Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chanainibh chum Gaelic Albannaich"

See other formats


Digitized by tlie Internet Arcliive 
in 2013 http://archive.org/details/leabhraicheantse1885brit LEABHRAICHEAN 

AN 

T-SEANN TIOMNAIDH 

AGUS AN ■ 

TIOMNAIDH NUAIDH : AIB AN TAERUING 

O NA CEUD CHANAINIBH 
CHrM 

OAELIC ALBANNAICH. L N D N : 

PEINTED FOR THE BRITISH AND FOEEIGN BIBLE SOCIETY, 

Institutkd in" the Year 1801. 

1885. c. 1955 LEABHRAICHEAN T-SEANN-TIOMNAIDH. Caib. 

GENESIS ; anns am bheil . 50 

Ecsodus 40 

Lebhiticus 27 

Aireamh 36 

Deuteronomi 34 

losua 24 

Breitheamhna 

Rut 4 

I. Samuel 31 

II. Samuel 24 

I. Righ 22 

n. Rig^h 25 

I. Eachdraidh 29 

II. Eachdraidh 36 

Esra.. . . ........ 10 

Nehemiah 13 

Ester 10 

lob 42 

Sailm 150 

Gnàth-fhocal 31 Caib. 

Eclesiastes 12 

Dàn Sholaimh 8 

Isaiah 66 

leremiah 52 

Tuireadh 5 

Eseciel 48 

Danieì 12 

Hosea 14 

loel 3 

Amos 9 

Obadiah 1 

lonah 4 

Micah 7 

Nahum 3 

Habacuc 3 

Sephaniah 3 

Hag-ai 2 

Seciiarialj ..... 14 

Malachi 4 LEABPIRAICHEAV TIOMNAIDH-NUAIDH. Caib. 

SOISGEUL Mhata, anns 

am bheil 28 

Soisgeul Mharcuis 16 

Soisg'eui Lucais 24 

Soisgeul Eoin 21 

Gnìomhara nan Abstol 28 

Litir Phoil chum nan Romh- 
anach 16 

I. Corintianach 16 

II. Corintianach 13 

Galatianach 6 

Ephesianach 6 

Philipianach 4 

Colosianach 4 

I . Litir Phoil chum nan Tesa- 

lonianach 6 Caib. 

II. LitirPhoil chum nanTe- 

salonianach 3 

I. Timoteuis 6 

n. Timoteuis 4 

Tituis 3 

Philemoin 1 

Eabhruidheach 13 

Litir Sheumais 5 

Litir 1. Pheadair 5 

Litir II. Pheadair 3 

Litir I. Eoin 5 

Litirll. Eoin 1 

Litir III. Eoin 1 

Litir ludais 1 

Taisbeanadh Eoin 22 CEUD LEABHAR MHAOIS. 

D' AN AINM 

GENESI8. CAIB. I. 

I Crulhachadh nan nèamh agus na talmhainn, 3 An 
t-soluis, 14 Na grèine, na gealaich, agus nan 
reult, 20 Eisg agus eunlaith, 24 Sprèidh agus 
bheathaichean eile na talmìiainn, 30 agus cruth- 
acltadh an duine ann an coslas Dè. 

SAN toiseach chruthaich Dia' na 
nèamhan agus an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh g-un dealbh^ agus 
falamh'; agus bha dorchadas air ^ aghaidh 
na doimhne': ag-us hha Spiorad Dè a' 
ghiasad^ air aghaidh nan uisgeachan. 

3 Agus thubhairt' Dia, Biodh solns ann : 
agus bha sohis ann. 

4 Ag-us chunnaic' Dia an sohis, g-u^ 'ri 
robh'" e maith": agus chuirDia dealach- 
adh eadar an sohis, ag'us an dorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an sohis Là'-, 
agus an dorchadas dh'ainmich e Oidhche : 
ag^us b'iad am feasgar agus a' mhaduinn 
an ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh athar" am 
meadhon nan uisg-eachan, agus cuireadh e 
dealachadh eadar ulsgeachan agus uis- 
geacha. 

7 Agiis rinn Dla an t-athar, agus chuir e 
dealachadh eadar na h-ulsgeachan a bha 
fuidh 'n athar, agus na h-uisgeachan a bha 
os ceann '^ an athair : agus bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmlch Dla an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an dara là'^. 

9 Agus thubhairt Dia, Crulnnichear na 
h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a dh'aon 
àlte, agus lelgear rls an tir thioram'^ : 
agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dla an tir thloram 
Talamh, agus crulnneachadh nan uis- 
geacha dh'ainmich eFairgeachan'' : agus 
chunnaic Dia gu 'n robh e malth. 

11 Agus tlmbhalrt Dla, Thugadh an 
talamh a mach feur, hilbh a ghineas sìol. ' an t-Uile-chumhachdach. ' gun chumadh, 

gun dreach. ^fàs;fvlamh.TLh. * er ; ar. Eir. 
^ an aigein. " a' gur gu canmli. 

' thuirt ; a duhhairt. Eir. * cimnnairc. Eir. 
^ go. Eir. it'ro; raibh. Eir. mailh. 
ghoir Dia do^n t-solus Latha. aidhcar, ior- 
maìlt, spcuran. oscionn. agus ìiha am 

easgar ann, agus hha a' mhaduinn ann, an dara la. 
an talamh tioram, an nir thiornm. 
" Maranna, Cuanla. a thitgeas meus ; atr 

\ • craobh-mheas a bheir a mach meas '* a 
relr a gnè '^, aig am bheil a sìol ^ innte fèin 
alr an talamh : agus bha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach feur, 
lulbh a ghineas sìol a rèir a gnè, agus 
craobh a bheir a mach meas, aig am bheil 
a sìol jnnte fèin a rèir a gnè : agus chimn- 
aic Dia gu'n robh e maith. 

13 Agus b'Iad am feasgar agus a' mha- 
duinn an treas là. 

14 Agus thubhalrt Dla, Blodh soluis^' 
ann an speuralbh nèlmh a chur dealach- 
aidh eadar an là agus an oidhche, agus 
bltheadh iad air son chomharan*^, agus air 
son aimsirean, agus alrsonlàithean", agus 
bhliadhnachan. 

15 Agus blodh iad mar shohisaibh'^' ann 
an speuraibh nèimh, a tholrt sohils alr an 
talamh'^ : agus bha e mar sln. 

16 Agus rinn Dla dà shohis mhòr, an 
sohis a's mò a riaghladh an latha^^ agus 
an sohis a's higha a rlaghladh na h-oidhche : 
agus na reultan'^'. 

17 Agus shuidhlch Dla iad ann an speur- 
aibh nèlmh,a tholrt'^ sohiis airantalamh, 

18 Agus a riaghladh san là, agus san 
oidhche'-^, agus a chur dealachaidli eadar 
ansohis agusan doixhadas: agus chunnaic 
Dia gu'n robh e malth. 

1 9 Agus b' iad am feasgar agus a' mha 
duinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dla, Thugadh na 
h-ulsgeachan a mach gu pailt an creutair 
gluasadach anns am bheil beatha-", agus 
biodh eunlaith ag itealaicii'' os ceann na 
talmhainn air aghaidh speuran nèimh'-. • 

21 Agus chruthaich Dia muca-mara^ 
mòra, agus gach ulle chreutair beò a 
ghhialseas,a thug na h-uisgeachan amach 
gu pailt a rèir an gnè, agus gach eun 
iteagach*^ a rèlr a ghnè : agus cliunnaic 
Dla gu'« robh e malth. •"" am fds meas. " cineil, seòrsa. 

-° fj-as, ros. lòchrain. mar chnmhartìian. 

-■' làctìie. -■' alr son shuìusan, 'nan lòcliranaibh, 

-5 a shoiUscachadìi na talmltninn. •?..là, lò. 

-' reamiaga, rinnnagan. '^' a thabhairt. 

-5 a riagìiladli an ìatlia agus na h^oidhche. 

anam hcò. Eabh. *1 agus eiuilailh a dli'ileaì- 
aicheas. •'^ ann an spcuraihh nèimh. 

33 mìola- Eir. sgialhach, sgiatlmach, 

B GENESIS, I. n. S2 Ag'us bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Sìolaichibh, ag-us f'àsaibh honmhor, ag-iis 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairg:ibh, 
ag'us fàsadh an eunlaith honmhor air an 
talamh. 

23 Ag'us b'iad arn feasg-ar agus a' mha- 
duinn an cìug-eadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach an creutair beò a rèir a 
g:hnè, sprèidh, ag'us gach ni a shnàig-eas', 
ag'us beathaiche'^ na talmhainn a rèir an 
g'nè : ag'us bha e mar sin. 

25 Ag:us rinn Dia beathaiche na tal- 
inhainn a rèir an g'nè, agiis an sprèidh a 
rèir aii g:nè, a^is gach ni a shnàig-eas air 
an talamh a rèir a g-hnè : ag:us chunnaic 
Dia g-u'n robh e maith. 

26 AgusthubliairtDia,Deanamaid duine 
'nar dealbh^ fèin, a rèir ar coslais fèin, 
ag'us biodh uachdaranachd aca os ceann 
èisg- na mara, ag-us os ceann eunlaith nan 
speur\ agus os ceann na sprèidhe, ag-us 
os ceann iia talmhainn uile, ag-us os ceann 
g'ach ni a shnàigeas a ta snàig-eadh air an 
talamh. 

27 Ag'us chruthaich Dia an duine 'na 
dhealbh fèin ; ann an dealbh Dhè chruth- 
aich se e: firionnach agus boirionnach^ 
chruthaich e iad. 

28 Ag'us bheannaich Dia iad, agus thubh- 
dlrt Dia riu, Sìolaichibh, agais fàsaibh 
honmhor, ag-us honaibh an talamh, ag-us 
ceannsaichibh e; ag-us biodh uachdaran- 
achd agaibh os ceann èisg: na mara, ag-us 
os ceann eunlaith nan speur, ag-u^ os ceann 
g'ach ni beò a g-hhiaiseas air an talamh. 

29 Ag-us thubhairt Dia, Feuch, ihug mi 
dhuibh g'ach luibh a g-hineas siol, a f.a air 
aghaidh na tahnhainn uile, ag-iis g-ach 
craobh anns am hJiell meas craoibhe a 
g'hineas siol; dhuibhse bithldh e mar 
bhiadh^. 

30 Ag-us do uile bheathaichibh'' na tal- 
inhainii, ag'us do uile eunlaith nan speur, 
agus do g'ach ni a shnàig-eas air an talamh, 
anns am ò/iet'/beatha', thiig mi gach hiibli 
g-horm^ mar bhiadh : ag'us bha e mar sin. 

31 Ag:us chunnaic Dia g-ach ni a rinn e, 
agais, feuch, hha e ro mhaith. Agiis b' iad 
am feasg:ar agus a' mhaduinn an seathadh'" 
là. 

CAIB. n. 

1 ^ii seachdamh li air a nanmhachadh. 8 Gùradh 
■ Mdein. 17 Craobh eòlais a' mhaith agi/s an uilc. 
21 Cruthachadh na mnà agus orducliadh a' pìiòs- 
aidh. 

A GUS chriochnaicheadh na nèamhan 
-l\ agus an talamh, ag-us an shiag-h uile. 

^chrùljas; shnàisheas, shnàmhas. Eir. 
2 jiadh-hlieathaiche. ìomhaigh, crulh. 

* nèimli, an athair. ^ Jear agus bean, firionn 

agus bainivnn, ^ air non hìdh. gach uile 

bheathach. ^ anan beò. Eabh. ^ glilas. 

seiseadh. Eir. " rinn e tàmh. 

lehobliah. Eabh. Agusgachuliephreas 
2 2 Ag-us chriochnaich Dia air an t-seaciid- 
a_mh là 'obair a rinn e ; agus ghabh e fois" 
air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an t-seachdamh 
là, agus naomhaich se e : do bhrìgh gur 
ann air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruth- 
aich Dia agiis a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na 
talmhainn,'nuair achruthaicheadhiad, san 
làan d'rinn an Tighearna''- Dia a/italamh 
agus na nèamhan. 

5 Agus cha robh uile phreasan na inach- 
arach fathast anns an talamh, agrus cha 
d'fhàs fathast uile lusan na macharach'^; 
do bhrigh nacli d'thug an Tigheama Dia 
air uisge frasadh'* air an talamh, agiis 
cha robh duine ann a shaoithi'eachadh na 
talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agus dliealbh an Tighearna Dia an 
duine do dhuslach na talmhainn: agus 
shèid e ann an cuineinibh'^ a shròine 
anail na beatha ; agus dh'fhàs an duine 
'na anam beò. 

8 Agus shuidhich'® an Tigliearna Dia 
gàradh" ann anEden san àird an ear, agusi 
chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia air gach 
uile chraoibh fàs as an talamh a ta tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh: craobh na beatha mar an ceudna 
ann am meadhon a' ghàraidh, agus craobh 
eòlais a' mhaith agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn'^ a mach à 
h-Eden a dh'uisgeachadh a ghàraidh; 
agus as a sin roinneadh i, agus dh'fhàs i 
'na ceithir cheannaibh". 

11 Js e ainm na ceud aimhne Pison ; so 
i a ta cuartachadh tire Chabhilah uile, far 
aì7i hheil òr. 

12 Agus a ta òr na tire sin maith : an 
sin^ a ta bdellium agus a' chlach onics. 

1 3 Agus is e ainm na dara aimhne Gihon : 
is i sin a ta cuartachadh tire Chuis*' uile. 

14 Agus ise ainm natreas aimhne Hide 
cel : is i sin a tha dol do'n taoibh an ear do 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tigheama Dia an 
duine agus chuir se e ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh'" agus g'a ghleidh- 
eadh. 

16 Agus dh'àithn an TighearnaDia do'n 
duine, ag ràdh, Do gach uile chraoibh sa' 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh eòlais'-" a' mhaith 
agiis an uilc, cha'n ith thu dh'i sin : oir na macharach mun rnbh e anns an talamh, agus gach 
uile lusna macliarach mun d'fhàs e. ^^sileadh. 
pollaibh, pollaraibh, cnimìdionaihh. 

'6 phlan7idaich, dhcasaick. " lios. '8 abhainn. 

'3 as sin sgaoil i, agus dh'fhàs i 'na ceithir meuraihh. 

^ ann an sin. Arabia ; Ethiopia. Sasg. 

^ dheasachadh. '^^fhios. GENESI 

anus an là a dh'itheas tn dhith, gu cinn- 
(reach bàsaicliidh tu. 

IS Ag-us thubhairt an Tighearna Dia, 
Ciia' 'n'eil e maith gu'm biodh an duine 
'na aonar: Ni mi dhacòmhnadh" d'areir 
fein''. 

19 Ag-us dliealbh an Tig-hearna Dia as 
an talamh,uile bheathaichenamacharach, 
ag-us uile eunlaith nan speur, ag'us thug e 
lad a chum Adhaimh, a dh'fhaicinn 
cionnas a dh'ainmicheadh e iad : ag-us ge 
b'e ainm a thug Adhamh air gach creutair 
beò\ b'e sin a ò'ainm dha. 

20 Agus thug: Adhamh ainmean do'n 
spreidh uile, agus do eimlaith nan speur, 
agus do nile bheathaichibh na macharach : 
achdo Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fèin. 

21 Ag-us thug anTighearnaDiaair codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e : 
agus g-habh e h-aon d'a aisnibh, ag-us 
dliìiin e an flieoil suas 'na h-àit. 

22 Agus thog-* an Tighearna Dia an 
aisne a thug' e o'n duine suas 'na mnaoi 
agus thug e i chum an d.uine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis 
cnàimh do m' chnàmhaibh, agus feoil do 
m' fheoil-sa : goirear bean' dith, do 
bhrìg-h g-ur ann as an duine^ a thug:adh i. 

24 Air anaobhar' sin fàgaidh fear'ath- 
air agus a mhàthair, agus dlìith-leanaidh 
se r'a mhnaoi : agus bithidh iad 'nan aon 
fheoil. 

25 Agus bha iad le chèile lomnochd, an 
duine agus a bhean ; agus cha robh nàire 
orra. 

CAIB. m. 

1 Ceal<! na nathrach. Peacadh an duine, 15 agus 
geailadh saorsa De irid sìnl na mnà. 

ANIS bha an nathair'" ni bu sheolta" 
na h-aon do bheathaichibh namachai'- 
ach a rinn an Tig'hearna Dia; agus thubh- 
airt i ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt 
Dia, Cha 'n ith sibh do gach craoibh sa' 
g-hàradh ? 

2 Agus thubhairta' bhean ris an nathair, 
Do mheas craobhan a' g^hàraidh feudaidh 
sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ta ann 
am meadhon a' ghàraidh, thubhairt Dia.. 
Cha'n ith sibh dheth, agus cha bhean sibh 
ris, a chum nach faigh'- sibh bàs. 

4 Agusthubhairt an nathairris a' mhnaoi, 
Gu cinnteach cha 'n f haig-h sibh bàs. 

5 Oir a ta fios aig: Dia, san là a dh'itheas 
sibh dheth, gu'm fosglar bhur" sùilean, ' Cho. ' congnamh. Eiv. ^ a ihios iomchuidh 
dha. cosmhuìl risjèin. ^ thug e iad a dh'ionnsnidh 
Adhaimh, a dh'Jhaìcsinn cind a ghoircadh e dhiubh : 
agus ge b'e air bilh a ghoir Adhamh do gach uile 
chreuiatr bed ^ rinn. ^an'às. L'.ir. 

' isha. Eabh. « ish. Eabh. » àdlihhar. 

'"ai/hir. " innleachdaiche,raidcilc, shìt- 

3 s, n. m. 

agiis gu'm bi sibh mar dhèe, fiosrach air 
maith ag-us air olc. 

6 Ag-us chunnaic a' bheau ^w'n rohh a, 
cliraobh maith a chum bìdh, agus g\i'?i 
rohh i taitneach do 'n t-sùil'S agus 'na 
craobh r'a miannachidh a dheanamh neach 
glic ; agiis ghabh i d'a meas agus dh'ith 
i, agus thug i mar an ceudna d'a fear 
maiUe rithe, agus dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sùiieanle chèile, 
ag-us dh'aithnich iad gu'?ì robh iad lom- 
nochd; ag:us dh' fhuaigh iad duiUeach 
croinn-fhìg-e r'a chèile, agus rinn iad 
dhoibh fèin aprain'^ 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd'^ sa' ghàradh, amfionnfhuair 
eachd an là: agus dh'fholaich Adhamh a - 
jus a bhean iad fem o g-hnùis anTighear- 
■la Dè am measg chraobhan a' ghàraidh. 

9 Agus dh'èigh" an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am 
hheil thu ? 

10 Agus thubhairt e, Chuala, mi do 
liliuth sa' ghàradh, agus bha eagal orm 
aichionn gu'n robh mi lomnochd"*, agus 
dh'fholaich mi mi fèin. 

11 Ag-us thnbhairt e, Cò dh'innis dhuit 
gu'n rohh thu lomnochd ? An d'ith thu 
do'n clnaoibh, a dh'àithn mise dhuit giui 
itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' bhean 
a thug thu gii hhi maille rium, thug ise 
dhomli do'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Ag'us thubhairt an Tighearna Dia ris 
a' mhnaoi, Ciod e so ct rinn thu'^ ? agus 
thubhairt a' bhean, Mheall an nathair mi, 
agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna Dia 
ris an nuthair, A chionn gu'n d' rinn thu 
so, tha thu mallaichte thar gach ainmh 
idh -°, agus thar uile bheathaiche na mach- 
arach: air do bhroinn imichidh tu, agus 
duslach^' ithidh tu uile làitheau" do 
bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thusa agus a' bhean, agus eadar do shìol 
sa agus a slol-sa: bruthaidii esan''^ do 
nheann, agus bruthaidli tusa a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thnbhairt e, Meudaich- 
ilh mi gu mòr do dhoilgheas agus do 

thonTcheas; am pèin beiridh tu clann, 
agais ri t'fhear bithidh do thogradh"\ a- 
gus bithidh uachdaranachd aige ort '^. 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, Do 
lihrìgh gu'n d'èisd thu ri guth do mhnà, 
agus g'un d'ith thu do'n chraoibh eile, charaiche, chuilbhear/aiche. '- an i-eagal 
gu' m fuigh. " 'iir. 'na sìiiìibh. criosan. 

Èabh . a' spaisdcireacìid, a' sràid-ìmeachd. 

" shoir, ghairm, gìilaodh. '^ a chionn mi Ihi 

ruìsgte. '° Gu dè so a rinn thu ? sprèit'k, 

'^i ìiir. lùethe, lalhachan. esean, elieati, 

2^ iarrtns. os do cheann. 

B 2 dh'àithnTnisedhuit, ag ràdh, Cha'n ith thu 
dhith, than talamh mallaichte air do shon ; 
ann an doilg-heas ithidh tu dheth uile 
làithean do bheatha. 

18 Agus droig-hionn ag^us ehiarain ' bheir 
e mach dhuit, agus ithidh tu hiibh na 
macharach. 

19 Am falhis- do g-hnùise ithidh tu 
aran, g'us am piU thu dh' ionnsuidh na 
talmhainn^; oir aisde thug^adh thu: oir is 
duslach thu, agus gu duslach piUidh tu. 

20 Ag:us thug Adhamh Eubha mar ainm 
air a mhuaoi, do bhrìg:h g-u'm b'i màthair 
nan uile bheò. 

21 Agus rinn an TighearnaDiado Adh- 
amh agus d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, 
ag:us chòmdaich e iadl 

22 Agus thubhairt an Tig:hearna Dia, 
Feuch, a ta'n duine air f'às mar aon dhinn 
■fèin, fiosrach air maith agus olc. A^us a 
nis air eagal g:u'n slneadh e mach a lamh, 
agus g^i'n g'abhadh e mar an ceudna do 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
ag:us gu'm biodh e beò g'u siorriiidh: 

23 Air an aobhar sin, chuir an Tighearna 
Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith- 
reachadhna talmhainn, as an d'thug'adh e. 

24 Agus dh'fhògair e mach an duine ; 
agus shuidhich e san taobh an ear do ghàr- 
adh Edein Cheruban^ agus claidheamh 
lasaracli^ a hha tionndadh air gach 
làimh, a ghleidheadh' shghe craoibhe na 
beatha. 

CAIB. rv. 

1 Breilh Chain agus Abeil. 8 Mortadh Abeil. 
11 Mallachadh Chain. 19 Lamech agus a dhà 
mhnaoi. 

GUS dh'aithnich Adhamli a bhean 
. Eubha, agus dh'fhàs i torrach^, agus 
rug i Cain, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rls rug: i a bhràthair Abel : 
sgiis bha Abel 'na bhuachaille chaorach, 
ach bha Cain 'na threabhaiche fearainn'^. 

3 Ag'us tharladh "* an ceann làithean «r- 
aidh", gun d' thug Cain do thoradh an 
fhearainn tabhartas" do'n Tighearna. 

4 Agus thug' Abel mar an ceudna do 
cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an saill: 
agus blia meas alg an Tighearn air Abel 
agus air a thabhartas: 

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, 
cha i'obh meas aige. Agus bha Cain 
fuidh throm fheirg agus thuit a g'hnìiis '^. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'ar son a tha fearg: ort? agus c'ar son a GENESIS, in. IV. ' oigJiionnach ; foghannain. Eir. "folliis. 
3 ùire. * dli'eudaich e iad, chuir e trusgan orra. 
s Cheruhim. Eabh. ^ lasartha. ' choimliead. 
8 thorraicheadh i, dh' fhàs i leatromach. 
^ talmhainn. thachair ; bha e. Eabh. 

" àraid. ttodhlac, ofrail. lànfeirge. 

" luidh gruaim air. hha focail eadar Cain 

dW Abeil. '8 sanfhaiche, sa' mìiagh, 

4 thuit do ghnùis ? 

7 Ma ni thu g:u maith, nach g'abhar riut? 
ag:us mur dean thu gu maith, aig an dorus 
tha peacadh 'na luidhe. Ag-us riutsa 
bithidh a thog:radh, agiis bithidh uach- 
daranachd agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h-Abel'^ a 
bhràthair: agiis 'nuair a bha iad sa* 
mhaphair dh'èirich Cain suas an aghaidh 
Abeii a bhràthar, agus mharbh se e. 

9^Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'àit' am bkeil Abel dobhràthair? Agus 
thubhairt esan, Cha'n 'eil fhios agam". 
Am mise fear-g-leidhidh mo bhràthar ? 

10 Agus thubhairt esan,Ciod arinn thu? 
Tha guth fola do bhràthar ag: èigheach 
riumsa o'n talamh. 

1 1 Ag:us a nis tha thu mallaichte o'n tal- 
amh, a dli'fhosg:ail a bheul a g:habhail 
fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir e dhuit à so suas a neart. A' 
t'fhòg-arach agus a' t'fhear-fuadain bithr- 
idh " tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur urrainn mi 
g-hiùlan^''. 

14 Feuch, dh'fhògair thu mi mach, a,i 
diugh, bhàrrag'haidhna talmhainn: agus 
o d' g-hnùis-sa folaichear mi, agus bithidh 
mi a'm'fhògarach ag:us a'm' fhear-fuad- 
ain air an talamh; agus tarlaidh gach 
neach a gheibh mi*', gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tig-heama ris> 
Uime sin g'eb'e airbith a mharbhas Cain, 
nìthear a slieachd uiread do dhloghaltas 
air". Agus chuir an Tigheama comh- 
ara air Cain, a chum ge b'e neach a 
g-heibheadh e nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à làthair 
an Tighearn, ag-us ghabh e còmhnuidli 
ann an th-Nod an taobh an ear do Eden"\ 

17 Agus dh'aithnichCain abhean, agus 
dh'f hàs i torrach, agus mg' i Enoch : agus 
thog e baile^\ agus ghoir e ainm a' bhaile 
a rèir ainme a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enoch Irad; agus 
g-hin Irad Mehuiael; agus ghinMehuiael 
Metusael; agus ghin Metusael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi: b'e ainm a h-aon diubh Adah, 
agus ainm na mnà eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah labal : b'esan athaii 
na droinge" a ta gabhail còmhnuidh am 
bùthaibh^'', agus na droinge aig am hheil 
sprèidh. " Cha^n ailhne dhomh, clw'nfìiiosrach mi. 
'8 clia doir, cha tabìiair, biaidh, Eir. 

Is mò mo choire na gu'm feudar a lagliadh 
dhomli. dKamaiscas orm. 

2- nithear dioghaltas scachd-fhiUle air. 

san àird an ear o Eden, calhair. 
"5 muinntir, dream, *5 bothagaibh, pàilliunaihJu GENESIS, IV. V. 21 Ag-iis ò'e a!nm abhràthar lubal: b'e- 
san athair nan uile a laimhsicheas clàr- 
sach agus ovg-an. 

22 Ag-us Sillah, rug: ise mav an ceudna 
Tnbalcain, fear-teagaisg' g'ach uile fhir- 
ceird ann an ùmha' agus an iartmn : agus 
h'i piuthar Thubalcain, Naamah. 

23 AgusthubhairtLamech r'a mhnàibh, 
Adah agus SiUah, Chiinnibh mo g-huth, a 
mhnài Lameich, èisdilih ri m' chainnt : 
oir mliavbh mi duine a clnnn mo lotaidh, 
itgus og'unnach a chummo chiin-aidh'-. 

24 Ma dhìolar Caia a sheachd uiread, 
iju deimhin dìolar Lamech a sheachd- 
deng- agus a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rls a 
bhcan, agais nig i mac, agus thug' i Set^ 
snar ainm air; oir dh'òrduichDia, thuhli- 
atrt i, dhomhsa shochdeile an àite Abei'2, 
a mharbh Cain. 

26 Agnis do Shet fèin mai an ceudna 
rugadli mac, agns thng- e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri guirni air 
ainm an Tighearna. 

CAIB V. 

1 G'nìcalaclì, hcatha, agiis hàs iiam prìoìnli-ai/hrichc, 
Adhamh gu Nvah. 2-t Diadhaìdìteachd Enoicli, 
agus a ghahliail suas dofhlailheanas. 

fS e so leabliar g-hinealach Adhaimh : 
san là ando clii'uthaichDia anduine, 
ann an coslas Dè rinn se e. 

2 Firionnach agns boirionnach chnith- 
aich e iad; agus bheannaich e iad, agus 
thug e Adhamh'' mar ainm orra, san là an 
do chruthaicheadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus 
deich bhadhna fìchead, agus ghin e ììiac 
'na. choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin^: 
agus thng- e Set mar ainm aii'. 

4 Agus b'iad hiithean Adhaimh an 
dèigh dha Set a ghintinn*', ochd ceud 
bliadhna: ag-us ghin e mic agus nigli- 
eana. 

5 Agusb'iaduile làithean Adhaimhbha 
e beò, naoi ceucl agus deich bhadhna 
fichead; agns fhnair e bàs. 

6 Agns bha Set beò ceud agiis cùig 
bliadhna, agus gliin e Enos. 

7 Agus bha Setbeò, an dèigh dlia Enos 
a ghinntinn, ochdceudagusseachdbliadh- 
na, agiis ghin e mic agus nigheana. 

8 Agus b'iad nile làithean Shet naoi 
ceud agus dà bhliadhna dheug; agus 
flmair e bàs. 

9 Agvis bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich, agiis ghin e Cainan. 

10 Agns bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agvis cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

11 Agiis b' iad uile làithean Enois naoi ceud agus cuig bliadhna ; agus fhuair 
e bàs. 

12 Agus bha Cainanbeò deich bhadlma 
ag'us tri fichead, agus ghin e Malialaleel 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigli dhg 
Mahalaleel a ghintinn, ochd cend agus 
da fhichead bliadhna, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoi cend ag:us deicli bliadhna; ag-us 
fhuair e bàs. 

1 5 Agus bha Mahalaleel beò cùig bhadh- 
na agus tri fichead, agus ghin e lared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèig-h 
dha lared a g'hintinn, ochd ceud agus 
deich bliadhna fichead, agus ghin e mic 
agns nigheana. 

17 Agus b'iad uile làithean Mliahala- 
leeil ochd ceud, ceithir tìchead, agus 
cìiig bliadhna deug; agus flniair e bàs. 

18 Agns bha lared beò ceud agns trl 
fichead agus dà bhliadhna, agus ghin e 
Enoch. 

19 Agus bha lared beò, an dèigli dlia 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bh'adhna, 
"igns grhin e mic agus nigheana. 

20 Agus b' iaduile làithean lareid naoi 
ceud, tri fichead, agns dà bhhadhna 
agus flniair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus 
cùig bhadhna, agus ghin e Metuselah. 

22 Ag-us g-hhiais Enoch maiUe ri Dia, 
an dèigh dha Metuselah a ghintinn, tn 
cheud bhadhna, agns ghin e mic agus 
nigheana. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
cheud agus tri fichcad, agus cùig: bliadh- 
na. 

24 Ag'us ghluais Enoch maille ri Dia, 
agus cha 7-ohk e ann, oir thng- Dia leis e. 

25 Agus bha Metuseìah beò ceud agns 
ceithir tìchead, agusseacìidbliadhna agus 
giiin e Lamech. 

26 Agns bha Metuselah beò, an dèigh 
dha Lamech a ghintinn, scachd cend, 
ceithir fichead, agus dà bhliadhna, agus 
ghin e mic agus nigheana. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud agus tri fichead agns naoi 
bliadhna; agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ccud agns 
ceithir lìchead agus dà bhliadhna, agus 
ghin e mac. 

29 Agns thug c Noah mar ainm air, ag- 
ràdh, Bheir an ti so ft'iii sòlas dliuinnc 
thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar 
làmh, a thaobh i.a talmhainn a mhallaich 
an Tighearn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh 
dha Noah a ghintinn, cnig cend, ceithir 
fichead, agus cùig- bhadhna deug; agU9 
ghin e mic agus nigheana. ^praìs. 
3Selh. Eabh. 
à - dhochair. 
^ duine. 5 '»(1 dhealbh, 'na chrufh fèin. 
c ghineamhuinn. Eir. GENESl 

31 Ag'iis b' iad uile làithean Lameich, 
Geachd ceiid agus tri fichead agus seachd 
bliadhna-deug' ; agus fhuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cìiig ceud bliadhna 
dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham, ag^us 
laphet. 

CAIB. VI. 

1 Truaillidheachd a' cìùiine-daoinc, a hlirosnaiclt 
Uia git an sgrios le tuil, saor o Noaìi agus a 
theaghlach. 14 Ayi ùirc air a h-orduchadh. 

AGUS 'nuair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na tahnhainn, 
agus a rug-adli nig-heana dhoibh, 

2 Agus a chiuinaic mic Dhe nigheana 
dhaoine', g\i7i rob/i iadsgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fein mnài do g'ach uile a rògh- 
naich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha 
bhi mo Spiorad a' strl ris an duine a 
ghnàth*, do bhrìgh g-ur feoil a mhàin e^: 
gidheadh bithidh a làithean ceud agus 
fichead bhadhna. 

4 Bha famhairean air an talamh 'sna 
laithibh sin; agus mar an ceudna 'na 
dheigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheana dhaoine, agus a 
rug iad clan/i dhoibh, dìi'fhas iad sin 
'nan daoinibh treuna, a bha o shean 'nan 
daoinibh ainmeil. 

5 Agus chimnaic an Tighearna gu'm bu 
mhòr aingidheachd an diiine air an tal- 
amh, agus gu'n robh uile bhreithneach- 
adh smuaintean a chridhe a mhàin olc 
gach aon là^. 

6 Agus b'aithreach leis an Tighearna 
gu'n d' rinn e an duine air an talamh, agus 
thog e doilgheas^ da 'na chridhe. 

7 Agus tlmbhairt an Tighearna, Sgrios- 
aidh mi an duine, a chnithaich mi, bhàrr 
aghaidh na talmhaimi, araon duine agus 
ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speiu-; oir is aithreach 
leam gu'n d' rinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean' ann 
an sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha 
Noah 'na dhulne cothromach^ agus iom- 
lan 'na linn^; agus ghluais Noah maille 
ri'" Dia. 

10 Agus ghin Noah triulr mhac, Sem, 
Ham, agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh trualllidh am 
fiamiis Dè, agus lionadh an talamh le 
foirneart. 

12 Agus dh'amhairc Dla alr an talamh, 
agus, feuch, bha e truaillldh; oir thrualll 
gach uile fheoll a sllghe alr an talamh. • chunnaic mic nan daoine cumhachdach nigheana 
dhaoin' ìsle. ^ ghiià. ^ gur feoil esan mar an ceudna. 
*fuainhairean, curaidhean, alliaich. 
5 an cbmlinuidh, daonan. ^ cràdh, mulad. 
Tfàbhor. ^ ceart, iimruic. 9 'iia ghinealachaihh. 
10 re. " le h-urclwid leo-san. 

'ha seùmraicldbli beaga ni ihu an ùirc. 

6 b, VI. VII. 

13 Agusthuohalrl Dia ri Noah, Thàiuit^ 
crioch gach uile fheòla a'm' fhianuls; oir 
tha'n talamh air a lìonadh le foiriieart 
d'an trìd-san": agus, feuch, sgriosaidli 
mise lad maille rls an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do fhiodh ghoph 
er; seòmraichean ni thu sanàlrc'", agas 
còmhdaichidh tu i a stigh agus a mulgh 
le pic. 

15 Agus so a' chumacìidmx an dean 
thu i: Tri cheud làmh-choille " fad na 
h-àirce, leth-cheud làmh-choiUe a leud, 
agus deich 'ar fhichead " làmh-chollle a 
h-àlrde. 

16 Uinneag'^ ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-chollle crìoclmaichldh tui'na muU- 
ach"'; agus dorus na h-àirce cuIridJi tu 
'na taobh : le Lobhtaibh ìochdarach, meadh- 
onach'', agus uachdarach'^ ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mlse, eadhonmlse, 
dlle uisgeachan air an talamh, a sgrios 
gach ulle fheòla, anns am bheil anail na 
beathafuldh'^ nèamh: ag-Msgheibh gach 
ni a ta air an talamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal^" riutsa : agus thèid thu a steach 
do'n àirc, thu /ei/;, agus do mhlc, agus do 
bhean, agus mnài *' do mhac maille riut. 

19 Agus do gach uile wi beò do'n uile 
fheoll, dlthis do gach seòrsa'^^ bheir thu 
steachdo'nàirc,gu'7i gleidheadhbeòmaille 
riut: firlonn agus boirionn'"^ blthidh iad. 

20 Do'n eunlaith a rèir an gnè, agus do'n 
sprèldh a rèir an gnè, agus do gach ni a 
shnàlgeas air an talamh a rèlr a ghnè: 
thèld dltlils do gach seòrsa steach a t' 
ionnsuidh, gxi'n gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thnsa dhult do gach uile 
bhladh a dh'ithear, agiis cniinnichidh tua 
t' ionnsuldhe; agus blthidh edhultseagus 
dholbhsan air son beathachaidh '^*. 

22 Mar so rlnn Noah ; a rèlr gacli ni a 
dh'àithn Dla dha, mar sin rinn e. 

CAIB. VII. 

1 Cliaidh Noalt agus gacli creulair a bha maille ris 
a sleach do'n àirc. 10 Toiseach cgus èiridh ita 
dìle. 24 Mhair i ceud agus leth-cheud là, 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Noah, 
Rach thusa^, agus do thigh uile, a 
steach do'n àlrc; olr thusa chunnaic mi 
cothromach a'm' fhlanuls sa' ghlnealach 

so-l 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabhaidh 
t\i dhuit 'nan seachdalbh, am firionn agus 
a bhoirionn ; agus do ainmhidhibh nach 
'eil glan 'nan dlthisibh"', am firloim agus 
a bhoirionn : 13 hann-Iàinh. deich lliar fhichead. 

15 Fuinneog. Eir. os cimin. i" dara^ 

18 ireas. ^^fo. mn chunradh, mo chùmhiiani, 

mnathan. '-- sebrta. bainionn. 

air son bìdlt, mar Ibn. '-5 Theirig thusa, gabh 
Ihìisa. san linn so. 'nan càraidib\ GENESIS, 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan speur 
'nan seachdaibh, lìrionn agus boirionn, a 
Hrhleidheadh sìl beò air ag-haidh na tal- 
mhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agus bheir 
mise air uisg-e teachd air an talanih dà 
tliìchead là agus dà fhichead oidliche ; 
agrus sgriosaidh mi' gach dìiil hheò a rinn 
mi, bhàrr ag:haidh na talmhainn. 

5 Ag'iis rinn Noah a reir g-ach in a 
dh'àithn an Tig-hearna dha. 

6 Agus hha Noah sè ceud blladhna 
dh'aois, 'nuair a bha an dlle'- uisgeachan 
air an talamh. 

7 Ag:us chaidh Noah steach, ag:ns a mhic, 
agus a bhean, agus mnài a mhac maiUe 
ris, do'n àirc, air son uisgeacha na dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, ag-us do aiiimb- 
idhibh nach 'eil g'lan, agus do eunlaith, 
ag^us do gachniashnàigeasairantalamii, 

9 Chaidh dithis agns dithis' a steach a 
dh'ionnsuidhNoah do'n àirc, fìrionn agus 
boirionn, a rèir mar a dh'àithn Dia do Noah . 

10 Ag'us an dèig^h sheachd làithean bha 
uisg^eacha na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bhadhna 
dh'aoisNoah, san dara mìos, san t-seachd- 
amh latha deug' do'n mhìos, san là sin fèin 
bhriseadh suas uile thobraiche na doinihne 
mòire, ag:us bha tuil-dhorsa^ nan nèamìi 
air am fosg-ladh. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà 
fhichead là agus dà fliichead oidhche. 

13 Sa' cheart là sin fèin' chaidh Noah, 
agus Sem, agus Ham, agus laphet, mic 
Noah, agus bean Noah, ag'us triuir bhan 
a mhac maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 lad fèin, agus gach uile bheathacli a 
rèir a g:hnè, ag'us an sprèidh uile a rèir an 
gnè, agus gach creutair a shnàig:eas a ta 
snàig:eadh air an talamh a rèir a g'hnè, 
agus an eunlaith uile a rèir an g:nè, g-ach 
eun do gach seòrsa. 

15 Ag-us chàidh^ iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a lìon dithis ag-us dithis, 
do g:ach uile fheoil, anns am hheìl anail 
na beatha. 

16 Agus iadsan a c'.iaidh a steach, firionn 
agiis boirionn chaidh iad a steach do g'ach 
uile flieoil, mar a dh'àithnDia dha: agus 
dhniid an Tighearna stigh e. 

17 Ag-us bha 'n dìle dà fhichead là air 
an talamh, agus mheudaicheadh na h-uis- 
gea.ehan, agus ghiùlain iad an àirc, agus 
t.hogadh suas i os ceann na talmhainn. 

18 Agus bhuadhaich na h-uisg-eachan, 
ug:us mheudaicheadh iad gu h-anabarrach 
iir an talamh ; agus shiubhail ' an àirc air 
Rghaidh nan uisgeachan. 

19 Agais bhnadhaich na h-uisgeacha g-u ' dubhaidk mi as. ^ dìlinn, tvil. 

2 a lìon ditìiis agiis dithis. uinneaga. 

Ann an corp an là sììì fèin. Eabli. 
* chuaidh. Eir. ' dKJhalhh, dli'imich. , VII. YIII. 

ro anabarrach air an talamh ; agus chòmh- 
daicheadh na beanntan àrda uile, a bha 
f'uidh na uèamhaibh gu lèir. 

20 Cìiig: lànih-choille deug air àirde 
bhuadhaichnah-uisg-eachan: aguschònih- 
daicheadh na beanntan. 

21 Agus dh' eug'* gach uile fheoil a hha 
g-luasad air an tahimh, araon do eunlaith, 
agus do sprèidh, ag-us do bheathaichibh, 
ag-us do g-ach ni a shnàigeas a ta snàig- 
eadhairantalamh, agus g-achuile dhuine. 

22 Gach ni aig- an rohh anail na beatha 
ann an cuineinibh a shròine, do na h-uile 
a hha air an talamh thloram, dh'eug- iad. 

23 Agus sgriosadli gach iiile dhìiil ;i 
bhaairaghaidhna talmhainn, araon duine 
agus ainmhidh ^ agus an creutaira shnàig- 
eas, aguseunlaith uan speur; agus sgrios- 
adh iad bhàrr na talmhainn, agus dh'- 
f hàgadh a mhàin Noah, agus na hha maille 
ris san àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-ulsgeachan 
os ceann na talmhahin ceud agus leth- 
cheud là. 

CAiB. vni. 

1 Thraogh na h-nisgeachan, 4 Siad an àirc air 
heanntaibli Ararait. 15 A rèir àithne Dhè chaidh 
Noa/i macli as an àirc ; 20 thog e allair, agus 
dh ìobair e ìobairtcan-luisgle. 

AGUS chuiinhiiicli Dla air Noah, agus 
gach ni beò, agiis gach uile sprèidh 
a hha maille ris san àirc, agus tluig Dia 
air gaoith dol thairis air an talamh, agus 
thraoghna h-uisgeachan. 

2 Agus dhruidheadh suas tobraiche na 
doimhne, agus tuil-dhorsa nan nèamh; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèamh- 
aibh'". 

3 AgusphiII na h-uisgeachan a ghnàth" 
bhàrr na talmhainn: ugus thraogh na 
h-uisgeachan an dèigh ceud agus leth- 
cheud là. 

4 Agus stad an àlrc anns an t-seachd- 
amh mìos, air an t-seachdamh là deug 
do'n mhìos, air beaniitaibh Ararait. 

5 Ag-us thraogh nah-ulsgeachanaghnàth 
gus an deicheamh mìos : Anns an deich- 
eamh ììiios, alr a' cheud là do'n mhìos, 
chunncas mullaich nam beann. 

6 Agusanceanndàfliicheadlà,dh'fhosg- 
all Noah uinneag na h-àlrce a rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a chaidh 
a mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, 
gus an do thiormaicheadh na h-uisgeacha 
bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ccudna clniir e mach columan 
uaitlie, a dh'fhaicinn'^ an do thraogh na 
h-ulsgeacha bhàrr aghaidli na talmhainn% 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phlll e d'a ionnsuidli 8 bhàsaich, ^ eadar dliuine agns ainmlàdli, 

'"bha'n t-nisge va nèamhaihh air a chosgadh. 

gun stad. a'dvl air ais a£us air aghaidh. Eabb. 
'2 d/i'fliaicsinn. GENESIS, VIII. IX, 

do'n àirc. do bhrìg-h gu'n rohh na h-uis 
g'eachan airag-haidh na tahnhainn uile. An 
.sin cluiir e niach a làmh, ag'us rug' e air 
ag'us thug' e stig-h e d'a ionnsuidh do'n àirc 

10 Ag-us dh't'hane fathast seachd làith 
ean' eile, agus a rls chuir e mach an 
cohiman o'n àirc. 

11 Agais thàinig an cohiman d'a ionn- 
suidh san fheasgar, ag'us, feucli, duilleag- 
craoibh ola, a spìoiiadh leis, aig-e 'na gliob : 
agus dh'aithnicii Noali gu'n do thraog-h na 
h-uisg'eacha bhàrr na talmhainn. 

12 Ag^us dh'fhane fathast seachdlàith 
ean eile, agiis chuir e mach an columan ; 
ag:us cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni's 
mò. 

13 Ag:us anns an t-seathadh ceud bliadh 
na ag-us a h-aon, anns a' cheud mhios, 
anns a' cheud là do'n mhlos, thiormaich 
eadh na h-uisg-eacha suas bhàrr na tal 
mhainn : agus bhuinNoah airfalbh còmh 
dachadh na h-àirce, agus dh'amhairc e, 
agus, feuch, bha aghaidh na talmhainn 
tioram. 

14 Agus san dara mìos, san t-seachdaml 
là thar fhichead do'n mhìos, bha an 
talamh air tiormachadh. 

15 Ag'us labhair Diari Noah, agr ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, thu ftin, 
ag'us do bhean, ag-us do mhic, agus mnài 
do mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat g-ach ni beò a ta 
mailie riut, do gach uile fheoil, do eun- 
laith, ag-us do spreidh, agus do gach uile ni 
a shnàigeas'^ a ta snàig-eadh air an talamh, 
chum as gu'n sìolaich iad^ air an talamh, 
ag-us g;u'mbi iad torLhach, agus gu'm fàs 
iad lionmhor air an talamh 

18 Ag-us chaidh Noah a mach, agus a 
mhic, ag'us a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris : 

19 Chaidh g-ach uile bheathach, g-ach ni 
a shnàig'eas, ag-us gach eun, g'ach ni a 
g-hluaiseas air antalamh, arèir an cineilS 
a mach as an àirc. 

20 Ag:us thogNoah altair do'nTighearn, 
agi'.s g'habh e do gach ainmhidh g-lan, ag-us 
do g:ach exm glan, ag-usthug-e suas^ tabh- 
artais-Ioisg-te air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tiffhearna fàile 
cìibhraidh'' ; ag'us thubhairt an Tighearna 
'na chridhe, Cha mhallaich mi rìs an tal- 
amh ni's mò air son an duine ; oir a ta 
smuainte cridhe'' an duine olc o 'òige ; 
ni mò a sg:riosas mi tuille g-ach ni beò, 
mar a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh", 
iha sg'uir àm an t-sìl-chur agus foghar, 
agus fuachd agus teas, agus samhradh 
ag'us geamhradh, agais là agus oidhche. ' lielhe, laf.hachan. ^ shnàgas. ^ gluais iad, 
Sìiàig iad. * a rèir an seòrsan. » d/i'ofrail, thairg c. 
"bhol an Tighcarna hoìadli ciihhraidh. 
' croìdl:c. VAr. ' Rè niìe làilhcan na lal- 

8 CAIB. IX. 

1 Bhcannaich Dia Noah. 8 Dhaingnich e a cìmmn- 
cheangal risfèin agits r'a shliochd. le comliara a' 
hhiigha-fhruise. 20 Thòisich Noah air a bhi 'na 
threahhaiche, agns shuidhich efhn-lios. 22 Cimla 
a mhic Hum. 28 Aois agus hàs Noah. 

GUS bheannaich Dia Noah agus a 
mhic, agus thubhairt e riu, Sìolaich 
bh, agus fàsaibh lìonmhor, agus Ilonaibh 
an talamh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal a^is bhur 
fiamh-sa air uile bheathaichibh na tal- 
mhainn, agus airuile eunlaith nan speur, air 
g-ach ni a g-hlnaiseas air an talamh, agus 
air uile iasg-aibh na mara; d'ur làimh-sa 
tha iad air an tabhairt. 

^3 Bithidh gach ni g-Iuasadach a ta beò, 
dhuibh mar bhiadh^; amhuil mar an 
luibh g-horm thug- mi dhuibh na h-uile 
nithe. 

4 Ach feoil maille r'a beatha", eadhon 
a fuil, cha'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha-sa 
arraidh mise ; air làimh gach beathaich 
arraidh mi i, agus air làimh an duine ; 
air làimh bràthar gach duine iarraidh mi 
beatha an duine. 

6_Ge b'e dhòirteas fuil duine, le dulne 
dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh" 
Dhè rinn e an duine. 

7 Agus bithibh-sa sìolmhor, agus fàsaìbh 
ìonmhor, ginibh air an talamh, agus 
fàsaibh lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a 
mhic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnlchidh mi mo 
choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 
"nur dèigh. 

10 Agus ris gach iiile chreutair beò a ta 
maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, agus 
do uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o gach uile a ta dol a mach as an 
àirc, g:u liile bheathaichibh na talmhainn. 

11 Ag'us daingnichidh mi mo choimh- 
cheang-al ribh, agus cha sgriosar g:ach uile 
fheoil tuille le h-uisgibh na dìle : agus cha 
bhi dìle ann ni's mò a sg-rios na talmhainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara a' 
choimhcheangail ditha mi toirt eadar mise 

gus sibhse, agus gach creutair beò a ta 
maille ribh, air feadh ghinealacha sìorr- 
uidh'^ 

13 Mo bhogha cuiridh mi " anns an neul, 
ag-us bithidh e 'na chomhara coimh- 
cheangail eadar mise agus an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi neul 
os ceann na talmhainn, gu'm faicear am 
bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo choimh- mhainn. Eabh. ^ chumbìdh. ^"ah-anam. 

i' ìomliaigli, coslas. '- o limi gu tinn. 
15 chuir mi. Eabh. GENESI 

cheang:al, a ta eadar mise ag:iis sibhse, 
ag'us {rach creutair beò do'n uile fheoil ; 
ag-ùs cha'n fhàs ni's mò na h-uisgeacha 
^iau dìle a sgrios gach uile fheòla. 

16 Agrus bithidh am bog-ha anns an 
neul, agiis amhaircidh mi air, chum as 
g-u'n cuimhnicli mi 'n coimhcheangal 
slorruidh eadar Dia ag'us g-ach creutair 
beò do'n uile fheoil, a ta air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, So 
comhara a' choimhcheangail, a dhain- 
^nich mi eadar mi fein agus g-ach uile 
fheoil a ta air an talamh. 

IS Agus b'iad micNoali a chaidli mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet: 
agus 6'e Ham athair Chanaain. 

19 /s ia^Z sintriuir mhacNoah: agvisleo 
sinllonadh an talamh uilo. 

20 Agus thòisich Noah air a hìn na 
fhear-saoithreacJi^ na tahnliainn, agus 
sliuidhich e fìon-gharadh'-'. 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, ag-us blia e 
air mhisg-', agns bha e lomnochd a stigh 
'na bhìith. 

22 Agus chimnaic Ham, athairClianaain, 
nochd^ 'athar, agnis dli' innis e d'a dhà 
bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus laphet brat, 
agns chuir iad le chèile air an guaihiibh e, 
agus chaidh iad an comhair an cìiil, agiis 
chòmhdaich iad nochd an athar ; agus bha 
an aghaidhean air an ais, agus cha'n fhac' 
iad nochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noali o 'fliìon, agus 
tlniig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaichte gu?i 
robh Canaan; 'na slieirbhiseach nan 
seirbhiseach bitliidh e d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte gu'iì 
robh Tigheama Dia Sheim ; agus bithidli 
Canaan 'na sheirbhiseach dha^ 

27 Ni Dia laphet farsuing*', agus còmh- 
nuichidh e ann am bìitliaibh Slieim ; agus 
bithidh Canaan 'na sheirbhiseacli dha'. 

28 Agus bha Noah beò an dèigli na dìle 
tri cheud agus leth-cheud bh'adhna. 

29 Agus b'iad uile laithean Noah naoi 
ceiid agus leth-cheud bliadhna: agus 
fhuair e bàs. 

CAIB. X. 

1 Gincalaich Noah. 2 Mic lapheii. G Mic Ham. 
15 Sliochd Chanaain. 21 Mic Shcim. 

ANIS ìs iad s'm ginealaich mhac Noali ; 
Sem, Ham, agus laphet : agus rugadh 
dhoibli mic an dèigh na dìle. 

2 Mic lapheit ; Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus labhan, agus Tubal, 
agus Mesecli, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir ; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic labhain ; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, agus Dodanim. ' ihreabhaichc. ^fìon-lios. 

' mheisg. < lomnochduidh, dJtoibh. Eabh. S, IX. X. 

5 Leo sin roinneadli eileana nan cinn- 
each 'nan tìribh fèin, gach aon a rèir a 
theanga, a rèir an teaghlaichean, 'uan 
cinneachaibii'. 

6 Agus mic Ham ; Cus agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus micClmis; Seba,agusHabhilah, 
agus Sabtah, agusRaamali.agus Sabtecha: 
agus mic Raamah ; Seba, agus Dedan. 

8 Agus g-liin Cus Nimrod : thòisich esan 
air a bhi cumhachdach san talamh. 

9 Bha e 'na sliealgair cumhachdach an 
làthair an Tighearn: Uime sin theirear, 
Amliuil mar Nimrod an sealgair cumhach- 
dach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'etoiseach a rìoghachd Babel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, anii 
an tìr Shinair. 

11 As an tu' sin chaidh a mach Asur, 
agus thog e Ninebheh, agusbaile Rehobot, 
agus Calah. 

12 Agus Rosen eadar Ninebheli agus 
Calah: is baile mòr sin. 

13 Ag'us ghin Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabim, agusNaphtuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o'n 
d' thàinig a mach Fhilistim,) agus Caph- 
torim. 

1.5 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghiu ag'us Het, 

1 6 Agus an Ìebusach, agus an t-Amor- 
ach, agus an Girg-asach, 

1 7 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach, 
agus an Sineach, 

18 Ag:us an t-Arbhadach, agus an Sem- 
arach, agus an t-Hamatach : agus 'na 
dhèigh sin sgaoileadh a mach teaghlaicii- 
ean nan Canaanach. 

1 9 Agusbha crìoch nanCanaanach o Shi- 
don, mar athigthug-u Gerargu ruigGads^ 
mar a thèid thu gu Sodom agus Gomorrah, 
agus Admah, agus Seboim, gu ruig- Lasa. 

20 Is iad sin mic Ham, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan th'ibh, 
agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit 
bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, 
agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Ag-us clann Araim ; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, p.gus 
ghiu Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rug-adh dithis mhac : 
b'e ainm aoin diubh Peleg, oir 'na làitli 
ibhsan roinneadh an talamli ; agus ainm 
a bhràthar, loctan. 

26 Ag:us g-hin loctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus lerah, 

27 Ag'us Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah. ^ lcudaicliidh. 
5 diichaniiaibh. dhoibh. abh. GENES 

28 AgusObal, agus Abiinael, agus Seba, 

29 Ag:us_ Opliir, agus Habhilah, agus 
lobab : b'iad sin uile mic loctain. 

30 Ag-us bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn san àird 
an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rèir an teag'h- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tu'ibh, 
a rèir an cinneacha. 

32 /s iad s'm teag-hlaichean mhac Noah, 
a rèir an ginealacha, 'nan cinneachaibh : 
agus leo sin roinneadh na cinnich anns an 
talamh an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 

1 Aon chabmt air an talamli. 3 Tùr Bhaheil. 
10 Ginealaich Sheiin. 27 Ginealaich Therah, 
alhar Ahraim. 31 Turus Therah o UrguHaran, 
agus a bhàs. 

GUS blia'n talamh uile dh'aon teang- 
.aidh, agus na h-aon f'hocail' aig 
gack 7ieach. 

2 Agus 'nualr a bha iad air an turus o'n 
àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an 
talamliShinair agusghabh iadcòmhnuidh 
an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon ri chèile, 
Thigibh, deanamaid clacha creadha'^ 
agus làn-loisgeamaid ' iad : Agus bha 
chlach chreadha aca air son cloiche, 
agus bha hvthach^ aca air son mor- 
teir^ 

4 Agus thubhaivt iad, Thigibh, togamaid 
dliuinn fèin baile, agus tìir, aig am bi a 
mhullach a' ruigkeachdgn nèamh^, agus 
deanamaid dluiinn fèin ainm, air eagal 
gu'n sgaoilear' o chèile sinn air aghaidh 
na talmhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearna a nuas a 
dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog 
clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, 
is aon shiagh a t'ann, agus aon teanga ac' 
uile ; agusthòisich iad air so adheanamh: 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, 
asmuainich^ iad a dheanamh. 

7 Thigib!i,rachamaidsìos, agus cuiream- 
aid an cainnt an sin thar a chèile^ chum 
as nacli tuig iad cainnt a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe 
sin air aghaidh na tahnhainnuile: agus 
Bguir iad do thog-ail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadli Babel mar ainm air, 
do bhrìgh,ann an sin, gu'n do chuir anTigh- 
earna thar a chèile cainnt na talmhainn 
uile: agus uaithe sin sgaoil an Tighearn 
iad air aghaidh na tahiihainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim : Bha 
Sem ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e 
Arphacsad dà bhliadhna an dèigh na dìle. 

1 ] Agus bha Sem beò, an dèigh dha Ar- 

> chainnt. ' hriclcs. Sasg. 

3 deadh-loisgeamaid. * làthach cosmhuìl rì 

]nc, pic-thalmhainn. 5 ceangail. 

6 aig aw. bi a mhullach àrcl armi an nthar. 
10 IS, X. XI. 

phacsad a ghmtinn, cìiig ceud bliadhna ;. 
agus gliin e mic agus nigheanan. 

12 Agusblia Arphacsadbeòcùig bliadh- 
na deug 'ar fhichead'", agus ghin e 
Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh 
dlia Salah a ghintinn, ceithir cheud agus 
tri bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadhna 
fìchead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a ghintinn, ceithir cheud agus tri 
bliadhna; agiis ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadhna 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Pelcg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus deich 
bliadhna lichead ; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bhadhna 
fìchead; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha 
Reu a ghintinii, dà cheud agus naoi bhadh- 
na; agus ghin e mic agus ni^heanan. 

20 Agus bha Reu beò da bhliadhna 
dheug 'ar fhichead; agusghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dha 
Serug a ghintinn, dà cheud agus seachd 
bhadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan . 

22 Agus bha Serug beò deich bliadhna 
fìchead; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèlgh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadhna 
fichead; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beò, an dèlgh dha 
Terah a ghintinn, ceud agus naoi bliadh- 
na deug, agusghin e mic agus nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich is tri fich- 
ead bliadhna ; agus ghin e Abram, Nahor, 
agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Therah: 
ghin Terah Abram, Nahor, agus Haran ; 
agus ghin Haran Lot. 

28 Agiis f'huair Haran bàs roimh Ther- 
ah athalr, san tlr anns an d' nigadh e, 
ann an Ur nan Caldeach. 

29 Agus ghabh Abram agus Nahor mnài 
dhoibh fèln : B'e ainm mnà Abraim, Sarai ; 
agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nighean 
Harain, alhar Mhilcah, agus athar Iscah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach " ; cha 
robh duine cloinne alce. 

31 Agus ghabh Terah Abram a miiac, 
agus Lot mac Harain mac a mhic, agus 
Sarai abhan chliamhuinn,bean Abraima 
mhic; agus chaidh iad a mach maiUe riu ' sgapar. 

5 air aimhreidh, '< 
" seaig : aimrid. Eir. 8 bìieachdaich. 
' tharfhichead. n h-Ur iian Caldeach, gn dol do thlr 
Chanaam : ag-us thàinig: iad gu Haran, 
ag'us ghabh iad cùmhnuidh an sin. 

32 Ag-usb'iad làithean Therah dà cheud 
a^us cìiig- bhadhna : agus fhuair Terah 
bas ann an Haran. 

CAiB. xn. 

I Geallùdh Dhè do Abram a ihaobh Chriosd. 
4 Dh imich Abram maille r'a mhnaui agus ri Lot 
do Cìtanaan ; acìi a chionn gun robh gurla mhòr 
san lìr sin, chaidh e sios do'n Eiphit. 14 TJtug 
Phaiaoh righ na h-Eipliit Sarai uaith ; acìi an 
i'.air a iìtuig e gu'm bi a bhean i, leig e air falbh 
iad le cìtèile. 

AGUS thubhairt an Tigrhearna ri 1:- 
Abram, Rach' amach à d' diiìithaich, 
agus o d' ahìshbh, agus à tig-h t'athar, 
do'n th' a nochdas- mise dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr^, 
ag'us beannaichidh mi tliu, agus ni mi 
t'ainni mòr : agusbithidh tu a' d' bheann- 
achadh. 

3 Agusbeannaichidh mi iadsan a bheann- 
aicheas thu, agus iadsan a mhallaicheas 
thu mailaictiidh mi ; agus annad-sa beann- 
aichear uile theaglilaiche na talmliainn. 

4 Ag'us dh'imich Abram, mar a labhair 
an Tighearna ris, agus chaidh Lot maille 
ris: ag'us bha Abram cùig'bhadhna deug 
is tri fichead a dh'aois 'nuair a chaidh e 
mach àHaran. 

5 Ag'us ghabh Abram Sarai a bhean, 
ag'us Lot mac a bhràthar, agais am maoin 
uile a chruinnich iad^, agus na h-anaman 
a fhuair iad ann an Haran, agiis chaidh 
iad a mach gu dol do thìr Chanaain ; 
agus thàinig iad do thìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh san 
fhearann gii àite Shicheim, gucòmhnard^ 
Mhoreh. Agus hha 'n Canaanach an sin 
san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fein^ do Abram, agus thubhairt e, Do 
d'shhochd-sa bheir mise am fearann so : 
ag:us thog- e 'n sin altair do'n Tig:hearn, a 
dh'fhoillsicheadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu shabli air 
an taobh an ear do Bhetel, agus shuidhich 
e a bhìith, agus Betel aige air an taobh 
an iar, agusHai air an taobh an ear : agus 
thog: e 'n sin altair do'n Tighearn, ag'us 
g'hairm e air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sir-dhol air 
'aghaidh mu dheas'. 

10 Agusbha gorta san tìr : agus chaidh 
Abram sìos do'nEipliit, g\\ bhi airchuairt 
an sin, dobhrìgli gw'n robh a' ghortamòr 
san tìr. 

I I Agus 'nxiair a bha e dlùth do dhol a 
stigh do'n Eiphit thubhairt e ri Sarai a 

' Imich, falbh. - dh'fheuchas. 

^ni mise fine mòr dhìot. * chòn ltaich iad. 
' darag. tliaisbean an Tighearn 

efèìn; cltunncas an Tighearn. Eabh. 
' fa dìteas, san àirde d^as. 

u GENESIS, XI. Xn. XIU. 

bhean, Feuch a nis, tha fios ag-arr. gpjs 
bean mhaiseach" thusa ri amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, So a bhean ; agus marbhaidh 
iad mise,_ach gleidhidh iad thusa beò. 

13 Abair, guidlieam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum g-u'n eiricli gu maith 
dhomh air do sgàtli-sa ; agus bitliidh m* 
anam beò air do shon-sa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a' bhean, 
gn'n robh i ro mhaiseach. 

1 5 Chunnaic mar an ceudna ceannard- an' Pharaoh i, agus mhol iad i do Pha- 
raoh : agus thugadh a steach a' bhean 
do thigli Pharaoii. 

16 Agus bhuin e gu maith ri h-Abram 
air a sgàtli-sa: agus bha aige caoraich, 
agus daimh, agus asail fhirionn, agus 
òglaich, agus banoglaich, agus asail bhoir- 
ionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pharaoh 
agus a thigh le plàighibh mòra, air son 
Sharai mnà Abraim. 

18 Agus ghairm'" Pharaoh air Abram. 
agus tliubhairt e, Ciod so a rinn thu orm ? 
c'ar son nach d'innis thu dhomh gu'm b'i 
so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhaìrt thu, 'Si mo 
phiuthar i ? Mar sin dh'fheudainn a gabhail 
a m' ionnsuidh mar mhnaoi : a nis ma ta, 
feuch do bhean ; gabh i.agusbi 'g imeaclid". 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m' a thimchioll; agus chuir 
iad air falbli e fèin, agus a bhean, agus 
gach ni a bh' aige. 

CAIB XIII. 

1 Phill Abram as an Elphit. 7 Dhcalaich e rì Lot. 
\i Dh'atJì-nuadhaich Dia aghealladh do Ahram, 
agus d'a shliochd. 

GUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhean, agus gacli ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh 
mu dheas. 

2 Agus ò/ifl Abram ro shaoibhir'^ ann an 
sprèidli, ann an airgiod, agus ann an òr. 

3 Agus dh'imich e 'na thurusaibh o'n 
taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu ruig 
an t-àit anns an robh a bhùth an tois- 
each, eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin 
air tùs : agus ghairm Abram ann sin air 
ainm an Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, 
agus crodh, agus bùthan'''. 

6 Agus cha robh am fearann comasach 
air an giùlan" gu comhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; oir bha am maoin mòr, agus 8 sgiamhark. ' mailhean, prionnsaidh. 

1" gìioir. ghlaodh. " imich romliad. 

ro shaidhbhir, ro hheartacìi, bùiHican. 
'* an iomcliar. GENESIS, XIII. XIV. dia b'un-ainu' iad còmhnuidh ghabhail 
cuideachd". 

7 Agus bha comhstri eadar buachaill- 
ean^ sprèidhe Abraim, agus buachaiUean 
sprèidhe Lot: agus bha'nCanaanach agus 
am Peridseach san àm sin a chòmhnuidh 
san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na 
bitheadh, g-uidheam ort, comhstri eadar 
mise agus thusa, agns eadar mo bhuach- 
aiUean ag-us do bhuachaiUean-sa ; oir is 
bràithre sinn. 

9 Nach 'ei^antìruileromhad? Dealalch, 
iTUÌdheam ort, riumsa : ma ghablias tu 
dh'ionnsuidh na làimhe cUthe, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidh na làimhe deise ; agus 
ma thèid thu dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin g-abhaidh mise dh'iomisuidh 
iia làimhe cUthe. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, agus 
chunnaic e còmhnard lordain uile, g-u'?i 
r(Mi e gu lèir air 'uisg'eachadh gu maith, 
mun do sgrios an Tigheavna Sodom ag-us 
Gomorrah, eadhon mar j^hàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, 
mar a thig thu g-u Soar. 

1 1 Agus thag-li Lot dha fèin còmhnard 
lordaiu uile ; agus ghabh Lot a thiirus 
o'u àird an ear, agus dhealaich na càird- 
can ri chèile^. 

\2 GhabhAbram còmhnuidh anu autìr 
Ciianaaiu, agus ghabh Lot còmhnuidh 
am baiUibh a' chòmhnaird, agus shuidh- 
ich e a bhùth aig- Sodom. 

13 Ach hha daoine Shodoim aingidh, 
agus 'nam peacaich am fìanuis an Tigh- 
earna gu ro mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h-Abram, au dèigh do Lot dealachadh ris, 
Tog- a nis suas do sl\ùilean, agus amhairc 
o'n àit anus am bheil thu, gu tuath, ag-us 
gu deas, agus gus an àird au ear, agus an 
iar : 

15 Oir am fearaun uile a ta thu a' fai- 
'cinu, dhuitse bheir mi e, agus do d' 
shliochd gu bràth. 

16 Agus ui mi do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; iounas ma bhios e'n 
comas do dhuiue duslach na talmhainn 
HÌreamh, an sin gu'n àirmhear do 
«hliochd-sa mar au ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh au fhearainn, 
'ua fhad, agus 'ua leud, oir dhuitse bheir 
ini e. 

18 Agus dh' atharraich Abrain a bhùth, 
agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh 
anu an còmhnard Mhamre^ a tha anu 
an Hebrou ; agus thog e'u siu altair do'u 
Tighearna. CAIB. XIV. 

1 Cath nan ccithir righri cùig. 12 Rinneadh Lot 
'ììa pìiriosanach ; 14 aeh sliaoradh e le Abram. 
18 Bheannaich Melclnsedec Abram. 

GUS tharladh ann an làithibh Arnra- 
pheil righ Shinair, Arioich righ 
Elasair, Chedorlaomeir righ Elaim, agus 
Thidail righ nan ciuueach''. 

2 Gu'n d' rinn iad sin cogadh ri Bera 
righ Shodoim, agus ri Birsa righ Gho- 
morrah, Sinab righ Admah, ag'us Semeber 
righ Sheboim, agus righ Bhela, eadhon 
Shoair. 

3 Chaidh iad siu uile ann au comh- 
bhoiun ri chèile ann au gleann Shidim, a 
tha ìiis 'na fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhua dheug rinu iad seirbhis 
do Chedorlaomer, agus anns au treas 
bliadhna deug rinu iad ccannairc'. 

5 Agus auns a' cheathramh blladhna 
deug thàiuig Cedorlaomer, agus na righ- 
rean a bha maiUe ris, agus bhuail iad na 
Rephaimich aun an AsterotCarnaim, agus 
na Susimich anu an Ham, agus ua h-Emi- 
mich auu au Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, gu 
ruig Èl-paran^ a tha làimh ris au fhàs- 
ach. 

7 Agus phill iad, agus thàinig iad gu 
Henmispat, eadhou Cades, ag'us bhuail 
iad dùthaich nau Amaleceach uile, agus 
mar au ceudna ua h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh ann au Hasesou Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim a mach, 
agus righ Ghomorrah, agus righ Admah, 
agus righ Sheboim, agus righ Bhela, 
(eadhou Shoair,) agus chuir iad cath" riu 
ann an gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elaim, agus ri 
Tidal righ uan Cinueach, agus ri h-Am- 
raphel righ Shiuair, agus ri h-Arioch righ 
Elasair ; ceithir righrc ri cùig-. 

10 Agus bha gleaun Shidim l(/n do 
shlochdaibh làthaich'" ; agus theich righ 
Shodoim, agus righ Ghomorrah, agus thuit 
iad an siu ; agus iadsan a mhair", thcich 
iad do'n t-sliabh. 

11 Ag'us thug iad leo uile mhaoin Sho- 
doim agus Ghomorrah, agus am biadli 
uile, agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar 
Abraim (a bha chòmhnuidh aun au So- 
dom,) agus a mhaoin,agus dh'imich iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as, 
agus dh'iunis e do Abramaut-Eabhruidh- 
each, a bha chòmhuuidh auu an còmh- 
uard Mhamre au Amoraich, bràthar 
Escoil, agus bràthar Aneir: agus bha iad 
sin ann au comh-bhoinn ri h-Abram. 1 ionnas nach b'iirradh. - san aon àite. 

3 aodhaircan. ' dheaìaichcadh 

iad gachfear oa bhràthair. Eabh. 
5 ai" daragaibh Mhamre. Eabh. 
° 12 5 fincach, dùchanna. 
8 cbmìinard Pharain. 
ì'ic-tlialinhainn. ' ar a macli. 
» blàr. 

' iadsan a dh' fhàgadh. GENESIS, XIV. XV. 14 Ag-us 'nuair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadli a bln-àthair 'na phriosanach, 
dh'armaich e a. sheirbhisich iunnsaichte ', 
a rugadh 'na thigh fèin, tri cheud agus 
ochd-deug-; agus lean e ìad g^u Dan. 

1 5 Ag-us roinn se e fèin 'nan aghaidh san 
oidhche, e fèin agus a sheirbhisich, ag-us 
bhuaileiad, agus lean e iad'^ gu Hoba, a 
ta air an làimh chU do Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin ujV 
agus mar an ceudna thug e air ais a 
bhràthair Lot, agus a mhaom agus mar 
an ceudna na mnài, agus an shiagh. 

17 Agus chaidh righ Shcdoim a mach 
'na choinneamh, an dèigh dha pilltinn o 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan rig-h 
a hha maille ris, aig gleann Shabheh, 
eadhon g-leann an righ. 

18 Agus thugMelchisedecrigh Shaleim 
a mach aran agus fìon: agus ò'esan 
sagart an Dè a's ro-àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus thubh- 
airt e, Beannaichte gu'n robh Abram o'n 
Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh agus 
na^talmhainn. 

2*0 Agus beannaichte gu'71 robh an Dia 
a's ro-àirde, a thug thairis do naimhde do 
d'làimh. Agus thug e dha deachamh do 
gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim ri 
h-Abram, Thoir dhomhsa na daoine^ agus 
gabh a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ Sho- 
doim, Thog mi mo làmh suas ris an 
Tighearn, an Dia a's ro-àirde, Sealbhad- 
air nèimh agus na tahnhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadhon 
gu h-èill bròige, agus nach gabh mi hheag 
a dh'aon ni a's leatsa, chumasnachabair 
thu, Rinn mi Abram beartach : 

24 Saor a mhàin o na dh'ith^ na h 
òganaich, agus o chuibhrionn* nan 
daoine a chaidh maille rium, Aner, Esco!, 
agus Mamre ; gabhadh iadsan an cuibh- 
rionn^ 

CAIB. XV 

] Tha Dia a' toìri misnick agus sòlais a dh' Ahram. 
4 Tha e a' geslUainn dha oìghre, agus sliochd ro- 
lionmhor. 6 Tha Ahram air JMreaìiachadh ire 
chreidimh, SjC. 
N dèigh nan nithe sin thàinig focal an 
Tighearna gu h-Abram ann an tais- 
beanadh', ag ràdh, Na biodh eagal ort, 
Abraim : Is mise do sgiath, agus do dhuais 
ro mhòr. 

2 Agus thubhairt Abram, AThighearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g 
imeachd^ gun chloinn, agus gur e Elie- ' fliòghtumla. - rnaig e, chaidh c'n tòir orra. 

na h-anamanna. Eabh. 
* Ach a mhàin na dli'ith. ^ chuid. 

8 an roinn fèin. '' foilheachadh, sealladh. 

8 siuhhal. 9 stiiihhard. 

sìul, gineal. » à d'leasraidh. 

13 ser so oDhamascus fear-riaghlaidh' mo 
thighe ? 

3 Agustluibhairt Abram, Feuch, dhomh- 
sa cha d'thug tliu shochd air bith ; agus, 
feuch, ìs e neach a rugadh a'm' thigh a's 
oighre orm. 

4 Agus, feuch, thcnnig focal anTighearna 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'na 
oighre ort; ach esan a thig a mach ;i 
t'nmibh" iein, bithidh e 'na oighre ort. 

5 Agus thug e leis a macli e, agus thubb- 
airt e, Amhairc a nis suas gu nèamh, agus 
air na reulta, ma's urrainn thu'n àir 
eamh: Agus thubhairt e ris, Mar so 
bithidh do shhochd. 

6 Agus chreid e anns an Tighearna , 
agus mheas e sin dha mar ionracas'^. 

7 Agus thubhairt e ris, Is rnise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan Cal- 
deach, a thoirt dhuit an fhearainn so, 
chum a shealbhacliadh m&r oighre. 

8 Agiis thubhairt esan, A Thighearna 
Dhè, cialeis abhios fios agam gu'n sealbh- 
aich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabli dhomhsa 
agh thri bliadhna dh'aois, agus gabhar" 
thri bhadhna dh'aois, agus reithe thri 
bhadhna dh'aois, agus turtur, agus co 
Uiman òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, 
agus roinn eiad sa'mheadhon, agus clniir 
e gach aon do na mìribh fa chomhair a 
letii-bhreac ; ach cha do roinn e na h-eoin. 

1 1 Agus 'nuair a thàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean'S dh'fhuadaich 
Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh'% thuit codal trom air Abram ; agiis, 
feuch,thuituamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram,Biodli 
fios gu cinnteach agad,gu'mbido shhochd 
'nan coigrich ann an dìithaich nach leo fèin ; 
agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidh 
iad gu cruaidh'° riuceithir cheud bhadhna. 

14 Agus, mar an ceudna, air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise 
breth : agus 'na dhèigh sin thig iad a mach 
le maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh t'aitli- 
riche an slth; adhlaicear" tlm an deadii 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh hnn thig iad 
an so ah- an ais, oir cha'n 'eil aingidheachd 
nan Amoracli fathast iomlan'^. 

17 Agus nuairabha ghrian airdolfuidh, 
bha dorchadas ann ; agus, feuch, àmhuinn" 
dheataich agus leus teine'^", a chaidh eadar 
nam mìribh si'n. '-fhìreantachd. " gabhar hhoirionn. 

" closaichihh. " dol fodha. huinidìi iad 

gu h-oìc, sàraichidh, pianaidh. 1" siodhlaiccar 

'^falhast làn, air teachd fathast gu ìi-àirde. 
'^fiiirneis. làchran loisgeach no teinteacìi. GENESIS, XV. XVI. XVU. 

18 Air an là sin fein r'inn an Tig'hearna ' 11 Agusthubhairt aingeal anTig'heama 
coimhcheang-al ri h-Abram,ag- ràdh,Do d ; rithe, Feuch, tha thutorrach,agaisbeiridh shliochdsathug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gu mig an amhainn 
mhor, amnamn Euphrates. 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus 
na Cadmonaich. 

20 Agus na Hitich, ag-us na Peridsich, 
agus na Rephaimich. 

21 Agus na h-Amoraich, ag'us na Ca- 
naanaich, agus na Girgasaichj agus na 
lebusaich. 

CAIB. X\^. 

1 Tlia Sarai a' toirt Ilngair a banoglairh a dliAbram 
mar mhnaoi. 4 'Nuair a riiin i tàir air a bana- 
mhaighstir, bhuin ise gu cruaidli rithe, agus iheich 
i airfalbh. 9 Tltug aingeal an Tighearn air a 
h-ais i, SfC. 

NIS cha d'rug Sarai, bean Abraim 
clann da; agus bha banog-lach Ei- 
phiteach aice, d'am ò'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairtSarai ri h-Abram,Feuch 
a nis, chum an Tighearna mi o clilann a 
■Mireith: rach a steach, g-uidheam ort, a 
(Ih'ionnsuidh mo bhanog'laich ; theag-- 
amh' g'u'm faig-h mi clann leatha-sa. 
Ag:us dh'èisd Abram ri guth Sharai. 
.3 Agus g-habh Sarai, bean Abraim, Ilagar 
a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, an 
dèig-h doAbram còmhnuidh ghabhail deich 
bhadhna ann an tìr Chanaain, agiis thug'si 
i d'a fear Abram, gu bhi aig^e mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach g'U Hagar, 
agpus dh'fhàs i torrach: ag'us 'nuair a 
chunnaic i g'u'n d'fhàs i torrach, bha 
a bana-mhaig-hstir tàireil 'na sìiihbh. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Biodli m'eucoir ortsa: thug mi mobhan- 
oglachdod'uchd"; ag^us 'nuair a chunnaic 
i gu'n d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'na 
sùihbh : Gu'n d' thug'adh an Tighearna 
breth eadar mise agus thusa. 

6 Ach tinibhairt Abram ri Saraì, Feuch, 
a ta do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithe mar is àiU leat'. Ag-us anuair a bhuin 
Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 'gnìiis. 

7 Ag'us fhuair aingeal an Tig'hearn i 
làimh ri tobar ulsge san fhàsach, làimh 
ris an tobar 'san t-shg-he gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hag'ar, a bhan- 
ogrlach Sharai, cia as a thàinig: thu, ag-us 
c'àit tha tlm dol? Agrus thubhairt ise, 
Tha mi a'teicheadh o ghnùis Sharai mo 
bhana-mhaig-hstir. 

9 Agus thubhairt aing-eaì an Tighearna 
rithe,Pilladh'ionnsuidh dobhana-mhaigh- 
stir, agus ùmhlaich thu fèin f'a làimh. 

10 Agus thubhairtaingeal anTig-hearna 
rithe, Meudaichidh mise g:u mòr do 
shliochd, agus cha'n àirmhear e thaobh 
llonmhoireachd. 

^ feudaidh e bhi. - asgail. 

3 mar is maith leat, mar a chìthear dhuiU 
ri d' thrioblaid. 

14 tu mac, agus bheir tìni Ismael mar ainm 
air, do bhrìgh gu'n d'èisd an Tigheama 
ri t'anshocair^. 

12 Ag:usbithidh e'na dhuine fiadhaich 
bitliidh a làmh an aghaidh gach duine, 
agus làmh gach diiiìie 'na. ag:haidh-san : 
agus am fianuis a bhràithrean uile gàbh- 
aidh e còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn a 
labhair rithe, Thusa Dhè a ta 'g am 
fhaicinn ; oir thubhairt i, An e gu'n robh 
agams', ann an so mar an ceudna, sùilris 
an Ti sin a ta 'g'am f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer-la- 
haii'oi ; feuch,a e eadarCades agus Bered. 

1 5 Agus rug- Hagar mac do Abram : 
agus thug Abram Ismael mar ainm air a 
mhac, a rug Hagar. 

16 Agns bha Abram ceithir fichead agiis 
sè bh'adhna dh'aois, 'nuair a nig Hagar 
Ismael do Abram. 

CMB. xvn. 

1 Coimlicheangal Dè ri Abram air ' athnuadhacliadh, 
agus 'ainm air 'atliarracìiadh gu y/bro.ham. 9 An 
timcliioll- gliearradh air 'orduchadh. 16 Isaacair 
a ghealltainn. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir fich- 
ead agus naoi bliadhna deug a 
dh'aois, dh'f hoillsich an Tighearn e fein 
da, agus thubhairt e ris, Is mise 'n Dia 
uile-chumhachdach ; gluais thusa a'm' 
fhianuis, agus bi iomlan^. 

2 Agus ni mi mo choimcheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan^; agus 
labhair an Tighearna ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa'', feuch, a ta mo 
choimhcheangal riut-sa, agus bithidli tu 
a't' athair mhòrain chinneach': 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; o;r rinn mi thu a' t' athair 
mhòrain chinneach. 

6 A^us ni mi thu ro slùolmhor, agus ni 
mi dhiot cinnich,agus thigrighrean a mach 
asad. 

7 Agus daingnlchidh mi mo cholmh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealachaibh, 
mar choimhcheangal slorruidh, gu bhi a' 
m' Dhia dhuitse, agus do d' shliochd a d' 
dhèigh. 

8 Agus bhoir mi dhiiitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh, am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach^ tìr Chanaain 
uile, mar sheilbh shìorruidh ; agiisbithidt 
mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dla ri h-Abraliam, 

^ foirfe, diongmhalta. ^ aodainn, agliaidh. 
' air mo shon-sa. ^ fhiiicacha. 

fearann do chuc'rte. GENESIS, 

LViiniliiàidh tu uime sin nio choimhciiean- 
^l, thu fein, agais do shliochd a'd' dhèig-h, 
'nan g-inealachaibh. 

10 So mo choimhcheang-al, a clioimhid- 
cas ' sibh, eadar mise ag-us sibhse, agus do 
shliochd a'd' dhèigrh ; Gu'n timchioU- 
g-liearrar g-ach leanabh mic 'mir measj^. 

11 Agus timchioll-ghearraidh sibh t'eoil 
bhur roimh chroicinn-, agus bithidli e 'na 
chomhar' a' choimhcheang^ail eadar mise 
ag-us sibhse. 

12 Agiis am mac 'nur measg a bhios 
ochdlàithean a dlvaois, timchioll-ghearrar 
e, grach leanabh mic 'nur g-inealachaibh, 
esan a bheircar san tigh, no cheannachar 
le h-airgiod o choigreach air bith, nach 'eil 
do d'shliochd-sa. 

13 Timchioll-ghearrar gii clnnteach csan 
a bheirear a'd' thigh, agus esan a cheann- 
achar le t'airgiod : agus bithidh mo 
choimhcheang-al 'nur feoil-sa mar choimh- 
cheangcd sìorniidh. 

1-1 Agus an leanabh mic neo-thimchioU- 
ghearrta, aig nach timchioU-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
a mach o' shhiagh : bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agns thubhaìrt Dla ri h-Abraham, 
A thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu 
Sarai mar ainm oirre^ oir is e Sarah a 
h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agrus bheir 
mi dhuit mar an ceudna mac xiaithe^; 
seadh.beannaicliidlimi i,agaisbitliidh i'na 
màfhaìr chinneach ; thig* righrean phoib- 
leach^ uaithe. 

17 Aii sin thuit Abraham air 'ag-haidh, 
agus rinn e g^àire ; agus tliubhairt e 'na 
chridlie, Am beirear mac dhasan a ta ceud 
bhadbna dh'aois ? Agus am beir Sarah, 
a ta deich agiis ceithir fichead bh'adhna 
dh'aois, mac ? 

18 Agrus thubhairt Abraham ri Dia, O 
gu maireadh Ismael beò a't' fhianuis ! 

19 Agrus thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit ; agus 
6heir thu Isaac mar ainm air : agus daing-- 
nicliidh mise mo choimhcheangral ris màr 
choimhcheangal siorruidh as^iLS r'a shli- 
ochd 'na dhèigh. 

20 Agus a thaobhlsmaeil, chuala mi thu : 
Feuch, bheannaich mi e, agus ni mi sìol- 
mhor e, ag^us cuiridh mi 'n lìonmhoireachd 
e gai h-anabarrach. Dà cheannard deug; 
ginidh e, ag^us ni mi e 'na chinneach mòr. 

21 Ach mochoimhcheangaldaingnichidli 
mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit san 
àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus sgiiir e bhi labhairt rls'; agus 
chaidh Dia suas o Abi'aham. x\Ti. x\^m. 

23 Ag-us ghabh Abraham Ismael a mhac, 
agT.is iadsan uile a rugadh'na thigh, agus 
iadsan uile a cheannachadh le 'airgiod-san, 
g:ach firionnach am measH' dhaoine tighe 
Abrahaim ; agais thimchioU-shearr e feoil 
an roimh-chroiclnn anns a' cheart là sin 
fèin, mar a thubhairt Dia ris. 

24 Agus hha Abraham ceithir fichead 
agfus naoi bliadlma deug a dh'aois, 'nuair 
a thimchioU-ghearradh dlia feoll a roimh- 
chroicinn. 

25 Agais hha Ismael a mhac tri bhadhna 
deug- a dh' aois, 'nuair a thimchioU-ghearr- 
adh dha feoil a roimh-chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sln fèin thim- 
chloll-ghearradhAbraham, agus Ismael a 
mhac. 

27 Agrus thimchioll-ghearradh malUeris 
uile dhaoine a thighe, a nigadh 'na thigh 
agais iadsan a cheannachadh le h-airgfiod o 
mhac coigrich^. 

CAiB. xvm. 

1 Tha Alrahama.' tohtaoidheacliddothriuir aìngle. 
17 Tlia sgrios Shodoim air 'fhoillseachadh dha. 
23 Tha e a' deanamh eadar-ghuidlie air a shon. 

GUS dh'f hoillsich an Tighearn e fèin 
da ann an còmhnard Mhamre', agiis 
e 'na shuidhe an doiiis a' bhìitha ann an 
teas an là. 

2 Agus thog; e suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuirdha- 
oine a' seasamh làimli ris ; agus 'nualr a 
chunnaic e iad, niith e 'nan coinneamh o 
dhorusa'bhùtha, aguschrom seefèin ^u làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, raa 
fhuairminis deadh-ghean a'd' shùlhbh"*, 
gaiidheam ort, na rach seachad air do 
sheirbhiseach- 

4 Thugar an so, gniidheam oirbh, beagan 
uisge, ag-us ionnIaidibh"bhur cosan'", agois 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh; 

5 Agus bheir mise an so greim araln, 
agus neartaichibh bhur cridhe : an dèigh 
sin imichidli sibh roimhibh, oir is ann uime 
sin a thàinig' sibh a dli'ionnsiiidìi bhur 
seirbhisich. Agais thubliairt iadsan, Dean 
eadhon mar a thubhairt thu. 

6 Ag:us ghreas Abraham'' do'n bhùth a 
dh'lonnsuldh Sharah, agus thubhairt e, 
Dean cabhag'Staoisinn'^ trl miosairean do 
mhin phlùr, agus dean arain'" air lic an 
teintein". 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh 
a' chruidh'^ agus ghabh e laogh maotli 
agus maith, agus thug e dh'òganach e, 
agus rinn e deifir" g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agus 
an laogh a dheasaich e, agus chuir e air 
ambeulaobh iad; agais sheas e làimh riu 
fo 'n chraoibh, agus dh'ith iad. ■ ghleidheas. 
'<* orra; ttìrre. Eir 
* hithidh. 
hhi cainnt ris, còmhradh ris. 
15 - roimh-chraicinn. uaipe. 
6 shlòrh. 5 choigreach. " aig daragaibh Mhamre. a' t' fhianuis. 

" nighibh. "2 casan. " rinn Jbraham cahhag. 
'1 deifrich. ^^fuin. breacagan. " leachd 

an teaUaich. '8 do'n bhuar. i' cnbhng GENESIS, 

9 Agiis thubhairt lad rls, C'àit am bheil 
Sarah do bhean ? Agus thubliairt esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach pill- 
idh mi t'ionnsuidh a rèir àm' na beatha, 
agus, feuch, bithidk mac aig: Sarah do 
bhean. Agus chuala Sarah sin ann an 
donis a' bhùtha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah sean, 
agus air dol air an aghaidh gu maith ann 
an aois : agus sguir Sarah a bhi rèir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sin rinnSarah gàire innte fèin, 
ag ràdh, An dèigh dhomhsa fàs aosda, am 
bi subhachas* agam, agus gu bheil mo 
thighearn aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri h- 
Abraham, C'ar son a rinn Sarah gàire, ag 
ràdh, 'N e gu'm beir mise gu cinnteach 
leanabh, agus mi aosmhor ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta' do 
'n Tighearna ? San àm shtddhichte piUidh 
mi a t' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, 
agus bithldh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh* Sarah, ag ràdh, 
Cha d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. 
Agus thubhairt esau Ni h-eadh, oir rinn 
thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, 
agus dh'amhairc iad rathad Shodoim^: 
agus chaidh Abraham maiUe riu g'an cur 
air an t-slighe''. 

17 Agus thubhairt an Tighearn, An ceil 
mi air Abraham an ni sin a ta mi gus a 
dheanamh ; 

1 8 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 
'na chinneach mòr agus cumhachdach, 
agus gu'm beannaichear aunsan uile 
chinnich na talmhainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir' e 
àithne d'a chloinn, agus d'a theaghlach 
'na dhèigh, agus gleidhidh iadsan slighe 
an Tighearna, a' deanamh"* ceartais agus 
breitheanais; chum as gu'n toir anTigh- 
earn air Abraham an ni sin a labhair e 
m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearn, Do 
bhrìgh gu bheil glaodh Shodoim agus 
Ghomorrah mòr, agus do bhrìgh gubheil 
am peacadh air 'antromachadhguh-ana- 
barrach^; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi ma 
rinn iad gu lèir'" a rèir a' ghlaoidh, a 
thàinig a m' ionnsuidh ; agus mar do rinn, 
bithidh tios agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an agh- 
aidh as a sin, agus ghabh iad an t-slighe 
gu Sodom ; ach Sheas Abraham fathast 
an làthair an Tighearna. ' aimsir. = toil-inntinn. _ ' cruaidh. 

* dh' àicheun ; dh'ob: sheun. Eir. 
6 g-!4 Sodom. ^ a Ihoirt coimìtidcarhd dhoihh. 

' gu'n doir. 8 a dheanavih. ^ gn mòr. 

1" li'a rireadh. " amfof us. amftrcan. 
16 XVIII. XIX. 

23 Agus thàiiiig Abraliam am fagusi' 
agus thubhairt e, An sgrios thusa mar an 
ceudna an t-ionracan'^ maillerisan aiiig- 
idh"? 

24 Ma's e's gilbheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stighdò'nbhaile, ansgriosthu 
mar an ceudna, agus nach caomhain thu 'n 
t-àit air son an leth-cheud ionracan ateann . 

25 Gu mafada robh e uaitse adheanamli 
air an dòigh so, an t-ionracan a mharbh- 
adh maille ris an aingidh, ionnus gii'mbi 
an t-ionracan mar an t-amgidh : gu nia 
fada robh sin uaitse. Nach dean Breith- 
eamh na talmhainn uile ceartas? 

26 Agus thubhairt an Tighearn, Ma 
gheibh mi ann an Sodom leth-cheud ion 
racan an taobh a stigh dò'nbhaile, an sin 
caomhnaidh mi an t' àit uile air an sgàth 
san'". 

27 AgusfhreagairAbraham,agusthubli- 
airt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin 
labhairt ri m' Thighearna agus gun an- 
nam ach duslach agus luaithre 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear" a dh'uir- 
easbhuidh air an leth-cheud ionracan, an 
sgrios thu'm baile uile air son easbhuidh^^ 
chuigear ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
ma gheibh mi 'n sin cùig'' agus dà fliicli- 
ead. 

29 Agus labhair e ris a rls, agus thubh- 
airt e, Ma's e's gu'm faigliaar^ an sin dà 
fhichead? Agus thtibhairt e, Cha dean 
mi e air sgàth dhà fhichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na biodh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh 
mi : Ma's e's gu'm faighear an sm deich 
'ar fhichead? Agus thubhairt e, Cha 
dean mi e, ma gheibh mi'n sin deich 'ar 
fhichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labhairt ri m' Thighearn: 
Ma's e's gu'm faighear fichead an sin? 
AgiLS thubhairt e, Cha sgrios mi e air son 
fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och! na biodh fearg 
air moThighearn, agus labhraidh mi mhàin 
an aon uair so: Ma's e's gu'm faighear 
deichnear an sin? Agus thubhairt e, Cha 
sgrios mi e air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearn roimhe, 
'nuair a sguir e do labhairt ri h- Abraham . 
agus phill Abraham g'a àite fèin. 

CAIB. XIX. 

1 Tha Lot a' toirt aoidheachd do dhà aiiigeal. 
24 Sodom agus Gomorrah air an sgrios. 2G Peunas 
mnà Lot. 31 Cionta adhilhis nighean. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom, 
san fheasgar,agusbhaLot'nashuidhe 
ann an geata Shodoim: agus 'nuair a chnnn- 13 maiìle ris a' chiontach. air an son-san. 

15 rìs an Tigheartia. hialh. 

" cuignear, còigncar. il\th. ''J cìig. 
^fuighear. GENES 

aicLot?a(f,dh'eirichesuas'nancoinneamh, 
agiis chrom se e fein air 'ag-haidh gu làr 

2 Ag-usthubhairte,Feucha nis,mothigh- 
earnan, tionndaidhibh a steach", guidheam 
oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus 
tanaibh rè na h-oidhche, agus ionnlaidibh 
bhur cosan, ag'us eiridh sibh gu moch, 
agus theid sibh air bhur turus^ Agus 
thubhairt iad, Ni h-eadh, achfanaidh sinn 
air an t-sràid re na h-oidhche. 

3 Agaischoimh-èignicheiad,agusthionn 
daidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a 
steach d'a thigh : ag-us rinn e cuirm 
dhoibh, agus dheasaich e aran neo-ghoir- 
tichte^ ag:us dh'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a kiidhe, 
chuairtich^ daoine a' bhaile an tigh, eadh 
on daoine Shodoim, araon sean agus òg-, 
an shiagh iiile o gach cearna. 

5 Ag-us ghairm iad air Lot, agus thubh 
airt iad ris, C'àit am hheil na daoine a 
thàinig' a t' ionnsuidh an nochd ! Thoir 
a mach iad d'ar n-ionnsuidh, chum as 
gu'n aithnich sinn iad. 

6 Agus chaidhLot a mach d'anionnsuidh 
air an donis, agus dhniid e 'n dorus 'na 
dhèi^h. 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo bhràithre, gnìomh cho olc. 

S Feuch a nis, tha agam dithis nighean 
ilonachb'aithne fear ; leig'ibh leam, guidh- 
eam oirbh, an toirt a mach d'iu' ionnsuidh, 
agiis deanaibh riu mar is àiU leibh': a 
mhàin air na daoinibh so na deanaibh a 
bheag-, oir is ann a chum na crìche so a 
thàinig- iad fuidh sgàile mo thighe-sa. 

9 Agais thubhairt iadsan, Seas air t'ais. 
Agus thubhairt iad a rìs, Thàini^ am fear 
so 'na aonar air chiiairt, agus is aill leis a 
bhi 'na bhreitheamh : a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riu-san. Agus rinn 
iad èigin* mhòr air an duine, eadhon air 
Lot, agus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
ag:us thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh 
do'n tigh, agus dhìiin' iad an doi'us. 

11 Agrusbhuail iad na daoine, a bha aig' 
doriis an tighe, le doiUe, eadarbheagagus 
mhòr"'; _ionhus" gu 'n do sglthich iad iad 
fèin ag: iarraidh an doniis. 

12 Agiis thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadh a th'aga.d an so ? Do chhamh- 
uin, agus do mhic, agus do nigheanan, agus 
ge b'e ni a fa agad sa' bhaile, thoir a mach 
iad as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mòr 
an làthair an Tighearna; agus chuir an 
Tighearn sinne g^'a sgrios'^. ' le 'aghaidh ris an làr. ^ teaniiaibh a slcach. 
^ slighe. Eabh. 4 cuUmJèisd. 

» neo-gheia aichte, gun bheirm, gun laibhin. 
^dh'iadh. mar is maith Ìeibk. ^ spairn. 
9 dhruid. 10 o'n bhcag sus a' mhòr. Eabh. 
17 IS, XIX 

1 4 Agus chaidh Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamhnaibh, a phòs anigheanan", 
agus thubhairt e, Eiribh, rachaibh a mach 
as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am 
baile so a sgrios: Ach bha e mar neach a 
bha ri fanoid ann an sùihbh a chleamhnan. 

15 Agus'nuair a dh'èirich a' mhaduinn, 
an sin g-hreas na h-aingil Lot, ag ràdh, 
Eirich, gabh do bhean, agus do dhithis 
nighean a ta'n so, air eagal gu'n sgriosa 
thu ann an aingidheachd a' bhaile. 

16 Agus'nuairabhae a' deanamh moille, 
an sin rug na daoine air làimh air, agus 
air làimh air a mhnaoi, agus air làimh aira 
dhithis nighean ; air do'n Tighearna bhi 
tròcaireach dha: agusthugiadamach e, a- 
g-us chuir iad e 'n taobh a muig-h do'n bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Teich air son t'anama ; na 
seall a'd' dhèigh, agus na stad sa' cliòmh- 
nard uile'^ : teich do'n t-shabh, air eag-al 
gu miUear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och ! ni 
h-ann mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheirbhiseach 
deadh-ghean a'd'shuihbh^agusmheudaich 
tliu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam a theasairginn : agus cha'n urr- 
ainn mise dol as do'n t-sh"abh, air eagal 
gii'n tig'^ olc èigin orm, agus gu'm l'aigh 
mi bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, 
(nach beag e?) agusbithidh m'anambeò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabh 
mi ri t'athcluiinge sanni so mar an ceudna 
nach sgrios mi 'm baile so, mu'n do labh- 
air thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus an 
tèid thu'n sud : uime sin thugadh Soar mar 
ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an talamh, 
'nuair a chaidh Lot a steach do Shoar, 

24 An sin thuganTighearnairpronnusc 
agus teine frasadh air Sodom agus air 
Gomorrah, a nuas o'n Tighearn as na 
nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus an 
còmhnarduile, agusuile hichd-àiteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an 
talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèlgh o'chu- 
laobli, agus dh'fhàs i 'na carragh'^salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas moch sa' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair an Tighearna. 

28 Ag-us slieall e air Sodom agus Gomorr 
ah, agus air fearann a' chòmhnaird uile'". " aìr chor agus. g' an sgrios. 

" a ghabh a nigheana. nafan sa' chùmhna: d 

idir. '5 gu'm beir. pillar. .S'asg. 

" air a^ìiaidh Sliodoim agus Gliovtorrah, agus air 
aghaidh fearainn a' chòmhnaird uile. 

c GENESIS 

ag-us chiinnaic e, ag-iis, feuch, chaidh deat- 
ach na tìr3 suas mar dheatach àmhuinn'. 

29 Agus an uair a sgrios Diabailtean a' 
chÒ7nhna:rd, an sin chuimhnich Dia air 
Abraham, aguschuire machLota meadh- 
on an leir-og-rios, 'nuair asgrios e nabaih- 
ean anns ari robli Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agiis chaidh Lot suas à Soar, agus 
ghabh e tòmhnuidh san t-shabh, ag-us a 
dhithis nif hean maille ris; oir bha eag-al 
air còmhniiidh g-habhail ann an Soar: 
ag:us g-habh e còmhnuidh ann an uaimh, 
e fèin ag:us a dhithis nighean. 

31 Agais Umbhalrt an tè bu shine rls an 
tè a b' òlg-e, Tìia ar n-athair sean, agus cha 
'n 'eil lear air an talamh g-uteachd asteach 
d' ar n-ionnsuldh a rèir gnàtha'" na tal- 
mhainn uile. 

32 Thig, thugamald alr ar n-athair f"ìon 
òl, agus luidheamaid maille ris, chum as 
gu'n g'lèidh sinn shochd' o ar n-athalr. 

33 Agus thug lad air an athair fìon òl alr 
an oidhche sln : agus chaldh an tè bu shlne 
steach, ag'us luldh'' i maille r'a h-athalr ; 
agus cha do mhothalch e 'nuair a hiidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èlrich i. 

34 Agus air an Zà-màireach' thubhairt 
an tè bu shlne ris an tè a b'òige, Feuch, 
hiidh mise an raolr^ maille ri m' athair ; 
thugamaid air fìon òl an nochd mar an 
ceudna, agus thelrlg-sa steach, agus hiidh 
maille ris, chum as gu'n glèidh sinn shochd 

ar n-athalr. 

35 Agus thug iad air an athair fìon òl 
air an oldhche sin mar an ceudna: agus 
dh'èirich an tè a b'òige, agus hiidh i maine 
ris, agus cha do mhothaich e 'nualr a hiidh 

1 sìos, no 'nuair a dh'èlrlch i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torrach 
alg an athair. 

37 Agus rag an tè bu shlne mac, agus 
thug i Moab mar ainm air : is esan athalr 
nam Moabach gus an là'n dlugh. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammi mar 
ainm air : is esan athalr chloinn Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

1 Tha Abraliam ag àicheadh a mhnà Sarah, agus 
Ahimelech 'g a gahhail d'a. ionnsuidh fèin. 6 y/ch 
airfaotainn rabhaidh o Dhia ann an aisling, t'na 
e 'ga toirt air a h-ais da. 
GUS dh'imich Abraham as a sln do'n 
tìr mu dheas, agus ghabh e còmh- 
nuidh eadar Cades agus Sur ; agus bha e 
air chuairt ann an Gerar. 
2 Agus thubhairt Abraham mu Sharah 
a bhean, 'Si mo phluthar i : Agus chulr 
Ablmelech righ Gherair teachdaire uaith, 
agus ghabh e Sarah. fuirneis. ■ cleachda, cor, modh. laidh. 5 air a' mhàireach. ^an rèir, an rcidhr- ' bruadar. 
dh'innis. 

18 8 'na còir. " dh'oilltich na dao'ne. ' atsig. , XIX. XX. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimeiech ann 
a_n alsllng' san oidhche, agus thubhairt e 
ris, Feuch, is diiine marbh thu air son na 
mnà a ghabh thu ; olr is bean duine eile'i, 

4 Ach cha d'thàinig: Abimelech am fagus 
d'i^ agus thubhalrt e, A Thighearna, am 
marbh thu mar an ceudna cinneach ion- 
ruic ? 

.'> Nach d' thubhalrt esan rlumsa, '.S'imo 
phluthar i ? agus thubhairt ise, eadhon ise 
ièin, '.S'e mo bhràthair e : ann an treibhdhir- 
eas mo chridhe, agus ann an neo-ciiionta 
mo làmh rinn mi so. 
6 Agns thubhairt Dla rls ann an aish'ng-, 
Seadh,thafios agam gurannantreibhdhir- 
eas do chridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thu o pheacachadh 
a'm' aghaidh: uime sln cha do lelg mi 
leat beantalnn rithe. 

7_A nls ma ta, thoir alr a h-als' do'n 
dulne a bliean ; oir is fàldh e, agus ni e 
urnuigh air do shon, agus bithidh tu beò : 
ach mur toir thu alr a h-als i, biodh fios 
agad gu'm faigh thu bàs gu cinnteach, 
thu fèin agus gach uile a's leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch sa' 
rnhadulnn, agus ghalrm e a shelrbhisich 
uilc, agus dh'aithrls"* e na nithe sin uile 
'nan èisdeachd ; agus bha eagal mòr air 
na daolnc". 

9 An sln ghairm Abimelech air Abra- 
ham, agus thubhairt e ris, Ciod so a rlnn 
thii oirnn? agus ciod an eucoir'- a rlnn 
mise ort, gu'n d'thug thu ormsa, agus air 
mo rloghachd peacadh mòr? rinn thu 
g'nìomharan ormsa, nach bu cliòir a dhean- 
amh. 

10 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod a chunnaic thu, gu'n d'rinn thu 
an ni so ? 

11 Agus thubhalrt Abraham, A chlonn 
gu'n d'thubhairt mi" annam fèin, Gu 
cinnteach cha 'n 'ell eagal an Tighearna 
san ionad so; agus niarbhaidh iad mi air 
son mo mhnà. 

12 Agus gidlieadh is i gu delmhln mo 
phluthar, nighean m'athar i, ach cha'n i 
nighean mo mhàthar; agus bha i ag'am 
mar mhnaoi. 

13 Agus 'nualr a thug' Dia orm dol air 
m'aineol'^ o thlgh m'athar, an sln thubh- 
alrt mi rlthe'^, 'Se so do chaoimhneas a 
nochdas tu dhomhsa; Annsgach àite d'an 
tig"' slnn, abairmu m' thimchloll, 'Se mo 
bhràthair e. 

11 Agus ghabh Abimelech caoraich, 
agus buar agus òglaich, agus banog 
lalch'^ agus thug e iad a dh' Abraham, 
agus thug e aira h-aisdha Sarah a bhean. 
15 Agus thubhairt Abimelech, Feuch, 1- a' choire, an cron. gu'n do smuainich, gu'n 
do shaoil mi. air choigrich. 

15 ria. "5 d'an dig. w crodh, daimh. 
" seirbhisich at'us han-seirbhisich. GENESIS, XX. XXI. tlia m'fliearann fa d' chomhair; gabh 
còmhmiidh far an taitneach leat. 

16 Agus ri Sarah thubhairt e, Feuch, 
thug mi mìle bon ìi airj^id do d' bhràthair : 
feuch, tha e dJmitse' 'na cliòmhdachadh 
sùl do g-ach uile a ta maille riut, agus 
maille ris gach uile: mar so f huair i 
achmhasan"-. 

1 7 Agus rinn Abraham urnuigh ri Dia ; 
agusleig-hisDiaAbimelech, ag-us abhean, 
agus a bhan-oglaich, agus rug ia.dclajiì>. 

18 Oir dhmid^ an Tighearna suas g-acli 
bolg' ann an teaghlach Abimeleich, air 
son Sharah mnà Abrahaim. 

CAIB XXI. 

I Rugadh agus thimch'wlì-ghearradh Isaac. 9 Ha- 
gar agus a mac Ismael aìr an cur air falbh. 
22 Coimhcheangal eadar Abimelech agus Abra- 
ham. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn air Sa- 
rah^ mar a thulDhairt e ; agus rinn 
an Tigheama do Sharah mar a labhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agus mg i 
mac do Abraham 'na shean aois, san àm 
shuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraliam Isaac mar ainm 
air a mhac a rugadh dha, a rug- Sarahdha. 

4 Agus thimchioU-ghearr Abraham Isaac 
a mhac, 'nuair a bha e ochd làithean a 
dh'aois, mar dh'àithn Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair amgadh a mhac Isaacdha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug' Dia orm 
gàire dheanamh: agus gach neach a 
chkiinneas, ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri 
h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah cìocli 
do chloinn? oirmg mi mac dha'nz, shean 
aois. 

8 Agiis dh'fhàs an leanabh, agus chuir- 
eadhbhàrrna cìche e^: Agus rinn Abra- 
ham cuirm mhòr san là an do chuireadli 
Isaac bhàrr na clche. 

9 Ag-us chunnaic Sarah mac Hagair na 
ban-Eiphitich, a rug i dh'Abraham, ri 
fanoid. 

10 Uime sin thubhairt i ri li-Abraham, 
Tilg- a mach a' bhan-tràiU'' so, agus a 
mac; oir cha bhi mac na ban-tràiUe so 'na 
oighre maille ri m' mhac-sa, eadhon ri 
h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro dhoilgheasach 
ann an sìiilibh Abrahaim, air son a mhic. 

12 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Na 
biodh e doilgheasach a'd' shùihbh air son 
an òganaich, agnis air son do bhan-tràille : 
a thaobh gach ni a thubhairt Sarah riut, 
«isd r'a guth; oir is ann an Isaac a 
dh'ainmichear'' dhnitse shochd. 

13 Agus, mar an ceudna, do nihac na ' bitliidh so dhuitse. - chronaicheadh i. 
3 dliriddgu daingeaii. ^ dh'fhinsraich, chuimh- 
liich an Tighearn air Sarah. 5 cìiuireadli air dìol e. 
a' bhann-tràill, a bhean dhaor. ' gìioirear. 
19 ban tràiUe ni mise cinneach, do bhrigh 
gur e do shhochd-sa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu 
moch sa' mhaduinn, agus ghabh e aran, 
agus searrag^ uisge, agus thug e siji do 
Hagar, agus chuir e air a gualainn e, agus 
an leanabh ; agus chuir e air falbh i : agus 
dh'imich i, agus chaidh i air seacharan am 
iàsach Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh^ an t-uisge o'n 
t-searraig ; agus thilg i an leanabh fuidh 
aon do na preasaibh 

16 Agus dh'fhalbh i, agus shuidh i slos 
f'a chomhair, tamuUmaith uaith.muthim- 
chioll in-chuir saighde : oirthubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i fa 
chomhair, agus thog i suas a guth, agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich, 
agus gairm aingeal Dè air Hagar o nèamh, 
agus thubhairt e rithe, Ciod a tha teachd 
riut, a Hagar? Na biodh eagal ort; oir 
chualaDia guth an òganaich far ajji hheil e. 

18 Eirich, tog' suas an t-òganacli, agus 
gabh greim" a'd' làimhdheth, oir ni mise 
'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgail Dia a sùilean, agus 
clmnnaic i tobar uisge ; agus chaidh i, agus 
hon i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus 
dh'fhàs e suas : agus ghabh e còmhmiidh 
san fhàsach, agus bha e 'nafhear-bog-ha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am fàsach 
Pharain: agus ghabh a mhàthair beanda 
à tìr na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fèinlabhair Abime- 
lecli, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh,ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia 
leatanns gach ni a ta thu a' deanamh. 

23 Anisuime sin mionnaich dhomhsaair 
Dia, nach buin thu gu fealltach riumsa'% 
no ri m' mhac, no ri mac mo mhic; ccAa 
rèir a' chaoimhneis a rinnmi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu 
air chuairt. 

24 Agus thubhalrt Abraham, Bheir mi 
mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son tobair uisge, a thug' 
seirbhisich Abimeleicl 1 a mach lc li ainn- 
earf'. 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'fhiosrach mise cò rinn an grnìomh so : cha 
d'innis thu fèin domh, agus cha mhò a 
chuala mi bheag ìJi'a thirjickioll ach an 
diugh '^ 

27 Agus ghabh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iad do Abimelech : agus 
rinn iad le chèile coimhcheangal. ' soirre, buideal. 9 theirig. 

craohhaibh. glac. 
'-nac/i dean l.hu fcall ormsa. le fnirneart, 

li'is aii làimh làidir. giis an diiigh. 

C 2 GENESIS, XXI. XXn. 28 Agus chuir Abraham seachd iiain 
bholrionn do'n trevid air leth leo fein. 

29 Agus tliubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seachd iiain bhoirionn 
sin, a chuir thu air leth leo fèin ? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidh tu na 
seachduainbhoirionnsi« om' làimh ; chum 
gu'm bi iad 'nam fianuis dhomhsa gu'n do 
chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin, thug e Beer-seba mar ainm 
air an àite sin, do bhrìgh an sin gu'n d'thug 
iad am mionnan le chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aig- 
Beer-seba : an sin dh'èirich Abimelech 
suas, ag-us Phichol àrd cheannard a shlu- 
aigh, agusphill iaddo thìr namPhilisteach. 

33 Agus shuidhich Ahraham doire^ 
chraobh aig Beer-seba, agus ghainn e 'n 
sin air ainm an Tighearn, an Dè shìor- 
ruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann 
an tìr nam Philisteach mòran do làithibh. 

CAIB. XXII. 

1 Aithnc air n tahhairt a dh' Ahraìiam gu'n ìob- 
radh e a mhac Isaac. 3 Tlia e a' loirt dearhhaidh 
air a chreidimh agiis air 'ùmhlachd. IZ lìeiihe 
air 'ìohradh an àit Isaaic 

GUS an dèigh nan nithe sin dhearbh" 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim, Agus thubhairt e, Feuch, tha 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, t'aon mliac Isaac, a's ionmhuinn 
leat, agus rach dothìrMhoriah^ agus thoir 
suas an sin e mar thabhavtas-loisgte^ air 
aon do na beanntaibh a dh'innseas mise 
dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch sa' 
mhaduinn, agus dh'uighimich e 'asal*, 
agus ghabh e dithis d'a òganaich* maille 
ris, agus a mhaclsaac ; agus sgoilt e fiodh 
airsonantabhartais-loisgte,agus dli'èirich 
e suas, agus chaidh e do 'n àit a dh'innis 
Dia dha. 

4 A nis air an ti'eas là thog Abraham 
suas a shùilean, agus chunnaic e an t-àite 
fada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a òganaich, 
Fanaibh-se an so maille vis an asal, agus 
thèid mise agus an gille' gu inige' sud, 
agus ni sinn aoradh", agus thig siim a 
ns'° d'ur n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh" an tabh- 
artais-loisgte, agus chuir se e air muin a 
mhic Isaaic ; agus ghabh e 'na làimh an 
teine, agus an sgian : agus dh'imich iadle 
chèile cuideachd. 

7 Agus labhairlsaacr'aathair Abraham, ' badan coille. - dli'fheuch. 

^ thoir ort tìr Wioriah. ^ ofrail loisgte. 

5 cliuir e dìoUaid air 'asal. ^ a dhà òganach. 

' an leanahh-gille. ^ gu nuig. 

9 àdhradh. ^"pillidh sinn. connadh. 
'2 Chi I)ia, amldc, a'ir yjn uatn dhafèin. Eabli. 
20 agus tluibhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'ji so, a mhic. Agus 
thubhairte, Feuchan teine agus am fiodh- 
ach c'àit am bheil an t-uan air sou tabhart 
ais-loisgte? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mhic, uan dha fèin'^ air son tabhartais- 
loisgte : Mar sin dh'imich iad cuideachd 
le chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'innia 
Dia dha, agiis thog Abraham altair an sin, 
agus chuir''' e 'm fiodh an òrdugh; agus 
cheangail e a mhac Isaac, agus chuir e air 
an altair e air uachdar an fliiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a làmh, 
agvis ghabh e ansgian a mharbhadh a mhic. 

1 1 Agus ghlaodh'* aingeal an Tighearna 
ris o nèamh, agus thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan, Feuch, 
tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh 
air a' ghille, agus na deanni sam bithair: 
oir a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dè 
ort, do bhrìgh nach do chum thu do mhac, 
eadhon t'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air 
a chùlaobh an sàs ann am preas '° air 
'adhaircean: agus chaidli Abraham, agus 
ghabh e an reithe, agus thug e suas emar 
thabhartas-loisgte an àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham lehobhah-Iireh 
mar ainm air an àite sm : mar a theirear 
gus an hVn diugh, Ann an shabh an Tigh- 
earna chithear e". 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna 
ri h-Abraham an dara uair o nèamh. 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin mhionn- 
aicli mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n 
d'rinn thu an ni so, agus nach do chum 
thu uam do mhac eadhon t'aon mhac; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr'\ 
agus gu'n deanmi doshliochd ro-llonmhor 
eadhon mar reuUa nèimli, agus mar an 
gaineamh '^ a ta air tràigh na fairge r 
agus sealbhaichidh do shliochd geatadh 
an naimhdean; 

18 Agus beannaichear ann ad shh'ochd- 
sa uile chinnich na talmhainn, a chionn 
gu'n d' èisd thu ri m' ghutli. 

19 Mar sin phiU Abraham a dh'ionn- 
suidh òganacha ; agus dh'èirich iad suas, 
agus chaidh iad cuideachd gii Beer-seba : 
agus ghabh Abraham còmhnuidh aig 
Beer-seba. 

20 Agus an dèigh nan nithe sin dh'inn ' 
seadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ceudna mic '" do d'bhràlh- 
air Nahor, ^^leag. ghairm, a chìil-ihaohh. 

II' an caoir-dhris. " San t-sUabh chì 

an Tighearna. heannachadh gu'm. beannaich 

mi thu. Eabh. " a'ghaineamh, a'ghainmheach. 
clann. GENESIS,XXU.XXni. XXIV. 21 Hus a cheiid-ghiii, agus Buds a 
bhràthair, ag-us Cemuel athair Araim, 

22 Agus CÌiesed, agus Hadso, agus Pil- 
da?, ag-us Idlaph, agus Betuel. 

23 Ag-us g-hin Betuel Rebecah : an ochd- 
nar sin rug Milcah do Nahor, bràthair 
Abrahaim. 

24 Agus a leannan', d'am 6'ainm Reu- 
aiah, rug ise mar an ceudna Tebah, agus 
Saham agus Tahas, agus Maachah. 

CAIB. xxin. 

1 Aois agus iàs Sharah. 3 Achadh agus uaimh 
Mhachpelah air an ceannach, Ì9far an d' adh- 
laiceadh Sarah. 

AGUS bha Sarah beò ceud agus seachd 
bhadluia fichead'-; b'iad so bhadh- 
nacha beatha Sharah. 

2 Agus fliuair Sarah bàs ann an Ciript- 
arba ; 'se sin Hebron ann an tìr Chanaain : 
Agus thàinig Abraham a dheanamh tuir- 
idh' air son Sharah, agus a chaoidh* air 
a son. 

3 Agus dh'èlrich Abraham suas o làthair 
amhairbh, agus labhair e ri mic Het, ag 
ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
mailleribh: thugaibh dhomh sealbh àit- 
adlilaic* maille ribh, agus gu'n adhlaic 
mi mo mharbh as mo shealladh''. 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, ag 
ràdh ris, 

6 Eisd mlnne, mo thigheama : is uachd- 
aran' cumhachdach thusa''nar measg-ne; 
ann an roghalnn* ar n'àiteachan-adhlaic 
adhlaic do mharbh: cha chum dulne 'nar 
measg-ne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh 
adhlac anii^. 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, agus 
chrom se e fèin do mhuinntir na tìre, eadk- 
071 do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's àlll 
lelbh'" gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
shealladh, èisdibh rium, agus labhraibh 
air mo shon" ri h-Ephronmac Shohaii; 

9 Chum as gu'n toir e dhomh uaimh 
Mhacpelah a ta aige, a ta ann an crìch 
'achaldh"; air son uiread airgid 's is fiù'^ 
i, thugadh e dhomh i mar sheilbh àit-adh- 
laic 'nur measg-sa. 

I 10 Agus bha Ephron 'na chòmhnuidh 
am measg chloinne Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an 
èisdeachd cloinne Het, eadhon gach neach 
a chaidh steach air geatadh a bhaile-san, 
ag ràdh, 

1 1 Na biodh e mar sln mo thighearna, 
èisd rium: an t-achadh bheir mi dhuit, 
agus an uaimh a ta ann, bheir mi dhuit i ; I a choimhlcabach. - bha Sarah ceud agus 

ieachd bliadhnafichead a dh'aois. ^ bròin. 
* a ghul, a chaoineadh. 5 luama. 

^ d m' ìàthair. ' prionnsadh. 

8 roghadh. ^ cha bhac duine 'nar measg-ne 

f'ìrt do mharbJi adhlac 'na àii-adh!aic. 

21 ann an làthair mhac mo dhaoine bheir mi 
dhult i : adhlalc do mharbh. 

1 2 Agus chrom Abraham e fèin sios an 
h\thair muinntir na tìre. 

1 3 Agus labhalr e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tke ag ràdh, Ach 
nia bheir tJni seachad i, guidheam ort, 
èisd rium : bheir mi dhuit airgiod air son 
an achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh 
mi mo mharbh an sin. 

14 Agus flireagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium: {sfiù av 
t-achadh ceithir cheud secel airgid; ciod 
sin eadar mise agus thusa? uime sin adh- 
laic do mharbh. 

16 Agus dh'èisd Abraham ri h-Ephron, 
agus thomhais Abraham do Ephron an 
t-airgiod, a dh'ainmich e ann an eisdeachd 
mliac Het, ceithir cheud secel airgid, a 
ghabhas an ceannaiche'^ 

17 Agus rinneadh achadhEphroin, a bha 
ann am Machpelah, a bha fa chomhair 
Mhamre, an t-achadh, agus an uaimh a bh' 
ann, agus gach craobha bha san achadh, 
a bha 'na chrìch uile mu'n cuairt, 

IS Daingean do Abraham mar sheilbh, 
ann an làthair cloinne Het, am fianuis gach 
neach a chaidh steach airgeatadhabhaile- 
san. 

19 Agus an dèigh sindh'adhlaic Abraham 
Sarah a bhean, ann an uaimh achaldli 
Mhachpelah, fa chomhair Mhamre : is e 
sin Hebron ann an tìr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, daingean do Abraham, 
mar sheilbh àit-adhlaic, le mic Het. 

CAIB. xxrv. 

1 Clmir Abraham iiaith a shcirbhiseach a dh'/haoi- 
ainn mnà d' a mhac Isaac. 50 Fhuair e Rebecah. 
63 Choìnnich Isaac i. 

GUS bha Abraham sean, agtis air 
teachd gu h-aois mhòlr", agus bheann- 
aich an Tighearn Abraham anns na h-uile 
nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham r'a sheirbh- 
iseach bu shine 'na thigh, aig an robh 
riaghladh gach nl a bh'aige, Cuir, guidh- 
eam ort, do làmh fo m' shhasaid. 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh air an 
Tighearna, Dia nèimh, agus Dia na tal- 
mhainn'^ nach gabh thu bean do m' mhac 
do nigheanaibh nan Canaanach, am measg 
am bheil mise a'm' chòmhnuidh : 

4 Ach thèld thu do m' dhìithaich fèin, a^ 
gus a chum mo hichd-dàimh", agus gabh 
aidh tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, ma's e 'ur ioil. guidhibh, dcanaibh maoidh 
ean as mo leth. gu'n doir. 'fhearainn, a raoin, 
fiach. ^^Nih-cadh. mnrsania. 

" air dol air 'afhdidh gu maitk am bliadìtnaibh 
an ialmììf -' ^i, K ,„g dhihcan. GENESIS. XXIV. 
Ma's e 's nach bi a' bhean toileac li air mis' 
a leantuinn do'n tìrso, an eigin dhomh do 
mhac a thoirt air 'ais a rìs do'n tìr as an 
d'thàinig- thu ? 

6 Ag:us thubhairt Abraham rls, Thoir an 
ro-aire' nach toir thu mo mhac an sin a 7 An Tighearna, Dianèimh, a thug mise 
o thigh m'atliar, ag-us o thìr mo dhilsean, 
ag-us a labhair rium, agus a mhionnaich 
dhomh, ag- ràdh, Do d' shliochd bheir mi 
am fearann so ; cuiridh esan 'aing^eal fèin 
romhad, agus g-abhaidh tu bean do m' 
mhac as a sin. 

8 Agus mur bi a' bhean toileacli air 
thusa a leantuinn, an sin bithidh tu saor o 
m' mhionnaibh so : a mhàin na toir mo 
mhac an sin a rìs. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaighstir, ag-us 
mhionnaich e diia thaobli an ni sin. 

10 Ag-us g-habh an seirbhiseach deich 
càmliail do chàmhalan a mhalg'hstir, agus 
dh'fhalbh e; olr hha maoin a mhaighstir 
uile aig-e f'a làimh^: Agus dli'èlricli e, a- 
gus chaidh e gu Mesopotamia, gu baile 
Naholr. 

1 1 Ag'us thug: e air ria càmhail an g'lùn 
a lìibadh an taobh a muigh'' do'n bhaile, 
làimh ri tobar uisg'e, mu tliràth feasg-air, 
eadhon mu'n àm an tèid^ mnài a mach a 
tharmlng uisge. 

12 Ag:us thubhairt e, O Thlghearna, 
Dhè mo mliaig-hstir Abrahalm, deònalch 
gu'n soirbhlcli leamsa an diug'h'', agus 
nochd caoimhneas do m' mhaig-listlr 
Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh an so 
làimh ris an tobar uisg-e, agus thig; nlg:h- 
eana muinntlr' a' bhaile macli a tharraing' 
uisg'e. 

14 Agus tachaireadh e', a' mhaig'hdean 
ris an abair mise, Leig: sìos, guidheam 
ort, do shoitlieach, chum's g-u'n òl mi ; 
ag'us their ise, 01, agus bhelr mise deoch 
do d' chàmhail mar anceudna: gii ma 
A-i'sin fèln a dh'òrduich thudo d'sheirbh- 
iseachlsaac; ag-us le sin bithidhfios agam 
g'u'n do nochd thu caoimhneas do m' 
mhaighstir. 

15 Ag-us mun do sg-uir e do labhairt, 
feuch, thàinig' Rebecah a mach, a rug-adh 
do Bhetuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, 
bràtharAbrahaim; agus a soitheacli air a 
gualainn. 

16 Agus bha a' challln ro mhaiseach ri ' Bi air do ro-fhaicill. * a rìst. 

3 agus thug e Ìeis cuid do uiìe mhaoin a mhaigh- 
stir 'na làimh. * a macli. 

5 an dèid. ^ cum, guidheam ort, coinneamh 

riiimsa 'n diiigìi. ' dhaoine. ^ tarladìi e, 

thieeadìi e git crìch ; bitheadh e. Eabh. 

9 gum bu h-i. '"'na còdliail. 

" Caisg m' ìotadh, guidlieam orl, le beagan uisg' 
22 amharc oirre, òigh ; agus cha b' aithne de 
fhear riamhi: agiis chaidh i slos do'n 
tobar, agus lìoni a soitheach,agus thàlnig 
i nìos. 

17 Agus ruith an selrbhiseach 'na coinn- 
eamli'", agus thubhairt e, Lelg dhomh, 
guidheam ort,beagan uisg' òl as do shoith- 
each". 

18 Agus thubhairt i, 01, mo thlghearna: 
agus ghreas i olrre agus lelg i sìos a 
soitheach air a làimh, agus thug i dha 
deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a tholrtda, 
thubhalrt i, Tairngidh ml Jiisge alr son do 
chàmhal mar an ceudna, gus an sguir iad 
a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhaU 
nihuich''' i a soitheach san amar, agus ruith 
i a rìs do'n tobar a tharruing uisge; agus 
tharruing i alr son a chàmhal ulle. 

21 Agus bha'w dulne ag amharc le h- 
iongantas olrre, agusa,' fantuinn'nathosd", 
a dh'f heuchainn an d'thug, do nach d'thug, 
an Tlghearn alr athurus'' solrbheachadh 
leis. 

22 Agus 'nuair a sgulr na càmhail a 
dh'òl, an sln ghabh an duine cluas-fhàiime 
òlr, san robh leth seceil a chudthrom, agus 
dà làmh-fhall'^ air son a làmh, san robh 
delch seceil òir a chudthrom. 

23 Agus thubhalrt e, Cò d'an nlghean 
thu? innis dhomh, guldheam ort; ambheil 
ann an tigh t'athar àite dhuinn gu tàmh" 
a ghabhail ann? 

24 Agus thubhalrt i ris, Is mise nigheaii 
Bhetuell, mhic Mhilcah, a rug idoNahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
agalnne araon connlach'^, agus innlinn'" gu 
leòr, agus àlte gu tàmh a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, agus 
rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannalchte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstlr 
Abrahaim, nach do bhuln a thròcair agus 
'f hìrlnn o m' mhaighstir'-° : alr dhomhsa bhi 
san t-sllghe, stiìiir*' an Tighearna mi gu 
tlgh bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus 
dh'Innis i na nithe-sa do inhuinntir tighe 
a màthar. 

29 Agus bha bràthair aigRebecah,d'am 
b'ainmLaban : agus mith Laban a dh'ionn- 
suidh an duine a mach chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' chluas- 
fhàinne, agus nalàmh-fhaileanairlàmhaa 
a pheathar, agus 'mialr achual' e brlathra as do shoitheach. rinn i deijìr, no cabhag. 

'^ dh'fholamhuich. blia'n duine 'na thosd, 

ag amharc oirre le h-iongantas. a shlighe. 

'C bracekts. Sasg. " aoidheachd. 

^"fodar. '^ biadh sprèidhe. 

nach d'fhàg mo mliaighstir as eugmhais a 

thròcair agus 'fhv inn. ihrcòraich. GENES 

Rebecah a plieathar, ag- vàdh, Mar so 
labhair an duine riuni ; an sin thàinig e 
dh'ionnsuidli an duine, ag-us, feuch, sheas 
e làimh ris na càmhail aig an tobar. 

31 Ag-us thubhairt e, Thig- a steach,thusa 
ta beannaichte o'n Tighearna ; c'uime 
sheasas tii a muigh ? oir dh'ulknch ' mise 
an tig-h, ag-us àite do na càmhail. 

32 Agus thàinig: an duine do'n tigh, ag-us 
dh'fhuasgail e na càmhail, agus thug' e 
seachad connlach agus innhnn air son nan 
càmhal, agus nisge a dli'ionnlad a chos, 
ag-us cosan nan daoine a hha maille ris. 

33 Ag:us chuireadh òiV/o'A airabheulaobh 
g-u itheadh: ach tliubhairt e, Cha 'n ith mi, 
gpus an innis mi mo ghnothuch. Agus 
thubhairt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbh- 
iseach Abrahaim ; 

35 Agus bheannaich an Tighearna mo 
mhaighstir gu mòr, agus tha e air f às cumh- 
achdach : agus thug e dha caoraich, agus 
crodh, agus airgiod, agus òr, agus òglaich 
agus banoglaich, agus càmhail ag-us asail; 

36 Agus rug Sarah, bean mo mhaigh- 
stir, mac do m' mhaighstir 'na sean aois : 
agus thug e dhasan gach ni a bh' aige'; 

37 Agus thug mo mhai^-hstir ormsa mo 
mhionnan a thoirt, ag radh, Cha ghabh 
tliu bean do m' mhac do nigheanaibh nan 
Canaanach, muinntir a tha mise a chòmh- 
nuidh 'nam fearann : 

38 Ach theid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar,agus a dh'ionnsuidh mo dhilsean, 
agus gabhaidh tu bean do m' mhae. 

39 Agus thubhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamh nach lean a' bhean mi : 

40 Agus thubhairt esan rium, Culridh 
an Tighearn, an làthair an do g-hluais 
mise, 'aingeal fein leat, agus soirbhichidh 
e do thurus ; agus gabhaidh tu bean do m' 
mhac m' dhilsibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a thi^ thu chum mo dhil- 
sean ; agus mur toir iad dhuit bean, an sin 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

42 Agus thàinig- mi'n diugh chum an 
tobair, agus thubhairt mi, O Thighearna, 
Dhe mo mhaighstir Abrahaim, mashoirbh- 
icheas tu nis mo thurus air am blieil mi 'g 
imeachd; 

43 Feuch, tha mi m' sheasamh làimh ris 
an tobar uisge; agus "nuair a thig a' 
mhaighdean' a mach a tharruing- uisge, 
agus a their mi rithe, Thoir dhomh, guidh- 
eam ort, beagan uisge r i òl as do shoitheach; 

44 Agus a their ise rium, Ol thu fein, agus 
tairngidh mise mar an ceudna do d'chàmh- 
ail: gu ma h-ì sin fein a' bhean a dh'ord- 
uich^anTighearnadomhacmomhaighstir. 

45 Agus mun do sguir* mi do labhairt 

' dìi'uUamhuìclì, dheasaich. - gach ni ta aige. 

3o chailin. ■• a chomharaich a mach. 

' sinì do sgnir. Eir. » dh'fìuòraich, dh'fhaoiii- 

?3 IS, XXIV. 

a'm' chridhe, feuch, tliàinig- Rebecah a 
mach, agus a soitheach air a gualainn; 
agus chaidli i sìos do'n tobar, agns thar 
ruing i uisge ; Agus thubhairt mi rithe, 
Thoir dhomh deocii, guidheam ort : 

46 AguSghreas i oirre, agus leig i slos a 
soitheach o 'gualaimi, agus thubhairt i, 
01, agus bheir mi deoch do d' chàmhail 
mar an ceudna : agus dh' òl mi, agus thug 
i air na càmhail òl mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich^ mi dhith, agus 
thubhairt mi, Cò d'an nighean tlnisa? A- 
gus thubhairt ise, Is mi nlghean Bhetueil, 
mhic Nahoir, a rug- Milcah dha: Agus 
chuir mi a'chluas-fliàinne air a h-aghaidh, 
ag-us na h\mh-fhailean air a làmhan. 

48 Agns chrom mi slos mo cheann, agus 
rinn mi aoradh do'n Tighearna, agus 
bheannaich mi an Tighearna, Dia mo 
mhaighstir Abrahaim, athreòraich nii san 
t-slighe cheart', a ghabhail nigliinn brà- 
thar mo mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu fìrinneach ri m' 
mhaighstir, innsibh dhomh ; agus mur 
huin, innsibh dhomh; chum as gu'ntionn- 
daidh mi dh'ionnsuidh na làimhe deise, 
no na làimhe cllthe. 

50 An sln fhreagalr Laban agus Betucl, 
agus thubhairt iad, 'Satui o'n Tighearna 
thàinlg an ni so; cha'n urrainn sinne o!c 
no maith a ràdh rint. 

51 Feuch,^/iaRebecah a'd' làthalr,gabh /, 
aguslmich; agusbiodhi 'namnaoialgmac 
domhaighstlr, maralabhairan Tighearna. 

52 Agus 'nualr a chuala seirbhiseach A- 
brahaim am briathra, chrom se e fèin^ gu 
làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbln'seach a làthalr 
seudan' airgid agus seudan òir, agus 
eudach, agus thug e iad do Rebecah : 
thug e mar an ceudna nithe luachmhor"' 
d'a bràthair agus d'a màthalr. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e 
fèin agus na daoine a hha mailìe ris, 
ag-us dh'fhan iad rè na h-oidhche : agus 
dh'èirich iad sa' mhaduinn ; agus thubh- 
airt esan, Cuiribh alr falbh mi dh'ionn- 
suidh mo mhaighstlr. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthalr, Fanadh a' mhaighdean maille 
rulnne air a'chuld a's lugha deich làlthean ; 
'na dhèigh sin falbhaidh i. 

56 Agus thubhairte riu,Nacuirib!i moille 
orm, olr sholrbhich an Tighearna mc- 
thurus : cuiribh alr falbh ml, cluim gu'n 
tèld mi dh'ionnsuldh mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh sinn 
air a' mhaighdlnn, agus fiosraichidh sinn 
d'a beul fèin. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, agus eachd, dìi'fìiarraid. 
8 rinn e aoradh. 
prìseil. ' air sìighe nafirinn. Eab'l. 
'soithichean. Eabli. GENESIS, XXiV. XXV. tlnibhairt iad rithe, An teid thu leis an 
dnine so? Agiis thiibhairt i, Theid. 

59 Ag'us chuir iad air falbh Rebecah, 
am piuthar, agws a banaltrum, agus 
seirbhiseach Abrahaim, ag-us a dhaoine. 

fiO Agus bheannaieh iad Rebecah, agus 
thabhairt iad rithe, 'S tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mlihthalr mhìlte do mhuiUionaibh; 
agus sealbhaicheadh do shhochd geata 
na rauinntir sin le 'm fuathach iad. 

61 Agus dh'eirichRebecah, agus a maig-h- 
deanan, ag'us mharcaichiadaivnacàmhail, 
a^is lean iad an duine: agus g-habh an 
seirbhiseach Rebecah, agus dh'fhalbh e 
roimhe. 

62 Ag;us bha Isaac a' teachd o shh'ghe 
an tobair Lahai-foi; oir bha e chòmh- 
n'.iidh san tìr mu dhèas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd- 
smuaineachadh sanfhàiche' air feasgar: 
ag-us thog- e suas a shìiilean, agus chunnaic 
e, agus, feuch, bha na càmhail a' tighinn'-. 

(i4 Agus thog Rebecah suas a sùilean, 
ag'us 'nuair a clumnaic i Isaac, theiring i'* 
bhàrr a' chàmhail. 

65 Ag-us thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e'n duine so a ta sràid-imeachd san 
1 hàiche g'' ar coinneachadh ? Agus thubh- 
airt an seirbhiseach, '.S' e mo mhaighstir 
a th'ann: an sin gliabh i g-nùis-bhrat^ 
agus chòmhdaich si i fein. 

66 Ag'us dh'iunis an seirbhiseach do Isaac 
na h-iiile nithe a rinn e. 

67 Agus thug' Isaac i do bhùth Sharah 
a mhàthar, agus ghabh e Rebecah, agus 
bha i aige 'na mnaoi : agus ghràdhaich e 
i : agus fhuair Isaac sòlas an dèig;h hàis a 
mhàthar. 

CAIB. XXV. 

1 Mic Abrahaim !e Celarah: 1 /lois Ahrahaim agns 
a hhàs. 12 Ginealaich Ismaeil. 24 Jiugadìt do 
Isaac Esau agus lacob. 29 Reic Esau a chòir- 
bhreilhe. 

N sin ghabh Abraham bean a ris, 
d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus locsan, 
agus Medan, agus Midian, agus Isbac, 
agus Suah. 

3 Agus ghin locsan Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 AgusmicMhidiain; Epha, agusEpher, 
agus Hanoch, agus Abidah, agusEldaah: 
,/ iad sin uile mic Cheturah. 

5 Agus thug' Abraham g-ach ni a bh' aig:e 
do Isaae. 

6 Ach do mhlc nan leannan a bka aig 
Abraham, thug Abraham tiodhlacan^ agus 
chuir e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'nuair 
■ì bha e fein fathast beò, do'n taobh an 
ear^ do thìr na h-àirde 'n ear. ' sa' mhagh, sa mhachair. ^ a' teachd. 

^ Ihàinig i nuas. \sgùile air son a h-cudain. 
<• gibhtcan. '"unoir. an nnail. 

21 7 Agus is iad so làithean bhh'adhnacha 
beatha Abrahaim a bha e beò; ceud agus 
tri tìchead, agus cùig bhadhna deug. 

8 An sin thu^Abraham snàs an deò', 
agus fhuair e bàs ann andeadh shean aois, 
'na sheann duine, agus làn do bhliadh- 
naihh; agus chniinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlalc a mhic Isaac agus 
Ismael e ann an uaimh Mhachpelah, ann 
an achadhEphroin, mhic Shoair anHitich, 
a ta fa chomhair Mhamre; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham 
o mhic Het: ann an sin dh'adhlaiceadh 
Abraham, agus Sarah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac: agus 
ghabh Isaac còmhnuidh làimh ri tobar 
Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil, 
rnhie Abrahaim, a nig Hagar a' bhan- 
Eiphiteach, banoglach Sharah, do Abra- 
ham. 

13 Agus is iad sln ainmean mhaclsmaeil, 
'nan ainmeanaibh, a rèir an ginealacha : 
ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot; agus Cedar 
agus Adbeel, agus Mibsam, 

1 4 Agus Mlsma, agus Dumah, agus Masa , 

15 Hadar, agus Tema, letur, Naphis, 
agus Cedemah. 

16 /5 iad sin mlc Ismaeil, agus is iad sin 
an_ ainmeana 'nam bailtibh, agus 'nan 
daingneachaibh^; dà cheannard deug a 
rèlr am fineacha. 

17 Agus i.9 lad sln bliadhnacha beatha 
Ismaeil, ceud agus seachd bliadhna deug 
'ar i'hichead : agus thug e suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chrulnnicheadh e 
chum a mhuinntlr. 

18 Agus ghabh iad còmhnuldh o Habhl- 
lah gu ruig Sur, a ta fa chomhair na 
h-Eiphit, mar a thèld thu gu h-AsIria. An 
làthalr a bhràltlirean ulle fhualr e bàs. 

19 Agus is iad sln glnealaich Isaaic, mhic 
Abrahaim : Ghln Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhlchead blladlma 
dh'aois 'nuair a ghabh e Rebecah, nlghean 
Bhetueil, an t-SIrialch o Phadan-aram, 
piuthar Labain an t-Sirlaich, dha fèin 'na 
mnaoi. 

21 Agus ghuldh^ Isaac an Tighearna air 
son a mhnà, a chlonn gn'n robh ì neo- 
thorrach : agus dh'èisd an Tlghearna ris, 
agus dh'fhàs Rebecah a bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlann a' colmh-ghleac- 
adh'" an taobh a stigh dhi : agus thubhairt 
ise, Ma ta chuis mar sin, c'ar son a tha 
mi mar so ? Agus chaidh i a dh'fhios 
rachadh" do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tighearna rlthe, 
Tha dà chlnneach a'd' bholg, agus bithidh 

8 caistcaìaihh. ' dh' athchuingich. 

"> a' gìeachdadh no s'rì ri chèile. 
" a dh'flieòraich. GENESIS, 

dà shluagh air an sgaradh o t'innibh : ag:us 
bithirlh aon shiagh dhiuhh soni'streise na 
'ii shiag-h eile ; ag-us ni esan a's sine' 
seirbhis dhasan a's òig-e'-. 

24 Agus nuair a choimhlionadh a làith- 
ean s:u bi air a h-aisead^ feuch, bha leth- 
aona^ 'na bolg'. 

25 Agus thàinig an ceud-g'hin a mach 
dearg', is e uile mar fhalhiinn mholaich : 
agus tlnig- iad Esau niar ainm air. 

26 Ag-us 'na dhèig-h siii tiiàinig- a bhràth- 
air a mach, ag-us greim aig: a làimh do 
shàil Esau ; agus thugadh lacob mar ainm 
air : agus hha Isaac tri fichead bliadhna 
dh'aois, 'nuair a rugadh iad. 

27 Ag:ns dh'fhàs na g:illean^ ; agus bha 
Esan 'na shealg-air seòlta, 'na fhear niach- 
arach; agus bha lacob 'na dhuine coinih- 
lionta'', a' gabhail còmhnuidji am bùthaibh. 

2S Agus ghràdhaich Isaac Esau', a 
chionn gu'n d'ith e à'a shithinn' ; ach 
ghràdhaich Rebecah lacob. 

29 Agus bhruich lacob brochan; ag-us 
thàinig Esau o'n mhachair, agus e fann^. 

30 Ag-us thubhairt Esau ri lacob, Leig 
dhomh itheadh,g:uidheam ort,do'n hhroch- 
a?i dhearg- sin fèin; oir tha mi fann; 
iiime sin thug:adh Edom mar ainm air. 

31 Agus thubhairt lacob, Reie rium an 
diugh do chòir-bhreithe"'. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, tha. mi 
dlìith" do'n bhàs; agus ciod an tairbhe a 
Iha sa' chòir-bhreithe so dhomhsa ? 

33 Ag'us thubhairt lacob, Mionnaich 
dhomhsa an diug'h; agus mhionnaich e 
dha : agus reic e a chòir-bhreithe ri lacob. 

34 An sin thug lacob do Esau aran, ag'us 
brochando ghall-pheasair'-; agusdh'ithe, 
agus dh'òl e, agais dh'èirich e, ag'us 
dh'flialbh e roimhe : mar so rinn Esau 
dìmeas air a chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVI. 

1 Cliaidh Isaac do Gherar, agus bheannaich Dia e. 
_ 26 Rinn Jbimekch coimhc/ieangal ris aig Beer- 
seba. 

AGUS bha gorta san tìr a bharrachd'' air 
a' cheud g-horta a bha ann an làithibh 
Abrahaim : agais chaidh Isaac g-u Abime- 
lech righ nam Philisteach, do Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
dha agus thubhairt e, Na rach slos do'n 
Eiphit : g:abh còmhnuidh anns an tlr a 
dh innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tìr so, agus bithidh 
mise maille riut, agusbeannaichidhmithu: 
oir dhuitse, agus do d' shliochd, bheir mise 
n_a dìithchanna sin uile, agus coimhlion- 
aidh mi na mionnan a mhionnaich mi do 
t'athair Abraham : 

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs ■ a'i mò. - a's lugha. ' làithean a iiiislidh; 
làethe a tuismidhe. Eir. < dithis naoìdlieana. 

5 na h-òganaich. ^ dìreach, gu'n ìùb. ' bu toigh 
ìe h-Isaac Esau, b'ionmhuinn le h-Isaac Esau. XXV XXVI. 

llonmlior niar reulta nèimh, ag'us bheir 
mi do d' shliochd na dùthchaima sin uile : 
agus beannaichear ann ad shliochd-sa uile 
chinnich na tahnhainn ; 

5 Do b]n-ìg:h g'u'n d'èisd Abraham ri m' 
g-huth, agus gu'n do g-hlèidh e m'iarrtus'', 
m' àitheanta, m'orduig:hean, ag-us mo lag-h- 
anna'\ 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerar. 

7 Agusdli'fhiosraich daoine an mtedheth 
m'a mhnaoi; agus thubhairt e, 'Si mo 
phiuthar i: oir bha eagal air a ràdh, 'Si mo 
bhean i; air eag:al, ais' esan, gu'm marbh- 
adhdaoinean àite mi air sonRebecah, do 
bhrìgh g-u'7i robh i maiseach ri amharc 
oirre. 

8 Ag-us 'nuair a bha e aimsir fhad an sin, 
sheall Abimclech rig-h nam Philisteach a 
mach air viinneig-, ag'us chunnaic e, ag-us, 
feuch, hha Isaac a' sùgradh r'a mhnaoi 
Rebecah. 

9 Ag-us g-hairm Abimelech alr Isaac, agus 
tlmbhairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do 
bhean i: agus cionnus a thubhairt thu, 'S'i 
mo phiuthar i ? agus thubhairt Isaac ris, 
A chionn g'u'n d' thubhairt mi, Air eag'al 
g'u'm bàsaich mi air a son. 

10 Ag-us thnbhairt Abimelech, Ciod e 
so a rinn thu oirnn? dh'fheudadli a h-aon 
do'n t-sluagh luidhe le d' mhnaoi, agus 
bheireadh tu cionta oirnne. 

11 Ag'us thug- Abimelech àithne à'a 
shluag-h uile, ag- ràdh, Esan a bheanas ris 
an duine so, no r'a mhnaoi, g:u cinnteacli 
cnirear g-u bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tìr sin, 
agus fhuair e sa' bhliadhna sin fèin a' 
cheud uiread 's a chuir e, agus bheann- 
aich an Tig-hearn e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agns 
chaidh e air aghaidh, agus dh'fhàs e g:us 
an robh e ro mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, ag:us 
sealbh cmidh, agus mòran sheirbhiseach'*'. 
Ag'us g-habh na Philistich farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistich suas na 
tobair uile a chladhaich seirbhisich 'athar 
ann an làithibh Abrahaim 'athar, agus lìon 
iad le h-ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri h-Isaac, 
Imich uainne; oir is cumhachda che thu 
g:u mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sm, ag-us 
shuidhich e a bhùth ann an g-leann Gher- 
air, agus g-habh e còmhnuidh an sin. 

18 Ag:us chladhaich Isaac a rìs na tobair 
uisg-e, a chladhaicheadh ann an làitliihh 
Abrahaim 'athar; oir dhùin iia Philistich 
suas iad an dèig-li bàis Abrahaim : ag-us * <i'a sheilg. ' agus e air a chur, e fàilingpoch. 

do chòir ccud-bìireilh. " dlù. 

'■- ìentiles. Sasg. a thuiHe. '< m'earail. 

mo reachdan. '8 mòr-mhuinntir. GENESIS, : 
tliiig' e ainmean orra a reir nan ainm a 
tliug- 'athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic 
sa' ghleann, agus fhuair iad an sin tobar 
flor-iiisg'e. 

20 Ag-us rinn buachaiUean Gherair con- 
sachadh' ri buachaillean Isaaic, ag ràdh, 
/* leinne an t-uisge : agus thug- e Esec 
mar ainm air an tobar, a chionn gu'n 
d'rinn iad consachadh ris. 

21 Ag'us chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad consachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar ainm air. 

22 Agus chaidh e imrich as a sin, agus 
chladhaich e tobar eile; ag-uschad'rinniad 
consachadhuime sin : agus thug e Rehobot 
mar ainm air ; agus thubhairt e, Oir thug 
an Tighearn a nis farsaingeachd dhuinn ; 
agus fàsaidh sinn honmhor' san tìr. 

23Agus chaidh e suas asa sin guBeer-seba. 

24 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fein 
da san oidhche sin fèin, agus thubhairt e, Is 
mise Dia Abrahaim t'athar ; na biodh eagal 
crt, oir a ta mise maille riut, agus beann- 
aichidhmithu,agus ni mi do shliochd lìon- 
mhor air sgàth mo sheirbhisich Abrahaim. 

25 Agus thog c altair an sin, agus ghairm 
6 air ainm an Tighearn, agus shuidhich e 
an sin a bhìith : ag-us chladhaich seirbh- 
isich Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimelecli d'a ionn- 
suidh o Gherar, agus a charaid Ahudsat, 
agus Phichol àrd cheannard a shluaigli^ 

27 Agus thiibhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh anTighearna leat ; 
agus thubhairt sinn, Biodh a nis mionnan 
eadaruinn, eadhon eadar sinne agus thusa, 
agus deanamaid coimhcheangal riut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar 
nach do rinn sinn ni sam bith ort ach 
maith, agus a chuir sinn uainn thu an sìtli : 
Tha thusa nis air do bheannachadh leis 
an Tighearna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dli'ith 
agiis dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch sa' mha- 
duinn, agus mhionnaich iad d'a chèile : 
agus chuir Isaac air falbh iad, agiis 
dh'imich iad uaith an sith. 

32 Agus air an là sin fèin thàinlg seirbhis- 
ich Isaaic, agus dh'innis iad dha muthim- 
chioll an tobair a chladhaich iad, agus 
thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air: 
nime sin ìs e Beer-seba ainm a' bhaile si 
gus an là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà fliicheadbliadhna * comhstri. - sMmhor. ' 'armaUte. 

* ir.ulad innthn. * toiglu 

26 ^XVI. XXVII. 

dh'aois ; agus ghabli e mar mhnaoi ludit, 
nighean Bheeri an Hitich, agus Basemat 
nighean Eloin an Hitich : 
35 Agus bha iad sin 'nam briscadh^ 
cridhe^ dolsaac agus do Rebecah. 

CAIB. xxvn. 

1 Cìmh Isaac Esau a shealg silhinn. 1% Le sebladh 
Jlebecah Ihàinig lacob a dh'ionnsuidh 'athar le 
biadh blasda un riochd Esau, agus fhuair e a 
bhcannachadh. 41 Thug Esau fualh do lacob, 
agus bhagair e a mharbhadh. 

AGUS 'nuair a bha Isaac air fàs sean, 
agus a bha a shùilean dall, airchor as 
nach faiceadh e, ghairm e air Esau a mhac 
bu shine, agiis thubhairt e ris, A mhic : agus 
thubhairt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean ; cha 'n'eil fios agam air latha 
mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh t'airm, 
do bholg-shaighead agus do bhogha, agus 
falbh a mach do'n mhachair, agus sealg 
dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmhuinn^ leam, agus thoir a m' ionnsuidh 
c, agus gu'n ith mi ; chum as gu'm beann- 
aich m'anam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidh Esau 
do'n mhachair a shealg sithinn, gvi toirt 
d'aionnsuìdh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac lacob, 
ag ràdh,Feuch,chuala mi t'athair a' labh- 
airt ri h-Esau do bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agxis 
dean biadh blasda dhomh, agus gu'n ith 
mi, agus gu'm beannaich mi thu an làthair 
an Tighearna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth, a i'èir an ni a ta mi ag àithneadli 
dhuit. 

9 Falbh a nls a dh'ionnsuidh an treuda, 
agus tholr a m'ionnsuidh o sln dà dheadh 
mheann do na gabhraibh ; agus ni rnise 
iad 'nam biadh blasda air son t'athar, mar 
is ionmhulnn lels : 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh t'athar 
e, agus gu'n ith e, chum as gu'm beannaich 
e thu roimh a bhàs. 

1 1 Agus thubhairt lacob rl Rebecah a 
mhàthaIr,Feuch,<AaEsaumobhràthair'na 
dhuInemolach,agusmise a'm'dhuine lom. 

12 Ma 's e's^gu'n laimhslch m'athair mi, 
an sin measar mi leis' mar neach leis am 
b'àilla mhealladh^; agus bhcir mi mallach- 
adh orm fèin, agus cha bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthairris, Orm- 
sa bitheadh do mhallachadh, a mhic ; a 
mhàin èisd rl m' ghuth, agus falbh, thoir 
a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, agus ghlac e iad, 
agus thug eiad a dh'ionnsuidh a mhàthar 6 Feudaidh e bi. ' bithidh mi 'na shìiilibh. Eab); 
* mar mhealltair. GENESIS, XXVII. n^iìs rinn a mhàtliair biadh blasda, mar a 
b'ionmhuinn le 'athair. 

1 5 Ag-iis g-liabhRebecah eiidach taitneach 
Esaii a mic bii shine, a bh'aice san tig'h ; 
ag:us chuir i e air lacob a mac a b'òigc. 

16 Agus chiu"r i croicne mheann nan 
g:abhar air a h\mhan, ag-us air luime a 
mhuineiL 

1 7 Agus thug- i am biadh blasda, ag-us an 
t-aran a dheasaicii i,do làimh a mic lacoib. 

18 Agus thàinige dh'ionnsuidh 'athar, 
ag:us thubhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan,Feuch, f/ia mi 'ìi so; cò thusa,a mhic ? 

19 Ag'us tiiubhairt lacob r'a athair, Is 
mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a 
dh'iarr thu orm' : eirich, g-uidheam ort, 
suidh agus itii do m' shithinn, chum as 
gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Ag'us thubhairtlsaac r'a mhac, Cionn- 
us a fhuair thu i cho luath, a mliic ? ag-us 
thubhairt esan, A chionn gu'n do chuir an 
Tighearna do Dhia a'm' rathad ì. 

21 Agusthiibhairtlsaac riIacob,Thig-am 
fagus a nis, agus gu'n laimhsich mi thu, a 
mhic.an tusa fèin mo mhacEsau,no nach tu. 

22 Aguschaidhlacobamfagus d'aathair 
Isaac,agus laimhsich se e; agus thubhairt 
e, 'Se 'n guth g'uth lacoil:), ach is iad na 
làmhan làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a chionn gu'n 
robh a làmhan molach, mar lànihan Esau 
a bhràthar : mar sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin mo 
mhac Esaii? agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Ag-us thubhairt e, Thoir am fagus 
domh e, agus ithidh mi do shithinn mo 
mhic, chiuTi as gu'm beannaich m'anam 
thu. Agus thug e 'm fagus da e, agus 
dh'ith e ; agus thug' e d'a ionnsuidh fìon, 
agus dh'òl e. 

26 Agus tliiibhairt 'athair Isaac rls, Thig: 
am fagus a nis, agus pòg- mi, a mliic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se 
e : agiis dh'fhairich" e boladh 'eudaich ; 
ag:us bheannaich se e, agus thubhairt e, 
Feuch, tha fàile mo mhic mar fhàile 
fearainn^, a bheannaich an Tig-hearna. 

28^ Uime sin, gu'n tugadh Dia dhuit do 
dhrìichd^ nèimh, agus do reamhrachd^ na 
talmhainn, agus pailteas arbhair agus 
fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, agus 
strlochdadh cinnich^ dhuit ; bi d' uachd- 
aran air do bhràithribh, agus cromadh 
mic do mhàthar sìos duit : mallaichte gu'n 
robh gach neach a mhallaicheas thu, agus 
beannaichte gu'ìi robh gach neach a 
bheannaicheas thu. 

30 Agus cho luath agus a sguir Isaac 
do bheannachadh lacoib, 'nuair bu ghann 
a bha lucob air dol a mach fathasl a 1 mar athnhhairt thu rium. Eabh. 2 j/jo/^ 

hholtraich. ^ achaidh. * do dhealt. 

5 do shaill. do shult. ^fincachan. ' sheaìg. làthair Isaaic 'athar, thàlnig a bhràthair 
Esau o 'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug- e dii'ionnsuidh 'athar 
e ; agus thubhairt e r'a athair, Eireadh 
m'athair, agus itheadh e do shithlnn a 
mhic, chum gu'm beannaich t'anam mi. 

32 Agus timbhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thiisa ? agus tluiljliairt esan, Is mi do 
mhac, do cheud-gliin, Esau. 

33 Agus chriothnalch Isaac le ball-chritli 
anabarralch,agus thubhairt e,Cò,c'àite 'm 
hheil esan a ghlac' slthlonn, agus a thug i 
m'ionnsuidh, agus dh'ith mi (Jo'n lomlan 
mun d'thàinlg thusa ? agus bheannaich mi 
e, seadh agus beannaichte blthldh e. 

34 'Nuair a chual' Esaixbriathran 'athar, 
ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro-shearl)h ; 
agusthubhalrt e r'a athair,BeannaIch mlse, 
eadhon mise mar an ceudna, O athair. 

35 Agusthubiiairte,TliàinIgdobhràthair 
le ceilg, agusthug e leis do bheannachadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nacli ceart a 
thugadh lacob mar ainm alr ? oir thàinig e 
fodham* an dà uair so : thug e leis mo 
chòir-bhrelthe; agus,feuch,anisthuge lels 
mobheannachadh. AgusthubhaIrte,Nach 
do ghlèidh thii dhomh-sa beannachadh ? 

37 Agus fhreagair Isaac, agus thubhairt 
e ri h-Esau,Feuch,rInn ml e 'na uachdaran 
ort, agus a bhràithrean uile thug mi dha 
mar sheirbhisich ; agus le h-arbliar ag-us 
le fìon chum mi suas e : agus dhultse clod 
a nis a ni mi, a mhlc ? 

38 Agus thubhairt Esau r'a athalr, Nach 
'eil agad ach aon bheannachadh, athalr ? 
beannaich mise, eadhon mlse mar aa 
ceudna, O athalr. Agus thog Esau suas 
a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus fhreagalr Isaac 'athalr, agua 
thubhairt e rls, Feuch, ann an reamhrachd 
na talmhainn bithidh do chòmhnuidh, 
agus ann an dmchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh" thig thu beò, 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis : agus 
'nuair a bhlos an uachdaranachd agad, au 
sin brisidh tu a chuing o d' mhulneal. 

41 Agusdh'fhuathaichEsauIacobalrson 
a' bheannachaidh lels an do bheannaich 
'athair e : agusthubhairt Esau 'na chridhe, 
Tha làithean a' bhròin air sonm'atharam 
fag'us, agus an sin marbhaidh mi mo 
bhràthair lacob. 

42 Agus dh'innseadh doRebecahbriath- 
ran Esau a mic bu shine, agus chuir i 
teachdaire vaithe^", agus ghairm i air 
lacob a mac a b'òige, agus thubhalrt i 
ris, Feuch, tha do bhràthair Esau toirt 
comhfhurtachd dha fèln a' d' thaobh-sa, 
a' cur roimhe do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èlsd ri m' ^fudham,fo m' ìàimh. 9 le d' chloidheamlu 
chuir i fios uaipe. GENESIS, . 
ghutli ; agus eirich, teich a dh'ionnsuidh 
ino bhràthar Labain do Haran. 

44 Ag-us fanaidh tu maille ris beagan 
do làithibh, g-us an tionndaidh' fraoch 
feirg-e '- do bhràthar; 

45 Gus an tionndaidh corruich do 
bhràthar uait, agus gu'n dìchuimhnich e 
iia rinn thu air: an sin cuiridh misefios, 
ùgns bheir mi as a sin thu. C'ar son a 
chaininn le cheile sibh ann an aon là ? 

46 Ag'us thubhairt Rebecah ri h-Isaac, 
Tha mi sgith do m' bheatha alr son nigh- 
eana Het: ma ghabhas lacob bean do 
ni£jheanaibh Het, mar iadsan «tedonig-h- 
eanaibh na dìitlicha, ciod am maith a ni 
mo bheatha dhomh-sa ? 

CAIB. XXVIII. 

1 Bìieamiaich Isaac Jacoh, agus chuir se e do Phadan- 
aram. 11 Aisling lacoih. 18 Clach Blietcil. 
20 Bòid lacoib. 

AGUS ghairm Isaac air lacob, agus 
bheannaichse e, agus dh'àithn e dha, 
ag'us thubhairte ris, Cha ghabh thu bean 
do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich, imich do Phadan-aram, do 
thig-h Bhetueil athar do mhàthar, agus 
gabh dhuit fein as a sin bean do nigh- 
eanaibhLabain, bràthar do mhàthai-. 

3 Ag-us gu beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh e 
sìolmhor thu, agus gu tugadh e ort fàs 
lìonmhor, air chor as gu'm bi thu a'd' 
chomh-chruinneacliadh chinneach'' : 

4 Ag'us gu tugadh e dhuit beannachadh 
Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
mailleriiit; chum gu'n sealbhaich thu am 
fearann anns am bheil thu a'd' choigreach, 
a thug' Dia do Abraham. 

.5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, agus 
chaidh e do Phadan-aram, g-u Laban, 
inacBhetueil an t-Siriaich,bràthair Rebe- 
cah, màthar lacoib agus Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n dobheann- 
aich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air 
falbh e do Phadan-aram, a ghabhail mnà 
■dha fèin as a sin ; agus 'nuair a bheann- 
aich se e, gu'n d' thug- e àithne dha, ag: 
ràdh, Cha ghabh thu bean do nighean- 
aibh Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd lacob^ r'a athair, 
agus r'a mhàthair, agus gu'n deachaidhe 
do Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheana Chanaain r'a athair 
Isaac, 

9 An sin chaidh Esan dh'ionnsuidh Is- 
maeil, agus ghabh e Mahalat nighean Is- 
maeil mhic Abrahaim, piuthar Nebaioit ' traogh. - lasan feirge. 

3 a' d' iomadaidh phoibleach. * gu'n d'thug 

lacob gèill. ^ thàinig, theiring. 

' 'na cluasaig. ' cheann. Eabh. 

28 ixvn. XXVIII. 

dha fèin mar mhnaoi a thuilleadli air na 
mnàibh a bh'aige. 

10 Agus chaidhlacob a mach o Bheer- 
seba, ag:us chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair^ e air àite uraìdli, 
agus dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a 
chionn gai'n robh a' ghrian air hiidhe : 
agus g-habh e h-aon do chlachailjh an 
àite sin, agiis chuir e fo a cheann^ i, agus 
hiidh e sìos san àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadair e; agus, feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, agus 
a bhàrr' a' niigheachd gii nèamh : agus, 
feuch, aingil Dè a' dol suas agus a' teachd 
a nuas air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearna os a 
cheann, agus thubhairt e, Is mise an Tigh- 
earn Dia Abrahaim t'athar, agus Dia 
Isaaic : am fearann air am bheil thu do 
hiidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' 
shUochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn; agus sgaoihdh tu mach 
a dii'ionnsuidh na h-àird' an iar, agus na 
h-àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na 
h-àirde tuath agus na h-àirde deas : agus 
beannaichear annad-san uile theaghlaiche 
na talmhainn, agus ann ad shhochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut, 
agus gleidhidh mi thu anns gach àitd' an 
tèid thu, agus bheir mi rls thu dh'ionn- 
suidh na tlre so; oir cha trèig mi thu, gus 
andean mi an n'i sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhìiisg lacob as a cliodal, agus 
thubhairte, Gucinnteach tha 'nTighearn 
san àite so, agus cha robh fios agam air. 

17 Agusbhaeagal air, agus thubhairte, 
Cia h-uamhasach' an t-ionad^ so! cha 'n 
àite air bith so ach tigh Dhè, agus is e so 
geata nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch sa' 
mhaduinn, agus ghabh e a' chlach a chuir 
e fo a cheann, agiis chuir e suas 'na car - 
ragh'" i, agus dhòirte oladh air a mullach. 

19 Agusthug eBet-el mar ainm air an 
àite sin: ach b' e Luds ainm a' bhailesin 
air tùs. 

20 Agus bhòidich lacob bòid", ag ràdh, 
Ma bhios Dia leam, agus ìna ghleidheas 
e mi air an t-shghe sin air am bheil mi 'g 
imeachd'\ agus ma bheir e dliomh aran 
r'a if headh, agus eudach r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs an sìth a dh'ionn- 
suidh tighe m'athar; an sin bithidh an 
Tigheai'n agam 'na Dhia. 

22 Agus bithidh a' chlach " so, a chuir 
rni suas 'na carragh, 'na tigh aig Dia : 
agus do gach ni a bheir thu dhomh, bheir 
mi gu cinnteach an deachamh dlmit. ^ cagalach, niìlfeiì. ^ àite. pnst, prop Sasg, 
" mliòidich lacoh mòid. tria.ll 
" a' chloch. CAIB. XXIX. 

I TTiàinig Tacob gu tohar Haraiìi, 13 agus th»s 
Lahan aoidheaclìd dlia. IS Gheall lacob scirbh 
sheachd hliadhna do Lahan air son a nighinn 
Racheil ; 23 fhuair e Leah 'na h-àit; ach a rìs 
phòs e Rachel mar an ceudna. 

AN sin dli'iniiclilacob air athiiriis, ag-iis 
.chaidh e do dhìitliaich dhaoine na 
h-àirde "n ear. 

2 Agrus dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri 
treuda chaorach 'nan luidhe làimh ris; oir 
as antobar sin thug iad uisge do na treud- 
aibh: agus Waclachmhòrairbeulan tob- 
air. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionnsuidii sin 
na treudan uile ; ag:us charuich^ ia 1 a 
chlach bhàrr beoil" an tobair, agiis thug 
iaduisge do na caoraich, agus chuir iad a' 
chlach a rìs air beul an tobair 'na h-àite 
fein. 

4 Agus thubhalrtlacob riu, Mo bhràith- 
re, cia as athaìnìg sibh? Agus thubhairt 
iadsan, O Haran thàinig siime. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir ? Agiis thubhairt iad- 
san, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil e gu 
maith ? Ag:us thubhairt iadsan, Tha e gii 
maith : agus, feuch, a ta Rachel a nigh- 
ean a' tighimi leis na caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 'se fathast 
aird' an latha a t' ann, agus cha cf thain- 
ig idir àm cruinneachadh na sprèidhe: 
thugaibhse uisge do na caoraich, agus 
rachaibh agus ionaltraibh ìad. 

S Agus thubhairtiad, Cha'n lUTadh sinn, 
gais an cminnichear na treudan uile an 
ceami a chèile, agus gus an car^iichear a' 
chlach bhàrr beoil antobair ; an sinbheir 
sinn uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fatliast a' 
labhairt i'iu, thàinig Rachel le caoraicli a 
h-athar ; oir b'i a bha 'gan gleidheadh^ 

10 Agus an uair a chumiaic lacob Rachel 
nighean Labain bràthar a mhàthar, agus 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, an 
sin chaidh lacob am fagiis, agus charuich 
e a' chlach bhàrr beoil an tobair, agus 
thug e uisge do chaoraich Labain bi'àthar 
a mhàthar. 

I I Agus phòg lacob Rachel, agus thog 
e suas a ghuth agus ghuil e. 

12 AgiLS dli'innis lacob do Rachel gu'/Tz 
Ve bràthair a h-athar e, agus gai'?;i b'e 
mac Rebecah e : agus ruith i, agus 
dh'imiis i d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban sgeula 
lacoib mhic a pheathar, an sin nnth e 'na 
choinneamh, agus ghabh e 'na ghlacaibh e, 
agus phòg se e, agus thug e d'a thigh e : 

' ckoruìch. Eir. • bèil. 

'g am biadltadh. * ciod an iuarasdal a hhios 
'Juil. 5 maiseach ri amharc oirrc. 

2-9 GENESIS, XXIX. 

agus dh'innis e do Laban na nithe sin uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu cinnt- 
each is tu mo chnàimh agus m'fheoil : 
agus dh'f han e maille ris rè mìos. 

15 Agus thubhairt Laban ri lacob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirbhis a dhcanamh dhomh a nasg- 
aidli ? innis dhomh ciod e do thuarasdal K 

16 Agus bha aigLaban dithisnigheana : 
b'e ainm na tè bu shine Leah, agus ainm 
na tè a b'òige Rachel. 

17 Agus bha sìiilean Leah anmhunn, 
ach bha Rachel maiseach 'na dealbh agus 
sgiamhach 'na gnùis^ 

18 Agus bha gràdh aig lacob air Ra- 
chel, agus thubhaiit e, Ni mi seirbhis 
dhuit seachd bliadhna air son Racheil do 
nighinn a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban,/* fearrdhomh 
a toirt duitse na gu'n tugainn i do dhuine 
sam bith eile : fan maille rium. 

20 Agus rinn lacob seirbhis air son Ra- 
cheil seachd bliadhna ; agus bha iad 'na 
shùihbh mar bheagan do làithibh^ a 
thaobh a' ghràidh a bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairtlacob ri Laban, Thoir 
dhomh mo bhean, (oir choimhhonadh mo 
làithean,) a chum gu'n tèid mi steach d a 
h-ionnsuidh. 

22 Agus chiiiimiich Laban cuideachd 
daoine an àit uile, agus rinn e cuirm. 

23 Agus san fheasgar ghabh e Leali a 
nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; 
agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn Leah, 
Silpahabhanoglachfèin,marbhanoglaich. 

25 Agus sa' mhaduinn, feuch, b'i Leah 
bh' ann .- agiis thubhairt e ri Laban, Ciod 
e so a rinn thu orm ? Nach ann air son 
Racheil a rinn mi seii'bhis dhuit ? agiis 
c'ar son a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha 'n flieud 
e bhi mar sin 'nar dùthaich-ne an tè a's 
òige thoirt seachad roimh an tè a's sine'. 

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, air 
son na seirbhis a ni thu maille rlum fathast 
rè sheachd bliadhna eile. 

2S Agusrinnlacob mar sln, agus cholmh- 
llon e a seachduin ; agus thug e dha Ra- 
chel a nighean mar an ceudna 'na mnaoi. 

29 Agiis thug Laban do Rachel a nigh- 
ean, Bilhali a bhanoglach fèiu, dh'ise mar 
bharioglalch. 

30 Agus chaìdh e steach cuideachd a 
dh'iomisuldh Rachell, agus ghràdhaich c 
mar an ceudna Rachel ni's mo na Leah, 
agus rinn e seirbhis maille ris fatiiast 
seachd bliadhna eile. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an Tighearna ' mar a' choimhlion lafha. 
' roijuh'fi cììcud-ghiìì. ^ 'jìir u'-àifc-ne GENESIS, 

^i'n d' thug:adh fuath doLeah, dh'fhosg-- 
aileabolg: ach òAaRachel g^im chlann'. 

32 Ach dh'f hàs Lèuh torrach, agus rug i 
inac, agusthugi Reuben mar ainmair: oir 
thubhairt i, Gu deimhin dh'amhairc an 
Tighearna air m' àmhg-har a nis uime 
sin gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Ag'us dh'fhàs i torrach a rìs, agus iiig- 
i mac, agus thubhairt i, A chionn gu'n 
cuala 'n Tighearna gu'« robh mi air 
m'fhuathachadh, uime sin thug e dhomh 
aìn mac so cuideachd : agus thug i Si- 
meon mar ainm air. 

34 Agus dh'fhàs 1 torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis anns an uair 
so, dlùth-leanaidhm'fhearrium,dobhrlgh 
gu'n d'rug mi dha triuir mhac : uime sin 
thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rls, agus rug 
i mac; agus thubhairt i, A nis molaidh mi 
an Tighearna: uime sin, thug i ludah mar 
ainm air. Agus sguir i do bhreith cloìnne. 

CAIB. XXX. 

I Tlmg Ilachel a hanoglach Bilhah do lacoh mar 
ìuhìiaoi, agtis riig i l)an agiis Napìifali. 9 Thug 
Leali dha a hanoglacli Silpah mar mhnaoi, agus 
rug i Gad agus Ascr. 22 Ritg Rachel loseph. 
25 Rinn Lahan coimh-clieangal nttadli ri lacob. 

AGUS an uair a chunnaic Rachel nach 
d'rug i clann do Iacob,bha farmad 
aigRhachel r'a piiithair, agus thubhairti, 
Tacob, Thoir dhomh claim, no gheibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruicli lacoib ri Rachel, 
agus thubhairt e, Am bheil mis' an àite 
Dhè, a chum uait toradh na bronn ? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo bhanog- 
lach Bilhah, theirig' a steach d'a h-ionn- 
suidh, agus beiridh i alr mo ghlìiinibh, 
agus bithidh agam-sa mar an ceudna 
clann d'a trid-san. 

4 Agus thug i dha Bilhah a banoglach 
mar mhnaoi ; agus chaidh lacob a steach 
d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torrach, agus rug 
i mac do lacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an ceudna 
ri m' gliuth, agus thug e dhomh mac : 
uime sin thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Rach- 
cil torrach a rìs, agus rug i do lacob an 
dara mac'*. 

8 Agus thubhairtRachel, Le mòr-ghleac 
ghleac mi ri m' phiuthair, agus thug mi 
buaidh: agus thug i Naphtali mar ainm 
air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do sguir i 
do bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog- 
jach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i. ' neo-ihorrach. - mo thriohlaid, m' an-shncair. 

3 rach, (jiihh. mac eile. ' bnidheann, 

cuideachd. ùbhla beaga cùbhraidh agns 
30 XXIX. XXX. 

10 Agus rug Silpah, banoglach Leah.. 
mac do lacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas^ air 
teachd : agus thug i Gad mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, 
an dara mac do lacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona mi, oir 
goiridh na nigheana mise beannaichte : 
agus thug i Aser mar ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben a mach ann an 
làithibhfogharaidh a' chruithneachd, agus 
fhuair e mandraga'' sa' mhachair, agus 
thug e iad chum a mhàthar Leah. An 
sinthubhairtRachelri Leah,Thoir dhomh, 
guidheam ort, cuid do mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a' 
chùis gu'n d'thug thu m'fhear uam, agus 
am b'àiU leat mandraga mo mhic a thoirt 
leat mar an ceudna? Agus thubhairt 
Rachel, Uime sin luidhidh e leats' an 
nochd air son mandraga do mhic. 

16 Agus thàinig lacob o'n mhachair san 
fheasgar, agus chaidh Leah mach 'na 
choinneamh, agus thubhairt i, Thig thu 
steach a m' ionnsuidhse, oir gu deimhin 
cheannaich' mi thu le mandragaibh mo 
mhic : Agus luidh e leatha air an oidhche 
sin. 

17 Agus dli'èisd Dia ri Leah, agus 
dh'fhàs i torrach, agus rug i do lacob an 
cùigeadh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug Dia 
dhomh mo dhuais, a chionn gu'n d'thug 
mi mo bhanoglach do m'i'hear : agus 
thug i Isachar rnar ainm air. 

19 Agus dh'fhàs Leah torrach a ris, agus 
rug i do lacob an sèathadli mac. 

20 Agiis thubhairt Leah, DheònaichDia 
dhomh deadh chuibhrionn^ : a nis gabh- 
aidh m'fhear còmhnuidh maille rium, a 
chionn gu'n d'rug mi dha sèathnar mhac ; 
agus thug i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dhèigh sin rug- i nighean, 
agus thug i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, 
agus dh'èisd Dia rithe, agus dh'fhosgail 
e a bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus_ rug i 
mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air 
falbh mo mhì-chliu. 

24 Agus thug i loseph mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an Tighearna dhomh fathast 
mac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Rachel loseph, an 
sin thubhairt lacob ri Laban, Leig air 
falbh mi, chum gu 'n tèid mi do m'àite, 
agus do m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomh mo mhnài, agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit. hlasda, a bhafàs ann an Siria agus ludea. 
' Ihnarasdalaich. ° Dheònaich Diadhomh asaià 
shona. GENESIS, 

ngiis gu'm falbh mi ; olr is aithne dhuit 
nio sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, Guidheam 
ort, ma fhuair mi deadh-g-hean a'd' shuil- 
ibh, fuirich -. oir dh'fhòg-hhiim mj o m' 
fliiosrachadh fein gu'n do bheannaich an 
Tighearna mi air do sgàth-sa. 

2S Ag-us thubhairt e, Ainmich do thuar- 
asdal dhomh, ag-us bheir mi dhuit e. 

29 Ag-us tliubhairt e ris, Tha fios agad 
cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agus 
cionnus a bha do spreidh agam : 

30 Oir is beag: a bh'ag-ad mun d' thMnig 
mi, agus a nis tha e air fàs 'na mhòran; 
agus bheannaich Dia thu an lorg- mo 
theachd-sa ; agus a nis, c'uin a ni mi niar 
an ceudna air son mo thiglie fein? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir mi 
dhuit ? Agus thubhairt lacob, Cha toir 
thu ni sam bith dliomh : ma ni thu an ni 
so rium, ionaUraidli mi rìs, agus gleidhidh 
mi do threud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile an 
diugh, ag atharrachadh as a sin gach 
sprèidhe a ta breac agus ballach, agus gach 
sprèidhe a ta dubh-dhonn am measg nan 
caorach,agusballach agusbreac am measg 
nan gabhar : agus is e so mo thuarasdal. 

33 Agus freagraidh air mo shonsa m'ion- 
racas san àm ri teachd', 'nuair a thig 
e mar mo thuarasdal- a'd' làthair-sa : 
g'ach aon nach bi breac agus ballach am 
measg nan gabhar, agus dubh-dhonn am 
measg nan caorach, measar e mar ni 
bradach agam-sa. 

34 AgusthuhhairtLaban,Feuch,b'fhearr 
leam gu'm bitheadh e rèir t'fliocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhirionn a bha stiallach agais 
ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 
bha breac agus ballach, agus gach aon 
air an robh g-ile, agais gach aon a bha 
dubh-dhonn^ am measg: nan caorach, agus 
thug e iad do làmhan a mhac. 

36 Agus chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agiis lacob : agus bheathaich^ la- 
cob a chuid eile do threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh lacob dha fèin slatan 
glasa do'n chritheann, agrus do'n chall- 
dainn, agus do chraoibh nan geanm-chnò ; 
agus rùisg e annta stialla geala, agus leig 
e ris an geal a hha sna slataibh. 

38 Agus chuir e ua slatan a rliisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig* na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadh iad torr- 
ach an uair a thi^eadh iad a dh'òl. 

39 Agus dh'fhas na treudan torracli fa 
chomhair nan slat, agus nig iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach. 

•10 Agus thearbaidh lacob na h-uain, - aW an là màireach. Eabh. 

' 'vuair a thig thu airmo thuarasdal. 

' CMi- * dlìHoiiaUair. ' 'nuair a thàinis. 

31 XXX. XXXI. 

agus chuir e aghaidh nan treud riusan a 
biia stiallach, agus gach heathack a hha 
dubh-dhonn ann antreudaibh Labain, agus 
chuir e a threudan fèin air letli, agus cha 
do chuir e iad làimh ri treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fliàs an sprèidh 
bu treise torrach, chuir lacob na slata fa 
cliomliair sùl na sprèidhe anns na claisibh, 
chimi gu'm fàsadh iad torrach a rèir nan 
slat^. 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh anmhunn, 
cha do chuir e ann iad: mar sin bu le 
Laban iadsan a b'anmhuinne, ag'us le 
lacob iadsan bu treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro shaoibhir; 
agus biia mòran sprèidhe aige, agus ban- 
oglaich agus òglaich, agus càmliail, agus 
asail. 

CAIB. XXXI. 

1 Theich lacoh airfalbh gu h-uaigncach o Lahan gu 
doldo thìr Chanaain. 22 Lean Laban e. 44 RÌ7m 
iad coimlicìieangal ri chèile aig Galced. 

AGUS chual' e briathra mhacLabain, ag 
ràdh, Thuglacob leis gacli ni a bh' aig 
ar n-athair,aguso'n nisin ò(/lear n-athair- 
ne fhuair e dha fèin a' mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic lacob gnùis Labain, 
ag-us, feucli, cha rohh i leis mar a hha i 
roimhe sin'. 

3 Agus thubairt an Tighearna ri la- 
cob, PiU gii dùthaich t'aitlu-iche, agus a 
dh'ionnsuidh do dhilsean; agus bitliidh 
mise maille riut. 

4 Agus chuir lacob feachdaire uaith, 
agus ghairm e Rachel agus Leah do'n 
mhachair a dli'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi faicinn 
gnùise bhur n athar, nach 'eìl i leam mar 
a bha i roimhe : ach bha Dia m'athar 
maille riumsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m' uile 
dhìchioU gu'n d'rinn mi seirbhis do'r 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, 
agus mhùth' e mo thuarasdal deich 
uairean : ach cha do leig Dia leis cron a 
dheanamh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spreidh bhreac 'nan tuarasdal agad, an 
sin rug' an sprèidh uile al breac : agus ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an spreidh 
stiallach 'nan tuarasdal agad, an sin rug 
an spreidh uile cd stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbli sprèidli 
bhur n-athar, agus thug e dhomlisa iad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an sprèidh torr 
ach, thog' mi suas mo shùilean, agus 
chunnaic mi ann an aisling, agus, feucli, 
hha ua reitheachan, a bha reitheadli na 
sprèidhe', stiallach, breac agus grìs-fiiionn. 

11 Agus thubhairtaingealauTighearna ^ am measg nan slat. ' 'n dè's air a hhò 'n 

dè. Eabh. ^ dìi'atharraich. ° lcum air aii 

sprèidh. GENESIS, XXXI. rium ann an aisling', A lacoib : agus thubh- 
airt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas a nis 
do shùilean, agus faic na reitheachan uile, 
a tha reitheadli na sprèidhe, gii hheìl 'iad 
stiallacl), breac agus grìs-fhionn : oir 
chunnaic mise gach ni a rinn Laban ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung 
thu 'n carragh, far an do bhòidich thu 
dhomhsa bòid: a nis èirich, imich a mach 
as an tìr so, agris pill gii tìr do dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus Leah, 
ag-us thubhairt iad ris, Am hheìl fathast 
cuibhrionn no oighreachd air bith ag:ainne 
ann an tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choigrich ? oir reic e sinn, agus stniidh e 
inar an ceudna gu tur ar n-airgiod. 

16 Oir an saoibhreas sìii uile a thug- Dia 
o'r n-athair, is leinn fèin, a^is le'r cloinn 
e : a nis uime sin, gach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 An sin dh'èirichlacob suas, aguschuir 
e a mhic agus a mhnài air càmhalaibh ; 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus 
a mhaoin uile a fhuair e, sprèidh a chos- 
naidh, a fhuair e amPadan-aram, gu dol a 
dh'ionnsuidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt' a 
chaorach ; agus ghoid Rachel na dealbh- 
an* hii le a h-athair. 

20 Agus ghoid lacob air falbh g;im fhios 
do Laban an Siriach, a chionn nach d'innis 
e dha gu'n rohh e giL teicheadh. 

21 Agus theich e leis gach ni a bh' aige ; 
agus dh'èirich e suas, agus chaidh e thar 
an amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri 
shabh Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich lacob. 

23 Agus thug' e a bhràithre leis, agus 
lean se e astar sheachd làithean, agus rug 
e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an Siri- 
ach ann an aisling san oidhche, agus 
thubhairt e ris, Thoir an aire nach labhair 
thu ri lacob aon chuid maith no olc. 

25 An sin rug Laban air lacob. A nis 
shuidhich lacob abhìith sant-sliabh, agus 
shuidhich Laban maille r'a bhràithribh 
ann an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri lacob, Ciod 
so a rinn thu, gu'n do ghoid thu air falbh 
gun fhios domh, agus gu'n d'thug thu 
leat mo nigheana, mar bhraighdean^ a 
thugadh a laach leis a' chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh g'u 
h-uaigneach, agus a ghoid thu uam agus 
nach d'innis thu dhomh, agus gu'n cuirinn 
air falbh thu le subhachas, agus le h-òran 
ailjh, le tiompan, agus le clàrsaich? 

28 Agus nach do leag thu leam mo mhic agus mo nigheanan a phògadh ? a nls is 
amaideach a fhuara lu le so a dheanamh. 

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamhort: achlabhairDiat'atharrium 
an raoir, agràdh,Thoiranaire,nachlabh- 
air thu ri lacob aon chuid maith no olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, 
a chionn gu'n robh thu gu ro mhòr an 
geall air tigh t'athar, gìdheadh c'ar son a 
ghoid thu mo dhèe ? 

31 Agus fhreagair lacob, agiis thubhairt 
e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm : 
oir thubhairt mi, Theagamh gu'n tugadh 
tu uam do nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do 
dhèe, na maireadh e beò : an làthair ar 
bràithre faic ciod a th' agam a bhuineas 
duit, agus gabh thugad* e ; oir cha robh 
fhios aig lacob gru'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do bhùth 
lacoib, agus do bhìith Leah, agus do bhùth 
an dà bhanoglaich ; ach cha d'fhuair e 
iad. An sin chaidh e mach à bùth Leah, 
agus chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, 
agus chuir i iad ann an acfuinn^ a' chàmh 
ail, agus shuidh i orra : agus rannsaich 
Laban am bùth uile, ach cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair,Na cuir- 
eadh e corruich air mo thighearna nach 
iirrainn mi èiri^h suas a't' fhianuis, oir iha 
orni a rèir gnatha nam ban : agus rann- 
saich e, ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air lacob, agus throid 
e ri Laban : agus fhreagair lacob, agus 
thubhairt e ri Laban, Ciod i mo ciioire, 
agus ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu 
cho dian air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uilea rann- 
sachadh, ciod a fhuair thu dh'uile airneis 
do thighe ? cuir an so e an làthair mo 
bhràithre-sa agus do bhràithre fèin, agus 
gu'ntabhairiadbretheadanùnn'nardithis. 

38 Anisficheadbhadhna6Aomimaille 
riut ; cha do thilg do chaoraich an uain, 
no do ghabhair am minn, agusreitheachan 
do threuda cha d'ith mi. 

39 An ni sin a reubadh le fiadh-hheath- 
aichihh cha d'thug mi a t' ionnsuidh ; ghiùl- 
ain mi fèin a chall : o m' làimh-sa dh'iarr 
thu e, co ac a ghoideadh e san latha, no 
ghoideadh e san oidliche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoidli an 
teas mi, agus an reotha san oidhche; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùjlibh. 

41 Mar so hha mi fichead bliadhna a'd' 
thigh : ceithir bliadhna deug rinn mi 
seirbhis duit air son do dhithis nigheana, 
agussèbliadhna airsondo sf^rèidhe ; agus 
mhùth thu mo thuarasdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'atli- 
ar, Dia Abrahaim,agus eagallsaaic maille ' a rùsgmlh. 
3 chiomuich. fasair, uidhcam. GENESIS, 
ium, gu cinnteach chiu'readh tu nls ah- 
falbh mi faUimli : chnnnaic Dia m'àmhg-har 
agus saothair mo làmh, ag-us chronaich e 
tliu 'n raoir. 

43 Ag-us fhreag-airLaban, agus thubhairt 
e ri lacob, Na nig-heana so is iad mo nig-h- 
eana-saiad,agus a' chlann so mo chlann- 
sa, ag-us an spreidh ,90 mo spreidh-sa ; 
ag:us g-ach ni a tha thu a' faicinn, is leamsa 
e : agus ciod a dh'fheudas mi dheanamh 
an diug:h ri m'nig'heanaibh so, no r'an 
cloinn a rug- iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheang-al,miseagusthusa; agusbith- 
eadh e mar f hianuis eadar mise agus thusa. 

45 Agus g'habhlacob clach,agus chuir e 
suas i mar charrag-h. 

46 Ag:us thubhairt lacob r'a bhràlthribh, 
Cruinnichibh clachan : agus g-habh iad 
clachan, agus rinn iad carn, agus dh'ith 
iad an sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm _ air 
legar-sahaduta: achthuglacob mar ainm 
air Galeed. 

48 Ag-us thubhairtLaban,7Via'n carn so 
'nafhianuis eadar mise agusthusaandiugli. 
Uime sin thugadh Galeed mar ainm air; 

49 Agus Midspah ; oir thubhairt _ e, 
Deanadh an Tighearna faire eadar mise 
agus thusa, 'nuair a bhitheas sinn à làthair 
a cheile. 

50 Ma bhuineas tu gai cruaidh ri ra' nigh- 
eanaibh.no maghabhas tu mnài ei/ethuill- 
eadh air mo nigheanaibh-sa, cha 'n 'eil 
duine sam bith maiUe ruinn ; feuch, tha 
Dia 'na fhianuis eadar mis' agus thusa._ 

51 Ag-us thubhairt Laban ri lacob, Faic 
an carn so, agus faic an carragh so, a 
shuldhicli mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bìtheadh an carn so 'na fhianuis^agus 
hitheadh an carragh so 'na fhianuis, nach 
tèid mise a t' ionnsuidh-sa thar a' charn so, 
agT.is nach tigr thus' am' lonnsuldh-sathar 
a' charn so, agus a' charrag-h so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahalm, agus 
Dla Naholr, Dia anathar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnalch lacob air eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug lacob suas ìobairtean 
san t-sllabh, agus ghalrm e air a bhràith- 
ribh a dh'itheadh arain : agus dh'ith iad 
aran, agus dh'fhan lad rè na h-oidhche 
san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch sa' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a 
nigheanan, agus bheannaich e iad, agus 
dh'f halbhe : agus phill Laban g'a àlte fèin. 

CAIB. xxxn. 

1 Chunnaic lacob aingìe aig Mahanaim. 3 Chuir e 
ieachdairean gu Esau. 7 Bha eagal air gu'n iìg- 
eadh e 'na aghaidh, agus rinn e urnuigh ris an 
Tighcarn gii'n saoradh e naith e. 13 Chuir e 
tiodhlac d'a ionnsuidh. 24 Gìdeac e ri aingeal aig 
Peniel, agus thugadh Israel mar ainm air. 

AGUS dh'imlch lacob air a shlig-he 
agus choinnich alngil Dhè e. 
33 XXXI. XXXII. 

2 Agus thubhalrt lacob, 'nuair a churn- 
aic e iad, /s e so feachd Dhè: agus thug 
e Mahanalm mar ainm air an àlte sin. 

3 Agus chuir lacob teachdairean rolmhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Siielr, 
dùthaich Edoim. 

4 Agiis dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their slbh ri m' thighearn Esau, Mar 
so thubhairt do sheii-bhiseach lacob, Bha 
mi air chualrt mallle ri Laban, agus 
dh'fhan mi maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, treud- 
an, agus òglaich, agus banoglalch ; agug 
chuir mi dh'Innseadh do m' thlghearna, 
chum gu'm faighinn deadh-g-liean a'd' 
shìiilibh. 

6 Agus phill na teachdalrean gu lacob, 
ag ràdh, Thàlnig sinn a dh'Ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e 
teachd a'd' chòdhaiP, agus ceithir cheud 
fear maille ris. 

7 Agus bha lacoJb fo eagal mòr, agus ann 
an airc; agusrolnn e 'n sluaghaò/ja maille 
ris, agus na treudan, agus an crodh, agus 
na càmhail 'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon do na buidhnibh, agus gu'm buail e 
i, an sin thèld a' bhuldheann a dh'fhanas 
as uaith. 

9 Agus thubhairt lacob, O Dhè m'athar 
Abrahalm, agus a Dhè m'athar Isaalc, a 
Thighearn a thubhalrt rium, Pi'U gu d' 
dhùthaich, agus gu d' dhilsean, agus nl mi 
maith dhuit: 

10 Cha'n airldh mi air a' chuld a's lugha 
do na tròcairibh sin ulle, no do'n fhìrlnn 
sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach ; 
oir le m' luirg thàinig mi thar an lordan 
so, agus tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo 
bhràthar, o làlmhEsau: oir tha eagal orm 
rolmhe, gu'n tlg e, agus gu'm buail e mi, 
agus a' mhàthalr mallle ris a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteacli nl 
mi malth dhuit, agus ni mi do shllochd 
mar ghalneamh na fairge, nach feudar 
àlreamh a thaobh lìonmhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e an sln san oldhche sln 
fèin,agus ghabh e do na thàinig g'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus tìchead boc, 
dà cheud caora agus fichead reithe. 

15 Deich càmhad fhichead bhainne le 
'n searraich, dà fhichead bò agus deich 
tairbh, fichead asal bhoirlonn agus deich 
searraich. 

16 Agus thug e iad do làimh a sheirbhis- 
each, gach iomaln leatha fèin ; agus 
thubhairt e r'a sheirbhislch, Imlchibh 
romham, agus cuirlbh dealachadh eadar 
lomain agus iomain. 

17 Agusdh'àithn e dhasan a bh'airthois- 
each. ag ràdh, 'Nuair a choinnicheas mo ' chòmhdhail, choinneamh. D GENESIS, S 

bliv<\thairEsauthii,ag:usa(lli'fheòraiclieas 
ediàot, ag' ràdh, Co leis tlui, agus c'àit a 
tha thu dol ? ag-us co leis iad sin a tlia 
romhad ? 

18 Au siu their thusa, Ihdnidh iad do 
d'sheirbliiseachlacob; is tlodlilac ath'aim, 
a chuireadh a dh'iounsuidh mo thighearn 
Esau : ag-us, feuch, niar au ceudna tha e 
fein 'nar dèig'h. 

19 Agus dh'àitlin e mar sin do'n dara 
seirbhiseach, agus do'n treas,ag-us dhoibh- 
san uile a bha leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'nuair a gheibh sibh e. 

20 Agns their sibh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseachlacob 'nar dèig-h-ne: 
oir thubhairt e, Ni mi rèidh' e leis an 
tiodhlac a thèid romham, agus an dèigh 
sin chi mi a ghnùis ; theagamh gu'n gabh 
e rium. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dh'flian e fèin an oidhche 
sin sa' cliuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche 
sin, agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus a 
dhà bhanoglaich, agus 'aon mhac deug, 
agus chaidh e thairis air àth laboic. 

23 Agus ghabli e iad, agus chuir e 
thairis air an t-siiith iad, agus chuir e 
tliairis na òA'aige. 

24 Agus dh'fhan lacob 'na aonar ; agus 
grhleac duine ris, gu ruig briseadh na 
fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde ; agus chaidh lag slèisde lacoib 
as an alt 'nuair a bha e a' gleac'^ ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, 
oir tha'n fhàir a' briseadh : agus thubh- 
airt esan, Cha leig mi air falbh thu, mur 
beannaich thu mi. 

27 Ag:us thubhairt e ris, Ciod is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubhairt esaii, Cha ghoirear' 
lacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 
oir bha cimihaclid agad mar uachd- 
aran ri Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu 
buaidh. 

29 Agus dh'fhiosraich lacob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, guidheam ort, 
t'ainm : agus thubhairt esan, C'ar son a 
tha thu a' farraid m'ainme. Agus bheann- 
aich e an sin e. 

30 Agus thug lacob Peniel mar ainm air 
an àite : oir chimnaic mi Dia aghaidh ri 
h-aghaidh, agus thearnadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'nuair a 
chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach 
air a shliasaid. 

32 Uime sin clia'n ith clann Israeil do'n 
fhèith a chiup, a ta air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh ; a chionn gu'n do bhean e 
fi lag slèisde lacoib san fhèith a chrup. XXII. xxxm. 

CAIB. XXXIII. 

1 Caoimhìieas lacoib agus Esau d'a chèile 'nuair a 
choiiuiicli iad. ]S Aig Salem cheanuaicli lacuh 
achadh, agus Ihog e allaii: 

AGUS thog lacob suas a shùilean,agus 
dh'amhairce, agus, feuch, bha Esau 
a' teachd, agus maille ris ceithir cheud f 'ear. 
Agiis roinn e a' chlann do Leah, agus do 
Rachel, agus do'n dà bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus an 
clannairthoiseach,agusLeah agusaclann 
'nan dèigh, agus Rachel agus loseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air 'aghaidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d'thàinig e dlìith d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'na choinneamh, agus 
ghabh e 'na ghlacaibh e, agus thuit e air a 
mhuineal, agiis phòg se e : agus g-huil 
iad. 

5 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; agus 
thubhairt e, Cò iad sin a ta maille riut ? 
E-gus thubhairt esan, A' chlann a thug Dia 
gu gràsmhor do d'slieirbhiseach. 

6 An sin thàinig na banoglaich am fagus, 
iad fèin agus an clann, agus chrom siad 
iad fèin. 

7 Agus thàinig'Leah cuideachd am fagus 
maiUe r'a cloinn,aguschrom siad iad fèin; 
agus an dèigli sin thàinig loseph am fagus 
agus Rachel, agus chrom siad iad fèin. 

8 Agus thiibhairt e, Ciod is ciall duit 
leis an lomain so uile, a choinnich mi ? 
Agus thubhairt esan, Gu deadh-ghean 
fliaghail ann an sùilibh mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit fèin na 
bheil agad. 

10 Agus thubhairt lacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma fhuair mi nis deadh- 
ghean a'd' sliùilibh, an sin gabh mo 
thiodhlac o m' làimh : olr uime sin 
chunnaic mi do g-hnùis, mar gu'm faiciiin 
gnùis Dè, agus thaitinn mi riut. 

1 1 Gabh, guidheam ort, mo bheannach- 
adh a thugadh a d' ionnsuidh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin Dia gu toirbheartach rium, 
agus gu bhell agam niòr phailteas : agus 
rinn e ro earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agus biomaid ag- imeachd, agus 
thèid mise maille riut*. 

13 Agus thubhairt e rls, Tha fìos aig mo 
thighearna gu hheil a' chlann maoth, agus 
na treudan agus an fheudall a ta maille 
rium, trom le h-àl ; agus ma dh'iomainear 
iad gu dian aon .latha, gheibh an treud 
uile bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo thighear 
na seachad roimh a sheirbhiseach : agus 
gabhaidhmise ant-slighegusocrach, a rèir 
mar a bhios an sprèldh a ta romham, agus ' ciùin 
34 - ag spairn. cha'n abrar. * romhad. GENESIS, ] 

a' chlann, comasach air fluilang-, g-us an tig- 
nii dli'ionnsnidli mo thig-lieama gu Seir. 

15 Ag-us thubhairt Esau, Leig leam a 
nis ciiid do'n mhuinntir a ta maille rium 
t'hàg-ail marriut': Agus thubhairt esan, 
C'ar son sin ? faig-heam-sa deadh-g-hean 
an sùihbh mo thig-hearna. 

16 Mar sin phill Esau san là sin fein air 
a shhghe gu Seir. 

17 Ag'us dh'imich lacob g-u Sucot, agus 
thog: e dha fèin tigh, agus rinn e bothain 
d'a sprèidh : air an aobhar sln thugadh 
Sucot niar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig: lacob do Shalem, baile 
Shecheim a ta ann an tlr Chanaain, 'nuair 
a thàinig e o Phadan-aram; agus shiiidh- 
ich e a bhìith fa chomhair a' bhaile. 

19 Ag'us cheamiaich e mk fearainn, far 
an do shuidhich e- a bhìith, o làimh 
chloinne Hamoir atliiar Shecheim, air cheud 
bonn airg-id''. 

20 Agus chuir e suas altair an sin, ag'us 
thug e Eel-Elolie-Israel mar ainm oirre. 

CAIB XXXIV. 

1 ThruaììleadhDinali ìiighcan Leaìi. 20 ThimchioU- 
ghearradìi viuinntir Shccheim ; 25 Mharbìiadìi iad 
le mic lacoib, 27 agus chreacliadh am baile. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
nig- i do lacob, a mach a dh'fhaicinn 
nigheana na tlre. 

2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uaclidaran na tìre i, 
ghabh e i, agus hiidh e leatha, agus thru- 
iiill e 

3 Agus dhlìith-lean 'anam ri Dinah nig'h- 
ean lacoib, ag'us ghràdhaich e a' ghraag-- 
ach% agus labhair e gu caomh ris a' 
g-hraagaich. 

4 Agus labhair Sechemri Hamor 'athair, 
ag ràdh, Faigh dhomh-sa a' ghraag'ach so 
mar mhnaoi. 

5 Agus chuala lacob g'u'n do thraaiU e 
Dinah a nighean. Nis (bha a mhic maiUe 
r'a sprèidh sa' mhachair,) ag-us bha lacob 
'na thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Ag'us chaidh Hamor athair Shecheim a 
mach a dh'ionnsuidh lacoib, a hibhairt 
ris. 

_ 7 Agus thàinig mlc lacoib o'n mhachair 
'nuair a clnial' iad e, agus bha na daoine 
doihch agus bha fearg mhòr orra; a 
chionn gu'n d'rinn e amaideachd ann an 
Israel, ann an hiidhe le nighean lacoib, ni 
nach bu chòir a dheanamh. 

S Agus labhair Hamor riu, ag- ràdh, Tha 
anam mo mhic Shecheira an ro g:heall air 
bhur niglhnn : thugaibh dha i, guidheam 
oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceang'la!che-posaidh° 
ruinne; bbur nigheana-sa tliugaibh 
dhuinne, agus ar nigheana-ne gabhaidh 
sibh dhuibh-se. maiUe riui, agad. 2 ssaoil. 

cheud uan. < dk'ìsUch c l 

35 :xxui. XXXIV 

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agusbithidh an th-roimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
ugus ceannachd innte, agus faighibli sealbi? 
innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deadh- 
ghean 'nur sìiilibh ; agus ge b'e ni a their 
sibh rium, bheir mi dhutbli. 

12 Air a mheud 's g'u'n dean sibli an 
dubharaidh' orm, agus an tiodhlac, bheir 
mi dhuibh eadhon mar a their sibh rium : 
a mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach 
mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic lacoib Sechem 
ag-us Hamor 'athair le ceilg-, ag-us labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaiU e Dinah 
am piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n fheud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a thoirt 
do dhuine neo-thimchioll-ghearrta ; oir 
bhiodh sin 'na mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; ma 
bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n timchioU- 
ghearrar gach firionnach 'nur measg- : 

16 An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhse, agus bhur nigheana-sa gabh- 
aidh sinn dhuinne, agus gabhaidh sinn 
còmhnuidh maille ribh, agus bithidh sinn 
'nar n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sìhh a bhi 
airbhur timchioU-g-hearradh, an singabh 
aidh sinne ar nighean, agus falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach dàil 
anns an ni a dheanamh, achionn g'u'n robh 
tlachd aige ann an nighinn lacoib : agus 
bha e ni b'urramaiche na tigh 'athar uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac g'u geatadh am baile, agiis labhair 
iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 T/iann daoine so sìochail maiUe ruinn, 
air an aobhar sin gabhadh iad còmhnuidh 
san tìr, agus deanadh iad reic agus ceann- 
achd innte ; thaobli an fhearainn, feuch, 
tha e farsaing ni's leòr dhoibh : an nigheana- 
sa gabhaidh sinne dhuinne mar mhnài,agus 
ar nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh 
na daoine leinn, gu còmhnuidh ghabhail 
maiUe ruinn, gu bhi 'nar n-aon sluag-h, 
ma thimchioU-ghearrar gach firionnach 
againne, mar a ta iadsan air an timcliioll- 
ghearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? amhàin 
aontaicheamaid leo, agus g'abhaidh iad 
còmhnuidh maille ruinn. 

24 Agus dii'èisd gach neach a chaidii 
macii air geatadli a bhaile ri Hamor ag'us 
ri Secìiem a mhac : agus thimciholl-gliearr- * an nigheanag. cleamhnas. 
douìrij. Sasg. 

D 2 GENESIS, } 
adh g-ach firionnach, iadsan iiile a chaidh 
Wacli aii' geatadh a bhaile. 

25 AgiK air an treas là, 'nuair a bha iad 
air aii cràdh, an sin ghabh dithis do mhic 
lacoib, Simeon ag-usLebhi,bràithreDhin- 
ah, g-ach fear aca a chlaidheamh, agus 
thàinig iad air a' bhaile g\i dàna ; agus 
mharbh iad gach firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus Se- 
chem a nihac le faobhar a' chlaidheimh, 
agus thug iad Dinah à tig-h Shecheim, 
agus chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic lacoib alr na mairbh, 
agus chreach iad am baile, a chionn gu'n 
do thruaiU iad am piuthair. 

28 An caoraich, ag-us am buar, agus an 
asail, agus na bha sa' bhaile, agus na b/ia 
san fhearann, thog iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agus am mnài thugiad leoan 
daorsadh', agus thog iad sa' chreich 
eadhon gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairtlacob ri Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid^ orm le m' 
dheanamh gràineiP am measg luchd-àit- 
eachaidh na tìre, am measg nan Canaan- 
ach, agus nam Peridseach : agus air 
dhomhsa bhi gann^ an àireamh, cruinn- 
ichidh siad iad fein cuideachd a' m' 
aghaidh, agus marbhaidh iad mi ; agus 
cuirear as domh, agus do m' thigh. 

31 Agiis thubhairt iad, Am bu chòlr dha 
buntainn ri 'rpiuthair-nemarristrìopaich? 

CAIB. XXXV. 

1 Thàlnig lacoh gu Belel,far an do thog e altair do 
Dhia. 9 Tha e air a blieannachadh. 16 Bàs 
Racheil, 23 Mic lacoib. 28 Aois Isaaic, a bliàs, 
agus 'adhlac. 

AGUS thubhairt Dia ri lacob, Eirich, 
imich suas gu Betel, agus gabh còmh- 
nuidh an sin; agus dean an sin altair do 
Dhia, a dh'fhoillsich e fein duit an viair a 
theich thu o ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt lacob r'a theaghlach, 
agus riu-san uile a hha maille ris, Cuiribh 
uaibh na diathan coimheach a^ ta 'nur 
measg, agus bithibh glan, agus mùthaibh^ 
bhur n-eudach : 

3 Agus eireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; agus ni mise an sin altair do 
Dhia, a dh'eisdrium ann an làmo chruaidh- 
chais, agus a bha maille rium san t-slighe 
air an deachaidh mi. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a bha 'nanlàimh, agus an 
cluas-fhàinnean a bha 'nan cluasaibh; 
agus dh'fholaich lacnb iadfuidh'n daraig 
a hha làimh ri Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha eagal" 
Dhè air na bailtibh a bha mu'n cuairt orra. ' am hraighdeanas. ^ aimlisg. 

^fuatliach. ^ tearc, bcag. 

6 atharraichihh . ^ uamhunn, oiU. 
36 LXXIV. XXXV. 

agus clia d'rinn iad tòireachd air mi- 
lacoib. 

6 Mar sin thàinig lacob gu Luds, a ta 
an tìr Chanaain, eadhon Betel, e fèin agus 
an sluagh uile a bha maiUe ris. 

7 Agiis thog e 'n sin altair, agus thug e 
Elbetel mar ainm air an àit ; do bhrìgh 
ann an sin gu'n d'flioiHsich Dia e fèin dha, 
'nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltrum' Re- 
becah bàs, agus dh'adhlaiceadh i fuidh 
Bhetel, fuidh dharaig: agus thugadh 
Alon-bacut mar ainm air. 

9 Agus dh'f hoillsich Dia e fèin do la- 
cob a rìs, an uair a thàinig e à Padan- 
aram; agus bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se lacob a's 
ainm dhuit; cha'n ainmichear thu lacob 
ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na ainm 
ort : agus thug e Israel mar ainm air. 

1 1 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chumhachdach; bi slolmhor agusfàs 
lìonmhor : thigcinneachaguscoimhthional 
chinneach uait, agus thig righrean a mach 
à d'leasraidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh' 
Abraham agus a dh'Isaac, dhuitse bheir 
mi e; agus do d' sliliochd a'd' dhèigh 
bheir mi am fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith san àit 
an do labhair e ris. 

14 Agus chuir lacob suas caiTagh' san 
àit an do labhair e ris, carragh cloiche, 
agus dhòirt e tabhartas-dibhe air, agus 
dhòirt e oladh air. 

1.5 Agus thug lacob Betel mar ainm air 
an àite faran dolabhair Dia ris 

16 Agusdh'imich iado Bhetel, aguscha 
robh ach astar beag aca rl teachd gu 
h-Ephrat: agus thàinig tinneas cloinne air 
Rachel, agus bha saothair chraaidh oirre. 

17 Agus 'nuairabha i an craaidhshaoth- 
air, an sin thubhairt a' bhean-ghlùine 
rithe, Na bìodh eagal ort, oir bithidh am 
mac so agad culdeachd. 

18 Agus 'nualr a bha h-anam a' dealach- 
adli rithe, (oir fhuair i bàs,) thug i Ben- 
oni mar ainmair: ach dh'alnmich 'athair 
e Beniamin. 

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus dh'adli- 
laiceadh i san t-slighe gu h-Ephrat, eadh- 
on Betlehem. 

20 Agus chuir lacob suas carragh an' a 
h-uaigh: is e so carragli uaighe Racheil 
gus an là'n diugh. 

21 Agus ghaijh Israel a thuras, agus 
shuidiiicli e a bhùth an taobh thall do 
thùr Edeir. 

22 Agus 'nualr a bha Israel a chòmh- 
nuidh san tìr sln, chaidh Reulien, agus 
hiidh e le Bllhah leannan^ 'athar: agus 7 muime. ^ pillar. Sasg. 

3 coimhìeahricìi. • GEJs'BSlS, X 

chual Israel sin. A nis bha dà mhac 
deug' aig: lacob. 

23 Miclicah; Reubenceud-ghinlacoib, 
agus Simeon, ag-us Lebhi, agus ludah, 
agus Isachar, agus Sebuhui. 

24 MicRacheil: loseph, agusBeniamm. 

25 Agus mic Bhilhah, banoglaich Ra- 
cheil; Dan, agus Naphthah. 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich Leah ; 
Gad agus Aser. Is iad sin mic lacoib, a 
rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar 
do Mhamre, gu baile Arbah, eadhon 
Hebron far an robh Abraham ag-us Isaac 
air chuairt. 

28 Agus b'iad làitheanlsaaìc ceudbUadh- 
na 's ceithirfichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chiiiinnicheadh e chum a 
mhuinntir fein, agiis e 'na sheann-duine, 
agus làn do làithi'bh. Agus dh'adhlaic a 
mhic Esau agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 

1 Tì-iuir hhan Esau. 9 A ghinealaich annan sliabh 
Sheir. 15 Na cinn-fhcadhna a thàinig o 'mhic. 

AGUS is iadsin ginealaichEsau, eadh- 
on Edoim. 

2 Ghabh Esau a mhnài do nigheanaibh 
Chanaain; Adah nigheanEloin anHitich, 
agus Ahohbamah nighean Anah, nighinn 
Shibeoin an Hibhich; 

3 Agus Basemat nigheanlsmaeil, piiithar 
Nebaioit. 

4 AgusnigAdahdoEsauEh'phas; agus 
riig Basemat Reuel. 

5 Agus mg Ahohbamah leus, agus laa- 
lam, agus Corah : Is iad sin mic Esau, a 
rugadh dha ann an tìr Chanaain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnài, ag-us a 
mhic, agus a nigheana, agus uile mhuinn- 
tir a thighe, agus a sprèidh, agus 'ainmh- 
ìdhean uile, agus a mhaoin uile, a fhuair 
e ann an tkChanaain; agus chaidh e do 
thìr eile o ghnùis a bhràthar lacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na 
gu'm feudadh iad còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd; agus chab'urrainn an tk anns 
an robh iad 'nan coigrich, an giùlan air 
son an sprèidhe. 

S Mar so ghabli Esau còmhnuidh ann 
àn shabh Sheir; is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an shabh Sheir : 

10 /s iad sin ainmeanna mhac Esau ; 
Ehphas mac Adah mnà Esau, Reuelmac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, 
Omar, Sepho, agus Gatam, agus Cenas. 

12 Agusbha Timna'naleannan aig Eli- 
phas, mac Esau ; agus nig i do Eliphas 
Amalec: 6'iad sin mic Adah, mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil; Nahat, 
agus Serah, Samah, agus Midsah: 6'iad 
sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

37 )LXY. XXXVI. 

1 4 Agus ò' iad sin mic Aholi bamah,nighmn 
Anah, nighinn Shibeoin, mnàEsau: agus 
rug i do Esau leus, agus laalam, agus 
Corah. 

15 £'iadsincinn-fheadhna mhac Esau: 
mic Ehphais, ceud-ghin Esau, ceann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna Omar, 
ceann-feadhna Sepho, ceann-feadhna Ce- 
nas, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann-feadhna 
Gatam, agus ceann-feadhna Amalec : is 
iad sin na cinn-fheadhna a t/iàiiiig o Eli- 
phas, ann an tìr Edoim: ò'iad sin mic 
Adaii. 

17 Agus is iad sin mic Reueil, mhic 
Esau ; ceann-feadhnaNahat, ceann-feadh- 
na Serah, ceann-feadhna Samah, ceann 
feadhnaMidsah. Is iad sinna cinn-fheadh- 
na a thainig o Reuel, ann an tìr Edoim : is 
iad sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Ahohbamah, mnà 
Esau ; ceann-feadhna leus, ceann-feadhna 
laalam, ceann-feadhna Corah ; ò'iad sin 
na cimi-flieadna a thàinig o Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. 

\9 Is iad sin mic Esau, eadhon Edoim: 
agus is iad sin an cinn-fheadhna. 

20 Is iad sinmic Sheiran Horich, hichd- 
àiteachadh na tìre ; Lotan, agus Sobal, 
agus Sibeon, agus Anah, 

21 Ag-us Dison, agus Edser, agus Disan ; 
is iad sin cinn-fheadhna nan Horach, 
cloinne Sheir, ann an tìr Edoim. 

22 Agus ò' iad clann Lotain Hori, agus 
Heman : agus ò'i Timnah piuthar Lotain. 

23 Agus ò'iad sinclann Shobail; Albhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus ò'iad sin clann Shibeoin ; araon 
Aiah, agus Anah : ò'e so an t-Anah, 
a fhuair a macli na muileidean' san 
fhàsach, an uair a bha e '{r ionaUradli 
asal Shibeoin 'athar. 

25 Agus ò'iad sin clann Anah; Dison, 
agus Ahohbamah nig-hean Anah. 

26 Agus ò'iad sin clann Dhisoin; Hem- 
dan,agus Esban, agus Itran,agusClieran. 

27 B' iad sin clann Edseir; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 J3' iad sinn clannDhisain; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sin cinn-f lieadhna nan Horach ; 
ceann-feadhna Lotan, ceann-feadhna So- 
bal, ceann-feadhna Sibeon, ceann-feadhna 
Anah, 

30 Ceann-feadhnaDIson, ceann-feadhna 
Edser, ceann-feadhna Dlsan : is lad sin na 
cinn-fheadhna a thàiiiig o Hori, am measg 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rìghrean a rìghicK 
ann an tlr Edoim, inun do rìghlch rlgh 
sam hitli air cloinn Israeih 

32 Agus rìghich ann an Edom Belah ' mules, Sasg. GENESIS, X} 
mac Bheoir ; agus ò'e ainm a bhaìle Din- 
habah. 

33 Agxis dh'eug Belah, agus rìg-hich lob- 
ab macSherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dh'eug lobab, agus rìghich 
Husam o thìr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus rìg-hich 
Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midian am 
fearann Mhoaib, 'na àite : agus b'e ainm a 
bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus vìghich 
Samlah o Mhasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug^ Samlah, agus rìg-hich 
Saul o Rhehobot, lcdmh ris an amhainn, 
'na àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich Baal- 
hanan mac Achboir 'na àite. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac Ach- 
boir, agus rìghich Hadar 'na àite : agus 
h'e ainm a bhailePau; agus ainm amhnà 
Mehetabel, nighean Mhatreid, nighinn 
Mhedsahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeanna nan ceann- 
feadhna a thain'ig oEsau, a rèir an teag-h- 
laichean, a rèir an àiteacha, 'nan ainmibh ; 
ceann-feadhna Timnah, ceann-feadhna 
Albhah, ceann-feadhna letet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, ceann- 
feadhna Elah, ceann-feadhna Pinon, 

42 Ceann feadhnaCenas, ceann-feadhna 
Teman, ceann-feadhna Mibsar, 

43 Ceann-feadhnaMagdiel, ceann-feadh- 
na Iram: iViadsin cinn-fheadhna Edoim, 
a rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr an 
seilbh; is esan Esau, athair nanEdomach. 

CAIB. xxxvn. 

] Dh' fhuathaicheadh loseph le a hhràìthribh. 5 A 
dhà aisling. 18 Chuir a bhràithrean an comhairìe 
ri clièiìe gus a mharbhadh ; ach shaor Reuben e. 
36 Reiceadh e ri Poiiphar san Eiphit. 

AGUS ghabh lacob còmhnuidh san tk 
anns an robh 'athair 'na choigreach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so ginealaich lacoib : 'Nuair a 
bhalosephseachd bliadhnadeuga dh'aois, 
bhae a' buachailleachd antreudmailler'a 
bhràithribli, agus hha 'n t-òganach maille 
rl mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
mnài 'athar; agus thxig' loseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel loseph na 
'mhic xiile, a chionn gu'??i h'e mac a shean 
aois e: agus rinn e dha còta àìi'iomadh 
dath'. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm budocha le 'athaire na bhràithrean 
uile,dh'fhuathaich iade,ag-us chab'urrainn 
iad labhairtris gu sìochail" 

5 Agus chunnaic loseph aisling^ agus 
dh'innis e d'a bliràithribh i, agus dh'- 
f huathaich iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, g'uidh- 
eam oirbh, risanaislingsoachunnaic mi. 

1 dh'iomad mìr. • sìothchail 

38 :xvi. xxxvn. • 

7 Oir, feuch, bha sir.n a' ceangal sguab 
san achadh, agus, feuch, dh'èirich mo 
sguabsa suas, agus sheas i gu dlreach ; agus, 
feuch,sheas bhur sguaban-sa mu'n cuairt 
oirre, agus rinn iad ùmhlachd do m' 
sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, Am bi 
thusagun amharus a'd' righoirnne? Ambi 
agad d'a rlreadlr tighearnas oirnne ? Agus 
dh'fhuathaich iad efathastni'smò air son 
'aishngean, agus air son a bhriathran. 

9 Agus chunnaic e fathast aishng eile, a - 
gus dh'innis e d'a bhràithribh i, agus thuiih - 
airt e, Feuch, chunnaic mi aishng cilc : 
agus, feuch,rinn a' ghrian agus a' ghealach . 
a^is an aonreul deug, ùmhlachddhomh. 

10 AgTis dh'innis e d'a athairi, agiisd'o- 
bhràithribh: agus thug 'athair achmhasan 
da, agus thubhairt e ris, Ciod i an aisling- 
so a chunnaic thu? An e gu'n tig d' 
rlreadh mise, agus do mhàthair, agus do 
bhràithre, chum sinn fèin a chromadh sìos 
duitse gai làr ? 

1 1 Agais bha farniad aig a bhràithribh 
ris ; ach thug 'athair fa'near a' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ion- 
altradh treud an athar do Shechem. 

13 Agais thubhairtlsrael ri loseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionalti-adh a?i treiid 
ann an Sechem ? Thig, agais cuiridli mi 
thu d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, 
Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt c ris, Imich, guidh- 
eam ort, faic am bheil do bhràithrean g\i 
maith, agus am bheil an treud gu maith ; 
agus thoir fios a m' ionnsuidh a rìs. Mar 
sin chuir e mach e à gleann Hebroin, agus 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhachair : 
agais dh'fheòraich an duine dheth, ag* 
ràdh, Ciod a tha thu 'g iarraidh? _ 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraìdh 
mo bhràithrean : innis dhomh, gTiidheam 
ort, c'àit am bheil iad ag ionaltradh an 
treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh 
iad à so : oir chuala mi iad ag ràdh, 
Rachamaid gu Dotan. Agus chaidh lo- 
seph an dèigh a bhràithrean, agus fhuair 
e iad ami an Dotan. 

18 AgT-is 'nuair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàini^ e am fagus 
doibh, chuir iad an comliairle ri chèile 
'na aghaidh, gais a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agais marbham 
aid e, a^s tilgeamaid e ann an slocha 
èigin ; agus their sinn, Chuir droch bhèist 
èigin as da : agiis chi sinn ciod gus an tig 
'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor 

3 hhruadair loseph hruadar CT11.NES1S. XXXVII. xxxvm. e as an laiinh e, agus thiibhairt e, Na 
ciùreamaid g-u bàs e. 

22 Ag-ns thiibhairtRenben riu, Na doirt- 
:bh fuil; tilg-ibh e san t-slochd so, _a ta 
san fhàsach, agais làmh na cuiribh air; a 
chum as g-u'n saoradh e as an làimh e, 
agus g:u'n aisig'eadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàining: loseph a 
dh'ionnsnidh a bhràithrean, an sin bhuin 
iad do losepli a chòta, còta nan ìomadh 
dath, a hha air. 

24 Ag-us ghabh iad e, a^is thilg: iad e 
ann an slochd; agais bha'n slochd falamh, 
gim uisge ann. 

25 Agus shnidh iad slos a dh'itheadh 
arain ; ag-us thog iad snas an sìiilean agus 
dh'amhairc iad, agus, feuch, hh a cnideachd 
do chloinn Ismaeil a' teachd o Ghilead, 
le'n càmhalan a' g:iùlan spìosraidh, ag'us 
^ocshlàint ', agus mirr, a' dol gus aìi toirt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Ag:ns thubhairtlndah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbhe a bhios ann dhuvme, ma 
mharbhas sinn ar bràthair, ag:us ma cheileas 
sinn 'f huil ? 

27 Thig:ibh, agus reiceamaid e ris na h- 
Ismaehch, ag:us na cuireamaid làmh air ; 
oir is e ar dearbh-bhràthair e, ag'us av feoil : 
agus dh'eisd a bln-àithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seachad, 
ceaimaichean; agus tharruing iad agus 
thog: iad suas loseph as an t-slochd, ag-us 
reic iad loseph ris na h-Ismaehch air fich- 
ead honn airgid. Ag-us thug iadsan loseph 
do'n Eiphit. 

29 Agus phiU Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-shiichd ; agus, feuch, cha rohh loseph 
san t-slochd : agus renb- e 'eudach. 

30 Agus phiU e dh'ionnsuidh a bhràith- 
rean,ag:us thubhairte,Cha'« 'eil an leanabh 
ann; agns mise, c'àit an tèid mi ? 

31 Ag-us g-habh iad còta loseiph, agus 
mharbh iad meann do na gabhraibh, agus 
thum iad an còta san fhnil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, ag-us th\ig: iad e dh'ionnsuidh an ath- 
ar ; ag:us thubhairt iad, Fhuair sinne so : 
aithnich a nis an e so còta do mhic,no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, ag:us thubhairt 
e, Còta mo mhic ; chuir droch bhèisd as 
da : tha loseph gim teag-amh air a reubadh 
as a chèile. 

34 Agus reub lacob 'eudach, ag-us chuir 
e eudach-saic air a leasmidh, agus rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain làithean. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus a 
ni^heanan uile suas, a thoirt sòlais da ; ach 
dhiìilt esan sòlas a ghabhail ; agus thubh 
airt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigh a chum 
mo mhic ri bròn. Mar so rinn 'athair 
caoidh air a shon. 36 Ag-us reic naMidianaich e san Eiphlt 
ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, ceann- 
ard an fhreiceadain^ 

CAiB. xxxvni. 

1 Gìiin ludah Er, Onan, agus Selaìt. G Phòs Er 
Tamar. 8 Cionta agus hàs Onain. 11 Dìi fìian 
Tamar ri Selah. 

GUS san àm sin fèin chaidh ludah sìos 
o 'bhràithribh, agus thionndaidh e 
steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am ò'ainm Hirah. 

2 Agus chunnaic ludah an sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am ò'ainm Suah : a- 
gus ghabh e i, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac : agus thu^ e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhas i torrach a rìs, ag'us rug: 
i mac; ag'us thug i Onan mar ainm air. 

5 Agus dh'fliàs i torrach fathast, ag-us rug- i 
mac; agus thug i Selah marainm air: agus 
bha esan ann an Chedsib, an uair arug i e. 

6 Ag'us ghabhludah bean doEr a cheud- 
ghin, d' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin ludah, aingidh 
ann an sealladh an Tighearna; agus 
mharbh an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Onan, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh mnà do 
bhràthar, agus pòs i, agus tog suas shochd 
do d' bhràthair. 

9 Agus bha fios aig Onan nach b'ann 
leis fein a bhiodh an shochd; agus 'nuair 
a chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum 
nach tugadh e shochd d'a bhràthair. 

10 Ag-us bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna : uime sin mharbh 
e esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt Indah rl Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich ann 
an tlgh t'athar, gus am fàs mo mhac Selah 
suas; oir thubhairt e, Air eagal gu'm 
faigheadh esan bàs mar an ceudna, mar a 
/Ai/ffjVabhràlthrean. Agusdh'fhalbhTa 
mar, agus dh'fhan i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ìilne fhada 'n dèigh sin fhuair 
nlg'hean Shuah, bean ludah, bàs : agus 
thog ludah a mhisneach, agus chaldh e 
suas a dli'ionnsuldh hichd-lomairt^ a chaor 
ach, e fèin agus a charaid Hlrah an t-A 
dulamach, g:u Tlmnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol suas 
gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuir i a culaidh bantraich 
dhith, agus chòmhdaich si i fèin le gnùis 
bhrat, agus phaisg si i fèin, agus shuidh i 
ann an ionad follalseach, a ta làimh rls an 
t-shghe gu Timnat : oir chunnaic i gu'n ' halm. Sasg. ' shrachd. 3 ceannard a 
shaighdearan, caiptein a' gheard. 

39 ' ^ l'ichd-bearraidK GENESIS, XXXVm. XXXIX. d'fhàs Selah suas, ag-us nach d'thugadh 
i dha mar mhnaoi. 

15 'Nualr a chunnaic ludah i, shaoil e 
gu'm bu strlopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh 
air an t-shghe, agus thubhairt e, Leig- 
leam, g^uidheam ort, teachd a steach a t' 
ionnsuidh; oir cha robh fhios aig-e g-u'm 
b'i bean a mhic i : agus thubhairt i, Ciod 
a bheir thu dhomli, a chum as g'u'n tig- 
thu steach a m' ionnsuidh ? 

17 Agus tluibhairt esan, Cuiridh mi 
meann' a t' ionusuidh o'n treud: ag:us 
thubhairt ise, An tolr thu geall dhomh gws 
an cuir thu m ionnsuidh e ? 

18 Ag'us thtibhairt e, Ciod an geall a 
bheir nii dhuit? Agus thubhairt ise, Do 
sheula, agus do làmh-fhailean, ag'us do 
lorg' a ta ann ad làimh : agus thug' e dhi 
iad, agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, 
agus rinneadh i torrach leis. 

19 Agus dli'eirich i, agus dh'fhalbh i 
roimpe, ag'us chuir i seachad a gnìiis-bhrat 
iiaithe^ agus chuir i a culaidh-bantraich 
oirre. 

20 Ag'us cluiir ludah am meann le làlmh 
a charaid an Adulamaich, chum as gu'm 
faigheadh e 'ngeall o làimhnamnà: ach 
cha d'fhuair e i. 

21 An sin dh'flieòraich e do dhaoinibh 
an àite sin, ag ràdh, C'àit am bheil an 
strìopach a blia gu foUaiseach ri taobh na 
shghe' ? Agus thubhairt iadsan, Cha robh 
strìopach sam bith an so. 

22 Agus phiU e dh'ionnsuidh ludah, agus 
thubhairt e, Cha d'fhuair mi i: agus mar 
an ceudna thubhairt daoine an àite, Cha 
robh striopach sam bith an so. 

23 Agus thubhairt ludah, Gabhadh i 
dh'i fein e, air eagal gu maslaichear sinn : 
feuch chuir mi am meann so d'a h-ionn- 
suidh, agus cha d'fhuair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosa an dèigh sin, 
'ih'innseadh do ludah, ag ràdh, Rinn Ta- 
mar bean do mhic strlopachas; agus, feuch, 
cuideachd, tha i torrach le strìopachas. 
Agus thubhairt ludah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'Nuair a tliugadh a mach i, chuir 'i fios 
a dh'ionnsuidh a-h-athar-cèile, ag ràdh, 
Aig an fhear d'am buin iad sin tha mise 
leth-tromach: agusthubhairti,Faic,guidh- 
eam ort, cia leis an seuUi, agus na làmh- 
fhàilean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabhludah riu, agus thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d'tliug mi i do Shelali mo mhac : agus 
cha robh aithne aige oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
■Moi/ine, feuch, bha leth-aona 'na boig. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, chuir 
c h-aon diubh mach a làmh : agus rug a' ' meann do na gabhraìbh. 
40 Eabh bhean-.ghlìiine air a làimh, agus cheangail 

1 snàthainnscarlaidoirre,ag ràdh, Thàinig 
e so a mach an toiseacli. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thu 
mach? bitheadh am briseadh so ortsa: 
Uime sin thugadh Phares mar ainm air. 

30 Agus an dèigh sinthàinig a bhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainnscarlaid 
air a làimh ; agus thugadh Sarah mar ainm 
air. 

CAIB. XXXIX. 

1 Rinn Poliphar loseph 'na fhear-riaglilaidh air a 
tliigh. 8 A gheamnnidheachd. Ì9 Cliuireadh am 
priosan e ; 21 ach bha an Tighearna maiile ris, 
agus nochd fear-gleidhidh a' phriosain a dheadìi 
ritn da. 

AGUS thugadh loseph sìos do'nEiphit; 
agus cheannaich Potiphar, oifigeach 
le Pharaoh, ceannard an fhreiceadain, 
Eiphiteach, e o làimh nan Ismaelach, a 
thug slos an sin e. 

2 Agusbha 'n Tigheama maiUe ri loseph, 
agus bha e 'na dhuine leis an do shoirbhich 
gacli ni ; agus bha e 'n tigh a mhaighstir 
an Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n 
robh an Tighearna maille ris, agus gii'n 
d' thug an Tighearn air gach ni a rinn e 
soirbheachadh 'na làimh. 

4 Agus f huair loseph deadh-ghean 'na 
shealladh, agus rinn e seirbhis da: agus 
rinn se e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, 
agus gachni abh'aigechuir efuidh 'làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin san d' rinn se e 
'na fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air 
gach ni a bh'aige, bheannaich an Tigh- 
earnatigh anEiphitich air sgàth losciph : 
agus bha beannachadh an Tighearn air 
gach ni abh'aige, anns an tigh, agusamis 
a' mhachair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a 6/i'aige an 
làimh loseiph, agus cha b'fhios da aon ni 
a bh'aige, saor o'n aran a è/m e 'g itheadh 
agus bha loseph 'na dhuiìie maiseach, 
agus sgiamhach san aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag bean 
a mhaighstir a sùilean air loseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt _e 
ri mnaoi a mhaiglistir, Feuch, cha 'n 'eil 
fìos aig mo mhaighstir ciod a tha maille 
rium san tighj ag-us gach ni a tli'aige chuir 
e fuidh m' làimh-sa. 

9 Cha 'n 'eil neacli san tigh so a's mò iia 
mise; aguscha do chumeuam ni sambith 
ach thusa, a chionn gur tu a bhean : cionn- 
us uime sin a ni mise an t-olc mòr so, agus 
a pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ? _ _ _ 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair i ri 
losepli o là, gu là, nach èisdeadh esan 
rithe, gu luidhe leatha, no bhi maiUe rithe. * uaipe, uaiche. 2 an ròid. GENESIS, 

11 Agus lliachair e, air latha àraidh, 
g-ii'ii deachaidh esan a steachdo 'n tigh a 
dheanainh 'oibre fein, agus cha robli a 
h-aon do dhaoinibh an tig-he an sin astigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachd- 
air', ag ràdh, Luidh leamsa: ag-us dh'- 
fhàg- e 'eudach-uachdair 'na làimh, agus 
tlieich e, ag'us thàr e mach. 

13 Ag;us an uair a chininaic ise gu 'n 
d'fhàg: e 'eudach-uachdair 'na làimh, 
agus g:u 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairmi air daoinibh atig-he, 
ag:us labhair i riu, ag- ràdh, Faicibh, thug' 
e steach d'ar n-ionnsuidh Eabhruidheach 
g'ar maslachadh'-: thàinig e steach a m' 
ionnsuidhs' a hiidhe leam, ag'us glilaodh 
mise le g:uth àrd: 

15 Ag-us 'nuair a chual' e gu'n do tliog- mi 
suas mo g-huth, ag-us g:u'n do g-hlaodh mi, 
an sin dh'fliàg- e 'eudach-uachdair maille 
rium, agus theich e, agus chaidh e mach. 

16 Ag-us thaisg i 'eudach-uachdair làimh 
rithe.gus an d'thàinig a thig-hearnadhach- 
aidh. 

17 Agus labhair i ris a reir nam briathi'a 
so, ag ràdh, Thàinig' an seirbhiseach Eabh- 
ruidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach a m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adh ; 

18 Agus an uair a thog: mise suas mo 
ghuth agus a ghlaodh mi, an sin dh'fhàg: 
e 'eudach-uachdair maille rium, ag:us 
theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh, 
Air an dòig-h so rinn do sheirbhiseach 
orm ; an sin las 'fhearg: suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph e, 
agus chuir e sa' phriosan e, far an robh 
priosanaich an righ ceangailte : agus bha 
e an sin sa' phriosan. 

21 Achbha'nTighearnamaille ri loseph, 
agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha 
deadh-ghean ann an sùihbh fliir-gleidh- 
idh a' phriosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phriosam 
fuidh làimh loseiph na priosanaich uile a 
hha sa' phriosan ; agus gach ni a rinn iad 
ansin, b'esan a rinn e. 

23Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrios- 
ain air ni sam bith a hha fuidh 'làimh, a 
«hionn gu'^i rohh an Tighearna maille ris ; 
agus an nì sin a rinn e thug an Tighearn 
air soirbheachadh leis. 

CAIB. XL. 

1 Thilgeadh am priosan ùrd hhuidealair, agus àrd 
fhidncnduir righ na h-Eiphit. 4 Chuir ccnnnard 
anfhreiceadain an cùram air loseph. 5 Dh'cadar- 
mhìnich e aii aislingean dhoibh. 

AGUS an dèigh nan nithe sin, chuir 
buidealair righ na h-Eiphit, agus 
'fhuineadair, fearg air an tighearna, righ 
na h-Eiphit. 

■ 'fìuìlluinn, a chòta. ^ a mhagadli oirnn. 

•11 XXXIX. XL. 

2 Agus bha corruich mhòr an- Pharaoh 
ri dithis d'asheirbhisich, ris an àrdbhuid- 
ealair, agus ris an àrd fhuineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh' iad ann an 
tigii ceannaird an fhreiceadain sa' phrios- 
an, far an roh/i loseph ceang-ailte. 

4 Agus chuir ceannard an fhreiceadain 
an cùram air loseph, agus fhritheii e 
dhoibli; agus dh'fhan iad tamull* ann an 
hlimh. 

5 Agus chunnaic iad aishng le clièile, 
gach fear aca 'aishng fèin san aon oidh- 
che, gach fear a rèir eadar-mhmeachaidh 
'aislinge; am buidealair agus fuineadair 
righ na h-Eiphit, a bha ceangaiUe sa' 
phriosan. 

6 Agus thàinig loseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'amhairc 
e orra, agus, feuch, bha iad dubhach. 

7 Agus dh'flieòraich e do sheirbhisich 
Pharaoh, a bha 'n làimh maille ris ann an 
tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co mhuladach an diugh ? 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus chn'n 'eil ?ieach agamn a 
dh'eadar-mhmicheas i. Agus thubhairt 
loseph riu, Nach ann o Dhia tha gach 
eadar-mhmeachadh? innsibh dhomhs' iad, 
guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 
'aishng do loseph, agus thubhairt e ris, 
A'm' aishng-sa, feuch, bha fìonain fa m' 
chomhair. 

10 Agus air anfhìonain bha tri meang 
lain^; agus hhct i mar gu'm biodh i a' 
briseadh a mach, agus thàinig i fuidh a 
làn bhlàth, agiis thug a bagaidean dear- 
can abuich uatha. 

1 1 Agus hha cupan Pharaoh a'm' làimh ; 
agus ghabli mi na fìon-dliearcan, agus 
dh'fhàisg mi iad an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan do làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt loseph ris, 'Se so a 
h-eadar-mhhieachadh • Na tri meanglain, 
is tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann tliri làithean tog- 
aidh Pharaoh suas do cheann, agus bheir 
e rls gu t'àite fèin thu ; agus bheir thu 
cupan Pharaoh 'na làimh, mar a b'àbhuist 
duit roimhe, 'nuair a bha tiiu a'd' bhuid- 
ealair aige. 

1 4 Ach cuimhnich thusa ormsa 'nuair a 
dh'èireas gu maith dhuit, agus dean, 
guidlieam ort, caoinihneas domh ; agus 
dean iomradli orm ri Pliaraoh, agus thoir 
a mach mi as an Tigli so : 

15 Oir, gu deimhin, ghoideadh air falbh 
mi à tk nan Eabhruidheach, agus mar an 
ceudna, an so cha d'rinn mi ni sam bith 
gu 'n cuirte san t-sloclidmi. 

16 'Nuair a chunnaic an t-àrd fhuinead- 
air gu'n d'eadar-mhhiich e gu maith, 
thubhairt e ri loseph, Bha mise mar an 

3 ann an daingneach. ^ seal. 5 geuga g£:nesis 

ceudiia a'm' aisìiiig-, agus, feuch, bha tri 
bascaidean geala air mo chearui : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde bJia 
do gach seòrsa bìdh air son Pharaoh do 
dheasachadh an fliuineadair; agusdh'ith 
an eunlaith iad a mach as a' bhascaid air 
mo cheann. 

18 A^us fhreag-air loseph, agus thubh- 
airt e, Is e so a li-eadar-mhìneachadh': 
Na tri bascaidean, is tri làithean iad. 

19 An ceann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air crann, ag-us ithidh an eunlaith 
t'fheoil dhìot. 

20 Agus air antreas là, comh-ainm latha- 
breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheirbh- 
isich uile: ag-us thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd fhuinead- 
air am measg a sheirbhiseach. 

21 Agrus thug' e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus thug 
e 'n cupan do làimh Phai'aoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, 
mar a dh'eadar-mhìnich loseph dhoibh. 

23 Gidheadh, cha do chuimhnich an 
'-àrd bhuidealair air loseph, ach dhì- 
chuimhnich se e. 

CAIB. XLI. 

4 Dà aìsling Pìiaraoh. 2:5 Dlieadar-mìànieh loseph 
iad. 33 Thiig e eomliairle do Pharaoh. 38 Rinn- 
eadli e 'na uachdaran air itr na h-Eiphit. 5fi Bha 
gorla air aghaidh na ialmhaìnn uile. 

AGUS an ceann dà bhliadhna iomlan 
chunnaic Pharaoh aisling: ; ag^us, 
feuch, sheas e làìmh ris an amhainn : 

2 Agus, feuch, thàinig'anìos as anamh- 
ainn seachd bà, sg-iamhach r'am faicinn, 
agus reamhar am feoil ; agiis bha iad ag: 
ionaltradh ann am mln-fheur-. 

3 Ag'us, feuch,thàinigseachdbà eilenìos 
'nan dèigh as an amhainn, g-randa r'am 
faicinn, agus caol 'nam feoil: agus sheas 
iad làimh ris na bà eile, air bruaich na 
h-aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda r'am 
faicinn agus caol 'nam feoil suas na seachd 
bà sg-iamhacha ag-us reamhra. Mar sin 
dhìiisg: Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e aishng- 
an dara uair : Agiis, feuch, dh'èirich suas 
Eeachd diasan arbhair air aon choinlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Ag'us, feuch, dh'fhàs suas 'nan dèig-h 
seachd diasa caola, agus air an seargadh 
leis à g-haoith an ear. 

7 Agus shluig' na seachd diasa caola 
suas na seachd diasa reachdmhor agus 
làn: ag'us dhìiisg Phai'aoh, agus, feuch, ò' 
aisling a bh' ann. 

8 Ag-us sa' mhaduinn bha a spiorad air a ^ 
bhuaireadh ' ; agus chuir efios uaith, ag'us 
g-hairm e uile dhruidhean na h-Eiphit, agus 
a daoine g:lic uile : agus dh'innisPharaoh !, XL. XLI. 

'aisling dhoibh ; ach cha robh neach ann a 
dh'eadar-mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag- ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan^ 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, agus chuir e mise an làimh ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain, arao?t 
mise, agus an t-àrd fhuineadair. 

1 1 Ag-us chunnaic sinn aisling san aon 
oidhche, mis' agus esan: chunnaic gach 
fear agahin aisling arèir eadar-mhìneach- 
aidh 'aishnge. 

12 Ag'us bìia 'n sin maille ruinn òganach 
Eabliraidheach, seirbhiseach do cheannard 
an fhreiceadain; a^us dh'innis sinn da, 
agus dh'eadar-mhmich e dhuinn ar 
n-aislingean : do gach fear agahm a rèir 
'aishnge dii'eadar-mhhiich e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhhiich e 
dhuinn, mar sin bha e: mise clmir e rì '; 
ann am àite ag-us esan chrocli e. 

14 Agus chuir Pharaoh ieac/ir/air uaitlj, 
agus g-hairm e loseph, agus thug iad le 
cabhaig a mach as an t-slochd e : agus 
bhearr se e /eire,agus mhùth e 'eudach,agus 
thàinig e steach adh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Chrmnaic mi aisling, agus cha 'n'eil neach 
ann a dh'eadar-mhìnicheas i : agus chuala 
mi air a ràdh mu d'thimchioll-sa, 'nuair 
a chluinneas tu aisling, gur aithne dhuit 
a h-eadar-mhìneachadh. 

16 Agus fhreagair loseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha 'n'eil e annamsa: bheir Dia 
freagradh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri losephv 
A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na h-aimhne : 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, reamhar am feoil, 
agiis sgiamhach ann an cruth ; agus bha 
iad ag ionaltradh ann am mìn-fheur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh, bochd agus ro ghranda, 
agus caol am feoil : cha 'n f haca mi 'n 
samhuilriawAann anuile thìr na h-Eiphit 
air olcas. 

20 Agus dh'ith na bà caola agus granda 
siias na ceud seachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad iad ; 
ach bha iad granda r'am faicinn, mar an 
toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chimnaic mi a'm' aisling; agus, 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinlein, làn agus maith. 

23 Agus, feuch, dh'fhas suas 'nan dèigh 
seachd diasan, air an crlonadh, caol, agus 

I seargta leis a' ghaoith an ear; 

24 Agus shluig na diasa caola suas na 
seachd diasa maithe : agus dh'innis mi so 
do na druidhibh; ach cha robh neach » brìgh. 
42 • lian, lòn, miadan. ' air a chràdh. < mo choire. GENESIS, XLI. aiui a b'urrainn a' chìiis fhoillseachadh 
dhoirh. 

2j Ag-us thubhairt loseph ri Pharaoh, 
Aisling: Pharaoh, is aon i: an ni sin a ta 
Dia gus a dheanamh, dh'fhoillsich e do 
Pharaoh. 

26 Na seachd bcà maithe, is seachd 
bliadhnaiad; ag-usnaseachddiasamaithe, 
ts seachd bhadhna iad : is aon an aishng:. 

27 Ag-us na seachd bà caola agus g:randa 
a thàinig a nìos "nan dèig-h, is seachd 
bhadhna iad; agais na seachd diasa fàs', 
searg-ta leis a' g-haoith an ear, bithidh iad 
^nan seachdbhadhna g:orta. 

2S So an ni a thubhairt mi ri Pharaoh : 
An ni a ta Dia g:us a dheanamh, nochd e 
do Pharaoh. 

29 Fench, tha seachd bh'adhna mòr- 
phailteis a' teachd air feadh thìre na 
h-Eiphit uile : 

30 Agus èiridh seachd bliadhna g'orta 
suas 'nan dèigh, ag-us dì-chuimhnichear am 
pailteas uile an tìi' na h-Eiphit ; agus 
claoidhidh a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am pailteas 
anns an tìr, air son na g'orta a leanas : oir 
bithidh i ro throm. 

32 Ag-us a thaobh g:u'n do dhùblalch- 
eadh an aisling: do Pharaoh dà uair, t/ni 
sin a chionn g-u bheil an ni air a shuidh- 
eachadh le Dia ; agus bheir Dia ann an 
aithghearradh g'u crìch e. 

33 Anisuime sin, amhairceadhPharaoha 
mach air son duine a tha tuis^seach agais 
g'lic, ag:us cuireadh e os ceann tìre na 
h-Eiphit e. 

34. Deanadh Pharaoh so, agus orduich- 
eadh e luchd-riaghlaidh os ceann na tìre, 
agais togadh iad an cìiigeadh cuid do thor- 
adh tlre na h-Eiphit sna seachd bliadh- 
naibh pailteis. 

35 Agais cminnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadhna maithe sin ri teachd, agus 
taisg:eadh iad suas arbhar fuidh làimh 
Pharaoh, ag-us g-Ieidheadh iad biadh sna 
bailtibh. 

36 Ag:us bithidh am biadh sin 'na 
tìiaisgeach do'n th', fa chomhair nan 
seachd bliadhna gorta a bhitheas ann an 
tu'na h-Eiphit; chum as nach tèid as do'n 
tìr leis a' ghorta. 

37 Agus bha a' chomhairle maith^ ann 
an sìiilibh Pharaoh, agus ann an sùilibh 
a sheirbhiseach uile. 

38 Ag:us thubhairtPharaoh r'a sheirbh- 
isich, Am bheil e 'n comas duinn a leithid 
so_ do dhuine fhaotainn, anns am bkeiì 
spiorad Dhè? 

39 Ag:us thubhairt Pharaoh rl loseph, 
A thaobh gu'n d'fhoiUsich Dia so uile 
dhuit, cha 'n'eil neach ann cho tuigseach 
ag:us cho glic riut fèin. ^falwnh, caocha. ^ bha an nimath. s anart. i Athaìr chau'mh. 
43 ' 40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, a- 
g:us a rèir t'fhocail bithidh mo shluag'h 
uile air an riaghladh: a mhàin san righ- 
chaithir bithidh mise ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre na 
h-Eiphit. 

42 Ag'us thug' Pharaoh 'fhàinne bhàrr 
a làimhe, agus chuir e air làimh loseiph 
e ; agus sgeadaich se e ann an trusgan do 
lìon-eiidach ^ grinn, agus chuir e slabhniidh 
òir m'a mhuineal. 

43 Agus thug' e air marcachd san dara 
carbad a òA'aige fèin : ag:us g'hlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh an glùn^; ag-us rinn se 
e 'na nachdaran air tìr na h-Eiphit 
uile. 

44 Ag-us thubhairt Pharaoh ri loseph, /* 
mise Pharaoh, agus as t'eugmhais-sa cha 
tog duine suas a làmh no a chos ann an 
th' na h-Eipbit uile. 

45 Ag-usthugPharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air loseph ; agus thug- e dha 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oln 
mar mhnaoi : agus chaidh loseph a mach 
air feadh uile thìre na h-Eiphit. 

46 Agus bha loseph deich bliadhna 
fichead a dh'aois an uair a sheas e 'm 
fianuis Pharaoh righ na h-Eiphit: ag-us 
chaidh loseph a mach o làthair Pharaoh, 
agus chaidh e troimh' thk na h-Eiphit 
uile. 

47 Agus thug- an talamh a mach anns 
na seachd bliadhnaibh pailteis 'na g'hlac- 
aidibh. 

48 Agus chrunmich e r'a chèile uile 
bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an tìr 
na h-Eiphit; agus thaisg e suas biadh 
snabailtibh: biadh fearainn g'ach baile, a 
bha mu'n cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Ag:us chuir loseph r'a chèile sìol mar 
g-haineamh na fairge, ro mhòran, g-us au 
do sguir e à'a àireamh: oir bha e gun 
àireamh. 

50 Agus do loseph rugadh dithis mhac 
mun d'thàìnig: bliadhnacha na g-orta, a 
rug: Asenat dha, nig-hean Photipherah, 
sagairt Oin. 

51 Agus thug- loseph Manaseh mar 
ainm air a' cheud-ghin; oir thug:Dia orm, 
ars' esan, mo shaothair uile dhìchuimh- 
neachadh, agus tigh m'athar rnle. 

52 Agus air an dara ìnac thug- e Epli- 
raim mar ainm; oir thug- Dia orm, ars' 
esan, a bhi sìolmhor ann an tìr m'àmh- 
g-hair. 

53 Agus chrìochnuicheadh seachd bliadh- 
nan a' phailteis a bha ann an tlr na 
h-Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na 
gorta ri teachd, mar a thubhairt loseph ; 
agus hha a' ghorta anns na dùthchannaibh romh, irìd. Eir. GENESIS, 

111 le . ach anii an uile thlr na h-Eiphit bha 
aran. 

.55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann an iiireasbhuidh, an sin ghlaodh 
an sluag-h ri Pharaoh air son arain : agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eipliitich uile, 
Ruigibh loseph ; aìinis'nia, their e ruibh, 
tleanaibh. 

I 56 Agus bha a' ghorta aii aghaidh na 
talmhainn uile: agus dh'fhcsg-ail loseph 
na tig-hean-taisg' uile, agus reic e ris na 
h-Eiphitich: agus bhuadhaich a' ghorta ' 
ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dìithaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh loseiph a cheann 
ach hìdìi ; oir bhiiadhaich a ghorta anns 
gach dùthaich. 

CAIB. XLII. 

1 Clmir lacoh a lìlieichtear mkac du'n Eiphìt a 
cheannach sìl. 17 Thilg losepli ampriosan iad mar 
luchd- bralha ; ach air a' cìiumlia gu'mjàgadh iad 
Simeon, agus gum pilleadìi iad a rìs le'm bràiìiair 
a b'òige, Jeigeadh as iad. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n 
robh sìoP san Eiphit, thubhairt e 
r'a mhic, C'ar son a ta sibhag- amharc air 
a cheile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi gu 
bheil sìol sanEiphit; rachaibh sìos an sin, 
agus ceannaichihh dhuinn as a sin, chum 
as g-u'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn 
bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràithrean 
loseiph slos a cheannach sU san Eiphit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràthair loseiph maille r'a bhràithribh: 
oir thubhairt e, Air eagal gu'n èirich olc^ 
dha. 

5 Ag-us thàinig mic Israeil a cheannach 
sìl am measg na muinntir a thàinig : oir 
bha a' ghorta ann an th- Chanaain. 

6 Agus bha loseph 'na uachdaran air an 
tìr : B' eean a bha a' reiceadh ri sluagh na 
tke uile. Agus thàinig bràithrean loseiph, 
agus chrom siad iad fèin sìos da, le 'n agh- 
aidh gu làr. 

7 Agi^s chunnaic loseph a bhràithrean, 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin 
'na choigreach dhoibh, agus labhair e gu 
coimheach riu; agus thubhairt e riu, Cia 
as a thàinig sibhse ? Agus thubhairt 
iadsan ris, A tìr Chanaain a cheannach 
bìdh. 

8 Agus dh'aithnich loseph a bhràithrean, 
ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich loseph air na h-ais- 
h'ngibh a chunnaic e mu'n timchioll, agus 
thubhairt e riu, Is luchd-bratha* sibh ; a 
dh'fhaicinn lomnochdaidh na tìre thàinig- 
sibh. ' tighean-stbìr, taisgeachan. - dh'fliàs a' ghorta 
geur. 3 gràn, arhhar. * dosgaich, sgiorradh, 
■ iubaist. * luchd-rannsachaidh. 

44 XLI. XLII. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha sinn, nio 
thighearna, ach is ann athàinigdosheirbh- 
isich a cheannach bìdh : 

1 1 Is mic aon duine sinne uile, is daoine 
fìrinneach sinn; cha Uichd-bratha do 
sheirbhisich. 

12 Agus ihubhairt esan rlu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'fhaicinn lomnochdaidh na 
tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bhràthair 
dheug do sheirbhisich, mic aon duine ann 
an tìr Chanaain ; agus, feuch, tha'mfear 
a's òig' an diugh maille r'ar n-athair, 'agus 
^A«h-aon nach maireann^. 

14 Agus thubhairt loseph riu, So an ni 
a thubliairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd- 
bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoh, cha tèid sibh a mach à so, mur 
tig bhur bràthair a's òige an so. 

16 Cuiriblniaibh fearagaibh, agusthug- 
adh e leis bhur bràthair, agus gleidhear 
sibhse am priosan', chum as gu'n dearbhar 
bhur briathran, am hheil no nach 'eil 
fìrhin annaibh : no mar is beò Pharaoh, 
gu cinnteach is luchd-bratha sibh. 

1 7 Agus chuir e 'm priosan iad uile re 
thri làithean. 

1 8 Agus thubhairtloseph riu air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beò : oir tha 
eagal Dè ormsa. 

19 Ma's daoine fìrinneach sibh, fàgar 
aon d'ur bràithribh ceangailte antigh bhur 
priosain: agus imichibh-sa,thugaibh leibh 
sìol air son gorta bhur teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m' ionnsuidh; mar sin dearbhar bhur 
briathran", agus cha 'n fhaigh sibh bàs. 
Agus riun iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, Tha 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar 
bràthar, do bhrlgh gii'm faca sinn cràdh 
'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, agus nach 
d'èisd sinn ris : uime sin thàinig an ahc'^ 
so oirnn. 

22 Agus f hreagair Reuben ìad, ag ràdh, 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdh, Na 
peacaichibh an aghaidh an leinibh ? agus 
cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, mar an 
ceudna tha 'fhuil air a h-iarraidh oirìin. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
robh loseph 'gcr/i tuigsinn ; oir òAaeadar 
theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, 
agus ghiiil e ; agus phill e rìs d'an ionii- 
suidh, agus labhair e riu, agus thug e Si- 
meon uatha, agiis cheangail se e fa chomh- 
air an sìil. 

25 An sin dh'àithn loseph aii saic a 
lìonadh le sìol, agus airgiod gach duine a 
chur air ais 'na shac, agus biadh a thoirt <> nach 'eil ann. ceanglar sibhse. Eabli. 

^ftrinnichear bhur hriathran. ^ cruaidh-chàs. GENP]S1S, 

doibh air son na slighe : ag-us is ann niar 
so a rinn e riu. 

26 Ag:us thog iad an sìol air an asalaibh, 
ag-us dh'imich iad a sin. 

21 Agns an uair a dh'fiiosgail fcar 
dhiubh a shac, a thoirt bìdii d'a asal san 
tigh-òsda, chunnaic e 'airgiod; oir, feuch, 
b/ia e am beul a shaic. 

28 Ag-us thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thug:aclhairaism'airg:iod-sa; agus, feuch, 
tha e eadlion a'm' shac. Ag-us dh'fhàihiich 
an cridhe, agus bha eag-ai orra, ag: ràdh 
g-ach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn? 

29 Ag:us thàinig: iad a chiim lacoib an 
athar, do tlnr Chanaain, agus dh'innis 
iad dha g:ach ni a thachair dhoibh, ag- 
ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachdaran 
air an tìr ruinn gii coimheach, ag:us ghabh 
e sinn mar hichd-bratha air an dùthaich. 

31 Ag'us thubhairt sinn ris, Is daoine 
fìrinneach sinne ; cha hichd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic ar 
n-athar; tha aon mhac nach maireann, 
agus tha '7n viac a's òige 'n diugh maiUe 
r'ar n-athair an th- Chanaain. 

33 Ag-us thubhairt an duine, uachdaran 
na tìre ruinn, Mar so aithnichidh mi g'ur 
daoine flrinneach sibli ; fàgaibh aon d'ur 
bràithribli maille riumsa, agus gabhaibh 
hiadh air son g-orta bhur teaghlaichean, 
agus bithibh ag imeachd : 

34 Agus thugaibh bhur bràthalr a's 
òig:e a m'ionnsuidh ; an sin bithidh fios 
ag-am naclr hichd-bratha sibh, ach gur 
daoine tlrinneach sibh : 7nar sin bheir 
mise bhur bràthair dhuibh, ag-us ni sibh 
ceannachd san tìr. 

35 Agus an uair athaomaich iad an salc, 
feuch, bha ceanglachan airgld gach duine 

! 'na shac fèin, ag:us an uair achunnaic iad 
j fèin agus an athair na ceanglachaln alrg:id, 
bha eagal orra. 

36 Agus thubhalrt lacob an athair rlu, 
Thug sibh uamsa.?nochla?in: loseph cha 
mhaireann, agus Simeon cha mhaireann, 
agus Beniamin bheir sibh air falbh: 
m'aghaidh-sa tha na nithe sin uile. 

37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag 
ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur 
tolr mi a t'ionnsuidh e : thoir thairis do 
m' làimhs' e, ag:us bheir mise a t'ionn- 
suidh a rìs e. 

38 Agus thubhalrt e, Cha tèid mo mhac 
sios maille rlbh ; oir tha a bhràthair 
marbh, agus dh'fhàgadh esan 'na aonar : 
ma thachras olc dha san t-slighe air an 
tèid sibh, an sin bheir sibh slos m'fhalt 
ilath le bròn do'n uaigh. ' hitheam-safuidìi '« clioìr' -iomchar gu bràih, 
2 do'n mheas. 3 soirichibh. 

45 XLU. XLUL 

CAIB. XLIII. 

i Le comhairle ludah leig lacob le Betiiamin doldo'n 
Eìpìiii. 13 Tlmgadh bràitlirean loseiph a dh'ionn- 
suidh a thiglie. 26 Gliabh e gu h-aoidheil riu, 
ogus dhUtli ugus d/i'òl iad maiUe ris. 

AGUS b/ia a' g-horta ro mhòr san tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad suas an 
slol a thug iad as au Eiphit, thubhairt an 
athair riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh 
dliuinn beagan bìdh. 

3 Ag:us labhairludah ris, ag:ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag- ràdii,, 
Clia'n fhaic sibh mo glniùis-sa, mur bi 
bhur bràthair maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille 
ruinn, tlièid sinn sìos, agus ceannalclildli 
sinn biadh dlniit ; 

5 Acli mur cuir thuZei?(« e, cha tèidslnn 
sìos : oir thubhalrt an duine ruinn, Cha'n 
fhaic sibh mo ghnìiis, mur bi bhur brà- 
thair maille ribli. 

6 Agus thubhalrt Israel, C'ar son a bhuln 
sibli cìio olc rium, ag:us g'u'n d'innis sibli 
do'n dulne g:u'n robh bràthalr tuiUeadh 
agaibh ? 

7 Agus tliubhairt iad, Dh'fhiosralch an 
duine dhinn gu teann m'ar timcliioU fèin, 
agusmu thimchioll ar càirdean, ag ràdli, 
Am b/ieil bhur n-athair fathast beò ? am 
blieil bràthair eile agaibh? Agus dli'innis 
sinne dha a rèir brìgh nam brlatliar sin : 
Am b'urrainn sinne fìos a bhl ag-ainn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thug^aibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agus thubliairt ludah ri h-Israel 
'athair, Ciiir an t-òganach maille riumsa, 
agus èirldh sinn, ag:us imichidh sinn, a 
chimi as g-u'm bi sinn beò agus nach faigh 
sinn bàs, araon sinne, agus thu fèin, agus 
mar an ceudna ar clann bheag:. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon ; o 
m' làimh-sa iarraidli tu e : mur toir mise a 
t'Ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair 
e, an sin blodh a' choire gu bràth orm 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh 
moille, g'u clnnteach bha sinn a nis air 
pilltinn air ar n-ais an dara uair so. 

1 1 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
Ma d/if/ieumas a' c/iuis a b/ii mar sin a 
nis, deanaibh so; gabhaibh do'n toradh^ 
a's fearr san tlr 'nur soIthIchibh\ ag-us 
thug:aibh slos tiodhlac do'n duine; beagau 
ìoc-shlaint, agusbeagan meala, spìosraidh, 
agus mirr, cnothan^ agusalmoine : 

12 Agus thugaibli leibh airglod dìib- 
ailte^ 'nin- làimh, agus an t-airgiod a 
tliugadh alr ais am beul bhur sac, tliug-- 
albh air ais e 'mu- hiimh ; theagamli g-ur 
mearachd abh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth 
air; ag'usèiribh, rachaibh a rìs a dh'ionu 
suldh an duine. ^ cnuthan. dà-fliiìlic. GENESIS, 

i-4 Agus gu'ii tugadh Dia uile-chumh- 
achdach tròcair dhuibh an làthair an duine 
chum as gu'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamin: ach ma 
chaill mise mo clilann, chaill mi iad. 

15 Ag'us ghabh na daoine an tiodhlac 
sin, agus thug- iad leo airgiod dùbailte 
'nan làimh, agusBeniamin ; agus dh'èirich 
aad, agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, 
agus sheas iad an làthair loseiph. 

16 Agus anuaira chunnaic loseph Ben- 
iamin maiUe riu, tliubhairt e ri fear- 
i'iaghlaidh a thighe, Thoir na daoine sìn 
•dachaidh, agus marbh, agus deasalch ; 
oir maille riumsa ithidh na daoine sin air 
mheadhon-là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr lo- 
seph ; agus thug e na daoine do thigh lo- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, chlonn 
gu'n d'thugadh iad do thigh loseiph, 
agus thubliairt iad, ^S' ann air son an air- 
gid, a chuireadh air ais 'nar sacaibh a' 
cheud uair, a thugadh a stigh sinn ; chum 
gu faigii e cion-fàth 'nar n-aghaidh, agus 
gu'n tuit e oirnn', agus gu'n gabh e sinn 
mar thràiUean^ agus ar n-asaiL 

1 9 Agus thàinig iad am fagus do f hear- 
riaghlaidh tighe loseiph, agus labhair iad 
ris aig dorus an tighe. 

20 Agus thubhairt iad, O mo thighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas an toiseacli 
a cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh òsda, agus a dli'fliosgail sinn ar saic, 
feuch, bha airgiod gach fir am beul a 
shaic, ar n-airgiod'na làn cliothrom: agus 
thug' sinn air ais leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bìdh : cha 
'n'eil fhios againu cò chuir ar n-airgiod 
'nar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu rohh 
dhuibli, na biodh eagal oirbh: thugblnir 
Dia fèin, agus Dia bhur n-athar ionmhas 
duibh 'nur sacaibh: fhuair mise bhur 
n-airgiod. Agus thug e Simeon a mach 
d'an ionnsuidli. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
<lo thigh loseiph, agus thug e uisge dhoibh, 
agus nigh iad an cosan^ agus thug e 
biadh d'an asalaibh. 

25 Agus dh'idhiich iad an tiodhlac an 
coinneamli do loseph teachd aig meadli- 
on-là; oir chual' iad gu'n robh iad gu 
aran itheadh an sin. 

26 Agus anuairathàiniglosepli dhach- 
aidh * thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, 
a bha 'nan làimh, do'n tigh: agus chrom 
siad iad fèin dha gu làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
maith, agus thubhairt e, Am bheil blmr I gìi'ìi Icu7n, giim huail e oirnn. 
^ mar dìiaoine daor. ^ casan. ' dhatingh. 
46 XLIU. XLIV 

n-athair, an seann dulne mu'n do labhafr 
sibh, gu maith? Am bheil e fathast 
beò? 

28 Agus tluibhairt iadsan,7%a do sheirbh- 
iseach ar n-athair-ne gu maith; tha e 
fathast beò : agus^ chrom siad iad fèin 
sìos, agus rinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shìiilean, agus 
chunnaic e Beniamin a bhràthair, mac a 
mhàthar, agus thubhairt e, An e so bhur 
bràthair a's òlge, mu'n do labhair sibh 
rium? Agus thubhairt e, Gu'n robh Dia 
gràsmhor dhult, a mhic. 

30 Agus rinn losepli cabhag, olr bha a 
chridhe a' tiomachadh i-'a bhràthair ; agus 
dh'iarr e àìt anns an guileadh e; agus 
chaldh e steach c/'a sheòmar, agus ghull 
e 'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agns chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thiibh- 
airt e, Cuirlbh sìos aran. 

.32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin, 
agus dhoibhsan leo fèln, agus do na 
h-EIphitlch, a dh'Ith mallle ris, leo fèin ; 
a chionn nach feudadh na h-Eiphitich 
aran itheadh malUe ris na h-Eabhruidh- 
ich ; oir w gràineileachd sin do na h-Eiph- 
itich. 

33 Agusshuidh iad sìos 'na làthair, an 
ceud-ghin a rèlr a chòii'-bhreithe ^ agus 
am fear a b'òige a rèir'òige: agusghabh 
na daoine iongantas gach fear i-'a chèile. 

34 Agus ghabh esan, agus chuir e 
cuibhrionnan o 'làthair fèin d'an ionn- 
suldh : ach rinn e cuibhrionn Bheniamin 
cìiig uairean ni bu mhò na cuid a h-aoin 
aca-san. Agus dh'òl iad, agus bha iad 
subhach^ maille ris. CAIB. XLIV. 

1 Innleacltd loseiph a chiimail Blieniamin, 12 Fhuar- 
adh cupan airgid losciph am beul saic Bhenia- 
min. 18 Atlicliuinge iriosul ludah. 

AGUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh' 
a thighe, ag ràdh, Lìon saic nan 
daoine le sìol, a' mheud's isurrainn iada 
ghiùlan, agus cuir airgiod gach duine am 
beul a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan air- 
gid, am beul saic an fhir a's òige, agus 
airgiod a shìl : agus rinn e a rèir an fhoc- 
ail a labhair loseph. 

3 Co luath 's a bha mhaduinn soiUeir, 
chuireadh na daoine air falbh, iad fèin 
agiis an asail. 

4 Agus an iiair a chaidh iad a mach as 
a' bhaUe, agus gun iad fathast fad o 
làimh, thubhairt loseph ri fear-riaghlaidh 
a thighe, Eirich, lean na daoine ; agus an 
uair a bheireas tu orra, abair riu, C'ar 
son a dhìol sibli olc an èiric maith°? ^ a cheirt-breithe. Eir. ''crivdhail. 

' sliùhhurd. ^ olc uir son maith. GENESIS, XLIV 5 Nacli e so a>i cupan as am bheil mo 
ihig'hearn ag'òl? ag'iis leis am bheil e da 
rìreadh a' deanamh fiosachd? is olc a 
fhuaradh sibh so a dheanamh. 

6 Ag-us rug: e orra, ag-iis labhair e riu na 
bnathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a 
labhras mo thighearna na briatin-a so ? 
narleigeadliDia gu'n deanadh do sheirbh- 
isich a reir an ni so. 

8 Feucli, an t-airgiod a fliuair sinn am 
beul ar sac, thug sinn a rls a t'ionnsuidh 
a tu'Chanaain ; cionnus, uime sin, a ghoid- 
eamaid airgiod no òr à tig-h do thigh- 
earna ? 

9 Cia b'e air bit/i do d'sheirbhisich aig 
am faighear e, cuirear gn bas esan, agus 
bithidh sinne mar an ceudna 'nar tràillean 
aig' mo thighearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta bifk- 
eadh e reir bluir briathar : bithidh esan 
aig am faighear e 'na sheirbhiseach ag- 
amsa; agus bithidli sibhse neo-choireach. 

1 1 An sin thug iad a nuas, g-u grad, gach 
duine a shac fèin gu làr, agus dli'fhosgail 
gach ckiine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich' 
e aig: an fhear bu shme, agus sguir e aig 
an fhear a b'òig-e : ag-us fhuaradh an cu- 
pan ann an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, agus 
chuir gach duine a shac air 'asail, agus 
phill iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig- ludah, agus a bhràith- 
reau do thigh loseiph (oir bha e fathast 
an sin) agus thuit iad sìos 'na fliianuis air 
an làr. 

15 Ag:us thubhairt loseph riu, Ciod ean 
gnìomh so a rinn sibh ? nach robh fhios 
agaibh gur aithne do m' leithid-se do 
dhuine da rìreadh fiosachd a dheanamh ? 

16 Agus tlmbhairt ludah, Ciod a their 
sjnn ri m' thighearna ? cionnus a labhras 
sinn ? no cionnus a ghlanas sinn sinn fèin ? 
fhuairDia amach aingidheachd do sheirbh- 
iseach ; feuch, tha sinne 'nar seirbhisich 
do m' thig^hearn araon sinne, ag;us esan 
mar an ceudna aig'- an d'fhuaradh an 
cupan. 

1 7 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainn-se so : ach an duhie aig- an 
d'fhuaradh an cupan, bithidh esan 'na 
slieirbhiseach agam-sa; agus d'ur taobh-sa, 
rachaibh suas an sìth a dh'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 An sin thàinig ludah am fagus da, 
a^us thubhairt e, Och mo thighearna, leig 
le d' sheirbhiseach, guidheam ort, focal a 
labhairt ann an cluasaibh mo thighearn, 
agriis na lasadh t'fhearg: an aghaidh do 
sheirbhisich : oir is amhuil thusa agus 
Pharaoh. 

19 Dh'f heòraich mo thigheania d'a sheir- bhisich, ag ràdli, Am bheil athair agaibh, 
no bràthair ? 

20 Agus thubhairt sinn ri m' thighearna, 
Tha athair againn, seann duine, agus 
leanabh a shean aois, maothran : agus tha 
'bhràthair mai-bh, ag-us dh'fhàgadh esan 
'na aonar rfo chloìnn. a mliàthar, agus tha 
gràdh aig 'athair air. 

21 Agus thubhairt thu ri d' sheirbhislch, 
Thiigaibh a niias e do m' ionnsuldhs', a 
chum as gu'n socrulch mi mo shùllean air. 

22 Agus tluibhairt slnne ri m' thlghear- 
na, Cha'n fheud an leanabh 'athair fhàg' 
all : olr nam fàgadh e 'athalr, ghelbheadh 
'athair bàs. 

23 Agus thubhairt thusa ri d' shelrbhis- 
Ich, Mur tig bhur bràthalr a's òlge nuas 
mallle rlbh, cha'n fhaic sibh m'ag^haidh- 
sa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh slnne suas a 
dh'ionnsuldh do shelrbhislch, m'athar, 
dh'Innls slnn da focall mo thlghearna. 

2.5 Agus thubhairt ar n-athalr, Rachaibh 
a rìs, ceannaichlbli dhulnn beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n fheud 
sinn dol sìos : ma bhlos ar bràthair a's òlge 
mallle rulnn, an sln tlièld sinn slos ; oir 
cha'n fheud sinn aghaidh an dulne fhalc- 
inn, mur bi ar bhràthair a's òige maille 
rulnn. 

27 Agus thubhairt do shelrbhiseacli m' 
athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do 
rug mo bliean dltliis mhac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach uam, 
agus thubhalrt mi, Gu cinnteacli reubadli 
'na bhloighdlbh e; agus claa'n fhaca mi o 
sìn e. 

29 Agus ma bheir sibh aìn ìnac so uam 
mar an ceudna, agus gu'n tig tubalst an% 
bhelr slbh sìos m'fhalt Uath le bròn do'n 
ualgli. 

30 A nls ulme sln, an ualr a thlg- mise a 
dh'ionnsuidli do shelrbhlslch m'athar, guu 
an leanabh mallle rulnn ; (do bhrigli gu 
bheil 'anam-sa ceangallte ann an anam 
an lelnibh ;) 

31 Tarlaldh, 'nuair a chl e nach 'eil an 
leanabh maille ruinn, gu'm falgh e bàs : 
agus bhelr do shelrbhlseach slos falt llath 
do sheirbhislcli ar n-athar le bròn do'n 
uaigh. 

32 Olr chaldh do sheirbhlseacli an lUTas 
alr son an lelnibh do m'athair, ag ràdh, 
Murtoir mi at' ionnsuidii e,an sln blthidh 
ml fo choire alg m'athair gu bràtli. 

33 A nls uime sin, guidheam ort, leig le 
d' sheirblilseach fantuinn an àlt an leinibh, 
a'm' thràlll do m' thlghearn ; agus leig leis 
an leanabh dol suas mailie r'a bhràltlirlbh. 

34 Oir cionnus a tlièld mise suas a 
dli'ionnsuldh m'athar, agus gun an lean 
abh maille rium? air eagal gu faic mi 'ii 
t-olc a thig air m'athair. ' ihòsaìch. 

4? 2 'ric ìitimh. Uabli. GENESIS, XLV. CAIB. XLV. 

. Rlnn loneph e j'èin ailhnlc/ìte d'a hJiTàithribh ; 
thvg e comhfliìirlaclid doibìi, agus chitir e fios leo 
air athair. 21 Tliug e dlioibii carhadun, agus ìòn 
air son va slighe. '27 'Nuair a pliill iad, agas 
a dh'intìis iad so do lacob, dh' alh-hheothaich a 
spiorad. 

AGUS cha b'iirralnn loseph cumail alr 
feln ^nan làthair-san ulle a sheas 
làimh rls ; agus ghlaodh e, Culribh gach 
dulne mach uam: agxis cha do sheas 
dulne sam bith malUe rls, an ualr a rinn 
loseph e t'eln aithnlchte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghull e gn h-àrd: agus chuala 
na h-Èiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Is mise loseph ; am bheil m'athalr fathast 
beò? agus cha b'urralnn a bhràithrean a 
fhreag'alrt; olr bha eagal orra roimh a 
làthair-san. 

4 Ag-us thubhairt loseph r'a bhràithrlbh, 
Thigibh am fagus domh, guldheam olrbh; 
agus thàlnig- lad am fagus: Agais thubh- 
alrt esan, Is mise loseph bhur bràthalr, a 
reic sibhse do'n Elphit. 

5 Agus a nls na blodh dollgheas oirbh, 
no corrulch agaibh rlbh fein, a chionn 
g'u'n do reic slbh mlse an so'; oir chulr 
Dla roimhlbhml, gu sibhse a ghleldheadh 
beò: 

6 Oir rè an dà bhhadhna-sa hha a' ghorta 
san tìr, agus tha fathast cùig- bhadhna ri 
teachd, anns nach bì aon chuid treabhadh 
no foghar. 

7 Agus chulr Dia mise roimhibh, a 
ghleldheadh dhuibhse iarmald'^ alr thal- 
amh, agus a thearnadh bhur beatha le 
fuasgladh mòr. 

8 A nis uime sin, cha s'ibhse a chuir 
mise an so, ach Dia; agus rinn e ml a'm' 
athalr do Pharaoh, agais a'm' thighearn 
os ceann a thighe ulle, ag^is a'm' uachd- 
aran ann tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, ag^is rachaibh suas 
a chum m'athar, agus abralbh rls, Mar 
so thubhalrt do mhac loseph, Rinn Dia 
mise a'm' uachdaran air an Eiphit uile ; 
thlg a nuas a m' lonnsuldh, na dean 
moille : 

10 Ag-us gabhaldh tu còmhnuldh am 
fearann Gliosein, agus blthldh tu 'm 
fagus dhomhsa, iìmfeìn, agus do chlann 
agus clann do chlolnne agus do threudan, 
agus do bhuar', agus g-ach nl a ta agad. 

11 Agus beathalchldh mise thu 'n sin, 
(oir fathast bithicUi cùig' bliadhna g-orta 
ann,) alr eagal gu'n tig thu fein, agus do 
theaghlach, agus gach ni a ta agad, g-u 
boclidalnn. 

Ir2 Agus, feuch, tha bhur sùilean a' 
falcinn, ag-us sùilean mo bhràthar Bhen- 
lamin, gur e mo bheid feln a tha labhalrt 
Tibh. ' do'n dùthaich so. 
' chrodh. 

48 - sliocJid. 
* leum e mu mhnineal. 13 Agus innsidh slbh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile san Eiphlt, ag'us gach ni a 
chunnalc sibh; agus ni sibh cabhag-, agua 
bheir sibh a nuas m'athalr an so. 

14 Ag-us thuit e air mulneal^ a bhràthar 
Bhenlamln, agus ghuil e ; agus ghuil 
Beniamin air a mhulneal-san. 

1 5 Phòg e, mar an ceudna, a bhràith- 
rean uile, agus ghuil e os an ceann: agus 
'na dhelgh sln rinn a bhràithrean cainnt 
ris. 

16 Agus cbualas lomradh so ann an tigh 
Pharaoli, ag: ràdh, Tha bràithrean loselph 
alr teachd: agus thaitinn e gu maith rr 
Pharaoh, agus r'a sheirbhlsich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh rl loseph, 
Abair rl d' bhràithrlbh, Deanalbh so; 
sacaichibh bhur n-ainmhldhean, agus 
imichlbh, rachalbh do thìr Chanaaln. 

18 Agus thugalbh lelbh bhur n-athalr, 
agiis bhui- teaghlaichean, agus thiglbh a 
m' ionnsuldh-se, agus bhelr mise dhuibh 
maith tìre na h-Eiphlt; Ithldh sibh reamh- 
rachd na tu-e. 

19 A nis thugadh àlthne dhuit; dean- 
aibh-se mar so: thugaibh lelbh a tìr na 
h-EIphit carbadan alr son bhur cloinne 
blg-e, agus bhiir ban, agus thugalbh bhur 
n-athair leibh, agus thigibh. 

20 Agiis na biodh sulm agalbh d'ur 
n-aimeis-thlghe ; oir is leibhse maith tire 
na h-EIphit ulle. 

21 Agus rinn clann Israeil mar sin: 
ag:us thug loseph dholbh carbadan a reir 
ordugh Pharaoh; agus thug e dhoibh 
lòn^ alr son na sllg-he. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon 
diubh fa leth, culaldhean eudalch ^ ; ach 
do Bheniamin thug: e tri cheud bo?m 
alrgld, agus cùlg culaldhean eudaich. 

23 Agus chulr e dh'ionnsuldh 'athar 
mar so; deich asall a' g-iùlan do nlthlbh 
malthe na h-EIphlt, agus delch asail 
bhoirionn a' grlùlan sìl, agus araln, agus 
lòin d'an athalr alr son na slighe. 

24 Mar sln chuir e a bhràithrean air 
falbh, agus dh'imich lad: agus thubhairt 
e rlu, Feuchaibh nach culr slbh a mach 
air a chèlle air an t-shghe. 

25 Agus chaidh lad suas as an Elphlt, a- 
gus thàlnig iad gu tìr Chanaaln a dh'Ionn 
suidh lacoib an athar. 

26 Agus dh'innls iad da, ag- ràdh, Tha 
loseph fathastbeò, agus tha e'na. uachd- 
aran air tìr na h-Eiphit xiile. Agus 
dh'fhannaich' cridhe lacoib, olr cha do 
chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uìle bhriathran 
loseiph, a labhair e riu : Ag-us an uair a 
chunnaic e na carbadan a cliuir loseph g-'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
an athar. ' biadh. 6 atharrachadli cuìaidh. Eabh 
' lasadh, lasaich. GEi\ESIS, 

2S Ag-iis tliubhairt Israel, Is leòr e ; tha 
loseph mo mhac fathast beò: theid mi 
agiis chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

1 Thug Dia m'ìsiìeach agus sòìas do lacoh aig Beer- 
scha. 5 sin chaidìi e fèin agus a theaghlach 
don Eiphit. 29 Choinnich loseph e. 31 Sheòl 
e d'a hhràithribh ciod a thcireadh iad ri Pharaoh. 

AGUS dh'imich Israel maiUe ris g-ach 
iii a bh'aige, agus tliàinig'e gu Beer- 
seba, ag'us thug: e suas ìobairtean do Dhia 
^athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ami an 
taisbeanaibh' na h-oidhche, ag-us thubli- 
airt e, A lacoib, a lacoib : Ag-ns thubhairt 
esan, Tha mi 'n so. 

3 Ag'us thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
t'athar : na biodh eagal ort dol sìos do'n 
Eiphit; oir ni mise a'd' chinneacli mòr 
thu an sin. 

4 Theid mise maille riut sìos do'n Eiphit ; 
ag'us bheir mi mar an ceudna g:u cinnteach 
a nìos thu rìs agus cuiridh loseph a làmh 
air do sliìiilibh. 

5 Ag-us dh'èirich lacob suas o Bheer- 
seba : agus thug: mic Israeil leo lacob an 
athair, agus an clann bheag-, agus am 
mnài, anns na carbadaibh a chuirPharaoh 
g'a g:hiìilan. 

6 Ag-us g-habh iad an sprèidh, ag-us am 
raaoin, a fhuair iad ann an tìr Clianaain, 
agns thàinig' iad do'n Eiphit, lacob ag-us 
a shhochd uile maille ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maiUe ris, a 
nigheanan, ag-us nigheanan a mhac, agus 
a shhochd uile thug- e maiUe ris do'n 
Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit, lacob ag-us a 
mhic : Reuben, ceud-g-liin lacoib. 

9 Ag-us mic Ileubein ; Hanoch, agus 
Phalhi, agus Hesron, ag'us Carmi. 

10 Ag-us mic Shimeoin; lemuel, ag:us 
lamin, ag:us Ohad, ag'us lachin, ag'us 
Sohar, agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

1 1 Agus mic Lebhi ; Gerson, Cohat, 
ag:us Merari. 

12 Ag:us mic ludah; Er, ag'us Onan, 
ag-iis Selah, agus Phares, agus Serah: ach 
fhuair Er ag-us Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. Ag'us b'iad mic Phareis, Hes- 
ron, ag'us Hamul. 

13 Agus mic Isacliair; Tola, ag'us Plni- 
bhah, agus lob, ag-ns Simron. 

14 Agus mic Shèbuluin; Sèred, ag-us 
Elon, agus lahleel. 

15 Js iad sin mic Leali, a rug' i dolacob 
am Padan-aram, maille r'a nigliinn Di- 
nalr: b'ìacl uile anaman a mhac ag'us a 
nig-heana tri-deug 'ar fhichead. 

16 Ag-us mic Ghaid; Siphion, agus XLV XLVI. 

Hag'ai, Suni, agus Esbon, Heri, agiis 
Arodi, agus Areli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, ag-us Isuah, 
ag-us Isui, ag'us Beriah, agus Serah am 
piuthar. Agus micBheriah; Heber, ag-us 
Malchiel. 

18 Is iad sin micShilpah, athug- Laban 
d'a nig-hinn Leah ; ag-ns rug- i iad sin do 
lacob, eadhon sè anamanna deng'. 

19 Mic Racheil mnà lacoib, loseph, 
ag'us Beniamin. 

20 Agus rugadh do loseph ann an tir 
na h-Èiphit, Manaseh agus Epin-aim, a 
rug: Asenat nighean Photipherah sag-airt 
Oin dha. 

21 Ag-us h'lad mic Bheniamin; Belah, 
ag-us Becher, agus Asbel, Gera, ag-us 
Naaman, Ehi, ag-us Ros, Mupim, ag:us 
Hupim, ag-us Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rug'adh do 
lacob : na h-anaman uile, ceitliir-deug-. 

23 Ag-us micDhain; Hnsim. 

24 Ag-us mic Naplitali ; lahseel, agns 
Guni, ag-us leser, agus SiUem. 

25 Is iad sin micBhilhah, a thug Laban 
d'a nig-hinn Rachel, a rug' i do lacob: na 
h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman nile a thàinig le lacob 
do'n Eiphit, a thàinig- a macli as a leas 
ruidh, a thuiUeadh air mnaibli mhac la- 
coib; b'ìad na h-anamauna so uile tri 
fìchead 's a sè. 

27 Agus mic loseiph a rng-adh dlia saa 
Eiphit, bu dhà anam iad: uile anamanna 
thig-he lacoib, a thàinig- do'n Eipliit, bu 
tri tichead 's a deicli iad. 

28 Agus chuir e ludah roimhe gu lo- 
seph, chum as g-u'n tugadh e fios dha 
teachd'm. làthair ann an Gosen'-; agus 
thàinig: iad gu fearann Gliosein. 

29 Ag:us bheartaich losepli a cliarbad, 
ag:us chaidh e suas an coinneamh Israeil 
'athar g-u Gosen; ag-us nochd se e fèin da, 
agus thuit e air a mhuineal, agus ghuil 
e air a mhuineal rè tamuiU. 

30 Agus tliubhairt Israel rì loseph, 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic mi do 
ghnùis, do bhrìgh gu bhell thu fatliastbeò. 

31 Agus thubhairt loseph r'a bhràitli- 
rihh, agus ri teaglilach 'athar, Tlièid mise 
suas, agus cuiridli mi 'n cèill doPharaoh, 
agns their mi ris, Tha mo bln'àithrean, 
agus teaghlach m'atliai% a blia ann au 
tìr Chanaain, air teachd a ni' ionnsuidh: 

32 Agus isbuachaillean' na daoine, oir 
bu luchd-sprèidhe'' iad; agus thug iad 
leo an treudan, agus amieudaiP, agns 
gach ni a bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairniea? 
Pharaoh olrbh, agus a their e, Ciod is 
ceird duibh ? ' scallaihh, aisling.bh. 
e air aghaiJh c gu Goscn. 
45 - chum min scòìadh ' aodhaircan. 
am buar, an tàin. ' àirich. GENESIS, XLVI. XLVU. 34 Gu'ii abaii' sibhse, Bii luchd-sprèidhe 
do sheirbhisich o'r n-òig'e eadhon gus a 
iiis, siun lèin agi/s mar an ceudna ar 
n-aithriche; chum as gu'n gabh sibli 
còmhnuidh ann am fearann Ghosein, oir 
is gràineileachd do na h-Eiphitich gach 
buachaille sprèidhe. 

CAIB. XLVn. 

1 Thug loscph cùignear d'a hhràithribh agus 'athair 
aii làthair Pharaoh. 1 1 Sliuiclhich e iud atm an 
iìr Rameseis, agns hheathaicli 'e iad. 28 Jois la- 
coih : 29 mhionnaich luseph dha gii'n adhtaiceadh 
.se e maille r'a aitìirichihh. 

N sin tliàinig: loseph ag-us dh'innis e 
do Phai'aoli, ag'us tiuibliairt e, Thàin- 
m'atliair agus mo biiràithrean, ag-us 
an treudan, agus am ieudail, agus gacli 
ni aò/i' aca, a mach a tìr Clianaain ; ag-us, 
feuch, tha iad ann am iearann Ghosein. 

2 Agus ghalih e cìiignear d'a bliràith- 
ribii, agns cliuir e 'n làthair Pharaoh iad. 

3 Agus tlnibliairt Pliaraoli r'a bliràith- 
ribli, Ciod i.9 ceird daibh? Agus thubh- 
airt iadsan ri Pharaoli, Js l:)uachaillean do 
sheirbliisich, sinn fèin agus ar n-aitliriche. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri Plia- 
raoh, '.S' gu bhi air chuairt anns an 
tìr a thàinig sinn, oir cha 'n'eil feur aig 
do sheirbliisicii d'an sprèidh, do blirìgh 
gu bheil a' ghorta mòr ann an tìr Cha- 
naain: a nis uime sin, guidlieamaid ort, 
leig le d' slielrbhisich còmiinuidli a ghabh- 
ail am fearann Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh ri loseph, ag 
ràdli, thàinig t'athair agus do bln-àitln-ean 
a t' ionnsuidh: 

6 Tha th' na h-Eipliit romhad ; anns a' 
chuid a's fearr do'n fhearann thoir air 
t'athair agus do bhràithribli còmhnuidha 
ghabhail; gabhadli iad còmhnuidh am 
fearann Ghosein; agus ma's aithnedhuit 
gu bheil 'nam measg daoine comasach ', 
ni thu iad 'nan àrd bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 

7 Agus thug loseph lacob 'athair a stigh, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e: agus 
bheannaich lacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pliaraoli ri lacob, 
Ciod is aois dhuit ? 

9 Agus thulihairt lacob i-i Pharaoh, '.S' 
iaf/làithean bhliadlmacha mo chuairte" 
reud agus deich bliadhna fichead: bu 
tearc agus olc làithean bhliadhnacha mo 
blieatha, agus cha d'ràinig iad làithean 
l)hliadhnachabeatha m' aithriche ann an 
làithii)li an cuairte-san. 

10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, 
agus chaidh e mach à làthair Pharaoh. 

11 Agus shuidhich loseph 'athair, agus 
a bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh 
unn an tìr na li-Eipliit, anns a' chuid a's 
l'earr do'n fhearann, ann am fearann Ra- meseis, mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaicli loseph 'atliair, 
agus a bhràithrean, agus uile theaghlach 
'athar le li-aran. a rèir aii cloinne. 

13 Agus cha rohli aran anns an tìr uile ; 
oir hha a' ghorta ro mhòr, air chor as 
gu'n robh tk na h-Eiphit, agus tìr Cha 
naain uìle l'ann'^ leis a 'ghorta. 

14 Agus chniinnich loseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tir na li-Eiphit, 
agiis ann an tlr Chanaain, air son a' bhìdh 
a cheannaich iad: agus tluig loseph an 
t-airgiod do thigh Pharaoh. 

15 Agus an uair a theirig airgiod ann 
an tìr na h-Eiphit, agus ann an tìr Cha- 
naain, thàinig na h-Èipliitich uile gu lo- 
seph, ag ràdh, Thoirdhuinn aran c'arson 
a gheibheamaid bàs a'd' làthair? oir 
theirig ar n-airgiod. 

16 Agus thubhairt loseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig ■ 
airgiod dhiiibh. 

\ì Agus thiig iad an sprèidh gu loseph: 
agus thug loseph dhoibh aran air son 
each, agus air son nan caorach, agus air 
son a' chruidh, agus air son nan asal ; 
agiis bheathaich e iad le h-aran, air son 
an sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair achrìoclmaicheadh a' bhliadh- 
na sin, thàinig iad d'a ionnsuidh air an 
dara bhadhna, agus thubhairt iad ris, Cha 
clieil sinne air mo thighearna gu'n do 
chaitheadli ar n-airgiod; tha mar an 
ceudna ar treudan sprèidh aig mo thigh- 
earna; cha d'fhàgadh ann an sealladh 
mo thighearna ach ar cuirp, agus ar fear- 
ann. 

19 C'ar sona gheibh sinn bàsfàchomh- 
air do shìil, araon sinne agus ar fear- 
ann? Ceannaich sinne agus ar fearann 
air son arain, agus bithidh sinne agus ar 
fearann 'nar seirbhisich do Pharaoh : 
agiis thoir dhuinn sìol, chum as gu'm 
bi sinn beò, agus nach faigh sinn bàs, 
agus nach bi am fearann 'na fhàsach. 

20 Agus cheannaich loseph fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich a' ghorta orra : 
mar sin bu le Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuir e 
air imrich iad^, do bhailtibh o aon cheann 
chrlocha na h-Eiphit, eadhon gu ruig an 
ceann eìle dhith? 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
cheannaich e; oir dh'ordidcheadli cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am fear- 
ann. 

23 Agus Ihubhairt loseph ris ant-sluagli, ' tapaidh. " in'eiUhire. 
oO 3 lag, anfJcami. ^ chuir e imrich iad, dh'atharraich e iad. GENESIS, X 
Feuch, clieannaicli nii sibh an diugh, agus 
bliur fearanu do Pliaraoli ; ieuch, so sìol 
duibh, agus cuiribh ani fearann. 
2-1 Ag-us tarlaidh', do na chinneas g'u'n 
toir sibh an cìiig'eadh cuid do Pharaoh, 
agusbithidii ag-aibh fein ceithir earrannan^ 
air son sìl an fhearainn, ag-us air son 
bhur bldli, agus air son muinntir bhur 
teag:hlacha, agus airson bìdli d'in- cloinn 
bhig;. 

25 Agus tiiubhairt iadsan, Ghleidh thu 
beò sinn: faig-lieamaid deadli-g-liean ann 
an sealladh mo thighearna, ag-us bithidli 
sinn 'nar seirbhisich do Pliaraoli. 

26 Ag'us rinn losepli sin 'na lag-li g'us an 
là 'n diug-h air feadh fhearainn na h-Ei- 
pliit, g-u'm bitheadh aig- Pharaoh an 
cìiigeadh ciiid; saor a mliàin o fhearami 
nan sag-art, naclr bu le Pharaoli. 

27 Ag'us g-habli Israel còmhnuidli ann an 
tìr na h-Eiphit, ann an talamh Gliosein; 
agus bha sealbh aca ann, agus sliìolaich 
iad, ag'us dli'fhàs iad ro-lìonmlior. 

2S Ag-us bha lacob beò ann an tìr na 
h-Eiplfit seachd bliadhna deug: ; ag-us 
b'iad bliadhnacha beatha lacoib uile ceud 
ag'us dà fhichead ag-us seaclid bliadhna. 

29 Ag'us dhlìithaich an t-àm anns am 
b'èig-in do Israel bàs fhaotainn: ag-us 
ghairm e air a mhac loseph, ag'usthubli- 
airt e ris, Ma fhuair mi nis deadh-ghean 
a'd' shealladh, cuir, g'uidheam ort, do 
Jàimh fuidh m'lèis^ ag-usbuin g'u caoimh- 
neil ag-us gu fninneach rium; na h-adh- 
laic mi, g-uidheam ort, san Eiphit. 

30 Ach hiidhidh mi maille ri m'aithrich- 
il)h, agus g-iùlainidh tu mi mach as an 
Eiphit, agns adhlaicidli tu mi 'nan àit 
adhlaic-san. Agus tluibhairt esan, Ni mi 
niar a tliubhairt thu. 

31 Ag-us thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mhionnaich e dha. Agus chrom 
Israel e fèinairceann-adhairt naleapach. 

CAIB. XLVm. 

l C/ia'ìdh loseph a dli'fhaichiii 'athar, agus e tiim 
15 Blieannaich lacnh efèin agiis a dhiihis mhac, 
Ephraim agìis lilanaseh. 21 Roimh-innis e gu'm 
pilleadh iad a rìs gu Canaan, 

AGUS an dèig-li nan nithe sin, d .'innis 
neach do loseph, Feuch, tha t'athair 
tinn: agusthug-e leis a dhà mhac, Ma- 
naseh ag-us Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do lacob, ag-us 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac loseph 
a' teachd a t'ionnsuidh: agus neartaich 
Israel e fèin, agus shuidhe airanleabaidh. 

3 ^ Agus _ tluibhairt lacob ri loseph, 
Dh'fhoillsich Dia uile-cluimhachdacli e 
fèin dliomlisaaig-Ludsannan tìrChanaain, 
ag:us bheannaich e mi. 

4 Ag-us thubhairt e rium, Feuch, ni mise tachairidh, • codacha. 

51 ^vii. XLvm. 

sìolmhor ag:us Honmhor thu, agus ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach'', ag'us 
bheir mi am fearann so do d'shliochd a'd' 
dhèigh mar sheilbh shlorruidh. 

5 Ag-us a nis do dhithis mhac, Ephralm 
ag:us Manaseh, a rug-adh dhuit ann an tìr 
na h-Eiphit, mun d'thàinig' mis' a t' ionn- 
suidh do'n Eiphit, is leamsa iad : mar 
Reuben agus Shimeon, bithidhiad leamsa. 

6 Ag-us bithidh do shliochd, a ghineas 
tu 'nan dèigh, leat fèin; a rèir ainme am 
bràithre goirear iad 'nan seilbh fèin. 

7 Ag-us air mo shonsa dheth, 'nuair a 
thàinig- mi o Phadan, fhuair Rachel bàs 
ag:am ann an tìrChanaain, air an t-slighe, 
'nuair nach ì'obh fathast ach astar g'oirid 
ri teachd g:u h-Ephrat: agus dh'adhlaic 
mi 'n sin i air an t-slighe g:u h-Ephrat ; 
's e sin Betlehem. 

8 Agus chunnaicIsraelmicIoseiph,agus 
thubhairt c, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt loseph r'a athair, 'iS 
iad mo mhic-sa iad, a thug- Dia dhomh 
an so: agus thubhairt e, Thoir am' ionn- 
suidh iad, guidhcam ort, agus beannaich- 
idh mi iad. 

10 Agus bha sìiilean Israeil trom le 
h-aois, air chor nach bu lèir dha gii maith ; 
a^us thug- e 'm fagus da iad, agus phòg; 
e iad, ag'us g-habh e'nag-hlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel ri loseph, Cha 
do shaoil mi gu'm faicinn do g:hnìiis, ag-us, 
feuch, nochd Dia dhomli mar an ceudna 
do shliochd. 

1 2 Ag'us thug- loseph a mach iad o eadar 
a g:hlìiinean, ag-us chrom se e fèin le 'ag-h- 
aidh gii làr. 

13 Agus ghabh loseph iad le chèile, 
Ephraim 'na làimh dheis o làimh chlì Is- 
raeil, agus Manaseh 'nalàimh chlì o làiinh 
dheis Israeil ; agus thug' e 'm fagus da 
iad. 

14 Ag:us slnn Israel a mach a làmh 
dheas, ag-us chuir e i air ceann Ephraini, 
am mac a b'òig:e, ag-us a làmh chlì air 
ceann Mhanaseh: stiuir e a làmha g'u 
seòlta; oirb'e Manaseh an ceud-ghin. 

1.^ Ag'us bheannaich e loseph, ag-us 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, an làth 
air an do ghluais m'aithriche Abrahair 
ag-us Isaac, an Dia a bheathaich mi rè m i 
bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, 
na leinibh a bheannachadh, ag-us ainmich- 
ear m'ainmsa orra, agus ainm m'allh- 
riche Abrahaim agus Isaalc : agus mar 
iasg- na mara fàsadh iad lìonmhor am 
meadhon na talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnalc loseph gu'ii 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceanu 
Ephraim, cha do thaitinn e ris: ag:us 
chum c suas làmh 'athar, a chum a shliasaid, ^ shiaigh. 

E2 GENESIS, 

h-atliarrachadh o cheann Ephraim gii 
ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt loseph r'a athair, Ni 
h-ann mar sin, athair: oir is eso anceud- 
grhin ; cuir do làmh dheas air a cheann. 

19 Agus dhiult 'athair, agns thubhairt 
e, Tha fhios agam, a mhic, tha fhios 
agam; bithidh esan cuideachd 'na 
shhiagh, ag-us fàsaidh e mar an ceudna 
mòr: ach gn deimhin bithidh a bhràthair 
a's òig'e ni's mò na e, agus bithidh a 
shhochd 'nam mòran' chinneach. 

20 Ag'us bheannaich e iad air an là sin, 
ag: ràdh, Annadsa beannaichidh Israel ag 
ràdh, Gii deanadh Dia thu marEphraim, 
agus mar Mhanaseh: agus chuir e Eph- 
raim roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Peuch, a taims' a' faotainn a' bhàis; ach 
bithidh Dia maille ribhse, agus bheir e 
rìs sibii gu dùthaich bhur n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do bhràithrean a bhuin mi 
mach à làimh an Amoraich le m' chlaidh- 
eanili agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

1 Gliairm lacoh a mhic ciiideaclid, agiis bheannaich e 
iad. 29 Dìiàiilm e dlioihh gu'n adìilaiceadh iad c 
ann an tìr Chanaain. 33 A hìiàs. 

AGUS g'hairm lacob air a mhlc, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fein 
an ceann a cheile, chum as gu'n innis mi 
dhuibh ciod a tharlas dhuibh sna làithibh 
deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fein an ceann a 
cheile, agus chiinnibh, a mhaca lacoib, 
agus èisdibh ri Israel bhur n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirc- 
eas '' àrd-inbhe^ agus òirdheirceas cumh- 
achd. 

4 Neo-sheasmhach * mar uisg-e, cha toir 
thu barrachd, do bhrìgh gu'n deachaidh 
lu suas do leabaidh t'athar; an sin thniaill 
thui,- chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Js bràithre Simeon, agus Lebhi: tha 
innil aingidheachd 'nan àitibh-còmh- 
nuidh^. 

6 'Nandìomhaireachd^ na tigeadh m'an- 
amsa: r'an coimhthional na bitheadh 
m' onoir-sa air a h-aonadh: oir 'nan cor- 
ruich mharbh iad duine, agus 'nam fèin- 
thoil leag iad sìos balla. 

1 Mallaiclite gu'n robh an corruich, oir 
bha i garg; agus am fearg, oir bha i an- 
iochdmhor: roinnidh mi iad ann an la- 
cob, agiis sgaoiìidh^ mi iad ann an Israel. 

8 A ìudah, mokiidh do bhràithrean thu- 
sa ; bithidh do làmh am muineal donaimh- ■ iomadaidh. 
. mòrachd. 
5 is innil foirneirl an 
clièile. 

' sgapaidh. - barrachd. 

^ Atmhor. Eabli. 

comhairìean aingidh 

diuhhras. 
" o'n ehreich. XLVIII. XLIX. 

de : cromaidh clann t'athar iad fèin slos 
a'd' làthair. 

9 Is cuilean leòmhain ludah ; o'n chobii- 
artaich^, a mhic, chaidh thu suas; chrom 
se e fèin slos, chrìib e mar leòmhan, agus 
marsheann leòmhan; cò dhùisgeas suas e. 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri lu- 
dah, no lagh-thabhartair o eadar a chosa, 
gus an tig Sìloli, agus dhasan gèillidh na 
slòigh": 

1 1 A' ceangal a shearraich rls an fhìon- 
ain, agus loth 'asail ris an f hìonain thaghta ; 
nighe 'eudach am fìon, agus a thnisgap 
am fuil nam fìon-dhearc. 

12 Bitliidh a shùilean ni's delrge na flon, 
agus 'fhiacla ni's gile na bainne'". 

13 Gabhaidh Sebidun còmhhuidh aig- 
caladh a' chuain, agus bithidh e air sou 
calaidh long-; agus bìthidh 'eirthir" g-u 
nn'g Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadhsìos 
eadar dhà eallaich'-. 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mliaitli an 
ni fois, agus g\\n robh am fearann tait- 
neach ; agus chrom e a ghuala gu iomchar, 
agus rlnneadh e'nasheirbhiseach do cìiìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagli, mar 
aon do threubhaibh Israeil. 

1 7 Bithldh Dan 'na nathalr air an ròd, 'na 
nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas 
sàiltean an elch, air chor as gu'n tuit a 
mharcach an coinneamh a chùll. 

18 Ri d' shlàinte dh'fhelth misc, O' 
Thighearna. 

19 Gad, bheir buidheann bualdh alr: 
ach bhelr esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser bithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rìoghaiL 

21 Is eihd air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali ; bheir e focail thaitneach ualth. 

22 Is g'cug- thorthach loseph, geug: 
thorthach làimh ri tobar, alg am bhell iì 
meanghiin a' sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur e,. 
agus thilg: iad air, agus dh'fhuathaich 
iad e. 

24 Achdh'fhan abhogha'nctneart, agus 
rinneadh galrdean '^' a làmh làidir le làmh 
aibh De chumhachdalch lacolb ; (uaith sln 
tha 'm buachaiUe, clach Israell :) 

25 Eadhon le Dla t'athar, a nl còmh 
nadhleat,agusleis an Uile-chumhachdach, 
a bheannaicheas thu le beannachdaibh 
nèimh o 'n àirde, beannachdalbh na 
dolmlme shìos, beannachdaibh nan cìoch,^ 
agus na bronn. 

26 Thug beannachda t'athar barrachd 
air beannachdalbh mo shinnseara, g'uruig 
foir-iomall'' nan sliabh sìorruidh; bithidli I 5 d'a ionnsuidh-san hilhidh cruinneacìtadh nam 
pohul. Bithidh a shùilcan dcarg h' fton agu^ 

'fhiacla geal le hainnc. 
uallaich. 

miann, dèigh. Eabli. 11 iomall. 
rìsheach. GENESIS 

kid air ceann loseiph, agus air mullach a 
chimi-san a sg'aradh o 'bhràithribh. 

27 Xi Beniamin fiadhach mar mhadadh- 
alluLÌdli : sa' mhaduinn ithidh e a' chobh- 
artach', agus san fheasgar roinnidh e a' 
chreach. 

2S Is iad sin uile dà threubh dheug- Is- 
raeil : agiis is e so an ni a labhair an athair 
riu, agus blieannaich e iad ; gach aon ac' 
si reir a bheannachaidh, bheannaich e iad. 

2y Agus dli'àithn e dlioibh, agus thubh- 
airt e riu, Cniinnichear mise chum mo 
•dhaoine : adhlaicibh mi maille ri m'aith- 
richibh san uaimh a ta ann an acliaclh 
Ephroin an Hitich; 

30 San uaimh a ta ann an achadh !Mhac- 
phelah, a fa fa chomhair Mhamre, ann an 
tìr Chanaain, a cheannaich Abraham maiUe 
ris an achadh oEphron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit-adhlaic. 

31 (An sin dh'adlaic iad Abraham ag-us 
Sarah a bhean ; an sin dh'adhhiic iad 
Isaac agus Rebecah a bliean ; ag-us an sin 
<lh'adhlaic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus 
an uaimh a ta ann, o chloimi Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich lacob 
àitheantan a thoirt d'a mhic, cliruinnicli 
€ a chosan suas do'n leabaidh, agus 
chaochail- e, agus chruinnicheadh e chum 
a dhaoine. 

CAIB. L. 

1 Bi òii air son hàis lacoib. 7 'Adhlac, 2-i Roimh- 
iimls loseph d'a hhràilìiribh, gu'ii d' ihugadh Dia 
a mach iad as an Eipìàt gu ilr an ailhriche. 
26 J bhàs. 

AGUS thuit loseph air aghaidh'athar, 
ag'us ghuil e air, agus phòg se e. 

2 Agus dh'àithn loseph d'a sheirbhisich 
na leighean' spìosraidh a chur^ air coro 
"athar ; agus chuir na lèighean spìosraidh 
air Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
fhichead là, (oir mar so coimhlionar làith- 
ean na muinntir sin air an cuirear spìos- 
raidh ;) agus rinn na h-Eiphitich bròn air 
a shon deich is tri fichead \h. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a 
bhròin thairis, labhair loseph i'i teagh- 
lach Pharaoh, ag; ràdii, A nis ma fhuair 
mi deadli-ghean 'nur sìiilibh, labhraibh, 
guidheam oirbh, ann an ciuasaibh Phar- 
aoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan diom, ag 
ràdh, Feuch, a fa mise a' faghail a' 
bhàis " : a'm' uaigh a chladhaich mi dhomh 
fèin ann an tìr Chanaain, an sin adhlaicidh 
tumi. A nis uime sin leig dhomh dol 
suas, guidheam ort, agus m'athair adhlac, 
agus thigmi rìs. 1 amfiadhach. 
^ cmbalm. Sasg. 

53 - dh'eug. 3 Ugììichean. 

2 tha mise dlttlh do n bhàs. , XLIX. L. 

6 Agus tluibhairt Pharaoli, Falbli suas, 
agus adhlaic t'athair, a rèir mar a gliabh 
e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh loseph suas a dli'adh- 
lac 'athar: agus maille ris chaidh seirbh 
isich Pharaoh suas uile, seanairean a 
thiglie, agus uile sheanairean tlùre na 
h-Èiphit, 

S Agus teaghlach loseiph uile, agtis a 
bhràithrean, agus teaghlach ^athar: a 
mhàin dh'fhàg iad an clann bheag, agus 
an caoraich, agus am buar^ ann an tìr 
Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, araon 
carbadan agus raarc-shluagh • agus bba 
a' chuideachd ro mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a^/ia'ntaobhthall dolordan: agus 
rinn iad bròn an sin le caoidh mhòir agus 
ro-chràitich ' : agus rinn e bròn air son 
'athar seachd làithean. 

1 1 Agus an uair a chunnaic luchd- àit- 
eachaidh na tìre, na Canaanaich, am bròn 
ann an lU'Iar Ataid, thubhairt iad, Is 
doilgheasacli am bròn so do na h-Eiph- 
itich; uime sin thugadh Abel-misraim 
mar ainm air, a tha 'n taobh thall do 
lordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àhhn 
e dhoibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do tiùr Cha- 
naain, agus dh'adhlaic iad e ann an uaimh 
achaidh ÌMhachpelah, a cheannaich Abra- 
ham maille ris an achadli mar sheilbh àit 
adhlaic, o Ephron ant-Hiteach, fa chomh- 
air Mhamre. 

14 Agus phill loseph do'n Eiphit, e fèin 
agus a bhràithrean, agus iadsan in'le a 
chaidh suas maille ris a dh'adhlac 'athar, 
an dèigh dha 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean 
loseiph gu'n d'fhuair an athair bàs, 
thubhairt iad, Theagamh gu'n toir loseph 
fuath dhuinn, agtis gu'n dìol e gu cinnt- 
each oirnn an t-olc sin uile a rinn sinn 
air. 

16 Agus chuir iad teachdairean gu lo- 
seph, ag radli, Dh'àithn t'athair mun 
d'fhuair e bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri loseph, jVIaith^ 
guidheam ort a nis, eucoir^ do bhràith- 
rean, agus am peacadh, do bhrìgh gu'n 
d' rmn iad olc ort: agus a nis, guidheam 
ort, maith eucoir sheirbhiseach Dhè 
t'athar. _ Agus ghuil loseph an uair a 
labhair iad ris. 

IS Agus chaidh a bhràithre mar an 
ceudna, agus thuit iad sios 'na làthair, 
agus thiibhairt iad, Feuch, is seirbhisich 
dhuit sinne. 
19 Agus thubhairt loseph riu, Nabiodli 6 crodJi. 

1 Math, ìagh. ' ro ghoirt. 
' CU-Coir ECSO 

eag'al oiibli oir am hhell mise an àite 
Dhe? 

20 Ag-us d' ur taobhsa, shònraich' sibh 
olc a'm' ag-haidh; «c/i shònraich Dia sin 
u chum maith, a chum. mar air an là 'n 
diug;h, gu'n tearnadh e mòr-shhiagh bcò. 

21 A nis iiime sin na biodh eagal oirbh : 
ultmmaidh'- mise sibh, ag-us biiur clann 
bheag. Agus thug- e comhf'hurtachd 
dhoibh, agus labiiair e gu caoimhneil riu. 

22 Agus g-habh loseph còmhnuiclh san 
Eiphit, e f'ein ag'us teagldach 'athar : 
agus bha loseph beò ceud agus deich 
bliadhna. 

23 Agus chunnaic loseph clann Ephraim, 
do'n treas g'niealacli ■. thogadh suas mar ' dhcalhli, smnainich. - àraichidh. DUS, I. 

an ceudna clann Mliacliir, mhlc Mhanaseh, 
air g-lùinibh loseiph. 

24 Ag-us thubhairt loseph r'a bhràith- 
ribh. A ta mise a' fag-hail a' bliàis, ach 
amhaircidh Dia g-u cinnteach oirbhse ^ 
agus bheir e mach sibh as an fhearann 
so, do'n fhearann a mhionnaich e do 
Abraham, do Isaac, agus do lacob. 

25 Agns ghabli loseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia 
gu cinnteach oirbhse, agiis giìdainidh sibh 
mo chnàmhan-sa suas as a so. 

26 Agiis fhuair loseph bàs, agus e ceud 
agus deich bhadhna dh'aois : agus chuir 
iad splosraidh air, agus chuireadh ann au 
ciste-mhairbh e san Eiphit. 

^ fiosraichidh Dia gu cinnteach sibhse. DARA LEABHAR MIIAOIS 
D' AN AINM 

ECSOBU8. CAIB. I. 

1 Clann Israeìl a' fàs Vwnmhor. 8 Tha ad air an 
sàruchadìi h rigìi ùr air an Eiphit, 15 Diadh- 
aidheachd nam ban- glhine, 

A NIS is iad so ainmeanna cldoinn Is- 
J. jL raeil, a thàinig' do'n Eiphit : thàiuig- 
g-ach duine agus a theaghlach maille ri 
lacob : 

2 Reiiben, Simeon, Lebhi, agus ludah, 

3 Isachar, Sebuhm, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtah, Gad, agus Aser. 

5 A^is na h-anaman iiile a thàinig a 
mach à leasruidh lacoib, bu deich agus 
tri fìchead anam iad; oir bha losepli san 
Eiphit a cheana. 

6 Agus fhuair loseph bàs, ag-us a 
bhi'àithrean uile, agus an ginealach ' sin 
uile. 

7 Agus bha ckmn Israeil sìolmlior, agus 
dh'fhàs iad gu mòr, agus rinneadli llon 
mhor iad, agus chinn^ iad ro chumh- 
achdach; ag'us honadh an tìr leo. 

8 Anis dh'èirich righ ùr air an Eiphit, 
do nach b'aithne loseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmholre 
agus ni's cumhachdaiche na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta': air 
eagal gu'm fàs iad lìonmhor, agus gu'u 
tachair e, 'nuair a dh'èireas cogadh, gu'n 
g-abh iadsan mar an ceudna le'r naimh- 
dibh-ne, agus gu'n cog iad^ 'nar n-aghaidh, 
agus gu'n tèid iad a mach as au tìr. 

11 Uime sin chuir lad maighstlrean- 
oibre^ orra, chum an sàruchadh le'n 

'ant-àl. - dh'fhàs. ^gìic. ^gu'ndeaniad 
cogadh. 5 cinn oibre uaUachaibh, eiribh. 

54 eallachaibh". Agus thog lad baiIteaB- 
ionmhais' do Pharaoh, Pitom agus Ra- 
meses. 

12 Ach mar is mò a shàruich slad iad, 
's ann is mò a rinneadh iadsan lìonmhor 
agus a dh'fhàs iad. Agus bha iad fiiigh 
dhoilgheas^ air son chloinn Israei'. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis adheanamh le cruadhas^. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh 
dlioibh le daorsa chruaidh, ann am moirt- 
ear, ag-us ann an clachaibh-creadha, ag'us 
anns gach gnè oibre sa' mhachair : hha 
an obair uile, anns an d' thug iad orra 
obair a dheanamh, le cruadhas 

15 Agus labhair rig-h na h-Eiphit m 
mnaibh-glùine nan Eabhruidheach, (ò'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na 
tè eile Puah;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a m sibh 
gnìomh mnà-glìiine do na mnaibh Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air iia 
stòlaibh"'; ma's mac a bhios anìì, an sin 
marbhaidh sibh c, ach ma's nighean a 
hhios anìi, bitliidh i beò. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glìiine, agus cha d'rinn iad mar a dh'àithu 
righ na h-Eiphit dhoibh, ach ghlèidh iacl 
a' chlann mhac beò. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit airna 
mnaibh-glìiine, agns thubhairt e riu, C'ar 
son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh 
sibh a' chlann mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnathan-glùme 
ri Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnài 

baiìle-stòir. ^ vncheist. ' an-iochdf 

peingilieachd '° suidheaclianaibli, caithrichihìt. ECSODLS, I. II. Eabhruidheach mar na mnài Eiphiteach : 
oi'r tha iad fèia beothail', ag-us air an 
aisead mu'n tigr na mnathan-glìiine a 
steach d'an ionnsuidh. 

20 Uime sin, bhuin Dia g-u maith ris na 
mnaibh-glùine : aga;s rinneadh an sUiagh 
lionnihor, ag:us dh'fhàs iad ro chumh- 
achdach. 

21 Agus a chionn gu'n robh eagral De air 
na mnaibh-g-lùine, rinn e tighean diioibh. 

22 Agus tiiug- Pharaoh àithne- d'a 
shhiagh uile, ag ràdh, Gach mac a 
bheireai-, tilg-idh sibh san amhainn; ag-us 
g:ach nighean g-leidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

1 Maois air a bhreiih, ogtis air a chiir atui an cobhan 
am meass na cuHce, aig hniaich va h-aimhne. 
5 Fìiuaradh e, agus dh' alirumadh e le iiighinn 
Pharaoh. 

AGUS chaidh duine do thig^h Lebhi, 
ag-us ghabh e nighean do Lebhi ' na 
mnaoì. 

2 Agns dh'fliàs a' bhean torrach,_ agus 
nig: i mac : agus an uair a chxmnaic i g:u'n 
7-obh e 'na leanabh tlachdmhor, dh'fhol- 
aich i e rè thri mìosa. 

3 Agus an nair nach b'urrainn i 'fholach 
ni b'fhaide, g'habh i dha cobhan cuilce \ 
ag:us chuir i thairis* e le làthaich ag'us le 
pic^ agns chuir i an leanabh ann; agais 
chuir i e sa' chuilc aig- bruaich na 
li-aimhne. 

4 Agais sheas a phiuthar am fad uaith, 
a dh'fhaicinn ciod a dheanta ris. 

5 Agus thàini^ nighean Pharaoh a nuas 
g'a nig'headh fèin san amhainn, agus bha 
a maig-hdeanan ag: imeachd ri taobh na 
h-aimhne ; agus an uair a chunnaic i 'n 
cobhan am measg na cuilce, chuir i a 
banog:lach g'a thoirt cVa h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosg-ail i e, chunn- 
aic i 'n leanabh : agiis, feuch, g-huil an 
naoidliean. Agus g-habh i truas ris, agus 
thubhairt i, Is aon so do chloinn nan 
Eabhniidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri nig:hean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an g-airm mi 
dhuit banaltrum do na mnaibh Eabh- 
niidheach, a chum as gu'n altnnn i 'n 
leanabh dhuit ? 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus 
ghairm i màthair an leinibh. 

9 Agus thubhairt nig-hean Pharaoh rithe, 
Thoir an leanabh so leat, agus altrum 
dhomhsa e, agus bheir mi dhuit do thuar- 
asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh, 
agus dh'altmm i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus thug 
i e dh'ionnsuidh nighinn Pharaoh, agus 
bha e 'na mhac dh'i. Agus thug i Maois ' teòma. - sparradh. ^ cisic luacìinrach. 
< chòmìidaich, sìilìoh, spairl i. l i'g''- 

55 mar amm air: agus thubhairt ;, A cliionn 
as an uisge gu'n do tharruing mi mach e. 

11 Agus tharladh anns na làithibh sin, 
an uaii a dh'fhàs Maois suas, gu'n deach- 
aidh e mach a dh'ionnsuidh a bhràithrean, 
agus gu'n d'amhairc e alr an eallachaibh: 
agus chunnaic e Eiphiteach a' buaiadh 
Eabhruidhich, aoin d'a bhràithribh. 

12 Agus dh'amhairc e an taobh so agus 
an taobh ud, agus an uair a chunnaic e 
nach robh aon duine ann, mharbh e an 
t-Eiphiteach, agus dh'f holaich e sa' ghain 
eamh e. 

13 A^us an ualr a cliaidh e mach an 
dara' la, feuch, hha (lithis do na h-Eabli- 
ruidhlch a' strì r'a chèlle; agu thubhairt 
e ris-san a rlnn an eucoir, C'ar son a 
bhuaileas tu do cholmliearsnach'? 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa a'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheamh oirnne? 
am mlann leat mise a mharbhadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphlteach ? agus ghabh 
Maois eagal, agus thubhairt e, Gu cinnt- 
each tha an ni so althnichte. 

15 A nls an uair a chuala Pharaoh an 
ni so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach 
theich Maols o aghaidh Pharaoh, agus 
ghabh e còmhnuidh ann an tìr Mhidiain; 
agus shuldh e slos làimh rl tobar. 

16 A nis bha aig sagart Mhldlain seachd- 
nar nlghean: agus thàlnlg iad agus tharr- 
uing iad uisge, agus lìon iad na h-amair 
a thoirt uisge do threud an athar. 

17 Agus thàlnlg na buachaillean agus 
dh'fliuadaich iad air falbh iad: achsheas 
Maois suas agus chuidlch e leo, agus thug 
e ulsge d'an treud. 

18 Agus an ualr a thainig iad gu Reuel 
an athair, thubhalrt e, Clonnus a thàlnig 
sibh 00 luath an diugh ? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Elphiteach 
slnn à làimh nam buachalllcan, agus mar 
an ceudna tharruing e uisge gu leòr 
dhulnn, agus tlnig e uisge do'n treud. 

20 Agus tluibiiairt esan r'a nigheanaibh, 
Agus c'àit am hheile? C'ar son a dli'fhàg 
slbh an dulne ? Galrmlbh alr, a chum's 
gu'n ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh 
a ghabhall maille ris an duine ; agus 
thug e Siporah a nighean do Mhaois 'na 
mnaoi. 

22 Agus rug i mac dha, agus thug e Ger- 
som mar ainm air: olr thubhalrt c, Bha 
mi m' cholgreach ann an tìr alneoiP. 

23 Agus tharladh an ceann mòrain làith - 
can, gu'n d'fhuair righ na h-Eiphit bàs, a- 
gus bha clann Israell ag osnalch air son an 
daorsa, agus ghlaodh iad; agus thàlnig 
an glaodli suas gu Dla, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnalch, agus 6 darna. ' chompanach. 

' ann an diithaich choiniliich. cluilinhnlcliDla a clioimh-clieang-alvi h-A- 
hraham, ri Isaac, ag-iis ri lacob. 

25 Agus dh'amliairc Dia air cloinn Is- 
raeil, ag-us dh'fhiosraich e iad. 

CAIB. in. 

1 Bha Maois a' gleidheadh treud 'Tetro \itliar-ccile. 
2 Dk'JìioillxicheadJiaingealan Tighearna dìiaann 
an ìasair Iheine d meadhon pris. 7 Chuircadli e 
leis an Tighearn a thoirt cloinn Isracil a macli as 
an Eiphit. 14 A theachdaireachd dhoihli. 

ANIS bha Maojs a' gleidheadh treud 
. letro 'athar-ceile, sag-airt Mhidiain : 
ag'us thug- e'n treud gu taobh cùil an fhas- 
aich, agus thàinig e gu shabh Dhe, gu Ho- 
reb. 

2 Agus dh'fhoillsicheadh aing-eal an 
Tighearna dha ann an lasair theine a 
meadhon pris ; ag-us dh'amhairc e, agais, 
feuch, bha am preas a' lasadh le teine, 
acli cha rohh am preas air a losgadh. 

.3 Ag-us thubhaii-t Maois, Tionndaidh mi 
nis a letli-taobh, ag-us chi mi an sealladh 
inòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a 
losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tighearna 
g'u'n do thionndaidh e a leth-taobh a 
dh'f haicinn siw, ghairmDia air a meadhon 
a' phris, agus thubhairt e, A Mhaois, a 
Mliaois. Agus thubhairt esan, Tha mi 'n 
so. 

5 Agiis thubhairt e, Na tig am fagus an 
so ; cuir dhìot do bhròga bhàrr do chos, 
oir ant-àite airambheil thu a' d' sheasamh, 
is tahunh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is mise 
Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, a- 
gus Dia lacoib. Agus dh'fholaich Maois 
aghaidh; oirbhaeagal airamharcairDia. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, Chunn- 
aic mi gu cinnteach àmhghar mo slduaigh 
a ta san Eiphit, agus chuala mi 'n glaodh 
airsonammaighstirean-oibre : oirisaithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh a 
làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas 
a mach as an fhearann sin, gu fearann 
maith agus farsuing, gu fearann a ta snith- 
adh le bainne agus le mil ; gu àite nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan lebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha ghiodh 
chloinnlsraeilairteachdam'ionnsuidh-sa: 
agus mar an ceudna clumnaic mi am fòir- 
eigin' leis am bheil na h-Eiphitich 'g am 
fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thii 
dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n 
toir thu niacli mo shhiagh clann Israeil as 
an Eiphit. s, n. ra. 

11 Agus thubhairt Maols rl Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus gu'n tugainn a mach clannls- 
raeil as an Eiphit? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise gu 
cinnteach leat; agus bithidh so 'na chomh- 
aradh dhuit, gu'n do chuir mise uam thu : 
'nuaii- a bheir thu mach an shiagh as ixn 
Eiphit, ni sibh aoradh do Dhia air aii 
t-shabh so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Is- 
raeil, agus a their mi riu, Chuir Diabhur 
n-aithriche mise do 'ur n-ionnsuidh ; agus 
a their iad rium, Ciod is aiiim dha? Ciod 
a their mi riu ? 

14 Agus thubhairt Dla ri Maols, IS MI 
AN Tl A'S MI : agus thubhairt e, Mar 
so their thu ri cloinn Israeil, Chuir IS MI 
mise do 'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
rl Maois, Marso theirthu ri cloinn Israeil, 
Ciuiir an Tighearna Dia bhur n-aithriche, 
Dia Abrahaim, Dialsaaic, agus Dia lacoib, 
mlse d'ur n-Ionnsuidh: 's e so m'ainm a 
cliaoidh- ; agus is e so mo chuimhneachan 
do gach uile ghinealach. 

16 Imlch agus cruinnich r'a cheile sean- 
aireanlsraeil, agus abair riu, Dh'fholllslcli 
anTighearnaDiabhurn-aithrichean e fein 
dhomh-sa, Dia Abrahaim, Isaalc, agus la- 
coib,_ ag ràdh, Gu clnnteach dh'amhalrc 
mi olrbh, agus chiinnaic mi an ni a rinn- 
eadh oirbh san Eiphit. 

17 Agus thubhairtmi,BheIr mi suas slbh 
à h-àmhghar na h-Eiphlt, gu fearann nan 
Canaanach, agus nan Hlteach, agus nan 
Amorach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hlbheach, agus nan lebusach, gu fearann 
a ta sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Aguseisdidhiadsanrid'ghuth; agus 
theid thu fein, agus seanairean Israell, gu 
rlgh na h-Eiphit, agus their sibh ris, 
Ghoinnlch an Tighearna Dla nan Eabh- 
ruidheach sinne: agus a nis leig dhuinn, 
guidheamald ort, dol astar thri làltheau 
do'n fliàsach chum as-gu'n ìobairsinn* 
do'n Tlghearn ar Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig rlgh 
na h-Eiphit leibh Imeachd, cha leig eadh- 
on, le làimh làldir 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, a- 
gusbuallidh mi 'n Eiphlt le m' longantasaii 
ulle, a ni mi 'na meadlion : agus an deigh 
sin lelgldh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-ghean * ann an sealladh nan Eiphit- 
each: agus tarlaldh, 'nuair a dh'fhalÌDhas 
sibh nach falbh sibh falamh; 

22 Ach larraidh gach bean^ o 'ban 
cholmhearsnalch, agus o'n mhnaol a bhios ' foìrncart, ainneart. 
gii'n tifir .siim ìohairl. 
56 - chaoidhich. 
< ach le làimh làidir. ^fàhhor. " iarraidh gach hean an iasachd, 

ne'ji eoingheall. ECSODU 

air aoidheaclid 'na tig'h, seudan' airgid, 
lig-us seudan òir, a^us eudach : agus cuiridh 
silDh iad air bhur niic, ag-us air ìjhur nig-h- 
eanaibh ; ag'us creachaidhsiblinah-Eiphit- 
ich'-. 

CAIB. IV. 

1 S!at Mhanis air a tionndadh 'na nathair. G A 
làmh lobhrach. 21 Teachdaifeachd an Tighear- 
;>,a chum Pharaoh. 

A GUS fhreagair Maois, agus thubhairt 
j^jL e, Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni 
mo dh'eisdeas iad ri m' ghuth: oir their 
iad, Cha do thaisbein ' an Tighearn e fèin 
• dhuit. 

2 Agus thubliairt an Tighearna ris, Ciod 
■sin ann do làimh ? Agus thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr i_; a- 
g'us thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'na 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

4 Agns thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cnir a mach do làmh, agns glac air a h- 
earr* i. Agus chuir e mach a làmh, agus 
rng e oirre, agus rinneadh slat dh'i 'na 
làimh, 

5 Chum as gvi'n creid iadgu'n d'fhoill- 
sich an Tighearna Dia an aithriche, Dla 
Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, e 
fèin dhuit. 

6 Agus thubhan-t an Tighearn a thuiU- 
«adh air so ris, Cuir a nis do làmh a'd' 
bhroilleach ; agus chuir e a làmh'na bhroill- 
«ach : agus an uair a thug e mach i, feuch, 
bha a làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cnir do làmh a rìs 
a'd' bhroilleach; agus chuir e a làmh a rìs 
'na bhroilleach, agus thug e mach a bhroiU- 
each i, agus, feuch, dh' iompaicheadh' i 
mar a'chuid eile d'a fheoil. 

8 Agustarlaidh, mur creidiadthu, agus 
mur èisd iad ri guth a' cheud chomharaidh, 
gii'n creid iad guth a' chomharaidh dheir- 
eannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomharadh sin, agus mur 
iBÌsd iad ri d' ghuth, gu'n gabh thu cuid a 
dh' uisge na h-aimhne, agus gu'n dòirtthu 
air an talamli thioram e : agus f àsaidh an 
t-uisge abheir thu as an amhainn 'na fhiiil 
^iir an talamh thioram. 

10 Agus thubhairtMaois rls anTighearn, 
O mo Thighearna, cha duine deas-chainnt- 
each mi, aon chuid roimhe so^ no o'n àm 
san do labhair thnsa ri d' sheirbhiseach : do 
bhrìgh gu'm bheil mi mall ann an cainnt, 
.tgus mall ann an teangaidh. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ris, Cò 
a rinn beul an duine ? no cò a rinn am 
'lDalbh, no'mbodhar, no'n ti a chi, no'n dall ? 
- IvTach mise an Tighearna ? 

1 soilhichean. Eabh. - an Eiphit. 

3 Cha d'fhoillsich. * earball. 

5 thionndaidìieadli. ^ o'n dè no 'n là roimhe sin. 
57 s, m. IV. 

12 A nis uime sin imlch, agus bithidh 
mise le d' bheul, agus teaga.;sg'idh mi dhuit 
ciod a their thu. 

13 Agusthubhairte, O mo Thighearna, 
cuir, guidheani ort, le làimh an ti a chuir 
eas tu'. 

14 Agus las corrulch anTighearn an agh- 
aidh Mhaois, agus thubhairt^e, Nach e 
Aaron an Lebhitheach do bhràthair ? tha 
fhios agam gu'n labhair esan gu maith. 
Agus mar an ceudna, feuch, tha e teachd 
a mach a'd' choinneamh: agus aniiaira 
chi e thu, bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusaris, agus cuiridh 
tufocail'nabheul: agusbithidh miseled' 
bheul, agus le 'bheul-san, agus teagaisgidh 
mi dhuibh ciod a nl sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do shonsa rls 
an t-shiagh: agus blthidh esan, blthidh 
eadhon esan dhultan àite beoll, agus bith- 
idh tusa dhasan an àite Dhè. 

1 7 Agns gabhaldh tu an t-slat so ann do 
làlmh, lels an dean thu comharan. 

18 Agus dh'Imich Maois agus phill e gn 
letro 'athair-cèile, agns thubhairt e ris, 
Thèid mi nls, agus piUidh mi chum mo 
bhràithrean a ta san Eiphit, agus chi mi am 
bhell lad fathast beò. Agus thubhalrt letro 
rl Maols, Imlch an sìth. 

19 Agns thubhairt anTighearna rl Maols 
ann am Midlan, ImIch,pilldo'nEiphit: oir 
tha na daolne siii ulle marbh ablia 'g iarr- 
aldh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhlc, agus chuir e lad air asail, agus phill e 
do thìr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'na làimh. 

21 AgusthubhalrtanTIghearnarl Maols, 
An ualr a dh'Imicheas tu chum pllltlnn do'n 
Eiphit, thoir an aire' gu'n dean thu na 
h-iongantais s'in ulle, a chulr mlse ann ad 
làimh,amfianuisPharaoh : achcruaidhich- 
idh mise a ehrldhe, agus cha leig e lels an 
t-sluagh Imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so 
tha'n Tlghearn ag ràdh, '>S' e Israel mo 
mhac, mo cheud-ghln. 

23 Agustha mi ag ràdh rhit, Leig le m' 
mhac imeachd, a chum as gu'n dean e 
seirbhls dhomh ; agus ma dhiìdtas tu 
lelgeadh^ leis Imeachd: feuch, marbhaidli 
mise do mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agustharladh air an t-slighe san tigh 
òsda'", gu'n do choinnich an Tighearn c, 
agus g'u'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 An siu ghabh Siporah clach gheiir, 
agus thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn 
a mic, agus thilg i alg a chosaibh e, agus 
thubhairt i, Gu cinnteach is fear-pòsda 
fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agiis leig e uaith e : an sin thubhairt 

' a chi tliu iomchiiidh a chur. 
8 faic. ^ lcigcil. 

'» tigli-tùimh. ECSODU 
i, Is fear-pòsda fiiileachdach thu air son 
an timchioll-g-hearraidh. 

27 Agiis tluibhairt an Tighearna ri 
h-Aaron, Iniich an coinneamh Mhaois do'n 
fhàsach. Agns dh'imich e, agus choinnich 
se e ann an sliabh Dhe, agus phòg: se e. 

28 Ag-us dh'innis Maois a dh' Aaron uile 
hriathran an Tig;hearn, a chnir iiaith e, 

ag-us na coniharan uile a dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, agus 
chruinnich iad seanairean chloinn Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile 
a labhair an Tighearna ri Maois, agus rinn 
e na comharan ann an sealladh an t-shiaigh. 

31 Aguschreidanshiagh: agusanuaira 
chual' iad gu'n d'amhairc anTighearn air 
cloinnIsraeil,agusg'u'm fac e anàmhghar, 
an sin chrom iad an cinn, agus rìnn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

1 Tlìa Pharaoh a' diùltadìi cead do chloinn Israeil 
dol gufèill a cliumail do'n Tigìiearn aiins anfluis- 
ach. 6 Dh'ùithn e obair ni bu truime a chur 
orra. 

GUS 'nadhèig^hsinchaidhMaois agus 
Aaron a steach, agus thixbhairt iad ri 
Pharaoh, Mar so tha'n Tig-hearna Dia Is- 
raeil ag- ràdli, Leig le m' shluagh imeachd, 
a chum as gu'n glèidh' iadfèiU^ dhomhsa 
san fhàsacli. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a 
leigeadh le h-Israel imeachd? Cha 'n 
aithne dhomhs' an Tighearn, agus mar an 
ceudna cha leig mi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh' fhoillsichDia 
nan Eabhruidheach e fèin dhuinne^: leig 
leinn, guidheamaid ort, dol astar thri làith- 
ean do'n f hàsach, a chvnn as gu'n ìobar sinn 
do'uTighearn arDia, air eagal gu'm buail 
e sinn^ le plàigh, no leis a' chlaidheanih. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit riu, 
C'ar son a ta sibhse,a Mhaoisagus Aaroin, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o'n oibribh? 
Rachaibh a chum bhur n-eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, a ta 
sluagh na tìre a nis lìonmhor, agus tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh o'n 
eallachaibh. 

6 Agus dh' àithin Pharaoh air an là sin 
fèin do mhaighstiribh-oibre an t-sluaig:h, 
agus d'an luchd-riaghlaidh^, ag ràdh, 

7 Cha toir sibh conlach tuilleadh do'n 
t-sluaghadheanamhchlacha-creadha mar 
i'oimhe so : rachadh iad agus cruinnicheadh 
iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadhaa rinn iad roimhc : cha leig 
sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dìomh- J cum, dean. * flcadìi,fùisd, cuirm. 

^ ghairm Dia nan Eabhruidheach oirnne Eabh. 

^ luit e oirnn, coinnicli c sinn. 

^an luchd-stiùraidh, an grìoh'uin, an maoir. 

58 S, IV. V. 

anach ; uime sin tha iad ag èigheach, ag 
ràdh, Rachamaid cg-ws ìobramaid d'arDia . 

9 Cuirear an obair ni's tmime air na. 
daoine, chum as gu'n saoraich iad innte : 
agus na h-earbadh iad a, briathraibli 
dìomhain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an 
t-sluaigh a mach,agus an luchd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh„ 
Mar so tlia Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
dhuibh conlach. 

1 1 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin con 
lach far am feud sibh a faotainn : gidheadli 
cha leigear sìos a bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh'' an sluagh air 
feadh tlre na h-Eiphit iiile, a chniinneach- 
adh asbhuain' an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige*' iad, ag ràdh,Coimhlionaibh bhur 
n-oibre cumta lathail ^ mar an iiair a 
thugadh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh'" luchd-riaghlaidli 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaohos an ceann, og-)/s dh'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nachdo choimhlioa 
sibhbhur n-obair chumta ann an deanamli 
chlacha-creadlia. araon an dè agus an 
diugh, mar a rinn sibh roimhe ? 

15 Ansinthàinigluchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil, agus ghlaodh iad ri Pharaoh, ag- 
ràdh, C'ar son a bhuineas tu air an dòigh 
so ri d' sheirbhisicli ? 

16 Cha 'n 'eil conlach air a toirt do d' 
sheirbhisich, agus 'se their iad minn,Dean- 
aibh clacha-creadha : agus, feuch, a ta do 
sheirbhisich air am bualadh ; ach is ann 
aig do shluagh fèin a ta choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh dlomh- 
anach, tha sìbh dìomhanach : uime shi 
their sibh, Rachamaid agiis ìobramafd 
do'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanalbh 
obair ; oir cha toirear conlach dhuibh, 
agus bheir sibh uaibh làn àireamh nan 
clacha-creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil gu'm bu chraaidh an ctts 
anns an robh iad, agus e air a ràdh riv, 
Cha bheagaich sibh dad d'ur clachaibh 
creadha, do'n obair dhligheach lathail. 

20 Agus choinnich iadMaoisagus Aaron, 
a sheas air an t-slighe", 'nuair a thàinig' 
iad a mach o Pharaoh. 

2 1 Agus thubhairt iad riu, Gii'n amhairc- 
eadh Diaoirbh, agus gu'n tugadh e breth, 
do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile gràineiì 
an làthair Pharaoh''', agus an làthair a 
sheirbhiseach, a' cur claidheimh 'nan 
làimh a chum sinne a mharbhadh. 

22 Ag'us phiU Maois a dh'ionnsuidh an 6 sgapadh. ' hunain, stailcnich, 

8 chuige. ^ gnothucli an la 'na là. 

ghahhadh air, 'nan coinncamh, Eabli. 

- ann an siiiHbh Pharaoh, Eabh. ECSODUS, V. VI. Tig-heani, agustliubhairte, AThig-heama, 
c'ai' son a bhuin thu cho olc ris an t-shiagh 
so? c'ar son a chuir thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig- mi g-u Pharaoh a 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n 
t-shiagh so ; ag'us cha do shaor thu idir do 
shhiagh. 

CAIB. VI. 

I Tha Dia ag ìtrachadh a ghcaUaidh do Mhaois le' 
ainm leìinbliah. ìì Gincalacli Rciiheiv. 15 Slii- 
vìcoin, 16 agiis Lebhi, o'n d' thàinig Maois agus 
Aaron, 

A N sinthubhairtanTighearnariMaois, 
jTJL Anis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh : 
oir ]e hrimh làidir leig-idh e leo imeachd, 
agus le làimh làidir fuadaichidh e mach 
as a dhùthaich iad. 

2 Ag-us labhairDia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Ag'us dh'fhoilisich mi mi fein do A- 
braham, do Isaac, ag'us do lacob, le ai/im 
anDè uile-clmmhachdaich, ach le m'ainm 
lehobhah cha robh mi aithnichte dhoibli. 

4 Agus mar an cendna dhaing'nich mi mo 
choimhcheangal' riu,g-u'n tug-ainn dhoibh 
tìr Chanaain, tìr an cuairte, anns an robh 
ìad 'nan coig-rich. 

5 Ag-us mar an ceudna chuala mi osnaich 
chloinnlsraeil, atana h-Eiphitichacumail 
ann an daorsa: ag'us chuimhnich mi mo 
choimhcheang'al. 

6 Uime sin,abairri cloinn Israeil,/smise 
an Tighearn, ag:us bheir mi sibh a macli 
o blii fo eallachaibh nan Eiphiteach, ag-us 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg-- 
laidh mi sibh le g-àirdean sìnt' amach, agus 
le breitheanasaibh mòra. 

7 Ag:us g^abhaidh mi sibh dhomh fèin mar 
shhiag:h,ag-us bithidh mi dhuibh a'm' Dhia : 
ag:us bithidh fiios agaibh giir mise an Tig-h- 
earna bhur Dia, a ta 'g ur toirt-sa^ mach o 
b/ii fo eallachaibh nan Eipliiteacli. 

S Ag:us bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearainn a mhionnaich mi g:u'n 
tug:ainn e do Abraham, do Isaac, ag-ns do 
lacob ; ag:us bheir mi e dhuibhse mar oig-h- 
reachd : Is mise an Tig-hearna. 

9 Ag:us labhair Maois mar sin rl cloinn 
Tsraeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spioraid, ag:us trìd chruaidh 
dhaorsa. 

10 Ag:us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

II Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
rig:h na h-Eiphit, e a leig'eadh do chloinn 
Israeil dol a mach as a dhìithaich. 

12 Ag:iislabhairMaois an làthair anTig:li- 
earn, a^ ràdh, Feuch, cha d'èisd clann Is 
raeil rium ; cionnus ma ta dli'èisdeas Pha 
raoh riumsa, aig- ain hhcil mobhilean neo 
thimchioU-g-hearrta ? 

13 Agus labhair anTig'hearna ri Maois ' mo chvmhnaiìt. 

59 'g 'ur labhairt-sa. ag'us ri h-Aaron,ag:us thug- e dhoibh àithne ' 
a chum cloinn Israeil, ag:us a chum Pharaoh 
rig-h na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt a. 
mach a tìr na h-Eiphit. 

1 4 Is iad sin ceannardan thig'hean an aith- 
riche : mic Reubein ceud-g-hin Israeil ; Ha- 
noch, ag:us Pallu, Hesron, agus Carmi : is 
iad sin teag-hlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, agus 
lamin, ag:us Ohad, ag'uslachin,ag:us Sohai', 
ag-usSaul macBan-chanaanaich : isiadsin 
teag-hlaichean Shimeoin. 

1 6 Agus is iad sin ainmeanna mhac Lebhi, 
a rèiran g-inealacha : Gerson, ag-usCohat, 
agus Merari ; ag-us b'iad bliadhnacha 
beathaLebhi ceudag-us seachd bliadhna 
deug: 'ar fliichead. 

17 Mic Ghersoin ; Libni, agus Slmi, a 
rèir an teaghlaicliean. 

18 Agus mic Chohait ; Amram, ag:us 
Idshar, ag-us Hebron, ag'us Udsiel : ag-us 
b'iad bliadhnacha beatha Chohait ceud a- 
gus tri bliadhna deug- 'ar fhichead. 

1 9 Ag-us mic Mherari ; Mahali agus Musi : 
is iad sln teaghlalchean Lebhi, a rèir aii 
ginealacha. 

20 Ag-us g-habh Amram lochebed piuthar 
'athar dha lein 'na mnaoi ; agus rug i dha, 
Aaron ag'us Maols : ag-us &'iac^bliadhnacha 
beatha Amraim ceud agus seachd bliadhna 
deug- 'ar fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corah, agus Ne- 
pheg, agus Sichri. 

22 AgusmicUdsieil; Misael,ag:us Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nigheaiì 
Ammadaib, piuthar Naasoin, dha fèin 'na 
mnaoi ; agus rug- 1 dha Nadab agus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Chorah : Asir. agus Elca- 
nah, agus Abiasaph : is lad sin teaghlalchi- 
ean nan Corhach. 

25 AgusghabhEleasar mac Aaroln, aon 
donIgheanaibhPhutieildhafèin''namnaoi; 
agus rug i dha Phinehas : is iad sin ceann- 
ardan aithriche nanLebhitheach, a rèlr an 
teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearna, Thug- 
aibh a mach clannlsraeil a tìr na h-Eiphlt, 
a rèir an slògh 

27 Is iad so iadsan a labhair rl Phai'aoh, 
righ na h-Eiphit, a chinn clann Israeil a 
thoirt a mach as an Elphit : is iad so am 
Maols agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh, san là air an do labh- 
alr an Tighearna ri Maols ann an tu- na 
h-Eiphlt, 

29 Gu'n do labhalr an Tighearna ri 
Maols, ag ràdli, Is mise an Tighearna ,: 
labhair thusa ri Pharaoh righ na h-Eiphit 
gach ìti a their mi rlut. ^ ordiigh. * a ri'ir an afmailtcaiu ECSODUS, VI. VU. 
30 Agus tliubhairt Maols an làthair an 
Tig-heariia, Feuch, a ta inise neo-thim- 
chioll-ghearrta a'm' bhilibh, agiis cionniis 
a dh'eisdeas Pharaoh rium? CAIB. VII. 

3 Ckuìrearìh Maois a dìi ionnsuidhPharaoh. 10 liinn- 
eadli slat Aai oin 'na valhair. 13 Cliruaidhicheadh 
cridhe Pharanìi. 20 Uisge tia h-aimhne air a 
Ihionndadh gufuil. 

GUS thubhairt anTig-hearna riMaois, 
- Feuch, rinn mi thu a'd' dhia do Pha- 
raoh: agus bithidh do bhràthair Aaron 
'na fhàidh ag-ad 

2 Labhraidh tusa ^ach ni a dh àithneas 
mise dhuit: agus labhraidh Aaron do 
bhràthair i'i Pharaoh, esan a cliur cloinn 
Israeil a mach as a thìr. 

3 Ag-us ciiiaidhichidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus ni mi mo chomharan agus 
m'iong:antasan ' lìonmhor ann an tlr na 
h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n eisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh mise mo làmh air anEiphit, ag^us 
bheir mi mach m'armailtean, agus mo 
shluagh clann Israeil, à tìr iiah-Eiphit, le 
breitheanasaibh mòra. 

5 Agus bithidh fios aig- na h-Eiphitich gur 
Knise an Tighearna, 'nuair a shlneas mi 
mach mo làmh air an Eiphit, agus a bheir 
mi mach clann Israeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agiis Aaron mar a 
dh'àithn an Tighearna dhoibh, mar sin 
rinn iad. 

7 Agus òA«Maois ceithir fichead bliadh- 
na dh'aois, agus Aaron ceithir fichead 
agus tri bhadlina dii'aois, an uair a labh- 
tiir iad ri Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agais ri h-Aaroii, ag ràdh, 

9 'Nuair a hibhras Pharaoh ribh, ag 
ràdh, Nochdaibh iongantas'- air bhur son 
fein ; an sin their thu ri h-Aaron, Gabh 
do shlat, ag-us tilg sìos i an làthair Plia- 
raoh, agits fasaidh i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn 
iad mar sin, mar a dh'àithn an Tig:hearn: 
agus thilg Aaron sìos a shlat an làthair 
Pharaoh, agus an làthair a sheirbhiseach, 
ag-us rinneadh i 'na nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an ceud- 
na air na daoine ghce, agus air an hichd- 
fìosachd : agus rinn mar an ceudna druidh- 
ean' na h-Eiphit mar sin le'n druidh- 
eachdaibh : 

] 2 Oir thilg iad sios gach duine a shlat, 
ag-us rinneadh iad'nan nathraichibh : ach 
■shhiig: slat Aaroin suas an slatan-sa. 

13 Agus chruaidhicheadh cridhe Pha- 
'taoh, air chor as nach d'eisd e riu ; mar 
a thubhairt an Tighearn. ' mo mlnorhhuilean. 
^ draoidhcan. 
60 2 Taisbeinibh mìorbhuìl. 
-easaidh tus' air bruaich 14 Agus thnbhaiit anTighearna riMaois, 
Chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, tha e 
diìdtadh leigeadh leis an t-shiagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidii Pharaoh sa' 
mhaduinn, feuch, tha e dol a mach a 
dh'ionnsuidh an iiisge, agus seasaidh tu 
'nachoinneamh airbniaich na h-aimhne^ 
agus an t-slat a thionndaidheadii 'na 
nathair, gabhaidh tu a'd' hiirnh. 

16 Ag:us their thu ris, Chuir an Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach mise a 
t'ionnsuidh, ag ràdh, Leig le m'shhiagli 
imeachd, a chum as gu'n dcan iad seirbhis 
dhomhsa saii fhàsach: agus, feuch, g-iis 
a so cha b' àill leat eisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn agràdh, Ann 
an so aithnichidh tu gur mise an Tigh- 
earna : feuch, buailidh mi leis an t-slait a 
ta m' làimh, na h-uisgeachan a ta san 
amhainn, agus tionndaidhear iad gii fuiL 

18 Ag'us g'heibh an t-iasg a ta san amh- 
ainn bàs, agiis lobhaidh an amhainn; agus 
bitiiidh g-ràin air na h-Eiphitich uisge òl 
as an amhainn. 

19 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabli do shlat, agus sln 
a_mach do làmh air uisgibh na h-Eiphit, 
air an aimhnibh, air an sruthaibh, agus air 
an lochaibh, agus air iiile chomh-chruinn- 
eachadh an iiisg-eacha, chuin as gu'm fàs 
iad 'nam fuil : agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eiphit iiile, araon ann an soìth- 
ichihh fiodha, agus ann an soithichibJi 
cloiche. 

20 Agiis rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a reir mar a dh'àithn an Tighearn, agus 
thog e suas an t-slat, agus bhiiail e na 
h-uisgeachan a hha san amhainn, ann an 
sealladh Pharaoh, agus ann an sealladh a 
sheirbliiseach: agus thionndaidheadh na 
h-uisgeachan uile a hha san amhainn, gii 
fuih 

21 Ag:us fhuair an t-iasg a bha san amh- 
ainn bàs: agus lobh an amhainn, agus 
cha b' urrainn na h-Eiphitich uisge òl as 
an amhainn; agiis bha'n fliuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

22 Agais rinn driiidhean nah-Eiphlt mar 
sin le'n druidheachdaibh: agus chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd 
e riu mar a thiibhairt an Tigheam. 

23 Agiis phill Pharaoh, agus chaidh e 
d'a thigh: agus cha do shocraich e a 
chridhe air so cuideachd. 

24 Agiis chladhaich na h-Eiphitich uile 
tlmchioll na h-almhne alr son ulsge r'a òl: 
olr cha b'urrainn^ iad òl a dh'uisge na 
h-aimhne. 

25 Agus choimhhonadh seachd làithean 
an dèigh do'n Tighearn an amhainn a 
bhualadh. na h-aimhne air cheann dha ieaihd. 
5 cha b'urradh. CAIB. vin. 

2 Losgaiiiìì aìr an cur don Eìphit. 16 An dtislacìt 
a' fàs 'na mhialaibh. 20 Sgaoth chuileag air 
feadh na tìre. 32 Chruaidhich Pharaoh a cltridhe. 

AGUS thiibhairt an Tig-hearna ri Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha'n Tig-hearn ag ràdh, 
Leig- le m' shhiagh imeachd, a chum as 
pn'n dean iad seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiìdtas tu 'n leigeadh air 
falbh, feuch, buaiHdh mi do chrìochan 
uile le losg-annaibh : 

3 Ag-us brìichdaidh an amhainn a mach 
losg:ainn, agus thèid iad suas, agus thig- 
iad a steach do d' thigh, agus do d' 

. sheòmar-leapach, ag-us air uachdar do 
leapach', agais do thigh do sheirbhiseach, 
agus air do shkiagh, ag-us do d' àmhuinn- 
ìbh, agus do d' amaraibh-fuinidh'". 

4 Agus thèid na losgainn suas ort fèin, 
agus air do shUiagh, agus air do sheirbh- 
isich uile. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do làmh le 
d' shlait os ceann nan aimhnichean, os 
ceann nan allt, agus os ceann nan lochan ; 
agus thoir air na losgannaibh dol suas air 
talamh na h-Eiphit. 

6 Ag:us shln Aaron a mach a làmh os 
ceann uisg'eacha na h-Eiphit; agus chaidh 
na losgainn suas, agus chòmhdaich' iad 
talamh na h-Eiphit, 

7 Ag-us rinn na druidhean mar sin le 'n 
druidheachdaibh, agus thug iad suas losg:- 
ainn air talamh na h-Eiphit. 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, ag'us thubhairt e, Guidh- 
ibh air an Tighearna g'u'n toir e air falbii 
na losg-ainn uam fèin, agus o m' shhiagh ; 
agus leig-idh mise leis an t-sluagh imeachd, 
a chum as gu'n ìobair iad do'n Tighearn. 

9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoli, 
Dean uaiU thamm : c'uin a g'huidheas mi 
air do shon, ag'us air son do siieirbhiseach, 
agus air son do shUiaigh, gu'n cuirear as 
do na losgannaibh uait fèin, agus o d' 
thig-hibh; air chor agus gu mair^ iad a 
mhàin san amhainn? 

10 Agus thubhairt esan, Am màireacli. 
Ag-us thubhairt e, Bitheadli e a rèir 
t'fhocail ; a chum as gii'm bi fios agad 
nach 'eil neach ann cosmhuil ris an Tig-h- 
earn ar Dia. 

11 Ag-us falbhaidh na losg-ainn uait fèin, 
agus d' thighibh, ag:us o d' sheirbhisich, 
ag-us d' shluagh; a mhàin san amhainn 
mairidh iad. 

12 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
mach o Pharaoh ; agus dh'èigh* Maois 
ris an Tighearn a thaobh nan losgann, 
a thug: e 'n aghaidh Pharaoh. EcsoDUs, vm. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir focail^ 
Mhaois: agus bhasaich na losg-ainn as na. 
tigliibh, as na baihibh, agus as na mach- 
raichibh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 'nan 
dùnaibh iad; agus lobh an tìr^. 

15 Ach an uair a chunnaic Pharaoh gu'n 
robh fois ann, chruaidhich e a chridhe, 
agus cha d'èisd e riu, mar a thubhairt an 
Tighearn. 

16 Ag:us thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do shlat, 
agus buail duslach' na tahnhainn, achum 
gu'm fàs e 'na mhialaibh air feadh th-e na 
h-Eiphit uile. 

17 Agus riiin iad mar sln; oir shìn Aarou 
a mach a h\mh le 'shlait, ag-us bliuail e 
duslach na talmhainn, agus rinneadh e- 
'na mhialaibh air duine agus air ainmh- 
idh^: rinneadh uile dhuslach na talmh- 
ainn 'na mhialaibh air feadh tlre na 
h-Eiphit uile. 

18 Ag-us rinn na druidhean mar sin le'n 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, 
ach cha b'urrainn iad: agus bha mialan 
air duine agus air ainmhidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri 
Pharaoh, '.S' e meur Dhè a th'ann : agus 
chruaidhiclieadh cridhe Pharaoh, agus 
cha d'èisd e riu; mar a thubhairt an 
Tig-hearn. 

20 Agus thubhairt anTighearna ri Maois,- 
Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pliaraoh, (feuch, tha e 
teachd a mach a dh'ionnsuidh an iiisge)i 
agus abair ris, Mar so tha'n Tighearn ag- 
ràdh, Leig- le m' shhiagh imeachd, a 
chum as gu'n deàn iadseirbhis dhomh. 

21 Acli mur leig thu le m' shhiagh im- 
eachd, feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag* 
ort fèin, agus air do sheirbhisich, ag-us air 
do shluag-h, agus ann ad thighibh : agus 
lìonar tighean nan Eiphiteach leis an 
sgaoth chuileag, agus mar an ceudna an 
talamh air am blieil iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth, air an hisiu 
fèin, fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluag'h a chòmhnuidh, air chor as nach 
bi cuileagan sam bith an sin; a cinim as 
gu'm bi fios agad gur mise an Tighearn 
am meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh cadar 
mo shhiagh-sa agus do shluagh-sa : air an 
là màireach bithidh an comharadh so. 

24 Agus rinn an Tigheai'na mar sln : a- 
gus tliàinig- sgaoth anabarracli chulleag' 
do thigh Phai'aoh, agus do thigliibh a 
shelrbhiseach,agus do tliìr na h-E iphlt uile : 
tiiruailieadh an talamh a thaobh nan cuil- 
cag. 

25 Ag'us ghairm Pliai-aoh airMaoisagus ' do ìeapa. - do d' scàlaibh-fuinidh. 

^ chuibhrig, dli'fholaich. * gu'm fan, gu'vt 

fàgar iad. ^ ghìaodh. ^ dlifltàs dt'ocìt fliàile do'n tìr. ' Itiaithn 
an ainmhidh. Ealih. 
dhùìasach. ' ann an duiiic agus ann 
^ iomadìt gnè chuilcag. ECSODUS, VIII. IX. air Aaron, agusthubhairt e,Rachaibh,ìob- 
raibh d'ur Dia san tìr. 

26 Agus tluibhairt Maois, Cha 'n'eil e 
iomchuidh' siww adheanamh marsin; oir 
jobraidh sinng-ràineileachdnanEiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomhair an sìil, agus nach clach iad sinn ? 

27 Theid sinn astar thri làithean do'n 
f hàsach, agus ìobraidh sinn do'n Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinn. 

28 Agus thubhairtPharaoh, Leig-idh mi 
dhuibli imeachd, achum as gu'n lobairsibh 
do'n Tig-hearna bhur Dia san fliàsach; 
acii na rachaibh ro fhad air astar : guidh- 
ibh air mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
mise mach uait, ag'us guidhidli mi air an 
Tighearna gu'm falbh na cuileag-an o Pha- 
raoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shhiagh, am 
niàireach : ach na buineadii Pharaoii gii 
cealgach tuilleadh, ann an diùltadh leig- 
eadh do'n t-shiagh dol a dh'ìobradh do'n 
Tighearn. 

30 Agus chaidli Maois a mach o Pharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearn. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois; agus chuir e air falbh na cuil- 
eagan o Pharaoh, o 'slieirbhisich, agus o 
'shkiagli : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhicli Pharaoh a chridlie 
air an àm so mar an ceudna, agus clia do 
leig: e leis an t-shiagh imeachd. 

CAIB. IX. 

1 Plàigh mhòr alr an sprèidh. 8 Neasgaid ghràin- 
cil air duine agus air ainmhidh. 22 Clach-mheall- 
ain mhillteacìi san tìr. 

AGUS thubhairt anTighearna ri Maois, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus innis da, Mar so tha'n Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, 
Leig le m' shhiagh imeachd, a chum as 
g'u'n dean iad seirbhis dhomli : 

2 Oir ma dhiùltas tuleigeadh leo imeachd, 
agus gu'n cum tliu iad fathast, 

3 Feuch, bithidh h\mh an Tighearn air 
do sprèidh a ta sa' mhachair, ajr na h-eich, 
air na li-asail, air na càmhail, air a' chrodh, 
agus air na caoraich : Uthidh plàigh* ro 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridhanTighearnadealachadh 
eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh na h- 
Eiphit : agus cha'n f liaigh a bheag bàs a 
dh'aon nì a's le cloinn Israeil. 

5 Agus sluiidhich an Tighearn àm, ag 
ràdh, Am màireach nì an Tighearn an ni 
so san tìr. 

6 Affus rinn an Tighearn an ni sin air an 
là niaireacli, agus fhuair sprèidh na h- 
Eipliit uile bàs: ach do sprèidh chloinn 
Israeil cha d'fhuair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith. ' iomchubhaidh. 
Ijliur dorn. 

62 - rucail mharbhfach, 
'^fuiriìcìs, ùmhuinn. agus, feuch, cha robh eadhon a h-aon do 
sprèidh nan Israeleach marbh. Agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh,agus cha 
do leig e an shiagh air falbh. 

8 Agus thubhairtauTig-liearna ri Maois, 
ag-us ri h-Aaron, Gabhaibh dhuibh fèin làn 
bhur g-lac' do luaith an teallaich^ agiis 
crathadhMaois i ri nèamh ann an sealladh 
Pharaoh. 

9 Agus bithidli i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bolg'- 
aibh air duine, agus air ainmhidh, air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad hiath an teallaich, 
agus sheas iad an làthair Pharaoh, agus 
chrath Maois 1 ri nèamh: agus rinneadli i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bolg- 
aibh air duine, agus air ainmhidh. 

1 1 Ag^is chab'urrainnna druidhean seas- 
amh an làthair Mhaois air son na neasgaid ; 
oir bha an neasgaid air na druidhibh, agus 
alr an h-Eiphiticli uile. 

12 AguscliruaidhichanTighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha d'èisd e riu ; mar a labh 
air an Tighearna ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearna, ri 
Maois, .Ekich suas gumoch sa' mhaduinn, 
agus seas in làthair Pharaoh,agus abair ris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eabh- 
ruidheach ag ràdh, Leig le m' shkiagli 
imeaclid, achum as gu'n deaniad seirbhis 
dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbhisich, agus air do sliluagh ; a 
clnim as gu'm bi fios agad nach 'eil neach 
ann cosmluiil riumsa san talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, a- 
gus buaihdh mi thu fèin agus do shkiagh 
le plàigh ; agais gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog mi 
suas tliu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agus gu'm biodli m'ainm 
iomraideach^ san domhan uile. 

17 Am blieil thu fathast 'g ad àrdachadh 
fèin an aghaldh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd? 

18 Feucli, mu'n àm so màlreach, bhelr 
mise alr cloich-mheallain ro mhòir^ fras- 
adli a nuas, nacli robh a samhull san Eipii- 
it, o'n là san do leagadli a bunachur' 
eadhon gus a nls. 

19 Uime sln a nls culr /ios uait, agii.t 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a ta 
agadsa' mhachair; oir airgaclidulne agus 
alnmhldh a gheibhear sa' mhachair, agus 
nacli crulnnichear dhachaldli, thig _ a' 
clilach-mlieallain a nuas, agus gheibh iad 
bàs. 

20 An ti a ghabh eagal rolmli fhocal an 
Tighearna measg sheirbhiseach Pharaoh, 

5 air fhoUlseacliadh, air a chraobh- sgaoilcadh. 

6 ro chràitich, ro mhilltich. ' bunadh, steidh. ihiig- e air a slielibhisich agus air a spreidh 
•teicheadh do na tig-hibh. 

21 Agus esan nach do ghabh suini do 
f hocal anTighearna, dh'fhàg e a sheirbhis- 
ich ag:us a sprèidh sa' mhachair. 

22 Àgus thubhairt au Tighearna ri Maois, 
Sm a mach do làmh gu nèamh, chum as 
g'u'm bi clach-mheallain ann an tìr na h- 
Eiphit uile, air chiine, agus air ainmhidh, 
agus air uile hiibh na macharach ann an 
tìr na h-Eiphit. 

23 Agus shìn INIaois a niach a shlat gn 
nèamh ; agus rinn an Tighearna tairnean- 
ach agus clach-mhealhiin, a^is niith tein- 
athair air uachdar na tahnhainn ; _ agvis 
fhras an Tighearna clach-niheallain air 
lh- na h-Eiphit. 

24 Marsobhaclach-mheallainann,agus 
teine measgta leis a' chloich-mhcallain ro 
mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr 
iia h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
<lhith. 

2:5 Agus bhuail a' chlach-mhealhiin air 
feadh tìre na h-Eiphit uile gach Jii npJìa 
-sa' mhachair, ai-aon diiine agus ainmhidh: 
agus bhuail a' chlach-mheallain nile hiibh 
na macharach, agus bhris i uile chraobha 
iia macharach. 

26 AmhàinannantìrGhosein, farf/« rohk 
-clann Israeil, cha i'obh clach-mheallain. 

27 Agus chuirPharaoh teachdaire uaitb, 
agus ghairm e air Maois agus air Aaron, 
agus thubhairt e riu, Pheacaich mi an uair 
so : tha'iì Tighearna ceart, agus mise agus 
?no shhiagli aingidh. 

25 Guidhibhs' air an Tighcarn (oir ìs 
leòr e) nach bi tairneanach anabarrach ' 
agus clacli-mheallain ann ni's mò ; agus 
ieigidh mise leibh falbli, agus cha'n fhan 
eibh ni's faide. 

29 Agus thubhairtMaois ris, Co luath 's a 
thèid mise mach as a' bhaile, smidh mi mo 
làmhan a mach a chum an Tighearn : a- 
gus sguiridh an tairne?nach, agus cha bhi 
vi' chlach-mheallain aiin ni's mò; chum 
as gu'm bi lìos agad gur leis an Tighearn 
an talamh. 

30 Ach air do shonsa, agus air son do 
sheirbhiseach, tha f hios agam nach bi eagal 
■oirbh fathast roimh an Tighearna Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon agus an 
t-eòrna; oir ò/m 'n t-eòrna fo dhèis, agus 
an lìon ib fhrois'. 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal : oir cha robh iad 
air fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoli 
as a' biiaile, agus shìn e mach a làmha chum 
an Tigliearn; agus sguir an tairneanach 
agus a' clilach-mhcallain, agus cha do 
dhòlrteadh an t-ulsge air an talamh. 

34 Agus anuair a cinmnaicPharaoh gu'n ECSODUS, IX. X. 

do sguir an t-nlsge, agiis a' chlacii-mheall- 
ain, agus an tairneanach, pheacalcli e fath 
ast mar an ceudna, agus chrualdliicli e a 
chridhe, e fèin agus a slieirbhisich. 
35 Agus chruaidhicheadh cridhePharaoh, 
agus cha do leig e clann Isracil air falbh, 
mar a labhair an Tighearna le Maois. 
CAIB. X. 

12 Plàìgk 7>an locuist, 21 agus tìugh-dhorchadais. 
27 Chruaidhicheadìi cridlie Pharauh. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imicli a steach gu Pharaoh; oii 
chruaidhich mi a cridhe, agus crldlie a 
sheirbhiseach, a chum gu nochdainn iadsin 
mo chomharan 'na làthair: 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an chias- 
aibh do mhic, agus mic do mhic, na nilhean 
a dh'oibrich mi san Eiphit, agns mo chomh- 
aran a rinn mi 'nam measg; agus gu'm bi 
tìos agaibh gur mise an Tigliearn. 

3 Agus chaidli Maois agus Aaron a steach 
gu Pharaoh, agus thubiiairt iad ris, Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
ag ràdh, Cia fhada dhiùltas tu thu l'èln 
ìsleachadh a'm' làthair-sa? Leig le in' 
sliluagh imeachd, agus gu'n dean iad 
scirbhis dliomh : 

4 Ach ina dhiùltas tu leigeadh le m' 
shluagh imeachd, feuch, bheir niise am 
màireachna loculsta steachdo cl' chiìoch- 
aibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidli na 
talmhainn, air chor as nach urralnn neach 
an talamh fhaicinn: agus ithidh iad 
fuigheal an ni sin a thèid as', a dh'fhanas 
agaibh o'n chloich-mheallain, agus ithidh 
iad gach craobh a ta fàs dhuibli as a' 
mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do tliigliean, agus 
tighean do sheirbliiseacli uile, agus tighean 
nan Eiphiteacli uile ; ni nach faca aon 
cluiidt'aithriche,noaithrichet'aithrichean, 
o'ii là a bha iad airan talainh gus an là'n 
dlngh. Agns phiU se e fèin, agus chaidh 
e inach o Pharaoh. 

7 Agus thubhairtseirbhisichPharaoh ris, 
Cia fhada bhios an dulne so 'na rlbe 
dhuinne ? Lelg leis na daoine falbh, chum 
gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn aii 
Dia: nach 'eil fhios agad fathast gu blieil 
an Elphit air a milleadh ? 

8 Agus thugadh INIaois agus Aaron a rìs 
gu Pharaoh : agus thubhairt e riu, Rach- 
aibh, deanaibh seirbhis do'n Tighearna 
bluir Dia : ach cò iad a thèid ? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n-òlgridh 
agusle'rdaoinibhaosmhorthèidsinne; le'r 
mlc agus le'r nigheanaibh, le'r treudalbh 
agus ìe'r buar thèld sinn; oir is tigiii 
duinn fèlll a chuìnail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an 
Tighearnamar sin maille ribh, marnleig- ' gntìianna Dhè. Ealjli. - ros. 

63 •5 a iheàTuinncar. ECSODl 

eas mlse lelbh feln ag:us le'r cloinn bhlg 
iineachd: amhalrcibh, oir tha olc roimh- 
ibh. 

1 1 Ni h-ann mar sin : imichibh a nis, 
3ibhse a ta 'mir daoinibh, agus deanaibh 
selrbhis do'n Tlg-hearn, oir is e so an ni a 
dh'iarr slbh: Ag-us dh'fhuadaicheadh a 
mach iad a làthalr Pharaoh. 

1:2 AgusthnbhalrtanTIg-hearna ri Maols, 
Sìn a mach do làmh thar tìr na h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as gu'n tig- iad 
suas alr tìr na h-EIphlt, agus gu'n Ith iad 
ulle hilbh na talmhainn, eadhon gach nl 
a dh'fhag- a' chlach-mheallain. 

13 Ag-us shìn Maois a mach a shlat thar 
tìr na h-EIphit, agus thug an Tig-hearna 
gaoth an ear air an th' rè an là sln ulle, 
ag-us rè na h-oldhche ulle : agiis sa' mlia- 
duinn thug' a' ghaoth an ear a steach na 
locuist. 

14 Agus chaidh na loculst suas thar tlr 
na h-EIphlt uile, ag-us dh'fhan iad ann an 
crìochalbh na h-Eiphit uile, gu ro dhiùbh- 
alach ' ; rompa cha robii rlamli an leithlde 
do locuist, agus 'nan delg-h cha bhi an 
leithidean. 

15 Olr chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainn uile, air chor as gu'n do dhorch- 
alcheadh an talamh ; agus dh'ith iad uile 
hiibh na talmhalnn, agìis ulle mheas nan 
craobii, a dh'fhàg' a' chlach-mheallain : 
agus cha d'f hàgadh ni sam bith glas sna 
craobhaibh, no ann an hilbhibh na mach- 
arach ann an tìr na h-Eiphlt uile. 

16 An sin ghalrm Phai'aoh alr Maols agus 
air Aaron le cabhaig-, agus thubhaiit e, 
Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna 
bhiir De, agus 'nur n-aghaidh-sa. 

17 An nls uime sin maith, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàln an ualr so, agus 
g-uidhibli alr an Tlg-hearna bhm- Dla gu'n 
toir e alr faibh uam a mhàln am bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air an Tighearn. 

19 Ag-us thlonndaldh anTighearna gaoth 
an iar ro làldir, a thug' alr falbh na lociu'st, 
ag-us a tlillg- iad sa' mhulr ruaidh: cha 
d'fhan aon locust ann an crìochaibli na 
h-EIphit ulle. 

r20 Ach chrualdhlch anTighearna crldhe 
Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israell. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sln a mach do làmli gu nèamh, 
agus blthldh dorchadas air feadh dre 
na h-EIphit,eadhon dorchadas a dh'f heud- 
ar a lalmhseachadh. 

22 Agus shìn Maols a mach a làmh g-u 
nèamh : agus bha tlugh-dhorchadas'^ ann 
an tìr na h-Eiphit uile rè thri làithean. 

23 Cha'n fhaca h-aon diubh^a chèile, ni 
mò a dh'èlrich neach o 'àite rè thri làith- JS, X. XI. 

ean : ach bha aig clolnn Israeil uile solus- 
'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agiis ghairm Pharaoh air Maois, 
agiis thubhaiit e, Rachaibhse, deanaibh 
selrbhis do'n Tighearn ; a mhàin fanadh 
bhur treudan agus bhur buar : rachadh 
bhur clann bheag mar an ceudna maille 
ribh. 

25 A^is thubliairt Maois, Feumaidh tu, 
mar an ceudna, ìobalrtean a thoir duinn, 
agus tabhartals-loisgte, chum as gu'n 
ìobair sinn do'n Tighearn ar Dia. 

26 Agus, mar an ceudna, thèid ar sprèidh 
maille i-uinn ; cha 'n fhàgar ionga 'nar 
dèlgh^, oir is èlg-in duinn gabhaii dliibli 
gu seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn 
ar Dia ; agus cha 'n 'eil fhios ag'ainn cia 
leis a ni sinn seirbhis do'n Tlghearna, 
g'us an tlg- slnn an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearna cridlie 
Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus tlnibhairtPharaoh rls, Imich a 
macli uam; thoir an alre dhult fèln, na 
faic m'aghaidh ni's mò ; oir san là sin 
anns am faic thu m' aghaidh, ghelbh thu 
bàs. 

29 Agus thubhalrt Maols, Labhair tlni 
gu malth ; cha'u f haic mi t'aghaidli nl's- 
mò. 

CAIB. XI. 

1 larrtus DJiè do na IsraeUch gti^n gabJiadh iad- 
seudan òir agus airgid o'n coiin]iears)iaich. -4 Thn 
Maois o' loirt fios do Pharaoh gu'm faigheadli 
gack ceiid-ghin son Eiphit bàs. 

AGUS thubhalrt anTig-hearnarlMaois, 
Bhelr mi aon phlàigh fatliast airPha- 
raoh, agus air an Eiphlt; an dèigh sin 
leigidh e lelbh imeachd as a so: an uau' 
a leigeas e lelbh imeachd, gu cinnteach 
fuadaichidh e mach as a so sibh gu 
h-iomlan. 

2 Labhalr a nis ann an cluasalbli an 
t-shialgh, agus iarradh g-ach duine a 
'cholmhearsnach, agus gach bean o 'ban- 
cholmhearsnaich, seudan airgid, agus- 
seudan òir. 

3 Ag-usthug anTighearna deadh-gheau 
do'n t-sluagh ann an sìiihbh nan Eiphlt- 
each: Mar an ceudna, bha'n duine Maois 
ro mliòr ann an tìr na h-Eiphit, ann an 
sìiihbh slieirbhiseach Pharaoh, agus ann 
an sùlhbh an t-shialgh. 

4 Agus thubhalrt Maois, Mar so tlia'n 
Tighearn ag' ràdh, Mu mlieadhou-oldh- 
che thèid mi mach do mheadhon na 
h-EIphlt. 

5 Agus ghelbh gach ceud-ghin ann an 
th- na h-EIphltbàs, o cheud-ghln Pharaoli, 
a ta 'na shuidhe air a righ-chaithlr, eadh- 
on gu ceud-ghin na ban-tràiUe'' a ta air 
cùl a' mhuihnn, agus uile cheud-ghin nan 
ainmhidhean. • ro mhilltcach. ^ dalT-dhorchadns. ' cha'nfliàgar speir 'nar dèigh. < na han-seirbhisick. 

64 ECSODU 

6 Agus bithidh eìgheach' inhòr ann an 
tìr na h-Eiphit nile, nach robh riainh a 
leithid ann, ni mò bhitheas a leithid ann 
tuilleadh. 

7 Acli an ag-haidh aoin do cliloinnlsraeil 
cha charuich'- madadh a theang-a, aon 
chuid an aghaidh duine no ainmhidh; 
chnm as g:u'm bi tìos agaibli cionnus a 
chuireas an Tig-hearna dealachadh eadar 
na h-Eiphitich ag-us Israel. 

8 Agus tiiig- iad sin do sheirbliisich uile 
sìos a m' ionnsuidh-sa, ag^us cromaidh 
siad iad fein domli, ag ràdh, Imich a 
mach, ag^us an shiag-h uile a ta 'g'ad lean- 
tuinn; ag'us an deig'h sin theid mi mach: 
ag'us chaidh e mach o Pharaoh ann an 
coriuich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearnari Maois, 
Cha'n eisd Pharaoh ribh, a chiun as gu 
meudaichear m'iongantais^ ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agiis rinn Maois ag-us Aaron na 
h-iongantais sin uile am fianuis Pharaoh : 
agus chruaidhich an Tighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e le cloinn 
Israeil imeachd as a dhùthaich, 

CAIB. XII. 

3 A' cliàìsg air a h-àiihneadli. 29 Gacit ceiid-ghin 
ann an tìr na h-Eipliit air a mharhhadh. 31. Na 
Israelicli sir am fògradh as an tìr. 43 Ordiigh 
■na càisge. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
. ag-us ri h-Aaron ann an tìr na 
h-Eiphit, ag- ràdh, 

2 Bithidh am mìos so dhuibh 'na thois- 
cach nam mìos: bithidh e dhuibh 'na 
cheud mhlos na bhadhna. 

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag: ràdh, Alr an deicheamh Ih do'n 
nihìos so g-abhaidh iad dhoibh fein g-ach 
duine uan, a rèir tighe an aithriche, uan 
air son tig-he. 

4 Agus mabhiosan teag-hlach ro bheag 
air son iiain, an sin g-habhaidh esan agus 
a choimhearsnach a's faigse d'a thigh e, 
a rèir àireimh nan anamanna; g-ach duine, 
a rèir 'itheannaich, àirmhear l'iibh air son 
an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan g-un g-haoid^ fir- 
ìonn, bliadhna dh'aois^; as na caoraich 
110 as na g-abhraibh g'abhaidh sibh e. 

6 Ag-us gleidhidh sibh a stigh e, gu niig 
an ceathramh là deug do'n mhìos so: 
agus marbhaidh comh-chruinneachadh 
iomlan chloinn Israeil e san fheasgar^ 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air 
ard-dorus nan tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil san oidhche ' èìgh, cuhha, glaodhaicìi. - cha ghluais. 
3 mn mkìorlìhuilean. *g^^ aineamh,fallain. 

^ bliadìinach ^ eadar an dà flieasgar. Eabh. 
' guii laibhin. * bruitheadh. 

6.5 S XI. XII. 

sin fèin ròlste le teine, agiis aran nco 
gholrtichte' ; maille ri Imbìiibli searbha 
ithidh iad e. 

9 Na h-itiiibh a bheag dheth ainli, no 
idlr alr a bhrulcheadh* ann an iilsge, ach 
ròiste ie teine : a cheann maille r'a chos- 
aibh, agus malUe r'a ghrealalch^ 

10 Aguscha'n fhàg slbh « ò/;ef/g- dlictli 
gu maduinn: agus na dh'fhàgar dheth 
gu madulnn, loisgidh sibh le teine. 

11 Agus mar so Ithidli slbh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur 
cosaibh, agus bhiir lorg 'nur làimh : 
agus ithldh slbh e le cabhaig; is i càisg" 
an Tighearn a th'ann. 

12 Oir thèidmisetrolmh'- thìrnah-Eiph- 
it alr an oìdhche so, agus buaihdh mi 
gacli ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
araon dulne agus ainmhidh: agusanagh- 
aldh dhèe nan Elphiteach uile cuiridh mi 
breltheanas an gnìomh; is mise aii Tigh 
earn. 

13 Agus bithldh an fhuil dhuibh inar 
chomharadh alr na tlghibh anns ain bheii 
sibh; agus an ualr a chi mlse an fhiiil, 
thèid mi thairis oirbh, agus cha bhi a' 
phlàlgh olrbh a chum bhur milleadh 'nuait 
a bhuaileas mi tlr na h-EIphit'''. 

14 Agus blthidh an là so dhuibh mai 
chulmhneacliaii; agusgleidhldh sibh e 'na 
là-fèille'^ do'n Tighearn air feadh bhur 
ginealacha; le h-ordugh slorruidh gleidh 
Idh sibh e. 

15 Seachd làlthean Ithidh slbh aran neo 
ghoirtlchte; air a' cheud h\ fèln ciiiridh 
sibh taois ghoirt a mach as bhur tlghlbh ; 
oir gach neach a dh'itheas aran goirtlchte, 
o'n cheud là gus an t-seachdamh là, 
gearrar an t-anain sin as o Israeh 

16 Agus air a' cheud là bithidh agaibJi 
comh-ghairm naoinha, agus air aii 
t-seachdamh là bithidh agaibh comh 
g-lialrm naoinha: obalrsamblthchadeanar 
orra, saor o na dh'Ithear lels gach neach ; 
sin a mhàhi nìthear leibh. 

17 Agiis cumaidh sibh feill aii arain 
neo-ghoirtichte; olr air an là sin fèin'" 
thug mise mach bhur slòigh'^ à tìr na 
h-EIphit ; ulme sln coimhldldh slbh an là 
so 'nur glnealachaibh, le h-ordugh slorr- 
uldh. 

18 Sa' cheud mhìos, air a' cheathramhlà 
deug do'n mhìos san fheasgar, ithldii slbh 
aran neo-g-hoirtlchte, gu rulg an ceud là 
'ar flnchead do'n mliìos san fheasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n fliaigliear 
taois gholrt 'nur tlghllih: olr ge b'eneach 
a dh'itheas aran goirtlclite, gearrar an 
t-anam sln fèln as o cholmhthional Israei'i, ^invibh. "> bata. dol thairis. Eabh. 

airfcadlì ; Ire. Eir. ^^''imair a ìihiiailcai 

vii aiin an lìr na h-Eipliit. Ealih. ìàfèisde. 

anii an curp an là siìi. Eabh, armaiUean, 

F ECSOD 

co dhiiibh' is coigreach e, no neach a 
rugadh san tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith sibh : 
'nur n-àitibh-còmhnuidh uile itliidh sibh 
aran neo-§:hoirtichte. 

21 An sin g-hairm Maois air seanairean 
Israeiluile, agusthubhairt e riu,Tairngibh 
a mach, agus gabhaibh dhuibh fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh 
a' chàisg'. 

22 Agusgabhaidh sibhbad hìosoip, agus 
tumaidh sibh e san fhuil a ta san t-soith- 
each, agiis beanaidli sibh do'n àrd-dorus, 
agus do'n dà ursainn, leis an fhuil a ta 
san t-soitheach : agus cha tèid a h-aon 
ag-aibh a mach air dorus a thighe gu ruig- 
a' mhaduinn. 

23 Agus thèid an Tigheania thairis a 
bhualadh nan Eiphiteach ; agus an uair a 
chi e 'n fhuil air an àrd-dorus, ag'us aìr 
an dà ursainn, thèid an Tighearna thairis 
air an dorus, agus cha lèig e leis a' mhill- 
teir teachd a steach d'ur tig^hibh gu'r 
bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ur mic'^ gu 
sìorruidh. 

25 Agus tarlaidh, ' niiair a thèid sibh a 
steach do'n f hearann a bheir an Tighear- 
na dhuibh, a rèir mar a gheall e, gu'n 
g;lèidh sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribh, Ciod is cìall duibh leis an 
t-seirbhis so? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisg^e an 
Tighearn, a chaidh thairis air tighibh 
chloinn Israeil san Eiphit, 'nuair abhuail 
e na h-Eiphitich, agus a shaor e ar tigh- 
ean-ne. Ag'us chrom an sluagh iad fèin, 
agus rinn iad aoradh. 

28 Agus dii'fhalbh clann Israeil, agus 
rinn iad mar so ; mar a dh'àithn an Tigfh- 
earna do Mhaois agus do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidhche sin 
fèin bhuail an Tighearna gach ceud-ghin 
ann an tìr na h-Eiphit, o cheud-ghin 
Pharaoh a shuidh air a righ-chaithir, gu 
ceud-g-hin a' chiomaich^ a hJia ann an 
slochda' phriosain^; ag-us gach ceud-ghm 
ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh san oidhche, 
e fèìn agus a sheirbhisich uile, agus na 
h-Eiphitich uile ; agus bha èigheach mhòr 
san Eiphit: oir cha robh tigh anns nach 
robh neach marbh. 

31 Ag;us ghairm e air Maois agus air 
Aaron san oidhche, agus thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach à meadhon mo 
shhiaigh, araon sibhse agus clannlsraell : us, xn. 

agus rachaibh, deanaibh seirbhis do'n 
Tighearna, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibli mar an ceudna bliur 
treudan, agrus bhur buar, mar a thubh- 
airt sibh, agus imichibh: agus beannaich- 
ibh mise mar an ceudna. 

33 Agus thug na h-Eiphitich dian-sparr- 
adh^ do'n t-shiagh, achum gu'ncuireadh 
iad le cabhaig- a mach as an ttr iad; oh- 
thubhairt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Agus ghabh an skiagh an taois mun 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuinidh 
ceangailte nan eudach air an guaillibh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-Eiph- 
itich seudan airgid, agus seudan òir, ag-us 
eudach. 

36 Agus thug an Tighearna deadh- 
ghean do'n t-shiagh ann an sìiihbh nan 
Eiphiteach, agus thug iad an coingheall® 
dhoibh : agus chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imìch clann Israeil o Ra- 
meses gu Sucot, mu thimchioll sè ceud 
mìle feard'ancois, athuiUeadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomad- 
aidh do shhiagh eile' suas maiUe riu, 
agus treudan, agus buar, ro mhòran 
sprèidhe ^ 

39 Agus dh'fhuin iad do'n taois a thug- 
adh a mach as an Eiphit breacaga neo- 
ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i; 
do bhrìgh gu'n d'fhuadaicheadh iad a 
mach as an Eiphit, agus nach b'urrainn 
iad fuireach, agus mar an ceudna nach 
do dheasaich iad biadh dhoibh fèin. 

40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn Is- 
raeil, a bha iad a chòmhnuidh sanEiphit, 
ceithir cheud agus deich bhadhna fichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud 
agus nan deich bhadhna thar fhichead, 
air an là sin fèin chaidh slòigh an Tigh- 
earn uile mach à tìr na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead'^ 
gu h-àraidh do'n Tighearn, air son an 
toirt-san amach à tlr na h-Eiphit: so an 
oidhche sin gu bhi air a coimhead do'n 
righearna le cloinn Israeil uile 'nan gin- 
ealachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tighearna ri Ma- 
ois agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge 
cha'n ith coigreach'" sam bith e dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a 
cheannaicheadh le h-airgiod, an uair a 
thimchioll-ghearras tu e, an sin ithidh e 
dhith. 

45 Cha'n ith coigreach, no seirbhiseach 
tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha ghiìil- 
ain thu bheag do'n fheoil a mach as an ' co ac\ 2 dhuitfèin àgus do d'mhic. Eabli. 
^a' bhraighde ; the caplive. Sasg. * na gaiiitir. 
5 geur-impidh. ^ iasad 

66 ' cumasg mòr sluaigh, 
' cumaU, gìeidheadh. 8 ro-mhòran nì. 
mac coigrich. Eabh. EcsoDUs, xu. xni. ì tig:1i; ni mò a bhriseas sibh cnàimh 
ì dhith. 

, 47 Ni coimhthioual Israeil uile sin. 

; 48 Ag-us an iiair a bhios coigreach air 
chiRiirt niaille riut, ag-us a chumas e a' 

: chàisg- do'n Tighearna, timchioU-ghearrar 
gach tìrionnach aige, agus an sin thigeadli 
e am fagus g' a cumail, a^us bithidh e 
mar neach a rugadh san tu': ach cha'n 
ith neach sam bith neo-thimchioU-ghearrta 
dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-san a 
rugadh san tìr, agus aig a' choigreach 

ia air chuairt 'nur measg. 

50 j\Iar so rinn clann Israeil uile ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois agus 
do Aaron, mar sin rinn iad. 

51 Agus, air an là sin fein, thug an Tigh- 
earna mach clann Israeil à tìr na h-Eiphity 
a rèir an slògh'. 

CAIB. XIII. 

1 Gach ceiid-ghin air a naomhacìiadh do'n Tighearna. 
3 Dìtorduicheadh cuimhne na càisge. 2 1 Cìann 
Israeil air an ireòrachadh le Dia air an slighe le 
meall neoil san là, agus le meall teine san oidhche. 

AGUS lubhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh. 

1 2 Naomhaich dhomhsa gach ceud-g-hin, 
j ge b'e air bith a dh'fhosglas a' bhrìi" am 
' measg- chloinn Israeil, eadar dhuine agus 
ainmhidh; is leamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois ris an t-shiagh, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig 
sibh a mach as anEiphit, à tigh na daorsa ; 
oir le làimh thrèin thug an Tighearn a 
mach sibh as a sin: agus cha'n ithear' 

i aran goirtichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach, 
I am mìos Abib. 

ì 5 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach thu do thìr nan Canaanach, agiis 
nan Hiteach, agus nan Amorach, agus 
nan Hibheach, agus nan lebusach, a 
mhionnaich e do d' aithrichibh gu'n tug- 
adh e dhuit, fearann a' sruthadh le bainne 
agus le mil, an sm coimhididh tu an 
t-seirbhis so anns a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte agus air an t-seachdamh là 
bithidh fèiU^ do'n Tighearna. 

i 7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd 
làithean; agus cha'n fhaicear aran goirt- 

: ichte agad, agus ni mò a chithear taois 

I ghoirt agad ann ad chrìochaibh uile. 
8 Agus innsidh tu do d' mhac san là sin, 

I ag ràdh, Nithear so air sgàth an ni sin a 

i' rinn an Tighearna dhomhsa, 'nuair a 

1 thàinig mi mach as an Eipliit. 

I; 9 Agus bithidh e dhuit mar chomharadh 
air do làimli, agus mar clniimhneachan 
eadar do shìiilibh, a chum g:u'm bi lagh ' an amailtean. 
' chdn ichear. 
67 " a' mhachhg ; womb. Sasg. 
*fèisd. 5 gìeidhidh. an Tighearn ann ad bheul ; oir le lasmn 
thrèin thug an Tighearna mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh^ tu an 
t-ordugh so 'na thràth^ fèin o bhhadhna 
gu bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tighearnti 
steach thu do thìr nan Canaauach mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aith- 
richibh, agus a bheir e dhuit e, 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n Tigh- 
earna gach ni a dh'fhosglas a' bhrìi, agus 
gach ceud-ghin a thig o ainmhidh a's 
leatsa ; huinidh iadsaii a ta firionn 'nam 
measg do'n Tighearna. 

13 Agus gachceud-ghinasailfuasgaihdh 
tu le h-uan; agus mur fuasgail thu e, an 
sin brisidh tu 'amhacli : agus gach ceud- 
ghin duiue am measg' do chloinne fuasg- 
ailidh tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dhiot san aimsir ri teachd, ag ràdh, 
Ciod e so ? an sin their thu ris, Le làimh 
thrèin thug- an Tighearna mach sinn as an 
Eiphit, à tigli na daorsa: 

15 Agusau uair a chruaidhichPharaoh 
e fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadh 
air falbh, an sin mharbh an Tighearna 
gach ceud-g-hin ann an tìr ua h-Eiphit, 
araon ceud-ghin duine, agus ceud-ghin 
ainmhidli ; air an aoljhar sin, lobraidli mi 
do'n Tighearua gach ni a dh'fhosglas a' 
bhrù, ma 's firionuaich iad, ach uile 
cheud-ghiu mo chloiune fuasgaihdh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh air 
do làimh, agus mar eudanan eadar do 
shìiilibh ; oir le làimh thrèin thug an 
Tighearna a mach sinn as an Eiphit. 

17 Ag-us eadhon an uair a leig Phar- 
aoh do'n t-shiagh imeachd, cha do 
threòraich' Dia iad air shghe tlre uam 
Philisteach, ged a òha sin aithghearr; 
oir thubhairt Dia, Air eagal gu'm bi aith- 
reachas air an t-shiagh an uair a chi iad 
cogadh, agus gu'm pill iad do'n Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia au shiagh mu'n 
cuairt, air shghe fàsaich na mara ruaidhe : 
ag:us chaidh clann Israeil suas an ordugh 
catha à tìr na h-Eiphit. 

19 Agus tliug Maois cnàmhan' loseiph 
leis : oir ghabh e mioniian teann do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Gu cinnteach 
amhaircidh Dia oirbhse, agus bheir sibh 
suas mo chuàmhan leibh as a so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad aun an Etam, ann au 
iomall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna rompa 
san là ann am mealF neoii, a chum an 
treòrachadh air au t-shghe, agus san oidh- 
che aun am meall teine, a thoirt sohiis ^ àm. ' cha d'thug. 

^ cnaimheiin. ^ stac. baideal ; pillar. Sasg. 
F2 EC&ODUS, 
doibh ; gu iineaclul ti làagiis a rlh'oidhche. 
22 Cha d' thug e air falbh am meall 
neoil san là, no 'm nieall teine san oidh- 
che, a làthair an t-shiaig-h. 

CAIB. XIV. 

1 C/iaidk Pliaraoli an ibir air doÌ7in Israeil. 
10 Rinn . iadsan gearan an aghaidh Mìiaois. 
13 Thug esan coình-fhurtachd dkoihh. 21 Ckaidk 
iad iroimh 'n mhuir ruaidh. Bhàthadìi na 
h-Eijìliitich. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh. 

_ 2 Labhair ri cloinn Israeil, gii 'm piU 
iad, ag-us gii'n campaich iad t'a chomhair 
Phihahiroit, eadarMigdol agus anfhairg-e, 
fa chomhair Bhaal-sephoin; fa choinn- 
eamh-san campaichidh sibh làimh ris an 
fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil, 
Tha iad air seachran' santìr, dh'iadh am 
fàsacii mu'n timchioll. 

4 Ag'us cruaidhichidh mise cridhe Phar- 
aoh, ag-us thèid e air an tòir, agus gheibh 
mise g'lòir a thaobh Pharaoh, agus a 
shlòig-h uile; ag'us bithidh lios aig na 
h-Eiphitich gur mise an Tig'hearn. Agus 
rinn iad mar sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h-Eiphit 
g-u'n do theich an shiagh: ag'us thionn- 
daidh cridhe Pharaoh, agus a sheirbhis- 
each an aghaidh an t-shiaigh, ag'us thubh- 
airt iad, Ciod e so a rinn sinn, g'u'n do 
leig sinn le h-Israel imeachd as ar seirbhis ? 

6 Ag'us bheartaich' e a charbad, ag-us 
thug e a shhiagh maiUe ris ; 

7 Ag'us thug e leis sè ceudcarbad tag;hta, 
agus iiile charbada na h-Eiphit, ag'us 
ceannardan orra uile. 

8 Ag-us chruaidhich anTighearnacridhe 
Pharaoh rig-h na h-Eiphit, agus lean e 
air tòir chloinn Israeil : ag-us chaidh chinn 
Israeil a macli le làimh àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoh, agus a 
mharc-shhiagh, agus 'armailt uile,) agus 
rug' iad orra, agiis iad a' campachadh 
làimh ris an fhairge, làimh ri Pihahirot, fa 
chomhair Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig: Pharaoh am 
fag'us, thog clann Israeil suas an sìiilean, 
ag'us, feuch, bha na h-Eiphitich air an 
tòir, agus bha eagal mòr orra : agus 
dh'èig-h clann Israeil ris aii Tighearn. 

11 Ag:us thubhairt iad ri Maois, An ann 
a chionn nach rohli uaighean san Eiphit, 
a tliug thu leat sinn g\\ bàs f haghail san 
fhàsach? C'ar son a rinn thu so oirnn ar 
tabhairt a mach as an Eipln't? 

12 Nach e so am focal a labhair sinn 
riut san Eiphit, ag- ràdh, Leig-leinn seirbliis 
a dheanamh (io na h-Eiphitich ? Oir 
6'fhearr dhuinn seirbhis a cUieanamli do ' air an amladh. • dk'uìlaich. 

GS , xm. XIV. 

na h-Eiphitich na bàs fhag-liail san fliàs- 
ach. 

13 Agus thubliairt Maois ris an t-shiagh, 
Na biodh eag-al oirbh, seasaibh, ygus 
faicibh slàinte an Tigliearn, a dh'oibrich- 
eas e dhuibh an diugh; oirnah-Eiphitich 
a chunnaic sibh an diugh, cha'n ftiaic sibh 
iad a chaoidh tuilleadh. 

14 Cog-aidh an Tig-hearn' air bhur son 
ag-us fanaidh sibhse 'nur tosd. 

1 5 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois. 
C'ar son a ta thu 'g èigheach riumsa? 
Abair ri cloinn Israeil dol air an aghaidh . 

16 Ach tog-sa suas do shlat, agus sìn a 
mach do làmh os ceann na fairge, agus 
sgoilt i ; agus thèid clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge takwiht'ioram . 

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhor 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agusthèid iao 
a steacli 'nan dèigh: agus gheibh mise 
glòir a thaobh Pharaoh, agus a thaobh a 
slilòigh uile, a thaobh a charbadan, agus 
a thaobh a mharc-shhiaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearna, 'nuair a gheibli 
mi glòir a thaobh Pharaoh, a thaobh a 
charbadan, agus a thaobh a mharc- 
shhiaigh. 

19 Agus dh'flialbh aingeal an Tighearn 
a chaidh roimh champ Israeil, agus 
dh'imich e 'nan dèigh; agus dh'fhalbh 
am meall neoil o 'm beuhiobh, agus shea» 
e air an cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiph 
iteach agus camp Israeil, agus bha e 
'na neul, agus 'na dhorchadas5^oj6/i sud, 
ach shoiUsich e 'n oidhche dhoibh so, air 
chor as nach d'thàinig a h-aon chubli am 
fagus d'a chèile rè na h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairge, agus thug an Tigheam 
air an fhairge dol air a h-ais le gaotlx 
làidir o 'n ear, rè na h-oidhche sin, agus 
rinn e 'n fhairge 'na talamh tioram, agus 
roinneadh na h-uisgeachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge air tioranv 
agus hha na h-uisgeacha 'nam balla 
dhoibh air an làimh dheis, agus air au 
làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Eiphitich, agus 
chaidh iad a steach 'nan dèigh gu meadh 
on na fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a 
charbadan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agusannamfairenamaidne dh'amh- 
airc an Tighearn air shiagh nan Eiphit- 
each,troimh^ 'n mhealltheine agus neoil; 
agus chlaoidh e armailtnan Eiphiteacli. 

25 Agus thug e air falbh rothan an 
carbad, air chor as gu'n do tharruingeadij 
iad gu trom. Agus thubhairt na h-Eiphit- 
ich, Teicheamaid à làthair Israeil, oii' 3 'Si an Tighearna cogadh. * trid. Eii. ECSODUS 

;ha ii Tig-lieavn a' cog-adli leo-saii an ag-h- 
aidli naii Eiphiteach. 

26 Agixs thubhaiit an Tiahearna ri 
jNIaois, Sin a mach do làmh os ceann na 
i'airg-e, chum gu'n tig- na h-uisg-eachan air 
an ais air na h-Eiphitich, air an car- 
hadaibh, agus air am maix-shluag-h. 

27 Agus shm Maois a mach a làmh os 
ceann na fairf^e, agus pin'U an fhairg-e g-'a 
neart, an uair a shoillsich a' mliaduinn; 
agus theich na h-Eiphitich 'na h-agh- 
aidii ; ag'us chuir an Tighearna na h-Eiph- 
itich fodlia' am meadhon na fairg-e. 

2S Agm pliiU na h-uisg-eachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am 
inarc-shluagli, ogus armailt Pharaoh" 
uile, a thàinig' san fhairge 'nan deig-h: 
clia d'fhàg-adh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Acli clh'imich clann Israeil air talamli 
tioram am meadhon na fairg-e, ag-us bha. 
«a li-uisgeacha 'nani balla dlioibh air an 
iàiiuh dheis, ag-us air an ìàimh chh. 

30 Mar so shaor an Tigrhearn Israel, air 
an là sin, à làimh nan Eiphiteach : agus 
cliunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
ti'aig'h na fairg'e. 

31 Ag-us chunnaic Israel an obair-^ mhòr 
sin a rinn an Tighearn air na h-Eiphitich, 
ag-us b ha eag-al anTig-hearn air an t-siuagh, 
ag-us chreid iad an Tighearn, agus Maois 
a sheh'bhiseach. 

CAIB. XV. 

1 Laoidh Mhaois. 22 Tlta'ìi slurigh a dìàth nisge. 
23 Rinneadìi visgeacha scarbh Mìiarah miìis 
dhoibh. 27 Tliàinig iad gu Ìi-Eìim. 

ANsin chan^ Maois ag-us clann Israeil 
an laoidh^ so do'n Tighearn, agus 
5abhair iad, ag- ràdh, Canaidh niise do'n 
I Tighearn, oir thug e buaidh g-u glòr- 
I mhor; ant-eacli agus a mliarcach thilg e 
san fhairge. 

2 'S e 'n Tig-hearn mo neart, agnis mo 
I dhàn", agus tha e 'na shlàinte dhomh: 

is esan mo Dhia-sa, ag-us ni mi àite-còmh- 
nuidii dha; Dia m'athar, ag-us àrdaich- 
idh mi e. 

3 Is fear-cog'aidh an Tighearna ; 'se an 
Tighearn a's ainm dlia. 

4 Carbadan Phai'aoh, ag-us 'armailtthilg' 
e san f hairg'e ; ag-us tha rog-ha a cheannard- 
an air am bàthadh san fhairge ruaidh'. 

5 Dh'fholaich na doimhiieachdan iad ; 
chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich. 

S Rinneadh do dheas làmh, O Thigh- 
earn, g-lòrmhor ann an cumliachd ; bhris 
do dheas làmh, O Thighearn, an nàmhaid 
'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis ' thilg e iad bun os-ceann. - do armailt 

Pharaoh. Eabh. ^ ìàmh. Eabh. * sheinn. 
^ òran. m'òran, mo chlià. 

san fhairge sheanniinich. ^ dh'ith i snas, chuir 
i as doibh. Eabh. mar chruaich, mar mheall. 

69 , XIV. XV. 

chlaoidh thu iadsan a dli'eiricli suur a'd' 
aghaidh; chuir thu t'fhearg- amach. loisg; 
i suas^ iad mar asbhuain. 

8 Ag'us le anail do shròine clmiinnicli 
eadh na h-uisg-eaclia ; sheas na tuilte suas 
mar thorr'-', chruaidhich "* na doimii- 
neachdan am meadlion na fairge. 

9 Thubhairt an nànihaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach : 
sàsuichear mo mhiann orra ; rùisg-idh mi 
mo chlaidheamh, sg^riosaidh mo làmii 
iad". 

10 Sheid thu le d' ghaoith, chòmhdaich 
an fhairge iad, chaidh iad fodha mar 
hiaidh anns na h-uisg-eacliaibh làidir. 

11 Cò 's cosnihuil riuts' am measg- nan 
Dè'-, a Thighearna? Cò tha cosmhuil 
riut, g'lòrmhor ann an naomhachd, uamh- 
asach''^ annam mohidli", a' deanamh«i7/2e 
iong-antach? 

1 2 Shìn tliu macli do dlieas làmh ; shlufg- 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
shiag-h so a siiaor thu; thug thu iad ann 
ad neart a chum àite-còmhnuidh do 
naomhachd. 

14 'Nuairacliluinneasnacinnich,bithidii 
eag'al orra; thig- doilg-heas air luchd-àit- 
eachaidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna'^ Edoim, thig' g-eilt-chrith air 
daoine ti'euna Mhoaib; leag-haidli air 
falbh luchd-àiteacliaidh Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamliann ag-us eag-alorra, le 
meud do g-hairdein bithidh iad tosdach 
mar chloich, gus an tèid do shluag-h 
thairis, a Thighearna, giis an tèid an 
sluag-Ii so thairis, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, ag-us suidhich- 
idh tu iad ann an sliabh t' oig-hreachd- 
sa, anns an àit a rinn thu dhult fèin, a 
Thie-Iiearna, chmii còmhnuidh a ghabh- 
ail ann, saii ionad-naomha, a Thig-hearn, 
a dhaing-nich do làmha-sa. 

18 Rìghichidh an Tighearna g:u saoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluag-h, 
san fhairg-e, ag-us thug an Tig-hearn 
uisg-eacha na tairg-e air an ais orra; ach 
dh'imich clann Israeil air talamh tioram 
am meadhon na fairg'e. 

20 Ag:us g-hlac Miriam a' bhan-fliàidh, 
piiithar Aaroin, tiompan 'na làimh ; ag-us 
chaidh na mnathan uile mach 'na dèig-h 
le tiompanaibh ag-ns le dannsa 

21 Agus fhreagair Miriain iad, Canaibh 
do'n Tighearn, oir i\\\\<r e buaidh gu glòr- I" dhaingnicheadh. " sealbhaichidh mo ìàmh 
iad mar oighrcachd, biihidh tighearnas aig 7no làimh 
orra. Eabh. mt-asff van cumkacltdach. 

13 a'd' chùis eagail, nrramach. am moìaibh. 
ceannardan. ann a7n beinn. '' lefeadagaibh. ECSODUS 
nihor; an t-each ag^iis a mharcach thilg; e 
san fhairg'e. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir 
ruaidh, agus chaidh iad a mach gu f'àsach 
Shuir, agiis dh'imich iad tri làithean san 
fiiàsach, agus cha d'fhuair iad uisge. 

23 Agus an uair athàinig- iad g-u Marah, 
cha b' urrainn iad uisgeacha Mharah òl, 
oir bha iad searbh; uime sin thugadh 
Marah mar ainm air. 

24 Agus rinnanshiaghgearan' an agh- 
aidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas 
sinn? 

25 Agus dh'eigh esan ris an Tighearn, 
agus nochd anTighearna fiodh'^dha, agus 
thiig e sna h-uisgeachaibh e, agus rinneadh 
na h-uisgeacha milis: ann an sin rinn e 
lagh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin 
dhearbh e iad; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'eisdeas tu 
g-u dìirachdach ri guth an Tighearna do 
Dhe, agus ma ni thu an ni sin a ta ceart 
'na shealladh, agus ma bheir thu 'n aire 
d'a àitheantaibh, agus ma ghleidheas tu a 
reachdan' uile, aon do na h-eucailibh^ a 
chuir mi air na h-Eipliitich, cha chuir mi 
ortsa; oir is miseanTighearn a shlànuich- 
eas thxi. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elim far aìi 
robh dà thobar dheug uisge, ag^us deich 
agus tri tichead crann* pailme; agus 
champaich iad'' an sin làimh ris nah-uisg- 
eachaibh. 

CAIB. XVI. 

1 RÌ7!n clann Israeil gearan an aghaidh Mhaois 
agus Aaroin, a chìonn gu'n robh iad gu'n bhiadh. 
12 Chuireadh gearra- goirt d'an ionnsuidh, \iagus 
mana. 16 Riaghailtean m'a thimchioll. 

AGUS dh'fhalbh _ iad o Elim, agus 
thàinig coimhthional chloinn Israeil 
uile gu fàsach Shin a ta eadar Elim agus 
Sinai, air a' chùigeadh là deug do'n dara 
mìos an deigh dhoibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinnlsraeil 
uile gearan an aghaidh Mhaois agus 
Aaroin san ftiàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid bàs le làimh 
an Tighearn ann an tìr na h-Eiphit, an 
uair a bha sinn 'nar suidhe làimh ris na 
poitibh feòla, agiis an uair a dh'ith slnn 
aran gu'r sàth ; oir thug sibh a mach sinn 
do'n f hàsach so, a mharbhadh a' choimh- 
thionail so uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh aran 
o nèamh, agus theid an shiagh a mach, 
agus cruinnichidh iad cuibhrionn gach là 
air an là sin fein, a chum as gu'n dearbh 1 monmhor, duarman. 
3 ordtiighean , 'àitheantan. 
70 2 craohh. 
'' euslaintibh. , xy- XVI. 

mi iad, co ac' a ghhiaiseas iad ann am 
lagh, no nach ghiais. 

5 Agus air an t-seathadh là idluichidh 
iad an ?/i sin a bheir iad a steacli, ugus 
bithidh e dhà uibhir agus a chruinnicheas 
iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron ri 
cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an sin 
bithidh fios agaibh gu'n d' thug an Tigh- 
earn a mach sibh à tìrna h-Eiphit: 

7^ Agus sa' mhaduinn, an sin chi sibh 
glòir an Tigheam; do bhrlgh gn bheil e 
a' chiinntinn bhur gearain an aghaidh an 
Tighearn: Agusciod sinne, gii bheil sibh 
a' deanamh gearain 'nar n-aghaidh ? 

8 Agus thubhairt Maois, Bithidh a' chìiis 
mar so 'nuair abheir anTighearna dhuibh 
san fheasgar feoil r'a h-itheadh, agus 
aran sa' mhaduinn gu'r sàth; do bhrìgh 
gu bheil an Tighearn a' chiinntinn bhur 
gearain a tasibh a' deanamh 'naaghaidh: 
Agus ciod sinne? cha'n ann 'nar n-agh- 
aidh-ne tha bhur gearan, ach an aghaidb 
an Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Ab- 
air ri coimhthional chloinn Israeil uile, ' 
Thigibh am fagus an làthair an Tighearn,. 
oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an iiair a labhair Aaron rr 
coimhthional chloinn Israeil uile, dh'amh- 
airc iad a dh'ionnsuidh an fhàsaich, agiis, 
feuch, dh'fhoillsicheadh glòir an Tigh- 
earn ann an neul. 

11 Agus labhair anTighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Chuala mì gearan chloinn Israeil; 
labhair riu, ag ràdh, Mu fheas^ar ithidh 
sibh feoil, agus sa' mhaduinn sasuichear 
sibh le h-aran : agus bithidh fios agaibh 
gur mise an Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, 
an sin thàinig na gearra-goirt* a nìos, 
agus chòmhdaich iad an camp ; agus anns 
a' mhaduinn bha 'n drùchd 'na hiidhe 
mu thimchioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'eirich an dmehd a 
bha 'na hiidhe suas, feuch, &/m air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cniinn, beag mar an 
hath-reodh air an talamh. 

15 Agus anuairachunnaicclannlsraeiì 
e, thubhairt iad gach aon r'a chèile, Mana' : 
oir cha robh fhlos aca ciod e. Agus 
thubhairt Maois riu, So an t-aran a thug- 
an Tigheama dhuibh r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àlthn an Tigheama, 
Cruinnichibh dheth gach duine a reir 
'ltheannaich, omer do gach neach a rèlr 
àireimh bhur n-anamanna, gabhadh gack 
dulne agaibh air«?i son-san a te'nabhìith. 

17 Agus rinn clann Israeil mar sin, agus 5 craobh. shuidhieh iad ampubuitl, thàmh iad. 
"■annmo. qiiails. ^ai;:;. 9 C(We jo? Eahh^ ECSODUS, 
: ..ruinnlch lad, cuid ni bu mhò, agris cuid 
. i ou lugha'. 
IS Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer. cha robh a bheag- thairis aige-san 
a chruinnich ni bu mhò, agns air-san a 
chruinnich ni bu lug-ha, cha robh uireas- 
bhuidh : chruinnich gach duine a rèir 'ith- 
eannaich. 

1 9 Agais thubhairt Maois riu, Xa fagadh 
duine sam bith dheth gu madainn. 

20 Gidheadh cha d èisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid dhibh dheth gii maduinn, 
agus ghin e cnuimhean, agus lobh e : Agus 

ha comiich air IMaois riu. 

'21 Agus chruinnich iad e air gach ma- 
auinn, gach duine a reir "itheannaich ; 
agus an uair a dh'fhàs a" ghrian teth, 
leaghadh e. 

22 AgT.is air an t-seathadh là chruiniiich 
;ad a dhà uiread aram, dà omer air son 
z^zch aoin: agus thàinig uachdarain a' 
C-'oimhtliionail uile, agiis dh'innis iad si?i 
do Mhaois. 

23 Agus thubhairt e riu, So an ni a labh- 
air an Tigheam, Bithidk fois na sàbaid 
naomha do'n Tigheam am màireach : a' 
mheiid 's a tha sibh gu t"huineadh, fuinibh 
an diiigh, agus a' mheud 's a tha sibh gu 
bhruicheadh, bruichibh; agiis gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas dhuibh fein gu 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gii madiunn, 
mar a dh'àithn Maois ; agus cha do lobh 
e, ni mò a bha cmiimh sam bith ann. 

25 Agus thubhairt ^laois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an dhigh do'n 
Tigheam ; an diugh cha'n fhaigh sibh e 
sa' mhachair. 

26 Sè làithean cnunnichidh sibh e, ach 
air an t-seachdamh là hithidh an t-sàbsiid; 
cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus thariadh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid do'n t-shiagh a mach 
g'a chruinneachadh, agus cha d'fhuair 
iad a hheag. 

2S Agus thubhsLÌrt an Tigheama ri 
Maois, Cia fhad a dhiùltas sibh m'àith- 
eanta-san a choimhead", agus mo reachd- 
an. ' 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an 
Tigheama dhuibh an t-sàbaid, air an 
aobhar sin tha e a' tabhairt ' dhuibh air 
an t-seathadh là aran dhà là: fanaibh, 
gach duine 'na àite fèin; na rachadh 
duine sam bith a mach as 'àite air an 
t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là, 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
«mm air; agus hha e mar tTirois corian- X\ L X^TI. 

deir, geal, agus a bhlas mar abhlain * cfr 
an deanamh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tigheama, Làon omer dheth 
gu bhi air a ghleidheadh air son bhur 
ginealacha, chvun gu faic iad an t-aran 
leis do bheathaich mi sibh san t"hàsach, 
an uair a thug mi mach sibh à tìr na 
h-Eiphit. 

33 Agiis thubhaùt !Maois ri h-Aaron, 
Gabh soitheach% agiis cuir ann làn omeir 
do iMhana^ agus taisg e an làthair an 
Tigheama, gu bhi air a ghleidheadh air 
son bhur ginealacha. 

34 Mar a dh àithn an Tigheama do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an làth- 
air na Fianuis, gu bhi air a ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am Maca 
dà fhichead bliadhna, gus an d'thàioig 
iad gu tìr àitichte : dh'ith iad am 3ilana, 
gus an d'thàinig iad gu crìch tìre Cha- 
naaÌD. 

36 A nis is e omer an deicheamh cuid 
do epah. 

CAIB. XMI. 

\ At: sluagh rigearan cir S'.'fi dì!h uisge a'g RspJìi- 
diìTi. 5 Chuireadh Macis do'n charrais ann mi 
Hore'b. as an d'thàiaig uisge mach. S TìwgadJt 
buaidh aìr AmaJec. 

4GUS dh'imich coimhthional chloinn 
Israeil uile o iTiàsach Shin, a rèiran 
tumsan, mar a dh'àithn an Tigheam, 
agus champaich iad ann an Rephidim; 
agus cha robh uisge ann do'nt-sluagh ri òl. 

2 Lime sin riun an sluagh consachadh" 
ri Maois, agus thubhalrt iad, Thou"' 
dhuinn uisge chum as gu'n òl sinn. Agus 
thubhairt 5laois riu, C'ar son a ta sibh a' 
consachadh riumsa? C'ar son a bhros- 
naicheas sibh- an Tigheam ? 

3 Agus mhianiìaich an sluagh uisge ann 
an sin; agus rinn an skiagh gearan an 
aghaidh ^Mhaois, a^us thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu mos sinn as an Eiphit, a 
chmn sinn fèin a mharbhadh, agus ar 
clann, agus ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh'èigh Maoisris an Tigheama, 
ag ràdh, Ciod a ni sinn ris an t-sluagh so? 
is beag nach 'eil iad 'g am chlachadh. 

5 Agus thubhairt an Tigheama ri Maois, 
Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoLr leat 
cuid do sheanairibh IsraeU ; agus do shlat 
leis an do bhuail thu an amhaiim, gabh 
a'd' làimh, agus bi 'g imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin, 
air a' charraig ann an Horeb, agus buaih'dh 
tusa a' charraig, agus thig uisge mach 
aisde, a chiun gu'n òl an skiagh. Agus 
rinn Maois mar sin ann an sealladh 
sheanairean Israeil. - bn lagha. - c ghleidheadh. ^ a' toirt. 
' hhreacagan. 5 pait. ^ Mari. Eabh. 
" thrcid an sluagh, 8 Tahha r. 

71 3 dhearbhas sibh, hhmiàreas sibh, duareassibh eath- 
achadh air bha tart uisge air an t-sìuagh. ECSODUS, 

7 Agus ihug c mar aiiim air an àite 
Masah ag-us Meribah, air sou consach- 
aidh' chloinn Israeil, agus do bhrìgh gu'n 
do bhrosnuich'- iad an Tig-hearn, ag ràdh, 
Am biieil an Tighearna 'nar measg-, no 
nach 'eilP 

8 An sin thàinig- Amalec, ag-us chog- e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois rl losua, Tagli 
a mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog- ri h-Amalec : am màireach seasaidh 
mise air mullach an t-sleibh, ag'us slat 
Dhe a'm' làimh. 

10 Agus rinn losua mar a thubhairt 
Maois ris, ag-us chog e ri h-Amalec. Agus 
chaidh Maois, Aaron, agus Hur, suas g-u 
mullach an t-sleibh. 

11 Agus an uair a thog: Maois suas a 
làmli, an sin bhuadliaicli Israel, agus an 
uair a leag e slos a lamh, bhuadhaich 
Amalec. 

12 Ach b/ia làmhan Mhaois trom, agus 
ghabli iad clach, agus cliuir iad fuidhe i, 
agus shuidh e oirre : agus chuin Aaron 
agus Hur suas a làmhan, fear dlduhh air 
aon taobli, agus fear air an taobh eile: 
agus. bha a làmhanseasmliach gu hiidhe' 
na grèine. 

13 Ag'us chlaoidh losua Amalec agus a 
dliaoine le faobhar a' chlaidheimh- 

14 AgusthubhairtanTig-liearnari Maois, 
Sg'iìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agus aithris e ann an chiasaibh 
losua; oir dubhaidh mise as gu tur 
cuimhne Amaleic o bhi fo^ nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agus thug e 
lehobliah-Nisi mar ainm oirre ; 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh g'u'n do 
inhionnaich an Tig'heama, ga 'm bi cog- 
adh aig'^ an Tig-hearna ri h-Amalec olinn 
gu iinn. 

CAIB. XVIII. 

1 Tlnig lelro a hìican agus a dhithis mhac a dh'ionn- 
suidli Mliaois. 7 Tliug Maois aoidheachd dha, 
13 agus gliabh e a clioniliairle. 

' l\rU^^^ ^ chuala letro, sagart Mhi- 
±% diain, athair-cèile Mhaois, gach ni a 
rinn Dia air son Mhaois, agus air son Is- 
raeil a sliluaig-h, gii'n d'thiig- an Tighearn 
a mach Israel as an Eiphit ; 

2 An sin thug-Ietro, athair-cèile Mhaois, 
leis Siporah bean Mhaois, an dèigh dha 
a cur air a li-ais. 

3 Agus a dithis mhac, d'am h' ainm do 
li-aon diubh Gersom, (oir tluibhairt e, 
A'm' choigreach bha mi ann an tìr 
choimhich:) 

4 Agus ò'e ainm an fhir eile Elieser, 
(oir riìin Dia m'athar, thuhhairt e, còmh- • gcur-chainnt, comhstrì. ^ gu'n d'flieurh, gu'n 
do dliearbh Eabli. doljudlm, dolfuidhe. 

*fuidh. ' gn'/i cathaich. 

7? XVII. XV m. 

nadh rium, ag-us shaor e mi o chlaidh- 
eamh Pharaoh.) 

5 Agus thàinig letro, athair-ceile 
Mhaois, agus a mhic, agus a bhean, a 
dh'ionnsuidh Mhaois do'n fhàsach, far 
an do champaich e aig- sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois Tha mise 
d'athair-cèile letro, air teachd a'd' ionn- 
suidh, agus do bhean, agus a ditliis mhac 
maille ritlie. 

7 Agus chaidh Maois a mach an coinn • 
eamh 'athar-cèile, agus rinn eùmhlachd® 
dha, agus phòg se e, agus dh'altaich iad 
beatha a chèile': agus thàinig iad a 
steach do'n bhìith. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gach nì a riiin an Tighearn air Pharaoh, 
agus air na h-Eiphitich air sgàth Israeil, 
gach saothair** a thàinig orra air an 
t-slighe, agus cionnus a shaor an Tigh- 
earn iad. 

9 Agus rinn letro gairdeachas à leth a' 
mhaith sin uile a rinn an Tighearna do 
Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

10 Ag-us thubhairt leti'o, Beannaichte gu 
robh an Tighearn, a shaor sibh à làimh 
nan Eipliiteach, agus à làimh Pharaoh, a 
shaor an shiagh o bhi fo làimh nan Eiphit- 
each. 

1 1 A nis, tha fios agam ^ur mò an Tigh- 
earna na na h-uile dhèe ; oir anns an ni 
sin anns an do rinn iad gu h-uaibhreach, 
hha esan os an ceann. 

1 2 Agus ghabh letro, athair-cèile Mhaois, 
tabhartas-loisgte agus ìobairtean doDhia : 
agus thàlnigAaron, agusuile sheanairean 
Israell, a dh'Itheadh arain maille ri athalr- 
cèile Mhaois an làthair Dhè. 

13 Anls air an làmàireach shuidh Maols 
gu breth a thoirt air an t-shiagh ; agus 
sheas an sluagh làimh ri Maois o mhaduinn 
gu feasgar. 

14 Agus an uair a chunnaic athair-cèlle 
Mhaols g-ach ni a rlnn e ris an t-shiag'h, 
thubhairt e, Clod e an ni so a tha thu 
deanamh ris an t-sluagh? C'ar son a ta 
thusa a'd' shuidhe a'd' aonar, agus ta 'n 
shiagh uile a' seasamh làimh i'Iuto mhad- 
uinn gu feasgar ? 

1 5 Agus thubhairt Maols r'a athalr-cèile ; 
Do bhrìgh gu'n tig an sUiagh a m' ionn- 
suidh a dh'fhiosrachadh o Dhia. 

16 'Nualr a bhlos cùis aca, thig iad a 
m' ionnsuidh, agus bhelr mi breth eadar 
duine agus dulne, agus nochdaidh nii 
dhoihh orduighean Dhè, agus a laghanna. 

17 Agus thiibhairt athair-cèile Mhaois 
ris, Cha mhaith an ni a ta thu deanamh. 

18 Caithidh^ tu as gu tur, araon thii 
fèin, agus an shiagh so a ta malUe rlut. ^ chrom sc efèin. Eabh. dh'fheòraich iadmu 
leis a chcile, g'habh iad sseula mu shlàinte a ehèile. 
* dragh. ^ Seargaidh. ECSODUS, 
«\t a ta an ni so vo tl vom air do sbon; 
chu"n 'eii e "n conias duit a dlieanamh a'd' 
aonar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' gliuth, blieir 
mi comliairr ort, agus bitln'dh Dia maiUe 
rìut: bi-sa air son an t-skiaig-li an làthair 
Dhè, ag-usbheir tlnina cìiisean a dli'ionn- 
suidh Dhè: 

20 Ag-us teagaisgidh tu dhoibh na 
h-orduig:hean agus na lag-hanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-slighe air an 
còir dhoibh imeachd, agus an obair a's 
còir dhoibli a dheanamh. 

21 Agus taghaidhtu mach as an t-shiagh 
uile, daoine foghainteach', air am bi eagal 
Dè, daoine fìrinneach, a dh'fhuathaicheas 
samit; agus cuiridh tu iad os an ceann 
^nan uachdaranaibh^ mhìlte, 'nan uachd- 
aranaibh cheuda, 'nan uaclidaranaibh 
leth-cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t-shiagh 
anns gacli àm; ach gachcùis mhòr blieir 
ìad a d' ionnsnidh-sa, agus air gach cìiis 
bhig bheir iad fèin breth : mar sin bith- 
idli e ni's eutruime dhuitse, agus iom- 
charaidh iadsan an eallach maille riut. 

23 Mu ni thu an ni so, agus gu'n àithn 
Dia sin dhuit, an sin is urrainn thu seas- 
amh ris, agus mar an ceudna thèid an 
shiagh so uile d'an àite fèin an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agns thagh Maois daoine foghaint- 
each a mach à h-Israel iiile, agus rinn e 
iad 'nan ceannardaibh air an t-sluagh ; 
'nan uachdaranaibh mhìlte, 'nan uachd- 
aranaibh cheuda, 'nan uachdaranaibh letli- 
cheuda, ag:us 'nan uachdaranaibh dheich- 
near. 

26 Agus thug- iad breth air an t-sluagh 
anns g-ach àm : na cìiisean cruaidli thug 
iad a dh'ionnsuidh Mhaois, ach air gach 
cìiis bhig: tliug: iad fèin breth. 

27 Agus leig Maois le 'athair-cèile im- 
eachd; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thh" 
fèin. 

CAIB. XIX. 

Tìiàinig an sìuagli gufàsacli Shinai. 3 Teachd- 
aireachd Dhc do'n t-slua^h à sliahh Sliinai. 8 Am 
freagradk. 12 Cha'n fheudadh neach air bith 
beanluinn ris an t-sliahh. 

ANNS an treas mlos an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach à tn na h-Eiphit, 
san là sin fèin thàinig iad gu fàsach 
Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig- iad gu fàsach Shinai, aguschamp- 
aich iad san fhàsach; agus champaich 
Israel ann an sin fa chomhair an t-sleibh'. 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- comasach. - 'nan riaghladaraibh. 

'fa chomhair na heinne ^ seilbh àraidh. 
73 xvin. XIX. 

suidh Dhè, agus ghairm an Tighearn air as 
an t-sliabh, ag ràdh, Mar so their tiiu ri tigh 
lacoib, agus innsidii tu do cldoinn Israeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na h-Eiph- 
itich, agus cionniis a ghiùlain nii sibhse 
7nar air sg-iathaibh iolairean, ag-us athug 
mi a m' ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rìreadh ri m' ghuth, agus ma g-lileidheas 
sibh mo choimhcheangal, an sin bithidh 
sibh dhomhsa 'nur n-ionmhas sònraichte^ 
os ceann nan uile shluagh : oir is leamsa 
an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomnsa 'mu' riogh- 
achd shagart, agus 'niu' cinneach naomha. 
Is iad sin na briathran a labhras tu ri 
cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois agus ghairin e 
air seanairibh au t-shiaigh, agus chuir e 
rompa na briathra sin uile a dh'àithn an 
Tighearna dlia : 

8 Agus fhreagair an shiagh uile le h-aon 
gluith, agus thubhaiit iad, Gach ni a labh- 
air an Tighearna, ni sinne. Agns thug 
Maois air ais briathran an t-sluaigh a 
dh'ionnsiiidh au Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Feuch, thig mise a d' ionnsuidh ann an 
neul tiugh, a chum gu'n cluinn an slnagh 
an uair a labhras mi riut, agns an 
ceudna gu'n creid iad thu gu sìorruidh. 
Agus dh'innisMaoisbriathran ant-sluaigh 
do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, 
agus naomhaicli iad an diugh, agus am 
màireach, agus nigheadh iad an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deas an- cheann 
an treas là^; oir air an treas là thig- an 
Tigliearn a nuas ann an sealladh an 
t-sluaigh uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh 
an aire dhuibh fèin, 7iach tèid sibh suas 
do'n t-sliabh, agus ìiac/i bean sibh r'a 
iomall : gach neach a bheanas ris an 
t-sliabh, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris; oir gu deimhin 
clachar e, no sathar sleagh troimhe'^: 
ma's ainmhidh no diiine e, cha mhair e 
beò. 'Nuair a shèideas an trompaid' rè 
ùin' fhada, thig iadsan a nlos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois slos o'n t-sliabh 
a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomli- 
aich e 'n sluagh, agusnigh iad aneudach. 

1 ò Agus thubhairt e rls an t-sluagh, Bith- 
ibh deas air cheann an treas là: natigibh 
am fagus d'iir mnaibh. 

1 6 Agus an uair a thàinig an treas là, 
anns a' mliaduinn bha tairneanaich agus 
dealanaich ann. agus neul tiugh air an 

* an coinneamh an treas ìà. 6 f-jfl Eir_ 

an adharc ; an stcc. Eir. ECSODUI 

t-sliabh, agus fuaim na trompaid ro àrd: 
agus chriothnaich an skiag-h uile a bha sa' 
ehamp. 

1 7 Ag-us thug Maois an sluag-h a mach 
as a' champ an coinneamhDhè, agus sheas 
iad aig ìochdar an t-slèibh'. 

18 Agus bha sliabh Shinai uile fo dheat- 
aich, do bhrìgh gu'n d'thàinig an Tighearn 
a nuas air ann an teine ; agus dh'èirich a 
dheatach suas mar dheataich àmhuinn'-, 
agus chriothnaich an sliabh uile gii mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na tromp- 
aid a' dol a mach, agiis a' fàs ro làidir, 
an sin labhair Maois, agus fhreagair Dia 
e le guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh : agus 
ghairm an Tighearna Maois siias gu mull- 
ach an t-slèibh, agus chaidh Maois suas. 

21 Agus thubiiairt anTigheama ri Maois, 
Imich sìos, thoir àithne do'n t-skiagh^ air 
eagal g-u'm bris iad a steach a dh'ionnsuidh 
an Tighearn a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna, na sagairt a 
thig am fagus do'n Tighearna, naomh- 
aicheadh iad iad fèin, air eagal gu'm bris 
an Tighearn a mach orra^. 

23 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, Cha 'n 'eil e 'n comas do'nt-skiagh 
teachd a nìos do shkabh Shinai ; oir thug 
thu àithne dhuinn, agràdh, Cuir crìochan 
mu'n t-skabh, agus naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Imich romhad, falbh sìos, agus thig a nìos 
thu fèin, agus Aaron maille riut; ach na 
briseadh na sagartan agus an skiagh a 
steach, gu teachd anìos a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, air eagal gu'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionn- 
suidh an t-skiaigh, agus labhair e riu. 

CAIB. XX. 

1 Na deick àitheantan. 28 Eagal air aii t-sluagh. 
22 lodhol-aoradìi air a thoirmeasg. 

AGUS labhair Dia na briathra so uile, 
. ag ràdh, 

2 Is mise an Tighearna do Dhia a thiTg 
a mach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealhh snaidhte^ no 
coslas sam bith a dh' aon vi, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamlishìos®, 
110 sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise an Tigh- 
earna do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' 
leantuinn aingidheachd nan aithrichean air aìg bun na heinne. -fuirneis, teallaich. 

^ earail do'n t-slungh. * gu'n sgrios an Tigh- 
earniod. ^ iomhdàgh shnaidhte, ghràhhalta. 

' a jhos. ' gus an treas. ^ Na toir, 

74 i, XIX. XX. 

a'chloinn,airan treas\ agusair a'cheatii- 
ramh ginealach dhiubhsan a dh'fhuath- 
aicheas mi; 

6 Agus a' nochdadh tròcair do mhUtibh 
dhiubhsan a ghvàdhaicheas mi, agus a 
choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair^ ainm an Tighearna do 
Dhè an dìomhanas ; oir cha mheas an Tigh- 
earna neòchiontach esan a bheir 'ainm an 
dìomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhachadh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, agrus ni 
thu t'obair uile, 

10 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna^ do Dhè: alr an là sin na 
dean obair sam bith, thu fèin, no do mhac, 
no do nighean, d'òglach, no do bhanogiach, 
no d' ainmhidh, no do choigreach a ta 'u 
taobh a stigh do d' gheataibh'": 

11 Oir ann an sè làithibh rinn an Tigh 
earna na nèamhan agus an talamh, an 
fhairge, agus gach ni a ta annta; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh là: air 
an aobhar sin, bheannaieh an Tighearna là 
na sàbaid, agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do d' 
mhàthair; a chum gu'm bi do làithean 
buan air an fhearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhakrannas. 

15 Na dean gadachd. 

1 6 Na tabhair fianuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimhears- 
naich; na sanntaich bean do choimh- 
earsnaich, no 'òglach, no 'bhanoglach, no 
'dhamh", no 'asal, no aon ni a's le do 
choimhearsnack 

18 Agus mhothaich'\ an sluaghuile na 
tairneanaich, agus na dealanaich. agus 
fuaim na trompaid, agus an sliabh fo 
dheataich'^: agus an uair a chunnaic an 
skiagh sin, g^hluais iad, agus sheas iad 
fad o làimh'^ 

19 Agus thubhairt jad ri Maois, Labh 
air thusa riu'nn, agus èisdidh sinn: achna 
labhradli Dia ruinn, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois rìs an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, oir is ann a chum 
bhur dearbhadh a thàinig Dia, agus a 
chum gu'm bi 'eagal-san oirbh", air choiir 
as nach peacaich sibh. 

21 Agus sheas an skiagh fad o làimh, 
agus thàinig Maois am fagus do'n dorch 
adas, fair an robh Dia. 

23 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 5 do'n Tighearn. Eabh. dhorsaibh. 

" tharbh Eabh. chunnaic. Eabh. 

ag smiiidrich. fad as,fad air astar 
'5 air bhur gnùis. Eabh. ECSODU 

Chunnaic sibh g:u'n do labhair mi ribh o 
nèamli. 

23 Cha dean sibli maille riumsa diathan 
airgid, ag'us diathan òir cha dean sibh 
dhuibh fein. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomhsa, 
agus ìobraidh tu oirre do thabhartais- 
ioisgte, ag:us do thabhartais-sìth, do chaor- 
aich, agus do dhaimh': anns g:ach àite 
san toir mise fa'near gu'n cuimhnichear 
m'ainm, th\g mi a d' ionnsuidh, agus 
beannaichidh mi thu. 

25 Ag-us ma ni thu altairchloiche dhomh, 
cha tog: thu i le cloich shnaidhte; oir ma 
thog-as tu d'inneal-snaidhidh suas oirre, 
tmaiHidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh 
a dh'ionnsuidh m' altarach, a chum nach 
leig:ear ris do lomnochduidh* oirre. 

CAIB. XXI. 

1 Laglianna a thaobh dglacha agus hhannglach, 
14 a thaohh an ti a mharhhas duine le ceilg, 
17 agus a vihaìlaicheas 'athair no 'mhàthair, &(c. 

ANIS is iad so na breitheanais a chuir- 
eas tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òg:lach' Eabh- 
ruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis; agus 
san t seachdamh thèid e mach saor a nas- 
g:uidh. 

3 Ma's ann a mhhm leis fèin a thàinig: 
e steach, leis fèin thèid e mach; ma bha 
bean aig-e, thèid mar an ceudna a bhean 
a mach maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, ag'us 
gu'n d'rug: i dha mic no nigheana; bith- 
idh a' bhean agus a clann aig- a maighstir, 
ag'us thèid esan a mach leis fèin. 

5 Ach matheir an t-òg-lach g:u cinnteach, 
Is toig:h leam mo mhaighstir^ mobhean, 
ag:us mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum nam 
breitheamh; bheir e mar an ceudnachum 
an doruis e, no chum ursainn an doriiis, 
agais tollaidh a mhaig'hstir a chluas le 
minidh, ag:us ni e seirbhis dha g:u bràth. 

7 Ag:us ma reiceas^ duine a nig:hean g-u 
bhi 'na banog:laich^ cha tèid i mach mar 
a thèid na h-òg-laich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn cean- 
gal-pòsaidh rithe, an sin bheir e fa'near 
g:u'm fuasg-ailear i : ri cinneach coimh- 
each cha bhi comas aig:e a reiceadh, do 
bhrìg:h g:un do bhuin e cealgach rithe. 

9 Ag'us ma cheangail e r'a mhac i, a 
rèir modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e hean eile dha fèin, a 
biadh, ah-eudach, agus a dlighe-pòsaidh', 
cha lughdaich e^ 1 do bhuar. 2 jg dhìomhaireachd. 

^ seirbhiseach, tràill, daorsanach. i Tha gràdh 
agam air mn mhaighstir. 5 chreiceas. 

6 han-tràdl. ' duhharaidh ; downj. Sasg. 

8 cha chuir e 'n lughad. s j-qIj^ duine a' 

75 S, XX. XXI. 

11 Agus mur dean e na tri n'ifhe sin 
rithe, an sin thèid i mach saor gun airgiod. 

1:2 Esan a bhuaileas duine, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine am plaid', 
ach gu'n d'thug Dia thairis g'a làimh'" e, 
an sin sònruichidh" mis àite dhuit d'an 
teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air a 
choimhearsnach, gu 'mharbhadh le ceilg, 
o m' altair bheir thu e, a chum gu'm bàs- 
aich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, agiis a 
reiceas e, no ma gheibhear 'na làimh e, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

17 Agus esanamhallaicheas 'athairno a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstrì, agus- 
gu'm buail duine a choimhearsnach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leaba : 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esan a 
bhuail e,- a mhàin dìolaidh e air son call 
'ìiine, agus bheir e fa'near a leigheas gu 
h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no 
'bhanoglach le slait, agus gu'm bàsaich e 
fo 'làimh, dìolar air gu deimhin: 

21 Ach ma mhaireas a beò là no dà là, 
cha dìolar air; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i 
bàs'^; cuirear gu cinnteach ìibhla air, ai 
rèir mar a chuireas fear na mnà air, agus 
bheir e seachad mar a dk'orduicheas na 
breitheamhna'^ 

23 Ach ma gheibh i bàs, an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 Sùil air son sùla, fiacail air son fiacla, 
làmh air son làimhe, cos air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot '^ air son 
lotaidh, buille air son buille. 

26 Agus mabhuaileasduinesuiròglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu mill e i, 
leigidh e as saor e air son a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, 
no fiacail as a bhanoglaich, leigidh e as 
saor e air son 'fhiacla. 

28 Agus ma reubas damh'^ duineno bean 
le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinnt- 
each clachar an damh, agus cha 'n ithear 
'fheoil; ach bithidh sealbhadair an daimh- 
neòchiontach. feitheamhjath. dh'ionnsuidh a làimhe. 

" sùnruichidh, suidhichidh, orduichidh. 
12 nia shcasas e ris. nach tig beud' na lorg 

hreitheachan. '5 cneadh. 

16 tarbh. Eabh. ECSODU 

r29 Ach ma gliiiàthalch an damh sàth- 
adh " le 'adhaircibh san aimsir roimhc sin, 
Jigus gu'n do dhearbhadh sin d'ashealbh- 
tidair, agus nach do ghleicUi e stig-h e, agus 
gu'n do mharbh e duine no bean, clachar 
an damh, agus cuirear mar an ceudna a 
shealbhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear airgiod-reit'ich air, an 
sin bheir e mar eiric 'anama ge b'e ni a 
chuirear air. 

31 Ma's mac a i-eub e le 'adhairc, no 
ma's nighean a reub e, a rèir a' bhreith 
eanais so nìthear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no ban 
oglach, bheii e deich secel 'ar fhichead 
airgid d'am maighstir, agus clachar an 
flamh. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine slochd, 
«0 ma chladhaicheas duine slochd, agus 
nach còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh 
iio asal ann : 

34 Ni esan d' am buin an slochd suas an 
calldach, bheir e airg-iod d'an sealbhadair, 
agus is leis fèin am beatliach marbh. 

35 Agus ma i'eubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, 
an sin reicidh iacl an damh beò, agus 
roinnidh iad an t-airgiod a Jliuaradli air 
a shon, agus roinnidh iad mar an ceudiia 
■an damh marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh- 
adair a stigh e, gu cinnteach ìocaidh e 
tlamh air son daimh, agus is leis fèin am 
Tnarbh. 

CAIB. xxn. 

1 Laghanna a tìiaobh gadachd, 5 a thaobh cohnh- 
leasachaidh air son gach gnè choire, 16 a thaobh 
dìolanais, S^c. 

MA ghoideas duine damh no caora, 
agus gu marbh se e, no gu'n reic 
se e, dìolaidh e^ cùig daimh air son an 
■daimh, agus ceithir caoraich air son na 
caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus g-u'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear fuil air a shon. Ni esan a glioideas 
-dìoladh iomlan' : mur bi ni sam bith aige, 
an sin reicear e air son a ghadachd. 

4 Ma gheibheargu cinnteach a' mheirle ^ 
'na làimh beò, ma's damh e, no asal, no 
caora; diolaidh e dìibailt''' e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear 
■suas fearannno fìon-Uos^ ag:us gu'n cuir 
e' ainmhidh art«,agus gu'mbiadhar e ann 1 ma hìia'ìi damh gunaideach, ma b'àbhuist da 
purradh. - hheir e uaith, aisigidh e, cuitichidh e. 
3 oir bu cliòir dha dloladh lomlan a dìieanamh. 
■> an ni sin a ghoid e. ^ dà-fhillte. 

(•Jìon-ghàradh. '• coimhleasachadh. 

76 S, XXI. XXII. 

am fearann duine eile; do'n chuid a's 
fearr d'a fhearann fèin, agus do'n chuid 
a's fearr d'a fhìon-hos fèin, ni e dìoladh'. 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droighinn^, agus gu'n loisg- 
ear na cruachan arbhair, no 'n t-arbhar 
'na sheasamh, no'n t-achadh'; ni esan a 
rinn an losgadh g'U cinnteach dìoladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnacli 
airgiod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus 
gu'n goidear à *Jgh an dui'ie e ; ma gheibh- 
ear an g:achiiche, dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin 
thèid maighstir an tighe a dh'ionnsuidh 
nam breitheamh, a dh'fheuchainii co ac' 
a shln e mach a làmh gu cuid a choimh- 
earsnaich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimli, 
air son asail, air son caorach, alr son eud- 
aich, air son gach ni a chaldh a chall, a 
ì\iq\x: neach eile gur leis fèin; an làthair 
nambreitheamh thigcùisgach aoin diubh: 
esan a dhìteas na breitheamhna, dìolaidl) 
e dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir dulne d'a choimhearsnach 
asal, no damh, no caora, no ainmhldh sam 
blth g'a ghleidheadh, agus gu'm faigh e 
bàs, no gu'n ciurrar e, no gu'n lomainear 
alr falbh e, gim neach air bith g'a fhaiclnn ; 

1 1 An sin bithidh mlonnan an Tighearn 
eatorra le chèlle, nach do shm e a làmh 
g»i cuid a choimhearsnalch : agus gabh- 
aldh a shealbhadair sìn ualth, agiis cha 
dean esan dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, dìolaldh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèlle e, thugadh e 
leis mar fhianuis e; alr son an ni sin a 
chaidh reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'Iarras'" duine Jii an 
coingheall" o 'cholnihearsnach, agusgii'n 
clurrar e, no gu'm falgh e bàs, gun a 
shealbhadair a bhi maille ris ; g^u chmteach 
dlolaldh e. 

15 Ach ma hhios a shealbhadair maille 
rls, cha dìol e : ma's ni air son tuarasdail 
e, thàlnig e air son a thuarasdail. 

16 Agus ma mheallas dulne maighdean, 
nach 'eil fuldh cheangal-pòsaidh, agus 
gu'n luidh e leatha, gu cinnteach gabh- 
aldh e i dha fèin 'na mnaol. 

17 Ma dhlùltas a h-athalr guturatabh- 
airt da, dìolaidh e airgiod a rèir tochraidh 
nam maighdean'^. 

18 Chaleigthule ban-fhiosaiche " bhi 
beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas leh-ainmh- 
Idh, gu cinnteach culrear gu bàs e. 8 gu'mfaigh e droighionn. Eabh. ^ an raon. 

ma ghabhas. " air iasachd. 

luach-saoitìircach. a rèir crodh nan òigh. 
1« buidsich, ban-bhusdraich. ECSODljS, XXn. XXIII. 20 Esan a dh'ìobras do dhèibh sa?)i blth, 
fith do'n Tig'hearn a mhàin, gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu doilg'heas, 
ni mò a ni thu foirneart alr; oir bha sibh 
lèin 'nur coigrich ann an tìr na h-Eipliit. 

■22 R,i bantraich' sam bith, no dìlleachd- 
an -, cha bhuin sibh g-u cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bitli gu 
cruaidh riu, agus gu'n glaodh iad idir 
riumsa, èisdidh mise gii cinnteach r'an 
grlaodh. 

24 Ag'us lasaidh mo chorruich suas, agus 
marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh ; 
ag-us bithidh bhur mnài 'nam bantraichibh, 
ag;us bhur clann 'nan dìlleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coingheall do 
rteach air bith do m' shhiag-h-sa a ta bochd 
làimh riut, cha bhi thu dha mar neacli a 
ihuireas airgiod air riadh^; chachuir thu 
fiadh air. 

26 Ma g-habhastu idireudach do choimh- 
earsnaich ann an geall, mu dhol fodha na 
grèine bheir thu air ais dha e : 

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin,is 
e 'eudach d'a chroicionn e ; ciod anns an 
coidil e ? agus an uair a dh'èig-heas e rium, 
èisdidh mise; oir a ta mi tròcaireach. 

28 Air breitheamhnaibh* cha labliair thu 
olc, agus uachdaran do shhiaigh cha chàin^ 
thu. 

29 Ceud-thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-hos, g-im dàil bheir thu seachad: 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus ri 
d' chaoraich: seachd làithean bithidh e 
maille r'a mhàthair, air an ochdamh là 
blieir thu dhomhsa e. 

31 Agus bithidh sibli'nur daoine naomha 
dhomhsa, agus feoil sam bith a reubadh le 
fiadh-bheat/iaichibh sii' mhachair, cha'n 
ith sibh: chum nan con tilgidh sibli i. 

CAiB. xxra. 

ì Laghanna a thaobh iuairesgeil no jìanuis bhrèige, 
12 a ihaohh latha na sàbaid, SfC 22 Beannachadh 
air a ghealltuinn dhoibhsan a choimhideas reacìid 
Dhè. 

CHA tog thu tuairesgeul" brèige: na 
cuir do làmh maille ris an aingidh gu 
bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr-chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agus cha labhair' 
thu ann an cùis, gu claonadh an dèigh a' 
mhòrain, chum breth fhiaradh. 

3 Agus ri duine bochd cha bhi thu bàigh- 
eiP 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmh- 
aid, no 'asal a' dol air seacharan^ bheir 
thu gii cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. ' hain-ireabhaich. • ìeanabh gun aihair. 

ocar. 4 dèibh. Eabh. ^ c/^q, mhaHaich. 
^ iomradh. ' fhrengair. Eabh. 

' cìia nochd thu iochd, cha 'n ùidh iìiu leis, cha 
giiabh tìiu leis. 9 air faontradh, 

77 5 Ma chi thu asal dume aig am bheil 
Aiath dhuit a' hiidhe fo h-calkiich, agus 
gw'nsmuaimchthw air fantuinn ochòmh- 
nadhadheanamhrithe, nitiuigu cinnteacli 
còmhnadli rithe. 

6 Cha chlaon'" thu bretli do bhochd 'na 
chùis. 

7 O chùis blirèig-e cum tlni fèin am fad-^ 
agus an neòchiontacli agus an t-ionraic n:i 
marbli: oir cha 'n fiiìreanaicli mise aii 
t-aingidli. 

8 Agus tiodhlac" cha ghabli thu; olr 
dallaidli tlodhlac na daoine ghce, agus 
claonaidh e briathra nan daoine ionraic. 

9 Agus alr colgreach na dean foirneart : 
oir is aithne dhuibh inntlnn'- colgrich, do 
blirìgli gu'n robh sibli fèin 'nur coigricli 
ann an tìr na li-Eiphlt. 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu t'fhear- 
ann, agus crulnnichidhtustighathoradh'^ 

1 1 Acli air an t-seachdamh fàgaidli ti> 
7nach'^ e, agus leigidh tu leis luidhe 'na 
thàmh, a chum gu'n ith bochdan do 
shlualgh, agus na dh'fhàgas iadsan, gu'n 
ith beathaiche na macharach e. Alr a' 
mhodh cheudna nl thu ri d'fhlon-IIos, agus 
ri d' lios-olaidh. 

12 Sè làitheanni thu t'obair, agus alran 
t-seachdamh là gabhaidli tu fols; a chum 
gu faigh do dhamh agus d'asal fols, agus 
gu faigh mac do bhanoglaich agus an 
coigreach an anail. 

13 Agus athaobh nanuile nlthe a labh- 
air mi ribh, bithlbh falcilleach; agus alr 
alnm dhiathan eile na luaidhibh'^: na 
clulnnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèill dhomhsa 
sa' bhliadhna. 

15 FèiII an arain neo-ghoirtichte cum- 
aidh tu : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhult, 
san àm shuidìnchte do'n mhìos Abib; oir 
anns ci' mhios sin thàinig thu mach as an 
Eiphit: agus cha tig neach air bith a'm' 
làthair-sa falamh : 

16 Agus fèill an fhogharaidh, ceud- 
thoraidh do shaoithreach, a chuir thu san 
fhearann : agus fèill a' chrulnneachaidh" 
aig delreadh na bliadhna, 'nuair a 
chrulnnicheas tu stigh torad/i do shaolth- 
reach as an fh'.arann. 

17 Tri uairtan sa' bhlladhna nochdai 
gach fìrionn agad an làthair an Tlgh 
earna Dè. 

18 Cha tolrthu seachad'' fuil m' ìobairt- 
sa le h-aran goirtichte, ni mò dh'fhan 
as'' saill m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 1" Cha'nfliiar. " iiodhlacadh, gi!>hl. 

cridhe. ^^abìiàrr. fùs. 

na deanaibh iomradh. an larraigìi, a 

clirbdhaidìi. cha tairg thu. dh'Jhàgnr. ECSODUS, 
Cha bhniich thii meami anii am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad, 
gii d' choimhead san t-shghe, agus g\\ d' 
thabhairt a steach do'n àit a dh'uUuich mi. 

21 Bi f'aicilleach' 'na làthair, agus eisd 
r'a ghuth; na cuir 'na aghaidh^: oir cha 
lag-h e bhur cionta; oir a ta m'ainm ann- 
san. 

22 Ach ma dh'eisdeas tu da rìreadh r'a 
g-huth, agus ma ni thu g-ach ni a labhras 
mise, an sin bithidh mi a'm' nàinhaid do 
d' nàmhaid-sa^, agus claoidhidh mi iad- 
san a chlaoidheas thu: 

23 Oir thèid m' aing-eal romhad, agrus 
bheir e steach thu chum nan Amorach, 
agus nan Hiteach, agus nam Peridseach, 
agus nan Canaanach, iian Hibheach agus 
nan lebusach; agus gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, agns cha dean thu seirbhis doibh, 
ni mò a ni thu a rèir an oibre: ach sgrios- 
aidh tu g-u tur iad, agus brisidii tu an 
dealbhan 'nam bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'nTighearna 
Ijhur Dla, agus beannaicliidh esan t'aran, 
agus t-uisge, agus cuiridh mi euslaint air 
l'albh o'r measg. 

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, nl mò a 
bhios eseasga'd'tliìr: àireamhdolàithean 
coiinhlionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, agus 
sgriosaidh mi an shiaghuile dh'ionnsuidh 
an tèid thu, agus bheir mi air do naiinh- 
dibh gu lèir an cìil a thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise cearnabhain^ 
romhad, agus fògraidh iad a mach an 
t-Hibheach, an Canaanach, agus an t-Hit- 
each, as do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair 
ann an aon bhliadhna, alr eagal gu'm bi 
'm fearannair'fhàsachadh, agusgu'm fàs 
fiadh-bheathaiche na macharach lìonmhor 
a'd' aghaidh. 

30 A Uon beag is beag^ tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an slolaich thu, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann. 

31 Agus suidhichidh mi do chrìochan o'n 
nihuir ruaidh eadhon gu rulg fairge nam 
PhiUsteach^, agus o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn': oir bheirmi thairis 'nur làimh 
luchd-àiteachaidh na tlre; agus tilgidhtu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an dèibh 
coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thìr, 
alr eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm' 
aghaldh-sa le seirbhis a dheanamh d'an 
dèibh ; agus gu'm bi sin 'na ribe dhult. ' Tlioir an aire dhuitfèin. " na hrosnuich e, 
tia cuir corruich air. hilhidh mi m' eascaraid do 
li' eascmrdihh, * conaicheaii, hcachan-each mòra ; 
hornets. Sasg. chuid, a chuid ; a bheagan, a 

78 xxm. xxiv 

CAIB. XXIV. 

1 Chaidh Maois suas do'n t-sìiabh. .3 Ghcall an 
sluagk gu'n d' thugadk iad gèill do fltocal an 
Tigkeariia. IG Glòir Dhè air afoiìlseachadh. 

AGUS thubhairt e ri Maols, Thig a nìos 
a dh'ionnsuldh an TIghearna,thu fèiii 
agus Aaron, Nadab agus Abiini, agus tri 
fichead 'sa deich do sheanairibh Israeil : 
agus ni slbh aoradh fad o làimh^ 

2 Agus thlg Maols 'na aonar am fag-us 
do'n Tighearn; ach cha tlg iadsan am fa- 
gus, ni mò thèid an shiagh suas maille ris. 

3 Agus thàmig Maols agus dh'innls e 
do'n t-sluagh briathran an Tlghearn ulle 
agus na breltheanais ulle : agus fhreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thiibhairt iad, Gachnia labhairan Tlgh- 
earna, ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an 
Tighearn uile, agus dh'èlrich e gu moch 
sa' mhaduinn, agus thog e altair fuidh 
'n t-sllabh, agus dà charragh^ dheug a 
rèlr dà thrèlbh dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich do chlolnn 
Israeil, agus thug iad suas tabhartals- 
loisgte, agus dh'ìobair ìad ìobairte-sìth do 
dhaimh do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibli i; agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' cholmh- 
cheangail, agus leugh e ann an èlsdeachd 
an t-sluaigh; agus thubhairt iadsan, Gacli 
ìii alabhair an Tighearna, ni sinne, agus 
bheir sinn gèlll. 

8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus 
chrath e i air an t-sluagh, agus thubhalrt 
e, Feuch, fuil a' cholmhcheangail a rinn 
an Tighearna ribh a thaobh nam briathra 
sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Ablhu, agus tri iichead 's a 
deich do sheanairlbh Israeil. 

10 Agus chunnalc iad Dia Israell : agus 
fìildh a chosaiVjh bha rnar gu'm biodh 
obair'" do chlolch shaphir, agus mar na 
nèamha fèin" ann an soillse. 

11 Agus air maithibh'- chlolnn Israeil 
cha do chuir e a làmh : agus chimnaic 
iad Dia, agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thig a nìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-sliabh, agus bi 'n sin : agus bhelr 
mise dhuit clàir chloiche, agus lagh, agus 
na h-àitheantan a sgrìobh mi, chum iad- 
san a theagasg. 

13 A^us dh'èlrich Maois suas, agus 
losua 'oglach : agus chaldh Maois suas 
do shliabh Dhè. hheagan. * Philistineach. ' Euphrates. 

^fad as. ^ stac. ohair làir, obait 

shnaidhte. " niar chorp nan nèai;ih. Eabl). 

air uaislihh, daoine mòra. ECSODUS, 

14 A§us thubhairt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa ruinn an so, grus am pill sinn 
d'ur n-ionnsuidh : Agrus, feuch, a te Aaron 
ag:us Hur mailie ribh: esan aig: am bi 
cìiis sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidh- 
san. 

15 Agruschaidh Maois suas do'n t-sh'abh, 
ag:us chùmhdaich neul an shabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tig-h- 
earn' air shabh Shinai, agus chòmhdaich 
an neul e sè làithean: Agus dh'èigli e ri 
Maois air an t-seachdamh là a meadhon 
an neoil. 

17 Ag-us hha foillseachadh- fe'iòii.^ an 
Tighearna mar theine dian-loisg-each air 
mullach an t-slèibh, ann an sùihbh chloinn 
IsraeiL 

18 Ag:us chaidh Maois a steach am 
meadhon an neoil, ag:us chaidh e suas 
do'n t-shabh : ag-us bha Maois san t-shabh 
dà fhichead là agus dà fhichead oidhche. 

CAIB. XXV. 

I Tahhartais aìr son a' phà'dliuin. 10 Cumadìi na 
h-àirce. 17 A'chaitìùr-thròcair. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, g'u'n toir iad 
a m' ionnsuidh tabhartas : o g'acli duine a 
bheir seachad g-u toileach e le 'chridhe, 
g-abhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a g:habhas 
sibh uatha ; òr, ag'us airg-iod, ag'us umha 

4 Ag'us g:orm, ag-us corcurS agus scar- 
laid, agus anart* grinn, agus fionnadh 
ghabhar, 

5 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fìodh 
sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh chum 
oladh-ungaidh, agus a chum tùise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
anns an ephoid, agus san uchd-èididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomha, 
agus gabhaidh mise còmhnuidh 'nam 
measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
fhaicinn, a rèir samhlaidh*^ a' phàilhuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc' do fhiodh sitim: 
dà làmh-choille gu leth* a fad, agus 
làmh-choille gu leth a leud, agus làmh- 
choille gu leth a h-àirde. 

II Agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-òr fior-ghlan, a stigh agus a muigh 
còmhdaichidh tu thairisi; agus ni thu 
oirre coron' òir mu'n cuairt. 

^ ghahh gìòir an Tighearna còmhnuidh. 
2 sealladh, cosamhlachd. ^ unga, prais. 

* purpiir. _ 5 lion-eudach. 

f' deiìbh, cumaidh, saimpfcir, coslais. 
' coblian, ciste. * dà ìàmh-choiìle asus 

79 XXIV. XXV. 

I 12 Agus ni'° thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir 
oisinnibh; agus bitìiidli dà fhailbheig air 
aon taobh dhi, agus dà fhailbheig air ar. 
taobh eile dhi. 

13 Agus ni thu bataichean" do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad 
le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chimi an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h-àirce 
bithidh na bataichean: cha ghhiaisear 
uaithe'- iad. 

16 Agus cuiridh tu san àirc an Fhian- 
uis'^ a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu caithir-thròcair'^ a dh'òr 
fìor-ghlan; dà làmh-choille gulethafad, 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

18 Agusnithudà cherub òir: adh'obaii 
bhuaihe ni thu iad, aig dà cheann na 
caithir-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cerub eile aig a' cheann eile 
do'n chaithir-thròcair: ni sibh na ceruban 
aig a dà cheann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' suieadh 
a mach an sgiathan gu h-àrd, a' còmh- 
dachadh na caithir-thròcair le'n sgiath- 
aibh, agus an aghaidhean'^ r'a chèile: 
ris a' chaithir-thròcair bithidh aghaidhean 
nan cernb. 

21 Agus cuirldh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus anns an àirc cuiridh 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, 
agus labhraidh mi riut o uachdar na 
caithir-thròcair, o eadar an dà cherub a ta 
air àirc na Fianuis, a thaobh gach ni a 
dh'àithneas mi dh>iit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh sitim ; 
dà làmh-choille 'fhad, agus làmh-choille 
a leud, agus làmh-choille gu leth 'àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e le 
h-òr fìor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus nl thu dha iomall'^ do leud 
boise mu'n cuairt, agus ni thu coron òir 
d'a iomall mu'n cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir failbheagan 
òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh a ta aig a cheithir chos- 
aibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh na 
failbheagan, chum àitean do na bataicli- 
ibh, gus am bòrd a ghiùlan, 

28 Agus ni thu na bataichean do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlainear am bord leo. 

/('//; ìàmh-clioiìle. ^ crùin,flcasg. 

tilgidh, leaghaidh. >i lunnan, maidean. 
uaipe. an Teisteas. 

'* uachdar, còmhdach na h àirce; suidhe-tràcair. 
an eudanan. '6 imealì,fuir. ECSODUS, 

2fl A^xìs ni thu a mhiasan', ag-us a 
Lhuiseirean'-, agus a chuaclian'*, ag-us a 
chopain, leis au toirear seacliad^ ìobairt- 
fJibhe; a dh'òr fìor-g-hlan ni thu iad. 

30 Ag'us cuiridli tu air a' bhòrd aran 
taisbeanta romhams' an còmhnuidh. 

31 Ag-us ni thu coinnleir a dh'òr fìor- 
glilan; adli'obairbliuailtenìthearancoinn- 
leir. Bithidh a chos, ag-us a mheoir^ a 
chopain, a chnapan^ ag-us a bhlàthan, 
do'n obair cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a mach as a 
thaobhan; tri meoir a' choinnleir àh-aon 
taobh dheth, ag-us tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

33 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maìlle rì 
cnap ag:us blàth; ag-us tri copain air an 
deanamh cosmluiil ri almonaibh anns a' 
mheur eile, maille ri cnap ag-us blàth ; 
mar sin anns na sè meoir a thig: a mach 
as a' choinnleir. 

34 Ag-us anns a' choinnleir bithidh celthir 
chopain air an deanamh cosmhuil ri al- 
monaibh, ìmdlle ri 'n cnapaibh ag'us am 
blàthaibh. 

35 Ag:us hithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, agus cnap to dhà mheur dheth, ag'us 
cnap fo dhà mlieur dheth; mar sin do na 
sè meoir a thig- a mach as a' choinnleir. 

36 Bithidh an cnaip ag'us am meoir do'n 
ohair cheudna: bithidh e uile 'na aon 
obair bhuailte do òr flor-g-hlan. 

37 Ag-ns ni thu dha seachd lòchrain : 
ag-us cuirear suas' a lòchrain, a chiun 
g'u'n toir iad sohis thall fa chomhair. 

38 Ag:us bithidh a chlobhachan, ag-us a 
smàl-shoithichean a dh'òr flor-gldan. 

39 Do thalann a dh'òr fìor-g-hlan nìth- 
ear e, maille ris na soithichibh sin ulle. 

40 Ag:us fench gii'n dean thu iad a rèir 
au t-samhlaidh, a chaidh leig'eadh dhuit 
fhaicinn san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

1 Deich ciiir/eiiican a' pliàiliiiiiii. 31 Am hrat air 
son iia li-àirce. 

AGUS ni tliu am pàilhun le deich cìiirt- 
einibh a dh' anart grinn toinnte, ag'us 
do g'horm, ag-us do chorcur, ag'us do 
scarlaid: maille cerubaibh a cf/t' obair 
^alanta* ni thu iad. 

2 Fad aon chùirteln ochd làmha-collle 
fhar fhichead, agus leud aon chìiirtein, 
ceithir h\mha-coille : an t-aon tomhas do 
na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cìiig' cùirtelnean alr an cean- 
g-al g-ach aon r'a chèile; agpus na cùig- 
cùirteinean eile air an ceang;al g'ach aon 
r'a cheile. 

4 Ag'us nl thu lùÌDan do ghorm air foir 
aon chùirtein, o'n lomall anns a' choimh- 

1 shoilliichean. - liai^han, ladair, spàincan. 

a sgàlan. ^ an taomara viach; an còmhdaiclicar. 
' u mltcanglain. ^ a mhill. XXV. XXVI. 

cheang:al: ag-us, air a'mhodhcheudiia,iu 
thu am foir a' chùirtein a's fhaide mach, 
ann an coimhcheang-al an dara aoin. 

ò Letli-clieud lùb ni thu ann an aon 
chùirteln, agus leth-cheud lùb ni thu ara 
foira'cliùirteina^a ann an coimhcheang-al 
an dara aoin; a chum's gu'n g-abh na 
lùban greim d'a chèile. 

6 Ag-us ni thn leth-cheud cromag:^ òlr, 
ag-us ceang:laidh tu na cùirteinean r'a 
chèile leis na cromagaibh : ag-us bithidh 
e 'na aon phàilliun. 

7 Ag'us ni thu cùirtelne do fhionnadh 
ghabhar g-u bhi 'nan còmhdach air a' 
pliàllliun: aon chùirtein deug: ni thii 
dhiubh. 

S Fad aon chùirteln deich làmha-coille 
thar fhichead, ag-us leud aon chùirtcin 
ceithir làmha-coille: hithidh an t-aon 
chùirtein deug' uile dh'aon tomhas. 

9 Ag-us cuiridh tu ri chèlle cùlg: cùirtelne 
leo fèin, ag-us sè cùlrtelne leo fèin, agus 
dùblaichidh tu an seathadh cùlrtein air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Ag-ns ni thu leth-cheud lùb air foir an 
aon chùirtein a's fhalde mach sa' choimh- 
cheangal, ag-us leth-cheud lùb air foir a' 
chùirtein a tha coimhcheang'al an dara 
aoin. 

11 Ag-us ni thu leth-cheud cromag' a 
dh' umha, agus culrldh tu na croma^au 
anns na lùbalbh, ag:us cuiridh tu am buth 
r'a chèile, air chor as g:u'm bi e 'na aon. 

12 Ag:us am fuigheall a dh'fhàgar do 
chùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
dh'fhàg'ar, crochar e thar taobh cùil a' 
phàllliuin. 

13 Ag:us làmh-choille alr an taobh so» 
agus làmh-choIUe air an taobh eile do na 
dh'f hàg-adh alr am fad do chùlrteinibh a' 
bhùtha, crochar e thar taobhan a' phàill- 
iuin, air an taobh so, ag-us air an taobh 
eile, g-'a cliòmhdachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' 
bhùtha do chroicnibh'" reitheachan air an 
dath dearg-, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

1 5 Ag-us ni thu buird air son a' phàilliuin 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh: 

16 Deich làmha-coille fad bulrd, agus 
làmh-choille g-u leth leud aon bhulrd. 

17 Bithidh dà làimh aig: aon bhòrd, air 
an cur anordng-hfa chomhairachèile ; mar 
so ni thu do uile bhòrdaibh a' phàiUiuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' phàill- 
iuin, fichead bòrd air an taobh deas, risan 
àirde deas. 

19 Agus ni thudàfhicheadcos" airg:id, 
fuidh'n fhicheadbòrd: dà chois fuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, ag-us dà chois 
fuldhbhòrd eile a rèir a dlià làimh. 

lasar. ' innleachdaich. 

'•' clasp. cìtraicnibh. 
■1 honn, pttlag, socait. ECSODUS. 

20 Agus air son an dara taoibh do'n 
phàilliun air antaobh tuath,fìchead bòrd: 

21 Agus an dà fliicheadcosa airg^iod, 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 

I iuidh bhòrd eile. 

i 22 Ag-us air son taobhan a' phàilliuin air 
an làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 Ag-us ni thu dà bhòrd air son oisinn- 
< ean a' pliàilliuin san dà thaobh. 

24 Agus bithidhiadairan coimhcheang'al 
fuidhe, ag-us mar an ceudnà bithidh iad air 
ancoimhcheangalosacheann ri aonfhail- 
bheig: : mar so nlthear dhoibh le cheile ; 
bithidh iad air son an dà oisinn. 

25 Ag:us bithidh ochd buird ann, agus an 
cosan a rf/i'airg-iod, sè cosadeug:; dà chois 
fuidh aonbhòrd, agus dà chois fuidh bhòrd 
eile. 

26 Ag'us ni thu croinn do fhiodh sitlm; 
Ì cìiig- air son nam bòrd air aon taobh do'n 

Ìphàilhun. 
, 27 Aguscìiig-croinnairsonnambòrdair 
I an taobh eile do'n phàilUun, agiis cìiig: 
ì croinn air son bhòrd taobh a' phàiUiuin air 
son an dà thaobh an iar. 

28 Agus migidh an crann meadhonach 
ann am meadhou nam bòrd o cheann g:u 
ceann. 

29 Ag-us còmhdaichidh tu thairis' na 
btiird le h-òr, agus ni thu am failbheagan 
a dh'ÒT mar àiteachan do na crannaibh: 
agus còmhdaichidh tu thairis na croinn le 
h-òr. 

30 Ag:us tog-aidh tu suas am pàilliun a 
vèu' a shamhlaidh", a nochdadh dhuitsan 
t-shabh. 

31 Ag-us ni thu brat do ghorm, agus do 
chorcur, ag-us do scarlaid, agus a c?A'anart 
grinn' toinnte : a dh'obair ealanta nithear 
e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir puist 
dofhiodli sitim, air an còmhdachadh thairis 
le h-òr: agus bithidh ancromaganc!(/A'òr, 
air na ceithirbonnaibh^ airgid. 

33 Agus crochaidli tu suas am brat fuidh 
na cromagaibh, agus bheir thu steach ann 

Ian sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh 
do'n bhrat : agus roinnidh am brat dhuibh- 
san eadar an t-ionad naomha agus an 
t-ionad ro naomha. 

34 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
air àirc na Fianuis, san ìonadvo naomha. 

35 Agus cuiridhtuambòrdanleth muigh 
do'n bhrat, agus an coinnleir fa chomhair 
a' bhuird air taobh deas a' phàiUiuin : agus 
cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach^ air son doruis 
a' bhùtha, do ghorm, agus do chorcur, ag-us 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
oibrichte le h-obair ghrèise'^. ^euiridh tu thairls. - a chumachd. 

^ cao', mìn, finealta. * bunaitibh. 

bral, 6 obair sìmàlhaidc. 

81 XXVI. XXVII. 

37 Agus ni thu alr son a' chòmhdaich 
cùig puist' do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-òr, aguf: bithidh 
an cromagan a dh'òr, agus tilgidh tu air 
an son cùig buinn uniha'. 

CAIB. xxvn. 

3 Altair va h-ìobairt-kisgte, agus a soilMcliear,. 
7 Cùirt a' phàilliuin. 20 Oladh fhìur-gìdan a' 
chroiiin-olaidh air a toirt air son soluis. 

AGUS ni thu aUair do fhiodh sitim ; 
cùig làmha-coille air fad, agus cùig- 
làmha-coille air leud ; bithidh an aUair 
ceithir-chearnach, agus a h-àirde tri làmha- 
coille. 

2 Agus ni thu a li-adhaircean° air a 
ceithir oisinnibh : bithidh a h-adhaircean 
do'n ni cheudna : agus còmhdaichidh tu 
thairis i le h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
hiatha, agus a sluasaidean, agus a cuacli- 
an*°, agus a greimichean, agus a h-aigh- 
nean-teine: a soithichean uile ni thu a 
dh'umha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do llon-obair 
umha: agus ni tlui air an llon ceithir 
failbheagan lunha aira cheithiroisinnibh. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-aharach gu h-ìosal, agus bithidh an 
lìon gu ruig meadhon na h-aUarach. 

6 Agus ni thu bataichean" do'n aUair, 
bataichean do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidh na bataich - 
ean air dà thaobh na h-aUarach g'a 
giùlan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a nochd- 
adh dhuit san t-shabh, mar sin nìthear /. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàiiliuin air an 
taobh deas, ri deas: bithidh cùirteinean 
air son na cùirte do anart grinn toinnte; 
ceud k\mh-choille am fad, air aon taobh. 

10 Agus hithidh a fichead post, agus 
am fìchead bonn a rf/i'umha : hithidh 
cromagan nam post, agus an cuairteagan, 
a (//i'airgiod. 

11 Agus mar an ceudna air an taobh 
tuath air fad, hithidh cùirteine ceud làmh- 
choille air fad, agus a fìchead post, agus 
am fìchead bonn af//i'umha; cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a dh'nir- 
giod. 

12 Agus air leud na cùirte air an taobh 
an iar, bithidh cùirteine do leth-cheud 
làmh-choille : am puist deich, agus am 
buinii deich. 

13 Agus bithìdh leud na cùirte air an 
taobh an ear, ris an àird an ear, letli- 
cheiid làmh-clioille. 

14 Agus bitlndh na cìiirteinean air aon 

' troslain. 8 praise. aoiricean. 

soiihichean-crathaidìi. luunan. 

G EcsoDus, xxvn. xxvm. taobh cùig' làmha-coiUe deug: am puist 
tri, agiis am biiinn tri. 

15 Ag'iis air an taobh eile hithidh a cùir- 
teine cìiig: lcanha-coille deug: am puist 
tri, agus am buinn tri. 

16 Agiis air son geata na cùirte hithidh 
brat a dh'fhicheadlàmh-choille, c?o g-horm, 
ag-us do cliorcur, ag-us do scarlaid, agus a 
d/i'anart g'rinn toinnte, oibrichte le h-obair 
shnàthaide: am puist ceithir, agus am 
buinn ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioU na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt' le h-air- 
giod: hithidh an cromagan a dh'airgiod, 
ag-us am buinn a c?/i'iimha. 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, 
ag;us a leud leth-cheud Ihinh-choille sg-ach 
àite, ag-us a /i-àirde cùig làmha-coille, a 
<//i'anart g-rinn toinntè; ag;us am buinn « 
<f/i'umha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' phàill- 
iuin, 'na sheirbhis uile, agus a pliinneach- 
an uile, ae^us piniieacha na cùirte uile 
do iimha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Israeil, 
gii'n toir iad a t'ionnsuidh oladh fhìor- 
g:hlan a' chroinn-olaidh, brùite air son an 
t-soluis, a thoirt air an lòchran^ lasadli 
an còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail an 
taobh a muig-h do'n bhrat, a ta fa chomh- 
airna Fianuis, orduicliidli Aaron e, ag-us a 
mhic, o flieasg-ar g'U maduinn an làthair an 
Tig'hearna : hithidh e 'na reachd sìorruidh 
d'an ginealachaibh, àleth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

1 Chuireadh Aaron agus a mhic air leih air son 
dreuchd an t-sagairt. 6 yln ephod. 30 yln 
Urim agus an Tumim, Sfc. 

AGUS g-abh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, ag'us a mhic maiUe ris, o 
mheasg' chloinn Israeil, a chum gu fritheil 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt, 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu.Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agus ni thu èididh'' naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son g-lòire, ag:us air 
son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a ta. 
g-lic an cridhe, a lion mise le spiorad a' 
g:hliocais; agus ni iad èididh Aaroin, g-'a 
choisreag'adh, a chum g-u fritheil e dhomh- 
sa ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad; uchd- 
èididh, agus ephod, ag:us falluinn, ag-us 
còta iomadh-dathach'', crùn-sag-airt, ag'us 
orios : ag-us ni iad èididh naomha air son 
Aaroin do bhràthar, ag:us air son a mhac, 
d chum gu fritheil e dhomhsa ann an ' cuairticlite. - ìampa. eudaichean. 

^ do oijuir ghrèise, rìomìiacìi, ainneamh. 

* dà ghuaiLleaclian, dà chlàr-guailne. 

6 crios ainneavih ; obair ealania. Eabh. ■ 

' do'n stubli cheudna, ^ air an darna cloich. 

82 dreuchd an t-sagai'rt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus 
corcur, ag'us scarlaid, agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod cZo òr, c/o ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne^ aice cean- 
gailte r'a chèile aig a dà fhoir; agus mar 
sin cuirear ri chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach^ na 
h-ephoid a ta air a h-uachdar, a rèir a 
h-oibre fèin, do'n ni cheudna' eadhon do 
òr, do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus a dh' anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, 
agiis gearraidh tu orra ainmeanna chloinn 
Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainmeanna chàich air a' chloich eile", a 
rèir an sinead'. 

1 1 Le h-obair gearradair an cloich'", le 
gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
thu fa'near an ceangal" ann am failibh 
òir 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, m ar chlacha cuimh 
neachain do chloinn Israeil. Agus giùl- 
ainidh Aaron an ainmean ann an làthair 
an Tighearn air a dhà ghualàinn, mar 
chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir; 

14 Agus dà shlabhruidh a dh'òr fìor- 
ghlan aig na cinn : ni thu iad a dh'ohak 
f highte, agus ceanglaidh tu na slabhniidh 
ean fighte ris na failean: 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' bhreith- 
eanais le h-obair ealanta; a rèir oibre na 
h-ephoid ni thu i : do òr, do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus a dli' 
anart grinn toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fliillte"; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach'^ eadhon ceithir sreathan'* chlach ; 
a' cheud sreath, sardius, topas, agus 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

18 Agusan dara sreath; emerald, saphir, 
agus daoimein '**. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, 
agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, agus 
onics, agus iasper: ceanglar iad le h-òr 
'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an am- 
meanna; le gearradh seulaidh, bithidh 
gach aon aca le h-ainm fèin a rèir an dà 
thrèibh dheug. 

9 a rèir am breith ; a rèir an ginealacha. Eabh. 
»" clach-sìuiaidlìeadair. " an cur, an suidh- 

eacliaàh. fàiìinean, foirean òir. 

13 air a dìthlachadli. àlach cMcch. 

'5 sreudan diamcnd. Sasg. ECSODUS, XXVUI. XXIX. 22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn a t//i'obair fiiighte', 
a dh'òr fìor-g-hlan. ^ _ ^ 

23 Agiis ni tiui air an uchd-eididli da 
f hàinne òir, agus cniridh tu 'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-eididh. 

24 Ag-us cuiridh tu 'n dà shlahhruidh 
fhig-hte òir san dà fhàinne a ta air cinn na 
h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà shlabhruidh 
fhig-hte daingnlchidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tu iad air mh-ibh-guaihie na 
h-ephoid air a beulaobh. 

26 Ag'us ni iìm dà fhàinne òir, ag-us cuir- 
idh tu iad air dà cheann nah-uchd-èididh 
san fiioir sin dith, a ta a'ìg taobli na 
h-ephoid a stig-h. 

27 Ag:us ni thu dà fhàinne eile do òr, 
agus cuiridh tu iad air dà thaobh na 
h-ephoid fuidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, 
ia chomhair a' choimhclieang:ail eile, os 
ceann crios rlomhach na h-ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd-èididli 
leis a fàinnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le 
h-èiir- ghuirm, chum as gu'm bl i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
fuasg-lar an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus g'iìdauiidh Aaron ainmeanna 
^hloinn Israeil ann an uclid-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a thèid 
esteach do'n JOHari naomha, mar chuimh- 
neachan ann an làthair an Tighearn a 
gfhnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èidldh 
a' bhreitheanais, an Urim, agiis an Tum- 
im; agus bithidh iad air cridhe Aaroin, 
an uair a thèid e steach an làthair an 
Tighearn : agus giùlainidh Aaron breith- 
eanas chloinn Israeil air a chridhe, ann 
an làthair an Tighearn an còmhnuidh. 

31 Ag-us ni thu falluinn na h-ephoid uile 
do ghorm. 

32 Agus bithidh toU 'na mullach, 'na 
meadhon': bithidh foir* aice timchioU a 
tuiU a dli'obair fhighte, martholl lùirich- 
inhàillich, a chum as nach reubar i. 

33 Agus gìi h-iosal, air a h-iomall, ni 
thu pomgranata do ghoi-m, ag'us do chor- 
cur, ag;us do scarlaid, air a h-iomall mu'n 
cuairt: agus cluig òireatorra mu'n cuairt. 

34 Clag- òir agus pomg-ranat, clag- òir 
agus pomg'ranat, air iomall na falluinn 
mu'n cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron g-u frith- 
; ealadh: agus cluinnear a fiiaim, an uaira 

thèid e steach do'n ionad naomh an làth- 
air an Tig-hearn, agus an uair a thig' e 
mach, a chum nach bàsaich e. 

36 Agus ni thu leac* a dh' òr fìor-g-hlan, 
ag'us g-earraidh tu oirre, cosmhuiL ri gearr- ' ihohinle. - cordail ; lacc Sasg. 

5 toil a muUaich 'na meadhon. ^ oh; 

^ clàr, bnnn: bìàth. Eabh. '^- an loìnì'ochdiiidh. 
83 adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEARNA. 

37 Ag-us cuiridh tu i air èill ghuirm, 
agus bithidh i air a' chrùn-shag-airt : air 
taobh beoil a' chrùin-shagairt bithidh i. 

38 Ag-us bithidh i air clàr eudain Aaroin, 
agus giùlainidh Aaron cionta nan nithe 
naomha, a choisrig-eas clann Israeil 'nan 
tiodhlacaibh naomha uile: agus bitliidh i 
air clàr 'eudain an còmhnuidh, a chinn as 
gu'm bi iad taitneach an làthair an Tigh- 
earn. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair g-hrèise 
a dh'anart g'rinn, agus nithu 'n crùn-sag-- 
airt a dh'anart grinn, ag-us ni thu 'n crios 
a dh'obair shnàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaich 
ean, agus ni thu dhoibli crlosan, agns 
boineldeau ni thu dholbh, alr son glùlre 
agus air son maise. 

41 Agus cuirldh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agus air a mhic maille ris; 
agus ungaidh tu iad, agus coisrlgldh tu 
iad, agus naomhaichidh tu iad; agus 
fritheilidh iad dhomhsa ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dholbh briogais anairt a 
dh'fholach an nochd": o'n leasruldh 
eadhon gus an slèisdean rulgldh lad. 

43 Agus bithldli lad air Aaron, agus air 
a mhlc, an uair a thig lad a stigh do 
phàilllun a' choimhthlonail, no 'nuair a 
thig lad am fagus do'n altair, a fhrith- 
ealadh san ionad naomha; chum as nach 
glùlainiadaingidheachd, agus nach faigh 
iadbàs: bithidh e 'na reachd sìorruitih 
dha fèln, agus d'a shliochd 'na dhèigh. 

CAIB. XXIX. 

1 An tohairt, ^-c. aig coisreagadh nan sagart. 
38 An ìobairt-loisgte bhith-bhuan. 
GUS so an ni a nl thii riu chum an 
colsreagadh, gu frithealadh dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt: Gabh aou 
tarbh òg, agus dà reithe gun ghaold', 

2 Agus ai'an neo-gholrtichte, agusbreac- 
agan neo-gholrtichte, colmhmeasgta le 
h-oladh, agus gearragan* neo-ghoirtichte, 
ungta le h-oladh : do phlùr® a' chruith- 
neachd ni thu lad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon bhasc- 
aid, agiis bheir thu iad leat sa' bhascaid, 
maille rls an tarbh òg agus an dàrelthe. 

4 Agus bhelr thu Aaron agus a mliic gu 
dorus pàllliuin a' choimhthlonall, agus 
lonnlaididh'" tu lad le h-ulsge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, agus 
culridli tu an còta air Aaron, agus fallulnn 
na h-ephoid, agus an epliod, agus an 
iichd-èldldli, agus crloslaichidh" tu e le 
crìos rìomhach na h-ephoid. 

' g'"" ^''^> g'"" aincamh. 

^ abhlain; zvafers. Sasg. ^ mlnn. 

nighidh. " criosraichidh, 

G2 ECSODT 

6 Agus ciiiridh tu an crùn-sagairt air a 
cheann, agais an crùn naomhaira' chrùn- 
shagairt. 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh-ungaidh, 
agus dòirtidh tu air a cheann i, agus ung- 
aidh tu e. 

8 Ag:us bhelr thu leat a mhic, ag-iis 
cuiridh tu còtaichean orra. 

9 Ag-us crioslaichidii tu iad le crlosaibh, 
(Aaron agns a mhic) ag:us cuiridh tu na 
boineidean orra : ag-us is leo-san dreuchd 
an t-sag-airt le reachd bith-bhuan : agus 
coisrig-idh tu Aaron ag'us a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh a 
thoirt gu beidaobh pàiUiuin a' choimh- 
thionail : ag'us cuiridh Aaron ag-us a mhic 
làmhan air ceann an tairbh. 

11 Ag:usmarbhaidh tiiantarbh an làthair 
an Tig-hearna, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, 

12 Ag:us g-abhaidh tu do fluiil antairbh, 
ag:us cuiridh tu i air adhaircibh na h-altar- 
ach le d' mheur, agus dòirtidh tu 'n fhiiil 
uile aig: bun na h-altarach. 

13 Ag-us g'abhaidh tu 'n t-saiU uile a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an scairt 
a ta os ceann nan àinean agus an dà àra'\ 
ag:us an t-saiU a ta orra, agus loisg'idh tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh ag-us a shelce^ 
ag:us 'aolach loisg-idh tu le teine au taobh 
a muigh do'n champ : is tabhartas-Tpeac- 
aldh e. 

1 5 Gabhaldh tii mar an ceudna aon reithe, 
ag:us cuiridh Aaron ag:us amhic an làmh- 
an air ceann an rcithe. 

16 Ag-us marbhaidh tu an reithe, ag:us 
g-abhaidh tu 'fhuil, ag:us crathaidh tu i 
mu'n cuairt air an altair. 

17 Ag:us g'earraidh tu an reithe 'na mhìr- 
ibh, agus nighidh tu a mhionach, ag'us a 
chosan, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheann. 

18 Ag-us loisg-Idh tu an reithe uile air an 
altair ; is tabhartas-loisgte e do'n Tig:li- 
earna; fàile cùbhraidh, tabhartas air a 
tholrt suas le teine do'n Tig'hearn. 

19 Ag:us g-abhaidh tu an reithe eile, 
ag-us cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan 
air ceann an reithe. 

20 An sin marbhaldh tu an reithe, agus 
g-abhaidh tu d'a fliuil, agus culridh tu i air 
bàrr chiaise deis Aaroin, agus air bàrr 
cluaise deis a mhac, agus air ordaig^ an 
làimhe delse, agus alr ordaig an coise 
c eise; ag-us crathaidh tu an fhull air an 
' 'tair mu'n cualrt. 

21 Agus gabhaidh tu do'n fhuil a ta air 
.1 altair, ag-us do'n oladh-ungaidh, ag-us 
-athaidhtu iad air Aaron, ag-us air 'èldidh, 
gus air a mhic, agus alr èididh a mhac ' àe, grùan. ^ àraiiin. ' a slteicJie. 
* artloi'r, 5 ìnhuilionn. 

81 JS, XXIX. 

maille ris: agus coisrig-ear e fèin, ag-us 
'èididh, agus a mhic, agus èididh a mhac 
maille ris. 

23 Mar an ceudna, gabhaidh tu do'u 
relthe an t-saill, agus bun an earbaill, 
ag-us an t-salll a ta còmhdachadh a' 
mhionalch, agus scairt nan àinean, agus 
an dà àra, ag:us an t-saill a ta orra, ag'us an 
slinnean deas; olr reithe colsreag'aidh e. 

23 Agus aon bhullionn^ arain, agus aor 
bhreacag: arain le h-oladh, agus aon 
ghearrag à bascaid an araln neo-gholrt- 
ichte a ta 'n làthair an Tlghearn. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmh- 
an Aaroin, agus ann an làmhan a mhac ; 
agus lualsgldh tu" iad mar thabhartas- 
luaisgte an làthalr an Tighearn. 

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus lolsgidh tu iad air an altair mar 
thabhartas-loisgte, chum fàlle chùbh- 
raidh an làthair an Tighearn : is tabhart- 
as e air a thoirt suas le teine do'n Tlgh- 
earn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o relthe 
coisreagaidh Aaroin, agus lualsgidh tu e 
mar thabhartas-luaisgte an làthair ai> 
Tighearn : agus bithidh sln agad-sa mar 
chuibhrlonn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabh- 
artals-lualsgte agus slinnean an tabhart- 
ais-thogta, a chaidh luasgadh, agus » 
thogail suas do reithe a' cholsreagaldh, 
eadhon do'n nì sìn a's le h-Aaron, agus- 
do'n ni sln a hhuineas d'a mhlc. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron' agus le 
'mhic le reachd bith-bhuan o chloinn Is- 
raeil ; oir is tabhartas-togta e : agus bith- 
idh e 'na thabhartas-togta o chloinn Is- 
raeil do ìobairtibh an tabhartasan-sìth, 
eadhon antabhartas-togta do'nTighearn. 

29 Agusis le mic Aaroin'èididh naomha- 
san 'na dhèigh, gu bhi alr an ungadh 
ini. e, agus gu bhi air an coisreagadh 
innte. 

30 Seachd làlthean culridh esan d'a mhic 
air 1, a bhios 'na shagart 'na àit, a thèid a 
stlgh do phàilllun a' cholmhthionail, a 
fhrithealadh san ionad naomha. 

31 Agus gabhaldh tu reithe a' choisreag- 
aidh, agus brulchidh tu 'fheoil san ionad 
naomha. j 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoif I 
an relthe, agus an t-aran a ta sa' bhascaid, i 
aig dorus pàilliuin a' cholmhthionail. 

33 Agus Ithidh iad na nlthe sln leis aa 
d'rinneadh an rèite^ clium ai? coisreag 
adh agiis an naomhachadh : ach cha 'it 
ith colgreach dhitibh, do bhrìgh gu bhcic 
lad naomha. 

34 Agus ma dh'fhàgar a bheag a 
dh'fheoil a' choisreagaidh, no blieag do'ii i 6 crathaidh (u a null agiis a mll. '• buinidh i 
o rf/i' Aaroiì ^ i cidhle. ECSODUS, XXTX. XXX. aran, g-us a' mhaduinn, an sin loisg-idh tu 
ani fuig-heall' le teine: cha 'n ithear c, 
<3o hln-ìg'h g-u bheìl e naomha. 

35 Agus ni thii mar so ri h-Aaron, ag'us 
r'a njhic, a rèirnan uile nithe a dh'àithii 
mise clhuit: seachd hlithean coisrig-idh tu 
lad. 

36 Agus bheir thu seacliad gach là 
tarbh òg- mar thabhartas-peacaidh, clnuii 
rèite": agus g-lanaidh tu an altair, an uair 
a ni thu rèite air a son, ag'us ung'aidh tu i 
chum a naomhachadh. 

37 Seachd làitliean ni thu rèite air son 
na h-altarach, agus naomhaichidh tu i ; 
agus bithidh i ' na h-altair ro naomha : 
g'ach ni a bheanas ris an altair, naomli- 
aichear e. 

3S Ag:us so an ni a bheir thu seachad 
air an altair: dà uan a dh'aois bliadhna, 

là g:u là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
niu flieasg'ar. 

40 Agus maille ris an aon uan, an deich- 
eamh cuid do phlìirmm^ measgta leis a' 
cheathramh cuid do hin a dh'oladh 
bhrùite; agus an ceathramh cuid do hin 
a dh'fhìon, mar thabhartas-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar, agus ni thu ris a rèir tabh- 
■artais bìdh na maidne, agus a rèir a tabh- 
artais dibhe, mar f hàile cùbhraidh, tabh- 
artas air a thoirt suas le teine do'n Tigh- 
■earna. 

42 Bithìdh so 'na thabhartas-loisg-te 
bithbhuan^ air feadh bhur g-inealacha, aig 
■dorus pàiUiuin a' choimhthionail an làthair 
an Tig-hearna, far an coinnich mise sibh, a 
]abhairt riut-sa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidh mise clann 
Israeil, ag-us naomhaichear am pmlliun le 
m' g'hlòir. 

44 Ag:us naomhaichidh mi pàilliun a' 
choimhthionail, agus an altair : naomh- 
aichidh mi, mar an ceudna, Aaron ag-us a 
mhic, g:u frithealadhdhomh ann andreuchd 
an t-sag-airt. 

45 Ag-us g-abhaidh mi còmhnuidh am 
measg: chloinn Israeil, agus bithidh mi 
a'm' Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca g-ur mise an 
Tig-heam an Dia, a thug a mach iad à tìr 
na h-Eiphit, a chum 's g'u'n g'abh mi 
còmhnuidh 'nam measg : Is mise an Tig-h- 
earn an Dia. 

CAIB. XXX. 

1 Altair na tùise. 11 Eiric gacli duine air son 
'anama. 22 An oladh-ungaidh naomha. 34 Am 
bollrachan cilhhraidh. 

AGUS ni thu altair a losgadh tùise olrre : 
do fhiodh sitim ni thu i : 

' fuighleach. 2 sìothachadh. 

^ do mhin mhtn a cìiruithneachd. ^ 'na ghìtàth- 
85 2 Làmh-choille afad, ag:uslàmh-choille 
a leud (ceithir-chearnach bithidh i,) agus 
dà làmh-choille a h-àirde ; bithidh a 
h-adhaircean do'n ni cheudna. 

3 Ag:us còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-g-hlan, a mullach, agus a taobhan'' 
mu'n cuairt, ag:us a h-adhaircean : agus 
ni thu dh'i coron òir mu'n cuairt. 

4 Ag-us dà fhailbheig- òir ni thu dh'i fuidh 
a coron; aig: a dà oisinn ni thu lac/, air a 
dà thaobh: ag:us bithidh iad air son àit- 
eachan do na bataichibh chum a g-iùlanleo. 

5 Agus ni thu na bataichean do fhiodh 
sitim, agus còmlidaichidh tu thairis iad le 
h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat,à ta làimh ri àirc na Fianuis ; 
air beulaobh na caithir-thròcair, a ta os 
ceann na Fianuis, far an coinnich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
oirre g-ach maduinn: an uair a dheas- 
aicheas e nalòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na lòchrain 
mu fheasgar, loisg-idh e tùis oirre ; tùis 
bhith-bhuan an làthair an Tighearn, air 
feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam 
bith oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas- 
bìdh ; ni mò dhòirteassibh tabhartas-dibhe 
oirre. 

10 Ag:us ni Aaron rèite air a h-adhairc- 
ibh aon uair sa' bhliadhna, le fuil ìobairt- 
pheacaidh narèlte : aon uair sa' bhliadhna 
ni e rèite oirre, air feadh bhur g-inealacha : 
tha i ro naomha do'n Tighearn. 

11 Agus labhair an Tig'hearna riMaois, 
ag: ràdh. 

12 'Nuair a ghabhas tu cumitas chlolnii 
Israeil a rèlr an àireimh, an sin bheir g-ach 
duine dhuibh èiric air son 'anama do'n 
Tig-hearna, 'nuair a dh'àirmheas tu iad; 
a chum nach bi plàigh 'nam nieasg:, an 
uair a dh'àirmheas tìi iad. 

13 So bheir iad uatha, g-ach aon a thèld 
seachad'nam measg-san a dh'àirmhear; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh 
('* e secel fichead g-erah) leth seceil mar 
thabhartas do'n Tig-hearna. 

14 Bheir g:ach aon a thèid seachad 'nam 
measg--san a dh'àlrmhear, o fiilchead 
blladhna dh'aois agus os a cheann, tabh- 
artas do'n Tighearna. 

15 Cha tolr an saoibhir tuilleadh, ag:us 
cha toir am bochd ni's lugha na leth 
seceil, an uair a bheir iad tabhartas do'n 
Tig:hearn, a dheanamh rèite air son bhur 
n-anamanna. 

16 Ag-us g-abhaidh tu airg:iod na rèite o 
chloinn Israeil, agus cuiridh tu air leth* 
e fa chomhairseirbhispàilliuina'choimh- 
thionail; agus bithidh e 'na chuimh- qfrail loisgte. ^ a h-uachdar agus a .'liosan 

6 orduichidh tu, huUichidh tu. ECSODUS, 
neachan i\o chloinii Israeil an làthair an 
Tighearn, a dheanamh reite air son bhiu' 
n-anamanna. 

1 7 Ag-us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

_ 18 Ni thu mar an ceiidna soitheach- 
ionnlaid a dh'umha, agus a chos a 
clh'imha, chum ionnlaid: agus cuiridh 
tu e eadar pàilUun a' choimhthionail agus 
an altair, agus cuiridh tu lusge ann. 

19 Ag-us ionnlaididh Aaron agus a mhic 
an làmhan, agus an cosan as. 
_ 20 'Nuair a theid iad a steach do phàill- 
iiiii a' choimhthionail ionnlaididh siad iad 
fein le h-uisge, chum as nach faig-h iad 
bàs ; no 'nuair a thig iad am fagus do'n 
altair _a fhrithealadh, alosgadh tabhartais 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan agus an 
cosan, a chum as nach faigh iadbàs: agus 
bithidh e 'na ordugh bith-bhuan dhoibh, 
eadlioii dha fein agus d'a shliochd air feadh 
an ginealacha. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fein, mar an ceudna, 
spìosraidh thaghta do mhirr fìor-ghlan, 
cuig ceud secel, agus do chanal cìibhraidh 
a leth uiread, eudlioii dà cheud agus leth- 
cheud secel agus do chalamus cìibhraidh 
da cheud agus leth-cheud secel. 

24 Agiis do chasia cìiig ceud seceì, a reir 
seceil an iona'id naoimh, agus hin do oladh 
a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomha, ohidli-ungaidh coimhmeasgta reir 
ealadhain an lèigh'; bithidh i 'na h-oladh- 
ung-aidh naoniha. 

26 Agus ungaidh tupàilliuin a' choimh- 
thionail leatha, agus àirc na Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an coinnleir agus a shoithichean, 
agus altair na tìiise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-lolsgte agus 
a soithichean uile, agus an soitheach- 
ionnlaid agus a chos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as 
gu'mbiiad i'onaomha: g-eb'eniabheanas 
riu, bithidh e naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag- 
ràdh, Bithidh i so 'na h-oladh-ungaidìi 
naomha dhomhsa, air feadh bhur gineal- 
acha. 

32 Air feoil duine cha dòlrtear i, ni mò a 
ni sibli a lelthid, a rèlr a measgaidh : a ta 
i naomha, agus naomha bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
lithe, agus ge b'e neach a chuireas a hheag 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as XXX XXXI. . 

shliiagh e. 

34 AgusthubhairtanTighearnariMaois, 
Gabh dhult spìosraidh chùbhraidh, stacte, 
agiis onicha, agus galbanum ; spìosraidli 
chùbhraldhmaiUe ri tùis' fhìor-ghloln : do 
g'ach aon dlubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèlr ealadhain an lèigh, 
coimhmeasgta, fìor-ghlan, naomha. 

36 Agus bnithaidh tu cuid deth ro mhìn, 
agus cuiridh tu cuid deth fa chomhair na 
Fianuis ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail, far an coinnich mise thu : ro naomha 
bithidh e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, cha 
dean sibh a leithid duibh fèln, a rèir a 
mheasgaldh: bithidh e dhuitse naomha 
do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabh- 
all fàile uaith, gearrar as o 'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

1 Besaleel agtis AhoUab air an gairm a dli'ioìin- 
snidli oibre a' phàilliiiin. 12 An t-sàbaid gu bhi 
air a coimliead naomha. IS Dà cltlàr va Fian- 
uis air an tahhairt do Mhaois. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag radh, 

2 Feuch, ghalrm ml alr alnm Besaleel 
mac Uri, mhlc Hur, do thrèibh ludah ; 

3 Agus llon mi e le spIoradDhè, ann an 
gliocas, agus ann an tulgse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach ulle ghnè olbre. 

4 A dhealbhadh^ olbre ealanta, a 
dh'oibi'eachadh ann an òr, agus ann aii 
airgiod, agus ann an umha, 

5 Ag'us ann an gearradh chlach a cluim 
an ceangal, agus ann an gearradii fiodha, 
a dh'oibreachadh anns gach uile ghnè- 
olbre. 

6 Agais mise, feuch, thug mi seacliad 
mallle ris Aholiab mac Ahlsamaich, do 
thrèibh Dhain; agus ann an crldhe gach. 
neach a ta glic-chridheach chur mi glloc- 
as, agus ni lad gach ni a dh'àlthn mi 
dhuit; 

7 PàllIIun a' choimhthlonall, agus àlrc 
na Fianuis, agus a' chalthlr-thròcalr a ia 
olrre, agus uile uidheam'' a' phàillluin. 

8 Agus am bòrd agus 'uldheam, agus 
an colnnleir fìor-ghlan le 'uidheam ulle, 
agus altalr na tùise, 

9 Agus altair na h-ìobalrt-loisgte Ic 
h-uldheam ulle, agus an soltheach-lonn- 
laid agus a chos, 

10 Agus èidldh^ naselrbhis, agusèididk 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èldldh a chuid mac, gu frithealadh ann> 
an dreuchd an t-sagairt, 

11 Agus an oladh-ungaidh, agus tùls 
cliùbhraidh air son an ioraffifi naolmh; _a 
rèlr nan uile nithe a dh'àlthn mi dhuit,. 
nl iad. 1 seòltachd an Ittsragain. - a thiir. 

86 ' airneis. * cndach. ECSODUS, XXXI. XXXll 12 Agois labhair an Tigheama ri Maois, 
ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceiidna ri 
cloirm Israeil, agr ràdh, Gu deimhÌD coimh- 
ididh ' sibh mo shàbaidean : oir i> comh- 
aradh sin eadar mise agriis sibhse, air feadli 
bhur g-inealacha; chrun as gu'm bi fios 
agaibh g:ur mise an Tigheam, a naomh- 
aicheas sibh. 

14 Coimhididhsibhuimesinant-sàbaid; 
oir a ta i naomha dhuibh. Esan a thraciiU- 
eas"- i, cuirear gii cinnteach gn bàs e : 
oir gach neach a ni obair oirre, g-earrar an 
t-anam sin as o mheasg a shluaig-h. 

15 Sè làiihean feudar obair a dheanamh, 
ach san t-seachdamh tha sàbaid fhois, 
naomha do'n Tiarhearca : g-ach neach a ni 
obair air là na sibaid, cuirear gn cinnteach 
gu bàs e. 

16 Lime sLi coimhididh clannlsraeil an 
t-sàbaid, a ghleidheadhna sàbaidair feadh 
an ginealacha, mar choimhcheangaF 
sìomiidh. 

17 Eadar mise agus clannlsraeil fscomh- 
aradh i a chaoidh : oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearaa na nèamhan agus an 
talamh, agus air an t-seachdamh là sguir 
e, agus ghabh e fois. 

IS Agiis thug e do iMhaois, an uair a 
sguir e do labhairt ris air shabh Shinai, dà 
chlàr na Fianuis, clàir chloiche, sgrìobhta 
le meur Dhe. 

CAIB. XXXH. 

1 Tkug an sluagh air Aarcn lacgh leaglda a dhean- 
aiah. 19 Las ccmich yilacis, agus bJais e cìàir 
an lagha. 30 iJinn e urnuigh rì Dìa air son an 
t-sluaigh. 

AGUS anuarr a ehunnaic an sluagh gu'n 
d'rinn Maois moille acn an teachd a 
nuas as an t-shabh, chrainnich iad iad fein 
gu h-Aaron, agus thubhairt iad ris, Eirich 
siias, dean dhuinn dee a theid rcmhainn ; 
oir a thaobh a" IMhaois so, an duuie a thug 
a nìos sinn à tìr na h-Erphit, cha 'n' eil 
fhios againn ciod a thàinig air'. 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh^ 
dhibh na cluas-fhailean òir a ta ann an 
cluasaibh bhiur ban, bhiu- mac, agus bhur 
nigheana, agus thugaibh a m' ionnsuidhse 
iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh na 
cluas-fhailean òir a bha 'nan cluasaibh, 
agus thug iad gu h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; agus 
chum se e le ùmeal-gearraidh", an deigh 
dha laogh leaghta dheanamh dheth, agus 
thubhairt iad, Sm do dhee. O Israeil, a 
thug a nlos thii à tìr na h-Eiphit. 

5 Agiis an uair a chunnaic Aaron e, thog 
e akair fa 'chomhair, agus thug Aaron 

* gleidhidh. ' mhi-naomhaicheas. 

2 ckimnradh, cìiàmhnant. - ciod is cor dha. 
' Brisiibh. 6 inneaì-dualaidh. 

S7 gairm, agus thubhairt e, là feiUe ' am 
maireach do'n Tighearn. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch air 
an là màireach agus thug iad suas tabh- 
artais-loisgte, agus thug iad leo tabhart- 
ais-slth: agus shuidh an sluagh slos a 
dh'itheadh agus a dh'òl, agus dh'èirich 
iad suas gu svigradh®. 

7 AgusthubhairtanTigbsamariMaois, 
Imich, falbh sìos; oirthruaiUdo shluagh, 
a thug tìiu mach à tu" na h-Eiphit, iad 
fein. 

8 Chlaon ìad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhcibh : rinn iad dhoibh fèin 
laogh leaghta ; agus rinn iad aoradh dha, 
agus thug iad suas ìobairtean dha, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O IsraeU, a 
thug a nìos thu à tù" ua h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearca ri Maois, 
Chiumaic mise an sluagh so, agrus, feuch, 
2.? sluagh rag-mhuinealach'' iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mo chorruich'nan aghaidh.agus claoidhidli 
mi iad: agus ni mi dhìotsa cinneach mòr. 

1 1 Agus ghuidhMaois air an Tigheam a 
Dhia, agus thubhairt e, C'ar son, a Thigh- 
eam, a ta do chorruich a' lasadh an agh- 
aidh do shluaigh, a thug thu mach à tìr 
na h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le 
làimh thrèin ? 

12 C'ar son a labhradli na h-EiphiticIi, 
ag ràdh, Le droch rùn tliug e mach iad, 
a chimi am marbhadh sna beanntaibh, 
agus an claoidh bhàrr aghaidh na taì- 
mhainn? PiU o d' chorruich ghairg, agus 
gabh aithreachas do'n olc so an aghaidli 
do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
mionnan ort fèin, agus r'an d'thubhairt 
thu, Xi mi bhur sliochd lìonmhor mar 
reulla nèimh, agus am fearann so lùle 
mu'n do labhair mi, bheir mi d'in- sliochd- 
sa, agus sealbhaichidh iad e gu sìorraidh. 

14 Agiìs ghabh an Tigheara aiihreachas 
do'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air 
a shluagh. 

1.5 Agus thionndaidh Maols, agus chaidh 
e sìos as an t-shabh, agus dà chlàr na 
Fiamus 'na làimh : bha na clàir sgrìobhta 
air an dà thaobh ; air an taobh so, agus 
air an taobh ud eUe bha iad sgrìobhta. 

16 Agus ò'iad na clàir obair Dhè, agus 
ò'e 'nsgrìobhadhsgrìobhadhDhè,gearrta 
air na clàraibh. 

17 Agus chuala losua toirm an t-sluaigh 
an uair a rinn iad gàir sgusthubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh sa' champ. 

1 S Agus thubhairt e, Cha'n e guth dhaoine 
a' deanamh gàir air son na buadha, cha ' fèisde, cuirme. ' an la'r na mJtàireach. 
- mireadh, cìuicke, cleasachd. 

cruaidh-mliuineaìach. " iolach. ECSODUS, XXXII. XXXUI. mhò is e g-uth dhaoine ag eig-heach a chionn 
gn'n d'thugadh buaidh orra, ach toirm 
luchd-g-abhail ciùil a ta mi a' cUiinntinn. 

19 Agus co hiath 'sa thàinige 'm fagus 
do'n champ, chnnnaic e 'n laogh, agus an 
dannsa: ag'us las corruich Mhaois, agus 
thilg e na clàir as a làimh, agus bhris e 
iad aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabii e 'n laogli a rinn iad, agus 
loisg e san teine e, agus mhèil e gu smùr' 
e, agus chrath e air an uisge e, agu? thug- 
e air cloinn Israeil òl dheth. 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug 
thu peacadh co mhòr orra ? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na lasadh fearg 
mo thighearna : is aithne dhuit an sluagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh a dh'ionnsuidii 
an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rlum, Dean dluunn 
dèe, a thèid romhainn ; oir a thaobh a' 
Mhaois so, an duine a thug a mach sinn 
:1 tu' na h-Eiphit, cha 'n fliios duinn ciod 
a thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach neach 
aig am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e 
dhetli e .- agus thug iad dhomh e, agus 
thilg mi saa teine e, agus thàinig' a mach 
an laogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois gu'?; 
rohh an sluagh rùisgte', (oir rùisg' Aaron 
iad a chum an nàire am measg an naimh- 
dean,) 

26 An sin sheas Maois ann an geata' a' 
chaimp, agus thubhairt e, Cò tha leis an 
Tighearn? ^/?ig-e«c?/iem'ionnsuidh-sa. A- 
gus chruinnich mic Lebhi uile d'a ionn- 
suidh. 

27 Agus thubhalrt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh 
gach duine agaibh a chlaidheamh air a 
lèisS agus rachaibh a steach agus a mach 
o gheata gu geata air feadh a' ehaimp, 
agus marbliadh gach duine agaibh a 
bhràthair, agus gach duine a chompanach, 
agus gach duine a choimheai'snach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
Mhaols : agus thult do'n t-sluagh san là 
sin mu thimchioll thri mìle fear. 

29 Oir thubhalrt Maols, Coisrlgibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhon gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair; a 
chum as gu'm builich^ e oirbh beannach- 
adh air an là 'n diugh. 

30 Agus air an là màireach thubliairt 
Maols ris an t-sluagh, Pheacaich sibh peac- 
adh mòr : agus a nis thèld mise suas a 
dh'ionnsuidh an Tlghearn, a dh'fheuch- 
alnn an dean mi rèite air son bhur peac- 
aidh. ' fùdar. 

< a lelh-iaobìi. 
1 bhuail. Eabli. 
S8 - lamnochd. ' dorus. 

5 gu'm bàritig. ^ thoir leat. 
8 air son an aoraidh a rinn 31 Agus phlll Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, agus thubhalrt e, Och ! pheac- 
aich an skiagh so peacadh mòr, agus rinn 
iad dhoibh fèin diathan òir : 

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, maith 
dholbh am peacadh ; ach mur maith, dubh 
mise, guldheam ort, a mach as do leabhar 
a sgrìobh thu. 

33 AgusthubhalrtanTIghearnari Maols, 
Ge b'e a pheacalch a'm' aghaidh, esan 
dubhaidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nls imlch, treòralch^ an 
sluagh a chum an ionaid mu'n do labhair 
mi riut ; feuch, thèld m'aingeal romhad : 
gidheadh, san là am fiosraich mi, leanaidh 
mi am peacadh orra. 

35 Aguschlaoidh ' anTighearnansluag^h, 
achlonngu'n d'rinn iad an laogh^ arinn 
Aaron. 

CAiB. xxxm. 

1 Dliiìtlt an Tighearnadolleisan t-sluagh. 9 Labh- 
air e ri Maois. 18 Ghuidh esan air Dia guin 
foilhicheadh e a ghlòir dha. 

GUS thubhalrtanTIghearna ri Maois, 
Imich, falbh suas as a so, thu fèln agus 
an sluagh athugt.hu machàtìrnah-EIphlt, 
a dh'ionnsuidh na tìre a mhlonnaich mi do 
Abraham,do Isaac, agus dolacob, ag ràdh, 
Do d' shllochd-sa bheir mi i : 

2 Agus culridh mi aingeal romhad ; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an 
t-Amorach, agus an t-Hiteach, agus am 
Perldseach, agus an t-Hibheach, ag-us an 
lebusach ; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruthadh 
lebainne agusmil : olr cha tèidmisuasa'd' 
mheasg^ oir is sluagh rag-mhuinealach 
thu ; air eagal gu'n claoidh mi thu san 
t-slighe. 

4 Agusanualrachual' ansluaghandrocli 
sgeul so, rinn iad bròn ; agus cha do chuir 
dulne sam bith alr a bhrèaghachd 

5 Oir thubhalrt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri clolnn Israeil, /s sluagh rag-mhuin- 
ealach sibh : ann am platha " thèid mi suas 
'nur measg, agus claoldhidh mi sibh : a nls 
ulme sin, cuiribh dhibh bhur brèaghachd, 
a chum as gu'm bi fios agam ciod a ni mi 
ribh. 

6 Agus rùlsg clann Israeil am brèaghachd 
dhiubh làimh ri sllabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maols am pàllliun'-, agua 
shuldhich e 'n taobh a mach do'n champ 
e, fad o'n champ, agus thug e pàilllun a' 
choimhthionail mar ainm air. Agus 'na 
lorg sin, chaidh gachneachabha'g iarraidh 
an Tighearn a mach do phàilliun a' 
choimhthionail, a hha 'n taobh a muigh 
do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach iad do')! laogh. 
rìomhach. 

i-^ bìdh. Eabli. 9 a'(i' mheadhon. 'eudach 
" mionaid, tiuta, athghaoraid. ECSODUS, XXXIII. XXXIV. do'a phaiHiun, dh'èirich an shiagh gvi lèir 
suas, ag-us sheas g:ach duine aig- doiiis a 
Dlùitha, ag'us dh'amhairc iad an dèig-h 
Mhaois, gus an deachaidh e stigh do'n 
phàilHun. 

9 Agus an uair a chaidh Maols a stig-h 
do'n phàilhun, thàinig am meall' neoil a 
nuas, agus sheas e aig dorus a' phàilhuin, 
agus labhair aìi Tìghearna ri Maois. 

10 Agus chimnaic anshiag-hiiile ammeall 
neoil 'na sheasamh aig dorus a' phàilHuin : 
agus dh'èirich an shiag'h uile suas, agus 
rinn iad aoradh, gach duine ann an dorus 
a bhìitha. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agus piiiU e rls do'n ciianip ; 
iicli cha deachaidh a sheirbhiseach losua, 
mac Nuin, duine òg, a macli as a' phàill- 
im. 

1 2 Agus thubhairt Maois i-is an Tighear- 
na, Feuch, a ta tlui 'g- ràdh rium. Thoir 
suas an sluag-h so ; agus cha d'thug; thu 
tìos domli cò chuireas tu maille riiim. 
Gidlieadh thubhairt thu, Is aithne dhonih 
thu airt'ainm, agus mar an ceudna fhuair 
thu deadh-ghean a'm' shìiilbh-. 

13 A nis uime sin, guidheam ort, ma 
f huair mi deadh-ghean a'd' shùllibh, nochd 
dhomh do shhghe, a chiun as gu'm bi 
aithne agam ort, agus g-u'm faigh mi 
deadh-ghean a'd' shìiilibh agus meas' 
g'ur e 'n cinneach so do shhiagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eachd^ leat, agus bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid do 
làthaireachd maille riiiiin, na toir suas 

, sinn à so : 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do shluagh 
deadh-ghean a'd' shìiilibh? Nach ann le 
d' dhol maille ruinn ? Mar so dealaichear 
sinn, mise agus do shluagh, o gach uile 
shhiagh a fa air aghaidh na talnihainn. 

1 7 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm' 
fhùilibh, agus is aithne dhomh thu air 
t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, Foillsich dhomh, 
guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
inhaitheas uile dol seach a'd' làthair^ agus 
gairmidh mi ainm an TIGHEARN a'd' 
fhianuis; agus bithidh mi gràsmhor dhà- 
san d'am bi mi gràsmhor, agus nochdaidh 
mì tròcair dhà-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n fheud thu 
m'aghaidhs' fhaicinn ; oir cha 'n fhaic ' column, plllar. Sasg. 
- taitneachd à'm' shealladh. 
■'faic. Eabh. * m'aghaidh. Eabli. 

5 gahhaìl seach romhad. * cha'n urraimi 

■duin air hith mise fhaicsinn, agus a hhi beò. 

89 duiue air bith mise, agus e beò'. 

21 Agus thubhairt anTighearna, Feuch, 
t/ia àite làimh rium, agus seasaidh tusa 
air carraig-': 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, au sin cuiridh mi thu ann an sgolt- 
adh do'n charraig, agus còmhdaichidh mi 
le m' làimh thu gus au tèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo làmh, a- 
gus chi thu mo chìilaobh : ach cha'n fhaic- 
ear m'aghaidh. 

CAiB. xxxrv. 

1 Dh' aih-miadìiaicheadh cìàir an lagha. 5 Ghairm- 
eadh air ainm an Tighearna. 10 Riìin Dia 
coimhcheaiìgal r'a shhiagh. 

GUS thubhairtanTighearnari Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlcdr ; agus sgrlobh- 
aidh mis' air na clàir sin na focail a bha 
air na ceud chlàir a bhris thu. 

2 Agusbi deas* sa' mhaduinn, agus thig 
a nlos sa' mhaduinn do shliabh Shinai, agus 
nochd thu fèin an sin dhomhs' air mullach 
an t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìos 
maille riut, agus na faicear duinc san 
t-sliabh uile, agus na h-ionallradh na 
treudan no'm buar ' fa chomhair an t-slèibh 
sin. 

4 Agus shnaidh e clà chlàr chloiche, cos- 
mhuil ris na ceud chlàir ; agus dh'èirich 
Maois suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'aithu an Tighearna dha, agus thug- e 
leis 'na làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighf arna nuas ann 
an neul, agus sneas p '^iaiJ'e ris an 6Ìn; 
agus g'hairm e air amm an Tiirhearn. 

6 Agus chaidh an Tighearna seachad 
fa 'chomhaii', agus ghairm e, an TIGH- 
EARN, AN TIGHEARNA DIA, iochd- 
mhor agus gràsmhor, fad-fhulangach, 
agus pailt' ann an caoimhneas" agus am 
fìrinn. 

7 A' gleidheadh tròcair do mhìltibh, a' 
maitheadh'"' aingidheachd agus cusaontais, 
agus peacaidh,agus nach saor air aon dòlgh 
an ciontach ,- a' leantuinn aingidheachd 
nan aithrichean air a' chloinn, agus alr 
cloinn na cloinne, air an treas '•' agus air 
a' cheathramh ginealach. 

8 Agus rinn Maols delfir'\ agus chrom 
e a cheann ri làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhualr ml nis 
deadh-ghean a'd' shùillbh, OThighearna, 
rachadh mo Thighearna, guidheam ort, 
'nar measg, (oir is sluagh rag-mhulnealach 
iad,) agus maith dhuinn ar n-aingidheachd 

' air a' chreig sìn. * uììamh. 

^ na caoraich, no 'n crodh. seach. 
" tròcair. '* a' maitheamh ; a' toirt airfalbh 
aingidhtnchd. Eabh. gu ruig an treas. 

1* cabhag. ECSODU 

agus ar peacadh, agiis gabh slun mar 
t'oighreachd t'ein. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimhcheang-al; ann anlàthairdo shhiaigh 
iiile ni mi nithe iongantach, nithe nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh iiile, 
no ann an aon chinneach: ag-us chi an 
sluagli uile, am measg am hheil thu, 
obair an Tig-hearn : oir is ni uamhasach 
a ni mise riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi 'g 
àithneadh dhuit an diug-h : Feuch, fuacì- 
aichidh ml mach ' romhad an t-Amorach, 
agus an Canaanach, agus an t-Hiteach, 
ag'us am Peridseach, agus an t-Hibheach, 
agrus an lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fein, air eagal 
gu'n dean thii coimhcheangal ri luchd- 
àiteachaidh na tìre d'am bheil thu dol, 
air eag-al gu'm bi e 'na ribeadh a'd' 
mheadhon : 

13 Ach sgriosaidh sibli an altairean, 
agus brisidh sibh an dealbhan, agus 
gearraidh sibh sìos an doireachan'". 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia sam 
bith eile ; oir an Tighearna, d'an ainm 
Eudmhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimhchean- 
gal ri hichd-àiteachaidh na tìre, agus gu'n 
tèid iad le strìopachas an dèigh an diathan, 
agus gu'n toir iad ìobairt d'an dèibh, agus 
g-u'n toir neacli cuireadh dhuit, agus gu'n 
ith thu d'a lobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nighean- 
aibh do d' mhic, agus gu'n tèid an nigh- 
eana le strìopachas an dèigh an diuthan^, 
agus gu'n toir iad air do mhic dol le 
strìopachas an dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
leaghta. 

18 FèiU^ an arain neo-ghoirtichte cum- 
flidh tu : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit 
ann an àm a' mhìos Abib*; olr anns 
a' mliìos Ablb thàinlg thu mach as an 
Eiphit. 

19 Gach nì a dh'fhosglas a' bhrù^ is 
leams' e; agus gach ceud-ghin am measg 
do sprèidhe, mà's anii do'n bhuar ' no do 
na caoraich e, a bhios firionn. 

20 Ach ceud-ghin asall fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur fuasgall thu e, an sin 
brisldh tu 'amhach^ Uile cheud-ghin do 
mhac fuasglaidh tu ; agus cha nochdar^ 
a li-aon a'm' làthalr-sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, acli air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fols : ann an 
àm an treabhaidh agus anns an fhoghar 
gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaldh tu fèiil nan seachduin. « tilgidh mi mach. - badan-coiìle. 

3 ^eg, ^ fcindtfleadh, cuirm. 

5 mìos a' cheud-thoraidh * a' mhachlag. 

90 S, XXXIV. 

a' cheud toraidh do flioghar a' chrulth- 
neachd, agiis fèill a' chròdhaidh '° ann an 
delreadh na bliadhna. 

23 Tri ualrean sa' bhlladhna nochdar 
do mhic uile an làthair an Tighearna 
lehobhah, Dè Israeil : 

24 Oir tiigldh mi mach na cinnich romh- 
ad, agus ni mi do chrìocha ni's farsuinge ; 
agus cha mhiannaich duine sam bith 
t'fhearann, an ualr a thèid tlui suas g'ad 
nochdadh fèln am fiamiis an Tighearna 
do Dhè, trl ua'irean sa' bliliadhna. 

25 Cha 'n ìobalr thu fuil m'iobairt-sa 
le taols gholrt, cha mhò a dh'fliàgar gu 
maduinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Tolseach ccud-tlioraidh t'fhearainn 
bheir thu do thlgh an Tlghearna do Dhè- 
Cha bhrulch thu meann am. bainne a 
mhàthar. 

27 Agus thubhairt an Tighearna rt 
Maois, Sgrlobh thiisa na focail so : oir a 
rèlr brlgh nam focal so rinn mlse coimh- 
cheangal riut fèin agus ri h-Israel. 

28 Agiis bha e 'n sin maille ris an Tigh- 
earna dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche; cha d'ith e aran, ni mò dh'òli 
e uisge : agus sgrìobh e air na clàir 
focail a' choimhcheangall, na deicli àith- 
eantan. 

29 Agus an uair a thàinlg Maois a nuas 
shliabh Shlnai, (le dà chlàr na Fianuis 
ann an làimh Mhaois, an uair a thàinig e 
nuas o'n t-sllabh) cha robh fios aig Maois 
gu'n do dhealraich crolclonn 'aghaidh,. 
am feadh 'sa bha e còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhalrc Aaron agus clann 
Israeil ulle air Maols; agus, feuch, dheal- 
raich crolcionn 'aghaidh, agus nha eagal 
orra teachd am fagus da. 

31 Agus glialrm Maols orra; agus phil! 
Aaron agus uachdarain a' choimhthionail 
uile d'a ionnsuidh; agus rinn Maols còmh- 
radh rlu. 

32 Agus 'na dhèlgh sln thàinig clana 
Israeil ulle am fagus da ; agus dh'àithn 
e dhoibh na h-uile nithe a labhair an 
Tighearna ris ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sgulr Maois a labhairt riu ;. 
agus chulr e gnùls-bhrat" air 'aghaidh. 

34 Ach anuair a chaidh Maois a steacb 
an làthalr an Tlghearn a labhairt ris, thug 
e 'n gnùis-bhrat deth, gus an d'thàinig e 
mach. Agus thàinig e mach, agus labh- 
air e ri cloinn Israeil aji ni siti a dh'àith- 
neadh dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil aghaidh. 
Mhaois, gu'n do dhealraich croicionn agh- 
aidh Mhaois : agus chuir Maois an gnùis- 
bhrat air 'aghaidh a rìs, gus an deachaidh 
e stigh a labhalrt rls. ' chrodh. 8 a mhiiineal. ^ taisbeanar. 

'Ofeisd a' chruinneachaidh, ciiirm an deire-tharruing, 
còmhdacli; reil. Sasg. ECSODUS, XXXV. CAIB. XXXV. 

I Tha'n t-sàbnid gu bhi air a coimhead naomha. 
i Saor-thabhartais air son a' phàilliuin. 20 Thug 
an sluagh gu toikach seachad iad. 

AGUS cliruinnich Maois coimhthional 
cloinn Israeil uile r'a chèile, ag-us 
thubhairt e riu, Sin na nìthe' a dh'àithn 
an Tig-hearna g-u'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nìthear obair, ach bithidh 
an seachdamh là dhuibh 'na là naomha, 
'na shàbaid thàimh do'n Tig-hearna : g-e 
b'e neach a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam bith air 
feadh bhur n-àiteacha-còmlinuidh air là 
na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uile, ag- ràdh, So an ni a 
dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

5 Tog-aibh 'nur measg- tabhartas do'n 
Tig-hearna: gach neach aìg am bheil 
cridhe toileach, thug-adh e leis e, tabh- 
artas do'n Tig^hearn; òr, agus airgiod, 
ag-us umha, 

tì Agns gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart g-rinn, agm fioiinadk ghvibh.ar, 

7 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim. 

S Agus oladh air son sohiis, ag-us spìos- 
raidh air son oladh-ungaidh, agus air son 
tìiise cìibhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a 
chum an ceangal, air son na h-ephoid, 
agus air son na h-uchd-èididh. 

10 Agus thigeadh g-ach diiine gh'c- 
chridheach 'nur measg', agus deanadh e 
g-ach 7ii a dh'àithn an Tighearn ; 

II Am pàilhun, a bhùth, agus a chòmh- 
dach, a chromagan, agus a bhuird, a 
chroinn, a phuist, agus a bhuinn ; 

12 An àire ag^is a bataichean, a' chaithir- 
thròcair agus roinn-bhrat a' chòmhdaich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus 
a shoithichean uile, agrus an t-aran tais- 
beanta-; 

14 Agns an coinnleira chum an t-sohiis, 
agus 'uidheam, agus a lòchrain, majlle ri 
©ladh chum an t-sohiis ; 

15 Agus altair na tìiise, ag-us a bataich- 
ean, agus an oladh-ung-aidh, agus an tùis 
chùbhraidh, agus ancùirtein air son doruis 
a' phàilhuin''; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus a chath 
umha^ a bataichean, agus a soithichean 
uile, an soitheach-ionnlaid ag:us a chos ; 

17 Cùirteinean na cùirte, a puist ag-us a 
buinn, agus cùirtein air son doruis na 
cùirte. 

18 Pinneachan^ a' phàilhuin, agus pinn- 
eachan na cùirte, agus an cuird ; ' briathra. - aran iia Fianuis. 

^ brat an doruis airson doruis a' phàiUiuin. Eabh. 

^ criathar praise. => tairnean, seamamian. 

91 19 Eididh an fhrithealaidh, a fhrlth- 
ealadh san iotiad naomh; an èididh 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, agus- 
èididh air son a chuid mac, a fhrithealadh 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhtliional chloinn 
Israeil uile à làtliair Mhaois. 

21 Agus thàinìg iad, g-ach duine a dhùisg- 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridhe toileach, agus thug iad leo tabh- 
artas an Tig-hearn air son oibre pàilliuiu 
a' choimhthionail, agus airson a sheirbhis 
uile, agus air son na h-èididli naomha. 

22 Agus thàinig iad, araon^ fir agus 
mnài, a mheud's aig an robh cridhe toil- 
each, agì/s thug- iad leo bràistean'' agus 
cluas-fhailean, agus fàinneachan, agus 
criosa muineiP, gach uidheam òir'^ : ag-us 
gach fear a thug: seachad, tluig e seachad 
tabhartas òir do'n Tighearn. 

23 Agus gach fear aig: an d'fhuaradli 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus 
anart grinn, agusfioìviadh ghabhar, agus 
croicne dearg reitheachan, agus croicne 
bhroc, thog iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabhartas 
airgid agus imiha, thug e leis tabhartas 
an Tighearn : agus gach duine aig- an 
d'fhuaradh fiodh sitim chum oibre sanii 
bith do'n t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug 
iad leo an ni a shnìomh iad, an gorm, 
agus an corcur, an scarlaid, agus an 
t-anart g'rinn. 

26 Agus na mnài uile a dhùisg an cridhe 
suas ann an gliocas, shnìomh iad fiotui- 
adh ghabhar. 

27 Agus thug' na h-uachdarain leo 
clachan onics, agus clacha chum an 
ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh ; 

28 Ag-us spìosraidh, agus oladh air soiis 
an t-soluis, agus air son na h-oladh-ung- 
aidh, agus air son na tùise cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas toileach 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, gach fear 
agus bean a rinn an cridhe toileach a 
thoirt a chum gach gnè oibre, a dh'àithn 
an Tighearna dheanamh le làimh Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois ri cloinn Is-^ 
raeil, Faicìbh, ghairm an Tighearn air 
ainm Besaleel mac Uri, mhic Hur, do 
thj-èibh ludah : 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann 
an gliocas, ann an tulgse, agus ann aii 
eòlas, agus anns gach gnè oibre ; 

32 Agus a dhealbhadh'" oibre ealanta, a 
dh' oibreachadh ann an òr, agus ann an. 
airgiod, agus ann an umha. s an dà chuid. 
^ paideireìn. 
'° a cìiumadh. ' deaìgan. 
" scndan òir 'u Uir. ECSODUS, :? 

33 Agus ann an gearradh chlach chum 
rin ceangal, ag'us ann an snaidheadli 
tìodha. a dheanamh gnè sam bitli a 
dh'obair ealanta. 

34 Agus chuir e "na chridhe g-u'n teag-- 
aisg-eadh e, e tein agiis Aholiab mac Ahi- 
samaich do threibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le ghocas cridhe, a 
dh'oiljreacliadh gach gnè oìbre, oibre a 
g-hoarradair, agus an oibriche ealanta, 
agus an oibriche le snàthaid ann an gorm, 
agus ann an corcur, ann an scarlaid, agus 
ann an anart grinn, agus an fhigheadair, 
a ni obair sam bith, agus a dhealbhas 
obair ealanta. 

CAIB. XXXVI. 

1 Thugadh na tabhartais don bichd-oihre. 6 Thoir- 
mìsgeadh do'n t-sluagh tuilleadh a thoirt ìeo. 
8 liinncadh cùirteinean agus buird air son a' 
phàilliuin. 

AGUS dli'oibricii Besaleel agus Aho- 
liab, agus gacli duine glic-chridh- 
each d' an d'thug an Tighearna gliocas 
agustìir', a tliui|-sinn cionnus a dhean- 
adh iad gach gne oibre air son seirbhis 
im ionaid naoimh, a reir gach ni a dh'- 
iiitlui an Tighearn. 

2 Agus ghairmMaois airBesaleel, agus 
air Aholiab, agus air gach duine glic- 
chridheach, d'an d'tliug an Tighearna 
gliocas 'na chridhe, eadlion gach aon a 
•dhùisg a chridlie suas, gu teachd a chum 
na li-oibre g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabli- 
artasan uile a thug clann Israeil leo chum 
oibre seirbhis an ioHaic? naoimh, g'a dean- 
umh. Agus thug iad fathast d'a ionn- 
suidh saor-thabhartasan gach aon mhad- 
iiinn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, a 
rinn uil' obair an ìonaid naoimh, gacli 
duine ac' o 'obair fèin a bha iad a' dean- 
amli ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tha 'n shiagh a' toirt leo tuilleadh gu mòr 
iia ni's leòr, a chum seirbliis na h-oibre a 
dh'àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus dh' àithn Maois, agus thugadh 
gairm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
deanadh fear no bean sam bitli tuilleadh 
oibre air sontabhartais an ionaid naoimh. 
Mar sin thoirmisgeadh* do'n t-shiagli ni 
sani bit/i a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-iiidheam' a bh'aca 
air son na h-oibre iiile, g'a deanamli, 
agus bu tuilleadh 's ni bu leòr e. 

8 Agus rinn gach duine glic-chridheach 
'nam measg-san a dh'oibrich obair a' 
phàilliuin^ deich cìiirteine do anartgrinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do chorcur, ' tuìgse. ' bhacadk. 

3 stubh} obatr. Eabh. * a' phubtàll. 
* bha na lùban fa chomhair a chèile. Eabh. 
92 XXV. XXXVI. 

agus do scarlaid; le cerubaibh a dh'obair 
ealanta rinn e iad : 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein 
ceithir làniha-coiUe : na cùirteinean uile 
dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine gach 
aon r'a chèile: agus na cùig cùirteinean 
cile cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùban do ghorm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall sa' choimh- 
cheangal ; air a' mhodh cheudna rinn e 
ann am foir a' chùirtein eile 's faide mach, 
ann an coimhcheangal an dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e ann 
an iomall a' chùirtein a bha ann an coimh 
cheangal an dara aoin ; cheangail na lùh- 
an aon chìiirtein ri cmrtein eile^ 

13 Agus rinn e leth-cheud cromag òir, 
agus choimhcheangail e na cùirteinean 
aon ri h-aon leis an cromagaibh. Mar 
sin rlnneadh e 'na aon phaiUiun. 

14 Agus rinn e cùirteine dofhionnad/i 
ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a' 
phàilliuin^; aon chùirtein deug rimi e 
dhiubh: 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmlia- 
coille thar fliichead, agus ceithir làmha- 
coille leud aon chùirtein ; bha'n t-aon 
chùirtein deug a dh'aon tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig cìiir- 
teine ieo fèin, agus sè cùirteine leo fèin. 

17 Agus rinn e leth-cheud lùb air an 
fhoir a b' fhaide mach do'n chùirtein sa' 
choimhcheangal, agus leth-cheiidlub rinn 
e air foir a' chùirtein a tha coimhcheangal 
an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh' 
umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèile, 
clium as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùtli, 
do chroicnibh reitheachan air an dath 
dearg, agus còmhdach do chroicnibli 
bhroc os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun do 
fhiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich làmha-coiUe fad bùlrd, agus 
làmh-choille ^ii leth leud aon bhùird. 

22 Bha dà laimh^ aig aon bhòrd, air an 
cur an ordugh,aon fachomhair aoin^: mar 
so rinn e ri bùird a phàilliuin uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàiUiun: 
fìchead bòrd air son an tacibh diieas, ris 
an àirde deas. 

24 Agus dà fhichead cos' airgid rinne 
fuidh 'n fhichead bòrd : dà chois fuidh 
aon bhòrd a rèir'° a dhà làimh, agus dà 
chois fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàiUiuin a ^ gu bhi 'nati còmhdach air a' phàillitm. 
' tharsannain ; tenons. Sasg. ^ gach aon cc 

fhad chèile. cas, pulajr. _ lo airson. ECSODUS, XXXVI. XXXVII. (a ris an àirde tuath, rinn e fichead bòrd, 

26 Agus an dà fhichead cos a dh'air- 
giod : dà chois fiiidh aon bhòrd, ag^us dà 
chois fuidh bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàiUiuin ris 
an àird an iar, rinn e sè buird. 

2S Agais rinn e dà bhòrd air son oisimi- 
ean a' phàiUiuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceang-al ri cheile 
fuidhe, agus mar an ceudna bha iad air 
an coimhcheangal aig; a cheann ri h-aon 
fhailbheig: mar so rimi e riu le chèile san 
dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus an 
cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa deug-: 
dà chois fuidh gach bòrd. 

31 Agiis rinn e croinn do fhiodh sitim, 
cùig air son bhòrd aon taoibli do'n 
phàillimi. 

32 Agiis cùig croinn air son bhòrd an 
taoibh eile du'n phàiUiun, agus cùig 
croinn air son bhòrd a' phàilliuin a chum 
iian taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh' na bùird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na bùird 
le h-òr, agus rinn e'm failbheagan a c?/i'òr 
iTM bhi 'nan àitibh do na croinn, agus 
L'hòmhdaich e thairis na croinn le h-òr. 

3j Agus rinn e roinn-bhrat do ghorm, 
agiis do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte; a dli'obair ealanta 
rinn se e, le cerubaibh. 

3(j Agusrinn e dha ce'ith'ìTpyùstdofJiiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr: bha 'n cromagan a dk'òr, agus 
thilg- e dhoibh ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doniis a' bhùtha' 
brat^ do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
dh'obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromagaibh : 
agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus 
an cuairteagan le h-òr: ach bha'n cùig 
buinn a dh'umha. 

CAIB. XXX\TI. 

1 Jn àirc. 6 Caitkir-fhròcair le cerubaibli. 10 A?n 
bòrd le'shoiiìiichibh. \1 Jn coinnìeir òir. 2o Alt- 
air na tùise. 29 An oladh-ungaidh. 

AGUS rinn Besaleel an àirc do fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agfus làmh-choille gu leth a leud, ag^is 
làmh-choille gu leth a h-àirde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis I le h-òr 
f lor-ghlan, a stigh agus a mm'gh ; agus 
rinn e coron òir dh'i mu'n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan 
òir, gu bhi air a ceithiroisinnibh: eadhon 
dà fhailbheig air aon taobh dh'i, agiis dà 
fhailbheig air aon taobh eile dh'i. ' roimh; tre, irld. Eir. - rinn. 
^ a' phàilliuin, a' phubuiU. * còmhdach, cùirtein. 
93 4 Agus rinn e bataichean do fhiodh sltlm, 
agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e caithir thròcair a dh'òr 
fìor-ghlan: dàlàimh-choille gu leth a fad» 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte 
mach à h-aon mhìr rinn e iad, aig dà 
cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aig a'cheann air an taobli 
so, agus cerub eile aig a' cheann air an 
taobh ud: a mach as a' chaithir-thròcair 
rinn e na ceruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoileadh a?t 
sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n 
sgiathaibh os ceann na caithir-thròcair„ 
agais an aghaidhean^ r'a chèile ; ris a' 
chaithir-thròcair bha aghaidhean nan ce- 
nib. 

10 Agus rinn e 'm bòrd do fhiodh sitim: 
dà làimh-choille 'fhad, agus làmh-choille 
a leud, agus làmli-choille gu leth 'àirde. 

11 Agus chòmhdaich e thairis e le h-òr 
fìor-ghlan, agus rinn e dha coron òir 
mu'n cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall do 
leud boise mu'n cuairt; agus rimi e coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh e bha aig a cheithic 
chosaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaUl bha na 
failbheagan, nah-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean do fliiodh 
sitim, agiis chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr, gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha air 
a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, 
agus a' chopain, agus a chuachan leis an 
toirear seachad tabhartas-dibhe, a dh'òv 
fìor-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr flor- 
ghlan ; a c?/i'obair bhiiailte rinn e 'n coinn 
leir: bha a chos, agus a mheur^ a chop- 
ain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n 7U 
cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a; 
thaobhan : tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, inaille rl 
cnap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh ann am 
meur eile, maille ri cnap agus blàth : mar 
sin anns na sè meoir a dol a mach as a' 
choinnleir. ' aghaincan. * mlicangìan ECSODUS, X> 

20 Ag:iis aims a' choinnleir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri almoii- 
aibh, mcdlle r'a chnaip agus a bhlàthan. 

21 Agus cnap fuidh dhà mheur dheth, 
ag-us cnap fuidh dhà mheur dheth, ag-us 
cnap fuidh dhà mheur dheth, a rèir nan sè 
meur a' dol a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir do'n ni 
■cheudna: ò'aon obair bhuailte a dh'òr 
fìor-g-hlan an t-iomlan deth. 

23 Ag-us rinn e a sheachdlòchrain, agus 
a smàladairean', ag-us a smàl-shoithich- 
ean, a d/i'òr fìor-g-hlan. 

24 Do thàlann òir fhìor-g;hloin rinn se e, 
ag-us a shoithichean uile. 

25 A^us rinn e altair na tùise do fhiodh 
sit im ; lamh-choille a fad,agus làmh-choille 
aleud, {bha i ceithir-chearnach,) ag;us dà 
làimh-choille a h-àirde; bha ah-adhairc- 
can do'n ?ii cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
fìor-g'hlan, amullach, agus ataobhan mu'n 
cuairt, agus a h-adhaircean; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 
JÌ7 Agus rinn e dà fhailbheig òir dh'i 
Puidh a coron, aig- a dà oisinn, air a dà 
thaobh, gu bhi 'nanàitibh do na bataich- 
ibh chum a g'iùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do fhiodh 
sitim, aguschòmhdaichethairis iadleh-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh naomh, 
agus an tùis fiiìor-ghlan do spìosraidh 
chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh'. 

CAIB. XXXVIII. 

1 Altair na h-ìobairt-loisgte. 8 A7t soitheacli-ìonn- 
laid umha. 9 A' chàirt. 24 Tomhas an bir a 
chuireadii amfeum san obair, 

AGUS rinn e altair na h-lobairt-loisgte 
do f hiodh sitim : cùig làmha-coille a 
fad, agus cùig làmha-coille a leud, {bha i 
ceithir-chearnach,) agus tri làmha-coille a 
h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh: bha a h-adhaircean do'n ni 
cheudna ; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na h-alt- 
arach, na h-aighnean*, agus na shiasaid- 
can, agus na cuachan, agus na g-reimich- 
ean, agus na h-aighnean teine: a soith- 
ichean uile rinn e a dh'umha.. 

4 Agus rinn e do'n altair chath do llon- 
obair umha, f'a cuairt gu h-ìosal, g-u ruig; 
a meadhon. 

.5 Agus thilg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh^ na clèithiimha, gubhi 
'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do fiiiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-umha. ' a chlobliachan. ag. an ollaidh, an 

luxragain. * coireaclìan, poitean. 

cliinn. ^ a bha cruinneachadh, o 
94 :xvii. xxxviii. 

7 Agus cluiir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-altarach, 
chum a g^iùlan leo : fàs le bòrdaibh rinn 
e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a 
(//i'umha, agus a chos adh'umha, do sgàtii- 
anaibh wam 6a?i, a chruinnich 'nam buidh- 
nibli aig dorus pàilhuin a' choimhthion- 
aiF. 

9 Agus rlnn e a' chùirt air an taobh mu 
dheas, ris an àirde deas : bha cùirteinean 
na cùirte do anart grinn toinnte, ceud 
làmh-choille airfad; 

10 Am puist fìchead, agus am bulnn 
umha ficliead; hha cromagan nam post 
agus an cuairteagan a rf/i'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath, hha na 
cùirteine do cheud làmh-choille ; am puist 
fichead, agus am buinn umha fichead: 
cromagan nam post, agus an cuairteag-an' 
a c?A'airg-Iod. 

12 Agus air an taobh an iar hha cùirteine 
do leth-cheud làmh-choille ; am puist 
deich, agus am buinn deich: cromagan 
nam post agus an cuairteagan a rfA'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird 
an ear, leth-cheùd làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cìug làmha-coille deug; am puist 
tri, agus am buinn tri. 

1 5 Agus air son an taoibh eile do gheata 
na cùirte, air an làimh so agusair an làimh 
ud, hha cùlrteine do chùig làmha-coiUe 
deug; am puist tri, agus am bulnn tri. 

16 Bha cuirteinean na cuirte uile mu'n 
cuairt a t/A'anart g:rinn toinnte. 

17 Agus hha buinn nam post a dh'umha. ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagaii 
a c?/i'airgiod, agus còmhdach an ceann a 
c/A'airgiod ; agus bha uile phuist na cùirte 
air an ceangal mu'n cuairt* le h-airgiod. 

18 Agus bha'm brat alr son geata na 
cùirte 'na obair shnàthaid do g^horai, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
grinntoinnte: agusò'eficheadlàmh-clioille 
'fhad, agus b'e àirde san leud cùig làmha- 
coille, a' coimli-fhreagalrt do chùirteinibli 
na cùirte : 

19 Agus ampm'stceithir, agus ambuinn 
umha ceithir ; an cromagan a (/A'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairt- 
eagan a c//i'airgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' phàill- 
luin, agus na cùirte mu'n cuairt a dli'umha. 

21 /5 e sin àireamh nithe a' phàilliuin, 
pàilliuin na Fianuis, mar a dh' àinnheadh 
iad, a rèlr àithne Mhaois, air son selrbhis 
nan Lebhitheach, le làimli Itamair, mhic 
Aaroln an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mliic chruinnich aig dorus bìitha a' choimhthionail. Eahh. 
' sltoman, ^ cuairtichte, stìomaichle. ECSODUS, XXXTKI. XXXIX. Shur, do tlu-eibh ludah, gach ?; i a dh' aithn 
an Ti^heama do Mliaois; 

23 Agus maille risAhohab,mac Ahisam- 
aTch, do threibh Dhain, g-earradair, agus 
oibriche ealanta, agus fear oibre greise 
ann an gorm, agus ami an corcur, agus ann 
an scarlaid, affus ann anart grimi. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am 
feum" san obair, aim anuil' obair an io?i- 
ffirfnaoimh, eadhon òr an tabhartais, naoi 
tàlanna fìchead, agus seachd^ ceud agus 
deich secel 'ar fliichead, a rèir seceil an 
!OHff((i naoimh. 

25 Agus b'e airgiod na muinntir a dh an- 
mlieadh do'n choimhthional, ceud tàlann, 
ag-us mìle agais seachd ceud a^us cìiig- 
secel deug agus tri fìchead, a rèir seceil 
an ìonaid naoimh. 

26 Becah air son gach fìr, 's e sin leth 
seceil, a rèir seceil an io7;cfic?naoimh, air 
pon gach aon a chaidh g-u bhi air an àir- 
eamh, o fhichead bliadlm' a dh'aoisagais 
os a cheann, air son shè ceud mìle agusthri 
mìle agus chùig ceud agiis leth-cheud/f cr. 

27 Agus do'n cheud tàlaim airgid thilg- 
■€adh buinn an ionaid naoimh, agais buinn 
an roinn-bhrait ; ceud bonn do'n cheud 
tàlann, tàlann do gach bomi. 

2S Agus do'n mliìle agus sheachd ceud 
ag-us a' chùig secel deug agais trì tìchead, 
TÌnn e cromagan do na puist, agais chòmh 
.^ch e 'n cinn, agus clniir e cuairteagan 
mu'n timchioll'. 

29 Agus b'e umha an tabhartais deich 
agus tri fìchead tàlann, agus dà mhìle 
agus ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do dhorus 
f)àiUium a' choimhthionail, agus an aUair 
irniha, agus a' chliath umha aice, agus 
soithichean na h-altarach uile, 

31 Agus buinn na cìiirte mu'n cuairt, 
agusbuinn geatana cùirte, agusuile phinn- 
eachan a' phàilUuin, agus uile phinn 
€achan na cuirte mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

1 Eudach iia seirhkis, agus an t-eudach naomJia. 
2 An ephod. 8 Jn uchd-èididh. 22 Falluinn na 
h-ephoid. 27 Na còtaichean, an crìin-sagairt. 
agus an crios a dh'anart grinn. 30 Leac a' ckrìiin 
naoimh. 43 Dh'amhairc Maois air an ohair uile 
agus thaìtinn i ris. 

AGUS do'n ghorm, agus do'n chorcur. 
agus do'n scarlaid. riim iad èididh 
frithealaidh, gu frithealadh san ionad 
naomh, agus rinn iad èididh naomh do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephod do òr, rfoghorm 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte. 3 Agus bhuail iad a m.ach an t-òr 'na 
leacaibh' tana, agus ghearr iad e 'na 
shnàithnibh^ a chum oibreachadh am 
measg a' ghuirm, agus am measg a' 
chorcuir, agus am measg na scarlaid, agus 
am measg an anairt ghrinn le h-obair eal- 
anta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dh'i, ceang 
ailte ri chèile' air a dà fhoir: mar sin 
chuireadh ri chèile i 

3 Agus bha crios riomhach na h-ephoid 
a bha air a li-uachdar, do'n iii cheudna, a 
rèir a h-oibre fèin; eadhon do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scarlaid, 
agiis do anart grinn toimite : mar a 
dh'àitlm an Tigheama do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad claclian onics 
ceangailte ann am faihbh òir, air an gearr- 
adh le gcarradh seulaidh, le ainmibh 
chloinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na 
h-ephoid, gu bhi'nan clacha cuimhneach- 
ain do chloinn Israeil ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididli le li-obair 
ealanta a rèir oibre^ na h-ephoid, do òr, do 
ghorm, agus do cliorcur, agus do scarlaid, 
agus do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach; rinn iad an 
uchd-èididh dà-fhiUte : rèis a fad, agus 
rèis a leud; bha i dà-fhiUte. 

1 Agus chuir iad innte ceithir sreathan 
chlach: a' cheud sreath, sardius, topas, 
agus carbimcul : so a' cheud sreath. 

1 1 Agus an dara sreath, emerald, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, 
agus ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, 
onics, agus iasper : bha forfair an ceangal 
ann am failibh òir 'nan suidheachadli^. 

14 Agus bha na clachan a rèir ain- 
meanna chloinn Israeil, a dhà-deug a 
rèir an ainmeamia, le gearradh seulaidh, 
gach aon aca le h-ainm fèin, a rèir an dà 
thrèibh dheug. 

15 Agus rimi iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean ai^ na cinn, a c/A'obair 
shnìomhta dh'òv fior-ghlan. 

16 Agus riim iad dà fhail òir, agus dà 
fhàinne òir : agus chuir iad an dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabhruidli 
shnìomhta san dà fhàinne air cinn na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na 
dà shlabhruidh shnìomhta san dà fliail, 
agus chuir siad iad air miribh-guaihie na 
h-eplioid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus ' grèisear; emhroiderer. Sasg. - a chaitheadh 

' stimick e iad. * trusgan, aodaichean, 

lannaibh. 6 theudaihh. 
95 ' g'a ceangal ri chèik. 
9 dùnadh, cur. 8 cosmJiuil ri obair. ECSODUS, 
«yhuir siad iad air dà cheann na h-uchd- 
èididh, air an iomall dith, a bha air taobh 
na ii-ephoid a stigh. 

20 Ag-us rinn iad dà fhàinne òir eile, 
agus chuir siad iad air dà thaobh na 
h-ephoid gu h-ìosal, leth ris a' chuid 
bheoil dith fa chonihair a' choimhcheang:- 
ail eile, os ceann crios rlomhach na 
h-ephoid. 

21 Ag-ns clieang'ail iad an uchd-èididh 
leis a fàinnibh ri fàinnibh na h-ephoid le 
h-èiU ghuirm, a chum gu'm bitheadh i os 
ceann crios rìomhach na h-ephoid, ag-us 
nacli biodh an uchd-èididh air a fuasg-ladh 
o'n ephoid; mar a dh'àithn an Tig'hearna 
do Mhaois. 

22 Ag:us rinn e faUuinn na li-ephoid a 
rf/i'obair fhig-hte, uile do ghorm. 

23 Agus bha toU am meadhon na fall- 
uinn, mar tholl lìiirich-mhàiUich, agus 
foir' timchioU a tuiU, a chum nach reub- 
tadh i. 

24 Agus rinn iad air iomaUaibh na faU- 
uinn pomgranata do g-horm, agus do chor- 
cur, agus do scarlaid, agus do anart 
toinnte. 

25 Agus rinn iad ckiig' a dh'òr flor- 
g:hlan, agus chuir iad na chiig eadar na 
pomgranatan, air iomaU na faUuinn mu'n 
cuairt eadar na pomgranata : 

26 Clag- agus pomgranat, clag: agus 
pomgranat, air iomaU na faUuinn mu'n 
cuairt, a fhrithealadh innte ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a d/i'anart 
grinn, a dh' obair fhiglite, air son Aaroin 
agus a chuid mac, 

28 Agus crìin-sagairt a c//i' anart grinn, 
agus boineidean sgiamhach a d/j'anart 
grimi, agus briogais anairt a d/ì'anart 
g'rinn toinnte, 

29 Agus crios do anart grinn toinnte, 
agus do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, a rf/ì'obair shnàthaide ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leac^ a' chrùin naoimh 
a dh'òr fìor-ghlan, agus sgrìobh laa oirre 
sgrlobhadh, cosmhuiL ri e^earradh seid- 
aidh, NAOMHACHD DO'N TIGH- 
EARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iaU do 
g'horm, g'a daingneachadh air a' chrùn 
gu h-àrd ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

32 Mar so chrlochnaiclieadh uU' obair 
pàiUiuin bùtha a' choimthionaiP: agus 
rlnn clann Israeilarèirgach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois; mar siii vinn 
iad. 

33 Agus thug iad am j)àiUiun gu Maois, 
am bùth, agus 'airneis uile, a chromagan, ' iomaìl, hann. '^fleasg, blàth. 

3 uil' obair pàiUiitin, eadliou bìttha a' chomh- 
9Q XXXIX. XL. 

a bhuird, a chroinn, agus a phuisf, agus a 
bhuinn ; 

34 Agus an còmhdach do chroicnibh 
reitheachan air an dath dearg, agus an 
còmhdach do chroicnibh bhroc, agus brat 
a' chòmhdaich : 

35 Airc na Fianuis, agus a bataichean, 
agus a' chaithir-thròcair ; 

36 Am bòrd agus a shoithichean uile, 
agus an t-aran taisbeanta; 

37 An coinnleir fìor-ghlan agus alòch- 
rain, eadhon a lòchrain gu bhi air a-n cur 
ann an ordugli, agus a shoithichean uile 
agus an oladh a chum soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an oladh- 
ungaidh, agus an tùis chùbhraidh, agus am 
brat air son doruis a' phàilUuin ; 

39 An altair umha, agus a cliath umiia, 
a bataicliean, agus a soithichean uile, an 
soitheach-ionnlaid agus a chos; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, agus a 
buinn, agus am brat* air son geata na 
cùirte, a cùird, agas a pinneachan', agus 
uile shoithichean seirbhis a' phàiUiuin, air 
son bùtha a' choimhthionail ; 

41 Eudach an fhrithealaidh^ gu fritheal- 
adh san ionad naomh, an t-eudach naomh 
air son Aaroin an t-sagairt, agus eudach a 
chuid mac, a f hrithealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 A rèir gach nl a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois, mar sin rinn clann Isra- 
eil an obair uile. 

43 Agus dh'amhaìrc Maois air an obalr 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àithn 
an Tighearn, eadhon mar sin rinn iad i : 
agus bheannaich Maois iad. 

CAIB. XL. 

1 Thugadh ùithne do Mhaois gu'n cuireadh e suas 
pàilliun bùtha a' choimlttliionail, agus gu'n 
naomhaicheadh se e. 16 Rinn Maois gach ni a 
dh'àilhn an Tighearna dha. 34 Chòmhdaich 
neul bùth a' choimhthionail. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Air a'cheud là do'n cheud mhìos cuir- 
idh tu suas pàiUiun bùtha a' choimh- 
thionail. 

3 Agus culridh tu ann àlrc na Fianuis, 
agus folalchidh tu 'n àirc leis an roinn- 
bhrat. 

4 Agus bhelr thu stigh am bòrd, agus 
cuiridh tu 'n ordugh na nithe a ta gu bhi 
air an cur an ordugh air; agus bheir thu 
stigh an coinnleir, agus lasaidh tu a lòch 
rsin. 

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir a ta 
chum na tùise fachomhair àirce naFian- 
uis, agus cuirldh tu brat an doniis ris 
a' phàiUIun. chruinnich. * croch-bhrat. taii-nian. 
6 Trtifgan na seirbhis. ECSOD 

6 Ag-us suidhichidh tu altair n h-ìobairt- 
loisgte f a chomhair doiius pàilHuin bùtha 
a' choimhthionail. 

7 Ag-us suidiiichidh tu 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bìith a' choin>lithionail 
agns an altair, ag'us cuiridh tu uisge ann. 

S Agus cuiridh tu suas a' chìiirt imx'n 
cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirte. 

9 Agus g-habliaidh tu an oladh-ungaidh, 
ag'us migaidh tu am pàillimi, agus g-ach 
ni a ta ann, ag-us naomhaichidli tue, 
agus a shoithichean uile : ag:us bithidh e 
naomh. 

10 Agus ung^aidh tu altair na h-ìobalrt- 
loisgte, agus a soithichean uile, agus 
naomhaichidh tu an altair : agus bithidh 
an altair ro naomha. 

1 1 Agus ungaidh tu an soitheachionnlaid 
agus a chos, agus naomhaichidh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu 
dorus bìitha a' choimhthionail', agusionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an t-eudach 
naomha-, agus ungaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu e ; agus fritheilidh e dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic, ag-us 
cuiridh tu còtaichean orra. 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung 
thu 'n athair, agus fritheilidh^iaddhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt; oir bithidh 
gu deimhin anungadh-san dhoibh a chum 
sagartachd sìorruidh air feadh an gin- 
ealacha. 

16 Agus rinn Maois a reir gach nl a 
dh'àithn an Tighearna dha : mar sin rinn e. 

1 7 Agus b'anns a' cheud mhìos, san dara 
bliadhna, air a' cheud là do'n mhìos, a 
chuireadh suas am pàiniun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun 
agus dhaingnich e a bhuinn, agus chuir e 
suas a bhuird, agus chuir e stigh a chrolnn, 
agus thog e suas a phiiist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàilliuin, agais chuir e còmhdach a' 
bhutha air os a cheann ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuircan Fhian- 
uis'' anns an àirc, agus chuir e na bat- 
aichean air an àirc, agus chuir e a' 
chaitliir-tln-òcair air an àirc os a ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n 
phàilHun, aguschuire suas brata' cliòmh- 
daich,agus chòmhdaiche àirc na Fianuis ; 
mar a dh'àithn an Tigliearna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am bùth 
a' clioimhthionail alr taobh a' phàilliuin ' jiailliuiii à' choimhthionall. • an trusgan, a' an Teìsicas 
ehuìaidh naomha. ^ chum gufnihci/. US, XL. 

mu thuath, an taobh a muigh do n rolnn 
bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tighearna ; mar a 
dh'àlthn an Tighearna do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann am bùth 
a' choimhthionail, thall fa chomhair a' 
bhuird, alr taobh a' phàllliuln rls an àirde 
deas. 

25 Agus las e nalòchi-aln ann an làthalr 
an Tighearna ; mar a dh'àithn an Tlgh- 
earna do Mhaols. 

26 Agus chulr e 'n altalr òlr ann am bùth 
a' choimhthlonall, air beulaobh an roiim 
bhrait. 

27 Agus loisg e tùls chùbhraldh oirre ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat^ aig dorus 
a' phàilliuin. 

29 Agus chulr e altair na h-ìobalrt-loisgte 
làlmh rl dorus pàilliuin bùtha a' choimh 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobalrt 
loisgte, agiis an tabhartas-bldh ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 A^us chuir e 'n soltheach-ionnlald 
eadarbutha' choimhthlonailagus analtair» 
agus chuir e ulsge ann, a dh'Ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnlald Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan 
aige. 

32 An ualr a bha lad gu dol a sLigh do 
bhùth a' choimhthionail. agus gu teachd 
am fagus do'n altair, dh'ionnlald siad iad 
feln, mar a dh'àithn an Tighcarna do' 
Mhaols. 

33 Agus chuir e suas a' cliùirt tlmchloll' 
a' phàilliuin agus na h-altarach, agus 
chuir e suas brat geata na cùirte: mar 
sln chrlochnaich Maois an obalr. 

34 An sln chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthlonail, agus lìon glòir an Tigh- 
earn am pàilliun. 

35 Agus cha b'urrainn Maols dol a stlgh 
do bliùth a' cholmhthionail, a chionn gu'n 
do ghabh an neul còmhmiidh air, agus 
gu'n do linn glòir au Tlgheani am pàill- 
iun. 

36 Agus an uair a dh'eirich an neul 
suas o mhullach a' phàilliuin, chaidii 
clann Israeil air an aghaldh 'nan uile 
thurusaibh : 

37 Ach mur d'elrich an neid suas, an 
sin cha do thriall iad gus an làsan d'elrich 
e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn alr a' 
phàilliun san là, agus bha teine air san 
oidhche, ann an sealladh thighe Israeil 
uilc, air feadh anuile thurusan. 5 an còmJiàacii, 97 H LEBHITICUS. CAIB. I. 

3 lobaii iean-loisgte don hliuar, 18 rfo na ircud- 
ulblì, 1 i agus do eunaihh. 

AGUS ghairm an Tig'heam ah- Maois, 
agus labhair e ris a. pàiniim a' 
choimhthionail', ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag-us abair 
riu, Mabheirduine sambith agaibhtabh- 
artas a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir 
sibh bhur tabhartas do'n sprèidh, eadhoii 
do'n bhuar agus do'n treud. 

3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 'na 
ìobairt-loisg-te \ thug'adh e seachad 6ea//i- 
ac/2, fìrionn g-un ghaoid: aigdorus pàiU- 
iuin a' choimhthionail bheir e seachad e 
d'asliaorthoil fèin, an làthair an Tighearn. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
Ji-ìobairt-loisgte : agus gabhar air a shon 
i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg' an 
làthairanTighearn: agusbheirnasagairt, 
mic Aaroin, leo an fhuil, agus crathaidh 
iad an fhuil mu'n cuairt air an altair, ato 
aig donis pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na mkibh''. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, agus leagaidh iadfiodh^ 
unn an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, mic Aaroin, 
nia mìrean, an ceann, agus an t-saill, ann 
an ordugh air an fhlodh a ta air an teine, 
a tha air an altair. 

9 Ach a mhionach® agus a chosan nigh- 
idh e ann an uisge : agus loisgidh an sagart 
an t-iomlan' air an altair, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh^ do'n Tighearn. 

10 Agus ma's ann do na treudaibh a 
hhios a thabhartas, eadhon do na caoraich, 
no do na gabhraibh, ciiumìobairt-loisgte; 
'na bheathach firionn gun ghaoid bheir e 
leis e. 

1 1 Agus marbhaidh se e aig' taobh na 
li-altarach mu thuath ann an làthair an 
Tighearn : agus crathaidh na sagairt, mic 
Aaroin, 'fhuil air an altair mii'n cuairt. 

12 Agus gearraidh e 'na mliìribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air an 
fhiodh ateairanteine, a tha air an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus na 
cosan le h-uisge; agus bheir an sagart 
leis an t-iomlan, agus loisgidh e air an 
altair e, mar ìobairt-loisgte, tabhartas a 1 huth a' choimhthionail. - clmm ìooairt-hisgte. 
' gamliuinn. ^ 'na hloighdihh. ^ connadh. 
6 a ehre lach. '• na h-uile. 

9S bheirear suas le telne, a dh'fhàile cìibh- 
raidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a bhios a 
thabhartas do'n Tighearna chiim ìobairt- 
loisgte, an sin bheir e a thabhartas do 
thurturaibh, no do cholumanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidh'* e a cheann 
deth, agus loisgidh e air an altair e; agus 
fàisgear a mach 'fhuil air taobh na h-alt 
arach. 

16 Agus spìonaidh'" e a gheuban as 
maille r'a chlòimh", agus tilgidh e làimh 
ris an altair e, air an taobh an ear, a 
dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiath- 
aibh e, ach cha roinn e o chèile e .- agus 
loisgidh an sagart e air an altair, air an 
fhiodh a ta air an teine, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

CAIB. II. 

1 An iahharias-hìdli dophlìir mìn maillc ri h-oladli 
agusriiiiis. 12 Tahliartas ceud-thoraidìi gach 
hliadlma. 13 Bheiì'ear seachad gach tahhartas- 
hìdh le salann. 

AGUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, bith- 
idh a thabhartas do phlùr mln : a^'us dòirt- 
idh e oladh air, agus cuiridh e tnis air: 

2 Agus bheir se e g-ii mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidh e aslànadhùirn 
d'a phlùr, agus d'a oladh, maille r'a thùis 
uile ; agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan air an altair, gu bhi 'na tliabhartas 
air a thoirt suas le teine, a dh'f hàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

3 Ag-us fuigheall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mhic e: is m ro naomha 
e do thabhartasaibh an Tighearn air an 
toirt suas le teine- 

4 Agus ma bhelr th\i seachad tabhart- 
as-bldh air a diieasachadh '^ san àmhuinn, 
is breacagan neo-glioirtichte do phlùr mìn 
measgta le h-oladli a bhios ann, no 
dearnag-an '^ neo-ghoirtichte, ungta le 
h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-blclh air a dheas 
achadh ann an aghann « òAios a'd'thabh- 
artas, bithidh e do phlùr mìn neo-ghoirt 
ichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e 'na mhìribh, agus 
dòirtidh tu oladh air: is tabhartas-bidh 
a t'ann. 

7 Agus ma bhios do thabhartas 'na 6 do hholadh ciihhraidh. ^ spìonaidh. 
reubaidh ^Hteagan 
hruichte. t^gearragan; wafe'S. Sasg. LEJtfHlTlCUS, U. Jll. tliabliartas-bidh o'n aghann-ròstaidh, nìth- 
ear e do phlùr mìn le h-oladli. 

S Agus bheir thu 'n tabhartas-bidh, a 
jiithear do na nithibh so, chum an Tigh- 
■earu: agus an uair a thaisbeanar' do"n 
t-sag^art e, bheir se e chum na h-altarach. 

9 Agrus ofabhaidh an sag:art as an tabh- 
artas-bhldh cuimhneachan dheth, agais 
loisgidh se e air an aUair: is tabhartas a 
th'ann air a thoirt suas le teine, a 
.dh'tTiàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

10 Ag-us an ni a dh'fhàgar do'n tabh- 
■artas-bhldh, is le Aaron agais le 'mhic e; 
tha e 'na ni ro naomha do thabhartais an 
Tighearn air an toirt suas le teine. 

• 11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam bith, 
a bheir sibh a dh'ionnsuidh anTigheama, 
le taois ghoirt; olr cha loisgsibh a bheag 
do thaois ghoirt, no do mhil, ann an tabh- 
artais an Tighearn a bheirear suas le 
teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud tor- 
aidh, bheir sibh seachad e do'n Tigh- 
-eam: ach cha loisgear air an altair e 
-chum fàile chìibhraidh. 

13 Agus gach tabhartas-bìdh a bheir 
thu leat, ni thu blasda le salann : cha mhò 
a leigeas tu le salann coimhcheangai! do 
Dhe bhi dh'easbhuidli air do thabhartas- 
bìdh: le d' thabhartais uile bheir thu 
seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabhart- 
as-bldh do d' cheud-thoradh do'n Tigh- 
€ama,bheÌTthu seachad marantabhartas- 
bìdli do d' cheud-thoradh, diasa glasa do 
arbhar cniaidhichte leis an teine, eadhon 
sìol buailte as na diasaibh ùra". 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus leag- 
aidh tu tùis air : is tabhartas-bìdh e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan,cuidd'a arbharbuaiUe,agT.is cuid 
d'a oladh, maille r'a thùis uile : is tabh- 
artas e a bheirear suas le teinè do'n Tigh- eam. CAIB. ni. 1 An tabharlas-stlh do'n hJmai; 6 du ii ircud, 7 uan, 
12 no gabhar, giin ghaoid. 

AGUS ma hhios a thabhartas a chum 
ìobairt tabhartasan-sìth, ma's ann 
do'n bhuara bheire seachad e, ma's firionn 
no boirionn e, bheir e seachad e g^u'n ghaoid 
an làthair an Tighearn. 

2 Agus cuiridh e a làmh aìr ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e aig 
doms pàilliuin a' choimhthionail : agus 
crathaidh mic Aaroin, na sagavlan, an 
fhuil air an aUair mu'n cuairt. 
- 3 Agiis bheir e seachad do ìobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas 
ile teine do'n Tigheam : an t-saill a ta ' nochdar, 
99 còmlidachadh a' mhionaich, agus aa 
t-saiU uile a tk'a'iv a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta air an loch-'lèin, agus an 
sgairt a ta os ceann nan àinean ; maiUe 
ris na h-airnibh, bheir e air faUjh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air an alt- 
air, air an ìobairt-loisgte, a ta air an 
fhiodh a ^/z'air an teine : is tubhartas e a 
bheirear suas le teine, a dli'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

6 Agus ma's ann do 'n treud a bhlos a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sìth 
do'n Tigheam, firionn no boirionn ; bheir 
e seachad e gim ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabh- 
artas,bheir eseachade an làthair anTigh- 
eam. 

S Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e fa 
chomhairpàiUiuin a'choimhthionail: agus 
crathaidh mic Aaroin 'fhuil air an aUair 
mu'n cuairt. 

9 Agus bheir e seachad euid do lobairt 
nan tabliartas-sìth, mar thabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tigheam ; a 
shaiU agiis an t-earball uile, teann air a' 
chnàimh-dhroma bheir e air falbh e ; agus 
an t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agiis an t-saill uile a ta air a' mhionach. 

10 Agus an dà àra, agiTs an t-saiU a ta 
orra, a ta làimh ris an locli-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maiUe ris na 
h-aimibh, bheir e air falbh i. 

11 Agus loisgidh an sagart e air an alt- 
air; is e biadh an tabliartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

12 Agus ma's gabhar a bhios 'na thabh • 
artas, bheir e seachad i an làthair an 
Tigheam. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a ceann, 
agus niarbhaidh e i fa chomhair pàiUiiun 
a' choimhthionail : agus crathaidh mic 
Aaroin a fuil air an altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a thabh- 
artas, eadhon tabhartas a bheirear suasle 
teine do'n Tighearn: an t-saiU a tha 
còmhdachadh a' mhionaich, agus ant-sailì 
uile a ta air a' mhionach, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'Ièin, agus 
an sgairt os ceann nan àinean ; maille ris 
na h-aimibh, bhelr e alr falbh i. 

16 Agus lolsgidh an sagart iad air an 
altair: is iad biadh an tabhartaisa bheir- 
ear suas le teine, chum fàile chùbhraidh. 
An t-saUI uile is leis an Tigheam. 

17 Bithidh e 'na reachd^ blth-bhuan do'r 
ginealachaibh alr feadh bhur n'àlteacha- 
còmhnuidh ulle, nach ith sibh salU no fiiil 
sam bith. ' ordugh, lcgh. H LEBHITICUS. IV. CMB. IV. 1 in ìolairt-pheacaidìi aineolais, 3 air son an 
t-sagairt, 13 air son a' choimhthionail, 22 air so)i 
uachdaruin, 27 agus air son an t-sluaigh. 
\ GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 

.oL ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheas anam trìd aineolais ' anag-h- 
aidh aoin sam bith a dh' àitheantaibh an 
Tig-hearn, {a thaohh nithe nach bii chòir 
a dheananih,) agus gu'n dean e ni an 
aghaidh aoin diubh ; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
ungadh, a rèir peacaidh an t-skiaigh ; an 
sin thugadh e air son a pheacaidli a 
pheacaich e, tarbh òg gun ghaoid a 
dh'ionnsuidh an Tighearna chuni ìobairt- 
pheacaidh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu doms pàill- 
iuin a' choimhthionai] an làthair an Tig-h- 
earn ; agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tairbh, agus marbhaidh e 'n tarbh an 
làthair an Tighearn. 

5 Agus gabhaidh an sagart a chaidli 
ungadh cuid dofhuil antairbh, agusbheir 
e i gu pàilliun a' choimhthionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur san 
fhuil, agus crathaidh e cuid do'n fhuil 
seachd uairean an làthair an Tighearna, 
fa chomhair roinn-bhrait an ion aid naoimh. 

7 Agus cuiridhan sagart CMÌc/do'n fhuil 
air adhaircibh altarach na tìiise cìibh- 
raidh am tìanuis an Tighearn, a ta ann 
am pàilliun a' choimhthionail ; agus 
dòirtidh e fuil an tairbh uile aig bim alt- 
arach na h-ìobairt-loisgte, a ta aig doms 
pàilHuin a' choimhthionah 

8 Agus uile shaiU tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh bheir e air falbh uaith ; an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agus an t-saill uile a ta air a' mhionach. 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin", agus 
an sgairt os ceann nan àinean; maille ris 
na h-airnibh bheir e' air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
lobairt nan tabhartas-slth ; agus loisgidh 
an sagart iad air altair na h-ìobairt-loisgte. 

11 Agus seice' an tairbh, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, agus maiUe r'a 
chosan,agus a mhionach, agus a ghaorr ^ 

1 2 Eadhon an tarbh gu h-iomlan giìilain- 
idh e mach an taobh a muigh do'n champ 
gu h-ionad glan, far an dòirtear^ a mach 
an hiath, agus loisgidh e air an f hiodh e 
le teine: far an dòirtear amach an hiath, 
loisg-ear e. 

13 Agus mapheacaicheas coimhthional 
Israeil uile trìd aineolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o shùihbh a' chomhchrumnich, 
agus gu'n d'rinn iad ni-eigin^ an agaidh aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tign- 
earn, a thaohh nithe nach bu chòir a 
dheanamh, agus gu bheii iad ciontach; 

14 An uair a bhios am peacadh, a pheac- 
aich iad 'na aghaidh, aithnichte, an sin 
bheir an comhchruinneach seachad tarbh 
òg air son a' pheacaidh, agus bheir iad e 
i'a chomhair pàiUiuin a' choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' choimh- 
thionail an làmhan air ceann an tairbh an 
làthair an Tigheam; agus marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearn. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ung- 
adh cuid do fhuil an tairbh gu pàilhun a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur 
ann ancuid do'n fhuil, agus crathaidh e 
i seachd uairean an làthair anTighearna, 
fa chomhair an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'nfhuil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am tìanuis 
an Tighearn, a ta ann am pàiUiim a' 
choimhthionail, agus dòirtidh e mach an 
fhuil uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a taaigàoms pàilhuina choimh- 
tliionaih 

19 Agus bheir e air falbh a shaiU uile 
uaith, agus loisgidh e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a rinn e 
ri tarbh na h-lobairt-pheacaidh, mar sin 
ni e ris : agus ni an sagart rèite air an son, 
agus bheirear maitheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an taobh 
a muigh do'n champ, agus loisgidh se e 
mar a loisg e 'n ceud tarbh: is ìobairt 
pheacaidh e air son a' chomhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdaran., 
agus a ni e ìii-eigin trìd aineolais an agh 
aidh aoin sam bith a dh'àitheantaibh an 
Tighearn a Dhè, a thaobh nithe nach bu 
chòir a dheanamh, agus gu bheil e ciontach: 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, 
g'a f hios ; bheir e leis 7nar a thabhartas 
meann do na gabhraibh beathach tìrionn 
gim ghaoid. 

24 Agus cuiridh' e a làmh air ceann a' 
mhinn, agus marbhaidh se e san ionad 
anns am marbh iad an ìobairt-loisgte* 
ann an làthair an Tighearn: is iobairt- 
pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-iobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach 
na h-iobairt-Ioisgte, agus dòirtidh e mach 
afuil aig bun altarach na h-iobairt-Ioisgte. 

26 Agus loisgldh e a saiU uile air an 
altair, mar a loisgear saiU iobairt nan 
tabhartas-sith : agus ni an sagart rèite air 
a shon a thaobh a pheacaidh, agus maith- 
ear dha e. 

27 Agus nia pheacaicheas aon neacli d» ' ann an aineolas. Eabli. 
s seichc, craicionn, 
100 2a' blilian. 
* 'aolach. ^ tilgear. 6 ni-'gin. ' leagaidh. 
* tabhartas-loisgte, qfrail-loisgte. LEBHITICUS, IV. V. shluasrh na dùthcha' trìd aineolais, an 
nair a ta e 'deanamh Jii-eigin an aghaìdh 
aoui sam bith a dh'àitheantaibh an Tigh- 
earn, a thaobh nithe nach bu chùir a 
dheanamh, agus gii bheil e ciontach: 

2S Ma thig- a pheacadh, a pheacaich e 
e'a fhios; an sm bheir e leis mar a tliabh- 
artas meann do na g-abhraibh, heathach 
boirionn g'un ghaoid, air son a pheacaidh 
a pheacaich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e 
an ìobairt-pheacaidh ann an ionad na 
h-lobalrt-loisgte. 

30 Agus g^abhaidh an sagart ciiìd d'a 
fiul le 'mheur, agiis cuiridh e i air adh- 
aircibh altarach na h-ìobairt-loisgte, agus 
dòirtidli e mach a fuil uile aig bmi na 
h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar 
a bheirear an t-saiU à h-ìobairt nan tabh- 
artas-sìth ; agus loisgidh an sagart ì air an 
ahair, a chum fàile chìibhraidli do'n 
Tighearn: agus ni an sag-art reite air a 
shon, agus bheirear maitheanas dha. 

32 Agus mha bheir e leis uan mar a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e leis 
nan boirionn gim g-haoid. 

33 Agais cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais-pheacaidh-, agus marbhaidh 
se e mar ìoDairt-pheacaidh san ionad anns 
am marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach na 
h-ìobairt-loisgte, agais dòirtidh e mach a 
fuil uile aig bim na h-aUarach. 

35 Agus bheir e aisde a saiU uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt 
nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sag- 
art iad air an altair, a reir nan tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn: 
agus ni an sagart reite air a shon a thaobh 
a pheacaidh a rinn e, agusmaithear dha e. 

C-\IB. V. 

1 A thaxihh an ti a cheiìeas 'eòlas, 2 mu neach a 
bhea7ias ri nì sam hith neòghlan, iìioabheir 
mimnan. li An ìobairt-eusaoiìtais air sonpeac- 
achaidh ann an nithibh naomha an Tighearn, 
17 agus air son pheacanna aineolais. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agiis 
gu'n chiinn e guth mionnachaidii'', 
aa^us g;/r fìanuis e, achimnaic no is fìosrach 
air a' chùis, mur cuir e 'n cèiU i, an sm 
giùlainidh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni sam bith 
fieòghlan, ma's cairbh^ fiadh-bheathaicii 
neòghloin e, no cairbh sprèidhe neòghloin, 
sao cairbh ni neòghloin a shnàigeas^ agus 
e an-fhiosrach air ; bithidh esan mar an 
«eudna neòghlan, agus ciontach : 1 do'ji tua'-clteatharn,do'n phobull chumanta. 
- an tahhartais air son peacaidh. 
^ guth mionnan. * closach. 

101 
3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis an sal- 
aichear duine, agais gu bheil e an-f hiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach: 

4 No ma mhionnaiclieas anam^ ag ràdh 
le 'bhilibh gu'n dean e olc, no g'u'n dean 
e maith, ge b'e air bith e a labhras duine 
le mionnaibh, agus gu bheil e an-fhiosrach 
air; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach ami an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e 
ciontach do aon do na nithibh sin, gu'u 
aidich' e gu'n do pheacaich e san ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais a 
dh'ionnsuidh an Tighearn air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, beathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhi'aibh, mar 
lobairt-pheacaidh : agus ni an sagartrèite 
air a shon a thaobh apheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt leis, 
an sin bheir e leis air son a choire a rinn 
e, dà thurtur, no dà choluman òg,a dh' ionn- 
suidh an Tigheama; fear a chum ìobairt- 
pheacaidh,ag^samfear eile chum ìobairt- 
loisgte. 

S Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachadcr?7zye«r 
a ta chum na h-ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e a cheann o' amhaich*, 
ach cha sgar e o chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhuil na 
h-ìobairt-pheacaidh air taobh na h-altar- 
ach, agus fàisgear a' chuid eile do'n fhuil 
a mach aig bun na h-altarach : is ìobairt- 
pheacaidh i. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun 
mar ìobairt-loisgte, a rèir a' ghnàtha : agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh a 
pheacaidh a pheacaich e, agus maithear 
dha e. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, no dà 
choluman òg' a thoirt leis ; an sin bheir 
esan a pheacaich leis, mar a thabhartas, an 
deicheamh cuid do ephah do phlùr mìn, 
mar thabhartas-peacaidh: cha chuir e 
oladh air, ni mò a chuireas e tùis air, oir 
is tabhartas-peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt e, 
agais gabhaidh an sagart làn a dhùini 
deth, eadhon cuimhneachan deth, agus 
loisgidh e air an altair e, a rèir nan tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tig-h- 
eam : is tabhartas-peacaìdh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon, a 
thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus maithear dha e. 
agus bithidh amfuigheall leis an t-sagart, 
mar thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh. 5 a shnàgas, a chrùbas. ^ ma bhcir neach mionnan, 
' aidmhich. 8 'mhuineal. LEBHITICUS, V. VI. 1 5 Ma ni anam colre, agus g-u'm peac- 
aich e tild aineolais ann an nithibh 
naomha an Tighearn; an sin bheir e air 
son a choire dh'ionnsuidh an Tighearna, 
reithe gun g:haoid o na treudaibh, a rèir 
do mheas le seceHbh airgid, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, chum ìobairt-eusaon- 
tais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e san 
ni naomha ni e coimhleasachadh, agus 
cuiridh e ris an cùigeadh cuid, ag-us bheir 
e do'n t-sagart e: agus ni an sagart rèite 
air a shon le reithe na h ìobairt-eusaon- 
tais, agus maithear dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, agus 
g'u'n dean e aon do na nithibh sin thoirm- 
isgeadh le àitheantaibh an Tighearna bhi 
air an deanamh ; ged nach b'f hios da e, 
gidheadh a ta e ciont«,£h agus giìil- 
ainidh e 'aing-idlieachd'. 

18 Agus bheir e leis reithe g:un ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt ; 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
^aineolais, leis an deachaidh e air seach- 
aran ' agus gun f hios aig air ; agus maith- 
ear dha e. 

19 /s ìobairt-eusaontais a th'ann ; chiont- 
aich e gu deimhin an aghaidh an Tlgh- 
earna. 

CAIB. VI. 

1 Na h-ìohairtean-eusaontais air son pheacamia a 
rinrteadh le daoinihlt le 'm fios. 11) An tabìi- 
artas a hheirear seachad 'nuair a dh'ungar sagart. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tlgh- 
earn, agus gu'n dean e breug d'a choimh- 
earsnach a thaobh an ni a thugadh dha 
r'a ghleidheadh, no ann an companas, no 
thaobh an ni a thugadh air falbh le 
h-ainneart, no ma mheall e a cholmhears- 
nach ; 

3 No ma fhuair e an ni sln a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agus gu'n 
d'tliug e mionnan eithlch^; ann an aon ni 
-Ihiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
"iinta: 

•1 An sin tachraidh, a chionn g-u'n do 
pheacalcli e, agus gu bheil e ciontach, 
gu'n toir e air als ^ an ni sin a thug e alr 
falbh le h-ainneart, no an ni sln a f huair e 
gu mealltach, no an ni sin a thugadh dha 
r'a ghleidheadh, no a chailleadh agus a 
fhuair e, 

5 No nl sambith m'an d'thuge mionnan 
eithich ; bheir e air als e san iomlan, agus 
cuiridh e 'n cùlgeadh cuid a thuilleadh ris, 
agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann 
an la 'lobairt-eusaontais. 6 Agus bheir e leis 'lobairt-eusaontais 
chum anTighearna, reithe gunghaoido'n 
treud, a rèir do mheas, mar ìobairt-eus- 
aontals, a dh'ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Agxis ni an sagart rèite alr a shon aii 
làthair ari 'Tighearn : agus ghelbh e 
maitheanas a tliaobli gach ni dhiubh sla 
uile a rinn e, a' clontachadh annta^ 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois,. 
ag radh, 

9 Thoir àlthne do Aaron agus d'a mhlc, 
ag ràdh, Is e so lagh na h-ìobalrt-loisgte . 
{Is i 'n ìobairt-loisgte i, air son an losgaidli 
alr an altalr air feadh na h-oidhche uile 
gu maduinn, agus bithidh telne na h-alt- 
arach a' losgadh innte ;) 

10 Aguscuiridh an sagarttrusgan" anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fheoil, agus togaidh e suas an hiath a 
loisg an teine leis an ìobairt-lolsgte air an 
altair, agus cuirldh e i làimli ris an altair^ 

1 1 Agus culridh e a thrusgan dhetli, agus 
cuirldh e trusgan elle uime, agus giìilaln- 
idh e 'n luath a mach an taobh a muigh 
do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithldh an telne air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e : agus 
lolsgtìh an sagart fìodh olrre gach mad- 
uinn, agiis cuiridh e an ìobairt-loisgte ann 
an ordugh oir re, agus loisgldh e olrre saill 
nan ìobalrte-sìth. 

13 Blthldh an teine a' lasadh air an altalr 
an còmhnuidh: cha tèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartas-bhìdh r 
Bheir mic Aaroln e an làthalr an Tighearna,. 
fto claomhair na h-altarach. 

15 A^us gabhaidh e làn adhùirn dhetli, 
do phlur an tabhartas-bhìdh, agus d'a 
oladh, agus an tùls uile a ta alr an tabh- 
artas-bhìdh, agus loisgidh e alr an altalr 
e, chum fàiie chùbhraidh, eadhoii cuimh- 
neachan dheth do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall : maille ri aran neo-ghoirtichte 
ithear e san ionad naomh; ann an cùht 
pàiniuln a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt.- 
thug- mi dhoibh e mar an cuibhrlonn do 
m' thabhartasalbh alr an toirt suas le 
teine : tha e ro naomha, mar an ìobairt- 
pheacaidli, agus mar anìobairt-eusaontals. 

18 Ithldh gach firionnach am measg: 
chloinn Aaroin dheth : bithidh e 'na reachd 
slorruidh air feadh bhurginealacha thaobh 
tabhartasan an Tighearn alr an tolrt sua& 
le teine : bithidh gach neach a bheanas 
riu naomh. 

19 Agus labhair an Tlghearna ri Maois,. 
ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aarom, agus a 
chuid mac, a bheir iad seaehad do'n. ' a chionla, a choirc. 
3 miornian gn hreugach, 
102 - aìii mearacliil. 
* aisig e. 8 air an d'flmaradh ciontach e. 
' èididh, eiidach, cnlaidh. LEBHITICUS, VI. VII. Tig-liearna, san là a dh'img-ar e ; an deich- 
camh cuid do ephah do phlùr mìn mar 
tliabhartas-bìdh an còmhnuidh', a leth sa' 
mhaduinn, agus a leth san fheasg-ar. 

21 Ann an aghann'- nltliear e le h-oladh, 
agus an iiaìr a b/iios e fuinte, bheir thu 
stig'h e : agus na mh-ean fuinte d'on tabh- 
artas-bhìdh bheir t!iu seachad a chum 
fàile chùbhraidh do'n Tig:hearn. 

22 Ag-us bheir an sag-art d'a mhic, a 
dh'ung-adh 'na àite, seachad e: is reachd 
sìorruidh e do'n Tig;hearn; loisg^ear gu 
h-iomlan e. 

23 Oir loisg'ear g-ach tabhartas-bldh air 
son an t-sag-airt gn h-iomlan: cha'n ith- 
ear e. 

24 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

25 Labhairri h-Aaron ag'us r'a mhic, ag' 
ràclh,/se so lag-h na h-ìobairt-pheacaidh: 
san ionad anns am marbhar an ìobairt- 
loisg-te, bithidh an ìobairt-pheacaidh air a 
marbhadh am fianuis an Tighearn : tha i 
ro naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seachad i 
air son peacaidh: anns an ionad naomh 
ithear i, ann an cìiirt pàilhuin a' choimh- 
thionaiL 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, bithidh 
enaomh; ag-usanuair a chrathar a bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidh tu an 
ni air an do chrathadh i anns an ionad 
naomh. 

28 Ag;us bithidh an s •■heach creadha 
anns an do bhruicheadh i au- a bhriseadh ; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
umha^, glanar agus nighear^ e ann an 
uisg'e. 

29 Ithidh na fìrionnaich uile am measg 
nan sag-art dhith : fha i ro naomh. 

30 Ach cha 'n ithear iobairt-pheacaidh 
sam bith, d'an d'thug-adh a bheag do'n 
fhuil a steach dophàilhun a' choimhthion- 
ail, a dheanamh reite san iojiad naomh : 
loisgear san teine i. 

CAiB. vn. 

1 Lagh na h-ìohairt-cusaoiitais, 1 1 agus lagh ìobairi 
nan tabhartas-sìth. 22 An i-saill, 26 agus an 
fhuil, air an foirmeasg. 

AGUS is e so lagh na h-lobairt-eiisaont- 
ais : tha i ro naomh. 

2 Anns an ionad sam marbh iad an ìobairt- 
loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eusaont- 
ais; ag-us crathaidh e a fuil air an aUair 
mu'n cuairt. 

3 Ag-us bheir e seachad dhith a saill 
uile : an t-earbalP, agus an t-saill a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, ag-us an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lèin agus an 
scairt a ta os ceann nan àinean^; maille 1 bith-bhuan, daonan. - aigheann. 
^ prcis unsa. * scùrar agus glan-nighear. 

103 ris na h-airnibh, bhelr e air falbli i. 

5 Ag-us loisg-idh an sag-art iad air an 
altair, mar thabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn: is ìobairt-eusaont- 
is i. 

6 Ithidh g-ach firionnach am measg nan 
sagart dhith : san ionad naomh ithear i ; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil 
sin an ìobairt-eusaontais: is aon lagh 
dhoibh : leis an t-sagart a ni rèite leatha, 
bithidh 1. 

8 Agus an sagart a bheir seachad ìob- 
airt-loisgte duine sam bith, is leis an 
t-sagart so croicionn na h-ìobairt-loisgte a 
thug e seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh uile a 
dh'fhuinear ann an àmhuinn, agus gach 
ìii a dheasaichear ann an aghann-ròstaidh, 
agus ann am mèis^ do'n t-sagart a bheir 
seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh, agus tioram, le mic 
AaroinuiIe,Ieis gach aon viread r'a chèile, 

11 Agus is e so lagh ìobairt nan tabh- 
artas-srth, a bheir e seachad do'n Tigh- 
earna: 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais 
a bheir e seachad i, an sin bheir e seachad, 
maille ris an ìobairt-bhuidheachais, breac- 
aganneo-ghoirtichte, measgta le h-oladh, 
agus dearnagan neo-ghoirtichte, ungta le 
h-oladh, agus breacagan measgta le 
h-oladh, do phlùr mm, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, 
bheir e seachad ììiar thabhartas, aran 
goirtichte, maille ri ìobairt-buidheachais a 
thabhartasan-sìth. 

14 Agus dh'i si?i bhelr e seachad aon as 
an tabhailas iomlan, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearn, agus bithidh e leis an 
t-sagart a chrathas fuilnan tabhartas-sìth. 

15 Agus ithear feoil ìobairt a thabhart- 
asan-sìth air son breith-buidheachais, san 
là sin fèin anns an toirear seachad i ; cha 
'n fhàg e bheag dhitli gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid, no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, san là sin fèin anns 
an toir e seachad 'ìobairt, ithear i ; agus 
air anlà màireach, mar an ceudna, ithear 
a fuigheall. 

17 Ach loisgear Ic telne fuigheall feòla 
na h-ìobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag do 
fheoil ìobairt a thabha.tasan-sìth air an 
treas là, cha ghabhar i, ni mò a mheasar 
i dha-san a bheir seachad i: bithidh i 'na 
g-ràineileachd, agusan t-anam a dh'itheas 
dhith giùlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri Jii sam 
bith neòghlan, cha'n ithear i; loisgear i ^ bun an earbaiU. 
'' aigheann. ' oscionn a ùthaiii. LEBHiTicus, vn. vm 

le teine: agus a thaobh na feòla, gach 
neach a bhios glan, ithidh e dhith. 
^ 20 Ach an t-anam a dh'itheas do fheoil 
ìobairt nan tabhartas-slth, a bkuineas do'n 
Tighearn, agus a neòg-hloine air, gearrar 
eadhon an t-anam sin as o 'shUiag-h. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri tiì sam 
bith neòghlan, ri neòg-hloine duine, no ri 
ainmhidli neògrhlan, no ri g-ràineileachd 
neòghloin sam bith, agus a dh'itheas do 
fheoil lobairt nan tabhartas-sìth a bhuin- 
cas do'n Tighearna, g-earrar eadhon an 
t-anam sin as o 'shhiagh'. 

22 Ag-u-s labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Labhair ri clolnn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, no caorach, no 
g-aibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fein'-, agus saill an ainmhidh sin a 
reubar le fìadh-bheathaichibli, a ghnàth- 
achadh gu feum sam bith eile; ach cha'n 
ith sibh idir dhith : 

_ 25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ainmh- 
idh sin d'an toir daoine seachad ìobairt a 
loisgear le teine do'n Tighearna, gearrar 
eadhon an t-anam sin a dh'itheas dliith 
as o 'shhiagh. 
2Q Agus cha'n ith sibh gnè sam bith 
fola, ma's ann do eimaibh no do ainmh- 
idh, annan aonairbith d'urn-àiteachaibh- 
còmhnuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'slikiagh. 

28 Aguslabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabhart- 
asan-slth do'n Tighearna, bheir e leis a 
thabhartas a dh'ionnsuidli an Tighearna, 
do ìobairt a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fein leo tabhartasan 
an Tighearn a bheirearsuas le teine; an 
t-saiU maille rls anuchd, so bheir e leis, a 
chumgu'n hiaisgear an t-uchd n2«r thabh- 
artas-luaisgtc an làthair an Tighearn. 

31 Agus loisgldh an sagart an t-saiU air 
an altair : ach bithldh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mhic. 

32 Agus an shnnean deasbheir sibh do'n 
t-sagart mar thabhartas-togta, do ìob- 
airtibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhlc Aaroin abheir suas 
fuil nantabhartas-sìth,agusan t-saill,bith- 
idh an slinnean deas mar a chuibhrlonn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd lualsgte agus 
an slinnean togta o cliloinn Israeil, do 
ìobairtibh an tabhartasan-sìth, agus thug 
mi iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, 
le reachd siorruidh o mheasg chloinn 
(sraeil. 35 Is e so cuìbhrionn ungaidh Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mac, do thabhart- 
asaibh an Tlghearn a bheirear suas le 
teine, san là anns an d'thug e a làthairiad 
a fhrithealadh do'n Tighearn ann an 
dreuchd an t-sagairt ; 

36 A dh'àithn an Tighearn a tholrt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns an 
d'ung e iad, le reachd siorruidh alr feadh 
an glnealacha. 

37 Is e so lagh na h-ìobalrt-loisgte, an 
tabhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt-pheac- 
aidh, agus na h-ìobairt-eusaontais, agus 
nan colsreagadh, agus lobairt nan tabh- 
artas-slth, 

38 A dh'àlthn an Tighearna do Mhaois 
ann an sliabh Shinai, san là anns an d'àithn 
e do chloinn Israeil an tabhartasan a thoirt 
seachad do'n Tighearn, ann am fàsach 
Shinai. 

CAIB. vin. 

I Choìsrig Maois Aaron agus a mìtic. Xi An iobairt- 
pheacaidh. 18 An ìobairt-loisgte. 22 Reithe a' 
choisreagaidh. 31 Aite agus àm an coisreagaidh. 

GUS Jabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille 
ris, agus an trusgan^ naomh, agus an 
oladh-ungaidh, agus tarbh mar an ìobairt- 
pheacaidh, agus dà reithe, agus bascaid 
do aran neo-ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 
an ceann a chèlle gu donis pàllliuin a' 
cholmhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus chruinnicheadh an 
coimhthlonal r'a chèile gu dorus pàiUiuin 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubhalrt Maois ris a' choimh- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'Ionnlald e iad le h-uisge. 

7 Agus chulr e alr an còta, agus chrlos- 
laich se e leis a' chrlos, agus dh'eudaich 
se e leis an fhallulnn, agus chulr e 'n 
ephod alr, agus chrioslaich se e le crios 
rìomhaich na h-ephoid, agus cheangail e 
rls i lels. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èidldli alr; agus 
chulr e anns an uchd-èldldh an Urlm agus 
an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagalrt air a 
cheann; mar an ceudna air a' chrìin-sag- 
alrt, eadhon air a' chuid-beoil deth chuir 
e 'n leac òir, an crìm naomh, mar a 
dh'àithn an Tlghearna do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàillhui, agus gach ni 
a hha ann, agus naomhaich e iad. 

I I Agus chrath e cuid dhlth air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, ' bho 'na phobull. 

104 2 saill cairbh. ^ èididh. LEBHITICUS, Vm. IX, a^iis a soithichean uile araon ' an soith- 
each-ionnlaid agiis a chos, a chum an 
naomhachadh. 

12 Agus dhòirt e do'n oladh ung-aidh 
air ceann Aarom, ag-us dh'ung se e, chum 
a naomhachadh. 

13 Ag-us thug Maols mic Aaroin leis, 
ag-us chuir e còtaichean orra, ag'us chrios- 
làich e iad lecriosaibh, ag-uschuir eboin- 
eidean orra, mar a dJi'àithn an Tig-hearna 
do Mhaois. 

14 Ag:us thug e leis an tarbli air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, agrus chuir Aaron 
agiis a mhie an làmhan air ceann an 
tairbh air son na h-ìobairt-pheacaidh. 

1 5 Agus marbh se e ; agus g-liabli Maois 
an fhuil, agus chuir e i air adhaircibh na 
h-altarach mu'n cuairt le 'mheur, agus 
ghlan e 'n altair ; agiis dhòirt e 'n fhuil 
alg- bun na h-altarach, agus naomhaich e 
i, a dheanamh rèite oirre. 

16 Agais ghabh e 'n ìgh uile a bha air a' 
mhionach, ag:us an scairt os ceann nan 
àinean, ag-us an dà àra, ag-us an ìgh; 
agais loisg Maois ìad air an altair. 

17 Ach an tarbh ag-us a sheice, agais 
'fheoil, ag'us 'aolach*, loisg- e le teine an 
taobh a muig-h do'n champ, mar a dh'àithn 
an Tig-heama do Mhaois. 

IS Agus thug e leis an reithe air son na 
h-ìobairt-loisg-te : agiis chuir Aaron agus 
a mliic an làmhan air ceann an reithe. 

19 Agns mharbh se e; agus chrath 
Maois an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agrus ghearr e 'n reithe 'na mhìribh ; 
agus loisg'Maois an ceann, agus na mìrean, 
agus an t-saill. 

21 AgTis nigh e am mionach ag:us na 
cosan ann an uisge ; ag'us loisg- Maois an 
reithe uile air an altair : ò'ìobairt-Ioisg-te 
e, chum faile chùbhraidh : tabhartas alr 
a tholrt suas le telne do'n Tig-hearn, mar 
a dh'àithn an Tig'hearna do JNIhaoIs. 

22 Agais thug' e leis an reithe elle, relthe 
a' choisreagaldh: agpus chulr Aaron agus 
a mhlc an làmhan air ceann an reithe. 

23 Ag-us mharbh se e; agus g'habh Maols 
cuid d'a fhuil, agus chulr e i air bàrr 
clualse delse Aaroln, agus alr ordalg- a 
làimhe delse, ag-usairordalg^a choise deise. 

24 Agus thug' e leis mic Aaroln, ag:us 
chulr Maois cuid do'n fhuil air bàrr an 
cluaise delse, agus alr crdaig: an làimhe 
deise, ag^us air ordalg an coise deise': 
agais chrath Maois an fhuil air an altair 
mu'n cualrt. 

25 Agus g-habh e 'n t-saill, ag'us an 
t-earball, agus an ìgh uile a hha air a' 
mhlonach, ag:us an scairt os ceann nan 
àlnean, ag:us an dà àra* agais an ìgh, ag-us 

^ an dà chuid. ^ 'i?ineir, a ghaorr. 

air ordagaibh an ìàmha deasa, agus air crdagaibh 
un cosa deasa. * an dà àrainn. 

' ahhlan ; wafer. Sasg. ^ air làmhan a mhac. 
105 an slinnean deas. 

26 Agus à bascald an araln neo-g-holrt- 
ichte, a hha an làthair an Tlg-hearna, 
ghabh e aon bhreacag: neo-g:hoIrtkhte, 
agTis aon bhreacag- do aran le h-oladh, 
agiis aon dearnagan% ag-us chuir e iad air 
an t-saill, ag'us alr an t-slinnean deas : 

27 Agus chulr e 'n t-Iomlan alr làmhan 
Aaroln, agus alr làmhan a chuid mac^ 
agus lualsg: e lad mar thabhartas-luaisg-te 
an làthalr an Tig-hearn. 

28 Ae:us g:habh Maols iad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad alr an altalr os ceann na 
h-ìobalrt-Ioisgle ; hu tabhartas-colsreag- 
aidh lad a chum fàile chubhraldh ; tabhart- 
as alr a thoirt suas le telne do'nTighearn. 

29 Agus g-habh Maois an t-uchcl, ag-us 
luaisg: se e mar thabhartas-lualsgte an 
làthalr an Tlg-hearna : b'e culbhrlonn 
Mhaols e do relthe a' cliolsreag-didh ; mar 
a dh'àlthn an Tig^hearna do Mhaois. 

30 Ag-us g-habh Maois cuid do'n oladh- 
ung-aldh, ag:us do'n fhull a hha air an 
altair, ag:us chrath e alr Aaron i ; air 
'eudach, agiis air a mhic, ag-us air eudach 
a mhac mallle rls : ag:us naomhalch e 
Aaron, agus 'eudach, ag'us a mhlc, agus 
eudach a mhac mallle ris. 

31 Ag-us thubhairt Maois rl h-Aaron, a 
g-us r'a mhic,BruIchibh an flieoll aig doms 
pàlUiuIn a' choìmhthlonail, agus ann an 
sln ithlbh i lels an aran a ta ann am bas- 
caid a' cholsreagaidh', mar a dh'àlthn 
mlse, ag radh, Ithldh Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an nl sin a dh'fhàgar do'n fheoll 
agus do'n aran, lolsgldh sibh le telne. 

33 Agus alr dorus pàilliuln a' cholmh- 
thlonail cha tèld sibh a mach rè sheachtt 
làlthean, gus am bi làlthean bhur cols- 
reagaidh air an crìochnachadh^ : oir rè 
sheachd làithean colsrlgldh e sibh. 

34 Mar a rlnn e 'n diugh, mar sin dh' 
àlthn an Tighearna bhi deanta, a dhean 
amh rèlte alr bhur son. 

35 Uime sin,aIgdoruspàIlliuin a' cholmh- 
thlonail fanaldli slbh a là agus a dh'oldh- 
che.rè sheachd làlthean, agus colmhldldh^ 
sibh freasdal'" an Tighearna, chum nach 
falgh slbh bàs : olr Is ann mar sin a thug- 
adh àlthne dhomhsa. 

36 Agus rlnn Aaron agus a mhlc na 
h-uile nlthe a dh'àlthn an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

CAIB. IX. 

1, 8 lohairt -pheacaidh agiis ìohairt-loisgte Aaroia 
air a shonfèin, agus air son an t-sluaigh. 23 .4?! 
sluagh air am beannachadh. 2-t Thàinig teine 
macli o'n Tighearn air an aUair. 

AGUS alr an ochdamh là ghairm 
Maois air Aaron agus alr a mhlc, agus 

" nan nithe coisrigte. ^ gìts an là anns an- 

crìochnaich làiiàean hhur coisreagaidh. Eabh. 
^ gleidhtdÌL 1" cùram, ordugh. LEBHITICUS, IX X air seanairibh Israeil ; 

2 Agus tluibhairt e rl h-Aaron, Gabli 
dhuitfèin laogli òg'chum ìobart-pheacaidh, 
agus reithe chiim lobairt-loisgte, g-un 
g-haoid, agus thoir seachad iad an làthair 
an Tighearn. 

3 Ag-us labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh,Gabiiaibh-se meanndona gabhraibh 
chum ìobairt-piieacaidh ; aguslaogh, agus 
uan, le chtìle do'n cheud bhliadhna', g'un 
ghaoid, a chum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbli agus reithe, mar 
thabhartasan-slth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tighearn; agus tabhartas-bìdh 
measg-ta le h-oladh: oir an diugh foill- 
sichidli an Tig-liearn e fèin dhuibh. 

5 Agus thug' iad an ni s'm a dh'àithn 
Maois gu beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail : agus thàinig an coimhthional 
uile am fagus, agus sheas iad an làthair 
an Tighearn. 

6 Agus thubhairt Maois, Is e so an ni a 
dh'àithn anTighearna gu'n deanadh sibh: 
agus foillsichear glòir an Tig^hearna 
dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dli'ionnsuidh na h-altarach, agus 
ìobair t'ìobairt-pheacaidh, agus t'ìobairt- 
loisgte, agus dean rèite air do slion fèin, 
ag'us air son an t-sluaigh: agus thoir suas 
tabhartas an t-sluaigh, agus dean rèite air 
an son, mar a dh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dii'ionnsuidb 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na 
h-ìobairt-pheacaidh, a hha aa- a shon fèin. 

9 Agus thug mic Aaroin an fhuil d'a 
ionnsuidli ; agus thum- e a mheur san 
fhuil, agus chuir e air adhaircibh na 
h-altarach i, agus dliòirt e mach an fhuil 
aig bun na h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus na h-airnean, ag'us 
an scairt os ceann àmean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altair, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seice loisg-e 
le teine, an taobh a muigh do'n champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-Ioisgte; 
agus thug mic Aaroin an fhuil d'a ionn- 
suidh, agus chrath e i air an altair mu'n 
cuairt. 

13 Agiis thug iad an ìobairt-loisgle d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìribh, agus an 
ceann ; agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na 
cosan, agus loisg- eia<^air an ìobairt-Ioisgte 
air an altair. 

15 Agustliug-eleistabhartasan t-sluaigh, 
agus ghabh e meann na h-ìobairt-pheac- 
aidh^ a hha air son an t-sluaigh, agiis 
mharbh se e, agus thug e suas e air son 
peacaidh, mar a' cheud ìobairt. lìliadìina dh'aois. - iliom, bhog. 

^ o' gìiahhar a bha 'na h-hbairt-phcacaidh. 
106 16 Agus thug' e leis an ìobairt-loisgte,. 
agus dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha'. 

17 Agus thug e leis an tabhartas-bìdli,. 
agus lìon e a dhorn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuilleadh air iobairt-loisgte 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabhart- 
asan-sith, a hha air son an t-sluaigh; agus 
thug mic Aaroin d'a ionnsuidh an fhuil, 
agus chrath e i air an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earball au 
reithe, agus an ni sin a ta còmhdachadli 
a' mhionaich, agus na h-airnean, agus an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill air an 
altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg Aaron mar thabhartas-Iuaisgte 
an làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmha chum 
an t-sluaigli, agusbheannaich e iad; agus 
thàinig e mias oiobradh na h-iobairt-pheac- 
aidh, agus na h-iobairt-loisgte, agus nan 
iobairtean-sith. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron _a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, 
agus thàinig iad a mach, agus bheannaich 
iad an sluagh : agus dh'fhoiUsicheadh 
glòir an Tighearna do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair 
an Tighearn, agus loisg- e air an altair aii 
iobairt-Ioisgte, agiisant-saill: agiischunn- 
aic an sluagh iiile e, agus rinn iad gàir» 
agus thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

1 Nadah agus Ahihu air an ìosgadh. 8 Ftnn air a 
thuirmeasg do na sagairt, an uair a rachadh iad a 
iieach do bhùth a' choimlithionaiì, Sjc. 

GUS g-habh Nadab agus Abihu, mic 
Aaroin, gach fear diubh a thùiseir^ 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tùis air, agus thug iad suas am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àitlm 
e dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làthair an 
Tighearn, agus loisg e suas^ iad, agus 
fhuair iad bàs an làthair an Tighearn. 

3 An sin thiibhairt Maois ri h-Aaron, Is 
e so an ni a labhair an Tighearn, ag: ràdh, 
Annta-san a thig am fagus dhomh naomh- 
aichear mise, agus an làthair ant-sluaigh 
uile glòraichear mi. Agus dh'fhan Aaron 
'na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misael agus 
air Elsaphan, mic Udsieil, bràthar athar 
Aaroin, agus thubhairt e riu, Thigibh am 
fagus, giùlainibh bhur bràithrean o fhian- * a reir an orduigh, mar hu chòir. 

6 a shoilhrach-tùise. " dh'iih e suas. Eabh, LEBHITICUS, X. XT. uis aii lonaid naolmh a mach as a' champ. 

5 Ae:us chaidh iad am fag-us, agus g-hiùl- 
aìn iad 'nan còtaichibh iad a mach as a' 
champ, mar a thubhairt Maois. 

6 Agrus thubhairt Maois ri h-Aaron, ag-us 
ri h-Eleasar, ag-us ri h-Itamar, a mhic, Na 
rìiisg-ibli bhur cinn, agus na reubaibh bhur 
n-eudach, air eag-al g^u'm faigh sibh bàs, 
agrusaireagal gu'ntig fearg' air an t-shiagh 
uile ; ach deanadh bhur bràithre, tig-h Is- 
raeil uile, tuireadh' air son an losgaidh a 
las an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibli a mach air donis 
pàilHuin a' choimhthionail, air eagal gu'm 
faigh sibh bàs: oir a oladh-ungaidh 
an Tighearn oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tlghearna rl h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h-òl fìon no deoch làidir^ thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid sibh 
a steach do phàiniun a' choimhthionail, 
air eagal gu'm faigh sibh bàs : hithidh e 
'na reachd bith-bhuan air feadh bhur 
gmealacha. 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh eadar- 
dhealachadh eadar naomha agus mi- 
naomha, agus eadar neòghlan agus glan; 

11 Agus a chum gu'n teagaisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduighean^ uile a 
labhair an Tighearna riu le làimhMhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a mhic a 
dh'fhan òeò, Gabhaibh an tabhartas-bìdh 
a dh'fhàgadh do thabhartasaibh an Tigh- 
earn air an toirt suas le teine, agus ithibh 
e gun gholrteachadh làimh ris an altair; 
olr a ta evo naomha. 

13 Agus Ithidli sibh e san lonad naomh, 
a chlonn giir e do dhhghe e agus dh'ghe 
do mhac, do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le telne : oir Is ann mar 
sin a dh'àithneadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd kiaisgte agus an 
sllnnean togta Ithidh sibh ann an ionad 
glan ; thu fèin, agus do mhlc, agus do 
nigheana mallle riut: oir is iad do dhhghe 
iad, agus dlighe do mhac, a thugadh 
dholbh à ìobalrtibh tabhartasan-sìth 
chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uchd 
lualsgte, maille ris na tabhartasaibh alr 
an toirt suas le teine do'n t-saill, bheir lad 
leo gus a iuasgadh mar thabhartas-Viaisgte 
an làthalr an Tlghearn ; agus Is leats' e, 
agus le d' mhic maiUe riut, le reachd 
bith-bhuan, mar a dh'àithn an Tighearn. 

16 Agus dh'iarr Maois gu dlchlollach 
meannnah-ìobairt-pheacaidh,agus,feuch, 
lolsgeadh e : agus bha fearg alge ri ' canidh. ^ làdair. ^ siàluis, àiiheantan. 
^ chòir. 5 crodhan. 6 a sgoìlieas sgoltadh 
mn ioiigan. Eabh. ' cìiagnas. Eir. 

* a chionn gu'n cnàmh e a' cliìr, ach nacìi roinn 
107 h-Eloasar agus ri h-Itamar, mic Aaroini, 
a dh'fhàgadh beà, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'Ith sibh an ìobairt- 
pheacaidh san ionad naomh, do bhrìgh gu 
bheil i ro naomh, agus thug- Dia dlniibh " 
a ghiùlan alngidheachd a' choimhtliionail, 
a dheanamh rèlte alr an son am fìanuis 
an Tighearn ? 

18 Feuch, cha d'thugadh afuil a steach 
an taobh a stigh do'n ionad naomh : bu. 
chòir dliuibh gu deimhin a h-itheadh san 
ionad naomh, mar a dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois,. 
Feuch, an diugh thug iad suas an ìobairt- 
pheacaidh, agus an lobairt-loisgte, an 
làthair an Tighearn; agus thachalr an. 
leithidean sln do nithibh dliomhsa ; agus 
nam bithinn air itheadh na h-ìobairt- 
pheacaidh an diugh, an gabhta rithe aii- 
làthair an Tighearn ? 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toIHchte. 

CAIB. XI. 

I, 4 Mu bhealhaichibh glan, 13 agits mu hhealh- 
aichibh ncòghlan. 

GUS labhair an Tighearna rl Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh liu, 

2 Labhraibh ri clolnn Israeil, ag ràdh,. 
Is iad so na beathalchean a dli'itheas sibh 
do na h-uile ainmhldhlbh a ta air an tal- 
amh. 

3 Gach aon a roinneas an longa^ agus 
a sgoilteas an ladhar^ agus a chnàmhas'' 
a' chìr, am measg nan ainmhidh, sln Ithidh 
sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubhsan 
a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinn- 
eas an longa : mar an càmhal, a chionn 
ged a chnàmh e a' chìr, nach roinn e an 
ionga' ; neòghlan tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a chnàmh 
e a' chìr, nach rolnn e an longa : neòghlan 
tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhalgheach^, a chlonn ged a 
chnàmh I a' chìr, nach rolnn i an longa ; 
neòghlan tha i dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i 
an ionga, agus ged a sgoilt I an hidhar, 
gldheadh nach cnàmh * a' chìr; neòghlan 
tha I dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n Ith slbh, agus r'an 
cairbh'" cha bhean sibh ; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

9 lad so Ithidh sibh, dhiubhsanulle ata 
snah-ulsgeachaibh : gach ?ìi air am bheil 
itean"aguslannanannsnah-ulsgeaclialbh, 
anns na cuantalbh'", agus anns na h-aimh- 
nichlbh, lad sin Ithidh slbh. 

10 Agiis gach ni alr nach 'eil Itean no 
lannan anns na cuantaibh, agus anns na 

e 'ji ionga. ^ a' mlwighcach, an gearr-fhiadh.. 

1" closacìì, conablach, corp murbh. 
".s^ioMan; eiteach. Eir. '-fairgibh. LEBHITICUS, XT. h-aimhnichibh, do gach m ag'hhiaiseas sna 
h-uisgeachaibh, agus do g-ach ni beò a ta 
Sna h-uisgeachaibh ; 'nan gràineileachd 
bithidh iad dhuibh: 

11 Eadhon'nan g-ràineileachdbithidh iad 
dhuibh: d'amfeoil cha'nithsibh,agusd'an 
cairbh gabhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no lannan 
anns na h-uisgeachaibh,'na ghràineileachd 
hithidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measgnan eun- ; cha'n ithear iad, 'nan 
gràineileachd Iha iad: an iolair'*, agus an 
cnaimh-bhristeach'', agus an iolair-uisge*, 

14 Agusamfang^ agus an clamhan' a 
reir a ghnè ; 

15 Gach fitheach a i'eir a ghnè ; 

16 Agus a' chailleach-oidliche^ agus an 
t-seabhag-oidhche^ agus a' chuach'", 
agus an t-seabhag" a rèir a gnè, 

17 Agus a' chailleach-oidhche bheag'-, 
agusanscai'bh", agus a' chailleach-oidh- 
che mhòr'\ 

1 8 Agus an eala agus am pelican, agus 
an iolair-fliionn 

1 9 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
g-hlas" a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach'^ agus an ialtag. 

20 Bithidh gachni snàigeach adh'iteal- 
aicheas'", agus a dh'imicheas aircheithir 
chosan, 'na ghràineileachd dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, do 
gach ni snàigeach'"' a dh'itealaicheas, agus 
a dh'imicheas air cheithir chosan, aig am 
bheil hiirgneanosceann a throidhean", gu 
"ieum leo air an tahimh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a rèir a ghnè, agus an 
Jocust maol a rèir a glmè, agus an daoP'^ a 
rèir a ghnè, agus an leumnach uaine a rèir 
a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni 'eile snàigeach a 
dh'iteakucheas,aigambheil ceithirchosan, 
'na gràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sinbithidh sibhneò- 
ghlan : gach neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiùlaineas a 
hheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a 
roinneas an ionga, agus nach sgoilt an 
ladhar, agus nach cnàmh a' chìr, neòghlan 
dhuibh: gach neach a bheanas riu, bith- ' anam beò. Eabli. ^ eunlaith. 3 amfìreun. 
^ iolair mhòrna mara ; ossifrage. Sasg. peres. Eabh. 
* an t-iasgair cairneach ; ghadsniah, Eabh. 

preachan ingneach, prcaclian criosach. Eir. vul- 
lure. Sasg. doah. Eabh. ' Idte. Sasg. aiah. Eabh. 
8 a' chomliachag. " iachmas. Eabh. 

a' chuthag; shachaph. Eabh. " an t-seobhag. 
'2 coos. E.ibh. shalach. Eabh. 

l< ianshuph. Eabh. '5 Hnshemeth. Eabh. iolair- 
thimchioHach ; gier-eagìc. Sasg. rackam. Eabh. 
^"^ a' chiirr ; anaph. Eabh. 
108 idh e neòghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas 
air a mhàgaibh, am measg nan iiile 
bheathaichean a dh'imicheas air cheithir 
chosan, bithidh e neòghlan dhuibh; gach 
neach a bheanas r'an cairbh bithidh c 
neòghlan gu feasgar. 

28 Agus esan ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar ; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus bithidh iad so neòghlan dhuibh 
am measg nan nithe snàigeach a shnàigeas 
air an talamh : an neas-\ agus an luch, 
agus an crocodeir"^^ a rèir a ghnè, 

30 Agus am tìread^^ agus an cameleon", 
agus an dearc-kjachrach^, agus an t-seilch. 
eag-', agus am famli^. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'nam 
measg-san uile ashnàigeas: gachneach a 
bheanasriu, 'nuaira bhios iad marbh,bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni airan tnkah-aon diubh, 
'nuair a bhios e marbli,bithidheneòghlan; 
co dhiubh is soitheach fìodha sam bith e, 
no eudach, no croicionn, nosac: feumaidh 
gach soitheach anns an deanar obair sam 
bith, a bhi air a chur ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar; an sm 
bithidh e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich creadha, 
anns an tuit a h-aon diubh, bithidh gach ni 
a ta ann neòghlan; agus brisidh sibh e. 

34 Do gach uile bhiadh a dh'ithear, bith- 
idh«TO biadh sin airantiguisge, neòghlan, 
agus bithidh gach deoch a dh'òlar ann an 
soitheach sam bith, neòghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit a 
bheag d'an cairbh, neòghlan ; ina' s amh- 
uinn e, no coireacha", brisear sìos iad: 
neòghlan tha iad, agus neòghlan bithidh 
iad dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar*^ 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach bith- 
idh an ni sin a bheanas r'an cairbh, 
neòghlan. 

37 Agus ma thulteas a bheag d'an cairbh 
air sìol-cuir sam bith, a bhios r'a chur, 
bithidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam hith air 
an t-sìol, agus gu'n tuit a bheag d'an 
cairbh air, neòghlan hithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan a 
bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar. upupa : ducipath. Eabh. 
'" gaclì creutair sgiathach a ghluaiscas, 
2° snàigheach. Eir. -' ihroigìiean, spàgan. 

saìeghain. Eabh. -■^ amfinrmanfcoir ; 

chagab. Eabh. "* a7i nas,an easog ; choled. Eabh, 

nilebheist an fhàsaich; land-crocodile. Sasg. 
tzab. Eabh. "'&ferret. Sasg. aiiakah. Eabh. 

coach. Eabh. lelaah. Eabh. 

chomet. Eabh. tinshameth. Eabh. 

ùitean air son phoitcan no phrcisean. iiob 

sl.ochd. LEBHITICUS, XI. XII. XIII. 40 Agxìs esan a dh'itheas d'a chairbh, 
nig'hidh e 'eudach, agusbithidhe neòghlan 
giì feasgar : esan mar an ceudna ag-hiùlain- 
eas a' chairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòg'hlan g-u feasgar. 

41 Agus hithidh gach ni snàigeacli a 
shnàigeas air an talamh, 'na ghràineil- 
eachd: cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus gach ni a dh'imicheas air cheithir 
ehosan, no ge b'e air bith aig am bheil 
tuilleadh chosan am measgnan uile nithe 
.snàigeach a shnàigeas air an talamh ; cha'n 
ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fein gràineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò 
ni sibh sibh fein neòghlan leo, air chor is 
gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighearna bhur Dia : 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fèin, agus bithidh sibh naomha ; oir a ta 
mise naomha : agus cha truaill sibh sibh 
fèin' le ni snàigeach sam bith a shnàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tigheam a thug sibhse 
a mach à tìr na h-Eiphit, gu bhi am Dhia 
agaibh ; bithidh sibhse uime sin naomha, 
oir a ta mise naomha. 

46 Is e so lagh nan alnmhidh, agus nan 
eunlaith, agus gach dìiir" bheò aghhiaiseas 
anns na h-uisgeachaibh, agvis gach dùil a 
shnàigeas air an talamh : 

47 A chur deal achaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, agus eadar am beathach a 
dh'fheudar itheadii, agus am beathach 
nach feudar itlieadh. 

CAIB. XII. 

1 Neòghloine bhan an dèigh hreith cìoinne, 6 agus 
an ìobairtean. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloìnn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm beir i 
mac,ansinbithidhineòghlan seachd làith- 
ean ; a rèir làithean a dealachaidli air son 
a h-anmhuinneachd^ bithidh i neòghlan. 

.3 Agus air an ochdamh là timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sln tri làithe deug 'ar 
fhichead ann am fuil a glanaidh : chabhean 
i ri ni naomha sam bith, agus cha tig i 
steach do'n ionad naomha, gus an coimh- 
lionar làithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, an 
sinbithidh i neòghlandà sheachduin, mar 
'nadealachadh: agus fanaidhi ann amfuil 
a glanaidh tri fichead agns sè làithean. 

6 Agus an uaira choimhhonar hiithean a 
glanaidh air son mic, no air son nighinn, 
bheir i uan do'n cheud bhliadhna chum 
iobairt-loisgte, agus columan òg, no eun ' hhur n-anamanna. Eabh. 
' laigse. * ruidh, dhòrtadh. 
109 2 creutair. 
^ scab. turtuir clium ìobairt-pheacaidh, gu donis 
pàilhuin a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair an 
Tighearn, agus ni e rèite air a son, agus- 
glanar i o ruith^ a fola, Is e ao an lagh air 
a son-sa a blieireas mac no nighean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt leatha,. 
an sin blieir i leatha dà thurtur, no dà cho- 
hmian òg; fear dhiubh chum ìobairt- 
loisgte, agus am fear eile chum ìobalrt 
pheacaldh ; agus ni an sagart rèlte alr a 
son, agus bithidh i glan. 

CAiB. xni. 

1 Na riaghailtcan agus na comharan leis an aithnìch' 
an sagart plàigh na luihhre. 

AGUS labhalr an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig dulne ann an croi- 
cionn 'fiieòla atadh, no guirein^ no ball''' 
soilleir, agus gu'm bi e ann an crolcionn 
'fheola cosmhuil ri plàlgh lulbhre ; an sin. 
bheirear e gu h-Aaron an sagart, no gu' 
h-aon d'a mhic, na sagartan. 

3 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigh 
ann an croiclonn 'fheòla; agus an vaira. 
bhios am fionnadh sa' phlàigh alr tlonn- 
dadii' gu bàn, agus a hhios a' phlàlgh r'a 
faicinn ni's doimhne na croicionn 'fheòla ; 
is plàigh lulbhre a th'ann : agus amhalrc- 
idh an sagart alr, agus gairmldhe* neò- 
ghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an 
crolclonn 'fheòla bàn, agus gun e bhi r'a 
fhaiclnn ni's doimhne na 'n crolclonn, agus 
gun 'fliionnadh bhi air tlonndadh gu bàn; 
an sin druldldh an sagart a stlgh esan air 
aìn hheil a' phlàlgh seachd làlthean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, alr an 
t-seachdamh là ; agus, feuch, ma tha 
phlàigh 'na shealladh air stad, agus gun 
a' phlàlgh bhl sgaoileadh sa' chrolcionn ; 
an sin druldldh an sagarta stlgh e seachd 
làithean eile. 

6 Agus amhaircldh an sagart air a rls 
alr an t-seachdamh là, agus, feuch, ìna 
bhios a' phlàigh càil-èigin''' dorcha, agus 
nach 'eil a' phlàigh alr sgaolleadh sa' 
chroicionn, gairmidh an sagart glan e : 
cha'n'eil ann ach gulrein ; agus nlghidh e 
'eudach, agus blthidh e glan. 

7 Ach ma sgaoll an guireln gu mòr a 
mach sa' chi'oiclonn, an dèigh dha bhi air 
'fhaiclnn lels an t-sagart a chum a ghlan- 
aidh ; chithear e rìs lels an t-sagart. 

8 Agus amhalrcidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha 'n guirein alr sgaoileadh 
sa' chrolclonn, an sln galrmidh an sagart 
e neòghlan: is luibhre a th' ann, 

9 An ualr a bhlos plàigh luibhre air 
duine, an sin bhelrear e chum an t-sagairt" 6 leus, ' iompochadh, atharrachadh, caochladh 
" cuirldh c 'n ccill. ' ni-eigin, racd-eigiv. LEBHITICUS, Xni. 10 Ag-us amhaircidh an sagart air: 
!ìg\\s, f'euch, ìna tha atadh bàn sa' chroic- 
ionn, agus gu'n do thionndaidh e am 
fionnadh gu bàn, ag-us gu'm bheìl feoil 
bheò dhearg san atadh, 

11 Is seann luibhre a th'ann, ann an 
croicionn'fheòla ; agusg-airmidhan sagart 
e neòghlan, agiis cha druid e stigh e, oir 
tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas hiibhre g-u mòr a 
mach sa' chroicionn, agus gu'n còmh- 
daich' an luibhre croicionn an neach aìr 
ani hheil a' phlàigh uile o 'cheann gu 
'throidh, ge b'e ball air an amhairc an 
sag-art ; 

13 An sin bheir an sagart fa'near : agus, 
feiich, ma chòmhdaich an hiibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e esan glan air am bheìl a' 
phlàigh : thionndaidheadh e uile gu bàn ; 
iha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg' r'a 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sag-art air an 
fheoil dheirg, agus gairmidli e neòghiaii 
e ; oir tha 'n fheoil dhearg neòghlan : is 
luibln-e a th'ann. 

16 Acli ma thig an fheoil dhearg- air a 
h-ais a rìs, agus gu'n tionndaidhcar gu 
bàn i, thig e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air : agus, 
feuch, ma tha phlàigh air tionndadh gu 
bàn, an sin gairmidh an sagart esaìi glan 
air am bheil a' phlàigh : tha e g:lan. 

18 An fheoil mar an ceudna anns an 
robh, ef/ fZ/zo?^ 'na croicionn, neascaid, agus 
a leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na 
neascaid atadli bàn, no ball soilleir bàn, 
càileigin dearg:, noclidar^ do'n t-sagart e ; 

20 Agus ma 'se 'nuair a chi an sagart e, 
feuch, gu bheil e r'a fliaicinn ni's doimhne 
na'n croicionn, agus 'fhionnadh air a 
thionndadh gu bàn ; gairmidh an sagart 
neòghlan e : is plàigh hiibhre a th'ann air 
briseadh a mach anns an neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air 
bith ann, agus gun e ni's doimline na'n 
croicionn, ach càiì-eigin dorcha; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachdlàith- 
ean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
gu mòr sa' cliroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neòghlan ; is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha'm ball soilleir air stad 
'na àite, gun e air sgaoileadh, is neascaid 
loisgeach a th'ann; agus gairmidh an 
sagart glan e. 

24 No 7na bhios feoll air bith ann, aig 
am bheil 'na croicionn losgadh teth, agus 
Qw'm bi anns cin fheoil bheò a ta losgadh 

' cuibhfig, folaich. 
^feuchar, taisbcanar. 
110 ball bàn soiileir, càil-eigin dearg, nobàn; 

25 An sin amhaircidh an sagart air, 
agus, feuch, ma tha 'm fionnadh anns a' 
bhall shoilleir air tionndadh gu bàn, agus 
e r'a fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn ; 
is luibhre a th'ann air briseadh a mach 
anns an losgadh : uime sin gairmidh an 
sagai't neòghlan c; is plàigh luibhre a 
th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nacli 'eil fionnadh bàn air 
bith air a' bhall shoiUeir, agus nach 'eil e 
ni's doimhne na'n croicionn eile, ach gu 
bheil e càil-eigin dorcha : an sin druididh 
an sagart a stigh e seachd làithean. 

27 Agus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadh a mach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart neòghlan e ; is plàigh 
hiibhre a th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air stad 
'na àite, gun e air sgaoileadh sa' chroicionn, 
ach e càil-eigin dorcha ; is atadh o'n losg- 
adli a th'ann, agais gairmidh an sagart 
glan e; oir is leannachadh^ a th'ann o'n 
losgadh. 

29 Ma tha aig dume no mnaoi plàigh air 
a' cheann, no air an fheusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh ; agus, feuch, ma tha i r'a faicinn 
na's doimhne na 'n croicionn, agus fionn- 
adh tana buidhe mnte ; an sin gairmidh 
an sagart neòghlan e : is càrr tioram a 
th'ann, eadhoii luibhre air a' cheann, no 
air an fheusaìg. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagartair 
plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i 
r'a faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, 
agus nach 'eil fionnadh dubh sam bith 
innte ; an sin dniididh an sagart a stigh 
esan air am bheil plàigh a' charra, seachd 
làithean. 

32 Agus amhalrcidh an sagart air a' 
phlàigh air an t-seachdamh là, agus, 
feuch, mur 'eil an càrr air sgaoileadh, agus 
nach 'eil fionnadh buidhe sam bith ann, 
agus nach 'eil an càrr i-'a fhaicinn ni's 
doimhne na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar^ e, ach an càrr cha 
bhearr e ; agus druididli an sagart a stigh 
esan air am hheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là, amhairc- 
Idh an sagart air a'chàrr: agus, feuch, 
mur'eil an càrr air sgaoileadh sa' chroic- 
ionn, no r'a fhaicinn ni's doimhne na'n 
croicionn ; an sin galrmidh an sagart glan 
e : agus nighldh e 'eudach, agus bithldh 
e glan. 

35 Ach ma tha an càrr alr sgaolleadh gu 
mòr sa' chroicionn an dèigh ' a ghlanaldh ; fiargachadh, lasadh, feas. 
' an dèis. < l'/mar. LEBHITICUS, XIU. XIV. 36 An sin amliaircidh an sag-art air, agus, 
fench, ma tlia an càrr air sgaoileadh sa' 
chroicionn, cha 'n iarr an sagart fìonnadh 
bnidhe : tha e neòghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'na shealladh air 
stad, ag-us ì7ia tha fionnadh dubh air fàs 
suas ann, leighiseadh ' an càrr, tha e glan : 
ag-us g'airmidh an sag-art glan e. 

3S Ma bhios, mar an ceudna, aig'duineno 
aig: mnaoi, ann an croicionn amfeòla,buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoiUeir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : ag-us, 
/euch, ma tha na buill shoilleir ann an 
croicionn am feòla odhar-bhàn ", is leus ^ 
icas e air fàs sa' chroicionn : tha e g:lan. 

40 Agus an duine aig: am bheil a cheann 
tiir faileadh, tha e maol: gidheadh thae 
g-lan. 

41 Ag'usesanaig'ambheirfholt airfail- 
eadh do'n chuid sin d'a cheann tha leth 
r'aeudan, tha e maol-bhathaiseach ; gidh- 
eadh tha e glan. 

42 Ag'us ma tha 'na cheann maol, no 'na 
43hatliais mhaoil creuchd bhàn càil-eig'in 
dearg ; is luibhre ath'ann air fàs suas 'na 
cheann maol, no 'na bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha atadh no creuchda 
ban-dhearg- 'na mhaol-cheann, no 'na 
mhaol-bhathais, mar a nochdar an luibhre 
ann an croicionn na feòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
■g'airmidh an sa^art e neòg-hlan gu h-iom- 
lan ; tha a' phlaig-h 'na cheann. 

45 Agus an lobhar air am bheil a' 
phlàigh, reubar 'eudach, agus bithidh a 
-cheann lomnochd, agus cuiridh e folacli 
air a bhil^ uachdaraich, agus g-laodhaidh 
e, Neòg'hlan, neòg'hlan, 

46 Rè nan iiile làithean a bhios a' 
phlàig-h air, bithidh e salach ; tha e neò- 
g-hlan : g'abhaidh e comhnuidh 'na aonar ; 
an taobh a muigh do'n champ bithidh 
'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla 

na ma's eudach lìn e. 

48 Ma's ann a tha i san dlìith, no san 
inneach^ do lìon no dh' olainn, ma's ann 
an croicionn, no ann an ni sam bitli deanta 
do chroicionn : 

49 Ag-us ma tha phlàigh uaine no dearg:^ 
san eudach, no sa' chroicionn, aon chuid 
san dlìith no san inneach, no ann an ni 
sam bith deanta do chroicionn ; ìs plàig:h 
hiibhre a th'ann ag-us leuchar' i do'n 
t-sag'art. 

.'jO Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàig'h ag:us druididh e stig:h an ni anns 
(im bheil a' phlàigh seachd làithf^an. 

51 Agus amhaircidh e air a' phlàigh air ' do le'ghiseadh. " dorch bhàn. 

' pucofd. < Up. ' so' cìiur. 

111 an t-seachdamh là : ma tha phlàig'i air 
sgaoileadh san eudach, aon chnid san dlìith 
no san inneach, no ann an croicionn, ììo 
ann an obair sam bith deanta do chroìc- 
ionn; is luibhre chnàmhanach a' phlàig-h ; 
tha e neòg-hlan. 

52 Loisg-idh e uime sin an t-eudach, ma's 
dliith no inneach, ann an olainn no ann an 
lìon, no ni air bith deanta do chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh : oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann ; loisgear e san 
teine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an sag'art, 
ag:us, feuch, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil 
eadh san eudach, aon chuid san dlìith, no 
san inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
ni anns a' bheil a' phlàig-h a nigheadh, 
ag-us druididh e stig-h e seachd làithean 
eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigli an deigh a nig-headh : agus, feuch, 
mur do mhìith a' phlàig-h a dath, ag-us 
mur do sg-aoil a' phlàig'h, tha e neòghlan; 
loisgidh tu san teine e : is cnàmhan an 
leth stig-h e, mas lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus, feuch, g-;^ bheil a' phlàigh càil-eigin 
dorcha an deigh a nigheadh; an sin reub- 
aidh e as an eudach i, no as a' chroicionn, 
no as an dlìith, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast san 
eudach, aon chuid san dlùth, no san 
inneach, no ann an nl air bith deanta do 
chroicionn; isplaigh sgaoilteachatli'ann: 
loisgidh tu le teme an ni anns a' bheil a' 
phlàigh. 

58 Agus an t-eudach, ma's dlìith, no 
inneach e, no ni air bith deanta do chroic- 
ionn, a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh 
asda, an sin nighear e an dara uair, agus 
bithidh e glan. 

59 Is e so lagh plàigli na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an diìith, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicnibli, chum a ghairm glan, no 
'ghairm neòghlan. 

CAIB. XIV. 

1 An lagh agus 7ia h-ìohairtean leis an g,anar an 
lohhar. 33 Comharan luihlire ann an tigh : 4S vìar 
a ghlanar an tigh sin. 

GUS labhair an. Tighearna ri Maois. 
ag ràdh, 

2 Bithidh so 'na lagh do'n lobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e chum ant-sag- 
airt ; 

3 Agus thèid an sagart a macli as a' 
cham.p ; agus amliaircidh an sagart, agug 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibhre 
anns an lobhar : * ro uaine no ro dhearg. 
' nocìidar. Eabli. LEBHiricus, xr/ 4 An sin àithnidh an sag-art gu'n g-ahhar 
air a shon-san a tha gu bhi air a ghlanadh, 
dà eim bheò ghlan, agns fiodh seudair, 
ag-us scarlaid, ag-us hiosop. 

5 Ag'us àithnidh an sagart gii marbhar 
aon do na h-eunaibh ann an soitheach 
creadha, os ceann uisge ruith'. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se 
e, agus am fiodh seudair, agiis an scarlaid, 
agus an hiosop, agus tumaidh e iad agus 
an t-eim beò, ann am fuil an eoin a mharbh- 
adh os ceann an uisge ruith. 

7 Agus crathaidhe air-san ata gubhi air 
a g-hlanadh o'n hiibhre, seachd uairean, 
agus gairmidh e glan e, agus leigidli e as 
an t-eun beò air aghaidh na macharach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi air a 
g-hlanadh 'eudach, agus bearraidh e dheth 
'fhionnadh uile, agus nighidh se e fein 
ann an uisge, chum gxi'm bi e glan: agus 
'na dheigh sin thig e steach do'n champ, 
ag-us fanaidh e mach as a' bhùth seachd 
làithean. 

9 Ach aìr an t-seachdamh là, bearraidh 
e uile fholt a chinn, agus 'flieusag, agus 
mailghean a shùl, eadhon'fhionnadhuile 
bearraidh e dheth : agus nighidh e 'eudach, 
nighidh e mar an ceudna 'fheoil ann an 
iiisge, agus bithidh e glan. 

10 Agus, air an ochdamh là, gabhaidh e 
dà uan fhirionn gun ghaoid, agus aonuan 
boirionn do'n cheud bhhadhnagim ghaoid, 
ag-us tri deich earrannan^ do phlùr mìn 
niar thabhartas-bìdh, measgta le h-oladh, 
agus aon log^ olaidh. 

11 Agus nochdaidh^ an sag-art a ni glan 
e, an duine a ta r'a ghlanadh, agus na nitlie 
sin an làthair an Tig-hearn, aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aon iian 
firionn, agus bheir e seachad e mar ìobairt- 
eusaontais, agusan logolaidh, agus hiaisg- 
idh e iad mar thabhartas-hiaisgte am 
fianuis an Tighearn. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an 
àite sam marbhe'nlobairt-pheacaidh agus 
an ìobairt-loisgte, anns an ionad naomh ; 
oir mar is leis an t-sagart an ìobairt- 
pheacaidh,zs am/<;n7 sin an ìobairt-eusaont- 
ais : tha i ro naomh. 

14 Agus gabhaidh an sagart aiid do 
fhuil na li-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
an sagart i air bàrr chialse deise an neach 
a ta r'a ghlanadii, agnis air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

15 Agus gabhaidh an sagart cind do'n 
log olaidh, agus dòirtidh e i ann an glaic 
a làimhe cUthe fein. 

1 6 Agus tumaidh an sagart a mheur deas 
san oladh a ta 'na làimh clilì, agus crath- 
aidh e cìdd do'n oladh le 'mheur, seachd ^ ruilh uisge,fìor-uisge ; tiisge beò. Eabh. 
2 codarha. ^ tomhas iri cheilhreanna pìnnte 

ehasgonaicli. * iaisbeanaidh. 

112 uairean an làthaìr an Tighearn. 

17 Agiis do'n chuid eile do'n oladh a ta. 
'na làimh, cuiridh an sagart air bàrrchiaise- 
deise an neach a ta r'a ghlanadh, agiis air 
ordaig' a làimhe deise, agiis air ordaig a 
choise deise, air fuil na h-ìobairt-eusaont- 
ais. 

1 8 Agus fuiglieall na h-olaidh, a ta 'tl 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an 
neach a ta r'a ghlanadh . agus ni an sagart 
reite air a shon am fianuis an Tighearn. 

19 Agus ìobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shon-san a 
ta r'a g-hlanadh o 'neòghloine, agiis 'na 
dhèigh sin marbhaidh e 'n ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-loisgte, agus an tabhartas-bìdh air 
an altair : agus ni an sagart rèite air a 
shon, agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an iiiread sin fhaghail ^ ; an sin 
gabhaidh e aon \\Q.Tichum ìobairt-eusaont- 
ais gii bhi air a hiasgadh, a dheanamh 
rèite air a shon, agus aon deicheamh earr- 
ann* do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
mar thabhartas-bìdh, agus log olaidh ; 

22 Agus dà thurtur, no dà chohiman òg', 
mar is urrainn e' fhagliail ; agus bithidh 
fear dhiubh 'na ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eiie 'na ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
air son a ghlanaidh, chum ant-sagairt, g\\ 
doruspàilhuin a' choimhthionail an làthair 
an Tighearn. 

24 Agais gabhaidh an sagart uan na 
h-ìobairt-eusaontais, agus an log olaidh, 
agus hiaisgidh an sagart iad mar thabh- 
artas-luaisgte an làthair an Tighearn. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìobairt- 
eusaontais, a^us gabhaidh an sagart cuid 
do fhuil na h-iobairt-eusaontais, agus cuir- 
idh e i alr bàrr chiaise deise an fhir a ta 
r'a ghlanadh, agus air ordaig- a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

26 Agus doirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an glalc a làimhe chthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid do'n oladh a ta 'na làimh chlì 
seachd uairean am fianuis an Tighearn. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid do'n 
oladh a ta 'na làimh, airbàrr chiaise deise 
an fhir a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig' 
a làimhe deise, agus air ordaig a cholse 
deise, airionadfolanah-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh a ta an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an 
fhir a ta r'a ghlanadh, a dheanamh rèite 
air a shon am fianuis an Tighearn. 

30 Agus ìobraidh e fear do na turtuir, 
no do na columain òga, mar is urrainn e 
fhaghail ; ^ fhaìgheil,fhaotainn. 

<! cuid. ' mar a ihig lcis ; ni alr an ruig 

a làmh. Eabh. LEBHITICUS, XIV. XV. SJ Eadhon an ni is urrainn e fhaghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile marìobairt-loisgte, maille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Ag:us ni an sag'art rèite air 
a shon-san a ta r'a ghlanadh, am fianuis 
an Tighearn. 

32 So lagh an fliir anns a' hheil plàig-h 
na hiibhre, neach nach ruig: a làmh air an 
ni sin a bhiiineas rf'a g'hlanadh.' 

33 Ag-us labhair an Tig-hèarna rl Maois, 
agrus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig- sibh do thìr Chanaain, 
a blieir mise dhuibli mar sheilbh, agus a 
chuireas mi plàigh luibhre ann an tigh 
fearainn bhur seilbhe; 

35 Ag-us g:u'n tig esan d'am buin an tig'h 
agus g'u'n innis e do'n t-sag-art, ràdh, 
A rèir mo bharail-sa tha mar g-u'm bu 
phlàigh luibhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sag:art dhoibh an 
tigh flialmhachadh ' mim tèid an sagart a 
sfigh ann a dh'fhaicinn na plàigh; chum 
nach deanar gacli ni a tha san tig-h neò- 
g-hlan: ag-us 'na dhèig-h sin, thèid an sag:- 
art a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Ag'us amhaircidh e air a' phlàig'h, a- 
gus, feuch, ma bhios a' phlàig-h ann am 
bnllaibh an tig:he, le stiallaibh domhain', 
càileig'in uaine no dearga, a tha r'am fai- 
cinn' ni's ìsle na 'm balla: 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigh g'u dorus an tig-he, agus bheir e fa'near 
an tigh a dhìinadh suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sag-art a rls air an 
t-seachdamh là, agus amhaircidh e: ag-us, 
feucli, ma bhios a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am ballaibh an tig'he ; 

40 An sin àithnidh an sag'art iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a' bheil a' phlàig'h, 
agus tilg-idh iad ann an àite neòghlan iad 
an taobh a mach do'n bhaile. 

41 Ag:us bheir e fa'near an tigh a sgrìob- 
adh air an taobh a stig-h mu'n cuairt, agus 
tilg:idh^ iad a mach an duslach a sg-rìobas 
iad deth, an taobh amuigh do'n bhaile g-u 
àite neòghlan. 

42 Ag:us gabhaidh iad clachan eile, ag:us 
cuiridh iad ann an àitenan clach ud iad; 
ag:us gabhaidh e criadh ^ eile, agus còmh- 
daichidh e thairis^ an tig-h leatha. 

43 Ag:us ma thig: a' phlàigh a rìs, ag:us 
ma bhriseas i mach san tigh, an dèig'h dha 
na clachan a thoirt air falbh, agus an 
dèigh dha an tig-h a sgrìobadh, ag:us an 
dèigh dha a chòmhdachadh thairis le 
creidh ; 

44 An sin thig an sag-art ag:us amhaircidh 
e, ag'us, feuch, ma tha phlàig'h air sg-aoil- 
eadh san tig-h, is luibhre chnàmhain i san 
tigh ; tha e neòg-hlan. 

43 Agus brisidh e sìos an tigh, a chlach- an, ag-us 'fhiodh, ag'us criadh an tig-he 
uile : agus bheir e fa'near an g-iùkn a 
mach as a' bhaile gu h-ionad neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a stig-h 
do'n tigh rè na h-ìiine a dhruidear suas e, 
neòg:hlan g'u feasg'ar. 

47 Ag:us nig-hidh esan a luidheas anns 
an tig'h 'eudach: agus nighidh esan a 
dh'itheas anns an tig-h 'eudach. 

48 Ag-us ma thèid an sag:art a stigh, ag:us 
g-u'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sgaoil a' phlàig-h san tigh, an dèig'h an tig-h 
a chòmhdachadh thairis; an sin g-airmidh 
an sag-art an tigh g'lan, a chionn g'u'n do 
leig-hiseadh a' phlàigh. 

49 Agus g'abhaidh e chum an tigh a 
g:hlanadh dà eun, ag:us fiodh seudair, 
ag-us scarlaid, ag-us hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na h-eun- 
aibh ann an soitheach creadha, os ceann 
uisg:e ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair, 
ag-us an hiosop, ag:us an scarlaid, ag-us an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidh mharbhadh, agus anns 
an uisge ruith ; agus crathaidh e air an 
tig-h seachd uairean. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil an 
eoin, ag-us leis an uisge ruith, ag-us leis an 
eun bheò, ag-us leis an fhiodh sheudair, 
agais leis an hiosop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an 
taobh a mach do'n bhaile, air aghaidh na 
macharach, agus ni e rèite air son au 
tighe : agus bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do 
phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agus 
air son tighe, 

56 Agus air son ataidh, agus alr son 
guirein, agus air son buill shoilleir ; 

57 A theagasg c'uin a bhios e neòghlan, 
agus c'uin a bhios e glan : is e so lagh na 
luibhre. 

CAIB. XV. 
1,19 Neò-ghloine le sillichihh : 13, 28 Mar a ghlanai- 
iad, 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, agus ab- 
raibh riu, 'Nuair a bhios aig duine sam 
bith silteach o 'fheoil, air son a shiUicli 
bithidh e neòghlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'na shilteach: 
ma sluleas 'fheoil a mach a sileadh, no 
ma dhìiinear 'fheoil suas o shilteach, is e 
so a neòghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bithidh i neòghlan : agus 
gach ni air an suidh e, bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a leab- ' fhàgail falamh. 
' san amharc. 
113 2 clais'chle. 

4 dòirtidh. Eabh. 5 làthach, crench ; moytar. Sasg. 
^ spairtidh; plaìsler. Sasg. LEBHIT] 

aidh, nighidh e 'eiidach, ag-us ionnlaididh 
sc eft'm ann an uisge, agais bithidh e neò- 
clilan gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam h'ith 
air an do sluiidh neach air am bheil silt- 
each, nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se efè'm ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu i'easgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil rieach air 
am bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se e fe'iii ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma tliilgeas esan air am bhell 
silteach smugaid airsan a ta glan, an sin 
iiighidh e 'eudach, agus lonnlaididh se e 
fe'in. ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
g'u feasg-ar. 

9 Agus gach dìollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i neò- 
g'lilan. 

10 Agus gach neach abheanas ri ni sam 
bith a bha fuidhe, bithidh e neòghlan gu 
feasgar: agus esan a ghiìilaineas ah-aoii 
air b'ith do na nithibh sin, nighidli e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh se e fè'in ann an 
iiisge, ag-us bithidh e neòghlan gu feasg- 
ar. 

11 Agus gach neach ris am bean esan 
air am bheil silteach, agus uach d'ionn- 
]aid a làmhan ann an uisge, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se efèiii ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasg-- 
ar. 

12 Agus an soitheach creadha ris am 
bean esan air ambheil silteach, brisear e,- 
agus gach soitheach fiodha, nighear ann 
an uisge e. 

13 Ag'us an uair a ghlanar esan air am 
bheil silteach o'shilteach, an sìn àirmhidli 
e dha fèin seachd làithean air son a ghlan- 
aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh e 'fheoil ann an uisg-e ruith, agus 
bithidh e glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dha fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
a^us thi^ e an làthair an Tighearna, gu 
dorus pailliuin a' choimhthionail, ag-us 
bheir e iad do'n t-sagart. 

15 Agus ìobraidli' an sagart iad, aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus an 
t-aon eile mar ìobairt-Ioisgte ; agus ni an 
sagart rèite air a shon an làthair an Tigh 
earn a thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-gin o 
dhuine sam bith, an sin nighidh e 'fheoil 
uile ann an uisge, agusbithidh e neòghlan 
g-u feasgar. 

17 Agus gach eudach, agus gach croic- 
ionn air am bi an sìol-gin, nighear e ann 
an uisge, agus bithidh e neòghlan g-u 
feasgar, 

18 Mar an ceudna,a' bhean leis an luldh CUS, XV. 

fear le slol-gin, nighidh iad araon iad 
fèiii ann an uisge, ag-us bithidh iad neò- 
ghlan gu feasgar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, agus gur fuil a bhios 'na silteach 
'na feoil, seachd làithean cuirear air leth 
i ; agus gach neach a bheanas rithe, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair a 
chuirear air leth i, bithidh e neòghlan : 
gach ni mar an ceudna air an suidh i, 
bithidh e neòghlan. 

21 Agus gach neach a bheanas r'a leab- 
aidh nighidh e "eudach, agus ionnlaididh 
se e fèin ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

22 Agus gachneach a bheanas ri ni sam 
bith air an do shuidh i,nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se efèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòglilan gu feasgar. 

23 Agus ma hh'ios e air a leabaidh, no 
air ni sam bith air an suidh i, 'nuair a 
bheanas e ris, bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

24 Agus ma luidheas fear sam bith 
maille rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos air, 
bithidli e neòghlan seachd làithean, agus 
bithidli gach leabadh air an luidh e neò- 
ghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach fola 
air mnaoi mòran do làithibh, cha 'n ann 
an àm a dealachaidh, no ma shileas e an 
dèigh àm a dealachaidh, bithidh uile 
làithean silidh a neòghloine mar làithean 
a dealachaidh : bithiclh i neòghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè ulle 
làithean a siltich, bithidh i dh'i mar leab- 
aidh a dealachaidh : agus gach ni air an 
suidh i, bithidh e neòghlan, a rèir neò- 
ghloine a dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ris na 
nithibh sin, bithidh e neòghlan ; agus 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèiii ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

28 Ach ma ghlanar i o 'silteach, an sia 
àirmhidh i dh'i fèin seachd làithean, agus 
an dèigh sinbithidh i glan: 

29 Agus air an òchdamh là gabhaidh i 
dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an t-sag- 
airt, gu dorus pàilliuin a' choimhthionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart aon diuhh 
mar ìobau't-pheacaidh, agus an t-aon ei/e 
marìobairt-loisgte; agus ni an sagart rèite 
air a son an làthair an Tighearn, air son 
siltich a neòghlome. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil 
o'n neòghloine, chum as nach bàsaich iad 
'nan neòghloine, 'nuair a thruailleas- iad 
mo phàilliun-sa a ta 'nam measg. 

3^ Is e so lagh anfhir air am bheil silt- I ni. Eabh. 

U4 LEBHITICUS, XV. XVI. catli, agiis an.//ii)' sin aig' an teid a sluol 
iiailh, agus a shalaicliear leis ; 

33 Agus na miià a bhios gu tinn ann an 
am a dealachaidh, ag-us an neach sin air 
ani bi silteach, an fliir, ag-us na mnà, 
agus an duine sm a hiidheas leatha-sa 
a ta neòghlan. 

CAIB. XVI. 

1 1 lohairt-pheacaidh an àrd-shagairt. 20 Am boc 
caibhre a leigeadh as beo. 29 Fèill o' ghlan 
cJdh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
an deigh bàis dhitTiis mhac Aaroin, 
an uair a thug iad seachad tabhartas an 
làthair an Tighearn, agus a bhàsaich iad: 

2 Agus thubhairt anTighearna ri Maois, 
Labiiair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nach teid e anns gach àm a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, an h\thair na caithir-thròcair, a ta 
air an àirc ; a chum nach bàsaich e : oir 
foillsichidh' mise mi fein ann an neul air 
a' chaithir-thròcair. 

3 jMar so theid Aaron a steach do'n lonad 
iiaomh: le tarbh òg chum ìobairt-pheac 
iiidh, agus reithe chum lobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh e air, 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 
'fheoil, agus leis a' chrios anairt crios- 
iaichidh se e fèin, agus cuiridh e an crùn- 
anairt air : is èididh naomha iad sin : air 
an aobhar sin ionnlaididh e 'fheoil ann an 
iiisg-e, agus cuiridh e air iad. 

5 Agus choimhthional chloinn Israeil 
g:abhaidh e dàbhoc ■ o na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
iobairt-loisgte* 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh na 
h-iobairt-pheacaidh a bhiosa'ìr a shon fèin : 
agus ni e rèite air a shon fèln, agus air son 
ii thighe. 

7 Agus g:abhaidh e an dà bhoc-g'aibhre, 
agus nochdaidh e iad an làthair an Tigh- 
carn, aig: dorus pàilh'uin a' choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn'^ air an dà 
bhoc; aon chrann air son an Tighearn, 
agus crann eile air son a' bhuic a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc aii an 
do thuit an crann air son an Tigheani, 
agus lobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit an crann 
g'u'n leigteadh as e, nochdar beò e an 
làthair an Tighearn, gu rèite a dheanamh 
leis, chum a leigeadh as saor do'n fhàsach. 

11 Agus bheir Aaron leis tarbh na 
li-ìobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin, agus ni e rèite air a shon fèin, agus 
air son a thigiie ; ag-us marbhaidh e tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin. 

1 2 Agus gabhaidh e tuiseir làn a dh'eibh- ' tai^beanaidh. 
crannchiir. ^susaoniats. 

115 - dà mheann. 
5 a Iheasrìilaich. hbh teine o'n altair an làthair an Tigh. 
earn, agus làn a ghlac do thìiis dheadh- 
bholaidh pronnta gu mìn, agus bheir e 'n 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat e. 

13 Aguscuiridh e antùis air anteine an 
làthairan Tighearn,chum gu'n còmhdaich 
neul na tùise a' chaithir-thròcair, a ta air 
an Fhiamu's, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an tairbh, 
agus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir- 
thròcair chum na h-àird an ear : agus fa 
chomhair na caithir-thròcair crathaidh e 
do'n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air son an 
t-shiaigh, agus bheir e 'fhuil an taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat, agus ni e r'a fhuil- 
san mar a rinn e ri fuil an tairbh, agus 
crathaidh e i air a' chaithir-thròcair, agus 
fa chomhair na caithir-thròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an ionaid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn Israeil, 
agus a thaobh an seachrana^ 'nam peac- 
annaibh gu lèir: agus mar so ni e air son 
pàilliuin a' choimhthionail a ta chòmh- 
nuidh maille riu, ann am meadhon an 
neòghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid 
e dheanamii rèite san ionad naomh, gus 
an tig- e mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son a thighe \ 
agnis air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach adh'ionnsuidhna 
li-altarach a ta 'm fianuis an Tighearn, 
agus ni e rèite air a son ; agus gabhaidh 
e do fhuil an tairbh, agus do fhuil a'bhuic 
agus cuiridli e i air adhaircibh na h-altar- 
ach mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'n flmll le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e 

agus naomhaichidh e i o neòghloìne 
cliloiini Israeil. 

20 Agiis an uair a bhios e air deanamh 
rèite^ air son an ionaid naoimh, agus air 
son pàilliuin a' choimhthionail, agus air son 
na h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre 
beò : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air 
ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh e osa 
cheann uile lochdan chloinn Israeil, agus 
an uile sheachrana' 'nam peacannaibh gu 
lèir, agus ciiiridh e iad air ceanna' bhuic, 
agus cuirldh e iad air falbh e le làimh duine 
iomchuidh do'n fhàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre air 
fèin an lochdangu lèir gu fearann air leth^ 
agusleigidh e airfalbh am boc san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steacii do phàiU 
iun a' choimhthionail, agus cuiridii e dheth 
an èididh anairt, a chuir e air an uair a 6 ^nuair a chuireas c crioch air rèile dhean- 
nvih. Eabh. ' eu-ccarta. ^ gu fcarann nco-àitichle. 

12 LEBHITICUS, XVI. XVIL chaldh e steach do'n ionad naomh, agiis 
fàgaidh e 'n sin i. 

24 Agus ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge san ionad naomh, agus cuirldh e alr 
'eldidh, agus thig e mach, agris ìobraidh 
e 'ìobairt-loisgte fèin, ag:us ìobalrt-loisgte 
an t-shiaigh ; agais ni e rèite air a shon 
fèin, agus alr son an t-shiaigh. 

25 Ag-us saiU na h-ìobairt-pheacaidh 
lolsgidh e air an altair. 

26 Agxis esan a leig as am boc-gaibhre 
mar bhoc saor, nighldh e 'eudach, agus 
ionnlaldidh e 'fheoil ann an uisge ; agus 
'na dhèigh sln tlièid e do'n champ, 

27 Agus an tarbh air son na h-ìobalrt- 
pheacaidh, agus am boc-gaiblire air son 
na h-ìobalrt-pheacaidh, d'an d'thugadh 
am full a steach a chum rèite a dheanamh 
san ionad naomh, bheirear a mach iad an 
taobh a mulgh do'nchamp ; aguslolsgldh 
iad san teine an croicnean, agus am feoll, 
agus an aolach. 

28 Agus esau a lolsgeas iad, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaidldh e'fheoilann an 
ulsge, agus 'na dhèigh sln tlièid e do'n 
champ. 

29 Agus bithldh so dhuibh 'na ordugh 
gu sìorruiclli : Anns an t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n mhìos, irios- 
laichidli' sibh bhur n-anaman, agus obalr 
sam blth cha dean slbh, aon chuid esan a 
tha do mhuinntir bhur dìithcha fèln, no'n 
colgreach a ta alr chuairt 'nur measg; 

30 Olr alr an là sin ni ansagart rèite air 
bhur son, chum bhur glanaidh : o bhur 
peacannaibh gu lèir anlàthairan Tlghearn 
glanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàlmh dhuibh, 
agus irloslaichidh slbh bhur n-anaman, le 
ordugh sìorruldh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, agus 
a choisrlgeas e gu frithealadh ann an àit 
'athar, an rèite : agus culridh e air an èidldh 
analrt, eadhon an trusgan naomh. 

33 Agus ni e rèite alr son an ionaid ro 
naoimh, agus alr son pàllliuin a' cholmh- 
thlonall, agus air son na h-altarach ni e 
rèlte ; mar an ceudna air son nan sagart, 
agus air son ulle shkiaigh a' cholmhthionail 
ni e rèlte. 

34 Agus bithldh so dhuibh 'na ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheanamh air son 
chlolnn Israell, as leth am peacanna gu 
lèlr aon iialr sa' bhlladhna. Agus rlnn e 
mar a dh'àlthn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. xvn. 

1 Mu'ìi ionad anns an còir ìohairtean ìohradh. 
10 Cha'n flteudarfitil ilheadh, 15 nofeoil a reub- 
adh ìc fiadh-hhcaihatchihh. 

AGÙS labhalr an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic. ' cràdhaidh. Eabh 
116 ^fa chomhaìr. agus ri clolnn Israell uile, agus abair rìu, 
So an ni adh'àlthn an Tighearn, agràdh, 

3 Ge b'e duine alr bith do thlgh Israell, 
a mharbhas tarbh, no uan, no gabhar 
anns a' champ, no mharbhas e mach as a' 
champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàilliuln a' 
cholmhthionall, gu tabhartas a thoirt 
seachad do'n Tighearn air beulaobh^ 
pàihiuin an Tighearna, cuirear full asleth 
an duine sln, dhòlrt e fuil; agus gearrar 
as an duine sln o mheasga shkiaigh: 

^ 5 Chum as gu'n toir clann Israeil an 
ìobairtean, a dh'ìobras iad a mulgh sa' 
mhachair^ eadhon gu'n toir iad a chum 
an Tigheam iad, gu dorus pàillluin a' 
choimhthiònailadh'ionnsuldhant-sagairt, 
agus gu'n ìobalr iad mar ìobairtean-sìth 
iad do'n Tighearn. 
6 Agus crathaidh an sagart an fhuil air 
altalr an Tighearn, aig dorus pàilliuln a' 
cholmhthlonall, agus lolsgidh e 'n t-saill a 
chum fàlle chùbhraldh do'n Tlghearn. 
^ 7 Agus cha 'n ìobalr lad ni's mò an 
ìobalrtean do dhlabholaibh, an dèlgh an 
deachaidh iad le strìopachas : Blthldh so 
'na reachd dhoibh gu sìorraldh alr feadh 
an glnealacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e dulne air 
blth do thigh Israell, no do na coigrich a 
bhios air chualrt 'nur measg, a bheir 
seachad tabhartas-loisgte no ìobairt, 

9 Agus nach toir e gu doras pàilliuin a 
cholmhthionail, a chum 'ìobradh do'n 
Tighearna; gearrar eadhon an duine sin 
as o mheasg a shlualgh. 

10 Ag-us ge b'e dulne do thlgh Israeil no 
do na coigrich ata air chuairt'nur measg, a 
dh'itheas gnè sam blth fola; culridh mise 
mo ghnìiis an aghaidh an anama sln a 
dh'itb eas full, agus gearradh mi as e o 
mheasg a shluaìgh. 

11 Olr tha beatha na feòla san fhuil, 
agus thug mi dhuibh i air an altair, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anamanna : 
oir is i 'n fhuil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri cloinnlsraeil, 
Cha 'n ith anam sam bith agaibh fuil, ni 
mò a dh'itheas an coigreach a bhios alr 
chualrt 'nur measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do chloinn 
Israell, no do na coigrich a bhios air 
chuairt 'nur measg, a ni sealg agus a 
ghlacas beathach no eun a dh'fheudar 
itheadh; dòirtidh e mach 'fhuil, agus 
còmhdaichldh^ e le duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fìieòla a 
full ; tha i air son beatha dh'i : uime sln 
thubhalrt mi rl cloinn Israell, Cha 'n ith 
slbh fuil feòla sam bith ; oir is i beatha 
gachfeòla a full: gach neach a dh'itheas 
i gearrar as e. ^ air aghaidh an fìiearainn, Eabli *folchaidh. LEBHITICUS, 

1 5 Aì?us gach anam a dh'itheas an ni a 
bliàsaicheas dhethfeirì, no a reubadh le 
f!adh-bheathaichibh,(mvi's neach e aing- 
adh 'nuv tlr fein, no coigreach) nig-hidh e 
'eudach, agiis ionnlaididh se e/«» annan 
nipg'e, ag'us bithidh e neòghlangvifeasgar; 
an sin bithidli e glan. 

16 Acli murnigh se e, agus murionnlaid 
e 'fheoil ; an sin giìilainidh e 'aingidh- 
cachd. 

CAIB. xvni. 

6 ^fìi pììòsadh mi-laghail. 19 Mii, anamiannaihh 
gràineil. 

AGUS^labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh. 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A rèir g-hnìomhara tìre na h-Eiphit 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean 
sibli ; ag-us a rèir ghnìomhara tìre Chanaain 
gus ain bheil mise 'gur tabhairt, cha dean 
sibh ; ni mò a ghluaiseas sibh 'nan ord- 
iiighibli. 

4 Ni sibh mo bhreitheanals, ag'us g-leidh- 
idh sibh m'orduighean, gu ghiasad annta : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais ; nithe ma ni duine, 
bithidh e beò annta : Is mise an Tighearn. 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fa^us a 
dh'aon neacli a ta dlìith dha ann an daimh, 
a chum a nàire a leigeadh ris : Is mise an 
Tighearn. 

7 Nochd' t'athar, no nochd do mhàthar 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, cha 
leig thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha leig thu ris: is 
e nochd t'athar e. 

9 Nochd do plieathar, nighinn t'athar, no 
iiighinn do mtiàthar, co dhiubh a rugadh 
j aig an tigh, no 'rugadh amach ì,eadhon 
an nochd-san cha leig tlui ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn 
do nighinn, eadhon an nochd-san cha leig 
tliuris: o\r is e an nochd-san do nochd 
fèin. 

11 Nochd nigliinn mnà t'athar, a ghin- 
eadh le t'athair, (is i do phiuthar i) cha 
leig thu ris a nochd-sa. 

1 2 Cha ieig thu ris nochd peathar t'athar : 
ìs i banacharaid ro dhìleas t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar do 
mliàthar : oir is i banacharaid ro dhìleas 
do mhàthar i. 

14 Cha leig thurisnochdbràthar t'athar, 
cha tig thu 'm fagus d'a mhnaoi : is i bean 
bhràthar t'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna; is i bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do bhràth- 
ar : is e nochd do bhràthar e. s. xvji. xvni. XIX. ' lomnochduidh, nàire. 
117 ' inshinn. 17 Cha leig thu ris nochd mna agus a 
h-ighinn", ni mò a ghabhas tu nighean a 
mic, no nighean a h-ighinn, a chum a 
nochd a leigeadh ris ; oir is iad a bana 
chairdean dìleas iad : is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a chum a buaireadh', a leigeadh 
ris a nochd, a thuilleadh air an tè eile, am 
feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus 
do mhnaoi a leigeadli ris a nochd, anuaiv 
a chuirear air leth i air son a neòghloine. 

20 Agus cha hiidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimliearsnaich, a chum thu 
fèin a thruailleadli leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air b'ih do 
d' shliochd dol troimh 'n teine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do 
Dhè: Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu le firionnach mar le 
boirionnach: is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh 
sam bith gu d' thruailleadli fèin leis ; ni 
mò a sheasas bean sam bith roimh ainmh- 
idh gu luidhe sìos da: is amhluadh^ e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an aon 
sam bith do na nithibh sin : oir anns na 
nithibh sin uile thruaill na cinnich sin iad 
fèin, a thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann: uime 
sin leanaidh nii 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin, gleidhidh sibh moreachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean 
sibh ao?i air bith do na gràineileach daibh 
sin ; aon chuid neach air bith d'ur cinneach 
fèin, no coigreach a bhios air chuairt 'nur 
measg : 

27 (Oir na gràineileachda sin iiile rinn 
daoine na dùthcha, a bha roimhibh, agus 
tha 'm fearann air athruailleadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ceudna, 'nuair a thruailleas 
sibh e, mar a sgeith e mach na cinnich a 
bha roimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith 
do na gràineileachdaibh ud, eadhon na 
h-anaman a ni iad, gearrar as iad o 
mheasg an sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduigh- 
ean, a chum nach dean sibh aon air bith 
do na gnàthannaibh gràineil ud, a rinn- 
eadh roimhibh, agus nach truaill sibh sibh 
fèin annta: Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

CAIB. XIX. 

Laghanna àraidk air am mìncachadh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthlonal chloinn Is 
raeil uile, agus abair riu, Bithibh naomha : 2 hrosnucliadh, cràdh. * aimlisg; conjusion. Sasg. LEBIIITI 

oir a ta mlse an Tighearna blmr Dia 
naomh. 

3 Bitheadh eag:al bhiir màthar agiis 
bhnr n-athar air g-ach dnine agaibh, ag-ns 
ffleidhibh mo shàbaidean: Is mise an 
Tighearna bhnr Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh g-n h-ìodhol- 
aibh, agus na deanaibh diathan' leaghta 
dhuibh fein : Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

5 Agns ma dh'lobras sibh ìobairtthabli- 
artasan-sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh 
i d'ur toil fem. 

6 San h\ sin fein anns an lobair sibh i 
ithear i, ag-us air an là màireach: ag-us 
ma mhaireas a bheag- dh'i gus an treas 
là, loisg-ear san teine e; 

7 Ag'us ma dh'ithear e idir air an treas 
h\, i',9 gràineil e ; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, 
g'iùlainidh e 'aingidheachd, a chionn 
g:u'n do nihi-naomhaich e ni coisrigte an 
Tighearn : agus gearrar an t-anam sin as 
o 'shhiagh. 

9 Agus anualr a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha bhuain thu g-u bnil- 
each oisinnean t'achaidh, ni mò a clnniinn- 
icheas tu dloghhiim' t'fhogharaidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'flnon-hos^ 
ni mò a chruinnlcheas tu uile fhìon- 
dheai'ca t'fhìon-hos ; do'n bhochd agus 
do'n cholgreach fàgaidh tn iad: Is mise 
an Tlghearna bhur Dla. 

11 Cha ghold slbh, ni mò a nl slbh 
breug'*, no mheallas aon ag-aibh a chèile. 

12 Agus cha mhionnaicli sibh air 
m'ainmsa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomhaicheas tu ainm do Dhc: Is mise 
an Tlghearn. 

13 Cha dean thu foirneart' alr do 
choimhearsnach, ni mò a nl thu reubalnn 
air; cha'n fhan duals an flilr-thuarasdail 
maille riut rè na h-oldhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, agus 
roimh 'n daU cha chuir thu ceap-tuislidh, 
ach blthldh eagal do Dhè ort; Is mise an 
Tighearn. 

15 Ciia dean slbh eucolr sam bith ann 
am breltheanas ; cha bhi sulm agad do 
g-hnùis*' an diiiiie bhochd, mi mò a bheir 
thu in-ram do ghnùls an duine chumhachd- 
aich ; ann an ceartas bheir thu breth air 
do choimhearsnacli. 

16 Cha tèid thu vm'n cuah t mar fhear 
tuaihs'' am measg do shhiaigh ; ni mò a 
sheasas tu an aghaidh fòla do cholmhears- 
naich: Is mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthalr 
ann ad chrldhe : air gach aon chor cron 
alclildh tu do cholmlieai'snacli, agus cha'n 

' dèe. ^ òeasgana. ' cJta lom thu gu huileacli 
i'fhìnn-ghàradh, * a dh'àicheadkas sibli. Eabh. 
» euciiir, feall, cealg. ^ phearsa. 

"< flicar ciil-cliàincudh,fhear innseadh sgeoil. 

us CUS, XIX. 

fhuillng tlui peacadh alr. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, nl mò bhlos 
fahichd* agad ri clolnn do shhialgli, ach 
gràdhalchidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin : Is mise an Tighearn. 

19 Gleldhidh slbh mo reachda: Clia 
leig- thu le d' sprèldh sìolachadli le gnè 
elle'; Cha chuir tlni t'fhearann le sìol 
measgta: ni mò a chulrear umad eudach 
measg'ta do olalnn agus do llori. 

20 Agns ge b'e neach a luidheas gii 
collaidh le mnaoi a ta 'na ban-tràlll fuidh 
clieangal-pòsaldh alg fear, agus nach 
d'fhuasgladhidlr, ni mò a tluigadh saorsa 
dh'i, sgiùrsar i: clia clnilrear gu bàs iad, 
a chionn nach robh i saor. 

21 Agus bhelr e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tlg-hearn, gu dorns pàlllluin a' ciiolmh- 
thlonail, eadhon reithe mar ìobairt-eus- 
aontals. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-ìobairt-eusaontals an làthair 
an Tighearn, alr son a pheacaldh a rlnn 
e : agus maithear dha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an ualr a thig sibh do'n fhear- 
ann, agus a sluildhlcheas sibh gach gnè 
chraobh air son bìdh, an sln measaidh 
sibh an toradh mar ni neo-thimchloU- 
ghearrta: tri bliadhna blthldh e dhuibh 
mar ni neo-thlmchioll-glaearrta: cha'n 
ithear dlieth. 

24 Ach aira' cheathramlibliadhnabith- 
idh a ihoradli ulle naomha, chum cliu 
do'n Tighearn 

25 Agus air a' chùlgeadh blladhna ith- 
Idh slbli d'a thoradh, chimi as gu'ntolr e 
a chinneas '° dulbh : Is mlse an Tighearna 
bhnr Dia. 

26 Cha'n ith sibh ni sam hith leis an 
fhull : ni mò a glmàthalcheas slbh druldh- 
eaclid", no sheallas sibh alr amannaibh 

27 Cha bhearr sibh mu'n cualrt oisinn- 
ean bhur ceann, ni mò a mhllleas tu ois- 
innean t'fheusalg. 

28 Cha dean slbli gearradh sam blth 
'nur feoll air son nam marbh, ni mò a 
chulreas slbli comharadli sam bitli olrbh : 
Is mise an Tlghearn. 

29 Na truaiìl do nighean, a thoirt olrre- 
bhi 'na strìopaich ; a chum as nach tolr- 
ear am fearann gu strìopachas agus nach 
Ronar an dùthalch le h-alng-idheachd. 

30 Gleidhldh sibli mo shàbaldean, agus 
bheir sibh m-ram do rn'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

31 Na blodli suim agalbh dhulbh-san. 
alg am bheil leannain-shìtli agus na 
h-Iarralbh a dh'ionnsnldli hichd-fiosachd, 
gu bhi alr bhur truailleadh leo; Is mise: 
an Tighearna bhur Dia. 

8 mì-run. ^ !e seòrsaibh eagsamhuil. 

'"fliàs. Jìosachd. 
manaibh. " spiorada fàistneachd. LEBHITICUS, XIX. XX. 32 An làtliair a' chinn lèith èindh tu 
suas, agus bheir thu urram do g-hnùis an 
duine aosda, ag-us bithidh eag-al do Dhè 
ort: Js mise an Tig-hearn. 

33 Agus ma bhios coig-reach air chuairt 
maille riut 'nur tìr, cha bhiiin slbh gu 
cruaidh ris. 

34 ftlar neach a rugadh 'nur measg 
bithidh dhuibhse an coigreach a ta air 
chuairt maille ribli, agus g-ràdhaichidh tu 
e mar thu fèin; oir bha sibh fèin "nur 
coig-rich ann an tìr na h-Eiphit: Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas, ann an slait-thomhais, 
ann an cudtlirom, no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta', clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart 
bithidh ag-aibh: Is mise an Tighearna 
bhur Dia, a thug sibhse mach à tlr na 
h-Eiphit. 

37 Uime sln gleidhidh sibh mo reachd- 
an uile, agus mo bhreitheanais uile, agus 
ni sibh iad : Is mlse an Tighearn. 

CAIB. XX. 

1 Mìi shlìochd a thahhairt do Mholech. C 3Iu 
mhuhìntir aig am bheil leaìmain-shìth. 9 Mu 
veach a mhaltaicheas 'atìiair no 'mhàthair, Sfc. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 A rìs, their thu rl clomn Israeil,Ge b'e 
air bith e do chloinn Israeil, no do na 
coigrich a ta air chuairt ann an Israel, a 
bheir a bheag- d'a shliochd do Mholech, 
cuirear gu clnnteach gu bàs e, clachaidh 
sluagh na dìithcha e le clachaibh. 

3 Agus cuirldh mlse mo ghnìiis an ag-h- 
aidh an duine sin, agus gearraidh mi as e 
o mheasg" a shluaigh; a chionn gu'n 
d'thug- e d'a shhochd do Mholech, a shai- 
achadh m'ionaìd naoimh-sa, agus a 
thniailleadh m'ainme naolmh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh na 
dìithcha air chor sam bith an sìiilean o'n 
duine sln, an ualr a bheir e d'a shhochd 
do Mholech, agus nach marbh iad e ; 

5 An sin culrldh mise mo ghnìiis an 
aghaldh an dulne sln, agus an aghaldh a 
theaghlalch, agus g-earraidh mi as e, agus 
iadsan uile a thèld le strìopachas 'na 
dhèig-h, a dheanamh strìopachais le Mo- 
lech, mheasg an shiaigh. 

6 Agus an t-anam a thèld a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntlr aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dh'lonnsiildh luchd fios- 
achd, gu dol le strìopachas 'nan dèlgh, 
cuiridh mlse mo ghrmis an aghaidh an 
anama sln, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sln, agus 
bithibh naomha: olr ìs mise an Tigh- 
earna bhur Dla. S Ag'us gleidlildh sibh mo reaclidan, 
agus nl sibh lad: Is mlse an Tighearn a 
naomhaicheas sibh. 

9 Oir g-ach neach a mhallaicheas 'athair 
no 'mhàthair, cuirear gu clnnteach gubàs 
e : mhallaich e 'athair no 'mhàthalr ; bitli ■ 
idh 'fhuil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhoii esan a ni adhal- 
trannas rl mnaoi a cholmhearsnaich.cuirear 
an t-adhaltranach agus a' bhan-adhal- 
tranach gu clnnteach gu bàs. 

1 1 Agns an ckiine a hiidheas le mnaoi 
'athar, lelg e ris nochd 'athar: cuircar gu 
cinnteach le chèile gu bàs iad; hiihidh 
am fuil orra fèin. 

12 Agus ma hiidheas dulne le mnaol a 
mhic, cuirear gu deimhin le chèile gu bàs 
iad: dh'oibrlch iad amhhiadh°: biihidh 
am fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas chiine le 
fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn iad 
le chèlle g-ràineileachd: cuirear gucinnt 
each gu bàs iad; bithidh am fuil orra 
fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine (Z'« ionn' 
Sìiidh bean agus a màthair, is alngldh 
eachd e: loisgear le teine iad, eadhou 
esan agus iadsan: a chum nach bi aing' 
idheachd 'nur measg'. 

1 5 Agus ma luidheas duine le h-alnmli 
idh, cuirear gu cinnteach gu bàs e: agus 
marbhaldh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig: bean am fagus a 
dh'ainmhidh sam bith, agus gu'n hiidh i 
slos da, mai-bhaidh tu a' bhean agus an 
t ainmhidh : cuirear gu cinnteach gu bàs 
lad ; bithidh am fuil orra fèin. 

17 Ag:us ma ghabhas duine a phluthar 
nighean 'athar, no nighean a mhàthar, 
agus gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic 
ise a nochd-san; is nì maslach' e; agus 
gearrarasiadann an sealladh an skiaigli^ : 
leig e ris nochd a pheathar, glùlainidh e 
'alngidheaehd. 

18 Agus ma luidheas dulne le mnaoi 
agus a tinneas oirre, agus gu'n lelg e ris 
a nochd, leig' e ris a tobar, agus leig- ise 
ris tobar a fola ; agus gearrar as le chèile 
iad o mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig- thu rls nochd peathar 
do mhàthar, no peathar t'athar ; oir tha e 
a' rùsgadh 'fheòla fèin: g'iùlainidh iad 
an aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas dulne le mnaoi 
bhràthar 'athar, leig e rls nochd bhràthar 
"athar: glùlainidh iad am peacadh; 
gheibh iad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas dulne bean a 
bhràthar, is ni neòghlan e: leig e ris 
nochd a bhràthar; bithidh iad gun 
chloinn. Toimhsean fìrirmeach. ^ aimìisg, easordugh, 

119 aingidh. ^ ann ansùilibh mhacan stuaigh. Eabli LEBHITICUS, XX, XXI. 22 Uime s'm gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibh iad; a chum nach dean am fearann, 
g'am bheil mi'gur tabhairt gucòmhnuidh 
a ghabhail ann, bhur sg-eith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an gnàth- 
annaibh' nan cinneach a ta mise a' 
tilgeadh a mach roimhibh : oir rinn iadsan 
na nithe sin uile, ag:us uime sin ghabh mi 
gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaich- 
idh sibh am fearann, agus blieir mi 
dhuibh e clium a shealbhachadh, fear- 
ann a ta sruthadh le bainne agus le mil : 
Is mise an Tighearna bhur Dia, a dheal- 
aich siblise o gach skiagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin eadar-dheal- 
achadh eadar bheathaichibh glana agus 
neòg-hlan, agus eadar eunlaith neòg-hlan 
agus g-hlan; ag'us cha dean sibh bhur 
n-anamanna gràineil le beathach no le 
h-eim, no le gnè air bith do ni beò a 
shnàigeas air an talamh, a sgar mise 
iiaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa : 
oir a ta mise an Tighearna naomh, agus 
dhealaich mi sibhse o gacli sluagh eile, 
chum as gu'm bu leam fein sibh. 

27 Bean no duine, mar an ceudna, aig 
am bheil leannan-sìth, no ' bhios ri fìos- 
achd, cuirear gu deimhin gu bàs iad: 
clachaidh iad le clachaibh iad; hitliidh 
am fuil orra fèin. 

CAIB. XXI. 

Mu ghiùlan nan sagart a thaohh nam marbh, agus 
niu'm pòsndh. 
GUS thubhairtanTigheai-nari Maois, 
Labhair ris na sagairt, mic Aaroin, 
agus abair riu, Air son nam marbh cha 
salaichear neacli sam bith dhìbh am measg 
a shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean^ ata'mfagus 
da, eadho7i air son a mhàtliar, agus air son 
'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus dii, aig nach robh 
fear-pòsda ; air a sonsa feudaidh e bhi air 
a shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air hhi dha 
'wadhuine urramacli' am measg a shhiaigh, 
gu 'thruailleadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann\ 
agus cha bliearr iad oisinn am feusaig, ni 
mò a ni iad gearradh 'nam feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, agus cha 
tniaill iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt 
seachad tabhartais an Tighearn a bheirear 
suas le teine, agus arain anDè ; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta 'na strìopaich. 1 reachdaìhh, orduighihh. Eabh. ^flieòla 
fèin. Eabh. ■>'na àrd-dhiiine. ^ Cha mhaolaich 
iad an ceann le spìonadk an gruaige. 
120 nomi-naomha^; ni mò a ghabhas iad bear 
a chuireadh air falbh o 'fear: oìr tha e 
naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir thae 
a' toirt seachad arain do Dhè; bithidh e 
naoniha dhuit : oivtha mise anTighearna 
naomh, a ta 'gur naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sagairt 
air bith i fèin le strìopachas a dheanamh, 
tha i a' truailleadh a h-athar : loisgear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dhòirteadh 
an oladh naomh air a cheann, agus a 
choisrigeadh a chiir na h-èididh^ uime, cha 
rìiisg e a cheann, ni mò a reubas e 'eudach, 

1 1 Ni mò a tlièid e steach a dh'ionnsuidh 
cuìrp mhairbh sam bith : air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh clia tèid e 
mach, ni mò a thruailleas e ionad naomh a 
Dhè ; oir a ta crùn oladh-ungaidh a Dhè 
air: Is mise an Tighearn. 

13 Agus gabhaidh e bean 'na maigh- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air 
falbh o 'fear, no bean mhi-naomha, no 
strìopach ; iad sin cha ghabh e : ach òigh 
d'a shhiagh fèin gabhaidh e 'na mnaoi. 

15 Agus cliatruaille ashhochdam measg 
a shhiaigh: oir a ta mise an Tighearna 
'ga naomhachadh. 

16 Agus labhairanTighearnari Maois, 
ag ràdh. 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e 
air bith e do d' shliochd 'nan ginealach- 
aibh, anns am bi gaoid'' saìn bith, na 
tigeadh e am fagus a thoirt seachad arain 
a Dhè : 

18 Olrge b'e air bith duine anns am bi 
gaoid, cha tig e 'm fagus : duine dall, no 
bacach, no aig am bheil sròn leachdach, 
no ni sam bith thuiUeadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste. 

20 No crotach, no 'na throich, no aig 
am bheil leus^ air a shìiil, no air am bheil 
càrr^, no cloimh'", no aig am bheil a 
chlochan brìiite : 

21 Cha tig duine sam bith do shliochd 
Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirtseachad tabhartasan an 
Tighearn a bheirear suas le teine : tha 
gaoid ann, cha tlg e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n 
aran ro naomli, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha tèid c, ni mò thig e 'm fagus 
do'n altair, a chionn gu bheil gaoid ann; 
a chum nach truaiU e m' ionaid naomha : 

5 air a truailleadh. * an trusgain naoimh. 
' ciurram, aineamh. ^ ball geal. ^ tachas 

tioram: scurvg. Sasg. sgrìobach ; amfeàlan. LEBHITICU 

(lir a ta mise an Tighearna 'gan naomh- 
achadh. 

24 Ag-us dli'innis Maois so do Aaron, 
agus d'a mhic, agus do chloinn Israeil uile. 

CAiB. xxn. 

Fcumaidh an sagart air am bi neòghlcìne sam hith, 
fantuinn o nitìiibìi naomha, 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agiisr'a mhic, iad 
'gansgaradh feinonithibhnaomha chloinn 
Israeil, agus gun iad a thoirt easonoir do ' 
m'ainm naomh-sa, anns na inthìhh sin 
a naomhaicheas iad dhomh : Is mise an 
Tighearn. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur 
sliochd uile am measg bhur g-inealach, a 
theid a dh'ionnsuidh nan nithe naomha, a 
naomhaicheas clann Israeil_ do'n Tigh- 
earn, agus a neòghloine air, gearrar as 
an t-anam sin as mo làthair: Is mise an 
Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an dmne do shliochd 
Aaroin a ta 'na lobhar, no air am bheil 
silteach^ cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, gus am bi e glan. Agus ge b'e 
bheanas ri ni air bith a ta neòghlan leis 
a' mharbh, no duine aig am bheil a shìol 
a' dol uaith; 

5 No ge b'e bheanas ri ni air bith a 
shnàig-eas, leis an deanar neòghlan e, no 
ri duìne o'm faigh e neòghlpine, ge b'e 
air bith neòghloine a bhios air; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air bith 
d'an leithidibh sin, bithidh e neòghlan gu 
feasgar, agus cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, mur nigh e 'fheoil le h-uisg-e. 

7 Affus an uair a theid a' g^hrian sìos, 
bithidh e glan, agus an dèigh sin ithidh e 
do na nithibh naomha, a chionn gur e a 
bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a 
reubar le fiadh-hheathaichihh, cha 'n ith 
e''ga shalachadh fèin leis: Is mise an 
Tighearn. 

f 9 Gleidhidh lad uime sln m'òrdugh^ 
air eagal gu'n g-iìilain iad peacadh air a 
shon, agus uime sin gu'm iaigh iad bàs, 
ma thruailleas iad e : Tha mise an Tigh- 
carna 'gan naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam bith do'n 
ni naomh • cha 'n ith fear-cuairt^ an 
t-sagairt, no seirbhiseach tuarasdail do'n 
ni naomh. 

11 Ach ma cheannaicheas an sagart 
duine le 'airgiod, ithidh e dheth, agus 
Gsan a rugadh 'na thigh ; ithidh iad d'a 
bhiadh. 

12 Agus ma bhios nlghean an _t-sagairt 
Tpòsda ri coigreach, clia 'n fheud i itheadh 
do thabhartas nan nitl e naomha. I a fliriiailleadh. - creuchd shilieach. 

^ m'fhaire. * eil-thireach, aoidhe, aUJinichinn. 
12] S, XXI. XXII. 

13 Ach ma bhios nighean an t-sagairl 
'na bantraich, no dealaiclite rafear, agus 
gun sliochd aice, agus i air pilltinn gu tigh 
a h-athar, mar 'na h-òige, ithidh i do 
bhiadh h-athar ; ach cha'n ith coigreach 
sam bith dheth. 

14 Agus ma dli'itheas duine do'n ni 
naomh gun fhios da, an sin cuiridh e an 
cìiigeadh cuid deth ris, agus bheir e do'n 
t sagart e, tnaille ris an ni naomh. 

1.5 Agus cha truaill iad nithe naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n 
Tighearn; 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta an 
eusaontais a ghiìilan an uair a dh'itheas 
iad an nitlie naomha: oir a ta mise an 
Tighearna 'g'an naomhachadh. 

17 Agus labhair an Tigliearna ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
agus ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
Ge b'e air bith e do thigh Israeil, no do 
na coigrich ann an Israel, a bheir seachad 
a thabhartas air son a bhòidean uile, no 
air son a shaor-thabhartasan uile, a bheir 
iad seachad do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte ; 

19 Bheirsihh seachadà'm toil fèin beath- 
ach firionn gun ghaoid do'n bhuar, do na 
caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha toir sibh seachad : oir cha 
ghabhar air bhur son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'nTighearn, a 
choimhhonadh a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, do'n bhuar,no do na caoraich^ 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n gabhar 
ris : cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air 
am bi fliodh^, no càrr", no cloimh, cha 
toir sibh seachad iad sin do'n Tighearn, 
ni mò a bheir sibli tabhartas dhiubh a 
bheirear suas le teine air an altair do'n 
Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am bi ni 
sam bith thar a' chòir, no dh'uireasbhuidh 
'nabhallaibh.sinfeudaidhtutholrtseachad 
màr shaor thabhartas ; ach air son bòide' 
cha g'habhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùlte, no pronnta, 
no reubta^ no g-earrta, cha toir sibh 
seachad'do'n Tighearn; agus cha 'n ìòb 
air sibh e 'nur tìr. 

25 Agus o làimh coigrlch clia toir sibh 
seachad aran bhur Dè do h-aon diubh sin; 
a chionn gu'm hheil an truaiUidheachd 
annta, agus gu'm bheil gaoidean annta : 
cha ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearnari Maois, 
ag ràdh, ^ do'nmheanbh sprèidh. ^foinne; wenn. Sasg. 
' scurvy. Sasg. 8 rnòide. ^ briste. cha dean. L,EBHITICUS, XXII. XXIII. 27 'Nuair a bhelrear tarbh, no caora, no 
gabhar, aii sin bithidh e seachd làithean 
t'iiidh 'mhàthair ; ag-us o'n ochdamh là 
agus a sin suas, gabhar ris mar thabhartas 
ti bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

28 Agus ìna's bò na caora a bhios aiuu 
cha mharbh sibh i t'èin agus a h-àl san 
aon là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibh ìobairt- 
bhuidheachais do'n Tig-hearn, lobraidh 
sibh i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fein ithear suas i, cha 'n 
fliàg sibh a bheag- dhith g-u maduimi: Is 
mise an Tig-hearn. 

31 Air an aobhar sin, gleidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad : Is mise 
an Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainmnaomha- 
sa, agus bithidh mi air mo naomhachadh 
am measg- chloinn Israeil : Is mise an 
Tig-hearn a ta 'gur naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
g-u bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an 
Tighearn. 

CAIB. XXIII. 

1 Mu làithihh-fèWe an Tighearn. 22 Fàgar 
dioghlui/n san fhearann air son nam hochd. 
20 Mu latha na reite. 

/4 GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
xX. ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, A thaobh fèillean' an Tighearn, a 
g-hairmeas sibh a òAi'nancomhg'hairmibh 
naomha,is iad eadhon sin m'f'hèillean-sa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fÌTioise, 
comhghairm naomh : obair sam bith cha 
dean sibh air: is e sàbaid an Tighearn e 
'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 /s i«c?sin fèillean anTighearn, eadhon 
comhg-hairmean naomha, a ghairmeas sibh 
'nan amannaibh fèin: 

5 Anns a' cheud mhìos, alr a' cheathramh 
là deug do'n mhìos air feasgar, bithidh 
càisg' an Tighearn. 

6 Agus air a' chùigeadh là dheug do'n 
mhìos sin fèin bithidli fèill an arain neo- 
g'hoirtichte do'n Tighearn : seachdlàithean 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' clieud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh : obair thràilleil^ sam bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna 
seachd làithean: air an t-seachdamh là 
bithidh comhghairm naomh ; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibli air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maols, 
ag ràdh, 

10 Labhair rl clolnn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thlg sibh a dh'ionnsuidh an 
fhearainn a bheir mise dhulbh, agus a 
bhualneas sibh 'fhoghar, an sinbheir sibh ^fèisdean, làìtheanfèille. 
122 - shaoithreacliail. sguab do cheud thoradhbhur fogharaidh 
dh'ionnsuidh an t-sagalrt: 

11 Agus lualsgldh e 'n sguab an làthalr 
an Tighearna, chum gu'n gabhar rlthe air 
bhur son : alr an là màireach an dèlgh na 
sàbalil kiaisgidh an sagart i. 

12 Agus ìobraidh slbh air an là sln, au 
ualr a luaisgeas slbh an s^iab, uan firionn 
gun ghaold, do'n cheud bhliadhna, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearn. 

1 3 Agus is e a thabhartas-bìdh dà dheicli- 
eainh earrann do phlùr mìn measgta le 
h-òladh, tabhartas abhelrear suas le teine 
do'n Tighearn, chum fàile chùbhraidh : 
agus bithidh a thabhartas-dibhe do fhìon, 
an ceathramh cuid ào hln. 

14 Agus cha'n ith slbh aran, no gràn 
cruaidhichte, no diasa glasa, gus an là sln 
fèln anns an tolr slbh tabhartas a chinn 
bhur Dè : bithidh e 'na reachd bith-bhuan 
air feadh bhur glnealacha, 'nur n-àlteach- 
aibh-comhnnidli uile : 

1 5 Agus àlrmhidh sibh dhuibh fèin o'n là 
màlreach an dèlgh na sàbaid, o'n là san 
d' thug sibh leibh sguab an tabhartals- 
luaisgte : bithidh seachd sàbaidean iomlan 
ann : 

16 Eadhon gus an làmàlreach an dèigh 
na seachdamh sàbald, àlrmhidhsibh leth- 
cheud là, agus bhelr sibh seachad nuadh 
thabhartas-bidh do'n Tlghearn. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àlteacli- 
aibh-còmhnuidh dà bhulllonn^ luaisgte, 
do dhà dheicheamh earrann ; bitliidh iad 
do phlùr mìn ; fulnear iad le taols ghoirt ; 
bithidh iad ""nan ceud thoraan do'n Tlgh- 
earn. 

18 Agus bhelr sibh seachad malUe rls 
an aran seachd ualn gun ghaold, do'n 
cheud bliliadhna, agus aon tarbh òg, agus 
dà reithe : bithidh iad 'nan ìobalrt-lolsgte 
do'n Tlghearn, maille r'an tabhartas- 
bìdh, agns an tabhartas-dlbhe, eadhon 
tabhartas a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tlghearn. 

19 An sln ìobraldli slbh aon mheann do 
na gabhraibh mar ìobalrt-pheacaldh. 
agiLs dà uan do'n cheud bhlladhna mar 
ìobalrt-thabhartasan-slth. 

20 Agus hialsgldh an sagart iad mallle 
rl aran a' cheud toraldh, mar thabhartas- 
lualsgte an làthair an Tighearna, maille 
rls an dà uan : blthidh iad naomha do'n 
Tighearn chiim an t-sagalrt. 

21 Agus galrmidh slbh alr an là sln 
fèin, a chum gu'm bl e 'na chomhghairm 
naomh dhulbh: obalr thràlllell sam bith 
cha dean sibh air ; Bithidh e 'na reachd 
slorruldh 'nur n-àlteachalbh-còmhnuidh 
uile air feadh bhur ginealacha, 

22 Agus an uair a bhuaineas slbh fogh- 
ar^ bhur fearainn, cha ghearr thu gu bull- 
each olslnnean t'achaldh 'nuair a bhuain 5 mhuilionn. ^oghara. LEBHITICUS, XXnt XXIV. eas hi, ni mò a thìonaileas tu diog-hlulm 
t'fhog-haraidh: fàg-aidhtulad do'nbhochd 
agus do'n choig^reach ; Is mise an Tigh- 
earnabhxu- Dia. 

23 Ag:us labhair an Tig:hearna ri Maois, 
ng ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil ag: ràdh, 
San t-seachdamh mìos air a' cheud !à 
do'n mhìos, bithidh sàbald agraibh, cuimh- 
neachan sheideadh thrompaidean ', comh- 
gfhairm naomh. 

25 Obair thràilleil sam bìth cha dean 
sibh air ; ach bheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tig-h- 
earn. 

26 Agus labhaìr anTig-heania ri Maois, 
ag- ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là 
do'n t-seachdamh mìos so hithidh là 
rèite; bithidh e 'na chomhghairm naomh 
dhuibh, aguscràdhaidhsibh bhur n-anam- 
an-, agus bheir sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tig-hearn. 

28 Ag-us obair sam bith cha dean sibh 
air an là cheudna; oir is là rèite e, a 
dheanamh rèite air bhiu- son an làthair 
an Tig-hearna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 
san là sin fèin, g:earrar as e o mheasg- a 
shhiaig-h. 

30 Ag:us g:ach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
sg:riosaidh mise o mheasg: a shluaig-h. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : hith- 
idh e 'na reachd siorruidh air feadh bhur 
g:inealacha, 'nurn-àiteachaibhcòmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh'na shàbaid fholse, 
ag'us cràdhaidh sibh bhur n-anaman air 
an naothadh là do'n mhìos air feasg'ar : o 
fheasg:ar g-u feasgar cumaidh sibh bhur 
sàbaid. 

33 Ag:us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

34 Labhair rl clolnn Israeil, ag' ràdh, Alr 
a' chùig:eadh là deug- do'n t-seachdamh 
mìos so hithidh fèiU nam pàilliun' ?-e 
sheachd làlthean do'n Tig-hearn. 

35 Air a' cheud là bithidh comhg:hairm 
naomh : obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachd làlthean bhelr sibh seachad 
tabhartas a bheirear suas le telne do'n 
Tig:hearn: alr an ochdamli là blthidh 
comhghairm naomh agalbh, agus blieir 
sibh seachad tabhartas a bheirear suas le 
telne do'nTig-hearn; is àrd-choimhthional 
e ; obair thràillell sam bith cha dean sibh 
air. 

37 Is iad sin felllean an Tig:hearn, a 
g:hairmeas sibh gu hhi 'nan comhghairmibh naomha, a thoirt seachad tabhartais a 
bhelrear suas le teine do'n Tig'hearna, 
tabhartas-loisgte, ag:us tabhartas-bìdh. 
ìobairt, ag:us tabhartasan-dibhe, gach ni 
alr a là fèln ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an Tlgh- 
earn, ag-us a thuilleadh alr bhur tlodhhic- 
aibh, agus a thuilleadh alr bhur bòldlbh 
uIle,ag:uR athuilleadii air bhur saor-thabh- 
artais uile, a bhelr slbh do'n Tig:hearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùig-eadii ià 
deug' do'n t-seachdamh mìos, an uair 
chruinnicheas sibh astigh toradli an fhear- 
ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tlg-hearnu 
seachd làlthean: air a' cheud là bithidh 
sàbaid^, ag-us air an ochdamh là hithidh 
sàbaid. 

40 Ag-us gabhaidh slbh dhulbh/ej« alr 
a' cheudlà meas^ chraobh àlulnn, g-eug-aii 
chrann-pailme, agus g:eug:an chraobh 
tlug-ha, agus seileach an t-srutha ; ag-us ni 
slbh g-alrdeachas an làthair an Tighearna 
bhiu' Dè seachd làlthean. 

41 Agus cumaidh slbh e 'na fhèlU do'n 
Tlghearna seachd làlthean sa' bhlladhna : 
bithidh e 'na reachd slorruldh alr feadh 
bhur g-inealacha; cumaidh slbh e san 
t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pàlUiimaibh^ g-abhaidh sibii 
còmhnuldh seachd làithean; g-abhaldh 
g'ach aon a rugadh 'na Israelach còmhnuidh 
ann am pàilllunaibh ; 

43 Chum g'u'm bl fios aig: bhur g'ineal- 
aich g:u'n d'thug: mise air cloinn Israeil 
còmhnuidh ghabhail ann ain pàllllunalbh, 
'nualr a thug: ml mach lad àtìr na h-EIphit : 
Is mlse an Tig:hearna bhur Dla. 

44 Agiis chuir Maois an cèiU do chlolnn 
Israeil fèillean auTIg-hearna. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu'n oìadh air son nan lòchran. 13 71/« pheanas 
gach neach a mhaìlaiclieas Dia, 17 no bhios 
cioiìtacìi do mhoriadh. 18 Mu choimltleasachadh, 

AGUS labhair an Tighearna rl Maols, 
ag ràdh, 

2 Althn do chloinn Israell iad a thoirt a 
t'Ionnsuidh oladli flor-ghlan a' chroinn- 
olaidh, brìiite air son an t-soluls, a thoirt 
alr na lòchraln lasadh an còmhnuldh. 

3 An taobh a muigh do bhrat naFianuis, 
ann am pàilliuna' cholmhthlonall, orduich- 
Idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, an 
làthalr an Tig-hearn an còmiinuidli: hith- 
idh e 'na reachd sìorruidh air i'eadh bhur 
glnealacha. 

4 Orduichldh e na lòehrain air a' cholnn- 
lelr fhior-ghlan anlàthair an Tig-hearn an 
còmhnuldh. 

5 Ag'us g:abhaldh tu plìxr min, ag:us 
fuinidh tu dà bhreacaiff dheug: dheth: dà 5 vieangìaiìi. LEBHITICU 

dheiclieamh earrann bithidh ann an aon 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu lad ann an dà 
shreath, sè ann an sreatli, air a' bliòrd 
fhlor-g'hlan an làthair an Tig-hearn. 

7 Agus cuiridli tu tìiis fhìor-g-hlan air 
gach sreath, chum g-u'm bi i air an aran 
mar cliuimlineachan, eadhon tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

8 Gach aon latha sàbaid cuiridh e 'n 
ordugli e an làthair an Tig-hearn an 
còmhnuidh, air a gabhail o chloinn Israeil 
]e coimhcheangal sìormidh. 

_ 9 _ Ag-us is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad o san ionad naomh ; oir a ta e 
ro naomh dha, do thabhartasaibh an Tig-h- 
earn a bheirear suas le teine, le reachd ' 
bith-bluian. 

10 Ag:us chaidh mac Ban-Israelich, aig' 
an robh Eiphiteach 'na athair, a mach am 
measg chloinn Israeil: agus bha mac na 
Ban-Israeheh ag^us duine do Israel a' 
comhstri sa' champ. 

_ 11 Ag-us mhaslaich- mac na Ban-Israel- 
ich ainm ariTighearn, agus mhallaich e : 
ag-us thug' iad g'u Maois e, (ag'us b'e ainm 
a mhàthar Selomit, nighean Dhibri, do 
threibh Dhan ;) 

12 Agus chuir iad an làimh^ e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earn. 

13 Agus labhalr an Tlghearn ri Maois, 
ag ràdh, 

14 Tholr a mach esan a mhallaich an 
taobh a muigh do'n champ, agus cuireadh 
iadsan uile a chual' e an làmhan air a 
cheann, agus clachadh an comlichrulnn- 
each uile e. 

15 Agus labhraidh tu rl clolnn Israeil, 
ag- ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a 
Dhia, g-iìdainidh e a pheacaldh. 

16 Agus esan a mliaslaicheas ainm an 
Tigheariia, culrear gu cinnteach gu bàs e ; 
clachaidh gu deimhin an comhchruinneach 
uile e : an coigreacli co mhaith agus esan 
11 rugadh san dìithaich, 'nuair a mhas- 
laicheas e ainm aìi Tigkearna, cuirear 
gu bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhidh, ni 
e dìoladh air a shon ; ainmhidh air son 
ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine cmrram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin 
nithear air : 

20 Brlseadh^ air son brisidh, sùil airson 
sùla, fiacail air son fiacla ; mar a thug e 
ciurram alr duine, mar sin nìthear alr. 

, 21 Agus esan a mharbhas ainmhidh. s, xxrv. XXV. 

dìolaldh se ^ e : agus an neach a mharbhas 
duine, cuirear gu bàs e. 
22 Blthidh an t-aon ghnè lagh agalbh co 
mhaith air son a' cholgrlch, agus alr son 
neach do mhuinntir bhur dùthcha fein : 
oir is mise an Tighearna bhur Dia. 
_ 23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a tholrt leo esan amhallaich, an taobh 
a muigh do'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh^: agus rinn clannlsraeil mara 
dh'àithn an Tighearna do Mhaols. 

CAIB. XXV. 

8 Mu hhliadhna na luhile, no an Fhuasglaidh. 14 Mu 
fhòirncart, 35 Agus mu thruacantas a thaobh 
nam bochd, 

GUS labhair an Tlghearna ri Maois 
ann an sliabh Shinal, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh chum na tne a bheir 
mlse dhuibh, an sin gl€;Idhidh an tìr sàbaid 
do'n Tighearn. 

3 Sè bhadhna culridh tu t'fhearann', 
agus sè bhadhnabearraidh ^ tu t'f hìon-Uos, 
agus cruinnichidh tu stlgh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaidfholse do'n tlr, sàbaiddo'n 
Tigliearn : t'fhearann chachuir thu, agus 
t'fhìon-Iios cha bhearr thu. 

5 An ni sln a dh' fhàsas dheth fèln do 
t'f hoghar,cha bhuain thu, agus fion-dhear- 
ca t'fhìonaln^ neo-dheasaichte cha 
chruinnich thu: 'na bliadhna fhoise bith- 
idh i do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tìre 'nabiadh 
dhuibh: dhuit fèin, agus do d' òglach, 
agus do d' bhanoglaich, agus do d' fhear- 
tuarasdall, agus do d' cholgreach a ta air 
chualrt maille riut : 

7 Agus do d'sprèidh, agusdo'n/AiWA- 
bheathach a ta ann ad f hearann ; bithidh 
a cinneas uile chum bidh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaideandobhliadhnaibh,seachduairean 
seachd bliadhna ; agus bithidh ùine nan 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh dhuit 
'na naoi bliadhna 's dà fhichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid na 
lubile a shèideadh san t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n mhìos : ann an 
là na rèite bheir sibh fa 'near an trompaid 
a shèideadh air feadh bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bliadhna 's dà fhichead, agus 
galrmidh sibhsaorsa air feadh na dùthcha, 
d'a luchd-àiteachaidh uile : bithidh i 'na 
lubile dhuibh, agus pillidh slbh gach duine 
chum a sheilbhe fèin, agus pillidh gach 
duine agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh blladhna sin 
agus dà fhichead 'na lubile dhulbh ; cha ' lagh, ordugh. 2 dh'ainmich. Eabh. 

3 ann an gaintir, am priosun. * Bristcadh. 
' bheir e air ais. Eabh. ^ ^ chlochadh le 

124 clochaibh. 

8 deasaichidh. 
ain. Eir. ' sìol-chuiridh lu t'achadh, 

9 doehraoihh-fìona; t'fhìneamh' 

'° toradh sàhaid na iìre. LEBHITICUS, XXV. chulr sibh sìoì, nl mò a bhuaineas sibh an 
ni a dh'fhàsas dneth fèin innte, iii mò a 
thionaileas sibh dearcan fìona innte do 
d' fhìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is lubile i, bithidh i naomh 
dhuibh ; ithidh sibh a cinneas as an f hear- 
ann. 

13 Ann am bliadhna nalubile so pillidh 
g:ach duine agaibh a dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

14 Agus ma relceas tu bheag: ri d' 
choimhearsnach, no ma cheannaicheas tu 
bheag o làimh do choimhearsnaich ; cha 
dean sibh eucoir' air a chèile. 

1 5 A rèir àireimh nam bhadhna an dèig-h 
na lubile ceannaichidh tu o d' choimh- 
earsnach, agus a rèir àirelmh bhliadhna 
nan toradh reicidh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bliadhna 
meudaichidh tu a luach, agus a rèir teircid 
nam bhadhna beag'aichidh tu a luach : oir 
a rèir àireimh hhliadìina nan toradh tha e 
sl reiceadh riut. 

17 Ag-us cha dean sibh eucolr air a 
chèile: ach bithidh eagal doDhèort; oir 
is mise an Tighearna bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, agus 
glleidhidh sibh mo bhreitheanais, agus ni 
sibh iad ; agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
san tu' ann an tèaniinteachd-. 

19 Agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh bhursàth, agus 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gu tèar 
uinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciod a dh^itheas 
sinn air an t-seachdamhbhadhna? feuch, 
cha chuir sinn sìol^ ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradh ; 

21 An sin àithnidh mise mo bheannach- 
adh oirbh san t-seathadh bliadhna, agus 
bheir i mach toradh air son thri bliadhna 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh sibh fathast do'n 
t-seann toradh gus an naothadh bhadhna ; 
gus an tig: a toradh a stigh, ithidh sibh 
do'n t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gu bràth ; 
oir is leamsa am fearann : oir is coigrich 
agus luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe 
uile, bheir sibh saorsa ' do'n f hearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, 
agus gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, agus 
ma thig a h-aon air bith d'a dhillsibh g'a 
fhuasgladh, an sin fuasglaldh e an nl a 
relc a bhràthalr. 

26 Agus mur 'ell aig: an duine neach 
g'a fhuasgladh, agus gur urralnn e fèin 
'f huasgladh ; 

27 An sin àlrmheadh e bhadhnan a 
reicidh, agus thugadh e air ais an ni a ta ^ fòirneart. 
^ fuasgladh. 
125 tèaruniacM. 
* till. thairis do'n duine ris aa do reic se e, 
chum's gu'm pill^ e dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

28 Agus mur urralrm e sin a thoirt air 
ais da, an sin fanaldh an nl sin a reiceadli 
ann an làimh an neach a cheannalch e, gu 
blladhna na lubile: agus anns an^ lubile 
thèid e mach, agus pllhdh e chum a 
shellbhe. 

29 Agus ma reiceas din'ne tlgh-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte le balla,. 
an sin feudaidh e ^fhuasgladh an taobh a 
stigh do bhlladhn' lomlain an dèigh a 
reiceadh: an taobh a stigh do bhh'adhn' 
iomlaln feudaidh e "fhuasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an coimh- 
lionar bliadhn' iomlan, an sln daingnich- 
ear an tigh, a tha 'n taobh a stigh do'n 
bhallecuali'tlchtele balla,gubràth dhasan 
a cheannaich e, alr feadh a g-hinealach: 
cha tèid e mach san lublle. 

31 Ach measar tighean nam bailtean 
nach 'eil cuairtichte le balla, mar fhear- 
ann natìre: feudar am fuasgladh, agus 
thèid iad a mach san lubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhith- 
each agus tighean bhailtean an seilbhe, 
feudaidh na Lebhithich am fuasgladh 
uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sin thèid an tigh a reic- 
eadh, agus baile a sheilbhe, mach san 
lubile: oir is iad tighean bhailtean nan 
Lebhitheach an sealbh am measg chloinn 
Israeil. 

34 Ach cha'n fheudar am fearann a 
tha'n taobh a muigh d'am bailtibh a 
relceadh, oir is e sln an sealbh mhair- 
eannach ^ 

35 Agus ma dh'fliàsas do bhràthair 
bochd, agus gu'n tèid e dhèigh-làimh 
agad, an sin fuasglaidh' tu air: seadh, 
ged is coigreach no fear-cuairte e; agus 
bithidh e beò maille riut. 

36 Na gabh rladh uaith, no tuille 's a 
thug thu dha': ach biodh eagal do Dhè 
ort, a chum's gu'm feud do bhràthair a 
bhl beò maille riut. 

37 T'alrgiod cha toir thu dha alr riadh, 
agus air son buannachd cha toir thu dha 
do bhladh. 

38 Is mise an Tighearna bhur Dia, » 
thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit, a thoirt 
dhuibh tlre Chanaaln, agus a bhi a'm' 
Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthair a ta 
làimh rlut bochd, agus gu'n do reiceadh 
riut e ; cha toir thu air selrbhls a dhean- 
amh mar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, agus 
mar fhear-cuairte, bithidh e maille riut • 

5 ann san. 6 bliuan, slàorruidh. 

' cabhairidhifòiridh. ^ tcachd a mach,fàs. LEBHITICU 
gu bliadhna iia lubile ni e seiibhis 
dlmit. 

41 Agxis an sm imichidh e uait, e fein 
agus a chlann maille ris, agus piUidh e 
chum a theag'hlaich fein, agus a chum 
seilbhe 'aitliriche pilh'dh e : 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug; 
mi mach a tlr na h-Eiphit: cha reicear 
iad mar thràillibh. 

43 Cha g-hnàthaich thu uachdaranachd' 
os a cheann le h-an-iochd, ach bithidh 
eag-al do Dhe ort. 

44 Ag-us hithidh do thràillean, agus do 
bliàn-tràillean, a bhios agad, do na cinn- 
ich a ta m'ur timchioll ; iiatha-san ceann- 
aichidh sibh tràiUean ag-us ban-tràillean. 

45 Ag-us a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coig-reach a ta air chuairt'nurmeasg, 
uathasan ceannaichidh sibh, agus o'n 
teag-hlaichibh a ta maille ribh, a ghin iad 
'nur fearann: agus bitln'dh iad 'nan 
seilbh dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ur cloinn 'nur deigh, a chum an 
sealbhachadh mar oighreachd ; bithidh 
iad dhuibh 'nan tràilhbh a chaoidh: ach 
os ceann bhur bràithre, cloinnlsraeil eadh- 
on os ceann a cheiie cha ghnàtliaich sibh 
iiachdaranachd^ le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fliàsas fear cuairte no 
c-oigreach saoibhir' làinih riut, agus ma 
dh'fhàsas do bhràthair làimh ris bochd, 
agus gu'n reic se e fein ris a' choigreach, 
ris an f hear-chuairte a tha maille riut, no 
ri gineal teaghlaich a' choigrich: 

48 An deigh a reiceadh, feudar 'fhuasg- 
ladh a rls ; feudaidh aon d'a bhràithribh 
'iliuasgladh; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, 
no mac bhràthar 'athar 'f huasgladh, no 
feudaidh aon neach a tha dlìith an dàimh 
dha d'a theaghlach fèin 'f huasgladh ; no 
ma's urrainn e, feudaidh se e fèin 'fhuasg- 
ladh. 

■ 50 Agus ni e cunntas ris-san a cheann- 
ich e o'n bhliadhna anns an do reiceadh 
ris e, gu bliadhnana lubile : agusbithidh 
luach a reicidh arèiràireimh nambliadh- 
na; a rèir aimsir seirbhisich tuarasdail 
bithidh e dha. 

51 Ma hhios fathast mòran bhliadh- 
nacha ri teachd, d'an rèir sin bheir e a 
rìs^ luach 'fhuasglaidli, as an airgiod air 
son an do cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadhnacha gu bliadhna na lubile, an 
sin ni e cunntas ris, agiis a rèir a bliadh- 
nacha bheir e dha a rls hiach 'fliuasg- 
laidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air thuarasd- ' Cha riaghlaich tliti. - riaghladh, tighcarnas, 
maighstireachd. beartach. * aisigidh c. 

* 4ealbhain, cuspairean- aoraidh faoin. 
126 S. XXV. XXVI. 

al bliliadhna grii bliadhna bithidh e 
maiUe ris: chaghnàthaichearuachdaran- 
achd os a cheann le h-an-iochd ann ad 
shealladh-sa. 

54 Agus mur fuasglar e anns na hliadh- 
naìhh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na lubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'nan 
seirbhisich; i« iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit: Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

1 Mii ìodhol-aoradli. 3 Beaimachadli air a glteall- 
taiitn. 14 Mallachadh air a bhagairt. 

HA dean sibh dhuibh fèin ìodholan^ 
no coslas snaidhte, agus cha chuir 
sibh suas ìomhaigh'^ dhuibh fèin, ni mò 
shuidhicheas sibli dealbh-cloiche 'nur 
fearann, gu cromadh sjos da ; oir is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
biieir sibh urram do m'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh, 
ag-us ma g-hleidheas sibh m'àitheantan ; 
agus ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge'' 'na 
àm fèin, agus bheir am fearann a niach a 
thoradh, agus bheir craobhan namachar 
ach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bliur bualadh an fìon- 
fhoghar, agus ruigidh hhur fìon-fhoghai 
àm an t-sìl-chur, agus ithidh sibh bhur 
n-aran gu'r sàth, agus gabhaidh sibh 
còmhnuidh gu tèaruinte 'niu' tk. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, agus 
hiidhidh sibh sìos, agus cha chuir neach 
sam bith eagal oirhh: agus sgriosaidb^ 
mi droch bheathaichean as an dlithaich, 
agus cha tèid an claidheamh tre bhur 
fearann. 

7 Agus ruaigidli sibli bhur naimhdean, 
agus tuitidh iad roimhibh leis a' chlaidh- 
eamh. 

8 Ag'us cuiridh cùigear dhibh an niaig* 
air ceud, agus cuiridh ceud dhibh an ruaig 
air deicli mìle : agus tuitidh bhur naimh- 
dean roimhibh leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh^ agus ni mi 
sìolmhor sibh, agus bheir mi oirbh fàs 
lìonmhor, agus daingnichidh mi mo 
clioimlicheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an scann lòn, agus 
bheir sibh a mach an seann Zò/i air sonan 
lòin nomha'". 

11 Agus suidhichidh mi mo phàilliiin 
'nur measg:: agus cha bhi gràin aigf 
m'anam dliibh. 

6 standing image, stalue. Sasg. ''frasachd 

^ fàsaichidh, dìlhichidh, fttadaichidh. 

3 hithidh spèis agamsa dlttdbh. ntiadha. LEBHITICUS, XXVI 1 2 Ag'iis imichidh mi 'mir measg-, agus 
Lithidh mi a'm' Dhia dhuibh, ag'us bithidh 
bibhse 'nui- shiagh dliomhsa. 

] 3 Is mise an Tigliearna bhur Dia a 
thug sibhse a mach à tu- na h-Ei|jhit, a 
cluim nach bitheadh sibh 'nur trailhbh 
aca; agus bhris mi cuibhreach' bhur 
cuinge, agus thug- mi oirbh imeachd 
dh'each. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheanta sin uile ; 

15 Ag-us ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghablias bhur n-anam gràin 
do m'bhreitheanais, air chor as nach dean 
sibli m'àitheantan uile, ac/i gu'm bris 
Bibh mo chomihcheangal; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse ; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caitheamh, 
ag-us fiabhrus loisg'each, a chaitheas na 
sùilean, agus a bheir cràdh do'n chridhe : 
agus cuiridh sibh bhur sìol ann an dìomh- 
anas, oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnuis 'nur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimhdean: agus rìoghaichidh a' 
mhuinntir air am beag: sibh oirbh, agus 
teichidh sibh an uair nachbi neachantòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air 
a shon so uile, an sin ni mi peanas oirbli 
seachd uairean ni's mò air son bhur peac- 
anna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agus ni mi bhur nèamha mar 
iarunn, agusbhur talamh mar umha": 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
dlomhanas ; oir cha toir bhur fearann 
fhàs uaith, ni mò a bheir craobhan na tìre 
am meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' ag-haidh, 
agusnach èisd sibh rium ; bheir mi seachd 
uairean tuIUe phlàighean oirbh, a rèir bhur 
peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur measg, 
a bheir uaibh bhur clann, agus a chuireas 
as d'ur sprèidh, agus a ni sibh tearc ann 
an àireamh, agus bithidh bhur rathaide^ 
mòra fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh 
leis Jta nithibh sin, ach gu'n tèid sibh 
a'm' aghaidh ; 

24 Ansin thèidmise mar an ceudna'nur 
n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathastair son bhur peac- 
anna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhlolas cùis-gheai'ain mo choimhcheang- 
ail ; ag:us an uair a chruinnichear sibh an 
ceann a chèile an taobh a stigh d'ur bailt- 
ibh, cuiridh mi a' phlàigh 'nur measg; hannan. 
cuirp. 127 • twga. 3 ròide. 

' sgriosaidh mi, fàsaichidh mi agus bheirear tiiairis sibh do làimh naimh 
dean. 

26 An ualr a bliriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air 
ais dhìiibh bhur n-aran air a thomhas, 
agus ithidhsibhag^us chabhi sibh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so vUe 
rhim, ach gu'n tèid sibh a'm' aghaidh ; 

28 An sln thèid mise 'nur n-aghaidh-sa 
mar an ceudna ann am fraoch felrge ; 
agus smachdalchidh mise, eadhon mlse, 
seachd ualrean sibhair son bhurpeacanna. 

29 Agus ithldh sibh feoil bhur mac, 
agus feoll blmr nigheana Ithldh sibh. 

30 Agus culrldh mise as d'ur n-ionad- 
aibh àrda, agus gearraidh mi sìos bhur 
dealbhan, agus tilgidh ml bhur cohumau * 
air colannalbh bhur n-ìodholan, agus 
g'abhaldh m'anam gràln dhlbh. 

31 Agus cuirldh ml bhur baiUean fàs, 
ag-us bheir mi lom-sgrlob air^ bhur n-ion- 
ada naomha, agus cha ghabh mi fàile 
bluu' boltraich chùbhraldh''. 

32 Agus bhelr mi lom-sgrìob air an 
fhearann; agns bithidh loghnadh' air 
bhur nàimhdibh a ghabhas còmhnuidh 
ann, mu'n ni sln. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg 
nan cinneach agus talrngidh' mi claidh- 
eamh 'nur dèigh; agus bithldh bhur 
fearann creachta, agus bhur balltean fàs 

34 An sin mealaldh am fearann a shàb- 
aidean, am fad 's a hiidheas e fàs, agus 
a bhios sibhse ann am fearann bhur 
naimhdean; eadhori an sin gabhaidh am 
fearann fois, agus mealaidh e a shàbaid- 
ean. 

35 Am fad 's a hildheas am fiaranii 
fàs, bithidh fois alge ; do bhrìgh nach 
robh fois aige 'nur sàbaidlbh-sa, 'niialr a 
ghabh slbh còmhnuidh ann^ 

36 Ag-us orra-san a dh'fhàgar heò dhihli, 
culridh rnise lalgse"* 'nan cridheachaibh 
ann an dùthchaibh an naimhdean; agus 
culridh fualm duilleig air chrith iad alr 
theicheadh ; agus teichidh lad, mar gu'm 
biodh iad a' teicheadh o'n chlaidheamh; 
agus tuitldh iad an uair nach bi neacli au 
tòlr orra 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèlle, 
mar gu'm b'ann roimh 'n chlaidheamh, 
'nualr nach bi neach an tòlr orra; agus 
cha bhi neart agaibh gu seasamh roimh 
bhur naimhdlbh. 

38 Agus thèld as dulbh am measg nau 
cinneach, agus ithidhtalamh bhurnalmh- 
dean suas sibh. 

39 Agxis iadsan a dh'fhàgar dhibh, 
seargaidh iad as 'nan aingidheachd ann 
an dùthchaibh bhur naimhdean; agus ' bhlasda. 
' air. Eabh . uamham. " rùisgidh. 
laige, LEBHITICUS 

mar an ceudna, ann an eiiceartaibh an 
aithriche searg-aidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidh- 
eachd fèin, ag-us aing'idheachd an aith- 
riche, a rèir an eusaontais a rinn iad a'm' 
ag-haidh, agiis mar an ceudna gu'n do 
g:hhiais iad a'm' aghaidh ; 

41 Ag-us gii'n do g-hkiais mise mar an 
ceudna 'nan ag-haidh-san, ag'us g'u'n d'thug- 
mi iad do dhùthaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thimchioll- 
g-hearrta air 'irioslachadh^ air chor as 
gu n g-abh iadripeanas an aing'idheachd ; 

42 An sincuimhnichidhmise mo choimh- 
cheangal ri lacob, ag-us mar an ceudna mo 
choimhcheang'al ri h-Isaac, ag-us mar an 
ceudna ino choimhcheang'al ri h-Abraham 
cuimlmichidh mi ; agus cuimhnichidh mi 
am fearann. 

43 Trèig-ear mar an ceudna am fearann 
leo, ag'us mealaidh e a shàbaidean, am 
feadh 's a ta e 'na hiidhe fàs as an eug'- 
mhais ; agus g'abhaidh iad ri peanas an 
alng-idheachd ; a chionn, eadhon a chionn 
g-u'n d'rinn iad tàir air mo bhreitheanais, 
agus a chionn gu'n do ghabh an anam 
g:ràin do m' reachdaibh. 

44 Ag-us g'idheadh air a shon so uìle, 
'nuair a bhios iad ann an tìr an naimh- 
dean, cha tila: mi uam iad, ni mò a gliabhas 
mi g-ràin diubh, g'an sgrios g:u tur, agus 
a bhriseadh mo choimhcheang'ail riu : oir 
is mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgàth-san cuimhnichidh 
mi coimhcheang'al an sinnsirean, a thug- 
mi mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealladh 
nan cinneach, a chura g-u'm bithinn a'm' 
Dhia aca : Is mise an Tighearn. 

46 Is iad sin na h-orduig-hean, agus na 
breitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tighearn eadar e fèin ag-us clann Israeil 
ann an sliabh Shinai, le làimh Mhaois. 

CAIB. xxvn. 

1 Mu Ihòidihh. 28 Cha'n fhuasglar ni sam biih 
cnisrìsle. 30 Buinidh uile dheachamh an fliear- 
aiìiii do'n Tighearn. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agais abair 
riu, 'Nuair a bheir duine bòid araidh*, 
buiiìidh na h-anamanna' do'n Tighearn, 
a rèir do mheas : 

3 Ag'us bithidh do mheas, air an fhir- 
ionnach o fhichead bliadhna dh'aois, 
eadhon g'U tri tichead bliadhna dh'aois ; 
bithidh eadhon do mheasleth-cheud secel 
airgid, a rèir seceil an ionaid naoimh. 

4 Ag'us ma's boirionnach a bhios ann, an 
sinbithidh domheas deich seceil'ar fhich- 
ead. 

5 Agus ma's g-iUe o chùig- bliadhna 1 'irisieacJiadìi. 
ì pearsaiiiìa, 

128 2 shònraichte. \ chaocJiail. 

CJia'n atJiarraich, cha ' a mJiaireas. , XXVI. XXVII. 

dh' aois, eadhon g'u ficnead bliadhna 
dh'aois,abhios ann,an sinbithidh do m heas 
air son an f hirionnaich fìchead secel, agns 
air son a' bhoirionnaich deich seceil. 

6 Ag:us ma's ann o mhìos a dh'aois, 
eadhon gu cùig' bliadhna dh'aois, an si 
bithidh do mheas air son an fhirionnaicb 
cùig- seceil airg'id, agus air son a' bhoir- 
ionnaichòiVfe'rfA do mheas tri seceil airgid. 

7 Ag-us ma's ann abhioseo thri.fichead 
bliadhna dh'àois agus os a cheann, ma's 
tìrionnach e, an sinbithidh domheas cùig' 
seceil deug-, agus air son boirionnaich 
deich seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas, an sin nochdaidh se e fèin an làthair 
an t-sag-airt, agais measaidh an sag'art e : 
a rèir_ a chomais-san a thug- a' bhòid, 
measaidh an sag-art e. 

9 Ag'usma's ainmhidh e, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
bithidh g-ach ni a bheir duine d'an leithid- 
ibh sin do'n Tig-heani, naomh. 
_ 10 Cha mhùth^ se e, ni mò a mhalairt- 
icheas se e, maith air son uile, no olc air 
son maith ach ma mhalairticheas e, air 
chor sam bith, ainmhidh air son ainmhidh, 
an sin bithidh e fèin, ag-us an ni a fhuar- 
adh 'na mhalairt, naomh. 

11 Agais ma'« aìnmhidh neòg'hlan sam 
bith e, do nach toir iad seachad tabhartas 
do'n Tig-hearn, an sin nochdaidh e 'n 
t-ainmhidh an làthair an t-sag-airt : 

12 Ag'us measaidh an sag-art e, ma's 
inaith no olc e ; mar a mheasas tusa « 
hhios a' d' shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuireadh e an cùigeadh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine a 
thig-h, gu bhì naomh do'n Tig-heam, an 
sin measaidh an sag:art e, ma's maith no 
olc e : mar a mheasas an sag'art e, mar 
sin seasaidh e. 

1 5 Agus ma dh'fliuasg-las esan a choisrig' 
e, a thig:h, an sin cuiridh e an cùigeadh 
ciM a dh'airg'iod do mheas-sa ris, agus 
bithidh e leis. 

16 Ag:us ma choìsrlgeas dulne do'n 
Tig:heam cuid do fhearann a sheilbh, an 
sin bithidh domheas a rèir a shìl^ : meas- 
ar homer do shìol eòrna aig leth-cheud 
secel airg-Id. 

17 Ma choisrlg'eas e'fhearann o bhliadh- 
na na lubile, a rèir do mheas seas- 
aidh e. 

18 Ach ma cholsrlgeas e 'fhearann an 
dèigh na lubile, an sin àirmhidh^ an sagart 
an t-airg-Iod da a rèlr namblladhn' atari 
teachd', eadhon g'u blladhna na lubile, 
agus leigear sin sìos do d' mheas. 5 churacJid. 6 cunntaidh. AIREA 

19 Agiis ma dirfhuasg-las am fear a 
choisrig: am fearann e air chor sam bith, 
an sin cuiridh e an cìiig:eadh cuid a 
dh'airg-iod do mheas-sa ris, agus daing-- 
/licliear dha e. 

20 Agus mur fuasg-ail e 'm fearann, no 
' ma reic e 'm fearann ri diiine eile, cha 'n 

i'huasg-lar ni's mò e. 
j 21 Ach bithidh am fearann, an uair a 
! theid e mach san lubile, naomii do'n 

Tig-hearn, mar f hearann coisrig-te ' : buin- 

idh a shealbh do'n t-sag:art. 

22 Ach ma choisrigeas ditine do'n Tig-h- 
eam fearann a cheannaich e, nach ann do 
fhearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luacli 
do mheas, eadhon g\i bliadhna na lubile, 
agus bheir e seachad do mheas fein san 
là sin, ?tiar ni naomh do'n Tighearn. 

24 Ann am bliadhna na lubile pillidh 
am fearann d'a ionnsuidh-san o'n do 
ciieannaicheadh e, eadhon d'a ionnsuidh- 
san à'am buineadh sealbh an fhearainn. 

2ò Ag-us bithidh do mheas-sa uile a reir 
seceil an ionaid naoimh; bithidh fichead 
gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-g-hin nan ainmhidh,bu chòir 
a bhi 'na cheud-g-hin do'n Tighearn, cha 
choisrig; duine air bith sin, co dhiubh is 
tarbh, no caora e : is leis an Tighearn e. 

2~ Ach ma's aim dobheathach neòg-hlan ' aìr a cliur air leih. MH, I. 

e, an sin fuasg^laidh se e a rèir do niiieas 
sa, ag-us cuiridh e an cùigeadli cuid detli 
ris; no mur fuasglar e, an sin reicear c a 
rèir do mlieas, 

2S Gidheadh, cha reicear agus ciia 'ii 
fhuasg:lar ni sam bith coisrigte a choisrig;- 
eas duine do'n Tighearn, do gach ni a ta 
aige, araon do dhuine agus do ainmiiidh, 
ag-us do fliearann a sheilbh : tlìa gach ni 
coisrigrte ro naomh do'n Tighearn. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith coisrig-te, 
a choisrigear le daoinibh: ach cuireargu 
cinnteach gu bàs e. 

30 Agais uile dheachamh an fhearainn, 
ma's ann do shìol an fhearainn, no do 
mlieas na craoibhe, is leis an Tighearn e; 
tha e naomha do'n Tighearn. 

31 Ag'us ma dh'fluiasg-las (hiir.e idir a 
bheag: d'a dheachamli, cuiridli e an cìiig- 
eadli cuid deth ris. 

32 Agus a thaobh uile dlieachaimh a' 
chmidh, no an treuda, cadhon g-ach ni air 
bith a dli'imicheas fo'n t-slait ; bithidli an 
deachamli dheth naomha do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maitli no 
olc, ni mò a mhalairticheas se e : agus ma 
mhalairticheas e idir e, an sin bithidli an 
dà chuid e fèin agus a mhalairt naomh ; 
clia'n fiuiasglar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dii'àitlni 
an Tigliearna do ÌNIliaois, air son cliioinu 
Israeil ann an sliabli Shinai. AIIIEAMH. CAIB. I. 

1. 17 Xa fir uile ann an Israel a h'urrainn. dol a 
mach gu cogadh air an àireamh, 47 saor o na 
Lebhithicli. 

AGUS labhair an Ti^heama ri Maois 
annamfàsach Shinai, ann am pàilliun 
a' clioimhthionail, air a' clieud là clo'n 
dara mios, san dara bliadhna an dèigh 
dhoibh teachd a mach à tìr na h-Eiphit, 
ag' ràdh, 

2 Gabhaibli aireamh^ cheann comh- 
chminnich chloinn Israeil uile, a rèir- an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche, 
maille ri àireamh an ainmeanna, gach 
lirionnach a rèir an ceann: 

3 O fhichead bliadhna dh'aois, agus os 
a cheann, gacli aon a's uiTainn dol a mach 
gm cogadh ann an Israel; àirmhidh tusa 
agus Aaron iad a rèir am buidhnean^. 

4 Agus maille ribhse bitliidh duine do 
gach uile thrèibh: gach aon diubh 'na 
cheann tiglie 'aitiu'iche. 

5 Agus is iad so ainmeanna nan daoine a sheàsas maille ribli: Y)o thrèibìi Rqu- 
bein; Elism- mac Shedeuir. 

6 Do Sliimeon; Sehimiel mac Sliuris- 
adai. 

7 Doludali; Nahson mac Aniinadaib. 

8 Do Isachar; Nataneel mac Slniair. 

9 DoSliebulun; Eliabmac Heloiu. 

10 Do chloinn loseiph; do Ephraini, 
Elisama mac Amihuid; do Mhanaseh, 
Gamaliel mac Phedahsuir. 

11 DoBheniamin; Abidau mac Ghid- 
eoni. 

12 DoDhan; Ahieser mac Amisadai. 

13 Do Aser; Pag-iel mac Ocrain. 

14 Do Gliad; Eliasaph mac Dheueil. 

15 Do Naphtali; Ahira mac Enain. 

16 B' iad smdaoiìi' ainmeiP a' chomh- 
chruinnich, cinn-flieadhna treubhan an 
aithriche, ceannardanmhiltean ann an Is- 
rael. 

17 Ag'us ghabh Maois agus Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh mv an ainmil)h. 

18 Agns thionail iad an comhchruinii- cunnlas ^ do rcir. ^ sloigh, armaiUean, < danin' alloìl, 

129 K AIREAMH, I. each iiile an ceaiin a chèile air a' cheud lìi 
do'n dara mìos, agus chuir iad an cèill 
iin gincalacha a reir an teaghlaichean, a 
vèir tig'he an aithviche, a rèir àireimh' 
van ainmean, o fhicheadhhadhna dh'aois 
agus thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a dli'àitini an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dli'àireamh e iad ann am 
fàsacli Sliinai. 

20 Ag-us bha clann Reubein, a' mhic bu 
shine a bh'aig' Israel, a rtir an g-inealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tig-lie an 
aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, a 
rèir an ceann, g'ach lìrionnacli o fhichead 
bhadhna dh'aois ag'us os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach g:u cogadli; 

21 Bha iadsan a dh'àirmlieadh dhiubh, 
cad/ioìi do thrèibh Reubein, 'nan dà 
fhichead ag'us sè mìle agus cìiig: ceud. 

22 Do chloinn Shimeoin, a rtir an g-in- 
ealacha, a rèir an teag^hlaicliean, a rèir 
tighe an aithriche, iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, a rèir àireimh nan ainmean, 
a rèir an ceann, g-ach tirionnach o fhich- 
ead bhadiina dh'aois agus os a cheann, 
g'ach aon a b'urrainn dol a mach g-u cog'- 
adh; 

23 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
cadhon do tln-èibh Sliimeoin, leth-cheud 
agus naoi mlle ag:us tri chend. 

24 Do chloinn Ghad, a reir an g'meal- 
acha; a rèir an teaghlaichean, a rèir tig-he 
an aithriche, a rèir àireimli nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainu dol a mach 
g-u cog-adh ; 

25 iJ' iadsan a chaidh àireamh dhmbh, 
eadhon do thrèibli Ghad, dà fhichead 
agiis cùig- mlle agus sè ceud agus leth- 
cheud- 

26 Do chloinn ludah, a reir an g-ineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
au aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fliichead bliadhna dh'aois ag-us os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cog-adh ; 

27 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh ludah, tri fìchead ag-us 
ceithir nùle dcug- agus sè ceud. 

2S Do chloinn Isachair, a reir an g'ineal- 
aclia, a rèir an teaghlaichean, a rèir tig-he 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a macli 
gu cog-adh ; 

29 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Isachair, leth-cheud 
ag-us ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a rèir an gùn- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fhicheadbliadhna dh'aois agus ' ann an ùircamh. 
loO Eabh. os a cheann, gach aon a b'urrainn do! a 
mach gu cog-adh ; 

31 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubii, 
eadhon do tlnèibh Shebuluin, leth-cheuil 
agus seachd mìle agus ceithir cheud. 

32 Do chloinn loseiph, eadhon do chloinii 
Ephraim, a rèir an ginealacha, a rèir an 
teag-hlaichean, a rèir tig-he an aithriche, a 
rèir àireimh ttan ainmean, o fliicliead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach g-u cogadli ; 

33 B' iadsan a chaidli àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ephraim, dà fhichead 
mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an g-in- 
ealacha, arèiran teaghlaichean,arèirtig-he 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmeaii, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
g-u cogadh ; 

35 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
cadhon do thrèibh Mhanaseh, dà mhìle 
dheug 'ar fhichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin a rèir an gin 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh 7ian 
ainmean, o fliichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
raach gu cogadh ; 

37 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, cùig mile 
deug 'ar fliichead agus ceithir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a rèir an gineal 
acha, a rèir an teaghlaicliean, a rèii tig iie 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fliichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn doi a mach 
gu cogadh ; 

39 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Dhan, tri fichead agns 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh ?ìaìi ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

Al B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Aseir, aon mhìle agus 
dà fhichead agus cùig- ceud. 

42 Do chloinn Naphtali, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

43 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubli, 
eadhon do thrèibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà fhichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a 
dh'àireamh Maoisagus Aaron,agus ceann- 
ardan Israeil, cadhon dà f hear dheug: bha 
gach fear dhiubh air son tighe 'aithriche. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh AIREAMH, I. 11. àireamh ao chloinn Israeil, a reir tiglie an 
aitliriche, o fhichead bliadhna clh'aois 
agns os a clieann, gach aon a b'urrainn 
dol a mach gii cog-adh anii an Israel ; 

46 Eadlion iadsan uile a chaidh ùir 
eanih, b' iad sè ceud mìle ag-us tri mìle 
agus cùig- ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithìch, a 
veir tre'ibh an aithriche, àireamh 'nam 
'ineasg' : 

4S Oir labhair an Tig-hearna rl Maois, 
ag: ràdh, 

49 A mliàin clia'n àireamh tliu treubli 
licbhi, ni mò a g^habhas tu an cunìitas 
cheann am measg' cliloinn Israeil : 

50 Ach orduichidli tu na Lebliithicli os 
ceann pàilliuin na Fianuis, ag-us os ceann 
u shoithichean uile, agus os ceann nan 
iiile nithe a bhu'ineas da: giùlainidh iad 
am pàilliun, agus a shoithiciiean uile ; 
agrns fritlieilidli iad da, agnis campaicliidh 
iad mu'n cuairt air a' phàilUun. 

51 Ag-us an uair a bhios am pàillhm g'u 
dol air 'aghaidh, leagaidh na Lel3hithich 
anuase: ag-us an uair a bhios am pàill- 
iun r'a shuidheacliadh, togaidh na Le- 
bhithich suas e : agus cuirear an coigreach 
a thig- am fagus gu bàs. 

52 Ag'us suidliicliidli clann Israeil ani 
bùthan, g'acli duine làimli r'a chuideachd ' 
fein, agus g'ach duine làimh r'a blirataich 
fein, air feadh an arniailtean*. 

53 Ag-us suidhichidh na Lebliithicli am 
bùthan mu'n cuairt air pàillhm na Fian- 
uis; a chum's nacli bi corrUicli air comh- 
chruinneach chloinn Israeil, agus g-leidh- 
idli-' na Lebliitliicii cùram pàilliuin na 
Fianuls. 

54 Agus rinn chuin Israeil a i'eir nan 
uile nithe a dh'àithn an Tlghearna do 
Mhaois; mar sln rlnn iad. 

CAIB. n. 

Suìdheachadli naa treubh '?iam Itilhaihk. 

AGUS labhair an Tigliearna ri Maois, 
ag'us rl h-Aaron, ag; ràdh, 
! 2 Suldhichldh gacli duine do cliloinn Is- 
raeil làimh r'a bhrataich lein, maiUe ri 
sualchiontas* tighe an aitliriclie : fad as 
mu'n cuairt air pàilliun a' clioimlitliionail 
suidhichidh iad. 

3 Agus air taol^li na li-àirde 'n car, leth 
YÌ èirigh na grèlne, suidhlchidh luchd 
brataich chaimp ludah, a rèir an armallt- 
ean: agus bulndli Nalison mac Amin- 
adaib 'na cheannard^ air cloinn ludah. 

4 Agus ò'iad 'armailt-san, cadlion iad- 
san a chaidh àlreamli dhlubh, tri fichead 
agus ceithir mìle deug ag-us sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidliichidh treubh 
Isachair; agus bithidli Nataneel mac 
Shuair 'na cheannard alr cloinn Isachair. 

6 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan ' champ. Ealih 
]3l slò'' ^ coimhididh. a chaldh an'camli dhith, leth-cheiid agus 
ceithir mìle agus ceithlr chcud. 

7 yi« si/itreubh Shebuluin : ag-us bit/iid/i 
Eliab mac Heloin 'na cheannardair cloinn 
Shebiduin. 

8 Agus ò'lad'armailt-saw, agus iadsana 
chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
seachd mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp ludah, ò'iad cend niìle agus ceithir 
fichead mìle agus sè mìle agus ceithir 
cheud, a rèir an armailtean: thèid iad so 
a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bitliidh 
bratach chaimp Reubein, a rèir an arm- 
ailtean : agus 'na cheannard air cloinn 
Reubein bitliidh Ehsur mac Sliedeuir. 

1 1 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhlth, dà fhicheadagus 
sè mìle agus cùig ceud. 

12 Agus làlmh ris suidhichidh treubh 
Shimeoin; agus bithidh Sehmiiel mac 
Shurisadai 'na cheannard air cloinn Shim- 
eoin. 

13 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamli dhith, leth-clieud agus 
naoi mìle agus tri cheud. 

14 AnsintreubhGhad: agus'na cheann- 
ard air mic Ghad, biiliid/i Eliasaph mac 
Reueil. 

15 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidii àireamh dhiubh, dà fhichead 
agus cuig mìle agus sè ceud agus leth- 
cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Rcubein, ò'iad ceud mìle agus leth- 
cheud, agus aon nihìle, agus ceithir cheud 
agus leth-cheud, a rèir an armailtean : agus 
tlièid iadsan a niach san dara ordugh". 

17 An sin thèid pàilliuna' choimhthion- 
all air 'aghaldh, maiUe ri camp nan Le- 
bhitheach am meadhon a' chaimp : mar a 
champaicheas iad, mar sin thèid iad air 
an aghaidh, gach duine 'na àite fèin, 
làimh r'am brataichibh. 

18 Air taobh na li-àirde 'n iar bithidli 
bratach chaimp Ephraim, a rèir an arm- 
ailtean ; agus bitliidli Elisama mac Ami 
huld 'na cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus ò'iad 'armallt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dàfhicheadmìle 
agus cùlg ceud. 

20 Agus làimh vis-san hitliidh treubh 
Mhanaseh : agus bitliidh Gamaliel mac 
Phedahsulr 'na cheannard air cloinn 
Mhanasch. 

21 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaldh àireamh dhiubh, dàmlùledheug 
'ar tlilchead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : agus bith- 
idh Abidan mac Ghldeoni 'na cheannard 
air mic Bhenianiin. ^ suaithcantai. ^ cl/oiplcin. 

K2 ' san dava h-àite. AIREAM 

23 Ag-iis h'i-àd 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiiibh, cùig mìle deug 
'ar fhichead ag-us ceithir cheud. 

21 B' iadsan iiile a dli'àirmheadh do 
champ Ephraim, ceud mìle, agus ochd 
mile agus ceud a reir an armailtean : agus 
thèid iadsan air an aghaidh san treas 
ordugh. 

2ò Bithldh bratach chaìmp Dhan air 
taobh na h-àirde tuath a reir an armailt- 
ean : ag^us bithidh Aliieser mac Amisadai 
'na cheannard air chloinn Dhan. 

26 Ag-us ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhhibh, tri fichead agus 
dà mliìle agiis seachd ceud. 

27 AgWB làimii ris campaichidh treubh 
Aseir : ag'us bithidh Pag'iel niac Ocrain 
'na clieannard air cloinn Aseir. 

28 Ag:us ò'iad 'armailt-san, ag:us iadsan 
u chaidh àirearah dhiubh, dà fhichead 
ag-us aon mhìle agus cùig: ceud. 

29 An sin treubli Naphtah : agus bith- 
idh Ahira mac Enain 'na cheannard air 
cloinn Naplitali. 

30 Ag'us ò'iad 'armailt-san, ag-us iadsan 
a chaidh àireamli dhiubh, leth-cheud 
ag:us tri mile agus ceithir cheud. 

31 B' iadsau uile a chaidh àireamh ann 
an camp Dhan, ceucl mìle, agus leth- 
clieud agus seaclid mìle ag:us sè ceud: 
Iinichidli iadsan fa dheireadh le 'm brat- 
aichibh. 

32 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloiim Israeil, a rèir tig-he anaithriche: 
ò' iadsan uile a chaidh àireamh do na 
caimp, a rèir an armailtean, sè ceud mile, 
agus tri mile agus cùig' ceiid agus leth- 
cheud. 

33 Ach clia d'airmheadh na Lebhithich 
am nieasg- chloinn Israeil, mar a dh'àithn 
an Tig-hearna do Mhaois. 

34 Ag-us rinn clannlsraeil a rèir g'ach ni 
a dh'àithn an Tig-hearna do Mhaois: mar 
sin champaich iad làimli r'am brataichibh, 
agus inar sin chaidh iad air an aghaidh, 
gach aon a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tig-he an aithriche. 

CAIB. III. 

1 Ginealaich Aaroiit agus Mhaoìs. 3 Frithealndh 
agns àireiimli vaii Lcblntheach. 

/S iad so mar an ceudna g-inealaich 
Aaroin ag-us Mhaois, san là anns an 
do lablmir an Tig-hearna ri Maois ann an 
sliabh Shinai. 

2 Ag-ns is iad so ainineanmhac Aaroln; 
Nadab an ceud-ghin, ag-us Abihu, Eleasar, 
ag-us Itamar. 

3 J.s iad sin ainmeanna mhac Aaroin, na 
sag-airt a dh'ung-adh, a choisrig e g-u frith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Ag-us fhuair Nadab agus Abihu bàs 
an làthair anTighearna, 'nuair a thug: iad H, n. iii. 

suas teine coimheach an làthalr an Tigh 
earn, ann am fàsach Shinai, ag'iis cha 
robh clann aca: ag'us fhritheil Eleasat 
agus Itamar ann an dreuchd an t-sag-airt^ 
ann an sealladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agns 
taisbein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, 
a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Ag-us gleidhidh iad a chùram-san, 
agus cùram a' choimhthionail uile,airbeul- 
aobh pàilliuin a' choimhthionail, a dhean- 
amh seirbhis' a' phàilliuin. 

8 Ag'us g-lcidhidh iad uile shoithicliean" 
pàilliuin a' choimhthionail, agus cùram 
chloinn Israeil, a dheanamli seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Ag:us bheir thu na Lebhithich do Aa- 
ron, agus d'a mhic: tha iad air an tabh- 
airt da gu h-iomlan a mach à cloinn Is- 
raeil. 

10 Agus ordiiichidh tu Aaron ag-us a 
mhic, ag-us feithidh iadsan air dreuchd 
an t-sagairt: agus cuirear an coigreach a 
thig am fagus gu bàs. 

11 Ag-us labhair an righearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

12 Agus mlse, feuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg cliloinn Israeil, an 
àit a' cheud-g'hin uile a dh'fhosglas a' 
bhrii am measg chloinn Israeil: agus is 
leamsa na Lebhithich ; 

13 A chionngur leamsa gachuile cheud- 
g-hin; oir air an là anns an do bhuail mi 
g'ach ceud-ghin ann an tìr na !i-Eiphit, 
naomhaich mi dhomh fèin gach ceud- 
g:hin ann an Israel, eadar dhuine agus 
ainmhidh; is leamsa iad: Is mise an 
Tighearn. 

14 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ag' ràdh, 

1 5 Aireamh clann Lebhi a rèir tig-he an 
aithriche, a rèir an teaghlaichean: gach 
fìrionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmhidli tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail an Tighearna, mar a thug'adh àith- 
ne dha. 

17 Agus b'vdd so mic Lebhi a rèir an 
ainmean ; Gerson, agus Cohat, agus Me- 
rari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghers- 
oin a rèir an teaghlaichean ; Libni ag:xis 
Simei. 

19 Agus mic Coliait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram, agus Idsar, Hebron, 
ag-us Udsiel. 

20 Agus mic Mherar! a rèir an teagìi- 
laichean; Mahli, agus Musi: is iad siii 
teag'hlaichean iian Lebhitheach, a rèir 
tighe an aithriche. ' fiithcalaidh- 

132 2 airneis. AIREAMH. ni. 21 O Gherson òAateag-hlach Libni, agus 
teaghlach Shimei : is iad sin teaghlaicli- 
ean nan Gersonacli. 

22 ladsan a chaidli àireamh dhiubh, a 
reir àireimli nam lìrionnach uile, o mhìos 
adh'aoisagusosaclieann, eadhoii iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, ò'iad seachd mìle 
ag-us cìiig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gers- 
onach air cìilaobh a' phàiUiuin air taobh 
iia h-àirde 'n iar. 

24 Ag-us hìthidJi Ehasaph mac Laeil, 'na 
cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cùram' mhac Ghersoin, ann 
am pàiliiun- a' choimhthionail, hithidh am 
pàillhm, ag-us am bùth, a chòmhdach, 
agns am brat air son doruis pàilliuin a' 
choimhthionail, 

26 Ag-us cùirteinean na cìiirte, agus am 
brat air son doruis na cìiirte, a ta làimh 
ris a' phàihiun, agus h\imh ris an alLiir 
mu'n cuairt, agus a cùird, air son a seir- 
bhis uile. 

27 Agus o Choliat hha teag-hlach nan 
A.mramacii, agus teaglilacii nan Idseliar- 
ach, agus teaghlacii nan Hebronach, agixs 
teag-hlacli nan Udsielacli : is iad sin 
teag-hiaichean nan Cohatach. 

28 Ann an àireamli nam fìrlonnacla uile 
o mhìos a dh'aois ag-us os a cheann, hha 
ochd mìle agus sè ceud, ablia gleidheadh 
cùraini' an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teaghlaichean mliac Clio- 
hait an taobh a' phàilliiiin mu dheas. 

30 Agus òiY/aV/i Elisaphan mac Udsieii 
'na cheann tighe athar theaghlaiciiean 
nan Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san bithidh an 
àirc, ag'us am bòrd, agus an coinnleir, 
tigus na h-altairean, agus soitliichean an 
ionaid naoimh, ieis am fritheii iad, agus 
am brat, agus a slieirbhis uile. 

32 Agus òi^/zid/iEleasar, mac Aaroin an 
1-sagairt, 'na cheannard air ceannardaibh^ 
iian Lebhitheach, agus bithidh sùil aig 
orrasan a bhios a' g-leidheadh cùraim an 
ionaid naoimh. 

33 O Mherari bha teaghiach nam Mah- 
lach, agus teaghlach nam Musitheacli: is 
'iad sin teag-hiaichean Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamhdhiubh, 
a rèir àireimii nam firionnach uile, o mhìos 
a dh'aois agus os a ciieann, b'iad sè mìle 
ag-us dà cheud. 

35 Agus ò'e Suriel mac Abihail ceann 
tig-he athar theaghiaicheaii Mherari ; 
suidhichidh iadsan air taobii a' phàilliuin 
mu thuath. 

36 Agus /fi ciioimhead agus cùram mhac 
Mherari bithidh buird a' phàilliuin, agus 
a chroinn, agus a phuist, agus a ÌDliuinn, 
agus a siioithichean uiie, agus gach ni a ' fa choimhead. 
133 hùih. Eabh. fhritheileas da, 

37 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, 
agus ambuinn, agus am pinneachan, agiis 
an cùird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air lieui- 
aobh a' phàiliiuin air taoÌDh na ii-àirde 
'n ear, eadhoii air beulaobh pàiiliuin a' 
clioimhthionail letli ri èirigh na grèine, 
is iad Maois, agus Aaron, agus a mliic, 
a' gieidheadh cùraim an ionaid naoimh, 
air son cùraim chioinn Israeil ; agus cuir- 
ear an coigreach a tliig am fagus g-u ijàs. 

3.9 ladsan uiie a chaidh àireamir do na 
Lebliithich, a dli'àireamh Maois [agus 
Aaron] a rèir àitline an Tigiiearn, a rèir 
an teaghiaichean, na firionnaich uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, ò'iad 
dà mliìle thar fhiciiead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna ri Ma- 
ois, Aireamh gacii ceud-gliin a ta 'na 
fhirionnach do cliioinn Israeii o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, agus gabh 
àireamh an ainmean. 

41 Agus g-abhaidh tu na Leiilnthich 
dliomhsa {Is mise anTighearn) an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chioinn Israeil ; 
agus sprèidh nan Lebhitheach an àite nan 
ceud-g-hin uile am measg sprèidhe chloinn 
Israeil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a dh'- 
àithn an Tighearna dha, gach ceud-ghin 
am measg- chioinn Israeil. 

43 Agus gacli ceud-ghin a hha 'na fhir 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean, o 
mhìos adli'aois agus os a clieann, dhiubh- 
san a chaidh àireamh dhiubli, b' iad dà 
nilnie thar fhichead dà cheud agus tri 
fichead agus tri-deug. 

44 Agus iabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Gabh na Lebliithich an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil, 
agus sprèidli nan Lebhitheach an àit an 
sprèidlie-san, agus ijithidii na Lebhithicli 
leamsa: Is mise an Tigliearn. 

46 Agus air an son-san a ta gu blii air 
am fuasgladh do'n dà cheud agus an tri 
ficliead agus an tri-deug, do cheud-g-hin 
chioinn Israeil, a tha ni's lìonmlioire na 
na Leijhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil am 
fear air an ceann ; a rèir seceii an ionaid 
naoimh gabiiaidh tu iad: is e 'n secel 
fichead gerah. 

48 Agus ijheir Ihu 'n t-airglod, ieis am 
fuasglar an t-àireamh còrr dhiubh, do 
Aaron agus d'a mhic. 

49 Agus ghaÌDh Maois an t-airgiod fuasg- 
laidh uatha-san a bha thuilleadh orra-san 
a dh'fhuasgladh ieis na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin cldoinn Isracil ghaijh 
e an t-airgiod: mìle tri cheud agus tri ' glcidheadh Jaìre . ^ tiaislibh, daoine urromach. AIREAMH. III. IV ficlicad agiis cìiig' scceil, a reir seceil an 
ionaid naoimli. 

51 Ag-us tluig'MaoIs airg-iod namuinntir 
sin a clli'niiiasg-ladh, do Aaron, agus d'a 
mhic, a reir tbcail an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. IV. 

1 Aois agus àin frithealaidli nan Lebìtilheach. 
17 Dieuchd nan sagart. 
GUS hdoiiair an Tighearna ri Maois, 
agiis ri h-Aaroii, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohaito mheasg 
mhac Leblii, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche ; 

3 O dheich bhadhna fichead a dh'aois 
agiis os a cheann, eadhon gii leth-cheiid 
bhadlina dh'aois, gach neach a tlièid a 
steach do'n armailt, a dheanamh na h-oibre 
ann am pàilhnn a' clioimhtliionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic Cho- 
liait, ann am pàilhun a' choimhthionail, 
mii tJiimchìoll nan nithe ro naomha. 

.5 Agus an uair a bhios an camp gu dol 
air 'aghaidh', thig Aaron agus a mliic, 
agus bheir iad a nuas brat a' chòmhdaicli, 
agus còmhdalchidh lad àirc na Flanuls 
leis ; 

6 Agus cuiridh lad olrre an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus sgaoilidh 
iad os a ceann eiidach uile do g'horm, 
agus cuiridh lad a bataichean innte. 

7 Agus air bòrd arain na Flanuis sgaoil- 
idh lad eudach do ghorm, agus cuiridh 
iad air na mlasan^ agus na tùiseirean'', 
agus na copain^ agus na cuachan lels 
an toirear seachad tabhartas-chbhe ° : agus 
blthidh an t-aran an còmhnuidh alr. 

5 Agus sgaoilidh iad orra eudach scar- 
laid, agus còmhdaichldii iad sin le còmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc, agus culr- 
idh iad a bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh lad eudach do ghorm, 
agus còmhdalchidh iad coinnlelr an t-sol- 
uls, agus a lòchrain, agus a chlobhachan^ 
agus a smàl-sholthichean, agus a sholth- 
ichean-olaldh uile, leis am frithell lad da. 

10 Agus culridh iad e fèin, agus a 
shoithlchean uile, ann an còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad air 
lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoih'dh iad 
eudachdo ghorm, agus còmhdalchidh iad 
i le còmhdachadh do chrolcnibh bhroc, 
agus cuirldh iad rithe a bataichean. 

1:2 Agus gabhaidh iad na h-innil fhrlth- 
ealaldh uile leis am frltheil iad san ionad 
naomh, agus cuirldh iad ann an eudach 
do ghorm iad, agiis còmhdalchidh iad le 
còmhdachadh do chroicnibh bhroc iad, 
vgus cuiridh iad air kinn iad. 

' r\i atìiarracìiadh. - soithichcan. 

' liagìian, spàinean. < cupain. 

. ' tia còinhdaichcan g'a chìnnlidachadh. 
134 13 Agus bheir iad air falbh an hiath o'r> 
altalr, agus sgaoUidh iad eudach corcuir" 
olrre ; 

14 Agus culridh iad olrre a solthlclieaii 
uile, leis am frithell iad m'a timchioll, 
eadlion na tìiiseirean^ na greimichean- 
feòla, agus na shiasaidean, agus iia 
cuachan'', soithichean na h-altarach ulle; 
agus sgaoilldh iad oirre còmhdachadh do 
chroicnibh bhroc, agus culrldh iad rilhe 
a bataichean. 

Agus crlochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an lonaid naolmh, 
agus ulle sholthlchean an ionaid naoimh, 
'nuair a bhios an camp gu dol air 'agh- 
aidh ; agus an dèigh sln thig mic Chohalt 
g'a« giìilan: ach cha bhean iad ri ni 
naomha sam bilh, air eagal gu'm bàsalch 
iad. Is iad na nithe sin eallach inhac 
Chohalt ann am pàilliun a' cholmhthion- 
ail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhlc 
Aaroin an t-sagalrt bìtinìdh an oladh chum 
an t-soluis, agus an tùis chùbhraidh, agus 
an tabhartas-bìdh lathail, agus an oladh- 
ungaldh, agns cùram"' a' phàiUiuin ulle, 
agus nan uile nithe a ta ann, san lonad 
naomha, agus 'na shoithichlbh. 

17 Agus Ìabhair an Tighearna ri Maols, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearralbh as treubh theaghlalch- 
ean nan Cohatach o mlieasg nan Lebhith- 
each. 

19 Ach so ni sibh rlu, chum gu'm bi lad 
beò agu nach bàsaich iad, an ualr a thig- 
lad am fagnis do na nithibh ro naomha ; 
thèid Aaron agus a mhlc a steach, agus 
ordulchidh siad iad gach aon d'a shelrbhls 
fèin, agus d'a eallalch. 

20 Ach cha tèld iad a steach a dh'fhalc- 
Inn an ualr a chòmhdaichear na iilthe 
naomha, alr eagal gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhalr an Tlghearna ri Maois, 
ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh mhac 
Ghersoln, a rèir tlghe an althriche, a rèir 
an teaghlaichean : 

23 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, gu leth-cheud bliadhna 
dh'aois àlrmhldh tu iad; gach neach a 
thèid a steach a dheanamh na selrbhls, a 
dheanamh na h-olbre ann am pàilliun a' 
choimhthlonail. 

24 Is i so selrbhls theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, agus 
eallach a ghiùlan", 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean a' 
phàilliuin, agus pàiUiun a' choimlithionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdach do 
chroicnlbh bhroc, a ta shuas thairis air. 6 a tìieanchaircan. 
6 tùis-shoithichean. 
sìiil-blieachd. ' ■purpuir. 

' soilhichean-crathaidK 
" air son uaìlaich. AIREAMH, IV. V ag-us brat doruis pàilliuin a' choimhthion- 
ail, 

26 Ag'us cùirteinean nacìilrte, ag-usbrat 
doruis g-eata na cùirte, a fa làimh ris a' 
phàiHiun, ag-us ris an altair mu'n cuairt, 
ag-us an cùird, ag'us innil am frithealaidh 
uile, agus gach ni a rinneadh air an son : 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A reir focail Aaroin agus a mhac bith- 
idh uile sheirbhis miiac nan Gersonach, 
'nan eallachaibh uile, agus 'nan seirbhis 
uile: agus orduichidh sibh dhoibh mar 
an cùram an eallachan uile. 

28 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Ghersoin, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; agus hìthidh an cùram fuidh 
làimh Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh 
tu iad a reir an teaghlaichean, a reir 
tig'he an aithriche : 

30 O dheich bliadhna fichead a dh'aoìs 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach 
aon a tlieid a steach do'n t-seirbhis, a 
dheanamh oibi-e pàiUiuin a' choimhthion- 
ail. 

31 Agus ìs e 80 cùram an eallaich, a reir 
an seirbhis uile ann am pàilUun a' choimh- 
thionail ; bùird a' phàiUiuin, agus a chroinn, 
agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneachan', 
agus an cuird, maiUe r'an innealaibii iiile, 
agus maiUe r'an seirbhis uile ; agus air 
an ainm àirmhidh sibli innil cùraim an 
eallaich. 

33 Is i so seirbliis tlieagldaichean mhac 
Mherari, a reir an seivbiiis uile ann am 
pàiUiun a' clioimhthionail, fuidh làimh 
Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus dli'àireamli Maois agus Aaron 
agus ceannardan a' cliomhcliruinnicli mic 
nan Cohatach, a reir an teaghlaichean, 
agus a reir tighe an aithriclie : 

35 O dheich bliadhna tìchead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dli'aois, gacli aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìic 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 i?'iad so iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh nan Cohatach, gach neach 
a dh'fhevidadh seirbhis a deanamh ann 
am pàiUiun a' choimhthionaU, a dh'àir- 
eamh Maois agus Aaron, a rèir àithne an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh do 
mhic Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, 
agus a rèir tighe an aithriche: 

39 O dheich bliadhna fichead a dh'aois ' tairncan, iairgcan. 
135 agus os a cheann, eadhon gu letli-theud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steacli 
do'n t-seirl)his, a chum oibre ann am pàiU- 
iun a' choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamli 
dliiubh, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, b'iad dàmhìle agus sè 
ceud agus deich 'ar fhichead. 

41 So iadsan a chaidh àireamhdotheagh- 
laichibh mhac Ghevsoin, do gach neach a 
dli'fheudadli scirbliis a diieanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an Tigh- 
earn. 

42 Agus iadsan a cliaidh àireamh do 
theaghlaiciiibh nihac Mlierari a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aitiiriche; 

43 O diieicli bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheucl 
bliadhna dii'aois, gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàill- 
iun a' choimhthionail ; 

44 Eadhou iadsan a chaidh àireamli 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, b'iad tri 
mìle agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidli àiveamli dothcagli 
laichibh mhacMherari, a (Ui'àireamli Ma- 
ois ag-us Aaron, a rèir focail anTig-hearna 
le làimh Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebliithicli, a dh'àireamli Maois agus 
Aaron, agus ceannardan Isracil, a rèir an 
teaghlaichean, agus a rèir tighe an aith- 
riche ; 

47 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu lcth-clieud 
bliadhna dh'aois, gach aon a tliàinig- a 
clheananih seirbhis an fhritliealaidh, agus 
seirbhis na h-eallaich ann am pàilliun a' 
choimlithionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àlreanih 
dhiubh b'ìad oclid mile agus cùlg ceud 
agus cclthir tìchead. 

49 A rèiràitlme anTIghearna dh'àlrmh- 
eadh lad le làimli Mhaols, gach aon a rèir 
a shelrbhls, agus a rèir 'eallaich : mar so 
dh'àlrmheadh iad leis, mar a dh'àithn an 
Tlghearna do Mhaols. 

CAIB. V. 

1 An coimh-lcnsachadìi air son cticorach. 1 1 DcucK- 
ainn èudaicìt. 
GUS labhair an Tig-Iiearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Althn do chlolnn Israell, lad a chur a 
mach as a' champ gach lobhar, agus gach 
neach alr am bheil sllteach, agus gach 
ncach a ta air a shalachadh leisa' mharbh : 

3 Aaron firlonnach agus boirlonnach culr- 
idh sibh a mach, an taobh a nnilgh do'n 
champ culridh sibli iad ; a chum as nach 
truaili iad an campan, anns am bhcil niise 
gabliail còmhnuldh. 

4 Ag-us rinn clann Israei! '.nar so, agus 
chuir lad a niach iad an feiobh a muig-h AIREAMH, V, do'n champ ; tnar a labhair an Tig'hearna 
ri Maois, mar sinrinn clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni 
iear no bean peacadli air bith a ni daoine, 
a dheanamh eusaontais' an aghaidli an 
Tighearn, agus gu'm bheil an t-anam sin 
ciontach ; 

■7 An sin aidichldli iad am peacadh a 
rinn iad: ag'us ni e coimh-leasachadh'^ air 
son 'eucorach^ san iomlan, ag-us cuiridh e 
an cùigeadh cMÌfi'deth ris, agus bheir e si?i 
dhasan air an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach nuir bi aig- an duine caraid sam 
bith''gucoimh-leasachadhathoirtdasaneu- 
coir, thugaran coimh-leasachadh a nìthear 
do'n Tighearn air son na h-eucorach, do'n 
t-sagart ; a thuilleadh air reithe na rèite, 
leis an deanar reite air a shon. 

9 Agiis gach tabiiartasdonithibh naomlia 
cliloinn Israeil uile, a bheir iad chum an 
t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, is 
leis-san iad : ge b'e ni a bheir duine sam 
bith do'n t-sagart, is leis e. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maols, 
ag ràdh, 

12 Labhair rl cloinn Israeil, agus abalr 
riu, Ma thèld bean tìr sam bith a thaobh, 
agus gu'n clontaich I 'na agliaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaldh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o shùil- 
ibh a tìr-phòsda, agus gu'm bl e ceilte^ 
agus gu'm bl i air a truailleadh, agus nach 
lìì tìanulssam blth'na h-aghaidh, agusgun 
i air a glacadh sa' chìiis. 

14 Agus gu'n tlg spiorad èud alr, agais 
gu'm bhell e 'g èudach air a mhnaoi, agus 
gu'n do thruallleadh I ; no ma thàlnlg 
spiorad èud air, agus gu'm bhell e èud- 
nihor m'a mhnaol, agus nach do thrualll 
eadh I : 

15 An sln bheir an dulne a bhean a 
dh'Ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir e 
leis a tabhartas alr a son, an delcheamh 
cuid a dh'ephah do mhln eòrna; cha dòlrt 
e oladh alr,nimò a chuireas e tùis air, oir 
is tabhartas èudaich° a t'ann, tabhartas 
culmhneachaln, a' tolrt alngldheachd ann 
an culmhne. 

16 Agus bheir an sagart am fagus i, a 
gus cuirklh e I an làthair an Tigiiearn. 

17 Agus gabhaldh an sagart ulsge naomh 
ann an soitheach creadha, agus gabhaidh 
an sagart cuid do'n duslacli' a bhios air 
ùilar a' phàilliuln, agus culridh e san 
ulsge e. 

18 Agus cun-Idh an sagart a' bliean ann 
an làthalr an Tighearn, agus rùlsgldh e 
» eann na mnà, agus cuiridh e'n tabhartas cuimhneachain 'na làmhaibh, eadhon an 
tabhai'tas èudaich ; agus bithldh aig au 
t-sagart 'na làimh an t-ulsg-e searbh a 
mhallaicheas. 

19 Agus gabhaldh an sagart mlonnan 
dhith, agus thelr e rls a' mhnaoi, Mur do 
luldh fear sam blth leat, agus mur deach- 
aldh tu thaobh gu neòghloine maille rl 
ìieacli eile an àlte t'fhlr-phòsda, bi-sasaor 
o an ulsge shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaldh thu tliaobh gu veach 
eile an àlte t' fhlr-phòsda, agus gu'n do 
thruailleadh thu, agus gu'n do luidh fear 
eile leat a thullleadh alr t'fhear-pòsda; 

21 An sln gabhaidh an sagart mlonnan 
mallachaldh do'n mhnaoi, agus their a.Ti 
sagart ris a' mhnaol, Gu'n deanadh an 
Tlghearn a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnan thu am measg do shluaigh, 

nuair a bhelr an Tlghearn alr do shllas- 
aid* lobhadh, agus air do bhrolnn atadh ; 

22 Agus thèldan t-uisge so a mhallalch- 
eas a stlgh a'd' innlbh', a tliolrt alr do 
bhrolnn atadh, agus alr do shllasald lobh- 

dh : Agus their a' bhean, Amen, amen. 

23 Agus sgriobhaldh an sagart na mall- 
achdan sin ann an leabhar, agns dubhaldh 
e mach iad lels an uisge shearbh ; 

24 Agus bhelr e air a' mhnaol an t-ulsge 
searbh a bhelr am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus. fasaidh e searbh. 

25 An sln galjhaidh an sagart an tabli- 
artas èudaich à làlmh na mnà, agus 
lualsgldh e 'n tabhartas an làthalr an 
Tlgliearn, agus bhelr e scachad e alr an 
altalr. 

26 Agus gabhaldh an sagart làn glalce 
do'n tabhartas, effc?/20?i a chulmhneachan, 
agus loisgldh e alr an altalr e, agus an 
dèlgh sin bhelr e alr a' mhnaoi an t-ulsge 
òl. 

27 Agus an ualr a bhelr e olrre an t-ulsge 
òl, an sln tarlaldh ma thruailleadh i, agus 
ma rlnn i colre an aghaldh a fir-phòsda, 
gu'n tèid an t-uisge a mhallaicheas a 
steach Innte, agus fasaidh e searbh, agus 
ataldh a brù, agus lobhaidh a sllasald : 
agus blthldh a' bhean 'na mallachadh ain 
ineasg a shialgh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean. 
ach gu'm bhell I glan; an sin bithldh i 
saor, agus fàsaldh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èiid, an ualr a thèld 
boan a thaobh ga fear eìle an àlt a fir- 
phòsda, agus a thrualllear i ; 

30 No 'nualr a thlg splorad èud alr fear, 
agus a tha e èiidnihor m'a mhnaoi, agus 
a chulreas e a' bhean an làthair an Tigh- 
earn, agus a chulreas an sagart an gnìoinli 
olrre an lagh so uile ; ' cuceìrt. - dìnladh, èiric ^ a ehionta. 

' dingìiallair. Dabli. '■> am folach. 

] 36 6 an offeriìig ofjealousij. Sasg. luaithre. 
8 leas. " mhionach. AIREAM 

31 An slnbithidh an diune saor o'n chlonta, 
ag-us glìilainidh a' bhean so a cionta. 

CAIB. VI. 

1 Zcj-A ?iaìi yasarach. 22 ^fodh bcannachaidh 
chloiiin Isracil. 
4 GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
J\. -dg ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israell, agws abalr 
riu, 'Nuah' a dhealalcheas aon chuid bean 
110 fear iad ftìn a bhòldeachadh bòlde 
Nasaraich, a c\ì\m\ iad fein a dhealach- 
adh ' do'n Tig-hearn ; 

3 O flùon, agus o dhibh làidlr sg-araidh 
se e fein ; flon-g'eur fìona, no flon-geur 
dibhe làidlr clia'n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag do shùgh nam fìon-dhearcan, nl mò 
a dh'itheas e fìon-dhearcan ìir no tioram. 

4 Uile làithean a dhealachaidh cha'n ith 
e bheag a nìthear do'n chraoibh-fhìona, o 
iia h-eiteanalbli gus am plaosg-. 

5 Uile làithean bòide a dhealachaidh, 
cha tig eaUainn air a cheann : gus an 
coinihlionar na làithean anns an dealaich 
se efein do'uTIghearn, blthidh e naomh; 
agìis leig-idh e le ciabhaibh grualge a 
chinn fàs. 

6 Sna hrlthibh sin uile anns an dealaich 
se e fein do'n Tlghearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp- marbh sam bitli, 

7 Cha dean se e feln neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, alr son a 
bhràthar, no alr son a pheathar, an uair a 
g-heibh iad bàs ; do bhrìgh gu bheil cois- 
reagadh a Dhe air a cheann. 

S Uile làithean a dhealachaldh tha e 
naomha do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duine gu h-obann bàs 
làimh ris, agus gu'n do shalaich e ceann 
a cholsreagaidh; an sin bearraidh'^ e a 
cheann ann an là a ghlanaidh, air an 
t-seachdamh là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bhelr e dà 
thurtur^ no dà chohmian òg, a dh'ionn- 
suidh an t-sagalrt, gu dorus pàililuln a' 
cliolmhthionall. 

1 1 Agus ìobraidh an sagart fear dlubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear elle 
mar ìobairt-lolsgte, agus ni e relte alr a 
shon, do bhrìgh gii'n do pheacaich e 
thaobh a' mhalrbh, agiis naomhaichidh e 
u cheann san là sln fein. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
làithean a dhealachaldh, agusbhelr e lels 
iian do'n cheud bhlladhna chum ìobairt- 
eusaontais : ach blthidh na làithean a 
chaidh seachad caillte, do bhrìgh gii'n do 
shalaiclieadh a dhealachadh. 

13 Agns is e so lag-h an Nasaraich : 
^Nuair a choimhlionar làithean a dheal- 
achaidh, bhelrear gii dorus pàilliuin a' 
choimhthlonail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas ' sgaradh. • cholann. ^ loviaidh. 137 H, VI. VII. 

do'n Tigliearn, aon uan fìrionn do'n cheiid 
bhlladhna gun g-haoid a chum ìobairt- 
lolsgte, agus aon iian boirionn do'n cheud 
bhhadhna gun g-haoid a chum ìobairt- 
pheacaldh, agus aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-shith ; 

15 Agus bascald do aran neo-ghoirtichte, 
breacag-an do phlùr mìn measgta le h-ol 
adh, agus dearnagana doaran neò-ghoirt- 
iclite ungta le h-oladh, agus an tabhartas- 
bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart iad an làthair 
an Tighearn, agus ìobraldh e 'ìobairt- 
pheacaidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e'n reithe mar ìobalrt 
thabhartasan-sìth do'n Tlghearna, maille 
rls a' bhascaid do araii neo-ghoirtichte : 
bheir an sagart seachad mar an ceudna a 
thabhartas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 Agus bearraldh anNasarach ceann a 
dhealachaIdh,aIgdoruspàIlIIuIna'choimh- 
thionall ; agus gabhaidh e gruag clnn a 
dhealachaldh, agus culridh e i san teine 
a ta tiiidh ìobairt nan tabhartasan-sìth. 

19 Agus gabhaldh an sagart slinnean 
brulch an reithe, agus aou bhreacag neo- 
gholrtlchte as a' bhascaid, agus aon dear- 
nagan" neo-ghoirtlchte ; agus culrldh e 
iad air làmhaibh an Nasaraich, an delgh 
do ghruaig a dhealachaidh bhi alr a 
bearradh. 

20 Agus luaisgldh an sagart lad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna; tha so naomha do'n t-sagart mallle 
rls an uchd Inalsgte, agus maille ris an 
t-slinnean thogta : agus an deigh sin feud 
aidh an Nasarach fìon òl. 

21 /s e so lagh an Nasaralch, a thug 
bòld, agus lagh a thabhartais do'n Tigiì- 
earn alr son a dhealachaldh, a thuilleadh 
air na giieibh a làmh: a reir a bhòide a 
bhòidlch e, mar sin is eigln da dheanamh, 
a reir lagha a dhealachaidh. 

22 Agus labhalr anTighearna rl Maois, 
ag radh, 

23 Labhalr ri h-Aaron agus r'a mhlc. ag 
ràdh, alr a' mhodh so beannalcliidh sibh 
clann Israell, ag ràdh rlu. 

24 Gu'm beannaicheadh an Tlghearna 
thu, agus gu'n gleidheadh e thu: 

25 Gu'n tugadh an Tighearn alr 'aghaidli 
dealrachadhort,agusbitheadh e gràsmhor 
dhuit . 

26 Gu'u togadh an Tlghearna suas a 
ghnùls ort, agU'^ g-u'n tugadh e sìth dhuit. 

27 Agus cuirldh iad m'ainm air cloinn 
Israeil, agus beannaichldh mlse lad. 

CAIB. VII. 

2, 1 Tabhartais cheannardan Isracil. 89 Labhair 
Dia ri Maois. 

AGUS tharladh air an là anns an do 
chulr Maois suas am pàilliun gu *fì>earaii. Eir. ^ bhcir se ' abhlan AIREA 

h-iomlan, agus san d'ung se e, ag-us san 
do naomhaich se e, agus 'uidheam ' uile, 
araon'- an altair agus a soithichean uile, 
agus san d'ung' e iad, agus san do naomh- 
aich e iad ; 

2 Gu'n d'thug: ceannardan" Israeil, cinn 
tighe an aithriche, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas: 

3 Agus thug iad an tabiiartas an làthair 
anTighearna,sè i eunan còmhdaichte, ag-us 
dà dhamh dheug- : f'eun^ air son dithis do 
na ceannardaibli, agus damh airson g-ach 
fir dhiubh, ag:us thug iad air beulaobh a' 
phàilliuin iad. 

4 Ag-us labhalr an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum g-u'm bi iad 
a dheanamli seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thionail; ag'us bheir thu lad do na Le- 
bhithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

6_ Ag-us ghabh Maois na feunan agus na 
daimli, agus thug e do na Lebhithich iad. 

7 Dà f heun ag^us ceithir daimh thug- e do 
mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis^. 

8 Agus ceithir feunan agus ochd daimh 
thug e do mhic Mherari, a rèir an seirbhis, 
fiiidh làimh Itamair mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

9 Ach do mhic Chohait clia d' thug e 
h-aon air bitli ; a cliionn gn'm b'i seirbhis 
an ionaid naoimh a blniineadh dhoibhsan, 
g-u'n g-iùlaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
ach, air an là anns an d'ungadh i ; thug 
eadhon na ceannardan seachad an tabh- 
artas air beulaobh na h-altarach. 

1 1 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Bheir gach ceannard seachad a thabhartas 
air a là fèin, chum coisreagaidh na h-altar- 
ach. 

1 2 Agus esan a thug seachad a thabhartas 
air a' cheud là, b'e Nahson mac Amina- 
daib, do tlu'èibh ludah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias® 
airgid, d'am bu cinidthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fliichead, aon chuach' 
airgid do dheich agus tri fichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le chèile 
làn do phlìir mln measgta le h-oladh, 
chum tabliartais-bìdh : 

14 Aon spàin do dheicli seceil òir, làn do 
thìiis : 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n chevd bhUadhna, chum iobairt- 
lolsgte: 

16 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobalrt nan tabhartas- 
sìth, dà tliarbh, cìiig reitheachan, cìiig 
buic-ghalbhre, cìiig iialn do'n cheud MH, Vll. 

bliliadhna. jB'e so tabhartas Naliuoin 
mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabh- 
artas. 

19 Thug e seachad mara thabhartas aon 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus delch seceil 'ar f hichead, aon chuach 
airgld do dheich agus tri fichead secel, a 
rèir secell an ionaid naoimh, iad le clièile 
làn do plilìir mìn measgta le h-oladh, 
clnim tabhartas-bìdh : 

20 Aon spàin òir do dhelcli seceil, làn do 
thùls : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon iian 
do'n clieud bhhadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

22 Aon mlieann do na gabhralbh chum 
ìobairt-plieacaldh : 

23 A^us a chum ìobairt nan tabhartas 
sìth, da tharbh, cìiig reitheachan, cùlg 
bulc-gliaibhre, cùig ualn do'n cheud 
bliliadhna. B'e so tabhartas Nataneel'i 
mhlc Sliuair. 

24 Air an treas là thvg Eliab mac He- 
loin, ceannard chloinn Shebuhiin, seachad 
tabhartas. 

25 iJ'eathabhartas-sanaonmhlasairgid, 
à'ani bìi chudthrom ceud agus delch seceit 
'ar fhlchead, aon clniach airgld do dhelch 
agus tri fichead secel, a rèir seceil ai» 
ionaid naolmh, iad le chèlle làn do phlùr 
mln measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh: 

26 Aon spàln òir do dlieicli seceil, làn do 
thùls : 

27 Aon tarbli òg, aon reltlie, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum lobalrt- 
lolsgte : 

28 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobalrt nan tabhartas 
sìth, da tharbh, cùlg reitheachan, cùlg 
buic-ghaibhre, cùlg uain do'n cheud 
bhlladhna. B'e so tabhartas Eliaib mhlc 
Heloin. 

30 Air a' cheathramh là fhug Ellsur mac 
Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, 
seachad tabhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid 
do cheud agus deich secell 'ar fhichead, 
aon chuach airgld do dhelch agus trl 
fichead secel, a rèlr seceil an ionaid naolmh, 
iad le chèile làn do phlùr mln measgta le 
h-oladh, chum tabhartals-bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceìl, làn do 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhlladhna, chum ìobairt-lolsgte : 

34 Aon mheann do na gabhralbh chum 
lobairt-pheacaidh : 

35 Agus a cluim lobairt nan tabhartas- ' 'innil, a slioithichean. 
' cinn-fheadlina, maitliean. 
138 - agus. Eabli. 
tuatison. Sascr 5 am frithealaidh , am foglmaìdh. 
1 cliopan, shoitheach-crathaidh. s chlùr. AIllEAMIL Vn. sìtb, dà (harbh, cùig reitheachan, cìiig: 
buic-g'haibhre, cìiig: iiain do'ii cheud 
bhliadhiia. B'e so tabhartas Ehsiiir mhic 
Shedeuir. 

36 Air a' chìiigeadh là tìuig Sehimiel 
mac Shurisadai, ceaniiard chloinn Shim- 
i'oin, seachad tabhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias airg-id, 
d'ambu chudthrom ceud ag'us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg^id do dheich 
ag:us tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le chèile làn do phlùr 
mm measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh: 

3S Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thìiis : 

39 Aon tarbh òg', aon reithe, aon uan do'n 
oheud bhhadhna, chum lobairt-loisgte : 

40 Aon mheann do na g'abhraibh clium 
lobairt-pheacaidh : 

41 A^us a chiim ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cìiig: reitheachan, cìiig- 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n clieud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Shelumieil 
mhic Shurisadai. 

42 Air ant-seathadhlà i/zMg-Eliasaphmac 
Dheueil, ceannard chloinnGhad, seachad 
tahhartas. 

43 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhiciiead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mln 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte : 

46 Aon mheann do na gabhraibh chum 
lobairt-pheacaidh : 

47 Agus a chum iobairt nan tabhartas- 
slth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Eliasaiph 
mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là thug Elisama 
niac Amihuid, ceannardchloinnEphraim, 
seachad tahhartas. 

49 J5'(= a thabhartas-san aon mhias airgid , 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr nùn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhh'adhna, chum lobairt-loisgte : 

5:2 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

53 A^us a chum ìobaìrt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Elisama 
139 mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thìig Gamaliel 
mac Phedahsuir, ceannard chloimi Mha 
naseh, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-sanaonmhias airgld 
do cheud agus deich seceil 'ar fbichead, aon 
ciiuach airgid do dheich agus tri fìchead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iad 
le chèile hxn do phlùr mìn measgta le 
li-oladh, chum tabhartais-bìdli : 

56 Aon spàin òir do dheich scceil, làn do 
thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bliliadhna, chum ìobairt-loisgte . 

^ 58 _Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-plieacaidii : 

59 Agus a chiim ìobairt nan tabhartas- 
slth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhavtas Ghamalieil 
mhic Phedahsuir. 

60 Air an naothadh là thug Abidan mac 
Ghideoni, ceannard chloinn Bheniamin, 
seachad tabhartas. 

61 B'eathabhartas-sanaonmhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheicli 
agus tri fichead secel, a rèir secel an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mln 
measgta le h-oladh, chumtabhartais-bìdh : 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte : 

64 Aon mheann do na gabhraibh chum 
lobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum lobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhljadhna. B'e so tabhartas Abidain 
mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là ihug Ahieser 
mac Amisadai, ceannard chloinn Dhan, 
seachad tabhartas. 

67 JS'eathabhartas-sanaonmhias airgid,. 
à'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bldh . 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh clium 
ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum lobairt nan tabhartas- 
slth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Ahieseir 
mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thug Pagiel mac 
Ocrain, ceannard chloinn Aseir, scachad 
tabhartas. AlREAMl^ 

73 B'eatlmbliartas-sanaonmhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fliichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a reir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile hin do phRirmìn 
meas{2:ta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

7 4 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

73 Aontarbh òg-, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisg-te : 

76 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

77 Ag-us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig: reitheachan, cìiig 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhhadhna. B'e so tabhartas Phagieil 
mhic Ocrain. 

73 Airau dara là dheug thi/ g Ah'ira. mac 
Enain, ceannard chloinnNaphtali, seacAac? 
tahhartas. 

79 l?'e athabhartas-sanaonmhiasairgid, 
■d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
'ar t'hichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le clièile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

80 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
ihùis : 

81 Aon tarbh òg, aonreithe, aon uan do'n 
■cheudbhh'adhna, chum ìobairt-loisgte : 

82 Aon mheann do na gabhraibh chiim 
ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìobahl nan tabhartas- 
slth, dà thai'bh, cùig reitheachan, cùig 
buic-g-haibhre, cùig uain do'n cheud 
bhhadhna. B'e so tabhartas Ahira mhic 
Enain. 

84 B'e so coisreagadh nah-altarach (san 
]à anns an d'ungadh i) le ceannardaibh 
Israeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
dheug- airgid, dà spàin dheug òir : 

85 B'e cudthrom gachmeise airg-id ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, agus gach 
cuaiche deich agus tri fichead: B'e 
cucUkrom nan soithichean airgid uile, dà 
mhìle agus ceithir cheud seceil, a rèir seceil 
an ionaid naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir anìì, làn do 
thùis, cudthrom gach aon fa leth deich 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh : b'e 
òr nan spàinean m'le ceud agus fichead 
*eee/. 

87 B'iad na tairbh iiile chum ìobairt- 
loisg-te dà tharbh dheug-, na reitheachan a 
dhà-dheug-, na h-uain do'n cheud bhhadh- 
n:i dhà-dheug, maiUe r'an tabhartas-bìdh : 
agus na minn do na gabhraibh chum 
ìobairt-phoacaidh a dhà-dlieug. 

88 Agiis?>'iac?natairbh uile, chumìobairt 
nan tahliartas-sitli, ceithir tairbh 'ar ihich- 
ead, na reitheaclian tri fichead, na buic- 
fihaibhre tri fichead,na h-uain do'n cheud [, VII. VIII 

bhhadhna tri fichead. B'e so coisreagadh 
na h-altarach, an dèigh dh'i bhi air a 
h-ungadh. 
89 Agus an uair a chaidh Maois a steach 
do phàihiun a' choimhthionail, a labhairt 
ris' : an sin chual' e guth aoin a' labhairt 
ris o uachdar na caithir-thròcair a bha os 
ceann àirce na Fianuis, o eadar an dà che- 
rub ; agus labhair e ris. 

CAIB. vm. 

1 Mar a hisadh na lòclirain. 5 Coisreagadh nan 
Lebhitheacli : 23 an aoi« agus àm amfritìiealaidìi. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir na 
seachd lòchrain sohis uatha thall fa 
chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e a lòch- 
rain thall f a chomhair a' choinnleir ; mar 
a dii'àithn an Tighearna do Mhaois. 

4 Ag-us b'e so obair a' choinnleir: bha e 
dii'òr buaiUe gu ruig a chos, gu ruig- a 
bhlàthan bha e dh'obair bhuailte : a rèir 
an t-samhlaidh a nochd an Tighearna do 
Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus iabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg chloinn 
Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan- 
adh: crath iiisge glanaidh orra, agus 
thugadh iad eaUainn thar^ am feoil uile, 
agus nigheadh iad an eudach, agus mar 
sin deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbli òg maille 
r'a thabhartas-bìdh, eadhon phir mìn 
measgta le h-oladh, agus gabhaidh tu 
tarbh òg eile chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich 'cÀr 
beulaobh pàilhuin a' choimhthionail : 
agus cruinnichidh tu coimhthional chloinn 
Israeil uile an ceann chèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich an 
làthair an Tighearn, agus cuiridh clann 
Israeil an làmhan air na Lebhithich : 

1 1 Agus hiaisgidh Aaron na Lebhithich 
ann an làthair an Tighearn, mar tliabh- 
artas-kiaisgte o chloinn Israeil; a chum 
gu'n dean iad seirbhis an Tighearn. 

1 2 Agus cuiridh naLebhithich an làmhan 
air cinn nan tarbh ; agus ìobraidh tu h-aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus am 
feareilemariobairt-loisgte do'nTighearn, 
a dheanamh rèite air son nan Lebhitheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an 
làthair Aaroln, agus an làthair a mhac, 
agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luuisgte do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg cliloinn Israeil ; agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. ' ri Dia. 

140 hearradh iad. AIREAM) 

1 5 Ag:us 'na cllieig-h sin theid na Lebhith 
)ch a steach a dlieaiiamh seirbhispàilliuin a' 
choinihthionail ; ag:us gh^naidh tu iad, ag'us 
luaisaridh tu iad mar thabhartas-hiaisgte: 

16 Oir thug-adh dhomhsa g\\ h-iomlan iad 

mheasg chloinn Israeil ; an àite g:ach aon 
a dh'fhosg:las a' bhrù, eadlion an àite 
ceud-g-hin chloinn Israeil iiile, gliabh mi 
diiomh fein iad. 

1 7 Oir is leamsa uile cheud-g-hin chloinn 
Israeil, araon duine ag:us ainmhidh : san là 
air an do bhuail mi g-acli ceud-g-hin ann 
an tìr na h-Eiphit, naomhaich mi iad 
dhomli fein. 

IS Ag-us ghabh mi na Lebhithich an àit 
uile cheud-g-hin chloinn Israeil. 

19 Ag:us thug- mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Aaron, ag'us d'a mhic, o 
mheasg: chloinn Israeil, a dheanamh seir- 
bhis chloinn Israeil ann am pàilhun a' 
choimhthionail, ag-us a dheanamli rèite 
air son chloinn Israeil; a chum as nach 
bi plàig'h sam bith am measg- chloinn 
Israeil, an uair a thig' clann Israeil am 
fag-us do'n ionad naomli. 

20 Ag-us rinn Maois agus Aaron, agus 
comlichruinneach chloinn Israeil iiile, ris 
na Lebhithich a rèir g-ach ni a dh'àithn an 
Tig'hearna do Mhaois a thaobh nan Lebhi- 
theach, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Ag-us g'hlanadh na Lebhithich ag'us 
nig-h iad an eudach; ag-us thug: Aaron 
suas' iad mar thabliartas an hithair an 
Tighearn; ag-us rinn Aaron rèite air an 
son a chum an g-lanadh. 

22 Agus an dèig-h sin chaidh na Lebln'- 
thich a steach, a dheanamh an seirbliis 
ann am pàilliun a' choimhthionail, an 
hithair Aaroin ag-us an làthair a mliac : 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
a thaobh nan Lebhitheach, mar sin rinn 
iad riu. 

23 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

2-Ì Is e so an m a bhuineas do na Lebhi- 
thich: o chìiig: bh'adhna fìchead a dh'aois, 
ag'us os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàilhuin a' 
choimhthionail : 

25 Agus aois leth-cheiidbliadhua sg:uir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
ag'us cha dean iad seirbhis ni 's mò. 

26 Ach fritheihdh iad maiUe r'ambràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
g'hleidheadh a' chìiraim, ag-us cha dean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cìiraim. 

CAIB. IX. 

1 A' chàisg air a li-orduchadìi. 15 Threòraichneul 
a bha air o' phàiUiun clann Israeil air an inrus. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, sa' cheud I, vm. IX. 

mhìos do'n dara bliadhna an dèlg-h dlioibh 
teachd a macli (x tlr na h-Eiphit, ag- ràdh,, 

2 Cumadh, mar an ceudna, clann Israeil 
a' chàisg: 'na h-àm suidhichte fèin. 

3 Sa' cheathramh là deu{^ do'n mliìos^ 
so, air feasg-ar'-, cumaidh sibh i 'na h-àni 
suidhichte fèin, a rèir a h-orduigheanuiie, 
ag-us a rèir a deas-g'hnàthan uile, cumaidh 
sibh i. 

4 Ag'us labhair Maois ri cloinn Israeil,. 
iad a chumail na càisg-e. 

5 Ag'us chimi iad a' chàisg: air a' cheath- 
ramhlàdeugdo'n cheudmhlosairfeasg ar, 
ann am fàsach Shinai : a rèir g-ach ni a 
dh'àithn an Tig:hearna do Mhaois, mar 
sin rinn clann Israeil. 

6 Agusbhadaoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg' a chumail air an 
là sin ; ag:us thàinig- iad an làthair Mhaois, 
ag:us an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Ag-us thubhairt na daolne sin ris, Tha 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-ais^ 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tig'hearn a thoirt seachad 'na àm 
suidhichte fèin am measg' chloinn Israeil'r* 

8 Ag-us thubhairt Maois riu, Seasaibh au. 
sin,2Lg\\s chiinnidh mise ciod adh'àithneas 
an Tighearna d'ur taobh. 

9 Ag-us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag' ràdh, Ma- 
bhios duine sambith dhibh, no d'ur sliochd, 
air a shalachadh le corp marbh, no ma hhio.^i- 
e air thurus fad air astar, gidheadh 
cumaidh e a' chàisg: do'n Tig'hearn. 

11 Sa' cheathramh là deug' do'n dara 
mìos air feasg'ar cumaidh iad i : le h-aran 
neo-ghoirtichte, ag-us )e lusaibh searbhu/ 
ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg: iad a bh&jig: dhith gu 
maduinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh 
dhith : a rèir uile orduighean na càisge 
cumaidh iad i. 

13 Ach anduine a /aglan, ag-us nach 'eil 
air thunis, ag:us a dhearmadas a' chàisg- 
a chumail ; g-earrar eadhon an t-anam sin 
fèin as o 'shluag-h, a chionn nach d'thug- 
e seachad tabhartas an Tig-hearna 'na àm 
suidhichte: g'iìilainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Ag'us ma bhios coigrcach air chuairt 
'nur measg-, ag-us g-u'n cum c a' chàisg- 
do'n Tig:hearn, a rèir orduig:h na càisg-e, 
ag:us a rèir a gnàtha, mar sin ni e : bithidh 
aon ordug-h ag'aibh araon air son a' choig-- 
rich, ag:us air a shon-san a rugadh saii 
tìr. 

1 .'> Ag-us air an là anns an dothog-adh suas 
am pàilhun, chòmhdaich an neul am 
pàilliun, eadhon bùth na Fianuis ; agus ' dliiijrail 

11 1 - cadar an dàfheasgar. Eabh. AIREAMH, IX. X. aii feasgar bha alr a' pluiilliiin mar gii'm 
hu choslas' teine gus a' mhaduinn. 

16 Mar shi bha e ghnàth : chòmhdaich 
an neul e san là, agus coslas teine san 
oidhche. 

17 Agns an iiair a thogadh an iieul suas 
o'n plmiUiun, an sin gxm dàil g-habh clann 
Israeil an turus : agus san ionad anns an 
do stad an neul, ann an sin champaich 
clann Israeih 

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich iad: am feadh 's a 
dh'fiian an neul, air a' phàiUiun, dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh. 

19 Ag-U3 an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilliun mòran do làithibh, an sin ghleidh 
cìann Israeil freasdal" an Tighearn, ag-us 
cha d'imich iad. 

20 Agus an uair ti bha an neid beagan 
do làithibh air a' phàilhun, a i'eir àithne 
an Tighearna dh'tlian iad 'nam bùthaibh, 
agus a rèir àithne an Tighearna g;habh 
iad an tunis. 

21 Ag'us an uair a dh'fhan an neul o 
fheasgar gu maduinn, agus a thogadh an 
neul suas sa' mhaduinn, an sin ghabh iad 
an turus : ma b'ann san là nosan oidhch' 
a thog-adh an neul suas, ghabh iad an 
turus. 

22 No co dhiìibh a b'anu dà là, no mìos, 
no bhadhna, dh'fhan an neul air a' phàill- 
iun, a' fuireach air, dh'fhan clann Israeil 
'nan-.bìithaibh, agus cha d'imich iad: ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turus 

23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
jad 'nam bìithaibh, agus a rèir àithne an 
Tighearna ghabh iad an turus : ghlèidh 
iad freasdal an Tighearn a rèir àithne an 
Tigheama le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

\ Mav a ghnùthaicheadkna trompaidean. 33Bean7i- 
achadh Mliaois an ualr a bha 'n àirc gu dol air a 
h-aghaidh, agus an uair a stad i. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad ; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimhthionail, 
agus a chum turuis^ nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, 
cminnichidh an coimhthional uile iad fèin 
a t' ionnsuidh aigdonispàilHuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon trom- 
paid, an sin cruinnichidh na ceannardan 
a ta 'nan cinn-fheadhna air mhìltibh 
Israeil, iad fèin a t'ionnsuidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh caismeachd^ ' chosamhlas. 
9 thriall iad, 

142 - cìiram, earbsadh. 
^ gluasad. an sin thèid na campan a ta 'nan luidhe 
air taobh na h-àirde 'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd an 
da,ra uair, an sin thèid na campan a ta 'nan 
hiidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh: sèididh iad caìsmeachd a chum 
an turusan, 

7 Ach an uair a tha 'n coimhtliional gu 
bhi air a chruinneachadh anceann a clièile, 
sèididhsibh,ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na trompaidibh ; agus bithidh iaci 
dhuibh^ mar reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadli 'nur 
dùthaich an aghaidh an nàmiiaid a ta 
deanamh foirneart oirbh, an sin sèididli 
sibh caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibhan làthair anTighearna 
bhur Dè, agus saorar sibh o bhur naimii- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subli- 
achais, agus 'nur n-àrdlàithibhfèil]e,agus 
ann an toiseach bhur mìosan, sèididh sibh 
leis na trompaidibh os ceann bhur 
n-ìobairte-loisgte, agus os ceann ìobairte 
bhur tabhartasan-sìth ; agus bithidh iad 
dhuibh mar chuimhneachan an làthair 
bhur Dè : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an fhicheadamli 
lci do'n dara mìos, san dara bliadhna, gu'n 
do thogadh suas an neulouachdarpàilliuin 
na Fianuis. 

12 Agus ghabh clannlsraeil an tunisaii 
à fàsach Sliinai ; agus stad an neul ann 
am fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh lad air tùs an turus, 
a rèir àithne an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

14 Sa' cheudài^e dh'imichbratachchaimp 
chloinn ludah, a rèir an armailtean ; agus 
air ceann a shlòigh ò/mNahson niac Amin- 
adaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Isachair bha Nataneel mac Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin bha Eliab mac Heloin. 

17 Agus thugadh a nuas ani pailliini ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus niic 
Mherari air an aghaidh, a' giùlan a' phàill- 
iuin. 

18 AgusghluaisbratachchaimpReubein 
air a h-aghaidh, a rèir an armailtean : agus 
air ceann a shlòigh bha Elisur mac Shedc- 
uir. 

19 Agusairceann slòigh thr^ibh chloini! 
Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibhchloinn 
Ghad bha Eliasaph mac Dheueil. 

21 Agus chaidh na Cohataich alr an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus * calh-fliuaim. 
8 Uthidh e dhuibh. AIREAM 

oluiireadh suas aiii pàilliun air cheann 
doibh teachd. 

22 Ag-us g-hhiais bratach chaimp chloinn 
Ephraimaira h-aghaidh,areir an armailt- 
ean : agus air ceann a shlòigh bha Elisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh threibh chloinn 
IMhanaseh b/ia Gamaliel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ccann slòigh threibh chloinn 
Bheniamin b/ia: Abidan mac Ghideoni. 

2ò Agus chaidh bratach threibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a bha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slògh: agus 
^iir ceann a shlòigh bha Ahieser mac 
Ainisadai. 

26 Agus air ceann slòigh threibh chloinn 
Aseir bha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh threibh chloinn 
Naphtah bha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
reir au armailtean, 'nuair a ghhiais lad air 
iin aghaidh. 

29 Agus thubliairt Maois ri Hobab, mac 
Ragueila']\Iliidianaich,athar-ceileMhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'n 
•dubhairt Dia, Bheir mi dhuibh e : thig 
thusa maille niinn, agus ni sinn maith 
dhult ; oir labhair an Tighearna maith a 
thaobh Israeil. 

30 Agus thubhairt e ris, Cha teid mi 
maille ribh : ach imichidh mi chum mo 
dhìithcha feln, agus a chum mo dhilsean' 
iein. 

31 Agus thubhairt e, Na fàgsinn, guidh- 
eam ort ; oir tha fhios agad clonnus a 
champaicheas sinn anns an fhàsach, agus 
bithidh tu dhuinn an àite shìil-. 

32 Agus tarlaidh, ma theid thu maille 
•ruinn, seadh, tarlaidh, g-e b'e maith a ni 
Dia dhuinne, gu'n dean slnne am maith 
ceudiia dhuitse. 

33 Agusdh'imlch iadoshllabh^ anTIgh- 
earn astarthri làlthean: agus chaidh àlrc 
coimhcheangail an Tighearna rompa astar 
thri làithean, a rannsachadh a mach àite- 
tàlmh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tlghearn orra san 
3à, 'nualr a chaidh iad a mach as a' champ. 

35 Agus tharladh, 'miair abha 'n àirc gu 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhalrt Maois, 
Elrich suas, a Thighearn, agus biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agiis teicheadh 
a' mhuinntlr lels am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhalrt e, 
Pill, a Thighearua, chum nain niìlte'' do 
mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 

J Thdn sluagh a' talach nach robh ara ach am 
mana mar bhiadh. 16 Tha trì fichead 'sa dcich 
seanair air an ordiicìiadh gu bhi 'nan Itichd- 

I mo chinnlcli. - cionnus a champaich sinn 

tnns an fhàsach, agus bìia thii dìiuinnc an àitc shùl. 
bheinn. * nan deich mìlte. Eabli. 

■5 mhùchadh. " miann. " '•n sbiagìi mcasgta. 
143 11, X. XI. 

riaghlaidh os an ceann. 34 Gcarra-goirt air an 
iab/iairt dhoibli am feirg. 

AGUS an ualr a rinn an shiagh gearan, 
mhi-thaltinn e ris an Tighearn : agus 
chual' an Tighearn e; agus las 'fhearg, 
agus loisgtelne anTighearna'nam measg, 
agus chulr e as doibhsan a bha 'n iomall 
a' chaimp : 

2 AgusghlaodhansIuaghriMaoIs; agus 
an iialr a rlnn Maois iirnulgh ris an Tigh- 
earna, choisgeadh^ an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainm air an 
àite sln ; a chionn gu'n do loisg telne an 
Tighearna 'nam measg. 

4 Agusghlaccìocras'' ancumasgslualgh- 
a bha 'nam measg : agiis ghuil nmr an 
ceudna clann Israell a rls, agus thiibhairt 
iad, Cò bheir dhulnn feoil r'a h-itheadh? 

3 Is ciiimhne lelnn ant-iasg a dh'itli sinn 
san Eiphit gu saor* ; na cularain^ agus na 
mealbhucaiu"', agus na lèicls, agus na 
h-ulnneinean, agus an creamh" : 

6 Ach a nls tha ar n-anam alr tiormach 
adh ; cha'«'ei7 ui air bith againn ; ach am 
mana so, 'nar sealladh. 

7 Agus bha am mana cosmhull rl frois 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdell- 
iuin. 

8 Chaidli an shiagh mu'n cuairt, agus 
thionail iad e agus mheil'" iad e ann am 
muilnibh, no phronn iad e ann am mort- 
alr''', agus bhruich iad e ann an aighnibh, 
agus ilnn lad breacagan deth : agus bha 
'blilas mar blilas olaldh ìiir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd'* alr 
a' champ san oidhclie, thiiit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' gul 
air feadh an teaghlalchean, gach duine ann 
an dorus a bhìitha: agus las fearg an 
Tighearna gu mòr; bha Maols mar an 
ceudna dlomach 

11 Agus thubhalrt Maois ris an Tigh- 
earna, C'ar son a bhuin thir gu li-olc ri d' 
sheirbliiseach? agusc'arson nachd'fhuair 
ml dcadh-ghean"' a'd' shealladh, gu'n do 
leag thu eireadh'' an t-sluaigh so iiile 
orm ? 

12 Am mise a ghin an sluagli so uile? an 
ann domh a riig-adh iad, gu'n abradh tu 
rlum, Glìilain a'd' uchd iad (mar a ghlùl- 
aineas oid'-altrulm leanabh nacìclie) chiim 
an fhearainn a mhionnaich thu d'an aith- 
richibh ? 

13 Cia as a ghelbhinn-sa feoll gii tabh- 
alrt do'n t-sliiagh so uile? olr tha iad a' 
gul rium, ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a 
chum as gu'n ith sinn ? 

14 Clia'n urrainn mise cìidlhroin an 
t-sliiaigh so ulle a ghiìilan a'm' aonar, a 
chionn gu blieiL e ro throm air mo shon. ' 

8 a nasgaidh. ^ cucumbcrs. Sasg. 

"> mclniìs. ii:isg. " gnrlick. Sasg. bhlealh. 
" bràlh-spìosraidh. driìichd. '5 diom- 

luidheach. ^^'fàblior, '" eaììach, cudthrom. 15 Agus ma blmineas tu rium mar so, 
iiiarbli mi, g-uidheam ort, as an làimh, ma 
iliua ir mi deadh-ghean, a'd' shealladh ; 
agxìs na faiceam mo thruaig'he. 

16 Ag-us thubhairt an Tig-hearna ri 
Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus tri 
fichead fear do sheanairibh Israeil, muinn- 
tir a's aithne dhuit a bhi 'nan seanairibh 
an t-sluaigh, agus 'nan hichd-riag-hhiidh 
os an ceann ; agus thoir iad g'u jiàilliun a' 
choimhthionail, chum gu'n seas iad an sin 
maille rhit. 

17 Ag-us thig: mise nuas ag:us labhraidh 
mi riut an sin : ag-us gabhaidh mi do'n spior- 
ad a ta ortsa, agus cuiridh mi orra-san e ; 
agus giùlainidh iad eallach an t-shiaigh 
maille riut, a chum as nach g-iùlain thu 
fein e a'd' aonar. 

18 Agus abair ris an t-skiagh, Naomh- 
aichibh sibh fein air cheann an là mà ireach, 
agus ithidh sibh feoil (oir ghuil sibli ann 
an eisdeachd' an Tighearn, ag- ràdh, Cò 
bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh? oir bu 
mliaith ar cor san Eiphit) uime sin bheir 
an Tighearna feoil dhuibh, agiis ithidh 
sibli. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, no 
cùig làithean,no deich làithean, no fichead 
là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an tig- 
ì mach à cuinneinibhbhur sròn,agus gu'm 
bi i gràineil duibh ; a chionn gu'n (ì'rinn 
slbh tàir air an Tighearn a ta 'nur measg, 
agus gu'n do ghuil sibh 'na hithair, ag- 
ràdii, C'ar son a tliàinig sinn a mach as 
aii Eiphit? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n shiagh 
am measg am bheil mise, 'nan sè ceud 
mìle coisiche ; agvis thubhairt thu, Bheir 
mi dhoibh feoil, chum gu'ii ith iad rè 
mìosa iomlain : 

22 Am marbhar na caoraich agus am 
buar dhoibh, chum an sàsuchadh? no an 
cruinnichear iasg na mara uile r'a chèile 
dhoibh, chum an sàsuchadh. 

23 Agus tliubhairt an Tighearna ri Maois, 
Am bhcil làmh anTighearn airfàs goirid? 
chi thusa nis an tig no nach tig m'fhocal 
gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innlsedo'nt-shiagh focailanTighearn, 
agus chruinnich e an deich agus an tri 
fichead do sheanairibh an t-shiaigh, agus 
thug: e orra seasamh mu thimchioll a' 
pliàilhuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas ann 
an neul, agus labhair e ris, agus ghabh e 
do'n spiorad a b/ia air, agus thug _se e do'n 
deich agus an tri fichead seanair . agns 
tharladli, an uair a ghabh a_n spiorad 
còmhnuidh orra, gu'n d'rimi iad fàidh- 
eadaireachd, agus nach do sguir iad^ 1 ami an cluasaibh. Eabn. ^ „af./; J'riììn ni 

144 H, XI. XII. 

26 Ach dh'fhan dithis do na daolnibhsa' 
champ ; b'e ainm aoin diubh Eldad, agus 
ainm an fhir eile Medad : agus ghabh an 
spiorad còmhnuidh orra, (agus bha iad 
dhiubhsan a chaidh a sgrlobhadh, ach cha 
deachaidh iad a mach do'n phàilhun) agus 
rinn iad fàldheadaireachd sa' champ. 

27 Agus niith òganach, agus dh'innis e 
do Mhaois, agus thubhairt e, Tha Eldad 
agus Medad ri fàidheadaireachd sa' 
champ. 

28 Agus f hreagair losua niac Nuln, seirbh- 
Iseach Mhaois, aoii d'a òganaich, agus 
thubhairt e , Mo thighearn, a Mhaois, ba<r 
iad. 

29 Ag'us thubhairt Maois ris, Am bheii 
farmad ort ai r mo shon-sa ? Is e mo ghuidhe 
ri Dia gu'm biodh shiagh anTighearn uilc 
'namfàidhibh,ffg-»sgu'ncuireadh anTigh. 
earn a spiorad orra l 

30 Agus ciiaidh Maols do'n champ, e fèia 
agus seanairean Israeih 

31 Agus chaidh gaotli a mach o'n Tigh- 
earn, agus thug i gearra-goirt'' o'nfhairge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ, 
mar astar làairan taobh so, agusmarastar 
là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' 
champ, agus mar dhà làimh-choille air 
àirde, air aghaidh na talmhainn. 

32 Agus sheas an shiagh suas alr an là 
sln uile, agus air an oidhche smulle, agus^ 
air an là a b'fhaisge ulle, agus thionail 
iad na gearra-goirt : csan bu higha a 
thlonail, thlonail e deich homeir, agus 
sgaoil iad gu farsuing doibh fèin iud mu 
thimchioll a' chaimp. 

33 'Nualr a bha 'n flieoil fathast eadar 
am fiacla, mun do chagnadh i, las fearg- 
an Tighearn an aghaldh an t-shiaigh, agus 
bhuail an Tlghearn an sluagh ie plàlgh 
ro mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm alr an àite sin ; a chionn ann an sin 
gu'nd'adhlaiciadan shiagha mhiannaich. 

35 Agus dh'imlch an shiagh o Chibrot- 
hataabhah gu Haserot : agus dh'fhan iad 
ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

1 Ceannairc Mìiiriaim agus Aaroin an agliaidh 
Mltaois air a cronachadlt. 10 Lniìiìire Mkiriaini. 

AGUS labhalr Miriam agus Aaron^ au 
aghaldh Mhaois air son na mnà o 
Etlopia, a phòs e : oir bha e alr pòsadh 
mnà o Etlopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhalr an 
Tlghearna da rìreadh le Maols a mhàln? 
nach do labhair e mar an ceudna leinne ? 
agus chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n dulnè Maols ro chlùlii^ 
thar nan ulle dhaolne a bha air aghaidh 
na tahnhainn,) Vfìiaìdc. 3 ^„^(7,«;. Sa?g. ro shcimh. AIREAMH, XII. Xm. 4 Agus laLlialr an Tig-hearna g-u grad ri 
Maois, ag'us ri li-Aaron, ag'us ri Mii'iani, 
Thig'ibii a mach sibiise ^nur triuir gu 
pàilliun a' choimhthionail. Ag'us thàinig 
iad 'nan triuir a mach. 

5 Ag:us thàinig- an Tighearna mias ann 
ani meall neoil, agus sheas e ann an dorus 
a' phàilliuin, agus ghairmeair Aaron agus 
Miriam: agus thàinig: iad le clieile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibli a nis ri m' 
bln-iathraibh-sa : Ma tha fàidh 'mirmeasg-, 
ni mise an Tighearna mi fein aitimichte 
dha ann an taisbeanadli', og-ws labhraidh 
mi ris ann am bniadar. 

7 Cha 'n 'eil mo sheirbhiseach Maois 
mar sin, a tha fìrinneach^ ann am thigh 
uile. 

S Beul ri beul labhraidh mi ris-san,eadh- 
on g'U soilleir, ag:us cha 'n ann am briatli- 
raibh dorcha, agus chi e coslas an Tig-h- 
earna: c'ar son ma ta nacli robh eagal 
oirbh labhairt an ag-haidh mo sheirbhisich 
Mhaois? 

9 Agus las fearg: an Tighearna 'nan 
ag-haidh, agus dli'fhalbh e. 

10 Ag'us dh'fhalbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin, agus, feuch, riiniead/i Miriam 
'na lobhar, geal mar shneachda: agus 
ilh'amhairc AaronairMiriain, ag-us, feuch, 
bha ì 'na lobhar. 

1 1 Agusthubhairt Aaron ri Maois, Och ! 
mo thig-hearna, guidheam oi t, na cuir am 
peacadh as ar leth'', leis an d'rinn sinn g'u 
h-amaideach, agus leis an do pheacaich 
sinn. 

13 Na biodh i mar aon marbh, d'am 
bheil an flieoil air a leth-chaitheamh, 
'nuair a thig: e mach a broinn a mhàthar. 

13 Ag-us ghlaodh Maois ris anTighearn, 
ag: ràdb, Leighis i nis, O Dhè, g:uidheam 
ort. 

1 4 Ag:us thubhaiit an Tigheama ri Maois, 
Nan tilgeadh a h-athair ach smugaid 'na 
h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire 
seachd làithean? druidear a mach o'n 
champ i rè sheachd làithean, agus 'na 
dhèigh sin gabhar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd làithean : agus cha do 
g'habh an shiagh an tunis, gus an d'thug- 
adh Miriam a steach a rìs. 

16 Ag-us "na dhèigh sin dh'imich an 
suiag-h Haserot, agus champaich iad ann 
am fasach Pharahi. 

CAIB. XIII. 

1 Laclicl-rannsachaidìi tìrc Chanaain. 17 Seòlanna 
air an tabhairt dìioihh. 21 Na rinn iad: 26 an 
aithris. 

A GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
X jL ag- ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum g:u'n ranns- ^ foiUseacì:adh, iaibhse. - iairis, dìlcas. 

^ na lài', na càirich am pcacadh oirnn. 

" 145 aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
chloinn Israeil ; as g-ach uile thrèibli d'aii 
aithrichibh cuiridh sibli duine, gach aon 
diubh 'na cheannard 'nan measg-. 

3 Ag-us chuir Maois iad o fliàsach Phar- 
ain, a rèir àithne an Tig-hearna : bu cheann. 
ardan na daoine sin uile air cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do thrèibh ludali, Caleb maclephuneh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal niac loseiph. 

8 Do thrèibh Epliraìm, Hosea inac Nuin. 

9 Do thrèibli Bheniamin, Palti mac Ra 
phu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shodi. 

11 DothrèibhIoseiph,eadhon, do thrèibii 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhaii, Amiel mac Gi:c- 
mali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac Mlii- 
chaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi mac 
Uopsì. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac Mhachi. 

16 /s iad sin ainmeanna nan daoine a 
chuir Maois a g-habhail beachd air aii 
fhearann : Ag-us thug Maois lehosua mar 
ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuìr Maois iad a g-habhail 
beachd air talamh Chanaain, agiis thubh- 
airt e riu, Rachaibh suas san t-sUghe so 
mu dheas, agus gabhaibh suas a chum 
na beinne ; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, 
agus an sluagh a ta 'nan còmhnuidh ann, 
am bheil iad làidir no anmhunn, tearc iio 
lionmhor; 

19 Agus ciod e am fearann anns am 
bheil iad a chòmhnuidh, am bheil e maitli 
no olc; agus ciod iad na bailtean anns am 
bheil iad 'nan còmhnuidh, an ann ani 
bùthaibh, no ann an daing'iieachaibh 
làidir ; 

20 Ag:us ciod e an talamh', am bheil e 
reamhar no bochd^ am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- 
neach, agus thugaibh leibli do thoradh an 
fhearainn. (A nis ò'e "n t-àm àm nan 
ceiid dhearca-fìona abuich). 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus ranns- 
aich iad am fearann o fhàsach Shin gu 
Rehob, mar a thèid daoine gu Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dlieas, agus 
thàinig- iad gu Hebron, far an robh Ahì- 
man, Sesai, agus Talmai, mic Anaic. 
(A nis thog-adli Hebron seachd bliadhnu 
roimh Shoan san Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth' Escoil, ^ àitihh daingniihte. 
^ truagli, caol ^fomì,fcarann, 
' srath, gleann. AIREAMH, Xni. XIV. s.guH ghearr 'nid stos as a siu geug- le aoii 
bhag-aide fliìon-dhearc, ag-us g-hiùlain iad 
i eadar dhithis air hiirg': agus thugiadleo 
do na pomg-ranataibh, agus do na fìg-ibh. 

24 Thugadh sruth Escoil inar ainm air an 
àite sin, air son a' bhagaide fiùon-dhear- 
can a ghearr clann Israeil sìos as a sin. 

r25 Agus pliill iad c rannsachadh an 
f liearainn an dèig'h dhà fhichead là. 

26 Ag-us dh'imich iad, ag-us thàinig- iad 
gu Maois, ag'us g-u h-Aaron, ag-us g:u 
comhcliruinneach chloinn Israeil uile, g-u 
fàsach Pharain, gu Cades; agus thug' iad 
leo fios d'an ionnsuidh, ag-us a dh'ionn- 
suidh a' cliomhchruinnich uile, ag-us dh'- 
fheucli' iad dhoibh toradh na tlre. 

27 Ag'us dh'innis iad dha, ag-us thubh- 
airtiad, Thàinig' sinne a dli'ionnsuidh an 
fhearainn grus an do chuir thu sinn, agus 
g'u deimhin tiia e a' sruthadh le bainne 
ag-us le mil ; ag-us is e so a thoradh. 

25 Gidheadli, fha 'n sluagh làidir a tha 
'iian còmhnuidh san fhearann, agus tka 
na bailtean air an cuairteachadh le ball- 
achaibh, agus ro mhòr : ag-us os bàrr, 
chunnaic sinn clann Anaic an sin. 

29 Tha na h-Amalecich'nan còmhnuidh 
am fearann na h-àirde deas; agus tha na 
Hitich, ag'us na lebusaich, agus na h-A- 
moraich, 'nan còmhnuidh sna beanntaibh ; 
ag-us tha na Canaanaich 'nan còmhnuidh 
làimh ris an fhairg;e, ag-us ri taobhlordain. 

30 Agus chiùinich" Caleb an sluagh an 
làthair Mhaois, agus thubhairt e, Rach- 
amaid suas a dh'aon fheachd, agus sealbli- 
aicheamaid e ; oir is urrainn sinn gu cinn- 
teach a cheannsachadh^. 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh 
suas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dol 
suas an aghaidh an t-sluaigh ; oir is treise 
iad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul^ air an 
fhearanu a rannsaich iad g-u cloinnlsraeil, 
ag- ràdh, Am fearann troimh 'n deachaidh 
sinne g'a rannsachadh, is fearanneatlia'g' 
itheadh suas a luchd-àiteachaidh, ag-us an 
sluagh uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir'. 

33 Ag-us chunnaic sinn na famhairean^ 
an sin, mic Anaic, a thmnig o na famhair- 
ean ; ag-us bha sinne 'nar sealladh fèin 
mar fhionnain-feoir', agus bha sinn mar 
sin 'nan sealladh-san. 

XIV. 

1 Tha'n sluasli ri scaran 'nuair a chual' iad ailhris CAIB 

Tha'n sluagh ri gcaran 
an luchd-rannsaichidh. 
earn iad. 

GUS thog an comhchruinneach uile 
suas an g-uth, agus ghlaodh iad; ag-us 29 Chronaich an Tigh- 1 noclid. - shìthich, chaisg. 3 oir gu cinnteach 
'luadliaicìndh xinn air. ^ tuairesgeul. 

^ daoine garhlia, mòr 'nam pearsa. h-athaich. 
' leumnaicli-uaine. " 'nan creich. 

14 (i g'huil an sliiag-h air an oidhche siu. 

2 Agus rhin clann Israeil uile g'caran an 
ag-haidh Mhaois, agus an ag:haidh Aaroin ; 
agus thubhairt an comhcliruinneach m'Ie 
riu, Och nach d'fhnair sinn bàs ann an th' 
na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs 
anns an fhàsach so I 

3 Ag-iis c'ar son a thug- an Tig-hearna 
sinn do'n fhearann so, a thuiteam leis a' 
chlaidheamh, a chum g:u'm biodh ar 
mnài agus ar clann bheag- 'nan cobhart- 
aich^? nach ò'fhearr dhuinn pilltinn do'n 
Eiphlt? 

4 Agus thubhairt iad g-ach fear r'a 
chèile'-', Deanamaid dhuinn fèin ceannard, 
ag:us pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an 
ag-haidh an làthair coimhthionail comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile. 

6 Agus reub losua mac Nuin, agus Ca 
leb mac lephuneh, a bha dhiubhsan a 
rannsaich am fearann, an eudach. 

7 Ag-us labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinne troimhe g'a rannsachadh, is fearann 
ro mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig: an Tig'hearn ann- 
ainn, an sin bhelr e sinn a dh'ionnsuidh 
an fhearainn so, ag-us bheir e dhuinu e ; 
fearann a tha sruthadh le mil agus le 
bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc'" an 
ag-haldh an Tig:hearn, ag:us na biodh eagal 
sluaig-h an fhearainn oirbli ; oir is aran 
duinn iad : dh'f halbh an dlon uatha, ag:us 

'n Tig-hearna maiUe niinne; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneach uile 
an clachadh le clachaibh. Agus dh'fhoill- 
sicheadh glòir an Tig'hearn ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, an làthair chloinn 
Israeil uile. 

1 1 Ag-us tlmbhant anTighearna ri Maois, 
Cia fhad a bhrosnaicheas an sluagh so mi ? 
agus cia fhad a bhitheas e mun creid iad 
mi, air son nan comharan uile anochd" 
mi 'nam measg-? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàig-h, agus 
fòg-raidh mi iad'\ agus ni mi thusa a'd' 
chinneach ni's mò, agus ni's cumhachd- 
aiche na iadsan, 

13 Ag:us thubhairt Maois ris an Tigh- 
earn, An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, (oir 
thug- thusa nìos an sluag-h so le d'chumh- 
achd o bhi 'nam measg",) 

14 Agus innsidh iad e do hichd-àiteach- 
aidh anfhearainnso: ot'rchual' 'ì^nAguhheil 
thusa, aThighearn, am measg' an t-sluaigh 
so ; g:u hhe'd thusa, a Thigheani, air t-fhaic- ^ r'a hhràtliaìr. Eabh. ar a mach. 

rinn. Eabh. ar/unfaichidh mi iad ; bheir 

mi an oigkreaclid dhiuhh. Eabh. ' ' as meadlwn 
an d'thug ilm nìos an sluagh so le d' cliumhachd. AlREAMH, XIV. inn aghuidli ri h-agliaidh ; agiiy gu hheil 
do neul a' s-easamh os aii ceann ; agus gv 
hheil ihu ag imeachd rompa, ann am meall 
ìieoil san là, agus ann am meall teine san 
oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluag-h so 
iiìle mar aon duine, an sin labhraidli na 
cinnich a chual' iomradh ort, ag ràdh, 

16 A cliionn nach b'urrainn an Tig-hearn 
an sluag-h sothoirtdo'nfhearanna mhionn- 
aich e dhoibh, uime sin mharbh e iad san 
fhàsach. 

17 Agus a nis, g-uidheam ort, biodh 
cumhachd moThigliearna mòr, a reir mar 
a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tlia 'n Tighearna fad-fhulangach, 
ag-us mòr-thròcaireach, a' toirt maitliean- 
ais ann an aingidheachd, agus ann an 
eusaontas, agus air chor sam bith nach 
saor' an ciontach; a' leantuinn aing-idh- 
eachd nan aithriche air a' chloinn, air an 
treas, agus air a' cheathramh ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidheaclid 
an t-sluaigli so, a reir meud do thròcair, 
ag-us a reir mar a thiig thu maitheanas 
do'n t-shiag-h so o'n Eiphit g-us a nis. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, Mhaith 
mi, a reir t'fhocail : 

21 Ach co fhlor 's a ta mi beò, llonar an 
talamh uiie le glòir an Tighearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, agus mo chomharan* a rinn mi 
san Eiphit, agus anns an fhàsach, agus a 
bhuair mi nis na deich uairean so, agus 
nach d'èisd ri m' ghuth ; 

23 Gu cinnteach cha'n fhaic iadsan ani 
fearann a mhionnaich mi d'an aithricliibh, 
ni mò a clii neach air bith dhiubhsan a 
brosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
g'u'n robh aige-san spiorad eile maille ris, 
agus gu'n do lean e mi gu h-iomlan, esan 
bheir mi do'n fhearann d'an deacliaidh 
e; agus sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' ghleann.) 
Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n 
fhàsach, air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a ghiulaineas mi leis an 
droch chomhchniinneach so, a tha ri 
gearan a'm' aghaidh ? chuala mi gearain 
chloinn Israeil, leis am bheil iad ri gearan 
a'm' aghaidh. 

28 Abair riu, Co fhìor 's a ta mi beò, 
ars' an Tighearna, mar a .abhair sibh a'm' 
eisdeac^ mar sin ni mi ribh. 

29 San fliàsach so tuitidh bhur colannan : 
agus a' mheud 's a chaidh àireamh dhibh, 
a rèir bhur n-àireimh iomlain, o fhichead bliadhna dli'aols agiis os a cliear.n, a ruiii 
gearan a'm' aghaidh, 

30 Gun amharus sam bith clia tig sibh a 
steach do'n fiiearann a mhionnaich mise 
gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a ghabhail 
ann, saor o Chaleb mac leplunieli, agus 
losua mac Nuin. 

31 Acii blnir clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhiodh 'nan cobhartaich, iadsan 
bheir mi steach, agus gabhaidh iad eòlas 
air an fhearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, tuitidh 
bhur colannan'' anns an fhàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seachar- 
an san fhàsach dà fhichead bliadhna, agus 
giùlainidh iad bhur strlopachais, gus an 
caithear bhur colannan san fliàsach. 

34 A rèir àireimh nan làitliean anns an 
do rannsaich sibh am fearann, eaclhon dà 
fhichead là, (gach là air son biiadlina) 
giìilainidh sibh bhur n-euceartan, eadhon 
dà fhichead bliadhna, agus bithidh tios 
ag-aibh air mo bhriseadh-geal!aidli-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, agus 
gu cinnteach ni mi e do'n chomhchruinn- 
each olc souiIe,achruinnich a'm'aghaidh. 
aiuis an fhàsacli so claoidhear iad, agiis an 
sin gheibh iad bàs. 

36 Agus nadaoine a cliuirMaois a runns- 
achadh an fliearainn, a phill, agus a thug 
air a' chomhchruinneach uilc gearan a 
dheanamii 'na aghaidh, lc droch sgeuF 
a thoirt seacliad air an fhearann, 

37 Fliuair eadhon na daoine sin, a thug 
seacliad drocii sgeul air an fhearann, bàs 

eis a' plilàigh an làthair an Tighearn. 

38 Ach do na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fliearainu, mhair losua 
inac Nuin, agus Caleb mac lephuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra sin 
do chloinn Israeil uile : agus riiiii an 
sluagh caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch sa' 
mhaduinn, agus chaidli iad suas'' gu 
mullach an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha 
sinne an so, agus thèid sinn suas do'n 
àit a gheall an Tighcarn ; oir pheacaicli 
sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a thasibli a' briseadh àithneanTighearn? 
ach cha soirbliich an ni so leibìi. 

42 Na rachaibh suas, oir cìia, 'n 'eil au 
Tighearna 'nur measg; a chum as nacii 
buailear sibli an làthairbhur naimhde. 

13 Oir tha na h-AmalecicIi agus na Ca- 
naanaich an sin roimhibh, agiis tuitidh 
sibh leis a' chlaidheainli : a chionn gu'n 
do clilaon sibh o'n Tig'hearn, uime siii 
clia bhi an Tighearna maille ribli. 

44 Ach ghabh iad do dliànadas orra dol 
suas gu mullach an t-slèibh : gidheadh 3 a'm' cJiluasaibh 
147 - mo mhìnrhhv.ilcan. 
Eabl. ' cuirp ìnliarhlia, closaichcan. 
6 b'àil! leo dul suas. 

L 2 ' tuailea.'; AIREAMH, XIV. XV. cha deachaidh àirc coimhcheang'ail an 
Tig-hearna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig- na h-Amalecich a 
niias, agus na Canaanaich, a bha 'nan 
còmhnuidh san t-sliabh sin, agus bhuail 
siad iad, agus chuir iad an miaig' orra, 
eadlion g-u Hormah. 

CAIB. XV. 

1 Lagh ihalhartasan àraidh. 32 Chlachadh gu bàs 
fear-hrìsìdh na sàhaid. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag'us abair 
riu, 'Nuair a thig sibh a chum fearainn 
bhur n-àiteacha còmhnuidh, a tha mise 
a' tabhairt dhuibh, 

3 Agns a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearna, tabhartas-loisgte 
no ìobairt, gu bòid a choimhlionadh, no 
mar thabhartas saor-thoile, no 'nur ii-àrd 
fhèillibh', a dheanamh fàile chùbhraidh 
do'n Tighearna, do'n sprèidh no do'n 
treud. 

4 An sin bheir esan a bheir seachad a 
thabhai'tas do'n Tignearna, seachad tabh- 
artas-bìdh do'n deicheamh cuid do phlùr, 
measgta maille ris a' cheathramh cuid do 
hin olaidh. 

5 Agus bheir thu seachad^ an ceathramh 
cuid do hin fìona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhartas-loisgte no'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas bìdh, dà dheicheamh cuid 
do phlùr, measgta leis an treas cuid do hin 
olaidh. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid do hin f ìona, 
chìim fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh ògmar ìobairt-loisgte, no 7nar loh- 
airt gii bòid a choimhlionadh, no mar 
lobairt-shìth do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear' maille ris an tarbh òg, 
tabhartas-bìdh do thri deich codaichibh 
\o phlùr, measgta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum tabh- 
artais-chbhe leth hin fìona, chum tabhart- 
ais a biieirear suas le teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

1 1 Marso nìthear airson aon tairbh, no air 
son aon reithe, no air son uain, no minn. 

12 A rèir an àircimh abheirsibh seach 
ad, mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àireimli. 

13 Gacii neacli a rugadh san dùthaich, ni 
e na nithe sin air a' mhodh so, ann an tabh- 
artas a thoii t seachad a bheirear snas le 
ieine, dh'fhàiie cìibhraidh do'nTighearn. 

L4 Agns ma bhios coigreach air chuairt 
.naille ribh, no cò air bith e bhios 'nur 
mcasg 'nur ginealachaibli, agus gu'n toir ' fheisiìihh sònruichte. 

148 ' uUuichidh lu, lìi thn. Eabh e seachad tabhartas a bheirear suas le 
teine, dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighear- 
na; mar a ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a ta 
do'n chomhchminneach, agus mar ai\ 
ceudna do'n choigreach a ta alr chuairt 
maille ribh, reachd slorruidh 'nur gineal- 
achaibh: mar a ta sibhse, mar sin bith- 
idh an coigreach an làthair an Tighearn. 

16 Aon lagh, agiis aon mhodh, bithidìi 
agaibhse, agus aig a' choigreach a ta air 
chuairt maiUe ribh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maoisv 
ag ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a steach do'n 
fhearann d'am bheil mise 'gur tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'itheas 
sibli a dh'aran anfhearainn, g-u'n toirsibh 
suas tabhartas-togta do'n Tighearn. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n cheud 
chuid d'vu" taois, mar thabhu.rtas-togta 
mar a thogas sibh tabhartas-togta an ur- 
lair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taois bheir 
sibh do'n Tighearna tabhartas-togta, 'nur 
ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidh* sibh na h-àitheanta sin 
uile a labhair an Tighearna ri Maois, 

23 Eadhon gach ìii a dh'àithn an Tigh- 
earna dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug an Tighearn àithne do 
Mhaois, agus o sin suas air feadh bhur 
ginealacha ; 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni sam 
bitli ann anaineolas, gun fhios do'n chomh- 
chiiiinneach, gu'n toir an comhchruinn- 
each uile seachad aon tarbh òg a chum 
ìobairt-loisgte, chumfàilechùbhraidh do'ii 
Tighearna,mai]le r'a thabhartas-bìdh,ag-us 
a thabhartas-dibhe, a rèir a' ghnàtha, agus 
aon mheann do na gabhraibh chum lobairt- 
pheacaidh. 

25 Agiis ni an sagart rèite alr son comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, agus maith- 
ear dhoibli e, oir is aineolas a t'ann: agus 
bheir iad leo an tabliartas, ìobairt abheir^ 
ear suas le teine do'n Tighearn, agns an 
ìobairt-pheacaidh an làthair an Tighearu^ 
air son an aineolais. 

26 Agus maithear e do chomhchnn'nn- 
each chloinn Israeil uile, agus do'n choig- 
reach a ta air chuairt 'nam measg; da 
bhrìgh, g-u'/t robh an shiagh uile ann an^ 
aineolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sani 
bith trkl aineolais, an sin bheir e leis 
gabhar do'n clieud bhliadhna chum ìob- 
airt-p!ieacaidh. 

28 Agus ni an sagart rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolach, an. bheir e. Eabli. ^tiun. Eabli. AIREAMH, XV. XVI. viair a pheacaicheas e le li-aiiieolas an 
làthaiv aii Tig-hearn, a dlieanamh reite air 
a shon ; agus maithear dha e. 

29 Bithidh aon lag-h agaibh air a shon- 
san a pheacaicheas trìd aineolais, araon 
air a shonsan a rugadh am measg; 
chloinn Israeil, agus air son a' choigrich 
a ta air chuairt 'uam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag g'u h-an 
dàna', (oo dhiubh a rug-adh c san tìr, uo 's 
<;oigreacli e) tha esan a' toirt easurraim 
do'n Tig-hearn; agus gearrar an t-anam 
sin as o mheasg a shhiaig'h. 

31 Do bhrìgh gu'n d'rinn e tàir air focal 
anTighearn, agusgu'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as g\\ tur : bithidh 
'aingidheachd air fein. 

32 Agus an uair a bha clann Israeil san 
fhàsach, fhuair iad duine a' tional mhaid 
€an'- air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan afhuair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus 
a dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dlr'ionn- 
suidh a' chomhchruinnich uile. 

34 Agus chuir iad an làimh e, a chionn 
nach d'innseadh ciod bu chòir a dheanamh 
ris. 

35 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cuirear an duine gu cinnteach gu 
bàs ; clachaidh an comhchruinneach uile 
e le clachaibh an taobh a muigh do'n 
champ. 

36 Agus thug au comhchruinneach uile 
mach as a' champ e, agus chlach iad e le 
dachaibh, agus fhuair e bàs ; mar a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
:ag ràdh, 

3S Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
i'iu, iad a dheanamh fàbhra^ dhoibh fein 
air iomallaibh an eudaich air feadh an 
g-inealach, agus iad a chur air fàbhra nan 
iomall iall'' do ghorm. 

39 Agus bitliidh e dhuibh mar fhàbhra, 
agus amhaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
earn, agus gu'n dean sibh iad; agus nach 
iarr slbh an dèigh bhur cridhe agus bhur 
sìil fèin, nithe a's àbhaist duibh dol 'nan 
dèigh !e h-ana-miann^ : 

40 A chum gu'u cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'm 
bi sibh naomha d'ur Dia. 

41 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na-Eiphit, gu bhi 
a'm' Dhia dhuibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

CAIB. XVI. 

1 Ccannairc Chorah, DJialain, agus Ahiraim. 
31 Shluig an talamh suas iad. 
GUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait, mhic Lebhi, agus Datan ' ìt làimh àird. Eabh. 
^ frim^es. Sasg. 
149 - fiodha, cnnnaidh. 
^ rihcin, sììàtltainn. agus Abiram mic Eliaib, agus On niac 
Pheleit, mic Reubein, daoine : 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois^ maille ri daoin'àraidh do chloinu 
Israeil, dà cheud, agus leth-cheud, ceann- 
ard do'n choimhthional, inbheach' sa' 
chomhchruinneach, daoine iomraideach^ 

3 Agus chruinnicli siad iad fèiu an ceann 
a chèile an aghaidh Mhaois agus an agh- 
aidh Aaroin, agus thubhairt iad riu, Tha 
sibh a' qabhail tuille's a chòir oirbh fèin. 
do bhrigh gu bheil an comhchruinneach 
uile naomha gach aon diubh, agus tha 'n 
Tighearna 'nam measg : c'ar son uime 
sin a tha sibh 'gur togail fèin suas os 
ceann comhchruinnich an Tighearn ? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, tliuit e 
air 'aghaidh : 

5 Ag-us labhair e ri Corah, agus r'a chuid- 
eachd uile, ag ràdh, Eadhon am màireach 
nochdaidh an Tighearna cò iad as leis, 
agus cò a ta naomh, agus bheir e air 
teachd am fagus da : bheir e eadhon air- 
san a ròghnaich e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibh-se so; gabhaibh dhuibh fèin 
tùiseirean, Corah, agus a chuideachd uile •. 

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiriblì 
tùis orra an làthair an Tighearn air an là 
màireach ; agus an duine sin a ròghnaich- 
eas an Tighearna, bithidh esan naomh. 
Tha sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbli 
fèin, sibhse a mhaca Lebhi. 

S Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisd- 
ibh, g-uidheam oirbh, sibhse a mhaca 
Lebhi : 

9 An ni beag e 'nur harail-sa, gu'n d(i 
sgar Dia Israeil sibho chomhchruinneacl. 
Israeil gu'rtoirtam fagusda fèin, a dhean 
amh seirbhis pàilliuin an Tighearn, agus 
a sheasamh am fianuis a' chomhchruinn- 
ich, a f hrithealadh dhoibh ? 

10 Agus thug e thus' am fagus da ffin, 
agus do bhràithrean uile mic Lebhi maille 
riut ; agus am bheil sibh ag iarraidh na 
sag-artachd mar an ceudna ? 

1 1 Air an aobhar sin tha thusa, ag-us do 
chin'deachd uile, air bhur cruinneachadh 
an ceann a chèile an aghaidh an Tighearn : 
agus a thaobh Aaroin, ciod c, gu bhoil 
sibh rl gearan 'na aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois teachdairean vaith 
a ghairm Dhatain agus Abiraim mhac 
Eliaib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nios 
sinn a talamh a tha sruthadh le bainne 
agus le mil, gu'r marbhadh sau fhàsach, 
mur dean thu thu fèin gu h-iomlan a'd' 
uachdaran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thn 
smn gu fearann a ta sruthadh le mil agus 
le bainne, ni mò thug thu dhuinn oigh- 
reachd mhacharach agus fhìon-Iiosan : an '•> strìnpaclias. 
' gairmtc. Eabli s an aghaidh Mìinois. 
" aimncil. AIREAMH. XVI cuir thu macli sìiilean nan daoine sin ? 
clia tèid sinne suas. 

15 Ag-us bha Maois ro dhiomach, agus 
thubhairt e ris an Tighearna, Na biodh 
meas ag-ad d'an tabhartas ; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi 
cron air a h-aon diubh. 

16 Ag'us thiibliairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chriideaclid uile an làthair 
an Tig'hearn, tlnisa, agus iadsan, agus 
Aaron am màireach: 

17 A^us gabhaibh g-acli duine a thìiiseir, 
ag-us cuiribii tùis annta, agus thugaibh an 
làthair an Tig-hearna gacli duine a thùis- 
eir, clà cheud agus leth-cheud tùiseir; 
thusa mar an ceudna, agus Aaron, gach 
aon dhibli a thùiseir. 

18 Agus ghabh gacli duine dhiubh a 
thùispir, agus chuir iad teine annta, agus 
chuir iad tùis orra, agus slieas iad ann an 
dorus pàiUiuin a' choimhtliionail maille ri 
IMaois agus ri h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh- 
chminneacli uile 'nan aghaidli gi\ dorus 
pàilliuin a' clioimlitliionail : agus thais- 
beincadh g-lòir an Tigliearna do'n cliomli- 
chruinncach xiile. 

20 Agus labhair an Tigliearna rl Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sg-araìbh sibh iein omheasg' a' chomh- 
cimni'.nich so, ag'us sg-riosaidh mi iad mar 
anu am priobadh na sùla'. 

22 Agus thuit iad air an ag-haidh, agus 
thubhairt iad, O Dhè, a Dhè spiorad g-ach 
uile flieòla, am peacaicli aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach 
uile? 

23 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchniinneach, ag 
ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pailliuin 
Chorah, Dhatain agus Abiraim. 

35 Agus dh'èirich Maois suas, agus chaidh 
e dh'ionnsuidli Dhatain agus Abiraim; 
ag:us lean seanairean Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a' chomhchruinn- 
each, ag ràdh, Sgaraibh sibh fèin, guidh- 
enni oirbh, o bhùthaibh nan daoine aing- 
idh ud, agus na beanaibh ri ni sam bith a 
's leo, air eagal gu'n sgriosar sibh 'nam 
peacannaibh uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air 
ga.cli taobh: agus thàinig Datan ag-us 
Abiram a mach, agus sheas iad ann an 
dorus am bùthan, agus am mnài, agus 
am mic, agus an clann bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so bithidh 
fios agaibh gu'n do chuir an Tighearna 
mise a dhcanamh nan oibre sin uUe ; oir 
chAd'rinn mi iad as mo cheann fèin'. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na 150 ann am platha. h-uile dhaoin' eile, no ma dh'fhiosralchear 
iad a rèir fiosrachaidh nan uile dhaoine, 
an siii cha do chuir an Tighearn mise 
vaith. 

30 Ach ma ni an Tighearna gnlomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamh a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad maille 
ris gach ni a's leo, agus gu'n tèid iad sìos 
beò do'n t-slochd; an sin tuigidh sibh 
gu'n do bhrosnaich na daoine sin an 
Tighearn. 

31 Agus tharladh, an ualr a sg-ifir e do 
labhairt nam briathra sin uile, gu'n da 
sgoilt an talamh a bha fodhpa' o chèile 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad, agus an tighean,. 
agus na daoin' uile a bhuin do Chorah, 
agus ani maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni abhi/in 
doibh, beò sìos do'n t-slochd, agusdhruid 
an talamh oi ra: agus chaidh as doibh o 
mheasg a' chomhchruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha mu'n 
timchioll, r'an glaodh ; oir thubhairt iad, 
Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
mar an ceudna. 

35 Agus thàinigteine a mach o'n Tigh- 
earn, agus loisg e 'n dà cheud agus an 
lethcheud fear a thug seachad tùis. 

36 Agus labhair ajiTighearna ri Maols, 
ag- ràdh, 

37 Labhair ri h-EIeasar mac Aaroin an 
sagart, e thogail suas nan tùiseirean a 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa 
an teine an sud; oir tha iad coisrigte, 

38 Tùiseirean nam peacach ud an agh- 
aidh an anama fèin; agus deanadh iad 
dhiubh leacan leathan mar chòmhdach 
do'n altair: oir thug iad seachad iad an 
làthair an Tighearn, air an aobhar sin tha 
iad coisrigte ; agus bithidh iad 'nan comh 
aradh do chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha, leis an d'thug- iadsan a 
chaidh losgadh seachad tabhartas; agus 
rinneadh iad 'nan ìeacaibh leathan 7nar 
chòmhdach do'n altair. 

40 Gu bhi 'nan cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach tig coigreach, 
nach 'eil do shliochd Aaroin, am fagus a, 
losgadh tùise an làthair an Tighearna ; 
chum as nach bi e mar Chorah, agus mar 
achuideachd; mar a thubhairt an Tigh- 
earna ris le làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn comh- 
chruinneach chloinn Israeil uile g-earan an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 
ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tigh- 
earna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruinn- 
icheadh an comhchruinneach an aghaidh 
Mhaois agus an aghaidh Aaroin, gu'n do ' ri'chridìic fèin. Eabli. ^fodha AiREAaiii, xvii. xvm. slieall iad air pàlUiun a' choimhthionail : 
a!ì-us, feuch, chòmhdaich an neul e, agus 
Jh'fhoillsicheadh glòir au Tig-hearn. 

43 Ag-iis thàinig- JMaois agus Aaron gu 
beulaobh pàiHiuin a' choimlithionail. 

44 Ag-us labhair an Tighearna ri Maois, 
i\g ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' chomh- 
chruinnicli so, ag'us sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadli na sùla : agus thnit iad 
air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus ciiir teine ann bhàrr na 
h-aUarach, agus cuir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' chomhchruinn- 
icli, agus dean reite air an son ; oir chaidh 
fearg a mach o'n Tighearn': thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a dh'àitlin 
Maois, agus ruith e gu meadhon a' 
chomhchruinnich ; agus, feuch, bha 
phlàigh air tòiseachadh am measg an 
t-shiaigh: agus chuir e tùis air, agus rinn 
e rèite air son an t-shiaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbli agns 
na beotha, agus choisgeadli a' phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
mìle deug agus seachd ceud, a thuilleadli 
orra-san abhàsaich an aobhar Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gu dorus pàilliuin a' choimli- 
Ihionai!: agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVII. 

1 Slat Aaroin fo hlilàlh : 10 tha i air a gleidheadli 
mar choìnharadh an aghaidli nan ceannairceacli. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabli 
slat o gach aon aca, a rèir tiglie an aitli- 
riche, o'n ceannardaibli uile, a rèir tiglie 
an aithriche, dà shlait deug: sgrìobh 
ainm gach duine air a slilait fèin. 

3 Agus sgrlobliaidh tu ainm Aaroin air 
slaitLebhi: oir bìthidh aon slat air son 
cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàill- 
\\m a' choimhthionail, an làthair na Fian- 
uis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu' n tig slat an duine a 
thaghas mise fo bhlàtlr '-; agus blieir mi 
air gearain chloinn Israeil sgur uam, leis 
am bheil iad ri gearan 'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil 
agus thug gach aon d'an ceannardaibh 
dha slat am fear, aon air son gach ceann- 
aird, a rèir tighe an aithriche, eadhon dà 
shlait deug: agus bha slat Aaroin am 
measg an slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn, ann am pàilliun na 
Fianuis. S Agus air an la man-eafli chaidii Maois 
a steach do phàilliun na Fianuis ; agus, 
feuch, bha slat Aaroin, air son tighe 
Lebhi, air briseadh a mach, agus air cur 
maoth dhuille aisde, agus air teachd l'o 
bhlàth, agus air giùlan almona. 

9 Ag-us thug Maois a mach na siatan 
uile o làthair an Tighearna gu cloinn Is- 
raeil uile ; agus dh'amhairc iad orra, agus 
ghabh gach duine a shlat iein. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thoir slat Aaroin a rìs an làthair 
na Fianuis, gu bhi air a gleidheadh mar 
choniliaradh an agliaidh nau ceannairc- 
each; agus bheir thu air falbh gu tur an 
gearain uamsa, chum nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maols mar sin: mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, niar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Israeil ri Maois, 
ag ràcìh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, 
thèid as duinn, thèid as duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilliun an Tighearna, gheibh e bàs ; 
an claoidhear sinn le bàsachadh ? 

CAIB. xvm. 

1 Cìinim nan sagart. fi Frithealadh nan Le- 
bhitheach. 8 Cuibhrionn nan sagart, 21 agtts nan 
Lebliitheacli. 25 Miin iabìiarlas-tliogta. 
GUS thubhairt an Tighearna ri 
h-Aaron, Giùlainidh tusa agus do 
mhic, agus tigh t'athar maille riut, 
euceart'^ an ionaid naoinili ; agus giùl- 
ainidh tusa agus do mhic maille i'iut 
euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithre mar an ceudna do 
thrèibh Lebhi, trèibh t'atliar, bheir thu 
leat maille riut, chum gu'n ceanglar riut 
iad, agus gu'm fritheil iad dhuit: acli 
frithtììidh tusa agus do mhic maille riut 
air beulaobh pàilliuin na Fianuls. 

3 Agus gleidhidh iad do chùram-sa, 
agus cùram a' phàilliuin uile : a mhàin 
cha tig iad am fagus do shoithichibh an 
ionaid naoimh agus do'n altair, a chum 
nach faigh aon cliuid iadsan no sibhse 
bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidh- 
idh iad cùram pàilliuina' choimhthionail, 
air son uile sheirbhis a' phàilliuin: agus 
cha tig coigreach am fagus duibh. 

5 Agus gìeidhidh sibh cùram an ionaicl 
naoimh, agus cùram na h-altarach; a 
chum nach bi fearg ni's mò air cloinn Is- 
raeil. 

6 Agus mise, feuch, thug ml bhur 
bràithre na Lebhithich o niheasg chloinn 
Israeil : dhuibhse thugadh iad mar thabh- 
artas do'n Tighcarn, a dheanamh seirbhis 
pàilliuin a' ciioimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus clo mhic 
:naille riut, bhur sagartachd anns gach ghnùis an l'igìiearn. Eabli. - gu'ni bris sìal an dmìic a tìiaghns mise macli ^ peacnvva 
151 AJHEAMH, XVIII. tfi a bhuijieas do\ì altair, ag-us antaobha 
stig-h _ do'n roinn-bhrat, agus ni sibh 
seirbhis: thiig- mi dhuibh bhiir sag-art- 
aclid, mar sheirbhis tabhartais ; ag-us 
ciilrear an coig-reach a thig: am fagus gu 
bàs. 

S Aguslabhairan Tighearnari h-Aaron, 
Feuch, thug mi dhuit mar an ceudna 
cùrani mo thabhartasan-togta, do uile 
iiitliibh coisrigte chloinn Israeil ; dhuitse 
thug' mi iad, air son an ungaidh, agus do 
d' mhic le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro 
naomha, a ghleldheadh o'n teine : g-ach 
tabhartas leo-san gach tabhartas-bìdh 
leo, agus gach ìobairt-pheacaidh leo, 
agus gach ìobairt-eusaontais leo, a bheir 
iad dhomhsa,bithidh e ro naomha dhuitse, 
agus do d' mhic. 

10 San ionad ro naomh itliidh tu e, ith- 
idh gach firionnach e : bithidh e naomh 
dhuitse. 

1 1 Agus is leat so ; tabhartas-togta an 
tabhartais, maiUe ri ulle thabhartasan- 
luaisgte cliloinn Israeil : thug- mi dhuitse 
iad, agus do d' mhic, agus do d' nigh- 
eanaibh maille riiit, le reachd sìorruidh : 
g-ach neach a tha glan a'd' thigh, ithidh 
e dheth, 

12 A' chuld a's fearr' uile do'n oladh, 
agus a' chuid a's fearr uile do'n fhion, 
agus do'n chruithneachd, an ceud thoradh 
leo-san a bheir iad seachad do'n Tig-h- 
earn, iad sln thug mi dhuit. 

13 Gach ni a's hiaithe bhios abuich 'nam 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa; gach aon a ta glan a'd' 
thigl), ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fliosglas a' bhrìi do 
g-ach feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh an 
Tigheai'na, ma 's ann do dhuine, no 
dh'ainmhidh, bithidh e leatsa : gidheadh 
g'U cinnteach fuasglaidh tu ceud-ghln 
dulne, agus cend-ghin an ainmhidh neò- 
g-hloin fuasghiidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'fhuasglai', o mhìos 
a dh'aois fuasglaidh tu iad a rèir do 
niheas, air son airgid chùig seceilean, a 
rèir secell an ionaid naoimh: is e 'n se- 
t^el fichead gerah. 

17 Ach ceud-g-hin boin', no ceud-ghin 
eaorach, no ceud-ghin gaibhre, cha'n 
tluìasg-ail thu; tha iad naomha: crath- 
aidh tu am fuil alr an altair, agus loisg- 
idh tu 'n saill mar thabhartas a bheirear 
Ruas le telne, chum fàile chùbhraidh do'n 
Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
biiitheas an t-uchd kiaisgte agus an 
sllnnean deas leat. ' Smior, rf-amltrachd, Eabh. 

152 2 hotha. 19 Ulle thabhartasan togta nan nithe 
naomha, a bheir clann Israell seachad 
do'n Tighearna, thug mi dhuitse, agus do 
d' mhic, agus do d' nigheanalbh maille 
riut, le reachd sìorruidh : is colnihcheangal 
salainn e gu bràth an làthair an Tlgli- 
earna, dhultse agus do d' shhochd maille 
riut. 

20 AguslabhairanTIghearnarih-Aaron, 
'Nam fearann cha bhi oighreachd agad, 
ni mò bhlos rolnn agad 'nam measg: is 
mise do roinn-sa agus t'oighreachd am 
measg chloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug 
mi an deachamh ulle ann an Israel mar 
oighreachd, air son an seirbhis a ni iad, 
eadhon seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
aiL 

22 Agus cha 'n fheud clann Israeil o so 
suas teachd am fagus do pliàiUIun a' 
choimhthionail, air eagal gu'n glùlain iad 
peacadh, agus gu'm làigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhls pàill- 
iuin a' cholmhthionail, agus giùlainidh 
iad ancionta: bithìdh e 'na reachd slorr- 
uidh air feadh bhur glnealacha, nach bi 
oighreachd sam bith aca am measg- 
chloinn Israell. 

_ 24 Ach deachamh chloinn Israeil a bheir 
iad seachad mar thabhartas-togta do'n 
Tighearna, thug mi do na Lebhlthich 
mar olghreachd: uime sin thubhairt mi 
riu, Am measg chloinn Israeil cha bhi 
oighreachd aca. 

25 Agus labhairan Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhlthich, 
agus abair riu, 'Nuair a thogas slbh o 
chlolnn Israell an deachamh a thug mise 
dhuibh uatha mar bhur n-oighreachd, an 
sin bheir slbh suas tabhartas-togta dheth 
do'n Tighearn, eadhoii an deicheamh 
cuid do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidh, agus mar làme amar-bruth- 
aidh an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir sibh 
seachad tabhartas-togta do'n Tighearna, 
d'ur n-uile dheachamh a thogas slbh o 
chloinn Israeil: agus bheir slbh dheth 
tabhartas-togta an Tlghearna do Aaron 
an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad ulle thabhartas-togta an 
Tighearna do'n chuid a's fearr dheth uile, 
eaxlhon a' chuid sin deth a tha coisrigte. 

30 Uime sln their thu rlu, 'Nuair a 
thogas sibh suas uaith a' chuid a's feavf 
dheth, an sin measar e do na Lebhithicfc 
mar thoi'adh^ an urlair-bhualaidh, agus 
mar thoradh amar-bruthaidh an fhìona. ' fliàs, pìùscacìi. AIREAMH, XVni. XIX. XX. 31 Agriis ithidh slbh e anns g-ach àite, 
sibh fein a^us bhur teag-hlaichean : oir is 
e bhur duais air son bhur seirbhis arm am 
pàiUiun a' choimhthionail. 

32 Agus cha ghiìilain sibh peacadh sam 
bith air a shon, an uair a thogas sibh suas 
as a' chuid a's fearr dheth : ni mò a 
thniailleas sibli nithe naomha chloinn 
Israeil, air eag-al g-u'm faigh sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

1 ^1« t-idsge dealachaidh: 11 mar a ghnàthaiclicadh 
e chum iadsan a bha neòghlan a ghìanadh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Js e so ordugh an lagha a dh'àithn an 
Tig-heam, ag i'àdh, Labhair ri cloinn Is- 
raeil, iad a thoirt a d' ionnsuidh agh i'uadh 
gun g^haoid', air nach '«7 smal, agus na.c\\ 
robh riamh fuidli ehuing. 

3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh Elea- 
sair an t-sagairt ; agus bheirear i - an taobh 
a muigh do'n champ, agus marbhar i 'na 
fliianuis. 

4 Agus gabhaidhEleasar an sag-art cidd 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid 
d"'a fuil dlreach fa chomhair pàiUiuin a' 
choimhthionail seachd uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh 'na 
■shealladh; a seice, agus a feoil, agus a 
fuil, maiUe r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidhansag'art fiodh seudair, 
■ag'us hiosop, agus scarlaid, agus tilgidh e 
sìn am meadhon losgaidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart'eudach, agiis 
ionnlaididh'' e 'fheoil ann an uisge, agus 
an deigh sin thig e steach do'n champ, 
-agus bithidh an sagart neòghlan gu 
feasgar. 

8 Agus nighidh esan a loisg I 'eudach 
ann an uisge, agus ionnlaididh e 'fheoil 
aim an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgrar. 

9 Agus cruinnichidh duine a ta glan 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh 
a nmigh do'n champ ann an àite glan ; 
agus g-leidhear i air son comhchruinnich 
clilornn Israeil, maruisge dealachaidh : is 
glanadh air son peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas hiath 
an aighe 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar: agus bithidh e do chloinn 
Israeil, agus do'n choigreach a th'air 
chuairt 'nam measg, 'na reachd sìoriiu'dh. 

1 1 Esan a bheanas ri corp duine mhairbh 
sa-m bith, bithidh e neòghlan seachd 
làithean. 

12 Glanaidh se e fein leis air an treas là, 
agus air an t-seachdamh là bithidh e glan : 
ach mur glan se e fèin air an treas là, an 
sin air an t-seachdamh ìà cha bhi e glan. ^ fallain. 
^ ionnailidh. 

153 - Iheir e i. Eabn. 

■5 air aijhnidh nn maduirach. 13 Ge b'e neach ablieanas ri corp duine 
sam bith a ta marbh, agus nach glan e 
fèin, tha e a' truaiUeadh pàilhuin an 
Tighearn ; agus g-earrar an t-anam sin as 
o Israel : a chionn nach do chrathadh au 
t-uisge dealachaidh air, bithidh e neòghlan; 
tha a neòghloine fathast air. 

14/* e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duine ann am bìith : Gach neach a thig- a 
stigh do'n bhìith, agus gach neach a tha 
sa' bhùth, bithidh iad neòghlan seachd 
làithean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte aig- 
nach 'eil còmhdach ceangailte air, tha e 
neòghlan. 

16 Agus ge b'e bheanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mliachair^ 
no ri corp marbh, no i'i cnàimh duine, no 
ri h-uaigh, bithidh e neòghlan seachd 
làithean. 

17 Agus alr son an duine neòghloin 
gabhaidh iad do hiaith an aighe, a loisg- 
eadh air scn glanaidh peacaidh, agus 
cuiridh iad uisge ruitli oirre ann an soith- 
each. 

IS Agus gabhaidh duine glan hiosop, 
agus tumaidh e san uisge e, agus crath- 
aidh e air a' bhìith e, agus air na soithich- 
ibh uile, agus air a' mhuinntir a bha 'n 
sin, agus airsan a bhean ri cnàimh, no ri 
neach a mharbhadh, no ri aon marbh, no 
ri h-uaigh : 

19 Agus crathaidh an duine glan air an 
neòghlan air an treas là, agus air an 
t-seachdamli là ; agus glanaidh se e fèin 
air an t-seachdamh là, agus nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fèin annan 
uisge, agus bithidh e glan air feasgar^. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus 
nach glan e fèin,gearrar an t-anam sln as 

mheasg a' chomhchniinnich, a chionn 
gu'n do thruaill e ionad naomh an Tigli- 
earn: cha do chrathadhuisge dealachaidli 
air; tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd sìorriudh 
dhoibh, gu'n nigh esan a chratlias an 
t-iiisge dealachaidh 'eudach, agus bithidh 
esan a bheanas ris an uisge dealachaidli 
neòghlan gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan, bithidh e neòghlan : agus an 
t-anam a bheanas ris, bitliidh e neòghlan 
gu feasgar. 

CAIB. XX. 

1 Bàs Mhiriaim. 7 Tlnig Maois tiisge do'n t-sluagh 

as a' charraig. 22 Vàs Aaroin. 

AN sin thàinig- clann Israeil, eadJion 
an comhchrainneach uile gu fàsach 
Shin, anns a' cheud mhìos : agus dh'fhàn^ 
an sluagli ann an Cades; agus fhuair 5 san fhensgar. ^rhòrnìinuich. AIREA 

Mirlam bàs an sin, ag-us dh'adhlaiceadh 
an sin i. 

2 Ag:us cha robh uisge ann do'n choimh- 
thional : ag:us chruinnich siad iad fèin an 
ag-haidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin. 

3 Ag'us throid an shiag-li ri Maois, agus 
labhair iad, ag- ràdh, B'fhearr gu'm bith- 
eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nìos comh- 
chruinneach an Tighearna do'n fhàsach 
80, gu bàs fhaghail an sin, sinn fèin agus 
ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teachd 
a nìos as anEiphit, g'ar toirt a steach do'n 
droch àite so? cha'n àite sll e, no fhìgis, 
no chrann-f ìona, no phomgranata ; ni mò 
ta uisge ann r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o làth- 
air a' chomhchruinnich gu dorus pàiUiuin 
a' choimhthionail, agus thuit iad air an 
aghaidh ; agus dh'fhoillsicheadh glòir an 
Tigliearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnicli thus' 
an coimhthional an ceann a chèile, thu 
fèin agus Aaron do bhràthair, agus labh- 
railjh ris a' charraig fa chomhair an sìd, 
agusbheiri seachad ah-uisge; agusbheir 
thusa mach uisge dhoibh as a' charraig, 
agus bheir thu deoch do'n choimhthional, 
agus d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair 
an Tighearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus Aaron 
an comhchruinneach an ceann a ciièile 
fa chomhair na carraige, ag-us thulìhairt e 
riu, Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc; as 
a' charralg so am feum sinne ulsge thoirt 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlalt dà uair ; 
ag-us thàinig an t-uisge mach gu pailt : 
ag-us dh'òl an comhchruinneach, agus an 
sprèidh. 

12 Agus l'abhalr an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, A chionn nach do chreld 
sibh mi, chum mo naomhachadh ann an 
sìiHibh chloinn Israell, uime sin cha toir 
sibh a steach an comhchruinneach so do'n 
fhearann a thug mlse dhoibh. 

13 e souIsgeMheribah, a chionngu'n 
d'rinn clann Israeil strl ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean o 
Chades gu rlgh Edoim, Mar so tha do 
bhràthair Israel ag ràdh, Tha fìos agad 
air an t-saothair sln uile a thàinlg oirnne ; 

15 Mar a chaidli arn-aithriche slosdo'n 
Eiphlt, agus a g-habh sinn còmhnuidh san MH, XX , 

Elphit aimsir fhada' ; agus bhuin ny, 
h-Eiphitich gu h-olc nilnne, agus r'ar 
n-aitlirichibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn rls an 
Tlghearna, chual' e ar guth, agus chuir e 
aingeal ualth, agus thug e mach sinn as 
an Eiphit; agus, feuch, Iha slnn ann an 
Cades, balle sa' chuid a's iomallaiche do 
d' chrìch. 

17 Lelg leinn, guidheam ort, dol troimh 
do dhiithalch : cha tèid slnn trolmh achadh 
sam blth, no troimh fhìon-lios, ni mò 
dh'òlas sinn ulsge nan tohar; imlchldh 
sinn alr rathad mòr an rlgh, cha tlonn- 
daldh sinn a dh'ionnsuidh na làimhe deise, 
no na làimhe clìthe, gus an tèldsinnseach 
do chriochan. 

18 Agus thubhairt Edom rls, Cha tèld 
thu seachad orm^ air eagal leis a' chlaldh- 
eamh gu'n tig mi mach a't' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil ris, Im« 
ichldh sinn air an rathad mhòr ; agus ma 
dh'òlas mi fèln agus mo sprèidh do d' 
m'sge bheir mi luach air a shon : a mhàin 
gun tuille dheanainh, thèidmitroimhe do 
m' chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tèld thu 
troimhe. Agus thàlnig Edom a mach 'na 
aghaidh le mòr-shluagh, agus le làimh 
thrèln. 

21 Mar so dhiìdt Edom do Israel comas 
dol troimli a chrìch : uime sin thionndaidh 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann Israeil, eadhon an 
comhchruinneach ulle, an turus o Chades, 
agus thàinig iad gu sllabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an sUabh Hor, hilmh 
ri crìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnlchear Aaron a chum a 
shhiaigh ; oir chatèid e steach do'n fhear- 
ann athugmise do chloInnIsraeIl,a chionn 
gn'?( robh slbh ceannairceach an agliaidh 
m'fhocail-sa aig iilsge Mherlbah. 

25 Gabh Aaron ag^is Eleasar a mhac, 
agus thoir suas iad gu sliabh Hor. 

26 Agus buln 'eudach do Aaron, agus 
cuir alr a mhac Eleasar e: agus cruinn- 
ichear Aaron a chum a mhuinntir, agus 
ghelbh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn : agus chaidh iad suas gu sllabh 
Hor, ann an sealladh a' chomhchruinnich 
uile. 

28 Agus bhuln Maois 'eudach do Aaron, 
agus chulr e air Eleasar a mhac e ; agus 
fhualr Aaron bàs an sln air midlach an 
t-slèlbh: agus thàlnlg Maoisagus Eleasar 
a nuas o'n t-sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an comh- 
chruinneach ulle gu'n d'fhuair Aaronbàs, ' iomadh là. Eabh. 

154 " troimh mo chriocli. AIREAMH, XX. XXÌ. rinn iadbròn air son Aaroin deichlàithean 
"ar fhichead. eadhon tig:h Israeil iiile. 

CAIB. XXI. 

1 Sgrios clann Israe'd na Canaanaich. 4 Lo/adh iad 
le nathraichibh loìsgeach. 7 Dìi'aidicJi iad ani 
peacadh,agiis leighiscadh iadle amharc air nathair 
ìiniha. 21 Thiig iad buaidhair Sihon agusair Og. 

AGUS a?i uair a chiiala rig-h Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh san 
àirde deas, gu'n d'thàinig- Israel air slig'he 
an hichd-brathaidh, an sin chog- e 'n agh- 
aidh Israeil, agus rinn e cuid diubh 'nan 
ciomaich 

2 Ag:usbhòidichlsrael bòid- do'nTig'h- 
earn, agus thubhairt iad, Mabheir thu da 
rìreadh an shiagh so thairis d'ar làimh, an 
sin sgTÌosaidh sinn gu tur am bailtean''. 

o Agus dh'èisd an Tighearna ri guth 
Israeil, agus thug- e na Canaanaich suas 
doihh: agus sgrios iad gu tur iad fèin 
agus am bailtean : agns thug iad Horma 
mar ainm air an àite. 

4 Agus g'habh iad an turiis o shliabh 
Hor, air sUghe na mara ruaidhe, a dhol 
mu'n cuairt air tìr Edoim ; agus bha anam 
an t-shiaig'h fuidh mhi-mhisnich san 
t-slighe 

5 Agus labhair an shiagli an aghaidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
thug silDh a nlos sinn as an Eiphit, gu bàs 
fliaghail san fhàsach ? oir cha 'ii 'eil 
aran, no uisge ann, agus tha ar n-anam a' 
g'abhail gràin do'n aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nathraichean 
loisgeach^ am measg- an t-shiaigh ; agns 
lot'' iad an shiagh, agus fhuair mòr- 
shhiag-h do Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an shiagh a dh'Ionn- 
suldh Mhaois, agus thubhairt iad, Pheac- 
aich sinn, oir labhair sinn an aghaidh an 
Tlghearn, agus a't' aghaidh-sa ; guidh air 
an Tighearna gu'n toir e air falbh uainn 
na nathraichean. Agus ghuidh Maols alr 
son an t-shialgh. 

8 Agus thubhairtanTighearnari Maols, 
Dean dhuit fèin nathair lolsgeach, agus 
■ cuir lair crann; agus tarlaidh, gach neach 
a lotar, an ualr a dh'amhalrceas e oirre, 
g'u mair e beò. 

9 Agus rinn Maois nathair lunha. agus 
chulr e air crann i : agns tharladh, malot 
nathair duine sam bith,agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathalr umha, gu'nd'flian e 
beò. 

10 Agus clialdh clann Israeil airan agh- 
aidh, agus champalch iad ann an Obot. 

11 Agns ghabh lad an turus o Obot, 
agus champaich iad aig lie-abarlm san 
fhàsach a ta fa chomhair Mhoaib, leth ri 
èirlgh na grèine. ' priosanaich. 

' an caihraichean. 

* uathraichc leine. 2 mòid. 

^ air son na slighe. 
" tìtenm. 12 Ualth sln dh'imlcli lad, agiis champ- 
aich lad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dh'Imich iad, agus champaicii 
lad alr an taobh elle do Arnon, a ta san 
fhàsach a tha teaclid a mach à crìochaibii 
nan Amorach : oir is e Arnon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agusna h-Amoraich. 

14UIme sininnsear ann an leabhar chog- 
anna anTighearn,Ciodarinne' sa' mhuir 
ruaidh, agus ann an sruthaibli Arnoin, 

15 Ag'us aig' ruith nan srutli a tha dol 
sìos gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe 
air crìch Mhoaib. 

16 Ag-us o sin cJiaidh iad gu Beer : is e 
sin an tobar mu'n do labhalr an Tlghearna 
rl Maois, Crulnnlch an shiagh r'a chèile, 
agus bheir mise uisge dhoibh. 

17 An sin chan^ Israel an laoidh so, 
Sruth a nìos, O tliobair ; canaibhsc dha : 

18 Chladhaicli na h-uachdarainan tobar, 
chladhaich uaislean aii t-shiaigh e, le seòl- 
adh fhir thabhairt an lagha, le 'n lorgaibh. 
Agus o'n f hàsach chaid/i iad g-u Matana ; 

19 Ag'us o Mhatana gu Nahallel ; agus- 
Nahaliel gu Bamot; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta ann 
an dìithalch Mhoalb, gu mullach Phisgah, 
a ta 'g amharc rl lesimon. 

21 Agus chulr Israel teachdairean gu 
Sihon rig-h nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fhearann , 
cha tlonndaidli sinn a dh'ionnsuidh raoin 
no dh'ionnsuldh fìon-llos sam blth'"' ; cha'n 
òl sinn nisgeachan an tobair : rathad aix 
righ gabhaidh slnn, gus an tèld simi seach- 
ad alr do chrich. 

23 Agus cha lelgeadli Slhon le Israel dol 
troimh a chrlch : agus chrulnnich Sihon a 
shluagh uile r'achèile, aguschaidhe mach 
an aghaidh Israeil do'n fhàsach : agus 
thàlnig e gulahas, agus chog c 'n aghaidh 
Israell. 

24 Agus bhuall Israel e lc faobhar a' 
chlaldeimh, agus g-habh e sealbh alr 
'fhearann o Arnon gu laboc, eadhon gu 
clolnn Amoln : oir bha crìoch chloinn 
Amoin làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra"' 
sin uile : agus ghabh Israel còmhnuidh ann 
am bailtibh mora nan Amorach uile, ann 
an Hesbon, agus 'na bhailtibh beag-a uile ; 

26 Olr ò'e Hesbon baile mòr Siiihoin 
righ nan Amorach, a chog an aghaidli 
righ Mhoaib a bh'ann roimhe sln, agus a 
bhuin 'fhearann ulle as a làimh, eadhon 
gu h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a lablu'as anu 
an gnàth-fhoclaibh, Thigibh do Hesbon; 
biodli baile mòr Shihoin air a tliogail agus 
alr a dheasachadh : ' Vaheb. Eabli. ' sheìiin. 

^ chum iiani machairean vo chwn vam fìon- 
■'hnradli. cnthraiche. AIREAMB 
28 Oir chaldh teine mach a, Hesboii,las- 1 

air bliaile mòr Shihoin ; loisg- e Ar Mhoaib, 

agus tig-licarnan ionadaii àrda Amoin. 
r29 Mo thruaig-h thu, a Miioaib ! thàinig 

sg-rios ort, O shhiag-h Chemois ! t\mg e 
mhic a ciiaidh as, agus a nigheanan, am 

braig'hdeanas' doShihon rig-h nan Amor- 

ach. 

30 Thilg' sinn saighdean orra ; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon, ag-us dh'f hàs- 
aich sinn iad eadhon g-u Nopha, a tha 
ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so gliabli Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
g-habhail beachd air laser, agus ghlac iad 

. a bhaihean, agus dli'fhògair iad a mach 
na h-Amoraich a bha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas 
air shg-he Bhasain : agus chaidh Og' righ 
Bhasain a mach 'nan aghaidh, e fein, agus 
a shkiag'h uile, gu cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal roimhe; oir do d' 
làimh-sa thug mi thairis e fèin, ag-us a 
shhiagh uile, agus 'fhearann ; agus ni thu 
air mar a rinn thu air Sihon righ nan 
Amorach, a bha chòmhnuidh aig- Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach d'fhàgadh 
aon beò aige : agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. xxn. 

1 DhihU Balaam alr ccud iarrtus Bhaìaic icachdd'a 
ioìtnsuidh; ach an uair a chuir e ath-theachdair- 
fan d'a innnsuidli, dh'imicli e air a tìmrus: 
28 lahhair 'asal ris air a shlighe. 

AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, ag'us champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh so do 
lordan hiimh ri lericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shlpoir gach 
ni a riun Israel air na h-Amoraich. 

3 Agus bha eagal ro mhòr air Moab 
roimh 'n t-shiagh, a chionn g-u'/i robh iad 
lìonmhor; agus bha Moab ann an teinn a 
thaobh chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab rl seanairibh 
Mhidiain, A nis imhchidh a' chuideachd* 
so suas gach ni a ta mu'r tlmchioll, mar 
a dh'imlicheas an damh suas fein- na 
macharach. Agus bha Balac mac Shipoir 
'na rlgh air na Moabaich san àm sin. 

b Chulr e teachdairean uime sin gu Ba- 
laam mac Bheoir, gu Petor, a ta làimh rl 
amhainn dùthcha cloinne a shhiaig'h, g-'a 
g'hairm, ag' ràdh, Feuch, tha shiagh air 
teachd a^ mach as an Eiphit : feuch, tha 
iad a' còmhdachadh aghaldh' na tal- 
mhalnn, agus tha lad 'nan còmhmiidh thall 
fa m' chomhair. 'a»« an daorsa, 'naìi ciomaich. 
~ an coìulic.hruinneach ^ sùla Eabli. 
156 , XXI. XXII 

I 6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluaghso,oir tha iad 
tuilleadh 's cumhachdach air mo shon . 
theagamh gur urrainn mi am bualadh, 
agus gu'm fuadalch ml lad a mach as an 
dìithaich ; oir tha fios agam gu'wi bheil 
esan a bheannaicheas tusa, beannaichte, 
agus esan a mhallaicheas tu, mallalchte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib 
agus seanairean Mhidiain, le duais na 
druldheachd^ 'nan làimh ; agus thàinlg 
lad gu Balaam, agus dh'innis iad dha 
briathra Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so 
an nochd, agus bheir mlse fios^ duibh a 
rìs, a rèir mar a labhras an Tighearna 
rium. Agas dh'f han ceannardan Mhoaib 
maille rl Balaam. 

9 Agus thàinig an Tighearna gu Balaam, 
agus thubhalrt e, Cò iad na daoine so 
mallle rlut ? 

10 Agus thubhairt Balaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, teachd- 
aire a m' ionnsuidh, agradh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd a mach 
as an Elphit, a ta cònihdachadh aghaidh 
na talmhainn : thlg a nis, mallaich dhomh 
iad ; theagamh gur in-ralnn mi buaidh 
tlioirt orra, agus gu'm fuadaich mi mach 
lad. 

12 Agus thubhairt Dia r! Balaam, Cha 
tèid thu maille rlu ; cha mhallaich thu 'n 
sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirlch Balaam sa' mhaduinn, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh Bhalalc, 
Imlchlbh d'ur dùthaich fèin ; oir tha 'n 
Tighearn a' diùltadh cead a thoirt dhomh- 
sa dol mallle ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaib 
suas, agus chaidh lad a dh'ionnsuidh 
Bhalalc, agus thubhalrt iad, Tha Balaam 
a' dlùltadh teachd maille rulnn. 

15 Agus chuir Balac ualth a rìs ceann- 
ardan bu lìonmholre®, agus ab'urramaiche 
na ladsan. 

16 Agus thàinlg' lad gu Balaam, agus 
thubhalrt lad ris, Mar so tha Balac, mac; 
Shipolr, ag ràdh, Na bacadh ni sam bith 
thu, guldheam ort, o theachd a m' lonn- 
suldh ; 

1 7 Oir àrdalchidh mi thu gu h-Inbhe ro 
mhòlr, agus ge b'e nl a their thu rlum, ni 
mi e : thig uime sin, guldheam ort, mall- 
alch dhomh an sluagh so. 

18 Agus fhreagalrBalaam, agus thubh- 
airt e ri selrbhisich Bhalalc, Ged a bheir 
eadh Balac dhomhsa làn a thighe a dh'alr- 
g'iod agus a dli'òr, cha 'n fheudainn dol 
thar focal an Tlghearna mo Dliè, a dhean- 
amh bheag' no mhòr. 

19 A nis uime sln, guldheam olrbh. ^ fiosachd, ^friagradh. 
^ maitlicun hu Uiilha. AIREAMH, 

lanaiblisc niar an ceuclna an so an noclu!, 
a chum g'u'm bi tìos ag-am ciod tiiilleadh 
a their an Tig-hearna riimi. 

20 Ag-us tliàinig- Dia dh'ionnsuidh Bhal- 
aaim san oidhche, ag-us thnbhairt e ris, Ma 
thig;' na daoine gni d' gliairm, èirich suas, 
ag'us imich mailleriu: g'idheadh am focal 
a their mise riut, sin ni thu. 

21 Agusdh'èirichBalaam suas sa' mliad- 
ainn, ag'us cliuir e dìodaid air 'asal, agus 
chaidh e maille ri ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agus his corruich Dlièachionn g'u'n 
d'imich e ; agus sheas aingeal an Tig'h- 
earna san t-slighe mar eascaraid* 'na 
ag-haidh. A nis bha e rnarcachd air 'asal 
fèin, ag'us a dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aing'eal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-sh"g:he,agus 
a chlaidheamh tairngte 'na làimh : agus 
thionndaidh an asal a leth taobh as an 
t-shg-he, agus chaidh i air feadh an fhear- 
ainn ; ag-us bhnail Balaam an asal, g:'a 
tionndadh dh'ionnsuidh na shg-he. 

24 Ag'us sheas aingeal an Tighearn ann 
an cos-cheum nam f ìon-hos : bha balla air 
an taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Ag-us an uair a chunnaic an asal aing-- 
eal an Tig-hearna, theannaich si i fèin ris 
a' bhalla, agiis bhrùth i cos Bhalaaim ris 
a' bhalla agns bhuail e rìs i. 

26 Ag-us a rìs chaidh aingeal an Tighear- 
na seachad, agus sheas e ann an ìiite cum- 
liann, fav nach rohh slighe gn tionndadh 
aon chnid a chum naraimlie deise no clithe. 

27 Ag-us an uair a chunnaic an asal 
aing-eal an Tig-hearna, luidh^ i sìos fuidh 
Bhalaam : ag-us las corruich Bhalaaim, 
agrus bhuail e 'n asal le bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tig-hearna beul 
na h-asail, ag-us thubhairt i ri Balaam, 
Ciod a rinn mise ort, gu'n do bhuail thii 
mi na tri uairean so? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, 
A chionn gu'n d'rinn thu fanaid orm : 
b'fhearrleam gu'mbiodh claidheamha'm' 
làimh, oir a nis mharbhainn thu. 

30 Ag'us thubhairt an asal ri Balaam, 
Nach mise t'asal fèin, air an do mharcaich 
thu riamh obu Ieat??ii, gus an là 'n diug'h ? 
amb'àbhaist domh riamh adheanamhmar 
so riut ? Agus thubhairt e, Cha h' abhaist. 

31 An sin dh'fhosgail an Tig-hearna 
sìiileanBhalaaim, agus chunnaic e aing'eal 
an Tig-hearna 'na sheasamh san t-slighe, 
ag'us a chlaidheamh tairngte 'na làimh; 
ag'us chrom e sìos a cheann, agus thuit e 
sìos air 'aghaidh. 

32 Ag'us thubhairt aingeal anTighearna 
ris, C'ar son abhuail thu t'asal na tri uair 
ean so ? Feuch, chaidh mi mach gu bhi 
a'm' eascaraid duit, a chionn gu'm bheil 
do sldighe fiar a'm' fhianuis. 

' lliàiiììg. 2 g!t cìir 'ìia aghaidh. ' thuit. 
157 xxu. xxm. 

33 Ag-us chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh 1 uam na tri uairean so: mur 
bitheadh i air tionndadh uam, gu cinnteach 
bha mi nis eadhon air do mliarbhadh-sa. 
agus air a gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam rl aingeal an 
Tighearna, Pheacaich mi ; oir cha robli 
fios agam gu'n do sheas tiui san t-slighe 
a'm' aghaidli: a nis uime sin, ma's nii- 
thaitneach leate^ piUidh mi airm'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt amgeal an Tighearna 
ri Balaam, Imich leis na daoinibh ; ach a 
mhàin am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa. Mar sin chaidh Balaam 
le ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus an iiair a cluiala Balac gu'n 
d'thàinig Balaam, chaidli e mach 'na 
choinneamh gu baile do Mhoab, a ta 
làimh ri comh-chrìch Arnoin, a tka sa' 
chrlch a's faide mach. 

37 Agus thubhairtBalac riBalaam,Nach 
do cluiir mise gu cinnteach tìos a t'ionn- 
suidh g'ad ghairm ? C'ar son nach 
d'thàinig thu a m' ionnsuidh? Nach 'eii 
mise gu deimhin comasach air d'àrdach- 
adh gu li-inbhe. 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionnsuidh : 
am bheil agam a nis ciindiachd idir ni sam 
bith a ràdh? Am focal a ciiuircas Dia 
a'm' bheul, sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidli Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dii'ìobair Balac diunih agus 
caoraich, agus chuir e tìos a dh'ioniisuidh 
Bhalaaim,agus a dh'ionnsuidh luui ceaim 
ard a bha maille ris. 

41 Agus air an là màireach,gliabh Balac 
Balaam, agus thug e suas e gn àitibh àrda 
Bhaail, a chiim gu faiceadli e o siii a' 
chuid a b'iomallaiche do'n t-shiagh. 

CAiB. xxm. 

1, 14, 28 lobairtean Bhalaic. 7, 18 Cosamhlaclidaii 
Bhalaaim. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac,Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh òga, 
agns seachd reitheachan. 

2 Agns rinn Balac mar a thubliairt Ba- 
laam ; agus dh'ìobairBalac agusBalaani 
air gach altair tarbh òg agus reitlie. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Scns 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agns imicliidh 
mise; theagamhgu'n tigan Tighcarn a'm' 
choinneamh: agus ge b'e ni anocìuias^ e 
dhomh, innsidh mi dhuit. Agus chaidhe 
gn h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agiis 
thubhairt Balaam rls, DhcasLiich mi 
seaehd altairean,agusdh'ìobair m\-M\' gack 
altair tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal ann ^jna's olc anndo shì'iiìibh. Ealili, 5 lUi'fliciUsiclicas. AIREAMH. 

am beul Bhahuiiin, agus thubhairt e, PiU a 
dh'ioniisuidh BliaÌaic, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 AgTis]Dhill ed'a ionnsiiidh,ag-us, feuch, 
sheas e laimh r'a ìobairt-loisgte, e tein, 
agus ceannardan Mhoaib uile. 

7 Ag-us thog e suas a chosamhlachd', 
agus thubhairt e, Thug- Balac righ Mhoaib 
mlse a h-Aram, o bheanntaibh na h-àird' 
an ear, ag ràd/i, Thig, mallaich dhomhsa 
lacob ; agus thig, tlioir dìibhlan do Ljrael -. 

S Cionnus a mhallaicheas mi esan nach 
do nihallaich Dia? agus ciomiusabheirmi 
dùbhlan dhasan do nach d'thug an Tigh- 
earn dùbhlan? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 
^ga f'haicinn, ag-us o na sleibhtibh tha mi 
'g amharc air : t'euch, gabhaidii an sluagh 
còmhnuidh air leth, agus cha mheasar lad 
am measg nan cinneach. 

10 Co dh'àirmheas duslach lacoib, no 
àireamh na ceathramli cìtìd do Israel? 
Faig-lieam-sabàs an ionracain^ ag-usbith- 
vadh mo chrloch dheireannach cosmhuil 
r'a chrìch-fiim ! 

1 1 Agus thubhairt Balae ri Balaam, Ciod 
e so a rinn thu orm ? a mhallachadh mo 
naimhdean thug- mi thu, agus feuch, da 
rìreadh bheannaich thu iad^. 

12 Agus fhreag-air agus thubhairt e, An 
ni sin achuir an Tig'hearn a'm'bheul, nach 
feum mis' an aire thoirt a labhairt? 

13 Agus thubhairt Balac ris, Thig-, 
g-uidheam ort, maille rium gu h-àit eile, 
o'm faic thu iad : cha 'n fhaic thu ach a' 
chuid a's iomallaiche dhiubh, agus cha'n 
fhaic thu iaduile; ag-us mallaich dhomh 
as a sin iad. 

14 Ag'us thug e g-u fearann Shophim e, 
g'u muUach Phisgah^, agus thog' e seachd 
altairean, agus dli'ìobair e tarbh òg" agus 
reithe air gach altair. 

15 Ag'us thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'ìobairt-loisg-te, g:us an coinnich 
mis' a>i Tighearn an sud. 

16 Ag'uschoinnichanTighearnaBalaam, 
agus cliuir e focal 'na bheul, agus thubh- 
airt e, Imich a lùs a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
ag'us abair mar so. 

Ì7 Ag-us an uair a thàinig e d'a ionn- 
suidh, feuch sheas e làimh r'a ìobairt- 
loisg'te, ag'us ceannardan Mhoaib maille 
ris. Agus thubhairt Balac ris, Ciod a 
labliair an Tighearna? 

18 Ag'us thog e suas a chosamhlachd, a- 
gus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 
agus cluinn ; eisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir : 

1 9 Cha dulne Dia, gu'n deanadh ebreug ; 
no mac duine, gu'n g-abhadh e aithreachas : 
an dubhairt e, agus nach dean e ? agus an do 

' parahìe. Sasg. - càin Israeil. ^ ixm 

'■onracan. Eabh. le heannachadh bheannait h 

tì(( iad. Rabli. ^ hcinne. recm. Eabb. 

\:-,8 xxni. XXIV. 

labhair e, agus nach coimhlion se c? 

20 Feuch, fhuair mi aitline beannach- 
adh; agus bhoannaieh esan, agus cha'n 
urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann an 
lacob, agus cha'n fhac e cealg ann an 
Israel : tha'w Tighearn a Dhia leis, agus 
caithream righ 'nam measg. 

22 ThugDia niach iad as an Eiphit; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich*". 

23 Gu cinnteach cha 'n'eiL druidheachd 
an aghaidh lacoib, ni mò ta tiosachd an 
ag-haidh Israeil: a reir na h-aimsir so 
theirear mu lacob, agus mu Israel, Ciod 
a dh'oibrich Dia! 

24 Feuch, eiridh an sluagh suas mar 
leòmlian mòr, agus mar leòmhan òg tog- 
aidh e suas e fein : cha luidh e sìos gus 
an Ith e a' chreach, agus gus an òl e fuil 
nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh iclir. 

26 Ach fhreagairBalaamagus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdh, 
Gach ni a labhras an Tighearna, sin is 
èig-in domhs' a dheanamh ? 

27 Agus thiibhairt Balac ri Balaam, Tliig, 
guidheam ort, bheir mi thu gu h-ionad 
eile ; theagamh gur toil le Dia ' thu 'g am 
mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g; amharc ri lesimon. 

29 Agus thubhairtBalaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbh òga, ag-us 
seachd reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

1 Fàisncachd Bhalaaim a thaobh soirbheis Israeil. 
1 5 Mti reul lacoib, ^-c. 20 Mu sgrios nan Amalec- 
cach. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tighearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidh e, mar air 
uairibh eile, a dli'iarraidli manaidhean^ 
ach chuir e 'aghaidh ris an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, 
agus chunnaic e Israel a' fantuinn 'nani 
hìithaibh a rèir an treubhan, agus thàinig 
spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
ag-us thubhairt e, Tliubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shùilean dùinte ; 

4 Thubhairt esan, a chuala brlathra 
Dhè, a chunnaic taisbeanadh^ an Uile- 
chumhachdaich, a' tuiteam agus a slmilean 
air am fosgladh'" : 

Uìiicorn. Sasg, ' giìm bi e ccart ann an sùilihli 
Dhc. Eabh. ^ chiimfiosachd, drvid/icachd. 

8 sealìadh. a shùHcan dninte. AIREAMH, 

5 Cia àluinn do blnitlian, O lacoib '. do 
phàilliuna, O Israeil ! 

6 ÌMar na g-leannta tha iad sìnte mach, 
marliosan' ri taobli aimhne,mar chraobh- 
an tìodh-alois^ a shuidhich an Tighearna, 
mar chraobhan seudair làimh ris na h-uisg:- 
eacliaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisg-e mach as a shoith- 
ichibh, ag'us hithidh a shhochd ann am 
mòran uisgeachan, agusbithidha rig'hni's 
àirde na Agag, agus àrdaichear a rìogh- 
aciid. 

S Thug- Dia mach as an Eiphit e ; tha 
aig'e amhuil neart an aon-adharcaich : 
ithidh e suas na cinnich a naimhdean, 
ag-us brisidh e 'n cnàmhan, agus le 
'shaighdibh troimh-lotaidh e iad. 

9 Chrìib e, kiidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr: cò dhùisgeas 
suas e ? Is beannaichte gach neacli a 
bheannaicheas thusa, ag'us ìs mallaichte 
gach neach a mhallaicheas tliu. 

10 Aguslas corruich Bhalaic an ag-haidh 
Bhalaaim, agus bhuail e 'bhasan air a 
cheile : agus thubhairt Balac ri Balaam, 
A mhallachadh mo naimhdean ghairm mi 
thu, agus, feuch, da rlreadh bheannaich 
thu iad na tri uairean so. 

1 1 Uime sln teich a nise do d' àite fein : 
shaoil mi t'àrdacliadh gu h-inbhe nihòir, 
ach, feuch, chum an Tighearn air t'ais thu 
ci inbhe. 

1 2 Agiis thubhairt Balaam ri Balac, Nach 
do labhair mi eadhon ri d' theachdairibh, 
a chuir thu a'm' ionnsuidh, ag' ràdh, 

13 Ged a bheireadh Bahic dhomhsa làn 
a thiglie dh'airgiod agus a dh'òr, cha 
b'urrainn mi do! thar àithne an Tighearn, 
a dheanamh maitli no uilc o m'inntinn 
fein ; ach ge b'e ni a their an Tighearna, 
sin labhraidh mise? 

14 Ag-us a nis, feiich, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fein : thig vime 
siìì, bheir mi rabhadh' dhuit, ciod a ni 'n 
shiagh so air do shluagh-sa anns na làith- 
ibh deireannach. 

15 Agus thog- e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 

.Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shìiilean dùinte ; 

16 ThubhairtesanachualabriathraDhe, 
agus d'an aithne eòlas an Ti a's ro-àirde, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumli- 
achdaich, a' tuiteam agus a shùilean air 
am fosg-ladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann anis; amhairc- 
idh mi air, ach ni h-ann am fagus: thlg- 
reul* a mach a lacob, agus ciridh slat 
rìoghail à h-Israel, agus buailidh i ois- 
innean Mhoaib, agus cuiridh i as do 
chloinn Shet nilc. 

18 Ag-us bithidh Edom 'na sheilbh, bith- ^ ^liàia'tcìiean. ■ pltùìHiu <i- ■'fos,sanas. 
159 XXIV. XXV, 

idh Seir mar an ceudna 'na sheilbh alg a 
naiinhdibh; agus ni Israel gaisge. 

19 A mach à lacob thig esan a bhlos 'na 
uachdaran, agus sgriosaidh e'nti a mhair- 
eas do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air Ama- 
lec, thog: e suas a cliosamhlachd, agus 
thubhairt e, Tùs nan cinneach Amalec, 
ach is e dheireadh bki air a sgrios gu 
sìorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich; 
agus thog- e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Is hiidir t-àite-còmhnuidh, 
agus tlia thu cur do nid ann an carraig: 

22 Gidheadh, fàsalchear na Cenich, g-us 
an toir Asur leis tlui ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosainhlachd, 
agiis thubhairt e, Mo tinaiaigh ! cò bhios 
beò 'nuair a ni Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomall''' Chitlm, 
ag-us ni iad olc alr Asur, agus ni iad olc 
airEber, agussgriosar esan mar an ceudna 
gu bràth. 

2ò Agus dh'eirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus phlll e d'a àite fein : 
agus dh'fhalbh Bahic mar an ceudna alr 
a shh'g-he fèm. 

CAIB. XXV. 

1 Strìopachas agus ìoclìiol-aoradli cltloinn Israeil. 
6 Simri agus Cosbi air am marhliadh. 

AGUS dli'fhanlsraelannanSItlm, agiis 
thòislch an shiagh air strìopachas a 
dheanamli le nlglieanalbh Miioalb. 

2 Agus ghairm iad an shiagh gulobalrt- 
ibh an diathan : agus dh'ith an skiagh, 
agus chrom iad slos d'an diathaibli. 

3 Agus cheangail Israel e fèln rl Baal- 
peor : agus las corrulch an Tlg-hearn an 
aghaldh IsraeiL 

4 Agusthubhairtan Tig-hearna rl Maols, 
Glac cinn-fheadhna an t-sluaigh uile, agus 
croch suas iad an làthair an Tlghearna fa 
chomhair na grèine, chuin gu'm piU corr- 
uich gharg' an Tighearn o Isracl. 

5 Agus thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh 
a dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baal 
peor. 

6 Agus, feucli, thàinig fear do clilolnn 
Israeil, agus thug e chiim a bhràithre 
Ban-mhidianach, ann an sealladh Mliaois, 
agus ann an sealladh coinhcin-unnich 
chloinn Israeil uile, agus lad a' gul alg 
dorus pàiniuin a' cholmhtiiionall. 

7 Agus an uair a clninnalc Pliinehas mac 
Eleasair, mhic Aaroin an t-sagairt e, 
dh'èlrich e suas o mheasg a' chomh- 
chnilnnich, agus gliabh e sleagli 'na 
làimh; 

8 Agus chaldh e'n dèlgh an dulne do Is- 
rael a steach do'n bliùth, agus throlmh-lot rcult. 5 làimh. Eabli. AIREAMH, 
c iad' le dieile, an diiine do Israel, agus 
a' bhean troimh abroinn: mar sin choise;- 
cadh a' phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Ag'usbhàsaich sa' phlaigh ceithirmìle 
thar f'hiciiead. 

10 Ag-iis labhair an Tighearna riMaois, 
ag' ràdh, 

11 Phil Phinehas mac Eleasair, mhic 
Aaroin ant-sag-airt, mochorriiicn air falbh 

chloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor'- 
as mo leth 'nam measg-, air chor as nach 
do chiiir mi as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo choimhcheangal' slthe. 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
sliliochd 'na dheig-h, eadhon coimh- 
cheangal sagartachd shlorruidh; acliionn 
gu'n robh e èudmhor as leth a Dhe, agus 
g'u'n d'rìnn e reite air son chloinn Israeil. 

14 A nis b'e ainm an Israelich a mharbh- 
adh, eadhoìi a mharbhadh maiUe ris a' 
Biian-mhidianaich, Simri mac Shahi, 
ceannard prlomh^ thighe am measg nan 
Simeonach. 

1 5 Agus b'e ainm na Ban-mhidianaich a 
mliarbhadh, Cosbi nighean Shur; hu 
clieann ciiinich e, agus do phrìomh thigh 
ann am Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Buin gunaimhdeilrls^ naMidianaich. 
agus buailibh iad : 

18 Oirtha iadsana'biintuinng-u naimhd- 
eil ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar'' Pheoir, 
agus ann an aobhar Chosbi, nighinn 
ceannaird do Mhidian, am peathar, a 
mharbliadh ann an là na plàighe ann an 
aobhar Pheoir'. 

CAIB. XXVI. 

1 Clann Israeil air an àircamh a» dara iiaìr. 52 Ani 
fearann gu hhi air a roinn doihh le crannchur. 
Gi Cak'b aguslosuamhàinbeòdo na dh' àirnihcadh 
air tììs. 

AGUS tharladh an deigh na plàighe, 
gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri Eleasar mac Aaroin an 
t-sagaivt, ag ràdh, 

2 Gabliaibh àireamli comhchrainnich 
chloinn Israeil uile, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a clieann, trìd thighe an 
aithriche, iadsau uile a's iirrainn dol a 
mach gu cogadh ani? m Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart riii annan còmhnardaibh* Mhoalb, 
hVmih ri lordan am fagus do lericho, ag 
ràdh, 

4 Gahhaibh (ureamh an t-sluaìgh, o 
fiiicliead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois agus do chloinn Israeil, a chaidh ' shàth e trìd iad. - teas-ghràdìiach. 

^ cìnimhnnnt. * ceud, àrd. 

1()0 XXV. XXVI. 

a mach à tìr na li-Eiphit. 

ò Reuben, am mac bu shine aig Israel: J 
clann Reubein: Hanoch, o'm bheil teagh- 
lach nan Hanochach: o Phahi, teagh- 
lach nam Pahithach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesronach: 
o Charmi, teaglilach nan Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nan Reuben- 
each: agais b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, dà fhichead agus tri mìle agus ' 
seachdceud agus deich 'ar fhichead. 

8 Agus mic Phahi ; Ehab. 

9 Agus mic Ehaib; Nemuel, agus Da- • 
tan, agus Abiram. /* iad so an Dataiv 
agus an t-Abiram a bha ainmeil sa' 
chomhcliruinneach, a rinn strì an ag:h- 
aidii Mhaois agus an aghaidh Aaroin ann 
an cuideachd Chorah, 'nuair a rinn iad 
strì an aghaidh an Tighearn ; 

10 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shhiig- e suas iad maille ri Corah, 
'auair a bhàsaich a' chuideachd sin, an 
uair a loisg an teine suas dà cheud agus 
leth-cheud fear : agus rinneadh iad 'nan 
comharadli^. 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clanu 
Chorah. 

1:2 Mic Shimeoin, a reir an teaghlaich- 
ean: o Nemuel, teaghlach nan Nemuel- 
each : o lamin, teaghlach naii lamineach : 
lachin, teaghlach nan lachineach: 

13 O Sherah, teaghlach nan Sarhach: o 
Shaul, teaghlachnan Saulach. 

14 Is iad sinteaghlaicheannan Simeon- 
ach, fichead agus dà mliìle agus dà; j 
cheud. 

1 5 Clann Ghad, a reir an teaghlaichean : 
Shephon, teaghlach nan Sephonach: 
Hagi, teaghlach nan Hagitheach : o 
Shuni, teaghlach nan Sunitheach: 

16 O Osni, teaghlach nan Osnitheach: 
o Eri, teaghlach nan Eritheach: 

17 O Arod, teaghlach nan Arodachr 
o Areli, teaghlachnan Arehtheach: 

18 /s iad sin teaghlaichean chloinn 
Gliad, a rèir na dh'àirmheadh dhiubh, dà 
fhichead mlle agus cìiig ceud. ! 

19 J?'iad mic ludah, Er agus Onam: ^ 
agus fhuair Er agus Onan bàs ann an tlr 
Chanaain. 

20 Agus b'iad mic ludah, a rèir au 
teaghlaichean ; o Shelah, teaghlach nan 
Selanach: o Pharets, teagfilach nani 
Pharetsach: o Sherah teaghlach nan 
Sarhach: I 

21 Agus b'Iad mic Pharets; o Hesron, I 
teaghlachnanHesronach: oHamulteagh- 
lach nan Hamulach. { 

22 /s iad sin teaghlalchean ludah, a rèlr j 
na dh'àirmheadh dhiubh, tri ficheadagus ! 
sè mìle deug agiis cìilg ceud. ^ Teannaich. Eubli. ^ cùis. air son P/ieoÌ7. 
^ rèiìeanaibh. ' ball-sampuiU. AIREAMH, XXVI 23 Do mliic Isachair, a rèir an teag-h- 
laichean : o Tiiolah, teag-hlach nan Tolah - 
ach: Plnia, teag-hiach nam Pnnacli: 

24 O lasnb, teag-hlach nan lasnbach: o 
Shimron, teagrhlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamh dhinbh,trificheafl 
ag-us ceitliir mìle agns tri chend. 

26 Do mhic Sliebuluin, arèir an teagh- 
laichean: o Shered, teag-hlach nan Sard- 
ach: o Elon, teag-lilach nan Elonach: o 
lahleel, teaghlach nan lahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Sebu- 
lunach, a rèir na cliaidh àireamh dhiubh, 
tri fichead mìle agus cùig- ceud. 

28 B'iad mic loseiph, a rèir an teag'h- 
laichean, Manaseh ag-us Ephraim. 

29 Do mhic Mhanaseh: o Mhachir, 
teaghlach nam Machireach; agus g-hin 
Machir Gilead : o Ghilead thàinig teagh ■ 
lacli nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead: o leser, 
teag-lilach nan lesereach : o Helec, teagh- 
lach nan Heleceach : 

31 Ag:us Asriel, teaghlach nan Asriel- 
each : ag-us o Shechem, teaghlach nan Se • 
chemeach; 

32 Ag-us o Shemida, teag-hlach nan Se- 
mideach: ag:us o Hepher, teaghlach nan 
Hephereach. 

33 Ag-us cha robh aig- Selophehad mac 
Shepheir mie sam bith, ach nigheanan: 
ag'us b'iad ainmean nigheana Sheloph- 
ehaid, Mahla, ag-us Noah, Hog-Iah, Milcah, 
ag-us Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
ag:us iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
leth-cheud ag^us dà mhìle agus seachd 
ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an 
teaghlaichean : o Shutelah, teaghlach 
nan Suteleach: o Rhecher, teag-hlach 
nan Bechereach: o Thahan, teaghlach 
nan Tahanach. 

36 Ag-us is iad so mic Shutelah : o Eran, 
teagrhiach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac Eph- 
raim, a rèir na chaidh ■lireamh dhiubh, 
dà mhìle dheug: 'ar fhichead ag-us cìiig- 
ceud. Is iad sin mic loseiph a rèir an 
teag-hlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèiran teaghlaich- 
ean : o Bhelah, teaghlach nam Belahach : 
Asbel, teaghlach nan Asbeleach: o 
Ahiram, teaghlach nan Ahiramach : 

39 O Shupham, teag-hlach nan S^ipham- 
ach: o Hupham, teaghlach nan Hu- 
phamach. 

40 Agus b'iad mic Blielah Ard agus 
Naaman : o Ard, teaghlach nan Ardach : 
agus Naaman, teaghlach nan Naam- 
anach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir an 
feag-hiaichcan: agus ò'iadsan a chaidh 

161 àireamli dhiubh, dà f'liicliead ag-us cìiig- 
mlle ag-us sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh- 
laichean ; o Shuham, teag-hlach nan Su- 
hamach. Is iad so teag'hlaichean Dhan, a 
rèir an teag-hlaichean. 

43 B'ìad teaghlaichean nan Suhamach 
uile, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
tri tìchead ag:us ceithir mìle ag'us ceithir 
cheud. 

44 Do chloinn Aseir, a rèir an teag-h- 
laichean; oIimna,teaghlach nanlimnatiì- 
ach: o lesui, teag-hlach nan lesuitheach: 
o Bheriah, teag-hlach nam Beritheach. 

45 Do mhicBheriah: o Heber, teagh- 
lach nan Hebereach; o Mhalchiel, teagh- 
lach nam Malchieleach. 

46 Ag'us b'e ainm nig-hiiin Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac Aseir, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud agus tri mìle agus ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali, a rèir an teagh- 
laichean; o lahseel, teaghlach nan lah- 
seeleach: o Ghuni, teaghlach nan Guu- 
itheach: 

49 O leser, teag'hlach, nan lesereach : o 
Shillem, teaghlach nan Sillemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naphtali, a 
rèir _an teag-hlaichean: agus ò'iadsan a 
dh'àirmheadh dhiubh, dà l'hichead ag-us 
ciiig- mìle agus ceithir cheud. 

51 jB'iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloinn Israeil, sè ceud mìle agus aon 
mhìleseachdceud ag-us deich'ar fhichead. 

32 Ag;us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oig-hreachd, a rèir àireimh nan ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò 
dh'oig-hreachd, ag-us do bheag-an bheir 
thu ni's lugha dh'oighreachd : bheireai- 
'oighreachd fèin do g-acli aon, a rèir au 
àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann le 
crannchur: arèirainmeannathreubhan an 
aithriche gheibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
shealbh eadar rnhòran agus bheagan. 

57 Agus is iad so iadsan a dh'àirmheadh 
do na Lebhithich, a rèir an tcaghlaich- 
ean: o Gherson, teaghlach nan Gerson- 
ach : o Chohat, teag-hlach nan Cohatach : 
Mherari, teag-hlach nan Meraritheach. 

58 Is iad so teag-hlaichean nan Le- 
bhitheach: teag-hlach nan Libnithcach, 
teag-hlach nan Hebronach, teaghlach nam 
Mahlahach, teaghlach nam Muisitheach, 
teag-hlach nan Corahach : agus g-h.in 
Cohat Amram. 

59 Ag-us b'e ainm mnà Amraim loeli- 
ebed, nig'hean Lebhi, a rug- o ìnàthalr (lo 
Lebhi san Eipliit: ag'us rug- i do Aniran!, 
Aaron, agus Maois, agus Miriani am 
piuthar. 

M ,1 AIREAMH, 

GO Agus do Aaron mg-adh Nadab, agiis 
Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Ag'us f'huair Nadab agus Abihu bàs, 
an uair a thug; iad suas teine coimheach 
an làthair au Tig-hearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, fichead agus tri mìle, tìrionnaich 
uiie o mliìos a dh'aois agus os a cheann ; 
oir cha d'àirmheadh iad am measg chloinn 
Israeil, a chionn nach d'thug-adh oigh- 
reachd dhoil)h am measg- chloinn Israeil. 

63 Is iad siu iadsan a chaidh àireamh 
le Maois agus Eleasar an sagart, a 
dh'àireamh clann Israeil ann an còmh- 
nardaibh Mhoaib, làimh ri lordan 
fagus do lericho. 

64 Acli 'nam measg' sin cha robh aon 
duine dhiubhsan adh'àireamh Maois agus 
Aaron an sagart, an uair a dh'àireamh 
iad clann Israeil ann am fasach Shinai: 

65 Oir thubhairtan Tighearn umpasan, 
Gheibh lad g-u deimhin bàs anns an 
fliàsach. Agus ctia d'fhàgadh duine 
dliiubh, saor o Chaleb mac lephuneh, 
agus losua mac Nuin. 

CAIB. XXVII. 

1 An lagh a thaobh oighreachdan chloinn Israeil. 
12 Fhuair Maois fios a bhàis, 15 agus ghuidh e 
air an Tighearn gu'n cuireadh e duine iom- 
chuidh os ceann a' chomhchruinnich 'na àite : 
i cS dìi'orduich esan dha Ivsua mac Nuin aghabh- 
ail, agus a chur air lelh clium na crìche sin. 

AN sin thàinig nigheana Shelophe- 
haid, mhic Hepheir, mhic Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh do theagh- 
laichibh Mhanaseh mhic loseiph : agus 
is iad so ainmean a nigheana, Mahlah, 
Noah, agus Hoglah, agus Milcah, agus 
Tirsah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, 
agus an làthair nan ceannard, agus a' 
chomchruinnich uile, làimh ri dorus pàiU- 
iuin a' choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug' ar n-athair anns an fhàsach, 
agus cha robh e ann an cuideachd na 
nuiiiintir a chruinnich iad fein r'a cheile 
an aghaidh an Tighearn ann an cuideachd 
Chorah, ach dh'eug e 'na pheacadh fein ; 
agus cha robh mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n-athar 
omheasg a theaghUiich a chionn nach'eil 
mac aige? Thugaibli dhuinn uime sin 
sealbh am measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis an làthair an 
Tighearn. 

6 Agus labhalr an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid gu 
ceart: bheir tiui dhoibh gu cinnteach 
sealbh oighreachd am measg bhràithrean 
an athar; agus bheir thu fa'near gu'n ' d'afheoil. Eabh. " lagh, ordugh. 

Z chum mo vaomìiachadh. Ichohhah. Eabli. 
162 XXVI. xxvn. 

tig oighreachd an athar d'an ionnsuidh. 

8 Ag-us labhraidh tu ri cloinn Israeil ag 
radli, Ma gheibh duine bàs, agus giui 
mhac aige, an sin bheir sibh fa'near, gu'n 
tig 'oig-lireachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd d'a bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd do bhràithribh 
'athar. 

1 1 Agus mur b: bràithrean aig: 'athair, 
an sin bheir sibh 'oighreachd d'a fhear- 
dàimh' a's faigse dha d'a theaghlach, 
agus sealbhaichidh e i: agus bithidh e 
do cliloinn Israeil 'na reachd^ breith- 
eanais, inar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

12 _Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois,Imichsuas do'n t-shabhso Abarim, 
agus gabh sealladh do'n fhearann a thug 
mise do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnich- 
car thusa mar an ceudna chum do dhaoine, 
mar a chruinnicheadh Aaron do bhràthair, 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceannairc 
an aghaidli m'àitline-sa ann am fàsach 
Shiii, ann an coinhstri a' chomhchruinn- 
ich, agus nach do naomhaich sibh mi' 
aig an uisge aiin an sealladh an sìil: is e 
sin uisge Mheribah ann an Cades, ann 
am fàsach Shin. 

15 Agiis labhair Maois ris an Tighearnt 
ag- ràdh, 

16 Ciiireadh an Tighearna^ Dia spiorad 
na h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh- 
chruinnich, 

17 A theid a mach rompa, agus a thig 
a steach rompa, agus a threòraicheas a 
muigh iad, agus a bheir a stigh iad; a 
chuin nach bi comhchruinneach an Tigh 
earna mar chaoraich aig nach 'eil buach- 
aille. 

18 Agiis thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Gabh a t'ionnsuidh losua mac 
Nuin, duine anns am bheil an spiorad, 
agiis cuir do làmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair au 
t-sagairt, agus an làthair a' chomh- 
chruinnich uile; agus thoir àithne dha 
'nam fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram air, 
achumgu'm bi comhchruinneach chloini' 
Israeil uile ùinhal dha^. 

21 Agus seasaidh e'n làthair Eleasai;- 
an t-sagairt. a dh'iarras comhairì' air a 
shon, a rèir breitheanais na h-Urim an làtli- 
air an Tighearn: air 'fhocal-san thèid 
iad a mach, agus air 'fhocal thig iad a 
steach, e fèin, agus clann Isracil uile 
maiUe ris, eadhon an comhchruinneach 
uile. s cuiridh tu do t' onoir aìr, chum gu'n èlsd 
comhchruinneach chloinn Israeil uile ris. AIREAMH, 

22 Agns rimi Maois mar a dh'àithn aii 
Tighearna dha; ag-iisg-habh e Iosua,ag-iis 
chiiir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
ag:us an làthair a' chomlichruinnich uile. 

23 Agus chuir e a lànihan air, agus thug: 
e àithne dha, mar a lal)hair an Tighearna 
\e làimh Mhaois. 

CAiB. xxvm. 

Mu tliaWiartasan agus ìohairtean àraidh, gu hhi aìr 
an toirt seachad 'nan àm suidhichte. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, ag:us abair 
riu, Mo thabhartas, agus m'aran air son 
m'ìobairtean a bheirear suas le teine chum 
faile chùbhraidh dhomh, bheirsibh an aire 
gu'n toir sibh seachad dhomhsa 'nan àm 
iomchuidh fein. 

3 Agus their thu rlu, Is e so an tabh- 
artas a bheirear suas le teine, a bheir sibh 
seachad do'n Tighearna; dà iian do'n 
cheud bhliadhna g:un ghaoid g'ach là, 
■clium ìobairt-loisgte glmàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
iiinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar ; 

5 Ag-us an deicheamh earrann do ephah 
phlìiir mar thabhartas-bìdh, measg-ta leis 
a' cheathramh earrann do hin a dh'oladh 
fchrùite. 

6 Is ìobaIrt-IoIsg;te g'hnàthaichte a t'ann, 
a dh'ordiiicheadh ann an sliabh Shinai 
tìhnm faile chùbhraidh, ìobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

7 Agiis is i a tabhartas-dibhe an ceath- 
ramh earrann do hin air son aon uain : 
anns anionad naomh bheir thu fa'near fìon 
làidir a dhòrtadh do'n Tighearna mar 
thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasg-ar: mar thabhartas-bìdh na 
■maidne, agus mar a tabhartas-dibhe, bheir 
thu seachad e, iobairt e bheirear suas le 
teine, a dh'fhàilè cùbhraidh do'n Tigh- 
■earn. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan do'n 
■cheud bhliadhna gun g-haoid, agus dà 
■dheicheamh earrann phìùir measg-ta le 
h-oladh mar thabhartas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dibhe 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sàbaid, a 
thuilleadh air an iobairt-loisg-te ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

1 1 Agus ann antoiseach bhur mios bheir 
■sibh seachad chmn ìobairt-loisgte do'n 
Tighearna, dà tharbh òg, agus aon reithe, 
-seachd uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earranna phlùir 
<measgta le h-oladh mar thabhartas-bìdh 
siir son gach tairbh, agus dà dheicheamh deoch-ofraìl. " gabhail-iìtairis . 

163 lxvii. xxvm. 

earrann phlùir measgta le h-oladh mar 
thabhartas-bidh air son gacli reithe ; 

13 Agus aon deicheamh earrann phlùir 
air leth measgta le h-oladh mar thabhartas- 
bìdh airson gachuain,c/ai?)iiobairt-Ioisgte 
deadh fhàile, iobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

1 4 Agus mar an tabhartais-dibhe bithidh 
leth hin do fhion air son tairbh, agus an 
treas earrann do hin airson reithe, agus an 
ceathramh earrann do hin air son uain : is 
i so iobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhiosan na bliadhna. 

1 5 Agus iobrar aon mheann do na gabli - 
raibh mar iobairt-pheacaidh do'n Tigh- 
earn, a thuilleadh air an ìobairt-Ioisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug do'n 
cheiid mhìos tha càisg'- anTighearn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhios so tha 'n f hèill : seachd làithean 
itliear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là hithidh comhghairm 
naomh ; obair thràilleiP sam bith cha 
dean sii)h air: 

1 9 Ach bheir sibh seachad a chum ìobairt 
a bheirear suas le teine, marlobairt-loisgte 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, agus aon 
reithe, agus seachd uain do'n cheud 
bhliadhna: gun ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh : tri deicheamh 
earranna bheir sibh seachad air son tairbh, 
agus dàdheichcamh earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth bheir thu 
seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan : 

22 Agus aonblioc-gaibhrc c^MTOÌobairt- 
pheacaidh, a dheanamh rèite air bhur son. 

23 lobraidh^sibh iad sin atlniilleadh air 
an iobairt-loisgte sa' mhaduinn, a tha mar 
iobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad^ gach là 
air feadh nan seachd làithean, biadh na 
h-lobairt a bheirear suas le teine, chum 
fàile chùbhraidh do'n Tighearn: bhelrear 
seachad e thuilleadh air an iobairt-Ioisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là bitliidh 
comhghairm naomh agaibh; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thor- 
adh,'nuair abheir sibh seachadtabhartas- 
bidh nuadh^ do'n Tighearn, aig ceann 
bhur seachduinean, Inthidh comhghairm 
naomh agaibli ; obair thràiUeil sam bitli 
cha dean sibh : 

27 Ach bheir sibh ceachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earna, dà tharbh òg, aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna ; 

28 Agus an tabhartas-bidh do phlùr ^ shaoithreachaiL *nisibh. Eabli. ^ nomha. 
M 2 AIREAMH, XXVm. XXIX. measg-ta le h-oladh, trl deicheamh earrann- 
an air son g-ach tairbh, dà dheicheamh 
oarrann air son gach reithe, 

29 Deicheamh earrann air leth air son 
g-ach iiain, air t'eadh nan seachd iian 

30 ylg //« aoiimheann' do na gabhraibh, 
a dheanamh reite air bhur son. 

31 lobraidh sibh iad athuilleadh air an 
ìobairt-loisg'te ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, (gung-haoidbithidh iad duibh,) 
ag-us an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

/]ìi ìobairt-loisgtc gu bhi air a toirt seachad ajr 
latha sèididh nan tronipaid, 7 air latha cràdliaidh 
an anamanna, 12 agus air ochd lùithibh fèillc nam 
pàiliiun. 

AGUS anns an t-seachdamii mìos, air 
a' cheud là do'n mhìos, bithidh comh- 
ghairm naomh ag-aibh ; obair thràilleil 
sam bith cha dcan sibh : is là seididh nan 
trompaid dhnibh e. 

2 Ag'us bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earn, aon tarbh òg-, aon reithe, agus 
seaciid uain do'n cheud bhhadhna gun 
g-liaoid : 

3 Agus hìthidh an tabhartas-bldh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà dheich- 
eamh earrann air son reithe, 

4 Ag-us aon deicheamh earrann air son 
g-ach uain, air feadh nan seachd uan ; 

Ag'us aon mheann do na gabhraibh 
r/H/?«ìobairt-pheacaidh, a dheanamh reite 
air bhur son : 

6 A thuilleadh air lobairt-loisgte a' 
mhiosa, agus a tabhartas-bldh, agus an 
ìobairt-loisgte g-hnàthaichte, ag'us a tabh- 
artas-bìdli, ag-us an tabhartasan-dibhe, a 
reir an g-nàtha, chum fàile chùbhraidli, 
ìobairt a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

7 Agiis bitliidli agaibh air an deicheamh 
lìi do'n t-seachdamh mìos so comhghairm 
luiomh : agus cràdhaidh sibh bhur n-anam- 
anna: obair sam bith cha dean sibh air. 

5 Acii bheir sibh seachad chum lobairt- 
loisg-te do'n Tighearn a dli'fhàile cùbh- 
raidii, aou tarbh òg, aon reithe, agìis 
seachd uain do'n cheud bhhadhna; gun 
giiaoid bitliidh iad duibh. 

9 Ag-us hithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, agìis dà 
(iheicheamli earrann air son g'ach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan; 

1 1 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-plieacaidh, a thuiUeadh air ìobairt- 
plieacaidlina reite, agus an ìobairt-loisgte 
g-hnàlhaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus ' bhoc òg. an tabhartasan-diblie. 

12 Agus air a' clniigeadh là deng do'n 
i-seaciidamh mìos, bithidh comhghairm 
naomli agaibh ; obair thràilleil sam bith 
chadeansibh; agus gleidliidh sibh feill 
do'n Tighearn seachd hiithean. 

13 Agusbheirsibhseachadc/2i/mìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh'- do'n Tighearna, tri 
tairbii dheug òga, dà reithe, agus ceithir 
uain deug do'n cheud bhhadhna; gun 
ghaoid bithidh iad. 

14 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phUir measgta le h-oladh, tri deicheamli 
earrannan air son gacli tairbh do na tri 
tairbh dlieug, dà dheicheamh earrann air 
son gach reithe do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air leth a'n- 
son gach uain do na ceithir uain deug-; 

16 Ag-us aon mheann do na gabliraibh 
clium ìobairt-pheacaidli, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdii, agus a tabhai'tas-dibhe. 

17 Agus air andara là hheir sihhseachad 
dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uan 
deug do'n cheud bldladhna gun ghaold : 

1 8 Agus hlthidh an tabhartas-bidh, agu& 
an tabhartasan-dlbhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus alr son nan uan, 
a reir an àlrelmh, a reir a' ghnàtha ; 

19 Agus aon mheann do na gabhralbh 
chum. ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-lolsgte ghnàthalchte, agus a 
tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
dibhe. 

20 Agus alr an treas là aon tarbh deug:, 
dà reithe, ceitliir uain deug- do'n cheud 
bldladhna gun ghaold : 

21 Agus bithidh an tabhartas-bldh, ag-us 
an tabhartasan-dlbhe, alr son nan tarbh,. 
alr son nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a reir an àlrelrnh, a reir a' g'hnàtha; 

22 Agus aonl)hoc-galbhrec/ìii»tìobairt- 
pheacaidh, a thullleadh air an ìobairt- 
lolsgte ghnàthalchte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dlbhe. 

23 Agus air a' cheathramh là delch 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug: 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid: 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus on 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus airsonnanuan, 
a relr an àirelmh, a relr a' ghnàtha ; 

25 Agns aon mheann do na gabhraibh 
chu?n ìobairt-pheacaidli, a thuiUeadh air 
an ìobairt-lolsgte ghnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi tairbh, 
dà reithe, agus celthir uain deug do'n 
cheud bhlladhna gun ghaoid: 

27 Ag-us hìthidh an tabhartas-bldh, agu9 
an tabhartasan-dlbhe, air son nan tarbli, 

" cùmhraidh. AIREAMH, 

aìr son nan reitheachan, agiis air son nan 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' g-hnàtha ; 

2S Agns aonbhoc-g-aibhi-e c/z;/?nìobairt- 
pheacaidh, a tiniilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, asrus a tabhartas- 
bìdh, ag-us a tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathadh là ochdtairbh, 
dà reithe, agiis ceithir uain deug do'n 
cheud bhliadhna gun g-haoid : 

30 Agus bìthìdh an tabhartas-bMh,agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agus air son nan 
«an, a rèir an àireiinh, a rèir a' ghnàtha ; 

31 Agus aonbhoc-gaibhrec/zì/??ilobairt- 
pheacaidh, a tiiuilleadh air an lobairt- 
loisgte g-hnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agiis a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là, seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug' 
do'n clieud bhliadhna gun g-haoid: 

33 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, ag-us 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agus air son nan 
iian, a rèir an àireimh, a rèir a' g-hnàtha ; 

34 Agrus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdanih là bithidh àrd- 
choimhthional agaibh: obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh aìr : 

36 Ach bheirsibh seachadc/j!/mìobairt- 
ioisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cìibhraidh do'n Tighearn, aon 
tarbh, aoii reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gim ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son an tairl)h, air 
son an reithe, agus air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

.3S Agiis aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

39 Na nithe sin ni sibh do'n Tighearna 
'nur fèilhbh suidhichte', thuilleadh air 
bhur bòidibh, agus bhur tabhartasan saor- 
thoile, air son bhur n-ìobairtean-loisgte, 
agus air son bhur tabhartasan-bldh, agus 
air son bhur tabhartasan-dibhe, agus air 
son bhur tabhartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn Is- 
i'aeil a rèir gach ni a dh'àithn an Tigh- 
eama do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

1 Chà'nfhend bòidean a bhi air am briseadh. 9 3Iu 
bhòid banlraich, agus mnà a dhealaicheadh r'a 
fear-pòsda. 

AGUS labhairMaois ri ceannardannan 
treubh a thaobh chloinn Israeil", ag 
ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn. ' òrduichie - cinn-fheadhna threubh chloinn 

Ìsricll. 3 ìe cuibhreach. bann. Ir'iailt' 

165 XXIX. XXX. 

2 ^la bhòidicheas duine bòid dò'n Tigh- 
earn, no ma miiionnaicheas e mionnan a 
cheangal 'anama le ceangaP, cha bhris'' e 
'fhocal; a rèirgach ni a thig a mach as a 
bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna, ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si 
iftin le ceangal, agus i ann an tigh a 
h-athar 'na h-òig-e , 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, 
agus a ceangal leis an do cheangail i 
h-anam, agus gu'm fan a h-athair 'na 
thosd rithe, an sin seasaidh a bòidean uile, 
agus seasaidh gach ceang-al leis an do 
cheangail i a h-anam. 

5 Ach ina chuireas a h-athair 'na h-agh- 
aidh san là anns an clulnn e, cha seas aon 
d'a bòidibh, no d'a ceanglaichibh, leis an 
do cheangail i a h-anam ; agus maithidh 
an Tig-hearna dh'i, a chionn gu'n do chuir 
a h-athair 'na h-aghaidh'. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 
'nuair a bha bòidean oirre, no 'nuair a 
labhair i ni as a beul, leis an do cheangail 
i a h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'fhan e 'na thosd rithe san là anns an 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, agus 
seasaidh a ceanglaichean leis an do cheang- 
ail i a h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich 
i, ag-us an ni a labhair i le 'bilibh, leis an 
do cheangail i a h-anam ; agus bheir an 
Tighearna maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraicli, agus mnà 
deaIaichte,leisando cheangail i a h-anam, 
seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a fir, 
no ma cheangail i a h-anam le ceangal 
maille ri mlonnaibh, 

11 Agus gu'n cuai' a fear e, agus gu'n 
d'fhan e 'na thosd rithe, cgj/snach do chuir 
e 'na h-aghaidh ; an sin seasaidli a bòid- 
ean uile, agus seasaidh gach ceangal leis 
an do cheangail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chìil 
iad^ san là anns an cual' e iad, an singe 
b'e ni a thàinig- a mach as a beul a thaobh 
a bòidean, no thaobh ceangail a h-anama, 
cha seas e : chuir afear air chùl iad, agus 
bheir an Tighearna maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdh, 
feudaidh a fear an daingneachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air chìil. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 'na 
thosd rithe, o là gu là; an sin tha e a' 
daingneachadh a bòidean uile, no a 
ceanglaichean uile, a ta oirre : tha e g'an ^ gu'n d'thug a h-athair a bòid gu neò-bhrigh. 
•> rinn afearfaoin iad, thug c gi: neò-hhrigh ind AIREAMH, 
deanamh seasmhach, a chionn gu'n d'f han 
e 'na thosd rithe san là anns an cual' e iad. 

1 5 Ach ma chuireas e air chor sam bith 
air ciiùl iad, an dèig-h dha 'n cluinntinn ; 
an sin g^iùlainidh e a h-aing-idheachd-san. 

16 Js iad sin na reaclidan a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair ag;ns a nig'hean, agus 
ifathast 'na h-òighe ann an tigli a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

1 Cìireachadh na Miilianaìch, ogiis mharhhadh Ba- 
laam. 14 Bha corruich aig Maois ris na ccann- 
ardaibh, a chionn gu'n do ghlèidh iad na mnài beò. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Dìol clann Israeil' air na Midianaich ; 
'na dhèig:h sin cruinnichear chum do 
dhaoine thu. 

3 Agus labhair Maols ris an t-shjagh, ag 
ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n armaibh 
chum a' chogaidh, agus imicheadh iad a 
chogadh an agliaidh nam Midianach, agus 
dìoladli iad an Tigliearn air Midian. 

4 Cuiridli sibh mìle do gacli trèibh, air 
feadli uile tlireubhanlsraeil, chum a' chog;- 
aidh. 

5 Mar sin thugadh a mach à m.ìltibh Is- 
raeil, niìle do gach trèibh, dà mhlle dheug 
armaiclite chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' cliog- 
aidh, mìle do gach trèibh, iadsan agus 
Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a 
chum a' chog:aidh, leis na h-innealaibh 
naomha 'na làimh, agus na trompaidean 
gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam Midian- 
ach, mar a dh'àitlin an Tighearna do 
Mhaois ; agus mharbh iad na firionnaicli 
uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mliidiain, 
a thuilleadh air a' chuid eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon Ebhi, ag-us Recem, 
agus Sur, agus Hur, ag-us Reba, cùig 
righrean Mliidiain : Balaam mac Bheoir 
mar an ceudna mharbh iad leis a' chlaidh- 
eamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnài Mhi- 
diain 'nam braighdibh, agus an clann 
bheag, agiisthugiad leo creach an sprèidh 
uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile anns 
an robli iad a chòmhnuidh, agus an dùin^ 
uile le teine. 

1 1 Agus thug iadleo a' chreach uile, agus 
an cobhartach^ uile, eadar dhaoine agus 
uinmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean^ ag-us 
a' chreach, agus an cobhartach, gu Maois 
agus Eleasar an sagart, agus gu comh- 
chruinneach chloinn Israeil, a chum a' XXX. XXXI 

chalmp aig còmhnardaibh Mhoaib, a ta 
làimh ri lordan am,fagus do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agusceannardan a' chomhchrulnn- 
ich uile mach 'nan coinneamh, an taobli a 
muigh do'n champ. 

14 Agus bha corrulch air Maols ri luchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh alr mhìltibh, agus na ceannardaibh 
air cheudaibh, a thàinlg o'n chogadh. 

15 Agus thubhalrt Maols rlu, An do' 
ghlèidh sibh na mnài uile beò ? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israell, 
le comhairle Bhalaaim, peacachadh an 
aghaldii an Tlghearn ann an aobhar 
Pheolr ; agus bha plàlgh air feadh comh- 
chrulnnich an Tighearn. 

_ 17 A nis ulme sln, marbhalbh g-ach fir- 
ionnach am measg na cloinne bige, agus 
marbhaibh gach bean d'am b'aithne fear 
le luidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan ulle do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleldhlbh beò- 
dhuibh fèln. 

19 Agus fanaibh-se antaobh amuigh do'n 
champ seachd làithean : ge b'e mharbb 
neach air bith, agus ge b'e bhean ri neach 
a mharbhadh, glanaibh sibh fèin. agus^ 
bhur braighdean air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là ; 

20 Agus g-lanaibh hhur n-eudach uile 
agus gach ni rlnneadh do chrolcnibh, agus 
gach obair do jhionnadh ghabhar, agu& 
gach ni a rinneadh do fhiodh. 

■21 Agus thubhairt Eleasar ansagart rls 
na fir-chogaidh a chaldh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaols : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airgiod, 
an t-umha, an t-iarimn, anstaoin, agus an 
luaidh, 

23 Gach ni a dh'f hnilgeas an teine, bheir 
sibh fa'near e dhol trolmh 'n teine, agus 
glanar e ; gidheadh le uisge an sgaraldh 
glanar e : agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fa'near e dhol ti'oimh 'n 
ulsge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air 
an t-seachdamh là, agus bithidh slbh glan, 
agus 'na dhèigh sin thlg' sibh a stlgh do'n 
champ. 

25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na crelch a thogadli, 
eadardhuine agus alnmhidh,thu fèin, agus 
Eleasar an sagart, agus prlomh-aithriche 
a' chomhchruinnlch ; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà earrainn ; 
eadar a' mhuinntir a g-habh ancogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
an comhchruinneach uile : ' Thoir aicìicahhail chloinn Israeìl a mach. 
' an iaisteahn, an daingnichean. 
166 ' a' chobharlach. 

^ ciomaich, priosanaich. AIREAMH, 
2S Agus tog: cìs" do'n Tighearn o na 
fir-chogaidh, a chaidh mach do'n chath : 
aon anam à cìii§: ceud, araon do na 
daoinibh, agus do'n bhuar, agus do na 
h-asail, ag-us do na caoraich. 

29 Gabh t as an leth-san, agus thoir e do 
Eleasar an sag-art, mar thabhartas-togta 
do'n Tig-hearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, g-abhaidh 
tu aon chuibhrionn à leth-cheud, do na 
daoinibh, do'n bhuar, do na h-asail, agus 
do na treudaibh, do gach ainmhidh, ag'us 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
gleidheadh cùraim pàilliuin an Tighearn. 

31 Agus rinnMaois agus Eleasaran sag-- 
artmar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

32 Ag-us b'e an cobhartach, eadhon a' 
chuid eile do'n chreich a g-hlac na fir- 
chogaidh, sè ceud mìle, ag-us deich is tri 
fichead mìle, ag-us cuig' mlle caora, 

33 Agus tri fichead ag-us dà mhlle dheug 
bò, 

34 Ag'us tri fichead ag-us aon mhìle asal, 

35 Agus dà miiìle dheug: 'ar fhichead 
anam san iomlan, do mhnaibli do nach 
b'aithne fear le hiidhe leis. 

36 Agus bha 'n leth bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chog'- 
aidh, ann an àireamh tri cheud mìle, agrus 
seachd mile deug; 'ar fhichead agus cùig; 
ceud caora ; 

37 Agxis b'i cls an Tighearna do na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agus cùig- 
deug-. 

38 Agus ììiad am buar sè mìle deug 'ar 
fhichead: dhiubh so ò'i cls an Tighearna 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus Vìad na li-asail deich mìle thar 
fhichead agus cùig ceud: dhiubh so ò'i 
cìs an Tighearna tri fichead agus a li-aon. 

40 Agus ììiad anama nan daoine^ sè 
mìle deug: dhiubh so Vi cìs an Tighearna 
dà anam dheug 'ar fhichead. 

41 Agus thug Maois a' clùs, eadhon 
tabhartas-togta an Tighearn, do Eleasar 
an sagart, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

42 Agus do leth chloinn Israeil, a roinn 
Maois o'n luchd-chogaidh, 

43 (A nis ò'i 'n leth a bhuineadh do'n 
chomhchruinneach, tri cheud mìle, a^us 
seachd mìle deug 'ar fhichead agus cuig 
ceud caora, 

44 Agus sè mìle deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mile thar fhichead asal 
agus cùig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam', 

47 Eadhon àon leth a hhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maois aon chuibii- 
rionn à leth-cheud eadar dhuine agus 
ainmhidh, agus thug e iad do na Le- cuihhTÌonn. ^ nam pcarsanna, 

anamanna dluwinc. Eabli. peisons. Sas^. 
167 XXXI. xxxn. 

bhithich, a bha gleidheadh cùraim pàilh'uiu 
an Tigiiearna, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riaghlaidh a 
bha os ceann mhìltean an t-sluaigh, na 
ceannardan air mhìltibh, agus na ceann- 
ardan air cheudaibh, am fagus do Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad ri Maois, Ghabh 
do sheirbhisich àireamh nam fear-cogaidh 
a tha fo'r làimh, agus cha 'n'eil duine 
dhinn air chall. 

50 Uime sin, thug sinn tabhartas a chum 
an Tighearna, gach fear na fhuair e do 
sheudaibh^ òir, eadhon slablu'aidhean, 
agus usgraichean^ fàinnean, cluas-fhail- 
ean, agus criosan, a dheanamh rèite air 
son ar n-anaman an làthair an Tighearn. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile 'na sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais ulle a thug 
iad seachad do'n Tighearn,o na ceannard- 
aibh air mhiltibh, agus o na ceannardaibii 
alr clieudaibh, sè mìle deug, seachd ceud 
agus leth-cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobhart- 
ach, gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr o na ceannardaibh air 
mhìltibh, agus air cheudaibh, agus thug 
iad e gu pàilliun a' choimhthionail, mar 
chuimhneachan do chloinn Jsraeil an 
làthair an Tigheam. 

CAIB. XXXII. 

Dh'iarr clann Rcubein agus clann Ghatl sealbh saa 
fhearann air an tavbh an ear do lordan. 

ANIS bha aig clolnn Reubein agus 
cloinn Ghad ro mhòran sprèidhe: 
agus an uair a chunnaic iad fearann laseir, 
agus fearann Ghllead, feuch, ò/ia'nt-àite 
'na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agus 
ri Eleasar an sagart, agus ri uachdaran- 
aibh a chomhchruinnlch, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dlbon, agus laser, agus 
Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeh, agus 
Sebam, agus Nebo, agus Beon ; 

4 Eadhon an dùthaich a bliuail anTigli- 
earna rolmh chomhchrulnneach Israell, ia 
fearanne airson sprèidhe,agusthasprèidh 
aig do shelrbhlsich. 

5 Ulme sin, ars' iadsan, ma fhuair slnn 
deadh-ghean° a'd' shealladh, thugar am 
fearann so do d' shelrbliisich mar shellbh 
agus na tolr slnn a null thar lordan. 

6 Agus tluibhairt Maols ri cloinn Ghad, 
agus ri clolnn Reubein, An tèid bhur 
bràlthrean gu cogadh, agus an suidh sibhse 
an so ? * innil, uidheam. ' làmh-fìiailcan ; 

bracclcts. Sasg. fahhur. ATllEAMII, XXXII. 7 Ai^is c'ar son a blieir sibh mi-mhis- 
iieach do chridhc cliloinn Israeil, a dhola 
indl do'n t'hearann a tluig: an Tig'hearna 
dhoibh? 

8 Mar so rinn bliur n-aitliriche, 'nuair 
a chuirmi iado Chades-barneaa dh'amli- 
arc na tire : 

9 'Nuair a chaidh iad suas g-u g-leann 
Escoil, ag-us a chunnaic iad am f'earann, 
thug iad mi-mhisneach do chridhe chloiini 
Israeil, a chum nach rachadh iad a steach 
do'n fhearannathuganTig-hearnadhoibh. 

10 Ag-us las corruich an Tig-hearna san 
àm sin l'ein, ag^ns mliionnaich c, ag' ràdh, 

1 1 Gu cinnteach ciia 'n f'haic a h-aon do 
na daoinibh a thàinig- a nìos as an Eipliit, 
o f'liichead bhadhna dh'aois ag-us os a 
cheann, am fearann a mhionnaicli mi do 
Al)raham, do Isaac, agiis do lacob, a 
chionn nacli do lean iad mi g-u h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac lephuneh an 
Ceniseacli, agus losua mac Nnin : oir lean 
iadsan an Tig^hearna g'u li-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tighearn an 
ag-liaidh Israeil, agus chuir e air seach- 
aran* iad san fhàsach dà fhichead bhadh- 
na, gus an deacliaidh as do'n ghinealach 
sin uile a rinn olc an sealladh an Tig-hearn. 

14 Ag-us, feuch, tha sibhse air eirig-h suas 
an àite biuir n-aitliriche, g-ineal dliroch 
dhaoine, a mlieudacliadh fathast mòr- 
chorruich an Tig^hearna ri h-Israel. 

15 Oir ma tliionndaidheassibh air falljh 
o 'leantuinn-san fàgaidh e fatiiast uair 
eile san fhàsach iad, agns sgriosaidh sibh 
an shiagli so uile. 

16 Agus thàinig- iad am fag'us da, agus 
tluibhairt iad, Tog-aidh sinn mainnirean 
chaorach an so d'ar spi'èidh, agiis bailtean'* 
d'ar cloinn l)hig' : 

17 Ach tlièid sinn fèin deas-armaiclite 
roimh chloinn Israeil, gus an toir sinn iad 
d'an àite; agus ni ar clann bheag còmli- 
nuidh sna bailtibh daingnichte air sg'àth^ 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tig-hibh, gus an 
sealbhaich clannlsraeil g-ach duine dhiubh 
'oig-hreachd fèin : 

19 Oir cha sealbhaich slnne maille riu- 
san an taobh eile do lordan, no thall o sin ; 
a chionn g-u'n do tiuiit ar n-oig-hreachd 
dhuinne air an taobh so do lordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Ag-us thubhairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibli fo'r' n-armaibh 
roimh an Ti^hearna g^u cog'adh, 

21 Agus g-u'n tèid sibh uile armaichte 
thar lordau roimh an Tighearn, g'us am 
fnadaich e mach anaimhdean as a làthair. 

22 Agus g-u'n ceannsaichear^ am fearann 
am fiaiuiis an Tigrhearna ; 'na dhèigh sin ' iomrnll, allahan. 
' c '.rghaidlì. Eabli. 

l(iS - caithriche. 
*fuidh hhur. piliidh sibh, agus bitliidh sibh neò-choii 
cach an làthair an Tighearn, agus an 
làthair Israeil, agus bithidh am fearanii 
so 'na sheilbh ag-aibh am fianuis an Tig;h- 
earn. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tig-hearn ; 
agus bithibh clnnteach g-u'm faig-h bhuì 
peacadh a mach sibh. 

24 Toga'ibh bailtean d'ur cloinn bhig-, 
agus mainnirean d'ur caoraich ; agus dean 
aibh an nl a chaldh mach as iDhur beul. 

25 Agus labhalr clann Ghad agus claini 
Reubein rl Maols, ag ràdh, Ni do shelrbh- 
islch mar a ta mo Thigliearn ag: àlth- 
neadh. 

26 Blthldh ar clann bheag:, ar mnài, ar 
t) eudan agus ar sprèldh iiile an sin ann 
am balltibh Ghilead : 

27 Ach thèid do slieirbhlslch thairis, 
gach fear dhiubh armalchte chum cog'aldh, 
roimh an Tlghearna g-u cath, mar a tha 
mo thlghearna ag: ràdh. 

28 Agus tluig' Maois àltlme d'an taobh 
do Eleasar an sag-art, ag:us do losua 
mac Nuln, agus do phrìomh-aithrichibh" 
threubha chloinn Israeil : 

29 Agus thubhalrt Maols riu, Ma thèid 
clann Ghad, agus clann Reubein a nuU 
mallle ribh thar lordan, gach fear dhiiibh 
armalchte gu cath an làthalr an Tighearn, 
ag-us g:u'n ceannsalchear an tlr roimhlbh'', 
an sln bheir sibh dhoibh f'earann Ghllead 
niar sheilbh : 

30 Ach mur tèld iad thalris maille ribh 
armaichte, bithidh seilbh aca 'nur measg- 
f(iin ann an tìr Chanaaln. 

31 Agus fhreagalr clann Ghad, ag-us 
clann Reubein, ag- ràdh, Mar a thubhairt 
an Tighearna ri d' sheirbhlslch, mar sln 
ni slnne. 

32 Thèld slnn a nuU armalchte rolmh 
an Tig'hearna do tliìr Chanaain, a chum 
gn'7nl)i sealbh ar n-oig:hreachd ag'alnn alr 
an taobh so do lordan. 

33 Ag-us thug: Maols dhoibh, eadhon do 
clilolnn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
ag-us do leth thrèlbh Mhanaseh, mlc lo- 
seiph, rìoghachd Shiholn rlgh nan Amor- 
aeh, aa:us rloghachd Og' rig-h Bhasain, an 
tìr malile r'a bailtlbh anns na crìochalbh, 
eadho/i bailte na dìithcha mu'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, ag'us Aroer. 

35 Agrus Atrot, Sophan, agus laser, agus 
log-behah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
bailte dalng'nichte ; agus malnnirean alr 
son chaoracli. 

37 Af?us thog clann Reubein Hesbon, 
agus Elealeh, agus Ciriatalm, s cìosnaichear, 
' Tomìiaihh. ^ aithrcachaihh. AIREAMH. XXXII. XXXin. 3S Agiis Nebo, ag-us Baal-nieon, (air 
d'aii ainmean a bhi air an atharrachadh,) 
agiis Sibmah : agiis ihug iad ainmean 
oiie do na bailtibh a thog: iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghilead, vigus g-hlac iad e, 
agiis chuir iad k seilbh an t-Amorach a 
h/ia ann. 

40 Ag-us thug: Maois Gilead do Mliachir 
mac Mhanaseh ; agus ghabh e cònihnuidh 
ann. 

41 Agus chaidh laer mac Mhanaseh, 
agus g-hlac e a bhailte beaga, agus thug- 
e Aabhotiair mar ainm orra. 

42 Agnis chaidh Nobali ag'us ghlac e 
Cenat, agus a bhailte beag-a, agus tiiug' e 
Nobah mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

1 Tiintsan chloinn Israeil anns an fìiùsacJi. 50 Na 
Canaanaich agus an dealbhan agus an coslais 
leaghia uilc air an sgrios. 

JS iad so turusan chloinn Israeil, a 
chaidli mach a th' na h-Eiphit, a rèir 
an armailtean fuidh làimh Mhaois ag'us 
Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maols an.dol a mach a 
rèir an turusan, air àithne an Tighearn : 
agus is iad so an turusan, a rèir an dol a 
mach. 

3 Agus dh'imlch iad o Rameses anns a' 
cheud mhìos, air a' chìiigeadh là deug 
rìo'n cheud mhìos : alr an là màireach an 
dèigh na càisge chaidh clann Israeil a 
mach le làimh àird ann an sealladh nan 
Eiphiteach uile. 

4 (Olr dh'adhlaic na h-Eiphitich aìi 
ceud-ghin uile, a bhuail an Tighearn 'nam 
measg- : air an diathan mar an ceudna chuir 
an Tighearna breitheanas an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Israeil" o Ram- 
eses, agus champaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tha ann 
an iomall an fhàsaich. 

_ 7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa chomhalr 
Bhaabsephoin : agus champaich iad fa 
chomhaìr Mhigdol. 

8 Agus dh'imich iad o chomhair Phlhah- 
irot, agus chaidh iad troimh mheadhon 
na fairge do'n fhàsach, agus dh'imich iad 
astar thri làithean ann am fàsach Etaim, 
agus champaich iad ann am Marah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, agus 
thàinig iad gu h-Elim : agus ann an Elim 
bha dà thobar'' dheug ulsge, agus deich 
agus tri fichead craobh phailme : agus 
champaich iad an sin. 

10 Àgus dh'imich iad o Ehm, agus 
champaich iad làimh ris a' mhuir ruaidh. 

11 Àgus dh'Imich iado'n mhuir ruaidh, 
agus champaich lad ann am fàsach Shln. ' !e'n armailtihh. - thriall, gìiahh clann Israetl 

1G9 12 Àgus dh'imlch iad à fàsach Snin, 
agus champaich iad ann an Doplicah. 

13 Agus dh'imlch iad o Dhophcah, agus 
champalch iad ann an Àhis. 

14 Àgus dh'Imich iad o Àhis, agus 
champalch iad ann anRephidlm, far nacli 
robh uisge alg an t-shiagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rcphidim, agus 
champaich iad ann am fàsach Shinai. 

16 Àgus dh'imich lad o fhàsach Shinai, 
agus champalch iad ann an Clbrot-hata 
abhah. 

17 Àgus dh'Imich iad o Chibrot-hata- 
abhah, agus champaich iad ann an Has- 
erot. 

18 Àgus dh'imich iad o Haserot, agus 
cliampaicli iad anu an Ritmah. 

19 Àgus dh'imich iad o Rltmali, agus 
champaich iad ann an Rimon-pares. 

20 Àgus dh'imich iad o Rimon-pares, 
agus champaich iad ann an Llbnali. 

21 Àgus dh'imlch iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Risali. 

22 Àgus dh'Imich iad o Risah, agus 
champaich iad ann an Cchelatah. 

23 Àgus dh'imlch iad o Chehelatah, 
agus champaich lad ann an shabh 
Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shhabh Sliapher, 
agus champaich iad ann an Haradah. 

25 Agus dh'Imich iad o Haradah, agus 
champaich iad ann am Machelot. 

26 Àgus dh'imlch iad o Mliachelot, agus 
champaich iad ann an Tahat. 

27 Àgus dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich lad ann an Tarah. 

28 Àgus dh'imlcli iad o Tliarah, agus 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Àgus dh'imich iad o Mhltcali, agus 
champaich iad ann an Hasmonah. 

30 Àgus dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champalch iad ann am Moserot. 

31 Àgus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
champaich iad ann am Bene-Iaacan. 

32 Àgus dh'imich iad o Bhene-iaacan 
agus champaich iad ann an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imìcli iad o Hor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an lot-batah. 

34 Àgus dh'imich iad o lot-batah, agus 
champaich iad ann an Ebronali. 

35 Àgus dh'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Eslon-gaber. 

36 Àgus dli'imich iad o Esion-gaber, 
agus champaich iad ann am fàsach Sliin: 
is e so Cades. 

37 Àgus dh'imicli iad o Cliades, agus 
champaich iad ann an shabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Àgus chaidh Aaronan sagartsuasgu 
shabh Hor, alr àithne an Tighearn, agus 
fhuair e bàs an sin, anns an dà 1 liichead- 
amh bhadhna an dèigh do chloinn Israei! an lunis. 2 sltìiit. Kabh. AIREAMII, 
teadid a mach a tìr na h-Eiphit, air a' 
cheiid là do'n chìiigeadh mìos. 

39 Agus blia Aaron ceud agus fichead 
agus tri bliadhna dh'aois, anuair a dh'eug 
e aim an shabh Hor. 

40 Aguschuala righ Arad anCanaanach 
(a bha chòmhnuidh san àirde deas ann an 
tìr Chanaain) mu theachd chloinn Israeih 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, 
agus champaich iad ann an Salmonah. 

42 Agus dh'imichiadoShalmonah,agus 
champaich iad ann am Punon. 

43 Ag-us dh'imich iad o Phunon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an lie-abarun, aim an 
crìch Mhoaib. 

45 Ag-us dh'imich iad o lim, agus champ- 
aich iad ann an Dibon-gad. 

46 Ag-us dh'imich iad o Dhibon-gad, 
agus cliampaich iad ann an Almon-dibla- 
taim. 

47 Agus dh'imich iad o Almon-diblataim, 
agus champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibh 
Abarim, agus campaich iad ann an còmh- 
nardaibh Mhoaib, làimh ri lordan atti 
fagus clo lericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri lordan, 
o Bhet-iesimot eadhon gu Abel-sitim, ann 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
lordan attifagus do lericho, ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèidsibhanuUtharlordan, 
do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile 
luchd-àiteachaidh na tìre as bhur tìamiis, 
agus cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, 
agus sgriosaidh sibh an coslais' leaghta 
uile, agus fàsaichidh sibh'- an ionadan 
àrda uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd- 
àiteachaidh an fhearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann: oir thug mise dhuibh 
am fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crannchur mar oighreachd am measg 
bhur teaghlaichean : dhoibhsan a's lìon- 
mhoire bheir sibh an oighreachd a's mò, 
agus dhoibhsan a's teirce bheir sibh an 
oighreachd a's higha : bithidh oighreachd 
gach duine san àit anns an tuit a chrann- 
chur; a rèir treubha bhur n-aithriche 
sealbhaichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh amach hichd- 
àiteachaidh an fhearainn as bhur fianuis, 
an sin bithidh iadsan diubh d'anleig sibh 
fuireach, 'nan scolbaibh' 'nur sùilean. ' ìomhaìglican, dreachan, r'iocìidan. 
* tilgidh sibh sìos. ^ deaìgaibh, gathaibh. 
170 XXXIII. XXXIV. 

agus 'nam bioraibh 'nur taobhan, agus 
cuiridh iad campar oirbh^ san fhearann 
anns am bi sibh a chòmlinuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi 
a dheanamh riu-san, gu'i\ dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

1 Crìochan fearainn Chanaain. IG Ainmean nan 
daoiiie a blia gus a roinn mar oighreachd. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh do thalamhChan- 
aain, {is e so am fearann a thuiteas oirbh 
mar oighreachd, eadhon fearannChanaahi 
maille r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur cearn^ deas o 
fhàsach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is 
i bhur crìoch mu dheas fìor iomall na 
fairge sailUe a làimh na h-àird' an ear. 

4 Agus pilhdh bhur crioch o'n taobh mii 
dheas gu dìreadh Acrabim, agus thèid's 
air a h-aghaidh gu Sin ; agus bithidh a 
dol a mach o'n taobh mu dheas gu Cades- 
barnea, agus gabhaidh i roimpe gu Hasar- 
adar, agus thèid i air a h-aghaidh gu 
h-Asmon : 

5 Agus bheir a' chrìoch cuairt o Asnion 
gu amhainn na li-Eiphit, agus bithidh a 
dol a mach aig an f hairge. 

6 Agus a thaohh na crìch' an iar, bithidh 
agaibh eadhon an fhairge mhòr tnar 
chrìch : bithidh a' chrìoch so 'na crìch 
dhuibh air an làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an làimii 
mu thuath: o'n fhairge mhòir comhar- 
aichidh sibh dhuibh fèin gu shabh Hor. 

8 O slihabh Hor comharaichidh sibij 
bhur crìoch gu dol a stigh Hamait; agus 
bithidh dol a mach na crlche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh hhur crìoch roimpe gxi 
Siphron, agus bithidh a dol a mach aig 
Hasarenan ; is i so bhur crìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidii sibhbhur crìoch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu 
Sepham. 

1 1 Agus thèid a' chrìoch sìos o Shepham 
gu Riblah, air an taobh an ear do Ain ; 
agus thèid a' chrìoch sìos, agus ruigidh i 
gu taobh fairge Chineret a làimh na h àird' 
an ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu lordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' rnhuir 
shaillte : is e so bhur fearann le 'chrìoch- 
aibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Is e so am fearann a 
shealbhaicheas sibh le crannchur, a dh'- 
àithn an Tighearna thoirt do na naoi 
treubhan, agus do'n leth thrèibh. 

14 Oir fhuairtreubhcliloinnReubein an 
oighreachd,a.rèÌT tighe an aithriche, agus 

bitliidh iad 'nan vaimhdran duibh. 
6 cearna, oisinn. AIREAMH, XXXIV. XXXV. treubli chloiiin Ghad a reir tig-he an aith- 
riche ; agus fliuair leth threibh Mhanaseh 
an oighreachd. 

13 Fhuair an dà threubh agus an leth 
threibh an oig'hreachd air an taobh so do 
lordan amfagiis do lericho, a làimh na 
h-àird' an ear, leth ri èirig-h na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
i\g ràdh, 

17 Is iad so ainmeanna nan daoine a 
roinneas am fearann duibh : Eleasar an 
sag'art, agus losua mac Nuin. 

18 Agus g:abhaidh sibh aon cheannard 
do g:ach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad soainmeannanan daoine : 
Do thrèibh ludah, Caleb mac lephuneh. 

20 Ag:us do thrèibh chloinn Shimeoin, 
Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad mac 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn Dhan, 
Buci mac logli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son 
hèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac 
Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph- 
raim, Cemuel mac Shij^htain. 

25 Agus ceannard treibhe chloinn She- 
buhjin, Ehsaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

28 Ag:us ceannard trèibhe cliloinn Naph- 
tali, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an 
Tighearn an oighreachd a roinn do cliloinn 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 

1 Ochd ngus dà f/iichead baile atr an toiri do na 
Lehhithicìi; G Sè baiUc dhiubh chum dìdein. 
9 Na liighanna a lliaobh morlaidh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh 
ri lordan amfagiis do lericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a thabh- 
airt do na Lebhithich, do oighreachd an 
seilbh, bailte ' gn còmhnuidh a ghabhail 
annta : agus bheir sibh niar an ceudna do 
na Lebhithich fearann comh-roinn" d'am 
bailtibh mu'n cuairt orra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu còmh- 
nuidh a ghabhail annta, agus bithidh am 
fearann comh-roinn air son an sprèidhe, 
agus air son am maoin, agus air son an 
ainmhidhean uile. 

4 Agus ni igidh fearann comh-roinn nam 
'oailtean, a bheir sibh do na Lebhithich, a 
iiiach o bhalla a' bhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. ' caithrìche. 
rhroihhlean. 

171 - iomallan fearainn, bail'- 
•* comruich, girt. 5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a mulg-h 
do'n bhaile air an taobh an ear dà mhile 
làmh-choille, agus air an taobh mu dlieas 
dà mhlle làmh-choille, agus air an taobh 
an iar dà mhìle làmh-choille, agus air an 
taobh mu thuath dà mhìle làmh-choille ; 
agus bithidh am baile sa' mheadlion : 
bithidh so dhoibh'na fliearanncomh-roinn 
d'am bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailte 
chum dìdein^ a dh'orduicheas sibh air a 
shon-san a mharbhas dnine, chum g'u'n 
teich e an sin : agus riu-san cuiridh sibh 
dà bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile abheir 
sibh do na Lebhithich, ochd agus dà 
fhichead baile : iad sin bheir sibh seachad 
agus am fearann comh-roinn. 

S Agus hithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad do sheilbh chloinn Israeil : uatha- 
san aig am bheil mòran, bheir sibh mòran ; 
ach uatha-san aig am bheil beagan, bheir 
sibhbeagan: bheirgach aon d'abhaiUibli 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a tu 
e a' sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd thar 
lordan do tlnr Chanaain. 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh fèin 
bailte, gu bhi 'nambailtibh dìdein dhuibh, 
a chum gu'n teich am marbhaiche an sin, 
a mharbhas neach an ain-fhios^. 

12 Agus bithidhiad duibh 'nam bailtibh 
a chum dìdein o'n dìoghaltair^; a chun\ 
nach bàsaich esan a mharbhas duine, gus 
an seas e an làthair a' chomhchruinnich 
ann am breitheanas. 

13 Agus do na bailtibh sin a bheir sibh 
seachad,bithidh sèbailtean agaibh achum 
dìdein. 

14 Blieir sibh seachad tri bailtean air an 
taobh so do lordan, agus tri bailte bheir 
sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
'nam bailtibh dldein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan dldein, 
araoìi do chloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach, agus dhasan a bhios air chuairt 
'nam measg;; a chum gu'n teich gach 
neach an sin, a mharbhas duine gun fhios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal 
iaruinn, (air chor as g-u'm bàsaich e,) is 
mortair e : cuirear gu cinnteach ammort- 
air gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a 
thilgeadh (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) 
agus gu'm bàsaich e, is mortair e : cuirear 
gu cinnteach am mortair gu bàs. 

18 No ma bhuaileas se e le làmh-bhall^ * am mearachd. 
^ làmh-arm. 5 fìiear nafoìachd. AIREAMH. XXXV. XXXVI. -fiodha Ca dh'flieiidas abhas athoirt,) ag'us 
gu'm faig-h e bàs, is mortair e : cuirear 
gn cinnteach am mortair gu bàs, 

19 Marbhaidh dloghaltair na tbla a fèin 
am mortair : an uair a choinnicheas se e 
marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
fhuath^, no ma thilg-eas e ni sam bit/i air 
am plaid-luidhe', air chor as gu'm faig-h 
e bàs ; 

21 No ma bliuaUeas se e le alàimh ann 
aunaimhdeas, air chor as g-u'm faigh e 
bàs ; cuirear esan a bhuail e gun teag'amh 
g-u bàs ; oir is mortair e : marbhaidh 
dìoghaltair na fola am mortair, an uair a 
choinnicheas se e. 

22 Acii ma thug- e urchuir dha gu h-obann 
gun naimhdeas, no ma thilg eni sambith 
air gun phlaid-luidhe : 

23 No le cloich sam bith, a db'.'heudas 
bàs duine a thabhairt, gim e'ga fhaicinn, 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus nach bu iiamhaid da e, 
agus nach d'iarr e a chron; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
bretii eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam breitheanas sin: 

25 Agus saoraidh an comhchruinneach 
am marbhaiche à làimh dìoghaltair na 
fola, agus cuiridh an comhchruinneacli air 
ais^ e do bhaile a dhidein, gus an do 
theich e : agus fanaidh e ann gu bàs an 
àrd-shagairt, a dh'ungadh leis an oladh 
naoimh. 

26 Acli ma thig am marbhaiche uair air 
'bith an taobh a mach do chrìch baile a 
dhidein, gus an do tlieich e ; 

27 Agus gu'm faigh dìoghaltair na fola 
e an taobh a macli do chrìochaibh baile a 
dhìdein, agus gu'm marbh dìoghaltair na 
fola am marbhaiche ; cha bhi e ciontach 
do fhuil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha fuireach 
ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd- 
shagairt : ach an dèigh bàis an àrd-shagairt, 
pillidh am marbhaiche gu fearann a 
sheilbiie fèln. 

29 Agus bithidh na ìiit/ie sin 'nan reachd 
breitheanais dhuibh, air feadh bhur gineal- 
acha, 'nur n-àitibh-còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gu bàs lebeul^ fhian- 
uisean : ach ciia toir aon fhianuis teisteas 
an a^haidh neach sam bith a chum a chur 
gu bas. 

31 Agus cha ghabh sibli èiric sam bith 
air son anama mortair, a tha ciontach do 
bhàs, ach cuirear gu cinnteacli gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bìth 
air a shon-san a theich do bhaile a dliì- 
dein, a chum gu'n tigeadh e rìs a ghabliail 

' thackah cas e air. - o ghalltanas. 

3 le jàtìi-j'ìieitheamh, !e rùn mealltach, 
172 j còmhnuidh san fhearann, gu ijàs an 
t-sagairt. 

33 Mar sin cha tinaill sibh am fearann 
anns am bheil sibh ; oir truaillidh fuil am 
fearann, agus cha 'n'eil e 'n comas am 
fearann a ghlanadh do'n fhuil a dhoirt- 
eadh ann, ach le fuil an ti a diiòirt i. 

34 Na salaichibh, uime sin, am fearanii 
anns am bi sibh a chòmhnuidh, anns am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : a chionn gu 
bheil mise an Tigliearn a'm' chòmhnuidh 
am meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI. 

Nighcana chloinn Israeil aig an robh oighreachà, ga 
pòsadh 'nan trèihìt fèin. 
GUS thàinigprìomh-aithriche theagli- 
laiche chloinnGhilead, mhic Mhachir, 
mhic Mhanaseh, do theaghlaichibh nihac 
loseiph, am fagus, agus labhair iad an 
làthair Mhaois, agus an làthair nan ceann- 
ard, eadhon prìomh-aithriche chloinn Is- 
raeil; 

2 Agus thubhairtiad, Dh'àithn an Tigh- 
earna do m' thighearn am fearann a thoirt 
mar oighreachd le crannchur do chloinn 
Israeil, agus dh'àithneadh do ni' thigii- 
earna leis an Tighearn, oighreachd ar 
bràthar Shelophehaid a thoirt d'a nigli- 
eanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do mhic 
nan treubh eile do chloinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighreaclid 
ar n-aithriche, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad : mar sin 
bheirear i o chrannchur ar n-oighreachd- 
ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile'' ann do 
chloinn Israeil, an sin cuirear an oigh- 
reachd ri oiglireachd na trèibhe gus an do 
ghabhadli iad : mar sin bheirear an oigh- 
reachd-san air falbh o oighreachd thrèibhe 
ar n-aithriche. 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, a i'èir focail an Tighearn, ag ràdh, 
Is ceart a labhair treubh mliac loseiph. 

6 e so an ni a dh'àithn an Tighearna 
thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neacli a's àiU leo ; a mhàin 
ri teaghlach thrèibhe an aithriche pòsaidli 
iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibh gu trèibh : oir 
dlùth-leanaidh gach duine do chloinn 
Israeil ri oighreachd trèibhe 'aithriehe. 

8 Agus bithidh gach nighean, a shealbh 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bitli 
do chloinn Israeil, 'na mnaoi aig aon do 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal claim Israeil, gach duine dhiubh, 
oighreachd 'aithriche. 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oighreachd ^ ais-iocaidh an comhchruinneach. 

^ u bhriathraibh. *> hliadhna niìiaiihcimais DEUTER 

o aon treibh gu treibii eile ; ach dlùth- 
leanaidli g-ach duine do threubhaibh 
chloiiin Israeil r'a oig-hreachd fein. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tig-hearna 
do Mhaois, mar sin rinn nig'heana Shelo- 
phehaid : 

H Oir phòsadh Maliiah, Tirsah, agus 
Ilog-lah, agus Milcah, agus Noah, ni gh- 
eana Shelophehaid ri mic bhràthar an 
athar. ONOMI, I. 

12 Phòsadh iad ri fir do theaghhiichibh 
mhacMhanaseh nihicIoseiph,ag-us dii't'han 
an oighreachd ann an treibh teaghlaich an 
athar. 

13/5 iad sin na h-àitheantan, agiis na 
breitheanais, a dh'àithn an Tigheania le 
làinih Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làinih ri lordan an- 
fagtis do lericho. DEUTEMONOMI. CAIB. I, 

1 Alli-aitliris le Maois air va thachair do chloinn 
Israeil anns anfhàsach. 34 Geur-smachdachaiHi 
an Tiglieania àhoibli air son am mi-chreidimli. 

/S iad so na briatlu'an a labliair Maois 
ri h-Israel iiile, air an taobh so do 
lordan san fhàsach, anns a' chòmhnard 
f"a chomhair na mara ruaidhe, eadar 
Paran, agus Tophel, agus Laban, agus 
Haserot, agus Disahab. 

2 {Tha asdar aon là deug' o Horeb, 
ratliad sleibh Sheir, gvi Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà fhicheadamh bh'adh- 
na, anns an aon mhìos deug-, air a' clieud 
lci do'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, a rèir nan uile ìiithe a dh'àithn an 
Tig-hearna dha d'an taobh ; 

4 An dèig-h dha Sihon rigli nan Amor- 
ach a mharbhadh, a bha chòmhnuidh 
ann an Hesbon, agus Og' righ Bhasain, a 
blia chòmhnuidh aia- Astarot ann an 
Edrei, 

5 Air an taobh so do lordan, ann an th' 
Mhoaib,thòisich Maois air an lagh so chur 
an cèill, ag- ràdh, 

(3 Labhair an TighearnarDiaruinn ann 
an Horeb, ag- ràdh, Ghabh sibh còmh- 
nuidh fada g:u leòrsan t-shabh so: 

7 PiHibh agus gabhaibh bhur tunis, 
agus rachaibh a chum slèibh nan Amor- 
ach, ag-us a chum nan ionadan uiie am 
fag-us da anns a' chòmhnard', anns a' 
nihonadh, agus anns an t-srath, agus mu 
diieas, agus ri taobh na fairge, g-u fear- 
aini nan Canaanach, agus gu LelDanon, a 
dli'ionnsuidh na h-aimhne mòlre, aiinhne 
Eupiirates. 

S Feuch, chuirmi 'nth" roimhibli; racli- 
aibh a steach, agus sealbhaichibh am fear- 
ann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibii, Abraham, Isaac, agus la- 
cob, g-u'n tugadh e diioibh e, agus d'an 
shociid 'nan dèigh. 

9 Aguslabliair mi ribli san àm sin, ag 
••àdli, Cha 'n urraum mise bhur giùlan 
'm' aonar: anns an fhùsach. 
173 - maitheav, àrd-dìiaoinc. 10 Rinn an Tig-hearna bliur Dia iion- 
mhor sil>h, agus, feuch, tha sibli an diugli 
mar reulta nèimh a thaobli lìonmhoir- 
eachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, Dia 
biiur n-aithriche sibh mìle uair ni's 
ilonmhoire na ^Aa sibh, agus gu'mbeann- 
aiclieadii e sibh, mar a gheali e dluiilili !) 

12 Cionmis is urrainh mise leam fèiii 
bhur dragh a g-liiùlan, agus bluu' n-eail- 
ach, agus bhur comhstri? 

13 Gabliaibli-se dhuibii fèin daoine giic 
agus tuigseach'-, agus aithnichte 'nur 
treubhaibh, agus ni mise iad 'nan ceaun- 
ardaibh oirbh. 

14 Agus fhreagair sibli mi, ag:us tluibli- 
airt sibli, Tha an ni a labliair thu maitli 
dhuinne r'a dlieanamh. 

15 Agtis ghabii mi cinn bhur treublian, 
daoine giic, agus aithniciite, agus rinn mi 
iad 'naii ceannardaibli oirbli, 'nan uaciid- 
aranaibh mlillte, agus 'nan uaciidaran- 
aibii clieuda, agus 'nan uaciidaranaibh 
leth-cheuda, agus ^nan uaclidaranaibii 
dheichnear, agus 'nan iuciid-riagliiaidii 
am measg- bluu- treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breltheamli- 
naibh san àm sin, ag- ràdii, Eisdibii ris 
na cuisean a bhios eadar bluu' bràitii- 
rean, agus tiuigaibii bretii cheart eadar 
gach duine agus a biiràtiiair, agus an 
coig reacli a ta maille ris. 

17 Cha blii suim agaibli doneacli seacii 
a cheile ann am breitlieanas ; risa'bheag- 
èisdidli sibli co mhaitii is ris a' iiiliòr ; clia 
bhi athadh' oirbli roimli gluiùis duine, 
oir is le Dia a' bhreth : agus a' cliùis a 
bhios ro chruaidli oirbli, bheir sibli a m' 
ionusiiidh-se, ag^us èisdidh mise ritlie. 

18 Agus dh'àitlin mi dhuiljii san àm siu 
na h-iiile nithe bu cliòir dhuibli a diienn 
aniii. 

19 Agusan uair a dli'l luii1)]i sinii Ho- 
reb, chaidh sinn troimh an fliàsacli mhòr 
agus uamhasach sin uile, achunnaic sibh 
air slighe slèibh nan Amorach, a rèir mar 

2 cagaì. DEUTERONOMI, I. a dh'àlthn an Tighearn ar Dia dhuinn ; 
agus thàinig' sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh 
air teachd g'u shabh nan Amorach, a tha 
'n Tighearn ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

21 Feuch, chìiir an Tig-hearna do Dhia 
am fearann romhad, imich suas, sealbh- 
aich e, a reir mar a thubhairt an Tig'h- 
•earna Dia t'aithriche riut; nabiodh eagal 
ort, agus na biodh faitcheas ' ort. 

22 Agus thàinig' sibh am fagus domhsa, 
gach aon agaibh, agus thubhairt sibh, 
■Cuireamaid daoine romhainn, agusranns- 
aicheadh iad a mach dhuinn am fearr- 
ann, agus thugadh iad fios d'ar n-ionn- 
suidh a rls ciod an t-slighe air an teid sinn 
suas, agus ciod na bailte gus an tig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
maith ; agus ghabh mi dà f hear dheug 
dhibh, aon fhear as gach treibh. 

24 Agus thionndaidh iad, agus chaidh 
iad siias do'n t-sliabh, agus thàinig iad 
gu gleann Escoil, agus rannsaich iad a 
mach e. 

25 Agus ghabh iad 'nan làimh do thor- 
adh an fhearainn, agus thug iad a nuas e 
•d'ar n-ionnsuidh-ne, agus thug iad fios 
duinn a rìs, agus thubhairt iad, Is maith 
am fearann a tha 'n Tighearn ar Dia a' 
tabhairt dhuinn. 

26 Gidheadh, chab'àill leibh- dol suas, 
ach chuir sibh'' an aghaidh àithne an 
Tighearna bhur De. 

27 Agus rinn sibh gearan 'nur bùthaibh, 
agus thubhairt sibh, A chionn gu'm 
b'tluiathach leis an Tighearna sinn, tluig 
■e macli sinn a tìr na h-Eiphit, gu'r toirt 
ihairis do làimh nan Amorach, a chur as 
duinn. 

28 C'àit an tèid slnn suas? Chuir ar 
bràitlirean ar cridhe fuidh mhi-mhisnich, 
ag ràdh, Tha 'n shiagh ni's mò agus ni's 
àirde na sinne; tha na bailtean mòra, 
agus daingnichte suas gu nèamh, agusos 
bàrr*, chunnaic sinn mic nan Anacach an 
sin 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na biodh 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

.30 An Tighearna bhur Dia, a tha dol 
roimhibh, cogaidh esan air bhur son, a 
rèir nan uile nithe a rinn e air bhur son 
san Eiphit fa chomhair bhur sùl. 

31 Agus anns an fhàsach, far am faca 
tn cionnus a ghiìilain an Tighearna do 
Dhia thu, mar a ghiùlaineas duine a 
oihac, san t-slighe sin uile air an deach 
aidh sibh, gus an d'thàinig sibh do'n 
àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid 
sibh an Tighearn bhur Dia, 

33 A dli'imich roimhibh san t-sliglie, a ' mi-mhisneach. - cha hii toil leihli. 

' shcas sibh a mach, rinn sihh ar' a mach. 

174 rannsachadli a mach àite dhuibh gus ar 
bùthan a shuidheachadh ann, ann an 
teine san oidhche, a nochdadh dhuibli 
ciod an t-slighe air an imicheadh sibh, 
agus ann an neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim 
bhur briathran, agus bha corruich air, 
agus mhionnaich e, ag i'àdh, 

3.5 Gu cinnteach cha'n fhaic a h-aon do 
dhaoinibh^ a' ginealaich uilc so am fear- 
ann maith sin, a mhionnaich mise gu'ii 
tugainn d'ur n-ai'thrichibh. 

36 Saor o Chaleb mac lephuneh; chi 
esan e, agus dhasanbheir mi am fearann 
air an do shaltair e, agus d'a chloinn, a 
chionn gu'n do leaii e 'n Tighearna gn 
h-iomlan. 

37 Mar an ceudna, bha fearg air an 
Tighearna riumsa air bhur sgàth, ag 
ràdh, Cha tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 ^c/ilosuamac Nuin, atha'nasheas- 
amh a' d' làthair, thèid esan a steach 
an sin. Thoir misneach dha; oir bheir 
e air Tsrael a shealbhachadh. 

39 Agus bhur leanbana' a thubhairt 
sibh gu'm biodli iad 'nan creich, agus 
bhur clann', aig: nach robh san là ud 
eòlas air maith seach olc, thèid iadsan a 
steach an sin, agus dhoibhsan bheir mi e, 
agus sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pilhbh, agus 
gabhaibh bhur tunis do'n fhàsach, air 
slighe na mara niaidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thubli- 
airt sibhrium,Pheacaich sinn an aghaidl? 
an Tigheam, tlièid sinn suas agus cog- 
aidh sinn, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
an Tighearn ar Dia dhuinn. Agus chrios- 
laich sibh oirbh gach fear agaibh 'airm 
chogaidh, agus bha sibh ullamh gu dol 
suas do'n t-shabli. 

42 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, agus na 
cogaibh, oir cha 'neil mise 'nur measg; 
air eagal gu'm buailear^ sibli an làthair 
bhur naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus cha'n 
èisdeadh sibh, acli rinn sibh ceannairc 
an aghaidh àithne an Tighcarn; agus 
chaidh sibh gu h-an-dàna suas do'n 
t-sliabh. 

44 Agus thàlnig na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidli san t-sliabh sin, a mach 'nur 
n-aghaidh, agus ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir iad as dhuibh ann an 
Seir, eadhon gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghull sibh an 
làthair an Tigheani; ach cha 'n èisdeadh 
an Tighearna ri'r ffuth, agus cha tugadh 
e cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an Cades < a hìiàrr air sin, ^ do dhaoinibh sin. Eabli. 
f' clann bhea^. '' mir. Eabh. ^gu'nlcagar. DEUTERO 

mòran làithean, a reir nan lcVithean a 
dh'fhan sibh an sin. 

CAIB. II. 

1 Mu Moinn Esaii, 9 viu na MoaJiaich, 16 agus mu 
na h-Amonaich. 2i Sion an t-Amorach agus a 
shluagh uile air an sgrius. 
A N sin phill sinn, a^ns ghabh sinn ar 
/jL turns do'n fhàsacli, air slighe na mara 
ruaidhe, mar a labhair an Tighearna 
rimnsa ; ag:us chuairtich sinn shabh Sheir 
mòran làithean. 

2 Agus labhair an Tighcarna rium, ag 
ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr: pilhbh ri tnath. 

4 Ag-us àithn thnsa do'n t-shiag:h, ag 
ràdh, Tha sibh gu dol troimh chrìcli bhiu- 
"bràithre cloinn Esau, a ta chòmhnnidh 
ann an Seir, agus bithidh eagal orra 
•roimhibh: ach thugaibh aire mhaith 
■dhuibh fèhi. 

5 Na beanaibh riu ' ; olr cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cha tolr nir- 
ead as leud troidhe ; a chionn gu'n d'thug 
mi shabh Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum g:u'n ith sibh; agus 
mar an ceudna, ceannaichidh sibh uisge 
iiatha le h-airgiod, a chum gii'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu ann an uile oibribh do làimhe: is 
aithne dha do thriall troimh 'n fhàsach 
mhòr so : rè an dà f hichead bhhadhna so 
bha 'n Tighearna do Dhia maille riut, 
cha robh uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha chòmh- 
nuidh ann an Seir, trìd shhghe a' chòmh- 
uaird o Elat, agus o Esion-gaber, phiU 
sinn, agus chaidh sinn seachad air shghe 
fàsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhaìrt an Tighearna rium, 
Na buin gu naimhdeil ris na Moabaich^ 
agus na dean strì riu ann an cath : oir cha 
toir mi dhuit a hheag d'am fearann mar 
sheilbh, a chionn gu'n d'thug' mi Ar do 
chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Emich rolmhe a chòmh- 
nuidh ann, sluagh mòr, agus llonmhor, 
agus àrd mar na h-Anacaich ; 

11 A mheasadh mar an ceudna 'nam 
famhairean' mar na h-Anacalch, ach 
thug na Maobaich Emich mar alnm orra. 

12 Bha, mar an ceudna, na Horalch a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir; ach 
thàlnig clann Esau 'nan dèigh, agus 
chuir iad as dolbh as an sealladh, agus 
g-habh lad còmhnuldh 'nari àite, mar a 
rinn Israel ri fearann a sheilbh-san, a 
thug an Tlghearna dhoibh. 

13 A nis èlribh suas, thuhhaìrt m'ise. ' Na cogaibh riu, • Na dean iuair-eigneadh air 
123 Moabaich. 3 athaich, curaidhean. 

17.T NOMI, I. n. 

agus rachaibh thar sruth Shereld; agns 
chaidh sinn tiiar sruth Shereid. 

14 Agus ò'i 'n ùin' anns an d'thàinig 
sinn o Chades-barnea, gus an deachaidh 
sinn thar srnth Shereid, ochd bhadhna 
deug thar f hichead ; gus an robh gineal- 
ach an t-sluaigh-chogaidh ulle air an 
caitheamh a mach o mheasg an t-slòlgh^j 
mar a mhionnaich an Tighearna dholbh. 

15 Oir, da rneadh, bha làmh an Tlgh- 
earna 'nan aghaidh, gu'n sgrios o mheasg 
an t-slòigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha na fir- 
chogaidh uile air an claoidh, agus air bàs- 
achadh o mheasg an t-sluaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearna rlum, 
ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thalris an dlugh 
troimh Ar, crloch Mhoaib. 

19 Agus un iiair a thig thu 'm fagus 
thaU fa chomhalr chloinn Amoin, na buin 
gu naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu : 
oir cha toir mi dhuit sealbh sam bith do 
f hearann chloinn Amoin, a chionn gu'n 
d'thug mi e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'na 
fhearannfhamhalrean; ghabhfamhalrean 
còmhnuidh ann san t-sean aimslr, agus 
thug na h-Amonalch Samsumaich mar 
ainm orra, 

21 Shiagh mòr agus lìonmhor, agus àrd 
mar na li-Anacaich ; ach sgrios an Tigh- 
earn iad rompa, agus thàinlg iad 'nan 
dèigh agus ghabh iad còmhnuldh 'nan 
àite : 

22 Mar a rlnn e ri cloinn Esau a bha 
chòmlmuidh ann an Seir, an uair a sgrios 
e na Horaich rompa ; agus thàinig iad 
'nan dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh 
'nan àite, eadlion gus an là 'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmhnuldh 
ann an Haserlm, eadhon gu Hadsah, sgrios 
naCaphtoraich athàinig amachàCaphtor 
iad, agus ghabh ladcòmhnuidh 'nan àlte. 

24 Elrlbh suas, gabhaibh bhur turus 
agus rachaibh thar sruth* Arnoin : feuch, 
thug ml do d' làimh Sihon an t-Amorach, 
rlgh Hesboin, agus 'fhearann; tòisichair 
a shealbhachadh, agus dean strì ris ann 
an cath. 

23 Air an là 'n dlugli tòisichldh mi air 
t'uamhann-sa, agus t'eagal, a chur air na 
cinnlch a ta fuidh nèamh uile, a chhiinn- 
eas lomradh ort: agus criothnaichidh iad, 
agus blthidh cràdh*^ orra a'd' làthair. 

26 Agus clmir mi teachdalrean à fàsach 
Chedemoit gu Sihon righ Hesboin, le 
briathraibh sìtli, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabiiail troimh t'fhear- 
ann: Imichldh ml romham air an ratliad 
mhòr, cha tlonndaidh mi aon chuid a chum * a' chaimp. Eabh. 5 amhair.n. 

^ àmìigliar, iomgltuin. DEUTERO 

na laimhe deise, no cliiim na làimhe 
clìthe. 

28 Biadh air son airg-id reicidh tu rium, 
a chum g'u'n ith mi, agus ulsge air son 
airg-id bheir thu dhomh, a chum g'u'n òl 
mi ; a mhàin imichidh mi romham do m' 
chois. 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
chòmhnuidli ann an Seir, ag-us na Moab- 
aich a tha cliòmhnuidh ann an Ar) gus an 
tèid mi thar lordan, do'n fhearann a tha 
'n Tig-hearn ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leig-eadh Sihon Rig:h Hesboin 
leinn dol troimh 'fhearann ; oir chruaidh- 
ich anTighearna doDhia a spiorad, ag-us 
rinn e a chridhe rag-', a chum gu'n tugradh 
e thairis e do d' làimh, mar a chitheur air 
an là'n diug-h. 

31 Ag-us thubhairt an Tig^hearna rium, 
Feuch, thòisich mi air Sihon ag'us 'fliear- 
ann a thoirt thairis a'd' fiiianuis : g-abh 
sealbh", a chiim gu'm bi 'fhearann agad 
mar oig-hreachd. 

32 An sin thàinig: Sihon a mach 'nar 
n-ag-liaidh, e fèin, agus a shkiagh uile, a 
chogadh aig lahas. 

33 Ag-us thuganTig-hearn arDia thairis 
e romhainn, ag'us bhuail sinn e fèin, agus 
a mhic, ag'us a shhiagh uile. 

34 Ag-us g-hlac sinn a bhailtean' uile san 
àm sin, ag-us sgrios sinn g-u tur fìr, ag-us 
mnài, agus clann bheag: g'ach baile ; cha 
d'fhàg: sinn a h-aon a làthair'': 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobhartach, ag'us creach 
nam bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnoin, ag-us o'n bhaile a ta làimh ris an 
t-sruth, eadhon g-u Gilead, cha robh aon 
bhaile tuiUe 's làidir air ar son: thug; an 
Tighearn ar Dia ìad uile thairis duinn. 

37 A mhàin g-u fearann cliloinn Amoin 
cha d'thàinig- thu, no gu àite sam bith am 
fagus do shruth^ laboic, no g-us na bailt- 
ibh am ineasg nain beann, no gu (dte 
sam bith a thoirmisg- an Tighearn ar Dia 
dhuinn. 

CAIR. in. 

1 Bhnadluiich clann Israeil air Og rìgh Bhasain. 
12 Ciaiinchur sldiorhd Reubein ngus Gliad. 
23 Gìiuidh Maois dol a steach do fhearaim Clia- 
naain ; 27 ach fliuair e a mliàin scalladh dhelli o 
mhullarh Phisgah. 

AN sin phiU sinn,agus chaidhsinn suas 
air an t-slig-lie g'U Basan : agus 
tiiàinig' Og' righ Bhasain a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin agus a shhiagh uile, gu 
cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tig-heama riumsa, 
Na biodh eagal ort roimhe: oir do d' 
làimh-sa bheir mise thairis e fèin, agus a ' reasgach, do-luhaidh. ~ tbisich, sealhhaìc.h. Eabli. 
5 3 mhòr-bliailtean, a chalhruichcan. ^ bcb. 
176 NOMI, II. III. 

shluagh uile, ag'us 'fliearann; agus nr 
thu ris mar a rinn thu ri Sihon rig'h nan 
Amorach, abha chòmhnuidh aig; Hesbon. 

3 Mar sin thug anTighearn ar Dia thair- 
is d'ar làimh-ne mar an ceudna Og: rig'h 
Bhasain, agus a shluagh uile: agus bhuail 
sinn e, gus nach d' fhàg-adh a h-aon bcò 
aig:e. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile sait 
àm sin ; cha robh baile nach d'tlnig sinii 
uatha, tri fichead baile, dìithaich Argoib 
uile, rloghachd Og: ann am Basan. 

5 Dha na bailte sin uile air an daing- 
neachadh le ballaàrd, le geataibh agus le 
crannaibh, a thuilleadh air bailtibh guu 
bhalla, ro mhòran. 

6 Agus sgrios sinn g-u tur iad, mar a 
rinn sinn air Sihon rigli Hesboin, a' lèir- 
sgrios fhear, bhan, agus chloinne gach 
baile. 

7 Ach ghabh sinn aii sprèidh uile, agiis 
creach nam bailte mar chobhartach dhuinn 
fèin. 

8 Agus thug sinn, san àm sin, à làimh 
dà righ nan Amorach, am fearann a te 
alr an taobh so do lordan, o shruth Arnoin 
gu sliabh Hermoin : 

.9 (Tliug na Sidonaich Sirion mar alnm 
airHermon: agus thug na h-Amoraicli 
Senir mar ainm air:) 

10 Balltean a' chòmhnalrd'' ulle, agus 
Gllead ulle, agus Basan uile, gu Salcha 
agus Edrel, bailtibh rloghachd Og ann 
am Basan: 

1 1 Oir bha Og righ Bhasaln a mhàln a 
làthair do fhuigheall nam famhairean; 
feuch, a leaba, bu leaba iarulnn i : nach 'eit 
i ann an Rabat chloinn Amoln? ò'iadnaoi 
làmha-coIUe a fad, agus celthlr làmha- 
coille a leud, a rèlr làmh-choiUe dulne. 

12 Agus am fearann so, a shealbhaicli 
siun san àm sin, o Aroei', a ta làimh ri 
sruth Arnoln, agus leth slèlbh Ghllead,. 
agus a bhallte, thug mi do naReubenich, 
agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuld eile do Ghllead, agus 
Basan ulle, eadhon rìoghachd Og, thug 
mi do leth thrèibh Mhanaseh; dìithalch 
Argolb ulle, maille ri Basan uile, d'an 
ainm' fearann nam famhalrean. 

14 Ghabh lair, mac Mhanaseh, dìitli 
aich Argoib ulle gu crìochalbh Ghesurl, 
agus Mhaachati; agus thug e Basan- 
Habhot-Ialr mar ainm olrre a rèlr 'alnme 
fèin, gus an là'n dlugh. 

15 Agus tluig mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na 
Gadaich, thug ml o Ghilead eadhon gii 
sruth Arnoln, leth a' ghhnne, agus an 
t-iomall, eadhon gus an sruth laboc, 
crìoch chloiun Anioin : 5 amhainn. ' ,i' chònaird. 

"< d'an goi'car. DEUTERONOMI. m. IV. 17 An còmhnard mar an ceiidna, agais 
lordan, agus a chrìochan, o Chineret, 
eadhon g'U muir a' chòmhnaird, a' mhuir 
shaillte, fiiidh Asdot-pisg'ah a làimh na 
h-àird' an ear. 

IS Agus dh'àithn mi dhuibhsan àm sin, 
ag ràdh, Thug- an Tig'heama bhur Dia 
dtiuibh am fearann so r'a shealbhachadh : 
theid sibh a mdl fo'r n-armaibh roimh 
bhur bràithre clann Israeil, grach neach 
a ta foghainteach a chimi cog-aidh. 

19 Ach fanaidh bhiu" mr.ài, agus bhur 
clann bheag, agus bhiu- sprèidh, (o;> 
is aithne dhomh gu'??z hhe'ìl mòran 
sprèidhe agaibh,) 'mxr bailtibh a tiug mi 
dhuibh, i 

20 Gus an toir an Tigheama fois d'ur 
bràithribh, co mhaith agais dhuibhse, agus 
gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna 
ani fearann a thug an Tigheama bhur 
Dia dhoibh an taobh thall do lordan: 
agus an sin pillidh gach duine agaibh g'a 
sheilbh, a thug mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do losua san àm 
sin, ag ràdh, Chunnaic do shùile na h-iiile 
nithe a rinn an Tighearna bhur Dia ris 
an dà righ sin : mar sin ni an Tiglieama 
ris na rìoghachdaibh uile gus am bheil 
thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa : oir 
cogaidh an Tigheama bhur Dia e fèin air 
bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tigheama 
san àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhè, thoisich thu air 
do mhòrachd, agus do làmh chumhachd- 
ach a nochdadh do d' òglach : oir cò an 
Dia air nèamh no air talamh, a's un-aifin 
a dheanamh a rèir t'oibre-sa, agus a rèir 
do chumhachd-sa ? 

2.5 Guidheam ort, leig dhomh dol thairis, 
iigiis am fearann maith sin fhaicinn a 
tha'n taobh thall do lordan, an sliabh 
maith sin, agus Lebanon. 

26 Ach bha fearg air an Tigheama rium 
air bhur son-sa, agus cha d'èisd e rium : 
agus thubhairt anTigheama rium, Gu ma 
leòr leat e ; na labhair ni's mò rium mu'n 
chìiis 80. 

27 Falbh suas gu mullachPhisgah, agus 
tog suas do shìiile ris an àird' an iar, agus 
ris an àirde tuath, agus ris an àirde deas, 
agiis ris an àird an ear, agus amhairc le 
d' shùilibh ' ; oir cha tèid thu thar lordan 
so. 

28 Ach thoir àithne do losua, agus tholr 
misneach dha, agus neartaich e : oir thèid 
esan thairis roimh an t-sluagh so, agus 
bheir e orra am fearann sin a chi tliusa, a 
shealbhachadh mar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh sa' 
ghleann thall ta chomhair Bhetpeoir. 

_ 'an t-eagal. cxm. IV. 

1 Earail chum ùinhlachd do lagh Dhe. 41 Cliuif 
Maois aìr ìeth tri bailte dìdein air an taolh an ear 
do lordan. 

ANIS uime sin èisd, O Israeil, ris na 
reachdaibh, agus ris na breitheanais, 
a^/mmise a' teagasg dhulbh a dheanamh, 
a chum. gu'm bi sibh beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach agus gu'n sealbhaich sibh 
am fearann a bheir an Tigheama Dia 
bhur n-aithriche dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a bheag ris an fhocal a 
tha mise ag àithneadli dhuibh, ni mò a 
bheir sibh ui sam bith uaith, a chum gu'n 
glèidh sibh àitheantan an Tigheama bhur 
Dè, a tha mise ag àithneadh dhuibh. 

3 Chimnaic bhur sùile ciod a rinn an 
Tighearna thaobh Bhaal-peoir: oìr na 
daoine siu uile a lean Baal-peor, sgrios 
an Tigheama bbiu- Dia iad as bhur 
measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tigh- 
earna bhur Dia, beò gach aon agaibh air 
an là'n diugh. 

5 r'euch, theagtiisg' mi dhuibh reachdan 
agus breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 
an Ti^'hearna mo Dhia dhomh, a chum 
gu'n deanadh sibhse mar sin anns an 
tliearann gus am bheil sibh a' dol g^'a 
shealbhachadh. 

6 Uinie sin gleidhibh agus deanaibh ìad,- 
oir is e so bhur gliocas agus bhur tuigse 
ann an sealladh nan cinneach, a chluinn- 
eas na reachda sin uile, agus a their, Gu 
cinnteach ìs sluagh glic agus tuigseach an 
cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, aig am 
hheil Dia am fagus doibh, mar a ta 'n 
Tighearn ar Dia-ne sna h-uile nithihh air 
son am bheil sinne a' gairm air ? 

S AgTis cia an cinneach co mhòr, aig am 
bheil reachdan agus bìeitheanais co cheart 
ris an lagh so uile, a tha mise a' cur 
roimhibh air an là'n diugh ? 

9 A mhàin thoLr an aire dhuit fèin, agus 
glèidh t'anam gu dìchiollach, air eagal" 
gu'n dlchuimhnich thu na nithe sin a 
chunnaic do shùilean, agus air eagai 
gu'n dealaich iad ri d' chridlie uile làith- 
ean do bheatha ; ach teagaisg iad do d' 
mhic, agus do mhic do mhac : 

10 Gu h-àraidh an là a sheas thu an 
làthair an Tighearna do Dhè ann an Ho- 
reb, an uair a thubhairt an Tighearaa 
riumsa, Tionail thugam'' an sluagh r'a 
chèile, agus bheir mi orra mo bhriathran 
a chluinntinn, a chum gri fòghlum ìad 
eagal a ghabhail romham rè nan uile 
làithean a hhios iad beò air an talamh, 
agus gux\ teagaisg iad an clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, agus 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabh^; agfus bha ' chiigani. */iiidh 'lì t/t'-ÌHB 

N DEUTERO 
'n sllabh a' losg-adli le telne gn meadhon 
nèimh, maiUe ri duibhre, neoil, agns dubh- 
dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tighearna ribh a 
meadhon an teine : chuala sibh guth 
nam briathran, ach coslas sam bith 
cha 'n fhaca sibh ; a mhàin chuala sibh 
g-uth. 

13 Agus chuir e 'n ceill duibh a choimh- 
cheangal, a dh'àithn e dhuibh a choimh- 
honadh, eadhon deich àitheantan; ag'us 
sgrìobh e iad air dà clilàr chloiche. 

14 Ag'us dh'àithn an Tig-hearna dhomh- 
sa san àm sin, i'eachdan agus breitheanais 
a theagasg dhuibh, a chimi gu'n deanadh 
sibh iad anns an fhearann a thèid sibh a 
null g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fèin, (oir cha 'n fhaca sibh gnè 
coslais sam bith anns an là a'ir an do 
labhair an Tighearna ribh ann an Horeb, 
à meadhon an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fèin, 
agus gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà. 

17 Coslas alnmhidh sam bith a tha aìr 
an talamh, coslas eoin sgiathaich air bith 
a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas air 
an làr, cosìas èisg air bith a tha sna h-uisg- 
ibh fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shùilean rl nèamh, agus an uair a chi thu 
a' ghrlan, agus a' ghealach, agus na reult- 
an, eadhoii slòlgh nèimh uile, gu'n tairn- 
gear thu gii cromadh sìos dhoibh, agus 
gu aoradh a dheanamh dholbh, a rolnn ' 
an Tighearna do Dhia ris gach cinneach a 
ta fuidh nèamh ulle. 

20 Ach ghabh an Tighearna sibhse, agus 
Ihug e mach slbh as an àmhuinn iarulnn, 
as an Eiphit, gu bhi 'nur shiagh air son 
oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
dlugh. 

21 Agus bha fearg aig an Tigheania 
riumsa alr bhur sonsa^ agus mhionnaich 
e nach rachainn thar lordan, agus nacli 
rachainn a steach do'n fhearann mhaith 
sln a tha 'n Tighearna do Dhia a' tabhairt 
duit mar oighreachd. 

22 Ach is èigln domh bàs fhaotainn san 
fheai'ann so, cha tèid ml thar lordan; ach 
thèid slbhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearann malth sln. 

2.3 Thugalbh anaire dhuibh fèin,aireag- 
al gu'n dìchuimhnich sibh coimhcheang- 
al an Tigheama bhur Dè, a rinn e ribh, 
agus gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaldhte, coslas nì alr bith a thoirmisg an 
Tighearn do Dhia dhult : NOMI, IV. 

24 Olr la teine dian-loisgeach an Tigii- 
earna do Dhia ; is Dia eudmhor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus clann 
cloinne, agus a dh'fhanas slbh fada san 
fliearann, agus a thrualUeas slbh sìbhfein, 
agus a ni sibh dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, agus a ni sibh olc ann an seall- 
adh an Tighearna do Dhè, agus a bhros- 
naicheas slbh e gu felrg ; 

26 Gairmeam nèamh agus talamh mar 
f hiannls 'nur n-agliaidh air an là 'n diugh, 
gu'n tig lèlr-sgrios oirbh gu li-aithghearr 
as an fhearann a chum am bheil sibh 
dol tliar lordan g'a shealbhachadh : cha 
bhuanaich slbh bhur làithean air, ach 
sgriosar slbli gu tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna sibh 
am measg nan cinneach, agus fàgar slbh 
tearc an àlreamh am measg nan cinneach, 
far an toir an Tighearna sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do dhiath- 
aibh, obalr làmha dhaoine, fiodh agus 
clach, nach faic, agus nach chilnn, agus 
nach ith, agus nach gabh fàile. 

29 Ach ma dh'Iarras tu 'n Tighearna do 
Dhia as a sln, amalsidh tu air, ma dh'iarr- 
as tu e le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam. 

30 'Nuair a bhlos tu ann an àmhghar, 
agus a thig na nithe sin uile ort sna làlth- 
ibh deireannach, ma plillleas tu chum an 
Tighearna do Dhè, agus ma bliios tu 
ùmhal d'a ghuth ; 

31 (Olr is Dia tròcaireach an Tighearna 
do Dhla-sa,) cha trèlg e thu, ni mò a 
sgrlosas e thu, no dhìchulmhnicheas e 
coimhcheangal t'aithriche, a mhionnaich 
e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nls do na làithibh a 
chaldh seacliad, a bha romhad, o'n là air 
an do chruthaich Dia an duine air an 
talamh, agus fìosraich o aon iomall do 
nèamh gus an t-Iomall eile, an robhriamh 
ni sam bith ann mar an ni mòr so, no'n 
cualas ni cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh sam bith guth 
Dhè a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair iad 
beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia^ ri dol gu cinn- 
each a ^habhail da fèln o mheasg clniìich 
ei/e,Ie deuchainnibh'', le comharaibh, agus 
le h-Iongantasalbh, agus le cogadh, agus 
le làimh chumhachdaich, agus le gàirdean 
sinte mach, agus le h-uamhasaibh mòra, 
a rèlr nan ulle nithe a rlnn an Tighearna 
bhur Dia air bhur son san Elphit fa 
chomhair bhur sùl ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chiun gu'm 
biodh fios agad gur e 'n Tighearn a's 
Dia ann ; cha 'ìt'eil ann ach e. 1 a phàirdch, a thug. 
178 • air soiihhur brlalhra-sa. Eabh. ^Bia sam bith. ^huairibh. DEUTEROX 

36 A nèamh thua: e ort a ghiith a clihiinn 
tiim, a chmn gn'n teag:aisg-eadh e thii: 
ag^us air tahimh nochd e dhuit a tneine 
TOÒr, ag:us chuala tu a bhriathran à meadh- 
on an teine. 

37 Ag:us a chionn gu'n do ghràdhaich e 
t'aitiiriche, uime sin thagh e an shochd 
'nan deig'h, ag-us thu^ e thusa mach 
'ua shealladh, le 'chumhachd mòr, as an 
Eiphit : 

3S A dh'fhuadachadh a mach chinneach 
ronihad, a's mò ag-us a's cumhachdaiche 
na thusa, g-'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
■dhuit am fearainn 'na oighreachd, mar 
air an là an diugh. 

39 Biodh agad tìos uime sin an diugh, 
•agus thoir fa'near ann ad chridhe, gur e'n 
Tig-hearn a's Dia ann air nèamh shuas, 
ag:us air an talamh a bhos': cha '?i'ei7 
ann ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sln a reachdan, a- 
g-us 'àitheantan, a tha mise ag' àithneadh 
dhuit an diugh, a chum gu'n eirich gu 
maith dhuit, agusdo d' chloinna'd' dheigh, 
agus a chum gu 'm buanaich thu clo 
iàithean aù- an fhearann, a bheir auTigh- 
€arna do Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chuir jNIaois air leth tri bailt- 
■ean air an taobh so do lordau, leth ri eirig^h 
na greine ; 

42 A chum gu'n teicheadh am marbh- 
aiche an sin, a mharbh a choimhearsnach 
gim fliios da, agus gan flniath aige dha 
*an aimsir a chaidh seachad : agus gu'n 
teicheadh e gu h-aon do na baiUibh sin, 
agus gu maireadh e beò : 

43 Eadhoìi Beser san fkàsach, ann an 
dùtliaich a' chòmhnah'd", do na Reuben- 
ich ; agus Ramot ann an Gilead, do na 
Cadaich ; agus Golan ann am Basan, do 
na Manasaich. 

44 Agus is e so an lagph a chulr Maois 
Toimh chloinn IsraeiL 

45 Is iad so na teisteis', agus na reachd- 
an, agus na breitheanais, a labhair Maois 
i'i cloinn Israeil, an iiair a thàinig iad a 
mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do lordan sa' ghleann 
thall fa chomhair Bhet-peoir, ann am 
fearann Shihoin righ nan Amorach, a bha 
cliòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail 
ÌMaois agus clann Israeil, an deigh dhoibli 
teachd a mach as an Eiphit : 

47 Agus shealbhaich iad'fhearann, agus 
fearann Og; righ Bhasain, dà rig-h nan 
-\morach, a bha air an taobh so do lor- 
<lan, leth ri eirigh na grèine ; 

48 O Aroer, a ta làimh ri bi-ualch snith 
Amoin, eadhon gu sh'abh Shihoin, a's e 
Jlermon, ' sìiios. • anns an tìr rèidh. fianuiseaii. 
gic'ti ÌGiitìsuich. 5 ciinradh, cìiinhnant. 

tigh iiati Iràìlìean. ' gearrta, gràbhalta. 
179 oMi, rv'. V. 

49 Agus an còmhnard uile alr an taobh 
so do lordau a Uumh na h-àird' an ear, 
eadhon gu muir a' chòmhnaird, fuidh 
thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

I Aithris a' choimhcheangail a rinn Dia ri cloinnls- 
raeil ann an Horcb. 6 Na deich àitheantan. 
23 Air iarrtus an t-sluaigli fliuair Maois an lash 
Dhia. 

AGUS ghairm Maols alr Israel uile, 
ag-us thubhairt e rlu, Eisd, O Israeil, 
rls na reachdaibh agus na breitheanais a 
labhras mi 'nur chiasaibh air an là'n diugli, 
a chum gu fòghhim* sibh iad, agus gu'r 
g-lèidh agus gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Dia colmh- 
cheangal'' ruinn ann an Horeb. 

3 Cha d' rlnn an Tighearn an colmh 
cheangal so r'ar n-aithrichibh, ach ruinne, 
cadhon ruinne a tha uile beò an so air an 
là'n dlugh. 

4 Ag-haidh ri h-aghaidh labhair an Tigh 
earna ribh sau t-shabh, à meadhon au 
telne, 

5 (Sheas mlse eadar an Tlghearn agus 
sibhse san àm sin, anochdadh dhuibh foc- 
ail an Tighearn : oir bha eagal oirbh 
rolmli an teine, agus cha deachaldh sibh 
suas do'n t-shabh,) ag- ràdh, 

6 Is mise an Tlghearna do Dlu'a, a thug: 
a mach thusa à th- na h-EIphit, à tigh na 
daorsa''. 

7_ Na blodh dèe sam bith eile agad a'm' 
fliianuis. 

S Na dean dhult fèln dealbh snaldhte', 
no coslas air blth a dh'aon ni a ta shuas 
air nèamh, no a fa shìos air an talamh, no 
a ta sna h-uisgeachaibli fuidh 'n talamh. 

9 Na crom thu fèln sìos doibh, agus na 
dean selrbhls* doibh : oir mise an Tigh- 
earna do Dhla, is Dia èudmhor mi, a' 
leantulnn aingldheachd nan aithrichean 
alr a' cliloinn, agus alr an treas agiis air 
a' cheathramh ginealach dhiubhsan a 
dli'fhuathalcheas ml, 

10 Agus a' deanamh' tròcalr do mhìUIbh 
dhiubhsan a g-hràdhaicheas mi, agus a 
ghleldheas m'àltheantan. 

I I Na tabhair ainm anTIgheama doDhè 
an dìomhanas: oir cha mheas an Tig:h- 
earna neo-chiontach esan a bheir'ainm an 
dìomhanas. 

12 Thoir an alre là ua sàbald a naomh- 
achadh'", mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dhia dhuit. 

13 Sè UMthean saothraìchidh tu, agus ni 
thu t'obalr uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tigheama do Dhè : air ari là so cha 
dean thu obalr sam bitli, thu fèln, no do " aoradh. 9 a' nochdadh. 

Coimhid !à na sàhaid chum a naomhnchadk. 

N2 DEUTERONOMI, V. VI. mhac, no do nigliean, no t'òglacli, no do 
bhanog-lacli, no do dhamh, no t'asal, no 
aon air hith do d' spreidh, no do choig-reach 
a tha'n taobh a stiffli do d' gheataibh ; a 
chiim g'ii'n gabh t òglach agus do bhan- 
og'lacli ibis co miiaith riiit fein. 

13 Agus cuimlmicli gu'n robh thufeiii 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug an Tighearna do Dhia 
mach as a sin thu, le làimh chumhachd- 
aich agus le gàirdean sìnte mach : uime 
sin dh'àithn an Tighearna do Dhia dhuit 
an t-sàbaìd a choimhead'. 

16 Tabhair urram'" do t'athair agus do 
d' mhàthair, niar a dh'àithn an Tighearna 
do Dhia dlniit; a chum gu'm buanaichear 
do làithean, agus gn'n eirich gu maith 
dhuit, san t'hearann a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

IS Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a blieir thu lìanuis bhreige an 
aghaidh do choimliearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas 
tu tigh do choimhearsnaich, 'fhearann, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 
'asal, no ni air bith a's le do choimhears- 
nach. 

22 Na briathra sin labhair an Tighearna 
r'ur coimhthional uile san t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh- 
dhorchadais, le guth mòr ; agus cha do 
chuir e tuilleadh ris : agus sgriobh e iad 
air dà chlàr chloiche, agusthug e dhomh- 
sa iad. 

■ 23 Agus an uair a chuala sibh an guth à 
meadhon an dorchadais, agus an t-sleibh 
a' losgadh le teine\ an sin thàinig sibh 
ani fagus domhsa, eadìion uile cheann- 
ardan bhur treubhan, agus bhur seanair- 
ean, 

:24 Ag-usthubhairtsibh, Feuch, dh'flioill- 
sicli an Tighearn ar Dia dhuinn a ghlòir, 
agus a mliòrachd, agus chirala sinn a 
ghuth à meadhon anteine: chunnaic sinn 
an diugh gu'n labhair Dia ri duine, agus 
gu mair e beò. 

25 A nis lìime sln c'ar son a gheibheam- 
aid bàs ? oir loisgidh an teine mòr so sinn. 
Ma clduinneas sinn guth an Tighearn ar 
De tuilleadh, an sin bàsaichidh sinn. 

26 Oir cò dd'n uile fheoil a chuala guth 
an De bheò a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a rinn sinne, agus a mhair beò? 

27 Theirig-sa am i'agus, agus eisd ris na 
h-uile nithibh a their an Tighearn ar Dia; 
agus labhair thusa ruinne gach ni a their 
an Tigliearn ar Dia riut, agus èisdidh 
sinne rìs, ag-us ni sinn e. 28 Agus chual' an Tighearna guth bliur 
briathra, 'nuair a labhair sibh rium : aguo 
thubhairt an Tighearna riiun, Chuala mt 
guth bhriathran an t-sluaigh so, a labhair 
iad riut : is maith a thubhairt iad gach ni 
a labhair iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe so ann- 
ta, gu'm biodh m'eagals' orra, aguR gu'n 
gleidheadh iad m'àitheantan uile a ghnàth, 
a chum gu'n èireadh gu maith dhoibh; 
agus d'an cloinn gu bràth ! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur bìith ■ 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobh-sa, seas an so làimb 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eantan uile, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tii dhoibh, a 
chiim as gu'n dean siad iad anns an fhear- 
ann a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 

32 Bheir sibhan aire, uime sin, gu'n dean 
sibh mar a dh'àithn àn Tighearna bhur 
Dia dhuibh: cha chlaon sibh a thaobh a 
chum na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh gluaisidh sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n eirick 
gu maith dhuibh, agus g-u'm buanaich sibh 
bhur làithean anns an fhearann a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 

1 Is i ùmhìachd do ihoil Dìiè crìoch an lagha. 
3 Earail do'n t-shtagh chiim na crìche so. 
NIS is iad so na h-àitheantan, na 
reaclidan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearna bhur Dia a theag- 
asg dhuibh, a chum gu'n deanadh sibh 
iad san iliearann à'ani bheil sibh a' dol 
g'a shealbhacliadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an Tigh- 
earna do Dhè ort, gu'n gleidheadh tu a: 
reachdan uile, agus 'àltheantan, a tka 
mise ag àithneadh dhult, thn fèin, agus 
do mhac, agus mac domhlc, uile làithean 
do bheatha, agus a chum gu'm buanaich- 
ear do làithean. 

3 Eisd uime shi, O Israeil, agus tlioir an 
aire gu'n dean thu so, a chum gu'n èirlch 
gn maith dhuit, agus gu'm fàs sibh ro 
lìonmhor, mar a gheall an Tighearna 
Dia t'àithrlche dhult, ann am fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

4 Eisd, O Israell : An Tighearn ar Dla- 
ne, is aon Tighearn e. 

Agus gràdhaichidh tu an Tighearna 
do Dhia le d' uile chrldhe. agus le d' uile 
anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a tha mi 
ag àilhneadh dhuit an dlugh, ann ad 
chridhe ; 

7 Agus teagalsgidh tu iad* do d' chloinn, * cuiridh tìi 'n cèill iad gu miìiic. DEUTERONOMl, VI. VII. agus labhraidh tu orra 'nuair a shuidheas 
tu a'd' thig-h, agiis an uair a dh'imicheas 
tu air an t-shghe, agus an uair a hiidheas 
tu sìos, a§:us an uair a dh'eireas tu suas. 

S Agus ceang'laidh tu iad mar chomhar- 
adh air do làimh, agus bithidh iad mar 
eudanain eadar do shùilibh. 

9 Ag-us sg-rìobhaidh tu iad air ursainnibh 
do thig-he, ag'us air do grheataibh. 

10 Ag'us an uair a blieir an Tighearna 
do Dhia thu do'n fhearann a mhionnaich 
e do d' aithrichibh, do Abraham, do Isaac, 
agus do lacob, gu'n tug-adh e dhuit bailt- 
can mòra agus maithe, nach do thog- thu 
fein. 

11 Agus tig-hean làn do gach ni maith 
nach do lìon thu, agus tobraiche cladh- 
aichtenach dochladhaich tliu, fìon-h'osan 
agushosan-olaidh nach do shuidhich' tiui, 
'iiuair a dh'itheas tu agus a bhios tu air 
do shàsachadh ; 

\2 An sìn tholr an aire air eagal gu'n 
dìchuimhnich thu an Tighearn, a tiiug a 
macli thu a tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dhe 
ort, agus ni thu selrbhis dha, agus mlonn- 
'iichldh tu alr 'alnm. 

14 Cha teid sibh andeigh dhiathan-eile, 
do dhlathaibh an t-shiaigh a tha mu'n 
cuairt olrbh ; 

15 (Olr tha'n Tighearna do Dhia 'na 
Dhia eudmlior 'nur measg;) alr eagal 
gu'n las fearg an Tlghearna do Dhe a'd' 
aghaldh, agus gu'n sgrios e thu o aghaidh 
Ka talmhalnn. 

16 Cha bhrosnalch' sibh an Tighearna 
bhur Dia, mar a bhrosnaich sibh e ann am 
Masah. 

17 Gleidhìdh sibh gu dìchlollach àith- 
eantan an Tighearna bhur De, agus a 
theisteis, agus a reachdan, a dh'àithn e 
dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sin a ta ceart agus 
Tnaith ann an sealladh an Tighearn ; a 
chum gu'n eirich gu maith dhuit, agus 
gu'n teid thu steach, agus gu'n seallDhaich 
thu am fearann maith a mhionnaich an 
Tighearna do d' aithrichibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimhdean 
uile romhad, mar a labhair an Tighearna. 

20 'Nuair a dh'fhiosraicheas do mhac 
dliìot san aimsir ri teachd, ag- ràdh, Ciod is 
ciall do na teisteasalbh, agus do na reachd- 
aibh, agus do na breitheanasaibh a dh'- 
àithn an Tlghearn ar Dia dlunbh ? 

21 An sin tlieir thu ri d' mhac, Biia sinn 
'nartràilhbh aig Pliaraoli sanEiphit, agus 
thug an Tighearn a mach sinn as an Eiphit 
le iàimh clnunhachdaich. 

22 Agus noclui an Tighearna comharan 
agus iongantasan mòra agus doilglieasach ' pManndaich. 
ISl • dkèe. san Elphit, air Pharaoh, agus air a theagh- 
lach uile, fa chomhair ar sìil ; 

23 Agus thug e mach sinn as a sin, a 
chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a thoirt 
dhuinn an fliearalnn a mhionnaicli e d'ar 
n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àlthn an Tighearna dhuinn 
na reachda sin uile a dheananih, eagal an 
Tighearn ar De bhi oirnn a chum ar niaith 
a ghnàth, a chum gu'n gleidheadh e beò 
sinn, mar air an là'n dlugh. 

25 Agus bithidh e 'na fhìreantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fa'near na h-àith- 
eantan so uile a dheanamh, an làthair au 
Tighearn ar De, mar a dh'àithn c dhuinn. 

CAIB. VII. 

1 Uile chomìi-clwmunn ris na Cinnich air a tlioirm- 
easg, 4 air eagal gu'n tairngeadh siad iad gii 
k-iod/iol-noradh. 
'"TVTUAIR a bheir an Tighearna do Dhia 
-L^ thu stigh do'n fhearann a chum ani 
blieil thu dol g'a shealbhachadh, agus a 
thilgeas e macli romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaich, agus na 
h-Amoralch, agus na Canaanaich, agus 
na Peridsich, agus na Hibhich, agus na 
lebusaich, seachd cinnich a's mò agus a's 
cumhachdaiche na thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tigliearna do 
Dhia iad thalrls a'd' làthair, t)uaiildh tu 
iad, agus cuiridh tu gu tur as doibh ; cha 
dean thu coimhcheangal sam bitli rlu, ni 
mò a nochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Ni mò a nl thu cleamimas ' riu ; do 
nighean cha toir thu d'a mhac-san, ni mò 
a ghabhas tu a nighean-san do d' mhac 
sa. 

4 Oir tionndaidh lad do mhac o mise a 
ieantuinn, a chum gu'n dean iad seirbhis 
do dhiathaibh eile: mar sin lasaidh fearg 
an Tigliearna 'nur n-aghaidh, agus sgrios- 
aidh e thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinldh sibh riu : sgrios- 
aidh sibh an altairean, agus brisidh sibh 
an dealbhan, agus gearraidh sibh sìos an 
doireachan, agus loisgldh sibh an coslais 
shnaidhte le teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tighearna 
do Dhia thusa : thagh an Tighearna do 
Dhia thu gu bhi d' shluagh àraidh' dha 
fèin, os ceann gach sluaigh a to alraghaidh 
na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhalch an Tighearna sibh, 
ni mò a thagh e sibh, a chionn gu'n robli 
sibh ni bu rionmhoire na sluagh sam bith 
eile ; (oir is sibli hu telrce do gacli uile 
shluagh ;) 

S Ach a chionn gu'n do ghradhaich an 
Tighearna slbh, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh e na mlonnan a mhionnaich e d'ur 
n-aithrichibh, thug an Tighearna mach 
sibh le làimh chumhachdaich, agus shaor ceanglaicìie-pòsaidh. 5 sèiiruichie. DEUTERON 
e tìiu a tig-h nan tràiUean, a làimh Pha- 
raoh i'ierh na h-Eiphit. 

9 Biodh fios agad uime sin, an Tig:h- 
earna do Dhia gur esan Dia, an Dia fìrinn- 
each, a chumas coimhcheang'al ag-us tròc- 
air riu-san a g'hràdhaicheas e, agus a 
ghleidheas'àitheantan, gii mìle ginealacii ; 

10 Agus a dliìolas orra-san ' a dh'fhuath- 
aicheas e, r'an eudain, a chum an sgTÌos : 
cha dean e moiUe d'a tliaobh-san aig- am 
bheil fuatli dha; dìalaidli e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àitheant- 
an, agus na reachdan, agais na breitliean- 
ais, a tha mi 'g- àithneadh dlniit an diugli 
a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'eisdeas sibh ris na 
bi'eitheanais sin, agus ma choimliideas 
ag'us ma ni sibli iad, cumaidJi an Tigh- 
earna do Dhia riutsa an coimhcheangal 
agus an tròcair a mhionnaicli e do d' aith- 
richibh. 

13 Agus g-ràdhaicliidh e thu, agus beann- 
aichidh e thu, ag-us ni e lìonmhor thu : 
mar an ceudna beannaichidh e toradh do 
biironn, agus toradh t'fliearainn, t'arbhar, 
agus t'fh'ion, agais t'oladh, fàs do chniidh, 
agus treuda do chaorach, san fhearann a 
mhionnaicli e do d' aithrichibli a thabh- 
airt duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceanng-ach 
sluaig'h ; clia blii firionnach no boirionnach 
neo-thorrach 'mu" measg, no measg bhur 
spreidhe. 

1.5 Agus biieir an Tighearn uait gach 
eucail, agus cha chuir e ort li-aon air 
blth do dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, 
a's aithne dhuit, ach cuiridh e iad orra-san 
tiile le 'm fuathach thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sUiagh sin uile 
a bheir an Tighearna do Dhia tìiairìs 
dhuit ; cha ghabh do shùil truas riu : ni 
mò a ni thu seirbhis d'an diathaibh, oir 
hithidh sin 'na ril)e dhiiit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is mò 
na cinnich sin na mise, clonnus is iirrainn 
mlse an cur a sellbh ? 

18 Cha bhl eagal ort rompa; ac7i cuimh- 
nichldh tu gu malth ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Pharaoh, agus ris na 
h-Eiphitich uile ; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic 
do sliìiilean, agus na comharan, ag-us na 
h-Iongantais, agus an làmh chumhachd- 
ach, agus an g-alrdean sìnte mach, leis an 
d'thug- an Tlg-hearna do Dhia mach thu : 
mar sin ni an Tighearna do Dhla rls an 
t-shiagh ulle roimh am blieil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuirldh an Tighearna do 
Dliia an consbeach' 'nam measg, gus am 
bi iadsan a dh'fhàgar, agus a dh'fhol- 
aìcheas iad fein o d' ghnùis, air an sgrios. 

' a clnii'tichcas, a dh'ais-iocas dhoihhsan. 
^ ceariiabhan, eirc-bheach ; hornet ; Sasg, 
182 OMi, VII. vni. 

21 Clia bhi uamhann ort rompa; o'iTÌha 
'n Tighearna do Dhia 'nur measg:, Dia 
mòr, agus uamhasach. 

22 Agus culridh an Tighearna do Dhia 
a mach na cinnich sin romhad a lìou 
beagaln is beagain: cha 'n fheud tliu an 
sgrlos a dli'aon bheum, air eagal gu'mi 
fàs fiadh-bheathaiche na macharach lìon- 
mlior ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do Dhia iad 
thalrls duit, agas sgriosaidh e iad le sgrios 
mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre tliairls do d' 
làimh, agus sg-riosaidh tu an alnm o bhi 
fuldh nèamh : cha seas dulne sam bith 
a'd' aghaidh, gus an cuir thu as doibli. 

25 Dealbhan snaidhte an dèe lolsgidh 
sibli le teine : clia mhiannaich thu 'ii 
t-airglod no 'n t-òr a ta orra^ ni mò ghabh- 
as tu e dhult fèln, air eagal gu'n rlbear 
thu leis: olr is gràlneileachd e do'nTigh- 
earna do Dhia. 

26 Ni mò bhelr thu g-ràineileachd do 
d' thlgh, alr eagal gu'm bi thu a'd' ni 
mallalchte cosmliull ris: ach bheir tlui 
fuatii iomlan da, agus gabhaldh tu gràin 
detli gu tur, olr is ni mallaichte e. 

CAiB. vni. 

1 Earail do chloìnn Israeil gu'n tugadh iad gèiìl a 
dli' àilheaniaiWi Dè, agus nach dìchuimltnicheadh 
iad a mhaitheas agus afhreasdal d'an iaobh. 
A h-àitheantan uile a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, bheir sibh aii 
aire gu'n dean sibii iad, a cluim gu'm bi 
sibh beò, agus gu'm fàs slbli lìonmhor» 
agus gu'n tèid slbh a stigh, agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, a mhionnaicb 
an Tighearna d'ur n-althrichibh. 

2 Agus culmhnlchldh tu an t-slighe sia 
uile air an do threòraich anTighearna do 
Dhla thu rè an dà fhichead bhliadhna so 
anns an fhàsach, g-u d'irloslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh fios^ ciod 
a ?;/i'ann ad chrldhe, an gleidheadh tu 
'àitheantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irloslalch e thu, agus thug: 
e ort ocras fhulang, agus bheathalch e 
thu le mana, (ni nach b'aithne dhult fèin, 
ni mò a b'aithne do d'althrlchibh e,) a 
chum gu'n tugadh e ort fios a bhi agad 
nach ann le h-aran a mhàin a bheath- 
aichear duine, ach lels gach./bccf^ a thlg: 
a mach à beul an Tighearna bithldh duine 
beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhìot le 
h-aois^ ni mò a dh'at do chos rè an dà 
fhichead bhlladhna-sa. 

5 Bheir thu mar an <"eudna fa'near ann 
ad chrldhe, mar a smachdaicheas dulne a 
mhac, gur ann mar sin a tha 'n Tighearna 
do Dlila 'g: ad smachdachadh-sa. ■5 annta. 
eadli ris. < a dheanamh aithnchle, a leig- 
^ cha d' fhàs t' eudach seau ort. DEUTERONOMI, Vni. IX. 6 Uime sin g'leidhidli tu àitheantan an 
Tigheaina do Diiè, a chiim gu'n ghiais 
thu 'na shhghibh, ag-us gu'm bl 'eagal- 
san ort. 

7 Oir tha'n Tighearna do Dhia 'gad 
thabhairt gii feurann maith, fearann 
shruthan uisgeacha, thohraichean, agns 
dhoimhneachdan a tha 'g èirigh suas air 
feadh g-hleann agus air feadh bheann ; 

8 Fearann cruithneachd, agus eòrna,agus 
fhìonainean, agus chraobhan fìgis, agus 
phomgranat', fearann oladh na craoibh- 
olaidh, agus meala; 

9 Feai'ann anns an ith thu aran gun 
g:hoinne,cha bhiuireasbhuidh ?ii sambith 
ort ann ; fearann aig a)n hheil a chlachan 
'nan iamnn'-, agus as a bheanntaibh ckidh- 
aichear umha. 

10 'Nuair a dh'itheas tu agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tigh- 
earna doDhia airson an fhearainn mliaith 
a thug e dhuit. 

11 Thoir an aire nach dìchuimhnich thu 
an Tighearna do Dhia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheantan, agus a bhreithean- 
ais, agns a reachdan, a tlia mise agàithn- 
eadh dhuit an diugh. 

12 Air eagal, aii t/air a dh'itheas tu, 
agns a shàsuichear thu, agus a thogas tu 
tighean maithe, agus a chòmhnuicheas tu 
annta; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar^ agus do 
chaoraich, agus a mheudaichear t'airgiod 
agiis t'òr, agus a mheudaichear gacli ni a 
ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a thog- 
ail suas, agus gu'n dìchuimhnich thu 'n 
Tighearna do Dhia, a thug a mach thu à 
tìr na h Eiphit, agiis à tigli na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimli 'n fhàsacli 
mhòr agus uamhasach sin, fai- an robh 
nathraichean loisgeach, agus scorpiona, 
agus ionada tartmhor, far nach robh uisge ; 
a thug a mach dhuit uisge as a' charraig 
ailbhinn ; 

16 Abheathaichthusanfhàsachle mana, 
nach b'aithne do d' aithrichibh, a chum 
gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu'n 
dearbhadh e thu, a dheanamh maith clhuit 
ann ad laithibh deireannach ; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chrldhe, 
Fhuair mo chumhachd, agus neart mo 
làimhe, an saoibhreas so dhomh. 

18 Ach cuimhnichldh tu 'n Tighearn do 
Dhia: oir is esan a bhelr comas dhuit 
beartas fhaghail, a chum gu'n daingnich 
e a choimhcheangal a mhionnalch e do 
d' althrichibh, mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhìchuimhnicheas 
tii air chor sam bith an Tighearna do 
Dhia, agus gu'n gluais thu an dèigh ' ghran-nhlial. 
chlacliaibh. 

183 - aìg an tairngear tarunn à 

^cìirodli. dhiathan eile, agus gu'n dean thii selrbliis 
doibh, agus gu'n dean thu aoradh dhoibh, 
tlia mi a' toirt fianuls 'nur n-aghaidh au 
diugh, gu'n sgriosar gu tur sibh. 
20 Mar na cinnich a tha 'n Tighearn a' 
sgrios roimh bhur gnìiis, ìs amhuil sin a 
tlièid as duibhse; a chionn nach b'àlll 
leibh bhi ìimhal do ghuth an Tighearna 
bhur Dè. 

CAIB. IX. 

Tha Maoh a' deana^nli a dlàcMH gu hara'd an 
t-sbtaigh ìsìeachadh a thaohh am fìreantachd 
agus an ionracais fèin, 'e'n ceonnairc, an gearan, 
agus an eas-ianhlachd a chur an cuimhne dhoihh. 

EISD, O Israeil: tha thu gu gabhail 
thar lordan an diugh, gu dol a 
steach a shealbhachadh chinneach a's mò 
agus a's treise na thu fèin, bailtean mòra 
agus daingnichte suas g\\ nèamh ; 

2 Shiagh mòr agus àrd^ clann nan 
Anacach, a's aithne dhuit, agus mu'n 
cual' thu air a radh, Cò is urrainn seas- 
amh roimh chloinn Anaic ? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gur e 
'n Tighearna do Dhia an ti a thèid thairis 
romhad 'na theine caithteach^: cuiridh 
esan as doibh, agus cuiridh e sìos iad a'd' 
fhlamils: mar sln fògraldh tu mach iad, 
agus sgriosaidh tu iad gu grad, mar a 
thubhairt an Tighearna riut. 

4 Na labhair ann ad chrldhe, an dèlgh 
do'n Tighearna do Dhia an tilgeadh a 
mach romhad, ag ràdh, Air son m'fhìr- 
eantachd fèin thug an Tighearna steach 
mi a shealbhachadh an fhearainn so; ach 
air son aingldheachd iian cinneach sin 
tha'n Tighearna 'g am fògradh a mach o 
d' làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'fhìreantachd, no 
air son ionracais do chridhe, tha thu dol a 
shealbhachadh am fearainn ; ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 'n 
Tighearn do Dhia 'g am fògradii a mach 
d' iàthair-sa, agus a chum gu'n coimli- 
llon e 'm focal a mhionnalch an Tlgh- 
earna do t'althrichibh, Abraham, Isaa» 
agus lacob. 

6 Tulg, uime sln, nach ann air son 
t'fhìreantachd-sa a tha'n Tighearna do 
Dhia a' toirt dult an fhearainn mhaitli so 
r'a shealbhachadh ; olr is shiagh rag- 
mhuineaiach thu. 

7 Cuimhnlch, na dìchiiimhnich cionnus 
a bhrosnaich tlni 'n Tigheariia do Dliia 
gu feirg san fhàsach : o'n là san deach- 
aidh tu mach à tìr na h-Eiphit, gus an 
d'thàinig sibh do'n àite so, bha sibh ceanu- 
airceach an aghaldh aii Tighearn. 

8 Mar an ceudna ann an Horcb bhros- 
naich sibh an Tighearna gu feirg, air chor ^ barrachdail. * dian-loìsgcach. as gu'n robti corruioh air an Tig-hearna 
ribh, a chiim hluir sgrios, 

9 'Niiair a chaidh mise suas do'n t-shabh 
a g-habhail nan clàr chloiche, eadhon chlàr 
a' choimhcheang:ail a rinn an Tig-hearna 
ribh, an sin dh'fhan mi san t-siiabh dà 
i'iiicheadlà ag-usdàfhicheadoidhche ; cha 
d'ith mi aran, ni mò a dh'òl mi uisg-e : 

10 Ag'us thug- an Tig-heania dhomh dà 
chlàr cliloiche, sgrìobhta le meur Dhe ; 
ag'us orra bha sgrìohhta reir nan uile 
bhriathran a labhair an Tig-hearna ribh 
san t-shabh, à meadhon an teine, ann an 
là a' chomhchruinnich. 

1 1 Ag:us tharladh, an ceann dhà fhich 
ead là ag-us dhà fhichead oidhche, gu'?i 
d'thug' an Tig-hearna dhomhs' an dà 
clilàr chloiche, eadhon clàir a' choimh 
cheangail. 

12 Agus thubhairt an Tig-hearna rium, 
Eirich, imich sìos gu luath as a so; oir 
thruaiU do shkiagh a thug- thu mach as an 
Eiphit irtci ./ei/( ; chlaon iad gu grad o'n 
t-slighe a dh'àithn mise diioibh ; rinn iad 
dhoibh fein deaìbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an Tighearna 
rium, ag ràdh, Chunnaic mi an shiagh so, 
agus, feuch, is shiagh rag-mhuinealach 
iad. 

14 Eeig dhomh, a chum gu'n sgrios m 
iad, agus gu'n dubli mi mach an ainm o 
bhi fuidh neamh; agus m mi dhìotsa 
cinncach a's cumhachdaiche agus a's mò 
na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mi 
nuas o'n t-shabh, agus biia an shabh a' 
losgadh le teine ; agus bha dà chlàr a' 
choinihcheangail a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, 
bha sibli air peacachadh' an aghaidh an 
Tighearna bhur De, rinn sibh laogli 
leaghta dhuibh fèin : bha sibh air tionn- 
dadh a thaobh gu grad as an t-slighe a 
dh'àithn an Tighearna dhuibh. 

17 Agus ghiac mi an dà chlàr, agiis 
thilg mi as mo dhà làimh iad, agus bhris 
mi iad fa chomhair bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sìos" am fianuis an 
Tigliearna, mar air tìis, dà fliichead là 
agus dà fhichead oidhche ; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge, air son bhur 
peacannan uile a pheacaich sibh, le olc a 
dheananih ann an sealladh an Tighearna, 
'ga bhrosnachadh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, agus 
na ro-chorruich leis an robh an Tighearna 
feargach 'nur n-aghaidh-sa chum bhur 
sgrios.) Ach dh'èisd an Tighearna rium 
san àni sin mar an ceudna. 

20 Agusblia ro-fheargair anTighearna 
ri h-Aaron a chum a sgrios : agus rinn mi 

' hha sibh an dèigh peacachaidh, 
- dh'lsìir/i mi mifèin, riiin mi aoradh. 
181 DEUTERONOMI, IX. X. urnuigh, mar an ceudna, air son Aaroui 
san àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, an 
laogh a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, 
agus phronn mi e, agus mheil mi gu m:n 
e, eudhon gus an d'rinneadh mìn e mar 
dhuslach ; agus thilg mi a dhuslach'' san 
t-snitli a thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an Tighearna gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-barnea, ag 
ràdh, Rachaibh suas, agus sealbhaichibli 
am fearann a thug mise dhuibh ; an sin 
rinn sibh ceannairc an aghaidh àithne an 
Tighearna bhur Dè, agus cha do chreid 
sibh e, ni mò a dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearn, o'n là a b'aithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so, thuit mi sìos am fianuis an 
Tighearna dà fhichead là agus dà fhich- 
ead oidhche, mar athuit mi slos air tus'^; 
a chionn gu'n dubhairt an Tighearna 
gu'n sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin, rinn mi urnuigh ris an 
Tighearn, agus thubhairt mi, O Thigh- 
earna Dhè, na sgrios do shluagh fèin, 
agus t'oighreachd, a shaor thu trìd do 
mhòrachd, a thug thu mach as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnich dosheirbhislch, Abraham, 
Isaac, agus lacob ; na h-amhairc air 
reasgachd an t-sluaigh so, no air an aing- 
idheachd, no air am peacadh; 

28 Air eagal gu'n abair am fearann as 
an d'thug thu mach sinn, A chionn nach 
b'urrainn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fhearann a gheall e dhoibh, agus a 
chionn gu'n robh fuath aige dhoibh, thug 
e mach iad g'am marbhadh san fhàsach. 

29 Gidheadh is iad doshluagh iad, agiis 
t'oighreachd, a thug thu macli le d' thrèin 
neart, agus le d' ghairdean sìnte mach. 

CAIB. X. 

1 Maitheas agus iròcair Dhè air a nochdadh le dà 
chlàr un Lagha ath-nuadhachadh. 8 Treubh 
Lehìii air a cur air leth, SjC, 

SAN àm sin thubhairt an Tighearna 
rium, Snaidh dhuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceiid chlàir, agus 
thiganìos a m' ionnsuidh-sado'nt-sliabh*, 
agus dean dhuit àirc fhiodha. 

2 Agus sgrlobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh'air na ceud chlàir a bhris thu, 
agus cuiridh tu iad san àirc. 

3 Agus rinn mi àirc f/o fliiodh sitim, 
agus shnaidh mi dà chlàr chloiche cos- 
mhuil ris na ceud chlàir, agus chaidh mi ^ smùr, ^ anns an d'islich mi mifèin. 

" do'n bheinn. DEUTEROXOMI, X. XI. cuas do'n t-sliabh, agrus an dà cUlàr a'm' 
làimh. 

4 Agiis sgrìobh e air na clàir a reir a' 
cheud sgriobhaidh, na deich àilheantan, a 
labhair an Tighearna ribh san t-sUabh, à 
meadhon an teiue, ann an là a' chomh- 
chruinnich: agus ihug an Tigheam iad 
dhomhsa. 

5 Agiis phlll mise, agus thàinig mi mias 
o"n t-sUabh, agus chuir mi na clàir san 
àirc a rinn mi, agus an sin tha iad, mar a 
dh'àithn an Tighearna dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
chloinn laacain gu Mosera : an sin fhuair 
Aaron bàs, agus dh'adhlaiceadh e an sin: 
agais fhritheil Eleasar a mhac ann an 
dreuchd an t-sagairt 'na àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gudgodah, 
agus Ghudgodah gu lotbat, fearann 
shruthan' uisge. 

S San àm sin chuir an Tigheam air leth 
treubh Lebhi, a ghiùlan àirce coimh- 
cheangair- an Tigheam, a sheasamh an 
làthair an Tigheama gu frithealadh dha, 
ag^us a bheannachadh 'na ainm, gus an 
là'n diugh. 

9 Lime sLn cha 'n'eil aigLebhi roinnno 
oighreachd maille r'a bhràithribh : e 'n 
Tigheam a's oiglu-eachd dha, a reir mar 
a grheall an Tigheam do Dhia dha. 

10 AgTis dh'fhan mi san t-sliabh, a reir 
na ceud ìiine^ dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche, agus dh'eisd an Tigh- 
eama rium mar an ceudna san àm sin, 
agns cha bu toil leis an Tighearn thusa a 
sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tigheama rium, 
Eirich, imich roimh 'n t-sluagh, a chum 
gu'n tèid iad a steach, agus gii'n sealbh- 
aich iad am fearann, a mhionnaich mi 
d'an aithrichibh gu'u tugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tlia 'n 
Tig-heama do Dhia ag iarraidh ort, ach 
eag^l an Tighearna do Dhè a bhi ort, 
ghiasad 'na uile shlighibh, a ghràdhach- 
adh, agus seirbhis a dheanamh do'n Tigh- 
eama do Dhia le d' uile chridhe, agus le 
d' uile anam ; 

13 Aitheantan an Tigheam a ghleidh- 
eadh, agus a reachdan, -a. tfia mise ag 
àithneadh dhuit au diugh air son do leas ? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do Dhia 
nèamh, agrus nèamh nau nèamh, an tal- 
amh mar an ceudiia, agus gach ni a ta 
ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig' an Tigh- 
eam a' d' aithrichibh g'an gràdhachadh, 
agus thagh e 'u sliochd 'nan dèigh, eadhon 
sibhse os ceann gach sluaigh, mar air an 
là'n diugh. 

16 TimchioU-ghearraibh, uime sin. ' aimhnìchean. 
2 ìàithean. Eabb. 
1S5 - ciinraidh. 
' TÒghnuich. roimhchroicionn bhur cridhe, agus ua 
bithibh rag-mlniinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhiu- Dia, zv? esan 
Dia uan Dia, agus Tighearna nan Tigh- 
eama, Dia mòr, cumhachdach, agus 
uamhasach, aig nach 'eil bàigh ri neach 
seach a ckeUe, agus nach gabh duais^. 

IS Tha e a' curan gnìomh breitheanais 
an dllleachdaiu agus na bantraich, agus 
is toigh leis an coigreach, a' toirt dha 
bìdh agus eudaich. 

19 L^ime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach: oir bha sibh fèin 'nur coigrichann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tigheama do Dhè 
ort ; dhasan ni thu seirbhis, agus ris-san 
dlùth-leanaidh tu, agus air 'ainm mionn- 
aichidh tu. 

21 Is esan do chliìi, agus is esan do 
Diiia, a rinn air do shon na nithe mòr 
agus uamhasach ud, a chunnaic do sliìiil- 
ean. 

22 Le tri fichead agus deich anamanna^ 
chaidh t'aithriche sìos do'n Eiphit : agus 
a nis rinn an Tighearaa do Dhia thu mar 
reuìta nèimh a thaobh lloumhoireachd. 

CAIB. XI. 

1 Earail do'n t-sluagh gu gèiìleachdainn do lash 
Dhè. S Dhoibh-san a bhios ùmhal dha tha soch- 
airean mòra air an gealitainn. 26 Tha beann- 
achadli agus mallacìiadh air an curfà'n comhair. 
4 IR an aobhar sin, gràdhaichidh tu'n 
X*- Tigheama do Dhia, agus gleidhidh 
iu a chùram', agus a reachdan, agus a 
bhreitheanais, agus 'aitheantan a ghuàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an oiugh: 
oir ni 'n lahhram r'ur cloinn do nach 
b'aithue, agus uach faca smachdachadh 
an Tigheama bhiu Dè, a mhòrachd, a 
làmh chumhachdach, agiis a ghairdean 
sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghnìomh- 
arau, a rinn e ann am meadhon na 
h-Eiphit, ri Pharaoh righ na h-Eiphit, 
agus r'a fhearann uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan 
Eiphiteach, r'an eich, agus r'an carbad- 
aibh ; cionnus a thug e air uisge na mara 
maidhe dol tharta 'nuair a bha iad an 
tòir oirbh, agus cionniis a sgrios an Tigh- 
eam iad gus an la'n diugh; 

5 Agus ciod a rinn e dliuibhse san fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so , 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abi- 
ram, mic Eliaib, mhic Reubein; cionnus 
a dh'fliosgail an talamh a bheul, agus a 
shluig e sìos iad, agiis an teaghlaichean, 
agus am buthan, agus a' mhaoin uile a 
bha 'nan seilbh, ani meadlionlsraeil uile. 

7 Ach chimnaic bhur sìiilean-sa gnìomh- 
ara mòra an Tigliearu uile, a riun e. 5 ccannach. ^ pearsanna, 

' thaisgeach, na dh'carb e riut. 8 Uime siii, gleidhidh slbhna h-àitheanta 
Bin uile a tha mi ag- àithneadh dhuibhair 
an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, 
agus gu'n tèid sibh a stig-h agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, gus am bheil 
sibh a' dol g-'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh hhur làith- 
ean anns an fhearann a mhionnaich an 
Tig-hearna d'ur n-aithrichibh gu'n tiigadh 
e dhoibh e, ag-us d'an sliochd, fearann a 
tha sruthadh le bainne ag-us mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'am bheil 
thu dol a stigh g'a shealbhachadh, mar 
fhearann na h-Eiphit, o'n d' thàinig sibh 
a mach, far an robh thu cur do shìl, agus 
g-' a uisg'eachadh le d' chois, mar lios 
lusan ' : 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, ìs fearannbheann 
agus ghleann e : do fhrasachd' nèimh òl- 
aidh e uisg-e : 

12 Fearann d'am bheil an Tighearna do 
Dhia a' g-abhail cùraim ; tha sùilean an 
Tigliearna do Diiè air a ghnàth, o thois- 
cach na bliadhna eadhon gu deire' na 
bliadhna, 

13 Agus tarlaidii, ma dh'èisdeas sibli 
gu dùrachdach ri m' àitheantaibhs', a 
tha mi ag- àithneadh dhuibh air an la 'n 
diug-h, an Tighearna bhur Dia a g-hràdli- 
achadh, agus seirbhis a dheanamh dha 
le'r n-uile chridhe, agus le'r n-uile anam; 

14 Gu'n toir mise dhuibh uisge bhur 
fearainn 'na àm fèin, an ceud uisge, agus 
an t-uisge deireannach, agus ci'uinnichidh 
tu stigli t'arbhar, agus t'fiùon, agus t'- 
oladli. 

15 Ag-us cuiridh mi feur a'd' mhachair 
do d' sprèidh, ag-us ithidli tu, agus sàs- 
aichear thu. 

16 Thug-aibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu meallar bhur cridhe, agus gu'n 
claon sibh a leth-taobh, agus gu'n dean 
sibla seirbhis do dhiatiiaibh eile, agus gu'n 
dean sibh aoradh dhoibh ; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 
'niu' n-agliaidh, agus gu'n druid e suas 
nèamh, air clior as nachbi uisge sambith 
ann, agus nach toir am fearann a thoradh 
iiaith, agus gu'n sgriosar gu grad sibli as 
an fhearann mhaith a tha 'n Tighearn a' 
tabhairt duibh. 

18 Uime sin talsgidh sibh suas iad so 
mo bhriatlu-a 'nur cridhe, agiis 'nur 
n-anam, ag-us ceanglaidh sibh iad mar 
chomharadh air bhur làimh ; agus bith- 
idh iad mar eudanain eadar bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur 
cloinn, a' labhairt orra 'nuair a sliuidheas 
tu a'd' tliigh, agus an uair a dh'imlclieas 
tu air an t-slighe, ag-us an uair a luidh- ' mar ghàradh lus. ^ fheurthumn. 

^ ddreadìi. bhios sibJt ùmhal. 

186 • NOMI, XI. 

eas tu sìos, agus an uair a dh'èireastu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainn- 
ean doruis do thighe, agus air do gheat- 
aibli : 

21 A chum g-u'm bi bhur làithean lìon- 
mhor, agus làithean bhur clolnne, san 
fhearann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aitlirichlbh a tliolrt doibh, mar làithean 
nèlmh air an talamh. 

22 Oir nia ghleldheas sibh gu dùrachd- 
ach na h-àitheantan so ulle a tha mlse 
ag àithneadh dhuibh a dheanarnh, an 
Tighearna bhur Dla a ghràdhachadh, 
ghiasad 'na uile shllghibh, agus dlùth- 
leantuinn ris; 

23 An sln tilg-idh an Tighearn a mach 
na clnnlch sln uile roimhibh, agus sealbh- 
aichidh sibh cinnich a's mò agus a's 
cumhachdalche na sibh fèin. 

24 Gacli àlt air an saltalr bulnn bhur 
cos, is libhse : o'n fhàsach agus Lebanon, 
o'n amhainn, an amhainn Euphrates, 
eadhon gus an fhairge a's faide mach, 
bithldh bhur crìoch. 

23 Cha seas duine 'niir n-aghaidh : alr 
gacli fearann air an saltair slbh, cuiridh 
an Tighearna bhur Dla eagal agus geilt- 
chrith rolmhibh, a rèir mar a thubhairt e 
ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhalr 
alr an là'n dlugh beannachadh agusmall- 
achadh; 

27 Beannachadh, ma bheir slbh gèill ' 
a dh'àltheantaibh an Tlghearna bhur Dè, 
a tha mi ag àithneadh dhulbh alr an là'n 
dlug-h ; 

28 Agus mallachadh, mur toir slbh 
gèill^ a dh'àitheantaibh an Tighearna 
bhur Dè, ach gu'n claon slbh o'n t-slighe 
a tha mi ag- àithneadh dhulbh an diugh, 
a dhol an dèigh dhiathan elle, nach 
b'althne dhulbh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'n fhear- 
annd'am bhell thu dol g'ashealbhachadh, 
g-u'n cuir thu am beannachadh alr sliabh 
Gheridslm,agusammallachadh air sliabh 
Ebail. 

30 Nach 'eil iad alr an taobh eile do 
lordan, leth ri sllghe dol fuldhe na grèine,. 
ann an tu' nan Canaanach, a tha 'g àit- 
eachadh a' chòmhnaird fa chomhair 
Ghilgail,làimh rIcòmhnardaIbh''Mhoreh? 

31 Oir thèid sibh thar lordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadh an fhearalnn a tha 
'n Tlg-hearna bhur Dia a' tabhairt duibh,. 
agus sealbhaichidh slbh e, agus gabliaidh 
sibh còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir slbh an aire g-u'n dean 
sibh na reachdan uile agus na breithean- 
ais,a thami cur roimhlbhair anlà'ndiugh.. 5 èisd sibh ri. Eabh. ^ rèidhleinlhh ; dsragailh. DEUTERONOMI, XH. CAiB xn. 

I Aitean-aoraidh asiis allaircan nan ìndhol gu Ihì 
air an sgrios. o An t-ionad anns an dcanar 
teirbhìs do Dhia gu bhi air a choimhead naamhcu 
16, 23 Fuil air a tcirmeasg, 

/S iad so na reachdan agns na breith- 
eanais a bheir sibhse fa'near gn'n 
dean sihh san tliearann a tha 'n Tigh- 
eama, Dia t'aithriche, a' toirt duit e:'a 
shealbhachadh, iiile làithean bhvu- beatha 
air an talamh. 

2 L.eir-sgTÌosaidh sibh na h-àiteachan 
uile anns an d'riun na cinnich a shealbh- 
aicheas sibh, seirbhis d'an diathaibh, air 
na beanntaibh àrda, ag-us air na cnocaibh, 
agiis fuidh gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altairean, 
agus brisidh sibh an carraighean agus 
loisgidh sibh an doireachan le teine, agiis 
gearraidh sibh sìos dealbhan snaidhte 
an dèe, agus sgriosaidh sibh an ainm a 
mach as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigh- 
eamabburDia. 

5 Ach a dh ionnsuidh an àite a rògh- 
uaicheas an Tigheama bhiu" Dia as bhur 
treubhaibh iiile, chum 'ainm a chur an 
sin, eadhon a dh'iomisuidh 'àìte-còmh- 
nuidh-san iarraidh sibh, agits gu sin thig 
thu. 

6 Agus bheir sibh gu sin bhiu: tabhart- 
ais-loisgte'-, agus bhur n-ìobairtean, agiis 
bhiur deachamh, agus tabhartais-thogta 
bhur làimhe, agiis bhur bòidean, agus 
bhur saor-thabhartais, agus ceud-ghin 
bhur cniidh agus bhur caorach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair an 
Tigheama bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas anns gach ni ris an cuir sibh bhur 
lànih, sibh fèin agus bhur teaghlaichean, 
anus an do bheannaich an Tigheama do 
Dhiathu. 

S Cha dean sibh a rèir nan uile nìthe a 
tha sinn a' deanamh an so an diugh, gach 
duine an ni a tha ceart 'na shùilibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a 
dh'ionnsuidh na foise, agus a dh'ionn- 
suidhna h-oighreachd a tha 'n Tigheama 
bhur Dia a' tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar lor- 
dan, agus a ghabhas sibh còmhnuidh san 
fhearann a bheir an Tigheama bhiu' Dia 
dhuibh r"a shealbhachadh, agus a?i iiair 
a bheir e fois dhuibh o'r naimhdibh uile 
mu'n cuairt, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh gu tèaminte. 

11 An sin bithidh àit ann a thaghas an 
Tigheama bhur Dia, a thoirt air 'aium 
còmhnuidli a ghabhail ann: gu sin bheir 
sibh na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh; bhiu: tabhartais-loisgte, ' dealbhan-cloiche. - qfraHean-Ioisgte 

3 vfraih tiodhltiic. tairg. 

■ 1S7 agus bhur n-ìobairte, bhiu- deachamh, 
agus tabhartais-thogta bhur làimlie, agus^ 
taghadh bhur bòidean uile a bhòidicheas 
sibh do'n Tigheam. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair 
an Tighearna bhur Dè, sibh fèin, agais 
bhur mic, agus bhur nigheanan, agni? 
bhur n-òglaich, agus bhiu- bs^c^.eÀÌ.. 
agus an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh d'ur geataibh; do bhrìgh nach 'eiì 
roiun no oighreachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuitfèin, nach ìobair^ 
thu t'ìobairtean-loisgte anns gach àit a 
chi thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an Tigh- 
eam as aon do d' threubhaibh, an sin lob- 
raidh tu t'ìobairtean-loisgte, agus an sin 
ni thu na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agus itheadh a'd' gheataibh 
uile, ge b'e ni air am bheil miann aig- 
t'anam, a rèir beannachaidh an Tighearaa 
do Dhè a thug e dhuit : feudaidh an 
neòghlan agus an glan itheadh dheth; 
mar do'n bhoc-earba, agus do'n fhiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an fhiiil; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha 'n fheud thu deachamh t'arbh- 
air itheadh an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh no t'fhìona, no t'olaidh, no ceud- 
ghin do chruidh no do chaorach, noh-aon 
air bith do d' bhòidibh a bhòidicheas tu, 
no do shaor-thabhartais, no tabhartais- 
thogta do làimhe : 

IS Ach an làthair an Tighearaa do Dhè 
ithidh tu iad anns an àit a thaghas an 
Tigheama do Dliia, thu fèin, agus do 
mhac, agus do nighean, agus t'òglach, 
agus do bhanoglaeh, agus an Lebhith- 
each a tha 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibh : agais ni thu gairdeachas an làthair 
an Tigheama do Dhè anns gach ni ris an 
cuir thu do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach trèig 
thu an Lebhitheach amfeadh isbeò thu 
air t'fhearann-. 

20 'lSiiair a leudaicheas an Tighearna 
do Dhia do chrìoch, mar a gheall e dhuit, 
agus a their thu, Ithidh mi feoiL (a chionn 
gu bheil t'anam a' miannachadh feoil 
itheadh,) a rèlruile mhiannt'anama feud- 
aidhtufeoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
eama do Dhia a chiu- 'ainme an sin, ro 
tTiada uait ; an sin marbhaidh tu do d'- 
bhuar, agus do d' threud, a thug _aa 
Tigheama dhuit, mar a dh'àithn mise 
dhuit, agus ithidh tu an taobh a stigh 
do d' gheataibh gach ni is m.iannach le 
t'anam. 

^ rè do làilhcan uile air an taìamit. DEUTERONOMI, XII. XIII. 22 Eadhon niar a dli'llhear an niadh- 
bhoc, ag-us am iiadh, mar shi ithidh tu e : 
ithidh an neòghlan ag-us an glan deth air 
an aon dòig-h : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith thu 
"n i'huil : oir is i 'n fhull a' bheatha ; agus 
c'ha 'n f heud thu a' bheatha itheadh maille 
ris an fheoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh dòlrt- 
idh tu i mar uisg-e. 

25 Cha'n ith tliu i, chiUB g-u'n eirich gu 
niaith dhuit, agus do d' chloinn a'd' 
dheigh, 'nuair a ni thu aii ìii a ta ceart 
ann an sliilibh an Tighearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
ìiaoniha a tha ag-ad, ag-us do bhòidean, 
ag-us thèid thu do'n àit a thaghas an Tigh- 
earn. 

27 Agus ìobraidh tu t'ìobairtean-loisgte, 
an fheoil agus an fhuil, air altair an Tigh- 
earna do Dhè ; agus dòirtear a mach fuil 
t'ìobairtean air altair an Tighearna do 
Dhè, agus ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire', agus èisd ris na 
briathraibh sin uile a tha mi ag àithneadh 
dhuit, a chum gu'n èirich gu maith dhuit 
fèin, agus do d' chloinn a'd' dhèigh gu 
bràth, an uair a ni thu aii nì a tha maith 
agiis ceart ann an sùihbh an Tighearna 
do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna do 
Dhia as na cinnich i'omhad, a tha thu dol 
a steach an sud a chum an sealbhachadh, 
agus a thig thu 'nan àite, agns a ghabhas 
tu còmhnuidh 'nam fearann ; 

30 Thoir an alre dhuit fèin nach ribear 
thu le'n leantuinn, an dèigh dlioibh bhi 
air an sgrios as do làthair, agus nach 
fiosraich thu mu thimchioU an dèe, ag 
ràdh, Cionnus a rinn na cinnich sin seirbh- 
is d'an diathaibh ? ni mise mar sin mar 
an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earna do Dhia : oir gach gràineileachd 
do'n Tighearn a's fuathach leis, rinn iad- 
san d'an diathaibh ; oir eadhon am mic 
agus an nigheana loisg iad san teine d'an 
diathaibh. 

32 Gach nl a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean sibh 
e : cha chulr thu ris, ni mò bheir thu ni 
sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 

1 Clocliar gu bàs iadsan a mheallas daoinc gu dol 
an dèigh dhiathan eile, C gcd a robh iad Jagus 
an dàiviìi dhuit. 1 2 Cha chaomhnar na bailtean 
anns am bi ìodhol-aoradh, 

~A dh'èireas suas 'nur measg fàidh, 
no fear a chi aishng^ agus gu'n 
loir e dhuit comharadh' no iongantas, 
2 Agus gu'n tig an comharadh no'n J Gleidh. 
sain-j'kios. 

188 2 a bhruadaireas bruadar. 
* do chur air scacharan. t-iongantas gu crìch, alr an do labhair 
e ruit, ag ràdh, Racliamaid an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhuit, agus 
deanamaid seirbhis doibh : 

3 Clia 'n èisd thu ri briathraibh an 
fhàidh sin, no ris an fhear sin a chi 
aishng: oir tha 'n Tighearna bhur Dia 
'gur dearbhadh, a dh'fheuchainn ambheil 
sibh a' gràdhachadh an Tighearna bhur 
Dè le'r n-uile chridhe, agus le'r n-uile 
anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Dè 
ghiaisidh sibh, agus bithidh 'eagal-san 
oirbh, agus gleldhidh sibh'àitheantan, agus 
èisdidhsibh r'aghuth,agus ni sibh seii'bh- 
is da, agus dlùth-leanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am fear 
sin a chl aishng, gu bàs ; a chionn gu'n 
do labhair e chum sibhse chur air seach- 
aran o'n Tighearna bhur Dia, a thug a 
mach sibh à tìr na h-Eiphit, agus a dh'- 
fliuasgail sibh à tigh na daorsa, chum 
t'iomain a mach* as an t-slighe anns an 
d'àlthn an Tighearna do Dhia dhuit 
imeachd ; mar sin cuiridh tu air falbh an 
t-olc as do mheadhon^. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, 
no bean-phòsda t'uchd, no do charaid, a 
tha dhuit mar t'anam, impidh ort ann an 
uaigneas, ag ràdh, Rachamaid agus dean- 
amaid seirbhis do dhiathaibh eile, nach 
b'àithne dhuit fèin, no do t'aithrichibh; 

7 Eadhoìi do dhiathaibh nan cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus dult, no 
fada uait, o'n dara ceann do'n talamh 
eadhon gus an ceann eile do'n talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a dh'- 
èisdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do shùil 
truas ris, ni mò a chaomhnas no cheileas 
tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu clnnteach gu bàs e ; 
bithidh do làmh fèin an tìis air g'a mharbh- 
adh, agus an dèigh sin làmh an t-shiaigh 
ulle. 

10 Agus clachaidh tu e le clachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n 
d'iarr e do tliarruing'' o'n Tighearna do 
Dhia, a thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, 
à tigh na daorsa. 

11 Agus chiinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
ni's mò a leithid so do ghnìomh aingidh 
'nur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon do d' 
bhailtibh, a thug an Tighearna do Dhia 
dlmit gu còmhnuidh a ghabhail ann, neach 
air hith ag ràdh, 

13 Cliaidh daoine àraidh, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair' iad 
luchd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, 

6 as bhur measg. 6 'do sgaradh, t'fhuadaclt- 
' iharruing, mìteall DEUTERONOMI, XIII. XIV. Rachamaid agus deanamaid seirbhis do 
dhiathaibh eile, nach b'aithne dimibh ; 

14 An sin fiosraichidii tii, agus ranns- 
aichidh tn, ag-us feòraichidh tu gn dìir- 
achdach ; agus, feuch, mas fìrinn e, agus 
gn'm bheil a' chùis deirbhte, giin do 
rinneadha' g-hràineileachd sin'nurmeasg-; 

15 Gu cinnteach buaiUdh tu hichd-àit- 
eachaidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidli- 
eimh, 'ga sgrios g'u tur, agus gach ni a ta 
ann, agus a sprèidh, le faobhar a' chlaidh- 
eimh. 

16 Ag-us cruinnichidh tu a chreach' uile 
gu meadhon a shràide, agus loisgidh tu 
ìe teine am baile, agus a chreach uile g-u 
h-iomlan, air son an Tigheai'na do Dhè : 
ag-us bithidh e 'na thòrr'- a chaoidh ; cha 
togar suas e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-sa a bheag 
do'n ni mhallaichte ; a chum gu'm pill an 
Tighearn o lasair 'fheirg'e, agus gu nochd 
e tròcair dhuit, agus gu'n dean e iochd 
riut, agus gu'n toir e ort fàs lionmhor, 
mar a mhionnaich e do t'aithrichibh; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth an 
Tigheama do Dhè, a ghleidheadh 'àith- 
eantan uile a tha mi ag àithneadh dhuit 
an diugh, a dheanamh an ni a ta ceart 
arai an sìiihbh an Tighearna do Dhè. 

CADB. XIV. 

1 Cha ghearr agus cha lom clann Dè ìad fèin, an 
itair a 7ii iad brbn air son mairbh. 3 Na beatli- 
aichcan a dli'fheudar ithcadh, agus nach feudar. 

JS sibhse clann anTighearna bhur Dè: 
cha ghearr sibh sibh fèin, ni mò a ni 
sibh lomadh air bit/i eadar bhur sùilean 
air son mairbh : 

2 Oir is shiagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, agus thagh an Tighearn 
thu g'u bhi a'd' shhiagh sònraichte dha 
fèin, thar gach uile chinneach a tha air 
aghaidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
pibh : an damh, a' chaora, agus a' g-habhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, agus 
an dathais^ agus a' ghabhar fhiadh- 
aich, agus an t-earr-gheall^, agus an 
damh fiadliaich, agus an somer^ 

6 Agus gach beathach a roinneas an 
longa, agus a sgoilteas sgoltadh an dà 
ionga, agus a chnàmhas a' chìr am measg 
nan ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh dhiubli- 
san a chnàmhas a' cliìr, no dhiubhsan a 
roinneas an ionga sgoilte, mar an càmhal, 
agus a' mhaigheach, agus an coinean ; 
oir cnàmhaidli iad a' chìr, ach cha roinn 
iad an ionga : neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i ' spfiinneadh. * 'na charn. ^ buabhul ; 

iachmtir. Eabh. ^ P^S'"'§ > dishn7i. Eabìi. 

= ferassa ; chamois. Sasg. ^ raah. Eabh. 

189 'n iong-a, nach cnànfh i a' chh', l/ia i neò- 
glilan dhuibh : d'am feoil cha 'n ith sibh, 
agus r'an cairhh cha bhean sibh. 

9 lad so ithidh sibh dhiubhsan uile a ta 
sna h-uisg-eachaibh : gach ni air am bhei! 
itcan agus lannan, ithidh sibh ; 

10 Agus gacli ni air nach'eil itean agus 
lannan, cha'n ith sibh : t/ia e neòghlan 
dhuibh. 

11 Gach eun g:lan ithidh sibh. 

1:2 Ach is iad so iadsan do nach ith sibh : 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agu3 
an iolar-uisge. 

13 Agus an croman-gabhlach^, agus an 
clamhan, agus am fang- ' a rèir a ghnè, 

14 Agus gach fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chaiUeach-oidhche, agus an 
t-seabhag-oidhclie, agus a' chuacli, agus 
an t-seabhag a rèir a gnè, 

16 Agus a' chailleach-oldhche bheag-, 
agus a' chailleach-oidhche mhoi", agus 
an eala, 

1 7 Agus am pelican, agus an iolair-f hionn, 
agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
hiachrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a dh'- 
itealaicheas, neòghlan dhuibh : cha'n 
ithear iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin'^: bheir thu e do'n choig- 
reach a t/ia^ 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibli^ chimi gu'n ith se e, no reic e ris an 
eilthireach'" : oir is shiagh naomha thu 
do'n Tighearna do Dhia. Ciia bhruich 
thu meann ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad gu ceart deach- 
amh uile chinnis do shìl, a bheir am fear- 
ann uaith o biihadhna g\\ bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianiiis an Tigh- 
earna do Dhè, san àit a thaghas e chum 
'ainm a chur an sin, deachamli t'arbhair, 
t'f hìona, agus t'olaidh, agus ceud-ghin do 
ciiruidh, agus clo chaoracli ; a chum gw 
fòg'hhim thu eagal an Tighearna do Dhè 
a bhi ort a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro fliada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiìilan, a chionn an t-àite bhi fada uait, 
a thaghas an Tighearna do Dhia a cluir 
'ainme ansin, an uair abheannaicheas an 
Tig'liearna do Dliia thu ; 

25 An sin ni thu airgiod detli, agufs 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' làinih, 
agus thèid thu clium an àit a thaghas an 
Tigheania do Dhia : 

26 Agus biieir tliu nn t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaiclicas t'anam, aii' ' daiah. Eabh. 6 cairbh sam bllh. 

' a tha ami do glicalaibh. fcar-dìithclia 
eile, aìlmhar ach, aiharrach. " cruidh pEUTERiON 
son buair", no air soii chaorach, no airsoii 
fìona, no air son diblie làidir, no air son 
gach ni a mhiannaicheas t'anam : ag-iis 
ithidh tu ansinanlàthair an Tighearna do 
Dhè, agus ni thu g-airdeachas, thu fèin, 
agus do theag'hlach. 

27 Ag-us an Lebhitheach a tìia 'n taobli 
a stig-h do d' g-heataibh, cha trèig' thu e: 
oir cha 'n'eil roinn no oigrhreachd aige 
maille riut. 

28 Aig- crìoch thri bliadhna bheir thu 
mach uile dheachamh do chinnis air a' 
bhh'adhna sin fèin, ag-us taisg-idh tu suas 
e an taobh a stigh do d' gheataibh : 

29 Ag-us thig- an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no oig'hreachd aig:e maille 
riut,)ag'us an coigreach, ag;us an dìlleachd- 
an agus a' bhantrach, a iha 'n taobh a 
stigh do d' g-heataibh, agus ithidh iad, 
ag-us sàsuichear iad; a chum g-u'm beann- 
aich an Tig-hearna do Dhia thu ann an 
uile oibribh do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 

\ An seachdamh hliadhna'na bliadìina fuasglaìdh 
don bhnchd. 7 Bheirear dha air iasachd, agus 
builichear air an ni a tha dh'eashhuidh air. 

N ceann gach seachd bhadhna ni thu 
fiiasgladh. 

2 Agus is e so modh an fhuasg-laidh : 
Gach fear fiacha a bheir vi sam bith air 
iasachd' d'a choimhearsnach, fuasglaidh- 
se e ; cha 'n iarr e air ais e o 'choimh- 
earsnach, no o 'bhràthair, a chionn g'u'n 
goirear fuasgladh an Tighearna dheth'. 

3 O eikhireach feudaidh tu 'iarraidh air 
ais; ach an ni a's leat fèin a ta aig do 
bhràthair, fuasg-laidh do hVmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach bi* uireas- 
bhuidheach sam bith 'mu" measg: oir 
beannaichidh an Tighearna gu mòr thu 
san fiiearann a tha 'n Tighearna do Dhia 
a' toirt dhuit mar oighreachd, r'a shealbh- 
achadh : 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dìirachd- 
ach ri g-uth an Tig-hearna do Dhè, a thoirt 
an aire gu'n dean thii na h-àitheantan so 
aiile a tha mi 'g àithneadh dhuit air an là 
'n diug'h. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu, mar a g-heall e dhuit : ag-us 
bheir thu air iasachd do rnhòran chinn- 
eaeh, ach cha ghabli thu air iasachd ; agus 
bithidh uachdaranachd agad air mòran 
chinneach, ach cha bhi uachdaranaclid 
aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios'nur measg duine boclid, aon 
do d' bhràithribh, an taobh a stigh aoin 
do d' gheataibh, ann ad fhearann a tha'n 
Tighcarna do Dliia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhich thu do chridhe, ni mò a J an coingheaU, 2 mathaìdh, saoraidk. 

' chionn gu'n ahrar fuasgladh an Tighearna ris 
* A chuìn nach hi. ' cha leirig 

190 OMI. XIV. XV. 

dhruideas tu do làmh o d' bhrathair 
bochd , 

8 Ach fosglaidh tu do h\mh gu farsaing 
dha, agus gu cinnteach blieir thu air 
iasachd dha ni's leòr air son fheiima, 
do'n ni a tha dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' 
chridhe aingidh, ag ràdh, Tha 'nt-seachd- 
amh bhadhna, bliadhna an fhuasglaidh, 
am fagus ; agus gu'm bi do shùil olc an 
aghaidh do bhràthar bhochd, agus nach 
toir thu bheag dha, agus gu'n glaodh e 
ris an Tighearn a't' aghaidh, agus gu'ni 
bi e 'na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agiis cha 
bhi doilgheas air do ehridhe 'nuair a bheir 
thu dha ; a chionn air son an ni so gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a't' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd^ : uime sin tha mi 'g àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do h\mh gu 
farsaing do d' bhràthair, do d' bhochd, 
agus do d' uireasbhuidheach, a'd' dhùth- 
aich. 

1 2 Ma reicear riut do bhràthair Eàbh- 
ruidheach, no Ban-Eabhruidheach, agus 
gu'n dean e seirbhis duit sè bliadhna; an 
sin anns an t-seachdamh bhadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e macli 
saor uait, cha chuir thu air falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do threud, 
agus a t'urlar, agus a t'fhìon-amar ; as na 
nithibh sin leis an do bheannaich anTigh- 
earna do Dhia thu, bheir thu dha. 

1 5 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràiU ann an tìr na h-Eiphit ; a- 
gus shaor anTighearna doDhia thu : uime 
sin tha mi ag àithneadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n fhalbh mi 
uait; (a chionn gur toigh leis thu agus do 
thigh, do bhrìgh gu Ijheil e gu maitli 
agad;) 

17 An sin gabliaidhtuminidh, aguscuir- 
idh tu troimh a chhiais e anns an dorus,a- 
gus bithidh e 'na sheirbhiseach dhuit gu 
bràth : agus mar an ceudna ri d' bhanog- 
laich ni thu mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e ; oir bha e dà uair 
co mhaith dhuitse ri seirbhiseach tuarasd- 
ail, leseirbhis adheanamh dhuit sè bliadh- 
na : agus beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu anns gach ni a ni thu. 

19 Gachceud-ghin firionn a bheirear am 
measg do chruidh^ agus am measg do 
threud, naomhaichidh tu do'n Tighearna 
do Dhia : cha dean thu obair sam bith le cha'n fhàìlingìch am bochd a chaoidh a.' an tìr. 
* a thig a'd' chrodh. DEUTERONOMI, XV. XVI. ceiiil ghin do bhoiii', ni mò a lomas tu 
ceud-ghin do chaorach. 

20 Am fianuis an Tighearna do Dhè ith- 
idh tu e o bhhadhna g-u bhadhna, san ionad 
a thag-has an Tighearn, thii fèm ag:us do 
theaghlach. 

21 Agus ma bliios gaoid sam biih ann, 
crìibaiche, no doille, ìio droch ghaoid sam 
bith, cha 'n ìobair thu e do'n Tighearna do 
Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh ith- 
idh tu e ; ithidh anglan agus an neòghlan 
comh-ionnan deth, mar do'n ruadh-bhoc, 
agus mar do'n fhiadh. 

23 A mhàin 'fhuil cha 'n ith thu : ah- an 
talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

1 Fèill va càisge, 9 7ian seacìuìuin, \3?iam pàilliun. 
16 Na tabìtartais a bhdrear seachad. 18 il/u 
hìireitheamhnaibh agus mu cheartas. 21 Doir- 
cachan agus ìomliaighean air an toirmcasg. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisgdo'nTighearnadoDliia: oir 
sa' mhìos Abib thug an Tighearna do Dhia 
thu mach as an Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus do'n 
bhuar, san ionad a thaghas an Tighearna 
clmm 'ainm a chur an sin. 

3 Cha'n itli thu aran golrtichte* sam 
bith leatha : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte leatha, eadhon aran àmh- 
g'hair; (oir le cabhaig thàinig thu mach à 
tìr na h-Eiphit ;) a chum gu cuimhnich thu 
'n là air an d'thàinig thu mach à tìr na 
h-Eiphit, uile làithean do bheatha. 

4 Agus cha'n fhaicear agad aran g-oirt- 
ichte a'd' chrìochaibh uile rè sheachdlàith- 
ean: ni mòamliaireasfiò/zeffgdo'nfheoil 
a dh'ìobras tu air feasgar sa' cheud là, rè 
na h-oidhclie gu maduinn. 

5 Cha 'n fheud thu a' chàisg lobradh an 
taobh a stigh aoin air bith do d' gheataibh, 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tighearna 
<lo Dhia a chur 'ainme ann, an sin ìobraidh 
1u a' chàisg' air feasgar, aig dol fuidiie na 
g-rèine, san àm an d'thàinig: thu macli as 
an Eiphit. 

7 Agus roistidh agus ithidh tu i san àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : agus pill- 
idli tu sa' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidh tu aran gun ghoirt- 
€achadh; agus air an t-seachdamli là liith- 
irfAàrdchomhchruinneach do'nTighearna 
ilo Dhia : cha dean thu obair sam bith air. 

9 Seachd seachduinean àirmliidh tu dhuit 
fèin : o'n hin san tòisich thu air a' chorran 
■« chur san arbhar, tòisicliidh tu air na seachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèiH'' nan seachduiii 
do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe a bheir thu 
seachad a rèir mar a bheannaich an Tigh 
earna do Dhia tliu. 

1 1 Agus ni tlui gairdeachas an làthair an 
Tighearna do Dhè, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitlieach a tha'n 
taobli a stigh do d' glieataibh, agusan coig- 
reach, agus an dllleachdan, agus a' bhant- 
rach, a tha 'nur measg, san ionad a thagh 
an Tighearna do Dhia a chur 'ainme 
ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh tlni 
fèin a'd' thràiU sanEipliit: agus coimhid- 
idh tu, agus ni thu na reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill* nam pàilliun 
seachd làithean an dèigh dliuit t'arbhar a 
chruinneachadh a stigh, agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' fhèill, 
thu fèin, agus do mhac, agns do nighean, 
agus t'òglacli, agus do bhanoglach, agus 
an Lebliitheach, agus an coigreacli, agus 
an dìUeachdan, agus a' bhantrach, a tha 
'n taobh a stig-h do d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cuniaidh tu fèiU ài'- 
aidh^ do'n Tighearna do Dhia, san ionad 
a thaghas an Tighearn : a chionn gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a'd' 
cliinneas uile, agus ann an oibribh do 
làmli uile ; uime sin ni thu g-u delmhin 
gàirdeachas. 

16 Triuairean sa'bhliadhna taisbelnear' 
t'fhirlonnalch uile an làthair an Tighearna 
do Dhè, san ionad a thaghas e; ann am 
fèiU an araln neo-glioirtichte, agus ann am 
fèlU nan seacliduin, agus ann am fèlll nam 
pàlUiun : agus cha taisbeinear iadan làthalr 
an Tlghearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is urr- 
ainn e, a rèir beannachaldh an Tig-hearna 
do Dhè, a thug- e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agiis uachdarain ni 
thu dhuit fèin,ant'iol3h a stigh do d' gheat- 
albh ulle, a bhelr an Tlghearna do Dhia 
dhuit, air feadh do threubh : agusbheir iad 
breth air an t-sluagli le ceart bhreitheanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhlaradh; 
cha bhi bàighagad rl neachseach a chèile, 
nimòaghabhastutiodhlac' : olrdallaidh 
antiodhlac sìiile nan daoine gllc, agus fìar- 
aidh' e brlathra nan ionracan. 

20 An ni sln a ta uile-cheart leanaidh tu, 
a clium gu'm bl tlui beò, agus gu'n sealbh- 
aich thu 'm fearann a tha an Tighearna 
do Diiia a' tabhairt dhult. 

21 Cha suldhich tlm dhult fèln doire' 
chraobhan samblth làlmhrlaltairanTigh- 
earna do Dhè, a ni tliu dhult fèin. ' hkòtha, mhairt. 
suirm. ^fèisd. 

191 2 làbhainte. ■'fèisd, 
* àrd, shonriiichte. <j nochdar, 
" truaillidh. ' gibhi. 
9 bad. DEUTERONOMI, XVI. XVII. XVIII 22 Ni inò a chiiireas tu suas dhuit fèin 
dealbh ' saìn bith, nl a's fuathach leis an 
Tighearna do Dhia. 

CAIB. XVIL 

1 Fcumaidh gack ìu a dliiohrar a hlii fnllain. 
2 Cuirear luc.hd ìodhol-aoraidh gu hàs. 11 Tagh- 
aclli agus dleasdanas righ. 

UiA 'n ìobair thu do'n Tig-hearn do 
Dliia tarbh, no caGra, anns am bhell 
gaoid, no mi-mhaise sam bith : oir is g'ràin- 
eileachd sin do'n Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nur measg:, an taobh a 
stigh aon do d' g-heataibh a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, fear no bean a rinn 
aingidheachd ann an sùilibh an Tig'hearna 
do Dhè, le 'choimhcheangal a bhris- 
eadh, 

3 Agus gu'n deacliaidh e agus gu'n d'rlnn 
e seirbhis do dhiathaibh eile, agus gii'n 
d'rinn e aoradh dhoibh, aon chuid do'n 
g-hrèin, no do'n ghealaich, no do uile ar- 
niailt nèimh", nach d'àithn mise ; 

4 Agus gvi'n d'innseadh dhuit e, agus gu'n 
cuala tu e, agus gu'n do rannsaich thu gu 
malth, agus, feuch, gìir fìor e, agus gu 
bheil a' chìils deirbhte, gu'ìi do rinneadh 
a' ghràineileachd sin ann an Israel ; 

5 An sin bheir thu mach am fear sin no 
a'bhean sin, a rinn anni aingidh sin,chum 
do gheatachan, eadhon am fear sin no a' 
bhean sin, agus clachaidh tu lad le clach- 
aibh g-us am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà fhianuls, no thrl fhianuls- 
ean, cuirear gu bàs esan a tha toillteanach 
airbàs: chachuirear gubàs e aig' beul aon 
fhiannis. 

7 Bithidli làmhan nam fianuisean air an 
toiseach,g'a chur gu bàs; agus'na dhèigh 
sin,làmhan an t-sluaigh uUe: mar sin culr- 
idh tu 'n t-olc air falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro chruaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus 
fuil, eadar breth' agus breth, agus eadar 
buille agus buiUe, eadhon cìiisean cons- 
poid an taobh a stlgh do d' gheataibh; an 
sln èlridh tu, agus thèld thu suas do'n 
ionad a thaghas an Tlghearna do Dhia: 

9 Agus thig- thu chmu nan sagart nan 
Lebhltheach, agus a chum a' bhreitheimh 
a bhlos anns na làlthibh sin, agus fiosralch- 
Idh tu; agus nochdaidh lad dhuit focal^ 
a' bhreitheanais : 

10 Agus ni thu a rèir nabrelthe anochd- 
as muinntlr an àite sin (a thaghas an 
Tlghearna) dhuit, agus bhelr thu 'n aire 
g'u'n dean thu a rèlr gach ni a theagalsgeas 
iad duit: 

11 A rèir breth an lagha a theagaisgeas 
iad duit, agus a rèir a' bhreitheanais a > ìomhaigh, coslas. ' do h-aon do .Mògh nèimh, 
' lagarlas. cuis-ìapha. * hinn. 

192 dh'innseas iad duit, ni thu : cha chlaon 
thvi o'n bhreth a nochdas iad duit, a chum 
na làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni* gii h-anndàna'', 
agus nach èisd ris an t-sagart, a sheasas 
gu frlthealadh an sin an làthair an Tigh- 
earna do Dhè, no ris a' bhreitheamh, 
bàsaichidh eadhon an dulne sin, agus 
cuiridh tu 'n t-olc air falbh o Israel. 

13 Agus cluinnldh an sluagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h-anndàna nl's mò. 

14 'Nuair a thlg thu chum an fhearalnn 
a bheir an Tighearna do Dhia dhult, agus 
a shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, agus a their thu, Culridh 
ml righ os mo cheann, mar na clnnlch uile 
a ta mu'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu, air gachaon chor, esan 'na 
righ os do cheann a thaghas an Tlghearna 
do Dhia ; aon o mheasg do bhràlthre cuir- 
Idh tu'na rlgh osdocheann: cha'nfheud 
thu coigi'each a ehur os do cheann, nach 
'wl 'na bliràthair dhult. 

16 Ach cha chulr e eich an lìonmhoir- 
eachd dha fèin, ni mo a bheir e air an 
t-shiagh pUltinn do'n Eiphit, a chum gu'n 
cuir e eich an lìonmhoireachd: do bhrìgh 
gu'n dubhairt an Tighearna so ribh, Cha 
phìU slbh à so a mach nl's mò alr an t-sUghe 
sin. 

17 Ni mò a chulreas e mnài an llon- 
mholreachd dha fèin, a chum nach claon 
a chridhe air falbh ; nl mò a mheudalcheas 
e gu mòr dha fèin alrgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air rigli- 
chalthlr a rìoghachd, an sin ath-sgrìobh- 
aldh e dha fèln an lagh so' ann an leabhar, 
as an leahhar sin a tha 'n làthair nan sag- 
art nan Lebhltheach. 

19 Agus bithldh e aige, agus leughaidli 
e ann uile làlthean a bheatha : chum gu 
fòghhim e eagal an Tighearn a Dhè a blii 
air, uile bhrlathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachdan so, chum an 
deanamh : 

20 A chum nach bi 'chrldhe air n thogait 
suas os ceann a bhràithrean, agiìs nacli 
claon e o'n àithne chum na làimhe deise 
no na làlmhe clìthe ; air chor as gu'irì 
buanaich e a làithean 'na rloghachd, e fèin 
agus a chlann am meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 

1 Is e'n Tighcarn oighrcachd nan sagarl agus nan 
Lehhitheach. 15 Eisdearris an Fhàidli cosnihuil 
ri Maois, a hìia Diagus a thogail suas 'nam yneasg. 

HA bhl aig- na sagartaibh na Lebhith 
ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roinn 
sam bith no oighreachd maiUe rl h-Israel : ^ ghifdaineas e fcin. ^ dalma. "> sgrhhliaiàrt 
e dhafein di'ihìachadh an ìagha so. DEUTLRONOMI, XVIII. XIX. itliidh ìad tabhartais an Tighearn a bheir- 
sar suas le teine, agus 'oig-hreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oig-hreachd sam bitli 
gca am nieasg: am bràithrean: is e'n 
Tie:hearna fein an oig-hreachd, mar a 
thubhairt e riu. 

3 Ag:us is e so dh"ghe nan sag-art o'n 
t-shiag-h, uatha-san a dii'lobras ìobaìrt, 
ma's tarbh no caora e ; agus bheir iad 
do'n t-sag-art an slinnean, agus na gialan, 
agus a' mhaodal. 

4 Maran ceudnacmà thoradht'arbhair, 
t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceud lomradh' 
do chaorach bheir thu dha: 

5 Oir thagh an Tighearna do Dhia e 
macli as do threubhaibh uile, gu seasamh 
chum fritheahùdh ann an ainm an Tigh 
earn, e fein agus a mhic gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o h-aon 
do d' gheataibh a mach a h-Israel uile, 
far am bheil e air chuairt, agus ma thig e 
le uile thogradh 'inntinn do'n ionad a 
thaghas an Tighearn ; 

7 An sin fritheihdh e ann an ainm an 
Tighearna a Dhe, mar a bhràithrean uile 
na Lebhithich, a tha 'nan seasamh an sin 
an làthair an Tighearn. 

8 Bithidh ae' uiread ri cheile r'a itheadh, 
a bhàrr air na thig air o reiceadh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fhearann a tha 
'n Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
'n fhòghhim thu dheanamh a rèir gràineil- 
eachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg neach 
air hith a bheir air a mhac, no air a nigh- 
inn dol troimh'n teine,??o a ghnàthaicheas 
fiosachd, no speuradair', no fear-fàistin- 
eachd, no a ghnàthaicheas droch inn- 
leachdan', 

11 ZVo seunadair'', no neach a dh'fhios- 
raicheas do leannan-sìth^ no druidh, no 
neach a dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tighearn 
iadsan uile a ni na nithe sin ; agus air son 
nan gràineileachd sin, tha'n Tig-hearna 
do Dhia'gam fuadachadh amachromhad. 

13 Bithidh tusa coimhhonta maille ris an 
Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnlch sin a sliealbh- 
aicheas tusa ri speuradairean, agus ri 
fiosaichibh : ach air do shonsa, cha do leig 
an Tighearna do' Dhia leat mar sin a 
dheanamh. 

15 Togaidh an Tighearna do Dhia suas 
fàidh dhuit o d' mheadhon fèin, o d' 
bhràithribh, cosmhuil riumsa: ris-san 
èjsdidh sibh ; 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr thu 
o'n Tighearna doDhia ann anHoreb, ann 
an là a' chomhchruinnlch, ag ràdh, Na ^ rùsgadh. 
aicJie na chèile. 

193 - mhcasas aimsire uis amhariav- 
3 buitscacìias, ^ charmer. Sass chiinneam-sa rìs gutli an Tighearna mo 
Dhè, agus na faiceam an telne niòr so nl's 
mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna riumsa. 
Is maith a labhair iad an ni a labhalr iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh o 
mlieasg am bràithre, cosmhuil rlutsa, agus 
cuiridh mi mo bhriathra 'na bheul, agus 
labhraidh e riu gach ni a dh'àithneas mi 
dha. 

19 Agus tarkiidh, an duine nach èisd ri 
m' bln'iathralbh-se a labhras e a'm' alnm, 
iarraidh mi uaith e: 

20 Ach am fàidh alg am bi dhànadas 
focal a labhairt a'm' ainm, nach d'àlthn 
mise dha a labhairt, no a labliras ann an 
ainm dhlathan elle, gu clnnteach bàsalch- 
idh am fàidh sln. 

21 Agus ma thelr thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnlcheas sinn am fccal 
nach do labhair an Tighearn ? 

22 'Nualr a labhras fàldh ann an alnm 
an Tigheania, mur tachair an ni, agus 
mur tlg e gu crìch, is e sin an nl nach do 
labhair an 'Tighearna ; gu h-anndàna 
labhair am fàidh e : cha bhi eagal ort 
roimhe. 

CAIB. XIX. 

1 Nn hailtean dìdein. 10 Peanas fiamiis bhrèii^c. 
' jVrUAIR a ghearras an Tlgliearna da 

Dhia as na cinnich, alg an robh am 
fearann a tha 'n Tighearna do Dhla a' 
tabliairt chu't, agus a thig thu 'nan àlt, 
agus a ghabhas tu còmhnuldh 'nam bailt- 
ibh", agus 'nan tighibli ; 

2 Cuiridh tu alr leth dhuit fèln trl ballt- 
ean am meadhoii t'fhearalnn, a bheir an 
Tighearna doDhia dhuit r'a shealbhach- 
adh. 

3 Deasalchidh tu dhuit fèln sllghe, agus 
roinnidh tu crloch' t'fhearalnn a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit r'a shealbhach- 
adh, 'nan tri carrannaibh, a chuin gu feud 
gach marbhaiche teicheadh an siii. 

4 Agus is e so còr' a' mharblialche, a 
theicheas an sln, a chum gu'm bi e beò : 
Ge b'e a mharbhas a cholmhcarsnach 
gnn fhios da, do nach robh fuath alge 
roimhe'-' : 

Mar a ta 'nuair a thèld dulne mallle 
r'a choimhearsnach do'n chollle a ghearr- 
adh liodha, agus a bheir a làmhbullle leis 
un tuaidh a ghearradh sìos na craoibhe, 
agus a leumasan ceann bhàrr na colse"', 
agus a thuiteas e air a choimhearsnach, 
air chor as gu'm bàsaich e; teichidh e 
chum aoin do na bailtlbh sin, agus bithidh 
e beò : 

6 Alr eagal gu'n lean dloghaltair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a ta 'chrldhe 
tcth, agus gu'm beir e air, a chionn gu ^ spiorad fiosachd. cathraichibh. ^ iomall. ^ ciiis. 
~ an dc ìw air a' bliò'n de. Eabh. samltacha. 

o DEUTERONOMl, XIX. XX. bhcil aii t-slig'he fada, agus g-u marbh se 
e, ged nuch robh e toillteanach air bàs, 
do bhrìg-h uach robh f'uath aige dha sau 
àm a chaidh seachad. 

7 Uime siu tlia mi ag àithneadh dhult, 
ag- ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailteau. 

8 Agus ma leudaicheas an Tig-hearna do 
Dhia do chrìoch, mar a mhionuaich e do 
t'aithrichibli, agus ma bheir e dluiit am 
fearann uile a gheall e thoirt do t'aithrich- 
ibh; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheanamh, a tlia mise ag àith- 
neadh dhuit an diug-h, an Tig-hearna do 
Dliia a ghràdhachadh, agus ghiasad a 
g:hnàth 'na slihghibh; an sincuiridh tu air 
leth dhuit fèiu tri bailtean eile athuiheadh 
air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neo-chiont- 
ach a'd' fiiearann, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit mar oighreachd, agus nach 
bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sambith fuath 
d'a choimhearsnacli, agus gu'n hiidli e 
'm plaid air a shon', agus gu'n èirich c 
suas 'na aghaidh, agus gu'm buail e gu 
marbhtach e, air chor as g-u'm faigh e bàs, 
ag'us gu'u teich e gu h-aon donabailtibh 
sin ; 

12 An sin cuirldh seanairean a bhaile 
Ìè'mfios uatha, agus bhelr iad as a sin e, 
agus bheir iad thairls e do làlmh dìogh- 
aUalr na fola, a chum gu'm bàsaich e. 

13 Clia ghabh do shùil truas ris : ach 
cuirldh tu alr falbli cionta fola neò-chiont- 
aich o Israel, a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha'uatharralch thu crìoch /eami»7t 
do choimhearsnalch, a shuidhich na sinnsir 
a't' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns 
an fhearann a bheir an Tighearna do Dhla 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a ??2À!ài« 
suas an aghaldh duine alr son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bith, 
ann am peacadh sam bith a pheacaicheas 
e : aig beul dà fhianuls, no aig beul thri 
fhianulsean dalngnichear a' chìils. 

16 Ma dh'èireas fìanuls bhrèige suas an 
aghaidh dulne sam bith, a thoirt fianuls 
'na aghaidh alr an euceirt ; 

] 7 An sin seasaidh an dithis dhaoine alg- 
am òheil an connsachadh, am fianuis an 
Tighearn, an làthair nan sagart, agus 
nam breitheamhna a bhios anns na làith- 
ibh sin: 

18 Agus ni na breltheamhna rannsachadh 
gcin-; agus, feuch, ina's fianuls bhrèige 
an fhlanuis, agiis gu'n d'thug e fianuis 
bhrèige an aghaidh a bhràthar, 

19 An sin nl sibh ris, mar a shaoil esan a dheanamh r'a bhràthalr: mar sin cuir- 
idh tu alr falbh an t-olc as bhitr measg. 

20 Agus cluinnldh iadsan a mhaireas 
agus bithidli eagal orra, agus cha deau 
iad o sln a mach a shamhuil so do olc, 
'nur measg. 

21 Agus cha g'habh do shìiil tnias ; ach 
theid-dinim air son anama, sìiil air son sùla, 
fiacail air son fiacla, làmh air son làimhe, 
cos alr son colse. 

CAIB. XX. 

1 Brosnarhadh catha an t-sagairl du'n t-s!uagh. 
V2 Mar a hliuinear ris na bailtibh a gìiabhas no 
dìtiiiltas lairgscan sìthe IG Na bailtean a bha 
gu blii air an sgrios. 

9 jVrUAIR a thèid thu mach gu cath- an 
J_ \ aghaldh do naimhdean, agus a chi 
thu elch agus carbald, agus shiagh a's 
Honmholre na thu fèin, na biodh eagal ort 
rompa : olr tha 'n Tighearna do Dhia 
maille rlut, a thug a mach thu à tìr na 
h-Eiphit. 

2 Agus an ualr a dhlìithalclieas sibh ris 
a' chath, an sln thig an sagart am fagus, 
agus labhraldh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e rlu, Elsd, O Israeil, tha 
slbh an diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhdean : na biodh bhur cridhe 
fann, na biodh eagal olrbh, agus na crioth- 
nalchlbh, agus na biodh uamhann oirbh 
alr an son ; 

4 Olr tha 'n Tighearna bhur Dia a' dol 
maiUe ribh, a chogadh alr bhur son an 
aghaldh bhin- naimhdean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraldh an hichd-rlaghlaidh 
rls an t-shiagh, ag ràdh, Cia am fear a 
thog tlgh nomha^ agus nach do cholsrig- 
e? rachadh e agus pllleadh e chum a 
thighe, air eagal gu'm bàsaich e sa' chath, 
agus gu'n coisrig fear elle e. 

6 Agus cia an duine a shuldhich fìon- 
lios, agus nach d'ìthfathast dheth? rach- 
acin esan ìnar an ceudna, agus pilleadh e 
g'a thigh, air eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus gu'n ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a vlnn ceangal- 
pòsaldh ri mnaoi, agus nach do ghabh 
d'aionnsiiidh i? rachadh e agus pilleadh 
e d'a thigh, alr eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus g^u'n gabh neach eile i tl'a 
ionnsuidh. 

8 Agus labhraldh an luchd-riaghlaldh, a 
bhàrr alr sin, rls an t-sluagh,agus theiriad, 
Cla an duine a ta gealtach, agus lag 
chridheach? rachadh e agus pilleadh e 
d'a thigh, a chum naeh dean e cridhe e 
bhràlthre lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'nuair a chuireas an 
luchd-riaghlaldh crioch alr labhalrt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir lad ceannardan air na i gu'n caith efeallair 
194 - cogadh * nuadli. DELTEllONOMI, XX. XXI. Ji-armaikibh g-us an sluag-h a thoiit ah- an 
aphaldii'. 

10 'Nuair a thig: thu 'm fagus do Ijliaile'- 
gu cog'adh 'na ag-liaidh, an sin gairmidli 
tu sith dha. 

1 1 Agus tarlaidh, ma hheir e frea^radh 
na sìthe dhuit, agus ma dh'fhosg-las e 
dìiuit, an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh 
uile a g'lieibhear ann fuidh cWs dhuit, 
ag'us g:u'n dean iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth riut, ach gu'n 
cog: e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidli 
'na aghaidh'. 

13 Agus an uaìr a bheir an Tig-hearna 
do Dhia thairis do d' làimh e, buailidh tu 
g'ach firionnach ann le faobhar a' chlaidh- 
eimh 

14 Acli na mnài, ag-us a' chlann bheag-, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithe a 
tha sa' bhaile, eadhon a chreach uile, 
gabhaidh tu dhuit fèin ; ag'us ithìdh tu 
creach do uaimhdean, a thug; an Tigh- 
eania do Dhia dlrait. 

15 Mar so ni tliu ris na bailtibh sln uile 
« tha ro fhada uait, nach 'eil do bliailtibh 
nan cinneacli sin. 

16 Acli do bhailtibh an t-sluaigh sin a 
tha 'n Tig-hearna do Dhia a' toirt duit 
mar oigln-eachd, cha g:hlèidh thu ni sam 
tith beò anns am bheil anail : 

1 7 Ach sgriosaidli tu g:u tur iad, eadhon 
na Hitich, agus na li-Amoraich, na Can- 
aanaich, agus na Peridsich, na Hibhich, 
agus na lebusaich, a rèir mar a dh'àithn 
an Tig-hearna do Dhia dhuit : _ 

18 A chum nacli teagaisg iad duit a 
dheanamh a rèir an uile ghràineileachd, 
a rinn iad d'an dlathaibh •- mar sinpheac- 
aicheadh sibh an aghaidh an Tighearna 
bhur Dè. 

19 'Nnair a cliuireas tu gu cruaidh an 
Bghaidh* baile rè ùine fhada, a' dean- 
aiTì^i cog-aidh 'na agliaidh chum a ghlac- 
iadh, cha chuir thu as d'a chraobhaibh le 
tuadh a bhualadli orra : oir feudaidh tu 
itheadh dhiubh, agus cha ghearr thu sìos 
jad, (oir is i craobh na macharach heatha 
duine) chum an gnàthachadh ann an cur 
an aghaidh a' bhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
<lhuit fèin nach craobhan bìdh iad, sgrios- 
aidh agus gearraidh tu sìos iad; agus tog- 
aidh tu daingnichean^ an aghaidh a' 
bhaile a chogas riut, gus an ceannsaich 
tlui e^ 

CAIB. XXI. 

3 Mu mhortadh dubie sa' mkachair, gun fhios co 
mharbk e. 10 O mheasg nam braighdean 
dh'flieudadh fcar beaii a ghabhail dha fèin. ' gu'n atreamii ceannanlan nan armail/eaìi an 
shiagli fa lcth. - chathair. 

^ cuii 'ìdh /u si'i'ide ris, dubliuidh isteannaidk ia c. 
195 15 Còir a' clieud-gliin mìiic. 18 jlm mac rcasg~ 
ach gu bhi air a cìdacliadh gu bàs 

A gheibhear ?ieach air a niharbli- 
adh san fhearann a bhcir an Tigh- 
earn do Dhia dhnit r'a shealbhachadh, 
'na hiidhe sa mhachair, agus gun fhios 
cò mharbh e ; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a macli, agus tomhais 
idh iad a chum nam bailtean a tha mu'n 
cuairt airsan a mharbhadh: 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile 
a's faigse do'n duine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin agh leis 
nach d'rinneadh obair, nach do tharruing 
r'iaình ann an cning ; 

4 Agus bheir seanairean a' bliaile sin 
an l.-.";gh sìos do ghleann garbii, nach do 
threabhadh agus nach do shìol-chuir- 
eadh, agus gearraidh iadan sin amhach' 
an aiglie dlietli sa' ghleann ; 

5 Agus thig na sagairt mic Lebhi am 
fagus; (oir iadsan thagh an Tighearna 
do DÌiia gu frithealadh dha fèin, agus 
gu beannachadh ann an ainm an Tigh- 
earn;) agus a rèir am focail-san crìocli- 
naichear * gach uile chonnsachadh, agus 
gach uile bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' 
bhaile sin a's faigse do'n duine a mharbh- 
adb, an làmhan os ceann an aighe d'an 
do ghearradh an amhach sa' glileann : 

7 Agus freagraidh iad agus their iad, 
Ciia do diiòirt ar làmhan an fluiil so, ni 
mò a chimnaic ar sìiilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do d' 
shluagli Israel, a shaor thu, agus na cnir 
fuil neò-chiontach a leth do siiluaigli Is- 
raeil. Agus maithear an fhuil dlioibh. 

9 Mar sin cuiridli tu airfalbh cionta na 
fola neò-chiontaich o bhur measg, do 
bhrìgli gu'n dean tlni an ni a ta ceart ann 
an sùilibli an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid tliu mach gu cogadh 
an aghaìdh do naimhdean, agus gu'n toir 
an Tighearna do Dliia thairis iad do d 
làimh, agus gu'n dean tlm braiglideaii 
dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg nani 
braighde bean sgiamhach, agus gu bhcil 
dèigh agad oirre. agus gu'm bu mliaitli 
leat agad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidli i do d' 
thigh, agus bearraidh i a ceann, agns 
bheir i dhith a h-ìnean ; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' tliigh, 
agus ni i caoidh^ air sona h-athar agus a 
màthar mìos iomlan : agus an dèigh sin ^ srisde ri. 

6 gus an gìacar c 

e bithidh Eabli. 02 5 dùin-chatha . 
' muineal, 
8 caoiniJh i DEUTER<ONOMI, XXI. XXII. tlièid thu steuch d'a h-ionnsiiidh, agus 
bithidh tu a't' fhear-pòsda' aice, agus 
bithidh ise 'na mnaoi ag'ad. 

14 Ach mur bi tlachd ag'ad innte, an 
3Ìn leig'idh tu leathadol faran àiU leatha, 
ach cha reic thu idir air airgiod i, ni mò 
a ni thu ain-tig:hearnas oirre'", a chionn 
g'u'n d'ìslich tliu i. 

15 Ma bhios aig- duine dà mhnaoi, aon 
diubh g-ràdhaichte agus an aon eile fuath- 
dichte, ag:us ma rug iad clann da, araon a' 
bliean g^hràdhaichte ag'us a' hliean fhuath- 
aichte ; agus ma's leis a' mhnaoi fhuath- 
aichte an coud-g-hin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nualr a bheir e 
sealbh d'a mhic air an ni a ta aige, nach 
fheud e ceud-g-hin a dheanamh do mhac 
na mnà g-ràdhaichte roimh mhac na ìnnà 
fuathaichte, a's e da rìreadh an ceud- 
g-hin : 

17 Ach g-abhaidh e ri' mac na mìià 
fuathaichte mar an ceud-g'hin, le roinn 
dhùbailte a thoirt da do g-ach ni a ta aige : 
oir is esan toiseach a neirt, is leis còir a' 
cheud-g-hin. 

18 Ma bhios aig' duine mac reasg-ach^ 
ag-us ceannairceach, nach gèiil do g'hvith 
'athar, no do g-liuth a mhàtliar, ag-us an 
uair a smachdaicheas iad e, nach èisd 
riu : 

19 An sin beiridli 'athair agusamhàth- 
air air, agus bheir iad a mach e g'u sean- 
airean a bhaile, ag-us g-u g-eata 'àite fèin; 

20 Ag'us their iad ri seanairibh a bhaile, 
Tha ar mac so reasg-ach ag'us ceannair- 
ceach, cha toir e gèill d'ar g'uth; tha e 'na 
g'heòcair agus 'na mliisg-eir. 

21 Agus clacliaidh uile dhaolne a l)haile 
e le clachaibh, a chum g:u'm bàsaich e: 
mar sin cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg-, ag-us chiinnidh Israel uile, agus 
bithidh cag-al orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs, ag-us gu'm bi e r'a 
chur g-u bàs, agus g-u'n croch thu ri 
craoibh e : 

23 Cha 'n fhan a chorp rè na h-oidhche 
air a' chraoibh, ach air g'ach aon clior 
adhlaicidli tu e air an là sin fèin; (oir 
mallaichte le Dia tha esan a chrochaclh : 
ag-us cha salaich thu t'fhearann, a tha 'n 
'i igliearna do Dhia a' toirt duit mar oig'h- 
reachd. 

CAIB. XXII. 

Mu chaoimhneas a nochrladh do hhràitliribh, agus 
mu riagìiailtihh àraidk cilc. 

'WTUAIR a chi tlm damh do bhràthar, 
no a chaora dol air seacharan, cha'n 
fliolaich tlui thu fèin uatha ; bheir thu 
air g'ach aon chor air an ais iad a rìs a ' na t'fhcar-pòsda. 
^ aidniliichidli e gur 

196 - marsantachd dliiih. 
easùmlial. dh'ionnsuidh do bhràthar. 

2 Ag:us mur bi do bhràthair làimh ruit, 
no mur aithne diiuit e, an sln bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thig'he fèin, agus bithidl» 
e maille riut gus an iarr do bhràthair e, 
agus bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
ag-us mar so .li thu r'a eudach, agus mar 
so ni thu ris na h-uile nithibh caillte le 
d' bhràthair, a chaili e, agus a fhuair 
thusa: cha 'n fheud thu thu fèinfholach. 
-4 'Nualr a chi thu asal do bhràthar, no 
a dhamh a' tulteam slos air an t-slighe, 
cha'n fholaich thu thu fèin uatha: gu 
cinnteach togaidh tu suas iad màille rls 
a rìs. 

.5 Cha chalth bean an ni sin a's le fear, 
ni mò a chuireas fear ulme eudach mnà ; 
oir is g'ràineileachd do'n Tighearna do 
Dhia iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoln a bhi romhad 
san t-sllghe ann an craoibh sam blth, no 
alr làr, mas eoln òga iad, no uibhean, 
agus a' mhàtJiair 'na suidhe air an àlach^ 
no air na h-uibhean, cha ghlac thu a' 
mhàthair maille ris an àlach: 

7 Air gach aon chor leigldh tu leis a' 
rnhàthair dol as, agus an t-àlach gabh- 
aidh tu dhult fèin; a chum gu'n èlrich 
gu maith dhuit, agus gu'm buanaich thu 
do làithean. 

8 'Nualr a thogas tu tigh nomha, an sln 
togaidh tu barr-bhalla d'a mhullach, a 
chum nach tolr thu fuil air do thigh, ma 
thuiteas duine sam bith o sin. 

9 Cha chulr thu t'fhìon-lios le h-iomadh 
gnè sil, air eagal gu'n truaillear toradh 
do shìl a chuir thu, agus meas t'fhìon- 
lios. 

10 Cha dean thu ar^ le damh agus le 
h-asal mallle ri chèile. 

1 1 Cha chuir thu umad eudach measgta, 
mar do olainn agus do lìon le chèile. 

12 Ni thu dhult fèln fàbhran' alrcelthir 
cheithreanaibh t'eudaich leis an còmh- 
daich thu thu fèin. 

13 Ma g-habhas duine bean, agus gu'n 
tèld e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm 
fuathalch e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'na 
h-aghaldh, agus gu'n tog e suas droch 
alnm olrrc, agus gu'n abalr e, Ghabh mi 
a' bhean so, agus an uair a thàlnlg mi 
d'a h-Ionnsuidh, cha d'fliuair mi 'na 
malghdlnn i : 

1 5 An sin gabhaidh athair na h-ighlnn^, 
agus a màthalr, agus bheir lad a mach 
comharan maighdeanais na h-ighlnn gu 
seanalrlbh a' bhaile annsa' gheata: 

16 Agus thelr athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug nii mo nlghean do'a ' na h-eunaihh òga, ìscanaibh. ^ treabhadh. 

'fairncan, oirean. ^ nanighinn : vah-inghin. ìì,\ì% DEUTERONO 

duiue so 'na mnaoi, agrus tha fuatli aige 
dh'i ; 

17 Agus, feuch, thug: e aobhar cainnte 
'na h-aghaidlì, ag ràdh, Cha d'fhuair mi 
do nig-hean 'na maig-hdinn ; ag:us g-idheadh 
is iad sin comharan maig-hdeanais mo 
uig-hinn: ag:us sgaoilidh iad an t-eudach 
an làthair sheanairean a' bhaile. 

IS Agnis gabhaidh seanairean a' bhaile 
sin an duine, ag-us smachdaichidh iad e: 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud secel 
iiirg-id air, ag'us bheir iad do athair na 
h-ig-hinu iad, a chionn g-u'n do thog e 
droch ainm air òig-h do cMoinn Israeil ; 
iigus bithidh i 'na mnaoi aige: cha 'n 
i heud e a cur uaith r'a bheò. 

:20 Ach ma tha an ni so fìor, agus nach 

oil comharan maig-hdeanais r'am fagrh- 
ail do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an nig:hean 
gu dorus tighe a h-athar, agus clachaidh 
daoine a baile i le clachaibii gus am 
bàsaicli i; a chionn gu'n d'oibrich i 
amaideachd ann an Israel, le strìop- 
achas a dheanamh ann an tigh a h-athar : 
iuar sin cuiridh tu air falbh olc as bhur 
aneasg. 

22 Ma gheibhear duine a' hiidhe le 
snnaoi a tha pòsda ri fear, an sin cuirear 
gu bàs iad le cheile, an duine a \maì\ leis 
a' mhnaoi,agus a' bhean; mar sin cuiridli 
tu olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nigheau agus i 'na h-òigh, 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus 
gu'm faigh duine i sa' bhaile, agus gu'n 
'hiidh e leatha ; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 
cheile gu geata a' bhaile sin, agus clach- 
aidh sibh iad le clachaibh gus am bàsaich 
iad ; an nighean, a chionn nach do ghlaodh 
■i, agus i bhi sa' bhaile ; agus am fear a 
cliionn gu'n d'lslich e bean a clioimh 
carsnaich: mar sin cuiridh tu air falbh 
•olc as bhur measg. 

2ò Ach ma gheibh fear sa' mhachair 
nighean a tha fuidli cheangal-pòsaidh, 
agus gu'n èignicli an duine i, agus gu'n 
luidh 6 leatha, an sin cuirear a mhàin an 
duine a luidh leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean thu 
bheag sam bith; cha 'n'eiZ san nighinn 
coire bàis: oir mar an uair a dh'èireas 
duine suas an aghaidli a choimliears- 
naich, agus a mliarbhas se e, mar sin a ta 
chìiis so: 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agus 
dh'èigh an nighean abha fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus cha robh neach ann g'a 
teasairginn. 

28 Ma gheibh dume nighcan a tha 
'na h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal-pòs- 
aidli, agus gu'u dean e greim oirre, agus M I, xxn. xxui. 

gu'n luidh e leatiia, agus gu'm fiiighear 
iad; 

29 An sin bheir am fear a luidh leatiia 
do atliair na li-ighinn leth-cheud secel 
airgid, agus bithidh i 'na mnaoi aige; a 
chionn gu'n d'ìslich e i, cha 'n flieud e a 
cur uaith r'a bheò. 

30 Cha gliabh duine d'a ionnsuidh bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdach- 
adh 'athar. 

CAIB. xxm. 

1 Cò dh'fìieudadh agiis nach fcudadh dol a sleach 
do choivìhiìiioìial an Tighearna. 9 Neòghloine 
sa' champ gu bìii air a seacImadJi. 

HA tèid esan aig am bheil a chlochan 
air am bruthadh ', no 'bhall dìomh- 
air a ghearradh dheth, a steach do chomh - 
chruinneach an Tighearna. 

2 Clia tèid fear dlolain a steach do 
cliomhchruinneach an Tighearn; eadhon 
gu ruig an dticheamh ginealach cha tèid 
e steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earn; eadhon gus an deicheamh gineal- 
ach cha tèid iad a steach do chomh- 
chruinneach an Tighearn a chaoidh ; 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh 
le li-aran agus le h-uisge air an t-slighe, 
'nuair a thàinig sibh a mach as an Eiphit, 
agus a chionn gu'n do thuarasdalaich 
iad a'd' aghaidh Balaam mac Bheoir, o 
Phetor na Mesopotamia, chum do mhall- 
achadh. 

.5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an Tigh- 
earna do Dhia ri Balaam; ach thionn- 
daidh an Tighearna do Dhia dhuit am 
mallachadh gu beannachadh, a chionn 
gu'm bu toigh leis an Tighearna do Dhia 
thu. 

6 Cha 'n iarr thu an slth, no an sonas 
rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, 
oir is e do bhràthair e : cha ghabh thu 
gràin do Eiphiteach, a chionn gu'n robh 
thu a'd' choigreach 'na fhearann. 

8 Thèid a' chlann a ghinear leo-san, a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna, 'nan treas g-inealach. 

9 'Nuair a thèid ^'fheachd^ a mach an 
aghaidh do naimhdean, an sin glèidh thu 
fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur mcasgduine sam bitli 
nach 'eil glan, a thaobh neòghloine a 
tharlas da san oidhche, an sin thèid e 
mach as a' champ, cha tig e steach do 
mheadhon a' chaimp : 

11 Ach an uair a bhios e dlìitli do'n 
fheasgar, an sin uighidh se e fein le 
h-uisge, agus an uair a thèid a' ghrian ' air an loladh, 

197 '- t'armailt, do cìiani/ìu. DEUTERONO 
fodlia', thig e steach do mheadhon a' 
tliaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna an 
taobh a muigh do'n champ, far an tèid 
thu mach. 

13 Ag-us bithidh pleadhag-" ag-ad air do 
chrios^ ag:us an uair a shuidheas tu a 
muigh, cladhaichidh tu leatha, agus 
tionndaidh tu air t'ais, agus folaichidh tu 
an ni a thig uait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Diiia ag 
imeachd am meadhon do chaimp, chum 
do shaoradh, agus a chum do naimhdean 
a thoirt thairis romhad: uime sin bithidh 
do champ naomlia, chum nacli faic e ni 
sam bith neòghlan annad, ag;us nach pill 
e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir an 
seirbhiseach a chaidh as'' a t' ionnsuidho 
'mhaighstir. 

16 Maille riut gabhaidh e còmhnuidh 
'nur measg, anns an àit a thaghas e, an 
taobh a stigh aoin do d' g^heataibh far an 
taitniche leis: cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith do nigh- 
eanalbh Israeil, ni mò bhios Sodomacli do 
mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopalch, no 
luach coin, do thlgh an Tighearna do 
Dhe air son bòid sam blth ; olr tha iad 
sin eadhon le chèile 'nan g-ràineiieachd 
do'n Tighearna do Dhia. 

19 Cha toir thu 7ii sam h'itli an coin- 
gheall^ do d' bhràthair air rladh''; rladh 
airgid, riadh bìdh, riadh ni sam bith a 
bheirear an coingheall air riadh. 

20 Do choigreacli feudaidh tu ni a 
tholrt an coingheall air riadh, acli do d' 
bhràthair cha toir thu ni sam bith an 
coingheall air riadh ; a chum gu'm beann- 
aich an Tig-hearna do Dhia thu anns gach 
ni rls an culr thu do làmh, san fhearann 
d'am bheil thu dol g'a shealbhachadh. 

21 'Nuair a bheir thu bòid do'n Tigh- 
earna do Dhia, cha dean thu mollle 'na 
h-ìocadh: oir gu cinnteach iarraidh an 
Tighearna do Dhia uait i; agus bhiodh e 
'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu g'un bhòid a 
thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh dhuit'. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhil- 
ibh, coimhidldh agus colmhllonaidli tu; 
a rèir mar a bhòidich thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, eadhon tabhartas saor- 
tholle, a grheall thu le d' bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do fliìon- 
lios do choimliearsnaicli, an sln feud- 
aidh tu fìon-dhearcan itheadh mar is 
iniann leat, eadhon do shàth; ach cha 
chuir thu bheag: a'd' shoitheach. ^fuidke. sluasaid. 

3 air do hliall-airm. ^ llieich, 

5 iasachd. * ann-riadìi, c car, 

198 vTi, xxni. XXIV. 

25 'Nuairathèidthusteach a dh'arbhàr 
do cholmhearsnalch, an sin feudaidh tu na 
diasan a spìonadh le d'làimh; achcorran 
cha chulr thu ann an arbhar do choimh- 
earsnaich. 

CAIB. XXIV. 

1 Mii litir-dltealaich do mhnaoi-plibsda. 6, 10 3Tu 
gìieall. 7 Mu ghaduiche dhaoine. 8 Mu jMàigh 
va luihhrc. i4 Tuarasdal seirhhisich gu hhi air 
ìocadli san là air am hi e dliglieach. 17 Mn 
chearlas. 

'"^^UAIR a g-habhas fear bean agus a 
L% phòsas e i, agus gu'n tachalr nach 
faigh i dcadh-ghean 'nashùilibh, a chionn 
gii'n d'fhuair e neòg-hlolne èigin innte ; 
an sin sgrìobhadh e litir-dhealaich^ dli'i, 
agus tliugadh c 'na làimhi, agus cuireadli 
e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i mach as 
a thlgh, feudaldh i dol agus a hìn'na 
mnaoi aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am fear- 
pòsda ma dheireadh so i, agus gu'n 
sgrìobh e lltir-dhealalch dh' i, agus gii'rt 
toir e 'na làimh i, agus gu'n culr e mach 
as a thlgh i ; no ma gheibh am fear ma 
dheireadh bàs, a ghabh i 'na mnaoi dha 
fèin ; 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear-pòsda a 
ciniir _ uaith i, a gabhail a rìs gu bhi 'na 
mnaoi dha, an dèigh dh'i bhi air a tniaill- 
eadh ; oir is gràineileachd sin an làthaic 
an Tighearn : agus cha toir thu air an 
fhearann^ peacachadh, a tha 'n Tigh 
earna doDhia a' toirt duit mar oighreachd.. 

5 'Nuair a ghabhas duine bean nuadh, 
cha tèid e mach gu cogadh, ni mò a 
chuirear cùram gnotlniich sam bith air : 
fanaidh e saor aig a thlgh fèln aon bhlladh 
na, agus bheir e subhachas d'a mhnaoi a 
ghabh e. 

6 Cha ghabli dulne sam bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdarach no uachdarach mar 
gheall : olr tha e gabhail anama duine 
mar gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goideadh aoln 
neach d'a bhràitliribh do chlolnn Israeil, 
agus ma ni e ain-tighearnas air'", no ì7ia 
reiceas se e; an sln cuirear g'u bàs an 
gaduiche sin; agus culridhtu olc air faibli 
as bhur measg;. 

8 Tiioir an alre, ann am plàlgh na 
luibhre, gu'n tolr thu fa'neargudùrachd- 
ach, agus g-u'n dean thu a rèlr nan uile 
nithe a theagaisgeas na sagartan na 
Lebhithich dhuibh : a rèlr mar a dh'àitlm 
mi dhoibh, bhelr slbh fa'near g-u'n dean 
sibh. 

9 Cuimlmich ciod a rinn an Tighearnaj 
do Dhia ri Mirlam air an t-sh'ghe, an ' annad. Eabh. 8 Utir-dhealachaidh. 

8 sluagh anfhearainn. ma ni e marsantachcl 

ìl'ÌS, DEUTEROiNTO 
deig-h dhuibh teachd a mach as an Eiphit. 

10 'Nuair a "bheir thu do d' choimhears- 
nach ni sam bith an coing-heall, cha tèid 
thu steach d'a thigh a g-habhail a g-hill. 

1 1 A mach seasaidh tu, ag-us bheir an 
duine d'am bheil thu toirt an coingheall, 
an g-eall a mach dhuit. 

12 Agus ma bhios duine bochd, cha 
choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheìr thu air ais' 
dha 'n geall a rìs,'nuair a thèid a' ghrian 

I fodha, chum gu'n coidil e 'na eudach 
fèin, agus gu'm beannaich e thu: agus 
bithidh so 'na ionracas dhuit an làthair an 
Tighearna do Dhè. 

14 Cha dean thu foirneart air seirbhis- 
each tuarasdail a tha bochd agus uireas- 
bhuidheach, co dhiuhh a tha e do d' 
bhràithribh, no do d' choigrich, a tha ann 
a t' fbearann an taobh a stigh do d' 
gheataibh. 

1 5 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 
agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe 
air ; air eagal gu'n glaodh e a't' aghaidh 
ris an Tighearn, agus gu'm bi e 'na 
pheacadh dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithriche gu bàs 
air son na cloinne, ni mò a chuirear a' 
chlann gu bàs air son nan aithriche : 
cuirear gach duine gu bàs air son a pheac- 
aidh fèin. 

17 Cha chlaon'- thu breitheanas a' choig:- 
rich, no an dìlleachdam, ni mò a g'habhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill san Eiphit, agus gu n do 
shaor an Tighearna do Dhiathu as a sin : 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni 
80 a dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu' t'fhoghar a'd' 
achadh, agus a dhìchuimhnicheas tu 
sguab san achadh, cha phiU thu g'a tog- 
ail : air son a' choigrich, air son an diU- 

I eachdain, agus air son na bantraich bith- 
i idh i ; a chum gu'm beannaich an Tigh- 
I earna do Dhia thu ann an uile oibribh do 
làmh. 

20 'Nuair a chrathas tu do chrann-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a rìs: 
air son a' choigrich, air son an dìlleachd- 
ain, agus air son na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fion- 
dhearcan t'fhìon-lios, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e .- air son a' choig- 
rich, air son an diUeachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràiU^ ann an tìr na h-Eiphit: uime 
sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni so a 
dheanamli. ' aìs-wcaìdh tu. - Cha'nfhiar. 

^ ghearras lu sìos, * a'd' dhuine daor, 

199 MI, XXIV. XXV, 

CAIB. XXV, 

1 Mu smachdachadh a' chiontaich. 4 Clia cìtuircar 
ccayigaì air bcul an daimh an uair a tha e saìtairt 
an arbhair. 5 Mushìol a thngail suas do bhràih- 
air. 11 Mu'n mhnaoi gun lìàire. \Z Mu choth- 
romaibh ceart. 17 Mu lèir-sgrios Amaleic. 

MA bhios connsachadii eadar dhaoine, 
agus gu'n tig iad gu breitheanas, a 
chum as gu'n toir ?;« breitheamhnahye.ih 
orra^; an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad" an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n toir am 
breìtheamh air hiidhe sìos, agus a bhi air 
a bhualadh 'na làthair, a rèir a choire, ana 
an àireamh àraidh do bhvillibh. 

3 Dà fliichead buille bheir e dha : cha 
tèid e thairis, air eagal nan rachadh e 
thairis, agus gu'm buaileadh se e os an 
ceann sin le mòran bhuillibh, an sin gu'm 
biodh do bhràthair tàireil a'd' shìiihbh. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an 
daimh an uair a tha e saltairt' an arbh- 
air. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean còmh- 
nuidh maiUe ri chèile, agus g-u'm faigh 
aon diubh bàs, agus guii duine cloinne 
aige, cha phòs bean a' mhairbii a mach 
ri coigreach: thèid a bràtliair-cèile steach 
d'a h-ionnsuidh, agus gabhaidli e dlia 
fèin i 'na mnaoi, agus nie dlighe^ bràthar- 
cèile rithe . 

6 Agus èiridh anceud-ghin mic abheir- 
eas i, suas ann an ainm a bhràthar a ta 
marbh, a chum nach dubhar a mach 
'ainm à h-Israel. 

7 Ag-us mur toil leis an duine bean a 
bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n gheata chum nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair- 
cèile a' diìiltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àill leis 
dlighe bràthar cèile a dheanamh rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a' bhaile 
air, ag'us labhraidh iad ris: agus ma 
sheasas e mach, agus gu'n abair e, Cha 
'n àiU leam a gabhail; 

9 An sin thig- bean a bhràthar d'a ionn- 
suidh an làthair nan seanairean, agus 
fuasglaidh i a bhròg bhàrr a choise, 
agus tilgidh i snuigaid 'na eudain, agus 
freagraidh agus their i, Mar so nìtiiear i'is 
an duine nach tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, 
Tigli an f hir aig am bheil a bhròg fuasg- 
ailte. 

11 'Nuaìr a bhlos daoine ri comhstrl 
cuideaclid, neach ri neach eile, agus gu'n 
tig bean aoin diubh am fagus a dh'f huasg- 
hidh a fir-pòsda à làimii an fhir a tha 'ga 
biuialadh, agus gu'n sin i niacli a làmh, s eatorra. * Jàgaidh iad shìos. ' luaìadh. 
8 dh asdanas. DEUTERONOMI, XXV. XXVI. agus gu'n gabh i greim air a bluiill 
(lioinhair ; 

12 An sin gearraidli tu dliitli a làinh ; 
eha g-habh do shùil truas rit/ie. 

13 Cha bhi ag'ad ann ad mhàla' aon 
chothrom' ag'us cothrom eile; cothrom 
mòr ag-us beag-. 

14 Cha bhi ag-ad ann ad thigh aon 
soitheach^ ag-us soitheach ei/etomhais; 
soitheach mòr ag-us beag-. 

15 Cothrom iomlan ag'us ceart bithidh 
ag-ad, soitheach-tomhais iomhui ag-us 
ceart bithidh ag-ad; a chum g-ii'm buan- 
aichear do làithean anns an l'hearann a 
tha 'n Tig:hearna do Dhia a' tabhairt dnit. 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe sin, 
iadsan uile a ni g-u h-eucorach, 'nan g-ràin- 
eileachd do'n Tig-hearna do Dliia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec ort 
san t-slig-he, 'nuair a thàinig; sibli a mach 
as an Eiphit, 

18 Cionnus achoinniche thusant-slig'he, 
agus a bhuail e chuid bu deireanaiche 
dhiot, eadhon iadsan uile a bha hig a'd' 
dhèig'h, an uair a è/zathu fann agus sgith, 
agus nach robh eag-al Dè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia fois duit o d' naimhdibh 
uile mu'n cuairt, anns anfhearann a bheir 
an Tighearna do Dhia dhuit màr oigh- 
reachd r'a shealbhachadh, dubhaidh tu 
as cuimhne Anialeic o bhi fuidh nèamh; 
cha dìchuimhnich thu e. 

CAIB. XXVI. 

1 Aìdeachadìi an ti a thiig seachad do'n t-sagart 
bascaid !e ceud thoradh an fìtearainn. 1 2 Mu 
dheachaniìi' na treas hliadh.na. Kì An coimh- 
chcangal eadar Dia agus a shluagh. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearann a tha 'n Tig-hearna do 
Dhia a' toirtdluiitmar oig-hreachd,agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a g-habhas tu 
comhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud chuid 
do uile thoradh natalmhainn, a bheir thu 
leat do t'fhearann a tha 'n Tigrhearna do 
Dhia a' tabhairt duit, ag-us cuiridh tu 
ann am bascaid e, agus thèid thii cluim 
an àite a thag-has an Tighearna do Dhia, 
a chur 'ainme an sin. 

3 Ag-us thèid thu dh'ionnsuidh ant-sag:- 
airt a bhios anns na hxithibh sin, ag-us their 
thu ris, Tha mi ag- aideachadh air an là 
"n diugh do'n Tig-hearna do Dhia, gu'n 
d'thàinig mi do'n dìithaich a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithrichibh g'u'n 
uigadh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sag'art a' bhascaid 
as do hiimh, agus cuiridh e sìos i air 
beulaobh altarach an Tigliearna do Dhè. 

5 Ag:us freagraidh tu agus their thu an • bhdìg. * chlach. Eabli. ^ cathar- 

tomhais; cphah. Eabh. * reinn. 

200 làthair an Tig-hearna doDhè, Bu Shirlan 
ach air sheòl a bhi caillte m'athair, agus 
chaidh e slos do'n Eiphit, ag:us bha e air 
chuairt an sin le beag-an cuideachd, agus 
dh'f hàs e 'n sin 'na chinneach mòr, cumh- 
achdach, ag:us llonmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitlch g:u h-olc 
ruinn^, ag'us shàraich iad sinn, ag-us chuir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Ag'us g'hlaodh sinn rls an Tighearna, 
Dia ar n-aithrlche, agus dh'èlsd an Tig-h- 
earna r'ar g'uth, ag'us dh'amhairc e air ar 
n-àmhg-har, ag-us ar saothair, agiis ar 
ibirneart : 

8 Ag:us tlnig: an Tighearna mach sinn as 
an Eiphit le làimh chumhachdaich, ag-us 
le gàirdean slnte mach, ag-us le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-iong- 
antasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinn am fearann so, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mih 

10 Agus a nis, feuch, tliug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thug thusa, a 
Thighearna, dhomh. Agus cuiridh tu e 
am fìanuis an Tlghearna do Dhè, agus ni 
thu aoradh^ am fianuis an Tlghearna do 
Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns gach 
iii maith a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit, agus do d' thigh, thu fèin, agus an 
Lebhitheach, agus an coigreach a bhion 
'mir measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air deach 
amh a thoirt seachad, cadhoji uile dheach- 
amh do chinneis^ air an treas bhadhna, 
bhadhna an deachaimh, agus a bheir thu 
e do'n Lebhitheach, do'n choigreach, 
do'n dìUeachdan, agus do'n bhantraich, a 
clium gu'n ith iad an taobh a stigh do d' 
gheataibh agus gu'n sàsuichear iad ; 

1 3 An sin their thu am fianuis an Tlgh 
earna do Dhè, Thug mi leam na nithe 
naomha as mo thigh, agus mar an ceud- 
na thug mi iad do'n Lebhitheach, agais 
do'n choigreach, do'n dìlleachdan, agus 
do'n bhantraich, a rèlr t'àitheantan uile a 
dh'àithn thu dhomh : cha do bhris mi 
h-aon do t'àltheantaibh, ni mò a dhì- 
chuimhnich mi iad. 

14 Cha d'ith mi bheag dhiubh a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh 
gu feum neòghlan .lam bith, ni mò a 
thug mi bheag dhiubh air son a' mhairbh' 
dh'èisd mi ri guth an Tighearna mo Dhè; 
rinn mi a rèlr nan uile nlthe a dh'àithn 
thu dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmhnvudh 
do naomhachd, o nèamh, agus beannaich 
do shhiagh Israel, agus am fearann a 
thug thu dhuinn, mar a mliionnaich thu ^ adhradh. s phisich,fhàis. DEUTERONOMI, XXVI. XXVII. d'ar n-aithrichibh, fcarann a tha sruth- 
;idh le bainne agus mil. 

16 Air an là'n diug-h dh'àithn an Tig-h- 
oarna do Dhia dhuit na reachdan ag-us na 
hveitheanais sin a dheanamh : uime sin 
coimhididli ag^iis ni tliu iad le d' uile 
cliridlie ag'us le d' uile anam. 

17 Rinn thu rogrhainn' an dlug-h do'n 
Tig'hearna g-u bhi 'na Dhia dhuit, ag-us 
gu ghiasad 'na shlig:hibh, agus gu 'reachd- 
an a g-hleidheadh, ag-us 'àitheantan, agus 
a bhreitheanais, ag;us gn eisdeachd r'a 
g-huth. 

18 Agus thagrh- an Tig-hearna thusa an 
diugli g-n bhi a'd' sliluagh sònraichte dha 
fèin, mar a g'healP e dhuit, ag'us a chum 
g'u'n g'leidheadh tu 'àitheantan uile ; 

19 Ag-us a cbum gu'n deanadh e àrd 
thu os ceann nan uile chinneach a rinn e, 
ann an cliu, agus ann an ainm, ag-us ann 
an in-ram ; agus a chum g'u'm bitheadh 
tu a'd' shluagh naomha do'n Tig-hearna 
do Dhia, mar a labhaJr e. 

CAiB. xxvn. 

1 Dh'ùìtìin Maois do'n t-sluagh aii lagh a sgrìohhadh 
aìy dachaibh mòra ; agus altair a thogail suas do 
chlachaibh slàna. 11 bheannachdaibh agus 
mu mhallachdaibh. 

AGUS dh'àithn Maois agus seanairean 
Israeil do'n t-sluagh, ag-ràdh,Gleidh- 
ibh na h-àitheantan uile a tha mi ag àith- 
neadh dhulbh an diug'h. 

2 Agus tarlaidh, air an là, anns an teid 
sibh thar lordan do'n fhearann a blielr an 
Tighearna do Dhia dhuit, g:u'n cuir thu 
suas dhuit fein clacha mòra, ag-us còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

3 Ag:us sgrlobhaidh tu orra uile, bhrlath- 
van an lagha so, 'nuair a theid thu thairis, 
a chum gu'n teid thu steach do'n fhear- 
ann a bheir an Tig-hearna do Dhia dìiuit, 
fearann a tha sruthadh le bainne ag-us le 
mil ; mar a g:heall an Tig-hearna Dia 
t'althriche diniit. 

4 Uime sin an uair a theid sibh thar lor- 
dan, cuirldh sibh suas na clachari sin, a 
iha mi ag' àithneadh dhuibh alr an là'n 
diug:h, ann an sliabh Ebail, agus còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sln tog-aidh tu suas altair do'n 
Tlghearna do Dhia, altair do chlachaibh : 
cha tog: thu suas inneal iaruinn sam hìth 
orra. 

6 Do ehlachaibh slàna tog'aidh tu altalr 
an Tlghearna do Dhe, ag'us bheir thu 
fiuas oirre ìobairte-loisg-te do'n Tighearna 
do Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, ag'us ni thu g'airdeachas 
an làthair an Tighearna do Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clachaibh ' dh'aidich thu. 
3 lah'tair, Eabh. 
201 ' ròghnuich. 
^ 'nad phobull. ulle bhriathran an lagha so g:u ro shoillen-. 

9 Agiis labhalr Maols, ag-us na sagartan 
na Lebhithich, rl h-Israel ullc, ag ràdh, 
Tholr an alre, agus èisd, Olsraell; alr.an 
là'n dlug-h rlnneadh thu a'd' shluag-h^ 
do'n Tighearna do Dhla. 

10 Ulme sin èisdldh tu ri g-uth an Tig-h- 
earna do Dhè, ag-us nl thu 'àitheantan, 
ag'us a reachdan, a tha mi ag àlthneadh 
dhuit alr an là'n diugh. 

11 Ag-us dh'àithn Maols do'n t sluag-h 
alr an là sin fèln, ag- ràdh, 

12 Seasaidh iad soairsliabh Gherldsim a 
bheannachadh an t-sluaigh, 'nuair a thèid 
sibh thar lordan; Simeon, ag-us Lebhi, 
agus ludah, ag'us Isachar, agus loseph, 
ag-us Beniamln. 

13 Ag-us seasaldh iad so air sliabh Ebail 
a mhallachadh : Reuben, Gad, ag-us Aser, 
ag'us Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Ag-us labhraldh na Lebhithlch, agns 
their iad ri daoinlbh Israell uile le g'uth 
àrd. 

13 Mallalchte gu robh an dulne a ni 
dealbh snaidhte^no leag-hta, gràineileachd 
do'n Tighearn, obair làmh an fhir-chelrd, 
agus a chuireas e ann an ionad dlomhalr: 
agus freag-raldh an sluag-h uile, agus their 
iad, Amen. 

16 Mallaichte rohh esan a nl tàlr air 
'athalr no air a mhàthalr : ag'us their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a dh'atharr- 
alcheas crloch^ yearainn ii cholmhears- 
nalch': ag-us their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuireas 
an dall air seacharan san t-slighe . agus 
their an sluag-h ulle, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìUeachdain, 
agus na bantraich : agus their an sluagli 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' 
lelg-eadii rls còmhdalch'athar: agus their 
an slnagh uUe, Amen. 

21 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le h-alnmhidh sam bith: ag:us their an 
sluagh ulle, Amen. 

22 Mallalchte gu robh esan a luidheas 
le 'phluthar, nighean 'athar, no nig-hean 
a mhàthar : agus thelr an sluagh ulle, 
Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le 'mhàthair-chèile • ag:us their an sluag-h 
uile, Amen. 

24 Mallalchte gu robh esan a bhuaileas 
a choimliearsnach g-u h-uaig-neach*: ag'us 
their an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a g:habh- 
as duals° air son duhie neò-chiontach a ^ ìomhaigh ghràbhaìla. comhara ; teòran. Eir 
' o nàbuidh * amfèiU. 9 ccannacli. DEUTERONOMI, XXVIL XXVIU. mharbhadh' : agus their an shiagh uile, 
Ameii. 

26 Mallaichte s^ii rohh esan nach daing- 
nich uile bhriathran an lagha so chum 
an deanamh : agus their an shiagh uile, 
Amen. 

CAiB. xxym. 

1 Beannaclìdan air an gcalltainn dhoibhsan a bhios 
nmhal do ìagh Dìiè. 15 Mallachdan dhoibhsan a 
Ihios eas-iimhal. 

GUS tarlaidh, ma dh'eisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dhè, a choimhead ag-us a dheanamh 'àith- 
eantan ui!e, a tha mi ag àithneadii dhuit 
air an là'n diugh, gu'n cuir an Tighearna 
do Dhia suas thu os ceann uile chinn 
eacha na talmliainn. 

2 Ag:us thig: na beannachdan so uile ort, 
agus beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tig-hearna do Dhè. 

3 Beannaichte hithidh tu sa' bhaile, agus 
beannaichte hithidh tu sa' mhachair. 

4 Beannaichte bithidh toradh do chuirp, 
ag'us toradh t'fhearainn, ag'us toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidli^ agus treuda do 
chaorach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid agus 
do ciniibhrionn''. 

6 Beannaichte hithidh tu 'nuair a thig' thu 
stig:h, ag:us beannaichte hithidh tu 'nuair 
a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tig'hearna fa'near g'u'm bi do 
naimhdean, a dh'èireas suas a't' ag'haidh, 
air am bualadhroimh do ghnùis: thig^iad 
a mach a't' aghaidh air aon slig-he, ag:us 
teichidh iad romliad air seachd shg'hibli. 

8 Aithnidh an Tig-hearn am beannach- 
adh ort a'd' thig-hibh-tasg-aidh^ ag:us anns 
g:ach ni ris an cuir tlni do làmh ; ag:us 
beannaicliidli e thu san fhearann a bheir 
an Tig'hearna do Dhia dhuit. 

9 Daing-nichidh an Tighearn thu a'd' 
sh]uag:h naomha dha fèin, mar a mhionn- 
aich e dhuit, ma g-hleidheas tu àitheantan 
an Tig-hearna do Dhè, ag:us ma ghluaiseas 
tu 'na shhg-hibh. 

10 Ag'us chi uile chinnich na talmhainn 
g:u'n g-oirear ainm an Tig-hearn ort, agus 
DÌtliidh eagal orra romhad. 

11 Ag-us ni an Tig-hearna saoìbhir' thu 
ann am maoin, ann an toradli do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, agus ann 
an toradh do thalmhainn, anns an talamh 
a mhionnaich an Tighearna do t'aithrich- 
ibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tig-hearna dhuit a 
dheadh ionmhas^, na nèamhan a thoirt 
uisge do t'fhearann 'na àm, agus a 
bheannachadh uile oibredo làimhe; agus 1 air sonfuìl neò-chiontach a dhòrtadh. 

^ do hhb. 3 ^t/àr. ■> Ihighibh stòir, shaibhlibh. 

* paiji. thaisgeacli. ' coingheall. 

* iorball. ^ gu'n coimhlion. àl do bìiò. 

202 bheir thu 'n iasaclid' do mhoran clnnn 
each, ag-us cha ghabh thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tig-hearn an ceann dhìot, 
ag-us ni e an t-earball'; agus bithidh tu 
mhàin an uachdar, agus cha bhi thu 'ii 
iochdar ; ma dh'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tig-hearna do Dhè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit air an là'n diugh, gu'n coimh 
ead agus gu'n dean thu iad. 

14 Ag-us cha tèid thu thaobh o aon air 
bith do na briathraibh a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, a chimi na laimhe 
deise no chum na làimhe clìth", a dhol an 
dèig-h dhiathan eile a dheanamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighearna do Dhè, a thoirt fa'near gu'a 
dean' thu 'àitheantan agus a reachdan 
uile,a ^Aami agàithneadh dhuitan diug'li, 
gu'n i\g na mallachdan so uile ort, agu» 
gai'm beir iad ort. 

16 Mallaichte hithidh tu sa'bhn'le, agus 
mallaichte hithidh tu sa' mhachair. 

1 7 Mallaichte bithidh do bha&ca^d agus 
do chuibhrionn. 

18 Mallaichte hithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, fàs do chruidh'", 
ag-us treudan do chaorach. 

19 Mallaichte hithidh tn'nwalrathigthu 
stig-h, agus mallaichte bithidh tu 'nuair a 
thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tighearn ort mallachadh» 
mi-shuaimhneas", agns achmhasan, anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh gu'dhean- 
amh, gus an sgriosar thu, agus gus an tèid 
as duit gu h-obann, air son aingidheachd 
do ghnlomhara leis an do thrèig thu mise- 

21 Bheir an Tighearn air a' phlàigh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu bhàrr 
an fhearainn, d'am bheil thu dol a steach 
g'a shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le caith- 
eamh'' agus le fiabhnis", agus le h-ain 
teas, agus le h-àrd-losgadh, agus leis a' 
chlaidheamh, agus le seargadh'*, agus le 
fuar-dhealt '^ ; agus leanaidh iad thu gus 
an tèid as dult. 

23 Agus bithidh do speuran a ta os do 
cheann 'nan umha'^ agus an talamh a ta 
fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'fhearainn 'na 
luaithre agus'na dhuslach: o nèamh thig 
e nuas ort, gus an sgriosar thu. 

95 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
buailear thu air beulaobh do naimhdean : 
thèid thu mach air aon slighe'' 'nan agh- 
aidh, agus teichidh tu rompa air seachd 
slighibh; agus atharraichear thu chum 
uile rioghachda na talmhainn. 

carraid. èitich. ieasaich, cuartaicJt. 

'1 gaiseadh, losgadli-dealanaich. '5 crith-reodk 
'5 prais. " ròd, rathad. DEUTERONOMI. XXVIir. 26 Agus bithidh do chlosach' 'na biadh 
aig- uile eunlaith an athair, ag-us aig- beatli 
aichibh na tahnhainn, ag^us cha 'n f huad 
aich duine sam bith air talbh iad. 

27 Buailidh anTighearn thu le neasg'aid 
na h-Eiphit, agus le ruith fola'-, agus le 
càrr, agus le cloinih', do nach bi e'n 
comas do leigheas. 

28 Buailidh an Tig-hearn thu le cutliach, 
agpus le doille, agus le h-uamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidli tu^ mu mheadh- 
on-là, mar a smeuraicheas an dall san 
dorchadas, agus cha soirbhich leat a'd' 
shhg:hibh : agus bithidh tu mhàin fuidh 
fhoimeart, agus air do chreachadh a 
g:hnàth, agus cha teasairg duine sam 
bith thu. 

30 Ni thu ceang'al-pòsaidh' ri mnaoi, a- 
g:us hiidhidli fear eile leatha : togaidh tu 
tigh, agus cha ghabh thu còmhnuidh ann : 
suidliichidh tu f ìon-hos, agus cha tionail 
thu 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shìil, agrus cha'n ith thu dheth : bheirear 
air falbh t'asal a dh'aindeoin as do làth- 
air, agus cha toirear air a h-ais^ dhuit i : 
l)heirear do chaoraich do d' naimhdibh, 
agus cha bhi neach agad a bheir uatha 
iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nig-heana 
do shhiagh eile, agus chi do shìiilean, agus 
fàilnichidh iad le fadal air an son' rè an 
hi : agus eha hìii neart sam bith a'd' 
làimh. 

33 Toradh t'fhearainn, ag:us do shaoth- 
air uile, ithidh cinneach suas, nach b'aith- 
iie dliuit; agus bithidh tu mhàin ftiidh 
fhoirneart agus air do bhiiithadh an 
còmhnuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
cheill, air son seallaidh do shìil a chi tlui. 

35 Buaihdh an Tighearn thu sna glùin- 
ibh, agus anns na cosaibh, le neasgaid 
ehràitich nach gabh leig-heas, o bhonn do 
choise g-u mullach do chinn. 

36 Bheir an Tighearn thu,/ei?z, agus do 
rig-h a chuireas tu os do cheann, gu cinn- 
each nach b'aithne aon chuid duit fein no 
dot'aithricliibh ; agusansinni thu seirbh- 
is do dhiathaibh eile, do fhiodh agus do 
chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas', a'd' 
shamhladh^ a^is a'd' leth-fhocal '°, am 
measg nan uile chinneach gus an treòraich 
an Tighearn thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach do'n 
fhearann, ach is beag- a chruinnicheas tu 
stigh^: oir ilhidh an locust suas e. ' do chairbh, do chorp marhh. • hemor- 

rhoìds. Sasg. ^ claitnh. Eir. '' iarraidh iu 
fo làimh. 6 rèiteacliadh-pòsaidh. 

* cha 'n ais-ìocar. ' !e deigh orra. 

8 uamhann. 9 ghnàth-fìwcal. 

203 39 Suidhichidli tu fìon-hosan agus deas- 
aichidh tu iad, ach cha'n òl thu do'n 
fhìon, ni mò a chruinnicheas iu na dearc- 
an : oir itliidh a chnuimh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh air feadli do 
chrìochan uile, ach cha 'n img thu thu 
fèin leis an oladh : oir tilgidh do chrann- 
oladh a thoradh. 

41 Ginidh tu mie agus nigheanan, ach 
cha mhealthuiad; oir thèidiad ambraigh- 
deanas. 

42 Dochraobhanuile agustoradht'fhear 
aimi, millidh" an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'nur measg- 
suas gu ro àrd os do cheann ; agus thig thusa< 
nuas gu ro ìosal. 

44 Bheir e 'n iasachd duit, ag:us chatoir 
thusa an iasachd dha: bithidh esan 'na 
cheann, agus bithidh tusa a'd' earball. 

45 Ag'us thig' na mallachdan sin uile ort, 
agus leanaidh'' iad thu, agus beiridh iad, 
ort, gus an sgriosar thu ; a chionn nach 
d'èisd thu ri g-uth an Tighearna do Dhè, 
a g-hleidheadh'àitheantanagusa reachdaa 
a dli'àithn e dhuit. 

46 Agus bitliidh iad ort mar chomhar 
agus mar iongantas, agus air do shliochd 
a chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis do'n 
Tighearna do Dhia le g-airdeachas, agus le 
subhachas cridhe, air son pailteis nan uile 
nithe; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimhd 
ibh, a chuireas an Tighearn a't' aghaidh, 
ann an ocras, agus ann an tart, agus anu an 
lomnochdaidh, agus ann an uireasbhuidh 
nanuile nithe: aguscuiridhe cuingiaruinii 
air do mhuineal, gus an cuir e as duit. 

49 Bheir an Tigliearn cinneach a't' agh 
aidh o ionad fad o làimh, o iomall na tal 
mhalnn, mar an iolair air iteig; cinneach 
nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidll 
bhorb'', nach toir urram do ghnùis an 
aosmhoir, agus nach dean iochd ris an òg-. 

51 Agus ithidh e toradh do sprèidhe, agu& 
toradh t'fhearainn, gus an sgriosar thu: 
neach nach fàgagadarbhar,flon, nooladh, 
fàs do chniidh, no treudan do chaorach, 
gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu'^ ann ad 
gheataibh uile, gus am brlsear sìos'^ do 
bhallachan àrda agus daingnichte, anns 
an robh do dhòigh, air feadh t'fhearainn 
uile; agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh, air feadh t'fhearainn uile a 
thug' an Tighearna do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do cluurp fèia ^ofìwr-fhocaì, ath-dhàn,fhrith-ainm. 
" sealhiiaichidh. ruagaidh. gharg. 

ciiiridli e sèisdriut, siiidlndh e umad, cuairtich 
idh e thii. an tuit sìos. DEUTERONOMI, XXVIII. XXIX. leoil do nihac agiis do nig-heanan, a thug 
aii Tig-hearna do Dhia dhuit, anns a' 
chog'adh, ag-us anns an teinn". leis an 
leannaich do naimhdean thu : 

54 Air chor as an duine a ta maoth 'nur 
measg-, ag-us i'O shòg'har-, gu'm bi a shùil 
olc a thaobh a bhràthar, agns a thaobh 
mnà 'uchd fein, agus a thaobh iarmaid'' a 
chloirine a dh'f hàgas e : 

55 Air clior as nach toir e do h-aon diubh 
a bheag do fheoil a chloinne a dh'itheas 
e ; a chionn nach fàgar a bheag aige sa' 
chogadh'', agus anns an temn, leis an 
teannaichdo naimhdeanthu a'd' gheataibh 
nile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 'nur 
measg,nach dùraigeadhbonnacoiseachur 
air an talamh a thaobh muirn^ agus 
maothalachd", bithidh a sùil olc athaobh 
fir-pòsda a h-uchd, agus a thaobh a mic, 
agus a thaobh a h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a mhaothrain a thig a 
mach o eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i : oir ithidh i iad a 
dh'uireasbhuidh nan uile nithe an dlomli- 
aircachd anns a' chogadh, agus anns an 
teinn, leis an teannaich do nàmhaid thu 
a'd' gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran 
an lagha so a dheanamh, a tha sgrìobhta 
san leabhar so, a chum gu'm bi eagal an 
ainm glilòrmhoir agais uamhasaich so ort, 
AN TIGHEARNA DO DHIA; 

59 An sin ni an Tighearna do phlàighean 
iongantach, agus plàighean do shhochd, 
eadhon plàighean mòra agus maireannach, 
agus eucailean cràiteach agus fadalach. 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile ghalar- 
an na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort; 
agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, agus 
gach plàigh, nach 'eil sgrìobhta ann an 
ìeabhar an lagha so, iad sin bheir a Tigh- 
carn ort, gus an sgriosar thu. 

62 Ag-us fàgar sibh tearc ann an àireamh, 
an àite gu'n robh sibh mar reulta nèimh 
an honmhoireachd ; a chionn nach d'eisd 
thu ri guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tigh- 
earna gairdeachas os bhur ceann a dhean- 
amh maith dhuibh, agus gu'r deanamh 
lìonmhor, mar sin g'u'n dean an Tighearna 
gairdeachas os bhur ceann g'u'r sgrios, 
agus gu'r toirt gu neo-ni ; agiis splonar 
silih as an fhearann d'am bheil thu a' dol 
g-'a shealbhachadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu am 
measg- nan uile chinneach, o'n dara ceann 
do'n talamh eadhon gus an ceann eile do'n 
talamh; agus an sin ni thu seirbhis do dhiathaibh eile, nach b'aithne aon chuid 
duit fèin no do t'aithrichibh, eadhon do 
fhiodh agus do chloi(;h. 

65 Agus am measg nan cinneach sin 
cha'n fhaigh thu suaimhneas sam bith, ni 
mò bhios fois aigbonndo clioise : achbheir 
an Tighearna dhuit an sin cridhe gealtach, 
agus fàilneachadh sliùl, agus doilgheas' 
inntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha crochta ann 
anamharus' fa d' chomhair; agusbithidh 
eagal ort a là agus a dh'oidhche, agus cha 
bhi cinnte air bith agad do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! nach 
b'e 'm feasgar e ; agus san fheasgar their 
thu, Och ! nach b'i a' mhaduinn e; air son 
eagail do chridhe leis am bi eagal ort, 
agais air son seallaidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna rìs thu do'n 
Eiphitannanlongaibh,air ant-slighemu'n 
dubhairt mi rlut, Cha 'n f haic thu rìs i 
tuilleadh ; agus an sin reicear sibh ri'r 
naimhdibh mar thràiUean agus mar bhan- 
tràillean, agus cha bhi neach ann gu'/' 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 

2 Earail do cliloinn Israeil an coimhcheanga! ri Dia 
a chohnhead. 29 Buinidh nilhe dìomhair do'n 
Tigkcarn. 

JS iad sin briathran a' cholmhcheangail 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois a 
dheanamh ri cloinn Israeil, ann an tìr 
Mhoaib, a thuilleadh air a' choimhcheangal 
a rinn e riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach ni 
a rinn anTighearna fa chomhairbhursùl 
ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, agus 
r'a sheirbhisich uile, agus r'a fhearann 
uile; 

3 Na deuchainnean^ mòraa chunnaic do 
shùilean,na comharan agus na h-iongantas- 
an mòra sin; 

4 Gidheadh cha d'thug an Tighearna 
dhuibh cridhe a thuigsinn '", agus sùileana 
dh'fhaicinn, agus cluasan a chluinntinn, 
gus an là'n diugh. 

5 Agus threòraich mlse slbh dà fhichead 
blladhna san fhàsach: cha dochaltheadh 
bhur n-eudach dhibh le h-aols ", agus cha 
do chaitheadh do bhròg le h-aols bhàrr do 
cholse. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
fìon, no deoch làidir; a chum gu'mbiodh 
fios agaibh gur mlse an Tighearna bhui 
Dia. 

7 Agus an uair a thàinlg slbh do'n àite 
so, thàinlg- Slhon righ Hesboln, agus Og 
rlghBhasain, a mach 'narn-aghaidhchum 
catha, agus bliuail slnn iad. 8 an leagamh. 
'0 a mhothachadh. 
H-eìidach sean umaibh. '■' dearbhan, ìuaireanna. 

" cha d'fhàs bhw DEUTEROrTOMI, XXIX. XXX. 8 Ag'us g:lilac sinn am fearann, ag-us thng' 
siiin e mar olghreachd do na Reubenich, 
agus do na Gadaich, agus do leth thrèibh 
Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
clioimhcheangail so, agus deauaibh iad, a 
chum gu soirbhich leibh anns gach ni a 
iii sibh. 

10 Tha sibhuile 'nur seasamh an diugh 
an làthair an Tigheama bliur Dè ; ceann- 
ardanbhurtreubha', bhurseanairean, agus 
bhur liichd-riaghlaidh, fir Israeil uile, 

1 1 Bhur clann bheag, bhur mnài, agus 
do choigreach a tha ann ad champ o fhear- 
gearraidh t'fliiodha gu fear-tarniing: 
t'uisg'e ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
coimhcheangal ris an Tighearna do Dhia, 
agus 'na mhionnaibh-san, a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' deanamh riut air an là 
'n diugh: 

13 A clmm gu'n daingnich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agus gu'm 
bi esan dhuitse 'na Dhia, mar a thubhairt 
e riut, agus mar a mhionnaicli e do t'aith- 
richibh, do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob. 

14 Agus cha'n ann ribhse mhàin a tha 
mise a' deanamh a' choimhcheangail so, 
ag-us nam mionna so ; 

15 Ach rìs-saìi a tha 'n so maille ruinn 
'na sheasamh an diugli an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, agus mar an ceudna ris-san 
nach 'eil an so maille ruinn an diugh: 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a bha 
sinn a chòmhnuidh ann an tìr na h-Eiphit, 
agus cionnus a thàinig- sinntroimhmheadh- 
on nan cinneach air an deachaidh sibh 
seachad ; 

1 7 Agus clrannaic sibh an gràineileachd- 
an, agus an ìodholan'-, fiodh agus clach, 
airgiod agus òr, a hha 'nam measg :) 

18 Air eagalgu'mbiodh'nur measg fear, 
no bean, no teaghlach, no treubh, a chlaon- 
as a chridhe air falbh an diugh o'n Tigh- 
earn ar Dia, a dhol a dheanamh seirbhis 
do dhlathaibh nan cinneach sin; air eagal 
gu'm biodh 'nur measg freumh a bheir 
uaith viarthoradh nimh^ agus searbhas'', 

19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhaìlachaidh so, an sin gu'm beannaich 
se e fèin 'na chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
agam, ged a ghluais mi ann an anamiann ^ 
mo chridhe fèin, a chiir misge ri pathadh : 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, ach 
an sin cuirldhfearganTighearn, agus'eud, 
smìiid diubh an aghaidh an duine sin, agus 
luidhidh gach mallachadh air a tha 
sgrìobhta san leabhar so, agus dubhaidh 
an Tighearnmach'ainm obhi fuidh nèamh. ' hìmr cinn-jheadhna agus hhur treuhha. 

- diaihan hrèige. ^ ncimh, pninsion, domhlas. 

* hwmaid. 

205 21 Agus sgaraidh an Tighearn e chum 
uilc, a mach a treubhaibh Israeiluile, a rèir 
uile mhallachdan a' choinihcheangail, a 
tha sgrìobhta ann an leabhar an lagha so : 

22 Air chor as gu'n abair an ginealach 
ri teachd, bhur clann a dh'èireas suas 'nur 
dèigh, agus an coigreach a thig o thìr fad 

làimh, 'nuair a chi iad plàighean au 
fhearainn sin, agus 'eucailean a leig au 
Tighearn air ; 

23 Agus gu hheil a thalamh uile 'na 
phronnasg, agus 'na shalann, agus 'na 
losgadh, nach 'eil e air a chur, no toirt 
toraidh'' uaith, agus nach 'eil feur sam 
bith a' fàs ann, cosmhuil ri sgrios Shodoim 
agns Ghomorrah, Admah agus Sheboim, 
a sgrios an Tighearna 'na fheirg-, agus 'na 
chorruich; 

24 Their eadhon na h-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearna mar so ris au 
fhearann so ? Ciod is ciall do theas na corr- 
uiche mòire so? 

25 An sin their daolne, A chionn gu'u 
do thrèig iad coimhcheangal an Tighearna 
Dè an aithriche a rinn e riu, 'nuair a thug- e 
mach iad à tu' ua h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus riun iad seirbhls 
do dhiathaibh eile, agus rinn iad aoradh' 
dhoibh, dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh^ 

27 Agus las corruich an Tighearu au 
aghaidh an fhearainu so, a thoirt uam 
mallachdau siu uile air a tha sg-rìobhta 
sau leabhar so. 

28 Agus spìon an Tighearn a mach iad 
as am fearann anu am feirg, agus anu au 
corruich, agus anu au lasau^ ro mhòr, a- 
gus thilg e iad do dhìithaich eile, mar air 
an là'n diugh. 

29 Buinidhna ?ii///edìomhair do'uTIgh- 
earu ar Dia, ach na ?iifhe a ta foillsichte 
dhuinue, agus d'ar cloinu a chaoidh, a 
chiim gu'n deau siuu uile bhriathrau au 
lagha so. 

CAIB. XXX. 

1 Maitheas asus tròcair air an gcuUiainn dhoihhsan 
a hheir gèill a dh'àilheanfaihh an Tighcarna. 
13 Bcatha agus bàs air an curfa'n cijinhair. 

GUS au uair a thig na nithe so uile 
ort, am beanuachadh agus am mall- 
achadh, a chuir mise romhad, agus u 
chuimhnicheas tu orra am measg nan 
cinneach uile chum an d'fhògair au Tlgh- 
earna do Dhia thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidli au 
Tighearna do Dhè, agus a bheir thu gèlU 
d'a ghuth, a rèir nan ulle ulthe a tha mise 
ag àithneadh dhuit air an là'n dlugh, thu 
fèln agus do chlanu, le t'uile chrldhc, aguc 
le t'uile anam ; s aingidheachd, smnaìntihh. " cinncis. 

1 shlcuchd iad. ^ nach do hhuUich a hhcag on 
^fraoch fcirgc. DEUTERONOMI, XXX. XXXI. 3 An sln bheir an Tighearna do Dhia air 
ais do bhraighdeanas, agus ni e iochd riut, 
agus pillidh e ag'us cruinnichidh e thu as 
na h-uile cliinnich a chum an do sg-ap an 
Tighearna do Dhia thu. 

4 Mà dh't'hòg-radh veach agad ^s a' 
chuìd a's iomallaiche do nèamh, as a sin 
crainnichidh an Tig-hearna do Dhia thu, 
agus as a sin bheir e thu : 

5 Ag;us blieir an Tighearna do Dhia 
thu do'n fhearann a shealbhaich t'aith- 
riche, agus sealbhaichidh tu e ; agus ni e 
maith dhuit, ag'us blieir e ort fàs lìonmhor 
os ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an Tig:h- 
earna do Dhia do chridhe, agus chridhe 
do shhochd, a g^hràdhachadh an Tigh- 
earna do Dlie le t'uile chridhe, agus le 
t'uile anam, a chum gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridli an Tighearna do Dhia 
na mallachdan sin uile air do naimhdibh, 
agus orra-san aig am bheil tuath dhuit, a 
rinn geur-leanmhuinn ort. 

8 Agus plihdh tu agus bheir thu geiU 
do ghutli an Tighearn, agus ni thu 'àith- 
eantan iiile a tha mise ag àithneadh dhuit 
an diug-h. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia pallt 
thu ann an uile obair do làimhe, ann an 
toradh do chuirp, agus ann an toradli do 
spreidhe, agus •lUin an toradh t'fhearainn, 
a chum maith : oir ni an Tighearna rls 
gairdeachas os do clieann chum maith, 
mar a rinn e gairdeachas os ceann t'aith- 
riche; 

10 Ma dh'eisdeas tu rl guth an Tigh- 
earna do Dhè, a ghleidheadh 'àitheantan, 
agus a reachdan, a tha sgrloblita ann an 
leabhar an lagha so, agus ma philleas tu 
clium an Tighearna do Dhe le t'uile 
chridlie, ag-us le t'xiile anam. 

11 Oir an àithne so a tha mlse ag àlth- 
neadh dhuit an diugh, cha 'n 'eil i 'm 
foUich ort, ni mò a ta i fada iiait. 

12 Cha 'n'eilì sna nèamhaibh, air chor 
">,s gu'n abradh tu, Cò thèid suas air ar 
son do na nèamlialbh, agus a bheir i d'ar 
n-ionnsuldh, a chum gu'n chiinn sinn i, 
agus gu'n dean sinn i? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall do'n 
fhalrge, air chor as gu'n abradli tu, Cò 
thèid a null air ar son thar an fhairge, 
agus a blieir i d'ar n-ionnsuldh a chum 
gu'n chiinn sinn agus gu'n dean sinn i? 

14 Acli (ha 'm local ro fhagus duit, ann 
do bheul, agus ann do chridhe, chum gu'n 
■dean thu e. 

15 Feiich, cliulr mi romhad an dlugh 
beatha agiis maith, agus bàs agus olc ; 

IG A mlieud gu bheil mi ag àithneadli 
dhuit an dlugh an Tighearna do Dhla a 
nhràdhachadh^g-luasad'nashhghibh^agus 
'àitlieantan a glileldheadh,agus areachd- 
an, agus a bln'eltheanais, a chum gu'm 
206 bi tliu beò, agus gu'm fàs thu lìonmhor, 
agus gu'm beannaicli an Tighearna do 
Dhia thu san fhearann d'am bhell thu dol 
g'a shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe 
air falbh agus nach èlsd thu, ach gu'n 
tairngear aìr falbh thu, agus gu'n dean 
thu aoradh do dhiathaibh eile, agus gu'n 
dean thu seirbhis dlioibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibli alr an 
là'n diugh, g'ii'n sgrlosar gu cinnteach 
slbh, agus nach buanalch slbh bhur làith- 
ean air an fhearann, d'am bheil thu dol 
thar lordan, g'U gabhall a steach g'a 
shealbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh agus na 
talmhainn mar fhianuisean'nurn-aghaldh 
alr an !à'n dlugh, gu'n do chuir mi beatha 
agus bàs f'ar comiiair, beannachadh agus 
mallachadh : uitne sln ròghnuich beatha, 
chum gu'm bi thu fèin agus do slihochd 
beò : 

20 A chum gu'n gràdhalch thu'n Tigli- 
earna do Dhia, agus gu'n toir thu gèi;l d' 
a ghuth, ag-us g:u'n lean thu ris: (oir is 
esan do bheatha, agus fad do làithean ;) a 
chum gu'n gabh thu còmhnuidh san 
fhearann a mhionnaich an Tigheama do 
t'aithrichibh, do Abraham, dolsaac, agus 
do lacob, gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

1 Tlnig Maois mhneacìi do losua agus do'n t-shiagh. 
9 Tìiug e 'n lagh do na sagartaibli, ogus dltàilhn 
e dhoibh aig ceann gach seaclid bliadlina a leiigìi- 
adh an èisdeachd an t-sluaigh. 19 Tlmg Dia 
laoidh do Mhaois marfhianuis 'nan aghaidh. 
GUS chaldh Maols agais labhair e na 
briathra so ri h-Israel uile. 

2 Agus thubhalrt e riu, Tha mise ceud 
agus iìchead bliadhna dh'aois air an là'n 
diugh ; cha 'n urrainn mi tuiUeadh dol a 
mach agus teachd a steach : agus thubhairt 
an Tighearna rium, Cha tèid thu thar an 
lordan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhla e fèln a 
null romhad ; sgriosaidh esan na cinnich 
sin o d' làthair, agus sealbhaichidh tuiad: 
agus thèid losua null romhad, mar a 
thubhalrt an Tighearn. 

4 Agus ni an Tighearna rlu mar a rinn 
e ri Sihon, agus ri h-Og, rlghre nan 
Amorach, agus ri fearann na muinntlr sln 
a sgrios e. 

5 Agus bhelr an Tighearna thalrls iad 
roimh bhur gnìiis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèlr gach àithne a dh'àithn mlse 
dhuibh. 

6 Blthibh làldir, agus biodh deadh nihis- 
neach agaibh, na biodh eagal oirbh, agus 
na gabhalbh gellt rompa : oir is e 'n Tigh- 
earna do Dhla e fèln a thèld leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghalrm Maols air Ios\ia, agus 
thubhairl e rls ann an sealladh Israeil DEUTERO 
mle, lii làidìr, agus biodh deadh mliis- 
iieach ag-ad : oir is tusa a theid a stig'h 
!eis aiit-sluag-h so do'nfhearanna mhioiin- 
aich an Tig-hearna d'an aithrichibh gu'n 
tugadli e dhoibh; agus bheir thu orra a 
sliealbhachadh mar oighreachd. 

S A^ustheid an Tighearn efein romhad; 
bithidh esan maille riut, cha dìbir e thu, 
ni mò a thrèigeas e thu : iia g;abh eagal, 
ag:us na biodh geilt ort. 

9 Agus sgriobh Maois an lagh so, agus 
thug- se e do na sagartaibh mic Lebhi, a 
tha giìilan àirce coimhcheangail an Tigh- 
earn, agus do sheanairibh Israeil uile. 

10 Agus dh'àithn Maois dhoibh, ag 
ràdh, Aig; ceann gnch seachd bhadhna, 
ann an àm òrduichte bliadhna an fhuasg:- 
laidh, aig fèill nam pàilliun, 

11 'Nuaira thiglsrael uile g'antaisbcan- 
adh fèin an làthair an Tighearna do Dhè, 
san ionad a thaghas e ; leughaidh tu 'n 
lagh so an làlhair Israeil uile 'nan èisd- 
cachd. 

1:2 Cruìnnicli an shiag-h v'a chèile, fir, 
■ag'us mnài, agus clann, agus do choigreach 
a tha 'n taobh a stigli do d' gheataibh, a 
chum gu'n cluinn iad, agus gu'm foghlimi 
iad, agus g'u'm bi eagal an Tigheania 
bhur Dè orra, agus gu'n toir iad fa'near 
Tiile bhriathran an lagha so a dheanamh ; 

13 Agus gu'n chiinn an clann do nach 
b'aithne hheag, agus gu foghkim iad eagal 
■anTig:hearna bhur Dè abhiorra,am fad's 
is beò dhuibh san fhearann d'am bheil 
«ibh dol thar lordan g*a shealbhachadh. 

14 Ag-us thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, tha do làitliean a' dlìith- 
achadh anns am feum thu bàs fhaghail : 
gairm air losua, agus nochdaibh sibh fèin 
ann am pàilliun a' choimhthionail, achum 
g:u'n toir mise àithne dha. Agus chaidh 
Maois agus losua, agus nochd siad iad 
fèin ann am pàillhm a' choimhthionail. 

15 Agus dh'flioillsich an Tighearn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall' neoil: 
asjus sheas am meall neoil os ceann dor- 
uis a' phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tig-hearna ri 
Maois, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aithriehibh ; agus èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an 
dèigh dhiathan na tìre coimhich sin d'am 
bheil iad a' dol a steach gn fantuinn 'na 
meadhon, agus trèigidh iad mise, agus 
brisidh iad mo choimhcheangal a rinn 
mi riu. 

17 Ag-us lasaidh mo chorraich 'nan 
aghaidh san là sin, agus trèigidh mi iad, 
agus folaichidh mi mo ghnìiis uatha, agus 
ìtriear suas iad, agus thig- mòran olc agus 
àmhgharan'- orra, air chor as gu'n abair 
iad san là sin, Nach ann a chionn nach 

sluadli. - thrìohlaidean, (lieanntacìidan 

201 ' NOMI, XXXI. 

I 'cil ar Dia 'nar measg' a tliàinig na h-uilc 
so oirnn? 

18 Agus gu cinnteach folaichidh mise 
mo g-hnuis san là sin, air son gach uilc a 
dh'oibi-ich iad, a chionn g-u'n do tliionn- 
daidh iad an dèigh dhiathan eile. 

19 A nis uime sin sgrìobhaibh-se dhuibl 
fèin an laoidh^ so, agus teagaisgibh i do 
chloinn Israeil : cuir i 'nam beul, a chum 
gu'mbi 'n laoidii so mar fhianuis dhomh- 
sa an aghaidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh iad do'n 
fhearann a mhionnaich mi d'an aithrich- 
ibh, a tha sruthadh le bainne agus le mil, 
agus a dh'itheas iad agus a shàsuichear 
iad, agus a dh'fhàsas iad reamhar; an 
sin tionndaidh iad gu diathan eile, agus 
ni iad seirbhis doibh, agus brosnuichidh 
iad mi, agus brisidh iad mo choimh- 
cheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig mòran 
olc agus àmhgharan orra, gii'n labhair^ 
an laoidh so mar fhiamiis 'nan agliaidh; 
oir cha dìchuimhnichear i à beul an 
sliochd: oir is aithne dhomh an smuain- 
tean a tha iad a' dealbh an diugh fei/i, 
mun d'thug mi steach iad do'n fheàrann 
a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh uime sin Maols an laoidh so 
air an là sin fèhi, agus theagaisg e i do 
chloinn Israeil. 

23 Agus dli'àithn e do losua mac Nuin, 
agus thubhairt e, Bi làidir, agus biodh 
deadh mhisneach agad: oir bheir thu 
clann Israeil do'n fhearann a mhionnaich 
mi dhoibh; agus bithidh mise maille riut. 

24 A^us an uair a chuir Maois crloch 
air sgriobhadh bhriathran an laglia so 
ann an leabhar, gus an do chrlochnaich- 
eadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na Le- 
bhiihich, a tha giìilan àirce coimhcheang- 
ail an Tighearn, ag- ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirce coimhchcang-- 
ail an Tighearna bhur Dè, chum g-u'm bi 
e 'n sin mar fhianuis a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheaniiairc, 
agus do mhuineal rag: feuch, am feadli 
s a ta mi fathast beo maille ribli an 
diugh, bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearn; agus cia's mò na sin « 
bhitheas sibh an dèigh mo bhàis ? 

28 Cruinnichibh a'm' ionnsuidh seanaire 
bhur treubhan uile, agus bhur luchd- 
riaghlaidh, a chum gu'n labhair mi 'nan 
cluasaibh na briathra so, agus gu'n gairm 
mi na_ nèamhan agus an talamh mar 
fhianuisean 'nan ag-haidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bliàis gu'n truaill sibh sibh Jeiii gu tur, 
agus