aii coimJic/ieamjal ri 
Dia a choivihead. 29 Buinidh nithean dìomh- 
air do'n Tighearn. 

/'S iad sin briathran a' choimhcheangail a 
dli'àithnanTighearndoMhaois a dheaii- 
amh ri cloinn Israeil, ann an tìr Mhoaib, a 
thuilleadh air a' choimhcheangal a riim e 
riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gaii-m do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chuunaic sibh gach ni 
a rinn an Tighearn fa chomhair bhur sùl 
ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, agus r'a 
sheirbhisich uile, agus r'a fhearaain uile; 

3 Na deuchainnean mòra a chunnaic do 
shùilean, na comharan agus na h-iongan- 
tasan mòra sin; 

4 Gidheadh eha d'thug anTigheam dhuibh 
cridhe a thruigsinn, agus sùilean a dli'fhaic- 
inn, agus cluasan a chluinntinn, gus an là'n 
diugh. 

5 AgTis threòraich mise sibh dà f hichead 
bliadhna'san fhàsach: clia do chaitheadh 
bhur n-eudach dhibh le h-aois, agus cha do 
chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
f ìon, no deoch làidir; a chum gu'm bitheath 
fios agaibh gur mise an Tighearn bhur Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite so, 
thàinig Sihon rìgh Hesboin, agus Og rìgh 
Bfaàsain, a mach 'n ar n-aghaidh chum catha, 
agus bhuail sinn iad; 

8 Agus ghlac sinn am fcarann, agus thug 
sinn emaroighreachd do nal-leubenich,agiis 
do na Gadaich, agus do leth thrèibb Mhan- 
aseh. 

193 9 Gleidliibh uime sin briatliran a' choimh- 
cheangail so, agus deanaibh iad, a chum 
gu'n soirbhich leibh anns gach ni a ni 
sibh. 

10 Tha sibh uile 'n 'ur seasamh an diugh 
an làthair an Tiglicarua bhur Dè; ceann- 
ardan bhur treublian, bhur seanairean, agus 
bhur luchd-riaghlaidh, fìr Israeil uile, 

11 Bhur clanu bheag, bhur nmathan, 
agais do choigreach a tha ann ad champ, o 
f liear-gearraidh d'fhiodlia gu fear-tarruing 
d'uisge; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an coimh- 
cheangal ris an Tighcarn do Dhia, agus 'n 
a mhionnaibh-san, a tha'n Tighearn do 
Dhia a' deanamh riut air an là'n diugh: 

13 A chum gu'n dainguich e thu an diugh 
mar shluagh dha fèin, agus gu^n'ì bi esan 
dhuitse 'n a Dhia, mar a thubhairt e riut, 
agTis mar a mhionnaich e do d'aithrichibh, 
do Abraham, do Isaac, agus do lacob. 

14 Agus cha-n ann ribhse mhàin a tha 
mise a' deanamh a' choimhcheangaU so, agus 
nam mionnan so; 

15 Ach YÌs-san a tha 'n so maille ruinn 'n 
a sheasamh an diugh an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, agus mar an ceudna ris-san 
nach ^eil au so maille ruinn an diugh: 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a bha 
sinn a chòmhnuidh ann an tìr na h-Eiphit, 
agus cionnus athàinig sinn troimli mheadhon 
nan cinneach air an deachaidh sibh seachad; 

17 Agus chunnaic sibhangràineileachdan, 
agus au ìodholan, fiodh agus clach, airgiod 
agus òr, a hha 'n am measg:) 

18 Air eagal gii'm bitlieadh 'n 'ur measg 
fear, no bean, no tcaghlach, no treubh, a 
chlaonas a chridlie air falbh au diugh o'n 
Tighearn ar Dia, a dhol a dheanamh seir- 
bhis do dliiathaibh nan cinneach sin; air 
eagal gu'm bitheadh 'n 'ur measg freumh 
a bheir uaith mar thoradh nimh agus 
searbhas, 

19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, aa sin gu'm beannaicli 
se e fèm 'n a chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
agam, ged a ghluais mi ann an anamiann 
mo chridhe fèin, a chur misge ri pathadh: 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, acli an 
sin cuiridh fearg an Tighearna, agus 'eud, 
smùid diubh an aghaidh an duine sin, agus 
luidhidli gachmallachadhairaiAa sgiùobhta 
's an leabhar so, agus dubhaidh an Tighearn 
mach 'ainm o bhi fo nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighcarn e chum nilc, 
a mach à treubhan Israeil uile, a rèir uile 
mhallachdan a' chomhcheangail, a tha 
sgrìobhta ann an leabhar an lagha so: 

22 Air chor as gu'n abair an ginealach ri 
teachd, bhur clann a dh'èireas suas 'n 'ur 
dèigh, agiis an coigreach a thig o thìr fad o 
làimh, 'nuair a clii iad plàigliean an fhear- 
ainn sin, agus 'eucailean a leag an Tighearu 
air; 

N •DEUTERONOMI, XXX. 23 Agus gu hhcil a thalamh uile 'n a ] 
phronnasg, agus 'n a shalann, agus 'n a | 
losgadh, nach 'eil e air a chur, no 'to'rt \ 
toraidh uaith, agus nach 'eil feur sam bith 
a' f às ann, cosmhuil ri sgrios Shodoim agus 
Ghomorrah, Admah agus Sheboim, a sgrios 
an Tigheam 'n a f heirg, agiis 'n a chorruich; 

24 Their eadhon na h-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearn mar so ris an 
fhearann so? Ciod is ciall do theas na 
corruiclie mòire so? 

25 An sin their daoine, A chionn gu'n do 
tlirèig iad ooimhcheangal an Tighearna Dè 
.an aithriehean a rinn e riu, 'n uair a thug e 
mach iad à tìr na h-Eiphit. 

26 Oir cliaidh iad agus rinn iad seirbhis 
,do dhiathaibh eile, agiis rinn iad aoradh 
dhoibh, dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh. 

27 Agus ilas corruich an Tighearua an 
aghaidh an fhearainn so, a thoirt nam 
niallachd sin uile air a tha sgrìobhta 's an 
leabhar so. 

28 Agus spìon an Tigheam a mach iad 
as am fearann ann am feirg, agus ann an 
corruich, agus ann an lasan ro mliòr, agus 
thilg e iad do dhiithaich eile, niar air an 
là'n diugh. 

29 Buinidh na nithean dìomhair do'n 
Tighearn ar Dia, ach na nitJiean a tha 
foillsichte dhuinne, agus d'ar cloinn a 
chaoidb, a chum gu'n dean sinn uilebhriath- 
ran an lagha so. 

CAIB. XXX. 

1 Maitheasagus tròcair air an gealliainn dhoi'bh- 
san a bheir gèiU a d/iàitheantaibh an Tigh- 
earna. 15 Beatha agits bàs air an cur /a'n 
wmhair. 

AGUS an uair a thig na nithean so uile 
ort, am beannachadh agus am mall- 
achadh , a chuir mise romhad, agus a chuimh- 
nicheas tu orra 'am measg nan cinneachuile 
chum an d'fhògair an Tighearn do Dhia 
thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh an Tigh- 
earaa do Dhè, agus a bheir thu gèill d'a 
ghuth, a rèir nan uile nitliean a tha mise ag 
àithneadh dhuit air an là'n diugh, thu fèm 
agus do chlann, le d'uile cliridhe, agus le 
d uile anam ; 

3 An sin bheir an Tighearn do Dhia air 
ais do bhraighdeanas, agus ni e iochd riut, 
agais pillidh e agus cruinnichidh e thu as na 
h-uile cliinnich a chum an do sgap an Tigli- 
earn do Dliia thu. 

4 Ma dh'f hògradh neach agad gus a' chuid 
a's iomallaiche de nèamh, as a sin cruinn- 
ichidh an Tighearn do Dhia thu, agus as a 
sin bheir e thu: 

5 Agus bheir an Tighearn do Dhia thu 
do'n fhearann a shealbhaich d'aithrichean, 
agus sealbhaichidh tu e; agus ni e maith 
dhuit,agusbheireort fàs lìonmhor os ceann 
d'aithricliean. 

194 6 Agus timchioU-ghearraidh an Tigheam 
do Dhia do chridhe,agus cridhe doshliochd, 
a ghràdliachadli an Tigheara do Dhè le 
d'uiie cliridhe, agus le d'uile anam, a chum 
gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tigheam do Dhia na 
mallachdan sin uile air do naimhdibh, agus 
orra-san aig am bheil fuath dhuit, a rmn 
geur-leanmhuinn ort. 

8 Agus pillidh tu agiis bheir thu gèill do 
ghuth an Tighearna, agus ni thu 'àith- 
eantan uile a tha mise ag àithneadh dhuit 
an diugh. 

9 Agiìs ni an Tighearn do Dhia pailt thu 
ann an uile obair do làimlie, ann an toradli 
do chuirp, agus ann an toradh do sprèidhe, 
agTis ann an toradh d'fhearainn, a chum 
maith: oir ni an Tighearn arìs gairdeachas 
03 do cheann chum maith, mar a rinn e 
gairdeachas os ceaim d'aithriche; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tighearna 
do D'iè, a ghleidheadh 'àitheantan, agus a 
reachdan, a tha sgrìobhta ann an leabliar 
an lagha so, agus ma philleas tu chum an 
Tighearaa do Dhè le d'uile chridhe, agus 
le d'uile anam. 

11 Oir an àithne so a tha mise agàith- 
neadh dhuit an diugh, cha-n'gjY i 'm folach 
ort, ni mò a tha i fada uait. 

12 Cha-jz'ei7 i 's na nèamhan air chor as 
gu'n abradh tu, Cò 'thèid suas air ar son do 
nanèamhan,agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh, 
a chum gu'n cluinn sinn i, agus gu'n dean 
sinn i? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall de'n f hairge, 
air chor as gu'n abradh tu, Cò 'thèid a null 
air ar son thar an f hairge, agus a bheir i 
d'ar n-ionnsuidh a chum gu'n cluinn sinn i, 
agus gu'n dean sinn i? 

14 Ach tha 'm focal ro f hagus duit, ann do 
bbeul, agus ann do chridhe, chum gu'n 
dean thu e. 

15 Feuch,chuLrmiromhad andiugh beatha 
agus maith, agiis bàs agus olc ; 

16 A mlieud gu bheil mi ag àithneadh 
dhuit an diugh an Tigheam do Dliia a 
ghràdhachadli, gluasad 'n a shlighean, agus 
'àitheantan a ghleidlieadh, agus a reachdan, 
agus a bhreitheanais, a chum gu'm bi thu 
beò, agus gu'm fàs thu lìonmhor, agus gu'm 
beannaich an Tighearn do Dhia thu 's an 
f hearann d'am bheil thu dol g"a shealbh- 
acliadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridlie air 
falbh, agus nach èisd thu, ach gu'n tairngear 
air falbh thu, agus gu'n dean thu aoradL 
do dhiathaibh eile, agnis gu'u dean thu 
seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh air an là'n 
diugh,gu'n sgriosar gu cinnteach sibh,ffi7z«s 
nach sìn sibh bhur làithean air an f hearann, 
d'am bheil thu 'dol thar lordan, gu gabhail 
a steach g'a shealbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh ague na tal- DEUTERO:S'OMI, XXXI. j mliainn mar f ìiianuisean 'n 'ur n-agiiaidli air 
an là'n diugli,gu'u do chuir mi beathaagus 
bàs f ar comhair, beannachadh agus mall- 
acliadh: uime siu ròghuuich beatlia, chum 
gu'm bi thu fèiu agus do shUochd beò: 

20 A chum gu'n gTàdhaich thu 'u Tigh- 
earu do Dhia, agm gu'n toir thu geill d' a 
ghuth, agus gu'n leau thu ris; (olr is esau 
do bheatha, agus fad do làitheau;) a chum 
gu'n gabh thu còmhnuidh 's an fhearann a 
mhionnaich au Tighearn do d'aithr.chean, 
do Abraham, do .Isaac, agus do lacob, gu'n. 
tugadh e dhoibh. 

GAIB. XXXI. 
1 Thug Maois misneacJi do losua acius do^n 

t-sluagli. 9 J'hug e '?i lagh. do na saijartaihh. 

agus dìCàiihii e dJtriibh aig ceann gaclt seaclid 

hl'ndìma a leugìiadh ^an èisde.ackd an t-sluaigìi . 

19 Tiiug Dia Uwidh do Mhxiois mar jhianu.i.s 

'» an aghaidh. 

AGUS chaidh Maois agus labhair ena 
briathran so ri h-Israel uile. 

2 AgTis thubhairt e riu, Tka mise ceud 
agus fichead bliadhna dh'aois air. an là'n 
diugh; cha-n urrainn mi tuiUeadh dol a 
mach ag-us teachd a stcach: agus thubhaii-t 
an Tighearn rium, Cha tèid thu thar au lor- 
dan so. 

3 Thèid an Tighearn do Dlìia e fèin a null 
romhad ; sgTÌ^ìsaidh esan na cinnich sin o d' 
làthair, agus sealbhaichidh tu iad: agns 
thèid losua uull romhad, mar a thubhaii't 
an Tighearn. 

4 Agus ni an Tjghearn riu mar a rinn o ri 
Sihon, agus ri h-Og, i-ìghrean nan Anioi-- 
ach, agus ri fearann na muinntir sia a 
sgi-ios e. 

5 Agus blieir an Tiglieam thairis iad 
roimh bhur gnùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèir gach àithne a dh'àithu mise 
dhuibh. 

6 Bithibh làjdir, agus bitheadh deadh 
mhisueach agaibh,na bitheadh eagal oirbh, 
agus na gabhaibh geilt rompa : oir is e 'n 
Tighearu do Dhia e fein a thèid leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigcas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air losua, agus thu- 
bhairt e ris ann an sealladh Israeil uile, Bi 
làidir,agusbitheadh deadh mhisneach agad: 
oir is tusa a thèid a stigh leis an t-sluagh so 
do'n fhearaun a mhionnaich an Tighearn 
d'an aithriehibh gu'n tugadh e dhoibh; 
agus bheir thu orra a shealbhachadh mar 
oighreachd, 

8 Agus thèid an Tighearn e fèin romhad; 
bithidh esan maiUe riut, cha dìbir e thu, ui 
mò a thrèigeas e thu : na gabh eagal, agiis 
na bitheadh geilt ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, agus 
thug se e do na sagartaibh, mic Lebhi, a 
tha 'giiilan àirce coimhcheangail an Tigh- 
earn', agus do sheanairibh Israeil uile. 

10 Agus dh'àithu Maois dhoibh, ag ràdli, 
Aig ceann gach seachd bliadhna, ann aa 

195 àm òrduichte bliadhna an fhuasglaidh, aig 
fèill nam pàilliuu. 

1 1 'N uair a thig Israel uile g'an taisbean- 
adh fèin an làtha.r au Tighearna do Dhè, 's 
an ionad a thaglias e; leughaidh tu 'n lagh 
so 'an làthair Israeil uile 'n an èisdeachd. 

12 Cruiunich au sluagh r'a chèiie, fir agus 
mnathan, agns clann, agus do choigreach a 
tha 'n taobh a stigh de d' gheataibh, a chum 
gu'n cluinn iad, agus gu'm foghlum iad, 
agus gu'm bi eagal an Tigheai iia bhur Dè 
orra, agus gu'n toir iad fainear uile bhriath- 
rau an lagha so a dheanamh ; 

13 Agus gun cluinu an clann do nach 
b'aithne 'bheag, agus gu'm foghlum iad 
eagal an Tigheama bhur Dè a bhi orra, am 
fad's is beò dliuibh 's an fhearann d'am 
bheil sibh 'dol thar lordan g'a shealbhach- 
adh. 

14 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Feuch, tha do làitheau a' dlùthacliadh anns 
am feum thu bàs fhaghail: gairm air losua, 
agus nochdaibh sibh fèin ann am pàilliuu a' 
choimhthionail,a chum gu'u toir mise àithne 
dha. Agus chaidli Maois agiis losua, agus 
nochd siad iad fèin ann am pàilliun a' 
choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich .an Tigheam e fèin 
's a' phàilUun aun am meail neoil: agus 
sheas am meaU neoU os ^eanii doruis a' 
phàilUuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Feuch, coidlidh tusa maiUe ri d'aithrichean; 
agus èiridh an sluagh so suas, agus thèid 
iad le strìopachas an dèlgh dhiathan na tìre 
coimhich sin d'am bhe;l |ad a' dol a steach 
gnjantuììin^n a meac'Hon, agus trèigidh 
iad mise, agus brisidh "^iad mo choimh- 
cheangal a rinn mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'n an agh- 
aidh 's an là sin, agus trèigicih mi iad, agus 
folaichidh mi mo ghnùis uathà, agus ithear 
suas iad, agus thig mòran olc agus àmhgh- 
aran orra, air chor as gu'n abair iad 's au là 
sin, Nach ann a chionn nach 'eil ar Dia 'n ■ 
ar measg athàinig na h-uilc so oirnn? 

18 Agus gu ciunteach folaichidh mise mo 
glmùis 's an là sin, air sou gach uilc a 
dh'oibrich iacf, à chiouu gu'u do thionudaidh 
iad an dèigh dhiathan eUe. 

19 A nis uime sin sgrìobhaibhse dhuibli 
fèin an laoidh so, agus tcagaisgibh i do 
chloinn Israeil: cuir i 'n am beul, a chimi 
gu'm bi 'n laoidh so mar f hianuis dhomhsa 
an aghaidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh iad do'n 
f hearann a mhionnaich mi d'an aithrichean, 
a tha 'sruthadh le bainne agus le mil, agus 
a dh'itheas iad agus a shàsuichear iad, 
agus a (Ui'fhàsas iad reamhar; an siu tionn- 
daidh iad gu diathan cile, agus ni iad seir- 
bhis doibh, agus brosnuichidh iad mi, agua 
brisidh iad mo choinihcheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig aiòran DEUTERONOMI, XXXII. olc agus àmhgharan orra, gu'n labhair an 
laoidh so mar fhianuis 'n an aghaidh; oir 
cha dì-chuimhnichear i à beul an shochd: 
oir is aithne dhornh an smuaintean a tha lad 
a' dealbh an diugh fèin, mun d'thug mi 
steach iad do'n f hearann a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh uime sin Maois an laoidh so 
airan là sin fèin,agus theagaisgeido cliloinn 
Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do losua mac Nuin, 
agus thubhairt e, Bi làidir, agus bitheadh 
deadh mhisneach agad: oir bheir thu clann 
Israeil do'n fhearann a mhionnaich mi 
dhoibh; agus bithidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch air 
sgi-ìobhadh bhriathran an lagha so ann an 
leabhar, gus an do chrìochnaicheadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na Lebhith- 
ich, a tlia 'giùlan àirce coimhcheangail an 
Tighearna, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirce coimhcheangail an 
Tighearna bhur Dè, chum gu'm bi e 'n sin 
mar f hianuis a'd' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag: fcuch,am feadh 's a 
tha mi fathast beò maille ribh an diugh, 
bha sibh ceannairceach an aghaidh an Tigh- 
earna; agus cia's mò na sin abhitheas s^ibh 
an deigh mo bhàis? 

28 Cruinnichibh a m' ionnsuidh seanaireau 
bhur treubhan uile, agus bhur luchd-riagh- 
laidh, a chum gTi'n labhair mi 'n an cluas- 
aibh na briathran so, agus gu'n gairm mi nn 
nèamhan agus an talamh mar fhiajiuiscan 
'n an aghaidh. 

29 Oir tha fhios agani, an dèigh mo bhàis 
g-u'n tiniaill sibh sihìi fèin gu tur, agus gu'n 
tèid sibh a thaobh o'n t'shghe a dh'àithn 
mi dhuibh; agus thig olc oirbh anns na 
làithibh deireannach, a chionn gu'n dean 
sibh olc ann an sealladh an Tighearna, 'g 
a bhrosnachadli gu feirg le h-obair bhur 
làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cluasaibh 
uile chomhcliruinneachaidh Israeilbriatlira 
iia laoidlie so, gus an do chrìochnaicheadh 
iad. 

CAIB. XXXII. 

1 Laoidh Mhaois. 46 Thfi e a' toirt earail 
ddn t-slua<jh, guCn soa-aicheadh iad an rridlie 
air na nithihk a bha air an cur 'an cèiU dhoibh 
innte, 

CLUINNIBH, a nèamhan, agus labh- 
raidh mi; agus èisdeadh an talamh ri 
briathraibh mo bheoil. 

2 SiHdh mo theagasg mar an t-uisge, tuit- 
idh mo cliainnt mar an drùchd; mar mhìn- 
uisge air an lus mhaoth, agus mar f hrasan 
air an flieur; 

3 A chionn gu'm foillsich mi ainm an 
Tighearna: thugaiblise mòrachd d'ar Dia- 

110. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair iomlan; oir is breitheanas a shhghean uile: Dia na 
fìrinn, agus gun eucoir, cothromach agus 
ceart tha esan. 
6 ThruaiU siad iad fèin, cha-w e an smal 
smal a chioinne-san: is ginealach coirbte 
agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh do'n 
Tighearn, a sliluagh amaideach agus gun 
chèill? nach esan d'athair a cheannaich thu? 
nach d'rinn e tbu, agus nach do dhaingnich 
e thu? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, thoir 
fainear bliadhnachan nan iomadh ginealach: 
fiosraich de d' athair, agus nochdaidh e 
dhuit; de d' sheanairibh, agus innsidh iad 
dhuit. 

8 'N uair a roinn an Ti a's ro àirde do na 
cinnich an oighreachd, an uair a sgar e 
mic Adhaimh o 'chèile, shuidhich e crìochan 
nan sluagh a rèir àireimh chloinn Isracil: 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an Tigh- 
earna; is e lacob crannchur 'oighreachd- 
san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, eadhon 
ann am f àsach falamh làn ulfhartaich : 
threòraich e mu'n cuairt e, theagaisg se e, 
ghlèidh e mar ubhal a shùla e. 

1 1 Mar a charaicheas iolar suas a nead, a 
dh'itealaicheas i os ceann a h-àla;ch, a 
Rgaoileas i mach a sgiathan, a ghabhas i 
■'ad, a ghiìilaineas i iad air a sgiathaibh; 

12 Ma.r sin threòraich an Tighearn 'n a 
aonar esan, agus cha rohh Dia coimheach 
maille ris. 

13 Thug e air marcachd air àitibh àrda na 
talmhainn, a chum gu'n itheadh e toradh 
an f hcarainn, agus thug e air mil a dheothal 
as a' charraig, agiis oladh as a' charraig 
allbhinn; 

14 Im cruidh, agus bainne chaorach, maille 
ri saill uan agus reitheachan de shìol Bhàs- 
ain, agus gliabhar, maille ri reamhrachd 
airnean a' chruithneachd; agus dh'òl thu 
fuil fhìor-glilan nam fìon-dhearc. 

15 Ach dh'fhàs lesurun reamhar, agus 
bhrcab e: tha thu air cinntinn reamhar, 
tha thu air f às tiugh, tha thu còmhdaichte 
le saill: an sin thrèig e an Dia a rinn e, 
agus rinn e dìmeas air carraig a shlàinte. 

1 6 Bhrosnaich iad e g^u h-eud le diathan 
eile, le gràineileachdaibh chuir iad corruich 
air. 

17 Dh'ìobair iad do dheamhnaibh, cha-n 
ann do Dhia; do dliiathan nach b'aithne 
dhoibh, do clhiathan nuadh a dh'ùr-èirich 
suas, roimh nach robh eagal air bhur n-aith- 
richean. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thvi mi- 
chuimhneachail, agus tha thu dearmadach 
air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigheam e, 
ghabh e gràin dinhh, air son brosnachaidh 
a mhac agus a nigheanan. 

20 Aaus thubhairt e, Folaichidh mi mo DEUTERONOMI, XXXII. '1 g^hnùis uatlia, chi mi cioJaV crìoch dhoibh: 
oir is giueahìch ro cho.rbtc iad, clann anns 
nach 'eil creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mise lcìs anni na,eh 
'eil 'n a Dhia, bhrosnaich iad mi gii feirg ie 
'n dìomhanais: agus ni mise eudmhor iadsan 
leo-san uach 'eil 'n an sluagh, brosuaichidh 
mi iad gu feirg le cinneach amaideach. 

•22 Oir tha tcine air fhadadli a'm' fheirg, 
agus loisgidh e gu h-ifrimi ìochdraich, agus 
cuiridh e as do 'n talamh le 'thoradh, ag-us 
cuiridli e ri theine bunaitean nam beaun. 

23 Caruaidh mi suas uilc orra, mo shaigh- 
dcan caithidh mi orra. 

24 Claoidhear iad le h-ocras, agus cuirear 
as doibh le teas loisgeach, agus le sgrios 
searbh: fiaclau fhiadh-bheathaichean mar 
au ceudua cuiridh mi orra, maille ri uimh 
nathraichean an duslaich. 

25 O'n leth a muigh .sgriosaidh an claidh- 
eamh, agus o'u leth a st:gh uamhann, araon 
an t-òig-f hear agus au òigh,an cìochranagus 
fear na gruaige lèithe. 

•2G Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad gu 
cùiltibh, blieir mi air au cuimhne sgiir o 
mheasg dhaoine : 

27 Mur bhitlicadh gu'n robh eagal orm 
roimh chorru-ch an nàmhaid, air eagal gu'n 
giìilaineadh an eascairdeau iad fèin gu mi- 
chubhaidh, air eagal gu'n abradh iad, Is i 
ar làmh àrd-ue, agus cha-u e an Tighearn a 
rinu so uile. 

28 Or is ciuneach gun chomliairle iaa, ni 
mò a tha tuigse annta. 

29 gu'm bitheadh iad g\ìc, gu'n tuigeadh 
iad so, gun tugadh iad fainear an crìoch 
dheireannach ' 

30 Ciounus a chuireadh a h-aon ruaig air 
mìle, agus a chuireadh ditliis deich mìle 
air theicheadh,murbitheadh au carraig air 
an reiceadh, agus mur bitheadh au Tigh- 
earn air au druideadh suas? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha.-n'eU au 
cai-raig-san, air bhi d'ar naimhdibh fèin 'n 
am breitheamhnaibh. 

32 Oir de f hìonain ShodoimiAa 'm f ìonain- 
sau, agus de mhachaivibh Ghomorrah: is 
f ìon-dhearcau niarbhtach am f ìon-dhearcan, 
tha 'm bagaidean searbha: 

33 Is e nimh nan dràgon am fìon, agus 
puinsion an-iochdmlior nan nathraichean 
uimhe. 

34 Nach 'eil so air a thasgadh suas agam, 
air a sheulachadh a'm' ionmhasaibh? 

35 Dhomhsa huinidh dìoghaltas, agus 
luigheachd; ri h-ùine sleamhnaichidh an 
cos: oir tha là an sgrios am fagiis, agus tha 
na nitheau a thig orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tigliearn breth air a 
shluagh, agus gabhaidh e aithroachas a 
thaobh a sheirbhiseach, 'n uair a chi c gu'n 

I d'fhalbh an neart, agus nach 'et7 neach 
I dhiubh air a dhruideadh suas, no air 
I 'fhàgaiL 

' 197 37 Agus tlicir e, C'àit am hheil an diathaii. 
a' charraig as an d'earb iad, 

38 A dh'ith saill a:i ìobairtean, a dh'òl 
f ìon an tabliartais-dibhe ? èireadh iad suas 
agus cuidicheadh iad leibh; bitheadh iau 
dlmibh 'n an dìdeau. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon mise e, 
agus nach 'eil Dia sam bith maille rium: 

' marbhaidh mi, agus beothaichidh mi; lot- 
aidli mi, agus leighisidh mi: agus chdL-n'eil 
neach ann a shaoras as mo làimh. 

[ 40 Oir togaidh mi suas mo làmli gu nèamh, 
agus their mi, Is beò mise gu .sìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlaidheamh 
lasarach, agus ma ni nio làmh greim air 
breitheanas, ìocaidh mi dìoghaltas do m' 
uaimhdibh, agus bheir mi luigheachd 
dhoibhsan aig am bheil fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaighdean le 
fuil,agus ithidh mo chlaidheamh suas feoil; 
eadìcon le fuil nam marbh, agus nam braigh- 
dean, o thoiseach uan dìoghaltas air an 
nàmhaid. 

43 Dcanaibh gairdeachas, chinneacha, 
niaille r'a shluaghsan: oir dìolaidh e fuil a 
sheirbhiseach, agus ni e dìoghaltas air 
'eascairdibh, agus bithidh e tròcaireach d'a 
thìr, agus d''à shluagh fèiu. 

44 Agus thàinig Maois, agus labhaireuile 
bhriathran na laoidh' so aun an eisdeachd 
an t-sluaigh, c fèin agus Hosea mac Nuin. 

45 Agus chuir Maois crìoch air na briathran 
sin uile a labhaii-t ri h-lsraeil uile. 

46 Agus thubhairt c riu, Socraichibh bhur 
ci'idhe air na focail uile air am bheil mise 
a' toirt fiauuis 'n ur measg air an là'n 
diugh, a dh'àitlincas sibh d'ur cloinn a 
choimhead, a chum gu'n dean iad uile 
bhriathrau au lagha so. 

47 Oir tha ni dìomhain e dhuibh, a chionn 
gur e bhur beatha e; agus leis au ni so 
buanaichidh sibh hhur làithcan 's an 
fhearann a tha sibh a' dol a nuU thar lor- 
dan g'a shealbhachadh. 

48 Agus labhair an Tighearn ri Maois 's 
an là sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Abarim, do 
shliabh Nebo, a tha ann aii tìr Mhoaib, a 
tha fa chomhair Iericho,agusgabh sealladh 
de thìr Chanaain, a tha mi a' toirt do chloinu 
Israeil mar sheilbh; 

50 Agus gheibh thu bàs 's an t-sliabh d'au 
tèid thu suas, agus cruinnichear thu chum 

j do dhaoine ;mar a f huair Aaron do bhràthair 
bàs ann au sliabh Hor, agus a chruinnich- 
\ eadh e chum a dhaoine : 

51 A chiouu gu'u do chiontaich sibh a'm' 
aghaidh-sa am mcasg chloiim Israeil, aig 
uisgeachaibh Mheribah-Cades, ann am 
fàsach Shin; a chionn nach do naomhaich 

1 sibh mi 'am meadhon chloinn Isracil. 

52 Gidheadh chi thu am fcarann fa d' 
I chomhair;acli cliatèid thusteachdo'nfhear- 
[ ann a tha mi 'tabhairt do chloinn Israeil. DEUTERONOMI, XXXIII. CAIB. XXXIII. 

1 Mòrachd Dhè. 6 Beannadiadh an dà threubh 
dheùg. 

AGUS is e so am beannachadh leis an 
do bheannaich Maois, òglach Dhè, 
clann Israeil roimh a bhàs. 

2 Agus thubiiaii-t e, Thàinig an Tighearn 
o Shmai, agus dli'èirich e suas dhoibh o 
Slieir; dhealraich emach oshHabh Pharain, 
agus thàinig e le deich mìle de naoimli: o 
'dhcas \iÀm\\ch,aidh lagliteine mach dhoibh. 

3 Seadh, gliràdhaich e 'n sluagh; tha a 
naoimh uile a'd' làimh: agus sliuidh iad 
slos aig do cliosaibh; gheibh gach neach 
de d' bhriathraibh. 

4 Dliàithn Maois lagh dhuinn, maroigh- 
reaolid do chomhchruinneachadh lacoib. 

5 Agus bha « 'n a rìgh ann an Icsurun, an 
uair a cliruinnich ceannardan an t sluaigh 
agus tieubhan Israeil an ceann a chèile. 

(j Bithcadh Reuben beò, agus na faigh- 
eadh e bàs ; agus bitheadh a dliaoiue lìon- 
mhor 'an àireamh. 

7 Agus is e so heannachadh ludah: agus 
thubhairt e, Eisd, a Thighearna, ri guth 
ludah, agus thoir e chum a shluaigh: 
bitheadh a làmhan foghainteach dha, agus 
bi-sa a'd' chòmhnadh aige o 'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhaii't e, Bitheadh do 
Thumim agus d'Urim aig d'aon naomh, a 
dhearbh thu aig Masah, ris an d' rinn thu 
strì aig uisgeachaibh Mheribah; 

9 A tliubhairt r'a athair agus r'a mhàtbair, 
Cha-n fhaea mi e; agus clia do ghabh o r'a 
bhràithribh, agus cha d'aithnich e a chlann 
fèin: oirchoimhid iad d'f hocaiI,agus ghlèidh 
iaddd choimhcheangal. 

10 Teagaisgidh iad do bhreitheanais do 
lacob, agus do lagh do Israel: cuiridh iad 
tìiis fa d' chomliair, agus làn ìobairt-loisgte 
air d'altair. 

11 Beannaich, Thighearna, a mhaoin, 
agus gabh ri obair a làmh: buail troimh 
leasi'aidh na nminntir a dh'èireas 'n a 
aghaidh, agus na muinntir le 'm fuathach e, 
chum uach èirich iad a rìs. 

12 Mu Eheniamin thubhairt e, Gabhaidh 
aon gràdhach an Tighearna còmhnuidh 
ann an tèaruinteachd làimh ris ; agiis 
còmhdaichidh an Tighearn e rè an là 
uile, agus gabhaidh e còmhnuidh eadar a 
ghuailhbh. 

13 Agus mu loseph thubhairt e, Beann- 
aichte o'n Tighearn gu robh 'fhearann, a 
thaobh nithean luachmhor nèimh, a thaobh 
an drìichd, agus a thaobh na doimhne 'tha 
'n a luidhe shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh luachmhor 
a bheirear a mach leis a' ghrèin, agus a 
thaobh nan nithean luachmhor a chuirear a 
mach leis gach mìos, 

1,3 Agus a thaobh prìomh nithean nam 
beann aosda, agus a thaobh nithuau luach- 
mhor nan sliabh sìorruidli, 
19S 16 Agus a thaobh nithean luachmhor na 
talmhainn, agus a làin, agus deadli-gheaa 
an Ti sin a bha 'chòmhnuidh 's a' phreas: 
thigeadh am heannachd air ceann loseiph, 
agus air mullach a chinn-san a sgaradh o 
'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a sgèimh, 
agus mar adhaircean nan aon-adharcach 
tha 'adhaircean-sa: leo so pun-aidh e 'n 
sluaglì le 'chèile, gu h-iomallaibh na tal- 
mhaiim: agus is iad so deich mìltean 
Ephraim, agus is iad so mìltean Mhan- 
aseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairt e, Dean 
gairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol a mach; 
agus Isachair, a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an sluagh a chum na 
beinne; an sin ìobraidh iad ìobairtcan ion- 
racais: oir pailteas nan cuan sùghaidh iad 
suas, agus ionmhais fholaichte na gain- 
ciinh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, Beann- 
aichte gu robh esan a chuireas Gad 'am far- 
suingeachd: mar leòmhan tha e 'gabhail 
còmhnuidh, agus reubaidh e 'n gairdean 
maille ri mullach a' chinn. 

21 Agus dheasaich e a' cheud chuid dha 
fèin, a chionn an sin, ann an cuibhrionn an 
lagh-thabhartair, gu'n do shuidhicheadh e; 
agus thàinig e maille ri ceannardaibh an 
t-sluaigh; ceartas an Tighearna chuir e 'n 
gnìomh, agus a bhreitheanais ri h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is cuilean 
leòmhain Dan: leumaidh e o Bhàsan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, 
Naphtali, sàsaichte le deadh-ghean, agus 
làn de bheannachadh an Tighearna, sealbh- 
aich thusa an àird' an iar agus an àirde 
deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, Bitheadh 
Aser beanuaichte le cloinn ; bitheadh e tait- 
neach d'a bhràithribh,agus tumadh e a chos 
ann an oladh. 

25 Bithidh do bhrògan 'n an iarunn agus 
'n an umha; agus mar do làithean is amh- 
luidh hhitheas do neart. 

26 Cha-Ji'e<7 neach cosmhuil ri D'a lesur- 
uin, a tha 'rnarcachd air nèamh a'd' chòmh- 
nadh, agus 'n a mhòrachd air na speur- 
aibh. 

27 Is e 'n Dia bith-bhuan do thearmunn, 
agus fodha tha na gairdeanan sìorruidh: 
agus fuadaichidh e mach an nàmhaid rcnih- 
ad, agus their e, Cuir as da. 

28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh gu 
tèaruinte 'n a aonar: hithidh tobar lacoib 
air fearann arbhair agus fìona; mar an 
ceudna siUdh a nèamlui nuas drùchd. 

29 Is sona thu, Israeil: cò'tha cosmhuil 
riut, sliluagh a shaoradh leis an Tigh-- 
earn, sgiath do chònduiaidh, agus neach 'is 
e claidiieamh do mhòrachd? agus gheibh- 
ear do naimhdean 'n am breugairibh dhuit, 
agus saltraidh tu air an àitibh àrdu. CAIE. XXXIV. 

1 O sìiUabh Nebo fhuair Maois sealladh de fhìr 
Ciianaain. 5 À bliàs agua 'adìdac. 7 'Aot^'. 
8An tuireadh air a .shon. 10 A chliu. 

AGUS cliaidh Maois suas o cliòmhnard- 
aibh Mhoaib gu sUabli Nebo, gu iuull- 
ach Phisgali, a tha thall fa chomhair leri- 
cho: agus nochd an Tighearn dha fearann 
Ghilead uile gu Dan, 

2 Agus NaphtaU uile, agus tìr Ephraim, 
agus Mhanaseh, agus tìr ludah uile, gu ruig 
an fliairge a's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, ag-us cònihnard lOSUA, I. 

peoir: ach cha-n aithne do dliuine sambith 
'uaigh gus an la n diugh. 

7 Agus bha Maois ceud agus fichead 
bliadhna dh'aois an uair a fhuair e bàs;cha 
d'i hàilnich a shiiil, ni mò a thrèig a neart e. 

8 Agus ghuil clann Israeil air son Mhaois 
aun an còmhnardaibh Mhoaib deich làith- 
ean 'ar f hichead: mar so chrìochnaicheadh 
làithean a' ghuil agus a' bhròin air son 
Mhaois. 

9 Agus bha losua màc Nuin làn de spiorad 
a' ghliocais; oir chuir Maois a làmhan air: 
agus dlVèisd clann Israeil ris, agus rinn iad glinue lericho, baile nau craobh pailm, gu i niar a dli'àithn an Tighearn do Mhaois, riiig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearn ris, Is e so 
am fearann a mliionnaich mi do Abraham, 
do Isaac, agus do lacob, ag ràdh, Do d' 
shHochd-sa blieir mi e: thug mi ortsa 
'f haicinu le d' shiiilibh, ach d'a iounsuidh 
cha tèid thu thairis. 

r) Agus f huair Maois, òglach an Tighearna, 
bàs an siu, ann am fearanu Mhoaib, a rèir 
focail an Tigliearna. 

6 Agus dh adlilaic e ann an gleann e, ann 
am feaxumi Mhoaib, thall fa chomhau' Bliet- 10 Agus cha d'èirich fàidh o sm ann an 
Israel cosmhuil ri Maois,- neach a b'aithne 
do"n Tigheam aghaidh ri h-aghaidh ; 

11 Anns ua h-uile chomharaìbh, agus ion- 
gantasaibh a chuir an Tighearn e a dhean- 
amh ann an tìr na h-Eipliit, air Pharaoh 
ag'us air a sheirbhisich uile, agTis air 'f hcar- 
ann uile, 

12 AgTis anns an làimh chumhachdaich 
sin uile, agus anns an uamhas mhòr uile, a 
dh'oibrich Maois ann an sealladh Israeil 
uile. I O S U A. CATB. I, 

1 DWorduich an Tighearn losua 'an àile 
Mhaois. 5, 7 Gheall e bhi maille ris: 8 tJiug 
e riag/uiillean dJia a thuobh a (jhiùlain. 

ANIS, an dèigh bàis Mhaois, òglaich 
an Tigheania, labhair an Tighearu ri 
losua, mac Nmn, fear-frithealaidh Mhaois, 
ag ràdh, 

2 Tha m'òglaeh Maois marbh: a ni^ uime 
sin èirich, gabh thairis air lordan so thu 
fèin, agus an sluagh so uile, dli'ionusuidh 
na tìre a tha mise a' tabhairt dhoìhh,eadhon 
do chloinn Israeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur 
coise, siu thug mi dhuibh, mar a thubhairt 
mi ri Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, eadhon 
gus an amhainn mhòir, amhainn Euphrales, 
tìr nan Hiteach uile, agus gus an f hairge 
nihòir, leth ri dol fodha na grèine, bithidh 
'n a chrìch dlmibh. 

5 Oha-n un-ainn duine sam bith seasarah 
a'd' aghaidh uile làithean do bheatha. Mar 
a bha mi le Maois, ìna?' sin bithidh mi 
leatsa: cha dìbir mi thu, agus cha trèig mi 
thu. 

6 Bi làidir, agus ro mhisneachail; oir do'n 
t-sluagh so roinnidh tu mar oighrcachd an 
tìr a mhionnaich mi d'an aithrichibh a tha- 
bhairt doibh. 

7 A mliàiu bi-sa làidir a^s ro mhisneach- 

199 ail, a chum gai'n toir thu 'n aìre gu'n dean 
thu a rè;r au laglia uile a dh'àithn m'òglach 
Maois dhuìt: na tionndaidh uaith dh'ionn- 
sui'ih na iaimhe deise no dh'ionnsuidh na 
làimhc clìthe, a chum gu'n soirbhich leat 
anus gach àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid leabhar an lagha so as do 
bheul; ach beachd-smuainichidh tu air alà 
agus a dh'oidhelie, chum g-u'n toir thu 'u aire 
gu'u dean thu a rèir gach ni a tha sgTÌobhta 
anu: oir an sin bheir thu air do shliglie 
I soirbheachadh leat, agus an sin ui thu gu 
! glic. 

j 9 Nach d'àithn mise dliuit? Bi làidir agus 
ro nihisneachail; na bi fo cagal, agus na 
[ biodh faitcheas ort : oir tlia 'n Tighearn 
1 do Dhia leat anns gach ionad d'an teid 
i thu. 

■ 10 An sin dh'àithn losua do luchd-riagh- 
j laidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

11 Rachaibh troimh'n champ, agus àith- 
j nibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Deasaichibh 
1 dhuibh fèin lùu; oir an ccaun thri làithean 
: thèid sibli thar lordan so, a dhol a stigh a 
I shealbhachadh na tìre a t/ui 'n Tighearn 
I bhur Dia a' toirt duibh r'a sealbhachadli. 
] 12 Agus ris na Reubenich, ag-us ris nà 
, Gadaich, agus ri leth thrèibh Mliauaseh, 
labhair losua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àitlin 
Maois òglach au Tighearna dliuibh, ag lOSUA, II. 

ràdh, Thug an Tigheam 'bhur Dia fois an lìn, a leag i 'an ordugh air mullach an 
duibh, agus thug e dhuibh an tìr so. j tiglie- 

14 Fanaidh bhur mnathan, bhur clann [ 7 Ag-us lean na daoine air an tòir 's an 
bheag, agiis bhur sprèidli, 's au tìr a thug : t-slighe gu lordan, gu ruig na h-àthan : 
Maois dliuibh air an taobh so de lordan; agus co luath as a cliaidli a' mhuiuntir a 
ach thèid sibh fèin thairis fo'r n-armaibh ; bh'air an tòir a mach, dliruid iad an geata. 
roimh bhur bràitln-ean, sibhse uile a tha | 8 Agus mun robli iad air luidhe sìos, 
treun ann an neart, agus cuidichidh sibh i cliaidh i suas d'an ionnsuidh air mullach an 
leo; tiglie; 

15 Gus an toir an Tigliearn fois d'ur ^ 9 Agus thuhhairt i ris na daoinibh, Tha 
bràithribh, mar a thug e dliuibhse, agus i fios agam gu bheil an Tighearn air toirt 
gu'n sealbhaich iadsan mar an ceudna an duibh na tìre, agus gu bheil bhur n-uamhas 
tìr a tha 'n Tighearn bhur Dia a' tabhairt , air tuiteam oirnne, agus gu bheil luchd- 
doibh : an sin pillidh sibh gu tìr bhur i àiteachadh na tìre aile air leagliadh as le 
seilbhe, agus sealbhaichidh sibli i, eadhon \ h-cagal roimhibh: 

an tir a thug Maois òglach an Tighearna j 10 Oir chuala sinne cionnus a thiormaich 
dhuibh air au taobh so de lordan, leth ri an Tighearn suas uisge na niara ruaidhe 
èirigh na grèine. roimhibh, 'n uair a thàinig sibh a mach as 

16 Agus fhreagair iad losua, ag ràdh, Na ' an Eiphit; agus ciod a rinn sibh air dà 
h-uile nitlioan a dh'àithu thu dhuiniie^ ni rìgh nan Anioi'ach, a hKzkx an taobh eile 
sinu ; agus ge b'e taobh a chuireas tu smu, 
thèid sinn. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois de lordan, Sihon agus Og, a sgTÌos sibh gu 
tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne na 
auns na h-uile nithihh, mar sin &isà\à\\ \nithean sin, leaih ar cridheachan, agus siun i'iutsa : a mhàin bitheadh an Tighearn 
do Dhia maille riut, mar a bha e maille ri 
Maois. 

18 Gach duine a chuireas an aghaidh 
d'àitlme, agus nach èisd ri d' bhriathraibh, 
anns na h-uile ?2«7/ii&/tadh'àithneastudha, 
cuirear gTi bàs e: a mhàiu bi làidir, agus ro 
mhisneachai). 

CAIB. II. 

1 Thug Rahah aoidheachd do'n dithis dhaoine a 
thàinig d iìitiìn a rumuackadli na lìre. S An 
coiviltcheanydl eadar ise agus iadsan. 
A GUS clniir 'losua mac Nuin a mach à 
'a. Sitim dithis dhaoine a i'annsachadh a 
mach gu h-uaig-neach, ag ràdh, Imichibh, 
rannsaichibh a mach an tìr, agus lericho: 
agus dh'imich iad, agiis chaidh iad a steach cha d'fhan tuilleadh a bheag de mhisnich 
ann an duine sam bith air bhur sonsa: oir 
an Tighearn bhur Dia, is esan Dia anns na 
nèamhan shuas, agus air an talamh bhos. 

12 A nis uime siu guidheam oirbh,mionn- 
aichibh dhomh air an Tighearn, a chionn 
gu'n do nochd mi caoimlmeas dhuibh, gu'n 
nochd sibhse mar an ceudna caoimhneas do 
thigh m'athar-sa, agus gu'n toir sibh dhomh 
comhara ciunteach ; 

13 Agus gu'n glèidh sibh beò m'athair, 
agus mo mhàthair, agus mo bhràithrean, 
agus mo pheàthraichean, agus na h-uile a 
tha aca, agus gu'u saor sibh ax' n-anamanna 
o'n bhàs. 

14 Agus f hreagair na daoine i, Arn-anam- 
ne air bhur sonsa gii bàs, mur foiUsich sibh do thigh strìopaich, d'ara b'ainm Rahab, i an guotliuch so againu. Agus tarlaidh, 'n agus luidh iad an sin. 

2 Agus dh'iunseadh do rìgh lericho. ag 
ràdh, Feuch, thàinig daoine an so an nochd, 
de chloinn Israeil, a rannsachadh a mach 
na tìre. 

3 Agus chuir rìgh lericho teachdair gu 
Rah b, ag ràdli, Thoir a mach na daoine a 
thàinig a d'ionnsuidh, a chaidh steach do d' 
thigh : oir is ann a rannsachadh a mach na 
tìre uile a thàinig iad. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis dhaoine, 
agus dh'f holaich i lad, agus thubhairt i mar 
so, T hàinig gun amharus daoino a m' ionu- 
suid'h, ach cha robh fhios agam cia as a 
tìbainig iad: 

.5 Agus thachair mu àm druididh a' gheata 
'n uair a bha e dorcha, gu'n dcachaidh na 
daoine mach: c'àit a ghabh na daoine clia-n 
fhios domh: lcanaibh gu luath air an tòir, 
oir beiridh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu mullaclj 
an tighe, agus air ain folach le cuiseagaibh 
200 uair a bheir an Tighearn dhuinn an tìr, 
gu'm buin sinn gu caoimhneil agns gu f ìrinn- 
each riutsa. 

15 An sin leig i sìos iad air cordtroimh 'n 
uinneig: oir hìia a tigh air balla a' bliaile, 
agus blia i 'chòmhnuidh air a' bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh am 
monadh oirbh, air eagal gu'n coinnicli an 
luchd tòrachd sibh ; agus folaichibh sibh 
fèin an sin tri làithean, gus am bi'n luchd 
tòrachd air pilltinn, agus an dèigh sin feud- 
aidh sibh imeachd air bhur slighe. 

17 Agus thubhairt na daoine rithe, Bith- 
idh sinne neò-chiontach a thaobh iad so do 
mhionuan a thug thu oirnn a mhionnach- 
adh. 

18 Feuch, '« uair a thig sinn do'n tìr, 
ceanglaidh tu an stìom so de shuàth scar- 
lait anns an uinneig troimh an do leig tliu 
sìos sinn: agus bheir thu d'athair, agus do 
mhàthair, agus do bliràithrean, agus teagh- 
lach d'athar uile, dhachaidh a d' ionnsuidk lOSUA, III, I\. 19 Agus tarlaidh, ge b'o neach a theid a 
mach air dorsaibh do thighe do'n t-sràid, 
gum bi 'fhuil air a cheaun /ein, agus 
bithidh sinne neò-chioutach: agus ge b'e 
neach a bhios maille riut anns an tigh, 
hithidh 'fhuil air ar ceann-ne, ma bheanas 
làmh ris. 

20 Agus madh'fhoiU.sicheas tu an gnothuch 
so againn, au sin bithidh sinue saor o d' 
mhionuaibh a thug thu oirun a mhionn- 
achadh. 

•2 1 Agus thubhairt ise, A reir bhiu- briathra, 
mar sin hitheadh e. Agus chuir i air falbh 
iad, agus dh'imich iad: agus cheangail i an 
stìom scarlait anns an uinneig. 

■22 Agus dli'fhalbh iad, agus thàinig iad 
do'n mhonadh, agus dh'fhan iad an sin tri 
làithean, gus an do phill an luchd tòrachd. 
Agns dh'iarr an luclid tòrachd iad air feadh 
na slighe uile, ach cha d'flmair siad iad. 

23 Mar sin phill au dithis dhaoine, agus 
chaidh iad sìos o'n mlionadh, agus chaidh 
iad thairis, agTis thàinig iad gu losua mac 
Nuin, agus dh'iuuis iad da gach ni a thach- 
air dhoibh: 

24 Agus thubhairt iad ri losua, Gu 
fìrinneach thug an Tighearn thairis d'ar 
làimh am fearann uile: oir tha eadhon 
luchd-àiteachaidh na tìre uile air leaghadli 
as fa'r comhair. 

CAIB. III. 

1 Thàinig losua yu lordan. 7 Thuq Dìa mi»~ 
neach dha, 9 agus thug enan misnc.ach do'n, 
t-sluaiih. 

AGUS dh'èirich losua gu moch 's a' 
mhaduinn;agus dh'imicii iad o Shitim, 
agus thàinig iad gu lordan, e fèin agus 
clann Israeil uile, agus ghabh iad tàmh an 
sin mun deachaidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean, chaidli an 
hichd-riaghlaidli troimh 'n cliamp; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-shiagh, ag 
ràdh, 'N uair a chi sibh àirc coimhcheangail 
an Tighearna bhur Dè, agnis na sagartan na 
Lebhithich 'g a giùlan, an sin ghiaisidli sibh 
o'r n-àit, agus thèid sibh 'n a dèigh. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus 
i, mu thirachioll dà mhile làmh-choille de 
thomhas: na tigibh am fagus di,a chum gu'm 
bi fios na shghe agaibh air am feum sibh 
imeachd; oir cha do ghabh sibh riamh 
roimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt losua ris an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fèin; oir am màireach 
ui 'n Tighearu nithean iongantach 'n 'ur 
measg. 

6 Agus labhair losua risna sagartaibh, ag 
ràdh, Togaibh suas àirc a' choimhcheangail, 
agus rachaibh thairis roimh 'n t-skxagh. 
Agus thog iad suas àirc a' choimhcheangail, 
agus chaidh iad roimli 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri losua, 
An diugh tòisichidh mi air thusa dheanamh 
mòr aim an sealladh Israeil uile a chum 

201 gu'm bi fios aca, mar a bha mi le Maois, 
gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh 
a tha 'giùlan àirce a' choimhcheangail, ag 
ràdh, 'N uair a bhios sibh air teachd gu 
oir uisge lordain, ann an lordan seasaidh 
sibh. 

9 Agus thubhairt losua ri cloinn Israeil, 
Thigibh an so, agus èisdibh ri briathraibh 
an Tighearna bhur Ds. 

10 Agus thubhairt losua, Le so bithidh 
fios agaibh gu bheil an Dia bcò 'n 'ur measg, 
agus giim fuadaicli e gun teagamh a mach 
roimhibh na Canaanaich, agus na Hitich, 
agus na Hibhich, agais na Pcridsich, agus 
na Girgasaich, agus na h-Amoraich, agus 
na lebusaich. 

11 Feucli, tha àirc coimhclieangail Tigh- 
earna na talmhainn uile a' dol thairis roimli- 
ibh do lordau. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà f hear dheug 
à treubhau Israeil, fear as gach trèibh. 

13 Agus co luath 's a shocraicheas na 
sagartan a tha 'giìilan àirce an Tighearna, 
Tighearna na talmhainn uile, buinu an cos 
ann an uisgeachaibh lordain, bithidh uisg- 
eachau lordain air an sgaradh o na h- 
uisgeachaibh a thig a uuas o'n àirde ; agus 
seiisaidli iad 'n an torr. 

14 AgTis an uair a dh'fhalbh an sluagh 
o'm bùthaibh, gu dol thar lordan, agus na 
sagartan a' giùTan àirce a' choimhcheangail 
roimh 'n t-sluagh ; 

15 Agus an uair a bha iadsan a ghiùlain 
an àirc air teachd gu lordan, agus a bha 
cosau nan sagart a ghiùlain an airc air an 
tumadh ann an oir an uisge, (oir tha lor- 
dan a' sruthadh tliar a bruachan uile rè an 
f hogharaidh uile,) 

16 An sin sheas na h-uisgeachan a thàiuig 
a nuas o'n àirde, a(jru.s dh'èirich iad suas 
'n an torr i'o fhad o'n bhaile Adam, a tha 
làimh ri Saretan: agus theirig iadsan a 
chaidh sìos ratliad mara a' chòmhnaird, 
eadhon na mara salainn, agus ghearradli as 
iad; agus chaidh au sluagh thairis dìreach 
fa chomhair lericho. 

17 Agus sheas na sagartan,a ghiùlaiu àirc 
coimlicheangail an Tighearna gu daingean 
air talamh tioram 'am meadhon lordain, 
agus chaidh na h-lsi'aeilich uile thairis air 
talamh tioi-ara, g-us an robh an sluagh uile 
air dol thar lordan. 

CAIB. IV. 

1 Dà chloìch dheiig air an toirt mar chtiimh- 
neachnn d meadlion aimhne lordain: 9 dà 
chloich dìie.ug eile air an cur suas '« a meadhon. 
19 Ghaidk an sluagh tìiairis, 

GUS an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thar lordan, an siu labhair an 
Tiglicarn ri losua, ag ràdh, 
2 Gabhaibh dhuibli fèin dà fliear dheug 
as an t-sluagh, duine as gach trèibh; lOSU 

3 Agas àithnibh dhoibli, ag rìidh, Thug- 
aibh leibh o so a meadhon lordain, as an 
àit aniis an do sheas cosan nan sagart gii 
daingcan, dà chloich dheug; agus bheir 
sibh iad thairis leibh, agus cuiridh sibh iad 
anns an àite-tàimh auns an gabh sibh fois 
an nochd. 

4 An sin ghairm losua air an dà f hear 
dheug, a dheasaich e à cloinn Israeil, fear 
as gach trèibh. 

5 Agus thubhaìrt losua riu, Rachaibh 
thairis roimh àirc an Tighearna bhur Dè 
g-u mcadhon lordain, agus togadh gach fear 
dhibh clach air a ghualainn, a rèir àireimh 
threubLan chloinn Israeil. 

6 A chum gu'm bi so 'n a chomharadh 'n 
ur measg, a chum 'n uair a dh f hiosraich- 
eas bliur clann 's an àm ri teachd, ag ràdh, 
Ciod a'.v ciall duibli lcis na clachaibh so? 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, Gu'n robh 
uisgeachan lordain air an sgaradh o 'chèile 
roimh àirc coimhcheangail an Tigheania ; 'n 
uair a chaidh i thar lordan, gu'n robh 
uisgeachan lordain air an sgaradh o'chèile; 
agus bithidh na clachan so 'n an cuimli- 
neachau do chloinn Israeil gu bràth. 

8 Agus rinu clann Israeil amhuil mar a 
dh'àithn losua, agus thog iad suas dà 
chloich dheug à meadhon lordain, mar a 
labhair an Tighearn ri losua, arèiràireimli 
threubhan chloiun Israeil, agus ghiùlain iad 
leo thairis iad do'n àit anns an do ghabh 
iad tàmh, agus chuir iad sìos an sin iad. 

9 Agus chuir losua suas dà chloich dheug 
'am meadhon lordain, 's an ionad anns an 
do sheas cosan nan sagart a ghiìilain àirc 
a' choimhcheangail: agus tha iad an sin gus 
an la 11 diugh. 

10 Oir sheas na sagartan a ghiìilain an àirc 
'am mcadhon lordain, gus an do chrìoch- 
naicheadh gach ni a dh àithn an Tigheam 
do losua a labhaii-t ris an t-sluagh, a rèir 
uan uile nithean a dh'àithn Maois do losua: 
agus rinn an sluagh cabhag, ag-us chaidh 
iad thairis. 

11 Agus an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thairis, an sin chaidh àirc an Tigh- 
earna thairis,agus na sagartan, an làthair an 
t-shiaigh. 

12 Aguschaidh clann Reubein, agus clann 
Ghad, agus leth thrèibh Mhanaseh, thairis 
fo'n armaibh roimh chloinn Israeil, mar a 
labhair Maois riu: 

13 Gliaidh thairis mu thimchiojl dà fhich- 
ead niìle, deas air son cogaidh, aii làthair 
an Tighearna gu cath, do chòmhnardaibh 
lericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an Tighearn 
losua ann an sealladh Israeil uile, agus blia 
eagal orra roimhe, mar a bha eagal orra 
roimh iMhaois, uile làithean a bheatha. 

] 6 Agus labhair an Tighearn ri losua, ag 
ràdli, 

IG Aithn do na sagartaibh a tha 'giiilan 
202 A, V. 

àirce na Fianuis, iad a flieachd a nlos à 
lordan. 

17 Agus dh'àithn losua do na sagartaibh, 
ag ràdh, Thigibh a nìos à lordan. 

18 Agus anuairabhanasagartanaghiiilain 
àirc coimhcheangail an Tighearna airteachd 
a nìos à meadlion lordain, agus a bha 
buinn chos nan sagart air an togail suas 
air an talamh thioram, an sin phill uisg- 
eaclian lordain d'an àite fèin, agns chaidh 
iad thar a bruachau uile, mar a rinn iad 
roimhe. 

19 Ag-us thàinig an sluagh a nìos à lordan 
air an deicheamh là de'n cheud mhìos, 
agTis champaich lad ann an Gilgal, 's an 
iomall a làimh na h-àirde 'n ear de lericho. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a thug 
iad a mach à lordan, chuir losua suas ann 
an Gilgal. 

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, 'N uair a dh'f hiosraicheas bhurclaun 
d'an aithrichibh 's an àm ri teachd, ag ràdli, 
Ciod a's ciall do na clachaibh so/ 

22 An sin bheir sibh fios d'ur cloinn, ag 
ràdh, Thàinig Israel thar lordan so air 
talamh tioram. 

23 Oir thiormaich an Tigheam bhur Dia 
suas uisgeachan lordain roinihibhse, g-us 
an deachaidh sibh thairis, mar a rinn an 
Tighearn bhur Dia air a' mhuir ruaidli, a 
thiormaich e suas romhainn, gus an robh 
sinn air dol thairis; 

24 A chum gu'n aithnich sluagh na tal- 
mhainn uile làmh an Tighearna, gu hheil i 
cumhachdach: a chum gu'm bi eagal an 
Tighearna bhur Dè oirbh am feasd. 

CAIB. V. 

1 Ghaòh na Canaanich eagal. 2 An timdiioll- 
glieairadli air^atli-oì-duckadh,. 10 Chuihadh 
a' cìiàisg aig Gilgal. 13 Làimh ri lericho 
diunnaic Josua aingeal. 

AGUS an uair a chual' uile rìghrean nan 
Amorach, a Wt'air au taobh thall de 
lordan a làimh na h-àirde 'n iar, agus uile 
rìghrean nan Canaanach, a hlia làinih ris an 
fhairge, gii'n do thiorniaich an Tighearn 
suas uisgeachau lordain roimh chloiiin 
Israeil, gus an deachaidh sinn thairis, lcagh 
an cridlie, agus cha robh .spiorad tuilleadh 
annta, air sou chloinn Israeil. 

2 Anns an àm sin thubhairt an Tigheam 
ri losua, Dean duit fèin sgeanan geura, agus 
timchioll-ghearr clann Israeil a rìs an dara 
uair. 

3 Agus rìnn losua dha fèin sgcanan geura, 
agus thimchioll-ghearr e clann Israeil aig 
cnoc nan roimh-chroicioim. 

4 Agus is e so an t-aobhar mu'n do thim- 
chioll-ghearr losua: Fhuair an sluagh uile 
a thàinig a mach as an Eiphit, a bha 'n am 
firionnaich, eadlion na fir chogaidh uile, bàs 
auns an fhasach air an t-sliglie, au dèi^jh 
dhoibh teachd a mach as au Eiphit. lOSUA, VI. 5 Anìsblia'n sTnngh uile a thainig aniach, 
aìr an timchioll-ghearradh; ach an sluagh 
uile a rugadh 's an fhàsach air an t-slighe, 
'n uair a thàinig iad a mach as an Eiphit, 
iadsan cha do thimchioll-ghearr iad. 

tì Oir dh'imicli claim Israeil anns an fhàs- 
ach dà fhicheadbhadhna,gusan deachaidh 
as do'n luchd-cogaidh uile a thàinig a mach 
as an Eii^hit, a chioun nach d'thug iad gèill 
do ghutli an Tighearna: d'an do mhionnaich 
an Tighearn nacli uochdadh e dlioibh am 
fearami, a mh.ounaich an Tighearn d'an 
aithrichibh gu'n tugadh e dhuinn, feai-ann 
a tha 'sruthadh le bainne agus le mil. 

7 Agus an clann-san, a thog e suas 'n an 
àit, iadsan thimchioil-ghcarr losua: oir bha 
iad neo-tliimchioll-ghearrta, a chionn nach 
do thimchioll-ghearradh iad air an t-slighe. 

8 Agus an uair a bha 'n shiagh uile air an 
timchioll-ghearradh, dh'f han iad 'n an àit- 
ibh anns a' champ, gus an robh iad slàu. 

9 Agus thubliairt an Tighearn ri losua, 
Air an là 'n diugh bhuin mi air falbh uaibh 
masladh na h-Eiphit: uime sin thugadh 
Gilgal mar ainm air au àite sin gus an là 'u 
diugli. 

10 Agus champaich clann Israeil ann an 
Gilgal,agus chum iad a' chàisg.air a' cheath- 
ramli làdeug de'n mhìos auns an fheasgar, 
ann an còmhnardaibh lericho. 

11 Agus dh'ith iad de sheann bhàrr an 
f hearaiun air an là màireach an dèigh na 
càisge, breacagan neo ghoirtichte, agus sìol 
cruaidhiclite air an là sin fèin. 

12 Agus sguir am mana air an là màir- 
each an dèigh dhoibh itheadh de sheaun 
bhàrr an fhearainn; ni mò a blia mana 
tuilleadli aig cloiun Israeil, ach dli'ith iad de 
thoradh fearainn Chauiiain air a' bhliadlma 
sin. 

13 Agus anuair abha losua làimh ri leri- 
cho, thog e suas a shiiilean agus dh'amhairc 
e, agus, feuch, sheas duine thall fa 'chomh- 
air, ag-us a chlaidhcamh rùisgte 'n a làimh: 
agus chaidh losua d'a ionnsuidh, agus thu- 
bliairt e ris, An ann leiune a tlia thu, no le'r 
n-eascairdibh^ 

14 Agus thubhairt e, Cha-n ann: ach mar 
cheanuai-d slòigh an Tighearna thami a nis 
air teaclid. Agus thuit losua air 'aghaidh 
air au talamh, agus rinn e aoradh, agus 
thubhairt e ris, Ciod a tha mo thighcaru 
ag ràdh r'a sheii-bhiseacli? 

15 Agus thubhairt ceanncrd slòigh an 
Tigheurua ri losua, Fuasgail do bhròg blùirr 
do choise, oir tha 'n t-ionad air am bheil 
thu a'd' shcasamh, naomh. Agus riuu losua 
mar sin. 

CAIB. VI. 

1 Bhruideadh lericlio suas. 20 Thuil a Ihalla. 
22 ,Sliaorad/i Raiiah agiis a dìlsean. 

NIS bha lericho air a dhruideadh suas 
gu toann, roimh chloinn Isi-aeil; cha 
203 deachaidh neach air bith a mach, agus cha 
d'thàinig neach air bith a stigh. 

2 Agus thubhairt an Tighearn ri losua, 
Feuch, thug mi do d' làimh lericho, agus a 
rìgh, agus na daoiue treun' anu an neart. 

3 Agus cuairtichidh sibh aui baile, sihhse 
fheara-cogaidh uile, agus thèid sibh mu 
thimchioU a' bhaile aon uair: mar so ni 
thu air sè làithibh. 

4 Agus giiilainidh seachd sagartan roimh 
an àirc seachd trompaidean a dh'adhaircibli 
reitheachan: agus air an t-seachdamh là 
thèid Sibh mu thimchioll a' bhaile seachd 
uairean, agus sèididh na sagartan leis na 
trompaidibh. 

5 Agus an uair a ni iad faaim fhada le 
adhaircibh nau reitheachan, agus au uair 
a chluiuneas sibh fuaim na trompaid, an sin 
èighidh an sluagh uile le h-iolaich mhòir, 
agus tuitidh balla a' bhaile sìos o 'bhunadh, 
agu s thèid an sluagh suas gach duiue dìreach 
roimhe. 

6 Agus ghairm losua mac Nuin air na 
s: gai'taibh, agus thubhairt e riu, Togaibh 
suas àirc a' choimhcheangail, agus giiilain- 
eadh seachd sagartau seachd trompaidean a 
dh'adhaircibh reitheachau roimh àirc an 
Tighearna. 

7 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, Gabh- 
aibh air bhur u-agliaidh, agus cuairtichibli 
am baile, agus