Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelig Albannaich .."

See other formats


National Library of Scotland 
*B000501643* 
AN 

r-SEANN TIOMNAIDH, 

A.IR AN TARRUING 

011 CHEUD CHANAIN 
CHUM GAELIG ALBANNAICH; 

AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHKANAJDH EAGLAIS 

NA H-ALBA THE NATIONAL BIBLE SOCIETY OF SCOTLAND: 

HEAD OFFICES : 5 ST. ANDEEW SQUARE, EDINBURGH ; 
AND 224 WEST GEOEGE STREET, GLASGOW. 
1891 

GaeUc Bowrgeois %vo Bible. '3 70 - ABBKEVIATIONS AND MARKS. A' for " an" the article, as " a' bheau" thc 

wonian, for " an bhean." 
A' for " ag," sìgn of tlie pres. part. of verbs 

beginning with a consonaut, as " a' bualadh" 

stì-i/cing, but " ag òl" drinhing. 
A' for "ann" in, as "a'd' cheann'" in Ihyhead, 

for "ann dò cheann." 
A for "as" out of, marked with an acute ac- 

cent, as " à teine" out of fire. 
'Ar for "thar" over, above, as, " deich 'ar 

fhichead" thiriy. 
B' for "bu" ivas, as " b'e" he was. 
C' for " cia" ìvho, what, as " c'àit" where or in 
- whai plaxx ? "c'uin" when or at what lime ? 
D' for " do" thy, ihine, as " d'athair" thyfather; 

for " do" preposition io for " de" the prepo- 

sition of. 

D' dh' for " do" sign of the preterite tense of 

verbs. as "an d'aidich e" has he confessed? 

" dh'aidich mi" 1 have confessed. 
'G for " ag" sign of the pres. part. of verbs, as 

"'g a dheanamh" doing il. 
'G'for "gu" to.as "g'acheaDn"to<Aeeiirf ihereof. 
M' for "mo" my, as " m'anam" my soul. 
M' for " mu" abozU, as, "m'a cheann" about his 

head. 

'N a for " ann a'' in his, as ""n a chridhe" in 
his hearU 

'N au for " ann an" in iheir. as 'n an tighibh'' 

in their houses. 
'N ar for " ann ar" in our, as " 'n ar dùthaich" 

in our country. 
'N 'ur for "ann bhur" in your, as "'n '-ur fear 

ann" in your land. 'N uair for "an uair" in ihe time, roken. 
'E. for "ar" our, as "o"r sinnsiribh"/ro?« our 
ancestors. 

'R for " bhur" your, as " le'r sinnsiribh" wiili 
your ancestors. 

R' for "ri" to, as "r'ar guth" to ovr voice. 

'S an, s a' for anns an" in ihe, as " 's an àm" in 
the iime, " 's a' bhaile" in ihe city, 

'S na for " anns na" in ihe, as "'s na coilltibh" 
in the woods. 

( * ) Grave accent. Vowels marked with thia 
accent are always sounded long ; and such 
as are not are generally sounded short. 

(') Acute accent. Whenthe vowele is sounded 
like ai in pain, or the Latin oe in Phcebus, as 
the Scotch pronounce it, it is commonly 
marked with this accent. 

( ' ) Apostrophe. When there is an elision of 
one or more letters, it is usually marked 
with an apostrophe. Thus when the pre- 
cediug word ends or the following word be- 
gins with a vowel, there is an elision of the 
possessive pronoun " a," as "le 'shìiil" wiih 
his eyeiov "leashìlil;" " call 'anama" the 
loss of his soul for " call a anama." A few 
Gaelic words admit of a final vowel, or not, 
as the euphony requires it, as "àit" or 
"àite" a place, " naomh" or "naomha'" 
holy, "fad" or " fada" lonri, "camp" or 
" campa" a camp ; but as these tìnal vo vvcla 
are r\ot essential to the words, their ab- 
sence is not aiways marked with an apoa- 
trophe. LEABHEAICHEAN T-SEANN TIOMNATDH GrENEais ; anns am hheU, 


Caìb. 

. 50 


Eclesiastes, . , 


. 12 


Ecsodus, . . , , 


40 


Dàn Sholaimh, . , 


8 


Lebhiticus, , . , 


. 27 


Isaiah, 


. 66 


Aireamh, . 
leremiah, . 


52 


Deuteronomi, , . 


. 34 


Tuireadh, 


. 5 


Tosua, .... 


24 


Eseciel, . . , 


48 


Bveitheamhna, . . 


. 21 


Daniel, . . . 


. 12 


Rut, .... 


4 


Hosea, 


14 


1 Samuel, 


, 31 


loel, . , . . 


. 3 


2 Samuel, .... 


24 


Amos, 


9 


lEìgh, 


. 22 


Obadiah, 


. 1 


2Rìgh, .... 


25 


lonah, 


4 


1 Eachdraidh, 


. 29 


Micah, 


■ 7 


2 Eachdraidh, 


36 


Nahum, 


3 


Esra, .... 


. 10 


Habacuc, 


. 3 


Nehemiah, 


13 


Sephaniah, 


3 


Ester, . . . , 


, 10 


Hagai, . , • . 


. 2 


lob, . 


42 


Sechariah, 


14 


Sailm, 


. 150 


Malachi, . « 


. 4 


Gnàth-fhocal, 


31 LEABHEAIOHEAN TIOMNATDH NUAIDIi. 

Caib. 
>*ib. 


An Soisgeul a Reir Mhata, anns am hheil, 28 


1 Thimoteuis, 


. 6 


An Soisgeul a rèir Mharcuis, 


16 


2 Thimoteuis, 


4 


An Soisgeul a rèir Lucais, . 


. 24 


Tliituis, .... 


. 3 


An Soisgeul a reir Eoin, . 


21 


Philemoin, 


1 


Gnìomharau nan Abstol, 


. 28 


Nan Eabhruidheach, 


. 13 


Litir an Abstoil Phoil chum nan Homanach, 16 


Litir an Abstoil Sheumais, 


5 


1 Corintianach, 


. 16 


1 Litir an Abstoil Pheadair, 


,. 5 


2 Corintianach, 


13 


2 Litir an Abstoil Pheadair, 


3 


(ialatianaoh, . . , - 


6 


1 Litir an Abstoil Eoin, 


. 5 


Ephesianach, 


6 


2 Litir an Abstoil Eoin, 


1 


Philipianach, . . • . 


. 4 


3 Litir an Abstoil Eoin, . ■ 


. 1 


Colosianach, 


4 


Litir an Abstoil ludais, . 


1 


l Tesalonianach, 


- 6 


Taisbejmadh an A bstoil Eoin, 


. 23 


2 Tesaloniaaach, . , , 


3 CEUD LEABHAR MHAOIS, D'AN" Aimi GENESIS CATB. I. 

l Cridhachadh nan nèamh agus na talmhainn, 
3 An t-soluìs, 14 Na grèine, nagealaich, agus 
naii reult. 20 Eisg agus ennlaith, 24 Sprèidh 
agus b/iealhairhean eile na lalmhainn, 20 agus 
cnUhachadh an duine ann an coslas Dliè. 

N toiseach chmtliaich Diananèamhan 
agiis an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh agus fa- 
■ iamh ; agus hha dorchadas air aghaidli na 

doimlme : agiis hha Sf)iorad Dhè a' gluasad 
air aghaidh nan uisgeaclian. 

3 Agus thubhairt Dia, Bitheadh solus ann: 
agTis bha solus ann. 

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu rohh 
6 maith : agus chuir Dia dealachadh eadar 
an solus, agias an dorchadas. 

5 Agus tlmg Dia mar aium air an t-solus, 
Là, agus air an dorchadas thug e mar ainni, 
Oidhche: agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceud là. s 

6 Agus thubhairt Dia, Bitheadh athar'am 
meadhon nan uisgeachan, agus cuireadh c 
dealachadh eadar uisgeachan agTis uisgea- 
chan. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus chuir e 
dealachadh eadar na h-uisgeachan a hha 
fo 'n atliar, agus na h-uisgeachan a hha os 
ceann an athair : agiis bha e mar sin. 

8 Agus thug Dia mar ainm air an athar, 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uinu an dara là. 

9 AgTis thubhairt Dia, Bitheadh na h-uis- 
geachan a tha fo nèamh air an cruinneach- 
adh dh'aon àite, agus leigear ris an tìr 
thioram : agus bha e mar sin. 

10 Agus thug Dia mar ainm air an tìr 
thioram, Talamh, agTis air cruinneachadh 
nan uisgeachan thug e mar ainm, Faii:gea- 

"^-^^ chan: agus chunnaic Dia gu 'n rohh e 
maith. 

^ 11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an talamh 
Jìi mach feur, luibìì^ ghineas sìol, craobh- 
mheas a bheir a mach meas a rèir a giiè, 
aig am hheil a sìol innte fèin air an talamh: 
agus bha e mar sin. ^ 

12 Agus thug an talamh a mach feiir, luibh 
a ghineas sìol a rèir a gnè, agus craobh a 
bheir a macb meas, aig am hheil a sìol 
innte fèin a rèir a gnè: agus chunnaic Dia 
i^oìn rohh e maith. 13 Agus b'iad am feasgar agus a' mhadahin 
au treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Bitheadh soluis 
ann au speuraibli nèimli a chur dealachaidli 
eadar an là agiis an-j2idhche, agus bitheadb^ 
iad air son cliOmhEìran, agTis air son aim- 
sirean, agus air son làithean, agus bhliadh- 
nachan. 

15 AgTis bitheadli iad mar sliolusaibh ann 
an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamli: agus bha e niar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an solus 
a's mò a riagliladli an là, agus an solus a's 
lugha a riaghladh na h-oidhche; ag-us na 
reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
aibh nèimh, a tlioirfc solnis air nn tnlamh, 

18 Agus a riagliladh 's an là, agus 's an 
oidliche, agus a chur dealachaidh eadar an 
solus ag-us an dorchadas: agus chunnaic Dia 
gu'H robh e maith. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an ceathramh là. 

20 Agus thubliairt Dia, Thugadli na h-uis- 
geaclian a mach gii pailt an creutair gluasa- 
dach anns am bheil beatha, agus bithcadh 
eimlaith ag itealaich os ceann na talmhainn 
air aghaidh speuran nèimh. 

21 AgTis chruthaicli Dia mucan-mara mòra, 
agus gach uile chreutair beò a glihiaiscas, a 
thug na h-uisgeachan a mach gu pailt a rèir 
an gnè, agus gach eun iteagach a rèir a 
ghnè: agus cliunnaic Dia gn' nrohhe nìa,ìth. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Sìolaicliibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibb, 
agus fàsadh an eunlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an cìiigeamh là. 

24 Agus thubliairt Dia,Thugadh an talamli 
a mach an creutair beò a rèir a ghnè, 
sprèidli, agus gach ni a slmàigeas, agTis 
beathaichean na talmhainn a rèir an gnè: 
agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia beathaichean na talmli- 
ainn a rèir an gniè, agus an sprèidh a rèir 
an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an 
talamh a rèir a ghnè: agus chunnaic Dia 
gu' n rohh e maith. 

26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid an GENESIS, H, 

duine 'n ar dealbh fèin, a rèir ar coslais fèin, 
agus bitlioadli uachdaranachd aca os ceann 
èisg na mara, agus os ceann eunlaith nan 
speur, agTis os ceaun na sprèidhe, agus os 
ceann na talmhainn uile, agus os ceaun 
gach ni a shnàigeas a tha 'snàigeadh air an 
talamh. 

27 AgTis chruthaich Dia an duine 'n a 
dhealbh fèin; aun an dcalbli Dhè cliruthaich 
se e: firionnacli agus boirionnach chruthaich 
e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agns thubh- 
airt Dia riu, Sìolaichibh, agus fàsaibh 
lìpnmlior, agus lìonaibh an talamh, agus 
ceannsaichibh e ; agus bitheadh uaclidaran- 
aclid agaibh os ceann èisg na mara, agus 
os ceann eunlaith nan speur, agus os ceann 
gacli ni beò a gliluaiseas air au talamh. 

29 Ag-us thubhairt Dia, Feuch, thug mi 
dhuibh gach luibli a ghineas sìol, a tha air 
agliaidh na talmhainn uile, ag-us gacli craobli 
anns am bheil meas craoibhe a ghiueas sìol; 
dhuibhse bitliidh e mar bliiadli. 

30 Agus do uile bheathaichibh na tal- 
mliainn, agus do uile eunlaitli nau speur, 
agTis do gacli ni a shnàigeas air an talamh, 
auus am bheil beatha, thug mi gach luibh 
ghorm mar bhiadli: agus blia e niar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn e, 
agus, feuch, bha e ro mhaitli. AgTis b' iad 
aiu feasgar agus a' mhaduinn an seathamh 
là. 

CAIB. II. 

1 An seachdamh là air a, naomhacliadli. 8 
Gàradh Edein. 17 Craobh eòlais a mhaith 
ogusanuilc. 21 Cruthachadhnamnàth agus 
òrduchadh a phòsaìdli. 

GUS chrìochnaicheadh na nèamhan 
agus an talamli, agus an sluagh uile. 

2 Agus chrìochuaich Dia air an t-seachd- 
amh là 'obair a rinn e; agus ghabh e fois 
air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 AgTis bheannaich Dia an seachdamh là, 
ag-us naomhaicli se e: =do bhrìgh gur ann 
air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruthaich 
Dia agus a rinn e. 

4 iad so ginealaich nan uèamh agus na 
tahnhainn, 'u uair a chruthaicheadh iad, 's 
au là anns an d'rinu au Tighearn Dia an 
talamh agus na nèamhan. 

5 Ag-us cha robh aon de phreasaibh na 
macharacli fathast anns an talamh, agiis cha 
d'fhàs fathast aou de lusaibh na macharach; 
do bhrìgh nach d'thug an Tighearn Dia 
air uisge frasadli air an talamh, agus cha 
robh duine ann a shaoithreachadh na tal- 
mhainn. '■"A-Ct.f, 

G Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dli'uisgich e aghaidli na talmhaum uile. 

7 Ag-us dhbalbh au Tighearu Dia an 
duine de dlmslach na talmhainn: agus 
shèid e ann an/cuiuueiuibh a shròine anail 
na beatha; agus dli' fhàs au duine 'n a 
auam beò. 8 Agus shuidliich an Tigheam Dia gàr- 
adh ann an Eden 's an àird an ear, agus 
chuir e an sin an duino a dhealbh e. 

9 Agus thug au Tigl.earu Dia air gach 
uile chraoibh fòs as an talamh a tha tait- 1 
neach do'n t-seallaah, ag-us maith a chum 
bìdh: craobh na beatha mar an ceudna ami 
am meadhon a' ghàraidh, agus craobh eòlai^ 
a' mhaith agus au uilc. • r 

10 Agus chaidli amhainn a mach à h-Eden 
a dh'uisgeachadh a' ghàraidh; agus as a sin 
roinneadh i, agus dh'fhàs i 'u a ceithir 
meui-aibli. 

\\ Is e ainm na ceud aimhne Pison; so i 
a tha 'cuartachadh tìre Chabhilah uilc, far 
ani hheil òr. 

12 Agus tha òr na tìre sin maith: au sin 
tha bdellium, agus a' chlach ouics. 

13 Agus ìs e ainm na dara aimhne Gihou: 
is i sin a tlta 'cuartachadh tìre Chuis uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne Hidc- 
cel: is i sin a tha'dol do'n taobh an ear de 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearn Dia an duine, 
agus chuir se e ann an gàradh , Edein, 
g'a shaoithreachadh, agus g'a gMeÌalleadh: v 

16 Agus dh'aithu an Tighearu Dia do'n 
duiue, ag ràdh^e gach uile chraoibh 's a' 
ghàradh feudaidli tu itheadh gu saor: M-^ 

17 Ach de chraoibli còlais a' mhaith agiis 
an uilc, cha-u ith thu dli'i sin; oir anns an 

/ là a dli'itheas tu dhith, gu cinnteach bàsai- 
chidli tu. 

18 AgTis thubhairt an Tigheam Dia, Cha- 
n'eil e maitli gu'm biodh au duine 'n a 
aonar: Ni mi dlia còmlinadh d'a rèir fèin. 

19 Ag-us dliealbh an Tighearu Dia as an 
talamh uile bheathaicheau na macltarach, 
agus uile euulaith nan speur, agus tlmg e 
iad a chum Adliaimh, a dli'fhaicinn cion- 
nas a bheireadh e aium orra: agus ge b'e 
ainm a thug Adliamh air gach creutair beò, 
h'e sin a 6'ainm dlia. 

20 Agus thug Adhamh ainmean air an 
sprèidli uile, agTis air eunlaith nan speur, 
agTis air uile bheathaichibh na macharach: 
ach do Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fèiu. 

21 AgTis thug an Tigheai-n Dia air codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e: 
agus ghabh e h aon d'a aisnibh, agus dliùin 
e au fheoil suas 'n a h-àite. 

22 Agus thog an Tighearu Dia an aisinn 
a thug e o'n duine suas 'u a mnaoi, agus 
thug e i chum au duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, «0 a uis 
cuàmh de m' chnàmhaibh, ag-us feoil de m' 
fheoil-sa: goirear bean dith, do bhrìgh gur 
ann as an duine a thugadh i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fear 'athair, 
agus a mhàthair, agus dlìith-leanaidh se r'a 
mhuaoi ; agus bithicUi iad 'n an aon f heoil. 

9,5 Agus bha iad le chèilc lomnochd, au GENESIS 

dniue asiis a bhcau; ag;us cha robh nàu'e 
orra. 

CAIB. III. 

I Gealg na nathrach. 6 Peacadh an duiiie, 15 
agus gealladh saorsa o Dhia trld sìl na mnà. 

NIS bha an uathair ni bu sheolta na 
h-aou de bheatliaichibh ua macharach 
a riuu au Tidiearu Dia; agus thubhairt i 
ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, Cha-n 
ith sibh de gach craoibh 's a' ghàradh? 

2 Agus tliubhairt a' bheau ris au nathair, 
De mlieas craobhan a' ghàraidh feudaidh 
siuu itheadh: 

3 Ach de mheas na craoibhe a t/ia auu am 
meadhou a ghàraidh, thubliairt Dia, Cha-u 
ith sibh dheth, agns cha bheau sibh tUia, a 
chum uach faigli sibh bàs. 

4 Agus thubhairt an uatliair ris a' mhuaoi, 
Gu ciunteach cha-u fhaigh sibh bàs: 

6 OiratafiosaigDia,'s an làannsanithsibh 
dheth, gu'm fosgailear bhur STÌilean, agiis 
gu'm bi sibh mar dhèe, fiosrach air maith 
agTis air olc. 

6 Agus chunuaic a' bheau g-u'ri robh a' 
cliraobh maith a chum bìdh, agus gu'w rohh 
i taitneach do 'n t-sìiil, agus 'u a craoibh r'a 

^juiauuachadli a cUieanamh neach ghc; agus 
ghabh i d'a meas agus dli'ith i, agus thug i mar 
a ii ce udjia d'a fear maillerithe, agus dh'ith e. 

7 AgTis dli'ihosgladh an sììilean le'chèile, 
agus dh'aitluiich iad gu'»2 rohh iad lomnoch d ; 
agus dh' flmaigh iad duilleach croinn-fhìge 
r a chèile, agus rinn iad dlioibli fèin aprain. 

5 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd 's a' ghàradli 'am^ouufhuair- 
tachd an là: agus dh'fholaich Adhamh agus 
a blieau iad fèin o ghnùis an Tigiiearna Dè 
am measg chraobhau a' gliàraidli. 

9 Agus dli'èigh an Tighearn Dia air 
Adhamh, agiis thubliairt e ris, G'àit am 
bheil thvLÌ 

10 AgTis thubhairt e, Chuala mi do ghuth 
's a' ghàradli, agus bha eagal orm a chiouu 
gTi'ji robh mi lomuochd, agus dh'fholaich 
mi mi fèiu. 

II Agus thubhairt e, Cò 'dh'iuuis dluiit 
gTi'ji robh thu lomnochd? An d'ith thu 
de'n chraoibh, a dh'àithu mise dhuit gTm 
itheadh dhith? 

12 AgTis thubhairt au duine, A' bhean a 
thug thu gu bhi maillerium,thug ise dliomh 
de'u chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tighearn Dia ris 
a' mhuaoi, Ciod e&oa rinu tjiu? agus thubh- 
airt a' bhean, Mheall an nathair mi, agus 
dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tigheam Dia ris 
au uathair, A chionn gu'n d' riuu thu so, 
tlia thumallaichte thar gach aiumhidh,agus 
thar uile bheathaichean na macharach: air 
do bhroiun imichidli tu, agus duslach ithidh 
tu uile làithean do bheatha^ 

15 Agus cuiridli nii naimhdeas eadarthusa 
agus a' blieau, agus eadar do shìol-sa agus . 111, I V, 

a sìol-sa: bruthaitUi esan do cheanu, ag^s jk* 
bruthaidli tusa a sliàil-sau. V. a ih. > f 

1 6 Ris a' mhnaoi thubhairt e, lileiiaaichidh 
mi gii mòr do^dhoiIgh£as agus dotthoirri-<i . 
cheas; 'anpf/già bemmi tu.clauu, agiis ri d'- .^Ì 
fhear bithidh do thogi-adh, agus bithidhi' « 
uachdarauachd aige ort. $ 

17 Agais ri h-Adliamh thubhairt e, Do"*^ 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri g-uth do mhuà, 
agus gu'n d'ith thu de'n chraoibh a dh' 
àithu mise dhuit,agràdh,Cha-u ith thu dhitli, 
tha'n talamh mallaichte air do shou ; aim an 
doilgheas ithidh tu dheth uile làitheau do 
bheatha. "^{-J^^J^ V,^; •-. ' ' f.i 

18 Agiis droighiouu agus cluàràiii' blieir e 
mach dhuit, agiis ithidJti tu luibh na mach- 
arach a.vvUA 

19 Am Tallus do ghnuiso ithidh tu aran, 
gus am pill thu dli' ionusTCdli na tab.uhaiuuk 
oir aisde thugadh thu: oir is duslach thu,^ 
agus gu duslach piUidh tu. 

20 Agus thug Adliamh Eubha mar ainm 
air a udmaoi, do bhrìgh g-u'ui b'i màthair 
nau uile bheò. 

21 AgTis riim au Tighcarn Dia do AdliamlJ^ 
agus d'a mluiaoi, còtaichean croicinu, agus 
chòmhdaich e iad. 

22 Ag-us thubhairt ,au Tighcarn Dia, 4. 
Feuch, tha'n duine air ras mar aon dhiuu 
fèin, fiosrach air maith agus olc. Agns a"^V 
nis air eagal gu u sìueadh e mach a làjulì^ 
agTis gu'n gabhadli e mar an ceudna de 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh c, 
agiis gu'm biodh e beò gu sìorruidli: 

23 Air au aobhar sin cliuir an Tighearn 
Dia a mach e à gàradh Edeiu, a shaoith- 
reachadh ua talmhainu, as an d'thugadli e. 

24 Agas dh'fhò^air e mach an duine; agns 
shuidhich e 's au taobh au ear de ghàradli 
Edeiu Cheruban, agiis claidheamh lasarach, acu L 

a bha 'tiouudadh air gach làimh, a ghIeidh-\'H^'*^A 
eadh slighe craoibhe ua beatha. 

v>.j-£.vv CAIB. IV. 
1 Breilh Chain agus Abeil. 8 Morladh Abeil. 
11 MuUacliudh Cìiain. 19 Lamech agm a 
dhà mliaaoi. 

AGUS dh'aithnich Adliamh a bhean 
Eubha, agTis dli'fliàs i torrach, agiis 
rug i Caiu, agTis thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearu. 

2 Agns a rìs rug i a bhràthair Abel: agus 
bha Abel 'n a bhuachaille chaorach, ach 
bha Caiu 'n a threabhaiche fearainn. 

3 Agustharladh auceauu làithean àraidìi, 
gTi'n d' tliug Cain de tlioradh an fhcaraiuu 
tabhartas do'n Tighearn. 
,4 Ag-us thug Abel mar an ceudua de , 
'òliSudghiuibh a threTd, agus d'au saill: agus'' 
bha meas aig an Tighearu air Abel, agus ' 
air a thabhartas: 

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, cha 
robh meas aige. Agus bha Cain fo throm 
fheirg, agus thuit a ghuiiis. 

6 Agus thubhairt an Tighearu ri Caiu, u 

u GENESIS, V. 
C'ar son a tha fcarg ort? acrus c'ar son a 
thuit do ghnùis? f jf} 

7 Ma ni thu gu maith, nach galbhar riut? 
agus mur dean thu gu maith, aig an dorus 
tha peacadh 'n a luidlie. Agus riutsa 
hithidh a thogi-adh, agus bithidh uachdar- 
anachd agad air. 

8 Agus labhair Gain ri h-Abel a bhràthair: 
agus 'n uair a bha iad 's a' mhachair, dh'- 
èirich Cain suas an agliaidh Abeil a bhrà- 
thar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearn ri Cain, 
C'àit am hheil Abel do bhràthair 1 Agus 
thubhairt esan, Cha-n 'eil f hios agam. Am 
mise fear-gleidliidh mo bhràthar 'ì 

10 Agus thubhairt esan, Ciod a rinn thu? 
Tha gutli fola do bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o'n 
talamh, a dh'fhopgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'N uair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir e dJiuit à so suas a 'neart. A' 
d'fhògarach agus a' d'fhear-fuadain bithidh 
tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tighearn, 
Is mò mo pheanas na gur urrainn mi 
'ghiiìlan. 

14 Feuch, dh' fliògair thu mi mach an 
. diugh bhàrr aghaidh na tahnhainn: agus o 

d' ghnùis-sa folaichear mi, agus bithidh mi 
a'm'fhògarach agus a'm' fliear-fuadain air 
an talamh ; agus tarlaidh, gach neach a 
gheibh mi, gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearn ris, Uirae 
sin ge b'e air bith a mliarbhas Cain, nithear 
a sheaclid uiread de dhìoghaltas air. Agus 
cliuir an Tighearn comharadh air Cain, a 
chum ge b'e neach a gheibheadh e nach 
marbliadh se e. 

16 Ag-us chaidh Cain a mach à làthair an 
Tighearn',agus ghabh e còmhnuidh ann an 
tìr Nod au taobli au ear a dh' Edeii. 

17 AgTis dh'aithnich Cain a bhean, agus 
dli'fhàs i torrach, agus i'ug i Enocli: agu.s 
thog e baile, agTis ghoir e ainm a' bhaile a 
rèir ainm a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enoch Irad; agus ghin 
Irad Mehuiael; agus ghin Mehuiaei Metu- 
sael; agus ghin Metusael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi: Ve ainm a h-aon diù.jL Adali, 
agTis ainm na mnà eile SiIIah. 

20 Agus ghin Adah labal: b'esan athair 
na muinntir a tha'gabliail còmhnuidh 'am 
bùthaibh, agus na mùinntir aig am hheil 
sprèidh. - 

21 Agus&'^ainm a bhràthar lubal: b'esan 
athair nan uile a laimhsicheas clàrsach agus 
orgim. 

22 Agus SiIIah, i'ug ise mar an ceudna Tu- 
balcain, fear-teagaisg gach uile fhir-ceird 
aim an I umha agus 'an ianum: agus Vi 
piuthar Thubalcain Naamah. 

8 23 Agus thubhairt Lamech r'a mhriàibh, 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo ghuth, a 
mhnathan Lameich, èisdibh ri m' chamnt: 
oir mharbh mi duine a chum mo lotaidli, 
agus òganach a chum mo chiurraidh. ^ 

24 Ma dhìclar Cain a sheachd uiread, gu 
deimhin dìolar Lamech a sheachd-deug 
agus a thri fichead uireM. Q ) -'- . - 

25 Ag-us dh'aithnich Adhamh k rìs a 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set mar 
ainm air; oir dli'òrduich Dia, thvhìiairt i, 
dhomhsa sliochd eil^ 'an àit Abeil, a 
mharbhadh le Cain. ' " .--i 

26 Agus do Shet fèin niar an ceudna 
rugadh mac, agus thug e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri gairra air 
ainm an Tighearna. CAIB. V. 

I Ginealach, beatha, agus bàs nam prìomh 
aitliricliean, o Adhamh gu Noah. 24 Diadk- 
aidlieachd Enoich, agua a ghabhail suas do 
fhlaitheanas. 

J'S e so leabhar ghinealach Adhaimh: 's 
" 'an là 'an do chruthaich Dia an duinc, 
ann an coslas Dhè rinn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach chruthaich 
6 iad; agus bheannaich e iad, agus thug e 
Adhamh mar ainm on-a, 's an là 'an do 
chruthaicheadh iad. 

3 AgTis bha Adhamh beò ceud agus deich 
bliadlina fichead, agus ghin e mac 'n a 
choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin: agus thug 
e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an dèigh 
dlia Set a ghintinn, ochd ceud bliadhna: 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

6 Agus b'iad uile làithean Adhaimh a bha 
e beò, naoi ceud agais deich bliadlina fich- 
ead; agus fhuair e bàs. 

6 Ag-us bha Set beò ceud agus cùig bliadh- 
na, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos a 
ghintinn, ochd ceud agus seachd bliadhna, 
agTis ghin e mic agus nigheanan. 

8 Agus b'iad uile iàithean Shet naoi ceud 
agus dà bhliadhua dheug; agus fhuair e 
bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich, agus ghin e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dlia 
Cainaa a gJiintinn, ochd ceud agus cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic, agnas 
nigheanan. 

I I Ag-us b' iad uile làithean Enois naoi 
ceud agus cùig bliadhna; agus fhuair e 
bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich bliadlma 
agus tri fichead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dlia 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus dà 
fhichead bliadhna, agns ghin e mic agus 
nigheanan. 

14 Affus b'iad uile làithean Chainain naoi ceud agxis deich bHadhna; agus fhuair e 
bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùig bliadlma 
agus tri fichead, agais ghin e lared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dha lared a ghintinn, ochd ceud agus deich 
bhadlnia fichead, agus ghin e mic agns 
nigheanan. 

17 Agus b' iad uile làithean Mhahalaleeil 
ochd ceud, ceithir fichead, agus cuig bliadh- 
na deug; agns fhuair e bàs. 

18 AgTis bha lared beò ceud, tri fichead 
agus dà bhhadhna, agus ghin e Enoch. 

19 AgTis bha lai'ed beò, an dèigh dha 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, agiis 
ghin e mic agus nigheanan. 

20 AgTis b' iad uile làithean lareid naoi 
ceud, tri fichead, agus dà bhhadlma; agiis 
fhuair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus 
ciiig bliadhna, agus ghin e Metuselah. 

22 Agus gliluais Enocli maille ri Dia, an 
dèigh dha Metusehxh a ghintinn, tri cheud 
bhadlma, agus ghin e mic agus nigheanan. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
-^cheud, ag-us tri fichead agus cìiig bliadlma. 
:\ 24 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, agus 
^cha robh e ann, oir thug Dia leis e. 

Ì 25 Agus bha Metuselah beò ceud, agus 
-'^ ceithir fichead, agnis seachd bHadhna, agiis 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèigh dha 
Lamech a ghintinn, seachd ceud, ceithir 
fichead, agus dà bhliadhna, agus ghin e mic 
agus nigheanan. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud tri fichead ag-us naoi bliadhna; 
agus fhuair e bàs. 

2S Agus bha Lamech beò ceud, ceithir 
.fichead agus dà bhhadlma, agus ghin e 
^naac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
■^ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dliuinue 
r, thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar làmli, 

a thaobh na talmhainn a mhallaich an Tigh- 
earn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh dlia 
Noah a ghintinn, cùig ceud, ceithir fichead, 
agus cùig bliadlma deug; agus ghin e mic 
agTis nigheanan. 

31 Agus b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud tri fichead agus seachd bliadh- 
na deug; agus fliuair e bàs. 

32 AgTis bha Noah cùig ceud bliadhna 
dh'aois: agus ghin Noah Sem, Ham, agus 
laphet. 

CAIB. VI. 

1 Truaillidneachd a' cliinne-daoine. a bhrosnaich 
Dia gu an sgrios le tuil, saor o Noah agus a 
theaghlach. li An àirc air a h-ordiicJiadh. 

AGUS 'n uair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talmhainn, 
agiis a rugadli nigheanan dlioibh, 
2 Agus a chuuuaic mic Dhe uigbeanan 

d GENESIS, YI.,J^.<HM dhaoine, gu'w rdbh iad Vsgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fèin,muathan de guch uile a 
ròghuaich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearn, Cha bhi 
mo Spiorad a' strì ris an cluiue a ghnùth, ^ 
do bhrìgh gur feoil a luhàin e: gidlieadh^ 
bithidh a là 'u a cheud agus fichead bliadh-^^ 

4 Bha fàTÌiÈairean air an talamh 's na 
làithibh sin ; agn^s mar an ceudna 'n a 
dhèigh sin, 'n uair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheanan dhaoine, agus a 
iTxg iad clann dhpibh, dlifhàs iad sin 'u 
an daoinibh trèuna',"'a, hha o shean 'n an 
daoinibh aiimieil. - " 

5 Agus chunnaic an Tigheam gu'm 
mhòr aingi^ieaclid an duine air an talamh,,^, 
agus (/m'hj'o&A idle bhfeithneachadh smuain- 
teau a chridhe a mhàin olc gach aon là. 

6 Agus b'aithreach leis an Tigheam gii'n 
d' rinn e an duine air an talamh, agus thog 
e doilglieas da 'n a chridlie. 

7 Agus thubliairt an Tighearn, Sgriosaidli 
mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr aghaidh 
na talmhainn, araon duine agus ainmhidh, 
ag-us an creutair a shnàigeas, agTis eunlaitli 
nan speur; oir is aithreach leam g-u'n d' 
rinn mi iad. 

8 Acli fhuair Noah deadh-ghean ami an 
sùilibli an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha Noah 'n 
a dhuine cothromach, agus iomlan 'n a linn; 
agus ghluais Noah maille ri Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem,Ham, 
agTis laphet. i c - ' v 

ll_Ag-us bha 'n talamh tmaillidli 'am 
fianuis Dhè^ agus lìonadli an talamh lefòir- 
neart. - - 

12 Agus dli'amhairc Dia air an talamli, 
agus, feuch, blia e truaillidh; oir thruaill 
gach uile fheoil a slighe air an talamh. 

13 Agus thubhairt Dia ri Noah, Thàinig ^ 
crìoch gach uile fheòla a'm' fiiianxiis; oirJ 
tha'n talamh air a lìonadh le fòirneart d'aiK^ 
trìf san: agus, feuch, sgriosaidh mise iacK- 
raaille ris an talamh. 

14 Dean dliuit fèin àire de fhiodli gopher; 
seòmraichean ni thu 's an àirc, ag-us còmh- 
daichidh tu i a stigh agus a muigli le pìc. 

15 Agus so cC chumachd air an dean thu i: 
Tri choud làmh-choille fad na h-àirce, leth- 
cheud làmh-choiUe a leud, agus deich 'ar 
fhichead làmh-choille a h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agiis'anlàmh- ^ 
choille crìochnaichidh tu i 'n a niuUach;^-; 
agus doms na h-àirce cuiridli tu 'n a taobh: \ 
le lobhtaibh ìochdarach, meadhonach, agiis •; 
uachdarach ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon mise,"~ 
dìle uisgeachan air an talamh, a sgi-ios 
gach uile flieòla, auns am bheil anail na 
beatha fo nèamh: agus gheibh gacli ni a tha 
air an talamh bàs. 

18 Ach daingiiichidh mi mo choimhchean- 

-i--' .A2 GENESIS, 

gal rìutsa: agus thèid thu a steach do'n 
àirc, thxijein, agais do mhic, ag-us do bhean. 
agus muathan do mhac maille riut. 

19 Agus de gach uile ni beò de'n uile 
f heoil, dithis de gach sedrsa bheir thu steach 
do'n àirc, gTi'j^ligleidlieadh beò maiUe riut; 
firionn agus boirioun bithidh iad. 

20 De'n eunlaitli a rèir an gnè, agus de'n 
sprèidh a rèir an guè, affns de gach ni a 
shnàigeas air an talamli a rèir a ghnè: tlièid 
dithis de gach sedrsa steach a d' ionusuidh, 
gu'» gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit de gacli uile 
bhiadli a dh'ithear, agus cruiimichidli tu a 
d' iouusuidli e; agais bithidli e dhuitse agus 
dhoibhsan air son beathachaidli. 

22 Mar so rinn Noali ; a rèir gach ni a 
dh'àitlm Dia dha, mar siu riun e. 

CAIB. VII. 

1 CìtaMh Noah, auus gach a'eutair a bha maiUe 
ris a steach do'n àirc. 10 Toiseach ayus 
èiridh na dìle. 24 Mhair i ceud agus leth- 
cheud là. 

k GUS thubhairt an Tighearn ri Noah, 
Rach tlrasa, agais do thigh uile, a 
steaclì do'u àirc ; oir thusa chunuaic mi 
cotlirouiaeli a'm' fhiauuis 's £^' ghinealach 
so. ' ■' ' ■■ ;' ' 

2 De gach uile ainmhidh glau gabhaidh 
tu dhuit 'n au seachdaibh, am firionn agiis 
am boiriouu; agus de ainmhidhibh uach 
'eil glau 'n an càraidibh, am firionu agus am 
boirionn : 

3 Mar an ceudna de eunlaith nan speur 'n 
an seachdaibh, firionn agus boiriouu, a 
Shleidheadh sìl beò air aghaidh na talmh- 
ainn uile: - 

4 Oir fathast seachd làithean, ag-us blieir" 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
fhichead là agTis dà fliicliead oidliche; agais 
sgriosaidh mi gach dìiil hhed a riun mi, 
bliàrr aghaidh na taìmhainn. 

6 Agns riuu Noah a rèir gach ni a dh'àithu 
an Tighearn dha. 

6 Ag-us hha Noah sè ceud bliadlma dh'aois, 
'n uair a bha au^le uisgeachan air an tal- 
amh. 

7 Ag-us chaidh Noah steach, agus a mliic, 
agTis a bhean, agus muathan a mhac maille 
ris, do'n àirc, air son uisgeacliau ua dìle. 

8 De aiumhidhibh giau, agus de aiumhi- 
dhibh nach 'eil gian, agus de euulaith, agais 
de gach ni a shuàigeas air au talamìi, 

9 Chaidh dithis agus dithis a steach a 
dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn agiis 
boirionn, a rèir mar ai dh'àithn Dia ^do 
Noah. Oe^^,.vii.Ki.tu' 

10 Agus an dèigh sheachd làithean bha 
uisgeachan na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathamh ceud bliadlma 
dh'aois Noah, 's an dara mìos, 's au t-seachd- 
amh là deug de'n mhìos, 's an là sin 
ftìin bhriseadh suas uile ^hobraichean na 

10 T''- ' ■ VII, VIII. i^(^j]o^gJ_i^ 

doimlme mòire, agus bhà tuil-dhorsan nau 
nèamh air am fosgladh. 

12 AgTis bha'n t-uisge air au talamh dà 
fhichead là agus dà fliichead oidhche. 

13 'S a' cheart là sin fèin chaidh Noah, agus 
Sem, agus Ham, agus laphet, mic Noah. 
ag-us beau Noah, agus triuir bhau a mhac 
maille riu, steach do'n àirc; 

14 lad fèin, agus gach uile bheathach a 
rèir a ghuè, agus an sprèidh uile a rèir au 
gnè, agus gach creutair a shnàigeas a tha 
'suàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, agais 
au eunlaith uile ^ rèir an gnè, gach eun de 
gach seòrsa. ^'^' \ 

15 Agus chaidh iad a steach a chum Noah 
do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, de gach 
uile fheoil, auus am hlieil auail na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, firioun 
agus boirioun chaidli iad a steach de gach 
uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dlia: agus v 
dhruid an Tighearn stigh e. ' ■'■ J' 

17 Agiis bha 'u dìle dà fhichead là air an ^ 
talamh, agus mhgudaicheadh ua h-uisgea- ^ 
chan, agus ghiiìlain iad an àirc, agus thog- 
adli suas i os ceann ua talmhainu. -- 

ISAgus bhuadhaich na h-uisgeachan, agus 
mheudaicheadh iad gu h-auabarrach air au 
talamh; agus shiubhail an àirc air aghaidh 
nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaicli na h-uisgeachan goi 
ro anabarrach air an talamh; agus chòmli- 
daicheadh na beanntan àrda uile, a hlui fo 
ua nèamhaibh gu lèir. ■ 

20 Cùig làmh-choille dheugairàirdebhua- 
dhaich na h-uisgeacha^i; aguschòmhdaich- 
eadh na beanutau. ,- 

\21 Agais dli'eug gach uile__fheòil a hha 
.'giuasad air an talamh, araon de emilaith,- 
agus de sprèidh, agois de bheathaichibli, 
agus de gach ui a shuàigeasatha's))àigeadli 
air au talamh, agus gach uile dhuiue. 

22 Gach ni aig an rcòh auail ua beatha 
anu au cuiuueinibh a shròine, de ua h-uile 
a hlia air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadli gach uile dhiiil "à bha 
air aghaidli na talmhainn, araon duiue agus 
ainmhidh, agois an creutair a shuàigeas, 
agus euulaith nan speur; agus sgriosadli iad 
bhàrr na talmhaiun, agus dh'fhàgadh a 
mhàiii Noah, agus na hlia maille ris 's au 
àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os 
ceauu na talmhaiim" ceud agais leth-cìieud 

CAIB. VIII. 

1 Thraogh na. h -uisgeachan. 4 Stad an àirc aiì 
heanntaihh Ararait. 15 A rèir àithìie Dhè 
chaidh ISFoah macìi, as an àirc; 20 iìiog e altair, 
agus dh^ìohair e ìohairtean-loisgte. 

AGUS chuimlmich Dia air Noah, agus 
air gach ni beò, agus air gach uile 
sprèidh a hha maille ris 's an àirc, agus thug 
Dia air gaoith dol thairis air an talamh, 
agus thraogli ua h-uistì;eachau. \ 2 Agus dhruideatlh suas tobraichean iia|slinàigeas, agus gach eun, gach niaghluais- 
doiiuline, agus tml-dhorsau nan nèamh;;-eas air au talamh, a reir an ciueil, a mach 

' agus choisgeaclh an t-uisge o na nèamhaibh. j as an àirc. 

3 Agus \f)hill na h-uisgeachan a "ghnàthS 20 Agus thog Noah altair do'n Tigheam, 
bhàrr na tahuhainn: agus tliraogh na h-uis^ agus ghabh e de gach ainmhidh glan, agua 
goachan an dèigli ceud agus leth-cheud la^s de gach euji glan, agns thug e suas tabhar- 

^ 4 Agus stad au àirc auns an t-seachdamh 

■ mìos, air an t-seachdamh là deug de'n 
mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a ghnàth 
gus an deicheamh mios: Anns au deich- 
eamh mìos, a,ir a' cheud là de'n mhìos, chuu- 
nacas mullaichean nam beaun. 

6 Agus au ceanu dà fhicliead là, dh'flios- 
gail Noàìi uiuueag na h-àirce a rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitlieach, a chaidli a 
mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gus 
au do tliiormaicheadli nah-uisgeachanbhàrr 
na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dh'fhaiciim an do thraogh na h-uis- 
geachan bhàrr aghaidh na talmhaiim. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phiìl e d'a iounsuidh 
do'n àirc, do bhrìgh gu.'n rohh na h-uisgea- 
chan air aghaidh na talmhainn uile. An 
siu chuir e mach a làmh, agus rug e air, 
agus thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seaclid làithean 
eile, agus a rìs chuir e mach an colmnan o'n 
àirc. 

1 1 Agus thàiuig an columan d'a ionnsuidh 
's an fheasgar, agus, feuch, duilleag craoibh- 
ola, a spìouadh leis, aige 'n a ghob: agus 
dh'aithuich Noah gu'u do thraogh na h-uis- 
geachan bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dh'fhau e fathast seaclid làithean 
eile, agTis chuir e mach an columan; agus 
cha do phill e rìs d'a iouusuidh ni's mò. 

13 AgTis auns an t-seathamh ceud bliadhna 
agus a h-aou, auns a' cheud mhìos, anns a' 
cheud là de'n mhìos,;thiormaicheadh na 
h-msgeachan suasbhàrrna taliuhainn: agixs 
bhuin Noah air falbh còmhdachadh na 
h-àirce, ag-us dli'amhairc e, agus, feuch, bha 
agliaidh na talmhainu tioram. 

14 Agus 's an dara mìos, 's an t-seachdamh 
là thar fhichead de'n mhìos, bha an talamh 
air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh, 

16 Rach a mach as au àirc, 'thu fèin, agus 
do bhean, agns do mhic, agTis mnathau do 
mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a tha 
maille riut, de gach uile fheòil, de eunlaith, 
agus de sprèidh, agus de gach uile ui a 
shnàigeas a tha 'snàigeadh air an talamh, 
chum as gu'n , sìolaich iad air au talamh, 
agus gu'm bi iad torrach, agus g^u'm fò,s iad 
lìomuhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnathan a mhac 
maille ris: tais-loisgte air an altair. ^ 

21 Agus dh'fliairicIT" an Tighearn ìÌìÌìq 
cùbhraidh; agus thubhairt an Tigheam 'n 
a chridhe, Cha mhallaich mi rls an talamh 
ni's mò air son an duine; oir tha smuaint- 
ean cridhe an duiue olc o 'òige ; ni mò a sgrios^ Vj\ 
as mi tuille gach uL beò, mar a rinn mi. 

22 Am feaclh a mhaireas an talamh, chà - 
sguiflcm an t-sìl-chur, agus foghar, agus .t 
fuachd agus teas, agus samhradh, agusit^/ 
geamhraclh, agiis là, agus oidliche. 

CAIB, IX. 

I Bheannaich Dia Noah. 8 Dhainpnich e a 
choimh-cheanyal ris-san agus a shliodid, le 
comharadh a' hhoqha-fhrdise. 20 Thòisich 
Noah air a bhi'n a threabhaicJie, agusshuidh- 
ich e fìon-lios. 22 Cionta a mhic Haim 29 
A ois agus hàs Noah. 

AGUS bheannaich Dia Noah agns a 
mhic, agus thubhairt e riu, Sìolaich- 
ibh, agus fàsaibh lìoumhor, agus lionaibh 
an talamh. 

2 Agiis bithidh bhur u-eagal agus bhur 
fiamhsa air uile bheathaichibh natalmhainu, ' 
agTis air uile euulaith nan spèur, air gach 
ui a gliluaiseas air an talamh, agais air uile 
iasgaibh na mara; d'ur làimh-sa tha iad air 
an tabhairt. 

3 Bithidh gach ni ghiasadach_a_ tha beò, f . « 
dhuibh mar bhiadh; amhuil mar^a luibh '■^'^ 
ghorm thug mi dliuibh ua h-uile nitheau. 

4 Ach feòil maille r'a^ beatha, eadhon a 
fuil, eha-n ith sibh_ 0,' ' 

5 Agus gu deimhiu fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise; air làimh gach beathaich 
iarraidh mi i, agus air làimh an duiue; air 
làimh bràthar gach duine iarraidh mi bea- 
tha an duiue. 

6 Ge b'e 'dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh Dhè 
rinn e an duiue. ^^^-^»(^2- 

7 Agus bithibh-sa sìohnhor, agus làsaibh 
lìonmhor, ginibh air an talamh, agus fàsaibh 
Ilonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a nilùc 
maille ris, ag ràdli, 

9 Agus mise, feuch, daiuguichidli nii mo 
choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 'n 
'ur dèigh. 

10 Agus ris gacli uile chreutair beò a tha 
maille ribh, de euulaith, de sprèidh, agus 
de uile bheathaichibh ua tahuhainn maille 
ribh, o gach uile 'tha 'dol a mach as an 
àirc, gu uile bheathaichibh na taluihaiun. 

II Agus dainguichidli mi raochoimhchean- 
gal ribh, agus cha sgriosar gach uile fheòil 
tuille le h-uisgibh na-dìleT'agiis cha bhi dìle 19 Chaidh gach uile bheathach, gach ui a I ann ni's mò a sgrios na^lmhainu. 11 GENESIS, X. 12 Agus tliubhairt Dia, So comharadh a' 
choimhcheangail a tha mi 'toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beò a tha 
maille ribh, air feadh ghinealach sìorruidh: 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul, 
agus bithidli e 'n aTCliomliaradhcoimhchean- 
gail eadar mise, ag-us an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir mi neul 
os ceann na tahnhainn, gu'm faicear am 
bogha anns an neul. 

16 Aguscuimhnichidh mimochoimhchean- 
gal, a tha eadar mise agus sibhse, agus gach 
creutair beò de'n uile fheòil; agus cha-n 
fhàs ni's mò na h-uisgeachan 'n an dìle a 
sgrios gach uile fheòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an neul, 
agus amhaircidh mi air, chum as gu'n ciiimli- 
nich mi 'n coimhcheangal slSfruidh eadar 
Dia agus gach creutair beò de'n uile fheòil, 
a tha air an talamh. c ^ , 

1 7 Agus tlmbhaii-t Dia ri Noah, So comh- 
aradh a' clioimhcheangail, a dhaingnich mi 
eadar mi fèin agus gach uile fheòil a tha 
air an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh a mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet: 
agus &'e Ham athair Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhac Noah: agus leo 
Bin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a hhi 'n a fhear- 
taoithreach na tahuhainn, agus shuidhich 
e fìon-ghàradh. 

21 Agus dh'òl e de'n fliìon, agus bha e air 
mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'n a 
bhùtli. 

22 Agus chunnaic Ham, athair Chanaain, 
nochd 'athar, agus dli'innis e d'a dhà bhrà- 
thair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus laphet brat, agus 
chuir iad le 'chèile air an guailnibh e, agus 
chaidh iad 'an comhair an cùil, agns chòmh- 
daich iad nochd an athar; agus hha 'n agh- 
aidtiean air an ais, agus cha-n fhac' iad 
uoclid an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o 'fhìon, agus thuig 
e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Agus thubliairt e, Mallaichte giCn rohh 
Canaan; 'n a sheirbhiseach nan seirbhiseach 
bithidh e d'a bhràithribli. 

26 Agusthubhairt e,Beannaichteg^M'w ro&/i 
Tighearn Dia Sheim; a^us bithidh Cauaan 
'n a sheirbhiseach dha. T , ^& i 

27 Ni Dia laphet farsaing, agus còmli- 
nuichidh e ann am bùtliaibh Sheim; agus 
bithidh Canaan 'n a sheirbhiseach dlia. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na dìle 
tri cheud, agus leth-cheud bliadhna. 

29 Agus b'iad uile laithcan Noah naoi ceud, 
agus leth-cheud bliadhna: agus fhuair e 
bàs. 

CAIB. X. 

1 Gmecdaich Noah. 2 Mic laphrit. 6 Mic 
Eaim. 15 Sliochd Chanaain. 21 Mic Sheim. 
12 ANIS is iad sin ginealaich mhac Naah; 
Sem, Ham, agus laphet: agus rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic lapheit; Gomer, agus Magog, agus 
Madai, agus labhan, agus Tubal, agus Me- 
sech, agus Tiras. 

3 Agus niic Ghomeir; Ascenas, agus Ri- 
phat, agus Togarmah. 

4 Agus mic labhain; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, ag-us Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileanan nan cinneach 
'n an tìribh fèin, gach aon a reir a theanga,' 
a rèir an teaghlaìchean 'n an cinneachaibh. ,o 

6 Agus mic Haim; Cus, agus Misraìm,^ 
agus Plmt, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis; Seba, agus Habhilah, 
agus Sabtah, agus Raaraah, agus Sabtecha: 
agus mic Raamah; Seba, agus Dedan. 

8 Agusghin Cus Nimrod; thòisich esan air. 
a bhi cumhachdach 's an talamh.'y -J'^Vv'' 

9 Bha e 'n a shealgair cumliachdach an 
làthair an Tigheama: Uimè 'sin theirear, 
AmKtlrl mar Nimrod an sealgair cumhachd- 
ach an làthair an Tighearna. '-'H-'-- 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Bàbel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, agus 
thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, agus 
Calah, 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah: is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraìm Ludim, agus Ana- 
mim, agus Lehabim, agus Naphtuhim, 

14 AgTis Patrusim, agus Casluliim, (o 'n 
d'thàinig a macli Philistim) agus Caplitorim. 

15 Agus gliin Canaan Sidon a cheud-ghin, 
agus Het, 

16 Agus an lebusach, agus an t-Amorach, 
agus an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach, 
agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agiis an Semar- 
ach, agus an t-Hamatach: agns 'n a dhèigh 
sin sgaoileadh a mach teaghlaichean nau 
Canaanach. - • , 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach o Shi- 
don, mar a thig thii gii Gerar gu niig Gadsa, 
mar a tlièid thu gu Sodom agus Gomorrah, 
agus Admah, agus Scboim, gu ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Haim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teangan, 'n an tìribh, 
agus 'n an cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit 
a bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim; Elam, agus Asur, agus 
Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus ghin 
Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac; 
Ve ainm aoin diubh Peleg, (oir 'n a làith- ilih-san roinneadh an talamh); agus aium a 
bhràthar, loctan. 

26 Agus ghin loctan Almodad, agus 
Seleph^agus Hadsarmabhet, agiis lerah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus Diclah, 

28 Agus Obal, agiis Abimael, agus Seba, 

29 Agus Ophir,agus Habhilah,ag-us lobab: 
Viad sin uile mic loctain.,^ > r, > ' ì;i ' 

30 Agus bha'u àite-còmhnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn 's an 
àird an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a reir an tfcagh- 
laichean, a rèir an teangan, 'u an tìribh, 
a rèir an cinueacha. 

32 Is iad siu teaghlaichean mhac Noah, a GENESIS, XI. 

phacsad a ghintinn, cfiig ceud bliadhna 
agus ghin e mic agus uigheanan. 

12 AgTis bha Arphacsad beò cùig bliadhna 
deug 'ar fhichead, ag-us ghin e Salah. 

13 Ag-us bha AiTphacsad beò, an dèigh dlia 
Salah a ghintinn, ceithir clieud, agus tri 
bliadhna; ag-us ghiu e mic agiis nigheanaii. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadhua fi- 
chead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dlia Ebcr 
a ghintinn, ceithir cheud, agus tri bhadhna; 
agTis ghin e mic agus nigheanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir Wiadhna 
deug 'ar fhichead, agus giiin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha Pelcg rèir an ginealach, 'n an cinneachaibh: agus a ghiutinn, ceithir cheud,agus deichbhadh leo sin roinneadh na cinnich anns an talamh 
an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 

\ Aon cliainnt air an lalamh. 3 THì- Bhabeil. 

10 Ginealaich Sheim. 27 Ginealaich Theraìi, 
athar Ahraim. 31 Turus Theraih o Ur gu 

\ Haran, agìis a bhàs. 

■.^ A GUS bha'u talamh uile dliaon tean- 
^ J\. gaidh, agus na h-aon fhocail aig gach 
^neach. A'^' : 

f 3 2 Agus 'n uair a bha iad air^ an 'turus on 
V àird an ear, fhuair iad cò^m'tìWd aun an 
I talamh Shìnair, agus ghabh iad ròmhnuidh 
^Ìjn sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon ri 'chèile, 
Thigibh, deanamaid clachan creadha, ag'us 
Iè,n loisgeamaid iad: Agus bha 'chlach chrea- 
dha aca air son cloiche, agus bha Jàthach 
aca air son aoil. ^ 

4 Agus thubhairt iad, Thigibh, togamaid 
dhuinn fèin baile, agus tìir, aig am bi a 
mhullach a' ruigheachd gu nèamh, agus 
deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal gu'n 
sgaoilear o 'chèile sinn air aghaidh na talmh- 
ainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn nuas a dh' 
fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog clann 
nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, is 
^Ì. aon sluagh a tlCann^ agus aon teanga ac' 
§ nile; agus thòisich iad air so a dheanamh: 
'^jB^s a nis cha blìàcar dhiubh ui air bith, a 
.Jsnmainich iad a dheanamh. tits.- 1 ' 

7 Thigibh, rachamaid a sìos, agus cuJrea- 
maid an'cainnt an sin thar a chèile, chimi 
as nach tuig iad cainnt a clièile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe 
Ni^sin air aghaidh na talmhainn uile: agus 

^/^guir iad de thogail a' bhaile. 
J Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
• i a chionn ann an sin gu'n do chuir an Tigli- 
"Jf earn thar a' chèile cainnt na talmhaiun 
t uile: agusjuaithe sin sgaoilan Tighearu iad 
j; air aghaidh na talmhainn uile. 
S;^ 10 /s iad sin ginealaich Sheim: Blia Sem 
ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e Arphac- 
uad dà bhliadhna an dèigh na dile. 

11 Agus bha Sem beò, an dèigh dlia Ar- 
13 na fìchead; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadhua fì- 
chead; agiis ghin e Reu. 

19 Ag-us bha Peleg beò, an dèigh dha lleu 
a ghiutinn, dà cheud, agus naoi bliadlma; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

20 Agus blia Reu beò dà bhliadhna dheug 
'ar fhichead; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu bcò, an dèigh dlia Serug 
a ghintinn, dà cheud, ag-us seachd bliadhua, 
agus ghin e mic agus uigheanan. 

22 Agus bha Serug bcò deich bliadhna tì- 
chead; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, au dèigh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; agus 
giiin e mic agus nigheanau. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadhna fi- 
chead; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nalior beò, an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud, agus naoi bliadhna 
dèug, agus ghin e mic agus nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich'ustri fichead 
bliadhna; agus ghin e Abram, Nahor, agus 
Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Therah: ghin 
Terah Abram, Nahor, agiis Haran; agns 
ghin Haran Lot. 

28 Agus flmair Haran bàs roimh Thcrah 
'athair, 's an tìr anns an d' rugadh e, ann 
an Ur nan Caldèach. 

29 AgTis ghabh Abram agus Nahor mna- 
than dhoibh fèin: B'e ainm mnà Abraim, 
Sarai; agus ainm mnà Nalioir, Milcah, nigh- 
ean Harain, athar Mhilcah, agus athar 
Iscah. 'V'^i-ic^-N^x 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach; cha robh 
duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a mliac, agus 
Lot mac Harain mac a mhic, agus Sarai a 
bhana-chliamhuinn, bean Abraim a mhic; 
agus chaidh iad a mach maille riu à h-Ur 
nan Caldèach, gu dol do tliìr Chanaain: 
agus thàinig iad gu Harau, agus ghabh iad 
còmhnuidh an sin. 

32 Agus b'iad làithean Therah dà cheud, 
agus cùig bliadlma: agiis fhuair Terah bàti 
ann au Ilarau. GENESIS, 

CAIB. XII. 

1 GeaUadh Dhè do Abram a thaobh Chriosd. 
4 Dh'iinich Abram mailk r'a mhnaoi agus ri 
Lot do Chanaan; ach a chionn gu'n rohhgorta 
mhòr 's an tìr sin, chaidh e sìos do'n Eiphit. 
14 _ Thug Pliaraoh rìgh na h-Eij>hit Sarai 
uaith; ach an vair a thuig e gv!m bi a bhean i, 
leig e air falhh iad le 'chèile. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri h- 
Abrain, Rach a mach a d' dhùthaicli, 
» agus d' dhìlsibh, agns à tigli d'athar, do'n 
tìr a nochdas mise dhuit. ^ - " 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, agus 
beanuaichidh mi thu, agus ni mi d'ainm 
mòr: agiis bithidh tu a'd' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bhean- 
naicheas thu, agiis màllaichidli mi iadsan a 
mhallaicheas thu, agus annadsa beannaich- 
ear uile theaglilaichean na talmhainn. 

4 Agus dli'imich Abram, mar a labhair an 
Tigheam ris, agus chaidh Lot maille ris; 
agus bha Abram cùig bUadhna dèug is tri 
fichead a dli'aois 'n uair a chaidh e mach a 
Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, agus 
Lot mac a bhràthar, agus am maoin uile a 
chruinnicli iad, agTis na h-anaman a flmair 
iad ann an Haran, agus chaidh iad a mach 
gu dol do thìr Chanaain; agus thàinig iad 
do thìr Chanaain. 

6 Agus cliaidh Abram air 'aghaidh 's an 
\^,'\fliearann gu àite Shicheim, gu. còmhnai'd 

Mhoreh. Agns bha 'n Canaanach an sin 
's an tìr. 

7 Ag-us dh'fhoiUsich an Tighearn e fèin do 
Abram, agus thubliairt e, Do d' shhochd- 
sa bheir mise am fearann so: agus thog e'n 
sin altair do'n Tighearn, a dh'fhoiUsiclieadh 
dha. ; , ■ ^ . , Iji ■ , • 

8 AgTis chaidh e as a siu gii 'sliabh air an 
\ taobli an ear de Bhetel, agiis shuidhich e a 
''-'bhiith, agus Betel aige air an taobh an iar, 

agns Hai air an taobh an ear: agus thog e 
'n sin altair do'n Tigheam, agus ghairra e 
air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'iraich Abram, a' sìor-dhol air 
'aghaidh mu dlieas. 

10 Agus bha gorta 's an tìr: agus chaidii 
Abrara sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt 
an sin, a chionn ga'ìi robh a' ghorta mòr 's 
an tìr. 

11 Agus 'n uair a bha e dliith do dhol a 
stigh do'n Eiphit, thubhairt e ri Sarai a 
bhean, Feuch a nis, tha fios agam gur bean 
mhaiseach thusa ri amharc ort: 

12 Uime sin, 'n uair a chi na h-Eii^hitich 
thu, their iad, So a bhean; agiis marbhaidh 

^ (iad mise, ach gleidhidh iad tlrasa beò. 
\13 Abair, guidheam ort, gur tu mo phiu- 
thar, chum gu'n èirich gu maith dhomh air 
do sgàthsa; agiis bithidh m' anam beò air 
do shonsa. 

14 Agus 'n uair a thàinig Abram do'n Ei- 
phit, chunnaic na h-Eiphitich a' bhean, gu'w 
^•obh i ro mliaiseach. 

14 XII, XIIL , , 

15 Chunnaic mar nn ccudna fceanriardan 
Pharaoh i, agus mhol iad i do Pharaoh: 
agus thugadh a steach a' bliean do thigh 
Pharaoh. W j l 

16 Agus bhuin e gu maith ri h-Abram air 
a sgàth-sa: agiis bha aige caoraich, agus 
daimh, agus asailean firionn, agus òglaicli, 
ag-us banoglaich, agus asailean boirionn, 
agus càmhailean. 

17 Agusbhuail an Tigheam Pharaoh agus 
a thigh le plàighibh mòra, air son Sharai 
mnà Abraim. 

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, agns 
thubhairt e, Ciod so a rinn thu orm? c'ar son 
nach d'innis thu dhomh gn'm b'i so do 
bhean? 

19 C'ar son a thubhaii-t thu, 'Si mo phiu- 
thar i? Mar sin dhfiieudainn a gabliail do 
m' ionnsuidh mar mhnaoi: a nis ma ta, 
feuch, do bhean; gabh i, ag-us bi 'g imeachd. 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a dhaoin- 
ibh m'a thimchioll ; agus chuir iad air 
falbh e fèin, ag-us a bhean, agus gach ni 
a bh' aige. 

CAIB. XIIL 

1 Phill Abram as an Eiphit. 7 Dheaìaich e ri 
Lot. 14 Dh'ath-nuadhaidi Dia a ghealladh 
do Abram, agus d'a shliochd. 

AGUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhcan, agus gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh mu 
dlieas. 

2 Agiis bfia Abrara ro shaoibhir ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus anu an òr/ i 

3 Agus dh'imick e 'n .thutuènibh ò'n 
taobh mu dheas ea(Si{)ii-gu Betel, g-u ruig 
an t-àit anns an robh a bhiìth 'an toiseach, 
eadar Betel agus Hai; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin air 
tùs: agus ghairm Abram an sin air ainra an 
Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imich maille ri h-A]bram, caoraich, agus 
crodh, agus bìiithean. V Ov\i {\ Q/w? 

6 Agus cha robh am fearàhn comasacli air 
an giiilan gu còmJuiikidh a ghabhail cuid- 
eachd; oir bha aipSnMin mòr, agus cha b'ur- 
rainn iaaT^rOTlMlttrah a ghabhail cuideachd. 

7 Agus bha comhstri eadar buachaillean 
sprèi d h e Abrai m , agu s buachail lean sprèidh e 
Lot: agus bha 'n Canaanach, agus am Perid- 
seach 's an àm sin a chòmhnuidh 's an tìr. 

8 Agus thubhan-t Abraui ri Lot, Na, bith- 
eadh, guidheam ort, comhstri eadar mise 
agus tiiusa, agus eadar mo bhuachaillean 
agus do bhuachaillean-sa; oir is bràithreai^ 
sinn. ^yft-^-'t 

9 Nach 'eil an tìr uile romhad? Dealaich, 
guidheam ort, riumsa: ma ghabhas tu.ia 
dh'ionnsuidh na làimhe clìthe, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidh na làimhe deise; agus 
ma thèid thusa dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidli 
na làimhe clìthe. GENESIS, XIV. 10 Agiis thog Lot suas a shùilean, agus 
chuunaic e còmhnard lordain uile, gu'ra 
rohh 6 gu lèir air 'uisgeachadh gu maith, 
mun do sgi'ios an Tighearn Sodom agus 
Gomorrah, eadhon mar ghàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, mar 
a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dhafèin còmhnard lor- 
dain uile; agus ghabh Lot a thurus o'n aird 
an ear, agus dhealaich na càirdean i'i 'chèile. 

12 Ghabli Abram còmhnuidh ann an tìr 
Chauaain, agus ghabli Lot còmhnuidli 'am 
bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidhic^ e a 
bhùth aig Sodom. 'y ^.^fj^-jt.j 

13 Ach hha daoiue Shodoim anigiclh, agus 
'n am peacaich 'au^ nanuis an Tighearna gu 
ro mhòr. ^^t?^ 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri h- 
Abram, an dèigh do Lot dealachadh ris, 
Tog a nis a suas do shùilean, agus amhairc 
o'n àit 'anns am bheil thu, gu tuath, agus 
gu deas, agus gus an àird au ear, agus an 
iar : 

15 Oir am fearann uile a tha thu a' faicinn, 
dhuitse bheir mi e, agus do d' sWioclid gu 
bràtli. ^ i^-'i/i 

16 Agus ni mi do snliochd mar dhuslach 
na tahnhainn; ionnas ma bhios e'n comas 
do dhuine duslacii na talmhainn àireamh, 
an sin gu'n àirmhear do shliochd-sa mar 
au ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fhearainn, 'n 
a fhad, agus 'n a leud, oir dhuitse bheir mi e. 

18 Agus dh' atharraich Abi-ara a bhùth, 
agus thàiuig e, agus ghabh e còmhnuidh 
aun an còmhnard Mhamre, a tha aun au 
Hebi'on ; agus thog e'n sin altair do'n Tigh- 
eai'u. 

CAIB. XIV. 

1 Gaih nan cdtliir righrean ri cùig. 12 Rinn- 
eadh Lot '« a phrlosanacli; 14 ach shaoradh e 
leAhram. 18 Bheannaich Mclchisedec A hram. 
GUS tharladh ann an làitliibh Amra- 
pheil rìgh Shinair, Arioicli rìgh Elas- 
air, Chedorlaomeir rìgh Elaim, agus Thidail 
rìgh nan cinneacli; WLv^^ Ì.O-- -Ì '• 

2 Gu'n cF rinn iad sbi cogadn ri Bera rìgh 
Sliodoim, agus ri Birsa rìgh Ghomorrah, 
Sinab rìgh Admah,agusSemeberrìgli.She- 
boim, agus rìgh Bhela, eadhou Shoaii'C'- . 

3 Cliaidh iad sin uile ann an comh-bhoìnii 
ri 'chèile ann an gleann Shidim, a tha nis 
'n a fhairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dhèug rinn iad seirbhis do 
Chedorlaomer, agus anns au treas bliadhua 
deug rinn iad ceannairc.Ai (j-^i'vv/iP^ 

5 Agus anns a' cheathrarnli bliadhna deug 
thàinig Cedorlaomer, agus na rìghrean a 
hha maille ris, agus bluiail iad na Rephaim- 
ich ann an Asterot Carnaim, agus na Susi- 
mich ann an Ham, agus na h-Bmimich ann 
au Sabheh Ciriataim. ]\ •■ ' , 

6 Ag-us na Horich 'n an sllabh Seir, gu 
ruig El-paran, a tha làimh ris an fliàsach. 7 Agus phill iad, agus thàinig iad gu Hen- 
mispat, eadhon Cades, agus bhuail iad dùth- 
aich nan Amaleceacli uile, agus mar an 
ceudna na h-Amoraich, a bha 'chòmhnuidh 
ann an Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh rìgh Shodoira a mach, agus 
rìgh Ghomorrah, agus rìgh Admah, agus 
rìgli Sheboim, agus rìgh Bbela (eadlion 
Shoair,) agus chuir iad cath riu ann an 
gleaun Shidim ; ■■ ■ 

9 Ri Cedorlaomer rìgh Elaira,ag'us ri Tidal, 
rìgh nan cinneach, agus ri h-Amraphel rìgh 
Shiuair, agus ri h-Arioch rìgh Elasair ; ceithir 
rìghrean ri cùig. 

10 Agus hha gleann Shidim^àw de shluichd 
làthaich; agus theich rìgh Shodoim, agus 
rìgh Ghomorrah, agus thuit iad an sin; agus 
iadsau a mhaìr, theich iad do'n t-sliabh. 

11 Agusthugiad leouilemhaoiu Shodoim 
agus Ghomorrah, agus am biadli uile, agus 
dii'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar A- 
braim (a bha 'chòmhnuidh ann an Sodom) 
agus a mhaoin, agus dh'imich iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as,agus 
dh'innis e do Abram an t-Eabhruidheach, 
a bha 'chòmhnuidh ann an còmhnard 
Mhamre an Amoraich,bràthar Escoil, agus 
bràthar Aneir: agus hha iad sin aun an 
comh-bhoinn ri h-Abram. 

14 Agus 'n uair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadh a bhràthair 'n a phrìosanach, 
dh'armaich e a sheirhhisich iunnsaichte, a 
rugadh 'n athigh fèin, tri cheud, agus ochd- 
deug; agus lean e iad gu Dan. 

15 Agus roinu se e fèin 'n an aghaidh 's 
an oidhche,e fèin agns a sheirbhisich, agus 
bhuail e iad, agus lean e iad gu Hoba, a 
tha air an làimh chlì de Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile, agus 
mar an ceudna thug e air ais a bhràthair 
Lot, agus a mhaoin ; agus mar an ceudua 
na muathan, agus an sluagh. 

17 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach 'n a 
choinneamh, an dèigh dha pilltinn o mhar- 
bhadh Chedorlaomeir, agus nan rìghrean a 
hha maille ris, aig gleann Shablieh, eadhou 
gleann an rìgh. 

18 Agus thug Melchisedec rìgh Shàleim a 
mach aran agus f ìon : agus ò'esan sagart an 
Dè a's ro àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus thubhairt 
e, Beannaichte gu'n rohh Abram o'n Dia 
a's ro àirde, seaibhadair nèimh, agus ua 
talmhainn. 

20 Agus beannaichte gy!n rohh an Dia a's 
ro àirde, a thug thairis do naimhdean do 
d'làimh. Agus thug e dha deachamh de 
gach ni. 

21 Agus thubhairt rìgh Shodoim ri h-A- 
bi'am, Thoir dhomhsana daoine, agus gabh 
a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri rìgh Shodoim, 
Thog mi mo làmh a suas ris an Tigliearu r GENESIS, 

an Dia a's ro àirde, Sealbhadair nèimh agus 
na talmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn, eadhon gu 
h-sill bròige, agus nach gabh mi 'bheag a 
dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair thu, 
Rinn mi Abram beartach? 

24 Saor a mhàin o na dli'ith na h-òganaich, 
agus o chuibhrionn nan daoine a chaidh 
maille rium, Aner, Escol, agiis Mamre; 
gabhadh iadsan an cuibhrionn. 

OAIB. XV. 

1 Tha Dia a' toirt ìnisnich agus sòlais a dh' 
Abram. 4 Tìia e a' gealUainn dha oighre, 
agm sliochd ro lìoninhor. 6 Tha Abram air 
' fhìreanachadh Ire chreidimh, tùc. 

' \ N dèigh nau nithean sin thàinig focal 
XjL an Tighearua gu h-Abram ann an 
^ taisbeanadh, ag ràdli, Na bitheadh eagal 
^ort, Abraim: Is mì^e do sgiath, agtts do 

dlmais ro mhòr. ^ ■'^ ' - 

2 Agus thubhairt Abram, A Thighearna 
Dliè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g im- 
eachd gun chloiun, agus ffur e Elièser so o 
Dhamascus fear-rìaghlaidh mo thighe? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, dhomhsa 
cha d'thug thu sliochd air hith: agus, feuch, 
is e neach a rugadh a'm' thig|i^^ oighre 

4 Agus, feucli, thàinig local an Tighearna 
d'a ionusuidh, ag ràdli, Clia bhi e so 'n a 
oighre ort ; ach esan a thig u mach à d'inn- 
ibii fèin, bithidh e 'n a oiglire ort. 

5 Agus thug e leis a mach e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis a suas gu nèamh, agus 
àir na reultan, ma's urraiun thu'n àireamh: 
Agus thubhairt e ris, Mar so bithidh do 
sliiiochd. 

6 Agus chreid e anus an Tighearn; agus 
mheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubliairt e ris, Is mise an Tigh- 
earn a tlmg a mach thusa a h-Ur nan 
Caldèach, a thoirt dhuit an fhearainn so, 
clium a shealbliachadh mar oighre. 

8 AgTis thubhairt esan, A Thighearaa Dhè, 
cia leis a bhios fìos agam gu'n sealbhaich 
mi e? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomhsa agh 
'thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 'thri 
bliadlma dh'aois, agus reitlie 'thri bliadhna 
dh'aois, agus turtur, agus columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, agus 
^roinn e iad 's a' mlieadlion, agus chuir e 
gach aon de na mìribli fa cliomhair a leth- 

' blireac; ach cha do roinn e na h-eòin. 

11 Agus 'n uair a tliàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean, dh'f huadaich Abram 
air falbh iad. 

12 Agus 'n uair a blia 'ghrian a' dol fodlia, 
thuit codal trom air Abram; agus, feuch, 
thuit uamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, Bitheadh 
fios gu cinnteach agad, gu'm bi do shliochd 
'n an coigrich ann an dìithaich nach leo fèin; 

16 XV, XVI. 

agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidh 
iad gu cruaidh riu ceithir cheud bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise breth: 
agus 'n a dhèigh sin thig iad a mach le 
maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh d'aith- 
richean 'an sìth; adlilaicear thu 'an deadh 
shean aois. «r' ; ■.'■-0 0] -j .i, .\ 

16 Ach anns a' cheathramh linn tliig iad 
an so air an ais, oir cha-n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast làn. 

17 Agus 'n uair a bha 'ghrian air dol fodha,. 
bha dorchadas aim; agus, feuch, àmliùinn ' 
dheataich agus leus teine, a chaidh eadar 
na mìribli sin. 

18 Air an là sin fèin rinn an Tigheam 
coimhcheangal ri h-Abram, ag ràdh, Do d' 
shliochdsa thug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gu ruig an amhainn 
miiòr, amliainu Euphrates: 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus na 
Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
ag-us na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na Canaan- 
aich, agus na Girgasaich, agus na lebusaich. 

CAIB. XVI. 
1 Tha Sarai a' toirt Hagair a banoglaich a dh' 
A hram mar mhnaoi. 4 'N uair a rinn i (àir 
uir a banamhaiglistir, bhuin ise gu cruaidh 
rithe, agus theich i air falbh. 9 Thug aingea) 
an Tighearn' air a h-ais i, <èc. 

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abrain^ 
dann dlia; agus bha banoglach Eiph- 
itcacli aice, d'am &'ainm Hagar. 

2 AgTis thubhairt Sarai ri h-Abram, Feuch 
a nis, chum an Tighearn mi o cMoin^i a 
bhreith: rach a steach, guidheam"'ort, a 
dh'ionnsuidh mo bhauoglaich; theagamh 
gu'm faigh mi clann leathasa. Agus 
dh'èisd Abram ri g-uth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bcan Abraim, Hagar 
a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, an 
dèigh do Abram còmlmuidh 'ghabhail deich 
bliadhna aim an tìr Chanaain, agus thug si 
i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 AgTis chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs i torrach: agus 'n uair a chim- 
naic i gu'n d'fliàs i torrach, ]}ha a bana- 
mhaighstir tàirèil 'n a sùilibh. 

5 Agjis thubhairt Sarai ri h-Abram, Bith- 
eadh m^eucoir ortsa: thugmi mo bhanoglach 
do d' ùchd; agus 'n uair a chunnaic i gu'n 
d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'n a sùilibh: 
Gu'n d' thugadli an Tighearn breth eadar 
mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
tha do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithe mar is àill lcat. Ag-us an uaira bhuin 
Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 'giiùis. 

7 Agusfhuairaingeal anTighearn' i làimh 
ri tobar uisge 's an fhàsach, làimh ris an 
tobar 's an t-slighe g-u Sur. GENESIS, XVII 

8 Agus tliubliairt e, A Hag-air, a bbano- 
glaich Sharai, cia as a thìiiuig thu, agus 
c'àite'bheil thu 'dol 1 Agus thubhairt ise, 
Tha mi a' teicheadh o glmiiis Sharai mo 
bhauamliaighstir. 

9 Ag-us thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Pill a dh'ionusuidh do bhanamhaigh- 
stir, agus ùmhlaich thu fèin f a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Meudaichidh mise gu mòr do shliochd, 
agus cha-n àirmhear e thaobh lìonmhoir- 
eachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Feuch, tha thu torrach, agiis beiridlj 
tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm^ 
air, a chionn gai'ii d' èisd an Tigheai-n ri d' 
aushocair. ' f 

12 Ag-us bitliidn e 'n a dhuine fiadhaichY 
hitkidh a làmh an aghaidh gach duine, agus 
làmh gach duine 'n a aghaidh-san : agus 'am 
fianuis a bhràithrean uile gabhaidh e còmh- 
nuidh. 

13 Ag-usghoir i ainm auTighearu' alabbair 
rithe, Thusa Dhè a tlm 'g am fhaiciim ; oir 
thubhairt i, An e gTi'n robh agams' ann an 
80 mar an ceudna sùil ris au Ti sin a tha 
'g am fhaicinn ? 

14 Uime sin glioir i de'n tobar,Beer-Ia-hai- 
roi ; feuch, tlia e eadar Cades agus Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : agTis 
thug Abram Ismael mar ainm air a mhac, 
a rug Hagar. 

16 Ag-us bha Abram ceithir fichead agiis sè 
bliadhna dh'aois, 'n uair a rug Hagar Ismael 
do Abram. 

CAIB. XVII. cjj, 
1 CoimliclieaTLrial Dliè ri h-Ahram air 'atJi 
nuadhachadh, agus 'ainm air 'atharrachadh 
'ffu Abraham. 9 An timchioll-ghearradh air 
'orduchadh. 16 Isaac air a gheaUlaìnn. 

GUS 'n uairabha Abram ceithirfichead 
agus naoi bliadlma dèug a dli'aois, 
dh'fhoillsich au Tighearn e fèin dha, agnis thubhairt e ris, Is mise 'n Dia uile-chumh^^^-' 17 An sin thuit Abraham air'aghaidh,agus:;. achdach; gluais thusa a'm' fhianuis, agus 

2 Agus ni mi mo choimhcheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anabarrach. ^ \ , 

3 Agus thuit Abram air 'eudan, àgus 
labhair au Tighearn ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feucli, tha mo choimli- 
cheangal riutsa, agTis bithidh tu a' d' athair 
mhòrau chinneach : 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar ainm ort, acli bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a' d' athair 
mhòran chinneach. 

6 Agus ni mi thu ro sliìolmlior, agiis ni 
mi dhìot cinnich, agus thig rìghrean a mach 
asad. j;- 

7 Agus daingnichidh mi mo choimhcheangal 
eadar mise agiis thusa, agus do shliochd a'd' 
dlièigh, 'n an ginealachaibh, mar choimh- 

17 cheangal sìorruidli, gii bhi 'm' Dhia 'ihuitse 
agus do d' shliochd a'd' dlièigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse,agus dod' shliochd 
a'd' dhèigh, am fearann anns am bheil thu 
a'd' choigreach, tìr Chanaain uile, mar 
/sheilbh shìorruidh ; agus bithidh mise a'm'_3 
Dhia dlioibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Coi- 
mliididh tu uime 'siu mo choimhcheangal, 
Wmfèin, agus do shliochd a'd' dhèigh, 'n an 
ginealachaibh. 

, 10 So mo clioimhcheangal, a choimhideas 
-Bibh, eadar mise agus sibhse, .agTis do 
>hliocIid a'd' dlièigh; Gu'n timchioll-ghear- 
Tar gach leanabh mic 'n 'ur measg. 

11 Ag-us„timchioII-ghean'aidIi sibh feòil 
bhur TOÌmh-chroicinn, agus bithidh e 'n a 
^IiomhaK^r a' choimhcheangal eadar mise 
agnssibhse. ^ 

12 Agus am mac 'n 'ur measg a bliios ochd 
làithean a dIi'aois,timcIiioII-ghearrar e,gach 
leanabh mic 'n 'ur ginealachaibh, esan a 
blieirear 's an tigh, no 'cheannaicliear le h- 
airgiod o cIioigTeach air bith, nach 'eil de 
d'slilioclid-sa. 

13 Timchioll-glieaiTar gu cinnteach esan a 
bheirear a'd' thigh, agus esau a chean- 
naichear le d'airgiod : ag-us bithidli mo 
clioimliclieangal 'n 'ur feoil-sa niar choimli- 
cheangal sìorniidh. \f^/^s\. 

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioll- 
ghearrta, aig nach fimqliioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, g'èàlraPiau t-anam sin 
a mach o 'sliluagh : bhris e mo clioimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhaii't Dia ri h-Abraham, A 
haobli Sharai do mhnà, cba toir tliu Sarai 

mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agns bheir mi 
dliuit iiiar an ceudna mac uaipe : seadh,''' 
beannaichidli mi i, agus bithidh i 'n a 
màthair chinneach; thig rìghrean plioib- 
leach uaipe. rinn e gàire; agus thubhairt e 'n a chridhe,-^. 
Am beirearmfflc dhasan a tlia ceud bliadhna 
dli'aois ? Agus am beir Sarah, a tha deicli 
agus ceithir tìcliead bliadhna dli'aois, mac ? 
Agns thubhairt Abraham ri Dia, gu 
eadli Ismael beò a'd' fhianuis! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinnteacli 
beiridli do bliean Sarah mac dlmit; agus 
bheir tliu Isaac mar aimn air ; agus daing- 
nichidh niise mo choimhcheangal ris mar 
clioimlicheangal sìorruidh, agus r'a shliochd 
'n a dhèigh. . ■ 

20 Agus a tliaobh Ismaeil, chuala mi thu : 
Feuch,bheannaich mi e, agus ni mi sìolmhor 
e, agus cuiridh mi 'n lìonmhoireachd e gu 
h-anabarrach. Dà cheanuard dcug ginidh 
e, agus ni nii e 'n a cliinneacli niòr. 

21 Acli mo choimlicheangal daingnichidh 
mi i'i Ii-Isaac, a bheireas Sarah dhuit 's an 
àm so anns an ath bhliadhua. ,1 , : GENESIS 

22 kgas sgnÌT e 'bhi 'labhairt ris ; ag-is 
chaidli Dia suas o Abraham. 

23 Agiis ghabh Abrahara Ismael a mhac, 
agus iadsan uile a rugadli 'n a thigh, agris 
iadsan uile a cheannaicheadh le 'airgiod- 
san,gach firionnach am measg dhaoine tighe 
Abrahaim ; agusthimchioll-ghearr efeoil an 
roimh-chroicinn anns a' cheart là sin fèin, 
mar a thubhairt Dia ris. 

24 AgTis dha Abraham ceithir fichead agTis 
naoi bliadhna deug a dh' aois, 'n uair a thim- 
chioll-ghearradh dhafeoil a roimh-chroicinn. 

25 Agus òha Ismael a mhac tri bliadlma 
deug a dh'aois, 'n uair a thimchioll-ghear- 
radh dlia feoil a roimh-chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thimchioU- 
ghearradh Abraham, agus Ismael a mhac. 

27 Agus thimchioll-ghearradh maille risiiile 
dhaoine a thighe, a rugadli 'n a thigh, agus 
iadsan acheannaicheadhleh-airgiod o mhac 
coigrich. 

CAIB. XVIII. 

1 Tha Ahraham a' toirt aoidheachd do thriwìr 
ainglmn. 17 Tha sgrios Shodoim air ^fhoiU- 
seadiadh dha. 23 Tha e a' deanamh eadar- 
ghuidhe air a shon. 

A GUS dh'fhoillsich an Tighearn e fèin da 
tlL ann an còmhnard Mhamre, agus e 'n a 
shuidhe 'an dorus a' bhiitha ann an teas an là. 

2 Agus thog e suas a shìiilean,agus dh'amh- 
airc e, agus, feuch, hha triuir dliaoine a' 
seasamh làimh ris ; agus 'n uair a chunnaic 
e iad, ruith e 'n an coinneamli o dhorus a' 
bhùtha, agus chrom se e fèin gu làr, 

3 Agi\s thubhairt e, Mo thigliearna, ma 
fhuair mi nis deadh-ghean a'd' shùilibh, 
guidheam ort, na rach seachad air do sheir- 
bhiseach, 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan 
uisge, agns ionnlaidibh bhur cosan, agus 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh ; 

5 Agus bheir mise an so gTcim arain, agiis 
n'èai"taichibh bhur cridhe : an dèigli sin 
iinichidh sibh roimhibh, oir is ann uime sin a 
thàinigsibh a dli'ionnsuidh bhur seirbhisich. 
Agus thubhairt iadsan, Dean eadhon mar a 
thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt e,Dean 
cabhag, ' taoisinn tri miosairean de mliin 
phlùir agus dean breacagan air lic an tein- 
tein. CA.'W^ 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidli a' 
chruidh, agiis ghabh e laogh 'paaoth agns 
maitlVj_agus thug e dli'òganach e, agus rinn 
e deifirg'a dheasachadh. ^'-^^ -'J: 

8 Agus ghabh e ìm agus bainne, agus an 
laogh a dJieasaich e, agus chuir e air am 
bevilaobh iad ; agus sheas e làimh riu fo 'n 
chraoibh, agus dh' ith iad. 

9 Agus thubhairt iad ris, C'àit am hheil 
Sàrah do bhean ì Agus thubhairt esan, 
Feuch, anns a' bliùth. 

10 Agus tliubhairt e, Gu cinnteach pillidh 

18 XVIII. 

mia'd'ionnsuidh a rèir àm na beatha ; agug, 
feuch, hithidh mac aig Sarah do bhean. 
Agus chuala Sarah sin ann an dorus a' 
bhùtha, a hha air a chùl. 

11 A nis hha Abraham agus Sàrah sean, 
agus air dol air an aghaidli gi\ maith ann 
an aois: agus sgTiir Sàrah a bhi rèir dòigh 
nam ban. ^ 

12 Uime sinn rinn Sàrah gàire innte fèin, 
ag ràdhjAn dèigh dhomhsa fas aosda, am 3 
bi subhaclias agam, agus gu bheil mo thigh- 3 
earn aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tigheam ri h-Abra- ' 
ham, C'ar son a rinn Sàrah gàire, ag ràdh, 
'N e g-u'm beir mise gu cinnteach leanabh, 
agais mi aosmhor ì 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta do 'n 
Tighearn? 'S an àm shuidhichte pillidh 
mia'd'ionnsuidh, a rèir àm na-beatha, agiis 
hithidh mac aig Sàrah. ffi;, , r 

15 An sin dh'àicheadh Sàrah, àgràdh, Cha 
d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. Agns 
thubhairt esan,Ni h-eadh,oir rinn thu gàire. 

16 Agus dli'èirich na daoine as a sin, agTis 
dh'amhairciadratliadShòdoim: agus cliaidh 
Abraham maille riu g'an cur air an t-slighe. 

17 Agus tlnibhairt an Tighearn, An ceil nii 
air Abraham an ni sin a tha mi gus a 
dlieanamh ; 

18 Agus gu'm fìis Abraham gu cinnteach 'n 
a chinneach mòr agiis cumha"clTdach, agus 
gTi'm beannaichear aimsan uile chinnich na. 
talmhainn ì 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir e àithne 
d'a chloinn, agus d'a theaghlach 'n a dhèigh, 
agaisgieidliidhiadsan slig-lie anTighoarna,a' 
deanamh ceartais agiis breitheanais; chum 
as gu'n toir an Tigheam air Abraham an ni 
sin a labhair e m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearn, Do bhrìgh 
gn bheil glaodli Shodoim agus Ghomorrah 
mòr, agus dp bhrìgh gu bheil am peacadh 
air 'antromachadh gu h-anabarrach ;\;,',,1'oa, 

21 Thèid mi sìos a nis, agais chi mi mà rinn 
iad gTi lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig a' m' 
ionnsuidli ; agus mar do rinn, bithidh fios 
agam. 

22 AgTis thionndaidh na daoine an aghaidli 
as a sin, agus ghabh iad an t-slighe gu 
Sodom : ach sheas Abraham fatliast an 
làthair an Tighearna. 

23 Agus thàinig Abraham am fagus, agus 
thubhairt e, An sgrios thusa mar an ceuduaN 
an c-iouracan maille ris an aingidli % ^"vX- kJ; /, 

24 Ma's e's gii bheil leth-clieud ionracan 
an taobh a stigli de'n bhaile, an sgTÌos thu 
mar an ceudna, agns nach caomhain thu 'n 
t-àitairsonanleth-cheud ionracan a tha^xm 

25 Gu ma fada uaitse a dlieanamh air an 
dòigli so, an t-ionracan a mharbhadh maille 
ris an aingidh, ionnas gu'm bi an t-ionracan 
mar an t-aingidh: gai ma fada sin uaitse. 
Nach dean Breitheamli na talmhainn uile 
ceartas? ■ iv^Av- k <ì GENESIS, XIX. X 26 Agiis tluibhairt an Tighearn, Magheibli 
mi ann an Sodom leth-chcud iouracan an 
.taobh a stigh deu bhaile, an sin^caomh- 
"naidh mi an t-àit uile air an sgàthsan. 

27 Agus fln-eagair Abraham, agus thubh- 
airt e, Eeuch a nis, ghabh mi orm fèin 
labhairt ri m' Thighearn, agus guu annam 
ach duslach agus luaithre. 

28 ]\Ia's e's gu'm bi cùigear a dli'uireas- 
bhuidh air an leth-cheud ionracan, an sgrios 
thuiu baile uile air sou easbhuidh chùigir? 
Agusthubliaii-t e,Cha sgrios mi e,ma gheibh 
mi'n sÌD cùi"- ag-us dà fhichead. ad' ionnsuidh an nochd? Thoir a mach iad 
d'ar n-icnnsuidh, chum as gu'n aithnich 
sinn iad, 

6 Agus chaidli Lot a mach d'an ionnsuidh 
air an dorus, agus dliruid e 'n dorus 'n a 
dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh-^ 
eam oirbh, mo bhràithre, giiìomh cho olc. ' " '^' 

8 Feuch a nis, tha agam dithis nigliean do 
nach b'aithne fcar; leigibh leam, guidlieam 
oirbh, an toirt a mach d'ur n-ionnsuidli, agus 
deanaibli riu mar is àill leibh: a mhàin air 
na daoinibh so na de^na|f3h a' blìeSg, oir is' 29 Agus ìabhair e ris a rìs, agus thubhairt ann a chum na crìche S0|a thàinig iad fo 
insin dà fhichead? sgàile^no thighe-sa. -i-''~^^%v- e, Ma's e's gu'm faighear an 
Agus thublnirt e, Cha dean mi e air sgàth 
dhà fhichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och! nabitheadh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh mi: 
Ma's e's gu'm faighear an sin deich 'ar 
fhichead? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
e, ma glieibh mi an sin deich 'ar fhicliead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labhairt ri m' Thighearn: Ma's 
e's g-u'm faighear ficheadan sin? Agiisthubh- 
airt e, Cha sgrios mi e air son fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och! na bitlieadh 
fearg air mo Thighearj), agus labhraidli mi 
nihàin an aon uair so: Jla's e's gu'm faigh- 
ear deichnear an sin ? Agus thubhairt e, 
Cha, sgi-ios mi e air sgàth dlieichnear. 

33 Agiis dh'imich an Tighearn roimIie,'n 9 Agus tliubliairt iadsan, Seas air d'ais. 
Agus thubliairt iad a rìs, Thàinig am fear 
so 'n a aonar air cliuairt, agus is àill leis a 
bhi 'n a bhreitheamh: a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riusan. Agus rinn iad .r 
èigiìnnhòr air an duine, eacUion air Lot,lj^^ 
agixs thàinig iad am fagus a bhriseadli an • 
doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
agus tliug iad Lot a steach d'an ionnsuidli 
do'n tigli, agiis dhùin iad an dorus. 

11 Agus bliuail iad na daoine, a bha aig 
donis an tighe, le doille, eadar blieag agus 
nihòr; ionnas gii 'n do sgìthich iad iad fèin 
ag iaiTaidli an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine i'i Lot, Cò 
tuiUeadh a ^/t'agad an so? Do cliliamhuin. uair a sguir e de labhairt ri h-Abraham : ag-us do mhic, agus do nigheanan, agus ge agus phiil Abraham g'a àite fain. 

CAIB. XIX. 

1 Tha Lot a' toirl aoidheachd do dhà aingeal. 
24 Sodom agus Gomorraìt air an sgrios. 26 
Peanas mnà Lot. 31 Cionta a dhilhis nigliean. 

GUS thàinig dà aingeal do Sìiodom 's 
an f heasgar, agus bha Lot 'n a sìmidhc 
ann an geata Shodoim: agTis 'n uair a chun- , agus thubliairt e, Eiribh, rachaibh a mach 
naic Lot iad, dli'èiricli e suas 'n an coin b'e ni a tha agad 's a' bhaile, tlioir a mach 
ia.d as an àite so: 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhiigh gu bheil an glaodii air fàs mòr 
an làtliair an Tigliearna ; agus chuir an Tigh- 
eam sinne g'a sgrios. 

14 AgTis cliaidh Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamlinaibh, a phòs a nighcanan. ueamh, agus chrom se e fèin air 'aghaidli 
gu làr. 

2 Agus tliubliairt e, Feuch a nis, mo thigli- 
eariian, tionndaidliibh a steacli, guidheam 
oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus fan- 
aibh rè na h-oidliche, ag-us ionnlaidibh bliur 
cosan, agus èiridh sibh gu moch, agus thèid 
sibli air bhur turus. Agus tliubhairt iad, 
Ni Ii-eadh, ach fanaìdli sinn air an t-sràid 
rè na h-oiahcliev^ --ttc^C-ì) ' as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am 
baile so a sgTÌos: Acli blia e mar neach 
bha ri fanoid ann an sùilibh a chleamhnan. f 

15 Agus 'n uair a dli'èiricli a' mhaduiim, "^" 
an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, - 
Eiricli, gabh do bhcan,agus do dhithis nigh- 2' 
ean a tha'n so^^air eagal g-u'n s^iosar thu 
aun an aingidheachd a' bhaile.'"^'-'' ( 

16 Agus 'n uair a bha e a' deanamh moìlli an sin rug na daoine air làimli air, agus air 
{ làinih air a mlinaoi, agiis air làimh air a C Udj Jl-UIVAlH.ylllCl i^V \ltl,lUlll dll CL JlllllltiV/1, Ujj^LLO CLIL lCbllllll tlll Oi 

3 Agus choimli-eignicli e iad, agus thionn- \lhithis nighean ; air do'n Tighearn a bhi 
daidh iad d'a iounsuidli, agus chaidli iad a'^jtròcaireflchdha: agustliugiadamache.ag-us 
steach d"d, thigh: agusrinn e cuirm\dìioibIi>^'cIiuir iad e'n taobh a muigh de'n bhaile. irt^ch^ejlagus^ 17 Agus 'n uair a thug iad a mach iad, 
thubliairt e, Teich air son d'anama; na seall 
a'd' dlièigli, agus na stad 's a' chòmhnard 
uìlo: teich do'n t-sliabh, air eagal gu miUe r 
thu. 

18 Agiis thubhairt Lot riu, Ocli! ni h-ann agus dheasaich e aran neo-g 
dh'ith iad. ^ 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, chuair- 
tich daoine a' bliaile an tigh, eadhon daoine 
Shodoim, araon sean agus òg, an sluagh uile 
gacli ceama. 

5 Agus ghainn iad air Lot,agus thubhairt mar sin, mo thighearna. 
iad ris, C'àit am bheil na daoine a thàinig | 19 Feuch a nis, thuair 

19 do sheirbìiiseach / w GENESIS, XX 
chum 4eaclh-gliean a'd' shùilibh, agus mheudaich 
t^u do thròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam 2ri,heasraiginii: agnis cha-n urrainn 
mise dol as do'n t-sliabh, air eagal gu'n tig 
olc èigin orm, agus gu'm faigh mi bàs. 
20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadli d'a ionusuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, 
(nach beag e?) agus bithidh m'anam beò. 
ij.f 21 Agus tliubhairt e ris, Feuch, ghabh mi 
X'i d'atlicliuinge 's an ni so mar aii ceudna, 
nach sgTÌos mi'm baile so, mu'n do labhair 
thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha-n urr- 
ainn mi ni air bith a dlieanamh gTis an tèid 
thu'n sud: uime sin thugadh Soar niarainm 
air a' bliaile. 

23 Bha 'glirian air èirigh air an talamh, 'n 
uair a cliaidli Lot a steach do Shoar. 

24 An sin tliug aii Tighearn air pronnasc 
agus teine frasadli air Sodom agus air Go- 
morrali, a nuas o'n Tighearn as na nèamh- 

'AÌÌ. 

25 Agus sgTÌos e na bailtean sin, agus an 
còmhiiard uile, agus uile lucHcP-àiteachaidh 
nam bailtean, agus na dli'fiiàs air aii talamli. 

26 Ach slieall a bhean 'n a dèigh o 'cliii- 
laobh, agus dh'fhàs i 'n a carragh salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas niocli 's a'r gu'n glèidh sinn sliochd o ar as 

n-athair. 

35 Agus thug iad air an athair fìon òl air 
an oicUiclie sin mar an ceudna: agus dli'èir- 
ich an tè a b'òige, agus luidh i maille ris, 
agus cha do mliothaicii e 'n uair a luidh i 
sìos, no 'n uair a dli'èirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torracli 
aig an atliair. 

37 Agusrug an tè 'bu shine mac, agus thug 
i Moab mar ainm air: is esan atliair nani 
Moabach gus an là'n diugli. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agTis tliug i Ben-ammi mar 
ainm air: is esan athair chloinn Ammoin 
gus aii là'n diugli. 

CAIB. XX. 
1 Tha AhraJiam ag àicheadh a mhnà Sài-ah, 
agusA himelech \j a gahhail d'a ionii.suidhfèin. 
6 A ch air faotainn rahhaidh o Dhia ann an 
aisling, iha e'g a toirt air a h-ais da. 

GUS dh'imich Abraham as a sin do'n 
tìr mu dheas, agus ghabh e còmhnuidh 
eadar Cades agus Sur; agus bha e air 
chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thiibhairt Abraliam mu Shàrah a 
bhean, 'S i mo phiuthar i: Agus cliuir -^-i 
Jàbimelecli rìgh Gherair teachdaire uaith, 
•agus ghabli e Sàrali. mhaduinn do'n àit anns aii do slieas e aiF^ 3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann an^ làtliair an Tighearna. 

28 Agus slieall eair Sodom agus Goniorrah^ 
agus air fearann a' chòmhnaird uile, agus 
chunnaic e, agus, feucli, cliaidh deatacli na 
tìre suas mar dheatacli àmhainn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bailtean a' 
chòmlmaird, an sin cliuimlinicli Dia air Abi'a- 

: hara^ agjis cliuir e niach Lot à meadhon an 
'^lèjr.sgriòs, 'n uair a sgrios ena bailtean anns 
an robli Lot 'n a cliòmhiiuidh. 

30 Aguschaidh Lot suasà Soar,agusghabh 
e còmhnuidh 's an t-sliabli, agus a cDiithis, 
nighean maille ris; oir bha eagal air còmh'-/ 
nuidh 'gliabhail ann an Soar: agais ghabli e 
còmhnuidh ann an uainih, e fèin agus a 
dhithis nigìiean. 

31 Agus thubhairt an tè 'bu shine ris an 
tè a b' òige, Tlia ar n-athair sean, agus cha-w 
'eil fear air an talamli gu teachd a steach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha na tal- 
mhainn uile. 

32 Thig, tliugamaid air ar n-athair fìon òl, 
agus luidheamaid maille ris, chum as gu'n 
glèidh sinn sliochd o ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair fìon òl air 
an oidliche sin: agus chaidh an tè 'bu sliine 
steach, agus luidh i maiUe r'ali-athair; agTis 
cha do nihothaich e 'n uair a luidh i sìos, 
no 'n uair a dli'èirich i. 

34 Agus air an /à-màireach tliubhairt an aisling 's an oidhche, agus thubhairt e ris, 
Feuch, is duine niai-bh tliu air son na mnà 
a ghabh thu; oir is bean duin' eile i. 

4 Acli clia d'thàinig Abimelech am fagus : 
d'i, agus thubhairt e, A Tliighearna, am -^, 
marbh thu mar an ceudna ciuneacli iouraic? e 

5 Nacli d' thubhairt esan riunisa, 'S i mo • 
phiuthar i? agus thubliairt ise, eadlion ise 
fèin, 'S e nio bliràthair e: ann an treibhdliir- 
eas mo chridlie, agus ann an neo-chionta mo 
làmli rinn nii so. V} iv" !' \ 
r .6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha fios agam gur ann 'an treibh- 
dhireas do chridhe a rinn tliu so, agus chum 
mise mar an ceudna tliu o ijlieacacliadh 
a'm' aghaidh: uime sin cha do leig mi leat 
beantainTTrithe. ^'^ix i' 

7 A nis niMi;^ thoir air a Ii-ais do'n duine 
a bhean; oir is fàidh e, agus iii e urnuigh 
air do shon, agus bithidh tu beò: ach mur 
toir thu air a li-ais i, biodh fios agad gu'm 
faigh thu bàs gu cinnteach, thu fèin agus 
gacli uile a's leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch s a 
mhaduinn, agus giiairm e a sheirbhisich 
uile,agus dii'aithris e na nitheansinuile'nan , 
èisdeachd; agus blia eagal niòr air na daoine. 

9 An sin ghairm Abimelech air Abraham, n~ 
agTis thubhairt e ri s^ Cio d so a rinn thu - 
oirnn? agus ciod an eucoir a rinn mise ort, tè 'bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, luidh ! gn'n d'thug tliu ormsa, agus air mo rìogh 
mise an raoir maille ri m' athair; tliuga- achd peacadh mòr? riim tliu gnìomhafaTn ^ 
maid air fìon òl an nochd mar an ceudna, ormsa, nach bu chòir a dheanamh.' ^ 
agus theirig a steach, agus luidh maiUe ris, 10 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
20 GENESIS, XXI. ham, Ciod a chunnaic thu' gu'n d'rinn thu 
au ni so ì 

11 Agus thubhairt Abraham, A chionn 
gu'n d'thubhaiii; mi annamfèin, Gu ciun- 
teach cha-n 'eil eagal an Tighearna 's an 
ionad so; agus marbhaidh iad mi air son 
mo mhnà. j 

12 Agus gidheadh is i gu deimhin mo 
phiuthar, nighean niathar i, ach cha-n i 

^nighean mo mhàthar: agus bhai agam mar 
mhnaoi. 

13 Agus 'n uair a thug Dia orm dol air 
^fii'àlneol o thigh m'athar, an sin tl^ubhaii-t 

mi r'i, 'S e so ^"d'tf '^iaofeìhneas à^'fioc'tmas 
tu dliomhsa; Anns gach àite d'an tig siun, 
abair mu m' thimchioll, 'S e mo bliràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, agus 
iuar, agiis òglaich, agus banoglaich, agus 

thug e iad a dh' Abraham, agvis thug e air a 
h-ais dlia Sàrah a bhean. 

15 Agus thubhairt 4t»imelech, Feuch, tha 
m'fheargjin fa d' chèMia^V^gabh còmh- 
nuidh far an taitneacli leat. 

16 Ag-us ri Sàrah thubhairt e, Feuch, thug 
mi mìle bonn airgid do d' bln-àthair: feuch, 
tha e dlniitse 'n a clìSmhdachadh sùl do gach 
uile a tha maille riut, agus maille ris gach 
uile: mar so fhuair i achmhasan. /l^iy'l^^'W 

17 Agus rinn Abraham urnuigh/ ri Dia ; 
agus leighis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhanoglaich, agus rug iad clann.^ , f- 

18 Oir'dliruid an Tighearn suas gacfiT)àrg' 
annan teàgljlach Abimeleich, air sonSliàrah 
mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 
1 Rugadh agus thimdiioll-ghearradh Isaac 9 
Hàgar agus a mac Ismael air an cur air 
falbh. 22 Coimhclieangal eaiar Ahiriielech 
agus Abraham. ^X'o — '-L^ 

AGUS dh'amhairc an T%hearn air Sài-ah 
mar a thubhairt e; agns riun an Tigh- 
earn do Shàrah mar a labhair e: 

2 Oir dh'fliàs Sàrah torrach, ag-us nig i 
mac do Abraham 'n a shean aois, 's an àm 
fehuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainra air 
a mhac a rugadh dlia, a rug Sàrah dlia. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Isaac 
amhac,'nuair a bha e ochdlàitheanadh'aois, 
mar a dh'àithn Dia dlia. 

5 Agusbha Abrahamceudbliadlina dh'aois, 
'n uair a rugadh a mliac Isaac dha. 

6 Agus thubhairt Sàrah, thug Dia orm gàire 
dheanamh: agus gach neach a chluinneas, 
ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri li- 
Abraham, gu'n d'thugadli Sàrali cìoch do 
chloinn? oir rug mi mac dha 'n a shean aois. 

8 Agus dli'fhàs an leanabh, agus cluiireadli 
bhàrr na cìclie e: Agus rinn Abraham cuirm 
mhòr 's an là 'an do chuireadh Isaac bhàrr 
na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac flagair na 
ban-Eiphitich a mg i dh' Abraham, ri fanoid. 

21 10 Uime shi thubhairt i ri ]i-Abraham,TiIg 
a macli a' blian-tràill so, agus a mac; oir cha 
bhi mac na ban-ti'àille so 'n a oighre maille 
ri m' mhac-sa, eadlion ri h-Isaac. 

11 Agns bha an ni ro dhoilgheasach ann 
an siiihbli Abraliaim, air sou a mhic. 

12 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Na 
biodh e doilgheasach a d' shùilibh air son 
an òganaich, agus air son do blian-tràille;^ 
"STthaobh gach ni a thubhairt Sàrah riut,^ 
èisd r'a guth ; oir is ann an Isaac a dh'aiù- 
michear dlmitse sliochd. G^}J-^ 

13 Agus mar an ceudua de mhac na ban- 
tràille ni mise cinneacli, do bhrìgh gur e do 
shUochdsa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu moch 
's a' mhaduinn, agus ghabh e aran, agnis 
searrag uisge, agus thug e sin do Hàgar, 
agus clmir e air a giuxlainn e, agus an lean- 
abh ; agus cliuir e air falbh i : agus dli'imich 
i, agns chaidli i air seacliajfan 'am fàsach 
Bheer-seba. ;r; -xi/ 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n t-sear- 
raig; agTis thilg i an leanabh fo aon de 
uapreasaibh. .'lÌu'^ i^\ri|v 

16 Agus dh'fhalbh i,agus shuidh i sios fa 
chomhair, tamull maith uaith, mu thim- 
cliioll urchuir saighde : oir thubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i f ' a 
chomhair, agus thog i suas a gTith, agus 
ghuil i. 

17 Agus clmala Dia guth au òganaich; 
agus ghairm aingeal Dhè air Hagar o nèamli 
agTis tliubhairt e r'i, Ciod a tlia 'teachd, 
riut, a Hagair ? Ka biodh eagal ort ; oir 
chuala Dia guth an òganaich far am hheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabh greim a'd' làimh dheth, oir ni mise 'n 
a chinneach mòr e. 

19 Agus dli'fhosgail Dia a sùilean, agus 
chunnaic i tobar ui.sge; agais chaidh i, agns 
hon i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agiis dli'- 
fhàs e suas: agus ghabh e còmhnuidh 's an 
fliàsach, agiis bha e 'n a fhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh 'am fàsach 
Pharain: agus ghabh a mhàthair bean da à . 
tìr na h-Eiphit. . 

22 Agus 's an àm sin fèin labhair Abime-v.^ 
lech, agTis Fhichol ard cheannàrtl a shluaigh,-^ 
ri Ii-Abraham, ag ràdh, llia Dia leat anns ' 
gach ni a tha thu a' deanamh. 

23 A nis uipiefsin miojniaich dhomhsa air 
Dia, nach biftiHhu gii feàlltach riumsa, no 
ri m'> mliac, no ri mac mo mhic; ach a rèir 
a' chaoimhnèiS' a rinn mi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air 
chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, bheir mi mo 
mhionnan. '^VXi'' Vv bl.*iÀi\3 

25 Agus thug Abraham acnmnàsan do 
Abimelech air son tobair uisge, a thug seir- 
bhisich Abimeleich a mach le h-ainneart. .\}.^,,)^ GENESIS, XXIL 

26 Agusthubhairt ADÌmelech,Chab'fhios- 1 thubhairt e, Feuch an telno agus am fiodh; 
rach mise cò 'rinn au guiomh so: cha d'iunis | acli c'àit am bheil an t-uan air sou tabhar- 
thu fèin domh, agus cha mhò a chuala mi j tais-loisgte? 

'blieag Tìia thimchioll ach an diugh. | 8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 

■27 AgTis ghabh Abraham caoraich agus j a mhic, uan dha fèin air son tabhartais- crodh, agTis thug e iad do Abimelech 
liun iad le 'chèile coimhcheangal. 

28 Agus chuir Abraham seaclid uain bhoi- 
rionn de'nytreud air leth leo fèin. 

29 Agus thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn sin, 
a chuir tlm air leth leo fèin? 

30 Agns thubhairt e, Oir gabhaidh tu na 
seachd uain bhoirionn sin o m' làimh; chum 
gu'ui bi iad 'n am fianuis dhomlisa gu'n do 
-chladhaicli mi an tobar so. 

31 Uime sìn thug e Beer-seba mar ainm air 
an àite sin, do bhrìgh an sin gu'n d'tlmg iad 
am mionnan le 'chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aigBeer- 
seba: an sin dh'èirich Abimelech suas, agus 
Phichol ard clieannard a shluaigh, agus phill 
iad do thìr nam PliiHsteaeh. 

33 Agus AmiàhìcìiAhrahamdoire chraobh 
aig Becr-seba, agus ghairm e 'n sin air ainm 
an Tighearna, an Dè shìorruidli. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann an 
tir nam Phiìisteach mòran de làithibh. 

CAIB. XXII. 
1 Aitlme air a tahhairt a dh' Abràham gu'n 
iohradh e a mhac Isaac. 3 Tlia e _ a' toirt 
dearlihaidh air a chreidimh agiis air 'ilmh- 
lachd. 13 Reithe air 'ìobradh' an àit Isaaic. 

GUS an dèigh nan nithean sin dliearbh 
Dia Abraham, ag-us thubliairt e ris, 
Abrahaim. Ag-us thubhairt e, Feuch, Hm 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
iiihac, d'aon mhac Isaac,a's ionmluiinn leat^ 
agus rach do thìr Mhoriai), agus thoir suas 
an sin e mar thabhartas-loisgte air aon de 
na beanntaibli a dli'innseas mise dhuit. 

3 Agus dli'èirich Abraham gu moch 's a' 
mhaduinu, agnis dli'uigiiimich e'asa!, agus 

f ghabh e dithis d'a òganaicli maille ris, agTis 
a miiac Isaac; agus sgoilt e fiodìi air son au 
tabliartais-loisgte, agus dh'èiricli e suas, 
agus chaidh e do 'n àit a dli innis Dia dlia. 

4 A nis air an treas là tliog Abraham suas 
a sliìiilean, agus chunnaic e an t~àite fada 
uaitli. 

5 Agus tìmbhairt Abraham r'a òganaich, 
Fanaibhse an so maille ris an asal, agus 
thèid mise ag-us an gille gn ruige sud, ag-us 
ni sinn aoradh, agTis thig sinn a rìs d'ur n- 
ionnsuidh. 

6 Ag-usghabh Abrahamfiodh an tabhartais- 
loisgte, agus chuir se e aar muin a mhic 
Isaaic; agus ghabh e 'n a làimh an teine, 
agus an sgian: agus dh'imich iad le'chèile 
cuideachd. 

7 Agiis labhair Isaac r'a athair Abraham, 
agus thubliairt e, Athair: agus thubhairt 
esan Feuch, tha mi 'n so,& mhic. A.gM$ 

22 loisgte: Mar sin dh'imich iad cuideachd le 
'chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'innis Dia 
dlia, agus thog Abraham altair an sin, agus 
chuir e 'm fiodh 'an òrdugh; agus cheangail 
e a mhac Isaac, agus chuir e air an altaìr 
e air uachdar an fhiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic. 

11 AgTis ghlaodh aingeal an Tighearna 
ris nèamh, agus thubliairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan Feuch, tha 
mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh air 
a' ghiUe, agus na dean ni sam bith air : oir 
a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dliè ort, 
do bhrìgh nach do chum thu do mhac, eadh- 
on d'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shiìilean, 
agus dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air a 
chìilaobh 'an sàs ann am i^reas air 'adhair- 
cean: agus chaidh Abraham, agxis ghabh e 
anreithe,agTis thug e suas e mar thabhartas- 
loisg-te 'an àit a mhic. 

14 Ag-us thug Abraham lehobhah-Iireh 
mar ainm air an àitc sin: mar a theirear gus 
an là'n diugh, Ann an sliabh an Tighearua 
chithear e. '»^'"5wJ, 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna ri 
h-Abraham an dara uair o nèamh. 

16 AgTis thubhairt e, Orm fèin mhionnaich 
mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n d'rinn 
thu an ni so, agiis nach do chum thu uam 
do mhac, eadhon d'aon mhacj 

17 Gu'm beannaich mi tliu gu mòr, agus 
gu'n dean mi do sliliochdrolionmhor eadhon 
mar reultan nèimh, agus mar an gaineamh,a, 
tha air tràigh na fairge ; agus sealbhaichidlr 
do shliochd geatadli an naimhdean; 

18 AgTis beannaichear ann ad shliochdsa 
uile chinnich na talmhainn, a chionn gu'n 
d' eisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abraham a dli'ionnsuidh 
'òganacha ; agus dli'èirich iad suas, agus 
chaidli iad cuideachd gu Beer-seba : agus 
gliabh Abraham còmlmuidh aig Beer-stba. 

20 Agus an dèigh nan nithean sin dli'inn- 
seadli do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ceudna mic do d' bhràthair 
Nahor; 

21 Hus a cheua%hin, ag-us Buds a bhrà- 
thair, agus Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, ag-us Hadso, agiis Pildas, 
' agus Idalph, agus Bctuel. ^ 

23 Agus ghin Betuel Rebecah: anocndnar 
sin rugMiIcah doNahor,bràthair Abrahaim. 

24 Agus a choi-leabach, d'am ò'aium 
Rcmnah, rug ise mar an ceudna Tebah, agTis 
Gaham, ag-us Tahas, ag-us Maachah. tjfENESIS, XXIII, XXIV. 
CAIB. XXIII. airgiod, a dli'ainmich e ann an èisdeachd - 

1 Aois agusbàs Shàrah. S Achadh agusuaimh mhac Het, ceithir cheud secel airgid, 
Mhachpelah air an ceannach, 19 far an d' ghabhas an ceaunaiche. ^ 
adìdaiceadh Sàrah. j 17 AgTis rinneadli achadh Ephroin a bha j 

GUS bha Sàrah beò ceud agus seachd ann am Machpelah, a bha fa chomhairs^ 
bhadhuafichead;&"iac?sobliadhuachau Mhamre, an t-achadh, agiis an uaimh a bh'\ 
beatha Shàrah. ann, agus gach craobh a bha 's an achadh, 

2 Ag-us fhuair Sàrah bàs aun au Ciriat- : a bha 'n a chrìch xùle mu'u cuairt, dj v ' 
arba; 's e sin Hebrou ann an tìr Chanaaiu: | 18 Daingean do Abrahani mar sheilbh,ann 
Ag-us thàinig Abraham a dlieanamh tuiridh an làthair cloinue Het, 'am nanuis gach 
air son Shàrah, ag-us a chaoidh air a son. j neach a chaidh steach air geatadh a bhaile- 

3 Agiis dli'èirich Abraham suas o làtliaìFa san. 

uliairbh, ag-us labhair e ri mic Het, ag ràdh. j 19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic Abrahani 

4 Is coigreach agiis fear-cuairt uiise maille ' Sàrahabhean,auuauiìaimhachaidhMhach- 
ribh : thugaibh dhomli seSlbh àit-adhlaic pelah,fachomhair Mliamre: zsesiuHebron 
maille ribh , agiis gu'u adhlaic mi mo mharbh 
as nio shealladli. 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, ag 
ràdli ris, 

6 Eisd ruinne, mo thighearna: is uach- 
daran cuiiihachdach thusa 'n ar measg -ue ; 
ann an roghainu ar n-àiteacliau-adlilaic, 
adhlaic do luharbh: cha chum duiue 'n ar 
measg - ne 'àit-adhlaic uait, g-u d' luharbh 
adlilaiceadh ann. 

1 Agus dli'èirich Abraham suas,agus chrom 
se e fèin do mhuiuntir na tìre, eadhon do 
mhic Het. 

Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill aun au tìr Clianaaiu. 
20 Agus riniieadli an_t-acliadli, agTis aii 
uaimh a tha ann damgeaiTdo Abrahaim mar 
slieilbh àit-adlilaic, le mic Het. ^^'-JL 

CAIB. XXIV. 

1 Ghuir Ahraham uaith a sheirbhiseach a dh' 
fhaolainn mnà d' a mhac Isaac. 6U Fhuair 
e Rebecah. 63 Ckoinnich Isaac i, 

GUS bha Abraham sean, affus air 
teaclid gTi h-aois mhòir, agus bliean- 
naich an Tigheam Abraham anns na li-uile 
nithibh. 

2 Agus tliubhairt Abraham r'a sheir- 
bhiseach 'bu shiue 'n a tliigh, aig an robh 
leibh "g"u'n adhlaicinn mo niharbh as mo riagliladh gacli ni a bh'aige, Cuir, guidheam shealladh, èisdibli riiuii, agns labhraibli air 
mo shon ri li-Ephron niac Shohair; 

9 Chuni asgTi'n toir e dliomh uainiliMhach- 
pelali sxtha aige,a tha aim an ci'ìch 'achaidli; 
air son uiread airgid 's is fiu i, thugadh e 
dhomh i mar sheilbh àit-adlilaic 'n 'ur 
measgsa. NjajUÌ? 

10 AgTis bha Ephrou 'n a chomlmuidh 
'am measg chloinue Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an èisd- 
eachd cloinue Het, eadhon gach neach a 
chaidli steach air geatadh a bhaile-san, ag 
ràdh, 

11 Na bitheadh e mar sin, mo thighearna, 
èisd rium: an t-achadh bheir mi dliuit, agus 
an uaimh a tha ann, bheir mi dliuit i ; ann an 
làthair mhac mo dhaoine blieir mi dliuit i : 
adlilaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraliam e fèiu sìos an 
làthair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e ri li-Ephrou, ann an 
èisdeachd muiuutir na tìre, ag ràdh, Ach 
nia b/uìir thu seachad i, g-uidlieam ort, èisd 
rium: bheir nii dliuit airgiod air son au 
achaidli, gabh uam e, agus adhlaicidli mi iiio 
mharbh an sin. 

14 Agns fhreagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd lium: is fiu an t- 
achadh ceithir clieud secel airgid; ciod siu 
eadar mise agiis thusa? uime siu adlilaic do 
mharbh. 

16 AgTis dh'èisd Abraham ri h-Bplirou, 
agus thomhais Abraham do Ephron an t- 

23 ort, do làmli fo m' shliasaid; 

3 Agus bheir mi ort mionuachadli air an 
Tighearn, Dia iièimh, agus Dia na tal- 
mliainn, nach gabh thu beau do m' uihac 
de uigheanaibh nau Canaanacli, 'am measg 
am bheil niis' a'm' chòmhnuidh: 

4 Ach tlièid thu do m' dhììthaich fèin, 
agus a clium mo luchd-dàiuihjagTisgabhaidh 
tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus tliubhau't an seirbliiseacli ris, Ma's 
e 's uach bi a' bhean toileach air mis' a 
leantuinn do'n tìr so, an èigin dhomh do 
mhac a tlioirt air 'ais a rìs do'u tìr as au 
d'thàinig tliu'? 

6 Agus thubhairt Abraham ris, Tlioir au 
ro -aire nach toir thu mo mhac au siu a rìs. 

7 An Tighearn, Dia nèimh, a tlmg mise o 
thigh m'athar, agiis o thìr mo dhìlseau, agns 
a labhair rimii, agiis a nihiouuaich dhoml) 
ag ràdli, Do d' slilioclid blieir mi am fearanu 
so; cuiridh esan 'aingeal fèin romhad, agus 
gabhaidli tu bean do m' nihac as a siu. 

8 Ag-us mur bi a' bhean toileach air thusa^ 
a leantuiun, au sin bithidh tu saoi^ o m' \ 
mliioimaibh so: a ijihàiu na toir luo mhac ^ 
an sin a rìs. ' ' " 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abraliaim a niliaiglistir, agus 
mhiouuaich e dha thaobh au ni sin. 

10 Ag-us ghabh au seirbhiseach deich 
cànihail de chàmhalaibh amliaighstir, agus,lAf, 
dh'fhalbh e ; oir bha uiaoiii^a mhaighsti^^^^^ 
uile aige f a làinili : Agus dh'èirich e, agus ^ 
chaidli e gu Mesopotamia, g"u baile Kahoir. 11 Agus thug e air nacàmhalaibh angl&n 
a lùbadh an taobh a muigh de'n bhaile,làimh 
ri tobar uisge, rau thràtli feasgair, eadhon 
mu'n àm 'an tèid mnathan a mach a tharruing 
uìsge. 

12 Agus thubhairt e, Thighearna, Dhè 
mo mhaighstir Abrahaim, deònaich gu'n 
soirbhich leams' an diugh, agiis nochd 
caoimhneas do m'mhaighstir Abraham. 

13 Feuch tha mi 'm' sheasamh an so làimh 
ris an tobar uisge, agus thig nigheanan 
muinntir a' bhaile mach a tharming uisge. 

14 Agus tachaireadh e^ a' mhaighdean ris 
an abair mise, Leig sios, guidheam ort, 
do shoitheach, chum's gu'n òl mi; agus their 
ise, 01, agus bheir mise deoch do d' chàmh- 
alaibh mar an ceudna : gii ina h-ì sin fèin 
a dh' òrduich thu do d' sheirbhiseach Isaac; 
agus le sin bithidh fios agara gu'n do nochd 
thu caoirahneas do ra' rahaighstir. 

15 Agus mun do sguir e de labhairt, feuch, 
thàinig Rebecah a mach, a rugadh do Bhe- 
tuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, bràthar 
Abrahaim; agus a soitheach air a gualainn. 

16 Agus bha a' chailin ro mhaiseach ri 
amharc oirre, òigh; agus cha b' aithne do 
fhear riamli i: agus chaidh i sìos do'n tobar, 
agus lìon i a soitheach, agus thàiuig i nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'n a coin- 
neamh, agus thubhairt e, Leig dhorah, 
guidheam oi"t, beagan uisg' òl as do shoitli- 
each. 

18 Agus thubhairt i, 01, rao thigheama : 
agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a soith- 
each air a làimli, agus thug i dha deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a thabhairt 
dha, thubhairt i, Tairngidli mi ■uisge air 
son do chamhal mar au ceudna, gus an sguir 
iad a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhalmhuich 
i a soitheach 's an amar, agus ruith i lis 
do'n tobar a tharruing uisge ; agus thar- 
ruing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus hha'w duine ag amharc le h-ion- 
gantas oirre, agus a' fantuinn 'n a thosd, a 
dh'fheuchainn an d'thug, no nacli d'thug, 
an Tighearn air a thurus soirbheachadh 

leis. 'f^^-'^-'-. y,^.;, '■" 

22 Agus 'n uair à sguir na cànuiail a dh'òl, 
an sin ghabh an duine cluas-fhàinne òir, 's 
an robh leth seceil a chudthrora, agus dà 
lànih-fhail air son a làmh, 's an robh deich 
*ec(?i7 òir a chudthroni. ' , ' 

23 Agus tliubhairt e, Cò d'an nighean thu'^ an tigh d'athar àite dhuinn gu tàmhaghabh- 
ailann? 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise nighean 
Blietueil, mhic Mhilcah, a rug i do Nahor. 
^ 25 Thubhairt }. ris mar an ceudna, Tha 
^^'''againne-araon conhlach, agusinnlihpgu|eòr, 
agus àite gu tàmh a ghabhail ann.> 
26 Agu3 chrom an duine e fèin sìos, agus 
rinn e aoradh do'n Tighearn. 

24 GENESIS, Xn.Y^y^^<i^4^ 0\Cf.,\.tA, 27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu robb 
au Tighearn^ia mo mhaighstir Abrahaim, 
nach do bhùm a tlìfScair agus 'fhìrinn o m' 
mhaighstir: air dhomhsa bhi 's an t-slighe, 
stiur an Tighearp ipi ' tigh bhràithrean 
mo mhaighstir. ' ' 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus dh'- 
innis i na nithean so do mhuinntir tighe a 
màthar. 

29 Agus bha bràthair aig Rebecah, d'am 
b'ainra Laban: agus ruith Laban a dh'ionn- 
suidli an duine a raach chum an tobair. 

30 AgTis 'n uair a chunnaic e a' chluas- 
fliàinne, agus na làmh-fhailean air làmhan , ^ 
a pheathar, agus 'n uair a chual' e briathrant'-iJ^ 
Rebecah a pheathar, ag: ràdli, Mar so labh- 
air an duine rium; an sin thàinige dh'ionn- 
suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh 
ris na càmhalaibh aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, thusa 
'tha beannaichte o'n Tighearn ; ^ c'uime 
sheasas tu a muigh 'i oir dh'ulluich|taise\«à 
tigh, agus àite do na càmhalaibh. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'fhuasgail e na càrahail, agus thug e 
seachad connlach agns innlinn air son nan 
càrahal, agus uisge a dii'ioimlad a chosan, 
agus cosan nan daoine a hha raaille ris. 

33 Agus chuireadh hiadh air a bheulaobh 
gu itheadh: ach thubhairt e, Cha-n ith rai, 
gus an innis rai rao ghnothuch. Ag-us thubh- 
airt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbhiseach 
Abrahaim; 

35 Agus blieannaich an Tighearn mo 

Siaigh'stir gu mòr, agus tha e air fàs 
rahachdach: agus thug e dlia caoraicli, 
agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus 
òglaich agus banoglaich, agus càmhail agus 
asail. 

36 Agus rug Sàrah, bean mo mhaighstir, 
mac do m' mhaighstir 'n a sean aois ; agus 
thug e dhàsau gach ni a hK aige; 

37 Agus thug mo mhaighstir ormsa mo 
mhionnan a tliabhairt, ag ràdh, Cha ghabh 
thu bean do m' mhac de nigheanaibh nan 
Canaanach, muinntir a tha mise a' chòmh- 
nuidli 'n am fearann: 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe m 
athar, agus a dh'ionnsuidhmo dtulsea^n.ajgus 
gabhaidh tu bean do m' mhac. H>. ■-'•'" ' 

39 AgTis thubhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamh nach lean a' bhean mi: 

40 Agus thubliairt esan rium, Cuiridh an 
Tighearn, 'an làthair an do ghluais misc, 
'aiugeal fèin leat, agus soirbhichidh e do 
thurus; agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
o m' dhìlsibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionnaibh- 
sa, 'n uair a thig thu chum mo dhìlseau ; 
agus mur tabhair iad dhuit bean,, an sia 
bithidh tu saor o m' mhionnaibli. 'i '- ' 

42 Agus thàinig mi'n diugh chum an to- 
bair, agus thubhairt rai, Thighearna, Dhè GENESIS, XXV, mo mliaighstir Abrabaim,ma slioirbliicheas 
tu nis mo thm-us aù- am bheil mi 'g imeachd; 

43 Feuch, tha mi 'm'sheasamh làimh ris an 
tobar uisge ; agnis 'n uair a thig a' mhaigh- 
dean a mach a tharruing uisge, agTis a their 
mi rithe, Thoir dhomh, guidlieam ort, beagau 
uisge ri òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise rimu, 01 thu fèin, 
agus tairngidh mise mar an ceudna do 
d'chàmhalaibh : gu ma h-i sin fèin a' bhean 
a dh'òrduich an Tighearn do mhac mo 
mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir mi de labhairt a'm' 
clu-idhe, feuch, thàiuig Rebecah a mach, 
agus a soitheach air a g-ualaimi; agus cliaidli 
' sìos do'u tobar, agus tharruing i uisge : 
Agus thubhairt mi r'i, Thoir dhomh deoch, 
guidheam ort : 

46 Agus ghreas i oiiTe, agus leig i sìos a 
soitheach o 'gualainn, agias thubhairt i, 01, 
agus bheir mi deoch do d' chàiiilialaibh mar 
an ceudna: ag-us dh' òl mi, agus thug i air na 
càmhalaibh òl mar an ceudua. 

47Agusdli'fliiosraichniidh'i,agTisthubhairt 
mi, Cò d'an nighean tliusa? Agus thubliairt 
ise, Is mi nighean Blietueil, mliic Nalioir, 
a rug Milcah dha: Agus chuirmi a' chluas- 
fhàinne air a h-aghaidh, agais na làmh- 
fhailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus 
rinn mi aoradli do'n Tighearn, agus bhean- 
naicli mi an Tighearn, Dia mo mliaighstir 
Abrahaim, a threòraich mi 's an t-slighe 
cheart, a ghabliail nighinn bràthar mo 
mhaighstir d'a mhac. , ^ 

49 Agus a nis,ma bhuineas sibli gu caoimh-- 
neil agus gu fìrinneach ri ni' mhaighstir, 
innsibh dhomh; agus mm* huin, innsibli 
dliomh; chmn as g-u'n tionndaidli mi dh'- 
iounsuidh na làimhe deise, no na làimhe 
clìthe. 

50 An sin fhreagair Laban agus Betuel, 
agus thubhairt iad, 'S ann o 'n Tighearn 
thàinig an ni so: cha-nurrainn sinne olc no 
maith a ràdh riut. 

51 Feuch, tha Rebecah a'd' làthair, gabh 
i, agus imich ; agus biodh i 'n a mnaoi aig 
mac do mhaighstir, mar a labhair an Tigh- 
earn. 

52 Agus'n uair a chuala seirbhiseach Abra- 
haim am briathran, clirom se e fèin gTi làr 
do'n Tighearn. 

^ 53. Agus thug an seirbhiseach a làthair 
'Se'tìdan airgid agiis seudan òir, agus eudach, 
agus thug e iad do Rebecah : thug e mar 
an ceudna nithean luachmhor d'a bràthair 
agus d'a màtliair. : ■ ■ v'^ - 

54 Agus dh'ith iad, agus dli'òl iad, e fèin 
agus na daoine a hha maille ris, agus dli'fhan 
iad rè na h-oidhche: agus dh'èirich iad's a' 
inhaduinn; agus thubhairt esan, Cuiribh 
air falbh mi dli'ionnsuidh mo mliaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màtìiair, Fanadh a' mhaighdean maille 

25 ruinne air a* chuid a's lugha deich làitheau, 
'n a dhèigli sin falbhaidh i. 

56 AgTis tliubhairt e riu, Na cuiribh moìlle 
orm, oir shoirbhich an Tighearn mo thxirus: 
cuiribh air falbh mi, chum gu'n tèid mi 
dh'ionnsuidh nio mliaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh sinn air 
a' mhaighdinn, agus fiosraichidli sinn d'a beul 
fèin. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah,agus thu- 
bhairt iad r'i, An tèid thu leis an duine 
&0Ì AgTis thubhairt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Rebecah am 
piutliar, agus a baualtrum, agus seirbli- 
iseacli Abrahaim, agus a dliaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, agus 
thubhairt iad r'i, tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mhàthair mhìlteau de inliuillionaibh ; 
agus sealbhaiclieadli do shliochd geata na 
muinntir sin le 'm fuathach iad. , i 

61 Agus dh'èirich Rebecah ag-us a maigliJ. J, 
deanan, agus mharcaich iad air na càmhal- 
aibli agus lean iad an duine: agus ghabli an 
seirbhiseach Rebecah, agus dh'fhalbh e 
roimhe. , : - 

62 Agus bha Isaac a' teaclid o shliglie an 
tobair Laliai-roi ; pir bha e 'cliòmhnuidh 's 
an tìr mu dheas. ^"t^' VU, 

63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd- 
smuaineachadli 's an fliaiche air feasgar: 
agus tliog e suas a shìiilean, ag-us chunnaic 
e, agus, feucli, hha na càinhalan a' tighinn. 

64 Agus thog Rebecali suas a sìiilean, agus 
'n uair a chunnaic i Isaac, theiring i bhàrr 
a' chàmliail, 

65 Agus thubhaii-t i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e 'u duine so a tha 'sràid-imeachd 's an 
fhaiche g'ar coinneachadli? Agus thubhairt 
an seirbhiseach,'/S' e mo mhaighstir a th'ann: 
an sin ghabh i gnùis-bhrat, agus chòmh- 
daich si i fèin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach do Isaac 
na h-uile nithean a rinn e. 

67 Agus tliug Isaac i do bhùth Shàrah a 
nihàthar, agus ghabh e Rebecah, agus bha 
i aige 'n a mnaoi ; agus ghràdhaich e i ■.\- 
agus fliuair Isaac sòlas an dèigh hàis a 
mhàthar. 

CAIB. XXV. 

1 Mic Ahraliaim riGelurah: 7 Aois Ahraliaim 
ac/us a bhàs. 12 Ginealaich Ismarìl. 24 
Eugadh do Isaac Esau agm lacob. 29 Meic 
Esau a chdir-bhreiih. 

AN sLn ghabh Abraham bean a rìs, d'am 
h' ainm Ceturah. 

2 Ag-us rug i dha Simran, agus locsan, agus 
Mcdan, agus Midian, agus Isbac, iigus Suah. 

3 Agus ghiu locsan Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain; Ephah, agus Epher, 
agus Hanoch, agus Abidah, agus Eldaah ; 
b' iad sin uile mic Cheturah. 5 Agiis tliug Abraham gach ni a bh' aige 
do Isaac. 

6 Ach do mhic nan coi-leabach a 67t'aig Abra- 
Iiam,thug Abrahanrtiodhlacan; agus chuir 
e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'n uair a bha 
e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, do 
thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus ìs iad so làithean bhliadhnachan 
beatha Abrahaim a bha e beò ; ceud, agus 
tri fìchead, agus cìiig bliadhna deugc^v 

8 An sin thug Abraham suas an dea, agiis 
f huair e bàs ann an dèàdh shean aois 'n a 
sheann duine, agus làn de ihliadhnaihh ; 
agus chruinuicheadh e cluim a mhuinntir. 

y Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus Ismael 
e ann an uaimh Mhachpelah, ann an achadh 
OEphroin, mhic Shoair an Hitich, a tha fa 
" chomhair Mhamre; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraharn o 
mhic Het: ann an sin dli'adlilaiceadli Abra- 
ham, agus Sàrah a bhean. 

11 Agns an dèigh bàis Abrahaira, bhean- 
naich Dia Isaac a mhac: agus ghabh Isaac 
còmhnuidh làimh ri tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil, 
mhic Abrahaim, a rug Hagar a' blian- 
Eiphiteach, banoglacli Shàrah do Abrahani. 

13 Agus is iad sin ainmean mhac Is- 
maeil, 'n an ainmiblì, a rèir an ginea- 
lach: ceudghin Ismaeil, Nebaiot; agus 
Cedar, agus Adbeel, agus Mibsam, 

14 Ag-us Misma, agus Diunah, agiis Masa, 

15 Hadar, agus Tema, letur, Najphis, ag-us 
Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmean 'n am bailtibh, agus 'n an 

pdaing-neachaibh; dà cheannafd deug a rèir 
'Vm fineachan. ^^ , - . ,<-^ '- '^-' "^ 

17 Ag-us is iad sin bliadhnachan beatha 
Ismaeil, ceud, agus seaclid bliadhna deug 
'ar fhichead: agus thug e suas an deò, ag'us 
dli'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

1 8 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhilah 
gu ruig Sur, a tha fa chomhair na h-Biphit, 
mar a thèid thu gu h-Asiria. An làthair a 
bhràithrean uile fhuair e bàs. 

1 9 Agus is iad sin ginealaich Isaaic mhic 
Abrahaini: Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead bliadhna 
dh'aois 'n uair a ghabh e Rebecah, nighean 
Bhetueil, an t-Sirianaich o Pliadan-aram, 
piuthar Labain au t-Sirianaich dlia fèin 'u 
a mnaoi. 

21 AgTis ghuidh Isaac an Tighearn air 
son a mhnà, a cliionn g-u're robh i neo-tlior- 
rach: agus dh'èisd an Tighearn ris, agiis 
dh'fhàs Rebecah a bhean torrachi. ' i . ( \\ v! 

22 Ag-us bha a' chlann a' coimhghleacadh 
an taobh a stigh dh'i: agus thubhairt ise, Ma 
tìia 'chùis mar sin, c'ar son a tha mi mar 
soì Agus chaidli i a dli'fliiosrachadh de'u 
Tighearn. 

23 Agus thubhairt an Tighearn r'i, TIui 

2tì GENESIS, XXVI. QJiMa^J-^ dà chinneach a'd' bholg, agus bithidh dà, 
sliluagh air an sgàradli o d'innibh: agus 
bithidh aon sluagh dhiubh so ni's treisc" na 
'n sluagh eile; agias ni esau'a's sine seirbhis 
dliasan a's òige. 1^v^jJL|U,'V 

24 Agiis 'n uair a chBlmmionadli a làithean 
gu blii air a h-aisead, fèuch, bha leth-aoua 'n 
a bolg. '} iX>ò-X^' 

25 Agusthàinigan^eud-ghin amachdearg, 
is e uile mar fhalluimi mholaich: agus tlmg 
iad Esau mar ainm air. ' 

26 Agus 'n a dlièigh sin thàinig a bhràthair 
a macli agTis greim aig a làimh de sliàil 
Bsau ; agus thugadh lacob mar ainm air : 
agns bha Isaac tri fichead bhadhna dh'aois, 
'u uair a rugadli iad. \j^SA^y^\ 

27 Agus dli'fhàsnagillean; agu^bhaEsau 
'n a shealgair seòita, 'n a fhear macharach; 
agTis bha lacob 'n a dhuine coimhlionta, a' 
gabhail còmhnuidli 'am bùthaibh. ^^-^- 

2S Agus ghràdhaich Isaac Esau, a chionn 
gu'n d'ith e d'a sliithinn; ach gluràdhaich 
Rebecah lacob. 

29 Agus blimich lacob brochan: agus thài- 
uig Esau o'n mliachair, agus e fann. 

30 Agus thubhairt Bsau ri lacob, Leig 
dliomh itheadli, guidheam ort, de'n bhro- 
c/ian dliearg sin fèin; oir i/iami faun: uimo 
sin thugadh Edom mar aimn air. 

31 Agus thubliairt lacob, Reic riuni an 
diugli do chòir-bhreithe. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, iha mi 
dlùth do 'n bliàs; agus ciod an tairbhe a 
tha s' a' chòir-bhreithe so dliomhsa/ 

33 Agus thubhairt lacob, Mionnaich dhomh- 
sa an diugh; agus mliionnaicli e dha: agus 
reic e a chòir-bhreithe ri lacob. 

34 An sin thu^Iacob do Esau aran, agus 
brochan de gli^-pheasair ; agTis dh'ith e 
agus dh'òl e, agus dh'èirich e, agus dh'fhalbh 
e roimhe: mar so i'inn Esau dìmeas air a 
chòir-bhreithe. Vj'i-^-IsÌ^ '\y-'-~^.-:.- 

CAIB. XXVL 

1 Cliaidh Isaac do G/ierar, aqus bheannaich Dia 
e. 26 Rinn Abimetech coimliclieanyal ris aig 
Beer-seha. GUS bha gorta s' an tìr a bharmena air 
a' clieud gliorta a bha ann an làithibh 
Abrahaim: agus chaidh Isaac gu Abimelech 
righ nam Pìiiiisteach, do Gherar. 

2 Agus dli fhoillsicla an Tighearn e fèin 
dlia, ag-us thubhairt e, Na rach sìos do'n 
Eipliit: gabh còmhnuidh anns an tìr a dh' 
innseas mise dhui|(j,~- .yj.ikjS" 

3 Bi air chuaift 's'an tìr so, agus bithidh 
mise maille riut, agus beannaichidli mi thu: 
oir dhuitse, agus do d' shliochd, bheir mise 
na dùthchannan sin uile,agus coimhlionaidh 
mi na mionnan a mhionnaich mi do d'athair 
Abraham: 

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs lìon- 
mhor mar reultan nèimh, ag-us bheir mi do 
d' sliliochd na dùthchannan siu uile: agus GBNESIS, XXVI. beanuaicliear a'd' shliocM-sa uile chiu- 
uich ua talmhaiun; v ' 

5 Do bhrìgh gu'n d'èisd Abraham ri m' 
ghuth, agus gu'n do ghlèidE e itfiarrtiis, m' 

, àitheantau, m'orduighean, agus mo lagh- 
Mman. V^yi^ 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerai'. 

7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite dKe 
m'a mhuaoi; agnis thubhairt e, '/S^'mophiu- 
thar i: oir bha eagal air a ràdh, 'S i mo 
bhean i ; air eagal, ars' esan, gu'm mar- 
bhadh daoine an àite mi air son Rebecah, a 
chioun gai'w robh i maiseach ri amharc oirre. 

8 Agus 'n uair a bha e aimsir fhad' an sin, 
sheall Abimelech rìgh nam Fhilisteach a 
mach air uinneig, agiis chunnaic e, agus, 
feuch, ika Isaac a' siìgradh r'a mhnaoi Re- 
becah. 

9 Agus ghainn Abimelech air Isaac, agus 
tluibhairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do 
bhean i: agus cionnus a thubhairt thu, 'S i 
mo phiuthar i ? agus thubhairt Isaac ris, A 
chioun gu'n d' thubhairt mi, Air eagal gu'm 
bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod e so 
a riun tlm oirnu ? dli'f heudadli a h-aon de'n 
t-sluagli luidlieled' mhnaoi,agus bheireadh 
tu cionta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne d'ffl 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris 
an duine so, uo r'a mhnaoi, gu cinnteach 
cuirear g-u bàs e. 

12 An sin sliìol-chuir Isaac 's an tìr sin, 
agus fhuair e's a' bhliadhna sin fèin a' cheud 
uiread 's a chuir e, agus bheannaich an 
Tighearu' e. 

13 Agus dh'fhàs an duiue mòr, agTis chaidli 
e air aghaidh, agus dh'fhàs e, gus an robh e 
ro mhòr: v 'rXAJU^A^^ 

14 Oir bha aige sÈalbh chaorach, agus 
sealbh cruidli, agus mòran sheirbhiseach« 
Agus ghabh na Philistich farmad ris. \ .^'k^ 

15 Agus dhùin ua Philistich suas na tob- 
raichean uile a cliladliaich seirbhisich'athar, 
aun an làithibh Abrahaim 'athar, agus lìon 
iad le h-ìiir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri h-Isaac, 
Imich uainne; oir is cumhachdaiche thu gu 
mòr na sinne. 

17 AgTis dh'imich Isaac as a sin, agus 
shuidhich e a bliùthann an gleanuGherair, 
agus ghabh e còmhuuidh au sin. 

IS Agus chladhaich Isaac a rìs ua tobraich- 
eau xiisge, a chladhaicheadli aun an làith- 
ibh Abrahaim 'athar; oir dhìiin na Philistich 
suas iad an dèigh bàis Abrahaim : agus thug 
e ainmeau orra a rèir nan aium a thug'athair 
orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic's a' 
ghleann, agus fhuair iad an siu tobar fìor- 
uisge. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair conn- 
sachadh ri buachaiUean Isaaic, ag ràdh Is 

27 leiune an t-uisge : agus thug e Esec niar 
ainm air an tobar, a chionn gu'n d'rinn iad 
connsachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agus 
riun iad connsachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar ainm air. 

22 Agus chaidh e air imrich as a sin, 
ag-us chladhaich e tobar eile ; .agus òha 
d'rinn iad connsachadh uime sin : agus 
thug e Rehobot mar ainm air; agus thubh- 
airt e, Oir thug an Tighearn a nis farsain- 
geachd dliuinn; agusfàsaidh sinu lìonmhor 
's an tìr. 

23 Agus chaidh e suas as a sin gu Beer- 
seba. 

24 AgTis dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
dha 's an oidhche sin fèin, agus thubhairt e, 
Is mise Dia Abrahaim d'athar ; ua biodli 
eagal ort, oir tha mise maille riut, agus 
beannaichidli mi thu, agTis ni mi do shliochd 
lìonmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 
haim. 

25 AgTis thog e altair an sin, agus ghairm 
e air ainm an Tighearn', agiis shuidhich c 
ansin a bhùth: ag-us chladhaich seirbhisich 
Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidli Abimelech d'a ionnsuidh 
Gherar,agus a charaid Ahudsat, agiis Phi- 
chol àrd cheannard a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionusuidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dliomh, agus gTi'u do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Ag-us thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh an Tighearn 
leat ; ag-us timbhairt sinn, Bitheadh a nis 
mionn"an eadaruinn, eadlion eadar sinne ' 
agTis thusa, agus deanamaid coimlicheangal 
i'iut; 

29 Nach dean thu oirnne cròn sam bith, 
mar nach do bhean sinne riiitsa, agus mar 
nach do riun sinn ni sam bith ort ach maith, 
agTis a chuir sinn uaiuu thu 'an sìth : Tha 
thusa nis air do bheannachadh leis an 
Tighearn. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agns dh'ith 
agus dh'òl iad. 

31 AgTis dh'èirich iad gu mocli 's a' mha- 
duiun, agus mhionnaich iad d'a clièile: agus 
chuir Isaac air falbh iad, agus dh'imich iad 
uaith 'an sìth. 

32 AgTis air an là sin fèin thàinig seir- 
bhisich Isaaic, agiis dh'iunis iad dha mu 
thimchioll an tobair a chladhaich iad, agus 
thubhairt iad ris, Phuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air : uime 
sin is e Beer-seba ainm a' bhaile sin gus au 
là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà fhichead bliadhna 
dh'aois; agus ghabh e mar mhnaoi ludit, 
nighean Bheeri an Hitich, agns Basemat 
nighean Eloin an Hitich: 

35 Agus bha iad sin 'n am briseadh-cridhe 
do Isaac agus do Rebecah. CAIB. XXVII. 

1 Ohuir Isaac Esau a sliealo sithinn. 18 Le 
seòladh Rehecah thàiniy lacob a dh'ionnsuidh 
'atltar le biadh blasda 'an riochd Esau, agus 
fhuair e a bheannachadh. 41 Thug Esau 
fuath do lacob, agus bhagair e a mharhhadh. 

AGUS 'n uair a blia Isaac air fàs sean, 
agns a blia a sliiiilean dall, air chor as 
naeli faiceadli e, ghairm e air Esau a mliac 
a bu shine, agus tliubhairt e ris, A mhic : 
agus thubhairt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feucli a nis, tha 
mise sean ; clia-n'eil fios agam air là mo 
bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh d' airm, 
do bholg-saighead agus do bhogha, agus 
falbli a mach do'n mhachair, agus sealg 
dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmliuinn leam, agus thoir a m' ionnsuidh 
e, agus gu'n ith mi ; chuni as gii'm beannaich 
m'anam thu mum faigli mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecali an uair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau : ag-us chaidh Esau do'n 
mhachair a shealg sithinn, gu 'tabhaiit d' a 
ionnsuiclk. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac lacob, ag 
ràdh, Feuch, chuala mi d'athair a' labhairt 
ri li-Esau do bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agus dean 
biadh blasda dhomh, agus gu'n ith mi,agTis 
gu'm beannaich mi thu an làthair an Tigh- 
earna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' ghuth, 
, a rèir an ni a tha mi ag àithneadh dhuit. 
^ 9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an treuda, 

agTis thoir a m'ionnsuidli o sin dà dheadh 
mheann de na gabhraibh ; agus ni mise iad 'n am biadli blasda air son d'athar, mar 
ioumhuiun leis : 

10 Agus bheir thu dh' ionnsuidli d'athar 
e, agus gTi'n ith e, chum as gu'm beannaich 
e thu roimh a bhàs. \ 

11 Agus thubhairt lacob ri Rebecah a^ 
mhàthair, Feuch, tlia Esau mo bhràthair 'n 
a dlmine molach, agus mise a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athair mi, 
an sin measar mi leis mar neach leis am 
b'àill a mhealladh ; agus bheir mi mallach- 
adh orm fèin, agus cha bheannachadh. 

13 Agns thubhairt a mhàthair ris, Ormsa 
bitheadh do mhallachadli, a mhic ; a mhàin 
èisd ri m' ghuth, agTis falbh, thoir a m' ioim- 
Buidh iad. 

14 Ag-us dh'fhalbh e, agus ghlac e iad, 
agus thug e iad a dli'ionnsuidh a mhàthar : 
,agu3_rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
"b'ionmhuinn le 'athair. (A.^^ ^ j 

15 Agus ghabh Rebecah eudach taitneach 
Esau a mic a bu sliine, a bh'aice 's an tigh ; 
agus chuir i e air lacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann nan 
gabhar air a làmhan, agus air luime a 
mhuineil. ^ \\Mr\ {_^, 

28 GEIVESIS, XXYII. 

17 Agus thug i am biadh blasda, agus an 
t-aran a dheasaich i, do làimh a mic lacoib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'athar, 
agus thubhairt e, Athair: agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'n so; cò thusa, a mhic ! 

19 Agus thubhairt lacob r'a athair, Is mise 
Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a dh'iarr 
thu orm: èirich, guidheam ort, suidh agus 
ith de m' shithinn, chum as gu'm beannaicli 
d'anam mi. 

20 Agiis thubhairt Isaac r'a mhac, Cionnus 
a fhuair thu i cho Iuath,a mhic^ agus thubh- 
airt esan, A cliionn gu'n do chuir an Tigh- 
earn do Dliia a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac ri lacob, Thig am 
fagus a nis, agns gu'n laimhsich mi thu, a 
mhic, an tusa fèin mo mhac Esau, no nach 
tu. 

22 Agus chaidli lacob am fagus d'a athair 
Isaac, agus laimhsich se e ; agus thubhairt 
e, '/Se 'u guth guth lacoilj, ach is iad na 
làmhan làmhan Esau. 

23 Ag-us cha d'aithnich se e, a chionn gu'n 
robh a làmhan molach, mar làmlian Esau a 
bhràthar : mar sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, A n tusa fèin mo mhac 
Esau ì agns thubhairt esan, Is mi. 

25 AgTis thubhairt e, Thoir am fagus domh 
e, agus ithidh mi de shithinn mo mhic,chum 
as gu'm beannaich m'anam thu. Agus thug 
e 'm fagus dha e, agus dh'ith e ; agus thug 
e d' a ionnsuidh fìon, agus dh'òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac ris, Thi^ 
am fagus a nis, agus pòg mi, a mhic. 4) ' J''^ 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phog se 
e: agus dh'fhairiclT e f àileadli ~-^udaich ; 
agus bheannaich se e, agus thubhairt e, " 
Peuch, tha fàile mo mhic mar fhàile fear- - 
ainn a bheannaich an Tigliearn. 

^ Uime sin gu'n tugadh Dia dhuit de 
v^ii'iichd nèimh, agus de reaiuhrachd na 
talmhainn, agus pailteas arbBmfl^us f ìona. 
f Deanadh slòigh seirbhis dliuit, agus 
stl'ibchdadh cinnich dliuit ; bi 'd' uachdaran 
air do bhràithribh, agus cromadh mic do 
mhàtliar sìos dhuit : mallaichte gu'7i robh 
gach neach a mhallaicheas thu, agus bean- 
naichte gu'n ro&Agach^eacljrabheannaich- 
eas thu. ■' tsjL iSJ> 

30 Agus cho luath agus a sguir Isaac de 
bheannachadh lacoib, 'n uair bu gliann a 
bha lacob air dol a mach fathast à làthair 
Isaaic 'athar, thàinig a bhràthair Esau o 
'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dli'ionnsuidh 'athar e ; 
agus thubhairter'aathair,Eireadh m'athair, 
agus itheadh e de shithinn a mhic, chum 
gu'm beannaich d'anam mi. 

32 Ag-us thubhairt Isaac 'athair ris, Cò 
tliusa ? agus thubhairt esan, /Mni do miiac, 
do cheud-ghin, Esau.'^' V ,1-' 

33 Agus chriothnaich Isaac le ball-chrith 
anabarraich, agus thubhairt e, Cò, c' àite GENESIS, XXVIIL '/« bheil esan a glilac sitliiouu, agus a tliug_ 
i'iu iouusuidli, agus dh'ith mi de'n iomlan" 
mun d'tliàiuig thusa / agus bheannaich mi 
6, seadh agiis beauuaichte bithidh e. 
34 'N uair a chual' Esau briatlu'an 'athaiv 
ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro shearbli 
agus thubhairt e fa athair, Beannaich mise, 
eadhon mise mar an ceuclua, athair. 
-35 Agiis thubhairt e, Thàinig do bhràthair 
.' •'te ceilg, agus thug e leis do bheauuacliadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach ceart a 
thugadli lacob mar ainm air? oir thàiuig e 
fodham an dà uair so: thug e leis mo chòir- 
bhreith'; agus, feuch, a nis thug e leis mo 
bheaunachadli. Agus thubhairt e, Nach do 
ghlèidh thu dliomhsa beannachadh? 

37 Agus fhre3.gair Isaac, agus thubhairt e 
ri h-Esau, Feuch, riuu mi e 'u a uachdaran 
ort, agus a bhràithrean uile thug mi dha 
mar sheirbhisich; agus le h-arbhar agus le 
fìon chum mi suas e: agus dliuitse ciod a 
uis a ui mi, a mhic? 

38 Agus thubhairt Esau r' a athair, Nach 
'eil agad ach aou bheannachadh, athair? 
beanuaich mise, eadhon mise mar an ceud- 
na, athair. Agus thog Esau suas a ghuth, 
agus ghuil e. 

39 Agus fhreagair Isaac'athair, agus thubh- 
airt e ris, Feuch, aun au reamhi-achd ua 
talmhainn bithidh do chòmhnuidli, agus 
aun an driìchd uèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidlieamh thig thu beò, 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis: agiis 
'n uair a bJiios an uachdarauachd agad, an 
sin brisidh tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agns dhfhuathaich Esau lacob air son 
a' bheannachaidli leis an do bheannaich 
'athair e: agus thubhairt Esau 'n a clu'idlie, 
Tha làithean a' bhròin air sou m'athar am 
fagus, agus an sin marbliaidli mi mo bhrà- 
thair lacob. 

42 Agus dh'iunseadli do Rebecah briathran 
Esau a mic a bu shine, agus cliuir i teach- 
daire uaipe^ agus ghairm i air lacob a mac 
a b'òige, agus thubhairt i ris, Feuch, tìm do 
bhràthairEsau'toirt comhfhurtachddhafèin 
a d' thaobhsa, d cur roimhe do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mliic, èisd ri m' ghuth; 
agus èirich, teich a dh'iounsuidh mo bhrà- 
thar Labain do Haran. 

44 Agus fauaidh tu maille ris beagan 
làithean, gus au tionndaidh fraoch feirge do 
bhràthar; 

45 Gus an tionndaidh corruich do bhràthar 
uait, agTis g-u'u dìchuimhuich e na rinn thu 
air: an siu cuiridli mise fios, agus bheir mi 
as a sin thu. C'ar son a chaiUinn le 'chèile 
sibh ann au aon là? 

4f> AgTis thubhairt Rebecah ri h-Isaac, 
Tha mi sgìth de m' bheatha air son nighean- 
an Het: ma gliabhas lacob bean de 
nigheanaibh Het, mar iadsan a tlm de 
nigheauaibh na dùthcha, ciod am m*ith a 
ni mo bheatha dhomhsa? 

29 CAIB. XXVIII. 'heannaidt, Jsaac lacob, agus dimr se e da 
Phadan-aram. W Aisling lacoih. 18 Glach 
BheieiL 20 Bòid lacoib. 

'j; )Jki'GUS ghairm Isaac air lacob, agus 
XA. bheannaich se e, agus dli'àithn e dlia, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu bean 
de nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich, imich do Pliadan-aram, do thlgh 
Bhetueil athar do mhàthar, agus gabh dliuit 
fèiu as a sin beau de nigheanaibh Labain, 
bràtliar do mhàthar. 

3 Agus gni'm beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu'n deanadh e 
sìolmhor thu, agus gu'n tugadh e ort fàs 
Iìonmhor,air chor as gu'm bi thu a'd' chomh- 
chruinneachadli chiuueach : 

4 AgTis gTi'n tugadh e dhuit beannachadh 
Abrahaim, dluiitse, agus do d' shliochd 
maille riut; chum gu'n sealbhaich thu am 
fearann anus am blieil thu a'd' choigreach, 
a thug Dia do Abraliam. 

5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, agus 
chaidh e do Phadan-aram, gu Labau, mac 
Bhetueil au t-Sirianaich, bràthair Rebecah, 
màthar lacoib agus Esau. 

6 'N uair a chuuuaic Esau gu'n do bhean- 
naich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air 
falbh e do Phadan-aram, a ghabhail mnà 
dha fèin as a siu; agus 'u uair a bheannaich h,. 
se e, gu'n d' thug e àitlTtre dlia, ag ràdh'j|v' i $' 
Cha ghabh thu bean de nigheanaibh Cha- 
naaiu ; 

7 Ag-us gu'n d'èisd lacob r'a athair, agus 
r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh e do 
Phadau-aram; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheanan Chauaain r'a athair 
Isaac, 

9 Au siu chaidli Esau dh'ionnsuidh Ismaeil, 
agus ghabh e Mahalat nighean Ismaeil mhic 
Abrahaim, piuthar Nebaioit, dha fèiu mar 
mhnaoi a thuilleadh air na mnathau a bh'- 
àige. 

10 Agus chaidh lacob a mach o Bheer- 
seba, agus chaidli e gn Haran. 

1 1 Agus thachair e air àite àraidh, agus 
dh'fhau e 'n sin au oidhche sin, a chionn 
gu'n robh a' ghrian air luidhe: agus ghabh 
e h-aon de chlachaibh an àite sin, agus 
clmir e fo a cheann i, agus luidh e sìos 's , 
an àite sin a chodal. , 

155 Agus bhruadair e; agus, feuch, fàradh 
air a chur suas air au talauih, agus a bhàrr 
a' ruigheacM gu nèamh: agus, feuch, aingil 
Dhè a' dol suas agus a' teachd a auas air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearn os 
clieann, agus thubhairt e, Is mise an Tigh- 
earn Dia Abrahaim d'athar, agns Dia 
Isaaic : am fearann air am bheil thu a' d' 
luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' 
shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhuslach 
iia talmhainn; agus sgaoilidh tu macli GENESIS, XXIX. dh'ionnsaìdli na h-àird' an iar, agus na h- 
àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na h-àirde 
tuath agus na h-àirde deas : agus beannaich- 
ear annadsa uile thsitghlaichean na tal- 
rahainn, agus ann ad shlioclid. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut,agus 
gleidliidli mi thu anns gach àite d' an tèid 
thu, agus bheir mi rìs thix dh'ionnsuidh na 
tìre so ; oir cha trèig mi thu, gus an dean 
mi an ni sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhìiisg lacob as a chodal, agus 
thubhairt e, Gu cinnteach tha 'n Tighearn 
's an àite so, agus cha robh fìos agam air. 

^ 17 Ag-us blia eagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uamhasach an t-ionad so! cha n àit 
air bith so ach tigh Dhè, agTis is e so geata 
nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch 's a' mha- 
duinn, agus ghabh e a' chlach a chuir e fo 
a cheann, agus chuir e suas 'n a carragh i, 
agus dhòirt e oladh air a muUach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an 
àite sin : ach ò' e Luds ainm a' bhaile sin 
air tìzs. 

20 Agus bhòidich lacob bòid, ag ràdh, Ma 
bhios Dia leam, agiis ma ghleidheas e mi 
air an t-sHghe sin air am bheil mi'g imeaclid, 
agus ma blieir e dhomli aran r'a itheadh, 
agus eudach r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs 'an sìth a dh'ionn- 
suidh tighe m'athar; an sin bithidli an 
Tighearn agam 'n a Dhia : 

22 Agus bithidh a' chlach so, a chuir mi 
suas 'n a carragh, 'n a tigli aig Dia : agus de 
gach ni a bheir thu dhomh, bheir mi gu 
cinnteach an deachamli dlmit. 

CAIB. XXIX. 
1 Thàinig lamb gu tobar Harain, 13 agus thug 
Lahan aoidheachd dha. 18 Gheall lacoh seir- 
hhis sheachd hliacVma do Laban air son a 
nighinn Ra,cheil; 23 fhuair e Leah '« a h-àite; 
ach a rìsphòs e Rachel raar an cej^dw^^ J 

AN sin dh'imich lacob air a àiurus,'^gàs 
chaidh e do dhiithaich dhaoine na 
h-àirde 'n car. 

2 Agus dli'amhairc e, agus, feuch, tobar 
's a' mhachair, agus, feuch, hha 'n sin tri 
trèudan chaoracli 'n an luidhe làimh ris ; 
oir as an tobar sin thug iad uisge do na 
trèudaibh: agus hha clach mhòr air beul 
an tobair. 

3 Agus chniinnicheadh a dh'ionnsuidh sin 
na trèudan uile ; agus charuich iad a' chlach 
bhàrr beòil an tobair, agus thug iad uisge 
do na caoraich, agus chuir iad a' chlacli a 
rìs air beul an tobair 'n a h-àite fèin. 

4 Agus thubhairt lacob riu, Mo bhràith- 
rean, cia as a thàinig sibh? Agus thubhairt 
iadsan, Haran thàinig sinne. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne dliuibh 
Laban mac Nahoir? Agus thubhairt iadsan, 
Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am hheil e gu 
tnaith? Agus thubhairt iadsan, Tha e gu 

.^0 maith : agus, fench, tfia Rachel a nigheaa 
a' tighinn leis na caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 's e fathast 
àird' an là a th' ann., agus cha d thàinig 
idir àm cruinneachaidh na sprèidlie : thug- 
aibhs' uisge do na caoraich, agus rachaibh 
agus ionaltraibh iad. , 

8 Agus thubhairt iad, Cha-n urrainn sinn, 
gus an cruinnichoar na trèudan uile 'n ceann 
a chèile, agus gus an caruichear a' clilach 
bhàrr beòil an tobair; an sin bheir sinn 
uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' labhairt 
riu, thàinig Rachel le caoraich a h-athar ; 
oir b'i a hha 'g an gleidheadh. 

10 Agiis an uair a chunnaic lacob Rachel 
nighean Labain bràthar a nihàthar, agus 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, an sin 
chaidh lacob am fagus, agus chaniich e a' 
chlach bhàrr beòil an tobair, agus thug e 
uisge do chaoraich Labain bràthar a mhà- 
thar. 

11 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e 
suas a ghuth, ag-us ghuil e. 

12 Agus dli'inuis lacob do Rachel g-u'm ò'e 
bràthair a h-athar e, agus gu'm b'e mac 
Rebecah e : agus ruith i, agus dh'innis i d' i 
h-athair. r \ . T' - 

13 Ag-us 'n uair a chuala Labari" sgeul 
lacoib mhic a pheathar, an sin ruith e 'n a 
choinneamh, agus ghabh e 'n a ghlacaibli 
e, agTis phòg se e, agus thug e d'a thigli 
e: agus dh'innis e do Laban na nithean sin 
uile. 

14 Ag-us thubhairt Laban ris, Gu cinn- 
teach is tu mo chnàimh agus m' fheoil : 
agus dh'fhan e maille ris rè mìos. 

15 Agus thubhairt Laban ri lacob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, am buin c 
dhuit seirbhis à dheanamh dhomh a nas- 
gaidh? innis dliomh ciod e do thuarasdal. 

16 Agus bha aig Laban dithis nigheanan: 
b'e ainm na tè 'bu shine Leah, agus ainm ua 
tè a b'òige Rachel. ^^V^J'-'- 

17 Agus hha siìilean Leah annuurnn, ach 
bha Rachel maiseach'n a dealbh agns sgiainh- 
ach 'n a gniìis. 

18 Agus bha gràdh aig lacob air Rachel, 
ag-us thubhairt e, Ni mi seirbhis dh\iit 
seaclid bliadhna air son Racheil do nighinn 
a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Is fearr dliomh 
a toirt dtiitse na gu'n tugainn i do dhuine 
sam hith eile: fan maille rium. 

20 Agus rinnlacob seirbhis air sonRacheiI 
seachd bliadhna; agus bha iad 'n a shùilibh 
mar bheagan de làithibh, a thaobh a' ghràidh 
a bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairt lacob ri Laban, Thoir 
dhomh mo bhean (oir choimhlionadla mo 
làithean) a chum gu'n tèid mi steach d'a 
h-ionnsuidh. 

22 Agus chiiiinnich Laban cuideachd 
daoine an àit' uile, agus riim e cuimi. GENESIS, XXX. 23 Agus 's an flieasgar gliabh e Leali a 
nigheau, agus tluig e d'a iouusuidh i ; agus 
chaicUi e steach d 'a h-ionusuifUi. 

24 Agus thug Labau d'a uighuin Leah Sil- 
pah a bhanoglach fèiu, mar bhauoglaich. 

25 Agus 's a' mhaduiuu, feuch, Vi Leah' ì)K 
ann: agnis thubhairt e ri Labau, Ciod e so 
a rinu thu orm? Nach auu air son Racheil 
a riun mi seirbhis dhuit ? agus c'ar sou a 
niheall thu nii] 

26 Agus thubhairt Laban, Cha-n flieud e 
bhi mar siu 'n ar diìthaich-ue, an tè a's òige 
'tlioirt seachad roimh an tè a"s sine. 

27 Coimhlion a seachduiu-sa, agnis bheìr 
sinn dlrait ise mar an ceudua,air son ua seir- 
bhis a ni thu maille rium fathast rè sheachd 
bUadhn' eile. 

28 Agus riun lacob mar siu, agus choimh- 
lion e a seachduiu; agTis thug e dua Rachel 
a nighean mar an ceudua 'u a muaoi. 

29 Agus thug Laban do Eachel a nighean 
Bilhah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich. 

30 Agus chaidli e steach cuideachd a 
dli'ionnsuidh Racheil, agus ghràdliaich e 
mar an ceudna Rachel ni's niò na Leah, 
agTis rinn e seirbhis maille ris fathast 
seachd bliadlm' eile. 

31 AgTis 'n uair a cliunuaic au Tigheam 
gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'fhosgail 
e a bolg: ach hha Rachel gTiii chlanu. 

32 AgTis dh'fhàs Leah torrach, agiis rug i 
mac, agus thug i Reubeu mar ainni air: oir 
thubhairt i,Gu deimhiu dh'amhairc an Tigli- 
ea.rn air m' àmhghar, a nis uime sin gràdli- 
aichidh m'fliear mi. 

33 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus iiig i 
mac, agTis thubhairti, A chiouu gn'u cuala 

, ^ Tigheam gu'w robh mi air m'fhuath- 
■ •kchadh, uime sin tl:ug e dhomh aìn mac so 
cuideachd: agus thug i Simeou mar aium air. 

34 Agus dh'fhàs i torrach a rìs ag-us rug i 
mac; agTis thubhairt i, A nis anns anuair so 
dlùthleanaidh m' fhear rium, do bhrìgh 
gTi'n d'rug mi dha triuir mhac: uime sin 
thug i Lebhi mar ainm air. 

36 Agus dh'fhàs i ton'ach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis molaidh 
mi 'n Tiglieam: uime sin thug i ludali mar 
ainm air. Agus sguir i de bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 
1 Thug Racliel a hanogladi Bilhah do laoh 
mar mìinaoi, agus rug i Dan agm Naphtali. 
9 Thug Leah dha a banoglach Silpah mar 
mhnaoi, agus rup i Gad agus Aser. 22 Bug 
Rachel loseph. 25 Rinn Lahan coimhcheangal 
nuadìi. Ti lacoh. 

AGUS an uair a chunnaic Rachel nach 
d'rug i clann do lacob, bha farmad 
aig Rachel r'a piuthair, agus thubhairt i ri 
lacob, Thoir dhomh claun, no gheibh mi 
bàs. fy' 

2 Agus las corrnich lacoib ri Rachel, agus 
thubhairt e, Am bheil mis' 'an àite Dhè, a 
ehum uait toradh na brpnn? 3 Agus thubhairt i, Feucli, mo bhauog- 
lach Bilhah, theirig a steach d'a h-ionn- 
suidh, agus beiridh i air mo ghlùinibh, agus 
bithidh agam-sa mar an ceudna clann d"a 
trìd-sa. 

4 Agus thug i dha Bilhah a banoglach mar 
mhnaoi ; agus chaidh lacob a steach d'a h- 
ionusuidh. 

6 AgTis dh'fhàs Bilhah toiTach, agus rug i 
mac do lacob. ' /U; ' . ' iWa.ili' 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Diàliret&'q^-^ 
orm, agus dh"èisd e mar an ceudna ri m' 
ghuth, agus thug e dhomh mac: uime sin 
thug i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Racheil 
ton'ach ai'ìs, agus rug i do lacob an dara mac. 

8 Agus thiibhairt Rachel, le mòr ghleac''-^ 
ghleac mi ri m'phiuthair, agus thug niiKfj,^^ 
buaidh: agus thug i Naphtali mar aium air. ' 

9 'N uair a chuunaic Leah gu'n do sguir 1 
de bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog- 
lach, agus thug i do lacob mar mhuaoi i. 

10 AgTis i'ug Silpali, banoglach Leah, mac 
do lacob. " ; 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas air 
teachd: agus thug i Gad mar ainm air. 

12 Agus rag Silpah, banoglach Leah, an 
dara mac do lacob. Kilf^V-' 

13 Agus thubhairt Leah, is sona mi, oir 
goiridh na nigheanan mise beannaichte: 
agus thug i Aser mar ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben a mach ann an 
làitliibli fogharaidli a' chruithneachd, agus 
fhuair e mandi-agan 's a' mhachair, agTis 
thug e iad a chum a mhàthar Leah. An sin 
thubhairt Rachel ri Leali, Thoir dhomh, 
guidlieam ort, cuid de mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a' 
chùis gTi'n d' thug thu m'fhear uam, agus am 
b'àill leat maudragan mo mliic a thoirt leat 
mar an ceudna? Ag-us thubhairt Rachel, 
Uime sin luidhidli e leats' an nocìid air son 
mandragan do mhic. 

16 Agus thàinig lacob o'n mhachair 's an 
fheasgar, agus chaidh Leah mach 'n a choiu- 
neamh, agus thubhairt i, Thig thu steach 
a m' ionnsuidlis', oir gu deimhin cheannaich 
mi thu le mandragaibh mo mhic: Agusluidh 
e leatha air an oidhche sin. 

17 Agus dli'èisd Dia ri Leah, agus dh'- 
fhàs i torrach, agns mg i do lacob an 
cùigeamh mac. 

18 Agns thubhairt Leah, Thug Dia dhomh 
mo dhuais, a chioun gu'n d'thug mi mo 
bhanoglach do m'fliear: agus thug i Isachar 
mar ainm air. 

19 Agus dh'fliàs Leah tonach a rìs, agus 
rug i do lacob an sèathamh mac. . v."^ 

20 Agns thubhairt Leah, Dheònaich Dia 
dliomh de'adh chuibhrionu: a nis gabhaidh 
m'fliear còmhnuidli maille rium, a chionn 
gu'u d'mg mi dha sèathnar mhac; agus thug 
i Sebjiilun i^iar ainm air. GENESIS, XXXI 

21 AgTis 'n a dlièigh sin rug i nighean, agus 
thug i Dinah mar ainm oin'e. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, agus 
dh'eisd Dia r'i, agiis dh'fhosgail e a bolg. 

23 Agus dli'fhàs i torrach, agTis rug i mac; 
agTis thubhairt 1, Thug Dia air falbh mo 
mhì-chliu. 

24 Agus thug i loseph mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an Tigheani dhomh fathast mac 
eile. 

25 Agus 'n uair a rug Rachel loseph, an 
sin thubhairt lacob ri Laban, Leig air falbh 
mi, chum gu 'n tèid mi do m'àite, agus do 
m'dliùthaicli fèin. annta stiallan geala, agns leig e ris an geal 
a bha 's na slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadli iad torrach 
an uair a thigeadh iad a dh'òl. 

39 Agus dJi'fliàs na treudan tonach fa 
chomhair nan slat, agus rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach. 

40 Agus thearbaidh lacob na h-uain, agus 
chuir e aghaidli nan treud riusan a bha e 

stiallach, agus gach beathach a hha dubh- 
^ dhonn ann an treudaibh Labain ; agus chuir 
26 Thoir dhoình mo mhnathan, agus mo ; e a threudan fèin air leth, agus cha do chuir 
ihlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit, e iad làimh ri treudaibh Labain. chlann, 

agus gu'm falbh mi ; oir is aithne dliuit^;mo 
sheirbliis a rinn mi dhuit. - ■ . ' - 

27 AgTis thubhairt Laban ris, Guidheam 
ort, ma fhuair mi deadh-giiean a'd' sliùilibh, 
fuirich : oir dh'fhòghluini mi o m' fliios- 
rachadh fèin gu'n do blieannaichanTighearn 
mi air do sgàth-sa. 

28 AgTis thubhairt e, Ainmich do thuarasdal 
dhomh, agus bheir mi dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fios agad 
cionnus a rinn mi seirbhis diiuit, agus cion- 
nus a bha do sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mun d' thàinig 
mi, agus a nis tha e air fàs 'n a nihòran ; 
agus bheannaich Dia thii'anlorg nio theachd- 
sa; agus a nis,c'uin a ni mi niar an ceudnaair 
son nio thighe fèin? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir mi dliuit? 
Agus tlmbhairt lacob, Cha toir thu ni sam 
bith dliomh: nia ni thu an ni so rium, ional- 
traidh mi rìs, agus glaidliidh mi do threud. 

32 Thèid niise troimli do threud uile an 
j''diugh,agatliarrachadh asasingacli sprèidhe 

^ "t athabreac agusballach^ag-us gach sijrèidhe 
a tha dubh-dhonn am measg nan caorach, 
agus ballach, agTis breac am measg nan 
gabhar: agais is e so mo thuarasdal. 

33 Agiis freagraidh air mo slionsa m'ion- 
ràcas 's an àm ri teachd, 'u uair a thig e niar 
mo thuarasdal a'd' làthair-sa: gach aon nach 
bi breac agiis ballach am measg nan gabhar, 
agus dubh-dhonii am measg nan caorach, 
measaì- e mar ni bradach agam-sa. 

34 AgTis tliuììhairt Labaii, Feuch, b'fhearr 
ìeam gu'm bitheadh e rèir d'fhocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhirionn a bha stiallach agus 
ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 
bha breac agus ballach, agus gach aon air 
an robli gile, agus gach aon a bha dubh- 
dlionn ani measg nan caorach, agus thug e 
iad do làmhan a mhac, 

36 Agiis chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agns lacob : agiis blieatliaich lacob 
a' chuid eile de tlireudaibh Labain. 

37 Agus giiabli lacob dha fèin slatan glasa ' 
den chritheann, agus de'n challdainn, agus j 
de cbraoibh nan geanm-chnò; agus rùisg e 1 

32 41 AgTis ge b'e uair a dli'fhàs an sprèidh 
'bu treise torrach, chuir lacob na slatan fa 
chomhair sùl na sprèidlie aiins na claisibh, 
chum g-u'mfàsadh iad torrach a rèir nan slat. 

42 Ach 'n uair a bha'n sprèidh anmhunn, 
cha do chuir e ann iad: mar sin bu le La- 
ban iadsan a b'anmhuinne, agus le lacob 
iadsan 'bu treise. 

43 Agus dh'f Iiàs an duine ro shaoibhir ; 
agus blia mòran sprèidlie aige, agus banog- 
laich,ag-us òglaich,ag-us càmhail, agiisasail. 

CAIB. XXXI. 

1 Theich lacob air falbh gu h-uaigneach o Laban, 
gu dol do ihìr Ghanaain. 22 Lean Laban e. 
4Alìinn iad coimhcìieangal ri ^clièile aig Galeed. 

AGUS chual' e briathran mhac Labain, 
ag ràdh, Thug lacob leis gach ni a hM 
aig ar n-athair, agus o'n ni sin 'bu le ar n- 
athair-ne fhuair e dha fèin a' mJiòrachd so 
uile. UiL^ 

2 Agus chunnaic lacob gnùis Labain,agus, 
feuch, clia rohh i leis mar a hha i roimhe sin. 

3 Ag-us thulihairt an Tighearn ri lacob, 
PiII gu dùtliaicli d'aithrichean, agus a 
dli'ionnsuidh do dhìlsean ; agus bithidli niise 
maille riut, V>^' 

4 Agns chuir lacob teachdairean uaith, 
agiis giiairm e Racliel agiis Leah do'n 
mhachair a dli'ionnsuidli a threudaii. 

6 AgTis thubliairt e riu, Tha mi 'faicinn 
gTiùise bhur n-athar, nach 'eil i leam mar a 
bha i roimlie : ach bha Dia m'athar maille 
riumsa. "y-'^'.'v'A 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m'uile 
dhìcìlloll gu'n d'rinn mi seirbliis do'r n- 
athair. 

7 Gidlieadli mheall bhurn-athair mi,agus 
mhùth e mo thuarasdal deich uairean : ach 
cha do leig Dia leis cron a dheanamh orm. 

8 Ma thubhairt e niar so, Bithidh aii 
sprèidh bhreac 'n an tuarasdal agad, an 
sin rug an sprèidh uile àl breac : agiis nia 
thubhairt e mar so, Bitliidli an sprèìdh 
stiallach 'n an tuarasdal agad, an sin rug 
an sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh bhur 
n-athar, agus thug e dhomhsa iad. 10 Agus 'n uair a dh'fhàs an 
torrach, thog mi suas_ino shùilean, agus 
chunuaic mi ann an aishng, agus, feuch, 
bha na reitheachan, a bha 'reitheadh na 
spreitUie, stialhxch, breac agus grìs-fhionn. 

11 Ag-us thubhairt aingeal an Tighearna 
rium aun an aisling, A lacoib : agnis thu- 
bhairt mise, Tha mì 'n so. 

12 Agus tliubhairt esan, Tog suas a nisdo 
shùilean, agus faic na reitheachan uile, a 
tha 'reitheadh na sprèidhe, gu, hheil iad 
stiallach, breac agus giis-f hionn : oir chun- 
naic mise gach ni a rinn Laban ort. 

13 /s mise Dia Bheteil, far an d'ungthu 'n 
carragh, far au do bhòidich thu dhomhsa 
bòid : a nis èirich, imich a mach as an tìr so, 
agus pill gu tìr do dhìlsean, 

14 Agus f hreagair Rachel agus Leah, agus 
thubhairt iad ris, Am hheil fathast cuibh- 
rionn no oighreachd air bith againne ann 
au tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choigrich? oir reic e sinn, agus struidh e 
mar an ceudna gu tur ar n-airgiod: 

16 Oir an saoibhreas dn uile a thug Dia 
o'r n-athair, is leinn fèin, agus le'r cloinn e : 
a nis uime sin, gach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 An sin dh'èirich lacob suas, agus chuir 
e a mhic agus a mhnathan air càmhalaibh ; 

4^8 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus a 
rahaoin uile a f huair e, sprèidh a chosnaidh, 
a f huair e 'am Padan-aram, gu dol a dli'ionn- 
suidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain. 

19 AguschaidhLabanalomairtachaorach ; 
agus ghoid Rachel na dealbhan 'hu le a 
h-athair. 

20 Agus theich lacob gun f hios do Laban 
an Sirianach, a chionn nach d'innis e dha 
gu'w rohh e gu teicheadh. 

21 Agus theicli e leis gach ni a bh' aige ; 
agus dli'èirich e suas, agus chaidh e thar an 
amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri sliabh 
rrhilead. 

22 Agus dli'innseadlu do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich lacob. 

23 Agus thug e a bhràithrean leis, agus 
lean se e astar sheaehd làithean, agus rug 
e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig DiaguLabananSirianaeh 
ann an aisling 's an oidhche, agtis thubhairt 
e ris, Thoir an aire nach labhair thu ri 
lacob aon chuid maith no olc. 

25 An sin rug Laban air lacob. A nis 
shuidhich lacob a bhìith 's an t-sliabh, agus 
shuidhich Laban maille r'a bhràithribh ann 
an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri lacob, Ciod e 
so a rinn thu, gu'n do theich thu gun f liios 
domh. agus gu'n d'thug thu leat mo nigh- 
eanan,mar bhi'aìghdean a thugadh a mach 
leis a chlaidheamh ? '^'b- u-jXx^'^ 

27 C'ar son a theich thu gu h-uàigneach, 
agua a dh'fhalbh thu uam, agus nach 

33 GENESIS, XXXI. ^^:?^ l^'oV^ 
sprèidli d'innis thu dhomh agus gu'n cuirinn air 
falbli thu le subhachas, agus le h-òran- 
aibh, le tioitìpan, agus le clàrsaich 1 

28 Agus nach do leig thu leam mo mhic 
agus mo nigheanan a phògadh? a nis is 
amaideach a fhuaradh tu le so a dheanamh. 

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamh ort: ach labhair Dia d'athar 
rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, nach 
labhair thu ri lacob aon chuid maith no 
olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, a 
chionn gu'n robh thu gn ro mhòr 'an geall 
air tigh d'athar, gidheadh c'ar son a ghoid 
thu mo dhèe ? 

31 Agus fhreagair lacob, agus thubhairt 
e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm : 
oir th .bhairt mi, Theagamh gu'n tugadh 
tu uam do nigheanau le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do dhèe, 
na maireadh e beò : an làthair ar bràithrean 
faic ciod a th' agam a hhuineas duit, agus 
gabh thugad e: oir clia robh fhios aig 
lacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidli Laban a steach do bhìith 
lacoib, agns do bhùth Leah, agus do bhìith 
an dà bhauoglaich ; ach cha d'f huair e iad. 
Au sin cliaidli e mach à btith Leah, agus 
chaidh e steach do bhìith Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, agus 
chuir 1 iad ann an acfhùinn a' chàmhail, 
agus shuidh i orra : agiis rannsaich Laban 
am bìith uile, ach cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair, Na 
cuireadh e corruich air mo thighearn nach 
urrainn mi èirigh suas a' d' fhianuis, oir tha 
orm a rèir gnatha uam ban: agusrannsaich 
e, ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air lacob, agus throd 
e ri Laban : agus fhreagair lacob, agus thu- 
bhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, agus 
ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho dian 
air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uile a rann- 
sachadh, ciod a fhuair thu dli'uile aimeis 
do thighe? cuir an so e an làthair mo 
bhràithreansa agua do bhràithrean fèin, 
agus gu'n tabhair iad breth eadaruinn 'n ar 
dithis. 

3S A nis fichead bliadlma blm mi maille 
riut ; cha do thilg do chaoraich an uain, no 
do ghabhair am minn, agus reitheachan do 
threud cha d'ith mi. 

39 An ni sin a reubadh le.fiadh-hheathaich- 
ibh cha d'tluig mi a d' ionnsuidli; ghiìilain 
mi fèin a chall: o m' làimh-sa dh'iarr thu e, 
co ac' a ghoideadh e 's an là, no 'ghoideadh 
e 's an oidliche. 

40 Mar so blia mi ; 's an là chlaoidh an teas 
mi, agus an reothadli 's an oidhche; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùilibh. 

41 Mar so bha mi fichead bliadhna a'd' 
thigh: ceithir bliadhna deug rinn mi seirbhis 
duit air son do dhithis nigheanaa, agua sò 

B bliadhna aìr son do sprèidhe; agus mliiith 
thu mo thuarasdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Bia m'athar, 
Dia Abrahaim, agus Bagal Isaaic maille 
rium, gu cinnteach chuireadh tu nis air 
falbh mi falamh : chunnaic Dia m' àmhghar 
agus saothair mo làmh, agus chronaich e 
thu 'n raoir. 

43 Agus f hreagair Laban, agus thubhairt 
e ri lacob, Na nigheanan so is iad mo 
nigheanan-sa iad, agus a' chlann so is iad 
mo chlann-sa, agus an sijrèidh so is iad mo 
spreidh-sa ; agus gach ni a tha thu a' faic- 
inn, is leamsa e : agus ciod a dh'f heudas 
mi'tlheanamh an diugh ri m' nigheanaibh 
so, uo r an cloinn a rug iad? XXXII. CAIB. XXXII. Ghunnadc lacoh ainglean aiy MaJianaim. 3 
Ckuir eteachdairean gu Esau. 7 Bha eagal 
air gun tigeadh e 'm a aghaidli, agus rinn e 
urnuigh ris an Tighearn gu'n saoradh e uaith 
e. 13 Chuir e tiodìdac d'a ionnsuidìi. 24 
Ghleac e ri aingeal aig Feniel, agus ihugadh 
Israel mar ainm air. 

GUS dh'imich lacob aìr a shlighe, 
agus choinnich aingiean Dhè e. 

2 Agus thubhairt lacob, 'n uair a chunn- 
aic e iad, Is e so feacltd Dhè : agiis thug e 
Mahanaim mar ainm air an àite 8Ìrk.(^}A%ly\^ 

3 AgTis chuir lacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, 

^Uliithaich Bdoim. 44 A nis uime siu"thig-sa, deanamaidf 4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
coimhcheangal, mise agnis thusa; agus bith-C^so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar so 
mar fhianuis eadar mise agus^thubhairt do sheirbhiseach lacob, Bha mi 

l^ir chuaìrt maille ri Laban, agus dh'fhan 
S^mi maille ris gus a nia,^|V, v • 

6 Agus tha agam buar, agiis asail,-treud- 
agus òglaich, agus banoglaich; ag-us eadh e 

thusa. c 

45 Agus ghabh lacob clach, agus chuir è; 
suas i mar charragh. 

46 Agus thubliaii-t lacob r' a bhràithribh, 
Cruinnichibh claclian: agusghabh iad clach- 
an, agus rhm iad carn, agus dh'ith iad an 
sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm air legar- 
sahaduta: acli thug lacob mar ainm air 
Galeed. 

4S Agus thubhairt Laban, Tha 'n carn so 
'n a fhianuis eadar udse agus thusa an 
diugh. Uime sin thugadli Galeed mar 
ainm air ; 

49 Agus Midspah;^ir thubhairt e, Dean- 
adh an Tighearn faìre eadar mise agus 
thusa, 'n uair a bhitheas sinn à làthair a 
chèile. 

50 Ma bliuineas tu gu cruaidh ri m' nigh- 
eanaibh, no ma gliabhas tu mnatha.n eile 
thuilleadh air mo uigheauaibh-sa, cIia-7« 
'eil duine sam bith maille ruinn ; feuch, 
tha Dia 'n a fhianuis eadar mis' agus 
thusa. 

51 Agus thubhaii-t Laban ri lacob, Faic 
an carn so, agus faic an carragìi so, a shuidh- 
ich mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'n a fhianuis, agus 
hitheadh an carragh so 'n a f hianuis, nach 
tèid mise a d'ionnsuidh-sa thar a' charn so, 
Rgus nach tig thus' a m' ionnsuidìi-sa thar 
a' charn so, agus a' charragh so, gu cron. 

53 Gu'u tugadh Dia Abrahaim, agus Dia 
Nahoir, Dia au athar, breth eadaruinn. 
Agais rahionnaich lacob air Eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug lacob suas ìobairtean 's 
an t-sliabli, agus ghairm e air a bhràithribh 
a dh'itheadh arain: agiis dh'ith iad aran, 
agus dh'f han iad rè na li-oidhche 's an 
t-sliabìi. V;>' 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch 's a' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a nigh- 
eauan, agus bheaniiaich e iad, agus dh'- 
f halbh e : agus phlll Laban g'a àitc fèiu. chuir mi dh'innseadh do m' thighearn, 
chum gu'm faighiun deadli-ghean a' d' shìiil- 
ibh. 

6 Agus phiU na teachdairean gu lacob, 
ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
biiràthar Bsau, agus mar an ceudna tha e 
'teachd a'd' chòdh^I, agus ceithir cheud 
fear maille ris. Ktjiiui:. vi^.j''.V ' 

7 Agus bha la'cob fo eagal mòr, agus ann 
an airc ; agus roinn e'n sluagh a Wia maille 
ris, agus na treudan, agus an crpdh, agus 
na càmhail 'n an dà bhuidhinn ; Wk4* 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon de na buidhuibh, agus gu'm buail e 
i, au sin thèid a' bhuidheann a dh'f hanas as 
uaith. 

y Agus thubhairt lacob, Dhè m'athar 
Abrahaim, agus a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thighearn' a thubhairt rium, Pill gu d' 
dhùtìiaich, agus gu d' dhìlsean, agus ni mi 
maith dliuit : 

10 Cha -n airidh mi air a' chuid a's lugha 
de na tròcairibh sin uile, no de'n fhìrinn 
sin uile, a noclid tlra do d'sheirbhiseach : 
oir le m' luirg thàinig mi thar an lordan 
so, agus tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam oit, o làimh mc 
bhràthar, o làimh Bsau : oir tha eagal orm 
roirahe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi, 
affus a' rahàthair raaille lis a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu ciuuteach ni 
mi raaith dhuit, agus ni rai do sliliochd 
mar ghaineamh ua fairge, nach feudar àir- 
eamh a thaobh lìonmhoireachd. 

13 A.£>us dli'f han e an sin 's an oidhche sin 
f^n, agus ghabh e de na thàinig g'a làinih 
•Ìiodhlac air son Bsau a bhràthar; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà 
cheud caora agus fichead reithe, 

15 Deich càmhail fhichead bhainue le 'n 
i searraich, dà f hichead bò agus deich tairbh, GENESIS, XXXIII. ! cliaidh e seach Peniiel, agiis hha 
air a shliasaid. e bacach fichead asal bhoirionn agiis deich searr- 

aich. jv'^'"'^ 1 j > 

16 Affus thug e laa do làimh a sheii-- J ^ {32 Uima. shi qha-n ith clann Israeil de n 
a fèin ; agus thtt'-'T fììeith a' cnra(j^/^' tha air lag na slèisde, gus bhiseach, gach ioraain leatha 
bhairt e r'a sheirbhisich, Imichibli romham, 
agus cuiribh dealachadh eadar iomain agais 
iomain. 

17 Agus dli'àithn e dhàsan a bh'air thois- 
each, ag ràdh, 'N uair a choinnicheas mo 
bhràthair Esau thu, agus a dli'f heòraicheas 
e dlnot, ag ràdh, Co leis thu, agus c'àit a 
bheil tliu dol ? ag-us co leis iad sin a tha 
roudiad ? 

18 An sin their thusa, Buinidh iacl do 
d'sheirbhiseach lacob; is tiodhhxc a th'ann, 
a chuireadh a dli'ionusuidli mo thighearn' 
Esau: agus, feuch, mar an ceudna tha e 
fèin 'n ar dèigh. 

19 Agus dli'àithn e niar sin do'n dara 
seirhhiseach, agus do'n treas, agTis dhoibh- 
san uile a bha 'leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'n uair a gheibh sibh e. \^5jy S 

20 Agus their sibh cuideachd, Eeùch,?%a 
do sheirbhiseach lacob 'n ar doigh-ne : oir 
thubhairt e, Ni mi rèidlTe leis an tiodhlàfe 
a thèid romhara, agus an dèigh sin chi mi a 
ghnìiis; theagarah giVn gabh e rium. 

21 Mar sin chaidli an tiodhlae thairis 
roimhe : agus dh'f han e fèin an oidhche sin 
's a' chuideaclid. 

22 AgiLS dh'èirich e suas 's an oidhche sin, 
agus gliabh e a dlià mhnaoi, agus a dlià 
bhanoglach, agus 'aou mhac deug, ag-us 
chaidh e thairis air àth laboic. 

23 AgTis ghabh e iad, agns chuir e thairis 
air an t-sruth iad, agus chuir e thairis na 
W.'aige. 

24 Agus dh'fhan lacob 'n a aonar; agus 
ghleac duine ris, gTi ruig briseadli na fàire. 

25 Agus 'n uair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde; agus chaidh lag slèisde lacoib as 
an alt 'n uair a bha e a' gleac ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, oir 
tha'n fhàir a' briseadh: agus thubhairt 
esan, Cha leig mi air falbh thu, mur beann- 
aich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciode is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubliaii't esan, Cha ghoirear 
lacob ni'sjnòjdliiot mar ainra, acli Israel : 
oir bha"^ìlffliachd agad mar uachdaran 
ri Dia, agus .ri daoinibli, agTis thug thu 
buaidh. Va^^\a\\ V 

29 Agus dli'fhiosraich lacob dheth, agus 
thubliairt e, Innis dhomh, guidheam ort, 
d'ainm: agus thubhairt esan, C' ar son a 
tha thu a' farraid m'ainme. Agus bheann- 
aich e an sin e. 

30 Agus thug lacob Peniel mar ainm air 
an àite: oir chunoaic mi Dia aghaidh ri 
li-aghaidh, agus thearnadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'n uair a 

. - 35 r. :\ an là'n diugh; a chionn gu'n do bheau e 
ri lag slèisde lacoib 's an fhèith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 

I Caoimhneas lacoib agiis Emu <£a clìèile 
uair a choinnich iad. 18 Ai(/ Salem cheann- 
aich lacoh achadh, aijus Ihog e aUair. 

GUS thog lacob suas a shiiilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, hha Esau 
tcachd, agus > maille ris ceithir cheud 
fear. Agus roinìi e a' chlann do Leah, 
agus do Rachel, agus do'n dà bhanoglach. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus an 
clann air thoiseach, agus Leah agus a clann 
'n an dèigh, agus Rachel agus loseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air 'aghaidli rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d'tliàinig e dlùtli d'a bhràthair. 

4 AgTis ruith Esau 'n a choinnearah, agus 
ghabh e 'n a ghlacaibh e, agus thuit e air a i , 
mhuineal, agus phòg se e: agus ghuil iad. IVJU^'l 

5 Agus thog e suas a shìiilean, agus chunn- 
aic e na mnathan agTis a' chlann; agTis 
thubhairt e, Cò iad sin a tha maille riut? 
agus thubhairt esan, A' cliìann a thug Dia 
gu gràsiiihoi'l;!© d'sheirbhiseach. ' ' '- -' ^ 

6 An sin thàinig na banogiaich am fagus, 
iad fèin agus an clann, agus chrom siad iad 
fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd am fagus 
maille r'a cloinn, ag'us chrom siad iad fèin ; 
agus an dèigh sin thàinig loseph am fagus 
ag-us Racliel, agus cbrom siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit leis 
an iomain so uile, a clioinnich rai ? Agns 
thubhairt esan, Gu deadh-ghean fhaghail 
ann an siiilibh mo thigliearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha aganisa pail- 
teas, a bhràthair ; glèidli dhuit fèin ua bheil 
agad. 

10 Agusthubhairt Iacob,Ni h-eadli,guidh- 
eam ort, ma f Imair mi nis deadh-ghean a'd' 
shiiihbh, an sin gabh mo thiodhlac o m' 
làimh : oir uime sin chuunaic mi do glinìiis, 
mar gu'm faicinn gnìtis Dhè, agiis tha,itirai ^ 
nii riut. y"^'-'' ^- -' 

I I Gabh, guidlieam ort, mo bheannachadh 
a thugadh a'd' ionnsuidh, do bhrìgli gu'n do 
bhuin Dia gu toirbheartach rium, agus gu 
bheil agam mòr phailteas : agiis riun e ro- 
earail air, agus ghabh se e. \< :'■ ■ - 

12 Agus tliubhairt e, Gabliamaidarturus, ^ 
agus bitheamaid ag inieachd, agus thèid 
niise maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fìos aig mo 
thighearn gu hheil a' chlaim maoth, agus ua N 
treudan agus an f heuSniI a tha maiUe riura, Vq^aj 
trom le h-àl ; agus raa dh'iomaincar iad gu 
dian aon là, gheibli au trcud nile bàs. GENESTS, XXXIV. 14 Rachadh, gnidheam ort, mo thighearn 
■ seachad roimli a sheirbliiseach: agus gabli- 
^aidh mise an t-slighe g-u socrach, a rèir 

mar a bhitheas an sprèidli a tha romham, 
! agus a' chlann, coihasach air f liulang, gus 
an tig mi dh'iounsuidli mo thighearna gu 
Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam a nis 
cuid de'n mlminntir a tha maille rium 
f hàgail marriut : Agus tliubhairt esan, C'ar 
son sin 1 faiglieam-sa deadh-ghcan 'an 
sùilibh mo thighearna. 

16 Mar sin phill Esau 's an là sin fèin air 
a shlighe gu Seir. 

17 Agus dli'imich lacob g-u Sucot, agns 
thog e dha fèin tigh, agixa rinn e bothain 
d'a sprèidh: air an aobliar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig lacob do Shalem, bailc 
Shecheim a iha ann an tìr Chanaain, 'n uair 
a tliàinig e o Phadan-aram ; agus shuidliich 
e a bhìith fa chomhair a' bhaile. 

19 AgTis cheannaich e mìr fearainn, far an 
do shuidhich e a bhiith, o làimh chloinne 
Hamoir athar Shecheim, air cheud bonn 
airgid. 

20 AgTis chuir e suas altair an sin, agais 
thug e EI-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB. XXXIV. 

I Thruailleadh Dinah nigliean Leah. 20 
ThimchioU-ghearradh mmnntir Shecheim; 25 
Mharhhadh iad le mic lacoib, 27 Agus 
chreachadh am haile. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
rug i do lacob, a mach a dli'f haicinn 
nigheanan na tìre. 

2 Agus 'n uair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre 
ghabh e i, agus luidh e ieatha, agus thruaill 
ei. ■•V;,;, V ^^.^-vjK, 

3 Agus dhlìith-lean 'anam ri Dinah nighv 
, inn lacoib, agus ghràdliaich e a' ghruàgaclì|' 

agus labhair e gu càbmh ris a" ghruagaich. 

4 Agus labhair Sechemri Hamor 'athair, 
ag ràdh, Faigh dhomhsa a' ghruagach so 
mar mhnaoi. 

5 Agus chuala lacob gri'n do thruaill e 
i )inah a nighean. (Nis bha a mhic maille 
r'a sprèidli 's a' mhachair) agus bha lacob 

a thosd gus an d'tliàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair Sliecheim a 
mach a dh'ionnsuidli lacoib, a labhairt ris. 

7 Agus thàinig mic lacoib o'n mhachair 
'n uair a chual' iad e, agus bha na daoine 
dpilich,agus bha fearg mhòr orra, a chionn 

' gu'n d'rinn e anmideachd ann an Israel, ann 
an luidhe le nighinn lacoib, ni nach bu 
chòir a dlieanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha 
anam nio mhic Shecheim 'an ro-gheall air 
bhur nighinn : thugaibh dha i, guidheam 
oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceangla^chean-pòsaidh 
raimie ; bhur nigheanan-sa thugaibh 

36 dhuinne, agiis ar nigheanan-ne gabhaidh 
sibh dhuibhse. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibhcòmh- 
nuidh : agus bithidh an tìr roimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidli, agais deanaibh reic 
agus ceannachd innte, agiis faighibh sealbh 
innte. ipijiitW^" 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deadh-ghean 
'n ur sìiilibh ; agus ge b'e ni a their sibh 
rium, bheir mi dliuibh. QvV^ì' 

12 Air a mheud 's gu'n deansibh In dubha- 
raidh orm, agus an tiodhlac— bheir nii 
dhuibh eadhon mar a their sibh rium : a 
mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach mar 
mhnaoi. fc.px'vUOL/v 

13 Agus fhreagair mic Pacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le cSiIg, agiis labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah am 
piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha -n fheud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a 
thoirt do dhidrf^^eo-thimchioll-ghearrta : 
oir bhiodh sin 'n a luhàsTadh dhuinn^Ji/W*^-'*^ 

15 Ach an lo^à&litàichidh sinn leibh ; ma 
bhios sibhse mar a tha simie, gu'n timchioll- 
ghearrar gach firionnach 'n ur measg ; 

16 An sin bheir sinne ar nig-heanan 
dhuibhse, agus bhur nigheanan-sa gabhaidh 
sinn dhuinne, agiis gabhaidh sinn còmh- 
nuidli maille ribli, agus bithidh sinn 'n ar 
n-aon sluagh. 

17 Ach miir èisd sibh ruinne, sihh a bhi 
air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabh- 
aidh siiine ar nigh,ean, agnis falbhaidh 
sinn. '%h-i V. ' 

18 Agus thaitinn ani briathran ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 
• 19 Agus cha do ciiuir an t-òganach dàil 
'anns an ni a dheanamh, a chionn gn'n robh 
ì:làchd aige ann an nighinn lacoib: agus 
bha e ni b'urramaicke na tigh 'athar 
uile. V<p4mj/4Ì-^ 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac gTi geatadh am baile, ag-us labhair iad 
ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tìia na daoine so sìochail maille ruinn, 
air an aobhar sin gabhadh iad còmhnuidh 
's an tìr agiis deanadh iad reic agus 
ceannachd innte ; thaobh an fhearainn, 
feuch, tha e farsaing ni 's leòir dlioibh : 
an nigheanan-sa gabhaidh sinne dhuinne 
mar mhnàibh, agus ar nigheanan-ne bheir 
sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh na 
daoine leinn.gucòmhnuidhaghabhail maille 
ruinn, gTi bhi 'n ar n-aon sluagh, ma 
thimchioll-ghearrar gach fìrionnach againne, 
mar a tha iadsan air antimchioll-ghearradh. , 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am maòh(, ' 
agnis an ainmhidhean uile? a mhàin aon- 
taicheamaid leo, agus gabhaidh iad còmh- 
nuidli maille ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidli mach GENESIS, XXXV. air geatadh a bhaile ri Hamor, ag-us ri 
Sechem a mhac : agus thimchioU-gheaiTaclh 
gach firiomiach, iadsan uile a chaidh mach 
air geatadh a bhaile. 

25 AgTis aii' au treas là, 'n uair a bha iad 
air an lcràdh, an sin ghabh dithis de mhic 

y lacoib, Simeon agus Leblii, bràithrcan 
Dhinah, gach fear aca a chlaidJieamh, agiis 
thàinig iad air a' bhaile gii dàng,; agus 
uiliarbh iad gach iii-ionnach. t y • 

26 Agus mharbh iad Hamor agus Sechem 
a nihae le faobhar a' chlaidheimh, agus 
thug iad Dinah à tigh Shecheim, agus 
chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic lacoib air na maii-bh, agiis 
chreach iad am baile, a chionn gTi'n do 
thruaill iad am piuthar. 

2S An caoraich, ag-us am buar, agiis an 
asail, agus na hha "s a' bhaile, agiis na hha 
's an fhearann, thog iad: \,^:X-''-j~j.'^ 
J 29 Agus am maoin^le," agns an clann 
' * bheag uile, agus am mnathan tliug iad leo 
an (Claorsadh, agais thog iad 's a' chreich 
eadlion gach ni a hha stigh. 

30 Ag-us thubhairt lacob ri Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibh ti-ioblaid orm le 
m' dheanamh igi-àineil am measg luchd- 
àiteachaidh na tìi'e, am measg nan Ca- 
naanach, agus uam Peridseach : agus air 
dhomhsa'bhigaun'an àireamh, cruinnichidli ' 
siad iad fèin cuideachd a' m' aghaidh, agus I 
marbhaidh iad mi ; agns cuirear, as domh, 
agTis do m' thigh. ÌLvXlw I 

31 Ag-us thubhairt iad, Am bu chòir dlia 
buntain^ ri "r i3Ìuthair-ne mar ri strìopaich ? | 

CAIB. XXXY. ! 
1 Tliàinig lacob.gu Betel, far an do thoc/ e altair \ 
do Dìiia. 9 Tha e air a hìieannachadh. 16 \ 
Bà-s Eacheil. 23 Mic lacoib. 28 Aois I 
Isaaic, a IJià-s, a(ius ^adklac. 

AGUS thubhairt Dia ri lacob, Eirich, 
imich suas gu Betel, agTis gabh còmh- 
nuidh au sin : ag-us dean an sin altair do 
Dhia, a dh'f hoillsich e fèin duit an uair a 
theich thu o ghnìiis Esau do bhràthar. ; 

2 Ag-us thubhairt lacob r' a theaghlach, ' 
agus riu-san uile a hlui maiUe ris Cuiribh . 
uaibh na diatlian coimheach a tha 'n 'vx 
measg, agus bithibh glan, ag-us mùthaibh 
bhm- n-eudach : 1« ^i'-V [ 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
iigu Betel ; agiis ni mise an sin altair do 

Dhia, a dh'èisd rium ann an là mo chruaidh- ■ 
\ chais, agus a bha niaiUe rium 's an t-sUghe 
aii' an deachaicUi uù. 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a hha 'n an làimh, agus an 
cluas-f hàinneau a hha 'n an cluasaibh ; agus 
dlifholaich lacob iad fo'n daraig a hha 
làimh ri Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agiis bha eagal Dhè 
air na bailtibh a hha mun cuairt orra, agus 
cha d'rinn iad tòireachd air mic lacoib. 

6 Mar sin thàhiig lacob gai Luds, a tlia 'an 

37 tìr Chanaain, eadhon Betel, e fèin agus an 
sluagh uile a hha maille ris. 

7 Agus thog e 'u sin altair, agus thug e El- 
betel mar ainm au- an àite; do bhrìgli ann 
an sin g-u'n d'fhoillsich Dia e fèin dlia, 'n 
uair a theich e o glmùis a bhràthar. 

8 Ach f huair Deborah ban - altrum Re- 
becah bàs, agus cUi'adhlaiceadli i fo Bhetel, 
fo dharaig : ag-us thugadh Alon-bacut mar 
ainm air. 

9 Agus dh'fhoUlsich Dia e fèin do lacob 
a rìs, an uair a thàinig e à Padan-aram; 
agus bheanuaich se e. 

10 AgTis thubhairt Dia ris, 'S e lacob a's 
ainm dhuit; cha-nainmichear thulacob ni's 
mò, ach 's e Israel a bhios 'n a ainm ort: 
agTis thug e Israel mar aium air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chunihachdacli ; bi sìolmlior agTis fùs 
lìonmhor: thig cinneach agnis coimhthional 
chinneach uait, agus thig rìghrean a mach 
à d'Ieasruidh. 

12 Agus am fearaun a thug mi dh' Abra- 
ham agus a dh'Isaac, dhuit -se bheir mi e; 
ag-us do d' siiliochd a'd' dhèigh bheir mi am 
fearann. 

13 AgTis chaidh Dia suas uaith 's an à,it' 
'an do labhair e ris. 

14 AgTis ch\iir lacob suas carragh 's an 
àit' 'an do labhair e ris, carragh cloiche, 
agTis dhòirt e tabhartas-dibhe air, ag-us 
dhòu-t e oladh air. - ' '\^^\ 

15 Agais tlmg lacob Betel', mar ainm air 
an àite far an do labhair Dia ris 

16 AgTis dh'imich iad o Bhetel, agus cha 
robh ach astar beag aca ri teachd gu h- 
Ephrat: agus thàiuig tinneas cloinne air 
Rachel, agais bha saothair chiaiaidh oirre. 

17 Agus 'n uair a bha i 'an cruaidh shao- 
thair, an sin thubhairt a' bhean-ghlìiine 
rithe, K"a bitheacUi eagal ort, oir hithidh 
am mac so agad cuideachd. 

18 Agois 'n uair a bha 'h-anam a' dealach- 
adh rithe, (oir fhuair i bàs,) thug i Benoui 
mar ainm air: ach dh'ainmhich 'athair e 
Beniamin. 

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus dh'adh- 
laiceadh i 's an t-sUghe goi h-Ephrat,eaclhon 
Betlehem. 

20 Agais chuir lacob suas carragh air a 
h-uaigh: is e so carragh uaighe Racheil gus 
an lan diugh. 

2 1 Agus gliabh Israel a thuiois, agus shuidh- 
ich e a bhìith an taobh thall de thìir Edeir. 

22 Agais 'n uair a bha Israel a chòmhnuidh 
's an tìr sin, chaidli Reuben, agais luidh e 
le Bilhah leaunan "athar: agus chual' Israel 
sin. A nis bha dà mhac (Uièug aig lacob. 

23 Mic Leah; Reuben ceud-ghiu lacoib, 
agais Simeon, agus Lebhi, agus ludah, agus 
Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil; loseph, agus Beniamin. 

25 Agus mic Bhilliah, banoglaich Racbeil; 
Dan, agus Naphtali. GBNESTS, XXXVI. 26 AgU3 mic Sliilpah, banoglaich Leah; 
Gad agus Aser. Is iad sin mic lacoib, a 
rugadh dha 'am Padan-aram. 

27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar 
do Mhamre,gubaile Arbah,eadhon Hcbron, 
far an robh Abraham agus Isaac air chìiairt. 

28 Agusb'iad làithean Isaaicceudbiiadhna, 
's ceithir fichead. 

29 Agus timg Isaac suas an deò, agug 
dh èug e, agus cln-uinnicheadli e clium a 
mhuinntir fèin, agus e 'n a sheann duine, 
agus làn de làithibh. Agus dh'adhlaic a 
mhic Esau agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 
1 Trhiir hlian Esau. 9 A gìdnealaich ann an 
sliabh Sheir. 15 Na cinn-fheadhna a thàinig 
'mhic. 

AGUS is iad sin ginealaich Esau, eadhon 
Edoim. ÌAUii-^''* 

2 Ghabh Esau a inhnathan de nigheanaibh 
Chanaain; Adah nigliean Eloin an liiticli, 
agus Aholibamah nighean Anah, nigliinn 
Shibeoin an Hibhich; 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, piuthar 
Nebaioit. 

4 Ag-us rug Adah do Esau Eliphas; agus 
rug Basemat Reueì. 

5 AgTis rug Aholibamali Ieus,agus laalam, 
agus Corah: Is iad sin mic Esau, a rugadh 
dha ann an tìr Chanaain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnathan, agus a 
mhic,agus a nigheanan, ag-us uile mhuinntir 

thighe, agus a sprèidh, agus 'ainmhidhean 
• 'uile, agus a mhaoin uile, a fhuair e ann an 
tìr Chanaain; agus chaidh e do thìr e& o 
ghnùis a bhràthar lacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na g-u'm 
feudadli iad còmhnuidh a ghabhail cuid- 
eachd; agus cha b'urrainn an tìr anns an 
robh iad 'n an coigrich, an giìilan air son an 
sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann an 
sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an sliabli Sheir : 

10 Is iad sin ainmeannan mliac Esau ; 
EUphas mac Adah mnà Bsau, Reuel mac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, Omar^, 
Sepho, agus Gatam, agus Cenas.\^jL»KVx'Vi.- 

12 Agus bha Timna 'n a leannan aig EIi- 
phas, mac Esau ; agiis rug i do Bliphas 
Amalec : 5'iad sin mic Adah, mnà Bsau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; Nahat, 
agus Serah, Samah, agus Midsah : 6'iad sin 
mic Bhasemait, mnà Esau. 

14 Agus iad sin mic Aholibamah, 
nighinn Anah, nighinn Shibeoin, mnà Esau : 
agus rug i do Esau leus, agus laalam, ag-us 
Corah. (J''^^'-', " 

15 i?'iad sin na cinn-fheadhna de mhic 
Esau : mic Bliphais, ceud-ghin Esau ; Teman 
ceann-feadhna, Omar ceann-feadhna, Sepho 
ceaun-feadhna, Cenas ceann-feadhna, 
38 a 2 16 Corah ceann-feadlma, Gatam ceann- 
feadhna, agm Amalec ceann-feadlma : is 
iad sin na cinn-fheadhna a thàinig o 
Eliphas, ann an tìr Edoim : 6'iad sin mic 
Adah. 

17 Agus is iad sin mic Reueil, mhic 
Esau ; Nahat ceaim-feadlma, Serah ceann- 
feadhna, Samah ceann - feadhna, Midsah 
ceann-feadhna. Is iad sin na cinn-f headhna 
a thàinig^ o Reuel, ann an tìr Edoim : is 
iad sin mic Bhasemait, muà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, mnà 
Esau ; letis ceann-feadlma, laalam ceann- 
feadhna, Corah ceann-feadhna : b' iad sin 
na cinn-fheadhna a thàinig o Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. 

19 /s iad sin mic Esau, eadhon Bdoim; 
agus is iad sin an cinn-f headhna. 

^ 20 Is iad sin mic Sheir an Horich, luchd- 
àiteachaidJi na tìre ; Lotan, agus Sobal, 
agus Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, ag-us Edser, agus Disan : 
is iad sm cinn-f headlma nan Hoi-ach, cloinno 
Sheir ann an tìr Bdoim. 

22 Agus b' iad clann Lotain Hori, agua 
Heman : agus b'i Timna piuthar Lotain. 

23 Agus b' iad sin clann Shobail ; Albhan, 
ag-us Manahat, agus Ebal, Sepho, , agug 
Onam. ^-JVvX 

24 Agus b' iad sin clann Shibeoin; ai-aon 
Aiah, agus -^i^^'hji^e so an t-Anah, 
f huair a mach n^Tlìumeidean 's an fhàsa'chj^ 
an uair a bha e 'g ionaltradli asalan Shib- 
eoin 'athar. vHM, 

25 Agus b' iad sin clann Anah; Dison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus &'iad sin clann Dhisoin ; Hemdan, 
agus Bsban, agus Itran, agus Cheran. 

27 B' iad sin clann Bseir ; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sin clann Dhisain ; Uds, agTia 
x\ran. 

29 B' iad sincinn-flieadhna nan Horach ; 
Lotan ceann-feadhna, Sobal ceann-feadhna, 
Sibeon ceann-feadlma, Anahceann-feadhna, 

30 Dison ceann-feadhna, Eser ceann- 
feadlma, Disan ceann-feadhna: is iad sin na 
ciim-fheadhna a thàinig o Hori, am measg 
an ceann-feadlma-san ann an tìr Sheir. 

31 AgTis is iad sin na r'ighrean a rìghich 
ann an tìr Edoim, mun do rìghich rìgh 
saìn bith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìgliich aim an Bdom Eelah mac 
Sheoir; agus b'e ainm a bhaile Dinhabah. 

33 Agus dh'èug^e!ah,agus rìghich lobab 
mac Sherah o Bhosrah 'n a àite. 

34 Agus dh'eug lobab, agus rìghich Hus- 
am thìr Themani 'n a àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus rìghich Ha- 
dad mac Bhedaid, a bhuail Midian 'ani 
fearann Mhoaib, 'n a àite: agus b'e ainm a 
bhaile Abhit. 

36 Agus-dli'eug Hadad, agus rìghich Sam- 
lah Mhasrecah 'a a àite. GEJNES18, XXXVII. 37 Agiis dh'eug Saiiilah, agus rìghich Saul 

Uehobot, làimh ris au auihainn, 'n a àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich Baal- 
hanan niac Achboìr 'n a àite. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac Achboir, 
agns rìghich Hadar 'n a àite: agus Ve ainm 
a bhaile Pau; agus ainm a mhnà Mehetabel, 
nighean Mhatreid, nighinn Mhedsahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeannan nan ceann- 
feadlma a thàinig o Esau, a rèir an teagh- 
hxichean, a rèir an àiteachan,'n an ainmibh; 
Tinmah ceann-feadhna, Albhah ceann- 
feadlma, letet ceann-feadlma, 

41 Aholibamah ceann-feadhua,Blahceann- 
feadlma, Pinou ceann-feadhna, 

42 Ceuas ceaun-feadlina, Teman ceann- 
feadhna, Mibsar ceann-feadhna, 

43 Magdiel ceann-feadhna, Iram ceann- 
feadhna: is iad sin cinn-fheadhna Edoim, a 
rèir an àiteacha-còmhnuidli, aun an tìr an 
seilbh; is esan Esau, athair nan Edomach. 

Pi-U.3-1^^CAIB. XXXVII. 

1 DK fhualJiaicheadh loseph le a bhràifJiribh. 
5 A dkà aisling. 18 Chuir a bhràithrean an 
comhaiìie ri 'chèìle gus a niliarhhadh; acli 
shaor Reuhen e. 36 Èeiceadh e ri Potiphar '5 
an Eipliit, 

AGUS ghabh lacob còmhnuidh 's an tìr 
anns au robh 'athair 'n a choigTcach, 
ann an tìr Chauaain. 
2 Is iad so ginealaich lacoib: 'N uair a bha 
loseph seachd bliadlma dèug a dli'aois, bha 
e a' buachailleachd an treud' niaille r'a 
bhràitliribh, agus hha 'u t-òganach mailleri 
mic Bhilhah, agus maiUe ri mic Shilpah, 
muathan 'athar; ag'us thug loseph an droch 
(Nthuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 
^3 Agus bu dòcha le h-Israel loseph na 
%s 'mhic uile, a chionn gu'm Ve mac a shean 
aois e: agus rinn e dha còta dh' iomadh 
dath. '^'^■'^■■^ 

4 AgTis 'n uair a chimnaic a bhràithrean 
\k g-u'm bu docha le 'athair e na 'bhràithrean 
^ ^ uile, dhTliuathaich iad e, agiis cha b'urrainn 

iad labhairt ris g-u sìochail.\j,j)j^^.^ 

5 Agus chunnaic loseph aisìmg,agus dh'in- 
nis e d'a bhràithribh i, agTis dh'fliuatliaich 
iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhaii't e riu, Eisdibh, guidlieam 
oii'bh, ris an aisling so a chunnaic mi : 

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 's 
an achadh, agus, feuch, dli'èirich mo sguab- 
sa suas, agns sheas i gu dìreach; agus, 
feuch, sheas bhur sguaban-sa mu'n cuairt 
oirre, agus rimi iad ùmhkchd do m' sguaib- 
sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithrean ris, Am 
bi thusa gim amharus a'd' rìgh oimne? 
Am bi agad d'a rìreadh tighearnas oirnne? 
Agtis dli'fhuathaich iad e fathast ni's mò 
air son 'aislingean, agns air sou a bhriathran. 

9 Ag-us chmmaic e fathast aisling eile, agus 
dli'innis e d'a bhràithribh i, agus thubhairt 
©, Feuch, chunnaic mi aisling eile; agus, 

39 feuch, rinn a' ghrian ag-us a ghealaeh, agus 
an aon reul deug, ùmhlachd dhomh. 

10 Agus dh'iunis e d'a athair i, agus d'a, 
bhràithribli : agus tlrag 'athair achmhasan V.J' '^ ' 
da, agus thubhaii't e ris, Giod i an aisling, 
so a chuunaic thu? An e gu'n tig d'a rìreadSi'''^ 
mise, ag-us do mhàthair, agus do bhràithreanf 
chum sinn fèin a chromadh sìos dhuit - sa 
gu làr? -W>) 

11 Agiis bha farmad aig a bhràithribh ris; 
ach thug 'athair faineàr a' chainnt. C.ìIÌ'a, W 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ional- 
tradli treud an athar do Shecheiiv 

13 AgTis thubhairt Israel ri loseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an trevd 
ann au Sechem? Thig, agus cuiridh mi thu 
d'an ionnsuidli. Agus thubhairt e ris, Tìm 
mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, guidlieam 
ort, faic am bheil do bhràithrean gu maitli, 
agus am bheil an treud gu maith; agus thoir 
fios do m' ionnsuidli a rìs. Mar sin chuir e 
mach e à gieann Hebroin, agus thàinig e 
gu Sechem. - \A 

15 AgusfhuairduineajmfZ/ie,agus,feuch j 
hha e air seacharHn 's a' mhachair: agnily^WjMU^ 
dh'fheòraich an duine dli' e ag ràdli, Ciod 
a tha thu 'g iarraidli? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidli 
mo bhràitlirean: innis dhomh,guidheam ort, 
c'àit am bheil iad ag ionaltradh an treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh iad 
à so: oir chuala mi iad ag ràdh, Rachanmid 
gTi Dotan. Agus chaidli loseph an dèigh a 
bhràithrean, agTis fliuair e iad ann an 
Dotan. 

18 AgTis 'n uair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e am fagiis 
doibh, chuir iad an comhairle ri 'chèile 'n a 
aghaidh, gus a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbhaniaid 
e, agus tilgeamaid e ann an slochd èigin; 
agus their sinn, Chuir droch bhèist èigin as 
da: agus chi sinn ciod gus an tig 'aislingean. 

21 AgTis chuala Reuben so, agus shaor e as 
an làimh e, agus thubhairt e, Na cuireamaid 
gu bàs e. 

22 Agus thi^bliairt Reuben riu,Nadòirtibh 
fuil; tilgibh e 's an t-slochd so, a tlba 's an 
fliàsach, agns làmh na cuiribh air; a chum 
as gu'n saoradh e as an làimh e, agus gu'n 
aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 AgTis 'n uair a thàinig loseph a dh'ionn- 
sviidh a bhràithrean, an sin bhuin iad de 
loseph a chùta, còta nan iomadh dath, a 
hha air. 

24 Agns ghabh iad e, agus thilg iad e ann 
an sloduìV agus bha 'n siochd falamh. gim 
uisge ann. '•\nl . 

25 Agus shuidh iad sìos adh'itheadh arain; 
agus tliog iad suas an sìiilean agus dh'amh- 
airc iad, agus, feuch, hJui cuideachd de GENESIS, XXXVIII. chloiim Ismaeil a' teachd o Ghilead, le'n 
cìimhalan a' giìihiii spìosraidh, agus ìoc- 
■^^'shlaint, agus mirr, a' dol gus an tabhairt 
sìos do'u Eiphit. 

I 26 Agus thubhairt ludah r'a bhràithribh, 
^ \]iod an tairbhe a bhios ann dhuinne, ma 
niharbhas sinn ar brìithair, agus ma cheileas 
sinn 'fhuil? 

27 Thigibh, agus reiceaniaid e ris na h-Is- 
maelich, agus ua cuireamaid làmh air; oir is 
e ar dearbh-bhràthair e, agus ar feòil: agus 
dh'èisd a bhràithrean ris. 

28 Au sin chaidh Midianaich seachad, 
ceannaicheau ; agus tliarruing iad agus 
thog iad suas loseph as an t-slochd, agns 
reic iad loseph ris na h-Ismaelich air 
fichead honn airgid. Agus thug iadsan 
loseph do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-shiichd ; agus, feuch, cha rohJt loseph 's 
an t-slochd : agus reub e 'eudach. 

30 Agus phill e dh'iounsuidh a bhràith- 
rean, agiis thubliairt e,Cha-//'e«7 anleauabh 
aun ; agus mise, c'àit an tèid mi ì 

31 Agus ghabh iad còta loseiph, agnis 
niharbh iad meann de na gabhraibh, agus 
fcimm iad an còta 's an fhuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug iade dh'ionnsuidh au athar ; 
agus thubhairt iad, Fhuair siime so: aithnich 
:i nis au e so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aitlmich se e, agus thubhairt 
0, Còta mo mhic ; chuir droch bhèisd as da : 
fcha loseph gun teagamh air a rèubadli 
chèile. '^'^' ■J'..Wf \ 

y 34 Agus reub lacob, 'eudach, agns chuir e 
^ eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e 
bròn air son a mliic rè mòrain làitheau. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus a 
nigheauau uile suas, a thabhairt solais da ; 
acli dliiùlt esau sòlas a ghabliail ; agus 
thubhairt e, Oir fchèid mi sìos do 'n uaigh 
a chum mo mhic ri bròn. Mar so riun 
'athair caoidh air a shon. 

36 Agus reic ua Midianaich e 's an Eiphit 
ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, ceauuard 
an f hreiceadain. 

CAIB. XXXVIII. 

1 Ohin ludah Er, Onan, agus Selah. 6 Phòs 
Er Tamar. 8 Gionfa agus hàs Onain. 11 
Dìi^ fhan Tamar ri Selah. 

GUS 's an àm sin fèin chaidh ludah 
sìos 'bhràithribh, agus thionndaidh 
e steach a dh'iouusuidh Adulamaich àrijiidh, 
d'am 6'ainm Hirah. - '■' 

2 Agus chuuuaic ludah an sin nighean 
Cauaanaich àraidli, d'am &'ainni Suah : agus 
g'habh e i, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug i mac ; 
agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug i 
niac ; agus thug i Onau mar ainm air. 

40 _ 5 Agus dli'f hàs i torrach fathast, agus rug 
i mac; agus thug i Selah mar ainm air: agus 
bha esan ann au Chedsib, an uair a rug i e. 

6 Agiis ghabh ludah bean do Er a cheud- 
ghin, d' am 6'ainm Tamar. VJy' 

7 Agus blia Er, ceud-ghiu ludah^ amgidh 
ann an sealladh an Tighearua ; agus mharbh 
au Tighearn e. 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Onan, Falbh 
a steach a dh'ionnsuidh mnà do bhràthar, 
agus pòs i, agus tog suas sHochd do d' 
bhràthair. 

9 Ag-us bha fios aig Onan uach b'ann lcis 
fèin a bliiodli an shochd; agus 'n uair a 
chaidh e steach a dh'iounsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum nacli 
tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann au 
seiilladh au Tighearna : uime sin mharbh e 
esan mar an ceudna. ' - f! \ . 

11 An sin thubliairt ludali ri Tamar mnaoi 
a mhic, Fan a'd' bhanfraich aun au tigh 
d'athar, gus am fàs mo mhac Selah suas ; 
oir thubhairt e, Air eagal gu'm faigheadh 
esan bàs mar an ceudna, mar a fhuair 
a bhràithrean. Agus dli'f halbh Tamar„agua 
dh'fhan i 'n tigh a h-athar. Ctw-l^ ' 

12 Agus iiine fhada 'n dèigli s5n fhuair 
uighean Shuali, bean ludah, bàs : agiis thog 
ludah a mhisueach, agus chaidh e suas a 
dli'ionnsuidh luclid-lomairt a chaoracli, e 
fèin agus a charaid Hirali an t-Adulamach, 
gii Timuat. 

13 Agus dh'iunseadh do Thamar, ag ràdh, 
Feuch, tha d'athair - cèile a' dol suas gu 
Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuir i a culaidh-bantraich dhith, 
agus chòmhdaich si i fèiu le gnùis-bhrat, 
agus pliaisg si i fèin, agus shuidh i aun an 
ionad follaiseacli, a tha làimhris au t-slighe 
gu Timnat : oir chunuaic i gu'n d'f hàs 
Selah suas, agais nach d'thugadh i dlia niar 
mhnaoi. 

1.5 'N uair a chunnaic ludali i, shaoil e 
gviìn hu strìopach i, a cliionn gu'n do 
chòmhdaicli i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh air 
an t-slighe, agus tliubhairt e, Leig leaut, 
guidlieam ort, teachd a steach 'ad' ionu- 
suidh; oir cha robh fhios aige gn'm b'i 

I bean a mhic i : agiis thubliairt i, Ciod a 

j bheir thu dhomh, a chum as gu'n tig thu 
stcach do m' ionnsuidh ì ^ ' , ' ' 

i 17 Agiis thubhairt esan, ■ Cuiridli nii 
nioaun a'd' iounsuidh o'u treud : agus 
thubliairt ise, An toir thu geall domh gus 

^an cuir'thu do m' ionnsuidh e? j 

18 Agus thubhairt e, Ciod an gcall abheir 
mi dhuit ? Agus thubhairt ise, Do sheula, 
agus do làmh-fhailean, agiis do lorg a tha 
'a d' làimh: agus thug e dh'i iad, agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidli, agus 
riuneadh i toi-rach leis. 

19 Ag-us dh'èirich i, agus dh'fhalbh i GENESIS. XXXIX. roimpe, agTis cbuir i seachad a gniiis-bhrat 
uaipe, agus chuir i a culaidh-bautraich 
oirre. 

20 Agus chuir Iiidah am meanu le làimh 
a charaid an Adulamaich, chum as guìn 
faigheadli e 'n geall o làimh ua mnà : acli 
cha d'fhuair e i. 

' 21 An siu dh'f heòraich e de dhaoinibh an 
àite sin, ag ràdh, C'àit am hheil an strìopach 
a hJm gu follaiseach ri taobh na shghe 'ì 
Agns thubhairt iadsau, Cha robh strìopach 
sam hith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh ludali, agus 
thubhairt e, Cha d'fhuair mi i : agus mar 
an ceudna thubhairt daoine an àite, Cha 
robh sti-ìopach sam hith an so. ^ 

23 Agus thubhairt ludah, GabTladìi i dh'i 
fèin 6, air eagal gu maslaidrear sinn : feiich, 
cliuir nii am meann so d' a h-ionnsuidh, 
agus cha d'fhuair thu i. 

24 AgTis beul ri tri mìosan an dèigh sin, 
dh'inuseadh do ludah, ag ràdh, Rinn Tamar 
beau do mhic strìopachas ; agus, feuch, 
cuideachd, tha i torrach le strìopachas. 
Agus thubhairt ludah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'N uair a thugadh a mach i, chuir i 
fios a dli'ionnsuidli a h-athar-cèile, ag ràdh, 
Aig an fhear d'am buin iad sin tlta mise 
lethtromach: agus thubliairt i, Faic,guidh- 
eam ort, cia leis an seula, agus na làmh- 
f hailean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabh ludah riu, agns thubhairt 
6, Bha i ui bu clieirte na mise, a chionn 
uach d'thug mi i do Shelah mo mhac : agus 
cha robh aithne aige oirre ni's mò. 

''.7 Agus an uair a bha i ri saothair 
chloi.nne, feuch, hha leth-aona 'n a bolg. 

28 Agus au uair a bha i ri saothair, cliuir a 
h-aon diuhh macli a làmh: agus rug a' 
bheaughlìiine air a làirah, ag-us clieangail 
i snàthainn scàrlaid oirre, ag radh, Thàinig 
e so a mach an toiseach. 

29 Agus 'n uair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a macli ; 
agus thubhairt ise, Ciounus a bhris tliusa 
mach ? hitheadh am briseadh so ortsa : Uime 
sin thugadli Phares mar ainm air. 

30 Agus au dèigh sin thàinig a bhràthair 
a. mach, aig an robh an snàthainn scàrlaid 
air a làimh ; agns thugadh Sarah mar ainm 
air. 

CAIB. XXXIX. 

1 Binn Potiphar loseph 'w a fhear-riaghlaidh. 
air a tliigh. 8 A gheamnuidheachd. 1.9 
Chuireadh ^am prìosan e; 21 ach bha an 
Tiqhearn maille ris, agus nochd fear- 
gleidhidh a' phrìosain a dheadh r'àn da.' 

AGUS thugadh loseph sìos do'u Eiphit ; 
agus cheannaich Potiphar, oifigeach 
le Pharaoh, ceannard an fhreiceadain, 
Biphiteach, e o làimh nan Ismaelach, a 
thug sìos an sin e. 

•2 Agus bha 'n Tigheam maille ri loseph, 
41 agus bha e 'u a dliuine leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e'n tigh a mhaighstir an 
Bipliitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n rohh 
an Tighearn maille ris, agus gu'n d'thug 
an Tighearn air gach ni a rinn e soirbh- 
eachadh 'n a làimh. ; 

4 Agus fhuair loseph deadh-ghean 'n a 
shealladli, agus rinn e seirbhis dha: agus 
rinn se e 'n a fhear-riaghlaidli air a thigh. 
ag-us gach ni a bh'aige chuir e fo 'làimh. 

5 Agns o'n àm sin fèin 's an d' rinn se e 
'n a fhear-riaghlaidli air a thigh, agus air 
gacli ni a bh'aige, bheannaich an Tighearn 
tigh an Eiphitich air sgàth loseiph: agus 
bha beannachadh an Tighearn' air gacli ni 
a bh'aige, anns an tigh, agus amis a' 
nihachair. 

6 Agus dli'fhàg e gacli ni a &/i'aige 'au 
làirnh loseiph, agiis cha b'f hios da aon ni a 
bh'aige, saor o'n aran a hha e 'g itheadh : 
agus bha loseph 'n a dhtiine maiseach, agiis 
sgiamhach 's an aghaidh. ' . ■ ~ 

7 Agus an dèigh nan nitheàn sin leag bean 
a mhaighstir a siiilean air loseph, agus 
thubhairt i, Luidli leamsa. ' ■ 

8 Agus dhiiilt esan, ag-us thubhairt e ri 
mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha n-'eil fios 
aig mo mhaighstir ciod a tlia maille rium 
's an tigh, agus gach ni a th'aige chuir e fo 
m' làimh-sa. 

9 Cha n-eil neach 's an tigh so a's mò na 
mise; ag-us cha do chiuu e uam ni sam bith 
ach thusa, a chionu gur tu a bhean : cionnus 
uime sin a ni mise an t-olc mòr so, ag-us a 
pheacaiclieas mi an aghaidh Dhè ? 

10 Agns thachair e, 'n uair a labhair i ri 
losejili o là gu là, nacli èisdeadh esan rithe, 
gu luidhe leatha, no bhi maiUe rithe. 

11 Agus thachair e air là àraidli, gu'u 
deachaidh esan a steacli do 'n tigh a dheau- 
amh 'oibre fèin, agus cha rohh a h-aou de 
dhaoinibh an tighe an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uaclidair, ag 
ràdh, Luidh leamsa: ag-us dli'f hàg e 'eud- 
acli-uaclidair 'n a làimh, agus theich e, agus 
tliàr e mach. 

13 Agus an uair a chuunaic ise gii 'n 
d'f hàg e 'eudach-uachdair 'n a làimh, ag-us 
gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoinibh a tighe, 
agiis labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e 
steach d'ar n-ionnsuidh Eabhi-uidlicach g'.ar 
maslachadh - thàinig e steach a m' ionn- 
suidhs' a luidhe leam, agus ghlaodli mise le 
g-uth àrd : 

15 Agus 'n uair a chual' e gu'n do thog mi 
suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh mi, 
au sin dh'fhàg e 'eudacli-uachdair maille 
rium, agus theich e, agns chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i 'eudach-uaclidair làimh 
rithe, gus an d'thàinig a mhaighstir dhach- 
aidli. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam briathran 

P GBNESIS, XL. so, ag ràdh, Thàinig an scirbhiseach Eabh- 
ruidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach do m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adli: 

18 Agus an uair a thog mise suas mo 
ghuth, agus a ghlaodh mi, an sin dh'f hàg e 
'cudach-uachdair maille rium, agus theich 
e mach. 

19 Agus 'n uair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdli, 
Air an dòigh so rinn do sheirbliiseach orm; 
an sin las 'f hearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph e, agus 
cliuir e 's a' phrìosan e, far an robh prìos- 
anaich an rìgh ceangailte : agus bha e an 
sin 's a' phrìosan. 

21 Ajch bha 'n Tighearn maille ri loseph, 
agiis nochd e tròcair dìia, agns thug e dha 
deadh-ghean ann an sùilibh fhir-gleidhidh 
a' phrìosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phrìosain 
fo làimh loseiph na priòsanaich uile a hha 
's a' phrìosan; agus gach ni a rinn iad an 
sin, b'esan a rinn e. 

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrìo- 
sain air ni sam bith a hha fo 'làimh, a chionn 
gvCn rohh an Tigheani maille ris agus an 
ni sin a riun e, thug an Tigheam air soii-- 
bheachadh .. J 

CAIB. XL. 

1 TMk/eadh ^am prlosan àrd hhuidealair, agiis 
àrd fhuineadair rìgh na h-Eiphit. 4 Ghuir 
ceannard an fhreiceadaiìi an càrarn, air 
loseph. 5 DK eadar-mhìiiich e an aislingean 
dlwibh. 

AGUS an dèigh nan nithean sin chuir 
buidealair rìgli na h-Biphit, agus 
'fhuineadair, fearg air am maighstir, ligh 
na h-Eiphit. 

2 Agus bha corniich mhòr air Pharaoh ri 
dithis d'a sheirbhisich, ris an àrd bhuid- 
ealair, agus ris an àrd fhuineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an tigh 
ceannaird an fhreiceadain 's a' phrìosan, 
far an rohh loseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreiceadain an 
ciiram air loseph, agTis f hritheil e dhoibh ; 
agus dh'f han iad tamull ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le 'chèile, 
gacìi f ear aca 'aisling fèin 's an aon oidliche, 
gach fear a rèir eadar-mhìneachaidh 'ais- 
linge; am buidealair agus fuineadair rìgh 
na h-Biphit, a hha ceangailte 's a' phrìo- 
san. 

6 Agus thàinig loseph a steach dan ionn- 
suidli 's a' mhaduinn, agus dh'amhairc e 
orra, agiis, feuch, hha iad dubhach. ^ 

7 Agus dh'fheòraich e de sheirbhisich 
Pharaoh a hha 'n làimh maille ris ann an 
tigh a mnaighstir, ag ràdli, C'ar son a tha 
bhur gnùis co muladach an diugh ? 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus cha n-eil neach againn a 
dh'eadar-mhìnicheas 1. Agus thubhairt 

42 loseph riu, Nach ann o Dhia tha gach 
eadar-mhìneachadh ? innsibh dhomhs' iad, 
guidheam oirbh. 

9 Ag-us dh'innis an t-àrd bhuidealair 'ais- 
ling do loseph, agus thubhairt e ris, A'm' 
aisling-sa, feuch, hha fìonain fa m' chomh- 
air. 

10 Agus air an fhìonain hlia tri mean- 
glain; agus hha i mar gu'm biodli i a' bris- 
eadh a mach, agus thàinig i fo a làn bhlàth, 
agus thug a Jjagaidean dearcan abuich 
uatha. ' '>-<}.- 'l^ /■ ( 

11 Agiis hÌM cupan Pharaoh a'm' làimh : 
ag-us ghabh mi na fìon-dhearcan, ag-us 
dh'fhàisg mi iad 'an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan 'an làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhaii-t loseph ris, '.S" e so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meanglain, 
is tri làithean iad. 

13 Eadlion 'an ceann thri làithean togaidh 
Pharaoh suas do cheann, agus bheir e rìs 
gu d'àite fèin thu; agiis bheir thu cupan 
Pharaoh 'u a làimh, mar a b'àbhuist duit 
i-oimhe, 'n uair a bha thu a'd' bhuidealair 
aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'n uair a ^*. 
dli'èireas gu maith dhuit, ag-us dean, guidla- 
eam ort, caoimhneas domh ; agus dean iom- 'T' 
radli orm ri Pharaoh, agiis thoir a mach mi ■ 
as an tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air falbh mi 
à tìr nan Babhruidheach, agus mar an 
ceudna'an so cha d'rinn mi ni sam bith gu 
'n cuirteadh 's an t-slochd mi. 

16 'N uair a chimnaic an t-àrd fhuinead- 
air gu'n d'eadar-mhìnich e gu maith, thubh- 
airt e ri losepli, BJha mise niar an ceudna 
a'm' aisling, agus, feuch, hha tri foascaidean 
geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid ab'àirde hha do 
gacli seòrsa bìdh air son Pliaraoh de dheas- 
achadh an fhuineadair; agTis dh'ith an eun- 
laith iad a mach as a' bhascaid air mo 
cheann. 

18 Agus fhreagair loseph, agus thubhairt 
e, /s e so a h-eadar-mhìneachadh : Na tri 
bascaidean, is tri làithean iad. 

19 'An ceann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air crann, agus itliidh an eunlaitli 
d'f heòil dliìot. ., - 

20 Agus air an treas là, comh-ainm là 
breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheir- 
bhisich uile : agns thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd f huineadair 
am measg a sbeirbhiseach. 

21 AgTis thug e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus thug 
e 'n cupan 'an làimh Pharaoh: 

22 Ach chroch e 'n t-àrd f huineadair, mar 
a dh'eadar-mhìnich loseph dhoibh. 

23 Gidlieadh cha do chuimhnich an t-àrd 
bhuidealair air loseph, achdhì-chuimhnich 
se e. GENESIS, XLI. OATB. XLI. I Dà aisling Pharaoh. 25 Dh'eadar-nMnich 
loseph iad. 33 Thug e comhaiHe do Plia- 
raoh. 3S Rinneadk e 'n a uachdaran air 
tìr na h-Eiphit. 66 Blia gorta air aghaidh 
naialmhainn uile. v -'--^'- 

GUS 'an ceann dà bliliadlina iomlan 
clmnnaic Pliaraoh aisUng; agus, feucli, 
sheas e làimli ris an amhainn : 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an arah- 
aimi seachd bà, sgiamhacli r'am faicimi, 
agns reamhar 'am feoil; agus bha iad ag 
ionallradli ann am mìn-fheur. v^^'V' . v'" 

3 AgTis, feucli, thàinig seachd bà eile nìos 
'n an dèigh as an amhainu, gTSnnda r am 
faicinn, agus caol 'n am feoil; agus sheas iad 
làimh ris na bà eile, air bruaich ua h- 
aimhne. 

4 Agiis dli ith na bà a hha gi'annda r'am 
faiciim agus caol 'n am feoil suas na seachd 
bà sgiamhacli agus reamhar. Mar sin 
dhìiisg Pharaoh. 

5 Agiis choidil, agus chunnaic e aisling 
an dara uair: Agns, feuch, dh'èiricìi suas 
seachd di^itìf arbhair air aon ^choinnlein, 
reachdmhor agus maith. sJ-^-j-X. 

6 Agus, feuch, dh'f hàs suas 'n an dèigh 
seachd djasan caola, ag-us air an^ seargadh 
leis a' ghaoith an ear. < . . \j 

7 Agus shluig na seachd diasan caola suas 
na seachd diasan reachdmhor agus làn : 
agus dhìiisg Phavaoh, agus, feuch, &' aisling 
a hK ann. 

8 Agiis 's a' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireacUi; agus chuir e fio.? uaith, agus 
ghairm e uile dliruidhean na h-Eiphit, agTis 
a daoine glic' uile : agus dli'innis Pharaoh 
'aisling dhoibli ; ach cha rohh neach ann a 
mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag i-àdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbhisich, 
agus chuir e mise 'an làimh ann an tigh cean ■ 
naird an f hreiceadaiu, araon miss, agus an 
t-àrd f huineadair. ' J^"^ 

II Agns chuunaic sinn aisling 's an aon 
'oidhche, mis' agus esan: chunnaic (/ach fear 
againn aisling a rèir mineachaidh 'aislinge. 

12 Agiis hha "n sin maille ruinn òganach 
Eabhruidlieach, seirbhiseach do cheannard 
an fhreiceadain; agus dh'innis sinn da,agus 
mliìnich e dhuinn ar n-aislingean: do gach 
fear againn arèir "aislinge nihìnich e. 

13 Agus mar a mhìnicli e dhuinn, mar sin 
bha c: mise chuir e rìs ann ani àite, ao'us 
esan chroch e. ?vVS>a>J'^ 

14 Agns chuir Pharaoh teaclidaire uaith, 
agus ghairm e loseph, agiis thug iad le 
cabhaig a mach as an t-slochd e: agusbheSrr 
se e fèin, agus raMìth e 'eudach, agiis 
thàinig e steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Chu]\naic mi aisling, agus cha n-eil neach 

43 ann a mhìnieheas i: agns chxtala mi air a 
ràdh mu d'thirachioII-sa,'n uair a chluinneas 
tu aisling, gur aithne dhuit a mìneach- 
adh. 

16 Agus fhreagair loseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha n-eil e annamsa: bheir Dia freag- 
radh sìth'5 do Pharaoh. Y^'^ -" -'^ 

17 Agus thubhairt Pharaoli ri loseph, 
'Am' aisling, feuch, sheas mi air bruaich na 
h-aimhne: 

18 Agus, feuch, tliàinig a nìos as an arah- 
ainn seachd bà, reanihar 'am feoil, agus 
sgiarahach ann an cruth; agus bha iad ag 
ionaltradh ann am mìn-fheur; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'n an dèigh, bochd agus ro ghrannda, 
agus caol 'am feoil: cha-n fliaca mi 'n sam- 
huil riamh ann an uile thìr na h-Eiphit air 
olcas. 

20 AgTis dh'ith na bà caola agus grannda 
suas na ceud seachd bà reamlira. 

21 Agus 'n uair a dlu'ith iad suas iad, cha-n 
aithnichteadh orra gTi'n d'ith siad iad; ach 
hha iad grannda r'am faicinn, mar an tois- 
each. An sin dhìiisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'ra' aisling; agus, 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinnlein, làn agus maith; 

23 Agus, feuch, dh'fliàs suas 'n an dèigli 
soachcl diasan, air an crìouadh, caol', agus 
seargta leis a' ghaoith an ear; 

24 Agus shluig na diasan caola suas na 
seachd diasan niaithe: agus dh'innis mi so 
do na druidhibh; ach cha rohh neach ani) 
a b'urrainn a' chàis flioillseachadh dho ;iih. 

25 Agus thubhairt loseph ri Pharaoh, 
Aisling Pharaoh, is aon i\ an ni sin a tha 
Dia gais a dlieauamh, dh'fhoiUsich o do 
Pharaoh. 

26 Naseachd bà maithe,is seachd bliadhna 
iad; agus na seachd diasan maithe, is seacli d 
bliadlma iad: is aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agus grannda 
a thàinig a nìos 'n an dèigh, is seachd 
bliadhna iad; agas na seachd diasan fàs', 
seargta leis a' ghaoitli an ear, bithidh iad 
'n au seachd bliadhna gorta. 

28 So an ni a thubhairt mi ri Pharaoh 
An ni a tha Dia gus a dheanamh, noclid e 
do Pharaoh. 

29 Feuch, iAa seachdbliadhnamòr phailteis 
a' teachd air feadh thìre na h-Eiphit uile: 

30 Agus èiridh seachd bliadhna gorta suas 
'n an clèigh, agusdì-chuimhuichear am pail- 
teas uilc 'au tìr na h-Eiphit; agus claoidhidh 
a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha-n aithnichear ani pailtcas 
anns an tìr, air son na gorta a leanas: oir 
bithidh i ro thront, - • * 

32 Agus a thaoì)irg-u'n do dhùblaicheadh 
an aisling do Pharaoh, tìm sin a chionn gu . 
hheil an ni air a shuidheachadli le Dia; agus V 
bheir Dia ann an aithghearradh gu crìch e. ^ 

33 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh a GENESIS, XLII. mach air son duhie a tha tuigseach agus 
glic, agus cuireadh e os ceanii tìre na h- 
liiphit c. 

34 Deanadh Pharaoli so, agus orduicheadh 
e luchd-riaghlaidh os ceann na tìre, agus 
togadh iad an cùigeamhcuid de thoradh 
tìre na h-Eipliit anns na seachd bliadhnaibh 
pailteis. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadluia maithe sin ri teachd, agus 
taisgeadh iad suas arbhar fo làimh Pharaoh, 
agus gleidheadli iad biadh ann.s na bailtibh. 

3P Igus bithidh ara biadh sin 'n a thaisg- 
each do'n tìr, fa chomhair uan seachd 
blìadhna gorta a bhitlieas ann an tìr na 
h-Eiphit: chum as nach tèid as do'n tìr leis 
a' ghorta. \ 

37 Agus bha a' cliomhairle maith ann an 
sìiilibh Pharaoh, agus ann an sìiilibh a 
sheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheirbhisich, 
Am bheil e 'n comas duinn a leithid so de 
dhuine fhaotainn, anns am hheil spiorad 
Dhè? 

39 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, A 
thaobli gu'n d'fhoillsich Dia so uile dhuit, 
cha n-eil neach ann cho tuigseach agus cho 
glic riut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-saj agus 
a rèir d'fhocail bithidli mo shhiagh uile air 
aii riaghladh: a mhàin 's an ngh-chaithir 
bithidh mise ni's mò na thusa. 

41 Agus thubliairt Pharaoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre na 
Ìi-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoli 'fhàinne bhàrr a 
làimhe, agus chuir e air làimh loseiijh e; 
agus sgeadaich se e ànn an trusgan de lìon- 
eudach grinn, agiis cliuir e slabhruidh òir 
m'a mhuineal. 

43 Agus thiig e air marcachd 's an dara 
carbad a M'aige fèin ; agus ghlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh an gìùn ; agus rinn se e 
'n a uachdaran air tìr na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, Is 
mise Pharaoli, agus as d'eugmhais-sa cha 
tog duine suas à làmh uo a chos ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Phai'aoh Saplinat-paaneah 
mar ainm air loseph ; agus thug e dha 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi : agus chaidh loseph a mach 
air feadh uile thìre na h-Eiphit. 

46 Agus hha loseph deich bliadlma fichead 
a dh'aois an uair a sheas e 'm fiamiis 
Pliaraoh rìgh na h-Biphit: agus chaidh 
losepli a mach o làthair Pharaoh, agus 
cliaidh e troimh thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach anns na 
seachd bliadhnaibh pailteis 'n a ghlac- 
aidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile uile bhiadh 
nan seachd liliadhna, a bha 'an tìr na h- 
Eiphit; agus thaisg e suas biadh 's na 

44 bailtibh : biadh fearainn gach baile, a hh/i 
mu'n cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir loseph r'a chèile sìol mar 
ghaineamh na fairge, ro mhòran, gus an do 
sguir e d'a àireamh ; oir hha e gun àireamh. 

50 Agus do losepii rugadh dithis mhac 
mun d'thàinig bhadlmachan na gorta, a rug 
Asenat dha, nighean Photipherah, sagairt 
Oin. 

51 Agus thug loseph Manaseh mar ainm 
air a' cheud-ghin ; oir thug Dia orm ars'esan, 
mo shaothair uile 'dhì-chuimhneachadh, 
agus tigh ni'athar uile. 

52 Agus air.an dara mac thug e Ephraim 
mar ainm ; oir thug Dia orm, ars asan, a 
bhi sìolmhor ann an tìr m'àmhghair. 

63 Agus chrìochnuicheadh seaclid bhadli- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na li- 
Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bUadhna na gorta 
ri teachd, mar a thubhairt loseph ; agnis 
bha a' ghorta anns na dùthchannaibh uile : 
ach ann an uile thìr na h-Eiphit bha aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann^ uireasbhuidh, an sin ghlaodli 
an shiagh ri Pharaoh air son arain : agnis 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh loseph ; an ni sin a their e ruibh, 
deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh na 
tahnhainn uile: agus dh'fhosgail loseph 
na tigheantaisg uile, ag'us reic e ris na 
li-Eiphitich : agus bhuadhaich a' ghorta ann 
an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh loseiph a cheannach 
hìdlt.; oir bhuadhaiph a' ghorta anns gach 
dùthaich. " ^ 

CAIB. XLII. 

1 Chuir Jacob a dheiclinear mhac dd'n Eipliil 
a cÌLeannach sìl. 17 Chuir loseph 'am 
prìosan iad mar luchd -bratha ; ach air 
cC diumha gvHm, fàgadh iad Sirneon, agus 
f/u'm pilleadh iad a rìs le^m bràthair a h'òiije, 
leigeadh as iad. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n 
robh sìol 's an Eiphit, thubhairt e 
i''a mhic, C'ar son a tha sibh ag amharc air a 
chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, clmala mi gu 
bheil sìol's an Eiphit ; rachaibh sìosan sin, 
agus ceannaichibh dhuinn as a siu, chum as 
gu'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràithrean 
loseiph sìos a cheannach sìl 's an Eiphit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràthair loseiph maille r'a bhràithribh : oir 
thubhairt e, Air eagal gu'n èirich olc dha. 

5 Agus tliàinig niic Israeil a cheannach 
sìl am measgna muinntir a thàiuig : oir blia 
a' ghorta aun an tìr Chanaaiu. 

6 Agus blia loseph 'n a uachdaran air an 
tìr : E' esan a bha a' reiceadh ri sluagh na 
tìreuile. Agus thàinigbràithrean loseiph, GENESIS, XLII. a^s clirom siad iad fèin sìos da, h 'n 
aghaidh gu làr. 

V Agus chmmaic loseph a bhràithrean, 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin 
'n a choigreach dlioibh, agus labhair e gu 
coimlieach riu; agus tlnibhairt e riu, Cia 
as a tliàinig sibh.se ì Agus thubliairt iadsan 
ris, A tìr Chanaain a cheanuach bìdh. 
S Agus dli'aithnicli losepli a bhràithrean, 
ach cha d'aitlniich iadsan esan. -.V>j., 

9 Agus chuimhnicli loseph air\ nà h- 
aislingibh a chunnaic e nm'n timchioll, 
agus thubhairt e riu, Is luchd-bfàtlia sibh ; 
a dh"f haicinn lomnoclidaidli na tìre thàiuig 
sibh. 

10 Ag-us thubhairt iad ris, Cha -n eadh 
mo thighearn', ach is ann a thàinig do 
slieirbliisich a cheannach bìdh : 

11 /s mic aon duine sinne uile, is daoine 
f ìrinneach sinn ; cha luchd-bratha do sheir- 
bliisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'fhaiciun lomnochdaidli 
na tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bhràthair 
dlieug do sheirbhisich, mic aon duine ann 
an tìr Chanaain ; agus, feuch, tha m Jcar 
a's òig' an diugh maille r'ar n-athair, agus 
tha h-aon nach maireann. ^-:\Jj.s-.K^ 

14 Agus thubhairt loseph riu, So an ui a 
thubhairt mi ribh, ag ràdli, Is luchd- 
bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoh, cha tèid sibh a mach à so. mur 
cig bhur bràthair a's òige an so. \\ 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, "'a^s 
thugadh eleis bhur bràthair, agus gleiclliear 
sibhse 'am priosan, chum as gu'n dearbhar 
bhur briathran, am liheil no nach 'eil f ìrinn 
annaibh: no mar is beò Pharaoh, gu 
cinnteach is luclid-bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm priosan iad uile i-è 
thri làithean. 

IS AgTis thubhairt loseph riu air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beò: oir 
tha eagal Dhè ormsa. 

19 Ma 's daoine firinneach sibh, fàgar aon 
d'ur bràithribh ceaugailte 'au tigh bhur 
prìosain : agus imichibli-sa, thugaibh leibh 
sìol air son gorta bliur teaghlaicliean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige a 
m' ionnsuidh ; mar sin dearbhar bhur 
briatliran, agus cha-n fhai^h sibh bàs. 
Agus rinn iad mar sin. ' . : 

21 Agus tlmbhairt_iad r'a chèile. Tlia 
sinn gu deimliin cioutacli a thaobh ar 
bràthar, do blu'ìgh gu'm faca sinu cradli 

^^nama, 'n uair a ghuidli e oirun, agus nach 
d'èisd sinn ris: uime sin thàinig an airc so ' 
oirnn. d-Ub\<jU^3 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag ràdh, i 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdh, ] 
Na peacaichibh an agliaidh an leinibh? 
agus cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, , 

45 mar an ceudna tha 'fluiil air a h-iarraidh 

oirnn. 

23 Agus cha robh f hios aca-san gu'n rohh 
losepli 'g an tuigsiun ; oir hJia eada^v 
theangair eatorra. i '.' v'i . ' 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, agus 
ghuil e; ag-us phill e rìs d'an ionusuidh, agus 
labhair e riu, agus thug e Simeon uatha, 
agus clieangail se e fa chomhair an sùl. 

25 An siu dh'àitlin losepli an saic a 
lìonadh le sìol, agus airgiod gach duine a 
chur air ais 'n a shac, ag-us biadh a tlioirt 
doibh air son ua sliglie : agus is ann mar so 

j a rinn e riu. 

26 Agus thog iad an slol air an asalaibh, 
agns dli'imich iad à sin. 

27 Agus an uair a dli'f hosgail fear dhiubli 
a shac, a thoirt bìdh d'a asal 's an tigli-/ 
òsda, clrannaic e 'airgiod ; oir, feuch, hìia 
6 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bliràithribli, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, feuch, 
tha e eadhon a'm' shac. Agus dli'f liàihiich 
an cridlie, agus bha eagal orra, ag ràdh 
gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn ? 

29 Agus thàinig iad a chum lacoib an 
athar, do thìr Chanaain, agus dh'innis iad 
dlia gacli ui a thachair dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair an duine a tlia 'n a uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, agus gliabh 
e sinn mar luchd-bratha air an dùthaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine 
f ìrinneacli sinne ; cha luchd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bhràthair dheug siun, mic ar 
n-athar; tha aon mhac nacli maireann.^ 
agiis tha 'm mac a's òige 'n diugh maille 
r'ar n-athair ann an tìr Chanaain. 

33 Agus thubhairt an duine, uachdaran 
na tìre ruiun, Mar so aithuichidli mi gur 
daoine fìrinueaeli sibh; fàgaibh aon d'ur 
bràitliribh maiUe riumsa, agais gabhaibh 
hiadh air son gorta bhur teaghlaichean, 
agais bithibli ag imeaclid : 

34 Agus thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m'ionnsuidli ; an sin bithidh fios agam 
nach luchd-bratha sibh, acìi gur daoine 
f ìrinneach sibh : mar sin bheir mise bhur 
bràthair dhuibh, agus ni sibh ceannachd 
's an tìr. 

35 Agus an uair a thaom iad an saic, 
feuch, hha ceaugiachau airgid gacli dmue 
'u a shac fèin, agus an uair a chuuuaic iad 
fèin agus an athair na ceanglachain airgid, 
blia eagal orra. 

36 A.gus thubhairt lacob an atliair riu, 
Thug sibh uamsa mo chlann : loseph cha 
mhaireann, agus Simeon cha mliaireann, 
agus Beuiamin bheir sibh air falhh: 
'm'aghaidli-sa tha ua nithean sin uile. 

37 AgTis labhair Reuben r'a atliair, ag 
ràdli, Cuir gu bàs mo dliithis mliac, mur 
toir mi a d'ioimsuidli e : thoir thairis do m GBNESI8, XLIIl. làimlis' e, agus blieir mise a d'iomisuidh 
a rìs e. 

38 Agus thubhaii-t e, Cha tèid mo mhac 
sìos maiUe ribh ; oir tha a bhràthair marbh, 
agus dh'fhàgadh esan 'n a aonar: ma 
thachras olc dha 's an t-slighe air an tèid 
sibh, an sin bheir sibh sìos m'fhalt liath le 
bròu do'u uaigh. 

CAIB. XLIII. ti^'^ • 

1 Le comhairle ludah leig lacob le Benianiin 
dol do'n Eiphit. 15 Thur/adh hràilhrean 
loaeiph a dKionnsuidh a tìi ighe. 26 Ghaùh 
e ffu h-aoidkeil riu, agus dh'ith agus dh'òl iad 
madle 7'is. 

GUS bha a' ghortaro mhòr 's an tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad an sìol 
a thug iad as an Eiphit, thubhairt an ath- 
air riu, Rachaibh a rìSj ceannaichibh dhuinn 
beagan bìdh. Iv^-^P^^ 

3 Agus labhair lutìah ris, ag ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh, 
Cha-n f haic sibh mo ghnùis-sa, mur bi bhur 
bràthair maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille ruinn, 
thèid sinn sìos, agus ceanuaicliidh sinn 
biadh dhuit; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha tèid sinn 
sìos : oir thubhairt an duine ruinn, Cha-n 
f liaic sibh mo ghniìis, mur bi bhur brà- 
thair maiUe ribh. 

6 Agu9 thubhairt Israel, C'ar son abhuin 
sibh cho olc rium, agus gu'n d'innis sibh 
do'n duine gu'n robh bràthair tuilleadh 
agaibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'f hiosraich an 
duine dhinn gu teann m'ar timchioll fèin, 
agus mu thimchioll ar càirdean, ag ràdh, 
Am bJteil bhur n-athair fathast beò? am 
bheil bràthair eile agaibh ì Agus dh'innis 
siuue dha a rèir brìgh nam briathar sin: 
Am b'urrainn sinue fios a bhi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agus tliubhairt ludah ri h-Israel 'ath- 
air, Cuir an t-òganach maille riumsa, agus 
èiridli sinn, agus imichidh sinn, a chum as 
gu'm bi sinn beò agus nach faigh sinn bàs, 
araou sinne, agus tliu fèiu, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'ni' urras air a shon; o m' 
làimh-sa iarraidh tu e: mur toir mise a 
4'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthajr e, 

'-'■An sin biodh a' chòire gu bràth orm. > 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh moille, 
gìx cinnteach bha sinn a nis air pilltinn 
air ar ii-ais an dara uair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
3Ia dh'j'heumas a' chàis a bhi mar siji a 
nis, deanaibh so ; gabhaibh de'n Vòi'àclK a's 
foarr 's au tìr 'n ur soithichibh, agus tlmg- 
aibh sìos tiodhlac do'n duine; beagan ìoc- 
shlaint, agus beagan meala, spìosraidh, 
agus mirr, cnothan, agus almoineau : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dùbailte 

46 'n 'ur làimh, agus an t-airgiod a thugadh 
air ais 'am beul bhur sac, thugaibh air 
ais e 'n 'ur làimh; theagamh gur }.nearachd 
a bh'ann. ' 

13 Gabhaibh mar an eeudna bhur bràih- 
air; ag-us èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn- 
suidh an duine. ,0; 

14 Agus gu'u tugadh Dia mle-chumhachd- 
ach {ròcair dhuibh an làthair an duine, 
chum as gu'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamin : ach ma chaiU 
mise ìno chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoine an tiodhlac sin, 
agus thug iad leo airgiod dìibailte 'n an 
làimh, agus Beuiamin; agus dh'èirich iad, 
ag-us chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas 
iad an làthair loseij^h. 

_ 16 Agus an uair a chunnaic loseph Beu- 
iamin maille riu, thubhairt e ri fear-riagh- 
laidh a thighe, Thoir na daoine sin dacli- 
aidh, agus marbh, agus deasaich; oir maillu 
riumsa ithidh na daoine sin air mheadlion- 
là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr lo- 
seph; agus thug e na daoine do thigh lo- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, 'chionn 
g-u'n d'thugadli iad do thigh loseiph, agus 
thubhairt lad, 'S ann air son an airgid, a 
chuireadh air ai&'n ar sacaibh a' cheuduaii-, 
a thugadli a stigh sinn; chum gu faigh e 
cion-fàth 'n ar n-aghaidh, agus gu'n tuit e 
oirnn, agus gu'n gabh e siim mar thi'àill- 
ean, agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do fhear- 
riaghlaidh tighe loseiph, agus labhair iad 
ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, mo tìiighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas an toiseach 
a cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n tigh- 
òsda, agus a dh'f hosgail sinn ar saic, feuch, 
Nm airgiod gach fir 'am beul a shaic, ar n- 
airgiod 'n a làn chothrom : agus thug sinn 
air ais leinn e 'n ar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'n ar làimh a cheannach bìdh : cha- 
n-'eil fhios againn cò 'chuir ar u-airgiod 'v. 
ar sacaibh. ^iìM. 

23 Agus thubhairt e,feìth gu robh dhuibh, 
na biodh eagal oirbh : thug bhur Dia fèin, 
agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh ')> 
'ur sacaibh: fhuair mise bhur n-airgiod. 
Agus thug e Simeou a mach d'an ionnsuidii. 

24 Agus thug an duine na daoine steaeh 
do thigh loseiph, ag-us thug e uisge dhoibh, 
agTis uigh iad an cosan, agus thug e biadJi 
d'an asalaibh. 

25 Agus dli'ulluich iad an tiodhlac 'an 
coinneamh do loseph teachd aig meadhon- 
là; oir chual' iad gu'u robh iad gu aran 
itheadli an sin. 

26 Agus an iiaìr a thàinig loseph dhach- 
aidh, thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, a GENESIS, XLIV. agus chrom bha 'n ari làimb, do'n tigh 
siad iad fèin dha gu làr. 

27 Agiis dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
maith, agiis thubhairt e, Am bheil bhur 
n-athair, au seann duine mu'n do labhair 
6ibh, gu maith ì Am bheil e fathast beò ? 

2S Agiis thubhaii-t iadsan, nia do sheu*- 
bhiseach ar n-athair-ne gu maith; tha e 
fathast beò : agus chrom siad iad fèin sìos, 
agus rÌLLU iad ÌLmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shììilean, agus chun- 
naiceBeuianiin abhràthair, macamhàthar, I eamaid au'giod no òr 
agus thubhairt e, An e so bhur bràthair a's \ earua ? 
òige, mu'n do labhair sibu rium? Agus rìreadli a' deanamh fiosachd ? ìa olc a f hu&- 
radh sibh so a dheanamh. 

6 AgTis rug e orra, agus labhair e riu na 
briathran ceudua. 

7 Ag^is thubhairt iad ris, C'ar son a labh- 
ras mo thighearn na briathran so ? nar leig- 
eadh Dia gu'n deauadh do sheirbliisich a 
rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a f huair sinn 'am 
beul ar sac, thug siun a rìs a d'ionnsuidli à 
tìr Chanaain; ciounus uime sin a ghoid- 

à tiffh do thigh- 9 Cia b'e air hith de d'sheirbhisich aiof thubhairt e, Gun robh Dia gi-àsmhor dhuit, ' am faighear e, ciiirear gTi bàs esau, agus 
a mhic. --x , . - - ^ i bithidh sinne mar au ceudna 'n ar tràiUean 

30 Agus rinn loseph cabhag, oir bha a aig mo thighearn. chridhe a' tiomachadh r'a bhiiithair; agiis 
dhiarr e àit anns an guileadh e ; agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, ag-us ghuii e 
'n sin. 

^31 Agus nigh e 'eudan, ag-us chaidh e 
màch, agus chum e air fèia, agus thubhairt 
e, Cuiribh sìos aran. 

32 Ag-us chuir iad sìos dhasan leis fèin, 
agTis dhoibhsau leo fèin, agus do na h- 
Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèin; a 
chionn nach feudadh na h-Eiphitich aran 
itheadh raaille ri.s na h-Eabhruidliich; oir 
is gràinèìleachd sin do na h-Eiphitich. 10 Agiis thubhairt e, A nis ma ta tith' 
cadh e rèir bhur briathar : bithidh esan aig 
am faighear e 'n a sheii-bhiseacli agamsa ; 
agTis bithidh sibhse neòchoireach. 

11 An sin thug iad a nuas gni grad gach 
duine a shac fèin gu làr, ag-us dh'fhosgail 
gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich e 
aig an f hear' bu shine, agus sguir e aig an 
f hear a b'òige : agns f huaradh au cupan 
aun an sac Bheniamin. 

13 Au sin reub iad an eudach, agus chuir 
gach duine a shac air 'asail, agus phill iad 33 AgTis shuidh iad sìos 'n a làthair, an do'u bhaile. 
ceudghra a rèir a chòir-bhreithe, agirs am : 14 Agus thàirrig Iudah,ag-us abhràithrean 
fear a b'òige a rèir 'òige : agirs ghabh na do thigh loseiph (oir hha e fathast an sin) daoine iongaiìtas gach fear r'a clièile.' 
34 Agus ghabh esan, agus chuir e cuibh- 
^rionnan o 'làthair fèin d'an ionnsrridlr : ach 
rinn e cuibhrionn Bheniamin crrig uairearr 
ni bu mhò na cuid a h-aoin aca-san. Agrrs 
dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris. 

CAIB. XLT^ 

1 InnleacJid loseipJi a chvmail Bheniamin. 12 
Fhuaradh cupan airgid loseiph'am beidsaic 
Bheniamin. 18 Athcìiuinge iriosal ludaU. 

AGUS dlr'àithn e do fhear-riaghlaidh a 
thighe, ag ràdlr, Lron saic uan daoine 
le srol, a' mheud 's is urraiun iad a ghiùlan, 
agus cuir airgiod gach duine 'am berd a 
shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an crrpan airgid, 
'am beul saic an f hir a's òige, agus airgiod 
a shìl : agrrs rran e a rèir an fhoeail a labh- 
air loseph. 

3 Co luath 's a bha 'nrhaduiun soiUeir, 
chrrireadh na daoine air falbh, iad fèin agus 
an asail. 

4 Agus an uair a chaidli iad a mach as 
a' bhaile, agus gun iad fathast fad o làimh, 
thubhairt loseph ri f ear-riaghlaidh a thighe, 
Eirich, lean na daoine ; agrrs an uair a 
bheireas tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol 
sibh olc 'an èiric maith ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil mo 
thighearTT ag òl l agus leis am bheil e da 

47 1-àgT.rs thuit iad sros 'n a fhianuis air an làr. 
i IS.Agus tlrubhairt loseph riu, Ciod e arl 
gnìomlr so a rinn sibh? nach robh fhios 
agaibh grrr aithne do m' leithidse de dhrrine 
da rrreadh fiosachd a dheanamh? 
i 16 Agrrs thrrbhairt ludah, Ciod a therr 
; sinn ri ru' thighearn? cionnus a labhras sinn? 
' uo cionrrrrs a glrlanas sinn sian fèin? fhuair 
Dia a mach aingidlreachd do slreirbhiseach ; 
feuch, tha sinne 'n ar seirbhisich do ni' 
thighearn, araon sinne, agus esan mar au 
ceudna aig an d'fhuaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Xar leigeadlr Dia 
gu'rr deanaiimse so: ach an drrine aig an 
d'fhrraradh an crrpan, bithidh esan 'rr a 
sheirbhiseach agamsa; agrrs d'rrr taobhsa, 
rachaibh suas 'an sìth a cÙr'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 Au sin thàirrig ludah am fagus da, agus 
thubhair-t e, Och rrro thighearTra, leig le d' 
sheirbhiseach.grridheam ort,focaI a labhairi; 
arm au cluasaibh mo thighearn', agus ira 

j lasadh d'fhearg an aghaidh do sheirbhisich: 
oir is amhrril thusa agus Pharaoh. 

19 Dh'fheòraich mo thighcanr d'a sheir- 
bhisich, ag ràdh. Am bheil athair agaibh, 
no bràthair? 

20 Agrrs thubhairt sinn li nr' thigheani, 
: Thaathair agaiun,seanndrrine,agus leauabh 

a sheair aois,maotIu-an: agirs tlia 'bhràthair 
marbh, ag-us dlr'fhàgadh esan 'n a aonar di GENESIS, XLV. chloiiin a mhàthar, agus tha gràdh aig 
'athair air. 

21 Agus thubhairt thu ri d' sheirhhisich, 
Thugaibh a nuas e do m' iomisuidlis' a 
chum as gu'n socruich mi mo shìiilean air. 

22 Agus tliubhairt sinne ri m' thighearn, 
Cha-n fheud an leanabh 'athair fliàgail: oir 
nam fàgadh e 'athair, gheibheadh 'athair 
bàs. 

23 Agus thubhairt tlmsa ri d' sheirbhisich, 
Mur tig bhur bràtliair a's òige nuas maille 
ribli, cha-n fhaic sibli m'aghaidh-sa ni's mò. 

24 Agus an uair a cliaidh sinne suas 
a dh'ionnsuidli do slieirbliisicli m'atliar, 
dh'innis sinn da focail mo tliigliearna. 

25 Agus tliubliairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaicliibh dhuinn beagan bìdh. 

2G Agus thubliairt sinne, Cha-n flieud sinn 
dol sìos: ma bliios ar bràthair a's òige maille 
ruinn, au sin tliyid sinn sìos; oir cha-n 
fheud sinn aghaidh an duine fhaicinn, mur 
bi ar bràthair a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseacli 
m'athair ruinn, Tha fhios agaibli gu'n do 
rug mo bheau ditliis mhac dhonili. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach uam, 
agus tluibhairt mi, Gu cinnteach reubadh j 
'n a bliloiglidibh e; agiis cha-n fliaca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so uam 
mar an ceudna, agus gu'u tig tubaist air, 
bheir sibh sìos m'fhalt liath le bròn do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a 
dh'ionnsuidh do sheii-bhisich m'athar, gun 
an leanabh maille ruinu; (do bhrìgh gu 
bheil 'anamsa ceangailte ann an anam an 
leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'n uair a chi e nach 'eìl an 
leanabh maille ruinn, gu'm faigh e bàs: 
agus bheir do slieirbhiseach sìos falt liath 
do sheirbhisich ar n-athar le bròn do'n 
uaigh. 

32 Oir chaidli do sheirbhiseach 'an urras 
air son an leinibh do m'atliair. ag ràdh, Mur 
toir mi a d' ionnsuidh e, an sin bithidJi mi 
fo choire aig m'athair gTi bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le 
d' sheirbhiseach fautuinn 'an àit an leinibh, 
a'm' thràill do m' thighearn; agus leig leis 
an leanabli dol suas niaille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mise suas a dh'ionn- 
suidh m'athar, agus gun an leanabh maille 
rium? air eagal gu faic mi 'u t-olc a thig air 
m'athair. 

CAIB. XLV. 

1 Rinn loseph e fèin aithnichle d'a hhràithribh; 
thug e comhfìmrtachd doihli, agm chuir e fìos 
leo air 'atJiair. 21 Tliug e dlioibh carhadan 
agus lòn air son na slighe. 27 'N uair a pìiill 
iad, agus a dh'innù iad so do lacoh, dìi'alh- 
bheothaich a spiorad. 

AGUS cha b'urrainn loseph cumail air 
fèin 'n an làthair-san uile a sheas 
48 làimh ris; agus ghlaodh e, Cuiribh gach 
duine mach uam: agus cha do sheas duine 
sam bith maille ris, an uair a rinn loseph 
e fèin aithniclite d'a bhràitliribh. 

2 Agus ghuil e g-u h-àrd: agus chuala na 
h-Eiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Ag-us thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Is mise loseph; am bheil ni'athair fathast 

j beò? agns cha b'm-rainn a bhràithrean a 
fhreagaii-t; oir bha eagal orra roimh a 
làthair-san. 

i 4 Ag-us thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Thigibh am fagus domh, g-uidheam oirbh; 
agus thàinig iad am fagiis: Agus thubhairt 
esan, Is mise loseph bhur bràthair, a reic 
sibhse do'n Eiphit. 

j 5 Agus a nis na biodh doilgheas oirbh, no 
cormich agaibh ribh fèin, a chioim gu'n do 
reic sibh mise an so; oir chuir Dia roimliiljJi 
mi, gii sibhse a ghleidheadh beò: 

6 Oir rò an dà bhliadhna-sa bha a' ghorta 
j 's an tìr, agus tha fathast cùig bliadlma ri 
teachd, anus nach bi aon chuid treabhadh 
no foghar. 

\ 7 Agus chuir Dia mise roimhibh , a ghleidh- 
eadh dhuibhse iarmaid air tlialamh, agus a 
j thearnadh bhur beatlia le fuasgladh mòr. 

8 A nis uime siu, cha sibhse a chuir mise 
[ an so, ach Dia; agus rinn e mi a'm' athair 

do Pharaoh, agus a'm' thighearn os ceann 
a thighe uile, agus a'm' uachdarau ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus racliaibh suas a 
chum m'athar, agus abraibh ris, Mar so thu- 
bhairt do mhac loseph, Rinn Dia mise a'm' 
uachdaran air an Eiphit uile; thig a nuaa 
am' ionusuidh, na dean moille: 

10 Agus gabhaidli tu còmhnuidh'am fear- 
ann Ghosein, agus bithidh tu'm fagus 
dhomhsa, thu fèin, agus do chlann, agais 
clann do chloiune, agus do threudan, agus 
do bhuar, agus gach ni a tha agad. 

11 Agus beathaichhidli mise thu 'n sin, 
(pìr ^2ittig,stbithidhcmg bliadlma gorta ann,) 
air eagal gu'n tig thu fèin, agus do theagh- 
lach, ag-us gach ni a tha agad, gn bochdainn. 

12 Agus, feuch, tha bhur sùilean a' faicinn, 
agns sùilean mo bhràthar Blieniamin, gur 
e mo bheul fèin a tha labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do ni'athair mo 
ghlòir-sa uile 's an Eiphit, agus gach ni a 
chimnaic sibh; agus ni sibh cabhag, agus 
blieir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal a bhràthar 
Beniamin, agus ghuil e; ag-us ghuil Beu- 
iamin air a mhuineal-san. 

15 Phòg e niar an ceudna a bhràithrean 
uile, agus ghuil e os an ceann: agus 'n a 
dhèigh sin rinn a bhràithrean cainnt ris. 

16 Agiis chualas iomradh so ann an tigh 
Pharaoh, ag ràdli, Tha bràithrean loseiph 
air teachd: agus thaitinn e gu maith ri 
Pharaoh, agus r a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, GENESIS, XLVI. Abair ri d'bhrèitliribh, Deanaibh so; sac- 
chibh bhurn-ainmhidhean, agus imichibh, 
rachaibh do thìr Chanaain. 

IS Agus thugaibh leibh bhui- n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a m' 
ionnsuidhse, agus bheir mise dhuibh maith 
tìre na h-Eiphit; ithidh sibh reamhrachd 
na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit; deanaibhse 
mar so: thugaibh leibh à tìr na h-Eijphit 
cai'badan air son bhur cloinne bige, agus 
bhur ban, agus thugaibh bhur n-athair 
leibh, agus tlugibh. 

20 Agus na bitheadh suim agaibh d"ur 
n-aimeis-thighe; oir is leibhse maith tìre 
na b-Eiphit uile. 

21 AgTis rinn clann Israeil mar sin: agus 
thug loseph dhoibh carbadan a rèir ordugh 
Phai-aoh; agus thug e dhoibh lònair son na 
shghe. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon diubh 
fa leth, culaidhean eudaich; ach do Bhenia- 
Diin thug e tri cheud bonn airgid, agus cùig 
culaidhean eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar 
80: deich asail a' giiìlan de nithibh maithe 
na h-Eiphit, agus deich asad bhoii-ionn a" 
giùlan sìl, agus arain, agus lòin d'an athair 
air son na shghe. 

24 Mar sin chuir e a bhràithrean air falbh, 
agus dh'imich iad: agus thubhairt e riu, 
Feuchaibh nach cuir sibhamach air a chèiie 
au- an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'ionu - 
smdh lacoib an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, Tha 
loseph fathast beò,agusiA(ze 'n a uachdaran 
air tìr na h-Eiphit uile. Agus dh'f liaunaich 
cridhe lacoib, oir cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
loseiph, a labhair e riu: Agus an uair a 
chunnaic e na carbadan a chuir loseph g'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
an athar. 

28 Agus thubhairt Israel, 7* leòr e; tha 
loseph mo nihac fathast beò: thèid mi agus 
chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLYI. 

1 Thug Dia rm-sneach agua sOlas do lacoh aig 
Beer-seba. 5 sin ckaidh e fèin agus a 
theaghlach ddn Eiphit. 29 Choinnich Ìoseph 
e. 31 Sheòl e d'a bhràiUiribk ciod a theireadh 
iad ri Fharaoh. 
lODairtean 

'athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeanaibh na h-oidhche, agus thubhairt 
e, A lacoib, a lacoib : Agus thubhairt esan, 
Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
d'athar: na biodh eagal ort dol sìos do"n 

49 Eiphit; oir ni mise a'd' chinneach mòr thu 
an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n Eiphit , 
agus bheir mi mar an ceudna g-u cinnteach 
a nìos thu rìs : agus euiridh loseph a làmh 
air do shùUibL 

5 Agus dh'èirich lacob suas o Bheer-seba: 
agus thug mic IsraeU leo lacob an athair, 
agTis an clann bheag, agus am mnathan, 
anns na carbadan a chtiir Pharaoh g'a ghiu- 
lau. 

6_Agus ^habh iad an sprèicUi, agus am 
maoin, a thuair iad ann an tìr Chanaain, 
agus thàinig iad do"n Eiphit, lacob, agus a 
shliochd uile maiUe ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maUle ris, a 
nigheauan, agus nigheanan a mhac, agus a 
shliochd uile thug e maiUe ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmean chloinn Israeil, 
a thàinig do'n Eiphit, lacob agus a mhic : 
Eeuben, ceud-ghin lacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus Phal- 
hi, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin ; lemuel, agus la- 
min, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Agus mic Leblii; Gerson, Cohat, agus 
Merari. 

12 Agus mic ludah ; Er, agus Onan, agus 
Selah, agus Phares, agus Serah : ach f huair 
Er agus Onan bàs ann an tìr Chaiiaain. 
Agus b'iad mic Phareis, Hesron, agus Ha- 
mul. 

13 A^s mic Isachair ; Tola, agus Phub- 
hah, agus lob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin; Sered, agus Elon, 
agus lahleel. 

15 Is iad sin mic Leah, a rug i do lacob 
'am Padan-aram, maille r'a nighinn Dinah ; 
ìiiad uile anaman a mhac agiis a nigheanau 
tri-deug 'ar f hichead. 

16 Agus mic Ghaid; Siphion, agus Hagai, 
Suni, agus Esbon, Heri, agus Arodi, agua 
Areli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, agiis Isuah, 
agus Isui, agus Beriah, agus Serah am piu- 
thar. Agus mic Bheriah; Heber, agus 
Malchiel. 

18 Is iad sin mic Shilpah, a thug Laban 
da nighinn Leah; agus nig i iad sin do 
lacob, eadlwn sè anaman deug. 

19 Mic RacheU mnà lacoib; loseph, agus 
Beniamin. 

20 Agus rugadh do loseph ann an tìr na 
h-Eiphit, Manaseh agus Ephraim, a rug 
Asenat nighean PhotiiAerah sagairt Oin 
dha. 

21 A^sViad mic Bheniamin; Belah agus 
Becher, agiis Asbel, Gera, agus Naaman, 
Ehi, agus Ros, Mupim, agus Hupim, agus 
Ard. 

22 Is iad sin mic RacheU, a rugadh dt 
lacob : na h-anaman uile, ceithir-deug. 

23 Agais mic Dhain; Husim. GENESIS, XLVII. '24 Agus micNaijhtali; laliseel, agus Guni, 
agus leser, agus Sillem. 

25 /s iad sin mic Bhilhah, a thug Laban 
cVa nighiun Rachel, a rug i do lacob: na 
h-anaman uile, seachdnar. ' f,- 

26 Ka h-auaniau uile a thàinig le lacob 
do'n Eiphit, a thàinig a mach as a l^sraidh, 
a thuilleadh air mnaibh mhac lacoib ; Viad 
na h-anamanua so uile tri fìchead 's a sè. 

27 Agus mic loseiph a rugadh dlia 's an 
Eiphit, ì)u dhà auam iad: uile auaman 
thighe lacoib, a thàinig do'n Eiphit, hu tri 
fichead 's a deich iad. 

28 Agais chuir e Indah roimhe gu loseph, 
chum as gu'n tugadli e fios dha teachd 'u a 
làthair ann an Gosen ; agus thàinig iad gu 
fearann Ghosein. 

~ 29 Agus bheartaich loseph a charbad, agus 
"cbaidli e suas 'au coinneamh Israeil 'athar 
g-u Gosen ; agus nochd se e fèin da, ag-us 
thuit 6 air a mhuineal, agus ghuil e air a 
mlraineal rè tamuill.'^;'^^; "A'.- '1 

30 Agusthubhairtlsì'aelri Ìoseph, Faigh- 
eams' a nis bàs, o chunnaic mi do ghniiis, 
do bhrìgh gu hheil thu fathast beò. 

31 Agus tliubhairt loseph r'a bhràithribh, 
agus ri teaghlach 'athar, Thèid mise suas, 
agus c^iridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus 
their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus 
teaghlach m'athar, a hha aun an tìr 
Chanaain, air teachd a m' ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, oir bu 
luchd-sprèidhe iad; agus thug iad leo an 
treudan, agus am feudail, agus gach ni a 
hK aca. 

. 33 Agus tarlaidh 'n uair a ghairmeas 
^Pharaoh oirbh, agnis a their e, Ciod is ceird 
< dixibli? 

34 Gun-abair sibhse, Bu hichd-sprèidhe do 
sheirbhisich o'r n-òige eadlion gus a nis, sinn 
fèin agus mar an ceudna ar n-aitlirichean; 
chum as gu'n gabh sibh còmhnuidh auu 
am fearann Ghosein, oir is gTàineìIeachd do 
ua h-Eiphitich gach buachaille sprèidhe. 

CAIB. XLVII. 
1 Thug loseph cùignear d'a, hhràithrihh agns 
'aihair 'an làthair Pharaoh. 11 Shuidhich e 
iad ann an tìr Raimseis agus bheathaich e 
iad. 28 A ois lacoih : 29 mhionnaich losepli 
dhagu''nadhlaiceadhseemaiUe faaithrichibh. 

A N sin thàinig loseph agus dh'iuuis e do 
J\. Pharaoh, agus thubhairt e, Thàinig 
iii'athair agais mo bhràithreau, agiis an 
treudan, agus am feudail, agiis gach ni a hh' 
aca, a mach à tìr Chanaain ; agus, fsuch, 
tha iad ann am fearanu Ghosein. o«r^ 

2 Agus ghabh e cùigneSF d'a bhràithribh, 
agus chuir e 'n làthair Pharaoh iad. 

3 AgTas thubhairt Pharaoh r'a bhràithribh, 
Ciod is ceird duibh? AgTis thubhairt 
iadsan ri Pharaoh, Is buachaillean do 
sheirbhisich, siun fèm ag-usar n-aithricheau. 

4 Thubhairt iad marau ceudna ri Pharaoli, 
'aS' anu gu bhi air chuairt anns an tìr a 

50 thàiuig siun, oir cha n'-eil feur aig do 
I sheirbliisich d'an sprèidh, do bhrìgh gu 

bheil a' ghorta mòr ann an tìr Chanaain : a 

nis uime siu, guidheamaid ort, leig le d 
, sheirbhisich còmhnuidh a ghabhail 'ara 

fearann Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh ri loseph, ag 
ràdh, Thàiuig d'athair agus do bhràithrean 
'ad ionnsuidh : 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; anns a' 
chuid a's fearr de'n fheai-ann thoir air 

I d'athair ag-us do bhràithribh còmhnuidh a 
[ ghabhail ; gabhadli iad còmhnuidh 'am 
fearanu Ghosein; agus ma's aithne dhuit gn 
bheil 'n am measg daoine comasach^Tii thu 
iad'nan àrdbhuachaillibhairmosprèidli-sa^; 
[ 7 Agus thug loseph lacob 'athair a stigh, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e : agTis 
blieannaich lacob Phai'aoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri lacob, Ciod 
I a's aois dhuit? 

9 Agus thubhairt lacob ri Pharaoh, iad 
làithean bhliadhnachan mo chuairte ceud 

i agus deich bliadlma fichead : bu tearc agus 
j olc làitheau bhliadJinachan mo bheatlia" 
1 aguschad'ràinigiadlàitliean bhliadhnachau 
I beatha m' aithrichean ann an làithibh aii 
■ cuairte-sau. 

10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, agus 
chaidli e mach à làthair Pharaoh. '^WIsì^Ja/ 

11 Agus shuidhich loseph 'athair^gTis a 
bhràithrean, agus thug e dhoibh sèllbh 
aun an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's 
fearr de'n fhearann, ann am fearauu 
Rameseis, mar a dh'àithu Pharaoh. 

12 Agus bheathaich loseph 'athair, agus a 
bhràithrean, agiis uiìe theaghlach 'athar lo 
h-aran, a rèir an cloiune. 

13 AgTis cha rohh arau anns au tìr uile ; 
oir hha a' ghorta ro mhòr, air chor as gn'u 
robh tìr ua h-Eiphit, agTis tìr Chanaaiu 
uile fann leis a' ghorta. ^^lu*^'^ 

14 Agus chi'uinnich Iosef)h an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tìr na h-Eiphit, 
agus aun an tìr Chanaain, air sou a' bhìdh 
a cheannaich iad: agus thug loseplì au 
t-airgiod do thigh Pharaoh. /L!;^'..^.^!*^' 

15 Agus an uair a theirig airfiod ann au 
tìr ua h-Eiphit, ag-us ann au tìr Chanaain, 
thàiuig na h-Eiphitich uile gii loseph, ag 
ràdli, Thoir dhuinu arau: c'ar sou a 
gheibheamaid bàs a'd' làthair? oir theirig 
ar n-airgiod. 

16 Agus thubhairt loseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dliuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuihh. 

17 Agus thug iad an sprèidli gu loseph : 
agus thug loseph dhoibh aran air son each, 
agus air son nan caorach, agiis air son a' 
chruidli, agus air sou nan asal; agais 
bheathaich e iad le h-arau, air son au 
sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'K uair achriochnaicheadh a'bhliadhna GENESIS, XLVIII. sin, tliàinig iad d'a ionusuidh air an dara 
bliadlina, agus thubhairt iad ris, Cha eheil 
sinne air mo thighearn gu'n do chaitheadh 
ar n-airgiod ; tha mar an ceudna ar treudan 
sprièdh aig mo thighearn ; cha d'l'hàgadh 
ann au seaUadh mo thighearna ach ar 
cuu'p, agus ar fearanu. 

19 C'ar son a gheibh sinn bàs fa chomhair 
do shùl, araon sinne agus ar fearann? 
Ceannaich sinne agus ar fearann air son 
araiu, agus bithidh sinne agus ar fearann 
'u ar seirbliisich do Pharaoh : agus thoir 
dhuinn siol, chum as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faigh sinn bàs, agus nach bi am 
fearann 'n a fhàsach. Vìòj'^^jJ^ 

20 Agus cheannaich lose^h fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
cliionn gu'n do bhuadhaich a' ghort' orra 
mar sin bu le Pharaoh an tahimh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuir e air 
imrich iad do bhailtibh o aon cheann 
chrìochan na h-Eiphit, eadhon gu ruig an 
ceann eile dhith : 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
clieannaich e ; oir dK orduicheadh cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am 
feararui. 

23 Agus thubhairt loseph ris an t-sluagh, 
Feuch, cheannaich mi sibh an diugh, agus 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so jàol 
duibh, agus cuiribh am fearann.,^,^,vJt»-y 

24 Agus tarlaidh, de na chinneas gu'u toir 
sibh an cuigeamh cuid do Pharaoh, agus 
bithidh agaibh fèin ceithir earrannan, air 
son sìl an fhearainn, agus air son bhur 
bidh, agus air son muinutir bhur teagh- 
laichean, agus air son bìdh d'ur cloinn bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh thu 
beò sinn : faigheamaid deadh-ghean ann an 
sealladh mo thighearna, agus bithidh sinn 
'n ar seirbhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn loseph sin 'n a lagh gus an 
là 'n diugh air feadh fearainn na h-Eiphit, 
gu'm bitheadh aig Pharaoh an cìiigeamh 
cuid; saor a mhàin o fhearauii nan sagart, 
nach bu le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
tìr na li-Eiphit, ann an talanih Ghòsein; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich 
iad, agus dh'fhàs iad ro lìonmhor. 

28 Agus bha lacob beò ann an tir na 
h-Eiphit seachd bliadhna deug ; agus b'iad 
bliadhnachan beatha lacoib uile ceud, agus 
dà fhicliead agus seachd bliadhna. 

29 Agusdhlìithaichant-àmannsam b'èigin 
do Israel bàs fhaotainn : agus ghairm e 
air a mhac loseph, agus thubhairt e ris, 
]Maf huair mi nis deadh-ghean a'd'shealladh, 
cuir, guidheam ort, do làmh fo m'leis, agus 
buiu gu caoimhueil agus gu firinneach rium ; na h-adhlaic mi, guidheam ort, 's an 
Eiphit. 

30 Ach luidhidh mimaillerim'aithrichibh, 
agus giùlainidh tu mi mach as an Eiphit, 
agus adhlaicidh tu mi 'n an àit' adhlaic-san. 
Agus thubhairt esan, Ni mi mar a thubhairt 
thu. di.'jJ''- 

31 Agus thubhairt e, Mionùaich dhomh : 
agus mihonnaich e dha. Agus chrom Israel 
e fèin air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

I Chaidh loseph a dKfhaicinn 'aihar, agus e 
tinn. 15 Bheannaich lacoh e fèin agus 
a dhithis mhac, Ephraim agus Manaseh. 
21 Roimh-innis e gu'm jpilleaclh iad a rìs gii 
Canaan. 

AGUS an dèighnan nithean sin, dh'innis 
neach do loseph, Feuch tha d'athair 
tinn : agus thug e leis a dhà mhac, Manaseh 
agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neacli do lacob, agus 
thubhaii't e, Feuch, tha do mhac loseph a' ■ 
teachd a'd' ionnsuicih : agus neartaich IsraeP 
e fèin, agus shuidh e aù- an leabaidh. 

3 Agus thubhairt lacob ri loseph, 
Dh'fhoiUsicli Dia uile-chumhachdach e fèin 
dhomhsa aig Luds anu an tìr Chanaain, 
agus bheannaich e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, ni mise 
siolmhor agus lìoumhor thu, agus ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach, agus 
bheir mi am fearann so do d'sliliochd a'd' 
dhèigh mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tir na 
h-Eipliit mun d' thàinig niis' a'd' ionnsuidh 
do'n Eiphit, is leamsa iad ; mar Reuben 
agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghineas tu 
'n an dèigh, leat fèin; a rèir ainme am 
bràithrean goirear iad 'n an seilbh fèin. 

7 Agus air mo shoiisa dheth, 'n uair a 
thàinig mi o Phadan, fhuair Eachael bàs 
agam ann an tir Chanaain, air an t-slighe, 'ii 
uair nach rohh fathast ach astar goirid ri 
teachd gu h-Ephrat: agus dh'adhlaic mi 
'n sin i air an t-slighe gu li-Ephrat ; 's e sin 
Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic loseiph, agus 
thubhairt e, Cò iad sin? 

9 Agus thubhairt loseph r'a athair, 'S iad 
mo mhic-sa iad, a thug Dia dhomh an so :. 
agus thubhairt e, Tlioir a ni' ionnsuidh iad, 
guidheam ort, agus beannaichidh mi iacl. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom le h-aois, 
air clior nach bu lèir dha gu maith: agus 
thug e 'm fagus da iad, agus pliòg e iad, 
agus ghabli e 'n a ghlacaibh iad. 

II Agus thubhairt Israel ri loseph, Cha 
do sliaoil mi gu'm faicinn do ghuù.is, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudna do 
shliochd. 

12 Agus thiig loseph a mach iad o eadar GENBSIS, X^IX:,I 1 S A Èeiibcin, w tu mq^clieud-ghiiij mo 
threise, agus toiseach mo nèirt, òirdlieirceas 
àntinbhe, agus òirdlieirceas cumhachd. 18 Agus thubhairt loseph r'a a.thair, Ni 
^h-ann niar sin,'athair: oir is e so an ceud- 
, ghin; cuir do làmh dheas air a cheann. 
" ] 9 Agiis "dhiùlt 'athair, agus thubhairt e, 
Tha fhios agam, a mhic, tha fhios agam; 
bithidh esan cuideachd 'n a shluagh, agus 
fàsaidh e mar an ceudna mòr: ach gu deinih- 
in bithidh a bhràthair a's òioe ni's mò na a ghlìiinean, agus chrom se efèiu le 'aghaidh 
gu làr. 

13 A-giis gliabh loseph iad le 'chèile, 
Ephraim 'n a làimli dheis air làimh cli|ì L^l Neo-slieasmhachmar uisge, cha toir thu 
Israeil,agusManaseh'nalàimhchlìairlàimli jDarrachd,do bhrìgh gu'n deachaidh tu suas 
dlieis Israeil ; agiis thug e 'm fagus da iad. \ do leabaidh d'athair; ;ui sin thruaill thu i; 

14 AgTis shìn Israel a mach a làmh dheas, j cliaidh e suas do m' uirigh.' ' 

agus chuir e i air ceann Ephraim, am mac sl '- 5 Is bràithrean Simeon, agus Lebhi : tha 
b'òige, agusalàmhchlìairceamiMhanaseh: i innìl àingidheachd 'n an àitibh-còmhnuidli. 
stiuir e a làmhan gu seplta ; oir b'e Manaseh \ 6 'N an dìomGlireachd natigeadh m'anam- 
an ceud-ghin. ■ ' sa; r'an coiinhtliional na bitheadh m' onoir- 

15 Agns bheannaicli e' loseph, agTis ! sa air a h-aonadli : oir 'n an coi'mich mharbh 
thubhairt e, Gu'n fleanadh Dia, 'an làthair iad duine, agus 'n am fèin-thoil leag iad 
an do ghluais m'aithrichean Abraham agus 
Isaac, an Dia a bheatiiaicli mi rè mo 
bheatha uile gaxs an là'n diugh, \ ■ 

16 An t-aÌHgeal a shaor mi o gach olc"^ 
na leinibh a bheannachadh,agusainmichear 
m'ainm-sa orra, agus ainm m'aithrichean 
Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na 
niara f àsadh iad lìonmhor 'am meadhon na 
talmhainn. 

17 Agus an uair a cliunnaic loseph gu'n 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceanii 
Ephraim, cha dò thaitinn e ris: agus chu.m 
e suas làmh 'athar,achum a h-atharrachadh sìos balla. 

f_Mallaichte gu'n rohh an corruich,oir hha 
i garg; agus am fearg, oir bha i an-iocha-'' ' 
mhor: roinnidh mi iad ann an lacob, agus 
sgaoilidh nii iad ann an Israel. 

8 A ludali, molaidh do bhràithrean thusa; 
hithidh do làmh 'am niuineal do naimhdean: 
cromaidh clann d'atliar iad fèin sìos a'd' 
làthair. y f , 

9 Is cuilean leòmhain ludah ; o'n clioibhar- 
taich, a mhic, chaidh thu suas: chroni se e 
fèin sìos, chrìib e mar leòmhan, agais mar 
sheann leòmhan; co 'dhiiisgeas suas e? 

cheann Ephraim gu ceann Mhanaseh. I 10 Cha dealaich an t-slat-rìogliail ri ludah. no lagh-thabhartair o eadar a chosan, gus 
an tig Sìloh agus dhasaiì gèiHidh na slòigh: ^ 

11 A' ceangal a shearraich ris an fhìonain,-^ 
agus loth 'asail ris an fhìonain thagTTta;' 
nigh e 'eudach 'am fìon, agus a thrusgan 
'am fuil nam fìon-dhearc. ML^Ij -a 

12 Bithidh a shìiilean ni's deirge na fìon, 
agTis 'f hiaclan ni's gile na bainne e, agus bithidli a shliochd 'n am mòran- nJSGabliaidhSebuluncòmhnuidhaigcaladh 
chinneach. '«(^,- 

20 Agus bheannaicli e iad air an là sin, ag 
ràdh, Annadsa beannaichidh Israel, ag 
ràdh, Gu'n deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh: agus chuir e Ephraim 
roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri loseph, Feuch, 
tha mis' a' faotainn a' bhàis; ach bithidh 
Dia maille ribhse, agus bheir e rìs sibh gu 
dùthaich bhur n-aithrichean. ' '\ 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid-roinne a chuain, agus hithidh,^ , z\x sqn calaidh 
long; agns hithidh 'errflrir gu 'niig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh sLos 
eadar dhà eallaichj vU' ' i ' - tw '^ ^ 

15 Agus chunnaic e gu'm hu mhaith an ni 
fois, agus gu'w rohh am fearami tajitiieach ; 
agus chrom e a ghuala gu idihcliai^^'^agus 
rinneadh e 'n a sheirbhiseach do chìs. lvi/()-uv 

16 Bhèir Dan breth air a shluagh, mar aou 
de threubhan Israeil. 

1.7, Bithidh Dan 'n a nathair air an ròd, 'n thar do bhràitlirean, a bhuin mi mach àv 'a nàthair-uimhe air an t-slighe, a theuma; làimh an Amoraich le m' chlaidheandi agus 
le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

1 Ghaìrm lacoh a mhic. cvideachd, agus hhean- 
naich _ e iad. 29 Dh^àithn e dhoibh gu'n 
adhlaiceadh iad e ann an tìr Cluiìiaain. 33 
A bhàs. 

GUS ghairm lacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin an 
ceaun a chèile,chum as gu'n innis mi dhuibh 
ciod a tharlas dhuibh 's na làithibh deirean- 
nach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a chèile, 
agus cluinnibh, a mhaca lacoib, agus èisdibh 
ri Israel bhur n-athair. 

52 sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
mharcach 'an coinneamh a chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, Thigh- 
earna. t |f /^, s '->-.^ 

19 Gad, bheir buidheanu buaidh air: ach 
bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser hithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rìoghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte Naph- 
tali ; bheir e focail thaitneach uaith. 

22 Is geug thorrach loseph, geug thorrach 
làimh ri tobar, aig am bheil a meanglaui a 
sgaoileadh thar a' bhalla. "'-'-v^ 

23 Chràidli na fìr-bhogha gu geur e, agus 
thilg iad air, agus dh'fhùathaich iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'n a neart, agua GENESIS, L.(\x^ - y -'jL' 

rinneadli gairdcanan a làmh làidir le làmli- Feuch, tha mise a' fa|hail a' bhài^ip^it- 
au DJìc chiunliachdaich lacoib; (uaifch siu uaigh a ch'Rnihaich mi dhomh fèin anò ®- 
tha 'm buacÌiaiUe, clach Israeil:) ; j tìr Chanaaiu, an sin adlilaicidh tu mi. IS- 

2-5 Eadhon le Dia d'athar, a ui còmhhadh , nis uime sin leig dhomhdol suas,guidheam 
leat, agus leis au Uile-chumhachdach, a ort, agus m'athair adhlacadh, agus thig mi 
bheauuaicheas thu le beaunachdaibh nèimh rìs. o 'n àirde, beannachdaibh na doimhne shìos, 
beannachdaibh nan^ìoch, agus na bronn. 

26 Thug beannachdan d'athar baiTachd 
Rir beamiachdaibh mo shinnseara, gu ruig 
loiriomall nan sliabh sìorruidh; bithidli iad 
air ceann loseiph, agns air nuillach a chiun- 
san a sgaradli o ''bhràithribh. C''L',-«yA 

27 Ni Beuiamin fiadhach mar mhadadli- 
alluiclh;'sa' mhaduinu ithidli e a' cliobhart- 
ach, agus 's an fheasgar roiunidh e a' 
chreacli. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug Israeil: 
asnis is e so an ui a labhair au athair riu, 6 Agus tliubhairt Pharaoh, Falbh suas, 
agus adhlaic d'athair, a rèir mar a ghabh e 
miounan dìot. 

7 Agus chaidh loseph suas a dh'adhlacadh - 
'athar: agiis maille ris chaidh seirbhisich 
Pharaoh suas uile, seanaireau a thighe, agus 
uile sheanairean thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach loseiph uile, agus a 
bhràithrcan,agus teaghlach 'athar: a mliàin 
dli'fhàgiad anclann bheag,agusancaoraicIi, 
agus am buar, anu au tìr Ghòsein. 

9 Agus cliaiah suas maille ris, araon car- 
badan ag-us marc-sliluagh : ag-us bha a' 

agiis bheanuaich e iad; gach aon ac' a rèir chuideachd ro mhòr. 

a bheaunachaidh, bheaunaich o iad. : 10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 

29 Ag-us dh'àithn e dlioibh, agus thubhairt Ataid, a tha 'n taobh thall de lordan; agus -j 
e riu, Cruinuichear mise chum mo dliaoine. , riun iad bròn an sin le caoidli mhòir agus;^, 
adhlaicibh mi maille ri m'aithrichibh 's an ; ro chr^tich: agus rinn e bròn air son 'athar 
uaimh a tha anu an achadh Ephroin an ' seachd làithean. 

Hitich ; I 11 Agus an uair a chunnaic luchd-àiteach- 

30 'S an iiaimh a tha aim an achadh ' aidli na tìre, na Canaanaich, am bròn ann 
Mhachpelah, a tlm fa chomhair Mhamre, ! an urlar Ataid, thubliairt iad, /s doilgheas- 
ann an tìr Chanaain, a cheannaich Abi-aham \ acli am bròn so do na h-Eij)hitich ; uime siu 
maiUe ris an achadli o Ephron an Hiteach, thugadh Abel-misràim rnar ainm air, a tha 

'n taobh thall de lordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àithn 
edhoibh: ^ _ Ìi;:ic>^,^-v(r"^''- 

13 Oir ghiùlain a mhic e do tliìr Chanaain, 
agus dli'adhlaic iad e ann au uaimh achaicU) 
Mhachpelali, a cheannaich. Abraham maillc 
ris an acliadh mar sheilbh àit-adhlaic, o 
Ephron an Hiteach, fa cliomhair Mhamre. 

14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, e fèin 
agns a bhràithrean, agiis iadsan uile a 
chaidli suas maille ris a dh'adlilac 'athar, an 
.clèigh dha 'athair adhlac. 

16 Agus an uair a chmmaic bràithrean lo- 
seiph g-u'n d'f huair an athair bàs, thubhairt 
iad, Theagamh gu'n toir loseph fuath 
dhuinn, agns gu'n dìol e g-u cinnteach oimn 
an t-olc sin uile a rinn sinn air. 

AGUS thuit loseph air aghaidh 'athar, 16 Ag-us chuir iad teachdairean g-u loseph, 
ag:us ffhuil e air, as:us \A\òs. se e.t\vM)J.,;ag ràdh, Dh'àithn d'athair mun d'fhuair e mar sheilbh àit-adlilaic. 

31 (An siu clh'adhlaic iad Abraham agus 
Sarah a bhean; an sin dh'adhlaic iad Isaac 
agus Rebecah a bhean; agus au sin dh'adh- 
laic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus an 
uaimh a tha ann, o cliloinn Het. ; f 

t^^^3j,Agus an uair a chrìochnàìch lacob 
tutlieantau a thoirt d'a mhic, chniinnich e 
a chosan suas do'n leabaidli.agTis chaochail 
e, agus chruinniclieadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. ^ j' 

1 Bron air son bàis lacoh. 1 dhlac. 24 Roimh- 
innis loseph d'a hhràithrihh, gun liigadh 
Dia a mach iad as an Eiphit au tìr an aith- 
richean. 26 A hhàs, 

GUS thuit loseph air aghaidh 'athar, 
agus ghuil e air, agus phòg se e.tA-i'M). 2 Agus dli'àithu loseph d'a sheirbhisich i bàs, ag ràdli, 
nalèighean,spìosraidliachuraircorp'athar; I 17 Mar so their sibh ri loseph, Maith, 
agus cliuir na lèighean spìosraidh air guidlieam ort a nis, èucoir do bhràitln-ean, 
Israel. l^ j'; .u.'XLli'Jl' | agns am peacadh, do blirìgh gn'n d' rinn 

3 Agus choinihlidnadhairashon dà fhich- 1 iad olc ort: agus a nis, g-uidheam ort,maith 
ead là (oir_ mar so coimlilionar làithean na ' eucoir sheirbliiseach Dhè d'athar. Agus 
muinntir sin air au cuirear spìosraidh;) agais 1 gliuil loseph au uair a labhair iad ris. 
rinn na h-Eipliitich bròu air a shon deich | 18 Agnis chaidh a bhràithreau mar aii 
'us tri fichead là. ^ ■ ^ ' j ceudna, agus thuit iad sìos 'n a làthair, agus 

4 Agus an uair a chaidh làithean a bhròin : thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich clhuit 
thairis,Iabhair loseph ri teaglilach Pharaoh, simie. ag ràdhj A nis ina f huair mi deadli-ghean 
'n 'ur suilibh, labhraibh g-uidlieam oirbh, 
ann an cluasaibh Pharaoli, ag ràdh, 
5 Ghabh m'athair mionnan diom, ag ràdh. 19 AgusthubhairtIosephriu,Na bitheadh 
eagal oirbh; oir aìn bhcil mise 'an àito 
Dhè? kù, :. 

20 Agus d' urtaobiisa, shànraich sibh olc a o'hlr"'^''^''^^ ' ^*^^ shònraìcli Dia sin a chum 
'° uch, a chum, max air an là 'n diugh, ^u'n 
"-e.arnadh e mòr shlnagh beò. j ' 'v >' 

21 A nis uime sìn na bitheadh eagal 
oirbh : altfumaidh mise sibh, agus bhur 
clann bheag. Agus thug e comhfhurtacl^d 
dhoibh, agus labhair e gu caoimhneil riu.-:' 

22 Agus ghabh loseph còmhnuidh 's an 
Eiphit, e fèin agus teaghlach 'athar : agus 
bha loseph beò ceud agus deich bliadhna. 

23 Agus chunnaic loseph clann Ephraim, 
de'n treas gwcatoc/i.; thogadh suas mar an 
ceudna clann Mhachir, mhic Mhanaseh, air 
glùinibh loseiph. EcsoDUs, r: 

24: Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh 
tha mise a' faghail a' bhàis, ach amhaircidh 
Dia gu cinnteach oirbhse, agus bheir e 
maeh sibh as an f hearann so, do'n f hearann 
a mhionnaich e do Abraham, do Isaac, 
agus do lacob. 

AgTis ghabh loseph mionnan de chloinn 
Isr-aeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia gu 
cinnteach oirbhse, agus giùlainidh sibh mo 
chnàmhan-sa suas as a so. 
26 Agiis fhuair loseph bàs, agus e ceud 
agus tleich bliadhna dh'aois : agTi.s chuir iad 
spìosraidh air, agus chuireadh ann an ciste- 
mliairbh e 's an Eiphit. "JDARA LEABHAK MHAOIS, 

D'AN AINM CAIB. I. 

1 Cltmn Israeil a' fàs lionmhor. 8 Tha iad 
air an sàruchadh le rìgh ìir air an Eiph.it. 15 
Diadhaidheachd nam ban-glàine. 

NIS is iad so ainmeannan chloinn' Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit ; thàinig 
gach duine agus a theaghlach maiUe ri 
lacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus ludah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig a mach 
' à, leasraidh lacoib, bu deich agus tri fich- 

ead anam iad ; oir bha loseph 's an Eiphit 
chcana. . 

6 Agus fhuair loseph bàs, agus a bhTàith4 
rean uile, agus an ginealach sin uile. 

7 Agus biia clann Israeil sìolmhor, agus 
dh'fhàs iad gu mòr, agus rinneadh lìon- 
rahor iad, agus chinn iad ro chumhachd- 
ach ; agus lìonadh an tir leo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr ^ir an Eiphit, do 
nach b'aithne loseph. - . , '' " 'Ci, 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh,' Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agus ni's cumhiichdaiche na sinne.vv.uf-^ 

10 Thigibh, buineàmaid gu seòlta : air 
eagal gu'm làs iad lionmhor, agus gu'n 
tachair e, 'n uair a dh'èireas cogadh, gu'n 
gabh iadsan mar an ceudnale'r naimhdibh- 
ne, agus gu'n cog iad 'n ar n-agha.idh, a^us 
gu'n tèid iad a mach as an tir. ly.<>- 

11 Uime sin clmir iad maighstirean-oibrc 
orra, chum an^ feaÌafcTiadh le'n ealTachaibh. 
Agus thog iad bailtean-ioninlja.is do Pha- 
raoh, Pitom agus Bameses. - ' ' ' ' \ 

12 Ach mar is mò a shàruich siad iad, 's 
ann is mò a rinneadh iadsan llonmhor agus 

64 a dh'f hàs iad. Agus bha iad fo dhoilgheas 
air son chloinn Israeil. J^UviT 

13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a ctheanamh le cruadhas. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh dhoibh 
le daorsa chruaidh, ann an criSdh, agus ann 
an clachaibh-creadha, agus anns gach gnè 
oibre 's a' mhachair: hha an obair uile, 
anns au d' thug iad orra obair a dheanamh, 
le cruadhas. 

15 Agus labhair rìgh na h-Eiphit ri 
mnathan-glùine nan Eabhiniidheach (è'e 
ainm aoin diubh Siphrala, agus ainm na tè 
eile Puah;) 

^I^^ Agus thubhairt e, 'N uaìr a ni sibh 
^iiioTnh mnà-glùine do na mnathan Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na stòl- 
aibh , ma's mac a, bhios ann, an sin marbh- 
aidh sibh e, ach ma's nighean a hhios ann, 
bitliidh i beò. 

17 Ach bha eagal Dhè air na mnathan- 
glùine, agns cha d'rinn iad mar a dli'àithn 
rìgh na h~Biphit dhoibh, ach ghlèidh iad a' 
chlann mliac beò. 

18 AgTis ghairm rìgh na h-Eiphit air na 
mnathan-giùine, agus thubhairt e riu, C'ar 
son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh 
sibh a' chlann-mhac beò ì 

111 Agus thubhairt na mnathan-glùine ri^ 
Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnathan ^ 
iiibhruidheach mar na mnathan Biphiteach : ^ 
oir tha iad fèiu bcothail, agus air an aisead 
mu'n tig ua muathaii-glùine a steach d'ano 
ionnsuidh. (^iis i \ 

20 Uimc sin bhuih ' Dia gu maith ris na 
mnathan-glùine : agiis rinneadli an sluagh 
llonmhor, agTis dli'f hàs iad ro chumhachd- 
ach. ECSODUS, II, III. 21 Agiis a cliioun gu'n robli eagal Dhè 
air na mnathan-gHiine, rinn e tighean 
dhoibh. 

22 Agus thug Pharaoh àithne d'a shluagh 
uile, ag ràdh, Gach mac a bheirear, tilgidli 
sibh 's an amhainn; agTis gach nighean 
gleidliidh sibh beò. 

CAIB. II. 

1 Maois air a bJireith, agvs air a clmr ann an 
cohhaa am mea^g noj cuilce, aig bruaich na h- 
aimhììc. 5 Fliv.aradh e, agus dKaltrumadh e 
lc nighimi Pharaoh. 

AGUS chaidh duine de thigh Leblii, 
agus ghabh e nighean do Lebhi 'n a 
mnaoì. 

2 Agus dh'f hàs a' bhean torrach, agus rug 
i mac : agTis an uair a chunuaic i gu'n rohh 
e 'n a leanabh tlachdmhov, dh'f holaich i e 
rè thri mìosan. . LWj^ , 

3 Agus an uan* nach b urramn i inorach 
ni bfhaide, ghabh i dlia cobhan cuilce, 
agais chuir i thairis e le lathaich agus le pic, 
agus chuir i an leanabh ann ; agus chuir i 
e 's a' chuilc aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad uaith, a 
dli'f haicinn ciod a dheantadli ris. 

6 Agus thàiuig nighean Pharaoh a nuas 
g'a nighcadli fèin 's an amhainn, ag-us bha 
a maighdeanan ag imeachd ri taobh na h- 
aimhue ; agus an uair a chunnaic i 'n cobh- 
au am measg na cuilce, chuir i a banoglach 
g'a thabhairt d'a Ji-ioìiìisuidh.i^j,^,r,, ^.j^^. 

6 Agiis an uair a dh'f hosgail i e, chunnaic 
i 'n leanabh : agns, fcucli, ghuil an naoidh- 
ean. Ag-us gliabh i tiTias ris, agus thubli- 
airt i, Is aon so de chloinn nan Eabhruidh- 
each. 

7 An sin thubhaii't a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an gairm mi 
dhuit baualtrum de na mnathan Eabhruidh- 
each, a chum as gu'n altrum i 'n leauabh 
dhuit? ^'^M. 

8 Ag-us thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus 
ghairm i màthair an leinibh. 

9 AgTis thubhaii-t nighean Pharaoh rithe, 
Thoir an leanabh so leat, agus alti'um 
dhomhsa e, agus bheir mi dhuit do thuar- 
asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh, 
agus dli'altrum i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus tìmg i 
e dh'iounsuidh nighinn Pharaoh, agus bha 
e 'n a mhac dli'i. Agus thug i Maois mar 
ainm air : agus thubhairt i, A chionn as au 
uisge gu'n do tharruing mi mach e.»y..\s \Vvi. 

11 Agus tharladh anns na làithibh sin, an 
uair a dli'f hàs Maois suas, gu'n deachaidh 
e mach a dh'ionnsuidh a bhràitlìErean, agus 
gu'n d'amhairc e air an eallachaibh : ag-us 
chunnaic e Eiphiteach a' bualadh Eabh- 
ruidhich, aoin d'a bhràithiùbh. 

12 Agus dh'amhairc e an taobh so agus an 
taobh ud, agus an uair a chunnaic a nach 

55 ìrjhh aon duine ann, niharbh e an t-Eiphit- 
each, agiis dh'f holaich e 's a' ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaidli e niach an dara 
là, feuch, hha dithis de na h-Eabhruidliich 
a' strì r'a^dièile; agns thubhairt e ris-san a 
rinn an eucoir, C'ar son a bhuaileas tu do 
choimhearsnach ì 

14 Agus thubhairt e, Cò 'rinn thusa a'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheatìh oirnne ? 
aia nriann leat mise a mharbhadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus gliabh 
Maois eagal, agiis thubhairt e, Gu ciim- 
teach tha an ni so aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an ni 
so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach theich 
Maois aghaidh Pharaoli, agus ghabh e 
còmhnuidhannantìrMhidiain; agus shuidli 
e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig sagart Mhidiain seachd- 
nar nighean : agus thàinig iad agus thaiT- 
uing iad uisge, agiis lìon iad na h-amair a 
thoirt uisge do thrèud an athar. 

17 Agus thàinig na buachaiUean agus 
dh'fhuadaich iad air falbh iad: ach sheas 
Maois suas agTis chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an trèud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu Eeuel an 
athair, thubhairt e, Cionnus a thàihig sibh 
co hiath an diiigh \ Hr^ i \ , f ■ C.- . ' 

19 Agus thubhairt iad.'SIiàòr Biphiteacli 
sinn à làimh nam buachaillean, agus mar aii 
ceudna tharruing e uisge gu leòr dhuinn, 
agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a niglieanaibh, 
Agus c'àit am hheil e? C'ar son a dh'fhìig 
sibli an duine ? Gairmibh air, a chum's gu'u 
ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh a 
ghabhail maille ris an dmne; agus thug e 
tìiporah a nighean do Mhaois 'n a mnaoi. 

22 AgTis rug i mac dha, agns thug e Ger- 
som mar ainm air : oir thubhairt e, Bha mi 
m' choigreach ann an tlr aineoil. 

23 Agus tharladli an ceann mòrain làith- 
ean, gu'n d'fhuair rìgh na h-Eiphit bàs, 
agiis bha clann Israeil ag osnaich air son 
na daorsa, agns ghlaodli iad; agns chaidh 
an glaodli suas gn Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, agus 
chuimhuich Dia a choinihcheangal ri h- 
Abraham, ri h-Isaae, agus ri lacob. 

25 Agus dli'amhairc Dia air cloinm Israeil, 
agus dli'fhiosraich e iad. 

CAIB. IIL 

-l Bha Maois a' gleidheadh trènd Ictro 'alhar- 
cèile. 2 Dh'fhoillsicheadh aingeal an Tigh- 
earna dha ann an lasair theine d meadhon, 
pris. 7 Chuireadh c leis an Tigliearìi' a Iha.- 
bhairt cloinn Jsraeil a mach as an Eiphit. 14 
A theachdaireachd dhoibh. 

ANIS bha Maois a' gleidlieadh treud 
letro 'athar-cèile, sagairt Mhidiain: 
agus thug e'n trèud g\i taobh cùil an BUSODUS, IV. f hàsaicli, agus thàinig e gu sliabh Dhè, gri 
Horeb. 

2 Agus dla'f hoillsicheadh aingeal an Tigh- 
earna dha ann an lasair theine à meadhon 
pris : agus dh'amhairc e, agTis, feuch, bha 
'm preas a' lasadli le teine, ach cha robh 
am preas air a losgaclli. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionnda'idh mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh 
mòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a 
losgadh. 

4 AgTis an nair a chimnaic an Tighearn 
gu'n do thionndaidh e a leth-taobh a dh'- 
fhaicinn sin, ghairm Dia air à meadhon 
a' phris, agus thubhairt e A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, Tha mi 
'n so. 

5 Agiis thubhairt e, Na tig am fagus an 
so ; cuir dhìot do bhrògan bhàrr do chos' 
oir an t-'àit' air am bheil thu a' d' sheasamh, 
is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is mise Dia 
d'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia 
lacoib. AgTis dh'f holaich Maois 'aghaidh : 
oir bha eagal air amharc air Diai^^j; ' 

7 Agus thubhairt an Tighearn, Chunnaic 
mi gu cinnteach àmfigliar mo shluaigh a 
tha 's an Biphit, agus chuala mi 'n glaodh 
air son am maighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. ■ :^ 

8 Agus thàinig mi nuas g'an sàoradh à 
làimh nan Eiphiteach, agnis g'an toirt suas 
a mach as an fhearann sin, gu fearann 
maith agus farsuing, g-u fearann a tha 
'sruthadli le bainne agus le mil; gu àite 
nan Cauaanach, agTis nan Hiteach, agus 
nan Amorach, agus nam Peridseach, agus 
nan Hibheach, agiis nau lebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodli chloinn 
Israeil air teachd a m' ionusuidh-sa : agus 
mar an ceudua chunnaic mi am fòirneai-t 
leis am bheil na h-Biphitich 'g am foireig- 
neadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridli mi thu 
dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n 
tabhair thu mach mo shluagh clann Israeil 
as an Eiphit. 

11 Agus thubhairt Maois ri Dia, Cò mise, 
gu'n rachainn a dh'ionnsuidli Pharaoh, agiis 
g-u'n tugainn a mach clann Israeil as an 

. Biphit? "TtV^^^ 

1 2 Agus thubhairt e, Bithidh mise gu cinn- 
teach leat ; agusbithidli so 'n a choniharadh 
dhuit, gu'n do chuir mise uam thu : 'n uair 
a bheir thu mach an sluagh as an Eiphit, 
ni sibh aoradh do Dhia air an t-sliaÌDh so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Israeil, 
agus a their mi riu, Chuir Dia bhur n- 
aithrichean mise d'ur n-ionnsuidh ; agus a 
their iad rium. Ciod a's ainm dha ? Ciod a 
their mi riu ì 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN TI A'S MI: Agus thubhairt e, Mar so their thu ri cloinn Israeil, Chuir IS Ml 
raise d'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 
Cliuir an Tighearn Dia bhur n-aithrichean, 
Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, 
mise d'ur n-ionnsuidh : '# e so m' ainm a 
chaoidh ; agus is e so mo chuimhneachaiì 
do gach uile ghinealach. i"i ; 

16 Imich agus cruinnich r'a chèile sean- 
airean Israeil, agus abair riu, Dh'fhoillsich 
an Tighearn Dia bhur n-aithrichean e fèin 
dliomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus 
lacoib, ag ràdh, Gu cimiteach dh'amharc 
mi oirbh, agus chunnq^ic mi an ni a rinneadh 
oirbh 's an Eiphit. ?- ' \ "r ■ ' 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi suas sibh 
à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearann nan 
Cauaanach, agus nan Hiteach, agus nan 
Amorach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan lebusach, gu fearami 
a tha 'sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth : agus 
thèid thu fèin, agiis seanairean Israeil, gu 
rìgh na h-Eiphit, agus their sibh ris, 
Choinnich an Tighearn, Dia nan Eabh- 
ruidheach sinne : agus a nis leig dhuinn, 
guidheamaid ort, dol astar thri làithean 
do'n fliàsach, chum as gu'n ìobajr simj do'n 
Tighearn ar Dia. . ^5 '-" ■ 

19 Agus is deimhin leam nach leig rìgh 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadhon 
le làimh làidir. l' 

20 Agus sìnidh mis' a mach ino làmh, agus 
buaihdli mi 'u Eiphit le m' iongantasan uile, 
a ni mi 'n a meadhon : agus an dèigh sin 
leigidh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir niise do'n t-sluagh so 
deadh-ghean ann an sealladh nan Eiphit- 
each : agus tarlaidh, 'u uair a dh'f halbhas 
sibh, nach falbh sibh falamh ; , ;f'- 

22 Ach iarraidh gach bean o 'bau- 
choimhearsuaich, agxis o'n mhnaoi a bhios 
air aòidheachd 'n a tigh, seudan airgid, 
agus seudan òir, agus eudach : agus cuiridh 
sibh iad air, bhur mic, agus air bhur 
nigheanaibh ; agus creachaidh sibh na h- 
Eiphitich. 

CAIB. IV. 

1 Slat Mlhaois air a tionndadh '« a nallmir. 6 
A làmh lobhrach. 21 Teachdaireachd an 
Tighearna chum Pharaoh, 

AGUS fhreagair Maois, agus thubhairt 
e, Ach, feucli, cha chreid iad mi, ni 
mò dheisdeas iad ri m' ghuth: oir their 
iad, Cha do thaisbein an Tighearn e fèin 
dhuit. - 

2 Agus th-r^hairt an Tigheam rìs, Ciod 
sin 'n ad mh ? Agus thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thuDhairt e, Tilg air an làr i ; agus 
thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'n a 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

I 4 Agus thubhairt an Tighearn ri Maoia. ECSODUS, V. Cuir amach do làmh, agns glac aii' a h-eaiT 
i. Agiis chiiir e mach a làmh, agus rug e 
oin-e,"ag-us rinneadli slat dh i 'n a làimh. 

5 Chum as gii'n creid iad gu'n d'f hoillsich 
an Tighearu Dia an aithricliean,Dia Abra- 
liaim, Dia Isaaic, agiis Dia lacoib, e fèin 
dhuit. 

6 AgTis thubhairt au Tigheam a thuiUeadh 
air so ris, Cuir a nis do làmh a'd' bhroiUeach ; 
agus chuir e a làmh 'n a bhroiUeach : agus 
an uair a thug e mach i, feuch, bha a làmh 
lobhrach mar shneachda. ì'x r: V \ bhi'àithrean a tha 's an Eiphit, agus chi mi 
am bheil iad fathast beò. Agus thubhairt 
letro ri Maois, Imich 'an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois 
auu am Midian, Imich, pill do'n Eiphit : oir 
tha na daoine sin uile marbh a bha 'g 
iarraidh d' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhic, agiis chuir e iad air asail, ngns phill e 
do thlr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'n a làimh. 

21 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 7 Agus thubhairt e, Cuir do Iài\ih a rìs ' An uair a dh'imicheas tu chum pilltiiin do'n 
a'd' bliroiUeach ; agus chuir e a làmh a rìs | Eiphit, thoir an aire gTi'n deau thu na h-ion- 
'n a bhroilleach, agTis thug e mach à gantais si?i uile, a cliuir mise ann ad làimh, 
'bhroiUeach i, ag-us, feuch, dh' iompaiche^idh j 'am fìanuis Pharaoh: ach cruaidhichidhmise i mar a' chuid eile d' a fheòil S Agus tarlaidh, mur creid iad thii^ a^is imeachd. a chridhe, agus cha leig e leis an t-sluagh miu' h-èisd iadri guth a' cheud chomhitfSidli, 
g-u'n creid iad guth a' chomharaidh dheir- 
eanuaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomharadli siii, agus mur 
h-èisd iad ri d' ghuth, gu'u gabh thu cuid 
a dh' uisge ua h-aimlme, agus gu'n dòirt 
thu air an talamh thioram e : agus f àsaidli 
an t-uisge a bheir thu as an ainhainn, 'n a 
fhuil air an talamh thioram. 22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, 'S e Israeì mo mhac, mo 
cheud-gliin. 

23 AgTis tha mi ag ràdh riut, Leig le m' 
mhac imeachd, a chum as gTi'ii dean e 
seirb.his dhomh ; agus ma dliiìiltas tu leigeadli 
leis imeachd: feuch, marbhaidli mise do 
mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agus thaiiadli air au t-shghe 's an 
i tigh-òsda, gu'n do choinuich an Tighearn e, 10 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, ' agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. mo Thighearna, cha duine deas-chaimi- 
teach mi aon chuid roimhe so, uo o'n àm 's 25 An sin ghabh Siporah cìach gheur, agas 
thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn a mic. au do labhair tlmsa ri d' sheirbhiseach : do ag-us thilg i aig a chosaibh e, agais thubhairt bhrìgh gTi'm bheil mi mall ann an caiuut, 
agais maU aun an teangaidh. 

11 AgTis thubliairt an Tighearn ris, Cò a 
riun beul an duine ? no cò a rinn am balbh, 
no'm bodhar, no'n ti a chi, no'u dall ì JSTach 
mise an Tighearn ì 

12 A nis uime sin imich, ag^us bithicUi mise 
le d' bheid, agiis teagaisgicUi mi dhuit ciod 
a their thu. 

13 Agus thubhairt e, nio Thighearna, 
ciiir, g-uidheam ort, le làimli aìi ti a chuir- 
eas tu. 

14 Agus las corruich an Tigheam' 'an 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, NacJt 
e Aaron aii Lebhitheach do bhràthair? tha 
fios agam g-u'n labliair esan gu maith. Agus 
mar au ceudna, feuch, tha e 'teachd a mach 
a'd' choinneamh: agus an uair i^chi,^ thu, 
bithidh e subEach 'n a chindhe. c* ^ « 

15 AgTis labhraidh tusa ris, agus cuiridh 
tu focail 'n a bheul : agus bithidh mise le 
dobheiU-sa agus le 'bheul-san, agus teag- 
aÌ5gidh mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidli esan air do shonsa ris 
an t-.sluagh: agus bithidh esan, bithidh 
eadlion esan dhuit 'an àite beoil, agus 
bithicUi tusa dhasan 'au àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu an t-slat 80 aan do 
làimh, leis an dean thu comliaran. 

IS Agus cUi'iniich Maois agus pliill e gu 
letro 'athair-cèile, agus thubhairt e ris, 
Thèid mi iiis, agus pilliclh mi chum mo 
57 i, Gu cinnteach is fear-pòsda fuileachdach 
cUiomh-sa tliu. 

26 Ag-us leig e uaith e: an sin thubhairt i, 
Is fear-pòsda fuileachdach thu air son an 
timchioU-ghearraidh. 

27 AgTis thubhairt an Tighearn ri h-Aaron, 
Imich'an coimieamh Mhaois do'n fhàsach. 
Agus dh'iniich e, agus choiunich se e ann 
an sUabh Dhè, agus pliòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois a dh' Aaron uile 
bhriathran an Tighearn', a chuir uaith e, 
agus na comliaran uile a dh'àithn e dlia. 

29 Agns chaidh Maois agus Aaron, agus 
chriiinnich iad seanairean cliloinn Israeil 
iiile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile 
a labhair an Tigliearn ri Maois, agus rinn e 
na comharan ann an sealladiràn t-sluaigh. '■- 

31 AgTis chreid au sluagh: agns an uair a 
cliual' iad gu'n d'amliairc au Tighearn air 
cloinn Isracil, agus gu 'm fac e au àmhgliar, 
an sin chrom iad an ciun, agais rinn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

1 Tha Pharaoh a' diìdladh cead do dtloinn 
Israeil dol (iu fèill a chumail dd'n Tigìiearn 
anns an fkàwch. 6 Dh'àilhn e ohair ni bu 
truime a chur orrcu 

GUS 'n a dlièigli sin chaicUi Maois agus 
Aaron a steach, agus tliubhairt iad ri 
Pharaoh, Mar so tha'n Tighearn Dia Isracil 
ag ràdh,Leig le m' shluagh imeachd,a chuin ECSODUS, VI. 

as gu'n glèidh iad^èiU dhomhsa 's an f hà- aibh clacha-creadha : agns, feuch, tlia do sheirbhisich air am bualadh; ach is aim aig 
do shluagli fèin a tha 'choire. * -5 \ 
17 Ach thubhairt esan, 77<«sibh dìomhan- sach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an Tigh- 
eam, gu'n èisdinn^sa r'a ghuth a leigeadh 

leli-Israelimeachd? Cha -n aithne dhomhs' [ ach, iAa silli dìomhanach; uime sin their 
an Tighearn, agus mar an ceudna cha leig ; sibh, Rachamaid agus ìobramaid do'n Tigh- 
mi lo h-Israel imeachd. J'0".''-K/-j ! earn. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoiUsich Dia | 18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
nan Eabln'uidlieach e fèiu dhuinne: leig obair; oir chatoii'earconnlach dlraibh, agus 
leÌTiTi t>-nidìif>aiiiaid ort. dol aSt.fl.r tliri bheir sibh uaibh làn àireamh nan clacha- 

creadha. leinn, guidheamaid ort, dol astar thri 
flàithean do'n f liàsach, a chum as gu'n ìoBar 
' sinn do'n Tighearn ar Dia, air eagal gu'ra 
buail e sinn le plàigh,no leis a' chlaidheamh. 

4 Agiis thubhairt rìgh na h-Eiphit riu, 
C'ar son a tha sibhse, a Mhaois agus Aaroin, 
a' toirt air an t-s!uagh sgur o'n ojibril^h? 
Rachaibh a chimi bhur n-eallachan. ' ''. 

5 Agus thubliairt Pharaoh, Feuch, tlia 
sluagli na tìre a nis lìonmhor, agus tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'n an tàmh o'n eal- 
lachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là sin fèin 
do nihaighstiribh-oibre an t-sluaigh, agus 
d'an luchd-riaghlaidh, ag ràdh, 

7 Cha toir sibh connlach tuilleadh do'u 
t-sluagh a dheanamh chlacha-creadha mar 
roimhe so: rachadli iad agTis cruinni^headh 
iad connlach dhoibh fèin. |\AaavvO\ 

8 Agus cuiridh sibh on-a àireamh nan 
clacha-creadha a rinn iad roimhe: cha leig 
sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dìomh- 
?mach; uime sin tha iad ag èigheach, ag 

' i'àdh, Rachamaid agus ìobramaid d'ar Dia. 

' 9 Cuirear an obair ni's truime air na daoine, 

chum as gu'n saoraich iad innte: agus na 
h-earbadh iad à briathraibh dìomhain.^'>''A'-t"- 

10 AgTis chaidh maighstirean-oibre an 
t-sluaigh a niach, agais an luchd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh, 
Mar so tha Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
dhuibh connlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dlmibh fèin conn- 
lach far am feud sibli a faotaiun: gidlieadli 
cha leigear sìos a bheag de'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadli an sluagh air feadh 
tìre na h-EipJiit uile, a chruinneachadh 
asbhuain 'an àite conulaicli. , u' 

13 Ag-us chuirnamaighstirean-oibretiraigc 
iacl^ ag ràdh, Coiinlilionaibh bhur n-oibre 
cumta lathail, mar an uair a thugadh conn- 
lach dhuibh. 

14 Ag-us bhuaileadh luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaoh os aii ceann, agus dh'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nach do choimhiioii 
sibh bhur n-obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha, araon an dè ag-us au 
diugh, mar a rinn sibh roimhe? 

15 An sin thàìnig luchd-riaghlaidli chloinn 
Israeil, ag-us ghlaodh iad ri Pharaoh, ag 
ràdli, C'ar son a bhumeap, tu air an dòigh 
so ri d' sheirbhisich ? 

16 Chan-'eil connlach air a tabhairt do d' 
sheii-bhisich,agus 'sfi'their iad ruinn, Dean- 

53 19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil gai'm bu chruaidh an càs anns an 
robh iad, agus e air a ràdh riu^ Cha lughd--' 
aich sibh dad d'iu- clachaibh-creadlia, de'n 
obair dhlighèàch lathail. .-^Jf, 

20 Agus choinnich iad Maois agns Aaron, 
a sheas air an t-shghe, 'n uair a thàinig iad 
a mach o Pharaoh. ÌV.^'I.W'-'' 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n aiìnhairc- 
eadli Dia oirbh, agus gu'n tugadh e breth, 
do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile gTàineil 
an làthair Pharaoh, agus an làthair a sheir- 
bhiseach, a' cur claidlieimh 'n an làimh a 
chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dli'ionrisiudh an 
Tighearna, agus thubhairt e, A Thigheama, 
c'ar son a bhum thu c.ho olc ris an t-sluagh 
so? c'ar son a chuir thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh a 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n t- 
sluagh so ; agus cha do shaor thu idir do 
shìuagh. 

CAIB. VI. 

1 Tha Dia ag ùrachadh a gheaUaMh do Blhaois 
le 'ainm lekobhah. 14 Ginealach Reuhein, 15 
Shimeoin, IQagusLebM, o'nd' tliàinig Maois 
agus A aroii. 

N sin thubhairt an Tigheam ri.Maòis, 
A nis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh: 
oir le làimh làidir leigidh e leo imeachd, 
agus le làimh làidir fuadaichidh e mach as 
a dhìithaich iad. 

2 Agus labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Ag-us dli'fhoillsich mi mi fèin do Abra- 
ham, do Isaac, agus do lacob, le aimn an 
Dè uile-chumhachdaich, ach le m'ainm le- 
hobah cha robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich mi mo 
choimhcheangal riu, gu'n tugainn dhoilih 
tìr Chanaain, tìr an ^uairte, ajms an robh 
iad 'n an coigrich. |v ;-;ì- .ì^'.v 

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich 
chloinn Israeil, a tha na h-Eiphitich a' 
cumail ann an dàOT-sa : agus chuimhnich uii 
mo choimhcheangal. 

6 Uime sin abair ri cloinn Israeil, Is mise 
an Tighearn, agais bheir mi sibh a mach o 
hhi fo ealIacHaibh nan Eiphiteach, agns 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus frtasg- 
laidh mi sibh le gàirdcan sìnt' a m^xch, agus 
le breithpaiiasaibh mòra. ECSODUS, VII. 7 Agus gabhaidli rni sibh dliomli fèiu mar 
shluagh, agns bithidh mi dhuibh a' m' Dhia: 
agus bithidli fios agaibh g-ui- mise an Tigh- 
earu bhm- Dia, a tha 'g'ur tabhairt-sa mach 
o hh i fo eallachaibh nan Eiphiteacb. 
S Agns bheir mi steach sibh a dli'ionn- 
suidh an f hearainn a mhiomiaich mi gu'n 
tugainn e do Abraham, do Isaac, agus. do 
lacob; agns bheir mi e dlraibhse mar oigh- 
reachd : Is mise an Tighearn. 
' 9 Agus labhair Maois mar sin ri cloinn 
y Israeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
^ chràidh spioraid, agus tiid chruaidh dhaorsa. 

10 Agus labhair au Tighearn ri Maois, ag 
^ ^ ràdh, 

11 Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
rìgh na h-Eiphit, e a leigeadh do chloinn 
Israeil dol a mach as a dhiìthaich. 

12 AgTis labhair Maois an làthair an Tigh- 
eam', ag ràdh, Peuch, cha d' èisd claun 
Israeil rium ; ciouuus ma tha dh'èisdeas 
Fharaoh rimnsa, aig am bheil mo bhilean 
ueo-thimcliioU-ghearrta ? [jltJ..'^^ 

13 Agus Labhair an Tigheam ri Maois, 
agais ri h-Aaron, agiis thug e dhoibh Èìrthne 
a chum cloinn Israeil, agus a chum Pha- 
raoh rìgh na h-Eiijhit, clann Israeil a thoirt 
a mach à tìr na h-Eiphit. 

14 /s iad sin ceannardan thighean an aitli- 
richean: mic Reubein ceud-ghin Israeil; 
Hanoch, agus Pallu, Hesron, agiis Cai'mi : 
is iad sin teaghlaicheau Heubein. 

15 Agus mic Shimeoin; Gemuel, agus 
lamiu, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaauaich : is iad sin 
teaghlaichean Shimeoiu. 

16 Agus isiad sin aiumean mhac Lebhi, a 
rèir an ginealach ; Gerson, agus Cohat, agus 
Merari: agns Viad bhadhnaehau beatha 
Lebhi ceud agus seachd bliadhua deug 'ar 
fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a rèir 
an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Amram, agus Id- 
shar, agus Hebron, agus Udsiel : agus Viad 
bliadhuachan beatha Chohait ceud agus tri 
bliadhna deug 'ar fhichead. 

19 Ag-us mic Mherari; Mahali agus Musi: 
is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an 
gineaiach. 

20 AgTis ghabh Amram lochebed piuthar- 
'athar dha fèin 'n a mnaoi; agns rug i dlia 
Aarou agns Maois : agus Viad bliadlmach- 
an beatha Amraim ceud agus seachd bliadh- 
na deug 'ar f hichead. 

21 Agusmicldshair; Corah, agns Nepheg, 
agTis Sichri. 

22 Agus mic Udsieil; Misael, agus Elsa- 
phau, agTis Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèin 'n a 
mnaoi; agus rug i dha Nadab agus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 

24 Ag-iis mic Chorah ; Asir, agus Elcanah, 
59 ag-us Abiasaph: is iad sin teaghlaichean nan 
Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin aon 
de nigheanaibh Phutiel dha fèin 'n a mnaoi; 
agus rug i dha Phinehas : is iad sin ceaun- 
ardan aithrichean nan Lebhitheach, a rèir 
an teaghlaichean. 

26 Is iad so au t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearn, Thug- 
aibh a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit, 
a rèir an slògh. 

27 Is iad so iadsan a labhair ri Pharaoh, 
rìgh ua h-Eiphit, a chum clanu Israeil a 
thoirt a mach as au Eiphit : is iad so am 
Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh 's an là air an do labhair 
an Tigheam ri Maois ami an tìr na Ii- 
Eiphit, 

29 Gu'n do labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdli, Is mise an Tighearn : labhair thusa 
ri Pharaoh rìgh na h-Eiphit gach ni a their 
mi riut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair an 
Tighearua, Feuch, tha mise neo-thim- 
chioll-gliearrta a'm' bhilibh, agus cionnus a 
dh'èisdeas Pharaoh rium 'ì 

CAIB. VII. 

1 Chuireadh Maois a dKionnsuidh Pharaoh. 
10 Rinneadh slat Aaroin 'n a nathair. 13 
Chruaidhicheadh mdhe Pharaoh. 20 Uisge 
na ìi-aimhne air a thionndadh gu fuil. 

AGUS thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Feuch, rinn mi thu a'd' dhia do 
Pharaoh : agus bitliidh do bhràthair Aaron 
'n a f hàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithneas 
mise chiuit: agus labhraidh Aarou do 
bhràthair ri Pharaoh, esau a chur cloiun 
Israeil a mach as a thìr. 

3 AgTis cruaidhichidh mise cridhe Pharaoh, 
agus ui mi mo chomharan agus ra'iongant- 
asan lìoumhor ann au tìr na h-Eiphit. 

4 Ach cha-nèisd Phai-aoh ribh,agus leag- 
aidh mis3 mo làmh air an Eiphit, agus 
bheir mi mach m'armailtean, agiìs mo 
shluagh clann Israeil, à tì^pa h-Eiphit, le 
breitheanasaiBlì mòra. 5^-^" fj'")''-' '-' l Lc 

5 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich gur 
mise an Tighearn, 'n uair a shìneas mi mach 
mo làmh air an Eiphit, agus a bheir mi 
mach clann Israeil o hhi 'n am measg. 

6 Agus rinu Maois agiis Aaron mar a 
dh'àithn an Tigheam dhoibh, mar sin rinn 
iad. 

7 Agus hha Maois ceithir fichead bliadhna 
dh'aois, agus Aaron ceithir fichead agiis 
tri bhadhua dh'aois, an uair a labhair iad ri 
Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tigheam ri Maois, agus 
ri h-Aarou, ag ràdh, 

9 'N uair a labhras Pharaoh ribh,agi"àdh, 
Nochdaibh iongautas air bhar sou fèiu ; an 
sin thcir thu ri h-Aaron, Gabh do shlat, ECSODUS, VIII. 
agus tilg sìos i an làthair Pharaoh, agus 
f àsaidh i 'n a nathair. 

10 Agus chaidli Maois ag-us Aaron a steach 
a dh'iounsuidh Pharaoh, agus rinn iad mar 
sin, mar a dli'àithn an Tighearn : agus thilg 
Aaron sìos a shlat an làtliair Pharaoh, agus 
an làthair a sheirbhiseach, agus rinneadh i 
'n a nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an ceudna 
air na daoine glice, agus air an luchd- 

Q^^M^*^fiosachd : agus rinn mar an ceudna 
>- A\n i^yflruidhean na h-Eiphit mar sin le'n druidh- 
WTeachdaibh: ^ ' . /J.W_ 

12 Oir thilg iad slos gach duine a shlat, 
agus rinueadh iad 'n an nathraichibk : ach 
shiuig slat Aaroin suas an slatansa. 

13 Agiis cliruaidhicheadh ci'idhe Pharaoh, 
air chor as nacli d'èisd e riu ; mar a thubh- 
airt an Tighearn. 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
» Chi'uaidhicheadli cridlie Pliaraoh,tha e'diìil- 

^Jj^VsHadh leigeadh leis an t-sluagh falbh. 

^ 15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pliaraoh 's a' 
mhaduinu, feuch, tha e' dol a macli a dli'- 
ionnsuidh an uisge, agnis seasaidli tu 'm a 
choiuneamh air bruaich na h-aimhne ; agus 
au t-slat a thionudaidheadh gu bhi "n a 
nathair, gabhaidh tu a'd' làimh. 

16 Agus tlieir tlm ris, Chuir a.n Tighearn 
Dia nan Babliruidheach misea'd'ionnsuidh, 
ag ràdh, Leig le m'shluagh imeachd, a chum 
as gTi'n dean iad seirbliis dliomhsa 's an 
fhàsach: agus, feuch, gus a so cha b' àili 
leat èisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearu ag ràdh, Anu 
an so aithnichidh tu gur mise an Tighearu: 
feucli, buailidli mi leis an t-slait a tha 'm' 
làimh, na h-uisgeachan a tha 's an amhainn, 
agus tionndaidliear iad gii fuil. ^xwJ'f^ 

18 Agus glieibli an t-iasg a tha 's an 
. I amhainn bàs, agus lobhaidh an amhainn ; 

i^^- "7 agus bitliidli gràìn air na h-Eiphitich uisge 
òl as an amhaiun. 

19 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat agus sìn 
a mach do làmh air uisgeachaibh na h- 
Eiphit, air an ainihnichibh, air an sruthaibh, 

Jijl agus air an lochaibh, agus air uiie chomh- 
chruinneachadh an uisgeachan, chum as 
gu'm fàs iad 'n am fuil : agnis bithidh fuil air 
feadli tìre na h-Bipliit uile, araon ann an 
soithichihh fiodha, agus ann an soitldchibh 
cloiche. 

20 Agus rinu Maois agus Aaron mar siu, 
a rèir mar a dh'àithn an Tighearu, agiis 
thog e suas an t-slat, agus bhuail e na Ii- 
uisgeachan a hha 's an amhainu, ann an 
sealladh Pharaoh, agus ann an sealladh a 
sheirbhiseach : agiis thionndaidheadh na 
h-uisgeachan uile a hlM 's an amhainn, gu 
fuil. amhainn: agus bha'n fhuil ann an tìr na 
h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidheau na h-Eiphit mar 
siu le'n druidheachdaibh : ag-us chruaidh- 
icheadli cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd 
e riu, mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e d'a 
thigh ; agus cha do, shocraach e a chridhe 
air so cuideachd.A ( I ■ , 

24 Agus chladhalck na h-Eiphitich uile 
timchioll na h-aimhne air son uisge r'a òl : 
oir cha b'urrainn iad òl a dh'uisge na h- 
aimhne. \ , ., '.. ^ 1.^ 

25 Agus chounliìibhadh seachd làithean 
an dèigh do'n Tighearn an amhainn a 
bhualadh. CAIB. VIII. 

2 Losgainn air an cur dd'n Eiphit. \ò An 
dtislach a' fàs '« a mhialaihh. 20 Sgaolh 
chuileag air feadh na iìre. 32 Chruaidhich 
Pharaoh a chridhe. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha 'n Tighearn ag ràdh, 
Leig le m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiìiltas tu 'n leigeadh air 
falbh, feuch, buailidli mi do chrìochan uile 
le losgannaibh : 

3 AgTis brùchdaidh an amhainn a raach 
losgainn, agus thèid iad suas, agus thig iad 
a steach do d' thigh, agTis do d' sheòmar- 
leapach, agus air uachdar do leapach, agus 
do thigh do sheirbhiseach, agus air do 
shluagh, agus do d' àmhuinnibh, agus do d' amaraibli-fuinidh. 

4 Agus thèid na losgainn suas ort fèin,a^8 
air do shluagh, agiis air do sheirbhisich 
uile. 

5 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a maeh do làmh le 
d' shlait os ceann nan aimhnichean, os ceaun 
nan allt, agus os ceann nan lochan; agus 
thoir air na losgannaibh dol suas air talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aaron a mach a làmh os 
ceann uisgeachan na h-Eiphit; agus chaidh 
na losgaiun suas, agus chòmhdaich iad 
talamh na h-Eiphit. 

7 AgTis rinn na druidhean mar sin le 'n 
druidheachdaibh, agus thug iad suas tos- 
gainn air talamh na h-EipIiit. - : 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agus tliubhairt e, GuIcUiibh air 
an Tighearn gu'n toù^ e air falbli na losgainn 
uam fèin, agus o m' shluagh; agiis leigidh 
mise leis an t-sluagli imeaclid, a chum as 
gu'n ìobair iad do'n Tighearn. 
,5 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh,Dean 
uaill tharum: c'uin a ghuidheas mi air do 21 Agus f huair an t-iasg a hha 's an I shon, agus air son do sheirbhiseach, agus 
amhainn bàs : agus lobh an amhainn, ag'us i air son do shluaigh, g-u'n cuirear as do na 
cha b' urrainn na h-Eiphitich uisge òl as an i losgannaibh uait fèin, agus o d' thighibh- 60 ECSODUS; IX. 

air chor agus gu'm fan iad a mhàiu 's an shluaghsa agus do shkiaghsa: aii* an Ik amhainu? 

10 Agus thubhaii-t esan, Am màireach. màireach bithidli an comharadh so. 
24 Agus rinn an Tighearn mar sin: agus Agus t\mhhsdrte,Bitheadhesivèiv d'fhocail; thàiuig sgaoth anabarrach chuileag do thigh 
a chxmi as gu'm bi fios agad nach 'eil neach : Pharaoh, agiis do thighibh asheirbhiseach. aun cosmhuil ris an Tighearu ar Dia. ì agus do thìr na h-Eiphit uile: thruailleadh 1 1 Agus falbhaidh na losgaiuu uait fèin, | an talamh a thaobh nan cuileag. agus d' thighibh, agus o d' sheirbhisich, 
agus o d' shluagh; a mhàin 's au amhaiup^^ 
inairidh iad. .2 Agus chaidh Maois agTis Aaron a mach 26 Agus thubhairt Maois, 
Fharaoh; agus dli'eigh Maois risan TighVjS'MQchuidh sinn a dheauamli carn a thaobh uan losgauu, a thug e 'u 
aghaidh Pharaoh. 

13 Agus riun an Tighearn a rèir focail 
^lhaois: agus bhàsaich na losgaiuu as ua 
tighibh, as ua bailtibh, agus as ua mach- 
raicliibli. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 'n au 
dùuaibh iad; agus lobh an tìr. 

15 Ach au uair a chuuuaic Pharaoh gu'n 
robh fois auu, chruaidhich e a chridhe, agiis 25 Agus ghairm Pliaraoh air Maois agus 
ir Aaron, agus thubhairt e, Rachaibh, 
obraibh d'ur Dia 's an tìr. 

Cha n-'eil e 
mar sin; oir 

ìobraidh sinu gràineileaclid nau Eiphiteach 
do'u Tighearu ar Dia. Feuch, au ìobair 
siune gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomliair au sìil, agus nach clach iad sinn? 

27 Thèid siuu astar thri làithean do'u 
fhàsach, agus ìobraidh sinn do'n Tighcaru 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh mi 
dliuibh imeachd, a chum as gu'n ìobair sibh 
do'n Tighearn bhur Dia 's an fhàsach; ach cha d'èisd e riu, mar a thubhairt au Tigh- i na rachaibh ro fhad air astar: guidhibh air earn. 

16 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do shlat, agTis 
buail duslach na talmhainn, a chum gu'm 
tàs e 'n a mhialaibh air feadh tìre na h- 
Eiphit uile nio sliousa. 
29 Agns thubhairt Maois, Feuch, thèid 
mise mach uait, agus guidhidh mi air an 
Tighearn gu'm falbh na cuileagan o Pha- 
raoh, o 'sheirbhisicli, agus^ o 'shluagh, ani 
màireach: ach na buineadh Pharaoh gu 17 Agus riuu iad mar sin; oir shìn Aaron cealgaclituilleadh,ann an diùltadh leigeadh a mach a làmh le 'slilait, agus bhuail e 
duslach ua talmhainn, agus rinueadh e 'n a 
mhialaibh air duine agiis air ainmhidh: 
rinueadh uile dhuslach na talmhainu 'n a 
mhialaibh air feadh tìre ua h-Eiphit uile. 

18 Agus riuu na druidhean mar sin le'u 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, ach 
cha b'm-rainn iad: ag-us bha mialan air diune 
agus air aiumhidh. 

19 An sin thubliairt na druidhean ri Pha- 
raoh, 'iS'e meur Dhè a th'aun: agiis chruaidli- 
icheadli cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e 
riu; mar a thubhairt au Tigheai-n. 

20 Agus thubliairt an Tigheam ri Maois, 
Eirich suas gii moch 's a' mhadrdnn, agns 
seas an làthair Pharaoh,(feuch, thae'teachd 
a mach a dh'ionnsuidh an uisge) agus abair 
ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig le 
m' shluagh imeachd, a chmn as gu'n dean 
iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh imeachd. do'n t-sluagh dol a dli'ìobradh do'n Tigh- 
earu. 

30 Agus chaidh Maois a mach o Phai-aoh, 
agus ghuidh e air au Tighearn. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois; agus chuir e air falbhna cuileagau 

Pharaoh, o 'slieirbhisich, agus o 'shluagh: 
] cha d' f lian a h-aou. 

! 32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe 
air an àm so mar an ceuchia, agus cha do 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

1 Plàigh mhòr air an sprèidh. _ 8 Neasgaid 
ffhràineil air duine agus air ainvihidh. 22 
'Clach-mheallain mhillleach 's an tir. 

AGUS thubhairt an Tighearu ri Maois, 
Falbha steachadli'ionnsuidh Pharaoh, 
agus innis da, iiar so tha'n Tigheai-n Dia 
nan Eabhruidheach ag ràdh, Leig le m' 
shluagh imeachd, a chum as gu'n dean iad feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag ort fèin, ' seirbhis dhomh: agus air do sheirbhisich,agus air do shluagh, 
agus ann ad thighibh: agus lìonar tighean 
nau Eiphiteach leis an sgaoth chuileag, agus 
mar an ceudna an talamh air am hlieil 
iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin 
fèin fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluagh a chòmhnuidh, air clior as nach bi 
cuileagan sam bith au sin; a cluun as gu'm 
bi fios agad gur mise an Tighearn 'am 
meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadar ino 

61 2 Oir ma dliiììltas tu leigeadh leo imeachd, 
agiis gu'u cum thu iad fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh au Tighearn' air do 
sprèidli a tlm 's a' mhachair, air na h-eich, 
air na h-asail, air na càmhail, air a' chrodh, 
agus air na caoraich : Uthidh plàigh ro 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearu dealachadh 
eadar sprèidh Israeil, agus sprèidli ua h- 
Eiphit : agus cha-n f haigh a bheag bàs a 
dli'aon ni as le cloinn Israeil. 

5 Aa-us shuidhich an Tiglicarn àm, ag ECSODUS, IX. i-àdli, Am màireach ni an Tighearn an ni so 
's an tìr. 

6 Agus riun an Tighearn an ni sin air an 
là màireach, agus flmair sprèidli na h- 
Eiphit uile bàs: ach de spi'èidh chloiun 
Israeil cha d'f huair a h-aou bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus, feuch, cha robh eadhon a h-aou 
de sprèidh nan Israeleach marbh. Agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus cha 
do leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, Gabhaibh dhuibh fèin làn 

\^AKj^^ bhur glac de luaith an teallaich, agus 
crathadh Maois i ri nèamh ann an sealladh 
Pharaoh. 

9 Agus bithidh i 'n a duslach mìu air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'n a neasgaid a' briseadh a mach 'n a 
bolgaibh air duine, agus air aiumhidh, air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabli iad luath an teallaich, agus 
sheas iad an làthair Pharaoh, agus chrath 
Maois i ri nèamh : agus linneadii i 'u a 
neasgaid a' briseadh a mach 'n a bolgaibh 
air duine, agus air ainmhidh. M-SjjJ^ 

11 Agus cha b'urrainn na druidhean 
seasamh au làthair Mhaois air son nan 
neasgaid; oir bha an neasgaid air na 
druidliibh, agus air na h-Eiphitich iiile. 

12 Agus chruaidhich an Tighearn cridhe 
Pharaoh, agus cha d'èisd e riu; mar a 
labhair an Tighearn ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tigliearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch 's a' mhaduinn, agus 
seas au làthair Pharaoh, agus abair ris, Mar 
so tha'n Tighearn Dia uan Eabliruidhcacli 
ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a 
clium as gu 'n dean iad seirbliis dhomh. 

14 Oir air au àm so cuiridh mise mo 
plilàighean uile air do chridhe-sa, agTis air 
do sheirbhisich, agus airdo shluagh; a chum 
as gu'm bi fìos agad nach 'eil ueach ann 
cosmhuil riumsa 's an talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidii mi mach mo làmh, 
agus buailidh mi thu fèiu agus do shluagh 
le plàigh ; agus gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Agns gu deimhin air sou so thog mi 
suas thu, a clmm as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agns gu'm biodli m'ainm 
iomraideacli 's an domhan uile. Ci^^ s^JJ. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àràachadh 
fèin an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir 
mise air cloicli-mheallain ro mhòir frasadli 
a nuas, nach robh a samhuil 's an Eiphit, 
o'n là 's an do leagadh a bunacliur^ eadhon 
gus a nis. \V ,!? 1; ,VVt* 

19 Uime sin a nis cuir'^os uait, agus 
cruiunich do sprèidli, agus gach ni a tJm 
agad 's a' mhachair; oir air gach duine 
agus ainmliidh a gheibhear 's a' mhachair, 
agus nach cruinuichear dhachaidh, thig a' 

62 4 chlach-mheallain a nuas, agus gheibh iad 
bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh fhocal an 
Tighearna 'measg sheii-bhiseach Pharaoh, 
thug e air a sheirbhisich agus air a sprèidh 
teicheadh do na tighibh. 

21 AgTis esan nach do ghabh suim de 
fhocal an Tighearna, dh'fhàg e a sheirbh- 
isich agTis a sprèidh 's a' mhachair. 

22 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Sìn a mach do làmh gu nèamh, chum as 
gTi'm bi clach-mheallain ann an tìr na h- 
Eiphit uile, air duine, agus air ainmhidh, 
agus air uile luibh na macharach ann an tìr 
na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Maois a mach a shlat gii 
uèamh ; agns rinn an Tigheam tairneanach 
agus clach-mheallain, agTis ruith tein-athair 
air uachdar na talmhainn; agus fhras an 
Tighearn clach-mheallain air tìr na h- 
Biphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus 
teine measgta leis a' chloich-mheallain, ro 
mhòr, aig naeh robh a samhuil ann an tìr 
na h-EipIiit uile, o rinneadh dìithaich 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìre na h-Eiphit uile gach ni a hha 's 
a' mhachair, araon duine agais ainmhidli : 
agus bhuail a' chlach-inheallain uileluibhean 
na macharach, agus bhris i uile chraobhan 
na macharach. 

26 A mhàin ann an tìr Ghosein, far an 
rohh clann Israeil, cha robh clach-mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e air Maois agus air Aaron, 
agus thubhairt e riu Pheacaich mi an uair 
so : tlM 'n Tigheam ceart, agus mise agus 
mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn (oir is leòr 
e) nach bi tairneanacli anabarrach agus 
clach-mheallain ann ni's mò; agus leigidh 
mise leibh faibh, agus cha-n f han sibh ni's 
faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co luath 's 
a thèicl mise mach as a' bhaiìe, sìuidh mi 
mo làmhan a mach a chum au Tighearna : 
agus sgniriclh an tairneanach, agus cha bhi 
a' chlach-mheallain ann ni's mò ; chum as 
gu'm bi fios agad gnr ìeis an Tighearn an 
talamh. 

30 Ach air do shousa, agus air son do 
sheirbhiseach, tha fhios agam nach bi 
eagal oirbh fathast roimh an Tighearn Dia. 

31 Agns bhuaileadh an lìon agiis an t- 
eòrna ; oir hhg, 'n t-eòma fo dhèis, agus an 
lìon fo ros. V'J' ■■■ 

32 Ach cha\lo bhuaileadli an cruithneacbd 
agus an seagal ; oir cha ro'bh iad air f às suas. 

33 Agus chaidli Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile, agus shìu e mach a làmhan chum 
an Tighearna ; agus sguir an tairneanach 
agus a' chlach-mheallain, agus cha do 
dliòirteadU an t-uisge air an talanih. ECSODUS, X. 34 Ag-iis an uair a cLimnaic Pharaoh gii'n 
do sgiìir an t-uisge,agus a' chlach-mheallaiu, 
agus an tairneanach, pheacaich e fathast 
mar au ceudua, ag-us cliruaidliich e a 
chridhe, e fèin agais a sheirbhisich. 

35 Agns chruaidhicheadli cridlie Pharaoli, 
agus cha do leig e clann Israeil air falbh, 
mar a labhair an Tigheani le Maois. 

CAIB. X. 

12 Plàigh nan locust, 21 agus an tiugh dhordia- 
dais. 27 Chruaidhicheadh cridhe Pharaoh. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich a steach gu Pharaoh ; oir 
chruaidliich mi a chridhe, agus cridhe a 
sheirbhiseach, a chimi gu nochdainu iad 
siu mo chomharan 'n a làthair : 

2 AgTis gu'n iuuseadh tu ann an chiasaibh 
do mliie, agiis mhac do mliic, na uitliean a 
dh'oibrich mi 's an Eii^hit, agus mo chomh- 
arau a riun mi 'n am measg ; agns gu'm bi 
fios agaibh gur mise an Tighearn. 

3 Ag-us chaidli Maois agus Aaron a steach 
gu Pharaoh, agus thubhairt iad ris, Mar so 
cha'n Tigliearn Dia nan Eabhi-uidheach mise leibh fèin agus le'rcloinn bhi'gimeachd; 
amhaircibh, oir tha olc roimhibh. 

11 Ki h-anu mar sin: imichibh a nis, 
sibhse a tha 'n 'ur daoinibh, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a 
dh'iaiT sibli: Agus dh'fhujidaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoli. 

12 AgTis thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Sìu a mach do làmh thar tìr na h-Eii)liit 
air son nan locust, a clium as gu'n tig iad 
suas air tìr na h-Eii)hit, agiis gu'n ith iad 
uile luibh na talmhainn, eadhon gach ni a 
dh'fhàg a' clilach-mheallain. 

13 Agus shìu Maois a mach a shlat thar 
tìr na h-Eipliit, agus thug au Tighearn 
gaoth an ear air au tìr rè au là sin uile, 
agus rè na h-oidhche uile: agus 's a' 
mhaduiun thug a' ghaoth an ear a steach 
ua locmst. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr 
na li-Eiphit iiile, ag-us dh'fhan iad ann 
an crìochaibh na h-Eiphit uile, gu ro 
dhiubhafttdrT rompa cha robh riamh au 
leithid de locuist, agus 'u an dèigh cha 
bhi an leithid : - 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
ràdh. Cia fhada dhiiiltas tu thu fèin | mhainn uile, air chor as gu'n do dhoi'chaich- 

.^Peachadh am' làthaii--sa ? Leig le m' I eadh an talamh ; agTis dh'itli iad uile 
shluagh imeachd, agus gn'n dean iad [ luibhean na talmhainn, agiis uile mheas 
seirbhis dhomh : ' nan craobli, a dh'f hàg a' clilach-mìieaUaiu : 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le m' ^ agus cha d'f hàgadh ni sam bith glas 's na 
shluagh imeachd, feuch, bheir mise am craobhan,uoann an luibhean namacharach 
màireach na locuist a steach do d' chrìoch- | aun an tìr na h-Eiphit uile. 

aibh. C",- 16 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 

5 Agus còmhdàichidh iad aghaidh na tal- 1 air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
mhaiun, air chor as nach urrainn neacli an ' Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna 
talamh f haicinn : agus ithidh iad fuigheal j bhur Dè, agus 'n ur n-aghaidh-sa. 
an ni sin a thèid as, a dli'fhanas agaibh o'n | 17 A iiis uime sin maith, guidlieam ort. chloich-mheallain, ag-us ithidh iad gach 
craobh a tha 'fas dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do thighean, agus 
tigheau do sheirbhiseach uile, agiis tigheau 
uan Eipliiteach uile ; ni nach faca aon chuid 
d'aitlirichean no aithricheau d'aithrichean, 
o'n là a bha iad air au talamli gus an là'u 
diugh. AgTis phill se e fèin, agus chaidhfe 
mach Pharaoh. L 

7 Agus thubhairt seirbliisich Pharaoh ris, 
Ci;i fhada bhios an duine so 'n a rTbe mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearn bhur Dia gTi'n 
toir e air falbh uam a mhàin am bàs so. 

18 Ag-us chaidh e mach o Pharaoh, agnis 
ghuidh e air au Tighearn. 

19 Agus thionndaidli an TighearH gaoth 
au iar ro làidir, a thug air falbh na locuist, 
agus a thilg iad 's a' mhuir ruaidh : cha 
d'fhan aon locust ann an crìochaibh na h- 
Eiphit uile. 

20 Ach chmaidhich an Tio;heam cridhe dhuinne ? Leig leis ua daoine falbh, chum i Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clann 
gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn an Israeil. 

Dia: nach 'eil fhios agad fathast gu bheil ; 21 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
an Eiphit air a milleadh ì \ Sin a mach do làmh gu nèamh, agus bithidh 

8 Agus thugadh Maois agiis Aaron a rìs dorchadasair feadhtìrenah-Eiphit, eadhon 
g-u Pharaoh: agus thubhairt e riu Racliaibh, dorchadas a dli'fheudar a laimhseachadh. 
deauaibh seirbliis do'n^Tighearn bhur T>'m, : i 22 Agus shìn Maois a mach a làmh gu 
ach cò iad a thèid ì 'v- v ^^"^^-O^ j uèamh : agus bha tiugh dhorchadas auu an 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n-oigi-idli ^ tìr ua h-Eiphit uile rè thri làithean. 

agiis le'r daoinibh-^osmhor thèid sinne ; 23 Cha-n f haca h-aon diubh a chèile, ni mò 
le rmicagTisle'rnigheanaibh, le'rtreudaibh a dh'èirich neach o 'àite vè thri làithean: 
si^agus le'r buarthèid siun; oir is èigindmmi ach bha aig cloinn Isracil uile solus 'n an 
fèiU a chumail do'n Tighearn. i àitibh-còmhnuidh. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an Tigh- 24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, agus 
earu mar sin maille ribh, mar a leigeas | thubhairt e, Rachaibhse, deauaibh seirbhii 

63 ECSODUS, XI, XII 

do'n Tighearii; a mhàin fanadh bhur 
treudaii agus bhur buar: rachadh bhur 
clann bheag mar an ceudna maille ribh. 
^25 Agus thubhaii-t Maois, Feiimaidli tu 
mar an ceudna iobairtean a thoirt duiim, 
agns tabhartais-loisgte, chum as gu'n ìobair 
sinn do'n Tighearn ar Dia. v i) 

2G Agus mar an ceudna thèid àr sprèidh 
maille ruiun; cha-n fhàgar ionga 'n ar 
dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu 
seirbhis a dheanamh do 'n Tiglieam ar Dia ; 
agus cha-n 'eil fhios agaiun cia leis a ni 
sinn seirbhis do'n Tighearn, gus an tig 
sinn an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearn cridhe 
Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeaclid. 

28 Agus tlmbhairt Fharaoh ris, Imich a 
mach uam ; thoir an aire dhuit fèin, na faic 
m'aghaidh ni's mò ; oir 's an là sin anns am 
faic thu m'aghaidh, gheibh thu bàs. 

2.9 Agus thubhairt Maois, Labhair thu gu 
maith ; cha-n f haic mi d'aghaidh ni's mò. CAIB. XI. 
1 larrlus Dhè do na h-Isradich gu^n gdbhadh iad 
sèudan òir agus airgid 6'n coimhearsnaich. 
4 Tha JiJaois a' toirt flos do Pharaoh gu'm 
faigheadh gach ceud-ghin 's an Hipliit bàs. 

A6US thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Bheir mi aon plilàigh fathast air 
Pharaoh, agTis air an Eipliit ; an dèigh sin 
leigidh e leibh inieachd, as a so : an uair a 
leigeas e leibh imeachd, gu cinnteach fua- 
daichibh e mach as a sosibh gu h-iòmlan.' 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an t- 
sluaigh, agus iari'adh gach duine o 'choimt- 
earsnach, agus gach bean o 'ban-choimh- 
earsnaich, seudan airgid, agus seudan òir. 

3 Agus thug auTighearn deadh-gìiean do'n 
t-sluagh ann an sìiilibh nan Eipliiteacli: 
Mar an ceudna, bha 'n duine Maois ro miiòr 
ann an tìr na h-Eii)hit, ann an sùilibh 
sheirbhiseach Pharaoh, agus ann an siiilibh 
an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon-oidhche 
thèid mi mach do mheadhon na h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann an tìr 
na h-Eiphit bàs, o cheud-ghin Pliaraoh, a 
tha 'n a shuidlie air a rìgh-chaithir, 
eadlion gu ceud-ghin na ban-tràille a tha 
air ciil a' mhuilinn, agus uile cheud-ghin 
nan ainmhidliean. 

6 Agus bithidli èigheacli mhòr ann an tìr 
na h-Eiphit uile, nach robh riamh a leitliid 
ann,ni mò bhitlieas a leithid ann tuilleadh. 

7 Ach an agliaidh aoin de chloinn Israeil 
cha chaiTiich niadadh a theanga, aon chuid 
an aghaidh duine no ainmhidli; chum as 
gu'm bi fios agaibh cionnus a chuireas an 
Tighearn dealachadh eadar na h-Eiphitich 
agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
fcìos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidli siad 
i&ii fèin domh, ag ràdh, Imicha mach, agus agus ainmhidh 

64 an sluagh uile a tha 'g ad leantuinn; agua 
an dèigh sin tlièid mi mach: agus chaidh o 
mach Pharaoh ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Cha-n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu 
meudaichear m'iongantais ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na h-ion- 
gantais sin uile 'am fianuis Pharaoh: agiis 
chruaidhich an Tighearn cridhe Pharaoh, 
agus cha do leig e le cloinn IsraeU imeachd 
as a dhìithaich. 

CAIB. XIL 

3 A' chàisg air a h-àiUineadli. 29 Gach r^ud- 
ghin ann an tìr na h-Eiphit air a mliarbhadh. 
31 Na h-Israelich air am fògradh as an tìr. 
43 Orclugh na càisge. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois agus 
ri h-Aaron ann an tìr na h-Eiphit, ag 

ràdli, 

2 Bithidhammìos so dlmibh 'u a thoiseach 
nam mìos: bithidh e dhuibh 'n a cheud 
mhìos na bliadhna. ^- k, 

3 Labhraibh-sa ri coimhtliional' Israeil 
uile, ag ràcUi, Air an deicheamh là cle'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an ^aithrichean, uan 
air son tighe. _ \ ' 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro bheag air 
son uain, an sin gabhaidh esan agus a 
choimliearsnach a's faigse d'a thigh e, a rèir 
àireimh nan ananian; gach duine, a rèir 
'itheannaich, àirmhear leibh air son an 
uain. . l"^ 

5 Bithidh bhur n-uan guu ghaoid, firionn, 
bliadhna dli'aois: as na caoraich no as na 
gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidliidh sibh a stigh e gu ruig an 
ceathramh là deug de'n mhìos so: agus 
marbhaidh comh-chruiuneachadh iomlan 
chloinn Israeil e 's an fheasgar. 

7 Agns gabhaidh iad de'n fhuil, agns 
cuiridli iad i air an dà ursainn, ag-us air 
àrd-dorus nan tighean^ anns an ith iad e. 

8 Ag-us ithidh iad an f heoil 's an oidhche 
siu fèin ròiste le teine, agus aran nco- 
ghoirtichte; maille ri luibhibh searbha 
ithibh iad e. 

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no ichr 
air a bhmicheadli ann an uisge, ach ròiste 
le teine: a cheann maille r'a cliosaibh, agus 
maille r'a glirealaich. 

10 Agus cha-n f hàg sibh a bheag dh' e gu 
maduiun: agus na dli'fhàgar dh' e gu 
maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 Ag-us mar so ithidh sibh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, bhur brògan air bliur 
cosaibli, agus bhm* lorg 'n 'ur làimh: agus 
ithidli sibh e le cabhaig; is i càisg an Tigh- 
earn' a th'ann. - - "vC ' 

12 Oir thèid mise troinih tliìr na h-Eiphit 
air an oidliche so, agus buailidh mi gach 
ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, araon duine 

agus an aghaidh dhèe )iar: ECSODUS, XII. Eijiliiteach uiie cuiridli mi breitlieauas 'au 
:'::k)iuh; Is niise an Tigheara. .i /i-v 
" i .) AgTis bitliidh an fhuil dhuimi" mar 
clnimììttradh air na tighibh amis am bheil 
slbli : ùgus an uaii' a chi mise an f huil, thèid 
mi ihairis oirbh, agus cha bhi a' phlàigh 
oirbh a chum bhur miUeadh 'p uair a 
bhuuileas mi th- ua h-Eiphit. 
vIìaÌÌA^JÌ'L bithidh an là so dhuibh mar 
y^huftmlieachan; agus gleidhidh sibh e 'n a 
là-fèille do'n Tigheam air feadh bhur 
ginealacih; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh 
sibh e. 

15 Seachd làithean ithidh sibh aran neo- 
ghoirtichte; air a' cheud là fèin cuiridh sibh 
taois ghoirt a mach as bhur tighibh; oir 
gach neach a dh'itheas aran goirtichte, o'n 
cheud là gus an t-seachdamh là, gearrar an 
t-anam siu as o Israel. V - . • j}^ 

16 Agus air a' cheud là hìihìdh àgaihh 
comh-gEairm naomh, agus air an t-seach- 
damh là bithidh agaibh comh-ghaii'm 
naomh : obair sam bith cha deanar orra, 
saor na, dh'ithear leis gach neach; sin a 
mhàin nithear leibh. 

17 Agus cumaidh sùìhfèill an arain neo- 
ghoirtichte; oir air an là sin fèiu thug mise 
mach bhur slòigh à tìr na h-Eiphit; uime 
sin coimhididh sibh an là so 'n m* ginealach- 
àibh, le h-ordugh sìorruidh. 

IS 'Sa' cheud mhìos, air a' cheathramh là 
deug de'n mhìos 's an f heasgar, ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte, gu ruig an ceud là 
'ar f hichead de'n mhìos 's an f heasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha-n fhaighear 
taois ghoirt 'n ur tighibh; oir ge b'e neach 
a dh'itheas aran goirtichte, gearrar an 
t^anam sìq fèin as o choimhtiiional Israeil, 
co dhiubh is coigreach e, no neach a rugadh 
's an tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha-n ith sibh: 'n 
m- n-àitibh-còmhnuidh uile ithidh sibh aran 
neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil mle, agus thubhairt e riu, Taimgibh 
a mach, agus gabhaibh dhuibh fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a' 
chàisg. i^ww'ir-^*' V> 

22 Agus gabhaidh sibh oad hìosoip, agiis 
tumaidh sibh e 's an f huil a tha 's an t-soith- 
each, agus beanaidh sibh do'n àrd-dorus, 
agus do'n dà m'sainn, leis an fhuil a tha 's 
ant-soitheach: aguschatèid ah-aon agaibha 
macliairdorasathighe gu ruig a' ruhaduinn. 

23 Agus thèid an Tigheara thairis a bhual- 
adh nan Eijjliiteach; agus an uair a chi e 'n 
fhuil air an àrd-doras, agus air an dà 
ursainn, thèid an Tigheara thairis air an 
doras, agus cha leig e leis a' mhiUteir 
teachcl a steachji'ur tighibh gu'r bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ur mic, gu 
BÌomiidh. 

25 Agus tarlaidh, 'n uair a thèid sibh a 
6A steach do'n fhearann a bheir an Tigheara 
dhuibh, a rèir mar a gheaU e, gu'n gleidii 
sibh an t-seirbhis so. i-^'--': ■ - 

26 Agus tarlaidh, 'n uair a their bhur 
clann ribh, Ciod a's ciall duihh leis an t- 
seirbhis so? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge an 
Tighearn', a chaidh thairis air tighibli 
chloinn Israeil 's an Eiphit, 'n uair a bhuail 
e na h-Eiphitich, agus a shaor e ar tighean-'^ 
ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'f halbh clann Israeil, agus rinn 
iad mar so; mar a dh'àithn an Tigheam do 
Mhaois agus do Aaron, mar sin riun iad. 

29 Agus air meadhonnah-oidhche sinfèin 
bhuail an Tigheara gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-EipMt o cheud-ghin Pharaoh a 
shuidh air a rìgh-chaithir, gu ceud-ghin a' 
chiomaich a bha anu an slochd a' phrìosain ; 
agus gach ceud-ghin ainmhiclh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh 's an oidhche, 
e fèin agus a sheirbhisich uile, agus na h- 
Eiphitich uile ; agus bha èigheacli mhòr 's 
an Eiphit; oir cha robh tigh anns nach rohh 
neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron 's an oidhche, agus thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach a meadlion mo 
shluaigh, araon sibhse agus clann IsraeU : 
agus rachaibh, deauaibh seirbhis do'n 
Tigheam, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, agus bhirr buar, mar a thubhairt 
sibh, agus imichibh: agus beannaichi,bh 
mise maran ceudna. > ; , . 

33 Agus thugna h-Eiphitich diaii-sparradli 
do'n t-sluagh, a chum gu'n cuireadh iad le 
cabhaig a mach as an tìr iad ; oir thubhairt 
iad, Is daoìne marbh sinn gu. lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois mmi 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuinidh 
ceangailte 'n an eudach air an guaiUibh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-Eiphitich 
seudan airgid, agus seudan òir agus eudach. 

36 Agus thug an Tigheam deadh-gheau 
do'n t-sluagh ann an siiihbh nan Eiphit-ij . 
each, agus thug iad 'an coingheaU dhoibh : 
agus chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh imich clann IsraeU o Ramescs 
gu Sucot, mu thimchioU sè ceud mìle fear 
d'an cois, a thuiUeadh air cloinn. t,- >, v^' 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomadaidh 
deshluagheUesuas maUIe riu,agus trcudau, 
agus buar, ro mhòran sprèidhe. 

39 Agus dh'f huin iad de'n taois a thugadh 
a macli as an Eiphit breacagan nco- 
ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i ; 
do bhrìgh gu'n d'f huadaicheadh iad a mach 
as an Eiphit, agus nach b'urrainn iad fuir- 
each, agus mar an ceudna nach do dheasaich 
iad biadh dhoibh fèin. 

I 40 A nis 6'i aimsir cuairte chlolnn Israci!, 
. . C ) EC80DUS, XIII. a bha iad a chòmhnuidh 's an Eiphit, 
ceitliir cheud agus deich bliadlma fichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud agus 
nan deich bliadhna thar fhichead, air an 
là sin fèin chaidh slòigh an Tighearn' uile 
mach à tìr na h-Eipìiit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead gu 
h-àraidli do n Tighearn, air son an toirt-san 
a mach à tìr na h-Eiphit : so an oidhche sin 
gii bhi air a coimhead do'n Tighearn le 
cloinn Israeil uile 'n an ginealacliaibh. 

43 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois 
agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge: 
cha-n ith coigreach sam bith dh'i. 

44 Agus gacli seirbhiseach duine, a chean- 
naicheadh le h-airgiod, an uair a thimchioU- 
ghearras tu e, an sin ithidh e dli'i. 

45 Clia-n itli coigreach, no seirbhiseach 
tuarasdail dh'i. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha ghiùlain 
thu'bheag de'n fheoil a mach as an tigh; ni 
mò a bhriseas sibli cnàimh dh'i. 

47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach air 
chuairt maiUe riut, agus a chumas e a' 
chàisg do'n Tigliearn, timchioll-ghearrar 
gacli firionnach aige, agus an sin thigeadh 
e am fagus g'a cumail, agus bithidli e mar 
neach a rugadh 's an tìr: acli cha-n itli 
neachsam bith neo-thimchioU-ghearrta dh'i. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-san a rugadh 
's an tir, agus aig a' choigreach a tha air 
chuairt 'n 'ur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; mar a 
dJi'àithn an Tighearn do Mhaois agus do 
Aaron, mar sin rinu iad. 

51 Agus air au là sin fèin thug an Tighearn 
a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit, a rèir 
an slògh. 

CAIB. XIII. 

1 Gach ceud-ghin air a naomhachadh do'ìi 
Tiqhearn. 3 Dh'orduicheadh cuimhne na 
càisiie. 21 Clann Israeil air an treùrachadìi 
le Dia air an slighe le mcall neoil 's an là, 
agus le meall teine 's an oidhche. 

GUS labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Naomhaich dhorahsa gach ceud-ghin, ge 
b'e air bitli a dh'f hosglas a' bhrù am measg 
chloinn Israeil,eadardhuineagus ainmhidh: 
is leamsa e. 

3 AgTis thubhairt Maois rìs an t-sluagh, 
Cuimlmichibh an là so, air an d'thàimg sibh 
a mach as an Eiphit, à tigli na daorsa ; oir le 
làimh thrèin thug au Tighearn a mach sibh 
as a sin : agus cha-n ithear aran goirtichte. 

4 Air an là 'n diugli thàinig sibh a mach, 
'am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir an Tighearn steach 
thu do thìr nan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agus nan Amoracli, agns nan 
Hiteach, agus nan lebusach, a mhionnaicli 
e do d' aitlirichibh gu'n tugadli e dhuit, 
fearann a' srutliadli le bainne agus le mil, 

66 an sin coimhididh tu an t-seirbhis so anns 
a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichtejagus air au t-seachdamh là 
hithidh fèiilclo 'n Tighearn. v 

7 Itheararan neo-ghoirticlite seachd làith- 
ean; agus cha-n fhaicear aran goirtichte 
agad, agiis ni mò a chithear taois ghoirt 
agad ann ad chrìochaibli uile. 

8 Agus imisidli tu do d' mhac 's an là sin, 
ag ràdh, Nithear so air sgàth an ni sin a 
rinn an Tighearn dhomhsa,'n uair a thàinig 
mi mach as an Eiphit. ) • 

9 Agus bithidh e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agus mar chuimhneachan 
eadar do shùilibh, a chum gu'm bi lagh an 
Tighearna ann ad bheul; oir le làimh 
thrèin thug an Tighearn mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh tu an 
t-ordugh so 'n a thràth fèin o bhhadhna gu 
bliadhna. ^-v 3:i;c >- 

11 AgTis an uair a bheir an Tigheam 
steach thu do thìr nan Cauaanach, mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aithrichibh, 
agus a bheir e dhuit e, 

12 An sin cxiiridh tu air leth do'n Tighearn 
gach ni a dh'fhosglas a' bhrù, agus gach 
ceud-ghin a thig o ainmhidli a's leatsa; 
huinidh iadsan a tlia firionn 'n am measy 
do'n Tighearn. ' 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailidh 
tu le li-uan ; agus mur fuasgail thu e, au 
sinbrisidh tu 'amhach: agus gach ceud-ghin 
duine am measg do chlomne fuasgailidii tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dhìot 's an aimsir ri teachd, ag ràdli, 
Ciod e so ? an sin their thu ris, Le làini'a 
tln-èin thug an Tighearn amach, siun as an 
Eiphit, à tjgh ua daorsa: : > > 

15 Agus an uair a chruaidhich Pharaoh e 
fèin, agus nacli b'àill leis ar leigeadh air 
falbh,an sin mharbh an Tighearn gach ceud- 
ghin ann an tìr na li-Eiphit, araon ceud- 
gliinduine, agus ceud-gliin ainmhidli ; air an 
aobhar sin ìobrirttìli mi do'n Tighearn gach 
ni a dh'fhosglas a' bhrù, ma 's fii-ionn iad, 
ach uile chcud-ghin mo chloiune fuas- 
gailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomharadh air do 
1àimh,agus mar eudanau eadardo shùilibh; 
oir le lànuh thrèin thug an Tighearn a mach 
shm as an Eiphit. 

17 Ag-us eadhou an uair a leig Pharaoh 
do'n t-sluagh imeachd, cha do tlireòraich 
Dia iad air slighe tìre nam Philisteach, 
gcd a hha sin aithgliean: j_ ojr thubhairt Dia, 
Air eagai g-u'm bi aithfàSchà-g'air an t-sluagli 
an uair a chi iad cogadli, agus gu'm pill iad 
do'n Eiphit. j^. 

18 Acli threòraich Dia an sluagh mu'n 
cuairt, air slighe fàsaich na mara ruaidhe: 
agus chaidh clann Israeil suas 'an ordugh 
catha à tìr na h-Eiphit. ECSODUS, XIV. 19 Agiis thug Maois cuàmhau loseiph leis; 
oir ghabh e miouiiau teaun de chloinn Is- 
raeih ag ràdh, Gu ciuuteach amhaircidh Dia 
oirbhse, agus bheir sibh suas mo chnàmhau 
leibh as a so. 

20 Agus dh'imich iad o Shiicot, a^us cham- 
paich iad ann an Etam, ami an iomaU an 
fliàsaich. 'f^-- '■ 

21 Agus chaidh an Tigheam rompa 's an 
là anu am meall ueoil, a chum au treòrach- 
adh air an t^sUghe, agns "s au oidhche ami 
am meall teiue, a thoii-t soluis doibh; gu 
imeachd a là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e aii- falbh am meall neoil 
's au là, uo la meall teine 's an oidhche, a, 
làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

1 CJiaidh Pharaoh 'aii tòir air doinn IsraeiL 
10 Binn iadsan gearan an agluiidìi Mìiaois. 
13 Tltug esan com/ifìiurtackd dlioihh. 21 
Gìuiidh iad Iroimh 'n mhuir ruaidh, Bhàth- 
adh na h-Eiphilich, 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdli, 

2 Labhair ri cloiuu Israeil, gu 'm pill iad, 
agiis gu'u campaich iad fa chomhair Phih- 
ahiroit, eadar Migdol agus an fhairge, fa 
chomhair Bhaal-sephoin ;. fa choinueamh-san 
campaichiuh sibh làinih ris an fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinu Israeil, 
Tlia iad air seachrau 's an tìi-, dh'iadh am 
fàsach mun timchioll. 

4 Agus cruaidhichidli mise cridhe Pha- 
raoh, agTis thèid e air au tòir, agus gheibh 
mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a shlòigìi 
uile; agus bitliidh fìos aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tigheam. Agus rinn iad mar 
sin. 

Agus dh'innseadh do rìgh na h-Eiphit 
gu'u do theich au sluagh: agus thioundaidli 
cridlie Pharaoh, agTis a sheirbhiseach an 
aghaicUi au t-sluaigh, agiis thubhairt iad, 
Ciod e so a riuu sinu, gu'n do leig siuu le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis ì 

6 AgTis bheartaich e a charbad, agus thufj 
e a shluagh maiUe ris; /^•J/ • 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taglita, 
agus uile charbadan na h-EipIiit, agus ceauu- 
ardan orra uile. 

5 AgTis chruaidliich an Tigheam cridhe 
Phai'aoh rìgh ua li-Eiphit, agus lean e air 
tòir cliloiuu Israeil: agus chaidh clauu 
Israeil a mach le làimh àird. 

9 Ach chaidh ua h-Eiphitich air an tòir 
(eich a{fus carbadan Pharaoh, agus a mharc- 
shluagh, agus 'armailt mle) ag-us rug iad 
orra, agus ìad a' campachacUi làimh ris an 
fhairge, làimh ri Pihahirot, fa chomhair 
Bhaal-sephoiu. 

10 Agus au uair a thàinig Pharaoh am 
fagus, thog clann Israeil suas an sìiilean, 
agus, feuch, bha na h-Eiphitich air an tòir, 
agiis bha eagal mòr orra: agus dh'èigh clauu 
Israeil ris an Tigheam. 

07 ! 11 Agus thubhairt iad ri Maois, An ann a 
; cliiouu uach rohh uaigheau 's au Eiphit, a 

thug thu leat siun g-u bàs fhaghail 's au 
jfhàsach^ C'ar sou a riuu thu so oirnu, ar 

tabhairt a macli as an Eipliit? 

12 Xacli e so am focal a labhair sinn riut 
's an Eiphit, ag ràdh, Leig leinu seirbhis a 
dlieanamh do ua h-Eiphitich? Oir 6'fhearr 
dhuiuu seirbhis a dlieauamli do ua h- 
Eiphiticli ua bàs fhaghail 's au fhàsach. 

13 Agus thubhairt Maois ris au t-sluagh, 
Na bitheadh eagal oirbh, seasaibh, agns 
faicibh slàinte an Tighearna,a dh'oibricheas 
edhuibhandiugh; oirna h-Eiphitich a chun- 
naic sibh an diugh, cha-n f haic sibli iad a 
chaoidli tuiIIeacUi. 

14 CogaicUi au Tighearn air bhur son, agus 
fauaidh sibhse 'n 'm- tosd. 'i'^-^'-'-- 

15 AgTis thubhairt an Tighearn ri Maois, 
C'ar son a tha thu 'g èigheach riumsa.^ 
Abair ri cloinn Israeil dol air au aghaidh. 

16 Ach togsa suas do shlat, agus sìn a 
mach do làmh os ceanu na fairge, agus 
sgoUt i; agus thèid clann Israeil a steach 
'am meadhon na fairge air talamh tioram. 

17 Ag-us cmaidhichidh mise, eadhon mise, 
ci'idhe nan Eiphiteach , agus thèid iad a steach 
'n au dèigh: agus gheibh mise giòir a thaobli 
Pharaoh, agus a thaobh a shlòigh uile, a 
thaobli a cliarbadau, agiis a thaobh a nihurc- 
shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eipliitich 
giu' mise au Tighearn, 'n uair a gheibh mi 
glòir a thaobh Pharaoh, a thaobh a char- 
badan, agnis a thaobh a mharc-shluaigh. 

19 Agus dh'fhalbh aingeal au Tighearu' a 
chaidh roimh champ Israeil, agus dh'imich 
e 'n an dèigh; agiis cUi'fhalbh am meall 
neoil 'm beulaobh, agus sheas e air an 
cìilaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiphit- 
each agTis camp Israeil, agus bh^a e 'n a 
ueul, agus 'u a dliorchadas dhoihh sud, ach 
shoiUsich e 'n oidhche dhoibh so, air chor 
as nach d'thàiuig a h-aon diubh am fagus 
d'a chèile rè na h-oicUiche. 

21 AgTis sliìn Maois a mach a làmh os 
ceann ua fairge, agus thug au Tighearn air 
an f hairge dol «ir a h-ais le gaoith làicUr o 
'n ear rè ua h-oicUiche siu, agus rinn e 'n 
fhairge 'n a talamh tioram, agus roinneaclh 
na h-uisgeachau. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steacli 'am 
meadhon ua fairge air talanih tioram, agus 
hha ua h-uisgeachau 'n am balla cUioibh air 
au làimh dheis, agus air au làimh chU. 

23 Agus leau ua h-Eiphitich, agus chaidh 
iad a steach 'n an dèigh gii meacUiou ua 
fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a char- 
badan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agus aunamfàirenamaidneclh'amhairc 
an Tighearu air sluagh nan Eiphiteach, 
troimh 'n mheall tlieiue agus ueoil; agus 
chlaoidh e armailt uan Eiphiteach. ECSODUS, XV. 25 Agiis thiig e air falbh rothan an carbad, 
air chor as gu'n do tharrniugeadh iad gu 
trom. Agus thubhairt ua h-Eiphitich, 
Teicheamaid à làthair Israeil, oir tha 'n 
Tighearn a' cogadh leosan an aghaidh nan 
Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt au Tigheam ri Maois, 
Sìn a mach do làmh os ceauh ua fairge, 
chuni gu'n tig na h-uisgeachan air an ais 
air ua h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus 
air am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceauu na fairge, agus phill au fhairge g'a 
neart an uair a shoiUsich a' mhaduinu; agiis 
theicli na h-Eiphitich 'u a h-aghaidh ; agxis 
chuir an Tighearn na h-Eiphitich fodha 'am 
meadhou na fairge. 

28 AgTis phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad ua carbaid, agus am marc- 
shluagh, agus armailt Pharaoh uile, a 
thàinig 's au fhairge 'n an dèigh: cha 
d'fhàgadh uiread 's a ii-aon diubh. 

29 Ach dh'imicli clauu Israeil air talamh 
tioram 'am meadhon na fairge, agus hha ua 
h-uisgeachau 'n am balla dhoibh air au, 
làimli dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so shaor au Tighearn Israel air 
an là sin à làimh uan Eiphiteach: agus 
chuuuaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
tràigh ua fairge. 

31 Agus chunnaic Israel an obair mhòr 
sin a riun an Tighearu air ua h-Biphitich, 
agus bha eagal an Tighearu' air an t-sluagh, 
agus chreid iad an Tighearu, agus Maois a 
sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 

1 Laoidh Mhaois. 22 Thihn sluaxjli a dlàtii 
uisge. 23 Einneadh uisyeachan searbli Blharah 
niitis dìioihh. 27 Tliàinig iad gu h-Elim. 

N siu chan Maois ag-us claun Israeil an 
laoidh so do'n Tighearn, agus labhair 
.. ',iad, ag ràdh, Cauaidh mise do 'u Tighearu, 
' bir thug e buaidh gu glòrmhor; an t-eadi 
'agus a mharcach thilg^e 's an f hairgei '.'-^ 

2 'Se 'n Tighearu mo nèart, agus mo dhàn, 
agus tha e 'u a shlàiute dhomh: is esan mo 

. Dhia-sa, agus ni mi àite còmhnuidli <&ì^ ; 
Dia m'athar agus àrdaichidh mi e.'-";^(l-'> 

3 Is fear-cogaidli an Tighearn; 'se 'n Tigh- 
earn a's aium dha. 

4 Carbadau Pharaoh, agus 'armailt thilg 
e 's au f hairge ; agus tha rogha a cheau- 
jiardan air am bàthadh 's an fhairge ruaidh. 

6 Dh'fholaich ua doimhueachdau iad; 
chaidh iad sìos do'n aigeau mar chloich. 

6 Rmneadh do dlieas làmh, Tliighearna, 
glòrmhor ann an cumhachd; bhi-is do 
dheas làmh, Thighearu', an nàmhaid 'n a 
bhloigdibh. 

7 Agus aun am meud d'òirdheirceis 
chlaoidh thu iadsau a dh'èirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu d'f hearg a mach, loisg 
i suas iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruinnicheadli \ 

68 na h-uisgcachan ; sheas na tuiltean bubì, 
mar tbòrr, chruaidhich ua doimhneachdan 
'am meadlion na fairge. 

9 Tlmbhairt an nàmhaid, Leauaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach: 
sàsuichear mo mhiann orra; rììisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmh iad. 

10 Shèid tliu le d' ghaoith, chòmhdaich an 
fhairge iad, chaidh iad fodha mar hiaidh 
anns na h-uisgeachaibh làidir. 

11 Cò '^ cosmhuil riuts' am measg uan dèe, 
a Thighearua ì Cò 'tha cosmhuil riut, glòr- 
mhor ann au uaomhachd, uamhasach ann 
am moladli, a' deanamh nithean iongantach? 

12 Shìn thu macli do dlieas làmh ; shluig 
an talamh suas-iad. V''-j'^\ 

13 Threòralèi^thu ì«m ad thròcair an 
shiagh so, ,,àV!sHa9?^Hhu; tlmg thu iad 
sam acFnètìrt chiun àitci-còmhnuidh do 
naomhachd. VA-'v 1; 

14 'N uair a clihiiuueas na cinnich,bithidh 
eagal orra ; thig doilgheas air luclid-àiteach- 
aicQi Flialestina. f^-.r-'J \». .r.j i ''jc-' ^V 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
(headhna Edoim, thig^ejtt-ciMth air daoiue 
trèjma Mhoaib; leaghàidli air falbh luchd- 
àiteachaidh Chauaaiu uile. 

46 ('luitidh uamhann agus eagal orraj. le 
tìi'èud do ghairdein bithidh iad tòtì'aach 
mar chloich, g-us an tèid do shluagh, 
thairis, a Thigheama, gns an tèid an sluagh 
so thairis, a cheaunaich thu. . : :.t U,vi/ 

17 Bheir thu steach iad, agus suidliichidh 
tu iad aun an sliabh d' oighreachdsa, auus 
an àit a rinn thu dhuit fèin, a Thighearna, 
chum còmhuuidh a ghabhail anu, 's an 
iònad-iiàx»uih, a Thighearn', a dhaiugnich 
do làmhan-sai , |, ^ ■ 

18 Rìghichian \ak Tighearn gu saoghal 
uan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 's an 
fhairge, agus thug an Tighearu uisgeachau 
na fairge air an ais orra ; ach dli'imich clann 
Israeil air talamh tioram 'ana meadhon na fairffe. 20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàidli, 
piutliar Aaroin, tioinpan 'n a làimh ; agus 
chaidh na nmathan uile mach 'n a dèigh le 
tiompauaibh agus le dannsa. . \, 

21 AgTis fhreagair Miriam iad, Cknaibh 
do'n Tighearn, oir tlmg e buaidh g-u glòr- 
mhor ; au t-each agus a mharcach thilg e 
's au fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir 
ruaidh, ag-us chaidh iad a mach gu fàsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri làithean 's an 
f hàsach, agus cha d'fhuair iad uisge. 

23 AgTis an uair a thàinig iad gu Marah, 
cha b' urraiun iad uisgeachan Mharah òl, 
oir bha iad searbh; uime sin thugadh 
Marah mar ainm air. 

24 Agus rinu an sluagh gearan an aghaidb 
Mhaois, ag ràdli, Ciod a dli'òlas sinn i 25 Agus dh'èigh esan rÌ3 an Tighearu, 
agus nochd au Tighearu fìodh dlia, agus 
thilg e 's na h-uisgeachaibh e, agus rinneadh 
na h-uisgeachan uiihs: ann an sin rimi e 
lagh agus ordugh dhoil^h, agus aun an m. 
dhearbE^e iad ; t/^-U)^ vjjj i'.^M, 

26 Agns thubhaii-t e, Ma dh eisdèas tu gu 
diirachdàch ri guth an Tigheai-na do Dhè, 
agus ma ni thu an ni sin a tha ce^*^ 'n a 
SÌiealladh, agus ma bheii- thu 'u/^p ^'^ 

'^''jj^theantaibh, ag-us ma ^leic^isas Hu _a 
jKy'Y reachdan uile, aou de na h-%uB»M5h a chuir 
mi air na h-Èiphitich, cha chuir nii ortsa : 
oir is mise an Tigheam a shlànuicheas 
thu. 

27 Agus thàinig iad guh-EIim far an rdbh 
dà thobax dheug uisge, agiis deich agus tri 
fichead crann i^aihue : agiis cliampaich iad 
an sin làimli ris na h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 
1 Rinn dann Isì'aeil gearanan aghaidh IThaois 
agtis Aaroin, a cliionn gv!n rohh iad gun 
bhiadh. 12 Chuireadh gearra-goirt d'an 
ionnsuidh, MagusMana, VòJìiaghailtean 
m'a tlnmchioll. 

GUS dli'fhalbh iaS ò Elim, agiis 
thàinig coiniIfEhional chlotnn Israeil 
uile gu fàsach Shin, a tha eadar Elim agus 
Siuai, air a' chùigeamh là deug de'n dara 
mìos an dèigh dlioibh teachd a mach a tìr 
na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinn Israeil 
uile gearan an aghaidh Mhaois agus Aaroin 
's an fhàsach. 

3 Agus thubhaii-t clann Israeilriu, B'f hean- 
gu'm faigheamaid bàs le iàimh an Tigheara' 
ann an tìr na h-Eiphit, an uair a bha sinu 
'n ar suidhe làimh ris na poitibh feòla, 
agus an uair a dh'ith sinu aran gu'r sàth : 
oir thug sibh a mach simi do'n f hàsach so, 
a ndiarbhadh a' choimiithionail so uile le 
h-ocras. 

4 Au sin thubhaii-t an Tigheam ri Maois, 
Feuch, frasaidh mise dliuibh aran o neamli, 
agus t'nèid an sluagii a mach, agais cruin- 
nichidh iad cmbh'i'ibM^ ^acA là air an là 
sÌE fèin, a chum as gu'n deài?Wlraai iad, co 
dhiìibh a ghluaiseas iad ann am lagh, no 
nach giuais. ^,^ '^v , f 

5 AgTis ah- an t-seathamh là ■ùlhiich'idh 
iad au ni sin a bheir iad a steach, agTis 
bithidh e dhà uibhii' ag-us a chniinnicheas 
iad gach là eile. /-,Uj--.'.-{ 

6 AgTis thubhairt Maois agus^Aaron ri 
cloinn Israed uile, Mu Tlieasgar, an sin 
bithidh fios agaibh gu'n d' thug an Tigheam 
a mach sibh à tìr na h-Eiphit : 

7 Agus 's a' mhaduinn, an sin chi sibh 
glòir an Tigheama ; do iDhrìgh gii bheil e 
a' cluinutinn bhur gearain au aghaidh au 
Tighearn' : Agus ciod sinne, gu bheil sibh a' 
dcanamh gearam 'n ar n-aghaidh ? 

8 Agais thubhairt Maois, Bithidh d chùis 
mar so 'n uair a bheir an Tighearn dhuibh 

69 ECSODUS. XVI. 

's an f heasgar feoil r'a h-itheadh, agus aran 
's a' mhaduinu gu'r sàth; do bhrìgh gu 
bheil au Tigiieam a' cluinntinn bhur gearain 
a tlia sibh a' deanamh 'n a aghaidh : agus 
ciod sinne ì cha-n ann 'n ar n-aghaidhne tha 
hìmi' gearan, ach an aghaidh an Tighearna. 

9 Agus thubhaii't Maois ri h-Aaron, Abair 
ri coimhthioual chloiim Israeil uile, Thigibh 
am fagTis an làthair an Tighearu', oir chual' 
e bhur gearan. 

10 AgTis an uair a labhair Aaron ri coimh- 
thional chloinn Israeil uile, dh'amhairc iad 
a dh'ionnsuidli an fhàsaich, agTis, feuch, 
dh'f hoUlsicheadh giòir an Tighearn' ann an 
neul. 

11 AgTis labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil;labh- 
air riu, ag ràdh, Mu fheasgar itliidh sibh' , 
feoil, agTis 's a' mhaduirm sàsuichear sibh le' 
h-aran: agus bithidh fios agaibh gui- mise 
an Tigheam bhur Dia. 

13 Agus an uaù- a bjia 'm feasgar ann, an 
sin thàinig na geama-goirt a nìo^'^iagus 
chòmhdaich iad an camp ; agTis auns a' 
nihaduiim bha 'n di-i^chd 'n a luidhe mu 
thimchioll a' chaimp. 

14 Agiis an uair a dh'èirich an diTìchd a 
bha'n a luidhe, suas, feMch, bha air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar an 
liath-reodh air au talamh. 

15 AgTis an uair a chunnaic clann IsraeU 
e, thubhairt iad gach aon r'a. chèile, Maua: 
oir cha robh f hios aca ciod e. Agais thu- 
bhairt Maois riu, So au t-aran a thug an 
Tigheam dhiiibh r'a itheadh. 

1(5 Soan ni a dh'àithn an Tigheam,Cminn- 
ichibli dheth gach duine a rèir 'itheannaich, 
omer do gaeh neach a rèir àireimh bhur n- 
anamanna, gabhadh gach duine agaibh air 
cm son-san a t/ia 'n a bhiith. ^•■-'.^ 

17 Agus rinu clann Israei! mar sin, agus 
chruiunich iad, cuid ni bu mhò, agus cuid 
ni bu lugha. 

IS Agus an uair athomhais iad e\e h-omer, 
cha robha' bheag thairis aige-san a chruinn- 
ich ni bu mhò, agus air-sau a chruinuicli ui 
bu lugha,cha robh uireasbhHlTtti: chruiunichi 
gach duine a reir 'itheaunaich. 

19 AgTis thubhairt Maois riu, Na f àgadh 
duiue sam bith dlieth g-u maduinn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid diubh dheth gu madmnn,agus 
ghin e cnuimhean, agais lobh e: Agnis bha 
con'uich air Maois riu. 

21 AgTis chruinnich iad eair gachmaduiun, 
gach duine a rèir 'itheaunaich: ag'us an uair 
a dh'fhàs a' ghrian teth, leaghadh e. 

22 Agus air an t-seathamh là chrainnich 
iad a dlià uiread arain, dà omcr air son 
gach aoin: agus thàinig uachdaraiu a' 
choimhthionail uile, agus dh'iunis iad sÌ7i 
do Mhaois. 

23 AgTis thubhahi; e riu, So an ni a labh- air an Tighearn, Bitlddh fois na sàbaid' 
naomh do'n Tighearn am màireach : «' 
mheucVs a tha sibh gu f huineadh, fviinibh 
an diugh, agus a' mhmd's a tha sibh gu 
bhruicheadh, bruiclribh; agus gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas dhuibh fèin gu 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu maduimi, mar 
% dh'ìiithn Maois; agus cha do lobh e, ni 
mò a bha cmiimh sam bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n 
Tighearn; an diugh cha-n fhaigh sibh e 'sa' 
mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach air 
an t-seachdamh là hitliidìt an t-sàbaid; cha 
bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid de'n t-shiagh a macli 
g'a chruiuneachadh, agus cha d'f huair iad 
dhheag. '''i !\'L.^f ' '• -■' 

28 Agus thubhlàirt an Tighcarn ri Maois, 
Cia f had a dhìultas sibh m'àitheantan-sa a 
choimhead, agus mo reachdan. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an Tigh- 
carn dhuibh an t-sàbaid, air an aobhar sin 
tlia e a' tabhairt dhuibh air an t-seathamh 
là aran dhà là: fanaibh, gach duine 'n a 
àite fèin; narachadh duine sam bith amach 
as 'àit air an t-scachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana marainm 
air: agus hha e mar fhrois coriandeir, geal, 
agus a bhlas mar abhìain air an deanamh 
le mil. ' ' ■ 

32 Agns thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tighearn, Lìon omer dheth gu 
bhi air a ghleidheadh air son bhur gineal- 
ach, chuni gu faic iad an t-aran leis an do 
bheathaich mi sibh 's an fhàsach, an uair a 
thug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Gabh 
soitheach, agus cuir ann làn omeir de Mha- 
na, agus taisg e an làtliair an Tighearna gu 
bhi air a ghlcidlieadh air son bhur gineal- 
acha. -L y ^ 

34 Mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois, 
mar siu thàisg Aaron e an làthair na Fianuis, 
gu bhi air a glileidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana dà 
fliicliead bhadhna, gus an d'tliàinig iad gu 
tìr àitichte: dh'ith iad am Mana, gus au 
d'thàinig iad gu crìch tìre Chanaain. 

30 A nis is e omer an deichcamh cuid de 
ophah. 

CAIB. XVII. 

\ An sluayh ri gearan air son dìth uisge aig 
licphidim. 5 'Chuireadh Maois dd'n charraig 
ann an Boreb, as an d'thàinig uisge mach. 
8 Tlmgadìi. huaidli air Amalec. 

AGUS dh'imich coimhthional chloinn 
Israeil uile o f hàsach Shìn, a rèir an 
rit turusan, mar a dh'àithn an Tighearn, agus 
1 70 S, XVII. 

champaich iad ann an Rephidim ; agus clui 
rubh uisge ann do'n t-sluagh ri ò!. 

2 Uime sin rinn an sluagh connsachadh ri 
Maois, agus thubhairt iad, Thoir cLhuinn 
uisge chum as gu'n òl sinn. Agus thubhairt 
Maoisriu, C'ar son a tha sibh a' connsachadh 
riumsa ? C'ar son a bhrosnaicheas sibh an 
Tigheam ? ^W^"^ ■. , : 

3 Agus mhiannàTch àn sìuagh uisge ann 
an sin ; agus rinn an sluagli gearan an 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu nìos sinn as au Eipliit, a 
chum sinn fèin a mharbliadh, agiis ar clann, 
agus ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tigheam, ag 
ràdh, Ciod a ni mi ris an t-sluagh so? is 
beag nach 'eil iad 'g am chlacliadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoir leat 
cuid de sheanairibh Israeil ; agus do shUit 
leis an do bhuail thu an amhainn, gabh a'd' 
làimh, agus bi 'g inieachd : 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin air 
a' charraig ann an Horeb, agus buaihdh 
tusa a' charraig, ag-us tliig uisge mach aisde, 
a chum gu'n òl an sluagh. Agus rinn 
Maois mar sin ann an sealladh sheanaireau 
Israeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite Masah 
agiis Meribah, air son connsachaidli chloinn 
Israeil, agus do bhrìgh gu'n do bhrosnuich 
iad an Tighearn, ag ràdli, Am bhoil an 
Tighearn 'n ar measg, no nach 'eil? 

8 An sin thàinig Amalec, agus chog e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri losua, Tagh a 
mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog ri li-Amalec: am niàireach seasaidli 
mise air mullacli an t-slèibh, agus slat Dhè 
a'm' làimh. 

10 Agus rinn losua mar a tliubhairt Maois 
ris, agus chog e ri h-Amalec. Agiis ciiaidh 
Maois, Aaron, ag-us Hur, suas gu muUacli 
au t-slèibh. 

11 Agus au uair a thog Maois suas a 
làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an 
uair a leag e sìos a lànih bhuadhaich 
Amalec. 

12 Ach hha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad clach, agus chuir iad foidh.e i, 
agus shuidh e oirro: agus chum Aaron 
agTis Hur suas a làmhan, fear dìduhh air 
aon taobh, agiis fear air an taobh eile; 
agus bha a làmhan seasmhach gu hxidhe 
na grèine. 

13 Agus chlaoidh losua Amalec agixs a 
dhaoine le faobliar a' chlaidheimh.\ -j. ,,' 

14 Agus thubhairt an Ti^iearn ri Maois, 
Sgrìobh so mar cjiuimhnìsichan ann an 
leabhar, ag-us aithtts^ e ann an cluasaibh 
losua ; oir dubhaidh mise as g-u tur cuimhne 
Amaleic o hhi fo nèamli. 

15 Agus thog IMaois altair, agus tluig e 
Ichobhah-Nisi mar aiuni oirre : ECSODUS, XVIIT. 16 Oir thubliairt e, do blirìgli gu'n do 
mliioimaicli an Tighearn, gu 'vi bi cogadh 
aig au Tighearn ri h- Amalec o linu gu 
linn. ^yÌA*J/iil> 

CAIB. XYIII. 

1 Thng letro a bhean agrts a dhitliis mJiac a 
dkionnsuidh MhaoU. 7 Thug Maois aoidh- 
eachd dlia, 13 agus ghabh e a chomhaùie. 

' IVr UAIR a chuala letro, sagart Mhidi- 
1\ ain, athaii'-cèile Mhaois, gach ni a 
rinn Dia air son Mhaois, agiis air son Israeil 
a shhiaigh, gu'n d'thug an Tighearn a mach 
Israel as an Eiphit ; 

2 An sin thug letro, athair-cèile Mhaois, 
leis Siporah bean Mbaois, an dèigh dlia a 
cur air a h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am &' ainm do 
h-aon diubh Gersom, (oir thubhairt e, A'm' 
choigTeach bha mi ann an tìr choimhich ;) 

4 Agus &'e ainm an fhir eile BHeser, (oir 
rinn Dia m'athar, thuhhairt e, còmhnadh 
rium, agus shaor e mi o chlaidheamh 
Pharaoh.) 

5 Agus thàinig letro, athair-cèile Mhaois, 
agus a mhic, agus a bhean, a dii'ionnsuidh 
Mhaois do'n f hàsach, far an do champaich 
e aig shabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, TJia mise 
d'athair-cèile letro, airteachda'd'ionnsuidh, 
agus do bhean, agus a dithis mhac maille 
rithe. 

7 Agus chaidh Maois a mach ancoinneamh 
'athar-cèile, agais rinn e ùmhlachd dha, 
agus phòg se e, agus dli'altaich iad beatha a 
chèile: agus thàinig iad a steach do'n 
bhùth. 

S Agus dli'innis Maois d'a athair-cèile 
gacli ni a rinn an Tighearn air Pharaoh, 
agus air na h-Eiphitich air sgàth Israeil, 
gach saothair a thàinig orra air an t- 
shghe, agus cionnus a shaor an Tighearn 
iad. -y.^vVi^ 

9 Agus rinn letro gairaeachas à leth a' 
mhaith sin uile a rinn an Tigheam do 
Israel, a shaor e à làimh nan Biphiteach. 

10 Agus thubhairt letro, Beannaichte gu 
robh an Tighearn, a sTìaor sibli à làimh 
nan Eiphiteach, agus à làimh Pharaoh, 
a shaor an sluagh o bhi fo làimh nan 
Eiphiteacli. 

11 A nis tha fios agam gur mò an Tigheam 
na na h-uile dhèe ; oir anns an ni sin anns 
an do rinn iad gu h-uaibhreach, bha esan 
os an ceann. ^^MV^ 

12 Agus ghabli letro, athair-cèile Mhaois, 
tabhartas-loisg'te agus ìobairtean do Dhia : 
Agus thàinig Aaron, agnis uile slieanaii'can 

V lsraeil, a dh'itheadli araiu maille ri athair- 
--I cèile Mhaois an làthair Dhè. 
"Ì? 13 A nis air an là màireach shuidh Maois 
■"^gu b?eth a thoirt air an t-sluagh ; agus 
sheas an sluagh làimh ri Maois o mhaduiun 
gu feasgar? 

71 14 Agns an uair a chunnaic athair-cèile 
Mhaois gach ni a rinn e lis an t-shiagh, 
thubhairt e, Ciod e an ni so a tha thu 
'deanamh ris an t-shiagh? C'ar son a tha 
thusa a'd' shuidhe a'd' aonar, agus a tha 'n 
sluagh uile a' seasamh làimh riut o mhaduinn 
gn feasgar ? 

15 Agus thubhairt Maois r'a athair cèile, 
Do bhrìgh gu'n tig an sluagh a m' ionnsuidh 
a dh'f hiosrachadh o Dhia. 

16 'N uair a bhios cìiis aca, thig iad a m' 
ionnsuidh, agus bheir mi breth eadar duine 
agus duine, agus nochdaidh mi dhoihh 
orduighean Dhè, agus a laghan. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaois ris, 
Cha mhaith an ni a tha thu 'deanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu fèin, 
agus an sluagh so a tha maiUe riut, oir 
tha an ni so ro throm air do shon ; cha-n 
'eil e 'n comas duit a dheauamh a'd' 
aoiiar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, bheir mi 
comhairl' ort, agus bithidh Dia maille riut : 
bi-sa air son an t-sluaigh an làthair Dhè, agus 
bheir thu na cùi^ea|i a dli'ionnsuidh Dhè : 

20 Agus tcx^'àiygidh tu dhoibh na h- 
orduigheau agus na laghan, agus nochdaidh 
tu dhoibh an t-slighe air an còir dhoibh 
imeachd, agus an obair a's còir dhoibh a 
dheanamh. ^jyAjl 

21 Agus taghaidh tu mach as an t-sluagh 
uile, daoine foglìainteach, air am bi eaga' 
Dliè, daoine fìrinneach, a dh'fhuathaìCheas'^ 
saniit; agus cuiridh tu iad os an ceann 'n ' 
'à^"%ftCh(laranaibh mhìltean, 'n an uach- 
daranaibh cheudan, 'n an uachdaranaibli 
leth-cheudan, agiis 'nan uachdarauaibh 
dheichnear. 

22 Agus bheir iad brctli air an t-shiagh 
anns gach àm ; ach gach cìiis mhòr bheir 
iad a d' ionnsuidh-sa, agus air gach cùis 
bhig bheir iad fèin bretli : mar sin bithidhji Jiqia. 
e ni's eutruime dhuitso, agus iomcharaidli^^ 
iadsan an eallach maille riut. 

23 Ma ni thu an ni so, agus gu'n àithn Dia 
sin dhmt, an sin is urrainn thu seasamli 
ris, agus mar an ceudna thèid an^ sluagh so 
uìle d'an àite fèin 'an sìth. 'i'..^3^ 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 

2.5 Agus thagh Maois daoine foghainteach 
a mach à h-Israel uile, agus rinn e iad 'n 
an ceannardaibli air an t-sluagh ; 'n au 
uachdaranaibh mhìltean, 'n an uachdaran. 
aibh cheudan, 'n an uachdaranaibh leth- 
cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dbeich 
near. 

26 Agus thug iad breth air an t-sluagh 
anns gacli àm : na cùisean cruaidhe thug iad 
a dliionnsuidh Mhaois, ach air gach cùis 
' bhig thug iad fèin breth. 
1 27 Agus leig Maois le 'athair - cèile 
j imeachd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thìr 
fèin. 5^ CAIB. XIX. 

1 Tliàinig ansluwih gufà'^ach Sliinai. 3 Teachd- 
aireachd Dliè ddn t sluaiih à sliahh Sldnai. 
8 Am /reagradh. 12 Clta-n fheudadh neach 
air bith beanntuinn ris an t-sliabh. 

NNS an treas mìos an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach à tìr na h- 
Eii,!iit, 's an là sin fèin thàinig iad gu 
fàsach Shinai. 

2 Oir dh' imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu f àsach Sliinai, agus champ- 
aich iad 's an fhàsach; agus cliampaich 
Israel ann an sin fa chomhair an t- 
slèibh. 

3 Agus chaidii Maois suas a dh'ionnsuidh 
Dhè, agus ghainn an Tiglieani air as an 
t-shabh, ag ràdli, Mar so their thu ri tigh 
lacoib, agns iniisidli tu do chloinn Israeil: 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na h-Eiphi- 
tich, agus cionnus a ghiiìlain mi sibhse mar 
air sgiatliaibh iolairean, agus athug mi a m' 
ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
' fìreadh ri m' glratli, agus ma ghleidheas 
-sibh mo choimhcheangal^an^in bitliidh sibh 
dliomlisa 'n ur n-ioilmlias sònraichte os 
ceann nan uile shhiagli: oir is leamsa an 
talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'n 'ur rìogh- 
achd shagart, agiis 'n 'ur ciuneach naomh. 
Is iad sin na briathran a labhras tu ri 
cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm e air 
seanairibh an t-shiaigh, agTis chuir e rompa 
na briathran sin uile a dh'àithn an Tighearn 
dha. 

8 Agus f hreagair an sluaigh uile le h-aon 
ghuth,agus thubliairt iad, Gach ni alabhair 
an Tighearn, ni siime. Agus thug Maois 
air ais briathran an t-sluaigh a dli'ionnsuidh 
an Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Feucli, thig mise a'd' ionnsuidh ann an neul 
tiugh, a chum gu'n cluinn an sluagh an uair 
a labhras mi riut, agus mar an ceudna gu'n 
creid iad thu gu sìorruidh. Agus dh'innis 
Maois briathran an t-sluaigh do'n Tighearn. 

10 Ag-us thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus 
naomhaich iad an diugh, agus am màireach, 
agus nigheadh iad an eudach, 

11 Agus bitheadli iad deas aircheann an 
treas là ; oir air an treas là thig an Tighearn 
a nuas ann an sealladh an t-sluaigh uUe air 
sliabh Shinai. V^^J" 

12 Agus siiidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagli mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh an 
aire dhuibh fèin, nach tèid sibh suas do'n 
t-sliabh, agus nach bean sibh r'a;*^?<5m^: 
gach neach a bheanas ris an t-^liabh, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e;;^ r f ^ ' > ■ ■>■■■ [ 

13 Cha bhean làmh ris; oir gti'deimhin 
clachar e, no sàthSF^Ieàgh troimhe; ma's 
a'nmhidh iio duine e, clia mhair e beò. 

72 ECSODUS, XIX, XX. 

'N uair a shèideas antrompaid rè ùin' f hada 
thig iad-san a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agais chaidli Maois sìos o'n t-sliabh a 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich 
e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach. 

15 Ag-us thubhairt e ris an t-sluagh, 
Bithibh deas air chcann an treas là: na 
tigibh am fagus d't<r mnàibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas là, anns 
a' mhaduinn bha tairneanaich agus dealan- 
aich ann, agus neul tiugh air an t-sliabh, 
agns fuaim na trompaid ro àrd : agus 
chriothnaich an sluagh uile a hha 's a' 
champ. 

1 7 Agus thug Maois an sluagh a niach as 
a' champ an coinneamh l)hè, ag-us sheas iad 
aig ìoclìctirr an t-slèibh. ' ^^^^j^^As/T 

18 Agus bha sliabh Shinai uilefo dheataich, 
do bhrìgh gu'n d'thàinig an Tighearn a nuas 
air ann an teine; agns dh'èirich a dheatach 
suas mar dlieataich àmhuinn, agus chrioth- 
naich an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim natrompaid' 
a' dol a mach, agus a' f às ro làidir, an sin 
labhair Maois, agus f hreagair Dia e le guth. 

20 Ag-us thàinig an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh: agus 
ghairm an Tighearn Maois suas gu mullach 
an t-slèibh, agus chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich sìos, thor àithne do'n t-sluagh, air 
eagal gu'm bris iad a steach a dli'ionusuidli 
an Tighearn' a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. ^^■•^a.V^'X 

22 Agus mar an ceudna na sagartan a thig 
am fagus do'n Tigliearn, naoniTìiìcheadh 
iad iad fèin, air eagal gu'm bris an Tigheai'n 
a mach orra. 

23 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, 
Cha-n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh teachd 
a nìos do shliabh Shinai; oir thug thu àitlme 
dliuinn, ag ràdh, Cuir crìochan mu'n t-sliabh, 
agus naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tigheam ris, Imich 
romhad, falbh sìos, agxis thig a nìos thu 
fèin, agus Aaron maille riut;ach na briseadli 
na sagartan ag-us an sluagh a steach, gu 
teachd a nìos a dh'ionnsuiclh an Tighearna, 
air eagal gu'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionnsuidh 
an t-sluaigh, agus labhair e riu. CAIB. XX. 

1 Na deich àitheantan. 20 Eagal air an t-sluagh. 
22 lodhol-aoradh air a thoirmeasg. 

GUS labhair Dia na briathran so uile, 
ag ràdh, 

2 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a 
mach thu è, tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte, no 
coslas sam bith a cWaon ni, a tha 's na ECSODUS, XXI. 

nèamliaibh shuas, no air an talamh a bhos, 
no 's ua h-uisgeachaibh fo 'n talamh. 
5 Na crom tlm fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibli: oir mise au Tighearn 
do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' leantuinn 
aiugidlieachd nan aithrichean air a' chloinn, 
air an treas, agus air a' .cheajthramh 
giìiealach dliiubhsana dh'fhuatuaicneas mi; 

D Agus a' noclidadli tròcair do mlùltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agnis a 
choimhideas m'àitheantan. 
^Ajy^ Na tabliair ainm an Tighearna do Dhè 
viTaii dìomhanas; oir cha mheas au Tighearn 
ncòchioutach esan a bheir 'ainm 'an dìomh- 
aua.s. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhachadh. 

9 Sè làithean gaothi-aichidh tu, agns ni 
thu d'obair uile. 

10 Ach air au t-seaclidamh là t/ia sàbaid 
au Tighearua do Dhe: air an là sin na 
deau obaiv sam bith, tlui fèiu, no do mhac, 
no do nighean, d'òglach, no do bhanoglach, 
no d'ainmhidh, no do choigreach a tlm 'n 
taobh a stigh de d'gheataibh. 

1 1 Oir ann an sè làithibh rinn an Tighearu 
na nèamhau agus au talamh, an f hairge, 
agus gach ni a tJui anuta; agus ghabh e 
fois air an t-seaclidamh là: air an aobhar 
sin bheamiaich an Tighearu là ua sàbaid, 
agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do d'athair, agus do d' 
mhàthair; achumgu m bi do làithean buau 
air au fhearann a tha 'n Tighearu do Dhia 
a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na deau goide. 

16 Na tabhair fìanuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimliearsnaicli; 
na sanntaich bean do choimhearsuaich, no 
'òglacli, no 'bhanoglaich, no 'dhamh, no 'asal, 
no aon ni a's le do choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile na 
tairneauaich, agus na dealanaich, agus 
fuaim ua trompaid', agus au sliabh fo 
dheataich: agus an uair a chuunaic an 
sluagh sin, ghluais iad, agus sheas iad fad 
làimh. 

19 AgTis thubhairt iad ri Maois, Labhair 
thusa ruinn, agus èisdidh sinu : ach ua ! 
labhradh Dia ruiuu, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na bitheadli eagal oirbh, oir is ann a chum 
l)hur dearbhadh a thàinig Dia, agus a chum 
gu'm bi 'eagal-san oirbh, air chor as nach 
peacaich sibh. 23 Cha dean sibh maille riumsa diathan 
airgid, agus diathau òir cha dean sibh 
dhuibh fèin. 

24 Altair de thalamh ni thu dhomhsa, 
agus ìobraidli tu oirre do thabhartais- 
loisgte, ag-us do tliabhartais-sìth, do chaor- 
aich, agus do dhaimh : anns gacli àite 's an 
toir mise fainear gu'n cuindmichear m'ainm, 
thig mi a d' iounsuidh, agus beannaichidh 
mi thu. 

25 Agus ma ni thu altair chloiche dhomh, 
cha tog thu i le cloich slmaidhte ; oir ma 
thogas tu d'inneal-snaidhidh suas oirre, 
truaillidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh a 
dh'ionnsuidh m'altarach, a chum nach 
leigear ris do lomnochduidh oirre. 

CAIB. XXI. 

I Lwfiian a thaobh òglach a(jus bhanoylach, \4 
a tliaohh an ti a mharbhas duine le ceilg, 
17 a mhalLaicheas 'alhair no 'mliàthair, Sc. 

N I S is iad so na breitheanais a 
chuircas tu rompa. 

2 Ma chcaunaiclieas tu òglach Babhruidh- 
each, sè bliadhna ni e seirbhis ; ag-us 's an 
t-seaclidamh thèid e mach saor a nasguidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a thàinig e 
steach, leis fèiu thèid e mach ; ma bha bean 
aige, thèid mar an ceudna a bhean a mach 
maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, agus 
gu'n d'rug i dha mic no nigheanau ; bithidh 
a' bhean agus a clann aig a maighstir, agus 
thèid esan a mach leis fèin. 

5 Ach ma their au t-òglach gu cinnteach, 
Is toigh leam mo mhaighstir, mo bhean, 
ag-us mo chlaun, cha tèid mì mach saor : 

6 An siu bheir a mhaighstir e clmm nam 
breitheamh ; bheir e mar an ceudua chum 
an doruis e, no chum ursainu au doruis, 
agns tollaidh a mhaighstir a chluas le 
minidh, agais ni e seirbhis dlia gu bràth. 

7 Agus ma reiceas duine a nighean gTi bhi 
'n a banoglaich, clia tèid i uuxcli mar a thèid 
na li-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn 
ceangal -pòsaidh rithe, an sin bheir e faineari^ 
gu'm fuasgailear i: ri cinneach coimhoach 
cha bhi comas aige a reiceadh, do bhrìgh 
gun do bhuin e gii cealgach rithe. 

9 Agus ma cheaugail e r'a mhac i, a rèir 
modh uau nigliean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e hcan eile dha fèin, a 
biadh, a li-euda(;h, agus a dlighe-pòsaidli, 
cha lughdaich efj '* ^'>->i~^/^ 

II Agus mur dcan e na tri nithean sin 
rithe, an siu thèid i mach saor gun airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor as 21 Agus sheas an sluagh fiid o làimh, ' gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu agus thàinig Maois am fagus do'i: dorcliadas, 
far an rdbh Dia. bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine 'am plaid. 22 Agus thubhaii-t an Tighearn ri Maois, ach gu'n d thug Dia thairis g'a làindi e, 
Mar so their thu ri cloinu Israeil, Chunuaic an sin sònruichidh mis' àite dhuit d'an 
sibh gu'n do labhair mi ribh o nèamh. ! teich e. 

73 2 14 Ach ma tliig duine gu d^ua air a 
choimliearsnacli, gu. 'mharbhadh le cSilg, 
o m' altair bheir thu e, a chum gu'm 
bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cimiteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duiue, agns a 
reiceas e, uo ma gheibhear 'n a làimh e, gu 
cinnteach cuirear gni bàs e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail duine a choimhearsnach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leabadh: 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esan a bhuail 
e; a mhàin dìolaidh e air son call 'ìiine, 
agus bheir efainear a leigheas gu h-iomlan. 

20 Ag-us ma bhuaileas duine 'òglach, no 
] 'bhanoglach le slait, agas gu'm bàsaich e fo 

'làimh,"aìolar air gu deimhin : 

21 Acli ma mliaireas e beò là no dà là, cha 
dìolar air ; oir is e 'airgiod e.-', ' - 

22 Agus ma ni daoine corahstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs ; 
ouirear gu cinnteach ùbhla air, a rèir mar a 
chuireas fear na mnà air , agus bheir e seachad 
mar a dKorduicheas na breitheamhan. 

23 Ach ma gheibh i bàs au sin bheir thu 
anam air sou anama, 

24 Sùil air sou sùla, fiacail air son fiacla^^ 
làmh air sou làimhe, cos air son coise, 

25 Losgadli air son losgaidh, lot air son 
lot, buille air son buille. , 

2{) Agus uia bhuaileas duine sùil 'òglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu miU e i, 
leigidh e as saor e air sou a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, uo 
fiacail as a bhauoglaich, leigidh e as saor e 
air son 'f hiacla. 

2S Agus ma reubas damh duine no bean 
le 'adliairc, agus gu'm raigh c bàs, gn cinn- 
teach clachar an damh, agus cha-u ithear EC^ODUS, XXIIA, 5) ma chladhaicheas duine slochd, agus nach 
còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh no asal 
ann ; 

34 Ni esan d' am buin an slochd suas an 
call, bheir e airgiod d'an sealbhadair, agus 
is leis fèin am heathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an 
sin reicidli iad an damh beò, agus roinnidh 
iad au t-^rgioda fhimradh air a shou, agus 
roiuuidlixiad mar an ceudna an damh 
marbhr •^'-J^v'. V ' •' 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthàich 
an damhsìTHiadh le 'adhaircibh 'san aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh- 
adair a stigh e, gu cinnteach ìocaidh edamh 
air son daimh, agus is leis fèin am marbh. 

CAIB. XXII. 

1 Laghan a tliaobh goide, 5 a thaobh coimhleas- 
achaid/i air son gach gnè choire, 16 a thaobh 
dìolanais, <ic, , )<-, 
V\ '-> 

A ghoideas duiue damh no caora, 
agus gu marbh se e, uo gu'n reic se 
e, diòlàdli e cùig daimh air son an daimh, 
agus ceithir caoraich air son na caorach. 

2 Ma gheibhear gadmche a' briseadh a 
stigh, agvis gu'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear fuil air a shou. Ni esan a ghoideas 
dìoladh iomlau : mur hi ni sam bith a^ge, 
an siu reiccar e air sou a ghoide. ì ; \..!^ \ x 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' mheirle 
'n a làimh beò, ma's damh e, no asal, uo 
caora ; dìolaidh e dùbajlt e^ 

5 Ma bheir duiue faine^rgu'n ithear suas 
fearaun no fìou-Iios, agns g^'n cuir e 
'aiunihidh anw, agus gu'm biadhar e ann 
am fearann duine eile ; de'n chuid a's fearr 
d'a f hearann fèm, agus de'n chuid a's fearr 
d'a fhìon-lios fèin, ni e dìoladh. 

6 Ma bhriseas teine a macli, agus gu'n 
tachair e air droighiun, agus gTi'u loisgear 

, - - ua cruachan arbhair, no 'n t-arbhar 'n a 

^heoil; ach bithidh sealbhadair au daimh ; sheasamh, no'n t-achadh ; ni esau a rinn an 

losgadh gu ciuntcach dioladli. 

7 Ma bheir duiue d'a choimliearsnach air- 
giod, ncaìruòis, g'a ghleidheadh, ag-us gu'n 
goidear à tigli an duine e;ma gheibhearan 
gaduiche, dìolaidli e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin thèid 
maighstir an tighe a dh'ionusuidh nam 
breitheamh, a dKfheuchainn co dhiubh a 
shìn e mach a làmh gu cuid a choimhears- 
naich. ■ - 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air sou asail, air sou caorach,air sou eudaich, 
air son gach ui a chaidh a chall, a their 
neach eile gur leis fèin; an làthair nam 
breitheamh thig cùis gach aoin diubh: esan 
a dhìteas ua breitheamhan, dìolaidh 6 
dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach nèòr^chiontach. , - " " ^ 

29 Acli ma ghnàthaich au damh >sàtliadh 
~le 'adliaircibh 's an aimsir i-oimhe sin, agus 

gu'u do dlìcarbhadh sin d'a shealbhadair, 
agnis uach do ghlèidli e stigh e, agus gu'n 
' do mharbh e duine no bean, clachar an 
damh, agus cuirear mar au ceudna a 
shealbhaclair gu bàs. v.,- . , 

30 Ma chuirear atr£//o(^-rèitich air, an sin 
bheir e mar èiric 'auama ge b'e ni a chuirear 31 Ma's mac a reub e le 'adhairc, no ma's 
nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so 
uithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no banoglach, 
bheir e deich secel 'ar f hichead airgid d'am 
maighstir, agus clachav an damh. 

33 Agus ma dh'f hosglas duiue slochd, no 

74 CAIB. XXIII. 

1 Laghana thaobh tuairesgeiL no fianuis-lihrèige, 
12 a (haohJi là na òàbaid, <L'C. 22 Beanaack- 
adh air a ghealltuinn dhoibìcsan a choimhideas 
reachd Dkè. dìoladh 

12 Agns ma ghoideadh uaith e, dìolaidh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadh e 
leis mar f Manuis e ; air son an ni sin a chaidh ^ 

reubadh, cha dìol e. ! /^HA tog thu tuaii'esgeul brèige: na cuir 

14 Agus ma dh'iarras duine ni 'an coin- \_J do làmh maille ris an aingidh gu bhi 
gheall o' choimhearsnach, agus gu'n ciun-ar 'n a dfhianuis air an eucoir. 
e, no gu'm faigh e bàs, gun a shealbhadair 2 Cha lean thu a' mhòr chuideaehd a 

L 5A£ maiUe ris; gu cinnteach dìolaidh e. dh'ionnsuidh an mlc, agus cha labhair thu , .■}A,\^ ECS£)PUS, XXIII. 

asal, no damh, no caora, Tfo^^mmhid^ sa^ 30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus ri d' 
bith'o-'a "■hleidheadh, agus gu'm feigh e bàs, chaoraich: seachd làithean bithidh e maiìle 
no <m"n ciiiÌTar e, no gu'n iomamear air r a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu 
falbh e, gun neach air bith 'g a fhaicinn: I dhomhsa e. \\^'---, 

11 An sin bithidh mionnan an Tigheama ! 31 Agus bithidh sibh 'n'ur daoine nàomha 
eatorra le 'chèile, nach do shìn e a làmh gu dhomhsa, agus feoU sam bith a reubadh le 
cuid a choimhearsnaich: agus gabhaidh a Jìadh-bhmthaichibh' sa! mh&chair,ehsi-uith 
shealbhadair sin uaith, agus cha dean esan sibh: chum nan cou tilgidh sibh i. ;uaire 15 Ach ma hhitheas a shealbhadair maiUe ann an cùis,gu claonadh andèigha' mhòrain, 
ris, cha dìol e: ma's ni air son tuarascfeil e, chum hreth fhiaradh. 

thàinig e air son a thuarasdail. ■ \ 3 Agusri<?Minebochdchabhithubàigheil 

16 Agus ma mheaUas duine maighdean, 'n a chùis. 

nach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus gu'n 4 Ma thachaireas tu air damh do nàmhaid, luidh e leatha, gu cinnteach gabhaidh e i 
dha fèin 'n a mnaoi. 

17 Ma dhiiiltas a h-athair gu tur a tabhairt 
da, dìolaidh e airgiod a rèir tochraidh nam 
NPmaighdean. Ij^ 
^ 18 Cha leig thu le ban-f hiosaiche bhi beò. 
X 19 Ge b'e neach a luidheas le h-ainmhidh, 
■^ gu cinnteach cuirear gu bàs e. ,. *\,>X 
" 20 Esan a dh'ìobncs'do dhiathacaiJJl 
ach do'n Tigheam a mhàin, ^001%?^ e. 

21 Air coigreach cha chidr thu doilgheas, 
mò a ni thu fòuTieart air; oir bha sibh 

v/>Tein 'n 'ur coigrich anTi an tìr na h-Eiphit. 

22 Ei bantraich sam bith, no dìlleachdan, 
^ ^ cha bhuia sibh gu cruaidh. ?)U\1/V-Uv^ 
^ 23 Ma bhuineas tu air chor sam bith gu 

cruaidh riu, agus gu'n glaodh iad idjr 
riumsa, èisdidh mise gu cinnteach r'an 
glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas, agus 
marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh; agus 
bithidh bhur mnathan 'n am bantraichibh, 
agus bhur clann 'n an dìUeachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod 'an coingheaU do 
neach air hith de m' shluagh-sa a tha 
bochd làimh riut, cha bhi thu dha mar 
neach a chuireas airgiod air riadhi cha 
chuir thu riadh air. ''''iA .'k*. 3"^mh- 26 Ma ghabhas tu iàir eudach do c!i( 
earsnaich a.TiTi àh'-^èàU, mu dhol fodha ua 
grèine bheir thu air ais dha e: 

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is e 
'eudach d'a chroicionn e:ciod annsancoidil 
e? agus an uair a dh'èigheas e rium, èisdidh 
mise ; oir tha mi tròcaireach. '^■wv>^'^\j^.3 

28 Air breftÈeamhnaibh cha labhair thu 
olc, agus uachdaran do shluaigh cha chàin 
thu. \i.vo.'Xk 

29 Ceud thoradh d'fhearainn,agusd'f hìon- 
Uos, gun dàU hheir thu seachad: ceud-ghin 
do mìhac bheir thu dhomhsa. 

7« no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu gu 
cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. 
Ma chi thu asal duine aig am bheU fuath 
dhuit a' luidhe fo 'h-eaUaich, agus gu'n 
smuainich thu air fantuinn o chòmhnadh 
a dheanamh rithe, ni thu gu cinnteach 
còmhnadh rithe. VjS-s, 

6 Cha chlaopThu breth do bhochd 'n a 
chùis. (C jJ( vwvHvw'' v.'j.VU- 

7 chì us b hrèige cum thu fèin am fad: 
agus an neò-chiontach ag-us an t-ionraic na 
marbh: oir cha^n fhìreanaich mise an t- 
aingidh. .'.v 

8 Agiis tiòdUlac cha ghabh thu; oir daU- 
aidh tiodhlac nsLdaoine gUce, agusclaonaidh 
e briathran nan daoine ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean fòimeart: 
oir is aithne dliuibh inntinn coigrich, do 
bhrìgh gu'n robh sibh fèin 'n 'ur coigrich 
ann an tir na h-Eiphit. 

10 Agus sè bUadhna cuiridh tu d'fhearann, 
agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh tu 
mach e, agus leigidh tu leis luidfie 'n a 
thàmh, a chumgu n ithbochdandosliluaigh, 
agus na dh'fhàgas iadsan, gu'n ith beath- 
aichean na macharach e. Air a' mhodh 
cheudna ni thu ri d'fhìou-lios, agus ri d' 
Uos-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu d'obair, agus air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois; a chum gu 
faigh do dhamh agus d'asal fois, ag'us gu 
faigh mac do bhanoglaich agus an coigreach 
an anaU. >- . j 

13 Agus a thaobh nan uile nithean a 
labhair mi ribh, bithibh faiciUeach; agus 
air ainm dhiathan eile na luaidhibh: na 
cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uairean cumaidh tu fèiU dhomhsa 
's a' bhUadhna. 

15 FèiU an arain neo-ghoirtichte cumaidh ECSODUS, XXIV. tu: seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirticlite, niar a dh'àithn nii dliuit, 's an 
am shuidhìchte de'n mhìos Abib; oir anns 
a' mhìos sin tliàinig thu macli as an Eiphit: 
agus cha tig neach air bith a'ra' làthair-sa 
falamlr. 

1 6 Agus fèill an i Iiogharaidh, ceud-thoraidh 
do shaoithreach, a chuir thu 's an fhearann: 
agus fèill a' cliruinneaeliaidh aig deireadh 
ua bliadhna, 'n uair a cliruinnicheas tu stigh 
ioradh do sliaoitlireach as an fhearaun. 

17 Tri uairean 'sa' bhliadlina noclidar gach 
firionu agad an làthair an Tighearua Dè. 

18 Cha toir tlui seachad fuil m' ìobairt-sa 
le h-aran goirtichte, ni mò dh'fhanas saill 
m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidla d'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tigliearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann ann am bainne a 
mhàthar. 

20 Feucli, cuiridh mise aingeal romhad, 
gu d' choimhead 's an t-slighe, agus gu d' 
thabhairt a steach do'n àit a dli'ulluicli mi. 

21 Bi faicilleach 'n a làthair, agus èisd r'a 
ghuth; na cuir 'n a aghaidh : oir clia lugh e 
bhur cionta; oir tha m'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da rìreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidh mi a'm' uàmhaid do d' 
nàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a 
chlaoidheas thu: 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, agits blieir 
e steach thu chum nan Amorach, agus nan 
Hiteach, agus nam Peridseach, agus nan 
Canaanach, naii Hibheach agus nan lebus- 
ach; agus gearraidh mi as iad. 

24 Chachromthuthu fèin sìosd'an diathan, 
agus cha dean tliu seirbhis doibh, ni mò a 
ni thu a rèir an oibre: ach sgriosaidh tu 
gu tur iad, agus brisidli tu an dealbhan 'n 
am bìoighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tigheam 
bhur Dia, agus beannaichidh esan d'aran, 
agus d'uisge, agTis cuiridh mi euslaint air 
falbh o'r measg. ( v 

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bhitheas 
/e seasg a'd' thìr : àireamh^o làithean 

>jifA iil'coimhlionaidh mise. ^^^'"^U^ 
J*^^ 27 Cuiridli nii m' eagal romhad, agus 
sgriosaidh mi an sluagh uile dh'iounsuidh 
an tèid thu, agus bheir mi air do naimhdibh 
gu lèir an cùl a thionndadh rntt. K^^vv j /[c 

28 Agus cuiridh mise cearnabhain romnad, 
agus '"ògraidli iad a mach an t-Hibheach, 
au Canaanach, agTis an t-Hiteach, as do 
làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair ann 
an aon bhliadhna, air eagal gu'm bi 'm 
fearannair 'f hàsachadh, agus gu'm fàs fiadh- 
bheathaichean na macharach lìonmhor a'd' 
aghaidh. 

30 A lìon beag 'usbeag tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaìth thu, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann. 

76 \NHv(u :P 31 Agus suidhichidli mi do chiìochan o'n 
mhuir ruaidh eadhon gu ruig fairge nam 
Philisteach, agus o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn : oir bheir mi thairis 'n 'ur làimh 
luchd-àiteachaidh na tìre ; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an diathan 
coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidli a'd' thìr, air 
eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm' 
aghaidh-sa le seirbhis a dheauamh d'an 
diathan ; agus gu'm bi sin 'n a ribe dhuit. 

CAIB. XXIV. ' ' '^■ ■^ 
1 Chaidh llaois suas do'n t-sliabh. 3 Gheall 
an sluai/h gu'n dthugadh iad gèill do fhocal 
an Tighearna. 16 Olùir Dhè air a foill- 
seachadh. 

AGUS thubhairt e ri Maois, Thig a nìos 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, thu 
! fèin agus Aaron, Nadab agTis Abihu, agus 
tri fichead 's a deich de slieanairibh Israeil : 
agus ni sibli aoradli fad o làimh. 

2 Agus thig Maois 'n a aonar am fagus 
do'n Tigliearn ; ach cha tig iadsan am fagus, 
ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'innis e 
do'n t-sluagh briathi'an an Tighearna uile, 
agus na breitheanais uile: agiis fhreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tighearn, 
ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an Tigh- 
earu' uile, agus dh "èirich e gu moch 's a 
mhaduinn, agus thog e altair fo 'n t-sliabh 
agus dà charragh dhe^ig a rèir dà thrèibh 
dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich de chloinn 
Israeil, agus thug iad suas tabliartais- 
loisgte, agus dh'ìobair iad ìobairtean-sìth 
de dhaimli do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh i; agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Ag-us ghabh e leabliar a' choimhchean- 
gail, agns leugh e ann an èisdeaclid an t- 
sluaigh; agus thubhairt iadsan, Gach ni a 
labhair an Tighearn, ni sinne, agus bheir 
sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an f huil, agus chratli 
e i air an t-sluagh, agiis thubhairt e Feuch, 
fuil a' choimhcheangail a rinn an lighearn 
ribh a thaobh nam briathran sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agns tri fichead 's a 
deich de sheanairibli Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil: agus 
fo a chosaibh bha mar gu'ni bitheadh obair 
de chloich shaphir, agiis mar na nèamhan 
fèin ann an soillse. 

11 Agus air maithibh chloinn Israeil cha 
do chuir e a làuih : agus chunnaic iad Dia, 
agus dh'ith iad agus dli'ol iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Thig a nlos a m' ionnsuidh-sa do'n t-sliabh, agus bi 'u siu : agiis bheir niise dhuit clàir 
chloiclie, agus lagh, agus ua h-àitheautan a 
sgrìobh mi, chum iadsan a theagasg. 

13 Agus dh eirich Maois suas, agus losua 
"òglach : agus chaidh Maois suas do shhabh 
Dhè. 

14 Agus thubbairt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa niinn an so, g-us am pill sinn 
d'm' n-ionusuidh : AgTis, feucli, thxi Aaron 
agus Hur maille ribh : esan aig am bi ciiis 
sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidh-san. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n t-sliabh, 
agus chòmhdaich neul an sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigheama 
air sUabh Shinai, agus chòmhdaich an neul 
e sè làithean : Agus dh'èigh e ri Maois air 
an t-seachdamh là à meadhon an ueoil. 

17 Agns hha foillseachadli giòire an Tigh- 
eama mar theine dian-Ioisgeach air mullach 
au t-slèibh aun an siiilibli chloinn Israeil. 

18 Agus chaidh Maoisa steach'ammeadhon 
an neoil, agus chaidh e suas do'n t-shabh : 
agus bha Maois 's an t-sliabh dà fhichead 
\à agus dà f hichead oidhche. 

CAIB. XXV. 

1 Tabharfais air son a' pJiàHliuin. 10 Cumadh 
na h-àirce. 17 A' chaithir-thròcair. asus dà l hailbhei2 air an AGUS labhair an Tighearn ri Maois ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'u toir iad 
a m' ionnsuidh tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gni toileach e le 'chridlie, 
gabhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so au tabliartas a ghabhas 
«ibh uatha ; òr, agus airgiod, ag-us umha, 

4 AgTis gorm, agas corcur, ag-us scarlaid, 
agus anart gi-iun, &g'jL^ Jionnadh ghabhar, 

5 Agus croicinuean reitheachan air an 
dath dearg, agus croiciunean bhroc, agais 
fiodh sitim, 

f) Oladh chum soluis, spìosraidh chum 
oladh-ungaidh, agTis a chum tviise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agiis clachan ri 'c cur 
anns an ephoid, agus 's an uchd-èididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomh, agais I 
gabhaidhmise còmhnuidh 'n am measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
fhaicinn, a rèir samhlaidh a' phàiUiuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc de f hiodli sitini : dà 
làmh-choille gu leth afad, agus làmh-choille 
gu leth a leud, agus làmh-choiUe gu leth a 
h-àirde. 

11 AgTis còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a stigh agus a muigh còmh- 
daicliidh tu thairis i; agus ni thu oirre 
coron òir mu'n cuairt. 

12 Agus ni thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agns cuiridh tu ìad air a ceithir 
oisinnibh ; agus hithidh dà f hailbheig air 

77 ECSODUS, XXV. 

aon taobh dh'i, 
taobh eile dh'i. 

13 Agus ni thu bataichean de f hiodh sitim, 
agus còmhdaichidh tu thairis iad le h-or. 

14 Agus cuìridh tu na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce, chum 
an àire a ghiìilan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h-àirce 
bithidh na bataichean : cha ghluaisear uaipe 
iad. 

16 Agus euiridh tu 's an àirc an Fiiianu;9 
a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu calthir-thròcair a dh'òr 
fìor-ghlan ; dà làmh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir ; a dh' obair 
bhuailte ni thu iad, aig dà cheann na caithir- 
thròcair. 

19 Ag-us ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cherub eile aig a' cheann eile 
de'n chaithir-tliròcair : ui sibh na cherubau 
aig a dà cheann. 

20 Agusbithidh na cheruban a' sìneadh a 
mach an sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh 
na caithii-thròcair le'n sgiathaibh, agus an 
aghaidhean r'a chèile: ris a' chaithir- 
thròcair bithidh agliaidhean nan cherub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus auns au àirc cuiridli 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, agus 
labhraidh mi riut o uachdar na caithir- 
thròcair, o eadar an dà cherub a tha air 
àirc na Fianuis a tliaobh gach ni a dh'àith- 
neas mi dhuit do chloinn Israeil. 

23 Ag-us ni thu bòrd de f hiodh sitim ; dà 
làmh-choille 'f had, agais làndi-choille a leud, 
agus làmh-choille ga leth 'àirde. 

24 AgTis còmhdaichidh tu thairis e le h- 
òr fìor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 AgTis ni thu dha iomall de leud boise 
mu'n cuairt, agus ni thu coron òir d'a iomall 
mu'n cuairt. 

j 26 Agus ni thu dha ceithir faiIbheagaD 
I òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na 
I ceithiroisinnibh a^7«aaigacheithirchosaibh. 

27 Fa chon hair an iomaiU bithidh na fail- 
ijheagan, clram àitean do na bataichibh. 
gxis am bòrd a ghiìilan. 

28 Agus ni thu na bataichean de fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlainear am bòrd leo. 

29 Agus ui thu a mhiasan, ag-us a thùiseir- 
ean, agus a chuachan, agus a chopain leis 
an toirear seachad ìobairt-dibhe ; a dli'òr 
f ìor-ghlan ni thu iad. 

30 Agiis cuiridh tu air a' bhòrd aran taia- 
beanaidh romhams' an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu coiuuleir a dh'òr fìor- 
ghlan ; a dh'obair bhuailte nithear an coinn- 
leir. Bithidh a chos, agus a mheoir, a 
chopain, a chnapan, agiis a bhlàtha.n, de'n 
ohair cheudna. ECSODUS, XXVI. 32 Agus thig sè meoir a mach as a 
tliaobliau ; tri nieoir a' ehoiiinleir à, h-aon 
taobli dh 'e, agiis tri meoir a' choimileir as 
an taobh eile dh 'e. 

33 Tri copain air an deanamh cosmhuil ri 
ahnonaibh ann an aon mheiir, maiUe ri 
cnap agus blàth; agus tri copaiu air an 
deauamh cosmhuil ri ahnonaibh^ auns a' 
mheur cile, maille ri cnap agus blàth ; mar 
sin anns na sè niooir a thig a mach as a' 
choinuleir. 

34 Agus amis a' clioinuleir hithidh ceithir 
chopaiu air an deanamh cosmhuil ri al- 
monaibh, maiUe ri 'n cnapaibh agus am 
blàthaibh. 

35 Agus bithidh cnap fo dhà mheur dheth, 
agus cnap fo dhà mheur dheth, agus cnap 
fo dhà mheur dheth; mar sin do na sè 
meoir a thig a mach as a' choinnleir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir de'n 
dbair cheudna : hithidh e uile 'n a aon obair 
bhuailte de òr f ìor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòchrain: agus 
cuirear suas a lòchrain, a chum gu'n toir 
iad solus thall fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobliachan, agus a 
shoithichean smàlaidh a dh'òr f ìor-ghlan. 

39 De thàlann a dh'òr f ìor-ghlan nìthear 
e, maille ris ua soitliichibh sin uile. 

40 Ag-us feuch gu'n dean thu iad a rèir an 
t-samhlaidh, a chaidh leigeadh fhaicinn 
dhuit 's an t-sh'abh. 

CAIB. XXVI. 

1 Deich cùirleinean cC pliàilliuin. 31 Am hrat 
air son na h-àirce. 

GUS ni thu am pàilliun le deich cùir- 
teiuibh a dli anart grinn toinnte, agus 
ds ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid : 
maiUe ri cherubaibh a (i/t obair ealanta ni 
thu iad. 

2 Fad aoin chìiirtein ochd làmhan-coiUe 
thar fhichead, agus leud aoin chùirtein, 
ceithir làmhan-coille : au t-aon tomhas do 
na cìiirteinibh uilc. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an ceangal 
gach aon r'a chèile ; agus na cùig cùirtein- 
ean eile air an ceaugal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lùban de gliorm air oir 
aoinchùirtein,o'n iomallanns a' cho-aonadh: 
agus air a' mhodh cheudna ni thu 'a 'n oir 
a' chùirtein a's fhaide mach, ann an co- 
aonadh an dara a.oin. 

5 Leth-cheud lùb ni thu ann an aon cliùir- 
tein, agus leth-cheud lùb ni thu 'a 'n oir a' 
chùirtein a tha anu an co-aonadh au dara 
aoin; a chum's gu'n gabh na lùban greim 
d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-clieud cromag òir, 
agus ceanglaidh tu na cùirteinean r'a chèile 
leis na cromagaibh: agus bithidh e'n a aon 
pliàilhun. 

7 Agus ni thu cùirteinean de fhionnadh 
glialjliar gu bhi "n an còmhdach air a' 

78 phàiUiun : aon chùirtein deug ni thu 
dhiubh. 

8 Fad aoin chùirtein deich làmhan-coille 
thar fhichead, agus leud aoin chùirtein 
ceithir lànihau-coille: bithidh an t-aon 
chùirtein deug uile dli'aon tomhas. 

9 Agus cuiridhtu ri' chèile cùig cùirteinean 
leo fèin, agTis sè cùirteinean leo fèin^ agus 
dùblaichidli tu an seathamh cùirtem air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air oir an 
aoin chùirtein a's fhaide mach 's a' cho- 
aonadh, ag-us leth-cheud lùb air oir a' 
chùirtein a tlia 'co-aonadh an dara aoin. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag a 
dh'umha, agus cuiridh tu na cromagan anns 
na lùbaibh, agus cuiridh tu am bùth r'a 
chèile, air chor as gu'm bi e 'n a aon. 

12 AgTis am fuigheaJl a dh'f hàgar de chùir- 
teinibh a' bhùtha, leth a' cliùirtein a 
dh'fhàgar, crochar e thar taobh-cùil a' 
phàiniuin. 

13 AgTis làmh-choille air antaobh so, agus 
làmh-choille air an taobh eile de na dh'fliàg- 
adh air ain fad de chùirteinibh a' bhùtha, 
crochar e tliar taobhau a' phàilliuin, air an 
taobh so, agus air an taobh eile, g'a chòmh- 
dachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' bhùtha 
de chroiciuuibh reitheachan air an dath 
dearg,agus còmhdachde chroicinnibhbhroc 
os a cheann. 

15 Agus ni thu buird air son a' phàiUiuin 
de fhiodh sitim, 'n an seasamh: 

16 Deich làmhan-coille fad buird, agus 
lànih-choille gu leth leud aoin bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur 'an ordugh fa chomhair a chèile; mar 
so ni thu do uile bhùrdaibh a' phàilliuin. 

18 Agus ni thunabuird air sona' phàilliuin, 
fichead bòrd air an taobh deas, ris an àirde 
deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos airgid, 
fo 'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd 
a rèir a dhà làimh, agus dà chois fo bhòrd 
eile a rèir a dlià làimh. 

20 Ag-us air son an dara taoibh de'n phàil- 
liuin air an taobh tuath, fichead bòrd; 

21 Agus an dà fhichead cos a dK airgiod, 
dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo 
bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin air 
au làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 AgTJS ni thudà bhòrd air son oisinnean 
a' phàilliuin 's an dà thaobh. 

24 Ag-us bithidli iad air an ceangal foidhe, 
agus mar au ceudna bithidh iad air an 
ceangal os a cheann ri aon fhailbheig: mar 

I so nithear riu le 'chèile; bithidli iad air son 
an dà oisinu. 

25 Agus bithidli ochd buird ann, agus an 
cosan a f^A'airgiod, sè cosan deug; dà chois 
fo aon bhòrd, agus dà chois fo bhòrd eile. 

26 Ag-us ni thu croiun de fhiodli sitim; ECSODUS, XXVII. ctlig air son nam bòrcl air aou taobh de'n 
phàilliuin. 

27 Agus ciìig croinn air son nam bòrd air 
an taobh eile den phàilHuin, agrs cùig 
croiun air son bliòrd taoibh a' phàiUiuin air 
son an dà thaobh an iar. 

28 Agus ruigidh an crann meadhonach ann 
am meadhon nam bòrd o cheann gu ceann. 

29 AgTis còmhdaichidh tu thairis na buird 
le h-òr, agivs ni thu am failbheagan a dKòx 
mar àiteachan do na crannaibh : agus 
cònihdaichidh tu thairis ua croinn le h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas ani pàiUiun a rèir 
a shamhlaidli, a uochdadli dhuit 's an 
t-shabh. 

31 Agus ni thu brat de ghorm, agus de 
chorcur, agus de scarlaid, agus a (f/i'a.nart 
grinn toinnte: a dh'obair ealanta nithear 
e, le cherubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir puist 5 Agus cuiridh tu e fo chuairt na h-altar- 
ach gu h-ìosal, agus bithidh an lìon gu mig 
meadhon na h-altarach. 

6 AgTis ni thu bataicheau do"n altair, bat- 
aichean de fliiodh sitim, agus còmhdaichidh 
tu thairis iad le h-umlia. 

7 Ag-us cuii'ear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidli na bataichean 
air dà tliaobh na h-altarach g'a giiilan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a uochdadh 
dhuit 's an t-shabh, mar sin nithear i. 

9 Agiis ni thu ciiirt a' pliàiUiuin air an 
taobh deas, ri deas: hitìiidh cìiirteinean 
air son na cùirte dJi' anart gxinn toinnte ; 
ceud làmh-choille 'am fad air aon taobh. 

10 Agns bithidh a fichead post, agus am 
fichead bouu a dltwmh-à : hithidh cromagau 
nam post, agTis an cuairteagau, a dh'- 
airgiod. 

11 Agus mar au ceudna air an taobh (f<?y^('M/A sitim,air au còmhdachadli thairis : tuath air fad, hithidh cùirteincan ceud 
)e h-òr: agus hithidh an cromagau a dh'òv, 
air na ceithir bounaibh airgid. 
33 Agus crochaidli tu suas am brat fo na 
cromagaibh, agTis bheir thu stcach aun an 
sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh de'n 
bhrat: agus roiunidli am brat dhuibhse làinh-choille air fad, agus a fichead post, 
agus am fichead bomi a c/A'undia: cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a dh'- 
airgiod. 

12 Agus air Icud na cùirtc air au taobh 
an iar, bithidh cùirteinean de leth-cheud eadar an t-ionad naomh agus an t-ionad làmh-choille: am puist deich, agus am buinn ro naomh. 

34 AgTis cuiridh tu a' chaithir thròcair air 
àirc na Fianuis, 's an ionad ro naomh. 

35 Agus cuiridh tu am bòrd an leth muigh 
de'n bhrat, agns an coinnleir fa chomhair a' 
bhuird air taobh deas a' phàilhuin: agiis 
cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach air son doruis 
a' bhùtha, de ghorm, agnis de chorcur, agns 
de scarlaid, agus de anart grinn toinnte, 
oibrichte le h-obair ghrèise. 

37 Agus ni thn air son a' chòmhdaich cùig 
puist de fhiodh sitim, agTis còndidaichidli 
tu thairis iad le h-òr, agus bithidh an 
cromagan a dh'òr, agus tilgidh tu air an 
son cùig buinn umha. 

CAIB. XXVII. 

1 Altair na Ti-ìobairt-loisgte. agnsa soiiMchean. 
9 Cùirt^ a' phàilìiuin. 20 Oiadh flàor-ghlan 
a' chroinn-olaidh air a toirt air son solnis. 

AGUS ni thu altair rfe f hiodh sitim;cùig 
làmhan-coiUe air fad,aguscùig làmhan- 
coille air leud: bithidh an altair ceithir- 
cheamach, agus a h-àirde tri làmhan-coiUe. 

2 AgTis ni thu a h-adliaircean air a ceithir 
oisinnibh: bithidh a h-adhaircean de'n ni 
oheudna: agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
luatha, agTis a sluasaidcan, agus a cuachan, 
agiis a greimichean, agus a li-aighnean-teine : 
a soithichean uile ni thu a </A'umha. 

4 Agxis ni thu dli'i chath de lìon-obair 
umha: agus ni tlni air an lìon ceithir 
failbheagan umha air a cheithir oisinnibh. 

79 deich. 

13 Agus hithidh leud na cùirte air an 
taobh an ear, ris au àird an ear, leth-cheud 
làmh-choille. 

14 Agixs bithidh na cùii'teinean air aon 
taobh cùig làmhan choiUe deug: am puist 
tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile bitlddh a cùir- 
teinean cùig làmhan-coille deug : am puist 
tri, agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirtc hiiMdh 
brat a dh fhichead làmh-choille, da ghorm, 
agus de cliorcur, agTis de scarlaid, agiis a 
(//(.'auart gTÌnn toinnte, oibriclite le h-obair 
shnàthaide : am puist ceithir, agus am buinn 
ceithir. 

17 Bit.Jddh na puist uile timdiioll na 
cùirte air an ceaugal mu'n cuaii-t le h- 
airgiod : hithidh au cromagan a dli'airgiod, 
agTis am buinn a (/A'umha. 

18 Fad na cùirte ceud lànih-choille, agns 
a leud leth-cheud làmh-choille 's gach àite, 
agus a A-àirde cùig Iàmhau-coiIle,af//i'anart 
gi'inn toinnte ; agiis am buinu a (//t'umha. 

19 BithidhvLWe shoithichean a' phàilhuin, 
'n a sheirbhis uile, ag^as a phinneachan uile, 
agns pinneachan na cùirte uile de lunha. 

20 Agus àithnidh tudochIoinnIsraeil,gu'n 
toir iad a d'ionnsuidh oladh fhìor-ghlan a' 
chroinn-olaidh, brùite air son an t-soluis, a 
thoirt air an lòchrau lasadli an còmh- 
nuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail an taobh 
a nmigh de'n bhrat, a tha fa chomhair na 
Fiaimis, orduichidh Aaron e, agiis a ndiic, 
f heasgar gu maduinn an làthair an Tigli- ECSODUS, 
earna : bilhidh e'aa. reachd sìorruidh d'an 
ginealachaibh, à leth chloinn Israoil. 

GAIB. XXVIII. 
1 Chuireadh Aaron agus a mhic air leth air son 
dreuchd an t-sagairt. 6 An cphod. 30 An 
Urim agus an Tamim, &c. 

AGUS gabh a d'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maiUe ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheii 
e dhonihsa ann an dreuchd an t-sagairt 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agus ni thu èididh naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus air 
son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a tha 
glic 'an cridhe, a lion mise le spiorad a' 
ghliocais ; agus ni iad èididh Aaroin, g'a 
choisreagadh, a chum gu fritheil e dhomhsa 
ann an dreuchd an t sagairt. 

4 Agus so na h-èididha ni iad; uchd-èididh, 
àgus ephod, agus falluinn, aguscòtaiomadh- 
dathach, crùn-sagairt, agus crios : agus ni 
iad èididh naomha air son Aaroin do 
bhrSithar, agus air son a mhac, a chum gu 
frithcil e dhomhsa ann an dreuchd an t- 
sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 A^us ni iad an ephod de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice eean- 
gailte r'a cheile aig a dà oir ; agus mar 
sin cuirear ri 'chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach na h ephoid 
a Iha air a h-uachdar, a rèir a h-oibre fèin, 
de'n ni cheudna, eadhon de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de 
anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, agus 
gearraidh tu orra ainmean chloinn Isracil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chluich, agus 
sè ainmean chàich air a' chloich eile, a 
i'èir an aoise. 

11 Le h-obair gearradair 'an cloich, le 
gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
thu fainear an ceangal ann am failbheagaibh 
òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chlachan cuinih- 
neachain do chloinn Israeil. Agus giùlain- 
idh Aaron an ainmean ann an làthair an 
Tighearn' air a dhà ghualainn, mar chuimh- 
neachan. 

13 Agus ni thu failliheagan òir; 

14 Agus dà shlabhruidh dh' òr fìor-ghlan 
aig na cinn : ni thu iad a d/t'obair f highte, 
agus ceanglaidh tu na slabhruidhean lighte 
ris na failbheagau : 

15 Agns ni thu uchd-èididh a'bhreitheanais 
le h-obair ealanta; a rèir oibre na h ephoid 

80 XXVIII. 

ni thu i : de òr, de ghorm, agus de chorcur 
agus de scarlaid, agus de anart grinn toinnte 
ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach, eadhon ceithir sreathan chlach ; a' 
cheud sreath, sardius, topas, agus carbuncul: 
so a' chcud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, saphir, 
agus daoimein. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, agus 
ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, agua 
onics, agus iasper; ceanglar iad le h-òr 'n an 
suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an ainm- 
ean ; le gearradh seulaidh, bithidh gach 
aon aca le 'h-ainm fèin a rèir an dà tbrèibb 
dheug. 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn a (i/»'obair fhighte, 
dh'òr fìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh dà 
fhàinne òir, agus cuiiidh tu'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
fhighte òir 's an dà fhainne, a tJia air cinn 
na h-uchd-èididh. 

25 Agus dà chcann eile na dà shlalhrnidh 
fhighte dairg nichidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tu ad air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobh. 

26 Agus ni thu dàfhàinne òìr,agus cuiridh 
tuiadairdà cheann na h-uchd-èididh, 's an oir 
sin dith, a tha aig taobh na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni thu dà fhàinne eile de òr, agus 
cuiridh tu iad air dà thaobh na h-ephoid 
foidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chomhair 
a co-aonaidh eile, os ceann crios rìomhaich 
na h-ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd-èididh le 
a fàinnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le h-èill 
ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann crios 
rìomhaich na h-ephoid, agus nach fuasglar 
an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainmean chloinn 
Israeil ann an uchd-èididh a' bhreitheanais, 
air a cridhe, 'n uair a thèid e steach do'n 
ionad naomh, mar chuindineachan ann an 
làthair an Tighcarna a ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èidìdh a' 
bhreitheanais, an Urim agus an Tumim ; 
agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair 
a thèid e steach an làthair an Tighcarna ; 
agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn 
Israeil air a chridhe, ann a làthair aa 
Tighearn' an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu falluinu na h-ephoid uile 
de ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'n a mullach, 'n a 
meadhon : bithidh oir aice timchioll a tuill ECSODUS, XXIX. a dli'obaìr fnighte, mai' tholl lùiricli mhàill- 
icli, a chum as iiacli reubar i. 

33 Agus gu, h-wsal, air a h iomall, ni thu 
poìagranata de ghorm, agus de chorcur, 
agus de scarlaid, air a h-iomall mun cuairt; 
agus cluig òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag òir agTis pomgTauat, clag òir agus 
pomgrauat, aii" iomall na falluirm' mu'n 
cuairt. 

35 Agusbithidh i air Aaron gu frithealadh : 
agus cluinnear a l'uaini, an uair a thèid e 
steach do'n ionad naomh an làthair an 
Tighearna, agus an uair a thig e mach, a 
chum nach bàsaich e. 

36 Agus ni thu leac a dh' òr fior-ghlan, 
agus gearraidh tu oirre, cosmhuil ri gearr- 
adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEARN. 

37 Agus cuiridh tu i air èill ghuirm, agus 
bithidli i air a' clirùn-shagairt: air taòbh 
beoil a' chrìiin-shagairt bitbidh i. 

3S Agus bithidn i air clàr eudain Aaroin, 
agus giùlaiuidh Aaron ciouta nan iiithean 
naomha, a clioisrigeas clann Israeil 'n an 
tìodhlacaibhnaomhauile: agus bithidh iair 
clàr 'eudain au còmlinuidh, a chum as gu'm 
bi iad taitneach an làtliair au Tighearna. 

39 Agus ni tliu 'u còta le h-obair ghrèise 
dh'anart grinn, agus ni thu'n crìm sagairt 
a dh'anart grinn, agus ni thu 'u crios a 
dli'obair shuàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaichean, 
9 gus ni thu dhoibh criosau, agus boiueidean 
ni thu dhoibh, air son glòire agus air son 
maise. 

41 AgTiS' cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agus air a niliic maiUe ris; agus 
angaidli u iad, agus coisrigidh tu iad, agus 
Qaomliaichidh tu iad; agus fritlieilidh iad 
dliomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a 
dh'fholath an lomnocliduidh: on leasruidli 
eaf' hon gus an slèisdean ruigidh iad. 

43 Agui bithidli iad air Aaron, agus air a 
inhic,an uair athig iad a stigh do phàilliun 
a' choimlithionail, no 'n uair a tliig iad am 
fagus dc'naltair, a fhrithcaladli 's an ionad 
uaomh; chum as nach giùlain iad aingidh- 
eachd, agus uach faigh iad bàs: hithidh e 'n 
a reachd sìorruidhdhafèin,agusd'ashliochd 
'n a dhèigh. 

CAIB. XXIX. 
1^1» ùhairt, cCr. aig coisreagadli nan sagart 
S8 An ìobairt-loisgte bldtii-bhuan. 

AGl, S so an ni a ni thu riu chum an 
coisreagadh, gu fritliealadh d omhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt: Gabh aon 
tarbh òg, agus dà reithe gun ghaoid 
2 Agus arau neo-ghoirtichte, agus breao- 
agan neo-ghoirtichte coiminueasgta le h- 
o,adh,agus gearragau neo-ghoirtichte, ungta 
le h-oladh: de phlùr a' chruithneaclid ni 
thu iad. 

81 3 Agus cuiridh tu iad ann an aon bhascaid, 
agus bheir thu iad leat 's a bhascaid, maille 
ris au tarbh òg agiis an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, agus ionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, agus cuiridh 
tu au còta air Aaron, agiis falluinn na h- 
ephoid, agus an ephod, agus an uclid-èididli, 
agus crioslaichidh tu e le crios rìomhach 

I na h-ephoid. 

6 Agiis cuiridh tu an crùn-sagairt air a 
cheann, agus an crùn naomh air a' chrùn- 
shagairt. 

7 Agus gabhaid tu 'n oladh-ungaidh, agus 
dòirtidh tu air a cheann i, agus uugaidli tu c. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus cuiridh 
I tu còtaichean orra. 

j 9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh 
(Aaron agus a mhic) agus cuiridh tu na 
jboineideau orra: agus is lco-san dreuchd 
; au t-sagairt le reachd bith-bhuan : agus 
coisrigidh tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fainear au tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail: agus cuiridh Aaron agus a mhic 
an làmhan air ceann an tairbh. 

11 Agus marbhaidh tu an tarbh an làthair 
!an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuiu a' 
[ choimhthionail. 

I 12 Agus gabhaidla tu de fhuil an tairbh, 
jagus cuiridli tu t air adhaircibhnah-altarach 
jle d'mheur, agiis dòirtidli tu 'n fhuil uile 
I aig buu na Ii-altarach. 
\ 13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile a tha 
j 'còmhdachadh a' mliionaich, agus an scairt 
a tha os ceanu nan àiueau, agus au dà àra, 
agus au t-saill a tlm orra, agus loisgidh tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheiche, agus 
'aolach loisgidh tu le teine an taobh a muigh 
de'n champ: is ia&/iartos-peacaidh e. 

15 Gabhaidli tu mar au ceudna aon reithc, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan 
air ceanu au reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu 'fhuil, agus cratliaidli tu i mu'n 
cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe 'n a 
mhìribh, agus uighidh tu a mhionach, agus 
a chosan, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheanu. 

18 Agus loisgidh tu an reithe uile air an 
altair • is tabliartas-loisgte e do 'n Tighearn ; 
fàile cùbhraidh, tabliartas air a thoirt suas 
le teine do'n Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu au reitlie eile, agus 
cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan air 
ceann an reithe. 

20 An sin marbhaidli tu an reithe, agus 
gabhaidh tu d'a fimil, agus cuiridli tu i air 
bàrr cluaise deis' Aaroiu, agns air bàrr 
cluaise deis' a mhac, agus air ordaig an 
làimhe deise, agus air ordaig an coise deise ; ECSODUS, XXX, 
agus cratliaidh tu an fhuìl air an altair mu'n 
cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu de'n fhuil a tJia air 
an altair, agaxs de'n oladh-imgaidh, agus 
crathaidli tu iad air Aaron, agus air 'èididh, 
agus air a mliic, agus air èididh a mhac 
maille ris: aguscoisrigear e fèin,agus'èididh, 
agus a mhic, agus èididli a mhac maille ris. [ le teine : cha-n ithear e, do bhrìgh gu hheU 
e naomh. 

35 Agus ni thu mar so ri h-Aarou, agus r'a 
mliic, a rèir nan uile nithean a dh'àithin 
mise dliuit : seachd làithean coisrigidh tu 
iad. 

^36 Agus bheir thu seachad gach là tarbh 
mar thabhartas-peacaidh, chum rèite : 22 Mar an ceudna gabhaidh tu^de'nreithe | ogus glanaidh tu an altair, an uair a ni thu 
1. .11 ... i ^jj, ^ g^^^ ungaidh tu i clium a 

]iaomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèito air son na 
li-altarach, agnis naomhaichidh tu i; agus 
bithidh i 'n a h-altair ro naomh : gach ni 
a bheanas ris an altair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air 
an altair ; dà uan a dli'aois bUadhna, o là 
gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad 's a' mha- 
duinn, agns an t-tian eile bheir thu seacliad 
mu fheasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan an deich- 
eamh cuid de phìììr mìn measgta leis a' 
cheathramh cuid de liin a dh'olaidh bhrìiite ; 
agus an ceathramh cuid de hin a dh'fhìon, 
mar thabhartais-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasgar, agus ni thu ris a rèir taljhar- 
tais-bìdh na maidne, agus a rèir a tabliar- 
tais-dibhe, mar fliàile cùbhraidli, tabhartas 
air a thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

42 Bithidlt so 'n a thabhartas-Ioisgte bith- 
bhuan air feadh bhur ginealacha, aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail an làthair an 
Tigheama, far an coinnich mise sibh, a 
labhairt riutsa an sin. 

43 Agus an sin coinnichidh mise clann 
Israeil, agus naomhaichear am pàiUiun le 
m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàiUiun a' 
choimhthionail, agus an altair : naomliaich- 
idh mi mar an ceudna Aaron agus a mhic, 
gu frithealadli dhomh ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh ani 
measg cliloinn Israeil, agus bithidh mi a'ni' 
Dliia aca. 

46 Agus bithidh fìos aca gur mise an 
Tighearn an Dia, a thug a mach iad à tìr 
na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh mi 
còmhnuidh 'n am mcasg : Is mise an Tigh- 
earn an Dia 

CAIB. XXX. 

1 A ltair na tilise. 11 JEir ic f/ach duine air son 
'anama. 22 An oladh-ungaidh naomli. 34 
ylm boltraclian càhhraidh. 
k GUS ni thu altair a losgadh tùiso 
IX, oirre; de f hiodli sitim ni thu i: 

2 Làmh-choiUe a fad, agais làmh-choiUe a 
leud (ceithir-chearnach bithidh i) agus dà 
làmh-choille a h-àirde; Mthidh a h-adhair' 
cean de'n ni cheudna. 

3 Agus còmlidaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a muUach, agus a taobhan mu'n an t-saill, agus bun an earbaill, agus an 
t-saill a tha 'còmhdachadh a' mnionaich, 
agus scairt nan àinean, agus an dà àra, agus 
an t-sail! a iha orra, agus an slinnean deas ; 
oir is reitlie coisreagaidli e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus aon 
blireacag arain le h-oladh, agus aou ghear- 
rag à bascaid an arain neo-ghoirtichte a tha 
'n làthair an Tighearn'. 

24 Agus cuiridh tu iad mle ann an làmhan 
Aaroin, agus ann an làmhan a mhac ; agus 
ìuaisgidli tu iad mar thabhartas-luaisg'te an 
ìàthair an Tighearna. 

25 Agus gabliaidh tu iad bliàrr an làmli, 
agus loisgidh tu iad air an altair mar tha- 
bhartas-loisgte, chum fàile cùbhraidli an 
làthair an Tighearna : is tabhartas e air a 
thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe 
coisreagaidh Aaroin,agusIuaisgidh tu.emar 
thabliartas-Iuaisgte an làtliair an Tigh- 
earna : agus bithidh sin agadsa mar chuibh- 
rionn. 

27 Ag-us naomhaichidh tu uchd an tabhar- 
tais-luaisgte, agus slinnean an tabhartais- 
thogta, a chaidli 'luasgadh, agus a thogail 
suas do reitlie a' choisreagaidh, cadhon 
de'n ni sin a'* le h-Aaron, agus de'n ni sin 
a bhuineas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron agus le 'mhic 
le reachd bit'n-bhuan o chloinn Israeil ; oir 
is tabhartas-togta e: agus bithidh e 'n a 
thabhai'tas-togta o chloinn Israeil de ìobair- 
tibh an tabhartasan-sìth, eadhon an tabhar- 
tas-togta do'n Tighearn. 

29 Agus is le mic Aaroin 'èididh naomh- 
san 'n a dhèigh, gu'bhi air an ungadli innte, 
agus gu'bhi air an coisreagadli innte. 

30 Seachd làithean cuiridh esan d'a mhic 
airi, abhitheas'nashagart'n aàit, a thèid 
a stigh do pliàilliun a' choimhthionail, a 
l'hrithealadh 's an ionad naomh. 

31 Agns gabhaidh tu reithe a' choisrea- 
gaidh, agus bruichidh tu 'f heoil 's an ionad 
naomli. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhicfeoil an 
reithe, agus an t-aran a tha 's a' bhascaid, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

33 Agus ithidh iad na nithean sin leis an 
d'rinneadh an rèite, chum an coisreagadh 
agus an naomhachadh : ach cha -n ith coig- 
reach dhiubh, do bhiigh gu hheil iad naomh'. 

34 Agus ma dh'fhàgar a' bheag a dh'flieoil 
a choisreagaidh, no 'bheag de'n aran, gus a' 
mhaduinn, an sin loisgidh tu am fuigheall 

82 ECSODUS, XXX. cuairt, agus a h-adliaircean : agus ui thu 
dh'i corou òir mu'u cuaii't. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i fo a 
corou ; aig a dà oisinn ni thu iad, air a dà 
thaobh: agus bithidli iad air son àiteachau 
do na bataichibh chum a giiilau leo. 

5 AgTis ni thu na bataichean de fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr. 

6 AgTis cuiridh tu i fa chomhair ar roinn- 
bhrat, a tha làimh ri àirc na Fiani is ; air 
beulaobh na caithir-thròcair, sbthaou ceami 
na Fianuis, far an coiunicli mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
ouTe gach maduinn: an uair a dheasaicheas 
e na lòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aarou ua lòchrain 
mu fheasgar, loisgidli e tùis oirre; tùis 
bhith-bhuau au làthair an Tighearna, air 
feadh bhm- ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam bith 
oirre, no ìobaii-t-loisgte, no tabhartas-bìdh; 
ui mò dhòirteas sibh tabhartas-dibhe oirre. 

10 AgTis ni Aaron rèite air a h-adhaircibh 
aon uair 's a' bhliadhna, le fuil ìobairt- 
pheacaidli na rèite: aou uair 's a' bhliadhua 
ui e reite oirre, air feadh bhur ginealachau : 
tha i ro naomh do'n Tighearu. 

11 Agus labhair an Tighearu ri Maois, ag 
i-àdli, 

12 'N uair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach 
duine dhiubli èiric air son 'anama do'n 
Tighearn, 'n uair a dli'àirmlieas tu iad; a 
chum nach bi plàigh 'n am measg, an uair 
a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aou a thèid 
seachad 'n am measgsan a dli'àirmhear; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoiuih 
('s e secel fichead gerah) leth seceil mar 
thabhartas do'n Tighearn. 

14 Blieir gach aon a thèid seachad 'n am 
measgsan a dh'àirmhear, o f hichead bliadli- 
na dh'aois agus os a cheann, tabliartas do'n 
Tighearn. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus cha 
toir am bochd ni's lugha na leth seeeil, au 
uair a bheir iad tabhartas do'n Tighearn, 
a dheanamh rèite air son bhur n-anaman. 

16 Agus gabhaidh tu aii'giod na rèite o 
chloinn Israeil, agais cuiridh tu air leth e fa 
chomhair seirbhis pàilliuin a' choimhthio- 
nail ; agus bithidli e 'n a chuimhneachau 
do chloiun Israeil an làthair an Tighearna, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anaman. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Ni thu mar an ceudna soitheach-ionn- 
laid a c?/t'uuiha,agus a chos a(//i.'umha, chum 
ionnlaid : aous cuiridli tu e eadar pàilHun 
a' choimhthionail agus an altair,agus cuiridh 
tu uisge ann. 

19 Ag-us iouulaididh Aarou agus a mhic 
an làmhan, agiis an cosan as. 

83 20 'N uair a thèid iad a steach do phàil- 
hun a' choimhthiouai], ionnlaididli siad iad 
fèin le h-uisge, chum as nach faigli iad bàs ; 
no 'n uair a thig iad am fagus do'n altair a 
fhrithealadh, a losgadli tabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

21 Agus iounlaididh iad an làmhan agus 
an cosan, a chum as nach faigh iad bàs: 
agus bitliidh e 'n a ordugh bith-bhuan 
diioibh, eadJwn dha fèin agus d'a shliochd 
air feadli an ginealach. 

22 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna 
sjjìosraidli thaglita de mhirr fìor-ghlan, 
cùig ceud secel, agus de chanal cùbhraidh 
a leth uiread, eadhon dà cheud agus letb- 
cheud secel, agus de chalamus cùbhraidh 
dà clieud agus leth-cheud secel, 

24 Agus de chasia cùig ceud secel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agTis hin de oladli 
a' chroinn-olaidli. 

25 Agus ui thu dheth oladh-ungaidh 
naomh, oladh-ungaidh coimhmeasgta rèir 
ealadliain an lèigii ; bithidh i 'u a h-oladh- 
ungaidli naomh. 

26 Agus uugaidh tu pàilliuu a' choimh- 
thionail leatha, agus àirc na Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean uile, 
agus an coinnleir agus a shoithichean, agus 
altair ua tùise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-Ioisgte agus a 
soithicheau uile, agus au soitheach-iouulaid 
agus a chos. 

29 Agus uaomhaichidh tu iad, a chum as 
gu'm bi iad ro naomh : ge b'e ni a bheanas 
riu, bithidh e naomh. 

30 Agus ungaidli tu Aaron ag-us a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu fritheaiadh 
dhomhsa aun an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Bithidh i so 'n a Ii-oladh-migaidl) 
naoimhdliomhsa, air fcadh bhur ginealach. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni mò a 
ni sibh a leithid, a rèir a measgaidli : tha 
i naomh, agus naomh bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
rithe, agus ge b'e neach a clmireas «' hhmff 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as 
o 'shluagh e. 

34 Agns thubhairt an Tighearn ri Maois^ 
Gabh dhuit spìosraidh chùbhraidh, stacte, 
agus oniclia, agus galbanum ; spìosraidli 
chùbliraidh maille ri tùis fliiòr-ghloiu : de 
gach aou diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadhaiu an lèigh, 
coimhmeasgta, f ìor-ghlan, naomh. 

36 Agns bruthaidli tu cuid deth ro mhìn, 
agus cuiridh tu cuid deth fa chomhair na i 
Fianuis ann am pàilliun a' choimlithionail, | 
far an coinnich mise thu: ro naomh bithidh 1 
e dhuibh. 

37 Agns am boltrachan a ni tlm, cha 'Xcau \ ECSODUS, XXXI, XXXII. sibh^ leithid duibli fèiu, a rèir a mlicas- 
gaidli : bitliidli e dhuitse naomh do'ii Tigh- 
eain. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabhail 
fàile uaith, gearrar as o 'shhiagh e. 

CAIB. XXXI. 

\ Besaleel agus Aholiab air an gairm dh'ionn- 
ftuidh oibre a' pliàilliuin. 12 A71 t-sàbaid yu 
bhi air a coimiiead naomh. 18 Dà chlàr na 
Fiaiiuis air an tabliairt do Mliaois. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besaleel mac 
Uri, mhic tlur, de thrèibh ludah ; 

3 Agais lìon mi e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, agns ann an tuigse, agus ann an 
eòLas, agiis anns gach uile ghnè oibre, 

4 A dhealbhadh oibre ealanta, a dh'oib- 
reachadh ann an òr, agus ann an airgiod, 
agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a chum an 
ceangal, agus ann an gearradh fiodha, a 
dh'oibreachadh anns gach uile glmè oibre. 

6 AgTis mise, feuch, thug mi seachad maille 
rìs AhoHab mac Ahisamaich, de thrèibh 
Dhain; agTis ann an cridlie gach neach a 
tha ghc-chridheach cliuir mi ghocas, agiis 
ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit ; 

7 Pàilliun a' choimhtliionail, agus àirc na 
Fianuis, agus a' chaithir-thròcair a tha 
oiiTc, agiis uile uidheam a' phàiniuin, 

8 Agus am bòrd agiis 'uidhcam, agnis an 
coinnieir f ìor-ghlan le 'uidheam uile, agus 
altair ua tìiise, 

9 Ag-us altair na h-ìobairt-loisgte le li-uidh- 
eam uile, agus an soitheach-ionnlaid ag-us a 
chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agus èididh 
naomh air sou Aaroin an t-sagairt, agus 
èididh a chuid mac, gu frithealadh ann au 
dreuchd au t-sagairt, 

11 Agns an olacUi-ungaidh, agus tiiis 
chùbhraidh air son an ionaid naoimh ; a 
rèir nan uile nithean a dh'àithn mi dlmit, ni 
iad. 

12 Agnis labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna ri cloinn 
Israeil, ag ràdh, Gu deimhin coimhididli 
sibli mo shàbaidean : or is comharadli sin 
eadar mise agus sibhse, air feadli bhur 
ginealach ; chum as gu'm bi fios agaibh gair 
mise an Tighearn, a naomhaicheas sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin au t-sàbaid ; 
oir a tlia i naomh dhuibh. Esan a thruail- 
leas i, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; oir 
gach neach a ni obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudar obair a dheanamh, 
ach 's an t-seachdamh tha sàbaid fhois, 
naomh do'n Tighearn: gach neach a ni 
obair air là na sàbaid, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e. 

84 16 Uime sin coimhididh clann Israeil an 
t-sàbaid, a ghleidlieadli na sàbaid air feadh 
an ginealach, mar choimhcheangal sìor- 
ruidh. 

17 Eadar mise ag-us clann Israeil is com- 
haradh i a chaoidli ; oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearn na nèamhan agus an 
talamh, agiis air an t-seachdamh là sguir e, 
agus ghabh e fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an uair a sguir 
e de labhairt ris air sliabh Shinai, dà chlàr 
na Fianuis, clàir chloiche, suTÌobhta le meur 
Dhè. 

CAIB. XXXII. 

1 Tliug an sluagh air Aaron laogh leaghta a 
dheanamh. 19 Las corruich Mhaois, agus 
bhris e clàir an lagha. 30 liinn e urnuigh ri 
Dia air son an t-sluaigh. 

GUS an uair a chunnaic an sluagh 
gn'n d'rinn Maois moille ann an teachd 
a nuas as an t-sliabh, chruiunich iad iad fèin 
gii h-Aaron, ag-us tliubhairt iad ris, Eirich 
suas, dean dhuinn dèe a thèid romhainu ; 
oir a thaohh a' Mhaois so, an duine a thug 
a uìos siun à tìr na h-Biphit, cha-n'eil fhios 
againn ciod a thàinig air. 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 
dhibh na cluas-fhailean òir a tha ann an 
cluasaibh bliur ban, bhur mac, agus bhur 
nigheanan, agus thugaibh a m' ionnsuidhs' 
iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dliiubh na 
cluas-fhailean òir a hha 'n an cluasaibh, 
agus thug iad gii h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh; agus 
chum se e le inneal-gearraidh, an dèigh dha 
laogh leaghta dheanamh dheth, agus thu- 
bhairt iad, Sin do dhèe, 'lsraeil, a thug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunuaic Aaron e, thog e 
altair fa 'chomhair, agus thug Aaron gairm, 
agns thubhairt e, Is là fèille am màireach 
do'n Tighearn. 

6 AgTis dh'èirich iad suas gu moch air an 
là màireach, agus thug iad suas tabhartais- 
loisgte, agus thug iad leo tabliartais-sìth : 
agus shuidh an siuagh sìosa dli'itheadh agiis 
a dh'òl, ag-us dli'èirich iad suas gu sùgi-adh. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich, falbh sìos ; oir thruaill do shluagh, 
a thug thu mach à tìr na h-Eiphit, iad fèin. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a dh'àithn 
mise dhoibh : rinn iad dlioibh fèiu laogh 
leaghta; agus riuu iad aoradli dha, agus 
thug iad suas ìobairtean dha, agus thubh- 
airt iad, Sin do dhèe, 'lsraeil, a tlmg a 
nìos thu à tìr na h-Eij^hit. 

9 Agus thubhairt au Tigheam ri Maois, 
Chunuaic mise an sluagh so, agas, feuch, is 
sluagh rag-mhuinealach iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mo chorruicli 'n an agliaidh, agus claoidhidh 
mi iad : agus ni mi dhìotsa cinneach mòr. ECSODUS, XXXill. 11 Agus glniidh Maois air an Tighearn a 
Dhia, agiis thubliairt e, C'ar son, a Thigh- 
earn', a tha do chorruich a' lasadh an 
aghaidh do shhiaigh, a tlnig thu mach à tìr 
ua h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le làimh 
thrèin? 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphitich, ag 
ràdh, Le droch rìm thug e mach iad, a 
chum am marbhadli 's na beanntaibh, agus 
an claoidh bhàrr aghaidh na tahnhainn? 
Pill o d' chorruich ghairg, agus gabh aith- 
reachas de'n olc so an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
niionuan ort fèiii, agus r'an d'thubhairt thu, 
Ni mi bhur sUochd lìonmhor mar reultan 
nèimh, agus am fearann so uile mu'n do 
iabhair mi, bheir mi d'ur sliochd-sa, agus 
sealbhaichidh iad e gu sìon-uidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas 
de'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air a 
shluagh. 

15 Agus thionndaidh Maois, agns chaidh 
e sìos as an t-sUabh, agus dà chlàr na 
rianuis 'n a làimh: Mia na clàir sgrìobhta 
air an dà thaobh; air an taobh so, ag-us air 
au taobh ud eile hha iad sgrìobhta. 

16 Agus ò'iad na clàir obair Dhè, agus &'e 
'u sgTÌobhadh sgrìobhadh Dhè, gearrta air 
na clàraibli. 

17 Ag-us chuala losua toirm an t-sluaigh 
an uair a rinn iad gàir, agus thubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh 's a' champ. 

18 Agus thubhairt e, Clia-n e guth dhaoine 
a' deananih gàir air son na buadha, cha 
mhò is e gTith dhaoine ag èigheach a chionn 
gu'n d'thugadh buaidh orra, ach toirm 
luchd gabhail ciuil a tha mi a' cluinntinn. 

19 Agus co hiath 's a thàinig e 'm fagiis 
do'n champ, chunnaic e 'n hxogh, agTis an 
dannsa : agus las corruich Mhaois, agns 
thilg e na clàir as a làirnh, agTis bhris e iad 
aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus 
loisg e 's an teine e, agus mheil e gu smùr 
e, agus chrath e air an uisge e, agns thug e 
air cloinn Israeil òl dhelh. 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Ciod 
a rinn an sluagli so ort, gu'n d'thug thu 
peacadh co mòr orra? 

22 Agus thubhairt Aaron, jSTa kxsadh fearg 
mo thighearna: is aithne dhuit an sluagh, 
g-u'm bheil iad so-aomaidh dh'ionnsuidh an 
uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dliuinn 
dèe, a thèid romhainn; oir a tliaobli a' 
Mhaois so, an duine a thug a macli simi à 
tìr na h-Eiphit, cha-n f hios duinu ciod a 
thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach neach aig 
am bheil a bheag a dh'òr, briscadh c dlietli 
e: agus tliug iad dhonih e, agus thilg mi 
's an teiue e, agus thàinig a mach au laogli 
so. 

86 2.5 Agus an uair a chunnaic Maois gu'w 
robh an shiagli rìiisgte, (oir rùisg Aaron iad 
a chum an uàire am measg au naimhdean,) 

26 An sin slieas Maois anu an geata a' 
chaimp, agus thubhaii-t e, Cò 'tha leis an 
Tighearn? tldgeadh e aniionnsuidh-sa. Agiis 
chruinnich mic Lebhi uile d'a iouusuidh. 

27 Ag-us thubhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearn Dia Israeil ag ràdli, Cuireadli 
gach duine agaibh a cldaidheamh air a leis, 
agus racliaibh a steach agus a mach o" 
gheata gu geata air feadh a' chaimp, agus 
marbhadh gach duine agaibh a bhràthair, 
agus gach duine a chompanach, agus gach 
duine a choimhearsuach. 

28 Agus rinn claun Lebhi a rèir focail 
Mhaois: agus thuit de'n t-sluagh 's an là 
sin mu thimchioU thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhou gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair; a 
chum as g-u'm builich e oirbh beauuachadli 
air an là 'n diugh. 

30 Agus air au là màireach thubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Plieacaich sibh 
jjeacadli mòr: agus a nis thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh au Tighearna, a dh'f heuchainn 
an dean mi rèite air son bhur peàcaidh. 

31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, agus thubliairt e, Och ! pheac- 
aich an sluagh so peacadh mòr, agus rinu 
iad dlioibh fèin diathan òir: 

32 Gidheadh a nis. ma's toil leat, maith 
dhoibh am jJeacadh ; acli unir maith, dubh 
mise, guidheaui ort, a mach as do leabhar 
a sgrìobh tliu. 

33 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Ge b'o apheacaicli a'm' aghaidh, esan dubh- 
aidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime siu a nisimich,treòraichan sluagh 
a chum an tonaid niu'n do labhair mi riut; 
feuch, thèid m'aingeal romhad: gidheadh, 
's an là am fìosraich mi, leanaidh mi am 
peacadh oi-ra. 

35 Agus chlaoidh an Tigheam an sluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad au laogli, a rinu 
Aaron. 

CAIB. XXXIIL 

1 Dhiùlt an Tif/hearn doL leis an t-sluayh. 9 
Labhair e ri Maois. 18 Gìiuidh esan air Dia 
gu'm foillsidieadh e a ghlòir dha. 

GUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich, falbh suas as a so, thu fèin 
agais an sluagh a thug thu mach à tìr na 
h-Eiphit, a dh'ionnsuidh na tìre a mhionn- 
aich mi do Abraham, do Isaac, ag-us do 
lacob, ag ràdh, Do d' shliochd-sa bheir 
mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus 
fuadaichidli nii mach an Canaanach, an 
t- Amorach, agus an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus au 
lebusach; 

3 A dh'iomisuidh fearainn a tha 'sruthadh ECSODUS, XXXIV. ]e bainne agus mil: oir cha tèid mi suas a'd' 
mlieasg, oir is sluagh rag-mhuinealach 
thu; air eagal gii'n claoidh mi thu 's an 
t-slighe. 

4 Agus an uair a chual' an sluagh an droch 
sgeul so, rinn iad bròn; agus cha do chuir 
duine sam bith air a bhrèaghachd. 

5 Oir thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh rag- 
mhuinealach sibh: ann am platha thèid mi 
suas 'n 'ur measg, agus claoidhidh mi sibh : 
a nis uinie sin cuiribh dliibh bhur brèagh- 
aclid, a chum as g-u'm bi fios agam ciod a ni 
mi ribh. 

6 Agus riìisg clann Israeil am brèaghachd 
dhiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, agTis 
shuidhich e 'n taobh a maeh de'n charnp e, 
fad o'n champ, agus thug e pàilliun a' 
choimhthionail mar ainm air. Agus 'n a 
lorg sin, chaidh gach neach a bha 'g iarraidh 
an Tigheama a mach do phàilliun a' choimli- 
thionail, a bha 'n taobh a muigh de'n champ. 

8 Agus an uair a chaidli Maois a mach 
do'n phàilliun, dh'èirich an sluagh gu lèir 
suas, agus sheas gach duine aig dorus a 
bhiitha, agus dh'amhairc iad an dèigh 
Mliaois, gus an deachaidh e stigh do'n 
phàilliun. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a stigh 
d'on phàilliun, thàinig am meall neoil a nuas, 
agus slieas e aig dorus a' phàilliuin, agus 
labliair an Tighearn ri Maois. 

10 Agus chunnaic an sluagh uile am meall 
neoil 'n a sheasamh aig dorus a' phàilliuin: 
agus dh'èirich an sluagh uile suas, agus rinn 
iad aoradh, gach duine ann an dorus a 
bhùtha. 

11 Agus labhair an Tighearn ri Maois 
aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agus phill e rìs do'n champ; 
ach cha deachaidh a sheirbliiseach losua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàilliun. 

12 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, 
Feuch, tha thu 'g ràdli rium, Thoir suas 
an sluagh so; agus cha d'thug thu fios donili 
cò 'chuireas tu maille i-ium. Gidheadìi 
thubhairt thu, Is aithne dliomli thu air 
d'ainm, agus mar an ceudna fhuair thu 
deadh-ghean a'm' shìiilibh. 

13 A nis idme sin, guidheam ort, nia 
fhuair mi deadh-ghean a'd' shiiilibh, nochd 
dhomh do shlighe, a chum as gu'm bi aithne 
agam ort, agus gu'm faigh mi deadh-ghean 
a'd' shùilibli, agus meas gur e 'n cinneach 
so do shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eachd leat, agTis bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid do là- 
thaireachd maille ruinn, na toir suas sinn 
à so: 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do shluagh 
deadh-ghean a'd' shiìilibh? Nach ann le d' 

86 dhol maille ruinn ? Mar so dealaichear 
smn, mise agus do shluagh, o gach uile 
shluagh a tha air aghaidh na talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm 
shìiilibh, agus is aithne dhomh thu air 
d'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, FoiIIsich dhomh 
guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheas uile dol seachad ann ad làthair, 
ag-us gairmidh miaiuman TIGHEARN' a'd' 
fhianuis; agTis bithidh mi gràsmhor dha- 
san d'am bi mi gi-àsmhor, agus nochdaidli 
mi tròcair dha-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha-n fheud thu 
m'aghaidhs' fhaicinn;oircha-n fhaic duine 
air bith mise, agais e beò. 

21 Agus thubhairt an Tigheam, Feuch, 
tha àite làimh riuni, agus seasaidh tusa air 
carraig: 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridh mi thu ann an 
sgoltadli de'n charraig, agus còmhdaichidh 
mi le m' làimh thu gaxs au tèid mi seachad. 

23 Agus bheir nii air falbh mo làmh, agus 
chi thu mo chùlaobh; ach cha-n fhaicear 
m'aghaidh. 

CAIB. XXXIV. 

1 Dh''ath-nuadliaic/ifadh clàir an lar/ha. 5 
Ghairmiiadh air ainm an Tighearna. 10 Piinn 
Dia coimhcìieangal r^a tshluagli. 

AGUS thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chiàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir; agTis sgTÌo- 
bhaidh mis' air na clàir sin na focail a blia 
air na ceud chlàir, a bhris thu. 

2 Agus bi deas 's a mhaduinn, ag-us thig 
a nìos 's a' mliaduiini do shliabh Shinai, 
agus nochd thu fèin an sin dhomhs' air 
mullach au t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìos 
maille riut, agus na faicear duine 's an 
t-sliabh uile, agus na h-ionaltradh na treu- 
dan no'm buar fa chomhair an t-slèibh 
sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, cos- 
mhuil ris na ceud cìdàir; agus dh'èirich 
Maois suas gu nioch 's a' mhaduinn, agiia 
chaidh e suas do shliabh Shinai, luar a 
dh'àithn an Tighearn dha, agus thug e leis 
'n a làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Agus tliàinig an Tigliearn nuas ann an 
neul, agus sheas e niaiUe ris an sin ; agus 
ghairm e air ainm an Tighearna. 

6 Agus chaidh an Tigliearn seachad fa 
'chomhair, agus ghairm e, an TIGHEARN, 
AN TIGHEARjST DIA, iochdmhor agtis 
gràsmhor, fad-fhulangach, agus pailt ann 
an caoimhneas agus ann am fìrinn, 

7 A' gleidheadh tròcair do mhìltibh, a 
maitheadh aingidheachd agus eusaontais, ECSODUS, I, XXXIV. agus peacaidh, agus nach saor air aon dòigh 
an ciontach; a' leantuiuu aingiciheachd nau 
aitlu'ichean air a' chloiun, agus air cloinn 
na cloinue, air an treas agus air a' cheath- 
ramli ginealach. 

8 Agus rinu Maois deifir, agus chroui e a 
cheann ri làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhuair ini nis 
deadhghean a'd' shiiilibh, 'Thighearna, 
rachadh mo Thighearu, guidheam ort, 'n ar 
measg, (oir is sluagh rag-mhuinealach iad,) 
agus maitli dhuiuu ar u-aingidhcachd agus 
ar peacadh, agus gabh siuu mar d'oigh- 
reachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise coimh- 
cheaugal ; aun an làthair do shluaigh uile 
ni mi nitheau iongantach, nithean nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh uile, no 
ann an aou chiuneach : ag"us chi an sluagh 
uile, am measg am hheil thu, obair an Tigh- 
earna : oir is ni uamhasach a ni mise riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tlia mi'g àith- 
neadli dhuit au diugh : Feuch, fuadaichidh 
mi mach romhad au t-Amorach, agus an 
Canaauach, agus au t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus au t-Hiblieach, agus an 
lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, air eagal gu'n 
deau thu coimhcheangal ri luchd-àiteach- 
aidh na tìre d'am blieil tliu 'dol, air eagal 
gu'm bi e u a ribeadh a'd' uilieadhon : 

13 Ach sgriosaidh sibh au altairean, agus 
brisidli sibh au dealbhan, agus gearraidh 
sibh sìos au doireachan. 

14 Oir cha deau tlm aoradh do dhia sam 
bith eile ; oir au Tigiiearu, d'au ainm Eud- 
mhor, is Dia eudnihor e : 

15 Air eagal gu'n deau thu coimhcheangal 
ri luchd-àiteachaidli ua tìre, agus gu'u tèid 
iad le strìopachas au dèigh an diathan, agus 
gu'n toir iad ìobairt d'an diathan, agus gu'u 
toir neach cuireadh dhuit, agus g'un ith 
thu d& ìobairt ; 

16 Agus gu'u gabh thu d'an nigheanaibh 
do d' mhic, agus gu'n tèid an nigiieauan le 
strìopachas an dèigli au diathan, agus gu'n 
toir iad air do mhic dol le strìopaclias au 
dèigh an diatlian. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
leaghta. 

18 Fèill an arain neo-ghoirticlite cumaidh 
tu: seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, auu 
an àm a' niliìos Abib; oir anns a' mlùos Abib 
thàinig tlm mach as an Eiphit. 

19 Gacli ni a dli'fhosglas a' bhrù is leams' 
e; agus gach ceud-ghin am measg do 
sprèidhe, ma's ann de'u bhuar no de na 
caoraich e, a hhitheas firionn. 

20 Ach ceud-giiiu asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur tuasgail thu e, au sin 
brisidh tu 'amhach. Uile cheud-ghin do 
mhac fuasglaidh tu ; agus cha nochdar a 
h-aon a'm' làthair-sa falamh. 

87 21 Sè làithean ni thu obair, ach air au 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois: auu au 
àm an treabhaidh agus anns an fhoghar 
gabhaidh tu fois 

22 Agais cumaidli tu fèill nan seachduin, 
a' cheud toraidh de fhoghar a' chruith- 
neachd, agus fèill a' chròdhaidli ann au 
deireadli na bliadhna. 

23 Tri uairean 's a' bhliadlina nochdar do 
mhic uile 'au làthair an Tigiiearna leho- 
bhah, Dè Israeil : 

24 Oir tilgidh nii mach na cinnich romhad, 
agus ni mi do chrìochan ni's farsuinge; 
agus cha mhiamiaich duine sam bith 
d'fhearauu, au uair a thèid thu suas g'ad 
nochdadh fèin 'am fianuis an Tigheama do 
Dhè, tri uaireau 's a' bhliadhna. 

25 Cha-n iobair thu fuil m'ìobairt-sa le 
taois ghoirt, cha uihò a dh'fhàgar gu ma- 
duinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh d'fhearainn 
a bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meanu 'am bainue a mlià- 
thar. 

27 AgTis thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Sgrìobh thusa ua focail so : oir a rèir brìgh 
nam focal so riuu mise coimhcheangal riut 
fèin, agus ri h-Israel. 

28 Agus bha e 'n sin maille ris an Tigh- 
earn dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche ; cha d'ith e aran, ni mò dli'òl e 
uisge : agus sgrìobli e air na clàir focail a' 
choimhcheangail, na deich àitlieantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas o 
shliabh Shiuai, (le dà chlàr na Fianuis ann 
an làimh Mhaois, an uair a thàinig e nuas 
o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois gu'u 
do dhealraich croicionn 'aghaidh, am feadh 
's a bha e 'còmhradh ris. 

30 AgTis dli'amliairc Aaron agus clann 
Israeil uile air Maois; agus, feuch, dheal- 
raich croiciouu 'aghaidh, agus bha eagal 
orra teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm Maois orra ; agus phill 
Aaron agus uachdarain a' choimthionail 
uile d'a iounsuidh : agus riuu Maois còmh- 
radh riu. 

32 Agus 'n a dhèigh sin thàinig clann Is- 
raeil uile am iagus da; agus dh'àithn e 
dlioibh ua h-uile nithean a labhair an Tigh- 
earn ris ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labliairt riu ; agus 
chuir e gnviis-bhrat air 'aghaidh. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a steach 
an làthair an Tighearna a labhairt ris, thug 
e 'n gnìiis-bhrat deth, gus an d'thàinig e 
mach. Agus thàinig e mach, agus labhair 
e ri cloiun Israeil an ni sin a dh'àitlmeadh 
dha. 

35 Agus chuunaic clann Israeil aghaidh 
Mhaois, gu'n do dhealraich croicionn 
agliaidh Mhaois: agus chuir Maois au 
gnìiis-bhrat air 'aghaidh a rìs, gus an deach- 
aidh e stigh a labhairt ris. JECSOBUS, XXXV. CAIB. XXXV. 

1 ThcCn t-sàbaid i/u'ùìnair a coimliead naomh 
4 Saor thabhartais air son a' pìiàiUiuin. 20 
Thuij an sluagh <ju toileach seachad iad. 

AGUS chruinnicli Maois coimhthional 
chloinn Israeil uile r'a chèile, agus 
thubhairt e riu, Sin na nithean a dh'àithn 
an Tighearn, gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nithear obair, ach bithidh 
an seachdamh là dhuibh 'n a là naomh, 'n 
a shàbaid thàimh do'n Tighearn: ge b'e 
iieach a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha-n f hadaidh sibh teine sam bith air 
feadli bhur n-àiteachan-còmhuuidh air là 
na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uile, ag ràdli, So an ni a 
dh'àithu an Tighearn, ag i-àdh, 

5 Togaibh 'n 'ur measg tabhartas do'n 
Tighearn : gacli neach aig am hheil cridhe 
toileach, thugadli e leis e, tabhartas do'n 
Tighearn ; òr, agus airgiod, agus uraha, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus auai't gTÌnn, agus fionnadU ghabhar, 

7 Agus croicinnean reitheachan air an dath 
dearg, agus croicinnean bhroc, agus fiodh 
sitim, 

8 Agus oladh air son soluis, agus spìosraidh 
air son oladh-ungaidh, agus air son tìiise 
cùbhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a chum 
an ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èididh. 

10 Agns thigeadh gach duine glic-cliridh- 
each 'n 'ur measg, agus dcanadh e gach ni 
a dh'àithn an Tigheani ; 

11 Am pàilliun, a bliìith, agus a chònih- 
dach, a chromagan, agus a bhuird, a chroinu, 
a phuist, agus a bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' chaithir- 
thròcair agus roiun-bhrat a' chòmhdaich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a 
shoithicliean uile, agus au t-arau-tais- 
beanaidh; 

14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis, 
agus 'uidheam, agus a lòchi'ain, maille ri 
oladh clium an t-sohiis; 

15 Agus altair na tìiise, ag-us a bataichean, 
agus an oladh-ungaidli, agns an tìiis clmbh- 
vaidh, agTis an cùirtein air son doruis a' 
phàilliuin; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus a cliath 
umha, a bataichean, agus a soithichean uile, 
an soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

17 Cùirteinean na ciiirte, a puist agus a 
buinn, agns cùirtein air son doruis na 
cùirte; 

18 Pinneachan a' phàilliuin, agus pinn- 
eachan na cùirte, agus ais cùird; 

19 Eididh an f hrithealaidh, a fhrithealadh 
's an ionacl naomh; an èididh naomha air 
son Aaroin an t-sagairt, agus èididh air son 
a chuid mac, a f hrithealadh ann an dreuchd 
an t-sagaii"t. 

88 20 Agus dh'fhalbh coimhthional chloinn 
Israeil uile à iàthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach duine a dhùisg 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridhe toileach, agus thug iad leo tabhar- 
tas an Tighearna air son oibre pàilliuin a' 
choimhthionail, agus air son a sheirbhis 
uile, agus air son na h-èididh naoimh. 

22 Agus thàinig iad, araon fìr agus mna- 
than, a' mlieud's aig an robh cridhe toileaoh, 
agus thug iad leo bràistean agus cluas-fhail- 
eau, agus iìiinneachan, agns criosa-muineil, 
gach uidlieam òir: agus gach fear a thug 
seachad, thug e seachad tabhartas òir do'u 
Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh gonn, 
agus corcur, agus scarlaid, agus anart grinn, 
<agus fiomiadìb ghabhar, agus croicinnean 
dearg reitheachan, agus croicinnean bhroc, 
thug iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabhartas 
airgid agTis umlia, thug e leis tabhartas an 
Tighearna : agiis gach cluine aig an d'f huar- 
adh fiodh sitim chum oibre sam bith do'n 
t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnathan uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agus thug iad 
leo an ni a shnìomh iad, an gorm, agTis 
an corcur, an scarlaid, agiis an t-anail 
grinn. 

26 Agus na mnathan uile a dliùisg an 
cridlie suas ann an gliocas, shnìomh iad 
fionnadh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo clachan 
onics, agus claclian chum an ceangal, air 
sou na h-ephoid, agus air son na h-uchd- 
èididh ; 

28 Agus spìosraidli, agus oladh air son an 
t-soluis, agns air son na Ii-oladh-ungaidh, . 
agTis air son na tùise cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas toileach a 
dli'ionnsuidli an Tigliearna, gach fear agixs 
bean a rinn an cridhe toileach a thoirt a 
chum gacli gnè oibre, a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh le làinih Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois ri cloinn Israeil, 
Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm 
Besaleel mac Uri, mhic Hur, de thrèibh 
ludah: 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, aun an tuigse, agTis ann an eòlas, 
agus anns gach gnè oibre; 

32 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an air- 
giod, agus ann an umha, 

33 Ag-us ann an gearradh chlach chum an 
ceangal, agus ann an snaidheadh fiodha, a 
dlieanamh giiè sam bith a dh'obair ealanta. 

34 Agus chuir e 'n a chridhe gu'n teagaisg- 
eadh e, e fèin agus Aholiab mac Ahisamaich, 
de thrèibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le gliocas cridhe, a dh'oib- 
reachadh gach gnè oibre, oibre a' ghearrad- 
air, agus an oibrichean ealants agus an ECSODUS, XXXVI. oibriclicaii le snàtbaid auu an gorm, agTis 
auu au corcui*, auu au scarlaid, agus auu 
au auart griuu, agus au f liigheadair, a ui 
obair saui bith, agus a dhealbhas obair 
ealauta. 

CAIB. XXXVI. 

1 Thugadli na taWiartais ddn luclid-oihre. 6 
Tlioirnmcieadli dd'n i-duagh tuilleadh a thoirt 
leo. 8 Einneadh cùìrteinean ayus buird air 
soìi a' ^ihàilliuin, 

AGUS dh'oibrich Besaleel ag-us Aholiab, 
agus gach duiue glic-chi-idheach d'au 
d thug an Tighearu gliocas agus tiir, a 
thiiigsiun cionuus a dlieauadh iad gach guè 
oibre air sou seirbhis an ionaid naoimh, a 
rèir gach ni a dh'àithn an Tighearu. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus 
air Aholiab, agTis air gacli duiue giic- 
chridheach, d'au d'thug an Tighearu gliocas 
'u a chridhe, eadhon gach aou a dlmisg a 
chridhe suas, gTi teachd a chum ua h-oibre 
g"a deauamh. 

3 AgTis ghabh iad o Mhaois ua tabhartasau 
uile a thug clann Israeil leo chum oibre 
seirbhis an ionaid uaoimh, g'a deanamh. 
Agus thug iad fathast d'a iouusuidh saor 
thabhartasau gacb aou mhaduiuu. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, a riuu 
uil' obair an ionaid naoimh,gach duine ac' o 
'obair fèiu a Vha iad a' deauamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, Tha 
'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gii mòr na 
ui's leòr, a chum seii'bhis na h-oibre a 
dh'àithu au Tigliearn a dlieanamh. 

6 AgTis dh'àithu Maois, agus thugadli 
gairm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
deauadli fear no beau sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais au ionaid naoimh. 
Mar siu thoirmisgeadh do'n t-sluagh ni 
sam hith a thabhairt leo. 

7 Oir bu leòr au t-uidlieam a bh'aca air 
son na h-oibre uile, g'a deanamh, agns bu 
tuiUeadh 's ni bu leòr e. 

8 AgTis riuu gach duine glic-chridlieach 
'n am measg-san a dh'oibrich obair a' 
phàilliuin, deich ciiirteineau de anart gTÌuu 
toinnte, agus de ghorm, agus de chorcur, 
ag-us de scarlaid; le cherubaibh a dli'obair 
ealauta riun e iad: 

9 Fad aon cliiìirtein ochd làmhau-coille thar 
fhichead, agTis leud aon chìiirtein ceithir 
làmhan-coille : na cùirteinean uile dh'aon 
tomhas. 

10 Ag-us cheangail e cìiig cùirteinean gach 
aon r'a chèile: agus na cùig cìiirteiueau eile 
cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 AgTis rinn e lìlban cle ghorm air oir 
aoin chìiirtein, o'n iomall 's a'clio-aouadh : 
air a' mhodh clieudna rinn e ann an oir a' 
chìiirteiu eile 's faide mach, auu anco-aon- 
adli au dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aou chùir- 
tein, agTis ieth-cheud lùb riun e aun an 

89 iomall a' chùirteiu a bha auu au co-aon- 
adli au dara aoin : cheaugail ua lùban aou 
chàirtein ri cuirtein eile. 

13 Agiis rinn e leth-cheud cromag òii', 
ag"us choimlicheaugail e na cùirteinean aou 
ri h-aon leis na cromagaibh. Mar sin riun- 
eadh e 'n a aou phàilliuu. 

14 Agus riuu e cùirteinean àejhionnadih 
ghabhar, air sou a' bliùtha os ceaun a' 
phàilliuiu: aon cliùirteiu deug riun e dhiubh: 

15 £'e fad aon cliùirtein deich làmliau- 
coille thar fliichead, agus ceithir làmhan- 
coille leud aou chùirteiu: bJui'n t-aon chìdr- 
teiu deug a dh'aou tomhas. 

1 6 Agus choimhchcaugail e cùig cùir teiuean 
leo fèiu, agTis sè cùirteineau leo fèiu. 

17 Agus riun e leth-cbeud lùb air an foir 
a b'f haide macb de'n chùirtein 's a 'choimh- 
cheangal, agus leth-cbeud lùb riuu e air 
oir a' cbùirtein a tba 'coimbcbeaugal au dara 
aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dH 
imiha, a cbeaugal a' bhùtba r'a cbèile, chum 
as gu'm biodb e 'u a aon. 

19 Ag-us rinu e còmbdach do'u bbùtb, de 
cbroicinnibb reitbeacliau air an datb dearg, 
agus còmlidacb de cbroicinnibh bhroc os a 
cbeann. 

20 Agus rinn e bùird do'n phàilliun de 
f biodli sitim, 'u an seasamh : 

21 Deicb làmba-coille fad bùird, agus 
làmh-choiUe gu leth leud aon bbìiird. 

22 Bha dà làimb aig aou bliòrd, air an cur 
'an ordugh aon fa cliomhair aoin : mar so 
riun e ri bùird a' phàilliuiu uile. 

23 AgTis riun e buird do'n pbàilliun: 
fìchead bòrd air son au taoibh dbcis, ris an 
àirde deas. 

24 Agiis dà fhichead cos airgid rinu e fo 
'n fhicbead bòrd: dà cbois fo aou bbòrd 
a rèir a cUià làimh, agus dà cbois fo bhòrd 
eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agiis air son taoibb eile a' phàilliuin a 
tha ris an àirde tuath, rinn e iìcbead bòrd, 

26 AgTis an dà f bichead cos a db'airgiod : 
dà chois fo aon bhòrd, agiis dà cbois fo 
bhòrd eiìe. 

27 Agus air sou taobban a' pbàilliuiu ris 
an àird au iar, rinn e sè bùird. 

28 Agus rinu e dà bhòrd air sou oisiunean 
a' phàilliuiu 's an dà tbaobh. 

29 Agus bba iad air au ceaugal ri 'cbèilc 
foidhe, agus mar au ceudna bba iad air an 
coirahcbeangal aig a cbeanu ri b-aou fbail- 
bheig : mar so riaiu e riu le 'chèile 's au dà 
oisinn. 

30 Ag-us bba ochd bùird aun, agus an cosan 
a dh'airgiod, eadhon se cosa deug ; dà chois 
fo gach bòrd. 

31 Agais rinn e croinn de fbiodh sitim, 
cùig air sou bbòrd aon taoibh de'n pbàil- 
liuu. 

32 Ag-uscùig croinn air son bhòrd an taoibb 
cile de'u phàiUiun, agus cùig croiuu air son ECSODUS, XXXVII. bliòrd a' pliìiilliuin a clium nan taobh a tlm 
ris an àird an iar. 

33 Agus tlmg' e air a' clirann mlieadho- 
nach dol troinih ua buird o clieann gu 
ceann. 

34 AgTis chòmhdaich e thairis na l)uird le 
]i-òr, agus rinn e'm failbheagan a dltòr gii 
hhi 'n an àitibh do na croiiin, agvis chòmh- 
daich e thairis na croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roimi-bhrat de ghonn, agus 
de chorcur, agus de scarlaid, agus de anart 
grinn toinnte: dh'obair ealanta rinn se e, le 
oherubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist defhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr: 
bha 'n cromagan a dh'òv, ag'us thilg e dhoibh 
ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha 
brat de ghorm, agus de chorciir, agus de 
scarlaid, agns de anart grinn toinnte, dh'- 
obair shnàthaide : 

38 Agiis a chìiig puist le 'n cromagaibh: 
agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus an 
cuairteagan le h-òr : ach bha 'n cùig buiun 
a dh'umha. 

CAIB. XXXVII. 

1 An àirc. 6 Cailliir-tUròcair le cherìtbaibh. 10 
A m hòrd le 'shoithichibh. 17 An coinnleir òir. 
26 Altair na tùise. 29 An oladh-ungaidh. 

GUS rinn Besaleel an àirc de fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làmli-choille gu leth a leud, agus làmh- 
choille gii leth a h-àirde : 

2 Ag-us chòmhdaich e thairis i leh-òr fìor- 
ghlan a stigh agus a niuigh ; agus rinn e 
coron òir dh'i mun cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan òir, 
gu hhi air a ceithir oisinnibh ; eadhon dà 
f hailbheig air aon taobh dh'i, agus dà fhail- 
bheig air an taobh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean de fliiodh sitim, 
agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean anns na fail- 
bheagaibh air taoblian na h-àirce, dmm an 
àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinii e caithir-tln-òcair a dh'òr f ìor- 
ghlan: dà làimh-choille gu leth a fad, agus 
lànih-clioille gu leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte 
mach à h-aon mlùr rinn e iad, aig dà cheann 
na caitliir-thròcair; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an taobh 
so, agus chcrub eile aig a' cheann air an 
taobh ud: a mach as a' chaithir-thròcair rinn 
e na cheruban aig a dà cheann. 

9 Agiis bha na cheruban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n 
sgiathaibh os ceann na caithir-thròcair, agus 
an aghaidhean r'a chèile; ris a' chaithir- 
thròcair bha aghaidhean nan cherub. 

10 Agus rinn e 'm bòrd de fhiodli sitim: 
dà làimh-choillc 'fhad, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choille gu leth 'àirde. 

90 11 Agus chòmhdaich e thairis e lc h-òr 
f lor-ghlan, agus rimi e dha coron òir mu'n 
cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall de 
leud boise mu'n cuairt ; agus rinn o coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Ag-us thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agTis chuir e na failblieagan air na 
ceithir oisinnibh a bha aig a cheithir chos- 
aibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaiU bha na 
failbheagan, na Ii-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, agus chòmhdaicli e thairis iad le h-òr, 
gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na.soithichean a bJia aira' 
bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, agus 
a chopain, agus a chuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr fior-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr fìor- 
ghlan; a dh'oha,ìr bhuailte rinn e 'n coinn- 
leir : bha a chos, agiis a mheur, a chopain, 
a chnapan, agus a blilàthan, de'n ni cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhan: tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil ri 
almonaibhann an aon mhenr,maille ri cnap 
agus blàth; agns tri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann am meur eile, 
maille ri cnap ag-us blàth: mar sin anns na 
sè meoir a' dol a macli as a' choinnleir. 

20 Agus anns a' choinnleir hìia ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri almon- 
aibh, maille r'a chnaip agiis a bhlàthan. 

21 Agus cnap fo dhà mheur dheth, agus 
cnap ìo dhà mheur dheth, agus cnap fo 
dhà mheur dhcth, a rèir nan sè meur a' dol 
a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agiis am meoir de'n ìii 
cheudna: 6'aon obair bhuailte a dh'òr f ìor- 
ghlan an t-iomlan detli. 

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus a 
smàladairean,agusashoithichean-smàIaidh, 
dh'òr fìor-ghlan. 

24 De thàlann òir fhìor-gliloin rinn sc e, 
agais a shoithichean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise de fhiodh 
sitim: làmli-choille a fad, agus làndi-clioille 
a leud, (bha i ceithir-cheai'nach,) agus dà 
làimh-clioille a h-àirde; bha a li-adliaircean 
de'n ni cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a mullach, ag-us a taohhan mu'n 
cuairt, agais a h-adhaircean; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 

27 Agus rinn e dà fhailbheig òir dh'i fo 
a coron, aig a dà oisinn, air a dà thaobh, 
gu hhi 'n an àitibh do na bataichibh chum 
a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean de fhiodli 
sitim, agus chòmhdaich e tliairis iad le h-òr. ECSODUS, XXXYIII. 

29 Affus riim e an oladh-TiDgaidh naonih, i 16 Bha cùirteinean na cùirte uile mu'n 
agus an tìiis flnor-ghlan de spìosraidh cuah-t a t?/ì"anart griim toinnte. ehuohraidh, a rèir oibre an lèigh. 

CAIB. XXXTIII. 

1 Aliair na h-ìobairC -ìoUa'.e. S soitheach- 17 Agus hha buinn nam post a c/7t'umha ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagaii a 
rfÀau-giod.aguscòmhdachanceann a dh' stìr- ionrdaid umha. 9 A' chùirL 24 Tumlias an giod: agus bha uile phuist na cìiirte air an òir a chuireadh ^am feum 's an obair. 

\ GUS rinn e altair nah-ìobairt'-loisgt€ 
-iTi. de fhiodh sitim: cùig làmhan-coiUe a 
fad, agus ciiig làmhan-coille a leud, ^ha i 
ceithir-chearnach,) agus tri làmhan-coille a 
h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh : bha a h-adhaircean de'n ni 
cheudna; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-ranha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na h- ceangal mu'n cuairt le h-airgiod. 

18 Agus Ma 'm brat air son geata na cùirte 
'n a obair shnàthaid de ghorm, agus de 
chorcur, agus de scarlaid, agus de anart 
grinn toinnte : agus i'e fichead làmh-choiLle 
'f had, agus b'e 'àirde 's an leud cìug làmhan- 
coille, a' coimhfhi-eagairt do chùirteinibh 
na ciiirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am buinn 
umha ceithir ; an cromagan a cfA'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairteagan altarach.nah-àighnean.agusnasluasaidean, a dh: sàrgioi. 
agus na cuachan, agu.s na greimichean, agus ; 20 Agus bha uile phinneachan a' phàil- 
na h-àighnean teine: a soithicheanuile rinn | liuin, agus na cùirte mu'n cuah-t, a dh'iiniha. 
e (f^'umha. 21 /5 e sin àh-eamh nithean a' phàUhuin, 

4 Agus rinn e do'n altair cUath de lìon- ! pàiUiuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh 
obair umha, fa cuairt gxi h-ìosal, gu ruig a ! ìad, a rèir àithne iÙiaois, air son seu'bhis 

jnan Lebhitheach, le làinih Itamair, mhic 
I Aaroin an t-sagairt. 

[ 22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic 
I Shur, de thrèibh ludah, gach ìii a dhàithn 
an Tigheam do Mhaois : 

23 Agus maille ris AhoHab, mac Ahisa- 
maich, de thrèibh Dhain, gearradair, agus meadhon. 

Agus thUg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh na cleith umha, gu'bhi 
'n an àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean de fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-umha. 

7 Agus chuir e na bataichean anns na oibriche ealanta, agusfear oibre grèise ann failbheagaibh air taobhan na h-altarach. 
chum a giiilan leo: fàs le bòrdaibh rinn e i. 
S Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a 
dh'mnha, agus a chos a dh umha, de sgàth- 
anaibh nam ban, a chruinnich 'n am buidh- 
nibh aig dorus pàiUiuin a' choimlithionail. 

9 Agus rinn e a' chìiirt air an taobh mu 
dheas, ris an àu-de deas : bha cùirteinean 
na ciìirte de anai-t grinn toinnte, ceud làmh- 
choiUe air fad; 

10 Am puist fichead, agus am buinn umha an goi-m, agus ann an corcur, agus ann an 
scarlaid, agus ann an anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh 'a "m feum 
's an obair, ann an uU' obair an ionaid 
naoimh, eadhon òr an tabhartais, naoi 
tàlannan fichead, agus seachd ceud agus 
deich secel 'ar fhichead, a rèir seceil an 
ionaid naoimh. 

25 Agus b'e airgiod na muinntir a chaidli 
àireamh de'n choimhthional, ceud tàlann, 
agus mìle agus seachd ceud agus cùig secel fichead : bha cromagan nam post agus an deug agus tri fichead, a reir seceU an ionaid cuairteagan a ci'A'airgiod. 
11 Agus air an taobh mn thuath. bhu na naoimh. 
26 Becah air son gach fir, '# e sin leth cùirteincan ceud làmh-choiUe ; am puist seceil, a rèir seceU an ionaid naoimh, air 
fichead, agus am buinn umha fichead : cro- 
magan nam post, agus an cuah-teagan a 
ffA'airgiod. ' 
12 Agus air an taobh an iar bha cmr- mìle agus chùig ceud agus leth-cheudyèar son gach aoiu a chaidh gu bhi air an àireamh, 
o fhichead bhadhn' a dh'aois agus os a 
cheann, air son shè ceud mUe agus thri teinean de leth-cheud làmh-choUle ; am 
puist deich, agus am buinn deich : croma- 
gan nam post agus an cuairteagan a 
rfA'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird an 
ear, leth-cheud làmh-choUIe. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh d^n gheata 
cùig làmlian-coUIe deug ; am puist tri, agus 
am buinn tri 

15 Agus air son an taoibh eUe de gheata 
na cùirte, air an làimh so agus air an 
làimh nd, bha cùu-teinean cùig làmhan- 27 Agus de'n cheud tàlann airgid thU- 
geadh buiun an ionaid naoimh, agiis buinn 
an roinn-bhrata ; ceud bonn den cheud 
tàlann, tàlann do gach bonn. 

28 Agus de'n mhìle agus sheachd ceud agus 
a' chùig secel deug agus tri fichead, rinn e 
cromagan do na puist, agus chòmhdaich e 
'n cinn, agus chuir e cuairteagan mu'n tim- 
chioU. 

29 Agus Ve umha an tabhartais deich 
agus tri fichead tàlann, agus dà mhìle agus 
ceithir cheud secel. coiUe dcug ; am puist tri, agus am buimi j 30 Agus rinn e le sin na buinn do dhorua 
tri. j pàiUiuin a' choimhthionail, agus an altair 91 uralia, agus a' cliliath umha aice, agus 
soithichean iia h-altarach uile, 

31 AgTis buiun na cùirte mu'n cuairt, agus 
buinn geata na cùirte, agus uile phinneach- 
an a' phàilliuin, agus uile phinneachan na 
cùirte mu'n cuairt. CAIB. XXXIX. 

1 Eudadi na seirbhis, agus an t-eudach naoinh. 
2 An ephod. S An vchd-èididh. 22Falluinii 
na h-ephoid. 27 Na còtaichean, an a-ùn- 
sar/airt, agus an crios a dh^anart grinn. 33 
Leac a' chrùin naoimh. 43 piCamhairc 
Maois air an obair uile, agus thaitinn i ris. 

AGUS de'n ghorm, agus de'n chorcur, 
agus de n scarlaid, rinn iad eididh 
frithealaidh, gu fritliealadh 's an ionad 
naomh, ag-us rinn iad èididh naomh do 
Aaron; mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

2 Agus rinn c 'n ephod de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agus de scai'laid, agus de 
anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'n a leac- 
aibh tana, agus ghearr iade 'w« shnàitlmibh, 
a chum oibreachadh am measg a' ghuirm, 
agus am measg a' chorcuir, agus am measg 
na scarlaid, agus am measg an anairt 
ghrinn le h-obair ealanta. 

4 Riun iad mìrean-guailne dh'i, ceangailte 
ri 'clièile air a dà oir : mar sin chuireadh 
vi 'chèile i. 

5 Agiis blba crios rìomhacli na h-ephoid a 
hha air a h-uachdar, de'n ni cheudua, a rèir 
a h-oibre fèin; eadhon de òr, de ghorm, 
agus de chorcur, agiis de scarlaid, agus de 
anart grinn toimite; mar a dh'àitlm an Tigh- 
carn do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics cean- 
gailte ann am failbheagaibh òir, air au geav- 
radh le gearradh seulaidh, le airimibli 
chloinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na h~ 
ephoid, gu hhi 'n an clachan cuimlmeachain 
do chloiun Israeil ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-eididh le h-obair 
calanta, a rèir oibre na h-ephoid, de òr, de 
ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid, 
agus de anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach ; rinn iad an 
uchd-èididh dà-f hiUte : rèis a fad, agus rèis 
a leud ; hha i dà-f hillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir sreathau 
ohlach : a' cheud sreath, sardius, topas, agTis 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

1 1 Agus an dara sreath, emerald, saphir, 
agus daoimeiu. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, agus 
ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, onics, 
agus iasper : hha iad air an ceangal ann am 
failbheagaibh òir 'n an suidheachadh. 

14 Agus hha na clachan a rèir ainmean 
cliloiun Israeil, a dhà-dhcug a roir an ainm 

92 ECSODUS, XXXIX. 

eau le gcarradh seulaidli, gach aon aca le 
h-ainm fèin, a rèir an dà thrèibh dhcug. 

15 Agus rinn iadair an uchd-èididh slabh- 
TOÌdhean aig na cinn, a dh'ohaìv shuìomhta 
dh'òx fìor-ghlan. 

16 Agus rinu iad dà fhailbheig òir, agus 
dà f hàiuue òir : agus chuir iad an dà f hàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shldbhruidh 
shnìomhta 's an dà f hàinne air ciun na h- 
uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà 
shldbhruidh shnìomhta 's an dà f hailbheig, 
agus chuir siad iad air mìribh-guailuc na 
h-ephoid, air a beulaobh. 

19 AgTis rinn iad dà fhàinne òir, agus 
chuir siad iad air dà cheann na h-uchd- 
èididh, air an iomall dith, a hha air taobh 
na h-ephoid a stigh. 

20 Agus riun iad dà f hàinne òir eile, agus 
chuir siad iad air dà thaobh na h-ephoid gu 
h-ìosal, leth ris a' chuid bheoil dith, la 
chomhair a' cho-aonaidh eile, os ceann crios 
rìomhach na h-ephoid. 

21 Agus cheangail iad an uchd-èididh le 
a fàinnibh ri fàinnibh na h-ephoid le h-èill 
ghuirm, a chum gii'm bitheadh i os ceanu 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach biodh 
an uchd-èididh air a fuasgladli o'n ephoid ; 
mar a dh'àithu an Tigheam do Mhaois. 

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a 
c^A'obair fhighte, uile de gliorm. 

23 Agus hha toll 'am meadhon na falluinn, 
mar tholl lùirich-mhàillich, agus oir tim • 
chioll a tuill, a chum nach reubtadh i. 

24 Ag-us rinn iad air iomallaibh na falluinn 
pomgranatan de ghorm, agus de chorcur, 
agus de scarlaid, agus de anart toinnte. 

25 Agus rinn iad cluig a dh'òr f ìor-gldan, 
agTis chuir iad na cluig eadar na pomgra- 
natan, air iomall na ialluinn' mu'n cuairt 
eadar na pomgranatan : 

26 Clag agus pomgranat, clag agiis pom- 
granat, air iomall na falluinn' mu'n cuairt, 
a fhrithealadh innte; mar a dh'àitlm an 
Tigliearn do Mhaois. 

27 Agus rlnu iad còtaichean a c^A'auart 
gTÌnn, a dh' obair fhighte, air son Aaroin 
agus a chuid mac, 

28 Agus crùn-sagairt a c?A,'anai't grinn, 
agus boineideau sgiamhach ac^/i.'anartgTÌnn, 
agus briogais anairt a dh'sm&vi gTÌnn toiunte, 

29 Agus crios de anart grinn toinnte, agus 
de ghorm, agus de chorcur, agus de scar- 
laid, a (iA'obair slmàthaide; mar a dli'àithu 
an Tighearu do Mliaois. 

30 Agus riun iad Icac a' chrùin naoimh a 
dh'òv fìor-ghlan, agus sgiiobh iad oirre 
sgrìobhadh, cosmhuil ri gearradli seulaidh, 
NAOMI-IACHD DO'N TIGHEARN. 

31 Agus cheangail iad r'i iall de gliorm, 
g'a daingiieachadh air a' chrùn gu h-ard ; 
niar a dli'àitliu an Tighearn do Mliaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' obair ECSODUS, XL. jAiIlnin bùtha a' choimhthionail : agus rinii 
clann Israeil a reir gach 7i i a dh'àithn an 
Tigheam do Mhaois : inar sin rinu iad. 

33 Agus thug iad am pàilliun gu Maois, 
am bilth, agus "aimeis uile, a chromagan, a 
bhuird, a chroinn, agus a phnist, agus a 
bliuinn ; 

34 Agus an còmhda ch de chi-oicinnibh reith- 
eachan air an dath dearg, agus an còmh- 
dach de chroicinnibh bhroc, agus brat a' 
chòmhdaich: 

35 Airc na Fianuis, agus a bataichean, 
agus a' chaithir-thròcair ; 

3G Am bàrd agus a shoithichean nile, agus 
an t-aran taisbeanaidh : 

37 An coinnleir f ìor-ghlan agus a lòchrain, 
eadhon a lòchrain gu'bhi air an cur ann an 
ordugh, agus a shoithichean uile, agus an 
ohidh a dium soltiis ; 

3S Agus an altair òir, agus an oladh- 
ongaidh, agus an tùis chùbhraidh, agus am 
brat air son doruis a' phàiUiuin ; 

39 An altair uniha, agus a cliath umha, a 
bataichean, agus a soithichean uiie, an 
soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

40 Cùirteinean na cìiirte, a puist, agus a 
biiinn, agus am brat air son geata na cìlirte, 
. cùird, agus a pinneachan, agus tdle shoith- 

hean seirbhis a' phàiiliuin. air son bùtha a' 
. hoÌQihthionail ; 

■il Eudach an f hrithealaidh gu frithealadh 

5 an naomh, an t-eudach naomh air 
son Aaroin an t-sagairt, agus eudach a chuid 
mac, a fhrithealadh ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

42 A rèir gach ni a dh"àithn an Tigheam 
do ìlhaois, mar sin rion clann Israeil an 
obair uile. 

43 Agus dh"amhairc Maois air an obair 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àitbn 
an tigheam, eadhon mar sin rinn iad i : 
agns bheannaich Maois iad. { 

CAIB. XL. I 

1 Thugadh àWine do irhaois gu'n cuìreadh e 
suas f àilliun bù'ha a' choimJ'ihionail, agus 
gun naomhaicheadh se e. 16 £inn Maois 
gadi ni a dh'àithn an Tighearn dhcu 34 
Chòmhdaich neul hùih a' chòimhthionaiL 

AGUS labhair an Ti^heam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Air a' cheud là de'n cheud mhìos cuiridh 
tu suas pàiUiun bùtha a' choinihthionail. 

3 Agus cuiridh tu qnTi àirc na Fianuis', 
agus folaichidh tu 'n àirc leis an roinn-bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, agus 
cuiridh tu 'n ordugh na nithean a tha gu 'bhi 
air an cur 'an ordugh air ; agus bheir thu stigh 
an coinnleir, agus lasaidh tu a lòchrain. 

o Agus suidMchidh tu 'n altair òir a tha 
chnm na tùise fa chomhair àirce na Fianuis', 
agus CTiiridhtubrat an doruis ris a" phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na h-ìobairt"- 
loisgte fa chonihair doruis pàiUiuin bùtha 
a' choinihthionail. 

93 7 Agtis suidhichidh tu 'n soitheach-ionn- 
laid eadar bùth a" choinihthionail agns an 
altair, agus cuirioh tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu stias a' chùirfc mu'n 
cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirt€. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ungaidh, 
agus tmgaidh tu am pàiUiun, agus gach ni 
a tha aim, agus naomhaichidh "tu e. agus a 
shoithichean uUe: agus bithidh e naomh. 

10 Agus ungaidh tu altair na h-iobairf- 
loisgte, agus a soithichean uile, agus naomh- 
aichidh tu an altair: agus bithidh an altair 
ro naomh. 

11 Agus nngaidh tu an soitheach-ionnlaid 
agus a chos. agus naomhaichidh tu e. 

12 Agus their thu Aaron agus a nihic gu 
dorus bùtha a' choinihthionail, agus ionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

13 Agtis cuiridh tu air Aaron an t-eudach 
naomh, agus nngaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu e : agus fritheilidh e dhomhsa nnTi 
an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic.agus cuiridh 
tu còtaichean oiTa, 

15 Agus Tmgaidh tu iad, mar a dh'ung thu 
'n athair, agus fritheihdh iad dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt; oir bithidh gu 
deimhin an ungadh-san dhoibh a chum 
sagartachd shìoiTuidh air feadh an gineala- 
cha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a dh'- 
àithn an Tighearn dha: niar sin linn e. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, 's an dara 
bliadhna, air a' cheud là de'n mhìos, a chuir- 
eadh suas am pàilliun. 

13 Agus chuir Maois snas am pàiilitm agus 
dhaingnich e a bhuinn, agus chuir e suas a 
bhuird. agus chuir e stigh a chroinn, agus 
thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàilhuin, agus chuir e còmhdach a' 
bhùtha air os a cheaun; mar a dh'àithn au 
Tigheam do ilhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhiantiis 
anns an àirc, agus chuir e na bataichean air 
an àirc, agus chuir e a" chaithir-thròcair air 
an àirc os a ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n phàill- 
itm, agus chuir e stias brat a" chòmhdaich, 
agus chòmhdaich e àirc na Fianuis; mar a 
dh àithn an Tigheam do Mhaois. 

22 Agus chtiir e 'm bòrd ann am bùth a' 
choinihthionail, air taobh a' phàiUiuin mu 
thuath, an taobh a muigh de'n roinn-bhntt. 

23 Agus chuir e "n t-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tigheama; mar a 
dh àithn an Tigheam do Mhaois. 

24 Agus chtiir e 'n coinnleir ann am bùth 
a choimhthioiuul. thaU fa chomhair a" bhuird, 
air taobh a' phàiDiuin ris an àirde deas. 

25 Agus las e na lòclu-ain ann an làthair 
an Tigheama; mar a dh"àithn an Tigheam 
do Mhaois. LEBHITICU8, 1. 26 Agus cliuir e 'n altair òir ann am bìith 
a' choimhtliionail, air bculaobh an roinn- 
bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chìibhraidh oirre; 
mar a dh'àithn an Tigliearn do Mliaois. 

28 Agus cliuir e suas am brat aig dorus a' 
phàilliuin. 

29 Agus chuir e altair na h-ìobaii't-loisgto 
làimh ri dorus pàilliuin bixtha a' choimh- 
thionail, agus thug e suas oirre an lobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdli; mar a 
dh'àithn an Tighearu do Mhaois. 

30 AgTis chuir e 'n soitheach-ionnlaid eadar 
bùth a' choimhthionail agus an altair, agus 
chuir e uisgo anu, a dh'ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhìith a' choimlithionail, agus gu teaclid 
am fagus do'n altair, dlVionnhxid siad iad 
fèin, mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 33 Agus chuir e suas a' chìiirt timchioll a' 
pliàilliuin agus na h-altaracli, agus cliuir o 
suas brat geata na cùirte: mar sin chrìoch- 
naich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' clioimh- 
thionail, agus lìon glòir an Tighearu' am 
pàiUiun. 

35 Agus cha b'urrainn Maois dola stigh do 
bhùth a' clioimhthionail, a chionn gu'n do 
ghabh an neul còmhnuidh air, agus gu'n 
do lìon giòir an Tigiiearn' am pàilhun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul suas o 
mhullach a' pliàilliuin, chaidh clann IsraeU 
air an aghaidh 'n an uile thurusaibh: 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, an sin 
cha do thriall iad gus an là 's an d'èirich e 
suas : 

38 Oir bha neulan Tighearn'air a' phàilliuu 
's an là, agus bha teine air 's an oidhche, 
anu an sealladh thighe Israeil uile, air 
f eadh an uile thurusan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

3 lohairlean-hisgte cMn bhuar, 10 de na ireud- 
aibh, 14 ayiis a dh' eoin. 

AGUS ghairra an Tigliearn air Maois, 
agus labhair e ris à pàilliun a' choimh- 
thionaiì, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Ma bheir duine sam hith agaibh tabliartas 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir sibh 
bhur tabhartas de'n sprèidh, eadlwn de'n 
bhuar agus de'n treud. 

3 Ma hliiùs a thabhartas de'n bhuar 'n a 
ìobairt-loisgte, thugadh e seachad heathach 
fii'ionn gun ghaoid: aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail blieir e seachad e d'a shaor 
thoil fèin, an làthair aii Tighearn'. 

4 AgTis cuiridh e a làmh air ceann na h- 
ìobaii't-Ioisgte: agas gabhar air a shon i, 
a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidli e 'n tarbh òg an làthair 
an Tigliearn' : agus bhcir na sagartan, mic 
Aaroin, leo an f Jmil, agus crathaidh iad au 
f huil mu'n cuairt air an altair, a tlm aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus fìonnaidh e an ìobairt-Ioisgte, agais 
gearraidh e i 'n a mìribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, agug leagaidli iad fiodli 
ann an ordugh air an teine. 

8 Agus Ieagaidlinasagaitan,mic Aaroin,na 
raìrean, an ceann, agus aii t-saill, ann an 
ordugh air an fhiodh a tha air an teine, a 
tha air an altair. 

9 Ach a mhionach agus a chosan nighidli 
e ann an uisge: agus loisgidh an sagart an 

94 1 t-iomlan air an altair, mar ìobairt-loìsgte, 
tabhartas a bheirear suas le teine, a dli'- 
f hàile cùbliraidh do'n Tigliearn. 
' 10 Agus ma's ann de na treudaibh a hhioB 
I a thabliartas, eadhon de na caoraicli, no de 
na gabhraibh, clium ìobairt-Ioisgte; 'n a 
hheathach firionn gun gliaoid bheir e leis e. 

11 AgTis marbliaidli se e aig taobh na h- 
altarach mu thuatli ann an làthair an Tigli- 
earn': agus cratliaidh na sagartan, mic 
Aaroin,'fhidI air an altair mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidli e 'n amhìribh e, mailìe 
r'a cheaun agus r'a shaill; agus cuiridh an 
sagart iad ann an ordugh air an fhiodh a 
tha air an teine, a tha air an altair. 

13 Ach nighidh e ani mionacli agus na 
cosan le h-uisge; agiis bheir an sagart lcis 
an t-iomlan, agus loisgidh e air an altair e, 
niar ìobairt-loisgte, tabhartas a bheireai 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidli do'n 
Tigheam. 

14 Agus ma's ann a dh' eòin a hhios a tha- 
bliartas do u Tighearn chuìn ìobairt-loisgte, 
an sin blieir e a thabliartas de tliurturaibh; 
110 de cholumain òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na h- 
altaracii, agus smomhaidh e a cheann deth, 
agus loisgidli e air an altair e; agus fàisgear 
a mach 'f huil air taobli ua h-altarach. 

16 Agus spìouaidli e a gheuban as maille 
r'a iteagan, agus tilgidh e làimh ris an al- 
tair e, air an taobh an ear, a dh'àite na 
luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiathaibh 
e, ach cha roinn e o 'clièile e: agus loisgidh 
an sagart e air an altair, air an f hiodli a tha air au teiiie, mar ìobairt-loisgte, tabhar- 
tits a blieirear suas le teine, a dli'fhàile 
cùblu-aitUi do u Tigìieam, 

CAIB. II. 

I An tabharlas-bìdh cìe phlùr vilii maiìle ri h- 
oladh ayus ri tùis, 12 Tabharlas ceud-lhuraidh 
gach biiadhna. 13 Bheirear seacliad yach 
tabhartas-bldh le salann. 

A GUS aii uair a bheir neach air bith ta- 
l\. bhartas-bìdh do"u Tighcarn, bithidh 
a thabhartas de phlìir mìn : a.gus dòirtidh 
e ohidh air, agus cuiridh e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroiu, na 
sagai-tau, agus gabhaidii e as làu a dhuirn 
d'a phlùr, agus d'a olaidh, maille r'a thùis 
uile ; agus loisgidli an sagarb a cliuimh- 
ueachau air an altair, gu bhi 'n a thabhartas 
air a tlioirt suas le teine, a dh'l'hàile cùbh- 
raidh do'n Tigliearn. 

3 Agus fuiglieall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mliic e: ìs ni ro naomh e 
de thabhartasaibh aii Tigliearna air an toirt 
suas le teiue. 

4 Agiis ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdh air a dlieasachadli 's an àmliuiuu, is 
breacagan neo-glioirtichte de plilùr mìu 
measgta le h-oh^idli a bhios ann, uo dear- 
nagan ueo-ghoirtichte ungia le h-olaidh. 

5 Agus ma's tabliartas-bìdh air a dheas- 
achadh ann an àghann a hhivs a'd' tliabh- 
artas, bithidli e de phlùr mìn neo-ghoirtichte, 
measgta le h-olaidh. 

6 Roiunidli tu e 'u a mliìribh, agixs dòirtidh 
tu oladli air : is tabhartas-bìdli a t'ann. 

7 Agus ma hhios do thabhartas 'n a tlia- 
bhartas-bìdh o'n àghanu-ròstaidli, nitliear 
e de phlùr mìu le h-olaidli. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a 
nithear de na nitheau so,chum an Tighearn': 
agus an uair a thaisbeanar do'n t-sagart e, 
bheir se e chum iia h-altarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an tabhar- 
tas-bhìdh cuimhueachan dheth,agus loisgidh 
se e air an altair : is tabhai-tas a tUann air 
a thoirt suas le teiue, a dh'f hàile cùbhi*aidh 
do'n Tighearn. 

10 Agus an \\\ a dh'fhàgar de'n tabhartas- 
bhìdh, is le Aaron agus le 'mhic e: tha e 'n 
a ni ro naomli de thabhartais an Tighearna 
air au toirt suas le teine. 

II Cha deanar tabhartas-bìdh sam bith, a 
bheir sibh a dh'ionusuidli an Tighearua, le 
taois ghoirt ; oir cha loisg sibii a' bheag de 
thaois ghoirt, no de mhil, ann an tabhartais 
au Tighearu' a bheirear suas le teiue. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud toraidh, 
bheir sibh seachad e do'n Tighearu: ach 
cha loisgear air au altair e chum fàile cùbh- 
raidh. 

13 Agus gach tabhartas-bìdh a bheir thu 
leat, ui thu blasda le salaun : cha mhò a 
leigeas tu le sahmn coimhcheangail do Dhè 
'bhi dh'easblmidh air do thabhartas-bìdli : 

95 LEBHITICUS, II, IIL 

le d' thabhartais uile bheir thu seachad 
salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabliartas- 
bìdh de d' cheud thoradh do'n Tighearu, 
bheir thu seachad mar an tabhartas-bìdh 
de d' cheud thoradh, diasan glasa de arbh- 
ar cruaidhichte leis au teine, eadhon sìol 
buailte as na diasaibh ùra. 

15 Agus cuiridh tu oladli air, agus leagaidh 
tu tùis air : is tabhartas-bìdli e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimh- 
ucachan, cuid d'a ai'bhar buailte, agus cuid 
d'aolaidh, maille r"a thùis uile : is tabhartas 
e a bheirear suas le teiue do'u Tighearu. CAIB. III. 

\ An tctbhaìias-sUh de'n bhurj; 6 de'n treud, 7 
uan, 12 no gabhar, gun ghaoid. 

GUS ma bhios. a thabhartas a chum 
ìobairt tabhartasau-sìth, ma's aini 
de'n bhuar a bheir e seachad e, ma's firioun 
uo boirioun e, bheir e seachad e guu ghaoid 
an làtliair an Tighearn.' 

2 Agus cuiridJi e a làmh air ceann a tha- 
bhartais, agus marbhaidli se e aig doras 
pàilliuin a' choinihthiouail : agus crathiiidh 
mic Aaroin, ua sagartan, an fhuiì air an 
altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad de ìobairt nau 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn ; au t-saill a tha 'cùmh- 
dachadh a' mhionaich, agus an t-saill uile a 
i/i'air a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha 
oi'ra, a tha air au loch -'lèin, agus an sgairt 
a tha os ceann uau àiuean ; maille ris ua 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air an altair, 
air an ìobairt-loisg-te, a tha air au f hiodh a 
^A'air an teine: is tabhartas e a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidli do'n 
Tighcaru. 

6 Agus ma's ann de 'n treud a bhitheas a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sitli 
do'n Tighearn, firionn no boirioun ; bheir e 
seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabhar- 
tas, bheir e seachad e au làthair au Tigli- 
earn'. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a tha- 
bhartais, agus marbhaidh se e fa chomhair 
pàilìiuiu a' clioimhthiouail : agus crathaidh 
mic Aaroin 'fhuil air an altair mu'u cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuiil de ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn ; a sliaill 
agus aii t-earball uile, teanu air a' chuàindi- 
dlu'oma bheir e air falbh e ; agus au t-saill 
a tha 'còmhdachadli a' mhiouaich, agus au 
t-saill uile a tha air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, agiis au t-saill a t}>a 
orra, a tha làimh ris au loch-'Ièin, agus an 
sgairt 08 ceauu uau àiuean ; maiile ris na 
h-airuibh, bheir e air falbh i. LEBHITICUS, IV. 1 1 Agus loisgidh au sagart e air au altair, 
is e liiadli an tabliartais a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

1 2 AgTis ma's gabliar a hhitheas 'n a thabhar- 
tas,bheir e seachad i an làthair auTighearu'. 

13 Agiis cuiridh e a làmh air a ceann, agus 
marbliaidh se i fa chomhair pàiUiuin a' 
choimhthionail : agus crathaidh mic Aaroin 
a fuil air an aitair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dli'i a thabhar- 
tas, eadhon tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn ; an t-saill a tha 'còmh- 
dachadh a' mhiouaich, agus au t-saill uile a 
tha air a' mhionacli, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha 
orra, a tha làimh ris an loch-'Ièin, agus an 
sgairt os ceann uan àinean ; maiUe ris na 
ìi-airnibh, bheir e air falbh i. 

16 AgTis loisgidh au sagart iad air an 
altair: isiad biadh antalhartais a bheirear 
suas le teine, chum fàile cìibhraidh. Au 
t-saill uile is leis an Tighearn, 

17 Bithidh e 'n a reaclid bith-bhuan do'r 
ginealachaibh air feadh bhur n-àiteachan- 
còmhnuidh uile, nach ith sibh saill no fuil 
sam bitli. 

CAIB. IV. 

1 lobairt-pheacaidli an aineolais, 3 air son an 
t-sagairi, 13 air son a' clioimhiinonait, 22 air 
son uaclidarain, 27 agus air son an t-sluaigh. 
GUS labhair an Tighearu ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloiun Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheasanam trld aineolaisauaghaidh 
aoin sam bith a dh' àitheautaibh au Tigh- 
earn' (a thaobh nitlieau nach bu chòir a 
dheauamh) agus gu'u dean e ni an agliaidli 
aoin diubh; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
angadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh ; an sin 
thugadh e air sou a pheacaidh a pheacaich 
c, tarbh òg gTiu ghaoid a dh'iounsuidli an 
Tighearna chum ìobairt-pheacaidh. 

4 Agus blieir e au tarbh gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail au làthair an Tighearn'; 
iigus cuiridh e a làmh air ceaun an tairbh, 
agus marbliaidh e 'n tarbh an làthair au 
TighcaiTi'. 

6 Agus gabhaidh an sagart a chaidh ungadh, 
cidd de fhuil an taii'bh, agus bheir e i gu 
pàilliun a' choimhthionail. 

() Agus tumaidh an sagart a mheur 's an 
fhuil, ag-us crathaidh e cuid de'n fhuil 
scachd uairean an làthair an Tighearua, fa 
chomhair roinn-bhrat' au ionaid naoimh. 

7 Ag-us cuiridh au sagart cuid de'n f huil 
air adhaircibh altarach na tùise cìibhraidh 
'am fianuis au Tighearn', a tha ann am pàil- 
liuu a' choimhthiouail; agus doirtidh e fuil 
an tairbh uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a tha aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

8 Agus uile shaill tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh bheir e airfalbh uaith; an t-saiU 

96 a tha 'còmlidachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a tha air a' mhionacli, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèiu, agus an 
sgairt os ceann uau àinean; maille ris na 
h-airnibh bheir e air falbli i, 

10 Mar a thugadli air falbh i o tharbh 
ìobairt uau tabliartas-sìth; agus loisgidh an 
sagart iad air altair na h-ìobairt-loisgte. 

1 1 Agus seiche an tairbli, agus 'fheoil uile, 
maille r'a cheann, agus maille r'a chosan, 
agus a Uihi juach, agus a ghaorr, 

12 Eadhouau tarbh gu h-iomlan giìilainidh 
e macli an taobh a muigh de'n champ gu 
h-ionad glau, far an dòirtear a mach an 
luath, agus loisgidh e air an f hiodh e le 
teine : far au dòirtear a mach au luath, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimhthioual 
Israeil uile trìd aiueolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o shìiilibh a' chomhchruinn- 
eacliaidh, agus gu'n d'rinn iad ni-eigin an 
aghaidh aoiu sam bith dh'àitheantaibh an 
Tighearua, a thaobh nithean nach bu chòir 
a dheanamh, agus gu bheil iad cioutach; 

14 Au uair a bhios am peacadh, a 
pheacaich iad 'n a aghaidh, aithnichte, an 
sin bheir an comhcliruiuueachadh seachad 
tarbh òg air son a' pheacaidh, agiis bheir 
iad e fa chomhair pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

15 Agus cuiridh seauairean a' choimh- 
thionail an làmhau air ceaun an tairbh an 
làthair an Tigheai-na ; agus marbhar an 
tarbh au làthair an Tighearna. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ungadh 
cziid de fliuil au tairbh gTi pàilliuu a' 
clioimlithiouail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur ami 
an cuid de'n fliuil, agus ciathaidh e i 
seachd uairean au làthair an Tighearna, fa 
chomhair an roiun-bhrat. 

18 Agus cuiridh e caid de'n fhuil air 
adhaircibh na h-altarach a tha 'am fiauuis 
au Tighearua, a tha ann am pàilliuu a' 
choimhthiouail, agus dòirtidh e mach an 
fhuil uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a tlia aig dorus pàilliuiu a' choimh- 
thiouail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaiU uile uaith, 
agus loisgidh e i air au altair. 

20 AgTis ni e ris an tarbh mar a rinn e ri 
tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar sin ui 
e ris; agus ui an sagart rèite air an son, 
agus bheirear maitheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbli an taobh 
a muigh de'n champ, agus loi.sgidh se emar 
a loisg e 'n ceud tarbh: is ìobairt-pheacaidh 
e air son a' chomhchruiuneachaidh. 

22 'N uair a pheacaicheas uachdaran agus 
a ui e ni-eigin trìd aiueolais an agliaidh 
aoin sam bith dh'àitheantaibh an Tighearna 
a Dhè, a thadbh nithean nach bu chòir a 
dlieanamh, agus gu bheil e ciontach: LEBflITICUS, V. 23 Ma thig a iiheacadh, a pheacaich e, g'a 
f hios ; bheir e leis ìiiar a thabhartas meann 
de iia gabliraibh, heathach firionn gtin 
ghaoid. 

24 Agiis ciiiridli e a làmh aìr ceann a' 
mhiun, agus marbliaidh se e 's an iouad 
anns am marbli iad an ìobairt-loisgte aun 
an làthair an Tigliearna : is ìobairt-pheac- 
aidli e. 

25 Agus gabhaidli an sagart cuid de f hiiil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adliaircibh altarach na h- 
ìobairt-loisgte, agus dòirtidli e mach a fuil 
aig bun altarach na h-ìobairt-loisg-te. 

26 Agns loisgidli e a saill uile air an altair, 
raar a loisgear saill ìobairt nan tabhar- 
tas-sìth: agus ni an sagart veite air a 
shon a thaobh a pheacaidh, agus niaithear 
dlia e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neacli de 
shluagh na dùthcha trìd aineolais, an uair 
a tha e 'deanamh ni-eigin an aghaidh aoin 
sambitha dh'àitheantaibli an Tighearua, a 
thaobh nitJiean nach bu chòir a dheanamh, 
agus gu bheil e ciontach : 

28 Ma thig a pheacadli, a pheacaich e, g'a 
f hios ; an sin bheir e leis mar a thabhartas 
meann de ua gabliraibh, heatliach boirionn 
gun ghaoid, air son a pheacaidh a pheac- 
aich e. 

29 Agus cuiridli e a làmh air ceann na h- 
ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidli e an 
ìobairt-pheacaidh ann an ionad na h-ìobairt- 
loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a fail 
le 'mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh 
altarach na h-ìobairt-Ioisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuil uile aig bun na h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear an t-saill à h ìobaii't nan tabhai'- 
tas sìth ; agTxs loisgidh an sagart i air an 
altair, a chum fàile ciìbhraidh do'n Tigh- 
earn : agus ni an sagart rèite air a shon, agTis 
bheirear maitheanas dha. 

32 Agus ma bheir e leis uan mar a tha - 
bhartas air son peacaidh, bheir e leis uan 
boirionn gun gliaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais-plieacaidh, agus niarbhaidh se e 
mar ìobairt-pheacaidh 's an ionad anns am 
marbh iad an ìobaii-t-loisgte. 

34 Agus gabliaidh an sagart cuid de fhuil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus cui- 
ridh e i air adhaircibh altarach na h-ìobairt- 
loisgte, agus dòirtidli e mach a fuil uile aig 
bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bhoirear air falbh saill an uain o ìobairt 
nan tabhartas-sith ; agus loisgidh an sagart 
iad air an altair, a rèir nau tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn : agus 
ui an sagart rèite air a shon a thaobh 
a pheacaidli a rinn e, agus maithcar 
dha e. 

97 CAIB. V. I A thaohh an ti a cheileas 'eòlaa, 2 mu neach a 
bheanas ri ni sam bith neòghlan, 4no a hheir 
mionnan. H An ìobairt-eusaontais air mn 
peacachaidh ann an nilhibh naomha an Tigh- 
earìia, 17 agus air son pheacaìdhean aineolais. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
cluinn e guth mionnachaidh, agus gur 
fiauuis e, a cluiuuaic no is fiosrach air a' 
chuis, mur cuir e 'n cèiU i, an sin giùlainidh 
e a chiouta : 

2 No ma biieauas anam ri ni sam bitli 
neòghlan, ma'^ cairbh fiadh bheathaich neò- 
ghloin e, no cairbh sprèidlie neòghloin, no 
cairbh ni neòghloin a sliuàigeas, agus e an- 
f hiosrach air ; bithidh esan mar an ceudna 
neòghlan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis au sa- 
laichear duine, agusgubheil e an-fhiosrach 
air; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 No ma mhionuaicheas anam, ag ràdh le 
'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean e 
maith, ge b'e air bith e a labhras duine le 
mionnaibh, agus gu bheil e anfhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'n uair a bhios e cion- 
tach a dh' aou de na nithibh, sin, gu'n aidich 
e gu'n do pheacaich e 's an ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais a 
dh'iouusuidh au Tighearna air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, beathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhraibh, niar 
ìobairt-pheacaidh : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt leis, an 
sin bheir e leis air son a choire a rinn e, dà 
thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionnsuidh 
an Tighearna ; fear a chum ìobairt i)heac- 
aidh, agus am fear eile chum ìobairt-Ioisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an t- 
sagairt, agus bheir esan seachad am fear 
a tha chuni na Ii-ìobairt-pheacaidh air tìis, 
agus snìomhaidh e a cl\eanu o 'amhaich, ach 
cha sgar e o 'clièile iad. 

9 Agus crathaidh e cwid de f huil na h- 
ìobaii't-pheacaidh air taobh na h-altarach, 
agus fòisgear a' chuid eile de'n f huil a mach 
aigbmmah-altarach: is ìobairt-pheacaidhi. 

10 Agus bheir e seachad an ànra, eun mar 
ìobairt-Ioisgte, a rèir a' ghnàtha: agus ui an 
sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidli 
a pheacaich e, agus maithear dha e. 

II Ach mur urraiun e dà thurtur, no dà 
choluman òg a thoirt ieis; an sin bheir esan 
apheacaich leis mar athabhartas an deich- 
eanili cuid a dh' ei^hah de phlìir mìn, mar 
thabhartas-peacaidh: cha chuir e oladh air, 
ni mò a chuireas e tìiis air, oir is tabhartas- 
peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt e, 
agus gabhaidh an sagart làn a dhuirn deth, 

D LEBHITICUS 
eadhon cuimlnieaclian detli, agus loisgidli e 
air an altair e, a rèir nan tabliartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn: tabhartas- 
peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a pheacaidh a pheacaicli e aun an 
aon diubh sin, agiis maithear dha e: agus 
bithidh am f uigheall leis an t-sagart, mar 
thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peacaicli 
e trìd aineolais ann an nithibh naoinha an 
Tighearna; an sin bheir e air son a choire 
dh'ionnsuidli an Tighearna, reithe gTui 
ghaoid na treudaibh, a rèir do mheas-sa 
le secelibh airgid, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, chuni ìobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e 's an ni 
naomha ni e coimhleasachadh, agus cuiridii 
e ris an ciìigeamli cuid, agus blieir e do 'n 
t-sagart e: agus ni an sagart rèite air a shon 
le reitlie na h-ìobairt-eusaontais, agus 
maithear dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam,agus giVu 
dean e aon de na nithibli sin atlioirmisgeadh 
le ìiitheantaibh an Tighearna 'bhi air an 
deanamh; ged nacli b'fliios da e, gidlieadli 
tlia e ciontach, agTis giùlainidli e 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus bheir e lois reithe gun ghaoid 
o'n treud, a rèir do mlieas-sa, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt: agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobli 
'aineolais, leis an deachaidh e air seacharan 
agus gun f Iiios aig air; agus maithear dlia e. 

1 9 /s ìobairt-eusaontais a tli'ann : chi ontaich 
e gu deimhin an aghaidh an Tighearna. 

CAIB. VI. 
1 Na li-lobairtean-eusaontais air son pheacaid/i- 
ean a rinneadh. le daoinibh lem fios. 19 A n 
tahhartas a hheirear seachad 'n nair a dìC- 
ungar sagart. 

GUS labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdli, 

2 Ma pheacaiclieas anam, agus gu'n dean 
e eusaontas an aghaidh an Tigheama, agus 
gu'n dean e breug d'a choimhearsnach a 
thaobh an ni a thugadh dha r'aghleidheadh, 
no ann an companas, no thaobh an ni a 
thugadh air falbh le h-ainneart, uo ma 
mlieall e a choimhearsnach; 

3 No ma f huair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agns gu'n 
d thug e mionnan eithich; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duiue, a' peacachadli 
anuta: 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, agus gu bheil e ciontach, gai'n 
toir e air ais an ni sin a thug e air ialbh le 
li-ainneart, no an ni sin a fhuair e gu 
mealltacli, no an ni sin a tlutgadh dha r'a 
ghIeidheadh,no a chailleadh agus a f huair e, 

6 No ni sam bith m'an d'thug e mionnan 
98 eithich; bheir e air ais e 's an iomlan, agu8 
cuirìdh e 'n cìiigeamh cuid a thuilleadli ris, 
a-pus bheir e dha-san e d'am buin e, ann an 
là 'ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
chum an Tighearna, reithe gun ghaoid o'n 
treud, a rèir do mheas-sa, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearna : agus gheibli e maith- 
eanas a thaobh gach ni dhiubh sin uile a 
rinn e, a' ciontachadh annta. 

8 Agus labliair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

9 Thoir àitlme do Aaron ag-us d'a mhic, ag 
ràdh Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte: {Is i 
'n ìobairt-Ioisgte i, air son an losgaidh air 
an altair air feadh na h oidliche uile gu 
maduinn, agus bithidh teine na h-altarach 
a' losgadli innte) 

10 Agus cuii'idh an sagart trusgan anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fheoil, ag-us togaidh e suas an luath a loisg 
an teine leis an ìobairt-loisgte air an altair, 
agus cuiridh e i làimh ris an altair. 

11 Agus cuiridli e athrusgan dheth, agus 
cuiridh e ti'usgan eile uime, agiis giìilainidh 
e 'n luath a mach an taobh a muigh de'n 
cliamp, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidli au tcine air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e : agus 
loisgidh an sagart fiodh oirre gacli maduinn, 
agTis cuiridh e an ìobairt-Ioisgie ann an 
ordugh oirre, agus loisgidli e oirre saill nan 
ìobairtean-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadli air an altair 
an còmhnuidh : cha tèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartais bhìdh : 
Eheir mic Aaroin e an làthair an Tighearna, 
fa chomhair na h-aitarach. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuirn dlieth, 
de phlùr an tabhartaib blùd]i, agus d'a 
oIaidb,agus an tiiis uile a tha air an tabhar- 
tas-bhìdli, agus loisgidli e air an altair 
e, chum fàile cùbhraidli, eadhon cuimh- 
neachan dheth do'n Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall: maille ri aran neo-ghoirtichte 
itliear e 's an ionad naomli ; anu an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha-n f huinear e le taois ghoirt: thug 
mi dhoibh e mar an cuiblmonn de m' tha- 
bhartasaibh air an toirt suas le teiue : tJm 
e ro naomh, mar au ìobairt-pheacaidli, agixs 
mar an ìobairt-eusaontais. 

18 Itliidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : hitìddh e 'n a reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealachan thaobh 
tabhartasan an Tighearna air an toirt suas 
le teine : bithidh gach neach a bheanas riu 
naomh. 

19 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

20 Is e so tabhai-tas Aaroin, agus a c'uuid LEBHITICUS, VII. mac, a bheir iad seachad do'n Tigheani, 's 
an là a dh'ungar e ; an deicheamh cuid de 
ephah de phlùr mìn mar thabhartas-bìdh 
an còmhnuidh, a leth 's a' mhaduinn, agus 
a leth 's au fheasgar. 

21 Anu an àghann nithear e le h olaidh, 
agm an uaira hhitìieas efuinte, bheir tliu 
stigh e : agus na niìrean fuiute de'n tabliai- 
tas-bìdh blieir tliu seachad a chum fàile 
chiibhraidli do'n Tighearn. 

22 Agus blieir an sagart d'a mhic, a dh'- 
ungadh 'n a àite, seachad e : is reachd sìor- 
ruidh e do'n Tighearu ; loisgear gu h-iom- 
lau e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas bìdh air 
son an t-sagairt gu h iomlau : cha-u ithear e. 

24 Agus labliair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

25 Labhair ri li-Aaron agus r'a mliic, ag 
ràdh, Is e so lugh na h ìobairt pheacaidh : 
's an iouad anus am marbhar an ìobairt- 
loisgte, bithidh an ìobart-pheacaidh air a 
marbhadh 'am fiauuis an Tighearna: tha 

1 ro naomh. 

2(j Ithidh an sagart i, a bheir seachad i 
air son peacaidli: anns au iouad naondi 
ithear i, ann an cùirt pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a fcoil, bithidh e 
naonih ; agus an uair a chrathar a'bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidli tu an ni 
air au do clirathadh i anns au ionad naomh. 

28 Agus bithidli au soitheach creadha 
anns au do bliruicheadh i air a bhriseadh ; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
midia, glanar agus nighear e auu an uisgc. 

29 Ithidli na fìrionnaich uile am measg 
uan sagart dhith : tha i ro naomh. 

30 Ach cha-n ithear ìobairt-pheacaidh sam 
bith, d'an d'thugadh a' hheag de'n fhuil a 
steach do iihàilliun a' choimhthionail, a 
dhcauamh rèite 's an ionad naomh: lois- 
gear 's an teine i. 

CAIB. VIL 

1 Lagli na h-lohairt-eusaontaìs. 11 agus lapli 
ìobairC nan tabhaHas-sìth. 22 An i-saiU, 26 
a{ius anfhuil air an toirmeasg. 

GUS is e so lagh na h-lobairfc-eusaon- 
tais : tha i ro naomh. 

2 Anns an ionad 's am marbh iad an ìobairt- 
loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eusaon- 
tais : agus crathaidh e a fuil air an altair 
mix'u cuaii-t. 

3 Agiis bheir e seachad dhith a saill uile ; 
an t-earball, agus an t-saiU a tha 'còmli- 
dachadh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, agns an t-saill a tha 
orra, a tha làimh ris an loch-'Ièin, agus an 
scairt a tlia os ceann nan àinean ; maille 
ris na h-àirnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an altair, 
mar tliabhartas a bheirear suas le teine 
do'u Tighearn : is ìobairt-eusaontais i. 

99 6 Ithidh gach fìriounach am measg nan 
sagart dhith: 's an ionad naomh ithear i ; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-plicacaidh, is amhuil siu 
an ìobairt-eusaontais: is aon lagh dhoibh: 
leis an t sagart a ni reite leatha, bitliidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad ìobairt- 
loisgte duiue sam bith, is leis an t-sagai't so 
croicionn na h - ìobairt-loisgte a tiiug e 
seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bìdli uile a 
dh'f huinear aun an àmhuiuu, agus gach ni 
a dheasaichear ann an àghanu-ròstaidli, 
agus ann am mèis, do n t-sagart a bheir 
seachad e. 

! 10 Agus bitliidh gacli tabhartas-bìdh 
measgta le h-olaidh agus tioram, le mic 

i Aaroin uile, leis gach awu uiread r'a chèile. 

' 1 1 Agais is e so lagh ìobairt' nan tabhartas- 
sìth, a bheir e seachad do'n Tighcarn: 

12 Ma's anu mar bhreitli-buidlieacliais a 
bheir e seachad i, an siu bheir e soachad 
maille ris au ìobairfc-bhuidheachais Ijreac- 
agan ueo-ghoirtichte measgta le h-olaidh, 
agus dearuagan neo-glioirtichte luigta le 
h-olaidh, agus breacagan measgta le h- 
olaidh, de phlìir mìn, air a ròstaclh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, bheir 
e seachad mar athabliartas,arau goirtichtc, 
maille ri ìobairt-buidheachais a thabharta- 
san-sìtli. 

14 Agus dh'i sin blieir e seachad aon as 
an tabhartas ionilan, mar thabhartas-togta 
do'u Tighearn, agus bithidh e leis an t- 
sagart a chrathas fidl nan tabhartas-sìth. 

15 Agusithearfeoil ìobaii-tathabhartasan- 
sìth air sou breitli-buidheachais, 's au là 
sin fèin anns an toirear seachad i; cha-u 
f hàg e 'bhcag dhith gu maduinn. 

16 Acli ma's bòid no tabliartas deònacli 
ìobairta tluxbhartais,'san là sinfèin anns an 
toir e seachad 'ìobairt, ithear i; agus air au 
là màircach mar an ceudna ithear a fuigh- 
eall. 

17 Ach loisgear le teine fuigheall feòla n:i 
h-ìobai tt' airan treas là. 

18 Agns ma dh'ithear idir a bheag de 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air au 
treas là, cha ghabliar i, ni mò a ndicasar i 
dha-san a bheir seachad i: bitliidh i 'n a 
gràineileachd, agus an t-anam a dh'itheas 
dhitli gi'àlainidli e 'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri ni sam 
bitli ncòghlan, cha-n ithear i; loisgear i le 
teine: agus a thaol)h na leòla, gach neach a 
bhitheas glan, ithidh e dhith. 

20 Ach au t-auam a dh'ifcheas de fhcoil 
ìobairfc' nan tabharfcas-sìfch, a hh uineas do'n 
Tighearn, agus a neòghloine air, gearrar 
eadhon an t-anani sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t anam a bheanas ri ni sam 
bith ueòghlan, i-i ueòghloine duiìic, no ri 
ainmhidh neòghlan, no ri gràineileachd 
neòghloin sam bith, agiis a dli'itheas de LEBHITICUS, VIII. fheoil ìobaii't iian tabhartas sìtli a hhui- 
neas do'n Tighearn, gearrar eadhon an t- 
anam sin as o 'shluagh. 

22 Agus labhair an Tiglicarn ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Saill 
air bith daimh, no caoracli, no gaiblire, 
cha-n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fèin, agus saill an ainmhidh sin a 
reubar le fiadli-bheathaicliibh, aghnàthacli- 
adh gu feum sam bith eile ; ach cha-n itli 
sibh idir dhith : 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ainmhidh 
sin d'aii toir daoine seachad ìobairt a lois- 
gear le teine do'n Tigliearn, gearrar eadhon 
an t-anam siu a dli'itheas dhith as o 
'shluagh. 

26 Agus cha-n ith sibh gnè sam bith fola, 
ma's ann a dh'eoin no dh' ainmhidli, ann 
an aon air bitli dur n-àiteachaibh-còmh- 
nuidh. 

27 Gach anam a dh itheF.s gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagli. 

28 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

29 Labhair i'i cloinn Israeil, ràdh, Esan 
a bheir seachad ìobairt a thabhartasan-sìtli 
do'n Tigliearn, bheir e lcis a thabhartas a 
dli'ionnsuidh an Tighearna, de ìobairt a 
thabhartasan-sìth. 

30 Blieir a làmhan fèin leo tabhartasan an 
Tighearca a bheirear suas le teine ; an t-saill 
maille ris an uclid, so bheir e leis, a clium 
gu'n hiaisgear an t-uchd mar thabhartas- 
hiaisgte an làthair an Tighearna. 

31 Agus loisgidli an sagart an t-saiU air 
an altair : ach bithidh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mliic. 

32 Agus an shnnean deas bheir sibh do'n 
t-sagart mar thabhartas-togta, de ìobair- 
tibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san de mhic Aaroin a bheir suas 
fuil nan tabliartas-sìth, agus an t-saiU, 
bithidh an sUnnean dcas mar a chuibhrionn. 

34 Oir gliabh mi an t-uclid luaisgtc agus 
an shnnean togta o cliloinn Israeil, de ìo- 
bairtibh an tabhartasan-sìth, agus thug mi 
iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, le 
reachd sìorruidli o mlieasg chloinn' Isi*aeil. 

35 Is 6 so cuibhrionn ungaidh Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mac, de thabhartasaibh 
an Tighearna a bheirear suas le teine, 's an 
là anns an d'tliug e a làthair iad a f hritheal 
adh do'n Tigliearn ann an dreuchd an t- 
sagairt ; 

36 A dh'àithn an Tigheai*n a tlioirt dhoibh 
chloinn Israeil, 's an là anns an d'ung e 
iad, le reachd sìorruidh air feadh an gin- 
ealachan. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an ta- 
bhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt-i^heac- 
aidh, agus na h-ìobairt-eusaontais, agus nan 

100 coisreagadh, agus ìobairt nan tabhartas- 
sìth, 

38 A dh'àithn an Tigheam do Mhaois ann 
an sliabli Shinai, 's an là anns an d'àithn e 
do chloinn Israeil an tabliartasan a thoirt 
seachad do'n Tighearn, ann am fò,sach 
Shinai. 

CAIB. VIII. 

1 CJioisrig Maois Aaron agus a mJiic. 14 Aìi 
ìobairt-pìieacaidk. ÌS A n ìohairl-loisgle. 22 
ReitJie a' cJioisreagaidh. 31 Aite agus àm an 
coisreagaidJi. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille ris, 
agus an trusgan naomh, agus an oladh-ung- 
aidh, agus tarbh mar au ìobairt-pheacaidh, 
agns dà reithe, agns bascaid de aran neo- 
ghoirtichte. 

3 Agns cruinnich an coimhthional uile 'an 
ccann a chèile gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha ; agus chruinnicheadh an 
coimhthional r'a chèile gu donis pàilliuin 
a' choimlithionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' choimli- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn 
a dheanamh. 

6 Agais thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'ionnlaid e iad le h-uisge. 

7 Agiis chuir e air an còta, agus chrioslaich 
se e leis a' chrios, agus dh'eudaich se e leis 
an fhalluinn, agus chuir e 'n ephod air, 
agus chrioslaich se e le crios rìomhach na 
h-ephoid, agns cheangail e ris i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air ; agus 
chuir e anns an uchd èididh an Urim agus 
an Tumim. 

9 AgTis chuir e 'n crtm-sagairt air a cheann ; 
mar an ceudna air a' chrùn sagairt, eadhon 
air a' chuid-beoil deth chuir e 'n leac òir, 
an criin naomh, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

10 Agus ghabli Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'ni pàilliun, agus gach ni a 
ì)ha ann, agus naomhaicli e iad. 

1 1 Agais chrath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, 
agus a soithichean uile, araon an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, a chum an naomhach- 
adh. 

12 Agus dhòirt e de'n oladh-ungaidh air 
ceann Aaroin, agus dh'ung se e, chuni a 
naomhachadh. 

13 Agus thug Maois mic Aaroin leis, agus 
chuir e còtaichean orra, agus chrioslaich e 
iad le criosaibh, agus chuir e boineidean 
orra, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus chuir Aarou agnis 
a mhic an làmhan air ceann an tairbh air 
son na h-ìobairt-pheacaidh. LEBHITICUS, IX. 15 Agus mharbh se e; agus ghabh Maois 
an fhuil, agus chuir e i air adliaircibh na 
h altarach mu u cuairt le 'mheur, agus ghlan 
e "n altair : agus (iliòirt e 'n f huil aig bun 
ua h-altaracli, agus uaomhaich e i, a dhean- 
amh rèite oirre. 

16 Agus gliabh e 'n ìgh uile a hha air a' 
mhiouach, agus an scau-t os ceann nan àin- 
ean, agus au dà àra, ag-us an ìgh; agus 
loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach au tarbh agusasheiche,agus'f heoil, 
agus 'aolacli, loisg e le teine an taobh a 
muigh de'n champ, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air son na 
h-ìobairt-loisgte : agus chuir Aaron agus a 
mhic an làmhan air ceaun an reithe. 

19 Agus mharbh se e; agus chrath Maois 
au fhuil air an altair niu'n cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'u a mhìribh ; 
agus loisg Maois an ceauu, agusna mìrean, 
agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na cosan 
aun an uisge ; agTis loisg Maois an reithe 
uile air au altair : 6'ìobairt-loisgte e, clium 
fàile cliìibhraidh: tabhartas air a thoirt 
suas le teine do n Tigliearn, mar a dli'àithn 
an Tighearu do Mhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe 
a' choisreagaidli: agus chuir Aaron agTis a 
mhic an làmhan air ceaun an reithe. 

23 Agus mliarbh se e; agus gliabh Maois 
cuid d'a fliuil, agus chuir e i air bàrr 
chiaise deise Aaroin, agTis air ordaig a 
làimhe deise, agus air ordaig a ehuise 
deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus chuir 
Maois cuid de'n fhuil air bàrr an cluaise 
deise, agus air ordaig an làimhe deisuj, ayus 
air ordaig an coise deise: agus clirath Mstois 
an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-sail!, agiis au t- 
earball, agus an ìgh uile a hha air a' luldon- 
acli, agus an scairt os ceann nan àiuean, 
agus an dà àra agus an ìgh, agus an slinnean 
deas. 

26 Agus à bascaid an arainneo-gh'^irtichte, 
a hha an làthair an Tighearna, gliabli e aon 
bhreacagneo-ghoirtichte,agus aon bhreacag 
de aran le h-olaidli, agus aon dearnagan, 
agns chuir e iad air an t-saill, agiis air an 
t-sliunean deas: 

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, ag'us air làmhan a chuid mac, agus 
luaisg e iad mar thabhartas-Iuaisgte an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmli, 
agus loisg e iad air an altair os ceaun na 
h-ìobairt-Ioisgte; 6m tabhartas-coisreagaidh 
iad a chuni fàile chùbhr 'dh; tabhartas air 
a thoirt suas le teiue do ,i Tighearn. 

29 Agus ghabh IMaois an t-uchd, agus 
luaisg se e mar thabhartas-Iuaisgte au 
làthair an Tighearua: b'e cuibhrioun Slhao's 

101 e de reithe a' choisreagaidh;maradh'àithn 
an Tighearn do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid de'n oladh- 
ungaidh, agus de'n f huil a hha air an altair, 
agus chrath e air Aaron i; air 'eudach, agus 
air a mhic, agus air eudach a mhac maiUe 
ris: agus naomhaich e Aaron, agus 'eudach, 
agus a mhic, agus eudach a mhac maiUe 
ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, agus 
r"a mhic, Bruicliibh an fheoil aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus ann an sin 
ithibh i leis an aran a tha ann am bascaid 
a' choisreagaidli, mar a dli àithn mise, ag 
ràdh, Ithidh Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an ui sin a dli'f hàgar de"n f heoil 
agus de'n aran, loisgidh sibh le teine. 

33 Agus air dorus i)àilliuiu a' choimh- 
thionail cha tèid sibh a mach rè sheachd 
làithean, gus am bi làitheau bhur coisreag- 
aidli air au crìochnacliadli: oir rè sheachd 
làitliean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinu e 'n diugh, mar sin dh'àithn 
an Tighearuabhideauta, a dlieauamh rèite 
air bhur sou. 

35 Uime sin aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail fanaidh sibh a là agTis a dh'oidhche, 
rè sheachd làithean, agus coimhididh sibh 
ordugh au Tighearna, chum nach faigh 
sibh bàs: oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dhomhsa. 

33 Agus rinn Aarou agus a mhic na h-uilc 
uitheau a dh'aithn au Tigliearn le làimli 
Mhaois. 

CAIB. IX. 

1,S lobairt-pJicacaidhagiis ìobairl-loisgte Aaroin 
air a slion jèin, agus air son an t-sluaigli. 23 
Aìi sluagh air am beannachadh. 24 Thàiniy 
teine niach o'n Tightarn air a,n allair. 

GUS air an ochdamli là ghairm Maoia 
air Aaron aj " 
seanairibh Israeil; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh dliuit 
fèin laogh òg chum ìobairt-pheacaidh, agus 
reithe chum ìobairt-Ioisgte, gTiu ghaoid, 
agus thoir seachad iad au làthair an Tigh- 
earna. 

3 Agus labhraidh tu ri cloima Israeil ag 
ràdh, Gabhaibhse meaun de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh; ag-us laogh, agus 
uan, le 'chèile de'n cheud bhliadhna, gmi 
ghaoid, a chum ìobairt-Ioisgte; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tighcarna; agus tabhartas-bìdh 
measg'ta le h-olaidh: oir au diugh foiUsichidli 
an Tigheani e fèin dhuibh. 

5 Agus thug iad aìi ni sin a dh'àithu 
Maois gu beulaobh pàilliuin a' choimhthio- 
nail: agus thàiuig an coimhthioual uile am 
fagnis, agus sheas iad an làthair an Tigh- 
earna. 

6 Agus thubhairt Maois, /*' e so au ui a r LEBHITICUS, X. dh'àithu an Tighearn gu'n deanadh sibh; 
agus foillsichear glòir au Tighearua dluiibh. 

7 Agus thubhairt Alaois ri h-Aaron, Imich 
a dh'ionusuidli na h-altarach, agus ìobair 
d'ìobairt-pheacaidh, agus d'iobairt-loisgte, 
agus dean rèito air do shon fèin, agus air 
son an t-sluaigh: agus thoir suas tabliartas 
an t-shiaigh, agus dean rèite air an son, 
mar a dh'àithn an Tiglicarn. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dli'ionnsuidh 
na li-aitarach, agns niliarbli e laogh na h- 
ìobairt-phcacaidli, a hlui air a shon fèin. 

9 Agus thug mic Aaroiu au f luiil d'a ionn- 
suidli; ag-us thum e a nilicur 's an flunl, 
agus cliuir e air adhaircibh na h-altaracli 
agus dhòirt e mach au fhuil aig buu na 
h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus na h-àirnean, agus 
an scairt os ceann àincan na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg c air an altair, mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

11 Agus au flicoil agus an t-seichc loisg e 
le teine, an taobh a muigh de'n champ. 

12 Ag-us mharbh e 'n ìobairt-loisgte ; agus 
thug mic Aaroin au fhuil d'a ionnsuidh, 
agus chrath e i air au altair nui'n cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loisgte d'a 
ionusuidh, maille i-'a mìribh, agus an ccann; 
agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na cosau, 
agus loisg e iad air au ìobairt-loisgte air an 
altair. 

15 Agus thug e leis tabhartas an t-sluaigh, 
agus ghabli e mcann na h-ìobairt-pheacaidh 
a hha air son an t-sluaigh, agus mharbh sc 
e, agus thug e suas e air son peacaidli, mar 
a' cheud ìobairt. 

IG Agus thug c leis an ìobairt-loisgte, agus 
dli'ìobair c i do rèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e leis an tabhartas-bìdli, 
agus lìon e a dhòrn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuillcadh air ìobairt-loisgte na 
maidne. 

18 Mharbh e mar au ceudna an tarbh, agus 
an rcitho, mar ìobairt nan tabhartasan-sìtli, 
a blia air son an t-sluaigh; agus thug mic 
Aaroin d'a ionnsuidh an f huil, ag-us chrath 
e i air an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earball an 
reithe, agus an ni sin a tha 'còmhdachadh «' 
mhionaich, agus na h-airnean, agus an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na h-uchd- 
aibh, agus loisg e 'n t-saill air an altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg Aaron v/iar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmhan chum 
an t-sluaigh, agus bheannaich e iad ; agus 
thàinig o nuas o ìobradh na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus na h-ìobairt-loisgtc, agus 
nan ìobairtcan-sìth. 

23 Agus chaidli Maois agus Aarou a steach 

102 A' j do phàilliun a' choimhthionail,agus thàinig 
, iad a mach, agus bhcannaich iad an sluagh: 

ag-us dh'f lioilisicheadh glòir an Tighearna 

do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair an 
Tighearua, agus loisg e air an altair an 
ìobairt-loi.sgte, ag-us an t-saill: agns chun- 
naic an sluagh uile e, agus rinn iad iolach, 
agus thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

ìNadab ar/us A hiliu air an losijadh. 8 Fìon air 
a thoirmeasrj do na sagartanan uair a rachadk 
iad asleach do hhùlh a' chomihthionail, itc. 
GUS ghabh Nadab agus Abiliu, mic 
Aaroni, gach fcar diubh a thìuseir, 
agus cliuir iad teine ann, agus chuir iad 
tùis air, agus thug iad suas 'am fiaiuds an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn e 
dhoibh. 

2 Agus chaidh tcine mach o làthair an 
Tigliearna, agus loisg e suas iad, agus f huair 
iad bàs an làthair an Tighearna. 

3 An sin tliubhairt Maois ri h-Aaron, Is c 
so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdli, 
Annta-san a thig am fagus dhonih naomli- 
aichear mise, ag-us an làtliair an t-sluaigli 
uilc glòraichear mi. Agias dli'fhan Aaron 
'n a thosd. 

4 Agvis ghairm Maois air Misael agus air 
Elsaphan,mic Udsieil,bràthar athar Aaroin, 
agus thubhairt e riu, Tliigibh am fagus, 
giùlainibh b'iur bràithrcan o fhianuis an 
ionaid naoimh a macli as a' chaiup. 

5 Agus cliaidli iad am fagus, agus ghiùlain 
iad 'n an còtaichibh iad a mach as a' cliamp, 
mar a thubhairt Maois. 

6 Agus thubliairt Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-EIeasar, agus ri h-Itamar, a mhic, Na 
riiisgibh bhur cinn, agus na rcubaibli bh.ur 
n-eudach, air eagal gu'm faigh sibh bìis, 
agus air cagal gu'n tig fearg air an t-sluagh 
uile; ach dcaiiadh bhur bràithrean, tigh 
Israeil uile, tuireadh air son au losgaidh a 
las an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibh a niach air dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, air eagal gu'm 
faigh sibli bàs: oir tha oladh-uugaidli an 
Tighearna oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agus labliair an Tighcarn ri h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h òl fìon no dcoch làidir, thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid sibh a 
steachdophàilliun a' choimthionaiI,aireagal 
gu'm faigli sibh bàs : hithidh e 'n a rcachd 
bith-bliuau air feadh bhur ginealach ; 

10 Agus a chum gn'n cuir sibh eadar- 
dhealacliadh eadar naomh ag-us mi-naomli, 
agus eadar neòghlan agus glan ; 

11 Agus a chum gu'n tcagaisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduighcau uilc a la- 
bhair an Tiglicarn riu lo làinih Mhaois. 

12 Agais labliair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agais ri h-Itanuir, a mhic a LEBHITICUS, XI dli'fhan teò, Gabhaibh an tabhartas-bìdh a 
dh'f hàgadli de thabhartasaibli an Tighearna 
air an toirt suas le teine, agus ithibh e g-un 
ghoirteacliadh làimh ris an altair ; oir tha 
e ro naomha. 

13 Agiis ithi.:lh sibh e 's aa ionad naomh, 
a chionn gur e do dhlighe e, agais dlighe 
do mhac, de thabhartasaibh an Tighearna 
air au toirt suas le teine : oir is auu mar 
sin a dh aithneadli dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus an sliu- 
ncan togta itliidli sibh ann an ionad glan ; 
tlui ieiu, agais do mhic, agus do uigheauan, 
maille riut : oir is iad do dhlighe iad, agus 
dhghe do mhac, a thugadh dhoibli à ìo- 
bairtibli tabliartasan-sìth chloinn' Israeil. 

15 Au sUnneau togta, agus au t-uchd 
luaisgte, maille ris na tabhartasaibh air an 
toirt suas le teine de'u t-saill, bheir iad leo 
gus a luasgaclli mar thabhai-tas-Iuaisgte an 
làthair an Tighearna ; agTis is leats' e, agus 
le d' mhic maiile riut, le reachd bith-bhuan, 
mar a dh'àithu an Tighearn. 

16 Agus dh'iarr Maois gu dìehioUach 
meann na h-ìobairt-pheacaidh, agus, feuch, 
loisgeadh e : agus bha fearg aige ri h-Elea- 
sar agus ri h-ltamar, mic Aaroin, a dh ihà- 
gadli heò, ag ràdh, 

17 C'ar soD nach d'itli sibli au ìobairt- 
pheacaiilh 's an ionad naomli, do bhrìgh gu ' 
h/ieil ì ro naomh, agTis thug Dia dhiiibh i j 
a ghiùlau aiugiclheachd a' choimlithionail, 
a dheanamh rèite air an son 'am fìanuis au 
Tighearna ì ' 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach au' 
taobh a stigh de'n ionad naouili : bu chòir 
dhuibh gu deimhin a h-itheadli 's an ionad 
naomh, mar a dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Feuch, 
an diugh thug iad suas an ìobaii't-pheac- 
aicLh, agus an ìobairt-Ioisgte, an làthair arv, 
Tigheam'; ag-us thachair an leithidean siiiJ 
de nitliibh dhomhsa ; agus nam bithiun air 
itheadh na h-ìobairt-pheacaidh an diugh, 
an gabhtadli rithe an làthair an Tigheariia \ 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toilichte. 

CAIB. XI. 

\, ^Mu bhealhaicliibh glana. 13 agus mu hheatk- 
aichihh neòghlan- 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labhraidh ri cloinn Israeil, ag ràdh, Is 
iad so _na beathaichean a dh'itheas sibh de 
na h-uile ainmhidhean a tha air an talamh. 

3 Gach aon a roinueas au ionga, agns, a 
sgoilteasan ladhar, agus a' chnàmhas a' chìr, 
am measg nan aiumhidhean, sin itliidh sibh. 

4 Ach iad so cha-n ith sibh, dhiuljhsan a 
chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roiuneas 
an ionga : mar an càiuhal, a chiomr ged a 
chnàmh e a' cliìr, uach roinn e an iouga ; neò- 
ghlan thxi e dliuibh. 

103 6 AgTis an coinean, a chionn ged a chnàmh 
e a' chìr, nach roinn e an iouga ; neòghlan 
tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach, a chionn ged a 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an ionga; 
neòghlan tha i clhuibh. 

7 Agais a' mhuc, a chiouu ged a roinn i an 
ionga, agns ged a sgoilt i an ladliar, gidh- 
eadh nach cnàmh i a' chìr ; neòglilan tha i 
dhuibh. 

8 D'am feoil cha-n ith sibh, agTJs r'an 
cairbh cha bhean sibh ; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

9 lad so ithidh sibh, dliiubhsan uile a tha 
's na h-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean ag-us lannan auns na h-uisgeachaibh, 
auns na cuantaibh, agTis auns na h-aimhni- 
chibh, iad sin ithidli sibh. 

10 AgTis gach air uach 'eil itean no lan- 
nan auns na cuautaibh, agais anns na h-aimh- 
nichibh, de gach ni a ghluaiseas 's na h-uis- 
geachaibh, agus cle gach ni beò, a tlia 's na 
h-uisgeachaibh ; 'n an gràineileachd hithidh 
iad cUiuibh : 

11 Eadhon 'n au gTàineileachd bithidh iad 
dhuibh : d'am feoil cha-n ith sibh, ag-us d'au 
cairljh gabhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nacli 'eil itean no lannan 
auus ua h-uisgeachaibh, 'n aghràineileachd 
hithidh sin dhuibh. 

13 AgTis dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eim ; cha-n ithear iad, 'n an 
gTàineiIeachd tha iad: an iolair, agns ^an 
cnàimh-bhristeach, agus an iolar-uisge, (} 

14 AgT^nr f^g, ^gns an clamhau, a rèir a ghnè '-'-i- u-f a-L-l^ 

15 Gach fìtheach a rèir a ghnè ; 

16 Agus a' chailleach-oidliche, agus an 
t seabhag-oidliche, agus a chuach, agTis an 
t-seabhag a rèir a gnè, 

rll Agus a' chailleach-oidliche bheag, agus 
t&n scarbh, agns a' chailleach-oidhche mhòr, 

_ 18 Agiis an eala, agus aiu pelican, agus an 

ioIair-fMqnn,c - 

19 AgTiS a' cliori"a-bhàu, agus a' chorra- 
gldas a rèir a gTiè, agus an t adharcan- 
luachrach, agns an ialtag. ; 

20 Bithidh gach ni snàigeach a dh'iteai- 
aicheas, agus a dh'imicheas air cheithir 
chosan, 'n a ghràineileachd dhuibh. 

21 Ach iad so i'eudaidh sibh itheadh, de 
gach ni snàigeaeh a dh'itealaicheas, agus a 
dh'imicheas air cheithir chosan, aig am 
bheil luirgnean os ceann a throidhean, gu 
leum leo air an talamh. 

22 Eadhon iad so dliiubh feudaidh sibh 
itheadh : au locust a rèir a ghuè, agus an 
locust maol a rèir a ghnè, agus au daol a. 
a rèir a ghnè, agTis au leumnach-uaiue a 
rèir a ghnè. , ; 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach a 
cUi'itealaicheas, aig am bheil ceithir chosan, 
'u a ghràineileachd dluiibh. 

24 Agus air au sou siu bithidh sibli neò- LEBHITICUS, XII. ;^hlan : gach neach a bheanas r'au cairbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiìilaineas a' 
hheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidli e neòghlan gu feasgar. 

26 Bitliidh cairhh gach ainnihidh a roin- 
neas an ionga, agus nach sgoilt an ladliar, 
agus nach cuìiiuli a' chìr, ueòghlan dhuibh : 
gach neach a bheanas riu, bithidli e neò- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dli'imicheas air a 
riihàgaibh, am measg nan uile bheathaich- 
cau a dh'imicheas air cheithir chosan, 
liithidh e neòghhxn dlniibh ; gach neach a 
bheanas r'an cairbh, bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

28 Agus easan a ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agais bithidh e neògìilan 
gu feasgar ; neòglilan tha iad dhuibh. 

29 Agus hithidh iad so neòghlau dhuibh 
am measg nan nitlieau snàigeacli a shnàig- 
eas air an talanih: au neas, agus a/Ujlpcjh', 
agus an crocodeil a rèir a ghnè, H.-v' ^ ' •- 

30 Agus am firead, agus an cameleon, 
agusan deai;c-luachrach,agife ant-seilcheag, 
agus am iFànA. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'n am 
nieasgsau uile a shnàigeas: gach neach a 
bheanas riu, 'n uair a bhios iad marbh, 
bithidli e neòglilan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon diubh, 
'n uair a bhios e mai'bh, bithidh e neòghlan ; 
co dliiubh is soitheach fiodha sam bith e, no 
eudach, no croicionn, uo sac: feumaidh 
gacli soitheach amis an deanar obair sam 
bitli, a bhi air a chur auu an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gai feasgar ; an sin bith- 
idh e glan. 

33 Agus a thaohh gach soithich creadha, 
anns au tuit a h-aon diubh, bithidh gach 
ui a Iha ann neòghlau ; agus brisidh sibh e. 

34 De gach uile bhiadli a dh'ithear, bithidh 
am hiadh sin air an tig uisge, neòghlan ; 
agns bithidh gach deoch a dli'òlar ann au 
soitheach sam bith, neòr^hlan. 

35 Agus bitliidh gach ni air au tuit a' 
hJieag d'an cairbh, neòghlan ; ma's àmhuinu 
e, uo coireachan, brisear sìos iad : neòghlan 
tha iad, ag'us neòghlan bithidh iad dhuibh. 

36 Gidheadh bitliidh fuaran no tobar anns 
am hi pailteas uisge, glan : ach bithidh an 
ni sin a bheanas r'an cairbh, neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a' hheag cl'au cairbh 
air sìol-cuir sam bith, a bhios r'a chur, 
hithidli e glau. 

38 Ach ma chuirear uisge sam hith air an 
t-sìol, agus gu'n tuit a' hheag d'an cairbh 
air, neòghlan hitlddh e dlniibh. j 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadli, bithidh esau 
a bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar. ! 

40 Agus esau a dh'itheas d'a chairbh, 
iiigliidh e 'cudach, agiis bithidh e neòglilau 
{fu feasgar: csan mar an ceudna a ghiii- 
104 kineas a chairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bjthidh e neòghlan gu feasgar. 

41 Agus hitlddh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air au talamh, 'n a ghràineileachd : 
cha-n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agTis gach ni a dh'imicheas air cheithir 
chosan, no ge b'e air bith aig am bheil tuil- 
lcadh chosan am measg nan uile nithean 
snàigeach a sLnàigeas air au talamh ; cha-n 
ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèin gi-àineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò 
'ni sibh sibh fèin neòghlan leo, air chor is 
gu'n truaiUcar sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighearu bhur Dia: 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fèin, agus bithidh sibh naomha; oir tìia 
mise naomh: agus cha truaill sibh sibh 
fèin le ni snàigeach sam bith a shuàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tighearn a thug sibhse 
a mach à tìr na h-Eiphit, gu bhi 'a m' Dhia 
agaibh: bitliidh sibhse uime sin naomha, 
oir tha mise naomh. 

46 Is e so lagh nan ainmhidh, agus nan 
eunlaith, agiis gach dùile bheò a ghluaiseas 
anns na h-idsgeachan, agus gach diiir a 
shnàigeas air au talamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an neòghlan 
agns an glan, ag-us eadar am beathacli a 
di'f heudar itheadh, agiis am beathach nach 
feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

1 Mu neògldoine hhan an dei^h hreith cloinne, 6 
agus an ìohairtean, 

GTJ S labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus g-u'm beir i 
mac, an sin bithidh i neòghlan seachd 
làithean ; a rèir làithcan a dealachaidh air 
son a h-anmhuinneachd bithidh i neòghlau. 

3 Agus air an ochdarah là timchioll- 
ghearrar feoil a roinih-chroicinn. 

4 Agus fanaidli i an sin tri làithean deug 
'ar fhichcad ann am fuil a gianaidh: cha 
bliean i ri ni naomh sam bitli, agns cha 
tig i stcach do'n ionad naomh, gus an 
coimhlionar làithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, an 
sin bithidh i neòghlan dà sheachduin, mar 
'u a dealachadh: agus fanaidh i aim am fml 
a glanaidh ti'i fichead agus sè làithean. 

6 Agus an uair a choimhlionar làithean a 
glanaidh air son mic, no air son nighinu, 
blieir i uan de'u cheud bliliadhna chum 
ìobairt-loisgte, agns columan òg, no eun 
turtuir chum ìobairt-pheacaidh, gu dorus 
pàilliuin a' choimhtliionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt: 

7 Agus bheir e seachad e an làthair an 
Tighearna, agus ni e rèite air a son, agns LEBHITICUS, XIII. glauar i o ruitli a fola. Is c so an lagh air 
a sousa a biieireas mac no nighean. 
S Agns mur mTainn i uan a thoirt leatha, 
an sm bheir i leatha dà thm-tm', no dà 
choluman òg; fear dhiubh chum ìobairt- 
loisgte. agus am fear eile chum ìobairt- 
pheacaidh; agiis ni an sagart rèite ah- a son, 
agus bithidh i glan. 

CAIB. XIII. 

I A^a riaghailtean agus na comliaran leis an 

aitlmich an sagart plàigh na luiblire. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'X uair a bhios aig duine ann an croicionn 
'fheòla atadli, no guirein, no ball soiileir, 
agus gu"m bi e ann an croicionn Theòla 
cosmhuil ri plàigh luibhre; an sin bheirear 
e gu h-Aaron an sagTirt, no gu h-aon da 
mhic, na sag-artan. 

3 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigh 
ann an croicionn 'fheòla: agus an uair a 
bhios am fionnadh 's a' phlàigh air tionnd- 
adh gu bàu, agus a Nrios a' phlàigh r'a 
faicinn ni's doimhne na croicioun 'fheòla; is 
plàigh hiibhre a th'aim: agus amhaircidh 
an sagart air, agus gairmidh e neòghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an 
croicionn 'fheòla bàn, agiis gun e bld r'a 
fhaicimi ni's doimhne na "n croicionn, agus 
gun 'f hionuadh 'bhi air tionndadh gTi bàn ; 
an sin druididh au sagart a stigh esan air 
am hJieil a' phlàigh seachd làithean. 

5 Agus amhaircitlh an sagart air, air an 
t-seachdamh là: agus, feuch, ma tha" phlàigh 
'n a shealladh air stad, agus guu a' phlàigli 
'bhi 'sgaoileadh 's a' chroicionn ; an sm 
druididh an sagart a stigh e seachd làith- 
ean eile. 

6 Agiis amhaircidli an sagart air a rìs air 
an t-seachdamli là, agus, feuch, ma hhios a' 
phlàigh càil-eigin dorcha, agTis nach 'eil a' 
phlàigh air sgaoileadh "s a' chroicionn, gair- 
midh an sagart glan e: cha-neil ann ach 
guirein ; agus nighidh e 'eudach, agus bith- 
idh c glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a mach 
"s a' chroicionn, an dèigh dha bhi air 'fiiaic- 
inn leis an t-sagart a chum a ghlanaidh ; 
chithear e rìs leis an t-sagart. 

S Agus amhaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadli s a' 
chroicionn, an sin gairmidli an sagart e neò- 
ghlan: is luibhre a tKann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air duine, 
an sin bheirear e chum an t-sagairt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air: agus, 
feuch, ma tha. atadh bàn 's a' chroicionn, 
agus gu'n do thioundaidh e am fionnadh gu 
bàn, agus gxim hheil feoil bheò dhearg 's 
an atadh, 

I I Is seann luibhre a th'ann, ann au croi- 
cionn 'f heòla ; agus gairmidh an sagart e 
neòghlan, agus cha druid e stigh e, oir tlia 
e neòghlaii. | 

105 12 Agus nia bhriseas luibhre gu mòr a 
mach 's a' chroicionu, agus gu'n còmhdaich 
an luibhre croicionu an neach air am hheii 
a" phlàigh uile o 'cheann gn'throidh, ge b'e 
ball air an andiairc an sagart ; 

13 An sin bheir an sagart fainear: agus, 
feuch, ma chòmlidaich an luibhre 'flieoil 
uile, gainnidh e csan glan air am hheil a' 
phlàigh: thionndaidheadh e uile gu bàn; 
tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg ra 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an f heoil 
dheirg, agus gairmidli e neòghlan e ; oir 
tha 'n f heoil dhearg neòghlan : is luibhre 
a th'ann. 

16 Ach ma thig an f heoil dhearg air a h-ais 
a rìs, agus gn'n tionndaidhear gu bàn i, thig 
e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air: agus, 
feuch,ma tha" phlàigh air tioundadh gu bàn, 
an sin gairmidh an sagart esan glan air am 
hheil a' phlàigh : tha e glan. 

IS An fheoil mar an ceudna anns an robh^ 
cadhon 'n a croicionn, ueascaid, agus a 
leighiseadh, 

1 y Agus aig am bheO ann an àite na neas- 
caid' atadh bàn, no ball .'oillelr bàn, càU- 
eigin dearg, nochdai- d-o'n t-sagart e; 

20 Agus ma 'se 'n uair a chi an sagart e, 
feuch, gu bheil e r'a f haicinn ni's donnhue 
na'n croicionn, agus 'fhionnadh air a thionn- 
dadli gu bàn: gairmidli an sagart neògblan 
e: is plàigh luibhre a th'ann air briseadh a 
mach anns an neascaid. 

21 Ach nia dh'amhairceas an sagart air, 
agus, leuch, nach 'cil fionnadli bàn air 
bith ann, agus gun e ni's doimlme na'n 
croicionn, ach càil-eigin dorcha ; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachd làitLeaa 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
gu mòr 's a' chroicionn, an sin gairniidh an 
sagart e neòghlan; is plàigh a th'anu. 

23 Ach ma tha 'm ball soiUeir air stad 'n 
a àite, gun e air sgaoileadli, is neascaid 
loisgeach ath'aim;agus gairmidhan sagart 
glan e. 

24 Xo ma hhios feoil air hith aìtn, aig 
am bheil 'n a croicionu losgadh teth, agus 
gu'm bi anns anfheoil bheò a tha' losgadh 
ball bàn soilleir, càil-eigin dearg, no bàn; 

25 An sin amhaircidh an sagart air; agus, 
feuch,?)m tha "m fionnadli annsa' bhallshoill- 
eir air tionndadli gn bàn, agns e r"a f haic- 
inn ni's doimhne na "n croicionn ; is luibhre 
a th'ann air briseadh a mach anns an losg- 
adh : uime sin gainnidh an sagart neòghlan 
e ; is plàigh luibhre a tli"ann. 

26 Ach ma dh amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadli bàn air bith 
air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni"8 
doinihne na'n croicionn cilc, ach gu hheil e 
càil-eigin dorcha ; an sin druididh an sagart 
a stigh 6 seachd làithean. 

D 2 LEBHITICUS, XIII. 27 Agus amliaircidh an sagart air, air an j 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadh a mach g"u mòr 's a' chroicionn, an siu 
gairmidli au sagart neòghlan e; is plàigh 
hiibhre a th'ann. 

28 AgTis ma tha 'm ball soilleir air stad 'n 
a àite, gun e air sgaoileadh 's a' chroicionn, 
ach e càil-eigin dorcha ; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, ag-us gairmidh an sagart glau 
e ; oir is leanuachadh a th'anu o'n losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air a' 
cheann, no air an f heusaig ; 

30 An sin amliaircidli an sagart air a' 
phlàigh : agus, feuch, ma iha i r'a faicinu 
ni's doimhne na 'n croicionn, agus fionnadh 
tana buidhe innte; an sin gairmidh an 
sagart neòghlaii e : is càrr tioram a th'ann, 
eadhon luibln-e air a' cheann, no air an 
fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart air 
[)làigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i r'a 
l'aiciim ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
nnch 'eil fionnadli dubh sam bith innte; an 
siu druiclidh an sagart a stigh esan air am 
hheil plàigh a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaii'cidli ansagart air a'phlàigh 
air an t-seachdamh là, agus, feuch, nuir 'eil 
an càrr air sgaoileadh, agus nach 'eil fionn- 
adh buidhe sam bith ann, agus nach 'eil an 
càiT r'a fhaiciun ni's doimhne na'n croic- 
ionn; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr cha 
bhearr c; agus dmididh an sagartastigh 
esan air am bheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là amhaircidli 
an sagart air a chàrr: agus, feucli, nrar 'eil 
an càrr air sgaoileadli 's a chroicionn, no 
r'a f haicinn ni's doimlme na'u croicioun ; an 
sin gairmidh ansagart glan e: agusnighidh 
e 'eudach, agus bithidh e glan. 

35 Ach ma tha an càiT air sgaoileadh gu 
mòr 's a' chroicionn an dèigh a ghlanaidh; 

36 An sin amhaircidh an sagart air, agus, 
f juch, ma tlia an càrr air sgaoilcadh 's a 
chroicionn, cha-n iarr an sagartj fiqnnadh 
buidhe: tha e neògUau. 

37 Ach ma tha an càrr 'n a shcalladh air 
stad, agus ma tha fionnadh dubh air fàs 
svxas ann, leighiseadh an càrr, tha e glan : 
agus gairmidh an sagart glan e. 

38 Ma bhios mar an cevidna aig duine no 
aig nmaoi ann an croicionn am feòla buill 
shoillcir, cadhon buill bhàna shoilleir; 

39 An sin amhaircidh an sagart : ag-us, 
feuch, ma tha na buill slioilleir anu.an croi- 
cionn am fcòla odhar-bhàn, is leus teas e 
air fàs 's a' chroicionn: tha e gian. 

40 Agus au duine aig am bheil a cheann 
air faileadh, tha e maol: gidhcadh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'fholt air fail- 
eadh de'n clmid sin d'a cheann a' tha leth 
r"a eudan, tlm e maol-bhathaiseach; gidh- 
eadh tìm e glan. " ' ■ i 

lOÌS 42 Agus ma tha 'u a cheann maol, no 'n a 
bhathais mhaoil creuchd bhàu cail-eigin 
dearg; is luibhre a th'auu air fàs suas 'n a 
cheann maol, no 'n a bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air; agus, 
feuch, ma tha atadh no creuchdan bàn- 
dliearg 'n a mhaol cheann, no 'n a mhaol 
bhathais, inar a nochdar an luibhre ann an 
croicionu na feòla; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
gairmidh an sagart e neòghlan gii h-iomlan; 
tha a' phlàigh 'n a cheann. 

45 Agus an lobhar ù,ir ambheil a' phlàigh, 
reubar 'eudach, agus bithidh acheaun lom- 
nochd, agus cuiridh e folach air a bhil' 
uachdai-aich, agus glaodhaidli e, Neòghlan, 
neòghlan. 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' phlàigh 
air, bithidli e salach; tha e ueòghlan: gabh- 
aidh e còmhnuidh 'n a aonar; au taobh a 
muigh de'u champ bithidh 'iouad tàimh. 

47 Au t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla.e, 
no ma s eudach lìn 

48 Ma's aun a tha i 's an dfùth, no 's an 
iuneach, de lìou no dh'olainri, ma's ann'an 
croicionn, no ann au ui sam bith deauta de 
chroicionn: 

49 Agus ma tha 'phlàigh uaine no dearg 
's au eudacli, no 's a' chroicionu, aon chuid 
's an dlìith no 's au inneach, no ann au 
ni sam bitli deanta dcchroicionn; is plàigh 
luibhre a th'ami, agus feuchar i do'n t- 
sagart. 

.00 Agus amhaircidh au sagart air a' 
phlàigh, agus druididh e stigh an ni anns 
am bheil a' phlàigh seachd làithean. 

51 Agus amhaircidli e air a'phlàigh air an 
t -seachdamh là: ma tha 'phlàigii a:r sgaoil- 
eadli 's an eudach, aon chuid 's an dlìith no 
's au inneach, no ann an croicionn, no ann 
an obair sam bith deauta de ch.roicioun; is 
luibhre chnàmlianach a' phlàigh : tha e 
neòghlan. 

52 Loisgidli e uinic -siu an t-eudach, ma's 
dlìitli no inneach, ann au olainn no ann an 
lìon, no ni air bith dcanta de chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh: oir is luibhre 
chnàmhanacli a th'ann; loisgear e 's an 
teine. 

)'ò Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus, feuch, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil- 
eadh 's an eudach, aon chuid 's an cllìith, 
no 's an inneach, no anu an ni sam bith 
deanta de chroicionn; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibhan ni 
anns «' bheil a' phlàigh a nigheadh, agus 
di-uididh e stigli e seachd làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigh 
Jiu dèigli a nigheadb.: agns, feuch, mur do 

''mhìith a' phlaigh a dath, agus mur do 
sgaoil a' phlàigh, tlta e neòghlan; loisgidh 
tu 's an teine e: is cnàmhan 'an leth stigh e, 
iriaJs lom a stigh no muigh e. LEBHITICUS, XIV. 66 Agiis iiia dh'amhairceas an sagart, agus, 
feuch. gu hlu'il a' phlàigh càil-eigin dcrcha 
an dèigli a nigheadh ; an sin reubaidli e as 
an eudach i, no as a' chroicionn, no as an^ 
dlùth, no as au inneach. f _ 

57 Agns ma tha i r'a faicinn fatlia^t 's an 
eudach, aon chuid 's an dlùth, uo 's au in- 
neach, no ann an niaij.- bith deanta de chroi- 
cionn;/^ /i^rti^/isgaoilteach ath'ann: loisgidh 
tu le teine an ni anns o' hheil a' phlàigh._ 

5S Agus an t-eudach, ma's dlùth, no in- 
neach e, no ni air bith clcanta de chroicionn, 
a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh asda, an 
sin nighcar e an dara uair, agiis bithidh e 
ghm. 

59 /s e so lagh plàigii' na hiibhre ann an 
eudach olla no mi, anns an dlùth, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bith deanta 
de chroicuibh, chum a ghairm glan, no 
'ghairm neòghlan. 

CAIB. XIV. 
\ An lagli agms na li-iobairlenn leis an glanar 
an lohhar. 33 Comharan luibìire ann an ligh: 
48 mar a qhlanar an tigh sin. 

AGUS Ìabhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Bithidh so 'n a lagh do'n lobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e chmn an t-sa- 
g-aii't ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as a' 
champ; agus amhaircidh an sagart, agus, 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibhre 
anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagart gu'n gabhar 
air a shousan a tha gu 'bhi air a ghlauadh, 
dà eun bheò glilan, agiis fiodh seudair, agus 
scarlaid, agus hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu marbhar 
aon de na h-eòin ann an soitheach creadha, 
os ceann uisge mith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se e, 
agus am fioclli seudair, agnis an scarlaid, agus 
an hiosop, agus tumaidh e iad agus an t-eim 
beò, aun am fuil an eoiu a mharbhadh os 
ceann an \iJ.sge ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a tha gu bhi 
air a ghlanadh o'n luibhre, seachd uairean, 
agus gairmidh e glan e, agus leigidli e as an 
t-eun beò air aghaidh na macharach. 

S Agus nighicUi esan a tha gii 'bhi air a 
ghlauadh 'eudach, agus bearraidh e dh' e 
'fliionnadh uile, agus nighidh se e fèin ann 
an uisge, chum gu'm bi e glan : agus 'n a 
dhèigh sin thig e steaeh do'n champ, agus 
fanaidli e mach as a' bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh e 
uile f holt a chinn, agus 'f heusag, agus mail- 
ghean a sliùl, eadhon 'f hiouuacUi uile bear- 
raidh e cUieth : agus uighidh e 'eudach, 
nighidh e mar an ceuchia 'fheoil ann an 
uisge, agus bithicUi e glan. 

10 Agus air an ochdamh là gabhaicUi e dà 
uan fhirionn gun ghaoid, agus aon iian 
boirionu de'n cheud bhliadhna guu ghaoid, 

107 agus tri deich ean-annan de jjhlùr mìn niar 
thabhartas-bìcUi, measgta le h-olaidh, agus 
aon log olaidh. 

11 Agus nochdaicUi an sagart a ni glan e, 
an duine a tha r'a ghlauadh, agus na nithean 
sin an làthaù- an Tighearn', aig donis pàiU- 
imn a' choimhthionail: 

12 Agus gabhaidhansagart aonuan firionn, 
agus bheù- e seachad e mar ìobaii't-eusaon- 
tais, agus an log olaidh, agus luaisgicUi e iai 
mar thabhartas-luaisgte 'amfianuisan Tigh- 
eam'. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an àite 
's am marbh e 'n ìobairt-pheacaidh agus aa 
ìobaii't-loisgte, aims an ionad uaomh; oir 
mar is leis au t-sagart au ìobairt-pheacaidh, 
is amhuil sin an ìobairt-eusaontais: tha i 
ro naomh. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid de f huil 
na h-ìobairt-eusaontais, agnis cuiridh an 
sagart i air bàrr cluaise deise an neach a 
tha r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

15 Agus gabhaidh an sagart cuid de'n log 
olaidli, agus dòirtidh e i ann an glaic a 
làimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur deas 
's an olaidh a tha 'n a làimli chlì, agns crath- 
aicUi e cuid de'n olaidh le 'mheur, seachd 
uairean au làthair an Tighearu'. 

17 Agus de'n chuid eile de'n olaiclh a tha 
'u a làimh, cuiridh an sagart air bàrr cluaise 
deise an neach a tha r'a ghlanadh, agns air 
ordaig a làimhe deise, ag-us air ordaig a 
choise deise, air fuil na h-ìobaii-t-eusaontais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a tha 'n 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e aù' ceann an 
neach a tha r'a ghlanadh: agus ni an sagart 
rèite air a shon 'am fianuis an Tigheama. 

19 AgTis ìobraidh an sagart an ìobaii-t- 
pheacaicih, agus ni e rèite air a shonsan a 
tha r'a ghlanadh o 'neòghloine, agus 'n a 
dlièigh siu marbhaidh e 'n ìobaii-t-Ioisgte. 

20 Agus bheiraiisagartseachad au ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìcUa air an altair: 
ag-us ni an sagart rèite air a shon, ag-us 
bithidh e glan. 

21 Ag-us ma tha e bochd, agus nach mTainn 
e an uiread sin fhaghail; an siu gabhaidh e 
aon uan chum ìobairt-eusaontais gn 'bhi 
air a luasgadh, a dheanamh rèite air a shon, 
agus aon deiclieamh earrann de phlùr mìn 
measgta le h-oIaicUi, mar thabhartas-bìdh, 
ag-us log olaicUi; 

22 Agus dà thm'tur, no dà cholmiian òg, 
mar is un-aiun e fhaghaiI;agusbithicUi fear 
cUiiubh 'n a ìobairt-pheacaicìh, agus am fear 
eile 'u a ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
air sou a ghlanaidh, chum an t-sagairt, gu 
doras pàilliuin a' choimhthionail, au làthair 
an Tighearna. 

24 AgTis gabhaicUi an sagart uan ua h- 
ìobairt-eusaoutais, agus au log olaidh, agus LEBHITIGUS, XIV. liiaisgidli an sagart iad mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna. 

25 Agns marbhaidh e uan na h-ìobairt- 
eusaontais, agus gabhaidh an sagart cuid 
de fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agaxs cuir- 
idh e i air bàrr cluaise deise an fhir a tha 
r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise. 

26 AgTis dòirtidh an sagart cuid de'n 
olaidh aun^an glaic a làimhe clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid de'n olaidli a tha 'n a làimh chlì 
seachd uairean 'am fianuis an Tighearna. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid de'n olaidh 
a tlm 'n a làimh, air bàrr cluaise deise an 
fhir a tha r'a ghlanadh, agus air ordaig a 
làimhe deise, agiis air ordaig a choise deise, 
air ionad fola na h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile de'n olaidh a tha 'an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an 
fliir a tha r'a ghlanadh, a dheanamh rèite 
air a shon 'am fianuis an Tighearna. 

30 Agus ìobraidh e fear de na turtuir, no 
de na columain òga, mar is urrainn e 
fhagliail; 

31 Eadhon an ni is urrainn e fhaghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile mar ìobairt-loisgte, niaille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart rèite air a 
shonsan a tha r'a ghlanadh, 'am fianuis an 
Tighearna. 

32 So lagh an fhir anns (£ hheil plàigh na 
luibhre, neach uach ruig a làmh air an n.i 
sin a bhuineas d'a, ghlanadh, 

33 Agiis labhair an Tigliearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agns a 
clmireas mi plàigh hiibhre ann an tigh 
fearainn bhur seilbhe; 

35 Agus gu'n tig esan d'am buin an tigh 
agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag ràdh, A 
rèir mo bharail-sa tha mar gu'm bu phlàigh 
luibhre 's an tigh: 

36 An sin àitlmidli an sagart dhoibh an 
tigh fhahnhachadli mun tèid an sagart a 
stigh ann a dh'fhaicinn na plàigh; chum 
nach deanar gach ni a tha's, an tigh neò- 
ghlan: agus 'n a dlièigli sin thèid an sagart 
a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, agais, 
feuch, ma hhitheas a' phlàigh ann am ball- 
aibh an tighe, le stiallaibh domhain, càil- 
eigin uaine no dearga, a tha r'am faicinn 
ni's ìsle na 'm balla: 

38 An sin thèid an sagai't a mach as an 
tigh gu dorus an tighe, agus blieir e fainear 
an tigli a dlitinadli suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an t- 
seachdamh là, agus amhaircidh e: agus, 
feuch, mabhithoas a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am ballaibh an tighe; 

40 An sin àithnidh au sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a' hheil a' phlàigh, 

108 agus tilgidh iad ann an àite neòghlan iad 
an taobh a mach de'n bhaile. 

41 Agus bheir e fainear an tigh a sgrìobadli 
air an taobh a stigh mu'n cuairt,ag-us tilgidh 
iad a mach an duslach a sgrìobas iad deth, 
an taobh a muigh de'u bhaile gu àite 
neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agua 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad; 
agus gabhaidh e criadh eile, agus còmh- 
daichidh e thairis an tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a rìs, agus ma 
bhriseas i mach 's an tigh, an dèigh dha na 
clachan a thoirt air falbh, agus an dèigh 
dha an tigh a sgrìobadh, agus an dèigh 
dha a chòmhdachadli thairis le crèidh; 

44 An sin thig an sagart agus amhaircidh 
e, agus, feuch, ma tha 'phlàigh air sgaoil- 
eadh 's an tigh, is luibhre chnàmhain i 's 
an tigh ; tha e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a clilachan, 
agus 'f hiodh, agus criadh an tighe uile: agus 
bheir e fainear an giiilan a mach as a' bhaile 
gu h-ionad neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a stigh do'n 
tigh rè na h-ìiine a dliruidear suas e, neò- 
ghlan g-u feasgar. 

47 Agiis nighidh esan a luidheas anns an 
tigh 'eudach: agus nighidh esan a dh'itheas 
anns an tigh 'eudach. 

48 Agus ma thèid au sagai-t a stigh, agus 
gu'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sgaoil a' phlàigh 's au tigh, an dèigh an 
tigh a chòmhdachadh thairis; an sin gair- 
midh an sagart an tigh glan, a chionn gu'n 
do leighiseadli a' phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a ghlan- 
adh dà eun, agus fiodh seudair, agus scar- 
laid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e aon de na h-eoin ann 
an soitheach creadha, os ceann uisge ruith. 

61 Agus gabhaidli e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, ag-us an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidli a mharbhadh, agus anns an 
uisge ruith; agus crathaidh e i air an tigh 
seachd uairean. 

52 AgTis glanaidh e an tigh le fuil an eoin, 
agus leis an iiisge ruith, agus leis an eun 
bheò, agus leis an fhiodh slieudair, agus 
leis an hiosop, agiis leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an taobh 
a macli de'n bhaile, air aghaidh na mach- 
ai-ach, agiis ni e rèite air son an tighe: agus 
bithidli e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè de phlàigh 
luibhre, agus de chàrr, 

65 Ag-us air son luibhre eudaich, agus air 
son tighe, 

66 Ag-us air son ataidh,agus airson guirein, 
agus air son buill shoilleir; 

57 A theagasg c'uin a hhitheas e neòghlan, 
agus c'uin a hhitheas e glan: is e so lagh na 
luibhre. LEEHITICUS, XV. CAIB. XV. 1, 19 Neòghloine le silikhibh: 13, 28 Jlar a 
ghlanar iad. 

4 GUS labhair an Tigheam ri Maois, 
uTi. asns ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloian Israeil, agus abraibh 
riu, 'X \iair a bhios aig duine sam bith 
sUteach o "fheoU, air son a shiltich hithidh 
e neòghlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'n a shilteach: 
ma sMeas 'f heoil a mach a sileadh, no ma 
dhiìinear 'f heoil suas o shilteach, i« e so a 
neòghloine. 

4 G-ach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bithidh i neòghlan : agus 
gach ni air an suidh e, bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r"a leabaidh, 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèin anu an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas aii- ni mm hith 
air an do shuidh neach air am bheU silteach, 
Dighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèiìi ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se e fein ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

S Agus ma tUIgeas esan air am bheU 
silteach smugaid airsan a tha gian. an sin 
nighidh e 'eudach, agus ionulaididh se e 
fein ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan. 

10 Agus gach neaeh a bheanas ri ni sam 
bith a bha foidhe, bithidh e neòghlan gu 
feasgar: agus esan a ghiìdaineas a h-aon 
air hith de na nithibh sÌQ,nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

11 Agus gach neach ris am bean esan air 
am bheil siìteach, agus nach d'ionnlaid a 
làmhan aTin an uisge, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an nisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadlia ris" am 
bean esan air am ,bheU sUteach, brisear e: 
agus gach soitheach fìodha, nighear ann an 
uisge e. 

13 Agus an nair a ghlanar esan air am 
bheU sUteach o "shUteach, an sin àirmhidh 
e dha fèiu seachd làithean aù- son a ghlau- 
aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh e 'f heoil ann an uisge ruith, agus 
bithidh e glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e dha 
fèin dà thui-tur, no dà choluman òg, agus 
thig e an làtliair an Tigheama, gu doms 
pàiìliuin a' choimhthionaU, agus bheir e iad 
do'n t-sagai-t. 

15 Agus ìobraidh an sagart iad, aou diubh 

109 mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon eUe 
mar ìobairt-loisgte: agus ni an sagart rèite 
air a shon an làthair an Tigheam' a thaobh 
a shUtich. 

16 Agusniadh'fhalbhasashìol-ginodhuine 
sam bith, an sin nighidh e 'fheoU uUe ann 
an uisge, agus bithidh e neòghlan gu feas- 
gar. 

j 17 Agus gach eudach, agus gach croidonn 
air am bi an sìol-gin, nighear e ann an'uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

18 Jlar an ceudna a' bhean leis an luidh 
fear le sìol-gin, nighidh iad araon iad fein 
ann an uisge, agus bithidh iad neòghlan gu 
feasgar. 

\ 19 Agus an uair a bhios sUteach air mnaoi, 
agus gur fuU a bhios 'n a sUteach 'n a feoU, 
seachd làithean cuii-ear air leth i; agus 
gach neach a bheanas rithe, bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 
20 Agus gach ni air an luidh i 'n uair a 
chuirear aù- leth i, bithidh e neòghlan: gach 
ni mar an ceudna air an suidh i, bitMdh e 
neòghlan. 

I 21 AgTis gach neach a bheanas r'a leabaidh, 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e ftin 
ann an uisge, agus bithidh e neòglUan gu 
feasgar. 

I 22 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith air an do shuidli i, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 Agus ma hh ios e air a leabaidh, no air 
ni sam bith air an suidh i, 'n uair a bheanas 
e ris, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

24 Agus ma luidheas fear sam bith maiUe 
rithe, agus gu'm bi a fuU-mìos air, bithidh 
e neòghian seachd làithean, agus bithidh 
gach leabadh air an luidh e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a sUteach fola air 
mnaoi mòran de làithibh, cha-n ann 'an àni 
a dealachaidh, no ma shileas e an dèigh àm 
a dealachaidh, bithidh uUe làithean sihdh 
a neòghloine mar làithean a dealachaidh: 
bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadh aii- an luidh i rè uUe làith- 
ean a sUtich, bithidh i dh"i mar leabaidh a 
dealachaidh: agus gach ni air an suidh i, 
bithidh e neòghlan, a rèir neòghloine a 
dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ris na nith- 
ibh sin, bithidh e neòghlan; agus nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se efèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

2S Ach ma ghlanar i o 'silteach, au sin 
àirmhidli i dli'i fèin seachd làithean, agus 
an dèigh sin bithidh i ghin: 

29 AgTis air an ochdamh là gabhaidli i 
dh"i fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agus bheir i iad a dh"iounsuidh an t-sagairt. 
gu doms pàiUiiiiu a' choùnhthionaU: 

30 Agus ìobraidh an sagart aon diuhh 
mar ìobairi^pheacaidh, agus an t-aon eiie 
mar ìobaii-t-loisgte; agxis ni an sagart reite LEBHITIOUS, XVI. air a son an làthair an Tighearna, air son 
siltich a neòghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil 
o'n neòghloine, chum as nacli bàsaicli iad 
'n an neòghloine, 'n uair a thruailleas iad 
mo phàilliuu sa a tha 'n am measg. 

32 Is e so lagh an fìdr air am bheil 
silteach, ag-us an fhir sin aig an tèid a shìol 
uaith, agus a shalaichear leis; 

33 Agus na mìià a bhios gu tinn anu an 
àm a dealachaidh, agus an neach sin air 
am bi silteach, au f hir, agus na mnà, agus 
an duine sin a luidheas leatha-sa a tha 
neòghlan. 

CAIB. XVI. 

11 lobairl-pheacaidh an àrd-shagairt. 20 Am 
hoc -rjaibkre aleigeadhasbeò. 29 Fèill a' ghlan- 
aidli. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois an 
dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, an 
uair a thug iad scachad tabhartas an làthair 
an Tighearna, agns a bhàsaich iad: 

2 Agus thubhairt an Tighearu ri Maois, 
Labhair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nacli tèid e anns gach àni a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stigh de'n roinn- 
bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a tha 
air an àirc; a clmm nach bàsaich e: oir 
foillsichidh mise mi fèiu ann an neul air a' 
chaitliir-thròeair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n ionad 
naonih: le tarbh òg chum ìobaii-t-pheacaidh, 
agus reithe chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomh cuiridh e air, 
agus bithidli na brigisean anairt aige air 
'f lieoil,agus leisa' chrios anairtcrioslaichidh 
se e fèin, agus cuiridh e an crìiu-auairt air: 
is èididh naomlia iad sin; air an aobhar sin 
ionnlaididli e 'fheoil ann an uisge, agus 
cuiridh e air iad. 

5 Ag-us choimhthoinal chloiun Israeil 
gabhaidh e dà bhoc o na gabhraibh chum 
ìobairt-plieacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-Ioisgtc. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh a hhios air a shou fèin: 
agus ni e rèite aii- a shon fèiu, agus air son 
a thighe. 

7 Agus gabhaidli e an dà bhoc-gaibhre, 
agus uochdaidh e iad an làthair an Tigh- 
earna, aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aarou croinn air an dà 
bhoc ; aon chraun air son an Tighearna, 
agus crann eile air son a' bhuic a tlieid as. 

9 Agus bheir Aarou leis am boc air an do 
thuit an crann air son an Tighearna, agus 
ìobraidli se e mar ìobairt-pheacaidh. I 

10 Ach am boc air an do thuit an crann , 
gu'n leigteadh as e, nochdar bcò e an làtliair 
an Tighearna, gu rèite a dheanamh leis, 
chum a leigeadh as saor do'n f hàsach. 

11 Agus bheir Aarou leis tarbh na li-ìo- 
bairt-pheacaidh, a hhios air a shon fèin, 
agus ui e rèite air a shon fèin, agus air son 

110 a thighe; agus marbliaidh e tarbh na h- 

j ìobairt-plieacaidh, a hhios air a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a dh'èibh- 
libh teine o'n altair an làthair an Tigheama, 
agus làn a ghlac de thùis dheadh-bholaidh 

: pronnta gu mìn, agus bheir e 'n taobh a 
stigh de'n roinn-bhrat e. 

j 13 Agus cuiridh e an tùis air an teine an 
làthair an Tighcarna, chum gu'n còmhdaich 
neul na tùise a' chaithir-thròcair a tlia air 
an Fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e de fhuil an tairbh, 
agus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir- 
thròcair chuni na h-àird an ear: agus fa 
chomhair na caithir-thròcair crathaidh e 
de'n f huil seachd uairean le 'mheur. 

I 15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-i)heacaidli a hhitheas air son an 
t-sluaigh,agus bheire 'f huil an taobh a stigh 
de'n roiunbhrat, agus ni e r'a fliuil-san mar 
a rinn e ri fuil an tairbh, agus crathaidh e i 
air a' chaithir-thròcair, agus fa chomhair 
na caitliir-tliròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an ionaid 
naoimh a thaobhneòghloine chloinn Israeil, 
agus a thaobli an seachran 'nam peacaidhibh 
gTi lèir: agus mar so ni e air son pàilliuin a' 
choimhthionail a tha 'chòmhnuidh maille 
riu, ann am meadhou an neògliloiue. 

17 Agus duine sam bith cha blii ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid e 
'dheanamh i-èite 's an ionad naomh, gus an 
tig 6 mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son a thighe, 
agus air son uile choimhtliionail Israeil. 

18 AgTis thcid e macli a dh'ionnsuidh na 
h-altaracli a tha 'ni fìanuis an Tighearna, 
agus ni e rèite air a son; agus gabhaidli e 
de fhuil an tairbh, agus de fhuil a' bhuic, 
agus cuiridh e i air adhaircibh na h-altarach 
mu'n cuairt. 

19 AgTis crathaidh e oirre de'n fliuil le 
'niheur seachd uairean, agus glaiiaidh e i, 
agus naomhaichidh e i o neòghloine chloinn 
Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamh 
rèite air son au ionaid naoiuili, agus air son 
l)àilliuin a' chomihthionail, agTis air son na 
h-altarach, bheir e leis ani boc-gaibhrebeò: 

21 Agus cuiridh Aarou a dhà làimh air 
ccanii a' bhuic blieò, agnis aidicliidli e os a 
clieann uile lochdan chloinu' Israeil, agus an 
uile sheachrain 'n ani peacaidhean gu lèir, 
agus cuiridh e iad air ceann a' bhuic, agus 
cuiridh e air falbh e le làinih duine ioni- 
thuidh dò'n fhàsach. 

22 Agus giùlaiuidh aiii boc-gaibhre air fèiu 
an lochdan gu lèir gufearauu air leth: agus 
leigidli e air falbli ani boc 's an fhàsacli. 

23 AgTis thèid Aaron a steach do phàiUiun 
a' choimlithionail, agus cuiridh e dheth an 
èididli anairt, a chuir e air an uair a chaidh 
e steach do'u ionad naomli, agus fàgaidh e LEBHITICUS, XVII. 

24 Agus ionnlaididli e 'fheoil ann aniiisge nibarhhas tarbi., no uan, no gabhar aiuis a" 
's an ionad naomh, agns cuiridh e air cliamp, no 'mharbhas e mach as a' champ, 
'èididh, agus thig e mach, agus ìobraidh ' 4 Agus nach toir e gu donis pàiUiuin' a' 
e "ìobairt-loisgtefèin.agus ìobaii-t-loisgte an ' choimhthionail,gutabhartasathoirtseachad 
t-sluaigh:agusnierèiteairashonfèin,agus don Tighearn air beulaobh pàilliuin' an 
air son an t^sluaigh. j Tigheai-na, cuirear fnil as leth au duine sin, 

25 Agus saill na h-ìobairt-pheacaidh loisg- , dhòirt e fuil; agus gearrar as an duine sin 
idli e air an altair. j o mheasg a shluaigh : 

26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre ; 5 Chum as gu'u toir clann Israeil an ìob- 
mar bh4)c saor, nighidh e 'eudach, agus airtean,a dh ìobras iad a muigh 's a' mhach- 
ionnlaididh e 'f heoil ann an uisge ; agus air, eaclhon gu'n toir iad a chum an Tigh- 
'n a dhèigh sin thèid e do'n champ. ; earn iad, gu dorus pàdliuin a' choimhthio- 

27 Agus an tai-bh air son na h-ìobairt- j nail a dh'iomisuidh an t-saga'rt, agus gii'n 
phcacaidh, agus am boc-gaiblu-e air son na i ìobair iad mar ìobairteau-sìtli iad do'n 
h-ìobaii-t-phe:ìcaidli, d'au d'thugadh am fuil Tighearn. 

a steach a chiun rèite a dheauamh 's an 6 Agiis crathaidh an sagart an f huil air 
2c>??af/naomh,bheirear a machiad an taobh altair an Tigheama, aig donis pàilliuiu a' 
a nmigh de'n champ ; agus loisgidh iad 's choinihthionail, agns loisgidh e u t-saiil a 
an teine au croicinnean, agus am feoil, agus chum fàile chùbhraidh do'n Tighearu. 
an aolach. | 7 Agus cha -u ìobair iad ni's niò an iòbairt- 

2S Agus esan a loisgeas iad, nighidli e 'eu- ean do dhiabholaibh,'an dèigh an deachaidli 
dach, agTis ionnlaididh e 'f heoil ami an iad le strìopachas : Bithidh so 'n a reachd 
uisgc, agus 'n a dhèigh sin thèid e do'a j dhoibh gii sìorruidh air feadh an ginealach. 
champ. I 8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air bith 

29 Agus bithidh so dhuibh "n a ordiigh gu ' de thigh Israeil, no de na coigrich a bhios 
sìorruidh : Anns an t-seaclidamh uiìos, air air chuaii't 'n 'ur measg, a bheir seachad 
an deicheamh là de'n mhìos, irioslaichidh tabhartas-loisgte no ìobairt, 

sibh bhur n-anaman, agus obair sam bith 9 Agus nach toir e gu dorus pàilliuin a' 
cha deau sibh, aon cli uid esan a tha de choimhthionail, a chum 'ìobradh do'n Tigh- 
mhuinntii-bhurdù.thchafèin,no'ncoigreach earn; gearrar eadlion an duine sin as o 
a tha air chuairt 'n 'm- measg ; j mheasg a shluaigh. 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air \ 10 Agiis ge b'e duiue de thigh Israeil, no 
bhur son, chum bhui- glanaidh : o bhur j de na coigTÌch athaairchuairt'n'm-mc:isg, 
peacaidhean gu lèii- an làthair an Tigheanìa a dli'itheas gnè sam bitli fola ; cuiridli mise 
glanar sibh. ; mo ghnìds an aghaiclh an anama siu a 

31 Bithidh e 'n a shàbaid tàimh dhuibh, dh'itheas fml, agus gearraidh mi as e o 
agus irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le mheasg a sliluaigh. 

ordugli sìorruidh. ; 1 1 Oir tha beatha na feòla 's an fhuil, agus 

32 Agus ni an sagart a dliimgas e, agus a thug mi dhuibh i air an altair, a dheanamh 
choisrigeas e gu frithealadh ann an àit rèite air son bhur u-anamau: oir is i 'u 
'athar, an rèite: agus cuiridh e air anèididh fhiiil a ui rèite air son an anama. 
anairt, cadhon an tmsgan naomh. j 12 Uime sin thubhairt mi ri clomn Israeil, 

33 Agus ni e rèite air son an ionaid ro Cha-n ith anam sam bith agaibh fuil, ui niò 
naoinih, agus air son pàiUimn a' choimh- 1 a dh'itheas an coigreach fuil, a bhios air 
thionaU, agus air sou na h-altarach ni e chuairt 'n 'ur measg. 

rèite ; mar an ceudna air son nan sagart, j 13 Agus ge b'e duine air bith de chloinn agus air son uile shluaigh a' choimhthionail 
ni e rè?te. 

34 AgiTS bithidh so dhuibh 'n a ordugh 
sìomiidh. chiuu rèite a dheanamli air son 
chloinn' Israeil, as leth am peacaidliean gu 
lèir aou uair 's a' bhliadhna. Agns rinn e Israeil, no de na coigrich a bhios air chuaii t 
'n 'ur mea.sg, a ni sealg agus a ghlacas 
beathach no eiin a dlifheudar itheadh ; 
dòh-tidh e mach 'f huil, agus còmhdaichidli 
e le duslach i. 
14 Oir is i beatha gach uile f heòla a fiiil ; mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. | tha i air son beatha dh i : uime sin thubh- 
n i TTJ YTTTT i ^^^^ cloiuu Isracil, Cha-n ith sibh fnil 

AVli. j f^^].^ Ijj^Jj . Q-j, ^ beatha gach fcòla 

IMu n ionad anns an còir ìohairlean lolradh. fuil . gach neach a dh'itheas i, geaiTar 
10 Cha-n pmidar fuil itheadh, lo no feoil « I .ic p 

reubadh le fiadh-bhealhaichibh. I ,,'a i ji ••xi 

j 15 Agus gach anam a dli itheas au ni a 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag bhàsaicheas dhcth fein, no a reubadh le 
ràdh. 1 Jiadh-hhcathaich ihh, (mas neach e a nigac h 

'2 Labhair ri h-Aaron, agus r a mhic, agus ; 'u 'ur tìr fèin, no coigi-each) nighidh e 'cu ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, So an 
lu a dh àithn an Tigheam, ag ràdh, 
3 Ge b'e duiue air bith de thigh Israeil, a 
lU dach agus ionulaididh se e Jtin ann an 
uisge, agus bithidh e neòglilan gu feasgar ; 
an sin bithidh e glan. LEBHITICUS, 
16 Ach mur nigli se e, agus mur ionnlaid | 
e 'fheoil; an sin giùlainidh e 'aingidheachd. 

CAIB XVIII. 
6 Mu phòsaclh mi-laghail. 19 Mu anamiann- 
aihh gràineil. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Is mise an Tighearn bhur Dia. 

3 A reir ghnìomharan tire na h-Eiphit 
anns an robli sibh a cliòmhnuidh, cha dean 
sibh ; agus a rèir ghniomharan tire Chan- 
aain gus am hheil mise 'g 'ur tabliairt, clia 
dean sibh ; ni mò a glihiaiseas sibh 'n au 
orduighibh. 

4 Ni sibli mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu giuasad annta : 
Is mise an Tighearn bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan agus 
mo bhreitheanais ; nithean ma ni duine, 
bithidh e beò annta : Is mise an Tighearn. 

6 Gha tig a h-aon agaibli am fagus a dli'aon 
neach a tha dlìith dha ann an dàimh, a chum 
a nàire a leigeadh ris: Is mise an Tighearn. 

7 Noclid d'athar, no nochd do mhàthar, 
clia leig thu ris ; is i do mliàthair i, cha leig 
thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà d'atliar cha leig thu ris : is 
e nochd d'atliar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn d'athar, no 
nighinn do mhàtliar, co dhiubh a rugadh i 
aig an tigh, no 'rugadh a mach i, eadhon 
an nochd-san cha leig tliu ris. 

10 Noclid nighinn do mhic, no nighinn do 
nighinn, eadhon an noclid-san cha leig thu 
ris : oir is e an nochd-san do nochd fèin. 

11 Noclid nighinn mnà d'athar, a ghineadh 
le d'athair, {is i do phiuthar i) cha leig thu 
ris a nochd-sa. 

12 Gha leig thu ris noclid peatliar d'athar : 
is i banacharaid ro dhileas d'atliar i. 

13 Gha leig thu ris nochd peathar do mhà- 
thar: oir is i banacliaraid ro dhìleas do mlià- 
thar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar d'athar, 
cha tig thu 'm fagus d'a mlmaoi : is i bean 
bhràthar d'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna ; is i bean do mhic i, cha leig thu 
ris a nochd. 

16 Gha leig thu ris nochd mnà do bhràthar: 
is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris noclid mnà agus a h- 
ighinn, ni mò a ghabhas tu nigliean a mic, 
no nigliean a h-igliinn, a chum a noclid a 
leigeadh ris ; oir is iad a banachairdean dil- 
eas iad ; is aingidheachd e. 

18 Ni mò a gliablias tu bean maille r'a 
piutliair, a clium a buaireadh, a leigeadh 
ris a nochd, a tliuillsadh air an tè eile, am 
feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus do 

112 XVIII, XIX. 

mhnaoi a leigeadh ris a nochd, an uair a 
chuirear air letli i air son a neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum tha 
fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air uith de 
d' shliochd dol troimh 'n teine do Mholech 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do Dhè : 
Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu le firionnach mar le boir- 
ionnach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh sam 
bith gu d' thruailleadh fèin leis ; ni mò a 
sheasas bean sam bith roimh ainmhidh gu 
luidhe sios da : is amhluadh e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an aon sani 
bith de na nithilih sin : oir anns na nithibh 
sin uile thruaiU na cinuich sin iad fèin, a 
thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann : uime 
sin leanaidh mi 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh ani fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh 
aon air hith de na gràineileachdaibh sin ; 
aon chuid ueach air bith d'ur cinneacli fèin, 
no coigreach a bhios air chuairt 'n 'ur measg : 

27 (Oir na gràineileaclidan sin uile rinn 
daoine na dùthcha, a hha roimhibh, agua 
tha 'm fearann air a thruailleadh.) 

28 Ch um nach sgeith am fearann sibhse mach 
mar an ceudna, 'n uair a thruailleas sibh e, 
mar asgeith e machnacinnich a&Aaroimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith de na 
gràineileachdaibh ud, eadhon na h-auaman 
a ni iad, gearrar as iad o mheasg an sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduighean, 
a chum nacli dean sibh aon air bith de na 
gnàthannaibh gràineil ud, a rinneadh roimh- 
ibh, agus nach truaill sibh sibh fèin annta : 
Is mise an Tighearn bhur Dia. 

CAIB. XIX. 

Laghan àraidh air am mìneachaclh. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
radh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn' Israeil 
uile, agus abair riu, Bithibh naomha : oir 
tha, mise an Tighearn bhur Dia naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus bhur 
n-athar air gach duine agaibh, agus gleidh- 
ibh mo shàbaidean : Is mise an Tighearn 
bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu Ii-ìodholaibh, 
agus na deanaibh diathan leaghta dhuibh 
fèin : Is mise an Tighearu bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras siljh ìobairt thabhart- 
asan-sìtli do'n Tighearn, ìobraidh sibh i 
d'ur toil fèin. 

6 'S an là sin fèin anus an ìobair sibh i 
ithear i, agus air an là màireach : agus ma LEBHITICUS, XX. mhaireas a blieag dh'i gus an treas là, 
loisgear 's an teine e. 

7 Àgus ma dh'ithear e idir air an treas là, 
is gràineil e ; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, giiil- 
ainidh e 'aingidheachd, a cliionn gn'n do 
nihi-naomhaich e ni coisrigte an Tighearna: 
agus gearrar an t-anam sin as o 'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha bliuain thu gu buileach 
oisinnean d'acliaidh, ni mò a chruinnicheas 
tu diogliluim d'fhogharaidh. 

lOAgus chatur-lom tliu d'f hìon-lios, ni mò a 
cliruinniclieas tumYefhìon-dliearcan d'fhìon- 
lios; do'n bhochd agus do'n choigreach fàg- 
aidli tu iad : Is mise an Tighearn bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh breug, 
no 'mheallas aon agaibh a chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air m'ainm- 
sa gu breugach, ni mò a mhi-naomhaicheas 
tu ainm do Dhè: Is mise an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart air do clioimh- 
earsnacli, ni mò a ni thu reubainn air: 
cha-n fhan duais an fhir-thuarasdail maille 
riut rè na h-oidliche gu maduinn. 

14 Cha mhallaichthu'mbodhar, agus roimh 
'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, ach bitli- 
idh eagal do Dhè ort: Is mise an Tighearn. 
15Chadeansibheucoirsambithannambreit- 
heanas; cha bhi suim agad do ghnìiisanfZMme 
bhochd,nimò a bheir thuurram do glmìiisan 
duine chumhachdaich ; ann an ceartas bheir 
tliu breth air do choimhearsnach. 

16 Cha tèid thu mu'n cuaìrt mar fhear 
tuaUeisammeasgdoshluaigh; nimò a sheasas 
tu an aghaidh fola do choimhearsnaich: Is 
mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair ann 
ad chridhe: air gach aon chor cronaichidh 
tu do choimhearsnacli, agus cha-n fhuiling 
thu peacadh air. ) ■, y.^.. ,- - 
■i.S Cha dean thu dioghàrtas, ni mò bhios 
falaclid agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin: Is mise an Tighearn. 
19Gleidhidh sibhmoreachdan: Chaleigthu 
le d' sprèidh siolacliadh le gnè eile ; Clia chuir 
thu d'fhearannlesìolmeasgta: nimòachuire- 
ar umad eudach measgtade olainn agas de lion 

20 Agus ge b'e neach a luidlieas gu coll- 
aidh le mnaoi a tha 'n a ban;4i'àill fo 
chean^il-pòsaidli aig fear, agus nach d'fhuas- 
gladh idir, ni mò a thugadh saorsa dh'i, 
sgiìirsar i: cha cliuirear gu bàs iad, a chionn 
nach robh i saor. 

21 Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tigliearn, gu dorus pàilliuin a' choimlithio- 
nail, eadhon reithe mar iobairt-eusaontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-ìobairt-eusaontais an làthair an 
Tighearna, au- son a pheacaidh a rinn e : 
agus maithear dha a pneacadh a rinn e. 

113 23 Agus an uair a thig sibh do'n fhearann 
agus a shuidhicheas sibli gach gnè chraobh 
air son bidh, an sin measaidli siblr an toradh 
mar ni neo-thimcliioU-ghearrta: tri bliadhna 
bithidh e dhuibh mar ni neo-thimchioU- 
ghearrta : cha-n ithear dhetli. 

24Ach air a' cheathramh bliadhna bitliidh a 
thoradli uile naomh,chum cliu do'n Tighearn. 

25 Agus air a' chùigeamli bliadlma ithidh 
sibh d'a thoradh, chum as gu'n toir e a chin- 
neas duibli: Is mise an Tighearn bhur Dia. 

26 Cha-n ith sibh ni sam bith leis an,, 
fhuil : ni mò a s^nàtliaicheas sibh drui^tì^' "\i 
eaclid, no 'sheallas sibh air amannaibh. jTl^^L J 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt oisinnean 
bhur ceann, ni mò a nihilleas tu oisinnean 
d'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 'n 
'ur feoil air son nam marbh, ni mò a chuireas 
sibh comliaradli sam bith oirbh : Is mise an 
Tighearn. 

29 Na truaill do nighean, a thoirt oirre 
bhi 'n a strìopaich ; a clium as nacli toirear 
am fearann gu strìopachas, agus nach lìonar 
an dùthaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh siblr mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

31 Na biodli suim agaibh dhiubh-san aig 
am bheil leannain-shìth, agiis na h-iarraibh 
a dh'ionnsuidlr luchd-fiosachd, gu 'bhi air- 
bhur truaiUeadh leo : Is mise an Tighearn 
bhur Dia. 

32 An làthair a' chinn lèith èiridh tu suas, 
agus blieir tlm urram do ghnùis an duine 
aosda, agus bithidli eagal do Dhè ort : Is 
mise an Tighearn. 

33 Agus ma bliios coigreach air chuairt 
maiUe riut 'n 'ur tìr, cha bhuin sibli gu 
cruaidli ris. 

34 Mar neach a rugadh 'n 'ur measg bith- 
idh dliuibhse an coigreacli a tlia air chuairt 
maiUe ribh, agus gràdhaichidh tu e mar 
thu fèin ; oir bha sibh fèiu 'n 'ur coigrich 
ann an tir na h-Eiphit : Is mise an Tighearu 
bliur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann ani 
breitheanas, ann an slait-thomhais, ann an 
cudthrom, no ann an tomhas. 

36 Meidlrean cearta, clachan-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart bith- 
idli agaiblr : Is mise an Tigheam bhur Dia, 
a tliug siblise mach à tìr na h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo reaclidan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibli iad : Is mise an Tighearn. 

CAIB. XX. 

1 Mu shliochd a thahhairl do Mholech. 6 Mu 
mMdnntir aig am bheil lcannain-shìih. 9 Mu 
neach a mhallaicheas 'aihaìr no 'mhàthair, dl'C. 

AGUS labhaii an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, LEBHITICUS, XXI. 2 A. rìs, their tliu ri cloinn Israeil, Ge b'e 
air bitli e de cliloinn Israeil, no de na coig- 
rich a tha air chuairt ann an Israel a 
bheir a blieag d'a shliochd do Mholech, 
cuirear gu cinnteach gu bàs e, clachaidh 
shiagli na dùthcha e le clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnìiis an aghaidh 
an duine sin, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh ; a chionn gu'n d'thug e 
d'a shliochd do Mholech, a slialachadh 
m'ionaid naoimh-sa, agus a thruailleadh 
m'ainme naoinih. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh na 
dùthcha air chor sam bitli an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd do 
Mholech, agus nach marbli iad e; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an duine sin,agus an aghaidli atheagh- 
laich, agus gearraidh mi as e, agus iadsan 
uile a tlièid le strìopachas 'n a dhèigh, a 
dheanamh strìopachais le Molech, o mheasg 
an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dli'ionnsuidh luchd fiosachd, 
gu dol le strìopachas 'u an dèigh, cuiridh 
mise rao ghnùis an aghaidh an anama 
sin, agus gearraidh ini as e o mheasg a 
shluaigh. 

7 Naomhaicliibh sibh fèiu uime sin, agus 
bithibh uaomha: oir is mise an Tighearu 
blmr Dia. 

8 Agus gleidhidh sibli mo reaclidan, agTis 
ni sibli iad: Is mise au Tigheani a naomh- 
aicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaiclieas 'athair no 
'mhàthair, cuirear gu cinnteach gu bàs e: 

anhallaich e 'athair no 'mhàthair; hithidh 
'f huil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhon esan a ni adhaltrannas 
ri mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an j 
t-adhaltranacli agus a' bhan-adlialtranach 
gu cinnteach gu bàs. I 

1 1 Agus an duine a luidheas le mnaoi j 
'athar, leig e ris nochd 'athar: cuirear gu 
cinuteach le'chèile gu bàs iad; hithidh am I 
fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi a ' 
mhic, cuirear gu deimhin le 'chèile gu bàs j 
iad: dh'oibrich iad amhluadh: hitlddh am j 
fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas duine le ; 
fear, mar a luidlicas e le nmaoi, rinn iad le 
'chèile gràineileaehd: cuirear ga ciunteach ; 
gu bàs iad; hithidh am fuil orra fèin. 

14 Agiis ma ghabhas duine d'a ionnsuidh 
bean agusamàthair,tsaingidheachde: loisg- 
ear le teine iad, eadhon esan agus iadsau; 
a chuni nach bi aingidlieachd 'n 'ur measg. 

15 Agus ma luidheas duine le h-ainuih- 
idh, cuirear gu cinnteacli gu bàs e: agus 
marbhaidh sibh an t-ainmliidh. 

16 Agus ma thig beau am fagus a. dh'ain- 

114 mhidh sam bith, agiis gu'n luidh i sìos da, 
marbhaidh tu a' bhcau agusaut-ainmhidii: 
cuirear gu ciunteach gu bàs iad; hithidh 
am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar. 
nighean 'athar, no nighean a mhàthar, agus 
gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic ise a 
nochd-sau; is ni maslache; agus gearrar aa 
iad aun an sealladli au sluaigh: lcig e ris 
nochd a phcathar, giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus ma luidheas duiue le mnaoi agua 
a tiuneas oirre, agus gu'n leig e ris a uochd, 
leig e ris a tobar, agus leig ise ris tobar a 
fola; agus gearrar as le 'chèile iad o nihcasg 
an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar, no peathar d'athar; oir tlia o 
a' rùsgadli 'fheòla fèin: giùlainidh iad an 
aingidheachd. 

20 Agus ma luidhcas duine le mnaoi bhrà- 
thar 'athar, leig e ris nochd bhràthar 'athar: 
giùlaiuidh iad am peacadh; gheibh iad bàs 
gun cliloinu. 

21 Agus ma guabhas duine bean a bhrà- 
thar, is ui neòghlan e: leig e ris nochd a 
bhi-àthar; bithidli iad gun chloinn. 

22 Uinie siu gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo blii-eitheanais uile, agus ni 
sibh iad; a chum nach dean am fearann, 
g'am bheil mi 'g 'ur tabhairt gu cò^iihnuidh 
a gliabhail ann, bhur sgeith a mach. 

23 AgTis cha ghluais sibh ann au gnàthann- 
aibh nan cinneacli a tha mise a' tilgcadh a 
mach roimhibh: oii' rinn iadsan na nithean 
sin uile, agus uime sin ghabh mi gràin 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaichidli 
sibh am fearann, agus bheir mi dhuibh e 
chum a shealbhachadh, fearaun a tha 'sruth- 
adh le bainne agus le mil:/s mise au Tigh- 
earn bhur Dia, a dhealaich sibhse o gach 
sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin dealachadh 
eadar bheathaichibli glana ag-us neòghlan, 
agns eadar euulaith neòghlan agus ghlan'; 
agus cha deau sibh bhurn-anamaugTàineil 
le beathach,no le h-eun, no le guè air bitìi 
de ìii heò a shnàigeas air an talamh, a sgar 
mise uaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomlia dhomhsa: 
oir tha mise au Tighearn naomh, agus 
dhealaich mi sibhse o gach sluagh eile, 
chum as gu'm bu leam fcin sibh. 

27 Bean no duine mar au ceudua aig am 
bheil leannan-sìth, no 'bhithcas ri fiosaclid, 
cuirear gu deimhin gu bàs iad: clachaidh 
iad le clachaibh iad; hithidh aui fuil orra 
fèin. 

CAIB. XXI. 

Mu ghiùlan nan sagart a tliaòbh nam marbh, 
ai/us miCm pùsadh. 

AGUS thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Labliair ris ua sagartaibli, mic Aaroin, liBBHITICUS, XXII. ii^is abair riu, Air son nam marbli cha 
salaicliear ueach sam bith dhroh am measg 
a sliluaigh. 

2 Ach air son a dhìlsean, a tha 'm fagus 
da, eadhon air son a mhàthar, agus air son 
'athar, agus air son a mliic, agus air son a 
uighinn, agus air son a bhrathar, 

3 Ag-us air son a plieathar a tha 'n a 
h-òigh, a tìia 'm fagus da, aig nacli robh 
fear-pòsda; air a sonsa feudaii.lli e'bhi air a 
shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air hhi dha 
\i a dliuine ui'ramach am measg a shluaigh, 
gu 'thruailleadh fèiu. 

5 Cha deau iad maoile air au ceann, agus 
clia bhearr iad oisinn am feusaig, ni mò a 
ni iad geari-adh 'n am feoil; 

6 Bithidli iad naomha d'an Dia, ag-us cha 
truaill iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt 
seachad talihartais an Tigheania a bheirear 
5uas le teiue, agus araiu an Dè; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a t!ia 'n a strìopaich, 
uo mi-naomh; ni mò a ghabhas iad beau 
a chuireadh air falbh o 'fear: oir tha e 
naomh d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaicliidh tu e, oir tha e 
a' toirt seacliad arain do Dhè; bithidh e 
naomh dliuit: oir tha mise an Tighearn 
naonili, a tha 'g ur naomhachadh. 

9 AgTis ma thruaiUeas nighean sagairt air 
bith i fèin le strìopachas a dlieauamh, tha 
i a' truailleadh a h-athar: loisgear le 
teine i. 

10 Agus esau a tha 'u a àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dliòirt- 
eadh an oladli naomh air a chcann, agas 
a choisrigeadh a chur na h-èididli uime, 
cha rìiisg e a cheann, ni mò a reubas e 
'eudach. 

1 1 Ni mò a tlièid e steach a dh'ionnsuidh 
cuirp mhairbh sam bith: air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid e 
mach, ui mò a thruailleas e ionad uaomh a 
Dhè; oir tha crùn oladh-uugaidh a Dliè air: 
Is mise an Tighearn. 

13 Agus gabhaidli e bean 'n a maighd- 
eauas. 

14 Bautrach no beau a cliuireadh air falbh 
'fear, no bean mhi-naomh, no strìopach; 
iad sin clia ghabh e : ach òigh d'a shluagh 
fèin gabhaidh e 'n a muaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd am measg 
a shluaigh: oir tha mise au Tighearn 'g a 
naomhachadli. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e air 
bith e de d' shliochd 'n an ginealachaibh, 
anus am bi gaoid sajit hith, ua tigeadh e 'm 
fagus a thoirt seachad arain a Dhè: bacach, no aig am bheil sròn leaclidach, no 
ni sam bith thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'n a throich, no aig am 
blieil leus air a shìiil, no air am bheil càrr, 
no cloimh, no aig am bheil a chlochan 
brìiite: 

21 Cha tig duine sam bith de shliochd 
Aaroiu an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a tlioirt scachad tabhartasan an 
Tighearna a blieirear suas le teine: tha 
gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon de'n aran 
ro naomh, agus naomh. 

23 Ach au taobh a steach de'u roinn- 
bhrat cha tèid e, ni mò thig e 'ni fagus do'n 
pltair, a cJiioun gu hJml gaoid ann ; a chuni 
u'ich truaill e ni' iouad naomli: oir tha 
mìao an Tighearn 'g an uaomhachadh. 

24 Agus dh'inuis Maois so do Aaron, agvis 
d'a mhic, agus do chloinn Israeil uilc. 

CAIB. XXII. 
Feumaidh an sagart air am bi neògliloine sam 
bitìi, fantuiìm o nithibli naomha, &c. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus ra mhic, iad 
'g an sgaradh fèin o nithibli naomha cliloinu 
Israeil, agus gun iad a thoirt easouoir do 
m'ainm naomh-sa, anns ìia nithibh sin a 
uaomhaicheas iad dhomh: Is raise an 
Tighearn. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur slioclid 
uile am measg bhur ginealach, a thèid a 
dh'ionnsuidh nan nithean naomha, a naonili- 
aicheas clann Israeil do'n Tighearn, agus a 
neòghloine air, gearrar as au t-anam sin as 
mo làthair: Is mise an Tighearn. 

4 Ge b'e air bitli an duiue de shliochd Aa- 
roin a tha 'n a lobliar, no air am bheil 
silteach, cha-u ith e de ua nithibh naomha, 
gus am bi e glan. Agus ge b'e 'bheanas ri 
ni air bith a tha neòghlan leis a' mharbh, no 
duine aig am bheil a sliìol a' dol uaitli ; 

5 No ge b'e 'bheanas ri ni air bith a shnàig- 
eas, leis an deanar neòghlan e, no ri duine 
o'm faigli e neòghloine, ge b'e air bith 
neòghloiue a bhitheas air; 

6 An t-anam a blieanas ri h-aon air bith 
d'an leithidibh sin, bithidh e neòghlau gu 
feasgar, agus cha-n ith e de na uithibh 
uaomha, niur nigh e 'f heoil le h-uisge. 

7 Agus an uair a tlièid a' ghrian sìos, bith- 
idh e glan, agus an dèigh sin ithidh e dc na 
uithibh naomha, a chionn gur e a bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, uo a 
reubar le Jladh-bheathaichihh, cha-n ith e 
'g a shalachadh fèin leis: Is mise an Tigh- 
earn. 

9 Gleidliidh iad uime sin m'ordush, air 18 Oir ge b'e air bith duine auns am hi ' eagal gu'n giìilain iad peacadh aìr a shon, 
gaoid, cha tig e 'm fagus: duine dall, no agus uinic sin gu'm laigli iad bàs, ma 
115 LEBHITICUS, XXIII. 
thruailleas iad e : Tha mise an Tighearn seachad aran bhur Dè de h-aon diubh sin; 'g an naomhacliadh 

10 Cha-n ith coigreach sani hith de'n ni 
naomh: clia-n ith fear-cuairt an t-sagairt, 
no seirbhiseach tuarasdail de'n ni naonih. 

11 Achma cheannaicheas an sagart duine 
le 'airgiod, itliidh e dlieth, agus esan a 
rugadli 'n a thigh ; ithidh iad d'a bhiadh. 

12 Agais ma bliitlieas nighoan an t-sagairt 
pòsda ri coigreach, clia-n ilieud i itheadli 
de thabhartas nan nithean uaomha. 

13 Ach ma bhitheas nighean an t-sagairt 
'n a bantraich, no dealaichte r'a fear, agus 
gun slioclid aice, agus i air pilltinn gu tigli 
a h-athar, mar 'n a b-òige, ithidli i de 
bhiadli a li-atliar; ach cha-n ith coigreach 
sam bith dheth. 

14 Agus ma dli'ithcas duine de'n ni naomh 
gim f hios da, an sin cuiridh e an cìiigeamh 
cuid deth ris, agus bheir e do'n t-sagart e, 
maille ris an ni naomh. 

15 Agus cha truaill iad nithean naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n Tigh- 
earn; 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta an eus- 
aontais a ghiìilan an uair a dh'itheas iad an 
nithean naomha: oir tha mise an Tighearn 
'g au naomhacliadh. 

17 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Labhairri h-Aaron agus r'a mhic,agns 
ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, Gc b'e 
air bith e de thigli Israeil, no de na coig- 
rich ann an Israel, a l>heir seachad a tha- 
bhartas air son a bhòidean uile, no air son 
a shaor thabliartasan uile, a bheir iad 
eeacliad do'n Tighearn chum ìobairt-loisg-te; 

19 Bheir sibh seachad d'ur toil fèin beath- 
ach fìrionn g-un ghaoid de'n bhuar, cle na 
caoi'aich, no de na gabhraibli. 

20 Ach ge b'e air bith ni anus am bi gaoid, 
sin clia toir sibh seacliad: oir cha ghabhar 
air bhur son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearn, a 
choimhlionadli a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, de'n bhuar, no de na caoraicli, 
bithidh e iomIan,a chum as gu'n gabhar ris: 
cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air 
am bi foinne, no càrr, no cloimh, cha toir 
sibh seachad iad sin do'n Tighearn, ni mò 
a blieir sibh tabhartas dhiubh a bheirear 
suas le teine air an altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am bi ni 
sani bith thar a' chòir, no cDi'uireasbhuidh 
'n a bhallaibh,sin feudaidh tu thoirt seachad 
7nar sliaor thabhartas; ach air son bòide 
cha ghabliar ris. 

24 Ni sam bith a tha brìiite, no pronnta, no 
reubta, no gearrta, cha toir sibh seachad 
do'n Tighearn; agus cha -u ìobair sibh c 'n 
'ur tìr. 

25 Agus Uiimh coigrich cha toir sibh 

116 a chionn gu'm hheil an truaillidheachd 
annta, agus gii m iheil gaoidean annta: cha 
ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

27 'IS^ uair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an siu bithidh e seachd làithean fo 
'mhàthair; agus o'n ochdamh là agus à sin 
suas, gabhar ris mar thabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tigheam. 

28 Agus ma's bò no caora a bhitheas ann, 
cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl 's an aon là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibh ìobairt- 
buidheachais do'n Tighearn, ìobraidh sibh 
i d'ur toil fèin. 

30 Air au là sin fèin ithear suas i, cha-n 
fhàg sibh a bheag dh'i gii maduinn: Is 
mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sibli 
m'àitheantan, agus ni sibh iad: Is mise an 
Tigheam. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainm naomh-sa, 
agus bithidh mi air mo naomhachadli am 
measg chloinn Israeil: Is mise an Tighearn 
a tha 'g 'ur naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an Tigh- 
carn. 

CAIB. XXIIL 

1 Mu làìthibh-fèiUe an Tigliearna. 22 Fàyar 
dìof/lduim 's anfhearann air son nam boclid. 
26 Mu la na rèlte. 

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag ■àdh, 

2 Labhair ri cloiun Israeil, agus abair riu, 
A thaohh fèillean an Tighearna, a ghairm- 
eas sibh gu bhi 'n an comhghairmibh 
naomha, is iad eadhon sin m'f hèilleansa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach air an 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm uaomh : obair sam bith cha 
dean sibh air: is e sàbaid an Tighearn' e 
'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad sin fèillean an Tighearn', eadhon 
comhghairmean naomha, a ghairmeas sibh 
'n an amannaibh fèin: 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' cheathramh 
là deug de'n mhìos air feasgar, hithidìi 
càisg an Tigliearna. 

6 Agns air a' cliìiigeamh là deug de'u 
nihìos sin fèin hithidh fèiU an arain neo- 
glioirtichte do'n Tiglieam : seachd làithean 
itliidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomli agaibh: obair thràiUeil sam bitli 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn seachd 
làithean: air an t-seachdamh là hilhidh 
comhghairm naomli ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh. LEBHITICUS, XXIII. 10 Labliair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
uair a tliig sibh a dli'iomisuiclh an 

fhearainn a blieir mise dhuibh, agus a 
bhuaineas sibh 'fhogliar, an sin bheir sibh 
sguab de cheud thoradh bimr fogharaidh 
dh ionnsuidh au t-sagairt : 

1 1 Agus hiaisgidh e 'n sguab an làthair an 
Tighearna, chum gu'n gabhar r'i air bhur 
sou: air an là màireach au dtigh na sàbaid' 
hiaisgidh an sagart i. 

12 AgTis ìobraidh sibh air an là sin, an 
uair a luaisgeas sibh an sguab, uan firionn 
guu ghaoid, de'n cheud bhliadhua, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tigheai-n, 

13 AgTis is e a thabhartas-bìdh dà dheich- 
eamh earraun de phlìir mìn measgta le 
]i-olaidh,tabIiartasabheirear suas le teine 
do'n Tighearu, chum fàile cùbhraidli: agus 
hithidh a thabhartas-dibhe de fhìon, an 
ceathramli cuid de hin. 

14 Agus cha-n ith sibh aran, rio gràu 
cruaidhichte, no diasan glasa, giis an là sin 
fèiu anus an toir sibh tabhai'tas a cluim 
bhur Dè: bithidh e 'n a reachd bitli-bliuan 
air feadli bhur ginealachan, 'n ur n-àiteach- 
aibh-còmhuuidli uile. 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n là 
ijiàireacli an dèigh na sàbaid', o'n là 's an 
d'thug sibh leibh sgiiab an tabhartais- 
luaisgte: bitliidh seachad sàbaideau iomlan 
aun: 

16 Eadlion gus an là màireach an dèigh 
ua seachdamh sàbaid', àirmhidh sil)h letli- 
cheud là, agus bheir sibh seachad nuadli 
thabhartas-bìdh do'n Tighearn. 

17 Eheir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh dà bhuilionn luaisgte, de 
dhà dlieicheamh earrann; bithidh iad de 
phlìir mìn; fuinear iad le taois glioirt; 
hithidh iad 'n an ceud thoradli do'n Tigh- 
earu. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris an 
aran seachd uain gmi ghaoid, de'n clieud 
bhliadhua,agus aon tarbhòg,agus dà reithe: 
bithidh iad 'u an ìobairt-Ioisgte do'u Tigh- 
earn, maille r'an tabhartas-bìdli, agus an 
tabhartas-dibhe, eadhon tabhartas a bhcir- 
ear suas le teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mhcanu de 
na gabliraibh mar ìobairt-plieacaidh, agus 
dà uan de'n cheud bhliadlma mar ìobairt 
thabhartasan-sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille ri 
aran a' cheud toraidh, mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna, maille ris 
an dà uan: bithidh iad naomlia do'n Tigh- 
earn chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin fèin, 
a chum gu'm bi e 'n a chomhgliairm naomh 
dhuibh: obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh aiì': Bithidh e 'n a reachd sìorruidh 
'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile air 
feadh bliur ginealachan. 

117 22 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhiu' fearainn, cha ghearr thu gu buileach 
oisinnean d'achaidli 'n uair a bhuaineas tu, 
ui mò a tliionaileas tu dioghluim d'fhogh- 
araidh: fàgaidh tu iad do'n bhochd agus 
do'n choigreach: /5 mise an Tighcarn bhur 
Dia. 

23 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
'S an t-seachdamh mìos, air a" clicTid là 
de'n mhìos, bithidli sàbaid agaibh, cuimh- 
neachan shèideadh thrompaidean, comh- 
ghairiu naomli. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air; ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bhcirear suas le teine do'n Tighcarn. 

2o Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là de'n 
t-seachdamh mìos so hifJddh là rèite ; 
bithidh e 'n a chomlighainn naomh dhuibh, 
agus cràdhaidli sibh blnu' u-auaman, agus 
bheir sibh seachad tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighcarn. 

2S Agus obair sam bith cha dean sibh air 
an là clieudna; oir is là rèite e, a dhcanamh 
rèite air bhur son an làthair an Tigheara' 
bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo cliràdh 's an 
là sin fèin, gearrar as e mheasg a 
shluaigh. 

30 Agus gaeh anam a ni obair sam bith 
air an là chcudua, an t-anam sin fèin 
sgriosaidh mise oluheasg a shluaigh, 

31 Obair sam bith cha dcau sibh: hithidh c 
'n a reachd sìorruidL air feadh bhur gin- 
ealachan, 'n ur u-àiteacliaibh-còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'n a shàbaid fhoise, 
ag-us cràdhaidh sibh bhur n-anaman air an 
naothamh là de'n mhìos air feasgar : 
fheasgar gu feasgar cumaidh sibh bhur 
sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighcarn ri Maois, ag 
ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Isracil, ag ràdh, Air 
a' chiiigeamh là deug de'n t-seaclidamh mìos 
so hithidh fèill nam pàilliun rè slieachd 
làithean clo'n Tighearn. 

35 Air a' cheud là hithidh comhghairm 
naomh: obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachd làithean bheir sibh scachad ta- 
bhartas a bheirear suas le tcine do'n Tigh- 
earn : air an oclidamh là bithidh comhgh- 
airm naomh agaibh, agus blieir sibh seachad 
tabhartas a blieirear suas le teine do'n 
Tighearn; is àrd clioimhthional e; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh air. 

37 Is iad sin fèillean an Tighearn', a 
ghairmeas sibh gu hhi 'n an comhghairm- 
ibh uaomha, a thoirt seachad tabhartais a 
bheirear suas le teine do'n Tiffhearn, tabh- artas-loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt 
agus tabhartasan-dibhe, gacli ni air a là 
fèin; 

38 Athuilleadhair sàbaidibh an Tighearna, 
agus a tliuilleadh air bhur tiodhlacaibh, 
agus a thuilleadh air bhur bòidibh ui!e, agus 
a thuilleadli air bhur saor-thabhartais uile, 
a bheir sibh do'n Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chìiigeamh là 
deug de'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinniclieas sibli a stigh toradh an f hear- 
ainn, cumaidli sibh fèill do'n Tighearn, 
seachd làitliean : air a' cheud là hifMdh 
sàbaid, agus air an ochdamh là hithidh 
sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibh fèin air 
a' cheud là meas chraobh àluinn, geugan 
chrannpailme, agus geugau cliraobh tiuglia, 
agus seileacli an t-srutlia ; agus ni sibh 
gairdeaclias an làtliair an Tighearna bliur 
I)è seachd làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'n a fhèill do'u 
Tighearn seaclid làithean 's a' bhliadhna : 
bithidh e 'n a reachd sìorruidli air feadli 
bhur ginealach; cumaidh sibh e 's an t- 
seachdamli mìos. 

42 Ann ani pàilliunaibh gabhaidli sibh 
còmhnuidh seachd làithean; gabhaidh gach 
aon a rugadh 'n a Israelach còmhnuidh ann 
am pàilliunaibh; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur ginealaich 
gu'n d'thug miso air cloinn Israeil còmli- 
nuidh 'ghabhail aun am pàilliunaibh, 'n uair 
a thug mi mach iad à tìr na h-Eiphit : Is 
mise an Tigliearn bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois 'an cèill do chloinn 
Israeil fèillean au Tighearna. 

CAIB. XXIV. 

1 Mv^n olaidh air son nan lòchran. 13 Mu 
pheanas gach neach a mhallaicheas Dia, 17 
no 'bldos ciontach de mhortadìi. 18 Mu 
choimhleasacliadli. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh. 2 Aithn do chloinn Isracil iad a thoirt a 
d'ionnsuidh oladh fliìor-glilan a' cbroinn- 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh de blirat na Fianuis, 
ann am pàiUiun a' choimhthionail, orduich- 
idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, au 
làthair an Tighearna an còmhnuidh: hithidh 
e 'n a reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealach. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' clioinn- 
leir fhìor-ghlan an làthair an Tighearna an 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, agus fuin- 
idh tu dà bhreacaig dhcug dheth : dà 
dheicheamh earrann bithidh ann an aon 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an dà 
shreath, sè ann an sreath, air a' bliòrdfhìor- 
ghlan au làthair an Tighearna. 

118 :]US, XXIV. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan aii 
gach sreath, chum gu'm bi i air an aran mar 
chuimhueachan, eadhon tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tigheam. 

8 Gach aon la sàbaid cuiridhe'n ordugh o 
an làthair an Tighearna an còmhnuidh, air 
a ghahhail o chloinn Israeil le coimh- 
cheangal sìorraidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e 's an ionad naomh; oir tha e ro 
naomh dha, de thabhartasaibh an Tigheania 
a bheirear suas le teine, le reachd bith- 
bhuan. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig an 
rohh Eiphiteach 'n a athair, a^macli am 
measg chloinn Israeil: agus bha mac na 
Ban-Israelich agus duine de Israel a' comh- 
stri 's a' champ. 

11 Agus mhaslaich mac na Ban-Israelich 
ainmffl/i T?!<7Amr«a, agusmhallaich e: agus 
thug iad guMaois e (agus Ve ainm a mliàthar 
Selomit, nighean Dhibri, de thrèibh Dhan;) 

12 Agus chuir iad 'an làimh e, chum, 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earna. 

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

14 Thoir amach esan amhallaich an taobh 
a muigh de'n champ, agus cuireadh iadsan 
uile a chual' e an làmlian air a cheann, agus 
clachadh an comhchruinneachadh iiile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a Dhia, 
giùlainidh e a plieacadh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear gu cinnteacli gu bàs e ; 
clachaidli gu deimhin an comhchruinneach- 
adh uile e: an coigreach comhaith agus esan 
a rugadh 's an dùtliaich, 'n uair a mhas- 
laicheas e ainm an Tighearna, cuirear gu 
bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam bith, 
cuirear gun teagamh gu bàs e. 

IS AgTis esau a mharbhas ainmhidh, ni o 
dìoladh air a shon; ainmhidh air son ain- 
mhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin nith- 
ear air: 

20 Briseadh air son brisidh, sùil air son 
sùla, fiacail air son fiacla ; mar a thug e 
ciurram air duine, mar sin nithear air. 

21 Agus esan a niharbhas ainmhidh, dìol- 
aidh se e: agus an neach a mharblias duine, 
cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha agaibh co 
mhaith air son a' choigrich, agus air son 
neach de mhuinntir bhur dùthcha fèin: oir 
is mise an Tighearn bhiu' Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a muigh de'n champ, agus a clilachadh le 
clachaibli: agus rinn clann Isi-aeil mar a 
dh'àitlm an Tighearn do Mhaois. LEBHITICUS, XXV. CAIB. XXV. 

8Mu bkliadhna na lìtbile, no an Fhuasglaidh. 
14 Mu /hoirneart, 35 ayus mu thì~uacantas a 
tìuwb/i nam hocJid. 

AGUS labbair an Tighcarn ri Maois ann 
an sliabh bhinai, ag ràdh, 

2 Labhair vì cloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a thig sibh chum na tìre a bhcir 
mise dhuibh, au sin gleidhidh an tìr sàbaid 
do'u Tighearn. 

3 Sè bhadlina cuiridh tu d'f hearann, agus 
sè bhadhna bearraidh tu d'fhìon-Hos, agus 
cruinnichidli tu stigh a tlioradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliaclhna 
bithidh sàbaid fhoise do'n tìr, sàbaid do'n 
Tighearu: d'fhearann cha chuir thu, agus 
d'f hìon-hos cha bhearr thu. 

5 Au ni sin a dh'f hàsas dlieth fèin de d'f ho- 
ghar, cha bliuaiu thu, agus f ìon -dliearcan 
d'f hìonain neò-dheasaichte cha chruinuich 
thu: 'u a bliadlma fhoise bithidh i do'n 
tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tìre 'n a biadh 
dhuibh: dliuit fèin, agus do d' òglach, agus 
do d' bhanoglaich, agTis do d' f hear-tuar- 
asdail, agus do d' choigreach a tha air 
chuairt maille riut; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do Q/hiadh- 
bheathach a tha ann ad fhearann; bithidh 
a cinueas uile chum bìdli. 

8 Agus àirmhidli tu dhuit fèin scaclid 
sàbaideau de bliliadhnaibh, seachd uairean 
seachd bliadhua ; agus bithidh ùine nau 
seachd sàbaidean de bhliadlmaibh dhxiit 'n 
a naoi bliadhna 's dà f Iiichead. 

9 An sin blieir thu fainear trompaid na 
lubile a shèideadli 's an t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là de'n mhìos; ann an là 
ua i-èite bheir sibh fainear au trompaid a 
shèideadli air feadli bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deicheamh 
bliadhna 's dà fhichead, agus gairmidh 
sibh saorsa air feadh na diìthcha, cl a luchd- 
àiteachaidli uile: bithidh i 'n a lubile 
dliuibh, agus pillidli sibli gach duine clnmi 
a sheilblie fèin, agus piIlidJi gach duine 
agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 BithicOi an deicheanih bliadhna sin 
agus clà fhichead 'n a lubile dhuibli; cha 
chuir sibh sìol, ni mò a bhuaineas sibh an 
ni a dh'fhàsas dheth fèiu inntc, ni mò a 
thionaileas sibh dearcan-fìoìia innte de d' 
fhìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is lubile i,bithidli inaomhdhuibh; 
ithidh sibh a cinneas as an fhearann. 

13 Ann am bliadhna ua lubile so pillidh 
gach duine agaibh a dh'ionnsuidh a sheilbhe 
fèiu. 

14 Agus ma reiceas tu 'bheag ri d' choimh- 
earsnach, no ma cheannaicheas tu 'bheag o 
iàimh do choimhearsnaich; cha dean sibh 
eucoir air a chèiìe. 

15 A rèir àireimh nam bliadhna an dèigh 
na lubile ceannaichidh tu o cl' choimh- 

119 earsnach, agus a rèir àireimh bhliadhna 
nam bàrr reicidh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nani bliadhna 
meudaichidh tu a luach, agus a rèir teircid 
nam bliadhna lughdaichidh tu a luach: oir 
a rèir àireimh bhliadhtia nam bàrr tha e 
a' reiceadli riut. 

17 Agns cha deau sibh eucoir aira chèile: 
ach bithidh eagal do Dhè ort; oir is mise 
an Tighearn bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh nio reachdan, agiis 
gleidliidh sibìi mo bhreitheanais, agus ni 
s:bh iad; agus gabhaidh sibli còmhnuidh 's 
an tìr ann an tèaruinteachd. 

19 Agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmhmiidh ann gu tèaruinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciocl a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamh bliadhna? feuch, 
cha chuir sinn sìol, ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradli: 

21 An sin àithnidh mise mo bheannachadli 
oirbh 's an t-seathamh bliadhua, agus bheir 
i mach toradh air son thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhua, agus ithidh sibh fathast de'u 
t-seann toradh gus an naothanih bliadhna; 
gus an tig a toradh a stigh, ithidh sibh 
de'n t-seann toradh. 

23 Cha reicear ani fearanu gu bràth; oir 
is leamsa am feai'ann: oir is coigrich agus 
luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe uile, 
bheir sibli saorsa do'n f he.arann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, agus 
gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, agus ma thig 
a h-aon air bith d'a dhilsibh g'a t huasgladh, 
an sin fuasglaidh e an ni a reie a bhràthaìr. 

26 Agus mur 'eiì aig an duiue neach g'a 
f huasgladh, agtis gur urrainn e fèin 'f huas- 
gladh; 

I 27 An sin àirmheaclh e bliadhnachan a 
reicidh, agus thugadh e air ais an ni a tha 

j thairis do'n duine ris an do reic se e, a 
chum's gu'm pill e dli'ionnsuidh a sheilblic 

\ fèiu. 

28 Agus mur urrainn e sin a thoirt air ais 
da, an sin fanaidli an ui sin a reiceadh ann 

! an làimh an ncach a cheanuaicli e, gu 
bliadhna na lubile : agus anns an lubilo 
thèid e mach, agus pillidh e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma rciceas duine tigli-còmh- 
nuidh ann am baile cuaii-tichte le balla, an 
siu feudaidh e'fhuasgladh an taobh a stigh 
de bhliadlm' iomlain an dèigh u reiccadli : 
an tadbh a stigh de bhliadhn' iomlain fcud- 
aidli e 'fhuasglaclh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an coimhlionar 
bliadhu' iomlan, an sin daingnichear au 
tigh, a tha 'n taobh a stigli de'n bhailo 
cuaii'tichte le balla, gii bràtli dhasan a 
cheannaich e, air feadh a gliincalach: cha 
tèid e mach 's aii lubile. LElillITlCUS, XXVI. 31 Ach measar tighean nam bailtean nach 
eil ciiairtichte le balla, inar fhearann na 
tìre: feudar am fuasgladh, agus thèid iada 
mach 's an lubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhitheach, 
agus tighean bhailtean an seilbhe, feudaidh 
na Lebiiithicli am fuasgladh uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebliithich, an sin thèid an tigh areiceadh, 
agus baile a sheilbhe, mach 's an lubile: oir 
■is iad tighean bliailtean nan Lebliitheach 
an sealbh am nicasg chloinn Israeil. 

34 Acli clia-n i'lieudar am fearann a tha'n 
taobli a muigli da'm bailtibh a reiceadli, oir 
is e sin an seaibli mhaireannacli. 

35 Agus ma dh'f hasas do bhràthair bochd, 
agus gu n tèid e dhèigh-làimh agad, an sin 
fuasglaidh tu air: seadh, ged is coigTeacli 
no fear-cuairt' e; agus bitliidh e beò maille 
riut. 

36 Na gabh riadli uaitli, no tuille 's athug 
thu dha: ach bitiieadli eagal do Dho ort, a 
chum's gu'm feud do bhràtliair a bhi beò 
maille riut. 

37 D airgiod clia toir thu dha air riadli, 
agus air son buannachd cha toir thu dha do 
bliiadh. 

38 Is niise an Tigliearn bliur Dia, a thug a 
mach sibli à tìr na li-Biphit, a thoirt dlmibh 
tìre Chanaain, agus a bhi a'ra' Dhia agaibh. 

39 Agus ma dli'fhàs do bliràthair a tlia 
làimh riut boclid, agus gun do reiceadh 
riut e; cliatoir tlui air seirbhis adlieanamli 
dhuit mar thràill: 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, afl't<s mar 
f hear-cuairte, bitliidh e maille riut ; gu 
bliadhna na lubile ni e seirbhis dhuit. 

41 AgTis an sin imichidh e uait, e fèin agus 
a chlann maille ris, agus piilidh e chum a 
theaghlaich fèin, agus a chum seilblie 'àith- 
richean ijillidli e: 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug 
mi mach à tìr na Ii-Biphit : cha reicear iad 
mar thràillibh. 

43 Clia ghnàthaich thu uachdaranachd os 
a cheann le h-an-iochd,ach bithidh eagal do 
Dhè ort. 

44 Ag-us hitJddh do thràillean, agus do 
bhantràillean,a bhios agad, de na cinnich a 
tha m'ur timchioll; uatha-san ceannaichidh 
sibh tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn nan 
coigreach a tha air chuairt 'n ur measg, 
uathasan ceannaichidhsibh,agus o'nteagh- 
laichibh a tha niaille ribh, a ghin iad 'n ur 
fearann : agus bithidh iad 'n an seilbh 
dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oighreachd 
d'ur cloinn 'n ur dèigh, a chum an sealbli- 
achadhjnaroighreachd; bithidhiad dhuibh 
'n an tràillibh a cliaoidh: ach os ceannbhur 
bràithrean, cloinn Israeil, eadhon os ceann 
a chèile cha ghnàthaich sibhuachdaranachd 
le h-an-iocbd. 

120 47 Agus ma dh'f hàsas fear-cuairte 
reach saoibhir làimh riut,agus ma dh'f liàsas 
do bhràthair làimh ris bochd, agus gu"n 
reic se e fèin ris a' choigreach, ris anfhear- 
chuairte a tha maille riut, no ri gineal teagli- 
laich a' choigrich: 

' 48 An dèigh a reiceadh, feudar 'f huasgladl i 
a rìs; feudaidhaon d'abhràithribh 'fhuasg- 
ladh; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, no 
niac bhràthar 'athar 'fhuasgladli, no feud- 
aidli aon neach a tha dlìith 'an dàimh dlia 
d'a theaghlach fèin 'f huasgladli ; no ma's 
urraimi e, feudaidh se e fèin fhuasgladh. 

I 50^ Agus ni e cunntas ris-san a cheannaich 
e o'n bhliadhna anns an do reiceadh ris e, 
gu bliadhna na lubile : agus bithidh luach 
a reicidli a rèir àireimh nam bliadlma; a 
rèir aimsir seirbhisicli tuarasdail bithidh e 

j dha. 

I 51 Ma hhios fatliast mòran bhliadhnachan 
ri tcachd, d'an rèir sin bheii- e a rìs luach 
'fhuasglaidh, as an airgiod air son an do 
cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadhnachan gu bliadhnana Iubile,an sin 
ni e cunntas ris, agns a rèir a bhliadhnachan 
bheir e dha a rìs luath 'f huasglaidh. 

53 Mar sheirbliiscach a tha air thuarasdal 

bhliadlma gu bliadhna bithidh e maille 
ris: cha ghnàthaichcar uachdaranachd os a 
cheann le h-an-iochd aim ad shealladh-sa. 

54 Agais niur fuasglar e anns na hliadh- 
naihh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na lubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tlia clann Lsraeil 'n an 
seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit: Is mise an 
Tighearu bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

1 Mu ìodhol-aoradli. 3 Beannachadh air a 
flhealliainn. 14 Mallacìuidh air a hhaffairt 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholaii iio 
coslus snaidhte, agus cha chuir sibh 
suas ìomhaigh dhuiljh fèin, ni mò sliuidli- 
icheas sibli dealbh-cloiche 'n ur fearann, gu 
cromadh sìos dha; oir is inise an Tigheai-n 
bhur Dia. 

2 Gleidhidli sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomli: Is 
mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibli a'm' reachdaibli, 
agus ma ghleidheas sibh m'àitheantan; agus 
ma ni silìh iad; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge "n a àm 
fèiii, agus bheir am fearann a mach a thor- 
adh, agus bheir ci-aobhan na macharach am 
meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am fìon- 
fhoghar, agus ruigidh hhur fion-fhoghar 
àm an t-sìlchur,agus ithidh sibh bliur n-aran 
gn'r sàth, agus gabhaidh sibh còmhnuidli 
gu tèaruinte 'n ur tìr. LEBHITICUS, XXVI. 6 Ag-us blieir mise sìth 's an tìr, agus 
luidbidh sibh sìos, agus cha chuir neach 
sani bith eagal oìrhh: agus sgTÌosaidli mi 
droch bheathaicheau as an dùthaich, agus 
cha tèid an claidheamh trìd bhm- fearaiun. 

7 Agus ruaigidli sibh bhur uaimhdcau, 
agus tuitidh iad roimhibh leis a' chlaidh- 
eanili. 

S Agus cuiridh cìiigear dhibh an raaig air 
ceud, ag-us cuiridh ceud dhibh an i-uaig air 
deich mìle : agus tuitidh blmr naimhdean 
roimhibh leis a' clilaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agiis ni mi 
sìolmhor sibh,ag-us bheirmi oirbh fàs lìon- 
mhor, ag-us daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sibh a macli an seann lòn air son an 
lòin nomha. 

1 1 Agus suidliichidh mi mo phàilliun 'n ur 
measg: agTis cha bhi gràin aig m'anam 
dhibh. 

12 Agus imichidli mi 'n ur measg, agus 
bithidh mi am' Dhia dJmibh, agus bithidh 
sibhse 'u ur sluagh dliomhsa. 

13 /s mise an Tigliearn bhur Dia, a thug 
sibhse a mach à tìr na li-Eiphit, a chum 
nach bitheadh sibh 'n ur tràiUibh aca; agus 
bhris mi cuibhreach bhur cuiuge, agiis thug 
mi oirbh imeachd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheantan sin uile; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhuru-anam gTàin Je 
m'bhreitheauais, air chor as nach dean sibh 
m'àitheantan uile, ach gii'm bris sibh mo 
choimhcheangal ; 

16 Ni mise niar au ceudna so ribhse; 
orduichidli mi oirbh uamhas, caitheamh, 
agus fiabhrus loisgeach, a chaitlieas nasùil- 
ean, agus a bheir cràdh do'u chridhe: agus 
cuiridli sibh bhur sìol auu an dìomhanas, 
oir ithidh bhur uaimhdean e. 

17 Agus cuiridli mise mo ghnùis 'n ur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur uaimhdean : agus rìoghaichidh a' 
mhuinntir air am beag sibh oirbh, agais 
teichidh sibh an uair uach bi neach 'au tòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air a 
shon so uile, an sin ni mi peanas oirbh 
seachd uairean ni's mò air sou bhur peac- 
aidhean. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agusni mi bhur speuran mariarunn, 
agus bhm' talamh mar umha : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
djomhanas; oir cha toir bhur fearann 'fhàs 
uaith, ni mò a bheir craobhan na tìre am 
meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibli a'm' aghaidh, agus 
nach èisd sibh rium ; bheir mi seaclid uair- 
ean tuille plilàighean oirbh, a rèir blmr 
peacaidliean. 

121 22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh-bheath- 
aichean na macharach 'n ur measg, a blieir 
uaibh bliur clann, agus a chuireas as d'ur 
sprèidh,agus a ni sibli tearc ann an àireamh, 
agus bithidh bhur ratliaidcan mòra f às. 

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh leis 
na nithibh sin, ach gu'n tèid sibh a'm' 
aghaidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 'n 'ur 
n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uaireau fathast air sou bhur peac- 
aidhean. 

2.5 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhìolas cùis-gliearain mo choimhcheangail ; 
agus an uair a chruinnichear sibh au ceann 
a clièile an taobh a stigh d'ur bailtibh, 
cuiridh mi a' phlàigli 'n ur measg ; agias 
bheirear thairis sibh do làimh uaimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich muathan bhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air ais 
dhuihh bhur n-aran air a thomhas, agus ith- 
idh sibh agus cha bhi sibh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air sou so uile 
rium, ach gu'n tèid sibh a'm' agliaidh; 

28 An siu thèid mise 'u ur n-aghaidh-sa 
mar au ceudua ann am fraoch feirge; agus 
smachdaichidh mise, eadhon mise, seachd 
uaireau sibli air son bhur peacaidhean. 

29 Ag-us ithidh sibh feoil bhur mac, agus 
feoil bhur nigheanan ithidh sibh. 

30 Agus cuiridli mise as d'ur n-ionadaibh 
àrda, agus gearraidli mi sìos bhur dealbh- 
an,agus tilgidh mibhm* colannan air colann- 
aibh bhur n-ìodholan, agus gabhaidh m'anam 
gràin dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bliur bailtean f às, agua 
bheir mi lom-sgrìob air bliur n-iouadan 
naomha, agus cha ghabh mi fàile bhur 
boltraich chùbhraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgTÌob air an fhear- 
ann; agus bithidh ìoglmadh airbhurnaimhd- 
ibh a ghabhas còmhuuidh ann, mu'n ni 
sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg nan 
cinneacli, agus tairngidli mi claidheamh 'n 
'ur dèigli; agus bithicUi bhur fearann creach- 
ta, agus bhur bailtean f às. 

34 An sin mealaidh am fearann a shàbaid- 
ean, am fad 's a luidheas e f às, agus a bhios 
sibhse auu am fearann bhur naimhdean; 
eadhon au sin gabhaidh am fearanu fois, 
agus mealaidh e a sliàbaideau. 

35 Am fad 's a luidlieas amfearann fàs, 
bithidh fois aige; do bhrìgh nach robh fois 
aige 'n ur ,sàbaidibh-sa, 'n uair a ghabh sibh 
còmhnuidh ann. 

36 Agus orrasan a dh'fliàgar heò dhibh, 
cuiridli mise laigse 'n au cridheachaibh ann 
an dùtlichaibh an naimhdean ; agus cuii-idh 
fuaim duilleig airchi'ith iadair theicheadh; 
agus teichidh iad, mar gu'ni biodh iad a' 
teicheadh o'n chlaidheamh; agus tuitidh 
iad an uair nacli bi neach 'au tòir orra. LEBHITICUS, XXVII. 37 Agus tuitidli iad air muin a chèile, mar 
gu'ra b'ann roimh 'n chlaidheamh, 'n uair 
nach bi neacli 'an tòir orra; agus cha bhi 
neart agaibh gu seasarah roirala bliur naimh- 
dibh. 

38 Agus theid as duibh am measg nan 
cinneach, agus ithidh talamh bhur naimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'f hàgar dhibh, searg- 
aidh iad as 'n an aingidheachd ann an 
dìithcliaibh bhur naimhdean ; agus mar an 
ceudna ann an euceai-taibh an aithrichean 
seargaidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidichcas iad au aingidheachd 
fèin, agus aingidheachd an aithrichean, a 
rèir an eusaontais a rinn iad a'm' aghaidh, 
agus mar an ceudna gu'n do ghluais iad a'm' 
aghaidh; 

41 Agus gu'n do ghkiais misc mar an 
ceudna 'n an nghaidh-san, agus gu'n d'thug 
rai iad do dhìithaich an naimhdean; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thirachioll- 
ghcarrta air 'irioslachadh, air chor as gu'n 
gabh iad ri peanas an aingidheachd; 

42 An sin cuimhnichidh mise mo choirali- 
cheangal ri lacob, agus mar an ceudna mo 
choinihclieaugal ri h-Isaac, agus mar an 
ceu^diia mo choimhclieangal ri h-Abraham 
cuimhuichidh mi; agus cuirahnichidh mi am 
fearaun. 

43 Trèigear mar an ceudna am fearann leo, 
agiis mealaidh e a shàbaidean, am feadh 's 
a tha e 'n a luidhe fàs as an eugmhais; agus 
gabhaidh iad ri pcanas an aingidheachd; a 
chionn, eadhon a chionn gu'n d'rinn iad tàir 
air mo bhreitheanais, agus a chionn gu'n do 
ghabh an anam gràin de ra' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 'n 
uair a bhios iad ann an tìr an naimhdean, 
cha tilg rai uam iad, ni raò a ghabhas rai 
gràin diubh, g'an sgrios gTi tur, agtts a 
bliriseadh mo choimhchcangail riu : oir is 
mise an Tigliearn an Dia. 

45 Ach air an sgàtlisan cuirahnichidh mi 
coirahcheangal an sinnsirean, a thug mi 
mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealladh nan 
cinneach, a chiim gu'm bithinn a'm' Dhia 
aca: Is mise an Tigliearn. 

46 /s iad sin na h-orduighean, agus na 
breitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tighearn eadar e fèin agnis clann Israeil ann 
an sliabh Shinai, le làimh Mliaois. 

CAIB. XXVII. 
1 Mu hliòidibh. 28 Cha-n fhvatfilar ni savi 
hith coisriijte. 30 Buinidh uile dheachamh an 
fhearaiini dd'n Tiyhearn. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a blieirduine bòidàraidh,&Miwi(^7ina 
h-anaman do'n Tighearn, a rèir do mheas: 

3 Agus bithidh do mheas, air an f hirionn- 
ach o fhicheail bliadlma dh'aois, eadhon gu 
tri tìchead bliadhnadh'aois; bitliidh eadhon i 

122 do mheas leth-cheud secel airgid, a rèir 
seceil an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirionnach a bhios ann. an 
sin bithidh do mheas deich seceil 'ar f hich- 
ead. 

5 Agus ma's gille o chìiig bliadhna dh'aois, 
eadhon gu fichead bliadhna dh'aois, a bhios 
ann, an sin bithidh do mheas air son an 
fhirionnaich fichead secel, agus air son a' 
bhoirionnaich deich seceil. 

6 Agus raa's ann o mhìos a dli'aois, eadhon 
gu cùig bliadhna dh'aois, an sin bithidh do 
mheas air son an fhiriounaich cùig seceil 
airgid, agns air son a' bhoirionnaich hithidh 
do mheas tri seceil airgid. 

7 Agus ma's aun a bhius e o thri fichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, ma's 
firionnach e, an sin bithidh do mheas cùig 
seceil deug, agus air son boirionnaich deicli 
seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do mheas, 
an sin nochdaidh se c fèin an làthair an t-sa- 
gairt, agus measaidh an sagart e : a rèir a 
chomais-san a thug a' bliòid, measaidh an 
sagart e. 

9 Agus ma's ainmhidh e, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tigliearna, 
bitliidh gach ni a bheir duine d'an leitli- 
idibh sin do'n Tighearn, naomh. 

10 Cha dean e mùthadh, ni mò ni e mal- 
airt, maith air son uilc, no olc air son raaitli: 
ach ma ni e malairt, air chor sam bitli, 
ainmhidh air son ainmliidli, an sin bithidh e 
fèin, ag-us an ni a/huaradh 'n a mhalairt, 
naomh. 

1 1 Agus ma's ainmhidh neòghlan sam bith 
e, de nach toir iad seachad tabhartas do'n 
Tighearn, an sin noclidaidh e 'n t-ainmhidh 
an làthair an t-sagairt: 

12 Agus measaidh an sagart e,ma's maith 
no olc e; mar a mheasas tusa a bhios a'd' 
shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuiridh e an cùigeamli cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine a 
thigh, gu hhi naomh do'n Tighearn, an sin 
measaidh an sagart e, ma's maith no olc e : 
raar a mheasas an sagart e, mar sin seas- 
aidh e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esan a choisrig 
e, a thigh, an sin cuiridli e au cùigeamh cuid 
a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus buinidh 
e dha. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n Tigli- 
earn cuid de fhearann a slieilbh, an sin 
bithidh do mheas a rèir a shìl: measar 
homer de shìol eorna aig leth-cheud secel 
airgid. 

17 Ma choisrigcas e 'fhearann o bhliadhna 
na IuIhIc, a rèir do mheas seasaidh e. 

18 Acli nia choisrigeas e 'f hearann au dèigh 
na lubilc, au sin àirmhidh an sagart an 
t-airgiod da a rèir nam bliadlm' a tha ri AIREAMH, I. teacUd, eadhoii gii bliadluia ua lubile, agus 
leigear siu sìos de d' mlieas-sa. 

19 Agus ma illi'fhuasglas am fear a cliois- 
rig am fearaun e air clior sam bith, au siu 
cuiridh e an cìiigeamh cuid a dh'airgiod do 
mheas-sa ris, agus daingnichear dha e. 

20 Agus mur tuasgaiì e 'm fearann, no nia 
reic e 'm fearauu ri duine eile, cha-u f huas- 
glar ni's mò e. 

21 Aeli bithidh am fearaim, an uair a thèid 
e macli 's au lubilc, uaomh do'n Tighearn, 
mar flicarann coisrigte: buiuidli a shealbh 
do'u t-sagart. 

22 Ach ma choisrigcas duine do'n Tigh- 
earn fearaun a cheauuaich e, uach auu de 
fhearauu a slieilbh; 

23 An siu àirmhidh au sagart dha hiach 
do )uheas, eadhon gu bliadhna na lubile, 
agus bheir e seachad do mheas fèin 's au 
là siu, mar ni n;iomh do'u Tighearn. 

21 Ann am bliadhna na lubile i^illidh am 
fcaraim d'a iounsuidh-san o'n do cheau- 
uaiclicadh e, eadhon d"a ionnsuidli-san d'am 
huincadh scalbh an fheai'aiun. 

2.5 AgTis bithidh do mheas-sa uile a rèir 
seceil an iouaid uaoimh; bithidh fìcliead 
gcrah 's au t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, 'bu chòir 
a bhi 'n a cheud-ghin do'n Tighearn, cha 
choisrig duine air bith sin, co dhiubh is 
tarbh, no caora e: is leis au Tigliearn e. 

27 Ach ma's ann de bheathacli ueòghlan e, an siu fuasglaidh se e a rèir do raheas-sa, 
agus cuiridh e an cìiigcamh cuid deth ris ; 
no mur fuasglar e, an sin reicear e a reir 
do mheas. 

28 Gidheadli, cha reicear agus cha-n f huas- 
glar ni sam bith coisrigte a choisrigeas 
duine do'n Tighearn, de gach ui a tha aige, 
araou de dhuine agus de ainmhidh, agus de 
f hearann a sheilbh : tlia gach ui coisrigte 
ro naomh do'n Tighearn. 

29 Cha-n fhuasglar ni sam bith coisrigtc, 
a choisrigear le daoiuibli : ach cuircar gu 
cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile ciheacharah an fliearainu, 
ma's ann de shìol an fhearainn, no de 
mhcas na craoibhe, is ìeis an Tighearn e ; 
tha e naomh do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir a 
bheag d'a dheachamh, cuiridJi e an ciiig- 
eamh cuid detli ris. 

32 Ag-us a thaobh uile dheachairah a' 
chruidh, no an treuda, eadhon gach ni air 
bith a dh'imicheas fo u t-slait ; bithidli an 
deacliamh dheth naomh do'n Tigliearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e niaith no olc, 
ni mò a ni e malairt leis : agus ma ui e ma- 
lairt idir leis, an sin bithiclh an dà chuid 
e fèin agus a mhalairt naomh ; cha-n f huas- 
glar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àitlm au 
Tighearn do Mhaois, air sou chloinu Isracil, 
ann an sliabh Shinai. 
CAIB. I. ] 7 De ludah ; Nalisou mac Aminada.ib. 

1, 17 Xafir uile ann an Israel a Uurrainn dol a\ 8 De Isachar ; Nataueel raac Slmair. 
ma-rh gu cogadh air an àircaình, 47 saur o j 9 De Shebulun ; Eliab mac Heloin. 
na Lebhithich. \ 10 De chloinn loseiph ; de Ephraim, Eli- 

AGUS labhair an Tighcarn ri Maois ann ! saraa raac Araihuid ; de Mhanaseh, Gama, 
am fàsach Shinai, aun am pàilhun a' | liel inac Phedahsuir. 
choirahthionail, air a' cheud là d'en dara ' 11 De Blieniaraiu ; Abidan raac Ghideoni 
mìos, 's an dara bliadhna an dèigh dhoibh j 12 De Dhan; Ahicserraac Aniisadai. 
teachd a raach à tìr ua h-Eiphit, ag ràdh, | 13 De Aser ; Pagiel mac Ocrain. 

2 Gabhaibh àireamh cheaun comh- | 14 De Ghad ; Ehasaph raac Dheueil. 
chruinneachaidh chloiun Israeil uile, a rèir i 15 De Naphtali ; Ahira mac Euain. 

an teaghlaichean, a rèir tighe an aithrich- 1 16 -B' iad sin daoin' ainmeil a' chomh- 
ean, maille ri àireamh an aiumean, gach chruiuneachaidh, cinu-f headhna threubhau 
firiouuach a rèir an ceann : '■ an aithrichean, ceannardan rahìltean aun 

3 fhicliead bliadhna dh'aois, agus os a au Israeì. 

cheann, gach aon a's urrainn dol a mach gu 17 Agus ghabh Maois agus Aarou na daoine 

cogadh aun au Israel ; àirmhidh tusa agus sin a ghairmeadh air an ainmibh. 

Aaron iad a rèir am buidlmean. j 18 Agus thiouail iadan comlichruinneach- 

4 Agus raaille ribhse bithidh duiue de ' adh uile an ceann a chèile air a' cheud là 
gach uile thrèibh : gach aon diubh 'u a j de'n dara niìos, agus chuir iad 'au cèill an 
cheann tighe 'aithrichcau. j giuealachau a rèir an teaghlaicheau, a rèir 

5 Agus is iad so ainmcau nan daoine a tighe au aithrichean, a rèir àireimh nan 
sheasas maille ribh : Dc threihh Reubcin ; | ainmcan, o f hichead bliadhua dh'aois agus 
Ehsur mac Shedeuir. i thairis, a rèir an ceann. 

6 De Shimeon; Selumiel mac Shurisadai. i 19 Mar a d'àithu au Tighearn do Mhaois, 

12;i AIREAMH, I. mar sin rinn e an àireamh ann am f àsach 
Shinai. 

20 Agiis bha clann Renbein, a' mhic 'bu 
shine a bh'aig Isvael, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tiglie an aith- 
richean, a rèir àireimh nan ainniean, a rèir 
an ceann, gach firionnach o f hichead bliadli- 
na dli'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

21 Bha iadsan a cliaidh àireamh dhiubh 
eadhon de thrèibh Reubein, 'n an dà f hi- 
chead agus sè mìle agiis cìiig ceud. 

22 De chloinn Shimeoin, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a reir tighe an 
aithrichean, iadsan achaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireimh nan ainmean, a rèir an 
ceann, gach firionnach o f hichead bhadhna 
dli'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

23 5'iadsau a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri clieud. 

24 De chloinn Ghad, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainniean, o 
f hichead bhadhna dli'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

2.5 ^'iadsan a chaidh àireamli dhiubh, 
cadhon de thrèibh Ghad, dà fhichead agus 
cùig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

26 De chloinn ludah, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a vèir tighe an 
aitln-ichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhicheadbliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

27 -S'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhoìi dc thrèibh ludah, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 De chloinn Isachair, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
au aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, 
f hicheadbliadhnadh'aoisagus os acheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

29 iJ'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Isachair, leth-cheud agus 
ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 De chloinn Shcbuluin, a rèir an gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

31 iJ'iadsan a chaidh àireamli dhiubh, 
eadhon de thrèibh Shebuhiin, leth-cheud 
agus seachd mìle agns ceithir cheud. 

32 De chloiun loseiph, eadhon de chloinn 
Ephraim, a rèir an ginealach, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithrichean, 
a rèir àireimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach aon 
a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

33 5'iadsan a chaidli àireamh dhiubh, 
eadhon de thi'èibh Ephi'aim, dà fhichead 
mìle agus cùig ceud. 

34 De chloinn Mhanasch, a rèìr an gineal- 

124 ach, a rèir an teaghlaìchean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bhadhna dh'aois agus os a cheann, 
gacli aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

35 i?'iadsan a chaidh àireamh dhiubli, 
eadhon de tlirèibh Mhanaseh,dà mhìle dlieug 
'ar f hichead agus dà cheud, 

36 DechloinnBheniamin,« rèinm gineal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhicliead bhadhna dli'aoisagus os acheann, 
gach aon a b'urrainn dol a niach gTi cogadh ; 

37 jS'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhoìi de thrèibh Bheniamin, cùig mìle 
deug 'ar f hichead agus ceithir cheud. 

38 De chìoinn Dhan, a rèir an ginealach, a 
rèir an teaghlaichean, a rèir tighe au aith- 
richean, a rèir àireinih nan ainmean, o 
fhichead bJiadhna dh'aoisagus osacheann, 
gach aon ab'urrainn dol a mach gu cogadh; 

39 ^iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Dhau, ti-i ficliead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 De chloinn Aseir, a rèir an ginealach, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o 
fhichead bUadhna dh'aoisagus os acheanu, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadli ; 

41 i?'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibli Aseir, aon mhìle agus 
dà f hichead agus cùig ceud. 

42 De chloinn NaphtaU, a rèir an gincal- 
ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir tiglie an 
aithricheau, a rèir àireimh nan ainniean, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gni cogadh; 

43 i?'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon de thrèibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà fhichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a rinn 
Maois agus Aaron, agus ceannardan Israeil, 
eadhon dà f hear dheug àireamh: bha gach 
fear dhiubh air son tighe 'aithrichean. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh 
àireamh de chloinn Israeil, a rèir tighe an 
aithrichean, o fhichead bliadlma dh'aois 
ag-as os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gai cogadh ann an Israel; 

46 Eadhon iadsan uile a chaidli àireamh, 
&'iad sè ceud agus tri mìle agns cùig ceud 
agTis leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidli na Lebhithich, a 
rèir trèibh an aithrichean, àireamh 'n am 
measg: 

48 Oir labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

49 A mhàin cha dean thu treubh Lebhi 
àireamh, ni mò a ghabhas tu an cunntas 
cheann am measg chloinn Israeil: 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ceann pàiUiuin na Fianuis', agus os ceann a 
shoithichean uile, agus os ceann nan iiile 
nithean a hhiiineas da: giùlainidh iad am 
pàillivm, agus a shoithicheau uile ; agus AIREAMH, II. fritheilidh iad da, agns campaichidh iad 
mu'n cuairt air a' phùiUiun. 

61 Agus an uair a bhios am pàilliun gu 
dol air 'aghaidh, leagaidh na Lebhithich a 
sios e: agiis an uair a bliitheas am pàiUiun r'a 
shuidheachadh, togaidh na Lebhithich suas 
e: agus cuircar an coigreach a thig ara 
fagus gu bàs. 

62 Agus suidhichidli clann Israeil am 
bìitlian, gach duine lìiimli r'a cluiideachd 
fèiu, agus gach duiue làimli r'a bhrataich 
fèin, air feadh an arniailtean. 

53 Ach suidhicliidh na Lebhithich am 
bùthan mu'n cuairt air pàilHun na Fianuis' ; 
a chmn's nach bi corruich air comhchruinn- 
eachadli chloinn Israeil, ag-us gleidhidh na 
Lebliithich cìiram pàilHuin na Fianuis'. 

54 AgTis rinn clann Israeil a rèir nan uile 
nithean a dli'àithn an Tighearn doMhaois; 
mar sin rinn iad. 

CAIB. IL 
SuklheacJiadh nan ireulh 'n am hù'haibh. 
GUS labhair au Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aai'on, ag ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine de chloinn 
Israeil làimh r'a bhrataich fèin, maiUe ri 
suaicliiontas tighe an aithrichean : fad as 
mu'n cuairt air pàiUiun a' choimhthionail 
suidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, leth ri 
èirigh na grèine, suidliichidh luchd brataich 
chaimp ludah, a rèir an arniailtean : agus 
bithidhl^ahson mac Aminadaib 'n a cheann- 
ard air cloinn ludah. 

4 Agus ò'iad 'armailt-san, eadhon iadsan a 
chaidh àireamli dliiubli, ti'i fichead ag-us 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agns am fagus da suidliichidli treubh 
Isachair: &gnsbithidh Nataneel mac Shuair 
'n a cheannard air cloinn Isachair. 

6 Agus 5'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dh'i, letli-cheud agus ceithir 
mìle agus ceitliir cheud. 

7 An sin treubh Shebuluin: agiis bithidh 
Eliab niac Heloin 'n a cheannard air cloinn 
Shebuluin. 

8 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireamh dli'i,leth-clieud agus seachd 
mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an camp 
ludah, ò'iad ceud, agus ceitliir fichead, agus 
sè mìle agus ceithir cheud, a rèir an armailt- 
ean: thèid iad so a mach air thìis. 

10 Air taobh na li-àirde deas bithidhhrstt- 
ach chaimp Reubein, a rèir an armailtean: 
agus 'n a cheannard air cloinn Reubein 
bithidh Elisur mac Shedeuir. 

11 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dh'i, dà fhichead agus sè 
mìle agus cùig ccud. 

12 Àgus làimh ris suidhichidh treubh Shi- 
meoin; agus bithidh Selumiel niac Shuris- 
adai 'n a cheannard air cloinu Shimeoin. 

125 13 Agus 5'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dJi'i, leth-cheud agus naoi 
mìle agus tri cheud. 

14 An sin treubh Ghad: agus 'n a cheann- 
ard air mic Ghad, bithidh Eliasapli mac 
Reueil. 

15 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead agus 
ciiig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

16 Na li-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, &'iad ceud agus leth-cheud 

I agus aon mhìle, agus ceithir cheud agus 
leth-cheud, a rèir an armailtean: agus tlièid 
' iadsan a mach 's an dara ordugh. 

17 An sin thèid pàilliun a' choimhthionail 
air 'aghaidli, maille ri camiì nan Lebhith- 
each'ammeadhon a' chaimp: mara champ- 
aicheas iad, mar sin thèid iad air an agli- 
aidh, gach duine 'n a àite fèin, làimh r'am 
brataichibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'n iar bithidh 
bratach chaimp Ephraim, a rèir an armailt- 
ean; agus bithidh Elisama mac Amihuid 
'n a cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus fc'iad 'armailt san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dliiubh, dà f hichead mìle 
agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh treubh 
Mhanaseh: agus bithidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'n a cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus ?/iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà mhìle dlieug 'ar 
f hichead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin: agus bith- 
idh Abidan mac Ghideoiii 'n a cheannard 
air mic Bheniamin. 

23 Agus Z/'iad 'armailt-san, agns iadsan a 
chaidh àireamli dhiubh, cùig mìle deug 'ar 
fhichead agus ceithir cheud. 

24 i^'iadsan uile a chaidli àireamh de 
champ Ephraim, ceud agus ochd mìle, agus 
ceud, a rèir an armailtean: agus thèid iad- 
san air an aghaidh 's an treas ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air taobh 
na h-àirde tuath arèir au armailtean: agus 
bithidh Ahieser mac Amisadai 'n a cheann- 
ard air cloimi Dhan. 

26 Agus ?/'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus dà 
mhìle agus seachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir: agns bithidh Pagiel mac Ocrain 'n 
a cheannard air cloinu Aseir. 

28 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidli àireamh dhiubh, dà f hichead agus 
aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali: agus bithidh 
Ahira mac Fjiiain 'n a cheannard air cloinn 
Naphtali. 

30 Agns 6'iad 'armàilt-san, agnis iadsan a 
chaidh àirearah dhiubh, leth-cheud agus 
tri niìle agus ceitliir cheud. 

31 .S'iadsan uile a chaidh àireamh ann an camp Dhan, ceud agiis letli-cheud agus 
soachd mìle agus sè ceud; Imichidh iadsau 
fa dheireadh le 'm brataichibli. 

32 Is iad sin iadsan a chaidh àirmheadh de 
chloinn Israeil, a rèir tighe an aithricheau: 
6'iadsan uile a chaidli àireamh de na caimp, 
a rèir an armailtean, sè ceud agus tri mìle 
agus cììig ceiid agus letli-cheud. 
' 33 Ach cha deachaidh na Lebhithich 
àireamh 'am measg chloinn Israeil, mar a 
dh'àithn au Tighearn do Mliaois. 

34 Agus rinn clann Israeil a rèir gach ni 
a dh'àithn an Tighearn do Mhaois: mar sin 
champaich iad làimh r'am brataichibh, agus 
mar sin chaidh iad air an aghaidh, gach aon 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tiglie an 
aithricheaa. 

CAIB. III. 

I Oinealaich Aaroin agus Mhaois. 3 Fritheal- 

adh agm àireamli nan Lebkitlieach. 

TfSÌTià so mar an ccudna ginealaich Aaroin 
agus Mhaois, 's an là anns an do labliair 
an Tighearn ri Maois ann an sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin; 
Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeau mhac Aaroin, na 
sagartan a dh'ungadh, a choisrig e gu frith- 
ealadh ann an dreuc!id an t-sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abiliu bàs an 
làthair an Tighearna, 'n uair a tlmg iad 
suas teiue coiniheach an làthair an Tigh- 
earna, ann am fàsacli Shinai, agus charobh 
clann aca: agus fhritheil Bleasar agus Ita- 
mar ann an dreuchd an t-sagairt, ann an 
scalladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tigliearn ri Maois, ag 
ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus tais- 
bein iad an làtliair Aaroin an t-sagairt, a 
chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Agus gleidhidh iad a cliììram-san, agus 
cùra.m a' choimiithionail uile, air beuJaobh 
pàilliuin a' choimhtliionaii, a dlieanamh 
seirbhis a' phàilliuin. 

8 Agus gieidhidh iad uile shoithichean 
fìàilliuin a' clioimhthionail, agus cìirani 
cldoinn Israeil, a dheanamh seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do Aai'on, 
agus d'a mhic: tha iad air an tabhairt da 
gu li-iomlan a mach à cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus amliic, 
agus ieithidh iadsan air dreuchd an t- 
sagairt: ag-us cuirear an coigreach a thig 
am fagus gu bàs. 

II AgTis iabhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

12 Agus mise, fcuch, ghabh mi na Lebhi- 
tliich mheasg chloinn Israeil, 'an àit a' 
eheud-ghin uile a dh'fhosglas a' bhrù am 
measg chloinn Israeil: agus is leamsa na 
Lebhitliich; j 

13 A chionn gur leamsa gaeh uile cheud- 1 

126 MH, IIL 

ghin; oir air an là anns an do bhiiail mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
naomhaich mi dhomh fèin gach ceud-ghiu 
ann an Israel, eadar dhuine agus ainmhiclli : 
is leamsa iad: Is mise an Tighearn. 

14 Agus labiiair an Tigliearn ri Maois anii 
am f àsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithrichean, a rèir an teaghlaichean: gach 
hrionnach o mhìos a dli'aois agus os a 
cheann àirmhidh tu iad. 

16 Ag-us rinn Maois an àireamh a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadh àithne 
dha. 

17 Agus &'iad so mic Lebhi a rèir an ainm- 
ean ; Gerson, agus Cohat, agTis Merari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghersoin 
a rèir aii teagiilaichean; Libni agus Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an teaghlaich- 
ean ; Amiam, agus Idsar, Hebrou, ag-us 
Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean ; Malili, agus Musi: is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir tighe 
an aithrichean. 

21 Gherson hha teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei: is iad sin teaghlaichean 
nan Gersonach. 

22 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
rèir àireinìh nam firionnach uile o rahìos a 
dh'aois agus os a cheann, eadlmi iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, ^i'iad seachd n'.ile 
agas cìiig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gerson- 
ach n.ir cìilaobli a' phàiUiuin air taobh na 
h-àirde 'n iar. 

24 Agus bithidh Eliasaph mac Laeil, 'n a 
cheann tighe athar nan Gersonacli. 

25 Agus air cìiram mhac Ghersoin, ann am 
pàilliun a' choimhthionail, hitlddh, am pàiU- 
iun, agiis am bìith, a chòmhdach, agus am 
brat air son doruis pàiìliuin a' choimthion- 
ail, 

2G Agus ciiirteinean na cìiirte, agus am 
brat air son doruis na cìiirte, a tha làimli ris 
a' phàilliun, agiis làimli ris an altair }nu'n 
cuairt, agus a cuird, air son a seirbhis uile. 

27 Agus o Cliohat hha teaghlach nan Am- 
ramaeh, agus teaghlach nan Idseharach, 
agus teaghlach nan Hebronach, agus teagh- 
lach nan Udsielach: tsiad sin teaghlaicheau 
nan Cohatach, 

28 Aun an àireamh nam firionnach uile o 
mlnos a dh'aois agus os a cheann, hha ochd 
mìle agus sè ceud, a bha 'gleidheadh cùraim 
an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teaghlaichean mhac Choh- 
ait air taobh mu dheas a' pliàilliuin 

30 Agus hithidh Elisaphan mac Udsieil 'n 
a cheann tighe athar theaghlaichean nan 
Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san hithidh an àirc, 
agus ani bòrd, agus an coinnleir, agus na 
h-altairean, agus soithichcan an ionaid AIREAMH, IV. naoinih, leis ani fritheil iacl, agus am brat, 
agus a slieirbhis uilc. 

32 Agus hithidh Eleasar, mac Aaroin an 
t-sagairt, 'n a cheaunard air cea^mardaibh 
nau Lebliitheach, agus hithidh sùil aig orra- 
sau a bhios a' gleidlieadh ciiraim an iouaid 
naoimh. 

33 Mherari bha teaghlach nam Mahlach, 
agus teaghhich nam Musitheach: is iad siii 
teaghhiichean Mherari. 

34 Agus iadsan a ch.aidli àireamh dliiubh, 
a rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos 
a dii'aois agus os a cheann, h'iad sè mìle 
agus dà cheud. 

35 Agus Ve Suriel mac Abihail ceanu tighe 
athar theaghlaicliean Mherari: suidliichidh 
iadsan air taobh mu thuatli a' phàilliuin, 

36 Agus fo choindiead agus cìiraui mhac 
Mherari hithidh buird a' phàiIKuin, agiis 
a chroiun, agus a phuist, agus a bhuiun, 
agus a shoithichean uile, agus gacii ni a 
fhritheileas da, 

37 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, agiis 
am buinn, agus am pinueachan, agus an 
cuird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air beul- 
aobh a' phàilliuiu air taobh na h-àirde 'n 
e-àr,eadhoii air beulaobh pàilliuin a' clioimh- 
thionail leth ri èirigli na grèine, is iad 
Maois, agus Aaron, agiis a mhic, a' gleidli- 
eadh cùraim an ionaid naoimh, air sou 
cùraini chloinu Israeil; agus cuirear an 
coigreach a thig am fagus gu bàs. 

39 ladsan uile a cliaidh àireamh de na Le- 
bhithich, a rinn Maois f agus Aarouì àireamh 
a rèir àithne an Tigliearna, a rèir an teagh- 
]aichean, na firionnaich uile o mhìos a 
dh'aois'agus os a cheaun, ò'iad dà mhìlo 
thar f hichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Aireamh gacli ceud-ghin a iha 'n a fhir- 
ionnach de chloinn Israeil o mhìos a dh'aois 
agus os a cheanu, agus gabh àireamh an 
ainmeau. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhitliich 
dhomhsa {Is mise au Tighearn) 'au àite nan 
ceud-ghin uile ani measg chloinn Israeil; 
agus sprèidli nau Lebhitheach 'an àite nan 
ceud-ghin uile am measg sprèidhe chloinn 
Israeil. 

42 AgTis rinn Maois, mar a dh'àithn an 
Tighhearn dha, gach ceud-ghin am measg 
cliloinn Israeil àireamh. 

43 Agus gach ceud-ghiu a hha 'n a f hir- 
ionnach, a rèir àireimh nan aiumean o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, dJiiubh- 
san a chaidh àii'eamh dhiubh, b' iad dà 
luhìle thar fhichead, dà cheud agus tri 
fichead agus tri-deug. 

44 Agus labhair au Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

45 Gabh na Lebhithicli 'au àite nau ceud- 
ghin uile am measg chloinn Israeil, agus 
sprèidli nan Lebhitheach'an àit ansprèidhe- 

127 sau, agus bithidli naLebhithichagamsa: Is 
mise an Tigliearn. 

46 Agus air an son-san a tha gu bhi air 
am fuasgladh de'n dà chcud agus an tri 
fichead agus an tri-deug, de cheud-ghin 
chloinn Israeil, a tha ni's lìonmlioire ua na 
Lebhithich; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil ani 
fear air an ceaun;a rèir seceil an ionaid 
naoimh gabhaidh tu iad: is e 'n seceì 
fichead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis am 
fuasglar an àireamh chòrr dliiubh,do Aarou 
agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod fuas- 
glaidh uatha-san a bha thuilleadh orra-san 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

ùO cheud-ghin chloiun Israeil ghabh e 
an t-airgiod: mìle, tri cheud agus tri fichead 
agus cùig seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

51 Agus thug Maois airgiod na nminntir' 
sin a dh'fliuasgladh do Aai'on, agus d'a 
mhic, a i'èir focail an Tighearna, mar a 
dli'àithn an Tighearn do Mhaois. 

CAIB. IV. 
\ Aois agus àm friUiealaidk nan Lebhithearh. 
17 Dreuchd nan sayai-t. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri li-Aaron, ag ràdli, 

2 Gabli àireamh mliac Choìiait o mheasg 
nihac Lebhi, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithrichean; 

3 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheanu, eadliou gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois,gach neachathèid a steach 
do'n armailt, a dlicanamh na h-oibre aun 
am pàilliuu a' choimlithionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic Chohait, 
ann am pàilliun a' choimhthionail, mu 
thimchiull nan nithean ro uaomh. 

5 Agus au uair a bhitheas an camp ga dol 
air 'aghaidh, thig Aaron agns a mhic, agus 
bheir iad a nuas brat a' chòmhdacliaidh, agus 
còmhdaichidh iad àirc na Fianuis leis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdachadh 
de chroicinnibh bhroc, agus sgaoilidh iad 
os a cheauu eudach uile de ghorm, agus 
cuiridh iad a bataichean inntc. 

7 Agus air bòrd araiu na Fiauuis' sgaoilidh 
iad eudach de ghorm, agus cuiridh iad air 
na miasan, agus na tùiseirean, agus na 
copain, agus na cuachau leis au toirear 
seachad tabhartas-dibhe: agus bithidh an 
t-aran an còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach scarlaid, 
a,gus còmhdaichidh iad sin le còmhdachadJi 
de chroicinuibh bhroc, agus cuiridh iad a * 
bhataicheau ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach de ghorm, 
agus còmhdaichidh iad coinnleir au t-soluis, 
agus a lòchrain, agus a chlobhachan, agus a 
shoithichean-smàlaidh, agus a shoithicheau- 
olaidb Mile, leis am fritheil iad da. AIREAMH, IV. 10 Agus cuiridh iad e fcin, agus a shoith- 
lchean uile, ann an còmhdachadh de chroic- 
innibh bhroc, agns cuii-idh iad air lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoihdh iad 
eudach de ghorm, agus còmhdaicliidli iad i 
le cònihdachadh de chroicinnibh bhroc, 
agus cuiridh iad r'i a bataichean. 

12 Agus gabhaidli iadnah-inuil fhritheal- 
aidh uile, leis am fritlieil iad 's an ionad 
naomh, agus cuiridh iad ann an eudach de 
ghorm iad, agus cònihdaichidh iad le còmh- 
dachadh de chroicinnibh bhroc iad, agus 
cuiridh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an lu.ath o'n 
altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir 
oirre; 

14 AgTis cuiridli iad oirre a soitliichean 
uile, leis am fritheil iad m'a tinichioll, 
eadiion natìiiseirean, na greimichean-feòla, 
agus na sluasaidean, agus na cuachan, 
soithichean na h-altarach uile; agus sgaoil- 
idh iad oirre còmlidachadh de chroicinnibh 
bhroc, agTis cuiridli iad r'i a bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmlidachadh an ionaid naoimh, agais 
uile shoithichean an ionaid naoimh, 'n uair 
a bhios an camp gu dol air 'aghaidh; agus 
an dèigh sin thig mic Choliait g'aw giùlan : 
ach cha bhean iad ri ni uaomli sam liith, air 
eagal gu'm bàsaich iad. Is iad na nithean 
sin eallach mhac Chohait ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, huinidh an oladh chum 
an t-soluis, agTis an tìiis cliìibliraidh, agus 
an tabliai'tas-bìdh lathail, agns an oladli- 
ungaidh, agus cùram a' phàilliuin uile,agus 
nan uile nithean a tha. anu, 's an ionad 
naomh, agus 'n a shoitliichibh. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theaghlaichean 
nau Cohatacli o mlieasg nan Lebhitheach. 

19 Ach so ni sibh riu, chum gu'm bi iad 
beò agus nach bàsaicli iad, an uair a thig 
iad am fagTis do na nithibh ro naomli; thèid 
Aaron agus amhica steach,ag-usorduichidh 
siad iad gach aon d'a sheirbhisyetw, agus 
d'a eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach adh'fhaicinn 
anuair a chònihdaichear na nithean naomh', 
air eagal gii'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamli mliac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithrichean, a rèir 
an teaghlaichean: 

23 dheich bliadhna fichead a dli'aois 
agus os a cheann, gu leth-cheud bliadlma 
dh'aois àirmhidh tu iad;gach neachathèid 
a steach a dheanamh na seirbhis, a dhean- 
amh na h-oibre ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan Ger- 

128 sonach, seirbhis a dlieanamh, agus eallach 
a ghiìilan. 

j 2.5 AgTis giùlainidh iad cùirteinean a' 
phàilliuin, agus ijàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdachadh de 
chroicinnibh bhroc, a tha shuas thairis air, 

j agus brat doruis pàilliuin a' choimthionail, 

} 26 Agus cùii-teinean na cùirte, agus brat 
doruis geata na cùirte, a t]ia làimh ris a' 
phàilliun, agus ris an altair mu'n cuairt, 
agus an cuird, agiis innil am frithealaidh 
uile, agus gach ni a rinneadh air an son : 

I mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a mhac 
bithidli uile slieirbhis mhac nan Gersonach, 
'n an eallachaibh uile, agus 'n an seirbhis 
uile : agus orduichidh sibh dhoibh mar au 
cùram an eallachan uile. 
28 Is i so seii'bhis theaghlaichean mhac 
Ghersoin,ann am pàilliun a' choimhthionail ; 
agais bithidh an cùram fo làimh Itamair 
mhic Aaroin an t~sagairt. 

1 29 A thaobh nihac Mherari, àirmhidh tu 
iad a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrichean : 

; 30 dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agTis os a cheanu, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach aou 
a thèid a steach do'n t-seirbhis, a dheanamh 
oibre pàilliuin a' choimhthionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; buird a' phàilliuin, agus a chroinn, 
agTis a phuist, agiis a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte mu'u cuairt, agus 
am buinn, ag"us am pinneachan, agus an 
cuird, maille r'an innealaibh uile, agiis 
maille r'an seirbhis uile : agais air 'an aium 
àirmhidh sibli innil cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mhei-ari, a rèir an seirbhis uile aim am 
pàilliun a' clioimhthionail, fo làimh Itamair 
mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 AgTis riun Maois agTis Aaron agus 
ceaunardan a' chomhchruinneachaidh mic 
nan Cohatach 'àireamh, a rèir an teaghlaich- 
ean, agus a rèir tighe an aithrichean: 

! 35 dheich bliadhna ficliead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu letli-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aoii a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir au teaghlaichean, b'iad dà mhìle, 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 .S'iad so iadsan a chaidh àireamh de 
tlieaghlaicliibh nan Cohatach, gach neach a 
dh'fheudadh seirbliis a dheauamh ann am 
pàilliun a' choimthionail, a rinn Maois agus 
Aaron 'àireamh, a rèir àithne an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidli àireamh de mhic 
Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, agus a 
rèir tighe an aitliricliean: AIRBAMH, V. 39 dheicli bliadlma ficliead a dh'aois 
agTis os a cbeaim, eadliou gu letb-cbeud 
lìTiadbua dbaois, gach aon a tbèid a steacb 
dou t-seirbbis, a cbum oibi-e aun am pàill- 
iuu a' cboimhtliiouail; 

■10 Eadbouiadsau achaidliàireamhdliiubb, 
a rèir au teaghlaicbean, a rèir tighe au aith- 
ricbeau, b'iad dà mhìle agus sè ceud agus 
deicb 'ai- f uicbead. 

41 So iadsau a chaidb àireamh detbeagb- 
laicbibh mhac Gliersoiu, de gacb ueacb a 
db'f heudadb seirbhis a dbeanamb aun am 
pàilbun a' cboimhtbiouail, a riuu Maois 
agus Aaron àireamb a rèir àitbue an Tigh- 
earna. 

42 Agus iadsan a chaidb àireamh de 
theagblaicbibh mhac Mherari, a rèir an 
teaghlaicbean, a rèirtighe an aitbricbean: 

43 dlieich bbadbua ficbead a db'aois 
agus os a cheann, eadbon gii leth-cheud 
bliadlma dh'aois, gacb aon a tbèid a stigh 
do'u t-seirbbis, cbum oibre ann am pàiUiun 
a' choimbthiouail; 

44 Eadbou iadsan a cbaidbàireamb dbiubb, 
a rèir an teagblaicbeau, b'iad tri mìle agus 
dà cheud. 

45 So iadsau a chaidb àireamb de tbeagh- 
laichibb mhac Mherari, a rinu Maois agus 
Aaron, àireamh a rèir focail an Tighearna le 
làimb Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireamb de na 
Lebbithicb, a riuu Maois agiis Aaron, agTis 
ceanuardan Israeil aireamb a rèir au teagb- 
laicbean, agus a rèir tigbe an aitbricbean; 

47 dbeicb bliadbua ficbead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gii leth-cbeud 
bbadbna db'aois, gacb aon a thàinig a 
dheauamb seirbhis an f brithealaidb, ag-us 
seirbbis na h-eallaicb ann am pàilliun a' 
cboimbtbiouail ; 

48 Eadlion iadsana cbaidhàireamhdhiubb, 
b'iad ocbd mile agus cùig ceud agus ceithir 
ficbead. 

49 A rèir àitbue an Tighearua cbaidb an 
àirmheadh le làimh Mhaois, gacb aou a rèir 
a sbeirbbis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
cbaidh an àirmheadb leis, mar a dh'àitbn 
an Tighearn do Mbaois. 

CAIB. V. 

l An coimhleasachadh air son eucorach. 11 
Devchaìnn eudaich. 

AGUS labbair an Tighearu ri Maois, ag 
ràdb, 

2 Aitbn do cbloinu Israeil, iad a chur a 
mach as a' cbamp gacb lobbar, agus gach 
ueacb air am bheil silteacb, agus gacb 
ueacb a tha air a shalachadb leis a' mbarbb: 

3 Ai-aon firiouuacb agus boirionnach cuir- 
idb sibb a macb, an taobh a muigb de'n 
champ cuiridh sibh iad; a cbmn as na,ch 
truaill iad an campau, auus am bheil mise 
'gabbail còmbnuidb. 

4 Agus riuu clann Israeil mar so, agua 

129 chuir iad a mach iad an taobh a muigh de'n 
cbamp: maralabhair au Tigbearn ri Maois, 
mar sin rian clann ìsi*aeil. 

5 AgTis labbair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

6 Abair ri cloinu Israeil, An uair a ni fear 
no bean peacadh air bith a ni daoine, a 
dbeanamh eusaontais an agbaidb an Tigh- 
earna, agus gii'm bheil an t-anam siu cion- 
tach; 

7 An sin aidichidb iad am peacadh a rinn 
iad: agus ni e coimhleasacbadb air sou 
'eucorach 's au iomlan, agiis cuiridb e au 
cìiigeamb cuid deth ris, agus bheir e sin 
dliasan air an d'rinu e 'u eucoir. 

8 Acb mur bi aig au duiue caraid sam bitb 
gu coimhleasachadb a thoirt da 's an eucoir, 
thugar an 30imhleasacbadh a nitbear do'n 
Tighearn air son na b-eucoracb, do'n t-sa- 
gart; a thuilleadh air reitbe na rèite, leis 
au deauar rèite air a sbou. 

9 Agus gacb òabbartas de nitlubh naomha 
cbloiuu Israeil uile, a bheir iad clmm au 
t-sagairt, is leis-sa.u iad. 

10 AgTis uithean coisrigte gach duine, is 
leis-san iad: ge b'e ui a bheir duine sam 
bitb do'u t-sagart, is leis e. 

1 1 Agus labbair an Tigbearn ri Maois, ag 
ràdh, 

12 Labbair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bitb a thaobb, 
agus gii'n ciontaicb i 'n a agbaidh, 

13 Ag-us g-u'n luidli fear g-u collaidli leatba, 
agus gu'm bi sin folaicbte o sbìiilibb a fir- 
pbòsda, agus gu'm bi e ceilte, agus gu'm bi 
i air a truailleadh, agiis nacìi hi fianuis 
sam bitb "n a h-aghaidb, agus gim i air a 
glacadb 's a' chùis, 

14 Agus gu'n tig spiorad eudaich air, agus 
gu'm bheil e 'g eudacb air a nibnaoi, agus 
gu'n do thruailleadh i; no ma thàinig 
spiorad èudaich air, agus gu'm bheil e èud- 
mbor m'a mlmaoi, agus nach do tbruaill- 
eadh i: 

15 Au sin bbeir an duiue a bbeau a 
dh'iouusuidb an t-sagairt, agus bheir e leis 
a tabbartas air a son, an deicheamh cuid a 
dh'epbah de mhin eòrna; cba dòirt e oladh 
air, ni mò a cbuireas e tùis air, oir is 
tabhartas eudaichath'ann,tabbartas cuimh- 
neacbaiu, a' toirt aingidheachd auu au 
cuimhue. 

16 Agus bbeir an sagairt am fagiis i, agus 
cuiridh e i an làthair an Tigbearna. 

17 Agus gabbaidh an sagart uisge naomb 
ann an soitbeacb creadba, agus gabhaidh 
an sagart cuid de'n duslach a bhios air 
urlar a' pbàiUiuin, agus cuiridb e 's an 
uisge e. 

18 Agus cuiridb an sagart a' bbean aun 
an làthair au Tighearua, agus rìiisgidh e 
ceann na mnà, agus cuiridb e 'u tabh.artas 
cuimhneachain 'n a làmhau, eadhon au 
tabbartas eudaich ; agus bithidli a'g au 

E AIREAMH 

t-sagart 'n a làimh an t-idsge searbh a 

mhaUaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan dh'i, 
agus their e ris a' mhnaoi, Mur do luidh 
fear sam bitli leat, agus mur deachaidh tu 
thaobh gu neòghloine maille ri neach eile 
'an àite d'f hir-phòsda, bi-sa saor o 'n uisge 
shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh tlm thaobh gu neach 
eile 'an àite d'fhir-phòsda, agus gu'n do 
thruailleadh thu, agus gu'n do luidh fear 
eile leat a thmlleadh air d'f hear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart miouuan 
mallachaidli de'n mhnaoi, agus their an 
sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an VI. a' 

Tigheara a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnau thu ara measg do shluaigh, 'n 
uair a bheir an Tighearn air do shliasaid 
lobhadh, agus air do bhroinn atadh ; 

22 Ag-us thèid an t-uisge so a mhallaicheas 
a stigh a'd' innibh, a thoirt air do bhroinn 
atadh, agus air do shUasaid lobhadh : Agus 
their a' bhean, Amen, ameu. 

23 Agus sgrìobhaidli an sagart ua mallach- 
dan sin ann an leabhar, agais dubhaidh e 
mach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a blieir am maUachadh, òl: agus 
thèid au t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fòsaidh e searbh. 

25 Au sin gabhaidh au sagai-t an tabhartas 
eudaich à làimh na muà, agus luaisgidh e 
'n tabhai-tas an làthair an Tighearn', agus 
bheir e seachad e air an altair. 

26 Agus gabhaidli au sagart làn glaice de'n 
tabhartas, eadhon a chuimhneachan, agus 
loisgidh e air an altair e, agus an dèigh sin 
bheh' e air a' mhnaoi an t-uisge òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an t-uisge 
òl, an sin tai-laidli ma thi-uaiUeadh i, agTis 
ma rinn i coire an aghaidh a fir-phòsda, 
gu'n tèid ant-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh, agiis ataidh 
a brìi, agus lobhaidh a sliasaid: agus 
bithidh a' bhean 'n a mallacliadh am measg 
a sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean, 
achgu'm bheil i glan; an sin bithidh i saor, 
agus fàsaidh i tori-ach. 

29 e so lagh nan eud, an uair a thèid 
bean a thaobh gu fear eile 'an àit a fir- 
phòsda, agus a thruaillear i ; 

30 No'n uair athig spioradeudaichairfear, 
agus a tha e 'g eudach air, agns a chuireas 
e a' bheau au làthair an Tigìiearna, agns a 
chuireas an sagart 'an g-nìomh oirre an lagh 
so ui!e ; 

31 An sin bithidh au duine saor o'n chionta, 
agus giùlainidh a' bhean so a cionta. 

CAIB. VI. 

1 LaghnanNasarach. 22 Modliheannachaidh 
chloinn Ixraeil. 
GUS labhair au Tigheara ri Maois, 
ag ràdh, 

130 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
uair a dliealaicheas aon clmid beau no 

fear iadfèin a bhòideachadh bòide Nasar- 
aich, a chum iad f'ein a dhealachadh do'u 
Tighearn ; 

3 fhìon, agus o dhibh làidir sgaraidh 
se e fèin ; f ìon-geur f ìona, no f ìon-geur 
dibhe làidir cha-n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag de shiigh nam f ìon-dhearcan, ni mò 
a dh'itheas e f ìon-dhearcan iira no tior- 
am. /■ ' i^ ; p , 

4 Uile làUJiean a dhèalachàidh cha-n ith e 
bheag a nithear de'n chraoibh-i hiona, o na 
h-eiteanaibh gus am plaosg. 

6 Uile làithean bòide a dliealachaidh, cha 
tig ealtainn air a cheaun: g-us an coimhlionar 
na làithean anns an dealaich se e fèin do'n 
Tighearn, bithidh e naomh; aigus leigidh 
6 le ciabhan gruaige a chinn fàs. 

6 'S ua làithibh sin uile anus an dealaich 
se Qfèin do'n Tighearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air sou a 
bhràthar, no air sou a pheathar, au uair a 
gheibh iad bàs; do bhrìgh g-u iheil cois- 
reagadh a Dhè air a cheaun. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tìm e 
naomh do'n Tigheam. 

9 AgTis ma gheibh duine gu li-obann bàs 
làimh ris, agus gu'n do shalaich e ceanu a 
choisreagaidh ; an siu bearraidli e a cheann 
ann an là a ghlanaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e dà 
thurtur, no dà cholumau òg, a dh'ionusuidh 
au t-sagairt, gu dorus pàiUiuin a' choimh- 
thionail. 

11 AgTis ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
mar ìobairt-Ioisgte, agus ni e rèite air a 
shon, a chionn gu'n do pheacaich e thaobh 
a' mhairbh, agus naomhaichidh e a clieann 
's an là siu fèin. 

12 Agais coisrigidh e do'n Tighearn làith- 
ean a dhealachaidh, agus bheir e leis uau de'n 
cheud bhliadhna chum ìobairt-eusaontais: 
ach bithidh na làithean a chaidh seachad 
caiUte, do bhrìgh gu'n do shalaicheadli a 
dhealachadli. 

13 Agus is e so lagh anNasaraich: 'Nuair 
a choimhlionar làithean a dhealachaidh, 
bheirear e gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail: 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas do'n 
Tighearn, aon uan firionn de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairfc- 
loisgte, ag-us aou uan boirionn de'n cheud 
bhUadlma guu ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agiTs aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-.shìth ; 

1.5 Agus bascaid de aran neo-ghoirtichte, 
breacagan dephlùrmìn measgta le h-olaidh, 
agus dearnaganan de aran neo-ghoirtichte AIREAMH, VII. ungrta le h-olaidh, agiis an tabhartas-bìdh, 
agus au tabbartasan-dibhe. 

16 Ag-us bheir an sagart iad an làthair au 
Tighearu', agus ìobraidh e 'ìobairt-pheac- 
aidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 AgTis ìobraidh e 'n reithe mar ìobairt 
thabhartasau-sìth do'n Tighearn, niaille ris 
a' bhascaid de ai-an neo-ghoirtichte: bheir 
au sagai't seachad mar an ceudna a thabh- 
artas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 Agus bean-aidh an Nasarach ceaun a 
dhealachaidh, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thiouail; agTis gabhaidh e gTuag cinu a 
dhealachaidli, agus cuiridli e i 's an teine a 
tka fo ìobairt uau tabhartasan-sìth. 

19 Agns gabhaidli au sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, agus aou dear- 
nagau neo ghoirtichte; agus cuiridh e iad 
air làmliau an Nasaraich, an dèigh do 
ghruaig a dhealachaidh bhi aira bearradh. 

20 Agus luaisgidh au sagart iad niar tha- 
bhartas-luaisgte au làthair an Tighearna; 
tlia so naomh do'n t-sagart maille ris an 
uchd luaisg-te, agus maillc ris an t-shuueau 
thog"ta : agus au dèigh sin feudaidh an Na- 
sarach f ìou òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich,a thug bòid, 
agus lagh a thabhartais do'n Tighearn air 
son a dhealachaidh, a thuilleadh air na 
gheibh a làmli: a rèir a bhòide a bhòidich e, 
mar sin is èigin da dlieanamh, a rèir lagha 
a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, Air a' mhodh so beannaicliidh sibh 
clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beanuaicheadli au Tighearn thu, 
agTis gu'n gieidheadh e thu: 

26 Gu'n tugadh an Tighearn air 'aghaidh 
deah-achadh ort, agus bitheadh e gràsmhor 
riut: 

26 Gu'n togadli an Tighearn suas a ghniìis 
ort, agus gTi u tugadli e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air cloinn Is- 
raeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 

2, 10 Tabhartais diennnardan Israeil. 89Labh- 
air Dia ri Maois. 

AGUS tharladh air an là auus au do 
chuir Maois suas am pàilliun gu 
li-iomlan, agus 's an d'ung se e, agus 's au 
do naomhaich se e, agns 'uidheam uile, 
araon an altair agus a soithicheau uile, 
agus 's an d'ung e iad, agus 's an do naomh- 
aich e iad; 

2 Gu'n d'thiig ceaunardan Israeil, cinn 
tighe an aithrichean, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir' a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas: 

3 Agus thug iad an tabhartas an làthair 
an Tigheama, sè feunan còmhdaichte, agus 

131 dà dhamh dlieug: feun air son ditliis de na 
ceauuardaibh, agus damh air son gach fir 
dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' ijhàill- 
iuin iad. 

4 Agus labliair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi iad a 
dlieanamh seirbhis pàilliuin a' clioimli- 
thiouail; agiis bheir thu iad do na Lebh- 
ithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

6 Agus giiabh Maois na feimau agus na 
daimh, agus thug e do na Lebhithich iad. 

7 Dà f heun ag-us ceithir daimh thug e do 
mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis. 

8 Agus ceithir feuuau agiis ochd daimh 
thug e do mhic Mherari, a reir au seirbhis, 
fo làimh Itamair mh;c Aaroiu au t-sagairt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug e 
h-aon air bith; a chiouu gu'm Vi seirbhis 
au iouaid uaoimh a bhuineadh dhoibhsan, 
gu'n giiilaineadh iad air an guaiUibh. 

i 10 Agus thug na ceaimardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
ach, air an là anns an d'ungadh i; thug 
eadhon ua ceaunardau seachad au tabhartas 
air beulaobh na h-altarach. 

11 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Bheir gach ceannard seachad a thabhartas 
air a là fèin, chum coisreagaidli na h-altar- 
ach. 

12 Agus esan a thug seachad a thabhartas 
air a' cheud là, b'e Nahson mac Amiuadaib, 
de thrèibh ludah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias air- 
gid, d'am bu chudthrom ceud agus deicli 
seceìl 'ar fhichead, aon chuach airgid de 
dlieich agus tri fichead sccel, a rèir seceil 
au ionaid uaoimh, iad le 'chèile làn de phlùr 
mìn measgta le h-olaidh, chum tabhartais- 
bìdli: 

14 Aon spàin de dheich seceil òir, làn de 
thìiis: 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uau de'u 
cheud bhhadhna, chum ìobairt-loisgte: 

16 Aon mheauu de na gabhraibli chum 
ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìtli, dà tharbh, cìdg reitheachan, cìiig buic- 
ghaibhre, cùig uaiu de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Nahsoin mhic Amiuadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabhar- 
tas. 

19 Thug e seachad mar a thabhartas aou 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid de dlieich agus tri fichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 'chèile 
làn de phlùr mìn measgta le Ii-olaidh, chum 
tabhartais-bìdh: 

20 Aon spàin òir, de dheicli seceil, làu de 
thùis: 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobaii't-loise^te: AIRBAMH, VII. 22 Aon mheann de na gabhraibh chum mac Dheueil, ceannard chloinn Ghad, seach- 

v„u„:„i. „1 ad tahhartas. 

43 B'e a thabhai-tas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
fhichead, aon chuach airgid de dheicli ìobairt-pheacaidh : 

23 Agus a chum ìobairt nan tabhartaa- 
sìth, dà tharbh, ciiig rcitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhai'tas Nataneeil mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Ehab mac Heloin, 
ceannard chloinn Sliebuluin, seachad ta- 
hhartas. 

25 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
(Ham &2*chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid de dlieich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
uaoimh, iad le 'chèile làn de phliìr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

26 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

28 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
Be so tabhartas Eliaib mhic Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thug Elisur mac 
Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, seach- 
ad tahhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid de 
cheud agTis deich seceil 'ar fliichead, aon 
chuach airgid de dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid uaoimh, iad le 
'chèile làn de phlùr mìn measg'ta le h-olaidh, 
chum tabhartais-bìdli : 

32 Aou spàin òir de dheich eeceil, làn de 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

34 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-plieacaidh : 

3.5 Agiis a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà thai'bh, cùig reitlieaehan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhua. 
B'e so tabhartas Elisuir mhic Shedeuir. 

36 Air a' chùigeamli là thug Selumiel 
mac Shurisadai,ceannard chloinn Shimeoin, 
seachad tabhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
nieasgta le h-oIaidh,chum tabhartais-bìdh: 

38 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

40 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh. 

41 Agus a chuni ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, ciiig uain de'n cheud bhliadhna. 
.S'esotabhartas Shelumieilmhic Shurisadai. 

42 Air an t-seathamh là thug BHasaph 

132 agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

44 Aon spàin òir de dheich seceil, làu de 
thùis: 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chumìobairt-Ioisgte: 

46 Aon mheann de na gabhraibli chum 
ìobairt-pheacaidh: 

47 Ag-us a chiun ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dàtharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e 60 tabhartas Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là thug Elisama 
mac Amihuid, ceauuard chloimi Ephraim, 
seacìiad tdbhartas. 

49 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

50 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de 
thùis : 

61 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

52 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabha.rtas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliaclluia. 
B'e so tabhartas Elisama mhic Amihuid. 

64 Air an ochdamh là thug Gamaliel mac 
Phedahsuir, ceaunard chloinn Mhanaseh, 
seachad tahhartas. 

65 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid 
de cheud agTis deich seceil 'ar f hicliead, aou 
chuach airgid de dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 
'chèile làn de phlùr mìn measgta le h-olaidli, 
chum tabhartais-bìdh: 

55 Aon spàin òir de dheich seceU, làn de 
thùis: 

57 Aon tarbh òg, aon reithe.aon uan de'n 
cheud bhliadhna, chiun ìobairt-Ioisgte: 

58 Aon mheann de na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

59 Ag'us a chimi ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadìina. 
B'e so tabhartas Ghamalieil mhic Phedah- 
suir. 

60 Air an naothamh là thug Abidan mac 
Ghideoni, ceaunard chloinn Bheniamin, 
seachad tdbhartas. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach aii-gid de dlieich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid AIREAMH, VIII. naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 

measgta le h-olaidh,chum tabhartais-bìdli: 

62 Aon spàiu òir de dheich seceil, làn de 
tliìiis : 

63 Aou tai'bh òg, aon reithe, aon uan de'n 
cheud bhhadliua, chum ìobairt-loisgte: 

64 Aon mheauu de ua gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Agus a clumi ìobairt nau tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Abidain mhic Gliideoni. 

66 Air an deiclieamli là thug Ahieser mac 
Amisadai, ceannard chlomn Dhan, seachad 
tabhartas. 

67 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
dìam bìi chudthrom ceud agns deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid de dheicli 
agus tri fichead secel, a rèir seceil au ionaid 
naoimli, iad le 'chèile làn de phlùr mìn 
measgta le li-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

68 Aon spàiu òir de dheich seceil, làn de 
thùis: 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de u 
cheud bhliadhna, chum iobairt-loisg-te: 

70 Aon mheann de na gabhraibh chum ìo- 
bairt-pheacaidh: 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachau, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uaiu de'n cheud bliliadhua. 
B'e so talihartas Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air au aon là deug thug Pagiel mac 
Ocrain, ceaunard chloiuu Aseir, seachad 
tabhartas. 

73 Be a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aou chuach airgid de dheich 
agustri fìchead secel,a rèir seceil anionaid 
naoimh, iad le 'chèile làu de phlùr mìu 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bìdh: 

74 Aon spàin òir de dlieich seceil, làn de 
thùis: 

75 Aou tarbh òg, aou reithe, aon uau de'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte: 

76 Aon mheann de na gabhraibh chum ìo- 
bairt-pheacaidh: 

77 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air au dara là dlieug thug Ahira mac 
Enain, ceanuard cliloinn Naphtali, seachad 
tahhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aou mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon clmach airgid de dheicli 
agus tri fichead secel, a rèir seceil au ionaid 
naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr mìu 
measgta le h-olaidh, chum tabhartais- 
bìdh: 

80 Aon spàin òir de dheich geceil, làn de 
thùis: 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uau de'n 
cheud b]iliadhna,chum ìobairt-Ioisgte: 

133 82 Aon mheann de na gabhraibh chum 

ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buio- 
ghaibhre, cùig uaiu de'n cheud bhliadlma. 
B'e so tabhartas Ahira mhic Euaiu. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach Cs an 
là auns an d'ungadh i) le ceauuardaibh 
Israeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
dheug airgid, dà spàin dheug òir: 

85 B'e cudthrom gach mèise airgid ceud 
agiis deich seceil 'ar fhicliead, agus gach 
cuaiche deichagus ti'ifichead: Becudthrom 
nan soithicheau airgid uile, dà mhìle agus 
ceithir cheud seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimli. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn de 
thùis, cudthrom gach aon fa leth deich 
seceil, a rèir seceil an iouaid naoimh: Ve òr 
nan spàinean uile ceud agus fichead secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìobairt- 
loisgte dà tharbh dheug, na reitheachan a 
dhà-dheug, ua h-uaiu de'n cheud bhliadhna 
dhà-dheug, maiUe r'an tabhartas-bìdh: agu.s 
na minn de na gabliraibh chum ìobairt- 
pheacaidh a dlià-dlieug. 

88 Agus Viad na tairbh uile, chum ìobairt 
nan tabhartas-sìth, ceithir tairbh 'ar f hich- 
ead, na reitheachau tri fichead, na buic- 
ghaibhre tri ficliead, na h-uain de'n cheud 
bliliadhna tri fichead. B'e so coisreagadli 
na h-altarach, an dèigh dli'i bhi air a h-ung- 
adh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois a steach 
do phàilliun a' choimhthiouail, a labhairt 
ris: an sin chual' e guth aoin a' labhairt ris 

uachdar na caithir-thi'òcair' a hlia os ceanu 
airce na Fiauuis, o eadar au dà cherub; 
agus labhair e ris. 

CAIB. VIII. 

1 Mar a lasadh na tòchrain. 5 Coisreagadh 
nan Lebhitheach; 23 an aois agus àm am 
frilhealaidh. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdli, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 'N 
uair a lasas tu na lòchraiu, bheir na seachd 
lòchraiu solus uatha thall fa chomhair a' 
choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar siu ; las e a lòcli- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir; mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois. 

4 Agus &'(? so obair a' clioinuleir: hha e 
dli'òr buailte gTi ruig a clios, gu ruig a 

I bhlàthan bha e dh'obair bhuailte: a rèir 
an t-samhlaidh a nochd an Tighearu do 

I Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir. 

j 5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

1 6 Gabh na Lebhithich o mheasg chloinn Is- 
] raeil, agus glan iad. 

I 7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan- 
adli: crath uisge glanaidh orra, agus thug- 
iadh iad ealtainn thar am feoil iiile, asrua AIREAMH, IX. nigheadli iad an eudacb, agTis mar sin 
deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maiUe r'a 
thabhartas -Mdh, eadhon pliir mìn measgta 
le h-olaidh, agus gabhaidli tu tarbh òg eile 
chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air beul- 
aoblipàilliuina' choimhthionail: aguscruinn- 
lchidh tu coimhtliional cliloinu Israeil uile 
'an ceann a chèile: 

10 Agus bheir thu na Lcbhithich an làth- 
air an Tighearn', agus cuiridli clann Israeil 
an làmhan air na Lebhithich: 

11 Agus luaisgidli Aaron na Lebhithich 
ann an làthair an Tighearn', m«r thabhartas- 
luaisgte chloinn Israeil; achum gu'n dean 
iad seirbhis an Tighearn' 

12 Agus cuiridh na Lebhithich an làmh- 
an air cinn nan tarbh; agus ìobraidh tu 
h-aon diiibh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar ìobairt-Ioisgte do'n Tigh- 
earn, a dheanamh rèite air son nan Lebh- 
itheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an làth- 
air Aaroin, agus an làthair a mhac, agus 
luaisgidh tu iad mar thabhartas-luaisgte 
do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg chloinn Israeil; agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. 

15 Ag-us 'n a dhèigh sin thèid na Lebhith- 
icli a steach a dlieanamh seirbhis pàilliuin 
a' choimhthionail ; agus glanaidh tu iad, 
agus luaisgidh tu iad mar thahhartas- 
luaisgte: 

16 Oir tliugadh dhomhsa gu h-iomlan iad 
o mheasg chloinn Israeil ; 'an àite gach 
aoin a dli'f hosglas a' bhrìi, eadhon 'an àite 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabli mi 
dhomh fèin iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin chloinn 
Israeil, araon duine agns ainmhidh: 's an 
là air an do bhuail mi gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Biphit, naomhaich mi iad dhomh 
fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhitliich 'an àit 
uile cheud-ghin chloinn Israeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamh seir- 
bhis chloinn Israeil ann am pàilliim a' 
choimhthionail, ag-us a dheanamh rèite air 
son chloinn Israeil ; a chum as nach bi plàigli 
sam bith ani measg chloinn Israeil, an uair 
a thig clann Israeil am fagus do'n ionad 
naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agus 
conihchruinneachadh chloinn Israeil uile, 
ris na Lebliithich a rèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearn do Mhaois a thaobh nan_ Le- 
bhitheacli, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, agus 
nigh iad an eudach ; agus thug Aaron suas 
iad mar thabhartas an làthair an Tigheani'; 

134 agus rinn Aaron rèite airan son a clium an 
glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na Lebln- 
thich a steach, a dheanamh an seirbhis ann 
am pàilliun a' choimhthionail, an làthair 
Aaroin agus an làthair a mhac: mar a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois a thaobh 
nan Lebhitheach, mar sin rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Is e so an ni a bhuineas do ua Lebhi- 
thich: o chùig bliadlma fichead a dh'aois, 
agus os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail : 

25 Agus aois leth-cheud bliadhna sguir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
agus cha dean iad seirbhis ni 's mò: 

26 Ach fritheilidh iad maille r'am bràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimlithionail a 
ghleidheadh a' clmraim, agns cha dean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

1 A' cliàisg air a h-orduchaJh. 15 ThreòraicJi 
nnd CL bha air a' jìhàiUiun dann Israeil air 
an iurus. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois ann 
am fàsach Shinai, 's a' cheud mliìos 
de'n dara bliadhna an dèigh dlioibJi teachd 
a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Israeil a' 
chàisg 'n a h-àm suidhichte fèin. 

3 'S a" cheathramh là deug de'n mhìos so, 
air feasgar, cumaidh sibh i 'n a h-àm suidh- 
ichte fèin, a rèir a h-orduighean uile, agus 
a rèir a deas-ghnàthan uile, cumaidh sibh i. 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, iad 
a clmmail na càisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a' cheath- 
ramh là deug de'n cheud mhìos air feasgar, 
ann am fàsach Shinai: a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearn do Mhaois, mar sin 
rinn clann Israeil. 

6 Agus bha daoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg a cliumail air an là 
sin; agus thàinig iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin ris, Tha 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh: c'ar son a chumar air ar n-ais 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tighearn' a thoirt seachad 'n a àm suidh- 
iclite fèin am measg chloinn Israeil? 

8 Agiis thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sin, agus cluinnidh mise ciod a dh'àithneas 
an Tighearn d'ur taobh. 

9 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
bhios duine sam bith dhibh, no d'ur sliochd, 
air a shalachadh le corp marbh, no ma hhioa AIREAMH, X. e air tbums fad air astar, gicìheadli cmiiaidh 
e a" chàisg do'ii Tighearii. 

11 'S a' cheatlirauih !;i deug de'n dara mìos 
air feasgar cuuiaidli iad i : le h-aran iieo- 
ghoirtichte, agixs le iKsaibh searbha ithidh 
iad i. 

12 Cha -n fhJig iad a bheag dhith gu ma- 
duiuu, ui mò a bhriseas iad cnàimli dhith : 
a rèir uile orduiglieau ua càisge cumaidh 
iad i. 

13 Ach an duiue a tha glau, agus nacli 
'eil air thurus, agus a dhearmadas a' chàisg 
a cliumail; gearrar eadhon an t-auam sin 
fèin as o 'shluagh, a chioun uach d'thug e 
seachad tabhartas au Tighcarua 'u a àm 
suidhichte: giùlaiuidh an duiue sinaplieac- 
adh. 

14 Agus ma bhios coigTeach air chuairt freasdal an Tighearua a rèir àithne aii Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

1 Mar a glinàtliaicìicadh na irompaidean. 33 
Beannachadh Mhaois an uair a bha 'n àirc 
gu dol air a h-aghaidh, agus an uair a stad i. 

AGUS labhair an Tigheani ri Maois, 
ag ràdli, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad; agus guàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimlithionail, agus 
a chum turuis nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, cruin- 
nichidli an coimhthioual uile iad fèin a d' 
iounsuidh aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon trom- 
ordugh agaibh araou air sou a' choigrich, 
agus air a shousau a rugadh 's an tìr. 

15 Agus air an là anus au do thogadh suas 
am pàiUiun, chòmhdaich au neul am pàil- 
limi, eadhon hùth ua Fianuis'; agus air 
feasgar blia air a' phàilliuu mar gu"m bu 
choslas teiue gus a' uihaduinn. 

1() Mar siu bha e ghuàth: chòmhdaich an 
ueul e 's an là, agus coslas teine 's an 
oidhche. 

17 Ag-us an uair a thogadh an neul suas 
o'u phàilliim, an siu guu dàil ghabli claun 
Israeil an turus: agus 's au ionad anns au 
do stad au neul, aun an sin champaich clanu 
Israeil. 

18 Air àithue an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich iad: arafeadh'sadh'fhan 
au neul air a' phàiUiuu, dh'fhan iad 'n am 
bìithaibh. 

19 Agus an uair a dli'fhan an neul air a' 
phàilhuu mòran de làithibh, an sin ghlèidh 
claun Israeil freasdal an Tigheama, agus 
cha d'imich iad. 

20 Agus an uair a bha an neul beagan de 
làitliibh air a' phàilliun, a rèir àithue an 
Tighearna dh f han iad 'u am biithaibh, agus 
a rèir àithne au Tighearna ghabh iad an 
turus. 

21 AgTis an uair a dh'f han an neul o f heas- 
gar gu maduiuu, agns a thogadh an ueul 
suas 's a' mhaduinu, an sin ghabh iad an 
turus: ma b'aun 's an là no 's an oidhch' a 
thogadh an neid suas, ghabh iad an turus. 

22 No co dhiulìh a Ifann dà là, no mìos, 
no bliadhna, dh'fhan an neul air a' phàil- 
hun, a' fuireach air, dh'fhan clann Israeil 
'n am bìithaibh, agus clia d'imich iad: ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turus. 

_ 23 A rèir àithne an Tighearna dli'f han 
iad 'n am bùthaibh, ag-us a rèir àithne an ' 
Tighearna ghabh iad au turus: ghlèidh iad I 
135 5 'N uair a shèideas sibh caismeachd, an 
sin thèid na campan a tha 'n an luidhe air 
taobh ua h-àirde 'n ear air an aghaidh. 
G 'N uair a shèideas sibh caismeachd an 
dai'a uair, àn sin thèid na campan a tha 'n 
an luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh : sèididh iad caismeachd a chum an 
tm'usan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional g-u 
bhi air a chruinneachadh' an ceann a chèile, 
sèididh sibh, ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagai'tan, 
leis ua trompaidibh ; agus bithidh iad 
dhuibh mar reachd sìorruidli air feadh 
bhur ginealach. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 'n ur 
dùthaicli an aghaidh an nàmhaid a tha 
'deanamh foirneirt oirbh, an sin sèididh sibli 
caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làthair an Tighearn' 
bhur Dè, agTis sa.orar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
achais, agus 'n ur n-àrd làithibh fèille, agus 
ann an toiseach bhur mìosan, sèididli sibh 
leis ua trompaidibh os ceann bhur n-ìobair- 
tean-loisgte, agus os ceann ìobairtean bhur 
tabhartasan-sìth ; ag-us bithidli iad dhuibh 
mar chuimhneachan an làthair bhur Dè : Is 
niise an Tigheam bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an fhicheadamh Id 
dc'n dara mìos, 's an dara bliadhua, gu'n 
do thogadh suas an neul o uachdar pàilliuin 
na Fiauuis'. 

12 Agais ghabh clann Israeil an turusan à 
f àsach Shinai ; agus stad an neul ann am 
fàsach Pharaiu. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, a roir 
àithne an Tigheama le làimh Mhaois. 

14 'S a' cheud àite dh'imich bratach 
caimp chloinn ludah, a rèir au armailtean; 
agns air ceanu a shlòigli hha Nahson ciac 
Amiuadaib. < A.IRBAMH, XI. 15 Agiis air ceann alòigh thrèibh chloinn 
Lsacliair hha Nataneel mac Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin bha Eliab mac Heloin. 

17 Agus thugadh auuas am pàilliun; agus 
chaidh mic Ghersoin, agus mic Mherari air 
an agliaidh, a' givilan a' phàilliuin. 

18 Agus ghluais bratach chaimp Reubein 
air a h-aghaidh, a rèir an armailtean ; agiis 
air ceann a shlòigli bha Elisur mac She- 
deuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Ghad hha Eliasaph mac Dlieueil. 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus 
chuireadh suas am pàilliun air cheann doibh 
teachd. 

22 Agus ghluais bratach caimp chloinn 
Ephraim air a h-aghaidh, a rèir an armailt- 
ean: agus air ceann a shlòigh bha Elisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Mhanaseh bha Gamaliel mac Pliedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibh chloiuu 
Bheniamin Mia Abidan mac Ghideoni. 

25 Ag-us chaidh bratach trèibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a hha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slògh: agus air 
ceann a shlòigh bha Ahieser mac Amisadai. 

26 Agus air ceann slòigh trèibh chloinn 
Aseir Wi« Pagiel mac Ocrain. 

27 Ag-us air ceann slòigli trèibh chloinn 
N aphtali bha Ahira niac Euain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'n uair a ghluais iad air 
an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Ilobab, mac 
Ragueil a' Mhidianaich, athair-cèile Mhaoiss. 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'r 
dubhairt Dia, Bheir mi dliuibh e : thig 
thusamaille ruinn,agus ni siuu maith dhuit; 
oir labhair an Tigheai'n maith a thaobh 
Israeil. 

30 Agais thubhairt e ris, Cha tèid mi 
maille rihh: ach imichidli mi chum mo 
dhìithcha fèin, agus a chmn mo dhil.sean 
fèin. 

81 Agus thubliairt e, Na fàg sinn, giiidh- 
cam ort; oir tha fhios agad cionnus a 
chanipaicheas sinn anns an fhàsach, agus 
bithidli tu dliuiun 'an àite shiil. 

32 Agus tarlaidh, nia thèid thu raaille 
ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni 
Dia dhuinne, gun dean sinne am maith 
ceudna dhuitse. 

33 AgTis dh'imich iad o shliabh an Tigh- ' 
earn' a.star thri làithean: agus chaidh àirc 
coinihclieangail an Tighearna rompa astar 
thri làithean, a rannsachadh a mach àite- 
tàimh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tigheani' orra 's an 
!à, 'n uair a chaidh iad a mach as a' champ. 

136 35 Agus tharladh, 'u aair a bha 'n àirc gu 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, 
Eirich suas, a Thighearu', agTJS biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agus teicheadh 
a' mhuinntir leis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, chum nam mìltean de 
mhìltibli Israeil. 

CAIB. XI. 

4 Tha'ìi duagh a' tulacii nach rohh oca adi am 
7nana mar hhiadh. 16 Tlia tri fichead 's a 
deich seanair air an orduchadh gu bhi 'n an 
luchd-riaghlaidh os an ceann. 31 Gearru- 
(joirt air an tahhairt dhoibh 'amfeirg. 

GUS an uair a rinn an sluagh gearan, 
nihi-thaitiun e ris an Tigheani: agus 
chual' an Tighearn e; aguslas'fhearg; agus 
loisg teine an Tighearua 'u am measg, ag-us 
chuir e as doibhsan a bha 'n iomall a' 
chaimp. 

2 Agus ghlaodh an sluagh ri Maois; agus 
an uair a rinn Maois umviigh ris au Tigh- 
earn, choisgeadh an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainm air an 
àite sin ; a chionn gu'n do loisg teine an 
Tigliearna 'n am measg. 

4 AgTis ghlac cìocras an cumasg sluaigh a 
bha 'n am measg: agiis ghuil mar an ceudna 
clann Israeil a rìs, agus thubhairt iad, Cò 
'bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ì 

5 Is cuimìme leinn an t-iasg a dh'ith sinn ' 
's an Eiphit gu saor; na cularain, agus na 
meal-bhucain, agiis na lèicis, agus na h- 
uinneinean, agus an creamli: 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormachadh ; 
clia-»i'ei7 ni air bith againn, ach am maua 
so, 'n ar sealladh. 

7 Agiis bha am mana cosmhuil ri frois 
coriandeir, agais a dhath mar dhath bdel- 
liiim. 

8 Chaldh an sluagh mu'n cuairt, agus 
thionail iad e, ag-us mheil iad e ann am 
muillnibh, no phronn iad e ann am mortair, 
agus bhruich iad e aun an àighnibh, agus 
rinn iad breacagan deth: agns bha 'bhlas 
mar bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd air a' 
chanip 's an oidliche, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois au sluagh a' gul 
air feadh an teaghlaichean, gach duine ann 
an clorus a bhùtha:^ agais las fearg an 
Tigliearna gu mòr -^i'bha iMaois mar an 
ceudna diombach. .' IM^ 

1 1 Agns thubhairt Maois'^is an Tighearn, 
C'ar son a bhuin thu gu h-olc ri d' sheirbhis- 
each? agns c'ar sounacli d'f huair mi deadh- 
ghean a'd' shealladh, gxi'n do leag thu 
eallach an t-sluaigh so uile orm % 

12 Am inise a g-hin an sluagh so uile? an 
ann domh a i'ugadh iad, gu'n abradh tu 
rium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a ghiùl- 
aineas oid'altruim leanabh na cìche) chum 
an fhearaiuu a mhionnaicli thu d'an aith- 
richibh? AIREAMH, XII. 13 Cia .as a glieibliinii-sa feoil gu 'tabhairt 
do'n t-Eluagli so uile? oir tha iad a' gul rium, 
ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a chum as gTi'n 
ith shmì 

14 Olia-u urraiun mise cudthrom an t- 
sluaigh so uile a gliiùlan a'm' aonar, a chionn 
gu hheil e ro throm air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rium mar so, 
marbh mi, guidheam ort, as an làimh, ma 
fkuairmi deadh-ghean a'd' shealladli; agiis 
na faìceam mo thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Cruinnich dhomhsa deich agus tri fìchcad 
fear de sheauairibh Israeil, muinntir a's 
aithne dhuit a bhi 'n an seanairibh an t- 
sluaigh, ag-us 'n au hichd-riaghlaidh os an 
ceanu; agus thoiriadgu pàiUiun a' choimh- 
tliionail, chum gu'n seas iad an sin niaille 
riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh mi 
riut an sin: agus gabhaidh mi de'n spiorad 
a tha ortsa, agus cuiridh mi orrasan e; ag-us 
giùlainidh iad eallach an t-sluaigh maille 
riut, a chum as nach giìilain thu fèin e a'd' 
aonar. 

18 Agus abair ris an t-shiagh, Naomh- 
aichibh sibh fèin air cheann an là màireach, 
agus ithidh sibh feoil (oir ghuil sibh ann an 
èisdeachd an Tighearna, ag ràdh, Cò 'bheir 
dhuinn feoil r'ah-itheadh? oir bu mhaith ar 
cor 's an Eii^hit) uime sin bheir an Tighearn 
feoil dhuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha-n ith sibh aon là, no dà là, no cùig 
làithean, no deich làithean, no fìchead là, 

20 Ach eadlion mìos iomlan, gus an tig i 
mach à cuinneinibh bhur sròn, agus gu'm 
bi i gràineil duibli; a chionn gia'u d'rinn 
sibh tàir air an Tighearn a tha 'n 'ur measg, 
agus gu'n do ghuil sibh 'n a làthair, ag 
ràdh, C'ar son a thàinig sinn a mach as an 
Eiphit? 

21 Agus thubhairt Maois, Tlia'n sluagh 
am measg am bheil mise, 'n an sè ceud mìle 
coisiche ; agus thubhairt thu, Bheir mi 
dhoibh feoil, chum gu'n ith iad rè mìosa 
iomlain: 

22 Am marbhar na caoraich agus am buar 
dhoibh, chum au sàsucliadh? no an cruinn- 
ichear iasg na mara mle r'a chèile dlioibh, 
chum an sàsuchadh. 

23 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Am bheil làmh an Tighearna air f às goirid? 
chi thusa nis an tig no nach tig m'fhocal 
gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidli Maois a mach, agus 
dh'innis e do'n t-shiagh focail an Tighearna, 
agus chruinnich e au deich agus an tri fich- 
ead de sheanairibh an t-sluaigh, agus thug 
e orra seasamh mu thimchioll a phàilliuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas aun 
an neul, agus labhair e ris, agus ghabh e 
de'n spiorad a hha air, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fìchead seanair: agus 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad còmh- 

137 nuidhorra,gu'n d rinn iadf àidheadaireachd, 
agus nacli do sguir iad. 

26 Ach dh'f han dithis de na daoinibli 's a' 
champ; Ve ainm aoin diubh Eldad, agus 
ainm an fhir eile Medad: agais gliabh an 
spiorad còmhnuidli orra, (agus hha iad 
dhiubhsan a chaidh a sgrlobhadli, ach clia 
deacliaidh iad a mach clo'n ijliàilliun) agus 
rinn iad fàidheadaireaclid 's a' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh'innis e do 
Mhaois, agns thubhairt e, Tha Eldad agus 
Medad ri fàidheadaireachd 's a' champ. 

28 Agus flireagair losua mac Nuin, seir- 
l)liiseacli Mhaois, aon d'a òganaich, agus 
thubhairt e, Mo thighearna, a Mliaois, bac 
iad. 

29 Agus tliubhairt Maois ris, Am bhcil 
farmad ort air mo shon-sa? Is e mo ghviidho 
ri Dia gu'm biodh sluagh an Tighearna uile 
'n am fàidhean, agiis gu'n cuireadh an 
Tighearn a spiorad orra! 

30 Agus chaidli Maois do'n cliamp, e fèin 
agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigh- 
eam, agus thug i gean-a-goirt o'n fhairge, 
agus leig i leo tuiteam làimli ris a' champ, 
mar astar là air an taobh so, agus mar astar 
là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' champ, 
agus mar dhà làimh-choille air àirde, air 
aghaidh ua talnihainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air an là sin 
uile, agus air au oidhclie sin uile, agus air 
an là a b'f haigse uile, agus thionail iad na 
gcarra-goirt : esan a bu luglia a tliionail, 
thionail e deicli homeir, agus sgaoil iad gu 
farsuing doibh fèin iad mu thinichioll a' 
chaimp. 

33 'N uair a hha 'n fheoil fathast eadar 
am fiaclan, nran do chag-nadli i,Ias feargan 
Tighearna an aghaidh an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tighearn au sluagh le i^Iàigh ro 
mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin; a chionn ann an sin 
gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dli'imich au sluagh o Chibrot-ha- 
taabhah gu Haserot : agus dh'f han iad ann 
an Haserot. 

CAIB. XII. 

1 Ceannairc MMriaim agus Aaroin an agliaidh 
Mhaois air a cronachadJi. 10 Luihlire Mldr- 
iaim. 

AGUS labhair Miriam agus Aaron an 
aghaidh Mhaois air son na mnà o 
Etiopia, a phòs e: oir bha e airpòsadh mnà 
o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighcarn darìreadhle Maois amhàin? nach 
do labhair e niar an ceudna Icinno? agus 
chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n duiue Maois ro chiùin. 
thar nan uile dhaoine a hha air aghaidh na 
talmhainn. 

4 Ag-us labhair an Tigheam gu grad ri 

E 2 AIREAMH, XIII. Maois, agTis ri h-Aaron, agns ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'n 'ur triuir gu pàill- 
iun a' choimhthionail. Agus thàinig iad 'n 
an triuir a mach. 

5 Agus thàinig an Tigheam nuas ann am 
meall neoil, agus sheas e ann an dorus a' 
phàilliuin, agus ghairm e air Aaron agus 
Miriam: agus thàinig iad le 'chèile mach. 

u Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa: Ma tha fàidh'n 'ur measg, 
ni mise an Tighearn mi fèin aithnichte dha 
ann an taisbeanadh, agus labhraidh mi ris 
ann am bruadar. 

7 Cha-n 'eil mo sheirbhiseach Maois mar 
sin, a tha f ìrinneaeh ann am thigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, 
eadhon gu soilleir, agus cha-n ann 'am 
briathraibh dorcha, agns chi e coslas an 
Tighearna: c'ar son ma tha nach robh eagal 
oirbh labhairt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois? 

9 Agus las fearg an Tighearna 'n an agh- 
aidh,agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'f lialbh an neul bhàrr a' phàill- 
iuin agus, feuch, rinneadh Miriam 'n a lobh- 
ar, geal mar shneachd: agus dh'amhairc 
Aaron air Miriam, agus, feuch, hha i 'n a 
lobhar. 

1 1 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och ! 
rao thighearna, guidheam ort, na cuir am 
peacadh as ar leth, leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do pheacaich 
sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am bheil 
an f heoil air a leth-chaitheamh, 'n uair a 
thig e mach à broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tigheam, 
ag ràdh, Leighis 1 nis, Dhè, guidheam 
ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Na 'n tilgeadh a h-athair ach smugaid 'n a 
h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire 
seachd làitliean? dmidear a mach o'n champ 
i rè sheachd làithean, agus 'n a dhèigh sin 
gabhar a steach i ris. 

15 AgTis dhraideadli Miriam a raach o'n 
charap seachd làithean: agus cha do ghabh 
an sluagh an turas,gus an d'thugadli Miriam 
a steach a rìs. 

16 Agus 'n a dhèigh sin dh'imich an sluagh 

Haserot, agus champaich iad ann am f às- 
ach Pharain. 

CAIB. XIII. 

1 Luchd-rann^adiaidk (ìre Chanaain. 17 Seòl- 
aidiiean air an tabliairt dhoibìi. 21 Na rivn 
iad: 26 an ait/iris. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n ranns- 
aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
chloinn Israeil; as gach uile thrèibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diubh 'n a cheannard 'n am measg. 

3 Agus chuir Maois iad o f hàsach Pharain, 

138 arèir àithne anTighearna: iu cheannardan 
na daoine sin uile air cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmean : De thrèibh 
Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 De thrèibh Shimeoin, Saphat mac Hori. 

6 De thrèibh ludah, Caleb mac lephuneh. 

7 De thrèibh Isachair, Igal mac loseiph. 

8 De thrèibh Ephraim, Hosea mac Nuin. 

9 De thrèibh Bheniamin, Palti mac Raphu. 

10 De thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shodi. 

11 De thrèibh loseiph, eadhon, de thrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 De thrèibh Dhan, Amiel mac Ghemali. 

13 De thrèibli Aseir, Seturmac Mhichaeil. 

14 De thrèibh Naphtali, Nahbi mac Uopsi. 

15 De thrèibh Ghad, Geuel mac Mhachi. 

16 Is iad sin ainmean nan daoine a chuir 
Maois a ghabhail beachd air an fhearann: 
Agus thug Maois lehosua mar ainm air 
Hosea, mac Nuin. 

17 AgTis chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus thubhairt 
e riu, Rachaibh suas 's an t-sligìie so mu 
dheas, agus gabhaibh suas a chimi na 
beinne; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, agus 
an sluagh a tha 'n an còmhuuidh ann, am 
hheil iad làidir no anmhunn, tearc no lìon- 
mhor ; 

19 Agus ciod e am fearann anns am bheil 
iad a chòmhnuidh, am hheil e maith no olc ; 
agTis ciod iad ua bailtean anns am hheil iad 
'n an còmhnuidh, an ann 'am bìithaibh, no 
ann an daingneaehaibh làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh, am hheil e 
reamhar no boclid, am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- 
neach, agus thugaibh leibh de thoradli an 
fhearainn. (A nis Vq 'n t-àm àm nan ceud 
dhearcan-fìona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus rannsaich 
iad am i'earann o f hàsach Shin gu Rehob, 
mar a thèid daoine gu Hamat. 

22 Agns chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an robh Ahiman, 
Sesai, agus Talmai, mic Anaic. (A nis 
thogadh Hebron seachd bliadhna roimh 
Shoan 's an Eipliit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, agus 
ghearr iad sìos as a sin geug le aon bha- 
gaidefhìon-dhearc,agus ghiiilain iadi eadar 
dliitliis air luirg: agus thug iad leo de na 
pomgranataibh, agus de na f ìgibh. 

24 Thugadh srath Escoil mar ainm air an 
àite sin, air son a' bhagaide fhìon-dhearc 
a ghearr clann Israeil sìos as a sin. 

25 Agus phiU iad o rannsachadh an fhear- 
ainn an dèigh dhà f hichead là. 

26 Agus dli'imich iad, agus thàinig iad gu 
Maois, agus gu h-Aaron, agus gu comh- 
chruinneachadh chloinn Israeil uile, gu 
fàsach Fharain, gu Cades; agus thug iad 
leo fios d'an ionnsuidh, agus a dh'ionn- AIREAMH, XIV. suidli a' cliombchi-uinueachaidli uile, agus 
dh"f heucb iad dhoibh toradh ua tìre. 

27 Agus db'innis iad dba, a^s thubhairt 
iad, Thàinig sinne a dh'ionnsuidh an f hear- 
ainn gus an do cbuir thu sinn, agus gu 
deimhin tha e a' sruthadli le bainue agus le ' 
mil : agus is e so a thcradh. 

•2S Gi(Sieadb, tha 'n skiagb làidir a tba 'n 
an còmbnuidh 's an f bearann, agus tha na 
bailtean air an cuairteacbadh le ballachaibh, 
affus ro mbòr: agus os bàrr, cbunnaic sinn 
clanu Anaic an sin. j 

29 Tba na b Amalecicb 'n an còmhnuidb | 
'am fearann na b-àirde deas; agus tha na | 
Hitich, agusna lebusaich, agus na h-Amo- ! 
raicb, 'n an còmhnuidh 's na beanntaibh ; 
agus tha na Canaanaicb 'n an còmbnuidb 
Ìàimh ris an f bairge, agus ri taobh lordain. 

30 Agus chiidnicb Caleb an sluagb an 
làtbair Mhaois, agTis tbubhairt e, Racha- 
maid suas a db'aon flieacbd, agus seal- 
bhaicbeamaid e; oir is urrainn sinn gu 
cinnteach a cbeannsachadh. 

31 Acb tbubhairt na daoine a cbaidh suas 
maille ris, Cba-n urrainn sinn dol suas an 
agbaidb an t-sluaigb; oir is treise iad na 
sinue. 

32 Agus tbug iad drocb sgeul gu cloinn 
Israeil, air an f hearann a rannsaicb iad ag 
ràdh, Am fearann troimb 'n deacbaidb sinne 
g'a rannsachadb, is fearann e a tba 'g itheadh 
suas a lucbd-àiteacbaidb, agus an sluagb 
uile a chunnaic sinn ann, is daoine iad de 
mheudachd mhòir. 

33 AgTis cbimnaic sinn na fambairean an 
sin, mic Anaic, a tJiàinig o na fambairean: 
agus bha siune 'n ar sealladh fèin mar 
f hionnain fheoir, agus bba sinn mar sin 'n an 
sealladb-san. 

CAIB. XIV. 

1 TJia'n sluagh ri gearan 'n uair a chuaV iad 
ailhris an luchd-rannsadiaidh. 20 Chronaich 
an Tighearn iad. 

AGUS tbog an combchruinneachadli uile 
suas an guth, agus ghlaodbiad; agus 
ghuil an sluagh air an oidliche sin. 

2 Agus i-inn clann Israeil uile gearan an 
agbaidb Mhaois, agus an aghaidb Aaroin ; 
agus thubbairt an combcbruinneacbadh uile 
riu, Ocb nach d'f huair sinn bàs ann an tìr 
na li-Eiphit, no nacb d'f buair sinn bàs anns 
an f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tigheam sinn 
do'n f hearann so, a thuiteam leis a' cblaidb- 
eamh, a cbiun gu'm bitbeadh ar mnathan 
agus ar clann bheag 'n an cobhartaich? nach 
&'f hearr dbuinn pilltinn do'n Eipbit^? 

4 Agus tbubhairt iad gacb fear r'a cbèile, 
Deanamaid dhuinn fèin ceannard, agus 
pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin tbuit Maois agus Aaron air an 
agbaidh an làtbair coimhthionail comh- 
chruinneachaidb chloLnn Israeil uile. 

6 Agus reub losua mac Nuin, agus Caleb 

139 mac lephuneb, a bha dhiubhsan a rannsaich 
am fearann, an eudach. 

7 Agus labbair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag ràdb, Am fearann a chaidh 
sinne troimhe g'a rannsacbadli, is fearann 
ro mhaitb e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tigheam annainn, 
an sin bheir e sinn a dh'ionnsuidh an f hear- 
ainn so, agus bheir e dhuinn e; fearann a 
tha 'sruthadh le mil agus le bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc an agb- 
aidh an Tighearna, agus na bitbeadh eagal 
sluaigb an f bearainn oirbh ; oir is aran 
duinn iad: dh'f halbb an dìon uatba, agus 
tha 'n Tigbeam maille ruinne; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dli'iarr an combchminneacbadb 
uile an clachadh le clachaibh. Agus 
db'fhoillsicbeadh glòir an Tigbearna anu 
am pàiIHun a' cboimbtbionail, an làtbair 
cbloinn Israeil uile. 

11 Agus thubbairt an Tigheam ri Maois, 
Cia f had a bbrosnaicbeas an sluagb so mi ì 
agus cia f had a bhitheas e mun creid iad mi, 
air son nan comharan uile a nocbd mi 'n 
am measg ? 

12 Buailidh mi iad leis a' pblàigb, agus 
f ògraidh mi iad, agus ni mi thusa a'd' chin- 
neach ni's mò, agus ni's cumbacbdaiche na 
iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tigbearn, 
An sin cluinnidh na b-Eipbiticb e, (oir thug 
tbusa nìos an sluagh so le d'cbumbacbd o 
bbi 'n am measg,) 

14 AgTis innsidh iad e do lucbd-àiteacb- 
aidli an fbearainn so: oir cbual' iad gu 
bheil thusa, a Thigheam', am measg an 
t^sluaigb so ; g-u bheil thusa, a Thighearn', 
air dTbaicinn aghaidb ri h-agbaidh; agus 
gic bheil do neul a' seasamh os an ceann ; 
ag-us gu bheil tbu ag imeachd rompa, ann 
am meall neoil 's an là, agus ann am meall 
teine 's an oidliche. 

15 A nis, ma mbarbhas tu an sluagb so 
uile mar aon duine, an sin labhraidh na 
cinnich a cbual' iomradb ort, ag ràdh, 

16 A chionn nacb b'urraiun an Tigbearn 
an sluagh so tlioii-t do'n fbearann a mbion- 
naicb e dhoibb, uime sin mharbh e iad 's an 
fhàsach. 

17 Agus a nis, guidheam ort, bitbeadh 
cumbachd mo Tbigbeama mòr, a rèir mar 
a labbair thu, ag ràdh, 

18 Tlm 'n Tigheam fad-fhulangach, agus 
mòr-thròcaireacb, a' toirt maitheanais ann 
an aingidheachd, agus ann an eusaontas, 
agus air chor sam bith nacb saor an cion- 
tach; a' leautuinn aingidlieachd nan aitb- 
ricbean air a' cliloinn, air an treas, agus air 
a' cbeathramb ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidheacbd an 
t-sluaigh so, a rèir meud do thròcair, agus 
a rèir mar a thug thu maitheanas do'n 
t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. AIREAMH, XV. 20 Agus thubhairt an Tigheani, Mhaith 
mi, a i'èir d'fhocail: 

21 Ach 00 fliìor 's is beò mi, lìonar an 
talamh uile le glòir an Tighearna. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, agus mo chomharan a riun mi 's an 
Biphit, agus anns an f hàsach, agus a bhuair 
mi nis na deich uairean so, agus nach d'èisd 
ri m' ghuth; 

23 Gu cinnteach cha-n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaich mi d'au aithrichibh, 
ni mò a chi neach air bith dhiubhsan a 
bhrosnaich mi e: 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
gu'n robh aige-san spiorad eile maiUe ris, 
agus gu'n do lean e mi g-u h-iomlau, esan 
bheir mi do n fhearann d'an deachaidh e; 
agus sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'n an còmhnuidh 's a' ghleann.) 
Am màireach pilHbh, agus rachaibh do'n 
fhàsach, air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agiis labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a ghiìdaineas mi leis an 
droch chomlicliruinneachadh so, a tlia ri 
gearan a'm' aghaidli? chuaìa mi gearain 
chloinn Israeil, leis am, hheil iad ri gearan 
a'm' aghaidh. 

28 Abair riu, Co f hìor 's a tha mi beò, ars' 
an Tighearn, mar a labhair sibh a'm' èisd- 
eachd, mar sin ni mi ribh. 

29 'S an fhàsach so tuitidh bhur colannan: 
agus a' mheud's a chaidh àireamh dhibh, a 
rèir bhur n-àireimh iomlain, o fhichead 
bliadlma dh'aois agns os a cheann, a rimi 
gearan a'm' aghaidh, 

30 Gun amharus sam bith cha tig sibh a 
steach do'n fhearann a mliiounaich miso 
gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a ghabhail 
ann, saor o Chaleb mac lephuneh, agus 
losua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag, a thubhairt 
sibh a bliitheadli 'n an cobhartaich, iadsan 
bheir mi steach, agus gabhaidh iad eòlas 
air an f hearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bliur son-sa dh'e, tuitidh bhur 
colannan anns an f hàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seacharan 
's an fhàsach dà fhichead bliadlina, agus 
giùlainidh iad bhui- strìopachais, gus an 
caithear bhur colannan 's an f hàsach. 

34 A rèir àireimh nan làithean anns an do 
rannsaich sibh am fearann, eadhon dà fhi- 
chead là, (gach là air son bliadhna) giìilain- 
idh sibh bhur n-euceartan, eadhon dà 
f hichead bliadhna, agiis bithidh fios agaibh 
air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, agus gai 
cinnteach nì mi e do'n chomhchruinneach- 
adh olc so uile, a chrainnich a'm' aghaidh: 
anns an f hàsach so claoidhear iad, agus an 
sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a rann- 

140 sachadh an fhearainn, a phill, agus a thug 
air a' chomhchruinneachadh uile gearan a 
dlieanamh 'n a aghaidh, le droch sgeul a 
thoirt seachad air an f hearanii, 

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug 
seachad droch sgeul air an f hearann, bàs 
leis a' phlàigh an làthair an Tigheama. 

38 Ach de na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fhearainn, mhair losua 
mac Nuin, agus Caleb mac lephuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathran sin 
do chloinn Israeil uile: agusrinn an sluagh 
caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch 's a' mha- 
duinn, agus chaidh iad suas g'u mullach an 
t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne an so, 
agus thèid sinn suas do'n àit a gheall an 
Tighearn: oir pheacaich sinn. 

41 Ag-us thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a tha sibh a' briseadli àithne an Tigheama? 
ach cha soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha -n 'eil an 
Tighearn 'n 'ur measg; achum as uach buail- 
ear sibh an làthair bhur naimhdean. 

43 Oir tha na h- Amalecich agus na Canaan- 
aich an sin roimhibh, agus tuitidh sibh leis 
a' chlaidheamh: a chionn gu'n do chlaon 
sibh o'n Tighearn, uime sin cha bhi 'n 
Tighearn maille ribh. 

44 Ach ghabh iad de dhànadas orra dol 
suas gu mullach an t-slèibh: gidlieadh cha 
deachaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich a nuas., 
agus na Canaanaich, a bha'n an còmhnuidh 
's an t-sliabh sin, agus bhuail siad iad, agus 
chuir iad an maig orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 
1 Lagh thahhartasan àraidh. 32 Ghlachadh gu 
hàs fear-hrisidh na sàbaid'. 

GUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a thig sibh a chum fearainn bhur 
n-àiteachan-còmhnuidh, a tha mise a' ta- 
bhairt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearn, tabhartas-loisgte no 
ìobairt, gu bòid a choimhlionadh, no mar 
thabhartas saorthoile, no 'n 'ur n-àrd f hèill- 
ibh, a dheanamh f àile cìibliraidh do'n Tigh- 
earn, de'n sprèidh no de'n treud. 

4 An sin blieir esan a bheir seachad a tha- 
bhartas do'n Tighearn, seachad tabhartas- 
bìdh de'n deicheamh cuid de phl\ir,measgta 
maille ris a' cheathramh cuid de hin olaidh. 

5 Agus bheir thu seachad an ceathramh 
CMÌd de hin fìona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhartas-Ioisgte no'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid 
de phlùr, measgta leis an treas cuid de 
hin olaidh. AIREAMH, XV. 7 AgTis a chiiin tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad aii treas cuid de hiu floua, 
chum fàile cùbhraidh do'n Tighearn. j 

8 Agus an uair a bheir thu seachad tarbh i 
ng mar ìobairt-loisgie, uo mar ìobairt gu ' 
bòid a choimhlionadh, uo mar ìobairt-shìth | 
do"u Tighearn, j 

9 Au siu bheirear maille ris an tarbh òg, 
tabhartas-bìdh de thri deich codaichibh de 
phlilr, measgta le leth hiu olaidli. j 

10 Ag-us bheir tliu seachad a chum tabhar- 
tais-dibhe leth hin f ìoua, chum tabhartais a \ 
bheirear suas le teiue, dh'f hàile cìibhraidh 
do'u Tighearn. j 

11 Jlar so nithear air sou aou tairbh, no j 
air son aon reithe, no air son uaiu, ao 
uiiuu. I 

12 A rèir au àireimh a bheir sibh seachad, j 
mar siu ni sibh do gach aon, a rèir aa 
àireimh. 

13 Gach neach a rugadh 's an dùthaich, ni 
e ua nithean sin air a' mhodh so, aun an 
tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas 
leteiue, dh'fhàilecùbhraidh do'u Tighearn. \ 

14 Agns mabhitheas coigreach air chuairt 
tnaille ribh, no cò air bith e 'òhitheas 'ii 'ur 
measg 'n lu' giuealachaibh, agus gu'n toir e 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine, 
dh'fhàile cùbhraidh do'u Tighearn; mar a 
ni sibhse, mar siu ui esau. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a tha 
deu chomhchi-uiuneachadh, agus mar an 
ceudua do'n choigreach a tha air chuairt 
maille rihh^ reachd sìorruidh 'n ur gineal- 
achaibh: mara tha sibhse, mar sin bithidh 
an coigreach an làthair an Tighearu'. 

16 Aou lagh, agus aou mhodh, bithidh ag- 
aibhse, agus aig a' choigreach a tha air 
chuairt maille ribh. 

17 AgTis labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

18 Labhair ri gIoìuu Israeil, ag-us abair 
riu, 'N uair a thèid sibh a steach do'n 
fheai'ann d'am bheil mise 'g 'ur tabhairt, 

19 An siu tarlaidh, 'n uair a dh'itheas sibh 
a dh'arau an fhearainn, gu'n toir sibh suas 
tabhartas-tog-ta do'n Tighearn. 

20 Bheir sibh suas breacag de'n cheud 
chuid d'ur taois, mar thabhartas-togta ; 
mar a thogas sihh tabhartas-togta au ur - 
lair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i. 

21 De'u cheud chuid d'ur taois bheir sibh 
do'n Tighearn tabhartas-togta, 'n 'ur gineal- 
achaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidh sibh na h-àitheantan sin 
uile a labhair an Tighearn ri Maois, 

23 Eadhon gacli ni a dh'àithn an Tigh- 
earn dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug an Tighearn àithne do 
JSTÌiaois, agus o sin suas air feadh bhur 
giuealach; 

24 An sin tarlaidh, ma rinueadh 7ii sam 
hith anu an aineolas, giin f hios do'n chomh- 

14J chruinueachadh, g-u'n toir an comhchruinn- 
eachadh uile seachad aon tarbh òg a chiun 
ìobairt-Ioisgte, chum fàile cìibhraidh do'n 
Tighearu, maille r'a thabhartas-bìdh, agus 
a thabhartas-dibhe, a rèir a' ghnàtha, agus 
aon mheaun de na gabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son comh- 
chruiuueachaidh chloinn Israeil uile, agus 
maithear dhoibh e, oir is aineolas a t'ann ; 
agTis bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn, agus 
an ìobairt-pheacaidh an làthair an Tigh- 
earna, air sou an aiueolais. 

26 Agus maithear e do chomhchi-uinn- 
eachadh chloinn Israeil uilej agus do'n 
choigreach a tha air chuairt 'n am measg; 
do blnigh gu'iz rohh an sluagli uile ann an 
aineolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sam bith 
trìd aineolais, an siu bheir e leis gabhar 
de'n cheud bhliadhna chum ìobairt-pheac- 
aidh. 

28 Agus ui an sagart rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolacli, an 
uair apheacaicheas e le h-aiueolas au làth- 
air au Tighearna, a dheanamh rèite air a 
shon ; agus maithear dha e. 

29 ÌBithidh aon lagh agaibh air a shonsan 
a pheacaiclieas trìd aineolais, araon air a 
shonsan a rugadh am measg chloiun Israeil, 
ag'us air son a' choigrich a tha air chuairt 'n 
am measg. 

30 Ach an t-auam a ni 'bheag gu h-ann- 
dàna, (co dhiuhh a rugadh e 's an tìr, no 's 
coigreach e) tha esan a' toirt easurraim do'n 
Tigheam; agus geari'ar an t-auam sin as o 
mheasg a shluaigh. 

31 Do bhrìgh gTi'n d'rinn e tàir air focal 
an Tighearna, agus gu'n do bhris e 'àithne, 
gearrav an t-anam sin as g-u tur: hithidh 
'aingidheachd air fèin. 

32 Ag-us au uair a bha clann Israeil 's an 
f hàsach, f huair iad duine a' tional mhaidean 
air là na sàbaid'. 

33 AgTis thug iadsan a f huair e a' tioual 
nihaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus a 
dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dli'ionnsuidh 
a' chomhclii'uinneachaidh uile. 

34 Agus chuir iad 'an làimh e, a chionn 
nach d'innseadh ciod a bu chòir a dlieanamh 
ris. 

35 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Cuirear an duine gu cinuteach gu bàs ; clach- 
aidh an comhchruinueachadh uile e le 
clachaibh an taobh a muigh de'n champ. 

36 Agus thug an comhchruiuneachadli uile 
mach as a' cliamp e, agns chlach iad e le 
clachaibh, agus f huair e bàs; mar a dh'àithn 
au Tigliearn do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agnis abair 
riu, iad a dheanamh f àl)hra dhoibh fèin aÌT h AIRBAMH, XVT. lomallaibh au eudaich air feadh an gineal- 
ach, agus iad a chur air fàblira nan iomall 
iall de ghorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar fhàbhra, 
agus amhaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
earna, agus g-u'n dean sibh iad; agus nach 
iarr sibh an dèigh bliur cridhe agus bhur 
siil fèin, nithean a's àbliaist duibh dol 'n an 
dèigh le h-anamiann: 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitlieantan uile, agus gu'm bi 
sibh naomha d'ur Dia. 

41 /s mise an Tighearn bhur Dia, a thug 
a macli sibh à tìr na h-Biphit, gix bhi a'm' 
Dhia dhuibh: Is mise an Tighearn blrar 
Dia. 

CAIB. XVI. 

1 Ceannairc Chorah, Dhatain, agus Abiraim. 
31 ShLuig an talamh suas iad. 
GUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait, mhic Lebhi, agus Datan agus 
Abiram mic Eliaib, agus On mac Pheleit, 
mic Reubein, daoine: 

2 Agus dli'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille i-i daoin' àraidh de chloiun 
Israeil, dà cheud agnis leth-cheud ceannard 
de'n choimhthional, inbheach 's a' chonih- 
chi'uinneacliadh, daoine iomraideach. 

3 Agus chruinnich siad iad fèin 'an ceann 
a chèile an aghaidh Mhaois agus an aghaidli 
Aaroin, agus thubìiaii't iad riu, Tha sibh a' 
gabhail tuille 's a chòir oirbh fèin, do bhrìgh 
gu l)heil an comhcliruinncacliadh uile naomli 
gach aon diubh, agus tha 'n Tighearn 'n am 
measg: c'ar son uime sin a tha sibh 'g 'ur 
togail fèin suas os ceann comhchruinneach- 
aidh an Tighearna? 

4 Agiis an uair a clmala Maois e, thuit e 
air 'aghaidh: 

6 Agus labhair e ri Corah, agus r'a chuid- 
eachdmle, ag ràdh, Badhon am màireach 
nochdaidh an Tighearn cò iad a's leis, agus 
cò a tha naomh, agus bheir e air teachd am 
fagus da: blieir e eadhon air-san a ròghnaich 
e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh fèin 
tììiseirean, Corah, agus a chuideachd mle; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh 
tìiis orra an làthair an Tighearna air an là 
màireach; agus an duine sin a ròghnaicheas 
an Tighearu, hithidh esan naomh. Tha 
sihh d gahhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus tliubhairt Maois ri Corah, Eisdibh, I 
guidheam oirbli, sibhse a mhaca Lebhi: 

9 An ni beag e 'u 'ur barail-sa, gu'u do 
sgar Dia Israeil sibh o chomhchruinneach- 
adh Israeil, gai'r toirt am fagus da fèin, a 
dheanamh seirbhis pàilliuin an Tighearna, 
agus a sheasamh 'am fianuis a' chomh- 
chruinneachaidh, a fhrithealadh dlioibh? 

10 AgTis thug e thus' am fagus da fèin, 
agufl do bhràithrean uile niic Lebhi maille 

142 riut; agus am bheil sibh ag iarraidh na 

sagartachd mar an ceudna ì 

11 Air an aobhar sin tlui thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh' an 
ceann a chèile an aghaidh an Tigheama: 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil sibh 
ri gearan 'n a aghaidh-san? 

12 Agus chuir Maois teachdairean uaith 
a ghairm Dhatain agus Abiraim mhac 
Eliaib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nìos sinu 
à talamh a tha 'sruthadh ie bainne agus le 
mil, gu'r marbhadh 's an f hàsach, mur dean 
thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uachdaran os 
ar ceann? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu sinn 
gu fearann a tha 'sruthadh le mil ag-us le 
bainne, ni niò tliug thu dliuinn oighreachd 
mhacharacli agnis fhìon-Iiosan : an cuir thu 
machsùileannan daoine sin? chatèid sinne 
suas. 

15 Ag-us bha Maois ro dhiombach, agus 
thubhairt e ris an Tighearn, Wa bitheadh 
meas agad d'au tabhartas; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi crou 
air a h-aou diubh. 

16 AgTis thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachd uile an làthair an 
Tighearna, thusa, agus iadsan, agus Aaron 
am màireach; 

17 Agus gabhaibh gach duine, a thìiiseir, 
agus cuiribh tùis aunta, agus thugaibh an 
làthair an Tighearna gach duine a thtiiseir, 
dà cheud agus leth-cheud tùiseir; thusa 
mar au ceuchia, agus Aaron, gach aon 
dhihh a thùiseir, 

18 Agus ghabh gach duine dhiubh a thùis- 
eir, agus chuir iad teine annta, ag-us chuir 
iad tùis orra, agus sheas iad ann an dorus 
pàilliuin a' choimhthiouail maille ri Maois 
ag-us ri h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah au comh- 
chruinneachadh uile 'n an aghaidh gTi dorus 
pàilliuin a' choimthiouail : agus thaisbein- 
eadh glòir auTighearna do'n chomhchi'uinn- 
eachadh uile. 

20 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
agus ri Ii-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' chomh- 
chruinneachaidh so, agus sgriosaidh mi iad 
mar anu am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad, Dhè, a Dhè spiorad gach 
uile fheòla, am peacaich aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach- 
adh uile? 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneacliadh, 
ag ràdh, Rachaibh suas o thimchioll ijàill- 
iuin Chorah, Dhatain, agiis Abiraim. 

26 Agns dli'èirich Maois suas,agus chaidh e 
dh'ionusuidh Dhataiu agus Abiraim; agus 
lean seauairean Israeil e. AIREAMH, XVII. 16 Agus labliair e ris a' clionihchruiiineach- 
adìi, ag ràdli, Sgaraibh sibh fèiu, guidheam 
oirbh. bhìithaibh nan daoine aingidh ud, 
agus na beanaibh ri ni sani bith a 's leo, air 
eagal g-u'n sgi'iosar sibh 'n am peacaidhibh 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàiUiun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air gach 
taobh: agus thàinig Datan agus Abiram a 
niach, agus sheas iad ann an dorus am 
bùthan, agus am mnatlian, agus am mic, 
agiis an clann bheag. 

2S Agus thubhairt Maois, Le so bithidli 
fios agaibh gu'n do chuir an Tighearn mise 
a dheanamh nan oibre sin uile; oir cha 
drinn mi iad as mo cheann fèin. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na 
h-uile dhaoin' eile, no ma dh'fhiosraiclicar 
iad a rèir fiosrachaidh nau uile dhaoine, an 
sin clia do cliuir an Tighearn mise tiaith: 

30 Ach ma ni an Tighearn gnìomh nuadh, 
ag-us gu'm fosgail an talamh a bheul, ag-us 
gu'n shiig e suas iad maiUe ris gach ni a's 
leo, agus gu'n tèid iad sìos beò do'n t-sloehd; 
an sin tuigidh sibh gu'n do bhrosnaich ua 
daoine sin an Tigliearn. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e de 
labhairt nam briathran sin uile, gii'n do 
sgoilt an talamh a hha fodhpa o 'chèile: 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul. 
agus shluig e suas iad, agns an tigliean, 
agus ua daoin' uile a hhuin do Chorah, agTis 
am maoin rdle. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a hhuin 
doibli, beò sìos do'n t-slochd, agus dhruid 
an talamh orra: agus chaidh as doibh o 
mheasg a' chomhchruinneachaidh. 

34 Agus theich Israel uile a hha mu'n 
timchioU, ro'n glaodh; oir thubhairt iacl, 
Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
mar an ceudna. 

36 Ag-us thàinig teine a mach o'n Tighearn, 
agus loisg e 'n dà cheud agus an leth-cheud 
fear a thug seachad tìiis. 

36 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

37 Labhair ri h-EIeasar mac Aaroin an 
sagart, e 'thogail suas nan tìiiseirean à 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa an 
teine an sud; oir tha iad coisrigte. 

38 Tùiseirean nam peacach ud an aghaidh 
an anama fèin; agus deanadh iad dhiubh 
leacan leathan mar chòmhdach do'n altair: 
oir thug iad seachad iad an làthair an Tigh- 
eama, air an aobhar sin tha iad coisrigte; 
agus bithidli iad 'n an comharadhdo chloiun 
Israeil. 

39 Agns ghabh Eleasar an sagart na tùis- 
eireau umha, leis an d'thug iadsan a chaidh 
alosgadh seachad tabhartas; agus rinneadh 
iad 'n an leacaihh leathan mar chòmlidach 
do'n altair, 

40 hhi 'n an cuimhneachan do chloinn 
Israeilj air chor as nach tig coigreach, nach 

143 ^eil de shliochd Aaroin, am fagus a losgadb 
tùise an làthair an Tighearna; chum as 
uach bi e mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd: mar a thubhairt an Tighearn ris le 
làimli Mhaois. 

41 Ach air an là màireacli, i'inn comh- 
chruinneachadh chloinn Israeil uile gearan, 
an aghaidh Mhaois agais an aghaidh Aaroin, 
ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tigh- 
earna. 

42 AgTis thai'Iadh, an uair a chruinnich- 
eadh an comhthional an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin, gu'n do sheall iad 
air pàilliun a' choimhthionail : agus, feuch, 
chòmhdaich an neul e, agus dli'f hoillsich- 
eadh glòir an Tighearna. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron gii 
beulaobh pàilliuin a' choimlithionail. 

44 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdli, 

45 Raehaibh suas o mheasg a' chomh- 
chruinneachaidh so, agus sgriosaidh mi iad 
mar ann am priobadh na sùla: agus thuit 
iad air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bliàrr na 
h-altarach, agus cuir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' chomhchruinn- 
eachaidh, agus dean rèite air an son; oir 
chaidh fearg a mach o'n Tighearn: thòisich 
a' plilàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a dh'àithn 
Maois, agais ruith e gu meadhon a' chomh- 
chruinneachaidh; agus, feuch, bha 'phlàigli 
air tòiseachadli am measg an t-sluaigii: 
agus chuir e tùis air, agus rinn e rèite air 
son an t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh agus na 
beotha, agus choisgeadh a' phlàigh. 

49 Agus bhàsaich 's a' phlàigh ceithir mìlo 
deug agus seachd ceud, a thuilleadh orra- 
san a bhàsaich 'an aobhar Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gii dorus pàilliuin a' choimthiouail: 
agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVIL 

1 Slat Aaroin fo blilàtìi: 10 tlta i air a gleidh- 
eadh ìnar chomharadh an aghaidh nan ceann- 
airceach. 

GUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinu Israeil, agus gabh slat 
gach aon aca, a rèir tighc an aithrichean, 
o'n ceannardaibh uile, a rèir tighe an aith- 
richean, dà shlait deug: sgTÌobh ainm gach 
duine air a shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi: oir hithidh aon slat air son 
cinn tighe an aithrichean. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàilliuu 
a' choimhthionail, an làthair na Fianuis',far 
an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an duine a 
thaghas mise fo bhlàth : agus bheir mi air AIllEAMH 

gearain chloinii Israeil sgur uam, leis am 
bheil iad ri gearan 'n ur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois ri eloinii Israeil, 
agus thug gach aon d'au ceannardaibli dha 
slat am fear, aon air son gach ceannaird, a 
rèir tighe an aithrichean, eadhon dà shlait 
deug: agus^/iaslatAaroinammeasganslat. ; 

7 AgTis chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn', ann am pàilhun na 
Fianuis'. 

8 Agus air an là màireach chaidh Maois a 
steach do phàilliun na Fianuis' ; agus, leuch, 
bha slat Aaroin, air son tighe Lebhi, air 
briseadh amach, agus air cur niaoth dliuill- 
each aisde, agus air teachd fo bhlàth, agus 
air giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a mach na slatan uile o 
làtliair an Tighearna g-u cloinn Israeil uile; 
agus dli'amhairc iad orra, agus ghabh gach 
duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tigheam ri Maois, 
Thoir slat Aaroin a rìs an làthair na Fian- 
uis', gu bhi air a gleidheadh mar chomh- 
aradh an agliaidh nan ceannairceach ; agais 
bheir thu air falbh gu tur an gearain 
uamsa, chum nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois mar sin: mar a 
dh'àithn an Tighearn dha, mar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Lsraeil ri Maois, ag 
ràdh, Feuch, tha sinn a' bàsachadli, thèid 
as duinn, thèid as duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilliun an Tighearna, gheibh e bàs; an 
claoidhear sinn le bàsachadh? 

CAIB. XVIIL 

l Cùram nan sa<iart. 6 Frithealadh nan Le- 
bldiJieach. 8 Cuibhrionn nan sagart, 21 agus 
nan Lebhiiheach. 25 ilu'n tahhartas-thogta. 

A GUS thubhairt an Tighearn ri h-Aaron, 
j\. Giùlainidh tusa agiis do mhic, agus 
tigh d'athar maiUe riut, euceart an ionaid 
naoimh; agus giìdainidh tusa agus do mhic 
maille riut euceart bliur sagartachd. 

2 Agus do bhràiòhrean mar an ceudna de 
thrèibh Lebhi, trèibh d'athar, bheir thu 
leat maiUe riut, clium gu'n ceanglar riut 
iad, agus gu"m fritheil iad dhuit: ù.cìi frith- 
eilldh tusa agus do mhic maille riut air 
beulaobli pàiUiuin na Fianuis'. 

3 Agus gieidliidh iad do chùram-sa, agus 
cùram a' pliàilliuin uile : a mhàin cha tig 
iad am fagus do shoithichibh an ionaid 
naoimh agus do'n altair, a clmm nach faigh 
aon chuid iadsan uo sibhse bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gieidhidh 
iad cùram pàilliuin a' clioimhthionail, air 
son uile sheirbhis a' pliàillimn: agus cha tig 
coigreach am fagus duibh. 

6 Agus gleidhidh sibh cùram an ionaid 
naoimh, agus cùram na h-altaracli; a chum 
nach bi fearg ni's niò air cloinn Isn'eil. 

6 Agus mise, feucli, thug mi bliur bràith- 
rean na Lebhithich o mheasg chloinn Is- 
raeil; dhuibhse thugadh iad ijzar thabhartas 
144 XVIIL 

do'n Tighearn, a dheanamh seirbhis pàiD- 
iuin a' choimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhic 
maille riut, bhur sagai-tachd anns gach ni a 
hhuineas do'n altair, agns an taobh a stigh 
de'n roinn-bhrat, agus ni sibh seirbhis: 
thug nii dìmihh bhur sagartachd, mar 
sheirbhis tabhartais ; agus cuirear an coig- 
reach a thig am fagus g-u bàs. 

8 Agus labhair an Tighearn ri h-Aaron, 
Feuch, thug nii dhuit mar an ceudna cùram 
mo thabhartasan-togta, de uile nithibh 
coisrigte chloinn Israeil; dhuitse thug mi 
iad, air son an imgaidh, agus do d' mhic lo 
reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa de na nithibh ro 
naomha, a ghleidheadh o'n teine: gach ta- 
bhartas leo-san, gach tabliartas-bìdh leo, 
agus gach ìobairt-pheacaidh leo, agus gach 
ìobairt-eusaoutais leo, a blieir iad dhomhsa, 
bithidh e ro naomh dhuitse, agus do d' 
mhic. 

10 'S an ionad ro naomh ithidh tu e, 
ithidh gach firionnach e: bithidh e naomh 
dhuitse. 

11 Agns is leat so; tabhartas-togia an ta- 
bhartais, maille ri uile thabliartasan-Iuaisgte 
chloinn Israeil : thug mi dhuitse iad, agais 
do d' mhic, agus do d' nigheanaibh maille 
riut, le reachd sìorruidh: gach neach a tha 
glan a'd' thigh, ithidh e dheth. 

12 A' chuid a's fearr uile de'n olaidh, agus 
a' chuid a's fearr uile de'n fhìon, agus de'n 
chruithneacbd, an ceud thoradh leo-san a 
blieir iad seachad do'n Tighearn, iad siu 
thug mi dhuit. 

1 3 Gach ni a"s luaithe 'bhitheas abuich 'n am 
fearann, a bheir iad chum au Tighearna, 
bithidh e leatsa; gach aou a tha glan a'd' 
thigh, ithidh e dlieth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ui a dh'fhosglas a' bhrù de gach 
feoil, a blieir iad a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, ma 's ann de dhuine, no dh'ainmh- 
idh, bitliidh e leatsa: gidlieadh gu cinnteach 
fuasglaidh tu ceud-ghin duine, agiis ceud- 
ghin an ainmhidh neòghloin fuasglaidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'f huasgiar, o mhìos a 
dh'aois fuasglaidh tu iad a rèir do mheas, 
air son airgid cliùig seceilean, a rèir seceil 
an ionaid naoimli : is e 'n secel fichead 
gerah. 

17 Ach ceud-ghin boin, no ceud-ghin caor- 
ach, no ceud-ghin gaibhi'e, cha-n fhuasgail 
thu ; tha iad naomha: crathaidli tu am fuil 
air an altair, agus loisgidli tu 'n saill mar 
thabhartas a bheirear suas le teine, chum 
f àile cùbhraidh do'n Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisg-te agus an slinnean 
deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nitheait 
naomha, a bheir clann Israeil seachad do'o AIREAMH, XIX. Tiglicarn, thug mi cUuiitse, agns do d' 
mhic, agus do d' riigheauaibhmailleriut, le 
reachd sìorruidli: /•■? coimhcheangal salainu 
e gu bi-àth an làthair au Tighearna, dliuitse 
agus do d' shliochd maille riut. 

20 Agus labhair an Tighearn ri li-Aaron, 
'N am fearanu cha bhi oighreachd agad, ni 
mo bhios roiuu agad 'n am measg: is mise 
do roiuu-sa agus d'oighreachd am measg 
cliloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug mi 
an deachamh uile aun au Israel mar oigh- 
reachd, air son an seirbhis a ni iad, cadhon 
seirbhis pàilliuiu a' choimhthiouail. 

22 Agus cha-n flieud claun Israeil o so 
suas teachd am fagus do phàiUiun a' 
choimhthiouail, air eagal gu'u giìilaiu iad 
peacadh, agus gu"m faigh iad bàs. 

23 Ach ni ua Lebhithich seirbhis pàilliuin 
a' choimhthiouail, agus giìilaiuidli iad ai; 
ciouta : hithidh e 'n a reachd sìorruidli air 
feadh bliur ginealach, uacli bi oighreaclid 
sam bith aca am measg chloiuu Isracil. 

24 Ach deachamh chloiuu Israeil a bheiu 
iad seachad mar thabhartas-tog-ta do'n 
Tighearn, thug mi do na Lebhithich mai 
oighreachd: uime sin thubhairt mi riu, Am 
measg chloiuu Israeil cha bhi oighreachd aca. 

25 Agus labhair an Tighea\'n ri Maois, ag 
ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhithich, ag-u^ 
abair riu, 'N uair a thogas sibli o chloini! 
Israeil an deachamh a thug mise dhuibli 
uatlia mar bhur n-oighreachd, au sin bheir 
sibh suas tabhartas-togia dheth clo'n Tigh- 
earn, eadìwn au deicheamh cuid de'n deach- 
amh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidli, agus mar làu amar-bruthaidh an 
fhìoua. 

28 Mar so maran ceudnabheirsibhseachad 
tabhartas-togta do'n Tighearu, d'ur n-uile 
dheachamh a thogas sibh o chloinn Israeil; 
agus bheir sibh dheth tabhartas-togta au 
Tigliearna do Aaron au sagart. 

29 As bhur u-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad uile thabhartas-togta au Tigh- 
earna den chuid a's fearr dheth uiie, 
eadhon a' cliuid sin deth a tha coisrigte. 

30 Uime siu their thu riu, 'N uair a thogas 
sibh suas uaith a' chuid a's fearr dheth, an 
sin measar e do na Lebliithich niar thoradh 
an urlair-bhualaiclh,agus marthoradh amar- 
bruthaidh an f hìoua. 

31 Agus itliidh sibh e anns gach àite, sibh 
fèin agus bhur teaghlaicheau: oir ise bhur 
duais air sou bhur seirbhis ann am pàilliim 
a' choimlithiouail. 

32 Agus cha gliiùlain sibh peacadh sam 
bith air a shon, an uair a thogas sibh suas as 
a' chuid a's fearr dheth: ni mò a thruaiUeas 
sibh nitheau naomha chloinn Israeil, air 
eagal gu'm faigh sibh bàs. 

145 CAIB. XIX. \ An t-uisge dealadiaidh : 11 mar a ghnàCliaiài- 
eadh e cìmm iadsan a bha neògìdan a ghlan- 
adh. 

AGUS labhair anTighearn ri Maois,agus 
ri h-Aarou, ag ràdh, 

2 Is e so ordugh an lagha a dh'àithn au 
Tighearu, ag ràtUi, Labhair ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt a d' ionusuidh agh ruadh guu 
ghaoid, air nach 'eil smal, agus nach robh 
riamh fo chuing. 

3 Agus bheir sibli i dh'iouusuidli Eleasair 
au t-sagairt; agus bheirear i au taobh a 
muigh de'n champ, agus marbhar i 'n a 
fhianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid d'a 
fuil dìreach fa chomhair pàilliuin a' choimh- 
thionail seachd uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh'n a sheall- 
adh: a seiche, agus a feoil, agus a fuil, 
niaille r'a h-aolach, loisgidh e. 

Agus gabhaidh an sagart fiodh seudair, 
agus hiosop, agus scarlaid, agus tilgidh e 
un ani meadhon losgaidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart 'eudach, agus 
iouulaididh e 'fheoil auu an uisge, agus au 
deigh sin thig e steach do'n chanip, agus 
bithidh an sagart neòghlan gu feasgar. 

8 Agus nighidh csau a loisg i 'eudach aun 
au uisge, agus ionulaididh e 'fheoil aun an 
uisge, agus bithidli e neòghlau gu feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a tha glan 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh a 
nmigh de'n champ anu an àite glan; agus 
gleidhear i air sou comhchruinneachaidli 
chloinn Israeil, mar uisge dealachaidh: is 
glanadh air sou peacaidh i. 

10 Agus uighidh esan a thionaileas luath 
an aighe 'eudach, agns bithidh e neòghlan 
gu feasgar: agus bithidh e do chloiun 
Israeil, agus do'n clioigreach a th'air 
chuairt 'n am measg, 'n a reachd sìoiTuidh. 

11 Esan a bheauas ri corp duiue nd;airbh 
sam bith, bithidli e neòghlan seachd làith- 
ean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas là, 
agus air an t-seachdamh là bitliidh e glan: 
ach mur glau se e fèin air an treas là, an sin 
air au t-seachdandi là cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp duine 
sam bith atha marbh, agns nach glan e fèin, 
tha e a' truailleadh pàdliuin an Tighearn'; 
agus gcarrar au t-auam sin as o Israel: 
a chioun nach do chrathadh an t-uisge 
dealachaidh air, bithidh e ueòghlan ; tha a 
neòghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duiue ann am bìith: Gach neach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus gach neach a tha 's 
a' bhùth, bithidli iad neòghlan seachd làith- 
ean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte aig nacb 
'eil còmhdach ceangailte wc,tlia e neòghlan. AIREAMH 

16 Agus ge b e 'blieanas ri neach a niliai bli- 
adh le claidheamh 's a' mhachair, no ri coi-p 
marbh, no ri cnàimh duine, no ri h-uaigh, 
bithidh e neòghlan seachd làithean. 

17 Agus air son an duine ìieòghìoingaMi- 
aidli iad de luaith an aighe, a loisgeadh air 
son glanaidh peacaidh, agus cuiridli iad 
sruth uisge oirre ann an soitheach. 

18 Agus gabhaidh duine glan Iiiosop, agus 
tuniaidli e 's an uisge e, agus crathaidh e air 
a bhìith e, agus air na soithichibh uile, agnis 
air a' mhuinntir a bha 'n sin, agus airsan a 
bhean ri cnàimh, no ri neach a mharbhadh, 
110 ri aon marbh, no ri li-uaigli: 

19 Agus crathaidli an duine glan air an 
neòghlan air an treas là, agus air an t-seach- 
damh là ; agus glanaidh se e fèin air an 
t-seachdamh là, agus nighidJi e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fein anu an uisge, agus 
bithidli e glan air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus 
nach glan e fèin,gearrar an t-anam siu as o 
mheasg a' chomhchruimieachaidli, a chionn 
gu'ndo thruaiUeionad naomh an Tigheama: 
cha do clirathadli uisge dealachaidh air; 
tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'u a reachd sìorruidh 
dhoibh, gu'n nigh esan a chrathas an t-uisge 
dealachaidh 'eudach, agus bithidh esan a 
bheanas ris an uisge dhealachaidh, neò- 
ghlan gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan,bithidhe neòghlan: agusant-anani 
a bheanas ris, bithidh c neòghlan gu feas- 
gar. 

CAIB. XX. 

I Bàs Mhiriaim. 7 Tìivg Maois uisge ddn 
t-sluagh as <£ charraig. '22 Bài Aaroin. 

AN sin thàinig clann Israeil, eadhon an 
comhchruinneacliadh uile, gu f àsach 
k^hiii, anns a' cheud mhìos: agxis dli'f han an 
sluagh ann an Cades; agTis fhuair Miriam 
bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n choimh- 
thional : agus chruinnich siad iad fèin ar 
iighaidli Mhaois agns an agliaidh Aaroin. 

3 Agus throd an sluagh ri Maois, agus 
labhair iad, ag ràdli, B'fheai-r gii'm bith- 
eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearna! 

4 Agus c'ar son a thug sibli a nìos comh- 
chruiuneachadli an Tighearna do'n fhàsach 
so, gu bàs f haghail an sin, sinn fcin agiis ar 
sprèidh? 

6 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teaehd a 
nìos as an Eiphit, g'ar toirt a steach do'n 
droch àite so? cha-nàite sll e, no fhìgis, no 
chrannfìona, no phomgranata; ni mò tha 
uisge ann r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o làthair 
chomhchruinneachaidh gu dorus pàilliuin 
a' clioimhtliionail, agns thuit iad air an agli- 
nidh; agus dh'flioillsichcadh glòir an Tigh- 
cania dhoibh. 

146 XX. 

7 Agus labliair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus crainnich thus' an 
coimhthional 'an ceann a chèile, thu fèin 
agus Aaron do bhràthair, agus labhraibli ria 
a' charraig fa chomhair an sìil, ag-us bheir i 
seachad a h-uisge; agus bheir thusa macn 
uisge dhoibh as a' charraig, agus bheir thu 
deoch do'n choimhthional,agus d'ansprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair au 
Tigheama, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chniiunich Maois agus Aaron au 
comhchruinneachadh 'an ceann a chèile la 
chomhair na carraige, agus thubhairt e riu, 
Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc; as a' 
chan-aig so am feum sinne uisge thoii-t 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlait dà uair; agus 
thàinig an t-uisge mach gu pailt: agus 
dìi'òl an comhchruinneachadh, agus an 
sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearn ri Maois agus 
ri h-Aarou, A chionn nach do chreid sibh 
mi, chum mo naomhachadh ann an sùilibh 
chloiim Israeil, uime sin cha toir sibli a 
steach an comhchruinneacliadh so do'n 
fhearann a thug mise dhoibh. 

13 /s e so uisge Mheribah, a chionn gu'n 
d'rinn claun Israeil strì ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e anuta. 

14 Aguschuir Maoisteachdairean oChades 
gu rìgh Edoini, Mar so tha do bhràthair 
Israel ag ràdh, Tha fios agad air an t- 
saothair sin uile a thàinig oirnne; 

15 Mar a chaidh ar n-aithrichean sìos do'n 
Eiphit, agus a ghabli sinn còmhuuidh 's an 
Eiphit aimsir fhada; agus bhuin na h- 
Eijihitich gii h-olc ruinne, agiis r'ar n-aith- 
richibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris an 
Tighearn, chual' e ar gTith, agus chiiir e 
aingeal uaith, agtis thug e mach sinn as an 
Eiphit; agus, feucli, tha sinn ann an Cades, 
baile 's a' chuid a's iomallaiche de d' chrìch. 

17 Leig leinn, guidhcam ort, dol troimh 
do dlmthaich; cha tèid sinn troimh achadh 
sam bith,notroimIi f hìou-lios, ni mò dh'òlas 
siun uisge nan tobar; imichidh sinn air 
rathad m.òr an rìgh, cha tionndaidh sinn a 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, no na làimhe 
clìthe, gus an tèid sinn seach do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom ris, Chatèid thu 
seachad orm, air eagal leis a' chlaidheomh 
gu'n tig mi mach a' d' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil ris, Imich- 
idh sinn air an rathad mhòr; agns nia 
dh'òlas mi fèin agus mo sprèidh de d' uisge, 
bheir mi luach air a shon: a mhàin gun 
tuille ^dheanamh, thèid mi troimhe de m' 
chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tèid thu troimhe. 
Agus thàinig Edom a mach 'n a aghaidh le 
niòi--slilua!rh, agus le làinih thrèin. AIREAMH, XXI. 21 Mar 80 dhiùlt Edom do Israel comas 
dol troimh a chrìch: uime sin thiomidaidh 
[srael uaith. 

22 Agus ghabh clanu Israeil, eadhon an 
comhcìaruinneachadh uile, an turus Chades, 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois 
agus ri h-Aarou anu an sliabh Hor, làimh 
ri crìch feai-ainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aarou a chum a shluaigh; 
oir cha tèid e steach do'n fhearaun a thug 
mise do chloinn Israeil, a chionn gu'?i robìi 
sibh ceannairceach an aghaidh m'f hocail-sa 
aig uisge Mlieribah. 

25 Ga.bh Aaron agais Eleasar a mhac, ag^-s 
thoir suas iad gu sliabh Hor: 

26 Agus buiu 'eudach de Aaron, agus cuir 
air a mhac Eleasar e: agus cruinnichear 
Aaron a chum a mhuìnntir, agus gheibh 
e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn: ag-us chaicUi iad suas gu sliabli 
Hor, aun au sealladh a' chomhcln-uinneach- 
aidh uile. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach de Aaron, 
ag-us chuir e air Eleasar a mhac e; agus 
fhuair Aaron bàs an sin air mullach an 
t-slèibh: agus thàinig Maois agiis Eleasar a 
uuas o'n t-sliabh. 

29 Agus an uair a chunuaic an comh- 
chruinneachadli uile gu'n d'fhuair Aaron 
bàs, rinn iad bròn air son Aaroin deicli 
làithean 'ar fhichead, eadlion tigh Israeil 
uile. 

CAIB. XXI. 

1 Sgri-os clanii Israeil na Ca>iaa"uvich. 4 Loladìi 
iad le nailiraichibh loisgeac/i. 7 Dh'aidich 
iad am peacadh, aqus leighiseadh iad le 
amharc air nathair umha. 21 Tìiug iad 
buaidh air Sihon agus air Og. 

AGUS aìi ttair a chuala rìgh Arad aii 
Canaanach, a bha 'chòmhnuidh 's an 
àirde deas, gu'n d'thàinig Israel air slighe 
an kichd-brathaidli,an sin chog e 'n aghaidh 
Isi-aeil, agus rinn e cuid diubh 'n an ciom- 
'ich. 

2 Agus bhòidicli Israel bòid do'n Tigheam, 
agus thubhairt iad, Ma bheir thu da 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, an 
sin sgriosaidh sinn gu tur am bailtean. 

3 Agus dh'èisd an Tighearn ri g-uth 
Israeil, agus thug e na Canaanaich suas 
doibh : ag-us sgrios iad gu tur iad fèin agus 
am bailtean: agus thug iad Horma mar 
ainm air an àite. 

4 AgTis ghabh iad an turus o shhabh Hor, 
air slighe na mara ruaidhe, a dhol mu'n 
cuairt air tìr Edoim ; agus bha anam an 
t-sluaigh fo mhi-mhisnich 's an t-shghe. 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidls 
Dhè, ag-us an aghaidli Mhaois, C'ar son a 
thug sibh a nìos sinn as an Eiphit, gu bàs 
fhaghail 's au fhàsach ? oir cha-ii 'eil ni-an, 

147 no uisge ann, agus tha ar n-anam a' gabhail 
gràin de'n aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearn nathraichean 
loisgeach am measg an t-sluaigh; agus lot 
iad an sluagh, agus fhuair mòr-shhiagh de 
Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an shiagh a dli'ionn- 
suidli Mhaois, agiis thubhairt iad, Pheacaich 
simi, oir labhair sinn an aghaidh an Tigh- 
earn', agus a'd' agliaidh-sa; guidh air au 
Tighearn gu'n toir e air falbh uainu ua 
nathraichean. Agus ghuidh Maois air son 
an t-shiaigli. 

8 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Dean dhuit fèin uathair loisgeach, agus cuir 
i air crann; agus tarlaidh, gach neach u 
lotar, an uair a dJi'amhairceas e oirre, gu 
mair e beò. 

9 Agus rinu Maois nathair umha, agtis 
chuir e air craun i: agus tharladh, ma lot 
nathair duiue sam bitli, agus gu'n d'auiìi- 
airc 
beò. 

10 Agus chaidh clauu Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad aun an Obot. 

1 1 Agus ghabh iad au turus o Obot, agns 
chamj^aich iad aig lic-abarim 's an f hàsacli 
a tha fa chomhair Mhoaib, leth ri èirigh iia 
grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, a.gus chanijiaicli 
iad ann an gleauu Shareid. 

13 sin dh'imicli iad, agus champaich 
iad air an taobh eile do Arnon, a tha 's aii 
fhàsach atha 'teachd a mach à crìochailjli 
nan Amorach : oir ts e Arnon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amor- 
aich. 

14 Uime sin innsear ann an leabhar chogan- 
nan au Tighearna, Ciod a rinn e s a' nihuir 
ruaidh, agus ann an sruthaibh Aruoin, 

15 Agus aig ruith ufiu sruth a tha 'dol sìos 
gu àite-còmhnuidh Ai", agus a' luidhe air 
crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin cliaidh iadgu Beer: is e sin 
an tobar nm'n do labhair an Tighcam ri 
Maois, Cruinnich an sluagh r'a cheile, agviw 
bheir mise uisge dlioibh. 

17 An sin clian Israel an laoidh ao, Srutfi 
a nìos, thobair; canaibhse dha: 

18 Chladhaich na h-uachdarain au tobar, 
chladhaich uaisleauant-sluaigh e,le seòladh 
f hir thabhairt an Iagha,le 'n lorgaibh. Agi.is 
o'n fhàsach chaidh iad g-u Mataua; 

19 Agus Mhatii,na gu Waiialiel; agus o 
jSTahalielgu Bamot; 

20 Agus o Bhamot 's a' ghlcann a tha auu 
an diithaich Mhoaib, gu mullach Phisgah, a 
tha 'g amharc ri lesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdaircan gu 
Sihon rìgh nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troindi d'fhearann; 
cha tionudaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin no 
dh'ionnsuidli fìon-lios sam bith; cha u òl 
sinn uisgeachan an tobair: rathad au rìgl) AIREAMH, XXII. gabhaidli sinn, gus an tèid sinn seachad air 
do chrìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Isi-ael dol 
troimh a chrìch: agus chruinnich Sihon a 
sliluagh uile r'a chèile, agus cliaidh e mach 
an aghaidh Israeil do'n fliàsach: agus 
thàiiiig e gTi. lahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agus bliuail Israel e le faobhar a' 
chlaidlieinih, agus ghabh e sealbh air 
'fliearann o Arnon gu laboc, eadhon gu 
cloinn Anioin: oir hha crìoch chloinn Amoin 
làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailtean mòra sin 
uile: agus ghabli Israel còmhnuidli ann am 
bailtibli mòra nan Amorach uile, ann an 
Hesbon, agus 'n a bhailtibh beaga uile: 

26 Oir Ve Hesbon baile mòr Shihoin 
rìgh nan Amoracli, a chog an aghaidh rìgh 
Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus a bhuin 
'fhearann uile as a làimh, eadhon gu 
h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a labhras ann an 
gnàth-f hoclaibh, Thigibh doHesbon; biodli 
baile mòr Shihoin air a thogail agus air a 
dheasachadli: 

28 Oir chaidh teine mach à Hesbon, lasair 

bhaile mòr Shihoin; loisg e Ar Mhoaib, 
agus tighearnan ionadau àrda Arnoin. 

29 Mo thruaighe thu, a Mhoaib! thàinig 
sgrios ort,0 shluaigh Chemois! thug e 'mhic 
a. chaidh as, agus a nigheanan, 'am braigh- 
deanas do Shihon rìgh nan Amorach. 

30 Tliilg si)in saighdean orra; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon, agus dh'f hàs- 
aich sinn iad eadhon gu Nopha, a tha 
'ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air laser, agus ghlac iad a 
bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach na 
h-Amoraich a hha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidhiad suas air 
slighe Bhasain: agus chaidh Og rìgh Bhas- 
ain a mach 'n an aghaidh, e fèin, agus a 
shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Na gabh eagal roimhe; oiv do d' làimh-sa 
thug mi thairis e fèin, agais a shluagh uile, 
agiis 'fhearann; agus ni thu air mar a rinn 
thu air Sihon rìgh nan Amorach, a hha 

chònihnuidh aig Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach dh'f hàgadh 
aon beò aige: agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. XXII. 

1 DJnìlU Balaam air ceud iarrtvs Bhalaic 
teachd d'a ionnsuidh; ach an uair a chuir e 
ath-iheachdairean d''a ionnsuidh, dKimich e 
air a thurus: 28 lahhair 'ascd ris air a shlighe. 

4 GUS chaidh clann Israeil air an agh- 
J\. aidh, agus champaich iad ann an còmh- 
148 nardaibh Mhoaib, air an taobh so de lordan 
làimh ri lericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir gach 
ni a rinn Israel airna h-Amoraich. 

3 Agus bha eagal ro mhòr air Moab roimh 
'n t-sluagli, a chionn gu.'n rohh iad lìonmhor ; 
agus bha Moab ann an teinn a thaobh 
chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd so 
suas gach ni a tha mu'r timchioll, mar a 
dh'imlicheas an damh suas feur na mach- 
arach. Agus hlia Balac mac Shipoir 'u a 
rìgh air na Moabaich 's an àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin g-u Balaam 
mac Bheoir, gu Petor, a tha làimh ri amli- 
ainn dìithcha cloinnea shluaigh, g'a ghairm, 
ag ràdh, Feuch, tha sluagh air teachd u 
mach as an Eiphit: feuch, tha iad a' còmh- 
dachadh aghaidh na talmhainn, agus tha iad 
'n an còmhnuidh thall fa m' chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, gaiidheam ort, mall- 
aich dhomhs' an sluagh so, oir tTta iad tuill- 
eadh 's cumhachdach air mo shon: theag- 
amh gur urrainn mi am bualadh, agus gu'ni 
fuadaich mi iad a mach as an dìithaich ; o:r 
tha fios agam gu'm hheil esan a bheannaich- 
eas tusa, beannaichte, agus esan a mhall- 
aicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanaircan Mhoaib agus 
seanairean Mhidiain, le dAiais na druidh- 
eachd 'n an làirah; agus thàinig iad gu 
Balaam, agus dh'innis iad dlia briathrau 
Blialaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so an 
nochd, agus bheir mise fios duibh a ris, a 
rèir mar a labhras an Tighearn rium. Agus 
dh'f han ceannardan Mhoaib maille ri Bal- 
aam. 

9 Agus thàinig an Tighearn gu Balaam, agus 
thubhairt e, Cò iad na daoine so maille riut? 

10 Ag-us thubhairt Balaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, rìgh Mhoaib, teachdaire 
a m' ionnsuidh, ag ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd amach as 
an Eiphit, a tha 'còmhdachadh aghaidh na 
talmhainn: thig a nis, mallaich dhomh iad; 
theagamh gur urrainn mi buaidh' thoii-t 
orra, agus gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, Chatèid 
thu maille riu; cha ndiallaich thu 'n sluagh; 
oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam 's a' mhaduum, 
ag-us thubhairt e ri ceannardaibh Bhalaic, 
Imichibh d'ur diithaich fèin ; oir tha 'n 
Tighearn a' diùltadh cead a thoirt dhomhsa 
dol maiHe ribh. 

14 AgTis dh'èirich ceannardan Mhoaibsuas, 
agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agus thubhairt iad, Tha Balaam a' diiìltadh 
teachd maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs ceannar- 
dan a bu lìonmhoire, agus a b'urramaicha 
na iadsan. AIREAMH, XXIII. 16 Agus tliàinig iad gu Balaam,agnsthu- 
bhairt iad ris.Mar so tha Balac,mac Shipoir, 
ag ràdh, Na bacadh ui sam bith thu, g-uid- 
heam ort, o theaclid a m' ionnsuidh ; 

17 Oir àrdaichidli mi thu gu h-inbhe ro 
mliòir, agus ge b'e ni a their thu rium, ui 
mi e: thig uime sin, guidlieam ort, mallaich 
dhonih an sluagh so. 

IS Agus fhreagair Balaam, agus thubhairt 
e ri seirbhisicli Bhalaic, Ged a bheireadh 
Balaac dhomsha làn a thighe a dh'airgiod 
agus a dli'òr, cha-n f heudainn dol thar focal 
auTighcarna mo Dhè,a dheanamh'bheag no 
'mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, fan- 
aibhse mar a.n ceudna an so an nochd, a 
fhum gu'm bi fios agam ciod tuilleadh a 
their an Tighearn rmm. 

20 Agus thàinig Dia dli'ionnsuidh Bha- 
laaim 's an oidhche, agiis thubhairt e ris, 
Ma thig na daoine g-u d' ghairm, èiricli suas, 
agus imich maille riu; gidheadh am focal a 
tlieir mise riut, sin ni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas 's a' mha- 
duinn, agus chuir e dìollaid air 'asal, agus 
chaidh e maille ri ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agns las comiich Dhè a chionn gu'n 
d'imicli e; agus sheas aingealan Tighearna 
"s an t-slighe mar eascaraid 'n a aghaidh. A 
nis bha e 'marcachd air 'asal fèin, agus a 
dhà òglach maiUe ris. 

23 Agiis chunnaic an asal aingeal an Tigli- 
earna 'n a sheasamh 's an t-slighe, agus a 
chlaidheamhtairngte'na làimh: agTisthionn- 
daidh an asal a leth taobh as an t-slighe, 
agus chaidh i air feadh au fhearainn; agus 
bhuail Balaam an asal, g'a tionndadh dh'- 
ionnsuidh ua slighe. 

24 Agus sheas aingeal an Tighearn', ann an 
cos-cheum nam fìon-lios: bha balla air an 
taobh so, ag-us balla air an taobh ud. - 

25 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal 
an Tighearn',theannaich si i fèin ris a' bhalla, 
agus bhrìith i cos Bhalaaim ris a' bhalla; 
ag-us bhuail e rls i. 

26 Agus a i'ìs chaidh aingeal an Tighearna 
seachad, agus sheas e annan àitecumhann, 
far nach ìvbh slighe gu tionndadh aon chuid 
a chum na làimhe deise no clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal 
an Tigheama, luidh i sìosfo Bhalaam: agns 
las corruich Bhalaaim, agus bhuail e 'n asal 
le bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tighearn beul na 
h-asail, ag-us thubhairt i ri Balaam, Ciod a 
rinn mise ort, gu'n do bhuajl thu mi na tri 
uairean so? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, A 
chionn gu'n d'rinn thu fanaid orm: b'fhearr 
leam gu'm biodh claidheamh a'm' làinih, oir 
a nis mharbhainn thu. 

30 Ag-us thubhairt au asal ri Balaam, Iv ach 
mise d'asal fèin, air an do mharcaich thu 
riamh o bu leat 7ni, gus an là 'n diugh? ara 

149 b'àbhaist domh riamh a dheananih mar so 
riut? Agus tliubhaii't e, Cha Vàbhaist. 

31 An siu dh'fhosgail an Tighearn sùilean 
Bhalaaim, agus chunnaic e aingeal an Tigh- 
earna "n a sheasamh 's an t-slighe, agus a 
chlaidheamh tairngte 'n a làiuih; agxis 
chrom c sìos a cheann,agTis thuit e sìos air 
'aghaidh. 

32 Agusthubhairtaingeal an Tighearna ris, 
C'ar sou a bhuail thu d'asal na tri uairean 
so? Feuch, chaidh mi mach gu bhi a'm' 
eascaraid duit, a chioun gn'm bheil do shlighe 
fiar a'm' f hianuis. 

33 Ag-us chunnaic an asal mi, agus thionn- 
daidh i uam na. tri uairean so: niur bitheadh 

1 air tionndadh uam, gu cinnteach bha mi 
nis eadhon air do niharbhadh-sa. agus air a 
gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam ri aingeal an 
Tighearna, Pheacaich mi ; oir cha robli fios 
agam g-u'n do sheas thu 's an t-slighe a'm' 
aghaidh: a nis uime sin,ma's mi-thaitneach 
leat e, pillidh mi air m'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tighearna ri 
Balaam, Imich leis na daoinibli ; ach a 
mhàin am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa. Mar sin chaidli Balaam le 
ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gn'n d'tliài- 
nig Balaam, chaidh e mach'na choinneamh 
gu baile de ìlhoab, a tha làimh ri comli- 
chrìch Arnoin, a tha^s a' chrìch a"s faide mach. 

37 AgTis thubhairt Balac ri Balaam, Nach 
do chiiir mise gu cinnteach fios a d'iounsuidh 
g'ad ghairm? C'ar sou nacli d'thàinig thu a 
m" iounsuidh? Nach 'eil misc gu deimhin 
comasach air d'àrdachadh gu h-inbhe. 

38 AgTis thubhairt Eaiaam ri Balac, 
Feuch, tha mi airteachd a d'ionnsuidh: am 
bheil agam a niscumhachd idirni sam bith 
a ràdh? Am focal a chuireas Dia a'm' bheul 
sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh agus caor- 
aich, agus chuir e fios a dh'ionnsuidh Bha- 
laaim, agus a dh'ionnsuidh nan ceannard a 
bha niaille ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh Balac 
Balaam, agTis thug e suas e gu àitibh àrda 
Bhaail, a chum gu'm faiceadh e o sin aJchtrid 
a b'iomallaiche de"n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 
1, 14, 2S lobairteaii Bhalaic. 7, 18 CosamJilach- 
dan Bhalaaim. 
GUS thubhairt Ealaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh ògai, 
agus seachd reitlieachan. 

2 Agus rinn Ealac mar a thubhairt Balaam ; 
agus dh'ìobair Balac agus Balaam air gach 
altair tarbh òg agns reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus imichidh AIREAMH, XXIV. mise; theagamh gu'n iig an Tighearn a'm' 
choinneamh: agus ge b'e ni a nochdas e 
dhomh, innsidh mi dhuit. Agnis chaidh e 
gu h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaara, agus thu- 
bhairt Balaam ris, Dheasaich mi seachd 
altaireau, agus dh'ìobair mi air gach altair 
tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tigheam focal ann am 
beul Bhalaaim, agus thubhairt e, Pill a 
dli'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidli, agus, feuch, 
sheas e làimh r'a ìobairt-loisgte, e fèin, agus 
ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog 6 suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thug Balac rìgh Mhoaib mise 
à. h-Arara, o bheanntaibh na h-àird' an ear, 
ag ràdh, Thig, malhxich dhomhsa lacob; 
agus thig, thoir dìiblilan do Israel. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach do 
mhallaich Dia? agus cionnus a bheir mi 
diìbhlan dha-san do uach d'thug an Tigh- 
earn dùbhlan? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 'g a 
fhaicinn, agus o na slèibhtibh tha mi 'g 
amharc air: feuch, gabhaidh an sluagh 
còmhniiidh air leth, agus cha mheasar iacl 
am measg nan cinneach. 

10 Cò 'dh'àirmheas duslach lacoib, no àir - 
eamh na ceathramh ctiid de Isi'aell Faigh- 
eam-sa bàs an ionracain, agus bitheadh mo 
chrìoch dlieireannach cosmhnil r'a chrìch- 
san! 

11 Agus thubhairt Balac ri Balaara, Ciod 
e so a rinn thu orm? a mhallachadh mo 
naimhdean thug mi thu, agus, feuch, da 
rìreadh bheannaicli tliu iad. 

12 Agus f hreagair agus thubhairt e, An ni 
Bin a chuir an Tighearn a'm' bheul, nach 
feum mis' an aire thoirt a labhairt? 

1 3 Agus thubhairt Balac ris, Thig, guidh- 
eam ort, maille rium gu h-àit eile, o'm faic 
thu iad: cha-n fhaic thu ach a' chuid a's 
iomallaiche dhiubh, agus cha-n fhaic thu 
iad uile; agus mallaich dhomh as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim e, gu 
mullach Phisgah, agus thog e seachd altair- 
ean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus reithe 
air gach altair. 

15 Agus thubhair-t e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'ìobairt-Ioisgte, gus an coinnich 
mis' an Tighcarn an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearn Balaam, 
agus chuir e focal 'n a bheul, agus thubhairt 
e. Traich a rìs a dh'ionnsuidh Bhalaic, agus 
abair raar so. 

17 Agus an uairathàinig e d'a ionnsuidli, 
teuch, sheas e làirah r'a ìobairt-loisgte, 
agus ceannardan Mhoaib raaille ris. Ag-us 
thubhaii't Balac ris, Ciod e a labhair an 
Tigheam? 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 

150 agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir: 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e breug; 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas: 
an dubhairt e, agus nacli dean e? agus an 
do labhair e, agus nach coimhlion se e ? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beannachadh; 
agus bheannaich esan, agus cha-n uiTainn 
mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fainear euceart ann an 
lacob, agus cha-n f hac' e cealg ann an Is- 
rael: tha 'n Tighearn a Dhia leis, agus 
caithream rìgh 'n am raeasg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit; tha 
aige arahuil neart an aon-adharcaich. 

23 Gu cinnteach clia-« 'eil draidheachd 
an aghaidh lacoib, ni raò tha fiosachd an 
aghaidh Israeil: a rèir na h-aimsir so their- 
ear rau lacob, agus rau Israel, Ciod e a 
dh'oibrich Dia! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas raar leò- 
rahan raòr, agus mar leòmhan òg togaidh e 
suas e fèin: cha luidh e sìos gus an ith e a' 
chreach, agus gus an òl e fuil nam marbh. 

2.5 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach f hreagair Balaam agus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdli, 
Gach ni a labhras an Tigheam, sin is èigin 
domhs' a dheananih? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Thig, 
guidlieam ort, bheir rai thuguh-ionadeile; 
theagamh gur toil le Dia tliu 'g am mall- 
achadh dhorah as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaara gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri lesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbh òga, agus seachd 
reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaara, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

1 FàisnearJulBìialaaim a thaobh soirhheachaìdh 
Israeil. 15 M u reul lucoib, <kc. 20 Mu sgrios 
nan Amaleceadi. 

GUS an uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tigliearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidli e, raar air 
uairibh eile, a dh'iarraidh raanaidJiean, ach 
chuir e 'aghaidh ris an f hàsach. 

2 Agns thog Balaara suas a shùilean, agus 
chunnaic e Israel a' fantuinn 'w am bùth- 
aibh a rèir an treubhan, agus thàinig 
spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thubhairt Balaam mac Bheoir, 
agus thubhairt an duine aig an robh a 
shìiilean dìiinte; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathran Dhè, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhach- AIREAMH. XXV. daicli, a' tuiteam agus a slmilean air am 
fosgladh: 

5 Cia àluinn do bhùtban, lacoib ! do 
phàilliuuan, Israeil ! 

6 Mar ua gliuu tha iad sìnte mach, mar 
liosan ri taobh ainiliue, mar chraobhau 
fiodh-alois a shuidhich an Tighearu, mar 
chraobhan seudair làinih ris na h-uisgeach- 
aibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a shoith- 
ichibh, agus hithìdh a shUochd ann am 
mòi-au uisgeachau, agus bithidh a rìgh ni's 
àirde na Agag,a6ns àrdaichear a rìoghachd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e; tha aige 
amhuil ueart an aou-adharcaich: ithidli e 
suas na ciuuich a naimhdean, agus brisidh 
e 'n cuàmhau, agus le 'shaiglidibh troimh- 
lotaidh e iad. 

9 Chrùb e, luidli e sìos mar leòmhan, agus 
mar leòmhau mòr: cò 'dliiìisgeas suas e? Is 
beannaichte gach ueach a bheauuaicheas 
thusa, agus is mallaichte gach neach a 
mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an aghaidh 
Bhalaaim,agus bhuail e 'bhasan air a chèile: 
agus thubhairt Balac ri Balaam, A mhall- 
achadh mo naimhdean ghairm mi thu, agus, 
feuch, da rìreadh bheanuaich thu iad na 
tri uaireau so. 

11 Uime sin teich a nis do d' àite fèiu: 
shaoil mi d'àrdachadh gu h-inbhe mliòir, 
ach, feuch, chum an Tigheai'u air d'ais thu 
iubhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri Balac,Nach 
do labhair mi eadliou ri d' theachdairibh, 
a chuir thu a m' ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dliomhsa làn a 
thighe dh'airgiod agus a dh'òr,cha b'urraiini 
mi dol tliar àithne au Tighearna, a dlieau- 
amh maith no uilc o m'iuutinn fèiu; ach ge 
b'e ni a their an Tighearn, siu labhraidh 
mise? 

14 Agus a nis, feuch, tha mi 'dol a dli'ionn- 
suidli mo dhaoine fèin: thig uime sin, bheir 
mi rabhadh dhuit, ciod a ni 'n sluagh so 
air do shluaghsa auns na làithibh deir- 
eanuach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Thubhairt Balaam mac Bheoir, 
agus thubhairt an duine aig an robh a shìiil- 
eau dùinte; 

16 Thubhairt esan achualabriathran Dhè, 
agus d'an aithne eòlas an Ti 's ro-àirde, a 
chuunaic taisbeanadh au Uile-chumhach- 
daich, a' tuiteam agus a shùilean air am 
fosgladli: 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis; amhaircidh 
mi air, ach ni h-ann am fagiis: thig reul a 
maeh à lacob, agus èiridh slat rìoghail, a 
h-Israel, agus buailidh i oisiunean Mhoaib, 
agus cuiridh i as do chloinn Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'n a sheilbh,bit]iidh 
Seir niar an ceudna 'n a sheilbh aig a 
naimhdibh, agus ni Israel gaisge, 

151 19 A niach à lacob thig esan a bhitheas 'n a 
uachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a mhair- 
eas de'n bhaile mhòr. 

20 Agiis an uair a dli'amhairc e air Amal- 
ec, thog e suas a chosamhlachd, agiis thu- 
bhairt e, Tùs nan cinueach Amalec, ach is e 
'diieireadh hhi air a sgrios gu sìorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich; agus 
thog e suas a chosamhlachd, agus thubhairt 
e, Is làidir d'àite-còmhuuidh, agiis tha thu 
'cur do nid aun an carraig: 

22 Gidheadli, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur leis thu ann am braiglideanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
tliubhairt e, Mo thruaigh ! cò 'bhitheas beò 'n 
uair a ni Dia so? 

24 AgTis thig longan o iomall Chitim, agus 
ni iad olc air Asur, agns ni iad olc air Eber, 
agus sgriosar esan mar an ceudna gu 
bràth. 

25 Agus dli'èirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite fèiu: ag-us 
dh'f halbh Balac mar an ceudna air a shlighe 
fèin. 

CAIB. XXV. 

1 Slrìopaclias agus ìodhol-aoixidh cldoivnlsraeil. 
6 Simri agus Cosbi air ani marhhadli. 
GUS dh'fhan Israel ann au Sitim, agus 
tliòisich an sluagh air strìopachas a 
dheanamh le nigheanaibh Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad au sluagh gu ìobairtibh 
an diathau: agus dh'ith an sluagh, agus 
chrom iad sìos d'au diathaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri Baal- 
peor: agus las corriùch an Tighearna an 
aghaidli Israeil. 

4 AgTis thubhairt an Tighearu ri Maois, 
Glac ciun-fheadhna an t-sluaigh uile, agus 
croch suas iad an làthair au Tighearna fa 
chomhair na grèine, chum gu'm pill corruich 
gharg an Tigliearu' o Israel. 

5 Agns thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh a 
dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baal-peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear de chloinn 
Israeil, agus thug e chum a bhràithrean 
Bau-mhidianach, ann au sealladh Mhaois, 
agiis ann au sealladh comhchruinneachaidh 
chloinn Israeil uile, ugus iad a' gul aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a chimnaic Phinehas macEl- 
easair, mhic Aaroiu an t-sagairt e, dh'èirich 
e suas mheasg a' chomhcbruiuneachaidh, 
agTis ghabh e sleagh 'n a làimh; 

8 AgTis chaidh e 'n dèigh au duine de 
Israel a steach do'n bhùth, agus throimh- 
lot e iad le 'chèile, an duine de Israel, agus 
a' bhean troimh a broinn: mar sin choisg- 
eadh a' phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich 's a' phlàigh ceithir mìle 
thar f Iiichead. 

10 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

11 PhiII Phinehas mac Eleasair, mhio AIREAMH, XXVI. Aaroin an t-sagairt, mo cliorruicli air falbli 

chloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor 
as mo leth 'n am measg, air chor as nach do 
chuir mi as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo choimhcheangal sìthe: 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a shliochd 
'ia a dhèigh, eadhon coimhcheangal sagart- 
achd sliìorruidh; a chionn gu'n robh e èud- 
mhor as leth a Dhè, ag-us gu'n d'rinn e rèite 
air son chloinn Israeil. 

14 A nis Ve ainm an Israelich a mharbh- 
adh, eadhon a mharbhadli maille ris a' 
Bhan-mhidianaicli, Simri mac Shalu, ceann- 
ard prìomh thighe am measg nan Simeon- 
ach. 

15 Agus Ve ainni na Ban-mhidianaich a 
mharbhadh, Cosbi nigliean Shur; hu cheanu 
cinnidh e, agus do phrìomh thigh ann am 
Midian. 

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Midianaich, 
agus buailibh iad: 

18 Oirtha iadsana' buntuinn gu naimhdeil 
ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar Pheoir, agus 
ann an aobhar Chosbi, nighinn ceannaird 
do Mhidian, am peathar, a mharbhadh ann 
an là na plàighe ann an aobLar Pheoir. 

CAIB. XXVI. 

1 Clann Israeil air an àireamh an dara uair. 
52 Am fearann pu bhi air a roinn doihh le 
craimchur. 64 Galeb agm loma mhàin beù 
de na cìiaidh àireamh air 

AGUS tharladh an dèigh na plàighe, 
gu'n do labhair an Tigliearn ri Maois, 
agus ri Eleasar mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comlichruinneachaidh 
chloinn Israeil uile, o fhichead bliadliiia 
dh'aois agus os a cheann, trìd thighe au 
aithrichean, iadsan uile a's urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart vixi ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri lordan am fagus do lericho, ag 
ràdh, 

4 Gdbhaihh àireamh an t-sluaigh, o fhi- 
chead bliadhna dh'aois agiis os a cheann; 
mar a dli'àithu an Tighearn do Mhaois agus 
do chloinu Israeil, a chaidh a mach à tìr 
na h-Eiphit. 

6 Reuben, am mac 'bu shine aig Israel: 
clann Reubein; Hanoch,o'4K&Ae<7teaghlach 
uan Hanochach: o Plialu, teaghlach nam 
Paluthach: 

6 Hesron, teaghlach nan Hesronach: o 
Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaiclican nan Reubeneach: 
agus b'iadsan a chaidh àireamh dliiubh, dà 
fhichead agus tri mìle agus seachd ceud 
agus deich 'ar f hichead. 

162 ! 8 Agus mic Phalu; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; Nemuel, agus Datan, 
agus Abii'am. Is iad so an Datan agus an 
t- Abiram a hha ainmeil 's a' chomhchruinn- 
eachadh, a rinn strì an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin ann an cuideachd 
Chorah, 'n uair a rinn iad strì an aghaidh 
an Tighearna; 

lOAgus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad maille ri Corah, 'n 
uair a bhàsaich a' chuideachd sin, an uair 
a loisg an teine suas dà cheud agus leth- 
cheud fear: agus rinneadh iad 'n an comh- 
aradh. 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shimeoin, a rèir an teaghlaichean: 
Nenrael, teaghlach nan Nemueleach: o 
lamin, teaghlach nan lamineach: o lachin, 
teaghlach nan lachineach: 

13 Sherah, teaghlach nan Sarhach: o 
Shaul, teaghlach nan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Simeonach, 
fichead agus dà mhìle agus dà cheud. 

15 Clann Ghad, a rèir an teaghlaichean: o 
Sheplion, teaghlach nan Sephonach: o Hagi, 
teaghlach nan Hagitlieach: o Shuni, teagh- 
lach nan Simitheach: 

16 Osni, teaghlach nan Osnitheach: o 
Eri, teaghlach nan Eritlieach: 

17 Arod, teaghlach nan Arodach: o 
Areli, teaghlach nan Arelitheach. 

18 iad sin teaghlaichean chloinn Ghad, 
a rèir n a chai dh àireamh dliiubh, dà f hicliead 
mìle agus cìiig ceud. 

19 i^'iad mic ludah, Er agus Onan: agus 
fhuairErag-usOnan bàsannan tìr Chanaain. 

20 Agus b'iad mic ludah, a rèir an teagh- 
Iaichean;o Slielali, teaghlach nan Selanach: 
o Pharets, teaghlach nam Pharetsacli: o 
Sherah, teaghlach nan Sarhach: 

21 AgTis b'iad mic Pharets; o Hesron, 
teaghlach nan Hesronach: o Hamul, teagh- 
lach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean ludah, a rèir 
na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
sè mìle deug, agTis cìiig ceud. 

23 De mhic Isachair, a rèir an teagh- 
laichean: o Tholah, teaghlach nan Tolahach: 
o Phua, teaghlach nam Punach: 

24 lasub, teaghlach nan lasubach : o 
Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamli dhiubh, tri fichead 
agus ceithir mìle agus tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a rèir an teagh- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sardach: 
o Elon, teaghlach nan Elonach: o lahleel, 
teaghlach nan lahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Sebulun- 
ach, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead niìle agus cìiig ceud. 

28 B'iad mic loseiph a rèir an teagh- 
laichean; Manaseh agus Ephraim. AIREAMH 

29 De mhic Mhauaseb: o Mhachir, teagh- 
laeh uam Machireach; agus ghin Machir 
Gilead ! Ghilead thàinig teaghlach nan 
Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead: o leser, teagh- 
lach uau lesereach: o Helec, teaghlach nan 
Heleceach: 

31 Aguso Asriel,teaghUichuau Asrieleach: 
agus Shechem, teaghlach uan Sechem- 
each: 

32 Agus o Shemida, teaghlach uan Semid- 
each: agus o Hepher,teaglilachnan Hepher- 
each. 

33 Agus cha robh aig Selophehad mac 
Shepheir mic sam bith, ach nigheanan: 
agus aiumeau nigheauan Shelophehaid, 
Malila, agus Noah, Hogiah, Milcah, agus 
Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhauaseh, 
agus iadsau a chaidh àireamh dhiubh, 
leth-cheud agus dà mhìle, agus seachd 
ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir au teagh- 
laicheau: o Shutelah, teaghlach uan Sutel- 
each: o Bliecher,teaghlach nan Bechereach: 
o Thahan, teaghlach nau Tahanach. 

36 Agus is iad so mic Shutelah: o Eran, 
teaghlach nan Ei'anacb. 

37 Is iad siu teaghlaicheau mhac Ephraim, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh, dà mhìle 
dheug 'ar f liichead agus cìiig ceud. Is iad 
sin mic loseipli a rèir an teaghlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir au teaghlaich • 
eau: o Bhelah, teaghlach nam Belahach: o 
Asbel, teaghlach nau Asbeleach: o Ahiram, 
teaghlach uau Ahiramach: 

39 Shupham, teaghlach nan Suphamach: 
Hupham, teagblach uau Huphamacb. 

40 Agus Viad mic Bhelah Ard agus 
Naamau: o Ard, teaghlacb nau Ardach: 
agus Naaman, teaghlach nau Naamanach. 

41 Is iad siu mic Bheniamin, a rèir au 
teaghlaichean : agiis 6'iadsau a chaidh 
àireamb dhiubb, dà fbicbead agus cìiig 
mìle agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh- 
laichean: o Shuham, teaghlach nan Suham- 
acb. Is iad so teaghlaicbean Dhan, a rèir 
an teaghlaichean. 

43 .5'iad teagblaichean nan Subamach 
uile, a rèir na chaidb àireamb dliiubb, tri 
fichead agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 De chloinu Aseir, a rèir an teagblaich- 
ean: o limna, teaghlach nau limnatbach: 
lesui, teaghlacb nau lesuitheacb : o 
Bberiah, teaghlach nam Beritheacb. 

45 De mhic Bheriah: o Heber, teaghlach 
uan Hebereach : o Mhalchiel, teaghlacb 
uam Malchieleacb. 

46 Agus Ve ainm nighinn Aseir, Sarab. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac Aseir, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud 
agus tri mìle agus ceithir cheud 

153 , XXVI. 

48 De mhic Naphtali, a rèir au teaghlaich- 
eau: o lahseel, teaghlach uau lahseeleach: 
o Ghuui, teaglilach nau Gunitheach: 

49 leser, teaghlach uan lesereach: o 
Sliillem, teaghlacb nan Siliemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naphtali, a rèir 
an teaghlaichean : agus 6'iadsan a chaidh 
àireamh dhiubh, dà fhichead agus cìiig 
mìle, agus ceithir cheud. 

51 .S'iad sin iadsau a chaidb àireamh de 
chloinn Israeil, sè ceud mìle agiis aon mhìle, 
seachd ceud agus deich 'ar f hichead. 

52 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

53 Dhoibb siu roiuuear am fearann mar 
oigbreacbd, a rèir àireimh uan aiuin. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò dh'oigh- 
reachd, agus do bheagan bbeir thu i\W 
lugha dh'oighreacbd: blieirear 'oighreachd 
fèin do gach aon, a rèir an àireimh. 

55 Gidheadh, roinnearam fearann le crann- 
cbur: a rèir ainmeau threubhau an aithrich- 
ean gheibb iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinuear a sbealbh 
eadar mhòrau agus bheagan. 

57 Agus is iad so iadsan a chaidh àireamh 
de na Lebhitliicb, a rèir an teaghlaichean: o 
Gberson, teaghlachuauGersonach: o Choh- 
at, teaghlacli nan Cohatacb: o Mherari, 
teaghlach naiu Meraritheacb. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebhitli- 
eacb: teaghlach nan Libnitheach,teaghlach 
nau Hebrouach, teaghlach nan Mahlahacli, 
teaghlach nam Midsitheacb, teaglilacbnam 
Corabach: agus gbin Cohat Amram. 

59 Agus Ve ainm muà Amraim lochebcd, 
nigheau Lebhi, a rug a màthair do Lebhi 
's an Eipliit: agus rug i do Amram, Aarou, 
agus Maois, agus Miriam am piuthar. 

60 Agus do Aarou rugadb Nadab agus 
Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs, 
an uair a thug iad suas teiue coimheacb au 
làthair an Tighearna. 

62 Agus b'iadsau a chaidh àireamb dbiubb, 
fichead agnis tri mìle, fii-ionnaicb uile o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann; oir cha 
deachaidh an àireamb am measg cliloinn 
Israeil, achionn nach d'thugadh oigiireachtl 
cUioibh am measg chloiuu Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamh le 
Maois agus Eleasar au sagart, a riun clanu 
Israeil àireamh ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimb ri lordan am fagus do 
lericbo. 

64 Ach 'n am measg sin clia robh aou duine 
dhiubhsan a rinn Maois agus Aarou an 
sagart àireamh, an uair a rinn iad àireamb 
air clann Israeil auu am fàsacb Sliiuai: 

65 Oir thubhairt an Tighearn umpasan, 
Gheibb iad gu deimhin bàs anns an f bàsach. 
Agus cha d'fhàgadb duine dhiubh, saor o 
Chaleb mac lephuneh, agus losua mac 
Nuin. AIREAMH, XXVII, XXVIII. CAIB. XXVII. 

[ An lacjh a tliaobh oighreachdan chlomn Israeil. 
l2 Fhuair Maoisfios a hliàis, i5 agus ghuiJh 
e air an Tigìiearn giCn cuireadh e duine 
iomchuìdh os ceann a' chomhchridnneachaidli 
'n a àiie: 18 dh'orduich esan dha Josua mac 
Nuin a ghahhail, agus a chur air leth chum na 
crìche sin. 

AN sin thàinig nigheanan Shelophehaid, 
mhic Hepheir, mhic Ghilead, mhic 
Mhachir,mhic Mhanaseh,de theaghlaichibh 
Mhanaseh mhic loseiph: agiis is iad so 
ainmean a nigheanan, Mahlah, Noah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad an ìàthair Mhaois, agus 
an lìithair Bleasair an t-sagairt, agus an 
làtliair nan ceannard,agus a'chomhchruinn- 
eachaidh uile, làimh ri dorus pàillìuin a' 
choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dli'eug ar n-athair anns an f hàsach, agus 
cha robli e ann an cuideachd na muinntir a 
chruinnich iad fèin i''a chèile an aghaidhan 
Tighearna ann an cuideachd Chorah, ach 
dh'eug e 'n a pheacadh fèin; agus cha robh 
mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaiUear ainm ar n-athar o 
mheasg a theaghlaich, a chionn nach 'eil 
mac aige? Thugaibh dhuinn uime sin 
sealbh am measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cììis an làthair an 
Tighearna. 

6 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

7 Labhair nigheanan Shelophehaid gu 
ceart: blieir thu dlioibh gu cinnteach sealbh 
oighreaclid am measg bhràithrean an athar; 
agus bheir thu fainear gii'n tig oighreachd 
an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma gheibh duine bàs, agais gun mhac 
aige, an sin bheir sibh fainear gu'n tig 'oigh- 
reachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin bheir 
sibh 'oighrcachd d'a bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachddobhràithribh'athar. 

11 Agus mur 5)i bràithrean aig 'athair, an 
sin bheir sibli 'oighreachd d'a f hear-dàimh 
a's faigse dha d'a theaghlach, agus sealbh- 
aichidh e i : agus bithidh e do chloinu Is- 
raeil 'n a reachd breitheanais,mar adh'àitlm 
an Tighearn do Mhaois. 

12 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Imich suas do'n t-sliabh so Abarim, agus 
gabh scalladh de'n fhea,ranu a thug niise 
do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnichear 
thusa mar an ceudna chum do dliaoine, 
mar a chruinnicheadh Aaron do bhràth- 
air, 

14 A chionn gai'n d'rinn sibh ceannairc an 
aghaidh m'àitlme-sa ann am fàsach Shin, 
ann an comhstri a' chomhchruinueachaidh, 
agusnach donaomhaich sibhmi aigauuisge 

164 ann an sealladh an sul : is e sin uisge 
Mheribah ann an Cades, ann am fàsach 
Shin. 

15 Agus labhair Maois ris an Tigheam, ag 
ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearn, Dia spiorad na 
h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh- 
chruinneachaidh, 

17 A thèid a mach rompa, agus a thig a 
stcach rompa, agus a threòraicheas a rauigh 
iad, agus a bheir a stigh iad; a chum nach 
bi comhchruinneachadh an Tigheania mar 
cliaoraich aig nach 'eil buacliaille. 

18 Agus thubhairt an Tigheai-n ri Maois, 
Gabh a d'ionnsuidh losua mac Nuin, duine 
anns am, hheil an spiorad, agus cuir do 
làmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agus an làthair a' chomhchruinn- 
eachaidh uile; agus thoir àithne dha 'n am 
fianuis. 

20 Agus cuiridli tu cuid de d'urram air, a 
chum gii'm bi comhchruinneachadh chloinn 
Israeil uile timlial dlia. 

21 Agus seasaidli e 'n làthair Eleasair an 
t-sagairt, a dh'iarras comìiairt air a shon, a 
rèir breitheanais na h-CJrim an làthair an 
Tighearna: air 'f hocal-san thèid iad a mach, 
agus air 'f hocal thig iad a steach, e fèin agus 
clann Israeil uile maille ris, eadhon an 
comhchruinneachadh uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearu dha; agus ghabh e losua, agiis 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
agus an làthair a' chomhchrainneachaidh 
uile. 

23 Agais chuir e a làmhan air,agus thug e 
Mthne dha, mar a labhair an Tighearn le 

j ìiiimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

Mu thahliartasan agus ìohairtean àraidli, gu 
ùhi air OM toirl seachad 'n an àm suidhichle. 
GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh. 2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair riu, 
Mo thabhartas, agus m'aran air son m'ìo- 
bairtean a bheirear suas le teine chum 
fàile chìibliraidh dhomh bheir sibh an aire 
g-u'n toir sibh seachad dhomhsa 'n au àm 
iomchuidh fèin. 

3 Agus their thu riu, Is e so an tabhartas 
abheirear suas le teine, abheir sibh seachad 
do'n Tigheam; dà uan de'n cheud bhliadhna 
gun ghaoid gach là, chum, ìobairt-Ioisgte 
gnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad 's a' mhad- 
uinn, ag-us an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar; 

6 Agus an deicheamh earrann de ephah 
phlìiir mar thabhartas-bìdh, measgta leis 
a' cheathramh earrann de hin a dh'olaidh 
bhriìite. 

6 Is ìobaii't-loisgte ghnàthaichte a th'ann, 
a dh'orduicheadh ann an sliabh Shinai thum A.1REAMH, XXIX. fàile chùbhraidhjìobairt a bheirear suas le 
teiue do'ii Tighearn. 

7 Agus is ì a tabhartas-dibhe an ceathramh 
earrann de hin air son aon uain: auus an 
iouad uaomb bheir thu faiuear f ìou làidir a 
dhòrtadh do'n Tigheai'n mar thabhartas- 
dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu seachad air 
feasg-ar: mar thabhartas-bìtUi na maidue, 
agus mar a tabhartas-dibhe, bheir thu 
seacliad e, ìobairt a bheirear suas le teiue, 
a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

9 Agus air là ua sàbaid, dà uan de'u 
cheud bhliadhua guu ghaoid, agus dà 
dheicheauih earrauu phlìiir measg'ta le 
h-olaidh mar thabhartas-bidh, agus a tabhar- 
tas-dibhe. 

10 /s e so ìobairt-loisgte gach sàbaid, a 
thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

11 Agus ann 'au toiseach bhiu- mìos bheir 
sibh seachad chum ìobairt-loisg'te do'n 
Tighearn, dà tharbh òg, agus aou reithe, 
seachd uain de'n cheud bliliadhua guu 
ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earrauuan phliiir 
uieasgta le h-olaidh uiar thabhartas-bìdh 
air son gach tairbh, agus dà dheicheamh 
earraun phlùir measgta le h-olaidh mar tlia- 
bhartas-bìdh air sou gach reithe; 

13 Agus aou deicheamh eari'ann phlùir 
air leth measgtale h-olaidh mar thabhartas- 
bìdh air son gach uaiu, chum ìobairt-loisgiie 
deadli fhàile, ìobairt a bheirear suas Je 
teiue do'u Tighearn. 

14 Agus mar au tabhartais-dibhe bithidh 
leth hiu de fhìou air sou tairbh, agus au 
treas earrann de hin air son reithe, agus 
au ceathi'amh earrann de hiu air sou uaiu: 
is 1 so ìobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhìosau ua bliadhua. 

15 Agus ìobrar aou mheaiui do ua gabh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'u Tighcaru, 
a thuilleadh air au ìobairt-loisg-te ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug de'n 
cheud mhìos tìia càisg an Tigliearna. 

17 Agus air a' chìiigeamh là deug de'u 
mhìos so tha 'u fhèiU: seachd làitheau ithear 
arau neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là hithidh comhghairm 
naomh; obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air: 

19 Achbheirsibh seachad a chum ìobairt 
a bheirear suas le teine, mar ìobairt-loisgte 
do'u Tighearn,dà tharbhòg,agus aou reithe, 
agus seachd uain de'u cheud bhliadlina: 
guu ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh de 
phlùr measgta le h-olaidh: tri deicheamli 
earraunan bheir sibh seachad air sou 
tairbh, agus dà dheicheamh earrann air son 
reithe. 

21 Deicheamh eaiTaun air leth bheir thu 

155 seachad air son gach uain, air feadh uan 
seachd uan: 

22 AgTis aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a dheanamh rèite air bhur son. 

23 lobraidh sibh iad sin a thuiUeadh air 
au ìobairt-loisgte 's a' mliaduiun, a tha uiar 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach là air 
feadh nan seachd làithean, biadh na h- 
ìobairt a bheirear suas le teiue, chum f àile 
chùbhraidh do'n Tighearu: bheirear seachad 
e thuiUeadli air an ìobairt-loisgte ghuàtli- 
aichte, agus a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air au t-seachdamh là bithidli 
comhgiiairm uaomh agaibh; obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh air. 

26 5Iar au ceudna air là uau ceud thoradh, 
'u uair a bheir sibh seachad tabhartas-bìdh 
luiadhdo'u Tighearu,aigceaun bluir seachd- 
uineau, bithidli comhghairm uaomli agaibli; 
obair tlu'àilleil sam bitli cha deau sibh: 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum f àile chùbhraidh do'u Tigh- 
eai'u, dà thai'bh òg, aou reithe, seachd uain 
de'u clieud bhliadhua; 

28 Agus au tabhartas-bìdh de phlùr 
measgta le li-olaidh, tri deicheamh earr- 
aunau air son gach tairbh, dà dheicheamli 
earrann air son gach reithe, 

29 Deicheamh earraun air leth air sou 
gach uain, air feadh nauseachd uau; 

30 Agus aou mheanu de ua gabhraibh, a 
dlieanamli rèite air bhur son. 

31 lobraidh sibh iad a thuilleadh air au 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agiis a ta- 
bhartas-bìdli, (guu ghaoid bithidh iad 
duibhj agus an tabhartasau-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

\ An ìobahi-loisgte gubhi aira toirt seacJiad air 
lalha .ièididh nan trompaid, 7 air latlia cràdh - 
aidh an anamanna, 12 agm air ochd làit/tiljh 
fèiUe nam pàilliun. 

AGUS anns au t-seachdamh mìos, air 
a' clieud là de'n mhìos, bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh ; obair thràilleil sam 
bith cha deau sibh: is là sèididh nau trom- 
paid dhuibli e. 

2 Agus bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum f àile cùbhraidh do'u Tigh- 
earn, aon tarbh òg, aou rcithe, agus seachd 
uaiu de'u cheud bhliadhna guu ghaoid: 

3 Agus bithidh au tabhartas-bìdlide plilùr 
measgta le h-olaidh, ti-i deicheamh earr- 
anuan air son tairbh, agus dà dheicheamh 
earrauu air son reithe, 

4 Agus aou deicheamh earrann air son 
gach uain, air feadh uan seachd uau; 

5 Agias aou mheann de na gabhraibh 
c]ium ìobairt-pheacaidh, a dheauamh rèite 
air bhur sou: 

6 A thuiUeadh air ìobairt-loisgte a' mhìo- 
sa, agus a tabhartas-bìdh, agnis au ìobairt- 
loisgte ghuàthaichte, agus a tabhartas-bìdh, 
agus au tabliartasan-dibhe, a rèir an gnàtha, AIREAMH, XXIX. ciium fàile cùbhraidh, ìobairt a bheirear 
Buas le teine do'u Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deicheamh 
là de'n t-seachdamh m'ìos so comhghairm 
naomli: aguscràdhaidh sibhbhuru-anamau: 
obair sam bitli cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn a dh'f hàile cùbhraidh, 
aon tarbh òg, aon reitlie, agus seachd uain 
de'n cheud bliliadhna; gun ghaoid bithidh 
iad duibh. 

9 Agus hithidh an tabhartas-bìdh de phliir 
measg-ta le li-olaidli, tri deicheamh earrannan 
air son gach tairbh, agus dà dheicheamh 
earrann air son gach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son gach 
uain, air feadh nan seaclid uan; 

11 Aon mheann de na gabhraidh chum 
ìobairt-pheacaidh, a tliuilleadh air ìobairt- 
pheacaidh na rèite, agus an ìobairt-loisgte 
ghnàthaiclite, agus a tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-diblie. 

12 Agus air a' cliìiigearah là deug de'n 
t-seachdamh mìos, bithidli comhghairm 
naomh agaibh; obair tliràilleil sam bitli clia 
dean sibh; agTis gleidliidh sibh fèill do'n 
Tighearn seachd iSithean. 

13 Agus blieir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn, tri 
tairbh dheug òga, dà reithe, agus ceitliir 
uain deug de'n cheud bhliadhua; gun ghaoid 
bithidh iad. 

14 AgTis hithidh an tabhartas-bìdh de 
phlùr measg'ta le h-olaidh, tri deicheamh 
earrannau air son gach tairbh de na tri 
tairbh dheug, dà dheicheamh earrauu air 
son gach reithe de'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earraim air leth air 
son gach uain de na ceitliir uain deug; 

16 Agus aon mheann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air au 
ìobairt-Ioisgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhai-tas-dibhe, 

17 Agus air an dara là bheir sibh seachad 
dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain 
deug de'n cheucl bhliadhna gun ghaoid: 

18 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

19 Agus aon mheann de na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, ag-us a tabhar- 
tas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

20 Agtis air an treas là aon tarbh deug, 
dà reithe, ceithir uain deug de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid: 

21 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agus air son nan 
uan, a rèir au àireimh, a i'èir a' ghnàtha; 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 

15G ghiiàthaichte, agus a tabhartas-bidh, agus n 
tabhartas-dibhe. 

23 Agus air a' cheathramh là deich tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug de'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid: 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
sou nan reitheachan, ag-us air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

25 Agus aon mheanu de na gabhraibb 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-Ioisgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bìdh, ag-us a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeamh là naoi tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug de'n 
cheud bhliadhua gun ghaoid: 

27 Agns hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
au tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son pan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha. 

28 Agns aon bhoc-gaibhre chum ìobaii-t- 
pheacaidh,a tlmilleadh air anìobairt-Ioisgte 
ghnàthaiclite, agus a tabhaitas-bìdh, agus a 
tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathamh là ochdtairbh, 
dà reithe, agus ceithir uaiu deug de'n 
cheud bhliadhna gTin ghaoid: 

30 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
au tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidli, a thuiUeadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
de'n cheud bhliadhna gm\ ghaoid: 

33 Agus hithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbli, 

I air son nan reitlieachan, agus air son nan 
I uan, a rèir an àireiznh, a reir a' ghnàtha ; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
j pheacaidh,a thuilleadli air an ìobairt-Ioisg-te 
; ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, agus a 

tabhartas-dibhe. 

I 35 Agus air an ochdamli là bithidh àrd 
choimhthional agaibh: obair thràlleil sam 
i bith cha dean sibh air: 

36 Ach bheir sibh seachad chum ìobaii't- 
[ loisgie, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
[ dli'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn, aon 
tarbh, aon reithe, seachd uain de'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid: 
j 37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
i tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, air 
: son an reithe, ag'us air son nan uan, a rèir 
[ an àireimli, a rèir a' ghuàtha; 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidli. a thuilleadh air an ìobairt-Ioisgte 
ghnàthaichte, agiis a tabhartas-bìdh, agus 
[ a tabhartas-dibhe. 

j 39 Na nithean sin ni sibh do'u Tighearn 
i 'n ur fèillibh suidhichte, thuilleadh air bhur AIREAMH, XXX, XXXI. 

bòidibli ao-us bhiir tabhartasan saor-thoile, \ b'e ni a thàinig a mach as a beul a thaobh 
air son 'bhur u-ìobairtean-loisgte, agiis air a bòideau, no thaobh ceangail a h-anama, sou bhur tabhartasau-bìdh, agus air son 
bhui- tabhartasan-dibhe, ag-us air son bhur 
tabhartasau-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloiun Israeil 
a rèir°gach ui a dh'àithu au Tighearn do 
Mhaois. 

CAIB. XXX. 

1 Cha-ìi fheud hòidean a hhi air am hriseadh. 
9 Mu bhòid hanntraich, agus mnà a dheal- 
aicheadh r'a fearpòxda. 

AGUS labhair Maois ri ceannardan nan 
treubh a thaobh chloinn Israeil, ag 
ràdli, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn. 
•2 Ma bhòidicheas duiue bòid do'n Tigh- 
earu, no ma mhionnaicheas e mionnau a 
cheangal 'anama leceangal, cha bhris e 'f ho- 
cal; a rèir gach ni a thig a mach as a bheul, 
ni e. 

3 Mar an ceudua ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si i 
rein le ceangal, agus i ann an tigh a h-athar 
'n a h-òige; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, agus 
a ceangal leis au do cheangail i a h~anam, 
agus gu'm fau a h-athair 'n a thosd r'i, an 
siu seasaidh a bòideau uile, agus seasaidli 
gach ceangal leis an do cheangail i a h- 
anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair 'n a h-aghaidh 
"s an là anns an cluinn e, cha seas aou d'a 
bòidibh, no d'a ceangiaichibh, leis an do 
cheaugail i a h-anam; agus maithidh au 
Tighearu dh'i, a chioun gu'u do chuir a h- 
athair 'n a h-aghaidh. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda aice 'n 
uair a bha bòidean oirre, no 'n uair a labhair 
i ni as a beul, leis an do cheangail i a h- 
anam. cha seas e: chuir a fear air chiìl iad, agua 
bheir an Tighearn maitlieanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdh, 
feudaidh a fear an daing-neachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air cliiil. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gn tur 'n a 
thosd rithe, o là gn là; an sin tha e a' 
daingueachadli a bòideau uile, no a ceang- 
laichean uile,a tha oirre: tha e g'an deanamh 
seasmhach, a chionn gu'n d'f han e 'n a 
thosd ritlie 's an là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam bith 
air chìil iad, an dèigh dha'ji cluiuntinn; an 
sin giùlaiuidh e a h-aingidheachd-sa. 

16 Is iad sin na reachdan a dh'àithn a)i 
Tigheam do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, agiis i 
jathast 'n a h-òigc ann an tigh a"h-athar. 

CAIB. XXXI. 

1 Chreacliadh wi 3Iidianaich, agus mharhhadh 
Balaam.. 14 Bha corruich air Macns ris na 
ceannardaibh, a chionn gu^n do ghlèidh iad na 
ninathan beò. 

AGUS labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Dìolclann IsraeilairnaMidianaich; 'n a 
dhèigh sin cruinnichear chum do dliaoine 
thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadli cuid dibh fo'n armaibhchum 
a' chogaidh, agus imicheadh iad a chogadh 
an aghaidh nam Midianach, agus dìoladh 
iad au Tigiiearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle de gach trèibh, air 
feadh uile threubhan Israeil, chum a' chog- 
aidh. 

5 Mar sin thugadh a mach à mìltibh Is- Agus gu'n cual' a fear e, ag-us gu'n d'f han raeil, mìle de gach trèibh, dà mhìle dheug e 'n a thosd rithe 's an là anns an cual' e i ; 
au sin seasaidh a bòidean, agus seasaidh a 
ceangiaicheau leis an do cheangail i a h- 
anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-ijòsda 'n a h- 
aghaidh 's an là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich i, 
agTis an ni a labhair i le 'bilibh, leis an do 
cheaugail i a h-anam; agus bheir an Tigh- 
earn maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus mnatha 
dealaichte, leis an do cheangail i a h-anam, 
seasaidh i 'n a h-aghaidh. 

10 Agus raa bhòidich i ann an tigh a fir, 
no ma cheangail i a Ii-anam le ceangal 
maiUe ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e 'n a thosd rithe, agus nach do chuir 
e 'n a h-aghaidh; an sin seasaidh a bòidean 
uile, agus seasaidh gach ceangal leis an do 
•jheangail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chiìl 
iad 's an là anns an cual' e iad, an sin ge ' le teine, 

157 armaiclite chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, mìle de gach trèibh, iadsan agus 
Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a chum 
a' chogaidh, leis na h-innealaibh naomha 'n 
a làimh, agus na trompaideau gTi sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidli nam Midian- 
ach, mar a dli'àithn an Tighearn do Mhaois; 
agus mharbh iad na firionnaich uile. 

8 Agus mharbh iad rìghrean Mhidiain, a 
thuilleadh air a' chiùd eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cìiig rìgh- 
rean Mhidiain: Balaam mac Bheoir mar an 
ceudna mharbh iad leis a' chlaidheamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnathan 
Mhidiain'nam braighdibh, agus an clanu 
bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile anns 
an robh iad a chòmhnuidh, agus an dìiin uile AIREAMH, XXXI. 11 Agus thug iad leo a' clireacli uile, agus 
an cobhai-tacli uile, eadar dhaoine agus 
ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean, agus a' 
chreach, agus an cobhartach, gu Maois agus 
Eleasar an sagart, agnis gu comhchruinn- 
eachadh chloinn Israeil, a chum a' chaimp 
aig còmhnardaibh Mhoaib, a tlia làimh ri 
lordan amfagus do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agns ceannardan a' chomhchruinn- 
eachaidh uilc mach 'n an coinneamh an 
taobh a muigh de'n chanip. 

14 Agus bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìltibh,agus na ceannardaibli air 
cheudaibh, a thàinig o'n chogadh. 

16 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnatlian uile heò'ì 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhairle Bhalaaim, peacachadh an agh- 
aidh an Tighearu' ann an aobhar Pheoir; 
agus bha plàigh air feadh comhchruinn- 
eachaidh an Tiglieama. 

17 Anis uime sin marbhaibh gach firionn- 
ach ammeasg na cloinne bige, agus marbh- 
aibh gach bean d'am b'aithne fear le luidhe 
leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh beò 
dhuibh fein. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh de'n 
champ seaclid làithean : ge b'e 'mharbli 
neach air bith, agus ge b'e 'bliean ri neach 
a mharbhadli, glanaibh sibh fèin, agus bhm^ 
braighdean air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là; 

20 Ag-us glanaibh hhur n-eudach uile, 
agus gach ni a rinneadli de chroicnibh, 
agus gacli obair de fhiomiadh ghabhar, 
agus gach ni a rinneadh de f hiodh. 

21 Agus thubhairt Bleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha a 
dli'àithn an Tighearn do Mhaois: 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airgiod, an 
t-umha, an t-iaruun, an staoin, agus an 
luaidh, 

23 Gaclì ni a dh'fhuilgeas an teine, bheir 
sibh fainear e dhol troimh 'n teine, agus 
glanar e; gidheadh le uisge an sgaraidli 
glanar e: agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fainear e dhol troimh 'n 
uisge. 

24 Agus nigliidh sibh bhur n-eudach air 
an t-seachdamh là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'n a dhèigh sin thig sibh a stigh do'n 
champ. 

26 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag 
ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich' a thogadh, 
eadar dhuine agTis ainmhidh, thu fèin, agiis 
Bleasar an sagart, agus prìomh aithrichean 
a' chomhchruinneachaidh; 

158 27 Agus roinn a' chreach 'n a dà earrainn ; 
eadar a' mhuinntir a ghabh an cogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
an comhchruinneachadh uile: 

28 Agus tog cìs do'n Tigheam o na fir- 
chogaidh, a chaidh mach do'n chatli: aou 
anam à cùig ceud, araan de na daoinibh, 
ag-us de'n bhuar, agus de na h-asailean, 
agais de na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-sau, agus thoir e do 
Bleasar an sagart, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidli 
tn aon chuibhrionn à leth-cheud, de ua 
daoinibh, de'n bhuar, de na h-asailean, agus 
de na treudaibh, de gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhitliich, a tha 
'gleidheadh ciiraira pàilliuin an Tighearn'. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an sa- 
gart inar a dh'àithn an Tighearn do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadlion a' 
chuid eile de'n chreich a ghlac na fir-chog- 
aidh, sè ceud mìle, agnis deich is tri fichead 
mìle, agns cuig mile caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhlle dheug 
bò, 

34 AgTis tri fichead agus aon mhìle asal, 
36 Agus dà mhìle dheug 'ar fhichead 

anam 's an iomlan, de mhnathan do aiach 
b'aithne fear le luidhe leis. 

36 Agus bha 'n leth a bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chogaidh, 
ann an àireamh tri cheud mìle, agiis seachd 
mìle deug 'ar fhichead agus cùig ceud 
caora; 

37 Agus b'i cìs an Tigheama de na caor- 
aich sè ceud agiTS tri fichead agus cùig 
deug. 

38 Agus Viad am buar sè mìle deug 'ar 
fhichead: dhiubh so Vi cìs an Tigliearna 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Ag-us bha deicli mìle thar fhichead 
agTis cùig ceud asail ann: dhiubh so Vi cìs 
an Tigliearna tri fichead agus a h-aon. 

40 Agus Viad ananian nan daoine sè mìle 
deug: dhiubh so Vi cìs an Tighearna dà 
anam dheug 'ar f hichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon ta- 
bhartas-tog-ta an Tighearn', do Eleasar an 
sagart, mar a dliaithn an Tigheam do 

i Mhaois. 

42 Agus de leth chloinn Israeil, a roinii 
I Maois o'n luchd cogaidh, 

i 43 (A nis Vi 'n leth a hhuineadh ddn 
chomhchruinneachadh, tri cheud mìle,agu8 
seachd mìle deug 'ar fhicliead agus cùig 
ceud caora, 

44 Agus sè mìle deug 'ar f hichead bò, 

45 Ag-us deich mìle thar fhichead asal 
agus cùig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam,) 

47 Eadhon de'w leth a hhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maoifl s>an chuibh- AIREAMH, XXXII. rioun & leth-clieud eadar dliuiue agus 
aiumhidh, agus thug e iad do na Lebhith- 
ich, a bha "gleidheadh cìiraiui j)àilliuin an 
Tighearna, mar a dli'àithn an Tigheam do 
Mhaois. 

4S Agus thàinig au luchd-riaghlaidh a bha 
os ceann mhìltean an t-sluaigh, na ceann- 
ardan air mhìltibh, agus na ceannardan air 
cheudaibli, am fagus do Mhaois: 

49 Agus thubhairt iad ù Maois, Ghabh do 
sheirbhisich àireamh uam fear-cogaidh a 
t/ia fo"r làimh, agus cha-n'eil duine dhinn 
air chall. 

50 Uime sin thug sinu tabhartas a chum 
au Tighearna, gach fear na fhuair e de 
sheudaibh òir, cadhoìi slabhraidliean, agas 
usgraichean, fàinnean, cluas-fhailean, agus 
criosan, a dlieauamh reite air sou ar 
n-anaman an làthair an Tighearna. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile 'n a sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug' 
iad seachad do"n Tighearn, o na ccannard- 
aibh air mhìltibh, agiis o na ceannardaibli 
air cheudaibh, sè mìle deug, seachd ceud 
agus letli-cheud secei. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobliartach, 
gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr o na ceanuardaibh air mhìlt- 
ibli, agus air cheudaibh,agus thug iad e gu 
pàilliuu a' clioimhthionail, mar chmmh- 
neachan do cliloinn Israeil aii làthair r.3 
Tigliearna. 

CAIB. XXXII. 

Dììian- dann Beuhein aam dann GJiad sealbh 
'« anfhearann air an taohh an earde lordan. 

ANIS bha aig cloinn Reubein agus cloinn 
Ghad ro mhòrau sprèidhe: agus an 
uair a chmmaic iad fearann laseir, agus 
fearann Ghileaid,feuch, hha 'n t-àit 'n a àit 
sprèidhe: 

2 Agus thàiuig clann Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agus ri 
Eleasar an sagart, agus ri uachdaranaibh a' 
cliomhchruinneacliaidh ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus laser, agus 
Nimrah, agus Hesbou, agns Elealeh, agus 
Sebam, agiis Nebo, ag-us Beon; 

4 Eadhon an dùthaich a bhuail an Tigh- 
earn roimh chomhchruinneachadh Israeil, 
is fearann e air son sprèidhe, ag-us tha 
sprèidh aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma fhnair sinn 
deadh-ghean a'd' shealladh, thugar am fear- 
ann so do d' sheirbhisich mar sheilbh, agus 
na toir sinn a nuU thar lordan. 

6 Agus thubhairt Maois t\ cloinn Ghad, 
agus ri cloinn Reubeui, An tèid bhur 
bràithrean gu cogadh, agus an suidh sibhse 
an so? 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mimhisneach 

159 do chridhe chloinu israeil, a dhol a null 
do'n f liearann a thug an Tighearn dhoibh j 

8 Mar so linn bhur n-aithrichean, 'n uair 
a chuir mi iad o Chades-barnea a dh'amliare 
na tìre: 

9 'N uair a chaidh iad suas gii gleaun 
Escoil, agus a cliunnaic iad am fearann, 
thug iad mimhisneach do chridhe chloinn 
Israeil, a chum nach rachadh iad a steach 
do'n fhearann a thug an Tighearn dhoibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna 's an 
àm sin fèin, agiis mhionnaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha-n fhaic a h-aon de 
na daoinibh a thàinig a nìos as an Eiphit, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
am fearann a mhionnaich mi do Abraham, 
do Isaac, agus do lacob, a chionn nach do 
lean iad mi gn h-iomlan; 

12 Saor o Chaleb mac lephuneh an Cenis- 
each, agus losua mac Nuin: oir leau iadsan 
an Tighearn gu li-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tighearn' an agli- 
aidh Isi'aeil, agus chuir e air seacharan iad 
's an fhàsach dà f liichead bliadhna, gus an 
deachaidh as do'n ghinealach sin uile a 
rinn olc 'an sealladh an Tighearn'. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigli suas 
'an àite bhur u-aithrichean, gineal dhroch 
dhaoine, a udieudachadh fathast mòr chorr- 
uich an Tigliearna ri h-Israel. 

15 Oirma thionndaidheas sibh air falbh o 
'leantuinn-san, fàgaidh e fatliast uair eile 's 
an fhàsacli iad, agiis sgriosaidh sibh an 
sluagh souile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, agiis 
thubhairt iad, Togaidh sinn cròidhean 
chaorach an so d'ar sprèidh, agus bailtean 
d'ar cloinn bhig: 

17 Ach thèid sinn fèin deas-armaichte 
roimh chloinn Israeil, gus an toir sinn iad 
d'an àite: agus ni ar clann bheag còmh- 
nuidh 's ua bailtibh daingnichte air sgàth 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gus an seal- 
bhaich clann Israeil gach duine dhiubh 
'oighreachd fèin: 

19 Oircha sealbhaich sinne maille riii-san 
an taobh eile de lordan, no thall o sin ; a 
chionn gu'n do thuit ar n-oighreaciid 
dhuinne air an taobh so de lordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r n-armaibh 
roimh an Tighearn gu cogadh, 

21 Agus gu'n tèid sibh uile armaichte thar 
lordan roimh an Tighearn, gus am fuadaich 
e mach a naimhdean as a làthair, 

22 Agus gu'n ceannsaichear am fearann 
'am fianuis an Tighearna; 'n a dhèigh sin 
pillidh sibh, agus bithidh sibli neò-choir- 
each an làthair an Tighearn', agus an làth- 
air Israeil, agus bithidh am fearann so 'u 
a sheilbh agaibh 'am fianuis an Tigheam'. 

23 Ach mur dean sibh mar go, feuch AIRBAMH, XXXIII. pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn'; 
agus bitliibli cinnteacli gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn blaig, agus 
cròidhean d'ur caoraicli; agus deauaibh an 
ni a chaidli mach as bhxu- beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh- 
isich mar a tlia mo tbighearn ag àith- 
neadli. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar mnathan, 
ar treudan agus ar sprèidh uile, an sin ann 
am bailtibh Ghileaid; 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, gach 
fear dhiubh armaichte chum cogaidh, roimh 
an Tighearn gu cath, mar a tlia mo thigh- 
earn ag ràdli. 

28 Agus thug Maois àithne d'an taobh do 
Bleasar an sagart, agus do losua mac Nuin, 
agus do phrìonih aithricliibh threubhan 
chloinn Israeil: 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma thèid 
clann Ghad, agus clann Reubein a null 
maille ribh tliar lordan, gacli fear dhiubh 
armaiclite gu cath an làthair an Tighearn', 
agus gu'n ceannsaichear an tìr roimliibli, au 
sm bheir sibh dhoibh fearanu Ghilead mar 
slieilbh: 

30 Ach mur tèid iad thairis maille ribh 
ai'maichte, bithidli seilbh aca 'n 'ur measg 
'èin ann an tìr Chanaain. 

31 Ag-us f hreagair clann Gliad, agns clann 
Reubeiu, ag ràdli,Mar a thubhairt an Tigh- 
earn ri d' slieirbhisich, mar sin ni sinne. 

32 Thèid sinn a null armaichte roimh an 
Tighearn do thìr Chanaain,a chum gxim hi 
sealbh ar n-oighreachd againn air an taobh 
so de lordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh, eadhon do 
chloinn Ghad, agiis do chloinn Reubein, 
ag-us do leth thrèibh Mhanaseh, mliic 
Ioseiph,rìoghaclid Shìhoin rìgh nan Amor- 
ach, agns rìoghachd Og rìgh Bliàsain, an 
tìr maiUe r'a bailtibh amis na crìochaibh, 
eadhon bailtean na dùthcha mu'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus laser, agus 
logbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
bailtean daingnichte ; agus cròidliean air 
son chaorach. 

37 Agus thog clann Reubein Hesbon, agus 
Elealeh, agus Cii'iataim, 

38 Agiis Nebo, agus Baal-meon, (air d'an 
ainmean a bhi air an atharrachadh,) agus 
Sibmah: agiis thug iad ainmean eile do na 
bailtibh a thog iad. 

39 AgTis chaidh claim Mhachir, mhic Mha- 
naseh, do Ghilead, agus ghlac iad e, agus 
chuir iad à seilbh an t-Amoracli a hha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do Mhachir 
niac Mhanaseh; agus ghabh e còmlinuidh 
ann. 

160 41 Agus chaidh laer inac Mhanaseh agus 
ghlac e a bhailtean beaga, agus thug e 
Habhotiair mar ainm on-a. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac e Cenat, 
agus a bhailtean beaga, agus thug e Nobah 
mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

1 Turusan cliloinn Israeil anns an fhàsach. 
50 ])la Canaa.naich agus an deulblian agus an 
coslais leaghla uile air an sgrios. 

iad so turusan chloinn Israeil, a chaidh 
mach à tìr na h-Eiphit, a rèir an armailt- 
ean, fo làimli Mhaois agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach a rèir 
an turasan, air àithne an Tighearn' : agus is 
iad so an turasan, a rèir an dol a mach. 

3 Agiis dh'imich iad o Rameses anns a' 
chcud mhìos, air a' chìiigeamh là deug 
de'n cheud mhìos: air an là màireach an 
dèigh na càisge chaidh clann Israeil a mach 
le làimh àird ann an sealìadh nan Biphit- 
each uile. 

4 (Oir dli'adhlaic na h-Eiphitich an ceud- 
gliin iiile, a bliuail an Tighearn 'n am measg: 
air an diathan mar an ceudna chuir au 
Tighearn breitheanas 'au gnìomh.) 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Rameses, 
agus champaich iad aun an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus cham- 
paich iad ann an Etam, a tha ann an iomall 
an f hàsaich. 

7 Agus dh'iniich iad o Etam, agus phiU 
iad a rìs gu Pihaliirot, a tlui fa chomhair 
Bhaal-sephoin : agus cliampaich iad fa 
chomhair Mhigdol. 

8 Agus dh'iniich iad o chonihair Phihalii- 
rot, agTis chaidli iad troimh mheadhon na 
fairge do'n f hàsach, agus dh'imich iad astar 
thri làitliean ai n ani fàsach Etaim, agus 
cliampaich iad aan am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah,agusthàinig 
iad gTi h-Elim: agiis ann an Elim bha dà 
tliobar dheug uisge, agus deich agus tri 
fichead craobh phailme; agus champaich 
iad an sin. 

10 Agus dli'imich iad o Elim, ag-us cham- 
paich iad làimh ris a' mhuir raaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus cliampaich iad ann am f àsach Shin. 

12 Agus dlvimich iad à fàsach iihiu, agus 
champaich iad ann an Dophcah. 

13 Agus dli'imich iad o Dhophcah, ag-us 
cliampaich iad aun an Alus. 

14 Agus dh'imich iad o Alus, agus cham- 
paich iad ann an Rephidim, far nach robh 
uisge aig an t-sluagh i-'a òl. 

15 Agiis dli'imich iad o Rephidim, agus 
champaich iad ann am f àsach Shinai. 

16 Ag-us dh'imich iad ofhàsach Shinai,ag-us 
champaich iad ann an Cibrot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot-hataabhah, 
agus champaich iad ann an Haserot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agu5 
champaich iad ann an Ritmah. AIREÀMH, XKXIY. 19 Agiis dh'imicli iad o Rituiati, agus 
champaich iad ann au Rimou-pares. 

20 Agus dh'imich iad o Rinion-pares, agiis 
champaicìi iad ann an Libuah. 

21 Agus dh imich iad o Libuah, agus cham- 
paich iad aun au Risah. 

22 Agus dh'imicli iad o Risah, agus cham- 
paich iad auu au Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatah, agus 
champaich iad aun au sliabh Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o sblinbh Sliapher, 
agus cliampaich iad auu an Haradah. 

25 Agus dli'imich iad o Haradah, agus 
champaich iad aun am Machelot. 

26 Agus dh'imich iad o Mhacholot, agus 
champaich iad aun au Tahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad aun au Tarah. 

28 Agus dli'imich iad o Tharah, agus 
cliampaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dli'imich iad o Mhitcah, agus 
ciiampaich iad aun an Hasniouah. 

30 Agus dli'imicli iad o Hasmonah, agus 
champaich iad ann am Moserot. 

31 AgTis dh'imich iad o Mhoserot, agus 
cliampaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 Ag-us dli'imich iad o Bhene-iaacan, agus 
champaicli iad auu an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imicli iad o Hor-hagidgad, 
ugus champaicli iad anu an lot-batah. 

o4 Agus dh'imich iad o lot-batah, aguB 
champaich iad auu au Ebronah. 

35 Agus dli'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Esion-gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, agus 
champaicli iad aun am fàsach Sliin: is e so 
Cades. 

37 Agus dli'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an shabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagart suas gu 
sliabh Hor, air àithue an Tig'liearu', agus 
f huair e bàs au sin, auus an dà fliicheadamh 
bliadhna au dèigh do chloinu Israeil teachd 
a mach à tìr ua h-Eiphit, air a' cheud là 
de'n chìiigeamh mìos. 

39 Agus bha Aarou ceud agus fichead 
agus tri bliadhua dh'aois, *n uair a dh'eug 
e aun an sliabh Hor. 

40 Agus chuala rìgh Ai'ad an Cauaanach 
(a bha 'chòmhuuidh 's an àirde deas ann 
an tìr Chanaain) rnu tlieachd chloinn Is- 
raeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, agus 
champaich iad ann au Salmouah. 

42 AgTis dh'imicli iad o Shalmonah, agnis 
champaich iad ami am Puuon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

44 Agus dli'imich iad o Obot, agus cham- 
paich iad ann an lie-abarim, ann an crìch 
Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o lim, agus cham- 
paich iad ann an Dibon-gad. 

161 46 Ag-us dli'imich iad o Dhibou-gad, agua 
champaich iad ann au Ahnou-diblataim 

47 Agus dh'imich iad o Almon-diblataim, 
agTis champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad oshlèibhtibh Abarim, 
ngus champaich iad auu an còmhuardaibh 
Mhoaib, làimh ri lordan am fagus do 
lericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri lordan, o 
Bhet-iesimot eadhon gu Abel-sitim, aun 
au còmhuardaibli Mlioaib. 

50 Agus labliair an Tigliearn ri Maois aun 
an còmhuardaibh Mhoaib, làimh ri lordaa 
amfagits do lericho, ag ràdli, 

51 Labhair ri cloinn Israeil; agus abair 
riu,'N uair a thèid sibh a null thar lordan, 
do thìr Chanaain; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile luchd- 
àiteachaidh na tìre as bhur fianuis, agus 
cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, agus 
sgriosaidh sibh an coslais leaghta uile, agus 
fàsaichidla sibh an ionadan àrda uile. 

53 Agus cuiridli sibh à seilbli luchd-àit- 
eachaidh an fhearainn, agus ui sibh còmli- 
nuidh aun : oir thug mise dhuibli au) 
fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinuidli sibh am fearaim le 
crauuchur mar oighreachd am measg bhur 
teaghlaichean : dlioibhsau a's lìonnilioiie 
bheir sibh an oiglireaclid a's mò, agus 
dhoibhsan a's teirce bheir sibh an oigli- 
reachd a's lugha: bithidh oighreachd gaeh 
duiue 's an àit auus an tuit a chrannchur; a 
rèir treubhan bhur n-aitlirichean sealbh 
aichidh sibli. 

55 Ach mur fògair sibh a mach luchd 
àiteachaidh an f hearainn as bhur fiauuis, an 
siu bithidli iadsan diubh d'au leig sibh fuir 
cach, 'n an scolbaibh 'n ur sìiilean, agus 'n 
am bioraibh 'n ur taobhan,agns cuiridhiad 
campar oirbh 's an fhearann anns am bi 
sibli a cliòmhuuidli. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi a 
dheanamh riu-sau, giCvi. dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

1 Crloclian fearainn Cìianaain. 16 Ainmean 
nan daoine a bìia gus aroinn mar oigiireachd. 

A GUS labhair au Tighearn ri Maois, ag 
ÌlL ràdh, 

2 Aithn do cliloinn Israeil, agus abair riu, 
'N uair a thig sibh do tlialamh Chanaain, 
{is e so am fearaun a thuiteas oirbh mar 
oigìirea.chà,eadhon fearann Chauaain niaille 
r'a chrìochaibh) 

3 An sin bithidh bhur cearna dheas o 
f Jiàsach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is i 
bhur crìoch mu dheas fìor iomall na fairge 
salainn à làimh na li-àird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crìocli o'n taobh inu 
dheas gu dìreadh Acrabim, agus thèid i air 
a h-aghaidli gu Sin; agnis bithidh a dol a 
luach o'n taobh mu dheas gu Cades-barnea, 

F AIREAMH, XXXV. agus gabhaidh i roimpe gu Hasar-adar, 
agus tlièid i air a h-aghaidh gu h-As- 
mon: 

5 Agus bheir a' clirìocli cuairt o Asmoii gu 
amhainn na h-Eiphit, agus bithidh a dol a 
mach aig an fhairge. 

6 Agus a thaohh na crìch' an iar, bithidh 
agaibh eadhon an f hairge mhòr mar clirìch: 
bithidh ffl' chrìoch so 'n a crìch dhuibh air 
an làimh an iar. 

7 Agus 18 i so bliur crìoch air an làimh mu 
thuath: o'n fhairge mliòir comharaichidli 
sibh dliuibli fèin gu shabh Hor. 

8 shliabh Hor comharaichidh sibh Wmv 
crioch gu dol a stigh Hamait; agns bithidh 
dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh hlair crìoch roimpe gu 
Siphron, agus bitliidh a dol a mach aig 
Hasar-enan; is i so bhur crìoch mu tlmath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur crìoch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu Seph- 
am. 

1 1 Agus thèid a' chi'ìoch sìos o Shepham 
gTi Riblah, air an taobh an ear de Ain ; agus 
thèid a' chrìoch sìos, agus ruigidh i gu 
taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' an 
ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu lordan, 
agais bithidh a dol a mach aig a' mhuir 
shalainn: is e so bhur fearann le 'chrìochaibh 
mu'n cuairt. 

13 Agus dli'àithn Maois do chloiun Israeiì, | 
ag ràdli, Is e so am fearann a shealbliaicli- 
eas sibh le crannchur, a dh'àithn an Tigli- 
earn a thabhairt do na naoi treubhan, 
agus do'n leth thrèibh. 

14 Oir f huair treubli chloinn Reubein an 
oighreachd, a rèir tighe an aithrichean, 
agiis treubh chloinn Ghad ii rèir tiglie an 
aithrichean; agus fhuair leth thi'èibh Mhan- 
aseli an oighreaclid. 

15 Fhuair an dà threubh agxis an leth 
thrèibli an oighreachd air an taobli so de 
lordan am Jagus do lericho, a làimh na 
li-àird' an ear, leth ri èirigh na grèine. 

16 AgTis labhair an Tigheam ri Maois, ag 
ràdli, 

n/siadso ainmeannan daoine aroinneas 
am fearann duibh: Eleasar an sagart, agus 
losua mac Nuin. 

18 Agus gabhaidh sibh aon cheannard de 
gach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmean uan daoine. 
De thrèibh ludah, Caleb mac lephuneh. 

20 AgTis de thrèibh chloinn Shimeoin, Se- 
muel mac Amihuid. 

21 l)e thrèibh Bheniamin, Ehdad mac 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn Dhau, 
Buci mac logli. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac Eph- 
oid. 

162 24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph- 
raim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn Shebu- 
luin, Eiisaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloinn Isach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph- 
taU, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an Tigli- 
eam an oighreachd a roinn do chloiun 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 
1 Ochd ogus dàfliicliead baile air an toirt do 
na Lebhithich: 6 Sè hailte dhiuhh dium dldein.. 
9 Na laghanìian a ihaohh mortaidh. 

AGUS labhair an Tighearn ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimli 
ri lordan amfagus do lericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Lsraeil, iad athabhairt 
do na Lebliitliich, de oighreachd an seilbh, 
bailtean gn còmhuuidh a ghabhail annta: 
agTis blieir sibh mar an ceuchia do na Lebh- 
ithich fearann comh-roinn d'am bailtibh 
mu'n cuairt oiTa. 

3 Agus bithidli na bailtcan aca gu còmh- 
nuidh a ghabhail annta, agus bithidh am 
fearanncomh-roinn air son an sprèidhe,agus 
air son am maoin, agus air son an ainmnidh- 
ean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Leljhitliich, a 
mach bhalla a' Ijhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a muigh 
de'n bliaile air an taobh an ear dà mhìlc 
làmh-choille, agus air an taobli mu dheas 
dà mhlle ìàmh-choille, agus air an taobli an 
iar dà mhìle làmh-choiUe, agus air an taobl) 
mu thuath dà mhìle làmh-choille ; agus 
hithidh am baile 'sa'mheadhon: bithidh so 
dhoibh 'n a fhearann comh-roinn d'am 
bailtibh. 

6 Agus ani measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailtean 
chum dìdein, a dh'orduicheas sibh air a 
slion-san a mharbhas duine^ chum gu'n 
teich e an sin: agus riu-san cmridli sibh dà 
bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailtean sin uile a bheir 
sibh do na Lebhitliich, ochd agus dà fhi- 
chead baile: iad sin hheir sihh scachad 
agus am fearann comh-roinn. 

8 Agus hithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad de sheilbh chloinn Israeil: uatha- 
san aig am hheil mòran, bheir sibh mòran . 
ach uatha-san aig am hheil beagan, bneir 
sibh beagan: bheir gach aon d'a bhailtibl. 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a tha 
e a' sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tigheam ri Maois, 
ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair AIREAMH, XXXVI. 

riu. 'X nair a, bhitheas sibh air teachd th<ar ' 26 Acli ma thig am niarbliaiche uair air 
lordaa do thìr Clianaain, , bith an taobh a macli de chrìch baile a 

11 Au sin orduicliidh sibh dhuibh fèin ; dliìdein, gus an do thcich e; 
bailtean,g-ublii'nanibailtibhdìdeindhuibh, j 27 Agus gu'm foigh dìoghaltair na fola e 
a clium gu'n teich am niarbhaiche an sin, a 1 an taobli a mach de chrìocliaibh baile a 
mharblias neacli 'an ain-fliios. ; dlildein, agus gTi'm niarbh dìoglialtair na 

12 Agus bithidh iad duibli 'n am bailtibh I fola am marbhaiche; cha bhi e ciontach 
a' chura dìdein o'ii dìoghaltair; achum nach de fliuil : 

bàsaicli esan a mharblias duine, gus an seas j 28 A chionn gu'm bu chòir dha fuireacli 
e an làtliair a' chomhchruimieachaidh ann I aiin ani baile a dhidein gu bàs an àrd- 
am breitheanas. | shagairt: ach an dèigh bàis an àrd-shagairt, 

13 Agus de na bailtibh sin a blieir sibh jjillidh am marbbaiche gu fearann a sheil- 
seachad, bithidli sè bailtean agaibh a chum blie fèin. 

dìdein. j 29 Agus bithidli na nithean sin 'n an 

14 Bhcir sibh seachad tri bailtean air an ' reaclid breitheanais dhuibh. air feadh bhur 
taobh 80 de lordan, agus tri bailtean bhcir ginealach, 'n ur n-àitibh-còmhnuidli uile. 
sibh seacliad ann an tìr Chanaain, a bhios 30 Ge b'e 'mharbhas ncacli sam bith, cuir- 

ear am mortair gu bàs le beul fhianuisean: 
ach clia toir aon fliianuis teisteas an agh- 'n am bailtibh dìdein. 

15 Bitliidh na sè bailtean sin 'n an dìdein, 
araon do cliloinn Israeil, agus do'n choig- 
reacli, agus dliasan a bliios air chuaii't 'n 
am measg; a chum gu'n teicli gach neach 
an sin, a mharbhas duine gmi f hios. aidh neach sam bith a chum a chur gu 
bàs. 

31 Agus cha ghabli sibli èiric sam bith air 
son anama niortair, a tha ciontach de 16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal bhàs; ach cuirear gu cinnteach gii bàs e. iaruinn, (air chor as gu'm bàsaich e,) is 
mortair e: cuirear gu cinnteach am niortaii" 
gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a tliilg- 
eadh (a dli'fheudas a bhàs a thoirt,) agus 
gu'm bàsaich e, is mortair e: cuirear gu 
cinnteach am mortair gTi bàs. 

18 No ìna bliuaileas se o le lànih-bhall fiodha 
(a dh'f heudas a bhàs a thoirt,) agus gu'm 
faigli e bàs, is mortair e: cuirear gu cinnt- 
each ani mortair gu bàs. 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola e fèin 
am mortair: an uair a choinnicheas se e, 
marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre f huath, 
no ma thilgeas e ni sam hith air 'am feall- 
fholach, air chor as gu'm faigli e bàs; 

21 Xo ma bhuaileas se e le a làimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e bàs; 
cuirear esau a bhuail e gun teagamh gu 
bàs ; oir is mortair e: marbhaidh dìoghaltair 
na fola am mortair, an uair a choinnicheas 
se e. 32 Agus cha ghabli sibli èiric sam bith air 
a slion-san a theich do bhaile a dhìdein, a 
chum gu'n tigeadh e rìs a. ghabhail còmh- 
nuidh 's an fliearann, gu bàs an t-sagairt. 

33 Mar sin clia truaill sibli am fearann 
anns a^n hheil sibli; oir truaillidh fuil ara 
fearann, agus cha-n'eil e 'n conias am fear- 
ann a ghlanadh de'n fhuil a dhoirteadh 
ann, ach le fuil an ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh uinie sin am fearann anns 
am bi sibh a chòmhnuidh, anns am bheil 
mise a'm' chòmlinuidli: a chionii gu blieil 
mise an Tigliearn a'm' chòmhnuidli 'am 
meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI 

Nigìieanan cldoinn Israeil aig an rohh oigh- 
reacJid, gu jìòsadh '?i an trèihh fein. 

AGUS tliàinig prìomli aithricliean 
theaghlaichean chloinn Ghi]eaid,mhic 
Mhacliir,mhicMhanaseh,de theaghlaichibh 
mhac loseiph, am fagus, agus labliair iad 
' au làthair Mhaois, agus an làthair nan 
ceannard, eadhon prìomh aithrichean 22 Ach ma thuge urcliuir dha gu li-obann cliloinn Israeil; 

gun naimhdeas, no ma thilg e ni sam bith ! 2 Agus tliubhairt iad, Dh'àitlin an Tigh- 
air gun fheall-fholacli; eam do m' tliighearn ain fearann a thoirt 

23 Xo le cloich sam bith, a dh'fheudas mar oighreachd le crannchur do cliloinn 
bàs duine a tliabhairt, gun e 'g a fhaicinn, Israeil, agus dh'àithneadli do m' thigliearn 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gu'ni | leis an Tighcarn, oiglircachd ar bràthar 
faigli e bàs, agus nach bu nàmhaid da e, ' Shelophehaid a tlioirt d'a nigheanaibh. 
agus nach d'iaiT e a chron ; j 3 Agus ma pliòsar iad ri h-aon de mhic 

24 An sin bheir an comhchruinneachadh ' nan treubh cile de chloinn Israeil, an sin bretli eadar am marbhaiche agus dìogh 
altair na fola, a rèir nam bi'eitheanas sin: 
25 Agus saoraidh an comhchruinneachadh 
am marbhaiche à làimli dìoghaltair na fola, 
agus cuiridh an comhchniinneachadh air 
ais e do bhaile a dhìdein, gus an do theich 
e: agus fanaidli e ann gu bàsan àrd-shagairt, 
a dh'ungadh leis an olaidh naoimh. 

163 bheirear an oighreachd-san o oighreachd ar 
n-aithrichean, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèiblie d'an gabhar iad: mar sin bheir- 
ear i o chrannchur ar n-oighreachd-ne. 
4 Agus an uair a bliitlieas an iubile ann do 
chloinn Israeil, an sin cuirear an oiglireaclid 
ri oighreachd na trèibhe gus an do gliabh- 
adh iad: mar sin bheirear an oighreachd- DEUTERONOMI, I. san air falbh o oiglireachd thrèibhe ar 
u-aithricIieaTi. 

5 Agiis dh'àitlin Maois do chloinn Israeil, 
a rèir focail an Tigliearna, ag ràdh, Is ceart 
a labhair treubh mhac loseiph. 

6 /s e so au ni a dh'àitliu an Tigheam 
thaobh nigheauan Shclophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an ncach a's àill leo ; a nihàin ri 
teaghlach thrèibhe an aithrichean pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha-n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibh gu trèibh ; oir 
dlùth-leanaidh gach duine de chloinn Is- 
raeil ri oighreachd trèibhe 'aithrichean. 

8 Agus bithidh gach nighean, a shealbh- 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
de chloinn Israeil, 'n a mnaoi aig aou de 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil gach duine dhiubh oigh- 
roachd 'aithrichean. 9 Ni mò dh'atharraicheas an oighreachdo 
aon trèibhgu trèibh eile; ach dlùth-Ieanaidli 
gach duine do threubhan chloinn Israeii 
r'a oighreachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn anTigheam do 
Mhaois, mar sin rinn nigheanan Shelopheh- 
aid: 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus Noah, nigh- 
eanan Shelophehaid, ri mic bhràthar an 
athar. 

12 Phòsadh iad ri fir de theaghlaichibh 
mhac Mhanaseh mhic Ioseiph,agus dh'fhan 
an oighreachd ann an trèibh teaghlaich an 
athar. 

Vò Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
breitheanais, a dh'àithn an Tighearn le 
làimh Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lordan am 
fagus do lericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 

1 Ath-aìthris le Maois air na thachair do 
chloinn Israeil anns an fhàsach. 34 Geur 
smachdachadh an Tighearna dhoihh air son 
am mi-chreidimh. 

/'S iad so na briathran a labhair Maois ri 
h-lsraeiluile, air an taobh so de lordan 
's an fhàsach, anns a' chòmhnard fachomh- 
air na mara riinidhe, eadar Paran, agus 
Tophel, agus Laban, agus Haserot, agus 
Disahab. 

2 iTha astar aon là deug o Horeb, rathad 
slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà f hicheadamh bliadhna, 
anns an aon mhios deug, air a' cheud là 
de'n mhìos, labliair Maois ri cloinu Israeil, 
a rèir nan uile nithean a dh'àithn an Tigh- 
earn dha d'an taobh; 

4 An dèigh dlia Sihon rìgh nau Amorach 
a mharbhadh, a bha 'chòmhuuidh ann an 
Hesbon, agus Og rìgh Bhàsain, a hloa 
'chòmhuuidh aig Astarot ann an Edi'ei, 

5 Air an taobh so de lordau, aun an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagli so chur 
'an cèiU, ag ràdh, 

6 Labhair an Tigheara ar Dia ruinn ann 
an Horeb, ag ràdli, Ghabh sibh còmhnuidh 
fada gu leòr 's an t-sliabh so : 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur turus, agus 
rachaibh a chum slèibh nan Amorach, agus 
a chum nan ionadan uile am fagTis da auns 
a' chòmhnard, anns a' mhonadh, agus anus 
an t-srath, agus mu dlieas, agus ri taobh na 
fairge, gu fearann nan Canaauach, agus gu 
Lebanon, dh'ionnsuidh na h-aimhne raòire, 
aimhne Buphrates. 

8 Feuch,chuir mi 'ntìrroimhibh; rachaibh [ 

164 a steach, agus sealbhaichibh am fearann a 
mhionnaich an Tighearu d'ur n-aithrichibh, 
Abraham, Isaac, agus lacob, gu'n tugadh e 
dhoibh e ag-us d'au sliochd 'n an dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh 's an àm sin, ag 
ràdh, Cha-n uiTainn mise bhur giùlan a'm' 
aonar: 

10 Rinn an Tighearn bhur Dia lìonmhor 
sibh, agTis, feuch, tha sibh an diugh mar 
reultan nèimh a thaobh lìoumhoireachd. 

11 (Gu 'n deanadh an Tighearn, Dia bhur 
n-aithricheau, sibli mìle uair ni's lìonmhoire 
na tha sibh, agus gu'm beanuaicheadh e 
sibh, mar a gheall e dhuibh !) 

12 Ciouuus is urrainn mise leam fèin bhur 
dragh a ghiùlan, agus bhur n-eallach, agus 
bhur comhstri 'ì 

1 3 Gabhaibhse dhuibh fèin daoiue glic' agus 
tuigseach, agus aitlmichte 'u 'ur treubhan 
agus ni mise iad 'n an ceannardaibh oirbh. 

14 Agus f hreagair sibh mi, agus thubhairt 
sibh, Tha an ui a labhair thu maith dhuinne 
r'a dheanamh. 

15 Agns ghabh mi cinn bhur treubhan, 
daoiue glic',agus aithuichte, agus riun mi 
iad 'n an ceannardaibh oirbh, 'n an uach- 
darauaibh' mhìlteau, agus 'n an uachdaran- 
aibh cheudau, ag-us 'u an uachdaranaibh Icth- 
cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dheich- 
near, agus 'n an luchd-riaghlaidh am measg 
bhur treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breitheamhnaibh 
's an àm sin, ag ràdh, Eisdibh ris na cìiisean 
a hhitheas eadar bhur bràithrean,agus thug- 
aibh breth cheart eadar gach duiue agus a 
bhràthair, agus an coigreach a tha maille 
ris. DEUTERONOMI, I. 17 Cha bhi suim agaibh do neach seach a 
chèile anu am breitheanas; ris a" bheag 
èistlidli sibh 00 mhaith is ris a' mhòr; cha 
bhi athadli oirbh roimh glinìiis duine, oir 
is le Dia a' bhreth: agusa'chùis a bhitheas 
ro cliruaidli oirbh, bheir sibh a m' ionn- 
suidhs', ag-us èisdidh mise r i. 

IS Agus dli'àithn mi dhuibli 's an àm sin 
na h-uile nitliean 'bu chòir dliuibh a dheau- 
amh. 

19 Agus au uaii' a dli'f halbh sinn o Horeb, 
chaidh sinn troimh an f hàsach mhòr agus 
uamhasach sin uile, a chuunaic sibh air 
slighe slèibli nan Amoracli, a rèir mar a 
dh'àithn an Tighearu ar Dia dhuinn; agus 
thàinig sinn gu Cades-bai'nea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh air 
teachd gu sliabli nan Amorach, a tha 'n 
Tighearu ar Dia a' tabhairt dhuiun. 

21 Feuch, cliuir an Tighearu do Dhia am 
fearanu romhad, imich suas, sealbhaicli e, 
a rèir mar a tliubhairt an Tighearn Dia 
d'aithrichean riut; na bitheadh eagal ort, 
agiis na bitheadli faitcheas ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa 
gach aon agaibh, agus thubliairt sibh, 
Cuireamaid daoine romhainn, agus rami- 
saicheadh iad a mach dhuiun am feai-ann, 
agus thugadh iad fios d'ar n-ionusuidli a rìs 
ciod au t-sliglie air an tèid siun suas, agus 
ciod na bailtean gus an tig sinu. 

23 AgTis thaitiun a' chaiuut rium gu maith; 
agus ghabli mi dà fhear dheug dhibh, aon 
fhear as gach trèibh. 

24 Agus thionudaidh iad, agais chaidh iad 
suas do'n t-sliabh, agus thàinig iad g-u 
gleann Escoil, agus rannsaich iad a mach e. 

25 Agus ghabh iad 'u an làimli de thoradh 
an fhearainn, agus thug iad a nuas e d'ar 
n-ionnsuidhne, agTis thug iad fios duinn a 
rìs, agTis thubhairt iad, Is maith am fearann 
a tha'n Tighearn ar Diaa' tabhairt dhuinn. 

26 Gidlieadh, cha b'àill leibh dol suas,ach 
chuir sibli an agliaidli àitlme an Tighearna 
bhur Dè. 

27 Agus rinn sibh gearan 'n 'ur bùthaibh, 
agus tuubhairt sibli, A chionn gu'm b'f huath- 
ach leis an Tighearu sinn, thug e mach sinn 
à tìr na h-Eiphit, g-u'r toirt thairis do 
làimh nan Amorach, a chur as duiun. 

28 C'àitan tèid siuu suas? Chuir ar bràith- 
rean ar cridhe fo mhi-mhisnich, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh ni's mò agus ni's àirde na 
sinue; tha na bailtean mòra, agus daing- 
niclite suas gu nèamh, agus os barr, chunnaic 
simi mic uan Auacach an siu. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na bitheadh 
geilt oirbh, no eagal rom^Ja. 

30 An Tighearn bhur Dia, a tha 'dol roimh- 
ibh, cogaidh esau air bhur son, a rèir nau 
uile nithean a rinn e air bhur son 's an 
Eipliit fa chomhair bhur sùl. 

31 Ag-us auus an fhàsach, far am faca tu 
cionnus a ghiulan an Tighearn do Dhia thu, 

165 mar a ghiùlaineas duine a mhac, 's an t- 
slighe sin uile air an deachaidh sibh, gus 
an d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh 's an ni so cha do chreid sibh 
an Tighearn bhur Dia, 

33 A dh'imich roimhibh 's an t-slighe, 
a ranusachadli a mach àite dhuibh gus'ur 
bùthau a shuidheachadh ann, anu au teine 
's an oiuliche, a nochdadh dliuibh ciod an 
t-sliglie air an imicheadh sibh, agais ann an 
neul 's an là. 

34 Agus chual' an Tighearn fuaim bliur 
briathran, agTis bha corruich air, ag-us 
mhionuaich e, ag ràdli, 

35 Gu cinnteach cha-n fliaic a h-aou de 
dhaoinibh a' ghinealaich uilc so am fcarami 
maith sin, a mhionuaich mise gu'u tugainn 
d'ur n-aithrichibh, 

36 Saor o Chaleb mac lephuueh ; chi esan 
e, agus dhasau bheir mi am fearaun air an 
do slialtair e^agns d'a cliloimi, a chionu gu'u 
do lean e 'n Tighearn gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig au Tigh- 
earn riumsa air bhur sgàth, ag ràdh, Cha 
tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach losua mac Nuin, a tha "n a sheas- 
amh a'd' làthair, thèid esan a steach an sin. 
Thoir misueach dha; oir bheir e air Israel 
a shealbliachadh. 

39 Agus blmr clann bheag a thubhairt 
sibh a bhitheadh 'n an creich, agus bliur 
clann, aig uach robli 's an là ud eòlas uir 
maith seach olc, thèid iadsan a steacli an 
sin, agus dhoibh-san bheir mi e, agTis 
sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sousa, pillibli, agus gabh- 
aibh bhur turas do'n f hàsach, air sliglie na 
mara ruaidhe. 

41 Au sin f lu'eagair sibh agTis thubhairt 
sibh rium, Pheacaich siuu au aghaidli an 
Tighearna, thèid siuu suas agus cogaidli 
sinn, a rèir uan uile ìuthean a dh'àithn an 
Tighearn ar Dia dhuiuu. Agus chrioslaich 
sibli oirbh gach fear agaibh 'airm-chogaidh, 
agTis bha sibh ullainh gTi dol suas do'n 
t-sliabh. 

42 Agus thubliairt au Tigheara rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, ag'as ua cog- 
aibh, oir cha.-neU mise 'u 'ur measg; air 
eagal gu'm buailear sibh an làthair bhur 
naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus cba-n èisd- 
eadh sibh, ach rinn sibh ceannairc an agh- 
aidh àithne an Tighearna, agiis chaidli sibli 
gu h-aundàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus tliàinig ua h-Amoraich, a bha 
'chòmhnuidli 's an t-sliabh sin, a mach 'u 'ur 
n-aghaidh, agais ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir iad as duibh auu an 
Seir, eadhoii gn TIormah_ 

45 Agus plnll sibh, agus ghuil sibh au 
làthair an Tighearu' ; ach cha-n èisdeadh au 
Tighearn ri'r g"uth, agus cha tugadh e chias 
duibh. DEUTERONOMI, II. 46 Mar sin dh'fhan sibh ann au Cades 
mòran làithcan,arèir iian làithean a dli'f hau 
sibh an sin. 

CAIB. II. 

I Mu cliloinn Esau, 9 mu na Moabaich, 16 agus 
mu na li-A monaich. 24 Sihon an t-A morach 
ayus a sMuaijìi uile air an sgrios. 

AN sin phill sinn, agus ghabh sinn ar 
turus do'n f hàsach, air siighe na mara 
ruaidlie, mar a labhair an Tighearn riunisa; 
agus chuairtich sinn shabh Sheir mòran 
làithean. 

2 Agus labhair an Tigheam rium, ag 
ràdli, 

;] Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr: pillibli ri tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagh, ag ràdh, 
Tha sibh gu dol troinih chrìch bhur bràith- 
reau cloinn Esau, a tha 'chòmhnuidh ann an 
Seir, agus bithidh eagal orra roimliibh: ach 
thugaibh aire mhaith dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh riu; oir cha toir mi 'bhean 
d'am fearann duibh, cha toir uiread as leud 
troidhe; a cliionn gu'n d'thug mi sliabh 
Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidli sibh biadh uatha le h-air- 
giod, a chum gii'n itli sibh ; agus niar an 
ceudiia ceannaichidh sibh uisge uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tigheam do Dhia 
thu ann an uile oibribh do làimhe: is aithne 
dlia do thriall troimh 'n fhàsach mliòr so: 
rè an dà fhichead bhhadhna so hha 'n 
Tighearn do Dhia maille riut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad o'r 
bràithribh cloinn Esau, a bha 'còmhnuidh 
ann an Seir, trìd shlighc a' chòmhnaird 
o Elat, agus o Esion-gaber, phill sinn, agus 
chaidh sinn seachad air slighe f àsaich 
Mhoaib. 

9 Agus tliubliaii-t an Tighearn rium, Na 
buin gu naimhdeil ris na Moabaich, agus 
na dean strì riu ann au cath: oir cha toir mi 
dhuit a' hJieag d'am feai-ann mar sheilbh, a 
chionn gu'n d'thug mi Ar do chloinn Lot 
mar sheilbh. 

10 Bha nah-Emich roimhe a chòmhnuidh 
ann, sluagh mòr, agais lìonmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich; 

II A mheasadh mar an ceudna 'n am 
famhairean mar na h-Anacaich, ach thug 
na Moabaich Emich mar ainm orra. 

12 Blia mar an ccudna na Horaich a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir; ach 
thàinig clann Esau 'n an dèigh, agus chuir 
iad as doibh as an sealladh, agus ghabh iad 
còmhnuidh 'n an àite, mar a rinn Israel ri 
fearann a sheilbh-san, a thug an Tighearn 
dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thuhhairt mise, agus 
rachaibh thar sruth Shereid; agus chaidh 
sinn thar sruth Shereid. 

14 Agus 6'i 'u iiin' anns an d'thàinig sinn 

166 o Chades-barnea, gus an deachaidh sinn 
thar si-uth Shereid, ochd bliadhna deug 
thar fhichead; gus an robh ginealach an 
t-sluaigh-chogaidh uile air an caitheamh as 
mheasg an t-sluaigh, mar a mhionnaich an 
Tigheam dhoibh. 

15 Oir da rìreaflh bha làmh an Tigheama 
'n an aghaidh, gu'n sgrios o mheasg an 
t-sluaigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'n uair a bha na fìr- 
chogaidh uile air an claoidh, agus air 
bàsachadh o mheasg an t-sluaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tigheam rium, ag 
ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh troimh 
Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uaìr a thig thu 'm fagus thall 
fa chomhair chloiun Amoin, na buin gu 
naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu : oir 
cha toir mi dhuit sealbh sam bith dh' f hear- 
ann chloinn Amoin, a chionn gu'n d'thug 
mi e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'n a 
fhearann fhamhairean: ghabli iamhairean 
còmhnuidh ann 's an t-sean aimsir, agus thug 
na h-Amonaich Samsumaich mar ainm 
orra, 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich; ach sgrios an Tighearn 
iad rompa, agus thàinig iad 'n an dèigli, 
agus ghabh iad còmhnuidh 'n an àite: 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bha 
'chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios e 
na Horaich rompa; agus thàinig iad 'n an 
dèigh,agusghabh iad còmhnuidJi 'n an àite, 
eadhon gus au là 'n diugh: 

23 Agus na Habhaich a blia 'còmhnuidh 
ann an Haserim, eadhon gu Hadsah, sgi-ios 
na Caphtoraich a thàinig a mach à Caphtor 
iad, agus ghabh iad còmhnuidh 'n an àite.) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, agus 
rachaibh thar sruth Arnoin: feucli,thugmi 
do d' làimh Sihon an t-Amorach, rìgh Hes- 
boin, agus 'fhearann; tòisich air a shealbh- 
achadh, agus dean strì ris ann an cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisicliidh mi air 
d'uamhann-sa, agus d'eagal, a chuir air na 
cinnich a ^/ia f nèamh uile, a chluinneas iom- 
radh ort; agus criothnaichidh iad, agus 
bithidh cràdli orra a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean à fàsach 
Chedemoit gu Sihon rìgh Hesboin, le 
briathraibh sìth, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh d'fhear- 
ann: imichidh mi romham air an ratliad 
mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a chum 
na làimhe deise, no chum ua làimlie clìthe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium, a 
chum g-u'n ith mi, agus uisge air son airgid 
bheir thu dhomh, a chum gu'n òl mi; a 
mhàin imichidh mi romham do m' chois, 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
'chòmhnuidli ann an Seir, agus naMoabaich 
a tha 'chòmhnuidh ann an Ar) gus an tèid mi DBUTERONOMI 

tliar lordau, do'n fhearaun a tha 'n Tigli- 
earu ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihou rìgh Hesboin 
leiuu dol tYoì\nh.'fhi>amnn: oir chruaidhich 
au Tigiieam do Dhia a spiorad, agus rinn e 
a chridhe rag, a chiun gu'u tugadli e thairis 
e do d' làimh, mar a chithear air an là 'u 
diugli. 

31 Agus thubhairt au Tighearn rium, 
f euch, thòisich mi air Sihou agnis 'f hearauu 
a thoirt thairis a'd' fhiauuis: gabh sealbli, 
a chum gu'm bi 'fhearaun agad mar oigh- 
reachd. 

32 An siu thàiuig Sihou a mach 'n ar u- 
aghaidh, e fèin, agus a shluagh uile, a 
chogadli aig lahas. 

33 Agus thug au Tighearn ar Dia thairis 
e romliaiuu, agus bhuail siun e fèin, agixs a 
mhic, agTis a shluagh uile. 

34 Agus ghlac siun a bhailteau uile 's au 
àm sin, agus sgTÌos siuu gu tur fir, agus 
mnathan, agTis claun bheag gach baile; cha 
d'fhàg sinn ah-aou a làthair: 

35 A mhàin ghabh siuu duinn fèiu an 
sprèidh mar chobhartach, agus creach nam 
bailtean a ghlac sinu. 

36 Aroer, a tha air bruaich shruth 
Arnoiu, agus o'n bhaile a tha làimh ris au 
t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bhaile tuille 's làidir air ar sou: thug an 
Tighearn ar Dia iad uile tliairis duiun. 

37 A mhàiugu fearauu chloiun Amoiu cha 
d'thàinig thu, no gu àite sam bitli am farjm 
do shruth laboic, uo gus na bailtibh ain 
■measg nam beauu, no gu àite sam bith a 
thoimiisg an Tighearu ar Dia dhuiuu. 

CAIB. III. 

IBhuadhaich dann Lìraeil air Og rìyli Bhàsain. 
12 Crannchur shlioclid Beiòein agus Gliad. 
23 Ghuidh Maois dol a steacli do fìiearann 
Ghanaain; '21 acli fhuair e a in/iàin sealladli 
dKe o mhullach Phisijah. 

AN sin phill sinu, agus chaidh sinn suas 
air an t-slighe gu Bàsan: agus thàinig 
Og rìgh Bhàsain a mach 'n ar n-aghaidh, e 
fèin agus a shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt au Tighearn riumsa, Ka 
bitheadh eagal ort roimlie: oir do d' làimh- 
sa bheir mise thairis e fèiu, agus a shluagli 
uile, agus 'fhearann ; agus iii thu ris niar a 
rinn thu ri Sihon rìgli nau Amorach, a bha 
'chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearu ar Dia thairis 
d'ar làimh-ne mar an cetidna Og rìgh Bhà- 
sain, agus a shluagh uile: agus bhuail sinn 
e, gus nach d'fhàgadh a h-aou beò aige. 

4 Agiis ghlac sinn a bhailtean uile 's an àin 
sin; cha robh baile nach d'thug sinn uatha, 
tri fichead baile, dìithaich Argoib uile, 
rìoghachd Og ann am Bàsan. 

5 Bha na bailtean sin uile air an daing- 
neachadh le balla àrd, le geataibh ag-us le 
crannaibh, a thuilieadh air bailtibh gmi 
bhalla, ro mliòrau. 

167 . III. 

6 Agus sgrios siun gu tur iad, mar a rinn 
sinn air Sihon rìgh Hesboiu, a' lèir-sgi'ios 
fhear, bhan, agus chloinne gach baile. 

7 Ach ghabh sinn au sprèidh uile, agus 
creach nam bailtean mar chobhartacli 
dhuiuu fèiu. 

8 Agus thug sinn 's au àm sin a làimh dà 
rìgh nau Amorach, am fearann a tha air an 
taobh so de lordan, o shruth Arnoin gu 
shabh Hermoiu: 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar ainm air 
Hermou: agus thug na h-Amoraich Senir 
mar ainm air) 

10 Bailtean a' chòmhnaird uile, agus Gi- 
lead uile, agus Bàsau uile, gu Salcha agus 
Edrei, bailtibh rìoghachd Og ann am 
Bàsan: 

11 Uir bha Og rìgh Bhàsain a mhàin a 
làthair de f huigheall uam famhairean;feuch, 
a leabadh bu leabadli iaruinn i: nach 'eil 
i ann an Rabat chloinn Amoin? ò'iad naoi 
làmhan-coille a fad, agus ceitliir làmhan- 
coille a leud, a rèir làimh-choille duiue. 

12 Agusam fearann so, a shealbhaich siuu 
's an àm siu, o Aroer a tha làimli ri sruth 
Aruoiu, agus leth slèibh Ghilead, agus a 
bhailteau, thug mi do na Reubeuich, agus 
do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile de Ghilead, agus 
Bàsau uile, eadhon rìoghachd Og, thug mi 
do leth thrèibh Mhanaseh; dìithaich Argoib 
iiile, maille ri Bàsan uile, d'an ainm fearann 
uam famhaireau. 

14 Ghabh lair, mac Mliauaseh, dùthaich 
Argoib uile, gu crìocliaibh Ghesuri, agus 
Mhaachati; agus thuge Bàsan-Habhot-Iair 
mar ainm oirre a rèir ainme fèin, gus an là'u 
diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubeuich, agus do na 
Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon gu 
sruth Aruoin, leth a' ghliuue, agus an t- 
iomall, eadhon gus au sruth laboc, crìoch 
chloinn Amoiii: 

17 An còmlmard mar an ceudna, agus 
I ordau, agais a chrìochan, o Cliineret, eadhon 
gu muir a' chòmlmaird, a' mhuir shalainu, 
fo Asdot-pisgah a làimh na Ii-àird' au 
ear. 

18 Agus dh'àithu mi dhuibh 's an àm siu, 
ag ràdli, Thug an Tigliearn bhur Dia dlmibh 
am fearanuso r'a sliealbhachadh: thèidsibh 
a null fo'r n-armaibh roimh bhur bràithribli 
clann Israeil, gach neach a tha foghainteach 
a clium cogaidh. 

19 Acli fanaidh bhur uuiathan, agus bhur 
clannbheag,agusbhur sprèidh,(oi> isaithno 
dhomh gu'm hheil mòran sprèidhe agaibh,) 
'u 'ur bailtibh a thug mi dhuibh, 

20 Gus an toir an Tighearn fois d'ur 
bràithribh, co mhaith agns dhuibhse, agus 
gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna am 
fcarann a thug an Tighearn bhur Diadhoibh 
an taobh thall de lordan: agus an siu DEUTERONOMI, IV. pillidh gach duine agaibh g'a sheilbh, a thug 
mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn ini do losua'sanàm sin, 
ag ràdh, Chunnaic do shìiilean na h-uile 
nithean a rinn an Tighearu bhur Dia ris an dà 
rìgh sin: mar sin ni an Tighearn ris na 
rìoghachdaibh uile gus am hheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa: oir cogaidh 
an Tighearn bhur Dia e fein air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi ah' an Tigheani 's an 
àm sin, ag ràdh. 

24 Thigheania Dhè, thòisich thu air do 
mhòraclid, agiis do làmh chumhachdach a 
noclidadh do d' òglach: oir cò an dia air 
nèamh no air talamh, a's urrainn a dhean- 
amh a rèir d'oibi'e-sa, agus a rèir do chumh- 
achd-sa? 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol thairis, 
agus am fearann maith shi f haicinn a tha 'n 
taobh thall de lordan, an shabh maith sin, 
agus Lebanon. 

26 Ach bha fearg air an Tighearn rium air 
l)hur son-sa, agus cha d'èisd e rium: agus 
thubhairt an Tigliearn rium, Gu ma leòr 
leat e; na labhair ui's mò rium mu'n chiiis 
so. 

27 Falbh Buas gu mullach Phisgah, agus 
tog suas do shùilean ris an àird' au iar, 
agus ris an àirde tuath, agiis ris an àirde 
deas, agus ris an àird' an ear, agiis amhairc 
le d' shìiilibh ; oir cha tcid thu thar lordan 
so. 

28 Ach thoir àitlme do losua, agus thoir 
misneach dlia, agus neartaich e: oir thèid 
osan thairis roimli an t-shiagh so, agus 
bheir e orra am fearann sin a chi tliusa, 
a shealbhachadh niar oighreachd. 

29 Mar sin gluibh sinn còmhnuidh 's a' 
ghleann thall fa chomhair Bhetpeoir. 

CAIB. IV. 
1 Earail chum ùmldachd do lagh Dhè. 41 
Chuir M aois air lelh iri hailtean dìdein air 
an taohh an ear de lordan. 

ANIS uime sin èisd, Israeil, ris na 
reachdaibh, agns ris na breitheanais 
a tha mise a' teagasg dhuibh a dlieanamh, 
a chum gu'm bi sibli beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach agus gu'n sealbhaich sibh am 
fearann a bheir an Tighearn Dia bhur 
n-aithrichean dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a' bheag ris an f hocal a 
tha mise ag àithneadh dhuibh, ni mò a 
bheir sibh ni sam bith uaitli, a chum gu'n 
glèidh sibh àitheantan an Tigheai-na bhur 
Dè, a tlia raise ag àithncadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùilean ciod a rinn an 
Tighearn thaobh Bhaal-ijeoir: oirna daoine 
sin uile a lean Baal-peor, sgrios an Tigh- 
earn bhur Dia iad as bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tighearn 
bhur Dia, beò gach aon agaibh air an là'n 
diugh. 

6 Feuch, theagaisg mi dhuibh reachdan 
agus breitheanais, eadhon raar a dh'àithn 
168 an Tighearn mo Dhia dhomh, a chum gu'n 
deanadh sibhse mar sin anns an fhearann 
gus am bheil sibh a' dol g'a shealbhach- 
adh. 

6 Uime sin gleidhibh agiis deanaibh iad; 
oir is e so bhur ghocas agus blmr tuigse 
ann an sealladh nan cinneach, a cliluinneas 
na reachdan sin uile, agus a their Gu cinn- 
teach is sluagh ghc agus tmgseach an cinn- 
each raòr so. 

7 Oir co e an cinneach co mhòr, aig am 
bheil'I>ia, am fagus doibh, mar a tha 'n Tigh- 
earn ar Dia-ne 's na h-uile nithihh air son 
ani bheil sinne a' gairm air? 

8 AgTis co an cinneach co mhòr, aig am 
bheil i'eachdan agus breitheanais co cheart 
ris an lagh so uile, a tha mise a' cur roimli- 
ibh air an là 'n diugh? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus 
glèidh d'anam gu dìchiollach, air eagal gu'n 
dì-chuimhnich thu na nitheau sin a chunn- 
aic do shùilean, agus air eagal gu'n dealaicli 
iad ri d' chridlie uile làithean do blieatlia; 
ach teagaisg iad do d' mhic, agus do mhic 
do mhac: 

10 Gu ìv-àraidh dM. là a sheas thu anlàtli- 
air an Tighearna do Dhè ann an Horeb, an 
uair a thubhaii't an Tigheam riumsa, Tiou- 
ail thugam an sluagh r'a chèile, agus bhe:r 
mi orra mo bhriathran a chluinntinn, a 
chum gu'm fògldum iad eagai a ghabhail 
romham rè nan uile làithean a hhios iad beò 
air an talamh, agns gu\\ teagaisg iad an 
clann. 

1 1 Agus thàinig sibh am fagiis, agus sheas 
sibh fo 'n t-shabh; agus bha 'n shabh a' 
loegadh le teine gu meadhon nèimh, maille 
ri duibhre, neoil, agus dubh dhorchadas. 

12 Agns labhair an Tighearn ribh à 
meadhon an teine: chuala sibli guth nam 
briathran, ach coslas sam bith cha-n fhaca 
sibh; a mhàin chuala sihh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh- 
cheangal, a dh'àithn e dliuibh a choimhHon- 
adh, eadhon deich àitheantan; agns sgiìobli 
e iad air dà chlàr chloiclie. 

14 Agus dh'àithn an Tigheam dhomhsa 's 
an àm sin, reachdan agus breitheanais a 
theagasg dhuibh, a chuni gu 'n deanadh 
sibh iad anns an f hearann a thèid sibli a 
null g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fèin, (oir cha-n fhaca sibh giiè cos- 
lais sam bith anns an là air an do labhair 
an Tighearn ribh ann an Horeb, à meadlion 
an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fèin, 
agus gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air an 
talamh, coslas eoin sgiathaich air bith a 
dh'itealaicheas 's an athar, 

18 Coslas ni sam bitli a shnàigeas air au DBUTERONOMI, IV. làr, coslas èisg air bith a tlia 's na h-uisgibh 
fo'ii talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shiìilean ri nèamh, agus an uair a chi thu a' 
ghrian, agus a' ghealach, agus ua reultan, 
eadhon slòigh nèimh uile gu'n taiiuigear 
thu gu cromadh sìos dhoibh, agus gu aoradh 
a dheauamh dlioibh, aroiuu an Tighearn do 
Dhia ris gacli ciuneach a tlia fo nèamli uile. 

20 Ach ghabli au Tighearn siblise, agus' 
thug e mach sibh as an kmhuiun iaruinn, 
as an Eiphit, gu bhi 'n 'ur sluagli air son 
oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

21 Agusbhafearg aig auTighearn i-iumsa 
air bhur sonsa, agus mhionuaicli e nacli 
rachainn thar lordan, agus uach racliainn 
a steach do'n f hearann mliaith sin a tha 'n 
Tighearn do Dhia a' tabliairt duit mar 
oiglu'eachd. 

22 Acli is èigin domh bàs fliaotainn 's an 
f hearann so, cha tèid mi thar lordan ; ach 
thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearann maitli sin. 

23 Tlmgaibh an aire dhuibh fèiu, air eagal 
gun dì-cliuimhnich sibh coimhclieangal au 
Tighearua bhur Dè, a rinn e ribh, agus 
gu'n dean sibli dhuibh fèiu dealbh snaidhte, 
coslas ni air bith a thoirmisg an Tigheani 
do Dhia dhuit : 

24 Oir is teine diau-loisgeach an Tighearn 
do Dhia ; is Dia èudmlior e. 

25 'N uair a ghiueas tu clann, agus clann 
cloinne, agais a dh'f lianas sibh fada 's an 
fhearann, agus a thruailleas &\\À\sibhfèiìt, 
agus a ni sibli dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, agus a ni sibli olc aun an sealladh 
an Tighearna do Dhè, agus a bhrosuaicheas 
sibh e g-u feirg ; 

26 Gairmeam nèamh agus talamh mar 
f hianuis 'n 'ur n-aghaidh air an là 'n diugh, 
gTi'n tig lèir-grios oirbh gu li-aitlighearr as 
anfhearann achum am bheil sibh 'dol thar 
lordan g'a sliealbhachadli : cha bliuauaicli 
sibh bhur làithean aun, ach sgTÌosar sibh 
gTi tur. 

27 Agus sgapaidli an Tighearn sibh am 
measg nan cinneach, agnis fàgar sibh tearc 
'au àireamh am measg uan cinneach, far an 
toir an Tighearn sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do 
dhiathaibh, obair làmhan dhaoine, fiodli 
agus clach, nach faic, agus nach cluinn, 
agus nach ith, agus uach gabh fàile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'u Tighearn do 
Dhia as a sin amaisidh tu air, ma dh'iarras 
tu e le d' uile chridhe, agus le d'uile anam. 

30 'N uair a bhitheas tu ann an àmhghar, 
agTis a thig na nithean sin uile ort 's na 
làithibh deireannach, ma philleas tu chum 
an Tigheama do Dhè, agus ma bhitheas tu 
ùnihal d'a ghuth : 

31 (Oir is Dia tròcaireach an Tighearn do 
Dhia-sa,) cha trèig e thu, ni mò a sgriosas 

169 e thu,no dhì-chuimhnicheas e coimlicheangal 

d'aithrichean, a mhionnaich e dlioibh. 

32 Oir fiosraich a nis de na làithibh a 
chaidh seachad, a bharomhad, o'n là air an 
do chruthaich Dia an duine air an talamh, 
agTis fiosraich o aon iomall de nèamh gus 
ant-iomall eile, an robli riamh ni sam bith 
ann mar au ni mòr so, uo'n cualas ìii 
cosnihuil ris ì 

33 An cuala sluagh sani hith gutli Dhè 
a' labhairt à meadlKui an teiue, mar a chuala 
tusa, agus an do mhair iad beò ? 

34 No 'n d'fheucli Dia ri dol gu cinneach 
a ghabhail da fèin o mheasg cinnich eile. le 
dèuchainnibh, le comharaibh, agus le h- 
iongantasaibh, agus le cogadh, agus le 
làimh chumhachdaicli, agus le gàirdean 
sìnte mach, agus le h-ua)nhasaibli mòra, a 
rèir nan uile nithean a rinn an Tighearn 
bhur Dia air bhur son 's an Eiphit fa 
chomhair bhur sìil 'ì 

35 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm bith- 
eadh fios agad gur e 'n Tighearn ds Dia 
ann ; cha-« 'eil ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a chluinu- 
tinn, a chum gu'n teagaisgeadh c thu ; 
ag-us air talamh noclid e dhuit a theiue 
luòr, agus chuala tu a bhriathran à nieadhou 
an teine. 

37 Agus a chionn gn'n do ghràdhaich e 
d'aithrichean, uime siu thagh e an sliochd 
'n an dèigh, agus thug e tlmsa mach 'n a 
shealladh, le 'chumhaclid niòr, as an Eiphit; 

38 A dh'fhuadachadh a mach chiuneach 
romhad, a's mò agus a's cundiachdaiclie na 
thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'n a oighreachd, mar air 
an là 'n diugh. 

39 Bitheadh agad fios iiime sin an diugh, 
agus thoir fainear ann ad chridhe, gur e 'n 
Tighearu as Dia ann air nèamh shuas, 
agus air an talamh a bhos : cha -ìi 'eil ann 
ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan, 
agus 'àitheantan, a tha mise ag àithneadh 
dhuit an diugh, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit, agus do d' chloinn a'd' dhèigh, 
agns a chum gu 'm buanaich thu do làithean 
air an fhearann, a bheir an Tighearn do 
Dhia dliuit gu bràth. 

41 An sin chuir Maois air leth tri bailtean 
air an taobh so de lordan, leth ri èirigh na 
grèine ; 

42 A chum gu'n teicheadh am marbhaiche 
an sin, a mharbh a choimhearsnach gun 
fhios da, agus gun fhuath aige dha 's au 
aimsir a chaidli seachad ; agns gu'n teich- 
eadh e gu' h-aon de na bailtibh sin, agus 
gu maireadh e beò : 

43 Eadhon Beser 's an f hàsach, ann an diìth- 
aich a' chòmhnaird, de na Reubenich ; agus 
Ramot ann an Gilead, de na Gadaich; 
agus Golan ann am Basan, de na Mauas- 
aich. 

F 2 DEUTERONOMI, V. 44 Agus is e so an lagh a chuir Maois 
roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na telsteis, agus na reachdan, 
agus na breitheanais, a labhair Maois ri 
cloinn Israeil, an uair a thàinig iad a mach 
as an Eiphit, 

46 Air an taobh so de lordan 's a' ghleann 
thall fa chonihair Bhet-peoir, ann am fear- 
'ann Sliihoin rìgh nan Amorach, a l>ha 
'chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail Maois 
agus clann Israeil, an dèigh dhoibh teachd 
a mach as an Eii)hit: 

47 Agus shcalbhaich iad 'fhearann, agus 
fearann Og rìgh Bliasàin, dà rìgh nan Amor- 
acli, a hha air an taobh so de lordan, letli 
ri èiridh na grèine; 

48 Aroer, a tìia làimli ri bruaich sruth 
Arnoin, eadlion gu sliabh Shioin,a's e Her- 
mon, 

49 Agus an còmhnard uile air an taobh so 
de lordan a làimli na h-àird' an ear, eadhon 
gu muir a' chòmhna.ird, fo thobraichibh 
Fhisgah. 

CAIB. V. 

1 Ailhris a' choimhcheanf/ail a rinn Dia ri 
cloinn Israeil u.nii an Horeb. 6 Na deich àith- 
eantan. 23 Air iarrtus an t-sluaigh fhuair 
Maois an lagh o Dhia. 

AGUS ghairm Maois air Israel uile, 
agus tlmbhairt e riu, Eisd, Israeil, 
ris na reachdaibh agus na breitheanais a 
labhras mi 'n 'ur cluasaibh air an là'n diugh, 
a chum gii'm f òghlum sibh iad, agus gu'n 
gleidh agns gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearn ar Dia coimhcheangal 
ruirm ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighearn an coimh- 
cheangal so r'ar n-àithrichean, ach ruinne, 
eadhoìi ruiune a tha uile beò an so air an 
là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
earn ribh 's an t-sHabh, a meadhon an 
teine, 

5 (Sheas mise eadar au Tighearn agus 
sibhse 's an àm sin, a nochdadli dhuibh 
focail an Tighearna: oir blia eagal oirbh 
roimh an teine, agus clia deachaidh sibh 
suas do'n t-shabh,) ag ràdh, 

6 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a 
mach thusa à tlr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

7 Na bitheadh dèe sam bith eile agad a'm' 
fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte, no 
coslas air bith dh'aon ni a tha shuas air 
nèamh, no a tha shìos air an talamh, no a 
tha 's na h-uisgeachaibh fo 'n talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise an Tighearn 
do Dhia, ìs Dia èudmhor mi, a' leantuiun 
aingidheachd nan aithrchean aira' chloinn, 
agus air an treas agus air a' cheathramh 
Èrtwea^ac/idhiubhsan a dh'flmathaicheas mi, 

10 Agus a' deanamh tròcair air mìltibh 

170 dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheantan. 

11 Na tabhair ainm an Tighearna do Dhè 
'an dìomhanas: oir cha mheas an Tighearn 
neòchiontach esan a bheir 'ainm 'an dìomh- 
anas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
acliadh, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dliia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
thu d'obair uile; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè: air an là so cha dean 
thu obair sam bith, thu fèin, no do mhac, 
no do nighean, no d'ògiach, no do blianog- 
lach, no do dhamh, no d'asal, no aon air bith 
de d' sprèidh, no do choigTcach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibh; achum gu'n 
gabh d'òglacli agus do bhanoglach fois co 
mhaith riut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu fèin 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug an Tighearn do Dliia 
mach as a sin thu, le làimh chumhachdaich 
agus le gàirdean sìnte mach: uime siu 
dh'àitlm an Tighearn do Dliia dhuit an 
t-sàbaid a choimhead. 

16 Tabhair urram do d'athair agus do d' 
mhàthair, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dhia dhuit; a chum gu'm buanaichear do 
làithean, agus gu'n èirich gu maith dhuit, 
's an f liearann a bheir an Tighearn do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir tliu fìanuis bhrèige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaiclieas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a slianntaicheas tu 
tigh do choimhearsnaich, 'fhearann, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 'a.sal, 
no ni air bith a!s ie do choimhearsnach. 

22 Na briathran sin labhair an Tighearn 
r'ur coimlithional uile 's an t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh 
dhorchadais, le guth mòr;agus cha do chuir 
6 tuilleadh ris: agus sgrìobh e iad air dà 
chlàr chloiche, agus thug e dlionihsa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an gutli à 
meadhon an dorchadais, agus an t-slèibh a' 
losgadh le teine, an sin thàinig sibh am 
fagus dhomhsa, eadhon uile cheannardan 
thur treubhan, agus bhur seanairean, 

24 Agus thubhairt sibli, Feuch, dh' fhoill- 
sich an Tighearn ar Dia dhuinn a ghlòir, 
agus a mhòrachd, agus chuala sinn a ghuth 
à meadhon an teine: chunnaic sinn an diugh 
gu'n labhair Dia ri duine, agus gu mair e 
beò. 

25 A nis uime sin c'ar sona gheibheamaid 
bàs? oir loisgidh an teine mòr so sinn. Ma 
chluinneas sinn guth an Tighearna ar Da 
tuilleadh, an sin bàsaichidh sinn. DEUTERONOMI, VI. 26 Oir cò de'n uile f heoil a chuala guth an 
Dè bheò a' labhairt à meadhon au teiue, 
mar a rinu siune, agus a luhair beò 

-27 Theirig-sa am fag-us, agus eisd ris na 
h-uile nithibh a their au Tigheam ar Dia; 
agus labhair tlmsa ruiune gach ni a their 
au Tighearn ai- Dia riut, agus èisdidh sinue 
ris, agus ni sinu e. 

2S Agus chual' au Tigheai'u guth bhur 
briathran, 'u uair a labhair sibh rium: agus 
thubhairt an Tighearn rium, Chuala mi 
guth bhriathrau au t-sluaigh so, a labhair 
iad riut: is maith a thubhairt iad gach ni a 
labhair iad. 

•29 gu m bitheadh an gnè cridhe so annta, 
gum bitheadh m'eagals' orra, agus gu'n 
gleidheadli iad m àitheantan uile a ghuàth, 
a chum gu'u èireadli gu maith dhoibh, agus 
d'au cloinn gu bi-àth! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur bùth- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eautau uile, agus ua reachdan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tu dhoibh, a 
chum as gun deau siad iad anns anf hearaun 
a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a shealbh- 
achadh. 

32 Bheir sibh an aire uime sin gu'n deau 
sibh mar a dh àithn an Tighearn bhm* Dia 
dluiibh: cha chlaon sibh a thaobh a chum 
ua làimhe deise uo clìthe. 

33 Auus gach slighe a dh'àithn an Tigh- 
earu bhur Dia dliuibh gluaisidh sibh, a 
chum gu"m bi sibh beò, agiis gu n èirich gu 
maith dliuibh, agus gum buanaich sibh 
bhur làithean auns au fhearaim a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 

1 Is i ùvihladid do iìwil Dhè crìock an laglia. 
3 Earail dò'ìi t-sluagk chum na crìche w. 

ANIS is iad so na h-àitheantan, na 
reachdau, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearn bhur Dia a theagasg 
dliuibh, a clium gu'n deanadh sibh iad 's 
an fhearanu d'am iheil sibh a' dol g'a 
shealbhachadli: 

2 A chmu gu'm bitheadh eagal an Tigheama 
do Dhè crt, gu'n gleidheadh tu a reachdau 
uile, agTis 'àitheautan, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit, thu fèiu, agus do mhac, agus 
mac do p.iliic, uile làithean do bheatha, 
agus a chum gii'm buauaichear do làithean. 

3 Eisd uime sin, Israeil, agus thoir an 
aire gii'u deau thu so, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit,agus gii'm fàs sibh ro lìoumhor, 
mar a gheaU an Tighearn Dia d'aithrichean 
dlmit, ann am fearann a tha' sruthadh le 
baiune agus mil. 

4 Eisd, Israeil: An Tigheam ar Dia-ne, 
5« aon Tighearu e. 

5 Agu5 gràdhaichidh tu an Tighearn do 
Dhia le d' uile chridhe, agus le d' uile 
auam, agus le d' uiie neart. 6 Agus bithidh na briathi-an so, a tha iui 
ag àithneadh dhuit an diugh, auu ad 
chridhe; 

7 AgTis teagaisgidh tu iad do d' cMoiun, 
agus labhraidh tu ori"a 'n uair a shuidlieas 
tu a'd' thigh, agus an uair a dh'imicheas tu 
air an t-slighe, ag-us au uair a luidheas tu 
sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 

8 AgTis ceanglaidh tu iad mar chomharadh 
air do làimh, agais bithidh iad mar eudanain 
eadar do shììilibh. 

9 Ag-us sgTÌobhaidh tu iad air ursainnibh 
do thighe, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tighearn do 
Dhia thu do'n fhearauu a mhionnaich e do 
d' aithrichean, do Abraham, do Isaac, agus 
do lacob, gu'n tugadh e dhuit bailteau 
mòra ag-us maithe, nach do thog thu fèin. 

11 Agus tighean làn de gach ni maith 
nach do lìon thu. agus tobraichean cladh • 
aichte nach do chladhaich thu, f ìon-Iiosau 
agais liosau-olaidh nach do shuidhich thu, 
'n uair a dh'itheas tu agus a bhitheas tu air 
do shàsachadh; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n dì- 
chuimhnich thu an Tighearn, a thug a mach 
thu à tìr na h-EipIiit, à tigh na daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dliè ort, 
agus ui thu seirbhis dha, agus mionnaicliidh 
tu air 'ainm. 

14 Cha tèid sibh an dèigh dhiathan eile, 
de dhiathaibh an t-sluaigh a tha mu'u cuairt 
oirbh; 

15 (Oir t/ia 'n Tigheam do Dhia 'n a Dhia 
eudmhor 'n 'ur measg ;) air eagal gu'n las 
fearg an Tigheama do Dhè a'd' aghaidh, 
agus gTi'n sgTÌos e thu o aghaidh ua talmh- 
ainu. 

16 Cha bhrosnaich sibh an Tigheam bhur 
Dia, mar a bhrosnaich sibh e aun am Masah. 

1 7 Gleidhidli sibh gu dìchiollach àitheantau 
au Tighearua bhm' Dè, agus a theisteis, 
agus a reachdan, a dh'àithn e dhuit. 

18 Agus ni thu aìi ni sin a tha ceart agus 
maith ann an sealladh an Tighearna; a chmn 
gu'n èii'ich gu maith dhuit, agus gu'n tèid 
thu steach, agus gu'u sealbhaich thu am 
fearanu maith a mhionnaich an Tighearu 
do d'aithrichean; 

19 A thilgeadlia mach do naiuihdean uile 
romhad, mar a labhair an Tighearn. 

20 'N uair a dh'f hiosraicheas do mhac 
dhìot 's an aimsir ri teachd, ag ràdh, Ciod 
a's ciall do ua teisteasaibh, agus do na 
reachdaibh, ag-us do na breitheanasaibh a 
dh'àithn an Tighearn ar Dia dhuibh ì 

21 Au sin their thu ri d' mhac, Bha siuu 
'u ar tràillibh aig Pharaoh 's an Eiplùt, 
agus thug an Tighearn a mach sinn as an 
Eiphit le làinih chuniliachdaich. 

22 Agus nochd an Tigheam comharan 
agus iongantasan mòra agiis doilgheasach 
's au Eiphit, air Pharaoh, agus air a theugh- 
lach uile fa chomhair ar sul; DBUTERONOMI, VII. 23 Agus thug e mach sinn as a sin, a 
chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a thoirt 
dliuiun an fhearainn a mhionnaich e d'ar 
n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearn dhuinn na 
reachdansinuileadheananih,eagal an Tigli- 
earna ar Dè bhi oirnn a chum ar maith a 
ghnàth, a chum gu'n gleidheadli e beò sinn, 
mar air an là'n diugh. 

26 Agus bithidh e 'n a fhìreantachd 
dhuinn, ma bheir sinu fainear na h-àithean- 
tan so uile a dheanamh, an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, mar a dh'àithn e dhuinn. 

CAIB. \U. 

1 Uile chomh-chomunn ris na Ginnich air a 
thoirmeasg, 4 air e.agal gxCn tairngeadh siad 
iad gu h-ìodliol-aoradh. 

UAIR a bheir an Tighearn do Dhia 
thu stigh do'n f hearann a chum am 
bheil thu 'dol g'a shealbliachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaich, agus na 
h-Amoraich, agais na Cauaanaicli, agus na 
Peridsich, ag-us na Hibliicli, agus na lebus- 
aich, seachd cinnich a's mò agus a's cumh- 
achdaiche na tliusa; 

2 Agus an uair a blieir an Tighearn do 
Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh tu iad, 
agus cuiridh tu gu tur as doibh; cha dean 
thu coimhcheangal sam bith riu, ni mò a 
nochdas tu tròcair dhoibh: 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas riu; do nighean 
cha toir thu d'a mhacsan, ni mò a ghabhas 
tu a nighean-san do d' mliacsa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a lean- 
tuin, a chum gu'n dean iad seirbhis do 
dhiathan eile: mar sin lasaidh fearg an 
Tighearna'n ur n-aghaidh,agus sgriosaidhe 
thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu: sgriosaidh 
sibh an altairean, agus brisidh sibh an 
dealbhan, agus gearraidh sibh sìos an 
doireachan, agus loisgidh sibh an coslais 
shnaidlite le teine. 

6 Oir is sluagh naomh do'n Tighearn do 
Dhia thusa: thagh an Tigliearn do Dhia thu 
gu bhi 'd' shluagh àraidli dha fèin, os ceann 
gach sluaigh a tha air aghaidh na talmh- 
ainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearn sibh, iii 
mò a thagh e sibh, a cliionn gu'n robh sibh 
ni bu lìonmhoire na shiagh sam bith eile; 
(oir is sibh 'bu teirce de gach uile shluagh;) 

8 Ach a chionn gu'n do ghràdhaich an 
Tighearn sibh, agus a chum gu'n gleidheadh 
e na mionnan a mhionnaich e d'ur n-aith- 
richibh, thug au Tighearn niach sibh le 
làimh chumhachdaich, agus shaor e thu à 
tigh nan tràillean, à làinih Pharaoh rìgh na 
h-Eipliit. 

9 Bitheadh fios agad uime sin, an Tigheam 
do Dliia gur h-esan Dia, an Dia f ìrinneach, a 
chumas coimhcheangal agus tròcair riu-san 

172 a ghràdhaicheas e, agus a ghleidheas 'àith- 
eantan, gu mìle gtnealach; 

10 Agus a dhìolas orrasan a dh'f huathaich- 
eas e, r'an eudainn, a chum an sgTÌos: cha 
dean e moiUe d'a thaobh-san aig am bheil 
fuath dha; dìolaidh e air r'a eudann. 

11 Gleidhidh tuuime sin na h-àitheantan, 
agus na reachdan, agus na breitheanais, a 
tha mi 'g àithueadh dimit an diugh a dhean- 
amh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas agus 
ma ni sibh iad, cumaidh an Tigheam do 
Dhia riutsa an coimhcheangal agus an tròc- 
air a nihionnaich e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus beann- 
aichidh e thu, agus ni elìonmhor thu: mar 
anceudna beannaichidh e toradh do bhronn, 
agus toradh d'fhearainn, d'arbhar, ag-us 
d'fhìon, agus d'oladh, ias do chraidh, 
agus treudau do chaorach, 's an fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh a thabhairt 
duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os ceann gach 
sluaigh ; cha bhi firionnach no boirionnach 
neothorrach 'n ur measg, no measg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn uait gach euc- 
ail, agus cha chuir e ort a h-aon air bith de 
dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, a's aitlme 
dhuit, ach ciiiridh e iad orra-san uile le 'm 
fuathach thu. 

16 AgTis -sgriosaidh tu an sluagh sin uile a 
bheir an Tighearn do Dhia thairis dhuit; 
cha ghabh do shìiil truas riu: ni mò a ni thu 
seirbhis d'an diathan, oir hithidh sin 'n a 
ribe dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, /s mò ua 
cinnich sin na mise, cionnusisurrainiìmise 
an cur a seilbh? 

18 Cha bhi eagal ort rompa; ach cuinih 
nichidh tu gu maith ciod a rinn an Tigh- 
earn do Dliia ri Pharaoh, agus ris na h-Eiph- 
itich uile; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic do 
shùilean, agus na comharan, agus na h-ioii- 
gantais, agus an làmh chumhachdach, agus 
an gairdean sìnte mach, leis an d'thug an 
Tighearn do Dhia mach thu: mar sin ni an 
Tighearn do Dhia ris an t-sluagh uile roimli 
ani bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearn do Dhia 
an connsbeach 'n am measg, gus am bi iad- 
san a dh'fhàgar, agus a dh'f holaicheas iad 
fèin d' ghniiis air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa; oir tha\\ 
Tighearn do Dhia 'n ur measg, Dia mòr, 
agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearn do Dhia a 
mach na cinnich sin romliad a lìon beagain 
is beagain: cha-n fheud thu an sgrios a 
dh'aon bheum, air eagal gu'm fàs fiadh- 
bheathaichean na macharach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearn do Dhia iad tliairis duit. agus sgriosaidli e iad le sgvios | 
mùv, gus au cuivear as doibb. 

24 Agus bheiv e au vìgliveau thaivis do d' 
làiiuli, agus sgTÌosaidh tu au aium o bhi fo 
uèamh: cha seas duine sam bith a'd' agh- 
aidli. gus au cuiv thu as doibh. 

25 Dealbhau suaidhte au diathau loisgidh 
sibh le teine: cha mliiauuaichthu 'ut-aivgiod 
uo 'u t-òr a tha ovva, ui mò ghabhas tu e 
dhuit fèiu, aiv eagal gu'u vibeav thu leis: 
oiv is gràineileachd e do'n Tighearn do 
Dhia. 

26 Xi mò bheiv thu gi-àineileachd do d' 
thigh, aiv eagal gu'm bi thu a'd" ni mall- 
aichte cosmhuil lis: ach bheir tliu fuath 
iomlau da, agus gabhaidh tu gvàin d'e gu 
tur, oiv is ui mallaichte e. 

CAIB. VIII. 
1 Earail do cJiloinn Israeil gìin tngadh iad 
gèill a dh'àif.ìieantaibh Dhè, agus nach dìch- 
uimhnicheadh iad a mhaiiheas agus a fhreas- 
dal d'an taobh. 

NA h-àitheautan uile a tha mi ag àitìi- 
neadh dhuit au diugh, bheiv sibh au 
aive gu'u deau sibli iad, a chum gu'm bi 
sibh beò, agus gii'm f às sibh lìoumhov, agus 
gu'n tèid sibh a stigh, agus gii'u sealbhaich 
sibh am feavanu, a mliiouuaich an Tigheavn 
d iir n-aithvichibh. 

2 Agus cuimhuichidh tu an t-shghe sin 
uile air an do threòvaich an Tigheavn do 
Dhia tliu i'è an dà f hichead bhhadhna so 
auns an f hàsach, gu d' ivioslachadh, gni d' 
dlieavbhadh, a chum gu'm biodh fios ciod a 
fcA'anu ad chvidhe, au gleidheadh tu 'àith- 
eantau, uo nacli gieidheadh. 

3 Agus dli'ivioslaich e thu, agus thug e ort 
ocvas fhulaug, agus bheathaich e thu le 
mana, (ui nach b'aithue dhuit fèin, ni mò a 
b'aithue do d'aithvichibh e,) a chum gu'n 
tugadli e ovt fios a bhi agad nach anu le 
h-avan a mhàin a bheathaicheav duine, ach 
leis gach focal a thig a raach à beul an 
Tigheavna bithidh duine beò. 

4 Cha do chaitheadh d'eudach dhìot le 
h-aois, ni mò a dh'at do chos vè an dà 
f hichead bliadhna-sa. 

Bheiv thu mav an ceudna faineav ami ad 
chvidhe, mav a smachdaicheas duiue a 
mhac, giu- ann tnar sin a tha 'n Tigheavn 
do Dhia 'g ad smachdachadh-sa. 

fi Uime sin gieidhidh tu àitheantan an 
Tigheavna do Dhè, a chum gu'u giuais thu 
'n a shlighibli, agns gu'm bi 'eagal-san ovt. 

7 Oiv tha 'n Tigheavn do Dhia 'g ad tha- 
bliairt gTi fearann maith, fearann shrathau 
uisgeachan, thobraichean, agus dhoimh- 
neachdan a tha 'g èirigh suas air feadh 
ghleanu agus air feadh bheaun; 

8 Fearama cvuithneachd, agus eòvna, agns 
fhìonaineau, agnis chvaobhan fìgis, agus 
Ithonigvauat, fearann olaidh na cvaoibh- 
olaidh, agus meala; 

9 Fearanu anns an ith thu arau gun MI, VIII, IX. 

ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sani bith 
ort ann ; fearann aig am bheil a chlachan 'n 
an iarunn, agus as a bheanntaibh cladhaich- 
ear umha. 

10 'N uair a dh'itheas tu agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tighearn 
do Dhia air son an f hearaìnn mhaith a thug 
e dhuit. 

11 Thoir an aire nach dì-chuimhnich thu 
an Tighearn do Dhia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheantan, agus a bhreithean- 
ais, agus a reachdan, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh : 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, agus 
a shàsuichear thu, agus a thogas tu tighean 
maithe, agus a chòmhnuicheas tu annta; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar agus do 
chaoraich, agus a mheudaichear d'airgiod 
agus d'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
tha agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe au a thogail 
suas, agus gu'n dì-chuimhnich tLu 'n Tigh- 
earn do Dhia, a thug a mach thu à tìr na 
h-Eiphit, agus à tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimh'n fhàsach mhòr 
agus uamhasach sva,far an robh nathraich- 
ean loisgeach, agus scorpionan, agus ionadan 
tartmhor, far nach robh uisge ; a thug a mach 
dhuit uisge as a' charraig ailbhinn ; 

16 A bheathaich thu 's an fhàsach le 
mana, nach b'aithne do d' aithrichibh, a 
chum gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu'n 
dearbhadh e thu, a dheanamh maith dhuit 
ann ad laìthibh deireannach; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd, agus neart mo 
làimhe, an saoibhreas so dhomh. 

18 Ach cuimhuichidh tu 'n Tighearn do 
Dhia: oir is esan a bheir comas dhuitbeartas 
f haghail,a clmm gu'n daingnich e a choimh- 
cheangal a mhiounaich e do d' aithrichibh, 
mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidli,ma dliì-chuimhnicheas tu 
air chor sam bith an Tighearn do Dhia, 
agus gu'n gluais thu an dèigh dhiathan eile, 
ag-us gu'n dean thu seirbhis doibh, agus gu'n 
dean thu aoradli dhoibh, tha mi a' toirt 
fianuis 'n uv n-aghaidh an diugh, gu'n 
sgviosav gTi tuv sibh. 

20 Mav na cimiich a tha 'n Tigheavn a' 
sgvios voimh bhuv g-nùis, is amhuil sin a 
thèid as duibhse; a chioun nachb'àill leibh a 
bhi ùmhal do ghuth an Tighearna bhur 
Dè. 

CAIB. IX. 

TliaMaois cC deanamh a dhìchill gu barail an 
t-sluaigh isleachadh a tliaobh am /ìreantachd 
agus an ionracais fèin, le'n ceannairc, an 
gearan, agus an easiìmhlachd a diur' an 
cuimhne dlioibh. 

EISD, Isvaeil: tha thu gu gabhail thav 
lovdan an diugh, gu dol a steach a 
shealbhachadh chinncach a's mò agus a's DEUTERONOMI, IX. ti'eise na thu fèin, bailtean mòra agus 1 
daingnichte suas gu nèamh ; 

2 Sluagh mòr agus àrd, clann nan Anac- 
acli, a's aithne dhuit, agus miCn cual' thu 
air a ràdh, Cò a's urrainn seasamh roimli 
chloinn Anaic? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gur e 'n 
Tighearn do Dhia an ti a tlièid thairis 
romhad 'n a theine caitliteach: cuiridh esan 
as doibh, agus cuiridh e sìos iad a'd' 
f hianuis: mar sin f ògraidh tu mach iad, 
agus sgriosaidh tu iad gu grad, mar a thu- 
bhairt an Tigliearn riut. 

4 Na labliair ann ad chridhe, an dèigh do'n 
Tighearn do Dhia an tilgeadli a mach romh- 
ad, ag ràdh, Air son m'fhìreantachd fèin 
thugan Tigliearn steacli mi a shealbliachadli 
an fhearainn so; ach air son aingidheachd 
nan cinneach sin tlia 'n Tighearn 'g am 
fògradli a mach o d' làthair. 

5 Cha-n ann air son d'fhìreantachd no 
air son ionracais do cln-idhe, tha thu 'dol a 
shealbliachadli am fearainn ; ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 'n Tigli- 
earn do Dhia 'g am fògradh a niach o d' 
làthair-sa, agus a chum gu'n coimlilion e 
'm focaì a rahionnaicli an Tighearn do d'aith- 
richibh, Abraham, Isaac, agus lacob. 

6 Tuiguime sin nachannair son d'fhìrean- 
tachd-sa a tha'n Tighearn do Dhia a' toirt 
duit an fhearainn mhaith so r'a shealbh- 
achadh ; oir is sluagli rag-mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, na dì-chuimhnich cionnus a 
bhrosnaich thu 'n Tigheam do Dhia gu 
feirg 's an f hàsach: o'n là 's an deachaidli tu 
mach à th' na h-Eiphit, gus an d'tlùdnig 
sibh do'n àite so, bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearna. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb bhrosnaich 
sibh an Tighearn gu feirg, air chor as gu'n 
robh coiTuich air an Tighearn ribh, a chum 
bhur sgrios. 

9 'N uair a chaidh misc suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr chloiche, eadJton clàir 
a' choimhcheangail a rinn an Tighearn ribh, 
an sin dh'f han mi 's an t-sliabh dà f hichead 
là agus da fhichead oidhche; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge: 

10 Agus thug au Tighearn dliomh dà 
chlàr cldoiche, sgrìobhtale meur Dhè; agus 
orra bha sgrìobhfa i-èir nan uile bhriathran 
a labhair an Tighearn ribh 's an t-sliabh, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomh- 
chruinneachaidh. 

11 Agus tharlailh, i\,n ceann dhà fhichead 
là agus dhà f liichead oidhche, gu'ìi d'thug 
an Tighearn dhomhs' an dà chlàr chloiche, 
mdhon clàir a' choimlicheangail. 

12 Agus thubhairt a,n Tighcarn rium, Eir- 
ich, imich sìos gu luath as a so; oir thruaill 
do shluagh a thug thu mach as an Eiphit 
ind jèin; chlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh; rinn iad dhoibh fèin 
dealbh leaghta. 

174 13 A bhàrr air so, labhair an Tigheam 
rium, ag ràdh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus, feuch, is sluagh rag-mhuinealach iad. 

14 Leig dhonih, a chum gu'n sgi-ios mi iad, 
agus gu'n dubh mi mach an ainm o bhi fo 
nèamh ; agus ni mi dhìotsa cinneach a'a 
cumhachdaiche agus a's mò na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mi nuas 
o'n t-sliabh, agus bha 'n sliabh a' losgadh le 
teine: agus blia dà chlàr a' choimhcheangail 
a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, bha 
sibh air peacachadh an aghaidh an Tigh- 
eama bhur Dè, rinn sibh laogh leaghta 
dhuibh fèin: bha silihair tionndadh athaobh 
gu grad as an t-slighe a dh'àithn an Tigh- 
earn dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus thilg 
mi as mo dhà làimh iad, agus bhris rai iad 
fa chomhair bhur sìil. 

18 Agus thuit mi sìos 'am fianuis an Tigh- 
earna, mar air tùs, dà fhichead là agus dà 
fliichead oidhche; cha d'ith mi aran, nimò 
dh'òl mi uisge, air son bhur peacannan uile 
a pheacaich sibh, leolc a dheanamh ann an 
sealladh an Tigheama, 'g a bhrosnachadh 
gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, agus na 
ro-chorruich leis an robh an Tighearn 
feargach 'n ur n-aghaidh-sa chum bhur 
sgi'ios.) Ach dh'èisd an Tighearn rium 's 
an àm sin mar au ceudna. 

20 Agus bha ro-f hearg air an Tighearn ri 
h-Aaron a chum a sgrios: agus rinn mi 
urnuigh mar an ceudna air son Aaroin 's 
an àra sin fèin. 

21 Agus gliabh mi bhur peacadh, an laogh 
a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, agus 
phronn ime,agus mheil mi gu raìn e, eadhon 
gTis an d'i-inneadh mìn e raar dhuslach ' 
agus thilg nii a dhuslach 's an t-sruth a 
thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaicli 
sibh an Tighearn gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'n uair a chuir an 
Tighearn sibh o Chades-barnea, ag ràdh, 
Rachaibh suas, agus sealbhaichibh am 
fearann a tliug raise dhuibli; an sin rinn 
sibh ceannairc an aghaidh àithne an Tigh- 
earna bhur Dè, agus cha do chreid sibh 
e, ni raò dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceacli an aghaidii 
an Tighearna o'n là a ])'àithne dhomhsa 
sibh. 

2.5 J\Iar so thujt mi sìos 'am fìanuis an 
Tighearna dà f hichead là agus dà fhichead 
oidhche, mar a thuit mi sìos air ths; a 
chionn gu'n dul)Iiairt an Tighearn gii'n 
sgriosadli c sibli, 

26 Uirae sin rinn rai urnuigh ris an Tigh- 
earn, agus thubhairt rai, Thighearna 
Dhè, na sgrios do shluagh fèin, agus d'oigh- 
1 reachd, a shaor tliu tiid do mhòrachd, a DEUTERONOMI, X, XI. 

thugtlm luaclias an Eiphitlelàinili cliunih- ich, imich roinili 'n t-sluagh, a clium gun 

' tèid iad a steach, agus gu'n sealbhaicli iad achdaich. 

27 Cuimhnich do sheivbhisich, Abraham, 
Isaac, agus lacob; na h-anihaii'C air reasg- 
achd an t-sluaigh so,no air an aingidlieaclid, 
no air am peacadli ara fearann, a mliionnaicli mi d'an aitlirich- 
ibh gu'n tugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tha 'n Tigh- 
earn do Dhia ag iarraidh ort, acli eagal an 2S Air eagal gu'n abair am fearann as an ; Tighearna do Dhè a bhi ort, gluasad 'n a d'thug thu macli sinn, A chionn nach 
b'urrainn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fliearann a gheall e dlioibh, agus a 
cliionn gu'n robh fuath aige dlioibli, thug e 
mach iad g'am marbhadh 's an fliàsach. 
29 Gidiieadh is iad do sliluagh iad, agus 
d'oighreachd, a thug tlm mach le d' threìin 
neart, agus le d' gliairdean sìnte mach. 
CAIB. X. 

1 Maitheas agus tròcair Dliè air an nocJidadh 
le dà ddàr an Lagha ath-nnadhadiadh. 8 
Treubh Lebhi air a nir air leth, <tc. 

?0 AN àm sin thubhairt an Tigheam 
O rium, Snaidh dlmit fèin dà chlàr 

cliloiclie cosmhuil ris na ceud chlàir, agus 

thig a nìos a'm' ionnsuidli-sa do'n t-sliabh, 

agus dean dlmit àirc f hiodha. 

2 Agus sgrìobliaidli mise air na clàir na 
focail a bli'air na ceud clilàir a bhris thu, 
agus cuiridli tu iad 's an àirc. 

3 Agus rinn mi àirc de fhiodh sitim, agus 
shnaidh mi dà chlàr cliloiclie cosmlmil ris 
na ceud chlàir, agus chaidh mi suas do'n 
t-sliabh, agus an dà chlàr a'm' làimli. 

4 Agus sgiiobh e air na clàir a rèir a' 
cheud sgi'ìobhaidh, na deich àitheantan, a 
labhair an Tighearn ribh 's an t-sliabh, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomli- 
chruinneachaidh: agus thug an Tighearn 
iad dhomhsa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig mi nuas o'n 
t-sliabh, agus clmir mi na clàir 's an àirc a 
rinn mi, agus an sin tha iad, mar adh'àitlm 
an Tighearn dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
chloinn laacain gu Mosera: an sin fhuair 
Aaron bàs, agus dli'adhlaiceadli e an sin; 
agus fhritheil Eleasar a mhac ann an ' 
dreuchd an t-sagairt 'n a àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gudgodah, agus 
Ghudgodah gu lotbat, fearann shruthau \ 
uisge. I 

8 'S an àm sin chuir an Tighearn air leth 
treubh Lebhi, a ghiìilan àirce coimhchean- 
gail an Tigliearna, a sheasamh an làthair an 
Tigheama gu frithealadh dha, agus a 
bheannachadh 'n a ainm, gus an là'n diugh. 

9 Uime sin cha-n'eil aig Lebhi roinn no 
oighi-eachd maille r'a bhràithribh; is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar a 
gheall an Tigheam do Dhia dlia. 

10 Agus dh'fhan mi 's an t-sliabh, a rèir 
na ceud ìiine, dà f hichead là agus dà f hich- 
ead oidhche, agus dli'èisd an Tigheam rium 
mar an ceudna 's an àm sin, agus cha bu 
toil leis an Tighearn thusa a sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tigheam rium, Eir- 

175 uile shligliibh, agus a ghràdhachadh, agus 
seirbhis a dheanamh do'n Tighearn do Dhia 
le d' uile chridhe, agus le d' uile anam ; 

13 Aitheantan anTigliearaaaghleidheadh, 
agus a reachdan, a tha mise ag aithneadh 
dhuit an diugh air son do leas? 

14 Feuch, is leis an Tighearn do Dhia 
nèamh, agus nèamh nan nèamhan, an talamli 
mar an ceudna agus gach ni 2i tha ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig an Tighearn 
a'd' aithrichibh g'an gràdhachadh, agus 
thagh e 'n sliochd 'n an dèigli, eadhon sibhse 
os ceann gach sluaigh, mar air an là'n 
diugh. 

16 Timchioll-ghearraibli uime sin roimli- 
chroicionn bhur cridhe, agus na bithidh rag- 
mlminealafih ni's mò. 

17 Oir an Tighearn bhur Dia, is esan Dia 
nan Dia, agus Tighearn nan Tighcarn, Dia 
mòr, cumhachdach, agus uamhasach, aig 
nach 'eil bàigh ri neach seach a chèile, agus 
nach gabh duais. 

18 Tha e a' cur 'an gnìomh breitheanais an 
clìlleachdain agus na bantraich, agns is 
toigh leis an coigreach, a' toirt dha bìdh 
agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach; oir bha sibli fèin 'n ur coigTÌch ann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do Dliè ort; 
dhàsan ni thu seirbhis, agus ris-san dlùth- 
leanaidh tu, agus air 'aiimi mionnaichidh 
tu. 

21 Is esan do chliu, agns is esan do Dhia, 
a rinn air do shon na nithean mòr' agus 
uamliasach ud, a chunnaic do shùilean. 

22 Le tri fìchead agus deich nnamanna 
chaidh d'aithrichcan sìos do'n Eiphit; agus a 
nis rinn an Tighearn do Dhia thu mar reulta 
nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XL 
1 Earail dd'n i-sluagh gu gèilleaclidainn do lagh 
Dhè. 8 Dhoihh-san a hhios ùmhal dha tha 
sochairean mòra air an gealllainn. 26 Tha 
heannachadh agus mallachadh air an cur fà!n 
comhair. 

AIR an aobhar sin gTàdhaichidh tu 'n 
Tighcarn do Dhia, agus gleidhidh tu 
a chùram, agus a reachdan, agus a bhreith- 
eanais, agus 'àitheantan a ghnàth. 

2 Agus bitheadh fios agaibhse an diugh: oir 
ni 'n lahhram r'ur cloinn do nach b'aithne, 
agus nach faca smachdachadh au Tigliearn' 
bhur Dè, a mhòrachd, a làmh clmmhachd- 
ach, agus a ghairdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghnìomharaUj 
a i-inn e ann am meadhon na li-Biphit, n b'haraoh rìgh na h-Eiphit, agus r' a f hearann 
uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan Eiphit- 
each, r'an eich, agus r'an carbadaibh ; cionnus 
a thug e air uisge na niara ruaidhe dol 
tharta 'n uair a bha iad 'an tòir oirbh, agus 
cionnus a sgrios an Tighearn iad gus an 
là'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse 's an fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abir- 
am mic Eliaib, mhic Reubein ; cionnus a 
dh'fhosgnil an talamh a bheul, agus a shluig 
e sìos iad, agus an teaghlaichean, agus am 
bìithan, agus a' mhaoin uile a hlia 'n an 
seilbh, 'am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur si^iilean-sa gnìomh- 
aran niòra an 'J'ighearn' uile, a rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh na h-àitheantan 
sin uile a tìia mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, 
agua gu'n tèid sibh a stigh agus gu'n sealbh- 
aich sibh am foarann, gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'ra buanaich sibh blmr làithean 
anns an f hearann a mhionnaich an Tighearn 
d'ur u-aithrichibh gu'n tugadh e dhoibh e, 
agus d'an sliochd, fearann a tha 'sruthadh 
le bainne agus mil. 

10 Oir cha-n'eil am fearann d'am bheil thu 
'dol a stigh g'a shealbhachadh, mar fhear- 
ann na h-Eiphit, o'n d'thàinig sibh a mach 
fiir an robh thu 'car do shìl, agus g' a uisg- 
eachadh le d' chois, mar lios lusan: 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, is fearann bheann 
agus ghleann e: de fhrasachd nèimh òlaidh 
e uisgo: 

12 feavann d'am bheil an Tighearn do 
Dhia a' galjhail cìiraini ; tha sìiilean an Tigh- 
earna do Dhè air a ghnàth, o thoiseach na 
bliadhna eadhon gu deire na bliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas sibh gu 
diiiachdach ri m' àitheantaibhs', a iha mi ag 
àithneadh dhuibh air an là'n diugh, an Tigh- 
eain bhur Dia a ghiàdhachadh, agus seir- 
bhis a dheanamh dha le'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anam ; 

14 Gu'n toir mise dhitibh uisge bhur fear- 
ainn 'n a àm fèin, an ceud uisgo, agus an 
t-uisge deireannach, agus cruinnichidh tu 
stigh d'arbhar, agus d'thìon, agus d"oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhachair do d' 
spreidh, agus ithidh tu, agus sàsaichear thu. 

IG Thugaibh an aire dhuibh fèin, air eagal 
gu meallar bhur cridhe, agus gu'n claon 
sibh a leth-taobh, agus gu'n dean sibh seir- 
bhis do dhiathan eile, agus gn'n dean sibh 
aoradh dboibh; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 'n ur 
n aghaidh, agus gu'n druid e suas nèamh, 
air chor as nach bi uisge sam bith ann, 
agua nach toir am fearann a thoradh uaith, 
17r. sroMi, XI. 

agusgu'n sgriosar gu gradsibh asan Ihear- 
ann mhaith a tha 'n Tighearn a' tabhairt 
duibh. 

18 Uime 8Ìn taisgidh sibh suas iad so mo 
bhriathra 'n ur cridhe, agus 'n ur n anam, 
agus ceanglaidh sibh iad mar ehomharadh 
air bhur làimh; agus bithidh iad mar eud- 
anain eadar bhur siiilean. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur cloinn, 
a' labhairt orra 'n uair a shuidheas tu a'd' 
thigh, agus an uair a dh'imicheas, tu air an 
t-slighe, agus an uair a luidheas tu sìos, 
agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnean 
doruis do thighe, agus air do gheataibh : 

21 A chuni gu'm bi bhur làithean lìon- 
nihor, agus làithean bhur cloinne, 's an 
fhearann a mhionnaich an Tighearn d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, niar làithean 
nèimh air an talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dìirachadh na 
h àitheantan so uile a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh a dheanamh, an Tighearn 
bhur Dia a ghràdhachadh, gluasad 'n a uile 
shlighibh, agus dlìith-leantuinn ris; 

23 An sin-tilgidh an Tighearn a mach na 
cinnich sin uile roimhibb, agus sealbhaich- 
idh sibh cinnich a's mò agus a's cumhachd- 
aiche na sibh fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn bhar cos, 
is leibhse: o'n fhàsach agus Lebanon, o'n 
amhainn, an amhainn Euphrates, eadhon 
gus an f hairge a's faide mach, bithidh bhur 
crìoch. 

25 Cha seas duine 'n ur n-aghaidh : air 
gach fearann air an saltair sibh, cuiridh an 
'lighearn bhur Dia eagal agus geilt-chrith 
roimhibh, a rèir mar a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair air an 
là'n diugh beannachadh agus mallachadh; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèiU a 
dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, a tha 
mi ag àithneadh dhuibh air an là'n diugh; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh gèill a 
dh'àitheantaibh an Tighearna bhur D , 
ach gu'n claon sibh o'n t-slighe a tha mi ag 
àithneadh dhuibh an diugb, a dhol an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir an Tigh- 
earn do Dhia thu stigh do'n fhcarann d'am 
bheil thu' dol g'a shealbhachadh. gu'n cuir 
thu am beannachadh air sliabh Gheridsim, 
agus am mallachadh air sliabh Ebail. 

30 Nach ^eil iad air an taobh eile de lor- 
dan, leth ri slighe dol fodha na grèine, ann 
an tìr nan Canaanach, a tha 'g àiteachadh 
a' chònihnaird fa chomhair Ghilgail, làimh 
ri còmhnardaibh Mlioreh? 

31 Oir thèid sibh thar lordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadh an f hearainn a tha 'n 
Tighearn bhur Dia a' tabhairt duibh, agus 
sealbhaichidh sibh e, agus gabhaidh sibh 
còmhnuidh ann. DEUTERONOMI, Xll. 32 Agus bheir sibli an aire gu'n deau sibh 
na reachdau uile agus ua breitheanais, a 
tlia ini 'cur roiuihibh air au là 'n diugh. 
CAIB. XII. 

1 Ailean-aoraidh amis aUairean nan ìodhol gu 
hìii air ansgrios. 5 Aiit-ionad annsan deanar 
seirbhis do Dhia gu bhi air a clioimhead 
rMomh. 16, 23 Fuil air a toinneasg. 

/'S iad so na reachdan agus na breithean- 
ais a bheir sibhse fainear gu'n dean sibh 
's au f hearann a tha 'n Tighearu, Dia d'aith- 
richcau, a' toirt duit g'a shealbhachadh, uile 
làitheau bhur beatha air an talanih. 

2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteaclian uile 
anus an d'rinn na cinnicli a shealbliaicheas 
sibli seii'bhis d'an diathaibli, air na beauu- 
taibh àrda, agus air na cnocaibh, agus fo 
gacli craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidli sibh sìos an altairean, 
agais brisidh sibh an carraigheau, agus loÌRg- 
idli sibh au doireachan le teine, agiis geaAT- 
aidh sibh sìos dealbhan snaidhte an diathan, 
agus sgTÌosaidh sibh au ainm a mach as an 
àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tighearn 
bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidli au àite a ròghnaich- 
eas au Tigliearu bhur Dia as bhur treubhan 
uile, chum 'ainni a chur au sin, eadhon a 
dli'iounsuidh 'àite-còmhnuidh-saD iarraidh 
sibh, agus gu siu thig thu, 

6 AgTis bheir sibh gu sin bhur tabhartais- 
loisgte, agus bhur n-ìobairtean, agus bhur 
deachamh, agus tabhartais-thogta bhur 
làimhe, agus bhur bòidean, agus bhui' saor- 
thabhartais, agus ceud-ghiu bhur ouidh 
agns bhur caorach. 

7 Agus ithidli sibh an sin au làthair an 
Tighearna bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas auns gach ni ris an cuir sibh blu\r 
làmh, sibh fèiu agus bhur teaghlaiclieau, 
anns an do bheanuaich au Tighearn do Dhia 
thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nithean a 
tlia sinn a' deanamh an so an diiigli, gacli 
duine au ni a tha ceart 'n a shìiiHbli fèin. 

9 Oir cha d'tliàinig sibh fatliast a dli'ioun- 
suidli na foise, agus a dli'ionnsuidli na 
h-oighreaclid a tha 'n Tighearn bliur Dia, a' 
tabliairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar lordan, 
agus a ghabhas sibh còmhuuidh 's an f liear- 
ann a bheir au Tiglieani bhur Dia dhuibh 
r'a shealbhachadh, agus an uair a bheir e 
fois dhuibh o'r naimhdibh uile mu'u cuaii t, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidli gu tèar- 
uinte. 

11 An siu bithidh àit anu a thaghas an 
Tigheam bhur Dia, a thoirt air "ainm còmh- 
nuidli a ghabhail anu: g-u sin bheir sibh na 
h-uile nitheau a tha mise ag àithneadli 
dhuibh; bhur tabliartais-loisgte, agus bhur 
n-ìobairtean, bhui' deachamh^ag-ustabliart- 
ais-thogta bhur làhnhe, agiistaghadh bhur 

177 bòidean uile a bhòidicheas sibh do'n Tigh- 
earn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair an 
Tighearna bhur Dè, sibh fèiu, agnis bhur 
mic, agus bhur nigheanan, agi;s blmr n- 
òglaich, agus bhur bauoglaich, agus an 
Lebhitheach a tha 'u taobh a stigh d'ur 
geataibh; do bhrìghnach 'eil roinn no oigh- 
reachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèiu, nach ìobair 
thu d'ìobairtean-loisgte anns gach àit a chi 
thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an Tigheam 
as aou de d' threublian, an siu ìobraidh 
tu d'ìobairtean-loisgte, agTis an sin ni thu 
na h-uile ui a tha mise ag àithneadh dliuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil amharbh- 
adh agus itheadli a'd' gheataibh uile, ge b'e 
ni air am blieil miauu aig d'auam, a rèir 
beannacliaidh au Tighearna do Dhè a thug 
e dhuit: feudaidli au ncòglilan agus an glau 
itheadh dh'e; mar de'u bhoc-earba, agus 
de'n fhiadh. 

16 A mhàin cha-n ith sibli au fhuil;air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha-n fheud thu deachamh d'arbhair 
itheadh an taobh a stigh de d' gheataibli, 
no d'fhìona, no d'olaidh, no ceud-ghin do 
chniidh no do chaoraeh, no h-aon air bith 
de d' bhòidibh a bhòidicheas tu, no de 
shaor-thabhartais, no tabhartais-thogta do 
làimhe: 

18 Ach an làthair an Tigheama do Dbè 
ithidh tu iad auus an àit a thaghas an 
Tigheam do Dhia, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus d'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibli: agus ni thu 
gairdeachas an làthair an Tighearna do 
Dhè anns gach ni ris an cuir thu do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin nach trèig thu 
an Lebhitheach am feadh is beò thu air 
d'fhearann. 

20 'N uair a leudaicheas an Tighearn do 
Dhia do chrìoch.mar a gheall e dhuit, agus 
a tlieir thu, Ithidh mi feoil, (a chionn gu 
bheil d'anam a' miannachadh feoil itheadh,) 
a rèir uile mhianu d'anama feudaidh tu 
feoil itheadh. 

21 Ma bhitheas an t-àit a thagli an Tigh- 
earn do Dhia a chur 'ainme an sin, ro f hada 
uait; an siu marbhaidli tu de d'bhuar, agus 
de ci' threud, a thug au Tighearu dhuit, 
mar a dh'àitlin mise dhuit, agus ithidh tu 
au taobh a stigh de d' gheataibh gach ni is 
miannach le d'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadli-bhoc, 
agus am fiadh, mar sin ithidh tu e: ithidli 
an neòghlan agus an glan d'e air au aon 
dòigh: 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach ith thu 
'u fhuil: oir is i\\ fhuil a' bheatha; agus 
cha-u flicud thu a' bheatha itheadh maiUe 
ris an f hecil. DEUTBRONOMI, XIII. 24 Cha-n ith thu i ; air ati talamh dòirtidh 
tu i mar uisge. 

25 Cha-n ith thu i, chum gu'n èirich gu 
maith dluut,agus do d' chloiun a'd' dhèigli, 
'n uair a ni thu an ni a tha ceart ann an 
sùilibh an Tighearna. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithean 
naomlia a tlia agad, agus do bhòidean,agus 
thèid tlm do'n àit a thaghas an Tighcarn. 

27 Agus ìobraidh tu d'ìobairtean-loisgte, 
an fheoil agus an fhuil, air altair an Tigh- 
earna do Dhè; agus dòirtear a mach fuil 
d'ìobairtean air altair an Tighearna do Dhè, 
agus ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire, agus èisd ris na briath- 
raibh sin uile a tha mi ag àithneadh dhuit, 
a chum gu'n èirich gu maith dhuit fèin, 
agus do d' chloinn a'd' dhèigh gu bràth, an 
uair a ni thu an ni a tha maith agus ceart 
ann an sìiilibh an Tigheavna do Dhè. 

29 'N uair a ghearras au Tigheam do 
Dhia as na cinnich romhad, a tha thu dol a 
steach an sud a chum an sealbhachadh, agus 
a thig thu 'n au àite, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh 'n am feai-ann; 

;}0 Thoir an aire dhuit fèin nach ribear thu 
le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhi air aii 
sgTÌos as do làthair, agus nach fìosraich thu 
mu thimchioll an diathan, ag ràdh, Cionnus 
a rinn nacinnich sin seirbhis d'an diatliaibh? 
ni mise mar sin mar an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earn do Dhia: oir gach gràineileachd do'n 
Tighearn a's fuathach leis, 'rinn iadsan d'an 
diathaibh; oir eadhon am mic agus an nigh- 
eanan loisg iad 's an teine d'an diatliaibìi. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh dhuibh, 
thugaibh an aire gu'n dean sibh e: cha chuir 
tliu ris, ni mò bheir tliu ni sam bit.h iiaith. 

CAIB. XIII. 
1 Clacliar gu bàs iadsan a mheallas daoine gu 
dol an dèiqh dhiatìian eile, 6 ijed a rohh iad 
fagvs 'an dàimh dhuif,. 12 Cha chaomhnarna 
bailtean anm am bi iodJwl-aoradh. 

' A dh'èireas suas 'n ur measg f àidh, no 
fear a clii aisling, agus gu'n toir e 
dhuit comharadh no iongantas, 

2 Agus gu'n tig an comharadh no'n t-ion- 
gantas gu crìch,air an do labhair e riut,ag 
ràdh, Rachamaid au dèigh dhiathan eile, 
nach b'aithne dhuit, agus deanamaid seir- 
bhis doibh: 

3 Cha-n èisd thu ri briathraibh an fhàidh 
sin,no ris an fliear sin a chi aisling: oirtha 
'n Tighearn bhur Dia 'g 'ur dearbhadh, a 
dh'f heucliainn am bheil sibh a' gràdhachadh 
an Tighearn bhur Dè le'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anam. 

4 An dèigh an Tigliearna bhur Dè gluais- 
idh sibh, agusbithidh 'eagal-san oirbh,ag\is 
gleidhidh sibh 'àitheantan, agus èisdidh 
sibh r'a ghuth, agus ni sibh seirbhis da, 
agus dlùth-Ieanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am fear 

178 sin a chi aisling, gu bàs; a chionn gu'n do 
labhair e chum sibhse chur air seacharan 
o'n Tighearn bhur Dia, a thug a mach sibh à 
tìr na h-Eiphit, agus a dh'fhuasgail sibh à 
tigh na daorsa, chum d'iomain a mach as 
an t-slighe anns an d'àithn an Tigheam do 
Dhia dhuit imeachd; mar sin cuiridh tu air 
falbh an t-olc as do mheadlion. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nigliean, 
no bean-phòsda d'uchd, no do charaid, a 
tha dhuit mar d'anam, impidh ort ann au 
uaigTieas, ag ràdh, Rachamaid agus deanam- 
aid seirbhis do dhiathan eile, nach b'aithne 
dhuit fèin, no do d'aithrichibh ; 

7 Eadhon do dhiathan nan cinneach a 
iha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann de'n talamh 
eadhon gus an ceann eile de'n talamh ; 

8 Clia-n aontaich thu leis, ni mò a dh'eisd- 
eas tu ris; ni mò a ghabhas do shiiil truas 
ris, ni mò a chaomlmas no'cheileas tu e: 

9 Ach cuiridli tu gu cinnteach gu bàs e; 
bithidh do làmh fèin an tìis air g'a mharbh- 
adh, agus an dèigh sin làmh an t-sluaigh 
uile. 

10 Agus clachaidh tu e le clachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n d'iarr e 
do tharraing o'n Tigheam do Dhia, a thug 
a nìach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

11 Agus cluinnidh Israel uile, agus bith- 
idh eagal orra, agus cha dean iad ni's mò a 
leithid so de ghnìomli aingidh 'n 'ur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon de d' 
bhailtibh a thug an Tigheam do Dhia dhuit 
gu còmhnuidh a ghabhail ann, neach air 
bith ag ràdh, 

13 Chaidli daoine àraidh, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair iad 
luchd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, Rach- 
amaid agus deanamaid seirbhis do dhiath- 
aibh eile, nach b'aithne dliuibh ; 

14 An sin fìosraichidh tu agus rannsaich- 
idh tu, agus feòraichidh tu gu dùrachdach; 
agus, feuch, mds fìrinn e, agus gu'm bheil 
a' chùis dearbhta, gu'n do rinneadli a' 
gln-àineileachd sin'n 'ur measg; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd-àiteach- 
aidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidheimh, 
'g a sgrios gu tur, agus gach id a tha ann, 
agns a sprèidh, le faobhar a' chlaidheimh. 

16 Agus crainnichidh tu a chreach uile gu 
meadhon a shràide, agus loisgidh tu le 
teine am baile, agus a chreach uile gu 
h-iomlan, air son an Tigheama do Dhè: agus 
bithidh e 'n a thòrr a chaoidh; cha togar 
suas e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-saa' bheag 
de'n ni mhallaichte; a chum gu'm pill an 
Tighearn o lasair 'fheirge, agus g-u nochd e 
tròcair dliuit, agus gu'n dean e iochd riut, 
agus gu'n toir e ort fàs lìonmhor, mar a 
mhiounaich e do d'aithrichibh ; DEUTEROISIOMI, XIY, XV. 18 "N naii' a dh eisdeas tii ri gnth aii Tigh- 
carua do Dhè,a ghleidheadh 'àitlieautau uile 
a tha mi ag àithneadh dhuit au diugh, a 
dheanamh an ni a tha ceart ann an sìiilibh 
an Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. 

1 Cha ghearr ar/us clw lom clann Dhè iad fèm, 
an iiair a ni iad brvn air son mairbli. 3 i\^a 
heafhaichean a dh'f ìicudar itheadh, agvs vach 
feudar. 

/S'sibhse claun an Tighearua bhur Dè: 
cha gliearr sibh sibh fèin, ni mò a ui 
sibh lomadh air hith eadar bhur sùilean air 
sou mairbh: 
2 Oir is sluagh naomli thu do'u Tigheani 
do Dhia, agus thagh an Tighearn thu g-u 
olii a'd' shluagh sònraichte dlia fèin, thar 
gach uile chinneach a tha air aghaidJi na 
tahnhainu. 
;} Cha-n ith thu ni grìiineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
sibìi: an damli, a' chaora, agiis a' ghabhar, 

5 Am fìadh, agus an ruadli-bhoc, agus an 
dathais,agus a" ghabhar fhiadhaich, ag-us an 
t-earr-gheal, agus an damh fiadhaich, agus 
an sonier. 

6 Agus gach beathach a roinneas an ionga, 
agus a sgoilteas sgoltadli an dà ionga,agus a 
chuàmhas a' chìr, am measg uan ainmhidh- 
ean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadli, iad so cha-n ith sibh dhiubh- 
san achnàmhas a' chìr, no dhiubhsan aroinn- 
eas an ionga sgoilte, mar an càmhal, agus a' 
mhaigheach, agus an coinean; oir cnàmh- 
aidh iad a' chìr, ach clia roiun iad an ionga: 
neòghlan tha iad dhuibh. 

S Agus a' mhuc, a chionn ged a roinneas i 
'n ionga, nach cnàmh i a' cliìr, tha i neò- 
ghlan dhuibh: d'am feoil cha-n itli sibli.agus 
r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 lad so ithidh sibh dhiubhsan uile a tna 
's na h-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus lannan, ithidh sibh; 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean agus 
lannan, cha-n ith sibh : tha. e neòglilan 
dliuibh. 

11 Gacli eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan de nach ith sibh: 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
au iolar-uisge, 

13 Agus an croìnan-gobhlach, agus an cla- 
mhan, agus am fang a rèir a ghnè, 

14 Agus gach fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus au 
t-seabhag-oidhche, agiis a' chuach, agiis an 
t-seabhag a rèir a gnè, 

16 Agus a' cliailleach-oidhche bheag, agus 
a' chailleach-oidhche mhòr, agus an eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair f hionn, 
agus an sgarbh, 

18 Agus a' chon-a-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan-luach- 
rach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a dh'iteal- 

179 aiclieas, neòghlan dhuibh : cha-n ithear 
iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibli. 

21 Cha-n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin: bheir thu e do'n choigreach 
a tha. 'n taobh a stigh de d' gheataibh, 
chum gu'n ith se e, no reic e ris an eilthir- 
each: oir is sluagh naomh thu do'n Tigh- 
earn do Dhia. Cha bhruich thu meann 
ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir tlm seachad gu ceart deachamh 
uile chinneis do shìl, a bhcir am fearann 
uaith bhliadhna gii bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tighoarna 
do Dhè, 's an àit a thaghas e chum 'ainm a 
chur an sin, deachamh d'arbhair, d'f hìona, 
agns d'olaidh, agus ceud-ghin do chruidh, 
agus do chaorach; a chum gii fòghhun thu 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ovt a. 
ghnàth. 

24 AgTis ma bhios an t-slighe ro fhada 
dliuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiìilan, a cliionn an t-àite bhi fada uait, a 
thaghas an Tighearn do Dhia a chur 'ainme 
an sin, aiiuair a blieannaicheas an Tigheai-n 
do Dhia thu; 

25 An sin ni thu airgiod d'e, agus ceang- 
laidh tu suas an t-airgiod a'd' làimh, agus 
tlièid thu chum an àit a thaghas an Tigh- 
earn do Dhia; 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaicheas d'anam,air son 
buair, no air son cliaorach,no air son fìona, 
no air son diblie Iàidir,no air son gach ni a 
mhiannaicheas d'anam: agus ithidh tu an 
sin an làthair an Tighcarna do Dliè, agns ni 
thu gairdeachas, thu fèin, agus do tlicagh- 
lacbo 

27 Agais an Lebliitheach a tha 'n taobh a 
stigh de d' gheataibh, cha troig thu e; 
oir cha-n'eil roinn no oighreachd aige niaille 
riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu mach 
uile dheachanih do cliinneis air a'bhliadhua 
siu fèin, agus taisgidh tu suas e an taobh a 
stigh de d' gìicataibh: 

28 Agus tliig an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no oigln-eachd aige maille 
riut,) agus an coigreach, agus an dìlleach- 
dan, agus a' bliantrach, a tha 'n taobh a 
stigh de d' gheataibh, agus ithidh iad, agu.« 
sàsuichear iad; a chum gu'm beannaich an 
'J'ighearn do Dhia thu ann an uile oibribh 
do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 

1 J n smchdamh bliadhna 'n a bliadhna fua.<t- 
glaidh do'n bhochd. 7 Bheirear dha air iox- 
achd, agus builickear air a.n ni a tha dììecLsbli- 
uidh air. 

AN ceann r/ach seachd bliadhna ni thu 
- fiiasgladh. 
2 Agus is e so modh an f huasglaidli: Gach 
fear tìacha a l)heir ni .mm. hith air iasachd 
d'a choimhearsnach, fuasglaidh se e; clia u BEUTERONOMI, XVI. iarr e air ais e o 'choimhearsnacli no o 
'bhràthair, a chionu gu'n goirear fiiasgladh 
an Tighearna dli'e. 

3 eiltliireach feudaidh tu 'iarraidh air 
ais; ach ati ni a's leat fèin a tha aig do 
bhràthair, fuasglaidh do làmh e: 

4 Ach a mhàiu an uair nach bi uireasbh- 
uidlieach sam bith 'n 'ur measg: oir beann- 
aichidh an Tighearn gu mòr thu 's an 
fhearann a tha 'n Tiglicarn do Dhia a,' 
toirt dhuit mar oighreachd, r'a shealbh- 
achadli: 

6 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dùrach- 
dacli ri guth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
au aire gu'n dean tlm na h-àitlieantan so 
uile a tha mi 'g àitlmeadh dhuit air an là'n 
diugli. 

6 Oir beannaichidli an Tigliearn do Dliia 
thu, mar a gheall e dhuit: agus bheir Uiu 
air iasachd do mhòran cliinneach, acli cha 
ghabh thu air iasaclid ; agus bithidh uach- 
daranachd agad air mòran cliinneacli, aeli 
eha blii uaclidaranaclid aca-san ort-sa. 

7 Ma bliios 'n 'ur measg duine bochd, aon 
de d' bhràithribh, an taobh a stighdeaon 
de d' gheataibli, ann ad f hearaun a tha 'n 
Tigliearn do Dhia a' tabhaii't duit, cha 
chruaidliich tliu do cliridlie, ni mò a 
dhruideas tu do làmh o d' blu-àthair bochd ; 

8 Acli fosglaidh tu do làmh gu farsaing 
dha,agTis gu cinnteacli blieir tlm air iasDchd 
dlia ni's leòr air son 'f heuma, de'n ni a tha 
dh'easblmidla air. 

9 Tlioir an aire nach bi sumain a'd' chridhe 
aingidli,ag ràdli,Tlia'n t-seachdamh bliadh- 
na, bliadlma an fhuasglaidh, am fagus : agnis 
gu'm bi do shìiil olc an agliaidh do bhràthar 
bhochd, agus nach toir tlm'bheag dlia, agus 
gu'n glaodh e ris an Tigheam a'd' aghaidli, 
agus gu'm bi e 'n a pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus cha 
bhi doilgheas air do chridhe 'n uair a bheir 
thu dha; a chionn air son an ni so gu'm \ 
beannaich an Tighearn do Dhia thu a'd' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh. 

1 1 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun [ 
bliochd: uime sin tha mi 'gàithneadh dhuit, ! 
ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh gu farsaing [ 
do d' bhràthair, do d' bhochd, agus do d' i 
uireasbhuidheacli, a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eabh- 
ruidheach, no Ban-Eabhruidlieach, agus 
gu'u dcan e seirbhis duit sè bliadhna; an 
sin anns an t-seachdamli bliadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e macli 
saor uait, cha chuir thu air falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do threud, 
agus a d'urlar, agus à d'fhìon-amar; as na 
nithihh sin leis an do bheannaich an Tigh- 
earn do Dhia thu, bheir thu dha. 

1.5 Agus cuimlmichidh tu gu'n robh thu 
fèiu a'd' thràiU ann an tìr na h-Eipliit; agus 
180 shaor au Tighearn do Dhia thu: uime sin 
tha mi ag àithneadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha-n fhalbh mi 
uait; (a chionn gur toigh leis thu agus 
do thigh, do bhrìgh gii blieil e gu maith 
agad;) 

17 An sin gabhaidh tu minidh, agus cuiridh 
tu troimh a chluais e anns an dorus, agus 
bithidh e 'n a sheirbhiseacli dhuit gii bràth; 
agus mar an ceudna ri d' bhanoglaich ni 
thu mar sin. 

18 Na measar e cruaìdh leat, an viair a 
chuireas tu uait saor e; oir bha e dà uair co 
mhaith dhuitse ri seirbhiseach tuarasdail, 
le seirbhis a dheanamh dhuit sè bliadhna: 
agus beannaichidh an Tighearn do Dhia 
thu anns gach ni a ui thu. 

19 Gach ceud-ghiu firionn a bheirear ani 
nicasg dochruidh,agais am measg dothreud, 
naomlmichidh tu do'n Tighearn do Dhia: 
cha deau thu obair sam bith le ceud-ghin 
do mhairt, ni mò a lomas tu ceud-ghin do 
chaorach. 

20 ■ Am fìanuis an Tighearna do Dhè ithidh 
tu e o bhliadhna gu bliadhna, 's an ionad a 
thaghas au Tigliearn, thu fèin agus do 
theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith ann, 
crùbaiche, no doille, no droch ghaoid sam 
bith, cha-n ìobair thu e do'n Tighearn do 
Dhia. 

22 An taobh a stigli de d' gheataibh ithidh 
tu e; ithidh an glan agus an neòghlan 
comh-ionnan d'e, mar de'n ruadh-bhoc, agus 
mar de'n f hiadh. 

23 A mhàin 'f huil cha-n ith thu: air an ta- 
lamh dòirtidh tvi i mar uisge. 

CAIB. XVI, 

1 FeiU na càvifie, 9 nan seacJiduin, 13 nam 
pàilliun. 16 Na tabhartais a bh eirear scachad. 
18 Mu bhreilheamhnaibh agus mu cheartas. 
21 Doireaclian agus ìomìiaigìiean air an toir- 
measg. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisg do'n Tighearn do Dhia: oir 's 
a' mhìos Abib thug au Tighearu do Dhia 
thu mach as an Eiphit 's an oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearn do Dhia, de'n treud agus de'n 
bhuar, 's an ionad a thaghas an Tighearn 
chum 'ainm a chur an sin. 

3 Cha-n ith thu aran goirtichte sam bith 
leatha: seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte leatha eadlian aran àmhghair; 
(oir le cabhaig thàinig thu mach à tìr na h- 
Eiphit;) a chum g-u'n cuimhnich thu 'n là air 
an d'thàinig thu mach à tìr na h-Eiphit, uile 
làithean do bheatha. 

4 Aguscha-nfhaicear agadarawgoirtichte 
a'd' chrìochaibh uile rè sheachd làithean: 
ni mò a mhaireas a hheag de'n fhcoil a 
dh'ìobras tu air feasgar 's a' cheud là, rè na 
h-oidhche gu maduinn. 

5 Cha-n f heud thu a' chàisg ìobradli m DEUTERONOMI. XYIT, taobh a stigh de aon air bith de d' gheat- 
aibh, a bheir aii Tigheaì-n do Dhia 
dliuit: 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tigliearn 
do Dhia a chur 'ainnie auu, an sin ìobraidh 
tu a' chàisg air feasgar, aig dol foidhe na 
grèine, 's an àm auns an d'thàinig thu macli 
as an Eiijhit. 

7 Agias ròistidli agus ithidli tu i 's an àit 
a thaghas an Tighearn do Dhia: agus pillidh 
tu 's a' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidh tu aran gun ghoirt- 
eachadh ;agus air an t-seachdamli là hithidh 
àrd chomhchruinneachadh do'n Tighearn 
do Dhia: cha dean thu obair sam bith 
air. 

9 Seachd seachduiuean àirmhidli tu dhuit 
fèm: o'u àni 's an tòisicli tlra air a' chorran 
a chur 's an arbhar, tòisichidh tu air na 
seachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin 
do'n Tighearn do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe, a bheir thu 
seachad a rèir mar a bheannaicb an Tigh- 
earn do Dhia thu. 

11 AgTis ni thu gairdeachas 'an làthair an 
Tighearna do Dhè, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus d'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh de d' gheataibh, agus an 
coigreach, agiis an dìlleachdan, agus a' 
bhantrach, a tha 'n 'ur measg, 's an ionad a 
thagh an Tighearn do Dhia a chur 'aiume 
ann. 

12 Agais cuimhnichidh tu gu'n robh tlm 
fèin a'd' thràill 's an Eiphit: agus coimh- 
ididh tu, agus ni tliu na reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill nam pàilliim seachd 
làithean an dèigh dhuit d'arbhar a chniinn- 
eachadh a stigh, agus d'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' f hèill, thu 
fèin, agTis do mhac, agus do nighean, agus 
d'òglach, agus do bhanoglacli, agiis an Lebh- 
itheach, agiis an coigreach, agus an dìll- 
eachdan agns a' bhantrach, a tha 'n taobh 
a stigh cle d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cumaidli tu fèill àraidh 
do'n Tighearn do Dhia, 's an iouad a thaghas 
an Tighearn: a chionn gu'm beannaich an 
Tigheam do Dhia thu a'd' cliinneas uile, 
agiis ann an oibribh do làmh uile; uime sin 
ni thu gai deimhin gairdeachas. 

16 Tri uairean 's a' bhliadhna taisbeinear 
d'f hirionnaich uile 'an làthair an Tighearna 
do Dhè, 's an ionad a thaghas e; ann am 
fèiU an arain neo-ghoirtichte, agus ann am 
fèill nan seachduin, agus ann am fèill nam 
pàilliun: agus cha taisbeinear iad an làthair 
an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is 
urrainn e, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdaraiu ni thu 

181 I dhuit fèin an taobh a stigh de d' gheataibh 
I uile, a bheir an Tighearn do Dhia dhuit, 
I air feadh do threubh : agus bheir iad 

breth air an t-sluagh le ceart bhreith- 

eanas. 

19 Cha dean thu breitlieanas fhiaradh; 
cha bhi bàigh agad ri neach seach a chèile, 
ni mò a ghabhas tutiodhlac: oir dallaidh au 
tiodlilac sùile nan daoine glic, agus fiaraidh 
e briathran nan iouracan. 

20 An ni sin a tha uile-cheart leanaidh tu, 
a chum gu'm bi thu beò, agus gu'n sealbli- 
aich thu 'm fearann a tha au Tighearn do 
Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Clia suidhich thu dhuit fèin doire 
chraobhan sam bith làimh ri altair au Tigh- 
earna do Dhè, a ni thu dhuit fèin. 

22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
dealbh sam hit.h, ni a's fuathach leis an 
Tigheam do Dhia. 

CAIB. XVII. 

1 Feumaidh gach ni a dlììohrar a hhi faUain. 
2 Cuirear luchd ìodìwl-aoraidh gu hàs. 14 
Taghadh agus dleasdanas rìgh. 

CHA'N ìobair thu do'n Tigheam do Dhia 
tarbh, no caora, auns am bheil gaoid, 
no mi-mhaise sam bith: oir is gràineileachd 
sin do'n Tigliearn do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'n 'ur measg, an taobh a 
stigh de aon de d' gheataibh a bheir an 
Tighearn do Dhia dhuit, fear no beau a 
rinn aingidheachd ann an siiilibli an Tigh- 
earna do Dliè, le 'choinihcheangal a bliris- 
eadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gii'n d'riun 
e seirbhis do dhiathaibli eile, agus gii'n 
d'rinu e aoradh dhoibh, aon cliuid do'n 
ghrcin, no do'n ghealaicli, no do uile armailt 
nèimh, nach d'àithn mise; 

4 Agus g-u'n d'innseadh dhuit e, agus gii'n 
cuala tu e, agus gu'n do rannsaich thu 
gu maith, agiis, feuch, gur fior e, agus gu 
bheil a' chùis deirbhte, gu'n do rinneadh 
a' ghràineileachd sin ann an Israel; 

Au sin bheir thu mach am fear sin no a' 
bhean sin, a rinn an ni aiugidli siu, chum do 
gheatachan, eadhon am i'ear sin no a' bhean 
sin, agus clachaidh t\i iad le clachaibh gus 
am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà fhianuis, no thi-ì fhianuis- 
eau, cuirear gn bàs esau a tha toillteanach 
air bàs: cha chuirear gu bàs e aig beul aon 
ihianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach, g'a chur gu bàs; agus 'n a dhèigh 
sin làmhan an t-sluaigh uile: mar sin 
cuiridh tu 'n t-olc air falbh o bhur 
mcasg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro chmaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus 
fuil, eadar breth agns breth, agus eadar 
buille agus buille, eadhon cùisean conspoid 
an taobh a stigh de d' gheataibh; an sin DEUTERONOMI. XVI [I. èiridh tu, agus thèid thu suaa do'n ionad a 
thaghas an Tighearn do Dhia: 

9 Agusthig thu chum nan sagart, nan Le 
bliitheach, agus a chum a' bhreitheimh n 
bhios anns na làitliibh sin, agus flosraichidli 
tu ; agus nochdaidh iad dh iii t focal a' bh reith- 
eanais: 

1 Agus ni thu a rèlr na breithe a nochdas 
nuiinntir an àite sin (a thaglias an Tighearn) 
dhuit, agus bheir ihu 'n aire gu'n dean thu 
a rèir gacli ni a theagaisgeas iad duit: 

11 A rèir breth an higlia a theagaisgeas 
iad duit, agus a rèir a' blu-eitheauais a 
dh'innseas iad duit, ni tliu: cha chlaon thu 
o'n bhreth a noclidas iad duit, a chxi'n na 
làimhe deise no ua làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, agus 
nacli èisd ris au t-sagart, a slieasas gu tVith- 
ealadh an sin an làtliair an Tigliearna do 
Dhè, no ris a' bhreitheamh, bàsaichidh 
eadlion an duine sin, agus cuiridh tu 'n 
t-olc air falbli o Israel. 

13 Agus cluinnidh an shiagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h -anndàna ni's mò. 

14 'N uair a thig thu chuiu an fhearainn a 
blicir au Tighearn do Dhia dhuit, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, agus a tlieir thu, Cuiridh 
mi rìgh os mo cheaun, mar na cinnich uile 
a tha nui'n cuairt orm: 

15 Guiridh tu air gach aon chor esan 'n a 
rìgh os do cheaun a thaglias an Tighear)i do 
Dhia; aon o mheasg do bhràithrean cuiridh 
tu 'n a rìgli os do cheann; cha-n flieud thu 
coigreacli a chur os do cheann, nacb 'eil 'u 
a bhràtliair dliuit. 

16 Ach cha chuir e eich 'an lìonmhoireachd 
dha fèiu, ni mò a blieir e air an t-sluagh 
piUtinn do'n Eiphit, a chum g-u'n cuir e eich 
'au lìonnihoireachd: do bln-ìgh gu'n dubhairt 
an Tighearn ribh, Cha phiU sibh à so a 
macli ni's mò air an t-slighe sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnathau 'an lìon - 
mlioireachd dlia fèin, a clmm nacli claon a 
cliridhe air falbh ; ni mò a mheudaicheas e 
gu mòr dha fèin airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a sluùdheas e air rìgh- 
chaithir a rìoghachd, an sin ath-sgrìobhaidh 
e dlia fèin an lagh so aun an leabhar, as an 
leabhar sin a tha'u làthair nan sagart, nan 
Lebliitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leughaidh e 
ann uile làithean a bheatlia; chuui gu fògh- 
lum 6 eagal an Tighearn' a Dhè a bhi air, 
uile bhriathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachdan so, chum an dean- 
amh: 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thogail 
suas os ceann a bhràithrean, agus nach claou 
e o'n àithne chum na làimhe deiso no ua 
iàimhe clithe; air chor as gu'm buanaich o 
a làithean 'u a rìoghaclid, e fèin agus a 
chlann 'am meadhon Israeil. 

182 CAIB. XVI II. 

1 Is e'ii Tif/!iearn oighreachd nan myarl a/jm 
nan Ltbkilheach.^ 15 Etsdear ris an Fhàiilh 
cosmhuil ri Miwis, a bliu Dia ijus a Ihogail 
suas 'n am lueasg. 

CHA bhi aig na sagartaibh, na Lebliith- 
ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roinu 
sam bitli no oighreachd maille ri h-Israei: 
ithidh iad tabliartais an Tighearna a bheir- 
ear suas le teine, agus 'oighreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam bith 
aca am measg am bràitlirean: is e 'u Tigii- 
earn fèin an oighreachd, mar a thiibhairt o 
riu. 

3 Ag-us is e so dlighe nan sagart on 
t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e; agus bheir iad do'u 
t-sagart an slinnean, agus nagialau, agus a' 
mhaodal. 

4 Mar an ceudna ceud thoradh d'arbhair, 
d'fhìona, agus d'olaidh, agus ceud lomradli 
do chaorach bheir tlm dha: 

5 Oir thagh an Tighearn do Dhia e niach 
as do threubhan uile; gu seasamh chum 
frithealaidh ann an ainm an Tighcarna, e 
fèin agus a mhic gu bràth. 

C Agus ma thig Lebliitheach o h-aon de 
d' gheataibh a mach à h-Israel uile, far am 
bhdl e air chuairt, agus ma thig e le u.ile 
thogradh 'inntinn do'n iouad a thaghas an 
Tighearn; 

7 An sin fritheilidh e aun au ainm au Tigh- 
carua a Dhè, mar a bhràithrean uile ua 
Lebhithich, a tha 'n an seasamh an sin an 
làthair an Tighearna. 

8 Bithidh ac' uiread ri 'chèile r'a itheadh, 
li bhàrr air na thig air o reiceadli a chuid 
duine-cloinne. 

9 'N uair a thig thii do'n f hearann a tha 'u 
Tighearn do Dhia a' tabliairt duit, cha-u 
fhòghlum thu 'dheanamli a rèir gràineil- 
eachd nan cinneacli sin. 

10 Cha-n fhaighear 'n 'm' measg wmcA air 
bith a bheir air a mhac, no air a nighiuu 
dol troimh 'n teine, ìio a ghuàthaicheas 
fiosachd,no speuradair,nofeai'-fàistineachd, 
uo a glmàthaiclieas droch innleachdan, 

1 1 No seunadair, no ueach a dh'fhiosraich- 
eas de leamian-sìth, no druidh, no neach a 
dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tighearn iad- 
san uile a ni na nithean sin; agus air sou 
nan gràineileachd sin, tha'n Tighearn do 
Dhia 'g ani fuadachadh a mach romhad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maiUe ris an 
Tigliearn do Dhia. 

14 Oir dli'èisd na ciunich sin a shealbh- 
aicheas tusa ri speuradaiiibh, agus ri fios- 
aichibh: ach air do shonsa, cha do leig an 
Tighearn do Dhia leat mar sin a dheanamh 

15 Togaidh an Tighearn do Dhia suas 
fàidh dhuit o d' mheadlion fèin,o d' bhràith- 
ribh, cosmhuil riumsa;ris-san èisdidh sibh: 

16 A rèir uau uile nithean a cHi'iarr thu DEUTERONOMI, XIX. o'n Tighearn do Dhia ann aai Horeb, anu 
aii là a' chombchruinneachaidh, ag ràdh, 
JS'a cluinueamsa rìs gutli an Tighearna mo 
Dliè, agus na faiceam an teine mòr so ni's 
tuò, a chum uach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearn riumsa, Is 
maith a lahhair iad an n i a labhair iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh o 
mheasg ani bràithrean, cosmhuil riutsa, 
agus cuiridh mi mo bhriathran 'u a blieul, 
agus labliraidh e riu gach ui a dh'àithneas 
nd dha. 

19 Agus tarlaidh, an duine nach èisd ri m' 
bhriathraibhse a labhras e a'm' ainm, iarr- 
aidh nii uaith e : 

20 Acli am f àidh aig am bi 'dhàuadas focal 
a labhairt a'm' ainm, uach d'àithn mise dha 
a Iabhairt,iio alabliras aunau ainm dhiatlian 
eile, gn cinnteacli bàsaichidli am f àidli sin. 

21 Agus uia their thu ann ad chridhe, 
Ciouuus a dh'aithuiclieas siuu am focal uach 
do labliair au Tighearn? 

22 'jST uair a labhras fàidh aim an aium 
an Tighearna, mur tachair au ni, agus mur 
tig e gu crìch,is e sin an ui uach do labhair 
au Tighearii ; gu h-anndàna labhair am 
f àidh e: cha bhi eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX. 

1 Na baiUean dldein. 16 Peanas fanuia 
blirèiye. 

'~Vr UAIR a ghearras an Tigheani do 
J.^ Dhia as na ciimicli, aig au robh am 
fearanu a tha 'n Tighearii do Dhia a' ta- 
bhairt duit, agus a thig thu 'n an àit, agus 
a ghablias tu còmhnuidh 'u am bailtibh, 
agus 'n an tighibh; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèiu tri bailtean 
aiu meadhou dfhearainn, a bheir an Tigh- 
earn do Dhia dliuit r'a shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, agus 
roiuuidh tu crìoch d'fhearaiuu a bheir au 
Tighearu do Dhia dhuit r'a sliealbhachadli, 
'n aii tri earranuaibh, a chum gu feud gacli 
marbhaiche teiclieadli au sin. 

4 Agus is e so còir a' niharbliaiche, a 
tlieicheas an siu, a chuui gu'm bi e beò: Ge 
b'e a mharbhas a choimliearsnach gun f hios 
da, do nacli robh fuatli aigo i'oimhe: 

5 Mar a tha 'u uair a tlièid duiue luaille 
r'a choimhearsnacli do'n choille a ghearradh 
fiodlia, agus a blieir a làmh buille Icis an 
tuaidh a ghearradli slos ua craoibhe, agTis 
a leuiuas an ceaun bhàrr na coise, agiis a 
thuiteas e air a choimhearsuach, air clior 
as gu'm bàsaicli e ; teichidh e clium aoin de 
ua bailtibli sin, agus bitliidh e beò; 

6 Air eagal gu'u leau dioghaltair na fola 
ani marbliaiche, am feadli 's a tha 'cliridhe 
teth, agus gum beir e air, a chionn gu bheil 
an t-slighe fada, agus gu marbh se e, ged 
nach robh e toillteanach air bàs, do bhrìgh 
nach robh fuath aige dha 's an àm a chaidli 
seachad. 

7 Uime sin tba mi ag àithneadh dhuit, ag 

183 ràdli, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailteau. 

8 Agus ma leudaicheas an Tighearn do 
Dhia do chrìoch, mar a mhionnaich e do 
d'aithrichibh, [agus raa bheir e dhuit am 
fearann uile a gheall e tlioirt do d'aith- 
ricliibh; 

9 Ma blieir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheauamh, a tha mise ag àith- 
neadli dhuit an diugh, aii Tighearn do Dhia 
a ghràdhachadh, agus gluasad a ghnàth 'u 
a shligliibh; an sin cuiridh tu air leth dJiuit 
fèiu tri bailtean eile thuilleadh air an tri 
sin; 

10 A chum nach dòirtear fuil neòchiontach 
a'd' f hearann, a blieir an Tigliearn do Dhia 
dhuit uiar oighreachd, agus nach bi mar sin 
fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duiue sam bith fuath 
d'a clioimhearsnach, agus gu'n luidh e 'ni 
folach air a shon, agus gu'u èirich e suas 'u 
a aghaidh, agus gu'ni buail c gumarbhtacli 
e, air chor as gu'm faigh e bàs, agus gu'ii 
ieich e gu li-aon de na bailtibh sin; 

12 An siu cuiridh seauairean a' bhaile fèiu 
Jtos uatha, agus bheir iad as a sin e, agus 
bheir iad thairis e do làinili dìoghaltair iia 
fola, a chum gu'm bàsaicli e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris: ach 
cuiridh tu air falbli cionta fola neò-chiont 
aich o Israeil, a clium gu'n èirich gu niaith 
dhuit. 

14 Cha-n atharraich thu crìoch fe.arainn 
do choimhearsnaich, a sliuidhich na sinnsir 
a'd' oighreaclid a shealbhaicheas tu, auns au 
f hcaranu a bheir au Tighearn do Dhia dliuit 
r'a shealbhachadh. 

15 Cha-u èiricli aou fhianuis a mhàin 
suas an aghaidh duine air son euceirt sam 
bith, no air son peacaidli sam bith, ann ani 
peacadh saiu bith a pheacaicheas e: aig 
beul dà f hianuis, no aig beul thri f hiauuis- 
eau daiijgnichear a' chiiis. 

16 Ma dli'èireas fianuis bhrèige suas au 
aghaidh duiuc sam bitli, a thoirt fianuis 'ii 
a aghaidh air an euceirt; 

17 An siu seasaidh au dithis dhaoine aig 
am hheil, an counsachadh, 'am fianuis an 
Tighearn, an làthair uaii sagart, agus nam 
breitheanihau a bhitheas anus na làithibh 
sin: 

18 Agus ni na breitheaiulian rannsacliadh 
geur; agnis, feuch, mds fìanuis bhrèige an 
fhianuis, fli/ifs gu'n d'thug e fianuis bhrèige 
an aghaidh a bliràthar, 

19 An sin ni sibli ris, uiar a shaoil esan a 
dheanaiuh r'a bhràtliair: mar sin cuiridh tu 
air falbh au t-olc as bhur nieasg. 

20 Agus cluinnidli iadsan a mhaireas, 
agus bithidh cagal orra, agus cha dean iad 
o sin a mach a' shamhuil so de olc 'u 'ur 
measg. 

21 Agus cha ghabh do shhil truas; ach 
thcid anam air son auaiua, sìiil air sou sùla, DEUTERONOMI, XX, XXI. fiacail air son fiacla, làmh air son làimlie, 
008 air son coise. 

CAIB. XX. 

1 Brosnachadh catha aii l-sagairt ddn t-sluagh. 

12 3far a bhuinear ris na bailtibh a ghabhas 

no ^dhiùltas tairgsean sìthe. 16 Na bailtean a 

bha gu bhi air an sgrios. 
'IV UAIR a thèid thu mach gu catli an 

J-1 aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eich agus carbaid, agus sluagTi a's lìon- 
mhoire na thu fèin, na bitheadh eagal ort 
rompa: oir tha 'n Tigliearn do Dhia maille 
riut, a thug a mach thu à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhliithaiclieas sibh ris a' 
chath, an sin thig an sagart am fagus, agus 
labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, Israeil, tha 
sibh an diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur nainiiidean: na bitheadh bhur cridhe 
fann, na bitheadh eagal oirbh, agus na 
criothnaichibh, agus na biodhuamhann oirbh 
air an son; 

4 Oir tha 'n Tighearn bhur Dia a' dol 
maille ribli, a cliogadli air bhiir son an 
aghaidli bhur naindidean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh ris 
an t-sluagh, ag ràdh, Cia ani fear a thog 
tigh nomha, agus nach do choisrig e? rach- 
aclh e agus pilleadh e chum a thiglie, air 
eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, agus gu'n 
coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhicli fìon-hos, 
agTisnach d'ith/ai/t«si dheth? rachadh esan 
mar an ceudna, agus pilleadh e d'a thigli, 
air eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, Agus 
gu'n ith neach eile dhetli. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal-pòsaidh 
ri mnaoi, agus nach do gliabh d a ionnsuidh 
\ì rachadh e agus pilieadh e d'a tliigh, air 
eagal gu'm bàsaich e 's a' chath, agus gu'n 
gabh neach eile i d'a ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh a 
bhàrr air sin ris an t-sluagh, agiis their 
iad, Cia an duine a tha gealtach, agus lag- 
chridheach? rachadh e agiis pilleadh e d'a 
thigh, a chum nach dean e cridhe a bhi-àith- 
rean lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'n uair a chuireas an 
luchd-riaghlaidh crìocli air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 
h-armailtibh gus an sluagh a thoirt air an 
aghaidh. 

10 'N uair a thig thu 'm fagus do bhaile 
gu cogadh 'n a ag-haidh, an sin gairmidh tu 
sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freagradh 
na sìthe dhuit, agus ma dh'f hosglas e dhuit, 
an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh uile a 
gheibhear ann fo chìs dhuit, agus gu'n dean 
iad seirbhis dhiiit. 

12 Agiis mur dean e sìth riut, ach gu'n 
cog e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh 'n a 
aghaidh. 

184 13 Agus an uair a blieir au Tigheam do 
Dhia thairis do d' làimh e, buailidli tu gach 
firionnach ann le faobhar a' chlaidheimh: 

14 Ach na mnathan, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, ag-us na h-uile nithean a 
tha 's a' bhaile, eadhon a'chreach uile, gabh- 
aidh tu dhuitfèin; agus ithidh tucreach do 
naimhdean, a thug an Tigheam do Dhia 
dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uìle a 
^/la ro f hada uait, nach'e27 de bhailtibh nan 
cinneach sin. 

16 Ach de bhailtibh an t-sluaigh sin, a tha 
'n Tighearn do Dhia a' toirt duit mar oigh- 
reaclid, cha glilèidh thu ni sam bith beò 
anns am bheil anail: 

17 Ach sgTÌosaidh tu gu tur iad, eadlwn 
na Hitich, agus na h-Amoraich,na Canaan- 
aich, agus na Peridsich, na Hibhich, agiis 
na lebusaich, a rèir mar a dh'àithn an Tigh- 
earu do Dhia dhuit: 

18 A chumnacli teagaisgiad duit a dhean- 
amh a rèir an uile ghràineileachd, a rinn 
iad d'an diathan; mar sin pheacaichcadh 
sibh an aghaidh an Tighearna bhur Dè. 

19 'iS^ uair a chuireas tu gu cruaidh an 
aghaidh bailc rè ìiine fhada, a' deanamh 
cogaidh 'n a aghaidh chum a ghlacadh, cha 
chuir thu as d'a chraobhan le tuadh a 
bhualadh orra: oir feudaidli tu itheadh 
dhiubh, agus cha ghearr thu sìos iad, (oir is 
i craobh na macharach heatha duine) chum 
an gnàthachadh ann an cur an aghaidh d 
hhaile. 

20 A mliàin na craobhan a's aithne dhuit 
fèin nacli craobhan bìdh iad, sgriosaidh 
agus gearraidh tu sìos iad; agustogaidh tu 
daingnichean an aghaidh a' bhaile a chogas 
riut, gus an ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 
1 Mu mhortaclh duine 's a' nihachair, gun fhios 
cò hiiìiarbìi' e. 10 mJitasg nam braighdean 
cWfhf'udadh fear bean a ghabhail clha fèin. 
15 Còir a' cheud-ghin mhic. 18 Am mac 
reasgach gn bhi air a chlachadh gu bàs. 

A gheibhear neach air a mharbhadh 
's an fhearann a bheir an Tighearu 
do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 'n a luidhe 
's a' mhachair, ag'us gun fhios cò 'mharbli e; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a mach, agus tomliaisidh 
iad a chum nam bailtean a tha mu'n cuairt 
airsan a niharbhadh: 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile a's 
faigse do'n duine a mharbhadli, eadhon 
seanairean a' bhaile sin agh leis nach 
d'rinneadh obair, nach do tharruing riamh 
ann an cuing; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile sin an 
t-agh sìos do ghleann garbh, nach do 
threabhadh agus nach do shìol-chuireadh, 
agus gearraidli iad an sin amhach an aighe 
dliith 's a ghleann; 

5 Agus thig na sagartan mic Lebhi am fagus ; DEUTERONOMI, XXII. (oir iadsan thagh aii Tighearu do Dhia gu 
frithealadh dha fèin, agus gii beannachadh 
ann an ainm an Tighearua;) agus a rèir am 
focail-san crìochnaichear gach uile chonn- 
sachadh, agTis gach uile bhuille. 

6 Agus nighidli uile sheanairean a' bhaile 
sin as faigse do'n diiine a niharbhadh, an 
làmhan os ceann an aighe d'an do ghearr- 
adh an amhach 's a' ghleann: 

7 AgvLS freagraidh iad agiistheir iad, Cha 
do dhòirt ar làmhan an fhuil so, ui mò a 
chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, Thigheai'na, do d' 
shluagh Israel, a sliaor thu, agus na cuir 
fuil neò-chiontach à leth do shluaigh Israeil. 
AgTi3 maithear au fhuil dhoibli. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta na 
fola neò-cliiontaicli o bhur measg, a chicmn 
gu'n dean tliu an ni a tha ceart ann an 
sùilibh an Tighearna. 

10 'N uair a thèid thu mach gu cogadh an 
aghaidh do naimlidean, agus gu'n toir aii 
Tighearn do Dhia thairis iad do d' làimh, 
agus gu'u dean tliu braighdean dliiubh, 

11 Ag-us gu'm faic thu am measg uam 
braighdean bean sgiamhach, agus gu blieil 
dèigh agad oirre, agus gni'm bu mhaith leat 
agad i 'n a mnaoi; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thigh, agTis bearraidh i a ceann, agus bheir 
i dhitli a h-ìnean; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach braigh- 
deanais, agus fanaidh i a'd' tliigh, agus ni i 
caoidh air son a h-athar agus a màthar 
mìos iomlan: agus an dèigh sin thèid thu 
steacli d'a h-ionnsuidh, agus bithidh tu a'd 
fhear-pòsda aice, agus bithidh ise 'n a 
mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlaclid agad innte, au sin 
leigidh tu leatha dol far an àill leatha, acli 
cha reic thu idir air airgiod i, ni mò a ni 
thu aintighearuas oirre, a chionn g-u'n d'ìs- 
lich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubli gràdhaiclite agus an aon eile fuath- 
aiclite, agus ma rug iad clann da, araon a' 
hhean ghràdhaichte agus a' hhean fhuath- 
aichte; agiis ma's leis a' mhuaoi fhuath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'n uair a blieir e sealbh 
d'a mhic air an ni a tha aige, nach f heud e 
ceud-ghin a dheanamh de mhac na mnà 
gi'àdhaiclite roimh mhac na mnà fuath- 
aichte, a's e da rìreadh an ceud-ghin: 

17 Ach gabliaidh e ri mac na mnà fuath- 
aichte mar an ceud-gliin, le roinn dhùbailte 
a thoirt da de gach ni a tha aige: oir is 
esan toiseach a neirt, is leis còir a' cheud- 
ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgach agus 
ceannairceach, nach gèill do ghuth 'athar, 
uo do ghuth a mhàthar, agus an uair a 
smachdaicheas iad e, nach èisd riu: 

19 An sin beiridh 'athair agiis a mhàthair 

185 air, agus bheir iad a mach e gu seanairean 
a bhaile, agus gu geata 'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a bhaile, 
Tha ar mac so reasgach agus ceannairceach, 
cha toir e gèill d'ar gutli: tha e 'n a gheòc- 
air agus 'n a mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dliaoine a bhaile e 
le clachaibh, a chum gu'm bàsaich e; mar 
sin cuiridh tu olc air falbh as bhur measg, 
agus cluinnidh Israel uile, ag-us bithidh 
eagal orra. 

22 Agixs nia rinn duine peacadh a tlia 
toillteanach air bàs, agus gu'm bi e ra 
churigu bàs, agus gu'u croch thu ri craoibh 
e: 

23 Cha-u f han a chorp rè na h-oidhche air 
a' cliraoibh, ach air gach aon chor adhlaic- 
idh tu e air an là sin fèiu; (oir mallaichte le 
Dia ^Aaesan achrochadh:) agus cha salaich 
thu d'fhearann, a tha 'n Tighearu do Dlùu 
a' toi-t duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 

Mu chaGÌmhncas a nochdadh do bhràithribh, 
agus inu riaghailtibh àraidh eile. 

U AIR a chi thu damh do bhràthar, 
uo a chaora 'dol air seacharan, cha-n 
fholaich thu thu fèin uatha; bheir thu air 
gach aon chor air an ais iad a rìs a dh'ionn- 
suidh do bhràthar. 

2 Agus mur M do bhràthair làimh riut, no 
mur h-aitlme dliuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèiu, agiis bithidh e 
maille riut gus au iarr do bhràthair e, agus 
bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mar so 
ni tlm ris na h-uile nithibli caillte le d' 
bhràthair, a chaill e, agua a fhuair thusa: 
cha-n fheud thu thu fèin fholach. 

4 'N uair a chi tliu asal do bliràthar, no a 
dhamh a' tuiteam sìos air an t-slighe, clia-n 
fìiolaich tliu thu fèin uatha: gu cinnteach 
togaidh tu suas iad maille ris a rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, ni 
raò achuireas fearuime eudach mnà: oir is 
gràineileachd do'n Tighearn do Dhia iad- 
san uile a ni so. 

f) Ma tharlas do nead eoin a bhi ronihad 
"s an t-slighe ann an craoibh sam bith, no 
air làr, mds eoin òga iad, no uibhean, agus 
a' mhàthair 'n a suidhe air an àlach, uo air 
ua h-uibhean, cha ghlac thu a' mhàthaii 
maille ris an àlacli : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis a' 
mhàthair dol as, agus an t-àlach gabh- 
aidli tu dhuit fèin; a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit, agus gu'va. buanaich thu do 
làithean. 

8 'K uair a thogas tu tigh uomha, an sin 
togaidli tu barr-bhalla d'amhullach, a clium 
nach toir thu fuil air do thigh, ma tliuiteaa 
duine sam bith o sin. 

9 Cha chuir thu d'fhìon-lios le h-iomadli DEUTBRONOMI, XXIII. 

gnè sì^, air eagal gu'n truaillear toradh do ^ nighean a tha fo cheangal-pòsaidh, agua 
sliìl a chuir thu, agus meas d'f hìou-lios. gu'n èignich au duine i, aous gu'n luidh e 
10 Cha dean thu ar le damh agusle h-asal leatha, an sin cuirear a mhàin au duine a iuaille ri 'chèile. luidli leatha gu bks. 11 Cha chuir thu umad eudach measgta, 1 26 Ach air an nighinn cha dean thu 'bheag ìiiaii' de olainn agus de lìon le 'chèile 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran air ceithir 
cheithreanaibh d'eudaich leis an còmhdaich 
thu thufèiìi. 

13 Ma ghabhas duine bean,agus gun tèid 
e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm faath- 
aicli e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'n a 
h-agliaidh, agus gu'n tog e suas droch ainm 
oirre, agus gu'n abair e, Ghabh mi a' bhean 
so, agus an uair a thàinig mi d'a h-ionn- 
bTiidh, cha d'fhuair mi 'n a maighdinn i: 

15 Au sin gabhaidh athair na h-ighinn, 
agus a màthair, ag-us bheir iad a mach 
comharan maiglideanais na h-ighinn gu 
seanairibh a' bliaile anns a' gheata: 

16 Agus their athair na h-ighinn ris na 
seauairibh, Thug mi mo nighean do'n duine 
so'n a mnaoi, agus tha fuath aige dh'i; 

17 Agus, feuch, thug e aobhar cainnte 'n 
a ]t-agluiidh, ag ràdh, Cha d'fhuair mi do 
nighean 'n a maighdinn; agiis gidheadh is 
iad smcornharan maighdeauais mo nighinn: 
agus sgaoilidh iad an t-eudach au làthair 
sheanairean a' bhaiie. 

18 Agus gabhaidli seanairean a' bhaile siii 
an duine, agTis smachdaichidh iad e; 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud secel 
airgid air, agus bheir iad do athair na h- 
ighinn iad, a chionn gu'n do thog e droch 
ainm air òigh de chloinn Israeil ; agus 
bithidh i 'n a mnaoi aige: cha-n fheud e a 
cur uaith r'a bheò. sam bith; cha 'n'eil 's an nighinu coire bàis: 
oir mar an uair a dh'èireas duine suas an 
aghaidh a clioimhearsnaich , agus a mharbhas 
se e, mar siu tba a' chùis so: 

27 Oir fhuair e 's a' mhachair i, afjus 
dh'èigh an nighean a bha fo cheangal- 
pòsaidh, agus clia rohh neach ann g'a teas- 
airginu. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 'n a 
h-òigh, nach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus 
gu'n dean e gi-eim oirre, agus gu'u luidli e 
leatha, agus gu'iu faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a hiidh leatha do 
athair na h-ighinu lcth-cheud secel airgid, 
agus bithidh i 'nanmaoi aige;achionngu'n 
d'ìslicb e i. cha-u f heud c a cur uaith r'a 
bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh beau 
'athar, ni mò a leigeas e ris còuilidachadh 
'athar. 

CAIB. XZIII. 

1 Co ^dh'flieudadh agus nach feudadli dol n 
sleach do choiinhtìiioiial an Tigliearna. 9 
Neòghloine 's a' champ gu hhi air a seach- 
nadh. 

C1HA tèid esan aig am bheil a chlochan 
' air am bi-uthadli., uo 'bhall dìomhair 
air a ghearradh dlieth, a steach do cbomh- 
chruinneacliadh an Tighearna. 
2 Cha tèid fear dìolaiii a steach do chomh- 
chruinneachadh an Tighearna; eadhou gu 
ruig an deiclieamh ginealach cha tèid 'e 
steach do chomhchruiuneachadh au Tigh- 20 Ach ma tha an ni so f ìor, ar/its nach ' earna. 'eil comharan maighdeanais r'am faghail 
do'n nighinn; 3 Cha tèid Amonach no Moabach a steach 
do chomhchruinneachadh an Tighearna : 21 An sin bheir iad a mach an nigheau gu \ eadhon gus an deicheamh ginealach clia 
dorus tighe a h-athar,agus clachaidh daoino tèid iad a steach do cliomhchruinneachadh 
a baile i le clachaibh gus am bàsaich i; a au Tighearna a chaoidli: 
chionn gu'n d'oibrich i amaideachd aim au ! 4 A chionn nach do choinnich iad sibh le Israel, le strìopachas a dheanamli ann an 
tigh a h-athar: mar sin cuiridh tu air falbh 
olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe le mnaoi 
a tha pòsda ri lear, an sin cuirear gu bàs 
iad le 'chèile,an duine a luidh leis a' mlmaoi, 
ag-us a' bhean: mar sin cuiridh tu olc air 
falbh Israel. 

23 Ma tha uighean, agus i 'n a h-òigh, fo 
cheangal-pòsaidh aig fear, agus gu'm faigh 
duine i 's a' bhaile, agus gu'n luidh e leatha; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 'chèiie 
g-u geata a' bliaile sin, agus clachaidh sibh 
iad le clachaibh gus am bàsaicli iad; an h-aran agus le h-uisge air an t-slighe, 'n 
uair a thàinig sibh a mach as an Eiphit, 
agus a cluonn gu'n do thiiarasdalaich iad 
a'd' aghaidh Balaam mac Bheoir, o Phetor 
na Mesopotamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha-n èisdeadli an Tighearn 
do Dhia ri Balaam ; ach thionudaidli an Tigh- 
earn do Dhia dhuit am mallachadh gu 
beannachadh, a chionu g'um bu toigh leis 
an Tighearn do Dhia thu. 

6 Cha-n iarr thu au sìth, no an sonas rè 
d'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràiu de Edomach, oir is 
e do bhràthair e: cha ffhabh thu gràin de nighean, a chioun nach do ghlaodh i, agus Ephiteach, a chionn gu'n robh thu a'd' 
i bhi 's a' bhaile; agus am fear, a chionn choigi-each 'n a fhearann. 
gu'u d'ìslich e bean a clioimhearsnaich: mar 8 Thèid a' chlaun a ghinear leo-san, a 
bin cuiridh tu air falbli olc as bhur measg. steach do chomhchruinneachadh an Tigh- 
25 Ach uia gheibh fear 's a' mhachair i earna, 'n an treas ginealach. 
180 DEUTERON 

9 'N uair a thèid d'fheachd a mach aii 
aghaidh do Baimhdeai:, an sin glèidh thu 
fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'u ur measg duine sam bith 
nach 'eil glau, a thaobh ueòghloine a thar- 
his da 's au oidhche, au sm thèid e mach 
as a' champ; cha tig e steach do mhcadhou 
a' chaimp: 

1 1 Ach an uair a bhios e dlùth do'n f heas- 
gar, an sin nighidh se efein le h-uisge, agiis 
an uair thèid a' ghriau fodlia, thig e steach 
do mheadhon a' cliaimp. 

12 BitliidJi agad àite mar an ceudna an 
taobh a muigh de'n champ, far au tèid thu 
uiach. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air do 
chrios, agus an uair a shuidlieas tu a muigh, 
cladhaichidli tu leatha, agus tioundaidh tu 
air d'ais, agus folaichidh tu an ni a thig 
uait. 

14 Oir tha 'n Tighearn do Dhia ag imeachd 
'am meadhou do chaimp, chum do shaoradh, 
agus a chum do uaimhdeau a thoirt thairis 
romhad: uime sin bithidli do champ naomh, 
chum nach faic e ui sam bith neòghlau 
aunad, agus nach pill e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighsdir an 
seirbhiseach a chaidh as a d' ionnsuidh o 
'mhaighsdir. 

16 MaiIIe riut gabhaidh e còmhnuidh 'nur 
measg, anns au ait a thaghas e, au taobh a 
stigh aoin de d' gheataibli far an taitniche 
leis: cha dean thu foirueart air. 

17 Cha bhi strlopach air bith de nighean- 
aibh Israeil, ni mò bhitheas Sodomach de 
mhacaibh Isracil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strlopaich, no 
luach coin, do thigh an Tighearna do Dhè 
air son bòid sam bith; oir thaiad sineadh- 
on le 'chèile 'n an gràineileachd do'n Tigh- 
earn do Dhia. 

19 Cha toir thu ni sam hith 'an coingheall 
do d' bhràthair air riadh ; riadh airgid, 
riadh bìdh, riadh ni sam bith a bheirear 
'au coingheall air riadli. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a thoirt 
'an cqin^ieaJlair riadh, ach do d' bhràthair 
cha toirtEiTnriaTSTjìth 'an coingheall air 
riadh; a chum gum beanuaicli au Tighearu 
do Dhia thu anus gach ni ris an cuir thu do 
làmh, 's au f hearann d'am bheil thu 'dol g'a 
shealbhachadh. 

21 'N uair a bheir thu bòid do'n Tighearn 
do Dhia, cha dean thu moille 'n ah-ìocadh: 
oir gu cinuteach iarraidli an Tiglìèarifdo 
Dhia uait i; agus bhiodh e 'u a pheacadh 
dhuit. 

22 Ach ma dh'f hanas tu gun bhòid a thabh- 
airt, cha bhi e 'n a pheacadh dhuit. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhilibh, 
coimhididh agus coimhlionaidli tu; a rèir 
mar a bhòidich thu do'n Tighearn do Dhia, 
eadhon tabhartaa saor-thoile, a gheall thu 
le d' bheul. 

187 OMI, XXIV. 

24 'N uair a thèid thu steach do f hìou-lios 
do choimIiearsnaich,an sin feudaidh tu f ìon- 
dhearcan itheadh mar is niiann leat, eadhon 
do shàth ; ach cha chuir thu bheag a'd' 
shoitheach. 

25 'N uair a thèid thu steach a dh'arbhar 
do choimhearsnaich, an siu feudaidh tu ua 
diasau a spìouadh le d' làimh; ach corrau 
cha chuir thu ann an arbhar do choimhears- 
uaich. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu litir-dhealachaidh do inhnaoi-phòsda. 6, 
10 Mu gheall. 7 Mu ghaduiche dliaoine. 8 
Mu phlàiyh na iuibhre. 14 Tuarasdal seir- 
hhisicli gu bhiair iocadii an tà air am hi e 
dlightacìi. 17 Mu clieartas. 
'~^n~tJAIR a ghabhas fear bean, agus 
i.^ a phòsas e i, agus g-u'u tachair nach 
faigh i deadhghean 'n a shùilibh, a chionn 
gu n d'fhuair e neòghloine èigin innte; au 
sin sgrìobhadh e litir-dhealachaidh dli'i, 
agus thugadh e 'n a làimh /, agus cuireadli 
e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dli'fhalbhas i mach as a 
tliigh, feudaidh i dol agusabhi'w a mnaoi 
aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am fear-pòs- 
da mu dheireadh so i, agus gu 'u sgrìobh e 
litii-dhealachaidh dh'i, agus gu'n toir e 'n a 
làimh i, agus gu'n cuir e mach as a thigh i; 
no ma gheibli am fear mu dheircadh bàs, 
a ghabh i 'n a muaoi dha fèiu ; 

4 Clia-u f heud a ccud f hear-pòsda a chuir 
uaith i, a. gabhail a rìs gu bhi 'n a muaoi 
dha, an dèigh dh'i bhi air a ti'uailleadh; 
oir is gràineileachd siu an làthair au Tigh- 
earu': agus cha toir thu air au fhearaun 
peacachadli, a tha 'n Tigliearn do Dhia a' 
toirt duit mar oighreaclid. 

5 'N uair a ghabhas duiue bean uuadh, 
cha tèid e mach gu cogadh. ni mò a chuirear 
cìiram guòthuich sam bith air: fanaidli e 
saor aig a thigh fèin aon bhliadhna, agus 
bheir e subhachas d'a mhuaoi a ghabh e. 

6 Cha ghabh duiuo sam bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdarach uo uachdarach mar 
gheall: oir tha e 'gabhail anama duine mar 
gReaiI. 

7 Ma gheibhear duine a' goid aoin neach 
d a bhràithribli de chloiun Israeil, agus ma 
ni e ajn-tj pjTcnrnns air, no ma reiceas se 
e; an sin cuirear gu bàs an gaduiche sin; 
agus cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg. 

8 Thoir an aire, auu am plàigh na luibhre, 
gu'n toir thu faincar gu dìirachdach, agus 
gu'n dean thu a rèir nanr~triìe~iiithean a 
theagaisgeas na sagartan na Lebhithich 
dliuibh: a i'èir mar a dh'àithu iiii dhoibh, 
bheir sibh fainear gu'n dean sibh. 

9 Cuimlmich ciod a rinn au Tighearn do 
Dliia ri Miriaui air an t-slighe, an dèigli 
dhuibh teachd a mach as an Eiphit. 

10 'N uair a bheir thu do d' choimhcars- DEUTE'flONOMI, XXV. iiach ni sam bith 'an coingheall, cha tèid thu 
Bteach d'a thigh a ghabhail a ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duine d'am bheil thu 'toirt 'an coingheall, 
an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma hhios an duine bochd, cha 
choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir thu air ais dha 
'n geall a rìs, 'nuair a thèid a' ghrian fodha, 
2hum gu'n coidil e 'n a eudacli fèin, agiis 
|u'm beannaich e thu: agus bithidh so 'n a 
ionracas dhuit an làthair an Tighearna do 
Dhè. 

14 Cha deanthufoimeart air seirbhiseach " 
tuarasdail a tha bochd agus uireasbhuidh- 
each, co dhiuhh a tha e de d' bhràithribh, 
no de d' choigrich, a tha ann a d' fhearann 
an taobh a stigh de d' gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 
agus clia tèid a' ghriau sìos air, oir tJba e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe air; 
air eagal gu'n glaodh e a'd' aghaidh ris an 
Tighearn, agus gu'm bi e 'n a pheacadli 
dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithrichean gu bàs 
air son na cloinne, ui mò a chuirear a' chlann 
gu bàs air son nan aithrichean: cuirear gach 
duine gu bàs air son a pheacaidh fèin. 

17 Cha chlaon thu breitheanas a' choig- 
rich, no an dìlleachdain, ni mò a ghabhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Acli cuimhnichidh tu gu'n robh tiiu 
fèin a'd' thràill 's an Eiphit, agus gu'n do 
shaor an Tigliearn do Dhia thu as a sin: 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit wi oi 
so a dheanamh. 

1 9 'N uair a bhuaineas tu d'f hoghar & d' 
achadh,agus a dhì-chuimhnicheas tusguab 
s an achadh, cha phill thu g'a togail: air 
Bon a' choigrich, air son an dìlleaclidain, 
agus air son na bantraich bithidh i; a chum 
gu'm beanuaich an Tighearn do Dhia thu 
ann an uile oibribh do làmh. 

20 'N uair a chrathas tu do chrann-oladb, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a lis: 
air son a' choigrich, air sou an dìlleachdain, 
agus air son na bantraich bithidh e, 

21 'N uair a chruinnicheas tu fìon-dhear- 
can d"fhìon-Iios, cha ghlan thu gu buileacli 
ii'd' dhèigh e: air son a' choigTÌcIi, air son 
an dìlleachdain, agus air son na bautraich 
bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit: uime sin 
tha mi ag àithneadh dhuit an ni so a dhean- 
amh. 

CAIB. XXV. 

1 Mu smachdachadh a' chiontaicìi. 4 Clta chuir- 
ear ceangal air beul an daimk an vair a tha e 
'saliairt an arhhair. 5 Mu slàol a thogail suas 
do bhràthair. W Mu'nrnhnaoi gunnàire. 13 
Mu chothromaibh cearl. 17 Mu lèir-sgrioi 
Amaleic. 

MA bhios connsachadh eadar daoine, 
agus gu'n tig iad gu breithcanas, a 
188 chum as gu'n toir Jia breitheamhna breth 
orra; an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad au ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n toir am 
breitlieamh air luidhe sìos, agus a bhi air a 
bhualadh 'n a làthair, a rèir a choire, ann an 
àireamh àraidh de hhuillibh. 

3 Dà f hichead buille bheir e dha: cha tèid c 
thairis, air eagal nan rachadh e tliairis, agTis 
gu'm buaileadh se e os an ceann sin le mòran 
bhuiUibh, an sin gu'm biodh do bhràthair 
^^ìisQÌÌ a'd' shùilibli. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an daimh 
an uair a tha e 'saltairt an arhhair. 

6 'N uair a ghabhas bràithrean còmhnuidh 
maiUc ri 'chèile, agus gu'm faigh aon diubh 
bàs, agus gun duine cloinne aige, cha phòs 
bean a' mhairbh a mach ri coigreach: thèid 
a bràtliair-cèile steacli d'a h-ionnsuidh, 
agus gabliaidh e dha fèin i 'n a mnaoi, agus 
ni e dlighe bràthar-cèile rithe. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a bheireas 
i, suas ann an ainm a bliràtliar a tha marbh, 
a chum nach dubhar a macli 'ainm à h- 
Isracl. 

7 Agus mur toil leis an duine bean a 
bhràtliar a gliabliail, an sin thèid bean a 
bhi'àthar suas do'n gheata clmm nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair-cèile 
a' diìiltadh ainm a thogail suas d"a bhràthaif 
ann an Israel, cha-n àill leis dlighe bràthar- 
cèile a dlieanamh rium. 

5 An sin gairuiidh seanairean a bhaile air, 
agus labhraidh iad ris: agus ma sheasas c 
mach, agus gii'n abair e, Cha-n àill leam 
a gabhail; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a ionn- 
suidh an làthair nan seanairean, agus fuasg- 
laidh i a bhròg bhàrr a choise, agus tilgidh 
i smugaid 'n a eudann, agus freagraidh agus 
their i, Mar so nìthear ris an duine nach 
tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, Tigh 
an f hir aig am bheil a bhròg fuasgailte. 

1 1 'N uair a bhios daoine ri comlistri cuid- 
eachd, neach ri neach eile, agus gu'n tig 
bean aoin diubh am fagns a dli'fhuasgladh 
a fir-pòsda à làimh an f hir a tha 'g a bhual- 
adh, agus gu'n sìn i mach a làmh, agusgu'n 
gabh i greim air a bhuill dhìomhair ; 

12 An sin gearraidh tu dhith a làmh; cha 
ghabh do shiiil truas rithe. 

13 Cha bhi agad aun ad ijahàla aon choth- 
rom agus cothrom eile; cotKrom mòr agus 
beag. 

14 Clia bhi agad ann ad thigh aon soith 
cach, agus soitheachetfo tomhais; soitheach 
mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bithidb 
agad, soitheach-tomhais iomlan agus ceart 
bitliidh agad; a ehum gu'm buanaicliear do 
làithean anns an fhearann a tlm 'n Tigh- 

, earn do Dhia a' tabhairt duit. DEUTERONOMI, XXVL 16 Oir tìia iadsau uile a ni na nithean sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucorach, 'n an gràin- 
eileachd do u Tighearn do Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a riiin Amalec ort 's au 
t-slighe, 'n uair a thàiuig sibh a mach as an 
Eiphit, 

18 Cionnus a choinnich e thu 's an t-slighe, 
agus a bhuail e 'chuid 'bu deireannaiche 
dhìot, eadhon iadsan uile a hha lag a'd' 
dhèigh, an uair a hha thu fauu agus sgìth, 
agus nach robh eagal Dhè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tighearn 
do Dhia fois duit o d' naimhdibh uile mu'n 
cuairt, anns an f hearann a bheir an Tigh- 
earn do Dhia dhuit mar oighreachd r'a 
shealbhacliadh, dubhaidh tu as cuimhne 
Amaleic o hhi fo nèamh; cha dì-chuimhnich 
thu e. 

CAIB. XXVI. 

1 AideacJiadh an ti a thug seachad do^n t-sagarl 
bascaid le ceud thoradh anfìiearainn. 12 3Iu 
dheadiamh na ireas bliadhna. 16 An coimh- 
cheangal eadar Dia agiis a shluagh. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearann a tha 'n Tighearn do Dhia 
a' toirt dhuit mar oighr eachd, agus a sl lealbh- 
aicheas tu e, aguB a ghabhas tu còmhnuidh 
ann, 

2 An siu gabhaidh tu de'n cheud chuid de i 
uile tlioradla na talmhainn, a bheir thu Jeat | 
do d'f hearann a tha 'n Tighearn do Dh'ia a' j 
tabhairt duit, agns cuii'idli tu anu am bas- 
caid e, agus thèid thu chuni an àite a thagh- 
as an Tighearn do Dhia, a chur 'aiume an j 
sin. 

3 Agus thèid thu dh'iounsuidh un t-aagairt 
a bhios auus na làithibh siu, agus their thu 
ris, Tha mi ag aideachadh air an là 'n diugh 
do'n Tighearn do Dliia, ,gu'n d tliàinig mi j 
do'n dùthaich a mhionnaich an Tigliearn 
d'ar n-aithrichibh gu'n tugadh e dhuiun. j 

4 Agus gabhaidh au sagart a' bhascaid [ 
as do làimh, agus cuiridh e sìos i air beul- 1 
aobh altarach an Tighearna do Dhè. 

5 AgTis freagraidh tu agus their thu an | 
làthair an Tighearna do Dhè, Bii Sliirianach i 
air sheòl a blii caillte m'athair, agus chaidh I 
e sìos do'n Eijjhit, agiis bha e air cluiairt an 
sin le beagan cuideachd, agus dh'fhàs o 'n ! 
sin 'n a chinneach mòr, cumhachdach, agus : 
lìonmhor. j 

6_ Agus bhuin na h-Eiphitich gu h-olc j 
ruinn, agus shàraich iad sinn, agus cliuir 
iad daorsa chraaidh oirnn. | 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tighearn, Dia 
ar n-aithrichean, agus dh'èisd an Tighearn 
r'ar guth, agnis dh'amhairc e air ar n-àmh- 
ghar, agus ar saothair, agus ar foirneart: | 

8 Agus thug au Tighearn mach sinn as an 
Eiphit le làimh churahachdaich, agus le 
gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, ag-us le h-ion- 
gantasaibh: 

189 9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus thug 
e dhuinn am fearann so, fearann a tlia 
'sruthadh le baiune agus mil. 

10 AgTis a nis, feuch, tluìg mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thug thusa, a 
Thighearna, dliomh. AgTis cuiridli tu 
e 'am fianuis an Tighearna do Dhè, agus 
ni thu aoradli 'am fianuis an Tighearna do 
Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns gach ni 
maith a thug an Tighearn do Dhia dhuit, 
agus do d' thigli, thu fèiu, agus an Lebhi- 
teach, agus an coigreach a bhios 'n ur 

' nieasg. 

12 uair a chuireas tu crìoch air deach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dheach- 
amh do chinueis air an treas bliadhna, 
bliadhna an deachaimh, agus a bheir thu e 

I do'n Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
, dìlleachdan, agus do'n bhautraich, a chum 

gu'n ith iad an taobh a stigh de d' gheataibh, 

agus gii'n sàsuichear iad ; 

13 An sin their thu 'am fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, Tliug mi leam na nithean 
naomha as mo thigh, agus mar an ceudna 
thug mi iad do'n Lel>hitheach, agus do'n 
choigreach, do'n dìUeachdan, agus do'n 
bhantraich, a rèir d'àitheantan uile a dh'- 
àithn thu dhomli : cha do bhris mi h.-aon de 
d'àitbeantaibh, ni mò a dhì-chuimhnich mi 
iad. 

14 Cha d'ith mi 'hhmg dhiubh a'm' bhròn, 
ni mò a gliabh mi Ijheag dhiubh gu feuni 
iieògiilau sam hith, ni mò a thug mi 
'hheag dhiubh air son a' mhairbh: dh'èisd 
mi ri gutli an Tighearna mo Dhè ; rinn 
mi a rèu' uan uile uithean a dh'àitlm thu 
dliomh. 

16 Amhairc a nuas o ionad-còmhnuidh do 
naomhachd, o nèamh, agus beanuaich do 
shluagh Israeil, agiis am fearann a thug 
thu dhuinn, mar a mhiounaich thu d'ar 
n-aithrichibh, fearann a tha 'sruthadh le 
bainne agus mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an Tigh- 
earn do Dhia dlmit na reachdan agus ua 
breitheauais sin a dheauamh : uime sin 
coimhididh agus ni thu iad le d' uile chridhe 
agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu roghainn au diugh de'n Tigh- 
earn gu bhi 'n a Dhia dhuit, agus gu giua- 
sad 'n a slilighibh, agiis gu 'reachdau a 
ghleidheadli, agus 'àitheantan, agus a 
bhreitheanais, agus gu èisdeachd r'a ghuth. 

18 Agus thagh an Tighearn tliusa an divigh 
gu bhi a'd' shluagh sòuraichte dlia fèin, mar 
a gheall e dhuit, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh tu 'àitheantan uile ; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e àrd tliu 
os ceann nan uile chinneach a rinu e, ann 
an cliu, agus ann an ainm, agus ann an 
urram ; agus a chum g-u'm bitheadh tu a'd' 
shluagh naomh do'n Tighearn do Dhia, mar 
a labliair e. DEUTERONOMI, XXVII, XXVIII. CAIB. XXVII. 

1 Dli^àitlm M aois do'n t-fsLuacjli an lagli, a sgrìo- 
bhad/i ai.r dachaibli mòra; agus altair a iho- 
gail sua<! de ddachaibh slàna. 11 Mu bhean- 
nadidaibh agus mu mhallachdaibh. 

AGUS dh'àithn Maois agus seanairean 
Israeil do'n t-sluag]i, ag ràdh, Gleidli- 
ibh na h-àitheantan uile a tha mi ag 
àitlineadh dhuibh an diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an là anns an teid 
sibh thar lordan do'n f hearann a bheir an 
Tigliearn do Dliia dhuit, gu'n cuir thu suas 
dhuit fèin clachan niòra, agus còmhdaicliidli 
tu tliairis le h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidhtu orra uile bhriathran 
an lagha so, 'n uair a thèid thu thairis, a 
chum gu'n tèid thu steach do'n f hearann a 
bheir an Tighearn do Dhia dliuit, fearann 
a tlia 'sruthadh le baiime agus le mil ; 
mar a gheall an Tighearn Dia d'aithi-ii.'he 
dhnit. 

4 Uime sin an uair a tlièid sibh thar lor- 
dan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a tha 
mi ag àithneadh dhuibh air an là'n diugh, 
ann an sHabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 
tliairis le h-aol iad. 

.0 xVgus an sin togaidh tu suas altair do'n 
Tigliearn do Dhia, altair de chlachaibh: 
clia tog thu suas inneal iaruinn sam bith 
orra. 

6 De chlachaibh slàna togaidh tu altair an 
Tighearna do Dhè, agus bheir tlm suas 
oirre ìobairte-loisgte do'n Tighearn do 
Dliia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-slth, agus 
ithidh tu 'n sin, agus ni tlm gairdeachas an 
làtliair an Tighearna do Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clachaibh 
uile bhriatliran an lagha so gu ro shoiUeir. 

9 Agus labhair Maois, agus na sagartan na 
Lcbhithich, i'i h-Israel uile, ag ràdh, Thoir 
an aire, agus èisd, Israeil ; air an là'n 
diugh rinneadh thu a'd' shluagli do'n Tigh- 
carn do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, agus nithu 'àitheantan, agus 
a reaclidan, a tha mi agàithneadh dliuitair 
an là'n diugh. 

11 Agus dh'àithn Maois do'n t-sluagh air 
an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliabh Gheridsim a 
1>hcaimacliadh an t-sluaigh, 'n uair a thèid 
sibh thar lordan; Simeon,agus Lebhi, agus 
ludah, agus Isachar, agus loseph, agus 
Beniamin. 

13 Agus seasaidli iad so air sliabh Ebail a 
mhallachadh; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lcbhithich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le guth 
àrd, 

15 Mallaichte gu robh an duine a ni dealbh 
snaidhte no leaghta, gràineileachd do'n 
Tighearn, obair làmh an fhir-cheird, agus 

190 a cliuireas e ann an i.onad dìomhair; agus 
freagraidh an sluagli uile, agus thcii' iad, 
Amen. 

16 Mallaichte gu rohh esan a ni tàir air 
'athair no air a mhàthair. agus their an 
eluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a dh'atharr- 
aicheas crìoch Jearainn a chomhearsnaich: 
agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuireas an 
dall air seacharan 's an t-slighe: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaonas 
breitlieanas a' choigrich, an dìlleachdaiii, 
agus na bantraich: agus their an sluagh 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' leigeadh 
i'is còmhdaich 'athar: agus their an sluagli 
uile, Amen. 

21 Mallaichte gu robh esan a luidlieas le 
h ainmhidh sam bith: agus their an sluagh 
uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a luidlieas le 
'phiuthair, nigliean 'athar, no nigheaii a 
mhàthar: agus their an sluagh uile, Ameu. 

23 Mallaiclite gu rohh esan a luidheas le 
'mhàthair-chèile: agus their an sluagh uile, 
Amen. 

24 Mallaiclite gu robh esan a bhuaileas a 
choimhearsnach gu h-uaigneach: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu rdbh esan a ghabhas 
duais air son duine ncò-chiontach a niharbh- 
adh: agus their an sluagh uile, Amen. 

26 Mallaichte gu robh esan nach daingnich 
uile bhriathran an lagha so chum an dean- 
amh: agus their an sluagh uile, Amen. 

CAIB. XXVIIL 

1 Beannachdan air an geuUtainn dhoibhsan a. 
bhios ùmhal do lagh Dhè. 15 Mallachdan 
orrasan a hhios ea.itlmlial. 

AGUS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dhè, a choimhcad agus a dlieanamh 'àith- 
eantan uile, a fha mi ag àithneadh dhuit 
air an là'n diugh, gu'n cuir an Tighearn do 
Dhia suas thu os ceann uile chinneacha na 
talmhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile oft, 
agiis beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu 's a' bhaile, 
agus beannaichte bithidh tu 's a' mhachair. 

4 Beannaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh d'fhcarainn, ag-us toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidli, agus treudan do 
chaorach. 

5 Beannaichte hithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn. 

6 Beannaichte hithidh tu 'n uair a thig 
thu stigh, agus beannaichte hithidh tu 'n 
uair a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearn fainear gu'm bi do DEUTERONOMI, XXVIII. naimlidoan, a dli'èireas suas a'd' agliaidli, 
air aiu bualadh roimh do ghuùis: thigiad a 
mac a'd' aghaidh air aon shghe, agus 
teichidh iad romhad air seachd shghean. 

8 Aithuidh an Tighearu am beauuachadh 
ort ad' thighibh-tasgaidh, agus auns gach 
ui ris au cuir thu do làuih ; agns beauuaich- 
idh e thu 's au f hearann a bheir an Tigh- 
earu do Dhia dhuit. 

9 Daiuguichidh au Tighcarn thu a'd' 
shhiagh naomh dha fèiu, mar a mhionnaich 
e dhuit, ma ghleidlieas tu àitheantan an 
Tighearua do Dhè, agus ma ghluaiseas tu 
'u a shlighibh. 

10 Agus chi uile chinnich na talmhainn 
gu'n goirear aium au Tigheai-na ort, agus 
bithidh eagal orra romhad. 

1 1 Agus ui au Tighearu saoibhir thu ann 
am maoiu, ann au toradh do chuiiT), agus 
anu an toradh do sprèidhe, agiis ann au 
tora-dh d' fhearainn, auns an talamli a 
mhionnaich au Tigheara do d'aithrichean a 
tliabhairt duit. 

12 Fosglaidh au Tighearu dhuit a dhcadli 
ionmhas, ua uèamhau a thoirt uisge do 
d'fhcai'anu 'n a àm, agus a bheaunachadh 
uile oibre do làimhe; agTis bheir thu 'n ias- 
achd do mhòran chinneach, ag-us cha gabh 
tliu 'n iasaclid. 

13 Agus ni au Tigheam au ceann dliìot, 
agus ni h-e an t-earball ; agus bithidii tu 
an uachdar a mhàin, agus clia blii thu 'u 
ìochdar : ma dli'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithneadli 
dhuit air an là'u diugli, gu'u coimliead agus 
gu'n deau tltu iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon air 
bith de na briathraibh a tha mi ag àith- 
neadh dhuit an diugh, a chum na Jàimhe 
ileise no chum na làimhe clìthe, a dhol au 
dèigh dhiathan eile a dheauamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
TigheaiTia do Dhè, a tlioirt fainear gu'n 
deau thu 'àitheautau agus a reachdan uiie, a 
tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, gu'n 
tig na mallachdan so uile ort, agus gu'm 
beir iad ort. 

16 Mallaichte hithidh tu 's a' bhaile, agus 
mallaichte hithidh tu s a' mliacl'.air. 

17 Mallaichte hithidh do bhascaid agus do 
chubhrionn. 

18 Mallaichte hithidh toradli do chuirp, 
agus toradh d'fhearainn, fàs do chruidh, 
agns treudan do chaorach. 

19 Mallaichte hithidh tu 'n uair a thig thu 
stigh, agus mallaichte hithidh tu 'n uair a 
thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tigheam ort mallachadli, 
mi-shuaimhueas,agus achmhasan,anns gach 
ni ris an cuir tlm do làmh gu 'dheanamli, gus 
an sgi-iosar thu, agus gus an tèid as duit gii 
h-obaun,air sou aiugidheachd do ghnìomh- 
aran leis an do thrèig thu mise 

191 I 21 Bheir an Tigheam air a' phlàigh lean- 
' tuinn riut, gus au claoidh e thu bliàiT an 
fhearaiun d'am bheil thu 'dol a steach g'a 
\ shealbhacnadh. 

I 22 Buailidh an Tighearn thu le caitheamh 
' agus le fiablirus, agus Igh-ain-tcas, agus le 
h-àrd-losgadh, agus leis^t^^hlaidheamh, 
j agus le seargadh, agus le fivar.-d,healt; agus 
I leanaidh iad thu gus au tèid as duit. 
j 23 Agus bithidh do speuran a tha os do 
j cheann 'n an umha, agus an talamh a tha 
fodhad 'n a iaruuu. 

I 24 Nì au Tigheara uisge d'fhearainn 'n a 
j luaithre agus 'n a dhuslach: o nèaiuh thig e 
nuas ort, gus au sgriosar thu. 

2.5 Bheir au Tigheara fainear gu'm buail- 
ear thu air beulaobh do naimhdean : thèid 
tliu mach air aon slighe'n an aghaidh, agus 
teichidh tu rompa air seachd slighean ; agiis 
atharraichear thu chum uile rìogliachdau 
na talmhainn. 

' 20 Agus bithidh do ch^sach 'n a biadh 
aig uile eunlaith an athair, agus aig beath- 
aicliibh ua talmliainu, agus cha-u fhuadaich 
duine sam bith air falbh iad. 
27 Bua.ilidh aii Tighcarn tliu le neasgaid 
na h-Eiphit, agus le raith fola, agus le carr, 
I agns le cloimh, de nach bi e'n comas do 
leigheas. 

2S Buailidh an Tighearn thu le cuthacli, 
agus le doille, agus le h-iiamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu mheadhou- 
là, mar a smciiraicheas an dall 's au dorcli- 
adas, agus cha soirbhich leat a'd' shlighcau: 
agus bithidh tu fo fhoirneart a mhàin, 
agus air do chrcacliadh a glmàth, agus cha 
teasairg duiue sam bith t/i u.. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidli ri mnaoi, agus 
i luidhidh fear eile leatha: togaidh tu tigh, 

agus cha ghabhthu còmhnuidh aun: -suidh- 
ichidh tu fìon-Iios, agus cha tionail thu 
'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha-n ith tlm dh'e: bheirear air 
falbh d'asal a dh'aiudeoin as do làthair, 
agus cha toirear air a h-ais diiuit i: bheir- 
ear dochaoraich do d' nainihdibh,agus clia 

I bhi neach agad a bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigheanan 
do shluagh eile, agus chi do shùileau, agus 
fàilnichidh iad lefadal air an son rè an là: 
agus cha hlii neart sam bith a'd' làimh. 

33 Toradli d'fhearainn, agus do shaothair 
uile, ithidh cinneach suas, nach b'aithue 
dlrait; agus bithidh tu fo fhoii'neart a 
mhàin agns air do bhrathadh an còmh- 
nuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi-chèill, 
air sou seallaidh do shùl a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearu thu 's na glùinibh, 
agus anns na cosaibh, le neasgaid chràitich 
nach gabh leigheas, o bhonn do choise gu 
mullach do chinn. 

36 Bheir an Tighearu thu fèin, agus do DEUTERONOMI, XXVIIl. rìgh a chuireas tu os do clieann, gu cinn- 
each nach b'aithne aon chuid duit fèin no do 
d'aithrichibh; agus an sin ni thu seirbhis 
do dhiathaibh eile, de fhiodh agus de 
chloich. 

37 Agus bithidh tu a'd' uamhas, a'd' 
shamhladh, agus a'd' leth-fhocal, am measg 
n5n uile chinneach gus an treòraich an 
Tighearn thu. 

38 Bheir thu mòran sll a mach do'n f hear- 
ann, ach is beag a chruinnicheas tu stigh: 
oir ithidh an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon-liosan agnis deas- 
aichidh tu iad, ach clia-n òl tliu de'n f hìon, 
ni mò a chruinnicheas tu na dearoan: oir 
ithidh a' chnuimh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air feadh do 
chrìochan uile, ach cha-n ung thu thu/c'm 
leis an oladh: oir tilgidh do chrann-oladh a 
Ihoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, ach cha 
niheal thu iad; oir thèid iad 'am braigh- 
deanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh d'f hear- 
ainn, millidh an locust. 

43 Eiridli an coigreacli a tha 'n 'ur measg 
suas gu ro àrd os do cheann; agus thig tlmsa 
nuas gu ro ìosal. 

44 Bheir e 'n iasachd dliuit, agus cha toir 
thusa 'an iasaclid dha : bithidh esan 'n a 
ciieann, agus bitliidh tusa a'd' earball. 

4.5 Agus tliig na mallachdan siu uile ort, 
agus leanaidli iad thu, agus beiridli iad ort, 
gus an sgTÌosar thu ; a cliionn nach d'èisd 
thu ri gTith an Tigheama do Dlxè, a ghleidh- 
eadh 'àitheantan agus a reaclidan a dh'àithn 
e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomharadh 
agus mar iongantas, agus air do shhochd a 
cliaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis do'n 
Tighearn do Dhia le gairdeachas, agus le 
subhachas cridhe, air son pailteis nan uile 
nithean; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimli- 
dibli, a chuireas an Tigliearn a'd' aghaidh, 
ann an ocras, agiis ann an tart, agus ann an 
lomuochdaidli, agus ann an uireasbhuidh 
nan uile nitheaìi: agus cuiridh e cuing 
iaruinn air do mhuineal, gus an cuir e as 
dnit. 

49 Bheir an Tigliearucinneacha'd' aghaidh 
ionad fad o làimh, o iomall na talmhainn, 
mar an iolair air iteig; cinneach nach tuig 
thu 'n cainnt; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh bhorb, 
nach toir urram do ghnùis an aosmhoir, 
agus nach dean iochd ris an òg. 

51 Agus itliidh e toradh do sprèidhe, agus 
toradli d'fhearainn, gus an sgriosar thu: 
neach nach fìig agad arbhar, f ìon, no oladh, 
f às do chruidh, no treudan do chaorach, gus 
iin cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidli e thu ann ad gheat- 

182 aibh uiie, gus am brisearsìos do bhallachan 
àrda agus daingnichte, anns an robh do 
dhòigh, air feadh d'fhearaiiin uile; agus 
teannaichidh e thu ann ad gheataibh, air 
feadh d'fhearainn uile a thug an Tighearn 
do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do chuirp fèin, 
feoil do mhac agus do nigheanan, a thug an 
Tighearn do Dliia dlmit, anns a' chogadli, 
agus anns an teiun, leis an teannaich do 
naimhdean thu: 

54 Air chor as an duine a tha maoth 'n 'ur 
measg, agus ro sliògliar, gu'm bi a shìiil olc 
a thaobh a bhraEhar, agus a thaobh mnà 
'uchd fèin,agus a thaobh iarmaid a chloinne 
a dh'fhàgas e: 

55 Air chor as nach toir e do h-aon diubh 
aì)heag de fheoil a chloinne a dh'itheas e; 
a chionn nach fàgar a' blieag aige 's a' 
chogadh, agus auns an teinn, leis an teann- 
aich do naimhdean thu a'd' gheataibh uile. 

56 A'bhean mhaoth agus shògliar 'n 'ur 
measg, nach dùraichdeadh bonn a coise a 
chur air an talamh a thaobh miurn agus 
maothalachd, bithidh a sùil olc a thaobh fir- 
pòs^!^àni-uchd, agus a thaobh a mic, agus 
a thaobh a h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a maQth rain a thig a 
mach eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i: oir itliidh i iad a dh'- 
uireasbhuidh nan uile ni, 'an dìomhair- 
eachd anns a' cliogadh, agus anus an teinn, 
leis an teannaich do nàmhaid thu a'd' 
gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran an 
lagha so a dlieauamh, a tha sgrìoblita 's an 
leabhar so, a clium gu'm bi eagal an ainm 
ghlòrmhoir agus uamhasaich so ort, AN 
TIGHBARN DO DHIA; 

59 An sin ni an Tighearn do phlàighean 
iongantach, agus plàighean do shliochd, 
eadhon plàigliean mòra agus maireannach, 
agus eucailean cràiteach agiis fadalach. 

(iO A bhàrr air so, bheir e ort uile ghal- 
aran na h-Eiphit, roimh an i'obh eagal ort; 
agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudnagach tinneas, agus gach 
plàigh, nach 'eil sgrìobhta ann an leabhar 
au lagha so, iad sin bheir an Tighearn ort, 
gTis an sgTÌosar thu. 

62 Agiis fàgar sibh tearc ann an àireamh, 
'an àite dhuibh 'bhi niar reultan nèimh 'an 
lìonmhoireachd; a chionn nach d' èisd thu 
ri guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tai'laidh, mar a rinn an Tigheam 
gàirdeachas os bhur ceann a dheanamh 
maith dhuibli, agus gùr deanamh lìon- 
mhor, mar sin gu'n dean an Tighearn gaird- 
eachas os bhur ceann gu'r sgrios, agus gu'r 
toirt gu neo-ni; agus spìonar sibh as an 
f hearann d'am bheil thu a' dol g'a shealbh- 
achadli. 

64 Àgus sgapaidh an Tigheam thu am 
measg nan uile chinueach, o'n dara ceanii DEUTERONOMI, XXIX. de'n talamh eadhou gus an ceann eile de'n 
talamli; agus an sin ni thu seirbhis do 
dliiathaibh eile, nach b'aithne aon chuid 
duit fèin no do d'aithrichibh, eadhon de 
fliiodh agus de chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach sin cha-n 
fhaigh thu suaimhueas sam bith, ni mò 
bhitheas fois aig bonn do choise: ach bheir 
an Tighearn dhuit an sin cridhe gealtach, 
agusfàilneachadh shìil, agus doilgheas inn- 
tinn. 

66 Ag-us bithidh do bheatha 'an crochadh 
aun an amharus fa d' chomhair; agusbithidh 
eagal ort a là agns a dh'oidhche, agns cha 
bhi cinnte air bith agad de d' bheatha. 

67 'S a' mhaduiun tlieir thu, Och! nachb'e 
'm feasgar e; agiis 's au fheasgar their thn, 
Och! nachb'i a' mhaduinu e; air son eagail 
do chridhe leis am bi eagal ort, agus air 
sou seallaidh do shiìl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearn rls thu do'n 
Eiphit aun au longaibh, air an t-slighe 
mu'n dnbhairt mi riut, Cha-u fhaic thu rìs 

1 tuilleadh: agus an siu reicear sibh ri'r 
naimhdibh mar thràillean ag-us mar bhau- 
tràiUean, agTis cha blii neach ann gu'r 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 

2 Earail do cìiloinn Israeil an coimhc/ieangal ri 
Dia a dioimhead. 29 Buinidh nithean dìomli- 
air do'n Tighearn. 

/'S iad sin briathran a' choimhcheangail a 
dli'àitlmanTighearndoMhaois a dheau- 
amh ri cloinu Israeil, ann au tìr Mhoaib, a 
thuiUeadh air a' choimhcheangal a riun e 
riu ann an Horeb. 

2 Agns thug Maois gairm do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach ni 
a rinn an Tighearu fa chomhair bhur sìil 
ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, agus r'a 
sheirbhisich uile, agns r'a fhearann uile; 

3 Na deuchajmjeau mòra a chunnaic do 
shùilean, na comharan agus na h-iongan- 
tasan mòra sin; 

4 Gidheadh cha d'thug an Tighearn dhuibh 
cridJie a thuigsinn, agus sììilean a dh'f haic- 
inn, agus cluasau a chluinntinn, gus an là'n 
diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà f hichead 
bhadhna 's au fhàsach: cha do chaitheadh 
bhur n-endach dhibh le h-aois, agus cha do 
chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
f ìon, no deoch làidir; a chum gu'm bitheath 
fios agaibh gur mise an Tighearn bhur Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite so, 
thàiuig Sihon rìgh Hesboin, agus Og rìgh 
Bhàsain, a mach 'n ar n-aghaidh chum catha, 
agus bhuail sinn iad; 

8 Agus ghlac sinn am fearaun, agus thug 
sinn emaroighreachd do naReubenich,agus 
do na Gadaich, agus do leth thrèibh Mhan- 
aseh. 

193 9 Gleidhibh uime sinbriathran a' choinih- 
cheaugail so, agTis deanaibh iad, a chum 
gu'u soirbhich leibh anus gach ni a ni 
sibh. 

10 Tha sibh uile 'n 'ur seasamh an diugh 
an làthair an Tighearna bhur Dè; ceann- 
ardau bhur treubhau, bhur seanairean, agua 
bhur luchd-riaghlaidli, fir Israeil uile, 

11 Bliur clann bheag, bhur mnathan, 
agus do choigreach a tha anu ad champ, o 
f hear-gearraidh d'f hiodlia gu fear-tan-uing 
d'uisge; 

12 A chumgii'n rachadh tu ann au coimh- 
cheangal ris an Tighearn do Dhia, agus 'u 
a mhionnaibh-san, a tha'n Tighearn do 
Dhia a' deanamh riut air an là'n diugh: 

13 A chum gai'u daingnich e thu an diugh 
mar shluagli dha fèin, agus gu'm bi esan 
dhuitse 'n a Dhia, mar a thubhairt e riut, 
agus mar a mhiounaich e do d'aithrichibh, 
do Abi'aham, do Isaac, agus do lacob. 

14 Agus cha-n ann ribhse mhàin a tha 
mise a' deanamh a' choimhcheangail so, agus 
nam mionuau so; 

16 Ach rìs-san a tha 'n so maille ruinn 'n 
a sheasamh an diugh an làthair an Tigh- 
eai'ua ar Dè, agnis mar an ceudna ris-sau 
nach 'eil an so maille ruinu an diugh: 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a bha 
sinn a chòmhnuidh ann an tìr na h-Eiphit, 
agus cionnus athàinigsinntroimhmheadhon 
nan cinneach air an deachaidh sibh seachad; 

17 Agus chunnaic sibh an gràineileachdan, 
agus an ìodholan, fiodh agus clach, airgiod 
agTis òr, a hha 'n aiu measg:) 

18 Air eagal gu'm bitheadh 'n 'ur measg 
fear, no bean, no teaghlach, no treubh, a 
chlaonas a chridlie air falbh an diugh o'n 
Tighearn ar Dia, a dhol a dheanamh seir- 
bhis do dhiathaibh nan cinneach sin; air 
eagal gu'm bitheadh 'n 'ur measg freumh 
a bheir uaith mar thoradh nimh agus 
searbhas, 

19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, an sin gii'm beannaich 
se e fèin 'n a chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
agam, ged a ghluais mi ann an anamiann 
mo chridhe fèin, a chur misge ri pathadh: 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, ach an 
sin cuiridh fearg au Tighearna, agus 'eud, 
smùid.diubh au aghaidh an duiue sin, agus 
lùidliidh gach mallachadh air a tha sgrìobhta 
's an leabhar so, agus dubhaidh an Tighearn 
mach 'ainm o bhi fo uèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e chum uilc, 
a mach à treubhan Israeil uile, a rèir uile 
mhallachdau a' chomhcheangail, a tha 
sgrìobhta ann an leabhar an lagha so: 

22 Air chor as gu'n abair an ginealach ri 
teachd, bhur clann a dh'èireas suas 'n 'ur 
dèigh, agiis au coigreach a thig o thìr fad o 
làimh, 'nuair a chi iad plàighean au fbear- 
ainn sin, agus 'eucailean a leag an Tigheara 
air; DEUTERONOMI, XXX. 23 Agus gu blieil a thalamh uile 'n a 

[(hroimasg, agus 'n a slialann, agus 'n a 
osgadh, nach 'eil e air a chur, no 'toirt 
toraidh uaith, agus nacli 'eil feur sani bith 
a' f às ann, cosmhuil ri sgrios Sliodoim agus 
Ghomori-ah, Admah agus Sheboim, a sgrios 
an Tighearn 'n a f heirg, agus 'n a chorruich ; 

24 Tiieir eadhon na li-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearn mar so ris an 
fliearann so? Ciod is ciall do theas na 
corruiclie mòire so? 

25 An sin their daoine, A chionn gu'n do 
thrèig iad coimlicheangal an Tigliearna Dè 
an aitlirichean a riim e riu, 'n uair a thug e 
mach iad à tìr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad seirbliis 
do dhiathaibh eile, agus rinn iad aoraflli 
dhoibli, dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh. 

27 Agus las corruich an Tighearna an 
aghaidh an fhearainn so, a tlioirt nam 
mallaclid sin uile air a tha sgrìobhta 's an 
leabhar so. 

28 Agus spìon an Tighearn a mach iad 
as am fearann aim am feirg, agus ann an 
corruicli, agus ann an lasan ro mhòr, agus 
thilg e iad do dhìitliaicli eile, Diar air au 
là'n diugh. 

29 Buiìiidh na nithean dìomhair do'n 
Tighearn ar Dia, ach na nithean a tha 
foillsiclite dluiinne, agus d'ar cloinn a 
chaoidh, a chum gu'n dean sinn uile bhriath- 
ran an lagha so. 

CAIB. XXX. 

1 Maillieas agus tròcair air an gealUa.inn dhoibh- 
san a hìieir c/èdl a dliàitkeantaibh an Tigìi- 
earna. 15 Beallia agus bàs air an ciir /a'» 
comhair. 

AGUS an uair a tliig na nithean so uile 
ort, am beannachadh agus am mall- 
achadh, a chuir mise romhad, agus a chuimh- 
nicheas tu orra 'am measg nan cinneacliuile 
chum an d'fliògair an Tighearn do Dliia 
thu, 

2 Agus a phillcas tu dli'iounsuidh an Tigh- 
earna do Dhè, agus a blieir thu gèill da 
gliuth, a rèir nan uile nitlieau a tha mise ag 
àithneadli dhuit air an lan diugli, tlm fèm 
agus do chlann, le d'uile chricìhe, ag-us le 
d'uile anam; 

3 An sin bheir an Tighearn do Dhia air 
ais do bliraighdeauas, agus ni e ioclid riut, 
agTis pillidh e agnis cruiunicliidh e thu as na 
h-uile cliinnicli a chum an do sgap an Tigii- 
earn do Dhia tliu. 

4 Ma dJi'f liògradh neach agad gus a' chuid 
a's iomallaiche de nèarah, as a sin cruinn- 
ichidh an Tighearn do Dliia tliu, agus as a 
siu bheir e thu: 

5 Agus bheir an Tighearn do Dhia thu 
do'n fhearann a shealbhaicla d'aitlu'icliean, 
agus scalbhaichidii tu e; agus ni e maitli 
dhuit,agusbheireort fàs lìonmhor os ceann 
d','\ithriehean. 

194 6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigheam 
do Dhia do chridhe, agus cridhe do sliliochd, 
a ghràdliachadli an Tighearn do Dhè le 
d'uile chridhe, agus le d'uile anam, a chum 
gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tighearn do Dhia na 
mallachdan sin uile air do naimhdibh, agus 
orra-san aig am blieil fuath dhuit, a rnm 
geur-leanmhuinn ort. 

8 Agus ijillidh tu agus blieir thu gèill do 
ghuth an Tighearna, agus ni thu 'àith- 
eantan uile a tha mise ag àitlmeadh dhuit 
an diugh. 

9 Agus ni an Tighearn do Dhia pailt thu 
ann an uile obair do làimhe, ann an toradh 
do chuirp, agus ann an toradh do sprèidhe, 
agTis ann an toradh d'fhearainn, a chum 
maith: oir ni an Tighcarn arls gairdeachas 
os do cheann chum maith, mar a rinu c 
gairdeachas os ceauu d'aithriche; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tighearna 
do Dfiè, a ghleidlieadh 'àitheantan, agus a 
reachdan, a tlia sgrìobhta aun an leabhar 
an lagha so, agus ma philleas \a\ chum an 
Tighearna do Dliè le d'uile chridhe, agus 
le d'uile anam. 

11 Oir an àithne so a tha mise agàith- 
neadh dhuit an diugh, cha-w'ei7 i 'm folach 
ort, ni mò a tha i fada uait. 

12 Cha-w'e?7 i 's na nèamhan air chor as 
gu'n abradh tu, Cò 'thèid suas air ar son do 
nanèamhan,agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh, 
a chum gu'u cluimi sinn i, agus gu'n dean 
sinn i1 

13 JSTi mò a tha i 'n taobli thall de'n f hairge, 
air chor as gu'n abradh tu, Cò 'thèid a null 
air ar son thar an f hairge, agus a bheir i 
d'ar n-ionnsuidh a chum g-u'n cluinn simi i, 
agus gTi'n dean sinn i'i 

14 Ach tha 'm focal ro f hag-us duit, ann do 
bheul, agus ann do chridhe, chum gu u 
dean thu e. 

15 Feuch.chuir miromhad audiugh beatha 
agus maith, agus bàs agns olc ; 

16 A mheud gu bheil mi ag àithneadh 
dhuit an diugh an Tighcarn do Dliia a 
ghràdhachadh, gluasad 'n a sldighean, agus 
'àitheantan a ghieidheadh, agus a reachdan. 
agTis a bhreitheauais, a chum g-u'm bi thu 
■beò, agus gu'm fàs thu lìonmhor, agus gu'm 
beannaich an Tighearn do Dhia thu 's au 
fhearann d'ain bheil thu dol ga shealbli- 
acliadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe air 
falbh, agus nach èisd thu, ach gu'n tairngear 
air falbh thu, agus gu'n dean thu aoradL 
do dhiathaibh eile, agns gu'u dean thu 
seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh air an là'n 
diugh,g'u'n sgriosar gu cinnteacli sibh, a^/ws 
nach sìn sibh bliur làithean air an f hearann, 
d'am bheil tliu'dol thar lordan, gu gabhail 
a steach g'a sliealbhachadh. 

, 19 Tha mi a' gairm nan nèamh agus na tal- DEUTERONOMI, XXXI. mliainii niai' f ìiianuisean 'u 'ur n-aghaidh air 
au Ià"n diugh, gu'n do chuir mi beatha agus 
bàs f 'ar comhair, beaiuiachadh agus mall- 
achadh: uime sin ròghuuich beatha, clnmi 
gu ui bi thu fèiu agus do shlioclid bcò: 

•20 A chum gu'u gràdhaicli thu 'u Tigli- 
earu do Dhia, agus gu'n toir tlni gèill d' a 
gliuth, agus gu'n leau thu ris; (oir is esan 
do bheatha, agiis fad do làithean ;) a chum 
gn'n gabli tliu còmhuuidh 's an f hearann a 
mliionnaich an Tigliearu do d'aitlirichean, 
do Abraham, do Isaac, agiis do lacob, gu'u 
tugadli e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 
1 Thug Jllaois misneach do losua agns do'n 
t-sluayh. 9 TlLuq e 'n laqh do na sagartaibh, 
aqus (l/iàithn e dhoiblt. aig ceann gacìi seachd 
bliadhna aleughadh ^an èi^d.e.achd an t-sliiaigh . 
19 Tiaig Diri laoidk do Mhaois mar fhianuis 
'« an aghaidh. 

AGUS chaidli Maois agns labhair e na 
briathran so ri h-Israel uile. 

2 Agais thubhairt e riu, 27ia mise ceud 
agTis fichead bliadhua dliaois air an là'n 
diugh; cha-n urraiun mi tviilleadh dol a 
mach agus teachd a stcach: agus thubhairt 
an Tighearu rium, Cha tèid tliu thar an lor- 
dau so. 

3 Thèid an Tighearn do Dhia e fèin a niill 
romhad ; sgTÌosaidli esan ua cinnich sin o d' 
làthair, agTis sealbhaichidh tu iad: agtis 
thèid losua nuU romhad, mar a thubhairt 
an Tighearn. 

4 Agus ni an Tighcarn riu mar a rinn e ri 
Sihou, agus ri h-Og, rìghrean uan Amor- 
ach, agus ri fearann na muiuutir sin a 
sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearn thairis iad 
roimli bhur guùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a i'èir gach àithue a dh'àithu misc 
dlmibh. 

6 Bithibh làidir, agus bitheadh deadh 
mhisneach agaibh, na bitheadh eagaloirbh, 
agus ua gabhaibh geilt i'ompa: oir is e 'u 
Tighearn do Dhia e fèiu a thèid leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air losua, agus thu- 
bhairt e ris aun an sealladh Lsraeil uile, Bi 
làidir,agusbitheadh deadh mhisucach agad: 
oir is tusa a thèid a stigh leis au t-sluagh so 
do'n fhearanu a mhiouuaich au Tighearn 
d'an aithrichibh gTi'n tugadh e dhoibh; 
agus bheir thu orra a shealbhachadh mar 
oighrcachd. 

8 Agus tlièid an Tighearn e fèin romhad ; 
bithidli esan maille riut, cha dìbir e tlm, ui 
mò a thrèigeas e thu : na gabh eagal, agus 
na bitheadJi geilt ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, agus 
thug se e do ua sagartaibh, mic Lebhi, a 
tha 'giìilan àirce coimliclieangail an Tigh- 
earn', agaxs do sheanairibh Israeil uile. 

10 Agu8 dh'àithn Maois dhoibh, ag ràdh, 
Aig: ceann ga^h seachd bliadhna, anu an 

195 àm òrduichte bliadhua an fhuasglaidh, aig 
fèiU nam pàiliiuu. 

11 'N uair a thig Israel uile g'an taisbeau- 
adh fèin an làthair an Tighearna do Dhè, 's 
an ionad a thaghas e; leughaidh tu 'n lagh 
so 'au làthair Israeil uile 'n an èisdeachd. 

12 Cruinuich an sluagh r'a chèile, fir agus 
mnathan, ag-us clauu agus do choigreach a 
tha 'u taobh a stigh de d' gheataibh, a chum 
gu'n cluinn iad, agus gu'm foghlum iad, 
agus gu'm bi eagal an Tigheai iia bhur Dè 
on-a, agus gu'u toir iad faiuear mle bliriath- 
ran au lagha so a dheauamh ; 

13 Agus gun cluinu an clann do nacli 
b'aithne 'bheag, agus gu'm foghlum iatl 
eagal an Tighcaru.a bhur Dè a bhi orra, am 
fad's is beò dhuibh 's an fheai-aun d'am 
bheil sibh 'dol thar lordan g'a shealbhach- 
adh. 

14 Agus thubhairt an Tighearu ri Maois, 
Feuch,tha do làithean a' dlùthachadh auus 
am feum thu bàs f haghail: gairm air losua, 
agTis nochdaibh sibh fèiu auu am pàilliun a' 
choimhthionaiI,a chum gu'n toir mise àithne 
dha. Agus chaidh Maois agus losua, agus 
nochd siad iad fèin aun am pàiUiun a' 
choimhthiouail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèi)i 
's a' phàilliuu aun am meall neoil: agus 
shcas am meall neoil os ccanu doruis a' 
pliàilliuin. 

16 Agus thubhairt au Tighearn ri Maois, 
Feuch, coidlidh tusa ìuaille ri d'aithrichean ; 
agTis èiridh au sluagh so suas, agus thèid 
iadle stiìopachas andèigh dhiathan natìro 
coimhich siu d'am bheil iad a' dol a steach 
gu Jantuinìi 'n a mcadhou, agus trèigidli 
iad mise, agus brisidh iad mo choimh- 
cheangal a riun mi riu. 

17 AgTis lasaidli mo chorruich 'n an agh- 
aidh 's an là sin, agxis trèigidh mi iad, agus 
folaichidh mi mo ghnùis uatha, agus ithear 
suas iad, agus thig mòran olc agiis àmhgh- 
aran orra, air chor as gu'n abair iad 's au là 
sin, Kacli aun a chiouu nach 'cil ar Dia 'n 
ar measg a thàiuig na h-uilc so oirnn? 

18 Agns gu ciuuteach folaichidh mise mo 
ghuùis 's an là sin, air sou gach uilc a 
dh'oibrich iad, a chionn gun do thioundaidh 
iad au dèigh dhiathan ede. 

19 A nis uimo siu sgrìobhaibhsc dhuibh 
fèiu an laoidli so, agus teagaisgibh i do 
chloinn Isi-aeil: cuir i 'n am beul, a chum 
gu'ni bi 'n laoidh so niar fhianuis dhomhsa 
au aghaidh chloinn Isracil. 

20 Oir au uair a bheir mi stigh iad do'n 
f hearann a nihionuaich mi d'au aithricheau, 
a tha 'sruthadh le bainne agus le mil, agus 
a dh'itheas iad agus a shàsuichear iad, 
agiis a dh'fhàsas iad reamhar; an sin tionn- 
daidh iad gu diathan eilc, agus ni iad seir- 
bhis doibh, agus brosnuichidh iad mi, agus 
brisidh iad mo choimhcheangal 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig mòran DEUTERONOMI, XXXII. olc agus àmhgliaran orra, gu'n labhair an 
laoidh so mar fliianuis 'n an aghaidh; oir 
cha dì-chuimhnichear i a beul an sliochd: 
oir is aithne dhomh an smuaintean a tha iad 
a' dealbh an diugh fèin^ mun d'thug mi 
steach iad do'n f hearann a mhionnaich mi. 

22 SgTÌobh uime sin Maois an laoidh so 
airan là sin fèin,agus theagaisgeido chloinn 
Israeil. 

23 Agus dh'àithn c do losua mac Nuin, 
agus thubhairt e, Bi làidir, agus bitheadh 
deadh mhisneach agad: oir blieir thu ciann 
Israeil do'n fhearann a mliionnaich mi 
dhoibh; agus bitliidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch air 
sgiiobhadh bhriathran an lagha so ann an 
leabhar, gus an do chrìochnaicheadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na Lebhith- 
ich, a tha 'giùlan àirce coimhcheangail an 
Tighearna, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirce coimhcheangail an 
Tighearna bhur Dè, chum gu'm bi e 'n sin 
mar f hianuis a'd' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag: feuch, ani feadh 's a 
tha mi fathast beò maille ribh an diugh, 
bha sibh ceannairceach an aghaidh an Tigh- 
earna; agus cia's mò na sin ahhitlieas sibh 
an deigh mo bhàis? 

28 Cruinnichibh am' ionnsuidh seanairean 
bhur treubhan uile, agus bhur luchd-riagh- 
laidh, a chum g-u'n labhair mi 'n an cluas- 
aibh na briathran so, agus gTi'n gairm mi nji 
nèamhan agus an talanih niar fhianuiscan 
'n an aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo bhàis 
gu'n truaill sibh sihJi fvin gu tur, agus gu'n 
tèid sibh a thaobh o'n t'slighe a dh'àithn 
mi dhuibh; agus thig olc oirbh anns na 
làithibh deireannach, a chionn gu'n dean 
sibh olc ann an sealladh an Tighearna, 'g 
a bhrosnachadh gu feirg le h-obair bbur 
làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cluasaibh 
uile chomhchruinneachaidh Israeilbriathra 
na laoidhe so, gus an do chrìochnaicheadh 
iad. 

CAIB. XXXII. 

1 Laoidh Mhaois. 46 Tha e a' toirt earail 
ddn t-sluagh, ffii'n soa-aicheadh iad an cridhe 
air na nithibh a bha air an cur ^an cèill dlioibh 
innte. 

CLUINNIBH, a nèamhan, agus labh- 
raidh mi; agus èisdeadh an talamh ri 
briathi'aibh mo bheoil. 

2 Silidh mo theagasg mar an t-uisge, tuit- 
idh mo chainnt mar an driìchd; mar mhìn- 
uisge air an lus mhaoth, agus mar fhrasan 
air an fheur; 

3 A chionn gu'm foillsich mi ainm an 
Tigheama: thugaibhse mòrachd d'ar Dia- 
ne. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair iomlan; 

196 oir is breitheanas a shhghean uile: Dia na 
fìrinn, agus gim eucoir, cothromach agus 
ceart tha esan. 

5 ThruaiU siad iad fèin, cha-w e an smal 
smal a chlojiuie-san: is ginealach coirE^te 
agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh do'n 
Tighearn, a shluagh amaideach agus guu 
chèill? nach esan d'athair a cheannaich thu? 
nach d'rinn e thu, agus nach do dhaingnich 
e thu? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, thoir 
ftxinear bliadlmachan nan iomadh ginealach: 
fiosraich de d' athair, agus nochdaidh e 
dhuit; de d' sheanairibh, agiis innsidh iad 
dhuit. 

8 'N uair a roinn an Ti a's ro-àirde do na 
cinnich an oighreachd, an uair a sgar e 
mic Adhaimh o 'chèile, shuidhich e crìochan 
nan sluagh a rèir àireimh chloinn Israeil: 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an Tigh- 
earna; is e lacob crannchur 'oighreachd- 
san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, eadhon 
ann am f àsach falamh làn ulfhartaich : 
threòraich e mu'n cuairt e, theagaisg se e, 
ghlèidh e mar ubhal a shùla e. 

1 1 Mar a charaicheas iolar suas a nead, a 
dh'itealaicheas i os ceann a h-àlaich, a 
Rgaoileas i mach a sgiathan, a ghabhas i 
iad, a ghiùlaineas i iad air a sgiathaibh; 

12 Mar sin threòraich an Tighearn 'n a 
aonar csan, agus cha rdbh Dia coimheach 
maille ris. 

13 Thug e air marcachdair àitibh àrda na 
talmhainn, a chum gu'n itheadh e toradh 
an f hearainn, agus thug e air mil a dheothal 
as a' charraig, agus oladh as a' cEalraig 
ailbhinn; 

14 Im cruidh, agus bainne chaorach, maille 
ri saill uan agus reitheachan de shìol Bhàs- 
ain, agus ghabhar, maille ri reamhrachd 
airnean a' chruithneachd; agus dh'òl thu 
fuil fhìor-ghlan nam fìon-dhearc. 

15 Ach dh'fhàs lesurun reamhar, agus 
bhreab e: tha thu air cinntinn reamhar, 
tha thu air fàs tiugh, tha thu còmhdaichte 
le saill: an sin thrèig e an Dia a rinn e, 
agus rinn e dìmeas air carraig a shlàinte. 

1 6 Bhrosnaich iad e gu h-eud le diathan 
eile, le gràineileachdaibh chuir iad corruich 
air. 

17 Dli'ìobair iad do dheamhnaibh, cha-n 
ann do Dhia; do dhiathan nach b'aithne 
dhoibh, do dhiathan nuadh a dh'ùr-èirich 
suas, roimh nach robh eagal air bhur n-aith- 
richean. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thu mi- 
chuimhneachail, agus tha thu dearmadach 
air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigheam e, 
ghabh e gràin diuhh, air son brosnachaidh 
a mhac agus a nigheanan. 

20 Aeus thubhairt e, Folaichidh mi mo DEUTEROÌS^OMI, XXXII. glmtiis uatha, chi mi cioda's crìoch dhoibh: 
oir ù ginealach ro c hoirb te iad, clanii anns 
nach 'cil creidimh. _ - 

21 Riun iad eudmhor mise leìs an ni ■aa.ch 
'eil 'n a Dhia, bhrosuaich iad mi gu feirg le 
'ndìomhanais:agusnimise eudmhor iadsau 
leo-san nach 'eil 'n au sluagh, brosuaichidh 
mi iad g-u feirg le cinneach amaideach. 

22 Oir tha teine air fhadadli a'm' f heirg, 
agus loisgidh e gu h-ifriun ìochdraich, agus 
cuiridh e as do 'n talamh le 'thoradh, agus 
cuiridh e ri theine buuaiteau uam beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc orra, mo shaigh- 
deau caithidh mi orra. 

24 Claoidhear iad le h-ocras, agus cuirear 
as doOS^e teas )oisgeach, agus le sgrios 
searbh: fiaclau fhiadh-bheatliaichean mar 
an ceudna cuiridh mi orra, maille ri nimh 
nathraichean an duslaich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh an claidh- 
eamh, agus o'u leth a stighuamhann,araon 
an t-òig-f hear agus au òigh,an cìochrauagus 
fear na gruaige lèithe. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad gu 
cùiljtibh, bheir mi air an cuimhne sgTir o 
inEeasg dhaoine : 

27 Mur bhitheadh gu'n robh eagal orm 
roimh chorruich an nàmhaid, air eagal gu'n 
giìilaineadh an eascairdean iad fèin mi- 
chubha idh. air eagal gu'n abradh iad, le i 
ar làmh àrd-ne, agus cha-n e an Tighearn a 
rinn so uile. 

28 Or is ciuneach gun chomhairle iaa, ni 
mò a tha tuigse annta. 

29 gu'm bitheadh iad gììc, gu'n tuigeadh 
iad so, gun tugadh iad fainear an crìoch 
dheireaunach ! 

30 Cionnus a chuireadli a h-aon ruaig air 
mìle, agTis a chuireadh dithis deich mìle 
air theicheadh, mui- bitheadh an carraig air 
an reiceadh, agus mur bitheadh au Tigh- 
earn air an druideadh suas? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha.-ìi'eil an 
carraig-san, air blii d'ar naimhdibh fèin 'n 
am breitheamhnaibh. 

32 Oir de f hìouain Shodoim tha 'm f ìonain- 
san, agus de mhachairibh Ghomorrali: is 
f ìon-dhearcan marbhtach am f ìou-dhearcan , 
tha 'm bagaidean seai'bha: 

33 Is e intnli nan dràgon am fìon, agus 
puinsion an-iochdmhor nan nathraichean 
mmhe. 

34 Nach 'eil so air a thasgadh suas agam, 
air a sheulachadh a'm' ioumhasaibh? 

35 Dhomhsa huinidh "Tlioglialtas, agus 
luigheachd; ri h-ùine sleamhnaichidh an 
còsTòTr tlia là an sgrios am fagus, agus tha 
na nitheau a thig orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tigliearn breth air a 
shluagh. agus gabhaidh e aithreachas a 
thaobh a sheirbhiseach, 'n uair a chi e gu'n 
d'fhalbh an neart, agus nach 'eil neach 
dhiubh air a dhruideadh suas, no air 
'fhàgail. 

197 37 Agus their e, C'àit am hheil an diathan, 
a' charraig as an d'earb iad, 

38 A dh'ith saill au ìobaii-tean, a dh'òl 
fìon an tabhartais-dibhe ? èireadhiad suas 
agus cuidicheadh iad leibh; bitheadh iad 
dhuibh 'n an dìdeau. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon mise e, 
agus nach 'eil Dia sam bith maille rium: 
marbhaidh mi, agus beothaichidh mi; lot- 
aidh mi, agus leighisidh mi: agus cha-w'eiV 
neach ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir togaidh rai suas mo làmli gu nèamh, 
agus their mi, Is beò mise gu sìorruidh. 

41 Ma glieuraicheas mi mo chlaidheamh 
lasarach, agus ma ni mo lànih greim air 
breitheanas, ìocaidli mi dìoghaltas do m' 
uaimhdibh, agais bheir mi luigheachd 
dhoibhsan aig am bhcil fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaighdean le 
fuil, agus ithidh mo chlaidheamh suas feoil; 
eadhon le fuil nam marbli, agus nam braigh- 
deau, thoiseach nan dìoghaltas air an 
nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, chinneacha, 
maille >-'a shluaglisan: oir dìolaidh e fuil a 
sheirbhiseach, agus ni e dìoghaltas air 
'eascairdibh, agus bithidh e tròcaireach d'a 
thìr, agus d'a. shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois,agus labhair e uile 
bhriathran na laoidh' so ann an eisdeachd 
an t-sluaigh, e fèin agus Hosea mac Nuin. 

45 Agus chuir Maois crìoch air na briathran 
sin uile a labhairt ri h-Israeil uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraichibh bhur 
cridhe air na focail uile air am bheil mise 
a' toirt fianuis 'n ur measg air an là'n 
diugh, a dh'àithneas sibh d'ur cloiun a 
choimhead, a clium gu'n dean iad uile 
bhriathran au laglia so. 

47 Oir cha ni dìomhain e dhuibh,a chionn 
gur e bhur beatha e; agns leis an ui so 
buanaichidli sibh hhur làithean 's an 
fhearann a tha sibh a' dol a null thar lor- 
dan g'a shealbhachadh. 

48 Agus labhair an Tighearn ri iMaois 's 
an là sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Abarim, do 
shliabh Nebo, a tha ann an tìr Mhoaib, a 
tha fa chomhair lericlio, agns gabh sealladh 
de thìr Chanaain, a tha mi a' toirt do chloinn 
Israeil mar sheilbh; 

50 Agus gheibli thu bàs 's an t-sliabh d'an 
tèid thu suas, agus cruinnichear thu chum 
do dhaoine ; mar a f huair Aaron do bhràthair 
bàs ann an sliabli Hor, agus a chruinnich- 
eadh e chum a dhaoine : 

51 A chionn gu'n do chiontaich sibh a'ni' 
aghaidh-sa am measg chloinn Israeil, aig 
uisgeachaibh Mheribah-Cades, aun am 
fòsach Shin; a chionn nach do naomhaich 
sibh mi 'am meadhon chloinn Israeil. 

62 Gidheadh chi thu am fearann fa (f 
chomhair ;ach chatèid thu steach do'n flicar- 
ann a tha mi 'tabhairt do chloinn IsraeiL DEUTERONOMI, XXXIII. CAIB. XXXIII. 

1 Mòrachd Dhè. 6 Beannachadh an dà threubh 
dheug. 

AGUS is e so ana beanRachadh leis an 
do bheannaich Maois, òglach Dhè, 
clann Israeil roimh a bhàs. 

2 Agus tliubhairt e, Thàinig an Tighearn 
o Shinai, agus dh'èirich e sua.s dhoibh o 
Sheir; dliealraich emach osliliabli Pharain, 
agus thàinig e le deich mìle de naoimli: o 
'dheas ìsÀmhchaidh laghteine mach dlioibli. 

3 Seadh, ghrìidhaicli e 'n sluagh; tha a 
naoimh uile a'd' làimh: agus sliaidli iad 
sìos aig do chosaibh; gheibh gach neach 
de d' bhriathraibh. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuiun, niar oigh- 
reaolid do cliomlichruinneachadh lacoib. 

AgTis bha e 'n a rìgli ann an lesurun, an 
uair a chruinnich ceannardan an t-sluaigh 
agus treubhan Israeil an ceann a chèile. 

6 Bitheadh Reuben beò, agus na faigh- 
eadh e bàs; agus bitheadh a dhaoine Uon- 
mhor 'an àireaioli. 

7 Agus is e so heannachadh ludah: agus 
tluibhairt e, Eisd, a Thighearua, ri guth 
ludah, agiis thoir e chum a shluaigh: 
bitlieadh a làmhan fqgjiainteach dha, agus 
bi-sa a'd' cliòmlmadli aige o 'naimhdibh. 

5 Agus mu Leblii thubliairt e, Bitheadh do 
1'immim agais d'Urim aig d'aon naomh, a 
dhearbh thu aig Masah, ris an d' rinn tliu 
strl aig uisgeachaibh Mheribah; 

9 A thubhairt r'a athair agus r'a mhàtbalr, 
Clia-n fliaca mi e; agus cha do ghabh e r'a 
bhràithribli, agus cha d'aithnich e a chlann 
fèin: oirchoimhid iad d' 
iad do choimhclieangal. 

10 Teagaisgidli iad do bhreithcanais do 
lacob, agus do lagli do Israel: cuiridh iad 
tiiis fa d' chomhair, agus làn ìobairt-Ioisgte 
air d'altair. 

11 Beannaich, Tliighearua, a mhaoin, 
agTis gabh ri obair a làmh: buail troimh 
Icasraidh na muinntir a dli'èireas 'n a 
aghaidh, agus na muinntir le 'm fuathach e, 
chum nach èirich iad a rìs. 

12 Mu Eheniamin thubhairt e, Gabhaidh 
aon gràdliach au Tighearna còmhnuidh 
ann an tèaruinteachd làimh ris ; agits 
còmhdaichidh an Tighearn e rè an là 
uilc, agus gabhaidh o còmhnuidh eadar a 
gliuaillibh. 

13 Agus mu loseph thubhairt e, Beann- 
aichte o'n Tighearn gu robh 'fhearann, a 
thaobh nithean luachmhor nèimh, a thaobh 
an drùchd, agus a thaobli na doimhne 'tha 
'n a luidhe shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh luachmhor 
a hheirear a mach leis a' ghrèin, agus a 
thaobh nan nithean luachmhor a chuirear a 
mach leis gach mìos, 

15 Agus a thaobh prìomh nithean nam 
beann aosda, agus a thaobh nithean luach- 
mhor nan sliabh sìorruidh, 

198 IG Agus a thaobh nithean luachnihor na 
talmhainn, agus a làin, agus dcadh-gheau 
au Ti sin a bha 'chòmhnuidh 's a' phreas: 
thigeadh am heannachd air ceann loseiph, 
agiis air mullach a chinn-san a sgaradh o 
'bhràithribh. 

17 Mar choud-ghin a thairbh ^Aaasgèimh, 
agus mar adhaircean nan aon-adharcach 
tha 'adhaircean-sa: leo so purraidh e 'n 
sluagh le 'chèile, gu li-iomalIaTbh na tal- 
mhainn: agus is iad so deich mìltean 
Ephraim, agus is iad so mìltean Mhan- 
asch. 

18 Ag-us mu Shebulun thubhairt e, Deau 
gairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol a mach ; 
agus Isachair, a'd' bhiithaibh. 

19 Gairmidh iad au sluagh a clium na 
beinne; an sin ìobraidh iad ìobairtean ion- 
racais: oir pailteas nan cuan sùghaidh iad 
suas, agus ionmhais fholaichte na gain- 
eimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, Beann- 
aichte gu robh esa.n a chuireas Gad 'am far- 
suingeachd: mar leòmhan tha e 'gabliail 
còmhnuidh, agus reubaidh e 'n gairdcan 
maille ri mullach a' chinn. 

21 Agus dlieasaich e a' cheud chuid dha 
fèin, a chionn an sin, ann an cuibhrionn an 
lagh-thabhartair, gu'n do shuidhicheadh e; 
agus thàiuig e maille ri ceannardaibh au 
t-sluaigh; ccartas an Tigheania chuir c 'n 
gnìomh, agus a bhreitheanais ri h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt c, Is cuikan 
leòmhain Dan: leumaidh e o Bhàsan. 

23 Agus mu Naphtali thubhaii-t e, 
Naphtali, sàsaichte le deadh-ghean, agus 
làn de bheannachadh an Tighcarna, sealbh- 
aich thusa an àird' an iar ag-us an àirde 
deas. 

24 Ag-us mu Aser thubhairt e, Bitheadh 
Aser beannaichte le cloinn ; bitheadh e tait- 
neach d'a bhràithribh,agus tumadh e a chos 
ann an oladh. 

25 Bithidh do bhrògan 'n an iarunn agus 
'n an umha; agus mar do làithean is amlv- 
luidh hhiiheas do neart. 

26 GhsL-n'eil neach cosmhuil ri Dia lesur- 
win, a tha 'marcachd air nèamh a'd' chòmh- 

' nadh, agus 'n a mhòrachd air na speur- 
; aibh. 

i 21 Is e 'n Dia bith-bhuan do thearnumn, 
j agus fodha tlui na gairdeanan sìorruidli: 

agus fuadaichidh e mach an nàmhaid rcmh- 

ad, agus thcir e, Cuir as da. 
I 28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh gu 

tèaruinte 'n a aonar: hithidh tobar lacoib 

air fearann arbhair agus fìona; mar an 
I ceudna silidh a nèamha nuas drùchd. 
I 29 Is sona thu, Israeil: cò 'tha cosmhuil 
, riut, shluagli a shaoradh leis an Tigh- 

earn, sgiath do chòndmaidh, agiis ucach 'is 
' e claidheamh do mhòrachd? agus gheibh- 
] ear do naimhdean 'n am breugairibh dhuit, 
i agus saltraidh tu air an àitibh àrda. CAIB. XXXIV. 

l O sMiabh Neho fhuair Maois sealladh dethìr 
Clninaain. 5 A bhàs ai/us 'adhlac. l'Aois. 
d,An (uireadk air a ahon. 10 A cìdiv. 

AGUS chaidh Maois suas o chòmhnard- 
aibh Mhoaib gu sliabh Nebo, gu muU- 
ach Phisgah, a tha thall fa chomhair leri- 
cho: agus nochd an Tighearn dha fearann 
Ghilead uile gu Dau, 

2 Agus Naphtali uile, agus tìr Ephraim, 
agus Mhauaseh, agus tìr ludah uile, gu ruig 
au f liairge a's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmhnard 
glinue lericho, baile nan craobh pailm, gu 
ruig Soar. 

4 Ag-us thubhairt an Tighearn ris, Is e so 
am fearann a mhionnaich mi do Abraham, 
do Isaac, agus do lacob, ag ràdh, Do d' 
shliochd-sa bheir mi e: thug mi ortsa 
'fhaicinn le d' shìiilibh, ach d'a ionnsuidh 
cha tèid thu thairis. 

.5 Agus f huair Maois, òglach an Tighearna, 
bàs an sin, aun am fearann Mlioaib, a rèir 
focail an Tighearna. 

6 Agus dh'adlilaic e ann an gleann e, ann 
am fearaun Mhoaib, thall fa chomhair Bhet- lOSUA, I. 

peoir: ach cha-n aithne do dhuine sani bith 
'uaigh gus an là'n diugli. 

7 Agus hha Maois ceud agus fìchead 
bliadhna dh'aois an uair a f huair e bàs: cha 
d'i hàilnich a shùil, ni raò a thrèig a neart e. 

8 Agus ghuil clann Israeil air son Mhaois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib deich làith- 

j ean 'ar f hichead: mar so chrìochuaicheadh 
làithean a' ghuil agus a' bhròin air son 
' Mhaois. 

' 9 Agus bha losua mac Nuin làn de spiorad 
! a' ghliocais; oir chuir Maois a làmhan air : 
■ agus dh'èisd clann Israeil ris, agus rinu iad 
j mar a dh'àithu an Tighearn do Mhaois. 
! 10 Agus cha d'èirich fàidh o sin ann an 
Israel cosmhuil ri Maois, neach a b'aithne 
do'n Tighearn aghaidh ri h-aghaidh; 

11 Anns na h-uile chomharajbh, agus ion- 
gautasaibh a chuir an Tighearn e a dhean- 
amh ann an tìr na h-Eiphit, air Pharaoh 
agus air a sheirbhisich uile, agus air 'f hear- 
ann uile, 

12 Agus anns an làimh chumhachdaich 
sin uile, agus anns an uamhas mhòr uile, a 
dh'oibrich Maois anu an sealladh Israeil 
uile. S U A. CATB. I. 

1 Dh'orduìeh an Tighearn losua ^an àile 
Mhaoi'!. 5, 7 GheaU e bhi maille ris: 8 thtig 
e riaghailtean dha a thuobh a ghiùlain. 

ANIS, an dèigh bàis Mhaois, òglaich 
an Tighearna, labhair au Tigliearu ri 
losua, mac Nuin, fear-frithealaidh Mhaois, 
ag ràdh, 

2 Tha m'òglach Maois marbh: a nis uime 
Bin èirich, gabh thairis air lordan so thu 
fèin, agus an sluagh so uile, dli'ionnsuidh 
ua tlre a tha mise a' tabhairt dhoìhh, eadhon 
do chloiun Israeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur 
coise, sin thug mi dhuibh, mar a thubhairt 
mi ri Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, eadhon 
gus an amhainn mhòir, amhainn Euphrates, 
tìr nan Hiteach lule, agus gus an f hairge 
luhòir, leth ri dol fodlia na grèine, bithidh 
'n a chrìch dhuibh. 

5 Cha-n uiTainn duine sam bith seasamh 
a'd' aghaidli uile làithean do bheatha. Mar 
a bha mì le Maois, mar sin bithidh mi 
loatsa: cha dìbir mi thu, agus cha trèig mi 
thu. 

6 Bi làidir, agus ro mliisneachail; oir do'n 
t-sluagh so roinnidh tu mar oighreachd an 
tìr a mhionnaich mi d'an aithrichibh a tha- 
bhairt doibh. 

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro mhisneach- 

199 ail, a chum gu'n toir thu 'n aire gu'n dean 
thu a rèir an lagha uile a dh'àithn m'òglach 
Maois dhuit; na tionndaidh uaith dh'ionn- 
sui'ìh ua laimhe deise no dh'ionnsuidh na 
làimho clìtlie, a chum gu'n soirbhich leat 
anns gach àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid leabhar an lagha so as do 
bheul ; ach beachd-smuainichidh tu air a là 
agus a dli'oidhche, chum gu'n toir thu 'n aire 
gu'n dean thu a rèir gach ni a tha, sgrìobhta 
aun: oir an sin bheir thu air do shlighe 
soirbheachadh leat, agus an sin ni thu gu 
glic. 

9 Nach d'àithu mise dhuit? Bi làidir agus 
ro mhisneachail; na bi fo eagal, agus na 
biodh faitcheas ort: oir tha 'n Tighearn 
do DhiaTiaT anns gach ionad d'an tèid 
thu. 

10 An sin dh'àithn losua do luchd-riagh- 
laidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

11 Rachaibh troimh'n champ, agus àith- 
nibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Deasaichibh 
dhuibh fèin lòn; oir an ceann thri làithean 
thèid sibh thar lordan so, a dhol a stigh a 
shealbhachadh na tìre a tha 'n Tighearn 
bhur Dia a' toirt duibh r'a sealbhachadh. 

12 AgTis ris na Reubenich, agus ris iia 
Gadaich, agus ri leth thrèibh Mlianaseh, 
labliair losua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àitlin 
Maois òglach an .Tighearna dlraibh, ag lOSUA, II. ròdli, Tlmg an Tighearn blmr Dia fois 
duibh, agus thug e dhuibh an tìr so. 

14 Fanaidh bhur mnathan, bhur clann 
bheag, agus bhur sprèidh, 's au tìr a thug 
Maois dJiuibh air an taobh so de lordan; 
ach thèid sibh fèin thairis fo'r n-armaibh 
roimh bhur bràithrean, sibhse uile a tha 
treun ann an neart, agus cuidichidh sibh 
leo; 

15 Gus an toir an Tighearn fois d'ur 
bràithribh, mar a thug e dhuibhse, agus 
gu'n sealbhaich iadsan mar an ceudna an 
tìr a tha 'n Tighearn bhur Dia a' tabhairt 
doibh: an sin piUidh sibh gu tìr bhur 
seilbhe, agus sealbhaichidh sibh i, eadhon 
an tlr a thug Maois òglach an Tighearna 
dhuibh air an taobh so de lordau, leth ri 
èirigh na grèine. 

16 Agus f hreagair iad losua, ag ràdh, Na 
h-uile nithmn a dh'àithn thu dhuinne^ ni 
sinn ; agus ge b'e taobh a chuireas tu smn, 
thèid siun. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois 
anns na h-uile nithihh, mar sin èisdidh 
sinn riutsa : a mhàin bitheadh an Tigheam 
do Dhia maiUe riut, mar a bha e maille ri 
Maois. 

18 Gach duine a chuireas an aghaidh 
d'àithne, agus nach èisd ri d' bhriathraibh, 
anns na h-uile «i7/uMadh'àithneastudha, 
cuirear gu bàs e: a mhàiu bi làidir, agu» ro 
mhisneachail. 

CAIB. tl. 

1 Thug Rahah aoidheadid do'n dithis dhaoine a 
thàinig à Sitim a rannsachadh na lìre. An 
coimhcheangal eadar ise agus iadsan. 
\ GUS chuir losua mac Nuin a mach à 
'i. Sitim dithis dhaoine a rannsachadh a 
mach gu h-uaigneach, ag ràdh, Imichibh, 
rannsaichibh a mach an tìr, agus lericho; 
agus dh'imich iad, agns chaidh iad a steach 
do thigh strìopaich, d'am b'ainm Rahab, 
agus luidh iad an sin. 

2 Ag-us dh'innseadh do rìgh lericho, ag 
ràdh, Feuch, thàinig daoine an so an nochd, 
de chloinn Israeil, a rannsachadh a mach 
na tìre. 

3 Agus chuir rìgli lei'icho teachdair gu 
Rah b, ag ràdh, Thoir a mach na daoine a 
thàinig a d'ionnsuidh, a chaidli steach do d' 
thigh: oir is ann a rannsachadh a mach na 
tìre uile a thàinig iad. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis dhaoine, 
agus dh'f holaich i iad, agus thubhairt i mar 
so, Thàinig gun amharus daoine a m'ionn- 
suidh, ach cha robh fhios agam cia as a 
tha inig iad: 

5 Agus thachair mu àm druididh a' gheata 
'n uair a bha e dorcha, gu'n deachaidh ua 
daoine mach: c'àit a ghabh na daoine cha-n 
fhios domh: leanaibh gu luath air an tòir, 
oir beiridh si))h orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu muUach 
an tighe, agiis air am folaeh le cuiseagaibh 

200 an lìn, a leag i 'an ordugh air muilach an 
tighe- 

7 Agus lean na daoine air an tòir 's an 
t-slighe gu lordan, gu ruig na h-àthan : 
agus co luath as a chaidli a' mhuinntir a 
bh'air an tòir a mach, dhruid iad an geata. 

8 Agus mun robh iad air luidlie sìos, 
chaidh i suas d'an ionnsuidh air muUach an 
tighe; 

9 Agus thubhairt i ris na daoinibh, Tlia 
fios agam gu bheil an Tighearn air toirt 
duibh na tìre. agus gu bheil bhur n-uamhas 
air tuiteam oirnne, agus gu bheil luclid- 
àiteachadh na tìre aile air lejigha.dh as le 
h-eagal roimhibh: 

10 Oir chuala sinne cionnus a thiormaich 
an Tighearn suas viisge na mara ruaidlie 
roimhibh, 'n uair a thàinig sibh a mach as 
an Eiphit; agus ciod a rinn sibh air dà 
rìgh nan Amorach, a &/t'air an taobh eile 
de lordan, Sihon agus Og, a sgrios sibh g\\ 
tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne na 
nithean sin, leagh ar cridheachan, agus 
cha d'fhan tuilleadh a bheag de mhisnicli 
ann an duine sam bith air bhur sonsa: oir 
an Tigheam bhur Dia, is esan Dia anns ua 
nèamhan shuas, agus air an talamh blios. 

12 A nis uime sin guidheam oirbh, rnionn- 
aichibh dhomh air an Tighearn, a chionn 
gu'n do nochd mi caoimhneas dhuibh, gu'n 
nochd sibhse mar an ceudua caoimhneas do 
thigh m'athar-sa, agus gu'n toir sibh dhomli 
comhara cinnteach ; 

13 Agus gu'n glèidh sibh beò m'athair, 
agus mo mhàthair, agus mo bhràithrean, 
agus mo pheathraichean, agTis na h-uile a 
tha aca, agus gTi'n saor sibh ar n-anamanna 

i o'n bhàs. 

j 14 Agus f hreagair na daoine i, Ar n-anam- 
I ne air bhur sonsa gu bàs, mur foillsich sibh 
I an g-nothuch so agaiun. Agus tarlaidh, 'u 
uair a bheir an Tighearn dhuinn an tìr, 
gu'm buin sinn gu caoimhneil agus gTi f ìrinn- 
each riutsa. 

15 An sin leig i sìos iad air cordtroimh'n 
uinneig: oir b/ia a tigh air balla a' bhaile, 
agus bha i 'chòmhnuidh air a' bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh am 
monadh oirbh, air eagal gii'n coinnich an 
luchd tòrachd sibh; agus folaichibh sibh 
fèin an sin tri làithean, gus am bi'n hichd 
tòrachd air pilltinn, agus an dèigh sin feud- 
aidh sibh imeachd air bhur slighe. 

17 Agus thubhaii't na daoine rithe, JBith- 
idh sinne neò-chiontach a tliaobh iad so do 
mhionnan a thug thu oirnn a mhionnach- 
adh. 

18 Feuch, 'n iiair a thig sinn do'n tìr, 
ceanglaidh tu an stìom so de shnàth scar- 
lait anns an uinneig-~Eròimh an do leig tlm 
sìos sinn: agus bheir thu d'athair, agus do 
mhàthair, agiis do bhràitln-ean, agus teagli- 
lach d'athar uile, dhachaidh a d' ionnsuidh. lOSUA, III, I\. 19 Agus tarlaidh, ge b'e neach a thèid a 
niach air dorsaibh do thighe do'n t-sràid, 
gu'm hi 'fhuil air a cheann fcin, agiis 
bithidh sinne neò-chiontach: agus ge b'e 
neacli a bliios niaiUe riut anns an tigh, 
hithidh 'fhuil air ar ceann-ne, ma bheanas 
làmh ris. 

20 Agus madh'flioillsicheas tu an gnothuch 
so againu, an sin bithidh sinne saor o d' 
nihionnaibh a thug thu oiriin a nihionn- 
achadli. 

2 1 Agus thubliai rt ise , A rèir bhur briathra, 
mar sin hitheadh e. Agus clmir i air falbh 
iad, agus dh'imich iad: agus cheangail i an 
stìom scarlait anns an uinneig. 

22 Agus dh'f halbh iad, agus thàinig iad 
do'n mhonadh, agus dh'fhan iad an sin tri 
làithean, gus an do phill an luchd tòrachd. 
Agus dh'iarr an luchd tòrachd iad air feadh 
ua slighe uile, ach cha d'fhuair siad iad. 

23 Mar sin phill an dithis dhaoine, agus 
chaidh iad sìos o'n mlionadh, agus chaidh 
iad thairis, agTis thàinig iad gu losua mac 
Nuin, agus dh'innis iad da gach ni a thach- 
air dlioibh: 

24 Agus thubhairt iad ri losua, Gu 
fìrinneach thug an Tighearn thairis d'ar 
làimh am fearann uile: oir tha eadlion 
luchd-àiteachaidh na tìre uile air leaghadh 
as fa'r comliair. 

CAIB. III. 

1 Thàinig losua gu lordan. 7 Thug Dla mis- 
neach dha, 9 agvs tìiug esan misneach do'n 
t-sluagh. 

AGUS dh'èirich losua gu moch 's a' 
mhaduinn ; agus dh'imich iad o Shitini, 
agus thàinig iad gu lordan, e fèin agus 
clann Israeil uile, agus ghabh iad tàmh an 
sin mun deachaidh iad tliairis. 

2 Agus an ceann thri làithean, chaidh an 
luchd-riaghlaidh troimh 'n champ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-shiagh, ag 
ràdh, 'N uair a chi sibh àirc coimhcheangail 
an Tighearna bhur Dè, agus na sagartan na 
liebhithicli 'gagiùlan,ansin gluaisidh sibh 
o'r n-àit, agus thèid sibh 'n a dèigh. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus 
1, mu thimchioll dà mhile làmh-choiUe de 
thomhas: na tigibh am fagus di,a chum gu'm 
bi fios na slighe agaibh air am feum sibh 
imeachd; oir cha do ghabh sibh riauih 
roimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt losua ris an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fèin; oir am màireach 
ni 'n Tighearn nithean iongantacli 'n 'ur 
measg. 

6 Agus labhair losua ris na sagartaibh, ag 
ràdh, Togaibh suas àirc a' choimhcheangail, 
agus rachaibli thairis roimh 'n t-sluagh. 
Agus thog iad suas àirc a' choimhcheangail, 
agus chaidh iad roimh 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri losua, 
An diugh tòisichidh mi air thusa dheanamh 
mòr ann au sealladh Israeil uile a chura 

201 gu'm bi fios aca, mar a bha mi le Mao's, 
gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh 
a tha 'giìilan àirce a' choimhcheangail. ag 
ràdh, 'N uair a bhios sibh air teachd gu 
oir uisge lordain, ann an lordan seasaidh 
sibh. 

9 Agus thubhairt losua ri cloinn Israeil, 
Thigibh an so, agus èisdibh ri briathraibh 
au Tighearna bhur Dè. 

10 Agus thubhairt losua, Le so bithidh 
fios agaibh gu bheilan Dia beò'n 'ur measg, 
agus gu')n fuadaich e gun teagamh a mach 
loimhibh na Canaanaich, agus na Hitich, 
agus na Hibhich, agiis na Peridsicii, agus 
na Girgasaich, agus na h - Amoraich, agus 
na lebusaich. 

1 1 Feucli, tha àirc coimhcheangail Tigh- 
earna na talmhainn uile a' dol thairis roimh- 
ibh do lordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà f hear dheug 
à treubhan Israeil, fear as gach trèibh. 

13 Agus co luath 's a sliocraicheas na 
sagartan a tha 'giùlan àirce an Tigheama, 
Tighcarna na tahnhainn uile, buinn an cos 
ann an uisgeachaibh lordain, bithidh uisg- 
eachan lordain air an sgaradh o na li- 
uisgeachaibh a thig a nuas o'n àirde ; agus 
seasaidh iad 'n an torr. 

14 Agus an uair a dh'fhalbh an sluagh 
o'm bùthaibh, gu dol thar lordan, agus na 
sagartan a' giùlan àirce a' choimhcheangail 
roimh 'n t-sluagh; 

15 Agus an uair a bha iadsan a ghiùhxin 
an àirc air teachd gu lordan, agus a bha 
cosan nan sagart a ghiùlain an airc air an 
tumadh anu an oir an uisge, (oir tha lor- 
dan a' srutliadh thar a bruachan uile rè an 
f hogharaidh uilc,) 

16 An sin she ;s na h-uisgeachana thàir.ig 
a uuas o'n àirde, agus dh'èirich iad suas 
'n an torr ro fhad o'n bhaile Adam, a tha 
làimh ri Saretan: agus theirig iadsan a 
chaidh sìos rathad niara a' cliòmhuaird, 
eadhon na mara salainn, agus ghearradlias 
iad; agus chaidh an sluagh thairis dìreach 
fa chomhair lericho. 

17 Agus sheas na sagartan,a ghiùlainàirc 
coimhchcangail an Tighcarna gu daingean 
air talamh tioram 'am jiieadhon lordain, 
agus chaidh na h-lsraeilicli uile thairis air 
talamh tioram, gus an robh an sluagh uile 
air dol thar lordan. 

CAIB. IV. 

1 Dà chloicli dheug air an toirt mar chtrìmh- 
neachan d meadhon aimhne lordain: 9 dà 
chloich dlieug eile air ancur suas a meadhon. 
19 Cliaidh an sluagh thairis. 

AGUS an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thar lordan, an sin labhair an 
Tighearn ri losua, ag ràdh, 
2 Gabhaibh dhuibh fèin dà fhear dheug 
as an t-sluagh, duine as gach trèibh; 

G 2 lOSUA, V. 3 Agus Kithnibh dhoibh, ag ràdh, Thug- 
aibli leibh o so à meadlion lordain, as an 
àit anns an do sheas cosan nan sagart gn 
daingean, dà chloich dheug; agus blieir 
sibh iad thairis leibh, agus cuiridli sibli iad 
anns an àite-taimh anns au gabh sibh fois 
an nochd. 

4 An sin ghairm losua air an dà fhear 
dheug, a dheasaich e à cloinn Israeil, fear 
as gach trèibli. 

5 Agus thubhairt losua riu, Rachaibh 
thairis roimh àirc an Tighearna bhur Dè 
gTi nicadhon lordain, agus togadh gach fear 
dhibh clach air a gliualainn, a rèir àireimh 
threubhan chloinn Israeil. 

6 A chum gu'm bi so 'n a chomharadh 'n 
ur measg, a clmm 'n uair a dh'f hiosraich- 
eas bhur clann 's an àm ri teachd, ag ràdh, 
Ciod rt'.v ciall duibh leis na clachaibh so^ 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, Gu'n robh 
uisgeachan lordain air an sgaradh o 'chèile 
roimh àirc coimhcheangail an Tighearna ; 'n 
uair a chaidh i thar lordan, gu'n robh 
uisgeachan lordain air an sgaradh o 'chèile; 
agTis bithidh na clachan so 'n an cuimh- 
neachan do chloinn Israeil gu bràth. 

S Agus rinn clann Israeil amhnil mar a 
dh'àithn losua, agus thog iad suas dà 
chloich dheug à meadlion lordain, mar a 
labhair an Tighearn ri losua, a rèir àireimh 
threubhan chloinn Isi'aeil, agus ghiìilain iad 
leo thairis iad do'n àit anns an do ghabh 
iad tàmh, agus chuir iad sìos an sin iad. 

9 Agus chuir losua suas dà chloich dheug 
■'am meadhou lordain, 's an ionad anns an 

do sheas cosan nan sagart a ghiìilain àirc 
a' choimhcheangail: agus tliaiadan sin gus 
an là'n diugh. 

10 Oir sheas na sagartan a ghiìilain anàirc 
'am meadhon lordain, gus an do chrìoch- 
naicheadh gach ni a dh'àithn an Tigheam 
do losua a labhaii't ris an t-sluagh, a rèir 
nan uile nithean a dh'àithn Maois do losua: 
agus rinn an sluagh cabhag, agus cliaidh 
iad thairis. 

1 1 Agus an uair a bha 'n sluagli uile air 
dol thairis, an sin chaidh àirc an Tigh- 
earna thairis,agus na sagartan, an làthair an 
t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Reubein, agus clann 
Ghad, agus leth thrèibh Mhanaseh, thairis 
fo'n armaibh roimh chloinn Israeil, mar a 
labhair Maois riu: 

13 Chaidh thairis mu thimchioll dà fhicli- 
ead mile, deas air son cogaidh, an làthair 
an Tigheama gu cath, do chòmhnardaibh 
lericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an Tighearn 
losua ann an sealladh Israeil uile,agus bha 
eagal orra roimhe, )nar a bha eagal on'a 
roimh Mhaois, uile làithean a bheatha. 

1 5 Agus labhair an Tigheam ri losua, ag 
ràdh, 

16 Aitlm do na sagartaibh a tha 'giùlan 

202 àirce na Fianuis, iad a tlieachd a nìos à 
lordan. 

17 Agus dh'àithn losua do na sagartaibh, 
ag ràdh, Thigibh a nìos à lordan. 

1 8 Agus an uair a bha na sagartan a ghiiilain 
àirc coimhcheangail anTighearna airteachd 
a nìos à meadhon lordain, agus a bha 
buinn chos nan sagart air an togail suas 
air an talamh thioram, an sin phiU uisg- 
eachan lordain d'an àite fèin, agus chaidh 
iad thar a bruachan uile, mar a rinn iad 
roimhe. 

19 Agus thàinig an sluagh a nìos à lordan 
air