Skip to main content

Full text of "Lexicon Caesarianum"

See other formats


LEXICON 
CAESAKIANUM CONFECIT .cT HfMEUSEL VOLUMHN 1 ;r 2 ^ II Jlu, BEROLINI 

W. WEBER 

MDCCCLX XXVII )i. i /! ■ ' / T V/0IRI/I3H IVLIO MVLLER 

NVNC GYMNASII REALIS REGIOMONTANl MAGIbTRO IVLIO ZACHER 

I'kOB'F.SSORI P. O. VNIVERSITATIS HALENSIS CVM VITEBERGENSI CONSOCIATAE PRAECEPTORIBVS CARISSIMIS HENRICVS MEVSEL D. D. D. PRAEFATIO. Jjexicon Caesarianum, qiiod uirorum doctorum usui sufficeret, cuin ante septem fere annos 
constituissem conficere, ita rem institueudam iudicabam, nt non modo locos colligerem omnes, 
sed etiam quid in potioribus libris mauu scriptis exstaret et quid liominum eruditorum studio 
atque ingenio in Caesaris scriptis emendandis prolectum esset suo loco indicarem et exemplo- 
rum copiam ita digererem atque disponerem , ut quae uis ac notio singulis locis certae cuidam 
uoci subesset statim posset cognosci. [taque prius quam opus ipsum adgrederer, codicum discre- 
pantiam perscribere statui. Quod quidem in Caesarianis libris multae est operae magnique laboris, 
propterea quod criticarum quas dicunt editionum maior quam in reliquis scriptoribus est nume- 
ru.s ; quae editiones, id quod iiehementer dolendum est, et de codicum scriptura nimis saepe inter 
se discrepant et eos , qui utuntur, haud raro prorsus destituunt. Illorum autem qui de bello 
Galhco sunt commentariorum eo tempore, quo consihum huius lexici compouendi cepi, quinque 
exstabant editiones, Oudendorpii Schneideri Nipperdei Frigellh Diibneri, belli ciuilis tres, Ouden- 
dorpu Nipperdei Diibneri, quarum nullam plane licet neglegere. Ex his editionibus cum scrip- 
turae uarietatem in unum contulissem et omues locos indicata, ubi utile uidebatur, codicum 
scriptura exscripsissem magnamque iam scidarum partem digessissem, ecce noua belli Gallici 
prodht editio ab Holdero confecta, qua omnes dubitationes , quae motae erant reliquis editioni- 
bus, sublatum iri sperabam. Quae spes me fefelht grauissime. Nihilo minus tamen quicquid 
utile in hac recentissima editione inerat, quod eius fieri posset, iis, quae iam perfecta putaram, 
adicere conatus sum. Non nulla saue addere non iam poteram. Eo negotio confecto et scidis 
secundum litterarum ordinem digestis id, quod iam ante facere institueram, ut quicquid homines 
docti ad Caesaris scripta aut exphcauda aut emendauda coutuhssent coIIigei'em, ad iinem perdu- 
cere studui. Magna iam huius operis pars erat absoluta, cum ab alus etiam lexici Caesariani 
componendi cousilium captum esse cognoui. Quare aut totum mihi consilium abiciendum erat 
aut ea, quae congesseram, quamquam imperfecta etiam tum erant atque mauca, edenda. Quae 
cum ita essent, eas uoces, quarum prima littera est a, disponere et singula ita perpohre coepi, 
ut typis pos.sent maudari. Nihilo tamen setius annales philologicos et singulorum hominum com- 
mentationes aliosque libros perscrutari perrexi , si quid possem inuenire, quod ad Caesaris scripta 
pertineret. Saepissime factum esse, ut multarum horarum atque etiam dierum labore aut niliil 
aut admodum pauca inuenirem, totamque hanc operam taedii fuisse plenissimam lux est qiiod 
commemorem. Verum tamen ut typothetis traderem ea, quae perfecta erant, ab animo meo im- 
petrare non poteram ; ac sine dubio etiam diu cunctatus essem, nisi a Merguetio, quem omnes in 
reliquorum Ciceronis librorum lexicis corapouendis occupatum arbitrabantur , lexicon Caesariauum 
iam paene confectum esse comperissem. Tum uero exiguo specimine iUius lexici cum meo com- 
parato, cum multo uberiorem a me materiam congestam uiderem et mea miilto mehora esse et 
utiliora fore confiderem, uon diutius dubitandum statiii, quin primam particulam in officinam 
typographicam mitterem. Vix hoc feceram, cum noui lexici Caesariani a Rudolfo Menge el 
Sigismundo Preuss compositi specimen paulo ante uulgatum esse legi. Qua re cognita illum 
libellum mihi mittendum curaui. Sed cum antea paidisper dubius haesissem, utrum tenerem 
edendi huius libri consilium an omitterem, comparatione instituta in sententia perseuerandum 
con.stitui. Cuius consilii nunc me non paenitet. Nam qui adhuc editi sunt hiiius lexici lasci- 
culi ab omnibus, qui iudiciiun de us fecerunt, miro consensu comprobati sunt. Quamquam 
non pauca in primis potissimum fasciculis esse, quae reprehendi possiut, minime ignoro. Eorum 
magnam partem uitassem, nisi temporum iniquitate coactus essem, prius quam totum opus plaue 
esset perfectum, partem typothetis committere. Huic rei tribuendum est, quod parum constanter 
in negotio conficiendo uideor uersatus esse. Etenim cum initio in emendationibus commemorandis 
non auctores modo, sed etiam quo loco essent propositae indicarem, a pag. 240 Guilelmi Paul 
consiho commotus nomen tantum auctoris attidi, reUqua extremo libro reseruaui. Praeterea 
in primis fasciculis uulgarem de codicum dignitate ac praestantia opinionem secutus semper fere 
codicum AQBM scripturam recepi, sed cimi magis magisque ueram esse Helleri et Eud. Schneideri VI Praefatio. 

sententiam perspicerem, qui minime neglegendos eos codices censerent, qui interpolatorum nomine 
notati plerisque repudiandi et detestandi uiderentur, necessarium esse duxi non solum multo sae- 
pius horum interpolatorum librorum lectionem recipere, sed etiam a uerbo cohortis littera (c) 
adposita legentes monere, quae uerba non satis codicum consensu confirmata essent. Adde quod 
a littera d Eduardo Wolfflin auctore synonymorum magis habui rationem. Sed non nulla eius 
generis me fugisse ueri simillimum est. Atque etiam hoc tateudum est p. 1 — 988, quotienscumque 
tractantur substantiua, in enumerandis iis uerbis, quae cum substantiuis ilhs a Caesare coniunguntur, 
eum me ordinem seruasse, quem requirit iudicatiuus praesentis ; in iis quae sequuntur eum, quem 
requirit infinitiuus praesentis; uelut p. 510 uerborum ordo est: concurrere confirmare conari 
(= conor), p. 511 stare subsequi esse (= sum) sustinere; contra p. 1021 sq.: conari concla- 
mare concurrere . . . eicere esse euocare. Atque etiam alia quaedam inconstantiae documenta, si 
diligentissime uelis attendere, reperias. 

Haec omnia, nisi temporum iniquitate prius quam totum opus esset perlectum Ubrum edere 
coactus essem , uitauissem. Sed alia etiam multa iu hoc lexico insunt, quae nec mihi probantur et 
aliis sine dubio displicebunt. Ex his non pauca ita comparata sunt, ut, quoniam in ipsius rei natura 
posita est difficultas, a uullo ita possint tractari, uti omui uituperatione careant. Nam et dispo- 
sitio saepe non nihil habet incommodi et multi loci tales sunt, ut iure liceat dubitare, utrum 
haec an illa uis ac uotio certae cuidam uoci tribuenda sit. Haud raro uno duobusue locis ad- 
ductus uoces, quas iam absoluisse mihi uidebar, retractaui plaueque immutaui, nihilo minus 
autem mihi ipsi satis facere non potui. Sed de his rebus plura dicere nihil attinet. 

Exponendum autem mihi est, quam rationem in toto opere instituendo secutus sim. Codi- 
cum mehorum lectiones, quateuus ad usum eius ipsius uocis, quae tractatiu-, cognoscendum et 
inlustrandum pertinent, quam diligentissinie adferre conatus sum. Non uumquani, sed raro, in 
prima huius libri parte leuiora quaedam errore ouiissa sunt. Consulto iuitio non commemoraue- 
ram, cum codices dissideut iu aliis rebus, uelut p. 532 uersu 14, ubi agitur de circumdandi 
uerbo, scripsi: „aedificio circumdato (circumdata /;) silua, ut sunt fere domicilia Gallorum", non 
significaui etiam in uoce domicilia discrepare codices. Cur a p. 586 etiam eius modi Ubrorum 
discrepantiam addita littera {(:) indicauerim, supra exposui. In quibus codicibus ii, iis, in quibus 
hi, his scriptum exstet, quouiam in his uocibus semper iiere dissentiunt codices, plerumque de 
iudustria non indicaui. — Ea, quae ad formam, maxime ad orthographiam quae dicitur 
spectant, semper fere initio singulorum uocabulonmi commemoraui; sed quaecumque ad plures 
uoces referenda sunt, ut assimilatio praepositionum ad con in, ea in primo plerumque eius 
generis uerbo cougessi, cf. accedo p. 68, adfero p. 154, adpello p. 175, coUigo p. 599, comparo 
p. 617. ■ — In iis substantiuis, quorum multa apud Caesarem iuueniuutur exempla, id egi, ut 
nou soluni quae uis esset atque notio singulis locis perspici statim posset, sed etiam quo in 
enuntiatis munere substantiuum iUud fimgeretur. Itaque semper primo loco ea enumerautur 
exempla, quibus subiecti locum nomen obtiuet, tum ea, quibus obiecti (raro intericienda erant ea, 
quibus praedicatum est aut in appositione inuenitur positum), deinde quibus datiuus substautiui oc- 
currit, post quibus geuetiuus, tum quibus ablatiuus, denique quibus cum praepositionibus est con- 
iunctum. — Adiectiua ita tractantur, ut et positiuus comparatiuus superlatiuus cUstinguan- 
tur et quibus substautiuis addita sint continuo adpareat. — In uerbis id spectaui, ut quid 
inde penderet protiuus posset cognosci. — Vbicumque magna est locorum copia, absolutis sub- 
stantiuis adicitur, quae adiectiua, uerbis, quae aduerbia adposita sint a Caesare. KeUqua fere per 
se fore dilucida spero. 

Pauca quaedam, quae aut errore aut cousulto suo loco omisi, extremo uolumini alteri, si 
digna sunt commemoratione , addentur. Ibidem tabula adicietiu, qua et quae coniecturae ad 
singula commentariorum capita, siugidas paragraphos a uiris doctis excogitatae qiubusque locis 
eae jiropositae sint et quibus iu rebus meUores editioues, et uetustiores et receutiores, inter se 
dissideant explicabitur. 

Reliqiuun est, ut gratias agam maximas ciun omnibus, qui beneuole iudicium fecerunt de 
hoc libro, tum Henrico lusto Heller, Alfredo HoIIaender, Hermanno loanni Miiller, Ricardo 
Miiller, Giulelmo Nitsche, Guilelmo Paul, Kudolfo Schneider BeroUnensibus , Henrico Kleist 
Dramburgensi , Aemilio Thomas Duacensi, Carolo Ernesto Georges Gothano, Eduardo Wolfttui 
Monacensi, Feliei Ramoriuo Tichiensi, qui omues beneuolentissime aut consiUo me adiuuerunt 
aut opera. Notamm explicatio. Codioes: 

A = Bongarsianus I. s. Amstelodani.; a 

B — Parisinus I. ; h 

G = Vossianus I. ; f 

D = Egmondanus ; d 

E = Vratislauiensis I. ; e 

ilf = Vaticanus 3864; /' 

N = Petauianus ; /' 

= Dresdensis L; i 

Q = Moysiacensis ; /.• 

X = AQBMah; j / 

a =AQBM; \ in b. Gall.; s 
P = ah ; J 

Semper ratio habita est in bello Gallico codicum 
reliquorum, fere luimquam Cbe. cum G ex ipso = Parisinus II. s. Tliuaneus; 

= Leidensis I. ; 

= Scaligeranus ; 

= Cuiacianus; 

= Hauniensis I. ; 

= Vindobonensis L; 

= Vrsinianus; 

= Andinus; 

= Oxonieusis; 

= Riccardianus s. Florentinus; 

= afhl (in b. ciuil.). 

AQBMah. \n bello ciuili codd. Oafhl. raro 
codice B, b ex a, e ex h transcriptus sit. Editores : 

Db. = Diibner; 

Diit. = Dittenberger ; 

Dt. = Dinter; Dt.- = Dinter, ed. II. (Lips. 1884); 

Fr., Frig. = Frigell; 

Elcl., Hold. = HoIder; 

E. (Em.) Hoffm. = Eman. Hoffmanu; 

V. = scriptura uulgata ante Nipperdeium (= Ovd.); 

Edd. = Nipperdey, C. E. Chr. Schneider, Frigell, Diibner, Dinter, Holder. (F.) Hofm. = Frid. Hofmann; 

Kr.. Kran. = Kraner; 

Np. = Nipperdey ; 

Oud. = Oudendorp; 

Pr. = Prammer; 

Schn. = C. E. Chr. Schneider; Aimale!^, alii libi-i: 

BB. = Bliitter fiir das Bayerische Gymnasialschulwesen ; 

BPhW. = (Berliner) Philologische Wochenschrift; 

Burs. JB. = Jahresbericht iiber clie Fortschritte der classischen Alterthuniswissenschaft; 

QP. = Gymnasial-Programm; 

Herm. = Hermes; 

JB. = Jahresberichte des Philol. Vereins zu Berlin ; 

JJ. (= Jahns Jahrbiicher) = (Neue) Jahrbficher fiir Philologie und Piidagogik; 

JRh. = Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande; 

Mn. (Mnerii.) = Mnemosyne (N. S. = Noua Series) ; 

OZ. = Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien; 

Ph. = Philologus; 

PhA. (Ph. A.) = Philologischer Auzeiger; 

PhB. = Philologische Rundschau; 

Pr. = Programm; 

RA. = Revue archeologique ; 

RB. = Revue de rinstruction publique eu Belgique; 

RPh. — Revue de pliilologie, de litterature et d'histoire anciennes; 

RhM. (Rh. M.) = Rheinisches Museum, Neue Folge; 

ZAW. = Zeitschrift fiir die Alterthumswissenschaft; 

ZQ. = Zeitschrift fiir das Gvmnasialwesen. Yjjj Notarum explicatio. 

Bergk, Rheinl. = Th. Bergk, Zur Geschichte und Topographie der Eheinlande in romischer Zeit. 

Leipzig 1882; 
Elberl. = C. G. Elberling, Obseruationes criticae ad C. lulii Caesaris comment. de bello ciuili. 

Haun. 1828; 
JEussn., JB. = A. Eussner in Biirs. JB. : 
ForcMt. = J. N. G. Forchhammer, Quaestiones criticae de uera comment. de b. ciu. . . . emen- 

dandi ratione. Haun. 1852; 
Oeyei- , .JB. = P. Geyer , Jahresberichte des Philolog. Vereins ; 

Gliiek = C. W. Gliick, Die bei Caesar vorkommenden keltischen Namen. ^Miinch. 1857; 
Ool. (Ooler) = A. v. Goler, Caesars Gallischer Krieg und Theile seines Biirgerkriegs. 2. Autl. 
Tiibing. 1880; OoU 52 — v. Giiler, Ciisars Gallischer Krieg in d. Jahre 52 v. Chr. (1. Aufl.); 
Rell. = Heinr. Justus HeUer, in Ph.; 
Jcihm = Max Jiihns, Ciisars Kommentarien u. ihre literarische uud kriegswissenschaftliche Folge- 

wirkung in: Beiheft zum jMilitar-Wocheublatt 1883; 
Kiwhch. = Franc. Kindseher; (Em. = Emendationes Caesarianae, Seruestae 1860; Qu. = Quae- 

stiones Caes. 1864) ; 
Kochly = Casars Memoiren iiber den Gallischen Krieg. Deutsch v. H. Kochly und W. Riistow. 
Stuttg. (3. Aufl. 1866); Casars Memoiren iiber den Biirger - Krieg. Deutsch v. H. Koehly. 
Stuttg. (1868); 
Kraff. (Kraffert) = Herm. Kraflert , Beitr.age zur Kritik und ErklSrung latein. Autoren. Progr. 

Aurich 1881. 1882; 
Madu., AC. = J. N. Maduigii Aduersaria critica. Hauniae 1873; 
R. Miitler, JB. = Rich. Miiller, Jahresberichte des Phil. Vereins; 
Nap. = Napoleon III., Histoire de Jules Cesar; 
Pltiyg. = W. G. Pluygers , Mnemos. Noua Series IX p. 1 sqq. ; 

Riist. (Riistowj = Heerwesen imd Kriegfiihrung C. Julius Ciisars. 2. Aufl. Nordhausen 1862 ; 
H. Sehneid. = Henr. Sclmeider, Loci Cae.saris de b. ciuil. commentar. nonnuUi explicati et 

emendati. Diss. inaug. Vratisl. 1859; 
RSehn. (Rttd. Schneid.) = Rud. Schneider (in BPhW.); 
Terpsfra, mise. phil. = D. Terpstra, Obseruat. crit. in Caes. comm. de b. ciuil. in: Miscellanea 

philologa. Vltraiect. 1854; 
Viet. = Pet. Victorius (V. L. = uariarum et antiquarum lectionum libri XXXVIII); 
Vielh. = Leop. VieUiaber in OZ. : 
Wsbg. = Alb. Sadol. Wesenberg ; 
Wijlff. = Henr. Wdlffel, Emendationum ad Caesaris libros de b. ciu. part. I. II. Norimbergae 

1865. 66. 
ReUqua aut accuratius indicantur aut per se perspicua sunt , ut Atd., Ciaee., UlamL. cett. 
Puncta (. . .) indicant omissa esse non nulla Caesaris uerba (. . significat omissam esse unam 

uocem; .... plura omissa esse uerba et nou\im sequi enimtiatum). 
[noctis] signiflcat uocem noctis spuriam uideri. 
(se) signif. uocem se subaudiendam esse. 
(. . .) signif. lectionem quorundam codicum aut coniecturam niri cuiusdam docti improbandam 

uideri. 
(spe) uel sjje (a. p. 449) signif. uocem spe in codd. deesse. 

SteUula (*) uerbo praetisa designat coniecturam a Schn., Fr., Hld., Np., Db., Dt. non receptam. 
Cruce (f) notantur uerba corrupta, quae nondum probabUi couiectura sauata simt. 
1 indicat transiri ad aliud exemplorum genus, uelut p. 108 u.9: enumerantm' usque ad uersum 
9 ii loci, quibus inueniuntur uerba se recipere ad; sequuntur u. 9 -16 ii. quibus ex- 
stant uerba redire ad. 
(CC) uel {u. CC) = u. Tabulam coniecturarum, quae uolumini II. .addetur. 
(iis recc: his X; Schn.) = iis, quod inuenitur iu recentioribus codicibus, receptum est a |)luri- 
mis editoribus (Np. Fr. Db. Dt. Hold.); his, quod exst.at in melioribus Ubris, a solo 
Schueidero editur. 
1114,2 = B. Gall. lib. III. cap. 4 §2; \ 

3, 4, 2 = B. ciuil. „ „ „ ,. „ „. 


A A. Prcmwmm = Aulus. Pi-nfnmnina in eodd. 
a iniegm plcrwncpic cxslant. in [i per iwtam stribi 
solrnf. Tl). Miiiiiiiiscn (Bijmische ForsclunMjcn I 
ji. 10. 20) pracnniiiina seinper tiola/a, mnnqiiam 
pcrscripta csse n lioinanis detnonsfrat. Aulus esf 
in eodd. I 6, 4; 3, 19, 3; 90, 2; A. eumnoinine 
coniuncfiim esf 3, 4, 4 (agabiiiius) et 3, 71, 1 
(agranius). Omissum est in codd., additum n 
Marldcmdio 3, 57, 1. V. s. u. Cloclius (3, 57, 1; 
90, 2); Gabinius (I 6, 4; 3, 4, 4); Granius (3, 
71, 1); Varro (3, 19, 3). 

a. = ante: diem dicuut, qua die ad ripam 
Rhodani oranes conueuiant. is dies erat a. d. 
(ad a.a) V. Kal. April. L. Pisone, A. Gabinio 
consulibus: I 6, 4; liaec senatus consulto (sena- 
tus consulta Krcyssig; Elberl., obs.p. 60; Pluyyers, 
Mnem. N. S.' 9 p. 7) perscribuntur a. d. (ad o'> 
Vir. (VIII (fi; Ciacc.; sed n. EllicrL p. Gl sq; 
Kerycl, UZ. 7, 129} Id. lan.: 1, 5, 4; a. d. VII. 
Idus Martias Brundisium ueni; ad muruni castra 
posui: ap. Cic. nd Att. IX 13 ^l 1. 

a, al>, ab». Cf. Fr. II. Tli. Fi.sclicr, Dic 
Bcctionskhrc bei Cacsar. Progr. Halle (Lntina,) 
1854 p. 7-11. 

I. Poriua: anfe h littcrain iit a III 11, 2 c.r- 
]/ staf ab: ab Bclgis; editinnci exe. Diiit. et Ilold. 
habciit a Belgis {cf. Sclincid. acl h. L); eod. Ii : a 
galUs, af: gallis. Pelicjuis locis mimibus ante h 
leyitur a: a barbaris III IG, 4; IV 17, 10; 32, 
2; VI 40, 8; a Belgis I 1, 2; a beUo VI 14, 1; 
3, 3, 1; (a om. [i> VII 33, 1; a Bibracte I 23, 1; 
a Bibulo 3, 14, 2; [a Boia VII 14, 5;] a Brun- 
disinis 1, 28, 4; a Brundisio 3, 24, 4. 

c: a Caesare I 20, 4. 5; 22, 3; 32, 1; 34, 2; 
III 17, 1; IV 11, 3; 12, 1; 27, 2; V G, 2; 15, 
4; 28, 5; VI 7, 1; VII 37, 1; 47, 2; 1, 3, 2; 
14, 3; 20, 2; 27, 1; 84, 2; 86, 4; 2, 23, 1; 28, 
1; 42, 4; 3, 8, 1; 14, 1 (bis); 15, 2; 43, 4; 51, 
6; 61, 2 (bis); 79, 5; 88, 1; 93, 1; 112, 11; a 
Caesaris I 48, 1; 3, 9, 1; ab Caesare I 45, 1; 
(a [i> V 27, 2j VI 35, 6; 43, 5; VII 20, 7; ab 
Caesare {Oi<d.; ad caesarem a; a caesare [i; 
Sclm.) II 14, 3 ; (cum (fld; Hofni. ; a Ond-, rcll. 
cdd.) Caesare 1, 10, 1;) a {fhl; ad a; ab 0; Np., 
Db., Dt.) Caesaris 3, 70, 1 ; a captiuis perfugisque 
(a; a perfugis captiuisque ,B> V18, 4; a (inssi- 
I/oxic. Caesar. uellauno V 20, 1 ; a castris IV .32, 3; V 7, 5; 17, 
1; 1, 54, 3; 69, 2; 61, 4; 66, 1; 75, 2; 3,68,2; 
70, 2; 84, 2(bis); (acastris[3; Sehn.; castris a; 
cratis Vrsin.; cdd. rell. VII 84, 1;) ab castris 1, 
82,4; (a k) II 16, 1; (a a) VII 14, 7; (aba; 
a [3> I 43, 1; VII 9, 2; 73, 1; a Catone Antieafo 
ap.Plin. cp. III 12, 3; ab (a fi> ceteris V30,3; 

VI 25, 5; a caetratis 1, 76, 3; ab Cheruscis VI 
10, 5; ab (a^) Cicerone V 40, 1; a Cingetorige 

V 57, 2; a ciuilibus aji. Oie. ad Att. X 8 B 
2; ab (a ri> ciuitate II 24, 4; VII 4,1; a ciui- 
tatibus 1, 30, 4; a Clupeis 2, 23, 2; a cohortibus 
3, 95, 2; a (ad a} colloquio 1, 26, 5; a Comma- 
geno 3, 4, 6; ab Conimio VII 75, 5; a com- 
pluribus IV 18, 3; 21, 5; V 6, 7; ab concilio 

VII 2, 3 ; (tela conferti uitare a ; tela a confer- 
tis uitari [i V 35, 4;) a consulibus 1, 27, 1; a 
continenti V 2, 3; a contumeUis 1, 22,5; 23, 3; 
a Coiiinio 1, 18, 1; 25, 2; a Cotta V 30, 1; ab 
Crasso III 9, 1; (ad M; a [i> III 22, 4; (ad 
Critognati /,:; Ald.; ab Critognati X VII 78. 
1 ;) a cultu I 1, 3; a cnnctis 1, 74, 7; a Curione 
2, 27, 2; 43, 1; a custodibus I 53, 5; a custo- 
diis (Ciaec.; custodibus eodd.) 3, 25, 5. 

(l: ab X tribunis (fld: ab octribus a) 1", 32, 
3 ; ab decimae II 25, 1 ; ab decumana III 25, 2; 

VI 37, 1 ; 3, 60, 2; (ab [i; oin. y.\ II 24, 2; ab 
defensjone 2, 12, 3 {Np. 4); ab deieusoribus II 

12, 2; a derecto 3, 79, 2; a dextro I 52, 2. 6; 
ab dextra (dextro) VII 50, 1; 67, 5; (a [i> VII 
49, 1 ; 62, 3 ; ab dextra parte (a parte dextra fl> 

VII 45, 10; ab dis 2, 5, 3; ab Dite VI 18, 1; 
ab Diuitiaco (ab Deuiciaco AHQ) I 32, 1 ; VII 
39, 1; a domino 3, 110, 4; a Domitio 1, 16, 2; 
2, 18, 2; 3, 79, 5; (domo a; a domo [i I 53, 4;) 
nb t^cKl;i) dniidibus VI 18, 1; ab duceV34, 2; 
a duoibus 1, 76, 5; ab (a fl> ducibus III 24, 4 ; 
a Duumorige I 18, 10; ab duobus VII 67, 1; 
ab Iluiris (Aldus; ab iis (uel his) uiris codd.) 1, 
23, 4; a Dyrrhachinis 3, 84, 1; ab (/; ad a; a 
Id) Dyrrhachio 3, 80, 4. 

/; a Fabio VII 41, 2; a tano 3, 33, 1; a 
Fauonio 3, 57, 5; a fcris IV 10, 4; a (ab BM) 
finibus III 1, 1; (in finibus a; a liuibus [i VII 

13, 3;) afiuitimis II 29, 5; V 55, 3; VI 20, 1; 
/-ih m' VTT ';,, ^. „ fl,„pi„e I 1, 5; V 3, 4; 

1 a, ab, abs VII 17, 1 ; 3, 30, 3; ab (a (i; Aim.) flumiue VI 
25, 3; a fortuna V 34, 2; a fratre I 53, 4; Xgt 
_^g!/,__ex -iOvX VII 33, 3; a freto 1, 29, 2; a 
ft-oute II 23, 4; 1, 25, 9; 41, 4; (a om. 'p) II 
25, 1. 

ii: (Gadibus codO.; a Gadibus AM.. 1)1. 2, 20, 
2;) a C. xgaio ao) I 40,5; (gaio a) I 47, 4; a 
{om. a) Gallica V 14, 1; a (e A; om. Q) Galli- 
cis I 22, 2; a Gallis I 44, 2; ab GaUis III 14, 
4; a Garumna I 1, 7; a Gergouia VII 45, 4; 
(a om. fi) VII 59, 1; ab Gergouia VII 38, 1; 
(a i>'il/,- om. p) ^^1 43, 5; a Germanis I 2, 3; 
31, 14; ab (a ,3) Germauis II 4, 1; VII K3, 7; 
a Cn. 1, 30, 5; ab Cn. 2, 3, 1; 17, 2; (ab gneo 
A<J; abnegeo B}.l) VI 1, 2; ab (a ji) Gobanni- 
tioue VII 4, 2. 

i: (ab iactu (ictu corfrf.) 2, 4, 2 Cohet Mncm. 

y. s. 9, 10.) 

i: a Labieuo I 22, 2; a [L.] Laliicno I 22, 1; 
a labore 1, 32, 1; ab labore III 2(i, 2; ablabris 

VI 28, 6; a lacu I 8, 1; a latere 3, 93, 3; ab 
latere III 29, 1; IV 26, 3; V 35,2: VII 25, 2; 
82, 2; 3, 8G, 3; (a [i) Xll 50, 1; ab lateribus 
II 8, 4; 1, 45, 4; (a (i; Xp., Dl.) 3, 11, 2; a 
legatis 3, 101, 7; ab legionariis 2, 8, 1; ab legi- 
ouibus V 10, 2; 1, 87, 3; a Libone 3, 1(X1, 1; 
al> (a AQ) Litauicco VII 42, 1; a litore V 8, 
G; ab loco V 34, 1; ab L(ucio) V 53, G; VII 
(!5, 1; 1, 37, 1; [ef. a Labieno.] 

ni: a magistratu I 19, 1; a maioribus I 14, 
7; 50, 1; ITI 8, 4; IV 7, 3; VII 1, 8; 3G, 7; 
ab (a fi) Mandubiis VTI 71, 7; a M(arco) 2, 21, 
5; 3, 3G, G; 40, 5; a mari IV 1, 1; V 11, 8; 
3, 4-1, 1; GG, 3; 78, 3; a maritimis V 11, 8; ab 
Massilieusibus 1, 35, 1; a (edd.; om. eodd.) Mas- 
siliensibus 1, 57, 4; a maturitate 1, 48, 5: a 
maxima ITI 2,1; a maximis (^ ()2, 2; a me 

VII 20, 8. 12 (bis); ap. Cie. nd A(t. IX 7 ''2; 
IX IG, 2 Ihi.'^); a mcdia (-dio) VI 2G, 1; VI T 
4G, 3; 3, 4G, 4; a meridic VIT 80, G; (Mclioscdo 
[i; Melloduno xUj; a ndd. lUl VII 58, (j; ATetio- 
sedo AQli; a ndd. BM YU GO, 1:) a milibus 
VI 7, 3; 1, (55. 3; 'nd ^(> V 32, 1; ab ^a /-'-,• 
Flwl.) milibus II 7, 3; IV 22, 4; ab (in fi> mi- 
lite VII 52, 4; a militibus IV 31, 3; VII 28, 
3; 1, 84, 1; 3, 97, 1; ab (a /7/) militibus II 33, 
1; a nionte 3, 97, 4; a {om. fi) mulieribus VII 
47, 5; a multitudine IV 33, 2: V 3(;, 2; 1, 4G, 
1 ; 3, 89, 3; (nom. ,(i> VII 50, 4; nh (a fi) multi- 
tudine VI 23, 7; a municipiis 1, G, 8; ab mu- 
nitione (ad munitionem a) VII 82,1 : a munitio- 
nibus VII 88, 5. 

II : a (om. fi) naiiigatione V 23, 5; a negotia- 
toribns 3, 103, 1; a nobis I 40, 5; 2, 32, 3; 3, 
86, 3; (ab f) 3, 60, 3; ab <a [J> nobis V 6, 1; (ab nobis a; a nostris [3) V 42, 2; ab non nullis 
IV G, 3; 1, 3, 7; (a B^) II 1, 3. 4; anostris I 
41, 5; III 4, 4; 14, 5; 2, 11, 3; 13, 2; 3, 69, 1; 
ab uostris III 29, 2; V 58, 3; VII 16, 3; 61, 
1; 2, 34, 3; 3, 27, 2; <a ^) V 40, 4; 48, 8; VII 
79, 1; a nostro 3, 51, 8; a (ji; om. a) nostrorum 
VI 28, 5; a (pniie. reee.; om. rell.) nouis 3, 67, 
2; ab nouissimis II 25, 2; (a R''^) II 25, 1; 
a nouissimo I 23, 3. 

2* : a pace 1, 85, 3 : profecti a palude (af; 
profecti ab palude h; prospecta palude a) VII 
58, 6; a (om. fi) paliidibas (palude p) VII 17, 
1 : a pareutibus VI 14, 2; a parte 1, 23, 3; {ef 
ab dextra parte;) ab paruulis - a paruis p) VI 
21, 3; a patribus I 13, 6; a Pelusio 3, 108, 2; 
(a perftigis >i. a captiuis:) a peiicido II 11, 5; 
liberius a periculo (libcrius ac sine periculo /;/) 
3, 66, 6; a peritioribus 3, Gl,3; ab (S dctt.; oir/. 
X) perterritis VI 34, 3; a Petreio 1, 38, 3; 
40, 4; ab Petreio 1, 67, 1; a Pirustis V 1, 5; 
ab (DM: at AQ: a [i) planicie VII 46, 1; a 
Ponipeianis 3, 42, 3; 93, 1; a Ponipeio 1, 3, 1; 
8, 2; 15, 4; 23, 4; 34, 1; 38, 1; 3, 33, 1; 55, 2; 
(n,2; 79,4; 82, 5;92, 3; (ad Pompeium OfliP : a 
Pompeio m/'; etld. 1, 18, 6;) a ponte 1, 16,3; a 
populo I 31,7; 36, 2; 1131,6; 3,10,8; (a..om. 
fj) V 54, 5; a porta VII 50,5; a (Vossins; om. 
codd.) portibus 3, 25, 5; a portu 3, 14, 1; a po- 
tentioribus II 1, 4; a praesidio VII 59, 5; (a 
praesidiis Xp., Db. 3, 35, 1;) a prima V 35, 
5; 45, 2; 1, 81,3; a (,'i: om. a; V;;.) primo VII 
67, 1: a priucipibus 1, 74, 5; a priuatis 1, 34, 
2; a proelio I 15, 4; 2, 12, 1 (2 Xp.): a pro- 
pinquis ap. Gcll. V 13, 6; a jiroposito 1, 69, 1; 
3, 100, 3 ; a propugnatoribus VII 25, 4; a prouin- 
cia I 33, 4; a proximis VI 38, 2; 2, 35, 2; ap. 
GeU. V 13, 6; ab proximis VI 2, 2; a (ad a; 
ab Xp., Dt.) publicanis 3, 31,2; a P(ublio) II 
•<34i a pueris IV 1, 9; a pugua IV 34, 4; a 
-Pulione V 44, 10. 

q: a (om. Iil) qua 1,36, 5; a quibus I 16, 3; 
II 31, 5; IV 7, 2; 23, 2; VI 35, 5; VII 4, 4; 
1, 7, 1; 2, 28, 3; 3, 20, 2; 79, 7; 112, 4; ab 
quibus W 22, 5; a quibusdam 3, 42, 1; 49, 5; 
(a om. af) 3, 103, 1; a Q(uinto) 1, 18, 1; 3, 22, 
2 (?); (atque (pro a Q. /^^ V 10, 2; (atqne (pro 
a Q.) 01,1) 3, lOG, 1 ; ab Q. I 45, 2; a quo 1, 15, 
4; 3, 96, 4; 109, 4; a quodam V 48, 8: a quo- 
que 3, 62, 3: ab (a nf) quoque VII 22, 1. 

r: ab radicibus VI 27, 4; VII 51, 4; ab 
raniis VII 73, 3; a re 3, 9, 5; ab re VII 10, 1; 
3, 21, 2; (ab om. ,6) VII o5, 9; ab rege 1, 18, 
5; 2, 26, 2; 36, 3; 41, 7; 3, 104, 3; ab regibus 
ap. Siiet. Crtc*. 6; ab regiouibus 1, 15,7; a re- 
liquis 1, 76, 2; ab reliquis VII 2, 2; 29, 6; 1, a, ab, abs 55, 3; (nAim.) VI 18, 3; <a p) VII G3, 8; ab 
Remis II 5, 4. 5; V 53, 1; ab repentino VII 
36, 7; ab Rheno IV 6, 3; ab (a A; ^l///^; nw. af) 
lipis VI 29, 4; a Romanis VII 48, 1 ; ab Ro- 
maius II 13, 3; VII 38, 2; GG, 2; 6S>, 6; (a p> 
VII 44, 4; 71, 1. 

s: a Sabiirra 2, 40, 1; 42, 1; (ab A) 2, 38, 3; 
a saltu 1, 38, 1 ; ab saltu 3, 19, 2 ; a Sasonis 
(Salonis reec; Kp., Dh.) 3, 8, 4; ab scientia 1, 58, 
2; a se I 14, 2; 17, 5; 20, 4; 23, 3; 41, 3; IV 8, 
3; V 4, 3; 1,32,6; (ab [i) VII 55, 7; (a_je_g; 
om. 7. I 44, 9:> ab se 146, 3; III 9, 3; IV 9, 
2; 27, 5; V 49, 3; VI 9, 6; 43, 4; VII 20, 7; 

34, 1; 54, 4; 1, 9, 4; 30, 5; (a fh) IV 6, 3; (a 
P) II 5, 3; VII 71, 1; a senatu I 3, 4; 33, 2; 

35, 2; 43, 4; IV 38, 5; ab senatu VII 31, 5; 3, 
10, 8; <a /,■) IV 12, 4; a Senonibus V 56, 4; a 
(ad Q) septentrionibus VII 83, 2 ; (VII. legionis 

[i; a septima legione a) VII 62, (j;) a Sequanis 

I 9, 2. 4; ab Sequanis I 1, 5; ab signis V 16, 
1 ; 17, 2; 33, 6; 1, 44, 4; a sinistra (-stro) 3,94, 
4; 69,3; (a om. (i) I 52, 6; ab sinistra (-stro) II 
23, 4; VII 62, 4; 2, 34, 2; 3, 93, 3; ab (//; 
ad rt'; a //; cdd.) speculatoribus 3, 66, 1 ; a 
Suebis IV 3, 2; ab Suel:)is IV 1, 2; 16, 5; 19, 

1 ; VI 9, 8; 10, 5; a suis (sua) ; 1, 2, 5; I, 22, 4/ 
IV 3, 1; 1, 13, 4; 2, 34, 5; (a om. K> I 38, 1; 
(a add. Vielh. 3, 108, 2;) ab suis (sua) ; 2, 28, 3 ; 

II 14, 3; V 3, 6; VII 4, 5; 1, 14, 5; 74, 4; 2, 
6, 1; 20, 6; 30, 2; (a (i) V 47, 5; ab summo VII 
73, 6; (a B'^) II 18, 1; a superioribus 3, 4, 1; 
112, 2; (ab M) 3, 73, 1; ab (a {i) superiore II 
18, 2; VII 64, 7. 

t: a tara 3, 87, 7; a (om. a.; Kp., Fr., Db.) 
lanta VI 43, 3; ab tanta (-to) "V 35, 4; (a B'; 
at [i) II 30, 3; a te ap. C/c. cul Alt. IX 6 iL; X 
8 B 1 (his); a tergo 3, 44, 4; 93, 6,; 94, 2; ab 
tergo VII 87, 4; 3, 86, 3; a terra 3, 8, 2; 101, 
6; ab terra 2, 1, 8; 16, 2; a tertia 1, 41, 4; a 
theatro 2, 25, 1 ; a Tliessalia 3, 36, 3 ; a Thraci- 
buH 3, 95, 2; ab (a [i) timore VII 43, 5; ab Ti- 
turio II 10,1; aTolosatium I 10, 1; a Trcueris 
I 37,1; (ad ,1) VI 2, 1; (ab »; abs //; ad A) 
VI 2, 3; atribunis I 39, 2; VII 65, 5; 1, 39, 3; 
ab (a fi) tribunis VII 47, 2; 52 1; a turri 2, 
10, 1. 

w. a uallo 3, 37, 2; 56, 1; 85, 3; a Varo 2, 
25, 3 ; a Varrone 2, 19, 5 ; a uenatoribus VI 27, 
4; a Venere ap. Suct. Cacn. 6; a Venetis III IS, 
3 ; a Vercingetorige VII 33, 1 ; (uercingetorix 
a; a uercingetorige [i VII 34, 3;) 44, 5; 63, 4; 
82,3; (ab uia cd. Ven. c; Maclu., AC. II p. 
256 .s,j.; a Ijoia codd. VII 14,5;) a (?) uiribus 
3, 64, 3; a Viridomaro VII 54, 1; a uiris II 
33, 4 ; a uobis 2, 32, 7. abs te: V 30, 2; ap. Cic. ad Att. IX 16, 2; 
Xii B\. 

II. Collocalio: tinitimis ab regionibus 1, 15, 7; 
rcliquis omnihn.-i locis pracpositio a (ab) primum 
obtinet locum: a medio fere spatio, ab ipsius 
castris, ab latere aperto, sint. 

III. Sig-iiificatio. 1. De loco ct translat. 
A. suspeiisuin a) ex uer1)is a) prolicisceiidi, 
separaiidi, sini. {rf. 1. B.): D. Laelium ab 
Asiatica clas.se abductuni (adduct. 0) reliquit: 
3, 40, 5; ut . . . abductum illum a mari atque ab 
iis copiis, quas Dyrrhachii comparauerat, . . . de- 
certare cogeret: 3, 78, 3; neque nunc id (se) 
agere, ut ab ilUs abductum exercitum teneat. 
ipse: 1,85,11; retineri legiones II, quae ab se si- 
mulatione Parthici belh sint abductae: 1, 9, 4; t 
ipsos duces a pace a b h o r r u i s s e : 1 , 85, 3 ; 1 sic 
uti ab signis legionibu.sque non absisterent 
(abstinerent Vict/i.; Madu.) : V 17, 2; f obtesta- 
bantur Romanos , ut sibi parcerent, neu, sicut 
Auarici fecissent, ne a {ont. ^) mulieribus quidem 
atque infantibus abstiuerent: VII 47, 5; {cf. 
absisto;> 1 accedebat, quod suos ab se Uberos 
abstractos obsidum nomine dolebant: III 2, 
5; t quantum opere processerant . . ., taiUv 
aberant ab aqua lougius: 1, 81, 3; tiuitum 
ab equitum suorum * auxilio (Madu., AC. IT 
266; auxiliis codd.) aberant, . . . ut eos supe- 
rioribus perterritos proeliis in medium reciperent 
agmen ultroque eos tuerentur: 1, 79,5; druides 
a bello abesse consuerunt: VI 14, 1 ; a Bibracte . . . 
non amplius milibus passuum XVIII aberat: 
I 23, 1; tumulum . . . occupauit, qiu tantum 
aberat a uostro castello, ut: 3, 51, 8; cum sum- 
mus mons a Labieno teneretur, ipse ab hostium 
castris nou lougius mille et quingentis passiljiis 
abesset , . . . C^isidius . . . accurrit : I 22, 1 ; 
hic locus aeqiro fere spatio ab (a [i) castris 
Aiiouisti et Caesaris aberat: I 43, 1 ; ab liis 
castris oppidum Remorum uomine Bibrax 
aberat milia jiassuum octo: II (i, 1; inuenicbat 
ex captiuis Sabim flumen ab (a h) castris suis 
non amplius miha passuimi decem abesse: II 16,1 ; 
daturuni se operam, ne longius triduo ab (a fi) 
c.-fstris absit: VII 9, 2; id erat oj^pidum positum 
ad Hiberum mili.aque (mil. V codd.) passuum a 
castris aberat XXX {Gocler; XX codd.; Np., 
Db. — positum ab Hibero milia V passuum; 
a castris aberat XX Hufm.) : 1, Gl, 4; longis- 
sime a maximis castris Caesaris aberat: 3, 62, 2; 
is locus aberat a {pauc. rece.; oni. rell.) uouis 
Pompei castris circiter passus quingcntos : 3, 67, 2 ; 
liic locus abest a Clupeis passuum XXII milia : 
2, 23, 2; ab hoc concilio Remi, Lingoncs, Treiicri 
afuerimt (abfucrunt M ; atfuer. [i): VII 63, 7; 

1* ab, abs al) hoc consilio afuisse existimabantur: VI 3, 5; 
ab eorum coiisiliis abesse (/'' dnhcfe) iudicasti : 
aj). Cic. (td. Att. X 8 £ 1; ucque lionestius rc- 
peries qiiicquam, quam ab omni coutentione ab- 
esse: (ip. Cic. ad. Att. X 8 5 2; abesse a ciuili- 
bus coutrouersiis: aj>. Cic. ad Att. X 8 i? i; 
quocl oppidum a Corfinio VII milium iuteruallo 
abest: 1, 18, 1 ; a culCu atque bumauitate prouiu- 
ciae longissime absunt: I 1, 3; neque multum 
abesse ab eo, quin paucis diebus deduci possint : 
V 2, 2; cuius hiberua aberant ab eo milia pas- 
suum XXV: V 40, 1 ; ub eo non longius l)idui 
uia aberant: VI 7, 2; cum ab eo uiilia passuum 
XX aliiisset (afluisset «V; abf. /'): 3, 36,2; nou 
longe a Tolosatium finibus absuut: I 10, 1; cum 
milia passiumi ckciter XXX ab Gergouia ab- 
esset: VII 38, 1; cum ab hibernis Ciceronis milia 
passuum abesset circiter LX : V 53, 1 ; certior 
foetus est . . . copias . . . couuenisse ueque lon- 
gius milia {M-; miUum a; mil. a) passuum octo 
ab hiberuis suis afuisse (fuisse fi): V 53, 7; hic 
locus ab hoste cireiter passus sescentos . . . 
aberat: I 49, 3; cum ab hoste non amplius pas- 
suum XII milibus abesset: IV 11,1; quorum 
alter milia passuum circiter qiunquaginta, alter 
paulo amplius ab iis (ab iis o;/;. fi) absit: V 27, 9; 
oppidi murus ab {B^l; at AQ; a [i) planicie at- 
que iuitio asceusus recta regione . . . mille CC 
passus aberat: VII 40, 1; haec (/ c. castra) sil- 
uam quandam contingebant neque longius 
a mari passibus CCC aberaut: 3,66,3; neque 
frumenta . . . multum a matimtat« aberant: 1, 48, 
5; rccte auguraris de me . . . nihil a me abesse 
lougius crudelitate: aj). Cic. ad. Att. 1X10,2; 
longius ab munitione (ad mimitionem oc) aberant 
Galli: VII 82, 1; certior factus est Ariouisti 
copias a nostris milibus pass^m quattuor et 
uiginti abesse: 141,5; cum .^. ab eo oppido 
Caesar cum exercitu cuxiter milia {nin. a) passuum 
quiuque abesset: II 13, 2; neque longe ab oppido 
castra Vercingetorigis aberant (uereingetorix 
habebat [i): VII 20, 2; quod abesse a periculo 
uiderentur: 1111,5; ab planicie: VII46, 1,<^ s. 
ab iuitio; foutes a c)uil)usdam praesidiis aberant 
longius: 3, 49, 5; a quibus cum paucorum dierutn 
iter abesset: IV 7, 2; abest derecto itinere ab 
Vtica paulo am})Iius passus mille (mil. cdd) : 
2,24,4; comperit miuus V et XX (V. L XX a) 
milibus louge ab Vtica eius copias abesse: 2, 
37, 3; tantum a uallo eius prima acies aberat, 
uti: 3,66,1; t cquites ab his areessit: VII 
65, 4; ne . . . auxilia a Vercingetorige arcesseret: 
VII 33,1 ; H totum se ab eius amicitia auerterat: 
1, 4, 4; Issam a Caesaris amicitia auertit: 3, 9, 
1 ; haec (/. e. fama) ciuitates non nullas ab eius amicitia auertebat: 3, 79, 4; iter ab Arare Heluetii 
auerterant: I 16, 3; iter ab Heluetiis ;uiertit: 
I 23 , 1 ; Caesarem ApoUonia a derecto itinere 
auerterat: 3, 79, 2; quod paene ab ipso uallo 
portiscjue castrorum barbaros auertisset: VT 42, 
2; milites auersi a proelio ad .studium audiendi 
et cognoscendi feruntur: 2,12,1 {Np. 2); qua 
ex re futurum, uli totius Galliae animi a se 
auerterentur: I 20, 4; a uallo: VI 42, 2 ii. s. 
a portis. 

hortatur, ... ab crupticinibus caueant: 1,21,4; 
f (cedere ab //. discedere: V 50, 3;) ^, eo 
. . . frumentum CMmmeatumque ab Asia atque 
omuibus rcgionibus, quas tenebat, comportari 
imi)erat: 3, 42, 2; t ab scientia guberuatorum 
atque artificiis ad uirtutem montanorum confu- 
giebaut: 1,58,2; t ab (B^fi; om. y.; e Fi:) 
decumana porta ac summo iugo coUis nostros 
uictores flumeu transisse conspexerant: II 24, 
2; t suos a proelio contiuebat: 115,4; T 
et ex proximis liibernis et a Caesare c o n u e u t u r a 
subsidia : V 28, 5; f duaruui legiouum . . ., quas 
ab itiuere Asiae Syriaeque ad suam potentiam 
dominatumque conuerterat: 1, 4, 5; ad hunc 
se confestim a Pulione oniuis midtitudo con- 
uertit: V 44, 10. 

(naues, quas Metiosedo {AQf^; a m. BM) 
deduxerat: VII 00, 1;) celeriter ab opere de- 
ductis legiouibus : 2, 26, 3 ; V legiones ab opere 
deductas : 3, 69, 1 ; t et ab inceudio lapis et 
ab ariete materia defeudit: VII 23, 5; se a 
caetratis equitibusque defenduut: 1,75,3; uti se 
a contumeliis inimieorum defenderet: 1, 22, 5; 
ab ictu lapidum . . . uiminea tegiiuenta . . . defen- 
dcljant: 3, 63, 7; cum se suaque ab iis defendere 
nou possent: I 11, 2; quo commodius ab impetu 
uauium iucendiisque defeuderet: 1,25,10; cf. s. 
ab ariete VII 23, 5 ; eius existimationem digni- 
tatemriue ab inimicis defendant : 1,7,6; GaUiam 
omnem ab Ariouisti uiim-ia . . . defendere : 1 31 
16; petunt, ut Mandubracium ab iniuria Cassi- 
uellauni defendat : V 20, 3 ; a quibus se defen- 
dcre traditis arniLs nouiiosseut: 1131,5; t se 
suoscjue omnes iu offieio futuros ueque ab ami- 
citiapopidi Romani defecturos confu'mauit: V 
33; ab amicitia populi Eomani deficere: VII 39, 
3 ; impulsos ab suis principibus ... ab Haeduis 
defeeisse: 1114,3; 1f (cupae) delapsae ab (a 
a; Xp., Dt.) lateribus longuriis furcisque ab opere 
remoueutiu" 2,11,2; 1i a (ah /d) superioribus 
cousiliis depulsus: 3,73,1; T ciuitates ab 
Afranio desciscunt: 1,60,5; auobis desciscatis: 
2,32,3; t ab defeusione dcsistere: 2,12,3 
(4 Ayy.j; (oppugnatione (ab oppugn. fl) destitit 
(desistit [i) : VII 12, 1 ;) t quf^e eum res ab a, iib, iibs 10 iiistituto cousilio deterreret: V4, 1; nequc a . 
proposilo dctcrrebatur: 3,100,3; If (luam quis- 
<pie ab opere in partem casu deuenit quac- . 
que prima signa conspexit, ad haec coDstitit: 
1121,6; t quae maxime differant ab (a 
p) ceteris: VI 25, 5; neque multum a ([i: om. 
a) Gallica diflerunt consuetudine: V14, l;Ger- 
mani niultum ab hac consuctudine difleruiit: 
VI 21, 1 ; aniplitudo cornuum . . . multuni a <[:i; 
Aitn.; om. a) nostrorum boum cornibus diilert: 
VI 28, 6; hoc fere ab (ad Jl/'; a Aiiit.) reliquLs 
difierunt, quod: VI18,3; f modo digressi 
(degre.ssi flil) a {om. eodd.) Ma.ssiliensibus : 1, 
57,4; 1, 26, 5 cf: 2. p. 41 a coUoquio; *;, liis 
*(flntis) mandatis eum ab (ad AQ^ ; a Q^'fi) 
se dimittit: 115,3; his datis mandatis eos ab 
se dimisit (dimittit [i) : VII 54, 4; omnem ab (a 
[5) se equitatum noctu ilimittere (demittere v.; 
mittere Helkr, Pk. 12, 307): VII 71, 1 ; t lou- 
gius ab agmine legionum discedi: V19, 3; .si 
ab armis discedere ueliut: V41,8; discedant in 
Italia omnes ab armis: 1, 9, 5; si . . . ab armis 
.sit disce.ssum: 1,26,4; fore, iit . . . ab armis 
discedatur: 1,26,4; dcbere utrumque . . . ab 
armis discedere : 3, 10, 3 ; ut componeretur atque 
ab arniis discederetur : 3,16,4; etsi a (om. [i) 
bello atque hoste discedere detrimentosum esse 
existimabat: VII 33, 1; Libo discessit a Brun- 
disio obsessionemque nostrorum omisit: 3,24,4; 
lcgati eoruni paido ante a Caesare discesserant : 
IV12, 1; Dumnorix cum equitibus H.ieduorum 
a castris Lusciente Caesare domum discedere 
coepit: V7, 5; ab concilio disceditur: VII, 2, 
3; quem supra demonstrauiraus Caesaris secutum 
fidem ab eo non discessisse (cessisse [i) : V 56, 
3; mihtes in itinere ab eo discedunt ac donnim 
reuertuntur: 1,12,2; milites, qui ab eo dis- 
cesserant: 1,16,1; neque ab eo prius Domitiani 
milites discedunt, quam: 1,22,2; se ab eo non 
discessurum pollicetiir: 2,42,3; rei frumentariae 
causa ab eo discesserat: 3, 79, 3; omnes ab exer- 
citibus discederent : 1, 9, 3 ; Caesar . . . per 
causam snpplemeuti equitatusque cogendi ab 
exercitu dLscedit: VII 9,1; quem ad modnm ab 
a BM; om.f^) Gergouia discederet: VII 43, 5; 
(.'aesar a {om. [i) Gergouia discessisse audie- 
batur : VII 59, 1 ; discedens ab hibernis Caesar 
in Italiam . . . legatis imperat: V, 1, 1; (quibus 
ita est intcrdictum, hi numero impiorum ac 
sceleratorum habentur, liis (ab his -4'^[i) omnes 
decedunt (discedunt [i): VI 13, 7;) ab hoste VII 
33, 1 u. s. a bello ; ab opere singidisque legionibus 
singulos legatos Caesar diecedere nisi muuitis 
castris uetuerat : II 20, 3 ; a litore discesserant 
ac se in superiora loca abdiderant: V 8, 6; pro- nuutiare iusserunt, ne quis ab loco discederet: 
V 34, 1 ; Pompeius ueque a mari Dyrrliacliioquc 
discedcre uolebat . . . neque: 3, 44, 1 ; discedere 
a (ab Of) uobis . . . constituerimt: 3, 60, 3; cur 
himc tam temere quisquam ab officio dLscessu- 
rum iudicaret? 140,2; quibus rebus nuntiatis 
Afrauio ab instituto operedLscedit seque in castra 
recipit: 1,75,1; f-/'. .s. a legionibus 1120,3; aut 
ucro ((uid proficimus, .si .accepto maguo detrimento 
ab oppugnatione castrorum dLscedimus? 2, 31, 
3; si ab ora maritima Oricoque (-V/;.; coriciaque 
codd.) discedere nollet: 3, 78, 6;-iter ab Arare 
■Hehietii auerterant, a quibus discedere nolebat: 
I 16,3; iuuitatos eos, uti ab Kheno tliscedereut : 
IV 6, 3 ; quod timore perterritos Komanos chs- 
ccdere a se existimarent: 12.3,3; perscribit in 
litteris hostcs ab se discessisse oranemque ad 
eura muhitucUnem conuertisse: V 49, 3; Mar- 
celhis perterritus conuiciis a sua sentcntia dis- 
cessit: 1, 2, 5; quod . . . neque ab signis dis- 
cedere auderent : V 16, 1 ; accidit, . . . ut uulgo 
niiUtes ab signis discederent V33, 6; .suos or- 
dines seruare neque ab signis discedere: 1, 44, 4; 
sese idcirco ab suis discedere atque .ld eum uenire 
noluisse: V3, 6; Pompeius cUscedens ab m'be in 
senatu dixerat: 1, 33, 2; cpios ab urbe cUscedens 
Pompeius erat adhortatus: 1,34,3; ille a uaUo 
(ualle Oalil) non cUscedere perseuerauit: 3,37, 
2; t mons Cebenna, qui Aruernos ab Hcluiis 
discludit: VII 8,2; 1[ quae ab reliquis Gallis 
cimtates disseutirent: VII 29, 6; ab his primo 
Marsi dissentire iucipiimt: 1,20,3; t non euim 
ampUus pedum milibus duobus ab castris castra 
distaban t: 1, 82, 4; castra Cleopatrae non longo 
spatio ab eius castris distabaut: 3, 103, 2; t Gal- 
los ab Aquitanis Garunma flumen, a Belgis Ma- 
trona et Secjuana^iuidit : 11,2; cuius fiues a 
maritimis ciiutatibus flumen diuidit, quod appel- 
latur Tame.sis: V11,S; flumine Rheno . . ., 
qui agrum Helnetium a Gcrmauis diuidit : I 2, 
3; ad flumen Ligerim, qnod Bituriges ab Haediiis 
cUuicUt: VII 5,4; flumine Ehodano, qiu prouLn- 
ciam nostram ab Heluetiis diuicUt: 12,3; ad 
mon1,em luram, qui fuies Sequanorum ab Helue- 
tiis diuicUt: 18,1; praesertim cum Sequauos a 
prouincia nostra Rhodanus cUuideret: 133,4; 
flumen Aliacmonem, quod Jl.acedoniam a Thes- 
salia diuidit: 3,36,3; 1 inde in AUobrogum fines, 
ab Allobrogibus iu Segusiauos exercitum d u c i t : 
1 10, 5. 

(duae fucrunt Ariouisti uxores, ima Sueba na- 
tione, cjuam domo (a domo i?^[i) secum duxerat 
(eduxerat i?-[i): 153,4;) ex castris statiuis a 
fluniine Ajiso exercitum educunt: 3,30,3; 1 
dicrmu XXII ab Ileixla frumentiim iussi erant 1] a, ab, abs 12 efferre: 1,78,1; 1 timere Cnesarera ereptis 
(A}j.; correptis cmld.) ab eo duablis legioiiibus, 
ne: 1, 2, 3 ; t (legioue) altera, quam ex Acbaia a 
Q. (achaia atque Ohl) Fuflo legato euoca- 
uerat: 3,106,1; csercitum a Pehisio (pulesio 
a) clam Alcsaudriam euocauit: 3,108,2; t 
Numidae . . . (uostros) ad ordines .suos se reci- 
piente.s circuibaut et ab acic excludebant: 2, 
41, G; ne anni tempore a {nm. [i) nauigalione 
cxcluderetur, quod acquiuoctium suberat: V 23, 
5; cquitatum omuibus locis . . . ostentare coe- 
perunt, si ab {oiii. [i) re frumentaria Romanos 
exchidere . . . possent: VII 55,9. 

(qui (a add. BM) Metiosedo fugerant \ prolu- 
gerant[i; Sdm.): VII 58, G.) 

(haec insuhi . . . a superioriijus regibu.s (O; 
Oiid.. Hcr\ot/, Trrp.slra, Mailii.; regionilous r-dilrl. 
pliir.; rilil.) in longitudinem passuum DCCCC 
in mare iactis molibus angusto itiuere 'ut 
ponte cum oppido coniungitur: 3,112,2.) t 
ab oppido et ponte et commeatu omni . . . se 
interclusurum aduersarios coufidebat: 1,43, 
2; sperans Pompeium aut Dyrrhachium compelU 
aut ab eo iutercludi po.sse: 3,41,3; ut Cae.siu- 
ab exercitu intercludatur: VII 1,(); legioncs a 
praesidio atque impedimentis interclusas: VII 
59, 5 ; t «' J eam partem opjjidi . . ., quae i n t e r - 
missa a flumine et a (oin. [i) paludibus (pa- 
Uide ['i) aditum . . . angustum habebat: VII 17, 
1; lU reliquum tempus a {oiii. f) labore inter- 
mitteretur: 1,32,1; cum . . . militcs hortarctur, 
ne quod omnino tempiis ab opere intermitte- 
retur: VII 24,2; ab nu'iiuis ra(hcil)us montis 
intermissis circiter passilius (XXX' castra faccre 
coustituit: 1,41,3. 

itaque al) Arinuno ^I. Autoniuui cuni cohor- 
tibiis V Arretium niittit: 1H1,4; Domitiauas 
cohortes protiuxis a Corfinio in tSiciliam miserat: 
1,25,2; (■/! »■. chmittere; t statim ab oppido 
ciistra mouit: 3,80,6; t wbi ea pars turris, 
quae cnit perfecta, tecta atque miinita est ab 
omni ictu hostium : 2, '.), 5. 

al) eo fiumine p:iri ;iccliuitate collis nasceba- 
l iir: 1118,2; utre])criri non po.ssent, a quibus ini- 
tium iij)pellandi n;i.sccretur : 3,20,2; ne prolectio 
nata ab (a [i) timoi-e dcfectionis similis (que 
add. //,-,■ Sc/iii.) fugae uidcretur: VII 43, 5. 

initium repentini tumultus ac dcfeetionis ortum 
cst ab Ambiorige et Ciituuolco: V 26,1; ueque 
uero Caesarem tefellit, quiu ab iis (his coild.) 
cohortibus, quae contra equitatum in quiU'ta 
aeie collocatiie essent, iuitium uictoriae oriretur 
(oreretur hl'): 3,94,3; Belgae ab extremis Gid- 
liiie finibus oriuntur: 11,6; (Hercynia siluii) 
oritur ab Heluctioriim et Keuietiuu et Eaura- corura finibus: VI 25,2; plerosque Belgas esse 
ortos ab (a [i) Germanis: 114,1; ue quis ab 
liis iiis P. Maniif.) subito motus oreretur (orire- 
tur MA^B''a): VI 9, 5; ne iuitium inferendi 
beUi ab Massiliensibus oriatiu': 1,35,1; hic 
(timor) primum ortus est a tribiuiis miUtum, 
praef ectis reUquisque, qiu : 1 39, 2 ; amitae meae 
luliae maternum genus ab regibus ortum, pater- 
num cum diis immortalibus couiimetum est: aji. 
Siict. Caes. 6. 

ab angido castrorum sinistro munitionem atl 
tlumen perduxerat circiter pirssus CCCC: 
3,t)6,6; fossam duplicem duodenum pediun 
ii maioribus castris ad minora perduxit: VII 
36 , 7 ; muuitiones a castris ad tlumen per- 
ductiie (productae 0): 3,70,2; a lacu Lcmanno 
. . . ad raontem luram . . . nuirum . . . fbssam- 
que perducit: 18,1; muscuhun . . . , quem a 
turri latericia ad hostium turrim murumque per- 
ducerent, facere instituerunt : 2, 10, 1 ; t magniun 
numerum ab eo militum ad Afranium perfu- 
gisse (prof. 0/"): 2,18,3; cum paene cotidie a 
Pompeio ad Caesarem perfiigereut : 3, 61, 2 ; t 
munitionem, quiun pertiuere (pertuigere 0///) 
a castris ad fiumen supra demonstrauuuus: 
3,68,2; qui a (ab BM) tinibus Allobrogum et 
liicu Lemanuo et flumine Khodano ad summas 
Alpes pertinent: III 1,1; per Arduennam siluam, 
quae est totius Galliae niiixima atque ab (a /;; 
Aiiii. ; oiii. af) ripis Eheni ftnibusque Treuerorum 
ad Neruios pertinet: VI 29,4; (siluam) Arduen- 
nam, quac iugeuti magnitudiue per medios fines 
Treuerorum ii flurainc Kheno iid iuitiimi Remo- 
rum pertinet: V3,4; Aquitiuiia a ^a oin. B, 
Gariimnii fluniine iid Pyrenaeos montes . . . 
pertinet: 11,7; t armis ex oppido collatis 
ab eo loco iu fines Ambiauorum peruenit: II 
15,2; his ... pidsis ab Ocelo . . . iu fines Vo- 
contiorum . . . peruenit: 110,5; tu''-"<l"se 
(juisque eorum carissima haberet, ab impedi- 
mentis petere iitque iirripere (abrip. /((/.•) pro- 
peraret : V 33 , 6 ; tantis suliito difficultatibus 
obiectis ab auimi uirtute aiLxiUum petendum 
uidebiit: VII 59,6; t 'I"i ab Alesia (qui alesiae 
[i)processerant: VII 80,9; t (cratis( Vrsin.; 
alii (dia conicc; castris a; a castris fi; Sclm.) 
longurios, musculos, fidces . . . profert: VII 
84,1;) t scd ab hoc profectus (prouectus 
Uriit.) uiitio . . . legeui promulgiuiit, ut: 3,20, 
4; Libo profcctus iib Orico . . . Brmidisium ueuit: 
3,23,1; profecti a (ab A) palude (p; Beller, 
rii. 19, 502; Madii., AC. II 255 ; prospecta pa- 
lude a; praesepti piJude Ein. Hoffin.; alii abia) 
ad lij^as Sequauae . . . couti^a Labieni castra 
cou.siduut: VII 58, 6; raaturat ab urbe proficisci : 13 a, ab, abs 14 I 7, 1 ; ab urbe profiriscitur: 1, 33, 4; 3, 2, 1 ; 1 
profugcre ii. s. fugere; H Galli se omnes ab 
Dite patre prognatos praedicant: VH8, 1; 1 
paulumque a maioribus castris {om. p) pro- 
gressus aciem instruxit: I 50, 1; non longo 
(longe :', ) a castris progressi spatio, ut celerem 
receptum liaberent, angustius paljulabantur: 1, 
59,2; aciem instruxit . . ., ut progrederetur a 
castris suis collilntscjue Pompeianis aciem subi- 
ceret: 3, 84, 2; nec longius ab infinio colle pro- 
gressi : 1 , 42 , 4 ; circiter milia passuum septem 
ab eo loco progressus (e.st ndd. Fr.) : IV 23, 
(5; Calenus . . naues soluit paulumque a portu 
progressus litteras a Caesare aceipit: 3,14,1; 
aniraum aduersum est . . . longius a uallo esse 
aciem Ponipei progressam : 3,85,3; f banc 
(siluam) longe introrsus pertinere et pro natiuo 
muro obiectam Clieruscos ab Suebis Suebosque 
ab Cheruscis [iniuriis incursionibusque dcl. IF. 
Pmd, Za. 35, 270 sq.} prohibere: VI 10, 5; 
hos omnes productos a contumeliis militum 
conuiciisque prohibct: 1,23,3; et finitimis 
imperauit, ut ab iniuria et maleficio se suosque 
prohiberent: 1128,3; Trinobantibus dcfensis 
atque ab omni inilitum iniuria prohibitis: V 
21,1; qui ... ad cos uencrunt, ab {uin. [i) 
iniuria prohibent, sanctos habent: VI 23, 9; sese 
depopulatis agris non facile ab oppidis uim 
hostium prohibere: 111,4; tempestates, quae 
et nostros in castris coutinerent et hostem a pu- 
gna prohiberent: IV 34,4; t edito loco, qui . . . 
aditum liabet nauilius mediocrem atque eas a 
i|uibusdam protegit uentis: 3,42,1; f serius a 
terra prouectae naues . . . in redeundo otrcu- 
derunt: 3,8,2; (««. s. proficisci.) 

interea manerent indutiae, dum ab illo reiliri 
posset: 3, IG, 5; f reliquas onmes munitiones ab 
ea fossa pedes quadringeutos (pcdibus CCCC (i) 
reduxit uleduxit //;: VII 72, 2; co]iins a miuii- 
tionibus reducunt: VII 88, 5; hostes suos ab 
oppuguatione (ab opp. suos [i) reduxerunt: V 
2G,3; Vercingetorix ab radicibus coUis suos 
intra munitiones reduxit: VII 51, 4; 1[ cum 
paulum ab legionibus nostros remouissent: 
VIG, 2; naues lougas . . . paulum rcmoueri 
al> onerariis uauibus . . . iussit: 1V25, 1; (cupac) 
delapsae ab laterilius longuriis . furcisquo ab 
operc remouentur: 2,11,2; senatus (.'oclium ab 
re publica remouendum censiiit: 3,21,2; 1 
nostros repellit a castris: 1,75,2; Domitiani 
a ponte repulsi se in oppidum receperuut: 1, 
IG, 3; ab hac spe repulsi Neruii uallo . . . 
Iiiberna cingunt: V42, 1; • 1 quorum mentes 
nondum ab superiore bello (a sup. b. nondum 
p) resedisse vresidisse B; rcdisse MQ) spe- rabat: VII 64,7; t (eodem fere tempore missi 
ad Pompeium {Of/d'; a pompeio ad'; edd.) 
reuertuutur: 1,18,6;) 1 quos spes prae- 
dandi studiumque bellaudi ab agri cultura et 
cotidiano labore reuocabat: 11117,4; erant 
. . . ab opere reuoeandi mihtes : II 20, 1 ; Caesar 
ab opere legiones reuocat: 1,82,2. 

dextrum cornu . . . erat a .suiistro seclusum: 
3, 69, 3; munitione flumeu a monte seclusit, 
ne noctu .nquari Pompeiani possent: 3, 97, 
4; unam cohortem, quae temere ante ceteras 
extra aciem procurrerat, seclusam ab reliquis 
circumueniunt atque interficiiuit: 1,55,3; t 
neque tamcu suscepto bello suum consilium ab 
(a [i) reliquis separare audent : VII 63, 8; 
t milites . . . sua sponte naues consceuderunt et 
a terra soluerunt: 3, 101, G; 1, nam ab Anco 
Marcio sunt Marcii Reges, quo nomine fuit mater, 
a Venere lulii, cuius gentis familia est nostra: 
ap. Suet. Caes. 6; f subsidia ab lateribus sum- 
mitti tt. s. 1. B. ablateribus; 1 duobus inter- 
fectis reliquos a porta paulum (paululum [i) 
s u m m o u i t : VII 50, 5. 

qui portus ab Africo tcgebatur, ab austro 
uon orat tutus: 3, 26, 4; t neque homines . . . 
temperaturos ab iniuria et maleficio existi- 
mabat: 17,5; t pi'aetereaEphesi afauo (phano 
/(/) Dianae deijositas antiquitus pecunias Scipio 
tolli iubebat: 3,33,1; t ut maguam par- 
tem clieutium ab Haeduis ad se traducerent 
;transducereut BM): VI 12, 3; quem Caesar . . . 
ab octauis ordiuibus ad primipilun; se traducere 
j iMuuntiauit: 3,63, 5; % uon interire animas, sed 
ab aliis post mortem transire ad alios: VI 
14,5; ueino aut miles aut eques a Caesare ad 
Pompeium transierat: 3, 61,2. 

haec a custodiij {Ciace.; custodibus eodd.) 
classium loca maxime uacabant: 3,25,5; 
milites . . . ab opere integris muuitionibus uaca- 
bant: 3,76,2; t equiles a tj. (^equites atque 
li) Atrio ad Cacsarem uenerunt: VIO, 2; 
a compluribus ciuitatibus ad eum legati ueni- 
uut: IV 18,3; a compluribus insulae ciuitati- 
bus ad eum legati ueuiuut: IV 21, 5; Gompbos 
pcrucnit , quod est oppidum primum Thes- 
saliac uenientibus ab Epiro: 3, 80, 1; legati 
ab Ilaeduis ct a Treueris ueniebant: 137,1; 
isdcm ducibus usus , qui imntii ab Iccio 
ucncr;mt: 117,1; legati ab iis (his A') ueue- 
riint: IV 7, 2; in cos pagos Moriuorum, ab 
quibus ad eum legati non ucnerant : IV 22, 5; 
legio VIII. ad cum uenit . . . equitesque ab 
rege Norico circiter CCC: 1,18, 5; 1 ab 

ojipido dccliuis locus teniii fastigio uergebat 
iii I(Migitudiuem iiassuum circitcr CCCC: 1,45,5. 15 a, ab, abs 16 eonira una pars . . . iuitium capit a flumine 
Rhodano: 11,5; H neque clientes siue summa 
infamia deseri possunt; quibus etiam a propin- 
quis nostris opem ferre iustituimus: (ip. Qcll. 
V 13, 6. 

p) posliilaiuli, accipieiuli, cog^iioseendi, sim.: 

.si quid ei a Caesare grauius accidisset: I 
20,4; nnllum euini poterat uniuersis ab (/'/:, 
coiK Vrsini; oiii. X) perterritis ac dispersis 
periculum accidere: VI o4, 3 ; uideberis . . . mevnn 
aliquod factum condemuauisse ; quo mihigrauins 
abs te nil accidere potest: ap. Cic. cid Att. X 
8 ii 1 ; 1 cum iis copiis, quas a Caesare accc- 
perat: III 17, 1; (acceptis mandatis Eoscius 
cum {ftil; Hofm.: a (kirt; cdd.) Caesare Capuam 
perueuit: 1, 10, 1 ;) itcr ad legiones liabebat, quas 
a Caesare acceptas in Apulia liibernorum causa 
disposuerat: 1,14,3; du.os legiones ex IIII, quas 
acceperat a Caesare (accep. quas a caes. af), 
. . . transportabat : 2,23, 1; Curio numquam se 
amisso e.xercitu, quem a Caesare fidei commissnm 
acceperit (-rat 0/;'), iu eius conspeotum reuer- 
surum conflrmat: 2,42,4; litteras a Caesare 
accipit (accepit /) : 3, 14, 1 ; VibuIIius . . . lui- 
lites ab eo accipit, iimim dimittit: 1,15,4; 
babent legibus sanctum, si quis {om. [i) quid de 
re publica a finitimis rnmore aut (ac (i; Fr.) 
fama acceperit (acceperint fi) , uti ad magistra- 
tum deferat (deferant [i) : VI 20, 1; ne quam 
a (ab BM) finitimis Bellouacis calamitatem 
accipiant: VII 90, 5; non esse consuetudinem 
popuU Komani ( ullam add. [i ) accipere ab 
lioste armato coudicionem: V41,7; sibi ipsos 
niultitudine atque angustiLs maius attuUsse 
detrimentum, quam ab iioste accepissent: 3, 
72,3; ueque condiciones accipieudas arbitra- 
batur ab iis {BM; his AQf^j), qui: IV 13, 1; ut 
. . . olisides ab iis (his X; Schn., Db.) principum 
filios acciperent: VI 12, 4; (uomen ab insula 
accepit: 3, 112, 1 n. infra capio;) Haedui 
primis nuntiis ab (a AQ) Litaiucco acceptis 
uullnm sibi ad cognoscendum spatium relin- 
quunt: VII 42, 1; solhcitant, ut in ea libertate, 
quam a maioribus acceperant (acceperint fi), 
permanere, quam Komanoruni seruitutem per- 
ferre mallent: III <S, 4; iu acie praestare inter- 
fici, qu.am non ueterem belli gloriam libertatem- 
que, quam a maioribus acceperint ([i ; acceperant 
a), recnperare: VII 1,8; ne quam noctu oppi- 
dani ab (a fli) militibus iuiuriam acciperent: 
II 33, 1 ; serniU tumultu , quos tamen aliqiud 
usus ac discipluia, quae (qnam B^[i) a uobis 
accepissent, subleuarent: 140,5; si sibi magis 
honorem tribuere, quam ab se salutem accipere uideantur : VII 20, 7 ; memores eorum praecep- 
torum, quae paulo ante ab suis acceperant: 2, 
6, 1 ; progressus in Nitiobroges et Gabalos ab 
utrisque ob.sides accipit (accepit fi): VII 7,2; 
uui quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine 
acceperimt (acceperint [i) , tantas ex sius bonis 
aestimatione facta cum dotibns communicant: 
VI 19,1 ; 1 pro sua clemeutia ac mansuetudine, 
quam ipsi ab aliis audirent: 1131,4; ad id, 
quod .ab alio audierat, sui aliquid timoris adde- 
bat: 2,29,1; nulla uox est ab iis (ex iis uox 
est [i) audita populi Romani maie.state et supe- 
rioribus uictoriis indigna: VII 17, 3. 

capit arma a proximis atque in porta con- 
sistit : VI 38, 2 ; Pharus est in iusula turris 
magna altitudine . . .; quae nomen ab insida 
cepit (coepit flil; accepit a; ecld.): 3,112,1; 
id se a (e ^; oin. Q) Gallicis armis atque m- 
signibus cognouisse: 122,2; his rebus co- 
gnitis a captiuis perfiigisque (a perfugis capti- 
iiisqne [i) Caesai' . . . legiones subseqiii iussit: 
V18, 4; itaque a Cingetorige atque eius i)ropinquis 
oratioue Indutiomari cognita . . . nuntios mittit: 
V57, 2; ab eo de pericnlis Ciceronis legionis- 
que cognoscitur (cognoscit [i); V45, 5; neque 
iam louge abesso (Belgarum cojiias) ab iis, quos 
miserat, exploratoribus et ab liemis cognouit: 
115,4; (loeorum peritos adhibent; ex (ab (i) 
his superiorum eastronun situs munitionesque 
cognoscunt: VII 83,1;) haec ab iis (his h) 
cognouit: IV 19,1; ab iis (a; his [i; Np., 
Dt., Db.) cognoscit non longe ex eo loco 
oppidum Cassiuellauui abesse : V 21 , 2 ; hostes 
re cognita ab us (his i)J/[i), qui Metiosedo 
fugerant, Lutetiam incendi . . . iubent: VII 
58,6; bello pei-feeto ab iis {X; his rcll.) 
Caesar haec facta cognouit, qui sermoni inter- 
fuerunt: 3,18,5; haec ab ipsis (liis (i; Schn.; 
istis Oiid.) cognoscite, qui ex ipsa caede fnge- 
runt: VII 38,3; haec superiorum annorum cou- 
suctndine ab nobis (a nostris [i) cognouerant: 
V42, 2; (qua re cognita Vercingetorix (a uer- 
cingetorige fi) . . . ab altera fluminis parte iter 
facere coepit : VII 34, 3 ;) 1 dnobus milibus ho- 
minum armatis, partim quos ex familiis socie- 
tatum delegerat, partim a negotiatoribns coe- 
gerat, ... Pelusium pei'uenit: 3,103,1; naui- 
bus actuaiiis scptem, quas Igilii et in Cosano a 
priuatis coactas seruis, libertis, colonis suis com- 
pleuerat : 1, 34, 2 ; Domitius per se circiter XX 
cohortes Alba (Albam Goelcr), ex Marsis et Pae- 
lignis, finitimis ab regionibus, coegerat: 1,15,7; 
H id se ab ipsis per«orum nuntios compertuni 
habere: 144,12; t Caesar . . . a militibus con- 
tendit, ne in praeda occiipati reliqui negotii J 17 a, ab, abs 18 gerendi faciJtatem dimittorent. qua re impetrata: 
3,97,1. 

imperiuin se ab (a fi) Caesare per prodi- 
tionem nullum desiderare: VII 20, 7; nec 
minus se ab \in fl) milite modestiam et conti- 
nentiam (et cont. oin. fl), quam uirtutem atque 
aiiimi magnitudinem desiderare: VII52,4; t se 
ita a patribus maioribusque suis didicisse, ut 
niagis uirtute quam dolo contenderent: I13,ti. 

obsides ab Apolloniatibus exigere coepit: 3, 
12, 1; equitum peditumque ccrtum numerum a 
ciuitatibus Siciliae exigeliat: 1,30,4; pecuniae a 
nuuiici])iis exiguntur: 1,0,8; a (ad a: ab Xj}., 
IM.) pnblicanis suae prouinciae debitam biennii 
pecuuiam exegerat: 3,31,2; t ut . . . ante 
siraulacra proiecti uictoriam ab dis exposce- 
rent: 2,5,3; T pauca ad speni largitionis addi- 
dit, quae ab sua lilaeralitate . . . exspectare 
deberent: 2,28,3; ea, quae nieruissent, praemia 
ah ,se deuicta Gallia exspectarcnt : VII 34, 1. 

id ex omnibus partibns ab eo flagitaliatur: 
1,71,1. 

deinde obsides, quos balieret ab Haeduis, 
redderet: 135,3; haec . . . a me . . . beneficia 
babetis, queni proditionis insiniulatis: VII 20, 12; 
habere se a Ponipeio ad enm priuati (iiriuatim 
(i) oificii mandata demonstrat: 1,8,2. 

uti eadem deditionis condicione uteretur, ab 
<ad 3/»;a 3^[i) Crasso impetrauit: 11122,4; 
sperare (se (i(kl. [i) ab eo de sua ac militum sa- 
lute impetrari (impetrare.lQ) posse: V36,3; cum 
ab eo impetrauisset, ut sibi captiuos tradi iuberet: 
3, 71 , 4 ; litteris , . . cousulibiis redditis aegrc 
iib his (iis Ald. impetratum est summa tribu- 
nonim plebis contentione, ut in senatu reeita- 
rentur: 1, 1, 1 ; aequum esse al) iis ^his a; Sclin.) 
. . . impetrari, ut castra munire instituerent : 
VII 29, 7 ; interim postulaut , ut sint iudutiae 
atque ab iis vhis coikl.) impetrant: 3,15,7; re- 
spondit . . . sperare a multitudine impetrari posse, 
quod ad militum salutem pertiueat: V36, 2; 
cum ab proximis impetrare non possent, ulterio- 
res temptant: VI 2,2; ne id quidem Cacsar ab 
se impetrari posse chxit: IV 9, 2; legatos ad 
Dumnorigem Hacduum mittunt, ut eo depreca- 
tore a Sequanis imijctrarent : 19,2; rem suscipit 
et a Sequanis impetrat, ut per lines suos Hel- 
uetios ire patiantur: 19,4; (hoc se Vbiis (se 
ubiis 2 ilclt.; se ab ubiis [i; sueiiis y./ imperaturum 
(acf,- impetraturuni /'//): IV8,3;| T[ sese nequo 
obsides repetituros neque auxilium a populo Ro- 
mano imploraturos: 131,7. 

Indutiomarus . . . a tinitimis equos parare . . . 
coepit: Vft5,3; 1 sibi praestare, si lu eum ca- 
sum deducerentur, quamuis fortunam a populo 
Lexic, Caesar, Romano pati , quam . . , per cruciatum interfici: 
11,31,6; t Haeduos ab Cae.sare (Oiid.: ad cae- 
sarem a ; a caesare B' [i) in seruitutem redactos 
omnes indignitates contumeliasque perferre: 
1114,3; ut a (oiii. [i) populo Romano (populi 
romani Ald.: .pr. [i) imperia perferrent: V54, 5; 
t haec cum pluribus uerbis flens a Caesare pete- 
ret, Caesar eius dextram prendit: 120,5; ma- 
gno fletu auxilium a Caesare petere coeperunt: 
I 32, 1 ; sese habere quasdam res, quas ex com- 
muni consensu ab eo petere uellent: 130,4; de 
suis priuatim (priuatis [i) rebns ab eo petere 
coeperunt: V3, 5; uniuersi ab eo, ne id faceret, 
petebant: VII 17, 4; auxilium ab eo petebant: 
3,9,5; praesidium ab eo militum petierat: 
3, 80, 1 ; flentes ab eo salutem petiuerunt (-ie- 
runt /'): 3,98,2; petit ab his omnibus, ut se 
fruniento iuuent; 1,60,3; fidem ab imperatore 
de Petrei .atque Afranii uita petimt: 1,74,3: 
simul ab Cn. (abgneo.4^; almegeo -B.V) Pom- 
peio proconsule petit, . . . iuberet; VI 1,2; con- 
diciones pacis . . . Romae ab senatu et a populo 
peti debere: 3,10,8; passis mauibus , . . pacem 
ab Romanis petierunt: 1113,3; quorum sint 
legati apud se . . . et a se auxilium petant 
(querant«): IV 8, 3; cum ultro m continen- 
tem legatis missis pacem ab se petissent: IV 
27, 5; in primis a te peto, quoniam confido me 
celeriter ad urbem ueuturum, ut te ibi uideam ; 
np. Cic. (1(1. All. IX 6 ^," quod ue facias, pro 
iure uostrae amicitiae a te peto : ap. Cic. ad Att. 
X 8 5 1 ; (scribendum ad te existimaui et (a te 
adilend. sii.yiic. W-ihy, Laiiib.'^) pro nostra bene- 
uolentia pctendum, ne: ap. Cic. (ul Att. X 8 -S 
1 ;) iietit ab utroque, . , , ne graueutur sua quoque 
ad eum postulata deferre: 1,9,1; petuut a Ver- 
cingetorige Haedui, ut (om. M) ad se ueniat: VII 
(i3, 4 ; 1 qui, quod ab altero (alterorum a; altero 
mn /il) postnlarent, in se recusiu-ent : 1,32,5; 
legatos mitteret , qiu ab eo postularent , uti 
ahquem locum medium utriusque colloquio de- 
ligeret: 134,1; haec esse, quae ab co postulix- 
ret: 135,2; 1 a publicanis . . . pecuniam exc- 
gerat et ab isdem (hisdem ///) insequentis anui 
mutuam praeceperat (percep. 0): 3,31,2. 

eadem secreto ab aliis quaerit; reperit es,se 
uera: 1 18,2; cum ab his saepius quaereret neque 
ullam omnmo uocem exprimere posset, idem 
Diuitiacus Haeduus respoudit: 132,3; cum ab 
his quaercret, quae ciuitates quantaeque in :u'inis 
essent, . . . sic reperiebat: 114,1. 

(reperio ii. repeto;) f tamet.si pro ueteribus 
Heluetiorum iniuriis populi Romaui ab his poenas 
bello repetisset: 130,2; Gallum ab eodem 
Verticone :g;dliim eundem uerticonem [i), quem 

2 19 a, ab, abs 20 .supra denionstrauinius, repetit {2 <MI.; reppeint 
X\ Mad,,., A C. II p. 2.-,G; Hhl.) : V 49, 2 ; H si 
grauius quid acciderit, nbs te rationem repo- 
sceut: V30,2. 

a quo geuere horainum uictoriam sperasset 
(speraret o): 3, 9G, 4; errare eos dicunt, si quic- 
quam ab his (bis irl hiis coflfl. : iis Fr., Db.) praesi- 
dii sperent, qui suis rebus diffidant: V41,5; 1 
simnl a tribunis militum centurionibusque niutuas 
pecunias snmpsit: 1,39,3; a tribunis niilitum 
reliquisquo equitibus Komanis atque euocatis 
oquos sumit (lermanisque distribuit: VT^G5, 5; 
Pouipeius . . . pecunia societatis sublatn et a 
(oiii. Oof) quibusdam priuatis sumpta . . . Pe- 
bisium pcruenit: 3,103,1. 

se sumniam ab (afi) Cae.sare gratiani ini- 
t u r o 8 : VI 43, 5 ; t s' <l"ifl ip^i 'i Cacsare o p u s 
esset, se.sc ad eum uenturum fuisse: 134,2. 

"/) icissiuis (a = r.Tiij: alii suos in castra in- 
nit.indi cansa adducnnt i''abd./'>, alii al) suis ab- 
ducnntur adduc. ((/(/ : 1,74,4; ^ accer- 
si u. arccssi; * ([uod a miigistratn llacchi- 

orum accnsaretnr: 119,1; 1! Conuictolita- 
uis Hae(hais, cui niagislnilum adi ud ical um a 
Caesare a cacs. adsignatum [i - (lcmonslrani- 
nius: Vll 37, 1; t monuitque, . . . ad luitum 
et ad teuipus omnes res ab iis (bis «/') ad- 
miuistrarentur: 1V23,5; cum summo stu- 
dio a militibns adniinistraretur , . . . eHecit: IV 
31,3; a quibus cum (, id (iihl. [i > jianlo tardius 
essct administratmn, ipse . . . attigit: IV 23,2; 
nci|uc ab uno omnia imperia admiiiistrari pote- 
i-ant : II 22, 1 ; t HS LX . . . al latum ad se 
ab Ilniris :, .l/rf. ; ab iis uiris iii(l(l.) Corfinien- 
sibus Doniitio reddit: 1,23,4; % est animad- 
uersum ab Icgionariis . . . magno sibi csso 
pracsidio i)Os.sc: 2, S, 1 ; haec (tnigula) . . . ad- 
liacsit nequo ab ;a [i) nostris biduo luiimaduer.^a 
tcrtio die a quodam milite couspicitur: V4.S, 8; 
aninuiduersum est ab ■//; ad (i\ a cilil.) specula- 
toribus Caesaris coliortes (luasdam . . . duci: 3, 
GO, 1 ; cuui est animaduersum a uenatoribus, quo 
se recipere consuerint: VI 27,4; 1i ibi aVirido 
maro alque Eporedorigc Haeduis appellatus 
(liscit . . . Litaiiiccum . . . profrctum: VIT54, 
1; ab his liberaliler . . . appellatus . . . na- 
uiculam parunlam conscendit: .3,104,3; ne . . . 
pro his pugiuircnt, a quibus cuiu contumelia 
perCiigae appellarcntur: 2,28,3; (quod fratres 
\a se i>- [i; Haeduos appellalos amicos add. 
B''fi) diceret, iion so tain barbanun iicqiie tain 
imperitum cs.se rerum , ut: 144,9;) a senatu 
poiiuli Piiiuaui aiuicus appcllatus eiat : 13,4; 
cuni in coiisulatu suo rc.\ alque amiciis ;i senatu 
appellatus esset ; 135,2: Haeduos Iraties con- sanguineosque saepe nuniero a senatu appellatos 
in seruitute atque in dicione uidebat Germa- 
uorum leneri: I 33,2; quod rex appellatus 
csset a senatu , qnod amicus: 143,4; cuius 
auus in ciuitate sua regnum obtinuerat, ainicus 
ab (a [j) senatu nostro appellatus: IV 12,4; Teu- 
tomatus, . . . cuius pater ab senatu uostro amicus 
crat appellatus: VII 31, 5; rex ab suis appella- 
tur: VII 4, 5; Tf factum esse, uti ab Arueruis 
Kequauistpie Germani mercede arcesserentur: 
131,4; auxilio ab Belgis {Dt., Hld.; abbelgis 
7.; gallis af: a gallis h; a Belgis «*; rell. edd.) 
arcessiti dicebautur: 11111,2; pronuntiat arces- 
situin (arcersitum A) se a Senonibus et Caruu- 
tibus aUisque compluribus tTalliae ciuitatibus: 
V5G, 4; trausisse Rhenum se,se non sua sponte, 
sed rogatum et accersitum a Gallis : 1 44 , 2 ; t 
(assignatum ». adiudicatum;) t silentio ab 
utri.sipie iiiilitilius auditus (est) : 3, 19,3. 

ut urbs ab hostibus capta eodem uestigio 
uidcietur: 2,7,3; \ castigato Bcipione a Fa- 
uonio: 3,57,5; 1i ne • • • 1"''* '""i'"*' '''^"^'''iDien- 
tuin dicere cogatur, a rae.sare cauetur: 1,8G,4; 
\ acics instructa a nostiis . . . cernebatur: 3, 
(i9, 1 ; t longo itinere ab his circumducti 
ad portum perueniimt: 1,28,4; 1 ab his pri- 
mum eqnitatus est pulsus, . . . ab isdein acies 
Poinpeiaiia a sinistra pai-te (erat culd. cothl.; om. 
1 (ii't.) circumita (circumuenta 0) atque ini- 
tinm fugae lactum: 3, 94, 4; f ne ab omnibus 
ciiiitatibus \iiiii. !j'> circumsisteretur: VII 43, 
5 ; % militum . . . pars a barbaris c i rc u m ue n t a 
jieriit : ^'1 40,8 ; ncc . . . equitum uim caetrati susti- 
nerc ix)tuerunt omnesque ab eis circuniuenti iu 
cf)nspectu utriusque exei'citus interficiuntur: 1, 
70,5; uereri se, ne per insidias ab eo circum- 
ucnirctnr: I 42,4; diuersam acieiu in duas partes 
conslituit, ne ab equit.atu circumueniri posset: 
1,40,5; omues se iam ab equitatu circumueuiri 
arbitr.abaiitur: 2, 34, G; cum . . . timerent, ne 
auersi ab hoste circnmuenirentur: II2G, 2; ab 
iis (his p) , qui cesseraut, et ab iis (his [i), 
qui iiroximi steterant, circumueuieb.antur: V 35, 
3; Fabiiis a proximis militibus circumuentus 
interlicitur: 2,35,2; timens, ne a multitudine 
equituiu dexlrum cornu circumueuiretur: 3,89, 
3; qui una procurrer.ant leuis armaturae {(h 
armatura rcll.), circumueniebautur atque inler- 
ficiebantur ab nostris: 2,34,3; committendum 
non putabat, ut pulsis hostibus dici possct eos 
ab se per iidem iu colloquio circumuentos: I 
4G, 3; praestiu'e . . . belli fortunam experiri, qiiam 
desertos ct circumuentos ab suis grauissinuim 
supplicium perpeti: 2,30,2; *, hosa secoerceri 
non posse 1 17,5; t V^o cognito a Petreio et 21 a, al), abs 22 Afranio ex aggere atqiie cratibus . . . Afranius . . . 
eqiiitatum omnem traiecit: 1, 40, 4; prius . . . con- 
stiterunt, quani jilane ab his {A(/^j ; iis BM) uideri 
aut quid rei gereretur coguosci posset: III 20,3; 
ne intercepta epistula nostra ab liostibus con- 
silia cognoscantur: V48,4; cuius aduentu ab 
liostibus cognito uiagnae e.\ finitimis ciuitatiljus 
copiae conuenerunt: VII 57,2; t cogi u. Q\t- 
poni; 1i luaxime ab iniuiicis Caesaris collau- 
datur: 1,2,8; auxilium pollicentur atque ab (a [i) 
nuiltitudine collaudantur: VI 23, 7; t liaec 
tamen ab ipsis intiatius coramemorabantur: 
2, 3t), 4 ; t queni ab illo Iraditum initio et com- 
mendatum iu suorum necessarioruni numero 
liabere instituerat:3,57,l; 1f commisso abequi- 
tibus \equitatu / ) proelio signa legiouum duaruni 
. . . conspiciuntur: 1,40,7; eo deceptum, quod 
neque commissum a se intellegeret, quare timeret 
neque sine causa timendum putaret: 114,2; t 
pecus, cuins magua erat copia ab ^ad AQ) 
.Mandubiis compulsa (a maud. comp. copia fi), 
uiritim (listril)uit: VII 71, 7 ; t L. Lentulus com- 
[irehenditur (comprenditur /) ab rege et iii 
custodia necatur:3,104,3; t id aCaesarc nega- 
lum et, palam si colloqui uellent, concessum 
est: 1, 84, 2; non prius . . ., quam ab his sit con- 
cessum, arma uticapiant: 11118,7; sedes (sese) 
habere in CralUa ab ipsis concessas : I 44 , 2 ; 
t cum . . . animum aduertissent nonconcurri 
a Pompeianis: 3, 03, 1; t confirmata 

re ab exploratoribus omnem equitatum . . . 
praemisit: II 11, 3; de re tauta et a tam perito 
imperatore niliil frustra coufirmari uidebatur: 3, 
87,7; t neque ab tanta multitudine coniecta 
tela conferti uitare poterant: V35, 4; legatos . . . 
retentos ab \ a /'; Dh.) se et in uincla con- 
iectos: III 0,3; agger ab uniuersis in munitionem 
coniectus ascensum dat Gallis: V1185,lj; t quo 
diligentius in reliquum tempus a barbaris iiis 
legatorum conseruaretur: 11116,4; se . . . 
Caesari dedidit incohimisque ab eo conscruatus 
est:3,ll,4; t milites . . . cursu incitato in sumrao 
colle ab ho.stibus conspiciebantur: II2G,3; 
haec (tragula) . . . tertio die a quodam milite 
conspicitur , dempta ad Ciceronem dcfertur: V 
48,8; signa legionuni duarum procul ab utris- 
que conspiciuntur: 1,40,7; t frumenta a ([i; 
om. a; Np., Fr., Dlj.\' tanta nudtitudine iumcn- 
torum atque hominum (hom. iumentornmque 
mult. fi) consuraebantur: VI 43,3; t summa 
ui ab utrisque contenditur: VII70,2; t iis, 
qui . . . longius a castris proccsserant, ab equitiljus 
correptis: 1,66,1. 

dierum uiginti suppUcatio a senatu decreta 
est: IV 38, 5; t i'es tamen al) Afranianis (afranis al; afraniis 0) huc erat necessario 
deducta ulucta «), ut: 1,70,2; a quibus 
deductum (seductum b) ac deprauatum (depri- 
uatum (i: — atque priuatum 0') Pompeium 
qucritur: 1, 7, 1 ; (ciuitas) deductis tribus in 
arcem o])pidi coliortibus a Varrone praesidio 
per se cohortes eiecit: 2, 10, 5; t castra a co- 
hortibus . . . industrie defendebantur, raulto 
etiam aerius a Thraeibus barbarisque auxiliis: 
3,05,2; se . . . recipiunt et ab iis (7 clet.; his phir.) 
cohortibus, quae erant in statione ad portas, 
detendpntur: 1, 75,3; musculus ex tvu'ri latericia 
a nostris telis tormeutisque defenditur : 2, 1 1 ,3 ; t 
dixerat sibi a Caesare regnum ciuitatis deferri: 
V6,2; liaec a compluribus ad Caesarem de- 
fere)jantur : V 6, 7 ; addiderunt falsum ab liis 
equitura numerum deferri, quorum stipendium 
auerterent: 3,50,4; ad eius propinquos a (ad 
^4) Treueris imperium defertur: VI 2,1; ((■•/'. con- 
spiciC?) ; t cum graui uulnere esset afl"ectus aqui- 
lifer et a (Y; uiii. V; iam Viclli.. Dt.) uiribus defi- 
ceretur: 3,64,3; t lios omnes cotidie ab equi- 
tibus (equitatu (i) deleri ([il; diligi AQM; 
deligi B; deici coni. Oud.) ptjsse: VII 14,4; t 
deprauari *(. deduci; t putares nou ab illis (/. 
c. ebriis) Catonem, sed illos aCatonedeprehen- 
sos: ap. Plin. cpiat. 11112,3; t <ib duce et a 
fortuna deserebantur: V34,2; cohortes secum 
al)ducere conatus a magna {A. Ibiy, Pli.ll. 671; 
magna a Kniffcii , JJ. 01, 502; Bcilr. p. 75; a 
oiii. codd.; eckl.) parte militum deseritur: 1, 15, 
3; ueritus, ne ab omnibus desereretur: V 3, 5; ne 
facto iuitio belli ab reliquis deserantur: VII 2, 2; 
commisso proelio deseritur a suis Variis: 1,13, 
4 ; desertos se ac proditos a uobis dicunt : 2, 32, 
7; tf circumueniri; t seu . . . seu quid a 
peritioribus rei militaris desiderari ludebatur: 
3, 61, .'5 ; t iit . . . pars ad scopulos alhsa inter- 
ticeretur, pars ab uostris detraheretur {clcll.; 
distrah. niell. : 3, 27, 2 ; t midta ab Caesare 
in eam senteutiam dicta siuit, qua re negotio 
desi.stere non pos.set: 145,1; etsi ab hoste ea 
dicebantur, tanien non neglegendn existimabant: 
V 28, 1 ; scse dictatorem dictum a M. Lepido 
praetore cognoscit: 2,21,5; DumnorLx Hae- 
duus, de quo ante ab nobis (a nobis antea fi) 
dictum est : V 6, 1 ; dicuntur etiam ab non 
nullis sententiae, ut legati ad Caesarem mit- 
tantur: 1,3,7; t serui ct clientes, quos ab iis 
(li: hiis a; his rcll.; Aiiii.; Sclin.) dilectosesse 
constabat, . . . una cremabantur : VI 10,4; 
t dimissus a Caesare in Africam uenerat: 2, 
28, 1: quibus accidit rebus, ut pluribus dimi.s.si 
(Step/i.; dimissis codd.; Cince.) itineribus (ilcl. 
Ciaee.) a Caesare ad Domitium et a Domitio 

2* 23 a, ab, abs 24 ad Caesarem nulla ratione iter conficere possent ; 
3,70,5; demonstrauinius L. Vibullinm Ruliini 
. . . I.iis iii )iotestatem peruenis(<e Caesaris atque 
ab eo esse dimissiim, semel ad Cortinium, itcrum 
iii Hispauia : ii ,10,1; dimissi a superioribus 
imperatoribus in bis prouiuciis consederaiU: 3, 4, 
1 ; ii, qui a me dimissi sunt, disce.ssi.sse dicunliir, 
iit milii nirsus bellum inferrent: ap. Cic. arl Alf. 
IXIG, 2; siinul a Pompeio litteris per onines 
prouincias ciiiitatesque dimissis (demissis Oal): 
3, Tii, 4 ; t obsccrant , iit suis fortunis consulat iieii se ab liostibus diripi patiatur (sic <■!■ Hcllcr, I'li. 10, 403-:Ki: cousulat nciie al) Iiosti- 
bus (oninibus A) diripiantur v. ; .V/;. . Fi:: 
rlcfciiilH Viell/., i)Z. 21, r,20; ue al) liosl. diri[)i- 
aiitiM- /'///.; cf. Eiissiicr, JB. 27, 282): VII 8, 
4; \ acce.ssit, iit equitibus per oram iiiariliinam 
ab Antouio dispositis aquari probibereutur: 
3,24,4; 1; disputatur iu eonsilio ab <a Of , 
Petreio atque Afranio et tempus profectiouis 
quaeritiir; l.liT.l; *i quibus csset persuasiim 
nou ab hoste, sed ab bomine amicissimo Ain- 
biorige cousilium datuni: V31,(j; si obsides 
ab iis {his af) sibi deutur: 114,6; nullo ab 
nostris dato responso . . . discedunt : V 5S, 3 ; 
dato iure iuraudo ab onuiibus, qui aderant, 
terapore eius rei constituto ab concilio discedi- 
tur: VI 12, 3; eam pecuniam publicam esse 
constabat datamque a Pomj^eio in stipendiuni: 
1, 23, 4; 1 quid fieri oporteret , uou miniis 
commode ipsi sibi jjraescribere , quam aV) aliis 
doceri poterant: 1120,3; haec ab iiobis co- 
gnouerant et quosdam de exercitu habebaiit 
(nacti tj) captiuos: ab his ^iis ABM. Fr.) doce- 
liantur: V42, 2; % cuius pater a C. vfi;gaioa) 
Valerio Flacco ciuitate donatus erat: 147, 
4; •[ (duci ii. deduci.) 

prope diniidia parte operis a Caesai'e ef- 
fecta . . . naues . . . Brundisium reuertuntur: 
1, 27, 1 ; 1i aduersarios suos, a quibus paulo 
ante erat eiectus, expellit ex ciuitate: VII 
4,4; t ab iisdem (hisdem AQC) nostra 
cousilia quaeque in castris gerantur, hosti- 
bus enuntiari: 117,5; 1 Eporedorix Hae- 
duus . . . et nua Viridoniarns . . . in equitum 
niunero conuenerant uominatim ab eo euocati: 
VII, 39, 1 ; uiisso ad uesperum senatu oumes, 
qui sunt eiua ordiuis, a Pompeio euocantur: 1, 
3,1; ad hunc muniendum > locimi Ofhl. tp: Scliii., 
Db.) onines a Vercingetorige euocatos: VII 44, 
5; t hi posteorum obitnm multos auuos a fini- 
timis exagitati: 1120,5; quod ab Suebis 
eomplures annos exagitati bello premebantur et 
agri cultura prohibebantur: IV 1,2; % (abrepti 
ui fliuninis?) ab equitatu cxcipiuntur ac sublciiautur: 1,64,7; cporum nulli ex itinere 
excedere licebat, ciuin ab eqiutatu Caesaris 
exciperetur: 1,79,5; i;^ (expelli «. prohilieri;) 
f condiciones a se latas, expetita collociuia 
et denegata commemorat: 1, 32, 6; % una (uauis) 
. . . delata Oriciun atque a Bibulo expuguata 
est: 3,14,2; \ exspectari etiam ab bis [isa; 
iis Fr.) Aduatucorum eopias atque esse in itinere: 
1116,4; t doluisse se, cjuod populi Romani 
beneficium silii per contumeliam aVi ininiicis 
extorqueretur: 1,9,2. 

|)OSt hos opus in occulto a III. acie fie- 
bat: 1,41,4; iuitium eius fugae factuni a 
Dumuorige atque eius equitibus: 118,10; iit, 
a qiio geuere honiinum luctoriam sperasset, ah 
eo initio fugae facto paene proditus uideretur ; 

3, 91), 4; niillam in partem ab exercitu Curionis 
tit sigiiiticatio; 2,28,4; quae omnia ab his 
diligcnter ad diem facta sunt; 115,1; ab 
his fit initiiuu retineudi Silii atque Velanii: 
III 8,2; id ipsum siu faUendi causa milites ab 
hostibus factum existiniabant ; VII 50, 2; si ab 
illis initium transeundi fieret: II 9, 1; D. Laelius 
. . . eadem ratione , qua factum a Libone antea 
demoiistrauunus, iusulam obiectam portui Brun- 
disiuo tenuit: 3,100,1; quarum rerimi a nostris 
])ropter paueitatem fieri nihil poterat; 1114,4; 
[ne qua subito irruptio ab hostium peditatu 
fiat {ilcl. W. Paul, ZO. 3o,2r0sq.): VII 70, 2;] 
qiiod nobis quidem nulla ratione factuni a Pom- 
peio ludetur : 3, 92, 3 ; idem hoc fit a principibus 
Hispaniae: 1,74,5; quid a quoque tieri uellet 
,//'/■; uellitff.-; uelit Ohl ; edd.) praecepit (-cipit 
Olil): 3,62,3; quo clamore significatio uictoriae 
gratiilatioque ab Eemis Labieno fieret ; V 53, 
1 : quod merito eiiis a se fleri intellegebat : V 

4, 3 ; seditio fit ii. flagitari ; fit initiimi ii. cir- 
cumiri; — certior ab Acilio et Murco per lit- 
teras factus de postulatis Libonis et Bibuli 
legionem relinquit ; 3, 16, 2 ; hora circiter tertia 
ab antecursoribus de Crassi adueutu certior 
(est a/1'l. [i) factus eo die milia passuum XX 
procedit: V 47, 1 ; eodem tempore a P. Crasso 
. . . certior factus est omnes eas ciuitates in 
dicionem (fl; deditionem a,- Sehn., Fr., Db., 
Illil.) potestatemque populi Romani esse redac- 
tas ; 11 34 ; quibus de rebus Caesar ab Crasso 
certior factus . . . iubet; 1119,1; eodem die 
ab exploratoribus certior factus hostes sub 
moute consedisse . . . misit: 121,1; .septimo 
die, cum iter non intermitteret , ab explora- 
toribus certior factus est Ariouisti copias 
. . . abe.sse: 141,5; fit ab his certior Caesar 
duces aduersariorum silentio copias castris 
ediicere: 1,66,1; ab his primum equitatiis est 25 a, ab, abs 26 inilsus, al) isdem factae caedes sagittarioniin ac 
fiinditorum : 3, !:)4, 4; interim ab omnibus legatis 
(|uaestoreque . . . certior factus est iii liiberna 
l>eriieiitum : V25, 5; a quibus Dornitius certior 
lactus uix mi borariiiii spatio antecedeiis 
hostiiim benelicio periculum uitauit: .'!, 7il, 7; a 
quo factus Vihullius certior, quae res in l'iceuo 
gererentur, luilites ab eo accipit: 1,15,4; iii 
his ab L. Koscio . . . certior factus est luagnas 
Gallorum copias . . . conuenisse: V 53, 6; luba 
certior factus a 8aburia de nocturno proelio II 
rniUa . . . equituin . . . Saburrac suminisit: "2, 40, 1 ; 
certior ab suis factus est praeclusas esse portas : 
2, 20, (!; cerlior factus ab Titurio . . . ad eos 
contendit: 1110,1; tit ab Vbiis certior Sue- 
bos omnes in unum lociim copias cogere; VI 
10,1; f ea condicione, qiiae a Caesare fer- 
retur, se usuros ostendebaut: IV 11,3; latum 
abX tribuuis plebis ^ab octribus plebis (i'j . . ., 
ut sui ratio abseutis haberetur: 1,32,3; cf. ex- 
l^eti; t neque miilto post de proelio facto in 
Thessalia cognitum est, ut ipsis rompeianis tides 
fieret: nam ante id tempus fingi a legatis ami- 
cisque Caesaris arbitrabantur: 3,101, 7; non uulli 
(sermones?) (uon nidla //. Sclm&id.p. 56) etiam 
ab iis (his coikl.), qui diIigeiitiore.s iiideri uolebant, 
tingebantur: 2,29,4; T Petreius atque Afranius 
cum stipendium ab legionibus paene seditione 
facta flagi taren tur {xM.: -retur coclcl.) , . . . 
Cacsar nt cognosceret, postulatnm est: 1,H7, 
3; 1i (fundi k. pelli.) 

dum haec a Caesare geruutur, Treueri . . . 
Labienum . . . adoriri parabant: VI7, 1 ; 

hac oratione ab Diuitiaco habita omnes, qui 
aderant, magno fletu auxilium a Caesare petere 
coepenmt : I 32, 1. 

persuasi equitibus nostris, . . . ut . . . prius 
pertiirliatum exercitum pellerent, quam a nobis 
telum inhostem iaceretur: 3,86,3; haec insula 
. . . a superioribus regibus (0; Oud., Herxog, Terp- 
«Irci, )/risc. plril. p. 74 .scj.; Machi., AC. II 280; 
regionibus cuilil.; ctlil) in longitndinem passuum 
DCCCC in inare iactis molibus angusto itinere 
*ut ponte ciim oppido coniungitur: 3,112,2. «[ 
si arborum trunci siue naues deiciendi operis 
causa essent a barbaris immissae (Ciacc; Paiil, 
ZG. 32, 166; missae cocki; eckl.) : IV 17, 10 ; t nou 
oportere se (sese A Q) a populo Romano in suo 
iure impediri: 136,2; 1 impulsos ab suis 
princi]5ibus . . . et ab Haeduis defecisse et poinilo 
Romano Itelhuu intulisse: 1114,3; 1 equites 
auxiliaqne . . . Lusitaniae a Petreio, Celtibeiiae, 
Cantabris barbarisque omnibns, qui ad Oceanniu 
pertinent, ab Afranio imperantur: 1,38,3; 
1 cum paene inaedificata (aedif ()> in muris ab exercitu nostro moenia uiderentur : 2,16,2; t 
ipse Pompeius ab inimicis Caesaris incitatus . . . 
lotuiu se ab cius amicitia auerterat: 1,4,4; 
(huuc incitatum (a culd. Kraffert, .1,1. !/], 502: 
]'irlli., OZ. IK, 2,53; Dl.) suis et regis (inflatum 
aild. codd. : ecld. ; oiii. 0' ; iM. Forchh. p. Oo > pollici- 
tationibus qiiae fieri uellet litteris luintiisque 
edociiil : 3, lOS, 2;) t Britanniae pars interior 
ab iis incolitnr, quos natos iii iusula ipsi 
meinoria i)iodituni dicunt, maritima pars ab iis, 
qiii ... cx Belgio transieraut: V 12, 1.2; in- 
siilis . . ., (jiiaruni pare magna a feris barljari.s- 
que nationibiis incolitur: IV 10,4; 1i su- 
spicatiis aliqiiid noiu a barbaris iuilum con- 
silii ; IV 32, 2; si quid eliam de sua salute ab 
Haeduis iniretur consilii: VII 9,4; cnin ex 
significatioue Gallorum noui aliquid ab iis iniri 
consilii (coiisilii iniri [i) intellexissent; VII 12, 
6; t (insimulari ii. intsrfici;) T[ longior con- 
sulto ab Ambiorigc institnitiir sermo (sermo 
ab anib. instit. fj): V37, 2; ita Ileluetios a 
maioribus suis institutos esse, uti obsides acci- 
|)cre, non dare consuerint: 114,7; munitionis, 
quae ab Komanis instituebatur, circuitus: VII 
69,6; sic orane(opus add. /') prius est perfectum, 
quam intellegere tur ab Afranio, castra mu- 
iiiri: 1,41,5; t cum fratri intercluso ab 
hostibus auxilium ferret: IV 12,5; 1 ibi ab 
Achilla et JSeptiraio i nterficit ur; 3,104,3; 
Pothinns . . . indicatis deprehensisque intei- 
nniitiis a Caesare esl inlcrfectns: 3,112,11; 
cuins pater . . . regnuiu obtinuerat interfectus- 
que erat a Cassinellauno : V 20, 1 ; cuius pater 
principatum Galliae totins obtinuerat et ob eam 
causam, quod regnuni appetebat, ab (a (i) 
ciuitate erat interfectus <interi.lictus [i> : VII 
4,1; quos uon siluae montesque texerunt, ab 
equilatu snnt interfecti ; VII 62,9; nostri . . . 
partim fugientes ab equitatu interflciuutur, 
partiin integri procnmbunt: 2,42,2; pars ibi, 
cuni angusto exitu portarum se ipsi preraerent, 
a militibus , pars iam egressa portis ab equitibus 
est interfecta: VII 28, 3; L. Domitius . . . cnm 
nires eum lassitudine defecisseut, ab equitibus 
est interfectus : 3, 99, 4 ; sibi praestare . . . 
quamuis fortunam a populo Roniano pati, quam 
ab his ( iis (a) h ; Fr., Dh.) per cruciatum iuter- 
fici, inter quos dominari cousuessent: II 31, 6; 
cuni . . . cqnitibus . . . pecuniam polliceretur, 
ab his <^iis P. Maiiid.) est interfectus : 3, 22, 3; 
principes cinitatis . . . iusimulati proditionis ab 
Roinanis indicta causa iuterfecti snnt: VII 38, 
2; cf. circumucniri ; t qni • • • bellum susce- 
pisset et ab se rehquisque iu senatu inter- 
rogatus omnia sibi esse ad bellum apta ac 27 !T, nb, abs 28 parata oonfirniaiiisset : 1,30,5; est etiam genus 
radicis inuentum ab iis (liis coild.), qui: 3, 48, 1. 

luba . . . magnani partcni eorum iuteriici 
iu.ssit . . ., cnm Varus suam iidem ab eo laedi 
quereretur neque resistere auderet: 2,41,2; 
neque auxilia cx sua cinitate in Treueros n<.issa 
ncque ab se fidem lacsam: VI!t,lj. 

CO ex Syriaa Conunageno AutiocUo ... missi 
erant : 3, 4, 5 ; co legati uh Arucrnis missi quac im- 
l)eraret se facturos pollioentur: VII 90, 2; dmd)us 
missis subsidio coliortil)us a Caesare: V15, 4; 
niittuntur ad Caesarcm confcslim ab a [:;, 
Cicerone litlerac • iunitii(]ue uihl. Eiaitiiirr, I'h. 
A. 12, 211}: V40, 1; (jui au.xilii causn al> -a 
B*[i) ciuitate ad Caesarem missi ueuerant: II 
24,4; missas legaliones ab non nullis ciuita- 
tibus ad (TCrraauos: IV (j, 3; qui eo . . . 
uenerat missus a Domitio: 2,18,2: equitcs ab 
eo missi llumeu transeiiut: l,(i3,3; qui :ib eo 
missi erant, confecto lcgationis oflicio liberius 
cum niilitibus rcgis colloqui coeperunl: 3,103, 
4; bis, qni erant ab eo missi, palam liberaliter 
responderunt : 3,104,1; equites a Fabio niissi 
quanto res in pcriculo fucrit expouunt : VII 41,2; 
regis Voccionis soror, quam in (iallia duxerat a 
fratre missam: I 53, 4; ut . . . tela . . . missa ab 
Gallis grauius acciderent : III 14,4; exercituni eius 
ab Ilelnetiis pulsum et sub iuguni missum: I 7,4; 
eodem die Icgati ab bostiI>us missi ad Caesarem 
de pace ucueruut: IV3(), 1; uti ab iis yliis 
rodil.) natiouibus, quac ti-aus Rhenum incolerent, 
mitterentur Icgati ad Caesarem : II 35, 1 ; ma- 
gnam p;ulcni eqiiilalus ab iis ^liis coihl. : . . . 
Iraus Jlosam niissam: IV 0,3; iam duo prae- 
fecti fabrum Ponipei iu incam potestatem ucue- 
runt et a me missi snut: a/>. Cic. ail Att. IX 
7 r2; nulluiii ex muro, nullum a nostris niitti- 
tur telum: 2,13,2; missis ad eos ab Otacilio 
equitibus: 3, 28, 0; ct sua sponte multi in disci- 
plinam conueniuut ct a parenlibus propinqnisque 
miltuntur: VI 14,2; ciiius proiiinciae ab ea 
parte, quae libera apiiellabatur, Menedcmus, 
priuceps carum regioiinm, niissus lcgatus omnium 
suornm excelleus studiuni prolitcbiitur: 3,34,4; 
incidit iu VibuIIium Kufum mi.ssum a Pompeio 
in agrum Piceuum coulirmandorum Iiomiunm 
causa: 1, 15, 4; cognoscit niissuni in His]iaiiiain 
viu Hisp. ndd. Ahl., Dl.: iini. coihl.; Sp.. J)li.) a 
Ponipeio VibuIIium Kufuni; 1,34, 1; Vibullii . . ., 
qucin a Poinpeio missuni iu Hisiianiam dcmon- 
sti-atuni est: 1, 38, 1 ; L. Xasidius ab Cn. Ponipeio 
cuin classe nauinm XVI . . . L. Douiitio Massili- 
eu.sibusque sub.sidio raissus 2,3, 1 ; Rutilius Lupus, 
qui Acliaiam missns a Pompcio obtinebat : 3, 55, 
2; quod is a Pompeio ad PiutlKjs luisstis essot: 3,82,5; a quo missi Dioscorides et Serapion 
. . . ad Acliillam peruenerunt : 3, 1011, 4 ; muitiant 
magna auxilia equitum peditumque ab rege 
missa Vticani uenire: 2,26,2; hos quoque 
(colles) praeoccupat missus a Saburra equitatns : 
2. 42, 1 ; cognita Caesar causa repperit ab Suebis 
auxilia uiissa esse: VI 9, 8; subsidio DC 
equites Numidae ex oppido peditesque CCCC 
niittuntur a Varo: 2,26,3; (r/l immitti;) 1: 
milites . . . moniti a Brundisinis, ut uallum 
caecum fossasque caueant, subsistnut: 1,28,4; 
(juos postea monitus ab suis . . . circum fa- 
milias conuentus Campaniae custodiae causa 
distribuit: 1, 14,5; t sareinas iu unum locum 
conferri et euni ab his, qui in superiore acie 
constiteraut, muniri inssit: 124,3. 

(necari ii. compreheudi:) 1? negari n. 

coucedi; % (cuni septimae legionis -^VII. I. 

[j; a septima legioue a> tribimis esset nun- 
tiatum, quae iu siuistro cornu gererentur: 
VII 62, 6;) 

quo praecepto ab iis ;his [i) diligeutissime 
obseruato . . . hostes uelocissime refugiebant : 
V35, 1 ; 1i cum . . . onines uiae ab Afrauianis 
militibus equitibnsque obsidereutur . . ., im- 
pcrat: 1,54,1; obsideri se a Caesaie: 1,20,2; 
cuni fania . . . percrebuisset illuni a Caesare obsi- 
deri : 3, 43, 4 ; t dicit montein, quem a La- 

bieno occupari uoluerit, ab hostibus teneri: 
I 22, 2; augustiis atque his <^^augustis portis atque 
Iiis codd.; angustiis portisque AhL; portis del. 
yp.) a (flil; ad a: ab Oh. edd.;) Caesaris nii- 
litibns occupatis ad insequendnm tardabantur: 
3,70,1; in Gallia a poteutioribus . . . uulgo 
regna occuijabantur: 111,4; uuo colle ab 
. a [j) Romanis occupato: VII44,4; *i quautum 
rationc prouideri poterat, ab nostris occur- 
rebatur: VII 16,3; t terrore oblato a duci- 
bus crudelitas in supplicio, uoua religio iuris 
iurandi spem praesentis deditionis sustulit: 1, 
76, 5 ; t praesidia, . . . (juae ex ipsa coacta 

\A(J^; 011/. BaM; Xji., Fr., Db., D(.) prouiucia 
ab L. Caesare legato ad oranes piutes oppone- 
l):iutur: VII 65, 1; t M. Petronius . . . cum 
jiortas excidere couatus esset, a (oi/i. [i) multi- 
tudine oppressus ac sibi desperans . . . 
inquit: VII 50, 4; exjiloratorcs liostium . . . 
iuopinantes . . . ab nostris opiirimuutur: VII 
111, 1. 

:ib his primura eqiutatus est jiulsus: 3,1)4,4; 
Cimbris et Teutonis a C <,//,• gaio rcll.) Mario 
pulsis uoii ininorem laudem exercitus, quam ipse 
imperator mei'itus uidebatur: 140,5; eas omnes 
copias a se uno {uno a se [i) proelio pnlsas 
(fusas B''lii) ac supcratas esse.' 144,3; cf. mitti; 29 a, ab, abs 30 t uehementius peragitati ab equitatu montem 
excelsum capiunt: 1,80,2; t prius riuara mu- 
nitioues ab <a fi) Romanis perficiantur, con- 
silium capit: VII 71,1; T is dies indutiis crat 
ab his <iis [i> petitus: IV 12,1; t nauem, 
i(uae erat ad custodiara ab Acilio posita: 3,40, 
2; t et commeatus ab Kemis reliiitiisque ciui- 
tatibns ut sine i)ericulo ad eura portari posset 
(a,- Nj); posseut [i) efficiebat: II 5,5; % ut erat 
ei praeceptnni a Caesare, ne proelium com- 
mitteret: 122,3; ut erat a Caesare pracceptura, 
retinebautnr: VII 47, 2; legionibus equitibusque 
Brnndisii in iiaues impositis, ut erat praeceptuni 
a ( 'aesare : 3, 14, 1 ; celeriter, ut erat praeceptura 
a Caesare, gladios strinxerunt: 3,93,1; modo 
conscriiiti atquc usus militaris imperiti ad tri- 
bnnura railitiun centurioiiesque ora comicrtunt: 
quid ab his praecipiatur, exspectant: VI 39,2; 
1 Sidla a Caesare (praesidio add. Dt.) castris 
praefectus (Forchli. p. 7.5 ; relictns codrl.; Np., 
Dt.; a Caesare castris tuendis relictus Pliiyfj., Mii. 
X. S. 9, 11} liberatis suis hoc fuit contentus 
3,51,5; Doraitius nauibus Massiliam peruenit 
atque ab iis <'li ; liis Ofifly receptus url)i praelicitnr ; 
summa ei belli adnnnistrandi permillitnr: 1, 
36, 1 ; T Comrains Atrebas . . ., queui supra 
demoustraueram a Caesare iu Britanniara prae- 
missum: IV 27, 2; cohortes V praemissae a 
Domitio ex oppido ponteiu fluminis interrunipe- 
bant: 1,16,2; lumtii praemissi ab rego luba 
uenerunt , qui illura adesse cura nuignis copiis 
dicerent: 2, 36, 3; % quo timore perterriti Galli, 
ue ab eqnitatu Komanorum uiae praeoccupa- 
rentur, consilio destiterunt: VII 26,5; prae- 
occupatura sese legatione ab Cn. Ponipeio, teneri 
obstrictum fide: 2,17,2; % una erat raaguo 
usui res praeparata a nostris: 11114,5; ea, 
quae a Verciugetorige ad eruptionem pracparata 
erant {ircc: Ald.; praeparauerant A'), proferuut: 
VII 82, 3 ; •[ si quis a doniino preh eu d e ret u r 
:compreIi. /'; preliendebatnr 0), conseusu <con- 
cursu Ald.) militura cripiebatur; 3,110,4; ^ 
cura ab equitatu uouissimum agmen prerae- 
retur: 1,70,3; haec cousiliautibus eis nuntian- 
Uu- (-atur 0) aquatores ab equitatu prenii nostro: 
1 , 73, 2 ; Treueri ( ab Iioc concilio afuerunt ), 
(pioil aberant longius et ab <a [i) Germanis pre- 
ULebantur: Vri(;3,7; suos ab hostibns premi 
alque aegre suslinere . . . animaduertit: IV 32, 
3; si illi a nudtitudine hostium premantur: IV 
33, 2; cum . . . nostri grauius a raultitudine 
premerentur: 1, 46, 1 ; sibi auxiliuui ferret, ^cjuod 
grauiler ab Huebis preuierentur: IV 16,5; iis 
auxilium suum pollicilus, si ab vSuebis preiue- 
reutur, haec ab iis yhis li) cognouit : I\'I9, 1: qnibus angustiis ipse Caesar a Venetis preraa- 
tin- docet: III 18,3; cf. exagitari; t consilium 
eius a cunctis probabatur: 1,74,7; hoc con- 
silio probato ab <a [i) ducibus productis Koma- 
uorum copiis sese castris tenebant: 11124,4; 
meum factum probari abs te triumpho gaudio: 
ap. Cie. ad Mt. IX 16, 2; t Galli se omnes ab 
Dite patre prognatos praedicant idque ab (ex fi) 
druidilnis proditum •dicunt : VI 18,1; queritur 
in contioue sese proiectura ac proditum a Cn. 
Pompeio: 1,,30, 5; f/. deseri r/ licri ; t Sulmo- 
uenses . . . cupere ea facere, quae uellet, sed a 
Q. Lucretio senatore et Attio Paeliguo pro- 
hiberi: 1,18,1; prohibetur {om. Kik; del. 
Ald.; II. A. Koch,^G. 15, GOO) ab (a p) Gobauni- 
tione, patruo suo, reliquisque prineipibus . . . 
expellitur ex oppido Gergouia: Vll 4,2 ; qui prior 
has augustias occupanerit, ab hoc Iiostem pro- 
hiberi (/),• pi'ohibere rclt.) nihil esse negotii: 1, 
66,4; cf. exagitari; t proici «(. prodi; t haec 
at(iue einsdem generis complura ut ab homini- 
bus doctis magna cum misericordia fletuque 
pronun tiautur: 2,12,4 (Nli. 5); haec ut 
intellegatis , inqnit, a me sincere pronuntiari, 
audite Komanos milites: VII 20,8; % inopia 
cibariorum, cui rei parum diligenter ab iis ^his 
cudd ; Schii.) erat proui su m : III 18, 0; quem . . . 
ne qua ciiutas suis finibus recipiat, a me proui- 
sum est: VII 20, 12; 1 puguatumque ab 
hostibus ita acriter est, ut a niris tbrtilnis . . . 
pugnari debuit: 1133,4; cum iteni ab ho.stibus 
constanter ac non tiraide puguaietur: III 25, 
1; pugnatuui est ab utrisque acriter: IV26, 1. 

(quaeri ii. disputari). 

cum . . . cognonissent, Litauiicuiu Bibracti ab 
Haeduis receptum: VII 55,4; a quibus re- 
ceptos ex fuga Tencteros atque Vsipetes supra 
docuimus: VI 35, 5; cf. praefici; t litteris ab 
eo C. {Dlt.; littcris a fabio c. codd. pliir.; litt. a 
fabio cs. /' ,■ litt. a fabio cum a; [a Fabio C.| 
Sral.. Xp.; litt. a Gaio coiii. Oiid., Kiiidscli., 
(Jii. p. (i sq.: iJt.) Caesaris (cae.sare«; Oud., 
Kiiid.ich., I>t.) consulibus redditis: 1,1,1; 
Haeduos ab Caesare {Oud.; ad caesarem a; 
a caesare i?^[i; Schn.) in seruitutem redactos 
omnes indignitates coulnmeliasquc perferre: II 
14,3; t !i'> iis (his codd.; Schii.). (pii emerant, 
capitum iiumerns ad eum relatus est railium 
quinqiiaginta trium: 1133,7; t (piod sibi a 
parte (aperte Oal) eorum gratia relala uon 
sit: 1,23, 3; t accedebat, ut . . . ab aestu 

rclictae(fi; rei relictae a) nihil saxa et cautes 
fiiiiercnt: 11113,9; naues onerarias XXX a M. 
Anlonio relictas intra portuin aggre.ssus omues 
iuccndit: 3,40,5; transeunt Klieuuni . . , infi-a 31 a, ab, abs 32 eum locimi, nbi pons erat perfectus praesidium- 
que ab <a [i) Caesai'e relictum: VI35, G; Mar- 
eius Rufus quaestor in castris relietus a Curioue 
eohortatur suos, ne aiiimo deficiaiit: 2,43,1; 
alteram partem eius uici Gailis eoncessit, alteram 
uacuam ab liis i^illis iJ-Ji; Srl/i/.} relictam colior- 
tibus ad biemandum attril^uit: 1111,6; relicti 
ab liis (|ui una procurrerant leiiis armaturae 
circumueniebantur . . . ab nostris: 2,34,3; (Cal- 
uisius . . . summa omnium Aetolorum receptus 
uoluntate, praesidiis (a praesidtis ]\'p., I)h.) ad- 
uersariorum Calydoue et Naupacto deiectis 
/ Ciac-c. ; relictis codd. ; Nj). , Dh. ) omni Aetolia 
potitus est : 3, 35, 1 ;) nec prius ille est a propu- 
gnatoribiis uacuus relictus locus, quam . . . finis 
est pugnandi factus: VII 26, 4; cf. praefici; t 
quod ei et filius et fratris filius ab (a p) Cae- 
sare remissi i,missi AM'fi) essent V27, 2; ex- 
positis militibus uaues eadem nocte Bruiidisium 
a Caesare remittuntur : 3, 8, 1 ; naues a consuli- 
bus Dyrrliacliio remissae . . . Brundisium reuer- 
tuntur; 1,27,1; t alio loco, alio tempore, 

atque oportueril, fratrem a (et BM; ex D; Fr.) 
fratre renuntiatum: VII33,3,- t repulsi 
ab equitatu se in siliias abdiderunt V9, 4; f 
in nouo genere belli nouae ab utrisque bellandi 
rationes reperiebantur: 3,50,1; % cum a 
Cotta primisque ordinibus acriter resisteret ur, 
uincite, inquit . . . Sabinus : V 30, 1 ; eadem ra- 
tione, qua pridie, ab uostris (a nostr. cad. r. q. 
pr. fj) resistitur: V40, 4; 1 respouderi 

/1. B. ab altera parte; "i; reliquarum legio- 

num milites . . . tamen ab (ad M'; a M-fi) 
tribunis militum legatisque, ut crat a Caesare 
praeceptum, retinebantur: VII 47, 2; repre- 
liendit, quod ... neque ... constitisseut neque 
ab (ad M'; a M-[j) tribunis militum legatis- 
que retineri potuissent: VII 52, 1; nam neque 
homiuum morte memoria deleri debet, quin a 
proximis retineatur, ueqiie clientes sine summa 
infamia deseri possimt: ap. Gell. V13, 6; cf. 
conici; f rogati tamen ab Commio pro eius 
hospitio duo milia una miscrunt: VII 75,5; cf. 
arcessi. 

hunc (coUem) celeriter, prius quam ab aduer- 
sariis sentiatur, communit: 1,54,4; 1i Con- 
uictolitauis Haeduus . . . sollicitatus ab 
Ai'uernis pecimia: VII 37, 1 ; quod ab (a B^-) 
non nidlis Gallis sollicitarentur, . . . ab (a B-) 
non nullis etiam, quod: 111,3.4; cum uideret 
... a (ab (i; abs //; ad A) Treueris ^treueros A) 
Germanos crebris legationibus sollicitari: VI 2, 
3; % subicitur etiani L. Metellus tribunus 
plebis ab inimicis Caesm-is, qui hanc rem distra- 
hat: 1,33,3; t sf^a • • • ito" impediebant, ut . . . milites inermi subleuatique aUi ab aliis 
magnam partem itineris conficerent: 1, 68, 2; 
eos accusat , quod . . . tam propinquis hostibus 
ab iis ^his AQCa) non subleuctur: 116, (i; L. 
Fabius . . . tres suos nactus uianipidares atque 
ab iis .;his ji) subleuatus murum ascendit: VII 
47,7; adeo erat impedita uallis, ut in ascensu 
nisi subleuati a sius primi non facile eniterentur: 
2,34,5; cf. exeipi; t hostiiun copiae sum- 

missis ab rege auxiliis crebro augebantur: 2, 
41,7; 1 bello superatos esse Aruernos et 

Rutenos ab Q. Fabio JMaximo : I 45, 2 ; cf. pelli. 
portus omnes timens, quod teneri ab aduer- 
sariis arbitrabantur, . . . uiilites exposuit: 3,6, 
3; saltus Pyrenaeos occuiwri iubet, qui eo tem- 
pore ab L. Afranio legato praesidiis teueban- 
tur: 1,37,1; praesidiis disjjositis omnia litora 
a Gaesare tenebantur: 3, 15,2; earum regio- 
num omnium, quae a Caesai-e tenebantur: 
3,61,2; ucriti, ne . . . ab equitatu Caesaris in 
angustiis tenerentur, iter supprimuut : 1,66,2; 
omnes colles ac loca superiora . . . ab exercitu 
tenebantur: III 14,9; is locus praesidio ab his 
(iis //) non nimis firmo tenebatur: VII 36, 6; 
montem, quem a Labieno occupari uoluerit , ab 
hostibus teneri: 1 22, 2; animaduertit collem, qui 
ab hostibus tenebatur, nudatum hominibus : VII 
44,1; cum summus nions a Labieuo teneretiu-: 
I 22, 1 ; certior factus est . . . montes, qui impen- 
derent, a niaxima multitudine Sedunorum et 
Veragrorum teiieri: 1112,1; cum iam pecus 
atque extrema impedimenta ab nostris tene- 
reutur: 11129,2; tanta diligentia omnia litora 
a Poniiieianis tenebantur: 3,42,3; iis inuitis, 
a quibus Pharus tenetur, uon potest esse propter 
angustias nauibus introitus in portum: 3,112,4; 
crebris uuntiis incitati oppidum a Ronianis teneri 
\Opp. a Rom. ten. del. Ph/yg., Mn.N. S. 9, 6. 7) : 
VII 48,1; oppidum, quod a (ab ,8) se teneri 
non posse iudicabant, . . . incenderuut : VII 55, 
7; Caesar cognoiut et montem a suis teneri et 
Heluetios castra mouisse: 122,4; t multi ex 
duabus legionibus, quae simt traditae aCae.sare, 
arcessuntur: 1,3,2; enuit in sinistro coruu le- 
giones duae traditae a Caesare initio dissensionis 
ex senatus cousvdto : 3, 88, 1 ; Viridomarus, . . . 
quem Caesar ab Diuitiaco sibi (sibi ab deuitiaco 
[i; Sc//i/.) traditum ex humili loco ad summam 
dignitatem perduxerat: VII 39,1; quod Ger- 
manorum consuetudo haec {o/i/. A; Di.) sit a 
maioribus tradita, quicumque bellum inferant, 
resistere neque deprecari: R^^^.S; genus . . . 
ad ouuiia imitanda et efficieuda, quae ab (a af) 
quoque traduntur (tradantur [i) aptissimuni: 
VII 22, 1 ; cf commendari; t c"ui cohortibus 33 a, ab, abs 34 Hispanis, quas traductas abAfranio docuhiius: 
3, 88, 2; 1 cum a custodibus in fuga trinis ca- 
tenis uinctus traheretur: I 53, 5; ^ (quam rem 
et iiaucis contigisse et {a Ronianis add. -S-fi) pro 
magnis (maximis fi) hominum ofliciis consuesse 
t r i b u i docebat : 1 43, 4.) 

a Pirustis (piratis p) finitimara partem pro- 
uinciae incursionibus uastari audieijat: V 1, 5; 
1 ut . . . prius eius aducntus ab lionnnibus 
{BM; cf. W.PaulZG. ^2.J!i:i: omnibus ^l(>;i; 
.\'/<., D/.) uideretur, quam fama ac uuntius 
adferretur: VI 30, 2; quae ubi conuenit ac 
primum ab hostibus uisa est, uaues . . . con- 
stiterunt: 11114,2; prima impedimenta uostri 
exercitus ab iis (BM; his AQ[:j}, qui in siluis 
abditi latebant, uisa sunt: 1119,(5; saepe in 
eum locum uentum est . . ., ut. modo uisum 
ab se Ambiorigem m fuga cirrumspicereut cap- 
tiui: VI 43, 4; cf. cognosci; 1 (neque ab 

tanta nuiltitudine coniecta tela conferti uitare 
(a confertis uitari [i) poterant: V.35, 4;) t 
cum septimam legionem . . . urgeri (urgueri 
BM) .abhoste uidisset: II 2(1, 1 ; 1 ab his 

comphues de improuiso uulnerati proelio ex- 
rcileliant: VII 8(», 3. 

1'raepos. a cuiii pussiiio uerlioruiii intraiisit. 
u. coucurritur; contenditur; occurritur; prouiilc- 
tur; pugnatur; resistitur. 

cuiii collectiiiis : a tertia acie u. fieri (fit 
opus); a ciuitate(-tibus) ii. circumsisti, intei-fici, 
mitti; a cohortibus ii. defendi; ab equitatu 
((. circumueniri, excipi, interflci, peragitari, prae- 
occupari, premi, repelli, teneri; ab exercitu 
II. tieri, inaedificari, teneri; a genere ii. fieri; 
a multitudine ii. circumueniri, conlaudari, 
conici , consumi , opprimi , premi , teneri ; ab 
legionibus ii. flagitari; a nationibus it. 
mitti; a parte u. de.seri, mitti; a populo ii. 
iinpediri; (a praesidiis ii. relinqui;) a se- 
natu II. appellari, decerni. 

ii cum rerum uoiuinibiis: .ab aestu ii. rehn- 
qui; (a fortuu a ii. deseri;) a uirilius (?) «. defici. 

b) peiidet ex substautiuis: commeatus ii. 
1. A a) J') portari; % haec procul ex op- 

pido uidebantur, ut erat a Gergouia despec- 
tus in castra: VII 45 , 4; t Scipio dis- 

cessu exercituum ab {Of; ad a ; a hl) 
Dyrrhachio cognito Larisam legiones adduxe- 
rat; 3,80,4; T liceretne ciuibus ad ciues de pace 
. . . legatos niittere, quod cti.am fugitiuis ab 
saltu Pyrenaeo (ab saU.Pyr.ylo.^.ii^/tia esse ceiiset 
Vielh., OZ. 18, 614) praedouibusque (que oiu. 
b; Dauis.) licuisset: 3,19,2; t cum in dextro 
comu legio duodecima et non magno ab {oiu. a) 
ea {oni. p) interuallo septima constitisset : II 
Lexic. Caesar, 23, 4 ; rex omuibus copiis insequebatur et sex 
milium passuiun interuallo a (ab h) Saljurra 
consederat: 2,38,3; t Scipiouem properantem 
sequi litterae .simt consecutae a M. Fauonio: 
3,30,(5; (progresso ei paulo longius litterae (a 
add.i/eft.; Ald., Dt.;) Gadibus redduntur: 2,20, 
2;) cum in fanum uentum esset adhibitis coni- 
pluribus ordinis senatorii, quos aduocauerat 
Scipio, littcrac ei redduntur a Pompeio: 3,33, 1; 
'•/; 1. X a) y) reddi; 1. A a) (i) acciiiere; 1 
r('lin(]uel)atur, ut ex longinquioribus regionibus 
Galliae Picenitjue et a freto uaues e.ssent ex- 
spectandae: 1,29,2; t Arioui.stum . . . tri- 

dui uiam a((««. p) suis finibus profecisse (pro- 
ce,ssi,s,seii*(i): 138,1. 

lias (naues) perfectas canis iunctis deuehit 
noctu milia passuum a castris XXII: 1, 
54,3; certior factus ho8t«s sub monte consedisse 
milia passuum ab ipsius castris octo: 121,1; 
milia p.ossuum tiia ab eorum castris castra po- 
uit: 122,5; ultra eum locum, quo in loco Ger- 
mani consederant, circiter passus sescentos ab 
his castris idoneum locum delegit: 149,1; (id 
erat oppidum positum ad Hiberum milia^pie 
(mil. V codd.) passuum a castris aberat XXX 
{Ooel.; XX codd.; Nj}., Db. — positum ab 
Hibero milia V passuum ; a castris .aberat XX 
F. Ilofm.): 1,61,4;) cuius fines a maritimis 
ciuitatibus flumeu diuidit, quod appellatur Ta- 
mesis, a mari circiter milia passuum LXXX: 
Vll,8; p(mtem . . ., qui erat ab oppido milia 
pa.ssuum circiter III: 1,1(5,2; circiter milia 
passuum X ab Romauis trinis castris Vercinge- 
tori.K consedit: VII 66,2; una ex parte a Suebia 
(suis fi) circiter miha passuum sescenta (centum 
(i) agri uacare dicuntur : IV 3, 2; 1 et locum 
castris deligit paludibus siluisque munitum alj 
Auarico longe milia (mUium A) passuum 
XVI: VII 16, 1; docet omnes equitatus pedita- 
tusque copiiis Treuerorum tria milia passuum 
longe ab (a (i) suis castris con.sedisse: V47, 5; 
U legionem Caesar . . . passibus ducentis 
ab eo tumulo constituit: 143,2; mihbus passu- 
um sex a Oaesaris castris sub monte consedit: 
I 48, 1 ; t quo ex portu commodissimum 

in Britanniam traiectum (transmissum Hotom., 
Oiid., Uei/er, ZG. 1879 JB. V p. :i(il sq.) esse 
cognouerat, cireiter milium passuum XXX 
(transraissum add. codd.; del. Faern., al.; ef. 
deyer l. I.) a continenti: V2, 3; t ab eo 

intermisso spatio pedum DC alter coii- 
ucr.sus in coutrariam partem erat uallus: 3,63,2; 
(•/; 1,59,2 u. 1. A a) a) progredi. 

c) poudet cx adiectiiiis: totius exercitus aui- 
raos alienos esse a Curione: 2,27,2; t tunc 

3 35 a, ab, abs 36 se flectit (Hercyiiia silua) sinistrorsus diuersis 
ab <a fi: Aim.) fiuniine regionibus: VI 25,3; 
pai-es ciusdem generis munitiones, diuersas ab 
liis, contra exteriorem liostem ]ierfecit: VII 74, 
1; erat iter a proposito diuersum: 1,G9, 1; (Cae- 
sarem) diuerso ab ea rpgione itinere profectum 
uidebat : 3, 41 , 4 ; Ij iis cohortibus, quae praesidio 
c.astris relictae intritae (//r,- iuterritae aA; inte- 
grac /) ab labore erant : III 26, 2 ; "f, uado . . . 
inucnto jiro rei necessitate oportuno, ut bi^ac- 
cliia modo atque uuieri ad sustinenda arma 
liberi ab aqua csse possent: VII 50, 4; ^ 

annuum spatium . . . nactns, quod uaeuum a bello 
atque ab lioste otiosum fuerat: 3,3,1; T^ 

alifis sedes remotas a Germanis petant: I 31, 14; 
% conloquium petuut et id, si fieri possit, semoto 
a militibus loco : 1 , 84, 1 ; % qi'i portus ab Africo 
tegebatur, ab austro non erat tutus: 3, 2G,4; post 
ciuu quae essent (erant [i; Flnrl.) tuta ab liostibus 
reddebat: II 5, 5; naues . . . contexerant, ut essent 
ab ictu (iactu Cohel, Mn. N. S. V. 10) telorum 
remiges tuti : 2,4,2; lateribus et luto musculus, 
ut ab igni, qui ex unu-o iaceretur, tutus esset, 
contegitur: 2, 10, 5; oppida incendi oportere, quae 
nou nuuiitione et loci natura al) omni sint pcri- 
culo tuta: VII 14,0; l^ oppidum . . . uacu um 
ab defensoribus esse audicbat: 1112,2; nacti 
uacuas ab imperiis Sardiuiam Valerius, Curio 
r^iciliam cum excrcitibus eo jicrueuiunt : 1,31,1; 
(est etiam genus radicis inuentum ab iis, qui 
fuerant ^ ualeribus {codd.; fiierant nacui ab 
operibus Kor/i-: 3,48,1;) r/. otiosus. 

(1) pciidet ex iMliierbiis: publice uiaxiMiam 
pntnnt esse laudem quam latissime a .suis 
fiuibus uacare (uagari BM'^) agros (ow. li): IV 
:l, 1 ; *i munitioncm ad flunien perduxerat . . ., 
i|Uo liberius a 'ac sine (I//I) periculo milites 
aquareutur: 3, GG, G; \ cum paulo longius a 
castris processisset, suos ab hostibus prenii . . . 
iuiimaduertit: IV 32, 3; Romanos aut inopiani 
nou laturos aut magno iierieulo lougius ab (a ci^ 
castris processuros: VII 14,7; nostris copiis, quae 
longius ab (a [i> castris jirogrediebantur: VII 
73, 1 ; iis, qui [ad]aquaudi causa longius a castris 
processerant : 1,GG, 1; acicMi iustruxit ... .suis 
locis pauloque a c;^stris rompei longius: 3, 
84,2; qui . . . nou reiecti et relegati longe ab 
(a p) ceteris aut ferro aut fame intereant: V 
30,3; Khenum transierunt uou loMge a niari: 
IV 1,1; nou longius (|i; longe a; V'V.> mille 
p:i.ssiVms ab nostris nuuiitionibus ^a nostr. nuui. 
quam mille jiiLssib. fi) cousidunt: VII 79,1; 
ueque bingius ab eo (Hcll.. I'/i. 2'J, 134-~SG; 
ab Oceano coi/il.: ei/il.: iiide T/i. Bcryk; H/icin/. 
j). 5) milibus passuum LXXX jn Oceauum (Jfcll. ct Bcrgh ibir/.: Ehcnum for/rf. ; er/d.\ influit: 
IV 10,2; supra euni locum II tigua transuersa 
iniecerunt non longe ab extremis jvarietibus : 2, 
9,2; haec a custodiis (Cictee.; custodibus eodd.) 
classium loca maxime uacabant, quod se longius 
a (loss.,- om. eor/d.) portibus committere non 
auderent : 3, 25, 5 ; ef. abesse, procedere, progredi ; 
1 jiedestres copia.s paulum (paulo AQ; pau- 
lulum cif) ab eo.kiCQ abditas in locis sujjerioribus 
constituunt: VII 79, 2; t eonsistnnt necessario 
et })rocul ab aqua et natura iniquo loco castra 
jionunt: 1,81,1; jjrocul a castris hostes in col- 
libus constiterunt: V 17, 1 ; t (uicos atque 
aediflcia inceudi oportere hoc sjjatio (a boia cidd. 
codi/.; dcl. Sccil.. Xp. : cilii eil.: ab uia Mcuhi.; 
II. s. iioe. Boia) quoque uersus (quoquo 
uersus [i; Sc/m., Fr., 1>I/.), quo pabulaudi 
causa adire jjossc uideantur: VII 14,5;) t 
se exercitum duccsque uon deserturos neque 
jirodituros nequc sibi sejiaratim a reliquis 
consilium caj-ituros: 1,7G,2; t fossam jierduxit, 
ut tuto ab repentino hostium incursu etiaui 
singuli commeare possent: VII 3G, 7. 

al) urbium iioiniiiibus lulieetum; abesse a: 
2, 24, 4; 37, 3; I 23, 1; 2, 23, 2; 1, 18, 1; VII 
38,1; (deducereaMetiosedo: VII 60, 1;) dis- 
cedere a Brundisio: 3,24,4; a Ciergouia: VII 
43,5; 59,1; (a mari Dyrrhachioque: 3,44,1;) 
efferre frumentum ab Ilerda: 1,78,1; euo- 
care exercitum aPelusio: 3,108,2; (fugere a 
Metiosedo: VII 58,6;) mittere a Corfinio: 1, 
25,2; ab Arimino: 1,11,4; peruenit ab Ocelo: 
1 10, 5; procedere ab Alesia: VII 80,9; pro- 
ficisci ab Orico: 3,23,1; ab Auarico longe 
luilia pass. XVI: VII 10,1; discessus ab 
]>yrrhacliio: 3,80,4; erat a Oergouia despec- 
tus: VII45,4; (litterae a Gadibus: 2,20,2;) 

]>. absolute iiositiim, iii certis i|iiibusdaiii 
rurmulis ot ud sigiiilicandum interuuUuni: cum 
ab extremo agmine ad quos uentum erat 
consisterent fortiterque imjjetum nostrorum mi- 
litum sustmereut: II 11,4; — Heluctii . . . 
nostros a nouissimo agmiiie iusequi ac Uices- 
sere coeperunt: 123,3; — duae se acies . . . 
osteudunt, unaa (^; oin. a; A/j.) primo agmine 
iter imjicdire coepit: VII 67, 1 ; t a medio 

fere colle in longitudinein, ut natura niontis 
ferebat, ex grandibus saxis sex pedum murum 
praeduxerant Galli: VII 46,3; t ipse a dextro 
cornu, quod eam jjartem minime firmam ho- 
stium esse aniiiiiiduerteriit, proelium commisit: 
1 52,2; a dextro coriiu iiehenieuter inultitudine 
suoruni nostram acieiii jireniebant : 152,6; primo 
concursu ab (a fi) dextro cornu, ubi septima 
legio coustiterat, hostes pelluutur: VII 62, 3; 37 a, ab, abs 38 — cum hostium acies a {om. P) sinistro cornu 
pulsa atque in fugam conuersa esset : I 52, 6 ; 
ab dextro coruu . . . in fugam coniciuntur, ab 
.sinistro, . . . tum primi ordines hostium trausfi.xi 
telis concidissent , tamen acerrime reliijui resi- 
steljant : VII 62, 4; simul ab sinistro cornu P. 
Attii cqiiitatus omnis et una leuis armaturae in- 
teriecti complures, cum se in uallem demittereut, 
cernebantur: 2,34,2; eodem tempore equites ab 
sinistro Pompei cornu, ut erat imperatum, uni- 
uersi procucurrerunt (procurrerunt 01) omnisque 
multitudo sagittariorum se profudit : 3, 03, 3 ; — 
at equitatus hostium ab utroque coruu cir- 
cuire aciem nostram . . . incipit: 2,41,5; flamraa 
ab utroque cornu comprensa (comprensae Phniy.) 
naues sunt combustae quinque : 3,101,5; ab 
utroque portus cornu moles iacimus : ap. Cic. ad 
Att. IX 14, 1; t at totis fere a fronte et ab 
sinistra parte nudatis castris: 1123,4; hostes 
neque a {oiii. [i) fronte ex inferiore loco sub- 
euntes intermittere et ab utroque latere instare 
. . . uidit: II 25, 1 ; has (rates) . . . a fronte atque 
ab utroque latere cratibus ac pluteis protegebat : 
1,25,9; castra . . . uallo niuniri uetuit . . ., sed 
a fronte [castra (castri «') add. codd.; dcl. .\ld.] 
contra hostem pedum XV fossam fieri iussit: 1, 
41,4; — est bos cerui figura, cuius a media 
fronte inter aures unum cornu exsistit excel- 
sius: VI 26, I ; 1f tigua bina sesquipedalia 
paulum ab imo praeacuta . . . inter se iun- 
gebat: IV 17, 3; t huc illi stipites demissi et 
ab infimo reuincti . . . ab ramis eminebant: 
VII 73,3; t ne quis inermibus imprudenti- 
busque militibus ab latere impetus fieri pos- 
set: 11120,1; — ne . . . hostes, quod tantura 
nudtitudiue poteriint, ab (a B^: Schii.) late- 
ribus pugnantes suos circumuenire posseut: II 
8, 4; ul neque subsidia ab lateribus sumnutti 
neque equites laborantibus usui csse posscnt: 1, 
45, 4; — circumiri sese ab aperto latere 
procurrentibus singulis arbitrabantur : 1,44,4; 
alii ab latere aperto in uniuersos tela coni- 
ciebant: IV 26,3; eam partem nudari nccesse 
erat et ab latere aperto tela rccipi ;recipere [i) : 
V35, 2; ueriti, ne ab latere aperto ex superiori- 
bus castris eruplione circumuenireiitur: VII 82, 
2 ; persuasi cquitibus nostris . . ., ut . . . dex- 
trum Caesaris cornu ab laterc aperto adgrede- 
reutur : 3, 86, 3 ; aciem nostram a latere aperto 
circumire coeperunt : 3,93,3; subito sunt llaedui 
uisi ab (a (i) latere nostris aperto: VII 
50, l; — cohortes . . . sub infimo colle ab (a 
fi) dextro latere {oiii. AQ) hostium eonsti- 
tueret : VII 40, 1 ; Germani ab dextro latcre 
summum iugum nancti hostes loco depelluut: VII 67, 5; scorpione ab latere dextro tra- 
iectus exanimatusque concidit: VII 25, 2; — 
in tres partcs distributo equitatu duae se acies 
ab duobus lateribus ostendunt, uua : VII 
67,1; — ab utroque latere eius coIUs trans- 
uersam fossam obdiLxit circiter passuum qua- 
dringeutorum : 118,3; duabus portis ab utroque 
latere turrium oruptio fiebat: VII 24,3; equi- 
tatus noster ah utroque latere . . . summa in 
iugum uirtute conititur: 1,46,3; cf. a fronte 
1125,1; 1,25,9; t Vercingetorix omnibus 
interruptis eius fluminis pontibus ab altera 
fluminis parte iter facere coepit: VII 34, 3; 
responsum est ab altera parte A. Varronem pro- 
fiteri se . . . ad conloquium uenturum: 3, 19,3; 

— clamore ab ea parte munitionis sublato: III 
22, 4 ; clamore ab ea parte audito nostri . . . 
acrius impugnare coeperunt: III 26, 4; quotiens 
(quo ir. Paid! quaeque cohors procurrerat, ab 
ea part« magnus numerus hostium cadebat: V 
34,2; nec prius sunt uisi obiectis.ab ea parte 
silius, quam castris adpropinquarent : VI 37, 2; 
iugum . . . praeruptum . . ., sed tamen paulo 
leniore fastigio ab ea parte, quae ad Vticam 
uergit: 2,24,3; — signum dat et ab dextra 
parte (dat s. et a p. d. P) aUo a.scensu eodem 
tempore Haeduos mittit: VII 45, 10; Haedui, 
quos Caesar ab dextra parte alio asceusu manus 
distinendae causa miserat: VII 50, 1 ; — haee 
utraiiue . . . binis utrimiiue fibulis ab extreraa 
parte distinebantur (V; destinabantur E; Fr.. 
Db.): IV 17,6; — (tigna) contraria duo . . . 
interuallo pedum quadragenum (.XL. p) ab 
inferiore parte coutra uim atque impetum 
fluminis conuersa statuebat: IV 17, 5; — ab 
i.sdem acies Pompeiana a sinistra parte 
(est) circumita: 3,04,4; cf. a fronte 1123,4; 

— collis passus circiter ducentos inflmus apertus, 
ab (a fi) superiore parte siluestris; II 18, 
2; — moles atque aggerem ab utraque 
parte litoris iaciebat: 1,25,5; magna multitudo 
sagittariorum ab utraque parte circumfuudeba- 
tur : 3, 63, (i ; 1f renuntiauerunt non eadem 
esse diligcntia ab decumana porta castra 
munita facilemque adituui habere: 11125,2; 
equites . . . codem illo, quo uenerant, cursu ab 
decumana (decimana a) porta in castra inrum- 
pcre conantur: VI 37,1; legio Pompeiana celeris 
spe subsidii confirmata ab decumana porta resi- 
stere conabatur: 3,69,2; f omnes eo loco 
aut ab ra<licibus subruunt aut accidunt ar- 
bores: VI 27, 4; t illi stipites . . . ab infimo 
reuiucti, ne reuelli possent, ab ramis eminc- 
l>anl: VII 73, 3; t erat a (ad Q) septen- 
trionibus collis, quem propter magnitudinem 

3* 39 a, ab, abs 40 drcuitus opere cu-cumplecti non potuerant uostri; 
VII 83, 2; % Oaesar . . . a medio fere spa- 
tio suos per Antomum, qui ei legioni praeerat, 
cohortatus tuba signum dari atque in hostes 
impetuui tieri iussit: 3,46,4; T[ ab eius 

summo sicut <;se ut li. Sfepli.) palmae rami- 
que late cliffimduntur (diffimduiU/J; li. Slcp/t.): 
VI 26, 2 ; huc teretes stipites feminis crassitu- 
dine ab summo praeacuti et praeiisti deniitte- 
bautur: VII 73, 6; % equitura . . . partem cir- 
cumire exteriores numitiones et ab tergo 
hostes adoriri iubet: VII 87, 4; ne . . . nostri 
intrare atque ipsos a tergo cLi'cunuienire pus- 
sent: 3,44,4; persuasi equitibus nostris, . . . ut 
. . . adgrederentur et circunuienta ab tergo acie 
prius perturbatum exercitum pellereut, quam; 
3,86,3; cohortes sinistrum cornu . . . cireumie- 
runt eosque a tergo sunt adorti: 3,03,6; cum 
recent^s atque integri defessis successissent, alii 
autem a tergo adorirentur, .sustinere Pompei:mi 
non potuerunt: 3,94,2; % Massilia fere tri- 
bus ex oppidi piu-tibus mari alluitur; reliqua 
quarta est, quae aditum habeat ab terra: 2,1, 
3; sentiunt totam m-bem, qua sit aclitiis ab 
terra, muro turribu.sque circumiri posse: 2,16,2. 

haec (cornua) studio.se conquisita ab ^ad J.'; 
a A^) labris argento circumcludunt: VI 28, 6; 
H reliqnos esse tardiores et non nuUos ab (a 
B^p; e Lips.;) nouissimis deserto (A; desertos 
rell. ; Fr.; deserto loco E. Klussmann, Ph. 28, 739; 
desperato TT^. Paid, ZG. 32. IS7 sq.; alh' alia) 
proelio excedere (acie) : II 25, 1 ; scuto ab nouissi- 
mis {cf. Vifll).. 6Z. 12, dO sq.) imi militi detracto 
. . . in primam aciem processit : II 25, 2 ; 1f castra 
. . . conspicit . . . admodum uuuuta uatura loci, 
una ex parte ipso oppido Vtica, altera a thc- 
atro, quod est imte oppidum, substructiouibus 
eius operis maximis, aditu ad castra difficili et 
angusto: 2,25, 1; ^ omniaque, quae postula.s- 
sent, ab (a fh> se fore parata; R^tj, 3; t 

magnam difticultatem acl consiUum capiendum 
adferebat, . . . si maturius ex hibernis educeret, 
ne ab re frumentaria diiris subuectionibus 
laboraret: VII 10, 1 ; illi onniia perpeti parati 
maxime a re frumentaiia laborabant; 3,9,5; 
1 eorum mia ])ars . . . continetur Garumna 
ftumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit 
etiam (Oceanum tinibus Belgarum attingit. etiam 
codd.) ab Sequanis et Heluetiis flimien 
Rhenum : 11,5. 

et ab v<i -B^; Flod.) mililjus passuum 
minus duobus castra posuerunt: 117,3; naues, 
quae ex eo loco ab milibus passuum octo uento 
teuebantur , quo minus in eimdem portum 
uenire possent: IV 22, 4; in siluis oportimo atque occulto loco a milibus passuum circiter 
duobus Romanorum aduentum exspectabant: V 
32, 1 ; positis castris a miUbus piissuum quin- 
decim auxilia Germanorum exspectiire eousti- 
tuunt : VI 7, 3 ; suberant montes atque a mili- 
bus passuum V itinera difficiUa atque jmgusta 
excijiiebant ; 1,65,3; % primum inridere ex 

muro atque increpitare uocibus, quod lanta 
machiuatio ab tanto spatio in.->truerelur (in- 
s^titiicretur '^j>: II 30,3; rf Scli». ad II 7, 3. 

locus erat ciistrorum editus et paulatim ab 
imo accliuis circiter piissus mille: 11119,1; 
coUis erat leniter ab infimo accliuis: VII 19, 
1; simul confirmiindi et stabiliendi causa sin- 
guli ab infimo solo pedes (tres acW. (ii) terra 
exculcabantur ; VII 73, 7; collis ab (a JS'-) 
summo aequaliter dediuis iid flumen Sabim . . . 
uergebat: 1118,1; t quorum uuus Hi- 

spaniam citertorem tribu.s legionibus, idter ulte- 
riorem \trib. leg., alt. ult. om. codd.; add. Np.; 
quor. im. III leg. Hisp. cit., alter Aldiis) a 
saltu Castulonensi ad Auara duabus legio- 
iiibus, tertius ab Ana Vettonum agrum Lusita- 
niauKiue pari nuraero legionum obtinebat: 1,38, 
1; hi)c confecto negotio a iSasonis (anf. ; salo- 
nis recc; Xp., Db.) ad Curici (Momms.; corici 
Oacdfl; coryci /;; orici pars rcec; Oricum 
Sp.. Db.) portuni stationes (portus, stationes 
Xp., Db.) litoraque omnia longe lateque classi- 
bus occui)auit: 3,8,4. 

3. De tenipore: quibus efiectis armatisque 
diebus XXX, a (om. hl) qua die raateria caesa 
est, . . . his D. Brutum pri«ficit: 1,.36, 5; cum 
ab hora septima ad uesperum pugnatum sit: 
126,2; (■uin ;ib hora fere quarta usque ad solis 
occiusum puguaretur: 11115,5; quem ab initio 
permansisse in officio demonstriuiimus ; VI 8, 9; 
quos ab initio hiibere secum instituerat; VII 
13, 1; quiie cuique ciiutati pais castrorum ab 
initio obuenerat; Vn28, 6; quod ab initio Italia 
excedere constituerat; 1,27,2; prima et secuuda 
iicies in armis, ut ab initio constituta erat, 
permanebat: 1,41,4; quaerimt, rectene se illi 
sint commissuri, et quod non ab initio fecerint 
iu-maque cum homiuibus necessiiriis et consan- 
giuneis contulerint queruntur: 1,74,2; C. Curio 
in Afiicam profectus ex Sicilia et iam ab initio 
copias P. Attii \'ari despiciens: 2,23,1; idem 
postero die a prima luce faciunt totumque 
in ea re diem consumunt; 1,81,3; cum a 
prima luce ad horam octauam pugnaretur (pu- 
gnassent p); V35,5; cum a meridie prope ad 
solis occasum dubia uictoria puguiiretur: VII 
80,6; ab paruulis (apparuulis A; a p.iruis fi) 
labori ac duritiae student : VI 21, 3; quod 41 a — abeo 42 i|iioni A/).) a pueris nullo offifio aut di- 
stiplina adsuefacti nihil oninino contra uolnn- 
latem faciant: IV 1,9. 

Caesar ab decimae legionis cohortatiouc 
ad dextrum cornu profectus: 1125,1; Libo a 
,ad a) conloquio Caninii digre.ssus ad Pom- 
pciuni proficiscitur: l,2ti, 5; qui a prima oh- 
sidione ad Ciceronem perfugerat 'sunimanKnic 
ei fidem iiraestiterat: V45, 2; satis longo spalio 
teniporis a Dy rrhachinis proeliis intcr- 
misso: 3, 84, 1. 

Locus dubiiis: eo cuni (tum iV) a Q. (aqiie 
a) Pedio praetore cum legione *** (eo cuni Q. 
Pedius praetor c. leg. uenisset Kniffni, Br.ilr. 
p. 65;, lapide ictus e.x muro perit (eo cimi Q. 
Pe<lio praetore missa legione lap. ict. ex m. 
periit F. Uofni.): 3, 22, 2. 

Palso scriptuiii est a libraiii.-) a (ah) liis Incis: 
VII 78, 1 ab . . . sententia discedant .V prn: 
■,\d . . . seutentiam descendant; VII 1'!, 3 a fiiii- 
liiis /;( [j prn in finibus. 

abdico: his rebus . . . perficiendis XI dics 
tribuit dictaturaque se abdicat et :ih urhc pro- 
ficiscitur: 3, 2, 1. 

abdo. A. absoL: pedestres copias paulum 
ab eo loco ahditas (adrlitas BM; adiluctas .V) 
in locis superiorihus constituunt: VII 79, 2. 

B. e. praepos. ; a) aMere iu locuni: a litoro 
discesserant ac se in superiora loca abdiderant: 
V 8, 6; ne desperata salute aut se in Menapios 
(menapiis fi > abderet aut cum Transrhenanis 
congredi cogeretur: VI 5, 5; quod ipse aninio 
non defecerat . . . neque se in occultum 
(pr. edd. ; in occultum se / del. ; se oiii. X) ab- 
diderat et conspectum multitudinis fugerat: 
VII 30, 1 ; repulsi ab equitatu se iu siluas ab- 
diderunt locum uaucti egregie et natura et opere 
munitum : V 9, 4 ; aduentu Caesaris cognito 
carros impedimentaque sua in artiores siluas 
ahdiderunt: VII 18, 3; quod Mcnapii se omnes 
in deusissimas siluas ahdiderant: IV 38, 3; reli- 
qui sese fugae mandarunt atque in proximas 
siluas abdiderunt: 112,3; finibns suis excesse- 
rant suaque omnia exportauerant seque in soli- 
tudinem ac siluas abdiderant: IV 18, 4; iis, 
qui per aetatem in armis esse non poterant, in 
siluam Arduennam iibditis . . . bcllum parare 
instituit : V 3, 4. 

b) abdere iiitra: iutra haec tegimenta 
abditi atque muniti parietes lateribus exstrue- 
bant: 2,9,6. 

(•) abditus in loco: prima impedimenta nostri 
exercitus ab iis , qui in_siluis {AQ.M; sihias 
B': Fr.\ silua B''p) abditi latehant, uisa sunt: TM9,(;; abditi in tabernaculis suum fatum 
(liierebantur: 139,4; {cf a> VI 5, 5. 

alMlitiit^ (adiect.): ubi cuique aut ualles 
aiallis A^^Q^-Mki-) abdita (abditae ii/ aut locus 
siluestris aut (locis siluestribus p) palus impe- 
dita spem praesidii aut salutis aliquam offerebat, 
consederat: VI 34, 2; rf VII 79,2 ii. alnlo A. 

al»(liieo alfini ueJ alqd. A. sinipl.: hic 
repentino ailuentu naues onerarias quasdam 
nactus incendit et unam frumento onustam ab- 
duxit (abducit l): 3,23,2; naues longaa ad- 
gressus, quae erant deligatae ad terram atque 
inanes , IIII ex his abduxit {bf; add. rp.ll.) , 
reliquas incendit: 3,40,4; interim alii suos in 
castra inuitandi causa adducunt (abducunt /'), 
alii ab suis abducuntur (adduc. ahl) , adeo ut 
una castra iam facta ex binis uiderentur; 1, 74. 4. 

B. c. praepos.; a) ab alqo iirl alqa re: hoc 
confecto negotio D. Laelium ah Asiatica classe 
abductum (add. 0) reliquit, qui . . . prohibebat : 
3,40,5; neque nunc id (se) agere, ut ab illis 
ahductum exereitum teneat ipse, . . . sed ne 
illi haheant, quo contra se uti possiut: 1,85,11; 
iit, si Pompeius eodem contenderet, abductum 
illum a mari atque ah iis (his endd.) copiis, 
quas Dyrrhachii comparauerat, frumento ac cora- 
meatu abstractum pari condicione belli secum 
dccertare cogeret: 3,78,3; retineri legiones II, 
qiiae ab se simulatione Pnrthici helli sint ab- 
diictae: 1,9, 4. 

b) ex loeo: (an paenitet uos, quod . . . ex 
portii siiiuque aduersariorum CC naues one- 
ratas adduxerim (abdux. rnd. Vilrrh. ; Cinrr.. 
Oiid., Dl.): 2,32,12.) 

c) ad uel in alqd : ubi ea pars turris , quae erat 
perfecta, tecta atque munita est ab omni ictu 
hostium, pluteos ad alia opera abduxerunt (ad- 
diix, 0): 2,9,5; t ita se omni tempore de 
populo Romano meritos esse, ut paene iu con- 
spcctu exercitus nostri agri uastari, liberi 
corum in seruitutem abduci, oppida expu- 
gnari non debuerint: 111,3. 

d) secum: Caesaris aduentu cognito profiigif 
ex oppido cohortesque secum abducere (ad- 
duc. Onf) conatus (a} magna parte militiim 
deaeritur: 1, 15, 3. 

abeo. A. absoL: proinde (hinc add. dik) 
ahite, diim est facultas, uosque ad legionem 
rcciiiite: VII 50, 6 ; (hoc adeo celeriter fecit, ut 
sinuil adesse (abisse M. Haupt ap. Xp. p. W9; 
Xp.) et uenire (uenisse 0) nuntiaretur: 3,36,3; 
'/. aclsam A. a) a).) 

15. e. praepos.: saepe in eum lociiin iicntum 
est, ut . . . Amhiorigem . . . circumsi)icerent 
captiui nec plane etiam abisse ex conspectu 43 abeo absum 44 contendeient : VI 43, 4; ex his unum ipsius na- 
uigium contendit et fugere pei>euerauit auxillo- 
fjue tempestatis ex conspectu abiit {abit Ohl'' , 
duo . . . scsc in portum receperunt: '2,22,4. 

aVhorreo: omuium ordinum partes in 
misericordia constitisse, ipsos duces a pace ab- 
horruisse: 1,85,3. 

abicio aliid. A.: cum propius Aml)io- 
rigera acce-ssisset , iussus arma abicere impera- 
tum facit snisque ut idem faciant imperat; V 
37 , 1 ; Gcrmani . . . armis abiectis signisque 
militaribus relictis se ex castris eiecerunt : IV 
15, 1 ; hostes abiectis armis terga uerterunt ma- 
gnusque eorum uumerus est occisus: IV 37, 4; 
ueriti, ne omnino spes fugae tolleretur, abiectis 
armis (arm. abiect. [j'; ultimas oppidi parte.s 
continenti impetu petiuerunt: VII 28,2. 

B. = eoiiicio; a): prius quam telum aliici 
(adici 1 ikt.\ Dt.\ Pluijycrs; adigi Madu. , AC. 
II 252) posset aut nostri propius accederent, 
omnis Vari acies terga uertit : 2, 34, 6. 

b) ex: sic . . . exercitum constituebat , ut 
tertia acies uallum cc'ntingeret, omnis quidem 
instructus exercitus telis ex uallo abiectis 
(proiect. n; adiect. Moiiut.; adactis ./«<■;'«. ; Mmlii.. 
AC. II 253) protegi posset: 3,56,2. 

e) iiitra: si adire non possit, nionet, ut tra- 
gulam cum epistula ad ammentiuu deligata 
intra inunitionem caslroruni abiciat: V 48, 5. 

nl>ies: matcria cuiusque gcneris ut in Gallia 
est praeter fagum atque al)icleni: V 12, 5. 
(abigo ". adio-o.) 

abinngo: abiuncto {ndf; adiuncto a//> jja- 
hieno atque iis legioiiibus, quas una miserat, 
uehemeriter limcbat: VI 1.51'), 2. 

(abripio: pauci ex his milililius y arm:i 
in flumine yCoM. pliir.; ablati tliiniiue /*. ; ar- 
repti iii flumiue 0; ui flumiuis abrepti Ald.; 
abr. ui fl. Xp., Dt.) ab cquitatu excii>iiintur ac 
subleuantur; inteiit tameii nemo: 1,64,7; ac- 
cidit, ut . . . discederent, quaeque quisque eorum 
carissima haberet, al) iuipedimcntis ix>tere atque 
arrijjere ^abrjpere ////,) proi>eraret : V 33, 6; timere 
Caesarem ereptis"{A>. ; correptis ,; ; alireptis 1 det.; 
rdd. mite Xj}.) ab eo diialnis leaiouibus, ne: 
^2,3.) 

y, ab»<eido. .V. proiir.: quibus ^funibus) 
absci>iis (praecisis [i) anteninae nece,ssaiio con- 
cidcbant: III 14,7; itaqiie truneis arborum aut 
(de/. Xp., Dt.) admodum tirmis ramis abscisis 
atque horum delibratis ac praeaciitis cacumini- 
bus perpetuae fossae qiiinos pcdes altac dnce- 
bautnr: VII 73, 2; (omncs eo loco aut ab radi- 
cibus subruunt aut accidunt (abscidunt [i) arbores tantuin , nt summa species earum 
stantium reliuquatur: VI 27, 4.) 

B. transl. ;= distralio: non ab.scisum iu 
duas partes exercitum, cum altera alteri 
aiixilium ferre nou posset, causae fuisse cogi- 
taliant : 3, 72, 2. 

abMiiuilis: falces praeacutae in.sertae ad- 
tixaeque longuiiis, non absimili forma muralium 
falcium: III 14, 5. 

absisto: aduolauenmt, sic uti (sicubi Ditt.) 
ab signis legionibusque non {deknd. suspicatitr 
Virlli., OZ. 12, 5d\ absisterent (abstiuerent 
sHspic. Madu.. Eiii. Liiiiait. p. 327 (40P) ; Vicl/i. 
/. /.; [non] absisterent Ditf.): V 17, 2. 

ab!«tiueo: Labienus . . . nionte occupato 
nostros exspectabat proelioque abstinebat: I 
22, 3; t obtestabjuitur Romanos, ut sibi par- 

cerent, neu, sicut Auarici fecissent, ne a (om. ^; 
mulieribus quidem atque infantibus ab- 
stinerent: ^'1147, 5; cf. ahtiittto. 

ab!i>ti'alio. A.: postquam in litore relictam 
iiauem conspexit, h.inc remulco abstraxit: '2, '23, 5. 
B. a) iilqa re: ut, si Pompeius eodem conten- 
deret, abductum i 1 1 u m a mari atque ab iis copiis, 
quas Dyrrhachii comparauerat, frumento ac (a 
a) commeatu abstracttmi pari condicione belU 
secum decertare cogeret: 3, 78, 3. 

b) ab: accedebat, quod suos ab se liberos 
abstractos obsidum nomine dolebant: 1112,5. 

(•) iii: liberos, coniuges in seruitutem 
abstrahi, ipsos interfici: ^'11 14, 10; bona ciuium 
Romanorum diripiunt, caedes faciunt, in serui- 
lutem abstrabunt (abstraunt AQ): VII 42, 3. 

absuui. I. Foriiia: aliilmum A', abfuturum 
.1/-: I 36, 5; afuisse A', abfuisse M^ a^: VI 3. 
5; afuis.se a , abfuisse M corr, a^, fuisse ^:.V 
53,7; afiierunt AQB, abfuenmt J/o^, airueruut 
A''.y. VII 63, 7; afuit af/i, aftiiit /, abfuit O: '2, 
35,4; afuisset Oii, abfiiisset /', affuisset n/.- 3, 
i;6,2; afuit /', aHuit /, fuit a, abfuit Oli: '2,35,2. 
II. Sigiiilicatio. 1. propr. ; A. absol.: haec. . . 
eodeni illo pertinere arbitrabatur, ut tridui mora 
inteiposita equites eorum, qui abessent, reuerte- 
rentur: IV 11, 4; reUquos obsidum loco .secum 
ducere decrenerat, quod, cum ipse abesset, mc- 
tum Galliae uerebatur: V5, 4; haec Scipionis 
oratio, quod senatus in urbe habebatur Pompeius- 
que aberat { I 'ict. 3c.l; F. llofin., orig. b. ciu. p. 
113; Pluyg., Mn. N. S. 9, 7; al.; aderat eodd.; 
Sp., Df.; defend. Voss.; Vic/h., 6Z. 12, 474 
sq.; 10, 82S; a/.; ad urbem erat Ciacc, Hofoin., 
Muret.), ex ipsins orePonipei mitti uidebatur: 1, 
2,1; renuutiat, quod consules absint, sine illis 
non posse agi de compositione : 1,26,5; uide- 
tisne . . . capliuorum orationem cum perfugis 45 absum 40 conuenire? abesse regeni, exigiias esse coi)i:is 
niissas: 2,39,3; omni.i enini pleruniquc, quae 
absunt, uelienientius lidniinuni mentes pertur- 
Ijant: \'II«4, 5; i; Belgarum copias ... ad 

se uenire uidit neque iam louge abesse ab iis, 
quos miserat, exploratoribus et ab Remis co- 
gnouit: 115,4; t quod ipse aberat longius, 
naues interim longas aeilificari in fluniine Ij- 
gere .. . iubet: JII9, 1; reliquani i^arteni cxer- 
citns, quod paulo al)erat longius, non putat ex- 
spectandani : V4G,4; ex omnibus urbis partibus 
orto clamore, qui longins aberant repentino 
tumultu perterriti, cum hostem iutra portas esse 
existimarent, sese ex oppido eiecerunt: VII 47, 
4; Treueri ab hoc concilio afuerunt, quod aberant 
longius et ab Germanis premebantur: VII 63,7; 
Tarraco aberat longius; quo spatio plui-es reni 
posse casus recipere inteliegebant : 1, 78, 4 ; quotl 
hae regiones aberant longius, locis certis horrea 
constituit: 3,42,4; Ti non longius liostes 

aberant, quam quo telum adigi posset: II 
21,3; ^ Neruios, qui maxime feri inter ipsos 
habeautur longissime(|ue (longissimoque A 
QB) absint: II 4, 8; ^; neque esse quicquam 
negotii, cum prima legio in castra uenisset reli- 
(|naeque legiones magnum spatiuni abessent, 
lianc sub sarcinis adoriri: II 17, 2. 

B. e. itraepos. a) al>: iter iu Santonum 
fines facere, qui nou longe a Tolosatium fini- 
bus absunt: 11(1,1; ne(|ue longe ab oppido 
castra Vercingetorigis abernnl uerciugelDrix 
liabeUit [:,, : VII 20, 2; ",; duni iongiu.s ab 

iiiunitione (ad munitionem z> aberant (Talli 
I. aber. g. ab mun. [i ', plus nudlitudine telornni 
proticiebant: VII 82, 1 ; fontes a quibusdam 
praesidiis aberant longius et celeriter aestibus 
exarescebant: 3,49,5; quantuni opere proces- 
serant et castra protulerant, tanto aberant ab 
aqua longius: 1,81,3; % Labienuiu . . . adoriri 
parabant, ianniue ab eo nou lougius bidui 
uia aberant, cuni duas uenisse legi(jnes niissu 
Caesaris cognoscunt: VI 7,2; ^ daturnm se 
operam, ne longius triduo ab (a (i) castris 
absit: VII 9,2; t horum omuiuni fortissimi 
sunt Belgae, propterea quod a cultu atque hu- 
manitate prouinciae longissime absunt mini- 
meque*a(l eos mercatores saepe coinmeant atque 
ea, quaead eireniinandiis animos pertinent, impor- 
tant, proximique suut Germanis: I 1,3; ad eam 
partem niunitionum ducit , quae pertinebal {(>. 
-bant rell.; Np., Db.) ad mare longissinieque a 
maximis castris Caesaris aberat (7 rec; aberant 
rcll.]'Np., Db.}: 3,62,2; 1 1 quibus cum i):iu- 
corum dierum iter abesset, legati ab iis 
ueuerunt: IV 7,2; H hic locus aequo fere s pati o (aequum fere spatium /?) ab (a p) castris 
Ariouisti el ( ':ies.aris aberat : 143,1; t tumu- 
luni , . . occupauit, qui tantum .aberat a nostro 
ca.stello, ut telum tormeutumue missum adigi 
non posset: 3, 51, 8; tantumque a uallo eius 
prima acies aberat, uti ne telum tormentumue 
{Stepli.; telo tormentoue corfrf. ; edd.y adigi {ciidd.; 
,S'/<V///. ; adici Scal.; edd.; ef. Mm/ii., AC. II 251 sij.) 
posset ; 3, 5G, 1 ; 1 hic locus ab hoste circiter 
passus sescentos, uti dictum est, abenit: I 
49, 3; ab his castris oppidum Reniorum noniine 
Bibrax aberat milia p.assuum octo: 116,1; 
cum . , . ab eo oppido Caesar cum exercitu cir- 
citer milia (om. a; milibus a) passuum quin- 
que abesset: 1113,2; quorum alter milia p.assu- 
um circiter quinquaginta, alter paulo amplius 
ah iis (:ib iis oii/. [i; ;ibsit: V 27, 9; cuius hi- 
berna aberant ab eo milia passuum XXV: V 
4(i, 1 ; ut, cuni ab hibernis CHceronis niilia pas- 
suum abesset circiter {om. [i) LX (p.ass. .LX. 
(XL /<) abesset (i) eoque post horam nonam diei 
C.aesar peruenisset, ante mediam noctem ad 
poitas castnn-ura clamor oreretur: \' 53, 1 ; cum 
niilia passnum circiter XXX (XL [i> ab Ger- 
gouia abesset: VII 38, 1 ; oppidi murus ab (at 
A{J; a [i> pbuiicie .atque initio ascensus recta 
regione , si mdlus amfnictus intercederet, mille 
CC passus aberat: VII 46,1; Octogesam . . . 
id erat oppidum positum ,ad Hiberum miliaque 
(niil. V cudd.) passuum a Citstris aberat XXX 
., !-iocl. ; XX eodd. ; Np., Db. — posituni ab Hibero 
niilia V passnum ; a castris aberat XX /•'. Ilofiii.) : 
1 , (il, 4 ; liic locus abest a Clupeis passuum XXII 
niilia -;mil. codd.): 2,23,2; cum ab eo milia 
passuum XX afuisset xiilfuisset al; abf. /'), subito 
se ad C:issium Longinuin in Thessaliam conuer- 
tit: 3, 36, 2; is locus iiberat a {pnuc. rcec; oiii. 
irll.) uouis I'ompei castris circiter piissus quin- 
gentos: 3, (37,2; ^ certior factus est Ariouisti 
copiiis a nostiis milibus passuum quattuor et 
uiginti iibessc: 141,5; ^ tSulmoneuses, quod 
oppidum a Corbnio VII milium interuallo 
abest: 1,18,1; Tl inueniebirt ex Ciiptiuis Sabim 
tlumen ab castris suis non aniplius uiilia pas- 
suum decem ahesse: II 10, 1; id . . . iugum . . . 
abcst derecto itiuere ab Vtica pauld amplius 
passus mille (pass. niil. a/il): 2,24,4; f a 

Bibriicte, oppido Haeduorum longe maxinio et 
copiosissimo , uou amplius milibns passuum 
X \'1 1 1 abenit aberant .4) : 1 23, 1; Ciiesar cum ab 
boste non amplius passuum XII milibus abe.sset, 
ut erat constitutum, ad eum legati rcuertuutur: 
I \' 1 1 . 1 ; t cerlior factus est . . . copias . . . 
conucnisse ncque longius niilia .1/-, ed. 1; 
milium a; mil. ((;) piissuum octo ab hibernis 47 absum — abuudo 48 suis nfuisse (abf. M rorr.. (fi; fuisse fi): V53, 
7 : ^ priiMa luce, cum summus mous a La- 

bieuo teueretur, ipse ab bostium castris nou 
lougius mille et quiugeutis passibus abesset, 
. . ., Considius . . . accurrit: 122,1; haec (ca- 
stra) siluam quaudam cuntingcbant neque lou- 
gius a mari passibus CCC aberant: 3,0(5,3; t 
comperit urinus V et XX <V. L XX «> mili- 
bus longe ab Vtica eius copias abesse: 2, 
37,3. 

I») ex: coguo.scit nou louge ex eo loco op- 
pidum Cassiuellauni abesse: V21,2. 

'2. traiislat. A. absol.: ab Germ.anis prenie- 
tiantur, (piae fuit causa, qna re toto abessent 
bello et ueutris ^ueutri [i) auxilia mitterent: 
Vn 63, 7. 

B. a) c. (lat.: si id uou fecissent, louge iis fra- 
ternum uomen populi Ivomaui afuturum: I 36, 5. 

i)) t*. praep. ab: tautuui ab equitum suorum 
auxilio {Madti., AC. 11200: auxiliis corfrf. ; fdd.) 
aberant, ... ut eos superioribus perterritos 
proeliis in medium reciperent agmen nltroque 
eos tuereutur: 1,70,5; druides a bello abesse 
cousueruut: V114, l;ab hoc coneilio Eemi, 
Liugones, Treueri afueruut (abfuerunt Mn^; 
affuerunt A-l^): V116:!, 7; ab hoc eonsilio 
afuisse exislimabantur: VI 3, 5; eadem tum 
fuit (causa), cum ab eorum cousiliis abe.sse 
te debere ( te debere otii. oodd. ; edd. ; te 
debere iiel te oportere addeiul. eoitie. HsA/y.) 
iudicasti : ap. Cie. ad. Att. X 8 /J 1 ; neqne 
tutius ueque honestius reperies quicquaui, quam 
ab omui contentioue abesse: ap. Cie. ad Att. 
X 8 iJ 2 ; quid uiro bouo et quieto et bono ciui 
magis conuenit, quam abesse a ciuihbus cou- 
trouersiis? ap. Cie. ad Atl. X 8 5 2; (a 
cultu atque humanitate prouiuciae: 11,3 «. s. 
1. B. a) y<. 45;i tempus erat difficilUmum, quo 
neque frumeuta in f liibernis eraut ueque (sege- 
tesque Krait.; ex liibernis erant nouaque E. 
ffoffiri.} multum a maturitate aberaut ac 
ciuitates exinanitae: 1,48,5; cum . . . priores, 
quod abesse a periculo viidereutur neque ulla 
uecessitate ueque imperio contiuereutur, . . . iu 
fuga sibi praesidium pouerent: II 11, 5; J 

recte anguraris de me . . . uihil a me abesse 
lougius crudelitate: ap. Cie. ad Alt. IX 16, 2. 

e) c. coiii. (iiiiu: Orgetorix mortuus est, ueque 
abest suspicio, ut Heluetii arbitrautur , quin 
ipse sibi mortem consciuerit: I 4, 4; ueque 
multum afuit (af/i; afiuit /; abftiit U), quin 
etiam ca.stris expellerentur : 2, 35, 4; paulum 
(paukdum / > afuit ,/'; afiuit /; fuit a ; abfuit 
0/(), quin Varum iuterticeret: 2, 35, 2 ; naues . . . 
inuenit iustrnctas neque multum abesse abeo, qu i n paucis diebus deduci possint: V 2, 2; qui- 
bus augustiis prematm- docet, ueque longius 
abesse, quin proxima nocte Sabinus clam ex 
castris exercitnm educat et ad Caesarem auxilii 
ferendi causa proficiscatur: III 18, 4. 

Rb)<>ens: ut idem . . . duas bellicosissimas 
prouiucias absens tot aunis obtiueat: 1, 85, 8; 
t quod . . . ue in occulto quidem queri . . . 
auderent absentisque Ariouisti crudelitatem, 
uelut .si coram adesset, horrerent: I 32, 4; 
dohiisse se, quod . . . in urbeni retralieretur, 
cuius absentis rationem haberi proximis comitiis 
populus iussisset: 1, 9, 2; latuni ab X tribunis J 
plebis, . . . ut sui ratio abseutis haberetur ipso \ 
c<insule IVimpeio: 1, 32, 3; ciuitates uictae uomen 
atqne imperium abseutis Pompei {Daiiis.; oiii.lt.l. 
eodd.) timebaut: 1,61,3; fuit controuersia, opor- 
teretue Lucilii Hirri, quod is a Pompeio ad Par- 
thos missus esset, proximis comitiis praetoriis ab- 
sentis rationem h.aberi: 3,82,5; T[ (militesque 
appellat, neu se neu Pompeium (o ; pompeium 
abseutem irll.; [Pompeium] Terpstra. Db.) im- 
peratorem suum aduersariis ad supplicium tra- 
daut obsecrat: 1,76,1;) 1 cum tanta multi- 
tudiue hostium, prae.sertim eo absente, qui 
summam imperii teneret, nisi aequo loco . . . 
legato dimicandum non exi.stiinabat: 11117,7; 
nihil hunc se absente' pro sano facturum arbi- 
tratus, qui prae.sentis imperiinu ueglexisset: V 
7, 7 ; quod neque legioues audcant abseute im- 
peratore ex hibernis egredi neque: VII 1,7; si 
legioues in prouinciam ai'cesseret, se absente in 
ituiere proelio dimicaturas intellegebat : \T!I 6, 
3; interea ueterem exercitum, duas Hispauias 
confirmari . . ., auxilia, equitatum parari, Gal- 
liam Italiamque temptari se abseute nolebat: 1, 
29, 3; 1| (legionem neque eam plenissimam 

detractis cohortibus duabus et compluribus sui- 
gillatim, qui connneatus petendi causa missi 
erant (absentibus add. B-fi; Sehn.) propter 
paucitatem despiciebant: 1112,3.) 

al>nii«1o abia re: exercitus Afranii omni- 
um rerum abundabat copia: 1,49,1; integras 
atque incolumes copias Caesar inferiore militum 
nuniero coutinebat, cum ilU oumium rerum co- 
pia abnndarent: 3,47,3; id esse facile, quod 
equitatu ipsi abundeut et quod aimi tempore 
subleuentur: VII 14,3; sed quoniam abundet 
equitatu, perfacile esse factu frumentatiouibns 
pabidationibusque Romanos prohibere: VII 64, 
2; Caesaris exercitus optima ualetudiue suiu- 
maque aquae copia utebatur, tum commeatus 
omni genere praeter frumeutum abundabat: 
3,49,6; se fortuna inclinauerat, ut uostri magna 
inopia uecessariarum reruui coufiictarentur, iUi 49 abundo — ac 50 oinnibiis abimdarent rebus superioresque habe- 
rentur : 1 , 52, 3. 

abntor: neque se umquam abuti niilitum 
sanguine neque rem publicam alterutro exer- 
citu priuare uoluisse: 3, 90, 3. 

ac. Cf. D. Bimic, Ziim iSpracJHjchntwh des 
Ciicmi-. I. (cf, ([uc, atrjHe (acj). Pro//r. Oiitlinyen 
issi). 1.21 p.; (!'. Kcrcjit, OZ. 7, l.W. J:i6. 

1. Colloeatio: aiite litteras b: I 31 , 5; 33, 
4; 3,59,3; - II 19, 1 ; V 12, 2 (?); — I 23, 
1 (om. BM). t atqne mitB b: II 6, 2. 

c : (cf. Sckncid. ad 144, 4 (3) : ac ciuitates : 1 , 48, 
5 (e'; at ///; a af); ac (aa) commeatu : 3, 78, 
3; ac coiitra; I 44, 3; practcrea ac reccpit 1)1). 

3, 75, 1 scculu.'! codd. hl; rell. Ii. l. /tabciit haec; 
VII 14, 2 Hclineideri coniectiiram rccepcrirnt Fr. 
et Dli.: ac commeatu ; //. /. in a ex.^^tat aut, in [i 
et; VII 84, 1 Lipsius coniecit ac crates; eodd. 
Iiabcnt a castris, (i a castris. t [Falso ac serip- 
tiim p.s/ in a pro hac III 18,1 (confirmata) ; VII 

4, 3 (coacta) ; delendnm c^t 3, 13, 2 simul [ac] 
Caesar.] t atque: atque (et/) Caesaris: 3, 19, 
1; atque coutexerant : 2,4,2; atque cratibus : 

1, 40, 4. 

(1: 3, 82, 4; III 13, 1; V 2G, 1; VI 3, 4; 2, 
36, 3; III 19, 3; VII 72, 3; 1, 7, 1; 11 31, 4; 

VI 23, G; — 2, 35, 1; 3, 11, 1 ; VI 38, 1 ; 1, G8, 
'; ap. Cic. Brut. 253; ap. C/iaris. ed. Keil I ji. 
\-X; I 40, 5; VI 34, 3; VII 34, 1; V 58, 3; - 
"/). Suet. uit. Tcrent. 5 (coniec. liot/i, IMffcrsr/i. ; 
r.id. A au, rcll et) ; 2, 14, 1; 3, 8, 3; 1, l^. 2; 

— VI 21, 3. t atque: IV 2, 2; V 7, 1. 

/■: V 42, 5; <VI 20, 1 [i; Fr.; aut rcll.:/ IV 
17, 4; — VII 2, 2; 2, 4, 3; VII G9, 7; I 3,7; 

— IV 33, 3; VI 30, 3 (atqueaV; Np., Fr.. Db., 
})!.)■ _ I 48, 5; 1, 1, 2 <auto//'>; II 2(i, 2; — 
I 30, 3; — II 12, 1; 3, 71, 2; 13, 2; IG, 4; VI 
24, 1 ; 3, 94, 4. t [Falso ac pro hac afl 2, 35, 3 ; 
delendwii cst 1, 27, 3.| t at^pie: 1,20,2; IV 
3, 3; I 2, 5; V 21, 3. [Falso at(Hic pro a (},. 3, 
lOG, 1 (niil.\ 

ij: ac [i; oiu. a; Fr.) glandibus Gallos [i; 
gallos glandilius a; Gallos grandibns 7'V.) : VII 
81, 4. t iitinie: 1, 7, 5. 

*: ac iam: III 3, 2; 9,fG; 15, 3; 3, 87, 7. 

/,: 3, 18, 1 (et/>; V 11, 5; 1 23, 3; 1, 21, 5; 

2, 10, 6; II 23, 1; TII 10, 3; - V 57, 1; — I 
43, 5; 3, 32, 2; 80, 3; 110, 2; I 12, 1; 2, 37, 2 

et «; Np., Dt.); 3, 72, 4; — III 14, 9; VII 28, 
1; 3, 74, 1; III 9, 7; 3,111, 2; IV 17, 8<et[i>; 

VII 86, 5. t [Falso ac jn-o hanc a \' I 10, 5 ; II 
19, 5 cudd.; dcl.Monis.] 

m: 3, lOG, 2; II 14, 5; 31, 4; 3, 111, 4; I 

3, 5; - VI 14, 4; <2, 3 a; -////. [i;) I 39, 1; — 
V 27, 7; 36, 3; 2, 35, G; III 19, G; - III 12, 

Lexic. Caesar. 3; 3, 42, 5; 2, 26, 3; V 53, 5; - V 1, 2 <[i; 
ad a; Xp.); IV 3, 4; VII 65, 2 <ac muros a; 
miu-osque [i>. t atque: 2, 9, 5. 6; atque nioli- 
mento <cofW. emolumento) : 134,3; (atque <oni- 
nibus copiis f orfrf. ; omnibus coponis il/nrf«e.; om- 
nibus oppidis Lips.; dcl. Ap.; trampon. Ald.) 
mutatis: 3, 11, 1.) 
n: <2, 20, 8 ///; Db.; et af;) — III 6, 2; 

VI 36, 1; VII 8, 3; (74, 2 conie.et; 77, 2 
p; et a;> I 20, 3; — IV 17, 9; — 3, 36, 8; VI 
34, 8; II 28, 1; III 4, 4; 5, 1; 25, 1; VII 38, 
7; 1, 46, 2; 3, 25, 1; 31, 4; 2, 35, 4; 3, 102, 7; 

VII 73, 1; 1, 64, 1; 3, 44, 4; — III 6, 5; VII 

8, 4 {om. (i); VI 30, 2. t [Falso I 40, 9 
codd. ac pro hac.] t atque: at(juc (at [i) no- 
stris: IV 25, 3. 

2>: VI 36, 2; II 28, 1; III 28, 2; I 40, 8; 3, 
49, 5; 1, 30, 5; 74, 6; 3, 96, 2; VI 19, 4; 3, 55, 
1; IV 25, 2; - 2, 40, 3; IV 2, 3; VII 4, 3; 2, 

9, 8; 3, 82, 5; 6,1; V 54, 4; VI 35, 3; 2, 26, 
4; - 2, 11, 2; VII 25, 2; - IV 23, G; 3, 69, 
3; 42, 5; ap. adl. XIX 8, 8; 1, 25, 9; - II 29, 
4; 3, 102, 7; 23, 1; 1, 32,7; I 18, 6; VI 14, 6; 
II 13, 2; - VII 73, 2; IV 33, 3; VII 1, 5; 3, 
82, 1; II 29, 4; I 20, 5; 1, 54, 2; 3, 57, 5; II 
30, 1; VI 8, 6; 1, (!9, 1; III 14, 2; VI 22, 2; 
V 5(y, 5; VI 13, 4; V 16, 1; 31, 2; VI 23, 8; 
2, 32, 7; 1, 30, 5; V 54, 2 <et //; om. a); 1, 
13, 2; III 19, 6; 12, 5; II 19, 7; 1, 4, 2; - 2, 18, 
2; 21, 5. t [Fabo VI 5, 1 ABQ ac pro hac.] 
t at<iue : VI 23, 5 ; 1, 80, 1 ; IV 1 , 8 ; 3, 30, 1 ; uis 
atque proditio '-/ /■/■(-'-■.; uisaque ])roditione /-/«/«' 
ani:.^ , ((,■(/. ulii alia): 3, 21, 5; (itaque <atqni 
AQ) productis: VII 79, 4; uotaretiu^ atque <p.i- 
testas add. Heller) opprimeretur: 1, 7, 2.) 

{fi: atque <qui add. [i> ouis IV 10, 5; eaque 
(luae <eaciuc^y//; ea quae M7; atque quae af) 
VII 34, 1.) 

'*•: 2, 8, 1 ; 3, 105, 4; II 25, 3; V 7, 2; 3, 10, 
(!; <VII 47, 2 a; at[i; .*////., /')•., TJh.. lild.;) 3, 
4, G; III 28, 1; <1, 25, 1 ac 2 dctt.; l)b.; ut af; 
at ///; et 1 det.; Np., Df.;) VII 1,4; 2,9,3; VH 
87, 3; <n 23, 2 [i; om. a;> 3, 93, 6; 2, 35, 2; 
— V 24, 4 <a; et (i) ; — < VII 58, 6 conice. Ciacc; 
ad a; in p;) - II 19, 5; 24, 1; VII 43, 5; 3, 
93, 1. t [Falso VII 9, 6; 45, 1 li M- jno hac.| 
t iitquc: VII 32, 3. 

..»: VI 43,4; 3,23,2; VII 19,2; 1 15, 4; VI i 
23, 5; — VI 13, 7; — IV 21, 9; V 7, 8; 8, 6, 
18, 5; 1, 52, 3 <hac af);- 3, 16, 6; I 31, 10; 43, 
5; IV 11, 3; 2, 3, 2; IV 1, 7; I 33, 2; - III 
12, 3; IV 37, 1; 1, 24, 6; 3, 1, 5; 72, 4; ap. 
Cie.-Brut. 253; VII 50, 4; V 23, 3; 51, 4; I 
39, 7; IV 18, 4; V 19, 1; {\l 43, 6 2 delt.; 
Sclm.; om.rcll.;) VII 77, 12; 45, 2; 2, 9, 8; <3, 

4 51 52 (56, 6 ac siue ///; a af;) 2, 15, 3; — 3, 72, 1; 
— III 19, 3; IV 24, 4; — II 31, 5; 1, 40, 7; 
III G, 1; 1, 64, 7; <VI 27, 2 [i; aiit a;) III 4, 
4; VII 50, 6; 3, 60, 5; V 23, 6; III 17, 2; 1, 
48, 2; II 24, 2 <a; etp); 1, 62, 2; I 25, 7; IV 
25, 1; 3, 35, 2; IV 30, 2 {pr. eihl; et [i; aut a); 
3, 73, 5; I 44, 3; 36, 3; V 24, 1 ; 3, 93, 1 ; II 
2H, 3. T [Faho \\l 15, 1 BMIi ac pn, hac.] T 
at<|ue: 1, 18,2; atqne eo iiihl. [i; Si-lni.) seeundo: 
VII 53, 2; ex Ponto :ili|ue <e.\ iii/il. h) Syrin : 

•> A -> 
.>, 4, j. 

/.: 2, 20, 1; 3, 37, 3 <A>.; at c-odil.}; 87, 5; 
VII 50, 2; 1, 26, 2; VII 46, 5; III 13, 6; 11, 
3; V55, 4; III 5, 3; IV 33, 3; 1, 45, 4; 64, S; 
VI 41, 2 <a; at jiaiif. rciT.; ,Srhi/.. Fr., Dh.); — 
II 6, 3; 25, 1; 2, 16, 2; VII 77, 9; VI 35, S; 
IV35, 2; III ].">, 1; VI 14, 6; — 1, T), 2; I 39, 
5; 1, 65, 4; 3, :;i, 4; — 2, 9, 5; VII 88, 6; I 
24, 2; — I 26, 3; III 15, 3 <et //); — V 43, 
4; II 11, 1; 2, 35, 3; VII 80, 5 <aut //; Fr.); 
82, 1 et .U,>. ; 2, 11, 3; 16, 3; 1,46,3. 1 [Faho 
ao pro at c.i-slat \' 43, 4 iri X; 3, 47, 3 111 hl.] 
1 atque: 3, 10, 5; 2, 2, 5; Ifaho atque -pru at 
(.1 [V, 38, 3.J 

11: VII 72, 4; 77, 2 <a ; apud f|UO.s [i; Schii.); 
1 40, 6; 2, 9, 2; VII 73, 7; 36, 4; VI 37, 3; V 
40, 7. % atqnc: HI 8, 2. 

II. Sig-iiificatio. 1. Partieula coitulat. 
A. couiunginitui' euiiiitialoruiii iiartcs; :i) siii- 
ifiiiac iioces; a) siilistaiit. et iirouoiu.; az) siili- 
staiit.: eoruiu obsides esse apud Ariouistuni 
ac Sequanos iutellegebat: I 33, 2; idem hoc 
L. Leutnlo . . . et F. Lentulo cousulari ac nou 
nidlis aliis aceiderat Rhodi : 3, 102, 7 ; ex percon- 
tatione nostrornm uocibusque Gallorum ac mer- 
eatorum .. . timor e.xercitum occupauit: 139,1; 
•' magistratus ac principes . . . gentibus 
coguatiouibusque hominum . . . quantuni . . . 
uisum est agri attrihunnt atqne anno post alio 
trausire coguut: VI 22, 2; propter reijentinum 
terrorem princi])um ac senatus fuga facta: 2,3, 
2; in capita singula seruorum ac liberorum 
tributum imponebatur: 3,32,2; omnem ex agris 
multitudinem seruorum ac liberorum in oppi- 
dum cogit: 3,80,3; qni ex his secuti nou sunt, 
iu desertorum ac proditortim numero ducuntur: 
VI 23,8; noetu militibns ae sagittariis in terram 
expositis prae.sidinm equitum deiecit: 3,23,2; 
ab his primum equitatn.s est pulsus , ab isdem 
tactae cacdes sagittariorum ac fuuditorum: 3, 
94,4; T Lcutulus aeris aheni magnitudine et 
spe exercitus ac prouinciarum et regum 
appellaudorum largitionibus mouetur: 1,4,2. 

uon nulli iuler carros rotasque liiataras ac 
tragulas .subiciebaut uostrosque uulnerabaut: 1 26, 3 ; nam cuni tanta multitudo lapides ac tela 
conicerent, iu muro consistendi potestas erat 
ludli: 116,3; coria, ne rmvsus igui ac lapidibus 
corrumpantnr, centonibus couteguntur: 2,10,6; 
per uiauus sebi ac picis traditas glael)as in ignem 
e regione turris proiciebat: VII 25, 2; cupas tae- 
da ac pice refertas inceudunt easque de muro 
in musculnm deuoluunt: 2,11,2; t iia*< • . . a 
fronte atque ab ntroque latere cratibus ac 
pluteis protegebat: 1,25,9; hauc super conti- 
gnatiouem quantum tectum plutei ac uinearum 
passum est, latericulo ad.struxeruut : 2,9,2; reli- 
qua pars scrobis . . . uimiuibus ac uirgultis iute- 
gebatur: VII 73, 7; aggere et cratibus fossa.s 
explent, falcibus uallum ac loricam rescindunt: 
VII 86, 5; extrnso mari aggere ac molibus atque 
liis ojjpidi moeuihns adaequatis: 11112,3; post 
eas aggerem ac uallum XII pedum exsfruxit; 
VII 72,4; ex uallo iic <et AQ) tnrribus traiecti 
pilis muralibus interihant: VII 82, 1; hostes ex 
muro ac turribus summouentur: 2, 11, 3; pari 
condicione ex mnro ac turi-ibus bellaudi data se 
uirtute nostris adaequare uou posse intellegimt: 
2, 16, 3; intra oppida ac mtu'os (murosque [i> 
compelluntur: ^'11 65,2; qui cum ex fuga Pom- 
peium seqnereulur atqne in insidam uenissent, 
oppido ac portu recepti non erant: 3, ltJ2, 7; 
magno sibi esse praesidio posse, si ibi pro ca- 
stello ac receptaculo turrim ex latere sub mnro 
feci.ssent: 2,8,1; 1 linibus suis excesseraut 

snaque omnia exportauerant seque iu solitn- 
dinem ac siluas abdiderant: IV 18,4; (ut . . . 
ille latebris aut <ac clk; Schii.; siluis aut aihl. 
[i; Schii.) saltibus se eriperet et <ut fl) noctu 
occultatus alia.s regiones partesqtie peteret: VI 
43,6;) uitaudi aestus causa plerumque siluarum 
ac (AQ'^; atque BM; Xp., Fr., Db., Dt.) llu- 
minum petuut propinquitat*s : VI 30, 3; qnod 
. . . contineutes sihias ac iialudes habebant, eo 
se suaque omnia contulerunt: 11128,2; cum 
multos meuses castris se ac paludibus tenuisset 
neque sui pote.statem fecisset: I 40, 8; maiores 
uatu, quos una cum pueris mulieribusque in 
aestuaria ac paludes coniectos dixeramus : II 28, 
1; (ipsi profecti a palude <[i; prospecta palude 
y.; protecti pal. Ciacc.) ad ripas <in ripas/'//; in 
ripa a; ac ripis Ciacc.) Sequanae e regione Lu- 
tetiae contra Labieni castra considimt: VII 58, 
6;) 1 Eburoues, quorum par-s maxima est 

iuter Mosam ac <e.t [i) Rhenum, qui sub 
imperio Ambiorigis et Catuuolci erant: V24, 4; 
t (quid ubique habeat frumenti et (af; ac 
Ohl; Db.) nauium ostendit: 2,20,8;) ut, si 
Pompeius eodem coutenderet, abdnctum illnm 
a mari atque ab iis copiis, quas Dyrrhachii 53 54 comparauerat, frnmento ac (a «> conimeatu abs- 
tractuni pari ccindicione belli secuni decertare 
cogeret: 3, 78, 3;' (onmibus modis huic rei stu- 
denduni, ut pabulatione et (fi; aut y. ; ac (f-oni. 
JSe/in.) Fr.. Db.) commeatu Eoniani proliiljean- 
tur: VII 14, 2;) 1f quod . . . Harudum milia 

hominum XXII II ad eiini ueni.ssent, quibus 
locus ac sedes pararentur: l;jl,l(); 1f mul- 
ta de sideribus atque eorum motu, dc mundi 
ac terrarum magnituduie, de reruni natura, 
de deornm immortalium lu ac potestate dispu- 
tant et iuuentuti tradimt: VI 14, 6; t con- 

tinuato nocte ac (et 0) die itinere atque 
f omnibiLs copiis mutatis ad celeritatera iu- 
mentis ad Pompeium contendit: 3, 11, 1; itaque 
die ac nocte continuato itinere ad eum peruenit: 
3, 3(5, 8 ; 1f (luil)ent legibus sanctum , si quis 
quid de re publica a finitimis rumore aut (ac 
[i; Fr.i fama acceperit, uti ad magistratum de- 
ferat: VI 20, 1 ;) per orbem terrarum fanui ac 
litteris uictoriam eius diei coucelebrabant: 3,72, 
4; celeriter haec fama ac {mn. [i) nuntiis (paiic. 
dctt. ; nuntii X; ad Vercmgetorigem perferuntur 
'perferunt [i ) : VII 8, 4; ut . . . jirins eius 
aduentus ab hominibns uideretur, quani fama 
ac uuntius adferretur: VI 30, 2; iam Caesaris 
in Hispauia res secuudae in Africam nuntiis 
ac (et a; Np., Dt.) litteris perferebantur : 2,37, 
2; 1 iamque inter se palam de praemiis 
ac de (w«. h; Xp., Dt.) sacerdotiis conten- 
debant m aunosque consulatum definiebant: 3, 
82, 4 ; cohortatur, ut parta iam uictoria praedae 
ac praemiorum uelint esse participes : 3, 82, 1 ; 
1f Bibulus multos dies terra prohibitus et gra- 
uiore morbo ex frigore ac (et /) labore im- 
plicitus . . . uim morbi sustinere nou potuit: 
3,18,1; ab paruulis labori ac duritiae student: 
VI 21, 3; quouiam prope ad tinem hiborum ac 
lieiiculornm esset peruentum, aeqiio animo man- 
cipia atque impedimenta in Italia relinquerent : 3, 
6, 1; [irius quam se hostes ex terrore (pauore 
[ii) ac fuga reciperent: II 12, 1; pilis emissis 
cursu ac lassitudine cxauimatos uulneribusque 
confectos Atrebates . . . compulerunt : II 23, 1 ; 
inilium belh ac defectionis hoc esse arbitratus 
. . . couciUum Lutetiam Parisiorum transfert : 
VI 3, 4 ; coliortatus Haeduos, ut coutrouersiarum 
ac dissensionis (dissensionum [i) obliuisceren- 
tur: VII 34, 1; ut . . . ip.si sine periculo ac 
timore Hiberum copias traducerent : 1,65,4; at 
hostes sine lide tempus atque occasionem frau- 
dis ac doli quaeruut: 2,14,1; ut iure iurando 
ac fide sanciatur petunt: VII 2, 2; neque uilum 
fere diem intermitteliat, qnin equestri jiruelio 
interiectis sagittariis qidd in quoque esset auinu ac uirtutis suorum perspiceret: VII 36, 4; his 
rel)us tantum tiduciae ac .spiritus Pompeianis 
accessit, ut non de ratione belli cogitarent, sed 
uicisse iam sibi uiderentur: 3, 72, 1. 

fundis UbriHbus sudibusque, quas in opere 
disposuerant, ac ([i; (ini. a; Fr.) glandibus 
Gallos ([iJ,- AUL; gallos ghmdibus a; gallos 
grandibus iir. edd., Fr.) proterrent: VII 81, 4; 
luic Dardanos, Bessos partim mercennarios, par- 
tim iraperio aut gratia comparatos, item Mace- 
dones, Thessalos ac reliquarum geutium 
et ciuitatum adiecerat: 3,4,6; (cum . . . uideret 
Neriuos, Aduatucos, (ac add. a; Xp.. Sc/iii., Fr.. 
Db.; om. [i) Meuapios adiunctis Cisrhenauis om- 
nibus Germanis esse in arrais : VI 2, 3.) 

lioc cum iu spcciem uarietatemque opus flcliirme 
nou est alternis trabibus ac saxis, . . . tum : 
VII 23, 5 ; praestare arbitrabatur unum locum . . . 
quam omnia {Ciacc; omnium codd.) litora ac 
portus custodia clausos teueri : 3, 23, 1 ; ita tuto 
ac sine ullo uuliiere ac periculo sex tabulata 
exstruxeruut : 2,9,8; omuibus pollicitatiouibus 
ac praemiis deposcunt, qui beUi uiitium faciaut : 
VII 1,5; quibus opibus ac neruis uou soluni ad 
iiiLnueudani gratiam, sed paene ad perniciem snam 
uteretur: 120,3; tauta subito malacia ac (et//) 
trauquillitas exstitit, ut: III 15,3; ex Gabinianis 
militibus, qui iam m cousuetudiuem Alexan- 
driuae uitae ac lieentiae uenerant : 3,110,2; iui- 
tium repentiiii tumultus ac defectionis ortum est 
ab Auibiorige et Catuuolco : V 26, 1 ; secuuda 
uigilia iiiaguo cum strepitu ac tumidtu castris 
egressi : II 11, 1; ipse, etsi res erat niultae operae 
ac laboris, tamen conimodissimum esse statuit: 
V]l,5; non eadem alacritate ac studio, quo in 
pedestribus uti proeliis cousuerant , utebautur: 
IV 24, 4; summamqiie iu soIUcitudinem ac 
timorem Parthici belli proiiiucia cum uenisset 
ac iioii nullae militum uoces cum audireutur, . . . 
maximas largitiones fecit: 3,31,4; petere . . . 
Haeduos, ut sua clemeutia ac mansuetudine iu 
eos utatur: 1114,5; si forte pro sua clemeutia 
ac mausuetudiue . . . statuisset Aduatucos esse 
couseruaudos , ne se armis despoliaret: 1131,4; 
non minoro aninio ac fiducia, quam ante dinii- 
caueraut, uaues conscendunt: 2, 4, 3. 

(luorum si priucipes ac senatus sibi iure 
iuraudo fidem fecisset, ea coiidicioue . . . se usuros 
osteudebaut: IV 11, 3; liac (ac «//) fugieutium 
mnltituduie ac turba portae castrorum occu- 
pautur atque iter impeditur, pluresque . . .: 2, 
35,3; ut ultro militum concursu ac uocibus 
sibi parcere cogeretur: V40, 7; lioruin uocibusac 
timore paulatim etiam ii . . . pcrturbabautur; I 
31», 5; pars niagna ia fossis muuitionibusque el 

4* 55 56 flummis ripis oppressa suorimi in terrore ac fuga 
sine ullo uulnere interiit: 3,71,2; factuni est 
oportuuitate loci, liostium inscientia ac defeti- 
gatione, uirtute militum et superiorum pugnarum 
exercitatione, ut: 11119,3; tanti eius apud se 
gratiam esse ostendit, uti et rei publicae iniuriam 
et suum dolorem eius uolimtati ac precibus cou- 
donet: 120,5; muliones cum cassidibus equitum 
specie ac simulatione (spetie adsimulatione AQ) 
coHibus circiunuelii iubet: VII 45, 2; sese in 
eius lidem ac potestatem uenire neque contra 
populum Romanum armis contcudere : 1113,2; 
multa de sideribus atque eorum motu, de mundi 
ac terrarum maguitudine, de rerum natm-a , de 
deorum immortalium ui ac potestate disputant 
et iuueututi tradunt : VI 14, G. 

cum . . . reUqui in labore pari ac (atque/y 
periculo ne muis omnes antecederet recusarent: 
3,82,5; Bibulns . . . inanibus (uauibus) occur- 
rit et nactus ciiciter XXX in eas indiligentiae 
(iitiiis ]'fsi>ii cod.; iliUgentiae rdl.) suae ac 
doloiTS iracimdiam erupitC?) omnesque incencUt : 
3, 8, 3 ; t toto hoc iu genere pugnae, cum s ub 
oculis omnium ac pro castris cUmicaretur, 
intellectmn est: V1G,1; 1; custodiam s,custo- 
cUae i?-[i) es suis ac praesidium (praesidio 
B-,S; praesidia Q) sex miUa homiuum una reli- 
querunt: II 29, 4; *![ plerisque accicUt, ut prac- 
sidio Utteramm diligentiam in perdisccndo 
ac memoriam remittant: VI 14,4. 

noUte . . . exspoliare . . . nec stullitia ac 
temeritate uestra aut auimi imbecilUtate 
omnem GalUam prosteruere el perpetuae ser- 
lututi subicere: VII 77,9; *" hoc proclio 

faeto et prope ad iuternecionein gente ac 
nomine (gente agnomine BM) Nerviorum 
redacto . . . legatos . . . miserunt: 1128,1; ut 
magna multitudinc circumfusa pro taU facinore 
stirps ac nomen ciuitatis toUatur: VI 34, 8; 
neque idlum . . . tempus . . . intercessit, quin 
aUquem de consiUis (conciliis [i) ac motu Gal- 
lorum nuntium acciperet: V53, 5; nuntn . .. 
uenerunt , qui iUum adesse cum magnis copiis 
cUcerent et de custodia ac defensione urbis hor- 
tarenfur: 2,30,3; huius te paene principera 
copiae atque inueutoreiu bene de nomuie ac 
dignitale popuU Eomaui meritum esse existimare 
debemus : dc anahy. I. ap. Cic. Brid. 253 ; illum 
. . . beueflcio ac liberalitate sua ac senatus ea 
praemia consecutum: 143,5; reliqui uulncribus 
ex proeliis et labore ac magnilucUne itiueris cou- 
fecti consequi nou potuerant: 3,100,2; % 

seruiU tumidtu, quos tameu aUquid usus ac 
disciplina, quae a uobis accepissent, 
subleuaieut: 140,5. haec eadem (castellaj noctu excubitoribus 
ac firmis praesidiis tenebantur: VII 09, 7. 

id (fliunen) Heluetu ratibus ac lintribus 
iunctis transibaut: 112,1; naues longas occu- 
pare hostes conabantm- . . . ; quas si occu- 
pauissent , classe Caesari erepta portum ac mare 
totimi in sua potestate haberent, comnieatu auxi- 
Uisque Caesarem prohibereut: 3, 111, 4; hostes . . . 
muro turribusque deiecti in foro ac locis paten- 
tioribus cmieatim constiterunt : VII 28, 1; in- 
coUtur . . . maritima pars ab us, qui praedae 
(praedaudi Kraffert, Beitr. p. 27) ac belU in- 
ferencU (ac bell. mfer. del Heller, Ph.l9, 502; Dt.^; 
tuetur Vielh., OZ. 1 7, 232) causa ex Belgio trans- 
ierant: V12, 2; ad onera ac (p; cf. Hellcr, Ph. 
19, 476; ad a; Np.) multitudinem iumentorum 
transportaudam paulo latiores (facit): V 1, 2; 
quo faciUus uada ac (ad i\"; Tcrpstra, Mnem. 3 
(1864) p. 183 sq.) decessimi aestus excipere 
possent: III 13,1; t huc iam reduxerat rem, 
ut eqiutes , , , jiossent atque auderent flumen 
transire, pedites uero tantum modo umeris ac 
summo pectore exstarent: 1,02,2; caiinae ac 
prima statumina ex leui materia flebaut : 1,54,2, 

omnes colles ac loca superiora , , , ab 
exercitu tenebantur: 11114,9; 1[ omnia uada ac 
saltus eius (saUcta eius Heller; transitus coni. 
Xp. ; uiii alia ; ef. s. u. saltus) paludis obtinebant : 
VII 19, 2, 

ab {on/. a; e Fr.) decumana porta ac 
(et [i) summo iugo coIUs nostros uictores 
flumen transisse conspexerant: 1124,2; niun tu 
harum rerum natiu-a accidere arbitraris, quod 
unaui terram ac (et Gron.) plures terras . . . 
cUcamus, neque quadriga.s iu imam nominis 
figm'am redigere . . . possimiis ? de analot/. I ap. 
GeU. XIX 8, 8; nisi crebiis subsidiis ac totius 
diei labore milites essent defessi, omnes hostium 
copiae deleri potuissent: VII 88, 0. 

[i[i) adieet. et partleii»., quae substautiuoriim 
iiice fiuiguutur : quod, quos aliquamcUu uiermos 
sine cau.sa timuissent, hos postea armatos ac 
u i c t o r e s superassent : I 40, 6 ; T[ ut in m i s e- 
ros ac supplices ilsus misericorcUa uideretur: 
II 28, 3 ; cjuibus ita est interdictum , hi numero 
impioriim ac sceleratonun habentur, his omnes 
decedimt: VI 13, 7; diligente: Caesar epistu- 
larum acl Cicerouem, „ueque", inquit, „pro 
cauto ac cUUgeute se castris coutinuit": ap. 
Cliaris. ed. Keil I p. 120 ; miles destra ac siuistra 
muro tectus . . . supportat: 2, 15, 3; f 

signa intiderimt prima et secuuda acies, ut 
uictis ac summotis resisteret, tertia , ut 
uenientes sustineret: I 25, 7; nulhun poterat 
imiuersis ab perterritis ac dispersis pericidum 57 ac 58 accidere: VI 34, 3; f Pergami in occultis 
ac reconditis {Ohl ; recogiiitis «/'; coiiditis 
d) templi . . . tympana sonuenint: 3,105,4; iii 
agris habet dilectum egentium ac perdi- 
torum: VII 4, 3. 

yy) pronom. liitcr se ct cuiii substaiit. : 
Petraeus . . . suis ac suorum opibus Caesarcia 
enixe iuuabat: 3,35,2; 1f statuebat . . . pro- 
spiciendum, ne quid sibi ac rei publicae 
nocere posset: V7, 2; sibi ac rei publicae .par- 
cerent : 3, 10, 6 ; illum . . . beneficio ac libera- 
litate sua ac seuatus ca praemia consecutum: 
I 43, 5; Afranii filius adulescens de sua ac 
pareutis sui salute cum Caesare . . . agebat: 1, 
74, G; moncre, orarc Titurium pro hospitio, ut 
suae ac militum saluti consulat: V 27, 7; sperare 
(se add. p) ab eo de sua ac miJitum salute 
impetrari posse: V 36, 3; de suo ac legionis 
periculo niliil timebat: V 57, 1. 

fl) iidiectiua et participia: ut ad bella sus- 
cipienda Gallorum alacer ac promptus est 
animus, sic: III 19, 6; sunt loca aspera ac 
(,;; et 0; A'/j. , Dt.) montuosa ac plerumque 
frumento utuutur importato: 3, 42, 5; postea 
quam agros et cultum et copias Gallorum homines 
feri ao barbari adamassent, traductos plures: 
I 31, 5; neque sibi homines feros ac barbaros 
temperaturos existimabat, quiu: I 33, 4; freti 
araicitia Caesaris et stulta ac barbara arrogantia 
elati despiciebant suos stipendiumque equitum 
fraudabant et praedam omnem domum auei'te- 
bant : 3, 59, 3 ; tantuni . . . efficiunt , uti in d e c I i u i 
ac praecipiti loco incitatos equos sustinere et 
breui moderari ac flectere . . . consuerint: IV 
33, 3; ferus u. barbarus; quid nos, inquit, hanc 
{oni. A) miseram ac tenuem sectamini prae- 
dam? VI 35,8; niontuosus /(. asper; ^non 
praetereuuda oratio Critognati uidetur propter 
cius singularem et (ac [i) nefariam crude- 
litatem: VII 77, 2;) Haeduos et Remos, quos 
praecipuo semper honore Caesar habuit, alteros 
pro uetere ac perpetua erga popidum Roma- 
nnm fidc, alteros pro receutilsns Gallici belli 
officiis: V 54, 4; praeceps u. decliuis; arma 
nmnia priuata ac publica in domum Gallimii 
contulit: 2,18,2; illi rebus diuiuis iiitcrsunt, 
sacrificia publica ac priuata procurant, reii- 
gioiics linterpretautur: VI 13, 4; promptus 
u. alacer; pubHcus u. priuatus; {singularis 
". nofarius;) stultus u. barbarus; tenuis u. 
niiscr; uetus u. perpetuus. 

singulas binae ac {cf. Viclli., OZ. 12, 52) 
ternae naues circumsteterant: III 15, 1; tauta 
ac tam secunda in Caesarem uolnntas pro- 
uinciae reperiebatur: 2,20,1; summa erat uasto atque aperto mari, magnis aestibus, raris (mari 
magno, aestibus raris BM) ac prope nullis 
portibus difficultas nauigandi: III 12, 5; (Brun- 
disium cum legionibns VI peruenit, ueteranis 
III et {X: ut af: at Oht; ac 2 dtt.; Bb.-) reli- 
q u i s , ipias ex nouo dilectu confecerat atque in 
itinere compleuerat: 1, 25, 1.) 

milia passuum septem ab eo loco progressus 
(est add. Fr.) aperto (P; om. k; dd. Fr. ; 
scd II. HcUer, Ph. 19, 474) ac plano litoro naues 
constituit: IV 23, 6; duas fossas . . . quarum 
interiorem campestribus ac demissis locis 
aqua ex flumine deriuala compleuit: VII 72,3; 
loca sequi demissa ac palustria et puteos fodere 
cogcbantur, atque hunc laborem ad cotidiana 
opera addebant: 3,49, 5; nostri milites . . . usu 
periti ac superioribus pugnis exercitati sua 
sj^onte cursum represserimt et ad medium fere 
spatium constiterunt: 3,93,1; paulumque ex 
uia excedebat locisque impeditis ac siluestri- 
bus sese occultabat atque: V 19, 1 ; qui . . . ab 
se reliqviisque in senatn intcrrogatus omnia sibi 
esse ad bellum apta ac parata confirraauisset : 
1, 30, 5; neque uero tam reraisso ac lan- 
guido animo quisquam omnium fuit, qui ea 
nocte conquieuerit: 1, 21, 5; indictis inter se 
princiiies Galliae concOiis siluestribus ac remo- 
tis locis quenmtur de Acconis morte: VIII, 4; 
mollis ac minime resistens ad calamitates 
]ierferendas mens eorum est: 11119,0; priuati 
ac separati agri apud eos nihil est: IV 1, 7; 

sub uesperum dispersi ac dissipati dis- 
cedunt: V 58, 3; tota auxilia regis impedita 
ac perturbata, quod nullo ordine ct siuc 
timore iter fecerant, in fugam coniciunt: 2, 26, 
4; (cum . . . facerent neqne nostri longius, quam 
quem ad finem porrecta (prata W. Pavl. 
Za. S2, 187) (ac add. codd.; Scliii.; Paul; ac ef 
aperta dcl. Fr.; porrecta ac del. Hiiy, Rh. M. 
17. :S20; ac del. Morus , H. A. Koch, ZO. 
15, 595; al.) loca aperta pertinebant, cedentes 
insequi auderent : II 19, 5.) 

equitatus . . . noster . . . in iugum . . . conititur 
atque inter duas acies perequitans commodio- 
rem ac tuti orem nostris receptnm dat: 1,46,3. 

ipsi eraut transcendendae ualles maximae ac 
difficillimae: 1,68,2; inter se fidem et ius 
iuraudum dant et regno occupato per tres poten- 
tissimos ac firmissimos populos totius Galliae 
sese potiri posse sperant: 13,8; equitum milia 
eraivt sex, totidem nnniero pedites uelocissimi 
ac fortissimi: I 48, 5; uti . . . locum . . . 
deligcient, quem ex omni Gallia (qiurtunissi- 
muni ac fructuosissimum iudicassent: I 30, 
3; maximus u. difticillimus ; hi miserrimo 59 60 ac patientissimo \Alil.\ potentissiiiio riM.) exer- 
citu Caesaris liixiirieni oliicieliiiiit: ■", Ji(5, 2; ma- 
trem in Biturigilius Iiomini illic nolii lissimo 
ac potentissimo conlocasse; IIK, (5; t opor- 
tunissimiis ii. fructuosissinius; patientissi- 
m us ». miscrrinius; polcntissimus ii. firmis- 
simiis, nobilissimus, (miserrimus; uclocissi- 
mus /(. fortissimus. 

y)aduerl>i:i: L. Lentulus consul scnatui rcique 
(que 0111. alil } publicae se non defuturiim pol- 
licetiir, si audacter ac (aut 0'ali'} fm-titcr 
sententias diccre ueliut: 1,1,2; cum item ab 
hostibus coiistanter ac noii timide pugnarelur: 
III 25, 1; haec . . . fistucis adegerat, non 
sublicae modo derecte <-ctae ABM) ad perpcndi- 
culum,sed pronc (-nncABM} ac fastigate (-tae 
BJ/): 1V17, 4; fortiter «. audaeter; priuatim 
ac publico quibusdam ciuitatibus habitis liono- 
ribus Tarrncone discedit jicdibusque Narbonem 
atquc iiidc Massiliam perucnit: 2,21,5; prone 
/(. fastigate; publice ii. priuatiin;in conspcctu 
omnium res gerebatur neque recte (recti BM) 
ac (aut /i: Fi.\ Vidh., OZ. 10. S20; 21, 536) 
turpiter factum \fi; oiii. a.) celari poterat: VII 
80, 5; non timidc ii. constantcr; turpiter 
11. recte. 

ita tuto ac siue ullo uulnere ac periculo 
.sex tabulata exstruxerunt: 2,9,8; (munitionem 
ad fiiimen perduxerat . . ., quo liberius a (ac 
sijie Olil) perieulo milites aipiarentur: 3, GG, (i.) 

S) iierba; aa) act. et (lepoii.: jn-aesidium, 
quod introduxerat, ex opjiido educit ac pro- 
fugit: 1, 13, 2; \ira quibus rebus hortatur ac 
jiostulat, iit rein iiublicam suscipiant atque una 
secum adininistrciit: 1,32,7; \ facilem esse 

rem, seu maneaiit seu jjroficiscantur, si modo 
unum omnes sentiant ac jirobent: V 31, 2; 
jjraemittit equites, qui jwimum impetum sustine- 
ant ac morentur: 2, 2(5, 3; imj^erat, ut simu- 
latione timoris jiaulatim cedant ac jwdem refe- 
rant: 2,40,3; f iis imj3edimentis, quae sccum 
agere ac jiortare non jKiterant, citra flumcn 
Rhenuiu dejiositis: 1120,4; falces testudines- 
que, quas idein cajHiui docuerant, parare ac 
faeere coejierunt: V42, 5; (juod illi turbulen- 
tissimi superioribus temporil.nis tribuui plebis 
(post) octo denique meiises uariarum actionum 
resjMcere ac timere consuerant i:ac timere dcl. 
Plnyij.. Mii. X S. 9, 7; quod illi . . . con- 
suerant ilcl. Vlclli.. 6Z. 10. SH2 .«y.>: 1, 5, 2; 
turris tcctum jier sc ijisum jiressionibus ex 
contignatione jiriiiia susjxnidere ac tollere cocjie- 
runt: 2, tl, 5; (neque quietis causa jirocumbunt 
neque, si quo adflictac casu coiicideruiit, erigcre 
sese aut (ac [i) subleuare jjossunt: VI 27,2;) Fabius . . . Variini nomine appellans requirebat, 
iiti iiiuis esse ex eius militibus et monere ali- 
qiiid iielle (uelle aliquid a; .\ji.) ac dicere 
uidcretur: 2, 35, 1 ; ille reuocatus resistere ac 
se manu defeiidere suorumqiie fidem imjilorare 
coejiit: V7, 8; unum (.se) jjetere ac deprecari, . . . 
ne se armis dcsjxiliaret: II 31, 4; Heluetii . . . 
commutato consilio atque itinere conuerso nostros 
a nouis.simo agmiuc insequi ac lacessere coe- 
|ierunt: 123,3; tantum . . . efficiunt, uti in 
dccliui ac jiraecipiti loco iucitatos equos susti- 
iiere ct brcui mixlerari ac flectere . . . consuerint: 
IV 33, 3; 1[ summain suam esse ac fuisse 
semjier uoluntatem, ut comjioneretur atque ab 
armis discederetur: 3, Ki, 4; t eodem iinpetu 
cohortes siuistrum cornu pugnantibus etiam 
tum ac resistentibus in acie Pompeianis cir- 
cumierunt eosque a tergo sunt adorti: 3, 93, 6; 
(in locuin iniquum progressi rursas (regres- 
s s ac aihl. B-[i } r e s i s t e u t e s hostes redintegrato 
j>roclio in fugain couiecerunt : II 23,2;) t his 
praeerat Viridoxnx ac summam imjjcrii tene- 
bat: 11117,2; 1 ille saejiius ajijiellatus 

aspexit ac restitit et quis esset aut qiud uellet 
quaesimt: 2,35,2; et nauium figura et remorum 
motu et inusitato genere tormentorum permoti 
l.iarbari constiterimt ac pauluni modo pedem 
rettulcruiit: IV 25, 2; ita jragnans post pauluin 
concidit ac suis saluti fuit: VIISO, 6; t poti- 
tum se esse hostium castris, exjjulisse ac 
superasse pugnantes: 3,73,5; t Senones . . . 
fauarinuin . . . iuterficere pubhco cousOio couati, 
cum ille praesensisset ac (et h;om.a) pro- 
fugisset {oiii a), nsque ad fines insecuti regno 
domoque expulerunt : V 54, 2. 

[i[i) pass.: ab cquitatu excipiuntur ac sub- 
leuantur: 1,(54,7; f naues longas . . . con- 
stitui atque inde fimdis, sagittis, tormentis 
hostes propelli ac summoueri iussit: IV 25, 
1; t a qmbus deductum ac deprauatum 
Pmnpeium queritur inuidia atque obtrectatione 
laudis suae: 1,7,1; desertos se ac jn-oditos a 
uobis dicunt.- et prioris sacrameuti meutionem 
faciunt : 2 , 32 , 7 ; queritur in contione sese 
proiectum ac j)roditum a Cu. Pompeio: 1, 30, 
5; eas omnes cojiias a se uno jiroelio pulsas 
(fusas B^l;!)) ac superatas esse : 1 44, 3 ; t truncis 
arborum aut admodum firmis ramis abscisis at- 
que horum delibratis ac praeaciitis cacumi- 
iiibus perpetuae fossae . . . ducebantur: VII 73, 2; 
nullum eius modi casum exspectans, quo nouem 
oppositis legionibus maximoque equitatu, di- 
spersis ac jjaeng deletis hostibus . . . ofTcndi 
jiossct: VI 36,2; di.ssijiatis ac jicrterritis hostibus 
. . . manus erat nulla, quae: VI 35,3; his fiicile 61 62 iuilsis ac proturbatis (perturhatis Z^-fi) incredi- 
bili celeritate ad ttumen decucurrerunt: II 19, 
7; t partiendum sibi ac latius distribuen- 
dum exercituni putauit: III 10, 3; ubi tegi- 
menta praeiiendere possent ad defendendos ictus 
ac repellendos: 2,9,3,- ne saucio f|uid(Mn eius 
loci, ubi constiterat, rclincjnendi ac sui recipiendi 
iacultas dabatur: III 4, 4. 

"/"/) act. et pass. : unum hoc maceror ac 
{Rotli; Rfiff.; au A; et rell. eodd.) doleo tibi 
deesse, Terenti: ap. Siiel. ir/l. Tcrmt. 5 p. 294 
Roth; T a multitudiiie opiiressus ac sibi 

desperans . . . tjuoniam, inquit: VII50,4; 
1 quae ubi conuenit ac jiriinum ab liostibiis 
uisa est, naues . . . constiterunt: III 14,2; T[ 
Haeduos sibi, quoniam . . . temptassent et ai'mis 
congressi ac superati essent, stipendiarios 
esse factos : I 36, 3. 

\>) pliires Hoces: audacius resistere ac l'orlius 
pugnare coeperunt: II 20, 2; reliquos esse 
tai\liores et iion iiullos ali iiouissimis deserto 
proelio excedere acie (iidil. Oinl.. <il.\ oi». eiidd.; 
nld.) ac tela uitare . . . uidit: II 25, 1; 
paulatim ex castris discedere ac (jrr/ii/. edd.; 
et fl; aut a) suos, clam ex agris deducere 
coeperunt: IV 30, 2;' ei . . ., qui nauj egredi ac 
se barbaris committere non auderet: IV 21, 9; 
t cum castra moueri ac signa ferri iussisset, 
iion fore dicto audientcs militcs: 139,7; auxilia 
coulocari ac totnin nionlcm liominibus compleri 
. . . iussit (ac tot. m. h. coinpl. et interea del. 
Kiieh, ZG. 15, 598) : 1 24, 2 ; tantas tempestates 
Oceaiii tantosque impetus ueutorum sustineri 
(sustinere a) ac tanta onera nauium regi uelis 
non satis commode posse arbitrabautur : III 13, 
I! ; 1 cernebatur . . . nouissimos illorum 

premi ueliementer ac non numquam sustinere 
extremum agmen atque {/ter) interrumpi: 1, 04, 1 ; 
T iu oppida compulsi ac simili iuopia subacti 
eorum corporibus, qui aetate ad bellum iuutiles 
uidebautur, uitam tolerauerunt: VII 77, 12; cu- 
ius adueutu spe inlata militibus ac redintegrato 
aiiiiuo . . . jiaulum bostium impetus tardatus est: 
1125,3; restituto proelio ac rcpulsis bostibus eo, 
quo Labienum miserat, contendit: VII 87, 3; 
Curio exereitum in castra reducit suis omni- 
biis praeter Fabium iucolumibus, ex numero 
aduersariorum circiter DC intcrfectis ac mille 
uulneratis: 2,85,6; nostri milites . . . constite- 
runt paruoque Lutermisso temporis spatio ac 
rursus reuouato cursu pila luiserunt celeriterque, 
ut erat praeceptum a Caesare, gladios strinxe- 
ruut: 3,93,1; summotis sub niurum cobortilnis 
ac non nulla parte propter terrorem in oppidum 
compulsis facUis est uostris receptus datus: 1, 40,2; t atque ea iuuentutis exercendae ac 
desidiae minuendae causa fieri praedicant 
atque: VI 23, 0; temptandam sibi Acliaiam ac 
paulo longius ]irogrpdipnduin existimabat Caesar: 
3,55,1. 

e(|ucstribus proeliis saepe ex equis desiliunt 
ac pcdibns proeliantur: IV2,3; Thermus 
coliortes ex urbe reducit et profugit, milites in 
itinere ab eo discedunt ac domuin reuertuntur: 
1 , 12, 2 ; reliquos in fugam coniciunt ac ne in 
locis quidem superioribus consistere patiuntur: 
III 0, 2; (jnod sunt loca aspera ac (s: ; et 
O; A'j)., 1)1.) montuosa ac j>lerumque frumento 
utuntur imiMirtato: 3,42,5; (jiortas obslruit, 
uicos jjlatertsqne inaediticat, fossas (ac fossas 
eodd.) transuersas uiis praeducit atque ibi sudes 
stijfitesqne jjraeacutos defigit: 1,27,3;) t sibi 
omnes fere finitimos esse inimicos ac suae 
uirtuti inuidere: 1131,5; (siluam esse ibi . . ., 
quae ajjiiellatur Bacenis; lianc (ji; ac a) longe 
introrsus pertinere et i>ro natiuo luuro obiectam 

Chcruscos ab Suebis ,'^uebosque ab Cberuscis 

in-obiliere: VI 10,5;) t V' ^o temjxire prin- 
cipatum in ciuitate obtinebat ac uiaxime j)lebi 
acceptus erat: I 3, 5; Cae.sar suos a jjroelio 
contiuebat ac satis habebat in jiraesentia hostem 
rapinis [iiabulatioiiibus] pojiulationibusque pro- 
hibere: 1 15, 4; haec derecta materia iniecta 
contexcbantur ao (et [i) longuriis cratibusque 
consternebantur: IV 17, 8; t iter ab lieluetiis 
auertit ac {on/. B^M; a /() Bibracte ire con- 
tcndit: 123,1; hac babita contioue non uullos 
siguiferos ignotuinia notauit ac loco mouit: 3, 
74, 1 ; Iios . . . uectigales sibi fecerunt ac multo 
liumiliores infirmioresque redegerimt: IV 3, 4; 
quos . . . uon ita magno suorum numero cir- 
cumsteterunt ac, si sese interfici nollent, arnia 
pouere iusserunt: IV37, 1; (sauciorum inodo 
et aegrorum habita ratione impedimeuta omnia 
sileutio jjrima nocte ex castris Apolloniam prae- 
misit. haec (ac Ohl; Db.) conquiescere ante iter 
confectum uetuit: 3,75,1;) diutius nostrorum 
militum impetum hostes ferre uon jjotuerunt ac 
terga uerterunt : IV 35, 2 ; tempestas . . . ex om- 
iiibus moutibus niiies proluit ac stimmas ripas 
Huminis superauit jjontesque: 1, 48, 2 ; f omnes 
Galliae ciuitates ad se oiijjugnandum uenisse 
ac contra se castra habuisse: 144,3; t» 
litore discesserant ac se in sujjeriora loca 
abdideraut: V8, 6; Tf huc (se) iturum jaer 
fincs Kemorum eorumque agros pojnilaturum 
ac, jjrius quam id faciat, castra Labicni ojipu- 
gnatuinm: V 56, 5. 

quibus oppressis inopinantibus, quod se Ce- 
beuua ut muro munitos existimabant ac ue 63 64 singulari quidem umquam homini eo tempore 
anni semitae patuerant: VII 8, 3. 

milites certiores facit paulisjjer intermitte- 
rent proelium ac tantum modo tela missa ex- 
ciperent seque ex labore reficerent: 1115,3; 
T[ Cicero, qui omnes superiores dies praeceptis 
Caesai-is cum summa diligentia miLites in castris 
continuisset ac ne calouem quidem quem- 
quam extra munitionem egredi passus esset, 
septimo die . . . mittit: VI36, 1; t factum 

est . . ., ut ne unum quidem nostrorum impetum 
ferrent ac (et [i) statim terga uerterent: III 
19, 3; ut hoste.s im|ietum legionum atque e^jui- 
tum sustinere non possent ripasque dimittcrent 
ac se fugae mandarent: V 18, 5; ut... paene 
ne respiceret quidem quisquam ac tum omnes 
acerrime fortissimeque piignarent; V43,4; tantus 
terror incidit eius esercitui . . ., ut paeue omues 
ex Epiro linitimisque regiouibus signa relin- 
querent, comphire.s aaina proicerent ac fugae 
simile iter uideretur: 3,13,2; 1 ue quo loco 
erumperent l'ompeiani ac (et 0) nostros post 
terauni adorirentur: 3,44,4; Cra.ssum . . . 
proficisci iubet, ne ex his nationibus auxilia in 
Galliam mittantur ac tantae nationes coniun- 
gantur: 11111,3; ^ consiha inibat, quem ad 
modum a Gergouia discederet ac rursus om- 
nem exercitum contraheret: V1143,5; 1i 

cum se ilH identidem in silmis ad suos reci- 
perent ac rursus ex silua in nostros impetum 
facercnt: 1119,5; ut ipsis consisteudi in suis 
munitionibus locus non e.sset , cum paene inae- 
dilicata iu muris ab exercitu nostro moeuia uide- 
rentur ac tehmi mauu coniceretur suorumque . . . : 
2,16,2; eum iam amplius lioris sex continentcr 
pugnaretur ac non sohnn uircs , sed etiam tela 
nostros deficercnt: III 5, 1 ; % cum essent 
in quibus dcmonstraui angusliis ac se Libo cum 
Bibulo coniunxisset, loquuntur ambo ex naui- 
bus cum: 3,15,6; cum tautum repentini peri- 
cuh . . . accidisset ac iam omnia fere superiora 
loca multitudine armatorum completa conspi- 
cerentur, . . . sententiae dicebantur: 1113,2; 
summam in sollicitudinem ac timorem Pmtliici 
belh prouincia cum uenisset ac non nulhie mih- 
tum uoces cum audircntur .sesc . . . arma non 
laturos. . . . maximas largitiones fecit: 3,31,4. 

B. eoiiiuiiguntur iiitegra emiiitinla: quod 
iussi sunt, faciunt, ac subito omnibus portis 
eruptione facta neque . . . neque . . . facultatem 
relinquuut: III 6, 1; haec ad eum mandata 
Clodius refert, ac primis diebus, ut uidebatur, 
libentcr auditus rehquis ad conloquium non 
admittitur: 3, 57, 5; ita mobiiitatem equitum, 
stabilitatem peditum in proehis praestant, ac tantum usu cotidiano et esercitatione efficiunt, 
uti . . . cousuerint: IV 33, 3; quariim aduentu 
proelium dirimitur ac suas uterque legione.s re- 
ducit iu castra: 1,40,7; inopinantes nostri re 
noua perturbantur ac uix primum impetum 
coliors in statione sustinet: VI 37, 3; % prae- J 
ruptus locus erat, ntraque cx j^arte derectus, ac 1 
tantum in latitudinem patel^at, ut tres instnictae 
cohortcs eum locum explerent: 1, 45,4; equites 
nostri leuisque annaturae pedites . . . aduersis 
lio.stibus occurrebant , ac nirsus aliam in partem 
fugam petebant: 1124,1; attpie liaec Caesar ita 
administrabat, nt condiciones pacis dimitteiKhis 
non existimaret; ac tametsi magnopere admira- 
batur Jlagium, quem ad Pomiieium cum man- M 
datis miserat, ad se non remitti . . ., tamen " 
omnibus rebus in eo perseuerandum putabat: 
1 , 26 , 2 ; quarum rerum a nostris propter pau- 
citatem tieri niliil poterat, ac nou modo defesso 
cx pugua excedendi, sed ne saucio quidem . . . 
facultas daljatur: III 4, 4; coulidebant . . . 
Romauos neque . . . neque eorum loconun, ubi 
bel lum gcsturi e-ssent , uada , portus , iusuhis 
uouisse, ac longe aliam esse nauigationem in 
concluso mari atque iu ua.stissimo atque aper- 
tissimo Oceano perspiciebant: 1119,6.7; sua 
omnia in unum oppidum egregie natura muni- 
tum contuleruut. quod cum . . . altissimas rupes 
. . . haberet, una ex parte . . . aditus . . . relin- 
(|uebatur; qnem locum duphci altissimo muro 
munierant; tum magni ponderis saxa et prae- 
acuta.s trabea in muro conlocabaut. (Scquuiitii)- 
S ferc versus de origine et sedibus Aduatiicurum ; 
excipinnt hacc:) ae primo adueutu exercitus 
nostri crebras ex oppido excui-siones faciebant: 
I [ 29, 3 ; 30, 1 ; ita utraqne re oppidorum oppu- 
gnatio impediebatur; ac si quando magnitudine 
operis lorte superati . . . suis fortunis de- 
sperare coeperant, maguo numero uauium ad- 
pulso . . . sua deportabant omnia: 11112,2.3; 
tauta erat operis iirmitudo . . ., ut, qno maior 
uis aquae se incitauisset , hoc artius inligata 
tenerentur ; haec derecta niateria iniecta contexe- 
hantur ac longuriis cratibusque consterneban- 
tur; ac uiliilo setius sublicae et ad inferiorem 
partera fluminis oblique agcbantur . . . et: IV 
17, 7. 8. 9; multi iam menses erant . . . neque 
IJrundisio nanes legionesque ad Caesarem ueuie- 
bant. ac non nullae eius rei praetermissae occa- 
siones Caesari uidebantur: 3,25,1; erat . . . et 
materiari et frumentari et tantas muuitiones 
tieri uecesse deminutis nostris copiis, quae lon- 
gius ab castris progrediebantur; ac uon num- 
quam opera nostra Galh temiitare atque erup- 
tionem ex oppido pluribus portis sumina ui 65 66 facere conabantur : VII 73, 1 ; dextrum coriiii . . . 
ea parte, quam proruerat, sese recipiebat. ac 
plerique ex his, ne in angustiais inciderent, ex 
X pedum miinitione se in fossas pi"aecipitabant: 
3,69,3; Caesar . . . magno circuitu nullo certo 
itinere exercitum ducit .... crant transcendeudae 
ualles maximae ac dilficillimac, . . . sed hunc 
laborem recusabat ncmo, (juotl cum omnium 
hiborum finem fore existimabant, si hostem Hi- 
bero intercludere et frumento ])rohil3cre potuis- 
sent. ac primo Afraniani miiites uisendi causa 
laeti ex castris procurrebant contumeliosisque 
uociLius prosequebantur: 1,68,1.2.3; 69,1; 1 
impetum modo ferre non potuerunt, ac primo 
concursu in fugam coniec^ti proximas siluas 
petierunt: VI 8,6; in prouiuciam reuerti con- 
teudit ac nullo Iiostc prohilientc aut iter demo- 
rante incoluniem legionem ... in Allobroges 
perduxit ibique hiemauit: III 6, 5; uecessario an- 
gustius milites conlocauit, ac summa tranquii- 
litate consecuta secunda inita cuui soluisset 
uigilia, prima luce terram attigit omnesque: V23, 
5. 6; neque nudtum afMit, quin etiam castris 
expellerentur, ac non nulli protinus eodem cursu 
in oppidum contenderunt: 2, 35, 4; eodemque 
tempore pugnatum cst ad portum , ac longe 
maximam ea res attulit dimicationem : 3,111, 
2; expugnatis compluribus nauibus . . . fuga 
salutem peterc ccmtenderunt ac iam conuersis 
in eam partem nauibus, quo uentus ferebat, 
tanta subito malacia ac tran(|uillitas exstitit, ut: 
III 15, 2. 3; duobus commeatibus exercitum 
reportare instituit. ac sic accidit, uti ex tanto 
nauium numero tot nauigationibus neque hoc 
neque superiore anno ulla omnino nauis, quae 
milites portaret, desideraretur : V23, 2. 3; Ger- 
mani desperata expugnatione castrorum . . . 
cum ea praeda, quam in siluis deposuerant, 
trans Rhenum sese recepervait. ac (X; at -fcW, 
Sehn., Fr., Db.) tantus fuit etiam post discessuni 
hostium terror, ut: VI 41, 1. 2; Domitius castris 
Scipionis aciem suam subiecit, ille a uallo nou 
discedere perseuerauit. ac tamen {A}). ; attamen 
eoild.: Terpstra, mi.^tc. phil. p. 64) aegre rctentis 
Domitianis militibus est factum , ne proelio 
contenderetur : 3,37,2.3; 1 erat aeger cum 
praesidio relictus P. Sextius Baculus . . . ac diem 
iam quiutum cibo caruerat: VI 38, 1; paucis 
diebus magna erat rerum facta commutatio ac 
<,hac af) se fortuna inclinauerat, ut nostri . . ., 
ilU: 1, 52, 3; T neque nostros exercitus 

propter frumenti inopiam diutius apud se morari 
posse coufidebant; ac iam nt omnia coutra opi- 
nionem acciderent, tamen se pUu-imum nauibus 
posse: III 9, 6. 

Lexic. Caesar. quae uiuis cordi fuisse arbitrantur, in ignem 
inferunt, etiam animaha, ac paulo supra hanc 
memoriam serui et clientes , quos ab iis dilectos 
esse constabat, iustis funeribus confectis una 
cremabantur: VI 19, 4; de exitu suarum for- 
tunarum C(msultabant. ac (apud quos ^; Sehn.) 
luiriis dictis senteutiis, quarum pars . . . cen- 
sebat, non praetereunda oratio Critoguati uidetur 
proptereius singularem et nefariam crudelitatem: 
VII 77, 1. 2; frumenta . . . con.sumebantiu-, ut, 
si qui etiam in praesentia se occultassent, tamen 
his deducto exercitu rerum omnium inopia per- 
eundum uideretur. ac saepe in eum locnm uentuni 
est tanto in omnes partes diuiso equitatu, ut 
modo iiisum ab se Ambiorigem in fuga circum- 
si)icerent captiui: VI 43, 3. 4; haec cum facta 
sinit in consilio, magna spe et laetitia omnium 
discessum est; ac (et 0) iam .animo uictoriam 
praecipieb.ant, quod de re tanta et a tam perito 
imperatore nihil frustra confirmari uidebatur: 
3, 87, 7; hi simiUtudine armorum uehementer 
nostros ]ierterruerunt, ac tametsi dextris umeris 
cxscrtis animaduertebantur, quod insigne pactum 
esse consuerat, tamen . . . miUtes existimabant: 
VII 50, 2; (legicjnis decimae, quacum erat, 
continuo signa constituit. at ([i; W. Ffi/i/, ZO. 
S2, 177 : ac oc; i\>., Df.) reliquarum legionum 
milites non exaudito sono tubae . . . tamen . . . 
retiucbautur; sed elati spe celeris uictoriae . . . 
uon prius finem sequeudi fecerunt, quam . . . 
adpropin^iuarunt: VII 47, 1. 2;) uoli . . . existi- 
mare . . . hunc esse exercitnm, qui Galliam Ger- 

maniamque deiucerit hae copiae, quas uide- 

tis, cx dilectibus horum annorum iu citeriore 
GaUia sunt refectae, et plerique sunt ex colonus 
Tr.anspadanis. ac tamen (at tamen Ok^: Terpstni, 
ii/ise. phil. p. 64 sq.) quod fuit roboris, duobus 
proeliis Dyrrhachinis iuteriit : 3, 87, 2. 5 ; hostes 
. . . propius accedunt et tela intra uumitionem 
ex omnibus partibus coniciunt praeoonibusque 
cireummissis pronuntiari iubent . . .; ac sic 
nostros contempsenmt, ut . . . aUi nallum manu 
scindere, alii fossas complere inciperent: V 51, 
2. 3. 4; traducto incolumi exercitu copias in- 
struit triplicenique aciem ducere incipit. ac 
tautum fuit in militibus studii, ut . . . eos, 
(jui de tertia uigilia exissent, aute horam diei 
VIIII. consequerentur: 1, G4, 7. 8; militcs dato 
signo celeriter ad munitiouem perucuiunt eam- 
quc transgressi triuis castris potiuutur ; ac tauta 
fuil. in castris capiendis celeritas, ut Teuto- 
uuitus . . . uix se ex manibus praedantium mili- 
tum criperet: VII 46, 4. 5; (])arcs . . . nuuiitiones 
. . . contra exteriorem Uosteiu perfecit, ut ne 
nuigna quidem multitudine . . . munitiouum 

5 67 ac — accedo 68 praesidia circumfundi possent; ne autem (HriM!; 
ne oni. eodd. ; ut li : aut rell ; neu Ald., Schii. ; 
ac ne Lippert; Np., DL^, Fr.) cum periculo ex 
castris egredi cogatur, dierum XXX pabnlum 
frumentumque liabcre umnos conuectum iubet: 
VII 74, 1. 2;) tempus erat difficillimum, quo 
neque frumcnta iu f liiberuis erant neque 
raultum a matiu-itate aberant ac ciuitates (c'," 
a ciuitate af; at ciuitates Ohl) exinauitae: 1, 
48, 5; Indutiomarus nibilo minus copias eogere, 
exercere, a finitimis equos parare, exsules dam- 
natosque tota Gallia maguis praemiis ad sc 
allicere coepit. ac tautam sibi iam his rebus iu 
Gallia auctoritatem comparauerat, \it: V55, 3. 4. 

his (/. e. hospitibus) omnium domus patent 
uictusque communicatur. ac fuit antea tempus, 
cum Germanos Galli uirtute superarent, ultro 
bella inferrent: VI 2.3, <); 24, 1. 

ac si, ut cogitata iiraeclare eloqui possent, 
non Dulli studjo et usu elaborauerunt, buius 
(Jcihii, Piderit ; cuius codd.; rcU. rdd.) te paene 
principeni copiae atquc iuuentorem bcne de 
nomine ac dignitate populi Romani meritinn 
esse existimare debemus: de aiiidoij. I. a/i. Cie. 
Briit. 253. 

ac noii: quasi uero, iiiquil ille, con^ilii sit 
res ac non necesse sit nobis ticrgouiam conten- 
dere et cum Arucrnis nosmet coniungere: VII 
38, 7; ef. A. a) y) p. 59 constanter ac non 
timide: III 25, 1. 

Repetita est praepositio post partic. ac iino 
loro: de praemiis ac de {om. h ; Xp., Dt.) sacer- 
dotiis: 3, 82, 4. 

Pro i»artie. ac Caesar uli poliiit partic. ad- 
iiersatiiia: III 19, 3 (aid. .siipr. .V. b) /;. 6'.3); 
3, 57, 5 («. s. K. p. 03) ; IV 17, 9 («. .s-. B. p. 64) ; 
VI 8, 6 {ibid. p. G.5); III 15, 3 (?/;«/.); VI 41, 2 
{ihid.); partic. eoiiclusiua: III 6, 1 {ii. s. B. 
p. 63); 1, 40, 7 (ilM. p. 64); VI 37, 3 {ibid.); 

II 24, 1 (iliid.); III 4, 4 (ibid.); VII 50, 2 [ib. 
p. 6G). 

In euniitiatis iieg^atinis crstat ac : non eadom 
alacritate ac studio . . . utebantur: IV 24, 4 
(«. s. A. a) y.) aa) ;;. 54] ; 2, 4, 3 {iliid.) ; neque 
pro cauto ac cUKgente se castris contiuuit: aji. 
Oiaris. cd. Kril I /,. 126 (/«. A. a) a) pfi) 
p. :')6)\ nc(pie tani remisso ac languido animo 
quisquam . . . fuit: 1, 21, 5 («. «. A. a) fi) p. 
58); neque recte ac (aut /() turpiter factum 
celari poterat: VII 80, 5 («. s. A. a) y) p. 5!J); 
(neque . . . erigere sese aut (ac {J) subleuare 
possunt: VI 27, 2 («. .«. A. a) ()') aa) /;. 50)}; 

III 4, 4 {II. .■?. A. a) ()) [i,B) p. 6!,; nolite . . . 
exspobare . . . nec stultitia ac temeritate uesti'a 
. . . prosternere: VII 77, 9 («. «. A. a) a) aa) p. 35); ne . . . igni ac lapidibus corrumpautur: 

2, 10, C («. s. A. a) a) aa) p. 52) ; V 7, 2 («. s. 
A. a) a) yy) ]}. 57); ne . . . erumperent . . . 
ac nostros . . . adorirentur: 3, 44, 4 :«,. s. A. 
b) 'p. G3); III 11, 3 {ibid.); (sine periculo .ac 
timore: 1, 65, 4 («. s. A. a) a) aa) ji. 53); 2, 
9, 8 (ibid, p. 54); oppido ac portu recepti non 
erant: 3, 102, 7 {n. s. A. a) a) aa) jd. 52); V 
57, 1 («. s. A. a) a) yy) p. 57); IV 1, 7 («. .s. 
A. a) (i) p. 5S); IV 21, 9 («. s. A. b) p. 61); 
III 13, 6 Ubid.).) 

2. Partic. comparat.: ratio ordoque ag- 
minis aliter se babebat ac Belgae ad Neruios 
detulerant: II 19,1; coactus est abter ac supe- 
rioiibus amiis exercitum m hibernis conlocare 
legionesque in plures ciuitates distribuere : V 24, 
1; t qiu longe alia ratione ac reliqui Galli 
bellum gerere coeperunt: III 28, 1; (conatus 
tamen uUnlo niuius est aliis rationibus (ac adit. 
Kraffert, Beitr. p. 64} per conloquia de pace 
agere: 3,18, 5;) t neque uero idem pro- 
fici longo itineris spatio, cum per alios con- 
diciones ferautur, ac si coram de omnibus con- 
dicionibus disceptetur: 1, 24,6; t non nul- 

los . . . in integrum restituit, qui se illi initio 
ciuilis belli obtulerant, si sua opera in bello uti 
uellet, proinde aestimans, ac si usus esset, 
quoniam sui fecissent potestatem: 3, 1, 5; pro- 
inde ac si uirtute uicissent neque ulla com- 
mutatio rerum posset accidere, per orbem ter- 
rarum fama ac litteris uictoriam eius diei con- 
celebrabant: 3,72,4; quam maximas potuerunt 
pecunias mutuati, proinde ac suis satis facere et 
fraudata restituere uellent, niultis coemptis equis 
ad Pompeium transierunt: 3, 60, 5. 

[Falso ac pro at: V 43, 4; ac pro hac: I 
40, 9; dckmlum: 3, 13, 2.] 

Acai-iiaiiiffl: (iiraesidio Apolloniae cohor- 
tibus IIII . . . relictis quique erant ex uulneribus 
aegii depositis per Epirum atque Athamaniam 
<[Dnmiann III 501; acarnaniam codd.; Pliit. 
Poinp. 66; Db. ; II. Schncidcr, diss. inati^. p. 
GS) iter facere coepit: 3, 78, 5;) t Aeto- 

lia, Acarnania, Ampbilocbis per Cassium 
Longinum et Caliusium Sabinum . . . receptis 
. . . longius progrediendum existimabat Caesar: 

3, 55, 1 ; cogebantur Corcjra atque Acarnania 
longo interiecto nauigationis spatio pabuhim 
supportare: 3,58,4. 

accedo. I. Foruia; Scmel, V 58, 1 , in a 
scriptnm est adccdo, rell. locis in omnibii.i 
libris iiianu scripti-s tiidetnr esse accedo. 
Ex ccteris tweihus eum jiraepositione ad eom- 
jjositis, in quibus littera c seqidtur praepo- 
sitionem , paucrie illam praepositionem inte- 69 accedo 70 (irai)t seruant m codd.; in pkrisquc miilatur in 
;ic. Itaqw. eonsmlire uidenlur codd. in his: ac- 
cido, accipio, accuratius, accuso; iton 
iiiutata est jrraep. ad iii adcliuis et adcli- 
uitas (.w/ decliuitas fs< /« [i). Dissenliiml codd. 
in reliquis: adcelero in omnilms uidetur in- 
iieniri VII 87, 5, — accelero in a (et relL?) 2, 
.■!0,6; (accido in a, abscido in [i V127, 4;) 
iiccommodo III 13, 7, — adcommodo 11 
■1\, 5 {sed accomm. B'-) el 111 13,2; adcurro 
1115,2 in a, oceurro iu ^, — adcurro 122, 
2 in AQ, accurro iii B. 

n. Sig^iiififatio: A. [R-oprie; a) (ie liomiiilbus; 
7) al(!-ol. : leiiii^u.s coiiloquio mm dare neque ac- 
ce.ssurum polliceri magnain pacLs desperationem 
adferebat: 1, 11, 3; ut ad mare II cohortes 
nonae legiouLs excubuerant, accessere {del. Eni. 
Holfiii. ; subito prima luce Pompeiaui (exer- 
litus aduentus extitit add. x\ Ein. Hoffin.; del. 
yp.): 3, 63, 6; Tf quod antea de conloquio 

postulasset, id jwr se fieri licere, quouiam 
l^ropius acce.ssisset: 142,1; si ipsi laces- 
serentur, siistiuerent, quoad ipse cum exercitu 
propius accessisset: IV 11, 6; Ambioiix pro- 
nuntiari iubet, ut procul tela coniciant iieu 
l>iopius accedant et quam in partem Eomani 
iinpetum fecerint, cedimt: V34, 3; uo.stris . . . 
de uaUo deductis propius aceedunt et tela intra 
muuitionem ex omnibus partibus coniciunt: V 
51,2; haec quo facilius certisque condicionibus 
fiant et iure iurando sanciantur, aut ipse pro- 
pius accedat aut se patiatur accedere: 1,9,6; 
itaque prius quam telum abici jxisset aut nostri 
propius accederent, omnis Vari acies terga 
uertit seque in castra recepit: 2, 34, 6; persuasi 
equitibus nostris, ... ut, cum propius sit acces- 
sum , dextrum Caesaris cornu ab latere aperto 
adgrederentur : 3, 86, 3 ; t Caesari nuutiatum 
est equites Ariouisti propius tumulum acce- 
dere: 146,1; cum propius Ambiorigem acces- 
sisset, iussus arma abicere imperatum facit: V 
37, 1 ; quod propius Komanos accessisset, per- 
suasum loci oportunitate, qui se ipse *sine 
munitione defeuderet: V1120, 3. 

fl) c. praep. ad: accessum est ad Britan- 
niam omnibus naiubus meridiano fere tem- 
pore: V8, 5; — ipse trijjlici instructa acie usque 
ad castra hostiiun accessit: 151,1; prima 
luce hostium equitatus ad castra accedit proe- 
liumque cum nostris equitibus committit: V 50, 
4; cum maiore in dies contemptione Indutio- 
marus ad castra accederet, . . . tanta diUgentia 
omnes suos custodiLs intra castra coutinuit, ut: 
\ 58, 1; Lnterim ex consuetudine cotidiana lu- 
dutiomarus ad castra accedit atque ibi magnam partem diei consiunit: V 58, 2; — iii cimi ad 
munitiones Komanorum accessissent , flentes 
omnibus precibiLs orant, ut: VII 78,4; nostri, 
ut superioribus diebus suas cuique erat locus 
attributus, ad munitiones accedunt: VII 81,4; 
GaUi . . . mcdia nocte silentio ex castris egressi 
ad campestrcs munitioues accedunt : ^^I 81, 1 ; 
eodem tempore eqiutatus ad canipestres mimi- 
tiones accedere et reliquae copiae pro castris 
sese ostendere coeperunt: VII 83,8; — cum ad 
oppidum accessisset castraque ibi i)oneret: II 
13, 3; — tant«m opinionem timoris praebuit, ut 
iam ad uallum castrorum hostes accedere 
auderent: III 17, 6. 

(b) de rebus: ut . . . iieque pedibus adituu 
haberent (oppida), cuin ex alto se aestus Lu- 
citauisset, quod bis accidit («; Heller, Ph. 15. 
3:J4-57; 10, 4S3sq.: 31, 532-34; [bLs] accidit 
Xp.; itenim accidit Fr.; ibi accidit Vielh., OZ. 
l'J, 52; iis accidit //,- liis accidit Schii.; bis acce- 
dit a; is accedit A. Iluy, Rh. M. 17, 155 —57 ; 
IH., Db., Illd:— qui die bis accedit VieUi., OZ. 
17, 220) semper horarum Xll spatio: III 12, 1.) 

B. trauslat. a) = se adluu^erc: neque ciui- 
tates, quae ad Caesaris amicitiam accesserant, 
frumentum siipportare . . . poterant: 1,48,4; 
Caesar iis ciuitatibus, quae ad eius amicitiam 
accesserant, . . . pecus Lmperabat: 1,52,4. 

b) = addi ; a) absol. : accessit etiam ex im- 
prouLso aliud incommodum, quod Domitius 
. . . Heracliam . . . iter fecerat : 3, 79, 3. 

[i) alci: qiiorum aduentu et Kemis cum spe de- 
fensiouis studium propugnaudi accessit et hosti- 
bus . . . spes i^otiundi oppidi discessit: 117,2; 
his rebus tantum fiduciae ac spiritus Pom- 
peianis accessit, ut non de ratione belli cogita- 
rent, sed lucisse iam sibi uiderentur: 3,72,1. 

y) ad: ad eas (naues), quae factae erant 
Ai-elate per Caesarem, captiuae Massiliensium 
accesserant sex : 2, 5, 1 ; quibus rebus cognitis, 
cum ad has suspiciones certissimae res ac- 
cederent, (quod . . . accusaretur,) satis esse causae 
arbitrabatur , qua re Ln eum aut ipse anunad- 
uerteret aut ciuitatem anLmaduertere iuberet: I 
19,1; accedebaut ad haec grauissimae usurae: 
3,32,5; ef. 3,24,4 (£) extr.); 1 miUa XX 

m armis habebat...; huc accedebant col- 
lecti ex praedonibus latronibusque Syriae 
Ciliciaeque proiunciae flnitimarumque regio- 
num: 3,110,3; huc accedebant XVIII one- 
rariae naues: IV 22, 4; quicquid huc cir- 
ciiitus ad molliendum cliuum accesserat, id 
spatium itiueris augebat: VII 46, 2. 

d) aceedil, qHod: primum quod . .. despicie- 
baut, tum etiam quod . . . existimabant; accc- 

5* 71 acceclo — accTdo 72 debnt, quod suos ab se liberos abstractos ob- 
sidimi nomine dolebant : III 2, 5 ; nmltis de 
causis Caesar statuit sibi Khenum esse traus- 
eimdiun, qnarum illa fuit iustissima, quod . . . 
uoluit .... accessit etiam, quod illa pars e^iui- 
tatus Vsipetum et Tencterorum . . . se trans 
Khemun . . . receperat: IVKi, 2; t hunc 

secum habere in primis constituerat , quod . . . 
cognouerat. accedebat huc, quod in concilio 
Haeduorum DiunnorLs dLxerat: V 6,2. 

£) acocdlt, iit: reliqua . . . iUis (erant) aptiora 
et accommodatiora. neque enim his (nauibus) 
nostrae rostro nocere poterant, neque . . . fiicile 
teliuu adigebatur et . . . minus commode copulis 
continebantm'. accedebat, ut . . . et tempe- 
statem ferreut faciUus et iu uadis consisterent 
tutius et ab aestu relictae nihil saxa et cautes 
timerent : III 13, 9 ; 1 intellectum est nostros 
propter graiutatem armorum . . . minus aptos 
esse ad huius gencris hostem, equites autem 
magno cum periculo proelio dimicare, propterea 
quod illi ctiam consulto plerumque cederent . . 
. . accedebat huc, ut nmnquam conferti, sed 
rari maguisque interuallis proeliarentiu' statio- 
nesque dispositas haberent atque alios aiii 
deinceps exciperent integrique et recentes defe- 
tigatis succederent: V 10, 4; t ad lioc 

detrimeutum accessit, ut equitibus . . . dis- 
positis aquari prohilierentur: 3, 24, 4. 

Addita sunt liaec: (bis: 11112,1 ii. \. h};} 
etiam: 3,79,3 ». 15. b) a); IV 16, 2 «. B. l>) d); 
huc 21. B. b) y) (5) £) c.dr.; propius «. A. ii) 
y.) p. 69; subito: 3,63,6 u. A. il) x). 

es improuiso: 3,79,3 u. B. b) x); maio- 
re in dies contemptione: V58,l ti. A. a) 
(i); ex consuetudine cotidiana V58,2 ii. 
ibid., ct (/iicie ml toiipii.f peiiineiit, ut prima 
luce, eodem tempore, Kiiii. 

[Falso noii nimquam accedere pro acci- 
dere, qu. ii^ 

acfeloro. (Cf. acceclo I.) A. traiisit. : 
cquites sequi iubet sese iterque accelerat, ut quam 
maxime ex fuga perterritos adoriri posset: 2, 
39, 6. 

B. intrans. : Cacsarem per nuntios faeit cer- 
tiorem, quid faciendum existimet. accelerat 
Caesar, ut proelio intersit: VII 87, 5. 

accerso. I. Forma: accersitum ■in om- 
nibus cxstare trai/itur 144,2; accers. est in oc, 
arcess. in [i IV 27, 6 et V 58, 1 ; arccss. in 
omnibiis lliQ,\; (1119,10;) 11111,2; 23,3; 
VII 65, 4; 3,110,5; arcessitum in B.MQ (et 
P?), arcersitum in J.V56, 4; arcessi in 
A£Wi, accersi in Q^, accersiri in Q-a V 
11,3; arcesseret in AQ^i, accesseret //( 53/ VII 33,1; arcesserentur in AQBh, ac- 
cesserentur in M, accersirentur iii a I 
31,4; arcesseret in p, arcerseret m a, ac- 
cersiret in JliP VII 6, 3; arcersuntur in 
aVi, acesciuntur (mn. a caesare) in /' 1,3,2. 

II. Signilic: transisse Rhenum sese non sua 
sponte, sed rogatum et accersitum a Gallis: I 
44, 2; intromissis equitibus omnium finiti- 
marum ciuitatum, quos accersendos curauerat: 
V5S, 1; Tf obsides imperauit; quorum ilU 

partem statim dederunt, partem ex lougin- 
quioribirs locis accersitam paucis diebus sese 
daturos diserunt: IV 27, 6; cf. arcesso. • 

(accessus : pares . . . munitiones . . . cou- 
tra exteriorem hostcm perfecit, ut ne magna 
quidem multitudine, si ita accidat, •{■ eius dis- 
cessu (eocld.; eius accessu eoni. Np.; alii alia) 
munitionum praesidia circumfiuidi possent: VII 
74, 1.)^ 

accido. A. proprle: ut neque ex mferiore 
loco satis commode tela adigi possent et missa 
ab Gallis grauius acciderent: III 14, 4; cum 
pugnaretur telaque ex loco su])eriore missa non 
frustra acciderent {p; accedere AQB; accede- 
reut M) : III 25, 1. 

B. trttusl. ; a) absol.; a): Afranius . . . se in 
castra recipit sic paratus, ut uidebatur, ut qui- 
cuuKiue accidisset casus, himc quieto et aequo 
animo ferret: 1,75,1; % proinde ac si uir- 

tute uicissent neque uUa commutatio rerum 
posset accidere, per orbem terrarum fama ac 
litteris uictoriam eius diei concelebrabant : 3, 
72,4; f quod consilium, etsi in eius modi 
casu reprehendendum non est, tamen incommode 
a c c i d i t : V 33, 4 ; % cum . . . esploratam uicto- 
riam dimisisset, ne paruum niodo detrimen- 
tum in contentione propter iniquitatem loci 
accideret (acciperet p) : VII 52, 2 ; f haec cogi- 
tanti uccidere (accedere li) uisa est faculta.s 
bene reigerendae: VII 44, 1; 1 ut . . . aliud 
domicilium, alias sedes remotas a Germanis 
petant fortuuamque, quaecumque accidat, 
experiantur: 131,14; % accidit etiam repenti- 
num incommodum biduo, quo haec gesta 
sunt: 1, 48, 1 ; 1 rehquas merces commeatusque 
ad obsidionem urbis, si (O^; om. a) accidat 
(0; -dant «), reseruant: 1, 36, 3; t cum 

tantum repentini periculi praeter opinionem 
accidisset: III 3, 2; t intellegere sese eam 

rem non minus ex usu terrae Galliae quam 
populi Romani accidisse: 130,2; respoudit . . . 
eas res . . . eo grauius ferre, quo minus meri- 
to populi Romain accidissent {AQ\ accidisset 
MCi}: 114,1; oportuuissima res ([i; OiJjjor- 
tmiissime res a; Viel/i., OZ. 17, 231; opportu- 73 accido 74 nissime coii/i. Np. p. 334} accidit, qiiod postri- 
die eius diei niane . . . Gcnnani fi-equentes . . . 
.ad eum in castra uenerunt: IV 13,4. 

p) : aecidit iuspectantibus nobis, quod dignum 
memoria uisum praetereundum nou existimaui- 
mus: VII 25, 1; Tf tantus fuit omniuni 

terror, nt alii adesse copias lubac dicerent, alii 
cum legionibus instare Varum iamque se 
pitluerem uenientium cernere, quarum rerum 
nihil oninino acciderat: 2, 43, 2; f ac 

iiim ut omnia contra opinionem acciderent 
Q; acciderant .1 /?,!/;; accederent [■>>, tamen se 
plurinmm nauibus posse: 1119,6; % om- 

nia secundissima nobis , aduersissima 
Olis accidisse uidentur: ap. Cie. ad Att. X 8 B 
1; t qid cogitasset haec posse in itinere 

accidere atque ob eam causam profectionis 
auetor uon fuisset : V 33, 2 ; Pompeius iusidias 
timens, credo, quod baec praeter spem acci- 
derant eius: 3, 70, 1 ; — non haec omnia 
fortuito aut sine consilio accidere potuisse: VII 
20, 2; ^ postea uero, cuni Caesarem ad 

Massiliam detineri cognouit . . . quaeque 
postea acciderant, de augustiis ad Ilerdam rei 
frumentariae, aecepit, . . . se quoque ad motus 
fortunae mouere coepit: 2, 17, 3; hortatus est, 
ne ea, quae accidissent, graiuter ferrent: 3, 
73, 2; 1[ Antiochiae in S.yria bis tantus 

exercitus clamor et signorum sonus exauditus 
est, ut in muris armata ciuitas discurreret. 
hoc idem Ptolomaide accidit: 3, 105, 3; f 
id ne accideret, magnopere sibi praecauendum 
Caesar existimabat: I 38, 2; id ne accidat, 
positum in eius diligentia atque auctoritate: 
VII 32, 5; itaque, ne id accideret (accedcret 
B'M, siluestri loco castris positis . . . in occulto 
re.^^tilit: VII 35, 2; relinquebatur , ut . . . quam 
latissimas regiones praesidiis tcneret Caesaris- 
que copias quam maxime posset distineret; id- 
que (id quod N; quod f) accidit: 3,44,2; ^ 
Caesar, etsi nondum eorum consilia cognouerat, 
tamen . . . fore id, quod accidit, suspicabatur: 
IV 31, 1 ; quas (legiones) . . . subsidio nostris 
miserat suspicatus fore id, quod accidit, ut duces 
aduersariorum occasione et benefieio fortunae ad 
nostros opprimendos uterentur : 1, 40,7; magna, 
id quod necesse erat accidere, totius exercitus 
perturbatio facta est: IV 29, 3; perexigua pars 
illius exercitus superest; magna pars deperiit, 
quod accidere tot proeliis fuit necesse : 3, 87, 3 ; 
Caesar, etsi idem, quod superioribus diebus 
acciderat, fore uidebat, ut . . ., tameu: IV 35, 1; 
neque exspectant, quod superioribus annis ac- 
ciderat, (quod sup. a. acc. delet Np. p. 132; 
Tih. M. 17, 430—32), ut de eorum imperio ad populiun feratur, paludatique uotis nun- 
cupatis exeimt: 1, 6, G; redintegratis uiribus, 
quod plerumque in spe uictoriae accidere con- 
sueuit, acrius impugnare coeperunt: 11126,4; 
accedebant ad haec grauissimae usurae, quod 
in bello plerumque accidere consueuit uniuersis 
imperatis pecuniis: 3,32,5; accidisse igitiu- his, 
quod pleriunque hominiun (-ibus 0) nimia per- 
tinacia atque arrogantia accidere soleat, uti eo 
recurrant et id cupidissime petant, quod paido 
autc contempserint : 1,85,4; consules, quod ante 
id tenipus accidit numquam, clam (add. Kind- 
se/ier, Em. p. IG ; (Jmcst. p. 34—38; Heller, Pli. 
19, 515 sq.) ex lu-be proficiscu.ntur , Uctoresque 
habent in urbe et Capitolio priuati (quod ante 
id t. acc. numq. del. Voss.; Np. p. 132 sq.; 
Rh. M. 17, 424 — 31; alia uid. ap. Oud. 
ad li. I.): 1,6,7; nolite, obsecro, committere, 
quod ante in exercitu Caesaris non accidit, ut 
rei militaris dedecus admittatur: 3,64,4; cum 
ex alto se aestus incitauisset , quod bis (iis /<) 
accidit (accedit c) seniper horarum XII spatio : 
III 12, 1 {ef. s. u. 'accedo A. b)) ; 1; hi 

sapient; si grauius quid accideiit, abs te ra- 
tionem reposcent : V 30, 2 ; ut . . . si quid (quic- 
quid a, supra posito si ead. m.) grauius acci- 
disset, magna nudtitudine nauium et tutius et 
facilius in Siciliam receptus daretur: 2, 30, 3; 
— tuemini, inquit, castra et defendite diligen- 
ter, si quid durius acciderit: 3,94,6; — ut, 
si quid aduersi accidisset, ne ad conandiun 
quidem sibi quicquam reliqui fore uiderent: 2, 
5,5; 1 Caesar paene omni acie perterrita, 

quod praeter opinionem consuetudinem- 
que acciderat, cohortatus suos legionem nouam 
subsidio ducit : 1,45,1; — quos Poiupeius, quod 
. . . in honore apud Caesarem fuerant quodque 
nouum et praeter consuctudinem acci- 
derat, omnia sua praesidia circumdiLxit atque 
ostentauit: 3,61,1; 1 muuitiones . . . per- 

fecit, ut ne magna quidem multitudine, si ita 
accid.at 'accidit -V^, . . . muuitiouum praesidia 
circiunfundi possent : VII 74, 1; t himc 

(ignem) sic distulit uentus , uti . . . tormenta 
' flammam conci]jerent et prius haec omnia con- 
sumerentur, quam quem ad modum accidisset 
animaduerti posset: 2,14,2; 1 proterritis 

hostibus atque in fugam coniectis — quod fore, 
sicut accidit, uidebat — imum omnes peterent Indutionuiruni: V 58, 4; t Uyrrhachium profectus est sperans Pompeium aut Dyrrha- 
chium conipelli aut ab eo intercltidi posse . . . ; 
ut accidit: 3,41,3; — ubi qttae maior . . . 
incidit res, clamore . . . signiflcant; hunc alii 
deinceps excipiunt et jiroximis tradunt, ut 75 accTdo 76 tuni accidit: Vir 3, 2; tali diiiii pugnatur 
niodo, lente atqiie paidatini proceditiu' crebro- 
que, ut siut auxilio suis, sulisistunt; ut tiun 
accidit: 1,80,1; communi . . . fit uitio naturae, 
ut . . . iucognitis reljus nuigis contidanuis uehe- 
nieutiusque exterreamur ; ut tum accidit : 
2,4,4; fortuna . . . paruis momentis magnas 
renim commutationes efficit; ut tum accidit: 
.'1, fi8, 1 ; — qnod si csset factuni , lfi(tiin(iii,) ut 
detrimeutuni iu bomuii ucrteret, uti ad CTcr- 
gouiam accidisset, atque ei, qui ante dinii- 
care timuisseut, ultro se jjroelio oflcrrent: .3, 
73, fi. 

y): eadcu] iiocte accidit, nt essct luna 
picna: IV2f(, 1: atque etiam nuo tempore ac- 
cidit, ut difticilioribus usi tempestatibus . . . 
nocturuum excii>ere rorem cojjerentur: 3, 15, 
4; id aliqiiot dc causis aceiderat, ut suljito 
(talli belli renouandi Irgionisque opprimendae 
consilium caperent: 1112,2; practerca acci- 
dit, quod fleri uecesse erat, ut utdgo milites 
ab signis discederent qnaeque quisqtie eorum 
carissima liaberet, ab iinpedimentis petere at- 
que arripere projjeraret, clamore et fletu om- 
nia comjilerentiir: V33, 6; ac sic accidit, uti 
. . . neque lioc neque superiore anno uUa 
omnino uauis, quae milites portaret, desi- 
deraretur, at ex iis, quae iuanes ex conti- 
nenti ad eum remitterentur, . . . perpancae 
lociim capereut ,^ reliquae fere omnes reice- 
reutur: V23, 3. 4; quibus rebus accidit, ut 
pauci milites jjatresque tamiliae . . . recepti iu 
Siciliam incolumes jierucnirent : 2,44,1; quiljus 
accidit rebus , ut pluribus dimissi itiucribus a 
Caesare ad Domitium et a Domitio ad Caesa- 
rem nulla rati<*iie iter conficere possent : 3, 79, 
5; neque saepe accidit, ut neglecta quispiam 
religione aut capta apud se occidtare aut posita 
tollere auderet: VI 17, .5; magno accidit casu, 
ut in ijisum incautum etiani atqiie imparatum 
incideret priusque ciiis iiducntiis ali hominibus 
uideretur, qiiam fama ac niintiiis adferretur: 
VI 30,2; cum aliqiiod bellum incidit, quod fere 
ante Caesaris aduentnm quotannis accidere <ac- 
cedere BM^ ; occidere ^l') solebat, uti aut ipsi 
iniurias inferreut aut inlatas jiropnlsarent: VI 
15,1; cf. sicpra fi) 1,85,4; Tf num tu harum 
rerum natura accidere arbitraris, quod miam 
terram ac plures terras et urbcm et iirbes et 
iniperiiim et imperia dieamiis, neque quadrigas 
in unam nominis figuram redigere neqiie hare- 
nam multitiidinis apjiellatione conuertere jjos- 
simus : (k aoalog. I. ap. Gell. XIX 8, 8. 

Ii) c. dat. a): nidlum poterat uniuersis ab 
perterritis ac dispersis periculum accidere VI 34, 3; hoc animo decertabant, ut niilliim 
aliiid teiiijms ad conaudum habituri uiderentur 
et quibus in piigna uitae periciilum accideret 
(] (lcf.; -rat Ox), non ita multo se reliqnorum 
ciuium firtum antecedere existimareut : 2,6,1. 
(i): tibi minus commode consulueris, si non 
fortuuae obsecutus iiideberis . . . nec causam 
secutus . . ., sed meum aliquod factum con- 
demnauisse; quo mihi granius abs te nil 
accidere jjotcst: op. C/c. ad Atf. X 851; 1 
quae sit necesse accidere uictis: VII 14,10; 
ir idem hoc L. Lentulo, qui sujieriore auno 
consul fuerat, et P. Lentulo consulari ac iion 
uiillis aliis acciderat Rhodi : 3, 102, 7 ; 1 ob 

eas res ex litteris Caesaris dierum quindecim 
suiijilicatio decreta est, qiiod aute id tempiis 
accidit nulli : II .35, 4 ; qiiod jilenuuque iis (o/ii. 
p> accidcre -accedcre 7>.V(>') consueuit, qui iu 
ijiso negotio consilium cajiere cogimtur : V 33, 1 ; 
accidisse igitur his, quod jilernmque hominum 
nimia jiertinacia atque arrogautia accidere so- 
Icat, nti: 1, 85, 4 (n. s. p. 74); t tanta erat . . . 
exspcctatio, ut alius in aliani partem . . . trahe- 
retur, quid ij3sis Corfiniensibus , quid Domitio, 
qiiid Lentiilo, qiiid reliquis accideret (-erit 
Oa^'-, qui quosque euentiis excijierent: 1,21,6; 
"^ Dumnorigem, . . . si quid accidat Eomanis, 
summam iu spem per Heluetios regni obti- 
nendi uenire: 118, 9;- ut, . . . si quid iis per 
nim accidat, ant eundem casum ima ferant aut 
sibi mortem consciscant: III 22, 2; — si quid 
ei a Caesare grauius accidisset, . . . ueminem 
existiiuaturum non sua uoluntate factum: 120, 
4; 1[ sed peius uictoribus Sequauis quam 

Haeduis luctis accidisse: I 31, 10; hoc sibi 
Caesar satis oportune accidisse arbitratus . . . 
imperat: IV 22, 2. 

y): quod fere jilerisque accidit, ut prae- 
sidio litterarum diligeutiam in jierdiscendo ac 
memoriam remittant: VI 14,4; huic <hic IJnfoin., 
Daiiif!., II'. Paiil, ZO. 32, 174) qiioque accidit 
quod fiiit necesse, ut non nnlli milites . . . 
rej)entino eqiiitum aduentu interciperentur: V 
39,2; cf 1,85,4 (ii.p. 74). 

Adiierbia et siiiiil.: fortuito: VII 20, 2 n. 
!!. a) p) haec; frustra: 11125,1 k. A; gra- 
uiter: 11114,4 ti. A; iucommode: V33, 4 
II. \\. a) a); oportune: IV 22, 2 ii. R. b) fj) 
■:xtr.; (IV 13 , 4 ii. B. a) y.);) peius I 31. 10 
II. T5. 1)) fi) c.vtr. 

jiraeter cousuetudiuem: 1,45, 1; 3,61, 1 
«. B. u)fi);j. 74; contra opinionem: 1119,6 
II. B. a) p) in.; praeter opinionem: III 3,2 
;/. B. a) a) ; 1,45,1 n. 15. a) fi) /). 74; prae- 
ter spem: 3,70,1 //. B. a) fi); — sine con- 77 accldo — accipio 78 silio: YII 20, 2 n. ihid.; merito alieuiu.s: 
114,1 K. B. ii) a); ex usu alicuius : 130,2 
u. ihid. 

cf. aduersissima, secundissima: ad Ait. 
X 8 5 1 u. B, a) fi); nouum: 3,61,1 u. B. 
") P) P- '"'^i — praetcrea multa adiierh. tcuiporis 
et modi ct ahlat., ut bis, numquam, jjlerum- 
f)ue, jjostea, quotannis, saepe, tum; ita, 
qiiem ad modum, sic, sicut, ut; superio- 
ribus diebus (annis), al. 

accido : omnes eo loco aut ab radicibus 
subruunt aut accidunt (abscidunt p; abscin- 
dunt Aiiii. : incidiint -V; arbores tautum, ut 
summa species earum stantium relinquatur: VI 
27, 4. 

aceipio. A. proprie; a) = Htxo/uu, 
nehme an, iibernelinu- ; a) aliini: postulabat 
Caesar, ut legatos sibi ad Pompeium sine 
periculo mittere liceret, idque ipsi fore reciperent 
aut acceptos per se ad eum perducerent: 3, 17,2; 
— a quo factus Viljullius certior, quae res iu 
Piceno gererentur, milites ab eo accipit, ipsum 
dimittit : 1 , 15, 4 ; — ita Heluetios a maiori- 
bus sius institutos esse, uti obsides accipere, 
non dare consueiint: 114,7; tantum . . . ante- 
cesserant, ut . . . obsides ab iis piincipum filios 
acciperent et publice iurare cogerent nihil se 
contra Sequanos consilii inituros: VI 12, 4; 
progressus in Nitiobroges et Gabalos ab utris- 
que obsides acfipit airepit fi~ : VII 7,2; t 
reliquos omnes oljsitlibus, amiis, perfugis traditLs 
in deditionem accepit: I 28, 2; armis om- 
nibus ex oppido traditis in deditionem Suessio- 
nes accepit exercitumque in Bellouaeos ducit: 
1113,1. 

f>) alqd: confirmare sese neque legatos mis- 
suros neque ullam condicionem pacis ac- 
cepturos: II15, G; neque condieiones accipiendas 
• arbitrabatiu- ab iis, qui: IV13, 1; respondit non 
esse consuetudinem populi Romani (ullam add. 
p) accipere ab hoste armato condicionem: V 
41, 7; — libenter Caesar petentibus Haeduis 
dat ueniam excusationemque accipit: VI 
4, 3; — Vbiorum (fik; ubi horum rcll.) sati.s- 
factionem aceepit 'necipit rod. quidnm Vrsini; 
Np., Fr., Dt.), aditus uiasque iu Suebos per- 
quirit: VI 9,8; eorum satisfactione accepta et 
itinere exquisito per Diuitiaeum . . . profectus 
e.st: 141,4. 

1)) /.nu^drc,}, l)ekonime; a) akiui: cutn iis 
copiis, quas a Caesare acceperat . . . peruenit: 
11117,1; — Litauiccus aceepto exercitu ... 
conuocatis suliito mihtibus lacrimaus Quo pro- 
ficiscimur, inquit, niilites? VII 38, 1. 2; Curio 
numquam se amisso exercitu, quem a Caesare fidei eommissum acceperit (-rat 0/('), in eius 
consijectum reuersui'um confirmat: 2,42,4; — 
iter ad legiones liabebat, quas a Caesare ac- 
ceptas in Apulia liibernorum causa disposuerat : 
1, 14, 3; C. Curio . . . duas legiones ex IIII, 
quas aeceperat a Caesare (Id; accep. quas a c. 
af; quas a c. acc. uul(/a, i\j)., Dt.) , D equites 
transportalMt: 2,23,1; — in hoe erant Tiimiero 
complures Pompei milites, quos ex eius exer- 
eitu acceptos in Syria (syriam x) Gabinius 
Alexaudriam traduxerat: 3,103,5; — deditione 
facta obsidibusque acceptis nihil de beUo 
timendum existimauerat: 1113,1; obsidibus ac- 
eeptis exercitum reducit ad niare, naues inuenit 
refectas : V 23, 1 ; ille obsidibus acceptis hostium 
se habiturum numero confii'mat, si . . . Ambio- 
rigem . . . reeepissent: VI 6, 3; armis obsidi- 
busque aeecptis Crassus in flnes Vocatium et 
Tarusatium profeetus est: III 23, 1; Caesar 
obsidibus aceeptis primis ciuitatis atque ipsius 
Galbae regis duoljus filiis armisque omnibus ex 
oppido traditis in deditionem Suessiones accepit: 
iri3,l; 1 sua in Haeduos merita exposuit, 
(juos et quam humiles aeeepisset (= affen- 
(lissct adueniens) . . . et quam in fortunam quam- 
que in amplitudincm *eduxisset: VII54, 3. 4. 

[i) iilqd; aa) de rebus iion molestis: arma 
aecip. III 2.'!, 1 u. obsides accip. a); — seruili 
tumultu, quos tamen aliquid usus ac disci- 
plina, qnae (quam B'^[i) a nobis aeeepissent, 
sableuareut: 140,5; — in aeie praestare inter- 
fiei, quam non uctercm belli gloriam liberta- 
tcmque, quam a maioribus acceperint (p; ac- 
ceperant ''.'■. rocuperare: VII 1,8; — tirones . . . 
i ure i uraudo accepto nihil iis nocituros hostes 
.se Otacilio dediderunt: 3,28,4; -i,sollieitant, ut 
in ea libertate, quam a maioribus acceperant 
(acceperint p; A. Horner , Progr. Wiener- 
Xeusi. 1ST8, p. 29 — 31), perinanere quam Roma- 
norum seruitutem perferre mallent: III 8, 4; 
cf. gloriam aceip. — Calenus . . . litteras a 
Ca,esare accipit (accep. /), quibus est certior 
factus: 3, 14, 1; Caesar acceptis litteris hora 
circiter undecima diei statim nuntium . . . mittit : 
V 46, 1; his litteris aeceptis quos aduocauerat 
dimittit: 3, 33, 2; quibus lilteris aeceptis con- 
silium Scipio iterque commutat: 3, 36, 7; — 
aceeptis m a n d a t i s Roscius cum Caesare Capuam 
peruenit ibique consules Pompeiumque iuuenit; 
postulata Caesaris renuntiat: 1, 10, 1; quibus 
mandatis acceptis Massilienses portas Caesari 
clauserant: 1, 34, 4; — (Pbarus est in insula 
ttirris magna altitudine , mirificis operibus es- 
structa; quae nomen ab iiisula cepit (coepit 
f/il; accepit Oa; edd.): 3, 112, 1;) — neque 79 aceipio 80 ullum . . . tempus . . . intercessit, quiu aliquem 
de cousiliis ac motu Gallorum nuntium ae- 
ciperet: V 53, 5; liis nuntiis acceptis Galba . . . 
consilio celeriter conuocato scntentias exquirere 
coepit: 111,3, 1; H.-iedui priniis (trinis fi^ mm- 
tiis ab Litauicco acceptis nullum sibi ad cogno- 
scendum spatium relinquunt: Vn42, 1; — uiri 
quantas pecunias ab iixoribns dotis uomiue 
acceperunt ;acce]>erint /"//', tantas cx suis bonis 
aestimatione fiicta cum dotibus communicant: 
VI 1 9, 1 ; — memores eorum p r a e c e p t o r u ra , 
quae paulo ante ab suis acceperant, lioc animo 
deeertabant, ut: "2, C, 1 ; — quiu etiam ijisis 
remittere, si sibi magis honorem tribuere quara 
ab se salutem accij^ere uidcantur: VIISO, 7; 
quod si fecisset, quietem Italiac, pacem jiroc.iu- 
ciarum, salutem imperii (Stepli.; imix;rio Ov) 
uni oranes acccptam relaturos: 3,57,4; — 
usuni acc. ii. disciplinam accip. 

[i[i) ile rcbus aduersis uel iiioleslis, (iiiae 
liomiiiibus ac-cidiiiit : Hacduos . . . nuignam 
calaraitatem pulsos accepisse: 1 31, (i; sero 
facturos claraitabat, cuiu aliquid calamitatis in 
proximis hibernis esset acceiitum : V 29 , 1 ; C. 
Fabium legatum et L. Mmucium Basilum cum 
legionibus dual)us iu Remis conlocat, ue quaiu 
a finitimis Bellouacls calamitatem accipiant: VII 
90,5; *• ardere Galham tot contuineliis ac- 
ceptis sub pojiuli Komani iniperiura redactam 
superiore gloria rci militaris exstincta: V29, 4; 
praestare uisum est omnes difticultates perpeti 
quani tanta contumelia accepta omniura suoruni 
uoluntates alienare: VII 10, 2; 1 quod de- 
trimentum culpa et temeritate legati .sit accep- 
tum, hoc aequiore aninio ferunduin docet, quod: 
V 52, 6; Cassiuellauuns hoc proelio nuntiato 
tot detrimentis acceptis, uastatLs iinibus, maxiiue 
etiam permotus defectione ciuitatum legatos . . . 
mittit : V 22, 3 ; tantas uideri Italiae facultates, 
ut, si quid esset in bell.o detrimenti acceptum, 
non inodo id breui tempore sai-ciri, scd etiam 
maioribus augeri cojMis posset: VI 1, 3; raiUtes 
elati studio, dum sarcire acceptum detrimentum 
uolunt, . . . in locura miquuin progrediuntnr: 1, 
45, 2; aliquo accepto detrimento aut procul 
equitatu uiso ex medio itinere proiectis sarcrnis 
fugiebaut: 1, 59, 3; orani ratione esse interdiu 
perrumpendum : etsi aliquo (aliquando a; ali- 
quauto b) accepto ;-ptum /-r', detrimento, tameu 
sumraa exercitus sahia locuni, quem petant, capi 
posse: 1, G7, 5; neque uero id Caesarem fngie- 
bat tanto sub ocuUs accepto detriraento per- 
territuin exercitum sustinere non posse: 1, 71, 1; 
*at uero quid proticimus, si accepto magno de- 
trimento ab oppugnatioue castrorum discedimus ? 2,31,3; tantis detilmentis acceptis (//; acce- 
pistis /; receptis relL; V;j., Db.) Octauius de- 
sperata oppugnatione oppidi Dyrrhachium sese 
ad Porapeium recipit: 3,9,8; his temporibus 
Scipio detriraentis quibusdam circa montem 
Amanum acceptis imperatorem se appellauerat : 
3,31,1; non ad liaec addebant . . . sibi ipsos 
multitudine atque angustiis maius attulisse 
detriinentum, quam ab lioste accepissent: 3, 
72, 3; quod esset acceptum detrimenti, cuius- 
uis potius quam suae culpae debere tribui : 
3,73,4; {cnm . . . exploratam uictoriam dirai- 
sisset, ne paruum modo detrimentum in con- 
tcntione proi)ter iniquitatem loci accideret \ac- 
cijicret S> : VII 52, 2;) t sic se complnrcs 

annos illo iiiiperante meruisse, ut niiUam 
ignominiam acciperent {acceperent B^^M^; 
acceperint R-^ (^ lioerere afqiie iiisulere pate- 
niilttr), nusquum infecfci re discederent: VII, 
17,5; ^ ex eo conciu-su nauium magnum 

esse incomraodnm acceptuni: V10,3; his 
oinnes dcccdunt, aditum sermonemque defugi- 
unt , ne quid ex contagione incoramodi acci- 
piant: VI 13,7; Vercingetorix tot contiuuis in- 
commodis Vellaunoduni , Cenabi, Nouioduni 
acccptis suos ad concilinm couuocat: VII 14, 1; 
factum im]irudentia Biturigum et nimia obse- 
quentia reliquorum , uti hoc incoinmodum acci- 
|)eretur: VII 29, 4; ipse animo nou defecerat 
tanto accepto incommodo: ^'11 30, l^; ut reli- 
qiioruin imperatorura res aduersae anctoritatem 
minuunt, sic huius ex contrario diguitas in- 
commodo accepto in dies augebatur: VII 30, 3; 
satis esse magna utriraque incommoda accepta, 
quae pro disciplina et praeceptis habere possent : 
3,10,4; dandara omnibus operam, ut acceptuin 
inconmiodnm nirtute sarciretur: 3,73,5; quibus 
rebus perfectum est, ut altissimis fiuminibus 
atque impeditissimis itiueribus nulhuu acci- 
peret iucommodura: 3,77,2; 1f milites ex 

oppido exire iussit, ne quain noctu oppidani 
ab inilitibus iniuriam acciperent: 1133,1; 
ulciscendi Romanos pro iis, quas acceperint 
acceperant "'', iniuriis occasionem: V38, 2: offi- 
ciuiu sunm praestitisse . . . exercitum suum, 
qui iniuria etiiuu accepta suisque interfectis 
quos in sua potestate liabiierit conseruarit et 
texerit: 1, 85, 2; t prospectu teuebris 

adempto multa utrimque uulnera accipiuntiu- : 
VII 81, 5; ii, qui uulnera acceperant, neque acic 
excedere neque in locum tutum referri poterant: 
2,41,7; si qui grauiore uulnere accepto equo 
deciderat, circumsistebant: 148, G; alter accepto 
uuhiere . . . pro occiso sublatus, alter (acc. 
uuln. . . . subl., alter om. af) interfectus est: 81 accipio — acer (acriter) 82 3, 109, 5 ; solis occasu suas copias Ariouistus 
multis et inlatis et acceptis uulueribus iu castra 
rcduxit: 150,3; cuui circumuentus multis uul- 
neribus acceptis cecidisset: IV 12, C; paucis 
uulueribus acceptis complures ex his occide- 
nnit: IV 37, 3; eos ex siluis expulerunt paucis 
uulneribus acceptis: V9, 7; tamen tot incom- 
modis conflictati multis uulneribus acceptis re- 
sistebaut: V 35, 5; reliuquit animus Sextium 
grauibus acceptis mdneribus : VI 38, 4 ; M. 
Petronius . . . sibi desperans multis iam uul- 
neribus acceptis manipidaribus suis, qui illum 
secuti erant, Quoniam, iuquit . . .: Vn50, 4; 
multis uudique uulueribus acceptis nulla muni- 
tione perrupta, cum lux adpeteret, . . . se ad 
suos receperimt : VII 8"2, 2. 

B. tniiisl. a) — iuterprctor: sermones mili- 
tum diibii (N: flcUcr, Ph. J!K 521 sq. : Vicll/., 
liZ. 10. -127 : duhi^ >.) durius acei piebantur 
^sermones militum: dubia durius accipiebautur 
H. Sehneider, diss. p. 49—56) : 2, 29, 4. 

1)) = eognosco: rationem consilii mei 
accipite , quo firmiore animo in proelium 
prodeatis: 3,86,2; t ciuitates . . . habent 

legibus sanctum, si quis (om. [i) quid de rc 
l>ublica a iiuitinus rumorc aut fama aece- 
pcrit (acceperint fi), uti ad magistratum deferat 
deferaut (i;: V120, 1; ^ deorum numero 

cos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte 
opibus iuuantiu-, Solem et Vulcauum et Lunam, 
reliquos ne fama quidem acceperunt: VI 21, 
2; 1 neque quisquam est . . ., qui se aut 

adisse ad initium eius siluae dicat, ... aut quo 
ex loco oriatur acceperit: VI25,4; t 

postea uero, cuni Caesarem ad Massiliam de- 
tineri cognouit . . . quaeque postea acci- 
derant, de angustiis ad Ilerdam rei frumen- 
tariae, accepit, . . . se quoque ad motus for- 
tuuae mouere coepit: 2,17,3; ^p ercepta (ac cepta- 
(j) oratione (ratione fJ) eorum Caesar obsides 
imperat eosque ad ccrtam diem adduci iubet: 
VI, 8.) 

Aduerlbia: durius: 2,29,4 u. 15. a); (u n - 
■ lique: VII 82,2 u. A, b) [i) ,6(1) c.xlr.; utrim- 
que: 3,10,4; VII 81, 5 ibid. p. 80.) 

accei)tns: qui eo tempore principatum in 
ciuitate obtinebat ac maxime jdebi acccptus 
erat: 13,5. 

accliniM {cf. avccdo I.): una ex parte 
leniter accliuis aditus in latitudinem ((i; alti- 
tudinem a) nou amplius ducentorum peduni 
reUnquebatur : 1129,3; collis erat leniter 
(leuiter Bj\[: secund. Hold. X) ab infimo ac- 
cliuis: VII 19, 1 ; locus erat castrorum editus 
Lexic. Caesar, et paulatim ab imo acclims circiter passus 
miUe: III 19,1. 

aeclinitas {cf. accetlo I.): ab eo flmnine 
pari accliuilatc (y; docliuitatc p) collis nasce- 
batm' aduersus luiic et contrarius: 1118,2. 

Acco: Acco, qui princeps eius consilii 
fuerat, iubet iu oppida nuUtitudinem conuenire : 

VI 4, 1 ; de Accone , qui princeps eius consilii 
fuerat , grauiore sententia pronuntiata more 
maiorum supplicium sumpsit: VI 44, 2; indictis 
inter se principes Galliae conciliis siluestribus 
ac remotis locis queruutiu- de Accouis morte: 

VII 1,4. 

accommodo {cf. accetlo I.): ut uon mo- 
do ad insignia accommodanda , sed etiam ad 
galeas induendiis scutisque tegimenta detruden- 
du tempus defuerit: 1121,5. 

accommoilatn)!i: prorae admodum erec- 
tae atque item puppes, ad magnitudinem 
fluctuum tempestatumque accommodatae : III 
13, 2; ut una celeritate . . . praestaret, reliqua 
pro loci natura, pro lu tempestatum illis 
essent aptiora et aocommodatiora: III 13,7. 

accnrate: ne accuratius ad irigora atcjuc 
aestus uitundos aedificent: VI 22, 3. 

accnri'0 (i"/'. accetlo I.): Considius equo 
adniisso ad euui accurrit: 122,2; P. Sextius 
Baculus, primi pili centirrio . . . et item C. Volu- 
seuus . . . ad Galbam accurrunt ,../!i! r"'>l '' : 
III 5, 2. 

acenso: cum ad has siispiciones certissimae 
res accedercnt, quod . . . quod a magistratu 
llaeduorum accusaretur: 119,1; Vei-cingetorix, 
cum ad suos redisset , proditiouis insimulatus, 
quod . . .; tali modo accusatus ad haec re- 
spondit: VII 20,1.2; conuocatis eorum prin- 
cipibus . . . grauiter eos accusat, quod . . . 
ab iis non subleuetur : 1 16, 5. 

acei": non ad haec addeb.ant uon con- 
cursu acri ( agri Ocifl) facto, non proelio 
dimicatum: 3,72,3. 

acriter. a) posit. : equites hostium esse- 
dariique acriter proelio cum equitatu nostro in 
itinere conflixerunt: V15,l; t ita uostri 
acriter in hostes (in host. acr. ^) signo dato 
impetum fecerunt itaque hostes repente cele- 
ritcrque procurrerunt, ut: 152,3; nostri acriter 
in eos impetu facto reppulerunt neque finem 
sequendi fecerunt, quoad: V17, 3; H hostem 
insolenter atque acriter nostros insequen- 
tem supprimit: 1,45,1; 1) acriter utriuique 
usque ad uesperum pugnatum est: 150,3; 
acriter in eo loco pugnatum est: 1110,2; pu- 
gnatum ab hostibus ita acriter est, ut a uiris 

6 83 acer (acriter) — AcliiUasI 84 fortibus . . . pugnari debuit: 1133,4; pugna- 
tum est ab utrisque acriter: IV26, 1; impetu 
in eos facto, qui erant in statione pro castris 
conlocati, acriter pugnauerunt: V 15,3; pugnatur 
acriter ad nouis^imum agmen, adeo ut jiaene 
terga conuertant, compluresque mUites, etiam 
non nulli centuriones, interticiuntur : 1,80,5; — 
ita ancipiti proelio diu atque acriter pu- 
gnatum est: 126, 1; pugnatum est diu atqnc 
acriter: 11121,1; 1[ cum aCotta primisque or- 
dinibus acriter resisteretur, Viucite, inquit . . . 
Sabinus: V30,l. 

1)) ponipar. : castra a cohortibus, quae ibi 
pracsidio erant relictae, industrie defendeban- 
tur, multo etiam acrius a Thracibus barba- 
risque auxiliis: 3,95,2; \ nostri redintegratis 
uiribus . . . acrius impugnare coeperunt: III 
26,4; ^ plerique existimant, si acrius in- 

sequi uoluisset, bellum eo die potuisse iinire: 
3,51,3; 1; cum . . . bostes acrius instarent 
languidioribusque nostris uallum scindere ct 
fossas comiJlere coepissent : III 5, 1 ; illi lioc 
acrius instab.ont neque regredi nostros patie- 
bantur, quod timore adducti locuni rclinquere 
uidebantur: 3,45,5; equites Pompei hoc aerius 
instare et se tirrmatim esplicare aciemque no- 
stram a latere aperto circumire coeperunt : 3, 93, 
3; % Germani acrius usque ''acriusque liM'; 
acriter usque M-) ad munitiones sequuntur 
(persecuntur 'i : VII 70, 4. 

e) superl. : cum acerrime ad mimitiones pu- 
gnaretur: V44,3; cum acerrime comminus pu- 
gnaretur {[i; oiii. a), lio.*tes loco et uumero, no- 
stri uirtute confidereut, subito suntHaedui uisi: 
VII 50, 1 ; — ut non modo . . ., sed paene ne 
respiceret quidem quisquam, ac tum omnes 
acerrime fortissimeque puguareut : V43, 
4; pugnatum est utrimque fortissime atque acer- 
rime: 1,57,3; ^_ latum ab X trihunis plebis 
contra dicentibus inimicis, Catone uero acerrime 
reijugnante ct pristiua consuetudine dicendi 
mora dies extrahente, ut: 1,32,3; % cum primi 
ordines hostium trausfixi telis concidissent, tamen 
acerrime reliqui resistebant: VII()2,4. 

acevbiitas: acerbitatem inimicorum do- 
cet, qui quod ab siltero postidarent, in se 
recusarent: 1, 32, 5; \ praestai'e omnes 

perferre acerbitates, qiiani non ciuibus Ro- 
manis, qiu Cenabi perfidia Gallorum interis.sent, 
piirentarent : VII 17, 7. 

aoerhns: haec si graiua aut acerba 
uideantur, multo illa grauiiLs aestimare, liheros, 
coniuges m seriututem abstrahi, ipsos interlici: 

vni4,io. 

acerbe: h) — euui dolorc: cum . . . siu- gulas legione.s appellaret et, si acerbius in- 
opiam ferrent, se dimissurum oppugnationem 
diceret, . . . petebant : VII 17, 4. 

b) = dure, aspere: et de imperio Caesaris 
et de amplissimis uiris, tribunis plebis, gra- 
uissime acerbissimeque decernitur: 1,5, 
4; t dicuntur sententiae graues; ut quis- 

que acerbissime crudelissimeque dixit, 
ita maxime ab iuimicis Caesaris conlaudatur: 
1,2.8; f, qui horum->Rquid acerbissime 

crudelissimeque fecerat, is et uir et ciuLs 
optimus habebatiir: 3,32,3; t interim acer- 
bissime imperatae pecuniae tota prouincia 
esigebantur : 3, 32, 1. 

aeernns: sie ut prope suumuim muri agge- 
risque altitudinem acerui armormn adaequarent: 
1132,4; (tempus erat autem difficiUimimi , quo 
neque frmnenta in f hibernis ^jicgrius/Vffi)/);). ; 
Db.) erant neque multum a matmitate aberant 
ac cimtates exinanitae: 1,4S,5.) 

A<.'haia: Aetolia, Acarnania, AmphUochis 
. . . receptis temptandam sibi Acbaiam ac 
paido longius progrediendum existimabat Cae- 
sar: 3,55,1; Rutilius Lupus, qui Achaiam missus 
a Pompeio obtinebat, Isthmiun praemunii-e 
instituit, ut Achaia Firflum prohiberet: 3, 55, 
2; l magnam imperatam Asiae, Syriae 

regibusque omuibus et dynastis et tetrarchis et 
liberis Achaiae popuUs pecimiam exegerat: 3. 
3,2; t praeterea magnimi numerum ex Thes- 
salia, Boeotia, Achaia Epiroque supplementi 
nomine in legiones distribuerat : 3,4,2; 3,55,2 
II. .«. ; haec cum in Achaia atque apud Dyrrha- 
chium gererentur . . ., Caesar mittit ad eum (A.) 
Clodium : 3, 57, 1 ; Caesar . . . cimi legione mia, 
quam se ex Thessalia sequi iusserat, et altera, 
quam ex Achaia a Q. (achaia atque O^il) Fufio 
legato euocauerat, . . . Alexandriam peruenit: 
3, 106, 1. 

Acliaicns: praeerat . . . Liburnicae atque 
Achaicae. (atticae 0) classi (classis (ilil) Scri- 
bonius (cribonius /;/; tribonius 0) Libo et M. 
Octauius : 3, 5, 3. 

(aolienobai'lbtis(v): 1,15,6 ». Alieiio- 
bai-bns.) 

Acbillas: ipsi clmn consilio inito Achil- 
lam (in add. x), praefectum reginm, .singimn 
(signimu «') add, ■,;) singulari hominem au- 
dacia, et L. Septimiimi, tribimimi militum, ad 
interficiendum Pompeium miserunt : 3, 104, 2 ; 
ibi ab AchiUa et Septimio interficitiu- (Pom- 
peius) : 3, 104, 3 ; Pothinus . . . exercitum a 
Pelusio clam Alexandriam euocauit atque eun- 
dem Aehillam, cuius supra memiuimus, omni- 
bus copiis praefecit: 3,108,2; cf. qiuie scqrj.; 85 AcMllas — acies 86 relinquebatur , ut se suis locis oppido teneret 
consiliumque Acliilliie cognosceret: 3, 109, 2; 
regem hortatus est, ut ex suis necessariis, quos 
haberet maximae auctoritatis, legatos ad Achil- 
\am mitteret: 3,109,3; a quo missi Dioscorides 
et Serapion . . . ad Achilhuu ])erucneruut: 3, 
109, 4; cf. § 5; eraut cum Achilla copiae, 
ut neque numero neque genere hominum 
neque usu rei militaris contemnendae uide- 
rentur: 3,110,1; liis copiis fideus Acliillas pau- 
citatemque mihtum Caesaris despiciens occu- 
pabat Alexandriaui praeter eaiu oppidi partem, 
quam Caesar cimi militibus tenebat, primo im- 
petu domum eius inriunpere conatus : 3, 111, 1 ; 
interim lilia niinor Ptolomaei regis uacuam 
possessionem regni sperans ad (o)n. hl) Achil- 
lam (-an A) sese ex regia traiecit unaque bel- 
hun administrare coeiiit : 3, 112, 9 ; Pothinus, 
cum ad Achillam (-an /:) nimtios mitteret . . ., 
a Caesare est interfectus: 3,112,11. 

acies. I. Fornia: (jenet. acie 1123,1 in 
%acf; iii B-li cst aciei, qiiod rcccpit Db. 

II. Significatio. A. pertinet ad ociilorum 
uini: saepe numero sese cum his congressos 
ne uultum quidem atque aciem oculorum 
dicebant ferre potuisse: 139,1. 

B. i>ertlnct ad rem militarem. 1. sig^iiiflc. 
^ercitus partem; a) subiect. : tantum a uallo 
eius prima acies aberat, uti ne telmu tormen- 
tiunue adigi posset : 3, 56, 1 ; 1 impedire 

coepit: VII 67, 1 u. infr. impedit; t 

simul tertiae aciei totique exercitui imperauit, 
ne iniussu suo concurreret: 3,89,4; t 

sic . . . exercitimi constituebat , ut tertia acies 
uallum contingeret: 3, 56, 2; *\ prima et 

secimda acies in armis, ut ab initio constituta 
erat, permanebat; post hos opus in occulto a 
III. acie fiebat: 1,41, 4; t poste- 

ro die in tres partes distributo eqmtatu 
duae se acies ab duobus lateribus ostendimt, 
ima a primo agmine iter impedire coepit: 
VII 67, 1; 1[ signa bipertito intulerunt: 

prima et secunda acies, ut uictis ac summotis 
resisteret, tertia, ut uenientes sustineret : I 25, 7 ; 
1 primam et secimdam aciem in armis esse, ter- 
tiam castra munire iussit: 149,2; f se 

ostendij^ VII 67, 1 u. impedit^^ t nihilo 
setius Caesar, ut ante constituerat, duas aoies 
hostem propulsai'e, tertiam opus perficere 
iussit: 149,4; t pemianet in armis: 1, 

41,4 u. fiebat; f eodem tempore tertiam 

aciem Caesar, quae qiueta fuerat et se ad id 
tempus loco tenuerat, procurrere {edcl. pr.; 
praecucurrere z ; praecurrere 0) iussit : 3, 94, 
1; t propulsat: 149,4 u. perficit; T[ quieta est: 3,94,1 «. procurrit; t resi- 

stit: 125,7 v. infert; t in armis est: I 

49. 2 u. muuit ; quieta est : 3, 94, 1 «. procurrit ; 
t sustinet: 125,7 u. iufert; tloco.se 
tenet: 3,94,1 u. procurrit. 

1)) ol)lect.: aciem constituo: 1, 41, 4 ii. 
a) fiebat; t ex tertia acie singulas co- 

liortes detraxit atque ex his quartam instituit 
equitatuique opposuit: 3,89,3; quod ubi Cae- 
sar animum aduertit, quartae aciei, quam in- 
stituerat sex cohortium {Facrn.; cf. Hellcr, 
Pli. 19, 526 scj.; ex cohortibus acf; ex cohor- 
tium niunero Olil ; Db.) , dedit signum: 3,93,4; 
t tertiam aciem (partem B-'pi labonmti- 
bus nostris subsidio niisit: 152, 7; t 

o p p n : 3, 89, 3 u. instituo ; t primam aciem 
quatemae cohortes ex V legionibus tenebant, 
has subsidiariae ternae et rm-sus aliae totidem 
suae cuiusque legiouis subsequebantur : 1,83,2. 

c) (lat. : signum dedit: 3,93,4 u. b) instituit; 
t imperauit: 3,89,4 u. a) concurrit. 

d) c. praepos.: ex tertia acie detraxit: 3, 

89. 3 u. b) instituo ; t neque uero Caesarem 
fefeUit, quin ab iis cohortibus, quae contra 
eqnitatum in quarta acie conlocatae essent, ini- 
tium uictoriae oru-etur: 3, 94, 3; t ipsi con- 
fertissima acie (coufert. acie del. W. Paul, ZO. 
35. 274 sq.; Hld.) reiecto nostro equitatu pha- 
lange facta sub primam nostram aciem suc- 
cesserunt: 124,5. 

2. signif. totum exercitum. (De mrbis 
acies (siinplex,) duplex, triplex disputauit 
Ooeler eonipluribus loeis, iit 154; IIS; U 214 
sq.; 245; 267 — 271 („Di/rrlir(ehiuni uml Phar- 
scdus'' Karlsruhe 1854 p. 123 — 127), sed jxirum 
rectc; cf. A. Hug.JJ. 85,213 s(jrj. ; RHstoic ji. llosqq. 

a) suMect. : dixerat prius quam concurre- 
rent acies, fore, uti exeroitus Caesaris pelle- 
retur: 3,86,1; t liuc tota Vari couuersa 

acies suos fugere et concidi uidebat: 2,34,3; 
t collis . . . tantum aduersus in latitudinem 
patebat, quantum loci acies iustructa occu- 
pare ^;tenere [i) poterat: 118,3; non ampUus 
pedmn milibus duobus ab castris castra dista- 
baut: liiuc duas jiartes acies occupabant duae: 
1, 82, 4; t auimum aduersum est paulo 

ante extra cotidianam consuetudinem longius a 
uallo esse aciem Pompei progressam: 3,85, 
3; t prius quam teliun abici posset aut 

nostri proi^ius accederent, omnis Vari acies terga 
uertit seque in castra r^eepit: 2,34,6; t 
(tenet: 118,3 u. occupal)^ t terga uer- 

tit: 2,34,6 u. se recmit;' t uidet: 2,34, 

3 u. se conuertit. "^ 

confertissima acie: 124,5 ;/. B. 1. d); 

6* 87 88 acies erat Afraniana duples legionum V, 
tertium in subsidiis locum alariae cohortes ob- 
tinebaut; Caesaris triplex: 1,83,1; reliquas co- 
liortes, nuniero XXXIII . . . ad legionem Pompci 
castraque minora duplici acie eduxit: 3,67,B. 
1>) obieet.: (animaduerto: 3,88,1 ii. iiifra 
instruo ;) 1f prima luce et nostri omnes erant 
transportati et hostiimi acies cernebatur: VII 
62,1; equitatus eius nostris equitibus adpropiu- 
qnabat et acies instructa a nostris , qui castra 
occupauerant, cernebatur : 3,69,1; II cir- 

cuco II. circumeo; 1 omneni aciem suam 

raedis et carris circumdederunt, ne qua spes 
iu fuga relinqueretur: 151,2; tota acies equitatu 
hostium circumdata tenebatur: 2,41,7; % 

hanc nactus appellationis causam QuintUius 
circuire (circumire ///; Db.) aciem Curionis 
atque o))secrare milites coepit: 2,28,2; equitatus 
hostiuin ab utroque cornu circuire (circiuuire li; 
Db.) aciem nostram et auersos proterere inciijit: 
2,41,5; eqiutes Pompei hoc acrius mstare et se 
turmatim explicare aciemque nostram a latere 
aperto circumire coeperunt: 3,!>3, 3; ab liis pri- 
miun equitatus est pulsus, . . . ab isdem acies 
Pompeiana a sinistra parte circumita (circum- 
uenta 0) atque initium fugae factmn : 3, 94, 4 ; 
t persuasi equitibus nostris . . ., ut . . . adgre- 
derentur et circumuenta ab tergo acie prius 
perturbatum exercitum pellerent, quiun a nobis 
telum in hostem iaceretm': 3, 86, 3; L. Plan- 
cus . . . locum capit superiorem diuersam- 
que aciem in duas partes constituit, ne <ab equi- 
tatu circumuenui posset: 1,40,5; T (con- 

icio in fugam: 152,6 u. conuerto;) t 

copias traducunt .aciemque iniquo loco consti- 
tuunt: V 51, 1; legiones ex castris eduxit 
aciemque idoneo loco constituit: VII 53,1; dat 
suis siguTun Saburra, aciem constitiut et cir- 
cuniire ordines atque hortari incipit: 2,41,2; 
si qua in parte nostri laborare aut grauius premi 
uidebantur, eo signa inferri Caesar aciemque 
constitui (conferri a'.'*; conuerti a:^fh; conseri 
Goeler I 302; cf Hclkr, Pk. 19, 541) iubebat: 
VII 67, 4; — intra siluas aciem or- 
dinesque constituerant: II 19, 6; (cf. 1, 
41, 4 u. 1, a) facit;) 1, 40, 5 ii. 2. b) cir- 
cumuenio ; 1[ producitiu tum res, aciesque 

ad solis occasum continentur; inde utrique 
in castra discedunt: 1,83,3; 1 cum hostium 
acies ( acies host. a ) a sinistro cornu pulsa 
atque in fugani conuersa (coniecta iJ-[i) esset, 
a dextro cornu uehementer multitudine suorum 
nostr;mi .aciem preniebant: I 52, 6; cf. (VII 
67, 4 II. constituo;) 2, 34, 3 ii. a) conuerto; 
^ simul signa ad hostem conuerti aciemque dirigi iubet: VI 8, 5; f W • • ■ fecisse di- 

cebatur, ut primus excursus uisque mUitum 
infringeretur aciesque distenderetur atque iu 
suis ordinilius dispositi dispei'sos adorirentur: 
3,92,2; 1i Ponipeius suis praedixer.at , ut 

Caesaris impetimi exciperent neue se loco 
mouerent aciemque eius distrahi paterentiir: 
3, 92, 1 ; H traducto incolunii exercitu co- 

l)ias iustruit triplicemque aciem ducere in- 
cipit: 1,64,7; t aciem instructam habeo: 

I 48, 3 II . instruo; 1 productis omnibus 

copiis duphci acie instituta, .auxiliis in me- 
diam aciem coniectis {adik; conlectis/;; collectis 
a.) . . . exspcctabat: III 24,1; .acie tripUci insti- 
tuta et celeriter octo miliuni itinere confecto 
. . . ad hostium c<a.stra peruenit : I V 14, 1 ; t 

Caesar suas copias in proximum collem sub- 
ducit, aciem instruit: 122,3; quos ubi Afra- 
nius procul uisos cum Petreio conspexit, noua 
re perterritus locis superioribus constitit (con- 
sistit Ciace.) aciemque instruit ((/. Heller, Ph. 
19,547): 1,65,1; confecit prior iter Caesar .atque 
ex magnis rupibus nactus planiciem in hac (i 
det; Sfe})!i.; hanc rell. codd.) contra hostem 
aciem instruit: 1,70,3; Caesar <ab opere legiones 
reuocat, equitatum omnem conuenire iubet, aciem 
instruit (instrmmt af): 1,82,2; celeriter ab 
opere deductis legionibus aciem instruit: 2,26, 
3; legiones educmit aciemque sub castris in- 
struimt: 1,82,1; Pompeius, qui castra in colle 
h.abebiit, ad infimas radices montis aciem in- 
struebat : 3, 85, 1 ; paulum a maioribus castris 
progressus aciem instruxit, hostibus pugnandi 
potestatem tiscit : 1 50, 1 ; ex castris exercitum 
edicdt aciemque instruxit primo suis locis pau- 
loque a castris Pompei longius, continentibus 
uero diebus, ut progrederetm- a castris suis col- 
libusque Pompeianis aciem snbiceret: 3,84,2; 
Caesar . . . IIII secum legiones duxit commo- 
dioreque itinere Pompeianis occurrere coepit et 
progressus milia passuum VI aciem instruxit: 
3,97,3; ne, cuin aciem instruxisset, hostes . . . 
ab Lateribus pugnantes suos circumuenire pos- 
sent: 118,4; .aciem instructam habuit , iit, 
si uellet Ariouistus proelio contendere, ei po- 
testas nou deesset: 148,3; C.aesar, cum Pom- 
pei castris adpropinquasset , ad hunc modum 
aciem eius instructam animum aduertit: erant 
in sinistro cornu cett. : 3, 88, 1 ; cimeatim constite- 
runt hoc animo, ut, si qua ex parte obuiam 
ueniretur, acie instructa depugn.arent : VII 28, 1; 
legiones III ex castris educit acieque in locis 
idoneis uistructa (structa ; > unius legionis 
antesignanos procmTere atque eum tuniulum 
occupare iubet : 1,43,3; tali instructa acie tenere 89 90 iiterque proposititm uidebatiu" Caesar, ne uisi 
coactus proelium committeret, illc, ut opera 
Caesaris impetliret: 1,83,3; eductis omnibus co- 
piis acie instructa decernendi |)otestatem Pom- 
peio fecit: 3,41,1; Caesari omnia uiio teuipore 
erant agenda, . . . acies instruenda (instruenda 
acies [i) , milites cohortandi , signinu dandum : 
1 1 20, 1 ; loco pro castris ad aciem instruendam na- 
tura oportuno atque idoneo . . . fossam obduxit : 
11 8, 3 ; — iu colle medio triplicem aciem instruxit 
legionum quattuor ueteranorum : I 24, 2 ; acie 
triplici instruota ad eum locum ucnit: 149,1; 
triplici instructa acie usque ad castra liostiiun 
accessit: 151,1; postero die omnibus copiis 
triplici instructa acie ad Ilerdain proiiciscitur 
et sub castris Afi-anii constitit: 1,41,2; cf. 118, 
3 M. a) occupat; 3, 69, 1 «. b) cerno; t pello: 
I 52, 6 u. conuerto ; 1 Caesar paeue omni 

acie perterrita . . . legionem nonam subsidio 
ducit: 1,45,1; 1 premo: I 52, (j u. con- 

uerto; 1 Massilienses . . . producta lon- 

gius acie circumuenire nostros aut pluribus 
naiubus adoriri singulas . . . contendebant : 1, 
58,1; t (struo: 1,43,8 u. instruo;) T[ 
Domitius castris Scipionis aciem suam subiecit, 
ille a uallo non discedere persenerauit: 3,37,2; 
aciem instruxit, . . . ut progrederetur a castris 
suis collibusque Pompeianis aciem subiceret: 
S, 84, 2; 1i mediani aeiem Sciiiio cimi legio- 

nibus Syriacis tenebat: 3,88,1; cf. 2,41,7 u. 
circumdo. 

c) g:enet. : iu sinistra parte acie i^aciei B-li; 
Db.) consliterant: 1123,1. 

d) ablat.: sagittarii funditoresque media 
contincbantur acie, equitatus latera cin- 
gebat: 1,83,2; sinistro cornu Antonium, dextro 
P. SuIIara, media (ui media O) acie Cn. 
Domitium praeposuerat: 3,89,2; f milia 
. . . euocatorum circiter duo, quae ex beneficiariis 
superiorum exercituum ad eum conuenerant; 
quae tota acie disperserat (dispersae erant 
()): 3,88,4; t duces eorum tota acie pro- 
nuntiare iusseruut, ne quis ab loco discc- 
deret: V34,l. 

e) c. praepos. : Numidae . . . impetiun nostro- 
rum etfugiebant rursusque ad ordines suos se 
recipientes circuibant (circumib. h; Db.) et ab 
acie excludebant: 2,41,6; t cum cohor- 
tes ex acie procucurrissent, Numidae in- 
tegri celeritate impetum nostrorum effugiebant: 
2,41,6; t" u'ia'w cohortem, quac temdre .ante 
ceteras extra acieni procurrerat, scclusam 
ab reliquis circuniueuiunt atque interficiunt : 1, 
55,3; t in mediam aciem conicio: III 
24, 1 ti. b) instituo ; — scuto ab nouissimis uni militi dctr.acto . . . in primam aciem pro- 
cessit: 1125,2; — omnibns deinceps diebus 
Caesar exercitum in aciem (omnium demceps 
c.aesar exercituum aciem 0) aequum in locum 
produxit, si Pomiicius proelio decertare uellet, 
ut: 3,56,1; t postero die produotos eodem 

loco, quo superioribus diebus coustiterat, in 
acie coulocat: 2, 33, 4; — sarcinas in imum 
locum conferri et eum ab his, qui in superiore 
acie constiterant, mimiri iussit: 124,3; — 
duabus legionibus, quas proxime conscripserat, in 
castris relictis . . . reliquas sex legi(mes pro ca- 
stris iu acie constituit: 118,5; legioues in 
acie pro ciistris constituit: IV35, 1; cohortes in 
acie LXXX constitutas habebat, quae summa 
erat mUiiun XXII ; cohortes II (VII Hc/ler, Ph. 
19, 527) castris praesidio reliquerat: 3, 89, 
2; t reliquas (cohortes) inter aciem 

mediam cornuaque interiecerat numeroque 
cohortes CX expleuerat: 3,88,3; — interim 
proelio equestri iuter duas acies contende- 
batur: 119,2; — equitatus . . . noster . . . 
in iugum .. . conititur atque inter duas acies 
perequitans commodiorem ac tutiorem nostris 
receptum daf : 1, 46, 3; — erat uallis inter duas 
acies, ut supra demonstratum est, non ita 
magna: 2,34,1; inter duas acies tantum erat 
reUctum spatii, ut satis esset ad concursum 
utriusque exercitus: 3,92,1. 

3. proeliuiu ; a) ab!. : ii , qiu uidnera acce- 
perant, neque (ex add. A') acie excedere 
neque in locum tutum referri poterant: 2, 41, 
7; Pompeius, ut equitatum suum pulsiun uidit 
. . ., aliis quoque difflsus aoie excessit protinus- 
que se in castra equo contuUt: 3,94,5; reliquos 
esse tardiores et non nullos ab nouissimis de- 
serto (desperato TI'^ Paul, ZO. 32, 187 sq.; 
P. Geyer, JB. S, 366 sq.; deserto loco E. 
Klussmann, Ph. 28, 739 sqq.) proelio excedere 
acie {culdend. susp. Oiul.; P. Gei/er) ac tela 
uitare . . . uidit: 1125,1. 

b) c. praep.: qui ex (add. Stcph.; om. codiL; 
Db.) acie refugerant (fugerant f) milites et 
animo perterriti et lassitudine coufeoti missis 
plerique armis signisque militaribus . . . de . . . 
fiiga . . . cogitabant: 3,95,3; t peditatu 

dumtaxat procul ad speciem utitur, equites in 
aciem mittit («'; immittit Othl, a eorr.): 
2, 41 , 2 ; t se . . . heque fortunam temp- 

taturum aut in {om. ^) acie dimicaturum: 
VIIGl, 2; — in acie praestare interfici 
quaui non ueterem belli gloriam libertatemque 
. . . recuperarc: VII 1, 8; — sinistrura cornu 
pugnautibus (impugnantibus 0'ac,f) etiam tum 
ac resistentibus in acie Pompeianis cir- 91 acies — ad 92 cumicniiit eosque a tergo sunt adorti : 3,03,6; 
— non uirtute ueque in acie uicisse Romauos, 
sed artificio quodam et scientia oppugnationis : 
VII 29, 2 ; t expeditior erat quam ii , qui 

inter (intra B*[i) aciem uersabantur: I 
52, 7. 

AdJectiiia: (Afraniana: 1,<S3,1 ;/. B. •J. a) 
cxtr.;) confertissima: 124,5 ti. B. 1. d); 
(diuersa: 1,40,5 /'. B. 2. b) circumuenio;) 
duae: VII 67, 1 ii. B. 1. a) irapedit; 149,4 
ib. perficit; 1,82,4 ii. B. 3. a) occnpat; 119, 
2; 1,46,3; 2,34,1; 3,92,1 >i. B. 2. e) crtr.; 
duplex U-f. B. 2. iiiif.) 1,83,1 ii. B. 2. a) 
f.rtr.; 3,67,3 ifi.; 11124,1 ii. B. 2. 1)) instituo; 
raedia: 11124,1 ii. B. 2. I)) instituo; 3,88,1 
if>. teneo: 1,83,2 ii. B. 2. d) imt.; .S,89,2 rt.'; 

3.88.3 II. B. 2. e) iuter; (aostra: 3,93,3 n. 
B. 3. b) eircumeo; I 52, 6 ib. conuerto;) omnis : 

2.34.6 II. B. 2. a) se recipit; 151,2 ii. B. 3. 
b)circnmdo; 1,45,1 /i. perterreo; (Pompeiana: 

3.94.4 II. B. 3. b) circumeo;) prima: 3,56,1 
II. B. 1. a) abest; 1,41,4 /i. fixcit (fiebat) ; 125, 
7 ib. infert; 149,2 ifi. mnnit; 1,83,2 ii. B. 1. 
b) teneo; 124,5 it. B. 1. d); 1125,2 >i. B. 3. 
e) in; quarta: 3,89,3 ii. B. 1. b) instituo; 3, 
93,4/6.; 3,94,3 m. B. 1, d); quieta: 3,94,1 
II. B. 1. j») procurrit; secunda: 1,41,4 u. B. 
1. a) facit; 125,7 if>. infert ; 149,2 if>. munit; 
(sua: 151,2 ii. B. 3. b) circumdo; 3,37,2 ii. 
B. 2. b) snbicio;) superior: 124,3 ii. B. 3. 
o) iu; talis: 1,83,3 ii. B. 3. b) instruo j>. 8U; 
tertia: 3,89,4 ii. B. 1. a) concurrit; 3,56,2 
ib. contingit; 1,41,4 //'. facit; 125,7 ib. infert; 
149,2 H>. munit; 149,4 //'. perficit; 3,94,1 ib. 
procurrit; 3,89,3 ii. B. 1. b) instituo; 152,7 
ib. mitto; tota: 2,34,3 ii. B. 2. a) seconuertit; 

2.41.7 II. B. 3. b) circumdo; 3,88,4 ii. B. 3. 
d); V34,l ib.; triplex (cf. B. 3. iiiit.): 1, 
83, 1 II. B. 2. a) r.rtr. ; 1, 64, 7 «. B. 3. b) duco; 
IV 14,1 II. B. 3. b) instituo; 124,2; 149,1; 
51,1; 1,41,2 (/. B. 3. b) instruo c.rtr.; una: 
VII 67, 1 II. B. 1. a) impedit. 

Aciliiifii: loquuntur ambo ex nauibus cum 
JL' ;_l>,s/;/.; ra. cocftf.) Acilio (raacilio ///; m. 
acilicio a) et Statio Murco legatis, qnorum alter 
oppidi (/. c. Orici) mmis, alter praesidiis ter- 
restribus praeerat: 3, 15, 6; ibi certior ab Acilio 
et Miuco per litteras factns de postulatis Libonis 
et Bibnli legiouem relinqiut: 3, 16, 2; huic ofificio 
oppidoque M.'AciIius (Manius Acilms Acfiaiii- 
triiis; Acilius Fae>-».; caninianus Ok) legatus 
jM-aeerat: 3,39,1; alteram nauem, tjuae erat ad 
custodiam ab Acilio posita, pluribus adgressus 
nauibus . . . no.stros uicit: 3,40,2. 

aotio : quod illi turbulentissimi superioribus temporibus tribuni plebLs post (om. codd.; add. 
Dt.) octo (octauo f; Afd., Xp.; duodecimo Oiacc, 
^''oss., Db.) denique menses (mensc /; ^W., Ciaec, 
Voss., Np. Dh.) uariarum (suarum recc; 
Np., Db.; uanarum coni. Oiid.) actionum (toto 
den. emenso spatio suar. act. Momms.; tota den. 
einensa uia suar. act. Kindscfi., Qu. 20 — 22; 
peracta denique messe nefariarum actionum 
Heffcr, Pii. 19, 514 srp; spatio denique emenso 
annuarum actionum Woftf-, Em. I. 5 sq.) 
respicere ac timere consueraut: 1, 5, 2. 

(Aetins i>. Attins; Acntius.) 

actnarins (cf- Gocfcr II 264) : hos certo 
signo reuocare constituit, cum omnes mili- 
tes naues conscendissent, atque iis expedito loco 
actuaria nauigia relinqmt: 1,27,6; t 

has (naues) omnes actuarias imperat fieri, 
quani ad rem multum himiilitas adiuuat: VI, 
3; magnmn nuraerum leius armatiu-ae et sagit- 
tariorum aggeremque omnem noctu in scaphas 
et iiaues actuarias imponit: 3,62,2; cognoscit 
. . . profectimi Domitium ad occupaudam Mas- 
siham nauibits actuariis septem, quas IgiUi et 
in Cosano a priuatis coactas serms, Ubertis, 
colonis suis compleuerat: 1,34,2; biduum tem- 
pestate retentus nauibusque aliis additis actua- 
riis in Ciliciam atque inde C.viJrum peruenit: 
3, 102, 5. 

Acntins: postulamt etiam L. Afranium 
proditionis exercitus Acutius i^actius Ofd; Attius 
Oiid.) Enfus apud Pompeium, quod gestum in 
Hispania diceret : 3, 83, 2. 

acntns: ripa erat acutis sndibus prae- 
fixisque (que oni. BM; Np., Fr., Db.) mimita: 

V 18,3; 1 quo qui intrauerant, se ipsi 
acutissimis uallis induebant: VII 73, 4. 

a«l. Cf Fr. U. Tfi. Fisclier, Proyr. Halfe 
Iti.jo p. 11 SfJ. 

I. CoHocatio: quam ad diem: VI 33, 4; (ad 
quam diem: 2,19,1;) quem ad diem: VI 35, 1; 
quem ad tinem : II 19, 5 ; 2, 32, 11 ; quem ad 
modimi ociies; quam ad rem: VI, 3; quam 
ad spem: VII 55, 10; quoriun ad arbitrium : 

VI 11, 3; (ad quorum commodiun: 3,20,4;) 
retiqmis locis oiimibiin primwii- fiacc praepositio 
ohtinct lociim : ad alia opera , ad castra 
hostium, sim. 

II. Sigiiilicatio. 1. iiracpositio. A. De 
loco; a) direetiouem et molum ad alqd coii- 
uei-sum siguif. : a) cuni nerbis aa) mo- 
ucmli (eundi, mitteudi, duceudi, fereudi, 
iacieudi, uocaudi, uerteudi, siui.): ubi ea pars 
turris, quae erat perfecta, tecta atque munita 
est ab omni ictu hostimu, pluteos ad (et 0) 
alia opera abduxerunt (addux. 0): 2,9,5; 93 ad 94 t prima luce hostium equitatus ad castra acce- 
d i t : V 50, 4 ; cum maiore in dies contemptione 
Indutiomarus ad castra accederet, . . . suos . . . 
intra castra continuit: V 58, 1 ; interim ex con- 
suetudine cotidiana Indutiomarus ad castra 
accedit atque ibi magnam partem diei con- 
sumit: V58, 2; u. infra usque ad; nostri, ut 
superioribus diebas suus cuique crat locus at- 
tributus, ad munitiones accedunt: VII 81, 4; 
Galli . . . silentio ex castris egressi ad campe- 
stres munitiones accedunt: VIl 81, 1; eodem 
tempore equitatus ad campestres munitiones 
accedere et reliquae copiae pro castris sese 
ostendere coeperunt: VII 83, 8; hi cum ad 
munitiones Romauorum (om. fj) accessissent, 
fleutes omnibus precibus orant, ut: VII 78, 4; 
cum ad oppidum accessisset castraque ibi pone- 
ret, . . . pacem . . . petierunt : II 13, 3 ; tantam 
opinionem timoris praebuit, ut iam ad nallum 
castrorum hostes accedere auderent: III 17, G; 
— accessum est ad Britanniam omuibus nauibus 
meridiano fere tempore: V8, 5; 1 P. Sex- 

tius Baculus . . . et item C. Volusenus . . . ad 
Galbam accurrunt 'occurrunt [i) atque . . . 
docent: 1115,2; — prima luce . . . Coasidius 
equo admisso ad eum .iccuiTit, dicit: I 22, 2; 
t quod uererentur, ne omni pacata GaUia ad eos 
exercitus noster adduceretur: 111,2; prin- 
cipum liberos obsides ad se adduci iussit: II 
5, 1 ; quibus pacem atque amicitiam peteutibus 
liberaliter respondit ol:i.sidesque ad se adduci 
iubet: IV 18, 3; certum uumerum militum ad 
se celeriter adduci iussit: VII 4, 7; \ 

ad quemuis numennn epliippiatorum equitum 
qu.amuis pauci adire audent: IV 2,5; — quas- 
cumque postea controuersias inter se milites 
liabuerunt, sua sponte ad Caesarem in iua (i. 
i. Guilielmiis; intus >,.) adicrunt < introduxerunt 

in ras. (pro in ius ad.)): 1,87,2; (neque 
cnim temere praeter mercatores illo adit (illo 
adiit a; Fr.\ adit ad illos [i) quisquam: IV 
20,3;) suos liberos, nisi cum adoleuerunt, . . . 
palam ad se adire uon patiuntur: VI 18, '?i; — 
neque quisquam est huius Germaniae, qui se 
aut adisse (//,■; audisse aut adisse X, Aiin.) ad 
(n>i). Aitii.y initium eius siluae dicat, . . . aut: 
VI 25,4; t Caesari nuntiatum est ecjuites 
Ariouisti propius tunuilum accedere et ad (om. 
/■/()uostros adequitare: 146,1; f HS 
LX, quod aduexerat Domitius atque in publico 
dcposuerat, allatum ad se ab Iluiris Corfi- 
niensibus, Domitio reddit: 1,23,4; t milites 
legionis septimae testudiue facta et aggere ad 
munitiones adiecto locum cepenmt: V9, 7; 

1 ad id mare, quod adigitur {Madu., AC. II 26S sq.; adigit eodd.; adiacet Kp.; edd.) ad 
ostium Rhodani: 2, 1, 2; T hoc opus . . . 

subito inopinantibus hostibus machinatione 
nauaii, phalangis subiectis, ad turrim hostium 
admouent, ut aedificio iungatur: 2,10,7; 
t magistris imperat nauium, ut primo uespere 
omnes .scaphas ad Utus adpulsas habeant: 2, 
43, l ; L. Caesar fdius . . . ex alto refugerat 
adpulsaque ad proximum litus trireme constrata 
et in litore relicta pedibus Hadnunetum per- 
fugerat: 2,23,3; biduo et noctibus tribus naui- 
gatione cousumptis adpellit (appulit 0) ad eum 
locum, qui appellatur Anquillaria: 2, 23, 1; 
turres . . . erigebat easque multis tormentis et 
onini genere telorum eompletas ad opera Cae- 
saris adpellebat (-labat On): 1,26,1; t 

adplicatis nostris ad terram nauibus: 3,101, 
5; his sunt arbores pro cubilibus: ad eas se 
adplicant atque ita paulum modo reclinatae 
quietem capiunt: VI 27,3; t (quod (a; 

quoad B^^^j; cpiod ad C; Sch/i., Nj)., Dt.^) 
hostibus (Fr.; Dt:~; Albr. Koehler, act. seiii.phil. 
Eiiamj. I 433; hosti Vrsiii.; Db., Hld.; hostis 
AB(Jh; Schn., Kp.. Dt.^; hostes il/V/') adpro- 
pinquabat, consuetudine sua Cae.sar sex legio- 
nes expeditas ducebat: 1119,2;) t (hostes) 

repente ex oninibus partibus ad pabulatores 
aduolauerunt: V 17, 2; — equitatus regis 
Cotyis ad castra Cas.sii aduolauit: 3, 36, 4; 
(Neruii) de improuiso ad {om. AP) Ciceronis 
hiberna aduolant: V39, 1; ne de improuiso aut 
noctu ad (-1-1/-; aut BMU^J; in (i) munitiones 
hostium nudtitudo aduolaret : VII 72,2; armat 
familiam: cum hac et praetoria cohorte caetra- 
torum barbarisque equitibus paucis improuiso 
ad uallum aduolat, conloquia militum inter- 
rumpit: 1, 75, 2; — prius Cassius ad Messa- 
nam q^rius cass. ad mess. om. af) nauibus 
aduolauit, quam Pomponius de eius aduentu 
cognosceret: 3, 101, 1 ; t idi alias erup- 

tione temptata, alias cuniculis ad aggerem 
uineasque actis . . . mittunt: 11121,3; cele- 
riter uineis ad oppidum actis, aggere iacto 
turribusque constitutis . . . legatos . . . mittunt: 
II 12, 5 ; Trebonius . . . duabus e.x partibus 
aggercm, uineas turresque atl oppidum agere 
instituit: 2,1,1; t Indutiomarus . . . exsules 

damnatosque tota Gallia niagnis praemiis ad 
se allicere coepit: V55, 3; t ut . . . ex 

magno remigum propugnatorumque numero 
pars .ad scopulos allisa interficeretur, para ab 
nostris detraheretur : 3,27,2. 

copias undique omues ex noius dilectibus ad 
se cogi iubet: 1,24,2; t minime ad eos 

mercatorcs saepe commeant atque ea, quae 95 ad 96 ad . . . pertinent, important: 1 1,3; t con- 

clamatur ad arma: 1, 69, -1; 1 mmtio 

allat.0 omnes eoriim milites in potestate Caesaris 
teueri concurrunt ad Aristium: \T:I 43, 1; 
— tantam sibi . . . auctoritatem comparauerat, 
ut undique ad eum legatinnes concurrerent , 
gratiam atque amicitiam . . . petereut: V 55, 
4; ad eos (hos X. Ain>.; Scliii., Fr.. Eld.) 
magnus adulesceutium numerus disciplinae cau.sa 
concurrit: VI 13,4; — uexillum (erat) propo- 
nendum, [quod erat insigue, cum ad anna 
concurri oporteret adiL X; chl. AhL, Th. Bent/.. 
Mmlu. AC. II 250, aL]: II 20, 1; cum ad arma 
milites concurrissent ueliementerque ibi pugna- 
tum esset, repulsus in oppidum . . . impetrauit : 
fll 22, 4; uostri celeriter ad arma coucurrunt, 
uallum conscendnut: ^'39, 3; cognito eius con- 
silio ad arma concurritur: VII 4,2; f pro- 

fugiiuit statim ex urbe tribuni plebis .seseque 
ad Caesarem conferuut: 1,5,5; — diutius 
cum sustinere nostrorum iuipetus non possent, 
alteri se, ut coeperaut, iu montem receperunt, 
alteri ad impedimenta et carros suos se cou- 
tulerunt (Jmcc omnia dcl. Hiig , Bh. M. 15, 480 
«y.; tiietiir llellcr. Pli. 10, 490 sq.): 126,1; 
1 ex perfugis . . ., quoruni raaguns ad eum cotidie 
uumcrus coufluebat: VII 44, 2; 1; ibi 

tribunos plebis , qui ad eum confugerunt, 
conuenit: 1,8, 1; f (cousequor «. iiifra 

usque ad;) 1; ipse, cum primum per anni 

tempus jjotiut, ad exercitum contendit: III 
9,2; si ipse ad esereitum conteuderet: VII 6,4; 
Fabius . . . magnis itineribus ad esercitum 
Afrauii coutendit: 1,37,3; Caesar . . . de tertia 
uigilia ad hostes contendit: V9, 1; — eorum in- 
dicio ad ipsum Ambiorigem coutendit: VI 30, 
1 ; Pompeins . . . magnis itineribus ad Antonium 
contendit: 3, 30, 4; magnis itineribus ad Ario- 
uistum contendit: I 37, 5; Galli . . . obsidionem 
relinquunt, ad Caesarcm omnibus copiis con- 
tenduut : V 49, 1 ; contiuuato nocte ac die itinere 
atque mutatis ad celeritatem iumeutis ad Pom- 
peium contendit, ut adesse Caesarem uuntiaret : 
3,11,1; — ipse de quai-ta uigilia eodem itijaere, 
(juo liostes ierant, ad eos coutendit: 121,3; Cae- 
sar . . . omnem equitatum . . . pontem traducit 
atque ad eos contendit : II 10, 1 ; cf. infra II 19, 
8; — non prius . . . duces . . . dimittuut, quam 
ab liis sit concessum, arma uti capiant et ad 
castra contendant: 11118,7; ad castra Caesaris 
omnibus copiis contendenmt; 117,3; Crassus 
. . . omnibus cupientibus ad hostium castra 
contendit: 11124,5; eadem celeritate aduerso 
colle ad nostra castra atque eos, qni in opere 
occupati erant, coutendenuit : 1119,8; ad ea {om. a^) castra, quae supra demonstrauimus, 
contendit: VII 83, 8; ad iiues: 127,4 ii. infr.; 
omnes Neruii confertissimo agmine duce Bo- 
duognato . . . ad eum locum contenderunt: II 
23, 4; — hostes protinus ex eo loco ad flumen 
Axonam contenderunt: II 9, 3; magno itiuere 
confecto ad oppidum Noiuodunum contendit: 
II 12, 1 ; — omnes copiae . . . exetmt recto- 
qne ad Hiberum itinere couteudunt: 1,69,4; 
circiter hominum milia sex . . . prima nocte e 
castris Heluetiorum egressi ad Ehenum fines- 
que Germanorum contenderunt : 127,4; t 

aduentu Caesaris cognito decuriones Auximi 
ad Attium Varum frequentes conueniunt; 
docent sui iudicii rem nou esse: 1,13,1; prin- 
cipes Britanniae , qui post proelium ad Cae- 
sarem {ad ea, quae iusserat caesar, facienda 
fi) couuenerant: IV 30, 1; bello Heluetiorum 
confecto totius fere Galliae legati, principes 
ciuitatum, ad Caesarem gratulatum conuene- 
rnut : 1 30, 1 ; — Litauiccum Bibracti ab Hae- 
duis receptum . . ., Conuictolitauim magistratum 
maguamque partem senatus ad eum conuenisse : 
Vn55, 4; haec eraut milia XLV, euocatorum 
circiter duo, quae ex beneficiariis superiorum 
exercituura ad eum conuenerant (conuerterant 
0\; Db.; Forchliainmer p. 38 sq.): 3,88,4; Cae- 
siU' . . . si qui ad eos Eburones ex fuga conuenis- 
seut, ad se ut reducereutur imperauit: VI 32, 
2; Caesar Kemos cohortatus liberaliterque ora- 
tiouc proseeutus omnem senatum ad se con- 
uenire . . . iussit : II 5, 1 ; principes . . . ciui- 
tatiura . . . ijrima luce cotidie ad se conuenire 
iubebat: VII 36,3; — qid ad alteram partem 
oppidi . . . munitionis causa conuenerant: VII 
48, 1 ; omnes ad portum Itium conuenire iubet : 
V 2, 3 ; diem dicuut, qua die ad ripam Ehodani 
omues conueniant: 16,4; ab Cu. Pompeio pro- 
cousule petit, . . . quos ex Cisalpiua Gallia 
consul sacramento rogaiusset, ad signa con- 
uenire et ad se proficisci iuberet: VII, 2; cf. 
infra uenio^J. 111; t modo conscripti atque 

usus miUtaris imperiti ad tribunum militum 
centiuionesque ora connertunt: quid ab his 
praecipiatur exspectant: VI 39, 2; omnem eam 
materiam, quae erat caesa, conuersam ad hostera 
conlocabat: 11129,1; siuud signa ad hostem 
conuerti aciemque dirigi iubet: VI 8, 5; — subito 
se ad Cassium Longuiura (castra longini a in 
Thessaliam conuertit: 3, 36, 2; laerscribit in 
litteris hostes ab se discessisse omnemque ad 
eum midtitudiuem conuertisse: V49, 3; ad hunc 
se confestim a Pulione omnis multitudo cou- 
uertit: V 44, 10; — Cassius . . . ad montes se 
conuertit, qui Thessaliam cinguut, atque ex liis 97 ad 98 locis Ambraciani uersus iter facere coepit: 3, 
36, 5; constabat Elide in templo Mineruae . . . 
simulacrum Victoriae . . . ad ualuas se temjili 
limenque conuertisse : 3,105,2; {cf. 3,88,4 u. 
conuenio;} 1; principibus Treuerorum ad se 

couuocatis hos singillatim Cingetorigi con- 
cLliauit: V4, 3. 

liis facile pulsis ac proturbatis incredibili cele- 
ritate ad fiumen decucurrerunt: II 19, 7; 
qui erant in muro . . . conlocati . . . reuocantur 
notisque itineribus ad naues decurrunt: 1,28,3; 
t obsides ciuitatum Bibracte ad magistratum 
deducendos curauerimt: VII 55, 6; — Attius 
ad Antonium deductus petit, ut ad Caesarem 
mitteretur: 1, 18, 3; ueUntue prius quam fiui- 
timi sentiant eductos ex Iiibernis mOites aut 
ad Ciceronem aut ad Labienum deducere: V 
27, 9; reliquos omnes . . . aut interfecerunt aut 
captos ad Domitium deduxerunt : 3, 38, 4 ; — 
quos . . . ex fuga excepit, . . . ut tlisparaudos 
deducendosque ad suos ciuaret: ^'1128, 6; (f/. 
1,14,4 u. produco;) t seruo . . . persuadet 

. . ., ut litteras ad Caesarem deferat: V45, 3; 
Gallum ab eodem Verticoue . . . repetit, qui 
litteras ad Caesarem deferat ^referat [i;: V49, 
2; cuidam ex equitibus Gallis . . . persuadet, 
uti ad Ciceronem epistulam deferat (referat 
Pmd, Z(i. 32, 163} : V 48, 3 ; haec (tragula) . . . 
tertio die a quodam milite conspicitiu- , dempta 
ad Ciceronem defertur : V 48, 8 ; — iucolumem 
(aquilam) ad eum deferte: 3,64,4; — Germani 
. . . ad castra Komanorum delati ojjtatissimum 
Ambiorigi beneficium obtulerunt : VI 42, 3 ; \ 
ut . . . aliae (naues) ad inferiorem partem 
insulae . . . magno sui cum periculo deicereu- 
tur: IV28, 2; t riu'sus (iis uel his arfrf. 

fi) resistentibus consuetudiue sua ad pedes de- 
siluerunt: IV 12, 2; f ad cohortandos 

mUites . . . decucmTit et ad legiouem decimam 
deuenit: II 21, 1; ^ dimittit ad fini- 

timas ciuitates nuntios Caesar (caes. ad fin. ciu. 
nimt. dim. p): VI 34, 8; Caesar . . . calones 
ad longinquiores ciuitates dimittebat; ipse prae- 
sentem iuopiam quibus poterat subsidiis tuta- 
batur: 1, 52,4; — confestim dimissis nuutiis ad 
Ceutroues , Grudios, Leuacos, Pleumoxios, Gei- 
dumnos , . . . quam maximas manus possiuit 
cogunt: V39, 1; — cognoscit . . . arcem cap- 
tam esse . . . nuntiosque dimissos ad eos, qui 
se ex fuga in finitimas ciuitates recepisse dice- 
rentur: 3, 102, 6; — paucis turmis praesidio ad 
impedimeuta dimissis reliquos equites ad latera 
disponit: VI 8,5; T ne occasiouem naui- 

gancU dimitterent, siue ad litora ApoUoniatium 
(siuf ad Laheatiuiii) cursum dirigere atque 

Lexic. Caesar. eo uaues eicere possent: 3,25,4; ef. traduco; 
f uallum ex castris ad aquam ducere inci- 
piunt: 1, 73, 3; cohortes LX ex maximis caistris 
praesidiisque deductas ad eam partem muni- 
tionum ducit, quae: 3,62,2; — Caesar . . . ad 
flumen Tamesim in fines Cassiuellaimi exerci- 
tum duxit : V 18, 1 ; sex (legiones) ipse in Ai-- 
uernos ad oppidum Gergouiam secundum flu- 
men Elauer duxit: VII 34, 2. 

reliquas cohortes, numero XXXIII . . . ad 
legionem Pompei castraque miuora duplici aeie 
eduxit: 3, 67, 3; t consuetudo eorum 

omnium est, ut suie utribus ad exercitmn non 
eaut: 1,48,7; Cotta se ad armatmn hostem 
iturum uegat: V 36, 4; — poIUcetur L. Piso cen- 
sor sese iturum ad Caesarem , item L. Eoscius 
praetor, qui de his rebus eum doceant: 1,3,6; 
— practer spem quos fugere credebant infestis 
signis ad se ire uidenmt: VI 8, 6 ; — couclamant 
omnes occasionem negotii bene gerendi amit- 
tendam non esse, ad castra iri oportere: III 
18,5; exspectari iliutius non ojMrtere, quiu ad 
castra iretur: 11124,5; — ipse cum reliquis 
tribus (legionibus) ad flumen f Scaldem (Sabim 
Gocler 1222; Calbem Beryk, Blieinl. p. 33) . . . 
extremasque Arduenuae partes ire constituit : VI 
33, 3; t Caesar principibus cuiusque ciui- 

tatis ad se euocatis (uocatis [i; . . . magnam 
partem GaUiae iu officio tenuit : V 54, 1 ; euocat 
ad se Caesar MassUia XV primos: 1, 35, 1; 
senatum omnem et quos inter controuersia esset 
ad se <ad se om. h) Decetiam {^AQ^j; etiam 
BM) euocauit: VII 33, 2; ef. uoco; \ ex- 

pono u. b) [i) aa) jw. 111 ad locum. 

timens Domitio, ne aduentu Pompei prae- 
occuparetur, ad eum omni celeritate et studio 
incitatus ferebatur: 3,78,2; — aditus atque 
itiuera duo, quae extra nuu'um ad portum fere- 
baut, . . . trabibus . . . praesaepit: 1, 27,4; 
t liatres Litaiucci . . . paulo ante repperit 
ad hostes fugisse (profugisse fi; Schn.}: VII 
40, 3. 

magis eo, ut . . ., quam quo uUam rem ad 
se importari desiderent: IV 2,1; [uinum ad 
se onmino (omn. ad se [i) importari non sinunt 
{haee uerha del. Paid, ZO. 35, 280 sq.}: IV 2, 6;] 
t insequor u. iiifra usque ad. 

Uceretne ciuibus ad ciues de pace tuto legatos 
mittere: 3,19,2; mittuntur etiam ad eas ciui- 
tates legati, quae: 11123,3; Caesar . . . trans 
Ehenmn in Germaniam mittit ad eas ciuitates, 
quas superioribus annis pacauerat, equitesque 
ab his arcessit: VII 65, 4; uuutios niittit ad 
finitimas ciuitates equitesque imdique euocat : 
V57, 2; uuntiis ad ciuitatem Haeduorum mis- 

7 99 ad 100 sis, qiii . . . docerent, . . . castra ad Gergouiam 
moiiit: VII 41,1; ad reliquas legiones mittit 
priusque omnes in imuui locum cogit, quam : 
VII 9, 5 ; interim ad praefectos . . . mittit qiii 
nuntiarent: IV 11, 6; cum litteras ad senatum 
miserit, ut oirmes ab exercitibus discederent, 
ne id quidem impetrauisse : 1,9,3; — cog-no- 
uerat magnam partem equitatus ab iis aliquot 
diebus ante praedandi frumentandique causa 
ad Ambiuaritos trans Mosam missam: IV 
9, 3 ; ( cognouit ) missas legationes ab non 
nidlis ciuitatibus ad Germanos inuitatosque 
eos, uti: IV 6, 3; Bituriges ad Haeduos, quo- 
rum erant in fide, legatos mittunt subsidium 
rogatum: VII 5, 2; Caesar ad Lingonas lit- 
teras nimtiosque misit, ne eos frumento neue 
alia re iuuarent : I 26, 6 ; magna . . . fuit con- 
trouersia, oporteretne Lucilii Hirri, quod is a 
Pompeio ad Partbos (arthos aehl} missus esset, 
proximis comitiis praetoriis absentis rationem 
haberi: 3,82,5; qiiem cum legione una miserat 
ad Venetos, Vuellos, Osismos, Curiosolitas, Esu- 
uios, Aulercos, Redones : II 34 ; — rogem horta- 
tus est, ut ex suis necessai-iis, quos haberet ma- 
ximae auctoritatis, legatos ad Acliillam mitteret : 
3,109,3; Pothinus, cum ad Achillam (-an b) 
nuntios mitteret hortareturque, ne negotio de- 
sistei-et neue animo deiiceret, . . . a Caesare est 
interfectus: 3,112,11; placuit ei, ut ad Ario- 
uistum legatos mitteret, qui . . . postularent: 
1 34, 1 ; Attius ad Antonium deductus petit, 
ut ad Caesarem mitteretur: 1,18,3; equites 
Treueri . . ., qui auxihi causa ab ciuitate ad Cae- 
sarem missi (miss. ad caes. fl) uenerant . . ., 
domum contenderunt: 1124,4; ad Caesarem 
mittit, paratum se esse legionem cui iusserit 
tradere: 2,20,7; si ab armis discedere uelint, 
se adiutore utantur legatosque ad Caesarem 
mittant: V41,8; cui rei missis (Ayj. ; cuius rei 
missis 2 dett. ; qui remissis rell. ; qua re missis 
Bnitiis) ad Caesarem legatis (nuntiis 0) auxi- 
lium ab eo petebant: 3, 9, 5; hos sequuntur Bul- 
lidenses, Amantini 'et reliquae iinitimae ciuita- 
tes totaque Ejjiros et legatis ad Caesarem mis- 
sis quae imperaret facturos j^ollicentur: 3,12,4; 
Vbii, qui uui ex Transrhenauis ad Caesarem 
legatos miserant, amicitiam fecerant. obsides 
dederant: IV 16,5; maiores natu . . . omnium, 
qui supererant, consensu legatos ad Caesarem 
miservmt seque ei dedidei-unt (dederunt fi): II 
28,2; illi ad Caesarem legatos mittunt oppido- 
que recipiunt : 3, 12, 3 ; Trinobantes ... le- 
gatos ad Caesarem mittuut pollicenturque: V 
20, 1 ; biduo post Ariouistus ad Caesarem lega- 
tos mittit (misit p), uelle se . . . agere cum eo: 147,1; Domitium . . . circumsistunt et cu- 
stodiimt legatosque ex suo numero ad Cae- 
sarem mittunt, sese paratos esse . . .: 1,20,5; 
ueritus, ne ab omnibus desereretur, Indutio- 
marus legatos ad Caesarem mittit, sese . . . 
noluisse: V3, 5; maguitudine operum . . . et 
celeritate Rom.anorum permoti legatos ad Cae- 
sarem de deditione mittunt: 1112,5; Cassiuel- 
launus . . . legatos per Atrebatem Commium 
de deditione ad Caesarem mittit: V22, 3; noua 
atque inusitata specie commoti legatos ad Cae- 
sarem de pace misenmt: 1131,1; hostes proelio 
superati . . . statim ad Caesarem legatos de 
pace miserunt: IV27, 1; uni ex GaUia de pace 
ad Caesarem legatos numquam miseraut : VI 5, 
4; legatos de pace primorum ordinum centu- 
riones ad Caesarem mittunt: 1,74,3; mittuntur 
de his rebus ad Caesarem legati: VII 89, 3; 
neque recusandi aut deprecandi causa legatos 
ad Caesarem mittere audebant : V 6, 2 ; neces- 
sario sententia desistunt legatosque deprecandi 
causa ad Caesarem mittunt; adeunt {AQ'^<^; 
mittunt ad eum Q^BM) per Haeduos: VI 4, 2; 
missis ad Caesarem satis faciendi causa legatis: 

V 54, 3 ; legatos ad Caesarem sui purgandi gra- 
tia mittimt: VII 43,2; Haedui . . . legatos ad 
Caesai-em mittunt rogatum auxilium: 111,2; 
Segui Condrusi(iue . . . legatos ad Caesarem 
miserunt oratimi, ne: VI32, 1; quae gens pau- 
cis aute mensibus ultro ad Caesarem legatos 
miserat, ut suis omnibus facultatibus uteretur: 
3, 80, 1 ; tanta . . . ad barbaros opinio j)erlata 
est, uti ab iis natiouibus, quae trans Rhenum 
incolerent, mitterentur legati ad Caesarem (leg. 
ad c. mitt. (i), qui . . . pollicerentur: 1135,1; 
dicuntur etiam ab non nullis sententiae, ut le- 
gati ad Caesarem mittantur, qui uoluntatem 
senatus ei propouant: 1,3,7; mittuntur ad Cae- 
sarem confestim ab Cicerone Utterae (mmtiique 
add. Eussner, Ph. A. 12, 211), magnis propo- 
sitis praemiis, si pertulissent: V40, 1; quanto 
erat in dies grauior atque asperior oppugnafio, 
. . . tanto crebriores litterae nimtiique ad Cae- 
sarem mittebantur : V 45, 1 ; ille missis ad Cae- 
sarem nuntiis unum diem sese castris tenuit: 
3, 30, 6 ; Caesar . . . statim nuntium in Belloua- 
cos ad M. Crassum qua&storem mittit, . . . iubet: 

V 46, 1 ; communem legationem ad P. Cras- 
sum mittunt, . . . obsides sibi remittat: 1118,5; 
illi . . . legatos ad Crassum mittunt seque in 
deditionem ut recipiat petunt : III 21, 3 ; lega- 
tos ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo 
deprecatore a Sequanis impetrarent: 19,2; al- 
terum (nuntium) ad C. Fabium legatum mittit, 
ut in Atrebatum fines legionem adducat: V 46, 101 ad 102 3; totius exercitus impedimenta ad Laliienum 
in Treueros (in Treueros dd. 0. Sc/iambacli, JJ. 
125, 218 sqq.) mittit: VI 5, 6; clam nuntiis ad 
Milonem missis . . . atque eo in Italiam euocato 
. . . sibi coniunxit atque eum in Tliurinum ad 
sollicitandos pastores praemisit: 3, 21,4; po- 
stulatis Caesaris cognitis (se) missuros ad Pom- 
peium, atque illum reliqua per se acturura hor- 
tantibus ipsis: 3,16,5; eodem fere tempore 
missi ad Pompeium {OfhV-; a pompeio ad^; 
edd.) reuertuntur: 1,18,6; quarum (nauium 
longarum) erant L ausilio missae ad Pompe- 
ium proelioque in ThessaHa facto domum redie- 
raut: 3,111,3; himc . . . Caesar idoueum iudi- 
cauerat, quem cum mandatis ad Cn. Pompe- 
iuip mitteret: 3,10,2; magnopere admirabatur 
Magium, quem ad Pompeium cum mandatis 
miserat, ad se non remitti: 1,26,2; Domitius 
ad Pompeium in Apuliam peritos regionum 
magno proposito praemio cum litteris mittit, 
qui petant atque orent, ut sibi subueniat: 1,17, 
1 ; postulabat Caesar , ut legatos sibi ad Pom- 
peium sine periculo mittere liceret: 3,17,2; 
legatos ad Pompeium de compositione mitti 
oportere: 1,32,8; adeo loci oportunitate profe- 
cit, uti ad Pompeium litteras mitteret, . . . iu- 
beret: 3,23,3; Androsthenes . . . ad Scipionem 
Ponipeiumque uuntios mittit, ut sibi subsidio 
ueniant: 3,80,3; ad T. Sestium legatum . . . 
misit, ut cohortes ex castris celeriter educeret: 
VII 49, 1 ; reliqiiae copiae missis ad Varum 
noctu legatorum numero centurionibus sese ei 
dedideruut : 2, 44, 1 ; legatos ad Vercingetorigem 
de pace et amicitia concilianda pubUce missos: ■ 
VII 55,4 ; — ille ad eum S. Caesarem mittit atque 
huic tradi iubet: 2,20,7; uon obUtus pristini in- 
stituti Caesar mittit ad eum (A.) Clodium. huic 
dat litteras mandataque : 3 , 57 , 1 ; commodis- 
simum uisum est C. Valerium ProciUum . . . 
ad eum mittere et M. Metium. his mandauit: 
147,4; Q. Titurius . . . interpreteni suum Cn. 
Pompeimn ad eum mittit rogatum, ut: V36, 1; 
ad eum Pompeius misit, ut pro hospitio atque 
amicifia patris Alexandria reciperetiu-: 3,103,3; 
legatum . . . sese magno ciun periculo ad eum 
missurum et hominibus feris obiecturum exi- 
stimal)at: 147,3; Caninium RebOum legatum, 
familiarem necessarium;'^;/*') Scribonii Libonis, 
mittit ad eum conloquii causa: 1,26,3; Hel- 
uetii repentino eius aduentu commoti . . . le- 
gatos ad eum mittunt: 113,2; cognito Caesaris 
aduentu Ariouistus legatos ad eum mittit: 142, 
1 ; missis ad eum undique legatis obsitlibusque 
datls et pace facta constituit: 1111,4; iterum ad eum Caesar legatos cum his mandatis mit- 
tit : 1 35, 1 ; Oscenses et Calagiu-ritani . . . mit- 
tunt ad eum legatos seseque imperata facturos 
pollicentur: 1,60,1; Vbii . . . purgandi sui 
causa ad eiun legatos mittimt: VI 9, 6; quibus 
rebus coacti Menapii legatos ad euni pacis pe- 
tendae causa mittunt: VI 6,2; Heluetii om- 
nium rerum inopia adducti legatos de deditione 
ad eum miserimt : I 27, 1 ; Morini Menapiique 
supererant, qui in armis essent ueque ad eum 
umquam legatos de pace misissent : III 28, 1 ; 
qua re nimtiata Pirustae legatos ad eum mit- 
tunt, qui doceant: VI, 7; Heluetu . . . legatos 
ad eum mittunt nobiUssimos ciuitatis: I 7, 3; 
Eemi ... ad eum legatos Iccium et Andocum- 
borium, primos ciuitatis, miseruut: 113,1; Ic- 
cius Eemus . . . nuntium ad eum mittit, . . . 
sese diutius sustinere non posse: 116,4; nim- 
tios ad eum celeriter mittit, quibus regionibus 
exercitum exposuisset: 3,29,4; ad eos Curio 
equitatum et duas Marrucinorum cohortes niit- 
tit: 2,34,3; luce i)rima missis ad eos ab Ota- 
ciUo equitibus . . . circiter CCCC quique eos 
armati ex praesidio secuti suut, se defenderuut: 
3,28,6; qui . . . recepti non erant, missisque 
ad eos nuntUs, ex his locis discederent, contra 
uoluntatem suam naues solueriuit : 3, 102, 7 ; 
mittitur ad eos conloquendi causa (conl. causa 
om. [i) C. Arpineius . . . et Q. lunius ex Hispania 
qiudam : V 27, 1 ; Mandubracium ad eos mittit : 
V20, 4; tu ad me aUum mitte, quera ornem: 
ap. Cic. ad fam. VII 5, 2 ; Pompeius . . . misit 
ad me N. Magium de pace: ad Bri/h. ap. Cir. 
ad Ait. IX 13 J- 1 ; ad quos legati mitterentur, 
his auctoritatem attribui: 1,32,8; ad quos cum 
Cacsar nuntios misisset, . . . respouderuut : IV 
16,3; in SiciUam misit, nti duae legiones reli- 
quusque equitatus ad se mitteretur: 2,37,4; 
sagittarios omues . . . conquiri et ad se mitti 
iubet: VII 31, 4; CaraUtani simul ad se Vale- 
rium mitti audieriuit, . . . Cottam ex oppido 
eiciimt: 1,30,3; e suis legatis (legatum Kocli, 
ZO. 15, 598 sq.; al.) aUquem ad se mitteret: 1 47, 
1 ; iubet . . . hos comprehensos ad se mittere : 
V25, 4: — CassiueUaunus ad Cantium . . . 
nuntios mittit atque . . . impei-at, uti : V 22, 1 ; 
— his rebus impulsus equitatum omnera prima 
noote ad castra hostium mittit ad ilumen 
Bagradam: 2,38,3; — mittit P. Vatmium le- 
gatum ad ripara ipsam flumiuis, qui . . . ageret: 
3,19,2; has (triremes) cum audacius progressas 
Libo uidisset, sperans intercipi jiosse quadri- 
remes V ad eas misit: 3,24,2; T Caesar 

nuntiis ad ciuitatera Haeduorum missis . . . tri- 103 ad 104 busque horis [noctis] exercitui ad quietem datis 
castra ad Gergouiam m o u i t { mouet p > : VII 
41,1. 

tres nobilissimi Haedui capti ad Caesarem 
perducuntur < produc. Fr.): VII 67, 7; oppi- 
dani i^ierterriti comprehensos eos . . . ad Cae- 
sarem perduxeriuit (produxenmt fi; Fr.} sese- 
que ei dediderimt: VII 13, 2; — postulabat 
Caesar, ut legatos sibi ad Pompeiimi sine peri- 
culo mittere Uceret, idque ipsi fore reciperent 
aut acceptos per se ad eiun perducerent : 3,17, 
2 ; {cf. 3, 28, 4 ii. produco ;) Gormanos atque 
Ariouistum sibi adiiuixerant eosque ad se nia- 
gnis iactmis poUicitationibusque perduxerant: 
VI 12, 2 ; — fossam duplicem duodenum pediun 
a maioribus castris ad minora perduxit : VII 36, 
7; ab angulo castrorum sinistro mimitionem ad 
flumen perduxerat circiter passus CCCC: 3,66, 
6; muuitioues a castris ad fliunen perductae 
{productae 0} expugnatis iam castris Pompei 
propriam expeditamque Caesaris uictoriam inter- 
pellauerimt: 3, 70, 2; musculum . . ., quem a tm'ri 
latericia ad hostium tmTim murumque perdu- 
cerent, facere instituerimt : 2, 10, 1 ; — a lacu Le- 
manno . . . ad montem luram . . . murum . . . 
perducit : I 8. 1 ; *[ |iraedicauit aduersa 

Caesarem proelia fecisse, magnum nivmerum 
ab eo militmn ad Afrauium perfugisse (prof. 
Of): 2, 18, 8; magnus eonun cotidie numerus 
ad Caesarem perfugiebat: 1, 78, 2; nemo . . . 
a Caesare ad Pompeium transierat, cum paene 
cotidie a Pompeio ad Caesarem perfugerent, 
uulgo uero uniuersi in Epiro atque Aetolia con- 
scripti milites earumque regionum omnium, 
quae a Caesare teneliantur : 3, 61, 2; a prima 
obsidione ad Cicerouem perfugerat: V 45, 2; 
conati simt . . . Voiusenimi interficere, . . . ut 
ciun mimere aliquo perfugisse (profugisse 0} 
ad Pompeimn uiderentur; 3, 60, 4; Allobroges, 
EaucilH atque Egi familiares, quos perfugisse 
ad Pompeinm demonstrauimus, . . . cimcta . . . 
exposuermit: 3, 79, 6; unum AUobrogem ex 
duobus, quos perfugisse ad Pompeium supra do- 
cuimus , cum quibusdam interfetit : 3, 84, 5 ; 
centurioues Marsi duo ex castris Curionis ciun 
manipularibus suis XXII ad Attium Variun 
perfugiunt 'prof I) : 2, 27, 1; (aeque . . . ex 
Marsis Paelignisque ueniebimt, ut qui superiore 
nocte perfugeraut {om. codd.; ad Variun perfug. 
f:<y»i. Xp. ; : 2, 29, 4 ;) — Caesar . . . obsides, 
arma, seruos, qui ad eos perfugissent, poposcit: 
I 27, 3; t laeti ut explorata luctoria sar- 

mentis uirgultisque coUectis, quibus fossas Ro- 
manorum compleant, ad castra pergunt: III 
18,8; t persequor u. infra usque ad; <[ magna difiicultate adficiebatur, qua ratione 
ad exercitum peruenire posset: VII, 6, 2; ubi 
hostes ad legatos exercitiunque peruenenmt, 
imiuersi se ad pedes proiciimt: 2,12,2 {-Xp. 3); 
si nihil esset durius, nullo cum periculo ad 
proximam legionem peraenturos: V29, 6; quod 
neque legiones audeant absente imperatore ex 
hibernis egredi neque imperator sine praesidio 
ad legiones peruenire pos.sit: VII 1, 7; cum legio- 
nibus tribus e castris profectus ad eam partem 
peruenit, quae nondum iiumen transierat : 1 12, 
2; - trans Rhenum ad Germanos peruenit fama 
diripi Eburones: VI 35, 4; quidam ex his . . . nocte 
ad Neruios peruenerunt atque iis demonstrarunt : 
1117,2; — a quo missi Dioscorides et Serapion 
. . . ad Aclullam peruenerimt: 3, 109, 4; cele- 
riter Petreius per Vettones ad Afranium per- 
nenit: 1,38,4; ille . . . Gallus inter Gallos sine 
ulla suspicione uersatus ad Caesarem peruenit: 
V 45, 4 ; cum omnibus copiis ad Caesarem per- 
uenit: VII 62,10; non nidla pars militum do- 
mum discedit; reliqui ad Caesarem perueniimt: 
1,13,4; omnibus suis incolumibus coptis eodem 
die ad Ciceronem peruenit: V 52, 1 ; cum his 
ad Domitium Ahenobarbimi Corttniiun magnis 
itineribus peruenit: 1,15,6; pauci . . . incertis 
itmeribus per siluas ad T. Labienum legatum 
in hiberna perueniunt : V 37, 7 ; Taiuroenta . . . 
ad Nasidium perueniunt: 2,4,5; Otacilius . . . 
ex oppido fiigit et ad Pompeium peruenit: 3, 
29, 1 ; Caesar . . . tertio die (macedoniam add. 
codd. plur. : det. Forchh. p. 101 sq. ; in macedo- 
niam add. 1 rec; Xp.) ad Pompeium peruenit 
iuxtaque eimi castra posuit: 3,41,1; uix DCCC 
. . . incolumes ad Vercingetorigem peruenerunt: 
VII 28, 5; — Teutomatus . . . cum magno equi- 
tum suoram numero et quos ex Aquitania con- 
duserat ad eum penienit: VII 31, 5; iUe missis 
ad Caesarem nuntiis unum diem sese castris 
tenuit; altero die ad eum peruenit Caesar: 3, 
30, 6 ; die ac nocte continuato itinere ad eum 
perueuit : 3, 36, 8 ; — prius ad liostium castra 
peruenit, quam quid ageretur Germani sentire 
possent : IV 14, 1 ; media nocte sUentio pro- 
fectus ad hostium castra mane peruenit: VII 
18,2; cum ad confluentem Mosae [et RheniJ 
peruenissent, ... se in flimien ijraecipitauenmt : 
IV 15,2; naues . . . omnes incolumes ad ■ in fj) 
continentem peruenerunt: IV 36, 4; cUscussa 
niue . , . ad fines Aruernorum peruenit : VII 
8,2; cUebus circiter quiudecim ad fines Bel- 
garuni peruenit : II 2, 6 ; ad quarum initium sil- 
uarum cum Caesar peruenisset . . ., subito . . . 
euolauenmt: 11128,3; noctumo itinere non 
intermisso conutatu equitum XXX ad mare 105 ad 106 peruenit: 3,96,4; milites dato signo celeriter 
ad nmnitionem perueniunt eamque transgressi 
trinis castris potiimtur: VII 46,4; illi . . . cele- 
riter ad eas, quas diximus, munltiones per- 
uenerunt: 11126,2; longo itinere ab Ms cir- 
cumducti ad portum peruenimit: 1,28,4; sin- 
rnlas (naues) . . . expugnauerunt, ut perpaucae 

. omni numero noctis interuentu ad terram 
ruenerint (peruenirent af(h?j): III 15, 5; — 

idui iter progressus ad flumen Bagradam per- 
aenit: 2,24,1; neque prius fugere destiteruut, 
quam ad flumen Kheuum milia passuum ex eo 
loco circiter quinque peruenerunt (/> ; peruene- 
rint a; peruenerent a): 153,1; liis rebus con- 
stitutis Caesar ad portimi Itium cum legionibus 
peruenit : V 5, 1 ; — pons ipsius magnimi circui- 
tum luibebat, ut multo breiuore itinere illi ad 
Hibcrum ]ieruenire possent: 1,63,2; multis 
locis Germaniae triennium uagati ad Ehenum 
peruenerunt: IV 4, 2; — Commius reliquique 
duces . . . cum omnibus copiis ad Alesiam per- 
ueniunt : VII 79,1; Pompeius . . . omnibus 
copiis ad Asparagium Dyrrhachinoriun per- 
ucnit: 3,30,7; quam maximis potest itineribus 
in Galliam ulteriorem contendit et ad Gena- 
uam peruenit: 17,1; t cum . . . facereut 

ueque nostri longius quam quem ad finem 
porrecta [ac] loca aperta pertinebant, ceden- 
tes insequi auderent: 1119,5; 1 commeatus 
ab Remis reliquisque ciuitatibus nt sine periculo 
ad eum portari posset efticiebat: 115,5; t 
placiut, ut . . . fratres eius ad Caesareiri prae- 
currerent: VII 37, 7; t petebant, uti ad 

eos equites, qui agmen antecessissent, praemit- 
teret: IV 11, 2; — cohortatus Haeduos de 
supportando commeatu praemittit ad Boios, qui 
de suo aduentu doceant : VII 10 , 3 ; ijraemissis 
nmitiis ad Cn. Domitium Caesar ei scripsit et 
quid fieri iiellet ostendit: 3, 78, 5; t om- 

nibus rebus instructa classe magna fiducia ad 
nostras naues procedunt: 1,56,3; t pro- 

cumbunt omuibus Gallis ad pedes Bituriges, 
ne . . . succendere cogerentur: VII 15,4; t 

naues triremes duas . . . per causam exercen- 
dorum remigum ad fauces portus prodire 
iussit: 3,24,1; t qui omnes ad eum pro- 

ducti {f.: perducti 0; edd.) contra religiouem 
iuris iurandi in eius conspectu crudelissime 
interficiuntur: 3,28,4; Caesar . . . omues sena- 
tores senatorumque liberos, tribimos militum 
equitesque Romanos ad se produci iubet: 1,23, 
1 ; — gladiatores, quos ibi Caesar in ludo habe- 
bat, ad forum productos (deductos a; N-p.) Len- 
tulus Ispcj libertatis confirmat: 1,14,4; Metro- 
politae . . . casu ciuitatis Gomphensis cognito ex captiuis, quos Caesar ad munun produ- 
cendos ciu-auerat , portas aperuerimt: 3,81,1; 
AiTanius Petreiusque . . . copias suas ad in- 
fimas montis radices producunt et proelio la- 
cessimt: 1,42,2; cf. perduco; t Caesar 

receptui suorum timens crates ad extremum 
tumulum contra hostem proferri et aduersas 
locari . . . iussit : 3, 46, 1 ; t Cassius ad 

Sidpicianam inde classem profectus est Vibo- 
nem: 3, 101, 4; Caesar ab decimae legionis 
cohortatione ad dextrum cornu profectus . . . 
in prinuim aciem processit: 1125,1; Caesar . . . 
maturius quam consuerat ad exercitum profici- 
scitur: IV 6,1; inde ad exercitum jjroficiscitur: 
V 2, 1 ; cum ipso anni tempore ad gerendum 
bellum uocaretur et ad hostem proficisci con- 
stituisset . . ., legati ueuiiuil: VII 32, 2; Diui- 
tiacus auxilii petendi causa Romam ad sena- 
tum profectus infecta re redierat : VI 12, 5 ; — 
duabus Agedinci legionibus . . . relictis ad 
Boios proficiscitur: VII 10, 4; — Petreius ex 
Lusitania per Vettones cum omnibus copiis ad 
Afranium proficiscatur : 1,38,2; neque longius 
abesse, quin . . . educat et ad Caesarem auxilii 
ferendi causa proficiscatur : III 18, 4 ; ille igno- 
minia et dolore permotus palam se proficisci ad 
Caesarem simulauit: 3,21,4; Goelius profectus, 
ut dictitabat, ad Caesarem peruenit Thmios : 3, 
22, 3 ; Libo a conloquio Caninii digressus ad 
Pompeium proficiscitur : 1,26,5; multi ex ItaUa 
ad Cn. Pomijeium ijroficiscebantur : 1,53,3; — 
totius exercitus impedimeuta ad Labienuni in 
Treueros mittit duasque ad eum legioues {AQ^; 
legiones ad eum BM; 2\p., Fr., Db.) proficisci 
iubet: VI 5, 6; dubitandum non existimauit, 
quin ad eos proficisceretur: 112,5; petit, . . . 
quos ex Cisalpina Gallia consul sacramento 
rogauisset, ad signa conuenire et ad se proficisci 
iuberet: VI 1,2; — Caesar . . . milites ia pro- 
xima municipia deducit; ipse ad m-bem profi- 
ciscitur: 1,32,1; taesar . . . duas ibi legiones 
praesidio relLuquit, ceteras Ln ItaUam mittit; 
ipse ad urbem proficiscitur: 2, 22, 6; — quibus 
rebus confectis Caesar ad oppidum Auaricum 
. . . profectus est: VII 13, 3; — T. Labiemmi 
cum legionibus tribus ad Oceanum uersus in 
eas partes, quae IMeuapios attinguut, proficisci 
iubct : VI 33, 1 ; — omnes alacres et fiduciae 
pleni ad Alesiam proficiscuntur : VII 76, 5; 
postero die omnibus copLis triphci instructa 
acie ad Ilerdam proficiscitur et sub castris 
Afranii constitit: 1,41,2; t (profugio u. 

fugio;) t illi equitatu atque essedis ad 

flumen progressi . . . proelium coniQiittei-e 
coeperunt: V9, 3; t lio.stes . . uiuuersi 107 ad 108 se ad pedes proiciunt: 2, 12, 2 (Xp. 3); 
qui cum . . . »e ad pedes proiecissent sup- 
pliciterque locuti iientes pacem petissent : I 27, 
2; flentes proiectae ad pedes suorum omnibus 
precibus petieruut, ue: yiI26, 3; sese omnes 
flentes Caesari ad pedes proiecerunt: 131,2; 
quod ubi sine recusatione fecerunt passisque 
palmis proiecti ad terram flentes ab eo salutem 
petiuerunt, cousolatus cousiu-gere iussit : 3, 98, 
2; T Pompeius de Caesaris consilio con- 

iectura iudicans ad Scipionem properaudum 
sibi (om. h) existimabat: 3, 78, G. 

in fugam coniecti multis amissis s e ad agmen 
receperunt: yiI13, 2; tantum profecerunt, ut 
. . . iucolumes se ad agmen reciperent: 3,75,5; 
abite, dum est facultas, uosque ad legionem 
recipite: yiI50, 6; Numidae . . . impetum uo- 
strorimi etiugiebaut riu'susque ad ordiues suos 
se recipientes circuibant et ab acie excludebant: 
2,41,0; — Allobroges . . .fuga sfe ad Caesarem 
recipiunt: 111,5; Q. Titm-ius et L. Uotta le- 
gati . . . omnibus eorum agris uastatis . . . se 
ad Caesarem (ad caes. se p) receperunt: ly 
38, 3 ; ad conloquium non admittitur . . . in- 
feetaque re sese ad Caesarem recepit: 3,57,5; 
Octaiuus desperata oppugnatione oppidi Dj-rrba- 
cliiiun sese ad Pompeium i-ecipit (af/i ; recepit rell. 
locUl. ct edd.y. 3, 9, 8 ; [ — ad eos se equites re- 
cipiebant: I 48, 6; non nullis eorum interfectis 
incoluines se ad nostros receperunt : 3, 28, 6 ; ad 
([uos se celeriter, cum usus est, recipiimt: IV 2, 
3; commeatus et qui frumenti causa proces- 
serant tuto ad se recipit: 1,54,5; Pompeius, 
ubi nUiil proiici cqmtatu cognouit, paucis inter- 
missis diebus rursimi eum nauibus ad se intra 
munitiones recipit (recepit /*): 3,58,2; Caesar 
loquendi iinem faeit seque ad suos recepit (re- 
cipit Ar. 146,2; curn se illi identidem in sil- 
uas ad suos recijjerent . . . , legiones . . . coe- 
perunt: 1119,5; ueriti, ne ab latere aperto . . . 
circumuenirentm-, se ad suos receperunt: VII 
82,2; qui, cum . . . primae turmae insidias in- 
trauisseut, ex fremitu equorum inlata suspicione 
ad suos se recipere coeperunt: 3,38,3; se con- 
festim ad suos recipiebant : 3, 50, 1 ; Germani 
mimitiones nostras egressi complm-ibus inter- 
fectis sesc ad suos incolumes receperimt: 3,52, 
2; (nostri . . . duas nacti turmas excepeiimt, 
quarum perpauci fuga se ad suos recepenmt 
(quarum perp. f. se ad s. ree. add. .J. Frciidcuberg, 
■JJ. 85, 225; Dh. ; oni. codd.; Xp.; quwuni perp. 
f. salutem sibi reppererunt adi/. Krajfcrt, He//., 
Dt.}; in his fuit M. Opimius: 3,38,4;) — Sue- 
bos omnes . . . cum onmibus suis sociorumque 
copiis, quas coegissent, penitus ad extremos fines se recepisse: VI 10, 4; (Numidae) in- 
terfectis cu-citer CXX reUqui se in castra ad 
oppidimi receperimt : 2, 25, 5 ; rursus se ad signa 
recipientes insequantur; V34, 4; terga uertere 
seque ad signa legionum recipere cogimtur: 1, 
43, 5 ; — hostem . . . terga uertere seque ad op- 
pidum Ilerdam recipere . . . cogit: 1,45, 1; — 
his rebus gestis Curio se in castra ad Bagra- 
dam recipit (,recep. 0) : 2, 26, 1 ; ^ ipse 

ad (oni. a; c. add. (a?jcfh/' Curionem cum 
classe redit: 2,23,5; — Vercingetorix, cum ad 
suos redisset, proditionis insLmuIatus ... re- 
spondit: %TI20, 1. 2; nostri fortiter impetum 
eorum tulerimt celeriterque ad suos quisque 
ordiues redit (rediit /'; Dt.) atque ultro uui- 
uersi in hostes impetum fecerunt: 3,37. 6: ^ 
item M. Metius repertus et ad eum reductus 
est: 153,8; reducitur ad eum deprensus ex 
itinere N. Magius : 1 , 24, 4 ; ad Curionem equi- 
tes reuertuntur captiuosque ad eum reducunt: 
2, 38, 5; Caesai' . . . si qui ad eos Eburones ex 
fuga conuenissent, ad se ut reducerentur (re- 
ducerent H. rT'. ran der Mey, Mneni. N. S. 12, 
220) imperauit: yi32, 2; — obsidibus acceptis 
exercitum reducit ad mare: V23, 1; ^ in 

castris Heluetiorum tabulae repertae simt litte- 
ris Graecis confectae et ad Caesarem relatae: 
1 29, 1 ; signa militaria LXXIIII ad Caesarem 
referimtm-: ^T;I88, 4; signa mUitana ex proelio 
ad Caesarem sunt relata CLXXX et aquilae 
VIIII: 3,99,4; cf. defero; — scuto ad eum re- 
lato Scaeuae centurionis inuenta sunt in eo 
foramina CXX: 3,53,4; relatis ad eum publicis 
cum fide rationibus quod penes eum est pe- 
cuuiae tradit: 2,20,8; ii-umentum omne ad se 
referri iubet: yiI71,6; % equites hostium 

. . . admissis equis ad suos refugerunt: 2, 
34,3; t quem Caesar ad eum remittit 

cum mandatis: 1,24,5; illi deliberata (re) re- 
spondent scriptaque ad eum mandata remittimt 
(Xp.; permittimt ac; per eos remittunt Of/il; 
Db.; per eosdem remittmit Hotoni., Lips., Oud.): 
1,10,2; ut . . . ex iis (naiubus), quae inanes ex 
contiuenti ad eum remitterentur, . . . perpaucae 
locum caperent: y23, 4; admirabatur Magiiun, 
quem ad Pompeiimi cum mandatis niiserat, ad 
se non remitti: 1,26,2; t paulatim re- 

torqueri agmen ad dextram (dexteram af) 
conspexerimt : 1,69,3; T dies adpetebat 

septimus, quem ad diem Caesar ad impedi- 
menta legionemque reuerti constituer.it: VI 
35, 1 ; — idem principes ciuitatum, qui ante fii- 
erant, ad Caesarem reuerterunt : 1 31, 1 ; se . . . 
re deliberata post diem tertium ad Caesarem 
reuersuros : IV 9, 1 ; Volusenus perspectis regio- 109 ad 110 nibus omnibus . . . quinto die ad Caesarem 
reuertitur: IV 21, 9; equites Haedui ad Cae- 
sareni omnes reuertuntur : V7, 9; quo facto ad 
Curionem equites reuertuntur captiuosque ad 
eum reducunt: 2,38,5; — ubi . . . legati ad eum 
reuerterunt , negat . . . et . . . ostendit : I 8, 3 ; 
Diuitiacus . . . post discessum Belgarum di- 
missis Haeduorum copiis ad eum reuerterat: 
II 14, 1 ; Caesar cum ab hoste non amplius 
passuum XII niilibus abesset, . . . ad eum legati 
reuertuntm-: IV 11,1; quas legationes Caesar 
.. . inita proxima aestate ad se reuerti iiissit: 
1135,2; huie mandat, ut exploratis omnibus 
rebus ad se quam primum reuertatur: IV 21, 
2; — ad impediuienta: VI 35, 1 u. s.; Caesar 
legiones equitatumque reuocari . . . iubet; ipse 
ad naues reuertitur: Vll, 1; — Aiianiani . . . 
contumeliosis uocibus prosequebantur (nostros): 
necessarii uictus inopia coactos fugere atque ad 
{om. O) Ilerdam reuerti: 1, 69, 1. 

sequor w. infra usque ad; 1 succedo 

■i(. b) fi) aa) ad partem; 1 quibus est 

rebus eflectum, ut tuto irumentum auxiUaque 
nauibus ad eum siipportari possent : 3, 112, 6. 

uniuersi ... ad legatos atque exercitum sup- 
plices manus tendunt: 2,11,4 (12, IJSrp.); — 
omnes maiores natu ex oppido egressi manus 
ad Caesarem tendere et uoce significare coepe- 
rimt ; II 13, 2 ; hic uullo in loco Macedoniae 
moratus magno impetu tetendit (dlil; ten- 
dit a<f; contendit 0} ad Domitium: 3,36,2; 
— facile erat . . . prospicere in urbem, ut omnis 
iuuentus . . . omnesque superioris aetatis . . . 
ad - caeliun raanus (om. a) tenderent: 2, 5, 
3 ; t tantum potentia antecesserant , ut 

magnam partem cUentium ab Haeduis ad se 
traducerent (' transducerent i/C; Fr., Db., 
DV.): VI 12, 3; Caesar . . . magni interesse 
arbitrabatnr quam primum oppido potiri co- 
hortesque ad se in castra traducere: 1,21,1; 
Caesar . . . reliquas cohortes . . . impedimen- 
taque ad se traduci iubet: 1,42,5; — se in 
hostium habiturum loco, qui non ex uestigio ad 
castra Corneliana traduxisset (acf; uela du- 
xisset Ohl; uela direx. Steph., Np.): 2,25,6; 
(omnes illo mimitionum {ad mimitionem [i; 
Schn., Eld.; Koch, ZG. 15, 601; dd. Kran.; 
Vielh., OZ. 21, 533 sq.) copiae traducimtur: 
VII 45, 6 ;) t fllia minor Ptolomaei regis . . . 
ad (om. hl) Achillam (-an h) sese ex regia 
traiecit unaque bellum administrare coepit: 
3,112,9; t huic . . . persuadet, uti ad 

hostes transeat: 11118,2; — multis coemptis 
equis ad Pompeium transierunt: 3,60,5; ante 
id tempus nemo aut miles aut eques a Caesare ad Pompeixun transierat: 3, 61, 2; — non interire 
animas, sed ab aliis post mortem transLre ad 
alios: VI 14,5; relicto praetore signa adCurium 
transferunt atque ad eum transeimt: 1,24,3; 
transit etiam cohors Illurgauonensis ad eum 
cognito ciuitatis consilio et signa ex statione 
transfert: 1,60,4; seu quis Gallus seu Ro- 
manus uelit ante horam tertiam ad se transire, 
sine pericnlo licere: V51,3; "^ trans- 

fero: 1,24,3; (60, 4) u. transeo. 

ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, 
ad exercitum uenit: 112,2; retineri urbano 
motu Caesarem neque in tantis dissensionibus 
ad exercitum uenu-e posse: VII 1, 2; amici re- 
gis . . . his, qhi erant ab eo missi, palam libe- 
raliter responderunt eumque ad regem uenire 
iusserunt: 3,104, 1; se . . . Romam ad .senatum 
uenisse auxiUum postulatum : 1 31, 9 ; — ctu- 
potius Haedui de suo iure et de legibus ad 
Caesarem disceptatorem quam Romani ad Hae- 
duos ueniant? VII 37, 6; — comjjliu-es tribuni 
militum (ct) centmiones ad Caesarem ueniunt 
seque ei commendant: 1,74,4; tratUta legione 
Varro Cordubam ad Caesarem uenit: 2,20,8; 
postea quam non nulli principes ex ea ciuitate 
. . . ad Caesarem uenerunt, . . . mittit: V3, 5; 
equites a Q. Atrio ad Caesarem uenenmt: V 
10, 2 ; midti iam menses erant et hiems prae- 
cipitauerat, neque Brundisio naues legionesque 
ad Caesarem ueniebant: 3,25,1; Iccius Remus, 
. . . unus ex iis, qui legati de \>a.ce ad Cae- 
sarem uenerant, nuntiimi . . . mittit: 116,4; 
eodem die legati ab hostibus missi ad Cae- 
sarem de pace uenerunt: IV36, 1; 1124,4 u. s. 
mitto; VII 37, 5 u. s. ad Haeduos; — quod 
paucis mensibus ante Harudum miha hominum 
XXIIII ad eum uenissent: 131,10; si quid 
ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum uen- 
turum fuisse: 134,2; alter, simul atque de 
Caesaris legionimique aduentu cognitum est, 
ad eum uenit: V3,3; sese idcirco ab suis dis- 
cedere atque ad eum uenire noluisse , quo 
facilius . . . contineret : V 3, 6 ; Labienus . . . 
cum omnes ad eum Treuerorum copiae ue- 
nissent (conuenissent (i), . . . Htteras Caesari 
remittit: V47,4; legati ad eum principes Hae- 
duorum ueniunt ( uenerunt [3 ) oratum , ut : 
VII 32, 2; eo (eodem a') triduo legio VIII. ad 
eum uenit cohortesque ex nouis Galliae dilecti- 
bus XXII equitesque ab rege Norico circiter 
CCC: 1,18,5; postridie eius diei mane . . . 
Germani frequentcs . . . ad eum • iu castra 
ucnerimt: IV 13,4; sese, si ( aesar permitteret, 
ad eum in castra uentm-um: V3, 7; ex qua 
(ciuitate) Maudubraeius adulescens Caesaris 111 ad 112 fidem secutus ad eum iu continentem Galliam 
uenerat : V 20, 1 ; a compluribus ciuitatibus ad 
euni legnti ueniunt: IV 18, 3; a. complmibus in- 
sulae ciuitatibus ad eum legati ueniunt: TV21, 
5; ali quibus ad eiuu legati non uenerant: IV 
22,5; ex magua p;u'te Moriuorum ad eum legati 
ueuerunt : IV 22, 1 ; cum ad eum ex Thessalia 
Aetoliaque legati ueuiosent, . . . misit: 3,34,2; 
quo ex oppido cum legaH ad eum uenissent 
oratum, ut sibi iguosceret, . . . iubet: VII 12, 3; 
etiam Ciugulo . . . ad enm legati ueniunt: 1,15, 
2; qui ubi pro perCuga ad eos uenit, timorem 
Komanorura propouit: 11118,3; qui quacum- 
que de causa ad eos uenerunt, ab iniiu-ia prolii- 
bent : VI 23, i> ; quo faciUus finitimorum equi- 
tatum, si praedandi causa ad eos uenissent 
(uenisset Ald., Fr.) , impedirent: 11,17,4; hi 
. . . conciderunt , cum ab extremo agmine ad 
quos uentum erat consisterent fortiterque impe- 
tum nostrorum militum sustinerent: 1111,4; si 
quid ille se uelit , illuni ad >p uenire oportere: 
I;M, 2; qiud ad se ueuiienf. an speculandi 
causa? 147,6; onmes Belgarum copias in unum 
locum coactas ad se ueuire uidit: 115,4; iubet 
media nocte legionem proficisci celeriterque ad 
se ueuii-e: V46, 2; missis ad Caesarem satis 
faciendi causa legatis, cum is omnem ad se 
(ad se omu. ^) seuatum uenire iussisset, ilicto 
audientes uon fuerunt : V 54, 3 ; petunt a Ver- 
cingetorige Haedui. ut ad se ueuiat: VII 63, 4; 
ubi iutellexit ultro ad se ueniri . . ., armatmu 
coucilium iudicit: V 56, 1 ; pertm-bautur Galli: 
ueuu-i {Mi; uenire BAQ) ad se confestim 
existimimtes ad arma conclamant: VII, 70, 6; 
Indutiomarum ad se cum ducentis obsidibus 
uenire iiissit : V4, 1; proinde, si qua fuisset 
facultas, ad se cum omnibus copiis ueniret: 1, 
19,4; properarci ;:u .>e cam exercitu uenire 
omniaquc posthaberet: 3,33,1; — posse prius 
ad angustias ueniri quam senliretur: 1,67,1; 
quem numerum bai-bai'orum ad castra uenisse 
constabat: 1116,2; celeriter magna inidtitudine 
peditatus equitatusque coacta ad castra uene- 
rimt: IV 34,5; ii cum ad castra uenisseut, nostri 
eruptione facta . . . reduxerunt: V22, 2; neque 
Ebm'ones, si ille adesset, tanta contemptioue 
nostri ad castra uenturos e.sse: V29, 2; cum C. 
Voluseuus missus cum equit;itu ad (in ^) 
castra ueuisset: VI 41, 2; magna manu ad ca- 
stra oppugnatum (oppugnanda Ji) ueuerunt: V 
26, 2 ; scribit Ljibieno, . . . cum legione ad fines 
Neruiorum ueniat : V 4G, 4 ; acie triplici in- 
structa ad eum locum uenit : 1 49, 1 ; Suebi, 
qiu ad ripas Rheui ueuenmt, domum reuerti 
coeperimt : 1 54, 1 ; in primis a te peto , quo- niam confido me celeriter ad m'bem uenturum, 
ut te ibi uideam : cqj. Cic. ad Atf. IX 6 J. ; — 
cum uentum esset ad flumen Genusmn, . . . cou- 
secutus eqmtatus nouissimos proelio detiuebat : 
3, 75, 4 ; qui cum ad fiumen Ligerim uenissent, 
. . . paucos dies ibi morati . . . dommn reuer- 
tuntur: VII 5, 4; Caesar ex eo tempore, dum 
ad flumen Varum ueniatur, se frumentum datu- 
rmn poUicetm-: 1, 87, 1; — altero die cum ad op- 
pidum Senonum Vellaunodimum uenisset, . . . op- 
iniguare iustituit: VII11,1 ; — admoduia magnis 
diurnis noctm-nisque itiueribu.s confectis contra 
omnium opiuionem ad Ligerem uenit : VII 56, 3 ; 

— eodem temjjore D. L;ielius cmn classe ad 
Brimdisimn uenit: 3,100, 1; (Caesar . . . parua 
parte noctis itinere intermisso mane (ad add. 
1 ild. , piob. Dauis. d> Clark.} Dyrrhachium 
ueuit : 3, 41, 5 :) Cn. Pompeius fiUus . . . ad 
(del. Ciacc.} Oricmn uenit: 3,40,1; % C. 
ArjjLueius . . . et Q. luuius . . ., qui iam ante missu 
Caesaris ;xd Ambiorigem ueutitare consuerat 
(cousuerimt J7 ; consueuenmt [5) : V 27, 1 ; — quod 
. . . multum . . . ad eos mercatores uentitant : IV 
3,3; T^ jjrius quam quicquam con:iretm, Di- 
uitiacum ad se uocari iubet: 119,3; Dumno- 
rigem ad se uocat, fratrem adhibet: 120,6; 
Albicos, barbaros homines, qm in eorimi fide 
autiquitus erant montesque supra M;issLli;im 
incolebaut, ad se uocauerant (euocauerant Paul, 
ZG. 32, 167}: 1,34,4; uocatis (euocatis (i) ad 
se undique mercatoribus neque . . . neque . . . 
reperire poterat; IV 20,4; uocatis ad se Am- 
phipoh hospitibus . . . cognito[que] Caesaiis 
aduentu ex eo loco cUscessit: 3,102,4; (dimittit 
ad finitimas ciuitiites nuntios Caesar, oiimes (ad 
se udd. y.; edd.; W. Paul, ZG. 32, 167; om. p; 
Vlelh., OZ. 17, 241; Pluyg.} euocat (^; Sld., 
Viclli., Paul, Pliii/i/.; uocat a; rell. edd.} spe 
praedae ;id diriijiendos Ebm'ones (ad^dir. Ebm-. 
del. Paul I. /.; Uld.): ^T34,8;) cf. euoco. 

[i[i) c. aliis uerbis: duas n;mes cimi miUtibus, 
qu;ie ad moles Caesaris adhaeserant, scaphis 
Uutribusque reprehendimt ; 1, 28, 4; haec (tragula) 
casu ad turrim adhaesit; V48, 8; % C. 

Trebonimn . . . ad eam regionem, quae ad 
Aduatucos <ad oiii. QA^';j; Scliii.; -atucis fJ,- 
lichii.'/ adiacet, depopulandam mittit: VI 33,2; 

— (ad id mare, quod ;KUgitur {Mcuhi.; acUgit 
codd.; adiacet Xp.; edd.} ad ostium Rhodani: 
2, 1, 2;) t tragidam cuni epistula ;id ammen- 
tum deligata (deUgatam M} intra mimitionem 
c;istrorum abiciat: V 48, 5; naues onerarias, 
qu;ie :id ancoras erant deUgatae: IV 29, 2; eo 
minus ueritus nauibus, quod in Utore moIU at- 
que aperto deUgalas ad ancoram (;mchoras p} 113 ad 114 relinquebat: V 9, 1 ; Arioiiistus, qui nauieulam 
deligatam ad ripam uactus ea profugit: 1,53,3; 
iiaueB nostras interiorem iu portum . . . reduxit 
et ad terram deligauit : 3, 39, 2 ; naues Ionga.s 
adgressus, quae erant deligatae (delegatae a) ad 
terram atque inanes: 3,40,4; c-f. religo; t 

funes, qui anteumas ad malos destinabant 
(Q^a; distinebant ABMIi ; detinebant B^; 
destinebant Q^f}: III14, G; 1 nuntio «. 

rcnuntio; ^ jiraesidia, . . . quae ex ipsa 

coacta i»rouincia alj L. Caesare legato ad omnes 
|iartes opponebantur: VII 65, 1 ; 1 haec 

ad eum latius atque inflatius Afranius per- 
scribebat (praescr. afl): 2,17,3; baec Afra- 
iiius Petreiusque et eoruni amici pleniora etiam 
atque uberiora Komam ad suos perscribebant : 
1, 53, 1 ; t ex eo oppido pons ad Helue- 

tios pertinet: I 6, 3; (Arduenna silua) ab 
ripis Rheni linibusque Treuerorum ad Neruios 
(Kemos Bergk, lihciiilamk p. 31) pertinet: VI 
29,4; — huius quoque spatii pars ea, quae 
ad arcem pertinet, loci natura et ualle altis- 
sima muuita longain et difficilem habet op- 
pugnationem: 2, 1, 3; iu altissimos montes, 
qui ad castra pertinebant, confugerunt: 3,95,4; 
cum . . . facerent neque nostri longius qiiam 
quem ad fiueui porreeta [ac] loca ajierta per- 
tinebant, cedentes insequi auderent: 1119,5; 
Hercynia silua . . . recta fluminis Danuuii 
regione pertinet (pertingit Aiiii.) ad fines Daco- 
rum et Anartium : VI 25 , 2 ; munitionem, 
quam pertinere (pertingere 0///;> a castris ad 
(lumen supra demonstrauimus: 3,68,2; siluam 
Arduennam, quae ingeuti magnitudine per 
mcdios fines Treuerorum a flumine Rbcno ad 
iuitium Remorum pertinet: V3, 4; onmia llu- 
iiiina atque omnes riuos, qui ad mare pertine- 
bant, Caesar auerterat: 3,49,4; ad eam partem 
munitionum ducit, quae pertinebat {0; Juri- 
iiiiis; -bant rell.; Nj). Db.) ad mare: 3,62,2; 
Belgae ab extremis Galliae fiuibus oriuntur, 
pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni : 
11,6; — qui a flnibus Allobrogum et lacu 
Lemanno et flumine Rhodano ad summas Al- 
pe,9 pertinent: 1111,1; quae itinera ad Hi- 
berum atque Octogesam pertinebant, castris 
hostium oppositis tenebantur: 1,68,1; equites 
auxiliaque . . . Cantabris barbarisque omnibus, 
qiii ad Oceanum pertiuent, al) Afranio impe- 
rantur: 1,38,3; Aquitania a Garumna fluminc 
ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani, 
quae est ad Hispaniam, pertinet; 11,7; 1 

pertingo ii. s. pertineo; t ucque li- 

gnandi atque aquandi neque naues ad terram 
religaudi (deligandi Pbcyg., Mnein. N. S. 9, 11) 
L«xio. Caeiar. potestas fiebat: 3,15,2; t re renuntiata 

(Pau/, ZO. 32, 163 sq.; Hkl; nuntiata codd.; rell. 
cdd.) ad suos quae imperarentur facere diserunt: 
II 32, 3 ; t Caesar Brundisiura ad suos 

seuerius scripsit, nacti idoneum uentum ne 
occasionem nauigandi dimitterent : 3,25,4; cum 
Furnium nostrum tantum uidissem . . . , prae- 
terire tamen non potui, quin et scriberem ad 
te et illum mitterem gratiasque agerem : ap. 
Cic. ad. Att. IX 6 A; etsi te nihil temere, 
nihil imprudenter facturura iudicaram , tamen 
permotus liomiuum fama scribendum ad te 
existimaui: ap. Cic. ad Att. X 8 S 1; t 

liuius lateris alter anguhis, qui est ad Cantium, 
. . . ad orientem solem , inferior ad meridiem 
spectat: V13,l; quae pars coUis ad orien- 
tem solem (om. (i) spectabat, hunc omnem 
locum cojiiae Gallorum compleuerant : VII 
69,5; constabat Elide in templo Mineruae . . . 
simulacrum Victoriae, quod ante ipsam Muicr- 
uam conlocatum esset et ante ad simulacrum 
Mineruae spectauisset , ad ualuas se templi 
limenque conuertisse : 3, 105, 2 ; — eius angidus 
lateris maxime ad (om. (3) Germaniam spectat: 
V13, G; 1 eas (t. e. storias) ex tribus 

pnrtibus, quae ad (qua af; qua ad c) hostes 
uergebant (urgebant /'; perurguebant a; 
perurgebant c) , eminentibus trabibus cu'cum 
turrim praependentes religauerimt: 2, 9, 4; — 
uua pars . . . initium capit a flumine Rho- 
dano, . . . uergit ad septentriones : 11,5; in 
bis locis, quod omnis GalUa ad septentriones 
(AQf^; septem trionem BM; Fr., Db., Dt.^) uer- 
git, maturae simt hiemes: IV20, 1; — collis ab 
summo aequaliter decliuis ad flumen Sabim, 
quod supra uominauimus, uergebat: II 18, 1 ; 
alterum (latus) uergit ad Hispaniam atque oc- 
cidentem solem : V 13, 2 ; iugum derectum . . . 
utraque ex jiarte praeruptum . . ., sed tamen 
paulo leniore fastigio ab ea parte, quae ad 
Vticam uergit: 2,24,3. 

usqiie ad: ipse triplici instructa aeie usque 
ad castra hostium accessit: 151,1; nostri 
ccdeutes usque ad (pr. edd. ; usque in a ; Fr., 
Hld.; ad (i) castra insecuti (consecuti fi) sui 
colligendi facultatem non dederunt: VII 80,8; 
Senoues . . . Cauarinum . . . interficere . . . 
conati, cum ille praesensisset ac profugisset, 
usque ad (in AQ) flues insecuti regno domo- 
que expulerunt: V 54, 2; t fugientes us- 

que ad flumen . . . persequuntur: VII 67, 5; 
cf. iiifra sequor; \ Germani acrius us- 

que ad munitiones ( muros [b ) sequuntur 
(persccuntur p): VII 70, 4. 

superiorem partem coUis usque ad murum 

8 115 ad 116 oppidi ilensissimis castris compleuerant : VII 
4G, 3. 

a — ad: ('. i^i) pertineo; u. aa) perduco, 
perftigio, traduco, transeo, uenio; a Sasonis (a; 
salonis recc; Xp., Db.) ad Curici (Momnis.; 
corici Oacdfl; coryci h; orici pars reec; 
Oricum J\yj. ,- Db.} portum stationes (portus, 
stationes Xp.; Db.) litoraque omnia longe 
lateque classibus occupauit : 3, 8, 4 ; ^ 

quorum unus Hispaniam eiteriorem (fribits 
hgioitibiis, alter idferiorcm) a saltu Castulonensi 
ad Auam duabus legionibus . . . obtinebat: 1, 
38, 1. 

p) c. substant. : confirmari oportere, ne tecto 
recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ad 
usorem (uxores [i) aditum habeat qui non 
bis per agmen bostium perequitasset : A^I 66, 
7; — bi suos notos hospitesque quaerebant, 
per quem quisque eorum aditum commen- 
dationis baberet ad Caesarem : 1, 74, 5 ; — nullum 
aditum esse ad eos (nullum esse aditum ad 
bos !j) mercatoribus : II 15,4; — castra . . . ad- 
modum munita natura loci, una ex parte ipso 
oppido Vtica, altera a theatro . . . substruc- 
tionibus eius oporis maximis aditu ad castra 
diffi cili et angusto : 2, 25, 1 ; in hoc tractu oppidi 
pai^s erat regiae exigua . . . et theatriuu coniunc- 
tum domui, quod arcis tenebat locum aditus- 
que babebat ad ixirtum et ad reliqua naualia: 
3,112,8; constabat . . . dorsum esse eius iugi 
prope aequum, sed siluestre et angustum, qua 
esset aditus ad alterani pmtem oppidi (opp. piirt. .SN: VII 44, 3; t tertia uigilia qua minime arduus ad nostras muuitiones ascen- 
sus uidebatur, eruptionem fecerunt: 1133,2; 
•; quibus litteris nuntiisque Roniam perlatis 
magni domum concursus ad Afranium ma- 
gnaeque gratulatioucs fiebant: 1,53,3; — Alexan- 
driae . . . elamorem miUtiun audit . . . et con- 
cursum ad se ticri uidet, quod fasces ante- 
ferrentur: 3,100,4; % miquum (exiguiurf 

[i,- Sclm.) loci ad decbuitatem fastigium 
magnum habet momentum: VII 85, 4; scrobes 
tres iu altitudinem pedes fodiebautur paulatim 
angustiore ad iutimum fastigio: VII 73,5; «; 
M. Aristium, tribunum mibtum, iter ad legio- 
nem facientem fide data ex oppidoCabillono edu- 
cuut: VII 42, 5; Cu. Pompeius pridie eius diei 
ex urbe protectus iter ad legioues habebat: 1, 
14, 3 ; — nuntiatur Afranio magnos commeatus, 
qui iter habebaut (habeant l/l) ad Caesarem, 
ad tiumen constitisse: 1,51,1; quibus accidit 
rebus , ut pluribus dimissi Steiih. ; dimissis 
cocUI.: Ciace.') itineribus /Jel. Ciacc.) a Caesare ad Domitium et a Domitio ad Caesarem nulla 
ratione iter conficere possent: 3, 79, 5; — hoc eius 
praescripto ex Hispania ad Varum iiumen est 
iter lactum: 1, 87, 5; — Caesar . . . omni ad 
Hiberum intercluso itinere quam proxime potest 
bostium castris castra eommuuit: 1,72,5; — 
Caesar *praecepto itinere ad Dwrbachium tinem 
properandi facit: 3,13,5; secuudo flumine ad 
Lutetiam iter facere coepit : VII 58, 5 ; H Or- 
getorix sibi legationem ad ciuitates suscepit: 
I 3, 3; t huic dat litteras maudataque ad 
eura: 3,57,2; 1 habere se a Pompeio ad eimi 
priuati officii mandata demonstrat: 1,8,2; cf. 
Utterae; 3,57,5 ii. p. 12S refero; t ne 

ad eos Ambiorix receptum (ambiorix rec. ad 
eos ,S) haberet: VI 9, 2; ita . . . conlocant, ut, 
si ilK a multitudine hostium premantur, ex- 
peditimi ad suos receptum habeant : IV 33, 2. 

b) quietae rei iiieiiiitatem et praeseutiaiii 
iudieat (= apud) (cf. Oud. orf 131,1; 1119,3); 
a)c.uouiinibus Iiomines sigrnifleantibus; aa)a|)- 
pellatiuis: equites , , , repeute sese ad nouis- 
simum agmen ostendunt: 1,63,3; pugnatur 
acriter ad nouissimum agmen: 1,80,5; ii, quos 
ad noiussimuni agmen equorum reficiendorum 
causa substitisse deraonstratum est, , , , sese 
incolumes in castra conferunt: 2,42,5; — quod 
tanti motus Galliae exstiterant, totara hiemem 
ipse ad exercitum manere decreuit: V53, 3; 
Haedui de consilio legatoruni, quos Caesar ad 
exercitum reliquerat, copias , , , subsidio Bitu- 
rigibus mittimt: VII 5, 3; — legatos, quod 
nomen ad omnes nationes sanctum inuiola- 
tumque semper ftiisset: 1119,3: tantura esse 
nomen (apud eos add, fS) atque opinionem eius 
esercitus Ariouisto pulso , , . etiam ad ultimas 
Germanorum nationes: IV 16, 7. 

. i^) noiuiu. propr. : (P. Sextius Baculus, qui 
primum pilum apud ^[i; ad a; Xp., Dt.. Hld.) 
Caesarem duxerat: VI38, 1,) 

/7) adiect. et pronoin.: magnam haec res 
ilbs otfensionem et contemptionem ad omnes 
:^ttubt: 3,60,2; — ad se ii. p. 128 recipio. 

[i) c. reriuu uouiiu. couiiiuet. ; aa) appella- 
tittis: ipse ad ancoram una nocte constitit: 3, 
102, 4; — paruulis equestribus proeliis ad 
aquam factis: V50, 1; — loricam pinnasque 
adiecit graudibus cei-uis emineutibus ad com- 
missuras pluteorum atque aggeris (aggeres 
a): VII 72,4; — prius ad continentem uisus 
(O; usus x) est Caesar, quam: 3,7,3; — cum 
ad fines regni sui Sabino Cottaeque praesto 
ftiissejit : V 26, 2 ; du.as legiones ad fines Treue- 
rorum, duas iu Lingonibus . . . in hibernis 117 ad 118 conlocauit : VI 44, 3 ; — uuntiatur Afrauio nia- 
cnos comiueatus, qui iter liabebant ad Cacsaiciu, 
ad flumeu constitisse: 1,51,1; M. Fauouium 
ad flumcn Aliacmouem . . . reliquit castellum- 
que ibi muuiri iussit: 3,36,3; biduum (iii) 
ca.stris statiuis moratus ad flumeu . . . Aliac- 
raonem : 3, 37, 1 ; Caesar *praecepto itinere ad 
Dyrrhachium fluem properandi facit castra- 
que ad flumen Apsum ponit iu fiuibus Apol- 
loniatium: 3,13,5; tertio die ad flumeu Elauer 
pontes reficit (fecit «/'; eflecit h): VII 53,4; 

— ad extremas fossas castella coustituit 
ibique tormenta conlocauit: II 8, 4; — cum 
esset Caesaris classis diuisa in duas partes, 
dimidiae parti praeesset P. Sulpicius prae- 
tor Viboue ad fretum, dimicUae M. Pompuuius 
ad Messanam , prius Cassius ad Messanam 
nauibus aduolaiiit, quam: 3,101,1; — ad mul- 
tam uoctem etiam ad impedimenta pugna- 
tum est: 126,3; — ad eius initium siluae 
(siluae initium fi) Suebos aduentum Eomano- 
runi exspectare constituisse : VI 10, 5; — ad 
insulam, quae est coutra Massiliam, stationes 
obtinebant: 1,56,3; — super quas turrim ef- 
fectam ad ipsum introitum portus opposuit: 
3,39,2; — naues longas . . . ad latus apertum 
hostium constitui . . . iussit: IV25, 1; omuem 
cam materiam . . . couuersam ad hostem coulo- 
cabat et pro uallo ad utrumque latus exstru- 
ebat : III 29, 1 ; paucis turmis praesidio ad im- 
pedimenta dimissis reliquos equites ad latera 
disponit: VI 8,5; — ad eum locum flumiuis 
uauibus iunctis pontem imperant fieri: 1,61,4; 
quietam nactus stationem . . . ad eum locum, 
qui appellabatur Palaeste . . . uiilites exposuit: 
3, 6, 3 ; — cohortibus decem ad m a r e relictis 
et equitibus trecentis : V 9, 1 ; ad Cantium, quod 
esse ad mare supra demoustrauimus : V 22, 1 ; 
ad mare II cohortes nonae legionis excubue- 
rant: 3,63, 6; duabus ex partibus . . .; una 
erat proxima portui naualibusque , altera ad 
portam {Dedcrich; Wolffd, Ein. II 16; Dt.; 
partem codd.; Np., Db.), qua est aditus ex Gallia 
atque Hispauia, ad id mare, quod *adigitur ad 
■istium Rhodani: 2,1,2; — cum acerrime ad 
munitioues (nmuitionem [i) pugnaretur: V 
44, 3 ; uno die VI proeliis factis, tribus ad Dyr- 
rhachium , tribus ad muuitioues : 3, 53, 1 ; cum 
auimaduertissent . . . uocte cohortes nostras ad 
muuitioues excubare : 3, 50, 1 ; ad eas mmutioues 
Cacsar Leutulum Marcellinum quaestorem cum 
legioue VIIII. positum habebat : 3, 62, 4 ; niiixiuie 
ad superiores munitioues laboratur: VII 85,4; 

— Brimdisium ueni:' ad murum castra posui: 
np. Cic. ad Att. IX 13 .A 1; — Caesar legioui- bus transductis ad oppidum coustitit: 1, 16, 
4; — cum . . . Caesar ad opus cousuetudiue 
excubaret: VII 24, 2; — ad alteram partern 
succedunt Vbii: IV 3, 3; altera castra ad alteram 
oppidi partem ponit: 1,18,5; castris ad eam 
partem oppidi positis . . ., quae . . . : VII 17, 
1; subUcae . . . ad inferiorem partem flumini.s 
oblique agebantui- : IV 17, 9 ; praesidia . . ., 
quae . . . ad omnes partes opponebautur: 
VII 65, 1 u. s. p. 11.3; ad utramque partem 
pontis firmo praesidio relicto: IV 18, 2; omni 
exercitu ad utramque partem muuitionum dis- 
posito: VII 80, 1; cf. ad mare 2,1,2; — firmo 
in Treueris ad pontem praesidio (praes. ad 
p. [i, reUcto: VI 9, 5; — hoc explorato loco 
(Jurio castra Vari conspicit muro oppidoque 
coniuncta ad portam, quae appellatur bellica : 
2, 25, 1; centurionibus , quos in statione ad 
praetoriam portam (ad praetorium acf) po- 
suerat : 3, 94, 6 ; iit . . . aute mediam uoctem 
ad portas castrorum clamor oreretur: V53, 1; 
ab ii.s cohortibus, quae erant in statioue ad 
portas, defenduntur: 1,75,3; ut idem ad portas 
urbauis praesideat (Ald. ; praesidia eodd.) rebus 
et duas bellioosissimas prouincias abseus . . . 
obtineat: 1,85,8; Pompeius se oppido tenet. 
nos ad portas castra habemus: ap. Cic. ad Att. 
IX 14, 1; cf. ad mare 2,1,2; — uaues, quae 
. . . consuetudine cotidiana ad portum excu- 
babant : 2, 22, 3 ; eodem tempore puguatum est 
ad portum: 3,111,2; — (ad praetorium u. 
ad portam 3, 94, 6;) — ad infimas radices 
montis aciem iustruebat: 3,85, 1; — ad ripam 
dispositae cohortes aduersarioriun : 1,50,1; aui- 
mum aduertit ad alteram flimiiuis ripam magnas 
e.sse copias hostium instructas: V18, 2; Menapu 
. . . ad utramque ripam fluminis agros, aedificia 
uicosque habebant: IV 4, 2; Nouiodunum erat 
oppidura Haeduorum ad ripas Ligeris oportuno 
loco positum : VII 55, 1 ; praesidia custodiasque 
ad ripas Ligeris dispouere . . . coeperunt: VII 
55, 9 ; pagos centum Sueborum ad ripas Bheni 
consedisse: I 37, 3; profeoti a palude (protecti 
pal. Ciaec.) ad ripas (iu ripas fli; in ripa a; 
in ripis Ald.; ac ripis Ciacc.) Sequauae e re- 
gioue Lutetiae coutra Labieni castra considunt: 
VII 58, 6; — si continere (contineri (3) ad 
signa mauipulos uellet: VI 34, 6; cf. yy); — 
ut paene uno tempore et ad siluas et in flu- 
miue et iam in mauibus nostris hostes uideren- 
tur: II 19, 7; — cursum repressenmt ct ad 
medium fere spatium constiterimt, ue con- 
sumptis uiribus adijropiuquarent : 3, 93, 1 ; — 
ad extremum muscidi tectum (tecti c; teeti- 
que af) trabesque (que om. Oac) extremas 

8* 119 ad 120 quadratas regulas . . . defiguut : 2, 10, 4 ; — 
niaiore cum flducia ad alteram turrim ag- 
geremque eruptione pugnauerunt: 2, 14, 5;hoc 
opus omne tectum luneis ad ipsam turrim per- 
ficiunt: 2,10,7; — ab Cn. Ponipeio . . . petit, 
quoniam ipse ad urbem cum imperio rei pu- 
blicae causa remaneret (remanebat f!>) , . ■ . 
iuberet: VI 1, 2; timere Caesarem ereptis . . . dua- 
bus legionibus, ne ad eius periculura reseniare 
et retinere eas ad urbem Pompeius luderetur: 
1,2,3; dent operam consules, praetores, tribuni 
plebis quique pro coss. siut (sunt 0//I ; o»i. acf) 
ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat: 
1,5,3; tu uelim mihi ad urbem praesto sis: 
ap. Cic. ad Atf. IX 10, 3; (senatus in urbe 
habebatm- Pompeiusque aberat (aderat codd. ; 
ad urbem erat Ciacc, Hotom., Muret.): 1,2,1;) 
t tantum fuit in mihtibus studii, ut milium VI 
ad iter addito (ad uadum add. codd. exc. c; 
glossaloris esse cciisef Forchh. p. 90; Dli.) cu- 
cuitu magnaque ad uadum (ad uadum //. /. 
habef c; Np., Dt.; om. rcll. codd.) fluminis niora 
interposita eos . . . consequerentur: 1,64,8. 

(iji) iiomiii. propr. : Q. TulUum Ciceronem 
et P. Sulpicium Cabilloni et Jlatiscone in 
Haeduis ad Ararim rei frumeutariae causa 
conlocat : VII 90, 7 ; — quaerit , quis castris 
ad Bagradam praesit: 2,30,2; — Octogesam 
. . . id erat oppidum positum ad Hiberum miUa- 
que (mil. V codd.) passuuni a castris aberat 
XXX (Ooel; XX codd.; Np.. Db. — po.Siitum 
ab Hibero milia V passuuui; a castris aberat 
XX F. Hofm.): 1,61,4; — crebris ad Rho- 
danum dispositis praesidiis . . . suos fines 
tuentur: VII 65, 3; — reliqui ad Varum fiiimen 
dimittantur: 1,86,3; cf aa) ad flumen; % 

huius lateris alter angulus, qui est ad Can- 
tium, . . . ad orientem solem . . . spectat: V 
13, 1 ; — Aquitania a Garumna flumine ad 
Pyrenaeos montes et eam partem Oceani, quae 
est ad Hispaniam, pertinet: 11,7; t 

satis esse magna utrimque iucommoda accepta 
. . ., se morte Curionis et detrimeuto Africaui 
exercitus tauto militumque deditioue ad Curic- 
tam {Momms.; corcjram coi/d.; Xp.): 3,10,5; 
— confestim ad Pharuni nauibus milites ex- 
posuit: 3, 111, 6; U ad Aeginium . . . 

Caesari ueuienti occurrit: 3,79,7; — altero die 
ad Alesiam castra fecit: VII68,2; (dum haec 
apud (ad P) Alesiam geruntur : VII 75, 1;) 
meminerant (miUtes) ad Alesiam magnam .se 
inopiam perpessos, multo etiam maiorem ad 
Auaricum: 3,47,6; — Pompeiuni ad Aspara- 
gium esse cognouit: 3,41,1; in suis ueteribus 
eastris ad Asparagium consedit: 3, 76, 2; — in singula diei tcmpora quae ad Auaricum 
agerentur (gererentur (i) cognoscebat: VII 16, 2; 
exposuit, quid iniquitas loci posset, qiud ipse ad 
Auaricum sensisset, cum: VII 52, 2; cf. ad 
Alesiam; — qui ad Auximum . . . amissis co- 
hortibus . . . in Africam peruenerat: 1,31,2; — 
Caesar eo tempore cum legione una profectus 
ad . . . rem frumentariam expedieudam . . . erat 
ad Buthrotum: 3,16, 1; — huius aduentum 
... X longis n.auibus ad Clupeam praestolans: 
2,23,3; — VII omnino dies ad Corfinium 
commoratus: 1,23,5; his rebus coguitis, quae 
erant iid Corflnium gestae: 1, 24, 1 ; commemorat, 
quo sit eorum usus studio ad Corflnium Caesar : 
2, 32, 1 ; demonstrauimus L. VibuIIium Rufum 
. . . bLs in potestatem peruenisse Caesaris atque 
ab eo esse dimissum, semel ad Corfinium, iterum 
in Hispania: 3,10,1; — quo facilius eqmtatum 
Pompeianum ad Dyrrhachium contineret et 
pabulatione prohiberet, aditus duos . . . prae- 
muniuit: 3,58,1; quas ,ad Dyrrhachimu naues 
longas habebat: 3,62,3; a Pompeio litteris per 
omues prouincias ciuitatesque dimissis (de add. 
Scal.) proelio ad Dyrrhachiiun facto latius in- 
flatiusque multo, quam res erat gesta, fama per- 
crebuerat: 3,79,4; cf. aa) ad mimitiones 3,53, 
1; — pontem, qiu er.at ad Genauam, iubet re- 
scindi: 17,2; — dum hiiec ad Gergouiam 
geruntur: VII 37,1; 42,1; {futurtim,) ut detri- 
mentimi in bonum uerteret, uti ad Gergouiam 
accidisset: 3,73,6; — constitiumt communi con- 
silio bellum ad Herdam propter ipsius loci 
oportunitatem gerere: 1,38,4; dum haec ad 
Ilerdam geruntur: 1,56,1; hoc primum Caesari 
ad Ilerdam nunti.atur: 1, 59, 1; postea cum 
Caesarem ad Massiliam detineri cognouit . . . 
quaeque postea acciderant, de angustiis ad Iler- 
dam rei frumentariae, accepit: 2,J,7, 3; — qiiod 
proelium factum sit ad Magetobrigam (ad- 
magetobrige AQ; admagetobriae Ma'^; ad ma- 
getobrie Bk^; ad magetobriam f; Sc/in., Xp.; 
Admagetobrigae Fr., Eld., Dt.^): 131,12; — ad 
Massiliam ii. s. ad Ilerdam; — adMessanam 
II. s. OLC/.) ad fretum; — Bibulus . . . erat (ierat /; 
om. a) cum (in 2 dctt.; om. rell.) classe ad 
Oricum: 3,15,1; testibus se militibus uti 
posse, . . . quibus modis ad Oricum cum Libone 
de mittendis legatis contendisset : 3, 90, 2 ; — 
dum paucos dies ad Vesontionem rei fru- 
mentari.ae . . . causa mor.atur: I 39, 1; one- 
r.ariis nauibus . . ., qu.ae st.abant ad Vticam: 2. 
25, 6. 

yy) prouoni.: qu.ae (quisque) prima signa 
consjjexit, ad haec constitit: 1121,6. 

ad iiieimtatem sii)>iificam cum his iierbis 121 &d 122 coniundum est: accitlit (ad Gergouiam): 3,73, 
6; adfero (ad omnes): 3, GO, 2; adliaeresco, 
adiaceo ef. p. 112; ago (ad . . . parteni): 

IV 17, 9; (ad Auaricum) VII 16, 2; amitto 
(ad Auximum): 1,31,2. 

commoror (ad Corfinium): 1,23,5; con- 
iungo (ad portam): 2,25,1; conloco (ad 
fines): VI 44, 3; (ad Ararim) VII 00, 7; con- 
sido (ad ripas): 137,3; VII 58, 6; (ad Aspa- 
ragium) 3,70,2; consisto (ad liaec i. e. signa): 
1121,6; (ad ancoram) 3,102,4; (ad flumen) 1, 
51,1; (ad oppidum) 1,16,4; (ad medium spa- 
tium) 3,93,1; constituo (ad . . . fossas) : II 
8,4; (ad latus) IV 25,1; contendo (ad Ori- 
cum): 3,90,2; contineo (ad signa): VI 34, 6; 
(ad Dyrrhacluum) 3, 58, 1. 

defigo (ad extremum tectum): 2,10,4; de- 
ligo, destino c/. 112 sq.\ detineo (ad Mas- 
sUiam): 2,17,3; dimitto (ad Varum flumen): 
1,86,3; (ad Corflnium) 3,10,1; dispono (ad 
latera): VI 8, 5; (ad . . . partem) VII 80, 1; (ad 
ripam) VII 55, 9; 1,50,1; (ad Rhodanum) VII 
65,3; (duco (ad Caesarem): VI 38, 1.) 

cfficio (ad introitum): 3,39,2; emineo (ad 
commissuras) : VII 72,4; excubo (ad mare): 3, 
63, 6 ; (ad munitiones) 3, 50, 1 ; (ad opus) VII 
24,2; (ad portum) 2,22,3; expono (ad locum): 
3,6,3; (ad Pharum) 3, 111, 6; exspecto (ad 
initiumj: VI 10, 5; exstruo (ad . . . latus) : 
III 29, 1. 

facio castra (adAlesiam): VII G8, 2; f. pon- 
tem (ad . . . locum): 1,61,4; f. proelium (ad 
aquam) : V 50, 1 ; (ad munitiones) 3, 53, 1 ; (ad 
Dyrrhachium) 3, 79, 4; (ad Magetobrigam) I 
31, 12. 

gero (ad Alesiam: VII 75, 1;) (ad Corfiuium) 
1,24, 1; (ad Gergouiam) VII 37, 1; 42,1; (ad 
Ilerdam) 1,38,4; 56,1; (c/". ago). 

habeo (ad portas): ap. Cie. ad Att. IX 
14, 1 ; (ad ripam) IV 4,2 ; (ad Dyrrhachium) 3, 62, 
3; cf. pono. 

instruo (ad radices): 3,85,1; (ad ripam) 

V 18, 2. 

laboro (ad munitiones) : VII 85, 4. 

maneo (ad exercitum): V53, 3; moror (ad 
Humen): 3,37,1; (ad Vesontionem) 139,1. 

nuntio (ad Ilerdam): 1,59,1. 

obtineo (ad insulam) : 1,56,3; occurro (ad 
Aeginium): 3,79, 7; oppono (ad . . . partes): 
VII 65,1; orior (ad portas): V53,l; me 
ostendo (ad nouiss. agmen): 1,63,3. 

perficio (ad . . . turrimj: 2,10,7; per- 
petior (ad Alesiam . . . ad Auaricuni): 3, 
47,6; pono (ad . . . munitiones): 3,62,4; (ad 
• . . portam) 3, 94, 6; (ad ripas) VII 55, 1; (ad Hiberum) 1,61,4; castra pono (ad mu- 
rum): ap. Cic. ad Att. IX 13 yl 1 ; (ad . . . 
partcm) VII 17, 1; 1, 18, 5; (ad flumeu Apsum) 
3,13,5; praesideo (ad portas): 1,85,8; 
praestolor (ad Clupeam): 2,23,3; praesum 
(ad fretum): 3, 101, 1; (ad Bagradam) 2,39,2; 
(ad Messanam) 3,101,1; pugno (ad . . . 
agmen): 1,80,5; (ad impedimenta) 126,3; 
(ad muiiitiones) V 44, 3; (ad portumj 3,111, 
2; (ad . . . turrim) 2,14,5. 

reficio (ad flumen Elauer): VII 53, 4; re- 
ligo cf. p. 113 sq.; relinquo (ad exercitum): 
VII 5, 3; (ad mare) V9,l; (ad .. . partem) IV- 
18, 2 ; (ad pontem) VI 9, 5 ; (ad flumen Aliac- 
monem) 3,36,3; remaneo (ad urbem): VII, 
2; retineo (ad urbem): 1,2,3. 

sentio (ad Auaricum): VII 52, 2; ."ito (ad 
Vticam): 2,25,6; subsisto (ad . . . agmen): 
2,42,5; succedo (ad . . . partem): IV 3,3; sum 
(ad mare): V22,l; 2,1,2; (ad pori;am) 2,1,2; 
(ad portas) 1,75,3; (ad urbem) 1,5,3; (ad Can- 
tium) V13, 1; (ad Hispaniam) 11,7; (ad Aspa- 
ragium) 3,41,1; (ad Buthrotum) 3,16,1; (ad 
Genauam) 17,2; (ad Oricum) 3,15,1. 

uideor (ad continentem) : 3,7,3; (ad siluas) 
1119,7; utor (ad Corfinium): 2,32,1. 

c. subst.: angustiae (ad Ilerdam): 2,17,3; 
contemptio (adomnes): 3,60,2; deditio (ad 
Curictam): 3,10,5; mora (ad uadum): 1, 64, 8; 
offensio u. contemptio. 

c. adiecL: inuiolatus (ad . . . nationes): III 
9,3; praesto (ad fines): V26,2; (ad urbem) 
ap. Cic. ad A't. 1X16,3; sanctus n. inuiola- 
tus; tantus (.nd . . . nationes): IV 16,7. 

B. De tenipore; a) = usque ad; a) ad =; 
usque ad : cum equitatu nihil possent — neque 
enim ad hoc tempus ei rei student: II 17,4; 
quae gens ad (usque ad Aim.) hoc tempus 
his sedibus sese continet: VI 24, 3; — iniquum 
esse de stipendio recusare, quod sua uoluntate 
ad id tempus pependerint : 144,4; neque 
ulla ad id tempus belli suspicione interposita: 
IV32, 1; quoniam ad id tempus (Hand, Tkis. 
I p. 100 — eo tempore) facultas conloquendi non 
fuerit atque ipse Brundisium sit uenturus, in- 
teresse rci publicae communis salutis se cum 
Pompeio conloqui: 1,24,5; haec ad id tempus 
Caesar ignorabatr 3, 79, 3; tertiam aciem Caesar, 
quae quieta fuerat et se ad id tempus loco te- 
nuerat, procurrere iussit: 3, 94, 1 ; t magno 

aestu — nam ad meridiem res erat perducta: 
3,95, 1; — acies ad solis occasum continentur: 
1,83,3; neque multum ad solis occasum temporis 
supererat: 3,51,7; — illi aegre ad noctem 
oppugnationem sustinent: V 37, 6; ad multam 123 ad 124 noctem (naitd. Tnrs. T p. .9,'? z= sub multa 
nocte) etiara ad impcdimenta pugnatum est: I 
26,3; res disputatione ad mediani noctem per- 
ilucitur: V31,3; T dum reliquae uaues eo 

conuenirent, ad horam nonam in ancoris ex- 
spectauit: IV 23, 4; — (ad extremum n. ('. b) 
'i) a.x) reseruo p. 130.} 

a — ad: hoc toto proelio, cum ab hora sep- 
lima ad uesperum pugnatum sit, auersum 
hosfem nidere nemo potuit: I 26, 2; cnm a 
meridie prope ad solis occasum dubia uictoria 
pugnaretur: VII 80,6; cimi a prima hice ad 
lioram octauam pugnaretur < pugnassent &' : V 
35, 5 ; pf. fj) iisque ad. 

P) iisf|iie ad: cum ab hora fere quarta usque 
ad solis occasum pugnaretur: 11115,5; acriter 
utrimque usque ad uespei-iim pugnatum est: I 
^O, 3. 

b) ad •-= cireiler: liac habita contione et ad 
extremam orationeni (ad extremum oratione 
fi; Sclni.; oratione o»(. Clark., prob. Hand, Ttirx. 
I 132) confirmatis militibus . . . legiones ex 
castris eduxit: VII 53, 1; ipse . . . ad {mn. ^) 
solis occasum (occasu \i) naues soluit: V8, 2; 
misso ad uesperum senatu omnes, qui sunt 
eius ordinis, a Pompeio euocantiu-: 1,3,1; (cum 
iam mericHes (ad meridiem [i > adpropinquare 
uideretur, ad . . . castra contendit : VII 83, 8.) 

e) ad lenipHs; ad diem (cf. Schn. ad 115,1): 
monuit, . . . ad nutum et ad tempus omnes 
res ab iis administrarentur: IV 2.3, 5; quae 
omnia ab his diligenter ad diem facta sunt: 
II 5, 1 ; obsides impernt . . . ; iis ad diem ad- 
ductis: VI, 9; an, quod ad diem non uenerunt, 
de eorum fide constantiaque dubitatis? VII 77, 
10 ; quo edicto . . . peruulgato nulla fiiit ciuitas, 
qiiin . . . mitteret, non ciuis Romanns paulo 
notior, quin ad diem couueniret: 2,19, 2. 

d) de certo tcinpore : quo edicto tota pro- 
uincia peruulgato nulla fuit ciiutas, quin ad id 
tempus partem .seuatus Cordubam mitteret: 
2, 19, 2; T Lnbienum Treboniumque hortatur 
. . ., ad eum (eam p; Ahl.; eundem Paul, ZO. 
32, 102) diem reuertantur: VI 33, 5; — dies ad- 
petebat septimus, quem ad diem Caesar ad 
impedinienta legionemque jeuerti constituerat : 
VI 35, 1; — quam ad (ad quam fj) diem ei 
legioni, quae in praesidio relinquebatur, deberi 
frumentum sciebat: VI 33, 4; edictum praeniittit, 
ad quam diem magistratus principesque om- 
nium ciuitatum sibi esse ]iraesto Cordubae 
uellet: 2,19,1; — olisides imperat eosque ad 
certam diem adduci iubet: Vl,8; — si quid 
uellent, ad Idus April. reuertcrcntur: 17,6. 

€. Traushite; a) iiiotuin et directionem si- giiiflcat coniuuctum a) euin uerbis ax) ino- 
ueiidi: neque ciuitates, quae ad Caesaris ami- 
citiam accesserant, frumentum supportare . . . 
poterant: 1,48,4; Caesar iis ciuitatibus, quae 
ad eius amicitiam accesserant, . . . pecus im- 
perabat: 1,52,4; ad hoc detrimentum accessit, 
ut equitibus per oram niaritimam ab Antonio 
dispositis aquari prohiberentur : 3,24,4; cum 
ad has suspiciones ceilissimae res accederent: 
119,1; ad eas , quae faetae erant Arelate 
per Caesarem , captiuae Massiliensium accesse- 
rant sex : 2, 5, 1 ; accedebant ad haec grauissi- 
niae usurae: 3,32,5; T postulauit, ne quem 

peditem ad conloquium Caesar adduceret: I 
42, 4 ; Ariouistus . . . praeter se denos ut ad 
conloquium adducerent (adduceret c/.) postu- 
lauit : 1 43, 3 ; Massilienses . . . rei frumentariae 
ad summam inopiam adducti: 2,22,1; t 

non has (naues) aut conspectus patriae aut 
propinquorum praecepta ad extremum uitae 
pericukim adire cogebant: 2,7,1; 1 

crebri ad eum rumores adferebantur litteris- 
que item Labieni certior fiebat . . . : II 1 , 1 ; — 
quod ad amicitiam populi Eomani attulissent, 
id iis eripi quis pati posset? 143,8; t 

neque hos habendos ciuium loco neque ad 
concilium (consilium E; Sclm., Db.) adhiben- 
dos (adh. ad conc. fi) censeo : VII 77,3; con- 
uocato consiho omniumque ordinum ad id 
consihum adhibitis centurionibus : 140,1; % 

(omnibus iure iurando (ad iusiurandum P) 
adactis: VII 67,1;) 1 Clodius . . . 

primis diebus, ut uidebatur, hbenter auditus 
reliquis ad conloquium non admittitur: 
3, 57, 5. 

omnes , qui per aetatem arma ferre possint, 
ad bellum cogant: VII71,2; Orgetorix ad 
iudicium omnem suam familiam . . . coegit: 
14,2; t perturbantur Galh : ueniri 

ad se coufestim esistimantes ad arma con- 
claniant: VII 70, 6; t a^ scientia 

gubernatorum atque artificiis ad uirtutem mon- 
tanormii confugiebant; 1,58,2; t 

eruptionc facta isdem itineribus, quibus eo per- 
uenissent, ad salutem contenderent: III 3, 
3; t infamia duarum legionum permotus, 

qnas ab itinere Asiae Syriaeque ad suam poten- 
tiam dominatiunque conuerterat: 1,4,5; t 
Vercingetorix tot continuis incommodis ... ac- 
ceptis suos ad concilium (consilium caiii. Dl.) 
conuocat: VII 14, 1; conuocatis ad concilium 
(consiUum EIA praefectis equitum uenisse tem- 
pus uictori.ae demonstrat: VII 66, 3. 

decurritur ad illud extremum atque ulti- 
mum senatus consultum, quo nisi . . . num- 125 ad 126 quam ante descensum est: ], 5, 3; t 

rem ad arraa d e d u c i studebat : 1 , 4, 5 ; spe- 
ran» barbaros atque imperitos homines inopia 
cibariorum adductos ad iniquam (in aliquam 
ji) puguaudi condicionem posse deduci: VI 
10, 2; exspectaliat suis . . . postulatis responsa, 
si qua honiinum aequitate res ad otium de- 
duci posset: 1, 5, 5; ad eam sententiam 
cum reliquis causis haec quoque ratio cos 
deduxit, quod: 1110,6; t hac 

re ad consilium (concilium p) delata, ubi 
omnes idem sentire intellexit, posterum diem 
pugnae constituit : III 23, 8 ; ad consilium rem 
deferunt : V 28, 2 ; celeriter haec ad liostes defe- 
runtur: VI 7, 7; haec quoque per exploratores 
. . . ad liostes deferuntur: VI 7,9; Arpineius et 
lunius quae audierunt ad legatos deferunt: V 
28, 1 ; habent legibus sanctum, si quis quid . . . 
acceperit, uti ad magistratum deferat: VI 20, 
1 ; interfecto Indutiomaro . . . ad eius propin- 
quos a Treueris imperium defertur: VI 2, 1 ; — 
ratio ordoque agmiuis aliter se habebat, ac Bel- 
gae ad Neruios detulerant: II 19,1; — haec ad 
{om. (if) Antouium (-nio f) statim per Graecos 
deferimtur: 3,30,6; haec a compluribus ad 
Caesarem deferebantur: V6, 7; defertur ea res 
ad Caesarem : V 25, 4 ; haec eadem centuiionibus 
tribunisque militum mandabant, ut per eos ad 
Caesarem deferrentur: VII 17, 8; Eporedorix 
cogmto Litauicci consiUo media fere nocte rem 
ad Caesarem defert : VII 39, 3 ; hi cognitis om- 
nibus rebus . . . haec ad Pompeium omuia de- 
tulerunt {paue. recc; detulerant rell.): 3,61,3; 
— onmium conseusu ad eum defertur imperium : 
VII 4, 7 ; hunc illi e naui egressum , oum ad 
eos oratoris modo Caesaris mandata deferret 
.perferret (ii), comprehenderant: IV 27, 3; ad 
himc propter iustitiam prudeutiamque summam 
totius belli omuium uoluntate deferri: 114,7; 
petit ab utroque, quoniam Pompei maudata ad 
se detuleriut, ne grauentur sua quoque ad eum 
postulata deferre: 1,9,1; iussu atque imperio 
. . . Pompei, quae mandata ad se per Vibul- 
lium delata esseut: 3,22,1; t ne tanta et 

tam coniuucta populo Eomano ciuitas . . . ad uim 
atque arma descenderet ([i; discederet a): 
\^I 33, 1 ; ciues Roiuani . . . cum essent infirmi 
ad resistendum propter paucitatem hominum 
crebris confecti uulneribus, ad extremum auxi- 
lium desceudenmt seruosque . . . liberauerunt: 
3, 9, 3 ; quis hoc sibi persuaderet sine certa re 
Ambiorigem ad eius modi consihum descen- 
disse? V29,5; cotidianis couteuriouibus ad 
grauissimas uerborum coutumelias palam de- 
scenderunt; 3,83,1; omnia prius experiautur, quani ad Critognati sententiani descendant 
{AkL; ab Crit. sententia discedant (descidant p) 
X) : VII 78, 1 ; cum eius generis copia defecit, 
etiam ad iunocentium supplicia descenduut: VI 
16, 5; — ad omnia se descendere paratura atque 
omnia pati rei pubUcac causa: 1, 9, 5. 

egredior 2,35,5'«. b) [i) y.7.) p.l37; % 

Domitius sperans Scipionera ad pugnam elici 
pos.se: 3,38,1; nulla ratione ad pugnam elici 
posse Pompeium existimans : 3, 85, 2 ; t 

eueho ««. euoco; t oppidanis, quorum 

magna pars erat ad bellum (ad b. erat p) 
euocata: VII 58, 4 ; eo cuni uenisset, euocantm- 
illi ad couloquium: 3,16,3; summa imperii tra- 
ditur t'amuIogeno Aulerco, qui . . . propter sin- 
gularem scientiam rei miUtaris ad eum est 
houorem euocatus (euectus Whitte, opusc. 
ad Madu. missa p. 89) : VII 57, 3; ad Ger- 
manos peruenit fama diripi Eburones atque 
ultro oranes ad praedam euocari: VI 35, 4; 
equites . . . magna cum contumeUa uerborum 
uostros ad pugnam euocant : V 58, 2. 

neque exspectant, . . . ut de eorum imperio ad 
populum feratur: 1,6,6; praetoribus tribunis- 
que plebis rogationes ad populum ferentibus : 3, 
1,4; miUtes auersi a proeUo ad studium au- 
diendi et cognoscendi feruntur : 2, 12, 1 (Xp. 2). 

omuium animi intenti esse ad pacem uide- 
bantur: 3, 19, 4; omnium ocuUs mentibusque ad 
pugnara intentis : III 26, 2. 

placuit, ut Litauiccus decem iUis miUbus, 
quae Cacsari ad bellura mitterentur, praefi- 
ceretur: VII 37, 7. 

utrisque (utrimque 5') ad animura (ad om- 
nia ik; Ald.; id animo Fr.) occurrit unum 
esse illud tempus , quo maxime coutendi con- 
ueniat: V1L85,2. 

cum . . . res esset iam ad extreuuun per- 
ducta casum: III 5, 1; ubi turris altitudo 
perducta est ad {Ald.; ut plur. codd.) con- 
tabulationem (ylW.; -iouis rell.) , eam {AU.; 
causa codd.) m parietes instruxeruut: 2, 9, 1; 
Viridomarus, . . . quem Caesar . . . ex hu- 
miU loco ( om. [i ) ad summam diguitatem 
perduxerat: VII 39, 1; omui ora maritima cele- 
riter ad siuim sfuteutiam pcrducta couuuunem 
legatioucm ad P. Crassuni raittmit: 1118,5; 
quoscumque adit ex ciuitate ad {oiii. 1/'; in 
M'^) suam seutentiam perducit : VII 4, 3 ; t 
tanta huius belU ad barbaros opinio perlata 
(prolata A) est, uti: 1135,1; celeriter ad om- 
nes Galliae ciuitates faraa perfertur: VII 3, 2; 
iam dc Caesaris adueutu faraa ad ciuitates 
perferebatur : 3,102,8; — cousilio eius cognito 
et per mercatores perlato ad Britannos: IV 21, 127 ad 128 5; hac fama ad Trcueros perlata: V53, 2; tanta 
diligeutia omnes . . . coutiniiit, ut nulla ratione 
ea res enuntiari aut ad Treueros perferri pos- 
set: V58, 1; — ad Labienum per Remos in- 
credibili celeritate de uictoria Caesaris faraa 
perfertur : V 53, 1 ; quod sua mandata perferre 
non oportuno tempore ad Pompeium uererentur: 
3,57,2; celeriter haec fama ac nuiitiis (nuntii 
A'; Hlcl, Df^.) ad Vercingetorigem perferuntur 
(perferunt p): VII 8, 4; — de improuiso ad (am. 
M' ) Ciceronis hiberna aduolaut nondum ad 
eum fama de Titurii mortc perlata : V 39, 1 ; 
idoneos nactus homines, per quos ea, quae 
uellet, ad eum perferrentur: 1,9,1; siue uere 
quam habuerant opinionem ad eum perferunt, 
siue etiam auribus Vari seruiuut: 2,27,2; t 
hoc ubi uno auctore ad plures permanauerat 
atque alius alii tradiderat, plures auctores eius 
rei uidebantur : 2, 29, 2 ; t cuius rei magnam 
isartera laudis atque existimationis ad Libonem 
peruenturam, si illo auctore atque agente ab 
armis sit discessum: 1,2(5,4; VI35, 4^i. 2W; — 
uter eorum uita superauit, ad eum pars utriusque 
ipecuniae) cum fructibus superiorum temporum 
perueuit: VI 19,2; — iam ad deuarios L (Ald.; 
ad XL eodd.) in singulos modios annona per- 
uenerat: 1,52,2; ad summam desperationem 
uostri perueniunt : 2, 42, 2 ; quoniam prope ad 
finem laborum ac periculorum essct peruentum, 
aequo animo . . . impedimenta in ItaUa relin- 
querent : 3, (5, 1 ; quoniam ad hunc locum per- 
uentum est, non alienum esse uidetur de . . . 
proponere: VI 11,1; niagna parte militum con- 
fecta uulneribus res ad paucitatem defensorum 
peruenerat : V 45, 1 ; H diligentiam quidem 

nostram aut, quem ad finem adhuc res \om. 
hl) processit, fortimam (processit fortuna 
/;/) cur praeteream? 2,32,11; \ concla- 

mauerimt, uti aliqui ex nostris ad conloquium 
prodiret: V26, 4; ^ ipse, cum mature- 

scere frumenta inciperent, ad bellum Ambioiigis 
profectus (profectus dcl. Faern.; profecturus 
Th. BentJ.; proficiscens Voss.) per Arduenuam 
siluam . . . L. Minucium Basilum cum omni 
cquitatu praemittit: VI 29, 4; (muUeres . . ., 
quae in (ad [i) proelium proticiscentes (milites 
udd. R-p) passis manibus flentes implorabant, 
ne: 151,3;) 1 orare atque obsecrare, si 

qui locus misericordiae relinquatur, ne ad ulti- 
mum supphcium progredi necesse habeant: 
1,84,5; ^ proinde ad praedam, ad gloriam 

properate: 2,39,3. 

posse hunc casum ad ipsos recidere (hunc 
cag. ad i. rec. posse [i) demonstrant: VII 
1, 4; Caesar . . . opinione trium legionum deiectus ad duas reciderat (Phnjg., Mnem. 
N. S. 9, 4. 5; redierat codd; edd.): V48,l; 
1 Boios . . . receptos ad se socios 
silji adsciscunt : I 5, 4 ; quod factum adeo . . . 
eomprobauerunt , ut domum ad se quisque 
hospitio cupidissime reciperet: 2,20,5; — quem 
ubi Caesar intellexit praesentis periculi atque 
inopiae uitandae causa omnem orationem insti- 
tuisse . . ., ad rehquam cogitationem belli sese 
recepit: 3, 17, 6; t ad easdem deditionis 

condiciones recurrunt: 2,16,3; t se alte- 
rum fore Sullam inter suos gloriatur, ad quem 
summa imperii redeat: 1,4,2; eo mortuo ad 
neminem unum summa imperii redit, sed sepa- 
ratim suam quisque classem ad arbitrium suum 
administrabat: 3,18,2; — quorum ad arbitrium 
iudiciumque summa omnium rerum consiliorum- 
que redeat: VI 11, 3; pihs missis ad gladios 
redierunt: 3,93,2; coUis . . . in frontem leniter 
fastigatus paulatim ad planiciem redibat: 118, 
3; <■•/'. recido; t iu connnemorauda ciui- 

tatis calamitate ex sesceutis ad tres senatores, 
ex hominum mihbus LX uix ad quingentos, qui 
arma ferre possent, sese redactos esse dixe- 
runt: 1128,2; — prope ad internecionem gente 
ac nomine Neruiorum redacto : II 28, 1 ; noua 
religio iuris iurandi . . . mentes raiUtum cou- 
uertit et rem ad pristiuam belli rationem rede- 
git: 1,76, 5; t ut ex litteris ad senatum 

referretur, impetrari non potuit: 1,1,1; non 
oportere ante de ea re ad senatum referri, 
quam dilectus tota Italia habiti . . . essent: 1, 
2,2; de reUquis rebus ad senatum refertur: 
tota Itaha dOectus habeatur: 1,6,3; de quibus 
rebus SeruiUus consul ad senatum rettuUt, 
senatusque Coelium ab re publica remouen- 
dum censuit: 3,21,2; — his responsis ad Cae- 
sarem relatis (Of; legatis A') iterum ad eura 
Caesar legatos cum Iiis mandatis mittit: I 35, 1 ; 
— ab iis, qui emerant, capitum numerus ad eum 
relatus est milium quinquaginta trium : II 33, 7 ; 
haec ad eum mandata Clodius refert, ac primis 
diebus, ut uidebatur, libenter auditus reliquis 
ad conloquiimi non admittitur: 3,57,5; his 
mandauit , ut quae diceret Ariouistus cogno- 
scerent et ad se referrent : 147,5; legati haec se 
ad suos relaturos dixerunt: IV 9,1; t ille 

neque legatos Caesaris recipere neque pcriculum 
praestare eorum, sed totam rem ad Pompeium 
reieere: 3,17,5; 1 celeriter equitatus ad 

cotidianum itineris officium reuertitur: 1, 
80,4; ad propositum reuertar: festinationi meae 
breuitatique htterarum ignosces ; reliqua ex 
Furino coguosces: a}j. Cic. ad Alt. IX G A; 
iam eum ad sanitatera reuerti arbitrabatur: 129 ad 130 1 42, 2 ; plebem ad fuiorem inipellit, ut facinoie 
admisso ad sauitatem reuerti pudeat (pudeat 
reuerti [i;: yiI42, 4. 

quem Caesar ... ab octauis ordiuibus ad 
primipilum (primum pilum Ald.) se traducere 
pronuntiauit : 3, 53, 5 ; t cum uideat 

omne ad se bellum trauslatum: VII 8, 4. 

hi neque ad concilia ueniebant neque im- 
perio parebant: V 2, 4; eo, ut erat dictum, 
ad conloquium uenerunt: 143,1; A. Varro- 
ncm profiteri se altei'a die ad conloquium uen- 
turum: 3 19, 3; \ quotienscumque 

sit decretum , darent operam magistratus, 
ne quid res publica detrimeuti caperet, qua 
uoce et quo senatus consulto iwpulus Romauus 
ad arma sit uocatus, factum in perniciosis 
legibus: 1, 7,5. 

[i[i) c. iiliis uerMs: milium VI ad iter 
addito circuitu (<■[. p. 110 ad uadum: 1, G4, 
8; ad baec rursus opera addeudum Caesar 
putauit, quo minore numero militum muui- 
tiones defendi possent: VII 73, 2; hunc labo- 
rem ad cotidiana opera addebant : 3, 49, 5 ; 
Curio ad superioreui speni addita praesentis 
temporis opiuione hostes fugere arbitratus 
copias ex locis superioribus in campum 
dedueit: 2,40,4; — ad cetera addiderunt fal- 
sum ab liis equitum numerum deferri: 3,59,4; 
non ad haec addebant non concursu acri facto, 
non proelio dimicatum : 3, 72, 3 ; unus quisque 
opiuiones fingebat et ad id, quod ab alio audie- 
rat, siu aliqmd timoris addebat: 2,29,1; t 

hi, qiu se ad eoruni amicitiam adgregauerant, 
mehore condicione atque aequiore imperio se 
uti uidebaut: VI 12,6; t magnis qiun- 

que ciuitatibus ad amicitiam adiunctis: 1, 
GU, 5; hac adiuncta ad reliquas uaues cur- 
aum Massiliam uersus periicit: 2,3,3; 1 

adsuescere ad homhi&s et mansuelieri ue 
paruuli quidem excepti possunt: VI 28, 4; 
T[ controuersias regum ad populum 
Romanum et ad se, quod esset consul, per- 
tinere existimans . . .: 3,107,2; contamin.iti 
facinore et cajjti compendio ex direptis bonis, 
quod ea res ad multos pertinebat: VII 43, 3; 
ueritus, quod ad plures (res) pertmebat, ne 
ciuitas eorum impulsu deficeret : V 25, 4 ; — 
ipsis , ad quorum commodum pertinebat, duiior 
inuentus ast CoeUus: 3, 20, 4; quod ad iu- 
dutias pertineret, sic belli rationem esse di- 
uisam, ut: 3, 17,3; nihil pati uiui reliquarum- 
que rerum ad luxuriam pertineutium -;ad 
lux. pert. B-^f^; tmtur Heller, Fh. 31, 323 .sq.; 
om. «.; Np., Fr., Dt.) inferri: 1115,4; reli- 
qua, quae ad oppugnationem pertinebaut op- 
Lexic. Caesar. pidi, administrare instituit: \T!I19, 6; reliqua, 
quae ad oppuguatiouem pertinent , panmt ad- 
ministrare: VII 81, 2; mittit P. Vatinium 
legatum ad ripam ipsam fluminis, qiii ea, 
quae maxime ad pacem pertinere uiderentur, 
ageret: 3, 19, 2; quonam haec omnia nisi ad suam 
perniciem pertinere? 1,9,4; quae ex parte res ad 
salutem exercitus pertinebat : VI 34, 3 ; respon- 
dit . . . sperare a multitudine impetrari posse 
quod ad militum salutera pertineat: V 3(5,2; 
ea, quae ad usura nauium pertinent, prouidere 
iustituunt: III 9, 3; % pollicitum se in 

cohortis praetoriae loco decimam legionem habi- 
turum, ad equum rescribere: 142,6; t 

toti officio maritimo M. Bibulus praepositus 
cuncta administrabat: ad hunc summa imperii 
respiciebat: 3,5,4. 

fj) c. substaut. : hominum et locorum notitia 
et usu eius prouiuciae nactus aditus ad ea 
conauda: 1,31,3; t habere se quoque ad 

(Caesaris add. cocld.; del. Th. Momms.) gratiam 
atque amicitiam receptum (respectum fieW., 
n. 11, 783; W, 513 sq.; reeepturum «/): 1, 
1, 3; t ne militibus quidem ut defessis 

neque equitibus ut paucis et labore coufectis 
studium ad pugnandum uirtusipie deerat: 
2,41,3. 

y) c. adiect. : quanto eius amplius processerat 
temporis, tanto erant alacriores ad custodias 
qui classibus praeerant maioremque fiduciam 
prohibendi habebant: 3, 25, 2 ; hostes ad pugnam 
{A(/^; puguandum J5J/,- Fr., Db., Dt.) alacrio- 
res eifecit: V 33, 5; cum . . . hostes nostros 
mUites alacriores ad pugnandum eflecisseut : 
III 24, 5 ; ad bella suscipienda Gallorum alacer 
ac promptus est animus : III 19, 6 ; t "t 

. . . insolitum ad laborem Pompei exercitum 
cotidianis itineribus defatigaret: 3,85,2; t 

caetrali auxiliaresque . . ., quorum erant et 
facultates ad paraudum exiguae ct corpora in- 
sueta ad onera portanda.; 1,78,2; t atque 

omnium animi intenti esse ad pacem uide- 
bautur: 3,19,4; t qui; etei magno aestu 

— naui ad meridiem res erat perducta — tamen 
ad omnem hiborem animo parati imperio 
parueruut : 3, 95, 1 ; ubi iam se ad eam rem 
paratos esse arbitrati simt, oppida sua omnia 
. . . incendunt: I 5, 2; — terajjoris tanta 
fuit exiguitas hostiumque tam piaratus ad dimi- 
canduni animus, ut: 1121,5; ut, qui propiu- 
(|uitatem loci uideret, pai-atos prope aequo 
Martc ad dimicandum existimaret: VII 19,3; 
animo simus ad dimicaudum parati: 3,85,4; 
se csse ad bellum gerendum paratissimam cou- 
liruuiuit: 141,2; quo paratiores esseut ad iuse- 

9 131 ad 132 quendiim omnes: 1,81,2: reliquas (naues) paratas 
iid uauigandum atque oninibus rebus instructas 
iuuenit: V5, 2; Scipio ad sequendum s^insequen- 
dum (IracHuis) paratus: 3,38,2; frumentum 
onine . . . eombiurunt, ut domum reditionis spe 
sublata paratiores ad omnia pericula subeimda 
e.ssent: I 5, 3; t promptus ti. alacer; 

f resistens ". f). 

1») ni ftiiiili; a) o. g^cniiidio uel geniiidiiio: 
y.y.) siispeiisHiii a uorbis: eiuitatcm temere ad 
suscipiendura l)elluni adduci posse uou con- 
fidebaut: VII 37, 6; 1 nec lacile adire 

apertos ad auxiliandum animaduertebant: VII 
25, 1 : Caesari ad saucios deponendos , stipen- 
diuni exercitui dandum , socios confirmandos, 
praesidium urbibus relinquendum necesse erat 
.adire \ire Oaf) Apolloniam: 3,78,1; % 

nuiltum ad hane rem probandam adiuuat 
adulescentia . . . : 2, 38, 2 ; T ne accuratius 

,ad frigora .atque aestus iiitandos aedificent: 
\T22, 3; T opus csse ipsos aiitecedere 

ad confirmandam ciuitatem : VII 54, 1; ipse 
cum eqiiitatu .ontecedit ad Castra exiiloranda 
Corneliana: 2,24,2; T omnium animi ad 

ulciscendum ardebant: VI 34, 7; T alte- 

ram partem eius uici Callis [ad bieniandum 
add. codiL; Hotoii/. ti-aii.tpoiiit post coliortibus; 
dclciida rsse siispicatiir Datiis.] ctmcessit, alteram 
uacuani ab bis relictaiii cohortibus ad liieman- 
dum attribuit: III 1, G. 

oppidum . . . ad diripiendum militibus con- 
cessit: 3,80,G; cf. attribuo; ^ an 

dubitamus, quin nefario facinore admisso 
Romiini iam ad nos iuteiliciendos concur- 
rant? VII 38, 8; ut . . . omnis ex castris 
multitudo ad restinguendum concurreret: \'II 
24, 5; t rursus so ad confligendum 

animo confirmant: 2,4,5; eos ad dimiean- 
' dum .aniino coniirmat: V49, 4; 1f Ario- 

uistum cum suis oranibus copiis ad occupan- 
dum Vesontionem . .-. contendere: 138,1; 
f quorum in flnes primiim Romani exercitum 
introduxissent, ad eos defendendos undique 
conuenirent: 1110,4; (f/. A. a) a) aa) 
conuen. ad C.aesarem IV 30,1.) 

ad cohortandos milites . . . decucurrit 
(decurrit 'i ) : 1121,1; f quos sibi 

ad cousilium capiendum (cap. cous. Ji) de- 
legerat, . . . cotidie ad .se conuenire iubebat: 
VII 3G, 3; ([ad eas res conflciondas add. codd.; 
del. Fr.. Dli.] Orgetorix [deligitur. is add. codd.; 
del. iid.] sibi legationem ad ciiiitates suscepit: 
I 3, 3;) t plaeere sibi bello confecto 

ternas tabcllas dari ad iudicanduui iis, qui : 3, 
83,3. [effemino ii. remoUesco;] t (oinnis 

sese multitudo {ad cognoscendum add. O/il) 
effudit: 2, 7, 3;) t eo u. adeo; 

T queri . . . coepit regem ad cau- 
sam dicendam euocari: 3,108,1; dimittit 
ad iinitimaa ciuitates nuntios Caesar, omnes 
(ad se (ukl. a; o»i. [i) euocat (uocat a) sjie 
praedae ad diripiendos Eburones ( ad dirip. 
Ebiir. dcl. PauL ZG. 35, 277): VI 34, 8; ad 
liunc muniendum (locum add. [i; Sehn., Db.) 
omnes a Vercingetorige eiiocatos: VII 44, 5; 
quod superioribus bellis probati ad obtinendos- 
exereitus eiioeentur: 1,85,9; ad ea perfidenda 
opera C. Trebonius magnam iumentorum atque 
hominum multitudinem ex omni prouincia 
euocat (Ciacc; uocat codd.; cdd.): 2,1,4. 

naues totae factae ex robore ad quamuis uim 
et conturaeliam perferendam: III 13,3; ad onera 
ac ([i; ad a; Xp.^ multitiidinem iumentorum 
trausportandam paulo l.atiores (facit naues) : V ' 
1,2. 

se et commiines liberos . . ., quos ad ca- 
piendam fugam natiirae et iiirium infirmitas 
impediret: VII 2G, 3; qiiibus ad sequen- 
dum impeditis Caesar . . . exercitum educit: 3, 
7G, 3 ; ut . . . cum altitudine aquae tum etiam 
rajiiditate fluminis ad trauseundum [non] im- 
l^edirentur: 1, G2, 2; f ne is multitiidinis 

studio ad dimicandum impelleretur: VII20, 
5; t reliqua pars scrobis ad occultandas 

insidiiis uiminibus ac uirgultis integebatur 
(fi; tegebatiir .4C; inpediebatur SJ/) : VII 73, 
7; 1 ad haec repetenda inuitati propin- 

quitate superiorura castroruni : 3, 76, 2. 

ad quos cousectandos Caesar equitatum misit: 
IV 14, 5; Trebonium . . . .ad eam regioneni . . . 
depopulandam mittit : VI 33, 2 ; Eutenos Cadur- 
cosque ad fines Volcarum Arecomicorum de- 
populandos mittit: VII G4, 6; magnam partem 
equitatus ad eum insequendum mittit (misit 
[i) : V7,G; Acliillam . . . et L. Septimium . . . 
ad interticiendum Pompeium miserunt : 3, 104, 
2; cohortes . . . ad eundem occupandum locum 
mittuutur: 1, 43, 4. 

quautum gratia, auctoritate, pecunia uident, 
ad .sollicitandas ciuitates nituntur: VII G3, 2. 
obstructis omuibus castrorum portis et (fossis 
add. Ciace.) ad impediendum obiectis (ob- 
tectis terra Heins.) ericiis (add. Freudenbcrij, 
JJ. b'o, 226; caespitibus add. Kraffcrt , Btr. 
p. 69; — exstructis omuibus castrorum parti- 
bus et ad iinp. obtectis Wiilff., Em. II p. 16; 
Dt.): 3,54,2; \ (obtego u. obicio;) t 

legati, qiiibus hae partes ad defendendum 
obueneraut (uenerant AQ): VII 81, G. 133 ad 134 minime ad eos mercatores saepe commeant 
atque ea, quae ad effemiuandos animos per- 
tincnt, iniportant: I 1, 3; quae res . . . 
niliil ad leuandas iniuriaa pertinere uide- 
hantur: 1, 0, 1; constituertmt ea, quae ad 
proficiscendum pertinerent, comparare: 13,1; 
reliqita, qitae ad eorum sanandas mentes 
pertinere arbitrabatur , eomniemorat: l,.^,^. 
t cittes Romtmos eitis prouineiae 
sibi ad rem publicam adniinistrandam HS 
CLXXX et argenti pondo XX milia, tritici 
*modium CXX milia polliceri coegit: 2,18,4; 
1 eqttitatttm praemisit ad nouissimum agmen 
demorandum: 3,75,3; Scipio ad sequendum 
parattts eqtiititm maguam pttrtetn ad explorait- 
duni iter Doinitii et cognoscettdunt pracmisit: 
3, 38, 2; eum in Tlturinunt ad sollicitandos 
pastores praemisit: 3, 21, 4; 1[ hinc ad 

repellenduta et prosequendum liostem pro- 
currebaut: 2,8,2; t ii citeriorem Gal- 

liam ad conitentus agendos profectus est: I 
54, 3 ; in Italiam ad comtentus agendos profec- 
tus est: Vr 44, 3; in Italiam ad conuentus 
agendos proficiscitttr: VII 1,1; Caesar . . . pro- 
fectits ad recipieiidas ulteriores ciititates et rem 
frumentariam expedieudam . . . erat ttd Bitthro- 
tum : 3, 16, 1 ; Petreius cum paucis eqiiitibus 
occulte ad exploranda loca proficiscitur : 1, 66, 
3; cognoscit . . . profectum . . . Domitium ad 
occupandam Massiliam natiibus acttiariis sep- 
tem: 1,34,2; ad hos opprimendos cum omni 
equitatti tribusque legionibtis Afraiiitis de iiocte 
proflciscitur : 1,51,4; discit cuni omni equitatu 
Litauiccum ad sollicitandos Haeduos profectttm : 
VII 54, 1 ; rursus ad uexandos hostes profec- 
tus: VI43, 1; t promulgo u. tollo; t 

neu suis sint . . . receptacula neu Eomanis pro- 
posita ad copiam commeattts praedamque 
tollendam (potiendam Madii., AC. II 257; 
delend. censet Hotoni.): VII 14,9; t nihil 

horum ad pacandas Hispanias , nihil ad usum 
prouinciae prouisum: 1,85,7. 

feuestras quibus in locis uisum est ad tor- 
menta mittenda in struendo reliquerunt: 2, 
9,8; t naues in Italiam remittit ad 

reliquos milites equitesque transportandos : 3, 
29, 2; t [ea re ad laborem fei-endum 

remollescere homines atque efieminari arbi- 
trantur {hacc uii. del. Paid, ZG. 35, 2S0 sq. 
Ukl, Ditt.; habent codd.; rcll. cdd.): IV 2, 6.] 

satis facio u. dd); t sumo (/. 

(3(3) dies. 

palus, quae perpetua (perpetua quaee/V/) in- 
tercedebat, Romanos ad insequeudttm tarda- 
bat: VII 26, 2; quae res et hostes ad iusequen- dum tardttliat et nostros spe atixilii confirm.abat: 
VII 67,4; cqiiitcs citis angiistiis atqtte Itis a 
Caesaris militibus occttpatis ad insequendtiiii 
tardabantur : 3, 70, 1 ; t '«l hominum 

excitauda studia sublata priore lege duas 
loromulgauit: 3,21,1. 

sic et ad subeiuidttin pericttlum et ad 
uitaitdum multtim (tumultum (i) fortiuia 
ualttit: VI 30, 4; multum ad terrendos no- 
stros ualet clamor, qui post terguni pugnan- 
tibus e.vstitit: VII 84, 4; t cuih 

Letttulus consul ad aperiendum aerarium 
uenisset ad pecuniam(qtte add. /d.) Pompeio 
ex senatus cousulto proferendam: 1,14,1; om- 
nes Galliae citiitates ad se oppuguandum 
iteuisse: 144,3; t cum ipso auni tenipore 

ad gereudttm bellum uocaretur: VII 32, 2; 
cf. ettoco; t onerarias nattes . . . deducimt, 

parttm clauis attt raateria atcjue armamentis in- 
structis ad reliquas armaudas reficiendasque 
utuntur: 1,36,2; quibus opibus ac neruis non 
solum ad minuendam gratiam, sed paene ad 
perniciem suam uteretur: I 20, 3; suspicattts 
fore . . ., ut ditces aduersariorttm occasione et 
beneficio fortunao ad uostros opprimendos ute- 
rentur: 1,40,7; qttae gratussime adfiictae erant 
naues , earttm materia atque aere ad reliquas 
reficiendas utebatur: IV 31, 2. 

fifi) a siibstaut. : aditus u. a) (3); cf. in- 
cursus; t quicquid huc (Ayj. ; huic codd.; 

Sc/in., Dh.; hic /'>. ) circuitus (circumitui 
p) ad molliendtim cliuum accesserat, id spa- 
tium itineris augebat (spatio itincris augebatur 
[1>: VII 46, 2; t copia ti. uattes; t 

diem se ad deUberandum sumpturum; si quid 
uellent, ad Idus April. reuerterentur : 17,6; 
t difficulfas u. f); t qui ad conducen- 

dos homines facultates habebant: 111,4; 
natura loci sic muuiebatur, ut uiagnam ad 
ducendum bellum daret tacidtatem: I 38, 4; 
neque ad expIor;tndum idoneum locum castris 
neque ad progrediendttm data facultate consi- 
stunt: 1,81,1; pontones . . . Lissi rehnquit . . ., 
ut . . . aliquam Caesar ad insequendum facul- 
tatem haberet: 3,29,3; facultates ad largien- 
dum magiias comparasse: 118,4; caetrati auxi- 
Iiar(sque . . ., quorum erant et facult:iies ad 
parandum (prandium codd.) exiguae et corpora 
insueta ad onera portanda : 1 , 78, 2 ; *[ qui- 

bus ad recipiendum crates . . . et iiistitutae 
fossae magno impedimento fuerunt: 3,46,5; 
t ne aditus atque incursus ad defeiidendum 
impcdiretiir: 1, 25, 9; t rursus alia pres- 

sione ad acdificandttm sibi locum expediebant: 
2,9,6; cf. yy) acquus; t ueque uero Pom- 

9* 135 ad 136 peius cognito consilio eiiis moram ullam .id 
insequendum intulit: 3,75,3; ' nauium 

magnam copiani ad transportandum exercitum 
pollicebantiu" IV 16, 8; t occasio u. f>; 

t (oportuiiitas >i. ?»/)•« ;';') oportuuus;) t 
neu suis sint ad detrectaudam militiam recep- 
tacula: VII 14, 9; t hnc magno cursu 

conteudcrunt, iit quam minimum spatii ad se 
colligendos armandosque Eomanis daretur: III 
19, 1 ; quibus ad consilia capienda nihil spatii 
dandum existimabat: IV 13, 3; Haedui primis 
lumtiis ab Litauicco acceptis nullum sibi ad 
cognoscendum spatium relinquunt : VII 42, 1 ; 
Pomjieius anmuim spatium ad comparaudas 
copias nactus : 3, 3, 1 ; ad has res conficiendas 
sibi tridui spatium daret: IV 11, 3; sex dies ad 
eam rem conficiendam spatii postulant: 1,3,0; 
nec iT.iit spatium tali tempore ad contrahenda 
castra: VII 40, 2; spatium interponendum ad 
recreandos animos putabat: 3,74,3; t stu- 

dium u. p. 1.^0; t ut non modo ad insignia 
accommodanda , sed etiam ad galeas induen- 
das (M-(i'^\ inducendas X) scutisque teginienta 
detrudenda (detrahenda B^,S> tempus dcfuerit: 
1121,5; hoc animo decertabant, ut nullum 
aliud tempus ad conandum habitiui niderentur : 
2, 6, 1 ; si tempus anni ad bellum gerendum 
deficeret: IV 20, 2; durius cotidie tempus ad 
transpDrtandum lenioribus uentis exspettabant : 
3, 25, 3; t Scipionem . . . prae- 

esse suo nomine cxercitui , ut praetcr aucto- 
ritatem uires qiioque .ad coercendum haberot: 
3, 57, 3; t temptandum {Cacsar) existi- 

mauit, quidn.am Pompeius propositi aut uolun- 
tatis .ad dimicandum haberet: 3,84,1; t 

ea, quae sunt usui ad .armandas n.aues, ex Hi- 
sjiania adportari iubet: VI, 4; hortatur eos, . . . 
quao usui ad dcfendendum oppidum sint, parent: 
1,19,1; Eemonun . . ., qui magno nobis usui 
ad belliun gercndum ' erant : II 9, 5 ; quae ad 
oppugnandum usui crant, comparare coepit: II 
12,3; omnia deerant, quae ad reficiendas naues 
erant usui: IV 29, 4: docuit, quantum usum 
haberet ad subleuandam omnium rerum ino- 
piam potiri oppido pleno atque opulento: 3,80, 
5; ad haec sustinenda magno usui fuisse tor- 
menta: Vn41,3. 

;'/) al) adieet.: locum se aequum (se aecum 
V^ict. V. L. 30, 22; secundum O; se eis f: secum 
rell.; se tutum Voss.} ad dimicandum dedisse: 
3, 73, 5; t alacer cf. p. 130; t ad laces- 
sendum (hostem add. [i> et ad {om. fi) com- 
mittendum proelium alienum esse tempiis: 
IV 34, 2 ; t castra er.ant ad bellum ducen- dum aptissima natura loci et muniti<me . . .: 
2, 37, 5 ; est summae genus solIerti;\c atque ad 
omnia imitanda et etficienda, quae ab quoque 
tr.aduntur, aptissimimi: VII 22, 1; hoc et ,ad 
timorem nouarum tabularum tollendum mi- 
nuendumque . . . et ad debitorum tuendam exi- 
stimatiouem esse aptissimum existimauit: 3,1, 
3 ; uaues longas .... quarum erant L auxilio 
missae ad Pompeium . . ., illae triremes omnes 
et (juinqueremes aptae instructaeque onunbus 
rebus ad n.auigaudum: 3,111,3; t LaeliiLS 

tcmpore anui commodiore usus ad nauigan- 
dum: 3,100,3; t quinque cohortes, quas 

minime firmas ad dimic.andum esse existi- 
mabat, castris jraesidio relinquit: VII 60, 2; 
t ad haec coguoscenda . . . idoneum esse 
arbitratus C. A'oIuseuimi cum naui longa prae- 
mittit : I V 21 , 1 ; himc ad egrediendum nequa- 
quam idoneum locum arbitratus: IV 23, 4; loco 
pro castris ad aciem instruendam natiu^a opor- 
timo atque idoneo : II 8, 3 ; nactus idoneam ad 
nauig.andum tempestatem : IV 23, 1 ; t cum 

essent infirmi ad resistendum propter pauci- 
tatem hominum crebris coufecti uulneribus ad 
extrenuim auxilium descendenmt : 3, 9, 3 ; t 
instructus u. aptus; t insuetus u. a) 

y)p.l30; t m.agno coorto imbre uon inuti- 
lem hanc .ad capiendum consilium tempestatem 
arbitr.atus est: VII 27, 1 ; uti pabulatione Pom- 
peium proMberet equitatumque eius ad rem 
gerendam Inutilem efficeret: 3,43,3; compluri- 
bus nauibus fractis reUquae cum esseut . . . 
ad nauigandum iuutiles: IV 29, 3; t uado 

per equites iuuento pro rei necessitate opor- 
luno, ut bracchia modo atque luneri ad susti- 
nenda arma liberi ab aqua esse posseut: VII 
56, 4 ; t quorum alius aha causa inlata, 

quam .sibi ad jiroflcisceudum uecessariam 
cs.se diceret, petebat, ut: 139,3; t qwe 

quidem res ad negotium conflciendum maxime 
(maximae [j) fuit oportuna (oportuuitati [i): 
III 15, 4; cf. idoneus; t paratus u. a) 

y) p. 130 sq.; t promptus u. p.l30 alacer; 
t ut, si quid aduersi accidisset, ne ad conan- 
dum quidem sibi quicquam reliqui fore uide- 
rent: 2,5,5; t resistens u. f). 

66) al) aduerl). : cuius modo rei uomen repe- 
riri poterat, hoc satis esse ad cogendas pecunias 
uidebatur : 3, 32, 2 ; ad eas res conficiendas bien- 
nium sibi satis esse duxerunt: 13,2; id sibi ad 
praesentem obtinendam libertatem satis esse; 
ad rehqui temporis pacem atque otiiun parum 
profici : VII 66 , 4 ; quot satis esse ad duas 
transportandas legiones existimabat : IV 22, 3 ; 137 ad 138 .<;itis ad Gallicam ostentationeni miniiendam 
militimaque animf)s confirmandos lactum cxi- 
stimans: VII5:i,3. 

[j) c. substaiit. ; suspensuiii aa) u uerbis: 
Inic pauca ad speni Iargiti<mis addidit, quac 
ab sua liberalitate, si se atque Attium sccuti 
essent, esspectare deberent: ^,28, 3-; 1f 

adduco u. a) a) aa) jj. 124; ^\ ad- 

hortatus ad laborem milites (mil. ad lalj. fi) 
(Alesiam) circumuallare instituit: VII G8, 3; 
1 has (naues) omnes actuarias impernt fieri, 
quam ad (ad qnam [i) rem multum liumilitas 
adiuuat (adiuu.abat [i) : Vl,3; quam ad spem 
multum eos iidiuualiat , quod Liger ex niuibus 
creuerat, ut omnino uado non posse transiri 
uideretur: VII 55, 10; t admitto 

i(. a) a) aa) i). 124; T adscisco 

". [i[i) socius; 1 turres uineasque 

ad oppugnationem. urbis agere . . . instituit: 
1,36,4; t Massilienses . . . ad defensionem 

urbis reliqua apparare coejierimt: 2,7,4; cf. 
paio. 

cogo u. a) a) aa) p. 124; t 

exercitum cum militari more ad pugnam co- 
hortaretur . . ., in primis commemorauit : 3, 
iiO, 1 ; t omnibus ad Britannicum bellum 

rebus (reb. ad br. bell. [i) comparatis: V 
4, 1 ; ad omnes casus subsidia comparabat : IV 
31, 2; se ad eruptionera atque omnes casus 
comparant: VII 79, 4; onuiilnis rebus ad 
profectionem comparatis diem dicunt: I 6, 4; 
t auxiliares . . . lapidibus telisque sumniini- 
strandis et ad (om. Q[i) aggerem caespitibus 
comportandis speciem atque opinionem jiu- 
gnautium praeberent: III 25, 1 ; t (muUis 

utrimque interfectis maiorem nudlitudinem ar- 
matorum (ad arma [i; Scltn.) coucitant: VII 
42, 6;) in consilio capiendo omnem Galliain 
rcspiciamus, quam ad nostrum auxilium (con- 
silimn AQ) concitauimus : VII 77, 7; t 

auxiliai-es, quibus ad pugnaui uon multum 
Crassus confidebat: 11125,1; t fli'i ad 

auxilium conueuerant: VII 80,4; pauci le- 
nunculi ad officium imperiumque conueniebant : 
2,43,3; t coJiuerto w- !•) ^) ''■''■) 

p. 124; t conuoco ibid.; t 

pecunia ad necessarios sumptus corrogata 
. . . discessit: 3, 102, 4. 

petierunt, ne se et conununes liberos hosti- 
bus ad supplieium dederent: VII 20, 3; 
t hi regum (rerum v) amicos ad 
mortem (morem x; cf. Haiii/, Titr.^-. I p. 114) 
deposcere . . . consuerant : 3,110,5; t 

lioc unum [inopia nauium] Caesari ad celeritatem 
couiiciendi beUi defuit: 3,2,2; ut ... semper paulum ad sumniam felicitatem defuisse uide- 
retur: VI 43, 5; hoc unum .ad pristinam fortu- 
nam Caesari defuit: IV2(j,5; commisso proelio 
IMassiliensibus res nuUa ad uirtutem defuit: 2, 
6,1; exercitu C.aesaris IiLxuriem obiciebant, eui 
semper omnia ad necessarium usum (uictum 
2recc.; proh. Vo.^s.) defuissent: 3,06,2; t 

mihi meum nomen restituite, ne ad contumeliam 
honorem dedisse uideamini : 2,32,14; tribus 
horis [noctis] exercitui ad quietem datis castra 
ad Gergouiam mouit: VII 41, 1. 

proxirao die . . . uniuersas ad aquam co[)ias 
educunt, pabulatuni emittitur nemo: 1,81,4; 
t quam superiore aestate ad Veueticum bellura 
effeccrat (fecerat [i) classem: IV 21, 4; t 
ad proelium egressi Curionis milites iis rebus 
indigebant, quae ad opi)ugnationem c.astrorum 
erant usui: 2,35,5; t clicio it. a) a) 

aa) p. 126; t eligo cf muto; t 

euoco 11. a) a) aa) j). 12(1; t omnes fere 

Gallos nouis rebus studere et ad bellum mobiliter 
celeriterquo excitari: 11110,3; omniura animi 
ad I.aetitiam sxcitantur: VII 79,3; hoc maxime 
iid uirtutem excitari putant, metu mortis 
neglecto: VI 14, 5; utrosque et laudis eupi- 
ditas et timor ignominiae ad uirtutem excitabat 
(AQB'f; excitabaut BKV(i; Np., Db.): VII 80, 
6; t nuilla praeterea generatim ad aua- 

ritiam excogitabantur: 3, 32, 1. 

ad celeritatem onerandi subductionisque 
( Giacc. ; subductionesque coiid. ; eiM. ) paulo 
facit hurailiores (naues), quam qiubus in nostro 
m.ari uti consueuiraus: VI, 2; quam (/. c. tur- 
rim) primo ad repentinos incursus humilem par- 
uamque fecerunt: 2, 8, 1 ; C.aes.ar . . . scalas 
musculosque ad repentinam oppugnationem iieri 
et crates p.ar.ari iussit: 3,80,4; cf. efficio. 

raultae res ad hoc consilium Gallos hort.a- 
bantur: III 18,6. 

saepe homines temerai-ios atque imperitos 
falsis ruraoribus terreri et ad facinus iin- 
pelli et de summis rebus consilium capere 
cognitum est: VI 20, 2; ad furorem impelUt, ut 
fiichiore .adinisso ad Siinitatem reuerti pudeat: 
VII 42, 4 ; t Pompeius . . . aeris uiaguo 

pondere ad militai'em usum in nanes i ni p o- 
sito ... Pelusium peruenit: 3,103,1; t 

multa Caesarem tamen ad id beUum inci- 
tabant: III 10, 1; t magni interesse 

etiam m reliquum tempus ad opiuionem Galliae 
existiraans tiuitas uideri Italiae facultates, ut: 
VII, 3; t nulla pars nocturni teraporis 

iid laborem intermittitur: V40, 5; in his 
rebus circiter dies X consiunit ne noctiu-nis 
quidem teraporibus ad laborem mUitum inter- 139 ad 140 missis: V11,G: 1 spatii Ijreuitate (Mmlii.. 

AC. II 267; breuitas coihl.: crld.) etiam in 
fujjam coniectis aduersariis non nuiltnin ad 
sunuuam uictoria (.1/«A(.; uictoriae coihl.; cihl.) 
i u u a r e jioterat : 1 , 82, 3. 

(iallis pniuinciarum propinquitas et trans- 
marinarum rerum notitia multa ad copiani 
atque usus <^usum p) largitur: VI 24, 5. 

mitto cf. p. 126; t Jie haec quiilem 

res {om. acf; Np.) Ciu^ionem ad spem moralia- 
tur (-bautur c: Np.): 2,39,(1; % con- 

tinuato uocte ac die itinere at(p!c . . . mu- 
tatis ad celeritatem ((•/". Hand, T/ir.-t. l 114) 
iumentis ad Pompeium couteudit: ;>, 11, 1 ; suiie- 
rius . . . institutum . . . seruabat, ut . . . 
adulescentes atque expeditos ex antesignanis 
electos mutatis {sic Madii., AC. II 278 .•<q.; 
electis milites cuiM.; electis Xp.; cdd.) ad per- 
nicitatem armis inter equites proeliari iuberet: 
3, 84, 3. 

ad utramque rem se illis olferre, seu morte 
sua Romanis satis facere seu uiiuim tradere 
uelint: VII 89, 2. 

(se in posterum diem similemque \similein 
ad fi; Schn.) ca.sum apparare (parare [i,- Schii.) : 
VII 41, 4;) pauico uetere atque liordeo corrupto 
omnes alebantur, quod ad {ani. Iil) luiius modi 
casus autiquitus paratum in publicum coutule- 
rant: 2, 22, 1 ; omuia ad defensionem para- 
uerant: 2, 14, 6; cf facio; T quantam 

quisque multitudinem in communi Belgarum 
concilio ad id bellum pollicitus sit: 114,4; 
t nauem , quae erat ad custodiam 
ab Acilio posita: 3, 40, 2; t ea, 

quae a Vercingetorige ad eruptionciu praepa- 
rata erant (iimm. rccc; AliL; pracparauerant 
X): VII 82, 3; secundum nactus ueutum oue- 
rarias naues [circiter XL] praeparatas ad incen- 
dium immisit: 3,101,5; t ut' esset, 

ubi tegimenta praependere possent ad defen- 
dendos ictus ac repellendos: 2,9,3; 1 prodeo 
II. p. 12 7; t id sibi ad 2'raesentem ob- 

tinendam liliertatem satis esse; ad reliqui tem- 
poris pacem atque otium parura profici: VII 
(i6, 4 ; t sine iumentis impedimentisque ad 

iter profectos uidebant: 1,(J9, 2; cf p. 127; 
t propero u. p. 127. 

lilnc duas partes acies occiipabant duae ; tertia 
uacabat ad incursum atque impetum militum 
relicta: 1,82,4; C. Trebonium legatum ad op- 
pugnationem Massiliae relinquit a-eliquit Od); 
1,36,5; C. Trebonius legatus, qui ad oppu- 
gnationem Massiliae relictus erat: 2,1,1; Cicero 
. . . ne nocturnum quidem silsi temjius ad quietem 
relinquebat: V40, 7; Varus . . . terrore exer- citus coguito bucinatore in castris et paucis 
ad sjieciem taljernaculis (-li codd. pliir.) relic- 
tis . . . excrcitum in oppidum reducit: 2, 35, 
7; 1f maiori parti placuit hoc reseruato 

ad extremum casum (cidd. Paul, ZG. 32, 194 
sij. ; oin. codd.; cdd.) consilio interim rei euen- 
tum experiri et castra defendere: 1113,4; reli- 
•puis merces commeatusque ad obsidiunem nrbis, 
si accidat, reseruant: 1,36, .3; tiniere Caesarem 
ercptis ab eo duabus legionilms, ne ad eius 
jiericulum reseruare et retinere eas ad urbem 
Pom|ieius uiderelur: 1,2,3; 1 retineo u. 

reseruo. 

Cassius . . . magno uento et secundo com- 
jiletas onerarias naues taeda et pice et stuppa 
reliquisque rebus, quae sunt (apta add. Ohl; 
aptae aM. pliir. Oiul.; defendit Forchh. p. 34) 
ad incendia, in Poniponianam classem immisit: 
3,101,2. 

neu se neu . . . impcratorem suum aduer- 
sariis ad sujiplicium tradaut obsecrat: 1, 76, 1. 

uenio «. p. 129; t alarios . . . 

constituit, . . . ut ad speciem alariis utere- 
tur: 1 51, 1; (de uerhis ad sjjeciem u. Hand, 
Tiirs. I 110) peditatu dumtaxat procul ad spe- 
ciem utitiu', equites iu aciem mittit: 2, 41, 2; 
cf. p. 134 utor. 

[i[i) a substaiit. : nibil esse negotii . . . legio- 
nem . . . interfici; se ad eam rem (ad eam 
rcm se fi) profitetur adiutorera: V 38, 4; 
t administris ad ea sacrificia 
druidibus utuntur : VI 16, 2; t 

aes u. aa) impono; t tanti erant 

antiquitus in opjiido omnium rerum ad bellum 
apparatus taMtaque mullitudu turmentorum , 
ut: 2,2, l; t caespes ti. aa) 

comjiorto; t difficultas u. f); 

J t GalKs magno ad pugnam 
crat impedimento, quod . . .: 125,3; duo- 
decimae legionis confertos milites sibi ipsos ad 
jiugnam esse imjiedimento uidit: 1125,1; t 
hoc . . . opus . . . ad utilitatem et defeusionem 
urbium summam habet oportunitatem: VII 
23,5; t quaecumque ad proximi diei op- 

pugnationem opus simt, noctu comparantur: 
V 40, 5 icf Hand, Turs. I 119); t s«os 

cohortatus tormenta in muris disponit certas- 
(jue cuique p a r t e s ad custodiam urbis attri- 
buit: 1,17,3; t pecunia u. aa) corrogo; 

t socios sibi ad id bellum Osismos, Lexobios 
. . . Menajiios adsciscimt: 1119,10; t tegi- 
mentum u. s. aa) praejiendo; t turris 

11. s. aa) ago; t uinea u. ihid; t 

hunc ad quacstus pecuniae mercaturasque 
habere uim masimam arbitrantur: VI 17, 1; 141 ad 142 t omnium rerum, quae ad bellum usui erant, 
summa erat in eo oppido facultas : 1 38, 3 ; ad 
proelium egressi Curionis milites iis rebus in- 
digcbant , quae ad oppugnationem castrorum 
eraut usui : 2, 35, 5 ; quae ad eam rem iisui 
sint, militibus imperat: VII 11, 5; quae ad eas 
res erant usui , ex continenti coniportari iube- 
bat: IV 31, 2. 

yy) iib adieet. : prorae admodum erectae atque 
item puppes, ad magnitudinem lluctuum tempe- 
statumque accommodatae: 11113,2; % 

alacer u. p. 13(i\ t omnia sibi esso ad 

belluni apta ac parata: 1,30,5; intellectum est 
nustnis projiter grauitatem armorum . . . minus 
aptos esse ad buius generis liostem: VIO, 1; 
cf. p. 140 sum ; If naues lougas, 

quarum et species erat barbaris inusitatior et 
motus ad usum expeditior: IV25, 1; quo 
essent ad id {i. e. ad repentinas eruptiones) ex- 
peditiores, omnia sarcinaria iumenta interfici 
iubent: l,81,(j; T neque qui essent ad 

maiorum (maiorera E) nauium multitudinem 
idonei portus reperire poterat: IV 20, 4; 
duobus miUbus hominum armatis, . . . quos 
ex suis quisque ad banc rem idoneos existima- 
bat, Pelusium perueuit: 3,103,1; nuUa ferra- 
mentorum copia, qu.ae esset (sunt fi) ad bunc 
usum idonea: V42, 3; T eorum corporibus, 

qui aetate ad bellum inutiles (inut. ad b. [i) 
uidebantur, uitam tolerauerunt : VII 77, 12; 
mulieres quique jser aetatem ad puguam inutiles 
uiderentur: II 16, 5; TI paratu.s u. p. 

13 0; cf. aptus. 

(5(J)ab aduerb. : id sibi ad {D^; Ald.; om. rcll. 
codd.; Th. Bcnjl;, .1. J. sxppl. 13, 009) aitxilium 
spemque \ ojjemque Be/yl: I. I. ) reliqui teui- 
poris satis futurum: IVIO, G; inter duas aeies 
tantum erat reUctum spatii, ut satis esset ad 
concursum utriusque exercitus: 3,92,1. 

f) de uumero et meusura = circiter, fere 
(f/: Hand, riir.s. I 102 .^q.: Oud. ad VIII 4,1): 
equilatum omnem ad n umeruni quattuor 
milium . . . pracmittit: I 15, 1; nunc esse 
in GalLia .ad centum et XX milium numerum: 
I 31, 5; (turres admodum (^ad innuerum 
Pluy(j.) CXX excitantur iucredibili celeritate: 
V40, 2;) — oppida sua umnia , numero 
ad duodecim, . . . iuceudunt: 15,2; ad 
duo (n ante corr., f; Faern.; duorum O, <i 
corr., hl; Kp. Db.) milia \codd.; Facrn.; mi- 
lium Np., Db.) numero {ovi. f\ ad duorum mi- 
lium numero defcnd. Jla/id, Turs. I 103) ex 
rompeianis cecidisse repcriebamus : 3,53,1; Or- 
getorix ad iudicium omnem suam familiam, 
ad hominum milia decem, undique cocgit: 14,2; uicos ad quadringentos, reliqua pri- 
uata aediticia incendimt: 15,2; ex his qiii arma 
ferre possent ad milia nonaginta duo (erant): 
I 29, 2 ; summa omnium fuerunt ad milia 
CCCLXVIII: 129,3; Condrusos, Eburones, 
C.aeroesos , Paemanos , . . . arljitrari (se) ad XL 
milia (posse conficere): II 4, 10; — Massilienses 
post superius incommodum ueteres ad eundem 
numerum (ad eundem numerum post pi- 
scatori.asque transponit Kraffert, Btr. p. 60, post 
ueteres cccidissc numcrum existimam) ex na- 
ualib\is productas naues refecerant . . . pi- 
scatoriasque: 2,4,1; DC Gallos Deiotarus ad- 
duxerat, D A riob.arzanes ex Cappadocia; ad 
cundem numerum Cotys ex Thracia dederat: 
3,4,3; — pedum XV fossam fieri iussit . . .; 
fo.ssas ad eandem magnitudinem perfici 
iubet: 1,42,1; — (Caesar legiones in Hispaui- 
am praemi.serat [ad add. codd.; del. Np., Db., 
iJf.] VI [milia add. codd. cxe. h; del. Np., Db., 
Dl.]. auxilia peditum (praemis. VI ; ad illa au- 
xilia ped. . . . addiderat Eiii. Ilu/fin.) : 1, 39, 2.) 

<1) = secuudum (geuiafs) : tigna bina sesqui- 
ped.aUa . . . dimensa ad altitudinem tluminis 
interuallo pedum duorum inter se iungebat: IV 
17,3; turres ad altitudinem ualli, falces testu- 
diuesque . . . parare ac facere coeperunt: V42, 
5; — alteram nauem . . . pluribus adgressus uaui- 
bus, in quibus ad libram (in qu. altiores 
]'rsin. (& Giaee.) fecerat turres, . . . nostros 
uicit: 3,40,2; — non sublicae raodo derecte 
ad perpendiculura, sed prone ac fastigate: 
IV 17, 4; — utuntur . . . taleis ferreis ad cer- 
tum pondus examinatis pro nummo: V 
12, 4; 1; separatim suam quisque 

classem ad arbitrium smnn administra- 
bat: 3,18,2; populum Ivomanum uictis non ad 
alterius praescriptum , sed ad suum iirbitrium 
imperare consuesse : I 36, 1 ; — Senones ad i m p e- 
ratum non uenire et cum Camutibus finitimis- 
que ciuitatibus consilia communicare : VI 2, 3 ; 
— cf. p>. 137 conuenio (ad officium imperium- 
(lue: 2,43,3); — si imperata non facerent ad 
uutum: 2, 12, 3 (Np. 4); monuit . . . ad nutum 
et ad tempus omues res ab iis adrainistrarentur: 
IV 23, 5; si qua res non ad nutum aut ad 
uoluntatem eius facta sit: I 31, 12; — aliae sunt 
legati partes atque imperatoris: alter omnia 
.agere ad praescriptum, alter libere ad sum- 
uuim rerum consulere debet: 3, 51,4; cf. ad arbi- 
trium ; — cum . . . plerique ad uoluntatem 
eorum ficta re.spondeant : IV 5, 3 ; cf. ad nutum. 

illi imperata celeriter feeerunt, obsides ad 
numerum frumentumque miserimt: V 20, 4. 

his item contraria duo (tigua) ad eundem 143 ad 144 modum iimcta . . . statuebat: IV 17, 5; — ip- 
soriuB naues ad hunc modum factae ariua- 
taeque erant : III 13, 1 ; ad hxmc modum distri- 
butis legionibus: V 24, 6; Caesar, cum Pompei 
castris adpropinquasset, ad hunc modum aciem 
eius instructaui animum aduertit : 3, 88, 1 ; qiu ad 
hunc modum locuti, . . . se suaque onmia eorum 
potestati permittere dixerimt: 1131,2.3; apud 
quos Ambiorix ad ;iu [i; hunc modum locutus 
est: Y27, 1; — ius esse belli, ut qui uicissent 
iis, quos uicissent, quem ad modum uelleut 
imperarent: 136,1; si ipse populo Eomano uon 
prae.scriberet , quera ad niodum suo iure utere- 
tur: I3G, 2; quibus amissis reliqui ueque quo 
se reciperent neque quem ad mudum oppida 
defendereut babebant: 11116,3; consilia inibat, 
quem ad modum a Gergouia discederet: VII 
43, 5 ; uti . . . prius haec omnia consumerentur, 
quam quem ad modum accidisset animaduerti 
posset: 2, 14, 2; Varronem profiteri se altera die 
ad conloquium uenturum atque eundem (Xp.; 
una <o(/</.> lusurum, quem ad nioduni {Elberl.; 
uis utrumque admodum coihl.} tuto legati uenire 
et quae uellent exponere possent : 3, 19, 3 ; nec 
quibus rationibus superare possent, sed quem 
ad modum uti uictoria deberent cogitabant: 3, 
83,5; id quem ad modum <,eo cum admodum 
jU') lieri possit, non nuUa mihi in mentem 
ueniunt et multa reperui possimt: ap. Cic. ad 
Att. IX 7 C 1. 

uecess;u'iimi esse existimauit de repentino 
adueutu Caesaris Pompeium tieri certiorem, uti 
ad id consilium capere posset: 3,11,1. 

se quoque ad motus fortunae mouere coepit : 
2, 17, 3; ef. 3, 51, 4 ad praescriptum. 

e) iid = conuuotns alqa re (anf . . . liiu): 
celeriter ad clamorem hominum circiter milia 
sex conuenerunt: IV 37, 2; ef. A) ad imjjeratmu, 
ad imperium, ad nutuni; g-) tollo; 1 Ario- 
uistus ad postulata Caesaiis pauca respondit: 
144,1; ad ea Caesar respondit: 1,85,1; ad haec 
AriouLstus respondit: 136,1; (quibus B-'^) ad 
liaec Caesar respondit: 1132,1; ad haec quae 
uisum est Caesar (caesar qu. u. e. [i) respondit: 
IV 8,1; Cicero ad haec imum modo respondit: 
y41,7; VercingctorLx , cum ad suos redisset, 
proditionis uisimulatus, quod . . . ; taU niodo 
accusatus ad {dclriid. cniset Dl.) haec resjjondit : 
VII 20, 1. 2. 

f) = quod attiuet ad (iu HJusicht, iu Be- 
ziehuug' auf): Cacsai- etsi ad spem conficiendi 
negotii maxime probabat coactis nauibus mare 
trausire . . ., tamen eius rei moram temporisque 
longinquitatem timebat : 1, 29 1 ; — uterque eorum 
celeritati studebat, et suis ut esset auxilio et ad opprimendos aduersarios ne occasioni tem- 
poris deesset : 3, 79, 1 ; magnam haec res Cae- 
sari difficultatem ad consilium capiendum 
adferebat: VII 10, 1; Pompeianis magnam 
(P. Muiiut.; magna codd.) res ad receptum 
diffieultatem adferebat: 3, 51, 6; hoc pugnae 
tempus magnum attulit nostris ad salutem 
momentum: uacti euim spatium se in loca 
superiora receperunt: 1,51,6; — qui . . . coniU- 
gere noluerit, ut quam integerrima essent ad 
pacem omnia: 1,85,2; mollis ac niiuime resi- 
stens ad calamitates perferendas mens eorum 
est: 11119,6; qiu . . .uihil ad celeritatem sibi 
reliqui fecerunt: 1126,5; — satis et ad 
laudem et a<l utilitatem profectum (perfectum 
J-CJi) arbitratus: IV 19, 4; quod de sua salute 
impetrauerit, fore etiam reUquis ad suam spem 
solacio: 1,22,6; cf. a) [i) studiiun; l») a) aa) 
impedio; remollesco; tardo; ualeo; 1)) a) pp) 
facultas; imjjedinientum ; mora; uoluntas; usus; 
b) a) yy) alienus; firmus; inlirmus; b) a) ^'(J) 
satis; b) ti) aa) adiuuo; confido; desimi; 
interest; iuuo; moror; muto; proficio, proui- 
deo ; 1)) !i) [i[i) impedimeutum ; oportunitas ; 
partes; b) [i) yy) expeditus; c) [i) dS) satis; ' 
d) ad praescriptum ... ad summam rerum ; 
g) tueor. 

g) ad = aduersns: ad hos omnes casus pro- 
uisa erant praesidia cohortium duarum et 
uiginti : VII 65, 1 ; 1[ paulum afuit, 

quiu Viuuni interficeret; quod ille periculiuu 
sublato ad eius conatum scuto uitauit: 2, 35, 2; 
super quas turrim effectam ad ipsum introitum 
portus opposuit et militibus compleuit tuen- 
damque ad omnes repentinos casus tradidit: 
3,39,2; ii cf A. a) a) aa) accedo, 

adduco, adeo, adequito, admoueo, aduolo, 
ago, coutendo, couuerto, educo, eo, mitto (2, 34, 
3; 3, 28, 6; 2, 38, 3; 3, 24, 2); pergo; procedo; 
profictiscor; teudo; uenio; A. a) [i) concm^sus. 

h) ad = ut cousecut. (?) : id (genus radicis) ad 
siinilitudinem panis efficiebaut (id ad sim. p. 
eff. ylossema iudicat Vielli., UZ. 16, 432; et 
similitudinem panis efflciebat F. Hofm.) : 3, 48, 1. 

i) in certis ({uibnsdaui formulis: ad ex- 
tremum tamen agris expuLsi et multis locis 
Germauiae trieuuium uagati ad Kheuum per- 
ueuerunt: IV 4, 2; ef.p. 128 b); p. 14U reseruo; 
^ nostri ad unum omnes m- 
columes perpaucis uulneratis . . . se iu castra 
receperunt: IV 15,3; noctu ad uuiuu omnes 
desperata salute se ipsi iuterfieiunt : V 37, 6 ; 
per medios hostes perrumpmit iucoIume.sque 
ad unum omues in ca-^tra perueniunt: VI 40, 4; 
ad unum omnes Vercingetorigem probaut im- 145 ad — addo 146 peratoreni: VIIG3, G; milites ad unuin omnes 
iuterficiuntur: 2, 42, 5; — omnibus nauibus ad 
imam incolumibus milites exposiut : 3,6,3; 
naues Eliodias adflixit, ita ut ad unam omnes 
constratae numero XVI eliderentur et naufhigio 
interirent: 3,27,2; — de serius iiberisque om- 
nibus ad imjuiberes supplieium sumit et ad 
unum (omnes add. h) interficit: 3, 14, 3. 

de seruis liberisque omnibus ad impuberes 
suppliciiun sumit : 3, 14, 3. 

Dubia: atque ut {om. Id; ubi F. Hufin.) 
erant loca moutuosa et -j- ad specus angustiae 
ualliura, bas <,et asperae angustiae uallium, lias 
F. IIdjiii. ; et aditus angusti ualKum, lios Krdffcrl, 
Bcitr. p. 68) sublicis in terram demissis prae- 
saepserat : 3, 49, 4. 

Praepos. ad ciiiii iu'biuiu iioiiiiiiibiis coii- 
iiiiicta: ad Alesiam: VII 7;), 1 (ii. p. 105 pcr- 
uenio) ; VII 7G, 5 (,«. p. lOU proficiscor) ; ad 
Asparagium: 3,30,7 [n. p. 105 perueuio); 
ad Bruudisium: 3, 100, 1 {u. p. 112 uenio); 
ad l)j'rrbacliiuni: 3, 13, 5 (u. p. 110 iter); 
(3,41,5 (u. p. WJ ucnio);) ad Genauam: 1 
7,1 (u. p. 105 \>ex\xenw); ad Gergouiam: VII 
41,1 (ti. p. lUo moueo); ad Ilerdam: 1,41,2 
(u. p. 100 proficiscor); 1, G9, 1 (u. p. 100 reuer- 
tor); ad Lutetiam: VII 58, 5 {ii. p. 110 iter); 
ad Messanam: 3, 101, 1 (u. p. 94 aduolo); 
(,ad Hiberuni atque Octogesam: 1,68,1 (u. 
p. ll.D pertineo) ;) a d O r i c u m : 3, 40, 1 (u. p. 112 
uenio); ad Vticam: 2,24,3 (u. p. 114 uergo). 
T ad = apud u. p. 110 sq. Cf 
Oreef, de praeimsitionum usu apiui Tacitum 
p. 20 sqq.; Pli. 32, 573 — 75; li. Stuerenburij 
ad Cic. p. Arcli. (L-ips. 1832) § 21 p. 128. 

Repetita est praepos. ad his locis: ad po- 
pulum Romauum et ad se . . . pertiuere: 3, 
107, 2 (u. p. 120) ; aditus babebat ad portum et 
ad reliqua naualia: 3,112,8 (u. p. 115); (ad 
lacesseudum (bostem) et ad comniitteudum 
proelium : IV 34, 2 («.. p. 135) ;) ad nutuni aut 
ad uoluutatem eius: 131,12 (u. p. 142). 

aiiaphora: 2,39,3 (u. p. 127); VII GG, 7 («. 
p. 115); (1,85,7 u. p. 133;) (VI, 2 «(. p. 132.) 

2. aduerbluui: occisis ad Iiominum mili- 
Iius quattuor reliqui iu oppidum reiecti simt: 
1133,5; cf 21- 141 c). 

Falso iii codd. exstat ad pro ab VII 82, 1 (a ; 
ab (i); jjro at: 1,67,4; 3,71,4; pro atque (acf): 
2,38,4; ad se ,;>ro ipse: 1,24,5. 

a. d. u. a. 

atlaequo (cf Kran.-Ihfm. cul 2, IG, 3): 

a) trausit. (alqd ucl aUiin alci): extruso mari 

aggere ac molibus .atque his (isdem [i) op- 

pidi moenibus adaequatis: 11112,3; ubi . . . se 

Lexio. Caesar. uirtute (uirtutem Madu., AC. II 269 sq.) nostris 
adaequare n(m posse intellegunt, ad easdem 
deditionis condiciones recurnint: 2,16,3. 

b) iutraiis. (aUxni) : ut prope summam muri 
aggerisque altitudinem acerui armorum adac- 
quareut (acquareut [i): 1132,4; uostrarum tur- 
rium altitudiuem . . . commissis suarum turrium 
malis adaequabant : VII 22, 4 ; — tanta erat horum 
exercitatioue celeritas , ut iubis equorum sub- 
leuati {an subleuati equorum?) cursum adae- 
quarent : I 48, 7 ; admodum f uit militum lurtus 
laudauda, qui uectoriis grauibusquc nauigiis non 
iutermisso remigantli labore lougarum nauium 
cursuui adaequarunt (-quauerint [i) : V8, 4; — 
quos (i. c. Kemos) quod adaequare apud Cae- 
sarem gratia {iiiteU. Haeduos) intellegebatiu-, 
ii, qui . . . poterant, se Remis in clientelain 
dicabant: VI 12,7. 

adamo: postea quam agros et cultum 
et copias Gallorum bomines Icri ac barbari 
adaraasseut, triiductos plures; 131,5. 

a4ln«|nor u. aqnor. 

a<t<iug'co : cogebautur . . . pabulum sup- 
portare, quodque erat eius rei minor copia, 
bordeo adaugere (adiungere a') atque bis ratio- 
nibus equitatum tolerare : 3, 58, 4 ; (magni in- 
teresse . . . tantas uideri ItaUae iiicultates, ut, 
si quid esset in bello detrimenti acceptum, nou 
modo id breui tempore sarciri, sed etiam maiori- 
bus augeri (adraigerj [:') copiis posset: VI1,3.J) 

A«lll>ut'liiu)>j: eraut apud Caesarem equi- 
tum numero Allobroges II fratres, Raucillus et 
Egus, Adbucilli (adbucin; albucilli /■) fiUi, qm 
priucipatum in eiuitate multis annis obtiuucrat : 
3, 59, 1. 

adc. /(. acc. 

addico : et iucUcia iu priuatos reddebat, qui 
(reddcbat; qui Db., Dt.) uerba .atque orationem 
aducrsus rem publicam habuisseut; eorum 
(habiussent, eorum Db., Dt.) bona in publicum 
addiccbat: 2, 18, 5; (noUte . . . stultitia ac 
temeritate uestra aut animi imbecillitate omnem 
GalUam prosteruere et perpctuae seruitiiti subi- 
cere ^addicere [i; Sclm.) : VII77,9; sese iu scrui- 
Uilciii uicaut .^addicimtxI/«/.) nobiiibus : VI 13,2.) 

aildo. A. i»roi>r.; a) absol.: ad haec rur- 
sus opera addendum Caesar putaiut, quo minore 
numero militum munitiones delendi posscnt : 
Wa 73, 2. 

b) ahim ucl alqd; a) iiou adicitur, <juo ad- 
datur: cos . . . hortatur, ut rursus cum liruli clas- 
se additis siiis auxiliis couttigant: 2,3,3; — 
tlilectimi habuit tota prouincia, legionibus com- 
Ijletis duabus coliortes circiter XXX alarias ,ad- 
didit: 2,18,1; — Pompeius noctu maguis additis 

10 147 addo — adduco 148 miiiiitionibus reliquis diebus turres exstruxit: 
3,54, 1 ; — biduum tempestate retcntus nauibus- 
que aliis additis actuariis in Ciliciara . . . per- 
ueuit : 3, 102, 5; — liis coulocatis et coagmentatis 
alius insuper ordoadditur: VII 23,3; — prae- 
sidio lcgiouum .addito nostris auinuis augetur: 
VII 70, 3. 

<•• (lat. finall: quodcumque addebatur sub- 
sidio, id corruptum tiraore fugientium terrorem 
et periculum augebat: 3,64,2. 

[i> adicitur, (luo addatur aUid; aa) dat.: 
(2,18,1 '■/; y) coliortes;) liis (mulionibus) paucos 
addit equitcs, qui latius ostentationis caiLsa 
uagarcntiu-: VII 45, 3; — Fabium . . . duabus 
relictis jiortis obstruere ceteras pluteosque 
uallo addere: VII 41, 4; — summae diligeutiae 
suramam iraperii seueritatem addit, magni- 
tudiue supplicii dubitantes cogit: VII 4, 9. 

fi(i) ad: {'-f. VII 73, 2 n. a); milium VI ad iter 
addito [ad uaduin] circuitu: 1,64,8; — puteos 
fodere cogeliantur atque himc laborem ad 
cotidi.aua opera addebant: 3,49,5; — Ciuio ad 
superiorem spem addita praesentis temporis 
opinione . . . copias . . . in carapum deducit: 
2,40,4; t unus quisque opiniones fingebat 

et ad id , quod ab alio audierat, sui aliquid ti- 
moris addebat: 2,29,1. 

yy) liuc: Haeduis Segusiauisque . . . deoem 
niilia pedituni iraperat; huc addit equites 
octingeutos : VII 64, 4 ; — multa huc minora u a- 
uigia addunt, ut ipsa nraltitudine nostra classis 
terreatur: 1,56,2; — (huc (^coil. Ach. Statii; huic 
rc/l.) optimi generis horaiuura ex Aquitanis 
niontanisque . . . adiecerat (om. eodiJ.; mkl. 
Jnriuius; addidcrat Xp.) . . .: 1,39,2.) 

B. trauslat. a) = praeterea dieo; a) ahiA: 
v.y.) simpl.: jiauca eiusdera generis addit cum 
excusatione Pompei coniuncta: 1,8,4; — ad- 
dunt ipsi et .adfiugimt ruraoribus (rumores 
Ciacc.) tTalli quod res poscere uideba- 
tur: retineri urbano motu Caesarem ueque in 
t.antis dissensionibus ad exercitum uenireposse: 
VII 1,2. 

[i[i) c. dat.: VII 1,2 u. y.y.). 

yy) ad: 3,59,4 u. iiifra y). 

d()) luic: huc .addit pauca de causa et de 
copiis auxiliisque suis: 3, 16, 5; huc addimt 
pauca rei conhrmaudae causa, ut de corapositione 
.acturi uidereutur: 3,15,7; huc (his 0) pauca 
ad spem largitionis addidit, qu.ae ab sua libera- 
litate, si se .atque Attium secuti essent, ex- 
sjiectare deberent : 2, 28, 3. 

[i) de: .addunt etiara de Sabini niortc: V41,4. 

y) c. acc. e. liif.: VII 1,2 ti. y.) y.y.)\ ad ce- tera .addideriuit falsum ab his equitum nume- 
runi deferri : 3, 59, 4. 

(3) ut: Caesar . . . se frumentum daturum 
poUicetur. .addit eti.am, ut, quod quisque eorum 
in bello amiserit, quae siut penes milites suos, 
iis, qui .araiserant, restituatur: 1,87,1; at etiam 
ut media nocte proficiscamm- addunt, quo 
maiorem , credo , licentiam habeant qui peccare 
conentur: 2,31, 7. 

l>) eogitatioiie addo: non . . . c.ausae ftiis- 
se cogitabant. non ad haec addebaut (at- 
tcndeb.aut Phiyg., p. 12} non [ex] concursu acri 
facto, non proelio dimicatura sibique ipsos mul- 
titudine atque angustiis maius attulisse detri- 
mentum, quam ab hoste accepissent: 3, 72, 3. 

Aduerb.: etiam: 1, 87, 1; 2, 31, 7 u. B. a) 
S); huc u. s. A. b) [i) yy) et B. a) a) dd); 
insuper: VII 23, 3 u. A. b) a). 

addneo. A. propr. ; a) = duco (ad ho- 
luiueiu alqm ucl \ocnm)', a) simpl.: certas sibi 
deposcit naues Domitius atque has colonis 
pastoribusque, quos secum adduxerat, complet: 
1,56,3; — ex quibus (equitibus) DC Gallos 
Deiotarus adduxerat, D Ariobarzanes ex Cap- 
padocia: 3,4,3; — celeriter confecto per suos 
dilectu triljus ante exactam hiemem et con- 
stitutis et adductis legionibus . . . docuit: 
VI 1,4; — Caesar obsides imperat eosque ad 
certam diera adduci iubet: VI, 8; iis ad diem 
adductis, ut iraperauerat, arbitros inter ciuitates 
dat: VI, 9; his (m AQBIi) adductis, in iis fiho 
propinquisque eius omnibus, quos nomiuatira 
euocauerat, consolatus ludutiomarum hortatus- 
que est, uti: V4, 2; quibus adductis eos in 
fidem recej^it: IV 22,3; — pastores n. s. co- 
lonos; t reliqui ad Caesarera per- 

ueniunt, atque una cura iis deprensus L. 
Pupius, primi pili centurio, .adducitur: 1,13,4. 

fj) uude: cf. a) equites; — quibus rebus ani- 
maduersLs legiones sibi alias ex Asia adduci 
iussit: 3,107,1; — partem copiamm ex prouincia 
supplementumque, quod ex Itiilia adduxerat, 
in Heluios . . . conueuire iubet: VII 7, 5; t 

D ex Gabinianis Alex.andria, Gallos Ger- 
manosque . . . Pompeius filius cum classe 
adduxer.at: 3,4,4; 1 <an p.aenitet uos, 

quod . . . exportu sinuque aduersariorum CC 
naues oneratas (onerarias b; Xp.) adduxerim 
(abd. 1 clet.; Oiacc, Oud., Dt.: 2,32,12. 

y) quo; aa) ad: quod uererentur, ne omni 
pacata Gallia ad eos exercitus noster addu- 
ceretur: II 1,2; -- pruicipum liberos obsides ad 
se adduci iussit: 115,1; — onnubus his ciuita- 
tibus obsides imperat, certura numerum mi- 149 adduco 150 lituiii ad se celeriter adduci iussit: VII 4, 7; 
— quibus pacem atque amieitiam petcutibus 
liberaliter respondit obsidesque ad se adduci 
iubet: IV 18, 3; cf. s, liberos; — postulauit, 
ne quem peditem ad conloquium Caesar ad- 
duceret : I 42, 4 ; t Arioiustus ex 

equis ut conloquerentur et praeter se denos 
ut ad conloqiuuni adducerent (S^fi; adduceret 
'/.) postulauit: (143, 3. 

fi[i) iii: alterum (nuntium) ad C. Fabium 
legatum mittit, ut in Atrebatum fines legio- 
neni adducat: V4(5,3; — imperat certum nume- 
rum militum ciuitatibus, quem et quam ante 
diem in castra adduci uelit: VII 31,4; bis Cae- 
sar numerum obsidum, quem ante inipera- 
uerat, duplicauit eosque in contLnentem adduci 
iussit: IV 36, 2; % alii suos in 

castra inuitandi causa adducuut (abducunt /"), 
alii al) suis abducuutur (adduc. ahl) , adeo ut 
una castra iam facta e.x binis uiderentur: 1, 
74,4. 

yj') 0. aduerl).: arbitratus id bellum ce- 
leriter conflci posse eo {i. c. ad Moriuos Mena- 
piosque) exercitum adduxit ^'duxit p>: III 
28,1. 

dS) V. lu-bluiu uominib. : Scipio discessu 
exercituum ab Dyrrbacliio cognito Larisam 
legiones adduxerat: 3,80,4; quibus iniuriis 
permotus Caesar legiones tres Massiliam ad- 
ducit: 1, 36, 4; — quibus (nauibus) eflectis 
armatisque diebus XXX . . . adductisque 
Massiliam his D. Brutum praeficit: 1, 36, 5; 
toto flumine Hibero naues conquirere et Octo- 
gesam (0; conquirere totogesma ;> adduci 
iubent: 1,61,4. 

d) cuui al(io: u. a) colonos et Pupius. 

e) alei: cf. (i) legiones. 

^) e. <lat. fiuali: postremo ipse, cum uehe- 
mentius pugnaretur, integros (integro p> sub- 
sidio adducit: VII 87, 2. 

b) = ad me traho, couteudo: bis (falcibus) 
cum funes . . . comprehensi adductique erant, 
nauigio remis incitato praerumpebantur: III 14, 
6; submersam nauem remulco multisque con- 
tcndens fiuiibus adduxit (abd. utdfi. antc Oiicl.) : 
3,40,1. 

B. translat. ; a) = perduco ad (ttel in) sta- 
tuiu alqm: in eam se consuetudinem ad- 
duxerunt 'abdiixwmt: B^f^, ut: IV 1, 10; — 
Massilienses omnibus dofessi malis, rei tru- 
mentariae ad summam inopiam adducti, bis 
proelio nauali superati . . . sese dedere sine 
fraude constituunt: 2,22,1. 

b) = commoueo, impello; a) uerb. fiuit.; aa) ad: ciuitatem temere ad suscipiendum 
belluni adduci posse non confidebant: VII 37, 6. 

[i[j) ut: uiuun se esse ex omni ciuitate Hae- 
duorum, qui adduci noii potuerit, ut iiirarct 
aut liberos suos obsides daret: 131,8. 

[i) adductus alqa re: Domitius speraus Sci- 
pionem ad pugnam elici posse simulauit sese 
angustiis rei frumentariae adductum castra 
mouere: 3, 38, 1; t magnam se 

habere spem et beneficio suo et auctoritate 
adductum Ariouistum finem iniuriLs facturum: 
1 33, 1 ; horum auctoritate finitimi adducti . . . 
eadem de causa Trebium Terrasidiumque reti- 
nent: 1118,3; (c/'. familiaritate;) t 

beneficio u. auctoritate; f uestrac 

. . . uitae pro.spiciam, quos cupiditate gloriae 
adductus in periculum deduxi: VII 50,4; cu- 
piditate regui adductus nouis rebus studebat et 
quam plurimas ciuitates suo beneticio habere 
obatrictas uolebat: 19,3; 1f fame 

et iuopia adductos clam ex castris exisse, 
si quid frumenti aut pecoris in agris rcpe- 
rire possent: VII 20, 10; t postea 

quam non nulii principes ex ea ciuitate et 
familiaritate (auctoritate fi) Cingetorigis ad- 
ducti et adiientu nostri exercitus perterriti ad 
Caesarem ueneruut: V3, 5; T[ si ab 

re frumentaria Romanos excludere aut (et 
Dauis.; Viclli., OZ. 21, 534 sq.) adductos ino- 
pia (in inopiam 1 dct.) in prouinciam (iu prou. 
Nicasius Hellebodius; prouincia fi; ex prouincia 
a> expellere (excludere [i> possent {uerba: aut 
add. inop. ex prou. exp. del. Morus, Sclm., Db., 
Hld.): VII 55,9; sperans barbaros atque im- 
peritos homiues iuopia cibariorum adductos ad 
iniquam (iu aliquam [i) pugnandi concUcionem 
posse deduci: VI 10,2; ilii et inopia pabuli ad- 
ducti et quo essent ad id expeditiores onmia 
sarcmaria iumenta interfici iubent: 1, 81, 6; 
Heluetii oninium renxm inopia adducti legatos 
de deditione ad eum niiseruiit: I 27, 1; cf. 
fame; 1[ Roiii.ini . . . quid uolunt 

(aliud) nisi inuidia addueti qiios fama nobiles 
potentesiiue Ijelbj cognoueruut, horum in agris 
ciuitatibusque considere atque his aeternam 
iniungere seruitutem '? VII 77, 15 ; 1 

qua necessitate adductus Diuif.iacus auxilii 
petendi causa Romam ad senatum profcctus 
imperfecta re redierat: VI 12, 5; t 

qua opinione adductus Varus . . . legiones ex 
castris educit: 2,27,4; % hac ora- 

tione addiicti mter se fidem et iiis iurandum 
dant: 13,8; tum demum Liscus oratione Cac- 
saris adductus quod antea tacuerat proponit; I 

10* 151 aclcluco — adeo 152 17, 1 ; t id e;iiie de eausa, quam le- 

gatis promintianuit, nn perfidia adcUicti fe- 
ceriut, . . . uoii uidetur pro certo esse poneu- 
-dum: VII 5, 6; 1 eos accusat, quod 

. . . non subleuetur, praesertim cuin uiagua ex 
parte eoram precibus adductus bellum sus- 
ceperit: 116,6; t nou nulli pudore 

adducti, iit tiiuoris susjiicionem uitarent, re- 
manebant: 139, 3; quo pudore adducti et for- 
tasse non se liberari, sed in aliud teinpus 
reseruari arbitrati discedere a nobis . . . con- 
stituerunt: 3,60,3; t bis rebus ad- 

ducti et auctoritate Orgetorigis permoti consti- 
tuerunt ca, quae ad proiiciscendum pertiuerent, 
comparare: 13,1; his rebus adducti non prius 
Viridouicem reliquosque duces ex concilio di- 
mittunt, quani: III 18, 7; quibus rebus ad- 
ductus Cacsar non exspectaudum sibi statuit, 
duni omnibns fortunis socioriuu consiunptis in 
Santonos Heluctii perueuireiit: 111,6; If 

qua spe adducti Germaui latius uagabantur: 
IV (), 4 ; Morini . . . spe praedae adducti primo 
non ita maguo suorum nimiero circumsteterniit : 
IV 37 , 1 ; t hoc acrins instabaut 

neque regredi nostros patiebantur, quod ti- 
more adducti locum relinquere nidebantur: 3, 
45,5; aniici regis . . . siue timore adducti, . . . 
sollicitato exercitu regio ne Pompeius Alexan- 
driam Aegyptumque occuparet, siue despecta 
eius fortuua . . . palain liberaliter responderunt : 
3, 104, 1 ; hoc timore adductum CTallouium Ga- 
dibus excessisse : 2, 20, 3. 

Aduerbia : celeriter VII 4, 7 u. A. a) y) az); 
temere VII 37, 6 «. B. b) a) aa). 

[Falso adduco jiro abduco scripfum cat in 
eodd. Oaf 1, 15, 3; iii omiiib/is practcr bf 3, 
40, 4.] 

adeo (aduerb.). A. = ita, tam; a) pertinet 
ad siugiilas uoces, a) ad adiecl. et partic: nihil 
adeo arduum sibi esse existimaueruut , quod 
nou uirtute conseqid possent: VII 47,3; — nemo 
erat adeo tai'dus aut fugiens laboris, quin 
st.atim castris exeundum atque occurreudum pu- 
taret: 1,69,3; — adeo erat impedita uallis, ut 
in ascensu uisi subleuati a suis jMinii non 
facile enitereutur: 2,34,5; — quod non adeo sit 
imperitus rerum, ut .suis copiis populum 
Komanum superari posse confidat: V 27, 4; 
— tardus u. fugiens. 

p) iid aduerl).: hoc adeo {pauf. dctt.\ ideo Ox) 
celeriter fecit, ut {nm. ahl) .simul adesse et 
uenire mmtiaretur: 3,36,3; — Caesarem . . . de- 
bere . . . dimiltere neque adeo grauiter irasci 
inimicis, ut {oin. flil; ne 0), cum ilUs nocere se 
speret, rei publicae noceat: 1,8,3; illae (naues) adeo grauiter inter se incitatae confUserunt, ut 
uehementissiine utraque ex concursu Iaborai'ent, 
altera uero . . . tota conlabefieret: 2,6,5. 

y) ad uerba : quod factum adeo eius conueutus 
ciues Romani comprobauerunt, ut clomum 
ad se quisque hosjiitio cupidissiine reciperet: 2, 
20,5; — (cuius loci haec erat natura atque {on/. 
ji) ita (adeo ^) montibus angustis mare con- 
tiuebatur, uti: IV 23, 3;) — id adeo haud scio 
miranduinne sit cum compUuibus aUis de 
caiisis tum maxime, quod: V54, 5; — adeo esse 
perterritos non nullos, ut suae uitae durius 
consulere cogantur ('?): 1,22, 6; — adeo loci 
oportunitate profecit, uti ad Pompeiiun 
litteras uutteret : 3, 23, 3. 

1») pertiuet ad totuui cuuutiatum: magnas 
. . . copias . . . conuenisse . . ., sed nuntio 
allato de uictoria Caesaris discessisse, adeo ut 
fiigae siniiUs discessus uideretm': V53, 7; alU 
suos in castra inuitandi causa adducuut, alii ab 
sius abducnntur, adeo ut uiia castra iam facta 
ex buiis luderentur: 1,74,4; pugnatur acriter 
ad nouissimum agmen, adeo ut paene terga 
conuertant: 1,80,5; legiones eas transduxerat 
. . ., quas . . . Corfinio receperat Caesar, adeo 
ut paucis mutatis centiu-ionibus idem ordines 
manipulicine coustarent: 2,28,1; erat res in 
magna dUflcuIt.ate, sunimisque angustiis rerum 
necessariarum premebantur, adeo ut cogerentur 
sicuti reUquum commeatum ita ligna atqiie 
aquam Corcyra nauibus onerariis sujiiaortare: 
3, 15, 3 ; erat summa inopia pabuli , adeo ut 
foUis ex arboribus strictis et teneris harundinum 
racUcibus contusis equos alerent : 3, 58, 3 ; om- 
nia erant tumultus, timoris, fugae plena, adeo 
ut, cum Caesar signa fugientium mauu pren- 
deret et consistere iuberet, alii . . ., aUi . . . 
signa dimitterent: 3,69,4; auctis copiis Pompei 
. . . pristina omninm confirmatur opinio et spes 
uictoriae augetur, adeo ut quidquicl iutercederet 
temporis, id morari fecUtum iu ItaUam uidere- 
tm- et . . . dicereut: 3,82,2. 

B, = quideiii, yt: Dolabella tuo uihil scito 
mihi esse iucundius. haiic adeo habebo gratiam 
iUi ; * * * {excidisse nonn. suspicatur Wsbff.) . 
neque enim aliter facere poterit: ap. Cic. ad 
Att. IX 16, 8. 

Sequitnr pfew'«w?"s locis ut; quin u. s. A. a) 
a) fugiens ; quod non u. A. a) a) arduus. 

adeo (uerlmm). A. proprie; a) absol.: si 
adire non possit, monet, ut tragulam cum epi- 
stula . . . iutra munitiouem castrorum abiciat: 
V 48, 5 ; legatos deprecandi causa ad Caesarem 
mittunt; adeunt (mittunt ad eum BMQ^) per 
HaecUios: VI4, 2; Caesixr partitis copus ciuu C. 153 adeo — adfero 154 Fabio legato et M. Crasso quaestore celeriter- 
que efFectis pontibus adiit (a.;Fi:; aditp; rcl/^ 
_erf(i^ripertito : VI 6, 1 ; siluae inceftis~^ccultis- 
que itineribus cnnfertos adire prohibebant: VI 
34,4; adeundi teiupus defiuiunt, cum meridie.s 
(DE: uett. eitiL; meridie X; Sclin.) esse uidea- 
tur: VII 83, 5; (cum loci natura et (tum Eni. 
Hoffm.) munitio castrorum aditiun prohibebant, 
tum (U; adiri tunc -. ; adiri tunc proMbebat 
Bm. Hoffm.), quod ad proelium egressi Cu- 
rionis miUtes iis rebus indigebant, quae: '2, 
35,5;) tanta erat . . . contentio . . ., ut . . . 
nou nulli deprimerentur , reliqui hoc tin\ore 
(ob tim(jrem ///) propius adire taixlarentur : 2, 
43, 4; (quos iUe, cum in conspectum eius 
uenissent, prius quam audiret (adiret Oeifk; 
om. 1} aut cuius rei causa missi essent cogno- 
sceret, corrijri atque interiici iusisit: 3,109,5.) 

1)) artditur, quo qiiis adeat, a) aduerbio: 
neque temere praeter mercatores illo adit 
<illo adiit a,- i'>., Hold.; adit ad illos fi) quis- 
quam : IV 20, 3 ; — uicos atque aedificia incendi 
oportere hoc spatio f a boia quoque uersus, 
quo pabulandi causa adire posse uideantur: 
VII 14, 5; harum omnium rerum facultates 
sine ullo periculo pons Ilerdae praebebat et 
loca trans flumen integra, quo omnino Cae- 
sar adire non poterat: 1,49,2; Pergami in 
occultis ac reconditis templi, quo praeter sa- 
cerdotes adire fas non est, quae Graeci liSiTa 
appellant, tympana sonuernnt: 3,105,4; {cf. [i) 
7.y.) aedificia.) 

fi) accusaliuo; az) iwlire loca: omnibns 
lucis aedificiisque, quos (quo [i/ Ftod.) oxWk 
potueraut, incensis ad castra Caesaris omnibus 
copiis contenderunt : 117,3; — prinios Eburonuni 
fines adeunt: VI 35, 6; — si modo insulani 
adisset ([i; adisset et a/ Np.) genus homiuum 
perspexjsset, loca, portu.s, aditus cognomssct: 
IV 20, 2 ; — ut mouendis castris pluribusque ad- 
eundis locis commodiore re frumentaria uterctur: 
3,85,2; — facile erat .. . prospicere iu urbem, 
ut . . . ad caelum manus tenderent aut templa 
deorum immortalinm adirent et ante simulucra 
proiecti uictoriam ab dis exposcerent: 2,5,3; 
— ■ uicos «. s. aedificia; ^ Pompeius 

deposito adeundae Sy riae consilio . . . Pelusium 
peruenit: 3, 103, 1 ; f cognoscit . . . 

nuntios dimissos ad eos, qui se ex fuga in fini- 
timas ciuitatcs recepisse dicerentui', ne Auti- 
ochiam adirent: 3,102,6; — Caesari ad saucios 
deponendos . . . necesse erat adire (ire Oaf) 
Apolloniam: 3,78,1. 

(i[i) adire Iioiuiiies: miUtes . . . centuriones 
tribimosque militum adu-e atque obsecrare, ut per eos Caesar certior fieret, ne labori suo neu peri- 
culo parceret: 1,64,3; — discedcntibus mandat, 
ut suam qmsque eorum ciuitatem adeat om- 
nesijue, qui per aetatem arma ferre possint, ad 
liellum cogant: VII 71, 2; hiuc imperat, quas 
possit, adeat cimtates horteturque, ut poj)uU 
Romani fidem sequantiu": IV 21,8; — eas quoque 
nationes acUre et regiones cognoscere uolebat: 
1117,1; — tribunos u. s. centuriones; 1 

huic mandat, Kemoe reUquosque Belgas 
adeat atque in offlcio contineat: 11111,2; T 
quibus illi rebus permoti uniuersi Caesarem 
adiorunt palamque de eorum imurus sunt 
questi : 3, 59, 4 ; t hac coacta manu 

quoscumque adit ex ciuitate, ad suam sen- 
tentiam perducit: Vll4,3; — ipse adit reliquos, 
cohortatiu-, ne labori succumbant: VII 86,.^. 

y) ad; aa) ad locum: neque qiusquam est 
huius CTermaniae, qui se aut [audisse aut add. 
X; o»i. //.■] adisse ad {oiti. Aiin.) initium eius 
s i 1 u a e cUcat : VI 25, 4. 

[ifi) ad liomiues: ad ciuemuis numerum 
ephippiatoriun equitum quamuis pauci adire 
audent: IV 2, 5; t cjuascumque 

postea controuersias inter se milites habuerunt, 
sua sponte ad Caesarem in ius (L i. Qui- 
licliiins; intus ;) adierunt: 1,87,2; 1 

suos liberos, nisi cum adoleuerimt, ut numus 
miUtiae sustinere possint, palam ad se adire 
(ire a) non patiimtur: VI 18,3; (ad illos u. s. 
b) a) illo.) 

B. traiislat. : deustos pluteos tmrium uide- 
bant nec liicile acUre apertos (cf. Hellcr, Pli. 10, 
533} ad auxiliandum animaduertebant: VII 
25, 1 ; — non has (naues) aut conspectus p.atriae 
aut propinquorum praecepta ad extremum uitae 
periculum adire cogeb.int: 2,7,1. 

Adiierb.: facile: VII 25,1 n. B.; illo u. A. 
b) a); palam: VI 18,3 u. A. b) y) [ifi); pro- 
pius: 2,43,4 u. A. a); quo u. A. 1)) a); (II 
7,3 «. A. b) (i) aa);) temere: IV 20, 3 u. A. 
1>) a); tripertito: VI 6, 1 u. A. ii); t 

sua sjionte: 1,87,2 u. A. b) ;') [i[i). 

adequito: nuntiatum est equites Ariouisti 
projiius tumulum accedere et ad (oni. fhik) 
nostros adequitiue, lapides telaque m uo.stros 
conicere: 1,46, 1. 

adfero. I. Forma: adfero codd. m. (an 
oiiiiir.sY) uidentur liabcre VI 22, 3; 30,2; 35,2. 
3; 36, 1; VII 10,1; 59, 1; affer. tino loco II 1, 
1 iuucnitur in B; AQ h. l. kabcnt adfer.; — 
adlatus iiidctur essc in omnilnis V49,4; VII 
11,4; allat. V53,7; ablatus est in A, allat. 
in rcll. VII 43, 1; — adtuli, cum nulla scrip- 
tiirac discrcpantia coninieiuorctur, in codd. ui 155 adfero 156 fldHr crsfcire 143,8 {B- 1/. 1. halni attuL); ad- 
tul. cst in BQ, attul. in A V54,4; attul. ?'« 
AQ, adtul. in B 153,6; VII 53,1. — Dc cod,L 
p (x), cuin panini. diliijenter iib cditoribiis eius 
modi res enotcntur, non constut, nisi cjuod Np. 
anctor cst cod. a his locis /lalicrc adfcr. : 1,11, 
3; 67,4; 82,2; 3,15,8; 51,6; 53,4; adhit.: 1, 
23, 4; 3, 101, 4; {/i ct a corr. adf V45,4.) 

n. Siffiiilic; A. propr. :" quibus litteris eir- 
citer uiedia iiocte Ciiesar allatis suos facit 
certiores : V 49, 4 ; (Iias (litteras) ille in iuculo 
inUgatas effert (adtert fi): V45, 4;) — HS LX, 
quod aduexeiat Douiitius atque in iniblico de- 
posuerat, . . . allatum ad se ab Iluiris <ab 
iis (iiel his) luris 0:; duumuiris Db.) Cor- 
finiensibus Domitio rcddit : 1,23,4; — tabulae 
testamenti unae jier legatos eius Romam (romae 
0\} erant allatae, ut in aerario poucrentur, . . . 
alterae: 3,108,4. 

B. tr.iusl. a): quod ad amicitiam ii0])uli 
Romani attulissont (i. c. Iiabuissint, jiriii.'-- qiitini 
in amieitiani p. B. uenirent), id iis eripi (]uis 
pati posset? 143,8. 

quem ubi Caesar intcllexit . . . inoi>iae uitan- 
dae causa ouuiem oratiouem instituisse ueque 
ullam spem aut condicionem iiacis adfcrre..., 
sese recc]iit: 3, 17, 6. 

b) de fauia et uuutiis: diflidcns . . . Cae- 
sarem fidem seruaturum , (juod longius jiro- 
gressum audiebat neque ulla de reditn eius 
fama adferebatur: VI36, 1; raagno accidit 
casu, ut . . . prius eius .aduentus ab homiuibus 
uideretur, quam fama ac nuntius {.'iduentus 
aM. fi) adferretur: VI 30, 2; f (fid 

Pomjjeium jiroticisccbautur) alii, ut J)riucij5es 
talem nuutium attulisse, alii, ne nouissimi 
uenisse uiderentur : 1,53,3; ojjortunissinie nun- 
tiis allatis ojijiidum est defen.sum: 3,101,4; 
maguas Gallorum copias . . . coniienisse . . ., 
sed nuntio allato de uictoria C.aesiiris dis- 
cessisse: V53,7; tum jmmum allato niuitio de 
opj>ng:iatione Vellaunoduni . . . praesidium . . . 
comjiar.abant: VII 11,4; nisi eo ijiso temjiore 
quidam uuntii de Caesaris uictoria jjer disjiosi- 
tos cquites essent allati, existimabaut jilerique 
futurum fuisse, uti amitteretur: 3, 101,3; interim 
nuntio allato omnes eoruni railites in jio- 
test.ate Caesm-is teneri concurrunt ad Aristium: 
VII 43,1; rf. famara; t iam de 

H.aeduorum delectione et secuudo Galliae motu 
ruraores adfercb.antur : VII .50, 1 ; crcbri ad 
eum rumores adferebantur litterisque item 
L.abieni certior fiebat omnes Belgas . . . 
couiurare: II 1,1. 

e) — profero, coimnemoro : eius rei midtas .adferunt causas: ne . . . ne ... ut: VI 22, 3; 
(quorum alius alia causa inl.ata {ailalaJ^w^.), 
quam sibi ad jiroficiscendum necessariani e.sse 
dicoret, jjetebat, ut: 139,3;) t 

cuiu laboris sui pericidique (que oin. x) testi- 
monium adferre uellent, miUa sagittarum cir- 
citer XXX in castellum coniecta Caes.ari renun- 
tiauerimt: 3,53,4; 1 magnum quod 

adferebant (.asserebant 0; Scal.) uidebatur, 
et Caesarem id summe sciebant cujiere: 3,15,8. 
d) = cffifio: hic quantum in bello fortuna 
j)ossit -et quantos adferat casus cognoscr jki- 
tuit: VI 35, 2; t dissiii,atis ac jierterritis 

hostibiis . . . manus er.at nulla, quae paruain 
inodo causam timoris adferret: VI 35, 3; 
t tautamque (t.antiunque iP), om- 
nibus (omnium [i; Flod.) uoluutatura {AQM-; 
uoluntatem BM; uohuitatis fi; F/od.) comrau- 
tationem attulit, ut: V 54, 4; f 

maguam h.aec res illis offensiouem et con- 
tcniptionera ad omnes attulit (intidit /'): 3, 
60,2; t tempus iiero conloquio non 

dare ueque accessurum poOiceri magnam pacis 
desperationem adferebat: 1,11,3; 1 

contra opinioiiera militimi faraamque oninium 
uideri prochum defugissc magnum detrimen- 
tuin adferebat: 1,82,2; non ad h.aec addebant 
. . . sil)i ipsos multitudine atque angustiis 
maius attulisse detrimeutuin, quam ab hoste 
accejiissent : 3,72,3; T luagnam haec 

res C.aesari difficulta teni ad consilium ca- 
Ijiendum adferebat, si . . . legiones contmeret, 
ue . . . cuiicta Gallia deficeret : VII 10, 1 ; Pom- 
peianis magnam (P. Manut; magna codd.) res 
ad receptum difficultatem adferebat: 3,51,6; 
quae res magnas difficultates exercitui Cae- 
saris attuUt: 1, 48, 3; t eodem 

temijore pugnatum est ad jiortum, ac longe 
maximam ea res attulit dimicatiouem: 3, 
111,2; t quae res nota erat Pom- 

j)eio . . . niagnumque nostris attuler.at incom- 
m o d u m : 3, 63, 5 ; t toc pugnae 

tempus raagnum attulit nostiis ad salutem nio- 
raentura: 1,51,6; t offensioneni 

II. s. contemptionem ; t lucera raul- 

tum per se pudorem omnium oculis, multura 
etiam tribuuorum militum et centuriouum jirae- 
seutiara adferre: 1,67,4; t Cassio 

industria Domitii, Fauonio Scipionis celeritas 
salutem attulit: 3,36,8; eadcm res celeritate 
iuscqucntiuiii tardata nostris salutem attulit: 3, 
70,2; haec res Ephesi.ae pecuniae salutem attu- 
lit : 3, 33, 2 ; t quae quidem res 

Caesari non minorem quam ipsa luctoria uo- 
lujitatem attulit: 1.53,6. 157 adfero — adfligo 158 ne ob hanc causam animo permoiierentm' 
neu quod iniquitas loci attulisset, id uirtuti 
liostium tribuerent: VII 53,1. 

Aduerb.: oportunissime: 3,101, 4z(. IJ. b). 

ndficio. I. Fonna: affectus in omnihnfi 
cudd. iiidetur imu-nlri V5(;, 2; VII 37,4; iwquc 
3,64,3 idla cnotata cst uarictas; affect. cst in 
AQ, adfect. in B 135,2; affect. in B. ad- 
fect. in AQ VII 40, 1; reliqiiis helli Oall. locis 
ant corlfl. a aiit oinnes uidcntur eonseniire in 
adficio, adfectus; tril>us locis bell. ciu. iu 
a cst adfectus, de rcliquis codd. non eonsttit. 

II. Siffiiilie. : alqiii al<ja re; a) de reliiis 
iucuiKlis: iiuoniam tanto suo populique Ro- 
mani beneficio adfectus . . . hanc sibi . . . 
gratiam referret: 135,2; esse non nullo se Cae- 
saris beneficio adfectum, sic tamen, ut iustissi- 
mam apud eum causam obtinuerit; sed plus 
communi libertati tribuere: VII 37, 4; ciuitates 
nictae nomen . . . Pompei timebant; qnae in 
amicitia manserant, magnis adfectae beneficiis 
eum diligebaut: l,(Jl, 3; t ille per- 

lectam (ei)istulam) in coinientu militum recitat 
maximaque (imues laetitia adficit: V48,9. 

I)) de rcbus uioleslis: qui ex iis nouissinnis 
conuenit, in conspectu nutltitudinis omnibus 
cruciatibus adfectus necatur: V56, 2; f 

eo cum uenisset, magna difficultate adti- 
ciebatnr, qua ratione ad exercitum peruenire 
posset: VII 6,2; summa difflcultate rei fru- 
mentariae adfecto cxercitu . . . nulla tamen 
uox est ab iis audita populi Eomani maiest.ate 
. . . indigna : VII, 17, 3 ; T flebat, nt . . . 

minus facile finitimis bellum inferre possent; 
qua ex parte homines bellandi cupitli magno 
dolore adficiebantur: 12,4; t di- 

spersos, cum longius necessario procederent, 
adoriebatur magnoque incommodo adflcieliat: 
VII 16, 3; t uti ijMos ualetudine 

non bona cum angustiis loci et odore taetro . . . 
et cotidianis laboribus insuetos operum , tum 
aquae summa inopia adfectos {del. Ciacc., 
Seal, J. F. Gronou.}: 3,49,3; T (|ui 

sunt adfecti grauioribus morbis qni(|uc in 
proeliis periculis^iue uersantur, pro iiictimis Iio- 
mincs immolant: VI 16,2; 1j magna 

adfectus sollicitudine hoc nuntii) Oaes.ar . . . 
mdla interposita dubitatione legiones . . . ex 
castris educit: VII 40, 1; I' timore 

pertcrriti, ne aruiis traditis supplicio adfi- 
cercutur; 127,4; f in eo proelio cum 

gr.aui nulnere esset adfectus aquilifer et a (?) 
uiriLiua deficeretur, conspicatus equites nostros 
. . . inqnit: 3,64,3. adfoctns (partic.) = debilitatus, aeg^er: 

Tuberonem portu atquc oppido jjrohibet neque 
adfectum ualetudine filium exponere in 
terram patitm-: 1,31,3. 

adligo: falces praeacutae insertae adfixae- 
que longuriis, nou absimili fiirma muralium 
falcium: 11114,5. 

ad(iiig'0: adduut ipsi et adfingimt rumori- 
bus (rumores Ciaec.) Galli, quod res poscere 
uideb.atur, retineri urbano motu Caesarem neque 
in tantis dissensionibus ad exercitum uenire 
posse: VII 1, 2; multa rumore adfingebantur 
(Nj/.; multarum rumore orat flngebant </; multa 
rumores (rumorc /') fingebant ef; multa ru- 
mor fingebat Olil; multa rumor adfingebat 
Stepli.; Db., Dt.}, ut paene bellum confectum 
luderetur: 1,53,2. 

adfliiltas: cum communibus inimicis . . ., 
(|uoruin ipse (Pompeius) inaximam partem illo 
adfinitatis tempore iniunxerat Caesari : 1,4, 
4 ; — (de s.acerdotio Caesaris contenderunt,) cuni 
Lentulus aetatis honorem ostentaret, Domitius 
urbanam gratiam . . . iactaret, Scipio adfini- 
tate (-atem ri; -ati /') Pomjiei confideret: 3, 
83,1; omuia se liabere explorata . . ., projjterea 
quod propinquitatibus adfinitatibusque con- 
iuncti . . . cognouerint: 114,4; — ipsum ex 
Hcluetiis uxorem habere, sororem ex m.atre et 
propinquas suas nuptum in ahas ciuitates coulo- 
cas.se; fiuiere et cupere Heluetiis propter eam 
adfinitatem: I 18,8. 

adfiriiiatio : m spem ueniebaut eius ad- 
firinatione de reliquis adiungendis ciuitatibus: 
VII 30, 4. 

(adflniio: confirm.atnr ndfirm. fi,} opinio 
barbaris . . . uulhuu es.se iutus praesidium: 
VI 37, 9.) 

adflicto: ita uno tempore et long.as na- 
ues . . . aestus compleuerat et onerarias, quae 
ad iincoras eraut deligatae, tempestas adflicta- 
bat: IV 29, 2; ut ... neque pecUbus adituni 
habereut . . . uec|uc nauibus, quod rursus mi- 
uuente aestu uaues iu uadis adllictarentur: III 
12, 1. 

adfli<>'o: (alces) neque quietis c.ausa pro- 
cundjunt neque, si quo .adflict.ae casu conci- 
dcruut, erigere sese .aut subleu.are possmit: VI 
27, 2; t huc cum se consuetudine 

reclinauerimt, inflrmas arbores pondere ad- 
fligunt .atque uua ipsae concidunt: VI 27, 5; 
1 tcmpestas et nostros texit et 
uaues Klwdias adflixit (affl. eoddV): 3,27,2; 
superiore uocte m.axima coorta tempestate prope 
omnes iiaues adflictas atipic iii litore eiectas 159 adfligo — adMbeo 160 esse: VIO, 2; quae grauissime adflictae eraut 
(erant affl. [i) naues, earum materia atque aere 
ad reliquas reficiendas utebatur : IV 31 , 2. 

adg^ero 3. i'-f. artgreclior I. cr/;-.): ut 
erant loca montucisa et f ad specus angustiae 
uallium, bas sublicis in terram denussis prae- 
saepserat terramque adgesserat (adiecerat a; 
Np., Dl.'}, ut aquam contiueret: 3,49,4. 

adgredior. I. Fonua: adgredi, ad- 
gressus, rrtf. pliirin/is locis iii codd. uidefiir 
exstare; quattiitir qiiidoii licUi Goll. locis 
niliil uarictatis ailfcrtiir. Plcrisqiie hclli ciiiil. 
locis iii eod. a. eamleiii foriiiam iiiiiciiiri jNyj. 
tcstatur; diiohiis (2,38,4; 3,40,5) i\>. aggre- 
diuntur, aggressus seripsit, nulla codieis a 
discrepiiiditi ciitilata; rcll. codd. helli ciu. qnid 
e.rhilicaiit iioii coiistiit. 3, 50, 1 iiicliores habciit 
aduersi pro adgressi; Oli- h. I. hahc.nt ag- 
gressi. IV 23, 4 pro egrediendum /;* a lctjiliir 
adgrediendum, in li aggredieudum. 

Iteiit adgesserat (3, 49, 4) est i.ii Ofhl; — 
adgrcgabat IV2(j, 1 m omiiihii.s uidetiir c.v- 
starc; VI 12, 6 adgregauerant est iii a, ad- 
gregarant /;/ "', aggregarant iii fli. 

II. iSiguilic. A. propr. = accedo: sileiitio 
adgressi (aggressi 0/;^; aduersi adhl; om. f) 
uniuersi (Np.; imiuer.sas eotW.) intra {Oh; iuter 
ad/l; — uniuersam in pars. recc., prob. Hotoni.) 
multitudinem sagittas coniciebant et se con- 
festim ad suos recipiebant: 3, 50, 1 ; {cf. B. 1. a).) 

B. traiisl. ; 1. = iiupetuiu facio ; a) absol. : 
sinistro cornu, ubi erat ipse, celeriter adgressus 
l'oinpeiauos ex uallo deturbauit: 3,67,4. 

1)) alqm; a): persuasi equitibus uostris, . . . 
ut, cum propius sit accessum, dextrum Cae- 
saris cornu ab latere aperto adgrederentur: 3, 
86,3; — hostes impeditos nostri in fluniine ad- 
gressi magnum eorum nunienun occiderunt: II 
10,2; equites missi . . . imprudentes atque iuo- 
pinantes hostes adgrediuutur: 2,38,4; — qui 
inopinantes pabulatores et sine ullo dissi- 
patos timore adgressi (iam add. ae; quam add. 
Ohl; del. ^p.) magnum numeruni iumentorum 
atque hominum iutercipiimt: 1,55,1. 

[i): properaudum existimabat, . . . ipse ut 
omnibus copiis Domitium adgrederetur : 3, 
78,0; (cf a).) 

y) Boii et Tulingi . . . ex itinere nostros latere 
.aperto .adgressi circumuenire . . . coeperunt: I 
25,6; — eos impeditos et iuopinantes ad- 
gressus magnam partem eorum concidit : 1 12, 
^ 3 ; nostri , si ab illis initium transeundi fleret, 
ut impeditos adgrederentur , parati in armis 
erant: 119,1; — ad hos opprimendos cum omni 
equitatu tribusque legiouibus Afrmiius de nocte proficiscitur imprudentesque .ante missis equi- 
tibus adgreditur: 1,51,4. 

S}: alteram nauem . . . pluribus adgressus 
nauibus . . . labore et multitudiue telorum 
nostros uicit: 3,40,2; ex utraque parte naues 
longas adgressus, quae eraut debgatae ad ter- 
ram atque iuanes, IIII ex liis abduxit, reliquas 
incendit: 3,40,4; ipse (Cu. Pompeius filiixs) 
Lissum profectus naues onerarias XXX a M. 
Antonio relictas intra portum adgressus omnes 
incendit: 3, 40,5. 

2. = inci|)lo, suselplo, c. inf. : usus singu- 
lai-i mUitum studio eodem, quo uenerat, die post 
horam nonam oppidum altissimis mocuibus op- 
puguare adgressus ante solis occ.asum ex- 
pugnauit : 3, 80, 6. 
Aduerl).: celeriter: 3,67,4 ««. B. 1. a); 

t silentio: 3,50,1 u. A. 
[Falso IV 23, 4 [i adgredi pro egredi.J 
adgrego (cf. adgredior I. crir.) : nostri, 
quod . . . alius alia ex naui quibuscumque 
signis occurrer.at se adgregabat, m.agnopere 
perturb.abantur: IV 20, 1 ; — hi, qui se ad eorum 
a m i c i t i a m a d g r e g a u e r a n t ( - g.arant a^fh), 
meliore condicione atque .aequiore imperio se 
uti uidebant: VI 12,6. 

adliaeresco: ne quid emineret, ubi ignis 
hostium adhaeresceret: 2, 9, 1 : t duas 

naues cum mOitibus, quae ad moles Caesaris 
adhaeserant, scaphis lintribusque reprehendunt: 
1, 28, 4; haec (tragula) casu ad turrim ad- 
h.aesit: V48,8. 

adliibeo. a) alqin; a): Dumnorigem ad 
se uocat, fratrem adhibet: 120,6; — Germani 
frequentes omnibus principibus maiorlbusque 
natu adhibitis ad eum in castra uenerimt: IV 
13,4; — CxalU quid agant consulunt; locorum 
peritos adhibent; ex his superiorum castrorum 
situs munitionesque cognoscunt: Vn83, 1; — 
principes ii. maiores; 1 Vibullius 

... adhibito Libone et L. Lucceio et Theo- 
phaue, quibuscimr communicare de maximis 
rebus Pompeius consueuerat, de mandatLs Cae- 
saris agere iustituit: 3,18,3; f ciuu in 

fanum ueutum esset adhibitis compluribus 
ordinis senatorii (Ohl; senatorii ordinis Oiid.; 
N]}., Dt.; afioliim h. loc. 0111.), quos aduocauer.at 
Scipio, litterae ei redduutur a Pompeio : 3, 33, 1. 
(i) ad alqd: conuocato consilio omuiumque 
ordinum .ad id consihum .adhibitis centurioui- 
bus uehementer eos incusauit: 140,1; % 

ueque hos habendos ciuium loco neque ad con- 
cilium (consilium paiic. dett; Schn., Db.) ad- 
hibendos ^.adhib. .ad conc. [i) censeo: VII 77,3. 
y) c. dat.: plebes p.aeue seruorum habelur 161 adliibeo — adicio 162 loco, quae niliil aiidet per se, nullo (a; Aim.; 
nulli ji) adhibetur consilio (coucilio p): VI 
13, 1. 

b) alqd ; a): illi adhibita audacia et lurtute 
aduiinistranribus JI. Antonio et Fufio Caleno . . . 
nacti austrum naues soluuut : 3, 26, 1 ; — Fa- 
bius, ut erat imperatum, adhibita celeritatc 
praesidium ex saltu deiecit magnisque itineri- 
bus ad exercitum Afranii contendit: 1,37,3; 
huic officio praepositus erat Fiifius Calenus 
legatus, qui celeritatem in transportandis le- 
gionibus adliiberet : 3, 8, 2 ; — P. Crassus . . . nou 
mediocrem sibi diligentiani adhibeudam in- 
tellcgebat : III 20, 1 ; hac adbibita diligentia ex 
castris sibi legiones alias occiu-rere et eas, quas 
secum duxerat, in uicem rcqiuescere . . . iussit: 
3,98,3; — postea, ut est rerum omuium ma- 
gister usus, hominum adhibita sollertia in- 
ueutum est (usus hominum adh. soUertia, in- 
uent. est inierimmjit A. Eusaner, JB. 10, 208; 
Ph.37, 425) niagno esse usui posse, si: 2,8,3;- 
— uirtutem u. audaciam. 

p) in aiiia re: 3,8,2 u. a) celeritatem. 

adliortoi* alqm.; a) simpl.: L. Cotta le- 
gatus omnes cohortes ordinesque adhortans 
in aduersum os fimda uulneratur : V 35, 8. 

b) de: de re frumentaria Boios atque 
Haeduos adhortari non destitit: VII 17, 2. 

e) ad: adhortatus ad laborem milites (mil. 
ad lab. fi) (Alesiam) circuumallare instituit: 
VII G8, 3.' 

d) ut: quod fore suspicatus Caesar milites- 
que adhortatus, ut aequo auimo laborem fer- 
rent . . ., mane Dyrrhacliium uenit: 3,41,5. 

e) ne: se ipsi adhortantur, ue tantam for- 
tmiam ex manibus dimittant: VI 37, 10; — ad- 
hortatus milites, ne necessario tenipore itineris 
labore permoueantur, cupidissimis omnibus pro- 
gressus milia passuum XXV . . . moratur: VII 
40,4; — quos ab urbe discedens Pompeius erat 
adhortatus, ne uoua Caesaris officia ueterum 
suomm beneficiorum in eos memoriam expelle- 
rent: 1,34,3. 

adlinc: de meis in uos meritis praedica- 
tm-iLs nou sum, quae simt adhuc ct mea uolun- 
tate et uestra exspectatione lcuiqra: 2,32,10; 
diligentiam quidem nostram aut queni ad tijiem 
adhuc res {om. hl) processit, fortunam (pro- 
cessit fortuna hl) cur praeteream? 2,32,11; 
t neque adhuc honiinimi me- 
moria repertus est quisquam, qui eo iiiterfecto, 
ciuus se aniicitiae deuouisset, mori recusaret: III 
22,3; — sese omnia de pace expertum nihil 
adhuc ^eftecisse; id wld. Madu., AC. II 276) 
Lexic. Caesar. arbitrari uitio factum eorara, quos esse auctores 
eius rei uoliusset: 3,57,2. 

adiacco : C. Treboniuni . . . ad eam regio- 
nem, quae ad Aduatucos {aAoru. QA-'^; Adua- 
tucis [i; Srhn.) adiacet, deijopulandam uiittit: 
VI 33, 2 ; (duabus ex partibus . . . ; uua erat 
proxima jmrtui naualibusque, altera ad jjortam, 
qua est aditus ex Gallia atque Hispauia, ad id 
mare, quod adigitur {Madu., AC. 11. 20S sij.; 
adigit codd.; adiacet iVp. ; cdd.) ad ostiuni Rho 
daui 2,1,2.) 

AdiutlinilHS. (11122,4 in codd. a e.xsto! 
adiatuunus, 11122,1 idem in AQB' , adia- 
tounus in MB^; eodd. p ittroe^ue loco cxhibeiii 
adcatuaunus. Cf. Glilek, jj. 1 — 7; Adia- 
tunus seribeiuliim esse eenset J. Becher, ZAW. 
1851 p. -154 sQ.': 

alia ex parte oppidi Adiatuuuus, qui siuii- 
mam iiuperii tenebat, cum DC deuotis — ... 
— cum his Adiatunnus eruptionem facere co- 
natus . . . repulsus in oppidiun tamen, uti 
eadem deditionis condicione uteretur, ah C'rasso 
impetrauit: 11122,1.4. 

adicio. A. propr. (= iacio itil): milites 
legionis septimae testudine facta et aggere ad 
munitiones adiecto locum ceperunt: V9, 7; — 
(ut erant loca montuosa et f ad specus angustiae 
uallium, has sublicis in terram demissis prae- 
saepserat terramque adgesserat (adiecerat a; 
Xp., Dt.), ut aquam continerct: 3,49,4;) t 

qui uicus positus in ualle non magna adiecta 
(= adiacciitc) planicie altissimis montibus 
undique coutinetur: III 1, 5; ad Aeginium, quod 
est adiectum appositumque {Madu., AC. II278; 
obiectum oppositumque codd.; oppidum opiw- 
situm Np.; obiectum [oppositumque] Eui. Iluffui., 
Dh., Dt.) Thessaliae, Caesari uenieuti occurrit: 
3, 79, 7; T telum adicio u. s. u. 

adig-o. 

B. translat. (=addo) alud; a) simpl.: quod 
eo loco plures erat legioues habiturus, relicto 
interiore uallo maiorem adiecerat (obiecerat 01') 
munitionem: 3, 66, 4; — ueteres . . . naues 
refecerant . . . piscatoriasque adiecerant atque 
coutexerant : 2, 4, 2. 

1») alei: aggerem ac uallum . . . exstruxit. 
huic loricam pinnasque .adiecit: VII 72, 4. 

c) liuc: huc Dardanos, Bessos partim 
mercennarios , partim imperio aut gratia coni- 
paratos, item Macedones, Thessalos ac 
reliquarum gentium et ciuitatum adie- 
cerat: 3,4,6; huc {eod. Aeli. Statii; huic >\) 
optinii generis hominum (M) ex Aquitanis nion- 
tanisque, qui Galliam prouinciam attingunt, 

11 163 ndicio — aditiis 164 adiecerat {om. eodd.; add. Juriniiis m addend. 
p. 5T0; addiderat * * * iV/).; adiecerat quattuor 
milia; " * * Hell.; cf. Mmlu., AC. n264): 1, 39, 2. 
Aduerb. : huc u. B. o). 

adigO (r/. Madii., AC. U ^■'il sqq.). A. 
propi".: ad portam, qua est aditus ex Gallia 
atque Hispania, ad id mare, quod adigitur 
{Madii., AC. II 2GS sq. (= admoiictur et qiiasi 
insiuuatHr , sk-h hineinkeilt); agit a'; adigit 
rcll. eodd.; adiacet IS'p.; cdd.) ad ostium Rho- 
dani: 2,1,2; ut ... pecore es longinquic- 
ribus uicis adacto {aljacto Cinee.;) extre- 
mam famem sustentarent : VII 17,3; f 

ncque propter altitudinem facile teluni adige- 
batur {h; Illd.. IH-; adicieb.atur y.a; rell. edd.): 
III 13, S; ut nequc cx inrcrinre loco satis 
commode tela adigi (Madit.. H/d., /)/.-; adici 
eodJ.; rcll. edd.) possent et missa ab Gallis 
grauius iicciderent: III 14, 4; tumulum . . . 
oceupauit, qui tantum aberat a nostro ca- 
stello, ut tehmi tormentunuie (0'hl; torraeu- 
tum a; tormento pars reec.; Np., Dt.) mis- 
sum adigi uou posset: 3, 51, 8; tantum a 
uallo eius prinia acies aberat, uti ne telum 
tormentumue (^tcph.; telo tormentoue eodd.; 
edd.) adigi (eodd.; Steph.; adici Seal.; edd.) 
posset: 3,50,1; (priiis quam telum abici <adici 
1 det.; Dt.; rtuijij. p. 10; adigi Madu.} posset 
aut uostri propius accederent, onuiis Vari acies 
terga uertit: 2,34,6; sic . . . exercitum consti- 
tuel)at, ut tertia acies uallum contingeret, om- 
nis quiilem instructus cxercitus telis ex uallo 
abiectis (proiectis a; adiectis Mamrt.; adactis 
Jurin., Madii.) protegi posset: 3, 56, 2;) quod non 
lougius hostes aberant, quam quo telum adigi 
(d; Madu.; Hld., Df^; abici p; adici y.: rcU. 
edd.) posset, proelii committendi signum de- 
dit: 1121,3; ila montibus angustis mare 
contiuebatur , nti cx locis superioribus in 
litus telum adigi posset: 1V23,3; t 

haec (ligna) cum macliinationibus im- 
missa iu flumen \flumine fi) defixerat (istucis- 
que ( fistuculisque [i > adegerat, uon sublicae 
modo derectc ad iieriieudiculum, sed prone ac 
fastignte: IV 17,4; % tormeutum 

II. tclum ; t paulum intermissa 

flamma et (juodam loco turri adacta et con- 
tingente ualluiu . . . ccuturiones recesserunt: 
V 43, 6. 

B. ti'aiislat.: princeps in liaec uerba iurat 
ipse; idem ;iurat. ipse ideni Oahl) ius iuran- 
dum adigit (adiit /) Afranium; subsequuutur 
(adigit. afrauium subseq. Oah) tribuni militum 
ceutmionesque: 1,76,3; probata~re atque om- 
nihus iure iurando <(ad iusiurandum p) adactis: VII 67,1; prouinciam omnem in 
sua et Pompei uerba ius iurandum ad- 
igehat: 2,18,5; (ef. a<licio.) 

Aduerl).: commode: 11114,4; derecte: 
IV17,4; facile: 11113,8; fastigate, prone: 
IV 17, 4; ((luo: 1121,3) u. A. 

adiiiio: omnibus coactis nauihus Pompeius 
praesentem facultatem insequendi sui ade- 
merat: 1,29,1; — prospectu tenehris adempto 
multa utrimque uulnera accipiuntur: VII 81, 
5 ; — postea quam id ohstinate sibi negari uidit, 
omni spe impetraudi adempta principes GaUiae 
sollicitare . . . coepit: V6, 4; 1 Pom- 

peium , qui amissa restituisse uideatur hona 
(Viet. X 24; dona eodd.) , etiam quae ante 
hahuerint ademisse (dona et. q. a. h. une. 
iuel. Xp.) : 1, 7, 4. 

adipiscoi*: hanc adepti uictoriam in 
perpetnum se fore uictores confidehant: V, 39, 4. 

{adita 3, 105, 4 >. pro iiSent.) 

aditiis. a) = accessio, aduentus: quibus 
ita est iuterdictum, . . . his omnes dece- 
dunt, aditum (eorum add. fj; Schn.) sermo- 
nemque defugiunt, ue quid ex contagione 
iucommodi accipiant: VI 13, 7; T 

tantae multitudinis aditu (aduentu fl) per- 
territi ex iis aedificiis, quae trans flumen 
habuerant, demigrauenmt: IV 4,3. 

b) — adeuudi loeus {ud potestas), a) ad 
loca; aa) subiect. : sentiunt totam urbem, 
qua sit aditus ab terra, miiro turribus- 
que circumiri posse: 2, 16, 2; duahus ex 
partibus . . . ; uua erat proxima portui na- 
ualibusque, altera ad portam, qua ^quae 
afh) est aditus ex Gallia atque Hispania 
(ad galliam atque hispaniam 0): 2, 1, 2; 
mulieres ... in eum locum coniecisse, quo 
propter paludes exercitui aditus non esset: II 
16,5; constabat inter omnes, . . . dorsum esse 
eius iugi prope aequum , sed siluestre et an- 
gustum, qua esset aditus ad alteram partem 
oppidi: VII 44, 3; castra . . . admodum munita 
natura loci, una ex parte ipso oppido Vtica, 
altera a theatro . . ., suhstructionihus eius operis 
maximis, .aditu ad castra difficili et angusto: 
2,25,1. 

Sfi) obieet. : si modo insulam adisset, genus 
liominum persijexisset, loca, portus, aditus co- 
gnouisset:IV20, 2; t aegre portas nostri 

tuentur; reliquos aditus locus ipse per se mu- 
nitioque defendit: VI 37, 5; H Mas- 

silia fere tribus ex oppidi partibus mari alluitur ; 
reliqua quarta est, quae aditum habeat ah 
terra: 2,1,3; theatrum coniunctum doraui, quod 
arcis tenehat locum aditusque habehat ad por- 165 aditus — adiiingo 166 tiiin et ad reliqua naualia: 3, 112, 8; rompeium 
extra muiutiones egressum, ut libcre pabulari 
posset nec minus aditum nauibus lialjcret: 3, 
65,4; erant eius modi fere situs oppidorum, ut 
. . . neque pedibus aditum haberent . . . neque 
nauibus : III 12, 1 ; cum una ex parte propc 
acquum aditum haberet , . . . munitiones im- 
pediebat : 3, 45, 3 ; castris ad eam partem oppidi 
positis . . ., quae intermissa a fiumine et a {oiti. 
p> paludibus (palude fiN aditum, ut supra 
diximus, angustum habebat: VII 17, 1; per- 
specto iirbis situ, quae posita in altissimo 
monte omnes aditus difflciles habebat : VII 3G, 
1 ; renuntiauerunt non eadem esse diligentia ab 
decumana porta castra mimita focilemque aditum 
habere: III, 25, 2; edito loco, qui apiiellatur 
Petra aditumque habet nauibus mediocrem : 3, 
42, 1 ; facile se loci natura defensuros dicunt, 
quod (urbs) prope ex omnibus partibus flumine 
ct palude circumdata unmn habeat et peran- 
gustum aditum: VII 15, 5; 1 has 

terra atque aggere integebat, ne {ri)ii. O^acfhl; 
ut 0%) aditus atque incursus ad defenden- 
dum impediretur: 1, 25,9; t Vbiorum 

satisfactionem accepit, aditus iiiasque in Suebos 
perquirit: VI 9,8; t Caesar, quo 

facilius . . . prohiberet, aditus duos, quos esse 
angustos demonstrauimus , magnis operibus 
praemuniuit (perm. 0) castellaque his locis 
posuit : 3, 58, 1 ; t si illorum nuntiis 

confirmari non potestis omni aditu praesacpto 
(praerepto ac} , his utimini testibus adpropin- 
quare corum aduentum: VII 77, 11 ; aditus at- 
qiie itiuera duo, quae extra murum ad portum 
fercbant, maximis defixis trabibiis atque cis 
praeacutis praesaepit: 1,27,4; H 

cum loci natura et (tum E)ii. Hoffm.) munitio 
castrorum aditum prohibebant, tum (0, 
5 rccc. ; adiri tiinc 5 ; adiri tunc prohibebat Etii. 
IJoffiii.^ quod ad proelium egressi Curionis mili- 
tes iis rebiis indigebant, quae: 2, .35, 5; 1 

una ex parte leniter accliuis aditiis in latitii- 
dinem non amplius ducentorum pedum relin- 
quebatur: 1129,3; t circumfun- 

diintur ex reliquis hostes partibus, si quem 
aditum reperire possent: VI 37, 4. 

[i) ad homiiies: illum, cimi neque aditiim 
neque causam postulandi iustam haberet, 
beneficio ac liberaUtate sua ac senatiis ea prae- 
mia consecutum; 143,5; qui aliquem serraonis 
aditum causamque amicitiae cum Cicercme 
habebant: V41, 1; eonflrmari oportere, ne tecto 
recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ad 
iixorem (uxores [i) aditum habeat, qui non bis 
per agmen hostium perequitasset : VII 66, 7 ; hi suos uotos hospitesque quaerebaut, per quem 
quisque eorum aditum commendationis haberet 
ad Caesarem: 1, 74, 5; 1 mcrca- 

toribus est (ad eos add. iP; cdd. iictt.) aditiis 
magis eo, ut: IV 2,1; uullum aditum esse ad 
eos (nullum esse aditum ad liosfi) mercatoribus : 
II 15, 4. 

y) ad rem gereudam: hominum ct locorum 
notitia ct usu eius prouinciae nactus aditus ad 
ca conanda: 1,31,2; (cf. a) imijedio.) 

aditiis al) (terra): 2,1,3; 16,2;— (11125,2;) 
ex (Callia): 2,1,2; (1129,3; 3,45,3;) t 

aditum habet iiauibus: 11112,1; 3,42,1; 65,4; 
pedibus: 11112,1; t aditus ad: II 

1.5,4; VII 44,3; 66,7; 1,(25,9;) 31,2; 74,5; 2, 
25,1; 3,112,8; aditus in (Suebos): VI 9,8: 
quo est aditus: 1116,5; t aditus 

sermoiiis: V41,l; commeudationis: 1,74,5. 

Adiectiua apposita: (leniter) accliuis II 29, 
3 ;/. b) a) fifi) relinqno; aequus 3,45,3 w. 
ihkl. habeo; aliqui V41,l w. b) fi); angustus 
VII 17,1 II. 1)) «) fifi) liabeo; 3,58,1 u. ibid. 
praemunio; 2,25,1 ?/. b) a) «x) cxti:; difficilis 
VII 36, 1 u. 1)) a) fifi) habeo; 2,25,1 u. 1)) 
a) aa) cxtr.\ duo 3,58,1 u. 1)) a) fifi) prae- 
inunio; facilis III 25, 2 «. /i/f/. habeo; medio- 
cris 3,42,1 u. ibid.; nuUus 1115,4 u. 1)) fi); 
omnis VII 77, 11 u. I)) a) fifi) praesaepio; 36, 
1 M. ibid. habeo; perangustus VII 15, 5 tt. 
ibid.; quiVI37, 4 «. /J?V/. reperio; reliquus 
VI 37, 5 u. ibid. defendo; uiius VII 15, 5 tc. 
iliid. h.abeo. 

adindioo: Conuictolitauis Haeduus, ciii 
magistratum adiiidicatum a Caesare (a cacs. 
adsignatum fi) demonstrauimus, soUicitatus ab 
Aruernis pecimia . . . conloquitur: VII 37, 1. 

atlinngo. a)=ad(lo, eoniung-o; a) alc(d: 
lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret uis, 
comica ut aequato uirtus polleret honore cum 
Graecis : ap. Sucfoii. uit. Tcrcnt. 5 (p. 204 Iiot/i.) 

fi) alqm alei: legionem . . . nonam in 
siiiistro (cormi) conlocaiierat . . . et liuic sio 
adiiinxit (ad cif) octauam, ut paeue nnam ex 
duabus efBceret, atque alteram altcri praesidio 
esse iusserat: 3, 89, 1; — co Q. Caleniun niisit 
cique {Gland.; et q. codd.; et 0. Ciacc.) Sa- 
liiuum et Cassium cum cohortibus {nuim- 
ruin ci-cidisse statuit Olar.; cnm III eolior- 
tibus Phitig. p. 11) adiungit: 3,55,1 (56,1 IV.). 

y) alqd ad: hac (naui) adiuncta ad rcliqiias 
uaues cursum M.issiUam uersus perficit: 2,3,3. 

b) = socictate adscisco; a) alqm: nec minus, 
quam est pollicitus, Vercingetorix animo labo- 
rabat, ut reliquas ciuitates adiiiiigeret: VII 
31, 1; quae ab reliquis GalUs ciuitates disscn- 

11* 167 adiungo — administro 168 tirent , has sua diligeutia adiuuflurum atque 
imum cousilium totius CTalliae efleetunuu : VII 
29,6; siuud iu spem ueniebaut eius adfirmatioue 
de reliijuis ai-Uungendis ciuitatibus: VII 30, 4; 
— iuii>eraut . . . uiilia XXXV; parem numerum 
Arueruis adiuuctis Eleutetis (Heluiis Uekcrf ; 
(iluck; oiii. Fr.}, Cadurcis, Gabalis, Yella- 
uiis, qiu sul) imperio Aruernorum esse consue- 
runt: VII 75, 2; — Titurius sero facturos clami- 
tabat, cum maiores manus hostium adiimctis 
Germanis conueni.sseut : V 29, 1 ; Neriuos, 
Aduatucos, [ac] Jleuapios adiunctis Cisrhenanis 
omuibus Germanis csse in armis: VI 2, 3. 

(i) aliim (iicl alqrt) alci: Ambiorigem sibi 
societate et foedere adiungunt : VI 2, 2 ; — hi cum 
jter se minus ualerent, . . . Germanos atque 
Ariouistum silji adiimxerant: VI 12,2; — ce- 
leriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, 
Turonos, Aidercos, Lemouices, Andos reli- 
quosque ouuies, qui Oceanimi attinguut, adiuugit 
<[i: i-.tliuuguut y.}: VII 4, 6; T Ro- 

manos . . . couari . . . ea loca finitimae (fini- 
tima coni. Vossiiis; Fr., Dh.) proiunciae adiim- 
gere sibi persuasum habebant : III 2, 5. 

y) alqui ad: perfecto ponte, magnis quiuque 
ciuitatibus ad amicitiam adiuuctis exi^edita 
re frumentaria . . . multae longiuqiuores ciuitates 
ab Afranio desciscunt: 1,60,5. 

Aduerb.: celeriter: VII 4, 6 i(.\))<p); (sic: 
3,89,1 u. a) [i).) 

[Falso VII 56,2 codd. yJi admucto /iiiliciil pro 
abiuncto.J 

atlintor: huic, quod ualetudine minus com- 
moda utebatur, Fuluium Postumum adiu- 
torem summiserat: 3,62,4; — si ab armis 
discedere ueliut, se adiutore utantur legatos- 
que ad Caesai-em mitt;mt: V41, 8; f 

adiutores quosdam consilii {Aicardus ct- 
Lips.; conscii af; conseios Olil) siii (suis af) 
nactus ex regis amicis exercitum a Pelusio 
clam Alexandriam euocauit: 3,108,2; \ 

cuiusip.se honori ct dignitati .semper fauerit 
adiutorque fuerit: 1,7,1; T[ nihil 

esse negotii subito oppressam legionem, quae 
cum Cicerone liiemet, iuterfici; se ad eam rem 
(ad eam rem se [i) profitetur adiutorem: 
V38,4. 

adinno. a) ubsol.: quorum alteri, quod 
nidlo studio agebant, nou mnltum adiuuabant, 
alteri nou magnis facultatibus . . . celeriter quod 
habuerunt consuuii^senmt: VII 17,2; — has 
(naues) omnes actuarias imperat fieri, quam 
ad rem multum humilitas adiuuat (adiuuabat 
fi>: Vl,3; multum ad hanc rem proban- 
dam adiuuat adulescentia, magnitudo animi, superioris tempoiis (jinrs. rccc; superioris animi, 
temporis 0',-, ) prouentus, fiducia rei bene 
gerendae: 2,38,2. 

l)) c. .acc; a) alqm: quam ad spem 
multum eos adiuu.abat, quod Liger ex uiuilnis 
creuerat, ut omnino uado uon posse trausiri 
uideretur: VII 55, 10. 

(i) alqd: adiuuabat ((J5"-)fi; adiuuabaut y 
etiam eorum consilium, qai rem del"crebaut, 
quod Neruii .autiquitus . . . eflecerant, ut: II 17, 
4; — multum eorum opinionem adiuuabat, 
quod siue iumentis impedimentisque ad iter 
profectos uidebaut: 1, 69, 2; — adiuuat rem pro- 
clinatam (inclinatam fi) Comuctolitauis ple- 
benujue ad furorem impellit: VII 42, 4. 

adl. II. all. 

( Adjuag-etobrig-a , Adiisa o;eto1>i'ia 
II. Mag-etoltrig-a.) 

admatnro: etsi multis iam i-ebus peiii- 
diam Haeduorum perspectam habebat atque 
horum discessu admaturari (maturaii /'•/,■: 
matiu-andi ac) defectionem ciuitatis oxisti- 
mabat, tamen: VII 54, 2. 

atlmiuister : aut pro mctimis homines 
immolant aut se immolaturos uouent adniini- 
strisque ad ea saerilicia druidibus utuutur: 
VI IG, 2. 

adminiisitratio: qua uoua re oblata omnis 
administratio belli consistit mihtesque 
auersi a laroelio ad studium audiendi et cogiK)- 
scendi feruntur : 2, 12, 1 (Np. 2) ; ^ 

ueritus, ne ille Itaham dimittendam non exi- 
stimaret, exitus administrationesque Brim- 
disiui portus impedire instituit 1,25,4; ma- 
gnitudo operum, altitudo muri atque turrium, 
multitudo tormentorimi onmem administra- 
tionem tardabat: 2,2,5. 

adeuinistro: a) a!)sol.: neque uUa uo- 
stris facultas aut admiuistrandi aut .auxi- 
liandi dabatur: IV 29,2; — exercitus eqmtatus- 
que equitibus Romanis administrantibus, 
quos ei negotio praefecerat, celeriter transmitti- 
tur: VII 61, 2; illi adhibita audacia et uirtute 
administrantibus M. Antouio et Fufio Ca- 
leno multum ipsis militibus hortantibus neque 
ullum periculum pro salute Caesaris recusan- 
tibus nacti austrum naues soluunt : 3, 26, 1 ; 
equites . . . se sequi iussit, a quibus cuni paulo 
tarilius esset administratum, . . . (jiosl ad- 
ministr. haec fere adclcnda ease ccrtsct Tli. Bergk, 
JJ. Siqjpl. 13, 613: aestibus marinis naues in 
continentem reiectae sunt.) ipse hora circiter 
diei quarta cum primis naiubus Britanniam at- 
tigit: IV 23, 2; cum summo studio a mihtibus 
administraretur, XII naiubtis amissis reli- 169 administro 170 f|uis ut uauigari satis {(iM. Bud. Sckite.iilei; B. 
I'li\V. Ijd^H; 01)1. codd.; cdd.) coinuiode posset 
eftecit: IV 31, 3. 

b) alqd; a): liis ratiouibus auxilia GaJliae 
exspectare et bellum parat administ rare 
adm. par. (i): VII ?!,!•; quo facilius omue 
lladriaticum mare extrcmis Italiac partibus 
regionibusque Graeciae iu potestate haberet 
atque ex utraque parte bellum admiuistrare 
[Kisset: 1,25,3; filia niinor Ptolomaei regis 
uacuam possessionem regui sperans ad Acliil- 
lam sese ex- regia traiecit unaque bcllum ad- 
ministrare coepit: 3, 112, 9; summum esse 
\'crcingetorigem dncem, nec de eius fide du- 
bitandum nec maiore ratione bellum ad- 
niinistrari posse : VII 21 , 1 ; his delecti ex 
(■iiiitatibus attribuimtur , quorum consUio bel- 
lum admiuistraretm-: VII 70, 4; sunmia imjierii 
bellique administrandi communi consilio per- 
missa Cassiuellauno : Vll,8; Domitius ua- 
uibus Massiliam peruenit atque ab iis recep- 
tus urbi praeficitiu-; smuma ei belli admiui- 
strandi permittitur: 1,36,1; 1[ eo 

mortuo ad neminem unum summa imperii 
redit, sed separatim suam quisque clas- 
sem ad arbitriura suum admiuistrabat : 3, 
18, 2; t neque certa subsidia con- 

locari neque quid in quaque parte opus esset, 
prouidcri neque ab mio omnia imperia ad- 
miuistrari poterant: 1122,1; (c/". Vll,8 bellum 
' adm.;) 1 naues omiies reuocat. una 

' , liis , j^uae perseuerauit neque imperio Caleui 
ifmperauit , quod erat sine militibus priuato 
.- cousilio administrabatm-, . . . expuguata est: 
.14,2; t ab legionariis, qui dex- 

tram partem operis admiuistrabant : 2,8,1; 
Tl Trebonius ea, quae sunt amissa, 
. . . administrare et reficere institidt . . . . ce- 
leriter res administratur; diuturni laboris de- 
.trimentum soUertia et nirtute militum breui 
reconciliatur: 2,15,4; momut, . . . ad nutum 
et. ad tempus omnes res ab iis admiui- 
strarcntur: IV 23, 5; ex bis omnibiis iudicat 
lebus, quanto cum periculo et quanta cmn 
{om. [i) lurtutc res sint admiuistratae : V 
52, 3; ,his rebus celeriter administratis ipse, 
cum primum pcr anni tempus potuit, ad 
exercitum contendit: III 9, 2; breui spatio iu- 
teriecto, lux ut iis rebus, quas coustituisseut, 
coulocandis atque administrandis ^'ministraudis 
!_.^ tcmpus darctur: 1114,1; castra altiore uallo 
muniri portasque obstrui atque in bis admini- 
straudis rebus quam maxime concursari et cum 
simulatione agi timoris iubet: V 50, 5; inte- 
riores . . . diutius in bis rebus administrandis morati jirius suos discessisse coguouerunt, 
quam munitionibus adpropinquarent : VII 
82, 4 ; 1[ quae ciuitates commodius 

suam rem publicam administnu'e cxistiman- 
tur, babeut legibus sanctum, si quis quid . . . 
acceperit, uti ad magistratiun doferat: VI2t), 1; 
bortatur ac postidat, ut rem publicam susci- 
piant atque ima secimi administrent: 1,32,7; 
sin timore defugiant, Olis se oueri non futurum 
ct jier se rem publicam admiuistraturum : I, 
32, 7 ; cincs Romanos eius prouinciae sibi ad 
rem publicam administrandam HS CLXXX et 
argeuti pondo XX milia, tritici *modium CXX 
milia poUiceri coegit : 2, 18, 4. 

[j): toti officio maritimo M. Bibulus praepo- 
situs cuncta admiuLstrabat : ad hunc summa 
imperii respiciebat : 3, 5, 4 ; \ parte 

iam obsidum tradita cuni reliqua admiui- 
strarentur ''admicistrantiu: [i), . . . equitatus ho- 
stium procul uisus est: \'1I 12, 4; reliqua, 
quae ad oppugnatiouem pertinebaut oppidi, 
admiuistrare instituit: VII 19, 6; crates pro- 
icere, fimdis, sagittis, Lapidibus nostros de 
uallo proturbare reliquaqtie, quae ad oppu- 
gnationem pertinent, parant admiuistrare: VII 
81, 2; t haec Caesar ita ad- 

ministrabat, ut condiciones pacis dimittendas 
non existimaret: 1,26,2; dum haec parat atque 
administrat, C. Fabium legatum ... in Hi- 
spauiam praemittit: 1,37,1; 1[ priu- 

cipes . . . cotidie ad se coniienire iubebat, seu 
quid communicandum seu quid administran- 
dum uideretur : VII 36, 3. 

y): (legati) nihU iam Caesaris imperium ex- 
spectabaut, sed per se quae uidebantur ad- 
ministrabant: 1120,4; poscere, ut quod esse 
ex usu CTalliae intellexissent, communi 
consilioadministrarent: V6, 6; cohortatus, ut ea, 
quae imperasset, diligenter industrieque ad- 
miuistrarent : VII 60, 1 ; Trebonius ea, quae 
sunt amissa, miUto maiore militum studio 
admiuistrare et reficere instituit: 2,15,1. 

Addita sinit: celeriter: 2,15,4; 1119,2 u. 
b) y.) rem; commodius: VI20, 1 u. b) y.) rem 
piU)I.; diligenter: VII60,1 ««. b) /); facilius: 
1,25,3 u. b) a) bellum; industrie u. dUigenter; 
ita, ut: 1, 26, 2 u. b) p) liaec; separa- 
tim: 3,18,2 ii. b) a) classem; paiUo tardius: 
IV23,2 u. a): % consilio alicuius: 

VII 76, 4 ?«. b) a) beUnm; communi cousilio: 
V 6, 6 u. Ii) y); priuato cousilio: 3,14,2 u. b) a) 
uauem ; quauto cimi periculo : V 52, 3 u. b) a) 
rcm ; maiore ratione: VII21,1 u. b) a) bel- 
lum ; maiore studio: 2,15,1 u. b) y);summo 
studio: iy31,3 u. a); quanta cum uirtute: V 171 administro — admoueo 172 52, 3?(. b)a) rem ; t ad ;irbitriuin 

suum: 3, 1«,'2 ii. h) a) classem ; ad nutum, 
ad tempus: IV 23, 5 ii. L) y.) rem; uua (cum 
alqo): 3,112,9 u. 1») a) bellum; 1,32,7 ii. 1)) 
a) rem publ.; per se: ibiil.; II 20,4 n. b) ;'). 

atliiiii-or. a) = ivuiidcre mifh: ani- 
maduertit colleiii . . . nudatum hominibus . . . 
admiratus < miratus W. Pmil, ZG. 3.5, 260; 
Hld.) quaerit ex perfugis causam: VII 44,2; 
t id cum essent plerique admi- 
rati (mirati !^'}, scio me, inquit, paciie incredi- 
bilem rem jioUiceri : 3, SG, 2 ; •; qua- 

rum omnium rerum niaxime admirandum uide- 
batur, quod Germaui . . . ad castra Roma- 
norum delati optatissiimim Anibiorigi benefici- 
um obtulerunt: VI42, 3; ^ quod 

sua uictoria tam insolenter gloriarentiir quod- 
que tam diu se impune iniuriu.s tulisse ad- 
mirarentur, eodciu pertinere: 114,4; magnopcre 
admirabatm- Magiuni, quem ad Pompeium cum 
mandatis miserat, ad se non remitti: 1,26,2. 

b) = bewuiulcre: institutas turres, te- 
studines munitionesque liostiiun admiratur: 
V 52, 2 ; — quanto opere eorum a n i ni i m a g n i t u - 
dinem adniiraretur ..., tauto opere licentiam 
arrogantiamque reprehendere: VI 152, 3. 

Aducrb: magnopere: 1, 2(), 2 ii. a); nia- 
xinie: VI42, 3;^a); quantoperc: VII 52, 
3 II. h. 

adnii»i«>oo. A. propr.: genus radicis . . ., 
quod a])peIi;UiM' cliani , quod admixtum (niix- 
tum / aiite ron: ) l:icti (af; lacte O/il : A>., 
Dt.) multum inopiam leuabat: 3,48,1. 

B. traiisl. (^= adicio): huic suos Caesar 
equites opjiosuit exiieditosque antesignauos 
admiscuit vamraisc. XU) CCCC: 3, 75, 5; 
1 m.agnum numerum , . . supple- 
menti nomine iu legiones distribuerat ; his An- 
tonianos niilitcs admiscuerat (.anim. X): 3,4,2. 

admitto. A. iiropr.: a) alqui iid: haec iid 
euni ni;ind;it:i Clodius refert, ac primis diebus, 
ut uideliatur, lilieuter ;iuditus reliquis ad con- 
loquiuin iion ;idmittitur: 3,57,5. 

b) ci|uum: Considius equo adraisso ad 
eiun accurrit : I 22, 2 ; quorum primum impetum 
equites hostium non tulerunt, sed admissis 
(f?, 2 dctt.; ami.ssis rclL) equis ad suos refti- 
gerunt : 2, 34, 3.. 

B. trausl. (de rebus malis): nostri cohortati 
inter se, iie tantum dedecus adniitteretur, 
uniuersi ex naui desilucrunt: IV 25, 5; iiolite, 
obsecro, comraittere, quod aute in exercitu Cae- 
saris non accidit, ut rei militaris dedecus ad- 
mittatur, incolumemque (aquilam) ad eum de- 
ferte: 3,64,4; t si quod est ad- missum facinus, si c.iedes focta . . ., idem 
decernunt, praemia poenasque constituunt: VI 
13,5; plebem .id furorcm inipellit, ut facinore 
admisso ad sanitiitem reuerti pudejit : VII 42, 
4; ,an dubitamus, quin nefario facinore ad- 
misso Romani iam ad nos interiiciendos coii- 
currant? VII 38,8; quantum in se facinus 
admisissent intellegeb.ant: 1119,3. 

adiiiodniii. a) = ualde; a) c. adiect. et 
liartic: truncis aiiioruni aut (iM. Np., Dt.) 
admodum firmis nmiis abscisis: VII 73, 2; — 
admodum magnis diurnis nocturnisque itineri- 
bus confectis: VII 56, 3; t natio 

est omiiium Gallorum admodum dcdita reli- 
gionibus : VI 16, 1 ; — ipsum erat oppidum Alesia 
in colle sumino admodum edito loco, ut nisi 
obsidione expugnari uon posse mderetur: VII 
69, 1; — prorae aduiodum erectae atque item 
puppes, ad magnitudiiicm fluctuum tempesta- 
tuinque accommod;itae : III 13, 2 ; — Curio castra 
Vari conspicit muro oppidoque coniuncta ad 
portam, quae appellatur bellica, admodum mu- 
uita natura loci: 2,25,1. 

fi) e. Mcrb.: concilio conuocato consolatus 
cohortatusque est , ne se adniodum auimo de- 
niitterent, ne perturbarentur incommodo: VII 
29, 1 ; — qua in re admodum fuit militum uir- 
tus laudanda: V8, 4. 

b) c. uumeral. (ef. Uand, Turs. 1 176): tiures 
admodum (ad numeriun Plugg.) centum XX 
excitantm- incrcdibiU celeritate: V40, 2. 

[Falso: Varronem profiteri se altera die ad con- 
loquiuni uenturum atque eundem uisurum, quem 
ad moduni tuto (Xp.; atque una uisuruni, quem 
ad modiun tuto Elbcrl., p. 119 — 21; proh. Madii. 
AC. 11274; atque una uisurum utrumque, 
quem ad modimi tuto Virlli., OZ. 18, 617; at- 
que una etiam utrimque ad locum tutum legati 
uciiircnt, ut: Terpstra, misc. phil. p. 57 — 59; 
et conuenil utrimque , quem ad modum tuto 
^Mil/f., Eiii. II 10; atque naui esse uecturum, 
quo admodum tuto Iluffiii.) legati uenire et 
quae uellent exponere possent: 3,19,3.] 

admoiieo abim: nostri . . . proximi diei 
casu admoniti omnia ad defensionem para- 
uer;uit: 2, 14, 6; t hunc admonet, 

iter caute diligenterque faciat: V49, 3. 

adiiioiiitns, ns: Pouipeius suis pr.aedi- 
xerat, ut Caesaris impetum exciperent neue 
se loco mouerent . . ., idque admonitu C. Tri- 
arii fecisse diccbatur: 3,92,2. 

admoneo: legionarii interioris munitionis 
defeusores scalis admotis tormentis cuiusque 
generis telisque terrebant: 3,63,6; 1 

hoc opus . . . perflciunt subitoque inopinauti- 173 admoueo — adorior 174 biis hostibus machinatione nauali, phalangis 
subiectis, ad turrim hostium admouont , ut 
iiedificio iungatur : 2, 10, 7. 

adiio: pauci milites patresque familiae, qui 
aut gratia aut misericordia ualerent aut naues 
adnare possent: 2,44,1. 

adolcsco: suos liberos, nisi cum adole- 
ueruiit (A'; adoleuerint Aim.) , ut munus mili- 
tiae sustinere possint, palam ad se adire non 
patiuntur: VI18,3. 

adofior. 1. Fovm.i: runi. iinpcrf. adori- 
rentur, sed adorerentur rsf iii roil. l 3,94, 
2; iii cod. h 3, 44", 2; iii rodd. liP .3,92,2; — VII 
HG,4 adorirentur cxstat iii A'^; adovicntnr 
iit BMQ; adoriantur /;/ M ron:, iji/iu/ it- 
cepeniiit Fr., iJb.. 1)1. 

II. Sisiiiliciitio. A. iibsol.: eum reeenfcs 
atque integri detessis successissent, alii iuitem 
ii tergo adorirentur, sustinere Pompeiani udu 
potuerunt atque uniuersi terga uerteriint: 3, 
94,2. 

B. e. aec.; a) aK|m; a): Soutiixtes magnis 
copiis coactis equitatiupie (comparato add.. a\, 
quo plurimum ualebant, in itinere agmeu 
nostruni (nostrorum /i) iulorti . . . procliiuii 
commiserunt: III 20, 3; — equitum partcni . . . 
circumire exteriores muuitioues et ab tci-gt) 
liostes adoriri iubet: VII 87, 4; quicumque 
alterum obsidere conati sunt, perculsos atque 
iuHrmos hostes adorti .aut proelio superatos aut 
aliqua oflensione permotos contiuuerunt: 3,47, 
2; — neque esse quicquam negotii, cum priuui 
legio iu castra uenisset reliquaeque legiones 
magnum spatium abessent, hanc sub sarciuis 
adoriri; 1117,2; — neque suam pati dignitatem, 
ut tantis copiis tam exiguam mauum prac- 
sertim fugientem atque impeditam adoriri uc.n 
audeant: VI 8, 1 ; — crebris . . . eruptionibus aut 
aggeri ignem inferebant aut milites occupatos 
in opere adoriebantur : VII 22, 4 ; — quod impro- 
uiso unum pagum adortus esset, . . . ne ob 
eam rem . . . ipsos despiceret: 113,5; 1 

Treueri magnis coactis peditatus equititusque 
copiis Labieuum cum una legione, quae in 
eorum finibus hieuuauerat, adoriri ]iarabaiil: VI 
7, I. 

[i): Arionistum . . . desperantes iam de 
pugna et dispersos (Gallos) subito adortnm: 
140,8; dispersos, cnm longius necessario pro- 
cedereut, adoriebatur magncque incomnuHlo ad- 
ficieb.at: VII 16,3; dispersos (nostros) depositis 
armis iii meteudo occupatos subito adorti . . . 
reliqnos . . . jterturbaueraut : IV 32, 5; ut . . . 
iu suis ordiuibus dispositi dispersos adorircntnr: 
3, 92, 2; — si . . . Romaui sese recipere coepissent. impeditos in agmine et sub sarcinis [infir- 
miore 'inferiore (j) animo add. codd.; edd.: dcl. 
\V. Pau/, ZG. .3.9, 273 sq.; H/d., Pr.; infirmiores 
auinio J. Krica/a, listij filo/. 10] adoriri eogita- 
bant: 11124,3; hostes . . ., ubi ex litore ali- 
quos singulares ex naui egTcdientes conspe- 
xerant, incitatis equis impeditos adoriebantur: 
IV 21), 2; proinde in agmine (in .agm. '//■; Sclin., 
I)b., Tl/d., Dt:'-; Paid, ZG. 33, 275; agmine rcM.) 
impeditos adorireutur {ii. s. I.): VII 06, 4; — 
C(|uites sequi iidjet scse iterque accelerat, ut 
quam maxime ex fuga perterritos adoriri pos- 
set:2, 39, 6; % ut uenieutibus in itinere se 

opponeret, si imprudentes ex insidiis .adoriri 
jiosset: 3,30,2; — lii nouissimos .adorti et 
unillii milia passuum prosecuti m.agnam mul- 
titudiucm eoruin fugientium couciderunt: II 
11, 4. 

y): ciihortes sinistrum cornu pugnantibus etiam 
(um ac resistentibus in acie Pompei.anis circum- 
ierunt eosque a tergo sunt adorti: 3,93,6; — 
hos continuo in (pr. edd.; om. eodd.) itinere 
iulorli onuiibus impedimentis exuunt: VII 42, 
(i; hos oppressos somno et dispersos ad- 
orti magnum eorum numerum interficiunt: 2, 
38, 5 ; — ne quo loco erumperent Pompeiani ac 
n o s t r o s post tergum adorirentur : 3, 44, 4 ; hi 
nostros disiectos adorti proelium renoufirunt: 

III 20, 4. 

b) iilqd: imperat, uti coactis ouuiilius copiis 
castra naualia de improuiso adoriiuitur atque 
oppugueiit : V 22, 1 ; in proxima Oct.auii castra 
iiiriiperimt. his ex))ugnatis eodem impetu altei'a 
siiiit adorti, [inde tertia et quarta add. codd.; 
edd.; det. II. Ilartr.., Proejr.ZHl/ic/ian 1864 p. 9 sq.] 
et deiiiceps reliqua: 3,9,7; — Massilienses . . . 
lircumuenire nostrus aut pluribus nauibus 
adoriri singulas . . . contendebant: 1,58,1. 

Addita suiit: contiuu o: VII 42, G ii. 1$. a) y) 
hos; improniso: 1 13, 5 ?(. 15. a) a) paguin; de 
improuiso: V 22, 1 «(. B. I»); suliito: 140,8; 

IV 32, 5 (/. 1!. ii) fi) disper.sos; 1 in 
agmine: TII24,3; VII 66, 4 ti. B. a) (i) impe- 
ditos; ex insidiis: 3,30,2 ((.. ibid. impruden- 
tes; in itiuere: 11120,3 ". B. ii) a) agmen; 
VJI 42,6 /(. B. a; ;') hos; sub sarciTiis: II 17, 
2 ((. B. a) a) legionem; III 24,3 tt. B. a) [i) im- 
peditos; a (ab) tergo: 3,94,2 ti. A.; VII 87, 4 
((. B. a) a) liostes; 3,93,6 ti. B. a)y) eos; post 
tergiim: 3,44,4 «. ilnd. nostros; t 
(niiiguis) coactis copiis: 11120,3 u. B. ii) tx) 
iigmen; (VI 7, 1 ib. Labienum ; V 22, 1 ti. B. b) ;) 
tantis copiis: VI 8,1 M. B. a) a) manum; 
equitatu: III 20,3 ((. ibid. .agmen ; pluri- 
bus nauibus: 1,58,1 u. B. b); f 175 adorior — adpropinquo 176 incitatis equis: IV 20,2 u. B. a) fi) impedi- 
tos; crebris eruptionibus: VII 22,4 n. B. a> 
a) milites; eodem impetu: 3,9,7 ti. \i. b). 

adoriio: contra haec Pompeius naues 
mncnas (inerarins, (pias in portu Brundisiuo 
deprcbenderat, nd(jrnabat: 1,2<), 1. 

sKlpello 3. I. Forma: appelli VII (">(), 1 in 
omiiiltiis coikl. uidctur csse ; appellabat crron- 
scriplinii cst iii Onc 1,26,1 (appellebat /h rcWi'); 
a p p u I i t 2, 23, 1 /" 0, a d p e 1 1 i t iu a (ct ■rcll. '^) ; 
rcU. locis adpello uidcntur c.rliibcrc codd. 

Confra appellare, appellatio, itciii ap- 
parare, apparatus constaiitcr scriptiuii c.^t. 
— adpeto c.tt iii a 144,5; /« S3/ VII 4, 1 ; in 
AQ(M'i') 140,2; appeto nidctiir csse in y. 143, 
7; ftv< in AQ VII 4,1; in B 140,2; 'in B' 144, 
5; qmd iimeniatur in [i (^r) non con-stai; 1,32, 
2 ct 2,35,2 eod. a appeto halicrc tiidctur. — 
Practerea exhibent (imlla ccrte coininenioratur 
discrcpantia) adplico VI 27, 3 A'; 3, 101, 5 « 
(et rcll.'f); adporto V],4 X; adprobo VII 
21, 1 A'. 

Noii sili-i constant codd. iii iicrlm adpropin- 
quandi: appropiuquo traditur esse in fi VII 
88,3; in h IV 25, 6; iu B II 10,5 ct U), 2; - 
IV 10,4 sccund. Hld. in p est approp., scc. Fr. 
adprop.; rcU. codd. Iiis locis adpropinqu. 
uidentur exhibere; reU. 11 loeis b. OaU. aut 
omnes aut a consevtiunt in adpropinqu. In 
b. ciu. Nj). ex cod. a. !) locis adfert adpro- 
pinqii.; quiiiquics (1,51,5; 79,4; 2,38,1; 3,13, 
2; 30,5) scripsit appropinqu. nulla uariclatis 
nientionc facta. 

11. Signiflc. (Cf A.Kohlcr, aeta scin.phil. Kr- 
lany. I,p. 456.) A. alqd: alter angulus, qui est ad 
Cantium, quo fere omnes ex Gallia uaues ad- 
pelluntur: V13, 1; cum tribus legionibus eum 
locum petit, quo <qua AQ) naues adpelli 
ius.serat: VII (50,4; L. Na.sidius . . . freto Si- 
ciliae . . . perucliitur adpulsisque <ad add. c) 
Messanam nauibus ex naualibus eorum unam 
deducit: 2,3,2; 1 magno numero 

nauium adpulso ... sua deportabant omnia 
seque in proxima oppida recipiebant: III 12, 3; 
1 magistris imperat nauiiun, ut 
prhno uespere omnes scaphas ad litus ad- 
pulsas habeant: 2,43,1; 1 L. Cae- 

sar . . . ex alto refugerat adpulsaque ad 
proximum litus trireme constrata et in litore 
relieta pedibus Hadnmretum perfugerat; 2,23,3; 
1 Pouipeius naues magnas . . . 
adornabat. ibi turres cum ternis tabulatis eri- 
gebat easque multis tormcntis et omni genere 
teloriun completas ad opera Caesaris adpe!Iel)at 
(-labat Oa), ut rates peiTumperet: l,2(i, 1. B. .^bsoL (intcll. naues): biduo et noctibus 
tribus nauigatione consumptis adpellit <ai)pu- 
lit 0) ad eum locum, qui appellatur Anquil- 
laria: 2,23,1. 

adj^eto. ('/. ailpello I.) A. piopv. = 
peto, liiipetiim faeio: umcrum apertum gla- 
dio adpetit, paulumque afuit, quin Varum 
interficeret: 2,35,2. 

B. fraiisl.; 1. trausit. = expeto, eupio: 
Ariouistum sc consule cupidissime populi Ro- 
mani amicitiam adpetisse: 1 40, 2; docebat . . ., 
ut omni tempore totius Galliae ^^rincipatum 
Haedui tenuissent, prius etiam, quam nostram 
amicitiam adpetissent: 143,7; nou minus li- 
bcnter sese rccusaturum populi Eoniani ami- 
citiam, quam adpetierit: 14^1,5; 1 

docet se ludlnm extraordinarium honorem ad- 
pctisse, sed exspectato Icgitimo tempore consu- 
latus eo fiiisse contentum, quod omnibus ciiiibus 
pateret: 1,32,2; 1 principatnni Galliae 

totius obtinuerat et ob eam causam, quod 
regnum adpetebat, ab ciuitate erat interfectus : 
VII 4, 1. (Romaui quid petunt <adpetunt Paid, 
ZG. S'2. IGG) aliud uut quid uoiuut, nisi . . . 
iniungere seruitutcm? - VII 77, 15.) 

2. iiitraiis. = adpropiuquo: haec iu omni- 
bus Eburonum partibus gerebautur diesque 
adpetebat septimus, quem ad diem Caesar 
ad impedimenta legionemque reuerti cousti- 
tuerat: VI35, 1. t mdla muuitione 

perrupta, cum lux adpeteret, . . . sc ad suos 
receperunt: VII 82, 2. 

Aduerb.: cupidissime: 140,2 ii. B. 1.: 
I i b e n t e r : I 44, 5 ihid. 

aclplico {Cf. adpello I.): profectus est 
Vibonem adplicatisque nostris ad terrani 
nauibus . . . onerarias naues . . . immisit: 3, 
101,5; — his sunt arbores pro cubilibus: ad 
eas se adplicant atque ita paulum niodo 
reclinatae quictem capiunt: VI 27, 3. 

adpoi-to (C/. adpello I.): ea, quac 
sunt usui ad armandas naues, ex Hisi^ania 
adportari iubet: VI, 4. 

adpvobo {Cf adpello 1.): multitudo . . . 
armis concrepat, quod facere in eo consuerunt, 
cuius orationeni adj)roliant: VII 21,1. 

adpropiiiqno {Cf adpello I.) A. 
propr. ; a) absoL; v.) ile hominibiis: repente 
post tergum equitiitus cernitur; coliortes aliae 
adpropinquant <p; Ilcller, Ph. 19, 4S0; -.abant 
a; Fr.) ; hostcs terga uertuut : VII 88, 3 ; — nostri 
milites . . . sua sponte cursum represscrunt et ad 
medium fere siiatium constiterunt, ue consumptis 
uiribus adpropiuquarent : 3,93,1; — ubi signa 
legionum adpropinquare coeperimt, paucis 177 adpropinqiio — adscisco 178 amissis sese in proximos montes confenmt: 1, 
51,5; t quoniam Germani adpro- 

pinquare dicantur, sese . . . castra motiirum: 

VI 7,6; t simul {1 dd..; OuiL; simul 
ac 0;) Caesar adpropinquare dicebatur, tan- 
tusque terror incidit eius exercitui, . . . iit: 3, 
13,2; 1[ eum ubi (ubi eum Olil) 
adjiropinquare cognouit, idoneum locum 
nactus ibi copias coiilocauit : 3, 30, 5. 

[j) de tempore: his utimini testibus adpro- 
pinquare eorum aduentum: VII 77, 11; — 
iam hiems adproi^inquabat et . . . Octauius 
desjjerata ojjpugnatione oppidi Dyrrhachium 
sese . . . recipit: 3,9,8; — cum iam merid ies (ad 
meridiem p) adpropinquare uideretur, ad ea 
castra, quae supra demoustrauimus , coutendit: 

VII «3, 8. 

1)) alcui; 1. act. ; a) de homiiinms : eodem 
tempore equitatus eius nostris equitilius ad- 
propinquabat: 3, G9, 1 ; — Germani equites . . . 
iu castra mrimipere conantur, nec prius sunt 
uisi obiectis ab ea parte siluis , quam castris 
adpropinquarent, usque eo, ut qui sub uallo 
teuderent mercatores recipiendi sui facultatem 
uon haberent: VI 37, 2; — neque finem prius se- 
quendi fecerunt (milites), quam muro oppidi 
portisque adpropinquarunt (-arent p) : VII 47, 3 ; 
— iamPompeiani magna caede nostrorum ca- 
stris MarceUini adpropinquabant: 3,65,1; t 
Diuitiacum atque Haeduos finibus Bello- 
uacorum adpropinquare cognouerant; 1110,5; 
1 Caesar cum Pompei ca.stris ad- 
propinquasset , ad hunc modum aciem eius in- 
structam animum aduertit: 3,88,1; quod liosti- 
biH {Fr.; Dt.-; A. Kolilcr, act. sem. pliil. Frknir/. 
I 433 ; quoad hostis B-[i ; quod hostis a ; quod 
liosti Vrsinus, Db., Hkl. ; quod ad hostes C; 
Selin., Np., Df^.) adpropinquabat , cousuetudine 
sua Caesar sex legiones expeditas ducebat: II 
19,2; — cum iam (Coponius) nostris (0'dl:'; 
nostri z) remissiore uento adpropinquasset 
( Vascos.; -asseut eodd.), idem auster increbuit no- 
strisque jiraesidio fuit: 3,26,2; — Pompeius 
insidias timens . . . munitionibus adijroirinquare 
aliquamdiu non audebat: 3,70,1; Sciijio . . . 
Larisam legiones adduxerat; Pompeius nondum 
Thessaliae adpropinquabat: 3,80,4; — audit 
lubam . . . restitisse in regno, Saburram, 
eius praefectum, cimi mediocribus copiis mis- 
sura Vticae adpropinquare: 2,38,1; 1f 

interiores . . . prius suos discessisse cogno- 
ueruut, quam munitionibus adpropinquarent: VII 
82,4; — nostri . . . hos item ex proximis [pri- 
mis] nauibus cum conspexissent , subsecuti ho- 
stibus adpropiuqiuxrunt (-auerunt [i) : IV 25, 6. 
liOxic. Caesar. [i) de rebus: (Galli) apertos cuniculos . . . 
morabantm' moenibusque adpropinquare prohi- 
bebant: VII 22, 5; — quae (naues) cum adpro- 
pinquarent Britanniae et ex castris uidereutur, 
tanta tempestas subito coorta est, ut : IV 28, 2 ; 
ex reliquis una praemissa Massiliam huius 
nuntii perferendi gratia cmn iam adpropinquaret 
urbi, omnis sese multitudo efludit: 2, 7, 3; — quae 
(quadriremes) cum naiubus nostris adpropin- 
quassent {pars reec. ? ; propiuqu. 0>. ) , nostri 
ueterani iu portum refugiebant: 3,24,2; — ubi 
moueri (turrim) et adpropinquare moenibus • 
(miu'is [i) uiderunt, . . . miserunt: 1131,1; 
cum iam muro turres adpropinquassent (turris 
— asset [3), cx captiuis Caesar cognouit: VII 
18,1; t Eheuus . . . ubi Oceano 

adpropinquauit (adpropinquat [i; Ainwiii.), in 
plures diffluit ([i; Phiyg.; defluit a; cdd.) par- 
tes: IV 10, 4. 

2. passiu.: relinquebatur, ut, cum eius modi 
locis esset adpropinquatum , legionum 
signa consistere iuberent: 1,79,4. 

B. transl. : erant in ea legione fortissimi uiri 
centuriones, qui primis (iam primis (i; primis 
iam Fr.) ordinibus adpropinquarent, T. 
Pulio et L. Vorenus: V44, 1. 

Aduerk: iam: 3,9,8; VII 8.3, 8 «. A. ii) [i); 
3,65,1; 26,2 u. A. b) 1. a); 2,7,3; VII 18, 1 
II: A. b) 1. p); (V 44, 1 u. li.;) nondum: 3, 
80, 4 u. A. 1)) 1. a); 1 eodem 

tempore: 3,69,1 u. A. li) 1. a). 
adqne u. atqne. 

ad<][uii>o: neque iam ut aliquid adqui- 
reret proeUoque hostes lacesseret, sed ut in- 
columem exercitum Agedincum reduceret cogi- 
tabat: VII 69, 4. 
A<li-iaticni^ u. Hadriaticns. 
adi-ipio, adrogaii!!«, adrogaiiter, 
adrogaiitia u. arr. 
Adrnuietniu u. Hadrnuietniu. 
adsceiido, adsceusns ii. ascendo, 
asceusns. 

adscisco. I. Forma: in codd. est ad- 
scisco, nisi quod 16,4: littera d exsiincta est 
m cod. B. a correctm-e et III 9, 10 ascisco 
liahcnt Mki. 

lii rcliqids uoeibus, qimruiii lyriiiiac littcrae 
sunt ads., usitatae forinae suiit: adsiduus; 
adseruo; (adsigno;) adsisto; adsto; ad- 
struo (scd astruo l 2,9,2;) adsuefacio (scd 
assucfactae /( IV 2, 3; (at suefactae A 
ibid.); adsuesco; adsum {sctl assum O 2, 
32,3). 

Coiitra, ascendo, asccnsus, as]icctus, 
asjiicio 'in omiiibus, ut uidctur, csl codd. 

12 179 adscisco — adsum 180 II. Siguific: Boios . . . receptos ad se so- 
cios sibi adsciscunt: 15,4; socios sibi 
ad id bellum Osismos, Lexobios, Naiimetes, 
Ambiliatos, Morinos, Diablintres, Menapios 
adsciscunt: 1110,10. 

(a«l»cril>Ot sed in litteris numquam scri- 
bere est solitus {Bercjk, Ph. 17, 43; (opuso. I 
137;) Mmlu., AC. II 277 sq.; sed in litteris, 
quas scribere est solitus codd.; neque in litteris 
ascribcre cst sobtus K. Sclindlc, JJ. 115, .^04}: 
3,71,3.) 

(a«lseiitatio : adulatio atque assentatio 
sui (Hotom. (sie! an assentatio potentium?); 
adulatio atque ostentatio sui codd.}: 1,4,3 (ii. 
adnlatio).) 

adserno ('/'. adscisco I.): hortatur, non 
soluni ab eruptiouibus caueant, sed etiam singu- 
lorum bominum occultos exitus adscruent 
(ohs. /il): 1,21,4; — Caesar . . .portas muros- 
que adseruari iubet: 1,21,2; — missis ... equi- 
tibus, qui eam partem orae maritimae adser- 
uabant, circiter CCCC: 3,28,6. 

adsidnns {cf. adscissco I.): ne adsi- 
dua eonsuetudine capti studium belli ge- 
rendi agri cultura commutent: VI22,3; — milites 
cum tfito tempore frigore et adsiduis imbri- 
bus tardarentur, tamen: VII 24, 1; — summis co- 
piis castra oppuguata demonstrant, cum crebro 
integri defessis succederent nostrosque adsiduo 
labore defatigarent, quibus . . . perpetuo esset 
isdem in uallo permanendum: VII 41, 2. 

(ad»!>]gno: Conuictolitauis Haeduus, cui 
magistratum adiudicatum a Caesare (a caes. 
adsigiiatum [j; demonstrauinuis: VII 37, 1.) 

adiiisto {cf. adscisco I.): filium puerili 
aetate in publico in conspectu patria ad- 
sistere tiu^pe ducunt: VI 18,3. 

adspeetns ii. aisipectns. 

ailspicio II. aspicio. 

admto ('/. adsciseo I.): altera ex duabus 
legionibus . . . ex castris Varrouis adstante et 
inspectante ipso signa sustulit seseque Hi- 
spalim recepit : 2, 20, 4. 

adstrno: banc super (coni. iN^/j. ; insuper 
eodd.) contignationem, quimtum tectum plu- 
tei ac uinearum passum est, latericulo ad- 
struxcrunt (astrux. l; construx. O): 2,9,2. 

adsnefacio ('/. adscisco I.); a) e. 
ablat.: quod a pueris nullo officio aut di- 
sciplina adsuefacti niliil omnino contra uo- 
luntatem faciant: IV 1,9; — ut . . ., si premerentur, 
pedem referre et loco e.xcedere non turpe exi- 
stimarent, cum Lusitanis reliquisque barbaris 
barbaro (add. Krcin., Db.; oni. cod<l.; A[fi.) ge- 
nere quodam (bai'baro quod. gen. {nni. bar- baris) HeU., Ph. 1.3. .3S1; Dt.; reUquisque bar- 
baris geuere eodem Mnnis; codd. lcctionem dc- 
fciidit Eiidlcr, Qu. p. 7) pugnae adsuefacti: 1, 
44, 2; — ipsi propter propinquitatem Gallicis 
sunt moribus adsuefacti: IV 3, 3. 

b) c. iufiu. : equestribus proeliis saepe ex 
equis desiliunt (Germani) . . .equosque eodem 
remanere uestigio adsuefecerunt (-faciunt [i): IV 
2,3; — (Galli) ... jjaulatira adsuefacti superari 
multisque uicti proeliis ne se quidem ipsi cum 
illis uirtute comparaut: VI 24, 6. 

adsneseo {ef. adseiseo I.): (uri) ad- 
suescere ad homines et mansuefieri ne paruuli 
quidem excepti possunt: VI 28, 4; ((naues facit) 
paulo latiores, quam quibus in reliquis utimur 
maribus (in rel. mar. uti adsueuerant [i>: V 
1,2.) 

adsnnt. I. Forma: adsunt x, assunt 0: 
2,32,3; adfore V27, 8; 48,6 cocU.; adfore 
/(/, afore a, affore Of: 2, 40, 3. 

IL Sig^niflcatio. A. absol.; a) de lioiiiiiii1)us; 
a) = praesens sum: conclamant legionis 
XIII., quae aderat, mibtes . . . sese paratos 
esse . . . defendere: 1,7,7; 1 quod 

. . . absentis Ariouisti crudelitatem , uelut si 
coram adcsset, hon-erent: 132,4; — cohortatus, 
ut . . . ipsum Caesarem, cuius ductu saepe 
numero host&s superassent, praesentem (om. [i) 
adesse existimarent: VII 62, 2; — (haec Scipionis 
oratio, quod senatus in urbe habebatur Pom- 
peiusque aberat (Viet.; aderat eodd.), ex ip- 
sius ore Pompei mitti uidebatur: 1,2,1; ii. s. ii. 
absum II 1. A p. 44;} — hoc adeo celeriter 
fecit (Scipio), ut simul adesse (abisse M. 
Hiiiipt. (ip. Np. p. 109; JSp.; adesse tuetiir Terp- 
stra, mise. pliil. p. 63 sq.) et uenire nuntiare- 
tur: 3,36,3; t adsunt (nobis a</</. 

«/), qui uos hortentur, ut a nobis desciscatis: 
2, 32, 3; — omnes, qui aderant, magno fletu 
auxilium a Caesare petere coeperunt : I 32, 1 ; 
dato iure iurando ab omnibus , qui aderant, 
tempore eius rei constituto ab concilio discedi- 
tur: VII 2, 3; — pr.aestate eandem nobis ducibus 
uirtutem, quam saepe numero imperatori prae- 
stitistis, .«itque (orn. [i) illum adesse (.adesse 
eum [i) et h.aec coram cernere existimate: VI 
8,4. 

magnam manum Germanorum conductam 
Rhenum tr.ansisse; hanc adfore biduo: V 27, 
S; — suspicatus pr.aemissis equitibus ipsum ad- 
fore Curionem Saburra copias equitum pedi- 
tumque instruit: 2, 4I>, 3; — in litteris scribit se 
cum legionibus profectum celeriter adfore: V 
48,6. 

fi)z= adueni: tantus fuit omnium terror, ut alii 181 adsum — adiieho 182 adesse copias lubae dicereut, alii cum legioni- 
bus instare Varum iamque se puluerem uenien- 
tium cernere : 2, 43, 2 ; — Caesar aduentare iam 
iamque et (om. Of) adesse eius equites falso 
nuntiabatitiu- (-batur /): 1,14,1; 1 

conantibus prius quam id effici posset, adesseRo- 
mauos nimtiatur: VI 4, 1 ; — continuato nocte 
ac die itinere atque (omnibus copiis add. codd.; 
dd. Np.; h. l. delct Ald.) mutatis ad celeritatem 
iumentis ad Pompeium contendit, ut adesse 
Caesareni (omnibus copiis h. l. mld. AM.) 
nuntiaret: 3, 11, 1 ; — sinistro cornu milites, cum 
ex uallo Pompeium adesse et suos ftigere 
eernerent, . . . recejrtu sibi consulebant: 3, 09, 
4; T[ neque Eburones, si ille ad- 

esset, tauta contemptione nostri ad castra uen- 
turos esse: V29,2. 

tantus fuit . . . terror, ut ea nocte, cum C. 
Volusenus missus cum equitatu ad castra 
uenisset, fidem non feceret adesse cum in- 
columi Caesarem esercitu: VI 41,2; ad Domi- 
tium Alienobarbum Corfinium magnis itineribus 
pemenit Caesaremque adesse cum legionibus 
duabus nuntiat: 1, 15, 6; Seipionem . . . lit- 
terae sunt consecutae a M. Fauouio, Domitium 
cimi legionibus adesse: 3,36,6; nmitiatum 
est adesse Scipionem cum legionibus magna 
opinione et fama omnium : 3, 3C, 1 ; % 

nimtii praemissi ab rege luba uenerunt, qui 
i 1 1 u m adesse cum magnis copiis dicerent : 2, 36, 3. 

\>) de rebus : diem ex die ducere Haedui : 
conferri , comportari , adesse ( f r u m e n t u m ) 
dicere: 116,4; % liis erat rebus eftectum, 

ut equitum mille etiam apertioribus locis VII 
milium Pompeianorum impetum, eum adessct 
usus {—apiis cs.^ict), sustinere auderent: 3, 84, 4. 

B. c. dat. : ipse dux hostium Camulogenus 
suis aderat atquc eos cohortabatiur : VII 62, 5; 
(2,82,3 u. s. A. a) a).) 

Aduerl).: celeriter: V 48, 6 ii. A. a) a); 
coram: 132,4 n. ibid.; (cf. praesentem: 
VII 62, 2 «. ihid.) 

adt. V. att. 

Adnatnca. (adu.atucam: VI 35, 10 A'; 
VI 35, 8 an; VI32,3 a; — atuatucam: VJ 
32,3 [i; at uatucQ: VI 35,8 h.) 

Emmierantur scripta, qme ad Aduatucam 
eastellum pertinent, a M.Jahns, Beihcft xum 
Militdr-Wochenblatt 188::i p. 364. Cf Gross, 
Ztschr. des Aachener Geschichtspereiiis 2, 165; 
Hubert Marjan, Prnyr. Aachen 1882 ^). 5 — 
8; L. F.-B. in Bidl. de llnstitut archcol. Licc/eois, 
tom. X (1870) p. 83—80 dc Aduatuca ct Adua- 
tucis; W. Mohring, OP. Krcuxnaeh 1870 
p. 11—19; Goel. 1172 sqq.; Nap. lU 8, 11, impedimenta omnium legionum Aduatucam 
contulit. id castelli nomen est. hoc fere est in 
mediis Eburoiuun finibus, ubi Titurius atque 
Aurunculeius hiemandi causa consederant: VI 
32,3.4; tribus horis Aduatucam uenire potestis: 
VI 35,8; ipsi Aduatucara contendunt usi eodem 
duce, cuius haec indicio cognouerant: VI 35, 
10. Cf VI 32, 5. 6; 35,3-42,3. 

Adnataci. (aduatuci (orum, is, os) serip- 
tum est in X: V27,2; 39,3; 56,1; iii. xh: II 
16,4 (3 Dt.); inABM{i: 11.31,4; V27,2; inx: 
V38, 2; VI 33, 2; «««': 114,9; iu a'-: VI 2, 
3; aduatic. in Q^: 1131,4; anatuc. in Q: 
V27,2; atuatuc. m X (sed ut uatuc. in B'): 
1129,1; in odi: VI 2, 3; in B'-h: 114,9; in (i: 
V38,2; VI 33,2; in a: 1116,4; in h: V38,l; 
atuatic. in o': V38,l; VI2,3; antuatuc. 
in M: V 38, 1 ; antuatic. in AQB: V38,l; 
catuat. in AB'Ma^: 114,9; ciituan. m Q: II 
4, 9. _ Cf Olikl;, p. 8. 0.) 

I)c Aduatucorum oppido cf Ooelcr I 
91—96; F. Prevosi,, RA., N. S., V (1862) 
p. 31.5—18; Jdhns p. 364; W. Mohrinfj, 
GP. Kremnaeh 1870 p. 6—11. 

magna manu Eburones , Neriui , A d u a- 
tuci atque horum omniiun socii et clientes 
legionem oppugnare incipiunt : V 39, 3 ; ipsi 
(Aduatuci) erant ex Cimbris Teutonisque pro- 
gnati: II 29,4; Aduatuci . . . cum omnibus 
copiis auxilio Neruiis uenirent, hac pugua nuu- 
tiata ex itinere domum reuerterunt : 1129,1; 
quos Aduatuci obsidum numero missos apud 
se in seruitute et catenis tenuissent: V 27, 
2; iutellexit . . . Neruios Aduatucosque bellum 
Romanis parare: V56, 1; polliceri . . . Adua- 
tucos X et VIIII miUa: II 4, 9; cum . . . 
luderet Neruios , Aduatucos [ac] Menapios 
adiunctis Cisrhenanis omnibus Germanis esse 
iu armis : VI 2, 3 ; t si forte pro sua 

clementia ac mansuetudine . . . statuisset Adua- 
tucos esse conseruandos , ne se armis despo- 
liaret: II 31, 4; re demonstrata Aduatucis- 
quc concitatis postero die iu Nenuos per- 
uenit: V38, 2; f exspectari etiara ab his 

Aduatucorum copias atque esse iu itiuero: 
II 16,4; t quod . . . stipendio libe- 

ratus esset, qiiod Aduatucis, finitimis suis, 
pendere consuesset: V 27, 2; t 

C. Trebonium . . . ad eara regionem , quae arl 
Aduatucos (ad om. Q^I^S; -atucis [i; Sclin.) 
adiacet, depopulandam mittit: VI 33,' 2; Am- 
biorix statim cum equitatu in Aduatucos, qm 
erant eius regno finitimi, proficiscitur : V38, 1; 
cf 1129-33; V 39-51. 

adneho: HSLX, quod .aduexerat Do- 
12* 183 adueho — aduentus 184 initius atque in publico deposuerat, . . . Domitio 
reddit: 1,23,4. 

adneuio : an paemtet uo.'; . . ., quod cla.s- 
sem liostium piimo impetu adueniens profliga- 
ueiim? 2,32,12. 

adneiito : Caesar aduentare iam iamque et 
adesse eius equites talso nimtiabantur: 1,14,1. 

adnentns. A. subiect.: si iOorimi nuu- 
tiis coufirmari non potestis onmi aditu prae- 
saepto, his utimini testibus adpropinquare 
eoriun aduentum: ^T^I 77,11; — aduentus L. 
Nasidii simima spe et uolimtate ciuitatem com- 
pleuerat: 2,4,4; — cuius adueutus Pompe- 
ianos compressit nostrosque iiimauit, ut se ex 
maximo timore colligerent: 3,65, 2; — scdato tu- 
multu, quem repentinus aduentus Caesaris con- 
citauerat: 3,18,3; — Caccessere {(kl. Em. 
Hoffm.) siibito prima luce Pompeiani (exereitus 
aduentus exstitit add. codd. ant.; Em. Hoffm.; 
dcl. yp.): 3,03,6;) — firmauit ii. compressit; 
— quem timorem Caesaris aduentus sustulit: 
VI 41, 4; 1[ suos omnes castris contiuuit 

ignesque fieri prohibuit, quo occultior esset 
eius aduentus: 3,30,5. 

B. obiectuin: eius aduentu audito L. 
Staberius . . . aquam comportaie in arcem at- 
que eam mimire . . . coepit: 3, 12, 1; ^ 

cum . . . abesset, neque, ut postea es captiuis 
comperit, aut ipsius aduentus aut Labieni co- 
gnitus esset: 122,1; — cognito hostium 
aduentu suas uaues es portu educunt, cum Mas- 
siliensibus confligimt: 1,57,2; coguito Caesaris 
aduentu {adu. Caes. fi) Ariouistus legatos ad eum 
mittit : 1 42, 1 ; Veneti reliquaeque item ciuitates 
cognito Caesaris aduentu (certiores facti add. 
codd.) . . . instituunt: III 9, 3; pecimia ad nec^s- 
sarios sumptus corrogata cognito(que add. 
codd.; dcl. Ald.) Caesaris aduentu ex eo ioco 
discessit : 3,102,4; ilU celeriter pcr esploratores 
aduentu Caesaris cognito cai-ros imi^edimenta- 
que sua iu artiores siluas abdiderunt : VII 18, 
3 ; aduentu Caesaris cqgnito decuriones Auximi 
ad Attiimi Varum frequentes conueniimt: 1,13, 
1; qui Caesaris aduentu cognito profugit ex 
oppido : 1, 15, 3 ; quibus rebus paeue perfectis 
aduentu Ciurionis cognito queritiu' in contione 
. . .: 1,30,5; tum timore perterritus Cassius 
cognito Scipionis aduentu uisisque equitibus . . . 
ad montes se conuertit: 3,36,5; — cognito eius 
aduentu Acco . . . iubet in oppida multitudinem 
conuenire: VI 4, 1; eius aduentu ex colore uesti- 
tus cognito . . . hostes proeiiimi committunt: 
VII 88, 1 ; cuius aduentu cognito Sontiates . . . 
in itinere agmen nostrimi adorti primum eque- 
stre proeUvun commiserimt: 11120,3; cuius ad- uentu ab hostibus cognito magnae ex finitimis 
ciuitatibus copiae eonuenerimt : VII 57, 2 ; cuius 
aduentu cognito diffisus mimicipii uolimtati 
Thermus . . . profugit: 1,12 2; cuius aduentu 
cognito Pompeia^i, ne duobus circumcluderetm- 
exercitibus, ex eo loco discedit: 3,30,7; quorimi 
cognito aduentu Eutilius Lupus . . . Isthmum 
praemunii-e instituit: 3,55,2; .^AUobroges 

. . . Caesaris profectionem , aduentum Pompei 
docuerunt: 3, 79, 6; 'i ibi reU- 

quarum ex Italia legionum aduentmu exspec- 
tare et sub peUibus hiemare constituit: 3,13, 
5; — trans id flumen omnes Neruios consedisse 
aduentumque ibi llomanorum exspectare una 
cum Atrebatis et Veromandids: II 16, 2; hic 
Eomanorum aduentimi exspect:u-e atque ibi de- 
certare constituisse : IV 19, 3; in siluis opor- 
timo atque occulto loco a milibus passiium cir- 
citer duobus Eom;morum aduentiun cxspecta- 
bant: V32, 1; ad eius initium siluae Suebos 
aduentiuu Eomanorum exspectare constitiusse: 
VI 10,5; — bostes . . . orant, ut aduentus Cae- 
sai-is exspectetur: 2, 12, 2 [yp. 3); indutiarum 
quodam genere misericordia facto aduentus Cae- 
sarLs exspectatiu- : 2, 13, 2 ; ibi totius fere citerioris 
prouinciae legatioues Caesaris aduentum ex- 
spectabant: 2,21,4; ibi aduentiun exspectare 
Fompei eoque omnem beOi rationem conferre 
constituit: 3,81,3; — qui, cum . . . eos in eo 
loco, quo tum essent, suum aduentum exspec- 
tare iussisset, paruerunt: 127,2; T 

cuius aduentu nuutiato L. Plancus . . . 
lociun capit superiorem: 1,40,5; f 

huius aduentum L. Caesar filius cimi X longis 
nauibus ad Clupeam praestolans . . . ueritus 
nauiimi midtitudinem ex alto refugerat: 2,23, 
3; . *[ ut . . . prius eius aduentus ab 

hominibus uideretur, quam fama ac nuntius 
(aduentus add. 'fi) adferretur: VI 30, 2. 

C. geuet. suspeus. ex subst.: qui omnibus 
rebus subito perteniti et celeritate aduentus 
nostrj et discessu suorum neque consiUi 
habendi neque anna capiendi spatio dato 
perturbantiu': IV 14, 2; — fimii inceudiorum 
procid ludebantm', quae res omnem du- 
bitationem aduentus legionum ex|mUt: V 
48, 10; — monet, ut ignes in castris fieri prohi- 
beat, ue qua eius aduentus procid signifi- 
catio fiat: VI 29, 5; — (magno accidit casu, ut 
. . . prius eius adueutus ab hominibus uideretiu 
quam fama ac nuntius (aduentus add. p) 
adferretur: M:30,2.) 

D. ablat.: a) cansae et efflcientis rei; a): 
Heluetii repentino eius aduenfu commoti 
. . . legatos ad evun mittimt: I 13, 2; — 185 aduentus 186 iiostro udueutu permoti Britaniii luiuc toti 
bello imperioque praefeceraut : V 11, 9; — et 
fauiiliaritate Cingetorigis adducti et aduentu 
uostri exercitus perterriti: Vi), 5; (tantae 
uudtitudinis aditu (aduentu [i) perterriti . . . 
deiuigrauerunt: IV 4, 3 ;) T cohortes 

. . . summittit es castris; quae fugieutes 
conspicatae neque lUos suo aduentu confir- 
mare potuerunt neque ipsae liostiuui impetiim 
tulerunt: 3, 64, 1; — uiagnani Caesarem in- 
iuriam facere, qui suo aduentu uectigalia sibi 
deteriora faceret: 136,4; — Caesar . . . 
rcperiebat T. Ampium conatum esse pecunias 
tollere Eplieso ex fauo Diauae, . . . sed inter- 
pellatum aduentii Caesaris prufugisse: 3, 
105, 1 ; — timens Domitio , ne aduentu Pompei 
praeoccuparetur, ad eum . . . ferebatur: 3,78, 
2; — Ambiorix copias suas iudicione non cou- 
duxerit, . . . an tempore exclusus et repentino 
cqiutum (eqiutatus [b) adueutu probibitus 
. . . dubium est: VI 31,1. 

fi) proxime accedit ad abl. teiiiporis: odisse 
. . . Komauos, quod eomm adueutu potentia 
lius deminuta et Diuitiacus frater in antiquum 
locum gratiae atque honoris sit restitutus: I 
18, 8; quarimi (legionum) aduentu proelium- 
diriuutur ac suas uterque legiones reducit in 
castra: 1,40,7; horum aduentu tanta rermu 
comuuttatio est facta, ut : II 27, 1 ; aduentu Cae- 
saris facta commutatii,>ue reruui . . . Sequani 
principatum dimiseraut: VI 12, 6; cuius (huius 
[i) aduentu spe inlata militibus ac redintegrato 
animo . . . hostium impetus tardatus est: II 
25, 3 ; huic quoque accidit, quod fiut neccsse, ut 
nou nulli milites . . . repentino equitum ad- 
uentu interciperentur ^interticereuLur [i): V 39, 
2; cuiuis aduentu facile simt repulsi Pompeiaui : 
3,51,1; 1 quorum aduentu et Re- 

mis cum spe defensionis studium propugnandi 
aceessit et hostibus eadem de causa spes poti- 
uudi oppidi discessit: 117,2; eius aduentu ho- 
stes coustiterunt , nostri se ex timore recepe- 
ruut: IV34, 1; quorum aduentu magna cum 
auctoritate et magua cum homiuum uuiltitudine 
bellum gerere conautiu: 11123,4; eius aduentu 
Bituriges ad Haeduos . . . legatos mittunt sub- 
sidium rogatum : VII 5, 2 ; Pompeius . . . ad- 
uentu nauium profectionem parare incipit: 1,27, 
2 ; hic repentino aduentu naues onerarias quas- 
dam nactus iuceudit: 3,23,2; quorum adueutu 
altera castra ad alteram oppidi partem ponit: 
1,18,5; interim adueutu longarum nauium Cu- 
rio ])ronuutiare ouerariis, uauibus iubet . . . se 
iu hostium laabitiu-um loco, qui: 2,25,6. 

b) aW. teiup. : cuius frater Moritasgus ad- uentu in Galliam Caesaris cuiusque maiorcs 
regnum obtinuerant (ante aduentimi caes. in 
galliam ac} : V 54, 2 ; eorum aduentu . . . a 
tribuuis mUitum reliquisque equitibus Romanis 
atque euoeatis equos sumit Geruiauisque distri- 
buit: VII 65, 5; aduentu L. Vibulhi Ilufi . . . 
Afrauius et Petreius et Varro . . . ofticia inter 
se partiuutur: 1,38,1; 1 primo 

aduentu exercitus nostri crebras ex oppido 
excursiones faciebaut: II 30, 1 ; Caluisius primo 
aduentu summa omnium Aetolorum receptus 
uoluutate . . . omui Aetolia potitus est: 3, 
35, 1. 

E. e. i»rae|>os.: cum aUquod Ijelluui incidit, 
(|uod fere ante Caesaris aduentum (ante 
caes. aduent. fere [i) quotannis accidere solebat, 
uti aut ipsi iniurias inferrent aut inlatas pro- 
indsarent : VI 15, 1 ; Afranius paene omne fru- 
uientum aute Caesaris aduentum Ilerdam con- 
uexerat: 1, 48, 5; EporedorLs, quo duce ante 
aduentum Caesaris Haedui cum Sequanis 
bello contenderant : VII 67, 7; t 

quibus alter, simul atque de Caesaris legio- 
numque aduentu cognitum est, ad eum 
uenit: V3,3; Vercingetorix, ubi de Cae- 
saris aduentu cognouit, oppugnatione destitit 
atque obuiam Caesari proficiscitur : VII 12, 1; 
prius Cassius ad Messanam nauibus aduolauit, 
quani Pomponius de eius aduentu cognosceret : 
3,101,1; subito clamore sublato, qua signi- 
ticatioue qui in oppido obsidebautur de suo ad- 
uentu cognoscere possent: VII 81, 2 ; 1[ 

praemittit ad Boios, qui de suo aduentu do- 
ceant: VII 10, 3; ' t prius ouiues 

in uuum locum cogit, quaui de eius aduentu 
Aruernis nuntiari posset: VII 9,5. 

Bibulus Corcyrae certior factus de ad- 
uentu Caesaris sjierans alicui se parti onustarum 
nauium occurrere posse manibus occurrit: 3,8, 
3; VibuIIius . . . necessarium esse existimauit 
, de repentino aduentu Caesaris Pompeium fieri 
(facere /*') certiorem: 3, 11, 1; hora circiter tertia 
ab autecursoribus de Crassi aduentu certior (est 
add. Ji) factus . . . procediti V 47, 1 ; ubi de 
eius iduentu Heluetii certiores facti suut, le- 
gatos ad eum mittunt: 17,3; praemissa clam 
naiucula Domitium Massiliensesque de suo ad- 
uentu certiores facit: 2,3,3; 1 prius 

ad coutinentem uisus est Caesar, quam de 
eius aduentu fama omnino in eas regiones 
perferretur: 3,7,3; iamque de Caesaris ad- 
uentu fama ad ciuitates perferebatur : 3, 102, 
8; 1 multum fortunam in repeuti- 

uo hostium aduentu potuisse iudicauit: VI 
42,1. 187 aduentus aduersus 188 Adieetiua apposila: occultior: 3,30,5 u. 
A. rjtr.; primo aduentu u. D. It); repenti- 
nus: I 13,2 u. D. a) a); V39, 2 ii. D. a) fi); 

VI 31,1 u. D. a) a); VI 42,1 u. E.; 3,11,1 u. 
E. certior fio; ?>, 1S,3 ». A.; 3,23,2 u. D. a) ^). 

aduersarins. 1. adiect.: liuius niodi res 
aut pudore aut metu tenentur, quibus rebus 
nox maxime aduersaria est: 2,31,7. 

2. substaut. A. subiect.: (uti equitatu ag- 
meu aduersarionim male haberet .... iions 
enim ipsius magnum circuitum liabebat, ut 
multo breuiore itincre illi ad lliberum perue- 
nire {lossent: 1,G3,2.) \ luuic cele- 

riter, prius quam ab aduersariis scntiatur, 
couununit: 1,54,4; — portus (mines timens, 
quod teneri al) aduersariis arbitraliantur: 3, G, 
3 ; eiectus erat ( f. 15. cxpellit. 

D. obiect. : quod ex loco superiore terga 
uertere aduersarios coegissent atque iu op- 
pidum compulissent: 1,47,3; (2,32,12 «.D. 
portu;) — spatii *breuitate etiam in fcigam 
coniectis aduersariis non multuin ad siun- 
mam *uictoria iuuare poterat: 1,82,3; — ma- 
gnis coactis copiis aduersarios suos, a qiubus 
paulo aute erat eiectus, expellit ex ciuitate: 

VII 4,4; — ab o]>pido ct ponte ct commeatu 
omni, quem in oppidum contulcrant, .se inter- 
clusurum aduer.sarios coniidebat: 1,43,2; 
quod re frumentaria aduersarios interdusisset: 
1,72, 1; — (inuo: 2,32,12 ". D. portu;; — utcr- 
que eorum celcritati studebat, ct suis ut esset 
auxilio et ad opprimendos aduersarios ne 
occasioni teniporis deesset: ;}, 71), 1. 

('. datiu.: exercitus incommoda sunt tegenda, 
ne siiem aducr.sariis augcamus: 2, 31,G; — 
pauhnn cx co loco degreditin-, ut timorem ad- 
uer.^ariis minuat: 1,72,4; — neu se ncu 
Pompeiuni , iniiicratorcm suum , iiduersariis ad 
suppUcium tradant obsecrat: 1,7G, 1. 

D. g'ene<.: relinquebatur Caesari nihil, nisi 
uti equitatu agmen aduersariorum malc ha- 
beret et c.arperet: 1; 63, 2; — quibus rebus 
perterritis animis aduersariorum Caesar . . . 
fossas . . . ctimplures facere instituit: 1,61,1; — 
portus litoraque omnia classibus aduersario- 
rum teneri: 3,14,3; — nec nuignitudo fhnninis 
permittcliat neque ad ripam di.spo.sitiie cohortes 
aduersariorum pcrlici (pontes) ]i:itiebantur: 1, 
50, 1 ; — gratias agit . . . Gaditanis , quod 
e o n a t u s aduersariorum infregissent : 2, 21 , 1 ; 
— liacc acta dicbus XL, quilnis in conspec- 
tum aduersarioruin uenerit Caesar: 2,32,5; — 
hanc (uallem) uterque .si aduersariorum copiae 
transire conarentur exspectabat : 2, 34, 1 ; — su- 
spicatus fore id, quod accidit, ut duces ad- iiersariorum occasione et Ijeneficio fortunae ad 
nostros opprimendos uterentur: 1,40,7; fit ab 
his certior Caesar duces aduersariorum silentio 
copias castris educere: 1,6(5,1; duces aduersario- 
rum perturbali . . . consultabant: 1,73,1; — 
sunul ex terra scalis et classe moenia ojqndi 
temptans, uti aduersariorum manus dichiceret: 
3,40,2; — Caesar, qui milites aduersariorum 
(mil. adu. qui 0'lil} in castra per tempus con- 
loquii uenerant, summa diligentia conquiri et 
remitti iubet: 1,77,1; — Curio exercitum in 
castra redueit suis omnibus praeter Fabium in- 
columibus, ex numero aduersariorum circiter 
1)C interfectis ac mille uulneratis: 2,35,6; — 
an iiaenitet uos, . . . quod ex portli sinuque 
aduersariorum CC naues oneratas adduxerim 
eoque illos comp\derim, ut neque pedestri iti- 
nere neque nauibus commcatu iuuari possint? 
2,32,12; Caluisius ... summa omnium Aetolo- 
nun receptus uoluntate, jiraesidiis (a praesi- 
diis Np., I)b.) adiiersariorum Calj-done et Nau- 
pacto deiectis (Ciacc.; relictis x; Np., Db.} 
omni Aetolia potitus est: 3, 35, 1; — sinus u. 
jiortus. 

E. e. praepos. : {crat) ciuile bellum . . . ; le- 
giones eae, quae jiaulo ante apud aduersarios 
fueraut: 2,29,3. 

(adnei'»iiio: 3, 60, 1 acf pm aniiuad- 
nersio.) 

I. a4lnei-Mn!!> (adiect.): A. propr. ; a) al»- 
sol.: collis . . . i^aululnm ex planicie editus 
t.intiun aduersus in latitudinem patebat, quan- 
tum loci acies instructa occupare poterat: 118, 
3; eadem celeritate aduerso colle ad nostra 
c.istra . . . contenderunt : 1119,8; — Caesar 
recejitui suorum timens cratcs ad extremum 
tumuhun contra hostem profcrri et aduersas 
locari . . . iussit: 3, 4G, 1 ; — qiuuque (cohortes) 
. . . cimi omnibus impedimentis aduerso flu- 
nune magno tumultu proficisci imperat: VII 
GO, 3 ; nuntiatur . . . magnmn ire agmen aduerso 
flumiue souitumque remonmi in eadem ijarte 
exaudiri: VII 61,3; Caesari circuitu maiore iter 
erat lougius, .aduerso flumine, ut luido transire 
])osset: 3,30,4; — equites nostri leuisque ar- 
maturae jiedites, . . . cum se in castra reci- 
])ercnt, aduersis hostibus occurrebant: II 24, 
1; — sub tecto miles dextra ac sinistra muro 
tectus, aduersus plutei obiectu, operi quaecum- 
que sunt usui sine periculo supjiortat: 2,15,3; 
— circiter CCXX naues eorum paratissimae 
atque onuu genere armorum ornatissimae j^ro- 
fectae ex portu nostris aduers.ae constiterunt : III 
14,2; — (aduersa nocte u. B. a);) — L. Cotta 
legatus omnes cohortes ordinesque adhortans in 189 aduersus — adulatio 190 {om. p) aduersum (aduersus P) os (lios p) 
fiinda uulneratur: V35, 8; interfectus est fortis- 
sime pugnans frastinus . . . gladio in os aduer- 
sum coniecto: 3,99,1. 

b) c. dat. : ab eo fiumine pari accliuitate 
collis nascebatur aduersus huic et eon- 
trarius: 1118,2. 

B. transl. (=; .nduersarius, iiiiiiuus) ; a) ab- 
sol.: si quid aduersi accidisset: 2, 5, 5; 
t quae (naues) ancoris iactis cum 
fiuctibus complerentur, uecessario aduersa nocte 
in altum proucctue cnntinentem petierunt: IV 
28,3; — (municipia (erant) diuersis (aduer.sis 
1 dct.; Kp.) partibus coniuncta: 2,29,4; — ) 
reperiebat in quaerendo C.aesar, quod proelium 
equestre aduersura paucis ante diebus esset 
factum, initium eius fugae factuni a Dumno- 
rige: 118,10; si quos aduersum proelium et 
fuga Gallorum commoueret (moueret ^i'), Iios 
. . . reperire posse : I ¥.), S ; hortatus est, ne . . . 
his rebus terrerentur multisque secundis proe- 
liis uniun aduersum et id mediocre oppo- 
nerent: 3^73,2; praedicauit aduersa Caesarcm 
proelia fecisse, magnum numerum ab eo mili- 
tum ad Afranium perfiigisse: 2,18,3; — ut 
reliquorum imperatorimi res aduersae auctori- 
tatem minuunt, sic huius ex contrario dignitas 
iuconimodo accepto in dies augebatur: VII 30, 
3; quiisi non et felicitas rerum gestarum exer- 
citus beneuoleiitiam iniperatoribus et res ad- 
uersae odia eolligant (-gent af; concilient OJil) : 
2,31,3; cum se uictoriae Pompei comitem esse 
niallet, quam socium Caesaris in rebus aduersis: 
3, 80, 3. 

b) e. dat.: etesiis tenebatur, qui nauigantibus 
Alex.andria sunt (flunt >. ) aduersissimi uenti: 
3,107, 1; — omnia secundi.ssima nobis, aduer- 
sissima illis accidisse uidentur: ap. Cic. ciil 
Att. X 8 B 1. 

[Falso aduersus scrijdmn est pro auersus 
in rodd. X 126,2; rii Ox 3,63,8; iii afl 1,79, 
3; in 0«/ 2,41,5; — aduersi ;>;-o adgressi 
m ,5 3,50,1.] 

II. adnei-sns (praepos.). A. de diree- 
tloiie: niiUtes . . . ex inferiore loco aduersus 
cliuum (P. Mamd.; jiilum codd.; tumulum 
Facrii.) incitati cursu praecipitea Pompeianos 
egerunt et terga uertere eoegerunt : 3, 46, 5 ; — 
consmnptis omnibus telis gladiis destrictis im- 
petuni aduersus niontem in cohortes faciunt: 
1,46,1. 

B. = coiitra: eopiasne aduersus hostem 
duccre (educere [i) an castra defeudere an 
fuga salutem petere praestaret: IV14,2; — ante 
certam diem Caesar exercitum dinuttat; si non faciat, eum aduersus rem publicam facturum 
uideri : 1 , 2, 6. 7 ; — iudicia in priuatos reddebat, 
qui (reddebat; qui Db., Dt.) uerba atque ora- 
tionem aduersus rem publicam habuissent; 
eorum (habuissent, eornm Db., Df.) bona in 
publicum addicebat: 2, IS, 5; — suos cohortatus, 
quos integros superauissent, ut uictos contem- 
nerent, plenus spei bonae atque animi aduersus 
eos (eas Ohl) proficiscitur: 2,5,2. 

[Falso V 35, 8 in ^ lcgitiir aduersus hos pro 
in aducrsum os. V. I. adnerj^lis X. a) e.rtr.] 

a«lnerto: aiiimum adnerto. a) c. 
aceus.: postquam id animum aduertit, copias 
suas Caesar in proxiraum collem subducit: I 
24, 1 ; — quod ubi Caesar animum aduertit (ani- 
madu. O; Np., Df.'), quartae aciei . . . dedit 
signum: 3,93,4; — qua re animum aduersa 
(anim.adu. Of) Caesar . . . subsequitur: 1,80,4. 

b) c. acc. c. iiif. : eo cum ueni.sset, animuni 
aduertit : animaduertit Q-p) ad idteram fiuminis 
ripara magnas esse copias hostium instructas: 
VIS, 2; retorqueri agmen ad dextram con- 
spexcrunt ianique primos superare regionem 
castrorum auimum aduerterunt (animaduert. f) : 
1,69,3; ubi illum suis locis se tenere ani- 
mum aduerlit ('//'/," animaduertit ivll.; Kp. 
Dl.) , . . . aliud sibi consilium capiendum exi- 
stimauit: 3, 41, 2; his constitutis rebus . . 
aninuun aduersum (ali; am'madu. rcl/. codd.; 
rdif.) est paulo ante extra cotidianam consue- 
tudinem longius a uallo esse aciem Pompei 
progressam: 3,85,3; nostri milites dato signo 
cura iufestis pilis procucurrissent atque animum 
aduertissent (anim.idu. Of; Np.; Dt.) non con- 
curri a Pompeianis, . . . cursura represserunt: 
3, 93, 1 ; — idji Caesaris c.istra posita taberna- 
culaqne constituta et dinnssos equites pabulandi 
causa animum aduerlerunt (animadu. f), sese 
subito proripiunt: 1,80,3; Caesar cum Pompei 
castris adpropiiuiuasset, ad hunc modum aciem 
eius instruotam animum aduertit {ald; Hofni.; 
animadu. Of; cdd.): 3,88,1; Porapeius, ut . . . 
eam partem, cui maxime confidebat, ijerterritani 
animum aduertit (auimaduertit O; Xp. Dt.), 
. . . .acie exce.ssit: 3,94,5; cf animadiierto. 

adnlatio: Scipionem eadem spcs . . . im- 
pellit, . . . sinuil iudiciorum metus, adulatio 
atquc osteutatio sui et potentiura, qiu in re 
publica (rebus a) iudiciisque tuni plurinuira 
pollcbant (osteutatio sui atque adulatio poteu- 
tium riclfi., O/j. 12,470; 10,830; siiiiif. Krajfcrt, 
Btr. p. 5:1 ct Koclify; adulatio atipie assentatio 
potentium (?) Ilotoiii.; mctiis atqiio ostentatio sui 
et potentiae, (pia . . . iiollebat Madii., AC. II 
261): 1,4,3. 191 adulescens — aduoco 192 adnlescens. I. Fornia. Codd. a prtm. 
man. mmtmtcr exhibcnf adulescens et adu- 
lescentulus 2"''' ''"• "> i^dolescentia ci<t 
120 2 in A^; adulisc. seriptnm est in B VII 
32 4; 03,9; adolescens et sim. saepiu.^ imieniri 
uidentnr in cod. a. (et Ii?), ut VI 28, 3; 1,8,2; 3, 
35,2; etiam in codd. A et Q eorreetoris manii.i 
■non numquam intulit lift. o, uf VII 4, 2 A^Q^; 
VI 28, 3 A^; 120,2 «3^ 

II. Siguitot. 1. iii adieetini: D. Biutuni 
adulescentem classi Gallicisque nauibus . . . 
pi-aeflcit: 11111,5; Brutum adulescentem his 
copiis praeficit: VII 9, 2; mittit primo Bra- 
tum adulescentem cum coliortibus Caesar: 
VII 87, 1; — eo L. Caesar adulescens ucnit, 
cuius pater Caesaris erat legatus: 1,8,2; — 
id CIU31 animaduertisset P. Crassus adule- 
scens, qui equitatui praeerat, . . . misit: I 52, 
7; P. Crassus adulescens cum legione sep- 
tima proximus mare Oceanum in Andibus 
hiemarat: III 7,2; — ex qua (ciuitate) Man- 
dubracius adulescens Caesaris fidem secutus 
ad eum in contiuenteni Galliam uenerat : V 20, 
1; _ei loco praesitlioque C. Volcatium Tul- 
lum adulcscentem praefecit: ^T29, 3; % 

Afranii filius adnlescens de sua ac pareutis 
sui salute cum Caesai-e . . . agebat: 1,74, G. 

■2. ui substaut. A. subiect.: hoc se labore 
durant (homines (uM. ac) adulescentes atque 
lioc geuere uenalionis esercent (se exercent 
Aim.; Pltiyg. p. 5) et qui phu-imos ex his iu- 
terfecerunt, reiatis m publicum cornibus 
. . . magnam ferunt laudem: VI 28, 3; supe- 
rius . . . institutum . . . seruabat, ut . . . adule- 
sceutes atque expeditos ex antesignanis electos 
■mutati»' ad pernicitatem armis inter equites 
proeliari iuberet, qui cotidiana consuetudine 
usum quoque eius geueris proeliorum perci- 
perent: 3, 84, 3; erant . . . praeterea filius 
Doraitii aliique complures adulescentes et 
magnus numerus equitum Romanorum . . .; 
hos omnes productos a contumeliis militum 
. . . proliibet: 1,23,2; uenerant . . . eo . . .; 
erant complures honesti adulescentes , senato- 
rum fihi et ordinis equestris . . . hos omnes 
flumina contincbant cte.: 1, 51, 3; (cum . . . 
profiterentur; VII 37, 6 u. B.) 

IJ. obiect.: celeriter adulescentibus et ora- 
tione magistratus et praemio deductis, cum 
se uel principes eius consilii fore profiterentiu-, 
ratio perflciendi quaerebatur: VII 37, 6; (hos 
continebant: 1,51,3; hos productos . . . 
prohibet: 1,23,2 ti. s. A.) 

C. apposit. (</. 1.): horum esse alterum Oon- 
uictolitauem, florentcm et iulustrem adule- scentem : YH 32, 4; Eporedorix Haeduus, 
summo loco natus adulescens et summae domi 
potentiae: VII 39, 1; Petraeus, siunmae nobi- 
litatis adulescens: 3,35,2; C. Valerium Pro- 
cillum, C. Valerii Caburi filium, summa uir- 
tute et humanitate adulescentem : 147,4; Ver- 
ciugetorix, Celtilli fiUus, Aruernus, summae 
potentiae adulescens: VII 4,1; — inuiti sum- 
raae spei adulesceutes Eporedorix et Viri- 
domarus Vercingetorigi parent: VII 63,9; 
Litauiccus atque eiusfratres, amplissima 
familia nati adulescentes : VII 37, 1 ; H 

cognoscit . . . pvaemissos legatos Massi- 
lienses domum, nobiles adulescente&: 1,34,3. 

D. g^cuet.: ne patiatur ciuitatera praius adu- 
lescentiiuu consiliis ab amicitia populi Ro- 
raani delicere: VII 39,3; ad eos magnus adule- 
scentiiun numerus discipUnae causa concurrit: 
VI 13, 4. 

E. c. praepos. : Conuictohtauis Haeduus . . . 
ciun qiiibusdam adulescentibus conloquitur, quo- 
rum erat princeps Litauiccus atque eius fratres, 
amplissima farailia nati adulescentes : VII 37,1. 

Adiectiua appos.: alii: 1,23,2 w. A; com- 
plurcs ifjid.; 1,51,3 ». A; (electi: 3,84,3 ii. 
A;) florens: "\T;I 32, 4 u. C; honesti: 1,51, 
3 u. A; inlustris: ^^132, 4 ii. C; nobiles: 
1,34,3 «. C; quidam: VII37, 1 u. E. 

Gcuet. ([ualit. et siu>.: summae nobili- 
tatis: 3,35,2 u. C; summae (domi) poten- 
tiae: VII 4,1; 39,1«. C; summae spei: VII 
G3, 9 u. C; 1 summa uirtute et 

humanitate: 147,4 2f. C; t am- 

plissima familia nati : VII 37, 1 ". C; 
sumrao loco natus: VII 39,1 u. C. 

adnlescentia {ef- adnlescens I.): 
raultuni ad hauc rem probandam adiuuat 
adulesceutia , magnitudo anirai, superioris tera- 
poris prouentus, flducia rei bene gerendae: 2, 
38,2; % (dolorem se capere) prop- 

terea quod, cum ipse gratia plurimum domi 
atque in reliqua GalUa, ille minimum propter 
adulescentiam posset, per se creuisset: I 
20, 2. 

adnlescentnlns {cf. atlnleseens I.): 
cum . . . nostri quid sine imperatore et sine 
reliquis legionibus adulescentulo duce effi- 
cere posseut perspici cuperent: 11121,1. 

adnoco: cum in fanum uentum esset ad- 
hibitis comphmbus ordinis senatorii, quos 
aduocauerat Scipio, litterae ei redduntiu- a 
Porapeio : 3, 33, 1 ; his litteris acceptis quos .id- 
uocauerat dimittit : 3, 33, 2 ; t 'li- 

misso cou.siIio contionem aduocat mihtiun : 2, 
32, 1 ; postcro die Oaesar contione aduocata 193 aduoco — aeger 194 temeritatem cupiditatemque militum reprehen- 
dit: VII 52,1. 

adnolo. A. absolut. : tantus fuit omnium 
terror, ut alii . . . dieerent, alii . . . classem 
hostium celeriter aduolaturam suspicarentur : 
2,43,2. 

B. ad: meridie . . . (hostes) repente ex omni- 
bus partibus ad pabulatores aduolauerunt: V 
17, 2 ; 1 eodem tempore equitatus regis 

Cotyis ad castra Cassii aduolauit: 3,36,4; — 
dimissis nujitiis (Neruii) . . . de improuiso ad 
{om. M>) Ciceronis hiberna aduolant '.iduolent 
n corr., h): V 39, 1; — ne de improuiso aut 
noctu ad {AM^; aut BMHJ; in (3) niuni- 
tiones hostium multitudo aduolaret aut: VII 
72, 2 ; — cum . . . praetoiia cohorte caetratorum 
barbarisque equitibus paucis . . . improuiso 
ad uallum aduolat (Petreius): 1,75,2; t 

prius Cassius ad Messanam nauibus aduo- 
lauit, quam Pomponius de eius aduentu cogno- 
sceret: 3, 101,1. 

advTOV' in occidtis ac recouditis templi 
{reee.; temphs x), . . . quae Graeci aSi'Tit 
(adita *<; abdita 0) appellant, tympana so- 
nuerunt : 3, 105, 4. 

Aecns II. Eg-ns. 

aedes: isti, quorum in aedibus fauisque 
posita et honori erant et ornatu: ap. Qell. IV 
16,8. 

aedificinni. (C/'. Goder P p. 3.) A. 
subiect. : hominum est infinita multitudo cre- 
berrimaque acdificia fere Gallicis consimilia, 
pecorum magnus numenis: V12, 3; {aedificia 
p; domicilia a: VI 30, 3 u. B. circumdo.) 

B. obiect.: (adeo: 117,3 u. r«/ia inceudo ;) 

— aedificio circumdato (circunidata A) silua, 
ut sunt fere domicilia (aedificia p) Gallorum: 
VI 30, 3; — conspicio: VI43, 2 «/. infra in- 
cendo; — quas regiones IVIenapii incolebant et 
ad utramque ripam fluminis agros , aedificia 
uicosque habebant: IV4,2; IV 4, 3 u. infra^E. 

— aequo modo animo sua ipsi frumenta corruni- 
pant aedificiaque incendant: VII 64,3; postero 
die omnibus eius uici aedificiis incensis in pro- 
uinciam reuerti contendit: III 6, 4; omnibus 
eorum agris uastatis, frumentis succisis, aedi- 
ficiis(que add. [i) incensis . . . se . . . receperunt: 
IV 38,3; omnibus longe lateque aedificiis iu- 
censis se in castra receperunt: IV 35, 3; uicos 
atque aedificia (aedificiaque a) iucendi opor- 
tere hoc spatio f a boia quoque uersus, quo pa- 
bulandi causa adire posse mdeantur: VII 14, 5; 
omnes uici atque omnia aedificia, quae quisque 
conspexerat, incendebantur, (pecora interflcie- 
bantur add. [i), praeda ex omuibus locis age- 

Lexic, Caesar. batur: VI 43, 2; adiit tripertito, aediflcia uicos- 
que iuceudit, magno pecoris atque hominum 
numero potitur: VI 6, 1 ; uastatis omnibus eorum 
agris, uicis aedificiisque incensis Caesar exer- 
citum reduxit: 11129,3; omnibus uicis aediflciis- 
que (Kemonun add. A^), quo (p; Flod.; quos 
AQB; edd.; quod ilf) adire potuerant, inceusis 
ad castra Caesaris . . . contendenmt: II 7, 3; om- 
nibus uicis aedificiisque incensis frumentisque suc- 
cisis se . . . recepit : IV 19, 1 ; uicos ad qua- 
dringentos, reliqua priuata aedificia incendunt, 
frumentum omne . . . comburunt: 15,2; — oni- 
nibus eorum aediflciis occupatis reliquam par- 
tem hiemis se eorum copiis aluerunt : IV 4, 7. 

C. dat.: hoc opus . . . ad turrim hostium 
admouent, ut aedificio iungatur: 2,10,7. 

D. g^eiiet.: summa difficultate rei frumen- 
tariae adfecto exereitu tenuitate Boiorum, indi- 
ligentia Haeduorum, incendiis aediflciorum: 
VII 17, 3. 

E. c. praepos. : pabulum secari non posse; 
necessario disijersos hostes ex aedificiis 
petere: VII 14, 4; tantae multitudiuis aditu 
perterriti ex iis (his X) aedificiis, quae trans 
flumen habuerant, demigrauerunt: IV 4, 3; (ut 
. . . ex publicis aedificiis tectisque (HelL, Ph. 
10, .520; ut . . . publicis custodiis que x) aut 
ex miu-o ad caelum manus tenderent : 2, 5, 3.) 

Adieetiua appos.: consimilia: V 12, 3 u. 
A; creberrima ;V>W.; omnia: II 7, 3; III G, 
4; (29, 3;) IV 19,1; 35,3; (38,3;) VI 43, 2 u. 
B. incendo; IV 4, 7 u. B. occupo; priuata: 
15,2 !«. ibid.; (publica: 2,5,3 ii. E;> reli- 
qua: 15,2 u. B. incendo. 

aedifico. A. absol.: ne accuratius ad 
frigora atque aestus uitandos aediflcept : VI 22,. 
3; rursus aUa pressione ad aedificandum sibi 
locum expediebant : 2, 9, 6. 

B. alqd. : Pompeius . . . magnam ex Asia . . . 
classem coegerat, maguam omnibus locis ae- 
dificandam -curauerat: 3,3,1; — naues interim 
lougas aedificari in flumine Ligere . . . iubet: 
1119,1; legatis imperat . . ., uti quam pluri- 
mas possent hieme uaues aedificandas ueteres- 
que reficiendas curarent: V 1, 1. 

aediHta»^: excusat Bibulum, quod is ira- 
cundia sumnia erat inimicitiasquc habebat 
etiam priuatas cum Caesare ex aedilitate et 
praetura (considatu BcroakL; Madu., AC. II 
27S) conceptas (conc. et praeterea l): 3,16,3. 

Aedni u. Jlaedni. (Caesarem seripsisse 
Hiiedui dcmonstrabo s. u. Haedui.) 

aeger. 1. iii adiect. : complures erant ex 
legionibus aegri relicti: VI 36, 3; erat aeger 
cum praesidio rcUctus P. Sextius Baculus . . . 

13 195 aegerf — aequo 196 ac diem iam quiutum cibo caruerat : VI 38, 1 ; — 
praesidio Apolloniae cohortibus IIII, Lissi I, 
III Orici relictis quique erant ex uulneribus 
aegri depositis per Epirum . . . iter facere 
coepit : 3, 78, 5. 

3. ui sul)staiit. : milites , qui ex ueteribus le- 
gionibus erant relicti praesidio nauibus ex nu- 
mero aegrorum, ignominiam non tulerunt; 
3,101,6; nidla interi»sita mora sauciorum modo 
et aegrorum babita ratione impedimenta 
. . . praemisit: 3,75,1; — non aegris, non 
uulneratis facultas quietis datur: V40, 5. 

aegre: a) posit. : premebantm- Afraniani 
pabulatione, aquabantur aegre: 1, 78, 1; 
% huc iam reduxerat rem, ut 
equites, etsi difficulter atque aegre fie- 
bat, possent tamen atque auderent fiumen 
transire: 1, 62, 1; "i, litteris ab 

eo C Caesaris consulibus redditis aegre ab 
his impetratum est summa tribunorum 
plebis contentioue , ut in senatu recita- 
rentiu: 1, 1, 1; — 1 cum om- 

nibus rebus nostri premerentur atque aegre re- 
sisterent, animaduersimi est uitium mimitio- 
nis: 3, 63, 8; t aegre tunc sunt 

retenti, quin oppidum inrumperent, gra- 
luterque eam rem tulerunt : 2, 13, 4 ; ac ta- 
men aegre retentis Domitianis militibus est 
factum, ne proeho contenderetiu' : 3, 37, 3; 
t relinquit animus vSextium graui- 
bus acceptis uulneribus; (delieiens aild [i) ae- 
gre per manus *traditus seruatur: VI 38,4; 
t aegre eo die sustentatum est: 
116,1; aegre is dies sustentatur, quod omnem 
spem hostes in celeritate ponebant: V39, 4; 
1 suos ab hostibus prenii atque 
aegre sustinere . . . animaduertit: IV 32, 3; iili 
aegre ad noctem oppuguatiouem sustiuent : V 
37, 6 ; ^ quod fliunen uuo omnino 

loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest: 
V18, 1; % aegre portas nostri tu- 

entur: VI 37, 5. 

1)) superliit. : Heluetii . . . cum id , quod ipsi 
diebus XX aegerrime confecerant, ut flumen 
transirent, illum uno die fecisse intellegerent, 
legatos ad eum mittunt: 113,2. 

Aeg'iiiin]ii : Domitius . . . ad Aeginium 
(egiuum /; egiuium rcll.) , quod est adiectum 
appositimique (Madii.. AC. II -7S; obiectiun 
oppositumque cockl. ; oppidum oppositum Xp. ; 
obiectum Em. Hoffni.; Dt.) Thessaiiae, Caesari 
uenieuti occiu-rit: 3,79,7. 

Aegyptins. 1. adiect.: Cn. Pompeius 
liUus, qui classi Aegyptiae praeerat, ad Ori- 
ciuu ueuit: 3, 40, 1; — praeerat Aegyptiis nauibus Pompeius filius, Asiaticis D. Laelius 
et C. Triarius : 3, 5, 3. 

•2. subst.: iu hac sunt insida (/. e. Pharo) 
domicilia Aegyptiorum et uicus oppidi 
maguitudine: 3,112,3; — bella cum Aegyp- 
tiis gesserant: 3,110,6. 

Aegj'ptus : timore adducti, . . . sollicitato 
exercitu regio ne Pompeius Alexandriam Ae- 
gyptumque occuparet: 3,104,1. f 

Caesar . . . coniectans euni («'. c. Pompeium) 
Aegyptum (cf. Madu., Be.iucrkumjcn iibcr 
rcrsch. Ihmctc . . . der Lat. Spracldehre p. 22 sq.) 
iter habere . . . Alexandiiam peruenit: 3, 
106, 1; T; Pompeius . . . magnam ex 

Asia Cycladibusque iusulis, Curcyra, .. . Ae- 
gypto classem coegerat : 3, 3, 1 ; frumenti uim 
maximam ex Tliessalia, Asia, Aegypto, Creta, 
Cyrenis reliquisque regionibus comparauerat: 
3, 5, 1. 

Aeniilins: ea res per fugitiuos L. Aemi- 
lii, decm-iouis equitum GaUorum, hostibus nun- 
tiatur: 123,2. 

aeqnaliter: collis ab summo aequaliter 
decliuis ad flumen Sabim . . . uergebat: II 
18,1. 

aefininoctinm: ue anni tempore a na- 
uigatioue excluderetur, quod aequinoctium 
suberat: V23,5; — propinqua die aequi- 
noctii infirmis nauibus hiemi nauigationem 
subiciendam non existimabat: IV 36, 2. 

aeqnitas. A. (= iustitia): cognitis suis 
postulatis atque aequitate condicionum per- 
specta eum ueque . . . neque . . . repudia- 
turum : I 40, 3 ; t se , ut operibus 

auteire studuerit, sic iustitia et aequitate 
uelle superare: 1, 32, 8; — fiebat aequitate 
decreti et humanitate Trebonii, . . . ut reperiri 
non possent, a qiubus uiitium appellandi na- 
sceretur: 3,20,2; exspectabat suis . . . postulatis 
responsa, si qua hominum aequitate res ad 
otium deduci posset: 1,5,5. 

B. auiuii aequltas: ut animi aequitate ple- 
bem contineant, cum suas quisque opes cum 
poteutissimis aequari uideat : VI 22, 4. 

aeqno. A. propr.: antecedebat testudo 
pedum LX aequandi loci causa: 2,2,4. 

B. trsl.: lenibus atque utinam scriptis ad- 
iuncta foret uis, comica ut aequato uiitus 
polleret honore cum Graecis: ap. Sueton. uit. 
Tercnt. 5 p. 294 Foth ; — ut aninii aeqmtate ple- 
bem contineant, cum suas quisque opes cum 
potentissiniis aequari nideat: VI 22, 4; — Cae- 
sar primum suo, deinde omnium ex conspectu 
remotis equis, ut aequato oninium (del. Scal.: 
al.) periculo spem fugae tolleret, cohortatus 197 aeqiio — aequiiis (aeque) 198 suos proelium coramisit: 125,1; (sic, ut prope 
summam muri aggerisque allituflinem acerui 
armorura adaequareut (aequareut [i): 113-2,4.) 
aequiis. I. Forma: aequum scriptum esf 
iii AB VII 53, 2; se aecum cr eodiciim mclio- 
rum seriptura secum cliciiit Victoritis 3,73,5; 
rcliqiiis locis aequum in cochl. nii/efiir essc; 
<equum est in AQ IV 16,4; iii Q VII 53,2.) 
n. Siguifleatio. A. piopr. a) posit. : 
cum uua ex parte prope aequum adituui 
baberet: 3, 45,3; t coustabat inter 

omnes, dorsum es.se eius iugi prope aequum: 
VII 44, 3 ; 1 ubi neminem iu aequum 

locum sese demittere, sed.toto undique muro 
circumfundi uiderunt : VII 28, 2 ; cum Vercin- 
getorix niliilo magis in aequiun locum de- 
sceuderet: VII 53, 2; perterritum exercitum 
sustinere )ion posse, praesertim circunidatum 
uudique equitatu, cum in loco aequo atque 
aperto confligeretur: 1,71,1; (ut, . . . alii di- 
missis equis eimdem cursum confugerent {sic 
codd.; dimissis locis aequis eodem cursu fuge- 
rent Dt.): 3,69,4.) {€(. IJ. a) VII 51, 1; l,' 
41, 2; 3, 56, 1.) 

1)) superl.: regiones .secutus quam potuit 
aequissimas pro loci natura XIIII milia pas- 
suum complexus . . . munitiones . . . perfecit- 
VII 74, 1. 

B. trsl. a) = secuudiis, oportuiius; a) posit.: 
locum se aecum {Vict., V. L. 30, 22; secim- 
dum 0; se eis f; secum relL; se tutum Voss.) 
ad diraicandum dedisse: 3,73,5; omnibus de- 
inceps diebus Caesar exercitum in aciem .aequum 
in locum prodiLxit: 3,56,1; cum tanta multi- 
tudiue hostium . . . nisi aequo loco aut op«- 
tuuitate aliqua d.ata legato dimicandum non 
existimabat: III 17, 7; M paulisper sub armis 
moratus facit aequo loco puguaudi potestatcm: 
1,41,2; quod si iniquitatem loci timeret, da- 
tum iri iara aequo loco (iam aeq. 1. Mndii.. 
AC. II 26.0 sq.; tamen aliquo loco Cfe ; tiinien 
alio 1. 1 det. ; Db. ; tamen aliquando Kraffcrt p. 
58) pugnandi facultatem : 1,71,4; siue sollici- 
tandi milites sine aequo loco diraicandi detur 
occasio: 2,33,5; cf temijore; t (offi- 

ciura suura praestitisse) se, qui etiam bona 
condicione, et loco et tempore aequo, con- 
fligere noluerit: 1,85,2. 

fi) compar.: legio decima . . ., quae pro sub- 
sidio paulo aequiore loco constiterat: VII 51, 
1; hanc (uallem) uterque si . . . transire cona- 
rentur exspectabat , quo aequiore loco proelium 
committeret: 2,34,1. 

y) superl. : quam aequissimo loco potest 
(potest loco p), castra comraunit: V49, 6. b) = par (idem; auceps): aggerem . . . 
facere instituerunt aequa (-que (if) fere alti- 
tudine {Vascos.; latitudine eocM.) atque ille 
congesticius ex materia fuerat agger: 2, 15, 1 : 
t erat Eomanis nec loco nec nu- 
niero aequa contentio: VII 48, 4; •" 

,ut, qui propinquit.atem loci uideret, paratos 
prope aequo Marte ad dimicandum existimaret: 
VII 1 0, 3 ; t ueque fore aequa p a r t e 

contentura, qui se omnia habiturum confideret: 
3,10,7; Ti sic est puguatum, ut aeqno 

proelio discederetur et neutri pellerentur: 3, 
112,7; 1 liic locus aequo fere spatio 

(aequuni fere spatium //) ab castris Ariouisti 
et Caesaris aberat : I 43, 1 . 

c) -= iiistus; V.) posit. : militibus aequa facta 
aestimatione pecuniam \no his rebus dissol- 
uit: 1,87,1; t si eius rei sit potestas 
fact.a, fore, ut .aequis condicionibus ab arrais 
discedatur: 1,26,4; % interea aequum 
esse ab iis communis salutis causa impetrari, 
ut castra munire instituerent: VII 29, 7; si se 
inuito Germanos in Galliam tr.ansire non aequum 
existim.aret: IV 16,4. 

[i) compar.: qui se ad eorura amicitiam ad- 
gregauerant, meliore condicione atque aequiore 
imperio se uti uidebant: VI 12, 6. 

d) aequus aniinus (= trauquillus) ; a) pos.: 
quoniam obsidioue liberatum Ciceronera scieb.at, 
aequo .auimo remittendura de celeritate existi- 
mabat: V49, 6; .aequo niodo aninio sua ipsi 
frumenta corrumpant aedifieiaque incendant: 
VII 64,3; hiinc iacturara honoris sui rei publi- 
cae causa aequo animo (se) tulisse: 1,9,3; 
iiequo animo singulas binis n.auibus obiciebant: 
1,58,4; aequo anirao raancipia atque impedi- 
raentii in Italia relinquerent: 3,6,1; quodcum- 
que ira])erauisset, se aequo animo esse facturos : 
3, 6,2; milites adhortatus, ut aequo animo Labo- 
reni ferrent: 3,41,5; (Afr.anius) sic par.atus, ut 
uidebatur, ut, quicuuique accidisset casus, hunc 
quieto et aequo animo ferret: 1,75,1; (luas 
difficultates patienter atque aequo anirao 
fereb.ant: 3, 15,5. 

fi) coiupar.: (detrimentum) hoc aequiore 
anirao ferundura docet, quod: V 52, 6. 

aeqiius atque: 2,15,1 n- 15. b). 

aeqiie: duae trabes in solo aeque longae 
(a; longe pliir.) distantes inter se pedes IIII 
conlocantur: 2,10,2; Caesar . . . infirmis iiuxi- 
liis profieisci non dubitauerat aeque {iS^p. ; iitque 
codd.) omnem sibi locum tutum fore existi- 
mans (-m.abat 01): 3,106,3. 

(Dubiuiii: municipia etiam diuersis (aduersis 
Np.) pai-tibus coniuncta; .aeque {coni. Np.: 

13* 199 aequus (aeque) — aestimatio 200 Madu., AC. II270; al; neque codd.; Dt.; pleri- 
que H. Schncider, p. 49 sqq.; Kochhj) enim es 
(nauique ex Tcrpsfra p. 54; E. Hoffm.) Marsis 
Paelignisque ueniebant: 2,29,4.) 

[Falso : hortatur Curionem Cn. Domitius, prae- 
tectus equitum {jiars recc; PR. eque («e/ aeque) 
A ; PR. eq. N) , cum paucis equitibus circum- 
.■iistens, ut: 2,42,3; (luba) . . . quae fieri uellet 
Vticae constituit atque iraperauit diebusque 
{cod. Vrsini; 2 al.; diebus eque (nc! aeque) 
rell.) post paucis se in regnum cum oniuibus 
copiis recepit: 2,'44, 3; milites disponit . . . per- 
petuis uigHiis stationibusque , ut contiugant 
inter se atque (aeque fhl) omnem munitioncm 
expleant: 1,21,3.] 

aeraria: multis loeis apud eos aerariae 
secturaeque > secturae {om. que) Oud.; P/iii/g. 
p. 3; Kraffert, Btr. p. 21; secturaeque defend. 
E. Hoffm.') sunt: 11121,3. 

aerarinm: tantus repente terror inuasit, 
ut, cum Lentulus consul ad aperiendum 
aerarium uenisset ad peeuniam Pompeio ex 
senatus consulto profereudam, protinus aperto 
sanctiore aerario ex urbe profugeret: 1, 14, 
1; — ad senatum refertur, . . . pccunia uti ex 
aerario Pompeio detm-: 1,6,3; tabulae testa- 
menti unae per legatos eius Eomam erant alla- 
tae, ut in aerario ponerentur; hae cum 
propter pubHcas occupationes poni non potuis- 
sent, apud Pompeium sunt depositae: 3,108,4. 
aerarius u. aeraria. 
aeratns: cum classe nauium XVI, in 
quibus paucae erant aeratae : 2, 3, 1. 

(aereiis: utuntur [aut aere] aut nummo 
aureo (aereo Jj; Schji.) aut taleis ferreis ad 
certum pondus examinatis pro nummo (pro 
nummo oin. p) : V 12, 4.) 

aes: importo V12, 5 ii. infra; Tf 

Pompeius . . . aeris magno pondere ad 
miUtarem usum in naues imposito . . . Pe- 
lusium peruenit : 3, 103, 1 ; (quem Caesar , ut 
erat de se meritus et de re publica, donatum 
milibus CC conlaudatumque (Dt.; atque codd.; 
aeris 1 def.; edd. nett.) ab octauis ordinibus 
ad primipUiuu se traducere pronuntiauit: 3, 53, 
5;) 1 quae grauissime adflictae erant 

naues, earum materia atque aere ad reliquas 
reficiendas utebatur: IV 31, 2; (Britanni) 
utuntiu- [aut aere] aut nummo aui'eo (aereo Ji ; 
Schn.; utuntur [aut aere] aut nmnmo aureo 
Momvis., Miinxwesen p. 683; Diff.; Hld.; aut 
nummo aureo del. rell. edd. ; aut aere aut 
nummo aureo aut delend. uidetitr Vielh., 6Z. 
12, 58) aut taleis ferreis ad certum pondus examinatis pro nummo ^pro nummo om. fi) : 
V 12, 4 ; aere utimtur importato : V 12, 5. 

aes alienum : aes alienum prouinciae eo 
biennio multiplicatum est: 3,32,5; % 

Lentulus aeris alieni magnitudine et spe 
exercitus ac prouinciarum ... mouetur: 1, 4, 
2; % plerique, cum aut aere alieno 

aut maguitudine tributorum aut iniiuia poten- 
tiorum premuntur, sese in seruitutem dicant 
nobilibus: VI 13, 2; % quos ex aere 

alieno laborare arbitrabatur, sollicitabat : 
3,22,1. 

aestas. A. obiect.: ne aestatem in Tre- 
ueris cousumere cogeretur: V4, 1; T 

Caesar, etsi prope esacta iam aestas erat, 
tamen . . . eo exercitum adduxit: III 28, 1 
^ legiones . . . inita (ineunte B''fi) 
aestate in interiorem Galliam qui deduceret, 
Q. Pedium legatum misit: 112,1; quas lega- 
tiones Caesar . . . inita proxima aestate <^initio 
proximae aestatis (i>) ad se reuerti iussit: II 
35,2. 

B. g:enet.: exigua parte aestatis reliqua 
Caesar . . . tameu iu Britanniam proficisci 
contendit : IV 20, 1 ; haec eo facihus magnam 
partem aestatis faciebant, quod: III 12, 5; ne 
maiorem aestatis partem flumine impediretur: 
VII 35, 1 ; f cum constituisset hiemare 
in continenti . . . neque multum aestatis 
superesset: V22, 4. 

C. al)lat.: hic locus . . . habet non incom- 
modam (-da afl) aestate stationem: 2,23,2; 
quam superiore aestate ad Veneticum beUum 
effecerat classem: IV 21, 4; eam partem insidae 
. . ., qua optimum esse egressum superiore 
aestate cognouerat: V8, 3; una aestate duobus 
maximis bellis confectis : I 54, 2. 

AAiectiua appos.: (inita (ineunte): 112,1; 
35,2 H. A;) proxima: 1135,2 u. A; supe- 
rior: IV 21, 4; V8,3 n. C; una: 154,2 h. C. 

aestimatio. (Cf aestimo I.): uiri 
quantas pecunias . . . acceperunt, tant.as ex 
suis bonis aestimatione facta cum doti- 
bus commuiucant: VI 19,1; militibus aequa 
facta aestimatione pecuniam pro Ms rebus 
dissoluit: 1,87,1; constituit, ut arbitri darentiu-; 
per eos fierent aestimationes possessio- 
num et rerum, quanti quaeque earum ante 
beUum fuisset, atque hae cretUtoribus trade- 
rentur (prcmomen hae ad aestimationes refe- 
rcndum csse eontendit W. Johnson, Journ. of 
Pliilol. 2, 135—138}: 3,1,2; cf 3,20,1; t 

Coelius Rufus . . . si qius appeUauisset de 
aestimatione et de solutionibus , quae per 201 aestimatio — aetas 202 arbitrum flerei:l . . ., fore auxilio pollicebatur: 
3, 20, 1. 

aei^timo. I. Foruia: aestimo ct aesti- 
matio (per i litt.) codd. habcnt phrisque locis, 
p, ut uidetur, ."cmper; aestumo cxnrnium ctt 
in a: VI, 9. 

11. Sia-iiifle. V. .iibsol.: se illi iuitio eiuilis 
lielli obtulerant, si sua opera in bello uti uellet, 
liroinde aestimans ac si nsus esset: .3, 
1,5; (qua ex parte est Hibernia, rlimidio mi- 
_^r, _ut existimatur (aestimatur dett.; Np.}, 
quam Britannia: V13, 2.) 

B. alqd: arbitros inter ciuitates dat, qui 
litem aestiment poenamque constitu.ant: V 
1,9; T Aquitaniam, quae pars, 

(dcl. Dt.\ ut ante dietum est, et resionum 
latitudine et multitudine hominum •}• ex tertja 
parte Galliae (^nWm. AB^Q") est aestimanda 
(tertia pars Galliae est existimanda Dt.'; est 
tertia pars Galliae aestimanda (iiel existiraanda) 
Hiif/, Rh. M. 17, 317 sqq. ; tiertw quae pnrs . . . 
est aestimanda ex marqive in tcxtum irrepsis.-!c 
putnt Viclh.. 6Z. 17. 2.30): ITT 20, 1 ; t 

leuius tempestatis qu.am clnssis periculum 
aestimauerun t: 3, 2fi, 4; if quorum 

salutem neque propinqui neaTeg:ere neque 
ciuitas leui momento aestimare posset: 
VII 39, 3; If Tiaec"si prauia aut acerba 

uideantur, multo il!a g;rauius aestimare 
(aestimari Caestimare Schn.) debere [i ; Schu.) , 
liberos , coniujres in seruitutem abstrahi , ipsos 
interfici : VII 14, 10. 

ae!i>tinn<!i: aestiuum tempus instantis belli, 
non quaestionis esse arbitratur: VI 4, 3. 

ae^tnarinm: pedestria esse itinera con- 
cisa aestuariis: 1119,4; t niaio- 

res natu, quos una cum pueris mulieribus- 
que in aestuaria ac paludes coniectos 
(coliectos cnchl.) dixer.amus: II 28, 1. 

aestnmo n. aef^timo. 

ae<«tns. A. iiiaris: a) siibieot.: (aestus 
accedit 11112,1 n. infra incitauisset ;) T 

uno tempore et longas naues, . . . quas in 
aridum subduxerat, aestus compleuerat 
(complelint \i) et onerarias . . . tempestas ad- 
flictaliat: IV 29, 2; t insulis sese 

occultauerunt , quas aestus efficere consue- 
runt (consueuerunt p) : VI 31, 3; T 

m foppida) . . . neque pedibus aditum halierent, 
cum ex alto se aestus incitauisset , quod 
bis accidit (accedit a; quod is accedit TTuri, cf. 
s. u. accedo /j. 70), semper horanim XII spatio, 
neque nauibus, quod rursus minuente aestn 
naues in uadis adfliotarentur: 11112,1. 

summa erat uasto atque aperto mari, magnis aestilius, raris (mari magno, aestibus raris 
BM) ac prope nullis portibus difflcultas naui- 
gandi: IIT12,5. 

accedebat, ut (naue.s) . . . ab aestu relic- 
tae (// ; rei relictae y.) nihil saxa et cautes ti- 
mereut: III 13, 9. 

b) obiect.: luua plena, qiii dies maritimos 
aestus maximos in Oceano efficere con- 
sueuit: IV 29, 1; 1 et uentura et ae- 
stum uno tempore nactus secundum: IV 23, 6. 

c) genet. : tum rursus aestus commu- 
tationem secutus remis coutendit, ut: V8, 3; 
propter crebras commutationes aestuum 
minus magnos ibi fluctus fieri cognouerat: VI, 
2; T carinae (nauium) aliquanto 
planiores (erantl, quo facilius uada ac deces- 
sum aestus excipere possent: 11113,1. 

<l) al)Iat.: longius delatus aestu orta (^de- 
latus est. Orta p> luce sub sinistra Britanniam 
relictam conspexit: V8, 2. 

B. solis: etsi raagno aestu — nam 
(aestu nati /;'; aestu nam eorr. exid. m.; aestu 
fatigati , nam 01) ad meridiem res erat per- 
ducta: 3, 95, 1; t ne accuratius ad 

frigora atque aestus uitandos aedificent: VI 
22,3; domicilia Gallorum, qui uitandi ae- 
stus causa plerumque siluarum ac fluminum 
petimt propinquitates : VI 30, 3; t 

qui fontes . . . celeriter aestibus exaresce- 
bant: 3,49,5. 

Adiect. appo.s.: magnus: 3, 95, 1 u. B.; 
magni: 11112,5 n. A. a); maximi: IV 29,1 
V. A. \i); maritimi ibid.; secundus: IV 23, 
6 u. A. b). 

aeta<^. A. = ultae tempus; a) genet., 
a) susi)ens. ex subst.: in se etiam aetatis ex- 
cusationem nihil ualere, quod superioribus 
bellis f probati ad obtineudos exercitus euoeen- 
tur: 1,85,9; t de sacerdotio Caesaris 

(contenderunt) , cum Lentulus .aetatis h o n o - 
rem ostentaret: 3,83,1. 

p) s-enet. qiialit.: et^honesti ex iuuentute et 
cuiusque aetatis amplissimi nomin.atim 
euocati atque obsecrati naues conscenderant: 2, 
5,5; — omnis iuuentus, omneseti.am grauioris 
(grauiores .4) aetatis, in quibus aliiiuid con- 
silii aut dignitatis fuit, eo conuenerant: III 1(5, 2; 
ut omnis iuuentus . . . omnesque superioris 
(superiores hl; senioris Kindsch., Em. p. 12 sq.) 
aetatis cum liberis atque uxoribus . 
c.aelum manus tcnderent: 2,5,3. 

b) ablat. riy.) caiis. et rei efficient.: eorum 
corporilnis', qui aetate ad bellum iuutiles 
(inut. adb.fi) uidebantur, uitam toler.auerunt : 
VII 77, 12; constituunt, ut ii, qui ualetudine id 203 aetas — Afranius 204 aut aetate itiutiles sunt (sint ,3) bello, oppido 
excedant: VII 78, 1 ; t Catuuolcus 

. . . aetate iam confectus, cum laborem 
belli aut fugae ferre non posset: YI31,5; sum- 
ma imperii traditur Caraulogeno Aiderco, qui 
prope confcctus aetate tamen projrter sino-ula- 
reni scientiam rei militaris ad eum est Iionorem 
euocatus: VII 57, 3; non aetate confectis, non 
mulieribus, non infantibus pepercerunt: VII 
28,4. 

,&i) i(iiaiit,: Eporedorix . . . adulescens . . . 
et una Viridomarus, pari aetate et gratia, sed 
genere dispari : VII 39, 1; filium puerili 
aetate in publico in conspectu patris adsistere 
turpe ducunt: VI IS, 3. 

y) limilat. : re.x erat Ptolomacus puer 
aetate: 3, 103, 2; ex duabus filiabus ea, quae 
aetate antecedel)at : 3,108,3. 

e) c. praopos.: niulieres quique jier aetatera 
ad pugnam inutiles uiderentur, in eum locum 
coniecisse, quo . . . exercitui aditus non esset: 
II Ib, 5; iis, qui per aetatem in armis esse non 
poterant, in siluam Arduennam alxUtis: V3,4; 
omnes, qui per aetatem arma ferre possint, ad 
bellum cogant: VII 71, O; «^ j„„ici re- 

gis, qui propter actatcni eius in procu- 
ratione erant regni : 3,104,1; erat in jirocu- 
ratione regni proptcr aetatem )nicri nutricius 
eius . . . Potliinus: 3,108,1. 

B. == teiiiiiora, mcmoi-ia: liaec superioris 
aetatis exempla expiata Salurnini atque 
Gracchorum casibus doeet: 1,7,5. 

Adieet. appos.: (cuiusque aelatis: 2,5,5 
"• A. a) fi):) grauior: 11116,2 Md.; par: 
VII 39, 1 II. A. b)|i); puerilis: VI 18,3 ibid.; 
superior: 2,5,3 ii. A. a) fi); 1,7,5 u. B. 

aetCFUHs: Boniani . . . (juid uolunt ni.si 
. . . quos fama nobiles . . . cognouerunt , . . . 
his aeternam iniungcre seruitutem? VII 
77, 15. 

Aetolla : Aetolia, Acarnania , Amphi- 
lochis per Oassium Longinum ct Caluisium 
Sabinum . . . rcce))tis: 3. 55, 1 ; 1; Cal- 

lusnis . . . ])rnesidiis aduersariorum Calvdone 
et iNaupacto deicetis omni Aetolia potitus 
est: 3, .35, 1; ^ Caluisium Sabinura 

cum cohortibus V j.aucisque equitibus in A6- 
toham misit: 3, 34, 2; _ cum ),aene cotidie 
a Pompeio ad C.nesarem perfugei-ent , uulgo 
uero uniuersi in Ei^iro atque Aetolia con- 
scri))ti milites: 3.01,2; - cum ad eumexThes- 
saUa Aetoliaque lcgati ueni.-sent, ... C. 
Caluisium Sabinum . . . in Aetoliam misit: 3, 
34, 2. 

Aetoli: Caluisius primo aducntu summa oninium Aetoloruin recejUus uoluntate: 
3,.35, 1. 
aff. II. artf. 

Afraiiiaiiiis: acies erat Afraniana du- 
plex legionum V: 1, 83, 1; — cum . . . omnes 
luae ab Afraniauis militibus equitibusque 
obsiderentur: 1,54, 1; piimo Afraniani (afranii 
/) niilites uisendi causa laeti ex castris ))ro- 
currebant contumeliosisque uocibus ijroseque- 
bantur: 1,69,1. 

B. sul)s1. .Hiaiiiniii: ut se utrique sujieriores 
discessisse existiraarent : Afraniani , quod , cum 
esse omnium iudicio inferiores uiderentur, 
comminus tain diu stetissent et nostrorum 
irapetum sustinuissent et initio locum turau- 
lumque tenuissent, . . . et uostros primo con- 
gressu terga uertere coegissent; nostri autem: 
1,47,2; contenditur proelio et, quod )irius in 
tumulum Afraniani uenerant, nostri repellun- 
tur: 1, 43, 5; Afranianos (afranios a) multis 
rebus sui timoris signa misisse: 1,71,3; — res 
tamen ab Afranianis (afranis al; airaniis 0) 
huc erat necessario deducta (ducta o>, ut, si 
priores montes, quos petebimt, attigissent, ipsi 
)3ericuluni uitarent, impedimenta . . . seruare 
non possent: 1, 70, 2; t preme- 

bantur Afraniani pabulatione, aquabantur 
aegre: 1,78,1; ff. scqq. ct §2; ^ 

ex Afraniauis interficiuntur T. Caecilius . . . 
et praeter eum centuriones IIII , milites am- 
plius CC: 1,46,5. 

Afranius: saltus Pyrenaeos . . ., qui eo 
terap(u-e al) L. Afr.anio Icgato jjraesidiis tene- 
baiitur: 1, 37, 1; maguisque itineribus ad exer- 
cituin Afranii (Fabius) contendit: 1,.37,3; ad- 
uentu L. Vibullii Kufl . . . Afranius et 
Petreius et Varro , legati Pompci, quoruni unus 
( /. e. Afranius ) Hispaniam citeriorem tribus 
Icgionibus . . . obtiuebat, . . . officia inter se 
partiuntur. uti Petreius ex Lusitania per Vet- 
tones cuiu Oi.iuibus copiis ad Afraniiuu pro- 
ficiscatur: 1,38, 1.2; equites auxiliaque . . . 
Celtiberiae , Cautabris barbaiisque omnibus, 
qui ad Oceauum pertinent, ab Afranio im- 
perantur: 1,38,3; celeriter Petreius per Vettones 
ad Afranium peruenit, eonstituuntque communi 
consiho bellum ad Ilerdam . . . gerere: 1,38,4; 
erant , ut supra demonstratum est , legiones 
Afranii III: 1, 39, 1; (etiaiii § 3 ad Afranium 
ct Pctreiuiii uidcntur referemla csse uerba : audie- 
rant . . . uenturum ; cf. Xp. jj. 139 ct Kiichly 
ail 1, 38 extr.;) quo cognito a Petreio et Afra- 
nio, . . . celeriter suo ponte Afranius . . . legiones 
III («; IIII rell.?; Db.) equitatumque omnem 
traiecit duabusque Fabianis occurrit legionibus : 205 AJranius — Africus 206 1, 40, 4; cf. § 5 — 7; Caesar . . . .sub castris 
Afrauii coustitit: 1,41,2; potestate facta Afi-a- 
uius copias educit et in medio colle sub castris 
constituit: 1, 41, 2; Caesar ubi cognouit per 
{2 Oud.?; om. phcr.) Afrauium stare, quo 
minus proelio dimicaretur: 1,41,3; sic omue 
(opus) prius est perfectum, quam intellegeretur 
ab Afrauio, castra muniri: 1, 41, 5; Afranius 
Petreiusque terrendi causa atque operis im- 
pediendi copias suas ad infimas montis radices 
producunt et proelio lacessunt: 1,42, 2;- (/. §4; 
coUem , ubi castra Petreius atque Afranius 
habebant: 1,43,1; quae in statioue pro castris 
erant Afranii coliortes: 1,43,4; Afranius paene 
onme frumentum aute Caesaris adueutum Iler- 
dam conuexerat: 1,48,5; exercitus Afranii om- 
nium rerum abuudabat copia: 1,40, 1; unutiatur 
Afrauio magnos commeatus ad tlumen consti- 
tisse : 1, 51, 1 ; ad iios opprimendos cum omni 
equitatu tribusque legionibus Afi-anius de nocte 
proficiscitur imprudeutesque ante missis equiti- 
bus adgreditur: 1,51,4; haec Afranius Petreius- 
que et eorum amici pleniora etiam atque ube- 
riora Koniam ad suos jierscribebant : 1,53,1; 
quibus htteris nuntiisque Romani perlatis magni 
domum concursus ad Afranium magnaeque 
gratulationes fiebant: 1, 53, 3; multae longin- 
quiores ciuitates ab Afranio desciscunt: 1, 60, 
5; magnum in tiniorem Afranius Petreiusque 
perueniunt, ne omnino frumento pabuloque 
intcrcluderentur : 1, Gl, 2; cf. qiiae srqmiiitiir; 
cum de tertia uigiiia Petreius atque Afranius 
castra moui.s.sent: 1,63,3; quos ubi Afranius 
procul uisos cum Petreio conspexit, noua re 
perterritus locis superioribus constitit aciemque 
instruit: 1,65,1; cf. § 3 ct c. 6G; disputatur in 
consilio ab Petreio atque Afranio et tempus 
profectionis quaeritur: 1,67,1; c/". § 6; 69, 2 — 
4; Afranii copias eqnitatus Caesaris insequens 
morabatur: 1,70,1; Afranius, cum . . . ante se 
hostem uideret, collem quendam nactus ibi con- 
stitit: 1,70,3; c/l § 4; quod certe inde dece- 
dendum esset Afrauio nec sine aqua per- 
manere posset: 1, 71,4; Petreius atque Afranius 
oblata facultate in castra sese referunt: 1,72,5; 
i-f. 73, 1 — 3; id opus inter se Petreius atque 
Afranius partiuntur ipsiqne perficiundi operis 
causa longius progrediuntur: 1,73,3; fidem ab 
imperatore de Petrei atque Afranii uita petuut: 
1,74,3; Afranii ctiam tilius adulescens de sua 
ac parentis sui salute cum Caesare per Sul- 
picium legatum agebat; 1,74,6; quibus rebns 
uuntiatis Afranio ab instituto opere discedit se- 
que iu castra rccipit sic paratus, ut uideb.atur, 
ut quicumque accidisset casus, hunc quieto et aequo ammo ferret: 1,75,1; (Petreius) idem ius 
iurandum adigit Afranium: 1,76,3; cf. capp. 
scqq.; datur obsidis loco Caesari filius Afranii: 
1, 84,2; audiente utroque exercitu loquitur Afra- 
uius . . .: 1, 84, 3; c/l § 3-5; 85, 3. 4. 6. 12; 
Petrcius atque Afranius cum stipendium ab 
legionibus paene seditione facta flagitarentiu: 
{Ald.; -retur cockl.; Rofin.) , . . . Caesar ut 
cognosceret postulatuni est {postularunt Hofm.): 
1,87,3; postea, cum . . . (Varro) copias Petrei 
cum exercitu Afranii esse coniuuctas . . . ac- 
cepit atque haec ad eum latius atque inflatius 
Afranius persci ibebat : 2, 17, 3 ; frumenti magnum 
uumerum coegit, quod MassiUeusibus , item 
quod Afranio Petreioque mitteret: 2,18,1; prae- 
dicauit . . . magnum numeruni ab eo {i c. Cae- 
sare) militum ad Afranium perfugisse: 2,18,3; 
postulauit etiam L. Afraninm proditionis exer- 
citus Acutius liufus apud Pompeium: 3,83,2; 
Cilieiensis legio coniuncta cum cohortibus 
Hispanis, quas traductas ab Afranio (aeronio 
o; AEranio iicl Eranio Okl) docuimus, in 
dextro cornu erant coulocatae: 3, 88, 2; cf. 
Afi>auiaiii. 

Afriea: Caesar . . . prouinciam Siciliam 
atque Africam, sine quibus urbem atque Ita- 
ham tueri non potest, uestrae fidei commisit: 
2,32,2; — Alricam sorte Tubero obtinere 
debebat: 1,30, 2; f Curionem . . ., cum 

Siciliara recepisset, protinus iu Africam tra- 
ducere exercitum iubet: 1,30,2; Cotta . . . ex 
Sardiuia in Afrieam profugit: 1,30,3; Tubero, 
cum in Africam uenisset, inuenit in prouincia 
cum imperio Attium Varum ; qui ad Auximum 
. . . amissis cohortibus protinus ex fuga in Afi-i- 
cam peruenerat atque eam sua sponte uacuam 
occupauerat dilectuque habito diuis legioues efle- 
cerat hominum et locorum notitia et usn eius 
prouinciae nactus aditus ad ea conanda, quod 
jjaucis ante annis ex praetura eam prouinciam 
obtinuerat: 1,31,2; C. Curio iu Africam pro- 
fectus ex Sicilia . . . duas legiones . . . trans- 
portabat: 2,23,1; QuintiUus Varus . . . dimis- 
sus a Caesare iu Africam uenerat: 2,28,1; 
iam Caesaris in Hisj)ania res secmidae iu Mri- 
cam nnntiis ac litteris jierferebantnr : 2,37,2; 
'•/: 2, 23-44. 

AlVicaims : inconuuoda accepta . . . morte 
Curiouis et detrimento Africani {af; afrauiani 
//'/; .afranii O^- exercitus tiinto: 3,10,5. 

AiVicusi. 1. iidiect. : Corfiuieusem iguo- 
miuiam, Itali;u' fugam, Hispauiarum deditionem, 
Africi liclli praciudicia scquiraini: 2,32,13. 

2. ui sulbstaiit. (^iibaiid. iiciitits); leni Africo 
prouectus media circiter nocte uento iuter- 2or Afrlcus — ager 208 misso cursum nou tentiit: V8, 2; T 

qui portus ab Africo tegebatur, ab austro 
non erat tutus: 3, 2G, 4; — incredibili felicitate 
auster, qui per biduum flauerat, in Africum 
se uertit: 3,26,5. 

Agediiiciim. Agedinci nel agedincum 
est in jiliiiiniis corliL ; crratum est ita: VI 44, 3 
acedici BM; VII 57, 1 agetinci Q; ege- 
dinci //; VII 59, 4 egedincura Altt; VII 62, 
10 adgedincum af. (Cf. Qliick, p. 15—18.) 

(legioues) sex reliquas in Senonum finibus 
Agediuci in hibernia conlocauit: VI 44, 3; 
duabus Agedinci legionibus atque impedimentis 
totius exercitus relictis ad Boios proficiscitur : 
VII 10, 4; Labienus eo supplemento, quod 
nuper ex Italia uenerat, reUcto Agedinci, ut 
esset impedimentis praesidio, . . . Lutetiam pro- 
ficiscitur: VII 57, 1 ; 1 sed- ut inco- 

lumem exercitum Agedincum reduceret cogi- 
tabat: VII 59, 4; boc negotio confecto Labienus 
reuertitur Agedincum, ubi impedimenta totius 
exercitus relicta erant : VII 62, 10. 

ager. A. = arHa, fiindi; a) subiect.: de- 
bent 111,3 n. b) uasto; t possunt 

IV S, 2 II. a) uacant; t publice maxi- 
mam putant esse laudem quam latissime a 
suis finibus uacare (uagari SM^) agros 
( om. p ) : IV 3,1; itaque ima ex parte a 
Suebis circiter milia passuum sescenta agri 
uacare dicuntur: IV 3, 2; neque ullos in Gallia 
uacare agros, qui dari tautae praesertim mul- 
titudini sine iruuria possint : IV 8, 2; t 
non frumentum, cuius erant plenissimi 
agri, deficere poterat: 2,37,6; cf 131,10 (ii. 
B. ag. Sequanus.) 

b) obiect.: postea quam agros et cultum et 
copias Gallorum homines feri ac barbari ada- 
massent, traductos plures: 131,5; t 

uel sibi agros attribuant uel patiantur eos 
tenere, quos armis possederint: IV 7, 4; f 

capio 3,59,2 ii. infra tribuo; t ibi 

permanserunt atque agros colere coeperimt: 

V 12, 2; t quorum alter agros Vol- 
carimi Arecomicorum et Heluiorum publice 
iis concesserit, alter: 1,35,4; t con- 
fero 131,11 u. e); t pauUsper apud 
oppi<lum morati agrosque Eemorum depopu- 
lati, ouuiibus uicis aedificiisque . . . inccnsis 
ad castra Caesaris contendermit : 117,3; sese 
depopulatis agris non facile ab oppidis uim 
hostium prohibere: I 11,4; t diuido 
12,3 u. U. ager Heluetius; t quibus 
illi agros dederunt: 128,5; IV 8, 2 cf a); 

t quas regiones Menapii incolebant 
et ad utramque ripam flumims agros, aedificia uicosque habebant: IV4,2; t obti- 

neo 1, 38, 1 «. B. ag. Vettonum; t 

percurro 1,15,1 ii. B. ag. Picenus; t 

miUtibus in contione agros ex suis possessio- 
nibus pollicetur, quaterna in singulos iu- 
gera: 1,17,4; t Heluetii . . . in Hae- 

duorum fines peruenerant eorumque agros po- 
pulabantur: I 11, 1; si suas copias Haedui 
iu fiues Bellouacorum introduxerint et eorum 
agros populari coeperint: 115,3; agros Remo- 
rum popidareutiu- . . . commeatuque nostros 
proliiberent : II 9,5; iturum per fines Remorum 
eorumque agros populaturum : V 56, 5 ; t 

Suessiones suos esse finitimos; fines (5*p; ef. 
Hell. 19, 508 sq.; 31, 531 sq.; om. a.; Np., Db., 
Dt.) latissimos feracissimosque agros possi- 
dere: 114,6; t po.ssido IV 7, 4 u. 

attribuo; t Cimbri . . . iura, leges, 

agros, Ubertatem nobis reliquerunt. Romani 
uero: VII 77,14; t tenere IV7,4 

u. attribuo; t eos . . . in senatum le- 

gendos curauerat agrosque in Gallia ex hosti- 
bus captos praemiaque rei pecuniariae magna 
tribuerat: 3,59,2; t ita se . . . 

meritos esse , ut paene in conspectu exercitus 
nostri agri uastari, liberi eoruni in seruitutem 
abduci, oppida expugnari non debuerint: I 11, 
3; itaque uastatis omnibus eorum agris, uicis 
aediflciisque incensis Caesar exercitum reduxit: 
III 29, 3 ; omnibus eoriun agris uastatis , fru- 
mentis succisis, aedificiis incensis . . . se . . . 
receperunt: IV 38, 3; magno pecoris atque ho- 
miuum numero capto atque ea praeda militibus 
concessa uastatisque agris iu deditionem ueuire 
. . . (Neruios) coegit: VI 3, 2; relinquebatur, 
ut . . . tantum in agris uastandis incendiisque 
faciendis hostibus noceretur, quantum: V19, 3; 
t supplicia cruciatusque Gallorum 
ueriti, quorum agros uexauerant: IV 15, 5. 
c) g:eiiet. : ue propter bonitatem agrorum 
Germani . . . e suis finibus in Heluetiorum 
fines transirent: 128,4; t sic neque agri 

cultura nec ratio atque usus belli iutermitti- 
tur: IV 1,6; (Germani) agri culturae non student: 
VI 22, 1 ; ut supra demonstrauimus , minime 
omnes Germani .igri culturae student : VI 29, 1 ; 
ne adsidua consuetudiue capti studium beUi 
gercudi agri cidtura commutent: VI 22, 3; ab 
Suebis complures annos exagitati bello preme- 
bantur et agri cidtura prohibebautur : IV 1,2; 
quos spes praedandi studiumque bellandi ab 
agri cultura et cotidiano labore reuocabat : III 17, 
4; t fuit antea tempus, cum . . . GaUi 

. . . propter hominum multitudinem agrique 
inopiam trans Rhenum colouias mitterent: 209 ager 210 VI24, 1; *^ neque quisquam agri rao- 

dum certum aut fiues habet proprios: VI 22, 
2; 1 id (frumentum) erat perexiguuui 

cum ipsius agri natura, quod sunt loca aspera 
ac montuosa ac plerumque fiumento utuntur 
importato, tum quod: 3,42,5; *^, tau- 

tum jiotentia antecesserant , ut . . . partem 
finitimi agri per uim occupatam possiderent: 

VI 12, 4; cf. I 31, 10 (u. B. ag. Sequanus); 

1; opijidum Auaricum, quod erat maxi- 
mum muuitissimumque in finibus Bitmigum 
atque agri fertilissima regione: VII 13, 3; 

*i Allobroges . . . demonstrant sibi 
praeter agri solum niliil esse reliqui: I 11, 5; 

t priuati ac separati agri apud eos 
nihil est: IV 1, 7; f magistratus ac 

princijies in aunos singulos gentibu^s cognatioui- 
busque hominum . . . quantum et quo loco 
uisum est agri attribuunt (adtr. agri fj): VI 
22, 2. 

d) ablat.: exposuit, quos et quam humiles 
accepisset , compulsos in opjMda , muitatos 
agris, omnibus ereptis copiis, imposito stipen- 
dio, obsidibus summa cuni coutumelia extortis : 

VII 54, 4; "V ad extremum tamen agris 
expulsi et multis locis Germaniae triennium 
uagati ad Ehenum peruenerunt: IV 4, 2; hoc 
proprium uirtutis existimaut expulsos agris fini- 
timos cedere neque queuKjuam prope audere 
consistere : VI 23, 2. 

e) c. pracpos.: neque conferendum esse 
Gallicum cum Germanorum agro: 131,11. 

cum . . . multitudinem hominum ex agris 
magistratus cogerent: 14,3; Androsthenes . . . 
omuem ex agris multitudineni seruorum ac U- 
berorum in oppidum cogit: '3, 80,3; — pecora 
atque homines ex agris in siluas compelle- 
bat: V19, 1; — oppida muniunt, frumenta ex 
agrLs iu oppida comportant: III y,b; — 
frumentum ex agris cotiuie in castra confere 
bat: IV 31, 2; Vbiis imperat, ut pecora de- 
ducant suaqne omnia ex agris in oppida con- 
ferant: VI 10,2; animaduertit multa undique 
portari atque agi pleuissimis uiis, quae repen- 
tini tuuiultus timore ex agris in urbem con- 
terantur: 2, 25, 2; — paulatim ex castris dis- 
cedere ac suos clam ex agris deducere coepe- 
runt: IV 30, 2; — eos accusat, quod , cum 
neque emi neque ex agris sumi pusset (frumen- 
tum), ... ab iis non subleuetur: 116,6. 

Romani . . . quid uolunt nisi . . . quos fama 
nobiles . . . cognouerimt, horum in agris ciui- 
tatibusque considere: VII 77, 15; — multos 
iu agris inopinantes deprehendit: V^I30, 1; 
— in agris habet dilectum egentium ac per- 

Lexic. Caesar. ditorum; VII 4, 3; — dum haec genmtur, 
nostris omnibus oocupatis qui erant iu agris 
(castris litch. MUller, JB. 4, 16) reliqui <,quae 
erant tn agr. relicta Ooel. 1 138) discesserunt : 
IV 34, 3 ; — cum pars hominum in agris 
remaneret, pars etiam in castra uentitaret: 
IV32, 1; — ex castris exisse, si quid frumenti 
aut pecoris in agris reperire possent: VII 20, 
10; T Cosam iu agro Thurino 3,22, 

2 f(. H. ; t propter frigora . . . nou 

modo frirmenta in agris matura non erant, sed 
ne pabuU quidem satis magna copia suppetebat: 
116,2; iam esse in agris frumenta niatura: I 
40, 11 ; frumentum in agris et pecoris copiam 
nactus repleto his rebus exercitu: VII 56, 5; 

— ille idoneum locum in agris nactus * '■ ' 
-^plenis frumentorum aM. Krr(jel, OZ.o, 466 sq.; 
Db.; copia frumentorum addendum conwc. ±\p.), 
quae prope iam matura erant (idou. loc. nactus, 
quod in agris frumenta prope i. m. e. Vielh., 
OZ. 16, 4SS; idon. I. in agr. n. , quia (quo Dt.\ 
prope iam mat. er. frumenta Beidl., !)(., al.) . . . 
constituit: 3, 81,3. 

lassiuellaunus . . . cum equitatus noster 
liberius praedandi uastandique causa se in 
agros eiecerat (eflunderet fJ), . . . essedarios 
. . . emittebat: V19, 2; — suos remigrare iu 
agros (in agr. rem. ji) iusserunt: IV 27, 7; (/. 
15,4 (II. ii. ag. Noricus); 1,15,4 (■«. B. ager 
Picenus|. 

dimissis per agros nuntiis sibi quemque 
consulere iussit: VI 31, 2; ubi quae maior atque 
iulustrior incidit res, clamore per agros regiones- 
que significant : VII 3, 2 ; cf. I 10, 1 (tt. B. exti:). 

ii) aiidiio poimii iioniiiie = liiies: flumiue 
Rheno . . ., qui agrum Heluetium a Ger- 
manis diuidit : I 2, 3 ; — Boios, qui trans Ehcnum 
intoluerant et in agrum Koricum transicrant: 
15,4; — Auximo Caesar progressus omnem agmm 
Picenum percurrit: 1,15,1; incidit in Vibul- 
iium Kutum niissum a Ponipeio in agrum Pice- 
num confirmandorum hominum causa: 1,15,4; 

— quod Ariouistus . . . tertiam partem agri Se- 
quani, qui es.set optimus totius Galliae, occu- 
pauisset: 131,10; — Jlilo . . . Cosam in agro 
Thurino (Compsam iu a. Hirpino Glaiid. efe 
Daiiis.; F. Hofiii.) oppugnare coepit: 3,22,2; 

\ Heluetiis esse in animo per 
agruni Sequanorum et Haeduorum iter in 
Santonum fines facere: 1 10, 1 ; — tertius ab Ana 
Vettonum agrum Lusitaniamque pari numero 
legiouum oblinebat: 1,38,1; cf. 1,35,4 (/. .4. b) 
conccdo; praeterea A. b) depopulor, populor, 
uasto, uexo. 

[Falso 3, 72, 3 Oafl agri haheiit pru acri.] 

14 311 agger 212 Adiectiua appos.: feracissimi: II 4, 6 «. A. 
b) possideo; finitimus: VI 12,4 tt. A. c) pars; 
Gallicus: 131,11 u. A. e) cum; (ipse:3,42, 

5 u. A. c) natura;) (latissimi: 114,6 u. A. 
1)) possideo;) omnes: 11129,3; IV 38, 3 u. A. 
!)) uasto; (optimus: 131,10 u. B. ag. Sequa- 
nus; pleuissimi: 2,37,6 u. A. a):) priuatus: 
IV 1,7 u. A. e) extr.\ separatus ihid.{ ulli: 
IV 8, 2 V. A. ii). cf. B. ager Heluetius etc. 

agger. (Cf. Iliistoir p. 142 — 151.- Goeler II 
p. 262.) 1. (luieqiiid ag:gevandl eausa adg-eritur, 
mateiia; a) subieet.: contegit, dat: VII 85, 

6 u. b) conicio.; ^fnostrarum turrium alti- 
tudinem, quautura has cotidianus agger (cotid. 
agger i. c. quod cotidie adgerebtitur ad aggcrem 
lu. 2. B.) aiigcndum) expresserat, ... adae- 
quabant: VII 22, 4. 

b) obieet.: milites . . . testudiue facta et 
iom. !j'> aggere ad munitiones adiecto locum 
ceperunt: V 9, 7; 1 aggerem ap- 

parare, uineas agere, turres duas constituere 
coepit: VII 17, 1 ; t tegimenta galeis 

niilites ex uiminibus facere atque aggerem iubet 
comportare: 3,62, 1; unde agger omnino com- 
portari jjosset, nihil erat reliquum, omnibus ar- 
boribus longe lateque in finibus Massiliensium 
excisis et conuectis: 2, 15, 1; t 

agger ab uniuersis in munitionem (^munitione 
ji) coniectus et ascensum dat Gallis et ea, 
quae in terra occultauerant Eomani, contegit: 
VII 85, 6; t agger . . . flumine 

fertur; 1,40,4 u. d); ^ magnum 

numerum leuis armaturae et sagittariorum 
aggeremque omuem noctu in seaphas et naues 
actuarias i m p o n i t : 3, 62, 2 ; Tf lon- 

gius erat agger petendus: 1,42,1; qui paulo 
longius aggeris petendi causa processerant, 
arcessendi (erant) : II 20, 1 ; °i peda- 

libus lignis coniuuctis inter se porticus iutege- 
bautur, atque hac agger inter mauus pro- 
ferebatur: 2, 2, 3; T aggerem 

cunicuhs s u b t r a h e b a n t : "^^11 22, 2. 

e) ablat.: eodfm naues, quas denionstrauiuuis 
aggere et leuis armaturae militibus comple- 
tas . . . mittit: 3,62,3; fossaeque aggere com- 
l^lebantur: 3,63,6; ^ Labieuus . . . 

uineas agere, cratibus atque aggere paludem 
explere atque iter mimire conabatnr: VII 58, 
1; proximam fossam cratibus iiitegunt atque 
aggere explent: VII 79, 4; aggere et cratibus 
fossas explent, falcibus uallum ac loricam re- 
scindunt: VII 86, 5; "T has (rates) 

terra atque aggere integebat, ne aditus 
atque incursus ad defendendum impediretur: 
1,25,9; "i hae (trabes) reuinciuntur introrsus et multo aggere uestiuntur: VII 
23, 2. 

d) e. praepos.: quo cognito a Petreio et 
Afi-anio ex aggere atque cr.atibus, quae flumine 
ferebantur, . . . Afranius . . . legiones . . . tra- 
iecit: 1,40,4. 

2. quicfiuid ex eius inodi ag-gere (materia) 
tit; A) castroruiu muuitiones, moles, sim. 
(ef. Goeler II 247. 2.5.5J': a) subicet.: erat eo 
loco fossa pedum XV et uallum • uallus Ald.) 
contra hostem in altitudinem pedum X, tantun- 
demque eius ualli agger in latitudinem <altitud. 
Ok) patebat: 3,63,1; f postquam 

neque aggeres neque fossae uim hostium 
sustinere poterant: VII 87, 5; 1, 25, 6?f. b). 

b) obiect.: (adaequare III 12^3 u. infra e);) 
•f cum agger altiore aqua con- 
tineri non posset, rates duplices . . .e regione 
molis conlocabat: 1,25,6; "if post eas (fossas) 
aggerem ac uallum XII pedum exstruxit: 
VII 72,4; ^ qua fauces erant angustissimae 
portus , moles atque aggerem ab utraque parte 
litoris iaciebat, quod his locis erat uadosum 
mare: 1,25,5. 

e) dat.: (VII 72, 4 u. d).) 

d) geuet. : huic (aggpri ac uallo) loricam pin- 
nasque adiecit graudibus ceruis eminentibus ad 
commissuras pluteorum atque aggeris (ag- 
geres a >, qui ascensum hostium tardarent: VII 
72,4. 

e) ablat. : extruso niari aggere ac molibus 
atque his <isdem p) oppidi moenibus adae- 
quatis : III 12, 3. 

f) e. praepos. : auxiUares . . . lapidibus telis- 
que subministrandis et ad aggerem caespitibus 
comporttiudis specieni atque opiuionem pugnan- 
tium praeberent: 11125,1; \ equitatus Cae- 
saris, quod augusto itinere per aggeres ascen- 
debat, receptui suo timens initivmi fugae facie- 
bat: 3,69,2. 

B. opus oppug-iiaudi eausa ex terra, lapi- 
dibus, cratibus, materia lactum; a) subieet.: 
hunc (ignem) sic distulit uentus, uti uuo tempore 
agger, plutei, testudo, turris, tormenta flam- 
mam conciperent: 2,14,2; — cum is (agger) 
miurum hostium paene contingeret et Caesar 
ad opus consuetudine excubaret, paulo ante 
tertiam uigiliam est miimaduersum fumare 
aggerem, quem cuniculo hostes succenderant: 
VII 24, 2 : ^ aggerem . . . facere 

instituerunt aequa fere altitudine (Vaseos.; 
latitudine eodd.) atque ille congesticius ex 
materia fuerat agger : 2,15,1. 

b) obieet.: C Trebonius . . . duabus ex par- 
tiluis uggerem, uineas turresque ad oppidum 213 agger — agmen 214 agere institiiit: 2,1,1; % quibua 

comparatis rebus aggerem iu altitudinem pedum 
LXXX exstruit: 2, 1,4; diebus XXV aggerem 
latiim {longum eoni. Riist. p. 143; Ooder 1 66. 
254; sed u. Heller 26, 685 sq.) pedes CCCXXX, 
altum pedes LXXX (XXXX Goel. ibid.) ex- 
struxerunt : VII 24, 1 ; ubi uineis actis aggere ex- 
structo turrim procul constitui uiderunt, primum 
inridere: 1130,3; *{ aggerem noui generis 

atque inauditum ex latericiis duobus muris 
senum pedum crassitudine atque eorum muro- 
rum contignatione {Np.; -ionem codd.) facere 
instituerunt: 2, 15, 1 ; t celeriter idneis ad 

oppidum actis, aggere iacto turribusque con- 
stitutis . . . legatos . . . mittunt : II 12, 5 ; ^ 

celeriter factum est, ut . . . alii turres reduce- 
rent aggeremque interscinderent, omnis 
uero ex castris multitudo ad restinguendum con- 
curreret: VII 24, 5; l^ agger ... profere- 

batur2, 2, 3 Kikhly cl edd. huc refcrendum csse 
censent; ii. A. b); t restincto 

aggere atque omni ex parte summotis hostibus: 
VII 25, 4; (ef. interscindere ;) t suc- 

cendere: VII 24, 2 u. a). 

e) (lat. : crebris diurnis nocturuisque erup- 
tionibus aut aggeri ignem interebant aut 
milites occupatos in opere adoriebantur: VII 
22,4; crebrae etiam per Albicos eruptiones fie- 
bant ex oppido iguesque aggeri et turribus in- 
ferebantur: 2,2,6; [cf 2,14,5.) 

d) genet. : ut prope summam muri aggerisque 
altitudinem acerui armorum adaequarent: 
II 32, 4. 

e) ablat.: 11112,3 sccundum Ooclcr I 105; 
u. A. e). 

f) c. praepos. : alias eruptione temptata, 
aliaa cuniculis ad aggerem uineasque actis: 
11121,3; maiore cum fiducia ad alteram turrim 
aggeremque eruptione pugnauerimt multumque 
ignem intulerunt: 2, 14, 5; t faces atque 
aridam matoriem de muro in aggerem eminus 
iaciebant, picem reliquasque res, quibus ignis 
e.Kcitari potest, fundebaut: Vn24, 4. 

Adiect.: altus: VII 24, 1 u. 2. B. b) ex- 
struo; congesticlus: 2, 15, 1 u. 2. li. a); 
cotidianus: VII 22,4 u. 1. a); inauditus: 
2,15,1 u. 2. U. b) facere; latus (longus); 
VII 24, 1 u. 2. B. b) exstruo; multus: VII 
23,2 u. 1. c) cvtr.; omnis: .3, 62,2 u. 1. b) 
imponerc. 

noui geueris: 2,15,1 u. 2. U. b) facere. 

aggero . asgrodior . ajjgrogo u- 
adgero, adg^redior, ad{>;rogo. 

agito : his rebus agitatis profitentur 
Carnutes : VII 2, 1 ; (quoniam tieret dimi- candi potestas, ut saepe cogitauissent (opta- 
uissent Dauis., agitauissent Orut.) , ne usu 
manuque reliquorura opinionem fallerent: 3, 
86, 5.) 

ag-men. [Dc uerbis nouissimum agmen 
et extremum agmen u. Ooeler I 71.) 

A. = exercitus iter facieiis; a) subiect.: 
pugnatur una omnibus in partibus. consistit 
([i; constitit a; Fr.) agmen: VII 67, 3; — nun- 
tiatur . . . magnum ire agmen aduerso fiumine: 
VII 61, 3; — instabat agmen Caesaris atque 
uniuersum imminebat: 1,80,5; — lux agmeu 
nouissimum extra munitiones processerat, 
cum: VI 8,1; — ubi paulatim retorqueri 
agmen ad dextram conspexerunt : 1,69,3; — 
(subsistere ti. sustinere; — ) uestigio temporis 
primum agmen erat in conspectu: 2,26,2; 
cum iam esset agmen in portis: 3, 85, 4; — 
cernebatur . . . nouissimos illoruni premi uehe- 
menter ac non numquam sustinere (subsi- 
stere Vascos.; Tcrpstra p. 45—47; Madu., AC. 
II 265 ) extremum agmen atque iter ( add. 
Forchh. p. 80 sq.; Madu. ihid.) interrumpi (in- 
rumpi Np.): 1,64,1; t omnes Neruii 

confertissimo agmine duce Boduognato . . . 
ad eum locum contenderunt : 1123,4; — ex 
castris proficiscuntur . . . longissimo agmine 
maximisque impedimentis : V31,6. 

b) obiect. : Sontiates . . . in itinere agmen 
nostrum (nostrorum /() adorti primum equestre 
proelium commiserunt : III 20, 3 ; — ad eos 
equites, qui agmen antecessissent, prae- 
mitteret: IV 11, 2; equitatus hostium procul 
uisus est, qui agmen Vercingetorigis antecesse- 
rat (-erant [i:- : VII 12, 4; — reUnquebatur Cae- 
sari niliil, nisi uti equitatu agmen aduersariorum 
male haberet et carperet (ut caperet 0;: 1, 
63,2; equitatu praemisso, qui nouissimum agmen 
carperet (caperet Of) atque impediret: 1, 78, 
5; — mane Dyrrhachium uenit, cum primum 
agmen Pompei procul cerneretur: 3,41,5; — 
Boii et Tulingi, qui hominum milibus circiter 
XV agmen hostium claudebant et nouissi- 
mis praesidio erant: 125,6; duae legiones, quae 
proxime conscriptae erant, totum agmen claude- 
bant praesidioque imijedimentis eraut: 1119,3; 
expeditae cohortes nouissimum agmeu claude- 
bant: 1,79,1; — de media nocte missus equi- 
tatus nouissimum agmen consequitur: VII 
88, 7 ; Fabius . . . jirimum agmen fugientimn 
consecutus : 2, 35, 1 ; statimque egressus et no- 
uissimiun agmen consecutus celeriter ex con- 
spectu castrorum discessit: 3, 75, 2; — progressus 
miUa passuum XXV agmen Haeduorum con- 
spicatus immisso equitatu iter corura nioratur: 

14* 215 ago 216 VII 40. 4 ; — equitatum praeuiisit ad nouissi- 
mum agmen demorandum: 3,75,3; — male 
habeo: 1,63,2 «. carpo: — impedio: 1,78, 
5 u. ibJcL; — (inrum po: 1, 64, 1 /t. a) sustiiiet;) 
qui cupidius nouissinium agnien insecuti . . . 
proeUum committunt: 1 15,2; — (interrunipo: 
1,64,1 II. a) sustinet; — ) omnem equitatum, 
qui nouissimum agmen moraretur, praemisit: 
II 11,3; — cum ab equitatu nouissimum agmen 
premeretur: 1, 70,3; — (retorqueo ii. a); — ) 
equitatunKiue , quod recenti pi'oelio perterritum 
esse exi.stiniabat, agmen subsequi iussit: IV 
13, 6. 

c) !i'eiiet. : ut nou prius tiiga desisterent 
(equites), quam in conspectum agminis nostri 
uenisseut: IV 12, 2; — his rebus cum iter 
agniinis nostri impediretur: II 17,5; — cum 
propter longitudinem agmiiiis minus facile 
omnia per se obire . . . possent : V 33, 3 ; — 
ratio ordoque agminis aliter se habebat, ac 
Belgae ad Neruios detulerant: II 19, 1; — 
cum se maior pars agminis in magnam con- 
uaUem demisis.set: V32, 2; — ratio «. ordo. 

d) ablat.: Heluetii . . . audacius subsistere 
non numquam et (ex Fr.) nouissimo agmine 
proelio nostros lacessere coeperunt: 115,3. 

e) c. praepos.: cum ab extremo agmiue 
ad quos uentum erat consisterent fortiterque 
impetum nostrorum militum sustinerent: II 11, 
4; — Heluetii . . . itinere conuerso nostros a 
nouissimo agmine insequi ac lacessere coe- 
perunt: 123,3; — duae .se acies . . . ostendunt, 
una a (fJ; om. x; Kp.) primo agmine iter 
impedire coepit: VII 67, 1; t relin- 
quebatur, ut neque longius ab agmine 
legionimi discedi Caesar pateretur et: VUl,3; 

*i equites . . . repente sese ad nouissi- 
raum agmen ostendunt: 1,63,3; — pu- 
gnatur acriter ad nouissimum agmen: 1,80, 
5; — (equites) Galli . . . in fugam coniecti . . . 
se ad agmeu receperunt: VII 13,2; tantum 
protecerimt, ut . . . pellerent omnes . . . ipsi- 
que incolumes se ad agmen reciperent : 3, 75, 5 ; 
— ii, quos ad nouissimum agmen equorum 
reficiendorum causa s u b s t i t i s s e demonstratum 
est: 2,42,5; 1 circiter tribus milibus 

hostium ex nouissimo agmine interfectis: 
VII 68, 2; t de equitibus liostium, 

(luin nemo eorum progredi modo extra 
agmen audeat, ne ipsos quidem debere dubi- 
tare: VII 66,6; ^ non nuUae cohortes 

in agmen Caesaris, aliae in equites inci- 
dunt: 1, 24, 4; — tantum ab equitum suorum 
"auxilio aberaut, . . . ut eos superioribus per- 
territoB proeliis iu medium reciperent agmen ultroque eos tuerentur: 1,79,5; ^ 

mihtes legionum duarum, quae in uouissimo 
agmine praesidio impedimentis fuerant: II 26. 
3; T ita dies circiter quindecim iter 

fecerimt, uti inter nouissimum hostium agmen 
et nostruin primum non amplius quinis aut 
senis milibus passuum interesset: 115,5; % 
ne teeto recipiatur, . . . qui non bis {om. AQ^) 
per agmen hostium perequitasset {-tarit 
{i}: VII 66, 7. 

B, = iter exercitus: si . . . Romani sese 
recipere coepissent, impeditos in agmine et 
sub sarciuis [inftrmiore animo] adoriri cogi- 
tabant: 11124,3; proinde in (ik; Sclin., Dh., 
Hld., Di.'^; om. rell.) agmine impeditos adoriren- 
tur: VII 66, 4. 

Adieetiua: confertissimum: 1123,4 u. A. 

a) e.rtr.; extremum: 1,64,1 ?/. A. a) .sustinet ; 
1111,4 II. X. e) ab; longissimum: V31,6 
«. A. a) extr.; magnum: VII 61, 3 u. A. a) 
it; medium: 1,79,5 «. A. e) in; (nostrum: 
11120,3 II. A. I») adorior; IV 12, 2 ii. A. c); I[ 
17,5 ih.; 115,5 ii. \. v) inter;t nouissimum: 
VI 8, 1 «. A. a) procedit; 1, 78, 5 ii. A. b) carpo; 
1,79,1 11. A. b) claudo; VII 88, 7; 3,75,2 u. ih. 
consequor; 3,75,3 «. ib. demoror; 115,2 u. ib. 
insequor; 1111,3 «. ib. moror; 1,70,3 «. ib. 
premo ; I 15, 3 «. A. d) ; I 23, 3 u. A. e) ab ; 
1,63,3; 1,80,5; 2,42,5 u. ib. ad; VII 68, 2 «. 
ib. ex; 1126,3 «, ib. in; 115,5 «. ib. inter; 
primum: 2,26,2 u. A. a) est; 3,41,5 u. A. 

b) cerno; 2,35,1 «. ib. consequor; VII 67, 1 u. 
A. e) ab; 115,5 «. ih. inter; totum: 1119,3 
u. A. b) claudo; iiniuersum: 1,80,5 «..4. a) 
instat. 

A^iiien pleriimque jiertijiet ai/ Homaiiorum 
leyioiies; saepissime ad Caesarianas ; ad Afra- 
niunas 1, 63, 2. 3; 64,1; 70,3; 78,5; 79,1. 5; 
80, 5; ad Pompei legiones 3, 41, 5; ad Vari 
milites 2,35,1; ad Belgarum eopias 1111,3.4; 
ad (ialloruin VII 88, 7 ; ad HacduorU7n VII 40, 
4; ad Heluetiorumllbi^.S.b; 25,6; ad Neruio- 
rum 1123,4; ad Vercingeiorigis \ 1112,4:; 13, 
2; 68, 2; — ad lubae regis equites peditesque 
2, 26, 2. 

ag'iiO!$co: nauein D. Bruti, quae ex insi- 
gni ^O; igni k) facile agnosci \-ere o/") poterat: 
2, 6, 4. 

ago. A. proprie = iiioueo, promoueu a) 
pellenuu, trudeudo, listucaiido, fodleiido, etc. : 
aggerem: 2,1,1 u. turres; — cuniculis ad 
aggerem uineasque actis: 11121,3; — iis im- 
pedimentis, quae secum agere ac portare non 
puterant, citra flumen Khenum depositis: II 
29, 4; — praeda ex oinnibus locis 217 ago !li tiir: VI 43, 2; — nihilo setius sublicae et 
ad inferiorem partem tiuminis oblique /obli- 
<iuae C-VY) agebantur 'adigebantur J\') . . . 
et aliae item supra pontem mediocri spatio: 
IV 17,9; — testudines: V43,3 u. turres; — 
Trebonius . . . duabus ex partibus aggerem, 
uineas turresque ad oppidum agere in.stituit: 
2, 1 , 1 ; iiostes maximo clamore . . . turres te- 
studinesque agere et scalis uallum ascendere 
coeperunt : V 43, 3 ; turres luneasque ad oppu- 
gnationem urbis agere . . . instituit: 1, 36, 4; 
quibus fortiter resistentibus uineas turresque 
egit: III 21, ii; — castris munitis uineas agere 
qiiaeque ad oppugnandum usui erant compa- 
rare coepit: 1112,3; celeriter uineis ad oppi- 
dum actis, aggere iacto tnrribusque constitutis: 
1112,5; ubi uineis actis aggere exstructo tur- 
rim procul constitiu uiderunt: 1130,3; castris 
. . . positis Caesar . . . aggerem apparare, uineas 
agere, turres duas constituere coepit: VII 17, 1; 
Labienus primo uineas agere, cratibus atque 
aggere paludem explere atque iter munire cona- 
batur: VII 58, 1; 2, 1, 1; 1, 36, 4; III 21, 2 «. 
turres; T[ animaduertit multa undi- 

que portari atque agi plenissimis uiis, quae re- 
pentini tumultus timore ex agris in urbem 
conferantur : 2, 25, 2. 

1)) pcrsefiueudo (== pello): (hostes) reliquos 
(equites) in fugam coniecerunt atque ita per- 
territos egerunt, ut: IV 12,2; — • equites, cum 
post se legiones uiderent, praecipites hostes 
egerunt . . . neque sm coUigendi neque con- 
sistendi . . . facultatem dederimt: V17,3; — 
milites . . . et ex inferiorc loco aduersus cliuum 
incitati cursu praecipites Pompeianos egerunt 
( gerunt ahl ) et terga iienere coegerunt : 3, 
46,5. 

li. translate; ii) re et factis (— faclo, reui 
g^ero); «) nkid: (longe alia ratione ac reliqui 
Galli bellum gerere (agere (i) coeperunt: III 
28,1; — ) ipse in citeriorem Galliam ad con- 
u e n t u s agendos profectus est : I 54, 3 ; fru- 
mento exercitui prouiso, ut instituerat, in 
Italiam ad conucntus agendos profectus est: 
VI 44, 3; quieta Gallia Caesar, ut constituerat, 
in Italiam ad conuentus ageudos proficiscitur : 
VII 1,1; — subicitur L. Metellus . . . , qui 
hanc rem distrahat reliquasque res, quascum- 
que agere instituerit, impediat: 1,33,3; pro 
horum necessitate, quoruni res <^de re Hcrtx) 
agitiu, defugere hoc niunus . . . non potui: aj). 
Oell. V 13, 6 ; (uostri omissis pilis gladiis reni 
gerunt (agunt (i): VII 88, 3.) 

Allobroges . . . cuncta, ut erant acta (gesta 
N), exposuenuit: 3,79,6; — iuter se coniurant nihil nisi communi consilio acturos : 1118,3; 
nihil temere agendum . . . existimabant : V 28, 
3; — Caesari omnia uno tempore erant agen- 
da: 1120,1; his de causis aguntur omnia rap- 
tim (Ak/.; ruptim codd.) atque turbate: 1,5,1; 
cum . . . (Domitius) omnia trepidantius timi- 
diusque ageret, quam superioribus diebua con- 
suesset: 1,19,2; aliae sunt legati partes atque 
imperatoris: alter omnia {om. 4 dctt.; rkl. Scat.) 
agere ad praescriptum, alter libere ad summam 
rerum consulere deliet: 3,51,4; — reliquaqua 
ratione agi placeat constituunt: VII 37, 7; (se) 
postulatis Caesaris cognitis missuros ad Pom- 
peium, atque illum reliqua per se acturum hor- 
tantibus ipsis : 3, 16, 5. 

Cato . . . naues longas ueteres reficiebat, 
nouas ciuitatibus imperabat. haec magno studio 
agebat: 1,30,4; an uero . . . non audistis? . . . 
haec acta diebus XL, quibus: 2,32,5; — L)um- 
norigi custodes ponit, ut q u a e agat, quibuscum 
loquatiu- scire possit : 1 20, 6 ; per certos explo- 
ratores in singula diei tempora quae ad Auari- 
cum agerentur (gererentur (i) cognoscebat: VII 
16, 2; ne ea, quae rei publicae causa (Pom- 
peius) egerit, in suam contumeliam (Caesar; 
uertat: 1,8,3; — neque satis Bruto . . . uei 
tribunis . . . constabat, quid agerent aut quam 
rationem pugnae insisierent: 11114,3; prius ad 
hostium castra perueuit, quam quid ageretur 
tTermani sentire possent: iV14, 1; cupiditatem 
militum reprehendit, quod sibi ipsi iudicauis- 
sent, quo procedendum aut quid agendum 
uideretur: VII 52, 1; bis magno cum detri- 
mento repidsi Cialli quid agant consulunt: Vli 
83, 1; quid (qui p) quoque (Q: Ald.; quoquo 
ABMa; quu k) pacto agi placeat occulte inter 
se constituunt: VII 83, 5. 

[i) de al(ia re: ita saepiu» rem frustra temp- 
tatam Caesar aliquando dimittendam sibi iudi- 
cat et de bello agendum: 1,26,6; perspecto 
urbis situ . . . ae expuguatione s oppugnatione 
[i> desperauit, de obsessione ^^iurlia desper. 
de obsess. hahent p, om. x: i:!chii.'> non prius 
agendum constituit, quam rem ti'umentariam 
expedisset: VII 36,1; {aj/. Gcll. V 13, 6 u. 
a) res.) 

y) absul.: in his administrandis rebus quam 
maxime concursari et cum simidatione agi ti- 
moris iubet: V50,5; alteri, quod nuUo studio 
agebant, non multum adiuuabant: VII 17, 2; sl 
cimctetur (senatus) atque agat lenius \Ientius 
Ciacc; lenius huitiir Voss.): 1,1,4; (Cassius 
. . . profectus est Vibonem adplicatisque nostris 
<,nostri Oiid.) ad terram nauibus (circiter XL 
h. l. add. Np., Dt.) propter eundem timorem 219 ago 220 (propt. euud. t. (lel. Hoffm.) pari atque autea 
ratione (egerunt. Cassius add. codd. melioi:, 
Oud.: del. Np.; egit Terpstra p. 74) secundum 
nactus uentum onerarias naues (circiter XL 
nrfrf. codd.; om. h. l. Np., Dt.; del. Forchh. p. 91 
praeparatas ad incendium immisit: 3,101,5;) 
tanta est contentione actum, quanta agi debuit : 

3, 111, ^; 

b) uerWs: 1. gratia.s asro: princeps decima 
leo-io per tribunos militum ei gratias egit , quod 
de se optimum iudicium feci.sset; 141,2; Oae- 
sar milite.s Attianos coulaudat, . . . Auximati- 
bus agit gratias seque eoruni facti memoreui 
fore pollicetur: 1,13,5; primum agunt gratias 
oinnes omnibus, quod sibi perterritis pridie pe- 
percissent: 1,74,2; Caesar contione babita Cor- 
dubae omnibus generatim gratias (gratis /> agit : 
ciuibus \agi c. ciuilnis nf Romanis, quod . .. 
studuissent . . .; Hispauis, quod . . . expulis- 
sent; Gaditanis, quod . . . infregissent . . ., 
tribuuis militum centurionibusque, . . . quod . . . 
ronfirmassent : 2,21, 1; Pompeius . . . contio- 
natus apud cunctum exercitum suis agit gra- 
tias, Scipionis milites cohortatur, ut: 3,82,1 
faciam, inquit , hodie, imperator, ut aut uiuo 
mihi aut mortuo gratias agas: 3,91,3; prae-; 
terire tamen non potui, quin et scriberem ad te 
et illum mitterem gratiasque agerem: ap. Cic. 
,id Att. IX t; .1. 

2. = lociiior, coiiloquor (verliandlc); y.) 
alqd; aa) sim]»!.: mittit P. Vatinium . . ., qui 
ea, quae maxime ad pacem pertinere uideren- 
tur, ageret: 3,19,2; — Pompeius eadem illa, 
quae per Bcipiouem ostenderat, agit; senatus 
uirtutem cou.stautiamque conlaudat, copias 
suas exponit: 1, G, 1 ; — omnes . . . cuni P. 
Attio agebant, ne sua pertiuacia onuiium for- 
tunas pertnrbari uellet. haec cum agerentur, 
nuntii praemis.si ab rege luba uenerunt: 2, 36, 
2.3; — infectis iis, quae agere destinauerat, 
. . . proficiscitur: 1,33,4. 

[i[i) cum i»l(|o: eadem fere atque eisdem uer- 
iiis {Clarl,:; rebus codd.; de rebus ^W.) praetor 
Boscius agit cum Caesare: 1, 8, 4; — eadera, 
quae Ambiorix cum Titurio egerat, comme- 
moraut: V41,2; testibus se militibus uti posse 
. . ., quae pcr Vatinium in conloquiis, quae per 
A. Clodium cum Scipicme egisset: 3, 90, 2. 

)'/) 'igitur al(i(l inter: uelie se de iiis (iis /;.• 
Fr., Db.) rebus, quae inter eos agi coeptae 
ueque perfectae esseut, agere cum eo: 147,1; 
— haec dum inter eos aguntur: 1,3*), 1. 

(j) sine obiecto; v.y.): magnam partem lau- 
dis . . . ad Libonem peruenturam , si illo auc- tore atque agente ab armis sit discessum: 1, 
26, 4. 

fip) cum alqo: is ita cum Caesare egit: si 
pacem populus Romanus cum Heiuetiis faceret, 
in eam partem ituros . . . Heluetios, ubi : 1 13, 
3 ; (quaruui rerum illo tempore niliil factum, ne 
cogitatum quidem; [nulla lex promulgata, non 
cum populo agi coeptum, nulla secessio facta 
add. codd.; del. Np. <£■ recc. edd.; defend. Knoke, 
Pr. Bernhurg 1881 p. 9. 10, aut toium hune locum: 
quarum rerum . . . secessio facta delemlum cen- 
set]: 1,7,5;) reliquae legioues cum tribunis mi- 
litum et primorum ordiuum centurionibus ege- 
runt, uti Caesari satis tacerent: 141,3; cum iiis 
agit, ne initium inferendi belli ab JMassiliensibus 
oriatur: 1,35,1; uelle sese de re publica et 
sunimis utriusque rebus cum eo agere: 134,1; 
petierunt, uti sibi secreto [in occulto] de sua 
omniumque salute cum eo agere liceret: 131,1; 
cum eo de salute sua (sui 0) agit {Th. Bcntl.; 
om. codd.) , orat atque oljsecrat, ut sibi parcat: 
1,22,3; Afranii etiam filius adulescens de sua 
ac parentis sui salute cum Caesare per Sulpi- 
cium legatum agebat: 1, 74, 6; 2,36,2 u. y.) 
aa); 147,1 u. a) yy). 

J'J') (le alqa re: reuuntiat , quod consules 
absint, siue illis nou pos.se agi de compositione: 
1, 26, 5; huc addunt pauca rei confirmandae 
causa, ut de compositioue acturi uiderentur: 3, 
15, 7; nihilo miuus tamen agi jjosse de com- 
positioue, ut haec non remitterentur: 3,17,4; 
dum de condicionibus inter se agiuit longiorque 
consulto ab Ambiorige instituitur sermo: V37, 
2; simul de deditione eorum agebat et incolu- 
mitatem deditis pollicebatur: 3, 28, 2; illi de de- 
ditione (deditionem {om. de) 0) missis legatis 
agere coeperuut: 3,97,5; postremo omnes aut 
de honoribus suis ant de praemiis pecuniae aut 
de persequendis inimicitiis (inimicis 0) agebant: 
3, 83, 5; non minus necessarium esse existi- 
mauit de repentino aduentu Caesaris Pompeium 
fieri certiorem, uti ad id consilium capere 
posset, quam (antequam codd., edd.) de manda- 
tis agi (agere 0} [inciperet add. codd.; defeiid. 
Mculn., Kl. phil. Schr. S64; inciperetur Np.; edd.; 
dci. Kraii.]: 3, 11, 1; Vibullius ... adhibito Libone 
et L. Lucceio et Theophane . . . de maudatis 
Caesaris agere instituit : 3, 18, 3 ; hoc unum esse 
tempus de pace agendi: 3, 10, 7; conatus tamen 
nihilo minus est aliis rationibus per conloquia 
(per conl. dfl. Np., Db.) de pace agere {haec 
omiiia del. Huij, Ph. 11, ti6S sq. ; tuetur Wolff., 
Em. U 9): 3, 18, 5; illius denique exercitus 
milites (officium suum praestilisse) , qui per se 221 ago alarius 222 de conciliauda pacc egerint: 1,85,2; de liis re- 
bus cum ageretur apud Caesarem : 3, 109, 1 ; I 
47, 1 ti. X) yy) ; (1, 8, 4 u. a) flfi) ;) 1 34, 1 ; 31, 
1; 1,22,3; 74,6 u. [i(i). 

ddt iiiter: V 37, 2 u. yy). 

£1) ut, iie: 141,3; 1,35,1 ('.,PP); 2,36,2 
/(. a) aa). 

c) id a^o (— id studeo), ut (ne): ueque nuuc 
id (sej agere, ut ab illis abductum exercitum 
teneat ipse, . . . sed ne illi habeant, quo contra 
se uti possint: 1, 85, 11; •liceretne ciuibus ad 
ciues de pace . . . legatos mittere . . , praeser- 
tim cum id agerent, ne ciues cum ciuibus ar- 
mis decertarent? 3, 19,2. 

(d) = dego, transig^o: cum constituisset 
biemare {hiemem (i) in coutinenti propter re- 
pentinos GalUae motus <agere Mk/. fl): V 
22, 4.) 

ag^ere alqd ad u. p. 94 ; agere (praedam) ex : 
VI 43, 2 u.A.a); (impedimenta; seeum agere: 
II 29, 4 u. A. a) ; agere ac portare ibtd. ; por- 
tare atciue ageie: 2,25,2 «. A. a) e.rtr. 

Aduerbia et siiuii.: celeriter: II 12, 5 u. 

A. a) uineas; (generatim omnibus gratias 
agere: 2, 21, 1 n. B. b) 1.;) ita: 113,3 «. B. 
b)2. fJ),(ifi); lenius (lentius): 1,1,4 u.B a) 
y); oblique: IV 17, 9 u. A. a) subhcas; [in 
occulto u. secreto;] raptim (rujitim): 1,5, 
1 u. B. a) a) omnia; secreto: I 31, 1 u. B. 
b. 2. ,3) fiP); temere: V 28, 3 u. B. a) a) 
nihil; timidius: 1, 19, 2 w. B. a) a) omuia; 
trepidantius ibifJ.; turbate: 1,5,1 u. ibid.; 
undique: 2, 25, 2 u. A. a) extr.; (ut: 3, 79, 6 
u. ii. a) a) cuncta.j 

(ita) perterritos (egerunt): IV 12, 2 u. A. 
b); praecipites: V 17,3; 3,46,5 u. ib. 

maximo clamore: V43, 3 u. A. a> turres; 
communi consilio: 1118,3 «. B. a) a) ni- 
hil; tanta contentione: 3,111,5 u. B. a) 
y); quo pacto: VII 83, 5 u. B. a) rj.) extr.; 
alia ratioue: (III 28, 1 u. B. a) y.) iiiit.;} 
3, 18, 5 u. B. b) '2. (i) yy); (pari ratione: 3, 
101,5 u. B. a) /);) qua ratione: VII 37, 7 
H. B. a) a) reliqua; magno studio: 1,30,4 
11. B. a) a) haec; nullo studio: VII17,2 //. 

B. a) }'); eisdem uerbis: 1, 8,4 u. B. b) 2. 
y.) ^(i); 11 diebus XL: 2,32,5 u. B. 
n) a) h.iec; (omuia) uno tempore: 1120,1 u. 
B. a) a) omnia; f missis legatis: 
3, 97, 5 M. B. b) 2. (i) yy). 

ad Auaricum: VII 16,2 u. B. a) a) quae; 
ad praescriptum: 3, 51,4«. B. a) a) oumia; 
apud Caesarem: 3, 109, 1 «. B. h) 2. [i> J'J') ; 
rei publicae causa: 1, 8, 3 «. B. a) a) 
quae; cum simulatione timoris: V50,5 «. B. a) ;'); in conloquiis: 3, 90,2 «. B.b) 2. a) 
fifi); per aliquem: 3,90,2 «. ibid.; 1,74,6 «. 
B. b) 2. fi) ,aii); I 41, 2 u. B. b) 1.; per se: 
3,16,5 «. B. a) a) reliqua; 1,85,2 ti. B. b) 2. 
p) yy); per conloquia: 3,18,5 u. ihid. 

a^rienltnra «. ager A. <■) p. 208. 

AhenobarbnM «. Uomitins. 

(ala: nostrarum turrium altitudinem . . . 
commissis suarum turrium miilis (alis 1 dct.; 
Ciaec.: Madu., AC. II 257) adaequabant: VII 
22, 5; neque enim . . . alia de causa . . . tot 
tantasque classes <tot tantasque cohortes ala- 
rias V. Weckiein, ./. J. 11.3, 234; cohortes alas- 
que Madu., AC. II 268) paratas: 1,85,6.) 

alacer. (aLicrior: III 24, 5; V 33, 5; 3, 
25,2.) a) siaiplie.: omnes alacres et fiduciae 
pleni ad Alesiam proficiscuntiu- : VII 76, 5. 

b) ad: ut ad bella suscipienda Gallorum 
alacer ac proraptus est animus, sic: 11119,6; 
— et nostris militibus spem minuit et hostes 
vhostem fi) ad pugnam (pugnandum BM; Fr., 
Dh., Dt.) alacriores eftecit > alacriorem fecit fi), 
quod: V33,5; cum sua cunctatione atque opinione 
timoris hostes nostros milites alacriores ad 
pugnandum eftecissent: 11124,5; t tanto 

erant alacriores ad custodias qui classibus 
praeerant maiorcmque fiduciam prohibendi 
habebant: 3,25,2. 

alacrita!^: quod est quaedam animi in- 
citatio atque alacritas naturaliter innata om- 
nibus, quae studio pugnae incenditur: 3,92,3; 
(c/. /«/>■. inicio;) f hanc (animi iucitationem 
.^tque alacritatem) non reprimere, sed augere 
imperatores debent: 3, 92,3; — quorum stuchum 
alacritatemque pugnandi cum cognouisset 
Scipio: 8, 37, 4; — incendo ii. s. 3,92,3; — 
summaque alacritas et cupiditas belli gerendi 
inie"cta {R. Meiuje, OP. Eisenach 1883 p. 4; 
innata codd.; edd.) est: 141,1; multo maior 
alacritas studiumque pugnandi maius exercitui 
iniectum est: 146,4; — reprimo 3,92,3 «,. 
.s. augeo; % non eadem alacritate ac 

studio, quo in pedestribus uti proeliis consuerant, 
utebantur (nitebantur^; Schn.; Np.): IV24,4. 

alarins. 1. adiect.: acies erat Afraniana 
duplex legionum V, tertium (Ciacc; tertia 
codd.) in subsidiis locum alariae cohortes ob- 
tinebant (cohortis obtinebat hl): 1,83,1; cre- 
bras stationes disponunt equitum et coliortium 
alariarum legionariasque uitericiunt cohortes: 
1,73,3; legionibus completis duabus cohortes 
circiter XXX .alarias addidit: 2,18,1; {cf. .s. u. 
iila 1,85,6.) 

2. subst.: omnes alarios iu conspectu ho- 
stium pro castris minoribus constituit: I 51, 222 alarius — Alexanclria •224: 1; ^ ut ad speciem alariis uteretur: 

1,51,1. 

Alliia: tluae suut Albae (aluae A), alia 
ista, quaui uuuimus in Aricia (Marsia eoni. N-p.) 
et alia hic iu Italia (Latio eoni. Np.): uoleutes 
Bomaui discretionem facere istus Albanos 
dixeruut, illus Albenses ^aliiensis A): de ciua- 
log. cip. Ponip. foimn. art. Voii. (Kcil ^' p. 144); 
ef. Np. p. 753. 54. adnot. t L. Maulius 

praetor Alba J''-: albam Ox) cum cohurtibus 
.sex profugit: 1, 2i, o; Domitius per se circiter 
XX cohortes Alba vAIbam Ooel. 119) ex Mar- 
.sis et Paeligni.-, finilimis ab regiouibus, coe- 
gerat : 1, 15, 7. 

Albaiil II. Alba inil. 

Ai!>eHS4?x ". il'id. 

aibco: Caesar expioratis regionibus albente 
caelo omnes cupias ca.^tris educit: 1,68,1. 

A15»ici: (Mas.silienses) Albicos, barbaros 
homiues, qui in eorum fide antiquitus erant 
niontesque supra Massiliam incolebant, ad se 
uocaueraut: 1,34,4; nuignum numerum sagit- 
tarioruni, magnum Albicorum, de quibus supra 
denioiistratum est, impouimt atque hos prae- 
miis pollicitationibusque iucitaut: 1,56,2; neque 
multum Albici nostiis uirtute cedebant, homi- 
ues asperi et montaui et om. etld./ exercita- 
ti in armis; acque bi modo digressi (a) Massi- 
liensibus recentem eorum pollicitationem animis 
continebant: 1,57,3; maguo numero Albicorum 
et pastorum interfecto partem uauium depri- 
munt, nou nullas cum hominibus capiimt: 1, 
58, 4; crebrae etiam per Albicos eruptiones 
fiebant ex oppido iguesque aggeri et turribus 
iuferebautur; . . . nostri milites . . . magnis 
ultro inlatis detrimentis eos, qui eruptionem fe- 
cerant, in oppidum reiciebant: 2,2,6; neque 
uero couiuncti Albici (Eeller. Pk. 19,520; Albi- 
cis eudd.; Np., Dt.; neque multum . . . uostris 
del. Eiissiicr) comminus pugnando deficiebaiit 
neque multum cedebant uirtute nostris: 2,6,3. 

albn!!»: nascitur ibi i/. (■. in Britaunia; plum- 
bum ailium in metliterraneis regiouibus : V 
12, 5. 

alees: sunt itcui quae appellantur alces 
{A^^li! Aiiii.; iicll. rdd.\ altes a). harum est 
cousimilis capris \_capreis /.■; ef. Np. ad h. I.) 
figura et uarietas pellium, sed magnitudine 
j)auIo autecedunt mutilaeque simt cornibus et 
crura sine nodis anii^Iisque habent eetl.: VI 27. 

(AUina!4ditii!i!>> 138,4 N: u. Dubli!».) 

Alcsia. /'( eodd. plerumqiie scriptum cst 
alesia; sed alaesiam VII 68, 2 exslat in BM; 
76,5 in B; elesiam 79,1 in BM; elesia 80, 
9 in a. De Ale.na rehusqtte ad Alesiwn gestis ef. 
■Jdlins p. 367 sq.; Heller 19, 541 sqq.; 348 sq. : 
22, 108—122. 

Vercingetorix Alesiam, quod est oppidum 
Mandubiorum , iter facere coepit : V'II 68, 
1; Caesar . . . ad Alesiam castra fecit: VII 
68, 2; perspecto urbis situ perterritisque hosti- 
bus . . . adhortatus ad laborem milites (alesiam 
add. (i) circumuallare instituit: VII 68,3; ip- 
sum erat oppidum Alesia {oni. (i) iu colle sum- 
mo admodum edito loco, ut nisi obsidione ex- 
pugnari nou posse uideretur : VII 69, 1 ; cf. 69, 
2 — 70, 1 ; dum haec apud (ad [i) Alesiam ge- 
runtur, Galh conciiio priucipum iudicto . . . 
statuimt: VII 75, 1; oiunes alacres et fiduciae 
pleui ad Alesiam proficiscuntur : VII <6, 5; at 
ii, qui Alesiae obsitlebantur, . . . concilio coacto 
tle e.\itu suarum fortunarum eousultabant : 
VII 77,1; interea Commius reliquique duces . . . 
cum omnibus copus ad Alesiam perueniimt: 
VII 79, 1 ; erat ex oppido Alesia despectus in 
campum: VII 79,3; at ii, qui ab (ow. p) Ale- 
sia (alesiae fi) processerant, maesti . . . se iu 
oppidimi receperunt: VII 80, 9; Vercingetorix 
ex arce y parte [i ) Alesiae suos couspicatus ex 
oppido egreditiu': VII 84, 1; memiiieraut ^mih- 
tes) ad Alesiam magnam se inopiam perpessos 
. . . maximarum gentium tiictores discessisse: 
3,47,6. Cf. omnia, (;/«(« VII 68 —89 narrantur. 

Alex.a:~ii<!L'ia. (Alexandrea secundiim Dh. 
3, 106 1 ct infra aliqimlicus in l c.cstat ; 3, 110, 
(! in li, alihi inulatuni): D ex Gabinianis Alexan- 
dria, G:dlos Germanosque, quos ibi A. Gabinius 
})raesidii causa apud regem Ptolomaeum reli- 
querat, Pompeius tilius cum classe adduxerat: 
o, 4, 4; ad eum (/. e. Ptolomaeum; Pompeius 
misit, ut pro hosiMtio atque amicitia patris 
Aiexandria reciperetur : 3, 103, 3 ; in lioc erant 
uumero complures Pompei milites, quos ex eius 
exercitu acceptos m Syria Gabinius Alexau- 
driam traduxerat: 3,103,5; timore adducti, . . . 
sollicitato exercitu regio ne Pompeius Alexau- 
driam Aeg)ptimique occuparet: 3,104,1; Caesar 
. . . cum legioiie . . . equitibusque DCCC et naui- 
bus iongis Khodiis X et Asiaticis paucis Alexau- 
driam peruenit : 3, 106, 1 ; Alexandriae de Pompei 
morte cognoscit atque ibi primmn e naue egre- 
diens clamorem militum audit, quos rex in op- 
pido praesidii causa reliquerat, et coucoisum ad 
se fieri ludet, quod fasces auteferrentur : 3,106, 
4; etesiis tenebatur, qui uauigautibus Alexandria 
sunt aduersissimi uenti: 3, 107, 1; (.Potliinua), 
exercitum a Pelusio clam Alexaudriam euoca- 
uit: 3, 108,2; tabulae testameuti (Ptolomaei) 
liuae . . . lioiiuim erant allaiae. . . . iLitcrac eo- 225 Alexandria — aliquamdiu 226 dem exemplo relictae atque obsignatae Alexan- 
driae proferebantur: 3,108,4; subito exercitus 
regius eqmtatusque omnis uenire Alexaudriam 
nuntiatiu': 3,109,1; fugitiuis omuibus uostris 
certus erat Alexandriae receptus certaque uitae 
condicio, ut dato nomine militum essent numero: 
3,110,4; inueterauerant hi omnes compluribus 
Alexandriae bellis: 3,110,6; his copiis fidens 
Achillas paucitatemque militum Caesaris despi- 
ciens occupabat Alexandriam praeter eam . . . 
partem, quam: 3, 111, 1; XXII (naues) , quae 
praesidii causa Alexandriae esse consuerant: 3, 
111,3; haec insula (Pharus) obiecta Alexandriae 
portum efflcit: 3,112,2. Cf. omnia, quacZ,\(yi. 
104. 106—112 narrantur. 

Alexandrinus : haec initia belli Ale- 
xaudrini fuerunt {haec teerba om. O; del.Forchh. 
p. 44; Db.; tzietnr Hel/cr Ph. 13, 378): 3, 112, 
11; — hi (Achillae milites) . . . regis domum 
obsidere, regno expellere, alios arcessere uetere 
quodam Alexandrini exercitus instituto con- 
suerant: 3, 110, 5; constabaut ex Gabinianis 
militibus , qui iam in consuetudinem Alexan- 
drinae uitae ac licentiae uenerant: 3,110,2. 

Aliacuion (Haliacmonem 3,30,3 ct 37, 
1 ccmicc. Ald.; cx codd. 3,36,3 * habent alc- 
monem, rfhalcmonem, almeonem; 3, 
37, 1 alisacam cst in Oafl, alisaicam in h, 
aliasacam in d): M. Fauoniuni ad flumen 
Aliacmonem , quod Macedoniam a ThessaUa 
diuidit , cum cohortibus VIII . . . reUquit ca- 
stellumque ibi muniri iussit: 3,36,3; Scipio 
biduum . . . moratus ad flumen, quod inter 
eum et Domitii castra fluebat , Aliacmonem 
{Aliacmon. delendmn iiidetur H. Kraffert p. 66}, 
tertio die . . . exereitum uado traducit: 3,37,1. 

alias. A. semel positum: cernebatiu- . . . 
nouissimos illorum premi uehementer ac non 
numquam sustinere extremum agmen atque 
(iter) interrumpi, alias inferri signa et imiuer- 
sarum cohortium impetu nostros propelli: 1, 
64, 1. 2. 

B. alias . . . nlias: cum alias (aliis a>} bellum 
inferreut, alias inlatum defenderent: 1129,5; illi 
alias eruptione teniptata, idias cuniculis ad agge- 
rem uineasque actis . . . mittuut: 11121,3; Cae- 
sar principibus . . . ad se euocatis alias territando, 
. . . aUas cohortando magnam partem GaUiae in 
officio tenuit: V 54, 1 ; Indutiomarus sub castris 
eius uagabatiu', aUas ut situm castrorum co- 
gnosceret, alias conloquendi aut territandi causa : 
V57,3; minus audacter uagabantui, alias non 
longo a castris progressi spatio . . . angustiua 
pabulabantur, alias longiore circuitu custodiaa 

Lexic. GaoBar. stationesque equitum uitabant aut . . . fugie- 
bant: 1,59,2.3. 

alieuatto: castrorum autem mutatio quid 

habet nisi turpem fugam et desperationem 

omnium et aUenationem exercitus? 2, 31, 4; 

Tj si . . . ex})lorata habeamus, quae 

de exercitus alienatione dicuntur: 2,31,5. 

alieno: omnium suorum uoluntates aUe- 
nare: VII 10, 2 ; t sic ■ . ■ animos 

timor praeoccupauerat , ut paene alienata 
mente . . . dicerent: VI 41,3. 

alienn^. 1. adiect, ; A. proprie (= quod 
aliorum cst, non nostrum): aes alienum 
(4 loci) u. aes p. 200; — neque uerum esse, 
qui suos fines tueri non potuerint, aUenos 
occupare : IV 8, 1 ; ut potius in suis quam in 
aUems finibus decertarent : II 10, 4 ; — erat ini- 
qua condicio . . . ipsum et prouincias et legio- 
nes aUeuas tenere: 1, 11, 1; — cum . . . 
captus ipse in aUenam uenisset potestatem: 
2,32,9; — quid ergo? syngrajihae non sunt, 
sed (non sunt? Sed Np.} res aliena est: p. 
Bithynis ap. Jul. Rufinian. § 8 {rket. lat. min. 
ed. Ualm p. 40); — suum periculum in aUena 
uident salute (uirtute fi; Sckn.) constare: 
VII 84, 4. 

B. trausl.; a) = auersus: confirmant . . . 
totius exercitus aninios alienos es.se a Curione: 
2,27,2; alieno esse animo in Caesarem miUtes: 
1,6,2. 

1)) = uon aequus: alieno loco {cf. Ooel. I 
18 sq.} cum eqmtatu Heluetiorum proelium 
committunt: 115,2; — ad lacessendum hostem 
{om. ol; edd.} et ad committendum proelium 
alienum esse tempus arbitratus: IV 34, 2. 

c) = a proposito aWiorrens: quoniam ad 
hunc locum peruentum est, non alienum esse 
uidetur de Galliae Germaniaeque moribus . . . 
proponere: VI 11, 1. 

2. ui substaut. : multi ex suis finibus egressi se 
suaque omnia alienissimis crediderunt: VI 31, 4. 

alio: quantum . . . uisum est agri attri- 
buunt atque anno post alio transire cogunt: VI 
22, 2. 

aliqnanidin (aliquandiu est in Ox. 3, 
70,1; in Q y,23,5; in a 2,37,1; aliquam 
diu in AB V23, 5): Pompeius insidias timens 
. . . raimitionibus adpropinquare aUquamdiu 
non audebat: 3,70,1; — quas (naues) cum 
aliquamdiu Caesar frustra exspectasset: V 
23,5; — nuntiabantur haec eadem Curioni, sed 
aUquamdiu fides fieri non poterat: 2,37,1; — 
quos aUquamdiu inermos sine causa timuis- 
sent: I 40,6. 

15 227 aliquando — aliqiiis 228 aliqnando: ita saepius rem frustra temp- 
tatam Caesar aliquando dimitteudam sibi 
iudicat et de bello agendum: 1,26,6; — de- 
populata Gallia Cimbri . . . fiuibus quidem 
nostris aliquando excesserunt atque alias 
terras petierunt: VII, 77, 14; — coliortatus, 
ut aliquando pro tantis laboribus fructum uic- 
toriae perciperent: VII 27, '2. 

aliqnantani : iis aliquantum itiueris 
progressis: V10,2; t carinae ali- 

quanto planiores (eraut; quam nostrarum 
nauium: III 13, 1. 

aliqnis (aliqni). I. Foriua: nom. sg. 
adiectiui 3,73,5 aliquis (sed in eodd. ek est 
aliqui); suhstaiitiifi V 26, 4 aliqui; 1,2,2 
aliquis; geiietiuus (aHcuiiis) bis repciitttr: 
114,2; VII 20,6; datiuus (alicui) setitel 3,8,3 
(ubi in tiito cod. ree. seriptum est aliquoi); 
pltiralis 3 locis ap. Caes. eocstat: aliquos IV 
26,2; V54,4; 1,72,2. 

U. Sigiiilicatio. 1. iii adieetiui : qui ali- 
quem sermonis aditum causamque amicitiae 
cum Cicerone babebant: V 41, 1; — hi, cum 
est usus atque aliquod bellum incidit, . . . 
omnes in bello uersantiu': VI 15,1; — proelio 
decertai-e . . ., quae res tamen fortasse aliquem 
reciperet casum: 3,51,5; — (sperans bar- 
baros . . . ad iniquam (^in aliquam 'fi) pugnandi 
condicionem posse deduci: VI 10,2; — ) ut 
potius in nocendo aliquid praetermitteretiu: 
(^omitteretur [i), . . . qiiam cum aliquo militum 
detrimeuto noceretur (noceret AQ}: VI 34, 
7; aliquo accepto detrimento . . . fugiebant: 1, 
59,3; etsi aliquo .aliquando o; idiquauto i; ac- 
cepto detrimeuto, tamen summa exercitus salua 
locuni . . . capi posse: 1,67,5; — siue ipsorum 
perturbatio siue e r r o r aliqius siue etiam for- 
tima partam iam praesentemque uictoriam inter- 
pellauisset: 3, 73,5; — aliquo facinore comperto 
auaritiam esse conuictam : 1 40, 12 ; — tibi minus 
commode consulueris, si . . . uideberis . . . 
meum aliquod factum condemnauisse: ap. Cic. 
(id Att. X 1? i?, 1 ; — sperans temeritate eoriun 
(('. <'. bostium) fore aliquam dimicandi faeul- 
latem: VI 7, 4; pontones . . . relinquit . . ., 
ut . . . aliijuam Caesar ad insequendum facul- 
tatem haberet : 3, 2<J, 3 ; — ut rebus feliciter 
gestis aut cum liouore aliquo aut certe sine 
ignominia domnm reuertautur (imperatores) : 1, 
85,10; eorum hommum, qui (in add. [i) aliquo 
sunt numero atque honore, geuera simt duo : VI 
13,1; — qui si alicuius iniuriae sibi couscius 
fuisset, non fiiisse difficile caiiere: 114,2; • — 
(legatus: I 47, 1 u. 2. A. a) fj) mitto;; — po- 
stularent, uti aliquem locum medium utrius- que conloquio deligeret : 1 34, 1 ; (quod si ini- 
quitatem loci timeret, datum iri iam aequo loco 
<iam ae. I. Modu., AC. II 265 sq.; tamen aliquo 
loco Ox; cf. s. u. aequus B. a)) pugnandi fa- 
cultatem: 1, 71, 4; — ) con.ati sunt . . . Volu- 
senum interficere, . . . ut cum munere aliquo 
j>erfugisse ad Pompeium uiderentur: 3,60,4; — 
supplicia eorum, qui in furto aut in latrocinio 
aut .aliqua noxia (noxa BWt; Sc.hn., Fr., Db., 
Dt.^. Hld.) sint comprehensi: VI 16, 5; — 
numerus: VI 13, 1 u. honor; — neque idlum . . . 
tempus . . . intercessit, quin .aliquem de con- 
siliis ac motu Gallorum u u n t i u m acciperet : 
V 53, 5 ; — haec spectans , . . . in itinere ut ali- 
quam occasionem dimicandi nancisceretur: 3, 
85, 2; — quicumque alterum obsidere conati 
sunt, . . . (hostes) proelio superatos aut aliqua 
(alia Kraff., p. 67) offensione permotos con- 
tiuuerimt: 3,47,2; — cum tanta multitudine ho- 
stium . . . nisi aequo loco aut oportunitate 
aliqua data legato dimicandum non existiraabat : 
11117,7; neque uimc se . . . aliqua temporis 
oportuuitate postulare, quibus rebus opes auge- 
antur suae: 1,85,5; — ut celeriter perrumpant 
censent . . . et si (etsi Schit.) pars ahqua cir- 
cunuienta ceciderit, at reUquos seruari posse 
confidtmt : VI 40, 2 ; fossas . . ., quibus partem 
.lUquam Sicoris auerteret: 1,61,1; sperans aU- 
cui se parti onustarum uauium occui"rere posse : 
3,8,3; ueque ullus flare uentus poterat, quin ali- 
qua ex parte secundum cursum haberent: 3,47,4; 
— tantum . . . ualuit esse aliquos rei^ertos prin- 
cipes inferendi belli: V54, 4; — ubi cuique . . . 
palus impedita spem praesidii atit salutis aU- 
quam oiferebat, consederat: VI 34,2; — ne . . . 
luderetur . . . dare timoris aliquam (aliq. tim. 
p) suspicionem: VII54,2; — habendam for- 
tunae gratiam, quod ItaUam suie aliquo uul- 
nere cepissent: 3,73,3. 

■2. ui sub^taut.; A. maseiii.; a) — irgeud 
einer: a) subiect.: conclamaueruut, uti \ut (i) 
aUqui (aliquis o*) ex nostris ad conloquium 
prodiret: V26, 4; — egreditur u. ^) con- 
spicio. 

fl) obieet.: ciu: etiam secundo proelio aUquos 
ex suis amitteret {0'; mitteret V^)? 1,72, 
2; — hostes . . . ubi ex litore aUquos siugulares 
ex naui egretUeutes conspexeraut, . . . adorie- 
b.antur: 1V26, '_'; — aut iterum conloquio tUem 
constitueret aut, si id minus uellet, e suis legatis 
(del. Dauis.; Th. Bentl., Kran., obs. p. 21, al. ; ttietur 
Vielh., spec. enieitd. p. 11; OZ. 12, 49; legatum 
H. A. Koch; ZG. 15, 508 sq.; J. B. Kan, Miicm. 
y. S. 9, 340) aUquem ad se mitteret: 147,1. 

y) geiiet.: Romani si casu interueneriut, for- 229 aliquis — alius 230 tunae, si alicuiua indicio uocati , huic haben- 
dam gratiam: VII 20, 6. 

b) = maiii'her, non nemo: dixerat aliquis 
leniorem sententiam, ut primo M. Marcellus: 
1,2,2. 

B. ueutruui ; a) nou adiecto ffenetfuo ; 
a) obiect. : neque iam ut aliquid adquireret, 
. . . cogitabat: VII 59, 4; — cum in spem 
uenero de compositione aliquid me (posse) con- 
ficere (aliq. me confic. del. Vrsin., Bait.}, 
statim uos certiores faciam : np. Cic. ad Atf. IX 13 
A, 1; — conandum sibi aliquid Pompeius de 
eruptione existimauit: 3,58,5; — Fabius . . . 
Varum nomine appellans requirebat, uti . . . 
monere aliquid uelle (uelle aliqiud a : Np.) ac 
dicere uideretur: 2,35,1; — moneo ibid.; — 
(omitto,) praetermitto: VI 3-1, 7 u. 1. detri- 
mentum; — profectum aliquid VibuIIii man- 
datis existimabatur: 3, 15, 8; — neque ex pristina 
uirtute remittendum aliquid putauerunt: 3, 
28,5. 

p) accus. aduerbialis: seruili tumultu, quos 
tamen aliquid usus ac disciplina, quam a nobis 
accepissent, subleuarent: 140,5. 

b) adieeto geuetiuo: cum aliquid calami- 
tatis m proximis hibernis esset acceptum: V29, 
1 ; — omnes grauioris aetatis, iu quibus aliquid 
consilii aut dignitatis fuit: III 16,2; suspicatus 
aliquid noui a barbaris initum consilii : IV 32, 
2; centiu-iones . . . cum ex significatione Gal- 
lorum noui aliquid ab iis Lniri consUii intel- 
lexissent: VII 12, 6; — dignitatis: III IG, 2 
ti. consilii; — ut, qui aliquid (aliqui x.) iusti 
(uicti O/il) incommodi exspectaiussent , ultro 
praemium missionis ferrent: 1,86,1; — unus 
quisque . . . ad id, quod ab alio audierat, sui 
aliqiiid timoris addebat: 2,29,1. 

[Falso aliquod in lil, aUquot in f scriptiim 
est 3,70,2 pro alii quod.] 

ali(iui ex (uostris, suis): V26, 4 u. 2. A. a) 
a); 1,72,2; 147,1 «. 2. A. a) [i); (ali(|uid ex 
3,28,5.) 

alitiuis in euuutiatis neg:atiuis : VII 54, 2 
11. 1. suspicio; VII 59,4; 3,28,5 «. 2. B. a) 
a) ; siue aliquo (uulnere) : 3, 73, 3 ; post coui- 
paratiuum: VI 34, 7; iu euuutiato iuterrosa- 
tiuo: 1,72,2 u. 2. X. a) (i). 

cum aliquis: V29, 1 u. 1. B. b); (VII 12, 6 
ibid.; VI 15, 1 m. 1. bellum;); (ue: VII 54, 2 «. 
1. suspicio; (lui: V41, 1 «. 1. aditus; VI 13,1 
it. 1. honor; 1,86,1 u. 2. B. b); 11116,2 ib.; 
VI 16, 5 u. 1. noxia; 1,61,1 u. 1. pars;) si: I 
14,2 u. 1. iniuria; VII 20, 6 u. 2. A. a) /); (VI 
40,2 u. 1. pars; ad Att. X 8 -B, 1 zt. 1. factum;) 
(siue: 3,73,5 m. 1. error; ubi: IV 26, 2 u. 2. A. a) fi); ut, uti: 134,1 u. 1. locus; 3,85,2 
u. 1. occasio; V26, 4 u. 2. A. a) a); VII 59, 
4 «. 2. B. a) a); 2,35,1 u. 2. B, a) a); VI 

34, 7 u. 1. detrimentum ; 3, 29, 3 u. 1. facultas ; 
3, 60, 4 u. 1. munus.) 

aliqnot (aliquod scriptum est in BMQ^ 
1111,4; in BQ 1112,2; inAQlY%,Z): id aU- 
quot de causis acciderat, ut: 1112,2; — par- 
tem equitatus . . . aliquot diebus aute . . . 
trans Mosam missam : IV 9, 3 ; frustra diebus 
aliquot consumjrtis . . . proficiscitur : 1, 33, 4; 
interieetis aliquot diebus: 2,14,1; — .secundis 
aliquot proeliis factis . . . constituit: 1111,4. 

aliter. A. — alio modo: coactus est aliter 
ac superioribus annis exercitum iu hiberuis con- 
locare legionesque in jjlures ciuitates distri- 
buere: V24, 1; — suos enim quisque opprimi 
et circumueniri non patitur, neque, aliter si 
faciat ( faciant (i), ullam iuter suos habet 
auctoritatem : VI 11,4; Dolabella tuo nihil scito 
mibi esse iucimdius. hanc adeo habebo gratiam 
illi; * * * (excidisse nonn. suspicatur Wsbg ;) 
neque euim aliter facere poterit: ap. Cic. ad 
Att. 1X16,3; — Hercyniae silu.ae . . . latitudo 
nouem dierum iter expedito patet; nun enim 
aliter finiri potest, neque mensui'as itinerum 
nouerunt : VI 25, 1 ; — ratio ordoque agminis 
aliter se habebat ac Belgae ad Neruios detu- 
lerant: 1119,1; — (pro uita hominis nisi homi- 
nis uita reddatur, non posse (aliter add. P) 
deorum immortaUum numen placari arbi- 
trantur: VI 16, 3;) — uehementer huic illos 
loco timere nec iam aliter seutire, uno colle 
ab Eomanis occupato si alteriun amisissent, 
quin (non dubitari quin [i) paene circumualiati 
. . . uiderentur: VII 44, 4. 

B. — nisi ita esset, tieret: Caesarem . . . 
profectum in Italiam; neque aliter Carnutes 
interficiundi Tasgetii consilium fuisse capturos: 
V 29, 2 ; etsi summa diflicultas facieudi pontia 
proponebatur . . ., tamen id sibi contendendimi 
aut aliter nou traducendum exercitum existima- 
bat: IV 17, 2. 

aliter ac: V24, 1 u. A. ccmloco; 1119,1 u. 
A. se habet; uou aliter seutire quiu: VII 44, 4. 

aiias. I. Fornia: aliut scriptuin est VII 
77,15 in B^, 3,79,3 in a. — Oenetiuus alius 
(alius modi) adfertur a Priscianf) VI 36 et 
saepius, u. 1, A. a); datiuus alii reperitur II 
26,2; 2,29,2 u. 2. B. 

II'. Sig-uiflc.: 1. semel positum; A. ui adiec- 

tiui; a) c. substaut. couiunct.: eruut quinque 

ordinis (senatorii) . . .; praeterea filius Domitii 

aliique complures adulescentes: 1, 23, 2; 

1 ab dextra parte alio ascensu 

15' 231 aliiis 232 eodem tempore Haeduos mittit: VII 45, 10; 
Haedui, . . . quos Caesiir ab dextra parte alio 
ascensu manus distinendae causa miserat: VII 
50, 1; 'i liaud scio mirandumne sit 

cum compluribus aliis de causis, tum maxime 
quod : V 54, 5 ; eos exercitus , quos contra se 
multos iam annos aluerint, uelle dimitti. neque 
enim sex legiones alia de causa missas in Hi- 
spaniam: 1,85,6; 1 ipsum . . . propin- 

quas suas nuptum in alias ciuitates conlocasse: 
1 18, 7 ; arcessitum se a Senonibus et Carnutibus 
aliisque compluribus GiilLiae ciuitatibus : V 56, 
4; t mittit primo Brutum adulesceutem 

cum cohortibus (sex add. Ald.) Caesar, post 
cum aliis (septem add. Ald.} C. Fabium legatum: 
VII 87,1; equitatus cernitur; cohortes aliae (illae 
Pawl, ZO. 32, 182} adpropinquant: VII 88, 3; 
non nullae cohortes in agmen Caesaris, aliae 
(aliam ;i; alias 0) in equites incidunt: 1,24,4; 
primjxm aciem quaternae cohortes ex V legioni- 
bus tenebant, has subsidiariae ternae et rursus 
aliae (et r. a. om. af} totidem suae cuiusque 
legionis subsequebantur: 1,83,2; T aliis 

comprehensis collibus munitiones perfeceruut : 
3, 46, 6; t neque enim ulla (umquam fi; 

Schn., Db.} alia condicione bella gesserunt: 
VII 77,15; 1 tum Labienus . . . longe 

aliud sibi capiendum consilium atque autea 
senserat intellegebat: VII 59, 3; aliud sibi cou- 
silium capiendum esistimauit: 3, 41, 2; 77, 3; 

t ne rursus copias comparare alias 
et bellum renouare (Pompeius) posset : 3, 102, 
1; ^ ut . . . aliud domicilium, alias 

sedes remotas a Germsmis petant: 131,14; 

^ {cohortem . . . frumento f uespe- 
ciariis (frum. ueste et aliis Voss.} militaribus- 
que (qaedel. ]'oss.} donis amplissime donauit : 
3,53,6;) 1 ex legionibus fabros de- 

ligit et ex coutinenti aUos arcessi iubet: Vll, 
3; T Heluetii nauibus iimctis . . ., 

alii uadis Rhodani . . ., si perrumpere possent, 
conati: 18,4; *; hostes defessi proe- 

lio excedebant, alii integris uiribus suceedebaut : 
III 4, 3; hostes . . . imjjcditos adoriebantur, 
plures paucos circumsistebant , alii ab latere 
aperto iu umuer.sos tela couiciebant: IV 26, 3; 

t aceessit etiam ex improuiso ahud 
i n c o m m o d u m : 3, 79, 3 ; ■ H ut rursus 

communicato consilio . . . ahud initium belli 
(belli mitium p} capere possent: VI 33, 5; 
f sibi esse in animo . . . iter per prouin- 
ciam facere, propterea quod aUud iter haberent 
nullum: 17,3; ^ ex castris sibi legio- 

nes ahas occurrere . . . iussit: 3,98,3; legio- 
nes sibi aUas ex Asia adduci iussit : 3, 107, 1 ; t (leges) duas promulgauit, unam, 
qua . . . donauit, aliam (alteram Faern.) tabu- 
larum nouarum: 3,21,1; ^ alio loco, 

alio terapore, atque oportuerit, fratrem a fratre 
renuntiatum : VII 33, 3 ; ( quod si iniquitatem 
loci timeret, datum iri iam aequo (Madu.; 
tamen aliquo Os ; tamen alio 1 det.; Db.) loco 
pugnandi facidtatem: 1, 71, 4;) saxa inter et 
aUa loca periculosa quietam nactus stationem : 
3, 6, 3 ; quod imum genus tegimenti aliis locis 
erant experti nullo telo neque tormento traici 
posse: 2, 9, 4; % praesenti malo aliis 

malis remedia dabantur (remediabantur iiel 
medebantiu- Madii., AC. U266): 1, 81, 3; t 
uno euim excepto, quem aUus modi at- 
que omnes natura finxit, suos quisque habet 
caros : in 'Anticat. priore ap. Prisc. inst. VI 36. 
82; VII 20 extr.; XIII 12 (gramm. Lat. ed. 
Keil II p. 227, 266, 303; III 8); ^ 

longe aUam esse nauigationem in concluso 
mari atque in uastissimo atque apertssimo 
Oceano perspiciebant : III 9, 7 ; t neque 

enim naues erant aUae, quibus reportari pos- 
seut: IV 29, 4; biduum tempestate retentus 
nauibusque aUis additis actuariis In CiUciam 
. . . peruenit: 3, 102, 5; T (offensio: 

3, 47, 2 u. s. u. aUquis 1.).) ^ pluteos ad 

alia opera abduxerimt: 2, 9, 5; t 

his conlocatLs et coagmentatis alius insuper 
ordo additur: VII23,3; 1] GaUia est 

oumis diuisa iu partes tres, quarum unam in- 
colunt Belgae, aliam ^alteram Aimoini codd. 
nunn.) Aquitani, tertiam qui . . . Celtae . . . appel- 
lantur: 1 1, 1 ; aUa ex parte oppidi Adiatunnus . . . 
eruptionem facere conatus: III 22, 1 ; hostes . . . 
sese alia ex (ex aUa fi) parte oppidi eiecerimt: 
V21, 5; rursus aliam in partem fugam iJetebant: 
1124,1; item alia in parte diuersae duae legio- 
nes . . . proeUabantur: II 23, 3; aliae simt 
legati partes atque (aUae iV^; i rfci.) imperatoris: 
3,51,4; VI 43, 6 ii. regiones; f rursus aUa 

pressione (prensione s ; aUam prensionem 0} 
ad aedificandum sibi locum expediebant : 2, 9, 6 ; 
t uterque cum equitatu ueuiret: aUa ra- 
tione sese non esse uenturiira : 1 42, 4; qui longe 
aUa ratione ac reUqui GalU bellum gei'ere eoe- 
permit : III 28, 1 ; docet longe aUa ratione 
esse bellum gerendum, atque antea ge«tiun 
sit : VII 14, 2 ; conatus tamen nihilo minus est 
aliis rationibus (ac add. Eraff.; sed u. Wolff., 
Em. II, 9} per conloquia de pace agere : 3, 18, 
5; 1 his perfectis conlocatisque aUas 

deinceps pari niagnitudiue rates iungebat: 1, 
25, 8 ; T ut . . . ille noctu occultatus 

aUas regiones partesque peteret: VI 43, 6; ne 233 alius 234 eoB fhimento neue alia re iuuarent: 126,6; 

1 sedes: I 31, 14 «. domicilium; 

^ sublicae et ad inferiorem partem 
fluminis oblique agebantur et aliae item supra 
pontem: IV 17, 10; t aliis summissis 

subsidiis terga uertere . . . cogimtur: 1,43, 
5; Tf hoc animo decertabant, ut nullura 

aliud tempus adconandum habituri uiderentur: 
2,6,1; alio tempore: VII 33, 3 u. locus; con- 
sultum . . ., utrum igni statim necaretur an in 
aliud tempus reseruaretur: 153,7; non se libe- 
rari, sed in aliud tempus reseruari arbiti'ati: 3, 
60,3; neque . . . firmum esse posse, si in aliud 
tempus difierretur: 1,86,2; t Cimbri 

. . . iinibus quidem nostris aliquando excesse- 
rimt atque alias terras petierunt: VII 77, 14. 
\>) e. adiect. uel pronoin. coniunct. : C. 
Valerio Donnotauro . . . compluribusque 
aliis interfectis . . .; VII 65, 2; t (ter- 

tium iam hunc auniim regnantem inimici (ini- 
micis iam a; inimicissimi TI'. Paul, ZO. 32, 
197} multis palam ex ciuitate (et iis mld. a; 
caedis Dauis.; aUis W. Paul) auctoribus [eum] 
interfecermit : V 25, 3 ;) t idem hoc . . . 

P. Lentulo consulari ac non nullis aliis acci- 
derat Rhodi: 3,102,7; t Romani uero 

quid petunt (adpetunt Paiil) aliud aut qiiid 
uolunt uisi . . . aeternam iniuugere seruitutem: 
VII 77, 15; t uti ad magistratum deferat 

neue cum quo alio commuuicet: VI 20, 1. 

B. ui substautiui ; a) subieet.: cum recentes 
atque integri defessis successissent, ahi autem a 
tergo adorirentur: 3,94,2; t (com- 

plent u. habent;) t clamore . . . 

significant; hunc alii deinceps excipiunt et 
proximis tradunt: V^II 3, 2 ; t funde- 

bant 11. iaciebant; t alii immani 

magnitudine simulacra habent; quorum . . . 
membra uiuis hominibus complent: VI 16,4; 

t eruptio fiebat, alii faces atque ari- 
dam materiem de muro iu aggerem eminus 
iaciebant, (alii add. Hotom.; Kocli, ZO. 15, 
600; Dt.'-; o»i. codd. S cdd.) picem reliquasque 
res . . . fundebant : VII 24, 4 ; t nostri 

arnia . . . arripiunt; alii ex castria sese inci- 
tant: 2,14,3; t in annos consulatum 

definiebant, alii domos bonaque eorum, qui 
in c.astris erant CaesarLs, petebant: 3,82,4; 

t plerique censebant, nt noctu iter 
facerent; alii quod pridie noctu conclamatum 
esset (in) Caesaris Ccostris, argumenti sume- 
bant loco non posse clam exiri: 1,67,2; t 

tradunt u. excipiunt. 
quid fieri ojiorteret non minus commode ipsi sibi praescribere quam ab aliis doceri po- 
terant: 1120,3. 

b) obleet.: regis domum obsidere, regno ex- 
pellere (ahos add. <& phir. Oud.) , alios ar- 
cessere uetere quodam Alexandrini exercitus 
instituto consuerant: 3,110,5; t tu ad 
me alium mitte, quem ornem: ap. Oic. ad 
fam. VII 5, 2 ; t singulis effossis oculis 
domiun remittit, ut sint reUquis documento et 
magnitudine poenae perterreant alios: VII 
4,10; t (praecipit . . ., omnes pete- 
rent Indutiomarum neu quis quem (qnisquam 
alium p> prius uulneret: V 58, 4.) 

c) dnliu.: Pompeius, ut equitatum suum pul- 
sum uidit . . ., aliis quoque {Np.; aliisque «(•/■; 
aUisque quam maxime lil) diffisus acie ex- 
cessit : 3, 94, 5 ; t neque eam , quam 
prodesse (profuisse f) aliis uim celeritatem- 
que uiderant, imitari potuerunt; VI 40, 6. 

d) irenet. : idque ita esse . . . ex aliorum 
obiectationibus . . . intellegebant: 3,60,2. 

e) c. praepos.: unus quisque . . . ad id, 
quod ab alio audierat, sui ahquid timoris 
addebat; 2,29,1; pro sua clementia ac mansue- 
tudine , quam ipsi ab aliis audirent : II, 31, 4 ; 

t eadem secreto ab aliis quaerit: 
1 18, 2. 

(quod ex C^aUis (Ciaoc: Paul, ZO. 32, 169 
sq.; R. Mcnge, OP. Eiseiiacli 1SS3 p. 4: alii; 
aliis codd.; edd.) ei maximam fidem habebat: 
1 41, 4.) 

neque uero idem profici . . ., cum per alios 
condiciones ferantur, ac si: 1,24,6. 

3. iferatum. A. ui iiartitiua (= ot ,«fV . . . 
01 de); a) eodem easu; x) adiecilu. ; duae 
suntAIbae, alia ista, quam nouimus in Aricia 
(Marsia coiii. Np.) et aUa hic in Itulia (Latio 
coni. Np. ) : de ancd. ap. Poiiip. coiiiin. art. Don. 
(gramm. Lat. V p. Ui ed. Keil); t 

(equites) in duas partes sese distribuunt, aUi 
ut praedae praesidio sint, alu ut uenientibus 
resistant atque eos propellant: 1, 55, 2 ; t 

Haedui . . . nullum sibi ad cognoscendum 
spatium relinquunt. impellit aUos auaritia, aUos 
iracundia et temeritas, . . . ut: VII 42, 2; t 

(hostes) sic nostros contempseruut, ut . . . 
alii uallum manu scindere, alii fossas complere 
mciperent : V 51 , 4 ; t qu^ie iuiUcia 

aUis audientibus iudicibus, aliis sententiam 
fercntibus . . . er.aut perfecta: 3,1,4; t 

eius milites . . . aUi lignandi pabulandique 
causa longius progrediebantur , alii . . . uallum 
reUnquebant: 3,76,2; t tempestas . . . 

coorta est, ut . . . aliae (naues) eodem, uiide i35 aliua — Ailobroges 236 erant protectae, referrentur, aliae ad inferiorem 
partem insulae . . . deicerentur: IV 28, 2. 

(i) sul»stanliu. ax) subiect.; o) siugularl 
nuniero: alius castra iam capta promuitiat, alius 
deleto exercitu atque imperatore uictores bar- 
baros uenisse contendit: VI 37, 7; meridiano 
tempore, cum alius (alio add. Plinjy.) discessis- 
set alius ex diutino labore in ipsis operibus 
quieti se dedisset: 2,14,1. 

b) plurali unui.: ibi cuni alii {oni. p) fossas 
coniplerent, alii . . . defeusores uallo munitionibus- 
que depellerent : III 25, 1 ; alii . . . ut celeriter per- 
rumpant ceusent . . ., alii, ut in iugu consistaut 
atque eundem omnes ferant casum : VI 40, 2. 3 ; 
(VII 24, 4 ". 1. B- a) iaciebant;) celeriter factum 
est ut alii eruptionibus resisterent, alii turres re- 
ducerent aggeremque interscinderent : VII 24, 5; 
alii tela coniciunt, alii testudine facta subeunt: 
VII «5, 5; multi . . . ad Cn. Pompeium pro- 
iiciscebantur, alii, ut priucipes talem uuntium 
attuUsse, alii, ne euentum belli exspectasse . . . 
iiiderentur: 1,53,3; iuterim alii suos in castra 
inuitandi causa adducuut, alii ab suis abdu- 
cuntur: 1,74,4; tantus fuit omnium terror, ut 
alii adesse copias lubae dicerent, alii cum legio- 
nibus instare Varum . . ., alii classem hostium 
celeriter aduolaturam suspicarentur: 2, 43, 2; 
adeo ut . . . alii f climissis equis eundem cur- 
sum confugereut, alii [ex] metu etiam signa 
dimitterent : 3, 69, 4. 

[i[i) obieet.: 1,74,4 u. aa) li); (3, 110, 5 i/. 
1. B. b) arcessere.) 

yy) ablat.: nostri . . . baec reperiebant re- 
media , ut .alio loco igues facerent , ((iJio exeu- 
bareiit): 3,50,2. 

b) alio tasu repetii.: alio se in hiberna con- 
silio uenisse memiuerat, aliis occurrisse rebus 
uiderat ; III 6, 4. 

quorum alius aUa causa inlata . . . petebat, 
ut: 139,3; cum diuersae legiones {Ciacc; Goel. 
180; Madu., AC. II 250; diuersis legiouibus 
codd. ; edd. ; e diuersis legionibus Pauly, OZ. 26, 
619) aliae alia in parte hostibus resisterent: II 
22, 1 ; aliique aliam iu partem perterriti fere- 
bantur: 1124,3; quod . . . alius .oiia ex naui 
quibuscumque signis occiurrerat se adgregabiit : 
IV2G, 1; non interire auimjis, sed ab aliis post 
uiortem transire ad alios: VI 14,5; tanta erat 
. . . exspectatio, ut alius in aliam partem mente 
utque animo triiheretur: 1,21,6; subsequi uon 
poterant, atque alii alio loco resistebant: 2,39,6. 
B. ui reciproea (= aXltjltuv, iuuiccm) : 
cum alius ;dii subsidiuni ferret .ferrent (i) ne- 
que timerent, ne . . . circumuenirentur: 1126,2; 
accedebat, ut . . . alios alii ■.^oni. ji) deinceps exciperent: V 16, 4; alius ex aUo causam tumul- 
tus quaerit: A^^I 37, 6; ut . . . milites tnermi 
subleuatique alii ab aliis magnam partem itineris 
conticerent: 1,68,2; hoc ubi . . . aUus (aUis /; 
ilUs O) alu tradiderat, plures auctores eius rei 
uidebantur: 2,29,2. 

[Falso alii in codd. bis scriptum est pro ali 
VI 21, 4; alns pro taleis in crJi. V12, 4.] 

alius ac (atque): VII 59, 3 (consiUum); VII 
33,3 (locus); ap. Prisc. (modus); 1119,7 (naui- 
gatio) ; 3, 51, 4 (pars) ; III 28, 1 ; VII 14, 2 (ratio) 
u. 1. A. a); t unus . . . .ilius: I 1, 1 

(pars); 3,21,1 (lex) u. 1. A. a); t 

non uulli . . . alii: 1,24,4 u. ib. cohortes; 
t alii . . . alii . . . alii ... 2,43,2 
n. 2. A. a) p) aa) b) T alU coni- 

plures: 1,23,2 (adulescentes) ; V54, 5 (causae); 
V56,4 (ciuitates) u. 1. A. a); cf. 1. A. b); 
uulius alius: 17,3 (iter); 2,6,1 (tempus) u. 

1. A. a); totidem aliae: 1,8.'!, 2 u. ib. cohortes; 
ullus alius: VII 77, 15 u. ib. condicio. 

lonre alius: VII 59, B (consilium); 1119,7 
(nauigiitio); 11128,1; VII 14, 2 (ratio) «. 1. 
A. a). 

alius c. genet.: I 1, 1 u. ib. pars; 139,3 u. 

2. A. b); (alius ex II 22, 1 u. 2. A. b).) 
alin!i« inodi u. alins 1. A. a) modus. 
(allego «^- -^' *'""'' plures pares, suflragio 

druidum ( adlegitur add. [i) , non numquam 
etiam armis de principatu contendunt : VI 
13, 9.) 

ailicio: laborabat, ut reUquas ciuitates 
adiungeret atque earum principes (^; Schn.; 
Hell. 31. 521 sq.; eas x; rell. edd.) donis polU- 
citationibusque (ji/ cf. Hell. l. l. ei 19, 479; 
Kocli, ZG. 15, 596; bonis pollicitationibus a ; 
Fr., Db.; omnibus poUicitationibus uel [bonis] 
poll. ridh. 21, 530) alUciebat (alUcebat A; 
Sclm.; adliceb<at a'/") : VII 31,1; 1, 

Indutiomarus . . . exsules damnatosque 
tota GalUa magnis praemus ad se allicere 
coepit : V 55, 3. 

allido: ut . . . ex magno remigum pro- 
pugnatorumijue numero pars ad scopulos 
allisa <adlisart> interficeretur, pars ab nostris 
detraheretur: 3,27,2. 

Allobroges. I. Foruia: Singularis exstat 
3,84,5: Allobrogem; acc. ^/«r. Allobrogas 
114,3 est in AM, (Allobrogos in Q,) Allo- 
broges in Cfj; VII 64, 7 Allobrogas in a; 
Allobroges in fi; 3,63,5 Allobrogas in x; 
Allobroges III 6, 5 in omnibus. 

II. Signiflc; A. populum sig:ulficat; a) uni- 
uersum: inter fines Heluetiorum et Allobrogum, 
qui nuper pacati erant, Khodanus fiuit: I 6,2; 337 Allobroges — alter 238 extremum oppidum Allobrogum est proximum- 
que Heluetiorum finibus Genaua : I G, 3 ; Allo- 
brogibus sese uel persuasuros , quod noudum 
bono animo in populum Romanum uiderentur, 
existimabant (Heluetii) uel ui coacturos, ut per 
suos fines eos ire paterentur: I 6, 3; inde (('. e. 
ex finibus Vocontioriun) in AUobrogum fines, 
ab Allobrogibus in Segusiauos exercitum ducit : 
1 10, 5 ; item Allobroges , qui trans Rhodaniun 
uicos possessionesque liabebant, fuga se ad 
Caesarem recipiunt et demonstrant sibi praeter 
agri solum niliil esse reliqui: I 11,5; num etiam 
recentium iniuriarum, . . . quod Allobrogas 
uexassent , memoriam deponere posse ? I 14, 3 ; 
si Haeduis de iniuriis, quas ipsis sociisque 
eorum intulerint, item si Allobrogibus satis fa- 
ciant (Heluetii) : 1 14, 6; Allobrogibus imperauit, 
ut iis (Heluetiis, Tulingis, Latouicis) frumenti 
copiam facerent : I 28, 3 ; ne . . . Gemiani . . . 
finitirai Galliae prouinciae Allobrogibusque es- 
sent: 128,4; neque bello Allobrogum proximo 
Haeduos Romanis auxilium tidisse : 1 44, 9 ; qui 
( /. e. Nantuates, Veragri, Seduni) a finibus AIIo- 
brogmu . . . ad summas Alpes pertinent: III 
1, 1 ; (Vercingetorix) bellum inferri Allobrogibus 
iubet: "VII 64, 5; nihilo minus clandestinis uim- 
tiis legationibusque Alloljrogas sollicitat, quorum 
mentes nondum ab superiore beUo resedisse 
sperabat. horum principibus pecunias, ciuitati 
auteni imperium totius prouinciae pollicetur: 
VII 04, 7. 8 ; AUobroges crebris ad Rhodanum 
dispositis praesidiis magna cum cura et dili- 
gentia suos fines tuentur: VII 65, 3. 

li) siiigTiIos: erant apud Caesarem equitum 
numero Allobroges II fratres, Raucillus et 
Egus, Adbucilli filii: 3,59,1; cf. 3, 59, 1-61,3; 
quae res nota erat Pompeio, delata per Allo- 
brogas perfugas: 3, 63, 5; sed Allobroges, Rau- 
cilli atque Egi familiares, quos perfugisse ad 
Pompeium demonstrauimus, conspicati in itinere 
exploratores Domitii , seu pristina sua con- 
suetudine, quod una in GaUia bella gesserant, 
seu gloria elati cuncta, ut erant acta, exposue- 
rimt et Caesaris profectionem , aduentum Pom- 
pei docuerunt: 3, 79, 6; unum Allobrogem ex 
duobus, quos perfugisse ad Pompeium supra 
docuimus, cum quibusdam interfecit: 3,84,5. 

B. liiies popiili sigiiif. : legionem in Nan- 
tuates, inde in Allobroges perduxit iliique hiema- 
uit: III 6, 5. 

lAllouieo VII 31, 5 [i; u. Ollonico.) 

ailuo: Massilia enim fere tribus ex oppidi 
partibus mari alluitur <;adluitur «): 2,1,3. 

al«>. A. proprie: leporem et gallinam et 
anserem gustare las non putant; haec tamen alunt animi uoluptatisque causa: V 12, 6; 
1 ut foliis ex arboribus strictis et 
teneris harundinum radicibus contusis equos 
alerent: 3, 58; 3; cf. numerum; \ eos 

exercitus, quos contra se multos iam annos 
aluerint: 1,85,5; t gallinam u. an- 

serem; 1[ leporem u. ib.; ^ 

(Dumnorigem) magnum numerum equitatus 
suo sumjitu semper alere et circum se ha- 
bere : I 18, 5. 

reliqui, qiu domi manseruut, se atque illos 
alimt: IV 1, 5; 1 panico enim uetere 

atque hordeo corrupto omnes (Massilienses) 
alebantur : 2, 22, 1 ; (Vsipetes et Tencteri) reli- 
quam partem hiemis se eorum (/. e. Menapio- 
runi) copiis aluerunt: IV 4, 7 ; f 

haec u. anserem. 

B. transl. (= augoo, corroboro, ailiiiuo): 
ciuitas, quam ipse (Caesar) semper aluisset om- 
nibusque rebus ornasset: VII 33, 1; ^ 

si diutius alatur controuersia: VII 32, 5; 
Ti hoc ali {Aldtis; alii co<ld.) staturam, 
ali uires (edd. alii hoc uires p ; ali hoo uires 
Ald., Schn.; alii uires a; [ali] idres Pan/, ZO. 
3'J, 164 sq.) neruosque confirmari putant: VI 
21,4; f quae res et cibi genere et co- 

tidiana exercitatione et Ubertate uitae .. . uires 
aUt: IV 1,9; cf. staturam. 

Alpes {Acc. pl. Alpis c.rsfaf III 1, 1 in 
«•; III 1,2 inB^a^): Rhenus oritur ex LepontUs, 
qui Alpes incolimt: IV 10,3; t Ko- 

mauos non solum itinerum causa, sed etiam 
perpetuae possessionis culmina Alpium occu- 
pare conari: 1112,5; H qui (■/. e. Nan- 

tuates, Veragri, Seduni) a fuubus Allobrogum et 
lacu Lemanno et flumine Rhodano ad sumnias 
Alpes pertinent: III 1,1; — uictis in Alpibus 
Sedunis; III 7, 1 ; — qua j^roximum iter in ul- 
teriorem Galliani per Alpes erat, cum his 
quinque legionibus ire contendit. ibi Ceutrones 
et Graioccli et Caturiges locis superioribus oc- 
cupatis itinere exercitum prohibere couantur: 
I 10, 3. 4; iter per Alpes, quo magno cum 
periculo magnisque cum portoriis mercatores ire 
consuerant, patetieri uolebat: III 1, 2. 

alter. I. Forma: (genet. alterius ej:^ta,f 
131,3; 36,1; V 56,3; VI12, 1; 2,9,7;) daf. 
sg. ifem.) alterae est in a. V27,5; (alteri h. l. 
in [i; <V44, 2 uter alteri in [i; qiunam in a:) 
VII 25, 3 altcri in a, altero (ahl.?) in (i; alteri 
in omnibus codd. esf V 44, 14; 2, 31, 1 ; 3, 10, 7 ; 
16,5; 72,2; 89,1;) pluralis alteri: 126,1: 
VII17,2; alteros: V54,4; altera (castra): 1, 
18,5; 3,9,7; alterae (tabulae): 3,108,4. 

II. Sisuiliciitio. A. seiuel positum a) ui 239 alter 240 iidiectiui; a) cogitaturde duobus; aa)=secun- 
dus uel contiaiius: duabus de causis . . ., 
quanim una erat (erat altera fi), quod auxilia 
contra se Treucris miserant, altera, ne ad eos 
Arabiorix receptum liaberet : V I 9, 2 ; ^i uno 

colle ab Romanis occupato si alterum amisis- 
sent: VII44, 4; 1 ad Boios proficiscitur. al- 

tero die cum ad oppidum Senonum Vellauno- 
dunum uenisset: VII 11, 1; Caesar . . . .secutus 
quantum diei tempus est passum . . . altero die 
ad Alesiam castra fecit: VII t>8, 2; illi . . . naues 
soluunt atque altero die Apollouiam [Dyrrha- 
cliium] praeteruehuntur: 3,26,1; unum diem 
sese castris teuuit; altero die ad eiuu perueuit 
Caesar: 3,30,6; — responsnm est ab aJtera 
parte A. Varronem profiteri se altera die ad 
conloquium uenturum: 3, 19, 3. (De verlns altero 
die disjmtmiit Kap. III 10, 3, qmm refelliint 
Hellcr 26,682—84; A. Miller, BB. 3, 288; cf. 
Rev. crit. 2, 120 ;) f (Indutiomarus) Cingeto- 
rigem, alterius prineipem factionis, ... hostem 
iudicat: V56, 3; 1 alterum genus est 

equitum: VI 15, 1 [cf 1$. a) a),; t erant 

omnino itinera duo, quibus itineribus domo 
exu'e possent: unum per Sequanos . . ., alterum 
(iter add. AQ) per prouinciam uostram: I 6, 1. 2; 
erat unum iter, llerdam si reuerti uellent, 
altenmi, si Tarraconem peterent: 1,73,2; t 
■^.,\' ((insulae) unum latus est contra Galliam. . . . 
15 \? oalterum uergit ad Hispaniam atque occidentem 
' , solem: V 13,2; t legiones duae . . ., 

quanun una prima, altera tertia appellabatur: 
"• '—J" 3, 88, 1; t ((legesi duas promulgauit, 

— .-Jx» iV^j^gjjj^ qy^ _ _ _ donauit, aliam (alteram Faern.) 
tabularum nouarum: 3,21,1;) 1 duobus 

praeterea locis pugnatum est; ... uno loco 
Volcatius Tullus impetum legionis sustinuit . . ., 
altero Germani munitiones nostras egressi . . . 
sese . . . receperunt : 3, 52, 2 : t sulimersanr 

nauem . . . fimibus adduxit atque alteram 
nauem, quae erat ad custodiam ab Acilio po- 
sita, pluribus (multis 0) adgressus nauibus 
uicit: 3,40,2; \ duabus ex partibus. . . . 

una erat prosima portui uauaUbusque, altera ad 
portam (partem eodd.), qua est aditus ex Gallia 
atque Hispania: 2,1,2; — Vercingetoiix . . . 
ab altera fluminis parte iter facere coepit: VII 
34,3; cf. dies 3, 19,3; — una ex parte a Suebis 
circiter milia passuum sescenta agri uacare di- 
cuntur. ad alteram partem succedunt Vbii: IV 
3, 2. 3 ; qua esset aditus ad alteram partem oppidi 
(opp. part. fi) : VII 44, 3 ; qui ad alteram partem 
oppidi . . . munitionis causa couuenerant: VII 48, 
1 ; quorum aduentu altera castra ad alteram 
oppidi partem ponit: 1,18, 5 ;~ — ut . . . una ex parte ipsi (Bituriges), altera Aruerni se circum- 
sisterent: VII 5, 5 ; altera ex parte Gabalos pro- 
ximosque pagos Aruernorum in Heluios . . . 
mittit: VII 64, 6; castra . . . admodum munita 
natiu-a loci, una ex parte ipso oppido Vtica, 
altera a theatro : 2, 25, 1 ; eodemque tempore ex 
altera parte molem tenuit naturalem obiectam: 
3,40,4; — in alteram partem item cohortandi 
causa profectus: 1121,4; — in altera parte 
fluminis Q. Titiuium Sabinum legatimi . . . 
relinquit: 115,6; t animum aduertit ad 

alteram fluminis ripam magnas esse copias 
hostium instructas: V 18, 2; % tabulae 

testamenti imae . . . Romam erant allatae, . . . 
alterae eodem exemplo reUctae atque obsigna- 
tae Alexandriae proferebantur : 3,108,4; t 

ad alteram turrim aggeremque eruptioue pu- 
guauerunt: 2, 14, 5; t ab eo intermisso 

spatio pedum DC alter conuersus in contrariam 
pai-tem erat uallus: 3, 63, 2; t duae 

fuerunt Ariouisti uxores, uua Sueba natione, 
. . . altera Norica : 1 53, 4. 

pp) = unus de duobiis: luiius lateris alter 
angulus . . . ad orientem solem, inferior ad 
meridieni spectat: V13, 1; (sed eius angulus 
(alter add. W. Paul) lateris maxime ad Ger- 
maniam spectat: V 13, 6;) "% duas Hi- 

spanias . . ., quarum erat altera maximis bene- 
ficiis Pompei deuincta: 1,29,3; | altera 

ex duabus legionibus . . . ex castris Varro- 
nis . . . signa sustulit: 2,20,4; f ut uehe- 

mentissime utraque (nauis) ex concursu labora- 
rent, altera uero praefracto rostro tota conlabe- 
fieret : 2,6,5; t milites . . . quinqueremes 
dua.s, in quarum altera erat Cassius, ceperunt: 
3, 101, 6. 

(i) cogitatui- de pluribus (sed ita, ut scmper 
dtwrum habcatiir ratio): in proxima Octauii 
castra inrupenmt. his expugnatis eodem im- 
petu altera sunt adorti, [inde tertia et quarta] et 
deiuceps reliqua: 3, 9, 7 ; cf. a) aa) 1, 18, 5 pars; 
1 ubi tempus alterius contabulationis 
uidebatur: 2,9,7; f (Cornelius u. Sulla;) 

t exanimato (Gallo) alteri (altero (i; 
Sclm.) successit tertius et tertio quartus: VII 
25,3; t (legatus 1,38, 1 «. I)) a);) t 

ex quibus (legionibus) unam . . . ducendam 
Fabio . . . dedit, alteram in Neruios Q. Ciceroni, 
tertiam iu Esubios L. Roscio , . . . : V 24, 2 ; 
ne qua legio alterae (altere A^ ; alteri p) legioni 
subsidio uenire posset: V27, 5; Caesar . . . cum 
legione una, quam se ex Thessalia sequi 
iusserat, et altera, quam ex Achaia a Q. Fufio 
legato euocauerat, . . . Alexandriam peruenit: 
3,106,1; t faucibusque portus nauem 241 alter 242 onerariam submersam obiecit et huic alteram 
coniunxit : 3, 39, 2 ; 1 quinque intermissis 

diebus alteram noctem subnubilam nactus: 3, 
54,2; t alterum (nuntium) ad C. Fabium 
legatum mittit: V46, 3; ',; continentur una 

ex parte flumine Eheuo . . . altera ex parte 
monte lura . . ., tertia . . . : I 2, 3 ; quod Ario- 
uistus . . . tertiam partem agri Seijuani . . . 
occupauisset et nunc de altera parte tertia Sequa- 
nos decedere iuberet: 131,10; 1[ suum cum 

Scipione honorem partitur . . . et alterum iLU 
iubet praetorium tendi: 3,82,1; f seque 

alterum fore Sullam (Cornelium Vielh.} inter 
suos gloriatur (Lentuhis), ad quem summa im- 
perii redeat: 1,4,2; t teriias tabellas dari 

. . . miam fore tabellam, qui liberandos omni 
periculo censerent , alteram , qui capitis dam- 
narent, tertiam, qui pecunia multarent: 3,83,4. 

b) iii substant. ; a) subioct.: Airanius et 
Petreius et Varro, legati Pompei, quorum unus 
Hispaniam citeriorcm (tri/»is- lcrjioiiibiis , alter 
ulteriorcDi) . . . duabus legionibus , tertius . . . 
Lusitaniam . . . obtinebat: 1,38,1; 1 

duo . . . contendebant . . .; e qidbus alter . . . 
ad eum uenit, se suosque omnes in officio 
futuros . . . confirmauit quaeque in Treueris 
gererentur ostendit: V3, 3. 

[i) obicct. : quicumque alterimi obsidere 
conati sunt: 3, 47,2. 

y) datiii. : (lii perpetuas inter se controuersias 
habebant, quinam yuter alteri [i) anteferretu r: 
V44,2;) ,si uero alteri paulum modo tribuis- 
set fortima: 3, 10, 7. 

d) g^enet. : populum Romanum uictis non 
ad alterius praescriptum, sed ad suum ar- 
bitrium imperare consuesse: 136,1. 

e) c. praeposit.: qiii (inimici) quod ab al- 
tero (alterormu a; altero non Itt) postu- 
larent,, in se recusarent: 1,32,5; H (se 
debere) neutrum eorum contra alterum 
iuuare: 1,35,5. 

B. iteratain; a) ui partitiua; a) atUectiuuin : 
(causae: VI 9, 2 u. A. a) a) aa) iiiit. t 

factiones esse duas: harura alterius prin- 
cipatum tenere Haeduos, alterius Aruernos: I 
31,3; ciun Caesar in Galliam ueiiit, alterius 
factionis priucipes erant Haedui, alterius Se- 
qirani : VI 12, 1 ; f (Ariouisti; fuerunt duae 

filiae; harum altera occisa, altera capta est 
(«.. CC): 1 53, 4; If de his duobus generibus 
alterum est drmdum, alterum equitum: VI 13, 3; 
t legati: 3,15,6 ii. [i) c/.ry.); T| hanun 
altera nauis CCXX e Icgionc tironum sustu- 
lerat, altera ex ueterana paulo niinus CC: 3, 
28,3; t alteram parteni eius uici Gallis 

Lexlc. Caeaar. [ad hiemandum] coucessit, alteram uacuam ab 
his relictam cohortibus {ad hietiiandum) attri- 
buit: 1111,6; intellexit . . . altera ex parte 
Senones Carnutesqiie conscientia facinoris insti- 
gari, altera Neruios Aduatucosque bellum Ro- 
manis parare : V 56, 1 ; altera ex parte (ex a. 
p. [i) Bellouaei . . . instabant, alteram (altera 
[i) Camulogenus parato atque iustructo exercitu 
tenebat; VII 59, 5; t (patronus: 1,35,4 

u. [i) aa);) t Curio utrumque improbans 

con.siUum quantum alteri {om. af) sententiae 
deesset animi, tantum alteri superesse dicebat: 
2,31,1. 

[i) siibstant.; c/.v.) snbiect.: ad Ciceronem aut 
ad Labieuum . . ., quorum alter milia passuum 
circiter quinquaginta , alter paulo amplius ab 
iis absit: V 27,9; — aliae sunt legati partes 
atque imperatoris ; alter omnia agere ad prae- 
scriptum, alter libere ad summam rerum con- 
sulere debet; 3,51,4; — loquuntur . . . cum 
M.'Acilio et Statio Murco legatis , quorum alter 
oppidi muris, alter praesidiis terrestribus prae- 
erat: 3,15,6; — alter pro ConiuctoUtaui, alter 
pro Coto summis opibus pugnauerant (pu- 
gnauerat[i); VII 39, 2; — horum esse alterum 
Conuictolitauem , florentem et inlustrem adule- 
scentem , alterum Cotum : VII 32, 4. 

alteri se, ut coeperaut, in montem receperunt, 
alteri ad impedimenta et carros suos se con- 
tulerunt {it. CC): 126,1; Boios atque Hae- 
duos . . . , quorum alteri , quod nuUo studio 
agebant, non multum adiuuabant, alteri non 
magnis facultatibus . . . celeriter quod habue- 
runt consumpserunt; VII 17,2; Cn. Pompeium 
et C. Caesarem, patronos ciuitatis ; quorum alter 
agros Volcarum Arecomicorum et Heluiorum 
pvdjlice iis concesserit, alter bello uictos Sallyas 
attribueiit uectigaUaque auxerit: 1, 35, 4; CCC 
Tarcondarius Castor et Donnilaus . . . dederant; 
horum alter una uenerat, alter filium miserat: 
3,4,5; quos Ule . . . mterfici iussit; quorum 
alter accepto uulnere occupatus (sopitus /. F. 
Qron.; obsopitus Daiii.'!.) per suos pro occiso 
sublatus, alter (accepto . . . alter om. af) in- 
terfectus est: 3,109,5. 

[i[i) obieet.: Haeduos et Kemos, quos prae- 
cipuo semper honore Caesar habuit, alteros 
pro uetere ac perpetua erga populum Romanum 
fide, alteros pro recentibus Gallici belli officns; 
V 51, 4. 

))) iii reciproca: ut alter altcri inimicus 
auxilio salutique esset: V44, 14; manerent in- 
dutiae, . . . neue alter alteri noceret; 3,16,5; 
abseisum in duas partes excrcitum, cum altera 
(A'^; alter Ox,) alteri auxilium ferre non pos- 

16 •243 alter — altitudo 244 set:3,72, 2; (legionem nonaui et octauam) alte- 
ram idteri j^raesidio esse iusserat : 3, 89, 1 ; c/. V 
27,5 (A. a) ,&)). 

luius. . .iiltei-: VI 9,2; VII 44,4; (3,30,G;) 
I C, 1.2; 1, 73, 2; V 13, 2; 3, 88, 1; ;3, 21,1 ;) 52, 2; 
2,1,2; IV 3,2.3; VII 5,5; 2,25,1; 3,108,4; I 
53, 4 II. A. a) 7.) aa); 3, 106, 1 ii. A. a) [i); 
T alter . . . tertius (. . . quai-tus): 3, 
9,7;) VII 25, 3; V24,2; 12,3; 3,83,4 ii. A. a) 
,B); 1,38,1 /1. A. b) y.}. 

alter c. geuet. part.: VI 9, 2; 3,88,1 ii. A. 
a) a) y.7.); 1,29,3; 3, 101,(J ii. A. a) v.) ,!i;i); 
1,38,1 u. A. b) a); (1,35,5 ii. A. b) i);) 131, 
3; 53,4; 3,28,3 ii. B. a) a); A^27,9; 3,15,G; 
VII 32, 4; 17,2: 1,35, 4; 3, 4, 5; 109,5 ii. 15. a) 
[i) aa); *: alter ex: 2,20,4 n. A. a) a) 

[ifi); V24,2 ii. A. a) [i); V3,3 ii. A. b) -y); 
•: alter de: VI 13, 3 u. B. a> a). 

alterfor: Labienus . . . altercari cum Vati- 
nio incipit: 3, 19,5. 

alternii!!>: lioc cum iu speciem uarietateni- 
que opus deforme non est alternis trabibus 
ac saxis, . . . tnm: VII 23, 5. 

alternter: ueque se . . . reui publicam 
alterutro exercitu priuare uohusse: 3,90,3. 

altitndo. A. = ri/'og; a) subieot.: quos 
non ca.strorum munitiones , non altitudo montis, 
non murus oppidi tardare potuisset: VII 52, 
3; ^ tamen has tturres) altitudo puppiura 

ex barbaris nauibus superabat: 11114,4; 
t magnitudo operum , altitudo miu-i at- 
(jue tnrrium , multitudo tormeutorum omnem 
administrationem tardabat: 2,2,5; VII 52, 3 
11. potest. 

b) obiect.: nostraruni turrium altitudinem . . . 
comniissi.s suarum turrium m:dis adaequa- 
bant: VII 22,4; sic ut prope summam muri 
aggerisque .iltitudinem acerui armoruni adae- 
quarent vaequareut [ij}: 1132,4; ^ omne 

opus contexitur, dum iusta muri altitudo ex- 
pleatur compleatur [i;: VII 23,4; ^ 

ubi turris altitudo perducta est ad contabu- 
lationem: 2, 9, 1. 

f) genet.: colle.s mediocri iatcriecto spatio 
pari altitudinis fastigio oppidum ciugeb.ont: 
VII ()9, 4; ^ qui tantae altitudinis 

machinationes tanta celerit;ite prouiouere 
posseut: 1131,2. 

(l) ablat.: aggerem . , . facere institueriuit 
aequa (-que af) fere aItitudiuj^IV/«fo*-.; 
latitudine codd.) atque ille congesticius ex 
materia fiierat agger: 2, 15, 1 ; — reliquum spa- 
tium ... mons continet magna altitudine: 
138,5; — Pharus est in insula turris magna altitudine, mirificis ojieribus exstructa: 3, 
112, 1. 

e) c. praepos.: turres ad altitudinem ualli 
. . . facere coeperunt: V42, 5. 

magno esse usui posse, si haec esset in alti- 
tudinem turris elata: 2,8,3; t milia 

passuum decem nouemmurum in altitudinem 
p e d u m s e d e c i m fossamque perducit : 18,1; 
aggerem in altitudiuem pedum LXXX exstruit : 
2,1,4; castra iu altitudiuem ^^Ald.; altitudine 
ciidd.'' pedum XII uallo fossaque duodeuiginti 
pedum munire iubet: II 5, 6; in altitmlinem 
pedum XV effectis operibus : 3, 54, 1 ; er.it eo 
loco fossa pediun XV et uaUum contra hostem 
in altitudinem pedum X, tautundemque eius 
ualli agger in latitudinem ..altitud. OO patebat: 
3, 63, 1 ; — fossam et maceriam <;materiam a) 
sex in altitudinem ,in alt. VI. ,i) pedum prae- 
duxerant: VII 69, 5; — inque eis (trabibus) 
coIumeUae jiediuii iu altitudinem V deflguntur: 
2, 10, 2. 

id (oppidum) . . . propter latitudinem fossae 
murique altitudinem pauqis defendentibus 
expugnare non potuit: 1112,2; neque propter 
altitudinem (nauium) facile telum adigebatur : 
11113,8. 

M.— l-jud^og: a) subiect.: uadis Ehodani, 
qua minima altitudo fluminis erat: 18,4; — 
fluminis erat altitudo pedum cireiter trium: 
1118,3. 

b) ablaf.: (ut pedites) cum altitudine aquae 
tum etiam rapiditate fluminis ad transemidnm 
impedirentur: 1,62,2; 'l duas fossas 
quiudecim pedes latas cadem altitudine 
perduxit: VII 72,3. 

c) c. praepos. : tigna bina . . . dimensa ad 
altitudinem fluminis: IV 17, 3; ^ dis- 
cussa nine sex in altitudinera pedum (in 
.altitudine (-dinem a) pedum VI [i^ : VII 8, 2; 
scrobes trium in altitudiuem (altitudiue -lA) 
peduui i_in alt. triuui pedum f/i ; in nlt. pedum 
trium n'; tres in aUitudinem pedes a; cdd.) 
fodiebantur: VII 73,5; ^ summa difficultas 
faciendi pontis proponebatm- propter latitu- 
dinem, r.ipiditatem altitudinemque fliuninis: 
IV 17, 2: nostris mUitibus cunctantibus, maxime 
propter altitudincm maris: IV 25, 3; conamur 
opus nuignum cl multorum dierum propter alti- 
tudinem uiaris: Oj). Cic. <id Att. 1X14,1. 

C = 7itty_oc'. traustra pedalibus ^ex pedali- 
bus ,5j) in altitudinem trabilnis confixa clauis 
ferreis: 11113,4. 

[Falso altitudo scriptuiii <v/ //( codd. j>ro 
latitudo 1129,3; 3, 63, l.J 245 altitudo — Ambiani 246 Coimncmoristur apud (.'aes. nltitudo A) ag- 

geris: Il:!2,4 ». It); 2,15,1 ii. (1); 2,1,4«. 
e); colliiuu: VrHif), 4 «. (•); columellaruiii : 
2, 10, 2 (/. e) ; m ii <■ e r i a c : VI I ()9, 5 ih. ; ra a c li i- 
nationura: 1131,2 >i. e); iuoutis: VII 52,3 
u. a); 138,5 n. ti); uiuri: 2,2,5 n. a); II 32, 
4; VII 23, 4 u. b); 18,1; 1112,2 u. e); na- 
uium: III 13,8 ib.\ operum: 3,54,1 /i. ; pup- 
pium: 11114,4 «. a); turri«: 2,2,5 n. a) ; 
VII 22, 4; 2,9,1 «.!)); 3,112,1 «. rt); 2,8,3 ^^ 
e); ualli: V42, 5; II 5, G; 3,G3,1 ih. 

B) altitudo (= [^«,Voc) aquae: 1,62,2 ii. 
1»); numiui.s: 18,4; 1118,3«. si); 1V17,2. 
3 ««. c); fossarum: VII 72, 3 u. b); maris: 
IV 25,3; Ml Att. 1X14,1 u. e); niuis: VII 8, 
2 u. c); scrobium: VII 73, 5 ». e). 

C) altitudo (=fra'70c): trabium: 11113,4. 
Adieetiua apposita: aequa: 2, 15,1 u. A. d); 

eadem: VII 72, 3 u. B. b); iusta: Vn23,4 u. 
A. 1)); magna: 1,38, 5; 3,112,1 u. A. (1); (mi- 
ninia: 18,4 u. 15. a);) sumuia: 1132,4 u. A. 
1)); tanta: 1131,2 u. A. e). 

altn<!>. 1. adieetiuum. A. =■- nOj^Ao'c; «) 
posit.: aggerem latum pedes OCCXXX, al- 
tum pcdes LXXX exslruxeruut : VII 24, 1. 

1)) eompar.: (iiauibus, iu quibus ad libram 
(in qu. altiores Ciacr.) fecerat turres: 3,40, 
2 ;) "i! ex omuibus p.<irtibus castra altiore 

uallo uuuiiri . . . iubet: V50,5. 

e) superlat.: deiectus (despcctus) u. 
rupes; 1f oppidura altissimis moenibus 

oppugnare adgressus: 3, 80, (!; t mons 

autem altissimus impendebat , ut facile per- 
pauci proliibere possent: 1(3,1; qui uicus jio- 
situs in ualle noii magiia adiecta planicie altis- 
simis montibus uudique continetur: III 1, 5; 
quae (urbs) posita in altissimo monte omnes 
aditus difticilcs b.abebat: VII 36, 1; ut . . . in- 
citati fuga montes altissimos peterent: 3,93,5; 
omnes . . . iii altissimos montes . . . confuge- 
runt: 3,95,4; — (continentur) altera ex parte 
monte .Tura altissimo: 12,3; f quem 

locum duplici altissimo muro munierant: II 29, 
3; t ascendere altissimas ripas, subire 

iniquissimum locum: 1127,5; H quod (op- 

pidum) cum ex omnibus in circuitu partibus 
altissima.s rupes deiectusque {Jiirin.; al.: de- 
spectusque eodd.; cdil.) baberet: 1129,3; 1 

(uallo altissimo: 2,1,3 ii. B. c) ualle alt.) 

B. = (iadigi a) posit.: perpctuae fossae 
quinos pedes altae ducebantur: VII 73, 2. 

b) compnr.: longius progressus, cum agger 
altiore aqua contineri non posset: 1,25,6. 

e) superl.: (continentur) una ex parte flu- 
miue Rlieno lati.ssimo atque altissimo: 12,3; ut .altissimis tlumiuibus atque impeditissimis 
itineribus nullum acciperet iiicoinmodum : 3, 77, 
2; "^ etsi mons Cebenna . . . durissimo 

tempore aniii altis.sima niue iter impediebat : 
VII 8, 2; t pars ea, quae ad arcem jier- 

tinet, loci natura et ualle altissima (uallo al- 
tissimo Kra.ff. ^ munita longam et ditticilem 
habet oppugnationem : 2, 1 , 3. 

2. ui substant.: nt (opiiida) . . . neque pedi- 
bus aditum haberent, cum ex alto se aestus 
■incitauisset: 11112,1; ucritus nauium multi- 
tudiuem ex alto refugerat: 2,23,3; 1[ quae 

tamen (naues) ancoris iactis cum tluctibus c(mi- 
plerentur, necessario aduersa nocte in altuni 
prouectae: IV 28, 3; t quod naues propter 

magnitudinem nisi in alto constitui non pote- 
rant: IV 24, 2. 

(alnens: carinae ac priina ■priniiim cixld.) 
statumina ex leui (ex leui af; et ieui a /il; et 
leui 0; — ac primum statumeu aluei E. 
Hoffin.; materia fiebant: 1,54,2.) 

alnta: pelles (erant) pro uelis alutae- 
que tenuiter confectae: 11113,6. 

Amantia: D. Laelium . . . reliquit, qui 
commeatus BuIIide .atque Amantia {Vascns.; 
atque mantiuea codd.) importari in oppidum 
jtrobibebat : 3, 40, 5. 

Amantini : hos sequuntur BuIUdenses, 
Amaiitini (Vasc; amathiui 0«; amattli. ///; 
amatini /'; Amantiani Ciacc.) . . .: 3,12,4. 

Amann!i<: Scipio detrimentis quibusdam 
circa montcui .Vm.inum .acceptis: 3,31,1. 

amator: tu in summis, o dimidiate Me- 
nander , poneris , et merito , puri sermonis 
aiiiator : hjk Sucton. uila Terent. 5 }i. 'J!)4 Bolh. 

niubactns (Cf. Ckr. W. Gliic/,; l^cr/iandl. 
d. Philol. Lpx. 1863. p. 107—109.): (equitum) 
ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita 
plurimos circum se ambactos clientesque 
habet: VI 15, 2. 

Ambarri (Cf (rliicl,- p. 1!)): eodem tein- 
pore, quo (aM. Viclli.; lllil.; oni. rell. cdd.; at- 
que add. Walt/icr) Haedui (dcl. Dl.; Pr.), Am- 
barri , necessarii et consanguinei Haeduorum, 
Caesarem certiorem faciunt . . .: 111,4; quod 
Haeduos, quod Ambarros . .. (Heluetii) ue,xiis- 
sent: I 14,3. 

Amblani < iiiiibionDruiii .svv/y»/. esl II 
15,2 in AB' ; cf (Jliicl; p. IS adn. 2.): (polli- 
ccri) Ambianos decem milia : II 4, 9 ; <ab eo loco 
in fines Ambianonim peruenit (Caesar): II 15, 
2; (1119,10 u. Ambiliati:) imper.ant . . . 
•}• Senonilnis (codd.; sena Andibus Eni. Hoffni.; 
Dh.) Ambi.anis, Mediomiitricis . . . quiiiii milia: 
VII 75, 3. 

16* 247 Ambibarii — amentia 248 Am1ii1>nrii (Cf. GHkk p. 18-21): ciiii- 
talibus, quac Ot-eauum attiugunt quaeque . . . 
Aremoricae appellautur , quo sunt iu uumero 
. . . An:bibarii (ambarii acf) . . .: VII 75, 4. 

Aiubiliati (Cf Gliicl; p. 21): socios sibi 
ad id bellum . . . Anibiliatos (ambianos [i; 
Ambiuaritos Fr.) . . . adsciscunt: 1119,10. 

Ambiorix {Cf Gliick p. 18 adn. 2; de 
bello A>iibioi-i<iis u. Jiilms p. 366): Eburones . . ., 
qui sub imperio Ambiorigis et Catuuolci erant : 
■V24, 4; initium repentini tumultus ac detec- 
tionis ortum est ab Ambiorige et Catuuolco: 
V26, 1; cf 26, 2—4; C. Arpineius . . . et Q. 
Iiuiius, qui iam ante missu Caesaris ad Am- 
biorigem ueutitare consuerat (eonsueueraut [i): 

V 27, 1 ; apud quos Ambiorix ad hunc modum 
locutus est: V27, 1; cf. 27,2—11; hac oratione 
habita discedit Ambiorix: V 27,11; quis hoc 
sibi persuaderet, sine certa re (spe fJ) Am- 
biorigem ad eius modi consilium descendisse? 
V29, 5; quibus esset persuasum non ab hoste, 
sed ab liomine amicissimo Ambiorige (Aml>. 
del. T/tlkr: Pr.) consihum datum: V31,6; qua 
re animaduersa Ambiorix pronuntiari iubet, ut 
. . .: V34, 3; cum procul Ambiorigem suos 
cohortantem conspexisset : V 36, 1; cf qiiae 
sequiintur; (Titurius) eum Cotta . . . communicat, 
. . . iit . . . eiun Ambiorige una conloquautm- : V 
36, 3 ; Sabinus . . . cum propius Amliiorigem 
accessisset : ^' 37, 1 ; dum dc condicionibus inter 
se agunt lougiorque consulto ab Ambiorige in- 
stituitur sermo (sermo ab amb. inst. [i) : V 37, 
2; hac uictoria sublatus Ambiorix statim cum 
equitatu in Aduatucos . . . proficiscitur: V38, 
1 ; cf 38, 1 — 4 ; eadem , quae Ambiorix cum 
Titurio egerat, conmiemorant : V 41, 2; Am- 
biorigem ostentant (duces Neruiorum) fidei 
faciuudae causa: V41,4; (Indutiomari propiu- 
qui) Ambiorigem sibi societate et foedere adiun- 
gunt: VI 2, 2; (Caesar) totus et mente et animo 
in bellum Treueroriun et Ambiorigis insistit: 

VI 5,1; (Caesar) pro explorato habebat Am- 
biorigem proelio uon esse concertaturum: VI 5, 
3 ; cum his (ileuapiis) esse hospitium Ambiorigi 
sciebat: VI 5,4; cf. §4. 5; hostium se hal)iturum 
numero confirmat, si aut Ambiorigem aut eius 
legatos tiidbus suis recepissent (Menapii): VI 
6,3; ne ad eos (i. e. Germanos Trausrhenanos) 
Ambiorix receptum (ambiorix rec. ad eos p) 
haberet : VI 9, 2 ; ipse (CaesiU') ad bellum Am- 
biorigis profectus: VI 29,4; Basilus . . . eorum 
indicio ad ipsum Ambiorigem contendit: VI 30, 
1; cf. quae scquu.; Ambiorix copias suas iudi- 
cione non conduxerit, . . . an tempore exclusus 
. . . dubium est: VI 31,1; cf § 1. 2; Catuuol- cus . . . , qui uua cum Ambiorige consilium 
inierat, omuibus precibus detestatusAmbiorigem, 
qui eius consilii auctor fuisset: VI 31, 5; se 
(/. c. Seguos Condrusosque) . . . mdla Am- 
biorigi auxilia misisse: VI 32, 1; ad . . . ex- 
tremas Arduennae partes . . ., quo cum paucis 
equitibus profectum Ambiorigem audiebat: VI 
33,3; Germani, qui . . . Ehenum transierant, 
ut Aml)iorigis fines depopularentiu' , ad castra 
Romanorura delati optatissimmn Ambiorigi 
beneficimn obtulerunt: VI42, 3;ut modo uisum 
ab se Ambiorigem in fuga circumspicerent cap- 
tiiu uec plane etiam abisse ex conspectu con- 
tenderent: VI 43, 4; of § 6. 

amMtns: non nullos ambitus Pompeia 
lege damuatos . . . in integrmn restituit: 3, 
1,4. 

Aiuliiuaveti (C/. Gliick p. 21-24; VII 
75,2 codd. y.a halmd ambluaretis, /( am- 
luaretis; VII 90,6 ambibaretos crf »« X): im- 
perant Haeduis atque eorum cUentiljus, Segu- 
siauis, Ambiuaretis . . . miUa XXXV: VII 75, 
2; C. Antistium Reginimi m Ambiuaretos . . . 
cimi smgulis legionibus mittit : VII 90, 6. 

Ambiuariti (C7; Hell. 22, 133): magnam 
partem equitatus (Vsipetum et Tencterorum) . . . 
praedandi frumentaudique causa ad Ambiuaritos 
traus Jlosam missam : IV 9, 3. 

(Ambluareti VII 75, 2 «■ codd. recepenmt 
Schn.. Xp.. Di'; u. Ambiuareti.) 

ambo. 1. adiectiu. : proximae . . . ex Bruti 
cla.sse naues . . . impetum faciunt celeriterque 
ambas (naues) deprimimt: 2,6,6; t tem- 

pestas cooritur . . . pontesque ambo (ambos 
Ofl'), quos C. Fabius fecerat, imo die inter- 
rupit: 1,48,2. 

2. substaut.: diuersa sibi ambo consilia ca- 
piunt: Caesar, ut . . ., Pompeius, ut: 3,30,2; 
— habuerant: 3, 109, 4 «. f.ri'/-.; — loquuntur 
ambo ex nauibus cum M.'Acilio . . .: 3, 15, 6; — 
ambo iucolumes compluribus interfectis summa 
cum laude se.se . . . recipiunt: V44,13; — 
hoc immii esse tempus de pace agendi, dum 
sibi uterque confideret et pares ambo uideren- 
tur: 3,10,7; t Dioscorides et Serapion, 

qui ambo legati Romae fuerant magnamque 
apud patrem Ptolomaeum auctoritatem habue- 
raut : 3, 109, 4. 

Ambracia: (Cassius) ex his locis Ambra- 
ciam (^ambrachiam a) uersus iter facere coepit: 
3, 36, 5. 

ameutia: quod longius eius ameutiam 
progredi uidebat: V 7, 2; t si furore 

atque amentia impulsus bellum intulisset: 
I 40, 4. 249 amcntum — amicitia 250 Rmeiitnm u. ammeiitnm. 
anifraetn!>i n. anfrartnN. 

amifitia. A. priiuitoruiu; a) obiectuin: 

ueteremque amicitiam commcmorat: 1,22,3; 
T[ nouam temptare fortunam nouasque 
amicitias ex])eriri coustituerunt: 3,60,3; t 
quorum omniimi gratiam atquc amicitiam eius 
morte redimere posset: 144, 12; t simu- 

lata Caesarem amicitia . . . (exercitum) sui 
opprimendi causa liabere : 1 44, 10. 

I)) datiu.: una cum iis . . ., quorum se 
amicitiae dediderint (soldurii): 11122,2; t 
eo interfecto, cuius se amicitiae deuouisset: 
11122,3; t amicitiae grauiorem iniuriam 
feceris, ... si: ap. Cic. ad Att. X85, 1; t 
(juod cum Pompeius et rei puijlicae et amicitiao 
tribuisset: VI 1,4. 

c) genet. : qui aliquem sermonis adituni 
causamque amicitiae cum Cicerone lialjebaut: 
V41,l; t explorato et uitae meae testi- 

monio et amicitiae iudicio . . . reperies: aii. 
Cic. ad Att. X 8 B, 2; t quod nc facias, 

pro iure nostrae amicitiae a te peto: ap. Cir. 
ad Att. XBJS, 1; t cum ipse eum locum 

amicitiae apud eum teneret : I 20, 4. 

qui ex urbe amicitiae causa Caesarem secuti 
non magnum in re militari usum lialieliant: I 
39, 2. 

(1) nblat. : idoneos homiues deligebat, (luoruni 
quisque aut oratione subdola aut amicitia facil- 
lime capere posset: VII 31,2; t freti 

amicitia Caesaris . . . desjriciebunt suos stipcn- 
dinmque equitum fi-audabant . . . : 3, 59, 3. 

e) c. praep. : Pompeius . . . totum se ab 
eius amicitia auerterat: 1,4,4; t habcrc 

se quoque ad Caesaris {det. Tli. Momnis.; Kran.; 
certam //. W. van der Mey) gratiam atque 
amicitiam receptum (respectum Bcll.; recep- 
turum af): 1,1,3; t monuit, ut ex sua 

amicitia omnia exspectarent et ex praeteritis 
suis officiis reliqua sperarent: 3,(50,1; t 

ad eiim Pompcius misit, ut pro hospitio atquc 
.imicitia patris Alexandria reciperetur at^jue: 
3,103,3. 

B. oiiiitatuni ; a) subiect. : amicitiam populi 
Romani sibi ornamento et praesidio, non detri- 
mento esse oportere, idque (itaque Arv//) se hac 
>pe jietisse: 144,5; sibi populoque Eomano per- 
petuam gratiam atque araicitiam cum eo futu- 
ram: 135,4; sibi nullam cum his amicitiam 
esse posse, si in Gallia remanerent: IV 8, 1. 

b) obiect.: Ariouistum se consule cupidissime 
populi Romani amieitiam adpetisse: 140,2; 
ut . . . principatum Haedui tenuissent, prius ctiam quani nostram amicitiam adpetissent : I 
43, 7 ; ff. recuso I 44, 5 ; t legatos ad Ver- 

cingetorigem de pace et (de add. \i) amicitia 
concilianda publice missos: VII 55,4; t 
cum proximis ciuitatibus pacein et amicitiam 
confirmare: 13, 1; t Vbii autem, qui 

uni ex Transrhenanis ad Caesarem legatos niisc- 
rant, amicitiam fecerant, obsides dederant: 
IVIG, 5; t quibus pacem atque amicitiani 

petentibus liberaliter respondit: IV 18,3; 
ut . . . legationes . . . gratiam atfiue amicitiam 
publice priuatimque peterent: V55, 4; rf. a) J 
44,5; t non minus libenter sese recusa- 

turum populi Romani amicitiam , quam ad- 
petierit: 144,5; t quod amicitiam Rom;i- 

norum sequebantur: VII 63, 7; multae loii- 
ginquiores ciuitates ab Afnmio de«ciscunt ct 
Caesaris amicitiam seqnimtur : 1 , 60, 5. 

c) dat.: Calenus . . . reliquas ciuitates cir- 
cuminissis legationibus amicitiae {f; Ciacc. ; 
amicitia rcll. codd.; edd.) Caesaris (Caesari N, 
2 al.; cdd.) conciliare studebat: 3,55,3. 

d) gcn.: ut neque beneficiis neque amicitiae 
memoria mouerentur: VII 76, 2. 

e) abl.: qui et sua uirtute et populi Romani 
hospitio atque amicitia plurimum ante in 
Gallia potuissent; 131,7; — uti opinione et 
ainicitia populi Eomani tuti esse possint: IV 
16,7; — (3,55,3 ii. c>; — propter linguae 
Gallicae scientiam, qua niulta ^quorum ami- 
citia B'^^i) iam Aiiouistus longinqua consue- 
tudine utebatur: 147,4.) 

f) e. praep.: haec (fama) ciuitates non nullas 
ab eius amicitia auertebat: 3,70,4; Iss.am a 
Caesaris amicitia auertit : 3, 9, 1 ; % ^e suos- 
que omnes in officio futuros neque al) amicitia 
populi Romani defccturos: V3, 3; ne jiatiatur 
ciuitatem prauis adulescentium consiliis ab 
aniicitia populi Romani deficere: VII 39, 3. 

ciuitates, quae ad CaesarLs amicitiam acces- 
serant: 1,48,4; iis ciuitatibus, quae ad eius 
amicitiam accesserant: 1,52,4; t quod 

uero ad amicitiam popidi Romani attulissent, 
id iis eripi qius pati posset? 143,8; t q"<'d 
hi, qui se ad eorum amicitiam adgregauerant, 
meliore condicione atque aequiore imperio se 
uti uidebant: V112, 6; t magnis quinque 

ciuitatibus ad amicitiam adiunctis: 1,60,5. 

per Treueros ucnisse (Ambiorigem) Ger- 
manis {{i; germanos a) iu amicitiam cogno- 
uerat: VI 5, 4. 

Bellouacos omni tempore in fide atquc ami- 
citia ciuitatis Haeduae fuisse: 1114,2; t 

ciuitates . . ., quae in amicitia manserant 251 fimicitia aniicus 252 (manserunt 0'/> [pompei nrld. r-odiL; drl. 
Driiiis.] maguis adfeetae beueficiis cum dilige- 
bant: 1,61,3. 

Pluriilis (am iei tiac) .■<ni/e/ (3, (id, 3) iiiiirni- 
tiir: II. A. a) cxperiri. 

lides iit(;ue ainicitia: II 14, '2 ii. B. f); gra- 
lia atqiic aiinc.: I 44, 12 u. A. a); 1,1,3 n. 
A. e); 135,4 u. 15. a); V55,4 ii. B. l)); hospi- 
tiiiin at(iue ani.: 3,103,3 ii. A. c); I.il,7 ;/. 
15. e); pax et (atque) aiii.: VII 55, 4; 13, 1; 
IV 18,:! II. 15. b). 

Adieolfua.: (iiostra: nrl All. X S B, 1 //. .V. 
f); 143,7 II. 15. If);) uouae; 3,(;o,3 u. A. a); 
nulla: IV b, 1 ;/. 15. :•); iierpetua: 135,4 //. 
H. ;.); (sua: 3,(;0, 1 //. A. e);; uctus: 1,1'2, 
.3 //. A. a). 

aiuii'ii<!i. 1. adicetiu.: a) posit.: qiuis 
Caesari <^-ris *Voc/') csse amicas ciuitales 
arbitral)atur, liis . . .: 2,18,5. 

(lel)el>unt 1'ompeiiim hortsu-i, ut malit mihi 
esse amicus rpiam iis {his .1/ ) , qui et illi et 
mihi semper fuerunt inimicissimi: rip. Cii: rirl 
Alt. 1X7 C 2; Dumnorix . . . Heluetiis erat 
amicus, quod ex ea ciuitate Urgctorigis liliam 
in matrimonium duxerat: I 9,3. 

b) superl.: quibus esset persuasum iion ab 

hoste, sed ab homine amicissimo Andjiorige 

<Aml). ///'/. Titller) consilium datum : A'31,(;; 

t ut iiraesidium quam amicissimum, 

si (|uid opus facto esset, haljeret: 142,5. 

(eraut) Vticeuses pro quihusdam (';irs;iris 
iii se heneficiis illi amicissimi: 2,3(j, 1. 

2. substaitt.; A. priuatorum ; a) subiect.: 
haec Afranius Petreiusque et corum amici . . . 
uberiora Koniam ad suos pcrscri beb;iut: 1, 
53,1; '[ aute id tempus fingi a legatis 

aiiiicisque Caesaris arbitndiaiitur: 3,101,7. 

b) in-aedieat.: //// .1//. 1X7 C, 2; I !), 3 //. 
1. ;:). 

c) oliiecl.: omnes ;imici consulum, ueeessarii 
Touipei atque eorum, qui ueteres iuimiciti;is 
cum Caesai'e gei'eb;int, in senatum coguutur. 
quorum: 1, 3, 4. 

0) geuet.: miuis ;uiiiconini 1'ompei plciique 
compulsi: 1,2, 0. 

0) c. praep. : ut jilerumqiic iu calaiiiiUitc ex 
amicis iuiraici exsistuut: 3,104,1; % 

(cum Caesar) maxime uellet pro comuuuii 
amico atque arbitro coutrouersias rcgiim com- 
pomn-e: 3, 109, 1. 

J>. reg-um aniici (=aulici); a) subiect.: amici 
regis, qui . . . iu procuratione erant regni, 
siue timorc adducti, ut postea praedicabau t, 
. . . ne Pompeius Alexaudriani . . . occupiu-et, 
siue despecta eius ibrtuna . . . liis, qui enmt ab eo missi , palam lilieraliter responderunt 
cumque ad regem uenire iusserunt; ipsi clam 
consilio inito Achilhim . . . et L. Septimium . . . 
iid iuterficieudum Pompeium miscrunl: 3, 
104, 1. 

b) obiect.: adduco (adducti): 3,104,1 //. 
ii) ; If hi regum ^rerum ' .'uuicos iid 
mortem (morem C; deposcere . . . cousue- 
rant:3, 110, 5. 

c) c. praep.: ;idiutores quosdiun cousilii sui 
luictus ex </»«.« 1'; regis ainicis : 3, 108, 2 ; Tf 
cum sorore Cleopatra . . . , qiuun paucis ant« 
meusibus per suos propiuquos atque auiicos 
regno expulenit: 3, 1(J3, 2. 

C. ciuitatum; a) subicct. : populi lionumi 
hanc cssc consuetudinem, ut socios atqiie araicos 
uou modo sui nihil deperdere, sed gratia, 
diguit;ite, honore auctiores uelit esse: 143,8. 

b) praedlcat.: si suam gratiam Bomani 
uelint, posse iis utiles esse aniicos: IV 7, 4; 
refcrtur etiam de rege luba, ut socius sit atque 
;imicus: 1, (i, 4. 

c) obiect.: C:istico, Catamiuitaloedis filio, . . . 
cuius pater regnum in Sequanis multos anuos 
obtinuerat ct a scnatu populi Itomani amicus 
appelhitus erat: 13,4; tauto . . . beneficio 
;idfectus, cum in consulatu suo rex atque amicus 
;i senatu appellatus esset: I 35, 2; sua . . . bene- 
licia commemorauit, quod rex appellatus esset a 
senatu, quod ;imicus, quod muneni ami)lissime 
missa: 143,4; (quod fr.atres (a se (S^Jp.; Hae- 
duos appellatos ^amicos mkl. B'[i) diccret: I 
44,9;) cuius iuuis ui ciuitate siia rcgnum ob- 
tinuerat, amicus ab seiuitu nostro appellatus : IV 
12, 4; Teutomatus, . . . cuius pater ab senatu 
nostro amicus erat ;ii)pcUatus : VII 31, 5; "^ 
uti . . . Haeduos ceterosque iunicos populi Komaui 
defeuderet: I 35,4. 

d) dat.: ne cuncta Galliii deficeret, quod 
uiiliim amicis {oiii. iic) iii eo praes idium t.f, 
uidciet po.situm e.sse: VII 10, 1. 

e) c. praep. : qui nisi decedat . . ., sesc illum 
uon pro amic.o sed (pro add. B'^) hoste h;i- 
biturum: 144,11; c/. A. e) exlr. 3,109,1. 

aniieiis alci : 2,18,5; 19,3; //// All. 1X7 C, 
2 //. 1. i>); 2,3(5,1 //. 1. b); amicus alcs: 1,53, 
1; 3,101,7 //. 2. A. a); 1,3,4 u. 2. A. c); 1, 
2,G //. 2. A. d); 3,101,1 ii. 2. B. a); 3,110,5 
II. 2. B. b); 3, 108,2 u. 2. B. c); 135,4 u. 2. 
V. e). t propiiKiui atiiue amici: 3,103,2 

//. 2. B. c) ; rex atnue amicus: 135,2; (43,4) 
//. 2. C. c); socius iittiue ii.iiiicns: I 43, 8 //. 3. ('. 
a); 1,6,4 «. 2. €. b). 

Adieetiua: auctiores: I 43, 8 //. 2. C. a); 
ceteri: 135,4 //. 2. C. c); communis: 3,109, 253 amicus — Amphipolis 254 1««. 2. A.e); (sui: 3,103,2 ii. 2. B. c);) utiles: 
IV 7, 4 II. 2. C. 1)). 

aiiiicc: et Caesav amicissimc de uobis 
et illi grauissime iudicauerunt: 2,32,2; — 
M. Varro . . . diffidens Pompeianis relius ami- 
cissinie de Caesare loquebatur: 2,17,1. 

aimita : amitae meae luliae materuum 
genus ab regibus ortum . . . est: ap. Siieton. G. 

aneitto. A. = omitto, i)r.icterniitto: oc- 
casiouem negotii hcne gcrendi amittendam 
non esse: 11118,5; T Caesar frustra diebus 

aliquot consumptis , ne reliquum tempus 
amittat (i^iJ. ; mittat nlil; omittat 0), . . . pro- 
ficiscitur: 1,33,4. 

15. iiiiiitto iilqi» (iid iihiA} — [iriuor alqo 
(altiiirc); :t):!lqm: in eo proelio iion amplius 
OC milites desiderauit, sed centuriones, fortes 
uiros, circiter XXX amisit. interfectus est etiam : 
3, 9S), 1 ; nostri . . . XLVI centurionibus amissis 
deiccti sunt loco: VII 51, 1 ; iu quibus erat legio 
noua multis .amissis centurionibus deminutoque 
militum uumero : 3, G7, 3 ; 1 duplicato 

earum cobortium numero, quas cum Q. Ti- 
turio amiserat: VII, 4; ad Ausimum . . . 
jimissis cohortibits ... in Africam peruenerat: 
1,31,2; <•/; 3,10,5 ii. h) Sicilin; f (co])ias 

3, 79, 4 u. 1)) ;) t H.aeduos omnem nobili- 

tatem, omnem senatum, omuem equitatum 
.amisisse: 131,6; t (equites: 1,51,5 u. 

infra pauci;) t Curio numquam se amisso 

exercitu . . . in eius consjsectum reuersurum 
eonfirm.at: 2,42,4; t (iuuentutem: III 

1G,3 II. iiifra quibus;) t nobilitatem, 

senatum: 131, G u. equitatuiu; % uiros: 

3, !)9, 1 ;/. centuriones. 

duobus amissis in castra se receperunt ; 3, 
37,7; — nostri ... V omnino suoruui amissis 
i|uietissime se receperunt: 3, 46, G. 

cur etiam secundo proelio aliquos ex .suis 
amitteret {rccc.; mitteret 0'.v)? 1,72,2; t 

in fugam cimiecti multis amissis se ;id .agmen 
rcceperunt: VII 13,2; \ cupidius insecuti 

noii nullos ex suis amiserunt: V15,2; t 

iimnes III 16, 3 «. infra quibus;) t (Galli 

equites) paucis amissis sese in proximos mon- 
tes confeiunt: 1,51,5; Caesar . . . paucis in 
oppugnatione amissis re infecta inde discessit: 
3, 40, G; t quibus (/. c. omni iuuentute, 

omnibus grauioris aetatis nauibusque) amissis 
rcliqui ucque quo se reciperent neque . . . lia- 
beUuit: III 16, 3. 

1>) ahjd: funibus, ancoris reliquisque ar- 
niamentis amissis: IV 29, 3; t Pompeium, 

qui amissa restituisse iiideatiu- bona ( Vlct.; 
ut.; dona codd.) , etiam quae aute habueruit .ademisse: 1,7,4; t uno colle ab Koma- 

uis occupato si alterum amisissent: VII 44, 4; 
t pulsum fugere Caesarem paene om- 
nibus copiis amissis: 3,79,4; V (dona 

1,7,4 u. bona;) t omnibus frugibus 

fructibus AB'Q) amissis domi nihil erat, 
quo famem tolerarent: 128,3; t funes 

IV 29, 3 u. ancoras ; t unde L. Mallius . . . 
impedimentis .amissis profugisset: 11120,1; 
iinpedimentisue exuaiit, quibus amissLs bellum 
geri non possit : VII 14, 8 ; t ne ante par- 
taiu rci militaris laudem amitterent: VI 40, 7; 

t XII nauibus aiuLssis reliquis ut na- 
uig.ari [mtis) commode posset eflecit: IV 31, 3; 
sic, ut amissis circiter XL nauibus reliquae 
tamen refici posse . . . uiderentur; V 11, 2; 
ueque . . . ignominia amissarum nauium . . . 
expelli potuit; 3,100,4; 11116,3 «. a) crtr.; 
t quattuor ex una cohorte centuriones 
oculos .amiserunt: 3,53,3; t existimabant 

plerique futurum fuisse, uti amitteretur (op- 
pidum); 3,101,3; t (principatum 

dimiserant (amiseraut Paui): VI 12,6;) t 

siguaque simt miUtaria .amissa XXXII: 3,71, 
2; quartae cohortis . . . signifero interfecto, 
signo amisso; II 25, 1. 

illum ItaUa expulsum amissa Sicilia et 
Hardinia duabusque Hispaniis et cohortibus 
(in) Italia atque Hispania cimuin Romanorum 
centum atque XXX ; 3, 10, 5. 

Trebonius ea, quae sunt amissa, multo 
inaiore militum studio admiuistrare et reficere 
instituit: 2,15,1; — addit etiam , ut quod 
{yp.; quid cudd.) quisque eorum in bello ainise- 
rit, quae sint penes milites suos, iis, qui ainise- 
rant (-rint f), restituatur : 1,87,1; t quod 

se prope exijlorata uictoria celeriter amissa 
reciperaturos confidebant: VII 15,2. 

[Falso amissis equis /«'o adraissis eq. Ov: 
2,34,3.] 

amitto (:il<iiii) proelio: 1,72,2 ii. 15. a); iii 
oppiignatioiu' : 3, 40, f! ///. ; iii bello: 1,87,1 u. 
15. b) ('.'■//•. 

aiMmeittniii (Cf Merhncc, UA. II 211); 
llellcr, Pli. 19, .564; — ammentum scriptmn 
cst iii a, amentum uidetur cssc in fi): monet, 
ut triigulam cum epistula ad ammentum 
dcligata inlra munilionem castrorum abiciat: 

V 48, 5. 

amoi*: sese tamen et amore fraterno et 
cxistimatidue uulgi commoueri; 120,3. 

Am]>IiiIo«'lii: Aetolia, Acarnania, Am- 
pliilochis ,,-Iocis lil) per Ca.ssinm Longinum 
. . . receptis: 3,55,1. 

Aiuphipolis (//' codd. (w ulruquc luco 255 Amphipolis — amplus (amplius) 256 exstdt amphilopflli): erat edictum Pompei 
nomine Amphipoli propositum , uti: 3,102,2; 
uocatis ad se Amphipoli liospitibus ... ex eo 
loco discessit: 3, 102, 4. 

Aliipin!i«: Caesar . . . reperiebat T. Am- 
pium (apium af; appium U) couatum esse pe- 
cunias toUere Epheso ex fano Dianae eiusque 
rei causa senatores omnes ex prouincia euocasse, 
ut liis testibus in summa pecuniae uteretur, 
sed interpellatum aduentu Caesaris profugisse: 
3, 105, 1. 

aiiiplector: castellis . . . XV uiilia pas- 
suum \in add. 2 rcrc. : jiroh. Daii/s.) circuitu am- 
plexus hoc spatio pabulabatur: 3,44,3. 

anipiiiico: Haeduorum auctoritatem 
apud omues Belgas amplilicaturum (Caesarem): 
1114,6; — reliquis rebus eorum (/. c. Hae- 
duorum) gratia dignitateque amplificata 
Sequani principatum dimiserant: VI12, (1. 

aiiiplitn«lo. A. propr.: amplitudo cor- 
uunm et figura et species multum a nostrorum 
boum cornibus differt: VI 28,5; % hos 

cum Suebi . . . propter amplitudinem gra- 
uitatemque ciuitatis finibus expellere non po- 
tuissent : IV 3, 4. 

B. trausl. : exposuit, quos et quam bumiles 
accepisset . . . et quam in fortunam quamque 
in amplitudinem eduxisset (Madu.; dedu- 
xisset a; — et in eam fort. amplitudinemque 
duxisse ^): VII 54, 3. 4. 

»3iipln8. 1. adiect.; A. jwopr.: Vbii, quo- 
rum fuit ciuitas ampla atque florens, ut est 
captus Germanorum: IV 3, 3; 1i quod am- 

pliores copias . . . exspectabant : V 50, 2; 
dimissis amplioribus copiis milibus circiter 
quattuor essedariornm relictis : V 19, 1. 

B. trsl. (supei-l.): huius est ciuitatis longe 
ainplissima auctoritas omnis orae maritimac 
regionum eavum: 1118,1; 1 (his cornibus) 

in amplissimis epulis pro poculis utuutur: VI 
28,6; Tf Litauiccus atque eins fratres, am- 

plissima familia nati adulescentes : VII 37, 1; 
1i uir fortissimus Piso Aquitanns, am- 
plissimo genere uatus: IV 12, 4; T his 

domi . . . .ampIi.ssimos magistratus man- 
dauerat atque eos extra ordinem iu seu.-itum 
legendos curanerat: 3,59,2; li (munera 

143,4 II. ainplis»!iiiiie 7). 207;) U de 

amplissimis uiris, tribunis plebis, grauissime 
acerbissimeque decerui tu r : 1 , 5, 4. 

corum (equitnm) ut quisque est genere 
copiisquc aniplissimu s, ita plurimos . . . 
cbentes Iiabet: VI 15, 2. 

i. ui sulistaut.: et bouesti ex iuueutute et cuiusque aetatis amplissimi nominatim 
euocati atque obsecrati naues c o n s c e u d e r a n t : 
2,5,5; 1[ quantoque eius amplius pro- 

cesserat temporis, tanto: 3,25,2; — si am- 
plius obsidum uellet (uelit p; Fi:, D(.^), 
dare (uelit dari (i) pollicentur: VI 9, 7. 

[i''also: ceuturiones iu priores ordines (in pr. 
ord. Ciacc; ampliores ordines 0'^; ampliori or- 
dini Lipn.) , equites Romanos in tribunicium 
restituit honorem : 1, 77, 2.] 

aniplins. [Po.^yitiiiiis dccst apud Caesarein.) 
A. cuiii numeris: quorum alter milia passuum 
cii-citer quinquaginta, alter paulo amplius ab 
iis absit : V 27, 9 ; — ex hominum milibus am- 
l)Iius triginta . . . plus tertia parte mterfecta: 

III 6,2; nostri . . . circiter LXX ceciderunt . . .; 
uulnerantur (-ratur of) amplius DC: 1,46,4; 
ex Afranianis interficiuntur . . . centuriones IIII, 
milites amplius CC: 1,46,5; nostri non amplius 
XX omnibus sunt proeliis desiderati : 3, 53, 2 ; 

^ uauium , qnae cum anuotinis priuatis- 
que . . . amiilius octingentae uno erant 
uisae tempore: V8, 6; uno die amplius XX 
urbes Biturigum incendmitur: VII 15,1; ex 
Pompeiano exercitu ... in deditioneni uene- 
runt amplius milia XXIIII : 3, 99, 3 ; — se cohor- 
tesque amplius XXX, magnumque numerum 
senatorum . . . in periculum esse uenturum : 
1,17,2; t cum ipsi non amplius octin- 

gentos (CCCC-'/'; JM.CCC li) equites ha- 
berent: IV12, 1; iu eo proelio non amplius CC 
milites desiderauit : 3, 99, 1 ; — Sabim flumen 
ab castris suis uon amplius milia passuum 
decem .abesse: 1116,1; abest derecto itinere .ab 
Vtica paulo amplius passus (pass. n/il) mitle 
(mil. ali/): 2,24,4; % reliquum spatium, 

(piod est non amplius pedum (iiiille) sescen- 
torum: 138,5; ut milium amplius quinqua- 
ginta circuitu . . . exercitum duceret: 141,4; 
aditus iu latitudiuem non amplius ducentorum 
pedum relinquebatur : 1129,3; t uti mter 

nouissimnm hostium agmen et nostriun primum 
uon amplius quinis aut senis milibus pas- 
suum interesset: 115,5; a Bibracte . . . nou 
ami)Uus milibus passuum XVIII aberat : I 23, 
1 ; qu.ae castra . . . ampMus milibus passuum 
octo in latitudinem patebant : II 7, 4 ; cum ab 
hoste non .ampUus passuum XII milibus abesset: 

IV 11,1; milibusque amplius quingentis iu lou- 
gitudinem Arduenna silua patet: VI 29,4; ut 
non amplius digitis quattuor ex terra emine- 
rent (stipites): VII 73, 6; non enim amplius 
pedum milibus dnobus ab c.astris castra dista- 
baut: 1,82,4; — cum iam amplius horis 257 amplius — ancora 258 sex coutmenter pugiiaretiu- : III 5, 1; (nostri 
milites) aniplius lioris quattuor fortissime pu- 
gnauerunt : IV 37, 3. 

B. nou scfiiiitiu' numenis; a) = i)lHs: mul- 
tum fortunam . . . potuisse iudicauit, multo 
etiam amplius, quod . . . auertisset: VI 42, 2. 

1») = (liutius: debere utrimique . . . ab armis 
discedere neque amplius fortunam periclitari: 
3,10,3; — non esse amplius fortuuam temp- 
taturos (temptandam fi) : V 55, 2. 

e) = practcrca: ne quam multitudinem lio- 
minum ampUus trans Rlienum in Galliam tra- 
duceret : 1 35, 3 ; at ne quos amplius Rhenum 
transire pateretur : I 43, y. 

ampliis^ime : cohortemque postea duplici 
stipendio , frumeuto . . . militaribusque douis 
amplissime d o n a u i t : 3, 53, 6 ; — sua . . . beneficia 
commemoraiiit , quod rex appellatus esset . . ., 
quod mimera amplissime (tam amplissima -B^p) 
missa: 143,4. 

an. A. in interrogatiouibus disiunctiuis; 
a) utruni au: ut . . . intellegere posset, utrum 
apud eos pudor atque officium an timor (plus 
add. B'-'^) ualeret: I 40,14; de se . . . consul- 
tum dicebat, utrum igni statim necaretur an 
in aliud tempus reseniaretur: 153,7; sed utrum 
auertendae suspicionis causa Pompeius propo- 
suisset (edictum), . . . an nouis dUectibus . . . 
Macedoniam tenere conaretm', existimari nou 
poterat: 3,102,3. 

b) ue . . . an: perturbantur, copiasne ad- 
uersus hostem ducere an castra defendere an 
fuga salutem petere praestaret; IV 14, 2; Am- 
biorix copias suas iudicione non conduxerit . . . au 
tempore exclusus et repentino equitum aduentu 
prohibitus . . . dubium est: VI 31,1; id eane 
de causa, quam legatis prouuntiarunt, an per- 
fidia adducti fecerint, . . . non uidetur pro certo 
esse ponendum : VII 5, G ; neque certum inueniri 
poterat, obtinendine Bruudisii causa ibi reman- 
sisset . . ., au iuopia nauium ibi restitisset: 1, 
25, 3 ; uosne (ne arasum in a) uero L. Domitium 
an uos Domitius deseruit? 2,32,8. 

c) — . . . an: deliberatur 0; dicebatur a; 
Selin.) de Auarico in communi concilio, in- 
cendi placeret an defendi: VII 15, 3. 

d) omisso priore incmbro: quid ad se ueui- 
rent? an speculandi causa? 147,6. 

B. in ar^uuieutatioue: an dubitamus, quin 
nefario facinore admisso Komani iam ad nos 
iuterficiendos concuiTant? VII38, 8;an, quod 
ad diem non uenerunt, de eorum fide constan- 
tiaque dubitatis? VII 77, 10; au non, uti cor- 
poris uulnera, ita exercitus ineommoda suut 
tegenda . . .? 2,31,0; an paenitet uos, quod 
Xjexic. CaesaT, saluum atque incolumem exercitum . . . tra- 
duxerim? quod . . .: 2,32,12; an nou audistis 
(/(; exaudistis Oafl) ex iis, qui . . . reman- 
serunt, cohortes esse Brundisii factas? 3,87,4; 
an qui incolumes resistere non potuenmt, per- 
diti resistant (-tent iS")? uos autem uictum 
sequamini . . .? 2,32,6; — an uero in Hispania 
res gestas Caesaris non audistis? duos pulsos 
exercitus, duos superatos duces, duas receptas 
prouincias ? 2, 32, 5 ; (hac uos fortima atque his 
ducibus repudiatis Corfiuiensem ignominiam, 
(in add. codd.; an Ald.; del. Oiace.) Italiae 
fugam (/; fiiga Oafh), (an add. Ox.; Ald.; ckl. 
Ciacc.) Hispaniarum deditionem, (in add. codd.; 
an Ald.; del. Ciacc.) Ali-ici belli praeiudicia 
scquimini! 2,32,13.) 

aualojfia: de analogia libri it. fragm. ap. 
Kp., Df., al. 

Aiiartes: (Hercynia silua) recta fluminis 
Danuuii regione pertinet ad fiues Dacorum et 
Anartium (Anartum Ciaec.) : VI 25, 2. 

Aiias: legati Pompei, quorum unus Hispa- 
niaui citeriorem . . . , {cdkr n/tcriorcM) a saltu 
Castulonensi ad Anam . . . , tertius ab Ana 
Vettonum agram Lusitaniamque . . . obtinebat: 
1,38,1. 

Aiicalites: Ancalites, Bibroci, Cassi lega- 
tionibus missis sese Caesari dedunt; ab iis co- 
gnoscit . . .: V21, 1. 

anceps: ita ancipiti proelio diu atque 
.acriter pugnatum est: 126,1; nequc erat quis- 
quam , qui aspectum modo tantae multitudinis 
sustineri posse arbitraretur, praesertim ancipiti 
proelio, cum ex oppido eruptione pugnaretm-, 
foris tantae copiae equitatus peditatusque cer- 
nerentur: VII 76, 5; duplicem . . . fecerat ual- 
lum, ut, si ancipiti proelio dimicaretur, posset 
resisti: 3, 63, 3; T[ nou illi . . . ancipitem 

terrorem intra extraque mimitioues . . . causae 
fuisse cogitabant: 3,72,2. 

Attcona: Pisaurum, Fauum, Aucou.am 
singuUs cohortibus occupat: 1,11,4. 

aiicora. A. subiect. : quod neque .ancorae 
funesque subsisterent (?) neque nautae . . . 
uim tempestatis pati possent: VIO, 2. 

b) obieet. : funibus , aucoris reliquisque ar- 
niamentis amissis: IV 29, 3; f quae 

tameu (naues) ancoris iactis cum fluctibus 
comjilerentur: IV 28, 3; 1 ancorae pro 

funibus ferreis catenis reuinctae (erant): III 
13,5; t sublatis ancoris circiter milia 

passiium septem .ab eo loco progressus: IV 23, 
6; Tuberoneiu . . . sublatis ancoris excedere 
eo loco cogit: 1,31,3; hunc conspicatac n.aues 
. . . sublatis .ancoris sequi coeperunt: 2,22.3; 

17 259 ancora — angustiae 260 qua pronuntiatione facta temporis puncto sub- 
latis ancoris omnes Vticam reliquerimt et quo 
imperatum est transeunt: 2,25,7. 

c) ablat.: lias (rates) qiiateruis ancoris ex 
IIII angulis destinabat (distinabat Ox) , ne 
riuctibus mouerentur: 1,25,7. 

d) c. praepos. : ipse ad ancoram una nocte 
constitit: 3,102,4; — (naues) onerarias, quae 
ad aucoras erant deligatae, tempestas ad- 
flictabat: IV 29, 2; quod in litore moili atque 
aperto (naues) deligatas ad ancoram (anchoras 
[i) relinquebat: V 9, 1 ; 1j nostrae naues 
duae . . . in uoeteni coniectae . . . contru Lis- 
sum in ancoris constiterunt: 3,28,1; — 
duni reliquae naues eo conuenirent , ad horam 
ncmam in ancoris exspectauit: IV 23, 4. 

aneoi'ai'iii!it : storias autem ex fuuibus 
ancorariis . . . fecerunt: 2,9,4. 

Ancits: nam ab Anco Marcio sunt Jlarcii 
Reges , quo nomine fuit m.iter: ap. Suvlon. fi. 

Aii«Iel»roa;in«!i, An«lc«oiiibo{>-iu:i« n. 
Audecnniltoriu!^. 

Andeeani n. Ande». 

Andecninl>oi*in!ii: Remi . . . ad eum/ 
legatos Iccium et Audecuinborium \a-; (.iliick 
p. 26—31; andebrogium B'a^f/i; Flod.; au- 
documborium a; h^; edd.; Andecombogium 
Hld.) primos ciuitatis, miserunt: 113,1. 

Andet^ (Andecaui scribendum esse ccnsel 
Oliick p. 24 sq.; (andegabis Imbet cod. i III 
7,2;) Andes tuct/ir IMler 17, 272 scj.): in 
Carnutes, Andes, Turones, quaeque (turonesque 
quae BMa; Np., Sclm., Dt.^} ciuitates propin- 
quae his locis erant, ubi belluni gesserat, legioni- 
bus in liibernacula deductis : II 35, 3 ; P. Cras- 
sus adulescens cum legione septima proximus 
mare Oceanuni in Audibus hiemalx-it v r;-6-. oW. ; 
hiemarat A'): III 7,2; celeriter sibi Senones . . . 
Lemouices, Andos reUquosque omnes, qui Oce- 
anum attingunt, ailiungit: VII 4, 6; imperant 
. . . f Senouibus x-^.'; seua Andibus Ein. Hoffnt.; 
Db., Hold., Dt.''; Suessionibus Vascos.; Eburoni- 
bus Fr.) , Ambianis . . . Nitiobrogibus qiuna 
miha; Aulercis (Nitiobrogibus; quinqne niilia 
Aul. E,n. Hnffm.): VII 75,3. 

Andocumboriuiit n. Andecniubo- 
rins. 

Androstlienes: itaque Androsthenes (an- 
drostenes codd.) , praetor Thessaliae, cum se 
uictoriae Pompei comitem esse mallet quam 
socium Caesaris in rebus aduersis, omnem ex 
agris multitudinem . . . in oppidum cogit por- 
tasque praecludit et ad Scipionem Pompeium- 
que nunlios mittit, ut . . .: 3,80,3. 

auiractus: oppidi nnuus ab . . . iuitio ascensus, si nullus anfractus (amfractus X) in- 
tercederet, mille CC passus aberat: VII 46, 1. 

augnlns: huius lateris alter angulus, qui 
est ad Cantium, . . . ad orientem solem, in- 
ferior ad meridiem spectat: V 13, 1; eius 
angulus (alter add. Paiil) lateris maxime ad 
Germaniam spectat: V13,6; t item ab 

angulo castrorum sinistro muuitionem ad 
flumen perduxer.it: 3,06,6; — has (rates) qua- 
ternis ancoris ex IIII angulis destinabat 
(distinabat 0:): 1,25,7. 

angni^tiae. A. in-opr.; a) subiect.: ut 
aequo proelio discederetur . . . ; id efficiebant 
angustiae loci: 3,112,7; 1 quod pontis 

atque itinerum angustiae multitudinis fugam 
intercluserant: VII 11, 8; "i atque ut 

(ubi Hofm.) erant loca montuosa et ■{• ad 
specus (et asperae Wolff.; Hofm.) angustiae 
(et aditus angusti Kraff.) uaUium, has subhcis 
in terram demissis praesaepserat: 3,49,4; non 
ilU . . . iniquitatem loci atque ^in add. acf) 
angustias praeoccupatis castris . . . causae fuisse 
cogitabant: 3, 72,2. 

b) obiect.: inde excipere loca aspera et mon- 
tuosa; qui jmor has angustias occupauerit: 
1,66,4; erat iu celeritate omne positum cer- 
tamen, utri prius angnstias montesque occu- 
pareul: 1,70,1; f/; c) 3, 70, 1 ; ^ prae- 
saepserat: 3,49,4 ii. a); 1[ non se ho- 
stem uereri, sed angustias itineris, magnitudi- 
nem siluarum . . . timere: 139,6. 

c) ablat. : uti autem ipsos ualetudine imn 
bona cum angustiis loci et odore taetro . . ., 
timi : 3, 49, 3 ; t sibique ipsos multitucUne 
atque angustiis maius attulisse detrimentum, 
quam : 3,72,3; — Caesarem duobus exereitibus et 
locorum angustiis facile intercludi posse fru- 
mentoque prolii)x'ri: 1,17,1; milites . . . ueriti, 
ne angustiis intercluderentur, cum extra et in- 
tus hostem haberent: 3, 69, 4; — quod . . . 
equites eius augustiis atque his (angustis portis 
atque his codd. ; angustus portisque Ald. ; angu- 
stiis oppositis Wdlff.; poitia del. JSp.) a Caesaris 
militibus occupatis ad insequendum tarda- 
l>antur: 3,70,1; f castra . . . etsi erant 
exigua per se, . . . tamen angustiis uiarum 
quam maiime potest contralut: V49, 7. 

d) c. praep.: posse prius ad angustias 
ueniri, quam sentiretur: 1,67,1; ^ pleri- 
que . . ., ne in angustias inciderent, (ex) X 
pedum mimitione se in fossas praecipitabant: 
3, 69, 3 ; qui suum timorem in rei frumentariae 
simulationem angustiasque itineris conferrent: 
I 40,10; 1 nnam quuiqueremem et minores 
duas (naues) in angustiis portus cepit: 3,100, 261 angustiae — animadiierto 262 2; praesidiisijue in angustiis conlocatis, exer- 
citum itinere protiiberent: 1,65, 4; ueriti, ne . . . 
ab ecjuitatu Caesaris in augustiis tenerentur: 1, 
66,2; t Heluetii iam per angustias et 

fines Sequauorum suas copias traduxcrant : I 
11,1; 1f uia, qua Sequanis inuitis propter 
angustias ire non poterunt: 10,1; lioc pu- 
gnabatur loco et propter angustias iniquo et 
quod: 1,45,6; iis autem inuitis, a quibus Pha- 
rus tenetur, uon potest esse propter angustias 
nauibus introitus in portum: 3,112,4. 

B. trsl. a) al)I.: simulanit sese (in add. hl) 
angustiis rei frumentariae adductum castra 
mouere : 3, 38, 1 ; — (Caesarem) angustiis rei 
frumentariae compulsum discessisse existima- 
bat: 3,41,4; — necessarioque omnes liis an- 
gustiis continebantur: 1,48,3; — quibus an- 
giistiis ipse Caesar a Venetis prematur docet: 
11118,3; erat res in magna ditBcultate, sum- 
misque angustiis rerum necessariarum pre- 
m e b a n t u r , adeo iit : 3, 15, 3. 

1)) f. praep.: quaeque postea acciderant, de 
angustiis ad Ilerdam rei frnmentariae, acce- 
pit: 2,17,3; t cum in his angustiis 

res esset atque omnes uiae . . . obsidereutur : 
1,54,1; in his erat angustiis res: 1,78,3; cum 
essent in quibus demonstraui angustiis: 3, 15, 6; 
ipse autem consumptis oraniljus longe lateque 
frumentis summis erat in angustiis: 3, 
47,5. 

augustuiii. 1. adiect. A. i>ioi»r.; a) po- 
sit.: ad eam partem oppidi . . ., quac . . . 
aditum . . . angiistum habebat: VII 17, 1; aditu 
ad castra difficili et angusto: 2,25,1; aditus 
duos, quos esse angustos demonstrauimus, . . . 
praemimiuit: 3,58,1; (3,49,4 u.s.n. angustiae 
A. n);) t ilorsum esse eius iugi prope 

aequnm, sed hinc (Oufl.; liao Dauis.; hunc a; 
cdd.; om. p; hunc locum Paul; Dt:^) siluestre 
(P; siluestrem a; Paul; cdd.) et angustum, 
qua: VII 44, 3; t cum angusto exitu 

portarum se ipsi premerent: VII 28, 3; t 

pro multitudine auteni hominum et pro gloria 
belli atque fortitudinis angustos se fines habere 
arbitrabantur : 12,5; t erat unum (iter) 

per Sequanos angustum et difflcile , inter mon- 
tera luram et flumen Rhodanum, uLx qua sin- 
guli carri ducerentur: I 6, 1; suberant enim 
moutes atque a milibus passuum V itlnera dif- 
ficLlia atque angusta excipiebant: 1, 65, 3; magno 
circuitu difficili angustoque itinere Dyrrhachium 
profectus est: 3,41,3; equitatus Caesaris, quod 
angusto itinere per aggeres asccndebat, receptui 
suo timens : 3, 69, 2 ; haec insula . . . iu mare 
iactis molibus angusto itinere ut poute {Kraff., Schiller; et ponte codd.; edd.\ aug. it. et p. */. 
Schamhach; u. CC) cum oppido coniungitur: 
3,112,2; t comites familiaresque eius an- 

gusto in loco paulisper equitum nostrorum uim 
sustinuerunt: VI 30,3; ex totis ripis in ununi 
atque angustum locum tela iaciebantur: 1,50, 
2; (VII 44, 3 u. dorsum;) t (ita mon- 

tibus angustissime (Paul; angustis X; edd.; 
montium angustiis Giacc.) mare continebatur, 
uti : IV 23, 3 ; t equitesque eius angustiis 

atque his { angustis p o r t i s atque liis codd. ; 
cf. angustiae A. c) ci-tr.) a Caesaris militibus 
occupatis ad insequendimi tardabantur: 3, 70, 1.) 

1>) coini>ar.: ex castrorum exiguitate eo- 
gnoscerent , quae iioc erant etiam angustiora, 
quod sine impedimentis Caesar legiones trans- 
portauerat: IV30, 1; t scrobes . . . pau- 

latim angustiore ad infimum fastigio: VII 
73,5; t hostes . . . angustioribus portis 

relictis coaceruantiu- : VII 70, 3. 

<•) SHi>erI.: qua fauces erant angustissimae 
portus: 1,25,5. 

B. trsl.: cum fides tota Italia esset an- 
gustior neque creditae pecuniae soluerentur: 
3,1,2; t quod angusta re frumen- 

t a r i a utebatur : 3, 43 , 2. 

2. ui sul>st.: hostes . . . iustare et rem esse 
in angusto uidit: 1125,1. 

angnste: necessario angustius milites 
conlocauit: V23, 5; — uon longo (longe A'*) 
a castris progressi spatio angustius (an- 
gu.stiore?) pabulabantur: 1,59,2; t tan- 

tum nauium repperit, ut auguste XV miha 
legionarionun militum . . . transportari 
po&sent: 3,2,2; — Caesar . . . pi'ofectus ad . . . 
rem frumentariam expediendam, qua anguste 
(angusta?) ntebatur: 3, l(i, 1; — quod co 
anuo frumentum in Gallia propter siccitates 
angustius prouenerat: V 24, 1; — (nite- 
batur) Caesar, ut quam angustissime Pom- 
peium contineret: 3, 45, 1 ; IV 23,3 u. s. u. 
angustus. 1. A. a) montibus. 

auiuia: uolunt jiersuadere uon interire 
animas, sed ab aliis post mortem transire 
ad alios: VI 14, 5. 

auima<lnersio: neque tempus illud ani- 
maduersionis ( aduersionis ac/') esse existimans: 
3, 60, 1. 

aulniadnerto. I. Forina: Phirimis bdli 
Gallici locis codd. X habent animaduerto; 
uiio loco (124,1) in X est animum aduerto; 
uiio (V18, 2) in V. animum aduerto, in Q^[i 
animaduerto; duohus locis in a animad- 
uerto, in [3 animum aduerto: VII 44,1; 
58,2; semel (IV 12, 6) imus il/' }uibet animum 

17* 263 animacUierto — animal 264 adu. , vcU. animaduerto. — 152,2 in v. serip- 
timi esf auim aduerterat, in h auimum 
aduerterat, in af a.^nim.o aduerterat. — In 
hdlo ciuili 9 locis scnbcndum tiidetur auimum 
aduerto, cf. p. 100 s. u. aduerto; reliquis 20 
locis codd. fit X' consentiunt in forma ani- 
maduerto. In cod. N aliisqm dctt. snepiiis 
exstat animum aduerto. 

II. Sig^nif. A. = pereipio sensibus (plerum- 
que oculis), uldeo; a) sequitiu- aeeus.; a) alqin: 
raros milites, ne (fi; qui a) ex oppido ani- 
maduerterentur (auimaduerteretur fi; — qui ex 
opp. nou aduerterentur coni. Oud.), ex maioribus 
castris in minora traducit: VII 45, 7; 1 

tametsi dextris umeris exsertis animaduerte- 
bantur (Haedui), . . .: VII 50, 2. 

p) iilqd; aa): diligentiam: 3, Gl, 3 u. 
spatium; t fuga totius exercitus procul 

animaduer.sa: 2,42,5; i[ mv,\ \c auimud-t 

uersa Ambiorix pronimtiari iubct : V 34 , 3 ; 
qua re animaduersa reliqui . . . se fugae man- 
dant: VII 67,6; qua re auimaduersa Caesar 
Germanos . . . flimien traicit: 1,83,5; qua re 
animaduersa . . . naues impetum faciunt: 
2, 6, 6 ; qua re animaduersa Varus et terrore 
exercitus cognito . . . exercitum in oppidum 
reducit: 2, 35, 7; Pompeiani . . . Larisam 
uersus se recipere coeperimt. qua re {1 det. ; 
spe rcH. ) animaduersa Caesar copias suas 
diuisit: 3,97,3; qua re auimaduersa Pom- 
peiani iu quodam monte constiterunt: 3,97,4; 
— simul liis relws animaduersis, quas demon- 
strauimus, . . . celeriter ex tertia acie suigidas 
cohortes detraxit: 3, 89,3; quibus rebus auimad- 
uersis legiones sibi alias ex Asia adduci iussit: 
3,107,1; t (spem: 3,97,3 2(. rem;) H 

temporibusque rerum et spatiis locorum et 
(A'; iu Ox,; Forchli.; ckl. Np., Db.) custodia- 
rum uaria {Of; iuria a; uiria cd; uiriam hl^) 
diligentia (-tiam hl) animaduersa (-uersis"* 
Forchh.) . . . baec ad Pompeium omnia detu- 
lermit: 3,61,3; 1f dextrum cornu . . . 

terrore equitum animaduerso . . . sese recipie- 
bat: 3,69,3; T haec (tragula) . . . ad- 

haesit neque ab ndstris biduo animaduersa tertio 
■ lie a quodam milite conspicitm': V48, 8; t 
illi animaduerso (Of; euim aduerso ac; enim 
animaduerso ///; Dh .) uitio castrorum tota 
nocte munitiones proferunt: 1,81, 3; animaduer- 
sum est (est on/. Nh) uitiiim munitionis: 3,63,8. 

fifi): haec eum animaduertisset, . . . uehe- 
menter eos incusauit: 140,1; 1 id ciun 

animaduertisset P. Crassus adulescens, . . . 
misit: I 52, 7; cum cecidisset atque id frater . . . 
procul anim.aduei-ti.sset, . . . se hostibus obtuht: IV 12, 6; t quod ubi Caesar animaduertit, 
. . . iussit: IV25, 1; quod cum :iuimaduertisset 
Caesar, . . . iussit: IV 26, 4; 3,46,4.. 

quod ul'i Crassus animaduertit, suas copias 
propter exiguitatem nou facilc diduci, ho- 
stem . . . : III 23, 7 ; quod cum esset animaduer- 
sum, coniunctam esse flumini (raunitiouem), . . . 
transcenderimt: 3,68,3. 

1)) sequitur .nco. e. inf.: animaduertit Caesar 
unos ex omnibus Sequanos niliil eanun rerum 
facere : 1 32, 2 ; quod eam partem mmime fiir- 
mam hostium esse (oiii. B) animaduerterat: I 
52, 2 ; quod postqu.am liarbari fieri .auim.aduer- 
terunt: 11115,2; 11123,7 u. a) fi) ^p) c.xtr.; 
suos ab hostil3us.,.premi iitque aegre sustinere et 
conferta legione ex omnibus partibus tela conici 
animaduertit : IV 32, 3 ; paulo ante tertiam uigi- 
liiim est .animaduersum fum.ai-c .aggerem: VII 
24, 2; quod deustos jiluteos turriimi uidebant 
nec facile adire apertos ad auxiliandum .animad- 
uerteb.ant : VII 25, 1 ; .anim.aduertit collem , qui 
ab hostibus teuebiitm-, nudatum homiuibus: VII 
44, 1 ; is cum .animaduertisset perpetuam esse 
paludem, quiie influeret . . .: VII 57, 4; post- 
quam id difflcilius confieri animaduertit: VII 
58, 2 ; est anim.aduersum ab legionariis . . . ex 
crebris hostium eruptionibus magno sibi esse 
(cnn. hl) praesidio posse, si: 2,8,1; simul ani- 
maduertit multa undique portari .atque agi 
plenissimis uiis, quae . . . in m-bem conferan- 
tur: 2, 25,2; illi cum auimaduertissent ex igni- 
bus nocte cohortes nostras ad munitiones ex- 
cubare : 3, 50, 1 ; qui . . . cum animaduertisset 
Pompeium extra munitiones egressum: 3,65,4; 
miimaduersum est ab speculiitoribus Ciiesaiis 
cohortes quasdam . . . esse post sUuam et in 
uetera Cii.stra duci: 3,66,1; 3,68,3 u. a) f3) 
fifi) extr. 

c) sequ. interrogatio iudirecta: quarum ex 
uestigiis cum est animaduersum a uenatoribus, 
quo se recipere consuerint : VI 27, 4 ; uti . . . 
prius haec omnia consumerentur , quam quem 
ad modum accidisset animaduerti posset : 2, 14, 2. 

B. = poena adfleio: satis esse causae arbi- 
trabatur, qua re in eum aut ipse «animad- 
uerteret aut ciuitatem animaduertere iuberet: I 
19,1. Cf animnm adnerto i^. 190. 

animaduertere alqd cx iilqa re: 2, 8, 1; 3, 
50,1 «. A. b); VI 27, 4 «. A. c); (aUim ex 
oppido: VII 45, 7 u. A. a) a);) f procul: 

2,42.5 M. A, a) fi) aa) fuga; IV 12, 6 u. A. a) 
fi) pfi) id. 

auimal: cum superauerunt (quae supera- 
uerint X) , animalia capta immolant: VI 
17,3; omniaque, quae uiuis cordl fulsse arbi- 265 animal — animus 266 trantur, iii ignem inferunt, etiam animalia: 
VI 19, 4. 

aniiii.ii»^. 1. iit uiiiuersimi. A. adilito geue- 
tiuo (iit militum animi iilnii frrc iialcat citiod 
milites); a) subioet. : etsi omnium animi ad 
ulciscendum ardeljant: VI 34, 7; T prae- 

occupatus animus Attiauorum militum timore 
(/;/; tempore af) et fuga et caede suorum nihil 
de resistendo cogitabat omnesque . . . arbi- 
trabantur: 2,34,6; H (omnes milites in- 

tenti (oranium militum int. animi p,- Sc/in.) 
pugnae prouentum exspectabant: Vn80,2; 
t relanguescunt II 15, 4 ii. B. a).) 
1 ut ad bella suscipienda Gallorum alacer 
ac promptus est animus, sic uiollis ac minime 
resistens ad calamitates perferendas meus eorum 
est: III 19, 6; — totius exercitus animos alienos 
esse a Curione: 2,27,2; — omnium animi in- 
tenti esse ad pacem uidebantur: 3, 19, 4; 
— hostium (fuit) tam paratus ad dimicandum 
nnimus, ut: 1121,5; ne dubitaret proeliiun 
committere; omnium esse militum paratissimos 
animos: 1,71,2; — promptus est: III 19, (i «. 
alacer. 

b) oliiect.: futurum, uti totius Galliae auimi 
a se auerterentur: 120,4; % magnis 

enim iacturis sibi quisque eoriun animos cou- 
cilialiat: 3,112,10; t his rebus cognitis 

Caesar Gallorum animos uerbis confirmauit: 
1 33, 1 ; eorumque animis permulsis et contir- 
matis . . . constituit : I V 6, 5 ; satis ad Gallicam 
ostentationem minuendam militumque auimos 
coufii-mandos factum existimans : VII 53, 3; cla- 
more et ululatu suorum animos confirmabant: 
VII 80,4; quae res eorum perterritos animos 
confij'mauit: 2,36,3; t duas res consecutas 

est, quod pignore animos centurionum deuin- 
sit et largitione militum uolimtates redemit: 
1,39,4; t fit gratulatio inter eos, atque om- 
nium animi ad laetitiam excitantur: VII 79, 
3; t perspectum babeo: 3,84,1 /i. per- 

spicio; «; (occupo: VI 41, 3 ;/. B. b) 

praeoccupo;) 1 ne eius supplicio Diuitiaci 

auimum offenderet uerebatur: 119,2; t 

permulceo: IV 6, 5 n. confirmo; t satis 

longo spatio temporis . . ., quo satis perspec- 
tum babere militum animum (Nd; om. Ox) 
uideretur: 3,84,1; t quibus rebus per- 

territis animis aduersariorum Caesar . . . in- 
stituit: 1,61,1; 2,36,3 ^^ coufirmo; t 

tantus subito timor omnem exereitum occu- 
pauit, ut non mediocriter omnium mentes 
animosque perturbaret: 139,1; t prae- 

occupo: 2,34,6 ti. a) cogitabat; 1 Fabius finitimarum ciuitatum animos litteris nuntiisque 
temptabat : 1,40,1. 

(*•) datiu. : in castris Curionis magnus f om- 
nium incessit timor; nam \a. {sic codd.; Dt.; 
(sed his af; iis lil pro is;) timor animis; ia 
TJ. I^oss.; I)h.; II. CC; tiraor: [nanj] is Kp.) uariis 
homiuum sermouiljus celeriter augetur: 2,29,1.) 

d^g^enet. : hortatur, ut sine eius offensione 
anirai uel ipse de eo . . . statuat uel: 119,5. 

B. non addito geiictiuo; a) subieet. : quod 
iis rebus relauguescere animos [eorum ndd. 
V.; Fr.; Db.: n. CC] et remitti uirtutcni existiiua- 
rent: 1115,4; t relinquit (reliquid A) 

auimus Sextium grauibus acceptis uulncrilius 
(deflciens add. fi>: VI 38, 4. 

b) obiect. : ea, quae ad effemiuandos .ini- 
mos pertineut: 11,3; t sic omnino <om- 
nium [i; Sclnt.) animos timor praeoccupa- 
uerat {occupauerat p), ut paene alienata 
mente . . . dicerent: VI 41, 3; t spatium- 
que interponendum ad recreaudos animos 
putabat : 3, 74, 3. 

c) genet.: (alacritas: 3,92,3 u. incitatio;) 

t idque ita esse . . . ex domestieo iudicio 
atque animi conscientia intellcgebant: 3,60, 
2; t noUte . . . stultitia ac temeritate 

uestra aut animi imbecilli tate (imb. an. [i) 
omnem Galliam prosternere et piTiietuae ser- 
uituti subicere: VII 77, 9; t quod est 

quaedam^auimi incitatio atque alacritas natu- 
raliter innata omnibus, quae studio pugnae in- 
cenditur: 3,92,3; t qui mobilitate et 

leuitate animi nouis imperiis studebaut: III, 
3; t animi est ista mollitia (A'^{i; 

molestia a), n<jn uu-tus, paulisper inopiam ferre 
non posse: VII 77, 5; cui rei projiter animi 
mollitiem studere omues uideret, quod diutius 
laborem ferre non possent: VII 20, 5; t 

tantis subito difficultatibus obiectis ab animi 
uirtute auxilium peteudum uidebat: VII 59, 6. 

d) abl.: neque uero tam remisso ac lan- 
guido animo quisquam omnium fuit, qui ea 
nocte conqiueuerit: 1, 21, 5; t paene ut 
feras cii-cummunitos . . . ueque corpore dolorem 
neque animo ignominiam ferre posse: 1, 
84,4; t ut . . . omnes et (oiii. A) animo 
et ojjibus in id bellum incumberent: VII 
76,2; t eosque ad dimicandum animo 
confirmat: V49, 4; rursusque se ad coniiigen- 
dum animo confirmant: 2, 4, 5; — sic sunt 
animo consternati (confirmati Np.; u. CC) 
horaines insueti laboris, ut: VII 30,4; — con- 
firmatis miUtibus, ne ob hanc causam auimo 
permouereutur: VII 53, 1; — qui ex acie 367 •268 refugeraut milites et animo perterriti et lassi- 
tuduie coufecti: 3, !i5, 3; — ueu perturbaren- 
tur aninio liostiiuuque impetum fortiter susti- 
uerent: 1121,2; — consecutus id, quod animo 
proposuerat: Vir47, 1; — tanta erat simimae 
rerum exspectatio, ut alius in aliam partem 
mente atque animo tralieretur, quid 
Lentulo, quid reliquis aceideret: 1,21, 6; — om- 
nia uada . . . obtinebant sic animo parati, 
"t , si . . . Bomani iierrumpere conarentur, 
haesitantes preiuerent: \^I19, 2; quos cum sic 
animo ji.-u-atos (par. an. 'iy uideat, ut nullum 
pro sua laudc periculum recusent: VII 19, 5; 
animo simus ad dimicandum parati : 3, 8.5, 4; 
denuntiauit, ut essent animo parati in poste- 
rum: 3, 80, 5: tamen ad omneui laborem animo 
parati iinperio paruerunt: 3, !I5, 1. 

•2. de siiigulis auiiui lacultatilius. A. rte 
sentieudi facultafe: ii) = inores et ius-euiiim: 
tenuis .-uque infirnii haec aninii uideri: 1, 
32, 8. 

b) ~ animi adfeetio, uoluntas, sfudiiim; 
a) genet.: ut animi aequitatc plebem con- 
tineant, cum suiis quisque opes cum poten- 
tissimis aequari uideat : VI 22, 4 ; 1 q u i d 
liominum niihbus LXXS uno loco interfecti.s 
proi)inquis consanguineisque nostris a n i m i fure 
existim.atis : VII 77, 8. 

^) abl.: alieno esse aniuio in Caesarem 
milites neque iis posse persuaderi , uti eum 
defendant aut sequantur s.altem: 1,6,2; sese 
tameu hoc esse ui Ciceronem i)opuIumque 
Romimum < cicerone pop. r. fl) animo, ut 
nihil nisi liiberna recusent: V 41, 5; qui iam 
ante inimico iu nos animo vanimo in nos S> 
fuisset, multo grauius hoc dolore exarsit: V 
4,4; quod (Allobroges) nondum bono animo 
in populum Eomanum uidereutur: IG, 3; — 
ncque homines inimico animo . . . tem- 
peraturos ab iniuria et m.aleficio existimabat: I 
7,5; % aequo animo (10 locisi «. aeqan!;! 
p. J9S; — memores . . . praeceptorum . . . lioc 
animo deeertabant, ut nullum aliud tempus 
.id conandum habituri uiderentur: 2,6,1; — 
cunct.ie eariun regionum praoicctiuae liben- 
tissimis animis eum recipiuut exercitum- 
que eius omnibus rebus iuuant: 1,15,1. 

c) = audacia, loitiludo: x) subiecf.: iufir- 
luiores mihtes . . . dcHgi iubet , quorura aut 
animus aut uires uidebantur sustinere 
uon posse: 1,64, 5. 

fi) obiecf.: praesidio legionum addito nostris 
iinimus (a A^B-M-; iinimis y.'> augetur: VII 
70,3; — cuius aduentu spe inlata militibus ac 
redintegrato animo: 1125,3. )') geiiet.; v.y.): ne qua aut largitionibus aut 
animi c o n f i r m a t i o n e . . . commutatio fieret 
uoluntatis: 1,21,1; ^ hic cognosci licuit, 

quantum esset liominibus praesidii iu animi 
firmitudine (fortitud. 0): 3,28,4; T 

quae facilia ex difficillimis animi magnitudo 
rcdegerat: 1127,5; quanto opere eorum .animi 
magnitudiiiem admiraretur , quos (,fl; quod a) 
non castrorum munitiones, non altitudo montis 
. . . tardare potuisset: VII 52,3; nec minus se 
ab miiite modestiam et continentiam , quam 
uirtutem iitque aninu magnitudinem desiderare: 
VII 52, 4 ; multura ad hanc rem probandam 
adiuuat adulesceutia , maguitudo animi, supe- 
rioris temporis (pars recc; superioris animi, 
temporis 0'x) prouentus, fiducia rei bene ge- 
rendae: 2,38,2; t tanta militum uirtus 

iitque ea praesentia iinimi fuit, ut: V43, 4. 

Jip): quautum idteri sententi.ae deesset 
.animi, tantum alteri superesse dicebat : 2,31,1; 
•; neque ullum fere diem iutermittebat, 
quin . . . quid in quoque esset animi ac uir- 
tutis suorum perspiceret: VII 36, 4; si quid in 
nobis imimi est (est in n. a. p) , persequiunur 
eorum mortem: VII 38, 8. 

yy): pleuus spei bon.ae atque auimi aduer- 
sus eos proticiscitur : 2, 5, 2. 

(5'(J): fortasse inopiam excusare . . . et diffi- 
cultates auctionandi proponere etiam medio- 
cris est animi; integras uero tenere posses- 
siones qui se debere fiiteantur, cuius animi 
aut cuius impudenti<ae est? 3, 20, 3; neque tanti 
sum animi, ut . . . eenseam, neque tanti 
timoris, ut: 2,31,8; — quod eum cupidum 
lerum nouariun , cupidum imperii, uiagni 
animi, niagnae inter Gallos auctoritatis co- 
gnouerat: V6, 1. 

(J) abl.; 0.0.): discedentem . . . cohortantur, 
magno sit auimo, necubi dubitet proeliimi 
committere: 2,33,2; (si . . . Romani sese reci- 
pere coepissent, impeditos in agmine et sub 
sarciiiis [infirmiore {inferiore p) animo; «. 
00] adoriri cogitidiant: 11124,3.) 

SS): non minore animo ac fiducia, quam 
iinte dimicauerant , naues conscendunt: 
2,4,3; — id quo ([i; id quod a; et quo jN"/).) 
m.aiore faciant animo, copias se omnes pro 
castris hiibitmaim: VII 66, 6; — rationem con- 
silii mei accipite, quo firmiore animo t>»J proe- 
Mum prodeatis: 3,86,2; — hortentiu^que, 
ut . . . hostium impetum m.agno animo susti- 
neant: VII 10, 3. 

yy): quod ipse auimo uon defecerat tanto 
accepto incommodo : VII 30, 1 ; hortaturque eos, 
ne animo deficiant: 1,19,1; M.arcius Rufiis . . . 269 animus — annns 270 eohortatiir suos, ne animo deficiant: 2,43,1; 
cum . . . hortaretur, ne negotio desisteret ueue 
animo deficeret: 3, 112, 11 ; — cohortatusque est, 
ne se admoduni animo demitterent, ne per- 
turbarentur incommodo: VII 2!t, 1. 

(l) =r delectatio, uoluptas: haee (leporem et 
gallinam et anserem) tamen ahmt animi uolup- 
tatisque ( uoluntatisque [i) causa: V 12, (j; 
quid ergo? Rom.anos /[j; romanorum animos a) 
in illis ulterioribus munitionibus animine ([i; 
sine a; Fr.') causa cotidie eserceri putatis? VII 
77, 10. 

B. de adpefeiidi facultate: sibi esse in 
animo sine ullo maieficio itcr per prouinciam 
facere: 17,3; Cacsari renuntiatur Heluetiis esse 
in animo per agrum Sequauorum et Haeduorum 
iter . . . facere: 1 10, 1 ; Pompeio esse in animo 
rei publicae uon deesse, si: 1, 1, 4; — hoc 
(flumen) neque ipse transire habebat in 
animo (in animo habebat [i) neque hostes 
transituros existimabat: VI 7, 5; — hostes . . . 
cuneatim constiterunt hoc animo, ut si 
. . . obuiam [contra] ueniretur, acie instnicta 
depugnarent: VII 28, 1; — totus et mente et 
animo in belluni Treuerorum et Ambiorigis 
insistit: VI 5, 1; — nec minus, quam cst pol- 
licitus, Vercingetorix animo laborabat, ut 
reliquas ciuitates adiungeret: VII 31,1. 

C. de cog:itaudi facultate; a) = meiis, coffi- 
tatio: reliqua eius consiha auirao circum- 
spiciebat: VI 5, 3; — ac iam animo uicto- 
riam praecipiebant: 3, 87, 7; — plusque 
animo prouidere et praesentire existima- 
batur, quod . . . censuerat: VII 30, 2; Tf 
utrisque ad aninuim (ad omnia //•,■ Ald.; id 
animo Fr.) occurrit unum esse illud tempus, 
quo maxime contendi conueniat: VII 85, 2. 

b) = animi iiifcntio: at omnium impeditis 
animis (an. imp. fl) Dumnorix . . . in.sciente 
Caesare domum discedere coepit: V7, 5; — in 
ea re omnium nostrorum iutentis aniniis: 
11122,1; — animum aduerto ti. adncrio 
p. 190; — nostris languentibus atque auimo 
remissis: 2, 14, 1. 

c) = memoria: (Albici) modo digressi (a) 
Massiliensibus recentem eorum pollicitatio- 
nem animis continebant: ],.57,4. 

Adiectiua: aequus tt. p. J9S; alacer: III 
19,G u. 1. A. a); alienus: 2,27,2 ?/. 1. A. a) ; 
1,6,2 u. 2. A. 1)) fi); bonus: I(!,3 ii. 2. A. 
b) [S); firmus: 3, 86,2 tt. 2. A. c) rf) [i[i); 
hic: V41,5; 2,6,lw.2. A. li) [i); VII 28, 1 «. 
2. B.; (impediti: V7,5 it. 2. (_'. Ii);) (in- 
ferior: 11124,3 h. 2. A. c) J) xx);} infir- mus 1,32,8 II. 2. A. a); (11124,3 n. 2. A. c) 
(?) aa);) iniraicus: V4,4; 17,5 ti. 2. A. b) 
p); intenti: (VII 80, 2 u. 1. A. a) exspec- 
tabant;) 3,19,4 ib. esse; III 22, 1 u. 2. C. b); 
languidus: 1,21,5 ?(.l.B.d); libentissimi: 
1, 15, 1 u. 2. A.li)ri); magnus: V6,l«.2. A. c) 

y) dd); 2,33,2 ?t. 2. A. c) d) y.y.y, VII lO, 3 

u. 2. A. c) ()') [i[i); maior: VII 66,6 u. 2. A. 
c) S) [i(3); mediocris: 3,20,3 ii. 2. A. c) /) 
dd); niinor: 2,4,3 ii. 2. A. c) d) 1^(3); para- 
tus: 1121,5 u. 1. A. a); paratissimi: 1,71, 
2 »6.; promptus: 11119,6 ti. 1. A. a); qui: 
3,20,3 u. 2. A. c) }') dd); remissus: 1,21,5 
u. 1. B. d); tantus: 2,31,8 u. 2. A. c) 7) 
dd); tenuis: 1,32,8 u. 2. A. a). 

aiiiio 1. '(. adno. 

aiinoiia: his tamen omnibus annona cre- 
uit; quae fere res non solum inopia praesentis, 
sed etiam futuri temporis timore ingrauescere 
consueuit: 1,52,1; — iamque ad denarios L 
(Ald.; ad XL rafW.) in singulos modios annona 
peruenerat: 1,.52, 2. 

annotiiias: nauium, qu.ne cum annotinis 
priuatisque . . . aniplius octingentae uno erant 
uisae tempore : V 8, 6. 

aunns. A. iiominat.: ea, quae secuta est 
hierae, qui fuit annus Cn. Pompeio, M. 
Crasso (annus Pompeio et Cra.sso p) consulibus: 
IV1,1; is enim erat annus, quo per leges 
ei consulem fieri liceret: 3,1,1. 

B. accus.: tertium iam lumc annum re- 
gnantem inimiei . . . interfecerunt : V25, 3. 

quos'(e.xercitus) contra se multos iam annos 
aluerint: 1,85,5; — hi cum tantopere de 
potentatu inter se multos annos contenderent: 
131,4; — hi . . . multos annos a finitimis 
exagitati: II 20,5; quod ab Suebis complures 
annos exagitati bello premebantur et agri cul- 
tura prohibebiintur: IV 1,2; — (Dumnorigem) 
< in atliL (lilhert ) coniplures annos portoria 
reliquaque onvnia Haeduorum uectigalia paruo 
pretio redcmpta habere: 118,3; — sic se coni- 
plures annos illo imper.inte meruisse, ut: VII 
17,5; — cuius pater regnum in Sequanis multos 
annos obtinuerat: 13,4; cum .singuli magi- 
stratus . . . regiam potestatem annum annuam_, 
'i ■ obtiuere consuesscnt: VII 32,3; ut idem . . . 
duas bellicosissimas prouineias absens tot annos 
(Ohl; annis nf; edd.) obtineat: 1,85,8; Ad- 
bucilli fUii, qui principatum in ciuitate multos 
annns (W.'ibff.; inultis annis codd.; edd.) obti- 
uucrat: 3,59,1; — itaque annos non nulli XX 
(uicenos [i; Ald. , Np., Dt.) in discipliiia per- 
miiiieut: VI 14,3; — duces uero ii deliguntur. 271 272 qui una cum Q. Sertorio omne^ armos fuerant: 
III 23, 5; — qiii complures aunos Sueborum 
uim sustinuerunt: IV 4,1. 

C. g^eii.: baec et superiorum aunorum con- 
suetudine ab nobis cognouerant et: V42, 2; 

T[ (Philippus et Cotta (prioris anni con- 
sules Hmj; u. CO) priuato consilio praetereuntui-: 
1,6,5;) t hae copiae, quas uidetis, ex 

dilectibus {b\ delectis nd dilectis 0;) horum 
aimorum in citeriore Gallia sunt refectae: 3, 
87,5; 11 mensiuni et annorum initia .sic 

obseruant, ut noctem dies subsequatm" ^'1 18, 
2; 1[ quod .superioris anni munitiones 

integrae raanebant: VI 32, 5; 1" a publi- 

canis . . . pecuniam exegerat et ab isdem 
insequentis anni mutuam praeceperat: 3, 31,2; 

1i (his -J- litteris cognitis a; huius anni 
rebus cognitis [b) Komae dierum uiginti sup- 
plicatio redditm' : Wl 90, 8 ; 1 annuum 

( anni 0) spatium ad comparandas copias 
nactus : 3, 3, 1 ;) t Caesar . . . maturius 

paulo, quam tempus anni postulabat, in hi- 
berna . . . exercitum deduxit : I 54, 2 ; ipse, cum 
primum per anni tempus potuit, ad exercitum 
conteudit : III 'J, 2 ; paucae ultimae nationes anni 
tempore coniisae, quod hiems suberat, hoc facere 
neglexerunt: 11127,2; si tempus anni ad bel- 
lum gerendum deficeret: IV 20, 2; neque belli 
gerendi propter anni tempus iacultatem habebat : 

IV 22, 2 ; ue amii tempore a nauigatione exclu- 
deretur, quod aequiuoctium suberat: V 23, 5; 
hi (druides) certo auni tenipore \temp. anni fl) 
in finibus Caruutum . . . considunt in loco' con- 
secrato: VI 13, 10; frumenta . . . anni tempore 
atque imbribus procubueraut: VI 43, 3; etsi 
mons Cebenua . . . durissimo tempore armi 
altissima niue iter impediebat: VII 8, 2; ne sin- 
gulari quidem umquam homini eo tempore anni 
semitae patuerant: VII 8, 3; id esse facile, . . . 
quod auni tempore subleueutur : VII 14, 3 ; cum 
ipso anni tempore ad gerendum bellum uoca- 
retur: VII 32, 2; id propter anni tempus lon- 
gum atque impeditum uidebatur: 1, 29, 2; 
Laelius tempore anui commodiore usus ad naui- 
gandum: 3, 100, 3; % ciuibus Eomanis 
. . . pecuniae imjjerabantur . . .; publicanis . . . 
insequentis auui uectigal promutuum : 3, 32, 6. 

D. abl.; a): neque exspcctant, quod su^jerio- 
ribus aunis acciderat (quod sup. a. accid. 
del. -Vyj.), ut de eorum imperio ad populimi 
feratur: 1,6,6; — coactus est aliter ac superio- 
ribus annis exercitum in hibernis coulocare: 

V 24, 1 ; — omnibusque anuis de locis (loco fl ; 
Db.) summis simultatibus contendebaut: V 
44, 2; — sic accidit, uti . . . ueque hoc neque superiore anno ulla omnuio nauis . . . 
desideraretur: 'V 23, 3; — naues faciant, 
cuius generis eum superioribus annis usus Bri- 
tanniae docuerat: 1,54,1; — T. Baluentio, 
qui superiore anuo prtmum pilum duxerat: V 
35, 6 ; Crastinus . . . , qui superiore anno apud 
eum primum pilum iu legione X. duxerat: 3, 
91, 1 ; — cuius imperatoris ductu VIIII annis 
rem publicam felicissime gesserint phu-imaque 
proelia secunda fecerint, omnem Galliam Ger- 
maniamque pacauerint: 1,7,6; 3,1,1 «. A; — 
Cotum, . . . cuius frater Valetiacus proximo 
anno eundem magi.stratum gesserit: VII 32, 
4; cf. 1,7,G fecormt; — (obtineo: 1,85,8; 3, 
59, 1 i(. B.) — mittit ad eas ciuitates, quas 
superioribus annis pacauerat: VII 65, 4; cf. 
1,7,6 fecerint; — e.adem se superiore .anno in 
Hi.spania perpessos: 3, 47, 6; — quod eo anno 
fi-umentum in Gallia propter siccitates angustius 
prouenerat: V24, 1; — tribunicia intercessio 
. . ., quae superioribus aunis* (sine) armis esset 
restituta (quae .sup. ann. arm. e. rest. del. 
Xp., Db.): 1,7,2; — idem hoc L. Lentulo, qui 
.superiore anno consul fuerat, . . . acciderat 
Rhodi: 3,102,7; — quo superiore :mno per- 
fugio fuerant u s i ( Weisscnborn ; q. s. anno per- 
fuerant usi a; quo perfugio superiore anno 
erant (fuer<ant Ahlus) usi fi; Ald., Sclm.): 
IV 38, 2 ; huius ojiera Commii . . . fideli atque 
utili superioribus .annis erat usus in Britannia 
Cae.sar: VII 76, 1; 'i futurum csse paucis 

annis, iiti omnes ex Galliae finibus pellerentur 
at(iue oiuues Germani Rhenum transirent: I 
31,11. 

1)): neque longius anno remauere uno in 
loco incolendi causa licet : IV 1, 7. 

e): ubi paucis ante (antea a) aunis L. 
Valerius Pr.aeconinus legatus exercitu pulso in- 
terfectus es.^et: III 20,1; quod p.aucis ante annis 
ex praetura eam prouinciam obtinuerat: 1,31, 
2; — hi rursus in mcem anuo post in armis 
sunt, illi domi remanent: IV 1,5; quantum . . . 
uisum est agri attribuunt atque anno post (post 
annum Aiin.) alio transire cogunt: VI 22, 2. 

E. c. i)i'aei».: in tertium annum profec- 
tionem lege confirmant: 13,2; — inter se con- 
tendebant in annosque consulatum definie- 
bant: 3,82,4; — magistratus ac prmcipcs in 
annos singulos gentibus cognationibusque 
Iiominum . . . quantum . . . lusum est agri 
attribuunt : VI 22, 2 ; quid in annos singulos 
uectigahs populo Romano Britannia penderet 
constituit: V22, 4; (redempta habere 118,3 u. 
B. habere;) f (Germimi,) qui inter (intra 

B') auuos XIIII tectum non subissent: I 273 annus — ante 274 36,7; 1 intra annum uero uicesi- 

mum feminae notitiam liabuisse iu turpissimis 
habent rebus : VI 21, 5; T (jiquilam) hnnc 

ego, inquit, et uiuus multo» pci- annos 
magna diligentia defendi, et nunc : 3, 64, 3. 

Adiectiua: complures: IV1,2; 118,3; VII 
17,5; IV 4,1 a. B.; (hic: < VII 90, 8 «. t'.;) 
V23, 3 u. D. a); pl/ir. 3, 87, 5 u. ('.;) inse- 
quens: 3,31,2; 32,6 u. C; (is: 3,1,1 u. A.; 
V24,l «. D. a);) raulti: 1,85,5; 131,4; II 
29, 5; I 3, 4; 3, 59, 1 u. B.; 3, 64, 3 u. E, ; 
omnes: III 23,5 u. B.; V 44, 2 u. D. a); 
pauci: I .31, 11 u. D. a); 11120,1; 1,31,2 u. 
D. e); (prior: 1,6,5 u. V.;) proxijnus: VII 
32,4h. D. a); (qui:IVl,l; 3,1,1 u. A.;) sin- 
guli: VI22,2; V22,4?(.E.; superior: VI32, 
bu.C; V23,3; 35,6; 3,91,1; 47,6; 102,7; IV 
38, 2 u. D. a); p/ur. V42,2 w. C; 1,6,6; V24, 
1; 1,54,1; VII 65, 4; 1,7,2; VII 76, 1 n. D. 
a); tot: 1,85,8 u. B. 

Cardiiialia: VI 14, 3 ?/. B.; 1,7,6 u. D. a); 
136,7 u. E.; ordinalia: V 25, 3 ((. B. ; 13,2; 
VI 21, 5 u. E.; (distributiua: VI14,3 u. B.) 

iuuinns: qui summo magistratui prae- 
erat, quem uergobretum appellant Haedui, 
qui creatur annuus : 1 16, 5 ; If (legem pro- 

mulgauit,) qua mercedes habitationum an- 
uuas conductoribus donauit: 3, 21, 1; 1[ 

(cum singuli magistratus . . . regiam pote- 
statem annum (annuam p) obtmere consues- 
sent: VII 32, 3;) t Pompeius annuum 

( anni 0) spatium ,ad comparandas copias 
nactus: 3, 3, 1. 

Anqnillaria: adpellit ad eum locum, 
qui appellatur Anquilluria (■. ; acquilaria 0; 
Aquilaria Xp.; anquilaria Dt.}; Iiic locus abest 
a Clupeis passuum XXII miUa habetque uou 
incommodam aestate stationem et duobus emi- 
uentibus promunturiis coutinetur: 2,23,1.2. 

anser : leporem et gallinam et anserem 
gustare fas non putant; haec tamen alunt 
animi uoluptatisque causa: V 12, 6. 

aute. 1. aduerb.; A. de loco: imprudentes- 
que ante missis equitibus adgreditur: 1,51,4. 

B. de teinpore; a) simpl.: nohte . . . com- 
mittere, quod ante in exercitu Caesaris non 
accidit, ut: 3, 64,4; % quibus (castris) 

praeerat Saburra, de (juo ante erat auditum: 
2,38,3; cf. 1112,5 uiderant; t Ciiesar, ut 

ante constituerat, duas acies hostem pro- 
pulsare . . . iussit: I 49, 4; t cum . . . 

saepibus densissimis, ut ante demonstraui- 
mus, interiectis prospectus impediretur («.. CC) : 
II 22, 1 ; (VII 76, 1 ((. antea ;) 1 decurri- 

Lexio, Caeiar. tur ad Ulud extremum atque ultimum senatus 
consultum, quo . . . numquam ante descen- 
sum {Kokt; discessum codd.) est: 1,5,3; t 
Gallia sub septentrionibus , ut ante dictum 
est , posita est : 1 16, 2 ; Aquitaniam . . . , quae 
pars, ut ante dictum est, . . . f ex tertia parte 
Galliae est aestimanda (u. CC) : III 20, 1 ; quos 
(equites) Commius Atrebas, de quo aute dictum 
est, .secum transportauerat: IV35, 1; erat una 
cum ceteris DumnorLx Haeduus, de quo ante 
ab nobis (a nobis antea fj) dictum est: V6, 1; 

H non minore animo ac iiducia, quam 
ante dimicauerant, naues conscendunt: 2,4, 
3; t Vbii, qiu ante obsides dederant 

atque in deditionem uenerant, . . . legatos 
mittunt: VI 9, 6; t cum omnem Galliam 

occupauissent, ut ante Cimbri Teutonique fecis- 
sent: 133, 4; 1 persuadet Castico, . . . 

ut regnum in ciuitate sua occuparet, quod pater 
ante habuerat: 13,4; Pomjieium, qui amissa 
restituisse uideatur bona, etiam quae aute ha- 
buerint ademisse («. CG): 1,7,4; t cele- 

riter, ut ante Caesar imperarat, ignibus 
significatione facta . . . concursum est: II 33, 
3; his Caesar numerum obsidimi, quem ante 
(antea [i) imperauerat , dupUcauit: IV 36, 2; 

t illi ante inito, ut intellectum est, 
consilio . . . eruptiouem fecerimt: II 33, 2; 

t ue ante partam (portam SJi) rei mi- 
litaris laudem amitterent : VI 40, 7 ; t nuuc 
quod in eadeiu inopia, egestate, patientia, qua 
ante (adcl. Hctt.; u. CC), Germani perma- 
uent . . .: VI24, 4; t in' • • • plurhuum 

ante in GaUia potuissent: I 31, 7; t 

Titurius, qiu nihil ante prouidisset, trepi- 
dare et concm-sare: V 33, 1 ; t easdem 

copias, quas (quae p) ante, praesidio nauibus 
(fuerant add. P) reliquit: Vll, 7; t 

eadem de profectione cogitans, quae ante sen- 
serat: VII 53, 1; t simulacrum Victoriae, 

quod ante ipsam jMineruam coulocatum esset 
et ante ad simulacrum Mineruae spectauisset: 
3, 105, 2 ; t idem pruicipes ciuitatum , qui 

aute fuerant, ad Caesarem reuerterimt: I 31, 
1 : (V 11, 7 u. rehqiut;) (/. permanent eth); t 
(futurum,) ut ei , qui ante dimicare timuis- 
sent, ultro se proelio ofterrent: 3,73,6; t 
pauhuu supra euin locuni, quo ante exercitum 
l r a d u X e r a t , facere pontem instituit : V^I 9, 3 ; 

t (legiones sex, quae primae (ante fJ) 
uenerant, . . . castra muuire coepermit: II 
19, 5;) VI 9, 6 u. dederant; t (magnitudiue 

operum,) quae neque uidcrant ante Galli 
neque audierant: 1112,5. 

18 275 ante 276 1)) addito aduerlb.: eruptionis iam ante 
capto consilio: 3,62,1; 1 Q- lunius , qui 

iam aiite missu Caesaris ad Ambiorigem uen- 
titare consuerat: V27, 1; t qui iam •'uite 

se <se iam ante /(; se iam (i^) populi Ro- 
mani imperio subiectos dolerent: VII 1,3; 
t hi iam ante {oiti. [i) edocti (^docti [i), 
quae interrogati pronuntiarent : VII 20, 10; 1i 
quem domestici bclli . . . cansa iam ante prae- 
paraueniut: V9,4; 1i qui iam ante ini- 

mico iu nos animo fuisset: V 4, 4; Bellonaci 
autem defectione Haeduorum cognita, qui iam 
{Heinskis; Fr.; Dt.; qiua BM; qui relL; Sp., 
Sehn., Db., Bld.) ante erant <ei'. ante o> per 
se infideles, . . . belluin parare coeperunt: ^'11 
59, 2. 

c) addito ablat. ; a) paiilo aute: memores 
eorum praeceptorum , quae paulo ante ab suis 
acceperant: 2, 6, 1 ; 1 (Pompeius,) qui 

paulo ante ex castris iugientes suos conspexe- 
rat: 3,70, 1; •[ ut' • • • i<^i cupidissime 

petant, quod paulo ante contempseriut: 1, 
85, 4 ; t id ( Metiosedum ) est oppidum 

Senonum iu insula Sequanae positum, ut paido 
ante de Lutetia diximus: VII 58, 3; neque se 
retbrmidare , quod in senatu Pompeius paido 
ante disisset: 1,32,8; t qwod legati eorum 

paulo ante a Caesare discesserant: IV 12, 1 ; 
t a quibus (aduersariis) paulo ante erat 
eiectus: VII 4, 4; t fratres Litauicci . . . 

paulo ante repperit ad hostes fugisse (pro- 
fugisse (5; Schn.): VII 40, 3; t Parthis 

. . ., qui paulo ante M. Crassum imperatorem 
iuterfecerant et M. Bibnlum in obsidione 
habueraut: 3,31,3; t animuni aduersum 

est paulo ante extra coti(.lianam consuetudinem 
longius u uallo esse aciem Pompei progres- 
sam: 3,85,3; t legiones eae, quae paulo 

ante apud aduersarios fuerant: 2, 29, 3; t 
matres familiae, quae paulo ante Romanis de 
muro manus tendebant: VII 48, 3. 

fl): eqnitatum, quem multis ante diebus 
eo praemiserat: VII 9, 4; t quod proelium 

equestre aduersum paucis ante diebus essct 
factum: 118,10; producit seruos, quos in pa- 
bulatione paucis ante diebus exceperat : VII 20, 
9; missimi a Pompeio VibuUium liufum, quem 
paucis ante diebus Corlinio captum ipse dimi- 
serat: 1,34,1; paucis ante diebus L. Domitius 
cognita MassiUeusiimi uoluntate . . . profectus 
est: 2,22,2; t quae gens paucis ante 

mensibus idtro ad Cacsareni legatos miserat: 
3, 80, 1 ; quam (sororem) paucis ante mensibus 
per suos propinquos atque amicos regno ex- 
pulerat: 3,103,2; t '" iis locis . . ., ubi p a u c i s a n t e ( antea o '> a n n i s L. Valerius 
Praeconinus legatus exercitu pulso interfectus 
esset: III 20, 1; quod paucis ante aunis ex 
praetura eam prouinciam obtinuer.at: 1,31,2. 

magnam partem equitatus ab iis aliquot 
diebus ante. . . ad Ambiuaritos trans Mosam 
missam: IV 9, 3; — equites . . . peditesque . . ., 
qnos auxilii causa rex luba paucis diebus 
ante Vticam miserat: 2, 25, 3; t quod 

paucis mensibus ante Harudum milia ho- 
minum XXIIII .ad enm uenissent: 131,10. 

d)aule<iuam: non oportere antc antea ff') 
de ea re ad senatum referri, quam dilectiui 
tota Italia habiti et exercitus conscripti essent: 
1 , 2, 2 ; — (non minus necessarium esse existi- 
mauit de repentino aduentu Caesaris Pompeium 
fieri certiorem , uti ad id consilium capere jios- 
set, quam (Krnii.; antequam coikl.; edd.; u. 
CC) de manflatis agi <;inciperet add. codd.; in- 
ciperetur yp.; edil. ; dcl. Kr.): 3,11,1.) 

2. praepos. I. Collooatio: quod ante 
tempus: VII 4, 8; quam ante diem: VII 
31,4; .<>ed 1,11,2 ante quem diem. (Eeliquis 
locis senqirr ante certam diem, ante Caesaris 
aduentum iiel ante adu. Caes., sim.) 

II. Siguif, A. de loco; a) c. nomiu. ho- 
niiues sigruif. : quae (coliors) temere ante cete- 
ras (cohortcs) extra aciem jirocurrerat: 1, 55, 
3; — (milites) sequi sese iubet et praecurrit 
ante omnes: 2,34,5; t (ante Mineruam: 

3, 105, 2 H. 1));) t equitatumque omneni 

ante se mittit: I 21, 3; Afrauius, cum . . . 
ante se hostem uideret: 1,70,3. 

b) c. rerum uouiiuib.: hos cippos appella- 
bant. ante hos obliquis (ajite hos obliquis fi; 
Sc/in.; Hld.; quos obliquos [om. ante) a; ante 
quos obliquis rell. eild.) ordinibus in quincuncem 
dispositis scrobes . . . fodiebantur: VII 73, 5; 
t postero die mane copias ante frontem 
castrorum instruit : 3, 37, 1 ; t nnte haec 

(lilia) taleae . . . in terram infodiebantur: VII 
73,9; t simulacrum Victoriae, quod ante 

ipsam Mineruam conlocatum esset: 3,105,2; 
t in fossam, quae erat ante oppidum: 
1132,4; castris ante oppidum positis: VII 11, 
5; aute id (om. fi) oppidum planicies circiter 
milia passuum III iu longitudinem patebat: 
VII 69, 3 ; productis copiis aute oppidum con- 
sidunt: Vri79,4; a tlieatro, quod est ante op- 
pidum : 2, 25, 1 ; miUtes postero die ante oppi- 
dum luba conspicatus: 2,44,2; t quidam 

ante portam oppidi Gallus . . . sebi ac picis 
. . . glebas in ignem . . . proiciebat: VII 25, 
2; t iit • • • ^t6 simulacra proiecti 

uictoriam ab dis exposcerent: 2,5,3. 277 aute — antecedo 278 Verbis coiiiunftuni est Iiis: conloco: 3, 105, 
2 u. b) Jliueruam ; consido: VII 79, 4 ;/. 1)) 
oppidum; conspicor: 2,44,2 ih.; fodio: VII 
73,5 1/. b) cippos; infodio: VII 73,9 w. b) 
lilia; iustruo: 3,37,1 tt. b) frontem; mitto: 
121,3 u. a); patet: VII 69, 3 n. b) oppidum; 
pono Vn 11, 5 ib.; praecurro: 2,31,5('.a); 
procurro: 1,55,3 il>.; proicio: VII 25,2; 2, 
5,3 H. b) crtr.; sum: 1132,4; 2,25,1 ii. b) 
oppidum; uideo: 1,70,3 ii. a). 

B. de tempore: numquam ante lioc tem- 
pus exercitum populi Roniuni Galliae prouin- 
ciae finibus egressum: 144,7; — dierum quiii- 
ilceim supplicatio decreta est, quod ante id 
tempus accidit nulli: 1135,4; consules, quod 
ante id tempus accidit numquam, (r/aiii) ex 
urbe proficiscuntur («. CC): 1,(5,7; aute id 
tempus nemo . . . a Oaesare ad Pompeiuni 
transierat: 3, 61, 2; smte id tempus Jingi a 
legatis amieisque Caesaris arljitrabantur: 3, 101, 
7; — armorum quantuni quaeque ciuitas domi 
quodque ante tempus efficiat coustituit: VII 
4,8; % uti ante certam diem Caesar 

exercituni dimittat: 1,2, G; — imperat certum 
numerum militum ciuitatibus, quem et quam 
ante diem in castra adduci uelit: VII 31,4; 
— polliceri se in prouinciam iturum neque ante 
quem diem iturus sit detinire: 1,11,2; *f, 

non esse fas Germanos superare, si aute no- 
iiam lunam jiroelio contendissent: 150,5; 
T; quod non fere ante autumnum 
Elauer uado transiri solet: VII 35, 1; — tribus 
ante exactam hiemem et constitutis et ad- 
ductis legionibus: VI 1,4; t baec quoque 

per exploratores ante lucem . . . ad hostes 
deferuntur: VI 7, 9; — Caesar summo studio 
militum ante ortum solis in castra perueuit: 
VII 41, 5; — eodem, quo ueuerat, die post 
lioram nonam oppidum altissimis nioeuibus op- 
pugnare adgressus ante solis occasum ex- 
pugnauit: 3,80,6; — quae Cenalsi oriente sole 
gesta essent, ante primam confectam uigi- 
liam Ln finibus Aruernorum audita sunt: VII 
3,3; — ut, cum eo post lioram nonam diei 
Caesar peruenisset, ante mediam noctem 
ad portas castrorom elamor oreretur: V53, 1; 
Cenabenses paulo ante mediam noctem silentio 
ex oppido egrcssi: VII 11, 7; — paulo ante 
tertiam uigiliam est animaduersum lumare 
aggerem: VII 24,2; — seu qius Gallus seu 
Romanus uelit ante horam tertiam ad se 
transke : V 51 , 3 ; iit . . . eos , qui de tertia 
uigilia exissent , ante horam diei VIIII. 
(IIII. Ooel.) consequerentur: 1,64,8; t 

ante (Caesaris) aduentum (3 loc.) u. »d- nentns E. p. 186; — fierent aestimatione!» 
possessionum et rerum, quanti quaeque earum 
ante bellum fuisset: 3, 1, 2; — haec conquie- 
scere ante iter Confectum uetuit: 3, 75, 1; 
— neque ante proelium in Thessalia factum 
cognitum . . . ex portu insulaque expelli po- 
tuit: ."., 100,4; — ff. s. VI 1, 4 ante exac- 
tam liiemem; VII3,3 ante primam con- 
fectam uigiliam; t aute diem V. Kal. 

Apr. (?< sim. u. a. p. 1. 

V. trsl.: Cottaeque et Titurii calamitatem . . . 
ante oculos ponunt: VI 37, 8. 

paiilo ante n. 1. IJ. o) a); prneirrea 2. II. 
B. VII 11, 7 paulo ante mediam noctem; VII 
24, 2 paulo antc tertiam uigiliam. 

antea: (ago: 3, 101,5 ;a immitto;) t 

Lissum obtinel)ant, quod oppidum iis antea 
Caesar attribuerat munieudumque curaue- 
rat: 3, 29, 1; t huius opera Commii, ut 

antea (ante jis demonstrauimus, . . . supe- 
rioribus annis erat usus . . . Caesar: VII 76, 
1; D. Laelius . . . eadem ratione, qua factum 
a Libone antea demonstrauimus, insulam obiec- 
tam portui Brundisino tenuit: 3,100,1; t 

cum id, quod antea petenti denegasset, ultro 
polUceretur: 142,2; t (dictum est: V 

6, 1 (/. ante 1. B. a);) t qui bunc eundem 

ordiuem in exercitu Cn. Pompei antea duxe- 
rat (ante adduxerat /'>: 1,13,4; t (f it (?) 

3,100,1 ". demonsti'auimus;) t longe alia 

ratione esse bellum gerendum, atque antea 
gestum sit (sit gestum fi); VII 14, 2; t 

peditatu, quem antea habuerat (habuerit «/"), 
se fore contentum dicit: VII 64,2; t ad- 

plicatisque nostris ( nostri Oiid. ) ad terram 
nauibus . . . pari atque antea ratione [egerunt. 
cassius (uld. Ox ; del. Np.] secundum nactus 
uenttim . . . naues praeparatas ad incendium 
immisit: 3,101,5; t (iuip*ii"«uerat: 

IV 36, 2 M. ante 1. B. a);) t nactus: 

3, 101, 5 II. immitto ; t condiciones pacis, 

quouiam antea conuenire uon potuissent, 
Romae ab senatu et a populo peti debere: 3, 
10,8; t quod antea de conloquio postu- 

lasset, id per se fieri licere: 142,1; t 

(referri: 1,2,2 «. ante 1. B. d);) t 

longe aliud sibi capiendum consilium, atque 
antea senserat, intellegebat: VII 59,3; t 

ac fuit antea tempus, cum Germanos GaJIi 
uirtute superarent . . . : VI 24, 1 ; t tum 

demum Liscus . . . quod antea tacuerat pro- 
ponit: I 17, 1. 

antecedo. A. proprie; a) = auteeo, 
praecedo; a) absol.: duas legiones suas ante- 
cederc, reliquas subsequi iussit: 1,87,4; — ad 

18* 279 antecetlo — antesignanus 280 praefectos, qui cum omui equitatu anteces- 
serant, mittit: IV 11, (5; — antecedebat testudo 
pedum LX aequandi loci causa: 2,2,4; % 

Vercingetorix . . ., ue conti'a suam uolun- 
tatem diniicare cogeretur, magnis itineribus 
antecessit: VII 35, 6; If ipse cum equi- 

tatu antecedit ad Castra exploranda Corneliana: 
2, 24, 2 ; opus esse ipsos antecedere ad confir- 
maudam ciuitatem : VII B4, 1 ; — quod ex locia 
superioribus qui antecesserant suos ascendeutes 
protegebant: 1,79,2; cum . . . locus decUuis 
suberat neque ii, qui antecesserant, morantibus 
opem ferre poterant: 1,79,3. 

(i) nlqni: petebant, uti ad eos equites, qui 
agmen antecessissent, praemitteret: IV 11, 2; 
equitatus hostium procul uisus est, qui agmen 
Vercingetorigis antecesserat (-erant fi): VII 12, 4. 

1)) = aiiteueiiio, praeueiiio; a) al)s.: tan- 
tum ... Brutus celeritate nauis enisus est, 
ut paruo momento antecederet: 2, fi, 4; — quod 
multum expcdito itinere antecesserat Caesar: 
3,75,3; — a quibus Domitius certior factus 
uix IIII horarum spatio antecedens hostium 
lieneficio periculum uitauit : 3, 79, 7. 

(i) alqm, alqd: Metropolim uonit, sic ut 
nuntios (nuntius x) expugnati oppidi famam- 
que antecederet: 3,80,6; — ut . . . non ita 
multo se reliquorum ciuium fatum antecedere 
existiraarent : 2,6,1. 

B. trsl. (= supero); a) abs.: sunt iteni, 
quae appellantur alces. harum est consimilis 
capris figura . . ., sed maguitudine paulo ante- 
cedimt: VI27, 1; heredes . . . ex duabus filia- 
bus (b; 0)11. Ov) ea, quae aetate antecedebat: 
3, 108, 3. 

omni nobilitate Haeduorimi interfeeta tantum 
potentia (Sequani) antecesserant, ut: VI 12, 3. 

1)) alqni, alqd: cum . . . reliqui in labore 
pari ac periculo ne unus omnes antecederet 
recusarent : 3, 82, 5 ; — quod . . . scientia atque 
usu nauticarum rerum reliquos (rerum uauti- 
carum ceteros [i; rerum o»//. a) anteceduut: III 
8,1; ^ exposuit, . . . quara . . . in am- 

plitudinera 'ediLxisset, ut . . . ouuiiura temporum 
dignitatem et gratiam antecessisse uide- 
rentur: VII 54,4; — nam pleruraque m noui- 
tate fama (rinnj antecedit (Dh.; in nouit. rei 
fama antec. Dt. ; in nou. f rem excedit Np. ; in 
nou. f. antecellit Madii.}: 3,36,1. 

Addita suiit haee: multum: 3,75,3 u. A. 
l») a); tantum: VI 12, 3 i(. B. a); 1 

multo: 2,6,1 u. A. b) [i); paulo:VI27, 1 u. 
B. a); — i^aru.o momento: 2,6,4 ((. A. b) 
a); IIII horarum spatio: 3,79,7 ii. A. 1)) 
k); t (magnis itineribus: VII 35, 6 n. A. a) a); 1 aetate: 3,108,3 ii. B. a); 

magnitudiue: VI 27, 1 ih.\ potentia: VI 
12,3 ih.; scientia atqne usu: 1118,1 u. 
B. l>). 

(aiitevello 3, 36, l //. aiitecedo f.Wr.) 

antecnrsor : ab antecursoribus de 
Crassi aduentu cortior factus: V47, 1: T 
ut simul Doiuitiani exercitus pulius cernerctur 
et prirai antecursorcs Scipionis uidercn- 
tur: 3,36, 8; t ilsi cum antecursori- 

bus Caesaris proelio commisso: 1,16,3. 

anteeo: se (si ,v ) uero, ut operibus 
:'c)pil)us :;) anteire {Ncd; anteiri (.h) studueritf 
sic iustitia et aequitate uelle suj)erare: 1,32,8. 

ailtefero. A. lu-opr.: Alexandriae . . . 
concursuiu ad se fieri uidet, (juod fasces iuite- 
ferrentur : 3, 106, 4. 

B. trsl.: hi perjjetuas intcr se controuersias 
habebant, quinam (uter alteri fi) anteferretur: 
V 44, 2 ; ^ ut . . . ueque diiudicari posset, 

uter utri uirtute auteferendus uideretur: V 
44,14. 

antemitto u. ante 1. A. 

anteinna : quibus (fuuibus) abscisis an- 
temnae necessario concidebant: III 14, 7; 
1i deiectis («'; Visin.; disiectis X; 
desectis R. MeiH/e), ut diximus, antemnis . . . 
milites . . . trauscendere in hostium naues cou- 
teudebant: III 15,1; — funes, qui antemnas 
( aratemnas BM) ad malos d e s t i n a b a n t ( Wcic ; 
distinebant ABM/i ; destinebant QV) : III 14, 6. 

antepono: neque has tantularum rerum 
occupationes (sibi a<W. (i) Britanniae an- 
teponendas iudicabat: IV 22, 2. 

anteqnam u. ante 1. B. d). 

antesigiianns. De antesignanis ii. 
Zaiidrr, Andiiitiiiifjcn xur Qeschiclitc deii riiini- 
schen Kriei/sicesens. Ratxchurc) 1859; Goeler 
IP p. H7--S9. 240: Sehanihneh, die Reiterei 
her Caesar. OP. Miihlhausen i. Th. 1881. p. 28 
—33. 

acieque iu locis idoneis iustructa imius 
legionis antesiguanos procurrere atque euni 
tumulum occupare iubet: 1,43,3; f/. 3,75,5; 
1,57,1; 3,84,3; 1f huic (equitatui) suos 

Caesar equites opposuit expeditosque ante- 
siguanos admiscuit CCCC; qui tantum pro- 
feceruut, ut . . . pellerent, . . . interficerent, . . . 
incolumes se . . . reciperent: 3,75,5; — electos 
ex omnibus legionibus fortissimos uiros, ante- 
signauos, centuriones (antesignanos centuriones 
{om. coininate) Zander ; u. CC) Caesar ei classi 
attribuerat, qui sibi id muneris depopo- 
scerant. hi . . . parauerimt . . . se instruxerant : 
1,57,1; — itaque perturbatis antesignanis 281 antesignanus — Antonius 282 legio, quae in eo cornu constiterat, locum nnn 
teniiit: 1,44,5; 1 superius . . . iustitutum 

. . . seruabat, ut, quoniara numero multis par- 
tibus esset inferior, adulescentes atque expeditos 
ex antesignanis electos *mutatis ad perni- 
citatem armis inter equites proeliari iuberet, qiii 
. . . usum . . . perciperent: 3, 84,3. 

antenerto: Caesar omnibus cousiliis 
anteuertendum e.xistimauit , ut Narbonem 
proficisceretur: VII 7, 3. 

Anticato: «. -^V- V- ''^^ ■"Vl-- ^'- ""'■ ^^^ 
p. 133 sqq.: 173. 

AntioeIien!iii!!i: cognoscit (PompeiiLs) con- 
sensu omnium Antioehensium : antiorensiuni 
codiL) ciuiumque Romanorum . . . arceni caji- 
tam esse excludendi sui causa: 3, 102, li. 

Antiocbia: cognoscit . . . arcem captam 
esse . . . nuntiosque dimissos ad eos, qui se ex 
fuga in finitimas ciiutates recepisse dicerentur, 
ne Antiochiam adirent: 3,102,6; eodemque die 
Antiochiae in Syria bis tantus exercitus chimor 
et signorum sonus exauditus est, ut in muris 
armata ciuitas discurreret: 3,105,3. 

Antioclins : CC (equites) ex Syria a Com- 
niageuo Antiocho, cui magna Pompeius praemia 
tribuit, missi erant, iu his (tribuit. Missi erant 
in his 0-!) plerique hippotoxotae: 3,4,5. 

antiqnitn!^. A. = autiquis teuii)oril)us. 
oliui: Rhenumque anticiuitus traductos (Bel- 
gas) propter loci fertilitatem ibi consedisse: 
114,1. 

B. ex autiquis tcniporibus, lani prideui: 
cum singuli magistratus antiquitus creari atque 
regiam potestatem annum obtinere consues- 
sent: VII 32, 8; ^ Ephesi a fano Dianae 

depositas autiquitus pecunias Scipio tolli iube- 
bat: 3,33,1; 1 quod Neruii antiquitus, ciun 
equitatu nihil possent, . . . teneris arboribus 
incisis atque inflexis . . . et rubis sentibus- 
que interiectis effecerant, ut: 1117,4; 
T idque eius rei causa antiquitus insti- 
tutum uidetur, ne quis . . . egeret: VI 11, 4; 
neque frustra antiquitus iustitutum est, ut 
signa undique concinerent: 3, 92, 3; t 

panico enira uetere atque hordeo corrupto ouuies 
alebantm-, quod ad luuus modi casus antiqui- 
tus paratuni in publicum contulerant: 2,22, 
1 ; T^ adeunt per Haeduos , quorum anti- 

quitus erat in fide ciiutas: VI 4, 2; Albicos, . . . 
qui in eorum fide antiquitus erant: 1,34,4; 
quod summa auctoritas antiquitus erat in Hae- 
duis magnaeque eorum eraut clientelae : VI 12, 
2; tanti erant antiquitus in oppido omnium 
rerum ad bellum apparatus tantaque multitudo 
tormentonvm , ut : 2, 2, 1. nntiqnns: odisse . . . Romanos, quod 
c(n-um aduentu . . . Diuitiacus frater in anti- 
quum locum gratiae atque honoris sit resti- 
tntus: I1.S, 8; — exercitum eduxit et se in an- 
tiquas munitiones reeepit: 3,54,2; — quod 
si antiqui.ssimum (juodque {AC/p; (pioque B' ? il/) 
tcmpus spcctnri opiirtcret : 145,3; ;[ ("o- 

tum, autiquissima familia natum atque ipsum 
honiinem summae potentiae et magn.ae cogna- 
tionis: VII 32, 4. 

Antistia!^: per . . . C. Antistium Re- 
ginum, T. Sextium legatos dilectum habere 
instituit: VI 1,1; haec (castra) C. Antistius Re- 
ginus et C. Caninius Rebilus Icgati cum duabus 
legionibus obtincbant: VII 83, 3 ; C. Antistium 
Regmiun in Ambiuaretos, T. Sextinm . . ., (.". 
Caninium . . . cum singulis legionibus mittit: 
VII 90, (!. 

Antoniann!!$: his Autonianos milites 
admiscuerat: 3, 4, 2; — subito Autouiauae 
scaphae signo dato se in hostes incitauerunt...: 
3, 24, 3. 

Antoninis. 1. C. Antonini^: I. Pu- 
lione, cuius opera proditum exercitnm C. Aji- 
touii demonstrauimus : 3, 67, 5; (detrimento 
Africani {af; afraniani NkH; afranii O) exer- 
citns tanto (exercitus, Antonii Z>r»(.) militum- 
que deditione ad Curictam : 3, 10, 5.) 

'i. M. Antonin»^: JI. Antouius et C. Tre- 
bonius legati, quibus hae partes ad defenden- 
dum obuenerant, qua ex parte nosti'os premi 
intellexerant , his auxilio ex ulterioribus castel- 
lis deductos summittebant : VII 81, 6; intercedit 
M. Antonius, Q. Cassius, tribuui plebis: 1,2, 
8; ab Arimino M. Autonium cum eohortibns V 
Arretium mittit: 1,11,4; mittit eo (Sulmonem) 
M. Antonium cum legionis XIJI. ( '\'ossius; VIII 
yO\) cohortibns V: 1,18,2; Sulmonenses . . . 
obuiam gratulantes Antonio exieruut: 1,18,2; 
Attius ad Antonium deductus petit, ut: 1,18, 
3; Antonius cum cohortibus et Attio eodem 
die, quo profectus erat, reuertitur: 1,18,3; ef. 
§ 4; erat eo tempore Antouius Bruudisii: 3,24, 
\; cf. % 1 — 3; accessit, ut equitibus per oram 
maritimam ab Antouio dispositis aquari pro- 
hiberentur: 3,24,4; cf c. 25; illi . . . admini- 
strantibus M. Antonio et Fufio Caleno . . . 
naues soluunt : 3, 26, 1 ; conuentus ciuium Ro- 
manorum, qui Lissum o6tiuebant, . . . An- 
toiiium recipit omnibusque rebus iuuit: 3,29,1; 
expositis {Achill. Sta).; ex co(l'l.) omnibus copiis 
Antonius . . . plerasque naues in Italiam re- 
mittit ad reliquos miUtes equitesque transpor- 
tandos: 3, 29,2; cf § 3; (. . . c.apiunt) Caesar, ut 
quam primum se cum Antonio coniungeret, 283 Antonius — ApoUonia 284 Porapeius, ut uenientibus in itinere se ojiponeret : 
3, 30, 2; Pompeius . . . magnis itineribus ;«l 
Antoniuiii cdiitendit : 3,30,4; c/. g 5; liaec ad 
Antouiuni statini per Graecos deferuntur: 3, 30, 
6; i^f. § I). 7; Cae.sar Antonii (antoni a)i exercitu 
coniuncto . . . temjitandas sibi prouincias . . . 
existimabat: 3,34,1; naues onerarias XXX :i 
M. Antonio relictas . . . incendit: 3,40,5; Cae- 
sar . . . suos per Antonium , qui ei legioui prae- 
erat, cohortatus; 3, 46, 4; M. Antonius, qui 
proximum locuin iiraesidiornni tenebat, . . . 
cum cohortibus XII descendens . . . cernebatnr : 
3, (>5, 2; cf. q. fcqq.; sinistro cornu Antonium, 
dextro P. Sullam . . . praeposuerat : 3, 8'.i, 2. 

Al». (ap. a;: V 1, 1 ii. Clandin<i<. 

aperio : tantns repente terror inua.^il, ut, 
cnm Lentulns consul ad aperiendnm aerarium 
iienisset . . . , jirotinus ^non aild. HalfwH.tnia) 
aperto sanctiore aerario ex urbe iirotii^tot: 1, 
14,1; T[ aijertos -repertos I'aid: W.\CC> 

(■unicu]-'os praeusta et iiraeacuta materia et 
. . . saxis morabantur: VII 22,5; .\ ■^ul- 

monenses, simul atque signa nostra uidlriuit, 
l)ortas aperuerunt uniuer.sique . . . exierunt: 
1,18,2; sese paratos esse portas aperire quae- 
que imperauerit facere: 1, 20, 5; L. Torqiuitus 
. . . conatus portis elausis oppidum defendere 
. . . desperatis omnibus auxiliis portas apcruit 
et se atqne oppidum Caesari dedidit: 3,11,4; 
Metropolitae primo . . . porta.s clauserunt . . ., 
sed postea casu ciuitatis Gomphensis cogiiito 
. . . portas aperuerunt: 3,81.1. 

apertns. A. = i»ateus, pinuus; a)i)osit.: 
coUis . . . passus circiter dncentos infimus 
apertus, ab superiore parte siluestris: 1118,2; 
II progre.ssns (est aild. Fn)/.') aperto <[i; 
0)11. ■/.: Frig.) ac plano litore naues constituit: 
IV 23, G; eo miuus ueritns nauibus, quod in litore 
midli atque aperto debgatas ad ancoram relin- 
qnebat: V9, 1; ^ nt milium amplius quin- 

quaginta circuitu locis apertis exercitum du- 
ceret: 141,4; intra eas siluas hostes in occulto 
sese continebant ; in aperto (apto li) loco seciui- 
dum iiumen iiaucae stationes equitum uitle- 
bantur: 1118,3; quem :id iijiem porrecta (ac 
add. X; ■Scliii.'^ loca aperta {dcl. Ilotom.; Fri</.; 
H. CC) pertinebant: Illi), 5; copias omnes in 
loco edito atque aperto ^operto^) instruxerunt: 
VII 18,3; cum in loco aequo atque aperto confli- 
gerctur: 1,71,1; t summaque erat uasto 

atciue aperto mari, magnis aestibus, raris (mari 
magno, aestibus raris -i>.l/ . ac prope nullis por- 
tibus difticidtas uauigandi: III 12, 5. 

1>) coui)>ar. : ut equitum mille etiam ajier- tioribus locis VII milium Pompeianorum im- 
petum . . . sustiuere auderent: 3,84,4. 

(*) superl. : quos equitatus apertis.simis cam- 
pis conseetatns: III2B, G; % longe aliam 

esse nauigationem in concluso maiu atque in 
uastissimo (om. fj) atque (om. AQp; Fr.) aper- 
tissimo (orii. AQ; Fr.'} Oceano perspiciebant: 
1119,7. 

B. — nuUa re impeditus: in maguo impetu 
maris atque aperto luiucis portibus interiectis: 
1118,1. 

('. = uon teetus (uesle, seuto, pluteis, ioci 
natuia, exereitns parte, al.): deu.stos pluteos 
liuTiuiu iiidcbaut nec facile adire apertos {t/. 
CC ad auxiliandum animaduertebant : VII 
2.-), I . 

al> (a) hitereapertci (al) aperto latere) 
7 /of/.s- II. al» /). ^J7: cliaiii I 25, H el 1123,5 
jtraepositio ab uidehir addciida ; qiiibii^ codd. 
Iiahcni: Boii et Tulingi . . . ex itinere nostros 
latere aperto (apertos a) adgressi circuinueuere : 
125,6; quorum pars aperto latere legiones cir- 
cnmnenire coepit: II 23, 5; — naues longas 
. . . ad latus apertum hostium constitui . . . 
iussit: IV 25, 1 ; {de uerbis latusapertum 
II. yajK III .?, G; Ileller 26, 659;) ^ 

]iclles . . ., quarum propter exiguitatein magua 
cst corporis pars aperta: IV 1,10; T ume- 

ruiu apertum gladio adpetit: 2,35,2. 

aperte: deorum numero eos solos ducunt, 
. . . qtiorum aperte opibus iuuantur: VI 21, 
2; — Bellduaci . . . manus cogere atqne aperte 
bellum \bdl. ap. [i) jiarare coejierunt: VII 
59,2. 

[Falso 1,23,3 aperte iii Oal scriptiim csl 
pro a parte.] 

Apollo: (Galli) maxime Merciirium colunt, 
. . . post himc ApoIIinem et Martem et louem 
et Mineri-am. do his . . . habent opinionem, 
Apollijiein morbos dcpellcre , Mineruam . . .: 
VI 17.2. 

Apollouia : biemare Dyrrhachii , Ajiol- 
loniae {0; -nia -;) omuibusqne opjoidis raari- 
timis (Pomjieius) constituerat: 3,5,2; iterquc 
(Pomjieius) ex Macedonia in hiberna ApoIIo- 
niam Dyrrhachiumque habebat; sed j-e noua 
I^erturbatus maioribus itiueiibus ApoIIoniam 
jjetere coepit: 3,11,2; recepto Caesar Orico 
nulla iuterposita mora Ajjolloniam pjxiflciscitur : 
3, 12, 1 ; clam profugit ApoIIonia Stabejius : 3, 
12, 3 ; Pompeius cognitis his rebus , quae erant 
Orici atque Ajjolloniae gestae: 3,13,1; naues 
solunnt atque alte.ro die ApoIIoniam [Dyrrha- 
chinmj j^i-aeteruehuutur : 3,26,1; praeteruectas 2«5 Apollonia — apjiello 286 Apolloniam Dyrrhachiuraque naues uiderant: 3, 
30, 1 ; impetlimenta omnia . . . ex castris Apol- 
loniam (Caeaar) praeini.sit : 3, 75, 1 ; Caesari ad 
saucios deponendos , stipendium excrcitiii daii- 
dum . . . necesse erat adire Apolloniam: o, 78, 
1 ; si Apolloniam Oricumque oppugnare . . . 
(Pompeius) conaretur: 3, 78, 4; pracsidioque 
Apolloniae cohortibus IIII . . . relictis: 3,78, 
5; Caesarem Apollonia a derecto itinere auer- 
terat: .'5, 79,2. 

Apolloniates : L. Staberius , qui ibi 
(Apolloniae) praeerat, . . . obsides ab Apol- 
loniatil)us exigere coepit; illi uero daturos se 
negare ueque portas consuli praeclusuros .... 
illi ad Caesarem legatos mittunt oppidoque rc- 
cipiunt: 3, 12, 1. 2. 3; Caes.ar . . . castra ud tiumeu 
Apsnm ponit iu fiuibns Apolloiiiatium : 3,13,5; 
ne occasionem nauigandi dimitterent, siue ad 
litora Apolloniatium (siue ad Lalmdhim) cur- 
sum dirigere . . . possent (•«. CC) : 3, 25, 4. 

aTtoipd^iyf.ittTu: (audio Caesarem , cum uo- 
lumiua iam confecerit (iTnyffJ^tyiKirin' . . .: Cic. nd 
fam. 1X16,4.) 

apparatns (Q". adpello I.): ubi tan- 
tos suos labores ct apparatus male ceci- 
disse uideruut: 2,15,1; — tauti erant anti- 
quitus in oppido omniuui reruui ad bellum 
apparatus tantaque multitudo tormentfjrum : 
2, 2, 1 ; "i quod oninem commeatuni totius- 

que belli apparatum eo contulisset: 3, 41, 
3; — quod omnem apparatum belli, tela 
arma, tormenta ibi coulocauerat: 3,44,1. 

(appareo: cum . . . .signa eius militaria 
. . . Capuae essent comprensa et famiKa Neapoli 
uisa, quae proditiouem oppidi appararet {sic 
Dt.\ ueapoli uisaque proditione oppidi apparere 
a; Neapoli, uis atque proditio oppidi appa- 
reret A}).; ii. CC): 3,21,5.) 

(appavitor: erat pleua plane ri) licto- 
rum et imperiorum (apparitoruui Forclih.} 
pi'ouLncia : 3, 32, 4.) 

apparo ( Cf. adpello I. ) : Caesar . . . 
aggerem apparare, uineas agere, turres duas 
constituere coepit: VII 17, 1; — cum . . . (esset) 
familia Neapoli uisa, quae proditionem op- 
pidi appararet (cf appai-eo): 3,21,5; ^ 

Massilienses . . . ad defensionem urbis reliqua 
apparare coeperunt: 2,7,4; T, Fabium . . . 

se i n posteruin diem aimilemque (similem ad 
[j; Schn.) casum apparare (parare fi; Sclin.): 
VII 41, 4. 

iamque hoc facere -noctu aiiparabant 
(-rebant o), cum: VII 2G, 3. 

appellatio (t/. adpellol.): lianc nactus appellationis causam Quintilius . . . ob- 
secrare miUtes coepit: 2,28,2. 

quod . . . neque quadrigas in unam nominis 
figuram redigere iieque harenam multitudinis 
appellatione (in multit. appellationem Oroii.} 
conuertere possiinus: ap. Gcll. XIX 8, 8. 

appello 1. (Semcl, V 12, 2, in imo eod. 
A cxstM adpellare, reliquis loeis eodd. eon- 
stantcr appellare liabere uidenfur.) A. = ad- 
loquor a) eoliortaiKli, conlaudaiidi, uuntiandi 
causa: centuriones .singillatim tribunosque 
militum appellat, quorum egregiam fuisse uir- 
tuteni . . . cognouerat : V 52, 4 ; centuriouibus- 
que uominatim appellatis reliquos coliortatus 
militcs signa inferre . . . iussit: 1125,2; % 

tamen quam nutissime potest legatos appellat: 
nihil se . . . grauius de ciuitate iudicare . . .: 
VII 43, 4 ; ^ Caesar cum in opere singulas 

legiones (singulos legionarios Pluyg.; sin- 
gulos Vascos.) appellaret et . . . diceret: VII 
17, 4; 1 flens Petreius manipulos cir- 

cumit militesque appellat, neu . . . tr.adaut 
ob.sccrat: l,7tj, 1; et in appellandis cohortandis- 
que militibus iinperatoris et iu pugna militis 
officia praestabat : V 33, 2 ; ^ t r i b u n o s : 

V 52, 4 II. centuriones. 

a Viridomai'0 atque Eporedorige Haeduis ap- 
pellatus (Caesar) discit: VII 54, 1; — Fabius 
Paelignus quidam . . . magna uoce Varum 
nomine appellans requirebat: 2,35,1. 

Eporedorigem et Viridomarum . . . inter 
equites uersari suosque appellare (-ari [i) 
iubet: VII 40,5; 1i (singulos; VII 17,4 

II. legioues;) \ ille appellatus respou- 

dit : V 30, 2 ; ubi ille saeinus appellatus aspexit 
ac restitit: 2,35,2; — ab his liberaliter ipse 
appellatus . . . nauiculam . . . conscendit: 3, 
104, 3. 

b) anxilii petcndi cansa (magistratuiii ap- 
|>elIo): Coelius ilufus . . . si quis appel- 
lauisset de aestimatioue et de solutionibus, 
quae per arbitruni fierent, . . . fore auxilio 
pollicebatm'. sed fiebat aequitate decreti . . . , 
ut reperiri non possent a quibus initium ap- 
pellandi n.isccretur: 3,20,1.2. 

B. = noco, uouiino; a) alqm noniine: equi- 
deui ine Caesaris militem dici uolui, uos me 
imperatoris nomine appellauistis : 2,32,14; 
— qui omues fere iis nomiuibus ciuitatum 
appellantur, quibus orti ex ciuitatibus eo per- 
uenerimt: V12, 2; — qui turpissimam serui- 
tutcm deditionis nomine appellant : Vll 
77, ;!. 

b) c. dni)l. acc; a) aee. praed. est a;.ella- 287 appello — Apsus 288 tiuuiu: in occultis ac reconditis templi, . . . 
quae Graeci aHira appellant: 3,105,4; 1[ 

genera . . . ferarum .... sunt item quae ap- 
pellantui- alces (altes a) : VI 27, 1; \ 

cuius pater regnum in Sequauis nuiltos annos 
obtinuerat et a senatu populi Komaui amicus 
appellatus erat: 13,4; tanto . . . beneficio ad- 
tectus, cum in cousulatu suo rex atque amicus 
a senatu appellatus esset: 135,2; sua . . . bene- 
licia commemorauit, quod rex appellatus esset 
a seuatu, quod amicus, quod mimera amplis- 
sime missa: 143,4; cuius auus in ciuitate sua 
regnum obtiuuerat, amicus ab seuatu nostro 
appellatus: IV 12, 4; rex Mtiobrogum, cuius 
pater ab senatu nostro anucus erat appellatus: 
VII 31, 5; (I 44, 9 ii. Iratres;) % genus 

radicis . . ., quod appellatiu- chara (cbarus 
Meltic.}: 3,48,1; 1; lios (stipites; ait ual- 

los?) cippos (cirros 7u-.; ii. CC> appellabant : 
VII 73, 4; Ti cum ab eo impetrauisset, ut 

sibi captiuos tradi iuberet, omnes productos . . . 
commilitones appellans: 3, 71, 4; ^ 

Haeduos fratres consanguineosque saepe 
numero a senatu appellatos: 133,2; 1 quod 
fratres (a se fi) Haeduos (amicos acU. [i) ap- 
pellatos diceret (ii. CC}: 144,9; 133,2 u. con- 
sauguineos; 1 his rebus gestis Curio . . . 

uniuersi exercitus conclamatione imperator 
appellatur: 2, 2G, 1 ; Scipij detrimcntis quil)us- 
dam . . . acceptis imperatorem se appellauerat : 
3, 31, 1 ; Pompeius eo proelio imperator est ap- 
pellatus: 3, 71, 3; t id ex .similitudiue 

floris lilium appellabant (-abatiu- fl): VII 73, 
8; t qui illius patientiam paene (plaiie «) 

obsessionem appellabaut; VI 3G, 2; 1[ 

neu'pro his pugnarent, a quibus (eiiM) con- 
tumeUa perfugae appellarentur: 2,28,3; t 
rex ab suis appeUatiu- (abpell. B}: VII 4, 5; 
I 35, 2; 43,4 ii. amicus; 1,4, 2 «. (J); t 

cmn DC deuotis, qtios iUi soldurios appellant : 
11122,1; t summo magistratui praeerat, 

quem uergobretum appellant Haedtii: I IG, 
f); t tertium est genus eorum, qui uri 

appellautur ; VI 28, 1. 

Ji) iice. praed. cst uomeu propr.: flumen . . ., 
quod appellatur TamesLs: V 11, 8; IT in 

hoc medio cursu est insula, quae appellatur 
Mona: V13,3; t adpeUit ad eum locum, 

qiu appellatur AnquUIaria: 2, 23, 1; ad eum 
locum, qui appellabatur Palaeste {Oland.; phar- 
salia rodd.), . . . miUtes exposuit; 3,6,3; edito 
loco , qtii appellatur Petra ; 3, 42, 1 ; t Mosa 
. . . parte quadam ex Ilheuo recepta, quae 
appellatur Vac;dus; IV 10,1; t nacti por- 

tum, qui appellatur Nymphaeum: 3, 26, 4; t siluam esse ibi infinita magnitudine, 
quae appellatur (appelletur Stfph.) Bacenis ; VI 
10,5; t constituit . . . in uico Vera- 

grorum, qui appellatur Octodurus, hiemare: III 
1,4. 

Condrusos, Eburoues, Caeroesos, Paemanos, 
qui tuio uomine Germani appeUautur; 114,10; 
qui ipsorum liiigua Celtae, nostra Galli appel- 
lantur: 1 1, 1. 

y) acc. praed. est adicctiuum: copias earum 
ciuitatum, qu.ae Aremoricae appellantur, . . . 
conuenisse: V53, 6; citiitatibus, quae . . . eorum 
consuetudiue Aremoricae appcllantur; VII 75, 
4; tcohortes duas, qitae colonicae ap- 

penabautur: 2, 19, 4; t (legionem) uetera- 

nam, quam factam ex duabus gemellani ap- 
pellabat : 3, 4, 1 ; altera ex duabus legionibus, 
qtiae tieruacula appellabatur (-atttr//'); 2,20,4; 
legione . . . una frumentatum missa, quae ap- 
peUabatur septima; IV32, 1; qtiarum (legiomim) 
una {oiii. hl) prima , altera tertia appellabatur: 
3,88,1; ctun legione tirontim, quae aj)pellabatur 
XXVII.: 3,34,2; ^; is pagus appellabatur 
Tigurintis: 112,4; eitts pagi, qtii Verbigenus 
appellatur; 127,4; t cuius proitinciae ab 

ea parte, quae libera appeUabatur {-\a.tWL paiic. 
recc. prob. Oud.), Menedemus . . . misstis lega- 
tus; 3,34,4; t castra Vari conspicit mitro 

oppidoqtte coniuncta ad portam, qu.te appel- 
latur bellica; 2, 25, 1 ; t Hercyniam siluam, 
. . . quam ilU Orcyniam appellant (uocant a) : 
VI 24, 2. 

^) ouiisso acc. obiect.: Lentulus . . . spe 
exercitits ac prouinciarum et regum appel- 
landorum largitionibus mouetiu-; 1,4,2. 

.iddita suut haec: liberaliter: 3,104,3 u 
A. a); mitissime: VII 43,4 /6.; nominatim; 
1125,2 «6.; saepe numero; 133,2 u. B. b) y.)\ 
saepius: 2,35,2 u. A. a); siugillatim; V 
52,4 ib. 

magna uoce; 2,35,1 u. A. a); ctim con- 
tumelia: 2,28,3 u. B. b) a); eorum con- 
suetudine; VII 75, 4 u. B. 1)) y); ipsorum 
(nostra) lingua: 11,1 «. B. b)[i); nomine; 
2,35,1 u. A. a); cf. B. a); uno nomine: II 
4, 10 u. B. 1)) p). 

alqm de alqa re: 3,20,1 ?«. A. b); — alqcl 
appellare ex alqa re: VII 73, 8 «. B. b) a). 

Aprilii!! : is dies erat a. d. V. Kal. April. 
(kl. Aprl X(?)) L. Pisone, A. Gabinio con- 
suUbus; 16,4; si qtiid tiellent, ad Id. April. 
(Aprl X(?)) reuerterenttir; 17,6. 

Apsns. (Codd. Ox 3,13,6; 19,1; 30,3 /la- 
6e/i< thapsum, thapsus, thapso (i/c? taps.); 
3, 13, 5: ad iittmen habus supponit (iid stibponit). 289 Apsus — apud 290 qium iterha Aldus mtttault in: ad flumeu Ap- 
sum ponit.) 

Caesar . . . fluem properandi facit castraque 
ad flumen Apsum ponit in finibus Apolloniatium : 
3,13,5; hoc idem Pompeius fecit et trans flu- 
men Apsum positis castris eo copias omnes 
auxiliaque conduxit: 3, 13, G; inter biua castra 
Pompei atque Caesaiis imum flumen [tantum] 
intererat Apsus: 3, 19, 1; uterque eorum ex 
castris statiuis a flumine Apso exercitum edu- 
cunt: 3,30,3. 

aptll!!i. A. = paratus, iustructus: erant 
L (naues longae) auxilio missae ad Pom- 
peium . . ., illae triremes omnes et quin- 
queremes aptae instruetaeque omnibus rebus 
ad nauigandum : 3,111,3; t omnia sibi 

esse ad beUum apta ac parata : 1, 30, 5. 

B. = accommodatus , idonens ; a) pos. : 
(completas onerarias naues taeda et pice et 
stuppa reliquisque rebus, quae simt (apta wW. 
Uhl; usui sunt Freudenben/} ad incendia: 3, 
101, 2;) T[ nostros propter grauitatem 

armorimi . . . miuus aptos esse ad bmus ge- 
neris liostem: V16, 1. 

b) corap.: ut . . . reliqua pro loei natura, 
pro ui tempestatum illis essent aptiora et ac- 
commodatiora : III 13, 7. 

c) superl.: castra erant ad bellum ducen- 
dum aptissima natura loci et munitione et 
maris propinquitate et aquae et salis copia: 2, 
37,5; t ut est summae genus sollertiae 
atque ad omnia imitanda et efflcienda . . . ap- 
tissimum : VII 22, 1 ; tl b o c et ad timorem 
nouarum tabularum tollendum minuendumque 
. . . et ad debitorum tuendam esistimationem 
esse aptis.siunmi existimaiut: 3,1,3. 

apnd. Cf. A. Greef, ad und apud hei stUdte- 
nainen (Pli. 32, 573 — 57.5); Orcef, de praepo- 
sitimium usuapud Tacitum. Oott.1869 p.20 stpj.; 
R. Stuerenbwrg ad Oic. p. Arch. (Lips. 1882) 
p. 128. 

I. Forma: In codd. X (x) seinpcr imktiir 
sriipfuin cssc apud, nuinquain aput. 

II. Conlocatio: Plerwinque scquitur prononicn 
aut nomen projn-iuni ; paucis illis locis, quiltus 
substantiuuin c. udieetiuo coniunctum inucnitur, 
praepos. apud j^rimum tenet locum: apud cunc- 
tum exercitum , apud homines barbaros. 

III. Sigiiiflcatio. 1. couiunct. e. hominum no- 
min. uel |)ronom. ; A. suspeus. ex uerbis a) agen- 
(li, ilieendi: de his rebus cum ageretur apud 
Caesarem isque . . . uellet . . . controuersias 
regum componere : 3, 109, 1 ; t Caesar apud 
milites contionatur: 1,7,1; Caesar . . . con- 
tionatus apud milites , quoniam . . . esset per- 

Lexic. Caesar. uentum , aequo animo . . . relinquerent : 3, 6, 1 ; 
contionatusque (Fompeius) apud cunctum exer- 
citum suis agit gratias : 3, 82, 1 ; f ostendit, 
quae .separatim quisque de eo apud se dixerit: 
119,4; (ac (apud quos p ; Schn.) uariis dictis 
sententiis : VII 77, 2 ;) milites Domitianos sacra- 
mentum apud se dicere iubet: 1,23,5; ne pri- 
mam saoramenti, quod apud Domitium atque 
apud se quaestorem dixissent, memoriam depo- 
nerent: 2, 28, 2; dicitur eo tempore glorians 
apud suos Pompeius dixisse: 3, 45, 6; f 

sibi placere regem Ptolomaeum atque . . . Cleo- 
patram . . . de controuersiis iure apud se potius 
quam inter se armis disceptare: 3, 107, 2; 

t timc Caesar apud suos . . . difteren- 
dum est, inquit, iter: 3,85,4; 1 apud 

quos Ambiorix ad himc modum locutus est: 
V 27, 1 ; pauca apud eos loquitur : 1, 23, 3 ; pauca 
apud eos de lenitate sua locutus : 3, 98, 2 ; 1 
postulauit etiam L. Afranium proditionis 
exercitus Acutius Rufus apud Pompeium: 3, 
83,2; %1 coactoque in unum locum exer- 

citu contionem aimd milites habuit: 3, 73, 1. 
b) aliis: adaequare: VI 12, 7 u. B. gratia; 

t quod si fecerit, Haeduorum auctori- 
tatem apud omnes Belgas amplificaturum: 
II 14, G; % quae res apud milites largi- 

tiones auxit: 3,112,10; f classicumque 

apud eum cani . . . iubet: 3, 82, 1; t 

quantum iam apud eos hostes uno proelio auc- 
toritatis essent consecuti sentiebat: IV 13,3; 

t quos cum apud se in castris Ario- 
uistus conspexisset: 147,6; t Cauaii- 

num, quem Caesar apud eos regem consti- 
tuerat: V54, 2; t 1™s (obsides) C.aesar 

apud eos d e p o s u e r a t : VII 63, 3 ; hae (tabulae) 
. . . apud Pompeium sunt depositae: 3,108,4; 

t P. Sextius Baculus, qiu primum jmIuui 
apud ([i; ad a,- Np., Dt., Hld.) Caesarem duxe- 
rat: VI 38,1; erat Crastinus euocatus in exer- 
citu Caesaris, qui superiore anuo apud eum 
primum pilum iu legione X. duxerat: 3,91,1; 
quod (Beptimius) bello praedonum apud eum 
(Pompeium) ordiuem duxei'at: 3,104,3; t 

uti ea, quae apud eos gerantur, cognoscant: 
112,3; cognoscit, quae apud Ciceronem geran- 
tur: V48, 2; exidoratores in Suebos mittant 
quaeque apud eos gerantm- cognoscant: VI 10, 
3; dum haec apud Caesarem geruntur: VII 57, 
1; haec dum apud hostes gerimtur: 3,112,11; 
t hortautibus iis, quos ex Tencteris 
.atque Vsipetibus apud se habcbant: IV 18,4; 
— cundemque (VibuIUum) apud Cn. Pom- 
peium auctoritatem habere iutellegebat : 3, 
10,2; legati Romae fuerant raagnamque apud 

19 291 ajmd — aqua 292 patrem Ptolomaeum auctoritatem habuerant: 3, 
109, 4; magnam regium nomen apud suos 
auctoritatem habere existimans: 3,109,6; — 
hi propter uirtutem non solum apud Caesarem 
iu honore erant, i?ed etiam apud exercitum cari 
habebantur: 3,59,3; t neque nostros 

exercitus . . . diutius apud se morari posse 
confidebant: III 9, 5; t quae (iumenta) 

sunt apud eos nata: IV2, 2; 1[ ut aucto- 

ritatem, qua ille niaxime apud esteras nationes 
niti (nti .V0> uidebatur, minuei-et: 3, 43, 4; 

1 ut instissimara apud eum causam ob- 
tinuerit: VII 37,4; *[ neque s.iepe acci- 

dit, ut . . . quispiam . . . capta apud se (apud 
se o»i. (i) oecultare . . . auderet: VI 17, 5; 

1 Dumnorix gratia et largitione apud 
Sequanos plurimum poterat: 19, 3; ueque 
solum domi, sed etiam apud finitimas ciuitates 
largiter posse : 1 18, 6 ; tantum apud me (ap. 
me tflntum fj) dignitas potest: VII 77, 6; t 
apud quos cum proficere niliil posset: 3,22, 
2; t qiios ibi A. Gabinius jM-aesidii causa 

apud regem Ptolomaeum r e 1 i q u e r a t : 3, 4, 4 ; 
«luos . . . Gabinius . . . apud Ptolomaeum, patrem 
pueri , rehquerat :3,103,5; tremauere 

se apud eum uelle dixerunt: IV 15, 5; non nulli 
sua uoluntate apud eum remanserunt: 1, 77, 
2; *; Cordubae conuentus . . . cohortes 

duas . . . tuendi oppidi causa apud se retinuit: 
2, 19, 4 ; t quod multis locis apud eos 

aerariae secturaeque («. CG) sunt: 11121,3; 
priuati ac separati agri apud eos nihil est: I\' 
1,7; quod apud eos magnae sunt ferraiiae at- 
que omne genus cmiiculorum notum atque usi 
tatum est: VII 22,2; quorum sint legati apu>' 
se : IV 8, 3 ; (crat) ciuile bellum . . . , legiono,- 
eae, quae paulo ante apud aduersarios fuerani 
2, 29, 3; quam plurimas posset iis legionibu , 
quae suut apud eum, naues instituat: Vll,4: 
non dubitare, quiu de omnibus obsidibus, qui 
apud eum sint, grauissimum supplicium sumat : 
1 31, 15; eorumque obsides esse apud Ariouistum 
ac Sequanos intellegebat : I 33 , 2 ; apud eos 
fuisse regeni nostra etiam memoria Diuitiacum : 

II 4, 7 ; quod apud Germanos ea (oni. (i) 

consuetudo esset, ut: 150,4; (tantum esse 
nomen (apud eos atliL fi) atque opinionem 

eius exercitus Ariouisto pulso : lY 16, 7 ;) ■ 

Litauiccum Bibracti ab Haeduis receptum, quod 
est oppidum apud eos maximae auctori- 
tatis: VII 55,4; — maguoque M sunt apud 
eos honore: VI 13,4; in honore apud Caesa- 
rem fuerant: 3,61,1 ; 3,59,3 n. habere; — erant 
apud Caesarem equitum uumero jUlobroges 
II fratres : 3, 59, 1 ; — apud Heluetios longe uobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix: 
I 2, 1 ; haec poena apud eos est grauissima : VI 
13,6; t cum ipse eum locum amicitiae 

apud eum teneret: 120,4; quos Aduatuci . . . 
apud se in seruitute et catenis tenuissent: V 
27,2; t esse nou luillos, quorum auctori- 

tas apud plebeni plurimum ualeat: 117,1; 
ut . . . intellegere posset, utrum apud eos pudor 
atque officium an timor plus (om. a. ; edd.) uale- 
ret : 1 40, 14 ; tantum apud homines barbaros 
ualuit esse aliquos repertos principes inferendi 
belli: V54, 4; t (uti «• niti.) 

B. suspeiis. ex siibst.: auctoritas: 1114,6 
w. A. 1)) araplificare ; IV 13, 3 /b. consequi ; 3, 10, 
2; 109,4. 6 rt. habere; 3,43,4 ib. niti; VII 55, 4 
sum ; t ipsum esse Dumnorigem , summa 
audacia, magna apud plebem propter libera- 
litatem gratia: 1 18, 3; tanti eius apud se gra- 
tiain esse ostendit, uti : I 20, 5 ; quos quod adae- 
quare apud Caesarein gratia inteUegebatnr : VI 
12,7; t honos: VI 13, 4; 3,61,1; 59,3 u. 
sum; t largitio: 3, 112, 10 ii. A. b) 
augere; t ordo: 3,104,3 ib. ducere; t 
pilum ducere: VI 38,1; 3,91,1 ib. 

C. suspeiis. ex adieft.: carus: 3,59,3 u. A. 
1)) habere; t ditissimus: 12,1 u. ib. sum 
/'.'ir.; t grauissimus: VI 13,6 ib.; t 
nobilissimus: 12,1 ib.-. t notus, nsi- 
iVtus: VII 22, 2 ii. sum iii. 

2. coiiiiinct. c. oppidi uoiuiii.: paulisper 
npud oppidum morati: 117,3. 

dum haec apud (ad [i) Alesiam geruntur: 
VII 75, 1 ; — quain ualde probetis ea, quae apiid 
C o r f i n i u m simt gesta : ap. Cie. ad Att. IX 7 (', 
1; haec cum iu Achaia atque apud Dyrrha- 
chiuiu gererentur: 3,57,1. 

Iterata est praepos. in eodem membro 2, 28, 2 
(?(. 1. A. ii) dieere), iii altero membro 3,59,3 
[H. 1. A. b) habere) ; non iterata est I 33, 2 (apud 
Aiiouistum ac Seqnanos). — Apud se in 
castris: 147,6; ibi apud regem: 3,4,4; — 
domi . . . apud finitimas ciuitates: 118, 
6; in Achaia atque apud D yrrhachium: 
3,57,1. "■^ 

Apnlia : quas (legiones) a Caesare acceptas 
in Apulia hiberuoruin causa disposuerat (Pom- 
peius): 1,14,3; Doiuitius iid Poinpeium in Apu- 
liam peritos regionum . . . cum litteris mittit: 
1,17,1; (Caesar) per fines Marruciuorum, Fren- 
tanorum, Larinatium in Apuliam peruenit: 1, 
23, 5 ; quod . . . grauis autumnus in Apulia 
circumque Brundisium . . . omuem exercitum 
ualetudine temptauerat : 3, 2, 3. 

nqna. A. fiumlnum, uinris, foutiuui, iiu- 
iiriiuu : a) siibiect.: super lateres coria iudu- 293 aqua — aqiiilifer 294 cuntur, ne canalibus aqua immissa lateres 
diluere posset: 2,10,6; *i liae perman- 
serunt aquae dies complures: 1,50,1; t 

tanta tempestas cooritiu-, ut numquam illis locis 
maiores aquas fuisse constaret: 1,48,1; T 
longius progressus, cum agger altiore aqua 
contineri non posset: 1,25, (i. 

b) obieft. : L. Staberius . . . aquam c o m- 
portare in arcem . . . coeiiit: 3,12,1; ^ 
has (ualles?) sublicis in terram demissis prae- 
saepserat terramque adgesserat, ut aquam con- 
tineret: 3,49,4; t deriuo: VII72,3 u. 
d) in.; T immitto: 2,10,6 ti. a); t 
ut cogerentur sicuti reliquum commeatum ita 
ligna atque acjuam Coreyra nauibus onerariis 
supporlare: 3, 15, 3; Laelius . . . onerariis 
nauibus Corcyra Dyrrhacliioque aquam suis 
supportabat: 3, ICK), 3. 

c) genet.: ut . . . cum altitudine aquae 
tum etiam rapiditate fluminis ad transeundum 
impedirentur: 1,62,2; f castra erant ad 
bellum ducendum aptissinia . . . et maris pro- 
pinquitate et aquae et salis copia: 2, 37, 5; 
Caesaris exercitus optima ualetudine summaque 
aquae copia utebatur: 3,49,6; f omnibus 
rebus obsessi, . . . aquae, Ugnorum, frumenti 
inopia, conloquium petimt: 1,84,1; uti autem 
ipsos ualetudine non bona cum angustiis loci . . ., 
tum aquae summa iuopia adfectos {del. Ciucc.) : 
3,49,3; t quod illis prohibere erat facile 
cum ipsius flumiuis uatiu'a atque aquae ma- 
gnitudine, tum quod: 1,50,2; subito ui ueu- 
torum et aquae magnitudine pons est interrup- 
tus et reliqua multitudo equitum interclusa: 1, 
40,3; t (nostri) et aquae niagna parte 
(aqua magnam partem CUirk.) et pabulatione 
libera prohibituri hostes uidebantur: YII36, 5; 

t quo nuuor uis aquae se incitauisset: 
IV 17, 7. 

(1) abl.: altiore aqua: 1,25,6 ii. A. a); 
t duas fossas . . ., quarum interiorem 
campestribus ac demissis locis aqua ex flumine 
deriuata compleuit: VII 72,3; t quibus 

cum aqua atque igni interdixisset: VI 44, 
3; — nunc uero . . . circummimitos probiberi 
aqua, prohiberi ingressu: 1,84,4; sic belli ratio- 
nem esse diuisam, ut illi . . . auxilia sua im- 
pedirent, ipse ut aqua terraque eos prohiberet: 
3, 17, 3 ; Vatinius . . . per equites dispositos 
aqua prohibere classiarios instituit: 3,100,2; 
(VII 36, 5 u. (!) pars.) 

e) c. praep. : ut bracchia modo atquc umeri 
ad sustincnda arma liberi ab aqua esse pos- 
sent: VII 56, 4; — quantum opere processc- 
rant . . ., tanto aberant ab aqua longius: 1,81,3; — procul ab aqua et natura iniquo 
loco castra ponunt: 1,81,1; t uallumque 

ex castris ad aquam ducere incipiunt, ut . . . 
sine stationibus aquari possent: 1, 73,3; — par- 
uuHs equestribus proeliis ad aquam factis: V 
50,1; — — uniuersas ad aquam (= aquandi 
caiisa) copias educunt, pabulatum emittitur 
nemo; 1,81,4; t cum capite solo ex aqua 

exstarent: V 18, 5; t cum illi aut ex 

arido aut paulum in aquam progressi . . . 
tela conicerent: IV 24, 3; t quod . . . 

decedendum esset Afranio nec sine aqua per- 
manere posset: 1,71,4; — quod is mons erat 
sine aqua: 3,97,2; t eiusdemque geueris 

sub aqua defixae (def. sub aqua p) sudes 
fluudne tegebantm' : V 18, 3. 

B. clepsydrae: certis ex aqua mensuris 
breuiores esse quam in continenti noctes uide- 
bamus: V13, 4. 

Plurali (lis usus est Caesar: 1,48,1; 50,1 {u. 
A. a)). 

Adlectiua: altior: 1,25,6 u. A. a) ; (hae: 
1,50,1 ib.]) maiores: 1,48,1 ib. 

aqnatio : sese non longius mihbus pas- 
suimi quattuor aquationis causa proces- 
surum eo die dixit: IV 11, 4. 

aqnator : haec consiliantibus eis uuutiantur 
^nuutiatur 0) aquatores ab equitatu premi 
nostro: 1, 73, 2. 

aqnila (C/'. Oocl. 11 23!)}: boc casu aquiia 
conseruatur omnibus primae cohortis ceu- 
turionibus iuterfectis praeter principem i>riorem : 
3,64,4; t l>£"io (aquilaml ego, inquit, et 

uiuus multos per annos magua dDigentia de- 
feudi et nunc moriens eadem lide Caesari 
restituo : 3, 64, 3 ; t noUte . . . committere, 

. . . ut rei militaris dedecus admittatm', in- 
columemque ad eum deferte (aquUam): 3, 
64, 4; t qiii decimae legionis aqiulam 

ferebat: IV 25, 3; iu hostes aquilam ferre 
coepit: IV 25, 4; t desilite . . ., nisi uultis 

iiquilam hostibus prodere: IV 25, 3; t 

L. Petrosidius aquilifer . . . aquilam intra ual- 
lum proiecit: V37, 5; t signa militaria 

ex proelio ad Caesarem sunt relata CLXXX 
et aquilae VIIII: 3,99,4; t restituo: 3, 

64, 3 u. defendi. 

(Aqnilaria " Auqnillai-ia.) 

Aqnileia : (legiones) tres, quae cii-cum 
Aqiuleiam hiemabimt, ex hibernis educit: I 
10, 3. 

aqnilifer: L. (om. [i) Petrosidius aqui- 
lifer, cum magna multitudiue hostium prerae- 
retur, aquilam intra uallum proiecit, ipse 
pro castris fortissime pugnans occiditur: V 

19* 295 aqiiiUfer — arbitror 296 37, 5 ; — in eo proelio cum graiii luilnere esset 
adfectus aquilifer et a (?) uiribiis defice- 
retur, conspicatus equites nostros, lianc ego, 
inquit . . . defendi et nunc . . . restituo: 3, 
64,3. 

Aqnitaiiia: Aquitania a Garumua fliunine 
ad Pyrenaeos niontes et eam parteni Oceani, 
quae est ad Hispaniam , pertinet ; spectat inter 
occasum solis et septentriones : 11,7; P. Cras- 
sum ciun cohortibus . . . in Aquitaniam pro- 
ficisci iubet: III 11, 3; P. Crassus, cum iu 
Aquitaniam peruenisset, quae pars, ut ante 
dictum est, et regionum latitudine et multitudine 
liominum f ex tertia parte Galliae est aesti- 
manda: III 20, 1; eum Sontiates . . . iu sua 
uirtute totius Aqmtaniae salutem positam pu- 
tarent: 11121,1; mittimtur etiam ad eas ciui- 
tates legati, quae simt citerioris Hispaniae fini- 
timae Aquitaniae: III 23, 3; ex milium L 
numero, quae ex Aquitania Cantabrisque con- 
uenisse constabat: III 2G, 6; maxima pars Aqui- 
taniae sese Crasso dedidit obsidesque ultro raisit : 
III 27, 1 ; Teutomatus . . . cum magno equitum 
suorum numero et quos ex Aquitania con- 
duxerat ad eum peruenit: VII 31, 5. 

Aqnitauns. A. pliir.: GaUia est omnis 
diuisa in partes tres, quai'um uuam iucolunt 
Belgae , aliam Aquitani . . . : 11,1; (f/. § 2) ; 
Gallos ab Aquitanis Ganmina flumen . . . diui- 
(lit: 1 1, 2; (cuniculis actis,) cuius rei simt longe 
peritissimi Aquitani, propterea, quod multis 
locis apud eos aerariae sectmaeque simt: III 
21, 3 ; + huic optimi generis hominum ex Aqui- 
tanis montanisque, qui GaUiam prouinciam 
attmgimt (adieccrat) (h. CC): 1,39,2. 

B. siiig.: (interficitur) uir foi-tissimus , Pi.so 
Aquitauus, ampUssimo genere natus: IY12, 4 
('•/■- § 4-G.) 

aqnor : accessit, ut equitibus per oram 
maritimam . . . dispo.sitis aquari prohiberentur: 
3, 24, 4 ; niunitione flumen a monte sechisit , ne 
noctu aquari Pompeiani possent: 3,97,4; pre- 
mebantur Afraniani pabulatione, aquabantm- 
aegre: 1, 78, 1; munitionem ad flumen per- 
duxerat . . ., quo liberius a {ac sine 0/ih 
periculo miUtes aquarentm- 3,66,6; uallumque 
ex castris ad aquam ducere iucipimit, ut intra 
munitiouem et sine timore et sine statio- 
uibus aquari possent : 1,73,3; qui aquandi 
{Kindscher, Di.; adquandi I; adaquandi rell. cudd. 
ct edd.) causa longiits a castris processerant : 
1,66,1; prima nocte aquandi causa nemo 
egreditur ex castris; proximo tUe . . . uniuersas 
ad aquam (= aqimndi causa) copias educimt: 
1, 81, 4; onmia litora a Caesare tenebautur, neque Ugnandi atque aquaudi . . . potestas fiebat: 
3, 15, 2. 

{ara: aram crrorc yro arcem scriptnm est 
in codd. aed(f?)li(0) 3,102,6.) 

Arar. Accm. Ararim 1 12,2 c< VII 90, 
7 cv^tat in X: ablat. Arare I 13, \ et 1 16,3 
(Jtis) est in yJi, in a ter scriptHm cst Arari. 

flumen est Arar, quod per fines Haeduorum 
et Sequanorum m Rhodanum influit, inci'etUbili 
lenitate : 1 12, 1 ; ef. c/iiae seqq. ; Caesar certior 
factus est . . . quartam fere ( Heluetionmi ) 
partem citra flimien Ararim reliquam esse: I 
12, 2; pontem in Arare faciendum curat (Caesai-): 
I 13, 1 ; cf. § 2. 5; eo autem fri.miento, quod 
flumine Arare uauibus subuexerat, propterea 
uti minus poterat, quod iter ab Arare Heluetii 
auerterant: 116,3; Q. TulUum Ciceronem et 
P. Sulpicium Cabilloni et Matiscone in Haeduis 
ad Ararim rei frumentariae causa conlocat: 
VII 90, 7. 

ai'l>iter : arbitros inter ciuitates dat, 
qui Utem aestiment poenamque consti- 
tuant: V 1, 9; cum . . . neque creditae pecu- 
niae soluerentur, constituit, ut arbitri daren- 
tur; per eos fierent aestimationes posses- 
sionum et rerimi : 3, 1, 2 ; T si quis appel- 

lauisset de aestimatione et de solutionibus, quae 
per arbitrum fierent: 3,20,1; (cum Caesar) 
masdme ueUet pro communi amico atque ar- 
bitro (-trio n') coutrouersias regmn compo- 
uere: 3,109,1. 

ai'bitl'inm. A. : principes . . ., quorum 
ad arbitrium iudiciumque sunima omnium 
rerimi consiliorumque redeat: VI 11,3. 

B. : quod se suo nomine atque arbitrio 
cum Romanis beUimi gesturos dicebaut: VII 
75,5; ^ separatim suam quisque classem 

ad arbitrium suum administrabat: 3, 
18, 2 ; populum Romanum uictis non ad alterius 
praescriptum, sed ad suum arbitrium im- 
perare consuesse: 136,1. 

ai'l>itror. 1. ui actitii. A. absoL: neque 
abest suspieio , ut Heluetii arbitrantur, 
quin ipse sibi mortem consciuerit: 14,4. 

B. adiunaitur a) aee. c. iuf. : num tu harum 
rerum uatura accidere arbitraris, quod . . . 
dicamus: ap. Gell. XIX 8, 8; cum . . . intel- 
legebat, tum magni interesse arbitrabatur eius 
auctoritatem inter suos quam plurimum ualere; 
V4, 3; CaesiU- etsi magui interesse arbitrabatur 
quam primiuu oppido potui: 1, 21, 1; quod 
praestare arbitrabatur imum locum . . . quam 
omnia Utora ac portus custodia clausos teneri: 
3, 23, 1; 'i Ciuio . . . liostes fugere 

arbitratus copias . . . iu campum deducit: 2, 297 arbitror 298 40, 4; angiistois se fines habere arbitrabantur : 
I 2, 5 ; himc ad quaestus pecuniae mereaturas- 
que habere uim raaximam arbitrantur: VI 17,1; 
quos es aere alieuo laborare arbitrabatur, soUi- 
citabat: 3, 22, 1 ; iamque eum ad sanitatem 
reuerti arbitrabatur : I 42, 2 ; t ne . . . reli- 

quae uationes sibi idem licere arbitrarentur : 
11110,2; haec omnia Caesar eodem illo per- 
tinere arbitrabatur: IV 11,4; reliqua, quae ad 
eorum sanandas mente.s pertinere arbitrabatur, 
commemorat: 1,35,2; tl iuitiwm Ijelli 

ac defectionis hoc esse arbitratus: VI 3, 4; 
cum portam quaererent castrorumque eara mu- 
nitionem esse arbitrareutur: 3, Gs, 2; si opus 
esse arbitraretur : III 1,3; (hoc (hxtus) (Iraic 
(i) milia passuum octingenta in longitudineui 
esse existimatur (arbitrantur a (fi?)): V13, 6;) 
t uisisque equitibus , quos Scipionis esse 
arbitrabatur : 3,36,5; quod aestiuum tempus in- 
stantis belh, non quaestionis esse arbitratur (a/// 
cf. CC) arbitrabantur n ; arbitrabatur Xp., Fr., 
Db.}: VI 4, 3; t ad committendum proeUum 
alienum esse tempus arbitratus: IV 34,2; 
quas Caesari esse amicas ciuitates arbitrabatur : 
2,18,5; quod (/n) huius modi militura consiliis 
otium maxime contrarium esse arbitrarentur :' 2, 
30, 1 ; quem sibi fidelera esse arbitrabatur: IV 21, 
7 ; supplicia eorum , qui in furto . . . sint com- 
prehensi, gi'atiora dis immortalibus esse arbi- 
trantur : VI 16, 5 ; ad haec cognoscenda . . . 
idoneum esse arbitratus C. Volusenum . . . 
praemittit : IV 21, 1 ; ubi iam se ad eam rem 
paratos esse arbitrati simt: I 5, 2; Curio . . . 
unam, ut in miseris rebus, spem reliquam 
salutis esse arbitratus: 2,42,1; quod . . . tur- 
pissimuni sibi et rei pubhcae esse arbitrabatur : 
1 33, 2 ; sed nauibus transire neque satis tutum 
esse arbitrabatur , neque . . . statuebat: IV 17, 
1 ; illi etsi . . . existimabant, tamen tutius esse 
arbitrabantur . . . sine ullo uulnere uictoria 
potiri: III 24,2; t P. Sulpicium . . . cum eo 
|)raesidio, quod satis esse arbitrabatur , por- 
tum tenere iussit: IV 22, 6; — satis esse c.ausae 
arbitrabatur , qua re iu eum . . . animaduer- 
teret: 119,1; tt circumiri enim sese 

ab aperto latere procurrentibus singuhs arbitra- 
bantur: 1,44,4; omnesque se lam ab equitatu 
circunuieniri arbitrabantur : 2, 34, 6 ; hos e.xspec- 
tari equites atque eius rei causa raoram iuter- 
poni arbitrabatiu- : IV 'J, 3; fortasse non se 
hberari, sed iu aliud tempus reseruari arbitrati: 
3,60,3; — quod tantas tempestates Oceani tan- 
tosque impetus uentoium sustiiipri (-uere a) ac 
tanta onera nauiura regi uelis non satis com- 
mode posse (om. p) arbitrabantur : 11113,6; arbitratus id beUum celeriter confici posse eo 
exercitum adduxit : III 28, 1 ; quod , pro uita 
hominis nisi hominis uita reddatur, non posse 
deorum immortaliura numen placari arbitran- 
tur: VI 16, 3; neque erat omnium quisquam, 
qui aspectum modo tantae multitudinis sustineri 
posse arbitraretur: VII 76, 5; t de proelio 

facto in Thessalia cognitum est, ut ipsis Pom- 
peiauis fides fieret: nam ante id tempus fingi a 
legatis amicisque Caesaris arbitrabantur (-batur 
o): 3,101,7; t (quod ea re . . . remol- 

lescere homines atque effemiuari arbi- 
trantur {u. CC) : IV 2, 6.) . 

hoc (haec [i ) sibi Caesar sati» oportune 
accidisse arbitratus: IV 22, 2; omniaciue, quae 
uiuis cordi fuisse arbitrautur, in ignem iuferunt : 

VI 19,4; t Caesarem(se) arbitrari pro- 
f e c t u m in Italiam : V 29, 2 ; sese omnia de 
pace expertum nihil adhuc (efl^ecisse; id add. 
Madi(.) arbitrari uitio factura eorura, quos: 3, 
57, 2 ; satis et ad laudem et ad utilitatem pro- 
fectum (perfectum A{>[:j) arbitratus: IV 19, 4; 
(illum uero f obscurantur occisum \ a ; illum 
ueruto transtixum arbitrantur fi; illura ueruto 
arbitrantur occisum edd. plur. ; u. CC) : V 44, 
11 ;) cum . . . oraueni Galliae salutem in illo 
uestigio temporis positam arbitrarentur : VII 
25,1. 

simul hoc se fore tutiores arbitrantur: VI 
23, 3 ; taraen maguo sibi usui fore arbitrabatur, 
si: IV 20,2; t nihil hunc <eum fi) se 

absente pro sano facturum arbitratus, qui: V 
7, 7 ; Vercingetorigem eo profectum, quo nostros 
postero die pabulatum uenturos arbitraretur: 

VII 18, 1 ; Scipionem eadem spes . . . exer- 
cituura impellit, quos se pro necessitudine par- 
titurum ciun Pompeio {u. CC) ai-bitratur ^arbi- 
trabatiu- b; Dh., Dt.): 1,4,3. 

Caesar neque iam sibi legatos audieudos 
neque condiciones accipiendas arbitrabatur: IV 
13, 1 ; ouuiia prius experieuda arbitror raaguaque 
ex parte iara me . . . facturum confido; 2,31,8. 

Coudrusos, Eburones, Caerocsos, Paemanos 
. . . arbitrari (se) ad XL milia (posse conticere): 
II 4, 10. 

b) dui»l. aecus. : cimi uictoribus uiliil im- 
peditum, uictis nihil tutum arbitrarentur: II 
28, 1; hunc ad egrediendum neqtiaquam ido- 
neura locum arbitratus: IV 23, 4; non iuutilem 
hauc ad capiendum consilium terapestatem ar- 
bitratus cst (cst om. [i; Sc/iii.): VII 27,1. 

2. ui passiu. : portus omnes timens (timeutes 
a), quod teueri ab aduersariis arbitrabantur 
(-batur i/udt. reco.) , . . . mOites exposuit: 3, 
6,3. 299 arbor — arduus 300 arbor. a) suMect.: his (alcibus) sunt 
arbores pro cubilibus: VI 27, 3; (ff. VI 27, 4 
earum stantium («. b).) 

b) obieet.: omnes eo loco aut ab radicibus 
subruunt aut accidunt (abscidunt [i) ar- 
bores tantum, ut summa species earum stan- 
tium relinquatur: VI 27, 4; — huc cum se 
(alces) consuetudiue reclinauerunt, iniii-mas ar- 
bores pondere adfligunt: VI 27, 5; — unde 
agger omnino comportari posset, nihil erat reli- 
quum , omnibus arboribus longc lateque in 
linibus Massilieusium excisis et conuectis: 
2,15,1; — excido h. conueho; — quod Neruii 
. . . teneris arboribus incisis atque inflexis 
crebrisque (inflexis crebrisque oiii. y.: Fr., Dt.^) 
in latitudinem ramis euatis . . . ettecerant, ut: 
1117,4; — subruo: VI 27, 4 ii. accido; — 
crebris arboribus succisis omnes introitus 
erant praeclusi : V 9, 5. 

c) s;eii.: non materia multitudine arborum 
. . . delicere poterat: 2,37,6; si arborum truuci 
siue *trabes deicieudi operis causa essent a bar- 
baris *immissae: IV 17, 10; truncis arborum 
aut («. CC) admodum firmis ramis abscisis: 
VII 73,2; (species: VI27,4 u. b).) 

d) abl.: (2,15,1; 1117,4 u. b);) V 9, 5 ib. 

e) e. praep.: ad eas (arbores) se adplicant 
(alces) atque ita jjaulum modo reclinatae quietem 
capiunt: VI 27,3; t prius se cortice ex 
arboribus uicturos, quam Pompeium e mani- 
bus dimissuros : 3, 49, 2 ; — postquam non modo 
hordeum . . ., sed etiam frons ^Crllai:; fruc- 
tus coclcl.; u. CC) ex arboribus deticiebat 
(-bant iVrf): 3, 58, 5; — erat sununa inopia 
pabuli, adeo ut foliis ex arboribus strictis 
. . . cquos alerent : 3, 58, 3. 

Adieet.: crebrae: V9,5; infiruiae: VI 27, 
5; omnes: VI 27,4; 2,15,1; tenerae: II 17, 
4 II. b). 

arcaiio: ipse arcauo cum paucis fami- 
liaribus suis couloquitur: 1,19,2. 

(areessitu: ut ne magna quidem multi- 
tudiue, si ita accidat, f eius discessu <Ver- 
cingetorigis areessitu Patil; ii. CC) muni- 
tiouum praesidia circumfundi possent : VII 
74, 1.) 

arcesso {Cf. aeeeri^o) alqm; a) simpl.: 
factum esse, uti ab Aruernis Sequauisque Ger- 
maui mercede arcesserentur: I 31, 4; — hi . . . 
regno expellere (alios add. 0) , alios arcessere 
uetere quodam Alexandrini exercitus instituto 
eonsuerant: 3,110,5; — arcessitum se a Seno- 
nibus et Carnutibus aliisque compluribus Gal- 
liae ciuitatibus: V5G,4; — qui (milites) paulo 
longius aggeris petendi causa processerant, (erant) arcessendi: 1120,1; — multi ex dua- 
bus legionibus, quae sunt traditae a Caesare, 
arcessuntur: 1, 3, 2. 

b) unde: a) ab: ne . . . ea pars, quae minus 
sibi confideret, auxilia a Vercingetorige ar- 
cesseret : VII 33, 1 ; — Caesar . . . mittit ad eas 
ciuitates . . . equitesque ab his arcessit et 
leuis armaturae pedites, qui: VII 65, 4. 

[i) ex: (Veneti . . .) auxilia ex Britannia 
. . . arcessunt: III 9, 10; — ex legionibus fabros 
deligit et ex contmenti ahos arcessi iubet: V 
11, 3; (1,3,2 «. a).) 

y) iiide : inde a u x i 1 i a d u c e s q u e arcessun- 
tur: 11123,3. 

e> (juo: si legiones in prouiuciam arces- 
seret: VII 6, 3. 

d) auxilio: Germanos(iue, qui auxiho ab 
Belgis arcessiti dicebantur, . . . prohibeat: III 
11,2. 

e) mereede: 131,4 ii. a). 

ardeo: ardere Galliam tot contumelus 
aeceptis sub populi Eomani imperiimi redac- 
tam: V29,4; T ut . . . simul omnes ar- 

derent (in cM. af) cupiditate pugnandi: 3, 
74, 2 ; exposcentibus militibus et studio pugnae 
ardentibus tuba signum dedit: 3,90,4; t 

etsi omnium animi ad ulciscendum (aduli- 
sceudum B; adulesceudum ,1/; adolescentum //) 
ardebant : VI 34, 7. 

Arrtueiaiia: iis, qui per aetatem iu armis 
esse non poterant, iu siluam Arduennam 
abditis, quae ingenti magnitudiue per medios 
fines Treuerorum a flumine Eheno ad initium 
Kemorum pertinet: V3, 4; per Arduenuam 
siluam, quae est totius GalUae maxima atque 
ab ripis Eheui finibusque Tre\ieroruui ad Ner- 
uios (Eemos Bcri/k) pertinet niilibusque am- 
plius quingcntLs (cocld.; Aun.; cf. tstruh. 71' 
fj. 194; quiuquaginta Oros.; centum et quuiqua- 
giiita Ooeler) iu longitudinem patet, L. Minu- 
cium Basilum cum oinui equitatu praemittit: 
VI 29,4; quorum (Eburonum) pars in Arduen- 
nam siluam . . . profugit: VI 31, 2; ipse (Cae- 
sar) cum reliquis tribus (legionibus) ad flumen 
f Scaldem (ii. CC) . . . extremasque Arduen- 
nae partes ire constituit, quo . . . profectum 
Anibiorigem audiebat: VI 33, 3. 

arduus: nihil adeo arduum sibi esse (o///. 
fl) existimaueruiit , quod non uirtute consequi 
possent: VII 47, 3; ^ qua minime arduus 

ad no.stras mimitiones ascensus uidebatur: II 
33,2; erat uallis inter duas acies . . . non ita 
magna (Ciacc: magno codd.), at (1 dct.: Ciacc; 
aut Oa) difficili et ^aut 0) arduo ascensu: 2, 
34,1. 301 Arecomici — Arioiiistus 302 Arecoiiiiei (1, 35, 4 iv nmnihm coihl. 
nidetur exslarc arecomicorum; VII7, 4/» A' 
est aretomicis (jn B aretcomicis); VII 04, 
6 in X aremicorum (in Q aremicarum!. 
Cf. Olilck p. S2) : praesidia iu Rutenis jirouiii- 
cialibus , Volcis Arecomicis . . . , quae loca lio- 
atibus erant finitima, constituit: VII 7, 4; Eu- 
tencs Cadureosque art fines Volcarum Areco- 
micorum dei»pulandos mittit: VIIG4,6; quorum 
alter (Pompeius) agros Volcarum Arecomicorum 
. . . publice iis (Jlassiliensibus) concesserit: 1, 
35,4. 

Arelate: uaues longas Arelate numero XII 
facere instituit: 1,36,4; ad eas (naues), quae 
factae eraut Arelate per Caesarem, cai^tiuae 
Massiliensium accesserant sex: 2,5,1. 

Areinoriens {CoM. et cM. fpraetcr Dl.) 
habent armoricae utroque loeo, sed u. Gliick 
p. 29. 31 sqq.; HeUer, P/i. 17, 272): ab L. Ro- 
scio . . . (Caesar) certior faetus est magnas Gal- 
lorum copias earura ciuitatum, quae Aremoricae 
appeUantm-, oppugnandi sui causa conuenisse 
neque . . .: V 53, 6; imperant . . . XXX (milia) 
uniuersis ciuitatibus, quae Oceanum attingunt 
quaeque eorum consuetudine Aremoricae appel- 
lantur, quo sunt in numero C^riosolites . . .: 
VII 75, 4; (Sedulius, dux et prineeps Lemoui- 
cum {[i; reniustum a; Ivemouicum Arniori- 
corum coni. Scfin.) occiditur: VII 88, 4.) 

ai'eiia //. hareiia. 

arg;eutiiiii : motres familiae de muro 
uestem argentumque iactabant: VII 47, 5; 
1 ciues Romanos eius jjrouinciae sibi ad 
rem publicam administrandam HS CLXXX et 
argenti pondo (0; p. i) XX milia . . . pol- 
liceri coegit : 2, 18, 4 ; — in castris Pompei uidere 
licuit . . . magnum argenti pondus expo- 
situm : 3, 06, 1 ; T liaec (cornua urorum) 

studiose conquisita ab labris argento cir- 
cumcludunt: VI 28, 6. 

argilla : feruentes fusili {fusilis C. 
]Vagcncr) ex argilla glandes fundis . . . iacere 
coeperunt: V 43, 1. 

ari>;nmeutiiiii : alii , quod pridie noctu 
ct)nclamatum esset / in) Caesaris castris , argu- 
menti sumebant loco non posse clam exiri: 1, 
67, 2. 

(Aricia: duae sunt Albae, alia ista, quam 
nouimus in f Aricia (Marsia coni. Np.) et alia 
liic in Italia {Latio cont. Np.): ap. Pomp. comni. 
art. Don. (graniin. Lat. V p. 144 ed. Kcil).') 

aridns: alii faces atque aridam niate- 
riem (materiam [i) de muro . . . iaciebant: 
VII 24, 4. 
cum illi aut ex arido aut pauliuu in aquam progressi . . . tela conicerent: IV 24,3; — lon- 
gas naues . . ., quas in aridum subduxerat: 
IV 29,2; — simul (nostri) in arido constite- 
runt: IV 26, 5. 

aries. A. {Cf. Gocl. U 260. 202 sq.y. si, 
prius qUam murum aries attigisset, se 
dedidissent: 1132,1; — quod et ab Lncendio 
lapis et ab ariete materia defendit: YW 23, 5. 

B.: quae (sublicae) pro ariete (pariete 
3 dctt.; \'ict.) subiectae . . . uim fluminis 
exciperent : IV 17, 9. 

Ariiiiiiiniii : cognita militum uoluntate 
Arimiuum (Oaesar) cum ea (/'. e. XIII.) legione 
proficiscitur ibique tribunf)S plebis, qui ad eum 
confugerant, conuenit: 1,8,1; cf. qnae scqq.; 
Caesar . . . Arimino excederet, exercitus dimit- 
teret: 1,10,3; erat iniqua condicio postulare, ut 
Caesar Arimino excederet atque in proiiinciam 
reuerteretm', ipsum et prouincias et legiones 
alienas tenere: 1, 11, 1; ab Arimino M. An- 
tonium cum coliortibus V Arretium mittit; ipse 
Ariraini cum duabus [legionibus] subsistit ibique 
dilectum habere instituit : 1,11,4; Curionem 
cum tribus cobortibus, quas Pisauri et Arimini 
(Ocf- rccc. ; arimino ^) habebat, mittit (Iguuium): 
1, 12, 1. 

AriobarKaiie!>i : ex quibus (equitibus) 
DC Ciallos Deiotarus adduxerat , D Ariobar- 
zanes ex Cappadocia : 3, 4, 3. 

Arioiii«»tn!!«. In eodd. sempcr fere serip- 
tum est ariouistus; sed I 31, 15. 16 A habet 
ario iustus; ariouixtus IV 16, 7 initcnHur 
in ABM, V29, 3 in AQB^, VI 12, 2 in A; 
ariobixtus VI 12,2 cst in BM; anouistus 
V55,2 in QK 

peius . . . Sequanis . . . accidisse, propterea 
quod Ariouistus, rex CTernianorum , in eorum 
finibus consedisset . . .: I 31, 10; Ariouistura 
(ariouistus M[i) autem, ut semel Cxalloruui 
copias proelio uicerit, . . . superbe et crudeliter 
imperare . . .: 131,12; baec si enimtiata Ario- 
uisto sint, non dubitare, quin de omnibus obsi- 
diljus . . . grauissiminu supijlicium sumat: I 
31,15; Caesarem . . . (TaUiam omnem ab Ario- 
uisti iniuria posse defendere: 131,16; quod (Se- 
quiuii) . . . absentis Ariouisti crudelitatem uelut 
si coram adesset horrerent: I 32, 4; qui (Sequani) 
intra flnes suos Ariouistum recepissent , . . . : 
1 32, 5 ; hi (Sequani) . . . Germanos atque Ario- 
uistum sibi adiunxerant: VI 12, 2; magnam se 
(Caesarem) habere spem et beneficio suo et 
auctoritate adductimi Ariouistum finem iniuriis 
facturum: 133,1; eorum (/. c. Haeduorum) ob- 
sides esse apud Ariouistum ac Sequanos iutel- 
legebat : I 33, 2 ; ipse autem Ariouistus tantos 303 Arlouistus — arma 304 sibi spiritus, tnntam adrogantiaui sumpserat, ut 
ferendus non uideretur: 133,5; quam ob rem 
placuit ei (.Caesari), ut ad Ariouistum legatos 
mitteret . . . : 1 34, 1 ; ei legationi Ariouistus 
respondit . . . : I 34, 2 ; (itemm ad eum Caesar 
legatos cum his maudatis misit . . . : I 35, 1 ;) 
ad haec Ai-iouistus respondit: 136, 1 ; se.se (Hae- 
duos) ne obsidibus quideni datis pacem Ario- 
uisti redimere potuisse: 137,2; si noua manus 
Sueboruni cum ueteribas copiis Aiiouisti sese 
coniunxisset : 137, 4; niagnis itineribus ad Ario- 
uistum (Caesar) couteudit: 137,5; nuntiatum 
est ei Ariouistum cum suLs omnibus copiis ad 
occupaudum Vesontionem . . . conteiKlere . . .: 
1 38, 1 ; uon so hostem iiereri , sed . . . magni- 
tudinem siluarum, quae mtercedereut Lnter ipsos 
atque Ariouistum (quae inter eos atque ario- 
uistum intercederent -B^,3): 139,6; Ariouistum 
se consule cupidissime populi Romaui amici- 
tian^ adpetisse . . .: 140,2; diuturnitate belli 
defetigatis GalUs Ariouistum . . . magis ratioue 
et consilio quam uirtute uicisse . . . : I 40, 8 ; 
certior factus est Ariouisti copias a nostris 
milibus passuura quattuor et uigiuti abesse: I 
41, 5; cognito Caesaris aduentu Ariouistus 
legatos ad eum mittit . . . : I 42, 1 ; interim 
saepe tiltro citroque cimi legati inter eos mitte- 
rentur, Ariouistus postulaiut, ne . . .; 142,4; 
hic locus aequo fere spatio ab castris Ariouisti 
et Caesaris (ab castris utriusque fi) aberat . . .: 
I 43, 1 ; item equites Ariotiisti pari iuteruallo 
constiterunt : I 43,2; Ariouistus ex equis ut con- 
loquerentur . . . postulauit . . .: 143,3; Ario- 
uistus ad postulata Caesaris pauca respondit, 
de suis uirtutibus multa praedicauit . . .: 144, 
1; neque se iudicare Galliam potius esse Ario- 
uisti quam popuH Komani: I 45, 1; Caesari 
nuntiatum est equites Ariouisti propius tumulum 
aecedere: 1 46,1; qua adrogantia iu ccnloquio 
Ariouistus usus orani Gallia Roraanis inter- 
dixisset . . . : I 46, 4 ; biduo post Ariouistus ad 
Caesarem legatos mittit (raisit ,S) . . .: 147,1; 
commodissiraum uisum est C. Valerium ProcU- 
lum et propter tidem et propter linguae Gal- 
licae scientiam , qua multa iam Ariouistus lou- 
ginqua consuetudine utel>atur i^quorum amicitia 
iam ariouistus <^ar. iamo) longinqua (longa //) 
consuetudine utebatur-J et propter lidem et 
propter linguae gidlicae scientiam -B-.S) . . . 
ad eura raittere et M. j\[etimn , qui hospitio 
Ariouisti utebatur: 147,4; his niandauit, ut 
quae diceret Ariouistus cognoscerent et ad se 
referrent: 147,5; quos cura apud se in castris 
Ariouistus conspexisset , . . . conclamauit . . .: 
147,6; aciem instructam habuit, ut, si uellet Ariouistus proelio contendere, ei potestas non 
deesset : I 48, 3 ; Ariouistus his omnibus diebus 
exercitum castris continuit, equestri proelio 
cotidie contendit: 148,4; . . . eo circiter homi- 
nura nuniero sedecim miUa expedita cum omui 
equitatu Ariouistus misit: 149,3; tum demum 
Ariouistus partem suarura copiarum , quae 
castra minora oppugnaret, misit: 150,2; solis 
occasu suas copias Ariotiistus multis et inlatis 
et acceptis uulneribus in castra reduxit : 1 50, 
3; cum ex captiuis quaereret Caesar, quam ob 
rem Ariouistus proelio non decertaret, hanc 
reperiebat causam: I 50, 4; in his fuit Ario- 
uistus, qui nauiculam deligatam ad ripam 
nactus ea profugit: 153,3; duae fuerunt Ario- 
uisti uxores . . .: 153,4; tantum esse nomeu 
atque opinionem eius exercitus Ariouisto pulso: 
IV 16, 7; magno esse Gerraanis dolori Ariouisti 
mortem ( sortem Cluverins ) : V 29, 3 ; se bis expertos Ariouisti (arioiusto BM^: ario- uistico M-y bello et Tencterorum transitu: Y 
55,2. 

Al'istins : M. Aristium, tribunum niihtum, 
iter ad legionem facientem tide data ex oppido 
Cabillono educunt ; . . . hos . . . : VII 42, 5 ; uuntio 
allato omnes eorum mihtes iu potestate Caesaris 
teneri concurrunt ad Aiistium . . .: Yn43, 1. 

ariiia. 1. piopr. ; A. nauiiim = anua- 
meiita: circiter CCXX naues eorum paratis- 
simae atque omni genere armorum ornatis- 
simae . . . constiterimt: 11114,2. 

B. inilitiim; a) subiect. : nec iam arraa 
nostris nec uires suppetunt: VII 85, 6. 

1)) obiect.: abicio arma [4 loeis) u. afolcio 
A. p. 4H; ^ a.rmis obsidibusque acceptis 

Crassus . . . profectus est: III 23, 1 ; *{ uostri 
repentina forttuia permoti arma, quae possunt, 
arripiuut: 2,14,3; 'i," non prius . . ., quam 
ab his sit concessum, arnia uti capiant (ut 
copiam faciant [i) et ad castra conteiidant: III 
18, 7 ; nostri celeriter arma ceperunt eosque in 
siluas reppulerunt : III 28, 4 ; neque consilii ha- 
beudi neque arma capiendi spatio dato: IV 14, 
2 ; qui celeriter arma capere i)otuerunt, pauUsper 
nostris restitenuit : IV 14, 4 ; cum celeriter nostri 
arma cepissent uallumque asceudissent : Y 26, 
3; (Baculus) capit arma a proximis atque iu 
porta consistit: VI 38, 2; hortatur, ut com- 
raimis libertatis causa arma capiant: VII 4,4; 
clamore sublato arma capere , portas claudere, 
nmrum coraplere coeperimt: VII 12, 5; cum 
Graecos murum ascendere atque arma capere 
iuberet: 3, 11,3. 4; quod conuentus arma ceperat 
atque eum hostis loco habendum existimabat : 
3,21,5; t celo: 1133,2 ((. e) cura; 1 305 306 cum . . . signa eius militaria atque arma Ca- 
puae essent comprensa (compressa 0'? h!}: 
3, 21, 5 ; 1 missis . . . legatis cle declitione 

arma conferri (proferri P) , iumenta produci, 
sescentos obsides dari iubet: VII 11, 2; ut cele- 
ritate reliquas res conficeret . . ., ai-ma conferri 
(proferri [i), equos produci, obsides dari iubet: 
VII 12, 3 ; arma oninia priuata ac publica in 
domura Gallonii contulit: 2,18,2; his (obsidi- 
busj traditis omnibusque armis ex oppido con- 
latis . . . peruenit: II 1.5, 2: — quod non ab initio 
fecerint armaque (arma qiii a ; arma f; arma 
qiiod Ohl) cum hominibus necessariis et coii- 
sanguineis eontulerint queruntur: 1,74,2; ^ 
quod omnem apparatum belli, tela, arnia, tor- 
menta ibi coulocauerat: 3,44,1; ^ cen- 

turioniljus et paucis militibus intromissis, qui 
arma iumentariue conquirerent: VII 12, 4; 
1f meridiano tempore, cum alius disceasisset, 
alius . . . quieti se dedisset, arma uero omnia 
reposita contectacjue essent: 2, 14, 1; ^ 

dispersos depositis armis in metendo occu- 
patos subito adorti: IV 32, 5; depositis armis 
auxiliisque, quibus uunc confidereut, necessario 
poj)uIi senatusque iudicio fore utrumque con- 
tentura: 3,10,9; alii . . . clepositis in contu- 
bernio armis uallura relinquebant : 3,76,2; f 
(ut, cum Caesar . . . consistere iuberet, alii 
t dimissis equis (dimissis armis Bcihr; missis 
armis C. Fleischer : n. C(J) euudem cursum 
t confugerent: 3,69,4;) f (efficio: VII 

4,8 u. e) e.rtr.;) f (eligo: 3,84,3 i>. 

muto;) f Caesar celeriter sarcinas cou- 

ferri, arma expediri iussit: VII 18,4; f 

ijui numerus domo exisset eorum, qui arma 
ferre possent, et item separatim pucri, seues 
mulieresciue: 129,1; (summa erat . . .) ex his 
qui arma ferre possent ad milia nonaginta duo : 
129,2; uix ad quingentos, qui arma ferre pos- 
sent, sese redactos esse dixcrunt: II 28, 2; 
onines, qui arma ferre possent, unum in locum 
couueuirent: IV 19,2; omnesque, qui per aetatem 
arma ferre possint, ad bellum cogant: VII 71, 
2; uon omnes eos, qui arma ferre possent, . . . 
couuociindos statuunt : VII 75, 1 ; ne ... contra 
cos arma ferrent, qid eadem essent usi fortuna : 
2,28,3; sese . . . contra ciuem et cousulem 
arma non laturos: 3,31,4; •{ tota Italia 

dilectus habentur, arma imperantur: 1,6,8; 
frumentum, milites, arma, remiges tormeuta, 
uecturae imperabantur : 3,32,2; f qui (ex) 

acie refugerant milites . . . missis plerique 
armis siguisque militaribus: 3, 95, 3; .(3, G9, 4 
■u. dimitto;) 1 ut . . . adulesceutes atcjue 

expeditos ex antesignauis electos mutatis (el. 

Lexio. 0»e»r. mut. Madu. ; electis milites codd.; electis [milites] 
Np.; edd.) ad pernicitatem armis inter equites 
proeliari iuberet: 3,84,3; ^f si sese inter- 

fici nollent, arma ponere ius.serunt: IV37, 1; 
t Caesar . . . obsides, arma, seruos, qui ad eos 
perfugissent, poposcit: I 27,3; 1 Massilien- 
ses arma tormentaque ex oppido proferunt: 2, 
22,5; (VII 11, 2; 12,3 u. confero;) 1 

Haedui manus teudere . . . et proiectis armis 
mortem deprecari incipiunt: VII 40, 6; Vercm- 
getorix deditur, arma proiciuntur: VII 89, 4; ut 
paene omnes . . . sigua relinquereut, complures 
arnia proicerent ac fugae simile iter uideretur: 
3,13,2; Caesar . . . omnes . . . aima proicere 
iussit : 3, 98, 1 ; t r e p o n o : 2, 14, 1 u. contego ; 
1 retineo: II 33, 2 u. e) cum; f ut brac- 
chia modo atque umeri ad sustinenda arma 
liberi alj aqua esse posseut : VII 56, 4 ; * 

ne armis traditis supplicio adficerentur: 127, 
4; reliquos omues obsidibus, armis, perfugis 
traditis iu deditionem accepit: 128,2; armisque 
omnibus ex oppido traditis in deditionew Sues- 
siones accepit: 1113,1; a quibus se defendere 
traditis armis non possent: 1131,5; deditiouis 
nuUam esse condicionem nisi armis traditis: II 
32, 2; qua re impetrata arma tradere iussi 
faciuut: 11121,3; iubet arma tradi, principes 
produci: VII 89, 3; saxa . . . iter impediebaut, 
ut arnia per manus necessario traderentur: 1, 
68,2. 

c) geii.: ut prope summani muri aggerisque 
altitudinem acerui armorum adaequareut: II 
32,4; — intellectum est nostros propter graui- 
tatem armorum (armatvu-ae (i) . . . minus aptos 
esse ad huius generis hostem : V 16, 1 ; — leui- 
tate armorum et cotidiana exercitatione niiiil 
ii» uoceri posse {u. CC): V34, 4; — armorum 
magua multitudine de miu-o in fossam . . 
iacta: 1132,4; — armorum officinas in urbe 
institueraut: 1,34,5; — militibus . . . magno 
et graui onere armorum oppressis (pressis fl) : 
IV 24, 2; — hi similitudine armorum uehe- 
meuter uostros perterruerunt: VII ,50, 2; ^ 
certum numerum militum ad se celeriter adduci 
iubet; armorura (au/ armatorum scn'beudurii 
aut axiMimm delendum ccnset Vielh.) quantum 
quaeque ciuitas domi quodque ante tempus 
efficiat constituit: VII 4, 8. 

d) al>l.: conclamat omnis multitudo et suo 
more armis concrepat, quod facere in eo 
consuerunt, cuius orationem adprobaut: VII 
21,1; — quoniara . . . armis congressi ac 
superati essent: 136,3; — cum his Haeduoa 
eorumque dientes semel atque iterum armis 
conteudisse: I 31, 6; sese iii eius fidem ac 

20 307 308 potestatem uenire neque contra populum Ro- 
manum armis contendere : II 13, 2 ; neque tamen 
(Germauos) reeusare, si lacessantur, quin ar- 
mis contendant: IV 7, 3; non numquam etiam 
armis de principatu contendunt: YI 13, 9; — 
cum id agerent, ne ciues cum ciuibus armis 
decertarent: 3, 19, 2; — erat manus certa 
nulla, non oppidum, non j^raesidium (Q- h: 
praedium X), quod se armis defenderet: VI 
31, 1 ; — tantaque inter eos dissensio exsistit, 
ut manum conserere atque armis dimicare 
conentur : 1 , 20, 4 ; — sibi placere regem Pto- 
lomaeum atque . . . Cleopatram . . . de con- 
trouersiis iure apud se potius quam intcr se 
annis disceptare: 3, 107, 2; — cum eiuitas 
ob eam rem incitata armis ius suum exsequi 
conaretur: I 4, 3; — nouum . . . introductum 
exemplum queritur, ut tribunicia intercessio 
armis < ab iis Ciacc.) notaretur v^uetaretur 
Maclx.) atque (potestas aJd. Hell.) opjirime- 
retur, quae (a quibus Ciacc.): 1,7,2; — quae 
(tela) ille obtectus armis (= scii/is) militum 
uitauit: 3,19,6; — patiantur eos (agros) tenere, 
quos armis possederint: IV 7, 4; — (resti- 
tuo: 1,7,2 II. e) sine; — ueto: 1,7,2 ii. 
noto;) ", confido: 3,10,9 u. h) depono; 

1 ne se armis despoliaret: 1131,4; — sic 
omnibus hostium copiis fusis armisque exutis: 
1116,3; magnumque ex iis numerum occidit 
atque omnes armis exuit: V51,5. 

e) 0. praep. (ab): id se a (e A; oiii. iI''Q) 
Gallicis armis atque insignibus cogno- 
uisse: 122,2: — si ab armis discedere 
uelint, se adiutore utantur: V41,8; ipsi exer- 
citus dimittant, discedant in Italia omnes (omn. 
i. it. kl) ab armis: 1,9,5; fore, ut aequis con- 
dicionibns ab armis discedatiu" 1,2G, 4; si i!lo 
auctore atque agente ab armis sit discessum : 
1,26,4; debere utrumque . . . ab armis dis- 
cedere neque amplius fortunam periclitari; 3, 
10,3; summam Isiiam) esse ac fuisse semper 
uoluntatem, ut componeretur atque ab armis 
discederetur : 3, 16, 4. 

(multis utrimque interfectis maiorem multi- 
tudinem armatorum (ad arma fi; Sc/in.) con- 
citant: VII 42, 6;) — ueniri ad se confestim 
existimantes ad arma conclamant: VII 70, 
6; conclamatur ad arma, atque omnes copiae . . . 
exeunt: 1,69,4; — (erat"i uexillum proponendum 
[quod erat insigne, cum ad arma concurri 
oporteret]: II 20, 1 ; cum ad arma niDites concur- 
rissent ueliementerque ibi pugnatum esset: III 
22, 4 ; nostri celeriter ad arma concurrunt, uallum 
conscendunt: V39, 3; cognito eius consilio ad 
arma concurritur: VII 4, 2; — qua uoce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma 
sit uocatus: 1, 7,5. 

partim cum iis { cum his cuild.; sumptis 
Hiig^ , quae relinuerant et celauerant, armis, 
partim scutis ex cortice factis . . . eruptionem 
fecerimt: 1133,2. 

duas legiones in armis excubare iubet: VII 
11,6; — milia enim XX in armis habebat: 
3,110,1; — prima et secunda acies in armis, 
ut ab initio constituta erat, permanebat: 1, 
41,4; — primam et secundam aciem in armis 
esse, tertiam castra muuire iussit: 149,2; 
nostri . . . ut impeditos adgrederentur, pai-ati 
in armis erant: 119,1; hi rursus in uicem anuo 
post in armis sunt, illi domi remanent: IV 1, 
5; qui per aetatem iu armis esse non poterant : 
V3, 4; milites tamen omnes in armis esse iussit 
(iuss. esse li): 3,109,3; — reliquos omncs Bel- 
gas in armis esse: 113,4; cum ab his quaereret, 
quae ciuitates quantaeque m armis essent: II 
4, 1 ; quod omui Gallia pacata jMorini Menapii- 
que supererant, qui in armis essent (erant ^) : 
III 28, 1 ; omnem esse in armis Galliara (o. gall. 
esse i. a. (i): V 41, 3; cum undique bellum 
parari uideret, Neruios, Aduatucos, [ac] Jlena- 
pios adiimctis Cisrhenanis omnibus Germanis 
esse in armis: VI2, 3; ciuitatem esse omnem iu 
armis; diuisum senatum. diuisum populum : VII 
32, 5 ; tota Italia dilectus haberi, . . . ciuitatem 
esse in armis: 1,9,4; '\ reliquas legiones 

in armis expeditas contra hostem consti- 
tuit: 1,42,1; "^^ Germani, exerritatis- 

simi in armis, qui inter annos XIIII tectum 
non subissent: 136,7; neque multum Albici 
nostris uirtute cedebant, homines asperi et mon- 
tani et exercitati in armis: 1,57,3; ^^ 

(Germanos) incredibili uirtute atque exerci- 
tatione in armis esse praedicabant: 139,1. 

triliunicia intercessio . . . , quae superioribus 
annis *sine (om. codd.; add. Hof.; ii. CC) armis 
{itiic. iiicl. Dt.) esset restituta"(quae sup. ann. 
arm. e. rest. unc. incl. Xp., Db.): 1,7,2. 

Caesar intra hanc fossam legiones reducit 
atque ibi sub arniis proxima nocte con- 
quiescit: 1,41,6: — ibi paulisper sub armis 
moratus facit . . . pugnandi potestatem : 1, 
41, 2. 

2. trs!.: Pcunpeius in sua.s prouincias profi- 
cisceretiu', ne qua (ueque O-. > esset armorum 
causa: 1,2,3; — rem ad arma deduci stu- 
debat: 1, 4, 5; — ne tanta et tam coniuncta 
populo Romano ciuitas . . . ad uim atque arma 
descenderet ([i; discederet y.): VII 33, 1 ; ef. 
A. e) discedere ab armis; esse in armis. 

Dnliia: pauci paucis 0\) ex his militibus -j- 309 anua — armo (armatus) 310 arma ia flumine (x ; ablati fiumine Dh.; arrepti in 
flumine 0; ui fluminis abrepti AUL; abr. ui fl. 
Np., Dt.) ab equitatu exciiiiuntur: 1, 64,7; 
(Caesar . . . quadrigas . . . pluratiuo semper 
numero dicendas putat, sicut [circa] arma et 
moenia et comitia et inimicitias: ap. Gcll. XIX 
8,4.) 

Adiect.: (ea: II 33, 2 u. 1. B. e) cum;) 
Gallica: 122,2 it. 1 B. e) ab; omnia: 2,18, 
2 u. 1. B. b) confero; 1115,2 *.,- 2,14,1 ib. 
contego; 1113,1 ib. trado; priuata: 2,18,2«. 
ih. confero; publica ib. 

ariiiameiita : funibus , aucoris reliquisque 
armamentis amissis: IV 20, 3; — ut . . . 
his (uelis armameutisque) ereptis omnis usus 
nauium uno tempore eriperetur: 11114,7; 1 
qui (remiges et gubernatores) repente e.x onera- 
riis nauibus erant producti nequedum etiam 
uocabulis armamentorum (armentorum 
0'hl) cognitis: 1,58,3; t parum clauis aut 

materia atque armamentis instructis (uaui- 
bus) ad reliquas armandas reficiendasque utun- 
tur: 1,36,2; ^ cum omnis Gallicis nauibus 
spes in uelis armamentisque consisteret: 
11114,7. 

armatnra. Dc uerbis leuis armatura 
u. Scliaiiibach, I'r. Miihlhau.ieii i. Th. 1881 p.27. 

(propter grauitatem armorum (armaturae 
P): V 16, 1 //. arma 1. B. o);) — naues, 
quas demonstrauimus aggere et leuis arma- 
turae militibus completas: 3,62,3; — pri- 
mum sagittariis fimditoribusque circumiectis, 
postea leuis armaturae magna multitudine 
missa: 3,45,3; — magnmn numerum leuis 
armaturae et sagittariorum . . . in scaphas . . . 
imponit: 3,62,2; — (Scipio . . . cquitum <A}j.,- 
equitatum cocld.) magnam (/; magnamque rcll.) 
partem ;leuis armaturae add. cdd. aide Np.) 
ad esplorandum iter Domitii j)raemisit: 3,38, 
2; — ) equites nostri leuisque armaturae pe- 
dites, . . . cum se in castra reciperent, aduer- 
sis hostibus occurrebant: II 24,1; equitcsque ah 
his arcessit et leuis armatiu^ae pedite«, qui iuter 
eos proeliari consuerant: VII 65,4; ^ Cae- 

sar Germanos leuis armaturae equitum- 
que part«m flimien traicit: 1,83,5; — qui erant 
frumentandi causa progressi, hos leuis arma- 
turae Lusitani peritique earum regionum cae- 
trati . . . conscctabantur : 1 , 48, 7 ; — (Caesar) 
omnem cquitatum ct leuis armaturae Numi- 
das, flmditores sagittariosque pontem traducit: 
II 10, 1 ; i P. Attii eqnitatus omnis et 

una leuis armaturae {Ald.; armatura et codd.) 
interiecti complures, cum se in uallem de- 
mitterent, cernebantur: 2,34,2; — Galli inter cquites raros sagittarios expeditosque leuis 
armaturae interiecerant , qui: VII 80,3; t 

qui una procurrerant leuis armaturae 
(O; armatm-a %) circumueniebantur atque inter- 
ficiebantur ab nostris: 2,34,3. 

armo. A. naues: ipsorum naues ad huuc 
moduiu factae armataeque erant: 11113,1; ea, 
quae siuit usui ad armandas uaues, ex Hispa- 
nia adportari iubet: VI, 4; parum clauis aut 
materia atque armamentis instructis (nauibus) 
ad reliquas armandas reficiendasque utimtur: 
1,36,2; quibus (nauibus) eftectis armatisque 
diebus (armatisque diebus o»?. Iil) XXX: 1,36, 
5; Massilienses . . . ueteres . . . naues refece- 
rant summaque industria armaueraut: 2, 
4,1. 

B. liomiues: duas in stationem cohortes 
{oiii. [i) succedere, reliquas annari et confestim 
sese subsequi iussit: IV 32, 2; — armat fami- 
1 i a m : 1 , 75, 2 ; — d uobusque m i I i b u s homi- 
num armatis . . . Pelusium peruenit : 3, 103, 1 ; 
— Caesar scalas parari militesque armari 
iubet, ne quam rei gerendae facultatem dimittat: 
1,28,2; — seruos, pastores armat atque iis 
equos attribuit: 1,24,2; t "t quam mini- 

mum spatii ad se colligendos armandosque 
(armandosque om. (ii) Romanis daretur : III 19, 
1; — qui Auarico expugnato refugerant, ar- 
mandos uestiendosque curat: VII 31,3. 

armatns pte. ; A. ui adiect.: tantus eser- 
citus clamor . . . exauditus est, ut iu muris 
armata ciuitas discurreret: 3,105,3; — arma- 
tum concilium indicit: V56, 1; — in omnibus 
collibus expositas hostium copias armatas con- 
spexit: IV 23,2; — Cotta se ad armatum hostem 
iturum negat: V36, 4; non esse consuetudinem 
popidi Romani accipere ab hoste ai'mato con- 
dicionem: V41,7; ut . . . rediutegrarent. tum 
calones perterritos hostes conspieati etiam iner- 
mes armatis occiirrenmt (occurrerent [i ; Schn., 
Np.^: 1127,1; — hos posse conficere armata 
m i I i a centum : II 4, 5 ; ( Suessiones ) polliceri 
nnlia armata quinqu.aginta : 114,7; haec (hae 
BMf; Kp., Schii., Fr.) eraut armata (armatae 
a; Sclin., Fi:, llold.) circiter milia LX: V49, 
1; — quo lege communi omnes puberes (et 
add. a.) armati conuenire consuerunt (coguntur 
j3): V 56, 2; t quod. quos aliquamdiu 

inermos sine causa timuissent, hos postea ar- 
matos ac uictores superassent: 140,6; — missis 
ad eos . . . equitibus . . . circiter CCCC qui- 
que eos armati ex jiraesidio secuti sunt: 3, 28, 6. 

B. ui 6ul)sf.: ex quibus (centuni pagis) quot- 
annis singula milia armatorum bellandi causa 
. . . educunt: IV 1,4; — cum . . . iam omnia 

20* 311 arrao (armatus) — Aruemus 312 fere superiora loca miiltitudiue armatorum 
completa couspicereutiu': III 3,2; maiorem mul- 
titudinem armatorum (ad arma S; Sckn.} con- 
citant : VII 42, 6 ; t iletropolitae . . . portas 
clausenmt murosque armatis compleue- 
runt: 3,81,1. 
Armoricnii* ><■ Aremoricus. 
arpago n. liarpag°o. 
Afpiiteiiis: V28,l arpineius c.rstat in 
Ba°; arpiueus iu AQM; V27, 1 in x (gaius) 
carpineius ; in p utroquc loco arpiuius. 
mittitiu: ad eos conloquendi causa C. Arpineius, 
eques Romanus, familiaris Q. Titurii, et Q. lu- 
nius . . . , qui iam ante missu Caesaris ad Am- 
biorigem uentitare consuerat (consuerunt M; 
consueuerant [i: : V27, 1; Aj-pineius et lunius 
quae audierunt (audieraut [i; Fr.) ad legatos 
deferunt: V28,l. 

Arcetiiuu : (Caesar) ab Arimino M. An- 
tonium cuiu cohortibus V Arretium mittit: 1, 
11,4. 

arripio: uostri repentina fortuna pernioti 
arma, quae possunt, arripiunt: 2,14,3; % 

ut . . . quae quisque eorum carissima ba- 
beret, ab impedimentis petere atque arripere 
(abripere /lik) properaret: V33, 0; (1,64,7 u. 
arma exfr.} 

arro8;aus: ue aut ingratus in referenda 
gratia aut arrogans in praeripiendo populi 
beneficio uideretiu-: 3,1,6. 

arroganter: qui suum timorem in rei 
frumentariae simulationem angustiasque itineris 
conferrent, facere arroganter (adroganter A), 
cum . . . uiderentiu- (audereut B-^} : I 40, 10. 
arrog-antia. Adrogantia I 46, 4; VII 52, 3 ; 
I 33, 5 e,vstal iii X {sed 1 33, 5 B' liuhet arrog.) ; 
reliquis loeis arrogantia uidetur iii codd. e^se. 
quanto opere eorimi animi magnitudinem ad- 
miraretur . . ., tanto opere lieentiam adrogan- 
tiamque reprehendere: VII52, 3; — Ario- 
uistus tantos sibi spiritus, tantam adrogan- 
tiam sumpserat, ut ferendus non iiideretur: 
133,5; «[ rmius arrogantiae, superbiae 

dorninatuque : in Aiiticatone ap. Gell. IV 16, 8 ; 
t accidisse igitur his, cpiod plerumque hominuin 
(-ibus 0} uimia pertujacia atque arrogautiu 
accidere soleat, uti: 1,85,4; — stulta ac 
barbara arrogantia elati despiciebaut suos : 
3,59,3; — elatum est, qua adrogantia in 
conloquio Ariouistus usus (del. van der Mey) 
omni Gallia Romanis interdixisset impetumque 
lut) iu nostros eius equites fecissent: 146,4. 

ars: inmc (Mercui-ium) omnium inuen- 
torem artium (Galli) ferunt: VI 17, 1. 
artic(n)lu8: (alces) crm-a sine nodis articlisque (a; articulisque Q^^; Schn., Fr.. 
DIj.) habent: VI 27,1. 

Brtificium: habeut opinionem, . . . iliuer- 
uam openuu atque artificiorum iuitia (ini- 
cium AQ) tradere: Vll7, 2; H diductisque 
uostris paidatim nauibus et (om. h; Nji.. Db.) 
artificio gubernatoriun et [E. Hoffin., Dt.; 
nm. codd.; Np.) mobilitati naiuum locus 
dabatur: 2, 6, 2; *[ non uirtute ueque iu 

acie uicisse Eomauos, sed artificio quodam 
et scientia oppugnatiouLs : VII 29, 2 ; — quorum 
artificiis (-ficis M'-) effectum est, ut res 
publica in hunc statum perueniret: ap. Cic. ad 
Att. 1X7 C. 2; t ab scientia guljernatorum 
atque artificiis (a corr.; artificis rell.) ad 
uu'tutem montanorum confugiebant: 1,58,2. 

artns: earros impedimeutaque sua in ar- 
tiores siluas abdiderunt: VII 18,3. 

arte: ut . . . paribus *intermissis spalii- 
(trabes) singiUae singulis saxis interiectis arto 
contineantur: VII 23, 3; — ut, quo niaior 
iiis aquae se incitauisset , hoc artius (tigna' 
iuligata (ligata [i) tenerentur: rV^17,7; — 
(ut ne magua qiudem nndtitudine , si ita acci- 
dat, f eius disce.ssu (artius obsessa Ilrll.; 
V. CC) munitionum praesidia circiunfundi pos- 
sent: VII 74,1.) 

Arndes «. Uarnde!^. 

Al'uernus. Codd. semper fere exhibent 
aruerni; sed aueruis est in B^ 131,4; ar- 
uennorum in A VII 3,3; 8,2; aruenorum 
in AB^ VII 75, 2; in A^ VII 64, 6. 

A. signif. poiiulum: a) uiiiueisuiu: bello 
superatos esse Aruernos et Rutenos ab Q. Fabio 
Maximo: 145,2; harum (factioniun) alterius 
principatiun tenere Haeduos, alterius Arueruos : 
131,3; hi cum . . . inter se . . . contendereut; 
factum esse, uti ab Aruernis Sequanisque Ger- 
maui mercede arcesserentm- : I 31, 4 ; quae Ceuabi 
oriente sole gesta essent, ante priniam coutectam 
uigiliam in finibus Aruernorum audita suut: 
VII 3, 3; cf. c. 4; (Biturigibus) id cousilii 
fuisse . . ., ut . . . una ex parte ipsi, altera 
Aruerni se eii'cumsisterent: VII 5,5; Bituriges 
eorum discessu statim (se add. p) cum Aruernis 
iimguntur (coniimgunt Ji) : VII 5, 7; Lucterius 
Cadurcus in Rut«uos missus esmi ciuitatem 
Arucrnis concihat: VII 7,1; qui (Heluii) fines 
Aruernonuu continguut: VII 7, 5; mous Cebenna, 
qiu Aruernos ab Heluiis discludit: VII 8,2; 
(Caesar) discussa niue . . . ad fines Aruemorum 
perueuit: VII 8, 2; ef. § 3; quem (Vercin- 
getorigem) perterriti omnes Ai'uemi cii-ciuu- 
sistunt atque obsecraut, ut . . .: VII 8,4; cf. 
§ 5; 9,1.2; priusque omnes (legiones) in imum 313 Aruernus — ascensus 314 locum cogit, quam de eius aduentu Arueniis 
nuntiari posset: VII 9,5; Conuictolitauis Hae- 
(luus sollicitatus ab Aruernis pecuuia: VII 37, 
1; equites Haeduoriim interfectos, quod con- 
locuti cum Aruernis dicerentur: VII38, 5; quasi 
iiero . . . non necesse sit . . . cum Aruernis 
nosmet coniungere : VII 38, 7 ; Gabalos proxi- 
mosque pagos Aruernorum in Heluios . . . 
mittit: VII 64, 6; irapcrant . . . milia XXXV; 
parem nunierum Aruernis adiunctis Eleutctis, 
Cadurcis, GabaUs , Vellauiis, qui sub iniperio 
Aruernorum esse consuerunt: VII 75, 2; (Crito- 
gnatus) summo in Aruernis ortus loco: VII77, 
3 ; reseruatis Haeduis atque Aruernis , si per 
eos ciuitates reciperare posset: VII 89,5; legati 
ab Arueruis missi ipiae imperaret se facturos 
poUicentur: VII 90,2; captiuorum circiter XX 
niilia Haeduis Aruernisque reddit : VII 90, o. 

b> siug:ulos: Verciiigetorix , Celtilli filius, 
Aruernus: VII 4, 1 ; Vercassiuellauno Arucrno, 
. . . summa imperii traditur: VII 76,3; his 
copiis Vercassiuellaunum Aruernum . . . prae- 
ticiunt: VII 83,6; Verc:issiuellauuus Arucrnus 
arueruorum fi) uiuus in fuga comprehenditur: 
VII 88, 4. 

B. Hues Aruern.: (Vcrcingetorix) castra ex 
Biturigibus mouet iu ([i; per ot; om. Fr., Db.) 
Aruernos uersus : VII 8, 5 ; sex (legiones) ipse 
in Aruemos ad oj)pidum Gergouiam . . . duxit : 
VII 34, 2; hoslium copiae ex Arueruis equites- 
que, qui toti GaUiae erant imperati, conueuiunt: 
VII 66,1. 

aruntio x. {larHiiilo. 

arx: (rompeiu.s) coguoseit couserisu oinnium 
Antiocheusium . . . arcem {Nl; aram adh; 
arxem aram 0) captam esse excludendi sui 
causa: 3,102,6; — hunc (montem) murus cir- 
cumdatus arcem e f f i c i t : I 38, (5 ; — m u n i )■ e : 3, 
12, 1 )(. iiifra in arcein ; 1 ita minora 

castra inclusa maioriljus castelli \-\is, ali) atque 
arcis locum obtinebant: 3, 66, 5; theatru))i 
coniuuctmn do))iui , quod arcis tenebat locum : 
3,112,8; 1[ quae (spatii pars) ad arcem 

pertinet: 2,1,3; — Vercingetorix ex arce 
(parte p) Alesiae suos conspicatus ex oppido 
egreditur: VII 84, 1 ; — L. Btaberius . . . aquam 
comportare in arcem (arce a; Np.) atque 
eam munire . . . coepit: 3, 12, 1; deductis 
tribus in arcem oppidi cohortibus a Varrone 
praesidio: 2,19,5. 

ascendo. ( C/. ailsi-lsiico I. p. 178.) 
A. absol.: quod (equitatus Caesaris) angusto 
itinere per aggeres ascendebat: 3,69,2; — 
si mons erat ascendcndus, facile ijisa loci natura 
periciilum repellebat, quod ex locis superiorilms qui antecesserant suos ascendentes protege- 
l)a)it: 1,79,2. 

15. alqd: de tertia uigilia T. Labienum . . . 
cuni duabus legiouibus et iis ducibus , qui iter 
cognouerant, summum inguni montis ascen- 
dere iubet: I 21, 2; % quod montem 

gladiis destrictis ascendissent (uostri): 1,47,3; 
1,79,2 u. A. ; t iis, qui primi murum 

ascendissent (excendisse)it fi ; escendissent Goel.'-, 
pi-aonia proposuit: VII 27, 2; ueque (se) com- 
inissurum, ut prius quisquam mnnim ascen- 
deret: VII 47, 7; L. Fabius centurio . . . trcs 
suos nactus )nanipulares atque ab iis sublcnatus 
niuru)n ascendit: VII 47, 7; L. Fabius centurio 
quique una murum ascenderant (escend. // cir- 
cumuenti atque interfecti de )nu)-o praccipita- 
bantur: VII 50, 3; cum Graecos niuruni a.scen- 
dere atque arma capere iuberet: 3, 11, 3. 4; 
milites positis scalis )nuros ascendiuit: 1,28, 
4; T ausos esse . . . asceudere altissimas 

ripas, subire iniquissimum locu)n: 1127,5; 
^ cu))i celeriter nostri arma cepissent uallum- 
que ascendissent : V 26, 3 ; hostes m.nximo cla- 
)nore . . . turres testudinesque a,i;:ere et scalis 
ualknn ascendere coeperunt : V 4:,>, 3. 

a«cen!^n!^. (Cf- adscist'« 1.) A. = 
aseensio , ascendendi iacnltas: qualis csset 
natura montis et qualis (quales BMh) iu cir- 
cuitu ascensus qui cogno.scerent )nisit: 121,1; 
remuitiatuni est facilem esse (ascensum): I 
21,2; t agger ab uniuersis in mimi- 

tionem coniectus et ascensuni dat Gallis 
ct: VII 85, 6; — grandibns ceruis eniinen- 
tibus . . ., qui ascensum hostium tardarent: 
VII 72, 4; t uallis . . . non ita magna 

(Ciacc. : magno cochL^ , at \1 ilnt ; Ciacc; aut 
rcU.) difficili et (aut VON arduo ascensu: 
2,34,1; — primos prohibere ascensn atque 
iniquissimo jiostris loco proeliuui com)nittei'e 
coeperuut: V32,2; T inte)'ioi-es . . . loca 

praerupta ex (atque ex fi> asceusu \I. praer. 
exscensu Madu.) teuiptant: VII 86,4; — adeo- 
que erat impedita uallis, ut in ascensu nisi 
subleuati a suis primi non facile eniterentur: 
2,34,5. 

B. = lotus, (iiiii ascenililiir: ([ua uiinimc 
arduus ad nostras munitioncs ascensus uide- 
batur: 1133,2; t opiii'li murus ab planicie 
atquc iuitio ascensus (escensus //z') recta re- 
gione . . . mille CC p.oesus aberat: VII 46, 1; 
1 ab dextra parte alio ascensu eodem tempore 

Hacdnos niittit: VII 45, 10; Haedui pios 

Caesar ab dextra parte alio ascensu nianus 
distinendae causa miser.at: Vn50, 1. 

Ailiect.: alius VII 45,10; 50,1; arduus II 315 ascensus — at 316 33, 2; 2, 34, 1; difficiliv 2, 34, 1; facilis I 
21,2; qualis: 121,1. 

aseisco, ascribo ". ads^icisi-o, a«l- 
sori!>o. 

A!!ieuliim : cum liis ilualius (legiiniibus) 
Asculiuu 1'icenuui proticiscitur. id o))piduui Lcu- 
lidus Spiutlier X coliortibu.s tenebat . . .: 1,15, 
3; recepto Krmo (codd. fere omncs ; Db.; op- 
pido cod. ijidi/. ]'i:^iiii. l- : Asculo Ald.: cdd.; 
u. CC) expulsoque Leutulo Caesar . . . iubet: 
1,16,1. 

Asedulllis {-/.; Sedulius [i; cJd.) VII 
SS,4 //. KedniauK. 

Asia : infiuuia duaruni legiouuni pernuitus, 
quas ab itiuere Asiae Syriaeque ad suam poteu- 
tiam dominatumque couuerterat (Pompeius): 1, 
4, 5; Pompeius . . . magnam ex Asia Cycladi- 
busque insulis, Corcyra, . . . Aegypto classem 
coegerat, magnam omnibus locis aedificandam 
curauerat: 3,3,1; m.agiumi imperatam Asiae, 
Syriae regibusque omnibus . . . pecuniam exe- 
gerat: 3,3,2; legiones effecerat . . . duas ex 
Asia, quas Leutulus consul conseribendas cura- 
uerat: 3,4,1; frumeuti uim maxinumi ex Thes- 
salia, Asia, Aegypto . . . comparauerat: 3,5,1; 
eo (Petram) . . . frumentum commeatumque ab 
Asia . . . comportari imperat: 3, 42, 2; Valerius 
Flaceus, L. filius, eius, qui praetor Asiam obti- 
luierat : 3, .53, 2 ; Caesar, cum in Asiam uenisset, 
reperiebat . . . : 3, 105, 1 ; Caesar paucos dies iu 
Asia moratus . . . Alexandriam jieruenit : 3, 106, 
1; legioues (Caesar) .silii alias ex Asia adduci 
iussit, quas ex Pompeiauis militibus confecerat: 
3,107,1. 

AsiatiCH!*: (Cn. Ponipeius filius) I). Lae- 
lium ab Asiatica classe abductum reliquit: 3, 
40,5;— praeerat Aegyptiis nauibus Pompeius 
filius, Asiaticis D. Laelius et C. Triarius: 3, 5, 
.3; eriuit Orici Lucretius Yespillo et JMinucius 
Rufus cum Asiaticis nauibus XVIII, quibus 
iussu D. Laelii praeerant : 3, 7, 1 ; Caesar . . . 
cum . . . nauibus lougis Ehodiis X et Asiaticis 
paucis Alexaudriam pcruenit: 3,106,1. 

Asparag-iuiM : Pompeius . . . omuibus 
copiis ad Asparagium .sparagium U, Djrrha- 
chiuorum pcrueuit atque ibi idoneo loco castra 
]ionit: 3,30,7; Cacsai- postquam Pompeium ad 
Asiiaragium essc coguouit, codem cum exercitu 
profectus . . . tertio die ad Pompeium peruenit 
iuxtaque eum castra posuit: 3,41,1 ; cf. qu. seqq.; 
Caesar traducto exercitu fiumen Genusum uete- 
iil)ns suis in castris contra Asparagium conse- 
dit . . . : 3, 76, 1 ; simili ratioue Pompeius . . . 
in suis ueteribus castris ad Asparagium con- 
sedit: 3, 76,2. aspeetus (Cf adseiseo I.): neque 

erat omuium quisquam , qui aspectum modo 
tantae multitudiuis sustineri (-nersB-l/) posse 
arbitraretur : VII 76,5; H hostilnis primo 

aspectu perturbatis: VII56,4; t hoc 

horridiores (horribiliores [i; horribiliore 
ril.- sunt in pugna aspectu: V14,2. 

asper. A. propr. : erant enim circum 
castra IVimpei permulti editi atque asperi colles: 
3,43,1; t iugum derectum eminens in 

mare , utraque ex parte praeruptum atque 
asperum: 2,24,3; t iude excipere loca 

aspera et montuosa : 1,66,4; (frumentum) erat 
l)ercxiguum cum ipsius agri natura, quod sunt 
loca aspera ac montuosa : 3, 42, 5. 

B. trs!.: neque midtum Albici nostris uir- 
tute cedebant, homines asperi et montani et 
exercitati iu arniis: 1,57,3; t quanto erat 

in dies grauior atque asperior oppugnatio, 
. . . tanto: V45, 1. 

a.apieio (Cf adseiseo 1.}: ubi ille sae- 
pius aj^pcllatus aspexit (respexit?) ac restitit: 
2,35,2; asp^i V14,2 /t. aspeetns c.rfr. 

assetjta'''^ "■ adseiitatio. 

Rsser.' .Ssscres enim pedum XII cuspidi- 
bus prti§f]xi atque hi maximis ballistis missi 
per IIIl '^ftlines cratium iu tci"ra defigeban- 
tur: 2,2,2. 

asserno . assidiiiis, assigno. an.- 
sisto, assnefaeio, assneseo, assiiin, 
asto " ails. 

asti-iaii:. '/'. Vy/. p. 7.3 7 sqq.; Dl. uol. III 
p. 130 sijq.; lil. 

astrno ". adstrno. 

at. Cf W. Piad, Za. 32. 177 sq. 

I. 1'oruia. Ad scriptuni csl in codd. 1,67, 
4; 3, 71, 4; in BM II 27, 3; IV 31,1; in AB^ 
VI 40, 2; in B' VII fi, 1 ; 82,3; in A' V 54, 1 ; 
in ri^ 3,36,6. 

I!. SiKiiilic. A. oppoiiuutur inter se iii- 
lcgia eiiuiitiata, a) iu uarrau(iis rebus gestis; 
y.) oppoiiuutnr snpcriorl enuutiato ea, quae 
aduersarii (hostcs) fcccruiil: nostri . . .; at 
(iermani celcriter . . . phalange facta impetus 
gladiorum excepcrunt: 152,4; Icgiones . . .; at 
totis (attonitis a) fere . . . nudatis castris . . . 
omnes Neruii . . . ad eum loeum coutenderunt : 
1123,4; nostri . . .; at hostes etiam in extrema 
spe salutis tantam lurtutem praestiteruut , ut: 
II 27, 3 ; Caesar . . . ; at hostes , ubi primum 
nostros equites conspexerunt . . . impetu facto 
celeriter nostros perturbaueruut : IV12, 1; Cae- 
sar . . . ; at harbari . . . nostros nauibus egredi 
prohiliebant : IV 24, 1 ; (barbari coustiteruut ac 
paulum modo pedem rettulerunt. atque (at ^) 317 at 318 nostris tnilitibus ciinctantibus . . . qui rlecimae 
legionis aquilani fereliat . . . desilite, inquit: 
IV 25,3;) princiijes Britanniae . . .; at Caesar, 
etsi nondum eorum consilia cognoucrat, tamon 
. . . fore id, quod aecidit, suspicabatur: IV 31, 
1 ; hostes . . . ; at niilites legionis septimae testu- 
diue faeta . . . locum ceperunt: V 9, 7 ; nostri 
. . .; at illi (hostes) intermisso spatio impru- 
dentibus nostris . . . subito se ex siluis eiece- 
runt: V15, 3; (milites) . . . ; at hostes . . . con- 
locatis insidiis bipertito in siluis . . . Iloma- 
norum aduentum exspectabant : V 3'2, 1 ; milites 
. . .; at barbaris cousilium non defuit: V34, 1; 
{Germani desperata expugnatione castrorum . . . 
trans Rhenum sese receperunt. ac (X,- at E2\ ; 
Srhn., Fr., Dh.) tantus fuit etiam post disccs- 
sum hostiuui terror, ut: VI 41, 2;) hostes maximo 
clamore . . . uallum ascendere coeperunt. at 
(pane. rece. ; ac A'> tanta niilituni uirtus atque 
ea praesentia animi fuit, ut: V43, 4; ille (Ver- 
cingetorix) . . . ; at Caesar biduum in his locis 
moratus . . . ab exercitu discedit: VII 9, 1; 
Caesar . . .; at Vercingetorix castris prope op- 
pidum positis niediocribus circum se interualUs 
. . . copias conlocauerat: VII 3G, 2; ((hostes) 
resistebant . . . ipsc dux hostium Camulogenus 
suis aderat atque cos cohortabatm\ (at add. 
AQ[i) incerto etiam nunc exitu uictoriae (sep- 
timae legionis tribuni) . . . post tergum hostium 
legioneni ostenderunt signaque intulerunt: VII 
C2, G;) hi (Mandubii; . . .; at Caesar dispositis 
in nallo eustodibus recipi proliibebat: VII 78, 
5; reliqui (milites) . . . atque . . . L. Pupius 
. . . ; at Caesar milites Attianos conlaudat, Pu- 
pium dimittit, . . .: 1,13,5; legati . . . mihtes 
. . .; at hostes sine fide tempus atque occa- 
sioneni fraudis ac doli quaerunt: 2,14,1; mili- 
tibus . . . equitibus (Curionis) . . .; at equitatus 
hostium ab utroque cornu circuire aciem nostram 
et auersos proterere incipit: 2,41,5; Ponipeius 
. . . ; at ille (Caesar) cxposilis militibus eodem 
die Oricum proticiscitur : 3, 11, 3; L. Cassius . . .; 
at Scipionem properantem sequi litterae sunt 
consecutae a M. Fauonio: 3,30, G. 

fi) opponinitur ea, quae ad alios perliiient, 
niaxiiiio ud eos, (|ui siint eaniiideiu partiuin. 
eiiisdcni populi: Ccrmani . . .; at rcliqua mul- 
titudo puerorum mulierumque . . . passim fiigcre 
coepit: IV 14,5; alter (CingTtorix) . . . ad cum 
(Caesarem) uenit . . .; at Indutiomarus . . . bel- 
lum parare instituit: V3, 4; Titurius . . . trepi- 
dare . . . ; at Cotta . . . nulla in re conimuni saluti 
deerat: V33, 2; caloiies equitesque . . . seruan- 
tur. at (atque ACo?)) ii, qui in iugo coustitc- 
rant . . . ueque in eo, quod probauerant, con- • silio permanere . . . neque . . . uim celeritatemque 
. . . imitari potuerunt: VI 40, 6; legionisque 
decimae, quacum erat, continuo signa consti- 
tuit. at (fl; ac a; Np., Dt.) reliquarum legio- 
nuni milites non exaudito sono tubae . . . tamen 
. . . retinebantur ; sed elati spe celeris uictoriae 
. . . existimauerunt . . . neque finem prius se- 
quendi fecerunt, quam: VII 47, 2; eandem for- 
tunam tulit Camulogenus. at ii, qui prae.sidio 
contra castra Labieni erant relicti, . . . sub- 
sidio suis ierunt . . .: VII G2, 8; (Galli) alacres 
et fiduciae pleni ad Alesiam proficiscuntur . . . . at 
ii, qui Alesiae obsidebantur, . . . de exitu suarum 
fortunarum consultabant : VII 77, 1 ; nostri ce- 
deutes . . . insecuti sui colligendi facultateni non 
dederunt. at ii, qui ab Alesia processerant, 
maesti prope uictoria desperata se in oppidum 
receperunt: VII 80,9; (Galli) se ad suos rece- 
pernnt. at interiores (at int. o/«. af) . . . prius 
suos discessisse cognouerunt, quam munitionibus 
adpropinqnarent: VII 82, 3. 4; fCurio) equites 
sequi iubet sese iterque accelerat; . . . at illi 
itinerc totius noctis confecti subsequi non po- 
terant, atque alii alio loco resistebant: 2,39, G; 
hortatur Curionem Cn. Domitius, . . . ut fuga 
salutem petat . . . . at Curio numquam se aniisso 
exercitu . . . in eius (Caesaris) conspectum 
reuersuruni confirmat atque ita proelians inter- 
flcitur: 2, 42, 4; tirones . . . ; at ueteranae legionis 
milites . . . neque ex pristiua uirtute remitten- 
dum aliquid putauerunt et: 3,28,5; Pompcius 
eo proelio imperator est appellatus . . . . at 
Labienus :ad labienum sN . . . captiuos . . . 
in omnium conspectu interfecit: 3,71,4. 

(quibus (ciuitatum legatis) pacem atque ami- 
citiam petentibus liberaliter respondit obsides- 
que ad se adduci iubet. (at add. ardf; Sclm.; 
ut (idd. h) Hugambri . . . finibus suis exces- 
serant: IV 18,4;) (Morini) in iiotestatem Labieni 
peruenerunt. at Q. vatque AQa ; at que BM') 
Titurius et L. Cotta legati . . . agris (Mena- 
I)iorum) uastatis . . . se ad Caesarem recepe- 
j-unt: IV 38, 3; (Caesar) couscendere in naues 
iubet. at omnium impeditis animis Dumnorix 
cum equitibus Haeduorum a castris insciente 
Caesare domum discedere cocpit: V 7, 5; illi 
(equitcs) . . . circumsistunt honunem atque inter- 
liciiuit. at equites Haedui ad Caesarem omne» 
reuerluntur: V7,9; legatis ad Caesarem missis 
quae iniperaret facturos pollicentur. at Pom- 
pcius cognitis Iiis rebus . . . Dyrrhachio timeus 
. . . eo . . . eontendit: 3, 13, 1; t neque ullum 
fere . . . tenipus . . . intereessit, quin aliquem 
de . . . motu Ciallorum nuntium acciperet .... 
at Caesar principibus cuiusque ciuitatis ad se 319 at — Athamania 320 euocatis . . . niagnam partem Galliae in officio 
tenuit: V 54, 1 ; hac habita oratione nullam in 
partem ab exercitu Curionis fit significatio, atque 
ita suas uterque copias reducit. at {f?; P. Man.; 
atque ciyld.') in castris Ciu-ionis magnus f oni- 
nium incessit timor: 2,29,1; (Domitius castris 
Bcipionis acieni suam subiecit, Ule a uallo non 
disceilere perseuerauit. ac t.amen (ac tamen Xp.: 
attamen coiJil.) aegre retcntis Domitianis militi- 
bus est factum, ne proelio contenderetur : 3, 37,3; 
cf. 3,87,5 u. p. OG: . . . complura tormentis tela 
coniciuntur. (at add. a; cdd.: om. [i) M. An- 
tonius et C. Trebonius legati, . . . qua ex parte 
nostros premi intellexerant, his auxUio ex ulte- 
rioribus castellis deductos summittebant : YII 
81,6;> *i sic accidit, uti . . . (nulla) omnino 

nauis, quae miUtes portaret, desideraretur , at 
ex iis, quae inanes ex continenti ad eum remit- 
terentur, . . . perpaucae locum caperent: V 23, 
4 ; ex Massiliensium classe V simt depressae .... 
at ex reliqui.s una praemissa 3Iassiliam lunus 
nimtii perfereudi gratia: 2,7,3. 

((Caesar) naucs soluit. et <;at Patd; cf CC- 
leni Africo prouectus, media circiter nocte uento 
intermisso , cursuni non tenuit : V S, 2 ; dicto 
audientes non fuerunt. (at add. Patd} tantum 
apud homines barbaros ualuit, esse aliquos 
repertos principes inferendi belli, . . . ut . . . 
nulla fere cinitas fuerit non suspecta noliis: V 
54,4; hoc (flunien) neque ipse transire habebat 
in aninio neque hostes trausituros existiraabat. 
(at add. Paiit) augebatur auxiliorum cotidie 
spes. loquitur . . . palam . . . sese . . . postero 
die . . . castra motmum : VI 7. 6.) 

b) in rtesfribeiido reruiu stalu et cxpli- 
fainlis cosltationibus: (neque ex occulto in- 
sidiandi et dispersos circumueniendi singulis 
deerat audacia. ut <at Xi; Scliii.) in eius 
modi difficultatibus quantum diligentia prouideri 
poterat prouidebatur : VI 34, 7 ;) (frumentum) 
Caesar superioribus diebus consumpserat .... 
at exercitus Afranii omnium rerum abundabat 
copia: 1,49,1; quicumque alterum obsidere co- 
nati sunt, perculsos atque infirmos hostes . . . con- 
tinuerunt , cum ipsi numero . . . praestarent ; 
causa autem obsidionis haec fere esse cousueuit, 
ut frumento hostes prohiberent. at (ac Klil) 
tum integras atque incolumes copias Caesai- in- 
feriore milituin numero continebat, cum LUi om- 
nium rerum copia abundarent: 3, 47, 3; uti ipsos 
(Pompeianos) ualetudine non boua cum . . . 
tum aquae sunnna inopia adfectos . . . at Cae- 
saris exercitiis optima ualetudine summaque 
aquae copia ulebatur, . . .: 3,49,(3; in castrLs 
Pompei uidere licuil . . . multaque . . ., quae nimiam luxuriam . . . designarent, ut facile 
existimari posset niliil eos . . . timuisse . . . . at 
hi miserrimo ac patieutissimo exercitu Caesaris 
hmu-iem obiciebant: 3,96,2. 

nocturna proeha esse uitanda, quod perterri- 
tus miles in ciuili dissensione timori magis quam 
religioni consulere consuerit. at (ad codd.) lucem 
multum per se pudorem onmium oculis . . . 
adferre: 1,67,4; qua . . . fiducia . . . muni- 
tissima castra expugnari posse confidimus? at 
{Madu.; &.ut codd.; edd.) uero quid proficimus, 
si accepto magno detrimento ab oppugnatione 
castrorum discedimus? 2,31,3; an non, uti cor- 
poris uulnera, ita exercitus incommoda sunt 
tegenda, ne spem aduersariis augeamus? at 
(Ald.: aut codd.) etiam, ut media nocte profi- 
ciscamur addunt, quo maiorem, credo, licentiam 
habeant qui peccare conentur : 2, 31, 7 ; (mse- 
quentes nostros, ne longius prosequerentur, SuUa 
reuocauit. ac (A^,- atque 0; at *; edd.) pleriqiie 
existimant, si acrius insequi uoluisset, bellum 
eo die potuisse finire: 3,51,3.) 

c) in occupatioue : at, credo, [.si aild. codd.; 
fffo dclcui] Caesarem probatis, in me ofl^enditis : 
2,32,10. 

B. oi>poiiuiitHr inter se partes cnuiitiati; 
a) apodosis protasi iiegatinae uel coiidiclonaii: 
si nullam partem Germanorum domum remit- 
tere j.iosset, at ne quos amplius Rhenum trans- 
ire pateretur: 143,9; iu quo si non (p; oni. 
a" praesens periculum, at (non at a) certe 
longinqua obsidione fames esset timenda : V 29, 
7 ; alii . . . ut celeriter perrumpant, censent . . ., 
et si (etsi Selin.) pars ahqua circumuenta 
ceciderit, at rehquos seruari posse confidunt: 
YI 40, 2; quoniam in praesentia obsidibus 
cauere inter se non possint, ne res efleratur, 
at ([i; aut a; ut a"; Akl.; cdd.) iure iurando 
ac fide sanciatur petunt: YII 2, 2; crebris Pom- 
pei litteris castigabantur, quoniam primo uenieu- 
tem Caesarem non proliibuissent , at {Kraff.; 
ut codd. ; edd.) reliquos eius exercitus impedi- 
rent: 3,25,3. 

1)) aliae partes eiiisdeiii ciinutiati: erat 
ualUs inter duas acies . . . non ita magna 
(Ciacc; maguo codd.), at (1 det.; Ciacc; aut 
SO^) difficili et (aut XO) arduo ascensu: 2, 
34,1. 

[Falso at scripluiii e.it pro ac uel et iii O/il 
1,25,1; 48,5; p>-o haec in p 116,2.] 

Athamania: praesidioque Apolloniae co- 
hortibus IIII , Lissi I, III Orici relictis quique 
erant ex unlueribus aegri depositis per Epirum 
atque Athamaniam \ Druiiia/iii ; acarnaniam 
cudd. : Dh. ; cf. CC) iter facere coepit : 3, 78, 5. 321 Athenae — atque 322 Athenae : Pompeius . . . magnam ex Asia 
Cycladibusque insulis, Corcyra, Athenis, Ponto, 
. . . classeni coegerat, magnam omnibus locis 
aediflcandam eimauerat: 3,3,1. 

(Atins II. L/abienns: <•[■ Atrins.) 

atqne. Cf. ac. I. rornia: adque in cod. 
A exstat his locis: IV 12, (j ; 16,7; 21,5; V49, 
7; VI 9, 7; 11,2; 35,5; in cocl. B: 1114,1; V 
2, 1 ; 3, 6; 18, 1 ; 21, 1; VI 3, 2; VII 45, 6; 46, 1 ; 
54, 1; 59, 3. 5; 77, 14. 15; 81, 3; in eodd. AQ: 
VI 9,4; liane for)nam Kp. rccepit : V21,l; VII 
45,6; 46,1; 54,1; 59,3. 

Forma atque Caesar semper fcre nsus cst 
ante uoeales et liltcram h; quibus loeis secjuan- 
tiir eonsonantes, p. 49 — 51 indicatum est. (P. 
51 errore omissus est imus loeus : 1, 5, 1 (atque 
turbate); eui adde, si libet, p. 49 (d) V3, 3; 
p. 51 (.s) IV27, 1; 2,20,2; quibus loeis simul 
atque lctjitur ante consonantcif.) 

n. Siguifleatio: 1. Partioula copulatiua: 
A. coniuuguutur euuutiatoruni partes; a) siu- 
gulae uoces; a) sultst. et prouon!.; aa) suiisl. ; 
o): reseruatis Haeduis atque (et [i) Ar- 
uernis: VII 89, 5; de re frumentaria Boios 
atque Haeduos adhortari non destitit: VII 17, 
2; cum quosdam . . . sollicitaret equitibusque 
Caesaris Gallis atque Hispanis . . . pecuniam 
polliceretur : 3,22,3; liortantibus iis, quos ex 
Tencteris atque (et [i) Vsipetibus apud se habe- 
bant: IV 18,4; a quibus receptos ex fuga 
Tencteros atque Vsipetes supra docuimus : VI 35, 
5; t hi . . . Germanos atque Ario- 

uistum sibi adiunxerant: VI 12, 2; Treueri 
uero atque Indutiomarus totius hiemis nuUum 
tempus intermiserunt, quin: V55, 1; quod Di- 
uitiacum (quoque add. 5^fi) atque Haeduos 
finibus Bellouacorum adpropmquare cognoue- 
rant: 1110,5; Caesar honoris Diuitiaci atque 
Haeduorum causa sese eos in fidem recepturum 
ct conseruaturum dixit : II 15, 1 ; 1 atque haeo 
superioris aetatis exempla exjMata Saturniui 
atque Gracchorum casibus docet: 1,7,5; 
erat inter oppidum Ilerdam et proximum col- 
lem, ubi castra Petreius atque Afranius habe- 
bant, planicies: 1,43,1; equites . . . trauseunt 
et, cum de tertia uigilia Petreius atque Afranius 
castra mouissent, repente sese . . . ostendunt 
et: 1, 63, 3; disputatur in consilio ab Petreio 
atque Afranio et . . . quaeritur: 1, 67, 1 ; Petreius 
atque Afrauius oblata facultate in castra sese 
referunt: 1,72,5; id opus inter se Petreius atque 
Aixanius partiuntur ipsique . . . longius progre- 
diuntur: 1,73,3; fidem ab imperatore de Petrei 
atque Afranii uita petimt: 1, 74, 3; Petreius 
(autem add. a) atque Afranius cuiu stipcndiuiu 
Lexic. Caeaar. ab legionibus . . . flagitarentur : 1,87,3; ubi 
Titurius atque (et fi) Aurunculeius liiemandi 
causa consederant: VI 32, 4; liaec eodem fere 
tenipore Caesar atque Pompeius cognoscunt: 3, 
30, 1 ; inter bina castra Pompei atque (et /') 
Caesaris unum flumen [tantum] intererat Apsus 
crebraque . . .: 3,19,1; sed AUoljroges, KaucOli 
atque Egi familiares, . . . cuncta . . . exposuerunt: 
3, 79, 6 ; ibi a Viridomaro atque Eporedorige 
Haeduis appelUitus discit . . . : VII 54, 1 ; ab 
his fit iuitium retinendi Silii atque Velanii (et 
si quos intercipere potuerunt add. p): 1118,2; 
t erat inter Labieuum atque hostem dif- 
ficili transitu flumeu ripisque praeruptis : VI 7, 
5; 1 se cohortesque amplius XXX ma- 

gnumque numerum senatorum atque equi- 
tum Romanorum in pericuhim esse uenturum: 
1,17,2; erat plena lictorum et imperiorum pro- 
uiucia, differta praefectis {Ald.; praeceptis codtl.) 
atque cxactoribus : 3, 32, 4 ; ut sibi parcerent 
neu . . . ne a {oiii. [i) mulieribus quidem atque 
infantibiis abstinerent: VII 47, 5; Mandubii . . . 
cum liberis atque uxoribus exire coguntur: VII 
78, 3 ; prospicere . . . , ut omnis iuuentus . . . 
omnesque superioris aetatis cuni hberis atque 
uxoribus . . . ad caelum manus teuderent: 2, 
5, 3; multa milia equitum atque essedariorum 
habet: «^). Pldlargijr. ad Vcrg. Ocorc/. III 204; 
ut hostes impetum legiouum atque equitum 
.sustinere non possent ripasque dimittei'ent ac 
se fiigae mandarent: V18, 5; ad legatos atque 
exercitum suppUoes manus tendunt: 2, 11, 4 
(12,1 J^'p.); cum in consulatu suo rex atque 
amicus a senatu appellatus esset: 135,2; ut 
socios atque amicos non modo sui nHiil de- 
perdere, sed gratia, dignitate, honore auctiores 
ueUt esse: I 43, 8; refertur etiam de rege luba, 
ut socius sit atque amicus: 1,6,4; t pe- 

cora atque homines ex agris in siluas com- 
pellebat : V 19, 1 ; et prius quam ilU aut cou- 
uenire aut profugere posseut, magno pecoris 
atque hominum uumero capto atque ea praeda 
militibus concessa uastatisque agris in dedi- 
tionem uenire atque obsides sibi dare coegit: 
VI 3, 2; . . . aedificia uicosque incendit, maguo 
pecoris atque liomiuum uumero potitur : VI 6, 
1 ; frumenta non solum a tanta miiltitudine 
iumeutorum atque hominum (hom. iumentorum- 
que mult. [i) consumebantur, sed etiam: VI 
43, 3 ; inopinantes pabulatores et sine ullo dissi- 
patos timore adgressi maguum uumerum iumeu- 
torum atque homiuum mtercipiunt coh(u'tibus- 
que: 1,55,1; C. Trebonius magnam iumeutorum 
atque liomiuum midtitudinem ex omui prouiu- 
cia uocat (euocat Ciaec.): 2,1,4; desitlerati 

21 323 atque 324 sunt eo die sagittarii circitcr CC, equites pauci, 
calonum atque * iumentorum non magnus 
numerus: l,51,fi; quoniam prope ad finem labo- 
rum ac periculorum esset peruentum , aeqno 
auimo maucipia atque impedimenta in Italia 
relinquerent: 3,6,1. 

a {oni. fi) bello atque hoste discedere 
detrimentosum esse existimabat : VII 33, 1 ; ego 
certe meum rei publicae atque imperatori offi- 
cium praestitero : IV 25, 3 ; Scipiouera eadem 
spes prouinciae atque exercituum impellit: 1,4, 
3; (dispersosl c^iuitatu atque essedis circum- 
dcderant: IV 32, 5; equitatu atque essedis ad 
fiumen progressi : V 9, 3 ; pecuniam atque equos 
inter se partiti sunt: VII 55, 5; ut multitudine 
atque onere non nulli deprimerentm- : 2,43,4; 
sibique ipsos nudtitudiue atque angustiis maius 
attulisse detrimeutum , quam ab hoste nccepis- 
sent: 3,72,3; maximam j)artcm lacte atque pe- 
core uiuunt multumque . . .: IV 1,8; legiones a 
praesidio atque {inii. h) impedimeiitis iuterclusas 
maxinium flumen distinebat : VII 5!), 5. 

cogebantur Corcyra atque Acarnania 
. . . pabulum supportare, cpiodque: 3, 58, 4; 
nauibusquc ahis additis actuariis in CiHciam 
atque inde Cyprum perueuit : 3, 102, 5 ; (cum 
lierfugerent uulgo) uniuersi in Epiro atque 
Aetolia conscripti milites earumque regionum 
omnium, quae: 3,61,2; Caesar me, . . . pro- 
uinciam (que odd. 0> Siciliam atque Africam, 
sine quibus urbem atque Italiam tueri non 
potest, uestrae fidei commisit: 2,32,2; cohor- 
tibus . . . III Oriei reUctis quique erant ex 
uulneribus aegri depositis per Epirum atque 
Athamaniam {DriimanH; acarnaniam coiM.) iter 
facere coepit: 3,78,5; qua est aditus ex (Tallia 
atque Hispania: 2, 1, 2; huc magnum nuuicrum 
equorum huius belli causa in ItaUa atque Hi- 
spania coemptum miserat: VII 55, 3; amissa 
Bicilia et Sardinia duabusque Hispaniis et cohor- 
tibus (in) Italia atque Hispania ciuium Roma- 
norum ceutmn atque XXX: 3, 10, 5; s:igittarios 
Creta , Lacedaemone , ex Ponto atque Syria (ex 
syria h ) reliquisque ciuitatibus III (milia) 
luimero habebat : 3, 4, 3 ; \ quod . . . in- 

tellegebat et interclusis omnibus itineribus uuUa 
re ex prouincia atque Italia subleuari po- 
terat : VII G5, 4 ; urbem atque Italiam : 2, 32, 2 
u. a. Siciliam atque Africam; liaec cum in 
Achaia atque apud Dj rrliachiuni gererentur 
Scipiouenujue in Macedouiam ueuisse cimstaret : 
3,57,1; alterum (latus) uergit ad Hispaniani 
atque occidentem solem: Vl3, 2; f quae 

itinera ad Hiberum atque Octogesam per- 
tinebant: 1,68,1; \ qui commeatus Bul- lide atque Amantia {Vascoii.; biblide (iiel 
liyblidel atque mantinea codd.) importari in op- 
pidum prohibebat: 3,40,5; Pompeius cognitis 
his rebus, quae erant Orici atque Apolloniae 
gestae, Dyrrhachio timens diurnis eo nocturuis- 
que itineribus conteudit : 3, 13, 1 ; Luceria pro- 
ficiscitur Cauu.sium atque inde Brundisium : 1, 
24,1; priuathn ac publice quibusdam ciuitatibus 
liabitis honoi'ibus Tarraeone discedit pedibusque 
JJarbouem atque inde Massiliam peruenit: 2, 
21,5. 

ut bracchia modo atque umeri ... liberi 
ab aqua esse possent: VII 56,4; t (nauibus) 
paruni clauis aut materia atque armamen- 
tis instnjctis ad reliquas armandas reficiendas- 
que utuntur: 1,36,2; "^ reliquura (frumen- 

tum) fluniine atque incendio corruperunt: 
VII 55, 8; *i, quo cognito a Petreio et Afra- 
uio ex aggere atque cratibus, qu.ae flumine 
fereb.antur: 1, 40, 4; Labieuus primo uineas 
ngere, cratibus atque .aggere ]).aludem explere 
atque iter munire conabatur : VII 58, 1 ; nioles 
(molem /',• cdd. uelt.) atque .aggerera ab utraque 
parte litoris iaciebat: 1,25, 5; hiuc loricam pin- 
nasquo adiecit grandibus ceruis eminentibus ad 
commissuras pluteorum atque aggeris (aggere.s 
a'): VII 72,4; h.as terra atque aggere integebat, 
(ne) aditus atque incursus .ad defendeudura im- 
pediretur: 1,25, 9; f sed m.agnitudo operum, 
altitudo muri atque turrium, multitudo tor- 
meutorum omnera administrationem tardabat: 
2,2,5; oppidum autem Britanui uocant, cum 
siluas irajjeditas uallo atque fossa munierunt: 
V21,3; ita niinora castra inclusa maioribus 
castelli (-lis ah) atque arcis locum obtinebiuit: 
3,66,5; Tuberonem portu atque oppido jirohibet: 
1,31,3; uicos atque aedificia -: aedificiaque a) 
uicendi oportere: VII 14, 5; f pi"orae 

lerant) admodum erectae atque item puppes, 
ad magnitudinem fluctuum tempestatumque 
accommod.atae : III 13, 2; *f priucipes 

regionum atque pagorum inter suos ius 
dicunt controuersiasque minuunt: VI 23, 5; 
(plerumque siluarum ac {AQ'^\ Schn., HkL; 
atque BM; rell. cdd.) fluminum pctunt propin- 
quitates: \T 30, ^;') "(, materia ciuusque 

generis ut in Gallia e.st praeter fagum atque 
(et 'p) abieteui: V12, 5; 1f ut cogerentur 

. . . ligna atque (etiam add. f) aquam Cor- 
cyra nauibus onerariis supportare, atque etiam: 
3, 15, 3; quibus cum aqua atque igni inter- 
dixisset: VI 44, 3; ut fumo atque ignibus signi- 
ficabatur : 117,4; \ locum repperit egregie 

uatura atque opere muuitum: V21,4; f 
quod pontis alque itineruui angustiae uud- 325 atque 326 titudinis fiigam interchisevaiit: YII11,8; liuno 
omnium inucntorem artinm fenint, bunc niarum 
atque itinerum ducem, liunc: VI 17,1; t 

liabent opinionem . . . Mineruaiu opcrum 
atque artificiorum initia tradere: VI 17,2; 
niiilti . . . spe praemiorum atque ordinum euo- 
caiitur: 1,8,2; ne tanta et tam cimiuncta po- 
pulo Komano ciuitas, quam ipse semper aluis.set 
omnibusquc rebus ornasset, ad uim atque arma 
descenderet atque: VII3.3, 1. 

Cingetorigi . . . principatus atque im- 
perium est traditum : VI 8, ; quautnra labore 
atque itinere legionarii militcs efficere poteraut: 
V19, 3; priraisque oppressis reliqui pcr horum 
corpora salutem sibi atque exitum paricbant: 
3, 69, 3 ; (fame et (atqiie ^) inopia adductos 
dam ex castris exisse: VII 20, 10;) Auarici 
comphn-es dies comraoratus summamque ibi 
copiam frumenti et reliqui commeatus nanctus 
exereitum ex labore atquc inopia reficit: VII 
32, 1 ; Gallis antem prouinciarum propinquitas 
et transmarinarimi renim notitia multa ad co- 
piam atque usus (usum [i) largitur: VI 21, 5; 
pro multitudinc autem hominum et pro gloria 
belU atque fortitudinis angustos se fines habei-e 
arbitrabantur : 12,5; se suaque omnia in fidem 
atque in (om. [i) potestatem populi Komani 
pcrmittere: 113,2; quod Haeduos frsitres con- 
sanguincosque saepe numero a senatu appellatos 
iu seruitute atqne in dicione nidebat Cicrma- 
norum teneri: 133,2; fortissimi sunt Belgac, 
propterea, quod a cultu atque humanitate pi-o- 
uinciae longissime absunt uiinimeque ad eos 
mercatores saepe commeant atque ea, quae ad 
efieminandos animos pertinent, important, ]iro- 
ximique snnt Germanis: 1 1,3; ac tantam sibi . . . 
auctorit:item coraparauerat, ut undique ad cum 
legationes concurrerent, gratiam atque amicitiam 
pul)lice priuatimque peterent: V 55, 4; quibus 
pacem atque amicitiam petentibus liberaliter 
respondit obsidesque ad sc adduci iubet : IV 18, 
3; quod eorum aduentu potentia eius demiimta 
et Diuitiacus frater in antiquuni locum gratiae 
atque lionoris sit restitutus: 118,8; in quo 
iacturam dignitatis atque honoris ipse facturus 
esset: 1, 32, 4; quod si furore atque araentia 
impidsus beUum intulisset: 140,4; qui per 
dolum atque insidias petita pace ultro hellum 
intulissent: IV 13, 1; utrum apud eos pudor atque 
officium an tiraor plus ualeret: I 40, 14; ut alius 
in aliani partcm mente atque animo traherctiu- : 

i,2i,(;. 

b): quam paucis ante meusibus per suos 
propinquos atque amicos regno cxpulerat, 
castraque : 3, 103, 2 ; alius deleto exercitu atquc imiieratorc uictores barbaros uenisse contencht; 
l>Icricpu>: VI 37, 7; T id se a Gallicis armis 
atque iusignibus cognouisse: 122,2; t 

quos Caes;u- . . . conseruauit suisque finibus 
atque oppidis uti iussit : II 28, 3; ueque exer- 
citum (se) sine raagno c(nnmeatu atque moli- 
meuto cmolumento iir/ si>ti/l. rmhl:' in uuum 
locum contrahere posse: I 34, 3; circumfundi 
noctu equitatum Caesaris atque omnia loca 
atque itinera obsidere; nocturnaque: 1,67,3; 
eum suo quisque consilio uteretur atque omnes 
sine timore iter facerent usi superiorum tem- 
porum atque itinerum licentia: 1,51,2; ut tuis 
consiliis atque opibus, ut consueui, in oranibus 
rebus utar: ap. Cie. ad Att. 1X16,3; ^ 

omnium superiorum dimicationum fructura in 
eo die atque hora docet consistere: VII 86, 
3; T his rumoribus ([i; rebus a; edd.) 

atque auditiouibus permoti de summis 
saepe rebus consilia ineunt : IV 5, 3 ; quod se 
suo nomine atque arbitrio cura Roraanis bellum 
gesturos dicebant: VII 75, 5; eorum hominuin, 
qui (in add. [i) aliquo sunt nuraero atque 
honore, genera sunt duo: VI13, 1; sibi populo- 
(pie Romano perpetuam gratiam atque amicitiam 
cum eo futuram: 135,4; quod plerumque ho- 
minum nimia pertinacia atque arrogantia acci- 
dere soleat: 1,85,4. 

c): earum (nauium) materia atque aere 
ad reli(pias reficiendas ulebatur: IV 31, 2; t 
quorum auxiliis atque opibus, si qua 
bella inciderint, sustentare consuerint: 1114,6; 
tribus . . . et constitutis et adductis legionibus 
duplicatoque . . . cohortium numero . . . et cele- 
ritate et copiis docuit, quid populi Roraani 
disciplina atque opes (opus J/) possent: VI 1, 
4; t instructo exercitu magis, ut loci 

uatiu'a deiectusque collis et necessitas temporis, 
quam ut rei militaris ratio atque ordo 
postulabat: 1122,1; neque recusaturos, quo mi- 
nus perpetuo sub illorum dicione atque imperio 
essent: 131,7; habere se quoque ad Caesaris 
gratiam at(pie amieitiam receptura: 1, 1,3; (juo- 
rum omnium gratiam atipie amicitiam eius 
morte redimere po.sset: 144,12; (jui et sua iiir- 
tute et populi Romaui liospitio atque amicitia 
plurimum ante in Gallia potuissent: 131,7; 
ad rcliqui temporis pacera atque otium parura 
profici: VII 66,4; cuius rei magnam partem 
laudis atque existim.ationis ad Libonem peruen- 
turam: 1,26,4; auimi incitatio atque alacritas : 
3, 92,3 II. infr. f); id ne accidat, positum in 
eius diligentia atque auetoritate : VII 32, 5; 
ducem suum Domitium, cuius spe atque fiducia 
permanserint: 1,20,2. 

21* 327 atque 328 6): ab scientia gtibernatoriim atque 
artificiis (artificis codd. phir.) ad iiirtiitem 
montanorimi confugiebant : 1,58,2; 1[ 

cum Casilinum uenisset unoque temiiore si- 
gna eius militaria atque arma Capuae 
essent comprensa: 3,21,5; 1 huius te 

paene principem copiae atque inuen- 
torem bene de nomine ac dignitatc populi Eo- 
mani meritum esse existimare debemus: ap. 
Cie. Brut. 253. 

c): (aditus atque itiuera duo: 1,27,4 u. 
itifr. i);) ne accuratius ad frigora atque aestas 
uitandos aedlflcent: YI 22, 3; tertia (pars) uaca- 
bat ad iucursum atque impetum militum relicta: 
1,82,4; contra iiim atque impetiun fiuminis 
conuersa: IV 17,5; at hostes sine fide tempus 
atque occasionem fraudis ac doli quaerunt inter- 
iectisque aUquot diebus, nostris laugueiitibus 
atque animo remissis subito . . . erumpunt: 2, 
14, 1 ; his diffieultatibus duae res eraut sub- 
sidio , scieutia atque usus militum : II 20, 3 : 
quod et . . . habent . . . et scieutia atque usu 
nauticarum rermn reliquos antecedimt: III 8, 1; 
sic neque agri cultiura nec ratio atque usus belU 
intermittitur : IV 1,6; auxiliaresque (cum) . . . 
lapidibus telisque subministrandis et ad aggerem 
caespitibus comportaudis specieni atque ojjiuio- 
nem pugnantium praebereut : III 25, 1 ; tantum 
esse nomen (apud eos add. [i) atque opiniouem 
eius exercitus Ariouisto piilso: IV 16, 7 ; ciuitates 
uictae nomen atque imperium absentis Pompei 
timebant: 1,61,3; (se) ea, quae faceret, iussu 
atque imperio facere Pompei: 3, 22, 1 ; Scipionem 
. . . impellit . . . adidatio atque ostentatio sui 
et potentium, qui iu re pubMca iudiciisque tum 
plurimum pollebant {u. CC}: 1,4,3; a quibus 
deductum ac deprauatum Pompeium queritur 
inuidia atque obtrectatione laudis suae : 1 , 7, 1 ; 
ut magnam partem ItaUae beneflcio atque 
auctoritate eorum suam fecerit: 2,32,1; ut pro 
hospitio atque amicitia patris Alexandria reci- 
peretirr atque illius opibns . . . tegeretur: 3, 
103, 3 ; Bellouacos omni tempore in fide atque 
amicitia ciuitatis Haeduae fuisse: 1114,2; cum 
'(quod) infamia atque inilignitas rei et oppositus 
mons Cebenna uiarumque difficultas impediebat, 
tum maxime quod : VII 56, 2. 

(ve) aditus atque ineursus ad defenden- 
dum impediretm-: 1,25,9; iudicia in priuatos 
reddebat, qui uerba atque orationem aduersus 
rem publicam habuisseut : 2, 18, 5 ; ut . . . adu- 
lescentes atque expeditos ex antesignanis . . . 
inter equites proeliari inberet: 3,84,3. 

f): a tribuuis militum reliquisque [sed et] 
equitibus Komanis atque euocatis equos sumit Germanisque distribtiit: VII 65, 5; ^ 
cum ageretiu- apud Caesarem isque maxime ueUet 
pro communi amico atque arbitro con- 
trouersias regum componere: 3,109,1; (frumenta) 
mmi tempore atque imbribus procubuerant : VI 
43,3; quod est quaedam animi incitatio atque 
alacritas naturaliter innata omnibus : 3, 92, 3. 

g): cum iter in prouinciam nostram 
atque Italiam facerent: 1129,4; lii manus 
ferreas atque liarpagones parauerant magnoque 
numero pilorum, traguhirum reUquorumque 
telorum se iustruxeraut: 1,57,2; uon illi . . . 
iniqiutatem loci atque angustias praeoccupatis 
castris et ancipitem terrorcm intra estraque 
muuitiones . . . causae fuisse cogitabant: 3,72, 
2; )>Ienus spei bonae atque auimi aduersus eos 
proficiscitur : 2, 5, 2. 

%): Eburones, Neridi, Aduatuci atque 
horum omuium socii et cUeutes (clieutesque 
[j) legionem oppugnare incipiunt: V39, 3; im- 
perant Haeduis atque (et [i) eorum clientibus 
. . . milia XXXV: VII 75, 2; equitatumque om- 
uem . . ., quem ex omni prouincia et Haeduis 
atque eorum sociis coactum habebat, praemittit: 
1 15, 1 ; exercitum Q. Titurio Sabino et L. Aurun- 
cideio . . . in Menapios atque in eos pagos 
Jlorinorimi . . . ducendum dedit: IV 22, 5; 
facile superabant, atque eo magis, quod in con- 
spectu Caesai-LS atque omnis exercitus res gere- 
batur: 11114,8; a Cingetorige atque eius pro- 
pinquis oratione Indutiomari cognita: V57, 2; 
initium eius fugae factum a Dumnorige atque 
eius equitibus: I 18, 10; quonmi erat princeps 
Litauiccus atque eius fratrcs : ^'11 37, 1 ; fratri- 
bus atque omnibus meis propinquis interfectis: 
VII 38, 3 ; cum iam pecus atque extrema im- 
pedimenta ab uostris tenerentur: 11129,2; fru- 
mentum commeatumque ab Asia atque omnibus 
regionibus, quas tenebat, comportari imperat: 
3, 42, 2 ; cum ipse gratia plurimum domi atque 
in reliqua Galha . . . posset : 120,2; summam- 
que in soIUcitudinem ac timorem . . . iiroiuucia 
cum uenisset, ac . . . uoces cum audirentur, 
sese . . . contra ciuem et cousulem arma non 
laturos, deductis Pergamum atque in locuple- 
tissimas urbes . . . legionibus maximas largi- 
tiones feeit et : 3,31,4; multitudine sagittarum 
atquc omnis generis (omni genere [j) telorum 
multos uuhieratos: VII 41, 3; alii faces atque 
aridam materiem de mm-o . . . iaciebant: VII 
24,4; igne (igni [i; Xp., Selin.} atque omuibus 
tormentis necat: VII 4, 10; de uxoribus . . . 
quaestionem habent et si compertum est, igni 
(igne fi) atque omuibus tormentis excruciatas 
interficiunt: VI 19,3; excipit rursus ex uallo 329 atque 330 (ualle fi) atqne omnibus munitionibus clamor: 
VirSS, 2; (abductum illum a mari atque ab iis 
copiis, quas: 3,78,3 «. infra b) fi);) multa 
praeterea de sideribus atque eorum motu, de 
mundi ac terrarum magnitudine , de rerum 
natura, de deorum immortalium ui ac potestate 
disputant et inuentuti tradunt: VI 14, 6; has 
. . . a fronte atque ab utroque latere cratibus ac 
pluteia protegebat: 1,25,9; id ne fleri posset, 
obsidione atque oppidi circummunitione fiebat: 
1,19,4; considunt et proximam fossam cratibus 
integunt atque aggere explent seque ad erup- 
tionem atque omues casus comparant: VII 79, 
4; nec minus se ab milite modestiam et con- 
tinentiam (et cont. om. (3), qnam uirtutem atque 
animi magnitudinem desiderare : VII 52, 4. 

t): suut qui (solis add. Aimoin.) piscibus 
atque (qiu add. [i) ouis auium uiuere esi- 
stimantur: IV 10, 5; aditus autem atque itinera 
duo , quae extra murum ad portum ferebaut, 
maximis defixis trabibus atque eis praeacutis 
praesaepit.: 1, 27, 4; oppidi murus ab planicie 
atque initio ascensus recta regione . . . mille 
CO passns aberat: VII 46, 1; uita omnis in 
uenationil)us atque iu studiis rei militaris cou- 
.sistit: VI 21, 3; Uceutiam (eorum se) adrogan- 
tiamque repreheudere , qnod plus se qnam im- 
peratorem de uictoria atque exitu rerum sentire 
existimarent : VII 52,3; sese . . . ne uultum 
qnidem atque aciem oculorum dicebant ferre 
potuisse: 139,1; (cum . . . signa eius militaria 
atqne arma Capuae essent comprensa et familia 
Neapoli, uis atque proditio oppidi appareret 
{sic Np.; lusaque proditione ojipidi apparere 
0.V,- 11. CC}: 3,21,5.) 

t): sed ea celeritate atque eo (mn. [i) 
impetu milites ieruut, . . . ut: V18, 5; in 
Gallia non solum in omnibus ciuitatibus atque 
in omnibus pagis partibnsqne (partibusque dcl. 
Daiiis.: Np., Fr.) , sed paene etiam in (fi; ow. 
a; yp.) singnlis domibus factioues sunt: YIll, 
2; omnes uici atque onmia aedificia, quae quis- 
que conspexerat, incendebantnr: VI 43, 2; om- 
nia enim flumina atque onmes riuos, qui ad 
mare pertinebant, Caesar aut auerterat aut . . . 
obstruxerat, atqne: 3,49,4; T cum Caesar 

pabulamli causa tres legiones atque om- 
nem eqnitatnm . . . misisset: V17, 2; pouti 
castrisque praesidio sex cohortes (ex cohortis 
i\'s; coliortes O) reliquit atque omnia impe- 
chmenta et: 1, 41, 2; frumentum ex finitimis 
regioniluis atque ex (0'; in afh; oiii. 1} omnibus 
castellis in urbem conuexerant: 1,34,5; nt altis- 
simis flumiuibns atque impciUtissimis itincribus 
nulhim acciperet incommodnm : 3, 77, 2 ; quod iniqno loco atque impari congressi numero . . . 
sustinuissent: 1,47,3; meliore condicione atqne 
aequiore imperio se uti nidebaut: VI 12,6; t 
totius diei pugna atque itineris labore 
defessi : 1, 65, 5 ; quod illis prohibere erat facile 
ctun ipsius fluminis natura atque aquae magni- 
tudine, tum quod ex totis ripis iu imum atqne 
angustum locnm tela iaciebantur; atque: 1,50, 
2; Brundisini Pompeianorum militum iniuriis 
atqne ipsius Pompei eontumelus permoti: 1,28, 
1 ; pelles i^ro uelis alutaeque tenuiter confectae, 
[liae] siue proj)ter lini inoj^iam al<ine eius usus 
inscientiam (iuscientia [i) siue eo, . . . quod: 
11113,6; "f panico enira uetere atqne 

liordeo corrupto omnes alebantur: 2,22,1; 
t si quid celeritate itineris atque opor- 
tunitate temj>oris proficere j)0.s.set: VI 29, 
4; (VII 41, 3 H. f));) ^ idque ita esse . . . 

etiam ex domestico indicio atque auinii 
couscientia intellegebant : 3,60,2; — L. Cas- 
sium Longiniun cum legione tironnm, quae 
aj)j)ellabatiu- XXVII., atque eqnitibns CC 
in Thessaliam . . . misit: 3,34,2; t neque 

iis ipsis qnicquam p r a e t e r o r a m m a r i t i m a m 
atque eas regiones, quae sunt coutra Gnllias, 
notum est: IV 20, 3; obsidibus acceptis j^rimis 
ciuitatis atque ipsius Galbae regis duobus filiis: 
II 13, 1 ; facile erat ex castris C. Trebonii atque 
omuibus sujierioribus locis prospicere in urbem : 
2, 5, 3 ; aggerem . . . ex latericiis duobus muris 
senum jjedum crassitudiue atque eorum muro- 
runi contignatione (Np.; -ionem eodd.) facere 
instituernnt : 2, 15, 1 ; qtio nisi paene in ipso 
urbis incendio atque in desperatione omnium 
salutis . . . numquam ante descensnm est: 1, 
5, 3 ; cum sua cimctatione atque opinione timoris 
(timidiores eodd.) hostes nostros milites alacrio- 
res ad jnignandum eftecissent (;<. CC): 11124,5; 
1 sibi placere regem Ptolomaeum atque 
eius sprorem Cleopatram exeicitus . . . 
dimittere: 3,107,2. 

I): quod abinncto (aeilf: adiuiicto xl/) 
Labieno atque iis legionibns, quas una 
miserat, uehementer timebat: VII 56,2; libera 
comitia atque omnis res publica scnatui poj)uIo- 
que Romauo pcrmittatiu- (u. CC) : 1, 9, 5 ; (Ger- 
manos) mcredibili nirtute atque exercitatione in 
armis esse praedicabaut : I 39, 1 ; hnic Caesar 
jiro eins uirtnte atqne iu se beneuolcutia . . . 
maiorum locum restituerat : V 25, 2 ; at (paiic. 
rccc.; ac rell.) tanta militum uirtus atque 
ea j)rae.sentia auimi fult, ut: V 43, 4; qui- 
bus disclusis atque iu coutrariam j)artem 
reuuictis tanta erat operis firmitudo atque ea 
rerum uatura, ut: IV 17,7; t quem ubi 331 atque 332 Caesar intcnexit praesentis pcriculi atquc 
inopiae uitandae causa omncm orationem 
instituisso: 3, 17, (i; ^ cum . . . premercn- 

tur suaque oninia ini pcdimcnta atquc 
omnes fortunas conflagrare intellegerent: V 
43,4; t duabus Agedinci legionibus 

atque impedimentis totius cxercitus 
relictis ad Boios proficiscitur: Y1I10,4; hac 
uo» fbrtiuui atque his ducibus repudiatis Cor- 
finienscm iguouiiniam . . . scquimini! 2,32,13. 

[ifl) adiect. et partic, fniae substmitiuonnii 
nice fiilisriintiiv: onniibusquc eos castris cxpule- 
runt et magno nuraero interfecto reliquos 
atque ipsum Octauium in naucs confugere 
coegerunt: 3, 9, 7; per tribunos niilitum ccn- 
turionesque atquc honcstissimos sui gencris cou- 
loquuutur: 1,20,1; ibi Orgetorigis filia ^filiac 
i?-fjN atque unus e fihis captus cst: I 2(), 4 ; 1 
simul et cursu et spatio pugnae defatigali nou 
facile recentes atque integros sustinebant: 
VII 48, 4; ita cum recentes atque integri dcfessis 
successisseut, . . . sustincre Pompeiani non po- 
tuerunt atque uniuersi terga uerteriuit: 3, 94, 
2; T[ modo conscripti atque usus mili- 

taris imperiti ad tribuinini militum centurio- 
ue.sque ora conucrtuut: VI 39, 2; t Cotum, an- 
tiquissima familia natum atqueipsum 
hominem summae poteutiac et magnae 
cognationis : VII 32, 4. 

yy) pronoiniiia inter se et euin snbstant.: 
reliqui, qui domi man.serunt, se atque illos 
alunt: IV 1,5; Cacsar mittit ad eum (A.) Clo- 
dium, suum atque illius familiarem: 3,57,1; 
haec atque eiusdem geueris complm-a . . . magna 
Ciim misericordia fletuque pronuntiantur: 2,12, 
4 (Vj). 5); % eadem fere atque eisdem 

ucrbis {ClarL; rebus codd.; de rebus Ald.) 
practor Roscius agit ciun Caesare sibique: 1,8, 
4; hoc idem fere atque eadem de causa Poni- 
peiaui exercitus duces facicbaut, crebroque : 1, 40, 
2; 1 uictoria, quae iam esset sibi atque 

omuibus Gallis explorata: VII 20, 7; si se 
atquc Attium secuti essent: 2,28,3; siluaruni, 
quae intercederent iuter ipsos (cos B-^} atque 
Ariouistum: I 39, G; hm- Caesar oranes ob- 
sides Galliae, f Vumentum , jjccuniam publicam, 
suorum atque c.xercitus irapedimeutorum nia- 
guam partem contulerat : VII 55, 2 ; Caesarcm 
uel auctoritate sua atque exercitus iiel recenti 
uicloria . . . detcrrere posse: I31,1G; palus erat 
no7i UKigna inter nostrum atque hostium exer- 
citum : II 9, 1 ; portas aperuit et se atque op- 
pidum Caesari dedidit incohimisque . . . con- 
seruatus est: 3,11,4; multa suppliciter locutus 
est, ut de sua at^jue onmium salute debebat, silentioque . . . auditus: 3,19,3; diffisus suae 
atquc omnium sahiti incrmis prodit: VI 38, 2; 
sacramenti, qnod apnd Pomitium atquc apud 
se quaestorem dixissent: 2,28,2; — Cottae 
quidem atque eorum, qui dissentirent, eou- 
silium quem liabere esitum? V 29, 1', oranes 
aniiii cousuUun, necessarii Pompei atque eorura, 
qui )ictcres inimicitias cum Cae-sare gerebant, 
in senatum coguntur: 1,3,4; conlaudatis militi- 
bns atque iis , qui negotio pi-aefueraut : V 2, 3 ; 
\ ad uostra castra atquc eos, qui in opere 
occupati erant, couteuderunt: 1119,8; T[ 

a potentioribus atque iis (his codil.) , qui 
ad conducendos homincs facultates habebant: 
111,4. 

[i) adifcliua et participia; aa) positiuus: n): 
praccrat . . . Liburnicae atque Achaicae 
(atticae ()} cbi.ssi Scribonius Libo et M. Octa- 
uius: 3, 5, 3; suberant enim montes atque a 
mililnis passuum V itiuera difficilia atquc an- 
gusta excipiebant: l,(i5, 3; qnod ex totis tipis 
in unum atqtie angustum locum tela iacieban- 
tur: 1,50,2; cui rationi contra homiues bar- 
baros atque imperitos locus fuisset: I 40, 9; 
sperans barbaros atque imperitos homincs . . . 
ad iniquam puguaudi condicionem posse deduci : 
VI 10, 2; ut quae celerem atque iustabilem 
niotum haberent: IV 23, 5; sed quae liumenta) 
sunt apud eos nata, praua (parua ^; Xp.) atque 
deformia: IV 2, 2; diffieilis ii. angustus; 
huius opera Commii . . . fideli atque utili 
superioribus annis crat usus . . . Caesar: VII 
76, 1; Gallis atque Hispanis: 3,22,3?(. a) ra) 
iiiit.; quod ciuitatem ign^bilcm atque huuiilem 
Eburonura sua sponte popnb) Romauo bellum 
facere ausam uix erat credendum : V 28, 1 ; loco 
pro castris ad aciem instruendam natura opor- 
tuno atque idoneo: II 8, 3; ignobilis ii. 
humilis; ut iu ipsum iucautum etiam atque 
im])aratum iucideret: VI 30, 2; quod saepe 
homines temerarios atque imperitos (^; im- 
peditos k) falsis rumoribus terreri et ad facinus 
irapelli et dc summis rcbus consilium capere 
cognitum est: VI 20, 2; rf. barbarus; hos sedi- 
tiosa atque iraproba oratione multitudinem 
deterrere: 1 17,2; (improuisus ii. incognitus;) 
freto Siciliac imprudente atque inopinaute 
Curione peruchitur ; 2, 3, 1 ; equites . . . impru- 
dentes atque (0-; imprudentesque atque A7; 
D/i. : prudentisque ad aef: prudentes atque // ; et 
prudentis atque 0''> inojnnantes hostes adgredimi- 
tur: 2,38,4; ut tamquara scopulum,sic fugias in- 
auditum (infrequens Maerob.) atque insoleus 
uerbum: ap. Gell. 110,4; cf. Macrob. sat. 15, 
2; incautus ii. imparatus; communi enim fit 333 atque 334 uitio iiaturae, ut inuisitatis (ElberL; inuisis 
latitatis -iVt ; inusitatis Db.; inprouisis Fi-cttdenb.; 
Dt.; inuisis latitautibus O; iuuisis [latitatis] 
]^p.) atque iucognitis rebus magis confi- 
damus: 2,4,4; quibus saluia atque incolumi- 
bus rem obtiuere malebat: 1,7:2,3; quod saluum 
atque incolumem exereitum . . . traduxeriui : 
2, 32, 12 ; at (ac i\'A/) tuni intcgras atquo in- 
columes copias Caesar inferiore niilitum uumero 
continebat: 3,47,3; tenuis atque infirmi haec 
animi uideri: 1,32,8; (infrequens ii. in- 
auditus;) inopinans ;/,. imprudens; insolcns 
it. inauditus; instabilis u. celer; integer u. 
iucolumis; inuisitatus (iuuisusj u. inco- 
gnitus; uoua atque iuusitata sjjeeie commoti : 
1131,1; {cf. incognitus;) leui facto equestri 
proelio atque (eo aihl. fj; Hehu.) secinido in 
castra exercitum reduxit: VII 53, 2; Libur- 
uicus it. Achaicus; uouus ;(. inusitatus; ojior- 
tunus u. idoneus; potiri oppido pleno atque 
opulento: 3, 80, 5; (paruus it. deformis;) 
pleuus II. opuleutus; prauus ■«. deformis; 
saluus u. incolumis; secuudus ii. leuis; 
seditiosus u. improbus; temerarius u. im- 
peritus; tenuis '«. infirmus ; u n u s ««. angustus ; 
utilis u. fidelis. 

[equestris autem proelii ratio et cedentibus et 
iusequentibus par atque idem periculum in- 
ferebat: VIG, 3;] ^ aunuum spatium . . . 

nactus, quod uacuum a bello atque ab 
hoste otiosum fuerat: 3,3, 1; li ag- 

gerem uoui generis atque iuauditum ex 
latericiis duobus nuuis . . . atcpie eorum muro- 
ruui contignatione facere iustituerunt: 2,15,1; 
ut est summae genus sollertiae atque ad 
omuia imitauda . . . aptissimum: VII 22, 1. 

amissa Sicilia . . . et cohortibus . . . centum 
atque XXX (XX ()): 3,10,5; uuum atque 
iingustum: 1,50,2 u. s. angustus; duabus- 
([ue missis subsidio cohortibus a Caesare atque 
iis (hiis uQ-; his Kp.) primis legionimi 
duarum: V 15, 4. 

li) : quod et . . . et . . . et iu magno impetu 
maris atque aperto . . . omues fere . . . babent 
ucctigales : III 8, 1 ; quod . . . detinebantur sum- 
maque erat uasto atque aperto mari, magnis 
aestibus, raris ac proiie nullis portibus diffi- 
cultas nauigandi: 11112,5; quod in Htore molli 
at(|ue aperto deligatas ad ancoram relinquebat: 
V '.), 1 ; cum in loco aequo atque aperto cou- 
iligeretur: 1, 71, 1; naues longas adgressus, quae 
craut deligatae ad terram atque inaues: 3, 
40, 4 ; eraut enira circum castra Pompei per- 
uudti editi atque asperi colles : 3, 43, 1 ; bostem 
impedito atque iuiquo loco tenetis : VI 8, 3 ; hmic . . . palus difficilis atque impedita cin- 
gebat: VII 19,1; id propter anni tempus lon- 
gum atque impeditum uidebatur: 1, 29, 2; multa 
nostris de improuiso imprudentibus atque im- 
peditis uuluera inferebant: 2,6,3; in siluis opor- 
tuno atque occulto loco . . . Komanorum ad- 
ueutum exsiiectabaut : V 32, 1 ; imprudeutibus 
nostris atque occupatis in munitione castro- 
rum subito se ex siluis eieceruut: V15, 3; per- 
culsos atque infirmos hostes adorti: 3,47,2; 
quibus rebus nostri perterriti atque huius 
omnino generis pugnae imperiti non eadem 
alacritate . . . utebantur : I^' 24, 4 ; iugum derec- 
tum . . ., utraque ex parte praeruptuni atque 
asperum: 2,24,3; % Vbii, quorum fuit 

ciuitas ampla atque florens, ut cst captus 
Germanorum : IV 3, 3. 

(loca praeruptaex (atque ex [i) ascen- 
su temptant: VII 86, 4.) 

c): copias omnes in loco edito atque aperto 
(operto ^l ) instruxerunt: VII 18,3; erat e 
regioue oppidi collis . . . egregie numitus atque ex 
omui parte circumcisus: VII 36,5; editus u. 
apertus; hostcs . . . sicuti parta iam atque ex- 
plorata uictoria . . . coeperunt: V 43, 3; 
nota atque instituta ratione . . . opus effici- 
tur: VI 9,4; reliquas (naues) paratas ad naui- 
gandum atque omnibus rebus iustructas 
inuenit: V5, 2; altcram (partem) Camulogenus 
parato atque instrueto exercitu tenebat: VII 59, 
5; asseres eniui pedum XII cuspidibus praefixi 
atque hi maximis ballistis missi . . . detige- 
bantur: 2,2,2; quod apud eos niagnae sunt 
ferrariae atque omne genus cuuiculorum notum 
at(|ue usitatum est : VII 22, 2 ; cf. institutus ; 
paratus u. instructus; partus u. exploratus; 
praefixus ii. missus; usitatus u. notus; t 
ut . . . tam exiguam manum praesertim fugien- 
tem atque impeditam .adoriri non audeant: 
VI 8, 1 ; nostris langueutibus atque auimo remis- 
sis: 2,14,1. 

[j[i) comiiav.: qu:iuto erat in dies grauior 
atque asperior oppugnatio, et niaxime quod 
. . .: V45,l; ubi qu.ae maior atque iulu- 
strior incidit res: VII 3, 2; haec Afranius 
Petreiusquc et eorum amici pleuiora etiam 
atque uberiora Romam ad suos perscribe- 
baut: 1,53,1; t has trabes paulo lon- 

giores atque emiuentiores, quam extremi 
parietes erant, eftecerunt: 2,9,3; alterum (iter) 
per prouiuciam nostram (er.at), multo facilius 
atque expcditius: 16,2. 

etsideiectis (dilectis f//; disiectis /;,■ diiectis 
/) atquc infcrioribus locis constiterat : 1, 
46,3. 335 atque 336 }'■)') superlat.: (continentur) una es parte 
flumine Eheno latissimo atque altissimo; 
12,3; decurritur ad illud extremum atque 
ultimum senatus consultum: 1,5,3; T 

ac longe aliam esse nauigationem in conoluso 
mari atque in uastissimo {o»i. (iJ) atque 
(om. jH>[i; Fr.) apertissimo (om. AQ) 
Oceano perspiciebant: III 9, 7; quod duas Hi- 
spanias beUicosissimorum hominum peritis- 
simis atque exercitatissimis ducibus pa- 
cauissent: 3,73,3; t circiter CCXX naues 

eorum paratissimae atque omni genere ar- 
morum ornatissimae profectae ex portu: III 
14,2. 

aditus autem atque itinera duo, quae . . . ad 
portmn ferebant, masimis defixis trabibus 
atque eis praeacutis praesaepit: 1,27,4; 
f oppidum Auaricum , quod erat m a x i m u m 
munitissimumque in iiniljus Biturigum at- 
que agri fertilissima regione: VII 13,3; 
hanc unam atque extremam esse pacis con- 
diciouem: 1,85, 12. 

y) aduerbia: ita ancipiti proelio diu atque 
acriter pugnatum est: 126,1; pugnatum est 
diu atque acriter: 11121,1; liostem insolenter 
atque acriter nostros insequentem supprimit 
rursusque terga uertere seque ad oppidum Iler- 
dam recipere et sub muro consistere cogit: 1, 
45,1; etsi difficulter atque aegre fioliat: 1,62, 
1; difficulter it. aegre; diu u. acriter; ita 
fastigate (fastigato codd. pbir.; -giato 0') 
atque ordinatim structo (tecto) («. CC) : 2, 10, 
5; insolenter u. acriter; exercitum educunt, 
Pompeius clam et noctu, Caesar palam atque 
in terdiu: 3, 30, 3; magnoque numero iumen- 
torum in flumine supra atque infra constituto 
traduxit exercitum: 1,64,6; lente atque pau- 
latim proceditur crebroque . . . subsistuut: 1, 
80,1; ordinatim u. fastigate; palam ;«. iu- 
terdiu ; paulatim u. lente; aguntur omnia 
raptim (Ald.: ruptim codd.) atque turb.ate: 1, 
5,1; supra u. infra; turbate u. raptim. 

cum his Haeduos eorumque clientes semel 
atque iterum armis contendisse: 131,6. 

ita necessario atque ex tempore capto 
consilio: 3,51,8; quas tamen difficultates pa- 
tienter atque aequo animo ferebant: 3,15, 
5; Titurius . . . trepidare et concursare colior- 
tesque disponere, haec tamen ipsa timide 
atque ut eum omnia deficere uideren- 
tur: V33,l. 

dicit liberius atque audacius: I 18, 2; 
liberius atque audacius de bello consilia inire 
incipiunt : VII 1,3; Pompeiaui hoc insolentius 
atque audacius nostros j>remere et instare coeperunt cratesque . . . propulerimt : 3, 46, 3 ; 
Gum . . . accepit, atque haec ad eum latius 
atque iuflatius Afranius perscribebat : 2, 
17, 3. 

pugnatum est utrimque fortissime atque 
acerrime: 1, 57,3. 

d) substant. et uerb.: cuius rei magnam 
partem laudis atque existimationis ad Libonem 
peruenturam, si illo auctore atque agente 
ab armis sit discessum: 1,26,4; t quod 

. . . equitesque eius angustiis atque his 
(angustis portis atque his codd.; angustiis 
portisque Ald.; u. CC) a Caesaris militi- 
bus occupatis ad insequendum tardabantur: 
3, 70, 1. 

£) uerba; aa) act. et depou. ; o): praeci- 
pit atque interdicit, proterritis hostibus at- 
que in fugam coniectis . . . unum omnes pete- 
rent Indutiomarum : V 58, 4; interdicit atque 
imperat Cassiuellauno , ne Mandubracio . . . 
noceat; V22, 5; petunt atque orant, ut sibi 
parcat; VI 9, 7; ilh orant atque obsecrant, ut 
in Siciliam nauibus reportentiir ; 2, 43, 1 ; orat 
atque obsecrat, ut sibi pai-cat, ueteremque: 1, 
22,3; quem perterriti omnes Aruerni ciicum- 
sistunt atque obsecrant, ut: VII 8, 4; iUi . . . 
circurasistunt hominem atque interficiunt; V7, 
9; unamque cohortem . . . seclusam nb reUquis 
circumueuiunt atque interficiuut incolumesque : 
1,55,3; procedunt et quem quisque in castris 
notum aut municipem habebat, conquirit atque 
euocat: 1,74,1; laudat Pompeius atque in po- 
sterum confirmat, segniores (f; seniores NOahl) 
castigat atque incitat (u. CC) : 1, 3, 1 ; dum haec 
parat atque administrat; 1,37,1; oppidum diripit 
atque incendit, praedam militibus donat, exer- 
citum Ligerem traducit atque in Biturigum ttnes 
peruenit; VII 11,9; — prodit Libo atque (b'i 
Ald.; neque rcll.) excusat Bibuluin, quod is 
iracundia summa erat inimicitiasque habebat . . . 
cum Caesare ex aedilitate et praetura conceptas; 
3,16,3; eos, qui ueuerant, conlaudat atque iu 
oppidum dimittit, portas murosque adseruari 
iubet; 1,21, 1.2; onerarias naues . . . deprehen- 
dunt atque in portum deducunt ; 1,36,2; mini- 
meque ad eos mercatores saepe commeaut atque 
ea, quae ad efleramandos aniinos pertinent, im- 
portaut: 11,3; — petit atque hortatur, ut; I 
19, 5; tribunos militum et praefectos circuni- 
mittit atque hortatur , . . . ab eruptionibus 
caueant: 1,21,4; — quos po.ssunt consectantur 
atque occidunt : V 58, 6 ; iter eoruni moratur 
atqne impedit interdicitque; VII 40,4; — polli- 
centur, atque omnibus undique couquisitis 
iumentis m eastra deportant: 1,60,3; ^ 337 atque 338 qui petant atque orent, ut sibi subueniat: 
1, 17, 1 ; — liuic mandat , Remos reliquosque 
Belgas adeat atque in officio contijieat: III 11, 
2; qui nisi decedat atque exercitum dcducat ex 
his regionibus: 144,11; hortatiu' ac postulat, 
ut rem i>ublicam suscipiant atque una secimi 
admiuistrent : 1 32, 7 ; — imperat , uti . . . castra 
naualia de improuiso adoriautur atque oppu- 
gnent: V22, 1; — si cimctetur atque (aut O) 
agat lenius: 1,1,4; ^ itaqiie se uictos con- 

fiteri: orare atque obsecrare, . . . ue: 1,84, 
5; milites circulari et dolere . . .; centiuiones 
(que ndd. 0'fl/i} tribunosque militum adire at- 
que obsecrare, ut: 1,64,3; populi Romaui exer- 
citum hiemare atque inueterascere in Gallia 
moleste ferebant: II 1,3; increpitare atque in- 
cusare reliquos Belgas, qui se populo Ro- 
m.ano dedidissent patriamque uirtutem proiecis- 
sent: II 15, 5; accidit, ut . . . di.scederent, 
quaeque (que om. AQ; Kp.) quisque eoruni 
carissima haberet, ab impedimentis petere atque 
arripere (abripere hik) properaret, clamore et 
fletu omnia complerentiu': V33, 6; — ut . . . 
ex magna parte compellare (-lere Of) atque 
errantem regere posset : 3 , 57 , 3 ; antesigna- 
nos procurrere atque eum tuuuihim occupare 
iubet: 1,43,3; — aciem constitmt et circunure 
ordines atque hortari incipit: 2,41,2; (1,64,1 
II. b) a) eoUr.i) — sese ad uouissiraum agmen 
ostendunt et magna multitudine circumfusa 
morari atque iter impedire incipiunt: 1, 63, 3; 
— inter suos queri atque indignari coepit regeni 
ad causam dicendam euocari: 3,108,1. 

0): instabat agmen Caesaris atque uniuer- 
sum imminebat: 1,80,5; 1[ huc iam 

reduxerat rem, ut equites, etsi difBcuIter atque 
aegre fiebat, possent tamen atque audereut 
flumen transu-e: 1,62,1; equitatu praemisso, qui 
nouissimum agmeu carjieret atque impediret: 1, 
78,5; — equitatum mittit, ut diriperet atque 
haberet loco praedae; eodemque tempore: 2,25, 
3; cum properarem atque essem in itiuere: ap. 
Oic. ad Att. IX 6 A. 

c): paucis [diebus] quae fieri uellet Vticae 
constituit atque imperauit diebusque: 2, 
44, 3 ; — quos Pomiieius , quod . . . fiierant 
quodque nouum et praeter consuetudinem acci- 
derat, omnia sua praesicUa eircumduxit atque 
ostentauit: 3,61, 1. 

b): himc illi . . . comprehenderant atque 
in uincula coniecerant: IV 27, 3; HS LX, 
quod aduexerat Domitius atque in pubUco de- 
posuerat : 1 , 23, 4 ; ueteres . . . naues refecerant 
. . . piscatoriasque adiecerant atque contexeraut : 
2,4,2; has (naues) superioribus diebus refece- 

Loxic. Caesar. rat atque omnibus rebus instruxerat: 2, 5, 1; 
T cum infestis pUis procucurrisseut (pro- 
currisseut 01) atque animum aduertissent 
(animadu. 01; Np., Dt.) non concun-i a Pom- 
peianis : 3, 93, 1 ; in eam j^artem ituros atque ibi 
futm-os Heluetios, ubi eos Caesar constituisset 
atque esse uoluisset: 113,3. 

c): Varronem profiteri se altera die ad con- 
loquium uenturumatque una {eodd.; eundem 
iV;;. ; Dh., Dt.) uisurum, quem ad modimi tuto 
legati uenire et quae ueUeut exponere possent: 
3, 19, 3. 

[i(i) pass.; o): magnus numerus capitur 
atque interficitur, reliqui ex fuga in ciui- 
tates discedunt : VII 88, 7 ; — ab dextro coruu 
. . . hostes peUuntiu' atque (host. p. a. om. AQSi) 
in fugam coiciuntiur: VII 62, 3; % animad- 

uertit multa uudique portari atque agi: 2, 
25,2; quos ille . . . corripi atque intei-fici iu.ssit: 
3, 109, 5. 

b): qui uua procurreraut leuis armaturae cir- 
cumueuiebantur atque interficiebantur 
ab no.stris: 2,34,3; ^ ut eo die maximus 

niunerus hostium uulneraretur atque inter- 
ficeretur: V43, 5; ut tribunicia intercessio 
armis notaretur (uetaretur Madu.) atque (po- 
testas add. Hell.) opprimeretm': 1,7,2; summam 
(suam) esse ac fuisse semper uoluntatem, ut 
componeretur (0; -rentiu- -. ) atque ab annis 
discederetur : 3, 16, 4. 

c): ubi uero ea pars tm-ris, quae erat per- 
fecta, tecta atque munita est ab omni ictu 
hostium: 2,9,5; multique in fuga .sunt com- 
prehensi atque interfecti: A^21,6; \ prope 

omnes uaues adflictas atque in Utore eiec- 
tas esse: VIO, 2; — quui paene circumuallati 
atque omni exitu et pabidatione interclusi 
luderentur: VII 44, 4; ^ intra haec tegi- 

mentaabditi atque muniti parietes lateribus 
exstruebaut rursusque: 2,9,6; eodem temijore 
L. Fabius centurio quique ima murum ascen- 
derant circumueuti atque interfecti de muro 
praecipitabantur : VII 50, 3; cuiusque aetatis 
ampUssimi nominatim euocati atque obsecrati 
nauos couscenderant: 2, 5, 5; tabulae testamenti 
. . . relictae atque obsignatae Alexandriae pro- 
ferebautm-: 3, 108, 4; — quini erant ordiues 
coniuncti inter se atque impUcati (compUc. [4) : 
VII73,4; — repetitis atque enumeratis 
diebus: 3,105,2; Neruii antiquitus . . . teneris 
arboribus incisis atque inflexis crebrisque (iu- 
flexis crebrisque om. oc; Fr., Dt.^) in latitudinem 
ramis enatis {om. fi) et rubis sentibusque in- 
teriectis efTecerant, ut: 1117,4; — cuciter parte 
tertia . . . celata atque in oppido retenta: 11 

22 339 atque .340 32, 4 ; quibus disclusis atque in contrariam par- 
tem reuinctis: IV 17, 7; Trinobantibus defeusis 
atque ab omni militum iniuria prohibitis: V21, 
]; protevritis (perterritis 8; 31-) hostibus atque 
iu iugani conieotis : V 58, 4. 

t)):cum hostium acies a sinistro cornu pulsa 
atque in fugara conuersa (coniecta i?-[i) 
esset: 152,6. 

c): quorum studio et uocibus excitatus Cae- 
sar . . . conandum tamen atque esperien- 
dum iudicat: 1,64,4; coercendum atque deter- 
rendum ipubuscumque rebus posset Dumnorigem 
statuebat: V7,l; — nemo . . ., quin statim 
castris exeundum ntque occurrendum putaret: 
1, 69,3; — quod fuit illis conandum atque omni 
ratione efSciendum: 1,65,5; — neque lignaudi 
atque (neque 01; aut 3 dett.) aquandi neque 
naues ad terram religandi potestas fiebat : 3,15, 
2; Afranius Petreiusque terrendi causa atque 
operis impediendi copias suas ad infimas mon- 
tis radices producunt et proelio lacessuiit: 1, 
42, 2 ; uix ut iis rebus, quas constituissent, con- 
locandis atque administrandis (ministrandis fi) 
tempus daretur (?(. CC}: 1114,1. 

yy) act. et pass. ; o): [quod ea re . . . re- 
mollescere homines atque effeminari ar- 
bitrantiu- (ii. CC}: IV 2, 6;] Caesar legiones 
equitatumque reuocari (reuocare A) atque in 
itinere resistere (itinere desistere [i) iubet: V 
11,1; circumfundi noctu equitatum Caesaris 
atque omnia loca atque itinera obsidere ; noctur- 
naque: 1,67,3; exspectari etiam ab his Adua- 
tucorum copias atque esse iu itinere: II 16,4; 
cognouit . . . magna auxilia conuenisse, magna 
esse in spe atque exspectari, et consentire om- 
nem citeriorem prouinciam: 2,17,3; 1 con- 
cursautibus illis atque in ea re occupatis 
1,28,2; (2,14,1 u. fi) aa) c).) 

l)): incitato equo se hostibus obtulit at(|ue 
iuterfectus est: IV 12, 6. 

(J^) uerbiun alteriiLS uiembii subaudieuduui 
est (ex priore nieuibro); reliquum erat cer- 
tamen positum in uirtute, qua nostri milites 
facile superabant, atque eo nuigis, quod in cou- 
spectu Caesaris atque omnis exercitus res gere- 
batur: 11114,8; ad celeritatem onerandi sub- 
ductionesque paulo tacit humiliores . . ., atque 
id eo magis , quod propter crebras commu- 
tatioues aestuum minus magnos ibi fluctus fieri 
eognouerat: VI, 2; quod flumen uno omnino 
loco pedibus, atque hoc aegre, transiri jwtest: 
V18, 1; eisdem de causis . . . quo niiuus dimi- 
care uellet mouebatur, atque hoc etiam magis, 
quod: 1,82,3. 

b) pliu"es uoces; a): uouissimosque premere et primos prohibere ascensu atque iniquissimo 
nostris loco proelium committere coepe- 
runt: V32, 2; manus cogei-e atque aperte bel- 
lum parare coeperunt : VII 59, 2 ; QuintUius cir- 
ciiire aciem Curionis atque obsecrare milites 
coepit: 2, 28, 2; aquam comportare in arcem 
.atque eam munire obsidesque . . . exigere coepit: 
3, 12, 1 ; (Xeruios) in deditionem uenire atque 
obsides sibi dare coegit: VI 3, 2; cogebantur . . . 
pabulum supportare, quodque erat eius rei 
minor copia, hordeo adaugere atque his rationi- 
bus equitatum tolerare : 3, 58, 4 ; jialudem ex- 
plere atque iter mnnire couab.atur: VII 58, 1; 
ac non numquam opera nostra Galli temptare 
atque eruptionem ex oppido pluribus portis 
summa ui facere conabantur: VII 73, 1 ; ut 
manuni conserere atque armis dimicare conen- 
tur: 1,20,4; hic Romanorum adueutum exspec- 
t.are atque ibi decertare constituisse: IV 19, 3; 
loqui de pace atque altercari cuni Vatinio in- 
cipit (?/. CC}: 3,19,5; sese idcirco ab suis dis- 
cedere atque ad euni uenire uoluisse, quo faci- 
lius : V 3, 6 : ad omnia se descendere pai-atum 
atque omnia pati rei publicae causa: 1, 9, 5; 
quod equites cursum tenere atque uisulam capere 
uon potueraut: IV26, 5; si paruo labore magnas 
controuersias tollere atque omnem ItaUam metu 
liber.are possiut: 1,9,1; siue ad litora ApoIIo- 
niatium (siiie ad Labeatium) cursum dirigere 
atque eo naues eicere (Ald.: eUgere Als) pos- 
sent : 3, 25, 4 ; ne quem locum nostri intrare 
atque ipsos a tergo circumuenire possent: 3,44, 
4; quid uolunt nisi . . . quos fama nobiles po- 
tentesque bello cognouerunt, horum in agris 
ciuitatibusque considere atque his aeternam 
iniungere seruitutem? VII 77,15; cognoscit LX 
naues . . . cursum tenere non potuisse atque 
eodem, unde eraut profectae, reuertisse: V5, 2; 
cognouit Vercingetorigem . . . castra mouisse 
propius Auaricum atque ipsum cum equitatu 
expeditisque . . . eo profectum, quo: VII 18, 1; 
existimabant tribus locis transire legiones atque 
omnes perturbatos defectioue Haeduorum fugam 
parare: VII 61,4; controuersias regum ad popu- 
lum Komanum et ad se . . . pertinere existi- 
maus atque eo magis officio suo conuenire, 
quod : 3, 107, 2 ; fit . . . certior Suebos omnes 
in imiun locum copias cogere atque iis nationi- 
bus, quae sub eorum sint imperio, denimtiare, 
ut : VI 10, 1 ; cum Graecos mm-um ascendere 
atque arma capere iuberet: 3,11,3; teginienta 
galeis milites ex niminibus facere atque aggereui 
iubet comportare : 3, 62, 1 ; omnes . . . in pla- 
niciem descendere atque arma proicere iussit : 
3, 98, 1 : sibi leginnes alias occurrere et eas, quas 341 atque 343 secum duxcrat, iii uicem requiescere atque iu 
castra reuerti iussit eodemque: 3, 98, 3; qui pol- 
liceantur obsides dare atque imperio populi Ro- 
mani obtemperare: IV 21, 5; uidet imminere 
hostes atque in summo esse rem discrimine: VI 
38,2; T hos exspectari equitos atque 

eius rei causa niorani interponi arbitrabatur: 
IV 9, 3; ad Germanos peruenit fama diripi (diri- 
piendi a) Eburones atque idtro omnes ad j^rae- 
dam euocari: VI 35, 4; naues longas . . . pau- 
lum remoueri . . . et remis incitari et ad latus 
apertum hostium constitui atque inde fundis, 
sagittis, tornientis hostes propelli ac summoucri 
iussit: IV 25, 1 ; castra altiore uallo muniri < mu- 
nire [i'> portas^pie oljstrui atque in his admini- 
strandis rebus quam masime concursari et cum 
simulatione agi timoris iubet: V50, 5; (magnum 
numerum impedimentorum ex castris mulo- 
rumque produci deque his {Dauia.; neque hiis 
ml iis P; eque his Lips.. Scal., Scl/n.; atque 
iis Ciacc; Fr.) stramenta detrahi . . . iubet 
{uerba: mulorumque . . . stramenta om. a): 
VII 45, 2 ;) tuba signum dari atque in hostes 
impetum fieri iussit: 3, 46, 4; — discipUna in Bri- 
tannia reperta atque inde in Galliam translata 
esse existimatur, et nunc: VI 13, 11; f cum 
singuli magistratus antiquitus creari atque 
regiam potestatem annum obtinere consues- 
sent : VII 32, 3 ; suos ab hostibus premi atque 
aegre sustuiere . . . animaduertit : IV 32, 3; cer- 
nebatur . . . nouissimos illorum premi uelie- 
menter ac non numquam sustinere (subsistere 
Vascos.) extremum agmen atque (iterj inter- 
rumpi (inrumpi iVyj.) : 1, 64, 1; demonstrauimus 
L. Vibullium Rufum . . . bis in potestatem 
peruenisse Caesaris atque ab eo esse dimissuni: 
3, 10, 1 ; proximos colles capere uniuersos atque 
eo signa inferri iubet: 2,42,1. 

p): tres suos nactus manipulares atque ab 
iis subleuatus miu-um asceudit: VII 47, 7; 
ut . . . abdnctum illum a mari atqne ab iis 
copiis, quas Dyrrhachii comparanerat, [frumento 
ac (a a) commeatu add. eodd. ; edd.; dc/. Btid. 
Schncider] abstractum . . . secum decertare 
cogeret : 3, 78, 3 ; capilloque sunt promisso atqne 
omni parte corporis rasa praeter caput et labrum 
superius: V 14, 3; — Heluetii ... commutato 
consilio atque itinere conuerso . . . 
lacessere coeperunt : I 23, 3 ; cognitis suis postu- 
latis atque ac(]uitate condicionum persj)ecta: I 
40, 3 ; refractis portis, cum iam defenderet nemo, 
atque intromissis (inmis.sis [i) militibus nostris: 
II 33, 6 ; extrnso mari aggere ac molilius atque 
his (isdem p) oppidi moenibns adaequatis: III 12, .S; Cae.sar intermissa profectione atque om- 
uibus rebus postpositis . . . mittit: V 7, 6; 
magno jjecoris atque hominuni numero capto 
atque ea praeda militibus concessa: VI 3, 2; prae- 
missis [laulum impedimentis atque in tumulo 
quodam conloeatis: VI 8, 3; procliis uero com- 
pluribus factis secimdis atque ounii uobilitate 
Haeduornm interfecta tantum potentia anteces- 
serant, ut: VI 12,3; ut spe consequendi inlata 
atque infinito labore suscepto . . . paene natu- 
ram studio uincerent, semperque: VI 43, 5; nec 
prius . . . quam restincto aggere atque omni ex 
]iarte summotis hostibus finis est pugnandi 
factus : VII 25, 4 ; ad Ligerem uenit uadoque 
])er equites inuento i)ro rei necessitate oportuno, 
ut bracchia modo atque nmeri . . . liberi ab 
aqua esse possent, disposito equitatu . . . atque 
hostibus primo aspectu perturbatis iucolumem 
exercitum traduxit : VII 56, 4 ; deprensis naui- 
bus circiter quinqnaginta celeriterque coniunctis 
atque eo militibus iniectis (impositis fi) et rei 
nouitate perteri-itis oppidanis . . . sine conten- 
tione oppido potitur : VII 58, 4 ; probata re 
atque omnibus inre iurando adactis postero die 
in tres partes distributo equitatu duae se acies 
ab dnobus lateribus ostendimt, una: VII 67, 1; 
itaque truncis arborum aut admodum firmis 
ramis abscisis atque horum delibratis ac prae- 
acntis cacuminibus jierpetuae fossae . . . duce- 
bantur: VII 73, 2; uno die intermisso Galli 
atque hoc spatio magno cratium . . . uumero 
etfecto . . . ad . . . munitiones accedunt: VII 
81, 1; L. Nasidius . . . L. Domitio Massilien- 
sibusque subsidio missus freto Siciliae impru- 
dente atque inopinante Curione peruehitiu' ad- 
pulsisqne Messanam nauibus atque iude ])ropter 
repentinum terrorem principum ac senatns fuga 
facta ex nanaUbus eorum unam deducit: 2,3, 
2; coutinuato nocte ac die itinere atque omni- 
bus ■}• copiis mutatis ad celeritatem iumentis 
ad Pompeium contendit: 3,11,1; clam nuntiis 
ad Milonem missis . . . atque eo in Italiam 
euocato . . . sibi coniunxit atque eum in Thu- 
rinum . . . i)raemisit: 3,21,4; — cum . . . supe- 
ratis Belgis, exj^ulsis Germanis, uictis in Alpi- 
bus Sedunis, atque ita {om. j3) inita 
hieine iu Illyricum ijrofeetus esset: 1117,1; 
discussa (discissa (iJ) niue sex in altitudinem 
jiedum atque ita luis patefactis . . . peruenit: 
VII 8, 2; 1 equitatu suo pulso atque 

insequentibus nostris ... ostenderimt: III 
20, 4. 

y): et quanta praedac faciendae atque 
in ])erj>ctuum sui liberandi facultas daretiu- 

22* 343 atque 344 . . . demonstrauemut: IV 34, 5; borttiturque, ne 
sui in perpetuum liherandi atque nlcisceudi Ro- 
manos . . . occasionem dimittant : V 38, 2. 

J): omnem equitatum et leuis armaturae Nu- 
midas, funditores sagittariosque pontem tra- 
ducit atque ad eos contendit: 1110,1; P. 
Sextius Baculus . . . et item C. Volusenus . . . 
ad Galbani adcurrunt (occurrunt [i) atque unam 
esse spem salutis docent: 1115,2; per omnes 
partes perequitant et tela coiciunt, atque ipso 
terrore equorum et strepitu rotarum ordines 
plerumque perturbant: IV33, 1; aurigae interim 
paulatim ex proelio excedunt atque ita currus 
conlocant, ut: IV 33, 2; conlaudatis militibus 
atque iis, qui negotio praefuerant, quid fleri 
uelit ostendit atque omnes ad portum Itium 
conuenire iubet:V2, 3; omnes uero se Britanni 
uitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, 
atque hoc horridiores sunt in pugna aspectu; 
capilloque simt promisso atque : V 14, 2 ; Cassi- 
uellaunus ad Cantium . . . nuntios mittit atque 
iis {a; his // .■ Xp., Sclni., Dt^., Wd.) imperat, 
uti . . . castra . . . adoriantur atque oppugnent : V 
22 , 1 ; Cotta se ad armatum hostem iturum 
negat atque in eo perseuerat (constitit (i): V36, 
4; tum uero suo more uictoriam conclamant 
atque ululatum tollunt impetuque . . . facto 
ordines perturbajit: V 37, 3; panci . . . ad T. 
Labienum legatum . . . perueniunt atque eum 
de i-ebus gestis certiorem faciimt: V37,7; Pulio 
pilum in hostes immittit (mittit ,3) atque unum 
ex multitudine procurrentem traicit: V 44, G; 
gladio comminus rem gerit Vorenus (;;. CC) 
atque uno interfecto reliquos paulum propellit: 
V 44, 11 ; consedit et . . . castra communit atque 
haec . . . angustiis uiamm quam maxime po- 
test contraliit: V49, 7; equitatuque emisso cele- 
riter hostes in fugam dat . . . magnumque ex 
iis numerum occidit atque omnes armis exuit: 
V51, 5; uolunt persuadere uon interire animas, 
sed ab aliis post niortem transire ad alios, atque 
hoc maxime ad irirtutem excitari putant, metu 
mortis neglecto: VI 14,5; sed magistratus ac 
principes in annos singulos gentibus cognatio- 
nibusque hominum . . . quaiitum et quo loco 
uisum cst agri attribnuut atque anno post alio 
transire cognnt: VI 22, 2; infirmas arbores pon- 
dere adfligunt atque una ipsae concidunt: VI 
27,5; hoc se labore durant adulescentes atque 
hoc genere uenationis exercent, et: VI 28, 3; 
haec . . . ai'gento circumcludunt atque in am- 
plissimis epulis pro jioculis utuntur: VI 28,0; 
sed ne omnino metum reditus sui bai'baris 
tolleret atque ut eorum auxiUa tardaret, reducto 
esercitu partem idtimam pontis . . . rescindit atque in extremo poute turrim tabulatorimr 
quattuor constituit praesidiumque . . . ponit 
magnisque . . . munitionibus firmat: VI 29, 2. 
3; capit arma a proximis atque in porta con- 
sistit: VI 38, 2; legiones . . . portis incensis in- 
tromittit atque oppido potitur: VII 11,8; exer- 
citum Ligerem tmlucit atque in Biturigum 
fines Ycmenit: VII 11, 9; (VII 12,1 ;/. t);) 
proximam iossam cratibus integunt atque aggere 
explent: VII 7;i, 4; dat tuba signum suis VercLn- 
getorix atque ex oppido educit: VII 81,3; gla- 
diatoresque . . . spe libertatis confirraat atque his 
equos attribuit et se sequi iussit: 1, 14, 4; milites 
Domitianos sacramentum apud se dicere iubet 
atque eo die castra mouet iustumque iter 
conficit . . . et: 1,23,5; seruos, pastores armat 
atque iis (Iiis Ofl) equos attribuit: 1,24,2; signa 
ad Curium transfemnt atque ad eum transeunt: 
1,24,3; hoa certo signo reuocare constituit, 
cum omnes mihtes naues conscendissent, atque 
iis (his Q?) expedito loco actuaria nauigia re- 
linqiut: 1,27,6; ab uibe proficiscitur atque in 
ulteriorem Galliam pemenit: 1,33,4; cuius ora- 
tionem legati donuun referunt atque ex auctori- 
tate haec Caesari renuntiant: 1,35,3; equitatus 
noster . . . summa in iugum uirtute conititur 
atque inter duas acies perequitans commodiorem 
ac tutiorem nostris receptum dat: 1, 46, 3; (1, 
54, 4 u. C;) magnum mimeruni . . . Albi- 
corum . . . imponunt atque hos praemiis polli- 
citationibusque incitant: 1,56,2; certas sibi 
deposcit naues Domitius atque has colonis 
pastoribusque . . . complet: 1,56,3; ille ad eum 
S. Caesarem raittit atque huic tradi iubet: 2, 
20, 7 ; qna re neque tanti sura animi , ut . . . 
censeam , neque tanti timoris , ut ipse deficiam, 
atque omnia prius experienda arbitror magna- 
que (qiie ow;.. NO) ex parte iam me una uobis- 
cum de re iudicium factnrura confido: 2,31,8; 
Saburra copias equitum peditnmque instruit 
atque his imperat, ut simulatione timoris pau- 
latim cedant ac pedem referant: 2, 40, 3; interun 
postulaut, ut sint indutiae, atque ab iis impe- 
trant: 3,15,7; illi adhibita audacia et uirtute 
administrantibus j\r. Antonio et Fufio Caleno 
. . . naues soluunt atque altero die Apolloniam 
I Dyrrhachium] praeteruehuutur : 3, 26, 1; et 
noctu ne conclamatis quidem uasis flumen transit 
(-iit Of) atque in eandem partem . . . redit 
(-iit Of) ibique . . . castra posuit: 3,37,4; ^ 
contenditur proelio et . . . nostri repelluntur 
atque aliis surarais.sis subsidiis terga uertere 
seque ad signa legionum recipere coguntur: 
1, 43, 5 ; hac (ac afl) fugientium multitudine ac 
tvuba portae castrorum occupantur atque iter 345 atqiie 346 iinpeditur, iiluresque : 2, 35, 3 ; *;■ consurgunt 
ii, qui et causam et liominem probant, suiun- 
que aimlium pollicentur atque ab multi- 
tudine c o u 1 a u d a n t u r : VI 23, 7 ; producuntur 
ii, quos ille edocuerat, quae dici uellet atque 
eadem . . . inultitudini exponunt : VII 38, 4 ; 
hostes (et hostes sunt fi) in fugam coniecti se 
ipsi multitudine impediunt atque angustioribus 
portis relictis coaceruantur (rcec. ,• coaceruati 
tum a; coartantur fi; Schn.): \T;I70, 3; Domi- 
tius nauibus Massiliam peruenit atque ab iis 
{h; his Oafl) receptus urbi praeficitur: 1,36,1; 
Curio se in castra ad Bagradam recipit (recepit 
0) atque uniuersi exercitus conclaniatione im- 
perator appellatur posteroque die exercitum 
Vticam ducit et . . . castra ponit : 2, 26, 1 ; t 
Indutiomarus ad castra accedit atque ibi 
magnam partem diei consumit: V58, 2; por- 
tas obstruit, uicos plateasque inaedificat, fossas 
(ac fossas phir. codcl. ) transuersas uiis praeducit 
atque ibi sudes stipitesque praeacutos defigit: 
1,27,3; Caesar intra hanc fossam legiones re- 
ducit atque ibi sub arrais proxima nocte con- 
quiescit: 1, 41, 6; Pompeius . . . discedit omnibus- 
que copiis ad Asparagium Dyrrhachinorum 
peruenit atque ibi idoneo loco castra ponit: 3, 
30, 7 ; Alexandriae de Pompei morte cognoscit 
atque ibi priuuim e naue egredieus clamorem 
militum audit . . . et: 3, 106, 4; f "s con- 

fectis rebus conuentibusque peractis in citeriorem 
Galliam reuertitur atque inde ad exerci- 
tum proficiscitur: V2, 1; Iiac (ac B) re 
cognita Vercingetorix rursus in Bituriges exer- 
citum reducit (reduxit fi) atque inde profectus 
Gorgobinam . . . oppugnare instituit: VII, 9, 6; 
•[ pontem in Arare faeiendum curat atque 
ita exercitum traducit: 113,1; ad eas (ar- 
bores) se adplicant atque ita paulum modo 
reclinatae quietem capiunt: VI 27,3; milites . . . 
secessionem faciunt atque ita inter se per tri- 
bunos militum centurionesque atque honestis- 
simos sui generis conloquuntur: 1,20,1; reliqui 
coeunt inter se et repentino periculo exterriti 
sinistras sagis inuoluunt gladiosque destringnnt 
atque ita se a caetratis equitibusque defendimt 
. . . seque in castra recipiunt et . . . defen- 
duntur: 1,75,3; at Curio numquam se . . . in 
eius conspectum renersurum confirmat atque 
ita proelians interficitur: 2,42,4; 1f per- 

sequamur eorum mortem, qui indignissime 
interierunt atque hos latrones interficiamus: 
VII 38, 8; •' praestate eandem nobis 

ducibus uirtutem, fpiam saepe luimero impe- 
ratori priicstitisti-: atque {om. p) illiun adesse 
(adesse eum ji) et haec coram ceniere exi- stimate: VI 8, 4; *[ primum inridere 

ex muro atque increpitarc uocibus, qiiod 
tanta machinatio ab tanto spatio instrueretur : 
1130,3; — eo sibi muius duhitationis dari, 
quod cas res . . . memoria teneret, atque eo gra- 
uius ferre, quo : 1 14, 1 ; illorum esse praedam 
atque illis reseruari (seruari [i) quaecumquo 
Romani reliquissent: V34, 1; Afraniani . . . 
procurrebant contumeUosisque uocibus proseque- 
bantur: necessarii uictus inopia coactos fiigere 
atque ad Ilei-dam reuerti: 1, 69, 1. 

«): paulumque ex uia excedebat locisque im- 
peditis ac siluestribus se.se occultabat atque 
iis regionibus, quibus nos iter facturos cogno- 
uerat, pecora atque hoinines ex agris in silua.s 
compellebat et cum equitatus noster liberius 
praedandi uastandique causa se . . . eiecerat, 
omuibus uiis semitisque essedarios . . . emitte- 
bat et . . . cum iis confligebat atque hoc 
metu latius uagari prohibebat: VI 9, 1.2; 
Vercingetorix animo laborabat, ut reliquas ciui- 
tates adiungeret, atque earum principes donis 
jjollicitationibusque alliciebat: VII 31,1; Ca- 
mulogenus suis aderat atque eos (eosqiie a; 
eos om. A^) cohortabatur (hortabatur fi) : VII 
62,5; tamen uirtute et patientia nitebantur 
atque omnia uulnera sustinebant: 1,45,6; aequo 
animo singulas binis nauibus obicitbaut atque 
iniecta manu ferrea et retenta utraque naue 
diuersi pugnabaut atque in hostium naues 
transcendebant, et (. . . et) . . . deprimimt: 1, 
58,4; at illi . . . subsequi non poterant atque 
alii alio loco resistebant: 2,39,6; iamque fru- 
menta maturescere incipiebant, atque ipsa spes 
inopiam sustentabat, . . . crebraeque: 3,49,1; 
legio Pompeiaua . . . ab decumana portii re.si- 
stere conabatur {Stcph.; conatur codd.) atque 
ultro in nostros inipetum faciebat: 3, 69, 2; 
t loca sequi demissa ac palustria et puteos 
fodere cogebantur atque hunc laborem ad 
cotidiana opera addebant: 3,49,5; t 

paulisper intermitterent proelium ac tantum 
uiodo tela missa exciperent seque ex labore re- 
ficercnt, post dato signo ex castris erumpe- 
rent ntque omnem spem salutis iu uirtute 
ponerent: 1115,3; per eos (arbitros) fierent 
aestimationes possessionum et rerum . . . atque 
hae (eae iiel sim. NOx.) creditoribus traderen- 
tur: 3, 1, 2. 

L): reliqui sese fugae mandarunt atque 
in proximas siluas abdiderunt: 1,12,3; (tri- 
plicem aciem instruxit legionum quattuor uetera- 
norum; \ita uti supra atld. codd.; .spurium iudie. 
Oud.; Np.) sed {AQB'; se Mi) in sunimo iugo 
duas legiones . . . conlocari . . . iussit (quat- 347 atque 348 tunr ueteranax'iiin; atque sujira se in s. iugo 
d. 1. . . . conlocauit . . . Kraii.): I 24, 2;) 
quidam ex his . . . nocte ad Neruios perueue- 
ruut atque iis (his AQli demonstrarunt . . . 
intercedere: II 17,2; proelii conimittendi signuni 
dedit atque in alterani parteni iteni cohortaudi 
caiisa profectus pugnantibus oecurrit: 1121,1; 
celeriter ad eas, quas diximus, munitiones per- 
uenerunt atque his (iis ^i) prorutis prius in 
hostium c:istris constiterunt, quam: III 26, 3; 
reuerti sc in suas sedcs regionesque sinndaue- 
runt et tridui uiam progressi rursus reuerterunt 
atque omui hoc itinere una nocte equitatu con- 
fecto inscios ino]iinantesque JNIenapios opjiresse- 
runt: IV 4, 4. 5; his interfectis nauibus(jue cDrum 
occupatis . . . flumen transierunt atque onuiibus 
eorum acdificiis occupatis . . . se eorum eopiis 
aluerunt: IV 4, 7; subfossis (suffossisque P) 
equis corapluribusque nostris deiectis reliquos 
iu fugam coniecerunt atque ita perterritos ege- 
runt, ut: IV 12,2; pauUsper uostris restiterunt 
atque inter carros impedimentaque proelium 
commiserunt: IV 14,4; Caesar paucos dies in 
eorum finibus moratus onmibus uicis aediticiis- 
que iuceusis frimientisque succisis se in fines 
Vbiorum recepit atque iis (his fi) auxilium suum 
polUcitus . . . baec ab iis cognouit : IV 19, 1 ; 
se ex naui proiecit atque iu hostes aquihtm 
ferre coepit: IV 25, 4; nostri . . . suis omnibus 
consecutis in hostes impetum fecerunt atque eos 
in fugam dedcrunt: IV2<'), 5; nostri mihtes im- 
petum hostium sustinuerunt atque aniplius horis 
quattuor fortissime pugnauerunt et . . . occi- 
derunt: IV .37, 3; et bello iuhito ibi perman- 
serunt { remanseruut [i > atque agros colere 
coeperunt: V12,2; eorum impetmn Galli susti- 
nere non potueruut atque iu fugam conieeti 
multis amissis se ad agmen receperimt: VII 13, 
2; depopidata Gallia Cimbri magnaque inlata 
calamitate finibus quidem nostris ahquando 
excesserunt (recess. A) atque aUas terras petie- 
runt (petiuerunt fi) : VII 77, 14; legio . . . locum 
non tenuit (locum continuit N0,\} atque in 
proximum collem sese reccpit (recipit /'): 1,44, 
5; huc legionem postea trmisiecit {fhl; transie. 
c. n; traiecit 0,- Dh.: traieit nonn. Oitd.? ; Np., 
Dt.) atque ex utraque parte pontem iustituit on- 
stitutum Of/i/y, biduo perficit: 1, 54, 4; legio . . . 
signa sustulit seseque Hispalim recepit atque 
in foro et porticibus sine malefieio consedit: 2, 
20, 4 ; Octauius quiuis castris oppidum circum- 
dedit atque uno tem])ore obsidione et oppugna- 
tionibus eos premere coepit: 3, 9, 4; necessaiium 
esse existimauit de repentino aduentu Caesaris 
Pompeium fieri certiorem atque ideo {eihl. uett. -. eidcm codd.^ continuato nocte ac die itinere 
atque omnibus f copus mutatis ad celeritatem 
iinuentis ad Pomjieium contendit, ut {Of; et 
nlil : edd.) adesse Caesarem nuntiaret (nuntiat 
Dh.: nuntiauit Np.; Dt.}: 3,11,1; nuntiis ad 
Milonem missis . . . atque eo in Italiam euocato . . . 
sibi eouiunxit atque enm in Thurinum ad solli- 
citaudos pastores praemisit : 3,21,4; consilio 
dcstitit atque eo itinere sese auertit: 3, 21, 5; 
eoque milites delectos imposuit atque eas (sca- 
phas) in litore jiluribus h)cis separatim disposuit 
uauesque . . . prodire iussit : 3, 24, 1 ; Pompeius 
. . . nuignis itiueribus ad Antonium contendit, 
atque eum ubi adj)ropintiuare cognouit, idoneum 
locum nactus ibi copias conlocauit : 3, 30, 4. 5 ; 
ad montes se conuertit, qui Tliessaliam ciu- 
gunt, atqne ex his locis Ambraciam uersus iter 
facere coepit : 3, 3(3, 5 ; submersamque nauem 
remuleo multisque couteudens fimibus adduxit 
atque .alteram nauem . . . phiribus adgressus 
nauibus . . . labore et nuiltitudine telorum 
uostros uicit, deiectisque . . .: 3, 40, 2; hoc 
consedit loco atque eum communiuit orauesque 
ibi copias oontiiuiit: 3, 51, 8; Tidlus impetum 
legiouis sustinuit cohortibus tribus atque eam 
loco depulit: 3,52,2; (quem Caesar, ut erat de 
se meritus et de re publica, donatum (donauit 
numum Ein. Hoffm.) mihbus CC conlaudatum- 
que {Dt.; atque eodd. ; Hoffiii.; atque collaudatum 
Eiidler} ab octauis ordiuibus ad primij)ilum se 
tradueere jironuntiauit; 3, 53,5; (in auersos 
nostros impetum fecerunt atque ex utraque mu- 
nitione deiectos terga uertere coegerimt: 3,63, 8; 
hoc (imperatoris) uomen obtinuit atque ita se 
postea salutari passus (est) : 3, 71, 3; Pompeius . . . 
finem sequeudi feeit atque aliud sibi consilium 
caj)iendum existiraauit : 3, 77, 3 ; jiroelium secun- 
dum equestre fecit atque uuum Allobrogem . . . 
euni quibusdam interfecit: 3,84, 5; ex tertia acie 
singula.s cohortes detraxit atque ex his quar- 
tam instituit ecjuitatuique opposuit et quid fieri 
uellet ostendit monuitque: 3,89,3; sustinere 
Porapeiani nou potuerunt atque uuiuersi terga 
uerterunt: 3,94,2; Vatinius . . . tectis instruc- 
tisque scajjhis elicuit naues Laelianas atque ex 
his lougius productam unam quinqueremem et 
minores duas in angustiis portus cejjit iteraque : 
3, lOO, 2 ; Cassius . . . aduolauit . . . pertur- 
batumque eum nactus . . . magno uento et 
secimdo completas oneraiias naues taeda et jjice 
et stupjm reliquisque rebus . . . in Pomponianam 
classem immisit atque onines naues incendit 
XXXV: 3,101,2; exercitum a Pelusio clam 
Alexaudriam euoeauit atque eimdem Achillam 
. . . oumibus cojjiis j)raefecit (-ficit af) : 3, 108, 349 atque 350 2; dimisit (ScaL; deauxit x) enim circimi omncs 
propinquas prouincias atque inde auxilia euo- 
cauit: 3, 112, 6 ; t una ex his (nauibus) . . . 

delata Oricum atque a Bibulo expugnata 
est: 3, 14, 2; ab isdem factae (sunt) caedes sagit- 
tariorum ac fuiiditorum , ab isdem acies Pom- 
jieiana a sinistra parte circumita (circumuenta 
0) atque initium fugae factum: 3,94,4; 1 

flumen Asonam . . . exercitum traducere matu- 
rauit atque ibi castra posuit: 115,4; ea, 
quae fertilissima Germaniae suut loca, . . . Volcae 
Tectosages occupaueruut atque ibi consederunt: 
VI 24, 2; reliqui se in tlumen praecipitauerunt 
atque ibi timore, lassitudiue, ui fluminis op- 
pressi perierunt: IV 15, 2; ipse . . . Britanuiam 
attigit atque ibi in omnibus collibus expositas 
liostium copias armatas conspexit : IV 23, 2 ; ex 
Hispania ad Varum flumen est iter factum, 
atque ibi reliqua pars exercitus dimissa est: 1, 
87, 5; Caesar . . . mane Dyrrhacliium iienit, 
cum jjrimum agnien Pompei jirocid cerneretur, 
atque ibi castra posuit: 3, 41, 5; Caesar hostibus 
in pugna occujjatis militibus \que add. cnch/.; 
del. Seal.) expositis Pharum prehendit (com- 
preh. 0) atque ibi praesidium posuit: 3,112,5; 
t ipsos se inter multitudinem militum occul- 
tasse atque ex media caede fugisse: VII 
38,6. 

*;): totum autem murimi ex omni parte turri- 
bus contabulauerant atque has coriis in- 
texerant: VII 22,3; murum . . . praeduxerant 
Galli atque . . . superiorem partem collis . . . 
densissimis castris comi)Ieuerant : VII 46, 3; 
ciuitatem eius immunem esse iusserat, iura 
legesque reddiderat atque ipsi (p; quae ipsi BM'; 
quae ipse AQ) Morinos (morinis AQ) attri- 
'buerat: VII 76, 1 ; qui . . . in Africam perueue- 
rat attjue eam sua sponte uacuam occupauerat 
dilectuque habito duas legiones effeoerat: 1,31, 
2; huc Dardanos, . . . item Macedones, Thes- 
salos ac reliquarum gentium et ciuitatum adie- 
cerat atque eum, quem supra demoustrauimus, 
numerum expleuerat: 3,4,6; omuia enim flu- 
mina atque onuies riuos . . . Caesar aut auer- 
terat aut magnis operibus obstruxerat atque ut 
erant loca montuosa et f ad specus angustiae 
uallium, has sublicis in terram demissis prae- 
saepserat terramque adgesserat: 3,49,4; his . . . 
amplissimos magistratus mandauerat atque eos 
extra ordinem in senatum legendos curauerat 
agrosque . . . : 3, 59, 2. 

^) : in eam partem ituros atque ibi futu- 
ros Heluetios, ubi eos Caesar constituisset 
atque esse uoluisset : 1 13, 3 ; pollicenturque sese 
ei deditnros atque imperata facturos : V 20, 2 ; quae ab reliquis Gallis ciuitates dissentirent, 
has sua diligentia adiuncturum atque unum 
cou.siIium totius Galliae eftecturum: VII 29, G; 
(se) missuros ad Pompeium, atque illum reliqua 
per se acturum hortantibus ipsis: 3, lli, 5. 

i): nou destitit (de.sistit yf«<c. detl.) tamen 
atque in agris habet dileetum egentium ac 
perditorum: VII 4, 3; oppugnatione destitit (de- 
sistit fi) atque obuiam Caesari proticiscitur: VII 
12, 1 ; confecit prior iter Caesar atque ex magnis 
rupibus nactus planiciem in hac contra hostem 
aciem instruit: 1,70,3; (negat atque in eo per- 
seuerat (constitit p): V36, 4 ". «. ());) — neque 
solum domi , sed etiam apud flnitima-s ciuitates 
largiter posse atque huius poteutiae causa ma- 
trem in Biturigibus homini illic nobilissimo ac 
potentissimo conlocasse: 118,6; 1 (cona- 
batur (conatur codd.) atque . . . faciebat: 
3, 69, 2 u. s. e) ;) t separatim singularum ciui- 
tatum copias coulocauerat atque omnibus 
eius iugi collibus occupatis . . . horribilem speciem 
praebebat principesque (if. VC): VII36,2; 
iamque ad denarios L iu singulos modios annona 
peruenerat et militum uires inopia frumenti de- 
minuerat atque incommoda in dies augebautur; 
et . . .: 1, 52, 2; (Caesar . . . iuflrmis auxilus 
proficisci non dubitauerat aeque (A}). ; atque 
codd.) omuem sibi locum tutum fore existimans 
(-mal)at 01): 3,106,3;) H legionem . . . 

nonam 'in sinistro (cornu) conlocauer.at . . . et 
huic sic adiunxit (?) <ad af) octauam, ut 
paene unam ex duabus efflceret, atque alteram 
alteri praesidio esse iusserat: 3,89,1. 

x): hostes, ubi . . . spem se fefellisse intel- 
lexerunt neque nostros . . . progredi ... uide- 
ruut, atque ipsos res frumentaria deflcere 
coepit, . . . coustituerunt : II 10, 4; — hoc ubi 
uno auctore ad plures permanauerat atque 
alius alii tradiderat: 2,29,2; 1 quem 

simul atque oppidani conspexerunt atque 
in spem auxilii ueuerunt: VII 12, 5; t 

Pompeius, ut equitatum suum pulsum uidit 
atque eam partem , cui maxime coufldebat, 
perterritiim animum aduertit, aliis quoque 
diffisus acie excessit protinusque . . . et: 3,94, 
5; \ ita (om. a) ut intra siluas aciem 

ordinesque (ita ofM. a) coustit uerant atque 
ipsi sese confirmauerant: 1119,6; t 

hi, cum est usus atque aliquod bellum in- 
cidit, ... omnes in bello uersantur atque: VI 
15,1; — cum quaepiam cohors ex orbe exces- 
serat atque impetum fecerat, hostes uelo- 
cissime refugiebaut : V 35, 1 ; — postea uero, 
cum Caesarem . . . detineri coguouit. . . . 
magna (auxilia) esse in spe atque exspectari et 351 atque 352 coiisentue . . . prouiuciain, quaeque postea acci- 
deraut . . . accepit atque haec ad eum 
latius atque iutiatius Afranius perscribebat 
(praescr. afl), se quoque ad motus fortunae mo- 
uere coepit : 2, 17, 3 ; T qui c u m eum iu itinere 
couuenisseut seque ad pedes proiecissent suppli- 
citerque locuti fientes pacem petissent atque 
eos . . . suum adueutum exspectare iussisset, 
paruerunt: 127,2; ii:m . . . pugnaretur ac non 
solum uires , sed etiam tela nostros deficerent 
atque hostcs acrius instarent huiguidioribnsque 
nostris uaUum scindere et fossas complere coe- 
pissent resque: III 5, 1; cum circumuentus 
multis uulneribus acceptis cecidisset (decidisset 
fl) atque id frater . . . procul auimaduertisset: 
IV 12, G ; cum constituisset hieuiare . . . neque 
multum aestatis superesset atque id facile es- 
trahi posse intellegerct : V 22, 4 ; cum celeriter 
uostri arma cepissent ualhimque ascendissent 
atque una ex parte . . . superiores fuisseut: A' 
26,3; cum uultus Domitii cum oratione non 
cousentiret atqne omuia trepidautius timidius- 
que ageret, quam superioribus diebus consuesset, 
multunique . . .: 1,19,2; cum suo quisque con- 
siho uteretur atque omnes sine timore iter fa- 
cerent usi superiorum temporum atque itinerum 
hceutia : 1,51,2; cum in his augustiis res esset 
atque ounies uiae ab Afi'anianis militibus equi- 
tibusque obsiderentur: 1,54,1; cum omnibus 
rebus nostri premerentur atque aegre resiste- 
rent: 3,03,8; — qui cum se suaque omnia in 
oppidum Bratuspantiimi contulissent atque 
ab eo oppido Caesar . . . cbciter miUa passuum 
quinque abesset, . . . manus ad Caesarem teu- 
dere et uoce significare coeperunt, sese iu eius 
fidem ac potestatem uenire: 1113,2; cum sua 
cunctatioue atque opiuione timoris hostes uostros 
mihtes alacriores . . . eftecissent atque omnium 
uoces audireutur: 111,24,5; quibus ex nauibus 
cum essent expositi mihtes circiter trecenti 
atque iu castra contenderent : IV 37, 1; cum 
(legio) se obiecisset Pompeianis copiis atque 
opere . . . circummuuiret : 3,66,2; qui cum ex 
fuga Pompeium sequerentur atque in msulam 
uenissent, opjiido ac portu recepti uou eraut, 
missisque: 3,102,7; ^ quod is colhs . . . 

tantum aduersus in latitudinem patebat, 
quantum loci aeies instructa occupare poterat, 
atque ex utraque parte hiteris deiectus habe- 
bat et . . . paulatim ad plauiciem redibat: II 
8, 3 ; quod erat ciuitas magna inter Belgas auc- 
toritate atque liominum muhitucMne praestabat: 
II 15, 1 ; quod legati eoruni paulo ante a Cae- 
sare discesseraut atque is dies indutiis erat ab 
iis petitus: 1\' 12, 1; quod neque ordiues seru;u-e . . . neque signa subseqiii poterant atque alius 
alia ex naui quibusciimque signis occiurerat 
se adgregabat : IV 26, 1 ; quod omnem spem 
hostes in celeritate ponebant atque . . . in perpe- 
tuum se fore uictores confidebant: V3fl, 4; quod 
apud eos magnae smit ferrariae atque omue genus 
cimiculorum notiuu atque usitatimi est: VII 22, 
2 ; . . . quod ex loco superiore terga uertere aduer- 
sarios coegissent atque in oppidum compuhssent : 
1,47,3; — quod saepius fortunam temptare 
Galba nolebat atque alio se in hiberna con- 
silio uenisse meminerat, aliis occunisse rebus 
uiderat: III 6, 4; ipse, cum Casilinum uenisset 
unoque tempore signa eiiLS mihtaria atque arma 
Capuae essent comprensa et famiha Neapoli 
uisa, . . . exclusus Capua et periculum ueritus, 
quod conuentus arma ceperat atque eum hostis 
loco habendum esistimabat, consiho destitit 
atque eo itinere sese auertit: 3,21,5; % 

quoniam ad id tempus facultas conloquendi 
non fuerit atque ipse Brimdisium sit uen- 
turus: 1, 24, 5; t etsi multis iam rebus 

perfidiam Haeduorum perspectam habebat 
atque horum discessu admaturari defectionem 
ciuitatis existimabat: VII 54, 2; % ac 

tametsi magnopere admirabatur Magium 
... ad se non remitti, atque ea res saepe 
temptata etsi impetus eius consiliaque tarda- 
bat, tamen: 1,26,2; T si pethtes suis 

auxihum ferant atque in eo morentur: 
VII 66, 5 ; iUo tamen potius utendum consUio, 
si res cogat atque auxiUa morentur, quam: 
VII 78, 2; — sin Caesarem respiciant atque 
eius gratiam sequantur: 1,1,3; t Vbii, 
qui ante obsides dederaut, atque in deditio- 
nem ueuerant: VI 0,6; jjer Arduennam siluam, 
quae est totius CTaUiae maxima atque ab ripis 
Rheni finibusque Ti-euerorum ad Keruios per- 
tinet miUbusque: VI 29, 4; BruncUsium cxua 
legionibus VI peruenit, ueteranis III et (?) re- 
liquis, quas ex nouo cUlectu confecerat atque 
in itinere compleuerat: 1,25,1; ecUto loco, qui 
appeUatur Petra acUtumque habet nauibus 
mediocrem atque eas a (luibusdam protegit 
uentis: 3,42,1; — qui cogitasset (,cogitasse 
uideretm' [i ) haec posse in itinere accidere 
atque ob eam causam profectionis auctor non 
fuisset: V 33, 2; perpetuam esse paludem, 
quae influeret in Sequanam atque Ulum omnem 
locum magnopere impediret : VII 57, 4 ; acer- 
bitatem inimicorum docet, qui quod ab altero 
postularent, iu se recusarent atque omnia per- 
misceri mallent quam imperium exercitusque 
cUmittere: 1, 32, 5; — iu iis locis .... ubi 
paucis aute amiis . . . L. Valerius . . . iuter- 353 atque 354 fectus esset atque unde L. Mallius . . . 
profugisset: 11120,1; 1 milla Thes- 

aaliae fuit ciuitas praeter Larisaeos, . . . quiu 
Caesari parerent atque imperata facerent: 
3,81,2; neque sibi . . . teniperaturos existima- 
bat, quin . . . in prouiuciam exirent atque inde 
in Italiam contenderent : I 33, 4 ; t futurum 
esse paucis annis, uti omnes ex Galliae finibus 
pellerentur atque omues Germani Rhenum 
transirent: 131,11; tantam . . ., ut . . . pro- 
xirai iacentibus insisterent atque ex eorum cor- 
poribus pugnarent: 1127,3; ut nostri omnibus 
partibus superiores fuerint atque eos in siluas 
colle.sque compulerint : V15, 1; accedebat huc, 
ut numquam conferti, sed rari magnisque inter- 
uallis proeliarentur stationesque dispositas habe- 
rent atque alios alii deinceps exciperent integri- 
que et recentes defetigatis succederent : V 16, 4 ; 
(hoc animo,) ut nihil nisi hiberna recusent at- 
que hanc inueterascere consuetudinem nolint : V 
41,5; ut . . . paene naturam studio uincerent 
semperque jjaulum ad summam felicitatem de- 
fuisse uideretur atque ille latebris aut saltibus 
se eriperet et (ut P) noctu occultatus alias 
regiones partesque peteret: VI43, 5. 6; milites 
disponit . . . perpetuis uigiliis stationibusque, 
ut contingant inter se atque (aeque fld) omnem 
munitionem e.xpleant: 1,21,3; relinquebatur, ut 
. . . equitatum repellerent, eo summoto repente 
incitati cursu sese in ualles uniuersi demitterent 
(dimitt. 0*) atque ita transgressi rursus in locis 
superioribus consisterent : 1,79,4; quod si e,sset 
factum, futurum {add. Dauis.; om. codd.; Kp., 
Dt.: fore add. Voss., Dh.) , ut {om. 0\- Np., 
Dt.) detrimentum in bonum uerteret (-retur 0) 
. . . atque . . . ultro se proelio offerrent : 3, 73, 
(j; t nuntios dimisisse, uti de oppidis 

demigrarent, liberos, uxores suaque omnia in 
.^iluis deponerent atque omnes, qui arma 
ferre possent, unum in locum conuenirent: 

IV 19, 2; petunt, ut Mandubracium ab iniuria 
Cassiuellaiuii defendat atque in eiuitatem mittat: 

V 20, 3 ; iusserunt prouuutiare , ut impedimeuta 
relinquerent atque in orbem consisterent : V 33, 
3; alii . . . ut celeriter perrumpant censent . . ., 
alii ut in iugo consistant atque eundem omnes 
ferant casum: VI 40, 3; praemittit, qui . . . 
doceant hortenturque, ut in fide maneant atque 
hostium impetum magno animo sustineant: VII 
10,3; cohortatus Haeduos, ut controuersiarum 
ac dissensiouis obliuiscerentur atque omnibus 
omissis [his] rebus huic bello seruirent eaque 
quae {uett. edd.; ea quae BMA-Q^; Schn.; 
eaque A^QUi; atque quae af) meruissent prae- 
mia ab se deuicta Gallia exspectarent : VII 34, 

Lexic. Cftesar. 1; placuit, ut (uti P; Selin.) Litauiccus decem 
illis milibus . . . praeficeretur atque ea ducenda 
ciu-aret fratresque eius ad Caesarem praecur- 
rerent : VII 37, 7 ; milites cohortatus , ut suae 
liristinae uirtutis et secundissimorum proeliorum 
retinerent memoriam atque ipsum Caesarem . . . 
praesentem adesse existimarent: VII 62, 2; con- 
stituunt, ut . . . oppido excedant atque omnia 
prius experiantur (expediantur a) quam : VII 
78 , 1 ; postulare , ut Caesar Arimino excederet 
atque in iwouineiam reuerteretur : 1, 11, 1; turres 
. . . ad opera Caesaris adpellebat, ut rates per- 
rumperet atque opera distm-baret: 1,26,1; in 
duas partes sese distribmmt, alii ut praedae 
praesidio sint , alii ut uenientibus resistant atque 
eos propellant, miamque cohortem . . . circum- 
ueniunt atque interficiunt incolumesque : 1, 55, 
2; hortatur Curionem . . ., ut fuga salutem 
petat atque in castra contendat et: 2,42,3; id 
. . fecisse dicebatur, ut primus excursus uis- 
que militum infringeretur aciesque distenderetur 
atque in suis ordinibus dispositi dispersos ado- 
rirentur; leuiusque: 3,92,2; ad eum Pompeius 
misit, ut pro hospitio atque amicitia patris 
Alexandria reciperetm- atque ilUus opibus in 
calamitate tegeretm- : 3, 103, 3 ; t it)! re- 

man.sisset, quo facilius onine Hadriaticum 
mare extremis Itahae partilDus regionibusque 
Graeciae in potestate haberet atque ex utra- 
que parte bellum administrare posset: 1,25,3; 
t ne latos fines parare studeant potentiores 
atque {H. J. MitUer; potentioresque eodd.; u. 
CC) humiliores possessionibus expellant: VI 
22, 3 ; ne tanta et tam coniuncta populo Ro- 
mano ciuitas, quam ipse semper aluisset om- 
nibusque rebus ornasset, ad uim atque arnia 
desceuderet ( discederet a ) atque ea pars, 
quae minus sibi confideret, auxilia a Vercin- 
getorige arcesseret: VII 33,1; castra facere 
constituit et, ne in opere faciundo milites re- 
pentino hostium incursu exterrerentur atque 
opere prohiberentur , uallo muniri uetuit: 1,41, 
4; t sed ne oranino metum reditus sui 

barbaris tolleret atque ut eorum auxilia 
tardaret, . . . partem ultiraam pontis . . . 
rescindit atque . . .: VI29,2; t et quid 

reliqui consiUi caperent atque undeinitium 
belli fieret explorabant nocturnaque . . . 
coucilia habebant: V53, 4. 

B. coiiiung-Hutur iiitegra cnuntiata; a): 
huic rursus circumuento fert subsidium Pulio, 
atque ambo incolumes . . . sese intra muuitiones 
recipiunt: V 44,13; hi (equites) . . . omnes in 
bello ucrsantur, atque eorum ut quisque est 
genere copiisque amplissimus, ita plurimos cir- 

23 355 atque 356 cum se ambaetos cUentesque habet (habent [i^ : 
VI 15,2; uatio est omnium CTallorum admoilum 
dedita religionibus , atque ob eam causam qui 
sunt adfecti grauioribus morbis . . . pro uicti- 
mis homines immolant: VI 16, 2; latrocinia 
nullam habent infamiam, quae estra flnes cu- 
iusque ciuitatis tiunt, atque ea iuuentutis exer- 
cendae ac desidiae minuendae causa fieri prae- 
dicant. atque: VI 23, 6; totis trepidatur castris, 
atque alius ex alio causam tumultus quaerit: 
VI 37, 6; augetur Gallis suspicio, atque omnes 
illo munitionum copiae traducuntur: VII 45,6; 
fit gratulatio inter eos, atque omnium animi 
ad laetitiam excitantur: VII 79, 3; puguatur 
nno tempore oninibus locis (occm-rit add. !b) 
atque omnia temptantur: VII 84,2; reliqui ad 
Caesarem perueninnt, atque una cum iis de- 
prensus L. Pupins . . . adducitur: 1,13,4; con- 
clamatur ad arma , atque omnes copiae . . . 
exeunt rectoque ad Hiberum itinere contendunt : 
1,69,4; facit idem Curio, atque . . . suas uter- 
que copias instruit: 2,27,4; hac habita oratione 
imllam in partem ab exercitu Curionis fit signi- 
ficatio, atque ita suas uterque copias reducit: 
2, 28, 4 ; hoc idem reliqui im-ant legati ; tribuni 
mihtum ceuturionesque sequuntur, atque idem 
omnis esercitus iurat: 3, 13, 4; ^ cuius 

loci haec erat natura atque {oni. Ji) ita (adeo 
fi ) montibus * angustissime mare contine- 
batur, uti: IV 23,3; erat ex omnibus castris 
. . . despectus, atque omnes milites intenti pu- 
gnae prouentum exspectabant: VII 80, 2; erat 
inter oppidum Ilerdam et proximum collem . . . 
planicies circiter passuum CCC, atque in hoc 
fere medio spatio tumuhis erat paulo editior: 
1,43,1; augebatur ilhs copia (augebantur ilHs 
copiae Old), atque ex castris cohortes per (qjpi- 
dum crebro submittebantm: 1,45,7; suberant 
enim montes, atque a milibus passuum V itinera 
difficilia atque angusta excipiebant: 1, 65, 3; 
itaque pedaiibus lignis couiunctis inter se por- 
ticus integebantur, atque hac agger inter manus 
proferebatur: 2,2,3; (aeque (neque cofW.) enim 
cx Jlarsis raelignisque ueniebant atque (ut qui 
codd.) iis (om. codd.) superioris necessitudo con- 
tuberuii (superiore uocte in contuberniis codd.) 
cum militibusque nonuullis grauior erat (com- 
militesque nonnulli grauiora codd. — sic h. l. 
constit. Iii: Miiller) : 2, 29, 4 ;) magnaque erat 
exspectatio eius rei, atqne omnium animi intenti 
esse ad pacem uidebantur: 3,19,4; U ita 

proelium restitutum est, atque omnes hostes 
terga uerterunt : I 53, 1 ; itaque cum omnibus 
rebus nostri premerentur atque aegre resistei"ent, 
animaduereuni est uitium munitionis . . ., atque inter duos uallos . . . nauibus expositi in auer- 
sos nostros impetum fecerunt: 3,63,8; primus 
ex dextro cornu procucm-rit (procurrit 0), atque 
eum electi milites circiter CXX uoluutarii . . . 
sunt prosecuti: 3,91,3; *;: maguusque iu- 

cesserat timor sagittarum , atque omnes fere 
milites . . . tegimeuta fecerant: 3,44,7; ^ 

nostri fortiter impetum eorum tulerunt celeriter- 
que ad suos qmsque ordines redit (rediit f; Dt.}, 
atque ultro uniuersi iu hostes impetum fece- 
runt: 3,37,6. 

1»): atque ea iuuentutis exercendae ac desidiae 
mimiendae causa fieri praedicant. atque ubi 
quis ex priucipibus in concilio dixit se ducem 
fore, qui sequi uelint, profiteantur, consurgimt 
ii, qui: VI 23, 6. 7 ; profectum longius reperiunt 
omuemque exercitum discessisse cognoscimt. 
atque unus ex captiius Quid uos, inquit, hanc 
(oin. A) miseram ac tenuem sectamiui praedam : 
VI 35, 7. 8; (concurruut (concurritur [i) his 
auxiliis uisis; fit gratulatio inter eos, atque 
omnium animi ad laetitiani excitantur. itaque 
<atque AQ) productis copiis ante oppidum con- 
sidtmt et: VII 79, 3. 4;) contionatur . . . quotiens- 
cumque sit decretum, dai^ent operam magistratus, 
ne . . ., factum in perniciosis legibus .... atque 
haec superioris aetatis exempla expiata Satur- 
nini atque Gracchorum casibus docet: 1, 7,5; 
recte auguraris de me . . . nihil a me abesse 
longius crudelitate. atque ego cum ex ipsa re 
magnam capio uoluptatem, tum meum factum 
probari abs te triumpho gaudio : ap. Cic. ad Att. 
1X16,2; T[ cotidie utrimque eminus fundis, 
sagittis reliquisque telis pugnabatur. atque haec 
Caesar ita administrabat, ut: 1,26,1.2; quod 
illis iJrohibere erat facile cum ipsius fluminis 
natm'a atque aqtiae magnittidine, ttim quod . . . 
in tmum atque angustum locum tela iacieban- 
tur; atque erat difflcile eodem tempore rapidis- 
simo fltmiine opera perflcere et tela uitare: 1, 
50, 2. 3 ; neque multum Albici nostris uirtute 
cedebant, homiues asperi et montani et exer- 
citiiti in armis; atque hi modo digressi (a) 
MassiUensibus recentem eorum pollicitationem 
animis continebant: 1,57,3.4; mtiltaqite erant 
intra eum locitm manu sata, quibus interim 
iumenta pasceret. atqtie ut nostri perpetuas mu- 
nitiones •}• itidebant . . ., ita Uli interiore spatio 
perpetuas munitiones efficiebant : 3, 44, 3. 4 ; t 
barbari constitertmt ac paulum modo pedem 
retttderunt. atque yat ^) nostris miUtibus cunc- 
tantibus, maxime propter altitudmem maris . . . 
inqiut : IV 25, 2. 3 ; (fitit antea tempus, cum . . . 
Galli . . . trans Khenum colonias mitterent. ita- 
qtte (atqtte '^) ea, quae fertUissima Germaniae 357 atque 368 sunt locii . . . Volcae Tcctosages occupaueruut 
atque ibi consederuut: VI 24, ] ;) f qua re 

impetrata arma tradere iussi faciunt. atque in 
ea re onuiium nostrorura intentis animis . . . 
Adiatimnus . . . eruptionem facere conatus (im- 
petrauit): III 21, 3; 22, 1 ; quae res et cibi genere 
et cotidiana exercitatione et libertate uitae . . . et 
uires alit et inuiiani corporum magnitudine lio- 
mines efiicit. atque in eam se eonsuetudinem 
adduxerunt (abduxerunt i)M/) , ut: IV 1,9. 10; 
(hac habita oratione nulhim in partem ab exer- 
citu Curionis fit significatio, atque ita suas uter- 
que copias reducit. at (/'. Man.; atque codd.) 
iu castris Curionis magnus -i- omnium ineessit 
timor: 2,28,4; 29,1;) Ij cum liis mibi res 

*est, qui eruptionem probaut .... animi est 
ista mollitia, non uirtus, paulisper inopiam ferre 
uon posse .... atque ego lianc sententiam pro- 
barem, . . . si : VII 77, 6 ; tu quoque tu in sum- 
mis, o dimidiate Jlenander, poneris, et merito, 
piu-i sermonis amator. lenibus atque utinam 
scriptis adiuncta foret uis: ap. Siieton. uit. 
Terenl. 5 p. 294 Roth ; t his praeerat Viri- 

douix ac summam imperii tenebat .... atque 
his paucis diebus Aulerci Eburouices Lexouii- 
que . . . portas clauserunt seque cum Virido- 
uice coniiuixermit : 11117,3; summis angustiis 
rerum necessariarum premebantur, adeo ut co- 
gerentur .... aquam Corcyra nauibus onerariis 
supportare. atque etiam imo tempore accidit, ut 
. . . ex pellibus . . . nocturnum excipere i"orem 
cogerentur: 3, 15, 3. 4; lioc qui postularet re- 
periebatur nemo. atque ipsis, ad quorum com- 
modum pertinebat, durior inuentus est Coelius : 
3,20,4; ad hunc modum distributis legionibus 
facillime inopiae frumentariae sese niederi posse 
existimauit. atque harum tamen omniuin legio- 
num hiberna . . . milibus j)assuum centum con- 
tinebantur: V24,6. 7; hoc unum [iuopia nauium] 
Caesari ad celeritatem conficiendi belli dofuit. 
atque eae ipsae copiae hoc uifrequentiores im- 
ponuntur , quod ; 3, 2, 2. 3. 

atque hic: 2,2,2 u. p. 334 c); 3,70,1 p.336 
(J); V 18, 1 p. 330 Sd) ; 1, 82, 3 *. 

atque is: V15, 4 ii. p. 333 n) e.ffr.; 1,27,4 
p. 335 (J7); Vl,2p. 339 dSh 

atque = atque is (id): VII 53, 2 p. 333; III 
14, 8 p. 33'J dd)- 

Kepetita est praepositio post partienl. at- 
que his hcis: ab: {3,18,3 p. 320 i)); 1,25, 
^)ib.; apud: 2,28,2 p.332; ex: {3,i,'dp.323:} 
1, 3i,b p. 320 I); in: 113,2; 133,2 i>. 325; 
IV 22, 5 p. 328 ^); VI 21, 3 p. 320 i); VI 11, 
2 it). f); \,h,o p.330 l); in Achaia atque apud Dyrrliachium: 3,57,1 p. 323. Non repc- 
tita e.it praepositio _ 00 fere locis. 

lu eiiuiitiatis uegatiuis exstut atque post 
partie. ne: (1,25,9 ii. p.324; VII 33, 1 p.325;} 
3, 44, 4 (p. 340) ; V 38, 2 (p. 343 f) ; VII 33, 1 
(p. 354); 1,41,4 ib.; post non: V 5, 2 
(j]. 340): 2,39,G (p. 346); VII 13,2 (p. 347); 
1, 44, 5 (Ih.) ; 3, 94, 2 (p. 34S) ; VII 4, 3 (p. 350) ; 
1, 19,2 (p. 351); post neque . . . ueque: 2,31, 
8 (p. 344); IV26, 1 (i.>. 3.52). 

2. Particuia comparatiua: aggerem . . . 
facere instituerunt aequa (-que a.f) fere altitu- 
dine, atque ille congesticius ex materia fuerat 
agger: 2, 15, 1; t ac longe aliam esse na- 

uigationem in concluso mari atque in uastissimo 
atque apertissimo Oceano perspiciebant: III 9, 
7; docet longe alia ratiouc esse bellum geren- 
dum, atque autea gestum sit: VII14, 2; alio 
loco, alio tempore, atque oportuerit, fratrem a 
fratre remmtiatum : VII 33, 3 ; longe aliud sibi 
capiendum consilium, atque autea senserat, in- 
tellegebat: VII 59, 3; aliae enim suut legati 
partes atque (aliae iV) imperatoris: 3,51,4; 
uno enim excepto, quem alius modi atque om- 
nes natura finxit, suos quisque habet caros : ap. 
Prisc. imt. VI 36. 82; VU 20 extr.; XIU 12 
((jramm. Lat. ed. Keil II j). 227. 266. 303; III 
8); f quod contra, atque esset dictum 

ct ipsi petissent, proelium pridie commisisseut : 
IV 13,5; Uh uero datiu'Os se negare . . . neque 
sibi iudicium sumpturos «mtra, atque omnis 
Italia poi)\ih\s(qiie) Romanus iudicauisset : 3, 
12,2; 1 Gallorum eadem (oin. Floc/.) at- 

que Belgarum opj)Uguatio est haec: II 6, 2; 
(eodem tempore, quo (add. VieUi.; atque add. 
Walthcr; u. CC) Haedui, Ambarri . . . Oae- 
sarem certiorem faciunt: 111,4; uunc quod in 
eadem iuopia, egestate, patientia, qua (antc), 
(patieutia atque Pliiyi/.} CTermani permanent, . . . : 
VI 24, 4;) % quos postea in parem {Ald.; 

partem . codd.) iuris libertatisque condicionem 
(couditione X), atque ipsi erant, recepenmt: I 
28, 5 ; sed paii spatio transmissus atque ex 
Gallia est in Britanuiam: V13, 2; pari atque 
antea ratione [egerunt. cassius] secimdum nac- 
tus uentum . . . naues . . . immisit: 3,101,5; 
t hortatur, utsimili ratione, atque ipse fecerit, 
suas iniurias per,sequantur : VII 38, 10; t 

hostes proelio superati, simul atque se ex fuga 
receperunt, statim ad Oaesarem legatos . . . 
miseruut: 1V27,,1; quem simul atque oppi- 
dani conspexcrimt atque in spem auxilii uene- 
runt, . . . nuuum complere coeperuut : VII 12, 
5; Sidmoueuses simul atque signa nostra uide- 

23* 359 atque — iittingo 360 rimt, portas aperiieruiit : 1,18,2; e quibus alter, 
simul atque de Caesaris legionumque aduentu 
cognitiun est, ad eum uenit: V3, 3; quo simul 
atque iiitro est itum, . . . auster . . . in Afri- 
cum se uertit : 3, 26, 5 ; ei . . . litterae Gadibus 
redduntm-, simul atque sit (fit O^af) cognituni 
de edicto Caesaris, conseusisse Gaditanos prin- 
cipes cum tribimis cohortium, . , . ut . . . ex- 
pellerent: 2,20,2. 

[Falso atque in eodd. AQ(BM)u scriptnm 
r.st pro at Q. IV 38, 3; jm a Q. in SOhl 3, 
106, 1.] 

Atrebafes. Atribatis (ahl.) 1116,2 e.r.- 
stai in (A?) B' M\ qm hco in A(?)QM-' est 
atrebatis, in B-'p atrebatibus; gcnetimisX 
46,3 in a cst atrebatum, in [i atrebatium 
(atrepatium in a) ; I V 35, 1 in A errorc serip- 
tum est adrebas, VII75,3 in B adrebati- 
bus. (Cf. Gliick p. 36 — 40; Eellcr 17, 279; 
31, 325.) 

Siguiflcat a) popiiliim uuinersum: (polliceri) 
quindecim milia Atrebates: 114,9; traus id 
flumen (Sabim) omnes Keruios consedisse aduen- 
tumque ibi Komanorum exspectare ima cum 
Atrebatibus (-batis a ; Np., Dt., Hld.) et Vero- 
manduis, finitimis sius : 1116,2; ef. § 3; legionis 
nonae et decimae milites . . . piUs emissis cursu 
ac lassitudine exanimatos uulueribusque con- 
fectos Atrebates, — nam bis ea pars obuenerat 
~ celeriter . . . in flumen compulerunt et . . . 
interfecerunt : II 23, 1 ; Commium, quem ipse 
Atrebatibus superatis regem ibi constituerat: 
IV 21, 7 ; alterum (nuntium) ad C. Fabium le- 
gatum (Caesar) mittit, ut in Atrebatum (-ba- 
tium ^; jS']).) fines legionem adducat, qua sibi 
iter faciendum sciebat : V 46, 3 ; imperaut . . . 
sena (milia) Andibus, . . . Morinis; Nitiobrogi- 
bus qiunque milia; Aulercis Cenomauis totidem ; 
Atrebatibus IIII («. CC): VII 75, 3. 

h) singulos: Commius Atrebas: IV 27, 2; 35, 
1; Commium Atrebatem: V 22, 3; VI 6, 4; 
Commio Atrebati (commius atrebas [j) : VII 76, 
3 K. Commiiis. 

AtriaK: et praesidio nauibusque (p; que 
om. y.) (J. {oni. '^) Atrium (Atium Kraff.) 
praefecit : V 9, 1 ; equites a Q. Atrio (Atio Kraff.) 
ad Caesarem uenerunt, qui nuntiarent . . .: V 
10,2. 

(attamen u. ac p. 6.5 (66).) 

(atteiido: addebant (attendebant Pluyy.): 
3, 72, 3 u. adilo B. b) p. 148.) 

atteimo: X. legionem in dextro cornu. 
nouam in suiistro cnulocauerat, tametsi erat 
Dyrrhacbinis proeliis uehementer attenuata vcrat . . . attenuata XOcIi/; erant atteuuatae 
(adt. «) «./"): 3,89,1. 

attexo: turres contabulantur, pinnae lori- 
caeque ex cratibus atteximtur: V40, 6. 

Attlanas: Caesar milites Attianos 
conlaudat: 1,13,5; praeoccupatus animus At- 
tiauorum milituni timore et fuga et caede suo- 
rum nihil de resistendo cogitabat, omnesque . . . 
arbitrabantiu- : 2, 34, 6. 

attingo. I. Fornia. Adtingo, si fides 
lialicnda est Holdcro, in X e.rstat VI 33, 1 ; VII 
4,6; attingo 11,5; 1115,3; 32,1; 34; IV23, 
2 ; V 23, 6 ; VII 75, 4 ; etiam 1, 39, 2 ; 60, 2 ; 70, 
2; 3,6,2 atting. in cod. a iiidetur essc; dercli- 
quis belli cinilis eodd. nihil constat. IV 3, 3 in 
B est attingo, in A adtingo; VI25,3rf VII 
51,3 iu AQ attingo, in B adtingo. 

Vtrum adtribuo an attribuo praefereiuhim 
sit, (an ipse Caesar mndo hac inodo illa forma usns 
sit.) dubium est. Adtribuo omnes eodd. uiden- 
tur habere IV 7, 4; VI 22, 2; VII 34, 2; attribuo 
VII 76, 1.4. In belli ciuilis libris Xp. attrib. 
reccpit his loeis (nuUa ex eod. a discrepantia 
notata): 1,17,3; 32,8; 42,1; 2,21,3; 22,2; ad- 
tribuo ex cod. a idem recepit 1,57,1; 2,4,5; 
3, 29, 1. Cur 1, 24, 2; 35, 4 eandem formam 
praetulerit, nescio; iniuria 1,14,4, qm loco in 
cod. a scriptum est actrib. , Xp. seripsit ad- 
trib. — Dissentiunt eodd. kis locis: V47,2 
adtr. cst rn a, attr. in ^; VI 32, 6 attr. in 
AQ'p, adtr. in B; III 1,6 attr. in AQ&, adtr. 
in B^; VII 60, 1 et 81,4 attr. in AQ, adtr. «j 
B: 11114,3 et VII 90, 4 attr. in A, adtr. in 
' B; VII 9, 6 adtr. in AB; rcll. eodd. qiiid c.r- 
hibeant non traditur. 

II. SigiiLtte. ; a) = tangcre: si, prius quam 
murum aries attigisset, se dedidissent: II 
32, 1. 

b) — perueuire ad : ipse (Caesai) hora cir- 
citer diei quarta cum primis nauibus Britan- 
niam attigit: IV 23,2; ^ si priores (Afra- 
niimi) montes, quos petebant, attigissent: 1, 
70,2; t ubi primum (legiones) planiciem 
attigeruut (attingerunt AQ) : VII 51, 3; ^ 
secunda inita cum soluisset uigilia, prima luce 
terram attigit: V23, 6; impositae legiones VII. 
postridie terram attigit Germiniorum: 3,6,2. 

c) = adiacere: eorum fines Nermi attinge- 
baut: 1115,3; ^ Illurgauonenses, qui flu- 
men Hiberum attingimt: 1,60,2; una pars, 
quam Gallos obtinere dictum est, initium capit 
a flumiue Ehodano, coutinetur Garumna flu- 
uiine, Oceano, fiuibus Belgarum, attingit etiam 
(Ald.; Oceanum fin. Belgarum attingit. etiam 361 attingo — attribuo 362 X) ab Sequanis et Heluetiis flumeu Rheuum: 
1 1,5; t optimi geneiis homiuum ex Aqui- 

tanis montanisque, qui Galliam prouinciam 
attingunt: 1,39,2; t Hiberum: 1,60, 

2 u. flumen ; t Labienum . . . ad Ocea- 

uum uersus iu eas pnrtes, quae Menapios at- 
tingunt, proiicisci iubet : VI 33, 1 ; f quae 

sunt maritimae ciuitates Oceanumque attin- 
gunt: 1134; celeriter sibi Senones, . . . Andos 
reliquosque omnes, qui Oceanum attingunt, 
adiungit: VII 4, 6; imperant . . . XXX (milia) 
uniuersis ciiiitatibus, quae Oceanum attingunt: 
VII75,4; H prouinciam: 1,.89,2 «. Gal- 

Uam ; f (Vbii . . . suut humaniores,) prop- 

terea quod Rheuum attiugunt: IV 3, 3; 11,5 
II. flumeu. 

d) porrig-i pcr: multarunique gentium fines 
(Hercynia silua) pi-opter magnitudinem attingit : 
VI 25, 3. 

Attins. 1. Attins Paelig'iiii8 : Cae- 
sari nuntiatur Sulmouen^cs . . . cupcre ea fa- 
cere, quae uellet, sed a. Q,. Lucretio senatore 
et Attio Paeligno prohiberi, qui id oppidum VII 
cohortiuni praesidio tenebant: 1,18,1; Lucretius 
et Attius de muro se deiecerunt. Attius ad 
Antonium deductus petit, ut ad Caesarem mit- 
teretur. Antonius cum cohortibus et Attio 
eodem die, quo profectus erat, renertitur. Cae- 
sar eas cohortes cum esercitu suo coniiuixit 
Attiumque incolumem dimisit: 1,18,3.4. 

2, P. Attins Vai'ns: Auximum profi- 
ciseitur; quod oppidum Attius cohortibus intro- 
ductis tenebat dilectumque toto Piceno circum- 
missis senatoribus habebat: 1, 12, 3; aduentu 
Caesaris cognito decuriones Auximi ad Atlium 
Varum frequentes conueuiunt; docent . . . : 1, 13, 
1 ; quorum oratione permotus Varus praesidium, 
quod introduxerat, ex oppido educit ac profugit. 
hune . . . : 1, 13, 2. 3; commisso proelio deseritur 
a suis Varus: 1,13,4; Tubero, cum in Africam 
uenisset, inuenit in prouincia cum imperio At- 
tium Varum; qui ad Aitsimum, ut supra de- 
monstrauimus, amiisis cohortibus protuius ex 
fuga in Africam peruenerat atquc . . .: 1,31,2; 
cf. q. sqq. § 2. 3. C. Curio in Africam profec- 
tus . . . iam ab initio copias P. Attii Vari 
{Ohl; uarri af) despiciens: 2,23,1; L. Caesar 
fllius cum X longis nauibus . . ., quas naues 
Vticae ex praedonum bello subductas P. Attius 
reficiendas huius belli causa ciuauerat: 2,23,3; 
Curio castra Vari (uarri (i^fli) couspicit muro 
oppidoque coniuncta ad portam, quae appella- 
tur bellica, admodum muuita. natura loci: 2, 
25, 1 ; subsidio DC equites Numidae ex oppido 
peditesque CCCC mittimtur a Varo (uarro af): 2, 25, 3 ; centiu-iones Marsi duo ex castris Curio- 
nis cum manipularibus suis XXII ad Attium 
(atticum a) Varum perfugiimt : 2, 27, 1 ; hi siue 
uere quam habuerant opmionem ad eum per- 
ferunt, siue etiam auribus Vari seruiunt, . . . 
conflrmant quidem certe : 2, 27, 2 ; qua opinio- 
ue adductus Varus . . . legiones ex castris edu- 
cit: 2,27,4; cf. q. sqq.; erat in exercitu Vari 
Sex. QuintiUus Varus : 2, 28, 1 ; addidit, quae 
ab sua Uberalitate, si se atque Attium secuti 
essent, exspectare deberent : 2, 28, 3 ; (ut qui 
superiore nocte perfugerant {om. codd.; ad Va- 
rum perfug. coiii. A};.); 2,29,4;) erant senten- 
tiae, quae conandum omnibus modis castraque 
Vari oppugnanda censerent: 2,30,1; ne Varus 
quidem Attius dubitat copias producere, siue 
. . . siue : 2, 33, 5 ; cf. 34, 1 ; simul ab sinistro 
cornu P. Attii equitatus omnis et una leuis ar- 
maturae iuteriecti complures . . . cemebantur: 
2, 34, 2 ; huc tota Vari conuersa acies . . . uide- 
bat : 2, 34, 3 ; omnis Vari acies terga uertit se- 
que in castra recepit: 2,34,6; qua iu fuga Fa- 
bius Paelignus quidam . . . magna uoce Varum 
nomine appellans requirebat : 2, 35, 1 ; cf.q.sqq.; 
paulumque afuit, qiun Varum interficeret; quod 
iUe periculum sublato . . . scuto uitauit: 2,35, 
2; Varus . . . terrore exercitus cognito . . . 
exercitum in oppidimi reducit: 2,35,7; de dedi- 
tione omnes iam palam loquebantur et cum P. 
Attio agebant, ne : 2, 36, 2 ; tantus fuit omnium 
terror, ut . . . alii cum legionibus mstare Va- 
rum . . . suspicarentur: 2,43,2; reUquae copiae 
missis ad Varum noctu legatorum numero cen- 
turiouibus sese ei dediderunt: 2,44,1; luba . .. 
magnam partem eornm Lnterfici iussit . . ., cuni 
Varus suam fidem ab eo laedi quereretur neque 
resistere auderet: 2,44,2. 

(attouitis II 23, 4 m a errore scriptum 
est jjiu at totis.) 

attriJtno ((y. attingro I.). A. propr. ; 
a) alqd; a): uel sibi agros attribuant ucl pa- 
tiantur eos tenere, quos armis jjossederint : IV 
7,4; cf (i) VI 22, 2; 1 gladiatorcs . . . 

(s2)e) Ubertatis confiruuit atque his equos attri- 
buit et se sequi iussit: 1, 14,4; seruos, pastores. 
armat atque iis (/(; hiis «; his Ofl) equos attri- 
buit: 1,24,2; \ singulaque latera castro- 

rum singuUs attribuit legionibus muuieuda: 1, 
42, 1 ; t nostri , ut {mn. Fr.) superioribus 

diebus suus <!i; ut a; Ni)., Fr., Hld.; om.Db.: 
uni aliq. rcce.: pr. cdd.) cuique erat locus (loc. 
er. af) attributus, ad muuitiones accedunt: VII 
81,4; T tribunis milituui centurionibusque, 

quibus siugulae naiies erant attributae: III 14, 
3; naues, quas Metiosedo dcduxerat, singuliis 3G3 attribuo — anctor 364 eqiiitibus Ronianis attribuit : VII GO, 1 ; L. Do- 
niitius . . . nauibus III eomparatis , es quibus 
duas familiaribus suis attribuerat, imam ipse 
conscenderat , . . . profectus est: 2,22,2; f 
Lissum obtiueliant, quod oppidum iis (h ah; 
liis 0^1) antea Caesar attribuerat munienduni- 
que curauerat: 3,29,1; t alteram ijartem 

eius uici Gallis (ad liiemandum (iM. codd.: 
Hotom. (ninspfiiiit post cobortibus) concessit, 
alteram uacuam ab Ms relictam cohortibus (ad 
hiemanduiiij attribuit: III 1,6; naues expediunt 
. . . et consilia communicant. dextra psus attri- 
buitur Massilien.^ibus , sinistra Nasidio : 2, 4, 5; 
(VII 34, 2 u. b) y.) ;) — tormenta in muris disponit 
certasque cuique partes ad custodiam lu-bis 
attribuit: 1,17,3; T (tributis (attributis 

Pluyg.) quibusdam popuUs (Elbcii.; publicis 
codd.; edd.) priuatisque praemiis: 2, 21, 2;) 
1 (uicum: 1111,6 «. partem.) 

[i): magistratus ac priucipes iu annos singu- 
los gentibus cognationibusque (cognationibus 
a; cognationesque BM) liomiuum . . . (]uan- 
tum et quo loco uisum est agri attribuiuit 
(adtr. agri p) : VI 22, 2. 

b) alqm; a): .sed electos (delectos Oy ex 
omnibus legionibus fortissimos uiros, ante- 
signanos, centuriones, Caesar ei classi 
attribuerat: 1,57,1; f :equitatum: VII 

34, 2 II. parteui ; ) ^ ei legiuui caslrisque 

Q. TulUum Cieei'onem praeficit \praefeeit k) 
ducentosque equites ei (fi; cf. .'ichn. ad V 47, 
2; oin. a; edd.) attribuit: VI 32, 6; 1 Cras- 
siun Samai-obriuae praefieit ( praefecit Fr. ) 
legiouemque ei (fi; Schn.: om. a; rell. cdd.) 
attribuit: V47, 2; prouinciae Q. Cassium prae- 
ficit; huic lill legiones attribuit: 2,21,3; f 
equitatus partem illi (Labieno) attribuit, par- 
tem sibi reliquit: VII 34, 2; t uiros: 1, 

57, 1 u. antesignanos. 

(i) (Boios: VII 9, 6 ii. y) quos;) ^ qui- 

bus iUe pro meritis . . . iura legesque reddiderat 
atque ipsi (quae ipsi BM'; quae ipse J.O Mo- 
rinos (morinis AQ) attribuerat: VII 70, 1 ; 
1[ quorum alter agros . . . iis concesserit, alter 
bello uietos Sallyas (u. S. Glaiid.; uictas 
galliae af; uictas gaUias O/il) attribuerit (uicta 
Gallia eadem tribuerit Madii.) uectigaliaque 
auxerit: 1,35,4; TJf T. Labienum . . . in 

Sequanos proficisci iubet; huic M. Sempro- 
n i u m Rutilum attribuit : VII 90, 4. 

y) : liis delecti (dilecti A'-) ex ciuitatibus 
attribuuntur, quorum consiUo bellum admiui- 
straretur: VII 76, 4; (cf 1,57,1 u. a) ante.si- 
gnanos;) IJ Boiorura oppidum, quos ibi 

(quos ibi M^-Oa; quod sibi a; quo sibi /() Hel- uetieo proelio uictos (uictor AQ) Caesar con- 
locauerat Haeduisque attribuerat : VII 9, 6. 

11. trsl. : ad quos legati mitterentur, his auc- 
toritatem uttribui (.V0</; attribuit :?) : 1,32,8. 

alq<l facieiidum atlribuere alei: 1,42,1; ad 
hieiiiamlum : III 1,6. 

(Atitatnci u. Adnatncl.) 

Anarieensis : exeitari se Auaricen- 
sibus praemiis: VII47,7. 

Anarienm : Caesar ad oppidum Auari- 
cum, quod erat maximum munitissimumque 
in (a (3) finibus Biturigum atque agri fertiUs- 
sinui regione, profectus est , quod . . . : VII 13, 
3; deliberatur (ji; dieebatura; Sehn.) de Aua- 
rico in connnuni concilio, incemU plaeeret an 
defendi: VII 15, 3; cf. § 4—6; Vereingetorix 
locum castris deligit . . . ab Auarico longe miUa 
passuum XVI: VII 16, 1; ibi per certos ex- 
ploratores in singula diei tempora quae ad 
Auaricum agerentur (gererentur p) cognoscebat: 
VII 16,2; cf c. 17; eognouit Vercingetorigem 
. . . castra mouisse propius Auarieum : VII 18, 
1 : silji numquam jilaeuisse Auarieum defendi: 
VII 29,4; quod re integra primo ineendendum 
Auaricnm , post deserendum censuerat (Vercin- 
getorix) : VII 30, 2 ; qui Auarico expugnato refu- 
gerant, armandos uestiendosque curat (Vercing.): 
VII 31, 3; his rebus celeriter id, quod Auariei 
deperierat, expletur: VII 31,4; Caesar Auariei 
( fi ; auarieo a ) complures dies commoratus 
siumnamqne ibi copiam frumenti et reliqui eom- 
meatus naetus exereitum ex labore atque inopia 
reficit: VII 32, 1; obtestabantur Romanos, ut 
sibi parcerent neu, sicut Auarici fecissent, ne 
a mulieribus quidem atque infaiitibus abstine- 
reut: VII 47, 5 ; exposuit, quid' iniqiutas loei 
posset, quid (quod Vielh.) ipse ad Auarieum 
.-iensisset: VII 52,2; meinuierant (milites) ad Ale- 
siam magnam se inoj-iani perpessos, multo etiam 
maiorem ad Auaricum . . . uictores discessisse: 
3, 47, 6. Cf oiiiiiia, ijuae VII 13 — 32 narrantiir. 

anavitia: impellit alios auaritia, aUos 
iraeundia et temeritas . . ., ut: VII 42, 2; Tf 

quibuseumque exercitus dicto audiens non 
iuerit, aut . . . fortunani defuisse aut aliquo 
facinore comperto auaritiam esse conuic- 
tam (recc; coniunctam ABMp; couuinctam Q): 
140, 12; "i; multa praeterea generatim ad 

a u a r i t i a m excogitab:intur : 3, 32, 1 . 

aneipinm n. ancnpinm. 

anctionor: iiinpiam exeusare . . . et dif- 
tieultates auetionandi proponere etiam medioeris 
est auimi : 3, 20, 3. 

anctor. A. = <iui siiadet alqd, iiiipellit 
ad (priiiceps coiisilii): tertium iam hunc annum 365 auctor — auctoritas 366 regnantem inimici multis palam (palara mul- 
tis p) ex ciuitate auctoribus iuterfecerunt {>fi; 
Schn., (Fr.,) Db., Df.'^; inimicis iam niultis palam 
ex ciuitate et iis auct<>ribus cum interfecerunt 
a et (.led omisso iam) Kp., Df.^; inimicissimi 
multis pal. ex ciu. aliis auctoribus Paid et (set/ 
on/. aliis) Hld.; necis auctoribus Oud.: caedis 
auctoribus Dauis.): V25, 3; quid esse leuius 
aut turpius quam auctore hoste de summis 
rebus capere consilium? V28, G; magnam par- 
tem laudis . . . ad Libonem peruenturam, si 
illo auctore atque ageute ab arniis sit 
discessum: 1,26,4; — detestatus Ambiorigem, 
qui eius consilii auctor fuisset: VI 31, 5; 
— propiuqui Indutiomari , qui defectionis 
auctores fuerant, . . . ex ciuitate excesserunt: 
VI 8, 8 ; — sese omnia de pace expertum nihil 
adhuc arbitrari uitio factum eorum, quos esse 
auctores eius rei uohiissct: 3, .57,2; f non 

hostem auctorem •; se add. Ptvyii.} , sed 
rem spectare (expectarc BM): V29, 3. 

B. = qui probat aliid: senatu suo interfecto, 
quod auctores belli esse nolebant, portas 
clauserunt: III 17,3; — qui . . . ob eam causam 
profectionis auctor non fuisset: V.33, 2. 

(J, = qiii tradit, nuntiat alqd (testis): hoc 
ubi uno auctore ad plures permanauerat at- 
quc alius ahi tradiderat, phu'es auctores eius 
rei uidebantur: 2,29,2; 1 ex perfugis 

quibusdam oppidanis audit . . . . )iis auctori- 
bus tcmere credens consilium commutat: 2, 
38,2; t haec se certis nuntiis, certis 

auctoribus comperisse: 2,18,3; ubi certis 
auctorilius comperit minus V et XX milibus 
. . . eius cojiias abesse: 2,37,3. 

auctoritn!!i. Seviel (VII 77, 3) in imo cod. 
A cxstat autoritatis; rrtl. locis iii meliorikis 
libris semper nidetur scriptum esse auctoritas. 

A. = grauitas, dig^nitas, qiia alii coniiuo- 
iieiitur; a) suWect.: luiius est ciuitatis longe 
amplissima auctoritas omnis orae maritiniae 
regionum earum; 1118,1; quod summa aucto- 
ritas antiquitus erat in Haeduis magnaeque 
corum erant elientelae: VI 12, 2; *j, esse 

non nullos , quorum auctoritas apud plebem 
plurimum ualeat, qui priuatim plus possint 
quam ipsi magistratus: 117,1; magni interesse 
arliitrabatur eius auctoritatem iuter suos quam 
phuimum ualere: V4,3. 

b) obicct. : quod si feccrit, Haeduorum axic- 
toritatem apud omncs Belgas (eum) ampli- 
ficaturum: II 14,6; 1 ad quos legati 

mitterentur, his (iis Ald.) auctoritatem attri- 
bui {NOd; attribuit x): 1,32,8; 1 col- 

ligo: VI 12, 8 u. teneo;. t tantam sibi iam his rebus in Gallia auctoritatem com- 
parauerat, ut undique ad eum legationes cou- 
currerent, gratiam atque amicitiam . . . pete- 
rent: VHB, 4; t consequor u. e) inif.; 

'i earumque factiouum principes sunt qui sum- 
mam auctoritatem eorum iudicio haljere exi- 
stiraantiu', quorum ad arbitrium iudiciumque 
summa omnium rerum consiliorumque redeat: 
VI 11,3; suos enim quisque opprimi et circum- 
ueniri non patitur, neque, aliter .si faciat, uUam 
inter suos (mter suos ullam a) habet (haberet 
il/',- habeat 1 det.) auctoritatera : VI 11,4; om- 
nibus druidibus praeest luius, qui sunnnam 
iuter eos habet auctoritatem : VI 13, 8; hunc 
(Vibullium) . . . apud Cn. Pompeium auctori- 
tatem habere intellegebat: 3, 10, 2; ambo (Dios- 
corides et Serapion') legati Eomae fuerant ma- 
gnamque apud patrem Ptolomaeum auctoritatem 
habueraut: 3,109,4; magnam (magnamque 0\) 
regium nonien apud suos auctoritatem habere 
existimans: 3,109,6; — cuiusque auctoritas iu 
his regionibus magni <,magua/"r'> habebatur: 
IV 21, 7; t reliquorum imperatorum res 

aduersae auctoritatem minuunt: VII 30, 3; 
ut auctoritatem , qua ille maxime apud exteras 
natioues uiti (uti NO) uidebatur, minueret: 3, 
43, 4 ; * qua ex re fieri , uti . . . magnam 

si!)i auctoritatera raagnosque spiritus in re raili- 
tari sumerent: 114, 3; 1[ hos illi diligenter 
tuebantur: ita et nouam et repente collectam 
auctoritatem tenebant: VI 12, 8. 

c) geiiet. : quantum iam apud eos (G.allos) 
hostes uno proelio auctoritatis essent con- 
secuti sentiebat: IV 13, 3; 1 T. Baluentio, 

qui superiore aiuio priraura pilura duxerat, uiro 
forti et magnae auctori tatis: V35,6; — 
ut ex suis necessariis quos haberet maxiraae 
auctoritatis legatos ad Achillam niitteret: 3,109, 
3; — quod eum cupidum rerum nouarum, cu- 
pidum imperii, magni .anirai, raagnae inter 
Gallos auctoritatis cognouerat: V6, 1; — 
hic (Critognatus) summo in Aruernis ortus loco 
et magnae habitus auctoritatis . . . inquit: 
VII 77, 3; — Seuoues, quae est ciuitas in pri- 
mis firma et magnae inter Gallos auctori- 
tatis: V54, 2; Bibracti . . ., quod est oppidum 
apud eos maxim.ae auctoritatis : VII 55, 4. 

A) aM.: quod erat ciuitas magna inter 
Belgas auctoritate atque horainum nudti- 
tudine praestabat: 1115,1; Scipioncra ea esse 
auctoritate, ut non solum Ubere quae jirobasset 
exponere, sed etiam . . . errantem regere posset : 
3,57,3; tT et beneficio suo et auctori- 

tate adductum Arioiustura fiuem iuiuriis 
facturum: 133,1; (et familiaritate (auctoritate 367 auctoritia — audeo 3G8 B) Cingetorigis adducti et aduentu nostri exer- 
citus perteiriti: V3,5;) 1i unam esse Hae- 

duorum ciuitatem, quae certissimam Galliae 
uictoriam detineat; eius auctoritate reliquas 
contineri: VII 37,3; ^ Caesarem uel 

auctoritate sua atque exercitus uel recenti uic- 
toria . . . deterrere posse, ne: 131,16; t 
uiti ,uti -V0>; 3,43,4 2i. 1)) minuo; 1 

liis rebus adducti et auctoritate Orgetorigis 
permoti constituerunt: I 3, 1; t pluri- 

mum inter eos Bellouacos et uirtute et auctori- 
tate et homiuum numero ualere: 114,5; quan- 
tum gratia, auctoritate, jjecunia (auctoritate 
pecuniae o) ualent, a<l sollicitandas ciuitates 
nituntur: VII 63, 2; t (uti ti. b) minuo.) 

c) c. praepos.: id ne accidat, positum in 
eius diligentia atque auctoritate: VII32,5; 
t cum eius necessarii fidem implorarent Pompei, 
praestaret, quod proficisceuti recepisset, ne per 
eius auctoritatem deceptus uideretur: 3, 
82,5; t praeesse autem suo nomine (Sci- 

piouem) exercitui, ut praeter auctoritatem 
uires quoque ad coercendum haberet: 3, 57, 3. 

B. = senatus auctoritas: siu Caesarem respi- 
ciaut . . ., se sibi cousiliiim capturum ueque 
senatus auctoritati obtemperaturum: 1, 
1,3; cuius orationem legati donumi referunt at- 
queex auctoritate haecCaesari renuntiant: 
1,35,3. 

C. = exemplum: debere eos Italiae totius 
auctoritatem sequi potius quam xuiius ho- 
ininis uoluntati obtemperare: 1,35,1; t 
liorum auctriritate liuitimi adducti . . . 
cadem de causa Trebium Terrasidiuraque re- 
tinent: III 8,3; — commeraorat . . ., ut ^Caesai-j 
magnam partem Italiae beneficio atque aucto- 
ritate eorum suam fecerit: 2,32,1. 

D. = uis ct grauitas (Xaohilruck): quorum 
aduentu magna cum auctoritate et magna 
oum hominum multitudine belluin gerere 
couaiilur: III 23,4. 

aucloritas est iii alqo: VI 12,2 u. X. a) ; 
auet. aimd n. apud 1. IJ. i). 202: auet. iuter: 
(V4,3 li. X. a);) VI 11, 4; 13,8 u. X. b); V 
6, 1; 54, 2 «. X. e); II 15, 1; (4, 5) u. X. d); 
(auct. in (tJallia): V55,4 u. X. b).) 

Adicct.: amplissima: III 8, 1 u. X. a); 
ca: 3,57,3 «. A. d); magna: 3,109,4.6; II 
4, 3 /1. X. b); V 35, 6; 6,1; VII 77,3; V54,2 
M. A. e); II 15, 1 ii. X. d); III 23, 4 (/. D.; 
maxima: 3,109,3; VII 55,4 u. X, c); noua: 
VI 12, 8 M. A. b); summa: VI 12, 2 u. X. a); 
VI 11,3; 13,8 «. A. b); (sua: 133,1; 31,16 u. 
X. d);) tanta: V55,4 u. X. b); ulla: VI U, 
4 M. A. b). anctninnns u. antnmnns. 

anctns «■ angeo cTfr. 

anenpiniu: (uarie etiam scriptitatum est 
mancupium, aucnpium, manubiae, si quidem 
C. Caesar per i scripsit, ut apparet ex titulis 
ipsius: Vel. Long. (gramm. Lat. ed. Keil VII 
p. 67.) 

andaeia: ueque ex occulto insidiandi 
et dispersos circumueniendi siugulis deerat 
audacia: VI 34, 6; t iHi adhibita 

audacia et uirtute administrantibus SI. An- 
tonio et Fufio Caleno . . . naues soluimt: 3, 
26,1; t Lucterium Cadurcum , summae 

hominem audaciae, . . . in Rutenos mittit: 
VII 5,1; t ipsum esse Dumnorigem, sum- 

ma audacia, magna apud plebem propter 
liberalitatem gratia, cupidum rerum nouarum: 
118,3; Achillam praefectum regium, (singiiun 
(signium «') add. s) singulari hominem 
audacia, . . . .ad interficieudum Pompeium 
miserunt : 3, 104, 2 ; — illud extremum . . . sena- 
tus consultum, quo nisi paene in ipso urbis in- 
cendio atque in desperatione omnium salutis f 
latorum {u. CC) audacia numquani ante 
desceusum (Kolil; discessum codd.) est: 1, 
5,3. 

andaetei". a) posit.: genus erat pugnae 
militum illorum , ut raagno impetu primo pro- 
currereut, audacter locum caperent: 1,44,1; 
t cum illi . . . notissimis locis audacter tela 
conicerent; IV 24,3; t si audiicter ac 

<aut Cali''} fortiter sententias dicere uelint: 1, 
1, 2; t illi ■ • • minus libere, minus audacter 
uagabantur: 1,59,2. 

b) conipar. : dicit liberius atque audacius: 
118,2; t h=ic impulsi occasione . . . liberius 
atque audacius de bello consilia inire incipiiuit: 
VII 1,3; t Pofflpeiani hoc insolentius atque 
audacius nostros premere et instare coepe- 
runt; 3,46,3; t bas (triremes) cum auda- 

cius progressas Libo uidisset: 3,24,2; t 
audacius resistere ae fortius pugnare coepe- 
rimt ; II 26, 2 ; t quo proelio sublati Hel- 

uetii . . . .audacius subsistere non numquam 
et nouissimo agmine proelio nostros Iacessei'e 
coeperunt; I 15, 3. 

c)superl.: per eorum corpoi'a reUquos auda- 
cissinie transire conantes multitudine telorum 
reppulerunt ; II 10, 3 ; t pei-territis nostris 

per raedios audacissime perruperuut: V 15, 
4; t trausirc «. conari. 

andeo. a) c. ace. : equestribus proeliis . . . 
quid nostri auderent periclitabutur; 118,2; t 
plebes paene seruorum habetnr loco, quae irihil 
audet (Q: aut et AK- habet MC: Aii/i.. Fr.) per 369 audeo — audio 370 se (per se nihil audet ^'(3), nullo adhibetur con- 
silio : VI 13, 1 ; quibus omnibus rcbus sublutus 
niliil contra se regem ausurum {0; nisurum 
relL; Db.) existimabat: 2,37,2. 

l)) c. iiifiii.: tantamque opinionem timoris 
praebuit, ut iam ad uallum castrorum hostes 
accedere audereut: III 17, G; f ad quem- 

uis nuraerum eijhippiatorum equitum quamuis 
pauci adire audent: IV 2, 5; t neque suam 
pati dignitateni, ut tantis copiis tam exiguam 
manum praesertim fugientem . . . adoriri uon 
audeant: VI 8,1; t quod Pompeius insidias 
timens . . . munitionibus adpropinquare ali- 
quamdiu uon audebat: 3,70,1; t ut non 

nequiquam tantae uirtutis homines iudicari 
deberet {Ahl. Mamit.; deberent codd.) ausos 
esse (ausi quod essent ef; aut si quod essent 
[i) transire latissimum flumen, ascendere 
alti,ssimas ripas, subire iuqui.ssimum locum: II 
27,5; t quod (Caesar) iieque . . . uolebat 

ueque salutem suam Gallorum equitatui com- 
mittere audebat: 142,5; quantimi ei faeul- 
tatis dari potuit, qui naui egredi ac se barbaris 
committere non auderet: IV 21, 9; (equitum 
quattuor,) quibus solis uitam suam committere 
audebat (Ambiorix): VI 43, G; quod (quom Np.) 
se longius (a) portibus committere non auderent 
(-bant [): 3,25,5; cum paucis conlocuti clien- 
tibus suis, quibus tantum facinus committere 
audebant : 3, (JO, 4 ; t (c o n s i d e r e : V I 23, 

2 u. consistere ;) t qua (legione) pidsa . . . 

futurum, ut reliquae contra consistere non 
auderent: 1117,3; hoc proprium uirtutis exi- 
stimant expulsos agris tinitinios cedei'e neque 
quemquam prope auderc consisterc (considere 
yi»7(/): VI23, 2; reliqui sese coufirmant tantum, 
ut in munitionibus consistere audeant : VI 38, 
5; 1 quo praesidio tuto et libere seuatiis 

quae uellet decernere auderet: 1,2,2; t 

(desperare u. praescribere; t dicere u. 

liceri;) t tiui (Eomani) dimicare uon 

ausi turpiter se in castra receperint : VII 20, G ; 
illum (Pompeium) a Caesare obsideri nequc 
audere proelio diniicare: 3,43,4; t quod 

(uostri) neque insequi cedentes possent nequc 
ab signis discedere auderent: VIG, 1; t 

praesidii tantum est, ut ue murus quidem cingi 
possit ueque (ne A) quisquam cgredi extra 
uumitiones audeat: VI 35, 9; quod neque le- 
giones audeaut absente imperatore ex hibernis 
egredi: VII 1,7; IV 21, 9 u. committere; t 

ciuitatem . . . humilem Eburonum sua sponte 
populo Komano bellum facere ausam uix erat 
credendum: V28, 1; t quod soli ne iu occulto 
quidem queri neque auxilium implorare audc- 
Lexic. Caesar. rent: 1 32, 4; t C"ui . . . neque nostri longias 
. . . cedeutes insequi auderent: 1119,5; t 
quod illo licente contra liceri {Aldus ; licere 
a; dicere 0(3) audeat nemo: 118,3; t rieque 
recusaudi aut deprecandi causa legatos ad Caesa- 
rem mittere (Haedui) audebant: VG, 2; t 
neque saepe accidit, ut neglecta quispiam reli- 
gioue aut capta apud se occultare aut posita 
tollere auderet: VI 17, 5; t (facere arroganter, 
cum aut de offlcio imperatoris desperare aut 
p r a c s c r i b e r e uiderentur ( auderent i?^fi ) : 1 40, 
10;) t nequc illi sibi conflsi ex portu prodi- 
re sunt ausi: 3,7,2; t quorum (hostium) 

progredi ausus est uemo: V43, 6; de equi- 
tibus hostium, quin nemo eorum progredi modo 
extra agmen audeat, ue ipsos quidem debere 
dubitare: VII 66,6; t queri u. implorare; 

t cum Varus suam fidem ab eo laedi quereretur 
neque resistere auderet: 2,44,2; t neque 
tamen suscepto bello suum consilium ab reli- 
quis separare (Haedui) audent: VII 63, 8; 
t subire «. ascendere; t his erat rebiis 

effectum, ut equitum mille . . . VII milium 
Pompeianorum impetum . . . sustinere aude- 
rent: 3, 84, 4; t tollere z«. occultare; 

t cum intellegerent et posse et audere populi 
Komani exercitum Rheuuni transire: IV IG, 
1 ; qui . . . paucos dies ibi morati neque fluineu 
transire ausi douuuu reuertuntur: VII 5,4; ut 
equites, etsi difficulter atque aegre fiebat, pos- 
sent tamen atque auderent flumen transire: 1, 
62, 1 ; posse et audere (sese) ea transire flumen, 
qua traductus esset equitatus : 1, 64, 3 ; cf. ascen- 
dere; t se neque sine exercitu in eas 

partes Galliae uenire audere, quas Caesar 
possideret, neque: 134,3. 

Aduerbia: aliquamdiu: 3,70,1 it. b) adpro- 
pinquare; iam: III 17, G ;(. b) accedere; nequi- 
quam: 1127,5 «. b) asceudere. 

audiens u. andio E. 

antlio. A. auribus perciperc (propric); 
a) absol. : audieutc utroque exercitu lo(jui- 
tur Afranius . . .: 1,84,3; militesque auersi a 
proelio ad studium audiendi et coguoscendi 
feruntur : 2, 12, 1 {Np. 2). 

b) alqd: tuni uero clamorc ab ea parte 
audito nostri . . . acrius impuguare coeperunt: 
III 26, 4 ; Germani post tergum clamore audito 
cum suos interflci uiderent: IV15, 1; uix DCCC, 
qui primo clamore audito se ex oppido eiece- 
raut, . . . perucnerunt: VII 28, 5; Alcxandriae 
. . . (Caesar) c naue egrediens clamorcra mili- 
tum audit: 3,106,4; t (t "t Vi superiore 

uoctc iu contuberniis commilitesque noniuilli 
graiiiora sermoues railitum dubia (dubii A') 

24 371 audio 372 durius accipiebantur (sic eodd.; et qui s. n. i. 
cont. circulisque (?) auditi fuerant sermoues 
mil. dubii, durius accipiebantur JUof/«. : ii. CC}: 
2,29,4;) ^ (muitiatur . . . tumuUuari . . . 

sonitumque remorum in eadem paite cxaudii-i 
(.audiri ,i~>: VII 61, 3;> 1, (reliquarum 

legionum milites non exaudito (audito [i) sono 
tubae, quod satis magna ualles intercedebat : 
VII 47, 2;) 1f cum . . . oninium uoces 

andirentur exspectari diutius non oportere: III 
24,5; nulla tamen uos est ab iis (ex iis uox 
est B) audita populi Eomani maiestate et supe- 
rioribus uictoriis indigna; VII 17, 3; non nullae 
militum uoces cum audirentur sese, contra 
hostem si ducerentur, ituros, coutra ciueni et 
cousulem arma non laturos: 3, 31,4; crebraeque 
uoces militum in uigiliis conloquiisque audie- 
bantiu- prius se cortice ex arboribus uicturos, 
quam Pompeium e manibus diniissuros: 3,49,2. 
quod ulji auditum e.st, conclamant omnes: 
III 18, 5; unus quisque . . . ad id, quod ab 
alio audierat, sui aliquid timoris addebat : 2, 29, 
1 ; — Arpineius et lunius quae audierunt 
(audierant ,3; Fr.) ad legatos deferunt: V 28, 
1; — quid {Aimohi.; quod eodd.; Fiif/., Db.. 
Hld.) quisque eorum de quaque re audierit aut 
cognouerit qu.aerant: IV 5,2. 

B. alqni = aiirem i)iael)ere , auscuKarc: 
hoc facto proelio Caesar neque iam sibi legatos 
audiendos neque condieiones accipiondas arbitra- 
batur: IV 13, 1 ; qiubus (legatis) auditis libera- 
liter pollicitiLs . . . eos domum remittit: IV 21, 
6; f haec ut intellegatis , inquit, a me 
sincere pronuntiari , audite Eomanos milites: 
VII 20, 8; t^ (Vatinius) multa suppliciter 
locutus (cst), . . . silentioque ab utiisque mili- 
tibus auditus (-tum 0): 3,19,3; baec ad eum 
mandata Clodius refert, ac primis diebus, ut 
uidebatur, libeuter auditus reliquis ad coulo- 
quium non admittitur: 3, 57, 5; cum Furnium 
nostrum tantum uidissem neque loqui neque 
audiie meo commodo potiussem: ap. Cic. ad Att. 
IX & A; — quos ille, cum in conspectum eius 
nenissent, prius quam audiret (adiret Oafli; 
oni. l) aut cuius rei causa missi essent cogno- 
sceret, corripi . . . iussit: 3,109,5. 

C. = iuterrosrare, co^uoseere (de iudiciUus): 
quae iudicia aliis audientibus iudicibus, 
aliis sententiam ferentibus singulis diebus erant 
perfeeta: 3, 1,4. 

D. = cogrnoscere, comperire; a) absol.: con- 
tirmatur opinio barbaris, ut ex captiuo audie- 
rant, nulluni esse intus praesidium: VI 37, 9; 
(ef. .\. a).) 

b) altjd: eius aduentu audito L. .Staberius . . . aciuam comportare in arcem . . . coepit: 3, 
12,1; % pro sua clementia ac man- 

suetudine, quam ipsi ab aliis auduent: II 
31, 4; \ (magnitudine operum,) quae 

neque uiderant aute Galli ncque .audierant: II 
12,5; % hac audita pugna m.axima pars 

Aquitaniae sese Crasso dcdidit: 11127,1; ^f 
quibus rebus auditis . . . copias in tres partes 
distribuerunt : VII 61, 4; fit protinus hac re 
audita ex castris Gallorum fuga: VII 88, 5; — 
an uero in Hisp.ania res gestas Caesaris non 
audistis '? duos pulsos exercitus . . . : 2, 32, 5 ; 
t (sermones: 2,29,4 u. A. b).) 

nam quae Ccuabi oriente sole gesta essent, 
ante primam confectam uigiliam in fiuibus 
Arueruorura audita sunt: \TI 3,3; (11118,5; 
2, 29, 1 u. A. b) eair.) 

e) de: quibns (castris) praeerat Saburra, de 
qno aute erat auditum: 2,38,3; IV 5,2 u. A. 
b) e.vfr. 

d) 0. rtcc. c. inf. : quod (oppidum) uacuuni 
ab defensoribus esse audiebat (Caesar): II 12, 
2 ; quibus in locis esse Germauos audiebat (Cae- 
sar) : IV 7, 1 ; quod a PLrustis finitimara partem 
prouinciae incursionibus uastari audiebat (Cae- 
sarj: VI, 5; quo cum paucis equitibus profec- 
tum Ainbiorigem andiebat (Caesar): VI 33, 3; 
ditHdens (Cicero) . . . Caesarem fidem serua- 
turum, quod longius (eum add^ fi^ progressum 
audiebat neque ulla de reditu eius fama adfere- 
batur: VI 36, 1 ; ii, qui . . . erant relicti, cum 
proelium commissum audisseut, subsidio suis 
ierunt: VII 62, 8; Caralitani, simul ad se Vale- 
rium mitti audiernnt, . . . Cottam . . . eiciunt: 
1,30,3; audierat (u. CC) Pompeium per Mau- 
retaniam cum legionibus iter in Hispaniam 
facere confestimque esse ueuturiim: 1,39,3; ex 
perfugis quibusdam oppidanis audit i,Curio) 
lubam reuocatum fiuitimo bello et controuersiis 
Leptitanorum restitisse iu regno, Sabnrram . . . 
Vticae adpropinquare : 2, 38, 1 ; au non audistis 
(h; exaudistis XOafl) ex iis (his codd.) , qui 
per causam ualetudinis remanserunt, cohortes 
e.sse Brundisii factas? 3,87,4; Caes.ar paucos 
dies in Asia moratus cum audisset Porapeium 
Cypri uisum, . . . Alexandriam peruenit: 3, 
106,1; (cf I)) 2,32,5.) 

e) c. noui. c. inf.: iam Caesar a Gergouia 
discessisse audiebatur, iam de H.aeduorum 
defectione . . . rumores adferebantur: VII 59, 1. 

E. = obteniperare : Curio ul)i perterritis om- 
nibns neque cohortationes suas neque pre- 
ces audiri intellegit, . . . iubet: 2,42,1. 

cum castra moueri ac signa ferri iussLsset, 
uon fore dicto audientes milites: I 39, 7; 373 audio — augeo 374 quod non fore dicto audientes neque signa 
laturi dicantur, nihil se ea re commoueri : 1 40, 
12; (Senones) cum is omnem ad se senatum 
uenire iussisset, dicto audieiites nou fuerunt: 
V54, 3; — quibuscumque exercitus dicto 
audiens nou fuerit, aut . . , tbrtuuain de- 
fui.sse aut: 140,12. 

audire alqd ab al(j(o (ter) u. al» ii. 10 .■ ex alqo: 
VI37,;t II. D, a); 2,38,1 u. i). d); (VII 17,3 
u. A. b)). 

Addita suut haec : ante: II 12, 5 u. I). b) 
oiiera; 2,38,3 ii. D. e); iam (non iam): VII 

59.1 u. D. e); IV 13,1 ii. B.; libenter: 3,57, 
b u. ii.; 1[ meo commodo: ap. Cic. ail 
Att. IX 6 J. u. B.; silentio: 3, 19,3 «, B.; 
t primis diebus: 3,57,5 ?«, B.; (superiore 
nocte: 2,29,4 u. A. b) sermones;) ante pri- 
raam confectam uigiliam: Vn3,3 u. D. 
b) e.iir.; — in uigiliis conloquiisquc: 3, 

49.2 u. A. b) uoces; (in contuberniis: 2, 
29, 4 ;(, A. b) sermoues;) — Jn finibus 
Aruernorum: VII 3, 3 ;/. D. b) ccfi-. 

[Falso: neque quisquam est huius Germaniae, 
qui se aut adisse {ik; audisse aut adisse X; 
Aim.) ad initium eius siluae dicat: VI 25, 4.] 

anAitio : irapellit alios auaritia , alios ira- 
cundia et temeritas, . . , ut leuem audi- 
tionem habeant pro re comperta: VII 42, 2; 
^ his rumoribus (fJ; rebus k; eild.) atque 
auditionibus permoti de summis saepe 
rebus consilia ineunt: IV 5, 3, 

anelio: frumenti quod subito potue- 
runt nauibus auexerunt, reliquum , , , corru- 
perunt: VII 55,8. 

anerto. A. propr.; a) = alio coiiuertere ; 
a) alqd : (Galli) laqueis falces auertebant, 
quas, cum destinauerant , tormentis introrsus 
reducebant: VII 22, 2; 1 anertit hic <(i; 

huic a) casus uaginam et gladium educere 
conanti dextram moratur manum: V 44, 8; 
T[^ Caesar contiuuato diem noctemque opere in 
flumine auertendo huc iam reduxerat rem, 
ut: 1,62,1; omnia enim flumina atque omnes 
riuos ... Caesar aut auerterat aut magnis 
operibus obstruxerat : 3, 49, 4 ; fossas . . . facere 
instituit, quibus partem aliquam Sicoris 
auerteret uadumque in eo fiumine efficeret: 1, 
61,1; It quod iter ab Arare Heluetii 

auerterant : 1 16, 3 ; iter ab Heluetiis auertit ac 
Bibr.acte ire contendit: 123,1. 

p) alqin: Caesarem Apollonia a derecto 
itinere auerterat (aduert. h): 3,79,2; — pate- 
factis consiliis exclusus Capua , , . cousilio 
destitit atque eo (ab eo?) itinere sese auertit: 
3,21,5; — qua noua re oblata , , . milites auersi a proelio ad .'tudium audiendi et co- 
gnosceudi feruntm-: 2,12,1 (Np. 2). 

quod paene alj ipso uallo portisque castrorum 
liarbaros auertisset (auertisscut //): VI 42, 2, 

b) = surripere, iu suuin usniii couuertere: 
stipendiumque equitum fraudabaut et praedam 
omneni domum auertebant ^aduert, /): 3, 
59, 3 ; t falsum ab his equitum nuraermn 

deferri , quomm stipendium auerterent: 3, 
59,4, 

B. trsl.; a): utrum auertend.ae suspicionis 
causa Pompeius proposuisset (ilhid edictum), ut 
quam diutissime longioris fugae consilium oceul- 
taret, an: 3, 102, .3, 

b): haec (fama) ciuitates non nullas ab 
eius amicitia auertebat: 3,79,4; — (M, Oc- 
tauius) Issam (P. Slauut.; Ijissam 0; hissam 
rrU.) a Caesaris amicitia auertit: 3,9,1; — ipse 
Pompeius ab inimicis Caesaris incitatus . . , 
totum se ab eius amicitia auerterat et , , ,: 1, 
4,4; — qua ex re futnrum, uti totius Gfalliae 
animi a se auerterentur: 120,4; (2,12,1 ii. A. 
a) [i).) 

auersns : cum alius ahi subsidium ferret 
neque timerent, ne auersi (aduersi fi) ab lioste 
circumueuirentur: 1126,2; — cum uallis 
. , . suberat neque . . . morantibus opem ferre 
poterant, equites uero ex loco superiore in 
auersos (1 det.; aduersos afi; aduersarios Oh) 
tela coniciebant, tum maguo erat in peri- 
culo res: 1,79,3; equitatus hostium ab utroque 
cornu circuire aciem nostram et auersos (aduer- 
sos Oayf) proterere incipit; 2,41,5; nauibus 
expositi in auersos (Faern.; aduersos Ox) 
nostros impetum fecerunt: 3,63,8; — (2, 
12,1 n. A. a) fi);) nam hoc toto proeho , , , 
auersum (aduersum X; auersum A' B' /i'') 
hostem uidere nemo potuit: 126,2, 

auertere ab (9 uel 10 locis) u. ab p. 7. S; 
eo itiuere (?) sese auertit: 3,21,5 u. A. a) fi); 
domum anertere: 3,59,3 u. .V. b). 

(aufero: pauci {0-\ \t&.\\d& pJur.) ex his 
militibus t arma in flmnine {codd. plur.; abliiti 
flumiue -Dlj.; ai-repti in flumiue O; in flum. 
arrepti 3 recc. ; ui fiumiuis abrepti Ald. ; abr. ui 
fl. Nih; Ut.) ab equitatu excipiuutur .ac sub- 
leuautur: 1, G4, 7.) 

augeo alqd. A. propr. ; a): exspectare, 
dum hostium copiae augereutur equitatusque 
reuerteretur: IV 13, 2; Caesar cum iniquo loco 
pugnari hostiumque augeri copias (copias augeri 
(i) uideret: VII 49,1; (1,45,7 u. b) copia;) lio- 
stium copiae summissis ab rege auxiliis crebro 
augeb.antur: 2,41,7; auctis copiis Pompei duo- 

24» 375 augeo — Aulerci 376 Inisque magnis exercitibus coniunctis pristiaa 
oraniuni couiirmatur opiiiio et spes uictoriae 
augetur: 3,82,2; t has muuitiones 

insequentibus auxit diebus, ut: 3,112,8; t 

(liostium, uauium) numerum 7(. li); 1 

liis rebus (Dumnorigem) et suam rem fami- 
liarem auxisse et faciiltates ad largiendum 
magnas comparasse: 118,4; t lii (milites) 

. . . stipendii {-dia NOhl) augendi causa 
regis domnm obsidere . . . consuerant: 3,110, 
5; ^ quorum . . . alter bello uietos iSal- 

lyas attribuerit uectigaliaque auxerit: 1, 
35,4. 

b); lianc (animi iucitationem atqne alacri- 
tatem) non reprimere, sed augere iniperatores 
debent: 3,92,3; t praesidio legionum ad- 

dito nostris animus (A^B'^J\P a; animis a) 
augetur: VII 70, 3; f defectione Haeduo- 

rum cognita bellum augetur (augebatur (i): 
VII G3, 1 ; t augebatur illis copia (auge- 

bantur illis copiae Ohl), atque ex eastris cohor- 
tes per oppidimi crebro submittebantur: 1,45, 
7; t ut reliquorum imperatorum res ad- 

uersae auctoritatem minuimt, sic huius ex cou- 
trario dignitas incommodo accepto in dies 
augebatm-: VII30,3; % animi incitatio- 

nem: 3,92,3 i'. alacritatem; H luilitum 

uires inopia frumeuti deminuerat atque iucom- 
moda in dies augebautur: 1,52,2; t e.st 

inter eos de principatu coutrouersia orta, quae 
res apud milites largitiones auxit: 3,112,10; 
1 quod illis (improbis) licentiam liuior augeat 
noster, his (pudeutibus) studia deminuatT: 2, 31, 
4; ^ animaduertit . . . in dies hostium 

numerum augeri: 11123,7; eorum ut quisque 
primus uenerat, sub mm'o eonsistebat suorum- 
que pugnantium uumerum augebat: VII 48,2; 
eodem Brutus contendit aucto nauium numero: 
2, 5, 1 ; t neque mmc se . . . postulare, 

quibus rebus opcs augeantur .suae: 1,85,5; 
t Labienus suos . . . coutinebat timorisque 
opiuionem quibuscumque poterat rebus auge- 
bat: V57, 4; t [omnia excogitautur, qua 

re nec siue periculo maneatm- et languore mili- 
tum et uigiliis periculum augeatur (ckl. Patil; 
II. CC}: V31,5;] quodcmaque addebatur sub- 
sidio, id corruptum timore fugientiuni terrorem 
et periculum augeliat (adaugeljat O) : 3, 64, 2 ; 
t quicquid huc circuitus ad molliendum cliuimi 
accesserat, id spatium ilineris augebat (spatio 
itineris augebatur [i'^: VII 46, 2; t auge- 

batur auxiliorum cotidie spes: VI 7, 6; exer- 
citus incommoda sunt tegenda, ne spem aduer- 
sariis augeamus: 2, 31, 6; 3,82, 2 «(. a) copias; 
^ augetm- Gallis suspicio: VII 45, 6; t terrorem: 3,64,2 ?«. periculimi; % is (ti- 

mor) uariis (uarus Oaf) hominum sermonibus 
celeriter augetur: 2,29,1. 

tantas uideri Italiae facultates, ut si quid 
esset in liello detrimeuti acceptum, non 
modo id breui tempore sarciri, sed etiam maio- 
ribus augeri (adauireri [j) copiis posset: VI 
1,3. 

B. trsl. = iii luaias extollo : fama iam prae- 
currerat . . . de proelio Dyrrhachino, quod 
multis auxerat (auxerant Oeflil} pai'til)us: 3, 
.S0,2. 

anetn!)i: populi Eomani hauc esse cousue- 
tudiuem. ut socios atque amicos non modo 
sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, 
honore auctiores (auctos iliiS-) uelit esse: 
143,8. 

augrere alqd alci: VII 70, 3 u. A. b) ani- 
mum; 1,45,7 /fc. copiam ; 2,31,4 ib. hcentiam; 
2,31,6 //'. spem; VII 45, 6 ib. suspicionem. 

Addita suut haec: eeleriter: 2,29,1 u. A. 
b) timorem; cotidie: VI 7, 6 u. A. b) spem; 
crebro: 2,41,7 u. A. a) copias; If in 

dies: VII 30, 3 u. A. b) dignitatem; 1,52,2 
ib. incommoda; 11123,7 ib. numerum; iuse- 
quentibus diebus: 3,112,8«/. A. a) muni- 
tiones; ^ abl. instrum. : 118,4 u. A. a) 

rem; 1,85,5 n. A. 1>) opcs; V57, 4 ib. opinio- 
nem; [V31,5 ih. periculum ;] 2,29,1 ib. timo- 
rem; VI 1,3 u. A. b) crti:;— abl. abs. 2,41, 
7 u. A. a) copias; 3,82,2 ib.: VII 70, 3 u. A. 
b) animum; VII 63,1 ih. bellum; VII 30, 3 ih. 
diguitatem; t gratia, dignitate, ho- 

nore: 143,8 u. ancfns; multis partibus: 
3,80,2 u. B. ; *" apud milites largitio- 

nes: 3,112,10 ii. A. b). 

angnror : rccte auguraris (^auguraturi 
Jl/frf.'; auguraris tu cd. Jeiis.) de me . . . nihil 
a me abesse longius crudelitate: (q). Cic. m! 
Aff. IX 16, 2. 

ani^: cx quibus sunt, qui (solis add. Ai- 
iiiuiii.) piscibus atque (qui ndd. fl) ouis auium 
uiuere existimantur : IV 10, 5. 

Anlorci. Xwlwxci seripfuiu cst iu r/. III 
17,3, in p VII 4,6; auleurcos (auleurcus 
jBjI/') in y. VII 4, 6; aurerci II 34 in a'; 
aurelci III 17,3 in u. 

quem (P. Crassum) cum legione una miserat 
ad Veuetos, . . . Esuuios, Aulercos, Kedones: 
II 34; Caesar cxercitum . . . iu Atdercis Lexo- 
uiisque . . . iu liibeniis coulocauit: 11129,3; 
celeritcr sibi Scuoues . . . Turonos, Aulercos, 
Lcmouices, Andos reliquosque omnes, qui Ocea- 
num attiugunt, adiungit (^''ercingetorix) : VII 
4,6; — imperant Haeduis atque eorum cUenti- 377 Aiilerci — aut 378 bus, Segusiauis, Arabiuaretis, Aulercis Bran- 
uoiiicibus, Brannouiis {om. Ciacc; Fr.), mi- 
lia XXXV: VII 75, 2; — imperant . . . (niilia) 
sena Andibus (scna Andibus Em. Ii()fj'iii.; seno- 
nibus X) . . . Morinis; Nitiobrogibus V inilia; 
Aulercis Cenomanis totidem {u. CC): VII 
75,3; — Aulerci Eburouices Lexouiique se- 
natu suo interfecto, quod auctores belli esse 
nolebant, portas clauscrunt seque cum A'irido- 
uice coniunxerunt: 11117,3; imperantur . . . 
Lexouiis et Aulercis Ebiirouicibus {Valc- 
sius; et aulercis eburonibus a; eburonibus fi) 
terua (niilia) (terna oni. fi; cf. CC): VII 75, 3. 

summa imperii traditur Cauuilogeno Au- 
lerco: VII 57, 3. 

Anlns 2«. A. p. 1. 

anra: serius a terra prouectae naues neque 
usae nocturna aurain redeundo ofTenderunt: 
3,8,2. 

(Anrelins n. Cotta.) 

anrens: utuutur [aut aere] :iut nummo 
aureo (aereo fl; ScAh. ; aut uummo aureo o?«. 
d; Np., Fr., Db., Df. ; cf. CC) aut taleis ferreis 
. . . pro nummo (pro nnmmo ovi. [i): V 12, 4. 

anriga : aurigae interim paulatim ex proelio 
excedunt atque ita currus (se p> conlocant, 
ut: IV 33, 2. 

anris: leuiore de causa auribus desectis 
aut singulis effossis oculis domum remittit: VII 
4,10; 1 est bos cerui figura , cuius a media 
fronte inter aures unum cornu exsistit exce!- 
sius: VI 26,1. 

siue uere quam habueraut opinionem ad eum 
perferunt, .siue etiam auribus Vari seruiunt: 
2, 27, 2. 

li. Anrnnenleinss C'otta:?bis (cquilatui) 
Q. Pedium et L. Aurunculeium Cottam legatos 
praefecit: II 11,3; cf. § 4—6; reliquum exer- 
citum Q. {niu. fi) Titurio Sabiuo et L. {o»i. [i) 
Aurunculeio Coltae legatis in Menapios atque 
in eos pagos Morinorum . . . ducendum dcdit: 
IV 22, 5; at Q. Titurius et L. Cotta legati, qui 
in Menapiorum ftnes legiones duxerant, omnibus 
eorum agris uastatis, fruraeutis succisis, aedifieiis 
incensis . . . se ad Caesarem receperunt : IV 
38,3; unam legionem, quam proxime . . . con- 
scripserat , et cohortes V iu Eburoues . . . misit. 
his militibus Q. Tituriuni Sabinum et L. Aurun- 
culeium Cottam legatos praecsse (esse fj) iussit: 
V24, 4. 5; qui (Ambiorix et Catuuolcus) cum ad 
tines regni sui Sabino Cottaeque praesto fuis- 
sent . . .: V26, 2; L. Aurunculeius complures- 
que tribuni militum . . . nihil temere agendum 
neque ex hibernis iniussu Caesaris discedendum 
existimabant : V 28, 3 ; c/'. § 4— 6; Cottae quidem . . . consilium quem liabere e.xitum? V29, 7; 
cura a Cotta primisque ordinibus acriter resi- 
steretur , Vincite , inquit . . . Sabinus : V 30, 1 ; 
tandem dat Cotta j)ermotus manus: V31,3; 
at Cotta , qui . . . , nulla iu re communi saluti 
deerat et . . .: V33,2; L. Cotta legatus omnes 
cohortes ordinesque adhoitans in aduersura os 
funda uulneratur : V 35, 8 ; ille cum Cotta saucio 
coramunicat , . . . ut . . . cum Ambiorige una 
conloquantur: V 3G, 3; Cotta se ad armatum 
hostem iturum uegat atque in eo perseuerat: V 
36,4; ibi L. Cotta pugnans interficitur: V37,4; 
de casu Sabini et Cottae certius ex captiuis 
coguoscit (Caesar): V52,4; hoc (Aduatuca castel- 
lum) fere est iu mediis Eburonum finibus, ubi 
Titurius atque Aurunculeius hiemandi causa con- 
sederant: VI 32,4; Cottaeque et Titurii cala- 
mitatem, qui in eodem occiderint (consederint 
Paiil) castello, ante oculos pouunt: VI 37, 8. 

Ansei : niaxima pars Aquitaniae sese Crasso 
dedidit obsidesque ultro misit; quo in numero 
fuerunt . . . Ausci . . .: 11127,1. 

Ansetaiii: Oscenses . . . mittunt ad eum 
(Caesarem) legatos seseque impcrata facturos 
poUicentur. hos Tarraconenses et lacetaui et 
Ausctani et paucis post diebus Illurgauonenses, 
qui flumen Hiberum attingunt, insequuntur. 
petit ab his omnibus, ut . . .: 1,60,2. 

anster: rncredibili felicitate auster, qui 
per biduum flauerat, in Africum se uertit: 
3,26,5; cum iam uostris reraissiore uento ad- 
jiropinquasset (Cojjonius), idem auster incre- 
Iniit uostrisque jjraesidio fuit: 3,26,2; T 
illi . . . nacti austrum naues soluunt: 3,26, 
1; ^ qui jiortus ab Africo tegebatur, ab 

austro non erat tutus: 3,26,4. 

ant. 1. seiiiel posihim. A. (lisiuiiguiitui' 
enuutialonim jiiirtes; a) siug-ulae uoees; a) 
substaui.: (aut {oiii. [i) ad Ciccronem aut ad 
Labienum: V 27, 9 u. 2. A. iiiif.:} ex castris 
exisse, si quid fruuicnti aut pecoris in agris 
rejjcrire jiossent: VII 20, 10; (nauihus) jxn-ura 
clauis aut materia atque arraamentis iustructis 
ad reliquas armaud.as reficiendasque utuntur: 
1,36,2; atque omnes fere milites . . . tunicas 
aut tegimenta fccerant: 3, 44, 7; ut . . . ille 
latcbris aut saltibus ( latcbris aut siluis aut 
saltibus [i; lat. ac siluis aut salt. tllr; Sc/in.) 
sc eriperet: VI 43, 6; (huic rei studendum, 
ut jwbulatione et {'.i; aut a; Fr., Db.) com- 
meatu Komani jn-ohibeantur: VII 14, 2;) (de- 
bere se) neutrura eorum . . . urbe aut (an 
al) jiortibus recipere: 1, 35, 5; res huc dedii- 
citur, ut ei , <jui habeant domicilium aut 
posscssionem in Hisjiania, statim . . . dimit- 379 aut 380 tantur: 1,86,3; si quis quid de re publica a 
finitiiuis runiore aiit (ac fl; /'"/•.) fama acceperit: 

VI 20, 1 ; ne quid de iui'e aut de legibus (de 
legibus aut iure [i> enruni dcrainuisse uideretur: 

VII 33, 2; cum laborem (aut («hl. fi; yp.) belli 
aut (ac Kocli ; ii. CC) fugae ferre non posset: 
VI 31, 5; pluresque in eo loco sine uulnere 
quam in proelio aut fuga intereunt: 2, 35, 3; 
supplicia eorum, qui in furto aut in (oni. fJN 
latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi, 
gratiora dis immortalibus esse arbitrantur: VI 
16, 5 ; properare Varro , ut . . . Gades conten- 
deret, ne itinere (in itin. //) aut traiectu inter- 
cluderetur: 2,20,1; quaeque ibi naues impru- 
dentia aut tempestate paulum suo cursu deces- 
serunt: 3,112,3; constituunt, ut ii, qui uale- 
tudine aut aetate inutiles sunt bello, oppido 
excedant; VII 78, 1; ubi cuique . . . palus im- 
pedita sjiem praesidii aut (praesidiaue nc) salu- 
tis aliquam oflerebat, consederat: VI 34, 2; 
Bessos partim mercennarios, partim imperio aut 
gratia comparatos . . . adiecerat: 3,4,6; milites 
patresque familiae, qui aut gratia aut miseri- 
cordia ualerent aut naues adnare possent: 2, 44, 
1; se ita a patribus . . . didicisse, ut magis 
nirtute contenderent , quam dolo aut insidiis 
niterentur (Dt.; HlcL; mag. uirt. quam dol. cont. 
aut ins. nit. cocld.; rrU. ci/i/.): 113,6; omnes 
grauioris aetatis, in quibus aliquid cousilii aut 
dignitatis fuit: 11116,2. 

in nauibus excubans neque ullum laborem 
aut munus despiciens: 3,8,4; a pueris nullo 
officio aut disciplina adsuefacti: IV 1, 9; cur 
sui quicquam esse imperii aut potestatis trans 
Rheiunu postularet? IV 16,4; neque suo con- 
silio aut uoluntate Domitium se in ojjpidum 
Corfinium contulisse: 1, 1!), 3; neque uliam spem 
aut condicionem pacis adferre (Libonem iutcl- 
lexit) : 3, 17, 6. 

diligentiam quidcm nostram aut, quem 
ad tiueni adbuc res (om. Xlil) processit, for- 
tuiiam i.processit fortuna y/i/) cur praeteream? 
2,32,11. 

si qua res nou ad nutuni aut acl uoluu- 
talem eius facta sit: 131,12; ncque uero 
conspectum aut impetum nostrorum tulerunt: 
3,51,2. 

quod . . . pellibus aut ((/c/. Kraff.) paruis 
reuonum tegimentis utuntur: VI 21,5; — 
cum uallis aut locus decliuis suberat 
neque ii, qui antecesserant , morantibus opem 
ferre poterant: 1,79,3; temptandum . . ., quid- 
nam rompeius propositi aut uoluntatis ad dimi- 
canduni haberet: 3,84,1. 

quibusuam manibus aut quibus uiri- bus . . . tanti oneris turrim in muro sese con- 
locare (ponsel confiderent : 1130,4; cuius animi 
aut ciuus impudeutiae est ? 3, 20, 3 ; eur de sua 
uirtute aut de ipsius diligentia desperarent? I 
40, 4; contiueant milites, ne studio pugnandi 
aut spe praedae longius progrediantur : VII 45, 
8 ; non se hostem uereri , sed angustias itineris, 
magnitudinem siluarum . . . aut rem fi-umen- 
tariam , ut satis commode supportari posset, 
timere dicebaut: 139,6; truncis arborum aut 
(oiii. E; Np., Dt.; ti. CC) admodum firmis 
ramis abscisis: VII 73, 2; nolite . . . exspoliare 
. . . nec stultitia ac temeritate uestra aut animi 
imbecillitate omnem GaUiam prosternere: VII 
77, 9; neque quisquam agri modum certimi aut 
fines habet proprios: VI 22, 2. 

quem quisque in castris notum aut muui- 
cipem habebat conquirit atque euocat: 1,74, 1. 

[i) adiect. et piirtic: haec si grauia aut 
acerba uideantur: VII 14, 10; (erat uallis inter 
duas acies . . . uon ita magua (Ciacc.; magno 
codd.), at (1 dct.: Cittcc.; aut NOx) difficili et 
(aut NO) arduo ascensu: 2,34,1;) Tf uti 

non amplius quinis aut senis milibus pas- 
.suum iuteresset: 115,5; {cum singulas binae 
ac (et D; aut E; a/iqiiut cdd. iiett.; Fr., Dh.; 
11. CC) ternae naues circumsteteraut : III 15, 
1 ;) 1f nemo erat adeo tardus aut fu- 

giens laboris, quin . . . putaret: 1,69,3; f 
neque quae aut quantae nationes incolerent 
. . . reperire poterat : IV 20, 4. 

ncque eorum moribus turpius quicquam 
aut inertius habetur quani ephippiis uti : IV 
2,4; quid esse leuius aut turpius quam auctore 
Iioste . . . capere consilium? V28, 6. 

y) aduerb.: (si audacter ac (aut 0'ali^) 
fortiter sententias dicere uelint: 1,1,2; quod 
in conspectu omnium res gerebatur neque recte 
ac (aut /i : Fr.) turpiter factum celari poterat : 
VII 80,5:) f si quando quid Pompeius 

tardius aul cousideratius faceret: 3,82,3. 

non haec omuia fortuito aut sine cou- 
silio accidere potuisse: VII 20,2. 

d) subst. et iierb. : (interfectis Nouioduni 
custodibus quique eo uegotiandi (aut iti- 
neris ai/d. (i; Seliii.) causa conuenerant: VII 
55,5;) quod cum tanta multitudine hostium . . . 
uisi aequo loco aut oportuuitate aliqua data 
legato dimicandum nou existimabat: 11117,7. 

«) uerba: Ttomaui uero quid petuut (adpe- 
tuut W.Paid) aliud aut quid uolunt nisi. . . 
aeternam iniuugere seruitutem? VII 77,15; T 
neque iis posse persuaderi, uti eum defendant 
aut sequantur sidtem: 1,6,2; ^ neque, 

si quo adfiictae casu coucideruut, erigere sese 381 aut 382 aut(ac[i) subleuare possuut: VI27,2; t 
ac nullo hoste prohibente aut iter demo- 
rante incolumeni legionem in Nantuates . . . 
perduxit: 1116,5; lit unum se esse . . ., 

qui adduci non potuerit, ut iuraret aut liberos 
suos obsides daret: I 31, 8; quos ille, . . . prius 
quam audiret (adiret Oafh; o»i. l) aut cuius 
rei causa missi essent cognosccret , corripi . . . 
iussit: 3,109,5; n quid quisque eorum 

de quaque re audierit aut cogn,ouerit: IV 
5,2; 1T neque recusandi aut depre- 

candi causa legatos ad Caesarem mittere aude- 
bant: VG, 2; uagabatur . . . coidoquendi aut 
territandi causa: V57,3; qui erruit pabulaudi 
aut frumentandi causa progressi: 1,48,7; neqiie 
sui colligeudi neque consistendi aut ex essedis 
desiliendi facultatem dedei'uut: V17,4. 

ut nulla ratione ea rcs enuutiari aut ad 
Treueros perferri posset: V58, 1; 1" quod 

liis superatis aut rediUi intcrclusis nenii- 
uem postea . . . transitunun confidebaiit: IV 
30,2; "{ quod aut quam in partem aut 

quo consilio ducerentur sibi quaerendum aut 
cogitandum putarent: 140,1. 

si qua in parte nostri laborare aut grauius 
prenii uidebantur: VII 67, 4. 

1)) pliircs iioces: (paulatira ex castris dis- 
cedere ac {priiii. cdiL; et [i; auta) siuis clam 
ex agris deducere coeperunt: IV 30, 2;) si ab re 
frumeutaria Romanos excludere aut (atque / 
(kf.; et Dmiis.yiadductos inopia in prouinciam 
expellere possent («. CO): VII 55,9; (debere 
se) ueutrum eorum contra alterum iuuare aut 
urbe aut portibus recipere: 1,35,5; producta 
longius acie circumueuire nostros aut pluribus 
nauibus adoriri singulas aut remos trnnscurren- 
tes detergere . . . contendebant : 1,58,1; 1 

ne euentum belli exspectasse aut (ut f/il) 
ex omnibus nouissimi uenisee uidereutur: 1, 
53, 3 ; t quod deditione facta nostros prae- 

sidia deducturos (non inducturos iJ^^fi) aut 
denique indiligcntius seruaturos crediderant: 
1133,2; ueque fortunam (se) temptaturum nut 
in acie dimienturum: VII 64, 2; ^ tamen 

id sibi contendendum aut aliter uon tra- 
ducendum exercitum existimabat: IV 17, 2; 
quod sibi ipsi iudicauissent, quo procedendum 
aut quid agendum uideretur: VII 52, 1; n 

prius . . . constiterunt , quam i^ane ab his 
uideri aut quid rei gereretur cognosci 
posset: 11126,3. 

quicumque alterum obsidere coiuiti sunt, per- 
culsos atque infirmos hostes adorti aut proelio 
superatos aut aliqua oflensione permotos con- 
tinuerunt: 3,47,2; % scutis ex corticc factis aut uiminibus intextis: 1133,2; 
leuiore de causa auribus desectis aut singulis 
eflbssis oculis domura remittit: VII 4, 10; — 
aliquo accepto tletrimento aut procul cquitatu 
uiso: 1,59,3. 

neque satis . . . tribunis . . . constabat, quid 
agerent aut quani rationem pugnae in- 
sisterent: 11114,3; neque quem usum belli 
haberent aut quibus institutis uterentur . . . 
reperire poterat: IV 20, 4; ubi ille . . . quis 
esset aut quid uellet quaesiiut: 2,35,2; ut quo 
prinuun curreretur (occurrei'etur fj; Sc/iti.) aut 
cui rei ferretur auxilium uix ratio iniri posset: 
VII 24, 4; «[ ne comraitteret, ut is locus 

. . . ex . . . internecione exercitus nomen cape- 
ret aut memoriam proderet: 113,7; (113, 
6 II. a) a) p. 3 79 ;) postulabat Caesar, ut lega- 
tos sibi . . . mittere liceret, idque ipsi fore 
reciperent aut acceptos per se ad eum perduce- 
rent: 3,17,2; T ueriti, ne noctu impediti 

sul) onere confiigere cogerentur aut ne al) 
equitalu Caesaris in angustiis tenerentur: 1, 
66,2; 1 si quo erat lougius prodeun- 

dum aut celerius recipiendum: 148,7; 
% sero facturos clamitabat, cum maiores manus 
hostium . . . conuenissent aut (ut BM; et 
i1/-; pr. eild.) cum aliquid calamitatis in proxi- 
niis hibernis esset neceptum: V 29, 1 ; t 

prius quam telum abici posset aut nostri 
propius accederent: 2,34,6. 

B. disiiiiiguiitiii' integrii enuutiata: quid 
dubitas, inquit, Vorene? aut quem locum 
tuae probandae uirtutis exspectas: V44,3; 
(qua . . . fiducia . . . niunitissima castra expu- 
gnari pos.se confidimus? at {Mndii.: aut i-iiild.; 
etlil.) uero quid proficimus, si accepto magno 
detrimento alj oppugnatione castrorum discedi- 
mus? 2, 31, 3;) quid enim est illis optatius 
quam . . . et nos circumuenire et uos nefario 
scelere obstringere? aut quid ii'ati grauius de 
uobis sentire possunt, quam ut eos prodatis, 
()ui se uobis omnia dcbere iudicant . . .? 2,32, 
3. 4 ; 1f custodias stationcsque equitum 

uitabant, aut aliquo accepto detriraento aut 
procul equitatu uiso . . . fugiebant: 1,59,3; 
(tutius esse arbitrabantur, obsessis uiis com- 
meatu intercluso sine ullo uulnere uictoria po- 
tiri, et (aut Pmil) si propter inopiam rei fru- 
mentariae Romani sese recipere coepissent, im- 
peditos in agmine . . . adoriri cogitabant: III 
24,2.3;) \ quid taudem uererentur 

a u t c u r de sua uirtute aut de ipsius diiigentia 
desperarent: 140,4. 

'l. itoratuin. A. disiung-uiitiir euuiUiiitoruiii 
par(es; a) singiilne uoces; a) subst. el jirti- 383 aiit 384 iiKiii.: ueliiitne . . . milites aut (om. B) ad 
Cicerouem aut ad Labienum deducere: V 
27, 9 ; ut nemo aut tribuni aut centurionis 
<^ -ones ali'/) imperium desideraret: 3,74,2; ante 
id tempus nemo aut miles aut eques a Caes.are 
.ad Pompeium tr.ansierat: 3,61,2; qui . . . com- 
muneni cum reliquis belli casum sustineant, 
non reiecti et relegati louge ab ceteris aut ferro 
aut fame intereant : V 30, 3 ; «aut mkl. fi) belli 
aut fugae: VI 31, 5 ii. 1. A. a) ac) p. S79 ;} 
(juid mibi, iuquit, aut uita aut ciuit.ate opus est, 
(juam: 3,18,4; illo tameu potius utendum con- 
silio, . . . quam aut (oiit. [i) deditiouis aut (et 
,'i) pacis subemidam coudicioneni : VII 78,2; 
huiu.s modi res aut pudore aut metu tenentur: 
2,31,7; *? infirmiores milites . . ., quorum 
aut animus aut uires mdebantur sustinere 
n<m posse: 1,1)4,5; prout cuiusque eorum, qui 
negotiis praeerant, aut natura aut studium 
lcreb.at: 3,61,3; 1 neque id . . . aut 

iudicio aut uoluntate sua fecisse (se), sed 
coactu ciuitatis : V 27, 3 ; f idoneos homiues 

deligebat, quorum quisque aut oratione sub- 
dola aut amicitia facillinie capere posset: 
VII 31,2; t postulauit . . ., ne aut Hae- 

duis aut eorum sociis bellum iuferret: I 
43, 9 ; si aut Ambiorigem aut eius legatos fini- 
bus suis recej)issent: VI 6,3; % (|uid iu 

sua Gallia . . . aut Caesari aut omniuo 
populo Komano negotii esset: 134,4; \ 

eos incusauit, primum quod aut quam iu 
partem aut quo consilio ducerentur sibi 
quaerendum . . . initareut: 140,1; ne quis aut 
aud BiP ; oni. fi) ex huius iracundia aut 'ex 
eo, quod meruerat, odio ciuit.atis motus ex- 
sistat : VI 5, 2 ; onmibus datum semper impera- 
toribus, ut rcbus feliciter gestis aut cum honore 
aliquo aut certe sine iguominia domum reuer- 
tautur : 1,85,10; non enim has (naues) .aut 
conspectus patriae aut propinquorum praeccpta 
ad extremum uitae periculum adire cogebaut: 
2, 7, 1 ; neque (Laelius) ante proelium in Tlies- 
salia tactum cognitum aut ignomiuia amis- 
sarum nauium aut necessariarum rerum inopia 
ex portu . . . expelli potuit : 3, 100, 4 ; ubi aut 
spatium inter muros aut imbecillitas materiae 
postulare uideretur: 2,15,2; ut . . . uec quic- 
quani omnino relinqueretur, qua aut telis 
(Furelili.; eis ■> ; uis 0; ui 1 (let. ; A'p., Dt.) 
militibus aut igni (ignis 0) operibus noceri 
(uocere O) po.sset: 2,16,1. 

utuntur [aut aere] aut nummo aiireo 
(aereo (i) aut taleis ferreis ad certum pon- 
dus exaraiuatis pro uummo {it. CC}: V12, 4; 
cum aut (o)ii. (i) aere alieno aut magiiitudine tributorum aut iniuria potentiorum premmitur : 
VI 13, 2 ; ubi cuique aut ualles abdita aut locus 
siluestris aut (locis siluestribus [i) palus im- 
pedita spem praesidii aut s.alutis aliquam offere- 
bat , consederat : VI 34, 2 ; oppido potiri . . ., ne 
qua aut largitionibus aut animi confirmatione 
aut falsis nuntiis commutatio fieret uolimtatis: 
1,21,1; omnes fere milites aut ex coactis aut 
ex centonibus aut ex coriis tunicas aut tegi- 
menta fecerant: 3,44, 7; postremo omnes aut de 
honoribus suis aut de praemiLs pecuniae aut de 
persequendis inimicitiis (inimicis 0) agebant: 
3, 83, 5. 

si qui aut priuatus ^Muuati (i) aut popu- 
1 u s eorum decreto nou stetit , sacrificiis inter- 
dicimt: VI 13, 6. 

cum . . . abesset ueque . . . aut ipsius 
aduentus aut Labieui cognitus esset: 122,1; 
non esse aut ipsis aut militibus suscensendum, 
quod: 1,84,3. 

[i) adiect., partic, sim.: qu.ae quidem ego 
aut omrdno falsa aut certe miuora opi- 
nione esse coutido: 2,31,5; faciam . . ., ut 
aut luuo mihi aut mortuo gratias agas: 3,91, 
3 ; ue aut iugratus in refereuda gratia .aut arro- 
gans in praeripiendo populi beneficio uideretur: 
3,1,6. 

calamitatem aut propriam suam aut tempo- 
rum queri: 3,20,3. 

;') subst. et ueib.: cum illi aut ex arido 
aut paulum iu aquam progressi . . . 
audacter tela coicerent: IV 24, 3. 

()) uerba: cum bellum ciuitas aut inlatum 
defendit aut iufert: VI23,4; 1; prius 

quam iUi aut conuenire aut profugere 
possent: VI 3, 2; (eos) facere arrogauter, cum 
aut-de officio imperatoris desperare aut prae- 
scribere uiderentur (auderent B-fi) : 1 40, 10; ^ 
relitjuos omues .* . . aut iuterfecerunt aut 
captos ad Domitium deduxerunt: 3, 38, 4; 
T[ omnia enim flumina atque omnes riuos . . . 
Caesar aut auertcrat aut magnis operibus 
obstruxerat: 3, 49, 4; % neque ulhi 

nostris facultas aut (oiii. h) administraudi 
aut auxiliaudi dabatur: IV 29, 2. 

quod iu tanta multitudine dediticiorum suam 
fugam aut occultari aut omnino ignorari 
posse existimarent: 127,4; t omnibus fere 

centurionibus aut uulneratis aut occisis: 
1125,1. 

1)) pliires iioces: neque saepe accidit, ut 
neglecta quispiam religione aut capta apud se 
occultare aut posita tollere auderet: VI 
17,5; ue .aut inferre iuiuriam uideretur aut dare 
(daret [i; Scliii., Dh.) timoris aliquam suspi- 385 aut — autem 386 cionem: VII 54,2; sperans Pompeiuin aut Dyr- 
rhachium compelli aut ab eo iutercludi posse: 
3,41,3. 

satis esse causae arbitrabatur , qua re in 
eum aut ipse animaduerteret aut ciui- 
tatem animaduertere iuberet: I 19, 1; 
facile erat . . . prospicere in urbem , ut . . . aut 
. . . ad caelum manus tenderent aut templa 
deorum immortalium adirent et . . . uictoriam 
ab dis exposcerent: 2,5,3; T ab utroque 

portus cornu moles iacimus, ut aut illum 
(illum aut coni. Wshy.) quam primum traicere 
quod habet Brundisii coiriarum cogamus aut 
exitu (.4sc. pc; exitum Med.; edd. pr.) prohibe- 
amus: ap. Cie. ad Att. 1X14,1; — quorum 
(solduriorum) haec est condicio, uti . . . si quid 
his per uim accidat, aut eundem casum mia 
ferant aut sibi mortem consciscant : III 22, 2 ; 
quotannis accidere solebat, uti aut ipsi iuiurias 
inferrent aut inlatas propulsarent: VI 15,1; 
suspicatus fore, ut pustero die aiit uniitus dinii- 
care cogeretur aut magua cum iutamia castris 
se contineret: 3,37,4; \ illi detrabeuda 

auxilia existjmabat, ne desperata salute aut 
se in Menapios abderet aut cum Transrhe- 
nanis congredi cogeretur: VI 5, 5; hoc con- 
silio, . . . ne de improuiso aut noctu ad {AM' ^ 
ssx\t BM^Q ; m [i) munitiones hostium multitudo 
aduolaret aut interdiu tela in nostros operi 
destinatos coicere jiossent: VII 72,2; centones 
. . . iniecerimt, ne aut tela tormentis immissa 
tabulationem perfringerent aut saxa ex cata- 
pultis latericium discuterent : 2, 9, 3 ; t 

accidit, ut pauci . . ., qui aut gratia aut 
misericordia ualereut aut naues adnare pos- 
sent, recepti in Siciliam incolumes peruenirent: 
2, 44, 1 ; neque quisquam est huius Germaniae, 
qui se aut adisse {ilc; audisse aut adisse X; 
Aim.) ad initium eius siluae dicat, . . . aut 
quo ex loco oriatur acceperit : VI 25, 4 ; 1 

cum Germanis conteudunt, cum aut sius fini- 
bus eos prohibent aut ipsi in eorum iinibus 
bellum gerunt: 11,4. 

B. disiniiguutur iutegra euuutiata: hoc 
mortuo aut (om. acdfik; Aiiti.), si qui ex reli- 
quis excellit dignitate, succedit, aut, si sunt 
plures pares, . . . contenduut: VI 13,9; qui 
sunt adfecti grauioribus morbLs . . . aut pro 
uictimis homines immolant aut se immolaturos 
uouent: VI 10, 2; omnes eo loco aut ab radici- 
bus subruuut aut accidunt i^abscidunt (i) ar- 
borcs tantum, ut: VI 27, 4; t haec quo 

facilius . . . sauciantur, aut ipse propius acce- 
dat aut se patiatur accedere: 1,9,6; ^ 

abditi in tabernaculis aut suuni fatum quere- 

Lexio. Gaeiar. bantur aufr cum familiaribus suis commune 
periculum miserabantur: 139,4; crebris . . . 
eruptionibus aut aggeri ignem inferebant aut 
milites occupatos in opere adoriebantur: VII 
22, 4; hi de sua salute desperantes . . . aut 
suam mortem miserabantiu' aut parentes suos 
comniendabant : 2,41,8; ^ aut se stimulis 

inopinantes induebant aut in scrobes delati 
transfodiebantur aut ex uallo ac turribus 
traiecti pilis muralibus interibant: VII 82, 1; 
t uelle se . . . agere cum eo; uti aut iterum 
couloquio diem constitueret aut, si id 
miuus uellet, e suis legatis aliquem ad se mit- 
teret: 147,1; quod impromso unum pagum 
adortus esset, ... ne ob eam rem aut suae 
magnopere uirtuti tribueret aut ipsos despiceret : 
113,5; ^ ibi perpauci aut uiribus confisi 

trauare contenderuut aut lintribus inuentis 
sibi salutem reppererunt (pepererunt Heiii- 
sius ; Np.): 153,2; ^ (iis) aut male re gesta 
fortunam defuisse aut aliquo facinore com- 
perto auaritiam esse couuictam (cou- 
iunctam cod</. pler.): 140,12; ^ Romanos 

aut inopiam non laturos aut magno cum 
periculo longius ab castris processuros: VII 
14,7. 

Bis posituni aut, sed ita, ut alterum iion 
respondenl alteri: (VI 43, 6 p. 57S.-) VI Itj, 5 
p. 370; 1,35, 5 iJ. 381 b) ; 1,58,1 ib.; 3,47, 
2 ih. ; 1, 59, 3 p. 382 B.; I 40, 4 ib.; ter 
I>osituiu aut ita, ut inter se respondeant hae 
coniiiiictiones: V 12, 4 j9. 3S5; VI 13, 2; ib. 
Si,2 p. 384; 1,21,1 ib.; 3,44,7; 83,5*.; VII 
82, 1 p. 386; \dissimilia sunt 2, 44, 1 p. 385 et 
I 40, 1 p. 381 £).) 

aul ccrte: 1,85,10 p. 383; 2,31,5 p. 384 
[i)i aut denique: 1133,2 p. 381 b); aut om- 
niuo: I 34, 4 p. 383; 2,31,5 p. 384 fj); I 27, 
4 ib. (J); aut saltem: 1,6,2 /). 380 e). 

[Falso in codd. scriptum est aut pro at: 2 
31,3.7 u. at p. 320 A. b); VII 2, 2 ib. B. »)'; 
2,34,1 ib. B. b); aut 2>''o autem (?) VII 74, 
2, uhi codd. D.a exhibenl aut, li ut, Handius 
coniecit ne autem, Lippcrt. ac ne, Ald. neu.J 

anteill. I. follocatio: tempua erat autem 
( Oaf; autem erat hl) : 1, 48, 5 ; (ab oppido autem : 
1,45,5; pro multitudine autem: I 2, 5;) rell. 
locis semper secundo loco positum est. 

11. Sig^nif. A. ul oppouendi : legati ab Hae- 
duis ct a Treueris ueniebant : Haedui questiim, 
quod . . .; Treueri autem, pagos centum Sue- 
borum ad ripas Rheni consedisse: 137,3; hauc 
(paludcm) si nostri transirent, hostes exsj^ecta- 
bant; nostri autem, si ab iUis initium transeundi 
fieret, . . . parati in armis erant: 119,1; pu- 

25 387 autem 388 gnatum est diu atque acriter, cum Sontiates 
iu sua uirtute totius Aquitaniae salutem 
positam putareut, nostri autem quid siue im- 
peratore . . . efficere possent perspici cuperent: 
11121,1; Mosa protiuit ex moute Vosego . . . 
et i>arte quadara ex Kheuo recepta . . . iu 
Oceanum influit. Rhenus autem oritur ex Lepon- 
tiis . . . : I V 10, 3 ; (Cae.^^ar . . . (Dumuorigem) re- 
trahi iubet .... ille f enim ^autem rccc; pr. edd.; 
Fricj.) reuocatua resistere . . . coepit <«. CC): 
V7,8;> uunc quod iu eadem iuopia, egestate, 
patieutia, qua ((irdi;), Germani permanent, . . . 
Gallis autem . . . transmarinarum rerum notitia 
multa ad copiam atque usus largitur, . . . ue 
se quidem ipsi cura ilUs uirtute comparant : VI 
2-4, 5 ; horum principibus pecuuias, ciuitati autem 
imperium totiua prouiuciae pollicetur: VII 64, 
8 ; liaec tum ratio nostros perturbauit . . . ; cir- 
cumiri enim sese ab aperto latere procurrentibus 
siugulis arbitrabautur; ipsi autem suos ordines 
seruare . . . neque siue graui causa eum locum, 
quem ceperant, dimittl censuerant oportere: 1, 
44,4; praeruptus locus erat, utraque ex parte 
derectus, . . . ab oppido autem decUuis locus 
teuui fastigio uergebat iu longitudinem passuum 
circiter CCCC : 1,45,6; ut se utrique superiores 
discessisse existimarent: Aft-aniaui, quod . . . 
coegissent; uostri autem, quod . . . aduersarios 
. . . in oppidum compulissent: 1,47,3; ciuitates 
uictae nomeu atque imperium abseutis Pompei 
timebaut, . . . Caesaris autem erat iu barbaris 
nomeu obscurius: 1,01,3; L. Torquatus . . . 
cuui Graecos murum asceudere atque arma capere 
iuberet, illi autem se contra imperium popuU 
Kouiani puguaturos negarent: 3, 11, 4; Caesar 
cura suos ex oninibus partibus uulnerari uideret, 
recipere se iussit .... iUi (Porapeiani) autem hoc 
acrius iustabaut : 3,45,5; cuni ilU (Pompeiani) 
omnium reruni copia abundarent; . . . ipse 
autem (Caesar) consumptis omnibus louge lateque 
frumentis sumniis erat in angustiis: 3, 47, 5; 
ouuiibus deinceps diebus Caesar exercitum in 
aciem . . . produxit .... Pompeius autem . . . 
sic pro castris exercitum constituebat, ut : 3, 
5G, 2; te uideo quiddam scripsisse, quod ego 
non iutellexi ; quantum autera coniectura couse- 
quebar, id erat eius modi, ut: up. Cic. ad Q. 
fr. 1110(12), 4. 

cum in eum locum , uude erant egressi, reuerti 
coeperaut, . . . circumueniebautur ; sin autem 
locura tenere uellent, ucc uirtuti locus reliu- 
quebatur ueque , . . : V 35, 4. 

B. iu seiiteiitiis iiectendis: his rebus tiebat, 
ut et minus late uagareutur et . . . ; qua ex parte 
bomines bellaudi cupidi raaguo dolore adticiebau- tur. pro multitudine autem homiuura et pro gloria 
belU atque fortitudinis angustos se fines habere 
arbitrabantur: 12,5; unum (iter) per Sequanos 
(erat), angu.stum et ditficile . . .; mous autem 
altissiraus irapendebat, ut facilc perpauci pro- 
hibere possent : I 6, 1 ; frumenta in agris matura 
uon eraut . . . ; eo autem frumento, quod flumine 
Ai-are nauibus subuexerat, propterea uti minus 
poterat, quod : 1 16, 3 ; futurum esse paucis annis, 
uti . . . omnes Germaui Ehenum transirent .... 
Ariouistum autem, ut semel Gallorum copias 
proelio lucerit, . . . superbe et crudeliter im- 
perare: 1 31, 12 ; multae res eum hortabautur, . . . 
iu primis quod . . . uidebat . . . ; paulatim autera 
Germanos consuescero Rhenura transire.. . populo 
Roni. periculosum uidebat: 1 33, 3; quibus rebus 
. . . occurrendum putabat. ipse autem Ariouistus 
tantos sibi spiritus . . . siunpserat, ut ferendus 
non uideretur: 133,5; praeterea se neque sine 
exercitu . . . uenire audere . . . neque . . . ; sibi 
autem mirum uideri, quid iu sua GaUia . . . 
populo Romauo negotii esset : I 34, 4 ; iucredibili 
celeritate ad ttumen decucurrerunl . . . ; eadem 
autem {ef. CC) celeritate aduerso colle ad nostra 
ca.stra . . . contenderimt : II lit, 8 ; cum intelle- 
geret omues fere GJallos . . . ad bellum mobiliter 
celeritcrque excitari, omues autem homines 
natura libertati studere: 11110,3; rostro enim 
noceri uou iMsse cognouerant; turribus autem 
excitatis tameu has altitudo puppium ex bar- 
baris nauibus superabat: 11114,4; multis de 
causis Caesar statuit sibi Rhenum esse trauseun- 
dum; quai-um illa fuit iustissima, quod . . . 
uoluit . . . ; Vbu autem . . . magnopere orabant, 
ut sibi auxilium ferret: IV 16,5; erat ob has 
causas summa difficultas, quod naues . . . uisi 
iu alto constitui non poteraut, militibus auteni 
ignotis locis, impeditis mauibus . . . cum hosti- 
bus erat puguaudum: IV 24, 2; iutellectum est 
uostros propter graiutatem arraorum . . . minus 
aptos esse ad huius generis hostem, equites autem 
magno cum periculo proeUo dimicare, propterea 
quod: V16, 2; [equestris autem proelii ratio et 
cedentibus et iusequentibus par atque idem peri- 
culum inferebat {ii. CC): V 16, 3;j animum 
aduertit ad alteram fluminis ripam magnas esse 
copias hostium instructas. ripa autem erat acutis 
sudibus praetixisque munita: V18, 3; (druides) 
sacrificiis interdicimt . . . . his autem omnibus 
druidibus praeest uuus, qui: VI 13.8; singulari 
militiun nostrorura uirtuti cousilia cuiusque 
modi Gallorum occurrebant .... nam et laqueis 
falces auertebant . . . et aggerem cuuicidis 
subtrahebaut .... totum autem murum ex 
omni parte turribus contabulaueraut atque has 389 autem — autumnus 390 coriis intexerant : VII 22, 3 ; hae (trabes) reuiii- 
ciuutur introrsus et multo aggere uestiuntur, 
ea autem , quae dLximus, interualla grandibu» 
in fronte saxis eflarciuntur: VII 23, 2; iam . . . 
Caesarem inopia jfrumenti coactum in prouin- 
ciam contendis.se confirmabant. Bellouaci autem 
( om. p ) defectione Haeduorum cognita . . . 
aperte bellum parare coeperunt: VII 59, 2; muni- 
tiones . . . perfecit . . .; (ne) autem {Hami: 
Db., Eld., Dt.^; \\t h ; aut a« ,• neu JW.; Schit.; 
ac ne Lippert; rcll. cdd.) cum periculo ex 
castris egredi cogatur, dierum XXX pabulum 
frumentumque habere omnes couuectum iuliet: 
VII 74,2; haec leuibus cratibus terraque inae- 
quat; aditus autem atque itinera duo . . . 
masimis deiixis trabibus . . . pra&saepit: 1,27, 
4 ; milites silentio naues conscendere iul)et, 
expeditos autem ex euocatis . . . in muro turri- 
busque disponit: 1,27, 5; facilis est nostris recep- 
tus datus. equitatus autem noster ab utroquo 
latere . . . summa iu iugum uirtute couititur 
atque: 1,46,3; tanta enim tempestas cooritur, 
ut numquam illis locis ifflaiores aquas fuisse 
constaret. tum autem ex omnibus montibus 
niues proluit ac summas ripas fiuminis suj^erauit: 
1,48,2; onuies his angustiis continebautur. neque 
ciuitates , quae ad C'aesaris amieitiam accesse- 
raut, frumentum supportare neque ii, qui . . . 
progressi erant, . . . reuerti . . . poterant. tem- 
pus erat autem (aut. er. hl) difficillimum , quo : 
1,48,5; (l,miUtes) sua sponte ad Caesarem iu 
ius adierunt. Petreius (autem fiild. a) atque 
Afranius cum stipendium ab legionibus paene 
seditione facta flagitarentur, . . . Cacsar ut 
cognosceret postulatum est: 1,87.:!;) ceutones- 
que insuper iniecerunt, ne . . .; storias autem 
ex funibus ancorariis fecerunt easque: 2,9,4; 
super lateres coria inducuutur, ne . . .; coria 
autem , ue rursus igui ac lapidibus corruni- 
pantur, centouibus conteguntm- : 2, 10, 6 ; bellum 
parabat. ratio autem haec (enim haec cf: haec 
enini n) erat belli, ut: 2,18,6; qua . . . fiducia 
. . . muuitissima castra expuguari posse confidi- 
mus? . . . castrorum autem mutatio quid habet 
nisi turpem fugam . . .? 2,31,4; an qui in- 
columes resistere non potuerunt perdlti resistant? 
uos autem incerta uictoria Caesarem secuti 
diiudicata iam belli fortuiia uictum sequa- 
mini . . . ? 2, 32, 6 ; L. Torquatus , . . . cum 
Graecos . . . arma capere iuberet, illi autem se 
. . . pugnaturos negarent, oppidani autem {oni. 
nonn. recc; del. Di.) etiam (om. l^) sua sponte 
Caesarem recipere conarentur, . . . portas aperuit: 
3,11,4; quicumque alterum olisiderc conati sunt, 
perculsos . . . hostes . . . continuerunt , cum ipsi . . . praestareut; causa autem obsidionis 
haec fere esse consueuit, ut frumento hostes 
prohiberent. at tum: 3,47,3; ex perfugis co- 
gnoscebant equos eorum tolerari , reliqua uero 
iumenta interisse ; uti autem ipsos luiletudine non 
bona : 3, 49, 3 ; Scipionem ea es.se auctoritate, ut 
. . . (Pompeium) errantem regere posset, praeesse 
autem suo nomine exercitui, ut praeter aucto- 
ritatem uires quoque ad coerceudum haberet: 
3,57,3; tela iaciebant. . . . maguaque multitudo 
sagittariorum ab utraque parte circumfundebatur. 
multum autem ab ictu lapidum . . . uiminea 
tegimenta galeis imposita defendebant : 3, 63, 7 ; 
timens Domitio . . . ad eum omni celeritate . . . 
ferebatur. totius autem rei consilium his ratio- 
nibus explicabat, ut: 3,78,3; (uterque eorum 
celeritati studebat .... sed Caesarem ApoIIonia 
a derecto itinere auerterat .... accessit etiam 
(autem ac) ex improuiso aliud incommodum, 
<luod: 3, 7((, 3;) paeue sine uulnere bellum con- 
ticiemus. id autem difflcile non est, cum tan- 
tum equitatu ualeamus : 3, 86, 4 ; ita cum recentes 
atque integri defessis successissent , alii autem 
a tergo adorirentur, sustinere Pompeiani non 
potuerunt: 3,94,2; quaeque ibi naues . . . pau- 
lum suo cursu decesserunt , has more prae- 
douum diripere cousuerunt. iis autem inuitis, 
a quibus Pharus tenetur, non potest esse propter 
augustias nauibus introitus in portum: 3, 112, 4. 

(Caesar . . . infirmitatem Gallorum ueritua 
. . . uihil bis committendum existimauit. est 
euim (autem M; edd. pr.; Fr., Db.) hoc Galli- 
cae consuetudinis , uti et uiatores etiam inuitos 
consistere cogant et . . .: IV 5,2;) cognoscit 
non loiige . . . oppidum Cassiuellauni abesse 
.... oppidum autem Britanni uocant, cum 
siluas impeditas uallo atque fossa munierunt: 
V21,3; cuniculos . . . morabantur moenibusque 
adpropinciuare prohibebant. muii autem omne» 
Gallici hac fere forma sunt: VII 23, 1; autecedit 
ad Castra exploranda Cornelia . . . . id autom 
est iugum derectum emineus in mare . . .: 2. 
24,3: (iuopinautes hostes adgrediuntur. Xumi- 
dae euim (autem nf) quadam liarbara con- 
suetudine nuUis ordinibus passim consederant: 
2,38,4;) oppidum (Salouas) oppuguare instituit. 
est autem oppidum (et add. codd.; illud?) loci 
natura et colle munitum: 3,9,2; hunc . . . Cae- 
sar idoneura iudicauerat , quem cum mandatis 
ad Cn. Pompeium mitteret .... erat autem 
haec summa maudatorum : 3, 10, 3. 

[Fiilso autem pro etiam scriptnin cst ii/ af 
3,48,1; cf 3,79,3 u. B.] 

antnmniisi : quod . . . grauis autumuus 
in Apulia ciiTumque Brundisium ex saluberrimis 

26* 391 autiimnus — auxilium 392 Galliae et Hispaniae regionibus omnem exercitura 
ualetudine temptauerat: 3,2,3; t multos 
autuiuni pestilentia in Italia consumpsit: 
3,87,3; t quod non fere ante autum- 

num Elauer uado transiri solet: VII 35, 1. 

anTi!!i: Piso Aquitanus . . ., cuius auus in 
ciuitate sua regnum obtinuerat, amicus ab 
senatu nostro appellatus: IV 12, 4; H quod 
eius soceri L. Pisonis auum, L. Pisonem lega- 
tum, Tigurini eodem proelio . . . interfece- 
rant: 112,7. 

anxiliarl!«. 1. adiect.: duabus auxiliari- 
bus (-riis /') cohortibus Ilerdae praesidio 
reUctis: 1,63,1. 

2. ui subst.: cum alii . . . depellerent auxi- 
liaresque, quibus ad pugnam non multum 
Crassus confidebat, lapidibus telisque sub- 
ministrandis et ad aggerem caespitibus com- 
portandis speciem atque opiniouem pugnau- 
tium praeberent: 11125,1; ft-umenti copiam 
legionarii non nullam babebant, . . . caetrati 
auxiliaresque nullam, quorum erant et facul- 
tates ad parandum exiguae et corpora in- 
sueta ad ouera portauda. itaque magnus eorum 
cotidie numerus ad Caesarem perfugiebat: 1, 
78, 2. 

anxilioi*: neque ulla uostris facultas aut 
administrandi aut auxiliandi dabatur: IV 29, 
2; nee facile adire apertos ad auxiliandum 
animaduertebant : VII 25, 1; conantibus auxi- 
liari suis Frustra, inquit, meae uitae subuenire 
conamini: VII 50, 6. 

anxilinin. A. sing:. ; a) — ^otjd^eia; 
y.) subiect.: 131,14 ;/. d) ; (IV 1G,6 u. p ad.) 

(i) ol)iect. : quae (prouincia) propter diuturni- 
tatem pacis nullum auxilium desiderarit: 1, 
85, 7 ; 1 longum esse perterritis Eomanis 

Germauorum auxiliiun (auxilia rcrc; Kellcr- 
baiier) exspectare: VI 8, 1 ; 1 cum ii, 

qui flumen transissent, sius auxilium ferre 
non possent: 113,5; neque bello Allobrogvnn 
proximo Haeduos Eomanis auxUium tulisse 
neque ipsos (a ; ipsis yJi; iu his contentionibus, 
quas Haedui secimi . . . habuissent, auxilio 
populi Eomaui usos esse: I 44, 9; his persuaderi, 
ut diutius morarentiu' neque suis auxilium fer- 
rent , non poterat : II 10, 5 ; nostri . . . ut quae- 
que pars castrorum nudata defensoribus premi 
uidebatur, eo occurrere et auxilium ferre: III 
4,2; neque longius abesse, quin . . . ad Cae- 
sarem auxilii ferendi causa proficiscatur: III 
18, 4 ; hic cum fratri intercluso ab hostibus auxi- 
lium feiTCt, illum ex periculo eripuit : IV 12, 5; 
Vbii . . . orabant, ut sibi auxilium ferret, quod 
gr<nuiter iib Suebis premereutur: IV 16,5; per- turbatis nostris . . . tempore oportimissimo 
Caesar auxilium tuUt : IV 34, 1 ; ut quo primum 
ciu^reretur (occurreretur [i; Sclin.) aut cui rei 
ferretur auxiUum uix ratio iniri posset: VII 24, 
4; si pedites suis auxilium ferant: VII 66, 5; 
quibus mterclusis exereitu Caesaris auxilium 
ferri nulla ratione poterat: 1, 70, 2; (Scipio) 
Fauonio auxilium ferre contendit: 3, 36, 7 ; abs- 
cisum in duas partes exercitum, cum altera 
{N; alter Ox) alteri auxilium ferre non posset: 
3, 72, 2; ut . . . obsesso Scipione necessario 
illum (Pompeium) suis auxiUum ferre cogeret: 
3, 78, 4 ; itA duobus temporibus Ephesiae pecu- 
niae Caesar auxiUum tulit : 3, 105, 1 ; t 

sese neque obsides repetituros neque auxiUum 
a populo Eomano imploraturos: I 31, 7; 
quod soli (Sequani) ne in occulto quidem queri 
neque auxilium implorare auderent: I 32, 4; 
nequiquam eius (Porapei) auxiUum, si postea 
ueUt, sena^um iniploraturum : 1,1,4; ^ 

omues, qui aderant, raagno fletu auxiUum a 
Ciiesare petere coeperunt: 132,1; (quorum 
legati) de Sueborum