Skip to main content

Full text of "Lexicon poëticum antiquæ linguæ septentrionalis"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goo%\'S "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| DiBiizcdbjGoogle ANÐltl 

Qartím 1 JByGl 1 DiBíiizcdbjGoogle • ^ DiBiizcdbjGoogle 


-#f -3 DiBiizcdbjGoogle DiBiizcdbjGoogle LEXICON POETICUM ANTIQUÆ MVGUÆ SEPTENTRIOMUS. conscripsit 
SV£INBJ0RN egilsson. 

EDIDIT 

SOCIETAS REGU 
ANTIQUAEIORUM SEPTENTKIONALIUM. HAFNIÆ. 

TYPIS J. D. QVIST A COHP. 

IDGCaX. 

DiBiizcdbjGoogle DiBiizcdbjGoogle PRÆFATIO. 

Absoluto hoc opere , et astante tempore , quo hicce liber ei omni parle 
bslnictus in pubticum prodire debeat, non miranduro est, nos, quorum 
BUDus facturo est eundem librum hac præfatiuncula orbi literalo qoasi ante 
dcdIos sistere, ÍD utramque partem commoveri. Gaudemus, quuro sciarous, 
ÍD hoc libro præslantissimum, quod in hoc quidem literarnro genere bucusque 
prodiit, opos perrectum esse; dolemus, quod ipsi egregio auctori non con- 
eeasum est opus suum, tantæ curæ, tantæ industriæ, tanti indefessi laboris 
froctum, inpublicum prorerre, et quæ necessaría erant monere. Timemus, 
uoiciliam nostram et pietatem in hoc casu quæ necessaria sunt suppe- 
diure oon posse. Sed quamvis omnia nobis maiime exoplata nun contígerint, 
Mtia oblÍDUÍmus in ipso opere, ut confidamus hoc ipsum noroen suum et 
lactoris SDÍ alte tollere posse, el harum literarum cultoribus persuadere, 
DomeD aDCtoris præslantissimi dignum esse , quod bonore et grato aniroo 
oelebretDr. 

Sperarous oon ingraturo fore benevolo lectori, aliquid de ortu et 
titá auctoris cognoscere, pro certo habentes, hunc libruro non raro in manus 
n>rum veDlurum, qui ne nomen quidem auctoris antea audivennl, et tamen aliquid 
Kcuralius de eodem cognoscere desideraverint. Natns est Ígitur Sveinbjörn 
EciLssoN in villa rurali Njarðvík interíorí, in toparchia Gullbrínga dicta, Ín 
blaodia mepdionali , fere quinque milliaría ab emporio insulæ principali, 
RevkjaTÍk, distante. Dies natalis fuit festum Mathiœ apostoli, vi. calend. 
Hait. (24. Febr.) 1791. Porentes Egill SveinbjamarsoD et Gudrún Odds- 
dóttir, qni, quamqnaro genere populari orti, tamen non minús aniroi dotibus- 
qBam facultatibus inter prímarios sui ordinis numerabantur. Filius decero 
aiiDOs natus curante patre in domum Magni Stephensen, judicis primarii in 
tribuDali soperíore, eiceptus est (1801), quem nutricium, eodem anno palrc 
•fbatos , postea semper ut patrem coluit et dile\it. Magnus Stephensen, 
koc tempore et opibus pollens et literarum favore sempcr ardens, puero 
■genioso præceptores dedit, et postquam per aliquot annos literis, quæ iii 
Kbolis tradi solcnt, operam dederat, a celeberrímo Arnio Helgii (Arni Helga- 
■ea), tum paslore, poslea ofilcíali et episcopo lilulari in Islandia, cum testi- 
■ooio scbolaslíco dimissus fuit (1810). 

UisilizcaByGoOgle Sopito bello, quod hoc tempore per tolam Europam flagravit, anno 
1814 IV. id. Septembr. (10. Septbr.) tandem Islandiam reliqait, universi'* 
tatem Harniensem petens, ubi ineunte anoo sequenli lu. id. Januar. (11. 
Januar 1815) civium academicorum numero adscríptus est, eiamine Artium 
cum egregio successu emenso. Eodem anno examini philDlogico-philosophico 
se subjecit. et inde Laudabilís et publico encomio omatus discessit. Anno 
1819, die III. id. Januar. (11. Januar) examen theologicum subiit, et 
Laudabitis judicatus est. 

Accídit hoc lempore, quod unus ei præceptoríbus scholæ Bessastadensis 
infortunato casu in itinere Hafniam pelens undis submersus fuerat, quo 
fado ejus locns per integnim annum vel plus vacuus relictus est. Hoc 
muous síbi elegil SveÍDbjöm Egilssoii, et literas vocalioois vi. cal. Aprílis 
(27. Harlii) 1819 accepil. Eodem anno patríam revisit, et deinde cotlega 
Scholæ Bessasladrasis fuit, usque dum jussu regio, schola Reykjavikam 
translata, eidem rector præposilus est v. cal. Maj. (27. Apríl) 1846. Per 
quinque aonos scbolæ prœfuit, donec a calcnd. Juliis 1851 otium qusrens 
officium deposuit, et gratia regis dispeosationem cum annna pecunia obtiouit 
(Íð. Juni 1851). Posthac solis literís vixit; sed spes nostra, eum hoc modo 
diu ioter nos victuram , vana fuit , qoum morbos , prímo aspectu levis et 
parvi momenti, postea gravis et pemiciosus, corpus subegit et vitæ finem 
fecit die xvi. cal. Septembr. (17. August) 1852. Uxorem reliquit Helgam 
Beoedicti Gröndal (f 1855) et novem liberos. 

Opera lileraría, quœ Sveinbjömo Egilssonio debemus, salis accurate 
enumnata sunt in Leiico bibtiographico Erslevii (Th. H. Erslew Forfatter- 
Lexícon et ejusd. Supplementum i, 400-402), et in vita ejus, a Jona Arnasonio 
(Jón Ániason), viro doctissimo et Egilssooio intima familiarílate juncto, scrípta, 
quæ editioní scríptonim Egilssonii ' tom. ii , erSgie ejus quoqife itlustrata, 
prœmissa est, ad quos igitur libros lectorem ablegamus. Unuro lamen eorum 
geniu est, qaod ad lioguam et antiquitates septentrionates pertinet, de quo 
Dobis brevitev disserendum esse videtur. 

Omnes, qui de literís Islandicis, et mprímis de stndio titerarío Islan- 
domm, aliquid notitiœ habent, beoe scinnt, has literas Ín Islandia lam 
domesticBs esse et coosuetas, nt propríe dici possit neminem Islandum esse, 
si de literís aliquid gustaverít, quin libros veteres, Sagas et Eddas, Ín taotum 
vel in totum legerít, de poeii septentríonali, ejus tegibus metrids et speciali 
indole aliqnid comprebeoderit , vel qui vigorem ejas et mirabilem quaniam * Bit N*B>aVÍani«r E(ilHoa»r, Beklaro nt Dr. Thcolofi*. — Kejkjw. 18A5— ISðÖ. 1—8, UisilizcaByGoOgle ÍDtensitatem iiod Kinent Qaod maiime de SveinbjÖmo EgilssoDÍo accedit, 
ijDÍ non solum ingeniiim hiboit ad omne genas literanim promptum el 
abcre, sed et gastam ad omnem elegantiam sennonis pronum, Tenamque 
poelicam le|HdissimBm cum sale, ad facetias præsertím nutantem. Postqaam 
dimiasns fuit, et ei per aliqaot annos (1810 — 1814) in domo nutrícii, 
etimiis qaibusqae in his Nteria sobsidiis fulto, literas colere contigit, príroa 
banun scientiarum documenta dedit, quum aliquot versus hajus generís partim 
composait partim interpretatas est. Hafiiiœ prímum inter fandatores Socie> 
litis Literaríæ Islandicæ fuit (1816); deiade eodem anno inter socios cum 
iríbDs aliis electas est ad parandam editioncm llislorw Sturloagomm (Storl- 
únga saga. Kh. 1817 — 1819. i-ii. 4to). Absoluto eiaroine theologico 
1819 non paaca antiquitatis mooumenta ex codicibus eiscrípsit * , quædeinde 
Isltodiam secum transporlavit. Quum Islandiam ventum est, in schola 
Betsastadensi nactus est collegam et studiorum saomm acren cultorem 
alqae instigatorem, Ðr. Hallgrimum Scheving, qui jam tum per plores annos 
ad Lexicon lingnœ Islandicæ multa coltegerat. Non igitar mírandnm, hoi 
dnos Don sotum inter discipulos saos amorero hanin literaniB non paruro 
ncttasse, sed etiam studia ejus generís operíbus stús mukis raodis promo- 
Tisse. Et feliciter accidit, quod eodem tempore ardor antea ignotus ad hoc 
iteranim genus cognoscendum per tolam Septentríonero et Germaniam in- 
crerit, qui ad banc nsqne diem duravit, et ut speramns magis magisqae 
fnctos abnnde feret. 

In boc scientíarum genere nova epocha orta est anno 182ð , qauro 
die T. cal. Febr. (28. Januar) Societas aostra fundata est. Amiei Egilssonii, 
qoi hajas Societatis príma fiindamenta jeremnt , amico sno , in Islandia 
Domti, lod se digni in fundanda Societate antiquaríoram septentnonaliam 
occapandi occasicmero præbere desideramnt, quare eum jam 1824 collegam 
sðií in edendo programmate, deinde in dirígendis rebus literaríis Societatis 
elegemnt , qnod postea ad mortem usque semper fuit. Ilfe etiam opera a 
Sodetate edila quodaumodo prímitiis suis inauguravil; composoit enim 
Odam ad regem Frederícam Seilum et reginam Maríam, volumini príroo horam 
Scriptoiam præmissam, et teitns Historiœ Olai Tryggríi filii ei ejas ex- 
scrípto impressus est (Foramanna sögur vol. i— iii). Præterea Ín hac colle- 
ctkme Istandice dedit, quas Undalinus oliro Danice verterat, Historias 
HakoDÍs Sverrerís filii, Gultonni Sigurdi filii et IngiÍ Bardi filii (Fomm. s. 
IX , 57 — 213), quamro teitns ut videtur jamdnm perierat. Id votumine 
■Itimo hnjus collectionis bislorícæ scripsit : a) Chrunologiam regum Norv^^iæ 
(S6I — 1263); b) Ghronologiam ragom Ðaniæ (842—1259); c) Annales 

' cmTOcnta » Jmm ArauMÍ* ta Vil* 8. £(.; *ide Bit STeinb. BplM. II, pntfbt. p. xivtti. 

UisilizcaByGoOgle PRÆFATIO. reniiD ntaiime mi^niorabiliuin Ín terris septentrionBllbus pcrannosSðl — 1273; 
A) Carminn in ordinem prosaicum redacta per Fornmanna sögur vnl. i — xi; 
e) Indícem rerum; f) Glossarium cum explicatione vocum rariorum. 

In collectionis Danicœ (Oldnordiske Sogaer) volumine ultimo imprcssa 
cst inlcrprctutio Danica chronologiæ etAnnalium mox allatorum (xii, 1 — 24). 

Cotlectio Latina, xii voluminibus constans, et sub titulo ^^Scripta 
historica Islandorum" edita , nun solum continet Latinam interprctationem 
hisloriarum, in ,,Fornroanna sögur" Islandice edilarum, a Sveinbjiirno Egils- 
soiiio ferc solo elaboratam, sed et commenlarios in carmina ibi occurrentia, 
præfationes, eicursus varios, et plura. Inler hœc præcipua sunt: 

In vol. III.: a) Eicursus <Ie poéta Hallarsleine , cum cjus poemate 
Rekslelja et commentarío (pag. 224—276); b) Chronologia enn. Ofíl — 1048 
(pag. 277 — 280); c) tabulæ genealogicæ decem. 

In vol. V.: Chronologia 995—1066 (pag. 350—337). 

In vol. VI!.: a) Chronologia a Magno Bono ad Sverrerem |pag. 
352 — 360); b) tabulæ genealogicœ set. 

In vol. X.: a) Chronotogia ann. 1151-~1273; b) ArnmœMínga tal 
(p. 444 — 447); c) tabulæ genealogicœ tres. 

In vol. XI.: a) Chronologia historíæ Knutidanim 842 — 1184 (pag. 
401— 40.''>); b) ChroQologia historiœ Olavi Tnggvii filii 851 — 1000 (pag. 
406 — 417); c) tabulæ genealogicæ duæ. 

In tibro studio et opera C. C. Rafn a Societato noslra edito, ({ui 
,Anliquilates Amerícanæ'' inscribitur (HaFn. 1837), interpretaliones Latinæ 
et commentaríi ín versus, ex maiima parte ab Egilssonio elaborati sunt. 

Eodem modo ei maiima parte Latinas interprelaliones et expticationes 
versnum scripsit in opere a C. C. Rarn edito, quod inscríbitur ,^AntÍqnités 
Russes" (Copenh. 1850—52). 

Eiplicaliones versuum in Historía Gistii Surssonii occurrentium , auctore 
Egilssonio, editæ sunt a Societste Literaría Septentríonali (Nordíske Literalur- 
Samfund) in colleclione quœ dicitnr j,Nordiske Oldskrifter" fasc. vm (I84Ö) 
et XV (1852). Tales eiplicationes versuum, partim Islandice partim Danice 
ob Egilssonio conscriptæ, in pturcs Sagas Islandicas habemus, quœ tamen 
maiima ex parte adhuc ineditæ sunt, v. c. : a) Ín Kormakssaga Danice (Ant. 
Tidsskr. 1846—1848, p. 40); b) in Gunnlaugssaga; c) Hei6arviga saga; 
d) Droplaugarsona saga; e) Njáls saga; f) Egilssaga (edit. Reykjav. 1856, 
p. 257 — 270); g) Ejrbyggja soga; h) Bjnrnar saga Hitdælakappa); i) Grettis 
<aga; k) Fóslbræðra saga, de Thormodo Kolbrúnarskáld et Thorgeire. 

Programmata schotæ Bessastadensis et Reykjavicenais , quorum non 
pauca ab Egilssonio edita sunt, carmina quædam antiqua non atias edita 

UisilizcaByGoOgle CMtinent, quc sunt: a) cannen Ótafs drépa, de Olavo Tryggvii filio Nor- 
regic rege compositain, et in unico codice Hallfiredo poetæ attríbutam 
(1832); b) Fragmentum carmtnii Placidosdrépa, de Sancto Placido et Theo- 
pista (1833); c) quatuor carmina antiqua, religiosi ai^^menti, qus dicuntm* 
Hirmsól, Llknarbraut, Leiðarvisan et Heilags anda visnr (1844). 

Qaum post absolutam editionem Eddœ Sœmundtns a Seviris, quibns 
L^atom Amœ Hagnæi curæ demandatum erat, consilium initnm ruit, ut 
Edda Snom'i Sturlni, interpretatíone Latina et apparatu critíco commentaríisque 
ÍDstnicla ederetur. SveÍnbjÖmo Egitssonio scrípserunt, ut interpretationem 
et eiplicationes carminum elaborandas sumeret, quod et libenler Tecit. 
Aceepto a Seviris Ama-Magnæanís exscrípto textus cum lectionibns varíis, 
fragmentis diversorum codicum, ceteroque ad edítionem præparandam necei- 
nrío apparalu, mnnns sibi concredilum perfecit, et iU ei parte potiorí 
editio Ama-Magnsana , cujus duo volumina jam prodierunt (Hafo. 1848. 
1652), ei tríbui potest. Ex textn a Sevirís Aroa-Magnœaois misso paravit 
editionem Eddœ Snorrianæ (Reykjav. 1848), et quomndam tractatnnm anti- 
ipianim, qut huic libro in nonnullis codicibns manuscríptis juncti inveniantur 
(Ritgjörðir tiDieyrandi Snorra-Edda. 1849), cai feddidít clavem metrkam 
(Hiltalykil) Rögnvaldi comitis. Spenatim duo carmina antiqua, quæ in Edda 
Saorríana ssservantnr, Haustlaaog et þórsdrápa, cnm commentarío Islandiee 
edidit (1851). 

Hi librí, qui jam allati sunt, mnlti qnidem et non mínoa mdefBssara 
ceram qnam doctrínam et sagacitatem auctorís testantes, tamen non aliter 
«c quasi præcursores et prœparatores hujus Lexici poetici generalis dest- 
^arí possunt. Non latere potuil eum, cui ab mitío demandatnm erat versni 
intiqaos interpretarí et explícare, qaantum in hoc literamm genere restaivt, 
qnantDm in editionibus partím Ín scribendo partim in edendo peccatum 
Fberít, nec minus quantuib in expticandis carminibus erraverínt rírí doctis- 
simi, omni fere crítico lundamento destituli. Nec eum rerellit, quod tales 
errores et vactllatio interprelum non potuerunt nisi judicinm homtnum de antiqua 
poén septentríonali et genio ejus depravare et corrompere. Yidemns érgo 
jam 1824 auctorem nostrum strenne occupatnm in carminibus antiquis ex 
membraneis codicibus colligendís, quod negötium, quum ipse a Fanlibus tam 
kmge sbeiset, amícis suis et discipulis, qui Hafniæ commorabBntur, deinandarít. 
His rollectíonibns instructus partim specialim quæ antea exposuimus opera 
præstílit, partim Lexicon generale sermonis poétid congessít, quod re vera 
dii|dex eit, prímum hoc nostrum Islandico-Latínum, quod prímum inscrípserat : 
^GIossarinm, contínens voces simplices et compositas, terminatíones raríores, 
tppellaliones poeticas et phrases. in carminibus poetomm septentríonalium 

UisilizcaByGoOgle ad ilnen usque secuK deciiDÍ querti occuireDtes, collegit et eipticavit Svein- 
bjöm Egitssooiui, collega scholœ Bessasladeosís io Islaodia" (qnaluor volumiaa 
sulograpba, 3160 pagg. in4lo); altenim Islandicuni taDtuin, noD editam (duo 
Totumiiia. 8vo. plagulœ 42^ scrípls). IlludLeiicon siveGtossariummajusSocie- 
tati nostræ tradidit quum Hafniæ præseos erat, annis 1845 — 46. Eodem tempore 
Richardus Cleasby, vir doclus ex Anglia oriundus, sibi proposuerat, ut simile 
Leiicoo Islandico-AnglicuiD typis ederet, prosam orationem in tibris antiquis 
septentrionalibus vemacula lingua scriptis asservatara complectens, quod 
opos, post mortem doctissimi collectoris revisum, in Anglia Oifordiæ 
impressum iri speramua; nostrum vero ei decrelo Socielatis anno 1852 
prelo subjeclum est, deinde rasciculi suo quisque anno post 1854 in pubti- 
cam lucem prodierunt 

Anlea a nobis breviter indícstum esl, qno modo auclor ÍDduclus sit, 
nt Ín hoeLexico poetica solummodo tractaret, qoasi discenieDS ioler voca- 
bula prosæ orationis et poéticæ. Si per se hoc nou miraDdum est, qnnra 
notum Eil , quom muha peculiaría vocabula et a poputarí sermone diversa 
eontineant opera poética cujuscunque linguœ, tamen hoc de lingua veterí 
seplenlríonali plurímura valet. Magna copia verbonim, mults formc, 
terrainationes, compositiones verborum, quæ ín carmimbus occunnnt, in prosa 
•ratione non omoino, ínveniuDlar, qnod dod solam raythotogiœ et denoraÍDa- 
tioDÍbus inde snratis debetur, sed etiam raultis alíis fuudanentis nitilur, 
qaibos radices linguæ alte íosits sunt. Satis est hic eierapli gratia poema 
Sddicura Alvisinil allegare, ubi denominationes cœli, terræ, sotis, InnsB, 
ct alianiai renua ex wptem vel Dovem diversis lÍDguia desumUB esse 
diawlur, qnarura pnecipDe appellaDtur lingua Hominum, Deomm, Vanorora,^ 
GigaDtum, Allbrom, NsDoram et Helensium, qus denominationes deinde 
apud poétas promiscue de bis rebus, aut siqipliciter aut figurís poeticis 
orattc, adbibenlur. Noraiua Odinis in carmina Grímnisraál simili modo enume- 
nitar, quc diversis tods gessetit. Enumeratio harara linguarara egregie demon- 
itrat, quam atfe el lale oríginem sermonis poetici pelierífll veteres. Quoraodo 
•ntem boc spad po£las adhuc latius patuerít, et quibns tegibus urcanscríptura 
ruerít, a Snorrio SluHœo tn scriptione „De dictione poética" (Slildsliapar- 
mál) eipositum est. Tría ibi genera dictionis poeticæ enumerantur : prímura 
deBominationes sirapiices (heiti), secuudum pronomioationes (roraöru), tertiura 
étoaminationes compositæ (lienningar). Hæ duœ classes poslenores vocura 
^ pbrasium poélicaraminnumerís rormalionibus dictionis poéticæ ansam præbent, 
fom pvimo aspeclu Sibyllinum aliquid spirare videtur, et nonnisi sedulis cullo- 
iftos ipsum florem, peculiarí fragrantia œstiraatores obleclantem, aperit. Nos, 
qui Kimui, quol obscura verba auclor nosler ceteberrimus eiplicaverít, qoot 

UisilizcaByGoOgle lcttioDM falsM correierit, qnam aape leges iroporum expIicaDdoram fixerit, mo- 
tM leríorem et geoio poetico dignioTem aut inveoerit aut plures enairationis 
Bodos ingeniose excogitaverít, locos antea non illQStralos explicaverit, noD 
insnmiiis oisi lœto et grato animo accipere quæ præslitit, et approbare, 
tjBod poetica opera sola sibi elegit, sperantes, quod restat sensim ab aliis, 
Tcatigiis ejus ingredientibns, absohitum irí. 

Ipse celeberrímus aactor, ut jam vídimus, terminos opería suí ab 
MttqatfBÍmis índe temporíbus ad finem secali quarti decimi (c. ann. 1400) 
lestÍMTÍt. Fateodum tamen est, hoc magis ex vulgarí tradilione quadam, et ut 
eerti qnidaro fines operís constituerentur, factum esse, quam ei certis argumentis 
ioteniis, ex ipsa poéseoa historía deductis. Quod ad antiqnissima poélíci generís 
Bwnnmenta attinet, maiimi momenti Íd obstaculum fuit, quo minas eorum 
eiplicationes admitli possent, quod in edilionibus, quœ solœ auctorí ad 
■aans erant, non minus ipse teitns qnam inlerpretationes haram inscríptio- 
Nm ez maiima parte tam magnopere vacillant, ut non nisi conjeclurís satis 
ÍKertis sit locus. Inscríptio Karieviensis in Olandia. que seasum certum 
prvbuit, in libram suscepta est ; de pluríbos inscríptionibas poSticis idem 
betnm fuisset, si novissimam earam collectionem , quæ in Antiquitatibus 
Orientalibus (^,Antiquités de l'Oríent, monuments runograpbiques interpretés 
par C. C. Rafo". Copenh. 1850. 8vo) edita est, cognovrsset. Consilinm 
prímum fuit, hunc defectum ita sardre, ut glossarínro inscríptíonum Runi- 
taram per se adderetor, qunm vero hoc non sine majorí cunclatione fierí 
petuerít, otilíns visum est noD Ín hac re morarí, sed editionem statim per- 
ficere et pnblicæ luci tradere. Idem valet de iUis pancis quidem versibQS, 
^ pofllremis aunis aut pTÍmuro cogniti snnt, aut accuratius editi vel expli- 
csti, qni vero íd hoc libro aut prætermittuntur, aat alio modo tractantur. 

De antiqnitale carminnm, quæ hisloríca œtate cognita fuerant, multa 
■oBt dispulata, plura tamen adhuc ila incerta, Qt finis disceptationis adhac 
latge absit. Neqoe nobis occasio.neque locus adest, ut in has res longius 
digredi«DQr. Suffidt nobis aliqaot locos dassicos de hac re afi'erre, quum 
rahtioiies ipsoram veterapi auctorum in bac re maiimæ auctoritatis esse videan- 
lor. In reeenso poetaram, qui in codice Upsatiensi Eddæ Snorrianæ asservatur, 
ila incipit anclor: ,,Starkadns ( Starkatlierus ) grandœvns poéta fuit. ejus 
poéMataÍDterea, quœ nnoc ei memoría recensentur, antiquissima snnt. 
Sle de regibosDanoram carmina composuit" *. PostSlarkadum commemonit re- 
gen Ragnarem loftbrók, reginam ejus Aslaugam et filios eorum ; deinde Bragium ' ^(ark«&r hÍBB g%wtYi Tir Bhild; hm kn»Si era fonvil þeirra >rm mena kunBa; h*nn 
•rti ■> DaMkoDdafa". UigmzcaByCoOgle grandæTum et ceteros octo poetas, qui Eysteinum Beliam, Svecoram regem, car- 
roinibus cclebrasse tradunlar (Möbius. Catalogus librorum Islandiconim et Nor- 
vegicorura œlatis mediœ. Lips. 1856. 8vo. p. 1G9). — Snorrius Sturlœus 
in prœfatione Heimskrínglæ dicil : „Apud Haraldum ( pulchrícoroum) poétœ 
fucrunt, quorum carmina nostrís temporíbus ex memoria recensentur, 
quemadmoduni etiam poémata de omnibus iis rcgibus, qui post eum 
Ín Norvegia regnarunt; ex his carminibus, iis prœscrtim, quœ in aspeclu 
ipsorum príncipum aut eorum filiorum decantala sunt, gravissima argumenta nostrí 
operÍBhausimus, omnia, quœ do expeditionibus eoram et præliis ibi traduntur, pro 
vero accipientes" '. (Heimskringla eör Noregs konúnga sögur ní Snorra Sturiu- 
syni. ed. Harn. 1777 sequ. Tol. i, 2). Certum est igilur, auctores Islandicos secoli 
lcrtii decimi antiquissima carmina, quæ tum memoría tenebantur, ad tempora 
Ragnarís loiíbrók, sive seculum octavum p. Chr. retulisse. Neque minus certum est, 
ne unum quídem versum, nisi qui aut Ín inscríplionibus Runicis occurrant, 
aut etiam apud Saxonem sermone Latíno involutí ct implicati invenianlur, 
ad Dostra tempora pervenisse præter eos, quos Islandi nobis ser\arant, quare 
eoram testimonium de hac re gravissimum est. 

Non latere potest eos, qui libros historicos et literaturam antiquam 
septenlríonalem accuratius cognoverunt, quanta cohors poelarum, i. e. hominum 
pro temporís ratíone literatorum, seculo undecimo et postca ei Islandia 
venerít, quanta fuerít copia canninum varíi generis, quæ ex maiima parte 
per traditionem oralem ab una generatíone ad alteram transiisse videantur. 
In hac re Historia Haraldi severí, Norvegiæ regis, egregium tiobis exem- 
plum de poéta Stuvo cœco tradidit, qui quum in Uplandis in Norvegia spud 
colonum quendam hospitío rrueretar, regi Haraldo, apud eundem colanum 
hospitanti, oblectamentí causa carmina recitavit. De colloquio eorum ila 
narratur: ,,Rex diu vigilavit, Sluvo interea carminibus oblectante; tandem 
rex infit: ^quot jam carmioa cecÍDÍstí?' — Stuvus: ^hœc tihi numeranda reli- 
queram'. — Rex: ^egoquoquenumeraví, atque nunc triginta sunt; qut vero 
sola recitas carmina breviora ? nullane tcnes majora intercalata?' — Stuvus: ^haud 
pauciuro tcneo majora intercalata, quam breviora non intercalata, et tamen e\ 
his mulla sunt, quæ nondum cecini.' Rex : ,si hœc ita sunt, mirum quanlam habere 
dcbeas nolitíam carminum; quem vero recitandis carminibus majoribus ob- 
lcclare cogitas, siquidem mihi sola recilas breviora ?' — ^Te Ípsum', inquit 
Sluvus. Re\ : ,quando?' — Stuvus: ,quum pro\ime conveniemus'. 

■ „McS Hiraldi vuia t-kild, ok knnna menn cnn bv»iyi þcirri, ak >llra koniinca 
kvcai Þcim er sfAan hafB vcrit at Norcsi, ok toknm vir þar mfat d»mi ar þH, cr 
eacl *r i þcim kTi!5nm, cr kveíin yon fynT sj&iram harSlntiBniim , efta «onoi» þeirra, 
IDbam vér þat kIII fyrír satl, er í þoim kneitam annsl nm Tcrðir þcirra eða urroittar". UisilizcaByGoOgle Rei : ^cur tunc potius qoani nunc ?' Stuvus : ^quia vetim , tani oblecta- 
tioiiem , quam cetera omnia, quæ ad me pertinent , tibi eo melius placere, 
ipio ea audias diutius meliusque cognoscas". (Scrípla histor. Island. vi, 
361 — 364). Sluvus deinde poeta Haraidi regis faclus, epicedium in eum 
postea composuit, quod Stúrsdrápa, sive Stúfa, appellabalur. Hæc narratio 
de StuTo poéta egregie nobls demonstrat, quo modo istis temporíbus notilia 
rei literaríæ collecta fuerít. Sicut virí curíosi comitia generalia et ccetus 
homÍDum itenim atque iterum frequentaninl, eo Gne, ut omnifarías ibi rela- 
tiones et Darrationes audire et discerc possent, deinde vero easdem aliis 
relérendo artem historicam viva voce didicerunt et diligenter ejercuerunt', 
ila etiam ii, qni se arti poéticæ dedere voluerunt, magnam copiam veterum 
carminniD discere et declamare se assuefecerant, ut inde ^,díctiones poéticas 
.... (et) copiaro verborum unacum vetustis appeilationibus sibi comparare" 
possent'. Non igilur mirum est, quod et Snorríum et consobrínum ejus 
Obvum hvítaskáld tantam copiam carminum allegare el exempla exquisita 
inde afferre videamus, ut in Edda Snorríí et tractalu Olavi huic anneio 
•pparet. Sed ut harum literarum fœcunditas et sermonis poetici ubertas 
inde conspici potest, ita etiam inde apparet arcta illa continuitas, quæ totum 
boc genus literataræ conjungit et compingit : leges metrícæ tam firroæ et 
coBsolidatæ, ut unumquodque genus metri suam speciero poéticam Índicel ; dictio 
poética, quæ per tota secula soas proprías leges et morem majorum sequitur. Si 
hec igitur accuratius consideramus , simile quid apparet, ac quod nos in 
■rtifictis veterum tam sæpe vidimus, nimirum unum post alterum per longnro 
lemporís spatium eandem fabrícandi formam conservare , nnuro eundemquc 
tjpiuÐ imitarí. ~ Ex altera vero parte egregia illa fragmenta nobis demon- 
ttrant , quautam jacturnm in his rebus fecerimus , et quam parva es illa 
nagn« ruina nobís relicta sint. 

Ad iltustrandam historíam linguæ septentrionalis, Ínprímis qnam late 
hæc Nngua viguerít, magni momenti sunt relationes de antiquis poetis 
Dobis relíctæ, in antiquo recensu poetaruro „Skildatar asservalæ, et frag- 
menlis non paucorum carminum, ab his poétis compositorum , confinnatæ. 
Ðoo prxsertim loci sunt , ubi veteres scriptores dc bis rebus manifeste 
dispularunt et terminos linguæ disertis verbis fiieront. Altcr locus in opere 

' Nmmlio de Thonslcino hÍBtorico ({larKteÍDn tráYi) , n lnUidiB orÍrBiali, qai hiMorÍam dc 
frragrÍBilÍOBo Hiraldi rts'" 't rebas &b eo in Ornciti ^eslia Bb Haldore iínorrii tiiii f 
Mdo dídicml, fiiad coinitia generilia Islaidia: (alþlng) qnolaanis riefaeatKTent, ct 
ÍW eeBaÍM tensini^Dc rehtinntB de hae re ei tÍti voee HRldoria eollcgerat (Hnller. Sbki- 
UUUlh. I, 317— ,116, cfr. Fornm. r. vi, 351 - 3.MÍ. 

* "ÞcK* cr ■( accja dn^m BkilJam, þeim er girBB»t at nema mil •kildtka|>iir, uk 
ka;j« fcr orAfjelda með rornam hellum". ÍHnorrB-EddB. i, 221. UisilizcaByGoOgle Snorrii Slurlæi, celeberriiDÍ histðrtci, Eddi dicto, ÍDvenilur, ubi io ÍDtroita 
dtcit : „Cam Odine inigravit Yogvius , qui post eum regaum ín Svecie 
accepit, a quo Yngiingi sunt orti. Así ex indigenis aiores daierant, unde 
oamerosa progenies per Saxooiam et per septentrionales regiones dispersa 
ruit. Lingua eorum sola per has regiones valuit, et perspicue 
intelligi potest, eos huc septentrionero versus in Norvegiam et Daniam, 
Sveciam et Saxoniaro, linguam daiisse"'. (Snorra Edda, ed. A. Magn. ii, 
253; confr. i, 28 — 31). — Alter locus est ín Hisloria de Gunnlaugo vermi- 
lingui et Rafnio poéta, ubi de temporibus Ethelrcdi regis (979 — 1016) 
didtur: ,fTum in Anglia eadem lingua fuit atque in Norvegia et Dania; 
lingua autem mutata est quuro Vilhelmus nolhas Angliam subegit; ex eo 
inde tempore lingua Valica Ín Anglia viguit, quia genus ejus índe ducebalur" * 
(Gunnlaugs saga cap. vii.; fslendinga sögur tom. ii(1847), pag. 221 — 222). 
Hæc eodem fere modo a scriptoribas secuti qaarti decimi traduatur, bis 
verbis: ^,Orígines omnium historiarum in lingua Norrœna (septentrionali), 
earum quæ res veras narrant, ex eo tempore initia dacunt, quo Tnrcæ et 
Asiani aquilonares regiones inhabitare coeperunt. Nam vere dicitur lingua, 
quam nos Norrœnam vocamus, cum iis huc septentríoncm versus venisse, 
et in Saionia, Dania et Svecia, Norvegia et aliqua parte Angliæ Tigutsse"' 
(Fragm. membr. A. Magn. Iej9 fol.; Langeb. Scrípt. Rerr. Dann. ii , 34; 
Fornm. s. xi, 412; cfr. Rimbegla iii, 1). 

Ouod his locis unÍTerse dicitur, non paruro luminis accipit ex 
antiqua scriptione „Sbáldatal" (recensu poétaruro), quam antea allegavi- 
mus, ubi nomina poetaniro, et eorum regum celerorumque magnalum extra 
Islandiam, qaos carmÍDÍbus celebrarunt, ordine recensentur. Enumerantur 
hic prímum Sveciæ reges et magnates, a seculo octavo ad seculum usque 
lertium decimum , et simili modo poélæ , priroum Sveci et Norvegi , deinde 
klandi lantum, inde a seculo dedmo (þorvaldr Hjatlason), quorum ultími 
sunt Ölafr þór&arson hvitaskáld (f 1259) et Sturla |>órðarson (f 1284); 
itle carmen de Erico rege Erici lilio (f 1250), hic de comite Birgere Magni 

' „McftÖBni nrVncvÍ, cr koBdnfr rar i SvlþjAðn cptir hann okÝncltn^r ern fri komnir} 
þeir ÆBÍrnir lAka icr kvanhuaf fiar inniDtMdi ok grSo þ«r «Uir QDlmennar om Suland 
ok mm Norltrh&lfaH; fieirr* tdn{« eio sekk om þrtii IBod, ok þat akiUa men*, ■■ ^eir 
h«fa norSr hincal haft (iípciidb, I ílortg ok UanmOrk, S«i[ijdft ok SulaMd." 

* „Ein nr þá Idnga i Englandi scm I Noresi ok i DaaaiBrka; «■ ftá akiplnat timgn i 
Easlandi cr VilKjaliar baatarðr vann Eacland ; gtkk. þa&an af i Enslnadi Valeka, er baai 
nr þtflan KttaDr." 

' „Upphaf allra triatp'* ' aorraBii <dn^, þeírra er lannindi fy1|ja, hAfnt þi, er Tjrrklr 
ok Atiaaienn hygin Norðril; þvi cr þat ms3 sOnnu «( ae^a, at IdBfan kon ncð þeim nDr3r 
bical, er rir kSIIaai aorraan, ok icekk td tdnc* sm Sailand, Daanllrk ok !<vlþ)Að, Noref, 
ok nn aðkknm hlala EaElaada." UisilizcaByGoOgle filio ssUte anni 1265 composuit. Hoc igitur camien ultiniuiD locum tenet 
eonun, quæ a poétis more majonim in Svecia publice coraro magnstibus 
rint declamata. — Seríes rcgum Norvegicorum, qui carminibus ccle- 
bnti ruerunt, ab Haraldo rege pulchrícomo incipit, cujus set poélic aulici 
Teceosenlur, omnes ut videtur Norvegi, et Tortasse ex parte Ðani (Uirr 
Sebbason). Ex filiis ejos unus a daobus celeberrímii Norvegiæ poetis, alter 
• duobns Islandis, carminíbos est laudatus, sed mortuoregeH8kone(-}-961) 
nemo poetamm aulicorum nominatur nisi Islandi. Ab anno igitur ctrciler 950, 
uique ad mortero regis Eríci Magni filii (^ 1299) hœc períodus duravit, 
ijna Islaodi soli in Norvegia locum poetarum aulicorum tenuerunt et res 
gestas canninibus celebrarunt, ita ut præter eorum carmina síngulares tan- 
tata strophæ a viris Norvegis , regibns præsertim , quasi esercitandi gratia 
compositæ, nunc supersint. Cum anno 1300 bæc períodus in Norvegia 
finiit, et notatu dignum pst, regem Erícam a qninque poetis carminibns 
landatnm esse, fralrem ejus Hakonem a oemine, qnod indicare videtur enm 
■otiqnam hanc et domeslicam arlem despexisse, et novnro literaturs gcnus, 
narrationes scilicet fabulosas, a gentibus Romanis jam dudnm in septen- 
tríooem profectas, msgis coluisse. Inter magnates Norvegiæ neminem poit 
dncem Skolium {-f 1240), comitem Knutum Hakonis filium (-j- 1261) et 
Gtntum Jonæ Metensem (-|- 1270] canninibus celebratum esse mvenimus. — 
loter Danorum regesSvenus rurcobarbus (-{- 1014) prímns numeratur, qui 
a poéta Islando Ottare nigro carmine laudatus sit, ultimus vero Valdema- 
ras secandas (-{- 1241). In Anglia Athelstanus et Ethelredos, secnlo 
dedmo et circa initium seculi undeciroi, a poetis celebenriniúi Egilto Skalla- 
grimi ct Gunntogo venniliugni carminibus celebrabantur. Ex his exemplis st 
pCTÍodas bistoríca lioguæ et poeseos in annos definienda esset, Ín Anglia usque 
ad occupationem Normannicam, sive ad medium osqne secutnm uodecimum 
darsTÍl, ÍQ Dania et Svecia ad medium usque secoli tertii deciroi, in Nor- 
Tcgia ad finem ejosdem secuti, sive ad initinm seculi proiiroe seqnentis. Disces- 
■ns poélarum ex anlis regiis cum immntalione niorís majonim mutalioBem 
if^oB indicat, quœ sensim sensimque aliunde devicta et debitilata, in Islan- 
díun quasi in uttiroom castetlum se recqtit, ubi non minus quam antea 
excalta fuit et amata. Ut antea ex maxiroa parte reges et raagDates esterós, 
iU Dunc poétæ Islandi Maríam virginem, sanclam Crucero, sanctos Apostolos 
etUartTres carminibus celebrare inceperuiil, quoruro carminum magna mut- 
litDdo adbuc inedila in librís roanuicríptis asservatur. Ceterum , nisi nimis 
kmge a nostro proposito abesset , ex omni secoto nomina eoruro proferre 
qni poeticam artem , non ut imitatores sed ut tiberí cnltores, 
I majoram exercuerunt. UismzcaByGoOgle SÍ crederemus, sennonea) poétícum antíquis lemporíbDs commnnent 
fuisse, ila ut verba poetarum eiquisita, termini mythologici, tropi artiGciales 
et similia, Id carminibus poétarum occurrentía, cuique homini ex populo 
perspicua Tuissent, gravis nobis error esset. Non pauca exempla demonstrant, 
cannina anliqua a vulgo sui temporis non magis fere intellecta fuisse, 
quam hodie apud nos intelliguntur. Hoc non minus ea re probatur, quod 
anliqui librarii, qui prosam orationem siue diffícultate eiscripserunt , versus 
teitui insitos sæpius comipte dederunt, et qnidem ita, ut ei corruptela 
aperte eluceat, libraríum cannina oronino non intellexisse. Ita verbi causa, 
ut ceteros prætereamus, libraríus, qai codicem Cpsaliensem descrípsit circa 
annum 1300, aperte demonstravit, se carmina textui inserta non intel- 
leiisse; eodem modo iibrarii, idque virí cleríci, qui codicem Flateyensero 
dictum circa annum 1487 scripscrunt , versus Don panim corruptos tradi- 
derunt. Poétœ seculi quarli decimi, qui carmina religiosa plurímum 
coroposuenint , hanc normam præcipue sibi servandam dederunt, ut tropos 
Eddicos, quasi etbnicismum olentes, evitarent; non igitur mirum est; seculo 
quarto decimo et duobus sequentibns, quo tempore hoc genus poéseos maiime 
viguit, multa anUquiorís poeseos peculiaria verba et terminos exquisitiores m 
oblivionem abiisse. Initio seculi septimi decimi , quum uno eodemque fere 
terapore antiquitatis studium in Dania, Svecia et Norvegia eHervescebat, 
viri docti antiquam poésin septentríonalem cognoscere, et carmina priscorum 
poetarum esplicata habere, desiderare cœpenint. In eorum usuro commentaríos 
prímum videmus a doctis viris in Islandia conscriptos, qui deinde ab Olao 
WormioDano etVerelio Sveco in publicum editisunt; Ípsos Islandos nunquam 
antea tales commentaríos scripsisse novimus, si forte eicípias quæ explicandi 
. causa Íh Edda Snorríi addita inveniunlur. Prímus omnium Magnus Olavius 
(Magnás ólafsson), pastor Laufasensis in Islandia boreah (1622 — 1636; 
-f 22. Ang. 1636 annum ogens lxiii.), partem Eddœ Snorríanæ, quæ de 
denominationibus poéticis agit, roganle celeberrimo Arngrimo Jonœ Vidahno, 
anno 1609 io ordinem alphabeticum redegit (A. Magn. 758. 4to), quod 
opus deinde cum Wormio communicatum a Petro Joh. Resenio editum est 
(„Edda Islandorum". Hafn. 1665. 4to). Deinde non pauca carmina vetusta 
Olao Wormio rogante eiplicavit, quos coromentaríos in usuro suuro convertit 
Wormius; nonnihil etiam in bibliothecis nostris adhuc asservatur, v. c. A. 
Magn. 762. 4to. — Eodero modo Svenus Jonæus (Sveinn Jónsson), pastor 
cathedralis Holanus et deinde pastor Bardensis (nat. 1603, f 1686), non 
pauca ad carmina illustranda elaboravit el cum Wormio communicavit. — 
Gudmuodus Andreæ (Gu&mundr Andrésson ^ 1654), prími Leiici Is- 
landici nuctor , commentaríus in carmcii Eddicum Völuspá srrípsit , quos UisilizcaByGoOgle ReKDÍus deiade edidit. — Stephanus Olai (Stepbán ÓUrsson), qui inter 
(ffcstantissimos poétas Islandiæ seculi septimi decimi meríto numeratar, 
et primam amanaeosis celeberrimi episcopi Skalholtensis Brynjolli Svenonii, 
deinde pastor Vallaoesensis fuit, non parum in bis studiis versalus est, et 
toprimis eo tempore, quo academiam Hafbiensem frequentavit (1642 — 1648), 
non paura ad res EddÍMs illustrandas in usnro Resenii et Wormii scripsit, 
nude tanlum ooroeo meniit, ut a legato Francogallico Lutetiam Parísioruro 
migrare et studia literamro septentnonaliuro ibi promovere invitatus sit, quod 
limeo abnuit (-{- 1688). — In Svecia Jon Jonæns Rugmann {f 1679) ex- 
plicationes canniuum muttorum retiquit, quanim partem Verelius ceterique Sve- 
eonim virí doctí editionibus antíquoruro scríptoruro inserueruot, pars vero adbuc 
io bibliothecisUpsalis et Holroiœ Ínvenitur. — Præter hos nomioarí merelur 
Björn Jónsson de Skarðsé, virruiticns sui seculí eniditiisimus et inlibris 
coascribendís diligenlissirous (nal. 1574, roort. 1655), qui nonnulla carroina 
antiqua commentaríis instmsit, et ut ipse dicit inlegmm annnm io eipK- 
caodo carmioe Egilli, Höruftlausn dicto, oceapatna fait; hæc opera, qoamvis 
nunquam edita , in libris manuscriptts adhnc servantur. — Haligrímus Pc- 
træiis(Hallgrímr Pétrsson), pBstor Saurbæensis ín toparchia Borgljordensi 
(1614, -f 1674), celebem'mus poéla Islandns, commentaríos in cermina, quæ 
in Histona Olai regis Tryggvii Blii occurrunl, conscrípsil , adbuc Ín Kbris 
Miniscríptis servalos. — Viri doclissimi Brynjoirus Svenonius (Brynjólfr 
Sveinssoo), episcopus Skalholtensis, et historiographus regios Tbormodus Tor- 
feii8(þormóðr TorTason), sœpius quidem unum aut allerum locum poéticuro 
Gommemorarunl veleipiicaroot, sedcommentarios eodemacceteri modoelaboratos 
Don reliquenint. — Eieunte seculo seplimo decimoEÍQaras EyjolQ (Einar Eyj- 
ólfsson), toparcba AmeseDsis (-}- 1695), commenlaríos in carmioa, quœ 
ia Bergbóa þiltr occuitudI, elaboraYÍt, qui etíam adhuc inler libros manu- 
scríptos exslaut; et præteres commentarios in carmina, quœ in Hisloría 
Olan Tryggvii filii Norregiæ regis occurrunt, cooscripsit (Finn. Joh. HisU Eccl. 
IsL ui, 558 ooL e.). 

EBs temporíbus rirí doctí, qui mterprelationi antiquæ poeseos operam 
dederont, dupKci præsertnn obstaculo impediti erant, prirouro quod codices 
qai supererant manuscrípti oon uno loco collecti, sed buc et illuc sparsi 
hienint, ita ut oulli graodiorem ei illis materíam colligendi, multo roious 
codices ipsos evoh'eDdi et nivicem confereodi occasio daretur; altenim, quod 
I taro nræ, quam quoad críticum apparatum egenœ fiierunt. Vide- 
igitar hoc ipso tempore, et prssertiro seculo octavo decimo ineunte, 
es rínra doctos in eo occupatos, ut codices manuscriptos colligerent, 
' quos Aroas Magoæus (Arni Magnússon f 1730) præcipnum locum 

UisilizcaByGoOgle teoet , qui amplissimam suani et lecapletissímaro cotlectionem codicom 
Islandicorum et septeDtrionslium bibtiothecæ Uojversitatis Harniensis diuiant, 
additis non parvis opibos, per quas scriptonim antiqaonim in lucem edendoram 
facutlas dabatur. Neque enm spes refellit, nam post ejos mortem, noris et 
copiosis rontibus reclusis, magnam virorum doctoram multíludioem, partim in 
studio librorum vetenim, partim in iís edendis et explicandis, sensim sensim- 
que oGcupatos invenímus. Quoad atudium literatnræ poetico post aliquod inter- 
vattum noii paucos enumerare possumus, qui, nonnulti subsidiis Ama-Magnœsoís 
soffulti, haud parva io bac re prsstiterunt. Inter eos et temporís et fere 
gígantei labons ratione primum tocum tenet Johannes Otavius Grunnavicensis 
(Jón ólafsson fri GniDnavílc -f 1779), qui Arnœ Magnœo ad roanus 
scríbæ loco fuerat, et deinde prímus Stipeodiarius legati Ama-MagnæaDÍ 
factos est Is prœter mutlilária opera philologica, quæ lamen omnia adhuc 
inedita sunt, Eddam Snorríanam cum Latina interpretatione, apparatu crítico, 
commentarío perpetuo et indicibus ad editionem præparavit, sed hnc opus tanta 
doctrínœ mole circumdedit, ut quod in Additameotis bibliothecæ per omne ævum 
requiescat damnahim esse videalur (Addítam. Bibl- Univ. Hafn. Nr. 32 fol. pa(^. 
2276 prœter indiceg continens). — Eyjulfus Jooæus (Eyjólfr Jónsson) 
pastor Vallensis in Islandia boreati (-{- 1745), vlr muUifaris eraditionis, in 
carmen Eddæ ScmuDdinæ Va^ráðnisroit, et alia carmina antiquiora, cororoeo- 
taríos consmpsit. — Eggertus Olavius (Eggert Ólafsson -f 1769) non 
solnm multum Id poesi velerom explicaoda versatus est, sed etiam ipse hoc gemis 
poeseos et metrícæ artis coluit , de quo carmina ejus qus supersuut (ediL. Ha(b. 
1632. 8vo) abunde testantur. — Ejus frater Johannes Olavius Hypoonesius (Jó d 
ótafsson (r&SvefDeyjum 'f ISll), vir doctissimus, uequemÍDus in his literís 
versalus, duo prœsertim opera retiquít, quœ per longum tempus in hoc litera- 
rum genere præcipuum locum tenuerant: altenim scilicet Librom de arte poética 
septentríonaii aDtiqua (Om Nordens garole Digteltanst etc Hafn. 1786. 4to), 
atteram continens interpretationero et commentaríos in canniaa, in Heimstcríogla 
Snorríi Sturtœi occurrentia, quos deiode Fionus Magnusenius revisit (Rkr. ed. 
Hafn. fol. tom. i. præf. p. xxm; tom. vi. prær. p. iv). — GoDoaras Pauli 
(GuDoarr PálssoD^prímumrcctorHolanusperundecimsnnos, deindepastor 
Hjardarholtensis et præpositus toparchiæ Dalensis in Istandia per tríginta 
ennos et supra ab anno 1753 (f 2. Okthr. 1791), inter suæ œtatis viros 
doctos in poési antiquoram versatissirons et ejus sagacissimus interpres babitos 
est. Fuit etiaro ipse poéta lepidissimus, cujus testis est carmen Gunnarsslagr, 
de qno etiam hodie disceptarí possit, utrum abeo compositum sit, an adEddaro 
Sæmundinam ei antiquitate pertineat(ed. in Append. ad edit. A. Magn. ii, 1000- 
1010; Bask. Holm. 1818. Svo.p. 274— 277). Sevirí Arua-MagnœaniGannanim UisilizcaByGoOgle n omnibas ad res poéticas et eddicas pertíneDtibus pro oraculo habebant, 
iis comnientarios saos Ín Eddam titramque, Sæmundínam et SnorrianAm, 
nnnina GuDnlsugi, Rarnii, Kormaki et multa alia transmisit. Opera ejus 
p«sim ab editoribas et interpretibus laudantur, et pars eorum adhuc in 
Bibliotheca Regia et inter Additamenta Bibliothecæ Universitatis Hafnionsis 
cooserrðtur. — Ejusdem fere auctoritatis io bis rebus apud eoœvos fuit 
Sculo Theodori Thorlacius (Skúli J^órftarson Thorlacius f 1815), 
redor schotæ metropotitaoíe Hafniensis, qui in nonnulla carmina antiqua 
(GróllasaungT , Haustlaung , þórsdrápa , Hákonarbviða et Hrafnsmál) 
coBHDentatns est , et non eiiguas partes babuit in editione Hafniensi opcris 
tustoríd Saorrii Starlœi, Heímskrlngla dicti. Cðromentarii ejus prædtcli in 
nraiina antiqua, etlractatus de veteri poési, editi sunt Ín libris, qui dicuntur: 
^Anbquitatum horesliuro observationes miscellaneæ", Specim. i — vii. — ed. 
Hslii. 1778 — 1799. 8vo. — GudmundusMagnæus^Guðmundr Magnússon 
7 1798), stipendiarius Ama-Magnæanus , non minus feliciter quam docte 
K ssgaciter in edenda prima parte Eddæ Sœmundinæ et carminihus Egilli 
Shiilagmni GIii in Egils saga interpretandis versatus es(, ut ante Egilssonium 
Ínter principales viros in hoc literaturæ genere locum mereatur. — .\cc 
mraorem honorem meretur ejus collega Jonas Johnsonius (Jón Jónsson), 
ttipendianas Ama-Magnæanus et deinde toparcba Isfjordensium (Isatjnrðar 
sjsla: f 1827), quí Historiam Njali cum cormiaibus ei immixtis Latine reddidit 
d interpreta.tDS est, ipse quoque poéla suo tcmpore magni numinis habitus. 

Inter viros hujus seculi, quos partím ut anlecessores, partim ut com- 
Btfitmes suos laudavit Egilssonius, satís est nominare, quoram opera nolis- 
RB* snnt :FinnaraMagnussoníum, auctorem Lexici mj Ihologici, perfectorem 
«BtionisEddæSæmundinœ,comroentatorem inDumerabilium fere versuumetloco- 
nfflpoelicorom; ErasmumChris.tianomUask,editorem et multis locis feli- 
can emendatorem ulriusqne operis Eddici ; ctCarolumChristianumRafn, 
qei soa editiune epicedii Lodbrokiaiii Krákumál monstravit, quid in his rebus 
^tarí possit. Sed prímo loco inter eos auclor fortasse noroinasset doctorem 
phílosophiæ Ilallgrimum Scheving, qui ei non solam per tríginta annos 
nBega amicissimus in munere scbolastico fnit, sed etiam, ut ipse harum lilerarum 
perítissÍDus eultor et poéseos antiquæ sagacissimus interpres erat, ita studia 
Egilssooii orani modo adjuvit et instigavit; nos saltem pro cerlo habemus, 
bos collegas et duumviros pnestantissimos nhquando hunc sibi finem propo- 
núse, ot ambo tbesaurum locupletissimum linguæ Islandicæ colligerent, ita 
ot ilter Lexicon sermonis poétici, alter prosaici, elaboraret, nd quod poste- 
lÍH coUectío locnpletissima apud Schevingiuro asservatur. UisilizcdByGOOgle His operibus per multos annos a Sveinbjörno Egilssonio continuatís 
accidil, utKichardusCIeasby, quem antea nominavimns, quique sludio veteris 
linffuæ Septentríonalis sive Islandicœ totum se dederat, per plures annos Hafniffi 
sedem sibi figeret. Hic quum subsidiorum in his studiis derectum et ioopiam gra- 
viter ferret . Lexicon generale in hanc lingnara parare et sumptibus suis publici 
juris racere proposuit, in eumque 6nem vires literarías pluríum [slandomm, 
qui Hafniæ commorabantor et his literis operam dabant, sibi consociavit. 
Brevi autem, qunm molem leiicalem ultra spem exaggerarí vidissetf et linguœ 
abundanliam, librorum scríptorum copiam, et prssertim sermonis poelici 
pecoliarem indolem et methodum propius cognoscere incepisset, perspicuum 
ei factum esl, non unius humerí esse tanlum onus sustinere, sed raullo 
roagis, nisi alter homo, in scríplis poéticis versatus, hanc provinciam ceperit, 
ut Keiicon sermonis poelici conscriberet, opus nullo modo ad Gnem perduci 
possQ. Qoum hanc sententiam et desideríum cum secretario Societatis Antí- 
'^quaríoTum Septentríonelium sæpius communicaverat, et sumplus ad hoc novum 
,' opus perBciendum necessaríos ex parte sustinere paratum ae esse declara- 
1 verat, literæ de hac re a secrelario Societatis missæ sunt ad Sveinbjömum 
Egilssonium, cujus inter alia in hoc genere eximia doctrina, sagacitas et non 
parvi momenti prsslito opera nota fuerunt. Ille , qui per multos annos, 
^ ul jam antea relatum est , huic sludio se dederat , et maleríem abunde 
congesserat, ad opus præstandum parotissimum se prœboit, et paucís annis 
ita perfecit, ut anno hdcccxlvi, vivo adhuc Hichardo Cleasby, opus absolutum 
Societati nostræ tradere potuerít. Inlerea Cleasby in Lexico prosaici ser- 
monis colligendo occupatus, opera collegaram suomm adjutus lantum pro- 
feceral, ut sibi libros manuscriptos et impressos, quos in suom nsum convertere 
proposuerat, jam eihaurire licuisset; deinde etiam singula vocabula ordiuare 
et Anghce explicare ínceperat, quura mors ex inopinato superveniens virum do- 
ctisBÍmura, tam solertem et laboriosum quam propositi teDacem, ab opere suo, 
oi^i literarío non minus optato quam desidernto, abrípuit. 

Hic casus edilionem operís non parum impediríl; inde vero eliquid 
magis incommodi ortnro est. Novœ eaira editiones scríptorum Ío locum earum 
veneranl, quas auctor ad raanus habuerat, quod in libro. utendo magno foisset 
impedimento, nisi numerí ad modum illamm editionum mutati fuissent. Interdum 
vocabula, formœ verborum, ipsi versus in uovis cditionibns secundum codices 
manuscríplos ita rautati eranl el correcti, ut noanuliis locis excídere possenl verba, 
vel verboram rorroœ, vel significaliones, vel conjecturœ, quœ soli cormplioni 
teilus originem debebant, aliis vero locis formas novas et significationes addere 
necesse esset. In siglis adhibitis præterea nonnihíl brevitatis et uniforaiitatís 
csuBa mutandum fuit. Hac ralioue in opere perficiendo maximam partem habuerunt UisilizcaByGoOgle Joo HiorkelMOD , nunc íd schola ReykjaviceDSÍ collef^a docens, et Gudbran- 
dtts Víglnsson, stipendiaríus Arna-Magnœanns, qui totum opus perlegentcs 
noTannD editionaoi, inprímis Eddæ Snorríanœ, numeros adscrípseninl, formas 
qusdiiD aperte comiptas eistirparunt, novas significationes , interdum eliam 
lotibalB addiderunt. Sed hsc tam caute et raro facta sunl, ut ratio operís 
K leviter quidem mutata stt. 

De titulo lihrí necesse est ut nonnulla disputemus. Quum titulus ab 
ipso sactore Ínscríptns (vide supra pag. vri — vni) minus aptus esse videretur, 
dler ÍDventas est , qui et menti auctorís ipsius , el usuí Socíelatis nostræ 
contenireL Elsí de nomioe lingoæ multa disputata sint, et recentioríbus 
temporibns maiimo jure de hac re dici possit: 

dilectis pueris varía nomina darí, 
Boti dabitari potest, quin doctíssimus Paulus Jonæ Vidalinus', lepifer Islandus 
(1 1737), ante sesquiseculum rem jam acu tetigerít. Quo lempore literatura 
lernacola prímum in Islandia coepta est, quod factum est seculo undecimo. 
ingaam popali Islandicí aut Jinguam Danicam" ant ^Jingnam nostram" 
tppelUnmt, ut nos quidem putamus exemplum Anglorum secuti, quos 
IsltDdi veteres in usu lilerarum Latinarum pro Runicis imitati tunl; nam 
■otiuiina res est, lingaam anlíquam septentrionalem in scriptis antiquioribus 
■\iiglonim veterum , sive Anglo-Saxonum, Danicam (denisc) appcllari*. 
Neqne etiam forlasse Ín hac re disputanda negligi debet, quod inler nomina 
^tium nomen Danorum sæpius in sermone poetico generali quadam 
li^íGcatiooe gaadet, ita ut hoc Domen gentis pro populo in universum 
K&ibeatnr. Ex qno nobis verí simile fit, hoc nomen a prímis initiis similis 
ngDÍficationÍs rnisse ac „menn" (viri) - „búar" (Íncolæ), vel similia, quo modo 
onaes, vel certe plnres antiquissimos popnlos príncipaliter se ipsos appellare 
MTÍmns'. Exempla bujus generalis usus nominis Danonim in antiquissimis 
•omiiaentis sæpius occurrunt, posteríore terapore rarescunt. Ita compositio 
^berg-Danir", Dani roonlani, i. e. monticolœ, de gigantibus occurrít in cnr- 
aÍK Eddico Hýmiskviða stroph. 17, ubí gigas Hymir Thoro gregem bonm 
■aaslravit, at inde cscam ad piscandum quæreret, hís verbis: 

' Htask TÍBKa (Dc lÍBga* SeptentrioiiklU apptllklione Dflnik ldnc*< >• '■ Yinfan D«nirB, 
tnBOdlio] !■ libro: „tikjríngar yflr fttrn.vrði JAnibíknr. cd. Socict. lÍUr. IslanJ. 
Kfjkji'Ik ISM. 8*0. p. 125—142; Latine cdilft cl aBrpleniHtii uotk oam 6annl4iici ■•(« 
•Wliip, cd. Hara. 1775, pac- 220-297. De Pkala Vidklliiii vide Sftfn til 89^0 fsl. II, 
IH-HT. 

' bttr nlU «scnpU yiit Homilían rttertm An|li<Mi (imiK ■oni;), ed. C. R. Uncei' In 
A»il»T r.r aor4i»k Oldkynd. 1816, p»S. 7Í, «! ■» ebroBÍeoo Bthelwerdi IV, 2 ^id L.nte- 
Wk. Orr. Ber. D>«. V, 96. 

' Bm j>a Xlisit P. A. Huicfa, Anaal. for BOrd. Oldkjnd. 1846, pas- W. UisilizcdByGoO^Ie Hverf-þu til hjarðar i. e. ad gregem te coDTerle 

ef þú hug trúir, si aDÍtno conBdis 

brjótr berg-Dana, rraclor Danorum monlaaoram, 

beitur sækja. ad escas quærendas. 

conrr. stropham secundam, quo loco appetlatio „berg-búi" (incola montium) 
de gigantibus adhibelur. SÍc etiam apuil Thiodoifum Hviniensem, qui seculo 
nono iloruit, in carmine Haustlaung stroph. 5. (Snorra Edda I, 282): 

en berg-Dana bagði i. e. sed DaDorum montanorum Tractor 

brjótr við j6rmun-þrjóti. percussil contumacissimum adversarium. 

etiam ^^flóðrifí-nanir" (— berg-Danir) apud Eilirum Gudrunæ filium, seculi 
decimi poetam , in carmine encomiastico de Thoro, quod dicitur þórsdrápa, 
slroph. 12. (SDorra Edda I, 298): 

{>& er runríslis Tasta i. e. Quum socii Dei rolminatorís 
nóðrífs-Danir stóðu firmo gradu starent, Dani montani* 

knátlu Jólnis æltir ultimarum terrarum príncipem* 

útvés fyrir lúta. comitantes, cedere coacti sunt'. 

Simili modo nomen Danorum in carminibus Niflungorum sive latissimo 
quodam sensu , sive de gentibus Scandinavicis in universum usilatur. v. c. 
ubi de Sigurdo Fafnerícida didtur (Helreið BryDhildar str. 11.): 

Einn þótti hann þar i. e. Solus ille ibi visus est 

jjllum betrí omnibus pnestaotior 

vikíngr Dana athleta Danorum (bellatorum) 

i verðúngu. Ín conveotu. 

confr. io carmine Goðrúoarharmr str. 14. et 19., et Ín ænigmate ÍuHmarar 
saga cap. 14. (Fomald. s. Norðrl i , 476). — De Norvegis speciatim 
sumendum esse videtur ia Hálfs saga c. 16 (Fomald. s. Norðrl. ii, 55): 

' Dftni manUni, h. e. (igkntcH. 

' Prinoeps nltimarnDi terrarom, h. t. GcirrödDB Kicatt. 

' Naminm erlerDrnm pDpDtarDm, qnN •imili modo tdhibitft occDrniBtt h»e tmlamuiodo 
iavciiimDi: 6itulsr, Gðlar, GalnAr, ■apitBÍDiCt TÍHc hne Dumiii* in ipso librui nomtn 
Gatnar ■pnit poeias ■ proprio íd Kppelltklivnm plDne IrHneiÍl; Saxar (berg.SaMr Bemel 
•p. Einaren BkilagUn c. 990, SE. r, 248}; Skotar, Bretar, Kntnrar (Gandvjkr-Skatar, 
■kjld-Brelar, hfllÍB-Kumrar, omnÍBscmel >pad enndrm ■DCloiem Eiliftim GadmDc Olinm Ín 
^ifHdrápa slr. 2, 11, 13; 8E. i, 290, 29S}; MKrlr in NorrcEÍ^ (bere-HErir}, Bemrl apad 
Refom, poltan ■eeali ■■deeimi, SE. i, 246. — Nomlna populorDm: .Sviar, NorSmenn, ^armar, 
Fianar, KTcnir, FrfBar, prakkar, Fl«min(jar, Valir, Eaflar, frar etc., ninfuam hoc moda 
appUeantnr. UisilizcaByGoOgle Bríngr ok Hálfdan, i. e. Hringus et Halfdanus ' 
haukar báðir, virí egregii ambo, 

réltir dómendr justi judices 

Dana þjóðar. Danorum gentis. 

<|iraiD taoien rcvera Ín Norvegia fuisse necesse sit; et fortasse apud Sig- 
hTitum (1018; Olafs s. helga c. 70: Fornm. s. iv, 136), ubi de itincre 
m ei Norregia in Gothiam cecinit: 

Nd er þat, er blakkr um bekki i. e. Nunc est, ut me ferát equus 

beiT mib Dönum ferrí. per rívulos procul a Danis. 

Ab hoc Ípso tempore in monumenlis interdum recte distinctum invenimus 
Íaler populos seplentríonales, interdum etiam omnes uno noniine compre- 
keoMs, qunm sæpius Nurthmanni vet Noríci vocantor. Eiempti gratia 
iDéremas Ballam Benedicti papæ viii. , de mense Apríli 1022, qua Une- 
TMtDo Hamburgensi episcopo ,Jegationem et archiepiscopalem potestatem io 
omnía regna septeiilríonalia , Danorum scilicct , Suenorum , Nonienorom, 
Bislandiconim, et oroninm insularum his regnis adjacentium" concedit (Lap- 
pnberg. Hamhurg- Urkundenb. I, Nr. lxiv, p. 66; Diplomatar. Island. 
l Nr, 14, p. 51 — 53). Simili modo leK antiquissima Islandorum Grágás 
(Vlgslóði c. 37) manifeste distinguit inler Danskir, Sœnskir, Norrcenir et 
Uendíngar (vér, i. e. nos, scilic. fslendíngar). Interdum autem sab nomine 
Norðmenn omnes populi septentrinnales compreheadanlur, Ínprímís apud 
scriptores externos (vide infra p. xxx), imo apud noslros sæpius invenirous 
bludos jn bac appellatione comprehendi (Ölafs s. Tryggvas. auctore Oddo 
Booacho cap. 53; Gunnlaugs s. c. vii; Fomm, s. v, 6; Grett. s. cap. 89 
(93); Sturl. v, 15; Fóstbræðra s. (init., es codice Flateyjarbók). 

Quoad noroen linguœ idem fere ac in nomine populorum progressus 
Ut. Apud poetas solumroodo nomen dönsk túnga (lingoa Danica) inveoitur, 
n tamen significatione, ut eo noroine indicentur terrs vet regiones, ubi 
hct lingua viguit Neque teslimonia apud eileros ut apud noslros desunt, 
■{Bcaperte indicent, linguam vernaculam apud omnes septentríonales popalos 
UDdeiD fuísse. Sed hæc, ex nostra quidem sententia, non ita intelligenda 
■nt, quasi per bas omnes regiones taota fuisset uniformitas tinguæ, ut 
■nliUB offioino discrímen fuisset dialectorum, verum ita, ut in universum 
&i possit lingaom boruro omnium popaloruro eandem fuisse, iisdem legibus 
n MTmooe 6DgeDdo et componendo direnlam esse. Ad rem ipsam exempla pauca 

ftrtaSM Mt, aamra HilfJanr (^dbi.í = ■tmÍ-Duaa) ad h*nc iccnenilero sisni- 
Ki« apic refcm. 

UisilizcaByGoOgle afferemus, ex fere innumerabilibus, qux viri docti jam congessenint, et 
quæ omplíus congerí possunt*. 

Antiquíssimum de hac re apud poétas exempium dedit Sighvatus, 
qui, ubi congressum inter Olavum Sanctum, regem Norvegiie, et Hakonem 
comitem Eriri filium in frctoSaudungensÍ 1014 commemorat, huoccomitem, 
vinim Norvegum , in secundo loco dignilatis positum et generís præstan- 
tissimi in regionibus Danica lingua loquenlibus appellat (Snorrí Sturiu8.i 
ólafs s. helga, c. 28: Fornm. s. iv, 73 crr. xii, 77): 

Rikr kvað sér at sækja i. e. Hex polens, gloríæque cupidus, 

Sauðúngs- konúngr nauðir necesse sibi esse dixit 

frægðar gjarn i fornu Hakonis pelere congressum 

fund Hákonar -sundi. Ín velusto freto Saudungensi. 

StrAngr hitti þar þengill Severas juvenis rex hic ofTendit 

}>ann jarl, er var annarr dynastam, qui erat præstantissimus 

œztr, ok ælt gat bezta alter et optimo natus genere 

úngr á danska túngu. Danica lingua loquentium. 

Marcus Skeggii filius (Markús Skeggjason), per annos 1084 — 1107 
legifer Islaiidiæ (Ý 1107; cfr. Safn til sogu íslands ii, 20 — 21), qui de Eríco 
Bono Kege Daniæ carmen composuil, in eodem carmine fundationem archie- 
piscopatus Lundensis, cni, ut satis notum cst, non solum Dania, sed etiani 
Svecia, Norvegia et Islandia subjecta fuit, hoc modo commemorat (Knjtlinga 
8. c. 80: Fornm. s. xi, 314 cfr. xii, 256): 

Dróttum lét i Danraörk settan 
dögliug grundar skamt frá Lundi 
erkistól, þann er öil þjóð dýrkar, 
eljunþúngr, á danska túngu. 
Hildingr framdi lieilagt veldi ; 
hvargegnan má Özur fregna, 
hónum visar hÖlda reynir 
himna stig, til biskups vigðan. * EtCDpU tiit in (rMUIi Pauli Vidkiini da rocc Donak t'acA, •■(« all*l«; — N. H. 
Pcteracn. Dct dnnibe, norske 05 BTcnake 8pro|;* Hi«torie. Khavn 1829. 8v«. i, t& 14^. — 
AfhwidlinK om Denievnelserne nf Norces Lond, Foik vg i^FrDg, in Coiieelioac ^ub tlicitnr 
Nonke Sftmlin(ar. tom. 11 (;(;brÍBtÍBnÍK 1B31. 4to), pae- 379-007; C. C. RBlb, ABtifiUéa d* 
.l'Oriest, monnnaBta ranoKraphiiiuei, Copenh. 1836. Svo. inlrod, p. 111— iiviii. UisilizcaByGoOgle L e. Indefessa fortilDdine spectstas terræ pTÍnceps 

sedem archiepiscopBlem , quam omnes Danica 
lÍDgna loquenles venerantur, in Dania prope 
a Lundo, in gratiam hominum, poncndam curavit. 
Rex sacrosanctam poteslatem promovit; 
constat Ozurem , civium commodis ubique obvium , 
CDÍ hominum eiplorator viam coelestem 
commonslrat, [archijepiscopum inauguratum esse. 

Anctor Historiœ CDutídarum, quí contentum slrophæ eo modo dedit, ut 
iiiteq)retetur: ,^skytdu þar allír Danir Ul þjóna" (Í. e. cui omnes Dani 
Mibjecti essenl) aut negligenter scripsit, aut nomini Danomm antiqoo more, 
Dt demoostravimus, latiorem sÍgniíicBtionem dedit. 

EinsnisSkuIii filius(EioarrSkúlason), virlslaodus clerici ordinis el celeber 
poéta, carmen encomiasticom de Olavo Sancto Hege Norvegis composnit, et 
inno 1152 pnesentibus cardinali Nicolao Albanensi episcopo, tribus Norvegis 
regibos, Eyslcino archiepiscopo Nidrosiensi et coetu frequentissímo Norve- 
gonuo et Islandonim recitavit (cfr. Diplomat. Islaod. i, 205 sqq.), quod carmen 
Geisli (i. e. Radius solis) díctum est. Hic inter alia miracula sanctí OlaTÍ Íbi 
enamerat sanatíonem hominis, cui tingua ex ore exstirpata fuerat, quod 
BBracolDm per totas regiones, Danica língua loqueutes, gloriam Sanctí regis 
laiisse dicit (GeislÍ, str. 26': Fornm. s. v, 357 cfr. xii, 119): 

Mál fékk maðr, er hvitir i. e. Postea vir, cujus lingua 

nurgfriðr jörurr, siðan exsecta fuerat, loquelam 

iðr sá er orða blj'ðu recepit eo loco quo rex 

abkýfðr rarít hafði. forma eximius^ quiescit. 

Frxgö TÍnnr fylkis Egða Quod fBClum',gloríam strenui 

fólksteriís af því verki; Agdensium regis late divulgavit; 

jölbrs snilli fremst alla omnes Danica lingua loquenteB 

óngs i dans^B túngu. virtutemjuvenis regis prædicant. 

Postqnam, ut jam monslrabimus, appetlalio linguœ mularí coepit, tamen 
flDnqnam appellalionem „norrœna'* apud poetas invenimus, sed semper anti- 
qnssimo more (,dÖnsk túnga". Hanc appeltationem etíam adhibct frater 
EjsteÍDDfl Asgrímí (Eysteinn Ásgrimssou) , per aliquot annos Canonicus 
regolarís ordinis Angnstini , prímum Veri s. Thykkvabæi in Islandia , deinde 

' Cw««a GMali w eodiee BolmÍenBÍ inter Uttndtcft mbr. Nr. I, qni Ber|[ÍDiD* Cp'J"* 
'flEriaafla) dicitar, oplíme coniierTatDm e»t, ^uo hio la nnD et •Itero vocBbalo eorrÍfeBdi 
(Mo ■•! ammtM} ati tamott in eo, ^Dod bie enrdo rei ent, omnen conientÍDnt. UisilizcaByGoeiglc Snnctœ Sedis (i. e. Helgiseter) in Norvegia ' , inter celeberrímos poétas 
Islandos numeratus, qui circa mediam seculi quarli decimi (-}- 1361) cannen, 
Lilium (Lilja) dictum , ín honorem ssnctæ Mariæ virginis composuit, nbi, 
quamvis Islandus, linguam Danicam more antiquonim poélBrnm suam mater- 
nam linguam appellat (Lilja sU-. 4; ed. in F. Job. Hist. Eccl. ii, 398 — 464 
et separ&tim Harn. 1858. 12mo): 

Fjrri nenn, er fræðin kunnu 
rom ok klók & sinum bóknm 
slúngin mjúkl af sinum kónguro 
súngu lor með danskri túngu; 
Í þvíliku móðurmáli 
meir skyldumst ek, cn nokkurr þeirra, 
hrær&an dikt með ástar orðum 
allsvaldanda kóngi at gjalda. 

Í. e. Veterés, quí scícntias calluere 

antiquas et sapientia plenas in suis libris 
artificiose concinnatas de suis regibus 
laudes cantaverunt Ðanica lingua; 
tali materna lingua 
magis obligor quum eorum quisquam 
devolum carmen verbis amoris plenum 
omDipotenti regi persolvere. 

Si ad prosam oralionem nos converlimus, inter antiquissima scripta 
invenimus Leges, et speciatim codicem Islandicum Grágás, cujus magna pars^ 
et nominatim jus criminale Vígslóði, testanlc Ario, scriptum est anno 1117 — 18. 
Ei plurihus ejus locis apparet, Islandos linguam maternam nunc linguaii 
suam (vor túnga) nunc linguam Danicam (dönsk lúnga) appellasse, et 
eo quidem tempore linguam suam communem cum Danis , Svecis et Nor- 
vegis hahuisse. Ex multis locis afleremus duos, srilicet: 

a) Grágás. þíngskapa þáttr cap. 1: ^^þann mann skal eigi i dóm nefna, 
er eigi hefir mál numit i barnæsku á danska túngu, &ðr hann hefir verit þrjá 
vetr á íslandi, eða lengr"; i. e. eum hominem judicem non eligunto, qui in 
pneritia lingua Danica loqui non didicit, nisi antea Ires hiemes aut ultra in 
Islandia fuerít (Grigás secundum codicem Regium, c. annum 1230, et codi- 

' FÍOD. Jsh. HUt E«cL 1*1. I, ft27j htns', Nor«k Kladcrhiilerie. e^ seo. p. 22ft. 

UisilizcaByGoOgle eem ArDB-Hagnsanam c. 1275 exaratuni, ed. Vilhjilmr Finseii i, 38; eá. 
Anu-Magn. i, 16). 

b) Vigslóði C8p. 37 : ^^Ef útlendir menn verða vegnir hér á landi, 

duukrr. eð« senskir eöa norrenir um þau þrjú konúngaveldi er 

Tor ttinga er. En . . . af öllum löndum (al. túngum) öðrum, en ar þeim 
tdiigam er ek talda nú (nl. danskri túngu)" et cet. ; i. e. si Torte homines 
eitemi io hac terra occísi fuerint, Ðani, aut Sveci aut Norvegi . . de tribus 
iUts regnis, ubi nostra lingua viget. Sed . . . de omnibus aliis terrís (lin- 
pus), exceptis iis, ({uæ linguis mos enumeratis (hnguæ Danicæ) adbærent, 
etc (ed. Fins. i, 172; ed. A. Magn. ii, 71-72). 

Similia in codice legum Jónsbók, de anno 1280, occurmnt, ez 
■Dtiqaioribas legibus desumta. Ibi in jure hæreditario (Arfatijkur c. 23) 
didlor: ^^Nú andast útlendr maðr hér, af Noregs konúngs riki .... Svo 
sluJ ok fara um arf danskra manna ok svenskra, ef þeir andast hér; en af 
öAnun túngnm en danskri skal engi mafir at frœndsemi arf taka, nema", 
elc; i. e. Si homo eiternus ex imperio regis Norvegíæ hic mortuus sit . . . 
Eadem regula valet de hæreditate hominum Danicurum vel Svecorum, si 
hic morí contigerit; sed ex ceterls Hnguis, quam Danica, nemo respectn 
coQsanguinitatis capiet hæreditatem, nisi etc. (Jónsh. ed. 1578, plag. L). 

loter antiquissíma Islandorum scrípta sunt sermones sacri, quomm v.x. 
nagoa coltectio, seculo duodecimo scripta, in bibliotheca regia HolmiensÍ 
Kirata est (Island. cod. membr. Nr. 15. 4to. folia 102 conlinens). In 
boc codice folío 16. verso incipit oratio, quæ in jejunio quatuor temporum 
iegi debuit , quæqne deinde fortasse per plures codices migravit , et inler 
eo9 in codicem membraneum Arna-Magnæenum Nr. 114 A. 4to., qui leges 
Norvegicas continet, et in Norvegia inlra annos 1330 et 1355 scríptus esse 
el io possessione familiæ Bjarköyensis fuisse pulatur. In hoc sermone inter 
aka de rormatione vocabuti Imbrudagar^ ita disputatur: 

iacktxu.. etvtT-fitaim&u tmnatitti'' ' Bcrcn koe Tocabolam rarmttum est a: „Qoklaor temporum" (•níl. j^aBlani) — Qok- 
■■tu' — aÍBbcr — Inkrm. — In UlaDdik vuleo tradilum eiie dicÍtArass MacaNac vliÍMa 
> laiandi* o«eiJentali fkminam, nomine Ymbra, quv dlvitiia pollene, ^uulannl* iraicoa saai 
|MHr e«BTÍTÍo eieepit, undr dicH convivaleH Ymbruda^ar fdlea Vmbrs) appellati »in(. Quod, 
' itm iaiieatam eal, napt sunf. - Apud DannH valKaris denominaiio rurmnta esl; Tam|ieidat. UisilizcaByGoOgle ,,[Sua sem merkir nafn þat, er vér gerum] þesst fÖstu. Irobres 
heita skúrír á Latinu, en vér blöndum saman Latínu ok danskrí túngu, þá 
er kÖlluin imbrudaga, þat er skúrdagsr, því at þeir voru fyrst til regns settir" ; 
i. e. ut significat nomen, quod huic jejunio tríbuimu^. Imbres Latiiie 
pluvia dicitur, nos auteni utramque linguam Ðanícam et Latinam confnn- 
dimus, dicentes imbrudagar, td est: imbríum dies, quoniam in príncípio ad 
imbres positi erant. 

Tractatus philologici, qui in codice Wormiano cum Edda Snorriana 
junguntur, præclaram lucem huic rei affenint. In prímo tractata, circa 
annum 1140 scripto (Snorra Edda ii, 1 0-43), auctor, qui nullos libros bistoricos 
lingua vemacula scriptos, præter scripta Aríi polyhistorís, cognovisse videtur, 
sibi proposílum esse dicit, eiemplum Anglonim imitanti, alphabetum ^^nobis 
Islandis" conscribere, quare plurimis locis „nostrum sermonem", „nostram 
linguam", „nostnim alphabetum" (vort mðl — vor túnga — vort stafror) 
appellat. Uno (aiitum loco Jinguam Danicam" (danska lúngu) eo modo 
nominat> utperspicuum sit eandem esse, quam „nostram linguaro" ceterís Iocíb 
appellavit. — In Iractatu secundo, seríus quidem, sed tamen ante annum 
1200 scripto, nunquam occurrít denominatio dönsk túnga, neqoe norrœna, 
scd tantummodo ^,vor túnga'' (nostra lingua). — In tertio tractatu , quem 
Olavus hvitaskald circa vel ante annuro 1250 scrípsit, semel tantum ocÆurrit 
denominatio ^j danskrí túngu", cum varíatione J nornenni túngu", sed 
sæpissime ,^í norrœnu — nornenu Btafrofi — norroenu méli — norrœnu 
skáldskap". Uno loco opponitur scríbendi ratio Gerroanorum et Danonjm 
(þjðerskir menn ok danskir) ei rationi, quæ in lingua septentríonali (norœnu 
máli)usurpetur(Sn. Eddaii, 134), quamque recentiorem esse auctor judicat. — 
In præfatione, quæ post Snorrii Sturíæi tempora scrípta est, vel certius inter- 
polata, quum ejus auctoritate nitatur, et ad tempora scculi quarti decimi a 
nonnullis relata, prísca denominatio „í danskrí túngu" adhibetur, sed in 
tractatu quarto, circa roedium seculi quarli decimi ut vídetur scrípto, qui 
fortasse Priorí Munkalhveraensi Bergo Sokkii Glio tríbuendus esl, nomen 
^^norrœna", ^,norrœnu-skáldskapr", tuiituromodo occurrít. 

Apud auctores hÍstorícoB terminuro satis certum in œtate Snonii 
Sturlæi habemus, quum ante ejus tempora nomen ^^dönsk túnga" fere unice 
occurrat''fþostea vero ,,norrœna" maiimum valeat. Neque loci desunt, sive 
apud nostros, sive apud exteros esempla quœramus, qui demonstrare possint 
linguam totius septentríonis, sive nominatim tríum regnorum septentrionalium 
et Islandiæ , unaro eandemque fuisse. Ita verbi causa Ælnothus , natione 
Anglus, qui circa annum 1110 Historíam S. Canuti Daniæ regis scripsit, 
aperte testatur, dicens: ^^Aquilonales autem, qui ob situm regionum Normanni dicuntur, et YsoDÍÍ (i. e. Islandi), qui etiaro ob hieinis ibidem 
fdiemeotiam et longioris glaciei seriem, Glaciales, tam patria, quom 
Norroanica et Danica lingua vocantur" (Langebek Scr. Rer. Dan. iti, 
331), qoæ verba satis occurate reddunt denominaliones ,^vor túnga" i. e. 
íslenzk túnga, sive ,,túnga íslendinga", ^,norrœna" et .^dönsk túnga". — 
Similiter etiam fragmenturo Islandicum, circa annuro 1222 ut videtur scrí- 
ptom, de Canuto Danorum rege ita verba Tacit: ,,Knútr, er Landbertus 
két skirnarnafni, ok kallaðr er á danska túngn ok norroena Knátr 
rikT i. e. Canutus, qui in baptismo norocn Landbertí nactus est, et lingua 
Ðanica et Norvegica Canutus potens est appellatus (Langeb. Scr. Rer. 
Dan. II , 426) ; quibus verbis dare indicatur , eandero linguam esse 
Danorum et Norvegorum. Nec minus indubium est, verbis ,,á danska 
túngu" orones terras septentríonales, et præcipue Daniam, Norvegiaro alque 
Sfedam indicari. Inter exempla quœ hoc probant suflííciat hæc afTerre: 
Bistona Cnutidarum, s. Knytlinga saga, cap. 17. (Pornm. s. xi, 201) de Canuto 
Magno Daniæ Rege dicit: ^,Hic appellatus est Canutus potens, sive Canutus 
grBDdævns, fnitque poteQtisstmus rex et latissimi imperii oroniam, qui tingua 
Danica ntebantur*. — De Olavo Tryggvii filio, Norvegiæ rege, quasi una 
Toce dicunt auctores, Gunnlaugus et Oddus (c. 1200), et coropendium 
Hisloríæ Norvegiæ. Fagrskinna dictum (c, 1250): hunc celeberrimum fuisse 
omniam príncipalium virorum, Danica lingua utentium, sive in íis regionibus, 
qos Daoica liogua utebantur (Forom. s. iii, 10; x, 364; Fogrsk. p. ðð) '. De 
Ingebjarga, 6lia regis Upsaliensis in Svecia didtur: hanc fuisse formosis- 
siraam virginem et sapientissimam omnium Ðanica lingua utentium , seu intra 
fioes lÍDguæ Danicæ (Hervarar saga in Foniald. sog. Norðrl. i, 516 secun- 
dom codicem membraneum Ðomíni Hauki Erlendssonii, ante et post annuro 
1300 scríptom)'. — Nolissimus est locus in Præf&tione operís hislorici 
Snorríi Storlæi, in quo hlstoría Ynglingorum Svecíæ regum et deinde reguro 
Norvegiæ prímum locum tenet, ubi auctor dicit se ín hoc libro histonam eorum 
príncipum, quí in terris septentríonalibus regna tenoissent et Ðanica lingua 
nsi roisseot, descríbendam curasse (Snorrí Sturlus. Heimskr. in Præfalione.)*. 
Post Snorrii teropora, vel post medíuro seculi tertii decimí, apud 
aoctores prosæ orationis nomen linguœ ^,norTœna" sive „norrœn túnga" plane 

' „HuB Tir kallafir Kndtr hian ríki eS* Kndtr gimli, hun haSr rarll rJkagtr kondncr 
A vfaindulr i dtaikk trinfa". 
* „^TllÍkr baraiBCÍ . . . er þi nr rrBgastr i d&nakn Idnsa". 
■ ^dóltvr ÝigT* kondncB nt 0p|itiDliin, Inpbjarsn, þi mey, er ftfni var ok vUru*t i 

' „Á hók fMHÍ lít tk rilk fomar rriaH"i'' ■"■* honinsjn þi, cr rlki hafn hnlt i Norðr- 
ItaáMn mk á dinhkk tingv hafn mcll". UisilizcaByGoOgle eodem modo alque antea dönsk túnga usitari cœpit, ita ut interdnm de 
Norvegis speciatim , interdum de N'orvegis el Islandis communiter , qui 
semper pro uno fere populo habebantur, interdum peculiaríter de Islandis, 
interdum tandem etiam de omnibus terris sive populis septentríonalibus valeat. 
Ad hæc probonda Ínnumerabíles fere loci scrjptorum Ddferri possunt ; nobis 
sufGciat unum et altcrum locum ad has significationes probandas aíTerre, qui 
facile multiplicari possunt. 

De linguœ appellatione in ipsa Norvegia duo eierapla es auctoribus 
Islandis aiTeremus , qui maximæ auctorílatis sunt. Snorrius Sturlæus de 
Haraldo Gillio rerert , qui in Hibernia educatus eiinde in Norvegiam venit 
(1129) et postbac regnuro ibí odeptus est: ^^Linguæ Norvegicæ nsus 
impeditior illi erat, adeo ut in verbis prorerendis magnopere hæsttaret 
et balbutiret, quod multis derisui fuit" (Snorr. Hkr. Saga Sigurðar Jórsalaf. 
cap. 34)*. Simili modo auctor vitœ Laurenlii, episcopi Holensis (pres- 
byter Íslandus Einsr Hafliðason 1307 — 1393?) de cleríco quodam Johanne, 
qul ex Flandría veneral (c. 1294) et igitur Flandricus (Flæmíngi) appellatus 
est, retulit: ,^Johannes Flandricus ideo minorí usui fuit archiepiscopo in 
htibus ejus cum canonids Nidrosiensibus , quod lingua „norræna" (Nor- 
vegica) utí non potuit, et sermo ejus a vulgo non íntellectus est , naro 
omnia Latine, Gsllice vel etiam Flandríce loquebatur'* (Laurentius saga, 
cap. 9: Biskupa sögur i, 799)'. — Alteram significationem , quæ linguam 
Norvegis et Islandiæ communi nomine ,^norraena" appellat , multa eiempla 
probant , quorum unum tantum aflereraus ; narratur enim , Vitam Aleiandri 
et Historiam Judaicam a presbylero Islando Brando Jonæo (Brandr JAns- 
son) postea episcopo Holensi (1263 — 1264), in linguam ^,norrœnam" trans- 
latam esse, his verbis: „Hunc librum ei serraone Hebraico in Lalinum 
transluht sanctus Hieronymus presbytcr, in .^norrœnum" autem serroonero 
verlit Brandus Jonœus presbyter, qui deinde episcopus Holensis fuit, jubente 
domino Magno rege, Glio Hakonis regis grandævi " (Cod. membr. A. Magn. 
Nr. 226 Fol. col. 638 in 6ne). — Nec minus linguo vernBCula ishndorum 
his temporibus eodem nomine appellatur , ut verbi causa in præfatione 
Snorríi: ,^Aríus presbyter polyhistor prírous in hac terra (islandio) scientios 

< „Baraldi Ce<1I*) Vkr stirt mJOk um norr«nl mil, ok kyflli mJSk Itl orSannK, ok 
liafSn marfir meoii þat mjsk >t siiotti." 

* „MiKÍ pvi JÓB flEOiinp miAr e»5u<í ei'kibisku|ii i deilum þe\m kórabrailra, >t hann 
konni ekki narrrna at lali, ok skildi nlþýAan ikki Mil hanB, þvf *t hann lalai>i allt á 
LalÍDU, KiaDBÍBku vðr Flninskit." 

' „Þeiita bAk tKTM hinn hciiasi Jeronimus prestr or cbresku mili á Latlnu ok i norrtEnu 
Bneri Biandr prcMr JónBBon , er HÍItku vht bÍBkn|i nt HAIam , eptir boði herra MagiidiiBr 
konÍBCi', BOnar Hákonnr koniings camla." UisilizcaByGoOgle Mtiqnuet oovas sermone ^.norrœno^' (Septentrionalí v. Istandico) conscri- 
pflt" (Heinukr. in præfat.; Gfr.Historiam Olavi Sancti in Prologo) '. In vita 
UareDtit episcopi Holensis in Iglandia (1326): ^^Doniinus Laurentius sermone 
^oorrœno" (matemo v. Islandico, oppos. Lalino) usus est" (LaureDtius saga 
c 5ð: Bisk, s. i, 861)'. Eodem modo in libris daticis (máldagar) eccle- 
siinim Islandicarum codices , Islandico sennone scrípti , et io Islandia com- 
ponti aut translali , sœpissime recensenlur sub nomine ^^n o r r œn u - b œ k r" (librí 
Septeolríonales v. Islandici) '. Denique etiam nomen linguæ ^^norrœna" de lingua 
Septenlríonali in universum , sive de terrís septentríonalibus , adhibitum est, 
*. c. in Historía Hakonis Hakonidœ a Sturla Thordi Glio (f 1284) scrípta 
(Fornra. s. x, 76 — 77), ubi nominat auclor Absalonera, ex ordine Præ- 
dicatonim, qai minisler provincíalis omnibus raonasteríis liuic ordini adhæ- 
Teolibns per regiones lingua Septentríonali (,^norrœna") utentes prsrectus 
fait *. At fuit fraler Absalon rainister provincialis ordínis Prœdicatorum 
(S. Ðominici) per provinciara Daciœ, quœ oronia regna seplentríonalia com- 
pledebatur. Hoc loco igilur denominatio ^.norrœn túnga" plane eodem 
nKMJo ac antea .^dönsk lúnga" occurriL — Postquam Norvegi linguam 
letnaculam in scriptis adhibere cœperunt, et Islandi suam cum iNis linguam 
et Kleraturam communem fere esse judicarunt , nomen linguæ ^^norrœna" 
nagis magisque secnlo tertio decimo et quaito decimo invaluit , deinde 
OHii nomioe ^Jslenzka'' sive „íslenzk túnga" promiscue adhibitum est , ad 
pnstremum vero obsolevil. Apud poélas Islandos, ut antea demonstratura est, 
scoilo quarto decimo adhuc valuit denominatio antiquissima „dönsk túnga". 

' ^i ftttÍT coB rrftlti rilaði tynit nniiaft hir i landi kt norriEnD niili fr»ði, bMAÍ 
biM ak ■}]■." 

' „Btm Laanatia* tnlaði i aornenur' 

' „Marteiu ■>{■ nppi ■orranii" (Vitft 8. MarlÍDÍ Tnroaenain). — „Krístisnriltr i 
Mrmi" (Jns ccelMÍiiiicnm). — „Cceilia ía|a í Ullnu ok norranu" (vila S. CecilÍBJj — 
.takr ig i ■orrteBa" (tma eadiccs); — „Andi'cs b*cii i narr<Bnn (vllft S, A*drc«). Libri 
Jtfiti ccrlcsiaran : Gr»jaftiratE3r, Rrnhaeili SaurbMr, VcHir, Urðir, de annie ISIS tí 1391. 
— „Mma ■■£» (bapiisle) i ■oireaa" (Tila Jobaonia Bapliala); „Nikolaua msi i Lalloa ok 
Mrrni" (Vila S. .Nicolfti Mírrensia); „Hnrtini Rafa i Latlin ok aorrienD"; „íicrmoníbAk 
i Mrma" (I^iber Sernoanin). Libri ditici eteleBÍaram; Tjoni i iivarfaðardal, HKlirell, 
SmiiitntaHr, ðkiaaaalftölr , annu 1891. ~ „xiiij ok ii LUínn bakr ok norrBnn" (CodieeK 
L*^ hlwiiei fri(iaia qvalaor)] „liiifr fjdrði lugr norrenu bóka, ilero UKrri haadrBti 
t*dn«kóta" (Co'iocs IslMÍici tri|[ial« qainqae, Latini fere ecDinm)} „f norrano bikBm.... 
-^ndc* r«rBÍr i x b6kam ek ISfbdk þar 1" (deecm Tolamina aDlÍqaoram aanalium eam 
nfite LegoB). Likrl daiiri monaBlcriorum lalaadieoruro ia KÍrkJokM, Helcafell et Viðejr 
IW. ~ .^orláks saga i noiTvau" (vila S. Tborlaei cpÍBCOpÍ Schalholtcnais lalnDÍÍce). 
LOcr dal. eccleaÍB Rof in HangBrvaDÍB 1897. 

* „Ibaalan piMikari, «r proTÍaeÍBtis Tar af Ollum prMikara klaaslram i Borrienni DioiiizcabjGoOgle QDainvis igilur sæpius vocabulum „norrcenn" de Norvegis et „norrœna" 
non raro de Norvegoruni lingua (quæ etiaro re vera septentrionalis ruit) specia- 
tim Dsitetur, tamen non rarius sensu generali ("= septentrionalis) , vel etiam 
sensu qui Norvegiam excludebat , adhibitum est. £t sic inter exteras 
naliones nomen Nordmannorum cum Dsnorura varío modo jungi et miscerí 
perseveravit, ut es verbis auctorís cujusdam Gollrci seculi quarti decimi 
videre licet , qui ita verba facit: ^^Nortmanui liugaa barbara dicti 
sunt, quasi homines septentrionales, eo quod ab illa mundi parte 
venerunt, scilicel a Scythia inreríorí, quæ secundum Isidorum (erra barbarica 
vocatur. Sunt origine Dani, quia de Dacia egressí sunt'"; qui locus 
etiam communem iirter auctores Gallicos sententiam de situ geographico D&nie 
(= Daciæ) bujusque denominationis etymologia perspicue demonstrat. Seculo 
seito decimo adhuc nomen antiquissimum ^^dönsk lúnga" in Islandia adhibitum 
invenitur, nam in lilens, ab episcopo Holensi Jona Arasonio et ceterís magna- 
(Íbus ad regem ChrístiaRum tertium anno 1540 missis rogant, ne quem 
Islandiæ præfcclum consti(ua(, qui uon ei lingua Danica esset (sem .^ekki 
er af danskrí túngu", Í. e. ex Dania, Norvegía vel Islandia oríundus}'. 
Editiones librorum. in Islandia seculo sex(o decimo para(æ, paríim, ut titnli 
ferunt, in ^ norrœna", partim in ^Jslenzka" lingua prodeun(, in qua re editio 
prínceps Norí Testamenti, ab Oddo Gottschatkio (Oddr Gottskilksson) 
instaurata, palmarium nobis eieraplum præbet. In prívilegio regis Chrístiani 
Tertii ad librum edendum, dato Hafniæ in octava omnium sanctorum 1539, 
bic liber ab editore in sermonem Islandicum', ín titulo autem in ^,norrœnum" 
sermonem, translatus essc dicitur („úliOgð i norrœnu"). Eodem modo Postilla 
sive Liber homiliarum Anlonii Corvini , ab eodem Oddo Gottschalkio anno 
1546 edilus , io titulo dícitur in „norrœmim" sermonem translatus esse, 
(^,& norrœnu útlagðar"), Ín prœfatione vero dicit auctor , sibi necessoríum 
visum esse , hunc librum ,jn sermonem noslrum Islandicum" vertere (,^at 
snúa þessarí siirau Corvini postillu í vort islenzka túngumál"). — Inter 
tibros, quos anno 1542 es Hafnia Islandiam misit episcopus SkalhoKensis 
Giiurus Einari (Gizur Einarsson) numerat: Scrmones de Sanc(is Islan- 
dice (^,Pos(<llo de sanctis i islcnzku"). Liber epistolaris Gizuri in collect. AMagn. 
Nr. 266 Fol. pag. 33. £i his exemplis plane Ínnotesci( , his temporibus 
omnes tres deiiomino(ione8 linguæ (.^dönsk túnga; — norrœna; — íslenzka") 
adhuc notas fuisse, neque dubitarí potest, quin hoc ultimum nomen maternœ 
■ Lancebík, !$er. Hcr. Dfto. II, 18; eontf. eliui P. E. Halltrí in Suonem Prðlcc«nien» 
pftC- 10 -Ið. 

* Stta lil KDpi UiuiU II, 2D<. 

* „Hmnd helTuer rtieeit thet nye te*(amente p»k lalkuda (nnfhe". Edil. fnl. AÍJ; M. 
Ketihit. Forordn. for Ulknd 1 , 223. UisilizcaByGoOgle fapHE Ishndonim diu jam usitatum ruerit , quamquam ex hoc tempore in 
Ibis scriptis frequentius prodire cœperit. 

Ei 80 iode tempore, quum scrípla antiqua edi cœpta sunt, et literatura 
iitii|iia a Sfecis , Danis et Norvegis recoli, multa nova in bac re discepta- 
bHlnr, quum omnes stbi linguam et literaturam viodicare destderarent. 
Sred primom ^Jioguam antiquam Gothicam" (Verelius), deinde ,Jinguam 
oliqaaa) Septeatrionalem" (Peringsköld), postremo .Jinguam Islandicam" 
(^borg, Hammarsköld) appellaniot. Dani , partim ab Islandis inrormati, 
pnHm Koguam Asianam (Asamél) e( Runicam (Rúnamél), vel etiam Dani- 
ciB (DÓask túnga) vocarunt, partim tractatus Olavi Hvitaskald non recte 
ialcfiectos*, partim appellationem vetustissimam secuti. Secuto seito decimo 
H sequenli vulgo Ín Dania et Norvegia frequentissimum fuisse videtur nomen 
^nfaa blandica", quod ei scríplis Undalini et Wormii apparet '. - Librí 
nnmm Islandorum Runolphi Jonæ (RunÓlfr Jónsson) et Gudmundi 
Aadreæ (GaAmundr Andrésson), ctrca medium seculi aeptimí decimi 
cooKríptÍ, prímum appellalionem generalem , quæ postea ínvaluit , adbi- 
baenuil', quam nostrís temponbns, quum Societas Antiquaríornm Septen- 
tnonalium libros antiquos edere incepit, voce Danica ,^UIdnordÍsk" reddiderunt. 
Xeque hoc sine ratione sufTiciente factum esl, nam si nostro tempore lingua Daníca 
(dönsk túriga) pure more antiquissinio appellaretur, facile inde error oríretur, 
iri ouD hodiema lingua Daníca confunderetur. Idem valeret de appellatione 
liagn Norvegíca (Norsk) et de obsoleta medii tempons denominatíone „Nor- 

' Lmí wtj •pDd MriplorN HIÍqDD*, qní DOmÍDÍtiDB ,,Asinár tt „Bdnam&l" uaftDi de- 
faw TÍJcatir, h! bdiI: a^Siiarr* Edd» PnlUio (126): „f>eirr* tiagí, Aniitmtan^, w eigÍD 
tkft iK öll þecsi iBnd", í. e. lincna Aiiiuianim (= ARanim) íd hia omnibDi recianibo* 
(MftcDtríMalibBB) proprik fuit, coar. trallmlDm OUvi hTll«Rkftld in 8E. II, 94. — b) Tri^ 
atM OJiTÍ !■ SE. 11, C2— IS9, praaertim hso verba: „SanihljAaeniIr era eMtf* l rdu 
Mli".i. e. dlphtoDsi in Bermoae (rectÍDH: Hlphtbeto) Ranico nant anaeeim, SE. II, 72, efr. 
IH.W. 

' Bn'en Brockeohnui, prBferiDK Haadileniii in Narvegia 1567 (Ý 1583), relulit m codicam 
■Unb io iÍDgDitm liÍBDdieam (rsDilatini („ndsBt pu ÍBlftndÍBke Maal") ute treeenlM 
•MMMríptDm TÍdisíc. Pedcr ClanBSDD (JDdtl NorríceB BeBkrÍTcUe. Khto. lfÍ3'i.4lo. fMg. 157. 
-LJtcaaUludia („iBlaDd* ^proe"). ct: Líkkdb lilandÍH, ^nn nostrft Bnlifaa seBatnt lincak 
h>l (.lilBndick, Bon var Tor rette s«DiDiel Makl"). OIbdb WormÍuB Ín Dedieatione *d 
C^MdliríBM retni NarTesÍa ChrÍBlophoram 4Jrne 7. Febr, 1633, pnemistia editioni HeÍBiB- 
tiÍB^ ÍBlerpr. Petr. ClasBB. Und>l. Harn. 1633. 4ta., qaod nux idem WormÍDB Ín Pr«Atione 
íM lia alío nodo eiprimii: AntiqnB Ungua NarvegiCB, ^am Bdhae in lalaBdÍB UBÍIMnr ct 
■iÍB prr ■■■!■ hBo repiB BeptcntrÍoDBlÍB in dbd fblt („Det sxnle Dorako Masl, Hom do endia 
^tfcr pBk bUnd of Í fordam Tid var cangs i alle dieae nordiakc BÍEer"), 

' LÍB(Ba StptcntrioDBlÍB clemenia (Baelor Rud. Jod.) löðl. 4to. — ReeeDlisBÍna 
w^ivlna lincDK seplentrionBlÍB ineDDabDlB, i. e. Gramnatieie IslBDdiea rndimcnlB 
(■Mer. Bn. Jon.). Hnfa. IB5I. 4ta. — Lejiiaan iBlandioam aive Gothica Ranie vel 
(•■■(•B SaptaslrionalÍB dietÍODBrium (anet. Gudmund. Andreœ). Hnfta. 10S3. 'lta. UismzcaByGoOgle rœna", quœ , si sensu speciali Norvegico sumeretur , prare ÍGdicaret libros 
omnes ad hanc literatoram pertinentes in Norvegia, vel a Norvegicis auclo- 
ribus, vel dialecto Norvegica esse conscriptos, quum hoc de minima earum 
parte dici possit. Appellatio singutaris Norsica (Norse) omni auctorítate 
caret , quum hæc denominntio non re vera nisi de popularí quadam dialecto 
linguæ valeat, posleriori tempore in Orcadibus et ínsulis adjncentibus altqua- 
tenus conservata. Nomen ex Islandia masimo quidem jure sumcrctur, non 
solum quia ei parle potiori hæc denomínalio Geret , quum ei corminibus 
historicis, quæ materíam huic operí præbuerunt, certe longe major pars in Islandia 
vel ab Islandis composita, omnia vero per eorum operam et industriam conservate 
sint, sed etiam propterea, quod, etsi tingna optimo jure Septentrionalis appel- 
lelur, tamen per solos auctores Islandicos ad classicam dignitalem evecta est. 
Neque hæc dcnominatio eodem modo, atque illœ de Danía et Norvegia sumplæ, 
falsam de hodierna lingua imaginem provocare posset; tanla eriim inter linguam 
antíqui ct hodiemi seculi in Islandia simtlitudo adest, ut si opera liistorica 
Arii sive Siiorríi Slurlæi pagano Islandico recitare velis, plane te inlelligat, 
et ipse eodem modo, easdem in sermone rormando et componendo leges 
linguisticas sequens, xe exprimat. Sed Islandi semper re ipsa contenti 
fuerunl, quod 

per varíos casus, per lot discrimina rerum 
linguam palrum et literaturam et Iradiliones anliquitatis tam fideliter colere et 
servare iis contigil. El præterea, quum non solum eorum opera, sed etiam ex 
aliqua parte Norvegorum, Danonim, Insularíum, forte etiam Sveconim 
iii hoc opere sint accommodata, quin nomen generalius sumendum esset 
mínime dubitandum esse videbalur. Unum desiderium erat, nimirum ut 
vocabulo in metricis inscríptionibus Rutiicis conservata coiligi ct operí adjici 
possent, sed quum spes, quæ nobis de hac re fuit, ad tempus nos ferellit, 
in futurum tempus rcferenda est. 

Scrípsimus Hafniæ mense Decembrí anni mdccclx. DigilizcdbyGOOgle inoBx aiciLoituH SERIES ALPHABETICA, 

QUÆ ESr HOC LEXICO OBSEEVANDA EST: 

I. b. d. e. (f . æ.) f. g. h. i. j. k. I. ni. n. o. (p. 5. o.) p. r. s. t. u. v. 
X. y. z. J). ð. INDEX SIGLORUM. Á = Amaforíam CBrmen, i. e. Man< 
nngsdrápa in calce cudicin Regii Eddae 
SsoiTÍinK (vide Cud. Reg. ínrra), non- 
J« editam; vide F. xi prgef. p. 8 
(ShL I, 193). Numertu tíropham 
máicvt. 

AA. = Akti^oitatbs Amrbican*, 
t le Scriptores SeptentríoDales Rerum 
Aile-ColDnibianarQm in Araerica, fitudið 
* efera Caroli Chr. Rarn. ed. Sncie- 
tu Bcfia Antiqusriariim Septentrioaa- 
Ina. Haraiæ lti37. 4to. Ifumenupa- 
fmnt mdicat. 

•it. = absolute. 

■re. ^' accDsalívua, -ve. •c(. = aclivum, -vi, -ve. 

JJ.= ABiMBJAR!»aRDRj[pA, carmcn 
'■comiasticum Kgilli Sliallagrimi , in 
kiMrein liberi baconis ArinbjGrni. Égila 
up. Hafn. 1KU9. 4to. p. 618.()85. 
S*pD afAglÍ Skanagrirosayni. Reyltja- 
»4. im. 8to. p. 201-20.1 confr. 
íW-278. Numerut ttropham in^icat. 

Mttr. u/f. :^ ABIHBJAKflAHDBÍPA, 

*lr*pki vllinia. 

*4'. = adjectivum. 

•Á. ^ adverbiutn. 

Jg. = Arngrímí hiatoria, i. e. iriro- 
^C aoctore rmtre ArngHmo, Einare 
CÍUa el pÍoribuK, ex Gudntondar saga, 
•ne Uatoria Gudmandi eplscopi Uo- 
loNi, anctore frstre Arngrímo(BiaKirPA 
tÍMi Tom. II). 

•ll = alias. Mex. = Albiahðhbb BAðA, ed. 
C. R. Unger.. Chríatiaoia 1848. 8vo. 

alt. rec. = altera receoaio (scil. 
FagrðldnuK). 

Ahm. ^= AiTÍSHÍL, carroen Ín Edda 
Sæmunflina, ed. Arna • Magn. Tom. i. 
Hafn. 1787. 4(o. p. 251-270; — ed. 
Raak, Ho)m. 1818. 8vo. p. 48-51; 
— ed. P. A. Munch. ChrialÍHuÍK 1847. 
8vo. p. 33-35; — ed.LtlnÍng. Zllrich 
I85ð. 8vo. p. 186-187; — ed. HSbiua, 
Leipzlg I86U. 8vo. p. 40-44. iVu- 
merut stropham indicat. 

AM. = ArnasMagnsua (ArnÍMagD- 
úsaon) = Arna - Magnæana (editio). 

Am. = Atlahíl bÍD grftnlenzku, 
carmen in Edda Sæmumlina, rd. von 
der Hagen, Allnord. Lieder u. Sagen, 
Berlin 1812. 8vo. p. 81-02; — A. 
Magit. Tom. ii. HafD. 1818. 4to. p. 
4ll-48tí; — Rask p. 251-264; — 
Munch p. 150-159; — Lllning p. 452- 
478; — MObiufi p. I8M93. Numenu 
ttropham ináicat. 

A. Moffn. = AM. 

Anecd. = Anecdoton hiatariam Sver. 
rerí regÍB Norvegiæ illuatrans, ed. E. 
Chr. Werlauff. Harn. 181.). 8vo. Ile- 
rum ed.: Om den norake Klrkea For. 
hold til Slaten. Cnm Speculo Regali 
(Ska.). Cbrlelianiæ 1848. 8vo. p. 176 
— 193. Numeruí paginam ináicat in 
editione Werlauffiana. 

Angt. = Anglice. 

Am. f. nord. Oldk. = AnO. 

AnO. =^- AnNALBB por nobbibk UisilizcaByGoOgle tÉIIIBX ■lOLOkttV OLDKTNDianBD oo H18TOBIR ed. So- 
cietas Reg. Antiquar. Se[t(entT. Khavo. 
1836 et seqn. t)vo. 

Anvitn. t. Iil. = Anvisniog till ía- 
Undskan eller ríordiska forD|tráke( af 
Ra8K. Stockholm 1818. 8v». 

appeÍL = appellatío, -ne, -nibus. 

AÍt. s= ANTi^rtTÉa Rdbsks d'aprÍB 
les nionnnicnts historiquea des Islan- 
dais et des anciens Scandinaves, cdi- 
tées d'aprÍB la rédaction de C. C. RafD 
par la Societé Roynle des Antiquairen 
du Noril. Copenb. 1830. 18.52, Tom. 
i-ii. 4to niaj. Primtu nwneriM To- 
mum, lecundus paginam, tertius etro- 
pham Índicat. 

Ar. fíjört. = AKONa aaaa Ujök- 
LBiPssoNáB, mscr.^ounc edita in Bibk- 
UPA sÖGtiK, útg. af h. ÍBlenzka Bók. 
nientafélagi. Kaupmh. 1 858. 8to. i, 
619-638). Prior numertu caput, po- 
iterior Mtropham indicat. 

Am. ^^ Akka biskdps saoa, edila 
cum Slurlúnga saga. Hafn. 1820. 4to, 
et iterum .iii BtsKUFÁ aÖooK i, 677- 
78t). Nnmcnu capvt iudicat. 

Amiut Bödoarides ^^ Arni BCð- 
varssiin, vir literatus et ioter poBtas 
rhytmicns Islandíæ seculo xviii. nota- 
bílis (v. |)rjöta, stropha cilata ex Úlfars 
rimur xvi, 3 de^umta). 

art. = articulo. 

AS. =^ Aoglnaaxonicus, •a, -um, -e. 

Auct. ling. hat. — Avctores La- 
tinae linguae io vnvm redncli corpvs, ed. 
Dion. Gothofredi. (Argentorali). I5t)5. 
4t(>. (Sex. Ponipei PcBti de verborum 
signíGcatione. Libri ss. p. 241-478). 

Band. = Baívdaiianka iaoa, ed. 
BjGrn Markússon in collectione quæ di- 
<;ilur: Nokkrir niargfróMr sSgu - |iKttir 
Islendinga. Hólom 1736. 4to. p. I- 
13; et iterum Halldór FriitrikssoD in : 
Nnrdiske Oldskrifter. x. Kjðbenh. I85U. 
I2mn. Numerm itropham indicat. 

Barb. = barbare, barbarice. 

Belg. = Belglce. 

Beil. Alex. ^ Bellum AlexaDdri- 
nuui Julii Cœaaria (A. Hirtii). 

Beoi;. = Beowulf, i. e. Ep. Scyld. 

B. Grðnrf. = BenedÍktJónasonGrðn- 
dal , assessor tribunalis euperioris ín 
Islandia {\ 1825). (Kvæ&i BeDediktfl 
GrSndala, ed. SveÍDbifirn Egilsson. Viðey 
1833. l-imo). 

B- Grönd. in munteri mannarfts, ^^ Benedikt Jóosaon GrSndal: Interprets- 
tio Islandica carminis Alexaiidrí Pope: 
Tempte of fame, ed. primum in Fétag. 
X, 285-31-2; ii, 279-288; iv, 27á.28á; 
deinde in: KvæAÍ Benedikts Grðodals 
ed. Sveinbjðro EgilsBon, p. 1-45. 

Bileamt rán. = Bilbans RfHOB, 
septem cantilenæ de faititnna Bileami (ex i 
Nnmcri cap. 21-23), compositi a Jona ' 
Mngni filio pastore LaufaseoaÍ (1636- 
1673), edili in libello: Ein lilil psálma : 
og vísnabók. H<}lum 1736-37. Tom. 
1-2. l2mo. Tom. ii, plag. a 1 — dÖ, 

Bk. 1. ^ BKinniLDAKKviÐA prims 
(=^ Sigrdrifumál}. carmen in Edtla Sæ- 
mundina, ed. v. d. Hagen, .Alto. Lieder 
u. Sagen. p. 4.^-48 (ut frasmenlum); — 
Grimm, Lieder der alten Edda. Berlin 
1815. 8vo. p. 207-227 (Ítid.); — A. 
Magn. II, 189-310: — Rask p. 193- 
IÐð; — Munchp. 113-116; — LQnÍng 
p. 376-385;— MSbiusp. 139-143. Nu- 
merus itropham indicat. 

Bk. 2. = BBTNHILDARKTtÐA se- 

cuDda, Carmen Ío Edda Ssmundina, 
ed. Rask, p. 216-326. = SiauKÐAK 
KTiÐA, ed. V. d. Hageo. Altn. Lieder 
u. Sagen, p. 54-62; — Grírom, Líeder 
der alten Edda . p. 241-373. = Sie- 

OKÐAB KVIÐA F.ÍPKtlBANA tertia, cd. 

A. Magn. II, 211-244; — Mnnch p. 
117-124; — Lðning p. 386-401; — 
Mðbius p. 144-132. Numerui ilro- 
pkam indicat. 

Bl. = Bl. menibr. 

Bl. membr. = Blðð (= folia) mem- 
branea , TsriÍ argumenti: geographici, 
historici, astronomíci, in collectinne Arna - 
Magnæana Nr. 544. 4to. (Antiuu. Rus- 
ses 11, 426-441). 

boreal. = bnreale (vocabulum), ia 
Islandia boreali usurpatuni. 

Bryng. = BBYNOEKOAKLJðÐ, mscr. 

c. = cum; c. dat. = cum datiro. 

Cat. Bell. Civ. =- Cssaris Bellum 
Civile, Í. e. C. JuliiCæsarisCommentarii 
de bello civili. 

Cai. B. G. = Ciesaris fielluni Gal- 
licum, Í. e. C. Julii Ciesaris CommeDtarii 
de bello Gallico. 

cf. ^ confer. 

Cic offic. = Cicero de otliciis, i. 
e. M. Tullii Ciceronis de olliciis, ti. 
bri tres. 

Cic. Ðivin. = Cicero de divinatione. UisilizcaByGoOgle tHSEX aiðLOBVH L e. M. Tullii CiceroDÍs de divinalione, 
Ekri dno. 

Clmbr. = Cimbrice- 

átal. = citalam. 

Cktít metrira Lopli ^ Hátfalykill 
LipU (GutlormssoDar; edil. Hafn. I79J. 
8>«). 

etJ. =codex, -dicc; cod. chart.^ 
ttiti diarliiceus. 

£W. Acad. = Codei AcademÍcuB 
(nllKtia ArDa-MBgnæana Nr. 748. 4to. 
«i meiubr.), confr. Edda Sæmundar 
bÍH rró&a, ed. Arna-Mago. Tora. i. 
Prrf. pag. ILF, ubi sígnalur U. 

Coi. Birg. = Cod. Byrg. 

(M. Byrg, = Codez ByrgeríaDUS, 
i c, KanúngabóL ar Bergi ábóta, cod. 
aubr. Bibliotb. fegiæ Holraienais, h- 
)ui. Hembr. Nr. I in Folio. 

Coí Flat. = Codei Flateyenaia, 
n BibÍioUieca Regia UarDÍensÍ: Gamle 
bwfxlige SamlÍDg Nr. lOOÍi in Folio. 

Chí, Fri*. = Codex Frisianux, niero- 
kiMii^, in collcclione Arnii-Magnaana 
Nr. 45 Fol. 

Ctd. Bam. = Codex Haroíensis 
(i.cGnAmDndar ea^ biðkups A. Magn. 
^r. 3ð9. 4(o; opposit. codici HolroíeasÍ 
ijudcm bistoriæ). 

Cod. Jíolm. = Holm., I. e, codcx 
B^BÍeaaið. 

Cad. Reg. = Coclex Regius, mein- 
ki*eii», in BibliolhecaRegia Harniensi, 
attiMDa Eddau Tetustiorem sive Sx- 
■■wliaBiin: Gamle kong. Saml. Nr. 
ÍK-i ÍB i\a. 

Ctd. Reg. = Codes Regíus, mero- 
kiDeiw, in Bibliotbeca Regia HafnieDsi, 
MDtÍDCDj Edda:n reccDÍiorem siveSnor- 
ráum: Ganile koiig. Saml. Nr. -2U7 

■ 4tD. 

CaiL Svec. = Codex Svecicus (v. 
c-GBDmiindar saga biskups cod. menibr. 
S^ Reg. Hulmiensis Island. Menibr. 
\r. 5 FoL) = Holm. 

CtJ. Vptal. = Codex UpsaliensÍs. 
■'■braBeas, in colleclione Delagat- 
^* Nr. II, continens Eddam Snor- 

Cmi Worm. ^= Codes Wormianus, 
MBbiancas, in cotlectíone Arna-Mag- 
«»M Nf. 442 Fol. 

tadd. = codices, -cum, -cibus, 

Mf*. ^= GOgoalum (vocabulum). 

Ctgti. tpir. = Diatribe historico- 
Nde^slic^ de cogoatione spirituali e(c 
nct«rcJaanaeOlavio. Uafn. 1771. 8vo. Cogn. tpir. Glott. ^ Glossarium 
eidem libro annesum. 

col. =^ columna. 

coll. ^= collato. 

coll. = collective. 

CoUectio Edd. Joni* Grunnav., etaliis 
Iocíb; collect. J. Olavii Grunnao. =: J. 

Comment. SE. — commentaríi Ío 
Eddam SnorriÍ Sturlxi, edit. Arna-Mag- 
næana 18-18 elc. Tom. i-iii. 8vo. 

comp. ^= composilum. 

compar. = comparativus, -vo. 

compo*. , compost. = compositus, 
-(um, -la, -tis. 

conj. = conjunct. = conjunctivus, 
-vi, -vo. 

contr. = coDlractus, -te. 

Corvicinium = Hrarn. 

Curt. = Curlius (i. e. Q. Curlii Rufl 
de gestis Aleiandri Magni Librí qui su- 
persunt octo). 

Z>. = Danorum(Daniæ); Ð.et A- = 
Danorum (Daniæ) et Anglorum (Angliœ). 

Dan. = Danice. 

Ðan. vet. = Danico vetere (serroone). 

dat. ^= daiivus, -vo. 

demonstr. — demonstralivum, -vi. 

derioat. =; derivHÍÍvum, -ve. 

D. et A. = Danorum (Daniæ) et 
Anglorum (Anglis). 

Diatrib. = Cngn, Spir, 

Diatr. de cogn. tpir. = Cogn. spir. 

fíialr. Gloit. = Gloas. cugn. spir, 

dimin. = diniinulivum. 

D. R. = Daniæ Rex. 

Dropl. moj. = DBnPLAUOáRSOxA 
SAOA, hin nieiri, mscr. 

Drnpl. min. ^= DaoFLdttoARsoNA 
lAOA, hin minni (i. e, Sagan ht Helga 
ok Griroi Droplaugarsonum, ed. KonráA 
Gíslasoo, in: INordÍske Oldskrifter, ii. 
Khavn. 1847. l2mo.). Numenu tíro- 
pham indicat. 

ÐrpS. = Ðraumr portteint Síðu- 
kalUaonar, Somnium Thorsteini Sídu- 
Halli (ilii mscr. (nunc edit. a Theod. 
MSbio in Analecta Norrœna, Leipzig 
18.^9, 8vo. I, p. 184-186, et specia- 
lim cum: Saga af ^orHleinÍ Síðuballs- 
syni, p. 16-18. Leipzig 1850. 8vn; 
novissiine edit. a Gudbrando Vigfuaso- 
nio Ín: Nord, Oldðkr. xxvii, iaO-132, 
Gonfr. p. 170). 

Z}rJ>f . = Dradvr Þðrstbins Þor< 
vARÐssoNAR, Somnium Tborsieiní Thor< 
ratdi filíi, msct. (nunc editum snb tí- UisilizcaByGoOgle IlfSSl SiaLOtCM tulo: Kanilbiía þátlr, s Gudbr. VigAis- 
sonioin: Mnril. OldBkr. ZTii.p. 129-130, 
Gonfr. p. 169-170). 

Eb. = EvRHtenjA saoa, Harn. 1787. 
4to, cuni interpretatione Latina. Pars 
ejus ÍD GbM. I, p. 494-786. Prior 
numenu caput, potterior stropham in- 
dicat. 

ed. = editío, .ne, -Deni. 

Ed. = Edda. 

Æd. = fiaitDRRKEA = Lokaglepsa. 

ed. Hoi. = edillo Holaoa (v. c. GS., 
Grett., et plur.). 

ed. Hotm. ^= editio HolmieDBÍs = 
editio Raskii (Eddæ Sæmuudioæ). 

Ed. LSv. = EH. Lðvas. 

Ed. Lövas. ^ Edda LðvaBÍna, i. e. 
Recennio textua Eddæ Saorrinnæ, quæ 
Magno OlaTÍo (Magnús ÓlaraBon) pa- 
stori Laurasensi originem debet; fere 
eadem ac edilio Resenii, cfr. editionem 
Sveiiib. Egilssoaii. Reykiav. 1848, p. 
232— ÍÍ39. 

Ed. Luoatina ^= Ed. Lðvas. 

Ed. LStmí. Append. = Eddæ L5- 
rasinæ Appendix (Edda Snorra Sturlu- 
sonar ed. Sveinb. Egilss. Reykjav. 1848, 
p. 232-239). 

ed. Reten. = Edda Islandorum an. 
Chr. MGCXT Íslandice conscripta per 
Snorronem Sturlæ, tslandiæ nomophy- 
Ucem. edid. P. Joh. Resenius. Havn. 
166.'}. 410. 

Ed. Siem. = Edda Sæmundina, i. 
e. Edda Sæmundar hins frdAa (ed. A. 
Uafin.). Hafn. 17S7-I828. Vol. i-iii. 
4to; — Allnordische Lieder und Sagen 
(Lieder der Slteren Edda) ed. v. d. Ha- 
gen. BerlinI8[2. 8vo; — Lieder der 
alten Edda, berausgeg. von J. und W. 
Grimro. Berlin 181.^. 8vo; — ed. Rask 
et Afzél. Holm. 1818. 8vo.; — ed. 
P. A. Munch. Cbristiania 1847. Hva.; 
— ed. Hermann LOnin^. ZDrich 1859. 
ðro.; — ed. Tb. Möbius.Leipz. 1860. Svo. 

Ed. Stem. ed. Holm. = Edda Sæ- 
mandioB edilio Hnlmiensis, i. e. rdilin 
ex recensione Raskii, curanle Afzelio. 
1818. 8vo. 

ed. Skalk. = editio Skalbollina, 
confr. f>T. Skb., Orm. Stórólf. 

Ed. Sn. mter. Í. == J. 

Ed. Snorr. = SE., i. e. EddaSnor- 
rii Slnrlæi. 

Eg. = EeiLB aAOA SxALi.AsafHi- 
SORAH, ed. .\rna-Magn»ona rnm ver- sione Latina et notis nberrimÍB. Hafn. 

1809. 4(o. — Sagan af Agli SkallagrimB- 
syni , ed. Jód Þorkdsson. Reykjav. 
1856. 8vo. Prior mtmenu caput, po> 
tterior stropham indicat, aecundum edi- 
tionem Ama-!Uagniranam. 

Egg. =^ Kvæði Egs;erts Ólafssonar 
(camiina Eggerti Olavii), ed. Kaup- 
mannabSfn 1832. 8va. 

Egg. Olaviut = Egg. 

Eggerti Itiner. = E^erli Olavii 
Itiner. 

Eggerti Olavii Itiner. = E^. Olar. 
Kinerariam, i. e. Vice-Lavniand Eggert 
OlafsenB og Landphysici Biame Povel- 
sens Reise igjennem Island. Cum cbarta 
ettabb.ænn. SorSe 1772. Tom. Ml. 4to. 

Egl. = Eg. (Í. e. %la = Egila 
saga). 

egr. = egregium. 

Eiriktm. = EiitlKsnÍL, carmen in 
ohilum ErÍGÍ BlóAGc, Regia NorvegÍE, 
vide in Fagrskinna (p. 16-17 in edit. 
Muncb ft Unger, conf. Oldnorsk Læse- 
bog. Christiania 1847. 8vo. n. 114- 
115, ntroque loco non satis diatincte 
editura); Índe desumtnm apud Mðliium: 
Edda Sæmundar bins fr. Leipz. I86t>, 
p. 231—232. 

ellipt. = ellíptióe. 

e — )n=einum (einbverjnm, i. e. alicui). 

e—n ^ einn (einhvern, i. e. aliquero). 

episc. ^ episGopi. 

eod. cap. = eodem capite. 

epiíA. = epilbelon. 

Ep. Scyld. = Epos Scyldingoruni, 
Í. e. Beo-wulf; — ed. Grim. Job. Tbor. 
kelin (De Danorum rebus gestis seculo 
III. et ivto. Poema Danicum dialecto 
Aoglosaxonica. Hafn. 1815. 4lo). — 
Tbe anglo-saxon poenis ofBeoivuiretc., 
ed. Kemble. London I83j. l2mo. 
(Traaslalion & Glossary. Lond. 1837. 
12mo). — Beo.ffulfog Scnpea Widsíft. 
to angelsax. Dicte, ed. Scbaldemooe. 
Khavn. I8J7. SVo. 

Epot Scyld. = £p. Scyld. 

Epos Bjov. ■==^ Ep. Scyld. (Í. e. Epos 
Bjovulf s. Beo-fvulO- ed. Thorkelio. 

e — s = eios (etnhvers, i. e. alicujus). 

E^p- Arb. ^ EspÓLÍNi Árbakb, i. 
e. iBlands Árbækr í sSga forrat nr JdDÍ 
Espólin. i-xii. Kaupmannabðfn (Haf- 
nls) 1821 - 1855. 4to. Primus nu- 
merui vohtmen (deild), tecundut pa- 
ginam, tertius itropham indtcat. 

e — t = eitthvat (i. e, aliquid). 

UisilizcaByGoOgle INftRX SiatOIOM tt«. = tí celera. 

«—> = eÍDU (einbTnju, i. e. aticni). 

extcr. = exscriplum. 

extrr. eharl. ^ exscriptuin cbarta- 
een, -la chartacía. 

ExKT. cod. Worm. sec. J. Olav. 
GnaUT. ^ Exscríptnin codicts Wor. 
■iiu (A. Uagu. 242 Fol.) secundunt 
Jaufli Olarium Grunnavicentien] ^= J. 

£»er. J. Grunnav, = Czseríptum 
Jmc Gronaaviceasis ^ J. 

Síx»ef. JmÍÆ Grmmavic. = J. 

ixu. =: exBcripta (plnr.). 

/.^EeniÍnÍDuni; f.pi.= feminibum 
ptónle. 
f. = filins, -lio. 

F. (FmS.) = FoBMIiAKRA SÖOUB 

tí Sodrlas Regia Anli<]uariorum Se< 
ptnlrÍQDaUum. Harniœ 1825-37. Vol. 
Mii. 8»o. Prímm numerut volu- 
Kt fbiaili), teamdut paginam, tertiu* 
HnfkaiH indieat. 

Fah. Prodr. (Faber. Prodromns; Fn- 
kni Prodr,; Fab. Prodr. ornilh.; Fab. 
9nAi. orDÍthol. : Faberi ornitb.); ^^ 
Pitdromus der islSndischen Ornílholo. 
!it wieT Geschichte dcr VSgpl Islundð 
<H Fríedr. Faber. Kopenh. 1822. 8vo. 
Htmenu fvginam indicat. 

Farmanitaí. = Fnrmannalög, Í. c. 
Bjukeyjarréllr Magnús konúngs laga- 
kIh(ix, I8);ed. inNorges gamleLove. 
OiittiaDÍa I84a-I849. Tom. i-iii. 4lo 
■•j. (II, 283). 

FÍr. — FósTaaKDRji haoa efit aai;. 
** *r Þorgeiri Hávara^yni olc ^urroóði 
BeuMynÍ Kolbrúiiarskálili. Kaupmanna- 
Wo 1822. 8vo. Prior numeriit ca- 
f*t, fotlerior tlrophirm indicat. — 
rídbrK&ra saga, ed. Konráíl Gíslason. 
U»a 185-í. l2mo. (Nordíske Old- 
>i^, iv). Pars ejus edita in GbM. 
'I, p. 230419. 

Ftíag. = RiT Þbí) fsLBnzKA LjBK- 
kéii-LisTA pliLAfla, Vol. i-xT. Kaup- 
«nab. 1781-1797. 8vo. Príornume- 
'WM/nien, poslerior ttrop/tam hidical. 

Far. =s Fzroíce. 

F^. = FxKBTÍnaa haoa, ed. C. 
C Rafii. Khavn. ISSJ. 8vo maj., cum 
■Itrprelstione Færoica et Danica. iVu- 
■«n« fogiuam iudicat. 

ítsa. =^ nanico. .ce. 

FiKib. ^ FinnnnoA sAflA Hins 
"«, »d. E. Cbr. Werlauff (cum Vatiw- dnla sags). Kbavn. 1812. 4to. p. 
207-361 cum interprelatione Danica. 

Fjöltm. = FjÓLSviNNSMAb, carmen 
Ín Edda Sæmnndina, ed. Arna-Mago. i, 
275-319; — Rask, p. 197-1 12; — Munch, 

& 171-174; — Lðniag, p. 505.515; 
Sbius, p. 210-215. Ed. in: Eddi- 
sche Studien von Paulos Caasel. Wei- 
mar 1856. 8vo. Cum veraione Ger- 
manica, ÍnlroductioDe et nolts. — iV(i»i«- 
rut ttrophom indicat. 

Fk. = Fslí. 

Fláam. = FLéAnanNA aAOA, nunc 
edila a Gudbrando Vígrussonio et Th. 
MSbio int Fornnfigur. Leipzig 1869. 
8vo. p. 117-161. Pars ejus ed. in 
GbM. II, 1-221. 

Fm. -= Faphismíl. carmen inEdda 
Sæmundina, ed. Arna-Magn. it, p. 167 
■ 188; — V. d. Uagen, Allnord. Sagcn 
u. Líeder, p. 49-45; — Grimm, Lieder 
der allen Edda, p. 175-205; — Raslc 
p. 186-192; — Muncb, p. 108-112; — 
Laníni:, P.3C7-376; — .MSbius.p. 133- 
138. Appellaliir etiam Sisijbdar ktiða 
Fafkisbana bin SnnuT, slnari partr (ed. 
Ama-Magn. ii, 187). Numerut itro- 
pliam indicttt. 

F. Afffffíiii*. = F. MagnuiienÍaB = 
FÍnnus Masnusenias (Finu Magnuseii: 
Fiiiiir Atagnús»oii). 

fol. — rnliuni, -110, 

Fortpjalíti. = FoBSPJALLsLiÓÐ ». 
Forspjallsniál, í. e. Hralnagaldr Öðins. 
vide fírafn. 

FR. —- FOKKALDAB SÖOUB NoBÐR- 

LAitDA, ed. C. C. Rarn. Kaupniannah. 
I82U-I830. Tom. i-iii. 8vo. Primut 
numcriit tomum, tecimdut paginam, 
tertius ttropkam indicat. 

Fragm. = Fragmenliyn, 

Fragm. de Thortt. Siduhall. f. = 
Fragmenlum de Thorsleino Sidu-Halli 

filÍO, i. e. ÞoBSTRinS BAaASÍÐH-UALLB- 

sonab; vide: Ji. Stíu/t. 

Franc. = l< rancogallice. 

Frottoþl. = Frþ. 

Frott^l. = Frþ. 

Frþ. = Frostnþlnga 16;:, ed. in Nor. 
ges gamle Love I, 1 19-268. 

Frþl. = Frþ. 

Ftk. = FAORaKiNNA. Hialoria re- 
rom NorTegicarum (in Islandia coo- 
scripta, vide Sarn til sSgu Islands i, 
137-184), ed. P. .\. Mnnch cl C. R. Un- 
Rcr. Chrisliania 1847. 8v«. Príornume- 
rutpaginam,poiterior tlropham indicat. UisilizcaByGoOgle G. = GBlBbC «. Vðttardrápa, cnrmen 
in húnorem Olavi Sanclí, N. R., ali Ei- 
Dnre Skulii íilio coniposilum anno Ilö2. 
Cod. Flnt. (Flaleyjafbók) ed. Cbriaria- 
ni» 18!)!». 8vo. p. 1-7. Hkr. ed. 
Hafn. FaI. Tom. in, 46f-480 cuni in- 
tenir. Danica e( Latina; F. V. Jlð- 
37(1. In omRÍbns his edilioNÍbus tree 
titrophte omisisæ 8unt, quœ in codice 
Holmiensi Menibr. Nr. I Fol. invetiiuti- 
tur, post 8lr, XXX. inaerendæ. Nuine- 
ru* »lropham iudicat, 

Gall. = Gallice. 

Gd. —-- GitDmdndar Dx.tPA, Cíirmeu 
iii bonorem Gudmuudí epi^cnpi Holen- 
»is Gonipusilura ab Arna .Iohíh lilio, ab- 
baleMu>ikalhvcraeiisi(r:i7Ma7'J), mscr. 
inuuceditum in: IIiskupa íögdr, Tom. 
II). Numcriis strop/iam indicat. 

Gá^. = GDÐnuNDAR dbApa ðnnur, 
carmen in hnnorem ejusdeni Gudniundi 
episropi, a fratre Anigrinin, abbateTbÍng- 
eyrensi, anno \'iA7i compnsitum, nisc. 
(nuiic edítiiniÍN: Uímxdpa itoRtiB, Tom. 
II). Nnmertu ilropham indicat. 

Gen. = geiiitivus, -vo; gen. f. =- 
geNÍIivus rceminini. 

Gvrm. -— Gurmaiitce. 

Gelgp. HciSr.^=GBTaPKtii HftWBEKa 
koniíngi', i. e. Æni);mala cum aolutione 
regis Heidrehi, in URHVAnAR saoa ok 
Heiðreka konijngs. Edd.: 0. Verelii. 
Upsal. I(i72. Fol.; — Stepbani BjBrns. 
»ooii. Hafn. 1783. 4lo; — C. C. Rafn 
in FR. I, 409-512 el 513-333. quæpri- 
mitm locum tenet; ~- N. M. Petersen 
io: Nnrdiske Oldskririer iii. Kbavn. 
1847. lánio. Ntimerta itropham indicat. 

Gha. ^ GoÐKlíivAnKARMR, carmen in 
Edda Sxmundiua, cd. v. d. Ha^en, Alt- 
nord, Lieder.u. Sagen, p. (í4-7t; — 
A. Magn. ii, 200.3Í4 et 325-334 (sob 
litulo: GððhOnar Ktiða secunda et 
terlia); — Rask p. 230-L*38 (Goörúnnr. 
barrar. Nifliingalok); — Munch p. 134- 
138 et l3g-l40(GuÐRl3NAB Rtida ðnnur 
ct þririja); — Lnning p. 418-429 et 
430-43'J (cuni Íisdcm (ilulis); — MSbius 
p. 163-168 et ]6'J-I70(cum iisdem lilu- 
fis). Numerut ttropham indicat. 

Ghe. =; GoÐbÚnarhbpna, carmen 
in Edda Sæmuiidina, ed. v. d. Hagen, 
Altnord.LÍeder u. Sagen, p. 7()-SI (Daufti 
Atla); — A. Magn. ii, 361-4IU (sub (i- 
tnto ; Atla kvi^a hin græntenzka); — 
Rask p. 244-250 (Goarúnarhefna); — 
Muncfa p. l43-t49(.\llakvtða); — Laoing p. 440-45) (cum eod. tll.); — HSbius 
p. 175-180 (AtlakviBa iii groenleDBka}. 
Numerut ittropham indical. 

GhiW. =^ Grönlandh ristoiibsb 
MinDEan.KRKRR, iidgivne af det konge. 
Iif;<- Nordiske Oldskrift. SeUkah. Kbavn. 
1838-1845. Vol. i-iii. 8vo. PrímuM 
numerut volumen, tecundiu paginam, 
terliut strophfim indicat. 

Ghv. = GoðrChiarhtot, carmen in 
Edda SxRiundina, ed. v. d. Hagen, Alt- 
Dord. LÍeder u. Sagen, p. 92-5t); — A. 
Magn. II, 519-534; — Rask p. 265-21» 
(Goðiúnarhvala) ; — Munch p. 1 60- 
162; — Laning p. 478-484; — Mð- 
bius p. 103-196. Num. ttropham indicat. 

Gk. = GoðriInarrviða hin fyrsta, 
carmen in Edda Sæmundina, ed. v. d. 
Hagen Allnord. Lieder u. Sagen p. 51- 
54; — A. Mago. ii. 269-2N4 ; — Rask 
p. 211-215; — Muncb p. 130-133; — 
Laning p. 411-417; — MSbius p. 158- 
162. Numerut ttropham indicat. 

Glott. = Clossarium. 

Giott. Coffn. Spir. = Glossarium 
ad Joh. Olavii Dialrilien de cognalioDe 
spiriluali, vide: Cogn. Spir. 

Glott.Ðiatribet = Gl»3a.Cogn. Spir. 

Glott.JS.a.Glott.Ed. Sam.i. (ii.iii.) 
=^GIo88arium Eddœ Sæniundins, í. e. 
specimen glossarii ín edilione Arna- 
Magnæaaa cuique Tomo operia (i-lii) 
additum Hafa. 1787, 1HI8, 1828. 4to. 

Gloit. F. = Glossaarium ad FmS. 
(Tom. XII). 

Glott. íiandtt. =; Gloesarium Land- 
namæ, í. e. Inde; vocum pneiicaram 
etc. editinni Librilslands Liindnámabók 
(Hafn. 1774. 4lo) addiluro. 

Glott. Nj. ^^ Glossarium Njalæ, i. 
e. Specimeo Glossarii Lalinæ inlerpre- 
lalioDÍ Mjals sagæ, s. Historiæ Njali 
et filiorum (Uafu. 1809. 4t«) addilom. 

Gloii. Njiil. = Glosa. Nj. 

Glasi. Norv. Hallageri = Lex. 
Hallageri. 

Gtoss. (hmif. = GloBsaríum Orms- 
lungense, i. e. Indes vocum ad calcem 
Onnsl. (qu. v.), 

Gloit. Stfnt. Bapt. = Glossariuiii 
ad Joh. Olávii Syiit. Bapt. (qu. v.). 

Glosi. Si/nt. de Bapt. =^ Gloss. 
Synt. Ba|il.' 

GM. =^ GudmunduB MagnæuH (Guii- 
mundr Magnússon), editor Eddæ Sæ. 
mund. Tomi i. et HÍstorÍæ Ae Egillo 
Skallagrinn (Eg.). 

. UisilizcaByGoOgle lltVBXj SISLORDK 6. MagH. = GH. 

G. Masnmu = GM. 

6P. = Gmu»n» PaalÍ SIIus (Guanar 
PilsMn) , Paslor HjardarhnlUDSIs in 
t^rcfaia DaleDSÍ ín Ulaudia (f I7ðl), 
cMaeDtatar iii Eddam SæniuDdÍnani el 
■ilta camiioB poSlaruni aDtiquioram. 

G. Pauii = GP. 

e. PwtU f. = GP. 

Gráff. = Gtlais, ed. Arna-Magnæ. 
Pin i-ii. 1829. 4to. Prior numertu 
ftriem i. voliutieu, tecuadut paginam 
bdieat. — Codicem R«giuni (Gamle 
iA. Saml. 1 157. Fol.) ed. VÍIh. Finaen. 
Kk. IU3. i-it. l-imo. (Nordiske Old. 
•trillcr II, STii, xxi-xxii). 

Graam. AS. Raskii = Rask Gram. 
AS. 

Give. =^ Gnece. 

Grtít. ^ Grrttib bada, eit. Bjðrn 
)brká.>saD in; Nokkrtr mai^rróMr BQgii- 
(ictlir ÍBlendínga. HólDm. IV56. 4to. p. 
81-163; — edd. GÍsli ÍVlBgaiisBon et 
GiMlaasr TbordafBon. KhavD. 1853. 
lÍM. (NordiskeOldskrinerxTi). Car. 
■in ex collatione codicum iitembraDeo- 
na díÍHque tibris manascrÍptÍH. Prior 
mmenu capita editionis Rolana. tc 
oaiu itröpham rndicat. 

Grett. membr. 35Í. = GrettÍB eaga 
Hcujdum codicem niembraDeDm Arim. 
V^aeaDam Nr. 551. 4to. 

Gry.^=Gt6oaALJtK, caTmenÍDEdda 
^■Bwlina, ed. A. MagD. ii, 535-554; 
-RbbIi p. 97-99: — MuDcb io Vi^- 
Wlir (Additamento) p. It>9-I70 (Gnó- 
Um): — Lðning p. 501.504 (eod. til.); 

- HSbius p. 20U--2IO. ?iumenustro. 
ftn indicat. 

Grm. := GafsxiBB.ti. , carmen in 
ttía Sjnnaailína, ed. A. Magn. i, 35* 
66; - Ra»k p. 39-47 ; — Munch p. 
Í7-1J: — Laning p. 167-180; — MB- 
im p. 3-2-39. Numerus ttropham in- 
iittí. 

GS. = GÍBLA BAOA SÚRHONAS ti. 

BjSrn Harkónson in: Agietar fornmanna 
•i^r. Hólum 1756. 8vo. p. 127- 
IW. - ed. Konráð Gislason: Tvier 
•ðgiir aT Gisla Súrsðyni. Khavn. 1849. 
líno. (Nordiske Oldskrifler vilt). — 
l**r* ejflð ed. in GbM. ii, 570-608. — 
Snenu tírop/iam indicat. 

Gnllk. = Gollkj(B81j6ð, mscr. 

Gmt = Gullh. 

GnUþ. r^ GdllÞóiis baba, ntscr. 

- NoBc ed. ;i K. Maurcr: Dic Giill- þóris BBga ad«r Þoi*k^'&'''8o ^ffi- 
Leipiig 1858. 8vo. 

Gt>. ^= GYÐlnnB TÍsuB,. fragmentum 
carmÍoÍB, strophaa S'/j contineos , in 
cod. membr. A. Magn. 757. 4to. 

Gp.^= GvÐMCSOK (ok) ^éBiB, i. e. 
Colloquium ioter Gudmandum epÍBcopum 
Holensem et Tborerem Brcbiepiscopum 
ríidrosiensem, carmen constans stropbÍB 
xril , auctore Einare Gilssonio , ex 
Gui^mundar saga biskups (Bibk. böqdi 
Tom. ii). 

Gþl. ~ GvhiÞtnothöa, ed. Arna- 
Magn.: Ma)cnus konunga Lagabæters 
Gulatbings - Laug. Havn. 1817. 4to. 
Cum versiorie Lafina et Danica. — lie- 
rum ed. in: Norges gamle Lovc ii, 1-174. 

Gþl. vet. = Gula|iíngslSg illa velu- 
sta, í. e. Gula|iingslðg bín fornu (Nor- 
ges gamle Love i, I-II7). 

H. =HAItALD8 SAflA MINB HÍHPA6RA, 

in Hkr. ed. Hafn. Fol. Tom. i, 75.124. 
Príor numernt caput, potlerior ttro- 
phom indicat. 

/7ff. = H.'ÍI0NARSAaAHJX0HARB0NAR, 

in Hl<r. ed. Harn. Fol. Tom. i, \-im. 
Priar niimenu caput, potterior ttro- 
phani indicat. 

Hafn. v^ Hafniæ, Havniensis (vide: 
Havn.). 

Hak. Berdabr. = Hb. 

Ualfd. Svarl. =-- Saoa HIlphanar 
STARTA, ÍD Hkr. ed. Hafo. Fol. Tom. 
I, ti5-74. Numerut caput indicat. 

ffalfr. = Hallfr. 

fln///>. = H4tLPRBOAR BlflA TAHB- 

B.snASK(LP8, Discr. aecundum codi- 
cem Diembraneuni ArDa-Magoæanura Nf. 
132. Fol. — Nunc ed. in: FornsOgur 
Vatnsdælasaga, Hallfreðarsaga , Flda- 
mannasaga, faerauBgeg. v. Guðbrandr 
Vigfiisson und Tbeodor Mfibius. Leip- 
zicl!j60. 8vo. p. 81-116. 

Ha/fd. Niff. = Halfd. STart. 

Hamh. = Hamarsbkiiit, carmen in 
Edda Sæmundina, ed. A.Magn. i, 181-198 
(]þRiN8KTiÐAeArHamarsheímt); — Rask 
p. 70-74 ; - Muncb p. 47-30; — Lðaing 
p. 210--2I6; — Mðbius p. 58.62, confr. 
^itY.iii.UR, Íbid. p. 233 '239. Numenu 
itrophnm indicat. 

Harb/. == Harbar»slj»Ð, carmeu 
Ín Edda Sæmunilina, fd. A. MB<<n. i, 
89-IIÖ; — Rnsk p. 75-80; — Munch 
p. 51.5-J; — Lflning p. ittí-ííj; — Mft- UisilizcaByGoOgle IN>BS aiSLOBDM bias p. 62>67. Numenu stropham in- 
dicat. 

Harpettr. = HenTlk HarpestrengH 
Dantike Legebog fra det tretlende Aar- 
himdTerfe, ed. Chr. Mvlbecb. Khavn. 
m^. 8vo. 

Harpeitrann = Harpeslr. 

Barpestr. L<rgebog Glott. = Glos- 
Bariuni til Heorik Harpestrengs Læge- 
bog 11). 10., ediliooi Molbechii addilum, 
p. 16l.20tí. 

Hnrðr. = Hh. 

Hat. = Haxvsól, carmen reltgio- 
Bum, a Gamlio canonico compoBÍtam, 
ed. inler: Fj&gurgöroiil kvsAí, a Svein- 
bjfirno EgÍlMonio (Progrnntnia Scholœ 
Bessasradensia). Vi.^eyjar klaustri 1844. 
8vo. p. 13-34. Numerut itropham 
indicat. 

HAtt. =^ HXttatal, er Snorri 
SlurluooD orlí, pars Eddæ SnorTonís 
Sttirtæí, ed. Arna -Magiiæana. Hafn. 
I8i8. 8vo. Tom. I, 594-717 cum v«r. 
BÍone Lalina. Numcrui ttropltam tn> 
dicat. 

Hávam. = Hítamíl, carmen in 
Eddíi Sæmuiidina, pr'tnium cd. a Prtr. 
■loh. Reðenio cuni Etlila Snn.-mnis (Elhi- 
ca Odini, para E<ldæ SæmundÍ, vocala 
Haavamaal. Inl. el Lat.). Hovo. 1665. 
4to; — ed. Arna-Magn. iii, IÍ7-I42 (slr. 
Í-167); — Rask p. 11-30 (Hávam. slr. 
1-112; Lo^fariiismál, str. 1-26; Rúna- 
tals|iáltr Óains, slr. I-ÍÍ7); — Munch 
p. 8-21 (str. l-IUð); — Lilning p. 2<i3- 
295; — M^bius p. 10-25 (atr. 1-165). 
Numeruí ttropham indicat. 

fídV. Ítf. =i HíVAnÐB 9AG& Ig- 

FiiiÐÍNVB, eil. Bjfirn Markússon Ín: 
Nokkrir margrróílir sOgiifoætlirlslendínga. 
HiMum 1 75li. 4to. p. 3».ð8. Numerut 
itropham indicat. 

tíavn. =^ UavniensÍB v. Hafnien- 
BÍB (codex B. iiiembiana) conrr. cod., 
membr. 

Hb.^ HinOKARftAaA HBRÐABKRIÐa, 

ed. Ín Hkr. ed. Hafn. Tom. iii, 378- 
408 , cum interpr. Danica et Latina. 
Prior numerus eaput, potlerior ttro- 
pham indicat. 

H. Br. ==^ Hblsrid Brtnbilvab, 
carmen in Edda Sæmundina, ed. v. 
d. Hagen, Allnnrd. Lieder u. Sagen, 
p. ti2-64 ; — Grimm, Licder der atten 
Edda. p. 277.287; — A.Magn. ii, 257- 
268; — Rask p. 227-229 (Helreift Bryn- 
bildar eAa GÝflJAXXviÐA); — Muoch p. |-JS-l2d; — LaDÍDg p. 407.410; 
— Mðhius p. 156-158. Nttmerui itro- 
pham indicat. 

Heimtpek. ikóli = HniMHrKRliiflA 
BKÓLi, carmen didacllcnm a Gudniundo 
Bergthoris filio (GubmundrBergþdrBaoD 
■|- 1705) composilum circa vel aate an- 
nom 1700. ed. Reykjavík 1845. 8va. 

Hfiiðarv. = HKiÐARvfoA aAflA, ed. 
in lalfDdínga Bðgur. 1829. i , 261- 
350; Islendínga sðgur 1847. ii. 277 
3U4 (Saga af Viga-Slyr ok Heiftar- 
vlgum). 

HeiSare. S. = HeÍSarv. 

Hem.þ. =HBMÍN08ÞjttT« AiL^Kt- 
BOMAB, mscr. — Munc ed. in: Sex 
sSguþsttir, sem Jdn ^orkelsson heÖr 
gefið út. Reykjavik 1855. I2ma. p. 
44.68. 

Hem. þátt. = Hmi. þ. 

Hg. =: HÍKONAE SA6A HIMB 86b*, 

ed. in Hkr. ed. Hafn. Toni. i, 125. 
104. Prior numerui caput, potterior 
itropham indieat. 

Hh. = Haralbs ^aoa hins harb- 
rXða. ed. Ín Hkr. ed. Uafo. Tom.iii, 
53-178. Prior numerui caput, poile- 
rior ttropham indicat. 

H. kat. = HrLSA KVIÐA HATfNBA- 

BKAÐA, carmen in Edda Sæmundina, 
ed. V. d. Hagen , Altnord. SageD u. 
Lieder, p. 6-13; — Grimm, Liederder 
alten Edda , p. 25-53 ; — Arna-Magn. 
11, 25-52 (Helga kviha baddingJHskats 
e&r Helga kvi^a en fyrsta); — Rask p. 
140-148; — Muncb p. 77-82 (Hblsa. 
xviÐA HjÖRVARÐssaNAK); — LGning 
p.306.3!6(curaeod. lit.); — Mðbius p. 
94.101 (eod. tit.). — Speciatim ed. GrS- 
ler. Isl. et Lat Halæ Svevorum 1811. 
4Ia. Numerui ttrop/iam indicat. 

Hiit. Alexandri Magni = Ale«. 

Hitt. Eccl. Itl. =-■ Finni Johannæi 
HÍMorÍB ecclesiastica Islaodiæ. Hafn. 
1772-1778. Vol. i-it. 4to. Priornume- 
rut caput, potterior pagínam indicat. 

Hiit. Magni Boni = Mg. 

Hiít. Magni Cœci ^ Mb. 

Hist. Magni Orcad. = Miií;n. 

Htít. Pert. = Persa sfigur (cfr. 
Haird. Einari Sciagraphia Hisl. Liler. 
Isl. p. 138). 

Hitt. Periarum = Híst PerB. 

Hiit. Sig. Hierotol. = SÍ. (Hístu- 
TÍB Sigurdí Hierosolymipelœ). 

Hitd. =^ BjARNAR 9A0A nlTRJRLA. 

KAPPA, mscr. — ed. Halldjr Kr. Frift- 

uisiiizcaByGoOglc IHBKX SIBLOtDM III iftMM (Non). Otdskrifter it). Kbavo. 
1847, l2iHO. Prior numerui capuí, 
ftitiTÍOf ttropham indicat. 

Hkr. = HsiMttKxfiieLA, i. e. Hi- 
ttoria regum Norvegicorum , aoclore 
Siwnw Sturlæo. Primum ed. Pering- 
tkjKd. Stockholm 1697. Fol. Vol. i.ii. 
ti. Haro.l777.l8-2ð. Tom. i-vi. Fol. 
na ÍDterprrt. Daoica et Lalina. (npus 
Smrrii Tom. i-ili; Tom. iv-v Conlioua- 
fio; Toni. VI Commentatii et indices). — 
KoaáDfiasSgur afSnorTa Sturluiyni, Uol- 
^ 1816.1829. Tom.i-iii. 8vo. (Tex- 
tu edilioDÍs Uarniensis. Tom. i-iii). 

Bkr. Pritf. = Heimskríngta. Præ- 
(itío, i. e. Introdoctio ín HMmskríoglam 
SiiorriiSluriæt, operiejus præmisaa (ed. 
Hifn. Tom. 1, p. I-J). 

i. L ^ lioc lnco, huoc locum. 

Hai.^ HAKDisMÍb, carmen in Edda 
SnBODdioa, ed. A. Magn. ii, 487-518; 

— T. d. Haf-en, Altnord. Lieder u. Sa- 
m, p. 9.VU8; — Rask u. 269-273; — 
llDDch p. IKt-166; — Lðning p. 484- 
493; — MSbius p. 197-200. Numerua 
Urvpham indicat. 

kad. = hodie. 

BöfuHl. — HoptÐLAUSx, carmenen- 
eðMÍasticam de Erico illóðdXj R. N., 
ib Egillo Skallagriiui filio com|iosíluni; 
«L ÍD öl. Wormii Literalara Runica. 
Bafo. 16;t6. 4lo. p. 227--.>4l. — Rask 
SýDÍihorn p. 141-147; — io Egilseaga, 
eÍ. Brxppsev. 1782. 4to. p. 118-525; 

— ed. A- Mago. p. 427-456 ; — ed. Jóo 
Þoik«b>OD P- 148-151, cfr. 244-231. 
Sxaurua ttropkam indicnt. 

Bol. = Holana (editio). 

Boim. ^= Halniien»Íð (ed. síve co. 
dei, Hve membr.}. 

Bóbnv. ^= Hahbab saoa Gbíh* 
iiLWOKAm oa Gbibs ed. Bjfirn Mark< 
ÍBSOD, io: AgKtar Fornmnnna aSgor. 
BélinB. i756. ðvo. p. 69-12.6 (Sagan 
•f USbdi ok Hólmvebjhm); Islendinga 
■igitr. 11. B. (1847), p. I-II8. 

Bom. =: Homeri Carminn. 

Bom. II. = Homeri llías. 

BírS. = Hdlmv. 

BB. ^= HATT»tTin.t RöaKvALDs 
JlBLS, in Edda SnorraStnrlusonar, cd. 
SvetabjOm E^lsson. Reykjavik 1848. 
8*0. p. 239-248. IVumerus mcfri ge- 
■w me btnoM atrophat ad tingula 
metri gemera pertineHtet indicat. 

Brafw. = HBAFtiAflALDB 4bi<i8, csr- 
MB ía Edda Semundinn. ed. A. Mago. Rask p. 88-92 ; — Mwich 
p. 175.177; — Ltining p. 616-526; — 
Möbius p. 216-219. Separalim edÍdH 
Hallgr. Scheving in Progrnmmate ScbolK 
Besaaðladensia. Viðey 1837. 8vo. Nu- 
merut ttropkam indicat. 

Hrafnk. = Saqan af fírafnkeli 
Fretftgoda, ed. P. G. Tborsen et Kon- 
ráft 'Gislaeon. Kbavn. 1839. 8vo. (ile- 
rum in: Nord. Oldskr. l. Khavu. 1847. 
1 2mo). 

Hraund. Ed. =■= Hraundals Edda 
(A. Magn. Nr. 166. 8va. Cudex chat. 
taceus secuti xvii). 

Hrokkintk. = Hbokkiníkinka. co- 
dei; membraneus, contin. historiam rerum 
Norvegicamm, iii Bibliotiieca Regia Haf. 
niensi. Gamte kgl. Saml. Nr. 1010. 
Fol. 

Hrtfggfartt. ^= HBTasjABSTiKKi, i. 
e. HistnrlaSigurdi Gillii et Gtiorumejus, 
reguni Norvegiæ, ab EMco Oddi 61Ío 
(Eiríkr Oddsaon) Islando conacripta, vide 
Hkr. Sie. IL 

HS. = Saoah ap Habaldi sr(- 

FRLD OK HÍKONI SlGDBOABBTNI, ed. Ín 

Hkr. ed.Hafn. Tom. i, 163-186. Prior 
numerus capul, posteríor tlrophavi iii- 

Hugtm. — - HogsvijinbmAl (IHony- 
tiii Catonis Disticha de moribus), ed. 
Hallgr. Schcving. Propramma Scholæ 
Besisastadensis. Viaey 1831. 8vo. Prior 
numerus parfinam, potterior strop/raiii 
indicat. 

Hund. 1. =— Hkloa kvida Hrvn- 
ÍNDSBAKiA hio fyrsta, carmen in Ediln 
Sæmundina, ed. v. d. Hagen, Allnnrd. 8a- 
Sen u. Lierler, p. I3-Í9; — Grimm, 
Liedcr der alten Edda, p. 55-85 ; - ed. 
A. Magn. ii, 53-84; — Rask p. 149- 
137; — Munch p. 83-88; — Lnning 
p. 317-33(1; — MAbiua p. 102-IOU. 
Numerut ttrvpham indicat. 

Hund. 2 ^= Hrloa kvida Huvd- 
ÍHOSBANA hin önnur, carnien in Edda 
Sæmundina, ed. v. d. Hagcn, Alloord.Sa- 
gen u. Lieder, p. 20-22; — Grímm, 
Lieder der allen Eddn, y. 87-121; — 
ed. A. Magn. ii, 83-116; — Rask p. 
I.Í8-160; — Munch p. 89-96; — Lö- 
Ding p. .131-344; — MGbíusp. 100-118. 
Numeriit ttropham indicat, 

Húngrv. =^ HúitðKVAKA , ed. A. 
Magn. Uaru. 1778. 8vo. Cum inlerpr. 
Latina, Notis el Ghssario; — iternm UisilizcaByGoOgle INtBX SISLðKUH ed. ÍD BiBKVPA tÖ6C« i, 57-66. Prior 
maneru* caput, potterior ttropham in' 
dicat. 

A. V. = hæc vos, hac voce. 

Ho. ^ Mbilass anda víavK, car- 
men religiosuin anliquum de Spiritu 
Sancto, rragmeolum, ed. Sveinbj6rn 
Egílsauu. Programma Scbolc Bessa- 
stadensís 1844. (Fjðgur gfiniul kvæM 
p. 52-56). Vi»eyj;ir klauatri 1844. 8vo. 
rfumerut stropham indicat, 

H^k. = HÝmBKviÐA, carmen io 
Edda Sœmnndina, ed. A. Magn. i, 117- 
146; — Raak p. 52-58; — Muncb p. 
36-39; — Laning, p. 187.196; — HS. 
bius p. 44.49, Numerua ttropkam in- 
dicat. 

Bijndl. = HTNDLDLJÓÐ.carmenEildK 
SaemuDilinæ inCod. Fliit. (Flaleyjatbók), 
ed.Christianiæ 1859, p. I l-l(i;-^ ed. A. 
Magn. I, 31 1.346 (Hyodlvliófi, al. VCIu- 
Rpii hin skamma); — Rask p. 113- 
I-2U; — Munch p. 67-72; — Lflning 
p. -249.262 ; - MfibiuK p, 82.88. Nu- 
menu itropham indicat. 

Hyndl. n^. ^^ HtndloljóÐ nÝjp, 
mBcr, ; conrr. Maiiver, iBÍðndische Volks- 
sngen der Gegeiitvart. Leipzig 1866, 
8vo. p. 314-317. 

ícnogr. = lcnographia i. e. Facsi- 
mile codicU membranei. 

id. qu. = ideni ([uod. 

('. e. ^ id esl. 

//. = Honi. II. 

imper. =^ imperaliiaa. 

impers. = impersooaliter. 

impf. — Ímperrectaro. 

Ínc. gen, = íucerli geaeris, 

inc, gen. et num. = incerti geDeris 
et numeri. 

ind. = iodicativus. 

ind. geogr. ^^ Índex geogrnpbicus, 
Í. e. Regislr ylir landn-, staða-. {ijóDa 
og flj^la nSru i Fornmnmia sSgtinum. 
F, XII, 258-378; cfr. Shl.xii, et Oldn, 
Sag, sii, 

indecl. = indeclÍDabile. 

inf. =: infioitivus, -vo. 

interpp, = ÍDlerpretea. 

interpr. = ídeoi. 

interrog. = iulerrogalivuio. 

ÍHtrant. = Íntrausitive, -rum. 

Jtid. = Isidori Hispalensia Episcopi 
Origínum sive EtyniAlnftiarHm libri xx, 
ed. Dion. Golborrcdi in: Auclores Lin- guc Latiae. 1595. 41«. col. 811- 
1326. 

Jtid. Bitpal. Orig. = Isid. 

Jfl. = rslandíce. 

Itl. =-- laLitNDlKaA SösuR, udgivne 
efler gnmle HaaDdBkríHter af det kon. 
gclige Nordiske Oldskrift-Selskab. Kj5- 
benh. 1843-1817. Vol. i-ii. 8vo. Pri- 
mm numerut uolumen, secundut pagi- 
nam, tertiut ,ttropham indicat. 

Illd. ^= Islbndínoa kk1pa> carmen 
de alhlelÍB IslsDdÍcis ab Hanko Val- 
disæ Blio (Haukr ValdisarsoD) composi. 
tum, coDstanH stropbis 26*/,. secunduni 
membr. A. Magn. Nr. 748. 4to. Ifu- 
merui ttrop/tam Índicat. 

Itl. vaka ^ Tblands taka, carmen 
B Jobnsonio compositum, ed. io Félag. 
l, 261-355, cum DOtis esplanatorlís. 

it. = itein. 

Jtin. Egg. =^ E^ertí Olavii Itiner. 

Itin. Eggerti = idem. 

Jtiner. Egg. ^= idem, 

Jtiner, Eggerti = idem. 

Itinerarium E. Otatii = idem. 

J. s= jAhnriiiis Olavii Edda, i. e. 
Edda Snorrii Slurlæi, execriptum cbar- 
laceum, maun Prsposili Thorvaldi Bfid- 
varis filii (^orvaldrBöAvarssorft 1836) 
factum, ex codice chartaceo, quem ia 
Buum usum ex codice Worminoo et 
celeris exscripseral Johannes Olavins 
GruDnavicensi<i, stipendiarius Arna-Mag- 
Dæanus, 1735. Hiic exeiiiplar io ediltone 
Sveinb. EgiIssoDÍi (Reykjavik 1848. 8va.) 
appellalur „afekr. Grtiunav. Jódb", vide 
hujus editionis p. 217, 232. 

I. = Inlerpretalio ; i. e. ÍDterpreta- 
tionÍB Latinæ Historiæ Mjali el filiorum 
(Hafn. 1869. 4lo) pars prior; vide no- 
litiam Speciminí Glossaríi ejnBdem edi- 
lionis præraissam. 

Jd. =■ JÓMSTlKfKCA HKÍPA , CSr- 

mcD Ít> piralis JomeDsíbua, ed. in F. 
XI, 163-176. Numerut ttropham in- 
dicat. 

Johnion. ^= JonsoD. 

J. 01. =, JohaDDf s Olavios Hypnn- 
nesius (Jón OiarsaoD Trá Sveroeyjum),' 
auctor Librorum NgD., el Cogu. Spir., 
et cetl. 

J. Oiaviui = idem. 

J. 01. Grunnavic. = Jnhannes Ola- 
vius GrunnaviceDSÍs (Jóo Ólarsson lir 
GruDDavík, t. Grunuavlkr-Jón), courr. J. UisilizcaByGoOgle INtBX 8I6L0BI1M J. Olmha Grmnav. in muo Extcr. 
ead. Ed. Sn. = J. 

Jémn. = JÓHSVÍKÍNOA raoa {== 
FnniBianDa iSgnr. xi, l-16'i, crr. Sýuis- 
bwB. Kaopmaonah. 1824. 8vð. 

Jontmt. = Jonas JobnBonius (J6n 
JÓMton), slípendiarÍuB Arna-Magoœa- 
HS, dcinde (oparclia litfjordensis , an- 
dor iaterpTclalioniit Lalínæ, conimeDtariÍ 
ri glossarii aU editionem Latinani libri: 
Njalssaga , s. fJistorÍKNJaliðet Gliorom. 
Hah. 1809. 4to. 

JmtmiiuM ^ Jonson. 

Jmutmiut =■- idem. 

J»t eccL Ketil. = K^K. 

Jm eccl. Ketillo Tkorl. — ideni. 

Jm eccl. íiorv. = Jus ecclesinsli- 
eai> Morvegræ. rascr. (= Krittlínréltr 
JÓDs crLibiskups, nunc ed. in Norges 
pmle LoFe ii, U39-;tííG?). 

Jut eccl. Nov. = J[is ecclegíasti- 
am Novura sive Arnæanuro, onntitu- 
taa 8000 domini hgclxxt: Kriiítinn- 
rellr ioa aý'i eSr Arna biskups, ed, 
TliorkelÍD. Hafn. 1777. 8vn. 

Jia eccl. NoBum = Jiis eccl. Nov. 

Jat eccl. Thorlaci ^ KJK. 

Jut eccl. Thorl. et Ket. = ideni. 

Jut ecel. Thorl. et Ketilit =-— iileiii. 

Jut eccl. Vet. = idem.- 

Jut ecct. Veiut = idem. 

Jut eccL Vic. = Jus ecclesiasti- 
eaa Vicensium (Tentaraen historico. 
philologícum drca Notvegiæ jus eecle- 
tiaðlicum , quod Vicensium sive uri- 
scuni vulgo vocant), ed. J'ibannes Fin- 
■xas (flaanesFÍnnss.>n). Ilavn. ( I75'J). 
4to. >orge8 garale Love i, 3.(7-35-2. 

Jut eccL Vicentium = Ídcni. Kgi. jVorrf. Oltltkr. Aartberetn. =^ 
Del koogeligc NordÍKke Oldskrirts- 
Seblubs AHrKberctníng, i. e. annuie re> 
bÖMies de rebus Societatis Regiæ An* 
Kqiiarioram Septentrionaltiira , pro aiinís 
1825-1842 apecialini edila:, ab anno 
1843 editte Id: Antiqunrisk Tid.'sskrifl. 
Kiara. 8vo. 

KmgtL ^= KhttlInoa raoa. Æli 
DaDa-konúoga eðaKnyllingaSaga. Eililin 
ispcrfecta. Hafn. in Fol. cum inier|ir. 
Latioa. ;lterura edila in F. si, 177. 
VH; Interpretalio Danica in Oliiii.Sag. 
VsL XI, rt Latina in Sbl. Vol. xi. 

Komúngab. =^ Knnúngabdk Ber^ 
ibíta. í. e. Codex raerabr. in Bibliolhecíi regia Holratensi Isl. Hembr. Nr. I Fol. 
= Cod. Byrg. 

Konángab. Bergt ábóta = idem. 

korm. = KoHMAKS sAöA sive Kor- 
roaki Oegraundi filii vita, ed. A. Mago, 
Hafn. iWa, 8vo. Cum interprctatinne 
Latina, notis, Índice el glossarin, 
Carraina e\ collatione codicuni manu- 
scriptortini, Prior numerus caput, 
potlerior ttropbam indicat. 

KHtludr. =^KörLVDRM3MK, somnium 
Kallæ, carnien niscr. 

Kring.= KbImiiihepjokvsði, cír- 
men de gigantide KrlngilneQa, inecr, 

Krm. =: KrXkdm(l, sivc epicedinm 
Ragnaria Lodbf ok , regis Datiiæ, ed. 
C. 0. Usfn. KiBbenh. 1826. 8vn. Cnm 
inlerprelalione Latina, Danica cl Frauco- 
gallica, nolis et comraentariis. Ediliones 
priiires enumfranlar p. 75-83. NHmerut 
ttropham indicat. 

Krókar. S. = Kkóka-Rbfs saba, 
ed. Bjíirn Markúxs. Ín: Agxtitr Forn- 
niflnna sGgur. Hólum. 17n6. 8vo. p. 
35-«8. 

Krottk. = Krosskvæði, vel rcctius 
KaosfÞoLUR, carnien de Sancta Cruce 
in cod. memlir. A. Magn. 713. 4tii, Nr. 
13, crr.710G. 4to. Numcrws sfropham 
indlcat. 

Krossk. == Krosskv. 

Krossko. =1 KeossKV«Ði, duo car- 
raina de Siincla Ctace, in cnd. membr. A. 
Macn. p. 713. 4to. Nr. 43 et 43. 

Krottrimitr. = Canlilenœ de Cruce, 
auctiire Gudraundn Erlendi filin, pa'tnre 
FellensÍ(Gudmundr Erlendsson f lt>7(l). 

^^Ar.^^KHlSTINKfeTTR ÞORL.ÍKS OK 

Kbtils. Jua ecclesiaslicum vctnssive 
Thorlaco-Kefillianura, constilutuni anno 
Chr. Mcxxni. Ktistinr^ltr hinn ^anili 
etc, cd. Tborkctin. Havniæ et Lípaiie. 
1776. 8vo. 

/. =?-— locus, -cum. 

/rfínrf. Mant. = Landn. Manl. 

Lant/K.jtfan/.^— LanduaraæMantísfa, 
i. e. AdditHmentuni librí Ori^inuni Is. 
landis Landnámabttk. eil- Havn, 1774. 
4to. p, 38I-3ÍI8; Isl. (1843) i. 323- 
333, ubi vocatur: Viitraiiki Skarflsár. 
bókar. 

Lat. B. tat. ^^ Laline. 

Lapp. =^ Lapponice. 

Laxd. = Ld. 

tib. = LÍKNARBRAUT, carmcn anti- 
quam deSancta Croce, ed. iiiler:FjCgur UisilizcaByGoOgle IM»BX BlaLOKÐH gSiQul lcTæ&Í a SveiitbjSrno E^lsaoDÍo 

(Programnia Scbolæ BessastadensÍB). 
ViAeyJar kl. 1844. 8vo. p. ;!5.5I. 
Numerua ttropham indicat. 

/. c. = loco cílalo. 

Ld. = Laidsla msa, ed. Aroa- 
Mafto. Hafo. 1826. 4to. Cum veraioiie 
Latiaa. 

lect. = lectio. 

íeg. =: lege, legendum. 

legg. = legunt , legenda. 

Lcffff. Gulat/i.=heges{.\haB) Gala< 
tbingensea (-ibus) = Gþl. 

legg. nmtn. Codd. s= legunt noofflulli 
codiceð. 

Legg. vett. = Legibus veteríbus. 

Laaeb, = OMa. Læsebog. 

Lex. — Lexicoa. 

Lex. Badenii = Lesicon Badenii, 
Í. e. Latinsb-dsnBÍt og Uanak-lalinsk 
Lexicon eller Ordbog af Jac. Baden. 
Tom. i-iu. Khavn. 1786-1788. 8vo. 

Lex. B. Hald. = Lezicon Islandico- 
Danico.Latinum Bjðraoaia Haldorsaaii, 
cnra R. Raekii edilum. Havniæ 1814. 
Vol. i.ii, 4to. 

Lex. Dan. = Molb. Lex. Ðan. 

Lex. Dan. Molbechii = Molb. Lex. 
Dao. 

Lex. Dan, ^ Lex. Dan. Soc sdent. 

Lex, Ðan. Soc. = idem. 

Lex. Dan. Soc. Scient. ^ Dansk 
Ordhog udgíven under VidenskaberneB 
Selekaba Bestyrelse. Tom. i-vii. (A-T). 
Kjðbenhavn 1793-1853. 4to. 

Lex, Germ. Badenii = Tydik- 
Dansk og Danek.Tydak Ordbog (ved 
Amberg, med Fortale a( Jakob Baden). 
KhavD. 17Ö7-I8I0. Vol. i.iit. 8vo. 

Lex. fía/lageri =^ Lexidion Halla- 
geri, i. e. NorskOrdsamling eller PrSve 
af norske Ord og Talemaader, samlet 
og odgivel ved LBurentsHallager. Khavn. 
1802. 8vo. 

Lex. Myth. '^Lexicon Mythologicum 
in velu»taSeplentríooalium carmioa, quæ 
ÍD Edda Sæmundina conlinenlur (auctore 
F. Magnussonio) in Eddæ Sœniundinæ 
ed. A. Magn. Tom. iii, 273-^06. 

Lexid. Hallageri ^= Lex. Halla- 
geri. 

LÍb, Dat. templi Reykholt. = LÍ- 
ber Daticus templi ReybboltenBÍs, i. e. 
Rbtkjaholts kiikjd nAldaoi, ed. in 
Fino. Joh. Hist. Kccl. U\, i,, 206-207. 
not. a, cfr. IV, l.tO not. b;-- I8l.(l843) 
I, •387-39'2; — Diplomatarium Ulandicam I, Nr. 68, p. 279.280; Nr. 96, n. 348- 
351; Nr. 120, p. 466-480. 

Lii. = LiLJA, carmen de S. Ma. 
ria, a fratre Eysleino Asgrimi compo- 
silum, ed. in F. Joh. Hist. Ecclesia !■- 
land. II, 398-464 cum interpr. Latina 
dupljci. — Liljn Eysteins Aegrimasonar. 
Huvn, 1858. I2mu. Cura introdocllonc 
Islandica et Francogallica. ^umenu 
tlropham iudicat. 

Linn. = Linoæi Systema Nalnræ. 

Liv. = Uvii Historiarum Líbrl qui 
supersunt. 

Ljósv. =^ LjósvbtkInsa iaoa, ed. 
iof slendioga s&gur. Kaupmh. I829' 
30. Vol. II, 1-112. Prior numeru* 
capui, poéterior ttropham indicat. 

Ljlíft. = LjúflInos þÍTTB, mscr.; 
ed. cum titulo LjúrLfnGSMÍL Ín: Is- 
enzk æfint^rí, aOrnuA sf M. GrímssyDÍ 
og J. Arnasynl. Rvik. 1852. I6mo. p. 
103- 105. 

Lokag/. = LoEAOLRPiA, carmen íd 
Edda Sæmundina; ed, A.Magn. i, 147. 
180 (^ ÆoisHBBCKA, Lokaseooa e&r 
Lokaglepsa); — ed, Rask p. 59-69 
(= Lokaglepsa, Ægisdrecka); — Muncb 
p. 40-46 (= Ægisdrekka eða Loka. 
senna); — Laning p. 197-209; — H6. 
bius p. 49-57. — Separatim ed. Berg- 
maon in: Pðemeslslandaifl, ParÍ8l838. 
8vo. p. 301-368 (Voluspá, ValbTÚ&oÍs- 
mál et Lokasetina, curo introouclione, 
inlrrpretatione Gallica ct notis). Nu- 
merut stropham indicat. 

Lv. ^= LRifiAivlsAiv, carmen anli. 
quum de die dominica, ed. inter: Fjðgur 
gömul kvæði, a SveÍnbj5rno Egilssonio 
(Programma Scholæ Bessastadeasis). 
TOeyjar kl. 1844. 8»o. p. 57-70. Nu- 
merus ttropham indicat. 

m, ^= masculinum -dí; m. pl. ^= 
masculinum plnrale. 

Magn. =HAaiiitissAðA Eyjajabi.s, 
ed. cum Orkn. p. 427-543, cum ver- 
BÍone Latina. 

Magn. Berf. = Mb. 

Mant. = Mantissa, explicaDS voces 
et pbraMB in libro Johannis Olavii : Ora 
Nordens gamle Diglckunst occurrentes, 
vide ISgD. 

Mantitta ^ Mant. 

MariuDttur = Maríográtr, i. e. Drápa 
af Maríugrát, carmen de S. María, jn 
cod. membr. A. Magn. Nr. 713. 4lo. UisilizcaByGoOgle tfr. AddHameota ad Bibl. Vnn. Hafb. 
Nr. 72. 4to. 

jfi.=UASI(ðaiiA«Ani1ISBBRPÆTTA, 

R. N., cd. ÍD Hkr. ed. Harn. Tom. iti. 
191-330. Príor numenu caput, potte- 
ríor Hrofham mdicai. 

Me. ^MASHCt lAQA ErLÍ NBaiOItAK, 

B. N., ed. ÍD Hkr. ed. Hafn. Toid. iii, 
409460. Prier ttumeru» capuí, potte- 
rhr ttropham indicat. 
mm^. = membraDa , -aœ, -aeua 

(OHfcl). 

meatir, Bma. = raembraoa Hav- 
•insis. 
memÍT. Hobn. = raembraaa Hol- membr. 544. = Codei membraDeiiB 
HAVKnÓí, in collectíooa Aroa - Mag- 
■caaa Nr. 544. 4to. 

Merl. 1. = UBRt.jiiiDa Eri I., ed. 
Jóa SÍgarAasoD íd Aiioaler Tor Nordisk 
OidkyiKlÍgbed og Hiðtorie. 1849. 8vo. 
f. 14-38 cam Tersiooe Danica et ootis. 
Stmenu itropham indicaí. 

MerL S. — UkrlIrvs mví 3., ibid. 
p. 39-75, Namerut itropkam indicat. 

meíaph. =^= metaphoríce. 

Meton. = Melonymice. 

Mg. = MAeitÚB iaga hins oiída, 
S. N., ed. ÍD Hkr. ed. Harn. Tom. iii, 
l-A!. Prior numenu caput, potterior 
tlTOpham indicat. 

Mk. = SAaAN ArUAaiillai bliiida 
ai Haraldi aiLLA, Re^. Narv., ed. 
ÍB Hkr. ed. Harn. Tom. m, 295-326. 
Privr numerut caput, potterior ttro- 
fkam indieat. 

Mk. ^^ HarIdktæði, carmen anti- 
qoan de S. Uaria, constans atropbis 43, 
■•cr., scGuodum codicem membraneum 
A. Hagn. Nr. 757. 4to. Nttmenu 
ttropham indicat. 

Moetog. = Mœaogothice, -co. 

MM. I^x. DoH. = Uolbechli Lext- 
caa Danicara, i. e. Dansk Ordbog af 
Of. Holbech. Kbavn. I8.S3. 8vo. 

MMekkii Lex. Dan. = idem. 

Mori. = MorkÍnBkÍnna, codex mem- 
biaaens bistoriæ rerom Norvegicarum 
ia Bibnelbeca Regia Harníensi, Gamle 
kgL SmdI. Mr. 10U9. Fol. 

wue. = m. 

msc. =s manuscriptus, -a, -um. Scand. = Skandioavisfe 
ved etSeUkab. Khavn. 1798- n. =" nentmm; «, pL = 
plarale. 

neg. = negativa. • 

neutr. = n. 

NgD, = Om Nordens gamleDigte- 
konst. Et Prísskrifl ved John Olarsea 
(JohanneeOIavius, — Jón Ölafseon frá 
Svefneyjum). Khavo. 1786. 4to. Prior 
numerut paginam, potterior ttropham 
indicat, 

NgÐ, Mant. = UantlsBa esplicans 
voces et phrases Ín NgD. 

iVíc. = Nik. 

Nik. = NiKOLitsiiRAPA , carmen de 
S. Nikolao Mirrensi, a presbytero Hallo 
Ögmundi fílio c, annom 1400 composi- 
lum, in cod. raembraoeo A. Ms|n. Nr. 
623. 4to. 

Nikuláttd. = Nik. 

Nj. r^ Njíls sasa, ed; Olaus Ola- 
viuB (Ólafr Ólaraaon: Sagan af Njáli 
Þoi^etrBsyni ok sonum hans. Kaup- 
mannab. 1772. 4ta. JjalÍDC cum Gloa- 
sario et notis uberrimis, cura Jobnso- 
nii. (Njála saga: HÍstoria Njali et filio- 
Tum). Hafn. 1809. 4lo. Prior nn- 
merut caput, potterior ttropham in- 

^. A. M. = Numerus Codicis manu- 
scripti in collectione Arna-Magnæana. 

noim. ■^= nomÍDativui. 

nom. propr. = nomeo propriam. 

nomencL = oomencUtura ; nomencL 
Intul. = nomenclatura Inaularum, Í, 
e. versus Einaris Skulíi (ilji (Einarr 
Skúlason), quibua Inautæ circa Norve- 
giam enumerantar, SE. ii, 491-92; ed. 
Egilason p. 234). 

Nord. Tidttkr. f. Oldk. = Nordisk 
Tidsekrifl for Oldkyndigheil , udg. af 
det Kongelige Nordiahe Oldskrift-Sel- 
»kab. Khavo. 1832-1836. Vol. 1-3, 
8vo. Prior numerut volumen, potte- 
rior paginam indicat, 

Nord. g. Digtek. = NgD. 

Nord. Kiempeh. = Nordiske Kæmpe- 
bistorier, efter islandske Uaandskrilter 
Cbrdanskede ved C. C. Rafu. Vol. i-iii. 
Khavn. 1621-1826, 8vo. 

Norv. = Norvegia, -ice, -Íco. 

no^ = nota, •lam. 

NR. = Norvegiæ rex. 

obL =^ obliquo (casu), 
obtoL = obsolelnni. UisilizcaByGOOgle iMdbx firaLokuii occid. ■=- fiGCÍc]ehtale(vocabulitni)i Ín 
lelindin ncciilcn(ali iisiir|iiiltmi. 

Ód. = ^LAPs wir\ Tbtogta- 
gOKAE, Garmen de OlaFo Tryggvii Glio, 
R. N., quod tribuitur Halirredu, ed. a 
Sveinli. Egilssotiio (Progranima SGbolæ 
Be8aastadei>9ÍH). VÍÖeyjar kl. 1832. 
fjvo. Numerut slropfiam indicat. 

Og. = ODDKllNAHns.fTB, camien ín 
Edda Sæmundina, ed. A.Magn. ii, 335- 
360; — V. d. HiigeD, Altnord. Lteder 
u. Sagen, 72-75; — Rask p. 239-243; 
— Munch p. 141-144; — LQninf p. 
433-440; — Mebiua p. 171-175. A'u- 
merut ttropham indicat. 

ón. ^= OlAPS SAdA HINS UttLOA, 

ed. InHkr. Hafn. Tom. ii. Fol.p. 1-400. 
Prior numerut caput, posterior etro- 
pkam indicat. 

óh. = ÓlAPS SAflA BlffS HKIGA, 

ed. R. Keyser et C. R. Unger. Cbri- 
BtÍBnÍB 1849. 8vo. Prior vnmcrut 
paginam, potterior ttropham indicat. 

Ók. = Ólaps saoa Hima kyrka, 
ed. in Hkr., ed. Hafn. fol. Tom. iii, 
170-190. Prior numerut capitt, potte- 
rior ttropham indicat. 

01. = Olaviufi, i. e. J. Ol., quod 
Tide. 

ólaftr. = ÖlapsrÍha, cantilena de 
Olavo Sancto , H. N., auclore Eínare 
Gileii filio (Eiiiar Gilaaon, legifer, cfr. 
Safn til sSgu Tslands ti, 67), ed. in 
Oldoorsk Lxsebog, Manch «t Unger. 
ChrÍRlianÍæ 1847, 8vo, p. I24'-I28; et 
Ín Flaleyjarbók. Cbrislianiæ 1859, p. 
8-1 1. fínmerut ttropham indicat. 

Oldn. Lateb. = Oldnordj^k Læse- 
bog vedR. Rask. Khavn. 1832. gvo. 

Oldn. Sng. = Oldnordiske Sagaer, 
udgivne í Oversællelse aT dct Konge- 
lige Nordiske Oldslirirt-Selskab. Vol. 
j-xii. Khavn. 182f).l837. 8vo. Prior 
numeriu volumen , potlnrior paginam 
indicat. 

Oldnord. Sag. = Oldn. Sag. 

Öík. ^^Ölkopra ^ÍTTB, i. e. ^áttr 
af Anlkorra, ed. Bj5rn Markússon in : 
Nnkkrir inargfróðir sfiguþætlir Islend- 
Ínga. Hólum 1756. 4to. p. 34-37. 

Óí. kyrr. = Ók. 

oppot. = opposiluro. 

Orcad. = Orcadensís. 

orient. = orienlale (voGabulum), in 
Islaiiilia orientali usurpalum. 

Orkn. =^ OrknrtIkoa baca, ed. 
Jonas Jonætis (Jón Jónseon) , postca Inparcha Hnnavalnensi« (■{■ 1831) cuni 
vers. Latina. Hafn. 1780. 4lo. Prior 
uumerut caput, poslerior ttrop/tam in- 
dicat. 

Ormtt. = GcNNLAUOB saua obmi- 
TÚNGU, ed. Arna-Magn., cum versione 
Lalina , nolis uberriinis et glossario. 
Hatn. I77ð. 4to; ed. in lal. ii. (1847), 
187-376; MSbÍua, Analecta Norrœna. 
Leipzig 1850. p. 135.166. 

Orm. Stórólf. ■= Orms Wttb St6r- 
ðLPsBONAK,ed. cum tílarasagn Tryegva- 
8nnar. Skálholti ann. 1680. 4lo. Tom. 
II in Appendice p. 3-19; el in F. iii, 
204-228. 

dT*. = (>LAPS SAflA TRTOGTABONAE. 

ed. in Hkr. ed. Hafa. Fol. Tom. i, 
p. 187-349. Prior numenu caput, po- 
tterior ttropham indicat. 

ÓT. Skk. = Ólaps saoa Tbtgota- 
SONAB, ex recensione codicis Flaleyjar- 
b»k, ed. Skalholli 1689. Vol.i-ii. 4lo. 
Ex ipso codice edita Chrislianiæ 1850. 
8vo. I, 37-583. Prior numerut volu- 
mcn, potterior paqinam indicat in edit, 
Skalkolt. 

p. = pagina. 

Pál. "= PXlb BiBKrps SAOA, ed. 
A. Magn. cum Húnohtaka- Hafn. 1778. 
8vo. p, 142-2-53, cuni inlerpretalione 
Lalina, nolis et Índicibua; ed. in ItisKUPA 
BÖGUB. I, 125-148. Prior niimertu 
caput, posterior ttropham indieat. 

parall. ^ parallelum. 

part. ^= participium. 

part. =: partÍGula. 

patt. = passivum, -vi, -ve. 

perf. = perfeclum. 

perf. hitt. ^ p<-rfectum bisloricura. 

Peric. Rimol. = Fcriculum Runo- 
logicuin. Dissertalio inauguralis au- 
ctore Gisiio Brynjulfi filin (Gieti Brynj- 
úlfsson). Havn. 1823. 8vo. 

periphr. = peripbraslice. 

pert. ^= pereoiia, .næ. 

pert. = PersÍGani (voGem). 

Petereent Danm. Hltl. ^ Danroarks 
Hixtorie i Hedenold af N. M. Peteraen. 
KjShenh. 1834-1837. Vol. i-iii. 8to. 
Prior numerut volumen, potterior pa- 
ginam tignificat. 

pl. = pluralis, plarale, 

Plac. = pLAGiDUð DBÍPA, fragmen- 
tum carminis de Placido, sive Euatachio 
et Theopisla, id. Sieinb. Bgilss. (Pro^ UisilizcaByGoOgle iNBltX 8ISL0IDV gnniaa scIioIk BesBBsladensÍB). Vj^- 
tjjtr klaastri 1833. 8to. Numenu 
itrepiam htdicat. 

Pbir. = pl. 

fbu^Hff. hitt. = iilusquamperre- 
tím bistDrÍcum. 

Pomtop. geogr. Opl. =^- PoDloppi- 
ÍMs geo^rapbíske Opiysning, i. e. Geo- 
gr«phi«k Oplyening til Carlel over det 
Bardlige NuTve, ved C. J. Pontopnídaii. 
KkavB. 1795. (ed. sec. 1806). bvo. = 
OpJysning til Cartet over det sydlige 
^*ft ejusd. auctor. Khavn. 17^. 
Sfo. 

Pmtopp. = ideiD. 

pMtopp. geogr. Opl. = idein. 

Pa»Uopp. Oplt/m. til Kortet over 
Xtrge = idem. 

pt». = positivus (gradus). 

Pott, = PoBTDLA söona, í. «. Tíu 
iS§fit arfieini entini heilSeu Guðs poslul- 
■■ ok pinslar voltum. Viðeyjar klauslri 
1836. 6vo. 

prtrf. =^ præhlio, -ne. 

pr^t. = præsens (lempua). 

Progr. ScAola Betiait. = Pro- 
Krmnia (Bossrit) Kcholæ BeBsasta- 
dtasis (speciatiro suis Incis allata). 

ProÍMM. Schola Bettast. = Prolu- 
•ÍMies (Bobbrit) ejusdem scholæ, i. e. 
Pr^ramniata (suis locis allala). 

prom. = pronoiDen, -mine. 

prommt. = prODuulialur. 

prop. = propr. 

propr. ^= propTÍe, -ríum. 

Prot. ^ proMÍce, in prosa ora- 
firae. 

prot. fin. =^ prosa lÍDalis (in Paruts- 
ait in Edila Sæmuiidina). 

prov. = proverbiuiu. 

ft. =^ qnaai. 
qu. = qaasi. 
ipiád. = quidam. 
f«. V. ^= quod vide. 

R.A. ^ Rex (Rege) Aogliæ. 

R.D. = Res Dan'tæ. 

ÆJV. = Rez Norve^æ. 

Rotk. Gramm. AS. Raskii Gram' 
■itiea Anglosasonica, i. e. Aiigelsak- 
■sk Sproglære lilligemed en kort Læse- 
bcg ved R.K. Rasl. Slockholm 1817. 

Batkii Gram. Anglotax. ^ idem 
Bber. 
Radi. df. orígine lingutt ftland. ^= Uuderaðgelse om del gamle Nordíske 
eller Islandake Sproga Opriiidelae. Et 
af det knngelige Danske Videnskaba- 
Selskab kronet Priisskrilt, forfattet af 
R. K. Rask. Kbavn. 1818. 8vo. 

Ratk. Saml. Afhandl. = Sanilede 
lildela forben ufrykte Afhandlinger af 
K. K. Raxk. Udg. af U. K. Rask. 
Khavn. 1834-1838. Vol. i-iii. 8vo. 
Prior numerut volumen, potterior pa- 
ginam indicat. 

Ratkii tnml. Afhandl. = Ídem. 

Ratkii taml. Skr, ^= idem. 

Ratk* taml. Skr. = idem. 

R6. =^ KTMBsaLA stve Rudimenluni 
compufi ecclesíaslici velerum Islando- 
rum (ed. Stepbanua Bifirnonis). Havn. 
1780. 41o. Cum versiane Latína et 
Addilameotis. Numerui paginam in- 
dicat. 

recetu. = recensíonis (i. e. tcx(u«, 
V. c Fagrskionæ). 

recent. f= receutlor. 

rect. = reclius. 

refiex. = rrilexive. 

Rektt. ^ Rbkbtefja, carmen en- 
comíaalÍGum de Olavo Tryggvii fitio, R. 
N., ed. iu Sbl. 111, 3-24-27d. 

Rktt. = Rekst. 

Rm. = RiasmÍL, carmeo in Edda 
Sæmundina, ed. A. Mago. iii, 143-190; 

— Rask p. I0O.IU6; — Muncb p. 62- 
66; — LQuÍng p. 239-240; — MSbius 
p. 76-81. Separalim editum a Sand- 
víg; ForsSg til en OveriiættelBe af Sæ- 
munds Edda. Khavn. 1785. 8va 2det 
Hene p. 128-163 (Rías ÞXttk) cum 
versione Danica ; — a Sjliborg : Rigamal, 
carmen Gothicum, anliquissimam Scaniæ 
histariani illuslrans. Lund 1801. 4to; 

— ed. Dr Ring : Essai sur la Rigsmaal- 
Saga et sur les Irois classea de la so- 
ciété Germanique. Paria 1854. l2mo. 
Numeriit ttropkam indicat. 

Roll. rtm. = RoLLAHTS líntB, 
cantilenæ de Roiando, a Tbordo Mag. 
ouasoiiio (^órAr Magnússnn) c. Ii)70 
composílæ, in cod. charl. A. Magn. Nr. 
614 A. 4lo. (Cant. xiii, v. 34: „hélt 
um sverMíi hægri mund — eo hoTniíl 
vÍDslri fullt af und"). 

Rómvería *. = Róhvbrja aöfiCR, 
Uistoria Komana, secunduni Sallustium 
et Lucaoum in cod. membr. A. Magn. 
Nr. 595. 41». 

RS. = Rafks saoaSvbinuarnai- UiSJIizcaByGoOgle NBBX HlaLOtÐH SONAR. mscr. Nanc edila tn Biíkupa 
B5aiiH I, 631I-676. Numenu ttrophant 
mdicat. 
RuM. = RuMÍce. 

t. = seu, Bive. 

(, = Bingularís. 

Sao!, ed. Steph. ^ SaxonÍB Gram- 
matici Uisloria Danica, ed. StephaDÍus. 
Soræ 1644. Fal. 

Saxo ed. Steph. = Ídem, 

tc. = Bciticet. 

Scifld. = Scyldingoram epos, i: e. 
Beowulf = Ep. Scyld. 

Script. Soc. Tkrtmdk. = Scripta 
SocietalisThrandheimeaHÍs, I. e. Trond- 
hjemBlce Selskabð SlcriHer. 

SE. = Snoksa Edda, Í. e. Edda 
Sooria SlurluBOQar, ed. RescDÍi. Hafn. 
1665. 4to; — ed. Raalcii. Stockholm. 
1818; — ed. A. Magn. Hara. 1848- 
1852. Vol. 1-11. 8vo. Prímttí name- 
ruc volumen, tectmdus paginam, ter' 
tiiu stropham indicat in editiotie Ama- 
Sfagnaana. 

SE. ed. Ratk. = Saorra Edda edi- 
tii> Raakii. Stockh. 1818. 8vo. 

tec. = secuodum, -dam. 

tec. Icnogr, =^ secundnm lcaogra- 

Chíam, i. e. Facsimile codicis mem- 
raoei. 

SE. Eg. s= EoDA Smobra Storlu- 
SONAB, ed. •SveinbjSrn Egllsson. Reykja- 
vfk 1848. 8vo. Nvmerut paginam 
indicat. 

SE. fíolm. = SE. ed. Rask. 

SE. mtcr. = J, i. e. Snnrra Edda, se- 
cundum exacriptum Jonæ Olavii Grunna- 
vicpusis. 

SE. mtcr. J. = idero. 

SE. mtcr. tec. extcr. J. Olav. Grun- 
nav. = )dem. 

SelA. =: SklkolldtÍsub, carmen de 
Selknlla, auctore Einare Gilssonin {Ein- 
ar Gilsson), constans strophis x\i, ex 
Guftmundar saga (ed. lo Biskdpa söa- 
uii. Vol. II). fíumerut stropkam m- HolmtensÍB contlnens sennones, Island, 
meuibr, Nr, 15. 4to. 

Shl. SCRIPTA HISTORIGA IsLAN- 

noBUM , opera et studio Sveinbjfirnis 
CgilaaoBÍi, ed. Snc. Regia Anliquar. 
Septenlr. Hafn. 1828-1846. Vol. i- 
XM. 8vn. Primus numeru* volumeu. tectmdut paginam , íertint ttropkam 
indtcat. 

5t. = SiaURÐAR SAaA JáRSALAPARA, 

ed,inHkr,UarD. Fol. Tom. iii , 231-294. 
Prior numerut caput, potterior ttro- 
p&am indicat. 

Sie. = Saoan ap SiacRÐi, Imoa 
OE Etstriki, in Hkr. ed. Hafn. Fol. 
Tom. III, 327-377. Prior numemt 
caput, posterior ttropham indicat. 

tignif. = signilicalio, -onem, 

aignific. = sigoificalio , significatus 
-calo. 

Sig, Jorialaf. = Si, 

SigrdrífHmál = Bk. I. 

ting. ^ Bingalaris. 

Sk. í. = SlQUBÐAB RTIÐA pAPIflR- 

BANA 1., B. GrIpisspX, carmen in Edda 
SæmundioB, ed. v. d. Hagen, Altnord. 
Lieiler u. Sagea, p. 29-36; — Grimm, 
Líederder allen Edda, p. 128-152; — 
A. Magn. II, 123-148; - Rask p, 173- 
17»; _ Munch p. 98-103; — Lttning 
p. 347-358; — Múbius p. 120-127, — 
íiumerut ttropkam indicat. 

Sk. S. = SinCRÐAB KTIÐA FafNIS- 

BANA 2., carmen in Edda SKmundina, 
ed. V. d. Hagen, Altnorct. Liecler u. Sa< 
gen, p. 36-40; — Grimm, Lieder der 
allen Edda, p. 152-173; ~ A. Mago. 
II, 149-166; — Rask p. 180-185; — 
Munch p. 104-107; — Lnning p, 358- 
366; — MSbiuB p. 128-132. Ifume- 
Tut stropkam indicat. 

S&. 3, = SioubÐab ktida Fapnir- 
BANA 3,, csrmen in Edda Snmundina, 
ed. V. (1. HH<;en, Altnord. Lieder u. 
Sagen, p,4S-ðO; — Grimm, Liederder 
alten Edda, p. 229-239; — Rask p. 
2U0-2I0; = Bbot af Brtnhildar- 
KviÐu 2., ed. A. Magn, ii, 245-25fi; — 
Munch p. 125-127; — LÐDÍng p. 402- 
407; — MSbius p. 153-155. Aumemt 
stropkam indicat. 

Skáldh. =SKXLDHRLaA RÍvOB, cau- 
tilenæ de Helgin poéta, ^eculo xiT.com- 
posilæ , ed. Finnuc Magnusenius íd 
GhM. II, 409-575, cum inlrnductione, 
versinne Danica et nolis. Prior nu- 
merut cantilenam (ríma), potterior tlro- 
pkam indicat. 

Skf. = SkÍbkib fÖb, carmen in 
Edda Sæmundina , ed. A. Magn. i, 07- 
8K (= FÖR Skíbmb); — Rask p. 81- 
87; — Munch p. 58-61 {SxÍBniiiiHjtL); 
— Lúning p. 230-238; — Möbius p. 
71-75. Xumcrns stropkam indicat. UisilizcaByGoOgle r^MX IIGLOBDM Si*. = SivaaMÍ, t. e. Konúagi 
ifci^^gsjá : KoDgs skugcBÍo — «Ict koD> 
gdipe Sp«il — Speniluin re|;ale — cd. 
HalfilaD Einersen (Hálfilan EinarBeon — 
HairdanDs Einari). Sorfi 1768. 4lo. 
CaM vcr^ione Lalina et Daoica ; — t(e- 
nuo edit. Cbristiaoiæ 1848. 8vo. iVu- 
menu paginam huticat in ed. Soreiui. 

Simffgg. = Sks. 

SkaL Thorl. = S. Tborl. 

£jie^JL = SNRSLDNALLA ÞÍTTR, Par- 

licala de Hallio, dicto Sneglu ■ Halli, 
ascr. Nonc edita in Snx aoauÞÆTTlK, 
«d. ión ^orkelssoD. Reykjarfk 1895. 
l!*Bo. p. 18-43; cfr. FroS. VI, p. .-IfiO- 
377. 
SmegUh. = Snegl. 

SMtf. = BÍKBAK 9ASA SHCPBLLS- 

In, cd. BjSfD Harkú,ssaD Ín: Nobkrtr 
■oiffrMr Sðgnþættir IsleDdrDga. Htilum 
1756. 4t». p. 163-172; - ed. GuA- 
knadr VigfúesoD in: Nordiske Old- 
Mfter xxTii, p. 1-46. 

Sti»f. ed. Hol. = Snef. (editio Ho- 
iMa). 

Stýártkv. = SkjíksktMi, mscr. 

SolL == SÓLAKLjás, carnten in Edda 
SnaaðÍDa, ed. A. Magn. i, 347-404 
(Appendix); — Rask p. 121-130; — 
HíikIi p. 178-184; — Mðbius p. 220- 
327. ScparatiiD ed. Bergmann: Les 
ckjota dc sðt (sftlar líAd) poðme liré 
dc l'Edda de SzmnDd. Strasb. et Pa- 
lít 185^. 8va. Numerut tíropham 
mJitai. 

Smart, =SoiiAKTOKREK, epicedÍDm 
EplB Skallagrinii poat JBclutam (ilil, 
cd. ÍD Eg.; ed. Ama-MaRD. 607-613; 
•d. i6a Þarkelsson p. 197-200. ^u- 
mtnu ttropham indicat m editione A. 

MúgH. 

Sfec. = SpeóiBÍoa S. Tborl. ; vide 
& Thorl. 

tpee. = Bpccíatiin. 

Sfex. Bor. Jntiqu. = Specimioa 
Borcaliiim ABtÍquitatum ; vide S. Thort. 

Spec Reg. = Specnlum regale; vide 
Sit. 

S. ThorL = Scbulo Tfaeodori Tbor- 
bóns tSkdli ^iÍTðarson Thorlacius), 
Beclor Scbolc MelrnpolÍtaDæ Havnien- 
Ms (f 1813): Anliqnitatum Borealium 
aWervaliooea miscellaner. Speciman 
i-Tii. Hafo. 1778-1799. 8vo. (Pro- 
paMBMta Scbolv Metropolitanc). 

S. Thorlacitu = S. Thftrl. 

Stjóm ad Gen. = Stjöhii s. Hi> storia BlUlcain comraentariis ad Gene- 
ain, ed. C. R. Uoger. Christiania 1853- 
60. Fasdc i-iv. 8vo. 

ttr. =: slropha, -ain. 

StrSm. = Slrfim. Descr. SaodmSr. 

StrBm. Detcr. SimdmSr. = SttSm. 
Descriptio SundmSrÍte, i. e. Pbysiak 
og oecoDomísk Beskrivelse over Fog- 
deriet SðodmSr, beliggende i Bcrgena 
Stift i Norge. (Anclor. Haos Slrðra). 
Sor6 1762-1766. Vol. i-ii. 4lo. Prior 
numerut volumen, aecwndat paginam 
indicat. 

StrSm, SSndmBrt Betkriv. = idem. 

Stromii Ðetcr. Mar. = Ídem. 

Stromii SSndm. Betkr. = idem. 

Stromii Detcr. SðndmSrÍ^ — idem. 

StrSmt SSndm. Betkr. = idem. 

Sturí. = STnHLÚivsA SAOA, edidit 
Societas literaria Islandica (bi6 íslenaka 
bökmenta félag). Kaupmh. 1817-1820. 
Vol. 1-11. 4lo. Primut numerut U- 
brttm ({láttr), tecundut capuí, tertiut 
ttropham indieai. 

Sturtteorum kiitoria = Slurl. 

tuhtt. = subslaolivnm , -vo. 

tubit. verb. = substaDlÍTum ver- 
bale. 

tuff. — aul&xam, -xo. 

tuperL = superlaiívus, -vi, -vo. 

Sv. = Svecice. 

Sv. = SvAHFDJeLA SAOA, ed. io Is- 
lendfoga sSgur ii (1830), p. 113-108. 
Prior nunierut caput, potteríor ttro- 
pham indicat. 

Soerr. = Svbkkis saqa, Hintotia 
Sverreri, N.R., Ín ed.Hkr.ÍFiFol. Tom. 
IV. Hafo. 1813. Príor numerut capat, 
potterior ttrapkam indieat, 

Symb. = Symbole ad geographiam 
niedii ævi, ed. V^erlaoff. Hafo. 1821. 
Ito. Numerut paginam Índicat. 

Sýnitkom, ed. Holm. = Sjnishorn 
af foTDum og n^jam DorræÐum ritnm 
(Specimina Lileralurœ Islandicæ veleria 
et hodiernæ), ed. Rask. Holmiæ 1819. 
8vo. 

Spnt. Bapt. = Syniagma historico- 
ecclesiaHlicum de Baptierao snciisque 
aacris ritibus. conlei. Joaniies Olaviua, 
Hypnooeaio-IslanduB (Jón ÓlarssoD fri 
SvefDeyjum). Hafoiæ 1770. 4to. Nu- 
merut paginam indicat. 

Sgnt. de Bapt. = idera. 

Tac. Ann. = C. CorDelíÍ Tscili An. 
Dalium Libri zvi. UisilizcaByGoOgle INBBX BIBLOBDn Tettam. 12 patr. = Tefllanieiitam 
duodecim Patríarcharum tx Græco I^- 
tÍD« verguni a Raberto Grossetesto 
episG. Líocolnteosi ann. 1242 (vide Jfi- 
cber. GelebrteD Lex. v. Roberlus GroBt- 
bead), ed. Lalin. Unganoae. 153*2. 8vo; 
Grsce et Latine in Joh. Alh. FahriciÍ. 
Godex pseudepigraph. vet. Testamenti, 
Bamb. & Lips. 1713. 8vo. i, 519- 
748 (ed. sec. Harob. 1723. 8vo). Ða- 
nice vert. Hans Mngeossfin. KhavD. 
1580, 1615. 8vo. lo testamento Levi 
septem coeli enuraerantur. 

Theod. Tkoroddi = Theodorua Tbo. 
Toddi (^órfir ^óroddason), scienliarum 
oecononiicarum Studiosux, auctor li- 
þelli: EinTaldir þánkar um akuryrkju á 
Islandi. KhOfn. 1771. 8vo. (f 1797). 

Thomats. = Thonab saoa, Histo- 
ria Thomæ archiepiacopi Caatuariensis. 

Thttrf. karU. = ^ORFisins ia«a 
EAKLSBFriia in W. p. 77-3Uð et GhM. 
I, 281-494. Prior numerut caput, po- 
tterior tlropham indicat. 

Thorf. karbe. = Thorf. karU. 

Th.Síðuh. = ^ORSTiiIH9SA(IA SÍÐu- 

Ballssonak, vide ^. SfSuh. 

Thorv. = ^OBVALna ÞXtts niiii 
tIðfÖxla, ed. cum Háugrvaka. Hafn. 
1778. 8vo. p. 254-339. Iterura ed. 
in BisEOPA söout I, 33-59. Numenu 
caput indicat. 

Throndh. SeUk. Skr. = Trondh. 
Selsk. Skr. 

Throndhj. SeUk. Skr. = idem. 

tit. = titulo. 

Tidstkr. f Kord. Oldk. = Tids- 
skrift for Nordisk Oldky(idi|beri, ud- 
KÍvet af de( Nordisbe OldHkriHselskab. 
Vol. i-ii. Khavn. 1826.18-29. 8vo. 

top. = toparcbia, -æ. 

Transl. = Translalicie. 

7'rójtan. = TnÓJrNANKA saoa, Íd 
Hauksbúk, codicc membraneo Arna- 
Hagnæanu Mr. 544. 4to. ed, J4n Sig- 
urÐssoD in Annaler for Nord. Oldb. og 
Historie. 1848. 8va. p. I-IOI. Cum 
vers. Danica. 

TrondA. SeUk. Skr. = Det Trond 
bjemskeSelakabs Skrírier. P. i-t. KbavD. 
1761-1774. SvÐ. Prior numertu vo- 
lutnen, potterior paginam indicat. 

Undal. Descr. Norv. = Undalinl 
Descriptia Norvegiæ, i. e. Norrigeo oc 
omliggeode Oers sandfærdige Be«criff- 
uelse af D. Peder Claussfin, SognepræBt i Vndal. Kfaaffn. 1631 4to. (Ed.se- 
cunda Kbavn. 1727. 8vo. Non parura 
mnlala). 

t>. = vel. 

v. = verbum, -bi. 

V. = vox, voce, vocahulum. 
V. a. = verbum aclivuni. 

Vafþr. = VAFÞaÚÐnisHÍL, carmen 
ín Edaa Sæmundina, ed. A. Magn. i, 
1.34; — Rjisk p. 31-38; >- Munch )». 
22-27; — Lttning p. 136-166. — MH- 
biux p. 26-32. Separalim edidit Thor- 
kelin. Havn. 1779. 4to. Cum ínlerpr. 
Lalina et notÍH; — PoSmes Islandais 
(VGIuðpá, Val^rú&nÍ8mál, Lokasenaa), 
ed. F. G. Bergmann. Paris 1838. 8to. 
p. 241-300, cum ÍDtroductione, interpr. 
Gallica et notis. Numerus strophnm 
indicat. 

Vail. = VALLA'Ljðxs SAOA, ed. in 
Islendínga s5gur ii (1830), 199-228. 
Ntimenu caput indicat. 

Valln. = V«ll. 

Vápn. = VA.piifibD(koa saua, ed. 
Gunnlaugr^iirftarsnn : in Nnrdiske Old- 
skríner. T, Kbavn. 1848. l2mo. Cum 
vers. Danica. 

Vápnf. = Vápn. 

Vápnf s. = Vápn. 

var. = varianB (varia lectio). 

var. lect. = varia lectio. 

Valnsd. = Vd. 

V. c. = verbi causa. 

Wchart. = Wormiani charlæ, i. e. 
folia cfaarlacea codici Wormiano inserta, 
quæ Eddani Snorrii supplent 

Vd. = Vatnso.CLa baoa, ed. Wer- 
Uuff. Khavn. 1812. 4to. p. I-20Ó. 
Cum inlerprelatinne Panica et notis: — 
ed. Svcinn •SkúlaBon. Akreyrí 1858. 
— l2mo; — edd. Guðbraodr VigrúsBon 
el Theodoi Mubius in : FornsBgur Vatns- 
dælasaga , HalirreAarBaga , Flóamanna- 
■aga. Leipzíg 1860. Svo. p. I-KO. 
Numeri sequuntur edilionem WerlaufGÍ. 

Veglk. = Vrotamsktida, carmen 
in Edda Sæmundina, ed. A. Magn. i, 
233-250; — Rask p. 93-96; — Munch 
p. 56-57 (BALnHB dradmax); — Lfl- 
DÍng p. 226 - 229 ; — Mðbiuð p. 68-70 
(Baldhs draomar). Numerut slropham 
indicat. 

Vem. = V;tMOivDAR BAOA OE Vte\- 
eEtlTD, ed. in Islendinga sfigur II (1830), 
229»320. Numerus caput indicut. UisilizcaByGoOgle INBU aiSLORUN veri. = Verbam, -bi, -bale. 

wert. = Versiv (interpr«ta(io). 

9et. Ðan. = vetiis Daoicnm (voca- 
Wbid}. 

vett. = veteres. 

VígagL s= VÍQA-Gi'tMB •AOA, ed. 
BjSni Harkússonin: Agætar PoromaDna 
•^r. Hólam 1756. 8vo; — ed. Gnft- 
■DBdr Pétrssitn postea toparcha Mn- 
Insis(fl8il). HarD. 1786. 4to, Cum 
Ttrvaae Lalioa; iterum ed. io Íslend- 
tosa sSgnr ii (IS30), 321-398. Príor 
nmenu caput, poiterior tlropAam in- 

Fifoák. = Vem. 

F^iL = VfsLDNftAB aAaA, ed. Bjðrn 
Ibrku^yon in: Noklírir margfr JSir að|;u- 
þcttir ItileDilfagB. Hólum 1756. 4la. 
p. 15-33 (Mga af ^orgrrmi prúfta ok 
Vi^uDdi oyai hans); — ed. GuÖbrandr 
Ti^úaaon Ín Nordiake Oldskrifler XKVii, 
47-92. Príor manerut caput (editio- 
9U Hobtna), potterior Hropham in- 
ikmt. 

ViQríaa *. rertione Dan. Rafnii. = 
ViLKIHA BAOA. Vcrsio Danica RRfniÍ, 
L e. Saga om Koog Didrík og hans 
Kcmper. efler Islaodske Uaandskrírter 
elc ved C- C. Rafo, ed. ia Nordiske 
Ccmprbislorier. Vol. ii. Khava. 1823. 
Sto, et ia Nordiake Fortids-Sagaer, ed. 
C. C. Bafu. Vol. 111. Khavo 1830. 
8*0. TexlumediditPeringskjold. Stnck- 
Ulaix 1715. Fol. (Wilkina aaga) et 
C R. Uniier. Chrístianie 1833. 8vo. 
(Saca Dídriks koaungs af Bern). 

Virg. = S, Vii^ilii Maronís carmiaa 
(Æaeis). 

Vúnab. =VísnabrihÍa, i. e. Ein aý 
vlmabók, editio Gutlbrandi Thorlacíi 
iGoðbnndr ^orlaksaon) episcopus Ho- 
lenna. Uólum 1612. 4to. Ilerum edita 
com additamenlo, sub lilulo: Sú gnmla 
vúnabók. Editio ii. Uálum 1748. 4to. 
Vínab. ed. Holm. = Vísnab. (ed. 
flol.). 
Vita Ama epitc, = Arn, 
Vita Droplogidarum. = Droul. 
VUtt Breidarit Stulti = þatlr af 
Hreiðarí fceimaka, ed. in F. vi, 20ft. 
ÍI8. 

Vita týOti Vallentia = VaÍI. 
Vita St* TAomœ = ThÓhab baoa 
UKiaiSKttra (Canluariensis). 

Vita Tkorl. •$>* = ^okláks bibkuph 
•Asa HIBB BBLSA, cd. GaAbraudr Vig- fÚSSOn ÍD BlBKDFA bÖsdk i, 87>I24, 
261-4<M. 

Vita Thortt. Siduh. = Þorstbikb 

BASA SÍÐUHALLBBONAK = %. SÍÐub. 

Vita Thortt. SiduhaU. = $. SrAub. 
VUa Thorlaci Sancti = Vita "niorl. 

Vita Thortt. Albi = J , bvil. 

Vita Vem. et SJtuíit homic. — 
Vem. 

V. /. = varia leclio, -ne. 

voc. = vocativuB (casus). 

vocc. = vocea, .cam, -cibas (voca- 
bula, -lis). 

voc. comp. = vods compoBÍtæ. 

VSlk. = VÖLDNDAKKVIÐA, carmeo 
in Edda Sœroundina, ed. v. d. Hngea, 
Altnord, Lieder n. Sagen, p. 1-6; — 
tirirom, Lieder der allen Edda, p. 1-23; 

— A. Magu. 11, 1-24; — ed. Rask 
p. 133-139; — Manch Tp. 72-76; ~ 
L&DÍng p. 296-305; — MGbÍua p. 88- 
9á. Numerut itropham indicat. 

VöU. = VÖLBÚNSAKVIÐA BIN FOBNA, 

carmen in Edda SœmundÍDa, ed. v. d. 
Hagen, Allnord. Lieder n. Sagen, p. 
22-28; — Arna-Magn. ii, 94-116 (= 
Hbloa KTiDA HDNofNesBANA finoar, str. 
xiii-XLlx); — Rask p. 161-160; — 

— Muncb p. 91-96 (= Helga kv. 
Uaod. 6nnar, slr. 12-49); — Mðbius 
p. 1 1 1 - 1 18. Numerua ttropham in- 
dicat. 

VBlt. t. — VSlbúnoa saga, cd. in 
FR. I, 113-234. 

Volta þ. = VoLBA ÞÍTTK, Parli- 
cula ex bistoria Otavi Sancli, N. R., 
mscr. Nunc edita a Gu^brando Viitfus- 
sonio in Nordiske Oldskrífter xxvii, 
133-138. 

Vtp. = VÖLDBPÍ, GarmcD ia Edda Sx- 
mundina, ed. A. Mago, iii, 1.56, 191- 
20«; — Raak p. l-IO; — Muoch p. 
1-7; — Laning fp. 138-156; — MS- 
bius p. 1-9. Ediliones spedales enu- 
meratc sunt in ed. A. Magn. p. 13-14, 

Íiibus addi possunt: Ed. Wieselgren, 
und 1829. 8v«, cum vers. Lat. et 
notÍB. 8vo. — Ed. Ettmllller. Leipzig 
1830. 8vo, cuin vers. GermaDÍcs, no* 
tis et glossario. — Ed. BergmanD íd PoB- 
mes lelandais (París 1838. 8vo), p. 
147-239, cura iotroduct. interpret. Gal* 
lica et nolis. — Ed. N. M. Petersen. 
8vo. Numerut ttropham indicat. 
VfJg, — vnlgari (Danico sermoae). UisilizcaByGoOgle IKDKX SISLOKOK Ý. = inaLfRSA SASA, in: Hkr. ed. 
Hafi). Fol. Tom. i, 5-64. Prior nu. 
menu caput, potterior ttropham in- 
dicat. p. = ^ÓBtiKÍPA, carmen i 
sticam d« Thoro, auct. Eilifr GaðrÚDar- 
80D, Tide in Edda Saorriaoa ed. A. 
Magp. I, 290-303. 

p.HraS. = ^ÓEÐAB aAOA nafiÐti, 
ed. BjSrn HarkúaRon io: Noltkrír marg. 
fróöir Baguþætlir Islendinga. HóL 1756. 
4to. p. 56-81. Sagan af ^áaBi 
BSB{>u, ed. Haildór Fríðrikftson Ín Nord. 
Oldakr. ti. Kfaava. i848. 12mo, cum 
vers. Danica; — Fragmentum ed. Goð- brandr Vigrússoo io Nord. Oldskr. xztii, 
93-105. 

p. knt. = ^ÍTTB AF ^ORgTRIHI 

ht(ta, ed. Gannlaugr ^érðaraoa in Nor. 
diske Oldskrirter t, 35-47, cam ioler- 
pretaUnue Daotca. Khavn. 1848. l2mo. 

^. SíStlh. = ÞOKSTBINS OAfiA SÍDD- 

BALLsaoKAk. Nuoc edita a Theod. 
Mubio Ín Aoalecta Norroena. Leipzig 
1858. 8vo. I, 160-184; et speciatia 
Gum Bomnio Thorateiol (DrftS). Leip- 
zig 1859. 8vo. 

p. tíáng. = ^ÍTTK Ar ^OBITBIHl 

STAnoABHoao, ed. Gunnlaugr "^ótbaraon 
in Nord. Otdakr. V, 48-56. cum Tersione 
Daoica. KbavD. 1848. 12mo. 
póruL = fÓBOLJÓÐ, macr. DigilizcdbyGOOgle A. ■M e, m, a, 6, S, í)cmii tt 
; •latta (xlelU], StdUh.e. 1; 
Mtari, ■ÍMmrí (F. VII iOO. 129); ^"3! 
{=ttit\.ftcil,Nord. TiJMÍr. for Om. t iti) ; 
M (in), v««r CTcrítr at ek Terð) , F. .X 
S7, 30i; f)Tara Oro þTrn noErB), GkM. I 
tíl; lu lEz; Tar peJMt; iFalKg^aAr = 
*(bgý>4r, FfLflMr.,- á>k,,^ím. j,- kjkTsn- 
fi, ÍTM- i<»*e.) 39; Tairalli (^= TalTclli, 
1«^ cWú). FA. i m ~ 2} cum m: kjarr 
(k>tr); fmfBr (|»nr){ tcesII, TeBallnp-; 
nri (= T«ri), F. JC 397, Ej. 88 (p. 762 
t }): ■! in tndgari teTwtone hnditnto ■ttkss 
ttk, kTuar= hTCiiMr ^anJa? — 3) eum ð, 
i:if»,»taT (»rr), ^rgi^*, harð (barS), bariti 
tflcafi,*nrýSi; n*IUiTat, vaKr, Tan, elc, h&í 
umftr froUHf in o , e( i«riti talel (ite. 
KMáÍwm) ptr i; aSal = 66t,\; tak = trik. 
h itlrTt linfta Ðanica a lape lonuil o, ul 
ÚTtnaltr: Fder olls nrent thirft, olt lanl, 
MiUtrUi Lex. Ðan. prafat. p. 51. — í) cum 
I: i«ir, bnagip- fF. ^28), Tandr (F. V29). 
\mr (F. VI 390, car. 6), bdn]arðr (F. X 
m, w. SJ; ItodU hatlr r( haitr; haMr 
(= beUr, Skt. II 280 nol. i) ; Bapir 
(= **(ir, FA. / 515, el mljð t'n Fik. M.). Bdl f= •^); (■ eompeiilii , baaorS, ut hodit 
Ailkak, Vidlholl ; in terlni, ul rcnn (= renna 
•I. ÓUfrr. 27). — 2J paragegen: Irda, 
~ 3) gfnaloepken, prteeédenle i, ó, 
•: Mar, tian , fá, drcyrfir, Hjdndi (F. VI 
n. Grsj. I 392>, bdlt (^ö at), snd (= anúa 
lírtwT, El.22). — 4) igneD^icn, i'h eDmparoltDti.' 
r4ri. kcnr* (P. YII 3e) ; ín luffixa negalíra 
M; M MrMi.- Tilt (Tilal), F/t. I 197. 198, 
r.nm, 2,- haft (fasmt), Anecd. 10; 
mHt (KÍlaA), F. VI359; hrimildi (hrÍmilaAi), 
Graf. II 209; tS^t (Qarati mare refiueAaÍ), 
Kmrn. 12; TÍati (tImBí) , 0^1. 377; hrdft 
(l«j(al),F. //257; frílst (= frelB«) F. /20*. 
i ftrmalalmr eum m, o; átt, Ktt, ntt, 
fMi, fmuHia; cum 6, iDJÍTari, spinn, frin, 
Mr, Apardjáa (F. VII 235, 2). Figura. qaa 
Mr tidirrw Hlrrie (á) apud vtterti rtipon- 
tt, fwil « , eujmi lenHM eompoiiliu fuil ex 
■*• ða M e ^rtawnm aeeenlum kabertt (vidt 
ffi.); kime inlerdmn ao in ntflpifrraiiú ierip~ 
^ r^frtrnr (■■■ pro iadierfio á, aiaarr = 
ilT, haar = hár, Flae. 25. ^, fnam pro ð, 
■ hoi^ = ]0c»«, F.X417; juia tl aa prð 
•■rtpinliir, al aaað (>ro aaoð = niS, Lfr. SJ, 
naM* (pr» riðTfta), Aw. 28, rMSstam 
rn ráliiara, BS. 23, UTg = lig, eod. Reg. SE. I HO, var. 2. 8ed lonai a, fui 
Tt^ o prmludtbal, lapiiiime in pronunlialione 
omiinu fuil, juart pra i frequenliiiime • 

AU = ty, é. n: tranBtir=lrc}-alir; sanltr 
=1 B0Ör (BeySir); maurr = m»rr (mýrr); 
franbkr = (frobkr =) rr^skr fííaii. Fr» rBHa); 
Baokjaholt (= Reykjah., Lií. Dat., f$l. 1387); 
BaTnno = aunnu id'm, Gd. 71; ranmska t= 
rniBska, FR. III II; hlangligt = blegligt 
(hlwclisOi Vigagt. 11; MtkranSr =MÍkri>ðrj 
vagadnMimbr = Tk^nidninibr, F. VIII /59; 
Mrrilti = urrifti, arriHi. 

A, lemíniilia perroniiJú erríorMa, pro ho- 
diema i , lapiiiime íacum habeni in 1. >. 
imperf. ind. ael., tl 1. prai. tl imptrf. eonj. 
acl., rarimi in 3. i. imperf. ind. et conj. acl. 
1) 1. 1. imperf. ind. aci.; kniilag, Ad. 6. 10; 
ek hafða fregil, fando audiveram, Y. 19, tt 
conitanltr in earminiliui Kormakiiaga; led 
þorSeg, Eg. 56, 1.-2} prai. conj. ael., 
1. I.: þdlt ek berak tlii toUam, tírm. 1; 
Tita iriom, Grm. 24.- FR. I 262, 1; þMt 
ek verða hDgcTÍnn elii occidar, F. II 218; 
3. peri. ling. ; hyi;KJnm, at hauB ðnn llka g«Ai 
Tcl, Pdl. 19, 2; itr fyikir reerhallar llla mik, 
deui me reipieiall Hai, 4; vil ek al flji'^ 

Éagna, Lv. 5, ubi at. þagne; at bana verAa 
.tinn, Krm. 22; ilem in proia, miklu ha*i 
btr ínendr meira skarð tiöggil i >tt vlra, em 
þír muna duga at Btaðreatai htr ( laadi, Eg. 
66, tt lape in Aneed. ; 1. plur.i TÍtam pro 
Titim , leíamiu , /if. / 378. — 3) imperf. 
eonj. acl., 1. ling.: nkylda, Lokagl. 23; vekða, 
bvða, SE. I 2í2, f; bKTa ek, Leka^. /4; 
rskag, niKttag, Ad. 8; n>6«g, Eb. 19, 1. 
F. II 248; addt Korm. 6, 3. 11, 8. 20, 1. 
27, 1 16, b.6,l; — 3pl.! millil mwtl* a^Ua 
mér, G. 19. 

A, luffixum negatitum eeriorum, eum em- 
nitiii perlonii praienlii el imperfecli lam 
indicalici ^am cor^junclivi , et imperalivi , 
rariiiime lamen eum 2. plur. , conjunýilHr ; 
infinilÍTa ntinf uam in/'/tEiini repertliir. Tanlnn 
terbii ttdjungilur, guum lubitanlira, adjecliva, 
pronomina el adeerbia g\ negatitum adiumanl. 
Hac negalio non lalum formam a. at, að. aþ 
aiínnnil, itd el trei poilrema farma apharenm 
paliunlur, — t, — ð, — fi, periona in vocaíem 
deiinenle (»1 negalÍBum non eil Eg. 55, 2, 
wl pulare videlur, G. Magnaut, not. 3. Nuo- 
guam enim hac parlicula a veria leparatnr, 
fwanlwin memoria luppetil). 1) Ind. pnu. 
í. peri. ling. adiumil k (ex ek ege) , cui 
ntgalio a, at, að luffigiluT, e. e. ■ili-að UisilizcaByGoOgle iiimpa$tim, Am. 12; nuUi-K ck, id., Gha. 79; 
inlerdiiM aUertim pronamen 1, ptri. k mega- 
líont adjicilur , «1 Diik-^k, id., Am. 55; 
liaili->t ck, Hiffnt. 3!; berk-k-k hom ^ero; 
heH-at éí. non babeo, Hk. 94, i; Bk>lk-> 
ck bverTft non reeedam, F. VI 417, f ; Teilk- 
at ek nucio. F. // 23S. 3; nifk-a ek •tim ie<Jeo 
Vðjj. 25; mank-B, emk-a, aonero, nnii, Bk. 
1, 22; kvenk-k, non dieo, neja , Ad. 21; 
mank-at ek, Gka. 32; emk-at ek hoh ntm, 
Skf. 18, Harbl. 3t; blSk-a rok aceipio, 
Völk. 18; vilk-at nola , Lokagl.iS; tttkk-a 
•iiiM Tidee, Gka. H, V&lk. 17, uhi k proROMeM 
<(H;ilieiiI«r; iie ákka, Fm. 2, Am. Í4, tekk-Bt 
«k (jiro tek-*t) non aeeipio, F. II 203, 3; 
ck þikk-at (pro þigc-at) noM aeeipio , Skf. 
22,- kallif-a hom eompelíe, Gka. 51; þoric-a 
non audeo, KaU, 24. ~ p) 2. linj.; pú rcr- 
at non pofe*, Bm. 9, ted tapitiime Huwper 
addilur ta (i. t. þd), iil r«r-al-la, F,g. 76; 
ert-at-ta non et, H. hal. 10, Vegl. 18 ; maat- 
a(-tD Hon tri$, Sk. 3, 21, ted man-at-tn, 
SE. I 3aa, 3; Bkftl-at-ta, Háiam. 115; iu- 
að noH kabei, Fm. 3.; ilt-at-tu non katei, 
Pjtlmn. 1; Teii(-*t-(B nncu, Harhl. 4; vill- 
a( Hon vi*, Hátam. 116; atr-B þd non videi, 
Ghe. 39; gir-B þd non ct<r«, SL 1, 29, pra 
Kur-a; carr-a (pro tOrir-a) noH facit, Sk. 

1, 20; kallBT-B pd, non odiocai, eomtpellai, 
Gke. 39. — t) 3. ling.: má-at non poltil, 
Fm. 44; kad-M, íit., Grm. 25 ,- i~t non debel, 
Hh.€5, 5, led F. 17 320, iU dtbei; Ocr-at 
Mon etoíat, Fjöltm. 21. 22; t>Tnr-B non laval, 
Vegt. 16; mao-a hsh feril), HSfutt. 16; 
tregr'Bft non lugel , tifco. 2; Bfcr-at, hnigr- 
at, Eg. 67, 1; flýgr-a non velal, Hátam. 
152; veit-at neicil, Bk. 34, 5,- heflr-a non 
kabel, Hk. 73, 2; Rerr-a fpro Eerir-a) hoh 
faetí. — 8) 1. plur.: manam-a biða non 
oecífiieniiu, F. Jll 6; TÍtam-a Hucimiu, Bk. 

2, 18. — 3.plur.: cipi-t hm kabtnl, Bk. 
$2, 5; kne|:o-|> non potrunl, H. kal. 13; 
ver«*-( non funl, Fm. 39 (k. I. mtmbr. Wal 
verþa, piod in verþ»-t, mnlaninlHllerpretet); 
þykkja-t non vidmlnr. VStk. II, Jr<in.í. 1, 
43; rrepia-t non miiíiiint , F. VI 79, 2; 
bi(B-þ noH dculi lunl, Hácam. 151; vinaa-t, 
non renilnnl, reiúlere fiofMinl, Vðli. 16, iid 
'TÍDn'-a, Jíorn- íl , 8, ul er'-a, er'-at, hoh - 
mnl, VSti. 28, Eg. 76; man'-a, mnn'-at, 
<G. H, F. VI 88, 3; vU'-a ípro vita-a) hoh 
«ognDiciinl, F. VII 87; ttd þarru-at, non 
opue kabe^l SE. i 250, 3. tee. eod. Reg. — 

2) imprrfeetum indic., 1. pert. ting.: faa-ka 
non ÍHveni; vark-a ek nom fui, Hu»d.2, 10; 
kamk-að ek nan eeni, P. XI 127; KÍk-a ek 
non cidi, Bamk. 27; bDÍk'Bþ ek iMn ineli- 
novi, Ogr. 9; iUk-a non kabui, Eg. 83, 1. 
pra áltak-a; viUif-a-k nolui, B. Br. 13, 
Oka. 40; gJdrðÍK-a ek non feci. Gka. 11; 
mittig-a.-k >Hon polHÍ, €lni. 12. — fj 2. ling. 
imptrf.: nil(ir-a non potuiiti, Lakagl. 62; 
■iBltir-a non dixitii, VStk. 35; Kan-Bt.4a 
non deditli, £t. 2, 7; bitt-a-ða non vidiíli, 
Bg. 18, (; vBr-at-ta non fuUtÍ. Eg. 48, /, 
Hund.í,39; kvaþ-at to Honi/izitli, Ogr. 11; 
komt-a þd noH hhí«Ii, Am. 104; fkaa(-a-þd 
HOH reperiili, Uarbi. U. SB. rritta-ð, iíorm. 12, 1,1, 

Hon im Jieúli; GP. vtTlit, (audinilit), $ed lum 
eite debuit fripitj prþi-t, Am. 98, oidelmr 
etie pro gerþir-at. — y) 3. tiug. impf.: fir** 
noH itil, Am. 47; f6r-aS, id., F. XI 138, 3; 
var-at non fuil, Hðfuðl. 5; varS-at, Hund. 

1, 29; kom-aA hihi cenil, AA. 145; reÍB-at 
non (nrrexil, Am. 50; rell-at nna eeeiMt, 
Si. i, 2; vpþi-t non apemil, Am. 47; þdtti-t 
Hon videbaiur , Ba. 278, 1; vaiidi-l nan 
adivefeeit, G. W; ■adi-t HOnpolml, O. 19; 
vildi-t n^uit, Bk.65, 6, fcdvild'-at, Ha4.38. 
JVfi. farti-a non ollnfit, Konn. 11, 5; mitli- 
at HPn peiuU, Fik. 16S, 2; t. herfldltí. — 
8) 1. pl. imperf.: varoD-Bt hoh fuimmi, H. 
20. — t) 2. pl. imperf. : arh-B \i n«H fuiiH* 
V. facU eilii , GhfB. 3. — C) 3- p'- imperf. i 
fóro-þ non ieemnl , Hýmk. 36; ha^u-þ. 
Hon pulaninl, Am. 5; varu-t, varo-t noia 
eronl, Hðfuðl. 10, Mb. I; arðo-t, //ápaai. 
54; vildo-t noluerwnl, Hg. 31, 3; hlirSo-C 
Hon pepercerunl, Hh. 96, 2, led mitt'-at noM 
polHervnX, F. IV 52, 3. — 3) Conjunelitmi^ 
a) pntt. 1. íinj. .- liJar£ÍK-a-k opeM n«n ftrmn, 
Hátam. 155; stD&vig-a-k, nvn nitom, /íitvaat. 
153. — p) 2. lin^. prai.: kveflir-a na dicat, 
Lokagl. 16. ~ i) 3. i. pnei.: hafl-t hc habeat, 
Hg.l6; nell-tne eeniJal, P. XI 43; komi-þn* 
tenial , Grm. 20; sé-þ non lil , Hdeam. 62; 
hrðkkv>.a(, HB refugial, Krm. 23; akri&i-*, 
renni-a, biti-a. VðU. 19. 20; ttd bit'-a, Humd. 

2, 30 td. Hafn.; leti-a nc diittadeat Bk. 2, — 4) Imperf. co^.: 1. ling.: mundif-a ck , 
H. kat. 42; skyldir-a, non debtrti, Lokagl. 
22; 3. ling.: komi-þ nim senircl, H. kat. 
18; TBrl-t non eiiel, Am. 27. 94; vari-k, 
id., Sk.3, 12; — 1. pí.: attim-a, Gke.6.— 
5) Imptralitmi, 2 ling., þd rÍa-Bt, ne lurgt, 
Hávam. 114; gcí-Bt, ne i/a, coneeÍM, Hétmm. 
129; grit-Bþd nejleiu, fil. 3, 25; grit-at- 
U, id., H. kal. 41; birð-a þd, ne eurei, noU, 
Cka. 31, Am. 40; hirð-at-tn , iií., Korm.; 
vai-at-ln ne creicai, SE. I 286; kjdB-at-bi, 
ne etige, opla, H. kaL 3; tak-al-ts, FR. I U1. 
3; li-tB-þu, Bkal-at-(a, Bk. i, 28.29; leiA-k, 
Hm, 10; kve6-a ne lo^arii, graad-a, ne 
noceai, GS. 12; freista-t ne (enle*, Plae. 26. 
Eliam cwn imperalitiii in i: þd (cygi-B nn 
cggÍ-B, fiik. 1, 28. 32; þep-Bt þd ne laceo*, 
Ke^Jk. 13. 15. 17; hyggi-at ne pula, Bk. 1, 36; 
þat rca ek þlir i^ ^riaja, at þu deili-^ 
Bk. 1, 25, ubi deili isijieral. eel; it. eiftk 
■kalta tÍDna, at þii kvcUat, (nuiío kvcU-at) — 
■ - , Völk.31; juacum con/en ' Býmk. 25, a( þd hcim hTBlt haf tíl b«]ar, 
eða flolbrdBB fesiir okkara, ilem F. XI 57. 62. 
Addere libet aliauol extmpla in^traliíiorum 
in Í: dagi þd ni, I^. // 83. 149; vaki fai. 
VSlk. 28, Grg. 1, F. IV 27. VI 201; þe(i 
þd, Bamh. 20; F. VI 215 el hodit vn/fo; 
OBÍ þd , Gfca. 33, Ph. I m oar. 3; ng^ 
þd, Hund. 1, 19; gapi þd , Skf. 28. ~ 6) 
/H/tnilinM cniH a nejotieo noH oecurril; locma 
F. VIII 106 nol. 4, qmem addmml yuid. Ubri 
prafalionii pag. 14-15, dubiui tit. — 7) P.aiii- 
tmm; Indie.prai. l.pímr.: farðBBk-a, Æm. 2S,- UisilizcaByGoOgle iafof. X ms-: k«M^-M Am. 3; ft11t>k-«t. 
ám. §; 2. >iiij..- ^AuUk-a þú. Lokesl.60. — 
9) MtfmHo, ^MÍ ad lauuM adiÍHeí, inlerdunt 
(I— tLf i Jdfl cm voce ttqnatli, adjeclivo, 
mk^iia aid ttrbo, ex. gr.: fngo^l hnlpnar, 
>M miJiuiU Iritlei , i. t. lalte audÍMHl, Mg. 
3i, S; bykk-kt ck fneknam vím þáttn f»rrí 
siHi ia Tcrri. puio non pimciora, i. t. piurti 
fstfiu priitcSfi cisot ttte deltriorti, Eg. 82, 3 ; 
kiUr Tani-t þu ri$ fakglig, j. t. voro heldr 
ih^ÍS, JVi.4; KU-M UUt críndi, Hlt.í9,2; 
fU*-t sjkldu = falda dsjaldan, (leps, ÓH. 14, 
4; ht&->t rekka faf^a & Bátta, nini hartatut 
m, ■! fmyrratl, i. e. Ímrtatia eit, fic fugertnl, 
ÓT. (30. 

A, oA. , iJ. f. m, ttmp^, Sonart. 12, 
Jd. 20 Gd^ 6 (ÁHslot. k, temptr). 

Í, f.. ammU, Vtp.33, Vafþr.16, Krm.i; 
jBi. ir, ir ridr, igHÍ* amiiicui, aanim, ár 
MmKt 9Ír, Nj. 73, 1; 4 kemr til srvkr, 
«Bn* (■ mart te eioueral, formula coneluti 
m ad fmutm perdueti carminU, SE. I 468, 2. 
íí 435, uíi Áac phratit expliealur (cf. 
Áá.X8}. ÍHeompetilii: eitrá. hlnnpi, þjðSi. 

k, J. sJMf. fH-ci. >nrf. ael. t. ttg^ 

A, r'^- "^ ^- ^ '"^- 'J '*■"> dolito: 
t) pr» i, M, tNtr-B.- bafn nik i hófl inlra 
mtí («nmuM le cnluierc, Lokagl. 36; it. 
iadiral rem vel ptrtoHom, eui alia ret ÍHttl, 
ml cujtiM parlem alia rei efficil: Efcopt 4 
hmi emtta prÍMeipU, SE. I 451, 1; hDfnð, 
kM k iMk, eapul, folia a»íi, FÍ1.;469, 3; 
me iu prvta: kviörínn 4 henni tmier yut, 
r. VI 350; hendr á beani, niaHut mulitrii, 
C8L 24; riMin i honnm cpiiEmiM peiíú efui, 
F. VIII Itl var, 7, qui utut prapoiÍlionU 
iadit át tummuHi termone tiulgalUiimut etl. 
— ^) pro am cirea.- diikr 4 hilai focalt 
eda íireamdulum, Rm. 16. — i) pro at: i 
■tcrMn^ m pufua, FR. II 4ð, 2, ut ginss 
i *>{«■, prt> g. ut T-, tmníeiiíiit, rei miiilari 
^eraa* dmrt , FR. I 17i; hafn 4 skriplnm, 
4 hMBjrAnn, (prc •! skr., tX faun^rðum), 
OCT pimfrrr , arle ilaiortere, Gha. Í5. — S) 
ff nft, juxla, prepe: ■taDÍm i kvernum 
attimt moU, Bwtd. 2, 2. i, 35, ut el>nda i 
b(I Mui => alMte vi5 verk aiU, P. A/ 43fi,- 
me h»di* , mk sluda i slalli = við nlall 
prmttpi adtlare; i brDndum, adpotlet, ad 
tttimm dommt , HÚBom. 2 lec. tecl. mKmbr. ; 
i BacterA* hdisi juxla eollum Hagbardi 
(mmulairi}. Korm. 3, t; r*lla 4 fútum fóJkn 
«44iitn ad pedei reju eoUaptum mori , F&. 
fllS, 2; 4 hli5 a laitre, v. blið f.; i ■luidi, 
mupt Ulmt, F. I 173, 2. Sie Faroice Bita 
i Borí (ímL titjm i korði'), aecumiere maua, 
Áá.SSl.tir.78. ^ mas fi. c. Tcra) i hefnd- 
M haima miaBa lum prope aberit injurí- 
MB mmarmm ulUa, Bk. 2, 40. ~ t) pro méb, 
4t madU, per juod aliquid fit: luera e-a 4 
'' ■ lÍB TÍSar, vmlHerare ali^aH radieiltui 
e. per radicei , adhÍbilU 
■ MMJiii BMi^cif) , Hátam. 
^ Itur a^ra, ■'. t. dirai alicui 
■yrcev* rardicifaM crudm artorU intidtHlem 
(mufirit tnmhalioniiut} ; limiiiler dicilur at 
lkB>«ík 4 k»ifl, Ijá, cvltm, falce tt vul»e~ 
ran. Baija 4 ■pJBti «-■ ioJla alieujui Irant-^ ftxum eollaii, Olaftr. W. — íj pro yflr : rerSa 
BÍ|;ra aniVit 4 e-m viclorim tx aUquo referre. 
Krm. 15; vinoa HÍer d úrnm fJBnda, Gd^. 28; 
freaijai á e-m, viclo njifua iilariiiiii liíi cvm- 
parare, vel occupalU protÍHCÍu alieujui finet 
imperii tui proferre, F. VII 53, 1, (cf. ytgii). 
Ljdfca dámi A e-m, teníenfiiim canlra furat 
firafMmliure , aliifutm coademHore, GS. 8. — 
ri} pro við, ÍH, eonlra, adtertai: brjAta bág 
á e-m, adetriari, retUlere eui, coHleadert 
cum alijuo, SE. I 292, 3, guod aliu iocU 
etl brJélB bás við •-■ et máú e-m, (oide bágr) ; 
henia e-B i t-m, uleiici aliMid in aiiquo, 
Bindictam rei alie^jut ex aiiouo repelere, 
Ohv. 5; vefk i Serfcjum r» adveriui Sara- 
eenoi geita, Sie. 6, 3. — ^) pro af, með: 
r^lla, Beðjs hrani á hnldi , corewit camc im- 
plere, latiare, Nj. 93, 2, Korm. 8, 3. — t) de 
tempore prœlerito : i haunti aKctiiMiaDpraieinw 
praeedcHli, Orkn. Sl, 3, JVj'. 133; lic el 
in praia á baafcti , F. VI 379, pro quo nuH« 
fere dieilur i htuht , et txpreiiiui I haust 
eð var; de inilanli temport: i vetri , hoe 
KHCdimna , vel UHÍteriali naliaiiB, AieMoJi 
lempore, Mg.32,3; unieerialiler ; á 5 dapim, 
á mánaði , per coutinuoi quinqut diei , per 
inlegrum meniem, Hávam, 75. — 2} eum aeeu- 
lativo: biwn óðiuB ngi af manar cranai i 
jornfcip , eiinnen CJaviJiif DrtumJ ex peetore 
excitalum in pugnaloren (principem ídlico— 
tum) denvare, Hðfuil. 18. — ^) pro vifi, trf 
M, // 2: viðr fcvað i vi&i liJra nore eam- 
pelíatil hU verbU, SE. II 202. — f) pro 
M, c. dat.: i e'Mgi la(, niilla rr, nullo modo, 
haudjuaguam, minims, Bk. 2, 36. — 8) de beiða falJúðB á bá.ta bekki, pro i biíSum bekkj- 
um poilulart tilenlium in ulroqut tcamno 
(L e. tx ii/riwifiie leamni teiioriliui) F. VI 
288. ~ t) pro i cum dal.: d þrÍV Atg 
tertio die, G. 4; kalinn i fcni (pro ki^dm), 
cui genua friguerunl, Háeam. 3. — () omil~ 
tilur cum verbu neulru , istít^ &c.: kkr até 
' hon land kie in terram eteendit, H. hal. 26. — 
3} Hac prapotitio tgunjitur a catu, qutm 
regit: i rlnar vef mlDuni, ubi cohitrent i vef 
mlnam, in via mea, obviam, Nj. 73, 2; i 
Jámum vicfflvingi vl^kDrð oha bDrðut, i. e. 
i vl|^., ofan vÍBnkDrð, faDrðut Jdmum,Sie.f7. 
Ponilur poit eaium: velli á, Hávam.50; nd- 
■trDndum i, Vtp. 34. 

AaK, pra i ek habeo, 1. i. prat. ind. aet. 
V. eiea, Álvm. 1, forte teribendum aak, aafc, 
i. e. ik, Ctlerum hac ttclio tit uHica tariant 

TOU á. 

ABBj^Ð1í(»A, f., aitoliiia (id. qu. abbadis), 
F. VII 355. 

ABBINDI, n., (enesm«i fttiiHtióf^, Hávam. 
/40 lee. mem&r. ; in intpriiiu ett affaeiidi. 

ABORNO, Fm. 5, pro quo ed. Hafn. et 
Raikiiu in ed. Holm, Abofnum, nanrfum nolo; 
malim , dal. plnr- , igHobili loco nalU , v. 
puerU ignavU. 

AhuHGB, f., (id. fu. dkyrsft), caulio, 
tponiio, iHltreetiio, F. II 250, 1. 

AF, prapoiiHo, datiwm rtgent, a, ab, tx, 
de, 1} de tentport: var-a ldn(t af {iTÍ— UM, UisilizcaByGoOgle non toHgum it%de tanpui aeiil, donee., Ogr. Í6. 

— 2} de loco: ar enBÍ, e ptncuit, pattu, 
Hátiam. 21 (opponilur i {riB, íi< paseua, 
pailum). — 3) áe maleria, unde quid fil; 
ddkr sf hðrvi mappa linlea hltirar af liveiti, 
liia Iritieea, Rm. 28; sm>r vangr af Janti 
ala afuiUna e [erro, Hk. 62, í; éíc F. XI 128, 
met bT snili, el pauto anle ntpplelur parl. 
fjðrr faelut: Bkirtr Kervar ar breada silfri. 

— 9) de re, unde quid venil , aul pertona, 
a qua aliguid propeitcilur : miL bita ðrVBr 
ar dlmltDfB. tagilla, areu ulmeo emitta, Mh. 
3, 1 ; cy lýsir mBn ar mari juba equi per- 
peluumtplendoremeffundil, Vafpr. 12; nt hana 
vnnijiira kveða vind kom», Vafþr. 37; ad kom 
eipla af pti» syni, F. X 18, í/— 5) de re, 
tinde quid tumilur: Drr mt auði opum tiberalit, 
Slurl. 7, 39, 1, ul dicilur %aline „MeralU 
ex alieno, largiri de alieno", ~ 6) de eauta, 
propler, ob .- af )»vl-at, eo, quod, SE. l 238, 3; 
proplerea quod, Eg. 68; nam, Mg. 20, 1 ; nt 
pvl er, quum, tiquidem, Mg. 17, 3, quo laca 
ut f>vi Bt, F. VI 40, 2; af ftlnn mapii le 
auclore; af yðni rd&i ex luo coniilio, Ua. 294; 
%t þrek forliler, SE. 1256, 3; a( Hri infetlo 
animo, Hánam. 153; slikt er allt af v&rit ex 
timore propeiieunlur , JVj'. Ii6, 2; bntnlr af 
branili brenn tilio lilionit laelu ardel, Háiiam. 
57; Afr^nn af ángri conlracla ob dotorem 
fronle, F. III 86; emW af Bonnm filiit bealut, 
Hátam. 70. — 7) de mulaliame: orAnir af 
Dir ex me faeli, Grm. 54. — 8) de objeclo: 
hr&Br af hei&nam þjíðnm carmen laudalorium 
de elhnicit, JVj. 78, 3. ~ 9) oim quibuidam 
verbit el adjeclivii privalimim quid indieat, 
vl biia Bf baug^am , hysgja af e'H , seinn af 

tvi er minnir (tide tuii toeit lub, toee. bda, 
yi^KÍa, iteinn). — 10) cum adoerbio flBðan ; 
þaðan af (= þar af], iitde •. e. eo alimenlo, 
nempt rore, Vafpr. 45; af fiBðan, índe i. e. 
brachiit o. tplendore brttchiorvm, Skf. €. 

APA, f., nimielat, immodicum qutd: Joll 
«k afa, Lokttgl. 3, reipondet hríp ok tig in 
B. 4, «t J6II el hrip, Bfa et rðg eognala eiie 
vtiteBiitur, aul Jail ok afa de immodica dieaci- 
Ittle uiurpalur (araryrBi, Síuri. 9, 11, Orkn. 
"274). Pratprie eil eadem vox atque ofa eí 
it p. Dfa, ab of oi'niú. 

AfaLL, ti., KniíamfiaiiemtmieiuCrallBri'), 
-Shl. 11130, var f, tee, membr. 132, Skáldh, 
t, 19 (GhM. U 500). 

APAB, perquam, admodum (videlur praprie 
eiie gen. ttubtlanlivi Df, afar, nimielat), id. 
qu. ofr, lape conilruilur cum ttdject., adterbiii, 
el inlerdum cum lubilanlivit (cf. afarr). 

AFARAUSIGR, ad),, admodum diret, pra- 
ditei, (sfar, aaSIer). Fik, 3, 1. 

AFAHHHEINN, (iilj.,fierjH(anf)tini«, (afar, 
hreinn), SE. I 410, 4. 

AFAHKAUP, n.pl., iniqum coHditionei (id. 
qu. ararkostir], Sfurl. 6, 18, 2, ubi eonilm- 
enda: en vor rtt verðr venjac afarkBapnm, 
netlra familia lape cogitur ad iniquiiiimai 
condilionei deieendere, ai inúiiicif conculcata 
elopprttia. Proprie nUtAltaf eil iniguitiimum 
-ei prelium (mÍM, kaap). AFABMENNl, n., cir roiore fiel ;iofeiif>a 
ezceíJeiM (afar, maðr), SE. 1530, Ha. 219,% 
241, 2; id. qu. ofrmenni, in preia, Eb. 47. 

AFABR, m., eruiH, SE. II 571; forle 
vehement , praeept , eogn. atr. (SE. II iS7 

AFABSTÓRB, adj., taldt magnut (Bfkr, 
stárr) : a. viJbJórr magna cruorit eopia, 
SE. I 6/6, í. 

AFAR^l)\GB, a4i., eaide graeii (ahr, 
fliin^r): afarþiinE vell ingent auri pondut. E. I 6 , 2. AFBENUl, tt., íeneimof, Hdtam. 140; vide 
abbíndi. 

AFBBAGB . n. , exeellentia , praitantim 
(bresða H): BrbragðB orð carmen encomi- 
aiticum (qi. rerba de exeellentia alieujui), 
Gd^. 5. 

AFBBÝni, (■.,i<lof!fpa(ar=iof,bniðr; ef. 
ofkvKni), Gk. 10, Ý. 2i. 2. In proia, B. 34: 
hverrþeirra heflr VBkatyflrDðrum fjrirBbrj'ðia 
sakir (ed. Holm., excluto t, forle abbryðli), 
quo loce in F. 19 explicalianit gralia permu- 
lalur in fyrír vsndlota (í. e. randÍBtin) lakir. 
AfESTANDI, m., qui adiidue (vineutit «. 
reltnaenlif) detlínal , religal , (4 lemper , 
fesla) ; á. ngÍB hesta, nocei adtidut orit ad 
lerram retigani,adtiduuinavigalor,vir,Nj. 43; 
cf. feBta flolbrdaa, natðn ad Itrram religare, 
el feslandi la^r heBta, lub vace tesl%. 

AFFELDH, m., cochlear Hda, SE. 11494: 
„AlTclldr Bpðnn". 

AÍi'KHTKAR, m. pl. Afri, Africani: AITHkk 
Jornrr , rex Afrorum (Saracenorum) , F. VI 
140, 1 ; /it Sgmb. 21 nonUnanlur Egiplalands- 
menniSiýrlendKkÍrokAffrikar; il. vox Affrikar 
oeisim'f in JTerJ. 2, 73. 

AFGAMALL, lulj., deertpitut, (ar, t'nieiM. 
fania]]), Eg. 89, 3, Grell. 86, S. 

AFG .4 N GA , V. n. , deceiJn-e, il. remiff t .■ TeittB 
enn hátri landanra afginga ar knerri, id eliant 
nune eoneedai, ul dimidium natii mercaloria 
porlorium remitlalur, ÓH. 41, 3. 

AFGELJA, f., lermo immodicui, loquacilae, 
SE.I5Í4; ah af=of, niinii, el L<i;ip. gjella, 
gen. gjela, renno (Haak om del isl. Sproga 
Opr., p. 59) ; SE. II 55Í habel BfKÍIjB, id., 
gua forma nunc eliam dicilur hi|ciljB, itmn 
vanui, ineptia. 

AFGEHÐ, f, ddielum, erimen, eulpa; pl. 
afgerAir peceala, Hat. 16: afgerðir Iidgiscttrar 
tdngu ■'nfemperanlta linjrmt (ad terbum: ab- 
erralio moáerala lingua), Lb. 2. 

AFGJOBB, f, id. qu. afgerð, Hh. 12, 2 
(F. VI Í62, AR. II 49); plur. af^erftir 
peeeata , Hugim. 28, 5. 

AFGLAPl,m., homo fatuui, ilolidui, Hávam. 
17, SE. I 532, (proi. F. VI 201. XI 56). 

AFBVABF. n., diverlieulum ifmerii,(hveffk 
*f), Háeam, 31, 

AFI, m., atmt, SE. I 534: Vdfpr. 29. — 
2) Skf. 1, 2 pro afi legendum etl mií pinu; 
forle et Ggr. 5. Viee terta arfl tidetur ettt 
corrupla tcriplio pro afl, Tlj. veri. Ittt.p. 368, 
tar. r.; cf glati. ibid. tub toce arfl. Cf et 
infra lub arfr, wii arll líepraEaftim ex «B. 
Qua emnia prafeela videntur ex ambigim 
leriplura. DiBilizcabyGjOOgle AWKABLleil, a4í; eeltami 
w t a fa i j , (>JfcárT,lmw.lÍer): tAáríig orðfnAtt, 
tri m i m faamJia, át foríiler JielU haud cnt- 
imritmt. Mg. 19, í. 

AFKÁRLYNDH, a<f., ethemtnlii ingatii, 
[tiU, Mlicona, (•fUrr, TjndO, F. VII 327, 2. 
AFKÁBR, aáj., IraelatM difficUÍM, ceAemeiu, 
afer. ferox, immitit: kfkár li^r ferm ieílim, 
FUe. 27, it leoitibtu; ftndr rk áSr var ii>(ai 
fraefate Jifficilii fui, Am. 67, ^ eisi bcg 
ríftrcÍeiiAr, wf eiplicahir FR. I 220; Bfkár 
dia isrram femina cel Tegibut inlraclahilit, 
Cie. J7; afkrirr Mnn^r, can/iH ccinneiM, ife 
■WM^icu uclmalíoiiííiu ■n íuclu, Gh<. 40. 
Snrtr. «rUrt oomrrií FA. //237. (FerU ah 
tt = «r, ■nni, roMt, ef kárr). 

APl., m., camimtit: UlDpa seEÍ. sdðinn Kði, 
TKnIirat /'efTi n* cnMt'iK) eoelum, SE. 1 300, 2 ; 
l^gja ate, MMaiHU pmcre, eantlrMae, fun~ 
4m. Vty. 7. 

AFV, «., rofrn-, cítm, An. ti, SE. l 2tí: 
%, krfs ak cncísta rafrHr jim' el Gnetli 
( duii n i m itmm) , homíHtymice pro cognomine 
juaBcgn, Crell. 50; Bndm ar mfli magna vi 
larjuere, Hund. 1, 3. — 2) polenlia, Háeam. 
tt3, Bk. 2, 33. — 3} muM'ÍMM.- afls vin, tpet 
anJi), impetrala eopia anxiiiaret, Mk. 74; 
mde •llr&n. — /■ compet.; Qárafl. 

irVA(-tA^-U).v.a.,cumdal.,virethaiert 
ud ult^miJ tfficieudum, par cperi ttte, tffieere 
pute (id. fM. orka): f;nð aflar Beata de%it 
tlnrimu efficere vatel, SE. I ti6, i. Sic Grág. 
Iim, cT þeirntla því *■' id efficere potsunl; 
F. IV 791, Tyn mva bMn þvi aflB id pHut 
effkxrc poleril, quo loeo Hkr. ÓU. íiO habel, 

rr muM faann fiTÍ orka , tod. tentu (adda 
X1Í8); aflb mikilti vinna mullum aperit 
uMtcrx potti, F. 1 289. U&r lienr Baat bdru 
il*li . Thetit fmehim decumanttm molila eil, 
txnlanl, F. tU 27, 1. — 2) cum gen. rei, dal. 
ftrtamm, ta m parare cu* quid: >, ^(am gleAi, 
itmitaiimt gamdium eamparart, hominet gaudio 
tffcere, Gd. 2} ; quo tentu el cvm acc. rei in 
preia reperilur, afla sér mikinn orfiBlir maýnBn 
••MBiu celetrilalem tibi parere, F.llltSÍ; cum 
goL 1 mcc. rei, SE. 1 530 (>. l^ár cAb arðBlir). 
AFUAHIKILL , aif. , magnantm cirtuM, 
pelemt: sluBoitr, omnipoltnt, dt dto, Lv. 2, 

(rti, »11111). 

hnÆnA,a4i.,lent,FR.ii32,3,(=aaHit, 
i>.aaeUr, F. IV i3i}, sel gravU, (ul áIljABt = 
Mjisl, ia SE. I 51«. // 102), epilh. galetty 
(il) aSctU bfit«ml BeðinB. 

AFI.FATT, m. adj., txíguui eopiarum nu- 
metmt, mferior numtro txereilut, ÖH. 236. 

AFLGJÓÐR , SB. I 521, 3, legtndttm pulo 
tt^iór-. aflg. ok orða, pra sAAr afln ok orða, 
Biri— mugniluJine el faaindia intignit. 

AFU, m. , poieniia, poleilai : á. koniinpt 
Ri. n^ polctlat erttetí, ÓH. 50, 3. Deri- 
T^tm m mi all; vide fallafli. 

&FUHA, adj. Índtd., ditmltui, aíalienalut, 
Ám. 25, ft. memirit a corpore muiiit (uT, 
Smr). Cf Potl. 95: ^ er vtr kallam 4 
þitt 9 belsMta Mni til rbllUngÍB oss , þd 
xrtr hrert citt kjkvendi sSíinft (mámbrit 
emplim, eiriiut dcterlum). AFLNjEGB, €t4i; nribut atundant, tffieax-r 
n, hng^ri. effieax contolalor, de tpirilu tanclOf 
Hv. 4, (afl. n«gr), wl mdUigr andi, Q. 6. 

AKLH.^UN, /'. , ef^ien'ineMlHm Pirinn,- if. 

Ttt, 7»« magnat viret paitulal, SE, I ^>6, 2. 

AVLVAN, f., tptt auiilii, Íl. eopia auxili- 

aret tubtidio miiia , P. VI 336, mI liðvinir; 

Kide tupra in afl. n., 3. 

AF.MOH, m., Bmor. Skáldh. 5, Í. 
AKHAKI, m., rex, SE. 11169; (ef. arfeki). 
AFRAÐ, n., Iriinfum, redigal, Vip. 21, 
idl qu. lequent K''*") hinc. — 2) damnum; 
gjalda iltt arráð, grave damnum facere, pali, 
Hk. 96, i. In priOTÍ tignificalu vox eoncenU 
toci Stíee. ariad, vecligal e fodinii el agrit; 
tignificatio melaphoriea eonferri poleil cum 
skattr ef tiund, gute vide imt locit. Seribilur 
tl arroð. fu. V. ,- vide el glott. NjtUm tui hae 
noee. — 3) eemilium cerlum, in re inetrla 
e pluriiut eligendum . (a niða %f) , Veglk. 5. 
AFHEK, »,, n'rluT, forliludo, tlrenuilat: 
afreks veit iiui^e forlUudinit doeumtenlum 
ett, Hg.^t, i; slikr st afreki ;iari forliludine 
prœdiluttAm. Í03; anna e-m afrekii prEerc ja~ 
ttnnn forliludinit aiicui comeedere, Slurl. i, 
11, 1 var. 10; afreks kondngr rtx rtbut 
getlit etlehtr, G. 8, ul tfrtkBioiSr vrr txcellent, 
Eg. 1; afreks »rð, egrtgie diclum, volum tx- 
etlltnt, (de uUitctndo palrt), F. VII 35i, 1, 
(cf, afliragðs orS) ; afreks skdld potla egrt- 
giut, Skáldh. 7, 53. Vtrbvm afrcka occtnTtl 
Ljötv. 12, ubi afreka mikil magnat rtt tf/letrt 
(reka af ilrenue aíiguid txieguí). 

AFREKl, m., rex (forle ab afrek, vide 
lamen afraki), F. VI Í23, 2. 

AFHE>I>1, f, prailaiHÍa roborii, HgmL 
28; FR. II i30 nol. i , mbi ett neulr., 
formatum ab adj. afrendr ro&ujlui,- haud 
juidem wmprobabiiit ttt conjeclura Ratkii, 
pro um afretidi, proponeitlit Ínn afrendi , ro- 
builut itle (gigai) , ab adj. sfrendr, forma 
dtlerm. (ted. cf. icjðfli, f-, ab adj. EJarall). 

AFREMIH, attj., expertut, pTobatui, tpec- 
talut; iiepiut inpTOia addilur at aili,i.e.arrendr 
Bt afli experli roioTÍi. Etl id. ifu. afrejndr 
(ab af, tnlrn*. = nfar, ef reyndr), TtfoJ oc- 
eurril , Ljóic.29, et abiol. ponitur (afreyndv 
maðr) de viro tpedaia forliludinit, experla 
virluíii; (tc al apud poelai: afrendr kondnfjr, 
Ifa. 176; eetr afrendra jDfra ledet foriimm, 
polenlium rejum, Fik. 37, i; dt tpedala forli- 
tuditni imperalort, Piac. 35. Cf. s)aBÍ rendr 
(= reyndr at KJttíli) , tpttíata liberalitalii, 
F. X 187, 2. 

KVfiÉttVt. m.,udlutcaUtt^tpaieui; acc. 
pl. afrétlu, Korm. 3, 9. 

AFROD id. fu. ítráb 2, F. VI i20, 1. 

AFHUNl, m., deíiclum, Jferl. 2, 103. 

AFSBURDH, m., abcitio, pTaeÍtio, C.26, 

mbi in Hom. tegtndum videlur tecunJum, F, V. 

AFSPRÍXGH, m.,^0tei<lHt,re(íiriu.- a fri 

(i. e. rts, tks», malim Qde»)t provenlut, rtdilut 

pteorii , non lolum ladicinia, Hf iulyruin, 

oxygala , eattut, led el eamet , Hg. 16, ubi 

eonitruo: h«0-t maðr þlagat aek ai eBki, at 

fbra féaairaBda afBpriag I^iíbb uf riro illi 

tibermli (Sigurdo dgnaita) pecoTa proTenlum UisilizcaByGoOgle ÍÍA afferat (i. r. tymbelam éel). — 2) progtniei, 
SE. I 53i. S61, 3; k. Krtya. prpgetliet 
Frryi, regei Svtciai a Fre$e eriundi, Ý. 23, 2. 
— 3) gladiv; SE. 1 567, 2. (sprlneK aT, prori- 
lire, profniire extilire, exevti). 

AVKTItiR. M., diverlieitl'am, deeium, oinwnt 
(kgendiM pula F. VII St, 2} ; ». Uh, atdum 
vila, mor*; kjitS* e-m ■. lira. t medio tallere; 
cf. i^lspstlgr. /n YUa Tkortl. Siéuk. ett 
hjdsKcr dererliculum. 

APTIG. F. rH8i,2, Ugendumpulo^rMigi 
vide arBti^. 

AGl. m., iMUiílut, ItiTÍa, lempora lurbulenla 
reip. : þdBC mftfnaAÍi Rgi brainB gravet 
inler círci lurba exlileruHt, Ha. 199,2; I af;« 
miklam grari intlanle tumullu , F. VII 7; 
kÍDda «ea ttirbat accendere, Sturl. 6, 1, 1, 
•lií ferte pratlal tar. akra , agroi in- 
eendere. Jutiguntvr tgi et 6rríSr, F. VI 286. 
298. 430,- tivina agi. Iurba kotlilet, vexatio 
kottiiit , Ski. 6i3. 622; n%i mtðal lyanda 
dittidia inler contaiwiHeot, Ihopl. mt^. c. 20; 
a^aimt i htraSÍ, Eb. 44; agavamlikt ret ai 
tvrbai ipeclanlet, F. VII274; Jtmgiintur agi 
et ittli, F, VI 442. X, 409; de ttnerilate im- 
perii, F.X406, iiieiplina. 8ki.9. 26; asi, 
ten-or, Bl. 16. 

ÍGIRNI, f., eupidilat: a. aelma, eupiditai ' 
auri, Band. 3. 

AGNOAGL. H.,e(iIeiir(?>e(ciE, (■C><ncl)i 
kamut, F.IV89. 

AGNGÍLGI. M., palibulian tiea, kamui: 
hdngi ■cBgálim, kano nupentu^ piteu, F. V 
233, (ugn, gdlgl). 

ACBAR, m. pL. id. fn. E^ir, Agdeniei, 
GS. 10, forle rectiu* rtferlur ad E(flir. 

AGjICTI, n., etUbrilai notninit, 8B. Ultt: 
bafW (p: Bohkut] til alna áEKtÍB, áli^id ad 
celebritatem nominif adferre, non de nikilo 
cdebrtm rite, fíj. 78, í; leila •!■■ ipetia 
nominil celebritalem odfinrere, F.IÍ62; led 
leit* str ipgta oeeatione* fKarert ad gloriam 
parandam ib. 10; okkr lil igMtis Ht notlro 
konori eentulatuT , Am. 100. 

ÍGMTLiGK, ádj., eximiui, Hugrtt.K, 3. 

AGÆlH,ai(j;praitani, ezimtw, egrtfiut,(k 
tetnper, (eta commetnorare} ; ífat mKlí pra- 
ilanlia cimelia, Am. 69; i. krajcr efímint 
eartnen, 0.1; l. sb'^b kriatni , Kreiik. 34. 

AHLAUP, M., impetiu: i. ríUr, imfehm 
«CMlí, pugna, Vigl. 17, 7. 

Al, «■., preavui! faðir, afl, i! er hinn 
þrífti, paler, atrui, preavui lertiui ett, 8S. I 
Mi. 561, 1. Sic ditlinguuntUT Rm. S. it, eddB, 
Í6. »e, unnia, 34. hflir, miAir. ~ 2) nania, 
Vip. 11. 14, SE. I €8. 
AK, ego. pre ek, vide in ek. 

AK pre í tí, kabto, potridee, 1. i. prat. 
ind. act. v. eiica, F. II 52, 1. 

AllA , nan kabeo, non etl jHod (faciam), 
1. t. prai. ini, acl. v. eigt, eum negatione, 
PR. I 431, 1; tideel ikka. 

AKA, f., id. fu. akka, lagiila, Ng.D. 82. 
AKA ((k,Ak,ekÍt), chtth eeií, abtel.: ekr 
anetan, Vtp. 44; ■k^ i JBlDnhtÍm*, Hamk. 
14. 23; ií at laarnleiki ad pttgnam rktdn 
vrctvi rtl, SE. I 278, Í; guibul locÍM veki- 
eulum in dat. tubaitditMr , gued vUerduai additmr, xi akk Ji, tetti, hlBans T5(iam, 

efoa, naei, naeibui eeki, BáKaKt. 91, SE. I 
446, 1; via, gua vekilur, in acc. ponittir: 
■k^ úrgar brantir }in- madidat viai (trmilai) 
veki, Rm. 36. Cum dat. periona, aliquem curru 
ttktrt, drporlare, Rtn. 20. 37; í(. leeo tnetere; 
ók-M þeim ne einn i kas nemo eiw gradu 
dimovtre potuil, A. 7, itd kka iag i s-n, ea^ 
ieniM,F.VllI412. /ntrii<M., akaálur], rec«- 
dere, gradum referre, til. 1 166, f, «/ akaHRdan, 
F. IX 28 ; impeTt. ctan dat. peri., AnBtrvindaM 
(Ik i Onfan krAk Keniíi erimtidet in angnilitu 
redaeti n«l, Hk. 2, 2. 

AkaKA, ade.^ (ah adj. ákafr, eefcoMM^, 
ceAemenfer ■' d. ■nwpr, ptrguam aeer, fortit, 
Íild. 20. 

AkALL, n., potltilatim, poilulalio, jtu, i4. 
fu. lilkall, ÓH. 106; F. VII 56. — 2} fa- 
cullai clamandi, (íiiln i): baaaa e-M á. 
faueei aiieui oblm^ere, Grell. 30. 

AKAH, gtn. tíng. ttotn. Bk, qu. vide; cf. 
quoifue eldj^rð. 

AKAHN, n., glani tUvtitrii, Merl. 2. 87 f 
pltir. CMB orl. ^■rain, Qka. 23, pro ■karaín 
e. okðrnin, non mulala vacali a; ab\^ akanif 
glandei ira. eorda, BE. I 296, 3; •. aidr- 
klifs, peeiorú, id. , UR. 15; vide möft- 
■karn. Akarn. abiel., eor, SE. II 430 (reetiua 
af^t^lalionilnu cordit lubiervieiu). Oceurrit 
■karn in pTota. SE. 1 18. 148. Angt. ■ear*, 
Dan. Aeern; Matog. ■kraa fructnt. 

AKI, at., f«i seAil, mimrt, (>ka): skerB 
■ki, Bui mmel, vtrtitt, txereel mwulmt 
more, iTð/MI. 15. 

AkKA, pro ik-a, dvplicata k pronomimef 
tton kakeo, non mtU nt, 1. i. prmi. mA 
acl. V. éift, Fm. 2; ^m. 13. 

AKKA, f., lagitta, SE. I 570, 2. 

AKKEHl, n., ancora. SE. 1585,2, Bk.3f, 
1; 32, 1, (pTO ■nkeri, jwitt ocetirril Ljiiv. 28). 

AKR, m., agtr: Aainir akrar nn* lali 
agri, Vip. 55; teðja akra elereontr* agros, 
Rm. 12; iraiinn akr ager malura contittu, 
Hmam. 88. — 2} frumentum in kerba, itget, 
inler frugn receniettir in 8K. II 993, nmdm 
FR. l 173: ok Er liMn Ai nlgakríBn full- 
vaiinn , þi tðk niðr dDfEBkArinn i Bverðiiia 
■krían uppstandaBd^ , guumque per agrum, 
maluTojam lecali llorenlem,iiKtdrrel(Sigurdiu 
Fabnericida), ima pari vagina, qua muermum 
gladii muniebal, ilanlem legilrm tetigit ; kini/ 
akr hDfutÍB, hvirlila, hl^ra, viafí, haakk*, 
reikar, svBrðsr, ennia, legn (jt. lilea) capitit, 
verticii, temponan, genanan ^c, cama, SB. II 
500, 3, et in hodiemo lermone akr de magtui 
multitúdine lUKrpalnr. — 3) akr Aomonjrmic* 
flrulem) rignifical in SE. 11633, 2: akr rtrh ek 
opt f^rir»jdkri — eyfltjar |>A ■ilja — . . . njáraa 
BÍka, iiape tgo agrola puella Iritlii adtider« 
cogor; nempe akr e>l id. gu. ragr (leciUe), 
nnm tam ragr, fiiam akr legetet tunt, rap 
anlem eliam aÍjtctieum rtl rt Iriilem rignificitl, 
aliu formii rufsr, ryjgr, hryei;r. — t^vida 
brKttkkr, Brunnakr, Bvarð^kr. 

AKRl , m., avii quadam, BE. II 489. 

AKRMAÐR, m., agrieola, Plac. 23; in 
proi. F. VI 187. 

AKBHURA, f., potenUUa agri, (akr, mnr*) : UisilizcaByGoOgle ■IfMrar JSkU, fotaUiUa agri ^aciath (tita~ 
rii). c hift a kartmgi, eod. Frít. cel. 81, íi 
(aá H8. 18, 1). 

A ETAN , f., ■ofalta , animadBenia , oinr- 
Mtw.- &. •kýrr* kUU^ nolalio iMeUigenliiim 
pQttm-mm, optra ftrifU poelu dala, cognitio 
ifnum potlieonim, Nik. 4. Sie akM iþrátlir, 
löcldk, rit Bb. bóksdai, optram áare artibua 
ae /•tvw, /irm. 2; Md. 29: nil er þetla v>r 
akut Ut adiutlalit. í. bri, ■oilire, lonai, 
SUUL 7, 5. 

AKTAUMAB, m. ^/., fiaiea nmlici, quorum 
fe *»■> vc/ðm> eÚtfiMiMfiir ÍM scn/iim, S£. 
/ 585, 2. Hae umcertali natioKe iitmendum 
cn« tidelmr hac Tocaiulnm in PR. III Í18: 
róði þum ilibuði, >*i »t Wöl Eckk i nDBdr 
UMbcBdar «k ■kUamu; tí FR. IIl 204: 
rf yé aÍKlir, alitai rclði, en af Blýri Btðkkvi 
Mkar, rilWi reflar, reki Begl ofaD, ea ak- 
taaiar allir •litat. Eodem perlincre vidttur 
ptraoit, P. V 337, at KÍtJa i akUDmuiD, 
i( /mu obtigiialortoj (relomm 
, el loeutio melaphorica, vera 
10 marle facere aliqv id, ii'ne 
■fif « •}*• reai (u/mútufrare, ítl. II ii, — 
S fÉ ei^ÍBT Í noUone tumcndnm ndelvr in Leg. 
Frmtlemnbtu; lift ■tUDm hvlrotTe^ga báifa 
Mfk, TÍft BlsAeae hvirntvee^a þrji aara, qno 
bca f»w de átubui fiutietilit ierau> tif , emie- 
mirt ndrímr tijnificalioni eliam nunc oilinenfi, 
fM akiMinr opifernm funem denotal; ninl 
MMaapiferi f^esiec. IiidorumHitjialemem, 
fmif, fui eomihit anlenna deilra timilrague 
Irmdwntur relmerimt. — 2) in nansiit mina- 
nkM hUmdicÍM ttiamt aktanmar fuerunt ftinei, 
imH mt fittnioeuhim rtjilur, nabii kodiealjtÍTn- 
mmmri LÍ. mic. 20: þiinirinn gtyrði, ok harai 
■JUuHUB >m her&ar atr, fav' þraniigt var á 
ikipÍBa. Im vfrofiie tignif. dertvalvr hac vox a 
taBmr af aka, morere, laidere, gmod in primii 
di 9tii* diciimr, n. e. aka BkaDtÍ, pedem ttli 
mtutdtrt, H. (F. ¥1194) aka BeclDm at endi- 
kMgut Bkípan vda ■CGiindum /onjilid/ineni 

ÍKVEBN, /., uMla amaria, (á, kvem), 
MtrL 7. 63. 

ííi , f., id- fs. itl , lorum , quo tareina 
tmOigmlmr, Letasl.62; vidt SE.1146; II20, 
téi U tmpliemtmr perbaad, eii|<slun; ir. F. VI 
378; dm kai t nm eoTÍacta, gua freni reguMmr 
(= tanar, beislÍslaDinar), Greff. 50, 3. 

ALiA(cl. il, álit), v.a,, gignere, prBoreare,de 
pnrt, Am. im, Hr^. i5, 37, Sonmrt. 16; 
fm , d€ ftmina, Rm.8; a. BirJiUt prolem 
pmm, Gke. U; tXu natei. Vafpr. tö. — 
IJ «(ev, tmilemtare, eibtm Íare, koipilie H 
tidm atá f cre: E. kvaði eacao vitjaala, aema 
Vfiaa, Orli^. 79, 5; a. aveita má eomni 
i^iMr* adilm itrage, ÓH. 218, 2 ; kine alknili 
ii^ar IWxa , o/eu í»iiin , práliator , vir, 
F. ril 6 ; alai, ntariri, Vafpr. 49 ; alaa við e-t, 
■>» tn, re>c« mli^ma re, Grm. 18 Holm., aliler 
td. Bafm, — 3) ala (Dd á laodi tilam degere 
m ttrrm miifma. SL 4. t; a. jitl feifiim Jolemte 
■UfM Imeo tramiigere, Orkn. 81. 2. — t) 
m i ltfk. : •. ail , ^oreai [overe , dolorí m- 
dmlfin, Báemm. 48; m. MTg ma e-n oíiciijiw 
' ' ' n,Oríim.aO,4(nde\lAgt')i^iiU limere, SE. IS5Ó,3; a. Idm, doloi exeretre, 
dolii uli, F. VI53, 2; a. Ofund um annars hafi 
ineii/ere reiui alf eriHf, SóU.61; a. Onn am e-t 
cHrore, Bugim. 29, 6. — 5) parl. paii., alinn, 
nalxe, educalui, nutriiui, SE. 1382, 4; ifi^'- 
nalu* (oide iupra lignif. 2), il, eraiitii, tallo 
eorpore, dt itrpenle Midgardico, 8E. 1 258, 1 í 
a. jísam Aiii proerealui, Vafpr. 38; a. við 
froBl, jelu nHlrifne, epilh. lurbinii monlani, 
SE.I326, 1; eiþ of alinn lero natui, Hátam. 
73; a. bpztr manna il fBlda noloniM in lerrit 
optiittiu, F. VII 2; a, al bðlvi, BOrEam, nlsi, 
■n pemieiem. dolorem, mulnii odiit excilandit 
nalui, F.V227, t, VI2O0, SE.IÍIO.I; ^ 
OHS lil luilpar in lalulem notfram nalui, 
Grtll. 26, 1; a. npp educafvi, Og. 12; Am.68. 
ÁL.K, f., nomen iniulit, SE. II m, 7. lio- 
tanle Munclrío , ininla Hordia iorealii , cel 
una tx panii illii ■niufte, gua circa Aalesund 
proiie iVðrcoaiii (ifiE »111, AmO. 1846, p. 92. 
ALAH, pl m. a nom. í\\. — 2) pl. f. a 
nom. dl, fu. V. 

ALiASUND, n., nomen loci, frelum anguil- 
larum; brachium tinui Limici, i4liuryuiH «« 
porrigttu; vide Symb. 15 var. m, el 34nol. 20. 
— 2) frttuM in inevld Hjalllandia, Orkm, 
p. m, Krm. 20. 

ALBAZTH, adj. iuptrl. , íonge optimiu, 
prailanliiiimui, Plac. 11. 

ALBjBTTR, a^'., fanílafinnntnDreffifuliii, 

ALUA, f., nnda, flucrmi. Melapk.: rekr þik 
alda hver illrar Bkepau a quovii linitlrí fali 
Pucfu agilarit , Gk. 23. — f) mare , SE. I 
575, 2. — y} liguor: a. (^ðÍDS, óðreríi, lifaor 
Odinii , OJrererit, multum poeltcvm, poeiii, 
earmen, Xj. 82, SB. 1 248, 3 ; >.bfnjatan^it,^ 
BR. 16. 

ALÐjlFABlH, n. , poler iominiim, (ðld, 
faBir), Odin; Bonr aldaroðra, filiui Odinii, 
Tkor, SE. 1 242, 5. 

ALDAPE»R,t</.fu.ALnAF6BR.5e.//S55. 

ALDAFfífiH, m., iif. gu. aldafaðir, Vafpr. 1. 

ALDAGAUTI),m.,fiiieum;hnRÍnÍ^>rrmo- 
einolur, (Old. gaula), Odin, Vejlk. 6, 18, wM 
conjumgilur Oðinn ■Idagaalr. 

ALDAHFAR. n., rei humana, italui rerum 
humanarum, Merl. 1, 50. (Dld, far). 

ALDARROF, n., finii rerum AnManorwn, 
(Old, rof), Huni. 2, 39. 

ALDARHÓG, n. , ronfmfio ibommiim, rof 
A>n<Iiiim infer íominu, (,Sld, rdg), J/iiciim.32. 

ALDASIGt riiie alldaeigB. 

ALDAUBH, adj., demortuui, penifui œ- 
■ftncHij, (al-, oranino, dauðr), H. hal. 11. 

ALDApOF'Tl, m., lociiu, longa famíliari- 
late el comHclH cognifuj, propr. tociui Iriuulri, 
i. e. coniutor naca/i>, longo «» aliciiijti«efB>, 
(Old, þdpti), ad formam xov aldavinr omiciM 
lengo uim eognitui, SE. 1536. 560, 3; aldar- 
þitplar. plnr., eodem lenra occurril tn pro>a 
F. III 72. 

ALDI , m. , nMicn wmuIv in Sunnfjordo 
Nontgia, id. g. Atdcn, (AnO. 1846, p.89), 
SE.II492; cf. Eg.59. 

ALDl, lerminafio,- tidt leggjaldi, gldpaldi, 
biaialdi. digraldi. 

AU>1N, n,, fruclut artorit; i/iil. aldiií. UisilizcaByGoOgle FjSlim. 23; itd kldigi, Merl. 1, 21. S5, Ht. 5, 
vii melapk. de Spir. Sancto: renair hufRrnkdg, 
fftldit aigt aldini, þrl er illliai hlti srandar 
«^ antmi njrom ('ficcliif AmnaniunJ <íc perla~ 
bitur, ul eam Irgat copioto fmclti, CHÍ peTvrrsi- 
latit ailnt nunfvam nocere potett, 

ALtll^BER, «., Aaceo frugifera arhorU, 
•ira, coAarrere cúírfur, 5£. // 186, 1. 

ALDINFALDA, f., vetuila catyplra caput 
t>elala, CiMinn. faldr), Rm.3. 

ALDINGABÐR, m., hortui, (^din, earðr], 
Pl. 2t, Merl.2,i7. 

ALUI^N. adj. , anniMui , vetialut , cchiJ; 
tpillt. OdinÍM, Vip. 26; giganltim, Vip. 36; 
Grm. 49; Skf. 25; ariorii, Fi;). t3; marii, 
Uáram.63, SE.I682, f; lupi, F. Vlii7, 2; 
aqvila, HR. Í7 ; aldiiar bjr^ir and'^iB Aoín'a- 
tienet,Rm.33; aldin el %Tt,tninpíhi\t,T proetia 
éiu dvranlia, Hh.2, 3, led F. V89,2,k. I. 
habel aldri, quod eommodiut videlur. 

ALDINfKÓGR, m., liha arborum frugifer- 
artim, (aldin, iiUgT^,arborei frugifera, Lil. 10. 

ALDINVIÐH, m., collect. arborei frugiferœ, 
Ha. 25, 2, el ibid. t'n proia. 

ALDORMAÐR, m., ei'r prineept, dignilale 
iptclabilir, Plac. 13, id. gu. Oldurmai^r} AS. 
■Idonnan (Ratliii Gram. Attgioiax. 167, I. 2} 
explicalur per „ducem" l. 15. 

ALDH, SE.I2ie,3 videlur etie part. pati. 
ttrbi bIb, ab allnn, alJðr, conlr, aldr: aldrhara 
Targr, taginata eeeani fera, de nari ingenlii 
magnitudinii ; mi'n«> placet jungtre aldr-har, 
«1 lit id. gu. aldÍDn marr, aut aldr tumere pro 
Vtdur, plur. toú alda, ftuctui, el galdra pro 
terbo, lOnare. Vel, qued limpliciitimum elt, 
■Idr Á. I. ttl id. gu. um aldr, lanper; t. aldr, m. 

ALDR, m., alai, rila tpalium: uns f>ik 
aldr vtðr, donec te tila exercebil , quamdiu 
titei, Oka. 30; skap^ðr ■Idr alai Jecreta, 
Skf. 13; únKr M aldri alaleadoleieeni, Ght. 2. 
— f}tila: MaTMttilahDminum,ÓB.Íi,l; 
pata aldrB ceniervare cilam , Gretl. 86, 5; 
HÍÓU aldrB, Tita frui, díu tirere, Rm. 37; lrg£)a 
■Idr meri, H. 13; Udka aldrí. id., G. 19; nema 
aldri inlerficere, Gha. 32; G, 59; nrna ■Idri, 
id., Vtgt. Í3. 19; ■ynJB aidrii, id. , Fm. 36, 
£11. 2, 15; t^na aldrí, tilam amillere, mori, 
Bk. 2, 58. — 2) lempui, lemporii tpalium: 
■M aldr ds|:a, per decurium lemporii, perpelua, 
Vip. 57, Vafþr, 16, FR. I V3, 2; led tide 
irda^; tn «ldr perpetue, Gha. 33; ot aldr, 
id., Krm. 21, Hk. 12, 2. — ^) omitta pra^e- 
litione: aldr jom pridem, SÉ. 1510, iiíí aUr 
txplicatur ptr tynr liansa longo anle tempore. 
Sfe Orkn. 75, 2: aldr hef tV frill bat, id jam 
pridtm fando aaditi ; it. lemper, SE. J 2i8, 3, 
ubi aldr Jungi poteil aut cum eisar (lemper 
núl), aul eum mcr hO^a (temper mihi prO' 
banlur, plaeenl), 

ALDRÁN, n., 
(ridr, rán), F. 

ALDRAÐH. adj., alale pretectut, tenex, 
(aUr), flj.7,2, Hugtt. 29. 2. 

ALDHAsh, m., prafecluipoputi, rex, (old, 
rdð^), hl. II 251. tar. 12. 

ALDRBÓT, f., omoMeMiim vila, gloria el 
«pu, (aldr, tifl)i M a. gloriam eonitoui, ÓT. 
m,i, SE.Iim,2. ALDRDAGA pide aldr i. 

ALDREGI, adt., ittintiuim, (■ldre=»l<lrí, 

Vigagl, 23, el %\, neg.}: Hátam. 6. 76. 79; 
Lokagl. 8, Gnn. 3. *6, Sí/. 20. 36. 37; Og. 20, 
Fjðlim. i; tide •IdrÍsÍ. Cnm negatione du- 
piiei, Og.9.20. 

ALDREI, nuntjuam, Jd. i, G. 10. (ÓH. ed. 
Bolm. p. 379}. 

ALDRGIPTA, f., tila proiperilat, fortumUy 
(aldr, Kirla), ÓH. 21, i. 

ALDRI, adt.,nunquam,Hatam, 77; Am.65; 
Lokagl. 64. Bk. 2, 10, Soll. 2; Harbt. 23; 
Korm. 11, i; FR.I i27, 2; adhue lemper uiur- 
palur in Skáidh., ubi 2, 12 libi ÍHticem plenit 
comonanlia reipondent aldrí ... Iialdri. 

ALDHIGI, id. qu. aldregi, nnngiiaM, (aldri, 
(i), Korm. 16, 2. . 

ALDRKLlir, •., arx vitœ, peclui: - ■ c^i 
eor, HR. 15; - a akam, id., ibid. 

ALDRLAG, n., mori, (lccsj^ aldr, foiicr* 
vtlam), Hm.8: Vafþr, 52, Kerm.2Í; in pí., 
til ■Idrlaga ad finem vila, Hm.8; dvcUa e-n 
til aldría^ rcnorando morlcm aticui arcet— 
lere, H. hal. 30. — 2} a lcKJ' CMulí'iiere .- 
dccrelnm tila , quod eui legt falorum dalum 
ttl , eel eliam ticendi raiio , tita imlilulum, 
Bk. 2, 5, mbi paratlela lunt „ni lOst al liB" 
et ,.at aldrtaci ekki graDd"; cf. Sk. f, 23: tr-m 
með lOBlum 10^9 >fi þer, et ibid. 52: sjd maa 
Kipt lagit á gruo* «ð. 

ALURLAUSil, adj., eilaexperi, tilatpoti- 
alui, merluui, (aldr, I»bbs)} ín tuperl. aldr- 
UuBastr, qi. tila ipolialiliimui, i. e. penilu* 
exanimit, SE. l 664. 1. 

ALDRLOK, newlr. pliir., fÍMÍi vila, mort, 
Mund. 2, 11. 

ALDBMÍNKANDI, m., qui titam abrumpity 
(aldr, mfnk*) , inlerftclor , ptreuuor: k. 
■teins Ellu, inlerfeelor giganlum Ther, SE. I 
302,3. 

ALDRKAHI, m., imter ignii coei^iula recen— 
tet SE, II i86, gi. tila nulritor (aldr, nKr*)t 
cider, íl. ignii, etl ignii perpeliiut (ab arab. 
iLji lumcM, oram. ItlS lueert}: geiiWT eiinr 
við aldmara, tiríI ignii contra ignem, i. e. 
ignii per omnia grattalur, Vip. 51, quad (N 
SE. I 198, i etl: geisar eimi ok aldrnarí 
tirri' ignii <l leiliif; «imile eit F. 1X359: eÍiB 
lík hyrr mrfi himni, ti eonilruit hyn ikk 
eim i^ú igni adludebat. 

ALDBPRUÐR, adj., glor titam kðmaniim excoleni , de Sancto Ptíra, 
Hai. 50. 

ALDRRIJNAR, /. pt., eharacterei magiei 
pila conierranda, Rm. 40, Cf. Kflnrdnar. 

ALDHSLIT, n. pt., exHium vtía, mora, 
(aldr, Blit): lil aldrslita, oil morlem, guamdim 
titai, F.X426,30; in preia Slurl.9,3i. 

ALDHPELL, n., jacfHra vila, mort (aldr, 
■pell), F6r. 6, RcAtl. 5, Merl.2,69. 

ALURSTAMR, aij., utura cita proMtíiM, 
(aldr, ■tamr), Ghe. it. 

ALDRSTRÍB, n., luclatio tila, (aldr, «trift), 
mor*, F. XI 317, 1 (AR. 11 133, 2); ted ratU 
igílabarum metríconiM k. t. nadet legendum UisilizcaByGoOgle att tUtt ttrið, Mer homintm, ■wror t. 
Mu fuUieat. 

ILDBTEIGR, m., tpaliitm vUa, altu, (•Idr, 
i«tr> tf- ptnuu FR. 11 166, tfcki mDnla vifi 
■Ur MiMt karnd Jiitítiittam tnlam aga); alir- 
bi(T ÖtU«<>> friAi BRJBIlnin , tita Mlicota, 
■^ yan clXu M ieUð coiuamla, Ad. 23. 

ILDBTJÓN, *., jatlura eita, mort, (aldr, 
M- f^-33, 2, Sl«rí. 3, 17, 2. 5, 5, 1. 

ILÐBTREGI, m., imtpedipienlumnla; man, 
(ilér.ircei): cU str *]drtre^ jrŒnn eaíeiu' 
Au r>r«aM« ri&i conlrakere, Hátam. 20; 
•Urtftp Q^ eapilaU oJittm, G. 56. 

iLDR JUN, mfr'., nMijfii) noJn, iiJ. ou. >ld rsRr, 
iMl.t2, OrÍM.79,7, Slurl.5,5,3, Merl.2,63; 

■ rrtm r. ri6i.96. 

ALDVALDR, »., domiHut pojnili, rex, iíli, 
nlir), F. /XtíO,- X MvMr el tÍÍTÚÍT. 

JU.DYGGB, adj; /idttutimu$, (ftl-, dygsr), 
tfilL Ckritli, L6. 23, Hae. 28 ; regii, Relul. 9 ; 
i. bnlfc tulitiima Iraitneclio, Plac. 16. 

ILDVRR, a^., prailanlitiimut, tgreaiiu: 
4i rifc, F. II 319, 2, HR. 6 .- de Cltriilo, Hat. 29. 

lLe«eR, «., öa amnit, lapit, (i. Ítggf); 
iLmm; áicccj*'' JStr, nnnoi monlicola, 

««»i í'eíei"' ywa" '■í'', '<^'" jisonhiM, 
r».jif«, F. VI 68. 2. 

ÍLEIT.M. /1, oLlrtctaHo, (á, l«Ít>), ffuai. 
0,3; F. F2«, TH 165. 

ILEZ, (•efio ■»«*£(■. £<f. Sam. ed Hafn. 
II33Í, (pro hlKi, Og. i): hvU ef ilcs Hda*- 
iMfct farle: ^iiuui nuiM . ^a calamilaf, 
faJ Bcíi ÍMonl Hunalandian? Forle Ue* 
(i t áleit) e(< propr. cilium rei, iefeetut 
di^, rei imkareHi, (4, lastr], unde terbum 
UalM riiuperar*, ÓH. 246, id. qu. verbum 
ume wtilatum áUs* (rad. Iflstr). 

UJ/ At,\SS, m., gigat, SE. 1 550, 3. (Ý. 53 
•^ Mwa r«5i» Alekemitt). 

UrEGIKK. a4j.. mmtino ketui; tuptH. 
atttÉiAt Imtittimu; Lb. 29. 

'LyElGR , a4j., propera morti obnoxiui: 
•-■V. E§.67, 2. 

ILraeiMH, m., Altkemia. 1) regie AltU 
i Caiii íuciiÍM kabitala, SB. l 78, Grm. 5. 
- !) i^ f«. JolHnkemia (Jðtaiiheimkr, SE. i 
m,3), ÍM pt.,Mfkeimar, FR.IÍ11, ubi 
w. eif jKuhaimKr; kinc ÁinieimB kdtrnr 
fmtd OeumluT SE. 1 302, 3. 

ÍLrKU>M6R, a4j., Ahiiortui, ex genert 
Umum, Fm. Í3. (élfr, koaiiir)- 

ÍLraUNNR, a4i., id. q>. áiaaaBÍgr, (áirr, 
tmft). SE. I 72, 2, lee. cod. Reg., « Em. 13. 

ÍLTOU), f., lerra aitpMarum (áll, fold), 
MTf.' flir áir«M»r, iaiiú oMrir, BHnin, 
Í«-3Í9,2. 

ALrOÐR, tidt \utT%. 

ÍLFR, M. , koi maieultu, Itcl. eod. Vorm. 
P* •fC, 8B. I 4S4. — 2) geniut, FJiltm. 
fi; MMi 8E.ie8, I; ex Ytp. li; hine in 
tfdliliiinUmi virorum poelieii umrpahiT 
•K SUUoM. SE. I 230; k. liodar (clipei), 
«r(Sg.llS2S: ríu tókalÍBgirUakAr, lindar 
■Vs Tii (^ niUfka)i i. akipi (navit), id. 
'^1. i; á. QBrBÍB (galea), id., Ha. 3U; 
*■ nkMTJar (pugna), praliator, FR. I 358. 
~ 3) fU. álbr, 5a»i, porlÍM lucidi (Uda- 
•Mr) foHim, okieuri dSkkilfWr el BVHt- iintr); Ahi , Aiartm el ranoniR* t>ieúu, 
Vip. 16. Háeam. m. 163, Grm. i, Aítm. 
plur. toe., Lokagl. 2. 13, Hamk. 7. 8, Skf. 
7. 17. Í8, Bk. 1. 19; UfMól laera geniii 
facla, ÓH. 92, 6. — Í) álfr Eg. 60, 3 
legendum etl tec. var. i\rt, qu. v. — 5) 
in ciHn;>a(ili<.' bryi^dirr, CB<"l-t lud-, norð-, 
ráí-, rand-. róg-, »ver&-, laki-, rig-, vind-. 

ALI-'nAHII, adj., pratlaHlitiimui, (»1-, 
framr). SE.nít6,3. 

ALKnÍBH , adj. , pukkerrimui , mojtime 
pradarui. tximiut: epilk, regit, Od. 2; epilk. 
Ckritli. Lc. 9. 25; •irHS hitiA fettum maxime 
lolemne , Le. 36. 

ALFRJArAÐg, a4j., frugum uberrimui, 
(«1-, frJáMr): ». jOrö ajer frugum lalisii- 
mut. Mk. 17. 

AlFKÖBULL, ■-, rtiiar geniorum (luei- 
dorum), (álft. rBftull), tot: SE. 1 972. 59t, 2; 
Vafpr. 47, Skf. t; f«i»li áirrOíali raJiiu 
lotii, Od.l2; 4. cthr, (»J|liivii, aunm, 
SE. 1320, 4, ex US. 1, i. 

AlFT, f., e^gnui; %utlA\% álft, eggnui 
pirala , tianif, Ég. 60, 3, tee. leel. var.; 
cide dlpl. 

ÁLFUHR, m., ignU gurgitUy (dH, nirf), 
aumm, eonjeetura SkL V 151. not. d. e.j 
dlftiBB hlKfiÍrnftr, cHHiiiIalar mai, vir opu- 

ALFÖBR, M., Odin, id. gu. MWr, (ut 
in SE. temper leritiltir), i. e. paler keminmm, 
GrM. t6; Hund. 1, 35. 

ALGEHR, adj., perfeelut, altotiitui: m.vkld, 
SE. II2V>, 3. 

ALGIFHi r. alsilV, n„ jiyn» otKmium, (»1-, 
I^Fr), i. e. ret omni&iii maxine iiozia.- Iift« 
i\ft, BlgifrÍB, lorar Lupi, omiiibut noxii, ».■ 
Inpi Fcnrerif , i. e. Htia. SE. I i36, 2; vel 
k. t. slgirr aecipi poletl de re deleilahiti et 
aiomiHanda, ul conilrvelio tU: Bvt IM ey, 
aem orosta liui Jafram (þcBa) BlcifrÍB, M 
■iaaa mcð liirs lirm, lie lemper pra le ferebal, 
«1 li pugna teralmra forel reget iita rt. om~ 
niivi (o: ieltaloribut) deltilabiU. quo miimi 
cum Heia vtriarenlur (i. ad Heiam dtiee^ 
derenl). 

ALGILDR, a4i., prapoltni, (>)-, gildr), 
SE.I2i2,1, HR. 6. 

ALQJORB, d({/., iWuliu.per/'echu.- alglllrt 
verk n;nu ad finem perduetum, Hugim. 24, 4. 

ALGHANN, adj., lolut eiridii, P. V227,U 
— 2) alcTKD, tnMiíiF nancn, tfórU. 15. 

ÁLGHUND, f., íerra angviUamm, (dll, 
graad), mare.- ndir digraadar, /init, exlrenilaB 
oceani, lerfMiu circHnlcrnuuiu, U. anmUui, 
tnfða álgmndar cadii, perlica annuii, femina^ 
Vila Halfndi tec. nenir. 132; ef. OTr. 
Sk. II 86. 

ALGULLI !(N,a<(;.,taliu aiire«u,(al-,callinn), 
át pomit, Skf. 19; alcnllin lola auro omala- 
Býmk. 8. 

XlHEIMB, n., (Jinniei'liHn anjmUaniM, 
(dll, heimr), inare, .Alvn. 1^4. 

AlBIMINN, m., leelnn (e. calum) gurgitii, 
(dll, hitnÍDn), glaciei; cf. Seeandi pkitoiopki 
lenleiUiai: „gelu, poni aquamm ^uratit". 
Hiac álhimiaa-lendinpr id. qu. iBltndiagar 
rrfoMli, HS. 18, 2. UisilizcaByGoOgle ALBREINN, a4j; 
tfilh. dti , Lb. 7. 

ALmiWieB, adj., ghTÍ 
ÖJP. 41. 

AL1 , m. , MðMm propriwm 1) filii Odini; 
id. qu. Víli. — 2} fitií Lokii, id. gn. Vsli. SE. I 
102. 268. — 3) AIi, = fidrr, SE. II556, pro 
Alli. — íj nanm pirala f. re^It Murilimi, 
SE. I 5t6, 1 ; Ai'nc á\\ t\ , proedla pirata, 
pvgna, Vigagl. 27, 2, Eb. 28, 3, HS. 6, 5, 
OH. 218, 1. 3; rili gflttr, verreí pirata, ntreU, 
Hg. 31, 2; dla hOHr (piitu,}, gaUa, Eg. fil, 2; 
álm serkr (indutivm), loriea, SE. U li8, 2. 
— ^) áíi TUta Bndlrkdln, rtgulut montit t. 
taxi, gigai, ^nt wM4, aurum, SE. l 350, 2, 
fc^ QkllgMtilt, hraunalll); «11 ðrvs, rtgulut 
tagiHarum, tagillariut, pugnalor, Korm. i, 3. 

ALIGA8, /., anttr allUit, (aia, eáa), 
F. VI 347. 

ALIN, f., gtn. ilatT, ulna, il. braehium; 
leiptr álnar, fulgvr brachii, aurum, JDrð álnar 
leiptra, femina, Eb. 19, 12; álnar Btren|:r, 
armiUa, dlnar atrenpi fuld , femina, Ag; 
l^mr á]ii*r , lerpeni eubilalii , jungunlur, 
Ormit. 10, 2, cujui \ýn%, aurum; malo lýnsB 
KTÍnir eapertpro l^npimir, el Jtoc pro terpenfe 
«n univerium, ila lynga-^imr dlnar, *CT7iefi« 
KÍM, eil armilía, mnu tand eil femina; 
[ifcundum ítl. II 245 jÍ. I. eoHttruendum tl 
ÍHler^tlandvm videlur; þvi «t Itkuni, er rarusi 
Vagri. á ^msnm andneojnm þvl landi (=:þefa 
fBBds) lilnar gimB, UnkRÍkJar lýnpi , ita« 
Ivd^amu t , fnum ýunioret eramui, in tariii 
linguliM (promenloriii) ejut lerra ignit braehii, 
ericai urptnlit, i. t. ludtbamut evm puetta, 

rellam amplecttbamur. Auri eireumteriplio 
I. duplex etl , nam el glm álnar, t^ii 
braeiai, it lýng lauki.íkjBr auTum etl; laDk- 
■íkr (a laakr, allium, tt itikr piicii) eil piicii 
allii (graminii), terpent; l^n^ TBukEÍkjar. 
eriea lerpenlit, aumm; terra auri eil putUa; 
aadnes ilnar pma (iBaluíkJar l^nes) iandn, 

Kpmonloria lerra auri, tunl brachia putUm. 
laudkr, quod eod. A. 1. habtl,poiiil conjiei 
lanafkr = landtikr, piicit lerra, terptnt}; 
dinar onnr, ttrpeni vlna, annulut, ð&iingr 
dlnar orsiB, liberalit opum, de Sigurdo dgnaita 
Ladtnii, HS.6, 2. 

ALIN, f., amnit, SE.1 576,3; vide Valin. 

ALINVELDI, n., ttrritorium ulna, (alin, 
Tcldi), brachium, SE.165Í, 2. 

ALINLEYGR, m. , ignit braekii, aurum, 
(alin, Itygr), eod. rerm. SE. I m, 5, pro 
Í\n\eyfT. 

AlIT, n., atpeelHt, forma, (ItU i), Slt. 1, 4; 
pl. Bk.2, 3t. 

ALKA, (., arxt, alca lorda, SE. II 48ð, 
QhlK. II 120; id. qu. klnmba, Faberi frodrom. 
Omiih. Itl. p. 46. Vidt Ilintr. EggtrH p. 355, 
TroHdk. Sdtk. Skr.l237. 

ALKLOKKR, ai(i-, valde commolui, ptnilut 
exhautlut, adfUelui, Stlk. 15. 

ALKOOA, f., amnii, SE. I 576 ear. 22. 
OlkocB, membr. Bl. 

ALKOiíTlGB, adj., txctUtni, HR. 18, c. »11-. 

ALKU\NB, adj., omnibui nohu, Lf. 32. 

ÁLL, m., tDfer ttgeltt nmmeratur in SB. tt 493 forte meduUa arborii, Jloreeg. al, bH, 
rubra el pinguii meduUa abielit ; <Sc«c. al, aJm*. 
ALL, m., gurgti, altum, mare, SE. 1 575, í ; 
|>Br cr BltBlriLii$Ír U%t fram IibIIh ubi rapidi 
gurgilei per dtelivia femnlur, SE. 11216,2; 
bifSní fyrir (»; skipina) ilar, gurgilei juat- 
lali nml ante (proram, v. naœ proeedenle), 
Mg.20,2, qnohcoHkr.T.nitlVlil.NoD.t), 
UtT ptr funet coriactoi erplicanl , aí U c=3 
6\. Std locut prope aeeedít ad Homerieum; 

tTiii Í0UÍ1K- «■ '. «»*■ 2; «■ lit«lh, eon.i«* 
gurgilit, Rncii, lil. I 81. 

ALL, m., anguiUa, SE.I580, 1, in appell. 
lerpenlnm; dll Ófrgyiuar steítj*, anguiUaia^ 
T. monrif, itrpmi, nrynbeðr QOri;. ■teAJa U», 
lonora culcila iirpenlit,aurum, lirrl^erf . ste&Ja 
ála hrynbe»B. minuttr anri, rir, SE. H76, 2. 

— 2) lerpent, SE. II 487; nam amguUla etl 
„longa cognala colubra". — 3} vide oll; i» 
compoiilii: hrakkviátl, morA--, ■liðr-, l^nf-. 

— 4} pro i bust ála, qued Itgitur Ormtt.íi, 5, 
et verlitur: in leelo angvilíarvm, mari, jil. II 
251. f kabtl;- I ^1^ ><*■■ >" pntlio. 

AL.LBERT, ade., utanifttle, certo, hatid 
dubit, Íil. II 372,2. 

ALIjBrXtT, adt., perguam eilo: ek Tcit 
eigi ■tlbritf, ut Latinit, „haud cito" , pro 
. kaud facHe", Shl. ^21. 

ALLDASIGA, Nj. 40, t. l., txpticalnr m 
JokHionia ..Mordnu, ct'la dtttilulut", ab OM, 
aldr, alai, vila, el ági, gui labi facit, 
deponil. Rkulhmo hac voi minui adeowime- 
data eil, Vnui cod. habet attdBlisBn. Le- 
gendum itague pulo alldili^n (vaUt miit— 
rum e. fadum), guod jangi polett cum ornia— 
leiðar tyTii. nam svinnan referri poltit aá^u^i 
jam G.P.Itgeral ■tldiliga, quod jungi petueral 
eum lilfir, o: lepidvm riium mihi mtivtt. 

ALLDAÐGÖIi'UGH, a4}-, faclU iniignibmt 
talde ctleber, (all', diBs.), ÓS. 140, 1. 

ALLDRENGILA, adv., pro alldrcBplic* 
ptnpiam fortUer, F. 11123. 

AI.LDYGGB, adj., perquam probui, forli*, 
<lr«»iM, ÓH.21, 1, Hh.i04, 1. 

ALLDÝRR. adj., perquam earui, aeeeptHt, 
ÓT. 125, Hat. 17. 

ALLFEBR. m.. = ■Ilfððr, SE.II555. 

ALLKRAMR, adj., prailaHi, ÓH. 140, 2. 
156, t. 

ALLITREGN, adj., id. qu. Bllfrwgr, ceMer, 
famotut, Lv, S. 

ALLimEKR, adj., perquam avidut, F. VI 
55, 1. 

ALLFRILLIGA, adt., pro Bllfriðliea, ptr- 
quam plaeide, IranquiUt, Hh. 31. 

ALLFUSI^, F. V 141, leg. ilfnia ; cMte iifbrr. 

ALLPOlR. adj., vatdtpaUidui, Korm. 3, 6. 

ALLFÖÐR,m.,}H>lerÍ0NMi>«,(Bld, niAir), 
id. ju. alda ntflir, iimperinSE,, qumTOtioHem 
adftri I 54. 84. 

ALLGILDH, adj., permagnut, F. 1152, 3. 

ALLGÓBR , adj., eximiut, Gd. 24. 

ALLHE1LAGH, adj. , perquam iimetmM , 
Gþ. li. 

ALLBEIÐINN, ad}.. 
dedUui, F, 119. UisilizcaByGoOgle , adj. , admodtim jlanonu 
(Mím): b. i kafpMlBn, QreU. 24. 

ALLBBWVlíiJi,a4i.,ptrqtiamfdix,fautliu, 
U. 22. 
ALLHRATT, uA,., ealde eUo, Krm. 12. 
1I.LHVASS, orfj., valde atper, BUd. 15, 
•ti cnutnn potal mllliTRsa (= alIbvSBS) ■ker. 
— allhmi, aáv., id. qu. alUkjdtt, perjuam 
aU, ra. 51, 2; Isetnn e. h& biAðhclitlni^i. 
ALUOK, a<(;., permcmuit >. bragr, Ld. 41. 
ALLKEIVl^M, »4., rni aui^o iludfa 
•rjw, 0>. 320. ^ 324, 2, ttd F. X m, 1. 
137, 1, alkeppÍBa , ié. 

ALLKOiSTieil, adj.yWtMtibut hene omatut, 
xd^ enntw, OtAh. 7, 1, Ftk.173,^ (ubi ite. 
MarhmMkium ■■ allkuatigs pro allkostM út tex- 
te r fc iyli m nlj, er ■llkonllgg lasUn — 
KfitvÍBa Aata lEjBti — beinn >t BjDrgvin 
*MaM — kyn treim dBgnm fyrri, hoeordine; 
t/ kcÍBB bjrrr ustao lejsti (i. e. bcfSi leyst) 
■m allkMtÍca EjBlclns tveim dasnm l^rri 
■»» u m»n;.ii». 

ALlXlTT, adt., admadmn parum, ■nnme 
Kwm.9; M9.3t.li. 
ALLN ATTFORULL , adj., nccte «ierrare 

mUu (ui-. •ittrenii]), F. r/ss, 2. 

ALL.>jeB, oie., prcpe, F. ¥1407, 1. 

.ILLB, a^., oMHÍi, íQhu, (vide tt alr); 
Mh. qnamlui at, Grm. 29. 51; Kona.3,8; 
cv fot., allt vilja þins, imiiíii vaíuiitiilH 
<M, i. e. fwid^id optat, SóU. 25; forte et 
■wf . , allr brima, ^itpu luminum , i. t. 
MK* ÍMinwf, £E. // ?W, d. Quie cnufnicfia 
■■ (•■yM Matog. ealde MmrpatHr, v. e. all 
MÍBc. Jtk, 15, 2. — 2J ctnm numeralibut, lolui 
Mtrj p-.- wetr altar aíii wlajT-ai ncceni noclei, 
Mnam, Hl; fimm Tctr alla integrat ðninfHe 
fcna, Of. 5; e! allra It veira. Mg. 1, 1 
(m frma, áfi allra 10 Telra, PR. i 129. = 
Mba). — ^)im tmncnnin, alln, ul M»: ijD 
bMdralt sllra i^liafenfi OMninii , Yólk. 7; 
^iat , Bf Lal. MMtiui , noit fioiicioree guam, 
tf. Grmrmm -aá;: ráftbaiii allra 11 ag2 maana, 
fm nenB JkoaiiBtni , niHi pnlicionim Irerfecim 
|i. c trwdteim owutitu) komittum) anetor fuit, 
1155; aUar 11 ■keiAar unJeeiin owiinD narei, 
F. /2S, I. — 2) verSa allr, ■'nferire, ;iertVe, 
Crj. 5; ÍM prmlio eadere, Ítld. 9;,iic vera 
■Ur. ■ ■r fti— ■ efie, in proia,' Háv. Íif. p. 57. 
Smmle e>i SoBe&mm: bliria alt af bekamriag 

- 3) alU, mdt.. 'innnuio. lanc, 'eerle, Ytp. 26; 
Mmmm. 98; Hh. 35, 2; limile til F. ¥111329: 
kama aUl á éfart ðntaino imparaloi opprel- 
mtmt, — p^ nMfve: allt i aabtrrefa uíinie 
B rejnú menlo/i&H. ÚB. 92, 19, Ha. 313; 
A it !&» hla per tolam domun interierem, 
Ktrm. 5, 2. — j} utftte: allt or Finna kygðam, 
Ma.391,1; alltankiaBrriGaatelfl. Ha.3í8,l; 
m Barðr aad leiðBntJOran , 3lt. — i) allt 
1 C'fBaB , Muunð, plene, perfeele, ef. P. VI 
M,3, Bk. 73, 4. — 4) aUs •>. alU, a<tr.. om- 
■ian, « ■iriiinm.- alla þrir, /il. //389, 2; 
*b afn BMM nMÍBo, Korm. 19, 2; proritii, 
■aM^n, axt»t»: alla for eingar lakir }>rornu 
mMmi ok cmlpmi,SéU. 7«: alln til lenKÍ nintium 

C^, i/. Hr. Í3; alla ekki tbI, minÍBte 
, kndfmm^am btHe, Slurl. 4,46,1; alla ckki, nikU otnnino, prormi BÍii'I, K»rm.3, i, 
(lie alU hTcrgi nei^aftKHB, Grág. I /41; 
1168); allg mBrgi, pra oii;. ■Ilntarcr v. 
allmikill, ceJ ii/. «i. allHkynB, tide in margr. 
— P) cun lupert. . omniuM , nl ■llra: dls 
rjTst omnÍHKi primtiiB. Og. 4 el lapitu; alla 
meit, iJ. OH. allra lielit in ;irúnii, F. II 9, 
G. 60, ÓH. 92. 2. 7, tt ia proia, F. II 137; 
■lU beitr, innntBm oplimut, jiriNlanltiiimiii, 
Lb. 13. Sic in otlere linguo Damica; vide 
Harpestrenc* danske Li(i(ebog, eii. 1826, Gloit. 
tub coce ali. — 5) raeð Dlla, omnini). oatni 
ex parit, ÓH. 92, 13 , F. ¥1 H, 4 , Seí*. 2. — 
fi) all ra cHm iMpeil. , inlenilil .- a. Umttr,Mg. 2, 2 ; 
a. hetot, F.Xm, 71. 75. 

ALLHXBíi, adv., id. qu. alls haear, ex 

antmo.' ifira* allrinB terio ;ianilere, Íií. II 

211, 1. Vel forle rectiui: altr^ðr = aldraðr 

(11 ^ Id), celuiftu, lietr allraB« lÍnnB, ciitiJa 

velmli lerpenlii, aiimm; vide betreySandi. 

ALLREIBR, a4'..Fer;iiam imftu, F. 128, í. 

ALLSÍ, eotyj., futim, liquidem, auando- 

quidem; cum iniiicalÍDa: H. hal. T, Vafpr. 1, 11; 

Am. 26; Hm.2i; Grm.3; 07.130, 2.4; Eb. 

29, I, SE.1 250, 1. 286, 1. 416. 2; Hai. 22; 

cwm íiuJic., lefuenle conjunclKio, ¥afpr.24,26; 

cum loio coiy uncltoo , Vafþr.38; in prota, 

P. K254, SE. 1112.16.32.34, íil. II 317. 366. 

ALLSDHOTTINN , m. , dominut omBÍiun 

rerum, deui, 8E. 1320, 2. 

ALL^iGRÆÐARI, m. , lonalor omnítMt, 
deui, G. 20. 

ALLSHERI, dal., omni po;ii>/o, (allr, hcrr), 
Ad. 18; uturpalur gen. ■Ilahcrjar; nom. allt- 
horr non occ«rril. 

ALLSiHlRBANÐl, m., ewiloi omnÍKm, demi, 
SE. 11234, 2. 

ALLSKANNANDI , m., Mtnia pertcrutani, 
cognoiceni, deui, Lb. 5. 

ALLSKÁRPT, adv.,ealáeaeriler,permagna 
cum vi, (■!■-, nkarpr), DrþS. 

ALhS1UÓSkSm,m.,omniaeligemt,euTani, 
deut, SE. II 176, 3. 

ALLiSKJÖTT, ade., eeleriler, cite, Lv. 1, 
(all-, BbjAtr). 

ALL8K0NAB, ode., omntf generii, 6. 59; 
Yegtk. 4. 

ALLSNÆFH, adj., caldt celer, (•ll-,MKft-), 
ff. 10. 

ALLSNtíBVLA, adv., perquam cilo, (all-, 
■niiðulB), ÓH. 70, 5 (AR. 1305, 2). 

ALLSORKANDI , m. , tpti omnia tffieera 
talel, (allt, ork^), Krolii, 28. 

ALLSHÍBANDI,m.,omnipoleni,(»Ilr,rið*)r 
C.1,5; Krotik.30, Ckriilut; einkabrdðr 
allBriðanda, eccleiin Ckriili, G^. 44. 

ALL!<STÝHANDI , m.. moétralor mmverti, 
deui, F. XI 317. 1. 

ALLSTBÁNGR, ptrfuam rapiimt, SE. It 
216, 2. 

ALLSTYRKB, a4}., vaíde roiuilui, Korm. 
13, í. 

ALL8VALDANDI , 
0. f. 

ALL8VÁNCR, aí.. 

M«rienj,,Öff. 70, 4 (AR. 1304, i). 

ALLTIOINN, a4j.. pirauam nobilU, ÓB. 
41, ly (all-, Ucina). UisilizcaByGoOgle {LH ALLTfB, adti., $emper, HMgtm.25, 6; ttd 
aiii fc. l. Ujunt ÍWt'i. 

AHtV ALDít,tn.,princept,pT<rfeclui poputif 
(Old, valdr), ul MvMr, MdráAr, dt impera- 
lore, rege, dpiatla, SE. I 512, Ý. 17, ÓT. 25 
(AR. 1 782). 123, 2, Ad. i. 5, Ha. 290; gen. 
plvr. kUvBlda, F. X iíO. VI 437. tar. 7; 
acc. plur. Bllvddk, SE. 1 512, 1. — ^) rtx: &. 
»lda, ru hominum, Odin, GS. 22; «. fnevA 
aldkr, rex Yitgvia genlis, ru Srtcia tl Nor- 
vegiai. SE. I m, } ; ». alJar r«, SE. /5Í4, í; 
011. 37, 2 ; a. ■ostmanaa, re.i Otlmannamm, 
rej! Norvegictu, H. Í9, 3. Cf. alvaldr. /n 
prota: altvalds bogi, arcut regiui, F. }l32i. 
G. Magnaui, in Eg. pag.652, not. g, (Ad. i), 
pnttutH formam alvaldr, elii hac rariui oe- 
curril , tl termoni piolidiano propior eiit 

ALL1CANGB, m., locuipuUieiit,velcomili- 
olú, (ðld, vincr) : allvancK eyrr = flxar- 
irhðlnr arena v. arta ctrtaminii in loco 
comiiiali, Iil. 11256. Forte retliui ilvingr, 
campui angvilla, aqua. 

ALLVEIilALL, a4i., vatde infeíix, (»11-, 
Tegain, F. V307. 

ALLVIMKH, adj-, admodum efficax, vtl 
omnipoltni, SE. II 196, i. 

.*LLVIS, aifj., perprudeiu, Slurt. 1,11. 
V. l. 10. , 

ALLVIST , adv., DMttinii etrtum, nmlr. 
adj. allvÍM, Hat. 2. 

ALLVITT, adv., mullii loeii, F. VI 2», I, 
HR. 17. 

ALLZ TÍdt illB. 

ALL^AKKLIGR, adj., admodum iptctabiiit, 
piálchtr, de navi, íil. 1 166, 2,- eadem modo 
apud teleret þekkiligr tl hodit þokkalegr, 
tcilum, pulcrum, tlegantem, concinnum tig- 

ALLþABFR , adj. , admodum utilii , 
Hávam. 167. 

ALL^ETT, adv., aJmodum graviltr, magna 
cum laiore; vÍBlia a., gravei labortt luicipere, 
oput magni laiorii facert, Lv. 10, 

aLMANNA, pro allra mMna, lanlum cum 
lubilantivit : almanDa hfjir 0tflniuni Aomínwm 
ipicula, Ad. 21; ». lot bona fama, Hugtm. 
29,1; a, vinr omni populo aeceplui, Ljúflþ. 
Sic a. leÍS via pubtica = þJó&kiS, I4ÍIV. 10; 
aln. TCfr, Hrafnk. c. 4. /En.; alm. s(o(k cubi- 
eulum eommunii vtut 1. Íoipilale, SluTt.5,27; 
9. 185; hodie uiurpatuT ! ^mBnna rAmr, (ermo, 
rumor publicut. Quaad formam convenil al|>jóð 
pro M þi<ii. Nom. toe. almannaflJAt, -EJi. 

ALMATTEOn, aéj., omnipoltni, tíai. 17; 
almittoiT, id.. Lil. I; Gd. 1. 

ALHATTB, m., tumma virium conlenlio, 
FR.; 11129. 

ALMBOOI, m., arcui jaculatoriui, Mh. 3, 1, 
ubi verlilur arcui ulmeui ; derivo ab UmT, 
areuí, tt bogi, el vocem pertinere puto ad ea 
eompoitía, in fnibiM Bacii&iiliim gaitrate tx- 
pliealionit gralia addilur voci tpeciati , út 
^boEÍ = ýr. — 2) cubUut, SB. f 542. 

ALMDRAUG, f., vtl ilmÍTig, id. qu. ilm- 
drAs' (•" tímwg c= &lmUaE), F. 139, 2. 
Cf. ydraue. 

ALMDHÓU, f, nertut orcili, (ilmr.di^s): ilmdrAfar mgir, jaeulator, pugnalor, Hg. 20, % 
Vidt jdroe- 

ALMDBOí), f., pluvia arcút (arcu tmiua), 
tagilta, (ilmr, dros): ieu ilmdroiar, glaeitt 
lagillarum, dipeué , SE. 1674, 2; el ilm- 
drAsar, prBctUa lagiltarum, pugna, tjui eÍB», 
5ÍoJi«»,_«S. 7. ALMÆLI.,?. inrra. 

ALMEKMNG, f., uniea-tilat pojndi, uni- 
veriut populut, SE. /559, 3. 

ALMEN>fNGR , m. , clatiii a poputo tn 
ieUum inilruela, Uh. £2, 5, Ha. 289. 

ALMENNINi^, G.65, Ot. ai almcBiiinii, 
omniAuf >u>lu<,' mnJui alneiiníns, at alaeiuiinD, 

ALMÆRR, V. inrra. 

ALMATB, V. ÍDlVa. 

ALMILUR, a<(j., perjuam liieralii, 0.32; 
Plac. 17. 

jÍLMLEYGR, m. , ignii arcHi , tagitla, 
(ilmr. leygr). öeyfjenír ilmleygju-, mitiBrtt 
lagitla; vel almleyKT pro arml. (almr = arBir, 
I = r). ignii brackií, aurum, SE. I m, var. 21. 

ÁLMR. m., ulmui: dOrr, ilml skepl, hatlm :o manuirio inttruela, F. VI84, 1. Metaph. 

In ap^eliaíionibum 

■ i. eRBJiÍngs (pugna), priríioíor. r adoleieeni, Hund. 1, 9. In appellalionibum Nj. 7, 1; i. hrlngB vir Íibtratii , JVj. 23, 2; 
i. milma dynHkdrar, pugnalor, btllalor, SE, 
I 412, 4. — 2) arcui, SE. I 57Í, í; fcenda, 
beycJB, drBfa ilm. íorjuer*, Htetere, inttndert! 
areum, Rm.25.32, Hh.65,3; ilmr call, Dmdi, 
iírm. 12, F.XI196, 3; þrymr ilma pu^a, 
Hund. 1, 16; ilma birBiekír, Iremere faeient 
arcum, pugnalor , SE. 1642, 1; ilma «rir, 
mtniifW arcut, maUtt, ÓH. 238, 1 ; ilms iagr, 
no;ra arcut, gladiut, tjui ýtandi, pugnalor, 
Grttt. 20, 2. 

jÍLHREVB, ■., arundo arcút , tagtíta^ 
(ilmr, reyr) ; ilmreyr-landr, praliaíoT, G. 17. 
ÍLHRJrtBANDl, m., arcum rubefaciem, 
praliator, (ilmr, rJ6A»), Sturl. 3, 39, 2. 

ÁLMSIHI, m., neroiu areit, (ilrar, BfnaO, 
id. qu. boeaBlrengr: nllr ilmKÍma, pralialor, 
vir, Nj. 133. 

ALMHKI'H, f, pluTÍa areút (ilmr, skdr), 
jactui lagitlarum, jaeulatio, Sturl. 9, 13, 2. 

ÁLMSORG, /*., dolor, noxa ulmi, (ilnr, 
Borg), cenfiu, SB. I Í96, 5. 

ALM8VEIG1R, m.,M.7«.topiveigir,(iliar, 
svei(ir). FR. 11241. 

jÍLMSVELL,ii.,jíacieJornb,(Almr,STelO, 
tagiiia, ilmsvellH bofli vTaliator, Íil. 11371. 
XlmTÖG, /■., id. ^. ilmlang, (ilmr, Ung). 
funii arcuariui, neriitu.- Kgir ilmtOgnr, j'a~ 
culator, vÍT (in vocativo, apoilrnphe ad leeto~ 
rtm), SE.1300,2. 

ÁLMTÝNA>DI, m,, perdenl, eorrumpm* 
areum , adiiduut jaculalor, (ilmr , l^na), 
Slurt. 6, 15, 10. 

j(lmVELÐ1, Bd. Itvatina, manut; gmm 
vox ttti poteil eonferri eum bocii»ii&, dalnaaS, 
lamen haud duiie ex alinveldi deftexa ett. 

ÍLMÞfNGSAMH, adj., ieHiconw, (íIm- 
þlng pugna, ab ilnr, fiing el lerm. ■BMr), 
/il. / 166, 3. UisilizcaByGoOgle ÍUAOLUI. a fHgmator, praJialor, i {iimr, ^Ur), Gr«f(. K, 
ALMAU, M., cemm 

AtXMÆitR , o^;. > praclana , ptr^an 
dUMrii, eiUier: alm«rir £t.ir, M.ll97,i; 
« •rðk aluarri vDk ef practaro fonle oer- 
traa fí. e. ei oi-i}, Mtrl. 2. 82. 

ALatJCTR, 04., omnibuÉ atlimaliu, SE. I 
m. 1, (J-. m.tr). 

ALXENMMM, aáj., únpijer, tfrmuiw, t>l-) 
'Mih-) S£. /406, 3; vidt tlmcDninB. 

ALÐsT, V. Ínfrn. 

ÁLPr, ^. cwgiiiit; aem ilpt i sandi u(i 
■««u (99MU, OT. SU. /f 3tö, lee. membr. 
m ex ftM Halfredi, quociM ef^ FR. 1 186: 
ttméXnmt hára, Je BrynkaSa; SE. 11988. 
THt ÍUl. 

ja.RÆHDB, adj., emniiia notat, (nl-, 
rcWr). /.L n i7, í. 

ALRUU^UBBA, /., clara alnta, Ftk. Í9 
rw. 7, fro q»a aUera receatio habet nilii- 
tiit^i, c/oH fuereea, (Anglot. nlr, Svee. 
■I, mUmt; klabba> 

AL8XLL, r. wfVk. 

AL»Mmy> . >. inrr^ 

AL9ETB, K., ledu mtieenalit: a. Tcrs, 
ÍMÖaaa icitei waifcnaíú, ■wai^iu, ritt velt 
Tn aketrm , jmtlitm , eemM mtDtdi pondut 
(t-wrehmm), U. 36. 

ALSFEBB, /1, 11»-, •>(■ an^iUiB, (nil, 
fitð), ■gir • ilererAnr eMEkerðir, ninneRi, 
i. e. ereomm t axnan, rir, iV;. 45, ex menlt 
Sol fwMHam vocen ferð pro via (^ ■!■ yn-je*^ elrislierdir, e( sMrudÍ hrott* 
ktfÍH Itrimr, ceueitaiu dimiealionem eiroraim, 

ALmRRi tÉdj., tjdendiditiimui, «. laluj 
y— i'i-'--. (•!-, sUrr); klsklrt hsruðmusteri 
is/ibJiJíhímhui principah lemplnm, fíai. 60. 

- 2) Mdr, f., tol, Aíom. 17, SE. I 472. 
ALSKJÓTB, adj., ptrqiiam tdox, de equo, 

X««k 89, (»(-, ekjétr). 

ILSK.'iUBR, B((f-, MuuHc egenui, omnium 
twM •Bo^ (al-, snanAr)) Go. 5. 

ALffiUALLB, a4j., vaUe forlU, animoiul, 
term.í9, 4. 

ALSKOTB, adj., pertlegani, Gk. i, Hamk. 
M. — 21 mtfwTTideni, periapieni, Háeam. 55. 
{«!-, MMr)- 

AUrTSffiB, m4i; vMe tuptr, epilh. gladii, 
ME.ÍS. 

AUTTBKR, adj., prmalidia, prapettnt, 
C. 7. Bt. («. 

AUTaRTB, m., gigat, SE. /550, 2;propr. 
Muua-fnl-, BTM'tr), ^k. 1$, iramA.25; 
yn^. — 3} eqmai, SE. // 55*. 470. 

AL8TINKB, a4j., omniieiut, Vafpr.i, 5. 

- 2J ffiwf (•lii, Alt 1, 15. 
AL8T1BR, nd}-. omniieiiu (ol-, sviar), 

T^ wimmMtii, Vafhr. 6. 34. — 2) vide Aaviðr. 
~ 3) t^mmt lelmni. 8E.lb61. m, arm.37; 
mt* dtvÍBr. 

ÁUSÆAÆ^ mdj., perfteU healut (■!-, ««10 = 
As ba( jðvnm prBU alMslan aitimKm 
annm f«i nm redde ieiKHm, Hv. II. — 
2) M*i* hmtui: ■StsB (a.Frðftft) nlsKUn, malomiu ila , ml Fradiiu diviliii bettnr, SE. 
1380, 2. 

AL^ÆMINN , adj. , perquam hontllni, 
decoruif (>l-, neroinn), Rm. i. 

ALTARl, «., altart, ÓH. 259, 7, G. 47, 
1,4. 37. 

ALTRAUBR, adj., ptrinvilut, invilitiiimu : 
*.OiisUiinlrepidui, fugere Heiciiu,Hand.),b2, 
led ■lllrftnðr, td. Hafn. II p. 83. 

ALUNBRANDR, m., isnit Irackii, (•Isn 
=1 alin, Oln; brandr), aurum, Ók. 48, 1. 

ALVALDR, m., id. qu. >llvaldr,r. VII 53, 2; 
a. andnrgjpln, rex donorum tpiritualium, deut, 
Gp.7. In proia occurril : heilir, ■Ivsldarbiftir, 

F. VI 195; mikil er ■IvkldB rkao, ok mBrg 
kondugR rið, Ljóiv. 32, 

ALVANGR, m., campui anguilla, (áll, 
vánsr), more.' ilvinsB marr, e^uui marii, 
navii, Orkn. 79, 3; vide allvinjp-. 

aLVaRR. m., Homea equi, SE. íl 487. 

ALVAXINN, o4'„mali>r«(,adu/(iu.- ■.oii, 
F.VI3Í6, (»1-, T»i«). 

ALVfs», adj., amniiciui, Atvm., (■]-, v(s»). 

ALVITB, adj., emniteiui, (■!-, vitr), V6U.13 
(Hund.2, Í9); cagnomen Hervara Valkuria, 
Völk. , 

AL^ING, n., tantenlui univerialii, comitia, 
de Judieio extremo, Lh. 26; locum vide luh 
hrln^úl. 

ALfiJÓFB, m., nanui, Vip. 11, SE. 164, 2. 

ALfklÖB, f., pre Oll þJðB, unireriiu pepu- 
lus, Sonarl. 9, 15, Ad. 17; in prota id, qu. 
nlþýðn, F. VII 240, Slurí. 10, 9. 8, 2. 

AL|>ROSSINN, a4J., atalt maluntt, pro 
lubtl., Ha. 326, 3, aul ab al-, el þroakl, aul 
pro ■Iþ-roBkinn, ab aldr el roakinn. 

ALÞÝBA, f., id. qu. alþidð, univertut 
popului; «. l»rBr«, erdo elericomm, cleriei, 

G. 9. Interdum ■Iþnðs, »1 F. 1X8. 
AL^YÐR , adj. , univertalit: a. kristBÍ, 

eecleiid ctritriana ealAoIiea, G. 6. 

ALðST, f., nomen intula in Veftnere, tinu 
Halogia, SE. II 492, ef. Eg. 7. 

AMA (-&■, -■!), V. a., maleiliam adferre, 
faceiiere negotium: a. anniin, forlunai lual 
pro fundere, contumere, Hugim. 16, 1. 25, 6. 

AMA, f., femina gigat, SE.I552, 3, Sel*. 15, 
ubi teribitur mmn. Vide imo infra. 

AMARH, m., id. qu. h^m^rr, iqualui ijr- 
gœna; ■mra Qell, mim(ei iquaíorum ti/gana- 
nim, undte, fluclur v. mare, amrB.Ijalla holl, 
cainera marú, ciElum ful ;>hIð), íit. 1320. 

AMATLIGR, Kilf., moru(ro(Uf, de gigan- 
lidibui, Hund. 1,35, FR. II 145, I. III 48Ö; e. 
imittlifr tn proia de atklelu nigro, FR. III 501. 
ÁMÁTT, FR. l 519, 2, videtur eiie pro 
■inittigt, primaliiluni, quod virti tuperal, eui 
reiitli non poteil: ■llt er úti imitt flram; 
itntut ttl, lub dio vertari kominibui minime 
(ulum eit; vide nittfarir. 

aMATTIGR, adj., prapoteni, prmalidut, 
(i, inlefU., el miltisr), occurril lanlitm tn 
formu tgneopalit: imittki, imiUkar, imitt- 
kaelr; ile gigantibui, Vip.8, Grm.ll, Skf. 10, 
H.kal. 17; de homine, H.hal. 14. 

AmATTLIGR, a4{;., = iiDÍUigr,SE. /551, /. 

AMBATT. f., ancUla. Rm. 13, V. X 194, 
Og. 28. Vide ■mhatt. UisilizcaByGoOgle AHBBÖF3I, m., forle Bicepi, ml ainbl 
fðuoJ eðirniMHm vtn eU F. VII 350} oDtml 
öIifNorf detisital (uib . ., horaA). 5/ur7. 1, f9, 1. 
CafcrofEcfaHMMna, HjarthBfSi capile certinv, 
OrknbsrSi capUt phorino, koc tuadenl. 

A M BOTT, f. , id. fti. amhiiU, Hamh. 20. 26. 28. 

ÁyiÆ.UtÍ91i0a : SE.I532, átM Un imrlÍB- 

XmGEBBB , f , femÍHa yija; SE. 1 552, 3, 
Stlk. 10, vii icrSbÍlur umgetfir. 

AtHl, «., molalia, íncimnioJiim; viggarðH 

klni, incommodum e. noxa elipei, jladiui, vi^- 

|«rÁH amk vcSregKJ'nilIpii^aJar, Sltirl.í.W, i. 

iÍMlNN.\ (áminaj, -nu, -nt), c. a., monere; 

«Kn ÍH^niUco, Qd. 39. 

AHLOBl, M., fnita, Amttlktu HorvendiUi 
Jííiui f Saxani celtbrattii, Lii. 3, pag- 49. ceí J ; 
SE. 1 328, i, itetinduiti inlerprtlationem auc- 
lorii: hér er kallM haflt AmluAa kvein, •. e. 
Adc Idco ecenniK appellatur mota Amlodii; 
ordinem verbortim etie pulo: (nlo briiSir ey- 
liiBrBl , þar er fyrlr lannsn roóln meldr-bAl 
Amfoða, ■'. t. (novem Ægerie i. Neplvni ptiir}, 
9IHB molam AmlodiÍ diu moluerttnt Qaquat 
Oeeani longo lempore vertarunl, exeraiertinl). 
Hanc oceani apptllalionem, meldr-bAl AmlcA*, 
moJnm Amlodii, orí^'naii laam deiert puto 
■ narralioni de reipento Amletki, guod Saxo, 
l. e.p. 50 hii Btrliit commemoral: „harenanim 
quoque pralerilii cliuii, laMtim pertnde ac 
farra aipicere juiiut (Amtelkui), eadem oJU- 
eanliiui marii proctllii ptrmoiila eiie rtipon- 
dit". Qvum iffitur Amltlhui oceoninn appel- 
lateril molam artnamm, moÍaAmledii non 
eil mola ab Amlodio veriata, led tie ab eo 
apptllala. Ctlerai lemiilropka vocet lic con- 
tlnw: bangsLerðir rlatr i>kipa hÍIBar (mci>) 
Idngs bnrfii armiitamm conciior (rtx iiheralii) 
naeium eliBoi (undai) prora naeaii iieal; 
nam li3 cominofíiMine eonitmilnr cum bmig- 
skerftir, ul líð-bnngr, eireului arlietUi, de 
armilla inltliigalMr ; aliam contlmelionem vide 
tut mddr et hlið. 

AMMA, f., oetii, Býmk. 7; Rm. 16. 
AMON vide in imunr. 
AMOBLIGR; Ítl. l Í53, 1: ■))t MDoríigt 
dtnorBr i haf, tt in teqij. tö amorligt txpliealtir 
per trwl, kalda, feikn hveritkon>r; tla^iie 
Iriifti , miierabiiii ; lola eali plaga , qua 
oeeanui in japf/gem exlendilvr, Iriilem ipeciem 
prœbet. 

AmB, m., gigat, SE. 1550,2, vide imt. 
AMSVAHTNIH, ui., Jaeui, in citjut imula, 
Lpigvio, vincltu tenatui fuii Ivput Fenrer, 
SE 1110. 

AMUNR, adj. , infeiltu: ámnn *ugn oculi 
minaeet, Vötk. 5; ámiinir ousnDi niSJam inftili 
eogHolit noilrii, Hund. 2, 10. Pulo ab A 
inltni. el manr, dtiideritim, qi. t^tleni ali- 
cujui, tnbiant tdicui. 

AN, prapoi., lini; cun dalivo: in hnnnm, 
(ine iilo (ipirilu tanelo}, Hat. 3; iv þeim 
flekk, lint iUa labe, vitio, iVi'Jt 3i, — ^) cum 
acc.: láttn ÐngvM manm (vera) in þina mesla 
mitkunn fae nt eui homo eareaí lua itmina 
clemenlia! Hat.65; Bngir ikfttnar megn hafá 
liat ÍB knap nnno hoe poleit gralit conie^i, 
Xv, 12; quibui duoiut iocit prapoi. in lon^e ai earu tuo teparallir. In lermone releri 
frequtntiar utut dalivi , nee lamen detuní 
exempta aeeuialivi , e. c. jilnn. 7: in ver* 
þal iþ mjallhvita m«i earert eandida virgine ; 
lic i» prota. Grág. I 276: þi akn) hana in 
vcra li)>it; ibid. 33t, ia riS; P. VII2S, mnii 
hann þik eisi þyktijat mega ia vera; idem 
ttiui in Moetogolk. tuigarii , r. e, inah mik, 
Joi. 15, 5. — 2) in er, abttl, deeil; þai án 
veri quod potiut abtiie dtbueral (i. t. ^oé 
verbum melita nen ioeului fuitiel} Am. 36; 
þal (er) ifn of^ari, guod mdiui non feciiiel, 
qua re (oppido diripiende) abtHnere detuittet 
(rex), Hk. 3i, 5, F. VI 253, 2; lie inproverbio, 
Ín er illt eenci, abeit maltu eomilatut (neino 
malii camilibut ulilur, niii domo adieilii), 
Nj. 27. — 5) tubtl., id. gu. ini, expen rei; 
io lifi lavmt al iira, i. e. tt maðr niir at lif* 
in við lOst, Hávam. 68, n cvi conlingal 
vilii, experlem degere. 

ÁS , n. V. m,, negolimn, oecupalio, iabor: 
hann man-a aara eyn.r in, non reminiictlMr 
mullifdicet accupalionti muiieri* (iiiMt paui 
kabel, quanlopire uxor tua variit rei famUi- 
arit ntgotiit occupala til), Vita Uaifredi lae. 
membr. 132 (ÓTr. Shh. II 218); il. moleilia: 
hvcr er inT qua itlkae moleitia etl? Korm. 
12, 1. — Vei k. I. leribendum hverr, «1 &« 
lil gen, maie , quod kabet Lex. B. Ballk., ecí, 
gnod farlt reiliiiimum, in eil inletj., m/rlim.' 
gi. hvcrr bjamar borii , (án!) er kominn á 
bekk rekka? fnif, malnm.' ^e. Sub ferma 
neHtriut adfertur in Glait. Ed. Sam. T. l ad 
Hyndi. 22: xynir A. ok E. Tors bomir dsi ok 
úmi na(t eranl ad laborei ac tu mul ltu. — 
2) An, •tomen na>ii, Vip. 11. 

ANA, íil. I 8i var. 5 legenthm á wA-i 
vide heiÁÍnn et ndlciB. 

AKARB, m., nanHr, Vip. 11, id. 711. Oanrr. 
— 2) paltr Tellurit: anara mey, AIin Anarii, 
TeUui, ItTta, F. VI liO, 1 ; vidt aanar, onarr. 
/lofueli^tJÍcat faíarionnn,taíiiIum,t(rentnrai, 
ab ann , onn. Dnn. 

An.ASÓTT, f. , languor ex lenio confrae— 
lut, Ý. 29, 1; vide proi. prae. 

ANAUÐ, f., lervUut, tervitit 
Skf 2», li. nnnfl). 

ANaUÐIGB, a4i-, terriii eoitdiliene. P. V 247. 

ANDA(-aa,-at),D.H.,ipirare,inlare,iMiltam 
orii emiKere, Sturl. 1, 13, 1 ; anda i inialare, 
JTerl. í, 10. - 2) aBdu nori, F. 11126, 
ÓH. 259, 7; andaðr morfuut, SG. / W2, 3; 
anSaS filk morlui kominet, Id.3i; pro inbtt., 
homo mortutit, andaðs minní memortd AomMM 
morfui, A.20. 

AND-'tBR, m., noM. prepr. fielmm, id. «t, 
SnáitU, FR. 1 973 ; no(. 3, e/V-. aadaðr, Dndmðr. 
Porli! nam«i Aiflrionw, Fik. 6, 3. 

ANUALAU8S , ailj. , «iiie >f>irílit , tima 
anima, FR. I 968, 1; 982, i, de follibut H, 
piietítui, (andi, laaaB). 

ANDARtTGI.I, it., ana«, Íd. qu. Bnd, (Sa4, 
ffgli), FR.Ii80,2. 

ANDABG1PT, f., donum tpiriluale, (_amá 
e= andi, K'POi f-P- '- 

UisilizcaByGoOgle AtP AXÐARGLEfil, f., ga-dimm tpMhuUe, (B>d, 
Ihli). Gd.2*. 

jUHDABVAM, tt ■adkrranr, adj., nlo 
ttftn, m tttam t , FR.1 972, 3; ttt vertti* abrtl 
m fi. A., t* ahtttt áetel, 

lA'DÆRl^. v. fail andþeyit. 

ASDEHUGR, tidt knderligr. 

A.>DI^ÁMG, n. , rtetplio, hotpilnm; in 
fLtmUtmK , id., Vafþr. 8. (aad, ránK). 

AMWRJMNIR, «., aquila, SE. II i88. 

A>UBRIMMR, «., eogMui Valkalliciu, 
«•» f«, 8E. II m, 1. tud, hrím, gt. (acit AMtHVAbR, « , (fortt id. fv. andBmeQa, 
Umm rttrala), celi JMIU, S£. / 58/, 1; 
CUÍ. /í/ 292. 359-60. 

AXDI, «L. Wífiw srú, SlKrl. 1, Í3, 2. — 
t> ifviiu.- caðs a., Grf. 13; ipckUr >., 
jfg Aj ca'eUifailúr, tafiemlia, Hb,3, Bplkr 
1., ffik ÍO; 6hreiiiB ^ (pín'fu ÍMfninw, 
lA. 2; hcilkcr *■, 5(«rl. 5, 9, l; oÍKiJ., <'< 
ftnta MBcTa , G. 6. — 3) aniwmt; med 

A\DEUNIIA, f.,oeeurtiu, conjeet. F.XI Í38, 
I, W ftrmmm ammtami*; vide uSkund*. 

AXDlInGR, m., ealum leeundttm, SE. t 
M. 162, 2. Sic fuoqae JejauAm pulo brdðr 
udHags hem, tpoiua domimi caittlit (Ckri- 
m>), tadena chrittia»a, Gd. 29, ubi Codd. A.\DLÍT, n., meri, (Snd, lUa), hil. BO. 

ANlk.AiJGS, Gd.29, vidt in MÍliitgr; 
tHat ■UlaBKr tnmi fotetl pro mndlDgr, Mld- 
lcp-,aa^Kr,fptnlB(>lM,(H(bliðOsr~klóaaitr). 

ATiDLlT, «., facitt, (ud, liU), Bm. 8. 

A.tD'HES, n^ UBM. 

ASDracÐB, a4j., jemeroti UJtimi, (Ond, 
Trtlr). (>H. 2«0, í. 

ASDB, M.. írf. 7B. öndr, fneií cú/e. 6«Mt- 
■áw.- BBr cUil« TklUr agdrs, Ultut xylo- 
^em m^imm (umiit), vir, NJ. 73, 2; aecut. : 
M> Mdr mmem, ÓH. 48, 7 (tid nndr. F. VI 
1K,2y. Acc.pL, cybanss andra navti, Fbr. 
n, i; l^rkru Bodra mamut, Ha. 258, 3; 
ÍtL fimr. Kyidb, EeíIk, STaoTán^ Ondrom, 
■■i'lii, Jrrm.5. íf; <Íff.92, ». 

AXDRAx, n., jaefwa vita, mort, eadtt, 
CrM. 50, ÓB. 187, 1, Korm. Í6, 1. (Bnd, rin). 

ASMl, ■»., M. fH. udr; Tarar andri, 
tfltulmm mmrit, maeU, ítl. I 220, el anneBi 
mári , id,, ÍtL II 244, mbi i» datico ting. 
(•adn) teemrril; Mt aeeut. limg., dt i ty- 
ta^ tmin m mmm, £ý. «2, 4. 

ASIH§ÍA,f.,ttrielmra,teimliUalio,(tidetÍM.), 
fw mtfM /it. (aad, ia cMa|Mi. cMiira, <( ■!>) ; 
taAia ■■ÍbI>i, 4(r>e(iira miri, i. e. ^artio, 
Im^Hm H t mmri vet mmimueuloTum , Ormut. 
», 2. Cf. F. r m, tar. í, mbi gmtUtí, 
M^dfa. dt mmmmlo. 

AlkDMKJALS, f., ammit, (qt. eemtra trt- 
mdmt). SE. I 576, vm-. 10. Vide anðBkÍilC. 

ASDflEOTI, M., AflilM imimieut, adeerta- 
fmi: BaUr> a., Bödmt, imleTftelor Balderi, 
Vtf. 31, aéo^ 151; B^mtí. 11. 13, Korm. 
i.4, 6a. 157, Hk. i», Z, (and cemlra, skjóla). 
- 2) dimkmlmt, U. 38, Btmrl. 2, 34, 1. 

AIIDJÍPU.U, a., eMo^iumt, (and, ■rJall), 
tt. 1, M, Gkm. iO. Vid€ mnmwtAW. ANDSPILLIB, mde aaupillir. 

AND.'^VAR. ■., rttpomtum, (and. aTar) 
B\. 2, 17 Holm., ted. ed. Hafm. aniurOr. 

A>'DCBR. R., s'S'**' SE. I 550, 2. 

A^DVAKA, /., intonitú, iij, fu. vakavtji- 
Ua, aom and k. l. ici;£ki(Et , F. VI 200, nmte fert 
tantum plur. mum. andTak.ur, id. — 2) imlrm- 
menlum aptritmda glaciei , a Tflk aperlura 
^aeiei, vaka, aperliiraM faeere, imeidere im 
gíacie, vnde vulya lirunnTaka; fcinc andTaka 
ranU, gladiut, a perforandit clipeii, Eb. 
17, A' »■ nBda, t^., oi imcidemdit imlmeribut, 
Eb. 19, 9. — 3) a Tekja, exilart, andTaka, 
Bomen camtnii, a Smorria Slurlao tn Jiiia*- 
reM Kritlina compoiilum, SturL 4, 23; njMBW 
Ititm 5<>erTeri« rejrif, F. VI1I417; hdngrTaka, 
aMtn li&rt. 

ANDVAVA. ihO'. indtcl., txpert (and, kiic> 
Cixti , Tsna. lerm.) .' a. lags baada contorlii 
tori experi, Korm. Í9, 7; in prota bIIb and- 
Tana miiaitun renna inDpi, F. III 95; Klanma 
a., Gka. 43. 

ANDVAM, adj., txptrt, inopt, id. qu, tni- 
Tanr, cum oen., a. IJfH, margB, anðB, i^laumB. FR. 
1427,2; F. VH3Í8, U Humd. 2,31, Sk.3, Í6. 

ANDVANH, adj., examimmi, mortmmt, (Bnd. 
TBnr), Od. 23. — 2) id. qu. anaTaor, SE. 11 
576, 3, AR. I 59, 4. 

ANUVAB1, m. aaniu, Sk. 2, 2, SE. I SS. 
led 352 var. 11 : and|iTarí. — 2) piieii (tupui), 
SE. I 578; cf. S*. 2, SE. I 352. 

ANDVAKR. adi; teUÍeiltu ad rea 
imtemlmi rei siicni, (and, Tarr), cum gem. %. 
itit, prada ÍHlenliii, iinsdaM taUictle ctrcnm- 
fpicient, de corvo, Hmmd. 1, 5, ubi aiii eoJd. 
andTanr, expert, id. qu. aadTani v. andTana. 

ANDVtGH, adj., 1) qui comlra pugmat, 
(and, vesa), fideerfariiie, ÍnimiciM, infeilmt: 
a. illfflB hiti , infeitui , noximl perveriilalit 
ailvi, Ht. 5. — 2) omgmando par, euM líal., 
Sonarl. 8; it. ení kaúd retitti facilt peletl, 
ÓT. 26, 4. Sie Qrmcum öiTÍffalOí et a»Tl(iBX** 
tl Ta9'|iax°^ ligniAeat. Hana Tar aadvl|;r Má 
betr en aðrun peirra bneðn , ef þsir Tmri 
Jamnbdnir. OT. 82, F. II 165. 

ANÐVINR, m., a.faerfari«f, (and, TÍnr), 
RS. 7. 

AND^EYST, Somarl. 2: erat %mt^ejmt, 
nitsl. eapil G. Majn., non faeilt eil oeeur- 
rert, »! dotori, (and, eomtra, þeysa), fnm 
omaÍKm liiromM leclio tit. Qum vere G. 
Magn. itgutnlet vtTnti mwiM* rEcle ratohiertl, 
proiaitlít eil eoujtelura G. Pamli, pre and- 
peyBt leqenlit aaðþ^-st, quod aeeipert matkm 
pre auBpej'Btr . abjeda r ncla matenJiaa, 
iciJ. þagnafnadr ÞrÍ|tiJ> nil^a erat auð- 
þeyet (r) or hy Kfjnslsð carmea kamd faeilt 
expromitur e ptclort (gravi dotort únpediemtt). 
Auðþejratr (aað-, facite, fieyBB), ^iii faotte 
prolmdi , iffifidli, exprmii poletl; ^uoeum 
eemferri poleil toi^eyalr, qui dif/ieile imipiili, 
ineilari, adduci poleil, in Glatt. Njala. 

ANÐÆHIS, adt., adtorium, linittre, limitlrm 
ferluma, minnf ftliciler, (snd coalr<i, ara 
ronigare).' %in%e- mnn ykkr %. rinittra for- 
tuma ulemimi, Am. 14. Semtmt ttl; j'kkr BOn 
C&nEa erfldt, ui kodie dieimui, i. •. non lint 
aliqma diffieutlale ibuml rii veilra. UisilizcaByGoOgle <^in ; ANDÆBIilen, adj., HffieUit, ptríÍMx, 
(kBdBlT^: ipDkki, kludít (t. t. blsndinn) 
andxrtÍKum ckkk, lÚHiIdu, prrlintici agrilK- 
dine (cura) mij:la, RS. 33. 

ANDÆHB, adj., propr. qm adveram re- 
migal, (tni, ara), Iraiul. qui rtm conlendil, 
t^gel; indt perliaax, andBrr JBtanB vandkr, 
vtnlut pertinax, Eg. 60, 3. 

itiGAS , n., delieia, voluplan í iMnr 
f>jdA>r (brdKar}, mala genlii (matomm komi- 
num, malit mvlierit, pulo pganlum el gigan' 
tidum) delicia, Vip.20; i. VricKÍ"< delieia 
Frigga, marilui Ft., Odin, SE. 1 196, 1, í-o 
Io<M> .Vip. 48, habel 4n|:ivDtír; 4. Krcjjn, 
maritui Freya , Odut , SE. II 108, 2, in 
appeUaliime jnanca. 

XNGA>TYn, m., deui ddeelabilii, deui 
amalut, cami, (ingaQ, TíO, rel praUlor 
deUciarum (Tír a tmjm): L Friggjsr, Odin, 
r*p. 98. 

AnGEYJA, f., Angeua, una ninem Beim- 
daUÍ matrvm, giganlea erigÍHÍi, Hyndl. 39, 
ef. 33. 

ANGl, M., odor fragrani, duleit, itavii, 
fragranlia: cnn BnShnykkJaiiita þykkir dfrð- 
lÍSr inei SÍBKB »f dngum Bvanna lenera 
putlla dulcem odorem iptrare tridtlur, OT. 
SIA.II2Í9, lec. memlyr. 132. Sljóm (meum 
czier. p. 122): ptÍM.n kom sá h4Ur ok, at 
Bmjrja hir Dianna ok tikami , ok gjOrs ntr 
þar meðr anlan ilm ok inga. 

ANGI, Bt., riDinif.- Blrennis 4ngi, ramui 
demitiicnii v. rteiproealionii , kamui piiea- 
loriui. Shl. IV 89, nol. y; inEÍ foldar 
lerpmt, Ag. p. 36. 

ÁHGIST, f., angor animi, dolor, agritudo 
aniimi; in jotcrt maic. Skáldh. 7, S6i Helgi 
Rkild Dk Haldðrs J6& (i. e. Katla) hBrAan 
ánrist bir«i cf. íagr. 

ÍNOR, m., tinui nomen, SE. II 993, forle 
idtm qui harmr dieilur, eel uIHmui ad boream 
Norvegia linui, kodie Varancer, FR. II 179. 
i30; aliat 4ngr portut eil a regione Stadi 
Norvegia in bortam verta, F. VIII 390; IX 
498. MunehiutpTopanil iinun»AnAeBogBítiOTÍ, 
braciiiiim linut Ckritlia»ie»tii, qued brachium 
eingentei prarupla rupei eliamnum AngerB- 
kleven appellentur, AnO. 1896, p. 8f. Hinc 
i,BfTa eldr, ignii linii, aurum, ángrs eld- 
DieÍSir, Þir, íitd. 15. Sic Bogn et QDrbr, pro 
mari, aqua tel fvido uturpanlur. 

XnGR, r., dolor, agritudo, ineommoduml 
mikit, Nlrinst, ekki dngr, Sk. 1, 20; Anm- 98; 
Korm. 12, 2. ii, 2; þal fekk inRn PríEK dolo- 
rem adlulil Frigga ea rel, Veglk. 3; eitl var at 
ÍBgrÍ (forlt vsr-at ds^r) ylfíBfs Bilt nul- 
Inm ei incommodum accídil, Hund. 1,5.— 
A) no*a, calamitat; EÍðra i4ki ÍBgr við e-a, 
nuUam noxam ; nika nu^i ali eui inferre, 
adferrt, H. kal. 10; ÍBgr dlma, lyilms, noxa 
(L c rtt necita) arcút, galta, gladiui, Grell. 
20, 2, iVj. 30, 2; i. lia. noia glaciei, ignii, 
ÓH. 217. 

ÁNOR, m., id. OH. ÍBCr, n., noxa, rei 
noxia: fasltigr ffrii iagr vtköntnt eenlui, 
F. ri 48. — P) l^ ntoleila, ingrata, odioia: 
ÍBgr Vacra, re# yngtio (Frego) odieia. praUum, pujna, beltum, F. IV 13. tar.; ul 
meÍB VogvifrryB. 

ÁNGRA (-aða,-*t). v. a , moleiluiBi, agrilv- 
dinem adftrre, agre faeere alieui: eum datíoo, 
ef meintregar mcr in|;raði-I li noxii dolorei 
moleiliam mihi non faeeiierent , Sk. í, 34; 
harmr elrinirr tar uír ingral veAcMeK* 
líslor Me adfiigil, F. VI237; Mrdngr Mraamr 
D»ð! ingra herskípum rapidu* aitui nanhmi 
beUieit nocuittel. ÓH. 27, 1. — ^)eum aeeui., 
orft þau, er iogra fyr5*t eerio qva eivihii 
dotorem adferunl, f hb áejre ferunl, Hk. 73, 4 ; 
þna Jiln^ of engruðn fiengil e« rei rejri 
dotorem erearunl (regii anuninn exatperamntj, 
Hh. 32, 1; fiat ingrar osn, er, angil noi, 
^od, Srerr. 85, i. — y) ángrai dal«re 
affici: aungritms. dolort adficimur, Lb. 47. 

ÁmGHBElTTH, aij., cum dotore tt mele- 
tlia pemarigalui : i. tingr regr. longuimarit 
traclut, magna eum moteitia pemaeigatni, 
(ingr. beitaj. Eg. 62. 

ANGHBOÐA, f., giganlii, ex <fua Lokiui 
lupum, irrpentem tt Mortam procreanil, (^t. 
dotorem, matum porlendeni, ingr, boðs, cel 
annuneiani, lyóða), SE. I iOi, Hgndl. 3€. 

ANGRUOGG. f., roi dotorU, (ingr. dOgg), 
IdcruHte, GS. 2, NgD. 165. 

XnGHFIRBH, p.p. eomp. dotore liberatui, 
latui: i. Old tali iónMBei, Ag. 

ANGRBEGNANDI, m., proMent, merlene 
dolorem,Hoxam, (ingr. hegna),Clbríi(iii, U. 23. 

ANGRHRJÓÐANDI, iil, noxam averteni 
(ingr, hrjdSa), vir probui, bonui, Ptac. 33. 

ANGRLAU8S, aij.. i, 
i. hvila leclt.i eommodui, 
sngerl^il nrl kerba noxia 
oss ÍDgrlaaat, nullo noii 
animi cauia, <i>oluptatii c 

ÁNGRLEiKTANDI, m.,t: 
;ieric«íum, dolortm averleni, beneficui, benig- 
nui, de dto, Hai. 65. (ingr. tecta). 

ANGRLESlTR, p. p. comp., noxa affeclut 
(ángr, leBla), lam, viotalui, SB. II 202, 1. 

ANGBLEYSíTH, p. p. comp., dolore (cru- 
eialibut infemaiibiii) tiberalui, de liberalii en 
infemo ipiritibut, SE. II 239, 2. 

ANGRLJÚÐ, tL, eannoi tugubre, eoMlM* 
lugubrii. (ingr, IjAA), Hund. 2, 49. 

ANGH8AMH, aiJj., moÍMfúnn, úiciHMiKitfiiM, 
dolorem adferent, creant; neulr. ingniftiDt, 
motetlia, dolor: pmr er orelDBgvi Dngnm i., 
ibi kominei nutta adfieinntur moteitia, Hat. 37. 

ANGH8KERÐAND1. m., dolereM múiimm, 
neerleMi, (iogr, skerBa), deui, Lb. 5(. 

AnGRSTRIBANDI, m. gui dotori reiittii, 
dotorem, incommodum averlil: i. aldar, fcoMi ' 
num mala averleni, deui, Lh. 49. 

ANGRSTRÍBIR, m., id. qu. ingrBiríðsBdl : 
i. Stdn viggs runna, humanot doloret, lm~ 
mana mata averleni, Ckriilut, Hai. 21. 

AnQRTÆLIB, m. , qui dotorem expdlit 
(iagr tatir), qui deleetal: i. ylejBr, ItifMtM 
dettelani, pralialor, Mg. 19, 1. 

ANOHTÖPUBB, m. doloreM perdemi, (ingr. 
tSpaSr): i. litfa, Imihuh ddeelani, bdlator, 
F. VII 399, 3. 

AnGBVAÐILL, m., gladim*, SE. I SSS. 1. Bund. 2, 45; ef. 
, Harpeitr. Adv. : 
•0 ineommedo, i. «. 
%uta, Korm. 19, 6. UisilizcaByGoOgle (mi 1 

ÍSGBÞJÖFR, m., dolorem leeaiu, (áacr, 
^ti, c{. sttla): i. Oðnis, doloraa Odmii 
nBfu, (ai OJitiaH dtltclal (Thor, Odinít 
mt fli»,), SE. I 300, 2. 

1>'GHÞVERKIR, m. , dalorcm minuen; 
Ifwjiwi, dt Spir. Sancto , Htr. li, Cángr, 

iy\, uftTt, ÍHopt (ii); bIIs ■., $0». 28. 
ÍSS, Í. I. prirt. ind. acl. Ttrbi inn*. — 
í) nlil., fort glaJii (id. fti. onn, Pnn'), SE 
I JÍf tar, e. 

iWA (-»8«, -.t), B. a., tf/icert; eum 
iH. **B* rramft rei intignts ef^cert (Onn), 
Uir.3?. Annu, ciirnm kníere alícujui rei, 
rwt, mi nfcHi., el cam prapot. uni : nnnaE 
m nti, jumeiila eurare. Hild. 17, 1. Sic for- 
Itat Ifjntdam, f UHm >nnnír. kaieal „hinn um 
lUi «bu". alii rero, hinn am cyki annU. 

1%\.\RR, m., id. Dn. BBar, Bdfer Terra, 
SE./Í1. 

iW.tRR, SnDur, ann«l, ad}- aliut, aller, 
naifiii,- ifnindiij.' cmn.annar.þriði. /inmui, 
™Í.i. irrií-i, r.p. ÍS, ro/fr. 20. 22. 2Í, 
Crs. J/; alJrr, Ki7>. 1/, HáTam. 30; maiSr 
•L iHir. nnni et aller, nunc hi, nunc ilii, 
L t. ttmflurtt. F. I Í6. 2; tic, 4 eill i«nd 
.t ttttT Itad tn ean.u (nra* , F. X 392 
fí: íiiiu, Ftp. .Ij. Cm. linj. fem., ann- 
unr, E Br. / , B*. 2, JS. - pj tubaudi- 
Hr: Lðtiir ra belri (Brn >5rir koKtir ra b.), 
tlitdmtp, tipedil, Sk[. t3. 

.(.\%ARTVEGUI, aitj. alfenirer; i'n »r>Di., 
W:. 12, II; acc.ptHr., tAnLUecva. ÖH.hO,2. 

AWES, ■,, promanlorium, lingula, (nnd, 
™"ff«. B«) — 2) lingula (i. e. lerra r. 
'v^ujaoa/u, (aad,ne8). mare; anneHH andrí, 
iflwfM ■an'i, nacii, /(/. // 2t}. 3M. 

l\MFA!iTI cú/e Trlannfasti. 

A-NMFETLAR, «. píiir., iora (propr. tihi 
miittti rrtpoitdenlia , and , feliM) , qHÍbuf 
«1 tl el^eut baileo adlicerent , Bkjaldar- 
ffdir, sverArrllar, Ftk. 5, i. (G. Magnteo ^ 
kur., hudr,, a6 hðnd, maiiui, Ghtt. Ed. 
Sm r. I. Toe. endr). 

i>>LAUST. adv., oliote, line lahore, (Onn, 
iMm), SE. lí 228, 2, 

A>>JIARKI, m., ri'ftum, FA, /f 2«. 

A.VÍSK0T1, ■•., ■</,, fu. BndHkoli hatiis, 
I. (7, 2; Korm. 19, 2, poliui deduxerin ab hnii - ("■ w ij' , ■. , pro Bndí^kot < odTer. yttt* ■UfkolDm , lela adteriui aliqutm 
tVtiri. 

mHPILLl, n., eoílajvium, (ud, ■pjajl): 
Imu u a. , ad eollojuium ptrvenire , ad 
"IL admilli, Skf. U; aoaspillis vinr, collo- 
tmt tirlarwt, Skf. Í2; fi a. reniam eollo' 
pndi •■^nire, OH. 156, 2; strmo, rumor, 
■mtiu, Ám. r2. 

A.V^(<PILL1R , m. , qui collo^ium habél 
na difUf, famUiarii alicui : a, AeÖa, jui 
^ AfdiMtibut icrmonet miictl, familiarís 
Jffmnrm, rír A'flrce^cv*, CS. 10. 

1-MSPJALL, B., coí/ojuiimi ; (<t ting. 
^*" Fí. J ÍS7.- úl cekk SÍgurSr aniispj&IU 
"*; n fl. aaDBpjDll, collopaa: bera e-m a., 
'wrfim eoUaaHÍ, F/l. I 492, f; ad'ðKem 
•*fti, Ct /2. ANS'SVAR, n. , retponiu 
bvar, SA. 2, /7. 

AN\VA>'R, a^i; amelut; a. aaums sefli) 
aHrílui clipeo, SE. I 372. o, saaur (ef.AR. 
I, 60 nol. a, 6). 

ANT, >t. aéj., line maic. el fem., cura, 
lollicitvdo, Ittbor, a tubil. Dnu, t'iJ..' tiTal er 
nii ant minum einka ayni! f ud cura eif unieo 
jinalain<o?i)HÍi/deiíifera<? ^uido^ifat? Grg.i. 

ANTIGNA, (-aSa, -at) . c. a., propr. dt- 
honeilart ; inde KÍolare, Itedere, vulnerare: 
Hyndl. ný., Brbar vildu finga hana, sat hún 
þð jlDio anlicnat nokkrum , de ftlt. 

ASÞIt^GI, »., coareiKu* (amnlon'ui) Skf. 
40, e<l. Holm., ubi Httfn. i þlnKÍ. 

APA (■ðB,-Bt), D a., infaluare, Hultumrtd- 
dere: margan hefir aaUrapat, Sóll.3t. Apai 
■t c-u. fmere imiMri, itclari, Sóll. 62 (api). 

APALUR, m., malui tUettlrit. (Norv. apel, 
Iil. epli, ^Dinum).- dt arbort, FR. I 120, id. 
qu. cik ibid. m; malui, FR. II 60. — /n 
appellalionibui : brynþings apaldr eir betli- 
eotui, Bk. 1, 5; IIub apaldr, mo/ui JÍut', ft- 
mina, SE. U 631, 2: hve Bl6rv«nn lina apaldr 
slcndr fyrir mioum taik quo mado pulcra 
ftmina lalilia (hilarilali) mea official. Vide 
rAf;ap>ldr. Apaldritgarðr, m., kortui, poma- 
rium, eiac. 49, 

APARDJO^, f., amnit, SE. I 577, 1. S. 
Thorlaciui, ad Hkr. T. III 357 vero liwnle 
pulal, lic appellttri Deam, Scoliit Jtueium, ad 

nem sila etl Ap*r4j&n (Áberdnnia velut), 
d. Aberdoen. 

API , m. , homo faluui, iniipieni, ilullui: 
jungunlur isvinnr nf'i homo ilullui el iniipient, 
Fm. II, Grm. 3i, Hácam. /24; verða api af 
uði'uma/iarumiluífaiMrarianemimilari, Buvam. 
75. — S) Qigai: ittruonr apa , Ifjiml^ 29 

(cf nn.). 

APLl, m., boi maicului, SE. I 587, 3. — 
2) equut, SE. II 487. 57Í, 

APM , ;ira aptni. dat. ling. lubil. aptaa, 
veiper, exlruio t, Hácam. 98, Hýmk. 16; in 
proia, F. VII 201. 

APH, Biy., irtiíií, F. VI237. 

APTAN, m., reipera, Vip. 6, Am. 77; i 
apUn hac Tttpera, Hund. 1, 31. Eb. 29, 1; 
tide apni. — Fropr. , paiterior part diei ai 
kora 3. pom. ad horam 9., cujui medituHium 
eil kora 6. , niiSr aptan ; kinc anuan aptan 
fvrir mifljan aplao, JVj. c. /25 (p. 192): 
emn aplan at kveldi , SE. I 166. 

APTANSKJiRA, f., cripuiculum, Korm. 
3, 5, ÓH. 70, 4 (AR.I30Í, 4.) ubi txplica- 
lionii eauia addiiur , deg;r n0la* nd jani 
Ittcii nocliique confinia lunl , (aptan, skcra). 

APTAHI^, adv., conlr. pro aptarlisa In 
partt poileriore: a. hysS ^^ *' P'" U^rta 
ui, t'n parle (corporii) poilica liíi cor lilum 
eite pulo, i. e. le ignavum tiie «xwlima, fl. 
kal. 20. 

APTR , adt., rtlro, ilerum : lita »., retpt- 
cere, Hýmk. 35; eegjft a. ilflrum v. iit poite- 
t%m dicere , Hfmk, 32; kflma ■. reifire, 
Fjöltm. 38. 

APTRRORINN, p.p. comp., regtMÍIui, (aplr, 
bera), id. ju. endrboriai, Bk. 2, 42. CÍ>iizcabyG00gIe kit Uk APmHVARF, n., redihii, rtditio, domiim, 
rtdeundi polalai : ónumi »., mtlutbam, ti« 
rediri milii licerel (ue n reditv prohiliertr) , 
F. IV i85, 3 (Ak. I 324, 2). De redilti t 
Norvegia •* Itlandiam : i dtftan>r né aptr- 
bvarfl , Slurl. 4, 8 prot. 

lÍR. f., remvt: ir* bUKkr, cfkiM rtmorum, 
navti, Ha. 290; traSa brkkjar blárnu ániDi, 
wtare rmiii calcare, remigare, Hg. 6; elja 
meb irnm (nai>tm) ranii prope&ere , ÓH. 
i, 2. — S) Hárs ár, remv$ vulnerii, gladiui, 
Slurl. 5, 1, í; sir* ir. id., BR.33, Eí. 19, 
4, SE.I67t,3; benfi irar jrWii, F.I175,3; 
irar BÍrf Hanila, remt (anyciiiM, etuei, OH. 
i72; ar5k ir, rmHi cer&DmiR, lingua, Eb.2; 
vide hófnettr. — f) '" '''•'■ '■'y^f'i'ifer ir, 
ted iru FR. /// tf2S, nol. 2. — 8J ín com- 
ponlo, r. vindir. 

Ah, n., annui. Vip. 6, Bk. 2, 1. 31. 2. 
33, 1. 76,3, F. K/Í35; f irí, koe oimo, OB. 
iS, 7. 50, 2, F. K 229, 3. et lic quoque le- 
gendum F.V228.1 pro k iri. — 3) aiwniia, 
ferlililai annona, H. hal. 28; tfLir ám, oailner 
ira, skÍlfÍnKr Bkirs irs. BÍklÍDEr irB, auctor, 
dalor ferlililalil , rex lala annona , Deui, 
ChrÍilHi. Lb. 47. 96. 10, Ag. (cf. irBtlllir, 
irveilir); ir ak rriðr íit luatmii bonii terrt- 
mi numeralur, F. V 110. 2, Lv. íí (vide mein- 
lirJAS&adi). — ^) onHOna, tielvi, eibaria, FR. 
1133. inpraia F.XI8; irdiraak bfb rerðBr, 
lala luporum el aquilanám annona, ilragei, 
pralia. Ha. 219, 3. (tiide irce/a, irsJani, 
S. , irramngerendr). — 3) lillera runica i, 
akáldh. 7. 63. SE. II 72. 

AH , >., ('itiftiim, principium ; I irdsca 
(mdi Íráíg). iniiio dientm, ta prtncí^iio ^Drun , prvnti olim, Vip. b4. 
'Vafþr. 28. 55, Grm.'S. 6. 42, Lokagl. 9. 25. 49, 
^f.5. 7, Sk.2,2; ir VBraldB. er, prmeí^iittin 
erof lemporit, guum, Vip. 3, itd Bnnd. 1, 1 
hae pkraiii timificare videlur ínilíum cerla 
evjuidam epocha, vel h. I. ir var aldft, þi 
tr, o(im lempui fuil, quum, lanlummodo ae- 
claral , carmen lango poit rei decanlalat 
lempore compotilum tite ; timile etl, ir vitr 
þat, Gk. 1., ei ir var þu, Bk.2, 1, lempui 
fuil. quum. otim accidil. ul; quod de lempore 
non longe pralerilo uiurpalur F. V 176, 2, 
ir vftr þat er. — p) ir, abiol., in principio, 
tidverbiaiiler : Ír nm borínn , in prineipio 
naltK, edilui, procreahu. Vtp. 2 (vide ír- 
barínn) ; il., otim, Býmk. 1, 6he. 1; lic el 
Itgendum milanl pro Bt, Rm. 1. F. V229, 4. 
200, 2, uii opponilur nd, Si. 21. — y) ir, 
adv,. primo ilfilim lemport. vet: jam prima 
alate, ÓT. 131, 2, oppoi., ept vlg Ooft pug- 
I Svoldrieam) ; mature , jutlo lempart , lurgal, Báeam. 58. 59, Eg. 30. ir né nm 
B«lr, nte mant, ntenoclu, Hund.2.3t.; ir 
norgÍB prima mane diei, Svtrr. 151, 1, quod 
ir ( myrgin eil Kroilk, 19 (ubi prac^e^ 
itru leaeiiJttm eil ilrar o: þrjir Marior), et 
Grág. II, 280 ir of morKÍn; huhc ral jo dicifwr 
neS morganB-irína fnmo mane, led 1 miti 
norKaii8.irí, id., FR. III 511. (t>. irdBE.) — 
t) eito, Krm. 31, cf. arfcþdni i Bkaltn ir bÍ<J>, Bkf. 27 (magaÍuA 
til ir ok i>l6 = aeint ok ■nenmn pr# ttm- 
per) ; diu : nTa ftt ir Hfmir ekki m»ki hI 
H. diu nullam emillerel voeem, Bjmk. 25, 

ÁRABUHÐR, m., tiMftii, erriafio reMonmi, 
Cir, f., barðr), Hk. 62.3. 

ArAKLO, navit, SE.I581. 2. cf. ..temboi 
remipedet" apud .4ti(oniuK<. 

ARAR, £t. 2, 14: þat var eisi arar títt. 
at /ri kandng;dám kTanir gngo , quo loea 
0. Magnaut eonjteil avar v. av>r tllt adeo 
frtquenler. Relineri h. I. poleil irar , rí 
aeeipifwr pro Bocalivo (i. e. minÍMlri regii! 
aulici) el pro apotlrophe ad audilorei, quibui 
poela carmen hocce recilaeil v, recilari coiiisrif. 
Sed ef. avrnr, SE. 1658,2 var. 14. 

ÍRBOHINN, p.p.comp.. olimaitalui, (ir, 
ben), Sotiart. 2. 

ÁHDAG ttNEMMA, FR. III 23, 1, prMU> 
mane , prima tuce , forlt recliui diviiim ir 
dag miemma, wf ir morBÍn, ftioil vide tupra 
in ir, n., B. — C/. phraiei in proia: pai 
vsr einn morson finemm> 1 ir, at Helsi var 
i fAlnm, Dropt. maj, mic. c. 26; þetla var 
anemma Í ir , -va litt var Ifi af deei , Id. 
mtc. c. 16; þe^ar nm moreininn I ir er 
Gunnarr i fÓlom, ttt. II 161. — Niii forte 
ampleclenda eil cox cratfioiíla irdsf r , ex 
qua lantum tupern'al acc. ling. irinf , et 
acc, plur. irdaf a, tn plbran „1 iriaga" (vide 
lupra in irj, quocum ■conferri pottil plraiii 
AMgloiax., in Keardacum , on Rearda(;am, in 
principio, ab inilio , olim, Btomilf. 2. 2708; 
quem ad modum phratíi, um aldr dn^a, AS. 
eil 00 aldordaf um per lotam vilnm, ibid. 1429. 
(cf. et rymdacDm, oli'm, iiid. 1429). 

AREIÐ, f., propr. invano egueitrii, ruum 
guii equit in ^ilem iiHiekilur, F. Vlí 56, 
prai., a rítu i. eguii iaveki in hotlem , F. 
VIII 421; ted Korm. 8, 1 uiurpalur pro eytir- 
rei8, perteculio, qua equit fil: beiðu ireiiSa, 
poifulare perferationem efwedrein, i. e. allerwai 
profocare, iniligare, Ul te tqua perieguMur. 

ARÆÐl, V. infra. 

ARFI, m., harei; fiíiui, SE. I 534, Rm. 
38, Sólí. 78; il.nepot, Hnra arfl ne»(Bnr>t, 
Odin (litiut BSrit. /Uii Burii), SE. 1244. 3. 

ARFX.OGMn, m., eorruf (qt. mane evo- 
lant, ir, flJilKa) , SE, 1 488. ArBognÍB h>c- 
Candi, coniolalor eorví, praliator. BS. 27. 

ARFLYNDR. adj. , haredUatU appetm* 
(arfr, lond) , Eg. 57, 3. 

AHF>YT1, m., Wei (n*- fruem h«redi- 
tale, arfr, nJAla) , tl. /Uiui , gtn. arftayUa : 
Bjamar a., ;Uiui BjðrHi (Vigfut), Eb. 26, 
itc. Itelionem i Codd, 

ABFB , m, . haredilai . polrtmattÍM . Sk. 
2, 12, Og. 9, ffund. 2, 23 (vide mrtrTr.) — 
p) Krm. 27 harftla KBr at arfl, legendum eil 
at wO. 

ABFR, m., bot. SE.I587,2. 484,3, Orett. 
50, (o. afl). A8. att, peetu, jumtnlum. 

ABF8TILLIR, m., rtx, princai kar*ii- 
lariui: a. Kaela leiðar, rex cali, úeui. (•rfk', 
Bllilir}, Ptae. 28. 

AHFíHTÖLL, m., idta. ledti haredilariay 
(■rfl-, BtdlO : a. ila hatUr, iidtt kttrtdUariA 
SakWf cofia, Eg.et,2^ 

DigilizcabyGoOgle iit átí . iMntOI, M., id. fW. ^TÍbtt'l. t«t-M, f- 

In-iW. ufttgu, fiíii. FA.llIíe. 

ItniKl, >., |S(mu, SE./5J«.S6f. 

linm,.., ifl*, 5£./588, I. M«, 3; 
if, fmai •rfkai, Brfymi, JarMsni, jarmBDl. 

UrrOBBII, M., euiloi kartditatíi, (>rfr, 
>tr»r). kmm, /Oimi. ÓB. Í3, Í, tiU. ii. 

UI^ECI, «., fliui, (ai. aeeipian tutri- 
iium. utr. ^lcci"], Sk. n m, FR. I 
n i. BfmM. 18, 28; Já. 27, om. ■rftcca, 
r.ril3is,3. 

AKTfiEeiB, m., U. pi. i.rfþtsi , Rikil. 
S,iii ■iffleci metmiaf. iil. 

ARGAL), »., gallai, (qi. qui maiu eiuUat, 
if.nh), F. K/25Í, prei. 

UOAI.LI , M. , iiffieuUa* atmena, (ir, 
pK), Jf(TÍ2, 79, (Sk,.321). 

aSEn, {.. dtm eitarionim, dea prema 
<wfc, (ir, m. 2., Kefh), femdna: irsefkiar, 
Imimm, -emHami, SE. 1 306. var. H. 

iMQBJKIt.\ , f., leeurii, SE. I 569, 1, 
h,38. " 

ItGJkiS, m4i., hena amo»m eupidui, 
{>* (^ t, CJan), Ý. ta. — 2) eiea, prada 
-^ (ár, >., 2. p.). de corto, NJ. 30, 1 (AR. 

IIGB, a4i-, muUÍM, efemi»ahii, ignarui; 
■ik ■■■■ nir krg^a k*lU , ef ck kÍDdas 
hi Mkr liai, JSTatRA. 19; ■rc> ■'(■] ioMtn» 
^lb frfri^, Lekagl. 23, 21; tfnonii, 
*miéH: (ÍK kveA», •rg*n esfj^ At sverðk 
kU. rm.22,- SrK mtr. melle, tfeminatvm 
■ yá M, /( vemefUm, Korm. 23, 3, ■( rDf 
'Wr, U«}L 58.-2) Mohw, oÍOMÍaaiMtiu, 
iM^Wií.- írtr j»J*»rsr, Nj. Í03, 2; ■rsir 
UkMT, (ÍJ«/n-. 30. — AS. e*rc, •>«■*. 
)ndM kefUr, n »rcr aldrei , Greff. 17; 
Tit U, tem ■aBKn veral, proterb. ll. 
■r*M- mmlmi, imtrmctaMii : ftat er tt$t 
M Hrtffi, u hMK KerðUl ari^r vi&reígnar, 
U. flK. e. 19, ÍHú. ,- Brgftiu jf r pMitmHM 
■mI, BkM. II! 120. Lottgohard. u^n, 
^ MfaMM. /> eomipoiUii: BKDnarKr. 

UUKAPB, m.. muUiUei, jmmgilur am 

*jii,n.im,2. 

kMaPESíitjiQR, M., Moía diffladtai, «. 
'(Mi' •UHtafM, (*rcr, BpemnfaKr), />ró}>I. 

ÍUDÐ, *., demi amnoma, Fremit, SR. 
'ia,(>r..., pið). 
^■J.(lÍlB, n.. foJea Moliilúia, eel mh- j (f OlavNM verftf jolea 
, (ár, »., UtlMr). Hkr. rf 
"WM' •i^iilar, (ari, )>iilmry, galea apa- 
*•■ •■ (aa o fíi tfw jpceicf WJClilfta etli 
^■M cM^cm ^OMtl aríncrejrpir liJiiiBar, 
"■^i If ,- •e^lra, OHtlanrat iMMiltfmi or- 
**, fecMTmj F. jri5.- tva rikÍSTVnia af 
gW. nlkrua i Mrvn, es »rí af calU i 

iUBAmeEi'ANDl , vide irraniDK. 
, UU, m., mfmila, SE. l 490. 4«ð, 2; ». 
■UbrelMjtl. Yip. 41; oltir., arar pilla, 
'^^mí 1, 1; arBjiA, proUi armUi, aamila, 
'^im.i (F.ri 2H, J),- ■ittvertr ar», tœna a^Ua, eadarer, fíifudl. 9; ara (rcDsii', 
9Kt anitío diiiderimm eiii txeilal, pugmalor, 
BE. I H6. eai> 15; Mln aeá ara crripar 
cadertpralio, Ý.31; rjAða ant (dDga ilragtm 
edert, Orkm. 13, 2; ■raþiCi, t^er afuilit, ctit 
imiidel afuila, i. e. lecnf iditvi, ventii ex- 
poiiíui et lolilariui, Skf. 27,- ara HtrÍBp, lapii, 
eui iniidtl aguila, eadateriiui inkiani, locui 
alimii in campo pralii, Hund. 1, iS, id. qu. 
■IDAÍ. V. i6; ara nar, lamguii, eruor, SE. 
I 988, 1. — f) ar! cdd gamli , Ofuila illa 
eeliM, Oiltii, ^i páomdam aquila ipeeiem in- 
duebal , leir ar^ rnB ^Bmla, canac* fulUe 
(vulge am^r leir) , Si. 28, t; tt Ari n'MpI. 
Odna, 8v. Í8, 2, Ara Bt. teilU Odinii, terica. 
— y) »ptciti afnila , lerjii hojlitiM íneua, 
wpplicti gemui : skera kak •-« ant , lcrfuM 
alieitjui aquHa ineidire , id. qu. rínla Dm i 
taki e-m, FR. I 35«. — S) ocmrrii wt 
jiroia.- ari af soili, afnila oarea, F.X 15; 
rtHK orltc., aDnarr arinn Blfem ofinla, FR. 
X 517. CarM. Aar; itKitc eulgari lerateme 
Iilandico tamlum txlai in nom. propr. Ari . 
apnil rnjlieof IVoncjoi promiicue uiurpalwr 

ARINBRAUTI, m., ,er. Skul. Tkeriacium, 
aMicnf iIoMefliciit, (arinn, braud, eomeiti», 
■ braut. tia; il. oMictM); ■. SynStT. amieui 
domeilicmi Sfmiw, Thor , SE. 1302. 2, cni' 
exp/tca(iaiii favtt appeUatia Tkorii im itropka 
fCfu. lingvlnr þrdngvar, OMÍeiu Frega, ionge 
cogmHui uiu. Alia ratio til, nl leitttur rt- 
pttilie tecHm ni6 tii v. 3. et nÍlUam » v. 1. 
tjuidem lemiilropka, el aiiumlio eeeii Kalva 
f>ro gigante , wtutare ni3 in ui<(, t. e. við. 
Tum cokartl vi&Sf ^jar Brinlr^ati, qui dommm 
gigantidii deitruil , Thor , a vilhyn , S|li«ta 
(ilea) itloa, (viAr, Sjn), gigai ftmina , el 
■rinbraati, ^lnictor foei t. domui, oí arian 
el traati, Íií. qu. broti, aui frangit, deilruit. 
led lee. Itel. Reg. el W. fkorii apptllatio 
nl k.l. Balv^BÍS lynjar BrinbrBatí, i. e. hraati 
(-^ Iiroti) arín-Syni^r BBlvkBÍðs, deldDr yi- 
gantii, ut brjótr ber^ana. 

ARINGHEYPR, ai^. , iliiíia utlerTircla- 
ttenit.- artnicreypir bekkir, Oke. 1; ■rín- 
SreypirIijilmBr,i6td.3, 17;s>Jel«rtMHiiieerMim 
lignificart eurcum, rotundum, conetmtm, itd 
pTopTÍe iiie: ungeibu, aquUini, amUii, ilaque 
curvui, infleiMi. ab arin- , ih eompoi. de- 
duelum ai ari e. ðn (efr. aríanEfja) , el 
trejf.'qued ferlatn veiu, forma eilpro uiitalB 
(reip , tMenú. /itlcr^rclef cerlniif „ferro 
eompaetuu^', v. „firmalum", eenferentti jim 
ct irripft . náleo in lignum faclo caaiiare, 
In ghiiario: aringr. lekkir, fcnMna, focum 
eingenlia , (arinn , (reipa , compltcti) ; fe«I 
arÍDEr. hjilmar, ecefu iIoMuftea. 

.^RINKJÖLl., M., itanjiitM foci, (aríMD , 
kjðll), domui: i arÍDkjDll, iIoMt, úi adibui, 
t. Í7. 

ABINN, M., focui, SE. I 585, 2; dat. U 
ami, ail feeum, kaud dubie Ttriiiima lictia, 
Rm. 3, pro af ■ami, ftioil ioief eoit. Worm.; 
nmdBfg arÍDB, rei foemm ambiemt , fuligo, 
Gha. 23; gem. plur. , ti( ara^ YasvArB ad 
foeei (L e. domum) ymgearii, Eg. 31, 1; imt, 
pbir., at ■ini rUrs •naa,'«J foeoi '''— -^ 

1« ',\!roogic ^rit H>, Í*LI293f ace. ftur., þrjá »■«■ 
(rc* /ocoi fln'd domteitia), Gkv. 10. — Arinn 
eircíimirriiilitr ptr „mmnm ignit" , i. e. 
uábilraloi igni lapidet , t« Bjdðal^Oni birkis 
étu, Ad. 17. il per. taxa v. lapiáat, út Grj^l- 
VjBrn, Ad. ífi, gua Mraque eircumtcriptio idem 
oöjcl ac ArlnbjOrn. 

ABIMKEFJA, /., aaeala, (gt., mato aqtu- 
Imo , advttcc , arín- ex *rí d. Oni, neQK a 
ntf) , Rm. 13 (ef. t. 10. nÍSrbJdgt nef). 

AHIN!<Y>, feminagigat, vide mb aríntraati. 

ARKA (-kAa. -U), e. n., ire, iíer facere, 
profieitei; arkuSDm at aoAno in tpem fuoJif- 
etHnfuc evniliii profecti nimni , Am. 96 
(Holm. 101). Cf. aloti. NjaUiagtr, ahi im~ 
pertonaliter ett , (pat) kiiiar ít knfina rei 
ad eriíum fataXem teruUt. 

ÁRK¥,\D]|>L, m., tumen fluvii, (i, itynailO) 
avnin, F. 14. 

Arla , adc, cantr. pre irliga , natiiliM 
tempore, mane, (Ar), U. hal. 6. — 2) maíure: 
Wí til irk Milria prœmalura morte abripi, 
ótt. 187, 1. Jd. 31 pro irU Ugendum etl 
•ukit. 

ARLIGA, ade., mature, Hátam.33. — 2) 
aiacriler , ilrenue, magnc cum aniilH vigore, 
Hund. t, 16: þusto otha iríi^a alacriler 
dtctarebant (Itoiiem imadebant), ÓH. 238, 1, 
«10 toeo Hkr, Yl verlil „■laiis" , ftiaií ef 
i^fo lecului lum in Sk.I V 8i ,- led prai- 
Íium Sliklatlaitente incepil tetqui fere korii 
poit mertdiem; vide ÓH. 2i8. 

ARLIGR, adj.,maluliinii: áríig verk opero 
malulina, HarbL 4. 

ARMBAUGR, m., anniUa, (nrmr, buigr), 
lokaiil. 13. 

ARMBLIK, i>., fuígor braekii, (%rmr, blik), 
armilla .- armbliks Itr, liberalii, Sturt. 7, 43, 1. 

AHMBRANUR, m. , ignit brackii (atoíT , 
brandr), armMa, car. F. V i76,2. 

AHMÆÐA, f., miteria, Ag. 

AHMOLÓÐ. f., pruna brackii, (>rmr, cldð), 
armitla, annulut , aurtim.' eyftir nnngldðM*, 
eir libeTtttit , Ðropl. min. 3,- plur. , arm- 
^M&r, G. 42. 

ARMGáSH, adj., BrmKitltr orms, id. qu. 
gfí)T arms orms cniri liberiUit; ormr krms, 
lerpnif ^ociii, armilta aurea, OHrvM, Íti. 
tl 275. 

AHHGRJÖT, n., taxa , lapidei brackii, 
(*rmr, Rrjdt}, ouniM vel argenlum , lee. 
SE. I 402: dKr«ðir armerJdtB eir tiberalis, 
ÓT. 129. 

ARHLEGBR, tH., írocitliiR, (libia brackii, 
•rmr, le^cr), SE.IM2; >rmletgB eiitk, gltfa, 
aurum, SE.llOi, l. 408, i. 

ARMLIGR, adj., miterabUii, Gka. M. 

ARMlIn, f.. Dea mannt, (krmr, Ub), [e- 
mina, Mb.18,3. 

ARHLINNR, m., terpem braekO, (armr, 
lÍBDr), omiiIJa; armliiinK eyBir, ^tir, nr, 
Oe. 7, Eg. 75, 1; u-mliana þall, femina, 
Bb. 29, 1. 

ARMLOG, *., flamma braekH, aurum, 
HR. 17. 

ARMR, m., iraeiiui, SE. / S43,- «01- 
brannÍDn »., Rm. 10; Braar lýM, Skf. 6; 
hyCSjB M ðrnan MttrÍMr* irackÍA mm> Rm. 35,- o^e S£. // i08, 6. I 654, Í. 

dare brackia aticui , de femina, Lokagl. 17, 
Hávam. 109; verjB c-n Brmi, id., de femina, 
Hávam. 166, H. kat. 4f. 42; in prota ett, 
koma i arm kanu coiinu&io femiiuB poliri, 
F. XI 100; sof* i nrmi kona, Fjöltm. 42. «3 ; 
de femina: U ék. í<igur3i sverak á srmi, 
JTeí^. 12. — 2} conu aeiei, Mk. 2, ÓH. 221. 
~ 3) id. gu. boi^r*eg|;r muruj oppidi vel 
vrbit: HilAnboreBr Brmr. i/i. 2.4. 34,4, MerL 
2, 4f,- iia prota borsnrsimr, F. ¥280; virkÍH 
ftrmr t= virkis veger, murui orcii, FR. II 
250, — i) in eompoiilit: hvit-, liÍDB-. 

ARMR, adj., infetii, dimi, fere út eon- 
viciil, exiecrandai, tederalui, icetetlui: Orm 
v>ltr extecranda furia, Gk. 22, cf. FR. I 
487, 2. III 498, Og. 30; in &rma Jðtna 
■ystir, Hamk. 29; armr er vara varcr ex- 
lecrandui eit fidei dala viatalar^ Bk, I, 23 
(vide hah 6); de intita uxore, Itl 1 152, 1.; 
de BÍro ingralo , eiribui pravalenlt , Grett. 
56, 3; ttrm þjiið, droUiniivikar, Mg. 14, t; 
armi drengrinn tcelerale '. ÓH, 92, 6; a. bdendr, 
iíkotar , miferi , vei forle : ignati, tf i. 7S, 1, 
Oi. 7. 

ARMRUBH, m., brackium mbefacieni, 
prietialar, SE. Eg. 234. 

ARMSÓL, /., lol brackii, armitta, (armr, 
sól), F.X26,1. 

ARH!<PRENGIR, amtspreBgJBBdi , l«clia 
Cait. Ev., SlurL 5, 17, 2. 1, 23. 1; ted pra- 
ftrenda eil lectio arnspr., quam eide. 

ARMSiVELL, n., glaciet brackii, (■mr, 
avell), nrymlun.' armavells hali lir liberatit, 
F, VI 26,2. 

ARMíiYN, f,, lol brackii, (armr. nýn), 
armitla: granA anHBj'aar, (erro ormiJíic , fe- 
mina, þ. Hraó (ed. Hafn. 1848) ilr. 9. 

ARMVIÐH FA.\>AR, cir, ora vi3r araiB 
fkanar, ab trmt fUna, •lix brackii, argemtmm 
ítld. 13. 

ARN , pritteclo J, pro Jam , vide Sm, 
gladiui. 

ARN, ilia vet tabor, Rm. 3, vbi icribilmr 
■arai , iid recliut ttidetm , at yrni c. aami 
(í. e. omi) , ad facum. Affertur vox ItL 
■m , apui , ntgolium , in gtoit. Sgnl. Bapí. 
lub voce imaltr (iitJe^e in gloii. Ed. Stém. 
T, III), ted quad V)idem exempli toco adducitttT 
tx viia Jonii Sancli : geU. til EÍnn* BmB, 
oliit nejalium tuum, non coharel cum aiiquo 
ara , ted eroa, (ifncopalum eil ex BrinilB, 
■rínaa, »T*t, ul iit Eb., ■! giag^ Orna ainna, 
■ii Oraa eil = úrinda, Orinna; el cni, >fre- 
ttuui, eonfracfum eodem mado eit cx errinB, 

ÍHNA (-aaa, -■!), c. h. ire, iter faeert, 
pTo/ieiici, an^lare : drgar brantirimaðn ^tr 
nMtan hvmiiiai per lior recede iÍHC, Fjðiim. i; 
ítua i vcfnm , Grg. 7; iraa aptr redirt, 
Eg. 38; i. un neyja trðð mare (naBÍbut} 
pereurrere, F. lY 282; hvera er bini^t knar 
qui kuc proficitcilur , ÓH. 19, 16 (AR. I 
328, 2); heflr til Hankabajar heiptgjar« ko- 
adnfr iraat, F. VI 2b9,2. — AS.jntti, imff. 
ara , cKrrere. 

ÁRMA C-rfa, HUV % a^t/fietre, piriiegre. 
.-zcdbyLit^ ~ ■ .OO^, ttufetrt; em «ee., k*ri þá iniBftÍr f J«tn- 
WnB fNMÍ frtfttfnt i» JolunkemSam effeterii, 
Af. M; abtiKre, contr^i: aicT íreiþ /yi- 
rMn> ðtffaete, ^m. i2; hellr þd imat þutit, 
•hiHuii, f iiorf, .4iii. 83. merert ; ArinViOni 
Mr ilMt vddfilm riU iliirú impcnum 
mmU, Eg. 70; bam ok ftill þ*la(ii imar, 
•■■M fne MO-et, ín&ore lao cDnfiiirai, F. VI 
3K. I. /■ prosa ■rnk effUtre aliquid, Ljon. 
12. , >4. fx. fpfneiii afrpka; iraa vel , rrm 
tmí ga-TTt , Htgolio ftlitiler defuHgi, F. VI 
m 8, 363. nir. ÍO. - 2) cum dat. pert. 
tl jai. rei , iHlereeiiioHe tua csJ precibut 
tHfuH eonciliart alicui : blð þii OUf, ti 
tm* ini þér icnniar BÍsBar, F. V 110, 3, 
ek tL nai benigue cmeedal; iraa grfði 
ÍTrir *.4a , ime pri> -ali'fua inlercedere , Otf . 
rp, I.' iru inaaSgcani, at undan CÍnRÍ- tnfer- 
nrffrr , dtpreeari pro lerto , ul iiKolumii 
atiti, Aif. 60. 

ÍBN.\Í1. f..inlereeiiio, palroeinium: hvera 
til tk hali ok iman hel^n DliBn hinH Bsnna 
(díw) tíA tif«r nrsí (trannli iciU ek mir) 
idu ImÉetaat rt palToeinium mihi ul pTtetltt, 
Íet. 62. 

AHXAH, 1) sen. t. at 9ni, a^ila. — 2) 
tm. ji. AÍ srinn. foeus. 

ARNGREnDlR, m. , duiderium eibi tx- 
riimu aauila , (Ora, greddir) , iiiijKalor, 

or. 2$. i. 

ARNGRENNIR, m. , id. gu. ■mgreddlr 
im. p-nnir), SoH. 5, 5, 5,- Cod. Reg. SE. 

I m. í. 

ARXROfBI. ■•■. OdÍH (ft. eapite afnilmo, 
i». horWA). SE. 11472.555. 
ARMíELI., ■>., ii?ii<Ia, SE. II 488.572. 
IRNR, m-, idi, SE.1587, nar. 16. 
ARNSPRENGIB, «.,07x011« eibo fareient, 
(tn. iprcneir) pnrtialor, SIutI.5, 17,2. 

AB>SPRe?>'GJANUl, m., id. qu. %n- 
■frcmxir {ðrn , Kpreneja), Slurl. 1,23,1. 

ARNM^GR, m., iln'iíor aquilinui, tel nitui 
mltr t'Olandmm. qualii ai/uÍUi eiit toltl, (Dra, 
•ágr), tmpe'Hi «f uOinBi .- lcEKÍ* >msd^ at 
r-m impttu ofKifMa n/ifurm pernfui, SE. 
f 3)4, 2. Án lune loeulioni ali^id lueii 
wertdat a phTOii bora rrck*n atsdE (il rikja, 
P. ri/ 29, f«oi OrtiL eil bera frellBll nlsils 
a ríkjk. alii riiíeaiil,- SE. I 212 iit prota 
•ÍB Wc dtteriUl : dri nrasdf f flaKnam, 
fccil r. (rofil slridorem aquUÍHum in volalu, 
i. t. (Bfer rDÍoiHÍiim níni nywi/ino fertbatur. 
8L nartactnt mrem amsricr graphiet dt- 
l^fil ptT ,_Tepandarum alamm lopitim Sfiii- 
htmT; ImJÍtx ad Vit. Ormtl. sui voce drc^, 
tsL !. afcrt .- hann dri aranretlc , valalu 
analtu feretalur. Ex rteenlioTÍbut voetm 
n HÍp- ailiiíuil paela B. Grjjndal, f Hi 
nr^ot, al fert si% \ iopta drDpnn, 
'\us aeriit tlridoTan excilare. Ðt 
, txTiriit aquilinii indule, et tan- 
• Mtnitaale, Ejgerlui Olavi uiurpat, 
cka •ipnn, ■neertHm fno (caiu, forle 
m parturire (kTSðÍ Egg. Olafti., Hafn. 
— t.tO). '^: dat. sins- ir, Od. 9, SB. I 47«, 2., itd ari, 
F. X1 144; aee. ir, G.37, U. 2. Flmr. aom. 
»rir, Plae. 35, F. III 6. 2, 312, í («rrir rar.), 
ÓB. 238,1, led irar, Eb.22, Selk.l7; acc, 
iro. O3. 23, /fi.«d. í, 20, Ór. 16, 3, ÓH. 
259, 1, F. VI3Í8, 1. Famului, nanliui, U- 
Satui. Og. 23. Plae. 35, Hund. 1. 20, FR. I 
502, 3; At<D irr famvlut (= akóaireinH, a 
calceit) Aia, Y. 53 ; konilnes i., miaúler 
rs^Hi, salellei auíieui, Mg.9,3; Ycpi «rir, 
(ateUilM Orftati, jliai, SE.1256,3; irr gnAM, 
mÍBÍtter , famului dei , de religionit pritdi- 
calort, Od.9; irr engla glýria, id., dehomitit 
pia, ul piB* f>ÍÍD, Ptac. 25: vinna «1«^ i irDm 
f.landa, iftmnunei vineerc, Gd^. 28. — p) irr 
öflar, miniiíer poeieot. lingua, O. 37, cf. 
milþjAn minitfer trrmoRit, id. ; arfia irr, 
vtiniiler Beriorum, liajiia, Lb. 2; ýt» irr. 
miaitter fricali'mii, uHguii. ÓH. 259. 1 (F. V 
107 ror., AR. II 113). — f) ia apptUalioni- 
bui rirarHm: irr ilms (clipeij, cir, ÓU. 
238, 1. — aaÍB, ijieiliamm , ÖT. 43, í; Jfj. 
31,9; ~ Qlrej'njar steðja bIb hrynbeíls, 
(oRri), SE. / 47e, 2.; — BeinþeyrB pugna, 
Sdk. 17; — i-eirbriar (el^ii). ÓT. 16,3; — 
hinka.MwbarðH (Ham't). SE.Iim.l; hanka 
klJfg elds (auri), F. 1116; — heiðar b>s, 
mÍHtilri caleilet , ite jiieipati* CAritli , Lv. 
32, id. qu. teguent poBlnlar; — hildar bor&t 
(clgpeij. Dropl. min. 4; — hrfðar skna 
(naoii^, Isl. II 349. 1.; ~ lanÍkoMar, pra- 
feelui annena, Freyui, NgD. 170 ex GS. 
5., Hii eerlissijna ttelio esse videlur. lanÍBkost- ., famtmlul . . m.,Plat.25, Ý.53, ÓT. 130,3. ÓB. 
It,t, taitlér, 6.23; ýen.(tay. iWMacewrril; -addbnsAs (pugna) vir, OT. 130; — oms 
landa (auri), vir, G. 23; — BrbragðM (pugua), 
pralialor, F. II 312, 1. ^ C) Tide orr. el 
eomposila Seyp-Arr, hjilm-, norð-, lanÍB- 

AbRAMNGEITANDI, m., fuicorvo eieam 
prabtl, (ir, n. 2. p., ramn. frefa), prmtialOT, 
F. XI 188, 3 199. Cf. irvciiir ^ta, Lb. 20. 

ArS.XíNN , p. p. eDmp. , matnre coniitus 
(ir, BÍ)! i. akr, Hmam. 88. 

AHSAGT, M. p. p. comp., mature diclum, 
olim dtetam, SB. I 418, 3 tx Korm. 12, 5 
(ir, Begja). 

XrSALR, m., lapel, tapeles . itragulœ, 
periilroma , aulaa , Gha. 25; iniali , SE. I 
106. vbi in cod. Vptat. (SE. II 27íj txpti- 
calur per IJald; Eb. 50. 51: brendi dynur ok 
hKKÍndi, en hdn t6k (il HÍn knlt ok blajnr ok 
irsalinn allan. cf. AR. I 31, not. c. 

ARSAMR, ailj., ferlilit, ftrax, (ir, samr, 
term-J ,■ i. akr , Jtferi. 2, 38. 

ARSÆLL, r. infra. 

ArSÍMI. m., aurum e. aaituÍHt; G. Mag- 
naui, ad Eg. 55, 4. per komongmiam txplieal 
ab BlmÍ . ioi, fdurui, = byrr, Íot, ftioif el 
i^nen denalat, ilague irsimi. tfm't amittt e. 
futii, ourum. Forte et Hfmi , guod funem, 
cincaíum, ti^ijtcot, tl haud dvtie cum Beimr 
cokaret , aecipi potiil de dicitiii, opiiui, et 
adte irBÍmi, opes fUniatAei, id. fw. rÍBarfi, 
rínargull > aHrHm tl amnuli. Eodem au>do 
rinslini in Greft. e>|iJieari paiiit; Aine ir- 
sina pmi , t ampmi r, MÍiim mirt, frmi 

UisilizcaByGoOgle .(>< Mcoiw, Nt fBff ntila lii a vtltrilau arntm 
etílit ae lanúUii aurtii: gcrAihMBrar irftma 
grniKlKr. rupet , qita frentem cinjHnl parla 
^adam , r. diilerminemf , mnl iupereiUa ; 
eelemm re Ki*<<nilar eum árafma jungi dehert, 
tmaáere tiJthir SE. I5i8, 3, <x qua it^ilur 
^iur k, l, nvrfe pro rtgt patii, nequt cun 
gr*BdKr conitniendum etie. 

AHSK.AI>AÐR, p. p. comp., jam pridem, 
elim crtalui, faclut , exeilatui, comMolui, 
(ár. sknp*)' •*" accui. irakkpflu . irfkaprMi 
(mn . HfpiCHiiiFm jam pridem molam, ax- 
eaalam. F.IXtiO. 

ARKTIULIB, m. , mederalor, rtx honti 
antiontt^ (ir, ntJUir) , CKrittut, Lb. 17, ef. 
irvfitir el pkiirin^ Airt, irt. 

ARíKTRAUMR, m. , rapidilat' /htminii, 
impelut aqua, (á, struimr] , Grm. 21; ir- 
■trkumar daia . in^tluota nrcili prefhnia, 
Nun^i lagillaruM ; atrypir dals iratrkoma, 
Htmíum lagillarum tffundtni, jaeulalor, pra~ 
lialor, vir, ÓH, 239,1. 

ÍRSÆLL, adj., fdix amtena titilale, da 
rtge, fuð imptraHte tatui annona ilaltit rt- 
nimqut ad vilam lutlenlandam Hteettarianim 
ubertat ineidil, (rir. »11'), ÓB.Í&5, 1. 

ABTA, f., aoii, SE.IItSS^, id. qu. Qri, 
oHiu minflr, Dan. Ortud ; c^ nrta, crll*. 

ÁRTAL, n. , c<nn^(iilto anni, (ir, ttl). I (qt. anni menier, 
, Álrm. 14. - 2) et 
ir, lelja) , rarþr 

ARTALl , I 

telja) , SE. I m , 

(forle. 

I t63, 

AhVAKR, ad}., quí mant m'^rilol, vigU, 
SE. II 172, 2. — 2) tuhit., tfuut Soiit, SE. 
I 56. m, Orm. 37, Bk. 1, 16. — ^) boi, 
laurui, SB. 1586,3. 

jÍRVF.ITIR, m., daler annona, (Ír, veitir) i 
i. ýlí. qui kominibut tatam annimam largitur, 
Chrittut, Lt.20, (ef. ir«tUIÍr). 

ARBR. m. , aralrum (hrcti dtnlati in- 
tlructitm , eximii umt in lerra tapidoia , 
Nomeg. Anl') , Rm. 19: bcit þd yxn fjrir 
arftr ierem aralro junge, Hugtm. 32, 2. — In 
proia F. I 2Í0, (crja , ararO < *'■ compoi. 
arAi-Dii , froi aralor , aratro hahitit , Shirt. 
6,80; plHr.nriryxn,Sturl.7,55; arðagFldlnKr, 
hot cailralui, P. VII 21. — At^skaTÍ, nom. 
propr, Hgndl. 21, politnt, lavígani aralrum, 
fahricalor aralri, (ar5r, «iara|; ef. Rm. 19, 
uhi fahricalio aralrorvm in itudiii liherorum 
eolonerum ponitur. 

ArmSI t t-i mudaeia, aniwim* ad impug- 
nandum; eyia tneii e-a, tpirilut aticujmt 
frangtre, Mg. 37, Or*n. 2, 3, — p) ferli- 
tudo: njÁia ir«ðÍB fruehim eapert foTtitudinÍt 
tua, Hk. lOt, 1. 

ÁSABRASR, -irattnins, -heya. ele., oide 
tuh ioa. 

ASAMT, prap. e. dal. . unaeum, 8B. I 
640. 1. 

ASBRll. f, pont Atarum, id. qu. Bim*!, 
Orm. 29, SE. I 70. 

XseARÐR, m., Atgar^t, urhi Atiea 
Ipropr. itptum e. MtmMien/ioN iliiena, íbb, 
garAr, infmfnm Ata (arftar, t^la, mnnimenla 
Atanm, vidt ím)( Aigardut priparw* (Atialieui) eoealur AaearAr ronil, 8E. f 
32. 51. ~ Dt Atgari« «. SE. f 51. «2. 1» 
Ed, Bam. vtt antiquiori rariut oeeurril, Hfmk. 
6, Hamk. 20. AafarftH tciJbdíí Tker, 8E. 
I ZS2 , cf, t 256, 3. 

Á86HIN1) , f., poria Atgardi, (iai pinO 
SE. I 212. 270. 

Aí^GhCI, m., gigat, (qi. terrer Aianim, 
ÍB>, Erdi), BB. Eg. 111 pro Bnagrdi. 

AsJÁJi. f., faciet, t>. adipectui, («Ji i). 

ASKa', f., einit, Meri. 1, 8. 

AíiKLlMAR, f., ptur., ra 
(aikr. Ilniar), Hund. 2, 48, Sk. 2, 22. 

ASKH, m., arior, in craMNunc, Vtp. Í7. 
4J , Grm, 29. 30. 3Í, 32. 34. 35, uhi eit d» 
arhort mundana, Ygjdraiite, qua aliai ap- 
peltalur Irt, þollr, baflmr, Vip. 2) fraxinutt 
oddr aaki alnddr, eutpii fraxine tuffuUa, i. a. 
entit fraxineo mamuhrio, M). 34, 2; metapk.. 
ettar ankr, lurculut familia, ftíiui, Sonart. 
20, ul ilraanr, kjnviflr — 3} tai ligneKm, 
ex quo ptili idiaque toriilia eomedunlur, ff«. 
16; beUar a«kr, vai Heta, famti, SlurL 6, 
15, 6, ul htíitr di*kr. - 4) naoit, SB. I 
581,2; nmtt Hjatmani tl Oddi Atki «pr«(i, 
FR. 1 42f, tl iiid. 422 ankar el 423, 1 birskip 
juxla pontintur; kinc a«kr Ullar. naria UUerit 
dfpeui (eidi a*kaBfB). — i) gíadimi, SE. I 
565, 1; Bkahif askar polili enttt, Gke, 4; 
Bketra, quaiiart, Rm.39; askr bkeirt', Iranef, 
ttihralur, SE. I 614, I; liTltir askar, candidi, 
futgidi, SE. I 670, 2. — 6) nomcn primi i>- 
minia, ex ^eelit mari tignit creali, SE. I 52, 
Vtp. 15. — 7) tn i^íltationibut t Í Termm .- 
B. ilms, (elipei), pugnalor, Íiíd. 3; *. Hin 
dríra (nagna}, id, SE, I 4/4, S; a. Ispir 
minB (auri) , vir Íiheralii , Iil, II 371 ; m. 
rímmn (pmlii), ÓH. 239, 1. — 8) tide e^m~ 
potila: cski-askr. Ht«riaskr. — 9) tfunt, 
SE. II t87. 571, 

AVKRÖÐ, f., iniula nomin, SB. II t92. 
Hodie AtkroTBCBM Sundfjordo, AnO. 1846, 
p. 91. 

Aí>KSlÖ6N ULLAR . pro BBt« Ullar Baks, 
cakori cliptala, tiri pratialorti, (abkr, «•(*), 
SB. I 246, 2. 

Ahku.VMGH. aii., AiU oriundut, (ias, 
knnn — kynl, Fm. 13. 

AsKVJiJiIt, adj., AtU orlut, (isB, kaaa, 
= kyn), SB. 172,2. — 2) AiUnotui, (i>», 
keona), Gke. 29. 

A8KVITULL, m. , natii , SE. I 582, 2; 
forlt nomat Rorit piraliea , ah perquirendit 
tl peritquendii nav^ut htllici* majorihiu da— 
nominala, (ankr. TÍtnll a TÍta v. tÍ<íb) SK. 
11181 k.L ioiel askvitÍU. línoi ad formmn 
vocit poittriorit adHntl , ef. eoc. Noreeg. 
handTlÍII, monitirÍKm , qmo rtgihir oratiHM, 

ASKÞOLLR, m., raBkr 4. þollr), tkaUma 
n«»i«,-a.Ullar, úi.ifii.^aUrUllar aaks, liboJlaa 
uant Vtliana (teuli), vir, SE, I 4/4, 3. 

AslAkR. m., gaUui, SE. 11488. 572. 

ÁSLlfiAR . m. plur., .^fnmm loeii, (ÍM, 
lÍSar). Skf. 3t. 

.ÍSHEGIN, n., rohmr Aticum, quaU Atia 
diii tit* i«let, (ý^t, nexÍB), rohtr d' 

UisilizcaByGoOgle ÍH ■^ 4áúa, ffMO. jf , SB. I i86, 1. 288. 
l M. m. C^HtnicU M moM. ásnecn, SE. 

J »0 MT. 9. 

ÁSMEelR, ■>. ^l., fitii dtúTtoK, Attavm, 
i t Am, (ásB, nðsO. ^'9'- i^- Fj'ltm. 34. 
- 1) ÍHirKÍr, UtH. Cod. E (FriHani), OT. 
H, 3, ff f«a ■!> tulwm nuetpta ttl á«iiiecl i 
fmf fastmat her^BrSr hlakkkr ÍBnie)c''i' ^""^ 
ttÍB frwtímtoret, ai inH, eofXni, undt hlak- 
Itt iu, eimtiit tcUona, gladiui, «( þuDdar 
áw, (t Uakk«r ÍBmifT, pugnalor, ul sverð- 
■>}r. Seá leelio iitmeKÍ prD ánmei^i, vt 
iin'ia*, eel nM^Mlan, eriMÍa pofenlui, nuIIo 
Mfú iimtto extmple probari tiáei-ir. 

iSMÓDR,aL, /'■ror^ncHr, .ÍrariMt líeD- 
mm, SE. t 274, of^ei. j0tanm6&r. — 2) Ab- 
•itr, ■•■•. propr., id. qu, þDrmiSr, Itl. I 
K3, «ti ÁsoióAar arfl eil Tíorgrimtu Orra~ 
im. flimi ThcrmoM (v. ibid. 306). 

isynrsna, rtgului maritímui, 8E, U 469 18KI, ■■., atinui: Kgie a., ofMHi ptiagi, 
tmii, Krm. 18. 

ASMRMtR, ituula, SE. II 492,- poleil 
BK a. ^BT. e«M arf into, a nom. ling. &Bpi, 
fimtdmtitm arlie. ftm- gen. addtíur intulœ 
fcwinwr. „ForteABpen in Mceria boraUi", 
M>. im, p. 92. 

ÚP¥R?IA, f., imprttno pedii, (■pyniki).- 
& iil^raa kkla t^yniÍB, pedii ÍMpretrioiient 
fH, ptdit impuíim nicculi, Grell. 42. ffuad 
linmpnUi 

wi<i)i»w >dI« iatpremm, greiiui , . 
Ktt. £29, íl. hmU iMÍgnm rðts, pedihut eon- 
nd cmri, Ski. 540, fMDií prope aceedil ad pkra- 
m.- U ri ispjraa •kla Þjroii. 

ÍSBÍKI, II., tnt dioitia, (.ÍDB.ríki), F.I286. 

ÍSS, M. Aia, deui; iptcitUiier de Odint: 
Sm. t, coiL SE. I, 78; DWerk iskr, cottfeclio 
nnrÍM OéÍMi , Beriifiratio, Knrm. 22, 1; 
Un ■laittki iu, de Odint lumilur, lil I 
». fifa^ 25; avi lili Ís- þik hiilan i 
h^. FK. I 437, 1; de Thore, Hamh. 2 (cf. 
i^iiit, 2} ; ngr Ut, át LoUe, Lokagl. 33; 
ÍM •rn, Ata ta^lifer, UUut, qui et bðglt- 
ÍM fii^ SMÍ bofi^ Jinlu-, knOrr ðrvs ise, 
■Mit Utti, dyptat. Ha. 236, 2. - 2J in 
VfWIalÍMiiÍMi vÍTDfvM.' i. iHÍnM (ferTÍ), 
m. a. 19, 2; — «es vÍU (auH), id., SturL 
I. »,f,- — hiliar (pnjna), Fnfðit hrifisr 
^ralií). id.. ÓT. a£, 3. 28, 3; — Jimraldir 
(ja^), id.; ak •rðvisa Ami jirnrkddar aví 
Mfi olfw diterlot praliatorei (viroi) ita 
Mpdfanl, 8E. II, 628; iss lAra elda (auri), 
tir.0i.26. — 3} Áaa Irasr, Thor, Skf. 34, 
a. I, Si3, 2, ef. 88; Xia drollnJug, Freya, 
V. /, 304 ; Aat garðar, domicilia j4>ar«m, 
a fá. ias*r6r, ífoMÍ. 5. 10; i»m hetjn 
TW, SE. / SS3, 3; A«a mjaSr poeiU, SE. 
U Mt; iaa aaBð^Old, id., SE. II 533; Aaa I falmlimm ' 
■ ri-fH, Ba X, de Sc , Bamk. 15; Ana ajnir Jilii Aia- 
nM. St^ a, 8kf. 17. i8, Altm. 17; Aa« 
|||n-, Jlaril. 50, SE. I, 54. 14, 6, id. fu. 
n^irr. 8E. I 88 (led kune ai eo recen- 
■im ditHnxerunt , SE. I 206). — Asa 
"> lfi ni lia, £t. 19, 1 Odin ^fi. <<«»> 
l**inMi f rm li o t»aonm}í forle úihavferi- pkran lalel nDMen TWjriau, si ioa k L 
oif oI«(e ile Thort lumUur , qua rationt nir 
vairatlins Aaar, peminef rioríf, prŒÍio pro- 
ffroli, foret lerpeni fi;rimr} circnmferraNeHi, 
rAarii Dtret'for,- tte nÍA C-^ niftrj nis vairsllina 
Asar forel, /UtHi nat^rimi, i. e. Vermun- 
dui, affinii Tkorarinit Ni§ri (atiam ralio- 
nem n. fu& nÍ&braAi infra). — 5) gett. lina. 
ÍKB, Ha. 236, 2, et eum arlie., ÍKsinn, SE. 
I. 230. il. isar, K~Drm. 22. I. SE. I, 308, 
Eb. 19, l;dat., >BÍ, Visagl 25; acc.. ÍM, Rm. 

1. Plur. nom. mtÍT, a». isa, Vtp. 21; 
Vafpr. 26, Ý. 9; dal. iUnm,- ace., ÍMi, »ai, 
iM,- isD, Lokagt. 6, Ód. 26; cum art. iaona, 
Lokagl. 10 proi.; inn e( asi , FR. II 289, 
2 eí rar. 3; «»«, FR. II 289, var. 3. Í9I, 
3; isa, 8E. I 314, 2. FR. II 291, 1, el var. 
7, SE. II 628 (vidt lupra iaa, 2, el c«m 
arlie. isan*, 1í. 5, proi.J. — 6) Vide oss, it. 
compoiila: bjgv!i(iH,'herbÍ-, hrarn-, hvlti-, 
kirlti-, land-, akjaldar-. veiSU. þJiS'. Ondr-. 

Á»S, m., cotÍU, collicului; dal. iai, Hk. 

2, 1; aee. i., Korm. 6, 1. 

KaS, m., Irabt, conlui, lanntrtD, Býmk. 
12; perliea vtli, dat. ÍRÍ , F. III 27, VII 
357, Ý. 51; acc. is: dl berain ia, at keila, 
perlieam eeli proferimui (proram Ttriui}, ul 
curium oitiquemui, Orkn. 81, 8; eisn iaa, 
CDnlHi faeUla, cotitui ferri, maiia ferri di- 
ducla igni, id. 9«. Jimsfa, SE. I 300, 3 
(tide isiBc^r. 2 el mec>nis«J. ~ 2) unio, ím 
ludo latrunculortim, Slurl. 4, 46, /. 

AST, f., OMor, foBor, benetiotui anitniu: 
n HJAAa ÍBt amorem mulierii eoneiliare, Háv- 
am. 92; hara i. viA e-n, FJiltm. 49,- rean- 
nmk ist lil Ílma annar dags SMor femi- 
narum animo meo illahitur, P. II 249, 2; 
flma e-n ialar omorcm altcBjui tnluperare, 
Bávam. 93; \ýal, iatar merki til e-8 mgtut 
fatorit in olifHO oilendere, Hai. 18; kv^Ja 
•-n iatar fatorem aticujui expettre, F. II 
53, 3. Plur. istir, Hamh. 29, Gk. 1, 16; af 
istuai Krista amore Chriiti ductui, G. 65; 
krdftr leiddi oan istum femina mt oMiavit, 
Kb. 40, 4 (AA. 236); renna islam e-« omo- 
rei alict^ui impedire , Korm. 22, 3. —2) 
quod fiiii cartiH habel, qued cui cura efl.- 
■i hÍT iet i okkarri niS li li&i (mnfuilli^as 
(laluij tiDilra cura cordiqve eit, SkáUJt. 1, 
38; htr er nd iatin nin, S(url. 4, 36. 

ASTAFUNDR, m., offit'ctM concenluf, «m- 
^ffuf, (iat, ftindr) ÖH. 23, 1, «1 ieka- txperi, (i*(, 
(iat. A8TALAU8S, a4}., 
1aasa>, ffel. Br. 5. 

ASTBLINDR, adj., omore eac< 
klindr): istblindir oru eeggir hv& ■ 
iþikkja mjðk ria gi, lunl iominef, fui omDra 
oiJeo oeciecanlur, «1 nulliui piene ret curom 
io&ere vtileiiiilur, A. 20. 

AstbjOf, f. denum amieum, henevolo 
animo dalum; plur. ietgjarár, (iat, KÍaf), SJt 
2, 7; rakkr drottinn rVemr rekka Rlkr iel- 
Ejornm sllknm (þeim er sÍKr uk aðnii} Ií6lar 
frina (at þJAna'), poleni, eximius eaÍDmM 
re» ADMÍnef lnítiuf Íonif clemenliifime omal, 
Bv. 9. In nng.i iatcjor hella« MÍa, SE, 
II, 338. ' UisilizcaByGoOgle ASTRYNNI , n. , amieum hoipitiv cari, dileeli, (ást, mKðr), Orkti. 22, 
pmta: fnendr uk ÍBtmenD homititt cognati 
et cari, Vdpn. 7. 

A!STNE.\>ÍlNN, adj., qui carilali operam 
ifal, (ÍBt, nenninn); n. halr. qui drn carui 
eiie, divtnum favorem coniequi cupil, Hat. 62. 

ASTRÁÐ. n., amieuiR coHsilium, ex atnore 
tuggetlum. (Imt, ráð), in plur. Bk. I, 21; 
ialrið miklt, coiDiVíum amicistimam, magno 
amore profectum, Hýmk. 4, 30, Fm. .'fH. /n 
proia F. IV 278. 

AíKTSAMUGR, aij. , amorii pleaut , ex 
amore profeelui; i. rnð, ii/. qu. áslráS, 
Hugtm. 7. 2; ia prota, í. fBðir, Ski. ií. 

A!<T!!tKYHBR, p. p. camp.. amore ctarut, 
fátit, Bkýra), PIoc. 9; rf. rriíiskyrSr. 

AííTSNAUBR, aid; amorii erperi, a eari~ 
lale alieaut, (AbI, EnaaAr), Hai. 9. 

ASTUGR, a4i-, •('' qti- nBliiAÍEr, amabilit, 
(ÍBt): plur., Asteir, Vip. J.í. — /n prtno 
occurril, (Islugr aiiu fúiki univeno populo 
earui, Knytt. ed. Hafn. in folio , cap. 78, 

Jua leclio noH exilal F.XJ 310; in compot.. 
ÁBlact, liL I 151, var. 8, id. qu. úást- 
dðÍFt. 

ÁSTllÐICR. adj., camt, acceplui, ama- 
tut: i. Ollu rÁlki loli populo amalui, (aBt, 
«), F. X (78, 2. /b ;>ro«a frequent , ÓT. 
92 AsUBBÍr, Eg. 82 ÍBtilðicr, Vigagl. /2. 20 
ÍBldftÍgt. 

Al^TVINR, m., carui amicui, (iet, vinr), 
Sonarl. 7: á. meyja ainalor cirgiaum. Krm. 
23; i. ■idar rtx populo amalai, F. XI 307. 
i; áslvinir ýta drollins, hominet deo rari, pii 
kominei, Hat. 47. 

A^TVITJODR, ni., cnrirafí operam dani. 
nr amorii affeclu pleaue. Plac. 21. Quod ad 
formam adtinel cf. hjaldrvÍtjBðr. 

ÁSVIÐR . nom. propr. Runarum apud gi- 
gattlei doclorii rel auclorii, Háram. (16 
(qi. lemper prudeni, lapieni, k, sviflr). 

ASYWUH. f. pt.. Aiidei. dea: Inik á 
i. pdere Aiidibui deahui . HynJI. it; into- 
canlur B*. f, 4, Ogr. S. Vide Osjnju- ' nomín domi itii »el rilltg ÓH. AT, prapoiil regent gem 'IÍTiim , datÍTum l. cum genil. , apud , domi alicujut : Bt 
HerJaro&rR apud Odinem , Vsp. 39. Vafpr. 
40 ; «ic Bt ÓðiuB , .ArÍniijBi-nBr , FrúAa 
KriSleirMonar, Korm. 27, (, Ad. 23, SE. 
I 386, 2. 378, 1, adde Grm. 4?. 19,- at 
in« frASa FjBlBrs, at ins tryc^va vinsr, Hán- 
am. 11. 67; at víkIikIIÍb apud pugnalorem, 
SE. I 652, 2; bI sin rfami lua, SE I 
708, 2. Vutgo luliauáÍTÍ Totunl „hdsi", qi. 
at hdsl e — B in domo aticujui; led Grág. II 
SO eil „^eir fakalo rara til hdss at þeirra 
fcdanna", aJevnla Jomiciíia accoíðrum; ubi 
eommodiui luljicilur heinili, ul errio fenuí 
lanel: adeunlo œdei domicitii acfnlarum. — 
P> per, trantilum lignificatn: skj-nds ilt Bt 
údar ex domo per atrium properare. Hiid. 
li, i. — y) in prota Vigagl. 13 vidtlur eiit 
„«•"-■ veit mir bIeAdk at TingB, fer miki 
mpftHa* iit lucla. — 9} in proia eliam ad- (45.' i kmtrey i Gfllo al þrsndar; hcii 
Rtn, domi apud te, áomi luir, Eg. 59; limi- 
lifcr rurn prtepoi. frá: haun harAi láaKi'k<|i 
■r Gelniini Trá Giinnani, annat tit VigeJan> 
fri LoAins, (IH. 38 tub fia. II. gener prirpp. .,in, ad, apud. t 

pro, quod allinelad." — í) pro k, i, in.'hraru 

iniidfKt. Sk. 3, 11, ubi Ín ed. Hafti. rerlUur, 
tx arliore; at móli = i m.. propr. , in nr- 
mrfu. tn occHriHni. t. e. obriam. conlra, SE. 
I 306. 2. m, 5. 493, 2; at víiibI, in campo. 
loto, i. e. liumi, G. 44; vera al niBnBa miti. 
ÍH lermone haminum eiie, reriari, Vigagl. 
23, 1; at {iint;uin, vieum , i» roneeniitiit 
foreniibui , in prtrtiii , Grm. 47. 48; þular- 
Btdli Bl ín letta oralorii. Hmain. ÍI2; eldu 
■I lOBdnm , lenricere lerrit (imperanlrm) , in 
imperio leneicerr , Hg. 31, 3; ralla bI hoffli. 
pro r. i haruAil, in capul , prircepi cadere, 
SE I. 372, 2: atiud eil hlU at harSi e-s: 
riile signif. 2; Imiinliukl snart i^nii'kolt Bt 
snKðingB porli (= i munninii) oi Snirkolli 
letigil, Grell. 42, — p) de lempore: al hausli 
inieguenli auclumno, Orkn. 80. 3; Bt kveldi 
veiprri, Haram. 81, Hamk. 21; al ðSmm 
apni, oíf era rpi;iera, crailino reipere, Hýmk. 
16; a( þrÍAJa mumi mane perindino, Hyndt. 
il; til dags Bt mnrgNÍ ad lurem crailinam. 
Eg. 7Í. 3. f) de /oro, lam de comtnora- 

at Uppi-Olum. FjDlum, sUlum Hetjnr, Vpialii. 
Fjatii. ín Hetir pataliii. Ý. 33, H. 13, Vip. 
39; at ValhOllu Crm. 23. id qu. i V., quod 
kabel ed. Holm.; ad: F. III 10. ubi nunc 
conifmi plarei, þnr er ck rrá hilmi hjarls 
drollna itendu hoð >t hjilmsamura jarti. >/Hum 
aitdicerim, prineiprm lerrir pripfectorum (i. e. 
rrgem Knulum) dgnailie gntea decoro fj ; 
Eiriko) nunlium misliie: limilia eirmpla vide 
lub rerbo fBra ct rstra. — 2) apud, propr. 
juxfa: aue^tr at EgSa rjcllum ^iro^e monlri 
Agdentei orirnlalei. Orkn. 8/, 2; al Knnnari' 
verðum kaBtala barmi apud meridianum ra- 
ilelli lalui, iiid.; al Urðarbmnni , «t iu>ki 
Yei^raMls. nl hlmiHB enda, Haram. 112, 
Grm. 29, Hymk. .í; Bt elJi Ijó'tum apud Iti- 
cidum ignem, Am. 9; Uava holiu al, Hávn 
hnllu f, ad aulam. in aula, Háram. 113; bá 
nkBlt al mír lira, apud me. mccnn rilam dr- 
gei, Haad. 3. 16; at vin (= vini) Jsrln. 
apud rrgem, una cum rege, F. II 316, i; tie 
in prosa Ljöir. 13, þorKleÍnn kom at máli 
við Gnðmund ak mKltÍ! svl cr mnl mcA 
ve\ti, Bl ek heH )iér DppsrM al ))ér, ok lekil 
bír þrirnBS, de quo anlra in inilio cap., þar 
6\ ek niBðr upp jncHi GuðmundÍ, er þorHd'inn 
hít, og cJDrðÍE verkBlJdri. .\l vfna aptid re- 
grm, ÓH 70. i; coram rege. Höfuðl. 2; at 
Bnrenfjo apud B., Og. 6; ec£i;r Bt hjOrAii, 
opilio grtgi adiideni, gregem mslodieni, FR, 
I 518; raila at hOf&i e-B Juxla eapul ali- 
cujui cadere, ÓH. 2tO, 4, de honeiliiiiiHo 
norlii genere; cf. Saxonem, Lib. 2. p. 37: 
„ad capul exlÍHclÍ moriar dnfii oíruhii , ne 
Ih ejuidtm ptdiiui moritHdo allaierr praitti*." 

UismzcaByGoOgle — 3) pr9 of, aul, per: 1lð» »t lopti ptr 
•M Liii, ferri. SE. I U8, 2; t%n at grjóti 
fB lofa imrtderr, F. III 101 ; renna at &ski 
fiT /'ruínmB cvrrere, Gnn. 32; drfft >t 
Tt(i atrifere »e firf. 7«. á knnl), Fjölim. 
I; túsa al nin, >l hBrSaai braenft. per ra- 
imtra, per capita eittorum incedere, Hh. 88, 
1. OT. 18, 4; Bt bTaatn. at Tellí. lecuadam 
tiM, per campum, Httram. 10. 11: gánes at 
mm prr renoí ambalare , Rekil. 25. Sic in 
frtta: tÍMf^ at Mræti , F. VI 361; draea ít 
UÍ per ^aetem Irahere, F. VII 19. 2Í6. — 
I) pro a.t, ai: ncma aC meanuin ab homini-^ 
Ui Jitcere, HarU. 42: aendr at ^aðuni a 
mt mitnu, Lekagl. 3t. .35; vilja inund M 
*-■• '- þ'SSÍ^ Oj. 20; mcr rar auSsnu orð 
■I trottni a domÍHo reniam coUoquendi fa- 
eOt potii impelrare, F. V 180; stika var 
Tia M hiaom hoc ah eo ejripeclari poleral, 
OT. 5?, 3; lie in proia, al iflnnunum cr bit- 
MI9 TOB, SE. 11, 20, el Skf. 9, illru orðB 
•■ at jkkrom Byoi ; 6tti rari^ at fár, iler erat 
ttrroTÍ, i. e. expedilio naralii lerrorem incolii 
imrmiiil, Ótt. í, 3; cingr var harðr at YÍk- 
l>fu, a (natii) piratii acer Ímpelus facliis 
al. Eg. 48, 2: tuSr at mili per sermonem 
Mw, Háram. 57, ul krnna e-n at vdpnum 
«t klcðiim, in proia F. VIII Hi; illan mann 
lálti aldrep éhspp at j>Fr vita malo homini 
V rrrelti infortunia (lua) . Hávam. 119; 
knpa f eld at aagnni (= beint af aueiinO, 
■m riilentque in íjnein ruere, FR. I 440 
'"■• 2. — P) tr, lertiFidtim: at iclt ok nafiii 
tkti A Jartrtkn vita » genere el nomine 
ttrlwm iiulicium cognoiram, Fjölmi. 47; at 
■naa. tx lenlenlia, ex rolunlale, Skf. 4, 
X. 36; at auBns ráAi, tr oris libidine, i/híc- 
fii ■*« htccoM venil, Harbl. 47; at auAnu 
ftrlanale, Sölt. 25; vt forluna ferl, Am. 96; 
tl tít; Hianm pro lua dignilale, Mg. 11, I; 
W rrrllam, at frttl, irrxniJuin famam, ul 
ftma frrt, Hh. 33, ÓH. 55, I; ef. Slurl. 7, 
•!. í. — ■'i) pro vepia, fjrir, oí, prnpler, 
pf«.- al t;rÁti pTopler lacTÍmai , Hm. 9; sekr 
■I lUI! allvalds sona, reut eicdii (hI Hcbr ot). 
R. 33; sKkJ* r-n al ráðnm coniitii ergo 
tUfum adire, ÓT. 57, I; þreyja at c-m 
rrtplrr aiiqaem (amiiio aliquo) lugerr., GS. 
í» fflrjÐ. 165); eriU at Óði morluum Odum 
iiftrt, SE. I 556, 4, vl grila rplir oHatinn, 
Vj- 9, 3; lit svclUe at SipirðÍ te mori 
pDM eil prapler Sigurdum, Og. 17; drdpa 

* **te» steypi regem rtmiiium 'lugere, F. XI 
1/7. 1; hSrð MðB cr at Engla slrfði , grave 
itMMtm ÍM m faclum tsl , ÓH. SiH, I. quo 
ttmm kodie ctilgo dieunl : mikill sflknuðr cr 
4 knni. fuiE pkraiit eliam oceurril, Bk. 2, 
"; pra skr angr at e-n, ifoferr aliqua re, 
•r* fcrrr, Korm. 14, 2. Huc rtferri poleil 
~ P) far* Kt e-n , ire ad aliqHÍd repelen- 
^m, rtdmcendum, renalam ire (lide rara); 
■Mb at !<aia. mitre, qvi Saxium aiducanl, 
wemc Sarium, Gha. 50; skrlða at fílnlna 
'Í fBcrraifai Ölmnam , Vðlk. 5. — 6} pro 
■•1( tía ul tirpe per adverbium txprimi poi- 
li: Atla þáuiz pd etríða ai ErpH mnrði ok 

* RUb aldrlagi, nece Erpi el Eililii, ne- 
tmdu erpo el Eilile, Htn. 8; at ttbi, eum fuTBre, fnrenter, Hgndl. 43; at hAO lempt- 
ralt. Háram. 19; al loD, cammrn(f(iri0ne, per 
rommendationem. Ildram. 125; haud abiimile, 
at (llnm teiki. (aliai við illan le'tk, með illan 
leik), agerrimr. F. IX 475, ror, 5; hrinkla 
mik at brwðruro cingt me fralribut, Gha. 
VJ: at rélla, jure, ul jutlum eral , Ha. 235, 
2; at gnój^u, lufficicnler, quanlum talii til, 
il. ralde. magno opere , Slurl. 4, 4/, 1; at 
koslum lolulim (nuHc i kaslum}, ÓH. 70,2; 

cum omnibui propugnaloribui, F. VI1 189. — 
7) pro. ioco, Eice : hafðr at mani mandpa 
loco habilHi , SE. I 378, 1; kunnar al kDpp- 
nm pro ririi fortihut habila, SE. I 366, 1; 
kendír al þcgnum, pro lubdilit agnili, hahili, 
ÓH. 108; verða, hafa c-n ai au^abragði, ipre- 
laeulo ttte, habrre. Háram. 5. 30; at BkD)itam 
focD iníilium , KJ. 158 , 2; at kvnn pro 
uxore, Hamh. 8, 22, J^'óltm. 43; Oldum at ir- 
tati ul compulandit annii iniertiianl , Vafþr. 
23. 25; vera lljóAi at Hdtum, dolori etit. 
lolliciludine feminam afficerr, F. III 27, 2; 
verðfc al bflnum, inlerfecloret muluo fieri, le 
muluo inlerficere, Vsp. 11; Itt sér hðlm at 
shjaldi, intula pro clipeo utut etl, in intu- 
lam confngil. H. 19. 4; ritnm cvm a^jecl., 

Iraclahilei fuitttHl, llarbl. 17. — 8) raliont, 
nomine. quod adlinel ad; raltin ad rrvndum, 
vaðin al vilja, cognalis ipoliala, ealuplitle 
orbala, Hm, 9; huill at hOndum , hrumr a( 
rótum, otanibui talrns, pedibui injirmui, Mb. 
6, 1; snauðr at Astvinum amtcít ifrjlilHliu, 
SoHiirl. 7; gstinn nt geði animo circHni- 
ipeclui, lláram. 6; hnrMnn at hyggjandi 
luper ingmÍB glorioiui, ibid.; seian at r-u 
lardut cirea aliquid, ul scinn at fðr trgniler 
capeiirni iler, Harbl. Í8; inlerdum omillilar 
' adipeclu, Sk. 1, 7; bctri Bt sér, mFÍio. 

ilaHlior, quod ad nalura a 
linrl, ÓH. 118; lians aldar manVctit al g&ðn, 
de meliore nola commeadabilur , felix prirdi- 
rabitur, Hg. 33, 19. — 9) at cum dat. paríi- 
cipii el lubitanliti tape, ut ablaliri eonse- 
quenlia, uturpalur, r. c, at uppreranili sAlu 
mfnnfr supra horiwnlrm lolt, Harbl. 56; et 
omitio al: órurnuðu lofl alls grams »níoD ho~ 
nare dei omHÍpolenlii . SE. II 208, 2 (rirfe 
lítla 2); lic Gpl. 40.- þriftja dag eptir er , 
hBDn var dOjðr i sinum manndAme, áiikaddom 
Rfnom guðdðme, reis hann upp af dauða. — 
^) eadrm modo uiurpalur tubtlanlitum^ cum 
pradicalo: al Dlum stilli rrije ebrio , ¥. 53; 
Bt meira fári tniy'ari (inilanle) periculo, 
011. 156, 3; «t enn KÍalla Gjallarhomi to- 
nora tuba Gjallaa tonanle, Vip. 42; a( 
hvirn, ciife tub hvArr; jðfnum þrck , omiiso 
at , F. VI 423, I, - f) inlerdum cum nudo 
lubilanliro pntiluni absotutam lenleHlÍan ef- 
ficil: (skipj slrýkr fat>t nt Írum, naris, re- 
mii agilala, reteriler pracedit, Slurt 3, 28, 1, 
ul rcnna al viðum. mafit ttanlibui (leddetraelii 
i^elii) labi, F. Vtfl 161. 2i8. 335; timili lenni 
hodie dicilur, Nkipið eengr vel undir irum. 
///. cum dcCHiAlii'n .- a) posl: at HkilBað 
ykkam poil reilrum líiieetnim, ÓH, 199, 1; UisilizcaByGoOgle mt itdU Iff, ]M<( hane m'Iam, kae eila finila, 
Mtrl. 2, 60; >t þal podea, F. III 12, 2. i'm 
ffimú freipttiu in Sm. 2. 6. 9. li. 18. 21. 
30. 35; juHpinltir a( |>at BÍitkn. deindt po- 
tíea, ieinit hae faeto (ul þi slSan, F. X 57, 
HOm U þu cil ij. fK. fci lum, tn tiraiii F. 
j: 323;, RS. 20, VSlk. 3, NJ. 156; pro at 
fikt kf&kn ÍH Am. fre^uenler uturpalur meirr 
M þM, Rn. 2 Í. 6 (iu), 9. 18. 30 (tie); 
tt rafiar Mtlir pett rupla paela, Ha. 285, 
1. — í) at pti proplerea, Hðfuðt. 6, Hg. 
7. ÓT. 97, í, ^e loeo F. tl 289 pro bI þkt 
ul af þ»í, ex eo, ulcirco. — vj poil mor- 
tem; þ*t er Bjair A. at sik leifflu fnoiJ mo- 
n'mtíi reJi7a«rMn(, Fft. / H2, 1; tí b(m 
w kaiuren Morlnaniiii (fralrvm) , Am, 71, 
uii FR I 221, rptir sina menn ; •Íftr at nið, 
cogaalui morluo cegnata, vd, m konorem 
mertvi cagaali, Hdvam. 72; hlaat aara at 
Stranda- Bneiti multam pro cadt Slr. obli- 
uuit, Slvrl. 1, 11, 1, ubi Bt 8tr. etl id. qu. 
eptir Slr., ibid. úi itropha marginati, el fyrir 
VÍCSÍO" eptir Hneiti in prota aaleceJente. — 
Sape apuÍ ttleret parlicipium addilur.tgued 
■MrhMM vel eaium (diD&r, liAinn, fBllinn') 
tignificat, D. e. at ÍBufian dBgKns, ■cr, fOSar, 
J'far, nig, morluo rege, marilo, palre, prin- 
eipe, viTo; at JSfor, inDK nillinn, at fjlki 
ll6im, at fncair daaftB, at HBrild fallinn, 
F. ri 237, Bk. 2, 51, Gha. 25. 3S, Gk. 4. 
10. 18, H hal. 42, Jlfi. 16, SE. I 240, 
3. — fn Grág. tape ctm uccut., I 179, 
193. 323. 

Ccnitruelior ponitur potl eaium, TÍp at, 
þinc«ni at, braatn Bt, velli at, þinci at, etAli 
at, bninni at, Vafpr. 17, Grm. Í7, Hátam. 
10. 11. 61. 112; teparalur a eatu, F. VI 
288, uhi colutretit al osiinai drotlni; longiut 
ditjeetum m eerfu Sighvali, FR. I 354, utt 
coiufrumiiii, hinn er BBt al JArvfk. 

AT, adeerbitim, line eaiu, id. fu lOi, við, 
ftrope, j'uzfa, circa, temper longam quanli- 
lalem »1 tonum kiAem , dum at prapo*. «1 
•orftc. negaliva coTTÍpianlur, Várílti ít, 
par fr et;oar á akelþnnnar rnnnai, praient 
non adfuitli, guo loco Sfc, Eg. i8, l(_hodie: 
þi varst þar ekki viS, ekki viBBtaddr]; at 
virttm |iBr anra (e'inn ok aei) Íl meini, 65. 
9, uii eomtrue: vamm ■! þir, it anr* meini, 
í&t pratenlei adfuimui, íei conilitimwi, ad 
ignem; tic tn cerni mefri eoUolalt [drátt' 
kvMt), SE. I 34S, 2, lee. leclionem cod. 
Reg. el Vorm., (rirbjiar) át þ«r viram ro 
loca pratenlei aJeramui; ilem tn exenpta, 
ia SÉ. U 18 allalo, þar var þii at — er 
Qiðr fclwðit þvBl, ibi orateni adfuitti , quo 
loeo Jivei veilem ahluetal. AliuJ ut Stvrl- 
7, 43, 2, gekk rBma at þar drekka, ^uoil 
ijem vaiel ae fi Jieeret, ^ekk ramn þar at, 
(til al) drekka, eoreui ee aeeettit potalurui, 
itqpi k, l. fÍBgt at eit accedere , þar =• 
þiofat, eo, illuc; it. OJ, 22. Hinc apparel 
^uanlilalem et aceenlum tffeciiie illam am- 
pkiholiam, qua uiui eit Olumui Homicida, 
VíMjí. 25, v"rk-ít þ*r, ibi non fui, tt viiA 
itpar, ibi praieni adfui. Iltm uiui kujui 
partieula frequeni in proia, quutn lequente 
imfinitivo, tum ttrbo fiHilm þeir btt6m TUÍt at 3 saniar, at fent eim hug, oeaipati fua- 
runá in lumule contlrutnio, F. X, 186; yaru 
Varbelpr at, at laka af þaa 1«^, atm eplir 
voru, F. IX 512; var þar at kou nokkar, 
at binda sár manBa, F. V 91; var ek at, oti 
vafk, F. XI Í9; hBon var U, ok BmiAdK 
Bkol, Vem. 27. Ex qva conttrudione pra- 
fecla eil vulgatiiiima lermonii KoJiemi P***A- 
tii , e. e. eg er bS le«a (pre eg er aB, att 
lena}, ta legendo oceupalui tum, i. ■ lega; 
tie tt HilJ. e. 35: ..kvaA hBan vera at léu* 
nilfr"; FA. / 392. — fí) kdlnat at fyrir Btaa 
frigueral eireum txleriut, Sóll, 44. — y) ai- 
verb. rdalivum, uf er uíi: þar kemr herr, 
at heilagr er, ee venii populut, ubi nMcfM 
eif, ÓH. 259, 8. — 2) eum eon^araliva, id. 
qu. þ*i, eo, koc, tanlo: drengs vari dið at 
lcnsri, Fbr. 20; þeygl at heldr nikilo lamem 
magii, Hátam. 96; al f^emri, meiri, eo major, 
SE. I 596, 1, Gd. 26; frÍBr at beinní pam 
ee commoJior (a: quoJ lolui rtgno impera- 
vU), ÓH. 183; l heim bI betrn in mundum 
ee meliorem (ntmpt, fuDJ tof komintt fro- 
itravi) , Korm, 14, 1. ffileriluBi iuMÍIur ez— 
plicalio, fuoM lupponit vocula at: hvt sé 
drengr Bt feip-i, Bt hann I odda eli OndBrBr 
látinn verAi, cur falum iJeo magit impem- 
deal ^niiní, ^uoif in primore iieie t'iler frm- 
lianJum eoUoeatut iU?, Krm, 22; heipt ml 
melri verðr hAlda BODnn^ al þana hjilm haS, 
tra eo majoret en'ifunl ioniiiiuM filiii , ai 
eam galeam poiiideanl (v. geilenl) , Fm, 19; 
aarg at minni, at þetta Irefrir nm taliB v»ri, 
dotor eo minor (eril) , li kac calamilalum 
leriei recilala fueril, Ohv. 20; aJJilur tliam 
þe«B, quod in koe nexu fert tuperfimm viie- 
lur: penE ittu, Gannarr, frsti al llclri , at 
hJarlB mitt bralkar elíti, hoe plurei kakoM 
cdutiu fameat orvm , fi eor meum coni ilis— 
etrptnl, Gka. 9, Hai. 5fi, F. VU i88, 

AT, coHj'uiieftð, <t) pro ef, ti: þvi er öMr 
bactr, at, ea laHfum lege, li, Héeaat, ié; 
tepna \btt HJalli, at hann Qfir Þbp, *• •*<« 
^attam ÍMjielrarel, Am. 59; nveim verAr 
hefnd Ilittarl til bíIU, at Bonr liH T numquia 
faciliui eadem commiiian expiabil, vieo (iit— 
terftcti) (Uio?, Bk. 2, 12; vide el aliqnat 
exempla, lupra tui at, adv,, 2, allala. — 
^J pro er, þefar, quum, quando! fylfðal iMíb 
endr, at, me eomilalui ei otim, quum, Korm. 
12, 4; fic in prota: at hBnn var dt hbr, 
7uum in liac intula (lilaniia) eerfarefm-, 
Vigagl. 20; at nienn féllu jainmBrKÍr, ðtiUMB 
talidtm (ex utriique) cecidiiienl, VigagÍ 23; 
at QðliBennÍ kBmi Naman quum freqventta 
AoMinef conrenif f ent , i&i^ 20. — f) quod^ 
ul, periape; at cum imperalivo et mex atm 
canjunclivo : M þd heim hvali haf til b^i*r, 
eða ÚolbrdBB feBiir okkam, ul celof domwm 
portei, aul navim itAdueat, Býmk. 26; tie al 
F. XI 57, 62 in proia; at þri kveKat — , n« 
verftir, VöU. 31. 

AT, reíalivum, ii. qu. er, indeel.: hvar er 
ai, at {At, ubi eil, qui aeeeperil, Eg, 64, í; 
hvaAan vindr um Lemr, bí at ferr vlf yflr, 
Vaf^. 36; bí lít pinaB fjrir Byndir oerKr, 
at eina nm ini Olln Btfra, ille, qui mb rct 
MMcf yitf tl imperium kabel, Kroitk. 5,- m* UisilizcaByGoOgle aáUL MT'. «< 1, 5> 3B. S, t9; m btom 
r.rsA. 215; U »t U ttíi. Orlm. 30t; þeir 
m iOí fn, Orht. 96. Addt ffácaM. 77. 

AT , ■«<« ittfimtíiiri, uni /refueiifi,' inw- 
lwl«r mrmmiilituT jnfliuf jvo piMl tier&un lUa, 
Ck. íil,- wf t^MOi, mI can/eraf IroctaluM 
Mcal) IW, SE. // 1, Bor. í.- Ura rrMir 
kkckw hvaijar kwfcr, Bcm þeir finB>, «t 
•nr* til þcimr fij^r Idaga, tiri doeti, 
rwrmm tcirmta, qMicmque invatianl tiirot, 
mf út }i»gvam ternacutam. 
r ai infU., Hild. 11, 1, uit 
f rtoea »1 ■oka; e/'. ÚA. 92, í. 
AT, tiffinm MjoltMM, We fufira ia • 

AT, m/Jtnna fHÍhMdiMi K«ilrif (U^'clite- 
nB, fti ■ufni <r {lat, prmeelo p, Wde 
CÍM*. P. JT/f mi Mce Iltlat «1 li, quibui 
aUt Stmi. í (e. 13) p. 20 tin. pe»uU.. ubi 
frt riðMiai aokkit Iftit Ced. EV kahn 
ta^lfi bttat; ■dnt þal IwA'uf eule , Sfurl. 8 
fe. 10} m. Ul, I. 7; ^ettlnc ^ann, Far. 109; 
l pá aliqtiantum tpalii, Firr. 169. Huc 
" ■ ■ r kjrUt, IcttiufcuJe, SE. II ^, pmit ic. redvndaiu, ul parlie. er: hitt 
M Ub ■« aUt fuidem ilía ttlatit, SóU. 46; 
■ÍN »1 k. t, Ht niffixum tel appcndix o^'ec- 
Imi, fmam kátt at oerlemíuai ul, allita ; *t 
ii cIm er BJflrer mtþ piþoni, Altat. i; Rm. 
f, A fr* toferfiuo M prafer. nt ir, alim; 
nriba^ fMfue in þW at. fiA at, ivá at, 
OB at f*i^ >(■;, nrAan at (Skdldh. 7, 13) ; 
H^ tt mX, Skt. 278, þepkr t.t (Orkn. 276, 
r. X ÍSS), il. t» lentmliif obJecHtii, potl 
hmr, kvkrr, P. V U. S2, 320; redundal H 

CrrvMMs þWi þW Bt ekki reldr harng- 
ifma (c euJMi) rei eausa ttl jravit da- 
W. a»mmt. 3. 

AT, n., tiuilalis foi etiaj : riBa at, 
■■dUÍMfio cvsfiIiontM , de reÍeÍlioHe , cf. 
ftnaaia at c^a e-n ncð pretlmn, fK& v. et}a, 
M etmtaiit allcra pkratii at leita e-n 
htfflwM daloi alieui intendtre; kinc bdUo 
lik at* ad ttrualda eoniilia (rebellionem 
fmitmdum) paratut.de Erlingo, OH. 186,5; 
fmt rmpícil UcHo F. Y fl, bdiaa Íllra riHa. 
M^ at , infiriifið , ttl collitio , conflictuM^ 
Trinw, rugma, Hófuðt. 8. 

ÁT, ■., enu, (tt*): anka il , avide tdert 
ÍE. I 310, ttd k,l. il poteil ttie 3. t. mp/'. 
a. •!> (wiJt ok^rn); ei6uf.- nejla áta ok 
4ty^fa ciit ptlujut frui, J/u^fm. 21, í; 
tic tá íUji ak at iti ad eerevitiam el ciium 
(ai aáanm et mtmam); Ítl. 11 380; kalla 
la ita atf etnMHt invitare, F. VII 355. 

ÍT, pr» itt. 2 fÍHj. imperf. ind. liel. t. 
'\ «, cf. F. ri 320. T, »n* i 

,n. «& ÍT, /., i^ fn. itl; il KTuna ok s^o't 
bl. II 222, vor. 20. 
' ilraSr, itoMfr, 
ifeáir, ilnwir, otTÍn. 

itA, f., ttea, eihu: iM fekki Ola Uakk 
«01 kifa cmmparata til, Bk. 100; andTarr 
ili, ^aJa 0110111», de eorto, Hvnd, 1, 5; 
■■ia (T«tTa«} ita ferat eibare, ÓT. 20, 1; 
hf^ ita, f>e« Ittlari, 4t ferit, Q. 39; 
^■■áft 1 ita, cadootriiuf taiiwp jw inmlere, hat. /5, 5E. /'44, 3; alalt ref diffieUit^ Or$. 
6; þétt okkr aldrei alall fiiki fuoairif ■■>- 
m'me dÍfficUe nobít eidealur, FR, II 213, uol, 
7; atall Hiraði, fatlacia ttkemeni, atrox, Sfc. 
1, 38; atnl Tarð Gonrdn, er hon dikB heyrðl, 
4>nim<> coneilala exlilil (feroeiam allimi in- 
duil), Am. 43, oil fueM laeuM FR. / 218, 
„ok er hdn heyrir þelta, ver6r bdn tÍA 
Cneip", ubi eneipr ttl eodem lentu ae creypr 
animo ftroei; Otnl, imillic alrox el nto*- 
flmia, lie femina giganle t. furia, Bund. 1, 
35; Dlnl aafcn oculi aeref, Huad. 2, 3 (id. 
fu. hvflBe, iiU. 2), Rm. 31; atall tr ili 
lUrri&ile forit eil, AR. I 123, 3. 

AT.4LL, m., reguJuf nwirt'limuf, areUptrvla, 
SE. r 546, 1; atala dríh, nimiut ^toli, 
;iuma, F. VII 58, 3; - df r, fanÍMalJ, ■omf, 
SE, I 23t, 2; — frand, (lerra, camput), 
mare, IVj. 103, 6; — brah, fcoroufj, naDÍf, 
ítl. I 41 tar. 19. 

ATATATA, interjtetio, coz AoMuuf frigort 
korrenlii, Orht. 79, 4, s\MiiiTsnðh]m , VI 
bnlatalD, yu. e. (cf. Grae. ototoE, ÓTOTTOtot, 
aTðTOTaTOL. qua dolentii nmt). 

ATBLÍKENDR, m. pl., part. ael. (t. Uiaa 
al , adflare) , ijinem mffiönlet , ineendiarO, 
Mg. 34, 7. Vita Tkorileinii SidukaU. aue. 
13, 6: ek þillami Tera i Bmiajii, oe geyr* 
spjót, ean ■ynir miair bléHu at. 

ÁTBOGI, M., pro itlbosi (•tlbacl), ilirpt, 
prottt (it =: itl, bOEÍ) ! i. flcjar, prolu lupi, 
luput, SE. II 594. 

ATBURBR, m., cntui, eve«fvm.- a. koaiaga 
ðrrualD, eeenlum regia pugna, de edipii fo- 
lori, iit srielio SliUoflaileHfi ineidtnle, F, K 
81, 2 (cf. Skl. V 85). 

ATFAnO, ■., apvaraluf, (fiat): bIHiib^ 
dagr, ilíef feilum Miquod pro i ime anltetdenty 
a eomparandit re&uf Meeeffariif el prmpa- 
rando ftilo dicla; de ipto die cmtoiooli, 
Slurl. 1, 13, 4. 

ATFERD, /. , rofio, (Tara at, koe td ilto 
Modo rem aggredi, rem intlUuert) ; ratio of- 
ficii lacri adminiilrandi, Gp. 3, Od. 11 ; vitm 
ralio, Lh. 52, Hai. 53. 63. 

ATPREISTA C-aða-at), 0. a., lenlart, ex- 
peri'ri, cum gen., F. I 123, 2, (freÍBla, at). 

ATFREKR, aij., atidut, torax, (it, rrritr), 
Bund. 2, 41. 

ATFYLGJA (-&», -t), «. a., comitari, ouetlÍB 
luðj'uiiare.eumiliit. ]ierf.,F. Jff 186, 2,Id,í3! 
cum dal. rei, in prota, txtequi , effieere, P. 
I 189; kine tubil. atfylci auxílium, F. X 
60; Uptm b., F. rfl 133; o-m a., P. 
VII 34. 

ATGANOA, /., aggretiiO! TÍana al(KiiBca 
adgredi, ÓB. 14, 1. 

ATOEIRR, m., kaila genui pntlongm, Nj. 
30, 3, AR. II 243 (leevru katlala, 8it. 
392) ; a. ^ra, kaila uri, eomu , it. poeulum, 
Eg. 41, 3; alccira tapt moiiuf (fec. SE. 
I 342, ..hóad mi kalla J0r4 TÍpna eBr blir*"J, Ad, 23; atfeira e1 pugna, tjui tt»a%r,prtt- 
' Qrelt. Sm, 1; ■((«!» baldr, (oUr, 


UisilizcaByGoOgle fUfHolor, -rír, F. Y 308, Ítld. 3; rmmar 
\«Uir raidúps rftrfleiri »tgeirB icoA, poltnlet 
dea praliaTtt (bellica, 3: dta pratiarei 
Melarri, aul Ciríilega, Valkgriir) nuf plu- 
rtt dii, biptnHiuai (katlarvm) arbitri, dii 
hatlati prirtiítret. Hild. 31. 

ATGJAH.\. adj., avidtit,rdax,(it,fjaríi), 
Orkn. 80, 2; eor. Nj. 30 ,1 . pro »r- 

ATGJÖRD. f., curatia. medicina, Cgjön 
Kl, intlaurare, retlilvere, reficere), Hagtm. 
32, 3. — /» prota; Irknir c*ír ok atejörða- 
ni»Ar at meiauni (ntana, SlurU 5, 13: fcrs 
al meinnm mederi viorbit , fio. 75 (p. 

me). 

ATl , m.. regiilut marilimut, pirala, SE. ! 
546, f; araandr nocú, Ó//. 4S. 7,- — jnrA 
mare. Ortn. 02, 6; - tikiA naríí. «««. 38; 
— roiit mare, ej«t ddreiS ffmina, Korm. 
22, 2; — Htéll (rin), mare; n. Elétlar eldr 
avrvm, Ag., (tide eldbaAÍ), þeiU ala jarAar 
cIIe frmina, Aq.; braul ata lands rldíi, id., 
Ag.; — marr. ffmii pirata, narii, ata marti 
ffina, cumulut nÍTevt narit, unda, tikr ala 
marx fannar. equui utida , narit, ala marii 
fannar rikrennandi, Rnci'i incilator, rír, lil. 
H 35Í, 2; vararhds nta, narale, diimuncuia 
piralee v. leclum pirala, elipeut, tréga ala 
vararhiisa, unus clipeorum, gladiui, clypeot 
dÍlenÍBns, Knrm. íl, G. 

ATJAn. duodtTÍgintÍ, hl. II 371, 1. 

ÁTJAMH. iJuoiíeFirreiiinui, Háram. 166. 

ATKVÆÐI, n., compellalio, il. diclum, ul 
orft. íil. ;/ 17. 

ATLA, f., femina gigat, (alall), SE. I 552, 
3, llgndl. 3i. 

ATLI, m.. rtgulut maritimui. SE. I 346, 
(al.lO ,■ "ide hraunalli. - 2) Thor, SE. I 
553, 2. — 3) alludit ad nðmrn a^uilir, Am. 
18, ul otÍHt Hm cognalum r^ ern afrenuui. 
lie atli nom. propr. tiri til ab atall , aeer. 
itreRuui. — t) forle lerpent, móAir alls ma- 
írr ttrpentum, Og. 36; cf. F. IV 2i8 , nar.. 
uAí membr. E. habet xlÍar pro eAIar (syðlur), 
nOitnir, riperte, 

AtMÐR, ni., cognatui. (at, f., niÖr), id. 
gu. áttniAr. Hýmk. 8. Hafn. 

ATRE>M. «., adlapiut, accuriui, (renna 
at): atrennÍB DrríAi aurala adlabeni, F. IV 
89; rel lec. aliam leclianem atrenni retrí^irD' 
colín hamí, (renna aungli. demiltere hamum), 
alrennÍH ángi, ramnt reciproealionii , bs' 
mu(, cripinn alr. ánca, bamo caplut , Shl. 
IV 89. 

ATRENNIR, in., reciprocani funem pitca- 
torium, ttl dtmitlent, (reana at, rel etja et 
renna), pitcalor. F. V 2.33. 

ATRIIII, m., Freyui Aia, SE. I 182, 1. 

ATrIdR, m., Odín, SE. 186. 1, Grm.46. 

ATROQR, m-, adremigatio: gaU a.. Jd. 
22; herfia n., sfrenue aáremigare, Hh. 65, 1, 
(ró. .0- 

ÁTRUKNR, m., cognatui, (át, f., runnr), 
id. qu. állrnnnr, Hýmk. 20,. tlafn. var., ex 
jua edilorei fecere áttruunr. 

XtRUÐR, m., co^iuilui, (it. /".^ruSr). id. 
qu, itninnr, iltrunnr: í. loðra, eagnatut 
nani, gigai, SE. I 300, 2. ATSETI, m., gui dMHteilíun fco&el in oIÍ- 

r'te loro , (seli, aitja at): a. HleiArar. tedem 
elhrœ habent, rex Daninit , F. VI 313, 2. 
Forte lalel hae Itelio in F. V 109, var, 1. — 
Obterraeil hane coeit nolionem G, MagnmUy 
Eg. 62. I, p. 4/2, nol. m. 

ATMTJANDl. m., gui tedem habel in ali- 
quo loco , (HÍtja at): a. foldar, dominui lerra, 
rex. Eg 62, 1. 

ATKOK.N. f., impvgnalio, oppugnalio; it. 
prielium, (..Ekja at). ÓH. 12, 3, 

ATSTAFR, m.. progeniet. (it, f,, nUrr), 
Hund- 1, 54, Holm. 

lÍTT. f.. genut, tlirpt, progeniei, familia ; 
periphratlire : iLlt aldar. jimui kaminum, ko- 
minti, F. II 52. 3 (Olariui in fÍgD. eonilrutí 
ált ÓAins, jliie, dii , guod minut plaeet); 
átt hnlda. id.. SE, I 6i8. 2; átl jnrla df- 
natlie, ÓH. 21, J; ilt ínicirreya, familia In- 
gifrryi. Aiit, dii. SE. I 312, 3; itt HaraMa, 

Í'ogeniet Haraldi (pulcrieomi). filii Haraídi, 
ilttr Haralds itlar. uitui ex fitiit Haraldi, 
rex Eirihut Blodaxa, Eg. 62; ilt lape úa 
Grag. prn Kll, e. e. I 237, — ^) homine*, 
SE. I, 382, 3; EÖtlir eneddi hann allra itt* 
omníum Jbominum, Gd^. 11. — ^) potleri; 
fiat Bpyrr fram i íll ea ret poilerilali tTa~ 
detur, SE. I 706, 2; cf, genfT i wU, 
il tn tecvla. ÓH. 129. — 2) plaga cali: 
or ýniissum állum, ex tariis mundi plogit, 
tx dirtriit terra parliltui , H, 31, 3. 
XtTA. indBcl., •iclo, Grm. 2, Shf, 21, 
AtTBOGI, (itt, bogl), id. gu. ilbogi, Jrerj. 

a, 5. SE. I m, 2. 

ÍTTfíÓDR, oi^*., bono, honeilo loeo Mlu*, 
(ilt. Eöar). mem&r. 132, rilie Malfredi. 

AtTGRE>'MR, m., qui prolem acidiorem 
reddil, (ilt , preanir}: i. nnaar. gui íupina 
proli (tupit) detiderium cibi ercilal, pugna- 
lor, Korm. 21. I. 

XtTGÖFGAÐR, p. p. comp., ab homini- 
bui (populo) honoralut, (étt. e"fsa), rel: ■•- 
bilitale generit darui, Eg. 64, 2. (fuod aé 
formam adlinel. ef. lið^fi^a&r. 

.ÍTTc6fUGR. adj. amplo. iUuttri genere 
fítl. eUfUKr), Eb. iO, 2, (AA. 232), 
* ATTI, Tn., gui pelH, protendil : s. honift, 
qui romuii profenJil, eomihut petil, prleulut, 
de homine pelulanle el injurioto, Eg. 57. 

ATTl, Korm. f2, 5, legendum eit orrí eeJ 

ATTI. m., eniti. (gi, ú, ^uo pelilvr^ ah 
ttJA, rel.- pr0lennii), SE. I 567, 1, 

ATTl, id. qu. ittondí, oelavui ; neulr. iB 
itla, Hiitam. 156, Vafþr. 3t; plur,, Ín itt«, 
Grm. 13; dat. ling,, enam iKa, Ght. 20. 

ATTJÁN. iiJ. qu. iUin, rfu0<fen>'nl« , F. 
VI 159, (AR. II 47), Hyndi, 14, t-ar. 

AttKA, fro itlak-a v. itla£-a, Han fco- 
bui, 1, ling. imptrf. ind. aet, s. ^%^, cton 
parfie. neff. a, Eg. 83, 1. 

ÁTTKONR, m., eognalui, (ilt, konr), M. 
qu. Kltmiðr: i. lofSakjna, cognalui viromm 
illutlrium (ut krasna konr), aul eognattu 
Lofdungorum, rtx, Ý. 47, AR. I 269. 

ATTLANU, n., lerra genlUHia, atila, ÓB. 
28, 1, (itt, land). 

XtTLEIFB, f., kereditat, (itt, lelfft), ié, 

UisilizcaByGoOgle ^ft t*. MtleÍlð: i. Hknlda, hatdiliu ali Sa- 
tM* (ptderiemm) reliela, regnam Norvegia, 

ÁtTNIBR, m., eognahu, (itt, a'ibt), Hýmk. 
t. ej. B tlm. 

ATniU>~XB,a(.,c<iiMai>>ruin«ti),(ált,runnr): 
•- ■r* gifu, Hýmk. 20; i. HýuÍB, SE. I 

ITTSTAPR, m., eegnatHi, (itt, ttlarr): i. 
fmfn, ecgmUuM remit, rex, Hund. 1, 51, ed. 

ÍÍTTSTORIl, odf., aMplo oeitere, F. XI 
m. 1, (itt, ■liiT). 

ÍTTSTUÐ1L.L, m., coltimeH famHia, (itt, 
AAQI) , aitei, de tiiro eicmio , familiir de- 
eon, 8E. I m, 2, ÓH. 13, 2; «(. proge- 
wf, á. jðm, regia progenitt, Ttx, OK. 

ÍrrSTTR&NDI, m., r«cfor populi, (átt, 
ttn). rer, F. Vt 423, Í. 

kTTÚ, pTO M þd, ijuod lu, u( (u, SkMdh. 
t, 39; lape im P. XI. 

ÍTIUMGÓÐR, adj., hano genere progna- 
tu. (átt, cóftr). Bk. 2, 18. 

ÍTTUNDl, aij., oiHavue, Hmiam. 156, ed. 
Molm. pra ÍUL 

ÍTTONGR, n., cognalia, genlilii , (átt, 
ter.. goutiitia, -ÍBgT), SE. I m. m, 1; 
I brutir, via gtnlilitia, Hartl. 51; ■(lisg»r eognali , : W . GorM* Canului magnui, ÓH. 156, 
1; i. Wrtja, Tjn. Frego, Tyrt prognalui, de 
fhmeipHui Seiomihu ac tioreegii, H. fd, Ý. 
H. 30, BS. 6, 2; il. (iliui: iuingm rj&Sr, 
iatirfeetor filiorttm, de Ania grandœvo, jui 
fb> MHi sfotít proroganda eauia immo- 
lœermt, Ý. 29, 2. 

ITTVIN pro ittTÍnr, amicui popyli, (dtt, 
nv), rex, nde tn voce Dtvin. 
ATVARÐR, nomenAlt'Í t. jntii, Fjölim. 35. 
ATVINNA, f., cilor luhilenlatia, (viina 
K): c«f» TCTUiftap (silt) til Mvinnu >nmn 
rtU> ad eilam pauperun $utleHla»dam, 
Hæ. X; rei ad eilam tolerandam neceiia- 
riB, fuorf poilatal uiio.' cifa EÍr atvinna 
trfg-t f«iivi'BÍfain (uifmtei, Hugim. 27, 1; 
(ictM. aÍMwntinit. Gd. 69. 

AUGA, ■-, ocuíiu .- iíta f aa^ oculoi in- 
ipúwc, K>p. 26; iiCa ðreiðuDi augiiin pla- 
tidii eeulÍM mdtpieere, Bk. 1, 3; svDrt napl 
' , ÓH. 92, 12; dat. pl. Meu pro 
n ybr i aasn libr, it nom 
I vettrum liniji'i, Bk. 2, 3i, til 
ma í M^ (pro Mpim), £j. 5fi (p. 337), 
t.lV 330 eoU. ÓH. m (ed. Helm. p. 262); 
\nfK i t\A »t BUsum cit^i videnique im 
ifmm TMtre^ FR. I iiO, 2; itetía ryrir au^ 
i mWm ponere, Lb. 42; verða QBrrl kueuni, 
( tomipeelH hominvn remoteri, t meJio tolii, 
«k. 27; ef. FR. I 219. — MtiaphoHct: 
■írg ers img» Bttgu mulla iumina luei, Háv- 
mi. 82, L e. eompiuret inlerdiu arliitTi fiunt 
um; rsrQJÓHQar aagu, ccuJi 
E caula et circuimptela agendi 
27; ef. hngiiunar angn ocuti 
animi), SE. II 8; ^oga ellge 
aK amimi , Hai. 56; ms* heymar, aeuJi' audilui, awtt, SB. I i381 
repi aagna, pluvia ocuioram, lacrina, SE. í 
3i8, 1; augna laiitl, lerra oculorum, cnpul, 
SE. I 538. 

AUGABRAGÐ,».,tcJui<>cu(i,(«nK>.braEð), 
il. traniieni lemporii momenlam; anðr er senl 
BU|;Hbra^, opei lunt inilar iclui oculi , mo- 
menlo pereunt ditiliœ, Hávam. 78. — ^) 
ipeclacuium; verAa at ■ugatragSÍ, Hávam. 
5, 30. 

AUGFAGR, adj., palcrii oculii, (angia, 
fasr), F. IV 196. V 200, 1. 

AUGLIT, n., roniptclut, (auKa, lita): aár 
ok hroBs droitinn Hýnae flrlr ossu augliti 
Tiulnn-fi et cnix domini anle oeuiai noilrol 
proponuntur, Hai. 33. 

AUGNAQAMAN , n. , deiicia oculerum, 
(augit. esnian),rei oilipccCujucuni'ii, FJöÍtm.5. 

AUK. t'f'. fu. ok, et, icriplio Nonagii uii- 
lala. lapitiime enim (auk, uuk. avk) occurril 
t> Cod. FiÍL, Norregiea orlhograpkia txa- 
ralo ; lalis eit, unum ex mullii exemplum ad- 
ftrre; íliveinii ank þArÍr alefndu ane þangat, 
ok náSa oppaunga, oe urðo efri. ÓT. 26, 1 
kabel auk, u/ii F. I (22 habet ok; auk =r 
ok Ód. 19, lic et commodt aecipi poleil 
NJ. 92, ÓH. 2Í0, 4 (Shl. V 89), Hdeam. 
98. la ninicii imrriplionibui lape ^HKi 
juod nihil til niii aok t. t. ok. Cf. 
Germ. auch, elioni, quojue, tt Angloi. eac, 
id., II. c. and he ea> siid gevritum fela Ain- 
gaa bc^n , et iile guogue per iilerai muilai 
ret perquitivit : and hiae eae Msum vorilum 
manode, el eum quoque hii terhii admonuil. 

AUKA V. a., (cyk, jók tl auk^ða [Gdfi. 37; 
F. VII 158; X 21}, imperf. conj. yki [F. VU 
158 var.] et eyki [F. XI 21 ear. 9], lup. 
Bukit), aagert; auka wtt , genui propagare, 
lihtTOi procreart, Gha. 27; jokn sltir, Ant. 
37; ef pil cykr orAi ti ucríum addit, Am. 
37; júk |)undi flegns snAlt humerum cieium 
Oiiinii (mDcoAeroum^ auxU , HS. 6, 7; eykr 
(skáldit) meA enniddki poetam diademale 
omal, SE. I 236, 4; allvBldg menn Jóku i 
brennur ÍRcendta auÆcrunl. Mh. 10, 1. Parl. 
acl., aukandi, t>irfe m^rKaukandÍ. Parl. patt., 
ankinn urflarmagni, jarABrma|;nÍ, Oha. 21, 
Hyndi. 3i. 39; bami aakin, ftiu aueta, gra- 
tida, Vóik. 3i; auhino hauk» bjálrk cxnciit 
accipitrinii indului, SE. I 31i, 2; vide 
llerOBraukina. (rand-, laat-, morlS-, rainin-; 
auka «-m erBtt BÍnnÍ, difficile iler aiicui 
creare, facttiert, Vtglk. 10. — ^) periphra- 
tlice: Ak ilt comedil, SE. I 310, 2, (led v. 
okbjöm) t »uha 65 carmen faetrt, Jd. 2; aak- 
nm ygi^ teas oertut fundimui, SE. I 642, 
1; aaka e-m aureks drykk cnrmen aiicui 
propinare, Kom. 26, 2; a. frandnekiu ca- 
dem cognali commillere, ÓU. 186, 7; a. krók! 
kaf, aficorani tn mare iemergere, demillert, 
Hh. -31, 2; nuka atyr, dlfB verA, hjaldr, skjBld- 
ar hjaldr, yj-iyar leik.jtusnnm facere, itra- 
gem tdere, F. I 163, Ég. 82, 4, Sie. 20, t. 
13, Fiae. 34. 

AUKt, m., aujmeitlum, (auka): DaamarkM- 
auki, du^enfum Ðanio', de iniula Seiandia^ 
Snteta imptTÍo abslracla el Dania addila, 
SE. I .32, i, Ý. d, AR. I 219; Mki UisilizcaByGoOgle kVi , di ituula fennimltra, F. VII 83, 
3; DoldBr Bpki, au^MMlun puti>erii, dt ^to-' 
wÍMe M«rlu0 , iit luMuZum illala , FR. I 520, 
S; e. naUBDkl} bjtikIb Bnki, wiagmittido, cu- 
túdut ftecatontm, Hat. 17; í mÍUiin BukB 
iagaUi magniladine , Vígagl. 3 , 1; kveSB 
iBakÍ Utit gmtt til BnkB, ^uol, forum (lmla~ 
mi»it) atlie ovut ttte ad ineremeMum, prev, 
Bk. 5S {Skl. V/ 271-2). 

AUHAH, f. pJ., ituvla, ín provineia Ner- 
vegia Bygjafylki, prepe Hvilinf Ncjrjar, fuo 
leee nuiM OmA v Omlin (Poniopp. Geegr. 
Oplj-ín. p. 60), SE. I 442, í; ef. F. IX 367, 
nel. 13. 

AUMÍN6I, m., kemo miter, (Bomr), Ag. 

AUMLI6R, adj., miter, infelix, (Bnmr): 
B. ftrall muertemu, Ua*. 16; Bomlic nom, 
infdix fmúeruM reddent) parea, Sk. 2, 3; 
Bamllc fOr, íler fcumtte, ignobile, Bk. 2, 64. 

AUHB, ad}., MÚer, infelix: de kamint mi- 
tariit adfUelo^ G. 35; Si. 37; dt jigantide, 
hÍB aama dmgtrSr dira, Selk. 10; anmar 
pislir alrectt eruciolue, Hat.38; aamt Hkota 
bldB infdix Seelerum tanguit (a; rt malt 
getla tffutut), Orkn. 5, 4; Mmt, dt tili car- 
miiu; tlmta rÍbI ek npp Branmn heQa ordiar 
tpilogam vilii ÐorRtHÚ, Lv. 34; pir eonlem- 
ítm, dt komine, mitellut, Nj, SO. 

AUNGR, adj., nuUut: M nem. ting. mate., 
Sj. 78, t. 3, F. VI 42, 3, Ha. 318^ 2, OrU. 
81, 4, F. I 132, 2; ace. aancBB, Jd. 1, el 
imterlo v, Bnncvan, Sáll, 12; iwm. ling. fem., 
auBg , ffiieam. 95 ,' dal. ting. neulr. , Banfn, 
Nj. 63, BnngD, Hátam, 95; vidt öngr, nnKr. 

AU?JOR, a4i., areluJ, anguttvt, id. qu. 
flngri Bnn^ar JDtna brannfVBr ardi* gi- 
ganlum angutlia, F, fll 218. 2) lubtl.: or 
BBB* BnnfBm, tx ohímí augutliit i, t, tx 
9ila ptrieulo, Karm.2S, í; cf.Lex.B. Hald. 
tui >. ingT, m., tt ðnpir, f. pl.; eide ðngr, 
auguttut. 

AUNGULGRIPINN, p. p. enmf., kamo eap- 
tut, (BnB^ll, hoMuf, SE. I 370, et siipa), 
F. V1133. 

AUHAR, el. « ting. eyrír, qu. v. — 2) avrsr, 
a^. tolde, SE. I 658, 2 ear. 14, (e. arar). 

AUBHOBB, ■., tabula artnaria, tic dicla, 
(anrr, borð) , feeimi'u' ordo taAuIaruM naeii 
« eariiui, (tride BrborA), SE. l 585,2; anr- 
borAB ejkr navit, ÓT. 26, 1; gen. pl. anr- 
bork, BR. 27. 

AUBEKB, M., nanu* (ut eidetur); Bnreka 
dnkkr, jpefu* nmi, carmen, poetit, Kerm. 
26, 3; Forle anrekr idem ett ae rekkr, no- 
IMM, ut oijee an k, l, lit idem guod ey txple- 
(ífuM, e( rekr pre rekkr, ceJ f*. Barrrkr miHiu 
tem'eola (hom idii erant taxieola). 

AURIGR et avrícr; anrKiiin foHi, Vip. 
23, avrfo kaki, Lokagl. 49; iítem ttl ac drífr, 
madidui, udui, led ím prieri loee , dt eatar- 
racte Murpaíúni, tignificare videlur ofper- 
fÚM raranleM ab ÍT plutia. 

AURKONÚNGR m., cOfHOMeH ffimeri), 
SE, II 525. Ðtrivatio aut orige mamíhíi 
Ml inctrta: fortaiie rex v. prineepi olacer, 
Kieraliij (srr), m Ltx. MgtkoL ol Sr aa- Vip. 1 AURHULIÍVN, m., ctMut, SÉ. tt éSL 

AURR, M., lerra liMoio, argilhia, armi m ' 
eea; it, lerra, iuMue, j41eM. 11; (parna aar, 
(erroM caleare, pralíciici, Mg. 6, 1; Bgir 
hjama blaadinB við aur, cerelruM terra míj ■ 
lum, tn rerrom ejfWum, Ý, 33; troða aar 
yflr am Bkdf ptr tilvam iter faeert ptdibut, 
Mg. 32, I; hylja e-n anri kume ton d i r *, 
Korm. 11, 5, i. e. inlerfletrt, (ef. BandrJ. 
tro5* c-t Bari ali'fuiJ úi coro coamleare, 
GAv. 16; hvitBBurr, argiUaalta, Vrim fvm' 
ttm cireuaidani inlríiuecue, (eiltMiBÍf ÍBilor, 
eel argilla fua font intrintieut erat incm- 
ilalMi, Vtp. 17, it. SE. I 76, gua tie kakel 
„tak* hvcm dag vatB i braanlaum , ak Btaft 
Barinn þaaB, er liccr sa braBBÍan"; MhwB 
fiavimoli ar^íIomM lel areHoraM.- aarr ttr 
■IJBr, SE. I 386, 2. 

AUBVAnGR, m., HomeH naBt 
Fiilclur iliom ólia ferma idtm n 
vinfi ilici, et kinc aarvánfB ajút, itdti, do- 
mtnÍiiim Ornangi (in camaii Jormit), Yf' 
13, el SE I 66, ta þesiir koma fri 8var- 
ÍBBhBnKÍ lil AurvinfB í JdravBllB, a lumtUa 
Searini ad Örvangum in eampii Jermii (kabi- 
lanltm), ut in Vtp. nani dicantur ad itmai— 
eilt'um Oman^ , in SE. aJ iptum öreanguwt 
Ttnitie. Alitir ki loci kaud facile eonci— 
lianlur. Non infreguent ttl permvtatie tor— 
miiialiaitum r el i in nimÍHÍiue guoque pro— 
prOi, ut Snrtr, ol Sarti in Sartalap} Salt- 
dngr, of SattdafamJB&r; RiIditanBÍ ef BÍ141- 
tBnnr, BBfbarlir et RafbarKi. 

AURVAR6B, M., wuiut SE. II 460. 553. 

AUi'A, ti.a., (iy8.J<is[JasB elJdBa],imp^ oettf. 
JvíB fSíurl. 4, 20], lup. ansit), fcouríre, ac- 
kaurirt, adiptrgtri , centpergere ; aaM akip 
exkauriTB tenlinam nacii, FR, II 76, 2, it, 
anBB BUBtr, ul aaRB BBHtr Hertýa viafBoÁar, 
ezJkaurirE peeulum Oiliitii, carmen fundtr*., 
SE. I 240, 2; if. abiolule, Sii. 5, 2, F. VII 
340, 1; Btorðar farmr J6s saBli ant BbU 
proroM arata eirctiM/'tiAl, Ha, 291, 1; BuM 
e-n viUai, afua ludriili alífucM cemipergtr»f 
aqua Iiutrore, Rtn. 8. 18; aOBB bort hBtBi— 
nm dalerei expettert, Skáldk, 2, 7; aaM 
hrdpi ok rdfi a e-a, eoHeieiuM tl praira fjm- 
dtrt in afifuem, Lokagl. 4, ul Eg. 76: mr 
bann Jia Bllkn i Bafti e«8 npp gmm lal» 
probrum n o* Hofrii iffuderit, tl Hitd, c. 19^ 
mte.; om verka þ&ap, er bverr Jiv í aoMm, 
de carmÍnHut , guœ aitir ín allerum Jteermtt 
Parl. poMi., aoBÍBn öftrEri, Jkotuliu tx (Mrertt, 
ffóoam. 143, luHnt. er; auinn Mri argitt» 
(ledimine fonlano) cireumfuiui, Vip. 
BBsiaa haafi, Mndi, iMjtcla ttrra ha ' 
arena kumalui, f. 54, Orbt. 82, 7. 

AU8A, f., kauilrvm, Tidt hlaadaBBB. 

AUSAZ, id. qu. Ksna, *bm, siftMre, J0 
fiueio, Vtp. 25. Sic F.X 3$3: ea hana BMt- 
ise »t meir vlfi ee bjd i, bdjiar hendr, <f« 
alkiita. 

AUSGRtil, M., gigat, SE. I 550, 3 vmr. 
9, iif. 7u. iagTÚi faa = bd = hed. á). 

AUSKEH, H., eof tentinm txkat^itndm, 
kautlrvm HHHticuH, SE. I 585, 2, OUT 
// 118. (aua, ker, vel pro aaftker, fu. UisilizcaByGoOgle ioa it) ÁtmAtlt »4p., ab WMNÍe, a fíaga oriof 
brii, « rtfAmt in oriailem terta, Vtp. 33. 
U. 45; H. 19, 1; hrci^ MBtan proeiUa ai 
<naM> eatrlii, ilai, 17; byrr saiilBa, vcnluf 
MnsAu «i vriemlt jbiu, F>i. 173, 3 (niU 
BlkaúfcrJ; lcmvaldr Bnitu ÍdJofor Norve- 
fÍCM. r. frs3. I; fyrír MUUD, adt,., Ín 
wÍB i í aJ í fvjuM, OH. 5. — 2) prapoi., a) nwt 
j m iHm ftutu OarAar s rcjtDiie nmu in 
wmMmí mtrta, Me. 20. — b) eum aec, b. ver 
^ tritmtt ■uffú. Se. / 700. 

ÁVtfTASVlJtDB, m., ininw, /ij. // 2U. 

AUiHTKeil, íd. ou. Hitker, (Biutr, ker], 

ss. /f *62. ses. 

lCíiTRyLFA, f., diraa fi. e. oriorj im- 
IM, wvú, í'BOBlr, M., Iiylfft), F$k. 9, 1 fro 
ttikjitm ; MStkyirúr aMuak , ntf , ma- 
—$ cwMitriala , e em mela , fuiMjalA niHl 
fcMjeeAi í^iditm) , auJ |Fr(iru(ta)l( (fugam 
mMm lti ) , f«« verAa iii parenlkeiin ÍHclu- 
imim nöit, KaM tr^eiifi verbo blJiÍpD *ub- 
jmtmm ■egpr evmeordal. Cetenaii aiuikj'lpDr, 
iwrf at MT. M //ir., el BaEtkylsor, (vide 
f. X 191 , tar, 13) , áepratalum videtur tx 
■Mkjlvnr fv vliijíoi. in p ei E corruplaj. 

AIKfTMARR, ■•., Mare Drienfale, (BDstr, 
^ Mrr), BaliÍncM, Ý. 36, AR. I 263, 2. 

AÐSTMENN, ai. pl., oriaUala, de Nor- 
Mfi, Hk. 35, 3; alUBldr ftastmBBDk rez 
Bmtifmrmm,, B. Í9, 2. Ðe Steeit, Gþl. 450; 
4 B i W fcoaáBgT, anBtrregr. 

ACðrTMðRK, f., lilva orioUaiit, (mnttr, 
m^ ■M), t. 30. 

A08TB, ab, eeaftu lunif, (aaBa] , Hými. 
V; a. TtB{B<iðar. icKliiia iweie vÍNarii, (iguor 
rme^ Mmo^ SE. I 240, 2. 

ACSTR, a , orieiu, flaga orieafaJii. — 2) 
i*iilMm. ta orie«fe, Vip. 36, Harbt. 28, 
Krm 3. BS. ii, ÓH. é. — a) arienlem 
MTM, Lokm^. 34. Cemipar. cum dal., EIB 
BWarr, id- gm,, tyr'ir anatBa EIO, a rejrione 
ÍOm m orieafen veria, F. VII 53, 2. 

ADSTBVAHAR, f. pL, ilemera oriemlaUa^ 
(nrtr, Kr), Xokají. £1. 

A08TRI,ai., aaaiu, ctrli pJo JOM orienloleM 
■HiiiMH.(«Mtr, n.), SE. 150. 64, 2, Vtp. U. 

AÐSTRKONUNeR, m., rex oritmlalit , dt 
nyeSMeia. rBOBir, a., koidafr), ý.26. 29, 3, 

AD!fTRl.UND,i>.;ií.,lemBan'eHlatet,(BaBlr, 
K, laadX i^ Tf- "Birreer, HG. 10. HS. 6, 
i (F. I 30. 5tS , 3), fuo poittrieri toco dt 
ThMrtcÍMn infeiJijenÁm videlur. 

ADvTRVECR, M., re^'o orientalii: úijilur. 
»— trinBr, rcfioiMe erieatale*, priBiertim mart 
Ulie. mJjaetmtti, dt Sttcia, Ý. 26, 2, ÓH. 
B, tS. — 2J re^, Iraelui eieli arienfalif, 
feUfL £0. 

AUnRTINDR, M. pl., Vemdi oriemtala, 
^ Í, 2, F. VI Í32, 2. 

AtMnLXNN, a4i., ab oriemle venient, 
m^mlÆt : m. vwdr eenliie a plaga oritnlali 
fHw. (MMr, a., -r>Ba), Ortn. 81, 8. 

AÐ9T8K0TA, /., AoiulroM nautieum len- 
lÍM tmmrmmdm, (aoMr, m.. BkjAla), Hýmk. 
tt, ■!. Btiiart. (íil. II 383, 1, Busskata). 

ADVIRÐt. •., iomo nuJIiiu frvgii, nulliue 
pnriii, SC f 532, (nitrtiaii Jc, ijnaoo komine. fbr. 27; Bel ^d Upp, aavlr6Ít, knilifar iytij 
tumar! kime BDvirAai, miiiiium oi/icere, ONi- 
muM deipomdere, Eg. 103, Vigagl. Hafm. 4to 
S2, 6; el BuvinBkapr, ignana, limiéilai, 
GuUpóriá Sagn muc. cap. 8. Aliat leriUlw 
BuðviriM: hyci; tk, aE eingi naBr nani eic* 
jBfDmikÍI aaArírAi arrnendam^Bem A,Hrafmk, 
mic. c.3; atlar |>d þír mikít i nUcatterB, 
anSvÍrðil {litt, srfir hanD, et þi villt takn 
hanB trí mir , Dropl. muc. e. 5; aaft- 
virðiimB&r, SfuW. 5, 17; anðvirðMt, eeri., 
Vigagl. 22. 

AUÐAHHILDR, a4}.. benignui, (qi. for- 
luma largui, aaðr, mildr), lie Chriila, 0. 5. 

AUB8ALDR, m., dicui diciiiarumi, (aoðr, 
kaldr). cir. Shirl. 7, 42, 2, Vigl. 17, 10. 

AUÐBJOBR, m., vir liberalii, BR, 12. 

AUBBRÍK, f., labula ditiiianm, (Mftr, 
lirík), femina, Eb. 40, 2 (AA. 233). 

AUBRRJ(>TR, m., fraelor auri, (aoSr, 
brJAtr), liiilrÍiueRe dieiliai, nV, Grelf. 63; 
lie priEiJon^ Hai. 24. HR. 12. 

AUÐ8R0TI. m., id. qu. aaðbrjólr, (aaðr, 
br«ti), Jií. 9, FR. II ii, 4. 

.4UBBltl, m,, BaSbÚB, f., qui, qum itoriim 
ab aiiii kabital, HgmiO. mýju. 

AUB8ÆTTR, adj.. pro quo facHt latitfttri 

Cleil , qi. facile expiatiíii, (Bað-, faeilt, 
ta): neulr. , manat etdviftam tllda aoðbVM 
TÍð mik kaud faeile eii tril miiki lalitfaetrt, 
Vigagl. 21, 1. 

AUBFENGR. a4i., faeHU comtparatm, •*- 
lenlu, (alft-, fi), ^nO. Í8. 

AUBFINNANDI, m., porter auri, (MiBr, 
Onna), eir, G. 3. 

AUBFRItíO , f. , dita avH, (aufir, tngg), 
femina, Korm. 19, 9. 

AU9eEFANnl,m., iIafarn«ri,(Bn5r,eefa), 
rir, F. X 423, 6. 

AUBGÆTT , n. a^. , faeHt o&Mreolu, 
caulu, (buB-, gKla), Hwgim. 22, 3. 

AUBGILDANDl, m. , eregani aurum, *«-, 
(aa&r, gilda), F. II 83. 

AUBGILI>1R, m,, i<J. qu. aaðeildandi, (aafir, 
Cildir), tir, Plae. 21. 

AUÐOINNTR, adj., qui faeile itduei pa- 
leil, credului, (anð-, EÍnna), l.iJ. 18. 

AUBGJAFI, m., <Jdfor aun, (anðr, c)b1), 
rei', Orbi, 15. 2, SB. 1618, 1. 

AUBORIMMR, a4}-, imiaueut auro, (aiðr, 
p-iromr), Ji&erolie, F. VIII 165. 

AUBGRUND, f., lellut ouri, fBnðr, gnU), 
femuma, SkalM. 6, 46, 54. 

AUÐBNYKKJANDl,m.,nariorauri,(B*Br, 
lufkkja), cir, Kifa Balfredi itc. membr. 132. 

AUÐIGB, adi', opulenlui, divei, Hácamt, 
47. 75; gem. aaðifB, rafpT. 10; dat., anðcoa, 
ffiiiiom 70; Bafiifr i Bndsvömm copioiuj in 
reiponiii, Lekagl, 5; aufiig Bkrín, lerinia or- 
nala, iJonarííi ipleniJiiJa, F. XI 300, 1. — 
2) felix, fortvmalui, (vide vtBBuðÍKr). — 3) tw 
eom;iDiilii .■ gagnBuði^r, JaftaBuðÍfr, krapt- 
auðigr, B^dauðif r, happaafiif r, hnkftr-, lioý-, 
last-, 6-, aun-, annS-, Bcfð-, ntár-, aTeiA-, 
vetl-, ><s. 

AUÐIMENN, fil. f 165, 2, jungeiuhmi vidt~ 
lur eum vcrk ia v. 4, lo. verfc-aaðineaa, fr» UisilizcaByGoOgle Aoi) ÍV0 AaM-verknena, t. e. verkmrnn aoAe •. aii&- 
fcr, operarii dinltarum, nwreiitaru, aaSÍmcDil 
oulnn diciluT, ul hildileikr, hildimciðr, pro 
hiM»r, leikr, meilkr,- ila oommode jutigutUut 
4reyrui;& i^nnaar aerkl. 

AUÐIMN, aij., fato detlinatu$, (aaSr'): 
neutr. auSil cun jen. rct, iJat. peri., aaðit 
fftr j>á ílolaum dnuða, tiim fato deilinatum 
ut, ut hominet mam-enlMr, Jfff. 25, 2, SE. 
I 5íi, 5; Buðit kztu tloiaum dauna, feciili, 
ut fali (norieiuti) necetiilat heminibui acci- 
dtret, Ha. 285, i. Sit Nj. 69, knma ■»» 
tíl mín reigðÍB, hvnr eem ek «m sloditr, tf 
mér verðr þeiB auðit, aderit tempui fali mei, 
ubicunque fuero conililulut, i> fort ila feral; 
F. VIII 50, þeita v&rð banlaga &uait i f)vi 
siuni , falo cral prietlilulum, ul eo lempore 
eum (tariii) malii conficlartnlur. — 2) for- 
lu»a dalui, conceitusi þir veríSr heilU auðit 
libi bana tort contingtt, Sk. 2, 22; e«gi lut 
nuðias rj4r nullam parlem eoncetia pecunite, 
Bk. 2, 35; neulT. auðit forluna, in gen, 
uSÍag apud Brandutn epitcopum in hitl. 
Alexaiutri Magni, ubi mt bíðft aaðÍDS ferlu- 
nam extpectare; il. facultai. opportunilai, 
occaiio; anðbrjótr let þeim ■uðit auðar, er 
rauð svcrð, HR. 13; þar er aaðit aaða iti 
parandurum opuna facullai dalur, SE. I 660, 
2; hUtine kvinar varð auðit pugna facvital 
dala, (etl in lignif. I, neceitilai pugnandi 
adfuil), Krm. i; hanum varð a. BÍgrs ei 
conligit ticloria, Krm. 15; skorðu Bkiði var 
aoíit ekriðar, naBt conligil, ut currerW, i. e. 
nafii BHijna celeritaie ferebalur, F. VI 47, 
í; leti ok lasla verðr þeim, er lengi attt, 
auðit iðuglig*, ei, qui diu dormil , periKpe 
accidil, ul ignarim et oifiorum cn'men tn' 
currol, Hvgim. ÍO, 1, u&i tn malaui parlen 
lufnifur. In prota, láta fram fara, sem aaðll> 
er, m forhma arbilrio prrmillere, F. XI 
60; >I mér verði þat (oi. þefls) auðit, for- 
tunon miJn id daluram, fore ut mihi hac 
efficere conlingal, F. XI 360. 

AUBKENUB, i4}., faeilit ad dignoteen- 
dum, (anð-, kcaia), Grn. 9, ÍO, uii neulr. 
aaðkent c. dal. pert. 

AUBKONK, n, ctr dijif, (auðr, koar, ul 
aaðmaðr, Íti. II 385), eonject. Q, Pauli pre^ 
auða konr, guod forle idem ralet, ab auðl 
íi'. . ftt. aaðr , opet (gtne taílem in nom. y>r«- 
priii permulunlur, F. 17). de reje, Eg. 57, 1, 

AU0KU.\UA, f., F. XI 138, 1, poleit etse 
faciíii adtenlut, (aað-, kun4a = koma), malo 
lamtH legere aadkunda, o^vwim iiio, eccuriut, 
congreiiui, hoc erdine: andkunda valf;agls 
varA srimm rar^, congretiui obíi camÍTom 
erat lupo periculeia , , i. e. avibui ae ferit 
canUtoril mtiumc lulum aral tnlcr' ciK'aiera 
veriari (propter «im teJ«nim); cf. ^wad icn- 
tum. F. VII 350. 

AUBKVEBJAME)!, m., diníiat poiceni, 
(anðr. kvet^a), tiir, F. V 231. ■ ■ ■ • 

AUÐKVl»l, m.,'*ir degeuer; bvcri^i þðtU 
ek aaSfcviiÍ KHar iainn*r, F&. II 3ð, i. Sie 
et Ld, mtc, c. 67, einn er auðkvisi rottac 
hveFrar, nnmi ftncf n famiiiit degmiKfim- Ita- 
to, it. SturA 4, d O 8, cor. .1) pro «r- kviii!, fua haiiema etl forma tulgaril, el 
moUem, dolorii el taborii impalienlem tigni- 
ficat (surkvÍRÍ, id., F. II S5, tar. i); au- 
kvUi, in eodem prorerbio etl ÓH. ÍÍ8, F. 
V 321 (F. II 55 var.). 

AUÐKrFÍNGR, m., lir dieei, (gi. opeM 
cumulunt.auðrj kdfr, cumnlui^, SE. I 532, 
Slurl. t. 26, 2. 

AUÐKYLFA, /■., elata (o: arhor) dieitia- 
Tum, (anðr, kylfa) cir, H. 19, 5, i/uo loro 
Ftk. 9, i habet aastkylfa, naeif; et polttl 
auðkylfk eodem lignifieulu tumi, 3; avSkylfa 
(avðr=3uðr,aaar),c<iu(íe;>marúiu>,rafit,iH»<>. 

AUÐLAGÐR, adj., diret, = aaðÍKr, F. 
X 190, 1, Fik. 8, 1. Vndt lubtl. aaðlegft, 
f., divilia. 

AUÐLATTR, adj., qui faeile aeerli potttt, 
cui facite ditnadetur, qui facile a pro^wilo 
relraMlur, (aað-, lelja), Vigagl. 27, 2. 

AU&LE8T1R, m., opet, aunan minuens, 
Jitln'íueni, (auðr, lentir), et'r, Si. 10, 1, (P: 
VII 88. ÁR. II 62). 

AUDLIOR, adj., feiix, ferlunalui, (auðr, 
- lifr). Hh. 96, 2. 

AUDLIGR, adj., ad tpecitm Ínanit, exilU, 
faiUðr, aJj.) , id. qu. eyðiligr; nuHc fere áe 
ÍOCD cocuð, dut eiiam tritli, qui nihil haSet 
quod oculoi paical , aut atttnlionem in ~*e 
cancerlal, qai drierto limiUi etl: varat a. 
allvalds noli, clatsit regia haud erei ad *pe- 
ciem exilit, i. e. magnifiea , tplendida appa- 
ruiti Ha. 227, proriui id. qu. Varal ej^ili^ 
örbeiðia fSr iler bellalorit magnifiivm itfpit- 
ruil, ÖH 182, 5. FR. III 603. honim lýw*' 
Íel 6aaðlicr Hokkr þeirra föslkrwðra. 

AVÐLI.X, f., dim auri, (auðr,.liii), fenámti, 
Hitd. 13. 

AUPLUXDB, m., eir, pl. -ae, Ag. 

AUDMCR, /., femina dite*, (auðr, ncr'K 
eet Ttllut auri, (auðr, matrr), femina, />(. II 
■351, rar. 7. Quod adlinet ad priorem rolto— 
ncm, cf BuSar brdðr, Ísl. I 2i8. 

AUDMÆTAM)!, m., qui opti magnitacit, 
(auðr, miFta); a. ]!la, fui factillatei homi- 
num magni focit, i. t. eoncupitcil, homo aea-~ 
Tui, alirai cupidut, Korm. 20, 3. 

AUÐMILIII.NGK. m'., cir liberalify (aafir, 
mildinKr), SE. I 5.36. Í5J. 

AUÐMILDK, adj., liberalit, (auðr, mitdrl, 
Ód. J, F. XI 1S6, 2 Ha. 69, 2, SE. I 616, 
I, Sivrl. 7, Í3. 

AUDHIDLANDI, m., vir tiberalit, Gd^. 16. 

AUDMJUKR, adj., humilii, modeitui, lup- 
pter. Gd^. 36. 

AUDMUNDR, m., re^fui morilimut, SB. 
I SiS. 

ACDJi. f., toliluda. dtterliim, Bm. 30. — 
2) tntiludo, orbilas, prÍTalÍo, it. jaetura, datn- 
num: hörð auðn ér al En^la ntrii'tí, grave 
damnum factum etl in Angtorum adTertario, 
vel Irislis toíiludo faela eil obilu regiiy ÓH. 
2}5, I, ut ISad eru ui'ðin auð at EraDi diiáaaji, 
F. III 2J. 

AUD-\A, f., fort, forlwta, (aaðTnn)':_ ' «t 
aoðau , ÍR incerlum nentum, ut ^i>r> tulit, 
Am. lOÍ; auðnn bvet, rolo (artuntf, Ha. JS9, 
3. — 2) protperitat, felicitai: a( aaADu, 

UisilizcaByGoOgle Aes 1«« Itmttn, fMetUf, Sm. Si; veíunii breiiiaM- 
mIh , Urptar ptrm ftUeitaiÍM , ChrUltu, 

a. II 8», í. 

UmOKS, f., dea aivi, (ui&r, nora), 
/Mh, emi. 19. 

lt»K, f., mmmit, SE. II 622; ef. Vbr. 

iCBB, M., fUiiu noelit, SE. I 51. vor. 
li; tjtÚT aah, r«Uw, lerra, S£. / 330. 

AUBK, «., iet. 8E. I S88, 1. 

ADBB, «., jmJiiM >M *iMyt(íar>, optt, fer- 
ta*. faemUatei, divilia ; de rttm prtiielii : 
•■•It uS ru fnlioias fatrieart, V$f. 1. 
Ca. uk (« uðM} rfol. «0» iSE. I fi48, 2. 
Ol. 2, SíXJ. 8^ <f uSi fSóJÍ. «9, Jfóeam. 
M, S£. / «M, /. 6G0. 2),- pecwiM.- mftm 
« nS fttmuat expenJere, Hk. 32, 2; rau5r 
nlr, ralr« |Wcwwa, mnm , 8E. I Í08, 1. 
«. t Sit, /. 508 2; híidI., Kuðr minim, 
IC. / eeO, i, ei tic im circtaiucr. nrerum 
uDw þom »ír, .SE. / 416, 
T^iU, id., G. 23; »DA*r beiðir, iá., 
k il; MtH- ItBdr, ÍA., F. X 76, 2; ■oðs 
H)T, áJ:, SE. I 698, 1; mrír aDðs, id., 
«r. i7, 2; ■aðM' þelift ^«H«, líam. 3, S; 
nhkráar, úl., GS. 23. Hue riferri poleií 
«lv kcitr /í. c hMlr;, aMTo omaliiiimui, 
Ým iHi iMÍm m i, de eloMie, Ha. 319, 2. 

UW. «., fatmm iDait. tMe): Gisl! tlkL 
Hhr ^oL nmf.}, morltm oUil, /ata funehu 
m, M. /f 389,- . áauðr uiðar /'ali necan- 
M Ht ' witM, F. F 217. — 2} fortiaia, fHi- 
dm: þat kfur oUr lil •■ðftr id eonfert 
idmarmafitieUatem, GS. 20, ÓT. 17. 

irai, f^mm-e, unda, (úí. fu. B&r, wnr): 
Mh ular, McWt* mJs, Mrú, Plac. 17. 
íic ia freim imfe varial nem. jn-opr. Aaftr, 

í(9B, m., id. qu. ryðir, qui cBtuumil, 
nfil.' ■. mÁs A hríBs*, cmuHMlor oan 
4 — f «i — . Dir Ití^alii, U. II 33. 

mB, ■<,-., JÍMt, iviíe bráö^aðr. — 'J) 
fdii, fmt u im liiM: M(ftr rr d^aðr ina ■ati 
/ ■11 lil M ÍUe (»: S»M Furcaiarimi, Ðania 
wj aMw ■»■ Anlvr, ÓT. 131,3. cf. Ed. 
lem.Tm^ I f. 323, uol. f. 

iDBB, a4i.. vaeumi.- m. plisr "'dum 
«*a (mme o^rit tf jiiwtii láj, ffi. 76, 4; 
W cn •rðu Mð at gnM danðMi lerrs 
i t ilma nt fi. e. Irulu lotiludo ■■ lerrú 
f«l« ul) •orltið reje, F. III 24; »utl v»rð 
■• t^Au loetu cactnu faclui tll (proilralii, 
*t*' ''»» el pro^jiMlori&Hf) circa ianuni 
ABpwifwai, Öát. 19,- «Dð trsð ipaíium 
■naM, kaaa i ■■&» trOð iHcceáJere, Hg. 
^ K — 2) Milaliu, dtfeniori&ui nudaiui : 
Liif. Óa. 186, 3; u. rarskastr, id. , Hk. 
B. 4,- Fatar nrð mitt Faiilria vatlala ttl, 

ÍOMANN , 11., demui ipteadida , e. opu- 
i^ (■■tT, raM), Kl »Dðulir, >>ðlnii. 33. 
WMDNHB, M.,íi«nu okW, (■uðr, ninnr), ^tBsAUB, m. pi., adei ofulmlm, iflm- itde uulruetm, (■uftr, salr), FjöUm. é. 9i 
8B. I 716. 

AUBliENDlR, M. , MÍMor auri, (■Dðr, 
sendir), vir li&eralii, F. VII 196, ear. 6, 1. 

AVBSMStl, adj., facilii viiu, (■■»-, M>rr), 
naiat^eiíiu , evideiu , eonfierliu .- ■uðSBtl var 
þut maHÍfeilttm erat, ÓH. 48, 3. 

AUÐSKATl, M., vir Ii&eraíir, [■uBr, akkU), 
SE. I 559, Drepl. niia. 2. 

AUBSKEPTR, oi^., ynt nanHÍn'o faeili 
aplari poltit, (■uS-, skeplr a Hk^pt}, Ad. 21. 
cf. Hávam. 128. 

AUBSKIPTIH, M., opei, aurum dUlribueai, 
(■uðr, bklplir), G. 57, Flac. 17. 

AULSKJÍLG, /■-, amnú, (qi. facile Ire- 
mului, kuð-, skJ<ÍlE*J. SE. I 576. pide 
■udBlUálc- 

AUBaiKÝFANDI, M., dtinMt dilptraau, 
(■uSr, Bkýfe), ""■, G. 37. 

AUBSKÆPR, oi^'., fHÍ facUt poíiripalttl, 
(■uö-, Bkftfk), Ad. lé, SE. 1198, 1, II 
405, 1. 

AUBSKJCFBR, adj., fw faciU poUri po- 
leil, (■nð-. iikar») . $£. II 98, 1. var. 2. 

AUBíHLOnGVIR, m., opei, aurum diipa^ 
gcHi, (■uðr, slaof vir), rir íiieroiir, Gref I. 5, 2. 

AUBí^ÖTTR, ad}., pii facUe peli, compa- 
raripoleil, (*nð-, B«kj«) : BuðH6tl jOrft, lerra, 
rejHtim facile expvgnalu v. oppugnalu, F. 
ri m, 1; auðaátt orð facilii eoUoquendi 
vaiia. F. r 180. — 2) kuðBútt, Eg. 57, 1, 
eil eoiijecliira G. Favli, pro eiSsált. 

AUBsPAUNG, f., femina, (knðr, ■p«nBB), 
Korm. 19, 8. 

AUлPÖRUBB, m.. parcnu auro. (Mritr, 
spOraðr), vir pareui, SE. I 71i, 1. 

AUÐsTAFH, m., oaJHmen oiiri, (■■ðr, 
Bt»rr), vir, Bk. 1, 31, Merl. 1, 6. 

AUBSTEIi'NlH, m., aurum erogatu, (■aðr, 
■ternir), vir literalii, Ha. 326, 1. 

AUBSTJÓRl, M., reelnr, petteiior auri, 
(■uðr, syiri). eir, Fbr. 22, 2. 

AUfi!<UGR, m., ani oHrvM, optt txkauril 
(•aðr, sugr a tiúgt): m. Jutans femina gisai, 
SE. I 466, 1. 

AUBSVABPAXDl, M,,9in aMniM if leperjil, 
JijlnÍKÍI, (Miðr, rarpk), Btr liieroJii, Hj. 
», 4. ^ 

AUÐTROBA, f., femima, (■nðr, trðS^), cor. 
Mg. 32, 1, F. VI 80, 2. 

AUBTRÚA, adj. indecl.. nimii credului, 
(■ii3-, (rtÍK), Hugim. 34, 8. 

AUBTÝH, m., ditui awri, (uiðr, tf r), Bir, 
SE. I 660, 2. 

AUBUNN, M., Odim, SE. II 472. 555, ef. 
Ý. 7, .Mi fin. 

AUBVAN. f., ifei OfUM, vtl ifti for- 
luna, commoiínnim, meMorti cixidtlÍMÍi, (Miðr, 
vin, ipei), ÓT. 17. - 2) defecHti forlmna, 
(■uðr, van, defeehu), penculum. ÓH. 48, 4. 

AUBVARPAÐB, m. , 0«™« prajicieni, 
Uieratiler diilribueni, (■uðr, varpAðr), nr, 
Eb. 19, Ití. Otn. limg. ■uðv&rp»ðBr, JTerJ. 
2, SS. 

AUBVEITIR, m., oni&eMf, iar^ciu otmMM, 
(■■ðr, vcitir), 9ir, Íii. II 227, i, Fbr. 3, 
HR. It. W abyGoogle 'AuÖ AufiVINB, m.. oninu libtralii, munifieia, 
knmerum italor, (uðr, viar) , F. VI 26, 2, 
ut gjarvinr. 

AUBvmB, m., arbor auri, (aníir, vijlr), 
Eír íibtralit, SE. I 660, 2. 

AUBÞKVSTH tide aadþcjKt. 

AUD|>ðLL. f., pimut auri, (anðr, bDll), 
famna. í^óldk. 7, 13. 

AUBÖLB, m., alatu auri, (Mlðr, Olr), nir, 
Nj. 2i. 1. 

ÍVALI.T, adt., temper, Vdlk. 18, Am. 
29, F. X 424, 16 (Bonftattim tx of alU, 
iptod idem significal, F, V 158. 301); ^iranHn- 
tiatum fuitie ut i-vallt doerHl loca, F. X 
421, 16, þu- ávallt. er vlair éit; Lv. 34, 
sljrkln ávatlt lil vcri^a; Hat. 59, vefta ávallt 

ÁVANR, adj., fN> defil: cinnar nir Vrtyja 
ivut þykir tola Freya me carere tenlio, 
ifaMfc. 23. (i, prap., vanr), c/r. Hamd. 26. 

AVlSA (-«ft», -«t) , íijai/Scare _(vi» 
á), Am. 12, uti ÍH mnnÁr. prave eit an sM 

AVÍTUR, /". ^;., catlisalio, Teprehentia, 
Hugtm. 27, 4. (vit). 

AVÖXTR, m., fructut: tart ivflxt frvc- 
lum ferre, U. 5; ivDxlr lirH proíe). XJk. 17. 

AX, n., (pica, Hóram ItO, Gka. 22. 5«. 
// m; proi. FK. /// f3. 

AXI.L1MAH, f. pt. , rami leoptulanm, 
(öil, limar), 6rac6ia, Kerm. 19, H. 

ÁÞEKKr, atíj., limilii, (li, þikkJB, ridcri), 
Kíp. 32 Sturi. 4, 48, 1. 

AÞOKKABK. ai}., iimiii#, ({lukki), iii. jm. 
iþekkr, f/a. 3f9, /. 

AÐ, aegaliBtim, v. in *• 

ABAL, n., nalHra, injniiinn, indafet, pro- 
pTÍetai: JóSs aðal nafnm infanlii I. 29, 1; 
ónnolrs >&at proprielat kominií inicili. Hde- 
am. 106; Ar^a ■., Lotasl- 23. 24; drcngB 
a. farlii viri indolet , Krm. 23; AdyggB a., 
Hugim. 19. 1; Tide óðal , lignif. 2. — 2) 
fiUui, prolet. Bm. 38; plur., aðnl NJar&ar, 
Njórdo pT^gpali, Freyui et Freya, F. II 53, 3 (Shl, II 50). - 3}id. fm. A&O, tifif- ', 
ride jarð^flcr. 

AÐALBJOBB, m., cnwitia noMif, ge»e~ 
reta, pratlant , cjimia- (atal , kjirr), ^Ml 
aAalbjóra, femina, prailantii etreritia n- 
iloi, Eb. 40, 2 (AA. 2.72). 

ABALMEIN, n., PHÍnHi ar«i>c, (aðal, inein), 
Mk. 14. 1. (AR. II 54). 

ABALVELLIH, id. ;u. iðalvellir, Rm. Ba. 

ABA»j, adr.. modo, nnper: Grm.53,Am. 
82. M3. 31, 8. Anlea, pritu, ul áðr, Bt. 2, 
11. Í 30, ÓT. 16, 3. 28, 2, ÓH. 12, 2. 
259,, 3, Eg. 61, 2, F. VII 71. 

ÁBR, adn.. antea, privt, oUm, F. V 170, 
Hyndl. 13 ; áAr en , priui ^mam , onte fnan*, 
cttm coHJuncHro, Krm. i. 7, F. III 9, 2. — 
llem áðr, pro á&r en, priiu fHoa, «1« con-' 
junclira et indicaliiio; a) enM conjnnct., mti 
aelio cegilalUT ní fulttra: G. 14, ÓH. 260, 

1. Hg. 33, 20, 0. 15, F. II 311, 2, Krm. 
6. Vafþr. 29, ÓT. 18. 4. 129, Hnam. 1. 
H. 19, 3, HS. 6, 5, Ór. 27, Skf. 40. 38, 
Býmk. 1. 15 , Am. 34 , SE. I 282, 4. 298, f . 
310, 2, U. 16; in proia, Nj. 7. 135. — p> 
cton ini/icii<«>a , w&i adia rogilaliiT ul prm~ 
terila, H. 31, 3. 37. Viga^. 21, 1, Vip. 4. 
31, ÓH. 108; aul mtre hitloriea . ÓM. 27. 

2. 92, 11. 259, 3, H. 22, ÖT. 20, 3. SK. 
II 23t, 1, Selll. 18; el aUemanl imdiealivmt 
et eoTijunclitmt M. 9, 1. 2. — 2) áðr ak 
siðan (niRC Tyrr ok aiðar), anlen et padca, 
•'. e. onni lempore, Hai. 29. 

ABU, SE. I 296. S. TluTtaciat deripavH 
a verta intuilalo U , fiuere facio (undc rfe- 
dtteil , iða corlei:, bA vena). Pulo ocnpt 
potie pTO hdðn , oinitKi adipiratione , impf. 
ind. E. heyja; iðo Btraam KtrlAaii RtálÍ, eff'e- 
eertinl, vl flumen ckalgbi (bacnlo ferralo) nt- 
luclarelur. Sie omillitur adipiralio in harnii, 
GkM. II 708. 

AjKiST, adeerb.. pro ast («81), raptim, 
eilo (naa), Nj. 30, 2, ubi una lyllaia pro- 
nnnlion^m eit. -~- 2) Mtat, fro aðat (. w«(, 
ftm. adj. Mtr, tt im m u i, Ptae. 45. B Bicem íilera cognala t milÍHel , poil 
r, t, D. c. hverba, hverbr , karbi; nlMð, 
kylb*} ilem ante n, uf Kabnir, miðjarðar- 
liabH, AA. 288, ab (=■ af), ih. 289. — 2) 
iHierilur imler m et I , *n knmbl , snmbl; in 
fine in unib. 3) = v, rumbðllr. 

BAPURR, «., nanui, SE. I 64,- tide 

BAGA 0"<P> '^■>c''Oí >■'■ P'- t*KÍi^i t^- 
vtriari, Teiiilere: Old bagiit, Kominetfadeun- 
tem) impediHnl. (adtunti) officiunl. ÓM. mic. 
vide hmtín; bersdana brjálr baeði vlðjnrmun- 
þr.)ðli rW gigattli TetliHl, SE. I 282 

BAGALL, m. . lilnni, quatem epiicopi ge- 
ilare lolebanl, Lal. bacutui; hJrðir bafla, 
tfiteopnt.rtl vir cttriei oréinii. Nik. 25. il. 
teipio .- þtr akal breat* bacall i hefði tcipie 
M cii|iitt tuum tnculietur^ ^ryng. In appelt. virarnm, Ht nlntt: haMdÍB veðr-ba|íar, ta- 
euli pugna. pralialorti, nri. Sturl. 4. 31, 1. 

BAOI, m., aA>erniri(u, (ba|^): — jMTr*. 
Jarl*. rex F. K/ 197. I, Ha. 199, 4, SK. / 
262, 3; bacl ÚlfB. íh;>í aA<erjiirw(, Odim, 
Sonart. 23, SK. I 238, 4; conlra T*esiu» 
baict, (i(fceriariH( Odinii, tuptti Fenrer, cmjut 
nipt fioror). Mela. Sonart 24, jno loco GM. 
el QP., tveesii bas* (o; vcgna), dupUt^a 
damai cimia, 3: oí Morlimi iluaniM fiiiarntm, 
eel fralrii el fUii. 

BAtÍLnNOR, (id. fu. bá^yndr). éiffieMa, 
aiptri ingenii, (bifr, aty.. diffiéiiit, iNnd)} 
ila kotnoagBíice vocalur Snom'ui pottHfcx 
(báeluadr goði = Hnorri soð!) , fni oi p«r— 
Kiem^iam ingeniiprimo iíBerrir, poitea tJBorti, 
diclui til. Ed. Lömiina ex vila ¥i$**ijfr%a 
(lil. II 299). Ferlt ki»e biflBirfr l^. 3 

UisilizcaByGoOgle Ué KiK lÓM SmtniÍMT hí^námTf pn^e úeifnJiiret, 
■ri; *ti, ftmta ha^umÚMT ttie fro bksl- 
Mw, ■«■* fliKnHMar hacall, iamlM pitjMa, 
ail alaJMu, c>fM hudr {arÍo'') at vir. 

lÍGH , SL, ÍM pkrati brjáU big vIA c-a, 
■Ini w fffiOMere, rciíffcre, advartari ali- 
■■>.' hn>M TÍð kv^ung uýnua hígtlrtmuit- 
áma rtyi U nffnuiiti , ie KaÍBO Amii f., 
fi rmlMii'mtm méeertmt OlaBum Haiurtmm 
mittral. ÓH. 2*0, 3; Kndtr té5 lig M 
I4«*> MUMMr viA graoi hraBntMi, Ha. 06; 
ttMI *iA bfyajii ^U Báf (rlQilBga »áfa 
Hilliláilr VM- ■»rir) KarcBS kuBilai^ (atór- 
h), m Ntrtegim rfftiuil te torica gala- 
MnlM OrMBÍitu ;wfw/>>, FiL 3U, i, oAá hd- 
Imiiai wtt,fr» ttx ia d. 3. Ugmdutn e—t vmm 
^a «. 4 kaaÉB^pro k»>riiiBit ; iJa< chi futa , 
M t|j*t « Ug 4 e-m, CDM aitfHii maimáere, ali- 
itÍMt ff m írt ,.SK.I2S2,3,uiilauunS. Thor- 
Ittiut e am tlru il Wp»ig»r affinet impoTlum, et i 
fri— !■ brMi (■ l*Tra. — /■ firoia oecurril, 
yjmm léc Tið tk. b«r>a> *e«e ofponert (ko- 
Mm) alfM r^yiwre, f. VÍll 42. ht. 
U: (Brdirr Kraki er) IJiirr oX hásvatrr við 
TCwte, ak Tia alU )m , i^eiB ekki fcrjúu big 
t ••(i haM«, f«i «i luc luni appanuMl. ei 
«■ ■* » j <m/Mr. FA. / i3. mjnificalia Ta* 
Up Mtii *iu;m« eil,- ■■ HkT. T. VI, ad 
im. MG , ttrlilur bnal bás við erMi nrcwK 
frtfl nn rege, ipia raliome bBgr acnijiilur 
p« ba^ , VC1U , nuUo exetnplo ; in Eg. |>. 
m ••<- -) G. Jfa^iHnM ri brjái* bif við 
•^ cvlil ^^etrtari alicui", el coufert cnm 
^i^pi bágs viA e-B, THsd ifa tquitjugatibutdi- 
eAr : bm i bágk, rfe eyitii dHrllariit diciluT 
iata ou lf u, fai semrrentu ÍBfer re a lattre 
ttlkémt; ni» i bás'i idau, de e^uiHbui vtl 
tymi im g m mr iit; «■ qua pkraii TJ bdga ra^ifu 
M Mc y J »r . ; fro ace. ling. accipere viJelur 
I. Jloiá. •• lciico luo , MÍ vace bif i , iiM 
^brftv fkrmtii , ■ikill bági «■ i llvi ea rei 
■« ) ■—■ fc««ct diffieullalmm. Fara i bis, iM- 
roimma l Htr, HilJ. It. ioit. (^ei/. //a/'n. (Íi47, 
V. 2ÍI>.- Fn þvi er sagt ciuhvert kveU, bI 
W Þirðr Bk Bjfirn uUii i bckk, ok fér i 
li(Bck f>cÍB, )>i k*að þirilr vlau til B>ro>r: 
it (kalM gtwipi etc, BjOm kvað i nAti: kyrr 
■wck M^ c«c. , uii tir i bif aeð (teim 

fc Up^ r«H exlra eomlrovtriiam ponere, aJ 
kftiimi paréuetre, Hki. Sbt. 

llK, N., trrymm; árif^ bak tidiin (foriHM. 
ítkofL W: knTk > b>ki ler^ ^eiMre, Marbl. 
li ar mun Uki «: eifuo , Hg. 33. II. tírm. 
Oi Mf, 15; k aiers baki efua iutideni, 
fc. 12; bila MvaAiia wihwrrBr bllkja i bakl 
^ÍMW á Mr^* TtjicrTt, H. IH, 5; buk 
kaiM •CÍMr, An a laHuum, mKnlet, SE. l 
M^ 3; Uaapa á bak e-m Ín ler^m ÍHtilirf, 
<NW JU, I,- Hi reið á Mt barD burðhcHti 
'"n ■■!■■, 3! BákaB reið Teslan burðhnitl 
*M- |m-* iMAr) brfm ffaion at oecidnile 
fw*ig3toj c«r«l» eil «7110 fttbtlarum (naviy 
i^^Mkt vtMfc (^ iMHh^ undai) , Fik. 
f^f'M.'ét »mtn fOr^e Stadii: lal ek niðr 
* Mk Hte bhftnad attria gladii parle fetan Mhili, iTarm. 33, 2; gdBCft i b»k 
nnilam jiraaiifra ■lijrare, JI5. /7, 5. v. héa-, 
bak ; BtaBÍa á bak (= haii) e-pi a Itraa aá- 
itare, Slvrl. J, 17, 1. 

BAKA (-aða, -at),«. a.,pantm eojucre, 0.33. 

BAKFALL , ■. , rtetinalio coTporii tuter 
remigandum, (.bak, rall), Am. 3i. 

BAKFLÚTTI, m., fuga aetria, (bak, Oitti) i 
kona c-m A b. o/ifiMm in fugam eon- 
jieere , Eg. 52 , u6i eliam conitrui potell, 
kuiB* flAlta á bak e-n aHqutm ad lerga 
etrlenda cogere. 

BAKKI, m., aoMt, SE. I i8l, 3. cf. bdtkr. 
HÍRc txplicari poiiel appeUaiio blakkriðandí 
bakka (firo rfðaBdi blðkkDin bakka iM'fra 
oeclH* HiniiJ, Hg. 5, 1, ti luccUTrcrel extut- 
plum, qvo pradieatum itquaUii tuéitaMliti 
CHm participio aut iuiitamlitio VM'iali com- BAKKl, m, , crcfido, margo , etimii: nmi 
Mgum brdar bakka lub humtli tirra erepi- 
diue, Uild. 12, 4, qui lacui rtipicil ad Btrhn 
cap. 7, haan (þirðr) gekk nú i ryaa, ok 
■Mtia oniir bakka i hriisruBni einnm. — 2) 
rifa fiaminii : TemBÍr bakki ripa Tomcri*, 
F. V 'jaa, 3. — 3) IUtui! láia tljtta fley 
við bakka, Hund. 2, í. 5. Hinc bakka blakkr, 
cftnii titorit, naeii, bakka blakkrJðaMlÍ, vec- 
lar narii, cir, Hg. 5, 1. (F. XII.). - t) 
arma, dt loco eerlamÍHÍi. Korm. 12, 2. ít, 

BÁKiV, ■-, iHuHilnnN , Vitiaþ. 12; aliai 
portentum c. iadrx. tignum: Mfrhikn, fior- 
tenfxai, omrn rel index ricloria , F. 17 313, 
et oerb. bikua lijfnniB dare, F. XI 366. ÍW; 
de gigaatide, FR. III iHO. 

-BAKK in compniilii , íerjo (hak) pra- 
ditui, t>. fribakr, slétt-, Rvart-. 

BaKBaUI-', f., femina gigai, (bak, raafj, 

m. I 551. 

BAL, N. , ro^i , pgra, ilruii tignomm 
eremando funtri eongeila , Kip. 31 , Vafþr. 
5i, Veglk. 15. 16, SE. I J3i, 1. qund I 2¥), 
3 eil kðslr lá er god hliöu tlPHei a diii 
eoHgeila. Sie mpe in proia, 'de itrue lig- 
norum: hlaða bil, Eb. 51; hlaða elii i bil, 
UrAn. p. 2»» ; kvÍBtuðu bil ■likit, Mf^ 
HÍAan elii i, Eb. 63; adde F. VI l13.Vlf 
H3. — 2) ignii, fiamma, SE. I 506, i; kil 
bjTrxfrs, flamma c<eli, lot, vide kyrrmtr; — 
dfar (Puviii, avrum, eirar bila viðr cir, 
VH. 57; — haBÍar (montli), id.. handar 
bdla hlln femina, Kerm. )», 6; — Háni 
{OdÍRÍiJ , gtadiui , OH. 239, ■ii), ' , 07. ysKÍ" (odiHii), ___ 

bilii el pugna, íild. 13; — ygtlar da (pug- 
narum). gtadiui. F. II tí7, 2. - 3) i» einn- 
potiiii: f}arðbil, line-, hind-, hranii-, hryB-, 
lið-, morð-, vnr-, ver-. 

BALUINN, adj,, pulms, i>aleni: enn baldni 
jOtunn, polrns itíe gigai, rar. Vafpr. 32, pro 
aldni annutui , iiuod melrn adrerialHr. — 2) 
inlraelabilii , cnHhimai , prolervus : baldin 
evclt tumt'xei jirolef^í, íld. SO. 

RALUB, n., laniltu, ilrejiifui, (a Mla}, 
in voce eompoi. , enkibaldr, qu. tide; cf, 
Dan. Balder, it, toni'hu, el fcldWdl, ■ Iiat. iíí Jn tei. B. Hald., mmtotenia ÍHficela, þal' 
bHld<-VcAr latptttas tlridttu el perteptran$. 

8ALDR, n., deui Aia , Odinii filiut: 
Baldra nMir Frigga , SE. I 3Qi ; — brAAlr 
Valiui, Vip. 31; — rá&hui Lokiui, SE. I 
268; — bkni Bðdui SE. f 266, el andnkati. 
Vip. 31; — brd. SE. I 90, colula felida 
(llin. Egg. f. i33), anlkemii coluta (^^1^'*- 
1); cn(U baldr dr bflju, RS. 6, cf. SE. I 
Í7S~im. — ^) in amnllalionibui : baldr 
MðH, divuÉ auri, tir, Vigl. 17. 10; — •(- 
gtin (haila), vir, pratialor , F. V. 308; — 
bkupi (annuli) , tir liberaíil , Grell. 24, F. 
1186;— bensiits (gladii) , pugnalor, Hg. 
30. 2; — bemar hrln^ flii&a (navium), cir, 
Nj. »2,- — Btarna jarltar ieiplra (auri), 
«iV, SE. 1232, i; - hdnex (annuli) , 
w>, Slurl. I. 11, 3; — Bkjaldn- (cli- 
pti) , id. , GS. 12. — y) inn rejcin- 
liinnp Baidr Í brynju, dÍTinut (ÍHclglui) 
magui , palem in lorica , Hamd. 2i , tee. 
Valtunga S. (FR. I 228) aceipimtl inlerpr. 
de Odine, eet eliam de ipta JoriHunreko , 
guanda tÖ baldr I bfj'iuu idem eiiet ac 
bryoju baidr, divui Inrica, kerai. — ílj irnir- 
pari videlur de viro liierati vet eximio, Orkn. 
11. 2, uti jimÍBt vann, rá ek unni . írHka 
drúu. er BÚtti, baldr. cAr breikar aldir: bri 
eidr S\.otA veidi , liim eonferri potiel nann- 
baldr; vel baldr h. I. eit id. ^. batlr. tlre- 
nuul,a4i. loco luiilanlivi. Farlaiie eliam Gd^, 
n. — t) loeui Orkn. 79, 8 incerlut ed, el 
veroiimililer deprmatun ntendr uk hyfp al 
hDreva -r- iierAÍIdlr inelt sverSÍ — banddifr 
buiair rindi — baidr við dyrr i tjaldl : hic veriui 
3. iH mendo cuiare ndelur , fortaiie tegen- 
dum band-iirr be!6i-rindar baldr, pro bciði- 
álfr band-rindar , nupliai femina amiieni. 
amalor , amatiui (adeo hi PÍri de amaiia 
coHcerlanlet repraienlarenlur) . lum Wldr, 
Hi S, eil id. iju. ballr. ^trenuiu. Gravinr 
iHlerveniel mulali'i , jÍ pro bandilfr legii 
brandiirr, divut gladii. eir , lubjeclum rerio 
stendr, il baidr oijeclum verbi ha^Kva, mu- 
lalit vocibut beiðir rindi ad circumscriplioHem 
aceommodatt. — Z) in compoiilit : ■uftbaidr, 
f61k-, her-, herSi-, hni|;-, hyr-, hKli-. 116-, 
mano . sker-, þfnf-, vlg^alilr. 

B.4LliBEKR. m., cingutum, balleui (Angl. 
bsldriek, id.) : hratlr b. þjdltut nrdiiiini Tkjolla 
(iHiula) cingulum, mare UHdotum, fiuctui 
ardui, Uir er b. Síra, caruleum eil Sira 
(iniula) eingutum, i. e. mare, SE. II Í91. 

BALUHIÐI. m., poleni equei, thaldr = 
ballr, riði): hjarta, or brJAstÍ ekorit baldriða, 
eor, pecloTÍ exiectnm polenli equili (a : Hög- 
nio). Qhe. 2^ id, «». ballriði. 

BÍLEYGR, m., Qdin, (qt. oculit fiamman- 
liiui, bál, eytr pL Buga), SE. I 86, Grm. 
46,- bileyc* ■>nlðr. ui»r v. amaiia Odinit, 
Teltut, lerra, SE. 1 322 , 1; bil^Bs 'iSif 
(cfr. ÓðÍBS eiki), pus^alorti, F. VII 6. 

bAlFLÆÐAA HHUIND, pro hrund flsSar 
biln. femina..Selk. 10. o fl«ðar b&l. ^mma 
atlHi (marii), aurum; hrand mea coii/eclura 
etl pro baand. 

BALFÖH, /., deporlaUo funerit ad ro- 
gum, ejnegiuia, (bdl, Rlr) : ia flur. bdhrar, ixie^ia, pro morU, SE. l 1801 'ii'S- pM' 
ibid. 176. 

BÁLGRIMMR. e. tub txice beit. 

bAlKABR, adj., labulalo einelui, eirctnn- 
teplui, circummunilui : bilkat FriðlMid Fea- 
urbi yenelitt, palii circummuHÍIa , F. XI 2 9. 2. bAlKR, m., lepei lignea, fsklðgarðr, ShÍ. 
III 7i), labutalum. pariei aula (FR. II 
33í): hdlkr Oðinn , orasla , s«kDDdaBa, le- 
pimenlum Odinii, pugna. piratarum, cli- 
peui, SE. Iim, cf brflt, fiíli, eriad, earftr; 
b. broddacings . lepimenliim pugna, cti.' 
peui , Grell. 42 ; — randar. lepimenlum eir- 
euli, i. e. eireulo piclum, id., F. II 315, 3. 
2) lemptilai, hiemi luriulenta ('þeir huta 
vcSra biik harðan tmvam iiemrm nacH nmi, 
Eg. 43).- viðris bálkr , lem^iufiu Odinit . 
pugna . vinnendr viðriit bdlka. pugnoM fa- 
cienlet, pugnalorei , viri, Grtll. 66, 1, eila- 
lum in hl. I 23Í. 1; tel lec. IVr. 1, viðria 
b. clipeui, il vianandi fairicani. 3) ea- 
terra , mulliludo (vide hrinbilkr) fua ligni- 
pcatio tn proia ablinel in voce compai. 
frKndbiilkr, nmllilvJa CDyxa li> fnm , tí. cerla 
famitia propago. — 4) in compoi. v. hrip-, 
við-. /n dal. t. belki, b«iki (a forma 
baikr. tet Norv. bolkr. bolkr). Skl. III 71, 
FR II 33t; el in'proia F. VII 200; ace. 
pl. bdlkn (o: bolku), F. // 3/S, 3. 

BALLABR , 'ai(f., viuliij, eraMut, dt gi- 
ganle, (vallar dAlgr), proprie in pike modtim 
congtaiaiui , (bollr) , id. gu. jtjakkvaiino, 
SE. I 310, tecl. cod. Worm. ijuod allintl 
ad kanc derivalionem. a forma malhemalica 
pelilam , eonfer ferstrendr i vexli , ilattira 
^uadrata, de craita el compacla corporattára. 
Slurl. 5. 16. Skulio eil fonna producta. id. 
gu. ballr, feroj!, animaiut. Cad. reg. haict 
ballastBa, acc. t. maie. tuperl. adj. ballr. 

BALLJOKULL, m. , mam glacialii gtobo- 
lui, (ballr. jðkult), id. gu. hodie baltUDkull, 
itom. propr. niDnlif glacialii in prafeclmra 
Bargarfjördenii, Grell. 56, 2. Cf eogn. bsll- 
hiifnð, a rolunditalt vet globolitate ctmiHm, 
Hkr. T. V. 

BALLH, adj., vatidui. tlrtnuut, polent, 
(belta): ballrjotnnn, Hymh. 17; /-em. kOII, «a- 
lida, alrtnua, Bk. 2, 36; luperl. ballastr, 
SE. I 311), - 2J gravii , moleilui , iiifeilms, 
periculoiui: ballr íikándnmiiD , gravii , ts/V- 
(fui SJLaiiieitM&iu , Mg. 3t , i, neulr. plir., 
hOll rið moJeifa eoniUia, Hm. 25; hMxr 
drauinai-, luMitia gravia. ptricutoia, peri— 
mluM portendenlia , Veglh. 1. Hafn. (BoUm. 
bolvísir. id.), id. gu. SE. I 172, dranmB 
htárB uk h«ltlÍEa uni lif ailt. Lakagl. 39. 
ttgtndum pulant bUil (;ir0 bOl) er becgj* 
þrd, giavii, moltila eil Hlriuifiii orlnlaM. 

B.%LLH1ÐI, m., poleni equti, (ballr, ri&I), 
ett in uHÍvtriinn prineepi , de diii , Lohagt. 
37: FFeyr er bcitr allra ballrlða ÁaacOrflum i. 
Vide baldriði. 

bAlHEGM, ■>., pluvia flamma, (bil, regn): 
liJaldrH bilregn pro repi bjaldrs báls, plm*ia 
fiamma pratiarii (gladii) , pugna , ul sverA- 
reen, lOaldrg bdlrenn viðar, pugnalerei, niri, 
Stíh. 8. 

DigilizcabyGoOgle ULHAIICN, Latina forma, fro UlBán 
Utamm, Gd. 73. 
■1L1I, «., nmu, SE. í 589. 
I15A l-iU, -tt) r. a., Ínltrficrre. (bini), 
im isi. : ku* kaBIiiiigB iDBnDum rcgiU eomi- 
•iatuticm imferrt, H. kal. 26; 1^1 vcrtft 
hu jidi. Jjnailam interflríendiiin rmiiTÍI, 
•étítdl, Mt ÍHltr/ictrelur. Mb. 11, 2. 

liKáOBB, n-, nei, padet (prepr. fama 
fta, (tma eaáe alicnjui parla, hani. orfi) : 
kn Uu«fA af C'm , atiqvo inlerficiendo 
ímmi rrforlare. aliquem pralio proilemere, 
tiLIÍTÚ; in prosa haud infre^ueai. SE. I 
m. SH. Viie banorð 

■ UaÞII^A. f., luier funalum, o: loéui 
<iá f«ú lurfni oppelil , llgndt. 27, ubi 
tB'lt viit Wisþdfi, «1 drepa fólRm { faaok- 
^ fiJfm faiali luieri {mpingere i, e. mor- 
la ikrt, Fila Tkoril. Siduk. fragm. 

UNK, m.,naeuíum: Un faOnd >t bdelim- 
B fiw«(ii injieere, Hátittm. 152; lagtt bllnd, 
•arWa (wuortíi, ite eantorfÍD ikeri, Korm. 
D.7:ficia, fna rníiifra obliganlur , liga- 
■10», ^. 3S,- vftral um «<r bOndnm 
^ il kiida, lUM opui ernt foMcÍit ad obli- 
luhm taimui , L e. vulnut lelale fuil, lil. 
im. — In appeU. marii, landa buid vin- 
nlm lerTMrum, log landa b&nda . jlamma 
xw. Mm, opei. SE. II m, 3; landa 
Wijör, efuui marii, naríi, Unda bandn 
Klrufir Tiri , Hg. 30. — 2) fUum: bandB 
nlr , dai fHi, femina , Korm. 3 . 4, riife e( 
■ihMr, e; baada vBr, iÍm /Uðnint, id.. 
es. tO; bandn bjOit belula fili, iá., F. V 
W. t. Bjlrk bríniK banda, JLii. :!2, le- 
in^ ndefar brima branda iiiin', a brandr 
■^: •dar hand , flum famitia, prolei, ul 
Mi. Snarl. 7. ~ 3) in compotilii gaU- 
U, blh5-, Kiirr-.. nm- 

UND.ÍLFR BEIÐIR RIM)1. Orin. 79, 
^ndcni Baldr, t. 

UM, >.. iiUerfeclor, pereiiiiar, Vip. Wí, 
.1£ Í38(t, 2.- plur. banar, Hm. fi, Korm. 
'*. !,- ftriSa, verðai >l bSnnm ir mHfxn 
■■"ifctrí, Tip. il, SE. im, í. 'ií, 2; b. 
jUu, irMlkTenBB. Thor , SE. I 252,- b. 
■rápii Vjólivr. /,otajrr62,61; b. HJálmarB 
;lrfiiii rjrríajM, FR. I 138, 3; b. H'íirH 
•r^. J. 19; b. viJlar, hd»a, ijnii, $£. / 
fli.b.kallar (domicilii„ irdificii), id. F. VI 
^. í; b. viðar, Vegls, ycglrcina, deilrurlor 
'*,*A. fmmum, renlui , SE. I 330. — 
*)a«i.' bfða baaa innrfnn oppelere, HátaBi. 
Ii.-3t H rmpoiirii.- bnl^or-, eln-. horuA-, 
•wfc-. ráS-, BiannB-- 

UWIN>R, «., aeiti (Irli . gladii) leH- 
KrUaÍ, ■■■■r), Korm. 11. 9. 

•WS, •., imltrdielum. il. excimmunicalio. 
^"•t 1,2. I; lannn vcrk faclum exeem- 
'^ÍmlÍme dignum, Crfp 22, fere^ aimg^- 
"■t,' ^tir Innna rpiicopui, Gd^. 30; rei 
'odMla. aUCTta.- bliAr nam þirnRÍII fija«K 
<Kn baMi) ioaa annars, Hai. 48,- illaku 
^.fnw, otroz nafífÍK, Sit. 47. — 2} 
^MBrtM.- hlilrar bmnn, impedimmlnm 
>«« (1.IÍIÍ*;, itotðT, IrÍiHlia, A. 9. — 3) 
■ (MfuAii.- Qtrbaan, rrið-, hlátr-, hdaKT-. 
■iSS, «., i^ «. ÍMd, loniM quo rktda ducUur, Hýmk. 37. Sir lil. II 369, 
inn braet I sundr ok drcyrAÍ fveim 


BtXN, íiic. gen., Itrra, SE. I 5(16. rar. 
fí; cilrtfur >H Gl-ii. F.d. Sirm. I rt KgD. 
81; ÍH ntulro gen. uiui ril Joiud»íki in 
iKlands vaka 45. 

BANXA (-««, -al), r. a., prahihcre. ialrr- 
dicere: b. nveriiM rvrir e-ni ininnHin alirai 
prohibere, F. VI 200: b. yndi, Skáidh. I, 
41,- b. mOnnum kvrkjusaonfnr, lempli adilu, 
lacrii inlerdieere alicui . Slurl. 4 , 2 , 'i ; 
faannar þat (nnnnc'p. id aemo prokibel , telal, 
Am. 7Í; h. ara rsstu. irfuifie famem ledarr, 
ilragem edrrr, F. VI S6, I; b. vÍTftnm vsld 
;iolenfiain cirium prokibert , SE I, 6ÍS. 

BAN?<AÐH, m. , qtii prokibel , impedil, 
aoerlil. r. kvSlbannaír. 

BANNSETTH, p.p. eomp., excommunicalui. 
(bann, setja). C^. 6. 

B.KNORÐ, n., id. qu. banaarS, (bani. orð), 
nef, cadtt: bera banorA e-B, Fm. 39, id. 7H. 
bera b. ar e-m , eaio alíf no gloriam conie- 
qui, prn inlerficert aliguem, Ghe. 45, F. X 
tOO proi. ; hrAsa banorði e-B cade aticujut 
gloriari, FR. II 5/4, 1. 

BjÍRA, f, puclui , unda .- rallandi bira, 
puclui incidtni, decideni, Háram. 86; hárar báru Gkn. 12. . , fitia SE. I 321. 500. 575; bira raðir, paler w 
Æger (mare) , SE. I 326; biirn rikr, equui 
unda, nami, SE. I 410; F. X 186; bdni 
brant, lemifa uniJa!, nare, lil. I 220, 1; bár« 
blik. fulgor unda (marii) , aumm, OH., 92, 
S, Crelí. 20, í. .- /n coiDpoiíh'i .- dj-n-, 
kall-. mcfin-, and-. 

BAHKAÐH, coriice leelui (parl. pai: r. 
barka, n bOrkr): barkat hold corpui lorica- 
lum . F. II 313, 2, c(. SE. II 193. 

BAnKHRJ(>ÐR, m. . qui frulicii corlirrm 
adiiiHil, (bilrkr, lirjíftr), nnmen firi conln- 
metioiiim. Snirl 5. W; rf Íil. II 101. h»nn 
var Liilbilr ok helt burk ar viíii; Fll. III 
30. UcðlM hann í eldnnkáU, ok bril hns ok 
bOrk nt trjáiD. 

BARKI. n., gHllHr, ^rHrl. 13. 3. 4. 26. 2. 

BAHKl . m.,' cymba major , Si.6, 3; Ðnn. 
Harke. Iiidoro, Barra , qutr runrla narii 
rniHittrrcia ad litiii pnrlal. 

BARKLAUliiS, 'adj. , linr roriiet, (borkr, 
Unsh); hn^eva hirki l'arklaual. helutam iia 
citdere, ul curlice nudrlvr, qund ad delereH- 
dai lorirai Irauiftrlur, OT. 29. 

B.\RI>AK n., inler fragti rtctntelur, SE. 
II 193: Angl. barley, hnrdeum. 

BAKMKAGR, adj. . putrra nra , marifÍHr. 
(barmr. raer), epilkelum natii. Hh.2. 4. (F. 
VI m, 2. AR. II 21, 2). 

BARM1, m., frater, SE. I 53). 261. Eg. 
5S. 1. Hg. 2fí. 2; b. Baldrn Th«r. SE. I 
280, 2; periphr., harmi hðlda , frafer (r. 
cognalui) aplintahim . rir prÍHcepi , H. 24; 
dAI^HrDlu barmi, frníer corm, eormii; ejul 
rnðir /mjnarT, Eb. 17, 1. Cf.Dan. Rarm- 
broder frater uterinul. Vide liarufibarmar. 

BARiMR, m., margo, ora exlrtma, crepido, 
iH ipecie margo natii , i. e. wumma trabi 
marginalii (bðrðntokkr) id. qu. þrðnr: bam ^gk yÍgK jumaihim Iratit marginalÍÉ , F. I, 170, 
2; barnr lypllnctr , nro ctUa puppit, pro 
ipia pupF*' '■ *''' ^57; kaetata b«rnir rx~ 
Iremui margo nainimenli, Orkit, Sí , 2; me- 
laph., bftrmr bala, ora mali, Tel Itrra rilio- 
rítalii , Lb. 33. Vidf barmhkdr , cj'barmr, 
ringbBnnr. — 2) ii'nui. id. qu, baAmr. f«. 
r. — 3) Itrra, SE. I 5S6 II ISl 566. — 
i) Élirpi, progtait* , id. fu. boðmr, in com- 
pBiitif hróðrínnnr, horult-, sU-; ii'c Far. 
p. 2 kjinbarroar, id. gv. kynþáUr. 

BARM^iKriB HVAHM.A pro nkiir hvkrraa 
barms, lacrimir, a barmr hvnrma, margo 
palprhrartim. rilia Ttl geaa , etl ipie orului, 
li hnnnr pro lerra tHmilur. SE 11 501, I. 

BAHN, h.. proUt. fili«i fí filia, Rrx. .IS. 
SB. / 5JÍ, Bk. 2, «5,- it. fpiut, yðlk. 3i. 
Ffríphr., bftni Gjiiks Gjukidir . Hm. 20, 
Am. i9; Hdaa bani Hunni. Ght. 29. W; 
<i7nns bnrn, ^(•'ui OdinU. Balderui, Vip. 29: 
\Kta bBTB TW, llýmk. 2; aldii bOrn, ho- 
mi'num nali. homintt, Vtp. 18; jnglinp, barn, 
filiut regiut , princrpi jurxnlulit . Ua. 3 ; 
þjAðaBM bam lobolei riri principii, Háram. 
15; ylejar baro, prolet lupi, lupui, Nj, 59; 
Mh bara, id.. F. VII 354}; SfilÍK bars arei- 
pittr, SE. I, 3ÍJ, 2. Vide cinhiriii , hríiSr- 
bam, þrdbarn. 

BARNA (-aða, -a(), p. a.. graridam fa- 
etre, (bara), SKáldh. 2, », Nj. 64. 

HAHNjK^KA, /'., pxrn'fiii, (balli, Kska), 
Am. 71. 

BAHNIUARN , adj., labolii cupidai , dt 
ave, (barn. ej»l'»), F«- / 179, i. 

BAHNTKITH, adj. . patri instar Itelas, 
(barn. leilrl, Hýaik. 2. 

BARMtNfíH , adj., tenera aliile, (barn, 
íner), S£. / iW, Hg. 5. I, F. VI 51. 

BARH. n., stmma arborii ("ÍVnrr. tt Srer., 
tpiaa abielis, pini, juniprri). In proia íiE. 
I 7), rjúrir birtir rpnnn í limuia ai-khinK ufc 
bUa barr; ibid. I 128, Hei3riin — binharrar 
limum IreK þeHl'; barr ei>> lauf GIhmh. e;niima 
iÍT,e froni Glaitrit, aurum, SE. I 336. 3W; 
hlvrat heani bDrkr nc barr , illam (arhoren) 
H<fue corter, ntqnt frondei fortnl, Hávam. 
5ft. — fi) arbor. Fjölim.2(K id. gu. mei!lrr. 21. 
Vnii þér i baami barr. crrsrot e it'nu luo 
gemmn, i. t. arboret suprr Ir eanlir gemmai 
agatil. H. hal. 16. — 2) granum, snaen. »1 
frr: Kraka harr, lemen Krokii, iii.<-um . 'SF.. 
I iOO. 1. — 3) hordeum, Alrm. 32. Hoeiag. 
bar, AS. bíre. Angl. karli-j- ; hiuc i) tdn- 
lium. etca: barr ara, huEÍnx, illfW , etra 
a^iiilit. rorei. luporvm. radarera. SE. I SVi. 
3. Hund. I. 50, P. VI fíS. 2. — 5) in com- 
pnsiiii .- gliibarr, barrhaildBðr. 

B.ARH. adj., promlui. paralvi: Biii Irnl 
vera barr al tyigj* Sievalda lil hjni^rjmu 
diiit te parafum ttte, Jd. 12; blAði|;r hjBrr 
hins harr* dDsllni;* bncitis, cruenfuj gla- 
HÍut tlrenui , alacrit imperalorit, Hh. 95. 
De pralio , xcer , vehanent: hvcrr fremr 
l^aldr barra fui') veAeinen'iareni pugnam facit 
(quii acrius pugnal)? SE. 652, J, ubi barra 
etl compar. pro barara, «1 nerri pro ferarí. 
Hine explicari polttt vox bargkapþr, vehe- 
mtmit iMgmii, (barr, skap), im Ghit. Njalm. Hue fiiDfHe Iraki foiiel iecH* Coé. Worm. 
SE. I 4/1, 2, „hildibórram", dml. ting. oi 
hildibarr pramttil ad pugnam facitmémm, 
quod rrferri polett ad SifurAÍ; ted anetor 
Skalda dt arborii nomine (borr) cojiliute 
nidtlur. Vide miðbarr. 

HARHHAUbABH, adj„ eapul fronde, cowmx 
initar, reialui. (barr, haddaðr). frondicamui. 
frondifer. frondent, epilh. TellmrU , SB. I 
2.W, 2. 

BAHH1, m., nom. propr. , Fjölim. 35; il. 
filiut Amgrimi, albleta, Hgndl. 21 (a htrr, 
adj.). — 2) nomen luci (yi. fronáoiui, barr, 
n-), Skf 3'J. qui locut SE. I 122 vocainr 
Barej' r. Barrey. 

K.'ÍHL'. perf., infin. r. hera : ek frá Drop- 
lancarnun báru hsrra hlul, audiri, /Unm 
Vri'plaugit cicloriam reporlaiie, /*U. 5. 

H,fHll0lt. m. . nom. propr. id. gu. Bár4r, 
Eg. 4t, (. t(. in rertn interealari er eneo~ 
mio Bardi: Bároðr of riitr báru braatlBnd 
varat' andnt, Bardui leeal unda stmilam (mart) 
marind j:ytoioled (nari). Íil. I 220. 1. 

B.4UU, n., barba, SB. I 510; Idla ntmn 
Ii4>f;cva barðum i KraH, facert, nt riri tolum 
graminotuui barbit ferianl, i. e. ul proni ím 
faeiem eadanl, prtelio oeeumbtail (ef. Atgf;), 
iild. 12. Adferl kanc vocem ex lingua Go- 
Ihica Iiiiorul Hitpal., Orig. lib. 19. eap. 23, 
■n cocr eompotila clnnabBr t. e. kiuaa barð, 
barba gtnarum. Vrrba Irídori lunl: ..afiit- 
ttulla gcHles non lalam in vetlibui, ted im 
corport aliqaa libi propria i/uaii iniigitia 
rindicant , ul ridemus cirrat GtrmaHnram, 
ICnuiUH el cinnabar Galhoram". gua loco trrui 
(i. e. crOn. gen, g*'*"'*'', barba labii, mgtlar) 
oppoHuntvr -n^ cinnabar, baria gcnarum. Ad 
bani- signifiealiimem referri poiinnl tequenlia 
detirala el compotita : banín, -liarði el barði, 
baiðjiíð, -fcarðr. — 2) in navibui, tabulie, 
iid ulrumque lalut e.jritanlii rarina, prora 
affir'e. plulei proralei. SE. I .M4, 3. J. Ola- 
Tiai in Gloit. Cogn. Spir. hanc rocem sic 
ej-pUcat: „fcarfl , projiclura, margo, eel er~ 
ctirsui rei in laliludinem txplicalut , il. tti- 
perior pari de puppi tl prora inilar darsi 
ej-serla'. G. Magnirus. Eg. p. 387, nol. ■),- 
__inltlligi potcsl rrl supremum lalut prnrrr, 
rei . guiid miki te probat magii, projectura 
prora:, i. e. tj: mea mente. labula lumma 
prorie laleri rrlrinserui adfixa, munimenti 
r„H,a\ VT. 119 el F. 11 310: de Barbonc 
frtralo. nare brllica Kiriki ilgHaitir, þar v«r 
skr!;£ <i ofanvcr'tu harðino hTðriilveceja , en 
niðr fri ((.kecRÍnu, add. F.) JárnKpane þykk 
ok hva brrið sem hitrðit, uk tAk allt ■ v,já 
nfan. Aliler eimdrm rem informal Ottdut 
Monafhut, F. X 355: „MnfnÍBn hvitrrlvcc^i 

fakiðr neð miclu inrai oe hvðsíam eseia- 
roridum", quo loco rerba. nlafninn hv&rr— 
tvefKÍ t *• <'' parle nacii anteriore el potle~ 
riare , prora puppique . intclligunlur , n vern 
reecdere eidentur. — p) id. qu. Hlil . grm-. 
OTc(pT|, corina, qua ad proram adiurgit, tive, 
nl Hhr. 111 p. 315 describilur, Irabi prorœ, 

Biie laterum compaginet commiltil, Iil. uterni, 
an. ííleviie: FR. I 40/, drepa drottnlaga 
með þvf nAti, st takk' kúk, «k lcECÍa hju» Xak^ ku>, «k l< BAS )«bkU Writít í inkmmmn , tf 103, w ^ Mttr fnwD drekjnn, skMt 
kna þá rfrattaUK* ■iðr ryrir barðit, U. FR. 
n SO. sIBm skMt hMB f*rk »t uinari 
huUcjpnni, en barS EUiða fnai^ lic diclir} 
Lmi ■ hrjgg aBnftrí, ob brotnsAi hrjf'Krínn 
i bálni ; eodem m'H accipiendvm riiJrdfr 
Ef.60, hirð BkritnnMr hom á tinaiing karf- 
**>■ ~ yJ "■IrrMr ^ri nocú, exfriniccui 
■i ■Irsfiic fHIrlc aJiwrjffllu eirilKE, id. fll. 
rnvtarn. ilan. KorsUvn, prara; F. VII 195, 
[wir (eiidii bálinn rramm iiic5 cndiliiunsu 
Mfi ok framin fjrír barðil. ok aptr nicA 
lln bonti lil lyptínmr; tedtm taisu tíitilur 
Uri, F. U 273, fekk koniiiiicr þá dtbjrði!' 
i áruam fram ntA endiUiineu Hkipi • et 
fíi. kk evi fnn fBr borðit. piod ÓT. c. 
9! tifrimiltir ptr , bann cekk fyrir burð Á 
■kipl «■■; ntc alUer F. XI 66, binda nkkeri 
rrrir barA hverjn Hkipi, fao adde FR. II 
ÍW. Öih; íaliori $entu ttcpe in po«i uiur- 
ftinr: rÍBls þjll JariVar nen j>Bnna faarði 
Immi fr*ra li^idat undat ttcare, Orkn. Sl, 
); brjita nBndr i;nindar gurb tyr'ir knarar 
Vitii pnejacenlem terrtt aggerem (i. e. inb- 
jrrlM auirr} prora uarii prrfringere. RS. 1 ; 
•iHa ryf^rð baríti undat frora repelUre, 
F. r/ ITI. 2 (ef. Kirs. /€»., 1, 35, tpumas 
uftt crr ruebanl); lemja (ejöf barSi mare 
pnn frrcnUre, Hk. 62, 6; itjra barði til 
jutar prarifiii ad lerram dirigere, Ha, 74, 
(; íTJa barAí. aiiol., proram prortym agere, 
tatifare, f/rtit. 62, 13; lála biirð feBt yia 
Wrf»r ami ftroroi oppiéo adpíieare, OH. 
Ilt. í: at barði briniiikiðam anle prorat na- 
rm. ÓH. 8: barða kAIí. ryiHii priirir, aarii, 
Wilir barðfl sófa rir, Ge. 2; barða niarír, 
rfni' pntrmmm , natti , F, I 165, 2; faU 
^rAa brjita þiinean viBi (með) bHrAnm 
r«niJ« !■«*« arduHm pelagui prorit per- 
/fiijmi, SE. I 690, 2. - 6J iJ- 7". 
Wrt. loivla.- hjarar bHrð, laiula ensit, icula, 
tfa. 2%. 2, uM F. IX 521, I lijarar borð; 
fWí hUbarð. — t) pro nave ; barða burð. 
iami lurú, F. f/ m, 2. 20Í, 2,- barðB 
tn, prmíum natigii, carnfni \ rabli, ijHM ndrtnur, HHrvm, F*r. ». !; berð, pln-., Bmi'i, 5E. / 602, 1. 
i> t<rr> edtíier, m-mtana, taltut. SE. I 29», 
'• ~ ÍJ '■''" • '"''> "<«r>'nR<i , Í4VL-Ajn burít, 
Orht. Sl , 6. — y) campmi, futtdui , brelð 
ÍkA Mcð bSrðon pririfiuii* cun rtií/aceiiri&IU 
fmdi*, Yiyagl. 26, ef. boið. el barðjúð. 

BASBA, (., teeurU, SE. I 569. I, quaii 
tBÍata a bBTfl. e(. skenJ^ ^•<'« '«"«" 
aw.iCojM. Sn'r. mr. barð, et Bask Baml. 
AAmO. I 180. Germ, Darthc, xcvrii íij> 
,mÍM. = WUx. 

■306.4011, A^. . labvlaivi, (larð 2, n), 
lirtu, ntanihu: vigskarð, barftut jái'num, 
ffrra nrcHauaimtla , .Sie. Ít. 

RAMtEL, n. , proeeila rlipti, (barði, cl, 
fri h^rðacl, ■! bsaorA pro banaorð]. puijna, 
hiWi> beiðir, fHÍ ;)nicif fXi^nNi, /lUi^iifÐr, 
■«■, Cn«l. 49, 2. Jii-J /'orfe bRrðcln icWAm- 
dM n( barArilii, « barðcllr, i^ii v. iptm- 
im ^aii (hirA, cHr — ellrj , eHpeni. B.iRBELDR, m. , ignit elipti, gtadiut, 
(barði cUr}, veí ignii (iplendor) naeit, cíi- 
peiii, (barð, eldr, ul harðmáni), enr. Crrft. i9. 
2 pro barSels. 

B.VRBELLB, m,, id. qu. , barðcMr, cúfe 
lub bnrSel- 

-BARBI, Hi., ifenrnfuiH n barS, riJe helaK-, 
lixUg-, þistil-; -harða. f,, ridt SfUcbarða. 

BARÐl, m., cíip*"'. ^E. I 5r2, 2, id. 
qu. borði. 

BARBI.m., narii, (a barð, lignif. 2),SB. 
I 5S2, 2. Hic tl rocala narii belliea Eiríki 
dynailir , aliat JárnbarðÍ, F, II 3'^, I; hinc 
el hðmUbarSi nnrigÍHm , nullii ÍHilrucfnm 
<7HWniiniieuÍD , Ski. 3,1; barðróínn bnrði 
n«rii if& ulroque laltre remit agilala , faarða 
braul, ria naealit, mare, barða braalar lirUt;r. 
circulHi marii. lerpeni circnmltrrancHi, SE. 
I 256. i , bnrSa garSr, agger nnrii . ctipeui, 
SE, I m, 2; IJi'Hgxrðl- barða , iplendidui 
clipeui , Eff. .S2. 5. 

B.ARBI, m., piicii, celi genui , cf. barð- 
hvnlir. GltM. III 2!r2 ef nai. Ski, I2i. (?7. 
if. baiðfiskr, ijmiÍHi, ih Ltx. B. IMd. Hinc 
burðH barði , afHnJui labutir , nnrii., F, II 
IS2 ; lýngH bafSÍ , piicii ericeli , trrpeni, 
ejui lopt, nnnim, ÓT. 2S , 2, - Cf. Girm. 
BarlHseh ínfipna mjfificefut. 

RAHÐ1 . m. , etr crniia el n'ííain fejmine 
indului : bjarnar barði rir eriuiii et riUoia 
urti pAle indalut, Korm. 12 , I , id. i/h. 
bjaradlpuinaðr , a bjarnilpa = bjamnkinnti 
rtlpa, Korm. 12. A barð el barði , m. . tnlra: 
lanea crnilinrti, lolocei calceii injecli, unde 
berSÍ, i>. , lanilicium crastum, deniiim el 

BAHÐJ<>B, m. , e^ui ;>raric , (barð, 2, 
jiir), niifiii, RS. ii. 

BAHJOD, B.. nnm,, yr«;ir. Tinrer fHeggÍi 
filiui. Gretl. 66, 3. a barð, barba, t^ KWe^, 
el jéð , prolet , fiíÍHi , ila^uc barl^An írf. qu. 
trkJegjEJa eun ; rei tec. G. Magnteum (Bg. p. 
3S:S. nol. i) filiui Tetlurii, (barð , ferirt). 
Thor, Thorer. 

BAHBKALUR, n. , nonii, (fuiui frorii 
frigida, barð, Latdr). BE. I 5fll, 3. 

BAHULJÓ8. II,, íuuiBB jiroriF, (barð, Ijdsi), 
ctipeut , SF.. II 621, V. baSljðs. 

BAKDMR, m., lerra, SE. /5SC, /. rar..í; 

B.iBI>MÍNI,m., iHHiijirorÆ, (barA, laM), 
cíipeut, F. III ÍO, 1. 

-BARÐR, m., i/erÍTiifum ii barð, ínrAnfHt, 
«. harð^, har-, láne-; hlt-; (em. -börð, r. 
þurbörð. 

BAHDR 
(barð, riBta), ., . ... 

BARÐHUIíN pro barSrakn, n, pt. , fii' 
menla prorœ. (barð, rahn), Bnrct, bftYflrnpi- 
rOSull, lol nariim, clijicui. eJHi vcðí pugna, 
G. 50. 

BAMNN, nrtot, SE. J/56fi (bsiinll, iííií. II 
m) Gall. basln, .rjfmiim. 

BASMIR, f. pl„ AR I ?Or(íliTv»riir,«ap» 
td. fíafn. i81t, p. 3ff)i *-"■ rorniuíum. gaod. 
qranlum tcimui, nallo aUohca occurril lígni- 
ficare Bidtlur rti preltoiai, farlaile pm- 
firie yreliotii leT-lidil. AttemuHlehiHfíemii 

DiBilizcabyGoOglc Senegie« buink. t. buin., f., m( par* ida, 
eigSnli fUa eel fUorum paria rDn/t'nmi (Aa~ 
tenii Lexicon t. v. Iiiunia). C{. Angiotai. 
bure purpura; Utsvi cocnitiini,- baitu, ^r- 
}nimu, cQccinm*. 

BASSl, m. , UTiut, SE. I 5S9, í, id. («. 
terdi Kirfe volbaBSÍ. 

8AST , n. , pkiljira , alba memirama pki~ 
Ij/ra: bleikr ntm íaat }iAi7yrát i'iular palti- 
dtit, Mg. 9, 5, in prnta F. V 301 , et butt- 
bleibr, F. VII 269. - 2) nnculam, f«nit (e 
tilia); baaenr drfenir í but, Völk. 7; biadk 
but neclere fmei liliaceoi , Rm. 9, ^ai/ i'n 
operibMt lenitibui ponHar ; Ai'nc bastlina, 
funii, íorum c philyra, proi. Eg. 77; ride 

benti 3) i banf in (Íirrrtum,- oríVin min 

cra Oll i baet, verin ineii diffiigerunl, fÍHem 
orationii feci, Skaldh. 7, S4. 

BATALDR, n., insula, SF.. II 492. Hodie 
'Bftllilen , ('n pTotiincin Snndrjord, a regione 
Brimangriir in meridiem rerta, Pvntop. Geo^r. 
Oplyrn. 74. C"B>'b<<'^" •" »l>nAr}otá", AnO. 
J8«, p. 8r). 

BATNA (-afla, -at), r. n., meliorem peri, 
relliltii; Að*1 balni , corJi meliut pal, ani- 
mut Itrlitvr , Gkr. 20; HeyB ðatvðllr bftlnar 
nuire pacatiut redditur , fí. 37; hagr b»lii!tr 
vUa eondiUo metior fil, IHg. 10, 3. Cim 
imptrtenaliter , cun dal. ptrt.. ■IIb balna omtiia mala eetiabuitl, Vip. 5.í; 
balnandi mtnn, juetnei, quoram r» cretcunl, 
fMorwn conditio melior fit. SE. I ^. 

BATNAN, f, mulalio in meliut: b. siSa, 
reformalio momm, Gd. 7. 

BATNABR, m., melior tort, condiíio: von 
bK(Bit6«r slettr hnf, G. 22,- vatnsskin skaina 
jafari *MB bilnat, aqnœ hapliimui komiuum 
regii (Chritti) melierem condilionem aqum 
adlulil. aauam coniecravil, lancliorem reddi- 
dU, SE. 11 239, ef Gþ. 10; expialio pecca- 
lortan, Hugtm. 28, 5. 

B.ÍTH, m., icapka, F. III 92; ponlo, 
nacieula, ÓH. 92, 3. Vide yflrbdtr. 

BAUGBROTI , M. , fraclor annuli, (baugr, 
broti), vir liberalU; Hund. 1, 17 , FR. U 
ti, 4. 

BAUGEIÐB, m., juijurandum ad anniilum 
lacmn, Háeam. iii, Cb'nKT, eiBr), cf. Gkt. 
31, ítl. I 258. 

BAUGFEHGIR, m. , cumulalor annutorum, 
(bu^, rerEÍOi ■^*'' lib'ralii, Flac. 22. 

BAUGeBIMMH, ai}., annulU tien par- 
ceni , (baagr, girímmr) , Uberalii , SE. I 
660, 1. 

BAUGHLIN, (., dea annuli, (btagt, Hlln), 
femina, OS. 29. 

BADGHNTKKJANDl , iculum eommmem, 
(bkagr, haytLkjOi pralialor , Kj. ÍK, 3, t>el 
dUpergeni annidoi, tir liberalU , ul anð- 
bBfkkJandí. 

BAU6HVEHR, ■>., foni annvli, (banKr, 
bverr) , onnulHt 2>rðfiner , ex quo annuli 
iliílabant; pro annulii: rcsir baa^vers, dU- 
pergent annulai, princtpi liieratii, 6. 67. 

BAU6I , m. , fraler Sutlingi , SE, I 220. 
~ 2) gigat, SE. 1 S55, í. BAUGJÖBÐ, f., terra eireutí, (hvitr, 
jdrS), clipeui , SE. I 428, 1. 

BAUGLANU, n., id. qu. baacJðrð, (bavcr, 
land), F. VI 365. 

BAU6LESTANDI, m., rir MertáU, (baasr, 
leHla), Plac. 38. 

BAUGLESTIH, m. , vir liÍeralU . (ba«er, 
lestir), Korm. 6, 3, Ha. 32i, 1. 

BAUGNAFABR, aáj., vide lub b6T. 

BAU6NJÓTH, m., frutn* aitnuíU, poitei- 
Jor annularum, (baasr, njAtr), m'r, Ha. 321, 
2. 323. 2. . 

BAUGNJÖRÐR, m.. drut nnnuJi. (bMi^r, 
lUarltr). tt'r, Ha. 326, I. 

BAU6NÖF,/'.,currN>crAi<.Cbaasr,Bflr),«r- 
cifÍHi, HOpin mrjjai' hJðlebnnfnOf, cumuorbia 
clipei, circvlut elipei, fui naT ^ai'n'' baagT 
Tocabalur; kinc Hi^gna mejjar hJáU baaKaðf, 
cJÍnei cureiK nr&ii , rolundui elipcut , SE. I 

m. 5. 

BAU6R, M. , annultii: ve(ia e-Bi baaff** 
Vip. 27; hjlgcva HSndr baag anniiIiHit iUie~ 
care (ad donandum) . ftm. 35 ; ge/k baD^, 
Háram. 138, Skf. 21; kjibn raaAa baug*, 
Og. 19. 2Í; bncla baap. lokagl. 12; bera e-M 
bangum ;>ecunia cDrrifmpere, Alvm. 5; kaap» 
mcy baupim, FR. I 261. Baaga land, joló* 
annulorttm. Maniis,baa|{alandsin«i,aniH>J<u rel 
(01'fUfi mnnui , armilta . Itl. II 260 ; ^ttag* 
rennir rir lÍberalU, Ha. 232. *.- baui^ tjr, id., 
ffjf. ^,(Í,- baugr Heðins Bcrkjar qhmiJki loric^F, 
ÓT. 125,- il. circuíut, eel guieguid lUiaat 
rem ambil el circumdal , ut kaagr Bdbnkr, 
SE. II 491, circului imula, tnare; biHCr 
bratlrar bronlar, rirculut lerrit, terpetit cir~ 
cumlerraneut . SE. I 354, 4, valtar baai^r, 
itrpem , de Serpenle Lengo , IIR. 37. -~ 2) 
orbii ret circutni in clipeo piclut , iJ. 
gu. rflnd , SE. I 420. 42f; , nwlr bu|p- 
sekl. bBDerðBt, baasskJQIdr, baagslallr, bami^- 
(liagl, baufivdncr, baugvðllr, de rlipeo, (c bir- 
kleiO; hinc - 3) clipeui, SE. I 572, 1. tdéa 
vandbaugBi baapi blik, fulgur clipeonnm, 
gladiui , Ha. 241, 2. — 4) hyrjar baoer, 
circvJni igneui, appellalur rkeda TkorU ffl~ 
minatoria, qua veclui ftammU d fu l m ii t i bita 
circumiatui eit, SB. I 278, 1. — 5) eift* 4 
baagi , in promlu kabtre , prailo kabere, mL 
fu. eiga ^rir hendí : FriSgeiri er-a fmri ú 
baagi, al berjas vit ^nn, er bilr ■VJÖM ok 
bl6lar bðnd , Friij^eiri non pratlo eil famt- 
tai pratiandi, miitime potU eil oni lali hn— 
ttúme pugnare , gui, Kg. 67 , 2. — Ðe Imt 
phrati TÍdeiU Gloti. íijala tmh toce bMgr, 
fuo adde ÓH. c. 103: nd maa O. þat Mff» 4 
baBffi, at láta þann verða Aind okkara Jaris, 
er amskipli með osa: ca þann kost aBnBa, 
■t f^ra lengra á brot, ok þannoc, al cÍBÍ «4 
hans vald yflr; (ouinn eiie ena^eM alfut at 
eifa fjTÍr bcndi, inWe tequi cidelur, fH«d 
terba ÓH. 106, þdUis J»rl «ji , at eiabeyeSr 
mnndi kostr, P. IV, 226 exprimil per flUtiBt 
Jarl ^já, at eina moB knatr fBr hÖMlui. — 
6) Compoi. ■»-, ty-, Ton~, Ula-, hjtr-, 
!•-, raand*-, val-, va))-, vaod-, twib. • 

BAUGREGINN, m. , numim amwtonnM, 
(bangr, rcgÍBn), vel amnmli, Sóll. 56, ptUa 
Odin , peiteiier Dropntru anituli; bráar UisilizcaByGoOgle /Vm Odimii, id. fu. MinÍB hroanr 

' UD6BÖ8T , /. , terra eiretdi , (baucr, 
MM), Wipfu . Kt buigjara, PA. II 32. 
■ fUe.'iEGL, ii. , MÍMM eireuli, (jHMp, 

H{i), cjý«u, tfo. -m, 1. 

MVCS JCMR , n i(/. , aiuuUo dteorut , or- 

J.t' 

■.4Ve8e«01R, m., mi»$or atmnli, (\Maty, 
nfir). nr liirratú, ff«. 117. GS. 12. 

■IUGKET, n., Moiet. leeut atmuti, (baDgr, 
•M). mmimt, Bófmðl. 1.1. 

■JlU6!iKERBAM>l, m., annv/nn miniienj, 
(U^, ■kcrAa), nr Ul>erali$ , Storl. 7, 42, 
l.sMffar. baa^kerAkidar pro b>agBkerðendr, 
■( bjÉrtk(riAM4sr. 

MUGSKEHBIR, M.. iá. fn. kaagBkrrhaDdi, 
(Uc. FknAir), .SR. I .728. t. 

■ÍUeMLlOl.l>R, ■.. elipm, cirrulopiclo 
•n^tu, tamtmm ta pJBr. , Eg. S2, 9. P. XI 
m;\MtT Uo^fcjftlda n>, fí. )9,- XE. / 
a>.>rr. CoJ. rtg., habtlí A hnmm Bkjatdnm 
iir d<t >t skrifk rOnd f>i , cr baner var 
blUr, sk rr liA þun bnui; skildir kcnndir. 

■jlGCSKVNUtR, <n. , íncilalor . projeclor 
mmtk. (bMsr, skyndir), «> li&eralii, GS 12. 

■1IW!!IPJ(>T. «., «nfii<í» cíi;>n, (bau^r, 
^). ktla, FR. II h7, I. 

■AP6)*TAL.LII , «., («f», (ofmt circuft, 
(»*. 
f*fM*r, Mlalor, _ 

■.We^rðBKVIR, ». , mÍMor »nm<Ji. 
(t^. *t&kk>ir). nr librralit, fiE. I 660, 1. 

bUan^'NGL, n. . ftriui circuli, (bftugr, 
l^). (A>«>u. tfa. 26fi, 2. 

■SÐGV.ÍNfiH. m.. tolum circuli, (bnngr, 
np), citpni. F. fi/ 45, 2. 

■AUGVARA , f., dta antmlantm , (baafr, 
nn =T ,»r, r»r), /ViNÍnn , FR. II 76. I. 

MWVAHIWt, p. p. eomp., amuto cir- 
1 mltlm I , nrnalut, biiDgT , verjn) , de fe- 
■M. Mmmd. 'i. 33. 

MVGVÖLLR, m., camput c. area eirculi, 
. TSllr'), elipeut , ul baDKÍHrA : crAir 
~ k, esdator etipeorum , pugnalor, SE. M . 2- MDeVÖR , f. , natm maxima filiarunt 
IjMi. (dta atmul»rum, bsuKr. vðr), Sött. 7fi. 

MQKA, e. n. , ttridere , de igne; btár 
li|ÍI^Dr i Bsldn.ha|[n, FR. II H7 . 2. 

KUnOBB, bot, SE. I S87, r. bBUluftr. 

UOTARfiTCI>AR , m. ;iI., lapidtt , fn 
■MriaM tM»«Di'»w ereeH, Háram. Tt , aliat 
tMlMlriaBr; n m. 19 bMUnBinlcinn : „þar 
Mair Dii ftMtsAsrnteiin liir nm Ecill ftlt". 
riá.lBatÍM. 

■áVn. M., f«* ODsJnMJif, pereulil, (bnata), 
''u, AtrtMslí, hjliwati; •(. srinbaali, 
K 8B. I 302. 2^ srínbrauti. 

■1, mde iiverSbaatÍDn, fipn- 
10^«, m 9eri» oiiol. bauta. ptreuttre, fe- 
"n: nk bstilnai *tr bJAninns, eor. Hkr. 
W. f. J69 , mU F. ¥83 kabet , avi bðla 
•^tlfcaMB; o/n iUd. kaíeut bcitom, ne- 
■^■r. fnrfaai brytifam , dtueeamiir. Cog- 
sMBctf .15. brst, cMlrre, it. Itl. blls, e. BADTT, 2. (. imperf. iiU. aet. e. bjiAs, 
ffi. 24. 

BAUTUÐR,at., e9iiu<, (ði. fifi fnHifil ^i- 
but leiroM. « banu), SÉ. II 487. b7l. — 
2) boi, SE. II 566,- bsntaAr, id., SE. II 
483; ted cod. rty. bsaroar; SE. II 625 
baarraAr. 

BAVÍIkR, m., •t<i«u, Vtp. (f, ntilebararr. 

BAKTR, (iií. fu. beitr), n;iliMU* . tmpert. 
adj. giiSr; potilivut regufarit eilal itt AS. 
bal, ftonui, eompar. bett, ffielior. Hátam. 
íí, H. kat. 39 , Ý. .S5, (>tf. 92, S, Lh. 12, 
Bd. 16; biEt , oplimum, umittÍMHM, fáod 
maxime erpedit, Háram. 27. Í8 ; adv. , ap- 
lune, Ghv. II; neulr. pl. . bflít, Si. 2, 19. 
riile Bjbaxtr , Ptae. 11, ubi tcribitur, al- 
batKlr. 

B.ÍDIR, B.ÍBAH, B.VBl ulerquf . amio ; 
bcAÍ pro livirltve|;*ja, Háram. 91; beRKJs 
prn ÍKÍ'i : unx MaEndn raisli bF^oa, aip'a 
ok heilfu, F. X m, 60; y\f ok arm- 
haa^B munln « vei-a bcct^* vanr — b«AÍ 
jds ok armb. . Lokagl. 13 ; vJtn fcng ek 
vitja vcrH ok brfi^n, i. r. vðn beði vera ak 
vilja, el marile et gaudio ipatiala, Bk. 2. 9. 
Simili modo poniiur ba:11 in proia; varit 
þeHsi orroau hflrS ok IðnK br Iti , F. VIII 
138; liA mikit drcif lil hans ok rríll baði, 
F. VIII 2ifi; Ftk. 187, þi var þcim aknmt 
allsliirni hDjpi i, mílturo ok la^a kigJn. 

RAÐLJÓM, n.. rli^'eHi, SE. I 572, forte 
id. fn. bsn)Jóg, tvmeHpugna; f/ 47^ bnðlilia. 
// 562 kðftlióa, //£21 bsrd IÍiír. 

SAÐMH, m., arbor, Vtp. 25, SE I 52; 
lilva, t>. herbai. Grm. 40; rami , Bh. 1. fl. 
tiAi baðmr viðar , brachia ariorii . a cortice ' 
diilinguunlur . unde limránar (FR. I 168 h, 
t. kabet i barri viðar . in ^nnma r. oculo 
arhorii). Maiog. bapns . nrtor (j tt^ ð) ; 
in eompot. , e. hárbaAmr, hflruð-, leti-. ■ — 
2) tÍHui. iii, fH. faðmr: uks i bsAm , in 
jtnum recipere , ulHit ampleeli , Loha^. 26; 
vs^Í þér i baðmi bsrr, e lÍHti luo . H. had. 
16. - 3) lerra. SE. 625, pro baroir, bnrðMr. 

BÆGl, dal. tinj. a húgr. qu. c, 

B4CGI , m. , adveriarimi , id. fU. bifi . 
(^ b»j;ir, iif vibl el visir), Hg. 33, 16. et 
tar. pra bafi , f'. VI 197, I. 

B.4Kt>INN, adj; ohnileni , renilent , adrer- 
tariai , (bK^a), F. // 182. /n compoi. . 
i>rnbic|;Ínn. 

BEGIR, m.. Aoj, lecl. Wckarl SE. I 527, 
var. 9 pro hvflr (qi. bnifir. sJeeriariiu, re- 
pulior, petutcut), 

BÆGIR, m., iHÍil. ceri., (a bKCJa) . ad- 
neriariut , inimieut; anðnr bNfir, inimtcw 
i/ÍeitiaruD), cir liberatit, Selk. i. 

BiKGJA (bagi, bBcða, b«f t), v. a. retitlere ; 
fir mi bBgJa sldrlivi HÍBa pauei fata pot- 
tunt retittere, Sturl.' t, 42, 7; úhrcinn >Ddi 
bBgBÍ. im;ran» jpirilui feir«m) ÍMpedt'vi/, 
Sdk. 2; bMcði Hára MÍ{ðsr [i !<«lkolls HiJÖk 
þollam, kominibui grarem moteiliam , wkaff- 
num impedimenlum faeeiiiml , Setk. 13. — 
Bmtí* viA> id. , eum dat. , niillið eo^krsr 
ivllar Old higja vi8 þér , Angíi libi raaúlsre 
noH palmermnl, ÓH. 41. 1; b. *ið cgi, p«- 
lago reiittere, ebnili, dt ilremut mmig^ore^ 

zcdbíGoogle ftrmtáum iJíarf fajrfliiMa 77.- nd bkr B*ft 
mt rinn dn; > {•■ er Ólafr nvrnski hanti rlhit 
neA huilia ok handa Hfns, bI hann kom &p(r 
lyrir dDgDr&Brmál, ok hafíSi beitt Hmm trflnar, 
ef ■aax. vcill þd nOkkurn konttng hafa bcitt 
meirs ri eioni morganetundnf guitcum con- 
feralur ÓH. 90. F. IV ÍHI—2. videMtt.ti. 

BEIDa (beiAÍ, beidda, bridt), e. a. , pe- 
lert, rogare, poteere, poiltitare; b. e-n mála 
cotmftUare aiiqnem («rmoni! (r. pelere. hor- 
tari ali^em, ul iteum loqunlHr} , 8kf. 1; 
þjdliir skjnirk, en þorir eia)£Í áfjwlnn guAs 
orAK M bei6i<, Kroitlni. 34; tic SE. proi. I 
120. 286 , beiAa e-n orðn , td. ; krcfjn e-n 
mdl*', F. Vn m, «&i iíjtr. kveaja; b. ferðar 
hnrlori ad profeelionom , Ísl. II 98; fmrft 
beiðir potiulal •uni , Lb. 51 ; beilia e-n 
i;rilit, laeTÍmas alicui mmere, facere h( qvis 
ftait lacTÍmi* mierore leKelur , Gk. 23; b. 
\rym^int.ii foseere pugnam, ltg.28, I; beiddn 
gijá pJAls t^n^, pagilaruHl euriam saxorunt 
griieorum, i. e. effeeerunl , nl saxa circum- 
ireul, lapidei molarei circumegeruitl , SF.. I 
378, 2, ul biAja viAar Bkriðar, SB. I 650, t. 
BeiAnii, eum gen. rti: beiðai áreiSa, Korm. 
8, 1, V. ireiil} J>uCd m beiðix, id qaoii sem- 
per oplai, Ám. 83 (Hm. 19 imcerlum, briddix- 
Bt Hon putlularil , nn beiddÍE al , propter 
significalionem tou broínga plane obscuram} ; 
Ín pToia SE. I 220 cum ace. pers. el gen, 
ret! beiddÍE Baug* lcigiti ttinnar a Baugio 
mercedem sibi parlam potlulaeil, — Part. 
«e/irt, beiðandi, Jlnjilorar, guiposcil, pagilal, 
aplal , cupil , in appellalionibus virorum : b. 
brodda liríAar, pasccm pugnam, prtelialor, 
Kerm, 12, 3. 14, 2; b. brynjn poiecni íori- 
cam, id, , GS. 15: beiðeodr hnaðrmens 
hliAn , flagitatores natium , rei navlica ilu- 
dioti, mtrcalorei, Ísl. I 166, 3; b. nióÍuB 
leiliar, oplans aurum , vir , Grell. 19; b. 
(UiAar mAlH, gni populi cðHojHÍum pelil, n*r, 
ÓH. 259. 8; i. þrimu BeiAtt, posctni batlai, 
pugnator, jit. II 338. Vidt hoddbciðandi ' 
Dr-. Parl. pati. bciddr: beiddr tlugs, v. 
flugbeiddr. -- Reiða, Korm. 3, 4, bandg man 
ek bciða rindi , G. Pauli pro rerhn accipil, 
rerltnt , rogaturvi sum mulierem ; aialo pru 
adjeelieo sumi-re, ride bciðr. 

BEWa1>R, m.. ijui poslulat, Tiác in voee 
compas. Iiindbuiðaðr. 

BEIÐIiÍLKH BAMIRI^ÐAR, femina nup- 
liat petens, procui , amasius, (bciða álfr), 
eoiboTere nHÍeftir Orlui. 79, 8, nam de feiatna 
coneertanlet repraisenlanlur. De timili Imeti 
tel diijeeliane cf, beiðimara, rciðif-átt. 

aKlfilHLUKK. f,ngmpka optani, cupieni. 
(heina, hlðkk): h. blike. ngmpha, rei splm- 
dida (omatui) iludiota, feminn, Vigagl, 27. 

BEIBI.'MAKA, f., qvir oplal, cupit, (bciða, 
mara): b, anðar. auri tludiesa, fnnina, Korm. 
19, 10. Ðe Imeti rule rciAÍeált. 

BEtBlK, «., gui oplal, eupil, poteit , fía- 
gilal, potlulat: b. Mðar eir, Q. 3i; — 
barAeln pugnalor, Grell, 99, 2; — baae- 
ekjalda. id., G. 19; — beahlunnx, id., Karm. 
22, 6; hneilii (gtadii), rir, Ag. — benlinnl' 
borfar, id., Grell. 39; — bryiýu, id,, Korm. 
Í6. 4; — bryaI>ÍBS>> Mf-. ''- Xl 298, 2; — bylgj" '"S^i (auri), vir liberatit. Nj, 80; 
— friðar, ^iaccm oplani , cir facificui, pla— 
cidui , Ptac. 39; — bodda nV, Éd. 67, S. 
In eomposiiii v. dj'nbeiðir, eld-, ðr-. — 2) 
hapta beiðir, Oáin, imperator deorum , «f 
hapta guð; mitdingar hapla beÍðÍB, recr) Offi-- 
HJRni, DU vel Aia , gilii hapta bcioia mil— 
din^, pottu deorum ■>. Atarum, cerrvÍMÍa 
poelica, SE. / 248, í, »ec- Tegulat in initio 
c. 3. p. 244 propoiiias, in gutíus Ab» mjSðr 
ad hanc lemiilrnphnm referendum eil. — 3) 
beÍAir, GS. 18 de viro abtolult eapiendum 
Tidelur ; per le beiðir eiie potest procaior, 
amalor. — t) tn enmpoi, , friðbeiðir, log— 
beiðir, byrbeiðir. 

BEimflK, ftiíe hDrbeirtÍBÍf. 

BEtÐIT1í'R,m.,rfnupoiceni,Cbeið*,tfr],<>p- 
(iinf,c«fticiu.- b. btlds hattar, poicent galeam, 
pugnaloT , vir , Thorf. Karli. 8, 1. (AA.. 
Iti). 

BEIÐIÞROn, m. , deus oplans , cupiena, 
(bciða, þrðr); b. armlinnB, oplnjii annulum, 
vir, Plae. 56. 

BEIÐNI, f, rogalio. tbeiSa) Skáldh. 7, Í2. 

8EtBR,n<f., fefiluHent, (briða), Am. 90: 
bciðr fAr ec hciman at bi[iÍB þio, GDðriin. 
In Glast. Eddtr: forle pro beiddr, ab alii» 
itttligalus , guo retpicert possunl verba FR. 
I 222, ok Tnrln mér ^pl at fnenda riðí; 
in NgD. 76 eerlilur beiðr, dcn aom beder, 
qui pelil; in glots. ad Cogn. Spir. tub noce 
bið ; procut (procalvrus') domo iri , le wz— 
orcm amiifiiru5. Forlt íeiðr h. í, est awtore 
eaptui , el tnte referendum Korm. 3 , 9 , 
ek man tiandfl rindi bciða, neminí, femlnant 
omoi-e nri captam esse. ín patiitio tigni- 
fiealu occurril bciðr in voct cempot. einbei&r, 
^i solui oplari poleit , v. Lex. B. Hald. , 
■t beiðr eljom verli potsil exoplab^ii. 

BÆKI, n., fagui , nom. cotteclimim a bék, 
id. i/v. bej ki , hod., ride filbKki; in eompos. 
occurril btekisk&sr , iiVra faginta , F. XI 
22i, et nomen naris Bicki«iið, F. VII 264. 

BEK1LL vide ddrbckill. 

BEKKUAUÐK. adj., domi moríuus, (bekkr. 
daiiðrj, Hávam. 71 ad. Holm ; ride velif&r. 

BEKKDÓMH, m., conicnlio, (hekkr, >caat- 
HKM, cfr. bekkjaBt við, hckkinD, bekUng, 
bekkni in Lex. B. Hatd. , bekklM til, Grttt. 
54, dómr, lerm.): bekkddmr Héðins rekka, 
confenlio {ludipcalin) HediHianomm , pugitei, 
F. II 322. I. 

BEKKI , m. , qui conlendil . adrersartut, 
iaimicut: hekki baaga, inimicwt nnuíarwm, 
eir liifralis, Gþ. 8. 

BEKKJUNAUTAR, m. pl., contetsoret Iri- 
cUnii, (hckkr, naatr), cnnnieiz, Slurl. f, 13, 
i. In proia, l>itr við bekkjunnuta BÍna, Dropl, 

BEKKB, m., gen. bekks el bekkjar, riPM>, 
(Ðnn. Bck, Germ. Bach): sá bekkr (in f ritfre 
lemitlropha brannr mÍKkupnar) eybr mcIu 
^orBla þeim mðnntini, er af drckkt, i^t rieiu 
eii kominibu* bene moralii, gui inde biierint, 
dulcem lilim exeital, Hv. 8; }\}A ciaam bckk 
jKxlo ' ripwm neicifl quem, Selk. 13; tiveitk 
bekkr, rino languiim, tmtguit, leita avcH* UisilizcaByGoOgle ^. it latla, SE. I 60S; kekkr varpt, 


drcLks VKTBS bekki, 
de úorvo, \j. 30, I; 
, amrum: bckka lá cldr 
A uU i\Í\bú UBBam miðll niirwn (armMa) 
ttmi mler carjmmt el ktimera* (Í. e. in hra- 
Mi d taca-tú) jaeuil, SE. Eg. 239, hekk- 
ju- ^rkki , hauthii rwi, aqua, Merl. }, 7; 
«íi tUkeUr. — 9J atare , SE. I 575 , 1, 
^ á oalea altata appetlalionet poelica 
n(m foÉimHl. — 3) bcLkr, ritmi, nt frota, 
r. ri /«. 335. VIII 8, 217. 

■EUH, m., gea., bekks el bckkjar, tcam- 
wm.itdile, tálet ; lccftu Iricliniaris ; fitni 
kUi, SE. 1 2t2. 1, Hamk. 22, Veglk. II, 
Sm. 9. -14, Latagl. 11; breiltft bekki, Altm. 
I. eie. I, 3. Am. 24. 25, Krm. 25; kinc 
kUjU' dia BmanKkn,. ilea Iriclinii Brvnna- 
immi, ÍÍMmut (S. Tkeri.), SE. I 312, 2; r. 
Inmmír; bekkjkr Irí , arbot trielitiii, ft- 
m—, F. r 200, 2. — Í.) teomnum, tedile 
m laitrtacmlo camiliali , Korm. 12, 1. — 
jt leitmt darmilarint , Kom. 16, 3. — S_) 
■ mmMÉnlit , Dlbckkr, Drmbckkr, in ajtptU. 
tmii Íunekkr. — 2) novu (cf. bakki; : 
bMBÍr lUykfcta hlnÁina bekk unda ter- 
iaml enmtlam uavtm, SE. 1692, 2; blárOst 
Mtjnr, emrmlea ria natii, mare, Hg. G. — 
3} MBpu V. eoliit , tallut (eogn. bkkkij : 
m l<Ui, p«r coUet, per tallut, ÓH. 70, 1; 
Ikn btkkr, cnniinrr piieium, marc, Dlnn bekkn 
ÉirmnKm. SB. 1338; íSÓIm bekkr, cam- 
rnfirmtm, ■wrc (tec. SE. I 410, liéi' <r 
UUr »rian SíöIm bekkr), íiolea bekkjar 
irtl, Ma moTÍma, mnda , fiuelut, SB. I 410, 

btavljrs bekkr, camput navit, mare, hluns- 
tfn bckkju- lopi, fiúnma marii, anrum, OH. 
n.11. 

■EUBEKKAR , m. pl., tiri tcamnit inti- 
iaia,(}a\r, rekXr), dometlici: b. hlljatan^, 
i mt t Hti mganlit, familia giganlea, giganlet, 
Sí. / 302, 2. 

KXKSAGNIB, f. pt.,cielui Irieliniarii, 
(batkr , ••(■) . dometliei, convivir , auiici, 
CS.9, PK. // 303, i, Ok. 9, 3. 

lOKBUUtJTUÐR, m., taomator teamni, 
(brilr, nkrHtnðr) i. e. decui tcamni, lecli 

■EKKÞlBUBR, m., lelroo ritri, (ritiii in- 
■m» nmnM. b^kr, Úftnrr), anai: kðrbe&r 
bdUÍÍan^ anm analit, Bg. 3i . 2. 

BKBI, *., ariit, SE. I 486. 589, 1, 
|lr». Bakre, id.) ; kodit nr6. bekra, ariclú 
n*nr lalve (Dan. bfKge, balare). 

KLGB , M., laecui, laccuiat, bulga, ■. 
(. H fH hartm cowtwlltlr , íll. I 208, id. 
m. kil, Se. 18; taeeului veneficiii lervandii, 
íttm. 13, 3, ubi TÍtnnUlr belgri foUit of^- 
áw tmhraria , rölk. 32.' Mtlapk. opt ar 
Alr|«m Mf nkilia orb komn, Haeam. 136, 
Bm. 2S. ~ /• eimpoi. |;eitbel)(r, nmiðbelgr. 

■ftU. m. , gen. Beljn, Beliut , a Frt^o 
OM c«riino iMerftctmi, SE. 1 124, fertaiie 
fnnr Gerdm (Skf 16) , itaque giganlei ge- 
-rit; kwi BeU> ^rcyiu, Vip. 46, SE. I 
W, 1; BcUk té\gr keili* Belii, id., átrDtt \ iÍÍtL 

Helja dAlCH , exliMa ledei Frefi . toca Mrf 
a^aeenlitl, ora suirtlina, SE. I 262, 3, fna 
loco Fret/ui, uli KjÓrdui paler, marit occoía 
repraienlalur. — 2) gigai : QDmpiUIr B«Un 
bðlverðdisar, interfedor giganlum, Tkor. SB. 
I 282, 2. 

HJCLI, n., iHlm. (búl), Sk. I, 13. 

BELKI, dat. I., a Ulkr, fu. ti. 

BELLA C^l, ball), >. n.. illidi, inculi, 
tneidere, accidtre: imperi.. ball í Keilu koHÍ. 
(iclui) aceidil eapili (leligil capul) Keilm, 
SE. I 260. Sic Ek. 45: bntl þcr ntt. BéB T 
bnll TÍHt, ok bnll hvergi meir en þd hncftlr, 
þvi rk em eÍEÍ cárr, an iefnt le tetegil. 

BELLA (brlli. bddn, belll), v. a.. om fa- 
eere, injuriam factre alieui, laetttere: vik- 
<ns*r bcMn viðr þír þvi riki, er vildn 
fnB libuii Ínjurja It affecerunt, F. XI 189; 
b. drouinnekt ■viknm fidtm fraudulenler vio- 
lart, ÓU. 171. 2; V aldrl >ld>r, •>ÍIir komi.- 
IMIH PÍM inferrt, kominti ialerfUere. ÓH. 
14, 1. - ^) rttitlert alicui, Ít. opprimtre, 
tuperart, c. dal.,SE. 1302, 3; lic iaprota, 
eÍKÍ fak dfeignm bella , Itl. II 305 , FR. 
III 1W. 119, Siurl. 9, 28; kitu: , bellir, 
br»cnincr, elli, opprimil (me), inllal (miki), 
rex , teneetut. id. fn. fellr i, hðnd ntr elii. 
Ftk.28,3, guodrtctittimiumetitvidelur; Hkr. 
membr. E. el F. I 50, 3 kabent belli, m con- 
jumclivo, HS. 1, 5 beltr, verb. neutr., guorum 
ntulrum latii fccommodalum til. — f) agere, 
factre: hvi bcllit þvif H. 24; hvrrjn þelr 
hnTn bellt, Sóll. 80, ul in proia: hvir viti 
menn Bllkn bellt við kondngmnnnl Bg. 62; 
hvM sknl ek gen viS biafcup, er ■lika hcflr 
belllf Orkn. p. 196, kine. — B) peripkrailiee, 
bclla Bvikam, ayilore dafai , fn-orfilorcM enc, 
F. III 6; b. brnsAi lceAnam adkibere. Am. 
55; b. alyr facere pugnam, SE. I 128, 3; 
b. veiti inercmmta capert , id. gu. vuk, 
ereicere : vill at veitl bdli valbygg lUmMr 
ySEÍ^r, SE. U 421, 3; b. Ifgi = (]■(> 
meultri , Hamk. 12 ; b, glkami iirluM eria, 
Gha. 29, tl in prota, belln {leði, id., FH. I 
179; belin undri mirerc ^rrc, F. IV 36, 2; 
bella tlri koneilt agere , ÓH. 92, 7 (AR. I 
325, 3). — Part.. bcllendr lauf^ veArs, pug- 
nam facienlet, pugnaloret, Tkorf. Karii, 8, 2. 
(AA. 146). 

BELLINN, 
icefieni, (b 

BELTI, n. , tona , cingulum: mér dregr 
hrysS ■>' hverjo (Unraldr nveltir mik) belli 
laita MÍAi lergvm aditringil , Sneglk. ; beltin 
hrlnKJa, cireului. quo tona adilringilur , M. 
187. Beltl Kenrlognr, cinjuÍHni iniula:, mare, 
SE. II 491, 4; tiahr belti, oecoiHM, orícm 
(errartnn ofli&ioiJ, Lil. 10; b. foldnr rerjMNi 
(lec. SE. 11428—29). Merl. 2, 43. - 2) part 
nacii, SE. I 584, 3. - 3) in compoiiti* 
jBrðbultÍ. 

BEN, f. et n. , ruInKt.- i mai^ri brn, Mb. 
9, 2; plur. benjar, vuUera. SóU. 80, Hk. 
1 , 2. Inttr ufrumftie genmt vacillanl le- 
quenlia: rauA fnjsll ben hláii rufrrtiM out- 
•ui, H. H, led nab rnuatu ben bl6ði , SE. 
I 418, 1, tí mft AiJBtii beaUoði, Fik. 9,4, 

• L-NgnzcdbyGoO^Ie fmira •NÍttcra,- ir þeuo ^Í, ÓH. i93, 3, 
MtJ or þcBsi bcB, Skl. V 37. Pro neutro 
focre ttat: *Ur reacan ben jrncto acc*- 
(íim»« VHlnera, GS. 30; svur hcns , olor 
míiun*, comu, Otí. 92, 13; nam Ulú ken, 
tmlnut an tmtnera accipere, GS. 28, amti- 
guuM ttt, tlti pluralii ntiflMrtu el ntulrum 
genus fractdaHÍbut aytiora lunl. Conttruxi 
rrMnIict ten iiuignt tuUut, F. l i8, 1 
(HS. Í, i) , ted vide hendraucr; eldr benj>, 
•'jfiM vMÍntrmn, gladiut, SE I i20; be^a 
hacl, grando tulHmm, tagitla, pttmbr. E. 
HS. }, 3, pro quo SB. I i32, 2 habet biynjn 
hagl grando toriea, id. 

BÆK, /"., pelilum, pelilio , (hön): þat er 
þ6 bttn ea bmi pelilo muliut eil , HáBOm. 
3b; bi5ja einnar bKnar unicum ptlilum ro- 
jore, Bk. 2, 60; j,j-nj» liiillar banar /we 
petilum dtnegar,, Eg. 67. 3; plnr., bainir, 
aj. 133; banRr oakkvi , naeii preealienit, 
peclut, bOrtr banar askkva, cartex ptclorit, 
lorica , barbrjiiðr bsuar nOkkva, praliator 
OH. m. J. Olariut in NgD. 160 , hienar 
■OkLvÍ, rfí ort. capile, tt borkr bsnar nOktva de 
gaUa tumil; JoníOHÍut , Ín Vert. Lal. Njala 
c. 103, bóna vel batna amiaja, precum offi- 
cinam, peclui «eJ capHt tierlit. Scri&ilur 
b«on i'n fragm. Blaiii: ,,En þá er %ú!t% vinr 
ban>i beon lokÍA". 

BÆ>A (tiasni. basnda, bxnat), e, a.. orare, 
Togare, Pat. 19, 3. uii a vero kujut eerii 
tentu diteedunl inlerpp. ; cnm gtn^: bverir 
bnndu HUkx ^iniun hoc fiagilarunt ? i. e. 
qtiinam íujui rei tuaiorei el auclorei fue~ 
runt? SE. II 2i8, 2. In prota, at b«na. e-> 
tij, aíiciit periuadere, ul facial aUfuiJ , F. 
X 387; hodit suptreil in rerio grátfcKna , el 
bBnasik, inler precaHrfinH facitm tegtre.leela 
faeie prteti fundert. 

BENKA (bendi, kenda, bendl), v. a., Periere, 
eurvare, tinuare: vindr bendir viftir veRlui 
nniuX eela, SE. 1630, boritgnnd bendir 
HtyrÍ unda fieclil gubemaculum, SE. l 690, 
Í; akildir bendas, ríi;in inMeclunlur , SE I 
6li, 1 ; b. álm, lilirar, benþvara, arcum, arma, 
kattam torquere, Rm. 25. 39, F. VI Í7Í , 2, 
Krm. 9, cf. svegja; in prota benda baga 
arciiin adducere , Nj. 107, Dropl. nny'. nie. 
c. 16; beoda sverð am káé ser jrenii oppo- 
lito ^adium tenlare, F. X 213. — ^) bendft 
vij, incilare pugnam, timpl. facere pugnam, 
cadem commilltre, Drvpl. min. mtc. 13, i, 
Parl. paii. bendr, cumaluf, fleiut: b. banKr, 
cnmii, rolundut, yigl. 17, 7, nUi legmdum lU 
breadr, eoclui, auro puro ; b. raada ryinr 
pii^ii concilala, Sturk 9, i5, 2. Cf. tubit. 
beadir. — 2) ligHÍfi/iive: hvat byggr þú 
britði benda i/uid femiium pulat tignifUare, 
Gbeu H; porlendtre: undr cr, ef ekki beoda 
— framvisar mcr disir, mirum eil, ni dea 
prmridamihi(futura) pratignificaHt, Hild.3i. 
BEMIA, id. qu. baad b. bendi, »., vide 
hJtfoðbendur. Benda pro binda, tigare, oc- 
currit I* foce compot. , múlbendr, fitceíla 
capiilratui, Grág. l 183. 

KENi>A6R , »1., Uix vulnerii, ignit Buln., aEMDILL, m., im itftbim Mafm ei a h iril, 
SE. II m tidttur eiie íd. fn. bandln, 

BENUING, f., tiguum, quo quii admeni- 
tur, 6. i6. 

BENUINGH, m., vtdeaal-, sam-. — 2}tutiU 
terbate , id. fn. beadir, eibrater, membr. E 
HS. i, 1 , hjors bendlacar, eiiraforci gtsdU, 
pralialorei, mri, pro lijara bendrangkr; ef. 
hauðrgj'riUnEr, dbiðÍnKr. 

BENUIH, m., ^i tin-Mi«l, tikrM, (beoda), 
ul BVeeír : brádir Talpepiis vairar akita, 
eiiriilor gtadii, proHalor, mr, Vigagl. 26, 
ubi pro bendis forte legm dum bgádir, ■« raeo- 
fieo. Vide styrkendir. 

BETHDHAUGH, HS. 1, i ; HKr. T. VI jun- 
gunlur hjorg bendranKar, rawcii miiile; queé 
reiotm poiiel in hjardrauCBr bens , iNilitei 
niJnerif (i. e. trulntre adfeeli , jmlnerwH), 
nel lumi pro benjaSir hJOrBdranear; Olatiui 
conjeeil hyrs (pro hjnra) bndrauKar, pra- 
lialorei, a benH hj-rr, ignii vulnerit, gladiui. 
Ipie canitruxi hjOra drans*', pralialorei, el 
framligt ben , Shl. I 58. — Memtr. E. Hkr. 
l.c. habel hjors bendingar, vide bendiagr,' 2; 
eod. charl. A el Fik. 27, berdraiigar, jm. v. 
Paiiil el bendrongr rHnlci in bend-draagr, 
(bcnda, draufr), fuu ralione b. hJOrs i^éai 
fueril ar bendir hjörs ciira'ðr gladii; nnbt 
beairaugar,diviliaTumditperiorei,riri,{keai^ 
drauer), Merl. 2, 93. 

BENEI.DH , m., ignii mdnerii, (beo, eldr), 
gladiui, Hg. 33, 7. 

HEMFAISTI, ffl., i^i5 tulnerit, glaéiui: 
kaldr b. varíy bresl* t hatnraum hjarra, 
HR. 20. 

BFNVI.ÆDR, r, mare vulneHi , langtiit, 
HIl. 33. 

BENGAGL, »., anter tuÍHerií, (ben, CasO, 
CDroui i>. aijaila: benganls brcftir, pugnator, 
eir , Orkn. 75, 2; beDgOel sndftit a( dyn 
skOglar aquilie in pralio dangetant , SB. t 
ÍI8, 1, F. X 187, 2, quo loce H. il kaktt 
brjneOsí. 

BENGIÐI, m.. plaHlui (arit) rutneríi, (ktn, 
elði), carFui r. aqHÍla , id. gv. bencJ&Ar, 
Karm. /6, 2. 

BBNGJALFR, h., mnre ei.Meni, Ocm, 
eiáirr), laNyuii, gen. -rs tt -s: bldfjóðr 
beneJ&irrs, Utidui eorvui, ÓH. 28, 1, ted 
benejálrí., F. V ??. 

BENGJÖRT, Eh. 63, 2. praea leclio pro 
bcngrdl. 

BEXGJÓÐR, m.. plaului (avít) tulnerU, 
(ben, B**''). corrui, F. III 86. 

BENCRÍTH, in., tacrima ruÍnerii, (b«n, 
grátr), jnn^ii, E&. 63, 2, cf, lir beiga., 

BENGHEFILL, m., gladiui. Höfu&í. 7, 
A'rtii. 10, (ben, sreatl, q grah), nnife G. 
Megnœut, fosior Tutnemm, G. PuMÍi, rimtUor 
cHlnemm, crplicanX; Rafniu Mf calum v^l- 
neris, (írefill = graraU)j ;.oiíi<, Bl Kerti.' 
rulivm vulneris, (greGII = sreO- 

BENORÍBH, f., gi^anlis imtnerÍM^ (bnk, 
íriSr), >ac«ri<, Nj. 93, 2. 
BENHJUUNNH, m., falmga milnerit, (htm, 
UigmzcaByCoO^ie iieft >, /, , procrli 
í, 1*1. II 8. UXJA (->ðk, -at), V. o., f aKcúín, nilne- 
m. ð. UltU 9ml»trt adfUftre, (len), PW. 25. 

•EWO, 0«. 235, I , ct kcnjrB, F. IX 618, 
1 , bftajmm eil beiiM n. heÍBU > a beian, 

aCStHEltt, [.. kamat ndnerit , (Wn , 

ÍwO tifHM.' MtFE bÍlF t.- Óð Í bliði *h4I(> 

— <■ <*!■ ■»■ j i wm ■ ■ l« ft n«f (mdffKTja trmMl), 
F. III 9. 3; c(. GS. 2X 

■ENKNIÍAB. BL pl., pBTt oitfiiii yWu, 
(kw, fcaái). .Sfi. 1 5£7, 3. 

UMLAUKB, ■-. l«>mi« iWiMm, fben, 
Mr), atMMmt. F. I 17J, 3. 

ISXUMNR, ■., j»pnM tmlntrU, (þet,, 
tar). ttla .' iMlinBa karg Rlifinij, ejMj 
Mir, rrwUmtor, mr, Crctl. 39. 

KX1.0CI, «., fii ú imtaindnerU, (hen. logi), 
|Wmi. Xerl. 1, 35,- benlosa víndr, tem- 
/*M fl«M, r«i9<H>, e/HJ ijAlr vir , Stlk. 
tt; brqriia bálosora aitej vtfrrare . Uund. 
I, tf , i^Jt. // jM, 3; kveAja h»ar rMðnoi 
iMlig. ilA. 23 ; b. heit brjaja , ilnd. 39. 

■SHluKKR , ■(■ , rÍMu mlaerij , joiijuú, 
(ba, Mr), eb. 19, 14, jeJ jee. Memtr. 
«M>r bialalir (fro iNkir bow uiinar) rivi -%M3ni, dtriwabim a b»n» , fetere, orare, 
aJt I —M n'l" K*y'^"''> SJðrbBnB, torhœnn. 

KNBÖeN, »., flma raJnerú, (ben, ragn 
= Wtfái, M^gnit, hevJB b., ia*gvÍHem effun- 
i», «>. 79. 

MCNHXKBn, vMlaere *ecafu, le/olt ml- 
amt ftrtMstut, (bes, BClk), £j. 60, 1.] 

— ^ ^ ^^ glaJöu, SE. II 476 pro 

erit, (bcn, ntt), 
■■t (receptaatltm) 
I, «atur, Gtelt. 13. 
tlLDB, Krm. t, membr. divintm 
ialM beu kUMr; Rafnint accipil fro dal. 
■IMÍ^, fmi bna biUÍ, 3: skildir klalVE 
hi^iU*, diifc* diffÍKdebatttvr imlntrit btl- 
Imo (■■f í) , hiUr pro giganlide nanent, 
ajm tremfta detuní. Vtrittima lectio ttte 
ti^Htr: WaolMr klnfo skildi , Aolerej ml- 
WM (tagitta vtl kaita miiiiitt) diru- 
f—l lii^iiii, m bansíldr, quod ad ajipidta- 
Umim «AmuI , confrr hresilns bJBldr, Krm, 
D, tOár remdmit pluralit etl tou slld ; e. 
tmU. $. áS. Í8, ?,- memiraaie klun»st 
riay^, faUtiHt prottmUiationt , dictmi etl 
m Uitm Bluble; bMUÍldr, HR. 6. 

HluaCB. m., ^mdint, 8E. IJ 619 pro 
>MB p, farle iá. fH. loiaikr. 

■WÍláM, *., /olxMliterM, (ha«,sÍeAr), 
fWte. U. II 2S7. 

KSnKB, m., igmt nihttnt, (ben, slkr), 
iUm, 0«. Vt, 2, F. I 39, S. 

■BislLS. méi M bwshildr. 

' I vakmit, (h«B, 
Bknri), eormu, Ití. I i66, tl. 6; pW. 
bcnt<k*rBr, Eb. 3£. 

BKNílKElS , f., plur. , henBkeiAr, F. V 234, 2 
tigmificare videlnrulTtnngne lahtt lamina gtadU: 
htóH ttíl ohn B báaar heniikeiar; forte eog- 
nalvm til Dan. (Skinne, Genii. íiehiene, Anglit. 
on t>»m seeannni, tn Íaminir (gladii), Beow. 

BEN!!<KOHI, n., id. fn. bcnHkiiri, />1. 1 166, 2. 

BENiiKÓn, n. , ttora r:vlnerii v. tnilnifiea, 
(ben. Kki»), gíadiut, Grilí. 19, I. HR. 35. 

BENSOtiR, m., gíadiut. SE. I 365, 2, amt 
vutnera lugent , (ben, sjúgB), olil ignii «td- 
ntrit, a »agr =-i sokr. 

HEIMíiÖeK, »•., gladiui. SB. 1 565, ntr. 1 & 

HEN.ST.^HI, m., pica mtntnt, (htu, itBri). 
eomu, var. Arm. 9, eui convtnit leelio 
braddBln ; nam leclia memAr. . bcin BtarB 
brendimi , nmnino ryieienda eit. BenHlarB 
mÍBni.palHt CDTci, imiyiraJ, ejui þrÍBiB jtnjiHi, 
e>iu iicrkr lorica, tmjui irr etV Ag. 

BEMSTien, m.. via imtnerii, tulnui (bcB, 
ntigr): vipDhriABr naðr vnrð akriaB fram á 
henHtl^, gtadiut coactus eil vulnera ptnt- 
Irare (prop. anguit pugrut prorejnil in tra- 
milei Tulnerum, rf. limHem mtlapkoram SE. 

I 606). Ortlt. 59, 2. 
BENMOVKANUI, Slurl. 9,8, 1, milnara 

infligtnt ; led praital bjórBtalbandi , gu. v. 

BEN^n'ÖKH, m.. aripeiuer oulnerii. (bea, 
MOrr = styrjB). gladiui. haila. UR. 39. 

HENTEIN%,m.,raimiJn<li>crÍ>.(ben,leiaB), 
enfit, FR. II 238, 2. 

BEKVAnCR, m., lu;>wi mlneni, (bcB, 
VBFcr), gladittt; henvargH hrefgi precMa 
gtadU, pugna, SE. Kg. 238. 

BENVfBIR. m., more riilnerii, (ken, viAÍr), 
lan^rii, benviAiii vit, tator cruenlui , pugna, 
GS. 2H. 

BENVÖNDR, m. , virya iwlnerii , (bes, 
vftndr). gtaJiut, St. 3, 19, Hg. 31, 2, ítt. 

II 353. 

BENÞI1HJRR. m. , lelraD mfnerii. (bea, 
þiBarr), rarmij, F. VII 345, 1, Fbr. 50, 
Ej. *S. 2. 

BENÞVABI, m., rH.iic«ía v. lijiUnm «4- 
nerij, (hen, {ivmí), gladntt , Krm. 9, var., 
I var. Ítcl. bendnm (ride ttipra BEB, n., bacea, SE. II 186, I, de tK>a,- 
ibid. ridelur cokarere kldinber. eoil. lenni. 

BiKR, m.. vitta, oppidum, Hund. I, 2,- 
aHla, palalinm , Grm. 6; h. bdAliingn ledei 
reffio-, tShi. 44; urbt . Sk. 3, 13. — p_) 
eamera, ul sBlr; heiABr bnr , oamera man- 
lanomn , caíum , Lt>. 32, ii£i lic; voni 
(upp-) ^ingn arir || Blkaanu dBg aanna || 
hciiar bKM i hiÍHÍ [| hr«in(B) luktndir elni, 
3.- arir nppfilBCB hreÍBB hci&Br bKnR, miniflri 
Jtiperi conoenliir pura tttontanorum comcnc, 
enleilitim CMti(ii>rvm arUlri, apettoli. — 
y) ul hýr , pagui , terrilorium ; nm breiAu 
im ptr laium lerriloriim (id. gu. SVeil), 
Creil. «0, Bt I breiðBr bvKllir, ibid. 49, 3. 
Vide dBsbier. 

BEBA, f., cliptui, (a bern, ferre, jeilore), 
SE. I 572. 1; huigr er 4 bera Minatr, cir- 
oiJtM út clipto dteentiiiímtut ttt, Hid. 1 438, 2, UisilizcaByGoOgle iiitii Má IUmí BtifuÍTÍf^ parrMe epút, nutMM de cJt' 
fto niuHeri dala, Eg, 82. 

BERA, f., uréa, (ride berr), S£. 1 47«. 
583, 3; bcrn liold caro ma , Vólh>. 9. — 
h ftroia Iil. I 176; fnKÍmandr faBa i vaiai 
eiau k«rn ok hda* tve hvlla með hcani; FR. 
I 367, ^ xá ck tiiradýr eUt, vk ry\gi\ 
hdnn dngr. ok vildi drekian taka hana, ea 
keru variSÍ. 

BEBA (ber, bnr. horiO , e. a., ferre, ge- 
ttare, porlare; perf. inf. bám, ttld. 6; ter» 
rSad , elipeiati gettart, eario lignificalii, tide 
rSadj b. BverS , bláAvOnd gladitm getlare, 
Korm, 37, 4; h. Iiált f;eírB tuMimet hailat 
gerere, Krm. 3, — ^) adftrre: »i er berr I 
vnveðrí viftir jua fnuhi^ t'n turbulenla len- 
petlale vetlei adferre tolel, Et. 40, 3. ~ ^) 
gtrert: ber* líki e-B, qerert, pra le ferre 
timilihidinem aíieujut , alictii (tniíem e»e, 
Ór. 30, 2,- b. gott hjartn ienigno animo 
ette, Mg. 11, 1; allvaldr dtti boríl ógnanart 
hjan* rex tumwia animi fertUudine pradilut 
fuil, F. VII 67, 2; vili borinn ingenio prie- 
tut , Ý. 31 ; bomir hucum herbs Ifiróllar 
hdiicota anime praditi, SE, I 298, 3; bera 
■nild mafni excellenti facvndia gaudere , 
Sie. 22; b. vegð. pareere, remiiie agere, Eb. 
Í8. t. ~ 6) proferre, efferre: B. ÓAins mjB6 
carwiat proferre, efferre, Röfvðl. 2; b. ity-n, 
SE. I Sf4, 3; b. hljAms laT, latiionatn lau- 
dem efferre, taudibui celebrare, HS. 6, 6; 
ef. bera fram, bera fyrir. — i) ferre, pati, 
Hai. 19. (Vigagl. 2), Gd. 45; b. áagr do- 
lore affici, Cb, 10; b. Blrlð , malit vexari, 
agUan, Sturl. 4, 2, 2. — !;) apferre, obli- 
Mtre: b. h-tcn hlat, en a&rir, alioi antt- 
cellert, lild. 6; eidt bera af. - — 2) parere, 
gignere, procrtare, tam de nuire, guam dt 
femina; de femina: Hyndl. 33. 34, Lokagl. 
23. 33 (Adc enim loco Njördut de Lekio, 
eonlumelia trgo, languam dt ftmina /ofuí- 
litrj, Veglk. 16; de utraqwe parente, Hyndl, 
16; dt palre, Hyndl, 26, SE. I 204, 2 = Vafþr. 
47; borinn , nalut: bomir frKndr Halatiiui 
contangnnti, ÓH.tOG, 7; bDrinnNúrvi, ejdka, 
!<>Cffliindi , Jarli , natui Nönia , Ifc, Vaffr. 
25, Hm. 2, Sk. I, 3, burínn vesta heilli pei- 
timo emine , H. Br, 4, giia dKgrí auipica- 
10, Hg. 33, 19; addilur et I h«im, H. Br. 4, 
Hat. 19, et and Oaðar ský-jaAri lub ealo, 
in terrii, G. 2; \íia berai naiei vetle , G. 
2, SE. // 232, 3, id. q», vilja l>eru, Lb. 
12, addilur frd mey, Hai. 19. Lb. 12, SE. 
II 232, 3, tri. bjartrí sljOmu, C. 2. - 3) 
inlrantilive : þar bar iikj6tt at múti con- 
grtiiui (copiarum) lubilo accidil , ÓH. 263, 
1; cum accut. lubjecli: svA bar rannir eum 
exitum tenlamina habuerunl , Mh. 13; ferA 
har Ú HAlta popatut in fugam coiyectui eit, 
Mb. 9, 1; varrtiima bar f^arri longe a naci 
ferebalur, SE. I 6i6, 2; bríms blakka bar 
ryrír JOrít, hlýra gola bar fyrir hdlm, navii 
pralerlala eit lerram , iniulam , SE. I 6i6, 
2, Sterr. 63, 2; raeagefti berr mér i iiiina 
svcfaa ftmina mihi in lomnii apparel. Korm. 
19, 9, ul QhM. II 770, mena bar i dnuma 
hiam i«la þorlák. i) bera maxni, aDi. 

robort, viriíut pracaltre, a) IraniitÍTe, ynd- leygB hM berr ftlla fu magni , omntí i«M»* 
Met eiríiim miijMÍltiiJint tuperal, vel ■> uni- 
verfum, oiiMÍttw marlait'itu praealehil (po- 
tentia, aucloritale) , FR. I 258 , 2; SigarAr 
berr Krimma gnmB bU maBOÍ, ftrecei jtira- 
lat vi luperal , opprimií , debeíiat , SB. II 
118, 2, VI bera e-n ofríiAi inprota. - b) in- 
IraniilÍBe : gnild Hl|;urðar bcrr mafni elo- 
guenlia S. exctUent eil , F. VII 238; Sie, 
22, tmr. , cf. lupra 1. ^. ; marKnllin m«r 
mir f>6lli afli bera, miki eiia ttt rebart pra- 
valtre, vet omnet anlecellere , H. kal. 26, il. 
Slurl, 5 , 4, i, ubi Itgendum tidtlur , {•{•- 
hrtcddr, svo M {non afj bar magni, per- 
limtfaetui , ul nAíl lupra addi poiiet. AU- 

fuid limile kabel íoculio F, III 175 , hau 
6lli ofmapii ben fleHlom hiiaum it plerit- 
jue domibui (intrandii) nimiut eite vide- 
Íalur, — c) luptrare, cum acc. objecti, ad- lÍBO rei, gua quit luperalur, varit dito dali 

lamen lignificatu: ben e-B bjArí 
aliquem epprimere, obruert, i. t. tnne tne- 
briare, Vðlk. 26; b, e-n baufam peemnia 
eommpert, Atvm. 5; Ain« bnrinn verfcJBm, 
doloribmi adftclui , adfUctui , Og. 4 , il. im 
proia Hild, c. 3i de morto Óddnga: cb btí 
eOriat með miklu mdti , >t bon var verkjnn 
borin af þeBso, ok var ikafaat hiaa fjrrata 
vetr eptir; bolvi borinn, malo , miieria ad- 
/lictui , Grg. 2; berai piau calamilale ap- 
primi, Seik. 1. — 5) impert. ct« adv., btA 
at briAum bar niUlD, Hai. i8, ubi eie: 
bljðr wun þcncill (ý: Davfð) þýSast — (.þu 
er bann} kanu aanars, — en rM, uvo at 
bar bráiiam, hdandnaBn af þvi BvanBik 8ie 
ÍH prota F. XI 50, {Htt var cAðr (kvcw-) 
kuBtr, avá aC stdnun bar, im. primii b»ma 
conditio; F. l 116, ÓÍÍBn fylsir hannm aé 
af IsBdÍ brott, svt lÍBpt leið, at etini bart 
adde F. II 37, þat berr atdram mtrHM 
fiianlKm; F. VII 30i, atla ek starniM ker* 
hin iBgabrotin graviord tiie; F. X 296 , eip 
ber þat altomdm. — 6) ben cum prapoiilione: 
<l) i : bera e-n á bíl , i'n rngum porlare, 
Togo imponert, Vip.31; bera (þjAra) ■ Heyði, 
(taurot) igni inifionere (coguendoi) , Uýmik. 
f5; b. vipn á e-B armo intentare tUÍcmi, 
Ý. 18; b. sakir il c-n crtnina iniattore, 
Ha. 177; ^) af: bera sigr af e-m eÍGforim* 
ex idique reportare, í. 18; b. baaBorð mt 
e-m , tiúfe bánaorð el tanorð; lume abtat., 
bera af e-m aliquem pratlare, inlecellere, 
Gha. 2, ubi variat eiim bera af et b. iíb>. 
Cf Far. , t& bir if (^ Iil. þat hcrr fnl), 
Far. -JSi. — y) u: bere hOntar nt hör ta- 
gitlai ntreo adplicare, Mg. 31, 3, cf. F. VI 
77, 2 eí ShL VI 71. — t) frá: ber» frá 
exceUeTt, pertonid., vOxtrþian birr frá /'oiiihI 
corporit tui excelltni eit, Orkn, 80, 2. Im 
proia: þat b*r meBt frá maxime linguimrt 
fuii, ÓR. 86; heraimikill, svo at þat Ur 
frti þvf sem aðrír mean Tora, humerit lam 
vaitti , ul modum communem mtiJtvm erc^ 
derent, Eg. 55,- kinc adj. frih«rr ejri ni» m . 
— í) fram: b. fram hooBBÍr, eimelia proferrt^ 
producere, Ghv. 6; b. snart hjarta fram i 
alyr ™m magna ferlitudine auimi im pratimm 
proetdert, Krm. 5; dt recitipido carmmHei 
UigmzcaByCoOgle A kar L&BUtrut fTun TyTÍr GaulK TulilBr 
War* UiBBr reeitan Viam ivtatii eoram 
li»tf.» , U. 51, vidt bcra fyrir; aliai 
kn frsB tfe rsmme r. oraliatit proferenda, 
^mnliimiía , uturpaiHi', F. VI 35. X 53. 

— tftÍTi krra hráSr, in«rit ryrir e-n 
mta laudalorhm eoram aliquo reeilare, 
B^ÍL 19, Kerm. U, 8, Ód. 26. — ij l: 
im lii i Idðr, indere, immillert, Fjdltm. 31. 

— i) BÍIIÍ: beru r&g milli niufiiiu conlen- 
litna mlltntare, Atn. 95, act. ktn ró^, (ge~ 

ifmytre, tinittrot rvmitret áifferrt; tic i» 
fnta, t»Jem itKn, keru vern 1 millJ, ÁA. 
tt, 6tM. I 2Í8. ~ t) ot: bera ot e-m ali- 
fBM fTwilare, Gha. 2, uhi rarint cum ben 
■rtf bera mm. — x) or; ber» sigr or rómu 
wMnM ex prtiio referre, Od. 8. — Áj 
uHu: btra rauHi; orð »u]«n, ÍHjuilat cau- 
w enftrert, eoUigtrt, Fm. 33. — ii^ am : 
í ■■ c-B, id. ju. hm >f, bcrk of, Gha. 2, 
úit lUfTO. — yj and: b«r kappaamr -^ 
báa- hiu riki — bjarttn seim — und bú- 
air, imcolai amre eorrupil, ad Jefeclionem 
aBÍnUnt, Ftk. 93. (F. X 426, 33). — ^) 
^f. oftrire, eomamHeare cui quid , arcana 
ammHltTe em, Uvgim. 20, S,- ni»rK «r upp 
twii , earmm , eneomiiim palam reeilatur, 
6.9, SB. I 712, 2; vide nppboríu, ber- 

KKATIDI, parl. acl. v. ierí, plur. berendr, 
li ■Mlái II. Tiide campotila hrfnsbereadr, rand- 
Wwdr, MÍAbereiidr, akrOkberendr , sverð- 
Wofc. — 2) hUrane.: btrandi birti. himen, 
f«M, éigntum, Gd. 68 (bini [aeeu,.] berr 
iw> ,t digundit). 

•UtElNN, adj., midUptdihui, (berr, 
-Mo), Haril. 5. 

BBDRAUGR, m., geilor, porlalor , (bera 
JHIVE, drugr), Tide i» bimilrtusr tupra; 
Kt bcrfcTÍkÍB'i htilia femina, a berft, parert. 

•atl'JALL . n. , ptliii Brjino, (ber* >. 
Wr, QaB), Völk. 10. 

MBO, a., rupet, arx , Fjölim. 37. 50 

mái, raOaUa, Gkt. 31, hI tidetur,id. qu. val- 
bia, fwJ liun i<e ouJa Qvnnarii Ghe. 2, 
fiM ^ muia Allii ihid. 14 unfrpnlur, ideo- 
pr 9ictf» berc Jkaaaitirmtca raíione forel 
mla rtfia. Meton. , bere brdna, arx ivper- 
-jiá I am, eaput, Jd. 27; ^diiar bcrg acutui, 
&a. «, X;. ,- kers hilg«r, arx (áomicilium) 
mmn, t*r, SE. I 540. — Vide forbergÍH, 
B^ ul t r g . «eAerg, vesberf, vrggberK, ver- 
^. Bimc quoqmt herberp. Vide bergi (cl 
M. & Smafellt. c. 8). 

■EBCbCI, ■>., ni»nticola, (bers, búi), jn'- 
f«,HH^ 2. 

KB6DANIB, m., pl., populut mfinlium, 
(krg, ÖMÍr), giganlei: brjótr bcrgdan*, ap- 
fnm^fiymtum, Thor , //ý«L 17, S£. / , rupti , tdL fu. berg: bergi 
pedii, iiUerprete G. Magnao, 
mhItm, in^en, hI. ftt. kletti, ÍDnanymíca rafiani, luin klettr •(! 
pelra, rupei; inde fótar bergiii borr, /ijmin 
ÍnsBÍnií, memirum nrile, SE. II 180, 3, 
Eg. 89, f. Fonilan eliam berg fótar oc- 
cipi líe noliiuf poiiil, eadem manenle ap~ 
ptUalionr, eide SE. Eg. 238. Hoe ttmu 
haud duhie hune locum acetpit avclor hujut 
grammalieit tcripliuneulai , cum tum addueat 
ul exempíum charienliimi ; ted non cideo, 
quid lihi relit mentio hujut mcmhri in toeo 
Esiltiaga eilalo. Si fAUt bcrg ile nali£u» aeei- 
pUur, bergis fötar borr, lignum nalium, lig- 
num t nalibui tnatum, dt ptde (femore) in- 
lelUgi poteil, ul lentui til; blantr eruma 
bergis (o. bergi-) TAtar borr pei miiU mallit 
(infirmu.) eil. 

BEHGIK, m., qui guilal , delihal, pelat, 
(bcreja); berjir rasavar, Wio, potalor lan- 
guinui, corvui, Fik. 5, 5. 

BEHGJA C>'ereí, bereða, berp), e. a., gu- . hiber. . alvi bibtre, Lokagl. 9; cum aec. : b. blfiðdrykk, 
SE. I 616, 1 Chíí lomcn ettt pvleil dativui) ; 
CHBi prœp. á tt dat. : b. A blAði tanguinem 
guilart, FR. I 429; coneJere , Gha. 43; 
quibui locii lantum in in/in. occarril. De 
guilaíioni tacra cana: Bergfta ek brjónti 
sDrgu — (byrjar hlannii) sem munni — 
(hreina) ok holldl þlnu Cbn^Sr JOAirrl) 
blúði, Hai. 12, ubi cum dal. ponitur, ck 
bergða blúði ok boldi þina. /n prota: b. 
einsaD mal, Eb. 51, Slurl. 3, 9, F. VIII 
35; b. einsn, nema siOú, F. VIII 52; J)cir 
cr þi eina taMa skolo njta ok bcrcla, 
.^nccií. 6; b, A e-u, b, af eplum, Ski. 106. 
540; pk er bergt hafa belsku valDÍ, Jtferl. í, 
6; þeir af bekkjar bercia drekka, iHd. 1, 7. 

BERGJARL, m., dgnasla monJÍHm, (berg, 
Jarl), gigai: bergjarls brúðr femina gigat, 
vindr bcrgJarU brúðar, venlui giganlidit, aiU- 
mut. forliludo, SE. I 252, 2. 

BERGMÆHIH , m. pl, dcet, incola mon- 
tium, (berg, Mnrir), jiganfei.-bira bergBwra, 
unda giganlum, mulium poetieum, carmen, 
SE. I 2i6, t. 

BEHGÖ>U.\I)R, Eg. 56, 1. G. Magnaut 
kanc voeem teparal, conilrueni berefoldar = 
Asgerðar, a berg (=: iss) tt fali (Dan. 
Fold = geriSi, locui leptut); porro iDÍðelallr 
braUbiiioa Oouodar, capHf calcum, vej ifisaia- 
teUB» Cenorme), vel eliam naiui enormit, qua- 
lenui Onundr (quod nomen proprium gigantit 
tiie adteril G. M.) et ^halli Coolciliei) nint 
irijanlef. Semut ilaque eil: faldr Asserfiar 
kemr 1 hug ebiildi, calyplra Aigerda in mtn- 
tem venil poette , i. e. Aigerda , cati/plra ca- 
pul omala. Cum Ptro Önundr non reperiam 
inler nomina ^'janlum , propontndam dun 
aliam expticandi raliontm. Bergtlaundar foldar 
faldr rei^ianiicf nomtni .\Bgcr3 (quod idem til 
oc AagerAr, afrocofiafo r, hI inSigríS, Astrið); 
ntmirum táUr reipandet gerA, non (olum qua- 
lenui faldr eil velamen (involucrum) capitii 
mulieÍKt, gcrð i. gjOrð, cin^lom, ctrcKlum, 
faiBÍam d. reilimtculum eapilis (sJDrS nnt 
hofuð , klillr i gJSrft = svcif r) lignifieal, 
led eliam iía, utpari rotpondeat genvri; nam 
gjltrd efiiim tit rteepla tn culíti CvulitHj DiBiiizcabjGoogle m » 

eMuwlwJa (F. ir UO, ari gjBift nt nona- 
■D vitk. llð . >t hifa rilkibond utin tt 
hoi'Biii , ok vðfHn þ»r mrft IrcEÍnk , iiiiJe 
•DHÍrecrA ef Faadrgerltir aitcnlalio i» eullv). 
BprcOnanitkr fa\A rttpondm drbel Ai>, non 
»ie , »1 BtrtOnunilr pra rireumieriplioHe jí- 
ganlÍM mnalnr, a krrc. monlicului tl Unundr, 
KMi. prnpr. virí, qttoi comcetudini pottica 
rtpnjnare ridelur, ted alia , magit amUgua, 
raliont kemonymica: Told 'mI id. qu. JOrA, 
JðrA mlMi nonialum ttrram, ledeliam prefííiiim, 
CMM (vnio tigni^cat ; tic fold BercOnuadnr eil 
wradiam, fandut anlui Berginundi, i. e. Aikut 
u> intula Fnrínja- Augtl h. I. obieurilaltm am- 
Uguilai prontinHalianii, nam AskKtrðr ef Ar- 
[crðr (H prOTUiiaiiaJiaiieparNM mil ntfci) líife- 
rmnl. 

BEBGRI9AR, m. pt., siganlti mentani, 
fberc, rÍBkr) : brwðr kcrgriín, fralrei gigan- 
tum, pganltt, SE. l 382, 3. Ber|;ri8« Qkll, 
tml moni giganlum, i. e. moni gigantihut fco&i- 
lalm, aut moni giganlit (a; Barái , inde 
dieli Aite Snafelliani) , mam f/laeialit, Sna- 
ftllum, i» hlandia, hl. I 8t; nam minui 
fiacel, tÖ berp-risa pri> adjeel. injed. tumert 
(a Iwrg el ritm. lurgere) dt montt tx ni^ 
jtclii monliculit exiurgenle. 

BEBGSALR, m., aiu nuiiildiiii, (Urc, 
ulr), aMfmm: bergsalar bOnd, dii atUrieota, 
ii. qu. hjartTEtlÍr, landTKltir, genii ttrrm 
Melarei : rakr kerpialar kðndam or landi 
a geniii tultlarilmi ex lerra txpeUeniut, ÓT. 
36, F. XI 42. Olaeiui eonilmil keri^iialar 
Bj-rxir, Byrger iomot monlanai kahilant, í. 
t. aul ad antra el deierla relegalut, a-il a 
wtonliiui et gigantiiui ariundui; Bkr. T. VI 
txplicat, domitm lapideam dlcinhdB) i*eolt»l, 
mÍM>re cum vtri limilituiint. 

BERC8AXAR , m. pt., ineoía MOHfinM, 
(Verc, tiaxar). niwi, gigaaltt, (ul ker|;danir).- 
bercnaia flry, nonV nanortim, poetii, earmtn. 
SE. í 248, 4. 

BERG.«KOH. /., fUtura menlii.- plur. Urgr- 
korar bratlar kilfa per arJual moiiJÍHm jti- 
niriM enili; kanc leet. kabtl VSh. 9 td. 
Belm. el Glatt. Ed. Sam. T. II, itd in lexlu 
Bund. 2, 75 IJarcBkernr. Brrckkor, f., oe- 
enrril F. VIl 202, uhi: hana lasAÍi i herg- 
•kor aOkkura. 

BERGiKTJOBI, M., rtelor, prafeelui laxi 
•. Monlu, Ckerc, atldrí), gigat; hrerf; herf- 
•<jira, veiafiif giganlit, animui, Slurl. 9, 8, í. 
5«i< aniMui a poelii cireumieriii lolel per 
ttealvm giganliium, non giganlum; guam ob 
rem poela k. l. aul unii eit nljdrl in gentre 
comMinii, iml eogilant (em. •tji'ra, reclrix, 
elti aliai non oeeurral. 

BERGÝRl, m., urvi monlii, (Urg , ýri), 
gigat: bára bergýra, umíii ^giiRium, poui*, 
SE. I 2i6, nnr. 16. 

BERGÞÖRR, m., Tkor monfanut, dtut 
monlanui, gigai, (heri;, &Arr, til grjó(mAði), 
•ef nanui, SE. II 160, Í 

8ERHARÐR, adj., urtina durilie, lavilia, 
Ocra. harðr), Gkt. iO. 

-BEBI , vide eompoiila herlcrí , IiJilaiterí, 
Ukeri. 

BERJA (her, barða, larít)> v. a., eadtre. (trirt, pereulere, ttrbrrare: h. Jiilna, Hðil' 
l.i'r!>«tia. Hnrbl. 22. 35; t, llani rirm Danii 
coafligere, Kg. 31, S; h. á kunam muKrrikm 
Tirbera im/Kgere, Barhl. 36; h. e-n gribú 
tarii aliquem ínrriiere, Harbl. 28; pnrf.^ofi. 
hnrinn (r. hnrhirinB>, hariltr el barðr (U. 
15).' barið e'jóli lapidihut eonterberala, Am. 
81; *aiðir crjili, H. Í9, S, ef óAfnl. barðir, 
id., Mg. 31, 2; Mrfi Wia, otia (^mnaeit) «»ii- 
fmii, {uíAni in'errfum taeem et aniMofMi aa- 
Iriri lolenl: fcddr k bartam leinnm. Stmrl. 
5, 48, f. — p) imperi., ctim dia. nttjeeH: 
íúýja erjúli karfti ( auea grando ««rftf 
■nini rif (fariem ad»eriam pereutiil), Jd. 
3i. — 2) reeiproee : herjai (kert , »ar»ii, 
bariz el ban) inrer te pugnari, Yip. 41, 
Am. 95; pralium (aeert, Mg. 3Í, 7; b. »» 
e-n ;irirJiiim e«m aliquo conterere, H. 19, , 
í; iir beiilií {imp(. conj.) , anleguam pra- 
tium inirel, G. 15. 

BKKKAK, n»n porlo, 1. i. prai. ind. md. 
t. hrra . ram ■ negalito , Mg. Íl . 7. (br rk-a-fc). 

IIEHI.ÍMiR, m.. nanal. FR. I 391. 

BKHM'KK. /■-, puerilia, (ul barmraka), 
FR. II 30t. 3. Skáldh. 6, 93; ahlr. pre 
caner.. adolticenlei, Gd. T; c(. arU, ibid. 

BEBR, M., on'ei, SE. 1588, 3. — 2!^ 
forle el urtut (Germ. Blr). •nii'e bera, bmt. 

BP.HR, aiíj. . nuiíui, nudo eerpore: fWr 
var hian, bcrr ok bnndiaii - barílr, *i§ 
faiar harðar, i. e. hann var bnndina Iwrr 
pindr. ok barAr rið harðar Hirar. Lh. R, 
hil. 59; berl hfirmiJ nuda culii , FR. I MT; 
de ■fUD non tlrato , rlða beram 1 — beriakt, 
Vigagl. 16\ FR. I 10; Je nuio eliptú , Ita. 
236, 2; berr himinn Wiim eaium, aadir 
berum liimni lub die . G. 41. Mtíapk.: ler 
orð ner6i> pcripicud, G. 6t; aperlut, MOnt- 
feltvi: þian hrcinn rcer cr berr fMa etara 
(iUuitrit) gloria (majttlai) ttl mttnifetta, 
Lb. 41; bcrr isiimi, mmi(etlum dtdteut.pu- 
niM ;wriim Jlajifiiim, Gd. 39; berr daalli. 
praitnt, ctrta mori, Grelt. 21, uhi afíi briBr 
d. Mori iniífa. Vide lapnberr. Neiitr. tert, 
•ire adttrhii: manifate, G. 2; aecJa, mata 
bert, ofierfe lofui, ÓH. 225, Bávam. 9f, BlL 
2, 6; riiíe nllbeit. 

BÆ.RR, a4J., gui jut tl polittalem (meivmii 
kahtl (propr. jui ftrre poliil, a ber*, wt 
Iks*. qui legirt poleit, gui liltrat neeit, a 
lesa); bicrr rr hverr at rið« BÍaB nMfwe 
jui eil ef arli'rium de rthut tuii (ia ret 
luat), cuique rerum luarmn liítra potetlas 
til, lil II 143; berr erl hriðr at herra | 
hjatdrOrr am þik ejOrvan, dignui ei (Síxatoc 
ÍL), qui carmen laudalorium de It faemm 
audiai, F. II 2S. — p) di^ui, guiprofera- 
lur, it carmine (a bera, quoi de proferenáe 
carmint dicilur, UúfuSl.): binknp bevr á 
bæran braefitt, SE. II 116, 1. — y) b««. 

fuðii in Duljrui eziil, ruljo iimoluil.' vara 
at íœrf, iií rtiíjo nmt innofnif, eo nom eoat- 
munii opinio eral, Y. 24, S, uhi potla oe- 
currere videlur ineerla tradilioni, Beram (ra- 
Irei aj eadem mnfvam inctlaife; 7110 iimm 
Aanc eocetn confero cum kodiemo hljóðkDrt; 
vide Lex. B. Hald. Ctlerum tÖ bnrt k. I. 
•lúm eite poleit id. f«. bert (a = *}, 

UisilizcaByGoOgle H.tti Ífmimt, tMftna, ef CoJ. E, fn' belu ia&cl, 
w Mncn mAAir ; r/r. Ó(ái). Ed. Sam, 
r«. / ni wM ■wnr. 

UBB. fíj. 103, í, «e Jdii««h'um, id. fH. 
ItfT , artu , et ktmimipiHet , gtadiut (itam 
l^ *l miriem el gladium ngnifieal) , f ua 
míiT han htldr, onelú (euUifici, i. e. 
^fda) JamiiaiM, ielialorit eireumteriptio ttl. 
Wki ledic WfK, herK, iieo lutpecla ndeluT, 
tmd ttTÉtii earel lyllaUi karwioiiicii (bcrii 
f Un tmil^u), ^uiíui non laliifil , lUii ad~ 
NMta asnu codicii leetianc boðnar (bErB i 
Mur aMJi^ii). ^am 0& rnn rtlineHda 
■1*1 r (m^ Ud« r. bnnk, (cd pro bvra 
■n^ÍLwJa lcctio kefts b beðr, fu. v., ^uo 
WM Í un vtWelnr Fr. k., in Njaíiiaga eilalum, 
Wru h«lrs d. bvttR. . 

U muEBUR, m. pl, dc gqanlHui: brdðir 
.*] bcncitj*, tponia giganltim, femina gigantti, 
J MmU. SSl G. Majn. in Gloit. Ed. Sam. 
7ml /, p. 43S el B. Haldorionivs tn Lexico 
mt rfiTwaMl benierfcr, o bcrr, nudut, el 
tMÍr, loTÍeti, ptaii fni iin« loricii in pvg- 
■w pr»ecticrinl ; quod genie lingua luittd 
Mfú CMvcatre vidclur; ntqut enim scrkr 
d«l>t< ÍM-tcoM tignifical , tcd indutium, 
iHte^, Hftic cn^ctilio eocii convenil atiii 
gmdem fenrrit, v, c. bcrbcinn , beiTKtlr, 
brtM átr, berfaðf&aAr, brrlHradr, berlcRKJkSl' 

£ril 63} ; berakJBldnðr (NJ. 63, FR. II 
), polime a etipeo nudiu, quam tine cli- 
fm; btTbi^íitJsAr, St. ít, diieinclá lorica, 
MaliilUrÍmie.kabentieTMnKh^T. F.Mag- 
* i in»« adduril toccmPcn. bcEerk, beirek, 
^aaéii, wutgnum, qua apprime connenil. Si 
néii c /utfM icplemlrianali pelenda etl, 
p^mim bernerkr proprit ttie pelle urfinil 
wdulmm, a berr ■>. berk, urjni, ■cid, et 
wmtr, Imtiea, ttilii, ad formam teú bli- 
Mir pro fcláHrkj»ðr, gránserkr pro grin- 
M^dr. — 2) Bcrteriiir, languam atUela 
t^mm, ptmatlur juxla cum dinicðnar (pellt 
l^im t-Artú;, U. 19, 2, Fik. 5, S; M 
bmctkjB rcÍAn vil ck þik Bpjrja, bergir 
bw«T>r! Uvcrsa er rcBKÍt, fieim cr i fAlk 
nla, Tlf^ÍB'''^'" *emn 1 Ad qua rttpon- 
4mtrfik.S,í: ■IfhMnir þeii heiu, ^-c, díiJi 
r. X m. See. Vd. c. 16 Vhhedni lutiunl 
Benmkit: fieir berseritir, er dirhíAn&r voro 
knBiAir. þcir htnm Targalnkka fyrir brjnjur. 

ama , m. , unui, (c. bcrrj, SE. I m. 
m. SS9 , 3; ekorðo bcrsi , ursui lÍMlinic, 
■WB, SE. I ití, 2. 

BEItsOGU, n., lihtrtat loqucndi, (kcrr, 
dfi), *,. tJ, 4. 

KBbTUKA, f., (pro berSBtara, lec. pro- 
mmL, ul Berþörr, Bersvcinn ^c. pro Bergþórr, 
Bcrptcian), adet monlana , (berg, Blura), 
marum, id. fu. brrckalr, qu. v., F. XI 42 

BCBTItíGH, m., id. qu. blrtingr, ciiie 
kabcrtivr. — 2) gladiut , NgD. 113, vidt 
IM«r 

BK0, BS. 1, 6, iit appeltalione þnrea bBR 
IjTT, ■nisi, fattar; aliquid dc kac toco 
•Bfahu noi út Bkl. I 6t. Simpliciiiima t>idt- 
mr aptitatio F. Magnuienii in Hkr. T. ¥1, 
■ ^crtMBtlú a bcr, <lain>ctlium, »: bjrr tx gijamlto domicitio ipirantj, pro aurtí gi- 
ganlidttm, qua cammunilcr lolel miimuM ligni- 
fieare. SeJ Ucll. varr. alio reipicere ndem- 
Iut: tKn, A, lys, C, D, kaTs, Fik. 30 (vir. 
1, el, lee. oliam reeeiuinii«m , IiIIb (fuare 
eogilari poleil, T9 kavs niiriatHm «ie ax 
cavB, tl koe tx (aTS. •'. c. Ikb, t^s); qua 
lectionet , Ikb. lyn, (fn, iifnn talenl, ipeeiem 
kabenlei genitiei voeit (W, tf (tj') , HUiTuam 
quidem occurrentit, led analoga cmn la, trm; 
nam lieul \a, tiquor, a lá, Iv, dalui, a IJBfa, 
(imperf. laug, \i), derivandum cil, lic (■, a 
IjL, te (tj), a lj6a, jurore, lignificare debtt 
auxilium, adjumcnlum. Þursa t0, oJfumeit- 
lum giganlii, ahilr. pra concrclo, a^jutrix 
gigantii, etl canjux giganlea, femina gigai ; 
adeoque þursa l*s byrr , aurii giganíidii, 
animul. Paeem Ðanicam, TBs, puMawí, fa- 
malam , ancitlutam, ejutdem eiic originil, m 
tcri nmUiludine minine abkorrel. 2) bicB, 
F. I 173, ð, prara fectio etf pro Vta, hn- 
pcrf. acl. (lerlii blisa, fu. v. 

BÆSÍKGR, m., gtadiui, SE. í 56S, 2. 
Gtaditti primo Olavi Ttgil GeÍTltadeniii, tum 
Ranii , dtin Otani Sancli, fui gladiui primo 
Vreeíogr, deindt Hncitir, apiicilaliii eil, F- 
lY 37. 58. 

BEMLA, /., filia BötlkoTnii, uxor BMi, 
mater Odinii cl fralrum , SE. I t6 , oida 
Bestla. 

BÆ.STAPH SKÖGS, FR. II 301, i, vir, 
komo ; bæ in hac appcllalioHt lignificarc dtbel 
incommodum, noxam, Bköga ha, noxa liiva, 
leeurii (co^. bafi, ba^a) ; var. teet. eil aka- 

BESTI, n., (fiarlum, ^nitii tHiaceui, tim- 
cttlum, (bist), Völk. 12. 

BE^TÍMGR, m., Hriu), SB. I b89. — 2) 
pro fcra, bcstlnKr gljdfrstrcrÍB , urm OMlri, 
lerpeni , laul gljdfrslratis beBlincJa , lolum 
(crpenliim, aurum, aliklsndi ^ljufrBlrslis bcBt- 
inKÍ* lauiar, ipargcni aurum, rír, Slurl. S, 
17, 2, 

BE>TLA, f., id. qu. BeHla, irc. ead. ITarm. ; 
Bolþom, Bcslla faAir, Hácam. It3; tomt 
BeBllu, Oáin, SE. I 211, 2. 

BÆTA (,b«(i, bntla, bHtt), c. a., reparart, 
retarcirt, (bdl), laliifacere, expiarc: b. bBWt 
c-B, (ut bnta t(k) , taliifaecre dt cade ali- 
cijui, Am. 71; k. Bun systar (dal.), lorori 
gnatum eompentart , , Gha. n biugi annnto ii faeere aticui dt re ati^ua, Lokagl. 12, Harbl. 
iO; b. EBknr injun'ai ez;>iarc, Gka. 17; b. 
efn mcin sui>i dea de peecalit taliifaetre, 
G. 13; b. aál ■fna, pro anima lua latil- 
faccrt, cel anima labcm txpurgare, dc pert- 
grinaloTt rtligiote, RS. 2; b. cflli e-B eimJi- 
lianen alicty'ni metiorem rtddere, Od. 28; 
b. um hTCTt rát minium morei cmeHdare, 
Vd. 16 ; b, yflr eilam cmtndare , Bugtm. 22, 
2,- b. hatr ciiiuin lopire, Hávam. IS6; b. 
illu yHr reiðÍTUrk, iracundia deticla mattficio 
compeniart, iraeundia dtlietii mattficium alv* 
quod tuptraddtre, Sott. 26; bptli vUi vcrð- 
uncir ua, yrincnii calum auiiearum condt- 
coTavil, auficii honori fuit, F. VII, 33.8, 2j 
litt Diiu við b«tu hliita hvlricrft, eoniiti* 

LíffacibyGoogle ulriuitihtl ■•ffnim pamm hae rt nrlior 
mf, a.- hlnli )iiari)crK aiun lilt bntaB viB 
fni&tnl. þella), Am. 100, guod meni&runi VsU. 
Saga (FR. I í^3) iic rtddit: oí við »liUr 
rortolnr balnftr hvirigni hlut!, undt appartl 
liclBl k. l. tíit id. gu, hBtna; Parl. jia$t. 
tKltr, tidt •lb«ttr, anikttcllr. /n prota, bnU 
^m (= látk e-iD balnaj , faeere ul futi 
CDnnafeicoil, F. f JT 390. 

BETl. m., rtgulus man'li'inuf (id. fu. beitij, 
SE. I 5Í6, var. S. Iteiie Cod. Rtg. tl Worm.; 
SE. II i68 bBÍti , SE // 552 beiti. Um 
eil hac forma voeii Eggerlui Olavivt: um 
velli Bela, per eatnpoi Btlii. i. e. yer mare 
(Kvnði EsEerM Olarstanar, Uafn. 1832, p. 
Í69. tlT. 163. 

H.ttTIR, m., gui tattiorem rtddil (itiiil. 
terb. a itelt): b. BcsgJS tmendalor Aaminum, 
tel ful' pro hominibut taliifaeit , Chriilui, 
SB. II 214, 1; H&hk bKtir, de epiteopo Gud- 
mundo Bono, Gd^. 8; meina bclir, depulier in- 
e0mai(iif<]rum, lanalor morborvm , de Gudm. 
Bono , Gd. 44. In eompotilii .- ge3b«Iir, 
NUbnlir. 

SATIÞRUBR , /. , dea lanani , eurani, 
(bvta, þriiSr) : b. bcnjk, qua rmlnera lattal, 
mulier, SE. I 936, 2. 

BETR , meliui, compar. adv, vel. Ght. 16. 

BFTRA (bctraða, betrnt), c, a., mrliorem 
reddert, (betri) : bléstu þeim fttgra Bpektnr 
ands, er betrir (pra betrar) vandan visdAm, 
tmitiili putervm ittum tapienlia ipirilum, 
gvi pravam icienliam meliorem (laniorem} 
reddil, Bt. 3; rtm in mefiarnn locum dt- 
duetre: tí hva ckki bclrað Blfkl, smdh. 

e. 56. 

BETRI , m. ef f., belrs, n., pl. betri, me- 
lior, eompar. a4}. gAðr: bctri bCtrs bcimr, 
>neliu*,f rfrilonfÍHf daminlinffl (ia vila fulura), 
Korm. 14, f ; betri, betra, Háeam. 70. 71. 72 ,- 
bflri koatir, meliarci eom/ilianei , i. e. quod 
magii Mlite etl, Skf. 13; il betra, meliora, 
i. I. beneficia, eommoda, SE. I 238, 3, ex 
Sonarl. 22; belri M isér, pmilanliar, anini 
nalvraique banii ÍHtlruclÍor, ÓH. 118. 

BEYGGVIR, «., famului Freyi, Lokagt. 
inlrod., tl ttr. 43—47. 

BEYGJA (bcjBÍ, beygSa, beyjt), e. a., 
ptclert, injCeclere , curvart: b. ílm, arcvm 
infleclert, adductrt^ Rm. 32; hey^a fikafl, 
labia in/Íeclere, linuare, ul ii qui ptoral, 
5(urf. 6, 17, 1, ubi BkaS bej'|ri->lln, skalli, 
ne fiiiia itiilorfueai, meum cafiilufum.' Ea- 
dem phraiit F. X (71; nunc de eadem re 
dicimut, de puerii ptoranlibui , at beyga af, 
at j^cra skeini. BcyEð' hil morain rupíf, 
Slurl. 5, 93, 1, ttd plurimt Codif. bgrgði bil. 

BEYKI n'ife bik, Wi. 

BEYI.A, f; famula Freyi, Lokagí. introd., 
et ilr. 53—57. 

BEYSTA (beyati, bejmta. beyat), o. a., 
ferire, terherare, conlvndtre: beybli bartS 
talui (natit) catnudil, IVj'. 103, 6; heytito 
verberabanl (o : undai remit) , Am. 34, /n 
proia beyrsla el bejBta kom, flagettart mei- 
irm , frumenli grana e ipicii txterere, F. XI 
272; nune ftre junclim a( berja ok beyita 
perttrart el contmdtre. BEYSTIíiVLLR BLArHA BROBDA pra 

Bullr blNrra beysli-brodda, fumuffui fim^- 
rum mucronum, feriendo apforum, ubi beyali- 
broddr de Itlo uturpalur, (beybla), Nj. I3i. 

-BEYBA tiiiie vibcySa. 

BEKTH, oplimui, lupert. adj. gibr, Grm. 
18, Lokagl. 37. 

BEÐLÍN HAUGA pro hlín banca beBii, 
ifni mnHui, ftmina, Hj. 133, a banga be5r. 
leJei , ilrafum onnuf i , mdnui ; intelligilur 
uxor Karii, ul manel Janioniuj feri. Lal, 

E4G1. Joni, mocufl ban^B beiSlilinr, (gen. 
linnrj, rir (o : Skarphedin). a bauca beAr, 
lalum eirculi, etiptvi , e( hlinr, plalanui; 
itd obilal, quod hlynr, plalanul, itmper per 
y tcribilur. 

BÆÐI, n. pl. a biSir, qu. t. — S) bœíi, 
Korm. 19, 10, til pro heiK, (a: bttii, beAÍ. 
b^&i), et jiingendnm eum mara, vide hcií^i- 
mara. ~ 3) iaK, RS. 10, pra beiAÍ, dal. 
ling. a heiðir, m., il. F. V lt9. 

BEÐJA, f., id. fu. beðr puMnui.- be5ja 
heinar, pufrinui cotii, gladiui, SE. II 162, 
vide in beftr. — 2) conjux, uxor, caniori 
tori (bcltr), SE. II 538, Setk. 5; þnndar 
beAja, uxar Odinit, Tellui, tjui pTen|;r, 
lerpeni, (= Grellir), Creft. 54, 4; borða 
niajar beAja, id., Eg. 60, 1 (c. bar&). 

BEÐMAL, n. pl. , lermone* in íeclo ge- 
Hiali, Hátam. 86 (bcðr, mil). 

BEDR, m , ;iuícinui, cufctfo.- junyunfur 
bcSr el djna. F. /// 86; gen. beSs el be&jar; 
i/al. ling. beð, GKt. 18, Hm. 6, FR. I 262, 
1; it. eervical; reÍB npp vÍS b«A adlttatit le 
ad ctrvical, Bk. 2, 23. — 2) ttclui, lam i» 
titig., quam ptur., FR. I 2£2, I ; canga e-m 
i bcA , fecfuni alieujui conlcendere , olicut 
nuitre, Ghti. 13; bÍijb il bcA. Gkt. Í8, Bm. 
6; KorB i beftjnm in leclo dormire, Hávam. 
97. lOÍ; hvlla i hcnjsr homi tn Jecli on- 
gulo guieieere, Hitd. ít, 3; bJóSa i beð 
concuiiluffl uflrn offerre, Lokagt. 53. Hine 
in apptti. ftmina: beðjar BBnBa, Kormi. 3, 
7: bcðja rein, Stlk. 3, úf IJnbelUar sni, djnn 
rín. — p) beflr omia, cubile itrpenlum, au- 
rum, Itt. II 227; — grafvitaia, SE. I 
39. 4; in ;>lur. , fifnis beftir, Gp. 5; 
[^vana befir, cubilt cggnorum, mars, svana 
beðjar vigg , jumentum marii, novti, q'u* 
njótr oir, Slurl. 7, 90. — fj pfur. beBir, 
cumufi (ul boifie bAlstrar, ef in compoi. hey- 
bAlBtrar, ekybólBlrar, cumuli ftni, nubium): 
liiJJr var IbicI i beíi, tpuma (marina) cege- 
baluT iH eumuloi (= hanoAr ekcilir, SB. I 
692. 2J, SE. I 500. 3. F. VI 180, 2. — 
S) lifui, ripa: beAr ISkillD ripa Shuta (am~ 
nii) , f. 16. AR. I 260; beðr l<llauEunds 
filui Sl. , Ý. 53; Bicvar beðir (ilora marii, 
SE. I 94, 2. — t) eompotila: hlaS-, hryn-, 
hvfl-, kflr-, lin-, lian-, mar-, onn-, rin-. 

BEÐVINA, f., locia lori, (bcAr, vím); 
beflvÍÐB Oðg, uzor Oift, FrejfS, fjui anfBa 
Tcfn, larrima Freua. aurum, SE, I 35/, 
424, 3. 

BIBLINDI, Odia, SE. I 86, lectio eod. 
Worm. a U; SE. II 472. Cf. blflindi. 

BIF, >., moiut. — 2) aqua, flMre, 
NgD. 79. 

UisilizcaByGoOgle itr tlt.\, f., itrau, SE. II 613, >h1« hUa, 
)L kÍO, ÍMih. 

■IFAZOihðii, cimlr. birðis,bifuO<'<-'''T- 
L,MTtn,fKafi, caacHli.' jDrít, hinSrk., Skf. 
H, LO. 59; hall, silr binii, SE. I 30Í, U 
BtmL 13. FjSUm. 33; de eordt, Gkt. 24. 
If, Hk. 95; Twai;r b. coila nacíum (aiitJlu 
fiKmm) lucculiuntur, F. ¥11 49, 1; cf. 
OrU. 30, 2; nadir b.. Fi*. 23, t: Lyir fyr 
Imim snjtttnn Laadsfólk, b]r>eb raadir, 
SfiAr oddTÍti oddaiB Eyviadr liA íJkrcyift; 
Mm bÍAoi , Ortn. 5 , 4. — PJ mettt iTnpi- 
dart: m kTcAa bBadiacia bifai, Fm. 7, aiUe 
Mf. 20. 2. 

MrenUND, /'., ierra trentula, mobile to- 
hm (bir, graad): b. rakaa, (olum mobile 
firalm , mare mebile, Husaatraumr rBtaa 
Krrraidar rðptrfui (Eiltu niríi , SE. I 331. 
Sirine. Coi. Worm. cotulmendHm ett: ddks 
Ul briadr rirjain á Btae . {lar rakoa bif- 
(ntd bletkir, ecMlut retinaciila eWarum in 
faKi (laleralct) repeltit , ubi mobile mnre 
Maeit. 

NPI, m., Hrm>, SE. II 550; vidc bifa. — 
1) mBmim OéÍHÍt, Lex. Mylkol. 

BirKLEIF, f., lotum mohile, (y\t , Y\t\f): 
kwgi bifUeif, mebUe circuli tolum, clipeut 
tmmÉHit , fmi imler praliandum kuc illue 
tflmri laleal, SE. I Í8i. 314. 3, qvam ÍHler- 
fTmaliimtm , prireaHlB F. MagHUiritio (Len. 
Mjlktl. p. 8SÍ} f unice rectam ar&itror. 

HVLlsm, ■>., Odin, SE. I 38. 86, Grm. 
«. fúb biblindi. 

HFLTKKJA. f., mohilit circului, (Vit, 
hFUja): b. hiBs, motUU lutlri eireulut, ttr- 
fnu. áj. 

■tni, aa., evfuAitat, animi propentio, tn- 
rlÍHfM.- Tar pi báðum bifr i lciki vlrique 
Himiu md ímdemdum propentui erat. Bryng. 
EHmm kmdie im mtu, t. Lex. B. fiald. 
.E$crt drckk eg ^'■'^ ''' "'^ illam birri", 
S. Grimdal. 

HFROKITiN, p. p. comp., apta marina 
ediprrtm*. (kit, rokian), Hg. 6. 

BIFBOST. f., irit. pont deorvpi, pomi ca- 
taHt, ffi. via tremmta, bif, rfistj, Grm. 43, 
SE. I 62. 70. 78. 100. 132, 2, 168; vide 
wM. 

HFl^.flKlll, m. , qui tlrenue ^ualil , can- 
n«t, ritral, (bif molui, s«kir): t, itlmH, 
vam ralide eomculiem. tlrenuut Jaevtalor. 
MMln' , Ttr farlit, de principe, SE. I 
ftt. I. 

HmAÐP, n~, eor tremultam, (bif. aUup), 
rpf iVili*, aMfur (vil vat, aqua pitnum, hau- 
•irtm, tilula}; bifntaapa bj6tr, vir melim- 
i w». if matmi, de terr<o, Eb. 19. 9. 

nrTEINN, m., rammhu Iremulut, vibra- 
•ÍB, (bif, teiaa): b, bryaja, lorica ramut 
mtrmtHii, fíadÍH*; lcika tÍA c-b tÍ3 bryoja 
Wháw, jlödio Imdere emi aliguo, diglaiiari 
am ■lífu, Eg. 67, 3. 

nruaR, *., iMMt*, SE. i et, 3. Vide 

bwrr. 

BFTÍSOR, M^ tolum mubile, (bif, TÍHicr) : 
Í* lifriafr, motíte arcui lolumi, mumut (tec. 
A I 5«, r. 7i), baUa f< bir*iaK'> ore-m, 
id. f«. haUft kMdi jflr fm(Ór. i3i, 2), moRH ttliquem proleeere, auxilio jutare, SE. 
I 242, 2. 

81KÞ0HN, «., id. qu. bifleiaa, romM 
Iremului, ligilhim Iremulum, (bif, f>om) : b. 
Hárlasar, ireiRuIum ligillum taHgcinii , gla~ 
diui. Eg. 58, I. 

BÍOYRÐILL, ffl., cín^íum arelum, (\A-, 
ín compot., prope , Germ. bey, Angl, by, el 
eyr&ill): bi^r&ill J6tra, arclum noxiííiv ctn- 
■lulum, gena rel ot , maxilíai el detttet am- 
bieni, SÉ. I 302, 1. 

BlKLIMll, SE. II 556, pre bÍBiadi. 

BIL, f., Bila, puella a Manio (Lvma) 
rapla, SE. I 56, Atidibui annumerala. SE. 
I 118. 556, 2; dal. Bili, Eg. 59; GnaahÍldÍ, 
g^randa Bili, femina Horia, lec. G. Pauli, 
(led vide bil. n); ilti soa TÍft icima Bili, 
Vótt. i, ted Bil, Selk. 7; Bil auBar, tTÍoa*, 
femina Vigt. 17, 6. 14; — báraloei jr<"ri), 
borSa (lapetii), SE. II 104, 1. Itl. II 
252; lÍnatcngÍB Cauri), Oo. 31, Ítl. í 
308; ~ blffcJo (ilragula), f.lda (ealyp- 
Irarum), GS. 10, Skáldh. 7, Íl; ddka, 
Ag, — hrauaa, dea aiprelorum, taie- 
lorum, femÍHa gigat, Selk, 7. ^) lAtolutt, 
femina: et anna i(r vildi Bil ikildi n' ex- 
eelleni femina potlam amare veílel, SE. II 
363, 3; de Maria: guði treyHtit B>1 femina 
deo conpdebal, Hat. 52. Vide ceyBÍbÍI, 
hsppþagibil, borbil, hirtibll. 

BIL, R., mara.' leata bil, BTeCÍa bil, bðlra 
bili , brygða (beygja) bil, morar rumpert, 
lollere , delettari , pellere , i. e. rem tlrame 
el tine cunclatione aggredl, SE, I 648, 2, 
HS. 6, 3, Hg. 28, 2, Sturl. 5, 43, 1; RniwU 
blli , Eg. 59 , uii, lec. var. a , sranda bili 
lelauna in^uruit linc miira iJcitci., ef. bil- 
graaduðr, 

DILA (-a&a, -aC), e. n,, defieere : opt hinn 
bclri bilar. þi er hinn verri vecr, tape ani- 
mut defieil kominem bonum, Hácam. 127; 
bila muna Rraoir Aaud deficiel regem ani- 
mui (auifacia), SE. I 610, 1, nam ttquilur .- 
draga þorir liann, ifc. Fátt yta bilar defi- 
ciunl tiret (potenlia) virorum , ÓT. 131, 3; 
lopt, holl QalU bitar, heimar bila, cibjiíiit 
falitcil, ruil, Hyndl. 38, ÓT. 128, 1, SE. í 
712. 1; ttqu. infÍH., Bld bllar oi'B at halda, 
kominti in fidt tacillanl , datam fidtm pra- 
tlare nolunt, Orell. 77, 1;. mHnal þd tilja 
hiU >t veita vs^ eíencnliam exkibere nom- 
recutaiii , Lb. 48; tic in prota , SE. I 272, 
vill fyrir ðasaii man bila «t kama lil eia- 
vijcÍB ecrtame* tingulare nutle paclo BUlt 
tuíltrfugere ; v. bilsterka- 

BÍLUA, /*., taoi'lfa, SE. I 570, 2: Vidr 
SgD. 83. 

BÍLUH, m., lealprum; it. ieínm.- blldr i 
baajam , broddr i skildi, Iríuiia i>s'ncri6«t, 
lagilla dipeo (iHkarebil), Merl. 2, 66. Vid* 
nkeriblldr; cf. blldOr, tagilla aeula evtpide, 
F. II 320. X 362. 

BfLDR, m. , nanui, Vip. 12. — 2} forte 
Odim biidg haltr, pileut OdÍHÍt, galea, ^'nt 
beiBÍtf r vir, AA. 144 (GkM. I 418). 

BÍLDSKORINN, ;i. p. eomp., tealpro tee- 
fut, (bfldr,Bkirs) : btUakorin bn, cuí)ttW(Ml- 

zcdbyCiOO^Ie BÍ« pr» i«ehm, i. e> anat mollitriaut (wðr), SE. 
Ej. 239, in tenigmate. 

BÍLEGGJA, obtidtre: bAIÍI ftkk kiUct 
hkns hrarts, dolor cor ejut oecKpavU, cir- 
eimutdU, Skiildh. 7, 39 (lii = Germ. bty, 
Anjí. by, tegtJB)' 

BlLEl!<TR,ni., fraterLokU: biteÍEli brdðir 
Lokiut, Vp. 51, ed. Rolm. ; biicielii bróður dottir, 
/ilta Lakii, Heta, morlii dea, Grttl. 26, 2. 
Vide byleistr, byleatr, bjrleipr. 

61LEYGR, M., Homen Odinit, SE. I 86, 
Grm. 47. . 

BILGJARN, tedali animi, placidut, quit- 
lut , coBipoiilai , (qt. mora cupidui , bil, 
IjAni).- varat brynpom bilgjam, rir haud 
ttdali aHÍni eral , i. e. rem magtto ftrvort 
asgreiiut ett. Slurt. 8, Í, 1. Vide óbilg:,Ura. 

BII.GRANDUÐR, m., gui moram rumpi'l.- 
b. brftnda. gladiot tine ctmclaliont adkibent, 
gui gladiit uli non dHÍital , pugnalor, lir, 
(bil, n. eranduSr), Eb. 28. 3. 

BILLÍNGH. m., nanut, Vtp. 12; billiii|-e 
burr, filitii nani, id. , 1. burar full, potui 
nani, poetit, carmen, SE. I ií2, 2; cf. lerl- 
inf r , (qi. potum infundmt , pociilalor . a 
birlft, rinum infuHdert, led hoc reeliui byrla 
teribilur, a bj6rr, quare propiui arcedil ad 
verb belln),* forle inde biíllner, Mr poleni, 
imperiotui, billinee mnr, fíaraiu. 97. — 2) 
tmtiefKi.- billínEB hfiða. de tehemenli anhetilu 
tú luipiratione (a b'lta), Slurl. 1. 13, 4. 

BILR, m. , procetla: E|>ll!) kloftr leygj- 
ar pugna, Ffl. / 279, 2; b. bylr. 

BILRJjMT, f., id. qu. birrSiil, leclio memir. 
Fm. Í5, Grm. 43. 

BILí'KlKNIR, m., palalium Thorlt, SE. I 
88. Grm. 24,- sramr biUkiraie, Thor, SE. 
í 252. 256, 2. 

BILSTERKA, PR. II 78, 1, icrihendum 
dieiiim bil nlerba , et eTplicandum per itpo- 
copen, bitar sterkA •nuB robatti lacerti de- 

BILSTVR6R. ndj., morte impalieHt, moran 
defeilani (hil. n , ftyecrl, impiger, tlrrnuui. 
Hh. 35, f , AA. m (GhM. I 418), Plac 36. 

BILT, -retim hilt. defieere, fruilrari: de 
gíadia , hellr þér el fyrr bilt vorMt i bmki 
nilma, nuHguam in pralio defeciili, iclum 
fruttralvt ei. FR. II 138, i. 139, 1, id. qu. 
bila, ibid. 138. 3 (forlt eoHlractum ex bilat, 
koéie culgaium eil mér verSr bllt við tubito 
metu cúrripior), 

BILTRAUBR. adj., id.qu. biletyeEr, (bil, 
trauflr). F, X 430. 57, Fí*. m, 4, oro bil- 
Blyerr (Hh. 35, i). 

BINDA, (bind, batt, bundit ; imperf. 
batl, profeclum tx bant: gaft Rendi Blan encil 
lil mln, en banl [leHSÍ d^r, Bvi a( þau m&ltn 
eigi munni flna, Bl. mte. 20; vArr droltinn 
berjaði i helviii, ok banl djorulinn, ibid. 35; 
vl >>< Far. binda, banl, Raihii Gr. lil. 287; 
ÐaH. binde, bandl), e. a., ligare,eincire! binda 
hdn, urii eattilum (urium) eolligare, nineulii 
conttringtre. tanquam tpedmtH forlitudinit 
»1 mríuM magHÍIudinii, SE. I 236, 4, Sie 
Saxo, ed. Steph. p. 5, de Skjoldo Dania rege: 
„hujut adoltteeHlia, inler patemot venatoret. mirandoque rei teenHt fulura ^vt fortílm- 
dinii habitum ominala til. Nametau a tut»- 
ribui forte, quorum lummo ttudio tducabalmr, 
intpeclandiE venalianii licenliam imptlratte*, 
obfium tibi inialila granditatit urtum, leb 
vaeuut , cingulo, cujui vtum habebal , rtli- 
gandum curatril, necandumgue comitibut pra~ 
buil". Ðe reíiganda ad ttrram natie! eenir 
bundu vefgnnd vÍA Norcc. RS- 1; bind* far 
folna TÍS enda etsvera, SE. I 322, 3; bindft 
lindihjSrt vi6 atik , naeem ad palot religart, 
adpellert, H, 17, í. B. merar UeIi ■■ 
hnakka eír eauda equina tibi eapul reéi- 
mire, Orkn. 75, 2; llamh. 12. 15. 17. 19; b. 
yllr undjr rufnera abligare, Bk. 2, 30, ÍtL II 2t9; b. I »ug». xulo. (a. •m) i cinaia eoHÍgare, eonraiare, Fm. 40, ubi tat- 
peralit!. bill; fa. e-m harm i hcndi, datore ati- 

cui, Jd. 2; b. inn birki-brumg bind pecudei 
ín itabulii religare, IIS. 17; b. eainan snBAÍB 
heal eopulare natei, ÚH. 23, 2, vidt suibim- 
binda, iid lec, F. III 31, b. namaa gaBni 
prirlium conterere ; b. eamaii heiplir, oáia 
eonflare, exeitare (inler aliot), ÓH. 156, t, 
quo loco melrum potlutat, Hákunn HDan 
bunnit (= bundil). — p) neclere (ul Dan. 
binde): b. bast, neclere philgram, funei lUia- 
ceoi, Hm. 9; b- kndl (Iil. ríða, F. VII 123, 
Dan. binde), OrJbt. 82, 9, quod in lequ. ilr. 
rlAa kniit. i>ar(. paii. busdinn: b. akfifum, 
fatii implicitus, prapediltu, Lb. 30; rift, 
vili bundin, consilia, prudealer coHlexla, Sótt. 
32; vide campotita; OAðbundinn , linbundinn, 
ribundian, sinbundinn. — y) biodai cum gen., 
abslinere le ab aliqua re: b. voadra vellB, 
Ilai. 47; b. rsktar ab amore abttineri. F. II 
2W. i; b. bðU ab ÍHJuria (inftrenda) le 
cohibere, Eg. 88, OH. 186, 7. 

BÍVGR, m., lectui: varat ijem bjarta brdfti 
i binf hji sér legej» haud eral perindei ne 
it gait candidam rirginem JiiJ-la le in lecta 
collocarel, Krm. 1.1; byeejs Iielti fyrir koaa 
binR, anlrHm. laro lecli muliebrii, ineolere, 
Eb 40, 4 (AA. 237); glæslr binfr tee*nt 
tpleiididut , Korm. 19, 2; una fiti i biagt 
hjá hinni hýri ekákH leiha, in leeto apnd 
suam haarem amaiiam, Slurl. 5. 11, 1. ífe- 
taphor.: sljArnar bíncr, Itelui gubemaaOi, 
nnrú, ee/ celia puppii, ubi le gubemalor 
coHlinet, Vigl. 17, 7; na&re biopr, tettut 
lerpeHlit, aurum, ejui lapaðr «■> fi(eraN«, 
Mb. 10, 2; humra b., íeeftii caRcronim, >Mtre, 
hyrr hnmra binge, ignii marii, aurum, Selk, 
13. /n proia Nj. 99: aUllu upp or bin^ 
inam fri elju minni lurýe itralit ah amtmla 

BIRKI, M., betula, (eellect. a bjaA , «t 
eiki ab eik, greni a gran, lindi a lind ^e,) t 
e^KJar birki , belula aeiei , gladii , ^tn 
rSEJn'" birkis , laniia , vettigia gladianmt, 
euUera, SE. I 374, 1; birfcis átti , Urr*r 
(noxa) bttularum, ignit (ligna coniumetu), 
bjóit birkin ÓIU, mnua v. palina ignii (4ö- 
mettiei) , focus, bjóðabjnm birkis ÓIU = 
ArÍnbjDm, Ad. 17; t>. bjd5; birki-bram g birli bötMrkjar, heHda lerica, mj 

UigmzcaByCoO^rC kii ^r. ». HiU. 17, í. VUi hrmbliU, byr- 
VM. — 2) U. ^ kjSrk, (tríar.- ■I^rí* h., 
tiitr fuitrnmtuU, narii, Ár. Hj6rL 6, 1, 

IIRKIMV adj.. Íe1ulintu,(h\ii.yi: h. viHr 
ipoi ietoíÍBim, Gka. il. 

MBKIlliOTT, /.. morboM (foiu, noxa) bt- 
Hénm, (fcirfci, liu), t^iV, F. X 67, 3. 

■UNANDI, s., titc«w(ít4)> (jlHaJ. baming), 
M. U. 9idt briBundí. 

MtTA, (birti, birta. birf) . s. a., clnrvM 
rtUtn, Ojnrtr): Ijsifall , þtí er bÍKi tk 
lýitfi •lla bslliiia, ftiod IoIom iwlaM eloram 
■tbeHlM rtdáidit, pro: SE. 1336; fat:: 
tlEr beiaar birtu ■rheml, eoUvttrali tunl, 
SK.I lÍO; A bírti njaB euum darun rertío 
a. U 200, 2; b. Eil, SE. 11 2iO, í. 
— t) oft riit ■• birts íinn vilja, ritt etap- 
l^, »(_ niM K^rrire, F. XI 253. IV 
tS; iiac aitol., tignifieart, dietre , SkáUk. 
f, SO. Pmrl. fott. birtr, vide kynbirtr. 

MITI, f., tntem, lux: biaina birlt, lux 
taltHit, amlitta delala . Gd. i3; berandi b. 
Imm digktiatt, Gd. 68; b. hiroinn, ln* cali, 
hJ, bíUm^ hÍBiÍDs biiti, rex telii, deut, 
ttt-fO. 

■UITfllGR , m. , tueido cetora, (bjartr) ; 
it itfmo nde F. VII 157; ai Daðr ntóft 
htir kMdníL. erfaít ÓUarr birtíngr, — huiR 
nrnkrtr i hár ek btrund, ok þ*i þðtii 
imam HkaeM (eflt, rr h«nii T«r bÍrlfnKr 
UWr, — p) ImHa albicetor, SE. I 518, 
1: (U6 bittíme^ temila trvtlamm, mare, FR. 
Utr. — f) birtiosar, m. pl. , ni'rt illutlrei, 
^ dnÍBMd, viri iplendidi, Eg. 82, 2, ef. 
fmftt. ris^' '*■■>$"'■ ~ y íiota vactm Bir- 
^, gUdÍut, tn Lei. Damco Soo. Scienl., 
f*a r«r«M OloeiiM in KgO. p. 113 ducil a 

■IITIB.'ÍNN, n., itoMtw lnctdo, (blrti, 
nm): b. byrjar, lucida domat centi, aer. 
latm. eimi vaUr dtHi, U. 28. 

BtTA (Wt, beit, bitit), r. a., mordere, de 
eac, t, 17; depatcere, de brulit, Grm. 25. 
K. 3&; de htrmine ri&UM eapienlt: b. hvaet, 
mA dati^mt mordert , b. breitt magnai 
iMon fteere, Hamk. 25; (f* nrMÚ ae tetit, 
MBVT, w/ i M i «««.- ■verð bitn ■•kj<>l<lar Jfrm. 
If; M bíla mdr, ffi. 7ff, 3; •verð bilo 
Mfci, ff. 17, 2, Hm. 21; oítol. eum dat. 
jtrmmm! Htr Utr ((■Unl. ýár, kaffr, vverA, 
^). lelaa, «a trft loleo, acnfint riddtrt 
fm^, «cf laBM MÍU ÍHlar cÆdenéum aeu- 
tmttt; de falee. BkaUh. 7, 48; bita-> 
Mm tÍ^ ai veler eii «ef«e arma neque 
UmC arf emdatdnm Kolenl, Havam, 151 ; rf 
l7abr0ar bsfti (i. e. beiAí) biti mil-i'k,vUa. 
iM em^r, n pugiialori lÍMgmt tanlmm (ad 
^dmdmm) maitrel , ftuBdoat orMS (valere 
MfciO. <S. M; •tfaof., nvrril bil« «li!M, 
héam trmml. F. Vlt 12, ted biin Mrtl, pa- 
íM» i B Ju a ii f, riolariHit, Jíi. fi, í; cum fr«- 
r«..- bcB«rr«I miAi al blla ( bllcMi kyir 
bÍMa emrrotil. Krm. 10; ccg 1>i(r Ifli i 
i^ «Ei(i fUA'i auMÍi-a /-•dol, SE. I 611, 
>: A ttmpidihmt.- Qsh-ar biia eompede* 
arf^ (Meaiirw), Jfb. f9, 4; rfe nate m„- 
émmoai4t: (klrvasr iH i bria bila borH, 
Hfc & tfcMboríer.- ntð bíu r-n eeiMi'ia Hnueiofa initf alteiii , SL 3, 59; eitar UU 
pik jaranenla liii exilto fitml, Hnnd. 2, 2S; 
riB illrar konn bila afarU impidifeM pemi- 
oiem affertint, Hdtiam, 12ð; ÍHlar pdan aA 
banuin Oauc, «tí iaDarHe* '»'>> blta, cmtori* 
tajitta in inlimiu ptelorit parlti peHtlrant, 
Skáldh. 1, 17; iArun bílr mik me panilel. 
Skáldh. 1 , 30. Parl. paii. bilian , viiie ■]!- 
bitin^, TerkbÍlioD. 

BITA, i. e. bil' ■ prD btli-a , ne ttctt, 
nt aealui tU (gtadiui) . Uund. 2, 30. ed. 
Hafn., 3. i. ^frat. eonj. acl. v. bita, eiin 
a negalivo. 

BITI, 1) tuhtl., offa, hucca, tidt raaObiti. 
— 2) tubit. verbale, tfui mordel, (bfla), ei4a 
balbiti, kvembili , lcggbiti. — 3) pari navii, 
SE. I 58i. 

BITLABR, aij., eapiilratui, (bitBll), 
irinlJ. fj 47 ; vide cullbillaftr, Btjdmbitla8r. 

BITLÍNGH, m., parva offa, bucctHa, fru- 
ttulmm, (dtm. a bitl), F8. II 272, 3, Im 
prota: slela bitlinfum buccdlai furari, oppo- 
nilur at ■kera hinam slKrnim ■e^aam frutla 
mnjora abtcindere, Starl. 2, 61; vlfta kona 
BirilBerði bitliDKar, JVj'. veri. lal. p. U7, 
var. lecl. 

BITB, adj., aculut, penttrani, effieax, 
acerftur, (bita): de gtadio, Korm. 16, 2; b. 
treci dolor aciiliM, Gh. 2; b. dBaAi , marf 
ima, cíolenla, Lb, 32; bitrir (aldrar eflicam 
tncanfalÍD, Og. 6; bitratberjai in pHjiwiniia 
ifrenuHl, Fbr. 50, 

BÍTR, fui mordet, (deriv. a UlaJ, in 
eompot,, graabitr, grílibilr, budbitr, hKlbÍlr, 
■teinbftr. 

BITRLIGR, a4j'i tpecitm acuminit prtf t» 
ftreni, ad tpeeiem aeulut, (bitr): b. averftf 
■pJAl, Gd. 3i. 35; mtlaph,: h, rift, coneilia 
tfficacia, tti txilialia, ptmiHoia, lil. II 39, 
BIT!SKALM, f,. framea mordemi . »c«M, 
(bita, Bkilai) : hilmR bitskalmir. framem tli- 
putam lecanlti, dtntti bovii, FR. I 480, i. 
BIT»ÖTT, f., morbui aculm, (blla, aóU), 
ffáram. ItO, tel morÍBl t moriu ortut , (bit 
mortut), Trantl., noxa oentd.- bilaAlt hllð- 
■rþÍDn, acuta tilvm moia, ignii, imeemdimtn, 
t 3Í. 

BITT, 2. 1, imper, ael. v. binda lifore, 
Fm. 40. — 2) idem a eerbo biAJa rogart, Ag. 
BITULL, m., frenuM.- akokr bllalo, fiuu- 
(Xlor frtni, tguui , Ght. 3i : nde callbitDll. 
In proiai bitull aetlr Hmellnn ■teÍDUm ok 
allr K^llr, F. IV 75 (ÓH. 30); bitill, F. 
XI »3. 

BIVA. f, lermo, SE, I 541. o. iifa. 
BIVIVJLL, m., lapii, SE. 11 m. Cf 
nomen proprium Tvivivil), FR. I 381. 
BIVOHB, »., mamut, Vtp. II, 8E. II 

m. 552. 

BID, n, pl,,mtora, (bi!ta)i hrat akala 
bdDDM biA. fuiJ morer, eum (dicert) para- 
lui >iM? FR. I 470, 2. 1» prota: vera 
fbir i binam við e-n pecunioM ajtciii libe- 
ratila- in ditm eredere , Gretl. 80; ai baaa 
ei bib bU belri, iiiif. 01 (eil. tfot. p. 157); 
fem. in ling., ligsja i b'tfi alifno loca txiptc- 
lamlem mianere, F. X 407. 

»ÍBA (bU; beifi,.biaa; befiil), t>. «., w- UisilizcaByGoOgle tftctart, mmere, jtrailolari, opptriri; nmt 
gen. : b. hOsgs ietum exipeclare, SB. 1 280— 
83; leii ninnM- kviaar, VíU. 5; addUur cl 
adv. , melum tx ioco tígHÍfieani : i. lárk or 
■taA ex loee (i. e. Íoco manenlem) mlitera 
extpeclari, OH. 7; vindbýBna sktillu héSan 
btlta > ftíc manoii prtetlolare , dvm tavial 
kiemt , H. 37; tk mun ki5a {>ír héSan, 
Harbl. 13, Ani. 86; et in proia, viljft þeir 
eifi bl5& hans f>fiðu, F. Xí ti. — ^J ca- 
pere tolaplalem vel dotorem: b. Angr, sorf:, 
dolare affici, Mb. 6, 2, C. 29; b. B(ri5, F. 
/// 6; b. MBÍa felieilate frui, G. 59; h. bAt, 
bólir, damnum reparart, Völk. 17, F. llf 
10, 1; b. ba*a, lirsgnuid , andrin , dsiiSa, 
Wðrfm oppetere, ohire , Uavam. 15, SE. I 
S26, 2, OH. Í87, í. Í86, 6; b. rersine pa- 
Mn. dare, ÓH. 192, 1,- Í. koaiingB rciði ex- 
periri, SE. I 521, 4. — f) comequi, «<tn- 
eiici: b. þroBka kottorem comeqiii, SE. I folem (ieri, Grg. I, FjÖtim. 49; b. fegbs- 
■nargon , exaplatum mane nanciici , latam 
diem tidere, Si. 10, 1; b. teM^ pannot pro- 
mercalei conieani (preeibai impelrare) , ÓH. 
41, 3, itc. Hkr. T. VI, ted tbx geyrbenn 
poilvíal leelionem biðja feldtt, qtiam propoiui 
Skt. IV 91. — S) pali; f»t tk illt um beið 
kac omnia paiia lum, Gk. 7; bina verrn 
deteriore lorle uli, Nj. 99; additur ttiam sér 
libi: tÍT biSr tít verra, Am. 80. — t) biSa 
þíng agtrt comilia, Mg. I, 3 tec. Ilkr. I'. 
VI, duliie ; fortt conilmendum þini^-heiT 
keiS st HaUDgrnm auBtr mullilyJo comitialit 
(popului ad eomilia convocatui) teriabalur 
Hangrit in oriealali regione. — J) Hávam. 
41, tt f>at biSr at vcrða vel li negoiium feli- 
eiter tt dat (evenit); «iii periphrattice viur- 
pari TÍdtluT, biSr M verfta = verðr. — i{) 

Carl. act. biðandi eiiJc AtiíSandi, lijrrblSandi; 
iðenSr hrístar ris hœgs ciri, Ag. 

BIÐILL, ffl,, proeui: b. greipar, proeiu 
giganlidii , gigai, soa greipar biftila , fiJiui 
Siganlii, gigai, SE. I 314, 3, (bÍSJa). 

BfÐÍNGR, m., tubtl. eerb., jni manel, 
(kiða'), vide iKb'iBgr. 

BlBJA (bi5; kað, hiAat beðit imperf. bittn 
[= bið þd] Ag.) , e. a., ptltre, rogare; c. 
gen., rei, ace. ptri,: biðja air malar, cibum 
tibi pelere, eilöiM emendicare, Havam. 37; 
b. rdda , panaoi promtrcatei rogare, i. e. 
pllert, ul pami promercalei , (porlorii toco 
lolcendi) rtmitianlur, ÓT. 41, 3, cf. blðaY-; 
tic bÍMa Sk(trnlln£S , rogare Sklfnungum (gla- 
dium), pelere ul tibi Sköfnungui commodetur, 
Korm. 9. GÍbIí biðr fmlinn sverðHÍns, GS. 
e. 1; b. hljáðs, lUentium poiluiari, pelert ul 
aihi audientia fiat , Vip. 1, id. gu. beiða 
hljAðs, F. VI 288; b. sýsln, prafecluram 
pelere, Ha. 208; uxorem ambire, Rm. 37, 
Skaldk. 1, 40; b. e-n kvtmo (gen.), orare 
aliguem ul venial, inoitare aliguen, Am. 36; 
b. friSar, paeem potcere, pelere, F. VI lit, 
Hk. 65; 1; b., sér lifb vtliv graliam Mi pe- 
lert, Hh. 76, 2; b. c-m baln, l«s, malum C^ alieui, Báoam. 128. 138. B. Srii 
ifo lupptieart, eahim faeere, F. II 5 Stiiuenle infinitieo, SE. I 242, 1. 342, 3. 
/niaíeiifer cum acc. rei : haaa bkð sér Ikr i 
bÚEED Jiar tocum libi in nave pelCil, SftaUi, 
4, 7; b. fyrir s-m. deprecari pro aliguo, Ag. 
— Blðja viðar skrÍSar, curnuia wieii fiagi~ 
tare , oplare ul nsni celeri curiu feratvr, 
SE. I 650, 1. — pí h\Í}t pro seKJa at Rkaiii 
bað OndverSa Dmn kiðai , t. e. st^'i : Bnd- 
verðir ttkolu rmir klAaa, dixíl eenneiiire, nf, 
ÓB. m, 5; þann biðu fylki rnepilau vcrita, 
dixemnl fore, ut evadtrel , Hund- 1, 2; balt 
e\%nM, dixil fert ul poiiiderel, i. t. ti ad- 
ilixit, adlribuil, Rm. 33; h. heilaa liða j'u- 
bere laleum abirt, ÓH. 48, 5, Gm. 3; haS 
hlifa BÍr, di.nl fore, ul le coniervartl, F. 
11 23, 1, 

BlÐKAT, noH o^iIð, «im cupio, 1, i. prai. 
ind. acl. c. biíya tufkxo pron. di et *eg. at, 
GS. 1. 

RIÐKVAn, f, femina, quam i/uii awitil, 
(bi<ya. kvtn), amica: h. þríjlia, amiea Odi- 
ni,, Teltui, SE. I 236. 2, eide Ed. Sm. 
/// 1055. 

BIÐKVÆN, f., id. fu. biðkvtn: b. hiapi 
dvalins, amica Odinii, dea Caiilega (Vai- 
kgria), DrpS. ilr. 2, id. qu. cykvnn Brðins 
{lej'Jar t'it tlr. 1. yalkgria dteunlnr Oðiiw 
meyjar, SE. / 557, 2. 

BJÁLBI, m.. peiiii, Gd^. 54; haaka b.. 
exueia accipilrii, id. qu. valshamr SE. I 
314; Btilii pdiicea, rkeHo, piarsr 30; baik- 
are b. mailruea Odiaii, lild. 13; ytV ^. 
id., lílfr yggs bjilfa pralialor, Nj. 103, 2; 
Krams b., maitmca pirala, lorica, ejui mng- 
inuJðrSr validui pugnalor, Dropl, min. 4. 

BJALb.\, f., tinlinnabulum, liilrum, ÓH. 
259, 6; UDIIa ptiW lacerdoi, NJ. 103, 5. 

BJARG, n., rupei, moiu, arx, Fjölim. 36, 
Bk. f, 14, Harbl. 22; bjarga bliS, (nii^i* 
(fifiior mnnoiti) monftt, agua, bjarf* blAA- 
cÍBB mirtun, ejui ^inf mnnui, SE. I 404, 
^i' Vj*rg> £*''''• cuiloi monlium, gigai, SE. 
/ 280, 3; BkjOldúaga vear-bjare. arx pugna, 
elipeut, ejui valdi pugnator, 6S. 10; bJOrg;, 
laxa, monlei, Grm. 40; bjDr^c, in nonine 
proprio IngibJOrg Aomon^ice (rirci»Mcri&t(ur 
jier brattir bamrar ardua rupet F. V 178, 
2; vide cempoiila : srJAlliJðrg , himinbjBrc 
bnilbjðrg, sólbJOrg. 

BJAROA,(berK;bars, burgn; bDrgit) c. a., 
eenjugalur iil lijilpa, akjilfa, opem ferre, 
auxiliari; imperalio. bjarg, Grg. 5, G. 62, Sltirl. 
7, 42, 8; impf, coaj. byi^h: aema þorgcirr 
byrgi liaaum niVi Th. ei optm ferrel, Kcms- 
21. B. mOanum , farí i floli, sal, terBare, 
Am. 40, Og. 30, Hdvam. 155; b. QDrvi, vílo- 
anxiíium ferre (T'erml. Andr. ael. (, ic. 1, 
115), tilam tervare, Og. 29, Íii. I 231, Z. 
!$i er Oldum berpr, fui auxilium ferl komiiti— 
iui, de Thore, Hýmk. 22; sAlar tiggi bergcr 
aegiunm, G. 62; aldia trda bergr osa, SE. 
// 186, 1; þencill barg dreaeJDoi, G. 53,- 
bjnrsa varga fjðrvi , ferai aiere , lalurare y 
tlragem edere, HS. 6, 4, SE. I 430, 4; h*e 
Caldrar ha,rs (i. i, burpi) ^irí, ÓH. 240, 1; 
cf ek rífisa sila miani borpt, n jetron, a**«— 
mam mtam laioalum iri, F. III 28; tio^ «r 
borKÍt, efauu t»*at» ttt, B, kat. 29. ^jwc«a, 

UisilizcaByGoOgle X. F. VI ÍÖ7, 2; tarjcami 
mti noMii, GhM. 2, 3Í2. var. 13, ut Orkn. 
f. 2(2, RðsBTkMr barKs kllra Banna beBt, 
4» —afrmfa, et SlurL 9, 18, Oiir bl>rs> rcl 
áQtllÍKm, vtíam ilrauát tenartil, n egregit 
milattanl, »t eali injuria ntccum&eret ; tie 
úJi. 27, itrapr baricai »eli il.perf. infin., 
iBi M^m frá ek aðra JBftiniBrgm ntt burcQK, 
J^ 38; rk b]r|;e vmrfa Imrpu vrl frulo (upO( 
Wfui nii »p>aai naelot ette, Ítld. 10. 

BJARGIGAK, Mon tervem, 1. pnri. conj. 
it. ■. bjmr^, luf^a duj^nci jtronomine, 
iMajrrta aegalioiit >, Hátam 155. 

UARGIIÚXAR, f. pl., eharaclerti auxi- 
'««>. (bjBrBm, nimmr), Bk. 1, 9. 19. 

UARG8KORA, f., id. qu. bei«ijkar, fii- 
m MitM, Uttnd. 2, 25. id. Hafn. 

UARKEV, f., itmla, W. BJ«rke3, iit 
frtfKtm Satienn tt TropnStnii. SE. II 192. 

■JABNSKR, BjamHCiii, a Bjarmia, HS. 
H. .IJL f 272. 

UARN16UUL, M., (rínaenu uriinut, 
Otln. 1^11), Mert. 1, 19. 22. Ðuo erina- 
R*rM fOMnt memorat Serani Tkeiaunii, 
ftrcinenat d eaniimrum, a ferma Capilii 
ilt éiclQnan , fuorum priori bjanilsatl aeet- 
ÍBt tidtlur. — „Ctromudari , er atma ero 
tUuÍr srm bJmnifsDll". Bl. 

UABRHADUABR, leclio Cod. Reg. SE. 
II 23S, ear. 8, pro bmrríi., imerlo j. 

UAHTGLÓB. f., pruna ipltndida, (bjartr. 
dU): bjaitKlvðr HóAi', ignei tplendidi fu- 
*imi, anrum iplendidum, beiðlr Dóðii bjmrt~ 
fiéit, MT. Plac. 53. 

UARTHADUABB, a^j., coma eandida. 
(tjmiu. badimðr); bjartlimdda& aiaa virgo 
emidUa eoma imignii , Sk. 1, 33; Merl. 

UARTHIMINN,iii..c>zíu)n(errnum,(bjarlr, 
biuu\ Bm. 319. 1. 

UARTLEYGH, ■■., igitU tucidui. •ptai- 
ÍBf,OÍartr. leygr): b. Klnar aurum , Ódi. 

BJARTLIGA, adeerh., ctare, Sölt. 69. 

RJARTLIGB, aij. , elanii.. iplendidui : 
tjartne TM ifvs adfulgent, Gd. 35 (bjartr). 

UARTLITAÐB. adj., lucido faciti colare r 
britr ViartlÍiDð, H. kal. 7. 

RJABTLOGI, m., famma ctara, ipltndida: 
W ^Ttfpt króUi cjora fiamma venlaia pro- 
etOm, fulmeM ; droHina breg|;8 hróli bjarlloga, 
r«Mr fmlmimum., deui, Hai. 9. 

■JABTPLÓGAÐR, adj., iplendidt aralui, 
vl ÉplendHÍM frugiÍHii cannlut, (bjarlr. plág- 
itr): b- mkr baigm, moiiuf, iplendide or- 
malm, kracUa aureii annulii emala, SE, I 

m, z 

BMJITR, «4-1 Itieidui, tpltitdidiii, ctarui: 
IflR ad, Ortx. 22, 5; bjartlr oddmr, Orkn. 
i, #; Utrt MrU m ^lendidit laricte, SE. I 
«, I, f«« loea Cad. Rtg. kabel bji'irk; b. 
bUbM (ÍairMu toTÍtx languÍHÍi , OH. 225; 
b. Mrir, Ueui tuatinoiul, dt paradiio, Ód. 
a,— ndepertonU: SE. I 602, 2, tx- 
l&riv fcr ^r, taha, kilarii, nuttu ti- 
ema, al Xj. 79 retpmtdtt tú killisr ok með 
^ " ^ w rrwM,- \. hem, Gd. 39; d* jiirii, SE. / 474, 1, Sdk. 3; b. rreyr, Vtp, 

i8; b. gai, Gd. 1; b. briinr, Krm. Í3. — 
1) de parliÍMi corporii : bjmrlir vingar gemr 
tueida, Rm. 31. — 8) bJBrl kríalnl , elara, 
practara, eximia tcelttia ckriiHana, Gd. 26; 
b. láko, Jarleioir, brOE't- clara miracula, faci- 
nora, G. i8, F. VIII 361, Gd, lí, F. II 
239, G. t6; b. aiðir, morti tximii, practari, 
Gd. 50; b. Htyrkr, Gd. 56; b. hjai'lm, elmk- 
as>. Hxt. I); b. Iir, F. A7 315. 1; h. eodi 
llfa, Gd. 25; bjart heiti. Ila. 190. — t) tide 
eompotila: caclbjmrtr, geðbjarlr, pillbjartr, 
haddbjarlr, heiðlijmrlr, hlaAbjartr, hyKKÍn- 
bjartr, haruodbjartr, likkjarlr.italbjmrtr, Hkinn- 
bjartr, iiAlbjarlr, veRbJmrir. vighjartr. TÍon- 
bjmrtr; eum gtn,: brnmnlcfga bjmrlr, Tecs 
bjarlr, Karm. 21, 1 , Lb. 7. 

BJARTVEGGJABR, adj. , lueidU (eaio- 
ralit) plttteii iHslmclui , munilui, ('vegS''T 
ptuleut aaBii), SE. I £44, 3. 

BJOOGI, 3. I. impf. ind. ad. e. bds, eum 
Í paragogico (= bJSge pra bjó, undt plur. 
bJOBSa. Wuggn) : likllngr bjogei eondm vigg, rex 
apparacil, imlruxit elaiiem.F. IXiiO.(lt}agcÍ, 
3. I. impf. canj., Nj. ed. Hafn. i772 p. 236). 
RJOGGJU, perf in/in. ael. terbi bdm, SB. 
I 6i8 , 1. 

RJÖRG, n. pl. a bjmrg, rupei, moni. 

BJÖRG, f., auxUium (bjargm): sir lil 
aodar bjargar in animœ lalulem. Lb. 6; 
e-m ti) bjari^ (g*"- pt-) ad alipiem jutan— 
dum, Gd, 44. — 2) ritœ luilenlalio, eiclui, 
alimenlum: vlnna sir lil bjmr^ar, tabore nio 
vielum quarere, labore comparare rei ad vi- 
lam loleraadam neceiiariai, Ftac. 29. — 3) 
eica, prada: mUrf bjiirc þaal (eecidil) rrrkura 
varsi, HR. 9. — i) in compoiilit: lierbjDric, 
DerblnrK. vUbJnrf. 

BJÖHGÓLMt. m., gigat (qt. bjmrsm ilfr. 
geniui rionlanui), SE. I 550, i. 

BJÖHGYSIJAH. ■>. pí., Bergentei (BjOrgyn, 
f., Bergte), F. VII 185. 

BJURK. f., belula; b. hrmmma hrynbiU, 
belula auri, femina, SE. I 412, 2; b. svan- 
leici' elda. Itj. 44, 1; b. bmnda , F. 
r 227, 1; h. brimR hrands . Lv. 22,- artor 
in genere, SE II 202, 2. Vide aifbjBrfc. 
— 2) pro binrg (k =< g): bjOrk TÍðar, 1h- 
lonien arborit, rami, qui el klcr dieuMttr, 
FR. l m, I. 

BJÓHKEH, n., tat ceretitia, (bjórr, ker), 
pocutum, SE. l 242, i. 

BJÖRiV. B)., urnM. Uávam. 86, Am. Í6, 
Hm. 34, Gke. 11; bjmmmr ndtt, nox Xrti, 
hiemi, FR I 977, 3. hieme eiu'm uriut ú« 
lutlro dormit, qua reipicit A. 6: lingar rigs 

Íeir berBÍ nstr lenga lunl uriorvm naelet; 
ei&m bjarna vennri urioi, el taka bJHrao, 
eapere uriot , SE. I 38i, HunJ. 2, 7, utur- 
palur dt taboriiul maxima difficutlalU tt 
(URmi ptrieuli, tt ulrofue toca eum btllieU 
optribui conjungilur. Cf. ÓT. 42 (F. I i68), 
T>ri yftr melri veiðr at tafcs blðrolnn, er nil 
er nnr kominn i bjambisisn. Diio genera 
urtarum, e. hvitsbJOm, vlðbjom. Metapko- 
rice in apptUiUionibut a) natU: b. 1166», 
feBta, urnii aquorU, rttinaeutomm (oramm) 
nani, SE. I 443. II iSO, 3. I 336, 2, 494, 

UisilizcaByGoOgle 4, vii* •fcutUBni. — fi) damus, vidt flet- 
bJOni. iVoMni propriunt BjOnn pontíur pro 
Beni , ^tmá ejuidem signi/icalionii at, SE, 
II 138. — 2} de giganle Thjaitio (lanquam 
de immani bdlua) unrpatur, SE. I 3W, 2; 
led vide okbjani infra; forle hinc exptican- 
<l«n bjkroftr nu, pueila e. amalrix gigantíi, 
faniita gigai. Sonarl. 13, quod a leqv. lignif. 
ducil G. Magnaiui. — 3) Thor, SE. I 553, 
2. — 4) cWb FrjdtbjOni. 

BJÖRR, m., ceretuia. Altnn. 35, SE. / 
634, 2, Krm. 2S, Gke. i; polio medieala el 
inebrians, Hýmk. 45, CAa. 23, Bk. 1, 5, Vlilh. 
36; brdkabjArr, polta corcorum, tanguii, HS. 
£, 1,- bj6ro brlL, taiula cerevisia , femina, 
SE. l 2(6, 3; bJArr bin, eerevitia, potui 
Odinii, poeiii, carmen, Uild. 30, 2; jegi^ 
k., Ji. 1; blakkr bjórr, potui aler, dt lan- 
$uÍMt, Fhr. 50. — pj liquoT! \. »áawt, li- 
quor Sena, matium poelicum, vide lyórsloft)- 
■nrii; bjAn bllb, fulgor liquorii, aurvm, vide 
blikr^rir. ~~ y) vide eon^ioiita; >AiiIbjArr, 
valbjórr. ~ 2) bjárr, labulalum domui, pa- 
riei li^««(t aidifi'Hi: faallar bjórr, aula pa- 
riei ligneui, in proia anleced,, Teggr, FR. 
II 41, 2. Ih proia Slwl. 8, 25 íit labu- 
talum luperiui adipcii n ligno IrHRireria 
Xfue ad eulmen.- Rngnvaldr fór upp i Mla- 
brlk, cr var Tið fiilit, er eiai;i vKr bjðrína 
■BÍIIi hdMiina, cum parlei adium luperiorel 

BJÚHBA^iN, n., adei, receplaeulum e.ere- 
vÍÆÍa , (bJArr, nnn'), poculum: bjárrannB 
MMia, nymplia poculi, femina , F. III 86. 

BJOHHElt'R, adj.,polu inebrialui, (bjArr, 
rcirr). Lokagl. 18. 

BJORiíALR, m., IrícÍMiuni, (bjArr, salr), 
Vip. 33, SE. I 226. 

BJÓRSTOKNANDI SÓNAR , í. e. ntotn- 
>ndi MAiar bj&rs, |iÐela, (bJArr, stornn^, 
Stiirl.^9, 8. 

RJOHT , f., nympha , Kenglada famula, 
FJölim. 39 (y«rtr). 

HJÓRVeiC, f., cereríiia prailant, (bJArr, 
Tcir). H^k. 8. 

-BJÚISTR vide hibJÓBtr. 

BJÓTTU, 2. (. impf. ind. act. e. bda, luf- 
fixo proH. þil. 8E. I 498. 2, Hh. 31, 3, ÓH. 
37, 1; \}in pú, F. IV 66, 1. 

BJOÐ . n , menia (in Gloii. Ed. Sam. T. 
H et III, el in Lenico B Haldanonii, il. ín 
NgD. 90 et Mani. adferlur hJilSr, m., led 
pro arntra genere ilal SE I 308, 3, en af 
brei'% bi6Ai ; in celtrit lacii eemi nequil, 
quod genui inleUiaendum lit); netjn á bJAS 
■HiMar iaiponere, Rm. 5. 29; hy IJa bjál) men- 
lam (mappá) ilemere, Hm. 28; bJAA blrfcis 
6tta, menni ignii, faeui, Irei illi lapidei, 
€ui fecnm eomlilaunl, quilmt olla eafnútoría 
tmpámhir, U. fn. arinn , unde tam bJAðK 
kjtn birkÍB AltB, quam grJAltJBm, Aonionjr- 
■liee pimilur pro namine Arinbjam, Ád. 17. 
18; SE. I 308, 3 bjAfi videtur eiie planui 
t^ríi, nper que cibaria cafnunttir, jut lapii 
Mi. 906,2 vocatuf BkatiH. — p)palina, ea- 
Umui leccl* í bJA6 ealMo i'mfiaHere, Ghe. 
28. eS; lini> ^ VJMÍ in cafÍHO jacere, Ohe. 
31. K. — t) m pli'r., de erbiiui eodeilibui MflHlur, Vip. 4. — Otaviui, «• NgB. 83 ét 
87, adfert vacem bJA6, lerra, fnacvm eonfert 
toeem Cellicam býd, muitrfiu, uniterium; faria 
vax i* koe lignificalu icrikenda bjðð (bjavð), 
quod fem. gen. eil et lanlum tíng, nirm. — 
S) mana blAðKarárafbJoIiuni fnlla, en Tigrofta 
verpr i lýrni, Merl. 2, 68, Montet? 

BJUB, f., terra, SE. I 586, 1, Korm. 19, 
8; EngU bJoA , lerra Anglorum , Am^ia, 
Hðfuðl. 2, SE. I 246, 5. Vigagí. 9 lerÍU- 
lur bjöð, h6í Btanda bjðb meti fjðlloni, lcrrOM 
Hcuniíum mnnlet (^anliim moalu exivrjtuilj 

BJÓÐÁ(býa; banð.bnðn; bam),^i.a.,ofar». 
deferre, polliceri, cum dal. peri , aee. rei: 
b. c-m br^, carmBM alicui offerre, de poeta, 
fut taudei alieujut le carmine edebralurvM 
poUicetur, G. 1; neita g^uðe réttl BÍr boKaui 
o6Ialam liAÍ ditinam reiiiiianeM reciuBre, Bi. 
i, 3; b. cinmBt ciAuin offerre, Grm. 2; b. 
Iieim tiMiilare «1 oantnm'tun, c. dol., A. 7; 
beim bjáða »ér dUir me ad ValkaUam Íim- 
(anl, Krm. 29; mfcr mundi hcim sf boSit 
incilaliif forem (aá eanam) , Hávam. €7; •!. 
amiiio hein: oas mana sKÍr bjA&a, Jírm. 28; 
b. e-m af hcimi aliqurm ex munda (haú 
vila) invilare, oci juiere quem ex kac vita 
diiceifere, Rektl. 33, SóU. 24; b. Ilftendan 
iBð cialnrí6ui IbDipilaÍtlalem offerre, Fjiltm. 
3. — ^) b. Atln , lerrorem adfrrre , vim ad- 
ferre alicui rei, v. c. b. Attn linar leyc, i 
auro inferrt, auro nOH parcere, ttd iiberali 
erogare, Ód. 1; 1. e-m riki, vim inferre, P. 
I 167; ýmair bJMa Bðnim fir maJimi >iite»- 
líunl, A. 6; b. e-m ilmBkdr, afferre aticM 
puynam, aligruem ad pugnam prevoeare, Slurí. 
8, 19, 2; abtal., b. hildi , SE. I 4?3. 2; 
il. cum in/in., b. at f^íngí á hélm, Korm. 
12, 2. 14, 2. — f) jubere; b. appeaaaBO, 
eiceniioirem imperare, jubere miíilei eicmi— 
iionem in (crráim faeere, F. VI 413; b. e-m 
at hini^, Jubere atijuem pendere, i. e. tm— 
ipendio necare! helmin|;i bnullu hinga, hil— 
mÍB kandr, af slondii, akipl htfi |iír , ■v& at 
eptir eru VttrinjtJar fvri, ej-cuAi(f>rei nine«- 
dio necaiH, regie fili, ^-e , Fagrik. 111, 3 (P. 

VI 167—8); Meljar meyjar boðo mbr (at) 
hrolla beim á hvrrjn kveld! me Juiierumt 
quavit veipera domum infirmii pedibui rtpe— 
tert, Sóll. 38; eum parl. paii. , baað flier- 
Enll KeHl troÍlDm , id, gu., BagAÍ: IrBll h»fl 
foll þitt! Korm. 19, 10, ef. biAJa ^. — 9) 
anntmliare, id. qv, boða: Ibt trd iMaM 
boðna Aamini&ni (eivibui) rdigionem (MmaB— 
liaPÍI, Od. 9 , etii poletl verli , imperarit eiu 
religionem, cel oblulit , ad rd. ampleeli i idam 
invilavil ; ted lignifiealui annuniiandi apparut 
ex Lv. 22, ubi tie: borð ok buðldnpi dfHIÍr 
(mnlo dýrSar) baoS haan frBmnm ívanM, 
i. e. ok hann (a: Gabrlel) baoð frBmaa 
BTanu (_»! Haria) burð dýrðar buðHnía, «t 
ille eximia femina nalivilalem glorim regiu 
(Ckriili) annunliavil. — t) eum prmpet. t 
inn f>d bjðð, ef Eirikr bí, rí E. adaut, 

'eum mdu inlrare roga, Ftk. 17, 2; t. 
e-m opp rlki rejnum olictii conceiíere, W. 

VII 2. 

BJOSB, m., qui offtH, dut, prmtel , «m- UisilizcaByGoOgle HIÍ 

, Uialor, Mg. 20, 3; b. stir- 

f. jr/ m, 3,- b. bnniinþvila, 
iJ*nai, tir largut, Uefutl- 16; 
i. tífitwf* . f>H cor trmu'uat offerl , fui 
aán iwli!i.i7íi"(«tf otleiuíil , eir ti;iHirui , 
kWbf, át >«m>, E&. Í9, 9. - 2} ridt 
mmmiU: uUjMr. dkjMr. elctjdar, (ár- 
^. nf^Ar. )irecstj66r. hriactjóðr, 
■d-^f, ngibJMr, BfcjbjAðr, vellbjMr, 
•■riMh-, B«kilij6ðr, 0rít)6ar. 

inJeLIHAR, ai. pj., rami c«m, (bjdgr, 
fmtrf : b. herh , rami eurvx kumerortim, 
kmáif, ÓT. 43, 3, x4de Skl. I 199. Cf. 

tireJiEFJABABR , a<0'., curta roilro: 
mrtri., -*JSutr, fiA. 32. 

■JteR, «4-1 evrtiut: bjiigt jBro, ftmm 
nmai, Je Jatíe ancora, qui tliam fcrAkr 
(vuj Jicilur, NJt. £2, £; Je cofenil.- ek 
itjúmia ^dgii lÍstJk at leggjnm, OrJut. 6fi, 
I; k It^rBÍr bjaro* nriitii vel eritpvt ca- 
fOut, SE. II 500, i; b. onnr terpent lor- 
tmtwt, Lil. 60; bjd^r liðaDcnn, iitcumala 
■iUn cadavera, Ód. 23; kjðst elr BOrg um 
MTgt uapalriðir flotgríði, SE. 11 63i, ubi 
fvtr (c^aMbtsi tl conilruendum, bjiigr Haap- 
■oritir: cMrvut killio. la compotilit elli- 
k)i(r. ■Íðrbjágr. Jór bjúg, GlMt. 24, r. jór. 

UtftBEXDR, adj., evrvo cireule omalut, 
(^éfT, rtad), epilk. dipei : bJdgrcBd r(t, 

ss. i m, I. 

■Jt^fiBÓBULL, aL, tal roluadui, (bjiigr, 
flM): rr6to bAgar b., ^oJ riilun>íui, in 
Umiim FreJii (firala) fuígaii, elipeut , E&. 
tt. S. Simili moio clipeut dicilur HéðÍnB KltGVIBR. m., Iis»um eurvum, (bjdgr, 
lílrl; bjégriðir bansa, eurva ligna capilum, 
c«aH p»loria, Krm. 25. 

UÚCVða, f., furia ÍHftmalit, (qt. labro 
vitao, bjégr, vár), SóU. 76. 

n.K'OtVh, f.,uadaeœrulta, (blir, ddfa), 
U.3t9. 2. 

■I.ÍDÝR, n., naruJHin atiimal . (blir, 
1^): k. bara, nosu carulta vel nigra, F. zri . í. aLÍÍia, Mdj., cmndio linclui, (falir, fnr), 
eandeaj, JIm. 26 , ubi ace. ling. maic. bli- 
Ba (CoJL Worm. icriiil btnraaa, ■■ = i;. 

IkArELÐR, m., pallium nigrvm, (blir, 
ftNr. •( griMdr, pallium griteum, cinereum, 
■L c 7; F. F// JK;.- snyrtieitl blireldnr, 
iwWi. aífro »<i/(io i'iKÍulii, GS. 16, cf. FR. 

im, 2. 

■i4miLL, ■., lieiiliini Drali^'uin, (blir, 
fed^: fc. oMs, lindum c»fijium mucroni), 
■rftan. artri^r odds blnrerla, qui ttilnera 
imr^ii, infisU, pralialor, SE. I 642, f. 
U kUrrrik, 4. /. ntaiafur u( aijj'ecl. injccl. 
(■ máil. UirFTÍII), quí lirida vesHgia rclin- 
fii^ ^ Irbr. Uirerl* oddí lit prœliator, qui 
tMfidÆm lirida rdittquentem vettigia, adiidae 
ttmfit, L e. abtitbiui pugrtalor. Híhc ver- 
■ bbirerfa, Sfvrl. 3, 25, mitaph. de tio- 
"t éterelii alicujui. 9 ati 

BLitVlÐRABR, adj., nigrU pUmit, (blir, 

flðraðr), iTiilik corri, Korm. 16, 2, 

BLXk'JALLAÐR, aij., niyro imiclli, ní- 
ora vette indutui, (blir, Ijall^Sr). tpilk. corvi 
ftti Bvf.r[fcl»ddr, Ba..ni. 1). íil. t 161, F. 
III U7. 

BLAGAGL, M., lividut, niger amer, nigra 
ani, (blir, gagl), il« corte. Hinc Bligkgla- 
dripft, carmen laudalorium de Haraldo Se- 
tero, auelore Amore dgnailartim poeta, F. 

ri 197. 

BLAgAMHR, m., niger vullvr , (blir, 
gammr^ : b. benja kðlgn (laitjiitnúj, eormi, 
Mg. 2. 2. 

BLAOJÓÐR, m., Uilrii nígra, (H4r, 
gj6ðrj : b. bengjiirrs (lanjtiÍMÍt) , e*'^ 
breðir be»(jiirrB bligj6ö», prieltalor, OK. 
28, 1. 

BLAHVITR, adj., caruho-allmi, tx carulo 
aUicant, (bUr, híitr), de ttragulU aeu- 
piclit, Gkv. 4, Hm. 6. 

'^ BLAINN, m.. nimw, SE. II 469. - 2) 
gigai, de Ymcre, ir BliÍBR leKJ>"» ** ff*: 
jnnlii ( yfnírií) oiiibui, SB. I 64, itc. Cod. 
Worm., quo rapicil Cod. Rig., exhiieni hlrnrn 
slecgivm, quod profectvm cil tx bUiw 
leggivn. JTnn&r. Vip. 511 rliDM kaiel Miia* 
legejuin. — 3) in eomjioiilij.- fcgjbliian, 
vindbliinn, riðbliinn (blir). 

BLÁJAXL, «., uriui, (qt. denle cmWío, 
liriiío, blir, J»xlJ, SE. / 5«í, 3. 

BLAKA. in cece compoi. Icðrblaka, a blakk, 
nlnuiírre, plangeri. 

BLAKA (bUkÍ , blftkU), plnnserí, cmlere; 
inír..- blakir mér Jjarl um hnakka fueui 
plangit oreiput auum v. capili men obvel- 
vilur, F. VI 376. Idem eil bl«ka, -»ð». -•(, 
fuod eíiiiin ligoiftcal plaudere, v, c. in Stjóin, 
de ;>himic<.' ber liann saman ok EJÖrir i-ér 
bil »f jurla tviunlngum ok dnKviði , uk netr 
BÍk liit heinnsU igegn KeislaBum. blifcar liBun 
VKDgjunum ajiiri' sins þar at BiðBu, ok eiDi'ir 
Bcr svo vitjanligan bruna. 

BLAKKJALLB, m. , pro HakkOaltr, itijrii 
pelU indutui, (btakkr , (íall) : bimir btak- 
l^attar, vrii nigri (lilreilni), (ibe. 11; dmo 
lutilanliva juxta ponuntur k. l. , nl lUile in 
eadem itr. .- ganilar gninverðir. 

HL.AKKR, adj.,fuicui, nigen b. marr 
HÍger equui, Gkv. (7; b. Wveldriðu atið, 
fuici, cinereo eolore lupi, OT. 30, 1; WSkfc 
borft nigrœ labula navit, OH. 187, 3; k. 
bjirr, poíui nijer, de cruore, Fir. 50. 

BLAKKB, m., equut , SE. I 480. Ml, 2; 
Baumtitakk i e''im blatki ^emina itifra efiM 
eeela, GS. 18; dal..- btakfci. SE. I 4S4, 3, 
G8 I. c, led bUkk. Hk. 100. — a) in oft- 
peHationihui navii : *•: ir» (remonwij, navi», 
Íil. I Í66, 3, Ha, 290; — B»mknit» (fu- 
nium), ÓH. 50, 1; - b»kk» (lilorU) , líft 
5, I,- - borBvBll»r (marii) , brim* (ailúi), 
ckkilH (piroíiíj, Bvanaslrindar (morii), viga 
(linúi), vengis dreyra (051101), Eg. 31, 3, 
SE. I 646, 2, F. II 315, 2, SE. 1 326, *. 
ÓT. 26, 3, ÓH. 4, 1. — p) lupi' «■ H»kXr, 
efnui liteo, lupiii, Hk. 100. /n canpoiilttí 
dynblBkkr, hleypÍbUkkr, branBW»kkr, n^r- 

DigilizcabyGoOgle IilBkkr, apnblakkr, útiblkkkr, jítiblakkr, þil- 
bl»kkr. 

ULAKKRENNA^Dl, m.. equHM tn eurttm 
ÍHeilam, Cblskkr, rcnDa): briniH b., navtn 
incilam, rtr, Plac. 15 

. BLAKKRENMR m., gui efficil , ul efuw 
ctiiTal, (^blakkr, renn*)' b.vigb pro rennir vlga 
blakks, qui equum marit (^nntiem) tit curium 
Íncilal, cír, þ. hrað. (ed. Ha[n. Í8i8) 
ttr. 3. 

BLAKRRÍÐANDI, nt., qui tquo veJUlnr, 
(blakkr, riAa); bakka b., fní noct tehiltir 
narigalor, cír, Hg. 5, }. 

BLAKKRIÐI, •»., id. fu. bUkkrtSandi, 
(blakkr, rfða): viga b., natigalBr, vir, ÓT. 
26, 3. 

BLAKKHJOÐAMDI, m., qui equttm ruht- 
facil: bakka b., qui >uif>n» tanguine lingil, 
bellaíor marilimui, F. 25, 1. 

BLAKK»iKREYTANÐl, m, equum omatu: 
barSij braular b., luraem amatti. BLAKKVALDR , m. , dominut , poíMetior 
equi: bl. byrjar, pro »ldr kjrjar blakks, 
dominut navii, eir, {fm. 4i. 

BLAKKÞOLLR. m. , arbor equi, (blakkr, 
þollr) : li. byrjar kkykkju tir, r. infra luh byrr. 

BLÁLAND, n., lerra carulea, (h\i.r, land), 
Mare: krim bUtandb aitui marii, Korm' Í9, 
3. Cf; falimnrr. 

BLÁLEITR, aij., livida, lurida faeie, Ag. 

BLXUABn. m., homo niger, (blár. maðr) : 
Btámenn, de Maurii, Si. 6, 2, F. VI 386, 2, 
VII S). í, 

BLÁHÆRR, f., lerra cœrvíea, (ktd, msrr), 
mare, lecl. memir. E. Hkr. T. VI (Hg. 28, 
2), FiL 21, 2 el F. I 42, tar. lecl. V; skair 
bUmterar. equui marit, natii, ihid.; Hkr. T. 
VI l. c. etrtil „»i/mpluim caruleam" (uH' 
dam) , el Raikiut (Oldn. Iieaebni; p. 58) 
Bnvmt 3: B0l^e , quaii vox eompoiita tsitt 
a iDKr, virgo; itd dubilo an mni', virgo, in 
jen. Iiattal uiErKr. 

BLANU, n. , mitlura, miilum, il. tiquor 
(blanda) ; hrBfa k., liguor cadarerum, cruor, 
GS. 23; hrAðrar bland, liquor poelicui, mul- 
lum potticum, potiis, carmtn , Skáldh. 5, 4. Uinc 


FR. II 2Í7: þiklr mír fiÖ tiin mesla lititmennBka 
at vera ( bland vilt J>ik uk þina menn , unde 
prodiil pTCtpBi. Ðanica i bland rel i blandl. 
BLANUA (.blend. blélt, bUndÍt), e. a., mi- 
leert, commiieere (hodit blaiida, -aiV, al, ul 
Eg. 44, FR. I 203; ck btandnan, Cd. 2). 
Prai.: btend ek þeim meini mjoA miicto iii 
(Aiii) peitt mtdum, í. e. compolalionem to~ 
rum lurbo, LokagL 3; il. in proia: ejór 
blenilr saman t't manna, bvk at en^i veil 
hvat i, Grág. II 388; þar rellr Járdtn ÍKOgo- 
om, ok falendi ekki við vOtnin, Sgu^. 30. 
Imperf: drfgfla ek þlrr avt drykkjo, dreyra 
btétt ek (j>: hana, drykkjana) þeirra, miicui 
(polum) languine eomm, Am. 78, quod ap- 
parel ex itr. 81: ((rimm varlu, Guðrdn , er 
þd cera avi mitlir, barna þlnna blóSi at 
btaad* mir drykkjo; plur.: er vifi i irdaga 
httndnm blóAi iianian langtUntm coMntÍicui- 
■HU (amiciliam juravimtu; cf. Pomp. Má. Ub. 2, c. 1), Loka^. 9, cf. VUam S. Sn- 
rida ; tx pro*a : þeir btbádn huBÍnRÍ víft 
btóðit, SR. I 2í6. Supin.: hverir hef&i lopt 
l«vi blaadil dela miieuitietil (corrapittatt, 
contur&amiienl) , Vtp. 23; blandal, Háeam. 
126, perlintl ad aliam formam. Blaads »w 
«n hjgrteci languintm miiccre, Fm. lí tlt 
iJ.qu. leika gti rata pugttart, ilr. i5. Btaada 
JDrð blóði, lermm mii^iiie miicere, i. t. ad- 
tpergere. foedare; þar er fþd) blfail jSríla 
bláfti , F. VI UO, 2. Btanda ceði við e-a, 

lolum vindicare nlicui, omnti ttntui aperirt, 
Háram tt , ut b. mStanej'ti vi9 e-n meitMr 
(acinm habert, 01. Synt. Bapl. 157; b. itir- 
Jum , animi adftclui commitccrt , jmgera, 
Havam. 126. Faiiive v. reciprece: ský blaa- 
dai skdrum nubtt pIuTÍit miictnlur, Alnm. 
17; imptrf., blíndnE vi3 roðnar and randar 
himni skBj|;lar veSr liko viS skfs am bansa, 
Hg. 33, 8, qui tocut varie contlniilur tl ver— 
titur: Ratkiut, roðnar randsr bltndui tíö 
undhimni, cruenti elipei commiicebanlur (con— 
terebanlur) lub caio (lub dio); Hkr. T. VIz 
iSkBglar skfs veðr bUndui riS und ro&ntr 
randar himni (ok) líku um bauc>, wculoTtait 
lempeilalei (pralia) lub cruenti clipti teg— 
mine commitcebanlur (tl) increbtictiaiil lupcr 
gladiii: qua cotitlruclio haud parvii diffl— 
cutlalibut laboral. Oplitnt mihi arridtt ae— 
ceplio Olatii ín NgÐ. 21, 4, elit lacmii paulo 
aliler inlerprelandum pulttit, tc, blÍBdus TÍ& 
und liimni roðnar randar, iitDÍcem tnanmi cim— 
terebanl (o: mililei , de quibui termo arat 
in ilr. 8. et mox in ilr. 9) nit calo rubtfacli 
cireuti (i. e. lecli dipeit, lan^ine adiperiit}, 
Cœlera hujui loei perlineiil ad v. Uika. 
Part. pait. blandinn mixlui: famnBr , dreyni 
blandinn, aqua, cruare mixla, G. 23; iitraaaiar, 
btandnlr við blúð , Sóll. 42; agir hjania, 
blandina við anr, cere&nim, lnfð (putvcre 
lerra) commixlum, Ý. 33; meini blandina, 
fiefle imbului, malo confiatui, de mala, pemi- 
cioia femina , Lokagl. 32, 57; bHtvi blandinn 
ok banariAum, Sk. 3, 5 ed. Hotm, ad tnaU- 
ficia eœdeiqne pnralut; crunii, hfiívl blandiflr 
(erra, leeleribni ptena. SE. II 200, 1 ; bJArr, 
mafni blandinn ok meeintiri, polio, vi medi- 
eata el magna gtoridt Bk. 1,5. In com- 
poiilii: dreyrblandÍBn, eitrbtandinii BLANUA (-aða, -al), v. a., tniicere: h. 
flKrfium ok crandi , míscere, t. e. palrare, 
exercere fraudet ac ictttra. Gd. 2, ubi I. a. 
impf. blandaða , miicui. Hinc part. pat». 
blandat, Hávam. 126, ef in comioiilo meln- 
blandaðr. 

BLAPÞVARI, m.. gigat , SE. I 549, 3; 
lic eiiam SE. II 470. 615, led II 553 Uap- 

BLÍR, adj., caruteui, epilh, elipei, B9f- 
uðt. 7; undee, F. I 165, 2, Bk. i, 10, 
íil. II 233; idi! blitt i|ij6t, SE. / £44. 
2: b. naðr, hjOrr. Eg. 55, 2; ÓT. 128, i; 
acc. plur. fem. btir pro bliar, Bk. 1, ÍO, 
Hðfuól. 7, íii. II 233; niger, epUk. M>r«t.> 
b. hrani, JT;. 35, 2, Ha. 69, 2; b. bolr 
nigra (MmiTonm) eotpora, Orkn. 82, 3, cf. UisilizcaByGoOgle UMr; tMm bU (pro Uia), alro tntput 
Hfan, ttt. II 351, i; lividiu, de auilnii, 
Tif. 9; b. bdkr, corjíut lividum, tugiUatmn, 
CrM.13,t. /a compotUii! hrafoVlÍT. myrk- 
Uir. - 2} citíum : TÍSar ok bliss i miðli, 
nfr Mboi MnliuiDiic, inter lerram et ca- 
Jb, í. (. ú calo, Eb. 29, /, GlkJlf. / 7Í6. 
fwBaitac ^«nBaía AoJíe dicilurz dl J bliinn, 
■ ^criBM <Mra, ín auriM. 
IL.ÍSÖST, {., tia cBTKÍa, (blir. rDst): b. hi, Bf . ff. 

■LÍSA (blaa, Mís, blixiO, Jlora, <;>;- 
m; 3. Wn^ prai. inJ. acl. biesH, F. 
ra 357, ted bla<s, *■. K// 66. — ÍJ (rafui- 
lÍM, ftrfare, ÍMipirart, a) mm Occ. objeeli! 
kng blcn merki, emfi vcziUfi perftahaM, 
■eMi iiu^«>/u BcziJIs ezfilicainHl, Mk. 12, 
1; Iruis bjrr knácti blisa baDRBeKl, aura 
f it i i di t imtpirarit ttlit cireularibvt (cli- 
fii)-, i. e. imfehit gUulionim ctipeoi exer- 
eót, Ba. 236, t; clreki blets veQ venlut 
mipiral teiii, F. VII 357; Teðr btat> Teec 
Hmrttlat 9erierat pluttum uaeaiem, F. VII 
tS; tide tiyaif. 3. — b) eum dalito, ex- 
idan, egknáere, emiltere: riinn MÍía reyk, 
Wa (imeetua) fumum exltalaiil , evamiiiit, 
SE. í 506, 2; bd4 btÍB blóSi, iw/iHU tan- 
IMI M efuAU, ervpil, Hk. £5, /; bléHtn 
föm (kgr* npékt^r aadk, er belrir Tand&n 
TMte, amititli puicrtim tapitnlia ipiriltan, 
^ Bt. X — rtdpr.: blÍMt eitri i uk blim 
riC, Meri. 2, 16. — 2) inlrautilite , a) ig- 
«■ taffart: flnXakuat víd lilat bliM, Ua- 
•BÍ ■■ prtKoieia (id negotium) lAligit , ul 
^M mflartí, SE I 308, 2. ~ h) ignem 
unriimn falMut, foUti reciproeare: blÍKtu 
■cir foUct ampliai (rel alacriui) agita! 
W. I 270. — e) infiare tubam! hitl btrs 
■asMlr. Vip. 42. — d) lonan: tlridere, 
it wrfiert, toMjuinem erumpenle , þi knilli 
IfS bU**, Ji. 3Í, cf. verb. ftJÖts, et lignif. 
1, ( tmpra; ilridere, dt igni; tíéa kiittar 
U fuU jlaHH Hieineiiler ilridebat, Mb. 
1, fua leto li xi fanU non pro adcerbia, 
mi prm iél. MÍifaxliEi faati, ignii, lumitur, 
* ktitT hcl, <•«•• dt igni, itd de vento acci- 
fibr,«<r(M(bli« fc. I. in lignificalu Iraniilivo 
aaá polttt, hoc tentu: venlut exeilat (in- 
nMj p^miam; de voee belluarum marina- 
•»■■ MkTlkÍBÍi blisk eSa KJ>1]», proi. SE. 
U t$. — 3) neuínUiler, eentú moveri: de 
mI*, tU bl(B velum vento inflatum eit. F. 
Xt W7, 1; de vexiUo: Dierkl blés cexiflHn 
Mi fMtUt unjulaiat, F. VII 58, 2. XI 305, 
1, *e bltn, Ód. 6. ~ t) imperionaliler, 
•) CM aet^t. tmbjeelii SOrit, icrk bléa i 
■áir, brtea difflala, dimpta ttt (n lempe- 
Mm Oéimia), ÓT. ^,4 (ec. vor., cf P. I 
173, 2, XI i38, 1. — b) eum dalifo luijecti: 
mm ^ f blrðBm heÍðTÍndl blBs mikla myrkri 
tt HMakTSÍ vtluli cum caligo vekemenli 
Mr«M Itmfttlale ditpellitur, lCroiik. 26. — 
i) fmrt. pati.: blisÍD hrecSH UOld, ptrfala 
cwti amXma, ealum , valdr bliiinua hrccC*< 
timm, itminmt caU, deut , Hai. 57; blimir 
fcwptar, kmecula fúum tamemtei, Svtrr. 83, vemlo afflatui, rtxatut, SE. I 296, 1. In 
eompaiitii: ntbliaendr, faresgblibian , hrlO- 
blÍBÍnn, víndblÍHmn. 

BLÁSEKKR.m.. fuRÍea (ÍDi'rfa, (blir. icrkr), 
Inrica, n cierNleo ceJ nigro ferri eolort, ef> 
riiiKoflnn gerkrtV. blÍTccKr: blieerkjkr breimr, 
(onilui lortciv, pugna, vnldr bliserkjar hrcinw 
aurlor pugna , vir pugnator , beUieotut, 
GS. 8. 

BLÁilieRKR, ad}., pro bliaerbJaAr, linda 
luiiicii, i. e. lorica, indutut, aee. ling. bli- 
aerkJkD. S^. I 319, 1, ef. erinaerkr. 

BLAI<KIÐ. H., xyhiolea eairulea, (blir, 
sklS): bliskfð barSa, eaniía prorarum iido- 
lolta, navii, 8E. I 696, 2, ubi lectie Cod. 
Worm. , ok blasklSnm , praftrenda videlur 
teclioni Cnd. Rtg., om bliskiSa , tiiii am til 
itop^Xiiav , tt blinklSa, ^eit, pl. anomalai. 

BLAI4TR, «., ioliliM orti, ipirilui gravior, 
anhtlalio, anhtlilut, Sturl. 1, 13 , t. ~ 2} 
afftalui Spiriiui tancli: (bliSr) lirc*r þrif 
fiJAAar ^Ínn blistr, (rrOmaSr iainr!) luui 
affialut laluttm kamiuum rtttituit , Hv. 1. 
Vide m6lbli»lr, ÍBobliatr. 

DLAííVAHTR, adj.. tividui, earuleui, ui- 
ger, (blir, *vartr), ile eolore corvi: b. man- 
ina, SE. 1988, 4; Je mavibui.- brimdfr 
blÍBTnrt, JfiinJ. 1, i6; blikvartir byrTarnr, 
Sí. 6, 4. 

BLAtJALD, n., caruleum Itnlorium (blir, 
tikld) itaDale: íleit lyrir eyjar alan •llvntdr 
blilJBldi, rex extra iniulat carvltum lim- 
loriuiit dttrivit, i. t. luinitij exeubaeit, Orkm. 
22, 2. 

BLAUTR. adj., mollii: blaat ucne maJIia 
Jeefu>, GS. 19; de membro, Eg. 89, i (SB. 
II 180 , 2), ubi de ptdum infirmitale lermo 
eiit videlur. Eliam im proia , I^QIrÍDD Tnr 
blamr, aera ailkirnm*. Dinciiluin erat motle, 
lerica inilar tania. SE. I 110. — 2) igna- 
v«i, imbeltit, in proia FR. I 161 (-^ blanSr, 
Fm. 6), Ít. F. VIII 909. 2 lee. mtmbr. 
Sterriitaga, vide prafal. pag. XXIV. 

BLAUUR, ad}.. moUii , igmavui , imt>ttiii, 
limidui, Fm. 6, Oke. 24, Um. 12. Korm. 19, 
Nj. m, 1, F. VI 159. h compotiti,! huK- 
blaahr óbtaaSr. 

BLAVEGQR.m., agger earuleui, (llir, 
Treei'). '«da, SE. I 999, 2. 

BLÁB, H. , folium, froHi , vide akotblað. 

— 2) palmula rtmi: ilra btöB, patma rtme- 
run, lonia, OT. il , vide aUAmblaS. JTelo- 
phorice: fjaðrar btaS , palma penno, i. •, 
palma pennala, ala, Qafirar leikblaSn rrginn, 
iletu oialuf, votami, voealur Tkjaiiiut , exu- 
viai afuitai indului, SE. I 319, 2, t. IrikblaS. 

— 3) blaða nad , iíorm. 23, 2: lét ek nlðr 
i bak blta blaSs and iclinn averta gladii 
parie inlemtavi; quo loco bÍaSs and petilum 
vidtlur pTO blASe hund (a ^iro o, el oRtua 
orffpiralione h, vide Teg(andr); handr blAðH, 
canif lanjuúiij, i. c. (anjNÍnoIenhu , cadit 
atidui , gladiui , gui alibi holdmimir, gigat 
camii, appeltatur. 

BLASMR,in., oblað, mi/eaklðMaaDÍr;no- 
men ^ailíi , a blað , Jamína eiMÍi , ftrrum, 
GkM. II 62. 69. 

BLABRA, f., (Uattro) «idt þMÍblaðra. UisilizcaByGoOgle iltil kbJtOJA, {., id. ^. tl^j* (Ínttrto g), 
Hragilum; Bil blwEJa , femina , 6S. 10; il. 
fanmut funeirit , habilti» feralit : vcia vcl 
H«(i«, Am. iÐU 

9LElVMA0l)ABR,adj.,albaeema,(i\tíkr, 
bMldr'); hkihlnddaðM- htiuidir, FR. 1 970,3, 
ÁR. I IBO, i. 

»L&lSJAiWeií\,b\tH.U.tíf\ít%r..a.,allmm 

£we, laeare: bleikjs hMlds capiltamenia 
mre, 8E. I 362. — b) itHrame., cvm accv- 
tat. tuíjecli; ttíg bleikir funet nautiei (ma- 
rit adiperjine) Íaranlur , 8E. I 330, 1, ted 
Mc. Coi. W»rm.: raknK biferund bleikir mare 
mlktteit. 

BLEIKNIK tnde vi»lrikBlr. 

BLEIKR, a^., pallidmt, fmut , albui: b. 
■ir, pallidum cadaver , Krm. 12; b. hir, 
Cðmm aíiida, fiata, Rm. 31; b. anikr fAtr, 
Óa. m, 1; b. ikildir, alii clipei, Gke. U; 
b. bAra fákr , natrit <Uba, crruunfa, SE. I 
MO, I; fallidui timore: brMt atmuk bagfk 
Mylir bltikr rri i>TEr»ft Itiki, SE. II 166; 
ie aNuni ttgro; b. sem baat, Mg. 9, 5; de 
letaliter taucio, Bh. 247, 2; de ipta mimi 
mgr i tudime i iifT Mt h>mii blEÍliuin paltido 
More (f-MlH , Sk^A. 1 , 32. /n compot., 
•Wcikr. 

HÆIKR, M., 1« 

BLJCINGR, m., t 
*88). 

BE»Kl8Lf N, FR. I 432, 1, Ugendum oide- 
tmr, lee. meatlir. M, blBJD li>i: bdl um akDr 
fack) U^lBlinÍ eapul fatcia lintea nelart. 
Cf. AR. I 152, noi. S. 

BLÆJA, f., itragula, ilrasulum (el, in- 
MTf* c bloKJa, fu. >.J, Sk. 2, Í6, Am. 16 
mti bl^jB, id. f«. linhlnAÍ, in tlr. 17, veilit 
UitUm; ipteialim. — a} itragula ttcli yenialit, 
imdt brnSa bla^a, ilragutam inilemere , pro , Og. 23, Rm. 20; vcrja mry 
MTMri blaju, id., Og. 5. — i) oeilii ftralii, 
udbum tepuleraít ! evipti hrfn blaju sf Miguríii, 
Gk. 13. — e) Hildar blBJB, velum hilda (bel- 
Utt), cfiptui, ítl. I 327, r, ul mex expli- 
NMitr: akjald nerni ek Bvi. 

BLEJOHVALR. m., celi gemit, SE. I 580, 
ef. blKJuhvBtr. Cf. Germ. Bleihe, Dan. B\tge, 
McKeank, altumvt 

BLJUUHVALR, m. , id. ou. bltuohvnlr, 
8B. 11 481. 

BLEKKÍNG, {., ÍUertbra, fraui, Nik. iO. 

BLEKKIR, M , mbil. verbale, qui fallil, 
decipil, (blekkJB), e. lómblekkir. 

BLEKKJA (blckki, blekta, blekt), e. a., 
deapere, fatlert: dár, er blekti ýla, tudibria, 

Íraudet, qýa haminei decipiebanl , Nik. W; 
riiArinfc blckkir br»nr« sðkkva, mairimo- 
fHUM (uxot) decipil, leducil, corrumpil regem 
fralTieidam, Eg. 59. — 2) irrilum reddere : 
rnegA vBr mjúk blekt, gloria pane irrita 
faelo (eluia) eif, Slurl. 5, «3, I. Sic Magn. 
f. 466: blekkja teyslnfar, itlteebrai irrilat 
reddert, iUeeebrii rtiitíere. 

BLEND, /. 5. pnti. ind. ael. v, bUnda. 
Blendn, 3. pl. imperf. ind, acl. e. blanda. 

BLENDfNGR. m., ptur. bUmlinfar, mii- 
cellum genut giganlum, (blanda), Grell. 65, 6, 
fert id. qu. hilfrÍM, bilftroll. Im ling. ac- emrrU FR. lll 179, i 
trell, aAaltrítll. 

BLÆR, M., ar<>«, SB. I 589, 1, vidm blctr. 
— 2) gtadiui, SE. II 483, id. gu. blir. - 
3) aura Temli, o. vfgblErr. 

BLEKR, Orkn. », 2, ^Jir blcrr, w drrir 
drryri dökkr i saBml%r klDkka, uH Ugtm- 
dum Tidelur sjir bltt v, bléls, Mare miietkmhir, 
i. e. languine inguinabalur , eruemlÆkalur, 
imperf. patt. e. bUnda. 

BLERH, M., 1) gtadiut, SE. IIS60. -í) 
ariet, SE. II 567, id. qu. Uar. 

BLES8, 3. t. prai. imd. ael. e. MÍM, F. 
¥11 357. 

BLESSA f-Bte, -Bt), V. a., kemedíeeri; 
abiot. formulam benedietiomit premmmlitrt, 
^erbii conceplii dei pacem expoieere, Belk. 
11: en ^ollr ar tragh hillrí fHðr blMMiM 
vÍAÍH gMðs, 1. e. » þullr vlðiieUða, friSr 
ar rutlri frKj^A, bleasaði. 

BLE»eiAN, /., bentdietio CaatM tceUi.): 
fuða blcBnan, favor dioinmi , gratia dinma, 
0. 66. 

BLESTA , f., Korm. 12, 7, videtur ene id. 
fu. blistr, m., ealefaelio ferri im affieina 
fabraria (cfr. rsuðabUBtr, bliiitrJirB, FiUitr. 
II 122), bleitu Dtðr, gnalvi eaUfaetíomi, 
gladaii, ^ui foraar, lamguii, hvrum bað, 
pugma eruenla. 

BLÆTl, n., rei lacra, fu» rtligiome fua- 
dameotilur, (bMta); heilast blctí, de pkalte, 
Valtap. Citalur in Gloti. Symt. Bopt. lui 
blðl, 11. ad Eg. 44, 1. 

BLÆTR, Ý. 9, tumitur ut 3. t. pr»t. M. 
ocl. t>. bliila, gu. v. Sed una tace ler ih em 
dum tidelur skJaldblRlr, qu. c. 

BLETT , 1. I. imperf. ind. ad. o. Waméa- 
Bk. 1, 21. 25, SE. I 436, 2. 

BLEYÐI, f., ignaoia, Hmiéilat, (blMftr), 
r. hufUeyðii hine bleyðifirSr, tnlresÍAw (F. 
II 322, 1), bleyðÍKkJsrr, id. (F. XI 3Ji, 2), 
UeyðÍTandr, limidui , putiíU mnimi, SB, I 
306. 2. 

BLÆÐA (Ucðir, bl>ddi), tangvinem ftm- 
dere, perionaliter , de vuíntriiut, ex fiMmt 
languii fluil, manal: bei^ar blBða , ílk. 1, 
2, fij. m, 12; ^ir bt«Aa, Qrelt. 5, 2; mmdir 
blnða. H. hal. 40, Lb. 44; imperiBmatiter, 
eum dal. peri.: hrBddr, f>s cÍnKuni blvM, 
9ui ntMo duPi Utalo vuUiere diiimuM detpmm- 
del, Grell. 43. 

BtÍKA, V. a. , fflniiere.- Bndir tiu tíl mbI> 
aendar svo blifl þvr at eWUm, anima (moitrte) 
in vilam bealam Iranimillanlur , ibigue ptr- 
ptíao maneanl, fiik. 86. 

BLIK, H., iplendoT micani; — biru (unda), 
aurtim. brjóir bsru blika eir, ÓH. 92, 8; — 
baaes (cliproTum), gladiut, Ha. Z4f, 2; 
-briiotanda (marú) , aurum, SE. I 658, I; 
— borAs (marginit natalit), clipeut, berðs 
blika harðglóð gladiui^, m<fði borðB MÍkM 
harilglAðBr pu^alor íild. 24; — hciidBr 
(monHt;, auTum, 8E. I 336; — laRdB gtym~ 
IJðluni (marii), aurum, Slurl. 7, 39, 2; — 
mamiir (amnU), aurum, SE. 11 498, 4; — 
randa (ciiptarum), ensii , Hh, 44, 2; — skips UisilizcaByGoOgle (tHÍmtnam), gUJimt, T«»r vklkBKtD U'As 

E, hcrðitalJr TalkHalD klilii veðra ^^ 
, fitorj: 9, 33, 3; — MHiar (mam), 
WM, Incicir DBBar blihB nV, Odfi. 5H; 
- mdtr (rmi»eru). enMÍi , sÍnliHfir aaJar 
III* MjMlor, Eg. 62; — •rkerð* (rlipei), 
mim. nr írfcorna hKlis /-«iii»a. F. V 231. 
~ í) Mm, NfD. 79; Milii. bcilkíhir.kk fe~ 
mm, Vifmi. 27. /*(. // 275 tn ilrn^iia 
•■wa. — 3) Imw* ÍHnlaiiJis tt dealhandÍM 
fatfu. Dm. Uec: Dd cro Mrjor i Uik 
kMu, FR. n 71, a kleÍkJB, ande el huld- 
Wk, la>«M emfiatrmenlorvm, 'SE. / 3fi8. — 
ffmeemfeeUit: >rmblik, hreiBaMik, dfr- 
Itt. (lutlik.. hjmUrklik, htinnblik, hnnn- 
m, tfmVií, ranklik, veArklik. 

■.IKA. f., (ulsor: fjálrrR b., ^uJffor moH- 
lM>, /ijbmi, ImeÍIir QálfT* MikD, tiiralor 
/Md^i. TfcM-, S£. / 302, 3. 

■UirVÍTR, «4., eaM<<íitu, falgeni, (tlik, 
Mv): tiW ÍB blikhTfta /Úg«U coitiore 

d««, FA. / 494, 1. 

HJCJk (3. >. pna. blikir, 3. )>(<ir. m- 
fwf. VBUy, U. fu. klika, — thx (Es- Si), 
mútien, ftOftre, Ba. 26$, 2 de elipeU; 
Í» Snfkn MlMtfnr blffcja l kaki. faeert 
^M í* lirfit ifUndere, i. e. , ctipeot in 
toý«n;f>ecr«, H. 19, 5, 8E. 3i; \ít% cylt 
Mjr Mlkjft Qarri hthaai i'a tuviiiu procuí 

■ m EKiiWe, F. r/ 2S9, 2; prfrt., þtr 
fT Iria HikJr mii mlitl ipuna lalit , F. II 
ttt, f ; mmftrf.: akiMir, ■erki , vDpa, reið, 
lAa, dipri , rtxUtm , ams epkippia fulge- 
imt, rm. 6, Krm. 17, S. 50, FR. I 186. 
tmtit ip . aeemrril i» blikjknda bal nnJum 
f I ■iiinlii !■'■ C«' ■klDBDdi daDdn, SE. 1 106. 

■ÍUIEIDANDl BWGAVÁBti pro meib- 
Mi bMC« IUd Mika nr. 16. 42, a b«Uf« 
la MOJ, bl«c* liða UÍk aunnpl, hujut 
MÍhaC , — rw latfnu, núiHefu, iletlpi- 

HimA (-•&*, -af), c 11., oí&Ncere, 
(Urifcr): Ur Uikur, plvma albeteuttl, FR. 
IVt, 3, epfct. tntTtM.; fvlgere: trmt knd 
WkM *■)! brinlanlit blik iraekium auro ful~ 
)M, M: / £38, f ; palleicere, decolorari: (ré 
b(k lOsM (M) laofl, folia arhorii paltve- 
r^, mmnmermiH, F. V 200, 2; melapk.. 
tftpD i brjrfrti. pe*íore sojfe^cere, •. e., œjer- 
w ■KfBÍj ftrre. SkdUk. 7, 51. 

■UK>A||.>IABR. m., rir tetieT, torjidiit, 
■dl f«. ■«)inKr: hveiT er miBlfDCDni rcrrí? 
~ baDB rr flr't bllknaraiaDDÍ , fuÍJ hamini- 
fa* tordiáit áiiiimiUimus ttt ? líle (Dux 
SMn) d temanlnlii vilio plmrímvm aheit, 
fE. t SX. Cod. Worm. h .1. hahet klikDra- 
Mlr. 

KJVIlf DANni . m. , nemjr. E, Hg. 5, 1, 
b. btekfca naeigalor, a blik-bUkkr naeif; 
<f. Jhtjl. bleak (pron. blik). cantlui aHii. 

MUI0DR ÞII'^TTAR ELA pro rtfítr 
Htt'r eta hlikB. pngnator, idlalor. F. I 100, 

■ ^rtttar el pugna , þrittar fln blik gladiui, 
m ntt, qmi rahefaeil, eel arbor. Rektl. 2. 
k L ksAet bKkniBr. 

■JKHUDR ÆGIS pro niHr cgis blika 
iv. Orkm. 79, 7, ah wtíe blik aurum, el 
lilr = rMir arhor. Vide blikr0llr. i3 kLi 

BLIKRÝHANÐI BÍKV pra rfm« bira 

blikR Tir UheralU , Grell. 20 , 1, a hin Utt 
nurHm. el rfrindi mimieiUi 

BLIKRÝHIK BJÓRM fira r^rír bJ6r* Hik*, 
TÍr muni/tcut, pir princepi , Ha. 323, í, • 

BI.IKSKERÐIR íiVERÐA pro ■ketílir 
. averfta Miks, vir liíerotii, prtncepi, Ho. 325, 
a BVcrAa blik, tplendor entimm, aMrvm; cf. 
blik arbDriÍH iu6 >- hlik, el furakerftir. 

BLIKSÓL, f., lol ipltndoru, (blik. m^O, 
rIipeui.-|;arnirblÍkBálar, canif clipei, ^adiat, 
SE. I tS8. 3. 

BLlKiSTRfDANni BARU pro atríðaaa 
biru blIfcB cir, SlurJ. 9, 9, a bira Uik 
uurum. ejut strÍðaDdi , txMM'eu* auri, mV 
liheralii. 

BLIKTTNIR fVyOS pro fjnir iDnda blika 
Tir tiheralit, Plac. 38, a sDnda bnk dHrw% 
tt tjnir. 

BLIRURiiMABR leclio Cod. Worm. pro 
bliknarmaðr, fu. n. 

BLIMII, a blindr, cacmt, in eomipetitie: 
Keetunibllndi , ^Dnnbliadi, herblindi, miskor- 
blindi, sAlblindi, tvÍUindÍ, viSbliiidi. — 31 
Romen Odiaii, Itel. Cod. Reg. *ec. 8E. t 8Í, 
var. 5, ef. bÍMindi. 

BLINUI, f., eaeilat: blindi niha, \ty%ti* 
tdnH, eacilai snimi, £6> 4. 40; de emeilaít 
oeulermn, Gd. 5S. 

BLINDÍNGR, m., paxillat, elavuliu, SS. 
II 49*. 

BLINDR, «<(;., cacut, Hdvam. 71, Mg. 1f, 
1. Korm. 6. 3; blindi ix*, Áia cacut, BUmty 
SE. I 266. /n compoiilU: AblÍRdr, tit«ia- 
blindr. 

BLINDVITNIR, m., afui/a, SE. II 572. 

BLIKDVIÐMR, m., nfuiln, SE. II i88. 

BLINrD')V1BR. ••>., nanui, SK. 11469,, 
B....tifir, id., SB. II 552. 

BLf STRA (.-■ða, -at), v. ■., itiilni; UtM 
leypr þi npp i h&l cinn, ok bllatnr hiu, 
íit. II 176: Melapk. at blfslra f ap*r koHf 
femimam adieclari, tenari, Korm. mte. e. 5; 
Unr bliatrar meyjnm metnuðr I rpor fmttta 
virginti adhartni comUatur, Mcrl. 2, 76. 

BLÍMTRAN. f.. tihiiatio. tibHmt. Nik. Sé. 

BLÍD, f.. nympha v. famula, Menglmdm 
genihut adtident, Fjðlim. 39. Vide BUðr, /. 

BLfDA, f., comilai. ajfahililai, hnmanitat : 
fera e-m lllit yndl i.k bllðu, íil. II S; UHta 
lireslr, dtfeclui kumanilatii, inhumanilat, 
Skaldk. 1. Í8. 

BLfÐGEDR, comi*, faeaii, (bliðr, -feðr), 
Pát. 19. 3. 

BLfDHUGABR. adj., animo kiíari, (bllðr, 
-hutaSr), ^orm. 19, 10. 

BLfÐKA (-afla, -at). e. a., •rrnfiam ali- 
cujtti tihi concitiare: Miðka bernska nlétl ak 
gildra manna fom j'uninrum qttam alale ma- 
turarum animiu li&t CDncíítare, GiJ. 7; blfflkac 
við Asa, fatorem Aiarum tiii comparare, 
AiU favere. FR. II 291, 1. 

BLfDLlGA, niJE., comiler, nmice, GS. 9, 
Sk. 2. 12. 

BLÍBR, f,, famuta Mtnglada (u/ Bllð), 
Fjiltat. 39. UisilizcaByGoOgle ■l( ■LÍBII, «4i-t ilaHdtit, coMM, bmevolvt, 
amuMu; de diit: bllð regÍD, sernui, benevala 
mimÚHvCm. 6, 27, Lokagl- 32; de priiici- 

{ihía tirit: btiSr buðldaer, FA. / 218 , í; 
cNogÍ, Ha. Í9Q; þenciíl, i/«. M; odd- 
■tiklamdi, SfiiH. 7, 39, i; bli5 verk, yacfa 
i(iiij)iM. iene faela, G. 23; blitt »kmp oni- 
muf &n(eco/uf, 0. 55; biifir bflr Bkjftldftr, cir 
ttmieut, eoaiit, Am. 28; de femina, blfð Í ' 
bng oni'ma beneroio , Am. 32; bnntandi fclið 
dtdee rident , Skáldh. 6, 33; rum gen.: 
■narðftr bliðr ivariloquetit , F. XI 295, 1; 
^•t er þir bli5«ra. magii valupe eil, magit 
arridel, Aund. 2, 25. /n eompoiilii: IjDl- 
bliðr, cunablfðr, faðblíðr, liuKbliðr, óbliðr, 
tfgnbliSr. 

BLIBSKAL, f., poevlam geniale, (bliðr, 
■ktl): bekkr bliðBkálKr, tamnum poeuli ge- 
nuúii , abacui , menta tricliniarii , SE. I 

roi, 2. 

BLJOTR, m., Eg. 41, 1, uU occarril 
b^Atr fcumla, fuod bifarimn certi el reiolti 
potal: 1) bÚAtr id. qu. blölr, interlo J, qtti 
eolil, eullor, kumln b., cuJlDr (umulorum, yui 
eeilenilur lumuta* , i. e. qui necromanliam 
extreel; 2) a b^Alr, id. gu. brJAlr, permu- 
lalit liquiiit I el r, qui frangit, effringil 
lumidoi; vlraqut ralione ei'rum inpium, ice- 
hilum tignifical, led pailerier ralio congrvil 
eum Korm. 7, el illuilralar lecl. dblalgiim 
el Abrolgjara, quai vide. 

BLÖM, n. , flot: nÍB> blam /lot rDioruni, 
Gd. 73; hErt blóm PFpríBandi rÓEar, Mk. i9; 
Cr»n eik aieð MAmi, F. V 200, 2 ; bolr með 
blfÍmB Bkrantí ilirpi eun puJcrD fiore, SE. 
II 20Í, í. — 2) melapk. de pertonii: MBrJn 
Möm, ftoi Maria, Cliriilui , lil. 80; heÍUe^ 
bldm, de Sancla Maria , Gd^. 54; heilaf 
blÍDi Sancli Divi, Gdí. 60. SrÍHls blðm, 
dt Oltae lanclo, Ólafir. 62; blAm heimB, 
(bf muiMlí, ife Gndmnndo Sono, Gd. 67; 
blAm OJAða, feminarvm prtetlanlitiima, Gd^. 
iO; de virtuliiut: BÍSrerðnr blAm jtot toao- 
rtan mðrum, gnnkB ceðlíflll BÍðfcrðar hlAmÍ 
peclut bonii mnríAuf imiuere, Hv. 3; Batmdnr 
blAm infijnif gloria, Skdldh. i,39; rei pre- 
lÍDia, cimelium.- valdrAHar blAm, pt., cimeíia 
ieUona, clipei, Ha. 3Í9, 1. — 3) fruetut : 
bit* blÁm fnictum comeáere, Lil. 16. Í8; 
bera briAgert blAm i verkuiu mafuram fruc- 
tim ferre (bonormn) operum , Hai. 8. — i) 
M proia: ■llBkj'nB blAm, þal er á.iarítu vex, 
P. V 3t5; limtr trín með rá^ro blAro- 
nmramt arAorí* cuotpuIm'j/lDriiui, FR. 1 1Í9. 

BLÖMAZ, v.dep. n., fUtrere, allir hciroar 
blAroas, Cdp. 41. 

BLÓMGAZ, V. dep.n., florere, melapk. de 
viro, Gd^. 39. 

BLÖMI, m., fruclui: aldinTÍðr bar tTeanaa 
HAma Aif anno fnielum ferebal , Ha 25, 2; 

ttur blAmar, /'ruclia. Werl. 2, 44. — 2) fioi: 
eiror tr i hnstnm blAma, RS. 5; bl. iHÍBnda, 
rfecuf hlandia, de viro excellenli, Gd. 21; 
kL helgra dAma, ife eraee^ rerum laerarum 
exeellenliiiima, Lb. 32 ; b1. leyndardóma, 
Jlof mjFilerÍDrum , de Maria, Mk. 17; blAraí 
bcilasra ddoik^ ^e ifaría, Mk. 6. 

BLOMIR, m., uriM, SE. I 589, var. M. BLÓHR, m., urtui, SE. I 478. i89, 3; *. 

bAlmr. 

BLÖn, m., gladiut, SE. l 567, 1; eide 
^armof bUr, blírr, blnr, blorr. 

BLOHR, cntit. SE. 11 $20. 

BLOiiSl, m., lianma, ignU. Skáidk. 7, 19; 
ealor: en fter konur purru blaBBa, ol tilm 
feminit (calcei) calore indigenl, Egl. 88, 3, 
quodiie expUealur inSE.II 630: hér kalUr 
haan hKlana ehkjur. enda hétn halar A fólom 
hane, er hann kvað þurrn vertna. 

BLAT in CDmpafilif id. qu. blAð , i* Mót- 
roðinn, blAitrygill: il. blótaTx = blAðOi, F. 
X 380, forlaiie el blAlvllllr r— blAðvóIlr, F. 
VIII 157. Conlra blAð pra blAt in blóðnaat. 
Korm. 23. blAAbolli =r blAtballi, ci'lanle G. 
Magniro Eg. p. 209. 

BLÓT, n. pí. taerifieia, vielimiB, Hugtm. 
28, 5; ðll^ b. tacrificia geniii intliluta, ÓH. 
92, 6; culluf.- blAt noma evlluf dearum, F. 
II 53, 9; blólum ^ntfcðr, lacrificiit deditia, 
pagana: religioni addicliii, Plac. 2i. 

BLÓTA(;blát.b]ét.blnUl),t<.a.;í,f.;mef.i>ul. 
arl. blAt ek, SE. I 238. 3 tt eonlraele, cian 
negalione bJAlka , 5anarl. 32; 3. i. k\mu. 
quaii a blot , lumilur Ý. 9 el Glatt. Ed. 
Sam. T. í fui voce blAta, tei k. l. una voct 
Itgendum cidelitr skjaldblatr, «ieul Cod. Frit. 
(E) kabel una voee ■kjaldblolr oir; Imperf. 
1. t. bltl, »am 3. t. ifl blél. Ý, 3i prot.; 2. 
pl. blétuð, Eg. 44, 1; 3. pl. blilu. f. 56 proi. 
Imperat. btólt (duplicalo l) , Am. 74. Su- 
pinum blAlit: at haan haB blAlÍt. ÓT. 47 
;irDi.; parl. paii. blAtinn, SE. I 302, 3, Fh. 
I 299, 2, y. 29 firDi. Sacrificare, maclare 
immolare, e. dal.: blAtl barnnm. inmala ^liDf, 
macla, inlerfice, Am. 74; blAta tyni fUium 
(diit) immolare, F. /74, 2; proprie eit tan- 
guine tingere, id. qu. rjAða, vide BkJaUMstr, 
■kjaidbloir; aAfoJ. Hávam. 147. — 2) dtot 
colere: b. coð , disir, þAr , brAHnr Víli* 
(ÓSinn), FR. I 250, Eg. 41, 1. HpuH. 4, 
Sonarl. 32, F. II 52. 2; religieie eoiere: b. 
meyjar, FjBttm. 40 41; h. fugl, B. fml. 2; 
blAtinn, religiote cuitui, de Thare, 8E. I 
302, 3; bliitnir iðrar, inletlina iinnafala, 
Gha. 23, vide orblolit. De elgmo voeU (MAð) 
vide Eg. ad 4i, 1 el Gloii. Ed. Samt, T. I 
fuA coce blóu. 

BLÓTA (-aða. -at), c. a., deot eolere: 
ÍHinD er blAiar baad, qni deoi colil, invoeal, 
Eg. 67, 2. Eadem fotma Hkr. pra>f.,þeut er 
Hviar hafs blAtat leagi slðanj blAuiVi Byni 
Kinnm, Ý. 29. 

BLOTAMABH, m,, homo mollii, ignarui, 
(cf. blaotr, Manðr), SE. I 530 , Korm. 
17, 1 

BLÖTHlJs, n., Jetubrmn, ^antiM.CblAt, hiÍB), 
Aekff. 9. 

BLÖTB, m., qui eolil, C^IAla), i, 
hrBrablAlr. — 2} qui languine lingil , 
skÍnUhlrftr. 

BLÓTHOÐINN , tií. qu. blAðr»ðinn, tan- 

Kine mbeni, (blAt = blAð, roAÍan a rjóft*), 
irm. 23, 6, ite Aomine loiieia ef •uiiieri&iii 

BLÓLTRYGILL, m., colinui cruorí locrí- 
/tenIíezcipieMÍo, (blAt = blAð, tircill), rt'la 

UisilizcaByGoOgle Ulnáitte. attmbr. 132, id. fu. fcl«5bolli, 
bU'teUi (F. II 309) . blúikoppr IF. A' 353). 
TiJsJm lamun^ ait non í. c. membr, 132 
/myJa tÍMl hailibaldr MAiCe) el hnevinB 
■rjcill. roJtw, inuu. Viile Rd. Sim. II 
lÁ, M. 23t, fHa UgU bléAtrygÍI ct lirw- 
íi«. 

■LOD, ■.. tmgaU: TcbJ> b. taagHÍntm 
«in<», S<^. SO; ncma e-m HM (Wíe 
UUUM), út., OrlU. 83. /. Eldr bldSB, 
^ toiijviMu, gUiJiHM, SE. I 420. Renn* 
Uili i ■par, unjctnfln ín ctitigia millere, 
SL J, 17, Tilut feedrrit muluo faeitndi, cida 
Sm*. rd. títpk. f. 12.- „iefurt faedvt ntlent 
tttHfim m mutui laagtiiKii atperiiime ptr- 
fmím fmtuarraiil, amieiliamm pignui al- 
lim mtrit eommtrcio /irmalvri", Blanda 
UUÍ URM *>. btMd.. - 2) mi pro blóftrás, 
futt toafMÍRÚ .- bUð EviOa&i andaf þjd5am 
ep. íb; bjlr h\m pugna, Slvrl. 5, 17, 1, 
4i t>lr ftkk blóðf i byljnni' briAir acei- 
filrr fnedam in fraiio ttaelut ttl. — 3) in 
M^«nfu.- narginbUB, sneriblóð, TnlblAS. 

■I'ÖÐURIFINN, p. p. romp. tatigiiiite per- 
fM. (hU5, irirA). de eiipeo, f.b. 19, 5. 

■LÓ»EI!«A, /., I>iif languinit, (blóA, 
nn)i blöiieÍHa bjnrt^s pro eisn bjsrgs hlú6B, 
ww, ■ bjargs bÚB, irii^iíi (i. e. Uquor 
mmmu) mianlÍM, a^aa, gcimr bjargn blóbeÍBB 
mmm,SE. I W4, 3. 

■LOBKAliL, M , fuxnt lanipiiiiii, languii 
i^mtt! bcukiri drekkr bl. eorvut cruo- 
rm fttml. Ítl. I 166, 2. 

■LÚBFAnA. f., lorien, (ft. languxne 
f>/«M, UM, rnrion), SB. II 502, pro fHo 
Cti Jbf. borom. 

BLÓBFREKR, adj. , avidut languinii, 
Om, rrekr). tpilk. gladii, Korm. 11, 9. 

■LÓÍtGAGL, ■., anier langHÍnil, (bldB, 
mil). Mrrm.- bláð^E' or BkSr elóBu, Jfilrf. 

a. s. /ri // 272. 

ILOBHELí'f \GI , m. , AerHiWa (anier 
ímtptii) tangninii, (blófi, helBlogi), conni, 
tcaHr yMkcloinus. laluralor eort<omm, pra- 
li^, Fit. 5t, 2, dt Ririlio dgnaila HakonU 
f, fm l»eo rerotimililer vocaHrui eil : Jnrr- 
w tmrð [ra Btíta nlMivasl Unnir fallft), 
UUUmbqb brs&ir, briAir íiÍKarfiar (eSri. 

■LÓBH^SEin, n., pari gíadii, SR I 567, 
1 Cf. bnkndar. 

■LOAHÓi'R, »., tquni, SR. II 487, c/*. BLÓBLAUKR, m., itipet langaiiit, (bUtS, 
Uakr) gladiui. Ha. 236, 2. 

Bl6bLEIKA, f., lenea, 8E. /•573, 2, 
ef. blAltrara. 

BLÓB!HERKTR,;i.p.eDmp.,»»^íne«oru>, 
(blAA, merkja) : blðfimerkl gal* temila languine 
coniperia. Gultk. 

BLÓHOgR, «1. qu. blAAagr, lUkit. S. 

BLÖÐOHMR. n., icrptni vuliierii, haila, 
(blAB, ormr), Hund. 1, 8, Ha. 335, 1; hrtiitir 
bldBorma. guaiiator Íuulanim, pralialor, lit. 
II Í7.^ í. 

BLOBORRl, m. , lelrao im^uiiait, (blóð, 
orrl), eorfwi, SR. I 486, 2. 

BLÓÐREKILL, m., muero gladii, SR. I 
567, 3, HSfuðt. 7, FR. I 427, 1; SE. I 112 
proi. opponunlnr hjOlt el bláBreGll, ea;nilui 
el muero; bláðreflll el oiir, nl ii/nongma 
ponunlur, Sv. 8.- t&K i bliðrefllina ok dró, 
stL oddrinn li I I^Bltanara. 

BLÓBREKINN, p. p.eomp. tanguimline' 
lnt, crvenlv), (bliB, rekinn, uí dreyrrek- 
inaj: bl. haddr eutpii (gtadii) erutnla, 
Hund. 1. 9. 

BLÖBHOBINN, p.p. eomp., tanguimt ru- 
bati, (btdB, rJAAa): blAðroBair iJiildrr. Mg. 
32, 1; bldðroAÍa ekðrl, F. VII 345, 6; b. 
beiua r»Ai, HR. 33. 

BLáBBOsT, f., eorlex, ftumtn languimit, 
(bliB, ra!>t), ÓH. 223. 

BLÓB.SKAT1 , m. , vir languinii largut, 
prodlgni. (Uóð, Bknti), Höfmðl. U , i. t. qui 
puqnamdi kotletqut eádendi cupidilale jlagral. 
AÍiÍ aulem Codd. h I. haieml baacakali, lar- 
gut anmulorum, atii þjiðsluUÍ, MKMt/ÍcnitiiB 
fama eeleber. 

BLÓBSKJ.'bLDABH, a^j. , ctipeum emtn- 

n geilamt. (blifi, •kjaidaðr), SR I 490, I, ■LÚDI,*. , frattr, (qt. conianguÍHCut, 
• HMJ, SB. / 53». 561, 1; MnnB blifti, 
fntr tnpetUii , ttrptnt, Idlr linav blABn, 
ttéaE terpemlit, aurwn, ÓH. 4(, 2. 

HÁBIGB, iií. fH. blifingr, crunilu), vidt ■LÓ9Í!<!i. «.. ^aeiti lamguimit, (bliB , fa 
*. ba), y«iU«, F. V. 229. 2. XI 197, 
I; ^«c blaSiM, lea^lai gtadii, pugma, 
flat.73. 

•LÓMBA, f., part gladii (acitt rámii- 
■•, f*. eiiritmi lampiinem, Hið, ifi»^=> vinna, 
(mtn. tffeert), SR. I 567, 3. 

■LáBK£RTt, ■., camdela vel ligiUum tam- 
l^tm. (UM, kcfti), gladiui, Orkm. 79, 0. te Vigagl. 27. 

BLOB^lMELTR, p. p. eomp., jitnntMi 
cruilnluj, inftclui, (bliB, BMeltr), KrM 10, ubi aiii bliAi omcllr, ad mtlrum apliui, nam 
membr. kabel bl ...amellr. 

BLOBSTARI, "., líunmi iim^ihíj, (blíð, 
Blari), corrui , Ó*. 3 , HR. 31. 

BLOBSVUHR, m.. pniier majuiitú, (blið, 
B*Brr), eoreMi; mcrkir hliflsTara, rubefaelor 
eorvorum, pralialor, SR. I 708, 3. 

BLÓBSYLGB.M.po/Hi, iauil«no»y"i"t«, 
(blift. svlsr), ÚH. Í8,3. 

BLOBTHAM. «"., jrui laNyniau, (blBS, 
tnni), corrui, K XI 195, 1. 

BLOBUUHADUA, f., fHÍa mgertl, unda, 
SR I 32», 500.- mare. SR. I 5M, 2,- e>» 
paler. Æjer, Mflre, ibid. 324 (gi. eomá tan- 
guinea, blúfta|;r , haddr). „r. . 

BI.OBUGIIOli'I, «., «(Nu< Fiíjft, SE. I 
S80. 4S2, 2. 

HLÓBUGR , aifj., erutnlut, languimtut, 
Vtgik. 7; blóBuet BÍr, Bk. 2, 30; bl. bdkr, 
Sb. 63. 2; bl. blóðeOicl, U II 2"; ''loSnpct 
brlm, iiouor, Aumor loajuiii™". SK. / öj, 
í. il. Cod. Vip. membr. 544; blöBpir ir /lu- 
Mi <ait«ÍMÍ, Jf«r/.2,68,- b.tifor, J«<J ifl"- 
guime perfutut, .aueiui, Vip. 29; b. braair, 
fSo. 49, 2; bliðgar rdair lH'ra lamgutnem, 
Sóll. 61; bloðag loarlu , Sáti. 58, meliw*. 
bláBufl er hjartn feim , cr , oeerio datorr UisilizcaByGoOgle ptmgilur, ti f«J<, Háeam. 37. Vidt ti blóð- 
i(r, bl6iVaff. 

BLÓÐVAKA, (., par* fladii, «iiicti> e<J 
ncút. (q: elicieHs languÍHtm, vekjtt blAÖ}, 
SB. ! 567, 3. 

BLOÐVALR, m., aceipíler túnguinit, (htóð, 
-valr), eonmi, ÓT. 20, i, Krm. 24. 

BI.OÐVARlIt.'N, mare, SE. íf 494. 

BLÓÐVABP, n., pan sladii, SE. IS67. 

BLÓÐVARTA, /., pari gladii, SE. I 567. 

SLOÐVITA, adj. indBCÍ., ManguiHii prœ- 
nuntiui; bl. rSdi nox morlem porlendtHi, 
Bi. 63, 1. 

BLÓÐVÖNDH, m., virga languinii, (blAð, 
TSnJr^, gtadiui, Korm. 27, 4. 

BLUNDA (-mda. -uf), v. n., (onmiin ear- 
fert, GS. U. (propr. Unnda ucnm oeuUt 
elaudert Ag.). 

BLUNDR, m., lomnui (brevii) , Vtglk. 2. 

BLUNNSTAFIB, m. pl. pro UaadsMBr, 
^nttnui, (blnndr, stafr), Bh. 1, 2. 

BLT, n., plumlmm: bjrrðir kf blfi, onera t 
phtmbo, Sóll. 63; MTfiT , þúng»r ttm tlf, 
SNirl. 10, 25. 

BLTGBA (-aðm, -«0,«, a., eorrvmpert, et- 
liare:h. Bi&titiliart Tirginem, Skáldh. 1,25. 27; 
W. m*«n í^mini'o adfictre, F. III 89 (a 
'^I^KÍ' -C'i -S^*i ocuíoi immolat Itnere, 
.dtfigtre ba re ah'fuo). 

BLTVAB9A, f., mela plumhea. (b)f, 
nrðO Lil. 9. 

BODÍII, m., rutlieui, Rm. 21. 

BOFÆÐA, r., lenea, SE. U 622 pro 

BOFOBA, /*., Inrtca,SR. /573, n'dc borN&k, 
^IAðfmra, bDðfkra. 

BOGGR, m , moleilia, ineommodum: breiBr 
1ii>egr, ampla moUilia , grart ineommodum, 
Vigagt. 26, 2, cf. Ed. Saim. td. Hafn. p. 
387, not. , ubi hie loeui adferlur tt tirpti- 

bOGGVI, m.,id.qu Uggr: nlflir er bSficvt 
tti hOEi^inn, lale v. lanltim jam illalum in- 
eommoÁim, lam gravt inltielum eufntu ttl, 
Slurt. 1, 18 rar.; reJ Mgzv'i ttl id. au. 
W^pvir (eognomtn Klaueii, iil. I 208, So. 
18), auelor moletliartim, ul rtrlitur tn Cloii. 
Bd. Sam. tub toce Bf fj^vir. 

BOGI . m. , arevt, Hávam. 85; bogm áin, 
^ltut arciltHtnt, Utttr Aia, SR. I 266; bogk 
dript, nÍÆ arcii, lagillm, 8B. I 676, 2; 
baga fjlin, MOMlM areúi, manui, Ha. 258, 
'3; boc« nBnð, prtwteni areum, manui , SE. 
.1 660. -~ 2) In eoaipoi.: Atbogi, rornbogi, 
'Veboi^i, fbofl, Kttbogi. 

RO CHN N ,ödj. , evTrivt,eorpOTe eurvo, eonlraelo, 
4« íomint debili, Gd. 14. Preprit ttl parl. 
patt. terbi abioteli bfg, tn fuo (anfum oe- 
etarit bopan «1 imperf. paii. I>nni, vide SE. 
/«2, 2. 

B06LIMIR, m. pl., membra euna, fleaii- 
bilia, (baginn, limr], trtira e< brackia: rjOtBtT, 
lorinn at boglimam, Gr*. 10; bers band at 
baBlífnam maniiui pttlibutgué tineuta inji- 
etre. Hátam. 152, ubi itjuilur iprittr bít 
af Hlan Qotarr, ok mf ItgndHm hapt. Cf. 
bJdcniDlr. 

BtyGLfNA. f., fuHieului i» margittt vili. fuo fiHiif etii in Ttnlum obligttMmr KK. I. Angl. bonlini 

BOG.MAÐR, m., tagillariut, (i»p, ■ktr),' 
Mg. 31 . 3. 

BOGNAUS, f., manui, (^t. premau, ur- 
guent aretim, bogi. naoð, ef. bo|;« naaA, lub 
T. bosi). SE. I 542. Vidt tl dainun. 

BOGNIB, m., Wl>#M, (bopnn) , id, ju. 
banir: bagna hagl , grando etipeorum, la- 
gilla , SE. I, m, 4 tx MS. 6. 4. 

BÓGR, ffl., tactrtui; SR. II 490, 4 rt- 
eenttl armr, len'i ^^Ct ubi armr commime 
nenen til braekii lacerlique, \t%gr id. fv. 
armleccr , hanlllecS'' braekium, Mbfp laetr- 
lut. Uodie. handteggr el tirackium el laetr- 
lnm eomprtkendil , ram illud rramhandle^ 
Uc apphnndlFi^ diilinctionii cauia appel- 
lelur. Std bitr eliam de braekio unrpari 
cMefvr, ul Héðios hifií raaðm&ni , KrAAa 
bA^ar bjilsrtt&all , eíí;inii braekio geilatui. 
Dat. ling. btr|;i : ond Tflrmam b«j(i TÍIk, mb 
íepido femina brackio, F. XI 130; ■tp'ip' 
HBd bnfi formidabilii ab lacerlit (i. e. n'- 
ríum magniludint) , Korm. 12, 1, cf. etiW 
lltill nndir hDndnm, de komint epibui prwra- 
Itnlt, F. Vlt 17; vtitm lanaBm b»gi, jíicrwai 
braekium mottre, tiberlale frui, legáidum ol 
Slurt, 6, 36, 2, «1 veira iaaiam hala, tibe- 
ram eaudam moTere, pro, eocman •re ; nlmc' 
jart tiw Tið m^ b«cl, rtpulil mt, r^eeit 
me, Sfurí. 10, 10; þeim er brdðr Taltffw 
nnd boigi liegr int cuj'uj lamrlo (i. e. pole- 
ilate) lerrajaeel, Fik. 41, 5. — 2) armvt 
brulorum, de rquit, Grm. 37; iii(ja í Hrána 
bógam, luper GranH armit itdert, Granin 
intidcre, Bk. 2, 34; fUla *r drMÍIa bAKaoi 
tx tquo áteidere, Ý. 33; aee. pl. Mku'- 
hlicða f^ntli á eráak Uga armoi (lattra) 
Granii auro onerare, Sk. 1, 13; hlAðoa i 
mara bdfcn rfuoi eonjceni/erunl, Gke. 7. — 
3) dt taltrHrúi naeit, praierlim proram rer- 
lui, Hl hWr: IiAkiIjj hdna bcrr vlgþrfT.ia 
bó|ca vralan or Iðg íolerft undii afficta, SK. 
I 324, 2. 

BOGSVEIGIB, m., (eniar armi, (hos>, 
sveisir'), lagillariul, FR. II 341. 

BÖOSVELL, n. , ^iPtei iraeiii'i', (^Kr, 
HTell), argenlum, melandi bðsBvellB, milimMmt 
auruM, ri'r, ffoi. 47. 

BÖGV1T1, 111., •'^>i h-adkn', i^bf^r, <iti). 
attmm, HSfuil. 16. 

BÓK, f., fagui (id. fii. beylii, n. , fwof/ 
propr. eolleclÍTum eil), SE. II 483; Svec. 
ho\, Germ. Sunhe, Ðan. Wg. — 2) lAart 
tíð er bdk oti itiiifair, Orftn. 49; kika n&I, 
doclrina , 711« tArii (0: eecteiiatlicii) íw*»— 
tjnelur, recinnagli bika mila, doetor eéeleiim~ 
iticu; clericui, lacerdoi, ÓH. 259, ÍO,- b*fc»r 
■41, tol libri, propr. eolor (quod lilirt pi^ 
menlo eotarabanlur), il. lapii (nam Btein rt 
Ji^em el eotortm tigiafical), Skl. III 227. 
— B) leHpla narroli'o, fuam Mifrit poettt 
ineiudil, Skéidk. 6, 50, u( latr , Md. 56. — 
3} bók, (ezitle acupictum, Bk. 2, 4G,- bl4- 
hvitar bwkr, Okv. 4; bckr eftiar v*la«éua, 
Hm. 6. Vidt ffnllbAka. 

BÓKA, «u pingtrt (kO. 3), nát c«tlbáfc». 

UisilizcaByGoOgle HEU, M., o«p«r, SB. I 539; dUie 
UUbt, capn palsdit, aitguUla, Karm. 26, 
t; BaUiS OBrðr = Hmrrarj., HR. 30. 

BOK!<j. f., intula Bokna, Ón. 18C, 3. 4, 
Sfi. fl 491 ; koj. BuknDea ad ottiam nnat 
Maouu <iM Sfaran^neniif íit pnefeelurm 
■jífj'lke fA-O. I8í6, f. 87). 

■OKBl}>AR, /'. pJ , cWacr<re> act«He~ 
Oo fodvii et atmyulit adhi&iti) , Glott, 
U. Sm. ad BL 1, lA G. MBgiuto, eluu^- 
tart lHrarii. 

BOL. >., mðo, pmÍHim CU. qu. inde for- 
Mta> bjti, :}: Ml brDnna, tVndut. t>d. 7; 
Orts. 6, J; Ml = tjr, prejium, JTl. 5; 
iL itMiac^mm, ttáa: liitl bél , teit, aUa, 
•R, nuteRini, ÓB. 15; tóUr Ml, Hiíef 
nlá, ealm, G. 38. 61; cutiJer Jreka Ul, 
<iM( Hrpcs'u, ourwm, C 38; híl elk, leafo 
rmtOaiuM , cwJwn, .ia. rHfe eompoiita: 
ÍkM, (trMI, nnattl. 

BOL, ■. , aofHM, caloMiffM, infortumium, 
•VBM, MUCria, ^oBMKn, luxa, f en'culutn ; 
fu. h«lB, doL k«Ui; riur., tQI , Ctn. 2J, 
jn. !•(*», G^ 33. Brankon m»rcskonnr 
Mt, AoMllfiialM' multigoKt ealamiíatii, HyndL 
S; KU* «-■■ hlla M^uai tH;ireciiri, Háeam. 
IS, h«ta bálTÍ oiiriuM miÁan, HfndL 96; 
4 MU mDs lataa omúi mala cnjaíuitt, 
Tip. 55; Tatla e-ni balTB oJieuÍ mala tx- 
faimida deHarart , Gha. 33; blllvB b«(r 
Mlitfaefia fra malit iilalit , H. kaL 24; 
Mfn •MÍAr fakriealor midorum, Lokaft. tl, 
Ai. 31, S£ / 360. 2«ð; IeU» bol coíani- 
Mm tmarrvt, 0$. 12; mörf bal, mu/ta 
Mfa. M^M remeficia, GJbo. Z3, ffáeMt. fW; 
•Sl M b(l*i M OMMtt «yrt(uilui«n ikiíii , R 
r 217, f , ut •linn at sorKam (F. Vl 200) ; 
Mr er ira, t^ fn. b>rmr, /il. f 352, i, 
SS. I 368; bda e-n lil bAle, ezifíum olinii 
fnre, mali juid ttratre alieui, SK. I 380, 
3; TÍB iBl MiBi, partUut aá wuUum inferem- 
ém, MaStMna, ttt. I 208, So. Í8; blMdÍnn 
MM, Mol* npfenif , ptpliit plenut, SB. U 
3B0, i; Mt* fklir , Mafa repietut, pettimut, 
W t^Wíeianntf , iliriifwui, Ghé. 3!; bsls 
•f lyUr, ij., ie tnefica, SfE, f ÍJS, 1; ie 
CncrAú. FR. U 212, 2, teJ líaffiHoiúiÍMÍ; 
^■Mnai.- bStTa bati', ruwcifia, reparalio 
4bm, SB. I 238, 3 «x StnarU; injuria: 
IMu M», « M><« Ínfertndo ae coMtere, 
mH^/mria oÍtftMM, tif. 88, tíif. 186, 7, 
■ir ct HáML i2$; bfll TUla, er, male fe- 
tiM, ^moi. Mm. 27.- þat er böl , mt, ^Jca- 
*M Mi, ^. F. r 22«; bal er begKÍa 
M nrfamnlaM Mt utriuifiw eritlai, Loka^ 
91 JbjM, fMÍ f f uiJ noeei, rei lloJÍil.- il> 
M*ia, itf Meii, TÍS bBlvi otf lottanJum Mor- 
te ^ ' tw aS GAo. 39; ryin bOj, floj:* /-erru- 
filri^ OM, ^ eole ftiói^eriaM, SJi. / 28f, 
f( iÍCMMB b«l, iuz« etipBaruiiI, tladiut, 
Kft«. «; M KigTaUa. rei Si^eaUa noxa 
tHmm, ttmem 4ioitur, 8fí U 212, 2 et F. 
aue. 1; ktl nartjir, TaiUar, itaxa wlne, 

M. Jft. 5. 7, fffl. 1Í7; 

< toricaimm , eniíi , JA. 
" fmsiemlium, pneiium iit- 
ue BaHci avaAiiif, OH. 16, 
BB. t M9, 2; pátm tifmi- /icalum adkibuil Olaviut Hg. 28, 3, csi^ 
jfrvenf at bili bDlTa, ia Htmía lafiftartfM, 
eui rafioni ctitol, lum quod hflr, proetlla, 
per y tcriiendum tit, lum quod bol aiiit 
■aa oecurrat hoc ttntu. BOI , FB.. I 2tO, 
eomtruemdiim eidelur cmm biti , tide bolbiti. 
El ■lilar bal, SE. I 4G6, f, vide elb«l. BAl 
bofa, maiiuf, ut qtta areum torqueal et intem- 
dat, ul dalnaaa, SE. II 429. 

BOLA C-i^*i -«0i '. <., oílruacare, can- 
eidert: b. (afk •nd kU hrarni, pradam con- 
cíifere, cono diJatiiaitdam, Sierr. ÍOG (bolr> 
bOlbITI , M. , feiTlar Ftaxiwi, (bel , bili), 
vd potiut bolbiti, leetor eorporit, (balr, blli), 
flarfiut, Fí. f 240, fueuMiÍMcJuM fútUtr 
fectar peéum, leggbitr et leggbltl leclor ci^- 
ram, gladiorum itDmiita lunl. 

bOi.BBI6BA, vei forle rtetiui bfilbfÍKa, 
moxia perfidia, (hö], bri^), G. 17, im aee. 
bllbritfl*. 

BÓLGINN, aéti-, tnmHat, Immtau i b. Bdr, 
oadaeer lumiJum, Jd. 30. 

bOlGJABK, iiacen^i c^piilKf, maíai, (bðL 
ejam), Plae. 16; bðl^Sn bifuft itaxia co- 
fiiia, Jferl. f, 48. 

BOLIÍíBÓINN, a4}: dolort turgemt , (bOI, 
Sréinn}: bftcpiit ^jrfixptíi liauium eifiif, do- 
lort lurjeiu, ocului dolore (laerimii) lur- 
yeiif. GS. 3, tide NgD. 165. 

bÖlHABÐR, oiij., maiomm palienf, (bðl, 

faarbr), FR. II 276. nol. 3. 3i3 . 2. 549, 3. 

B^LUNEKKJANUI.majKM repeUeni, aver- 

leni, (bOl, hni&kja), itneficmt, olMHf, ^ilk. 

dioi 7lbDm«, aS. 2. 

BOlkr, n., eeJ bolkr, id. gu. bilkr, lefiu 
lignea, lepimealum, dat. belki, bBlki, Shl. 3, 
71, FR. II 331. 

dOLKVETIR, m., leetÍD Ced. lUf., SB. I 
292, id. qu. bHlkTelIir (SE. ed. Holm. a 
Thortaeiut i» fragm. HiiUamga el Thort~ 
drapa ed. Hafm. i80i, p. 20. 306), fui ma- 
ium, ealamUliiltm repeílit, acerlít, (bul, kveiir 
= kvtHtir) : bolkvetir LoIíji, Malum, peri- 
euJum a Lokio aterlemi , Tkor dieilur , quod 
^uvium Vimram pedihat InauieHt Lokium 
eÍHfulo íevatum lercavil. Vex kvetir (kveitir) 
CDAÍirier^ cÍifelKr cum iterta kveita, quodadfert 
Lex. B. Haid., ri lubigere; aliquid timile 
tomtt rertum kvelta, F. II 131 .- n^r er ekU 
■01 þlk . íidan þi kTeiltir liau Kallrama, 
kauil mÍJU plaeei, ex qmo K. oppTKititti. S. 
Tkoriacimi p. 77 balkveilir LDÍia cerlil, fui 
Lokii elade Imlatar, el kamc mppeUatiomem 
ad Geirrodmm gigamlem referl , kveilir fu- 
meRf pre kvtir, a kicta, exjiilariire. 

BÖLL,/-.,an>if,Cbailr,i>eieme>f;,SE.ff30. 
BÍÍLI.FAGR , adj. , Uieríivi puUhtr, ni- 
tenf, (bðllr, fagr): b.ilirmsr (pro b«UfD(r) 
e«nili«cg< ■c'u* fromli infieli, rukra el m- 
tontia tHÍero reJíaouenlef, 5E. f 37Í, f. 
BOLU, M., caltítuf, ooictiJKm, Bm. S. 
BðLLR , m. pt. , bóllr á bjrrtar ■tatli 1| 
traal piJa huaure tJJiia erepsit v. dittiliít, 
GS., 11. Eg. 40. — §> fuicfuii roluBjuM 
<t cDnfczum, t>. c. luhtr ím bOllfiasr; eie 
JarAar bnllr ^laíui leme , SiU. 205. £27; 
bðllr aTlflfylkiBcar ociei cuneala , Uid. 3St. 
— 2} pro vaUr (b = vj, ndt nmWk. (5») 

UisilizcaByCjOOgle BOL 'BÖLMClYRÐlL(.,ni., cingulnm intiila,(yá\m, 
Kyr&itO, mart: k. Þ**!" fyi*am, mare virol 
taval, madefacil, SE.Eg. 233 pro bn>cyiðill. 

HÓLM, f-, innla Halogia ÍH Korttgia, 
SE. II 492; kodie nulla intula hoe Hinai»e 
reperilur , niti forle Holeen in prafeclmra 
Salleiui, (AnO. I8i6, p. 90) ; fleyRÍr B&imar 
InUFÍ eircului insula (i. e. mart) rvil, SE. 
Jl 491; peÍT i BAIiti iiUBlr bornir voru >n 
Boíma nali, FR. II 212, 1. 

BÚLMR. ni., urn*. SE. II 626, (pro 
blAmr): íiUTre Hlmr, urm tnonlii , giga$, 
■SE. I 2S2, a. 

BÍJL^A tbDtnar, bglnnAí, bSlnM), f. «., 
aruimotum fieri, (bðt): >ldr batmr BtÍBk 
stíáidl, ftila potla (iiea) arumnota fU, Vigagl. 
27, 4. 

BOLR, m., Iriincut arborit , SE. II 202, 
i; Irvncui corperii, Ód. 17, SE. I 611, 2; 
blir botr cadatera Mauromm, Orkn. 82, 3; 
Kmnikr b. cadatiera Cothorun, F. VII 53, 2. 

BÖLRANN, n., áomut calamilaia , (bol, 
nnn] : bOtrannB lií ad liela caíamiloia, Oha. 
42, id. gu. til faeUar ad orcum, FR. l 209. 

bOlsTAFIR, tn. pltir., eiUamilai, (bðl, 
«l«rr;, Bk. 1, 30. 

BOLSTAÐR, n., loeui habilalionii, (bb\, 
etiitir') , pradium: Smm búlsUðir gHiHfue 
pradia, FR. II 311, 2; bycRj" bAlBUÖi loca 
kalUanda eccvpart, f'A. / 973, 1. 

HÓLíSTH, m. , pulvinui; EÍtja á bólKtrí 
pulrino iniiJeTe, FR. II 77, 1 ; hnffn viA bdlslri 
i» puhinum reclinari , Gk. li, Bk. 2, 45. 
BdlBlrm^i. eanjunx, marilui pulvini, eapul, 
Utslr-mitn vcrfi prelium eapilii , id. gu. 
1iöfa!tl*asn earmen pro rtdimende capilt, 
Ad. 6. 

bOlsTYGGB, adj., malum areriani , de- 
letlani, (bot, HlyKiOi probui, piui, Plac. 8. 

bOlVA (-■Sa, 'U), t. a., mala impre- 
cart' alicui, (bSI), cum dal.: ■! bulvs Avin 
frlnam dirai imprecari initaico, Fm.proi.; 
Jkinc mér er bOlvat, dirit agor, tl melonym., 
tiniitrii fatit ajor, urgeor: bstval rr otkr 
tiniilrii falii agimur, FR. I 50N, 2. — 2) 
dellllari, aetriari: bDlva biti. nornn dtlt- 
ttari, morai rumpert , rcm tine cunclalione 
aggredi, oeeaiionem rei gtrenda non dimil~ 
lere tcI omillert, Hg. 28, 2. 

BÖLVERKR, m., Bðlnrkui, nomni Odi- 
■Hii, SE. I 86, Gnn. i6, fi. mala palrani, 
(faOI. verki , /iicn-e, a verk), SE. 1220. 
BOlvcrks Hki5, lignum, ligillum Odinii, eniii, 
cfðir B. sklðá, coniumlor emiium, indtftltui 
pugnalor, il. limplieiler, n'r, Sturt. 4, 35, 2; 
BDlverkH J>ios , convenlut Odinii , pnelium, 
bntdr B. þfnitn, NHnen praliorum, tir, Seik. 3. 

BtíLVERÐtíNG, f., noxium talellilium, 
(bDl. itriúog), pemicioia calerra: Bctja b., 
pemiciosa ealerra Belii, giganlet , QarRfiltir 
H. bðlrerðangar, txilinctor giganlum, Thor, E. I 2 ', 2. BÖLVÍSS, aij. , malum porlenden 
TÍBÍr draumar, tomnia infauila, prodigioia, 
Vtglk. 1, lee. ed. Holm., ^o loeo ed. Hafn. 
haíet ballir draamar ; ad noecndum eallidut, 
(bD), vfxo) : hrdðir bOlviifar, Harbl. 22; bDI- 
Tiw koaor /«m>iw piiliftra, Bk. t, 27. bOlÞORN, m., BDIthom. ^í^, paiv 
Balla, Háram. 193, SE. I 46. 

BÍÍLÞVARI, m., eguui, SE. II 4S7, 5«. 

BÖMBUHR. M., nanui, Vtp. 11; bambörT, 
id., SE. I 66, 1. 

BO.N, /., rogalio, pelilum; pl. bdnir: Tril* 
e-ra einar bónir unieam juam guii pttat 
rem canceiere . FR. I 520, 7; hinsl b. . Bk. 
2, Gp. 

bOnd, h. plur. a band, dncula: haptr er 
[ bnndum. Gfee. 29; blða ra^na riífcm i bla- 
dum , Lokagl. 39; llða ^r bSndBm exi're e 
n'nirul)), Vegik. 19. — 2) dii, ■( hDpl, ferle 
primo Iret illi Ata, gui a Reidmare in rin- 
cala coHJeeli lunl (SE. I 3&2 , Sk. 2), ni- 
mine deinde ad eelero* deoi Iranilalo; Bat- deoi eoltrt, inroeart, Eg. 67, 2; gram reki 
bDnd «r hðBdum, dii rtgem ab it rejieianl, 
repellanl, Eg. 5S. 2; vinr baoJa, amicur 
deorwn, Tkor, SE. It 499, 8; RikoBÍ hafa 
II með her mikinn 1] helm bDnd uf boSÍI, 
dii Hahonem domum iarilarunl , Hg. 33, 10; 
at mun banda , ix deorum volunlate, dii* 
aucloribui, HS. 6, 5, SE. I 438, 4; baada 
Tc, lacrotanela dtorum loca, lempía, ÓT. 
16; de gtniil, nutninibut lulelaribut,ltrra pra- 
lidibut: vera munu bDnd 1 landi kaad Ju- 
bium eil, quin nnmínn lulelaria ín lerra pra- 
lenlia adiinl, F. l 286; bergHfttar bond , dii 
anlricola, giganlci, rekr b. bOnduni R gigan- 
fibui expillcnilui OT. 36, F. XI 42, SE. I 
416, .?. Nola: in lingulari , koe lignifiealti, 
kaud facUi ocurril, pralirquam ín roee eem- 
poi. dAlebBnd, ntHnrn pralii quod non tnagii 
a raliont abbidit , guam guoi tiapt ín limg. 
dt numi'ne ujnrfia/uHi rrperírur. 

BÖNN, flMien íniuís, SE. It 492. Farlt 
lalut orienlale iniula Ombö ín Ryer>'lkc 
ubi pradium Banneiirrf; el jugum moHlÍt 
BAnnaascn, AnO. 1816, p. 91. 

BtíNM-'Ðn, m., lubil. rerb., (banna). f>t 
prokibel, impedil, artrlil, ride meinbDnnaAr. 

BOB, m., itomui (= bsr): hrila b., cra- 
Hium, hi>lt h. bÖM, eopul, SE. I 600, 1. 

BOHA, f., foramen, ridt hdnbora. 

BOKO, /■., arx, locui edilui; dal. Wg, 
led tl boi'ira. v. tikjatilborg; beila borc, srx 
V. íacu> edilui piralas r. narium , mare , bál 
beila borpir, fiamma marii , aur^, keila 
borgaf bnl-srimmr liberalii auri , SK. í 
330; bra^A borc, arj: coniUiorum, pectui, 
Grelt. 26, 3; viQa borg, arx rolutitalii, pec- 
liu, SE. I 664, 1; hjarta borg, peelui, Ag.; 
heila borg, arx eerebrí, capul, Nj. 134, Slirl. 
9, 8, Merl. 1, 35; bealinnn borj, Creii. 39, 
el hjorva borg, F. XI 317, 2, aræ v. Itycui 
edilBi gladii , elipeul. — f) rojni, pgra: 
borg Oains sonar, rogut Balderi, SE. I 264, 
2, id. qu. ki'iHlr, tr goð htiðu al fiiltinn EaOc 
lirarnrrcÍHlaðar, 5£. I 240; bors, Bk. 2, 60. 
61, erplicalur per bdl (rogui) , FR. I 203, 
cf. ealr. guod de lunulo uiurpalur, FR. l 431, 
2. — 2) urbt, oppidum: h. Aaa. arx v. urit 
Aiarum, Vip. 22. Og. 15. Í6. — 3) im 
eampoiiiii: liiibors, herborf , bagborf, }An- 

UisilizcaByGoOgle k«, OUbargi Mtws, itkjBldbaf^, silhirK, 
nfuWrK. 

■OBGA (Htðm -«0) «■ O'i ce'are, alican- 
ítn(U.jti. kvriJa, a bjnrBa, berj, b«ig, 
krpl), £5. 56, 2, KÍí coifdrHeiu/n riárntttr, 
HTi b«re>r »ef«kDldar, Iriiliiia lalet animi 
, etlarr, t>idt serBkuld el ■OSGaLIÐ, H., porra oppidi, urbii, (barg, 
Uil). Ef. «S. 2. 

BOBelXMÓDI, m., cart««, SE. t m, 
r. Ul M7, íil. I 161, f(. anímo oeculta 
IWgima, nje borgk , nióðr), eaulo, circum~ 
tfttti, ai hvricinorðr, id. ^. orðvarr, eoulKj 
B imwme, F. V/ 20S. 

■ORGLOKA, f., elauilrum areii, plur. 
Urtlikvr, FR. in 21, 1. 

■AhGB, ■-, rrrrw fCrnn. Borf, mnjafti), 
SE. / 59i, J ; riða á bOre ttrrt cihi, SE. 
I Xt, 2; de poreo, porcelto, F. VI 3S5, ubi 
blrn. raai, »TÍa,ul lynoHymaTai eri»«, por- 
n*; Ifppl Warg Uöl" 'mre''. /''''rf' P"'^''* 
maulrt, eriea obiiti, rtl Ure» bJDrg Ijóls 
Ifip , ■»■(» porcini . foeúa trica obiili, 

1«. 5. ' 

•0B6UND, (., iniula SHHHmírria in Pfor- 
Njw, 5E. // «12. 

BOBIiUMIAR, m. plur., Borgundi , gtni 
Bnun, Gke. 19. 

-BORI, Ti^e holdbori, homborí. 

BOBf?IGI, ■>., eonxu, SE. II i8S, 579. 

BOBI\?i, perf. part. paii. e. bera ; i'n 
.■ Bplrbarinn, árborinn , cndrborínn, 
., goðborinn, hcrnkorit, hjaldrborinn, 
;, Itrborinn. nikorinn, áborinn, Anmi- 
bvin, cudrfcorinn, i>NlborÍnn, tdborinn, þí- 
UriH. 

lOHXN, /., lupa, rel ^orfc rccfjui ffi., 
k^. (tf. orfci, w,.}, SE. I 592. 

■Í>BKR, ■>., corfcf, llátam. 50, Bk. Í, 
ít; (Gcnn. Borkc, die). 

B{>RUJÓÐfl, m., qui corticem ruhefacil, 
tmfmt tímpt, (börkr, rjiflr) : b. btenar 
■akfcvK, certietm ptelorii (i.t. lorieam) rube- 
fantmi, pnttialor, bellalor, ÓH. 183. 

BOaOFA, f., loriea, teet. Cod. Worm. pro 

éOBB, «., ti$ni getiHi, SE. II «97, Dan. 
Bam, wprei, eujui ipina , dtlapeo fiore, 
rtmimeml, iJ. f«. kldngr : bergis fólkr borr, 
pn, mt eidetuT, Eg. 80, I, SE. II 180, eide 
bcfp. fide b»rr, fHoeiim Gloii. Njala con- 
fat AS. bearc, bcsra rl hrric, lucui , ne~ 
<Ka. Cf. STtc. borr, qaod signifieal tt lere- 
krwm cf cdnfinm. 

■OBB, m., H. fs. borr, faiut : BDrs borr, 
flÍM Btnii, Odin, Vtjtibr Hore borar (gen.), 
W*Ba> OdiiiÍM , poetii, carmen, Itclio Cod. 
a^, SE. l 2«, 3. — 2) = Bórr, paler 
Oámie, Md., forte tt Eg. 60, 1, pro bardt>, 
NT. •an. 

bOhB, n., IHr, paler Odinii, SE. I 46, 
(ii» Bmt, Barr; Bör* ■ynir, BSrU jUíi', Odin, 
nb- et rtmi, SE. I 52. 

BOaB, m., iJ. ftt. borr, Iijni ^entu, ar- 
Iw, SE. I ÍK, 2, uii borr ponUur juxla ciMi aliii arborum tt lignomm 1 
(.InnJr, askr. busi^, hlynr, Btarr), allato exem- 
plo, hJnrvK barr. arbor gladiorum, pugnalor, 
TÍr; brirr skJBlilar, arbor ctipti, id, Ám.28; 
b. I^ngs CBrnulna )jilt>heiins rir, Eg 60, I, 
ubi bOr, dal-i trí neÍM bdr 11 eíro, Sturt, 
i, 20, 2; dal. borvl , Plae. S, mcnreið veitli 
Beims borvi þau nvor; acc. bor: BDnntldk 
bBr , ariorcm gtadiorum , oinmt ('>■' mt), 
Urell. 86, 5; dálcn viinee bi>r, eampi hoililii- 
arborem, pralíalorem, ÓT. 12tf. ite. mem6r. 
E. ; b. leygs e'itu ginnviln (Eripii (procetla 
gladiatii, o: pnelii) . vir, bellalor , SE. l 
Í08, 2; borr, abiol., tir: b. ok H«t» rir et 
femina, Gd^. 55. J*/ur. , bflrvar: inap, h., 
arborei annuli, tiri, Mg. 31, 2, itide rlbörvar. 
Hcinborvnr, IwliblIrvBr ; <íní. bOrum ;tro bOr- 
vnm: fyrir luiða bOTum. Jieírianim ar&an'i«(, 
ríríí, SE. I 698, I. Sic el accipi poleil SK. 
I ili, 2, vide liildibarr, ttsm vocci, ^ua 
huic ilropha pramitlunlur , viðr ðk mclðr, 
cx mntte commeBliirorit reipieere videnlur ad 
duai appdlaliona Tironin, nieiðr narðreias 
d hildibOrr, TÍiie lamtn barr, a^j- 

aOHT, id. qu. broi. brolt (hine hodie burl), 
ab, ex: rlða bon, cgtio nrcki, SE. II lOOt- 
i. iiO, 2 (Gþl. 115), e. bnrt. 

BÖHCBH, «., boe, SE. I 587, i. Cf. 
baatuðr 2. 

BOHÐ, n., labuta, aiitr: tU)» flniiMr, 
korfti merkl, lcmplo tabulala, i. e. t ligno 
fabricala, lignea, F. XI 312. Mtínph., borft 
branda , tabula gladiorum , elipeui , rjiS* 
brandtt boiS, cJipnim rubefacere, pugnart (ut 
rjiiaa rOnftJ, Drpp.; viga borð, to*ii/o eot- 
lÍÍHm, pugnarum, labula btllica *. miIAorif, 
clipeui, ijóðr vie« borSs, pujiialor, bellalar,. 
Ód. 6; {Dndlar b.- íotula Göndula, elipeui, 
Ellndlnr borSa enauBt , erepiíiu , confiielui 
cliptorum, pugna, F. II 312, 1; f.mdlar 
borðaelaumr, id. , F. XI 138, i; hildar 
borð. c/ip<ii«. Ha. 219, 1, ubi Hkr. T. VI 
conslruil hilmlr hiliiar borðs , liilor elipei, 
rtr beUÍceiai, led haud intple eonilrai poiit 
tidelur IjAs merki hildar borðs. Itici.ía ligna- 
elipei, i. e. iplendidi clipti, quibui pro te- 
xiUii utebanlur; hildnr boiös irr, praliator, 
Ðropl. min. i; hildar borSi hcrðllorSar pug- 
nalorti, Íil. 1 165; hlakkarborð^íninío IoWb, 
ctipeui, hlakkar borSs nieiðr Tir. Hai. li. 

— 2) menia, /(». í?; ber« W borði a menia 
porlart, Hátam. 12, ite. Cod. charl.; b«r» 
bitlins« af borSi o/foí nanciíd , FR. II 5JS, 
í, guod tfl ber« tlri porti, FR. II 272, 3- ~ 
3) labulanatii, it. labulalum naeii , fon, 
SE. I S8i; akips borð, lalui natii , ttl 
lumma Irabi talerii navatii, mar^o "a"*- 
FSI*. 31; borS b«rftii, orn naeii , t. II 181, 
2. 201, 2; borSn barði, noTÍf. F. // /82; 
borSa goli, nooii, Sliirí. 5, 5, S; bolkk *. 
Aðu I bWði, ÖH. 187. 3; hnindi i borð nveiti 
.onjui. in fora. navium dtcidil, F. / 179, 2. 

— al pro iuío Boet.- keyra borð i. lOg noT« 
in mare deh-udtre , Krm. 2%; borð Q.icu um 
h«r notei ■norio |>ert.*íií4o«f, Ha. 176; borðB 
brMt, Tio nooil, mare, bhikkr borSs bnular, 
egHUf morif, natif, Lr. 8; botSn blik, iplen- 
der noríf, clipeui , hatifM^ boiSn blik»- UismzcaByGoOgle iXadiut, tilé. 2t. — f) borA vlnHiri. tiimma 
Irabi naTÍgii tinarii, ora peevli , F. X 20, 
8; borS munns, marga orii , InMum, SE. I 
Í20. ~ S) phraiti.- þw lari svi at burHÍ, 
tía accidit, etenit, H. 10; út it borði ex- 
rroriHm ín marginem navii, SE. l 25i; fyrír 
borð e navi At mare, F. 11 279. Xi lil 
proi.; f^rír borfti, aJ, jaila lalui nani$, ex- 
Ira naeii Har^'n«iN, SE. I 4Í3, 5; kine, 
VcrSa «ltr fyrir borBi, ad auguitíai , incilai 
tdigi, amni auxilio deililui, dt eo, qui rem 
oMHm familiaTtm decoxil, Oc. 6; verðr-nt 
bliSr Br borOi — brjAtr höniDCÍ bn6la — 
mjsk trej'iilunic þvl mÍHlar — mjirklcyi;* st 
er þik djrliar, non auxilie deilitutlur ille, 
<pii íe, prineepi {eminarum (lanela Maria), 
9tneralur, ffai. 61; dt am borA = iltbyrðis, 
• naei, F. III 27, 2; bDlið rr i b«ði borð, 
naJxm eil ab ulroque lalere, undique, Skdldh. 
2, 47. — 4) elipeuM (ul boröi^, hOrð Írifn« 
borB dura icula premabanlur , Mg. 3í, 4; 
Tacilu; Ann. 2, 14, 4, ítnuei el fucalat 
eolare labulai vocal elipeoi Gtrmanonim. 
— 5) de lerra: ripa, lillui , era: Jðrdnnar 
borS ripee Jardanii, Hk. 12, 2; i Vinii 
borBi ín ripa Vina, HS. Í4; A rlðn bdrði 
EylimsQarðar jn lale lilore linúi Limici, 
OT. 13, 2. - p) id. gu. barS (lignif. 3), 
lerra edilier: bJSrt borö, monlet luciii, tereni, 
bjirtra borfl* bycKvcndr gigaulei mnnlicnla, 
BB. I 3í2, itc. Cod. Reg,; horSt niðr, (itini 
Tellurii , Tkar , beðjn borðx ninjnr, uxer 
Tkerit, Siva, pro Tellurt , Eg. 60, 1; niií 
borðí k. l. profeetum lil ex bura (quoH lee. 
prenuntiaHonem ttie peleit lam gen. toú borA, 
quam -nv borr; lic barðs pre hmrt, P. X 
18T, I) a Barr, iJ. qu. Rðrr. paler Odinii, 
unde Bori niSr, Odin, tjui beðja, Jsrð, lerra. 
Ttnlavil kanc eanJem rationem G. Paull, 
ryirekeniui a 6. Magnao , Eg. I. e. , ité 
Mem ferte cogilarinl txieriplere* , gui Itge- 
runl BirsniBjar, Bimiðjar. — 6) in cmipo- 
ntii: anrborð, gnnnbora, haukborð, huKborð, 
hrnborð, imnnborð, leikborð, gigrborð, Jkaut- 
borð, Bkulborfi, itðlborB, örborð. 

BORÐfiBOM), f. , lerra narii, (borð 3 9, 
rnní), mare, sk. l 690, 2. 

BOBBHEmB, m., demicilium uavii, (borB, 
8. beÍBr), mare, SE. I 498, 3, ubi Itgendum 
t4delur borBheÍm ín are., pre borBheimr. 

B0BÐHE9TR, m., tquui tabalarum, (borð 
hMtr), Honi, Fik. Í5, tide tupra vectm bak. 
BOBÐflOLEVIB , m. , tguui tabularum, 
(borð, hðlkvir),iiðru, H.10, uiilegendumeil 
borðliDÍkTl, tn aee., tte. F. X 187. rar. 4. 
Ftk. 9, 3. 

BORBI, m., elipeai, Cboril), SE. I 572, 1; 
borfis þfng, caneenrii* eiipeorum, pugna, ÓR, 
218, 1; remnÍDkdB borða, nozo cíipei , gla- 
éiui, M4ði remmiskíBs borfia, numen gladii. 
pugnaler, eir, Ei. 19, 6; BeyprbDrfia, pro- 
Jiciem clipeum. rir, Siálik. í, ii. Cf. bor», 
tignif. 4 II. tvHyrðlnsr. 

BORÐl, m., tapeií rekja horða lapetem 
texere, H. Br. I, Og. 15; byrfiu við i iorBa 
jnmtmiu lapeli, Gha. 15; in primú de ttr~ 
Mikui acupielii; ■leÍDholl , f>ar var (Jaldkt 
hinam fecrata b««)i, KJ. 3; var hoB CrdiKj- Mi} els< BBnt IjaldaN M b«rAa einnm, íhofL 
maj. mic. c. 5; bdn IbeBí nían borfia með 
Cnlli, ok saDmaSi i þan ilórmrrki. er Mi^rAr 
hafði f;l»rt , FR. I 175. /n apptU. ftmina- 
rum: bil bor«a , íil. II 252, 2; gak borða, 
Kerm. 5. i; EBndDl b., VisafL 27; akófal 
borða , Ortn. 81, i, Kerm. 24, 2; «. hBeÍEl- 
borði. 

BORÐMARR, m., enrae labtda, (barð, 
marr), nncti,- riBa bvrðwOrum daiie ttki, 
Fik. 37, 5. 

BORÐHIKlbL, adj., wutgnii, alHi lateri- 
hui, (borð, mikill), de nnr* Mttes, F. II 
318. 3. 

BOBÐMÆRR, f., Itrra uant, (borft 3 %, 
■iBrr), mare.- borðmKrar okier, cohhi martf, 
natii, Hg.28, 2. 

B0RÐROI?iN, p.p. eomp., ab uíraiue la- 
lere remii agitalui, (borð , rí*] : b. barði, 
navii remivaga, SE. I 256, Eg. 82, 4, ef. 
Homericum vigc; ápfiikioaai.. 

BORDhOgn , tif. eu. borðrOkn, (g = k), 
navei, F. VI 257, nof. 5. 

BOKÐROkiv, n. ;>fur., >KmeHfn laMarami, 
(borS, rDkn), narei, Hk. 3Í, 2. 

B0R9VALR, m., accipiler v. efHiu tabu- 
larum, (borð, valr) , naeti, dt eócletia ari- 
iliana (cf. Pétraskip), Gd. 5. 

BOHÐVEGR, m., tabulatum, conlaiulatio 
(borS, vcgr) : borði'een evnf , Itelui labulia 
eonilruelHi, loeulut , tcrinium, ÓH. 259, 6. 
— 2} itpet lignta, mumiamlum íigntum, id- 

S. eklðgarfir: borfivegr borgar j{aa, Vip. 
. — 3) borSvcg, F. VI Í27, 2, eiifelur íe- 
gendum borðvigf (Jumtnla tahilarvm'), navei. 

BORÐVIÞH, m., eolíectim, atierti, la- 
bula (borð, vJðr), pro naee, F. XI 295, 3 
(Ah. II I3Í, 2). 

BORÐVÖLLH, m.', cainpiw notiu, (k>r5, 
vSllr) , mart: rjóBa borðviill, mare mbe- 
facert, prœlium marilimum commilttre , ÓH. 
186, S; blakkr borðrallar, tquut marii, na- 
oii, ejut keuDÍoieÍðr, navi^lor, cir, Eg. 31, 
2 (vuo loee borðralar eil conjecfiira G. 
Fauli). 

UORBÞll., n., conliiÍHliilia naiialit, rel 
IbIu jafum laterale, plHteut navalit, (borð, Ifltti* 
norir, þil), C*. 6. 

BOSL, f., lagilla, SE. I 570. // 47ð, i. 
baD(B)l // 621; plur, bðiilar, eanltn, Mg. 
31, 3, F VI 77, 2. 

BOlfSl, m., Juttnii, eir; hl^RS boMÍ. wír, 
cidorii amani, F. XI 130, nol. 2, ubi cm~ 
karere vidtlar, ek kreð Uýtn boíta leita hvla 
und vDrmom bsgi vlfa. Cf. hvalabaBifí , rir 
in eomiliii eapitndit eeler, rar. lect. Ktf. 
p. 191, hvatabuki, id. , F. IV 266 (0«m*. 
Bnrseh, Ðan. Rabuat, qi. hraðboMl = hrMa- 

bÓsT, id. 9«. bMt, bytt, «hI« httlhðat. 
— 2) (iny. fem, tl ntutr, plur. a^}, \nm1r, 

BÖT, /., lolit/iicfia ; bjiSa t-m botr, Og. 
19; rtparatio, reiareilio: skaða b., rtparmtio 
damni, F. II 280; blða bil e-s éamntim 
reparart, VSlk. 17, F. III 10, 1, íal. t 
152; bMra b»lr, r^oroli* damni, latiif^^tio 
pro iisjuria, vel mah quepiam iUato, B. hat. 

UisilizcaByGoOgle 71 y, 8t»éri. 32; •j-Uir verB* M sirniD 
UM, f*crala aieuHl i'n aetrhat luda*, 
hmM itnilmr gravU pcnta, SiU. 68. Flur. 
nfdttu.hmU, ud bóiir, F.. II 280 III 
fí, I, M. ( 152. Mb» bst, eilA flNemíafio, 
wna w iMfiiu aialalio.' bIIb mega ekkí 
^•Ihr " ia ft-enijs þers bdnum — siiðft 
lifp tr te^nai — híu Ut kf þvi hljAtÍi, 
fMW*f«iW<w ioauiaei (ine eo (Spir. Sanclo) 
■iU lali ^uiMfll perfictrt, ex fno morM 
mfittitTtt aktineaKl , Hai. 3. iH , riiie 
■Í>l.iWt, iMrtAI, nMioUt. Sapt niurpatur 
luMtJt foactiKfue re, fnoi Aamiiaan amel 
hammHiie cBiuiiltoiieM auJiornN reddal, ul 
kiprUt loÍBÍÍBM aHÍini, uakSsliAt, yndiíbAt 
(SUUi. 2, 8J, dreiip.hrft, beinKbAt (FR. 1320), 
bÍHicibAl (Flt. H 329} ; lic eleerAum bntB: 
^nUir, er kallmaiui bxtti, arla , quiB riruat 
*nuriiil,Rroi<Í5iMe,F. V267;in cognoniitiibut 
Itmmnm: árbAt, brjsrbit, Uanniark&rbAt. 

BOn, ni., fundut, lalum, imum: tiJ but( 
(= Wlu] ad fniidiim Mtgue (ItielU) Gk. 53 
(CL 3, S) ; mar* b«tnir, ima marit, fHudiu 
Mii, PR. II 33. Boto vcðrs hittlar, vind- 
Un, tlLers, fmmJia atrit, almosphtcra, lerra, 
SL 1318, 3, Ha. 25, í, Ad. 19, piemad- 
■if»M SeeiiiKfiu ^iJo>o|iÍH(, tn rtipontii 
td ihttmg^a HadrioHÍ, Itrram appcílal 
tm ecji. — 2j fundut catit: rMilar bula, 
(taia eirctUi, cliptut (a rvlundilalt) , SE. 
137t,Z 

•OB, ■., jmttum, (bjAAk): brjdts h.,jw 
titUrt, tufUfere, FR. I 3i6; melapk. pra 
fmtMi ncUliCB beð, Ja;iieJa giganlit (ml 
jKM mil), anrmm, þclla mellincii bufta fe- 
miaa, Gd. 13; tUala coitJilie , talitfaelio 
f* iaiurim: A vil eici heyn bsð fyrir 
MtM, FK. I Het. 3i8. — 2) munliut: ceBda 
L HaiHa auUer*. Am. 2, ÖA. 2^3, 1. - 
3t ridt hámM, dlboð, Utlihoa. 

■Ö&, /., pmgma; dettl in nomenetalurm 
ÍK. / 562—63, il. II m—76, 359. 6Í9; 
bll nrð. pmgna facla, commiita etl , Eb. 
n,- Í bsS wi pmjna, ÓT. 125; l mmri, 
■riapi bsA, ÓH. 129, F. I 172, 2; ntanda 
lb*» ú prwíiii ffore, Hh. 1, 2; dyoja i 
Mlt WS » /'ertetM pradium ruert , ÓH. 
as, t; fea. b«»var: l'ð kvaiidi baBvar nii- 
tHa pr^timm ptlmlarunl , ÓH. 246,- dal. 
Mfufai . i beðvi íit pmgna, fi. a bOB , n. 
fs., a. 3, 17 (Hafn. Bk. 2, M). BOAvar 
j*Ut, flaeia pmsnar, gladiiu , Orkn. 79, 7; 
Mnr þrejtlr imdefetiut pvgnalor, OH. 7%, 
Í; mnr Tfr. deui pugna , Odin, eldar b. 
Tfi, ifmtt Odimii, gladii, Ila. 232, i. Vidt 

MSA C-aSa, -■(}, e. a., lignifieare , re- 
fmttmlmre, G. 1 ; amnuHliare, eelebrare, no- 
itm fmtert: Mtí dratlint dfr& ot imAi, 
Cd. 73. 

-aOBA, ftm. TDU Mtl , fiile ánsrboAa, Sr- 
Wa. 

BÖBfABA, f., lorica, SE. II 479. 

lOBrfElNN , adj., pugnti cupidui, (btlS, 
lUaa], MUcatut: Kelrar bsBniíÍDnB bTapia 
iM* rtramm taiieetorum , FiUi3. 3. 

BÖÐVORSA, Korai. 12, 7, diefjin feri- iendum bOð rorMi, n«m coktrrtnt b«ð helir 
feldan Bersa, pufna Bertiam dtjecil, quad 
diclum eil, pro, Bertial in eerlamiiie ctcidil- 

bObfrÓDR, oifj., pujntt perilut, (boð, 
ri óSr), Ua. 323, 1, SE, I 2£1. 

BÖBKRÆKN, adj., tlrenmiu im pujna, 
(boð. fnekn), Hm. 27. 

bODPÚ^S, ai) , pugnoMdÍ cmpidui, (htir 
Hss). Ha. 32i, 2. 

BÖD6EFN, /., Jea iNiTnarKM, (bAð.cefn), 
bellona : b. laddn, teUoiu lana, fanina, Hit. 
U, 3. 

BÖBGERB, f., armalura mililarit, txf 
Cfn^lniit miiilnre, (b5ð, gerfi e= SJlrð), 
6alfeuf.- herðir bOðsei-ðar, inlteHm sdelrtK- 
gent libi , balleo einclut , prtriialar, Ua. 
319, 3. 

UÖDUÆBIH, m., ineilohif prœlii, (bslv 
prðir), ÍHlrepidui , adiidumi pugnator , vir: 
■lli b"rr lijarva sta5var neðr blðsttði tU 

InoiaifÐfuiifnit pi«ÍÍolor pugnalorem ad id 
orlalmr (i. e. fuoniam lu me a eerlammt 
dehorlarit), SE. I tl6, 2. 

bOðSJAHN, ad;.,jpii}Haiiilt eupidmt, (bOð, 
Kjarn) , Aeíiiea«ii« , Ðriýl. min. 3 ; n^cri. 
bBðEJamaktr. Jii. 6. 

HOBGJÖHB, f,, aetía pugnandi, pujna, 
íit. 11 371. 

BÖBHARBR, adj. , aeer in pugna, forlit, 
htllicotut, (bOð, harftr), Hg. 30, Brill. 86, 
1, SE. 1 690, Hii Cod. Reg. kmri hiarðr. 

BÖBHnAU8TH, adj. , forlit in pugnm 
(bOð, hranttr), Ha. 221. 

BODI, m., íluclut, (guati ÍnJe* trtnum 
ae tsrlimm}, il. mare, SE. l 502, 5. 217. 
JHelapH.: boðar l»sl«, |íiiclii» nliorum , vtlia. 
Ib. 33. 

BODI, m. . tubtt. terbalt, (bjéBs, boðit), 
oiii efferl: bo6i nsðelb (Sk. 1,28), skjaldar 
ds (ÓH. mic. e. 256). Qeinfiinc. (Krm. 28), 
■liireKns (Fbr. 26, 2}, olferent pmjnam, 
pralialoT, vir; boði yBÍIejcs, offtreni gla- 
di«m,t.ir, FR. /258; b. skjaldar, id., JVj. 7,2, F. 
V 209, t-ar.; b. flelnvrðrB nilatakka, ojferenf 
ÍDricnm, rrl opponeni loricam ietitmt, pug^ 
nalor, cir, Sl«rí. 4, 20, 1; b. cundvargfl, 
offerent nactm, nir, Ód. 17; b. Bkifl», rfe- 
pnmteni ligna, operariut, de opihont, lij. 
as. Hoði dihauðrs elín, olfertnt aunm, eir- 
liieraiie, ÓH. i8, 5; b. ven elda , id.. Ha. 
2t1, 2. /it compofilff.- elboÖÍ, eldboði, fioe- 
boði, haldboði, hUAmboBi, holdboði, hrecE- 
boði, hríðtoBi, hyrboti, repiboði, veðrboði. 

BOBI , m. , id. íti. bup , nrciif (ð <= s) í 
veðr boða. femfiefKM «rc«», jnmíiiíio, pnaita, 
SE, I Í3§, t; forle cl repibDBÍ, tififeH lUa- 
ril permulaiit, potilum til pro rre«^K<> 

BÖÐKE^NIR, "., rir pugnOHdi periínf, 
periliif ieHolor, (bf.ð, kennir), F. VII Í6, 3.. 
BOÐKUFL, ■., amícirfiim pugna, (boð, 
kun"), lorieo, Slurl. 2, W. 

BOÐLJÓí^. "■. tmmin pugnm , vd a4iecl. 
bSðljifks, tplendidui in pugna . clipeut; SB. 
II 178 Jboiel b^ðljos, II 563 bftðljás, enír 
barðlUAB.^ . , ^,, 

BÖDLÚNCR, m., rex, iW. ?ii. buWilnírr 
(0 = <i), F. -V; 315. 1. UisilizcaByGoOgle feöbM.(KI, M., twna praliif (knfi, iDánÍ}) 
etipnu, Krm. 14. 

BÖBMILUR, a4j., trtlicotnt, (búS, mildr], 
Eg. 60, 2, Jd. 12. 

BOBS, f., rtu miilii poeliei, SE. l 216; 
lyilr, ISgr boSnir, poeiii , 8B. I 2}t,- bán 
bo&n>r, tuiiJa Bodnm, mtálntm poeliaim, poe- 
tU, cannm, SE. / 2 jð , i; hrBfn buðnir 
bára funJere carnien , Sluri. 6, 11, 1. (Lex 
Mylkot. p. 6bi terlil ..aimuuliam (o hoin), 
ÍHtilam (bJASk) etl undaiu (baði , fn.)" ; 
retliut in Lex. B. Haldart. comparalur cutn 
hjrflna, byfla, tat, eateulvn conifome). 

bOUHAKKR, aáj.. forlit, aitimot^t, ala- 
cer in pvgna, (bað, rkkkr) , ÓH. 183. 

bOÐRAHMH . a4j. , roliittlui in fmyna, 
(hD5, mniinr'), AR. I 19i (tx conj.; Codicet 
habejil : be&rainnir. be&Rkamiur). 

BUUREIb'R, adj. , alacer , Marii , taslut 
infer pugHatutum, fWi. rtitr), Fbr. 50. 

bOUmERKH, »., (unico mitUarit, (bB&, 
■crkr) , lan'ea ; bnðMrkjar birki , miiilei, 
pugnatora, ÓT. 29, Hitd. Í7, 1. 

BÖSaKY, •>„ nubti pugna, (bD&, ský), 
cJtpnu.- knýjn bððnky rramir, clipeoi mI~ 
leriut proferrr, longiui i'n pugna progredi, 
Mg. 31, 4. 

BtiBaKVLlR, m. , clipeut, (qt. Irgent •'■> 
pugna, bðð, BkflirJ, SE. I 572. // 478. 

BÖBSiNARR, aij. , vetox in pugna. (hoð, 
■nnrr); bOiV»n«rt hisrla, ani'mt forliludo, 
Bk. 95. 

BUBitTERKIR, m. , gui pugnam vehemen' 
liorem facil, incilal, ciel, (Koð, nlerkir). id. 
qu. biiflstyrkir , leclio Morkintk. , f . VII 82. 

BUÐSTYRKIH, m. , pugnam lutlinent, 
(hM. líyrkir), pugnalor, Si. 6, 3, F. VII 82. 

BðD2«VELLANl>l, m. , pugnum ftrvert 
facieni, (boft, BvelU), pugnalor, Jd. 35. 

BOB!J4CKIH, m., pugnam oiient, (boð, 
Hnkir) : flwðn brikar b. , pugnam marilimam, 
noKalem obieni , bellalor marilimut , Bg. 
20, 2. 

BOBTRAUSTR, adj., firmui <n pugna, 
forlit in pralio, íhia, (ranBli), /fo. 146. 

BÖBVABFLJOtR id. au. bððBnkrr (hr.ð, 
fljítr), Ha. 190. 

BOÐVARHVATR, adj., id. ou. bOðBnarr, 
(hoð. hvalr), SE. I 316, 3. 

BÖÐVARSMALLR, adj., id. fa. bOð- 
hrauiilr, (boð, Riualir}, F. XI 312. 

BOBVARSTYHKB, mO'. , rohutlut . forlii 
in pralio, (boð, 8(>rkr), Slyrl. 3, 17, 1. 

BOÐVAZ (~»aii), e. dep. »., graitariul in 
pugna, (^kni'), pugnai el cerlamina ipirare ; b. 
at vini, i'nfer eína mafna inceitiíeÍaliir pug- 
nandi eupidilate , Hm. 21. Haikiut : ani- 
motior faetut eil; Inlerprtlet : certaeil cum 

bÖbVITH. adj., pugnandi periíui , (boA, 
vitr), /Ȓ. / 82. 

BHA, imperf. ind. ael. v. breeða. 

BHA, (brái, brdð>, bráð), c. n., ferri. de 
moln Je«i celerigue, (forle formalum tx brcKð*) ; 
Keinlinn hrár (conlr, pro briir) ryrír angam 
viram radiui eorutcant ntralur eoram oeu~ 
lii noitrii, Lil. 33. Brif, Mk. 20, li leeiio 2 Bkí 

cerla til, aclive lumendum ttl, iJ. qu. hrtgjttt 
þiaa brir hljönif s himnvm blJAð j-fir allcr 
bjdðir, o: þinn hljómr hrir b|jiið(i) jflr allar 
pjiðir á hiinnnm . Iko fonora oox eunelíi 
ealiliiui lilenliun imponit. 

BHÁ, f., amnii, SE. II S63, id. qu. bn>. 

8KA, /., cHium. palpebra. gen. ting. brár, 
(SB. I 90) ; noffl. pl. brir, (SB. I SO). gen. 
bri, (SE. I 350. 538): dal. brim, 6rm. 41; 
lita Biga br^nn for brir iHpercitÍa ob citi» 
demitlere, H. hat. 19, ef. SE. I /42, þjrr 
lét Bign brjnnarofBn ryriran|n>n; stanðB yBr 
leiði með viu bri evm kumidii eilii* (i. e. 
lacrimanleni) lepulcro adtlare , Ha. 33t t 
lila ■Idrel^Í bri þama , facere nl pattekra 
Munfunm lieea til, i. e. nuHfuam a lacri- 
mando abttinere, indeiinenler ftere, 111). 32, 
2; fiern sér nin mjiikB brá hvilri bcnrf!, 
candida manu motle* pnlpebrai lergtre, i. e. 
tacrwuai abitergere, F. III 27, 2; dropar 
hri, gulla palpebrarum, laerima, SE. I 350; 
llÍBeÍDkiii bri, iplender patpebrarum, ocutus, 
Ad. 6; itndvefi bri, ledei patpebrarum, ocu— 
lui, GS. 2, figD. 165, vide briíOllr. Bri 
cilia , i. e. pilot palpebrarum , lignificarr, 
eoncluditur ex diilinclione Ínler hvarmar el 
hrir. SE. 350, 538 (hrir má knlln hria cð* 
(ran bvarma eða ausna, SE. II i99) el ejr 
phrati qualidiana , h*t(r i bi-dn iik hri , pii 
candidoi kabel vitoi lam tupercitiormn quam 
palpebranan. /n oeferi lennone Danico hra 
eerla tignifiearil iptam palpebram, tide tíloii. 
ad HarpeslrKni^B L»|;ebog , tíafn. ÍS2$, tuk 
coce bi'B, ubi kot i iuanl brB, eare palpebrtr, 
el bmbar, pili palpebra , el koc leniu j«|>e 
bri fnmifur apud inlerprelit; lie et Hkr. eJ. 
Hafn. Sie. p. 365 : lagAi au^uitcinaaa a^p 
TÍð hrimar pupillat oeulorum palpebrii ad— 
matil, quod F. V 152 eiprimil, lagfli nu^a- 
Bleininn upji nndir bninina i Blað íinn pit- 
pittam lubler lupercilium rtpotuil; hrá e.x- 
plicalur per bnin , SE. II Í99: — hránerti 
— „llht tr sagt, al aacu era kðllui mertLl 
brdnn". ~- 2) bri Qörnia gHðar acio >«~ 
curif, SB. I 430, ubi bri forte idem eit ac 
bllin, pra, marjro. 

BKADHIPT, f., nix palpebrarmm. (brá, 
dript), lacrima! FrcyB aipt berr bridriplir 
móður BÍnnar, loiriiM Freyi (Hnoua) por- 
tal laerimai malrii lua (Frega) , i. e. ro* 
|>refia(a (gladiui miiBcri dalul) lola inuH- 
rata etl, SE. I 3i8, 2. 

BKAG, n., id. gu. brafc, (Dan. Braf), frel- 
ger, vide lleinbrai;, uitdliraf, BkjkldhTaK. 

BHAIiAHFÓTH, m., pei poelieui, ptt mB- 
tricui, (bragr, félr): liróðr, Elicinn hracar- 
fdtum , earmen laudatorium, pedibuM potlicit 
tuperalum, i, e. poelice exomatum (de ptdi- 
bui melricis, quo itntu lumunliir íii proiaiíia 
Latina, eogilandum non tiie videlur) , Ad. 15. 

BKAGAKFULL,'n., ;ioctilBm Bragio (po«- 
leot dta) lacrum ', H. kal. 32 , el in proma 
paulo anle, a Bfasr =■ Br^i . Bragiui , et 
rull. Kariaitf lcrminafiaiiei r ef i i* iiDmÍHtAtM, 
profiriii, Ullr el Ulli, Tannr el Taaai, Ucíb- 
dalr el Heimiali, aaghkrBr el HaKbarAÍ, 
SaKiasr el Satliíngi (■> SntldDsanuðftr), UisilizcaByGoOgle hóUcKcÍ (P- K/// 376, 277). Fofa, od 
r«tni ArajH fmcla , memnrmlMT , FR. l 
ití-t. tt7. 5«. 

UAGARsnETT, ^, taaipii poeiiaa , 
(bter, Uíll) , i^ «1. bnnnln , P. X 
m. I. 

UIACABtfTÓLL, m., itlla poelUa, (\,r»fr, 
i<«N), iilta poiltt, t q»a carmai ihvm reci- 
M, C. 61 Olitruu bragarslúJl , $tUa pot- 
IM, Je Tt rtcilantii poelΠaecipil. 

■IIACARMTyniR . •>. , mioderal'ir melri r. 
anm, Oncr, Bt^rir), potla, SE. I 292. 

■BAeARTÖL , a. plur., imlrmmtnla pot- 
ikt, (W*Er, (Al]: slttM iA brftgftrldlDDi 

M\eAIÍT|t.\, ■.. camput potlieut, Cbragr, 
léi), raajnu, ■'■• qne le exereet potla , ar» 
f^in, rét optra pottiea, Ad. vllim., SE. II 
ITtl 

mÍGEl»IA, m., radÍMt palpebrarumy (bri, 
tBkli) , •caJu : mna brrifeislam , oeulot 
twe^tm, úcmlit ^trÍHtlrart, Korm. 5, 2. 

MaOI, m. , Bragiut, Aia, detu poeteot, 
Srm. tí, SE. I 132, 2. I 98. 266 , Lo- 
Ufl. 11-13. K, Hg. 33, li. Bragk Uiift, 
tnr BragH, Uunna , SE. I 30t; Br>e» 
Inmt = lAanar, ted komeni/miee = iAunB- 
tr, fm. timg. «1 iAa. vortex, mnde Qán Bnw« 
tflav. raptdilat verlieii, Grell. 69, 1. Alia 
(trma Bragr. Pro Odine : njAli btÍ banpt, 
•M B. *■(&, ila frmalur aaiuilit, tunJem 
frwawm pereipiat divilianim , alque Odim 
•arfj n, Bifmil. 20. Im eompoiitU, »hecE- 
brv- — 2) Bra^ui, jUiui Hahdani Pritei, 
mit Srajúu rejia familia orla, SE. I 522. 
HAULÖ:jTR, m., titium earminit, (bracr, 
IMr) , ■■ ^rÍMu juicquid legiiui melricii 
"]»rtal, F. V 209. 

BRAUAH. m. plur , comilet, mililei Bra- 
jH rtfii, ii. hmmim^, tiri, in geutrt, SE. I 
U8, Hfmdl. 3; H. de virit aimilrihmi, no- 
Uðtii, braeiM TÍor, amieai oplimalum, rex, 
SK. I 706; bra<aa konr, ctrif illMiiribmi 
i*u, de rtae, ÓU. M, 1; di Erlimgo Skjalsi 
flia. ÓB. ÍS6, 6. 

BRAUXfNGB, m., rtx, SE. I 521, Ý. 33, 
Vt. 9. 2, aE. 63t, Í. Proprit brasnfnsar 
M furre rtfet a Brajio erli, SE. I 522. 
BBlAGR, m. , ralio, fadum, facinmt, {id. 
fL brsgtj, F. IV 12 (H. 39), mU iitBrt- 
lólr br«cr , nigra (i. e. imíipia) agtndi ro- 
tit. ~ 2) paetit, carmeu, SE. I 98. i66, 2, 
■'■ Mrln' fenut , earialio melrica , Skáldk. 
1, í; temm potliea: ftfti bra^ tikáldnni. porHt 
r aaiB tm gg erert, ttnam porlieam dart, Hyudl. 
i; emmtm, G. t, eidt prf 3ibrMr. — 3) vir 
^immritu, axeelltmi, primeepi, il. femiua tx- 
i^imt: ^rmgr kTotnk femimarmm exeetlen- 
Htmmm , Bk. 2, 15; Anm brafr prineepi 
átmmm, Skf. 3i; kr«cr karia, kTciiM, tír. 
fmmm etlerai faemmdia prmtlant , SE. I 
n Á8. Brec* Deaa prinetpt Ðanormm, 
tþ m ^ i Epn Si8. 

MAGSMf B, f, fatriealio carmimit. (bntKT, 
mS), pmeaii: brafamiSar keaair , perilut 
pMNw, pmeta, Hiid. 27 (AR. 11393); brag- 
Mdw aikckkir, id., Hitd. tt, t. BRAOVISI, f., Íd. p>. bracArii'] (Ced. 
Worm.), callidilai, prmdenlia inconiiliii u- 
cogilaHdii, (bra;r =r brai^ð, vUi), SE. I 5tt. 

Bn.\GÞATTR, m., earmen, poetit, (propr. 
parlicmta tongiorii earminii , XrtfT , þitrr) .' 
beyra i bra^ÍK aurtt prmbert earmini, 
SÉ. n 116, I; kunna (ai) byecfk brac- 
þilln, earminit faciendi, poeieot marum etie, 
Orkn. 49. 

BHAGÐ, n., Motiii cettr, CbrrcAa), eida 
coni/iD*., angabracði oddhragA, arbracA; kine 
gen. ^inf^a, adtitrbialiter , confeilim, txlem- 
plo, Am. 39, uf bras'ti propere . Am. 2; at 
bra^Í breri , Krm. 25. — 2) eomilium cal- 
liduM, ari: brila hrfleltiim Itclinii mli, Rm. 
42 ; brcsfia iMl bni(1 malam ttropkam nee- 
tere, Eg. tí, 1; Ganls brOcA > arlei Odinit, 
pugum , pratia , e*"kr GaoiB bragSa, eoeeyx 
prmlii, eoreui, ttl. I 161; brai^a bor<, arx 
coniilianim, peclut, Grefl. 2fi, 3. — 3) fae- 
lum, iaililmlum , facinui, ralio; bdluM {>vl 
bra^i. r«M ila inililmamui, ea rationt vla- 
mur, Am. 55; hraoslltct bragö ^orfe faeinut, 
Hk. 3t, i; frarna h. pnxHnrum faeinui, Ar. 
HJórl. 6, 2; BnDr brOcfl, flreaua, acria faci- 
nora, Sk. f. ÍO; atiol.: ret geila>. G.22. Í6. 
Sic ÍH proia brflc't, ralia , inililmlum, id. 
qm. tiltefcja. F. Vlll 5t, car.2; illbrilcA Motii 
facinora, F. IV 379; BnÍMarbrOKA ret egre- 
gie geita , F. X 258. h eompoiilii: rri&- 
brli^ð. harmhrDgfl, her6il>rDK&, skellibrOc&. — 
t) tullui, adipeclui: bjirt, hrKt;A emllui ée- 
renui, pulcker, Skáldk. 5, 28; hreyla br*cði 
nlnn, rujtani mntarc, formam mulare, í&íif. 
25; hr>cd hans balnar , learo meliui fit, 
Íbid. 18. 

BRAGtlMILnR. oifj. . ad fraudem acului, 
callidui, (braEð 2. mildr). ~ 2) teíox, eeltr, 
aeer (braeA 1, raildr), id. qu. krasSnjitr, de 
Thore, SE. I 292, 3. 

BllAfíÐVf^il, a4i., ailului, ealliJut, 
(brasft 2, vUs). Eg- lí, í- — 2) wler, 
ocer, itrrnuni, Ptar. 53, SE. I 308, 3. — 
Subtl. bra^vibi, f., caltidilai, leclio Ced. 
Worm. pro hragvisl. SE. I 5}). 

BrAhVÍTR, adj., eandidii palptbnrim 
pitii, albit eUiit, (brá hvltr) Vilk. 37. 

BhAí vide heibrái. 

BRAikn , m., lerpeni, SE. II 458, i87. 
— 2) tgmut , SE. 11 4S7, 57Í. 

BRAK, n., fragor, SE. I 514. // 4«; 
averða brak , fragor , erepilui gladiormm, 
pugna, Vigagl. 21; hera brak pmgna, HR. 
15; eidt llelnbrak, oddhrak. — 2) atiol., de 
fremilm armorum , pugna: áðr braki klU 
■nre quam pugna deiavial, FR. II 44, 3, ef. 
fcrakrOcnÍr; iie in prota, cera brak um lik, 
ilrepiluM armorum ciire , Hkr. eila Uar, 
Hardr. p. 139. 

BRAk, f., eireului eormemt eel ftrremt 
melliendit pellibut, (Ðan. Brac<): enikr 
br^kar. eonariui , lulor, F. VI 362, 2; kee 
injfrtmentirM milicMM WeeeriiilHr iUd. 361 
per hrOkkviakan hdSa. 

BHAKA (-aða, -M), o. n., crepare, de ItlU .• 
brOlinða broddar ,< Hg. 33, 5; fremttre , de 
maríi brakar Lyfni neii, SB. II töi, 4. UisilizcaByGoOgle BRAKAN, f., id. qu. brak : b. varM, fn- 
miltit annorNn, Hk. Íf4, 2. 

BHaKNJÖHDU UUUA pn> BjSr&r odd* 
braki, pralialor, diV, at udda brak , tlrepilui BRAKK06MK, m., numtH pratii. (Ínk 
2, rðcnir), pralialor, SE. I t30, i, HS. 
«. 4. 

BHAKVINDK, m., rm/K* tlrrpeiu.- b. 
br«nd», tlrtpatt Tetttut gladionim, nuQita, 

ua. í5. 

BR.ÍLLA, adti., cderilir, (id. «i. briItU, 
ði = \í). Am. n. SE. i 502, 5. 

BRALLIIiA , adv., eittriler, mox, (id. oh. 
k'HiUgt), Fm. 39, H. kal. 36. Am. S5. 

BHAmXm, m., Ivita palpeíranim, (bri, 
ln<BÍ), eailiu, Kerm. 3, 3. 

BAAM&llíl.n.pliir.,ti§Ha (tidera) palpe- 
branm, (brá, morki) , eenti, SE. II 49í», 1. 

BHAMUDHfKH, »., >;iar«<M entet , mii- 
tar gladionm, (brudr, drírr), Ðiignáilur, pm- 
lialor, G. Í7. 

HHANUKL. n., preeetla gladionim, (brMdr, 
rl), jHágna , G. Ú; brandclB nviuir, periliit 
pufna, Slurl. 'i, éO (RS. 33). 

BRATtUUÍS, f., unat ladema. SE. II 
489. Lex. Dan. tub voee BincpKB: Bin(- 
f«u , M bF de manff NavM pM Bnniá> 
gusen , unat ladoma. Angt. Brandgsoi*, 
fwdd in Lex. Anslico Ckr. Fr. Bay rerliltir, 
•I Hlac* Vlldainder, m HMnakke. 

BKANUIKGI, ■■., gigat, SE. /550, 4; 
BrandÍDgi avar luka I liel, Brandingiut lomno 
tepilui morltm oppeliil, A. 8. 

BRANULEIKH. »<., lHd«i nuium. (brandr, 
Uikr), pugna, lHg. 31, !; F. VI 76 h. I. 
kaiel hrandtKkr, quod idem eiie eidelur (l«kr 
= líkr, leikr). 

BHAUMOT, n , cotte«rMii^aiíiDrHH,(brBndr, 
mil), praliam, F«. / 397. 

BHANÐjtíKBH, m.. numen gladii, (branar, 
Bjorðr) , pvsnaior, Ei. 26, ^o laco n«ntr. 
kahel of baniritiOrnam. 

BHANDNÖK, n., namit potiium, Cbrandr 

4, nrfr), iomut, f. 35. 

BRANUH, m.,ignit; hrandr, fyr. (nal, 
8E. II i&6. 570 in ignU nomenclalura. 
Ojalrr-farandr c. gjilfs br., ignii marii , on- 
rHm, SE. I 3*8, 2; brandr illa ruldar, ignit 
manui, aurum, annului , ÓH. 74, /, ubi ttl 
in plur.. Iftsndl tfla roldBr branda , nV, prin- 
etpi libtrtúit ; oddliríAar brandr, ignii pugna, 
gUadiui, ÓT. 97, í; krandar vBllandi. , igntt 
manvi, aurum, annmli, SE. I 656, 1. ~ 2) 
litie, lorrii; braadr af braadi brraa , lilio 
taclu lilionii ardel, Bárawi. 5 7; hratl heit- 
Bn brandi far liallBr dyr, OTdmtem lorrim 
anlt feret aula conieeil , foribul admoeil, 
oubjtcit, Ght. 4J. — 3) fermm . lamina m- 
tii, (Oeid. Melam. 5, 173; Itid.Orig.iibr. Í8. 

5, „Gladiut generaliler dieilur enti* in pra- 
tía, ted tntii fermm laittmm , gtadiut txr* 
lolut"), SE. 1568, 1; Uein brandr. la- 
anna, fer m m gladii , pro ipia gladio, ISsðÍB 
branda hrarir, víirafar ^adíonin, pTatialar, 
vir, NJ. 4S: it., ituit, gladitu, SE. I 565, 
í; brMdr Ibr Eiriki landa, fladiut Eirilui 
Itrram (regnum) comparal. SK. U /41, 3, uti in jafUMfi praia *tplicalur per arcrtf 
draga brand jSr þryma randB dtm ki- 
ptorun gladio pertlringert , SE. I 610 , 1; 
brandBf klufa nind. ÓH. 48, 2/ hríð braada, 
procella eel impelui gtadiorum, pugna, F. 1 171, 
3; rjdSr brBnda. mhifaclor nuÍHn. btUaler, 
ÓH. 74, 2; blAð koai á branda, OH. i4, 3; 
kUdfa skatar haufa brMdÍ capHa gUdit 
dititcare, Hg. 3i , 2; vBrAa laad braadi, 
lerrnM ferro (armit) defendert, proUtert, 
011. 6. Fíur. rtgularit ttl brandar. W 
brajidir, HöfuÍI. 7, ubi bruitn brMÍir vift 
hlir Tindir , enia , canleit clipeii impacU, 
dittiluerunt ; út kaud paucit nominibut awe. 
lerminalionei plur. ir tl ar inler *e permn- 
tanlur, ul fddr, plur. feldir tl fcldar. IfV 
(IfAir el Ijíðar), han- (harrar ei barrír), «ie 
(iðr, leikr, faíl, jöfurr, eekkr, hialr, ataft'i 
teliji hiTHc pariafioRen vocii brandr ú* Skl. 
VI 46, nol. f, et 81 nel. f. — i) pottet, in 
plur. braudar: á brOndum, .^Krla potttt, i. (. 
ad foret, tera lcclio Háoai*. 2, pre fum in- 
lorpp. tuteepemnt Bar. lecl. á braulun; brMdar 
fur dyrBB, /(/. / 231 , bvarh ck bUadr af 
branda, circs petlet, circa timina oierre, 
Eg. 89, 2, quo teco G. Magnaui dt lilioni- 
iut (fece) hanc vecem accipit, negue lamem 
Únprobant 0. FauU, „potlti" vtrlmlem; vide 
hinc brBodadj'r, ejliun daaeiu >■ 
r^um , in lalere domat oritalaU, lagtr. VII 210) txpÍÍcal brudr ptr otMBC 
upp af skipe BlBrni; braudr olúu apptltalur 
BtÍBfi tel Btingr, el lilcoimÍBverA Bldl*, fu, 
t.; fellr braltr breki brsndnm hHrri, cadil 
ardmti finclut reilrit nariun oJfiðr, Sk. 2, 
i7; bdrur Kka brðnduai hcrí , Ha. Í28, i; 
hrinda. ill liBrBkÍpn brOndum n npi Ba. 289; 
dfár anekkju brandr nveif með Inndi, mulla 
citecium roilra (mutla ctloeti) ttcumduai 
IUoTa firebanlur, Ha. 237, 2; nkdr knf&i 
Bvarlan brMd frá landi, Hh. 2, 4; nlatw 
SE. I 58t, 2. Uturpalur pro ipta prora: 
uanar eisar þóllu brrann i nkciðn brBBdtiM 
af sleKBU cnlli nllarfarn , Ha. 291, 2, ■&« im 
praced. proia etl , |(átti ncm eldr bryMÍ al 
CyllBU nfcji'itdnn. er víS atnfhaM vorii; púli 
Klcatir brnndar ríela sJálrr otiriilie Movuna 
jirvriB n«r# j<cant, Hh. 73, i; sega brMlda 
at landi prorai ad lerram appellere , M§. 20, 
3; lasa IBnd hcrnkÍpB brondum, lUora »aei~ 
bui htllieii circumdare, Hh. 62, 5; ek vntti 
laadB ryrir brandi lirram a»te prcram ex- 
tpeda (appariluram), SE. I 32i, 2; BAÍBBar 
liadi þrnr brand nare firoron laial , SK. 
Eg. 233; skildir BfccIÍBr bmndn fui prvram 
naeit bMÍca clipeit omal, F. V il9, 3, vor. ; 
Jitlimguilur lamen brudr, rodnm, cl atéj, 
prera, Eg. 60, 3. Braada vitC, j"iin«»/i«n 
mjíri , navit , Orkn. 67; brMda elgr, akcv- 
aðr, id., Ork*. 51, Gt>. 5. - 6) •■» eam- 
petilit; d&lgbnwdr. liðbrandr, msrAbrMAr, 
niSbrandr, gÍErbrandr, vnlbrandr. — 7J braailr 
pro aemiiu Odinit aceipU Olaiiui ad HS. 1, 
I , jungeni ddfckvnlr brandn, nigra acia Odt- 
tuj, oorrwj, el in I>ez. Mflhot. (Ed. Sam. 
T. III) p. 639 braRdr inicr nemina Odimii 

UisilizcaByGoOgle MwiKbfm EJJÍca reprrire polui Aoc «nu«. 

UANDVIBR B(>BVAR NAUKI^, fa^ 
■rier, Hr, N). 139, pro TÍ5r bOftvkr naustB 
truáu, artar gladii, a bHítrar aaDSt, eii- 
ftm, bUTar muBls brknilr, igHÍt difti, 
jt*ftu. 

n A?í D VOBPI >'N ,p.p. cmip ..oMÍitti e£ni l>i(, 
(y n mér,rtrft),eiuitKtimpeliltit: brMtobnnd- 
i«rr<a Bký rMJn. difti, nuiiui n&ni/í, íert&m 
^wti tt mm hnfeHti, éitiiluertinl, Sltirl. 9, 32, 
3; **r kaJit dieÍlMr MmJorfÍnn, aretia oiní- 

ánA^IiA, ^. ffM. Í9, dal. bnTnpi, >a« 
■JM<a , tierlihir ai inlerfrttilmt ,Jorica", 
erfbl* brinta, pteliu ; ceiulnninl \tiá4\M-mt 
innfm, bok pottulaTÍI lorieain. For$ilaM 
bfoss rit tnmlitr, nptrUi cel amaltii il«- 
Ana ftWÍ. ÐoM. prnn^e, praoke, Anjl. 
T*Ml. pruk, ni;irr&ír(, oraore), h. Í. smi'm 
jMMBnti fiuin Hrodrslada, ilr. Sl?}, et 
—adm ol prtefotilio, uf ■'« ttriti froxinle 
t T fmt Mf i; ilajmt ÍtAiÁÍt tí bravn^a, dedidit 
tt ^ar i it a onco tmti , cm aeceplioni ad- 
• Hp m l a l ar Itetio brd&TnSÍl at vini, pudlariiu 
m imier vimm. Sia vtn tÍ bnvnpt loti- 
caa *crf«*, veroiimililtr demimilicinii til m 
mm. bnvBg* C»- «■ fcwDph brangk, bryuKa), 
■ ^tjmim tt Itrtm. daninulica gm = k.m; tum 
taw mt f le verlii, „pcihilavit t. rogavil , uf 
Abrúa trmdtrthir" , eui inlerpretatieni ap- 
fimt faeet lecHt , bt>5TaAIi at *fnt, pugnai 
ifimtmt ittler vÍKm, eum' prteltrea etreiinult 
tH, ftr \tm reciakangi ba14r í bryrtJn >n- 
iMj i iptmm regtm Jermunrekim , lerica in- 
é^mm, cmm propler ttitimonium SE. I 370, 
fw •a^rBHU o6 aditrlionem Bragii Priici, 
an. 974.- B>j6k lit xtils Bt<'.|[kvir KtyAJn 
G$As nAja, fsorwn titerjue in te eontenlS, 
fmd SirHmt tt Hamdtr juitu rtgil (nom 
OaiH . tte. VUt. S.) lapidaU fatrinl. 

-mmkSS, (a bnl3, ^íú frmditut, tiét 

■BÍBSGN , >., flutia palpehrarum, (brd, 
n(n) lorrötB: halda bráruni lacrimii ah- 
mmtrt , Hj. 131, 2. 

nuu*, a. , coqnut, Awi. 59, Íd. fu. bvcr- 
^tir «fr. b8 , dt lereo ; ef. Dacrm Ðan. 
ta4cr, eoftan, bnue, cofnere, Germ. bnten, 
MMrr, e«U. brasitlcr, ^n'jere. 

MASK-AT, J. (. tmptrf. ind. pail. v. Infk. na> at^. i 
HÍ90L., /'., 1 j f- , tol palfthramm , Bealiit, 
9E. r JOO. f, mii tdnsis bnUölar , retohtn- 
^m mUetmr i» Mmr (nem. plur. = BÍIÍr) 
WbéwW, « brdtdBgl. luna palfebra. ocului, 
iN Mt«B^s, fol emli. ■'.- e. do/hi n>f«ii- 
db K rufsf, de ocuto giganiit. Cf. BJarg- 
MhMttr, •uc..- þeir sdn f)nt, er brim ^(ti 
H ■w^ I ■«« IdnEÍ 1t6 fa)! eir ^Orgar 
MÍtw, ak TeHtr millDm Btnnd ed ekki svi 
■4 «tti sdnAn þeir Mn*£, en þnt nnndn 
Hf" ('•i "k mndi Ri ekki njdleitr, er þaa , fBo (oco viufi onlt' gigantei 
(m^iemlw} comparamtur eum flena luna tite 
M^aMu eliftit, motrjme cum lalema por~ 

■BÍsmNN, m., oeaSii, (bri ntctBn), Ag. BHATTAKR, m., ajer tupinut, (br*ttr, 
■kr): br. bnngs, ager, lalum annulamm, ma- 
mmt, SE. I 398, 2. 

BRATTR, adj., arduui: brnltr breki mr- 
duul fiuetut, Sk. 2. 17, Bk. 1, 10; krtU, 
brant alta terra, SE. I 251, 4; bnttt bidn 
Mlma vlaar rdnn , adeiivit erepido Tetlnrit, 
lilera narifíiiKi, SE. I 602, I. Melapk., ttymm 
bratlaiB, rei magii arduai exptriri, Am. 50, 
uii TÍ brattara, FR. l 218 txflicatttr per 
haríka hloti rei dnrai. Bialtir hamrar ar- 
duœmpet, Korm. 19, 3, ubi de jlucfJÍM 
nuirniji itrma ttt , a : hamrar Haka strandar 
(fuMnl. eru) braliir jkcfuf Mnríi arrfKÍ «iMf ; 
braltar berpikarnr fraeipilet mfinm fiiturm, 
Htmd. 2, 25. Vide ennibrMlr. 

BH.^TTKKEOGB, m., nuft'cwo, (ji. pn- 
tnitta baria, bratlr, tkegt), Rm. SÍ , SB. 

II m. 

BKATTSTEINN, •>., faj^uManlouM, (brUtr, 
■teÍDn}, alfuM, n-eefum, ite eorumna lapidam, 
Hýmk. 29. 

BHATT!IT10I>f\, f. p. comp., ariua ad- 
letniuinperaliu, (brallr, atÍKa): hróAr bralt- 
BtÍ^tun bragar fdtum, mcomium ^niiiuf pee- 
ficii ardno adicenin tuperalum, i. e. malerim 
Imudum peetiee exertimndm, Ad. 15. Troput 
pelitui tidelur ab allii lealit vit gradibtit 
(quihntcum vomparal poeta merilm Arin- 
bjðmii) , fer f«of enÍnM nff^ic m fi wM n 
emulifului , laudet offlici canil, ex toeo (u- 
feriori omnibnt contpicuai, 

BaAVtíU\.f.,graiialie,liimidluali;llfndt. 
22, tide brakan, brokon. 

SHAUNOO, rirfe bran^. 

BHAUT, /., eis, nmifa, (propr. trUa, ttt 
arborvin etede palefaeta, a brJAta, tiam ape- 
rire, Ý. 45J ; ^ur. brautir: mAAar bn«llr 
tiai tnalrii, Vaffr. 27; illdn^ brMtlr, vim 
genlililia, HarU. 54; dr|:ar biaalir tim km- 
mida, FJHttm. i, Rm. 36; keana braatlr 
viai MOHffrore, Hm. 12; ríitar braatir, Rm. 
U3; cnrnar brautir, tia eiridei, amttna, Am. 
1, SE. I 290, 1; brauiar: Sm. 2. Í4, t>W 
BÍAJar braatar, ríttar braular; reta illa braM 
einm non ineenire, Ek 40, 5 (GkM. I 760) ; 
branlar l!3 iii. qu. bmnlar ecn^i , mxitÍMii, 
eomilalui praiidii ergo , bekkrekkar brantar 
IíAr, Jomejfici aunKaloref, itifalorm, SE. I 
302, 2; bcra al brnala, fecuoi'inn nian ftrre, 
í. t. teeum ferlare, Uátmm. 10; reclimi tidm- 
lur, fara einn at braata, fotuM per tiam ire, 
letum facere iter, Itl. I 231, Í » Or«tf., 
qtiam k branta séire; i brauta (dat.) in 
tia, epp. Brr procul, Héeam. 3t. Mime 
braal, ádoerb. , pro i bnal, Ín vi'cm fuf, 
Hccinn var d branl horflnn, R. in tiam m 
cenluleral, i. e. diteetttrai) : faverr* brail or 
anl ex ade ditcedert, Korm. 5, 2; kaBÍM 
brant ttaptmt (praUo) , F. III 8, 2; inde 
factvm brot, bratt , ef per melmlketim bart, 
7H. V. , ioitie bart ; fie d Ttc potulmr •ro 
rf brait, braat , iif vappa á vef abirt, Ef. 
75, 1; hlanpa ■ reg currieuía >e airijMre, 
F. líí 129, prot. — 2) Itrra, telvm .- baaer, 
bnatar, eiretdui terra, leroent eircnmlertit- 
neut, SE. I 254, 4; brant hrannralar fknnar, 
camptii mndm, ntare, ^ui aalr eirimm, SE A UisilizcaByGoOgle 240, I, vidt bn«tlBnd; ín apprtl. fem.: bra«( 
atk laniU cldii, TtUut atiri, femiita , Aj.; 
biaat barðn, Urra naeit, mare , lirlQgr barða 
brautar, circulur narit, $erpem circvmltrra- 
Heu(, SE. I 256, i; lleina braut, lelum ipi- 
cuJarun (mI Und vipHB), clipeut, Oeina braa- 
lar Turr, ignii elipei , gladiui , GS. lí. — 
3) >*» compaiilii: rjOrbiant, fle^braul, hi- 
braut, hreÍDbiBUt, lirynbraat, Ijbiaat, la;- 
b aut, tOónbraul, Blinrbi aat. vasnbraal, vebraBt. 

BRAUTl, m., qai fransil, deitruit, id. fu. 
broti, DiiJc ariiibrauti. 

BBAUTlXUl, n., erro, eireulalor, mmdi- 
cut, (braut) . gen. plur. brautin|;B (tjctule 
Í, yro brBUIin^aj , HarU. 5, vtii bTaulinga 
Kervi hahilui circulatorum ; fiuiin. brBUIing;r, 
fxen addtieU Gioii. Ed. Sœm. T. I , vtro- pracipitia (maraoi retpuenlia) tunl mendi- 
coram nejiolia (deiidgria), FH. II 262. 

BHAUTLAMJ.n., terrapervia , (brBut.lind] : 
b. biru, terra laidU pertia, mare, hl. I 220, 1. 

BHAUÐ, «., paait, G. 32. 

BRAUÐíiVElUIH, »>., compticalor Mo- 
mn, (brauð , svegir v. Bvci^ír]) , qui panem 
Iraclal, ciíi ei&aria cordi, FR. II 3il, ut 

BRAvULLB, m.,eamptiiv. terra eiliorum, 
(brá, v(illr),cop»f, tec. Se.l53S; rBllsAt hti- 
vallar. tilla capÍIU, tMM Vnllu brivBllar, 
villa Ftaia. ourun, SE. I 3W, F. I 50, 2 
tee. Cod. A.; Cod Friiianui Hkr (E), HS. 
i, i , \abet brBBvBllr quod idem tit ae bri- 
vBllar (na = i, 1. ■»>» briavallai'. 

BKAÐ, f., prada: biiA Tcfcr borginniAða, 
fTceda txcilal eorvum, Íil. I 161 (F. III 
147) ; hJarSir Terða vúrsun at briðum gre- 
get tupU pra-da ftunt , Gd. 31; brU Iriinu 
liila, prada coíli gmii, lerpent, FR. I 259; 
ti bráð gióðum FÍsHJdiVa , carrt* pritdam 
cemparare, Eb. 62; it. de cadarert , bea- 
akérar aUla brað BJBiuar arftiyUa, eorvi 
corput BjörnU filii (Vigfmi) dUcerptatl, Eg, 
26. Vide talbrið, veenbráð. 

BRÁDAUÐR. aitj., pnrda dilatui, de aquUa, 
(briö, Buðr), HHd. 33. 

BRAtlKENGR, adj. , cilo , tuhUo paralui, 
comparalui, (brdðr, feagr) : bráðfcnBr þykfcir 
brullBupa fiBmi lutnor nuplÍatU lubito com- 
paralnt exiilimalur, A. 18. 

BRÁÐGEUM, adj.. cilo obedieat , BR. 32. 

BBAqGEKK , adj., cilo malureicem , de 
ioHit tpei puero, (biSr, eerr), FR. I 259; 
briðgeit falám fruclui malurui, Hai. 8. 

HbADLA, comlr. pro briðliga, cilo, lubilo, 
F. VI 55, 1. 

BBAslIGA, adv., eUo, tubito, (briðlifr 
a briðr), Korm. 7. 

BhAðLVNUH, adj , eetiri indott, (briðr, 
Inad) , prflmft', ealidiorii ingenii, Grelt. t9, 3. 

BRÍÐH, adj., eilui,prircrpi, erler, prom- 
iui : briðr ■! byrJB qui inchoare nimU fe- 
tlinat, FR. 250; bráð bainxnka alacru 
(regela) puerilia, Am. 7i; briðr, norœ im- 
palient, dt mendieo , Hácam. 2; promlui 
anímo , audaeia, ctl eliam pronui in iram, 
Lokagl. i6; briðar nAllir morti aculi, Og. briBr MfM toiilii! fólkbriAr. geðbrdiSr, pianbráðr, beipt- 
riíðr, morðbriðr , dsnbráðr, llrbrdðr, þrek- 
bniðr. — Kcutr. briitt, pro adctrbio, eelc- 
riler', cilo, mcx, bretii, Am. 2, 36, Hýmk. 
29, Hátam. 156, Hh. 19. 2, «/. 93, 2, SE. 
I 280, 3, Hild. 12, 3, Qd. 2i ; «em briðsiit 
fuam ctlerrime, Mg. 3i, 9; tide kllbrált. 

BRAbhaKINN, p. p. eomp. FR. I 240, 
poleit eiit, cilo explicilui , etoluliii, porree- 
lui, a bribr el rekja, eerun haud dubie e*l 
id. fv. var. tecl. briðrekinn , cilo impacha, 
adaclut, a reka. dt haila! nema bniörakiaa 
bulbiti Bmjiici Tcl hrln^e^ginn h«ÍSar laa til 
hjarla, ti haila, ti adacla, in pracordia li- 
nuoii lerpenlit non penetraril. Idem valet 
var. leel. Hund. 1,9, broðrekinn hoddr, 
Mucro, gladiui, fii propuUui, emiiiui v. adac- 
tut, pro quo Raikim dedil bráðþrekinn , eila 
malureteent (bráftr, þrckinn). veroiimililer 
tee. eonjecluram Docl. Schceingii (Ed. Sam. 
td. Hafn. II 587, nol. "), qua leclione md- 
mUia pracedau hodd , ul eulgo , dt amnr 
aceipimdum eil, 

BK.ÍÐSETTH, p. p. eomp., cilo potilut, 
ÍHilÍlului, (briðr, nelja): braðselt láu hng- 
■ar ðpt tape bomÍRU nimU feiiinanltr aguat, 
A. /1. 

BRXÐííKAPABR, adj., animo ad irami 
prono, (brsðr, BkapBðr a akap): verB b. 
iraeunde agere, Hugim. 10 , 6. 

8|UB»KYíSUGH, aiO'.. malure inlelligeiu. 
in quo prima jam alale inleiligenlia ttuft, 

BHÉK, n., liferiF, epUlola, Gd. 5í.(Lai. 
bríve). 

SREGBA(breeð,bri,braKðÍO,v.il.,iwcler«,c-. 
acc: b. bragð, itropham ntclere, dolum nec- 
lere, Eg. H, 1; b ráð við c-m contiíia 
Itraert adrertui aHquem , SE. I 208. ~ p) 
bcBvOndr brup'Vinn gulli , gladiui auro eir— 
cumdalut, obdaclat, inauralui, Sk. 3, 19. — 
2) cum dalivo, toco mevert: þirr bri þriaaila 
d^ri yr 8<Bð, TAor Maeiffi toco moeil , e tla— 
lione tuitutil , Nj. 103, 6 (F. II 201, 2}; 
Blillir brá nOkkva , rtx navim toco mavit, 
conftilim e ilalione deduxit . H. 19, 3; Ha, 
318, 1 pro frá, el F. X 121, I pro bar (a( 
6. 19) legendiim videlnr bnl, nam tauia eaie 
videlur, JBrðbellÍA gjilTr bri aif rflaiiBlaai b4- 
■•la giElia Blll aaBlan af GaalelS, mm-e re- 
lonam vexit rictricei navet regiai inde a& 
Athi Oolhorum ad orienlem tila; bri hoB af 
Blalli Bljúrnbitluðum ea raplim eduxil equumt 
e tlabulo, Og. 2; bri hon lAfa til bala vo- 
fnm ad fundum demitit, Gha. 52 (Gk. 3, 8); 
hon bri borðs ea abjecil celum piclile , Gka. 
16; brcfða tivcrði, ■vei-ðnm , hJSrvi, gtaditimt 
ditlringere, vitrart (propr., educere gladimmi 
t vagina , vidt F. V 233 , GkM. II 592), 
V6U. ZO (Hund.2, 30), Rm. 32, 3i; hregS^ 
kiiffl lil (r-b) cuUrum alicui (lecanJo) md- 
moTere, Am. 59; b. e-m undir aliquem rap~ 
tum in lublime libi lubjicere, F. // 87, 2; 
Bvi beii everð vUir VnlWiar, aem I vatB 
^''yC^ii >' <■ «<■■> mcnn bryfði bvf I *Ma, 
ul fi in aquam demillerelmr , Hg.33, fi ; 

UisilizcaByGoOgle MR ■ etmjieert , t'nir.: mtr 
M ufaM BB ktTnK , ihíAí oeuli ptr pagoi 
MJtff) imut , •mloi per pngei circumtnti, 
n. n 32, t ; ÍTtgff. onVam rtrta praferre; 
httfil •riWai rerha inler *e eominulare, 
gmi. 1, tl. 2, 36, vide3 t; irrgi^ Gntns 
brai. aBrwB dÍMptrgert , aulrtÍHere , (iie- 
ndm cMc, 5E. / M8, i. — JJ rrm, tlattm, 
eniitieHim mulare, eum áalito; faregðB lit 
nl»t> nl«re, FR. I 426; hr. biii e-a, Jo- 
aa eiicmjut rtrrtere, rcM famUiarem per- 
Mrtirt. il. Jlr. 4; elir bri iikoiavrldi igni* 
SnHam Mf toMl , OrJbi. ^I, 2; b. ívenii, 
UMMafha, *eaMWH airumpert, loporem Jii- 
Totm, Bk. I , I. 2; b. hilBp-i hrarbs, nala 

](>«£.' jr. rii 3X; i. rOBta ■■«, eI''rB 
boti , •AtlaM , litpa* ciiare , laliare , F, V 
aS. 3, J^ 31; V. tLÚt hnrni., ilotarni conii 
upilltre, cmmm Ittlare, Íild. 25; b. rimma 
ú.fAlém^L./nmtaiíia»em rrgtim averlert, compe- 
•tn, leJar^, F. IV 13; h. hanni , doíarem 
^ j iet r t, tmlmri, SE. l 488, 3; h seSi, sní~ 
■Mi mnlmre, titliliam adferre; framH daalti 
M fx/A ){ sAAa dfirnr þjMnr meri boni 
p m wM andlw áoninitiw dolorem adlvíil, 
hL ÍI , 5; b. Bjrtiram lefieirai diiptllere, 
C. 2; dMlk htpp bri kkinu ■ólar mori 
a d t Hfau (Ckriili) Ivaien lolii obicuravil, 
6. », tt infrWM. .■ tiiai *ílar8elr« br> lumt* 
tati defteil, G. 3; b. QDrri, ](n, rilom adi- 
-m.- ar bra ÓlaAt qsrvi || Sld. (ítf. 218, 1; 
Um D l^rdrfh br^ lia pugna regem t 
mtSa twthdU, ÓT. Í7 ; brittu KB hnndk 
bfrnfta riro literati nílaia adrmiili, ÓT, 
n, 1; Gað brá U<<"nr llfl , íil. II 275; þnl 
bt^ Qlrvi llatnk íil boMÍaiiuf cifan nrfeinif, 
flL S5, 2; rf ntlroiu. .- bnl f>W HrK Iffl, id- 
<*«■ Mta Íwmiim n&nipfR ril, Krm. (4. — 
9) falttrt, frattrari; brcfðn heiti , /StleM, 
frtmifmm mijrare , Alem. 3. 4; brccA*C| 
firttmaltítr , e. dal. , ipeiii alicvjtu fallere : 
■ir be^ Muur njBtar || M"Kr Jfliwt to- 
rwM ■wa B««M tpem fefeUil , Kg. 88; jrUr 
• ÍMVi ( •nlile* jÚeM prineipi dalam 
■mmt, emm deterueraml , Ha. 182, 2; 
* ra t l— c-a 1 hat* slaam iMimo abalitHari 
<t«rf>f ■, Sie. 5, I fF. n/ 3;}9j,- britkat 
^ Aáp- luUki ee dte rtt pericult tton en- 
n^fMa. S, 3, ulimprotaF. VIU50, briet 
^OB ymr cigi Bu^fkldr háHki ; haaa bre^ 
■(i « ^frfanrBMBÍ, kaitd fnutratur (opi- 
WMn) , mlpelt ipeculalor , i. e. kavd du~ 
Um cfl, fmn ipeealalor lit , íil. II 98; 
bnpkB , imp er t en. , emm dal. ; áncAÍ hrÍM 
lytt I arB* teti* virttm amimvt (audaeia) 
é^éiSl, GrtU. 8B, i; mér hellr braEðÍi baagk 

9rm. 20 f; þini fÍaKrÍHB lUamk bni^it 
M l^MB* at ^■K< tenecln* Miti faeultalem 
■AbíT emjrcMBj adamdi , Eg. 2Í, ubi \kt- 
•iA tragtit cf( U. fn. lít Btr bregfiuf 
tiMir bl«fafBfs þraak* flmimla* re^ hoi* 
i^M, F. VI bl , MÍí forlt verior por. íecl. 
(m«U. — t) emm dal. perl., acc. rei, obji- 
eem a iiem i álifmid, erprabrare; fivl bri mer 
ShMa, at A svnfik, id miki objeeil G., 
ÍMfM, II. Br. 12; hvi brefAr þd B^, at Bk *Jiik, eur niibi obiieii, guod tim, 
Fm. 8; brcc|ia eici Bcr, þAlt ck rarak, 
nnli miU objtcere , elii fverim, H. Br. 3; 
aliiol. , Atn. 61. — S) de oehtmtHliort mdIh 
ac miia eorporit , it. de eommotiomt animi! 
pertenaliler, de molii corporii , nvk brá viðr 
fam ctkemenler renitut etl (lerptnt) , SB. í 
251, 6, in prota ibid. Í70: cn er ormriaa 
keadi |)chb, bri hnnn vlð nvi hartj brnKftas 
heldr reiAir ardemter te agilabanl, eirei in- 
ttndebanl magno eum ardore animi, Am. 31; 
brint am Bcr^dAr nesta B. fugam magna 
cum conlemlione properavil , Slurl. 4, 35, 3, 
de hemint , fKÍ fugitnt elipeam abjecil ;. úh- 

tertoria/ifer, de metm amimi; Jaríilcifr of ■<, 
vert jafrí bri, J. vidit (txptrlut tit) , an 
commotut amime futril (an OiiimitM detpon- 
derit) rex, SE. I 462, 2. — i) hBnd bresðr 
á veaju, NJ. 78, 1, manui ad coniueladintm 
Irakitur, eui juit^ut tludio te addixit , eo 
natura dace Irakitur , guod eui ia ttfti etf, 
iif facere amat; hcnam brcíðr til Bltar, et' 
jenfiltrinm ef f , mtu'oref mot referl, Ci. 7; 
hrec&az i e-1 eoni^irare in atiguid , Korm. 
12, 6. — 4) fivl brc^r Sld viS aBra, ea» 
rem, tit rariftÍMÍ extmpli, kominei imler le 
eancelebranl, Fik. 37, I;haf[iann, erviðiBnH 
brusAil, aitimi fortiludimem , oua emnium 
laudibtti ferelur, Fbr. 22, 3; þeirrí (ftjarka) 
er við brutðil, ea eanleiilÍÐ (pugna) taudi- 
bui, termome hominum cHebrala eit, ia exem- 
ptum eeiiit, Am. 49; aadaðr cr si, er of 
■lla bri , mortuui eil it , oui Dmttei snfe- 
celtuil, SE. I 462, 3; þal bri nol allt anuat 
id omnia alia antteelluit , Am. 49; »ir in 
proia, ok þé at b»adr lalaAÍ EHjallt, þi briak 
þá þat yHr Jafnan. er konilafr talaði, þvl at 
hann barðl nauncndi al mnla , F. X 322. 
Fortt tl hue traki poleil ej:emplum tub 3 B 
attalam, brisl um B. niBata, o: B. farist 
lUtiBla am (= uf, yOr), B. eeterot admodum 
anlecetluit, ramm exemplum iuililuil ; nam 
Slurl. 4, 35 proi. lic habet, BercdAr ka«laðí 
nkildi, atB n«Bt er orðit. Parf. ;>ati. bru^ 
tnn, e. margbrugðían, rdmbrasðinn. 

BBEIBA C-A>> -ddk, -it), t>. a. , pandere, 
erpamdert, ilemerc breiðnx, le expandere, 
diffundert (de ramii?) Fjittm. 20; (mtam) 
breiða bckki icamna ilenttiitt, ^Icm. 1; b, 
blBJa, iiutemert itragulm , eoneubare, Rm. 
20, Og. 33; b. Mm extendere brackia , Rm. 
16; dilalare, U. augere; ddlf^ar vÍBnn Hlaa 
venald breiðaa, hoifef Miteriam peí infinmí' 
latem tuam augeri lenliebanl , Mg. 2, 2, ef. 
breiðr; fiarl. paii. hreiddr, ezleitnt, dUa- 
tatui, it. adjeeliee , latui ingenii bjrr li at 
breidda Btili veiiliu lolam (o&eeriaHj pro- 
roM adnrgebat, F. VI lÍO 3. 

BREIÐABLIK, n., plur., patalium eel autm 
Salderi, Grm. 12, SE. I 92, 1; «. lina., 
SE. I 78. 92. 

BREIBIi'ELllB , a4/., lalui, amplui, tpa- 
liofuf, (brcifir, feldr a fella): brciðfeld Iðnd, 
tala lerrai, lalum regnum, SE. I 618, 2. 

BRElBHt}KABR, adj., lalo aho , lalo 
utero, (breÍSr, hdfr), de nari, F. Vll 59, 2; 
breiðbitraB þér, fuod eil Mh. 16, 2, eonjee- 
Hra ette fitfetnr. UisilizcaByGoOgle r'-i BREIBR, «<f., Ulut, mmpltu! bnið (rmid 
iala terra, SE. I i7'i , 3} b. banc. tpatioia 
arx, lalut, amplui rogut, Bk, 'i, 60; brciAir 
Meinar , aitiplit gemmíB, lapilíi , Uamh. 16, 
1S; brciS iBrg*, taliát, iiigeni ciipait, Mg. 9, 
3; aJttrb., brnink brtitt, tffkit ardere, dt 
fawima, Hávam. iib; compar.r bita breið&rm 

trandioTtt iueeeat tumert (=t hafn elKrrí 
iuÍ, Hamk. 35,- breiflar afinr, lala taMa, 
4t navigie , SE. l 354, 6; it. ingtni, maa-- 
mtt! bri'idt hefufi, eapil Íngau, enerme, SE. 
I 302, 1; breiðr bliiSvDndr ingtnt gladiii, 
KoTPi. 24, i; b, briniBitiincr «l*w nebeneiu 
marii, F. VI m, 2. VJl 357; \. ibgp, 
grtne damnum, ÍHeommodmm, Vigagl. 36; 
breift nMcða •utjr'")* laior , Vigagl, 27 , 3. 
Ineompeiilii! fetbreiAr, tiUllbrciár, þjibrtiit: 
BrciAf bÍMdi ampltti coloniu, Rm. 2Í, SE. 

I m. 

BRE19VEGI, M., vrivi, SE. I 589. 3. 

II m brviSrafÍt // 567 breið...ccj // 
Cæ brai&nigi. 

BREK, N. piur, , futniia ptHlionti, Uk. 2, 
Í9, Je fuerelii femineii! brefcs dsamr, jmí 
má qneráai deietndere non loltt, (mrlii , im- 
f e r lt rt iliu , breka dwna breiks baii, lUtrt. 
S, 3. Verbnm brek*, peftre (propr, lapiui^ 
nrfe pttert, prieHiu fatigart, oblundere, uli 
fere paerMli), F. VI 24fi, nir. Hinc brckvisi, 
•wieda rogalio , eum f nú allemm pTtcibui 
ohlnndil nimiigut in peltndo aJiidum eil, 
»r heflr þii mik ráðit brdviai viðþik lu me 
''~ tJ aiiiduailiagilalioneidedocuiili,Ld. auu.'WinJJj 
á' ' brekrið inuioTluna el injuila appeíenlia rei 
mtiena, iiil c. 98. 

BREKDOMn, m., il., duptiealo k, brefck- 
4dnr, rei, alicui adiidue expelila, admqiut 
valdi exoplala : b. Héðin* rekka, pmgna, enr. 
•ro bekkdúmr, Skl. // 3i6. 

BREK1, m.. fuelui. (bnUift). Bk. 2, 17, 
Bk. 1, 10; breka fáll unda rueni, SE. I 
«94, t; bldU brefcs lUI, kS, J4; il. mart, 
8E, I 504, J. 574, 2. Vide oddbreki, aúu- 
breki. 

BBEKKA, f., dieai, Vigafl. 27, J— 2; «1. 
rerru, 5£. í 58fi, 3. /n a^Malitmi6*u fe- 
minarum, e. hðrtrdik>, ItaUbrekka , i^»- 
brekka, mrtibrekk*. 

BBEKílAMR, adi., f«> anidne rogat, (brek, 
-«amr), pelil; il. to^aeuiui : brclúam brdðr, 
Hild. U. 4. 

BREKN, tira brenar (apocopalo r) , ardil, 
aépom. 57, Grm, 39, (SE. I 72), Mcm. 26. 

BRENNA, f., inceadium, plur. brcMir, 
Mi. 10, i; U. ignÍM, SE. II m. 570; ^da 
breua , ignii marii , aumm, belðir ajda 
bmMu MT, Jil. U 17, «. ijAr} hranaa br., 
ignii tmdarum, aurmm , hMr hraDiM breaBa 
•fr, /•/. // W. 

BHENAA (bmn , brMn , braanit) , e. n., 
mrdert, ftagrare! brandr brenn, ani brunniaa 
•r, fttM mrdol, •ufwe dum tmuilut etl. Háv- 
am 57,- brMMwli lafci /lamma flagram, Hae- 
am. 65; fcerti brcDB* eandilm lucenl, ÓH. 
359, 7; Íiiu kinaB brnanB á mlk a^ernw 
<M ^ífCTHnl, Kotm. 3, 2; breonandi Ud« 
Jhbmm ardeni, MdMon. 100; cMr breaa t^ii 
Mtdtt, Ahm. 26; J«rft, áaM brMMT ItfS lellui, pant Aiarum flamma ardM, Bamk. H, 
CrM. W; breanr ar ■Bgan fla mm a tx talii 
emical , Hamk, 27. Brrnna pro vera breaðr, 
coaifruri, coHcremarÍ! verkbiiinn KjOIbí* wftf 
við Kyri brann, creMafiu eil. )'. 19; breaBi 
inni in adibui eom&uri (nvum) , Bk. 1, 3i; 
lie Eb., (GkM. l 670). sraBlardlJamÍr, þeirer 
þd branot, nofie, femenli pulle lihi Muto. 
Perf. part. , brannÍDn, pro brendr: br«nit 
bárn \or, id. qu. breadt gall , oariM ceefaM, 
purum. SE. II lOi, i; bmBBÍI pili, id., Bk. 
62, 1, Vide hilfbruanÍDn , ■AlbruBBÍBB. De 
ente: branao bmcldar 1 andum, ignei imf 
guiHU (i. t. gladii) ardeimnl im Tulneriiui 
(nude: gladii mlntra infiixtrunl. tel imínera 
glaJiii uiflicla laueioi urebanl) , Hg. 33, 7; 
brenn>ndi brandr gtadiui flammani . HS. 11. 
— 3J mtlapkoriee: eidi heiUri )| brranr Beð 
illBm vÍBum II friðr flmai dan* jfae femen- 
liar ardet carilai (amicilia) , Háeam. 5Í ; 
brana «kap kandngi trs regii ma-iil . FR. 
/487, 3; ftrvert, de ailuamle mari, Fat, 18; 
or er þar bninnlt, íaciritii ibi uila eil, i. e. 
lanlum delrimenli mceeplum eet, .>4n. 5/, uU 
fortt luiaudiendum eil vAruH lat, rei Mulr* 
JetrintcHliin ilialum ttl; limili ■«•«■• (at 
pkraiii protaica, hlotr brcBar »ið, MÓ. 
120, Sturl. 7, 46. Vide brenBBnk. 

BREAiNA (brenni, brenda, breadt t. hrvM), 
«. a., urere. ertwtart. Vip. 19; de mortuii, 
funeri in rogum impoiilo el cTtmmto, Héommi. 
71. 81; brend mundu á bdii JfiMtatu caat- 
íureru, .,4m. 83; bili brcDdis, ijne emtere- 
malui eil, cel poliui , ipit te flammii mitu- 
mendiim Iradidit, dt Hakio, SE. II 226, 2, 
eide f, 27. De curaliont mediea: mn ck 
}iik Tií bOlvi brcnna plnKa ego liii mdetnni 
morbum eaulerium adkiieio , Gka. 40, ef. 
Mávam. iiO, eldr (Kk«l tafca) viA B&ttBB. 
Brendr baugr, aBnvJiu u muro coelo , puro, 
Korm, 2'i, 6, ted bau^r, er brendr var, an- 
nului rogo i^jeelut ÍiifMe eremalui, Skf. 3Í, 
22. — Brenna e-m illan dila malmm (lur- 
ptm) Holam alieui inurere, Fir. 41, 3 (GkM^ 
II m~m). Meimpk. , bváit hcfl ek yðr 
brenda, iritii tai im pemieitm iilexi. Ami. 36. 
BREWKAGR, adj., ign,otpleMdmrt,(hTtmMí, 
ragr); lagamil hit brcDnracra, Itx iUa (Mo 
laiea) , igneo iplendart intignii , SE: II 
246, 3. 

BBEN.MiEITR, <i<0., ftrvidui. larridme, 
(breKDB, betir): brcBaheiU brauð mmmii eme- 
tut. G. 3S. 

BRENNILIGft, a4j.. qui fmeih ardtí: 
TÍðBm 1 cyJD II Dpp at kinda q bil brcMaiUcl 
ignam elare iptendmltm aeeemdimni , FR. II 
306, 2; el út proia. FR. III 373, lak hrin, 
ok (jiir eld brcnBÍIÍfan , ikmIh MntteMKf 
ífKHM aceeHde, nl ardeat. Haud airimili 
itnou noiii dicilar glaðiligr eldr, ^iMe vimm, 
ifnii <BÍrmi, a glilð, e. glwða. 

BBE^INIB, m., inetmior, ibmmImu-mm.- 
BB%am b., inoonior Bulgarormm , fui Bml- 
gmriam inetndiil vailal , de rtgt HarmUm 
Seoera, Hk. 1, i; foða brMiBÍr, inemmeor 
dtormm, Már, il. kemo nm n ie i = már, Hkéfr, 
Imrmi iemeoplorui, SE. Sg. 239, im mmigmmU 
d» tmriii aviimi. Fida /ofbrcMÍr, »MiVrBBÍr 

UisilizcaByGoOgle ■RR RIK géU U brtui, Czfcrécl, t'. t. aeeaiil ad 
ifHtm; ne et edUU Ratkiut i» tJ. Helm.; 
íd. H«fn. prmhdit , Kekk M bnini , todtnt 
MM>,- wMÍr. ^^1 I,. t., eekk hrunni, nJt 
Wm d knaai. BrcBnír pBiie ignem tigni- 
femn J*mI m^ eoMfðnta forbrennir <l 
firaM brÍMÍ (brinair). 

■■EXXDMABB, m., ineendiariut, [brennk, 
Mlr;). StaW. 9, 8, 2. 

IKEMM;mK ^ro brranr mír: br. rnMr 
lyti, urUmr mU veftH adiiidenti (ad ig*em), 
Ci«. f, »^ ank. 

aB31NUVARGH, •*. , immanit ineendut~ 
rínt, fc»MB viUarmm ÍHetHdiÍi infamii, f brcnntt, 
nf|T> SfHrJ. 9, 8, I. 

■EitTA (bmt, brwt, brosiiO< "> "-> «>"• 

f ^ n jTT diiriUre , mmpi, frangi: brDHls berj 
f^ jMmÍKrre, 56. / 290, 2; n^tn xundr 
favan IrsÍM diimpti imhI , Am. 62; de 
■•» , brnta i tvaa ík rfxiu parlei frangi, 
»Ímá. 29; ^ yfadM, H'ðnN. fi, 4; herklnSt 
bnM arOTatMni Jiimpla tii , F. 171, 3,- de 
— I" , f«i difnmpintnr , ut partíenlalim 
f *ifci —f r, (ic hringr bretsr ftt gjsr an- 
hIU ■■■ ii ri fira»gilnr (o: nl muneridtttir}, 
M. / «02, f ; bMpr bmta, SE. l 706, I; 
Jk mrfa aMTW rmenle el deeidenle , quemad- 
nmiim fmdmi frmmgi Lalinii dicnnlnr; bár> 
Wmr mmdm ««> fmjort decidil , S£. f 326, 
3,- Mtajt brotr, iif., SE. // 993; itmai 
Cl7«Qmrr ceuiln , HHra emm fragert mil, 
H j, midm UbraMÍmi ; de ealo, brestr erffði 
rmH. SE. I 316. 2. — p> 
: bresluidi bofi arcvi ertpi- 
5; bmnt rDnd *i5 rOnd OJio- 
I dtpeo , Mumd. 1, 2t. — y> (^"* 
ian: brjnsrip E|;ÍÍB vlpna breitr 
■ ■kjrlBai grande tapltamm crepi- 
•m éwMal laricii, SE. I 412, 4; benja 
bi^ brmat A brjiiJBni lagitfa toricai incre- 
rmimá, ÆS. I, 2, lec. Corf. Frii. (E), cf. 
W. r <S3, 3; liB brMl nipta /h^ aeiti, 
St. Í, 1, Mw nait ordinei IHrifmtnr, pro- 
^ dieiim- tjíkln,; br^lr , F. ¥11 321 fKÍi 
fBfnMMB e«t br4>t , nem's fHom reete} , 
fcri. 7, 43, f< roflia, %. St. — ð^ ertnn- 
far>, mmiamre: rcaman brMt . sem rít ar 
bnMi, metrhOm* propulMaial, eehili radix 
- nMrfa, LiL 20. — 2) dtpeere: tmu 
Iww p I Ud, ^l er bresti aldri, nnifMain 
■^■HMr rtfiigimm, fmed ann^ain defieial. 
, mt., fiyigor, aec. ptwr. brestn: 
tí*» *4f«» breain fragorti armormm edtrt, 
M H. — pj frmdmra, vilinm annnli: breslr 
1|IH, na. 2S. - 2} dtftetmi; blfða brestr, 
ti mu\ hmmmi i lmlii, inhrnmanilai. Skúldh. 1, 
; kali brcslr , defeetmi talilia , dolar, 

maik. 3. 3. 

■UVAft, fli. plttr., Britenti, Brídnmi', e. 
■MbfMnr; ua of p t H ati^iimi gijoMwn , vidt 
^ Mbi i^ r. 

lUffTA (brati, brcMa, brettí, «. «., eri- 
!>■ (brsttr): b. h*]» ■inn caiiitain erigere, 
mp, apsf^* iemilltre, ntlapk. a roniitu 
dmtm, i. m. ■■!■»— i ifferre, ferocimm in- 
^mt, B. kml. X. Cf. Íd. II m: þA mBBta rcj-ns, Iitrt halsnn sian berr brattara 
{laAan Ttá, el prœcaieral anle p. 329, srt 
er — , al ek dreic eptir ntr halaan minn, «k 
brr ek )ltt upp eða ekkl, qno íoco mtlapkora 
a eauda oulpinm dueta oidtlur. 

BRET8KH, adj., BritaHnicni , Anglicui, 
ÓT. 31, 2, td. Hmfn., F. V 229, 2 (Brelsr), 
D. breskr. 

BREYTA (breyli, brejlln, breyll), e. a., 
t^'om faetri (braol, unde brejl'ir vegir trili 
eallei , Eg. 79). — 2} le gerere: þd breytir 
dvarliga inciwte agii , Korm. 5. — 3} 
mulare: brejiU skAktaOam, niH'are pednm 
Itgumienlm el caletamtHla , madidai caligai 
tmmere novaiqne indnere (kodie hsfa sokk^ 
■kipti, Bkóskipti), Stlk. 10. 

BREYTIR, m., qui variat (brcyls 3): 6. 
tit. Qaritar potta, SE. I 236, 4. 

BHEYTM, f, agtndi ralio, Oþ.5; iniolila 
Oýenrfi raiio, Ðrapl. hnu'. nxc. e. 18, Httni 
sn^r nd af sMunnl ok iMi niðr, ok tvi biðr 
hsnn þi niðnetjaa ■lls , þorkell Geitinasa 
nalti ; hrM skal breylai ai, rtwadit (<k- 
dium, optra, Nj. 7. 

BREZKR. id. gu. brMHkr, Bn'tMnicM, ÓT. 
31, 2, td. Holm., F. I m, 3. 

BSÍXBX, C-fii, -dds, -dt), e. a. , í) a 
br4ð, prmda, tica, pradam dare, cHart: þí 
er ck blóðvali bnóddak cnn aquilix ciimm 
prttiui, Krm. 24; gnunr bneddi MaldrBaTsB, 
id., Si. 4, /; rsntn Tsrli(a bnedda eiM 
kráka etr uHami eomtcoH citafti , Si. 28, 4. 
— 2) a briðr. ce/er, acetltrare, eileriler m«- 
rert; binc parl. pmii. br>ddr, coHcifaliu, 
ÍHcilalui in cnriiiM; bnedd strjkr Bliiðnf- 
hadda , B. ÍH cwnilH ÍMCtfola rapido ftrtmr 
inpetu. de menle unda , SE. f / 451 , 4. 
534. Hoe lemu oecurril koc nrrtHM in Ðrept. 
msc. , de Helgio , gui ttlali eulnere adfeelmi, 
áixil , nd MÍnkaAa ek, en f>ii biMildtr heldr, 
MHHC ego lardati, Ih tere ih'mihm ^ham pro- 
ptraili. — 3) a brið, n., pix, pace oUÍnere, 
pieare; kine parl. paii. bnedilr , piealui: 
snyðja kt ek «r SoKni brKddan bjirjsr bAISí, 
Jiícafam noreM t Sognio enrrtre feci, FR, II 
72; brKddr er birom raddi || bsrðJAr chm 

fiicala noDÍi mndai mebaí , RS. 14. — 4) 
iifutfaeert: sldri mi, breðs iikils siin lyrir 
ridi ils hrj'nbrsmsr mMfnaM ficeJ Íiguo- 
faeert arginlum pTopter oiiruM (argento im- 
ptriiyeelum, pnteeiieral enim, haflrygr þryMr 
hvert dsgr ef hrilBm dlgulskafli), SE. f 
404, 4. 

BRJt01ORB, n., vcrba fier iroM prolalm, 
(bneði, ira, orð), íit. II 17. 

BBÆÐIR, M., aw prmdam dml, fBt' eiiot. 
paieil, (niiél. oeri. a briBð*), in eimim*erip~ 
tíonihni hetlalomm tl forlium lirenim fre- 
fuen* t>ocaÍHl»« , V. e. bnetir ara (a^milM 
saluratorj, Mg. 1,2; — benja llkr (Impi), 
Si. 11, 1 (AR. II 67, 2); — blilðstara 
(eoroi), ÓK. 3; — dólsllnni bvsm (a^milm), 
ÓH. 4, 3; — bcncJálfrg bligJMs (eamorum), 
6h. 28, Í; — itanavkls fcoreorNMj, £f. M, 
3. Yide niAbrcðir, íi. brwðrs. 

BHJCSIV JKUR, adj; irm aáivelm, (bnelti, 
VKndr), irocuMÍKi, de Tkort, SE. I 293, 3. 

BREBR pro brciH-, or^, Mb. i (P. Vlí UisilizcaByGoOgle 10). EadtM (útna, Grág. II 295. — 2) 
pro breiAr, laliu : i bygft brcði t, tn lalo lerrí- 
lono, SB. 11 m, 2. 

UKA-UR, gtK; dal. tl acc. a briAir, fra- 
Itr; gtn.: Hg. 20, 2, ok rak andan allar 
kindir Eirckn , brrðr KÍns, tl txpulit omHtt 
filiot EirM, (ralrit muí; áai.: hrtthr ^inum 
vel IbBí fralri tvo opem ilrenue lulil, Uh. 
í, 1; engl Undrcfci vcrSr mirl Inga braftr 
nuUut rtx txiiilil Ingii fratre (regt Sigurdo 
Maraldi plio) prailanlior, SE. I 316, 3; 
acc. : BoSb vlcs brrðr, et om vee* DiKtUS' 
ÆolMm, Ocrani (ralrem, li interficere míht' 
lieerel, Senarl. 8. Gtn. brEHr, etii rarior, 
eliaiB iit proia oeeurril , tide lij. Vert. Lal. 
p. 204 noi. c. , 333 nol. b. Quin hrKÍSr iif 
nom. ling. exitat in SkálJk. 3, 11. 45 .■ Ofms- 
túnga var garpsinx brwAr 0. eral frater 
ejui; örn&lfr, hcnaar rinka bricðr, 1| allri 
iilckt með vlfl rcðr, Ömulfiuf, ipiiiu unicui 
fraler, lolaut famiiiam, ipia rtnui adminitlra, 
curabat. Vide (oratam br05ir. 

BRÆBRA. Slurl. 1, 13, 4, Itgendum pule 
hnci'iT , ic. brKÍir beeita ninja, iir>o gnale* 
paiceni , forle wiinui koneila eiri appellatie. 

BR.VBRAI.EViil , K. , deftelui, jaetura 
fralrum, (bróðir, -leyai a lwas»), Sonart 12, 

BHIGÐ, (., metitilai, ineenilanlia, Hmam. 
81, SE. / 554 tar. — 2) tíalatie , il. omt- 
etlÚB t>Íolalie, inimicilia: siag* ( hrÍfA, 
wtiniicitia* habtre, agilare (cum ali^e, inter 
it), íil. II 253. Plene oecurril TÍnálla brígð, 
NJ. 66, pro: 

BRIG0A, ade. , eximit, egrtgrie, magno- 
ptre, ptr^uam, valde (forlt prapr. gtn. plur. 
TCiu brii^, a brecta, in celebrandi, exeellendi 
netient): b. brilt, ekjóll , admodum cilo, F. 
X 429, 52, Ha$. 47; b. niikill permagnui, 
Rdul. 2; i. EÓtlr egregiui, Kúlludr.; h. 
alerkr, Olafir. 16; bri^a lengi er hverr Ínn 
Mni admedum diu lui qviique limilii t$l, 
prev. A. 18. 

BRIGÐA. f., ptr/idia, (breKÍta), id ^u. %ríei, 
G. 17, ridt bolbrisða. 

RRIGÐ.A, (1. a., id. ju. brcKða, ribrare; 
kinc bri^andi, gui ríbral, tnovtl, gnalit, eide 
iialbrigrðandi ; reeliui aulem leribiiur brigð- 
andi, Hk. VI, F. I 29. quam brygðandi, td. 
Helm. Hg. 9. Brícða idem eite ac brci^lia in 
viirandi noliont, apparet ex Ftk. nuc., fua 
■ Mic kabtl de 01. Tryggtii , militei in pralie 
StBldrica cnharlantt; hcrklsðii menn tiem 
liaput , ok bri^ni avcrðum ninuai t — 2) b. 
bil, mardNi rumpere, non cnncfori, Sfurl. 5, 
i3 , •^or.l 

BBIUÐI, m., qui ribrat, (brisða= bregða), 
id. qu. brii^AÍr, ul vfsi — vUir, ciife hyrbri^i. 

BRIGBIR, m. , qui vibral, (bric&a):b. 
lanra, gladium vibrant ,. tiir, Sdk. 5; h, bít~ 
leina, vibtoHi gladiei , pugnater, GS. 1, ubi 
bri^i, dat. , appeiilum eil Tt^ Vefileini; h. 
hrannelds. trogam aurum, tir, Plae. 24, ubi 
dal. kritfli; vide (urirísðir, líbrigAir. - 2) 
gtadiui, (qi. qui vibralur, e(. lagðír), SE. I 
565, 2. 567, 1. — qui eialat, tide IflEbrí^ir; 
fui onerlit: brigðir bðlv*, miderum aoer- 
runcaler, rir benrfieui, Gþ. 12. 
BBIGBLUMD.\BR, (biífð, lundaðr a lund) , iitciMulaHs, Gp. 13. 

BBIGÐH, adj., cariui, mobilit, incmuloH.- 

bi'i^rhu|cr, animiu rariu), tniilaÍiJi'i, Bátum. 

91; allt er belra, en %i brigmim al vcn, 

;mdvii potiui eil, quam [allaei ttit, Báraai. 
26; bngðr cr heimr, £Í cr hugðai; || liig- 
axlan , quem fidelem t'n amieiliii tiie pulari, 
incontlani rit, Hai. SS; brict er Ij'ia lír, 
iiieerfa eil rila hominum, Hugim, 15, 2; bri^ 

CTu dllcndra 

(ijnofitrum Aoininum) tffala, Hugim. 15, f,'brigt 
or al irda hiinum (Bildrs roður), iiiceríun, 
mt'nuf Ittlam ttl Odinifidert, FR. II 139, 2, ul 
Farr. 225, bríKI cr al friia þrindi. /■ cmi- 
;ia(i(i(;hugbrigftr, hTarbrÍgðr,tebríKllr.(íbri|^r. 
HKIK, (., labvla; il. tponda lecti: hTÍta 
tveini mcE'n brikar, ab ulraque parte tponJa 
(plutei) eubare, Kerm. 19, 6, intetligilur 
lakula , qute duoi licloi inleritpil. Brík, 
adjeele noniinc Odinit aul piralai alicujiu, 
aut pvgna rocahvte, elipeum lignifical , SE. 
II 42fi. 512. Hamdii brik, labula Hamderii, 
dipeut, runnr HamdÍB brikar, rir, homo. 
Gr. 4, ubi tic- álli vin, þvi at Tcilti || tcII 
niildr imu evellir, {| hann und hverjom mnae 
II HamdÍB brikar af Kliku; brik ralBlaalea 
ryme, labuta tafilii batliila (pugna), di- 
peut, rymgKðir T*I>launi(a bríkar pujnolor, 
Slurt. 9, 32, 3; llB^a brik, tabuta marii, 
naríi, flteða brikar baða«kir, bettator mari- 
limut, Hg. 20, 3. — S) ín apptlt. (eminarum : 
brik bjitrs, tabula eercvitim, (eauaa, SE. I 
246, 3. — auSar, tficíliarum e. ourt, id. 
Skaldh. 4, 42; - clds, i^ii (dometlici), ii., 
Itl. II 351, i; — refla, lapeliuM, id., SkaUk 
7, 22. — 3) in cempoiilii! anðbrik, (etrbrik, 
menbrík, brik , valbrik. 

BRÍKMP.^BR. n., 9111 feMin« cintcicif 
impttí (brík, akipaðr, ef. rerb. iktpa), c«a- 
riria apparal , magnificentia tt tibtratilate 
exceltil, Óh 53, 2. 

BRÍKTÖPUÐR, m., fui tabulam eoHcidit: 
j&lks b. (jH-a lOpuðr jálks brikar), qui tpbutam 
Odinii (ctipeum) rutneral. pnttíator, 011. Ií8. 

BRIM, n., mlui marii: brím s»ýT mtlui 
marii fremil, Korm. 19, 3; nd er brím fyrir 
Jaðri nunc mflre Jadartm adtueni ferttt, 
H. 37. — ^) mare, SE. I 574, 2, Cr«. 
38; Irfla nnekkjar ilynja i brim naecf ptlasa 
eemmilltre, SE. I i68, 1, (ÓH. 10, 2); 
brím TBnkar gláAam [litða mare larat aurum 
SE. I 491, 3. VcsU^nii bríme, luperbui, 
eximiui ipltndor marii, aurum, Ha. 319, 1. 
— f) quirii liquor: b. dregfijar, liquor fer- 
menli, cereritia, SE. 1 , 246, 1, u£idr(«|jar 
brim rjarðkggjar fyrða, cereDÍiin noiiDnaa, 
eil^acfii, cnmicii; b. hama, lifuorpacti'DruM, 
cereri'iin, SE. I 634, 2; b. hrvBta, fi'fHor 
eoiit W^earii, cerceiiid, hraatabrim AIIÁðr, 
cereciiiii OJiiiii, ^ioeiii, SE. I 232, 1; lauka 
brim, aíiioluni , juicu/umoifie contJiiniB, hrinl 
laoka brimí (emina, Korm. 3, 3. Ocii. brímia, 
iiuerlD i, Plac. t9; atiud bríms q. r. 

BRIMARR, m., gtadiut, SB. II m. 560, 

pro brimir. 

nRI.MDYR, it., oniMiiI pclo^', (brim, dfr), 
■uicii, Hund. 1, i6, Íil. I. 82, F. I 165 
2. SE. I 690, 2. UismzcaByGoOgle , adtperga aihiaHtis marii, 
(Wa, JríO> ^'r. kyrrðmHi b. , exatluíuu 
fJafw, reula uuilatum, ÓU. i82, 6. 

■UMGÖL.TB. ■■., aptr pdagi. (Irím, 
(ftr), »oú, Ófl. /92, 4, ubi NeBkí& brim- ■UMI, M,, iptit, SB. I 508, 5. ubi 
tjvir krlMÍ; de cmeialibM* iafmtalibui: 
Ikfk þaU Iberðar aiikBÍr || OeygBQdr þrimu 
1^0», IJ þkr iissr clds i Dlduoi || Imft, 
bM ■«» brima, Bai. 39. ef. SóU. 18; 
tafis brimi, ignii marii , oitrtim, de aitnulc, 
td. II, t9,' brÍDiÍ b>og» aUlla, ignii inanui, 
amtm, Bil buie> ■mIIb brim>, dea auri, 
(emma. Orki*. W, 5,- BÓItftr brfmi, arior 
mmbi, wtfrbmi aemtue , ctianmi <cii morti, 
SMMTt. 19; reiðar brimi. ijnii tjvHalitmii 
>. rW«, ef«w, SE. Eg. 2JJ.' eldr ob. funt 
bcim hcatkr; bvi kallu heBtr reiSarbrimi, 
yh brfmi er etdr. Vide dynbrími. 

■BUHI'L, ■•., phDca wuijor, Edda. Lótia~ 
tmtÍM.- briMÍll stóraelr, þaðui brimla brekka 
tjit. ImBÍIa aMr mare, BSfuSÍ. 5. PAaca 
r<MI« (láUMelr, dtselr) ■>«, MokH Nalui*. 
,.5. 

MUWB, ai., Brimer nomen Iriclinii, Vip. 
31. SE. I 196. 226, JVvfaíítii eil lenlenlia 
JtmÍN (Se. ed: Bolm. p. 279. lub toee 
■líMr) , BríMir Vip. 33 gigaitltm tiie; tc. 
Hrta Fi|i. I. c. „eo BÍ" tom ad aalr, ^nM 
j*<MB rtftrri pottunt. Raikiui haud dubie 
/rtmomtit tá ad jHlonD rilulil, ob parliculam 
titv ial iram ea , ut inrieem opponanlur satr 
fímtr% ■«»■ tt bjdrsklr Brlmis jotuns, cum 
■■MM tini^i palatimrum haud facile oppmi- 
Himem mémiltaml , to oued priut pidalium 
'ip. memoralur, Sed 
. lecoruin Sindri el 
lorantur, quod loeo Vtp. 
anetOT epilogi SE. l 226, 
• Ttf. ■«■ ditctdere videtur, nominani Brfmis 
bjirsal. — 2) lie giganíe Ymere 
Vtp. 9, brimih blúS, (on^if Ymerii 
■m, «• Imca ed Bolm kabel brimÍB hold, 
imn Tmtrit , terra (Grm. 40), quod miliui 
mmimin nidtiur origini nanorum ex carnt 
TmtTÍt et lerra; vidi leirbrímir. 

WfHUl , ■■., jladiorum prailanliiiimut. 
Cra. 43 (amo ioea in eid. excidere eerba 
.ItWr •TerS." , .. Lix. Ui/lhot. 309). Bie 
aHmtraUdimt OdinU fmil, Bk. 1. 14: CHroptr] 
i t^tí MM meS BrfmÍB tfejar, liarði aír 
i tofSi hjilm. — 2) jttivit gladiut: bnsti 
IWi brlmb eKJar, Hund. S, 9; brím'ia 
Mmt, Jidieia jladii, pugna, Hund. 2, 25; 
Mhm vaJr, laa^ifiM jladii, pugna, Ha. 236, 
1; brimú haJr, eomentui gladii, pugna. G. 
St; brlmía draagar, arberei gladiipugnaloru, 
XE. U . tf09: Cod. Worm. (SE. 11 110, 2) 
bul(f hTÍB» id., txeluia i. 

nUnt>, i^ fn. bríma, gen. ling. a brim, 
■Mn mmrii, il. >w« (per ipentktiim Teú ij ; 
hiwmim iMflar, eaballi apiorei, naBii . ýúl 
biM ka^ nr fl. t9. BRIHL, f., nomen intula : >IU BkelfVBrím- 
>r belli totum mare, SE. Eg. 233. 

BRIMLAND, «., lerrii ailiu, tirra fluctuum, 
(brím, land), marc; blik bríinlandB, iplmdor 
marit, aurum. SE. 1658, 1. 

BHIMLEOGR, m., Korm. 24, 1, oi marit, 
lapit, (brim, lessr, erui). il. gtmma. Membr. 
kabel brunteggr, gu. v. 

BRIMLEIB, f.. tia ailut, (brim, leið), more 
ÓB. ÍS7, 2. ubi imeiii itt, en faeir er komn 
II kilir veHtut lil jl nm leifi liiu n Ltm>- 
Q>rSar brim, i. e. Ií3a nm brimteið til Lim>- 
Qarðar, niii jiraferai, en fieir kitir, er liiima 
vealan um leift (o h>r), liftn brin (tettum 
marii percumbanl) lil L. 

BRI.MLOG. n., ftamma, lux marii, (brÍM, 
log) , aurum: brímluK* r^rir, BÍr liíeralit. 
prÍHcepi liberalit, Mg. 1, 2, SE. I 498, 1. 
BRIHLOGI, m., fiatnma marii, (brim. 
lagi), aurum.- aldnfÍnnbrímto|;>, auro cirmm- 
áníui, omnlui, C. 53, íil. II 252. 

BHIMOBRI, m,, anai nigra, SE. II, 489. 
(Norv. Il>v»re, Strdmii Höadm. B. 221). 

BHIMREIfi , f. , rktda atlui . tel qutt 
iBifum marii propeUit , (brim , reið) , unda, 
pro mari, FR. 1 i73. 2. it. tar. Cad. fíat. 
Ha. 318. 3; niii brímreið itt id. ju. brím- 
leið , fiermufaíii liguidii r el I. 

BHIMBÓTl, m., aitu marii ^tclut(%T\m, 
rdt>) in lilut, concka: Kasrir brimrdtar, 
ÍKlorld marii rejeefameiala, eoneka, Eg. 31, 2. 
BBI!HBJ>BULL, m. , loí e. /'uljar mnrii. 
(brím, roðull), ourum.' þTerrir bríurDSalB 
«ir, Ód. 25. 

SRIMBÚNAR, f. plur. ckaraelera /lucluatet 
(fluelHyui avtrtendit, brim , rdnar), Bk. 1,10. 
BKlMSI, jjrncop. prn brfmÍB, gen, ling. tou 
brímir, gladiui, SE. II 102. 

BRI.MSERKR,m., D<ufii, <Fjtu marii pirfuia, 
vd potimt teilii tx atlumarit eonfeela, Cbrím , 
serkr): hverjar ro brdðir || er i brimHerkJum 
finga, Tor. Jecl. pra brÍmBkerJum. FR. Ii81, 2. 
BRIMSQÁNGR, m. , eekaneiu ailut marit. 
(brim, fánfr); hreiðr b. ingtiu atlualio 
marii, vikmarr við (i. e. *iðr) sdðum breið- 
an brímífánf , (ihki (Bergtinit) faceiiil 
lateribui noiiii iiigenttm marit teilualiantm, 
F. VII 357; borðviff Iráðu breiðan brima- 
f duf , nacei cofciirunl íafnm iBfuorii Bifum, 
legmdum putari F. VI 427, 2, iiili mofii 
(^fcc. F. XII 167) conilrvert 68r ^ór (conlr. 
pro BJAar) brimsfingr Téll um sdðir furcnt 
rehanenlia aitui marini latera eerberattil. 

BRIMSKffi, n., ^íoiolea marii , (brím, 
Bk(ð),naeii, ÓH. 8 (ÁR. 1292), Ba. 324, 2. 
BBIMVLÖÐ, /., (mifa iFiflU (brim^sldð), 
mare; plur. brimBl&ðlr, SE. I 506, 4. 

BHIH»ÖLGINN, adj., atidui ailúi.ailuo- 
lut, (brJm, sálginn): brÍmEðlfin kólga umfa 
attuoia, SE. II 451, 4. 534. 

BRIMSV^N, n., poreui marii, Orim, uvln), 
Íaliena, Hýmk. 27. cf, unBSTÍn. 

BHÍNGA, f., piclui (propr. xa miptai, 
brjðat, peetui). Rm. 16, 26; jungmnlur brj&>t 
ok briDfa, Greir. 69, 2. 

BBINNA, iif. qu. brenn>, onfere, SE. I 
278. 2. ui rinna = reau. [í^zcaByGoOgle BRINNANDI. f., ignU, (a briiiui, ariare, 
ad {ormam kvchandi, {., eanlui tl tim.), 
conjtcl. Ód. il, ubi br. InuUr glóliela, t^ú 
maris, aurwn, cide bimandi. 

BRI^JM, m., i^ii; BjKr..-heQft brinna 
ignn tTcilart. SE , / 3li, 3. 

BHÍ!>1NG. F., nomen ÍHivta: Bókn, KOrml, 
Brlsine, Vikn», SE. // 491. „Forlt Kmm- 
eOtn in SuiMntitriii, abihodie pritdiurn Brin- 
■ÍnehBUK". AnO. mS, p. 87. 

Dni!SI.>iG.4ME7J, n. , lorquti ignea, spitn- 
dida , cimtliun Frtya, SE. I t, 4. 264. 30Í, 
Hamh. 13. 15 (a brlsinci = brfitlnKr, ignit); 
gtmmii aul glo&atit lapideii ptllucidit cnmli- 
liiit (hI tttlerum stcinKBOrvi), r^roiintile faeil 
appellalio ejuidem, faert hafnýrk iplendidui 
tapii, SB. I 268; el brciðir sleinar & brJÓBli' 
ingenlti in peclort adrerio tapilli r. gtmma, 
Hamk. 16, eodrm ridenlur refereitdi. Brialngs- 
mcne eipiadi Frega , SE. I 30i. BríRÍns^ 
inenB þjAfr (fur, raplor), Lokiui, SE. I 
268. (FR. I 39i—39Í). 

BRMNeB, m., ignii, 8E. II S86. 570; 
brÍHÍnCB eirði . circului ignit, lorquei Ígnea, 
iplendida, id. iju. brisinctiDCn , hine brÍBÍngs 
i;ÍrAt-þj6fr, i,0Aíi<(, SE. / 312, 2. BrÍBÍnc 
íiorrtgii eil ignii iie 24. ■funii acetni'ui; 
hoáit apiid híandoi brígheitr eil ii. qu. 
funlieilr, fiii ptrcatuil. 

BHJAL , n. , depraralio , eorrvplio: orAa 
brjál, rerba dtpraTala, lingua corrupla, Nik. 
3, ubi, ir þvilikt, sem dngbSrn, l«ra || orija 
brjdl með blamanda mdli , kaud aliler eil, 
quam cum infanlei lingua baltulienli verba 
aeprarala proferunl. 

BRJÓNAB, m., tiH, SE. I 560, I. 

BRJÓiST, n., pec/u(.- i brjóati in adeerio 
ptelort, Hanth. iB, Sóll. 61 ; nm brJAat rramaii, 
id. , Veglk. 7; i brJABli, in inlimo peclore, 
Ín cordt, Alcm. 35; fyrir brj&sti nt»n extra 
ptctui , SóU. 56; laginn f brJÚBt peclori 
iadilui, Háram. 8i; annarB brJAstum i, annars 
brjóstum or, ín alleriui peclore, ex alleriui 
ptclore, Hávam, 8. 9, uii pluralii eii loco 
lingutarit. HUEr hlA i brjdBti animui ritil 
in peelort, Gk. 3, 9 (Qha. 53); vaia fnr 
vina brJÓHti , anle peclora amiearum, apud 
amicoM adoleictre, Fm. 7, Hund, I, 3. — ^) 
peclul pugnalorii, advtriariíi obttrium, ad- 
juncla limut animotilalti el forliludinit no- 
liont! brJÖBl hlifM ft-Oua UO hríngdriro, nn- 
dum peelus (i. e. tola forliludo) tximiam 
cilam tiberatii itliut viri lerraril , Slttrt. 9, 
32, 3; hilmir hafðil litit brjóat (yrír sir i 
hjálmfirima, rex kaud exiguum pectií* pra- 
ftrebal (haud txiguam, i. e. iniignem forli- 
ludinem oilendil) in pugna, F. VI ii8, guo 
toco Hk. 95 kabel hafði, fi'ne ncijaliane, guando 
brJDit de defeitioribtti aceipitndum til. Forlt 
reelitiime brjóst k. l. accipilur de prinorii 
aciei dt{tnii>ribui , ul in loco Slart. Itgalur 
hlfrait, <n foeoHkr. haf&Í rl hatði Iftit^hafði 
ekki. — y) frons aeiti naeatii: fyrír miðja 
leiðdniCre brjúsli in mtdia fronle elaiiii 
Hk. 63, 2. — 8} part prora anlerior, undii 
obotrla; brjAht, mnnit rauðnm steini prora 
ruiro eolort picla, SE. I 328, 3. Vidt 
þjAstbrJÓBL RRJÓíITABB, ptelore prmditiu, OrJ4*t), 
Kide BvalbrJABlaðr. 

BRJÓMTKRÍNGLA. {., orbieuta peelor^it. 
^rJÓBt, krinsla)) hnula, omiimeHdiin mulitkrt, 
Vúlk. 23. 34. 

BRJOT pro brot, bmtt, brant, s, mb: beri 
brjol, auftranl, ifferanl, Korm. 16. 2. , 

BRJÖTA, (brýl, braut tl broll, brotíOi ■ 
V. n:, frangire} itnperf. eonjunel., bryta, Hifmk. ■, 
28;brolinB var borítvpcr bor(ar fe^eiwnlm 
urbit tffraelum tll, Vip. 32; borg bmtía 
mnnimrafum diiruplum , Og. 16. Inlramt., 
cum acc. tuhj.. korb braot tattra nacii fracla 
lunl, SE. I50i, I; borgir branl urbei tvtria 
lunl, Hund. i, 3, Dt navigatione : b. naBheiai 
mare lecore earinú, ÓH. i5t, 2; b. anndr. 
erundar Karlt fyrir knarar barði, id., RS. 1; 
Uýt bmtu hrOnn, prorœ tieaiant vndam, F, 
VII 40; bynkiö brjiila þdngaa víðl CaeS) 
blrlta« naeti gravti undai prorii lecanl, 
SE. 690, 2. Dt pugna: brjðla egB, acitm 
(gtadii, Itti) frangtre, forliltr pugnart, Slnrl. 
7, 30, 3. Ðe muni/icenlia: itr kuani blik 
brjAta [| Brandr elymQaiurs landa eiimitii 
Brandui aurum (i. e. annuioi) frangere noril, 
Slurl.7,39, 2; Ai'nc brJAteildr baag«, /^racfore* 
annufonim, eiri. F. II 311, 2, cii/e loKbrJÓUDdÍ. 
■nenbrJAtandí, led brjAla gall, bauei idtm ol 
alijue höggvn Eundr eull, líe guo uiu diiteeandi 
annuíoi tt diitribuendi cide lub cerio MggY*. 
Metapkorice: b. heiftni pagaaam religionem 
exilinguere, Od. 1t; b. boð juíla notare, 
FR. I 2i6; b. Tilja, fetlan e-s tolunlalam, 
coiMiÍium alic^fuf irrifum reddere, Skáldh. 
1, 27. 40; b. manráð fO&ur, id., VöU. 3 
(Hund. 2, 14); b. friS pacem diilurbart, G. 
55; b. sTeftt hrafni, cDrvi jKÍeJem diilurbtir*, 
corvum jomno eznfare, flra^em tdtre, P. 
XI i91; brjdU str byráar, Dnera liptoritm 
libi ctedtrt, i. t. ntala liii conlrakert, ar~ 
ceiitre, Hk. J04, 2; b. kapp sitl lu mm a 
ti canttndtrt, F. VII 45, 1; brJAta b4|-, 
reiiiltrt, obnili, eonlendere eum aliqua , vidt 
lub voet bágr. Brjota apf vipn, orma cz- 
promtrt, txpedirt, Hh. 63, 1, ut b. Dpf 
vaming mtrctt dtpramtre GkM. I 36i ; k. 
upp TÍBtir, F. XI 117. VI 382; brJAtant við 
pBfti Binni, forlunœ beneficio rtpugnart, reti- 
ilere, SE. I 410, 3, ul in proia F. IV 233, 
ef FR. II 281. /n caM;iofi(i( eiife hKrft- 
brotinn , menbrJóUaiti. 

BRJÓTI, m., id. qu. bmti, qui framgil, 
SK. I 2S2 vidt vellbrjéli. 

BRJÓTR, m., iu£>(. verbaíe, OrJ6ta), fui 
frangil a) de homint libtrati : b. Anfrs 
iititiai diiiributni (i. brjAu, hOggva) . SE. 
I 636, 3; b, bániblifc»(BunimJ, cir liberaii*, 
it. tomo, ÓH. 92, 8; b. bauca, fraclor oNnn^ 
torum, ite principe, ÓH. 259, 2, Ha. 258, 3; 
kumla brJAtr , effractor lumHlomm . homo 
letltilui , Korm. 7. Hac forma lutfdiiMtM 
rerAotif elinm in proia oceurTÍI in eognomtin* 
GarðabrJAtr, Slurt. 4, 44. BrJAtr Tiftar, bc^b, 
aeglreiða, eonfringtm malum, eetum, anmtt~ 
mtnla, rtnlui , SÉ. I 330. BrjAlr berEihM*. 
opprtitor giganlum, Tfcor, Hýmk. 17, SE. I 
2S2, 2. BrJAtr synda, opprettor peeeatorum, 
Ít Ckriilo, Lil. 47; b. .glvpa vir pitu , NilL 3S; k. BcÍM Kir ínuu, Gá. 3. It, /n cont- 
fmitu: uHrjólr, pillbrjólr, hoddbrjAlr, hring- 
W)i4r, héHbrjótr, hyrbrjAlr, hDrgbrJAlr, lið- 
t^, ðrUrJdtr, seimbrjóir, vellbrjAlr, ðr- 
kqMr. 

HO, f.. ammu, SE. I 576. Vide brá. 

■lODDVLET, H., itda telonm, (broddr, 
M), ef^««f, Hifuðl. ii. 

MODUS, M., lasilla, 8.E, t S70, 2; in 
pw ((Ms brodder, FA., // 3ii, tt F. VII 
J3ft knMar dicituT , ^uad iiid. 211. broddr, 
UtUhtgg el brDddbliul, de iclu tagillamm, 
t. IX 538. FR. II m. cf. ibid 118. Í22, 
r. m 46, I. 3, Hg. 3.1, 5. Dt qvoTÍi lelo, 
YK«b.- han bcð broddi sf.t blúð >l drekka, 
tt, ^ienli opera , evlcita faHguinem dedil 
Un, Gkt. i3, uii de gladio termo etl, 
•N. PJL / 222. H&ki broddam Knrði lees' 
(rn 5)«rftú rnfmrarit, SE. II 221, 1. 
■nUa rcrð aiatíkf (clarum, rvsir brodda 
(trhr, tim leíorvm effundtm, pralialor, SE. 
I K8, f; brtiddft hrilS. impetui letoruia, 
tfo, G8. 28, KoTM. 12, 2; brodda s&nsr, 
idtlia lelontm, lela toianlia, bálkr brodda 
p>p, uftt lela Dolaitlia inlercipieni, cIipeHi, 
SnU. 12. — 2) prima tl extrema pari rei, 
rmf.- r«ð*r br. eilrema ora lilOTÍ,, Ý. 51; 
Mar br^ priauim agmen, prtma aciti, Orkn. 
f, 2, &«rl. 9. 32, 3, quod tit alyrjar broddr, 
r. r; m, /,■ or&inn I broddi atlrKr feröar 
»frimB agmime conililulut, Sturt. 1, 20, í; 
w in prota fcrAar broddr, dt cattrva inct- 
imlmm ftmiiuiTum, sú v«r i ferðar broddi 
Imeb, tr bdt vtr bdÍD, ta femina, fva 
^imiHtiime te$lila tral, in fronte oaltita 
mtticfil, Veriio NJ. p. 93. nol. v. Sumarx 
tnddr. aslai uueiM, príiieí;iíulll aitulii , F. 
V BS, 2, id, ju, ðndvert samar in proia 
mltetdemle. — 3} vidt compoiila, sKotbroddr, 
nlbrWdr, fararbroddr. 

nODDHJÖÐR , m. , lelim ruiefacieni, 
(WWdr. ijMr], praliator, G. 20. 

WtOOO»PKHSiR,m.,lerqueHiltla,()iTi,idi, 
^mmr} , pmgiuilor, tir, Stlk. 5. 

UðeÐÖna nde BiórtrðESútlr (bracft, 
1«.. .- íur). 

UOK, f., iracca, femorale, plur. brakr, 
ímiL 5; gm. plitr. brik», Háram, 61. In 
•m tcmrril in Ei. (GhU. I 770). Vidt 
biML 

UOKA. f., femhma SE. II 489. 

■BOKO.Ij , f., id. qu. brakan, brpknn, 
h^, Ttt tmtmmtlualio, gratialio, F. VI t16. 
Í, m> brak (F. VIII 123), bnkaa (F. IV 
^ 1 bfsnUa (_F. V i65}, 

llOtB M circumueripliome earvt , vide 
tjúttkr. 

■KðKinM Tide branknn. 

MONA'B, M_ id. qv, brannr, fomt, rieui, 
-^dnbTwnr. 

nOB, Itelio Cod Regii SE. I 278, Í. 
w. B), aml nl id. qu, bior, bler, ariti, 
rmmÉalÍM ligmidit , aul brDr (bravr, brpr) 
i^íéiimat, tt radix adjeclÍTÍ inderl. breyna, 
)>>d d* imtamte felt dicilvr, reínlí blKsna 
Mbt dt fttiJtne otivm, a blNr, ariti, rKAa 
di mitttt percm, a riXi, porcui. Sic hellis bravi-, felit anlri, forel yigaHlii aqpelíiilio, 
quin el gigat abiot. kOttr rDcnfur. 

BKOínlA (brofii, broHta, brosat), c. n. lub- 
ridere, Shiildk. 1, 3; brosandi bliA didce 
ridetit, ÍbiJ. 6, 33. 

BROSHA, f., gadui aionopterygiiit . SE. 
I 578. Nom. Brosme, id., Slrúmii Ðetcr. 
Sóndmðria I 272. 

BROT, f.. id, qu. braal, ria, lerra; Ua 
broi, lerro glacialii, Itlaadia, H&fudl. í. 

BROT, H.,(raelura, fraetía, latio: b.biru 
IJdnB, latio naru, fracla narU, F. II 99. 
Forte h. l. conilruenda : igUrAr báni IJAdh 
TÍr, el B»tir broílaads cuttoi lerra, — 2) 
in plur., fragmenla; brot beegja sdðs frag- 
menla utriuiqvt (cBllitœ) nari,, SE. II 110, 
1; hrínga brot fragmenla annulorum, SE. I 
658, 1. Vide kridnibrot. 

BHOTABÖL, n., timen Hrla, SE. H m. 

BROTGJARN, adj., ^ui factíe frangitur, 
fragilii, (brot, gjmn), vide ábrot^aro. 

BROTl, m., tuiitantÍTum Ttrbale a brJAln, 
gui frangil; TÍde compoitía anðbroli, haag- 
broli, cldbroli, hrÍDgbroii, me«brotÍ, seinbToti, 
vellbroti. 

BROTLAND, H., (erra, (i=braalland): gwlir 
brotlands dgnatla, F. III 99. 

BHOTNA, (-aða, -alj, c. n. frangi: Htr 
brolnar crui frangilur , Ilánam. 89; láta 
brotna frangere; bann IM hitt bdl .írolna, 
nrcent, caileítum perfregil, txicidil, OH. i5; 
brafnin|;T l>tr aadin hrínga brot brotna f^rir 
Bér, rex lorla oiinuJDrvM fragmtnla ín oon- 
ipeeltt itto (ramgijubtt, L e, annuloi aureoi 
minulim concidit, ul toi minulatim diilriliual, 
8E. I 658, 1. 

BROTNL\QR, m.,gladiut, (n brJAta), SE. 
I 566, 2. /n compotilii; hAgbrotningr. 

BROTT, adterb., id. gu. brant, o, ab, Korm. 
8, I, — 2) id. qu. brnat, imptrf. ind. acl. 
T. bijðia, kS. 1, ef. hroi, imperC f. hrjóla, 

BBOÐC ÝGB, f., gigantii 'paháý (b»-oð = .' 

brano, gjgr) , mu li tr jwiiii ceto'aqm* eibnria 

modtim profttndeiit, SE. II 63Í. f', , 

BRÓÐIR, ffl., frater, in abliquii fcrAðar, 
it. brcðr in gtn. el dal,; píur. bneðr, bneðni, / ', ?. 
bneðram, (tape tam ín ling., quam plur., 
fcrpSr, quod in impreiiii haud raro icribitur »• 
fcrOðr), Vip 3i. i5, H. Br. II; bnmds brteðr, / > i . 
cammililonei (qi. fratrei in giadio traclnndo), 
til. I 327 2; ftrt. fcróðir, ^raler tupi, lupui, 
Krm. 46, cf. blóði. Db monachii : braðr ok 
systr, (ralrei ac lororei, nnnacfti eí maRÍa- 
íei, Lb. 8. In cempuiilit: eiðbriðir, hnit- 
bráðlr, JailbrAðir. 

BHODUHHAM, m.,perctttlor fralrii, HáT- 
am, 89, Skf. i6. 

HRÖÐURSO.^B, m., nepoi ex fralre, SE. 
I 462, 3, Mg. 15. 29, 2. 

BHU, (., pont: fcrúar nporðr, exfremum 

tanlir, capul ponlii, Bk. 1, 16; motn. plur 
róar, F. XI 3i , cum artic. brdamar , ib 
35; gen. plur. brd«, Crm. 44; fara i brd 
per ponttm incedtrt, FR. I t66, 2. Bett 
ertn brd til islar, de (oncla cruce, Lb, 35. 
— ^) lotum. ilralttm, de re, cui quii iniiilil, 
incumbil, uf fínndngs brd , poni, vtl lolum UisilizcaByGoOgle eui intitlil acHfiler , mmut , IIdbí cím- 
dnfS brdar, ttrptnt manili, odiiuIh*, Orkn. 
79, 1; brd Qalla FÍnnB iljk, (ð/um planlarf 
gigatitii , solum , cui gigat píaníit imiitil, 
eliptut, SE. I 31i, 3, lee. Uel. Coá. Regii, 
ubi iU* brd rjalU FÍDns dicilur »( iljs klað 
HrUnenÍB; eaiJ«n>nD(ÍÐr>aDl8bril,;ioii(gíjr(in(i(, 
de clipeo tumendum videtur SE. I 306, 1, 
prœevnle F. Magttuienio i'n Lex. Mj/lkol. 883, 
Hot. — y) ■» appell. fetHÍnantm: refls brd, 
femina, SkiUdk. 6, 32 , et ttepe apud paelai 
reeenliorei, ubi hrd etie Tidetur lolum, terra, 
id. qu brrf, cf. Hild. 12, 4, u&i quidani pro 
bráar legunl brdar. Poteil lamen brd h. I. 
tiie nomen innila, id. qu. Brda, ttnde el 
brdisyrðlll mare. — 2} in eompotitit: ásbrd, 
feirbrd, ^&llarbnl, Blcinabrd. 

BBÖA, f. nomen inivliE .■ Brd>. Htrar, 
DuD. Siri, SE. II 491, 3. Vide brdeyreiH, 
,^od. Bro) rite »vaDD ín SSndfjordo" , AnO 

me p. 87. 

BRUGGA C-ah, -lO. >• o-i polHm nit- 
ctre, lemperare, parart (Angl. brewj ,■ parl. 
anomalum brasirian (ul ri eiiet a bryRKJa, 
Dan. brygfcj , Veglk. 12, b. nu"'^!' mulium 
iMperadim, Melapkor. , bragginili daaðana 
dreegjar mortiferai (itcei miiceni, Lil. 15; 
bli8« brenlr, er bruggu heHr mcð þjÓHti, 
Úi^miiniliu, infenia onjnio excogilala, con- 
eepta, Skildk. 1, i8. 

BKÖ6YRBILL, m., cingulam iiuuta,(aráM, 
v. Brd, gyrSIII)> mare: b. þv»r fyrðaDi 
■Mre riroi latal, SE. II 491, 5. 

BRÚK, n., aJffii cmlia et mlK marii in 
ItfHi ^eeta: liAsmena Ingu am Btrindir, sem 
Irdk, inilar alga in lilut ejeeta , Ód. 22; 
liCKÍa i brdki, F. VI 376. Occuril tl Shirl. 
t, 31 , GkM. II 388. 

BRUM, n., gemma ariarum, ut Sks. 105: 
þi bit fyrsU tdk brum tt þrdlak am vArit 
i Ollum ftldÍnviAi til laufs , lum primum 
ýenmo DntnÍBm aríorum frucliferarum lur- 
getcere vemo lempore ad fundendai frandei 
eaperuHl. Hinc (ront el romut frondent: 
biiíiibrums hind, cerva rami betulini frondoii, 
capra, HS. 17; qua eaprarum appellalio 
iHiulrafur ex Slrömii Delcr. Sundmöria II 
34/.- romt betulit frondori eolligunlur, ut 
ftr tinnnn pabato inierviant caprit et kircit, 
fui frondei depatcunlur, nudoi ramot relin- 
quenlei. Brama rkki, ^olor (noxa) ramo- 
Tum, tecurit, Íild. 24. — 2} m., lemput tel 
temporii punclum, momenliiM, ul oidefur fnn- 
(um in accui., Mg. 9, 2, ubi contlruenda 
Hdentur : ek mnndB þann Oudverðaa brum , er 
koadnE (r) amdi llndum , reeordalui tum 
priut iltud Itmput, eum rtx imperio uleialar. tímft; neutr. ^en. e*t in GhM. II 618: Uum 
fckk dl i þelU brum koc eadem temporii 
puntto exiit. 

BRUMAÐR, a4}., frondau, (bnm): b. 
hdri cmiatu* 8E. I tl4, 3 , ralione kabila 
tubjecti appillalioHÍi londr (arbor). 

BHUBIR, m., gladÍM, 8E. II $Í9. prata Uclia, ut tHttur, pTo brimir, fuorf kiAtt C»L 
Rtg., SE. I 565. 

BRIJn, f, ora, margo, crtpido: brSHbria 
Minu vinar rdno, ordua erepido lerra, Utut, 
SE. I 602. Hoc teniu píur. kaud dubie fuil 
brdnir. /n compot., dagabrdB. — 2) tuper- 
Rm. 20; plur. brýnn, H. kal. 19. ttc mptreilii, Ítl. II 299ti brdna hi« 
(upn'ci/iorum , caput, Korm.^3, 3; brdM 
grund, lerra tuperc, eapal, OT. 16, 1; borg 
brdnB, rupti, arx superc, id., Jd. 27; htrgr 
brrins, id., f. 30; brdna ruf ocuiui, Ag. 

BKU\ , ■., eilni, if. ignii: gefck »t brui 
acctitil ad igntm, Vblk. 9. Hac conjtelurm 
til, membr. habcl Gekfc brunDÍ, vide branni. 

BRUKA (-iða, ->t], c. n., ferri, ruere, 
de currtnle nave, 5verr. 63, 2, F. II 181, 
4, FR. II 492, 1 (74, 1 hlanp*;, SE. I 688, 
2; dt mari: ftllr brankr sjir meS Ijollan, 
OrJbi. 22, 5, qua laco SE. I 316, 2. ktlHl 
■llr gljmr ajár d Qollami vide bmnn pra 
braDar. ,/n proia, de eexillo: Bcrkt brnMfti 
fnm, OH. 32; de etatit: stdrskjf þeirra 
hDriNu bmnftl inn aoi þat BUDd, F. VIII 131. 
nol. 7. 

BRUNKLAGB, n., id. qu. bryDODc'^, gigatMi 
lorica, iccurir, legendum eil, F. II 318, 3 
pro brimOacA. 

BRl}MHVfTR, adj, eandidii npcreiliii, 
(brdn, hvilr) : brdnhvit, pro lubtlamt, femina 
candidii tuperieiliii pradila, Býmk. 8. 

BRtÍNI, m., nanul, Vtp. 12. ^ 2) Odin, 
SE. II 472. 556, (forle, magnii tuperciliit, 
a brdn, e(. brdnn). 

BRUNLE6GR, m., pro branaleccr, crtu, 
01 marii, Cbrunar, lcggr), lapit, lapUlMi, 
gemma, brunlcgi^g bjartr, tapittii, gammii 
eontpicuut, omalut, de femina, Korm. 34, 1. 

BRUNN pra brap>r, 3. i, prat. ind. act. 
r. bruna, currere, SE. II 170, 3. eodem 
perlinet rar. lect. F. II 181, onti bmn, i. e. 
ormr branar, Serpent (navit beílica) cmrrii. 

BRÚNN , adj., Higer, aler, futeut: krdnt 
bl6S. ater lonsuii, cruor, ÓH. 19. ÓT. .30, 
1, ÓH. 14, 3; brdnar br&ðir, alra prtala, 
languinotenta pradm , de cadaterUiut , P. XI 
195, í; brdn egg, aciei (gladii) nigra, 
carutea, Ha. 326, 3; brdn Hlakkar slófi 
eniu caruteui, SE. I 662, 2; qiilk. ler- 
peníit, ui dókkr: brdn brið IrDan báli 
ofer lerptHi, FR. I 259 , 2. In com^ottíU: 
rauðbrdnD. — 2) id. qu. brJDB, ferent , te- 
cuHdut, it. ctltr: brdn veðr cnili ferenteM, 
Ug. I. 2, SE. I 498, 1. ul hrall vcAr; b. 
vengÍB hJOrtr vtiox natii AR. II 56. 

BBCNN, m., Odinit nomen, SE. II 972. 
556, fort. magnii lupereliii, a brdn, ef. fardni, 
ad farmam adject. HfcolbrdDa , avarthrdiiB. 
BrúnE ^65, itrepilut Odinit , pugna, BrdnB 
IJdða hvaaa, ocer in pvgna, fortii, bMicatut, 
Setk. 5. — 2) tjuui (qi. niger), 8E. II 487. 
571, ut hodie Brdnn ett noattn prepri»im 
ei^juilibtt nigri equi, 

BHUNNAKR, m., |>(tlatiiim Idminet, vti 
nmunf S. Thortaciui el Magnuteniut '*■« E,ex. 
Mflh. , conferenlti BOkkvabekkr, 8E. l 312. 

UisilizcaByGoOgle BKlt 1 M Mufpf lr«£laíM ið 'JÍcliont poe- 
lin MaaaM er hoe palalio dmomitialurut 
fmmǹlMr, ti kvnc vertum eodm modo, 
•rmÍKftMMU modo memorati , cotutrux- 
iurf, lieaH in praecdemlibut Fríjýnin ap- 
fAaH intMÍug FcDsalft, Frcjrcwt eigandii 
tomuii. ferle BniDpákrs g&rSar ttt da- 
■inlwa Thjatni m Tkrymhemia, el teriui 
itentiimnimt: BrlHlngB girði'pjdrr (Lo- 
M*r>« ><a*nbeUjardisÍ soaa Cfdtin- 
m) i Bruankrs gDrðD grjAtnÍðaðnr (in 
«taa SnmotcrÚMtm giganlit}. 

UCKNl, »., lerlM «m&r. FðlJL 9, sekk 
knú 11 ken hold sUikJa ; branni vidttar h. l. 
(Uf níit. wriaJe, n tnin> , cvrrere, laU, 
L I. pi perticit curioriii, xyloioieis, laiiliir 
(úHÍmtfir), »am hodieque f ui li&lif &HÍuIi* 
■( (fSNiii C'"lBKE>r) ptr glaciem labuHlvr, 
M tríu ttr Jieunlur. Ctlerum in braBni 
n ■ dtplieatum t$l, pro bmni, «1 forma co- 
rir aietdal ad (ormam niani. 

■■C:i>lKBAZI,M.,cÍimeiaifutlu,Oreana, 
raH). ^i. iM-n', lcsBÍ b., ttl. I 91. 

niniiNLEGeit eide brDDÍessr. 

HCNXMIOI, m. , vulpti (ge. mimgeni in 
fmtm, bmnr, mlsaj, SE. II 990. Sed 
n. tl 39 (ef. Lex. Myíhol. 7i8, nol. ") 
^*^nöp eit gigat (þaas]. 

■(nNR, m., foni: bcbi vlB tt brBDBÍ 
tiiidu Mifcr lofrici ad fonlem, Korm. 8, 
Uftteu, SóU. 23; b. baaEregiuH = Mimis- 
tnHr, Sáll. 56, e. nr&BrbniDDr; rieui.- $kkk 
H fri WmDDÍ , PR. II 29 , in practd. proia 
litr; •fBs .• f broDDÍ þeim, er ÓÍAfs dreyra 
■Br UBadÍHi Afva (anjuine OJáiBÍ eMimizla, 
9.0, id.^. Tal>, iiid. 22; mare, ul braðr: 
^•M atr rir bnuiDÍ , uoAi e Mari Mieriil, 
í£ / 128, ð; b. fcDris, ylEJar, /eiu, ayun 
Wpcn l^ (oujuii, Ei. 40, 1 CAA. 231), 
ML 10; b. þrevja Idddh, font, lifuor gla- 
*i, eiwr, GS. 23. ~ Tranilale.- hÚota 
*M *f MEtiB {] miskBDn liraÍPB broBnÍ, 
f—itilm, Jr Spirilu lancto, Ho. 2; hvert 
acÍB ^TBÍt, hirtir Q hDsar ajdks, liði oiJdkD, 
l! rai tá er sAðn mBsnar [] s'0'^i"i> braDni 

l*v>t, ^MM lapientia: veiltD, vir Bt rtttan, 
r>ili bráaar. mrsim kannB |) nðar I ^tkins 
«W,| rHöakfrðr, ak son dfrðBr, Ht,. 16; 
Viak br«Bar, font cojnili<Hiii , pectui , ani- 
•M, JUUb. í, I; BBcetar b. /'ont lopieníia 
&Bda») ew^ Mt. Fide fomum bronDr. 

WMPÍLMR, m., palma loricai, tk'TnJi) 
litar), jMiw .- brfodir bmapilmar oeuii 

•B^ r. /;/ 220, 3. 

WKSTEINN, m., lapii tupereUii, (brdD, 
«>m), •»!>« FR. I 258. 2, 259, 2. 2fö, 2. 

■|}SI,M., eo^, SB. I 589, in <>p}>ell. 
Mm^ •Ue aalbrdsL JTerl. f, 48. 

WðBTEINAR, m. plur., ttratum lapideum 
Mstúa, Dm. BroBtcDe, kodie Iit. stittar), 
k I 1C3, f ,- in preia Bb. 26. 

■ðÚNGB vúle bBDdDfr. 

■VtBFATie , n. , conjvgium , ul kvog- 
Si(, (bcMr , fiaf) ; pro conjngt , nxore, 

ttÚBFÍ, n., pteunia tponiMt , fbnltlr, 
H Mnmk. W. 3Í^ BRÚBFbR, /., coMÍIafui nuflialit, <Ie<lHe- 
tio ipoHta, iler napliate, (brdðr, Tir), Ha. 
274. In proia SB. I 530, Rg. 81. 

BRÚÐHVÍLA, f., Ihatamut, leclut (yropr. 
nymplia, brdðr, hvila): þar nam pjttðar 
stýnr II p-jÍT naiiDdAmÍ skrýða || s^t'^óm 
slriD, ak sBmdi || sér brUðhitU Hkíra, Mk. 19. 

BH|)ÐK0,\A, f., pronaba, (ktúÍT , kona), 
FR. II m, 1. 

BRUÐR, f., tponia, nympka, noea napla, 
SE. I 536, Ali>m. 1. 2. 4, Bamk. 30; b. 
Saða, nympha líeorum , de Skadea, Orm. 11; 

b. hÍmÍDB, tpania cali, lot, Orm. 39; k. 
aadlanss herra, ipiiHfa co'Jorum dDMÍHÍ (Ckri- 
tti), tccletia chrxitiana, úd. 29. — ^) pudla, 
amica, amaiia, uxor: b. YsiJar, amieit Oiíí- 
ni«, Teílui, (erra, reoie, OT. 20, 3; jötnaa 
briiðir gigantidtt, Hj/ndL 9; brdðr Avraia 
(OraÍB) j6Sa, uzor j^janlum, femina gigat, 
F. VI 903, 2; brdðir berserkJB, gígantidet 
HarbL 35. — y) ftmina, SR. 1558, FjSltm. 
93, ÓB. 50, 2; aDðar brdfir fenina divet, 
til. I 248; b. or steini, femina taxicola, 
antrieola, giganlii, H. Br. 3; hraDs* brdðr, 
^emina lefHorea, unda , pro mari , hraDDa 
brdða lÍDd, liiia marii, fanina, Gd. 19. — 
6) i« eampoiilit: eis'iDbrdðr, slym^rdðr, gah- 
brdSr, faibrúðr. 

BnUÐH, ffi., iiJ. i/u. branDr, foni (ð es aa), 
SB. I 40. — 2) mare, SB. I 575, f. 

BRUBÞUHR, adj., í=i brnnÞarr 0, licoM, 
exiiecaluf, Jferí. f, fð. 

BRÝ , SE. II 999 , adáila in parenlketi 
explieatione, troll gigat, qua ti vtra iil, cox 
cokartl eum brjja. 

RRVDDB, •dj-.,f lÍMuíif muniluf (broddr),nJe 
Abryddr. 

BHYCOJA, f., poni, U. tlratum, hciu abi 
guii quiticit, vel via, eallit, temita: Hvafnia 
brySEJa, flrofuM Del via itrpenlii, aurvm, 
eyðir BvBrDÍB bT^ssJD, coiMumlor auri, tir 
literolif, Gd. 16, ubiiic: MggÍT tyyi avntaia 
bryssJ" I Benn tveim stiiðam þAttast kennn. 
"rysua ygsJ"' hII'^i'* (^laiJionim) , clipeufj 
ejui el pugna, HR. 36. In compoiitii: idl- 
l>ryBK)»i tdnslbryssJ*- 

BHTJA, f., femina gigai, SB. I 551 , 2 
ividt brf), ef. kryftja. 

BHYNA(-i, -da,-nt), D. a., /'erniMacuere,v. 

c. falcem fenariam, Skáldk. 7, 99, btfai A 
opt, en bltr at verr; in proiii brýna vopa e( 
bríoi cot, til. II 398. Parl. paii. bríadr 
oeuluf.- bmndr, hjörr, Mg. 34, 3, Ha. 117, 
Sterr. 106, 1. 

BHYNDUM, ÍTrm, 7, in loeo perdifficili, 
quem ffle nonjuffl intelligert fateor: senpi 
Solli Kðar || si'U"'''!' *^^ '^ bryndum. Vl 
lUiquid afftram, conttruo, s""' fáSar vals 
grandar gensn bryDdam auro splenrfmtlei (e. 
omata) ttrrœ accipilrit (manut) acctdebanl 
ad glakioi (i. e. admovtbanl it gladiii , ad- 
tingebant, prekendebanl giadioi); bryadam=- 
bróodam a braadr, gladiat (guod oariantet 
Itct. kabent, luilala icribtndi ratioHa}, qao 
loco y = n, 0, S. Vidt de koe loeo Krákn- UisilizcaByGoOgle BBVNI^LAeB, «., gisantit iorica, (bryBJa, 
■t^), tecurit : brynlli^dB rcgino, pralialor, 
rir, OT. m, 2; plur., hrjétr brynBasJSa, id., 
Sturl. 4, 31, 2; brynnBg6& f>in£ , conttnlut 
mmrium, pujnu , irj-nafte&i f>ÍnKnardn|;>r, 
pugHolortt, TÍri, hominrt, »f legenáum videlur 
Ch. 3, aU lie: Hnarr llri fieim er þuH . . l| 
ÞÍnKBaruagnni vBni || bnuiJa riáSr 1 briðar 
n ...yiilBcnrB naðsytii.., a: brandii tjáftr 
nnrt 1 brUkr nð&synjsr flri þeim brynfl^eSn 
þinKnardncam , er vara þnrfttr, ■'. e. tir illt 
tirgenlibui ntceitilaliiut kominum injigen- BIIYNGAtíL, •>., vehieru loricai, f.bryni*, 
gBgÍ), tagiUa, ptur. bryngOg:! U. H. 

BRVN6LÓB, f., flamma (oríciE , Cbrynj*. 
KlAn) . gtaJiut , Þ. Hrað. (li. Hafn. 1648), 
ilr. 8. 

BHYNHOSA, f., ocr«a, OrynJB, hoHk, qi. tdtftn ttlmr, Gd. 3i: bilrliet spját fyrir bnnir ms- 
ur, II brynhaaa fmanF ryrir helgar gaunc- 
nr, anguila oerta eomparalur cimi lacrii 
itiowibui; idem «peBtar hoiiirr Bt fAíBm, 34. 

BRVNHRÍn , f. , proctUa lorica, (brynja, 
hriit), fvgna, Ha. 325; brynhnnar bí»5ir, 
(i. e. bsitrir), poieem pugnam, priBlialor, vir, 
RS. 10 

KRYIiJK, f.. loriea. Orm. 9, HyndL 2, 
Hvnd. 1, 6. Brynju HpÍBgir iguama larica, 
SE. I 670, 2; brynjn hsKl, grando (nWt-ir, 
lagilla, SE. / i32 , 2; brynjo ei, procella 
loricœ, pugna, SE. l 676, 2: brynju eidr, 
ignii loriea, eniit., SE. I i28 ; biynja meiiyr, 
pugnalor, NJ. 1Í6, }. 

BRrNjALI'''R , ■>., deutloTÍea, (brrnja, 
ilfr), pralialor. t. 49. 

BRYNJAÐR, adj. , loricalu* , (brynjn) : 
bryqjkðar Biieinr navei lorieata:, Hh. 2, 4, 
kenemunila; aul forle reeliui, ítrButÍB bryn- 
j*6ar, ipltndide omalm, iplendido apparaht 
intlruela, tide hibryiýaOr, hkrÖbrynJKfir. 
Pro tutil., bryni«Air mUilti lorieali, Gk. 3, 
t ffíi^ agi ' BRYNN, f. plur. a brda, tupercaium. 
Hodie non audilur Aic plurátit , niii evm 
aríicMlo, brýnaBr, luperéiíia (ex gue plur. 
niilalut fit brýr, unde nonmilli malunl 
brýmar cum arlie.) , tl in phrati, at herB A 
bnín e-m, aliguem iniimidari; uccuiart, ali- 
.eui oijicert (quati oh oculni ponere), qua et 
orcurril, Van. i. 

BRYNN, adj. , ceíer: brýnn byrr, nentvt 
ftreni, lecundui, F. II 299, el in proia, SE. 
II 22, TÍdt el formam bnlnn, íoc leniu ; 
neulr. brfnl, pro adcerb., ctleriltr : vengis 
lljortr Bkreið brJBt narit eeleriler ferebalur, 
SE. I m, 1. Hh. 15. — 2) facitit: beiit 
erla brd til intar, |, brfa, \i at (or^Bg 
BýnÍB II pimna kiod af (rundn, || %aba þr«l- 
Bm fallBæluai, pont nel tia, traniilu faeilii 
dti cullorHmt, Lb. 35, ubi brfn opponitur 
(orecns. ~ 3) id. qti. bnian, ofer, nigtr : 
brja di'igg , afrn pluvia , dt tanguine , 
JTnii. 12. 

BRVNNA (-1, -nta, .nt), •• «■. aj«wrí. (brannr), in prota, SE. II 22; •(. iiiXaMi dart, 
ridt dl^ryBBBndi. 

BRY.NMR, m., qui potum dal (tubit. rtrí., 
brynnaj.- dlfa bnnnir, gui polum dat 'upit, 
pratialof, SE. if 493, 5; b. morAliaBkB, qui 
aquila potum dal, id., Kb. 4. 

BRVNNK, m., id. qu. brUBSr, font; il. 
mare; bryas hÍHkrauli , allui marit laana, 
narit, Mk. 7 (F. VII 185). Inlerprelet HÍr. 
h. l. háttkrauti, pro plena appeUalione nani, 
ut poleil (laurut icatmi, hir, BkrNtij, acre- 

{eruHl, ted Sk. Thorlaciui br^ns dedunl a 
rýnn, eir fortii, forlt rtipicitni bti6iiar rtl 
adject. brjnn; Hkr. T. VI mulatil brfas in 
brýnn, coitttnreiM brfon koslr, facUit oppor- 
lunilat, occatio, cendilio. 

BRVNREIÐ, f., fulmen loriea , (brynja, 
reið), gladiui: r&\ brynrcl&ar, lol (i. e. ignii) 
gladii. aumm, Ha. 318. 3. 

BKVN»KIÐ, n., Ji^tMi loriea, (brynia, 
skiA), eruii .■ bryankiös viör pralialor, F. 1) 
324, 1. 

BRVNí<TfNGR, n., ferrum aeuUmt loriea. 
(brynja, BHnEr), gladiut: beil at braadmóti 
b. viklBf;am betlat orei in prmlii cimemrtu 

fadio ad cadendum aculo Hi lunt , FK. 
397. 

BKYNÞI^'G, n.. conrtnlut, cimjlictai lori- 
corufn, (brynja, þlng), pujrnii.' at brynþfnp 
ÍH pralio. Ha. 326, 1; >n appiU. bellalomm: 
brynþlngs ttpMr, beiAir, bj^i^r, boaí, puf~ 
nator, eir bellieoiut, Bk. 1, 5, F. XI 298. 2, 
Mg. 20, .í, FB, II 303. 2. 310, 4; bty>- 
biitgs baldr, id. T. VI 257, 3. Locut Hg. 
28. í varit explicatui eil; Hkr. T. VI 
conilruil , beiAa enn hvassa fetilslfng* po- 
tcere acutim gtadium, el btyaftiaES aei^ipH 
pro genUico locali, in pugna; ipte, Skl. i 
48 , caniíruzi beÍAa retilitiaf'a brynþinp 
poictre acrem gladiorum conctnlum , em* 
hvasBB referent ad BldhDxar; quœ ralio rlti 
aUeri pratlat, lamtn nunc non omni tr pttrli 
plactt. Kam, prmler fcunc locum, dna aunl 
loca . ubi kie idem ceritu ðcctirTal, „brva- 
biast fetilBtinsB", ic. Mg. 20, 3 tt F.' Fl 
257, 3, in quorum neulro eohœrel brynf>l«| 
retiUtfDsa, led im priori toco, li)iðr bry>- 
f»hi(s el ssi fdilstlnga, in poileriori , baldi 
fetilKtlDeii el baldr brynbinrs, tt F. Ví 50 
eoharenl . brynþin^s bliAr lalui in piijfm<$ 
tl ían mecinhrings. Rerfiicimtim ilaqut Jm- 
dico, hoc íoco conitruere: hefnendr cns fetil- 
ntinga-hvaBsa BUftOxsr , wlloref Btodaxa, i'i 
amtii Iraelandii ilrenui, el bciðs biyBf>ÍBigi 
praicere pignam. 

BRiYNpOBN, m., arbor torica, (br;^« 

forn), vir; lic ratituendum etl SturL 8,2 
pro praJia ttd. brynn fiorii. 

BBV1<T1, n., id. qu. brjóst, ptelmt: þcfck 
elsfcnfi linar bryxti (dal.) þri duleit atmo' 
deiiderium peclorii tniltgót, Hv. 8. Etude* 
fonna occurril in hiil. Thorf. Kariitfmi 
(GkM, I iOO. var. 9), akyldi Be^a ntaa 
upp af brysti. Annalei medii: bú tbt eti 
(sdtt) , Bl ekfci tók. lencra en am brymXi 
(Féíagir. XIV 53. nol. 61). 

BRYTl, M., promut condut, diiptmmtot 
Ám. i7i im proia F, fl t», Ú. 30J. BI$A ■RTTJA (->»•, -mt), f. a., frutlatim eon- 
eiim b. dp Bttitt IVrir dlfk Hon pana 
fmlu UifÍM dUtteta adpontre, lupit targam 
foim npiam off'em, ÍHgtHlem itragem edert, 
Xra. i8; k. e-a í brmu niör, oJifNCM in 
fralm (WKUMOa n sumn dejietre, Sóll. 23; 
L tiifi B»t, AR. 23. 

HTftJA , f., ftmina gSgat , de laga vtt 
fmtfea, SkaUk. S, 33; tadan vene^ vo- 
cMv lrr«, 26, Bagft 28, Bkesaa 32, rý^r J5, 

■Ij , a., pectM, pteora, quo tenni lantum 
mof. mameri t*l: hðggTm bil þepia pteora 
eimmm martare, Mg. i7 , 6, tic HS. i?, 
M ■ti nr ÍBB bandit tí miðja samrí, omntt 
ptndtt. — ^} pradiam: bd flrotán , Og. 19; 
i^ Vá, Bm. 35. — •(} propria domuf.' 
B*« kMar frí U\, domo oMpert, raptre fr- 
■w, a. kal. Í7; \ú er brtra, þdtt illit bé, 
Wr rr beÍB& titerr, doputt propria, aeona- 
ma propria, Hávam. 38. 37. ~ S) domtu 
•Imu.- hciM ít^tX) best rcíla, tn hnni i. 
Ui. dmm cfiHff fdjiiiaHiíui , eanit in domo 
diata, Bmvaat. 83; tic F. IV 257, OrdrUr 
■niB beÍBK, rmi>di, er ^ii ert iivft k bdi; 
fwtt ct kúu: bdhnndr , rtiiiíf exlrariut (aíii 
■■'■ail bdmh., canií ricini). — t.) ret dome- 
I famUiarit: gjSrm bd rem familiarem 
trt, Rm. 20; bregða búi e-s rem dome- 
tfcot oUevjvi eteriere, H. Br. 4 ; grtniB bd 
■nMMM regit, H. hat. i, 

M7a, f., a mate. bdi, occurrit in aDAbdm, 
7bém,43«nhdB, fbdk. 

itóA (bf, bjd. bJD^, eide bjoggi, bjOccln; 
mSt),w.a.,l)kaMare,ineolere, a) inlrant.,ette, 
MrMTÍ aUfKo loco: er f>jUBÍ bjd vií Thj. 
kakilant , Gm. lí; Iitr er FríBi bj6 guo 
Imm P. JomieiKum k^t (o : Ltlkra), Ý. 
». S2; ký efi for Jðrft Dcðaa kabilo tub 
Itrra imfrriut, Alrm. 3; er býr at ijtsteini, 
fH' Cttteimt kaUlal, ,edem fcoíet, B. Í9, 3; 
*. tt kat U a r t, ét eenjugibui, Rm. i2. 20, id. 
1» hák WBBB , it. 37, Tide bygKJa. — pj 
friBWfie*, kíUiilart. incolere, eum aceut.: 
Wt hrir HUr Hropls síetAptir incolenf Odi- 
■B Cmu oJiu, Yrp. 55; pee>r inDnaJOtnar 
Av^ bí., «™A. (8, Birfe bygeJí. - yí 
bnt bfr ndtr afl«ii f>tna, aliqua cauia al, 
tar tt lam tuperbt gerit, Ei. 28, 2; miklt 
býr 1 þW, er, aligiiid magnum agiiur, guando- 
fmtim, FR. f 432, /. — CJ bda of, am, 
rMJtdrre, kaiere: h. of þrek, am þrek, forH- 
taiíw ^*£fi»t eiíe, S£. 7 620, 2, ÓH.6; 
^ ■■ brerfM ha|; ingenio Berialili tltt, 
** ** ^' e&níra bds af baagnm annulir SL2. íre,?-. — 2) parart, inilmere, or- 
aaparart: bdk e-n heiman nlifuefn 
profmceniem rtbut nteeitarii* in- 
, ðrefr. i9; bd þú nik at 6lta me 
. ^ inrtrue, Fíl. / 432, 2; 1 el funem pítea- 
i"i"j paraia m promiu nabert, SE. I 351, 
S; M þl TÍgg A brím byexir (imperf. coty.J 
I Waads, Hl nœetn ptlago adpararet, para- 
•» ■«« CMwnfferee, Orkn. 67; bda atrBad 
M> hcnkip fitat nat»iíut btllieit accitpare, 
■•■ fK, M{ n^(r ad í,p,iÉ4 íihu u nm Haviiu* ieUietf cDnfinere, iAi i 
íere. Part, patt. bdinn ;iiiralu( ad aliguid, 
abti^. Hugtm. 20, 3; eum gen.: bainn ri&a 
ats ad dtfeclionem paralui, ÓH. i86, ð; 
omaliti , tplendidui! hdnir STÍr»r, ornala, 
tplendida eervieei , de roitro navii belliea, 
Hk. 62, 1; akraulliga b. iplendide veililut, 
Eb. 28, i, Orkn. 79, 3; vide raerbdÍBa, 
ikjaldbdian, skraatbdina, svalbdiaa, vaahdÍBn; 
bdlan við meinnm conlra adveriam fortnnam 
paralui, Hugim. 20, 3; bdian við bOl, pa- 
ralui ad injuriam, injurioiui , ttl. I 208, 
St, 18, 1; vem bdina eum injinilicð , peri- 
pkrailice uiurpalur, F. X 431, 64, ni er 1 
fold Ij hji feðr Hfnnm \\ I Bjarsin || bdino 
at l>SKJa, uii cr bdinn al lÍEpa paratvt eit 
ad eubandum, i. t. lil^sr, cubal, i/uietcil. — 
fi) bdai, parare teie, (eott. vifi, adotrtai 
aliguid: bdnnit við ilnar JiUdÍ, þrtag, nAkn, 
paremui noi eonlra , vel exipeeltmia pug- 
nam, lumullum, impelum, íil. I i62, 2, 00. 
2iS. 1. 3; Dld bJM við deildnm, AoMÍnei 
canlrererfio* extpeclanl, mtlaunl ne diilidia 
oríantur, Slurí. 5, t, 3. 

BtíAKUHENN, m. pt., ruilici, eoloni, 
(bdandi, nenn), SE. I 646, 2, ÓH. 2t8, 2, 
Hk. 65, 2 (bAandnuÖr, Orág. I Í79. 480; 
hdandkariar, Eo. 12, F. VII 131. var. 3). 
BdOndr eoloni , F. X 418. 

»ti¥É,n..peeudeidomeiUea,(kÍ,n),ad.l4. 

BIJFIMNAR, m. ptur., Finni peeuarii (di- 
vtrii a Finnii i. l,apponibut marilimii) ; ki 
matlrueai ferro inTÍotabiíei Tkorerí confe- 
eiiie dicunlur, Ólafir. 30, ef F. V 42. 230. 

BUGA (-aða, -«t] , reeutare , delreclare; 
baga vill eigi baoga t^r við brnðr a( etrlða, 
ublerfugerenoluil,Skaldk. cerlamen delreclare, m 
5, *2. 

BÖONIR, ■.., clipeui, leel. Cod. Reg. SE. 
/571, 3 pro bo|niir (f) bupia^bogna, inflecli, 
eurtari, eedere), F. VIII 68. 403. 

BUGR, m., fiexui, curvamen, tinui, an- 
fraclui (v, faoginn}: b. vftfla (inuf celðrHm, 
F. I 176. 2, ul in proia F. VII 94; h. snMra, 
linni, curvafuraceíipiraamenlonrm, gripa|>eir 

amenlorum (grae. BiTjYHwloOiioJ, uí katlaija- 
etrenl, Jd. 26; b. BiijBldar (cf. hol, lub her- 
skJOIdr), concadHm eíipei, conearílai clipei: 
krjdpai bagBkJaldanincurearejefui coitearum 
ctipei, áemiiio genu capul eoncave ctipeo imt- 
rereCprœme(>),Mh.94,2;hrDkkvalbagBkjBldi, 
aiJ concacildlem clipei eonfugere, eodem teniu 
dici videtur, SE. II 122, 3, pro, it teulo limi- 
diui oblegere (colligere le in arma, cottigere 
arlui in dipeum) ; koma 1 bag Hkildi, HR, 
27; með bngam anfracfuaiui, de BHikÍmere, 
6rm. 24; bugr i fylkinsa aciee inclinala, 
in proia, F. XI 13i: kinc ritta bng, rem 
taclinafam rnliluere , aeceplam dtlrimenlum 
rtparart, Ha. 22t; aka e-ro i bng , aliqutm 
repeltere, gredu d^icere, in fugam pellere: 
ík-at þeim aé einn i bag, nemo bo» poíuií 
gradu dejicere, A. 6; eadem phraiíi Sv, ð, 
eaginn hcflr mér svi i bug ekil, sem |id> 

BUGUST, 3 plur, imper^. tW, paií. eerM 
o&ioleti (Ifs), vide lub boginn ) dlniar bogai, 
arent iiKurtaH luití, fteUbmhir, McwteiM- UisilizcaByGoOgle tái tmr, BS. 1. 2, SE. I 932, 2, tidt SE. ed. 
Riuk p. 163 var. 11, cf. Skl. I 60. 

ttÚ\, ■>., coJonui, mKicamu, itm. 21, SE. 
■ I 196; lic et prota, bilftr ÓB. 118 = bKndr 
F. IV 2*2, a bdi = bilMdl, SE. I 1«. - 
2} ineala, (bda)-' >>■ kl&ustrs, SE.II 228, 2. 
In compoiMi: b«rebdi , hiucbdi , heiðbdi, 
bólnhdí, hraunbdi, maldbdi, Bleinbdí , — 3} 
b«>r, píur., stnii 0= huldofólk), F«. /// 205. 

BUINN, M., nanUM, 8E. // 552. 

BllKAHR, M., rtuticui (= hdkarl, Ha. 
286, 4, F. VI 300. VII 356). F. X 67, 3. 

BUKKR, M., eafcr, ii. qu. bokkr, F. IV 
36, 2. 

BUKLARl, m., ctiptui, 8E. I 571, 2. 
Propríe iraiit etipeui , iil videre eit tx FR, 
1379: þeii' hðffiu launK Bverð oh bnklara, 
en þeir hnran ekki lánna skjoldu, aem kðrír 
■nenn , iUi (Vendi) gettabanl tongot etuet et 
pannai, longii ctro icutii , ut celeri miíilei, 
nonulehanlvr; ubi bnkUri eonfero cumpama, 

riiam tripedalem fuiiie memorat Liviui, 38, 
I. Qatl. boucliere. 
BÚKn, m., eorput, Eti. 63, 2; blár b., 
lugitlatum, Qrelt. Í9, 1; de eadavere, Sverr. 
106, 2, Ód. 23; eorpul, oppoi. animo: skyn- 
■ðm Snd er riddkrí rcyndar || rDskr ok dfr, 
er bdknBin slýrir, animui ratione gaudeni re 
pera etl itrenuut el eximiui ei/uei , qui eor- 
pui regil, Gd. 36; heilir bdkar tana cor~ 
pora, Gd^. 39. 

bOlDa, f., leeurii, SB. I 569, 1. 
BULDBI vide cain;i<ii. 'þnmbuldrt, onitii, 
;*. lono mixto el eonlinuo itrepeni, a fiambs peria 1 buldra BIÍLKl, m., ilruet mercium, navi impoii- 
(iw-um, aiiiM naeii : bdlka sfclð , xi^oiotea 
tlruit navatii, nocÍJ, byggvlngr bdlka akfðB, 
pugnaler, vir, Hg. 31, 2. Bdlka alokkar, 
tratef in infima navit parle, ilruem mercium 
luitinenlei, SE. I 58i, 2, fere retpondel Aa- 
diemo biinkaslokkar cojfie in infima parle 
navii; vtde bdnki. In proia eit at binda 
bdlka ((rueiit fHrrcium colligare , rjdfh búlka 
diitohere (F. VI 378). 

bUMAÐR, m. , rutticui, colonui, Mg. 17, 
7, Ha. 321. 3. SE. tí 216, 1, F. VI 171, 
2 (AR. II 58, 2). 

BUMBURR, id. qu. bOubarr , SE. II 
i69. 552. 

BUNDIN, n., merget,manipulHi tegetii (id. 
qu. bandíni, a binda), SE. II i93; BL memir., 
Jóneph *sr vitrat IVrír itljöniur ok fcorn- 
bundin, al hann myadi vcrða hDrSIngi br^íra 

BUNDINSKEGGl, m., rujlicui, (qi. barba 
ligala, bDndinn a binda , ikece) , Rm. 21, 
SB. II m. 

Bl?NÍNGH,m., i^iparadu, (bda): b. hlunna 
reíBar apparalui natit, F. VI 197, 1; arma- 
lura: bdninc itt! bisfcnp v«naa |1 btiðr, at 
hafk 1 (Bðlin ■trUÍ : ri bilriirt averð d'c., 
Gá. 3t. 

BIÍNKl, M., id. qu. bdlki , SkiUdh. t , 19; 
il. oar. pro bilki, F. VI 108. 378. 381. 

BUNNCNCíR tide banilBgr. 

BUNtíNGR, M., celi tpteiei , SE. I 580. 
3, fno acoeiU tieiio, SS. II 62i bnBSBBfrf SE. II t81 hrvTap-, // 564 brMBBfr; C»d. 
Werm. hdrdifr. 

BOR, n., gpnaiceum, Gtut. 1, Og. 15; iá. 
qu. dfnKJa, F. II 9; kine urlu Idr, repo»Hi» 
anrata (pitcit), calalhui piicaloriui, in auu 
piieet capti domum porlantur (vulgo akriM, 
flitkiiikrína), SAóUA. G, 5. — 2) edla ei- 
bariii tertiandit, promluaria, v. bnrhnadr. 

BUHGEIK, m., iií. fu. freiB, Cemei, JVO. 
65; bdndi rikr, burgetti likr, mniriwi mclari- 
lalit catonut, Comiti limilU , Skáldti. t, 35; 
plur., tnrgeÍRar. proceret, magnalel, Gd. 30. 
(Vox Angticana, kurifeiiB, cicii, iL legatui). 

BURGUZ, 3. pí. imperf. ind. fwu*., d 
perf. infin. pati. v. bjarca. 

BORUUNDR , m., coinj, qui in eella pe- 
nuaria le conlinere totel , eanit ceitarÍMt 
(bdr. handr). P. II 9. 

BURHVALR, SB. II t8t (pro karhvalrj, 
phgteter macroeepluslui. 

BURI, m., Buriui, auclor gcnerii Aiarvm, 
pater Búrii, avui Odinii, SE. I Í6; arll BnnH 
filiui BuHi, Bðr, paler OdinU. SE. 124*, 3. 

— 2) nanui, Vip. 12. 

BUBINN, m., nanui , 8E. IIÍ69, ridt 
Barí 2. 

BURH, m., fUiui, Rffl. 38, SE. I 561, í; 
gen. HtÍ, f. 33, el busH, ÓH. 92, 9, bnrar, 
Crm. t9, Ad. 3, Bk. 2, 37, SE. I 282, 3. 
412, 2; dal. bnr, Grm. Í3, SE. I 264, I, 
G. 28; acc. bur , Loliagt. 27. Pliir. , ihmm. 
burir, Vip. 56, Krm. 26, ted burar, tij. 131y 
2, lec. tar., led metiui h. I. pro gen. i. n- 
milur, vide mella; ^en. bnra, Ý. 39; dat. 
bunim, Gha. 33; acc. bari, Ghe. 40. Bnrr 
Jsrðar, Öðini, Thor , Hamh. 1, SE. I 282. 
3; ~ brsgnings, jnsUnKi, rex , Í. 33, Ad. 
3; billinsa kurr nanui, SE. I 4f2, 2. VUt 
formam borr. 

BURR, m., (il. qu. BOrr, pater Odinii me 
fralrum, Vtp. t, Hyndl. 28; cide et formam 
borr 2. 

BUR8TÓÐ, n., natet , Plae. 15, vmIc 
bjTstóð. 

BUBT, á bart ■= i braut, HynM. it, tmda 
bolt. 

BORÚNGR, m., celt i^cÍM, led. Cod, 
Worm. pra bundnfr. 

BURÐR, f., id. qu. byrSr, onui, C^era), 
oide niSbnrðr. 

BUHÐR, m., parlui (bera) : barilar húu 
volva , Jnlann iyr* bai4ar Mea nrM^rif 
eirtíe, SE. Eg. 238. — ^}prolet: TrBii bnrSr, 
protei Yrtai, Rolcui Kraíiui, SE. I 398, 2. 

— 2) rerialio, molui, náe irabnrðr. 
BURÐUGH, adj., illuilri loco naha, (bnrAr, 

pl. bnrðir nalalei'), SkaUh. 1. 25. StAr- 
karðDfr amplij nalatibut Lá, mtc. c. 29. 

BUiSEYRA, f., femina gigat, SE. I 260. 
1, (qi. craiiit auribui , Angl. bash , eyra, 
num bd-sej~ra, peilii rutlieorum vel (raetwwaa 
Aaiifaliirum,«t landicyra =a landeyða, F. VÍIt 
251, nol. 27). 

BUSI, m., ignii, SE. II 570; II 186 hM. 

BVsa pro bnrs, gen. ling. a burr, filHut 
ek misla Aslu buBs, earui Atla fitio, daai- 
deraci Aita fUÍum, ÓH. 92, 9. 

BUBS, m., inler arbort* réetn$ol 8E. Ít UisilizcaByGoOgle Kl M; i* fim* CÞallr), ncecp^ Cimmtn~ 
Wtr Se: r tlt, nam kaud etí tnro limiU, 
á ifattam (ititit vaetm baas, Hde riRBbaaB. 
n. ;/ (67, eor. f. oi^nirril baiM-sprotí, &a- 
arfu fiwm* , fBÍ ín ((fiwnli tlrojika dicitur 
dfiAft nw cMisklSa. De Irabe naci'i, fVj. 
HO, f. no loro F. II SOt, 2 kabtl borð, ret 
tui l. I. ol itt fu. koMa, Hoeit. 

■tWA, /*., (Ifa<(i, CoJ. Worm. pro bdla. 

n!>T. f., fUtii tpeeiet, SE. I 578, 2. 
am. 363. 62^,- Cod. Worm. hynL 

KVT, /:, fattiginm teclt. ledum: ba«t 41^ 
Mtn afintlannt, Marc, Orvuf. fefl. Haf». 
ITJi) II, 5, fiia leco /iJ. // 254 pro i bust 
ili, ■>», per ■Mre, hatel i gnf HtáJa in 
fniH: ffmc Valbist. ~ 2j itla porci, 
•tm b«nt fSE. / 342, 344^, unde -baBli, 
Ijjtu. bjtó-. 

-KI9TI, Mla prei/ttM (bast 2), nde ■Cm, 3, *. ittperf. ind. acl. verbi ignoti, 
niu X «. pm. ind. act. ei( byja, ^iiðj 
ttb: OMMTtt, erufU, de tanguine el lacri- 
■it, buti bl6& i brímiit ^^ar tangttit ifi 
•nm fUdii mamnit , Hund. 2, 9 ; hvarma 
lUMtfr OjMb basti ofan i rrsgjs mciða 
kcgsk ritfa OOlKlyggs himintyi^s, tacrima 
hImtu fSœtis Ífaris) decidebant in ped» 
H M l n u i l it cvlorum rtoii ÍChriiti} , 8E. 

11 nn. 

HTINBR , N. , ItjiMa aJ unnn domeilicvm 
fBiátBlta, lífiM vtouilui, bd, timfar), ti. c. 
-Uw c^n,enJU apla, FR. I 479, 4. 

irrTA, /., ú/. 7«. bytta, m'IhIii, iUului 
■fMw. Tfcorr. Xorít. 8, 1 (GhM. I tl8, i. 
iA. HS). 

HSzi. /*., iltata, SE. I 581, 3, id. qu. 
Una. mdt FtUatr. VI 120, de nate mercaloria, 
SUUk. 2. 9. 

WCiSSS , m. , rutlieut , eotonui , id. qu. 
Uafi (bi, f>*c«), ffA. f, 2; hirri bdþeeiia, 
Itmma ntiticorum, rex, ÓM. Sí, 1. 

BtB. /., hahtíarulum, (bdal, damui, adtt: 
■(p m, d omicilimm erjlhrini, mare, SE. I 
KI,l;hTal> btð, rfMainítiiiii celi, Mare, hvaU 
Hhr háft, Itetum marit, gíaciei, hvaU bdðar 
HWlii, íerra glacialii, hlandia, hvali bdSar 
bMta«acar lilandi, Íild. 2,- scKKJa bdðir, 
Mi la cJ j fceaMiiiHi, adti; eíir aviAr of 
H«ri> bdðir ifMÍ* flagral per líomimmm habi~ 
taa4*. JTf. 34, 9; <>bb kom bD^r < bdðir 
■BMaaAMi i«Mn( rfoaMM noifrina, Vigast. 
V. 2; itera atrið i bdðam tUThai in adiiiii 
<wt, BHd. 13; de dnniJa.' mla >tóð fadð 
^ Mfl aMC d a m u t minime drvexa tlabal, 
•d. 1327, 2. — pj commoratio, maitno in 
*lilBB be*.- cÍBa kalda bdð, frigida mannone 
■li, ái tac* algtnti le eonlinerc, Korm. 18; 
U I W, f, nl in proM, hafa kaida bdð, 
*• nirtaiua maiuione in anlro frigido, GhM. 
I 7SB, ii. hafa allbarAa bdð, dt italione ia 
•*, F. I 158, el in plur., Birkibeinar liga 
M i aaritMm ok akA^m opt i íiiam bdðam, 
F nnaSíuot. IS; vm t bdð með »-m id. 
fM^tfét-m, hahHart cum aliquo : aomirro 
' Ml B«A b«Mr«at alii mnrf concraj eer- 

•Miw, w. rt m. BUBl, in., i^iii, SE. II 486, tidt baai. 

BUÐLl, m., reouluf man'tHNu*, SE. I 533. 
S4S, 3; buðta alitð, .emita Budlii, mart. Hh. 
.?4, 2. - 2) palir Altii el BrynhUda: Baðla 
Bonr, Afliui. qui affinei, Gunnartm ef Hög- 
nium ad le inritaloi dota oppruiit, Hh. 5, 3. 

BUBLl)?i'GR. m., rex, Í. 32. 53, FR. / 
24S, I, SE.I52t,5. 618,2 ; pIur.hablÚTigtt, 
regia familia , a Budtio , tialvdanii Pritti 
fUio, arla, SE. I 522; baðldoKa netr leitet 
regia. SE. l 620. 

BUBUHK,pra bauð laír, C^iða, -amkj, 
oifulil miki, SE. 24fi, i. 348, 3; Bnðam*, 
iil., Hðfuðl. 2. 

BV, n. , apif.' onda bý, dpei vulnennt, 
lagilta, Höfuil. H; hint býBn^ apii, SE. 
I 76, ut a mý, colted., njBaga. 

BYGG, n., hordtum tutgart, Alom. 33, 
In compoiitii : fkgrbyKg, Qarðbycc, fríðbyf^, 
▼"IfaySB- 

BVGGl, m., fui iaiifaf, incoltf, ineola: 
ÍHntnDilfi bye^ar incota Selandia, Hh, /04, 
1; oide SelandbfKKJar, FalntrbyKiJar, PJia- 
faysij"''! e' ínproia ap(rky«Jar, rranbycKJar, 
naiifia in fuppi proragut vertaHlei. 

BYGGJA (byssi, byKða, iijgt'), habHart, 
id. ðu, bda, a) intranj. , Vtp, 3. 57, Crm. 
15. (Y. 9 AR. I 253); h. Baman. una t»Mr>, 
eanHpere, concubare, Skf. 20, FR. I 250. — 
BJ Iramilice, cum acc. , inioiifare, intottre: 
í. vindhe'im, fomar tóplir, ve KOÍta, Vip. 56, 
Grm. 11, Vafpr. 51; b. horgir artti intolere, 
Sk. í, 1 : b. lielli , anfrum incoíore, in onlr* 
le eanfinere, Eb. 40, 4 (AA. 237). Parl. 

taii. bypir úUoiiiatHi , eúle compoiita 
crbygðr, JOlanbysðr, vlðby^r. 

BYG6JAB1, n., vidc (byeijari. 

BYGGVA, id. fu. bycEÍik tanftan in pnt- 
teali, inhabitare^incolcre: prmi. ind. bvfBvlr, 
GrM. ff; injSn., bys^a beð in Utlo M 
eonlinere, F. /// 86; part., byfgtandi, tnco- 
ttni, incola, SE. t 266; ptur. byfcveadr 
bretnkrar jarðar incota Brilannia, OT, 31. 
2. /n Grág. II 278 efiam occurril prai. ind, 
byf^ir eíocof. 

BYGGVIÍMS, m., Aia incoteni, Chyffva, 
iisj: b. mAarlApU Fular, $£. / 266. 

BYGGVf.\GB, m., fui iak'faf, tneolit: b. 
bdtka nkfðs, gui in nam hoitlal, excuial, dt 
llrenuo pugnalore, Hg. 31,2. 

BYGGVIH. m.,;iiiia&ifnl, incola,(lyffva), 
tidt compoiila faðmbyffvir, hlÖhyf f vir, hrcii- 
*yES*'"'i j^rðfayffvir, loptbynvir, 

BYGÐ , f. , fracfut ha&ifafuf , fbyf gja]', 
pagui, terrilorium: i byfðam, in pagit , per 
pagoi, Mb. 7; i breiðar byfðir per laluM 
pagum, Grelt. 49, 3; rcgic, terra: JAraala 
fayfð, ferra ffieroiDljpMÍfana , FaliMfína, <Si. 
fO, 2; plur. bygðir el byfðar.- íra kyffðir 
Aiiemia, Adlil. 6; Hiieyfja byfðar Halogia, 
BS. 20; pradium, hahilacutum: aldnar fayfðir 
anfifHÆ ha&ilafionei, Rm. 33; domut, mdi- 
ficium: imiðar aér i berfi breiða !| byfð 
^omum libi in lata rupe adifical, Od. 32; 
byfðir hjarna, regio cranii , caput: brifðr byfðir, beimibyfð, alArbyfðli Ngi.zcdbyGoO^Ie BTGBI,)!., parinavit, SE. I 584,3. II 
565 (482. tt 6Í5 byrSi), sax miki igMta, 
forlt cmrvalura prora tl puppit feo^. bsgðft, 
bogÍnH). MnJt tacuHlafiiftr dicli eidenlur FA. 
11 6t; vd id. qu. byrðt, n. (a byggja, adi- 
ficart, eoHttmtrt), 

BVLEIPR, «., Bsltint, frattr Lekii el 
HdUindii (id. qv. Bylewtr); brAfiir ByleipB 
HelUÍHdÍHi, Vtp, 45, eíí forte ipte Lokiut. 

BYLE18TR, m., BgUitlui, fraltr hokii. 
SB. J m; gen. Bylciita. Hundl. 36, Bvleisls, 
SB. I 268, Byleii, SE. /i91, 3, tar. 10, quibut 
loeU brAfllr Byleitta ett Lokiut. Cognamen 
tiri tit F. VIÍI 392. 

BYLESTR id. qu. ByleÍBtr, gtn. Byleslí, 
I. 51, ttc. Monfrr B. 

BYLGJA, f. , una novtm filiarunt Ægerit, 
unda, SE. I 32». 500; mare, SS. I 575, 2/; 
bylgja Uvf (l.g), fiamma marit, aunim, 
beiSir bylgjB logs tír, Nj. 80; byljtfu ftfiir, 
IMfa- MiKla, Æger, oetaniii, mare, SK /321. 

BVUA (kyl, b>M», balil), b. «., ,írg„re, 
frtmtrt, dt unda: aval hrðiiH baldi frigida 
unda frtmebal, RS. Í5. 

BYLR, «., procelia, fbyfj,); kenr |>«r •f 
l«RÍ II UndayrSlDfr ht>sB, || IVitlr hann 
iUiMi byl II eik «f aioftii, malo lurbint 
arhortm de ilirpt dteultí, Mtrl. 2, Sl; bylr 
Udða, pmctUa tanguinit, pugna, É byljura 
blM« in praliii. Sturl. 5, 17, 1; ubi minut 
recle biljnDi. 

BYR. m., oppidum, Mt. 5; gtn. hftt tl 
bíi»r, flur., byir oppida, ÓT. 131, 3, «bi 
F. III 15 bKÍr a b»r. — 2) traclui kabilalui, 
lirrilorium, id. gu. bygð: Bllt anstr III EgSt 
bVí, orienltm rtrtui uiqut ad lerrilorium 
Ágdtmium, provincian Agdentem, Fik. If, 
Imeni býr, Iracliit mari adjaceni, de 
H. 22; fyrir norflu bV a regiont 
<m kabilalonan (í. c. tiorvegia) in 
baream vtrta, HS. 14 (AR. I 272); hnn 
MUmr r«nna i bf mMtibui in pagot irrum- 

Ctibui, OT. 97, 3, juo hco ed. Holm. habel 
In proia nemtn íaci Brandabjr varial 
cum Bnuidnbygð el Brandabd , F. IX 382, 
fHa lamen loco rtcliui tcribilur BrkadnbV 
(i. t. -hú); nllr li fcýr, er urabergia lí, 
lotui circtmjaeent pagui, F. XI 439; in 
ttrmont guotidianB audilur um breiðui íý, 
per latum terrilorium, i. e. longe iategue, de 
rumort dÍBuigala. In appeUaíionibui : hauk- 
J«n bír, tolum aeeipilrii, manut, Rtktt. 8; 
rOiU bjfr, ttrritorium lidanm, catum, r»BÍr 
«61« bJB, rex cali, Chriilut, Ll. 19; lyBrla 
b^r, rtgiocordii, peclut; leikr, bte&i nótt 
nem ing, \\ hannrina mir nm hjMla bV, 
S*dUfc. 3, 1. Pattunl lamen kac Iria txempla 
el pltrague antecedentium eliam referri ad 
^Í,n., id. ,u. bi. 

BYRBEIÐIB, m., byrbeiBir branáB, tií. ipi. 
keiÖir brMdii bym, poietnt ventum gledii, 
pmgnam, bttlator, RR. 13. 

BYRGE»N brandg, beHicetut (a brandB 
byrr, Itmpeilat gladU, pugna, el gefn, adj.), 

•Wwr byrgl, (efiftMi pngntt, elipm* , íorg 
HBw byrfÍB, doter etipti, pugna, hTlK, bððfar byrgÍB eorgar incitatie prala, SE. 
I 246, 2; cd byrfi *. L etl munimenfm, 
Hl borg, tic enim MgAm: Kristr ntí npy lil 
himna, at niðrbrolnun kyrgjnra helvltii, cf 
Post. 8 , ei máltn byrgi helvitÍB haliU hoM«. 

BYRGIR, ffl., foni, SE. I 56. 

BYHGIB, ni. , lubit. ttrb., (a byrcit 
neCBiiaria luimittitlrare), qui victum prabel : 
hr»rii> byrgir, taturalor corBonim, pugnalor, 
nafni hrafna byrgis, eoipiomtiiú betlatori (s: 
EiHko Blodaxa), de Eiriko Hakenide, F. 
XI 138, 5. 

BYR6ITYR, n., nuneii cMarvm vtt mtHÍ- 
mtntortan: b. bjarga gigai, a ^arga byrgl, 
caia monliuni, nKlnim, a«l ffliotúneiila mon- 
tium , areti monlana, rupei prarupta, SE, 
I 306, 2. 

BYB6JA (byrgi, byrgðn, byrgt), p. .o., 
juvare, opem ferre, id, gu. bjarga, Etp. Arb. 
I 94, 3: {>A var faEnÍn beit, honam byrgði 
raeBt. — 2) includere, Vóli. 33 ÍHund. 2, 44); 
cf, F. II 83. 

BYRHESTR, nt., equut tenli, (byrr, hestr), 
naeit, F. II 312. 

BYRHRAFN, m.,cDrvMceii<t,itaoM.- byr- 
hrafns meiðar eírt, Ag. 

BYRHREINN, m., macÍU eenH, (hyrT, 
hreinn), naeii, F. II 181, 2; tide el byrreinn. 

BY'RHVALH, SE. II 564. pro knrh*alr, 
vide burhvalr. 

BY'RJA (-aða, -at), c. o., inoipere, tnc^bðarc- 
^jrJ^S fi*Kð iitcípiii inclaretcere, Korm. 21, 
2; ek byrja bllð verk inc^io dt bene facH* 
expontre, 0. 23; b. kvcði nm e-n, G. 35; 
b, örugmali, titcifere oilrectaliovn, ^iriorm 
caíumntnri', aHclarem etit calumniit , G. 
58; byrjaðr ineepliii.- byrjuð feigð, atyijlllA, 
■norj imminen*, pugna committa, Hh. H3, 14, 
2; Dpl byrjuð lof. laudet tapiut ineeplm, i. c, 
iltraia, crtbra, Mg. 9, 8; gera var gÍHtiBg 
byrjoð lupe eica prabita, SE. I 476, (»ec. 
fragm. le^ et Cod. Vpiat., SE. II 3*9, t; 
593, 6). — 2) inchoart, dt prolt ceneiptemdm 
FR. I 250; tie tn praia FR. I 257.- idL nii 
tiegir hdn, tk heft' t>ar npp naga, ■em þn* 
hilCuBl k QalIiBn S.okBr., •khdn*»rbyrja&, 
ubi conecpla ttl; byrjað bam proltt CMMpM, 
Crág. I 340; tic tl homo infáoalut, Fliti. 
Hiii. Nal. ed. Bip. 7, 5. — 3) nMMr«,.- b^t 
hyrjar, tegu. infin., mc dtcel, Ha. i9; •« 
byriar þat hoe noi deeel, Hai. 4. 

BYRKALUB, adj., „enlo frijidut, oe-lv per- 
llatui. (byrr, kaldr), de wdo, Jd. 32. 

BYRLARI, m.,pincema, Nik. 73; ne d 
FR. II 175^8, led byrli, id., FR. II 5ÍÍ — ij 
(bj6rr). 

BYRR. m., eettfiM ferent, tecundut, gtm. 
byrjar : blða byrjar ventmn ttcundnm a 
lare , Hund. 2, 5; acc. plnr. hyrí 
lectiiirfo*, Hyndl. 3. — p) ■otnlui, in gtmar*. 
A6r byrr venlut etianient, Háoam. 90; «s 
apptÚ. eali .- birtirann byrjar caium, U 
28; maru: byrjar Und mare SE. I 32* 
norii.- byrjar bíakkr, eyniii VMlt, naeii, Biid 
12, 3; b. drasnll, id., SE. I *36, i; b. vnlr 
aceipiltr vtnti, id., Hh. 35, i; b. v^k-t 
jumentum vet equut tenli, i4., tjut JiigKtwid 
mr. BE. l 336, 3; byrJK akjkkj*, vmM 
L-.ignzcabyGoO^I'- Mtf, tWma, bUkkr l>. BkykkJQ , efuuf viái, 
■Mif, blkkfcþollr k. ik. vir , CrvH. 49. Byr. 
SS. f Í94, ?, refere»Jui» KÍdetvr ad mllrk, «( 
ulftrtmiHm byrBBrk, «ftinr pnfn agilatum, 
•fM, OMÚ, seUn þar fjTÍr i byrmðrk, iii 
m pnio (L e, fuTÍum Iranseunlti) pralen- 
ÍBtal (liii ianloij, fMa loeo Thorlaciu* 
tmlrmt w»rk>r kyr, (crra! jUiui, Tkor, a 
^t = Vjrr, borr. — 3) Iranilale: lyn 
bruta, Kiafti* , Itmpeilai eniium , impelui 
•tUmHam lelorum BR. 30, Ha. 236, i, uhi 
mHMÍui tropui: li«r tt bkagsegl || Í brlmÍB 
rnH S bntB^a Vyrr \\ blias knátti, wíi 
fitmt atnwM , la lempiilate gladii , etlis 
nrealtnm impiravit, i. t. nbi impttut teloruta 
•rf (rfa cs/mafia (c«li( úiinrfeniiif,- il. pugna, 
i bmli, brmaJa byr, in pralio , SE. I 672, 
1, G. 50. H<»ÍBB ^rr, lemptilai Hediaii, 
ff^, fnyr BMins byrjnr itllaior. ÓT. 
tS, I; byrr oMí vita, lempetlai beUona, 
f nli um , trýim e>m «ida Tifs byrjar negare 
tti^m prtelio inlerfuiiie, HS. 6, 4; byrr 
riur, clipti, þrítúr, Ódinit, ;>uj|nii, p. 
Brri. 9, 2, Greff. 50. Byrr sri3>r, vtnlvi, 
ara gtjanliiUM, animui, ÓK. 2; byrr Í4nrts 
kflMr, U., riln Haf/'r. itc. mtmbr. 132 tl 
Or td. Skk. II 89; byrr hnmrn vlh, ðni~ 
■M, >(. fmtitmdo animi, liid. S; þaraa íkb 
hpw, ttmlat (giganlidii) , nnimiu, HS. 1, 6, 
•^ bsa. — pj pluvia (ulþtyr): byrrjBrr*- 
■Jaa, ptuiiia ooálorum , lacrima , b. j. m. 
MikTÍur, lacrima Frtga, aurum, Hg. 26, 
mdt jifri. — f) jralia, favor, in roee com- 
fMtla byrwell, f«i JÍ^^eoliK accommodalui 
•t ffS. 1, S, 3.- flnna þitin KÓSan byr, 
( mtr t m (ki« nniiefiii i(. (ec. memir. E., 
Jff. 26, hin rr |^t yrrina byr gui mnMiun 

tjr Vji »-B e*l in Nuclto Iiland. lub noce 
mmmo, el TÍnbyr, gralia, laaicitia in Æflsðga- 
Hkr Biawa Si^rAse., ftr. m. — í) i» 
l ^i iil i i ■• beitbyrr, Askabyrr, sifrbyrr. 

Btim, M., fiör, fxtlrr Odtnii, id. jii. borr, 
'■T, birr; kyrr flimn, nmuii aitnnJi, oír (pro 
p mimi iK 1. ptri.), Vólk. 12, vel h. l. byrr 
^ barr, ar&or, aocipieniJiiin , eodem leniu; 
fftr pr« bflrr, «* appell. fiiri eil Eg. 60, 1, 
••. e. — 2) byrr pro bBrr, ^iu», Sonari 17. 

BTUAMHR, u4j , TehemenlÍ vtnlo conei- 
Wai, (byrr, fMnr}: b. brimdrif, ipvDiaiu 183, C. 

■TKRÆFB, n., (ecfunt renli, (byrr, rsfr), 
Mr, nWii.- bil byrrKfrs, famma caíi, lol, 
BUÍnr (i. fl. Sfcdla er) bent and báli || byr- 
■>'(■ ak^aft bH Skulii optima lub lolt crtala 
iða «1, SE. // 397. 

BTHBEINN, la., id. qu. byrtireÍRD, navÍM, 
(trr, rúaa), Sdk. 17. 

Wl HBMlAj, mdj., graliatnt, gralia vahn*, 
^mmm famrtm iM eoneiUitni (byrr Z f, 
Ml), FR. II 39, ubi byrMl kona. 

nsssfB, «., rylatotea etnH, (byrr, Hklð), 
•mti, 8E. I 690, 2, tidt bUhartr: byrBMAa 
Ar *>■, U. 7. 

ÍTftskltfN, N., terinhm, imm veMlÍ, (byrr, 
"'^)! M**! mvfH*** bfmA'M n'ifeftir nöe. A, BVR8TALLR, n>., iirea, loetu reuU, C'>yrr, 
Htallr), nelain; byralalln konanKr, rex csli, 
driu .' bdlA islon ker kasla || koBitas* erla 
glKBl eA hnsta || smi&at bcst ok bnfti || byr- 
stalls tar^ Ibt allri , i. i. ertu cA hssta koata 
ker byrslalla koDiings, bdiA Astan, bvAi be«t 
smiðsl ok glBst meA allri liet, di Sanela 
Maria, Mk. 10. 

BVRi'TOB, n. , rTHidma oíníi, (byrr, 
stdð), itanei .- beitir byrstdðs, incitalor MftHM, 
eir, Plac. 45. 

BVRíiTB, adj., juhatui , juha pradihu 
(bursl) : galli byritr leta aurta omalui, 
SK. I 264, 2; lie Lalini: auro lileratui, pr» 
„oureii lileril nolatui" . blóði byrstr, Juba 
vel eertriet eruenla, epitk. lupi, SE. I 670, 
l.cf. ilmiakeplr, Bilfri hjallaltr, el borxCDlli 
bynt ar.r oKreo failigio, FR. I 184. — 2) 
efferaluM , irvitni , furtni: fla lift þ6tt alll 
rari byrst, 1| enginn Init þrl ralda l^ral, 
rfii uniceriHt popului fural, nemo tt p rimu m 
furorii auclorem faltri eull, Á. 10. Preprit 
til parl. paii. n. byrtta (a bDrst, e. baal, 
lefo^. jeíainm reddert, undi Hyndl. «11., 
'byslist hamr minn, héðaa mao ek reaRs, 
leifutin ^rri, tefii korrirt, de tirgine in 
eantm veria. Vidt gallbyrttr. 

BVRTJALD, n. , (eníoritni eeit(i, (hyrr, 
IJaldl, ct^um.- þeaph byrtjalds, r<z eali, 
deut, Rtkil. 33. 

BVRVABGH, «., feraMuli, (byrr, varfr), 
•latni, Si. 6, 4. 

BYHVILL, n., rejrului oiart'd'mui, 8E. I 
5Í8, 2; byrvils sklð nacti, beilir byrrilB 
skiða n'r, Flae. 35. Haud duhie idem ac 
BirBillut, rtx marilimut, ob Olone luptralui, 
vide Saxanem, td. Slepk. p. 1i2: aliut BirtÍÍ 
in pugna Bravallenii, ibid, 144. 

BVHVINUR, m., 
vÍDdr): b. Bjamar n 
Bnimui, Sonarl. 13. 

BVRBA(-ði,-ða)e.<í.,iniii(Te(i7eti(borðÍ), 
Gha. 15. 

BYRBAÐR,a^.,íi<f«rií«iÍHi(rwc(«f (barð), 
eide hibyrðkBr. 

BYRBl , n. , linjuii ordine* tabularum 
itnríi. (bor5), SE. II 482. 625, pro bycði; 
ef. sfsJk- 

BVRÐInGR, «.. navii oneraria, (byrðr) 
SE. II 581. — 2) ciipeaí (borð), v. tri- 
byrítiap- ei nefinþÍDs. 
- -BYRBR, ftn Ia(era AaW, (borð), vide Hk. 28; byrðr, F. iX SiO cum arlie. hjrir- 
ÍD, Kem 25; iren. byrðar.- byrðar stallr, 
area, ilalio onerii, Aumertij, 6S; pl. byrðar, 
KlSrra byrflar, parare onera, eolligere onira, 
Rm. 9; byrðar af blýi, SóH. t3; kriolM. slr 
byrðar enera *ibi parari! hlJAteadr sTcrða 
hafn ellkar byrðsr, er str brjóla, kðmiuet, 
guce libi paranl onera, ferunl, i. e. cemmii- 
terum poHat luunl, Hk. lOi, 2, ut Grdg. U 
166, binda »ir hðfga byrðl M«Ium riU 
Vllja brrðr, amii eojim Wii faii i ai ij . 
■rar nlðr biitll ■velf]* *IU» ^7*^1 UisilizcaByGoOgle ■fl •ÍT ignit carput mbntmtil , f. Í9. Byrftr sareiHa, 
metapk. vila luenda pratidium, Bávam. JO, 
ttt vegnest. In eampotilit : fkgrkyrSr, niS- 
Íyrftr. 

BY9KIP, H. , tehieulutn (naxit) apium 
(vetucrum) , catvm (iý, skip): bjakips b«r 
domicilium eatttte, Sonarl. Í7, de Valkalla. 

^. , I 6*X 

BYSNIR, aurum, Ed. Lóvat., forte nom. 
pl/ur. M b^m , /. , quati opet tmmmia. 

BYS8, 3. t. pr<et. ind. acl., emanat, trumpil: 
bysa niér blóo or þegsn bcni cx hoe mlnere 
tanguit profluil, ÓH. 193, 2, s. basti. 

BYitT, lectie Cod. Worm. pro haat, piteit. 

BY8T, id. f«. bnst, bOst, tiide yMyai. 

BTSTAZ, vide tub byralTj byelr, iralut, 
fmrttu, Ólaftr. 8. S2; íystr ok reiSr jun- 
gunltir ibid. 45. 

BTTA (iíti, bfttk, b;^tt}, v. a., permularc, 
Dan. byltc; it. dare, donare, muiuri dart; bftti hann hannm tiin beitD þing oplitna ei 
amnera dedil, SkaUk. 2, 35; snllhrínc hftá 
Bdfi < mAi, ihid. 3, 23. — p) id. ju. TeiU, 
adferrt! dtriium britt hun bftti 1| bmnasÍ*U 
RDplTaldÍ ntcem adlulil , Ár. HjSrl. 13. 

BTTIR m., qui prabtl, muneri dal,(yftÉ,'): 
b. Enlis !<>>, Skáldk. 4, 6; b. ofbii liftkr, 
- ' ibiá. 1, 16; b. Bnáka J»r4ar, id. , íi , 7. BYTTA, f., tilulut exkaurienda itntiitm, 
hauitrum navale, F. VII 59, c. bnlta. Bitti 
tx tingulii teminítrtealmiit teníinam egereiimt, 
SE. I 998, 4. 

BÝÐ , 3. t. imper. ael. «. bjóAa , pT« V)AIt 
cffer: bjS aldrí þ«t skaldi , id. poeta (miki) 
nunquam offerat, Korm. 32, i. 

BVBA, f., vat tuptmt adtlrietitm, Lex. B. 
Hald., el in compo: flaatkbyða, iiid., leir- 
byfta, pglinum, Sendtbari Fabuía. Vide 
■liftrbyða. Cognala tunl kyðna, Ma. lAttram t teltrti tx alpkabeto Latino recepe- 
Tunl. Duo priora alphabtla lil. Edda Snorr. 
II 42. 5B. e pro k el q ubiqve adhibendum 
ttie docenl; Itrlium (ulpott runieum) hanc 
íiteram exHudil (p. 7i~78). Sunt codicti, 
qui utramqut rtgulam plerum^e obtertttnt, 
plurimi e tl X, promiicut ulunlur. Pro lono 1 inttrdom, elii raro, in fine voeu 
(F. X praf. XI); ■« prineipio voetm, 
Honniii in eoeabutit Lalinii, v. c. eipresn* 
5B. /f4&?, cypressUB, id., SE. II 566;Ce8U, 
id. ;ii , keisari de imperalore GermoHia, F. 
XI 3i3; cÍDnunamam, Qd.73; Cedm, Gd. 
70; Crili tide Krdi. D lyneopen pali cedttur in anti^s, an- 
þlMKÍ el timitiiui (compoiila enim tuitl ex 
udj, itd fieri poletl, ul in hit lilera n 
duptieanda tit (nn ^ nd, Mt 11 = 1d). Si 
Iret i inler le oecurninl, una yicilur, ul 
hoddoO pro hadd-d«fi. — 3) d uturpalur pro 
t tn mandn, skilda, vilda; mwldii r= maltn 
ec( mKl þd, Bg. 12 (p. )6). — ^) i pro 6: 
hodn pro hifiu (geiierunl) , SE, II 40 , quo 
ktee in Cod. Worm. minuirtde' icribilur hoða, 
OBfne enim i cum A , ubi de duplieandit eiidem 
eontonanlibut lermo eit, eomparari poletl, 
negue auelor alphabeti primi liltram 9 in 
• alpltabtlum admiiil; vidt t pro ð in iA pra ft jttHxc i) : herdda pro herða (koJie 
herta}, P. IX 15 nol. 8; proA, Qaniárpro 
Qudr, SE. I 420 var. 4. 

DAFI, m.. pavieuta, (id. qu. Dan. DabeJ.- 
dahr darraliar, paneula vtt tigHla bdtona 
haita, Cbe. H; ubi aec. plur. imtm, vide tl 
«f. f- = »), DAFNA C-*'^> -^Oj '■ "• adoleieert, 
tirei eelligere, tigere, de imfanHbui el Mcru, 
Bm.8.d ÐAGA f-aði , -at) , v. imperi. , Hlucesere, 
diluetieert, (dasr) : mik dafar nppi die orienl* 
lupra tetturem deprekendor, hinc parl, pasi., 
dagaðr appi, ab orienle tuct oppreinit, de 
naturii noctuvagit et tueifugit, Atvm. 3S. 
Vide nndaf a. 

DAGBÓL, n., tedei diei, (dagr, brfl), 
caíum, dBfb6l8 kondDBr, rex caU, deut Q. 5, 

DAGB0R, m., damieitium diei, (da|;r, b«f 
= b«r, bjr), raltim.- drottinn dagb|(i*r, 
daminui eati, deui, Ptae. 18. 

DA6P1KNR, m., >i<i<ihi, SE. II 470.' (II 
553 dagf ....). 

DAGLEGGJAR, tiUd. 33, i {ed. Uaf*. 
1847, p. 62} ndetur eite genilimi tubilaiitiH 
daglepKr CwlcíO, m. , eubile diei, (4agr, 
ligcja), ealum: hilmir da^egKÍar, rex eteli, 
Odin (?}. 

DAGLEIB, f., iter diH (dacT, leift), IWra 
mikla d., uno die, vet tingulit diebui magnmm 
iter (longiim via ipatium) confieert, de ewrrn 
maritima, F. VI 180, 1. 

ÐAGLEN6I8, adv., per lotum ditm, l«t» 
die (dasr, leDBÍs term. a liafr), Korm. 8, 1, 
ef. Ttirlen(ÍB, etnittleBfÍB|wrfa((iM noelem, 
Grág. 11 137. Bverir daclMfii berjM? 
Blt. 23. 

UismzcaByGoO^le - DáeMEGin, M., pJw., fiiii diti, (dftgr, 
■Ip-}. L e. luimúieM, itt luee BerMomle*, Api. 
fl. ^. dscuTBÍr. 

BAGHAHB, f., lerra, *olum diei, tuni 
Ibtr, Barr, f.), ealvmt milildtsr djmr 
ii^árar, r&r almi eali, deut, Chritíui, 
U.Í3. 

DAGR, ■■., diet! Biftr dser meridiei, K». 
f; 1. Tir i ■ÍBDBD dio in veiperatii ÍHCÍÍ- 
,At, Rm. 29; w alla daga anH» <ft«, 
S(. t; ftTMa, glrBlsn da^, tolo die, Shf. 
X, km. 9; hvcrjan á»g quatidie, Grm. 20, 
Of. 30. 1 h«rni 4ag. id., Grm. 29. 30; i* 
it.: Íep, ted daf, SE. 1 lOi ; txtr. 3. 
lcHu dac , lec. Cod. Rtg. , qttod tt adnolant 
mtof. ad. Grm. 15, dáiMiufitfE Raikio, led 
mm.fropT. Ðap- (n dat. hahet D^K, F. IV 
g (B. 30). r Í6, Ed. Siem. II 109 (Hoím. 
m). - ^) d»gs syBtir, loror Dagi (dUÍ), 
tra, SS. / 320. c. 2i; dK(B erund, tolum 
tJ cayau diei, lucit, cidtám, kondnfr dnfi 
pmlw, rex eali, dttu, SE. I 3Í8, 5; dags 
nilr, mrea diti, calum, dnitlinn dHgs reilar, 
ÍMMM c»li, Chritliái, Li. 32; átt^ glelr, 
dmu Hti, ealum , meginBkjalddngr d>|;H 
(kibr, Tti cvli, Chritlvi, SE. II Í99; 

I - iJ 1«, •■• appell. avri, SE. II 129: 
wter dRgr, Ihx mamAt, aurun, F. J:,2S, 
!; rlMr dm^r, Ivi (luvii, id. , slaangrir 
il«r da|;s rrÍMcepi Jiifroh't , F. VII 79, 
I; Qaraar dagr, id. , cjtii cyStndr tiri, GS. 
7; lyilar dagr, id.. qui At ftmina, F. V 
W, t; aBBar daKr, id., g'ui lAI femina, V. 
rn 13, ilMr, td., P. // 349, 2. 6) tempui.- 
i dfci, aafUMt, w jcilleiilúi negativa, FR. 

II 33. 12, t (led aldrí i degi hoiie nunqttam, 
fM. II 264 pnt.); i mDreuni degi loi^r, 
Sia73,-aiarcaaáB|; i((pe,SE./fi70; in prsia 
t-TI ii4. 440); dOgnm optar euatii'i Aaroi 
MMafe, Lt. «5, F. X 433, 81; desl tOnfum 
M»dic, 8E. II 499, 6; SeBlan dag , lopi- 
•■(, perptltto , Crm. li,- daer de Itmpore 
tmi, erempltm ex Grell. tnembr. c. 84 addueil 
U, Sn. / 266. not. 46: Jiat Klla ec at 
Ut Mktarr dagr þinfal lil, credo praleri- 
ttim (ue ali^od lempui, donec. — e) con- 
Ai*, tort: dafr dagr iiHiera camJifia, Am. 
K; k-J oliutiile Siurl. 8, 12 >t biRa þdnga 
hffL, gravia lempora ridtrt, advenam forlu- 
n^irpairi. In compoiitii .- bendagr, feginb- 
lifr, KJilrrdagr, filngdagr, ormdagr. 

BieSÍB, n., cerluM lemput, (dagr, ráð), 
ni fTendK pra etlerii opporlunum: leita, 
di^ÍB, Hugiwi. 21, 3; opporlunilat: i. 
dÖ|a ■•[■ opportunilai pugnandi, ÓT. 28, 
t tm fnia, tk tetra d. M tala við Lnndng 

ummettptelari, Eg. 13; leitaða fxHsdngráðB 
illilto kMdBK, at hBBn var I giðu ahapi, 
^■1 rcfOi, ctnn iono euet animo, adeundi 
irJ i H iii al , E3. 36; hafB d. at beijax, I. 

*M%Æ.n, n., leelum diei, (dasr, rwfr), 
nb, C 4S, bU Olamta eomtruit daKrarrs 
dyrt ^ariii eateilit; praital , mulalo atlt 
■i Íli, ne conHmere: inaendr ils dagrBTrB 
Wmo, ■! ib rsrr, lecltiM ani/uillir, mare, 
^p Íb nrflra, ha marii, aurum. DAGBVFR, m., n^fcr lucii, (dagr, r^lV), 
Itgendum eidelur FR. I 259, 2 pro dag r yflr, 
hÓc ordint : dagryfr hausi djra , quod tie 
rtioloo: hanKg id. g. liaoBS = hisB, gttiit. 
lA hár, Odin; haus« Ayr domui Odinii, 
Valhalla, dBjcr h>nfiii dyra, lux palaliorum 
Odinii I. Valhalta, emtm Tidelur ligni/ieare, 
lee. SE. I 208, „lét OSinn bera ian í hall- 

IJHti, ok var etiki han li&a annBt, j 
drykkÍH var selit": Ainc d. hauBB dyra, 
ruplor, fraetor eniit, pugnalor, mr, 

DAGSÍHHIÍN, f., ora lucit, (dagr, brila) 
i. e, primtirdium dáuculi malutini, Jux malti- 
liiM orient, Hund. i, 2«. In prola kodie 
culgo: Sturl. 3, 30 en I>á var dagat, ok 
itlu þeir al bJA I geKn dagBbrdninni , ItMt 
diei orlui erat , eiique adteritu orientem 
lucem iptclandum eral; Sk. 627 de hori%onte, 
HÓI skrý&ir daggknln nieð bjDrtum geislam. D. 
Udss ens fagr*, ife Maria, Mk. 39 in ilr. 

DAGI^ÆVl. m., /ilaeanenlum ifiei, (dagr, 
SBVÍ a sera, plaeare, ttdare), aer (ran^iUiu, 
Alem. 23. 

DAGBKEIÐ, «., etirricuJHm líiei (dagr, 
nkein), cÆlum.' dagskeÍAs jBrUrr, rex cali, 
dtui, Le, 38, locttm eide itiA hvass. 

DAGHKJAHH, adj.. luetm fugieni, (dafr, 
Bkjarr), tpilh. nani laxicola, t. 15 (AR. 
I 258, 2). lotaritui vtl ipia luce diuma inletligit ; 
MagnuieHiut de gtniii lucicalti 1. lueti'ii 
(tJAsilfBr), apliut; potiit el kominei in iuee 
tertatilet inlelligere, ul d'gmegir. 

DAGSTALLB.m., Kalio liiet, (dagr, stallr), 
eielum.' dBgstallH kondaKr, rtx cati, deui, 
Hai. 35; dagalallB droltaing, reýinii eoJi, 
lol, ul videtur, Mk. 24, uki lic: Uis Lannta 
hiðrtu Bt lýsa | hreggranns kondngr Bcggja | 

drottnfng dáanm | dsgstatls verOld alla, 

3: kaTii]n|;r his hreggronns! kannlu al l^sa 
dáftum hjBrlB Beg(Ja (sem blið) drotlning 
dagslBlls (ji: lýKÍr) alla vrrflld, rex atti eali 
(detti) ! polei eírlulilmi corda hominum cottn- 
tlrart, (lieul alma) cali regina (lol) lolum 
mundum caítuitrat. 

DaGMJARXA , f., itetta diei (dagr, 
atjarna), ilella inlcnliu lucent, dt tole, Sóll. 
39. Plttlonii Opera in Öpoic-- íXioc, ömpo* 
iíp.epacptti^{, TD |jiÍY'9Tai. 

DAGSVERA, f., rtquie* diei (dagr, vera iií. 
fti. vvra. vnrð). atr tranquUlui, Alem. 23, 

DAGTALA, a4). indeM., die fraudattu 
(dagr, lit) 1 }tii liiem ptrdidit, fmilra in 
rt aligua contumiil: dagtila þvf mili, af 
J>vf vifl, gui, opera mulierit, diem frtalra 
Korm. 19, 10 , td, ea tiee = DAGVERK, n. , ofitii líiunitim (dagr, 
verk), peniuin,* aen. cMn i rjienlhelieo, dagr- 
veríiis, /il. / 164 3. var. 19. 

DAGVEHBR,m.,jenl(iculum, (dagr, veriJr), 
FR. II 76, 2. 

DÁINN, m., ilaiit, nannl, Vip. 11 , SE. f 
£4,11 etim Naibi« eerrem Frqr< fabrieatu* umzcaoyGoOglc M( , JlgnéL 6 , quod SE. l 3i0~t2 StHdrío 
trítnil; Í4tm primui inteHltr characltruin, 
Uáeam. Jí6. Uáiaii leit, religuia Daimit, 
TtM a Daitu rdicla, cimeÍiuM a D. rtíiclnm, 
mtit Hógnii dieitur, SE. I 43». — fi) pro 
mano Ín gtntrt: uiunDVÍKC Uáina, poeiii, art 
peilica, F. V 209. ^ 2) cervui, Grm. 33, 
SB. I 7Í. — 3) rmtpet, SB. II 490. 

UA1N»RÍ>I>D, f., cox Ulalii, tQxfuneila, 
(dáinn, marf >»ii , a ity}», , raild) , SlHrl. 6, 
15, 5, ubi áar osn (forte luanu, cf. ibid. 15, 
}6) ddleuni umm dáinKraddar þá kvaddir, 
a; dOr (i. t. darvar) nanu þá kvuldir diini'- 
rwldBr (»0 dúlenm arum, gladii (hatla) ab 
hottibut noitrit provocalmalur ad lelatem 
vacm (tonum) edendam, i. e. pro'tium fu- 
iMtltin noiii ah hotlibut immenebil. 

DAlA, luli'., niranilmN in >ilaif«m, mira- 
hiHttr (coHlractt pro dáligs, a dárr), Q. 48: 
dýrð ói>r» rifir dála gloría Olad mirandum 
in moduat ditutgalur. — 'i) granler, il. mate, 
miitre: hrjóða bkip d&ia . Har-ei graTÍIer 
(male , mitere) vatlare , defentaribut penilui 
nudare, F. I 179, 2; gjatda 6rið diia ptr- 
vtrta coHiilia grariler (lerere) puHÍre, Rtktl.8. 

DALAllREMiB, m.,Jutenit vallium, (dalr, 
drcBKr), Kvmo ÍH iralUbut manlanii obtrraHi, 
dtgeni, Í. t. i^ma exul, GS. d2. 

DALABR, m., ctnut, SR. I 478, vide tl 
dalr eertui. 

DAUVIVKR, m., itrpent, (dalr, fitiLr}, fidt 
dalmiakuan. 

UALGAUTR, m., niHnen arcui, deui arci- 
ttnenl, (dnlr, arcui, K*utr, Odin), pagnalor : 
drólt dalsaula, mulliludo pntlialorum , de 
maUibut Scolicii, Ma. 325. S. Thorlaciui 
aeeipil dt Sorctgii, rtrlent DalfBUlar, Golhi 
tatlium ÍHCola. 

DALGIIVKA,/'., ttrptni,SR. 11 458. 487.570; 
potiil quidem hac vax itcundum pronuHlia- 
lionem dtrinarí tx dalr, Daítit, el EÍnna, gi- 
ganlil , gi. lerror raltii ; ted ayue commode 
referlur ad Hoeiog. dali;, forta, et iddja, 
icil , yuiui fontai perreplani , cf. graf- 
TSIlMltr. 

DXLIGA, adv., mate. i. e. parce : nagiígU 
am ftkk Nafli | neHt dilíga flcBiam, ferai DÁLKR, m., tpina argenlea, quo pallium 
conHnebalur, Karm. 25, 2 (AR. II 278); 
appellalur reldaratlBg), qu. t., it. Hitl. Eccl. 
Iil. IV Í33. nol. 

DALMISKUNN FKKA pro miskuan daU 
Baka ailai, SE. t 432, 3, tx Eg. 47, a 
ÍM\H%\T,piicii Tallii, ttrptnt, et miskunQg^u. «. 

DALMAUÐ, f., tormenlum arcút, (dklr. 
■•■í>), abitr. pro concr., ineurtíaHi, tarqueni 
areum, manui , cf. bo^au5 et daltaune; 
dalaaunar fra dalnauíar, gtn. (n = &), eit 
letl. Cod. Reg. SE. I 402, 2, uii dalnaonar 
■vell, glaeiet manut, argentum,aHnuli argenlei. 

DALR, m., arcui, SE. I 571, 1; gen. 
dalar, Selk. 1. ubi daUr el, procetta arctti, 
pugna, aakr dalar elb, pugnalar, vir; cide 
el dalftiyp'ir. - 2) rallit, SE. I 586, 2, 

?m. dale. Vígagt. 9, 1; dal. itl, Korm. 16, 
, FR. I 296, i, led dali Harbl. 17: or, dali djiipUM; acc. plur. dala sra Mi, fn. 
17. 33, Vafþr. It (n i» proia SE. I 176; 
F. IX 366); d.b drejri, liquar mauH 
tallii, ritui Ttl ptitiui: fcam ek tí dili 
drcyra, Ed. Lövaiina. In eompotilii : eitrdalir, 
eðkkdalir. 3) cervai, SE. I 478, ef. dalarr. 

DALREGN, n., nlurio arcui, jaetut aagil- 
tamm (dalr 'i , regn) : d»treeiiB mnnr cir, Aj. 

UALREYÐR, f., balana rallii , (dalr, 
rej'fir), itrptni , draco; ilrfcðl dalrejtar 
auruni, ejuj eyðir eir liieralii, Ha, 320, t; 
litr dalreyðar, cubitt itrpenlit, Bunun, S£. 
/ 3Í6, 3; mÍEhunn dalreyðar, veluplaa itr- 
penlit, atlai, FR. í 397. 

DALRVR, m., arunda arcui, lagUla: dfriil 
ialryrar, ipltndidut cliptui, tjui herBlgildr 
pvgna, Iil. II 353, 2 (dalr arcui, rjfp=>rej'r). 

DALSTEYPln ÍRSTRAUMA pro KttjfW 
dala irntrauma, effundeni jaeula, lagitlai. 
pralialor, Tir, (dair, armi, el ateypir), 0(/. 
239, 1; dalar iratranmr, riifiduii arrui 
profiutium , effula rit tagitlarum. 

UALSVEIGIK, m., Jtecleni nrcum, (dalr, 
a«ei{ir) , pugnalor , tít: deicr dalaveicir. 
fcona ftmiJuíui,mefic»Ia(ui, imie^lif , Eb.2S, 2 
(AA.22Í). 

DALTAU.NG, f., lenacutum are**, (iaJr. 
lanag), nanu>, f uail arcum tenciil, ef. taang 
el tttiK, il. bagaaH&, dalnanS. lil. I t6i, 
3 eanilruenáum videtur cum dagverk , 3: 
dagverk daltinsar , apui diumum wtanúi, 
opui q uoá manui Aumana una ilie aiiolTere 
fiDfeil, hinc merki dýre daltinfar dagverki 
Teitigia rerum practare gtilarum. 

D.i^'AR, genil. ling., tint religuii eatibui; 
hÍHc dinar dagr, diei emorlualii, falalii, 
Hat. it, ei dioar dOgn, id., SE. II UO, 1; 
dinar akr, ager moriii, campui fatatii, Slurl. 
6, 15, 7. Sic dánarft, iJemortui boHO, hare- 
dilat marluo patieiiart Toeani, F. VI 392. 
VII 64. 

DAMIR, m. ptur., Dani, iHcala Irium 
regnarum bortalium, iiorregia,STecia, Ðania, 
H. Br. 10, Gha. 19; hinc Daaatijóð, Uanir. 
nalio Danarum, Dani, de NorTegit, FR. II 
53, 2, ÓH. 70, 4, fiinc rfiilin^unlur eydMÍr, 
norðrdanir, qu. c. — ^) in eircumicrípliont 
gigantum , pro guaoii naUone ponilnr ut 
Saxar: flóðrirs Danlr, natia manlana, gigiinlt*, 
SE. I 298, 2. Vide berKdanir el R. K. fUikii 
Samlede Arbaadlinger // 283. 

DANMÖRK, f, Dania, Gha. 13, Korm. 
3, 8, Ý. 5. 

DANR, m., Danul, a 7UD Dania denomiitala, 
Ý. 20 . FR. II Í2; eirfe myrkdanar. 

DAM»KH, adj., Danicui: danskir lcgg- 
Mta runnar miltíe* Dani, ÓT. i24, 1, F. 
II 318, 1; en danska dritt, mifio Dattica, 
Dani, Mert. 1, 57; ifnniikír evanir cyyni 
Ðonici, Gha. 13; danskt blrið crunr ririaram 
Danorum, F. VI 254, 3; dDosk Idnga, littyma 
itla, qua tn Iriiul rejni* iarealiiíuj ei^HÍI, 
ifnn Hortegica (NorrKU tinga , NorrKu), 
poilremo Iilandica (íalenik tlÍD|;a, lnleBkka) 
dicla; guÍH Egilein (1358) linguam Damicnm 
apptllat tuam nerNncuIiim , Lu. 4., uii sic: 
Kyrri menn, er rrtDðin kunn |rorn ok klók. 
i sínum bókum | iliingin i^jikt aT sinnni 

UisilizcaByGoOgle ihffm I timgw M með 'MBkri IdiigB. | í 
^wttka ■•ðanuli | meirr akylduma ek, ea 
hUut fieirra, | lirrrðan itikt mei ilBtHr 
wIhi t •HHTiiilanda kdni^i »t ^■Ida. Hmc 
4 ka^ ''■>£> T infer gatlet Ðanica tíngua 
ItfanUn , n territ teplemlrionalibiit : fiann 
(t pl hMta cU á danska lúnsu , ÓH. 28, 
!.- jUn Milli fVetnEl alla | lin^g i danskH 
láp jhria regii juvenit ceíebralur inler 
■M) 001« /iiijua lonienlei , G, 26 ; lic 
ú fa fr*M SE. / 374.' pá var hanum kendr 
MMm ■« alU danska liineu- 

BlPR,aWf., Iritlit: dapr alls hngar inmina 
JfÍHlu tmtmi dolort, FR. III 36 (oppot. 
■Iita|ir tepaa , gai loliJa latilia gaudet, 
)■ Mw fotulet} ; þjúð er at dSgtlnE dauAait 
tlft drn mortuo rege lagent , F. VI 237, 
ÖL U; ie lempore: dapr dagr dia Iritlii, 
i) mtra leri, Am. 58, ^) de die emorluaíi, 
ULti; daprar luctr, tritla noclet, Söll. 13 ; de 
iihiiauauaii : dHpr hFÍmkyniii,tri((in domici- 
!m,iim ai fuaala , Harbl. J; daprl er al Króða 
triáii fud Frodiummaaiio eÉt,SE. 1386,2; 
úfnr Miijar Iritlia monvmenla. Bk. 2, ii ; 

ÖB. 171. 2; dapn, adv,, Iriili modo: ferð 
hfn •kitia hominet (capliti) Iritti mudo 
trm^, Hh. (9, 4 (F. VI i76}; daprar 
iöbf, iTittei eelacei (fuitvi regivm Tthetiltt}, 

r. n Z3G, f. 

tliraLlBA. adv., iwfhi irUti, veí animo 
aa^SilL i8. 

DU, ■., irriiio, luditrium: ok gallBiIrn 
m*m d4ri I drekU hann niðr, fivf «r ýU 
Véli, feíUaipit dialHili ladibria, ^ua kominet 
imfmmMt, mpprettil, Nik. ÍO. 

>ÍB, mdj~, vide diU. 

BÍKIEKILL, m., komo tluUut, faluui, 

iLBm. 

BÍILIGR, aéj., Htui: sefa diHie (al. 
U(|) nér, mala , úiigita retpoHia reddert, 
SWfc 1, i6. 

DIU, ■., katla, SE. I 569; mn. ling. 
■BaMartl; dal. ting. darrii varð berloga 
Hf at •príaga | — fjTÍr kondnsB darri, 
■IfMi, katla regii percutiut, F. ¥11 45, 
1; Itt Ulfr darri KoItmi hailam manu 
ImH SE. II 218. 2. Flur., «om. el arc, 
te: cra dreyrrekÍD dOrr at skaptum haila 
Mjrtit perfuta, Kj. 158. 2; dDrr. ilmi 
é^ katím, ulmeo manubrio munilir, F. VI 
M, í; diS«( dSrr af reiði haitte pra ira 
MMa ntal, Ftk. 173, 2; br^nd voru dflrr, 
MliMcði h»rr, SE. Eg. 233; beit biðltlnKs 
Ito. WS na l ilSrr, SE. I 524, 5,- roeð 
ttBnlin rubefaclai haitai, gerettlet, F. 
nVMJ; með dSrr hin reknu iatlat braclt' 
^^mUi, F. VI 23, 3. Cen. pl.: darra 
m, F. VIII 166; darra rjdðendr 

, F. 1 161; dal.: þar er dOrram 

Llijr. 14, 3. Vide dörr, m. 

-^JUBR, M., SE. 11 494: ..Darraðr 

fflf*; 9tro limitle ett , cum in hoc fragm. 

" 'l cocoíhIum nagli , eíaci uliquod 

dum ein, el ligia. juce iit 

. , i M, legtnda tiie, Í mnki, 

*fc^ ImntlK idem fuiiie in macharit, 
ftmMaffi w glmdiit, eeirnagli in hatHi, 
nempe claeum, quo laminei 
mannbrio conjuncla fuit. — 2) vefr darraðar, 
Hófudl. 5, IHj. 158, t; in loco priori G. 
Magnimn tÖ darraðar derical a darrSð, f., 
conlraclt pra darra ruð leritt hailarum , it. 
aciei mililum hattalorum ; in loeo poileriori 
JoHtoniut dacit a darraðr, m., (eJui»,><ieMÍUM, 
AS. darad, durad, Grac. Bapu'-nð^, praftrent 
leeliontm Hg. 30. i, darroðr (A, 8} hriatia. 
Accipi yuofue potiil darraSar pro geiiil. 
rocit UarrSð, f., et hoc pro nomine poelicm 
btllona, aliat nuffuam aecurrenle (non a 
darr el rjóða, vl lignifictt feminam, aua 
hatlam rubefacial, lunc enim in gtn. kabtrt 
deberel dnrrDðar, ted hatla intlruclam, forma 
parl. pati. in luÍilaRtícum IraiueunleJ. Binc 
dsf (acr. pl. dafar) darraðar, Gkt. 4, el daH 
(acc. pl. dafa) darraðar, ligillum belloniB, 
haila. Vefr dsrraðar, celum bcltonœ, clipeui, 
ul Ulakkar IjBld , i. e. cexilíum mífilorc 
(bei'skjíildr, nam clipeui fuoyue feleriiuf 
pro vtxillo eral, Hund. 1, 30, Vðlt. 6), 
Höfuél.5, uttvaral villr alaðar vefrDarraðar 
ttexitlum mititare non kvc illuc vagabalur; 
ted Nj, 158, 4 vefr Uarraðar eil tela bdtona, 
lela bellica, i. e, pugna per lelam adumbrala. 
l^lfKE Darraðar, peiilHi Bellona, pugna, SB. 

I 664 , 2. V. tub hrinda. íilauDg Uarraðar, 
perlica Bellona, aul ipia hatla , aut kailile, 
quo clipeui, btlli intigne , praferebalur , FR. 
U 279, 3, ubi tie: Bar fyrir «li1li | BlaDne 
Darraðar, | þarn koniÍDear | kappi deildu. 

UARRLATR, ai(j., legniltr hatla ulent, 
(darr, latr), Ímbtllit, ignacui: d. dasi imbtllit 
vappa, SE. 1322, 5, F. VI iiO, 1 (AR. 

II 28, i). 

VA.SA, V. H., dclidem, otioivm ette. Orkn. 
79, 4 de mililibut in olio te catfacientibut 
ad ignem ; cf. Scec. dasa cubando oliari. 

VA>iA9U.lGR,a4Í.,mÍrÍlicui,mirabitii,admi- 
randui, Söll. 83. 

DA!íI, m., homo dttidioivi, olio dedihti, 
SE. I 532, ubi opponilur oirii forltírut et 
animosii; darrlatr d., homo inert et imbdlii, 
F. V! IW, 1, (ÁR. II 28, 1), SE. I 322, 5. 
UAsmy ,adj.. deiidioiui,inert,otÍo frutni, 
Ha. 83. 

dAtt , B. adj. dár , malui, it. incitut, Am. 
26: Asgrinir var mSnnnm mjsk dár, af fleim 
sakiim er hann var aieð at FlusDmfrsr brnnu, 
ok — Bl dripi Odds [lirarlnsBonar. Hinc 
ditt adverbialiler , malt, lurpiltr: Bvarl ok 
dátt afrociler et turpiler, Bk. 2, 24. — 2} 
ditt antorem inlimum lignifical: dreng var 
dilt um svarra jucenii putllam iiiftma amarii 
adfeclu protecvtui cit, Jd. 3. In proia gvoqve 
de nmicilia et familiaritale : var avo dáll 
með beim lanlun inler eoi flHdium eral, Nj. 
98; porktW gOrír ekr diU við þi bneSr 
in'eriorMi familiarilalem cvm tit jvngil, 
Korm. 5; Ep þð fitt hefði verít með fieim 
p. ok L., þi var nd i dilt efni komit, Bti, 
■t þeir lee^a félaK með sír, ati limult^tei 
fuerant inler Th. et L. , tamen rii j«m ad 
familiartm amiciliam redieral, ut loeitlalem 
inler te Jvngerenl, Sc. 10. 

U.(tT, adv., egregit: vork þaa, er ditt 
mnna dfrka | dyeð* mann hÍDa aanu, Aj. UisilizcaByGoOgle CI«rAÍa Jíllt am dyrOir facla gloriota h- 
admirationem \n ic cooDerlcninl, Ag.; dfrkk 
(piB okM&rin) dátt md'mo aáftcln adorart,Ag. 

DAUKLIGH, a4i., Initii; nailr. d«aniir>> 
triile tUeitlium, Irittii loliludo : eiaum þiÍLkir 
tlMniCt itanlBa, ú, fui (díh( eil, nðn line 
ladio cílon ojif, nl(i loJilaria Iriitii eil, 
A. t. /n proia: afdsDllift er i^óaleyHÍI 
luiitniill trúfa eacilai, Eg. 88; honaiD þölti 
Bá gertit dknUiet heinia, er Aljijð& mana« 
var í kroll fkria, £9. Í3, F. II 164. 

UAUÞ'R, a4i., lurdai, Hátam. 7Í. 

DAUC, ■>•, jaclvi laii, iiuinenim dualcm 
reprttttHlani., binio; is ok daus iiiiið el M«i«, 
SlHrJ. i, 4fi. 

-UAUÐA, in eompoi.: kDrdan&a, itrádiinda, 
aJa. indtci , a dauðr marluni. 

-DAUÐI, in Cflmpot. harmdauM, Bkapdaufii. 

DAUÐI. m , morf, ÓT. 17,- daað* orð = 
lMi*or&, Í. 2Í, I. 

UAUÐR, adj., niDrfuut, Báram. 77, SöU. 
S2; ferAa dauSr id. qu. dej'ja niari, Am. 
98, F. III 2S, tt haud raro in inicr. runicii. 
FiVibekkdauSr, eggdauBr, sndanAi', vipndauðr. 

DAUBB, m., farma rarior pro uiilata 
dan&i mort; hodie lanlum uiurpalur in pkraii 
lil daaHs ad ntttm, ul tit danðs ad lufipli- 
eium, Ckt. 31. In eoce compoiila maan- 
4anSr oemrit F. X 211. 212.- ok man lylgja 
manndauðr mikill et \>i Idk ok *t lélta raann- 
dauðnam. (Fenifi'THin guoque fuiiie daufiar 
docel Fik. mic. , qua lic kabtt: þeir T&ro 
•vi comnir rjrir lið virt, al ei|-i mundi 
þeKSÍ Harsldr kunna Begja dauðarorð (impreiia 
139: dauðaorSJ virrit manna, guo loco F. 
VI tl5 kabtl banaarð. 

DAÐ, f., virlui (brllica), forliludo, Gkv. 
4, Hm. 5, SB. I 236, l; drýsja dilð oirlofem 
txierere, Eg. 47 (SE. I 332, 3). Plur. diðir, 
rei praetare geila, practara facinora: hapiia 
diSir, lolHfaria opera, de miracatii 01. Sancli, 
G. 66; rrama diSir gtorioia facinora , FR. 
II 56, 2; leeJB kondngs dáðir exponere rti 
a rege practare gtilai, G: 12; vinna vÍHa 
diðir i-e» rtje Signai gerere, F. I 100; 
viana marg;ar diðirmnllajrei t>r(ecí((re9erere, 
Q. 13; iafun diðir, leffia facinora, rei a 
rege practare geila, Ad. 1; margframsðr 
niDnB diða rerum a me prteclart geitarum 
adiidttui laudalor, Ad. 12; Trir tlcHlra diða DABFEKGINM , adj., rerum praclare 
gtrendarum eupidui, (dið, rencinn), Ha. lÍS. 

DÁÐFIMH, adj., eirlule praclarut, (dáð, 
flmr) , re&iu intignUer gellia (miracutii) 
clam*, de Ckritio, d. jDfurr himaa, Lv. 26. 

UAÐFRAMR, adj., eirlule exceHeni, (dið, 
framr) : diSnsoiif arrar djarrnnltB skardngs, 
Slorl. 5, 4, 3. 

UÁBGEYMIR, m., cuÉlot virlulU, (ilið, 
(eymir), aHl rirluli&iif , aul n' miracHliMii 
pradihii, de Ckriito: Ver, gel ek, filt at 
Atrím I rramm i orða glammi, | at di&gcymis 
dómi ( djrðar gJnrBa, of varnir, in jnilicia i^Iariofi n'rfufkM e«i(a<íif (CArufi, ad tttrt- 
mtim venturi) , Hai. 3í. 

DÍBGJARN, aij., ret praclarai Jerert 
cii;iienf, (dið, KJarn), t. 33. 

DÍBGLAUDR. p. p. comp., virlute dttee- 
lalui, (dið, gleðja): hilt gengr dfrA nd, tr 
drollinn | daðglnddan her Baddi, lopl er kiðr 
at krapli f Kristr, li titluni vÍBtum, Lt. 28, 
ubi dáðgladdr herr, anf AaMinef mortám pni- i 
cepftf iminfi, out eititif a Ckritlo miraeit- 
lii lati. I 

dAbgOFUGR ride altdiðg«fdgr. 

D.4ÐHITTIR, m., fecfotor nrfnli*, (iil, ' 
hitlir), vir iniign! eirlule pradilui, de FauU | 
e^iifcajio, Pát. 19, 2: diðhitlir gat droUÍH 
Idírceðr ISgum st^ra. 

DÍÐHRESS, a<ij., rírlule lalui , (dið, 
hrefcB) , Tiriule praditue, probui, piui: dáð- 
hresH drAtl, kominei proti, pii, Lt. 45.- ni 
skat drdlt á lok lita J— diAhresi hrsgar 
|ie«ha nuHC proW Jktminet cancJufieneM ki^mi 

D.4BKUN>'R, aii., virlule nohu, darui. 
(dið, kunnr), reÍKf in bdlo praclare geilii 
nolui. FR. I 397. 

uAÐLAUl^a, adj., nrtutif tj^ptrt, (dáS, 
lauBs) i^aeuf, mDJlif, Merl. I, 96. 

DABLIKTAN'DI, adj., firlutii iluJionu. 
(dið, lÍBlaadi a Vmta, arle facere unJe nune 
dlUi'ta, HstadO: Uilkr fékk drdltlr klOkkvar 
I diðllstanda mislu | skyn fj-rir bliðar batBÍr 
bflls grnðara mxði, Selk. 16, koc oráime: 
Uilkr rékk skyn (lanilalem mentu reeepit') 
fyrir bliðar bwnir dáölÍBlanda baU gnc&ara; 
klDkkvar drAtlir mistu m»fii ; oiia loco epi- 
tcopui Gudm. Bonut dicilur diðUslaadi kolb 
gDeSarÍ, malif meilicinam aff'ereni, eirluhimqmt 
pracepla diligenler iueulcant. 

D.4bmAtTU6R, a4i., vinule (miracutU) 
poltnt, (dið, miltugr), omnipoltni , de Dra, 
Le. 5: vil ek — | fri dáðmitlugs drottisB 
I degt nOkkar rðk »egja, de die domini co tw i- 
palenlif, ■*. e. ile líie rfaminioo, die totit. 

UAÐHILUR, adj., virlulem liberalOet 
exAiieiM , (dið , nildr), ile rege bellie^io, 
dáðmildr liðvarðaSr, Eg. 45, G. 2A. — ^) 
probat, piui, diðnildr djoBa rigrír , piui 
damonum rictor, de Gudm. Bono, SeUc 12 

UABMINMGR , a4i. , memar mr^H/ú 
(dið, mianigf), firlutem, ezfci&enf, Rtkal, 29 
0.kB6¥LVGH.adj.,rirlutepolem,rekutseati 
poleni, (diS, oaugr), prapoleni, ÓT. 120 

UAÐRAKKR, ailj., cirlule prDHtHf, ^orfi* 
impiger, (diS, rakkr), de Tkore, ifýmÁ. 23 
de milile, SE. I 60i, 1. -~ p) omnipotema 
rfeilea,diírðhitlnndi,diðrakkrdrotlinii,yl(>r«'oat 
omnipDfent deui! Hai. 7. 

DÁÐREYXUR , p. p. comp., n'rfufe aprc 
lalH«, (dið, reyadr a rejna), d» dea: 4 
jBfurr flugreinar, amnipalenf cieli rex, 4ewi 
tfaf «4. 

DÍBiíKReYTTR , p. p. cowip., oirttti 
omalut, (dið, ekrcyl(r), it. ezMUue, eore 
^'nf .■ diBakreyttr ft'iar pax exama: ek. ÍM 
UisilizcaByGoOgle I- mm 

Uli. 

I>ÍB9IUALLB, aij., virlule danu, (_4U, 
^jdr), tfith. refi$ ; «erk <lift*iOalli iögíiagt, 
S. »; tpUk. dei: þ>l er rtt(, U dag dratt- 
■ildUujiUa faðfttð kaUin 1 HBwra tiöa, 
UÍ3. 

DÍBSTERKR, aJj., id. qu. dUmiltier, 
(Ui, atnkr), cptft. rfet.- aina skreydi das 
4iM^ I diSaltrkr frBma verknin deu* omni- 
filtu Htm mtrai glariaiii operibat ÍHiignem 
rtdHéil. Le. 20; djtta d^rligg verka j diS- 
■iEit* iMlMntrki ] -da^drottinH | drjiigmefc 
králh^, 3: drjiiginDrc horaðmerki verkk 
ifii* ixf dýriie* diðgteriis lilin'inlOrKa 
kMliii, eeleirmt diem gloriosi, omnipolenlit 
tJkdtmiM (Ðei)^ £r. 36. 

DÁfiSTÉTT, f., ordo ermitii, (dift, slMO.- 
i hp lud», eximiut ordo cœli, i. e. eximii 
Kim* ralttiet, angeli (uf ■Utlir cbeU), 
*MÚM diðstéltar dk)^ Isndi, dominut ange- 
("«. Ckriílm*, Lt. 2Í, vbi tic: diABttllar 
ba IrMlBÍ I dac* ak krismn lagfti | Ifkn- 
■rfiii 1 ItMÍ lluda íDD hel^ andi, i. e. 
(M Mp Mdi kem líknarftÍBa, nk iagði dafs 
W> di*rtdttar drottni kriiRiit i leBfli. 

DAB8mtKn,a4.,uimiep<>(efu,r>rapDfBU 
(M,ilrTfcr) : diAiljrk dýrðar merki, wapo- 
Mi* itrim momámeKta, de ■>tr<i»li>, F. 

PABUMBAinUt, adj., rehutpraclare géttit 
mUm (UA, rakkr), JVj. 79, Ha. 258, 4. 

BIÐTALDANDI, m.,auctornTlutU, (dið, 
liMt), mr ret magttat tt imigneM patrant, 
*«M^ efUeopa. SM. 2t: þTlal verk lem 
Mt dýrkar ! diftialdanda aldar | rUt ok 
tmmt (malo ranir) vilta | ranas ferr hvert 
■ Mit > .' þrlat verk diðvaldaBÍa, aem drótt 
iUv TMM dfiiar, «k raniiir vltu rttt, ferr Umt, prthu, (di», vaadr), 

U8N, m., id. ou. dSn, rfiet, SB. II 
Hf. 1. 

9mem, %.. diei wt nox (SE. II m, 

*y ; II 569, désr).- d>{r m»tas ad, nune 
mm tl MK imitr le ocenminl, adminl tucii 
«w« M f»« emjCtua, Otf. 70, 4; Ryciliemenm 
•Mdlr MM eka. 13, flom d»cr lalið qvin- 
pe^MT* dia naluralei; diet, i þvi diegri, 
•Ai (fw ed^tú tætMol), (}». 239, 2; 
U CT; «n d»frí I mir var aldr nn akapaar, 
■d mmm éUm miki trat atai decreta . ■'. e. 
nhI mAi defmil m /m'I diet fatalU, Skf. 13; 
fiii Afn kwTiaa fatula áU nalta , Hg. 13, 
9; mtm lemifmi: dvSl dcgra vilaproragalio, 
4a. JR; aurt i«cr iirpiuiade, SE. 1 496, 
i. K. ?, 2; da^ «itt er {.ir danði ntlaðr nd 
Mhm l ai p irU arliemliim itt lihi tnort detti- 
*m, O. I, 25; keíö ek þfn d>er ok daga, 
fr •iM moeUi tt diet (ditm tx dU) tt 
m ^ íUi mm, Fjitim. 50; desr ok das, i4., 
fcl í. 97. Dcfralið, lerradierum, catum, 
Vr tmfn Uðs, rez eeK, Ckrúlui, L&. 
a> aM Mc.- kraliðr alí Bllam cðri |ilr 
pwr «1 kdvftis I icp-a lið* eptir daaða 
*Wa nn al kaua, •. e. kvaliðr, (tr cranr d»£ra liSa, tllum «ðrí , Btt eptir 
daaða til helvflis, at kanna dJBfla rana, 
Reditu tcribittir ddfr, n. Afpt, AS. dogar, 
ttberes dogores, leeundi diei (anaars Ímgrt), 
Époi de Set/ldingU 19, 9; vet. 6trm., ftli 
Dieh omnei dia, í<roSlÍDe om den ny-danske 
RetBkr. af M. D. Kriger, Kh. 1631. p. 35. 
í)MGBlS,derivatum a dEfr, tn compoitíiome, 

DRIGJA, f., itren, aneilla, Loiagl. 57. 
Norv. áKg, iejt, ancilla, et kndKE, bndeje, 
feminit ^uœ pecudet mulgil. De coneuhinu 
occurríl, Hiit. eeel. hi. I 510, dcigjnr 
eðr friðlar klerka. 

UEIGH, adj., humidui, — 2) moUU, non 
iHduraltii , de falce fenaria , hinn deigi It, 
A. ii, vide ódeigr. — 3) limidtu, melicu- 
lotut, Eb. 29, 2 (AA. 225). 

DEILA, (deili, deilda, deill), e. a., dividerey 
parliri, dUptrtirt, diilrihuere, apud vtterti 
Itmper cum accui. rei conitruilur: d. aiat 
með mQnDUm diiperliri ct&um úifer kominti, 
Lokagl. 47,- i deilir grnnd med jDlDa Bonnm 
ok i^oðum ^umeii (erramdíridif inlrr ^joiilei 
tl dtoi, Vafpr. 15. 16; bað deila slir fnltaa, 
ra^n't, ul lihi dUlribueret auanlum ad lalit- 
talem luppelerel, SE. l 308, 2; deilB þrym- 
Heilar hval með þcfnam horem (eamei ho- 
vinal) ialer cirof rfÍDÍdere, SE. / 308, 3; 
Bnmir Gittlorrpi af gera deildn alii Oullortno 
de lupo portionem adpoiuertint , Sk, 3, 4. — 
p) melapkorice, deila vif með.venim, cer- 
lamÍHa inter «trai iJt«(riiuere, i. e. forlumam 
eertan^nU pro merilo forliludimii decemere, 
Lokagl. 22; hiac, }>at mnn oBS drjift drilai, 
id in n<M ÍdT^ler dtrlriiiielur , i. e. ^ui rei 
(porlemli) leguelai diu experiemmr, Am. 18, 
ad qutm locum FR. I 213, ok mna þst illt 
vila, qum rei, credo, maluM parlenrfil, ad 
maJnm imminM* iiitclal; bvo deildii af ita 
lorle daltim eil, Hh. 2, 3, enjui loro F, V 
89, 3 hahtl avi deildis af aldri Itmpore pro- 
eedemle id forluna Jnlum eil. Ðeila huf, 

in alÚMi traiuferrt, H. hal. ÍO ; hufir deildos 
OHÍMÍ ú> diridia (marore) eranl, Oha. 5; 
bnf r dcildii , Hvi at hdskarlar hilda varia 
vatDÍ , ani'mi lalelf iliim luíeo loiiinali (imf 
dolore, ul JoerBni* vix abilintrenl, Hk. 28; 
itd deila e-m foð aHi'mum aíieni mlleniíere, 
Iilé. 2. — y) deils mil, expticare coujam, 
il. ptragert negolium liii ao aliquo dtmam- 
dalum; ek deilda harðB mórf mil hina inilda 
milma vBrða expediei mutla a Uierali prin- 
eipe mHu commUia ntgotia, ÓH. 92, 15 (Shl. 
IV 182); (ride t, HHde mildeili, n. pí.} el 
omUto mil; deila við Svla, tramiigere rtm 
evm SveeU , magno iludio eatiitam agere 
coram SvÍonUiui, Mg, 1, i; hinc conttndere, 
etrlare, allereari, rixari; ek kafi Dðfð deila 
við þan jutti gigantti cum eU contendtre, 
ÓH. 92, 5; deili frSm við þik irala numÍHO 
teeum conlendanl, Hund. 1, 40.' Simite etl 
deila Bfna ordapeki við e-n, explicare, eæpro- 
mere tapientiam luam eoram olifna, i. e., 
conlendere cum oJi^iiD de lapienlia, Vafþr. 
55,- deila nÍBar við e-n , ae characleriÍui 
rutttcw fperilÍB magiea, leientia) eum ^■'•ff^Qn [(^ eerUBft, JIm. 42; 4*11» hMptÍr 
inítr tt gerert, Htmd, I, ti; aiioí., við 
BrdDKnÍr deildnm ego el Rmgner cerlmimui, 
Harbl, li; it'ilt mapii við e-u eirilnit cum 
alifuo caniaidere, FR. II 50, t; deila niepi 
(oJ. meKBÍ} við Urottinn cir^tiM cvm Ðeo 
etrfare, LU. 8. — i) driia, parlieipem esse, 
participare: d. th fD5ur, pecuniam patri* 
parlieipare, ptcunia paírii pro ÍMht uli, 
Skf. 22; d«Ítn bkngk, annuloi (iníer te) 
parlicipare, de eonuntinione honorum inler 
eonjvget, Rm. 20. — t) þar er munað deilir 
«&> eupido arbiter etl , Og. 22; fiat driiir 
mili, maiimi rtferl, plurimum ad rem faeil, 
Hat. 65.— Z) inlrant., þar er vlkr deilir, 
uíí lÍHut diéidunlur , i. e. in promtmlorio, 
fiM ab vlroque lalert mare *e itt rteettut 
intÍHual, Ý. 26. 1; M of deilir BÍRt við ^já 
nribut conlendere cum pelago non fat etl, 
A. 13. Fart. acl. deilnndi vide ■alJeiUndÍ. 

DEILÐ, f., partilio, dicitio, unde in prota 
deildarlið, (ilnhi( numemt copianan, ul in 
plurei partet ditlrahi, oul inlegri ftssit luc- 
cedere potiint, F. V 6S (ÓH. c. 223), SlurL 
7j 30 ; it. part, portio, itili Iviie pariíerra, 
ÓB. c. 76; þrjit deildir trei eibi porlionei, 
íit. II 337, — 2) conlentio, cerlamen, pugna : 
uarfenfr við harðar deildir in aeri ctrlamine 
ilrenuut, ehH. II 286; &\Í l>fit enn við 
deildom homina tliamnum cerlamina exipec- 
tant (tumuUum metttunl}, Slurl. 5, 4, 3; 
tU Tekk illt or deildum hominei ex conlen~ 
lionibnt ÍHeommodvm acceperunl (tinitlra 
forhina preclium fecerwtí), ÓB. 187, 3, niti 
tá ar deildam praprie lit „tx diviiione au- 
ftTTe",i. e. aecipere cmn ma dum tel incommodtmt, 
Iropo a diviiione prada petilo ; lum lennit eil : 
hominei (ne«mniod«m aeceperunl, liniitra for- 
lu»a Mti tunl. In prota hoe i etun lam >n mub. 
>>ajr., qnamplur. oeeiirril, »t le^ja til deildar, 
ren tn eonlrovartiam voeari, lHem de aligua 
re motere, Ld, mtc. c. 57, el xoai. loeorvM 
Deildftitlalr, Deildu-lualli, /W. / 18, Se. 10; 
deild bðfðÍDCl* <= <l«il*> Sk. 47; phtr. deildir, 
liUt, controvertia, Eg. 86; alifrdeildir, Sltirt. 
3, 13; deila illdeildam við e-n, GuUþ- S. — 
3) erimen: araMBar deildir oi jimIo erMHM, 
U. 31 . 3. 

DEILI, n. plmr., n«la, gua alijtiid digne- 
leilur ; ngnum , argumenlum , indieium : ek 
■á deili þtea, qiu rci (diffittontm eranio- 
rvm) ctilima cenipexi, Sturl. 9, 8, 1; ek 
■egí dúU a ^vt , íec pro cerlo, ul rem ne- 
tam certam^e, adfinno, RS. i, ubi lie: 
hverr gekk hoddk atekkvir | heill, aeci ek h 
flvl deili , I IjdnB ak leyatr IVil meinam 
I Jsgvarðasda or Karði Sic tt in proia, Be^ir 
hana ok mllnBnm deili i, at nenn ekyldn 
allir legEÍa til einnar haflaar, Sttirl. 7, 27. 
Cum genilivo, aesja deili e-e alicsjui eharac- 
lerem (ingenium , moret) exaelt deicribere .- 
tíi iýn ttf (Wr fleiri | Heinm&ða Beicig úSar, 
InBlam Bllkt við SKlani { sitta heitl, koa- 
ilagr, deili. >. e. nt Begis fleiri deiti iýn 
fleinm&ða of far ðSar, SE. II 166 , 4. Ek 
TSÍt iSna deili á þvl ejui re> cerfo argumenla 
movi , G. 38. Sic mi profa , ek kann (veit, 
F. IV m) á þir ciafi dciU, ÓH, c. 152; knu. Tita SU deiU 4 «-■, diitineU ntii, 

Eg. 80. 39. 

DEIL1R, ffi., quidimda, diitnhnl, (AtiM); 
i. banga, annuloi ditlriiuent , uir Meralii, 
Og. 18; d.gallB, id., SE.I600, 1; d. dOsla, 
Nj. 79; i. everða gladioi muneri ditlriiueiii, 
Og. 31, Ghe. 3S. — ^) d. heija, ^ut etcihu 
munera largilur, rex, Merl. 2, 33; i. drittar, 
latálitet niHieriiut omaHi , rex: Tel rar 
dr^tUr deilir Idýr, ÓT. Skh. II 195, F. 
Vn 93, 2. - y) ''eit''- friðar, auctor 
paeit , Chrittut aul Divui oJtfwu , SE. II 
196, 2; de Gudm. Bona , Ag.; d. skapa, 
nuMÍeralar falorum , de Chritlo , Lv. il ; i. 
■tyriar nuclor pugna , SE. I G3S , 1; i. 
■kepna deui, Gd^. 33. 57. — 6) in cempoiUii: 
lirAðriieilir, sigdeilir, iidkndeilir. 

DEKKR, adj., id. eu. dltkkr, devklu-, mdt 
Qaðrdekkr. 

DMh, f., lerra, SE. II 625.- dalar MÍSr, 
piicii lerra, lerpent, dRlar ■eiBB dánmeiðr 
homo , Hat. 44, etfle lacMin iut ddnmeiðr. 
Proprie dnl e)t Jactina Itrra, bmllienla, 
óþokkadcl, Se. 29; idem etl dela, SturL 4, 
49.- þeir HÍtn Í d>Ia eiaui iiin frd Kiasar- 
stoðnm; had. dnld, f., idem, Radix tit Kfmr. 
dol, doldir, locut humiiit (Ghii.'Bd. 3erm. 
1 tub toce dxln). 

DÆLA, f., canaliculut ttnUna tgerendm, 
SE. I 585; II 482 dpla, // 565 dtla. 
Non. dale, canalicului lecli (collieim) tl 
natit; TbnndlO. Selsk. Skr. V 5t. nat. 9 
explieat d»le ptr Tnerende, he«Ure«de til 
en SkibBpompe. Dela mlgo de antUa acct- 
perunl; lic Edda Löoaiina; „Skip cr ÍLxmt 
Tið dKlH ok d^r eitthvað; d«Ia er pnmpa, sre 
■tendr I aflpim: þá var bj'ttBHatr, wkí 
dKlaauatr; rtíta luiillgar hyttana, hokki, 
aacði þemöðr". Eodem medo ddBaastr 
aectpiliir ta prafal. Njaliaaa p. 10: „Nmt 
Riilíiai nacalti apud naufa* Ooreolu Htirfmi 
incabiil, dalnaaitlr ttleriimt dietui". Sic el 
GhM. II 311; dalnaKatr MUMaratur GreU. c. 
Í9 et Fbr. (GhM. t. c); dwlaiitarf, >«9 
taboT lenlina exhaurienda , SkáUh. 4 . 
dvla itarf ef dróttin [larf, dnsB man iJt •Lái 
e* einKÍ; d«laker, ítt. I 251: IterðB nir 1 
dalBkeri litln þat, er þd kBllar sj4 rtíc^ 
parva tilnia, kaiulrtiBL 

DJELIR, m, ptur., Ðateniti, ine^ лlo- 
niffi (Gudbraudtdalia) in Nore^ia: DmIi 
drottÍRB, dominut Dat^niiim, dt rtgt Nor- 
vegieo, Si. 11, 2, ubi F. VII 93, 2 haí^ 
deili drðttBT) UbIb hilmir, id., F. X 43B, £7 
ulrofuc toco de rege Sigurdo .Hierottlfmdp^a 
Dt radiee c. d«l. 

DÆLL, adj., facau, ekki d«lir ^i 
elherðendam, himinHui non facUei, intraelee- 
tUet, Eb. 38, 3; mDnniim þitti ekki (IkI 
Aailif faeile vitum eil, Gretl. 26, 3 ; daU er fa^i 
eil, lequenle infintíivo Bk.\ 2, 20, Gretl. 36, S 
FR. 1259. 519,3; d«lt er beímahTBt Meran 
domi eit quodcunque , Háeam. 5; gem b£ 
dnlt TÍð e-s ffiuUo etim Itíertate BJiftte* 
atloqui, Flac. 2B, ubi inemír. teribil dachC 
Skáldh 1, 22; delli, d«lla, cen^ar.. meliar 
prailanlier, praitat, nliiu eit, magit dece-< ■«r, priEitiit, loliiu eit, ni 
.ÓH.156,3.17L;3. Vide Íbm DILLUI6B, a.. JWJwmw, Mler Jia, 
SS.IÍI, Vaffr. 3S. — 2} nmut, SE. II 
Ml ÍS3, FjéUm. 33; tie tt Háfom. i63.- «r 
pl ijtinyrír , d*«f r fBr DcIIÍdcb dnraai 
«M MaN* TA. ean€Íat onlc /'oru iiant 
(i. «., aal( vafmai tfsMiu masj,' tnde fer- 
atlmt, tjTÍ Dtllbgs ijTvm, FR. I 468, 1. 
l m. 3. 970 , 1. t8i, 3, dmmlam exi- 
M»t, iu larntai m Delliasit ijr kit loeit 
»ri —ram mut 4«mu m lapideam de»ot*t, qum 
M, 3 Tnu djT DDCafHr.- anatan fekkilu 
■ TBudjraia, |»Ik}'iini at iji, tt 485., 
i 4t aala Hndrtki rtaii imtilligaidum ttie 
•iddir. 

D2L8KA , f. , (eraiD , SE. I 514 ; propr. 
Uartai (•faés^i «f agtnii, nimia eenfideiitia, 
—ttti*: mkt er dclaka, nm dregla Lfn | at 
OtiMUat BBrtar vfn, SAó/iM. a, 5. 

DJUJíKR , adj. , impudaii , al en-AMf, 
Bim. i7; paleit tt wtrli ..ilullvi" , nam 
Mtkf tl Hlakr, w/ tyiKmfma pemiHlur, ÖH. 
c. X. F. IV 205. 

UHA (daKÍ, dsnda, dttmO. v- "■ «< o-i 
jad íffr . ezulHtare.- btí dBmi ek of slikt 
br. ila d* foU re judico, laUio, Harhi. 44; 
nri <r drattBÍnc dýrAar | d«md til efri hxi- 
te, r(jka« gUria (Samcla Maria) amfliori 
hi*in difita judieiUa al, Mk. 9;juidietrt, 
Crm- 39. Jlt. — pj coM/oiuíari, CDÍ/oftií, cerío 
fatm; aitoL, drnfcka ok dnmdn polaiaitl 
1 faUataiilm; Rm. 29, Bk. 2, 2; d. of 
r^*' di natii (icitHliii) tieria faeere, tíaeam, 
Itt; 4. ot Tiífm, nm vlSTÍmi, de armii, de 
ibtia Uiiem lermoeiiuiri , Lok^ 2; d. af 
■iM^i—r, Vtp. 53; tÍA ^Ar knátla bkr 
^■a, CMi 7&ore JUe liU lermo eil, HarU. 
t;^cákT«rj» dMidas, eum aliq%ia (pudla) 
m m at i múcm*, Bmrlt. 39; d. ntn Jifr* ■ttir, 
IW- 8; vitanik þera ad, at ek TÍfi VDland 
4m, ww: e^ Mni K. eoOojta, ViU(. 29. 
Om aee., dráci" kerr dMtdi lof ^nfils 
)MÍa poptiimt rei a rtfe agregii geilai 
' ■idila i wxtmlil (verto liKu*, diipulmnil iaudem 
ngtni fmeiifnm), Ba. 325 (F. X 1$7, 2). 
n.Un, orem^Mm.- alikn d. lalt taemphm, 
Of. 11; ■BrKU TcrAr ilíks d. idem muUii 
tmmml. A. iO, F. X 208, 2; f^S daiini 
ÍMW iMmutmm, ÓH. 170, 2; nvA at ek 
nta dMÍ, FM. I 2ð3, 1; þi er iBeaa dami 
ð Taa«-5 affut txtmplmm iominei ignora- 
raif, Aim. 82; Jiar var unts dvmi todem 
mii el ihi aeeiSil, Am. 20; ]lmBÍr hafa ^aa 
ten l«tit eoaiplmrHiui idtm aceidil , A. 3; ^it. Bm 28, — A) lori, comdUio: þinJa 
klri dMÍ duram lortem nameiiei, Hund. 2, 
í rUefidsmi, eplird«mi. 

D'MIB, m., judex: damir aaUr dóna 
P* Jméieiam oitiitrium (iyttiim) txtretl, 

%Mmn6vh, m., lála judicii, Iritunal, 
{^mir,$M),SE. /320,3;dOriÍBCrdsmi«WU 
*.Mard«», U. í. 
JWtf lLKCA (eonjtettira), audmeiler, vidt 

ttXal.'iS, ufj., iaeri, t'jaanit, qui facHe 
ÍmmeteUíef. iatiim), FR. II 128, 2 «<tr. DÆSTR, aéj.,ftitmt, ad lamguM'em rodaelui, 
SóU. 3, FR. II 81, 1, HR. 31. 

DÆTOB, dal. limg. a ddttir, (pro dótlarj, 
Gha. 13; forle rectiut d*lr. 

UÆTTB, plur. a dótlir, filia, SE. l 324, 
Bor. 26. II ÍSÍ, t; lie d«llr» pro dstra, FR. 
I 363, dstlnr = dalr, ^necií. 10. 

DEYFA (ityd, deytða, deyfi), e. «., 
htbtlaTe, htbeltm facare, (daafrj, obtundert: 
i. effjar, ociem gladii, leli , Haeam. lii, 
Rm. 40, Eg. 68; BverS. Bk. 1, 27; tsrfo 
«ld, Korm. 23, 2. Metaph., d. sefa onimKm 
obtundere, Bk. 1, 27; d. aakar tenmm iUata 
ÍnjuTÍai kebelare, Gka. 23. 

DEYPIB, m., ^ui habelal, tt mitigat, ledal 
(dey^t), vide hdiifrdeyðr. 

DEYJA (dey, dd, dáil), v. >., mori, t. 
28. 33, ÓT. 31. 2; deya or BeUu í Miflhal 
poil morlein ad Heiam (orcum) indeqme in 
Nifihelam (tartarum) migrare , Vafþr. 53, 
cf. SB. I 38: Titndir m«nn fara lil Hdjar, 
ok þaðan i Niflhel. Sio Eb. 4 (GkM. I 
544J.- (|>örAlfr3 (rdfti, at hau naBdÍ þiafat 
deyja 1 Qallit; at dej'ja fra ivfBaB a imibiu 
morte diijimgi, Am. 58; de interilu dtomm: 
refin deyja nuMÍna inlermiiil, Vafþr. t7; 
de rtbui iMnimu, ffavom. 76. 77. 

DEYKKH, m(,., niyer (= dukkr}, de cermi, 
Sk. 2. 20. 

DEYBA (deySi, di^dda, dejdtj , •. a. 
leto dare, iuterimtre, imltrfktrt , (daoðr), 
Íil. II 24, f. /n proia Ý. 16, GhM. I M0 
(Eb. 34). dgjði pro deyddi, F. VII 344. 3, 
ubi deyða naðrw , dt jua phrmii t. oaðr. 

DÆBA formalmm a dU, in compei. fardaJSa. 

DÍAB, m. pluT., dH, 8E. I 470, 4; dia 
IjDrðr, iiquor deonm, mimlaim poelitum, il. 
poetii, Irei'tir dia qarðar, pttla, SE. I 236, 
4. 470, 4. y. 2 diar tapoiimtUur pv drottnar 
el hoff ððar, pauH/ieii, fin lacri/ieia exem- 
bamt el j'ni diee&oal. 

UIQIR, boi. SE. II 566 pro difai. 

DlQNl, ■., ÍM. BE. l U7, 3, ridt difir 
ef dirair. 

DIOB, adj., craiiu*! difrir llafr crmiti 
digili, Rm. 8, Metapk. digrt orð, m ling,, 
/raeii e^umniatie, Skaldh, 3, 8; aliai digr 
arS, in plur. , magmiiopmUia , mmfmiliea 
oilomtat**, Nj. i43. Vide Uladip. 

DIGHALDI, m., termu, (rir crouM, dif r, 
Itrm. aldij, iÍM. 12. 

DIORAZ, crotnnn fieri, corpui faeert; 
de gravida femina, 8kMh. 7, 32. 

DÍGULFABAUt, m., omh e«fUM, (difull, 
Ikrmr) , akrvM n. argtnlum, SE. I 404, 1. 

DlGUUÖKdLL, m., glaeiti eatini, argtn- 
lum, annuhi* argontemt , (dffull , jðknU): 
worð óx, Biildlnfr sTcrði, (niö/o sparði) | nOðk 
litt dlfnljDUa, HR. 28, koc orditie: morð ix 
mjDk, mildfnfr sparði liU difdJBkla, pugna 
odiemenltrineTeeÍt,rtxargeiiteparumptprrcU. 

DIGULL, m., mHciu; Edda Lótaiiita: mtt 
er kallat digalhdii, j>tí dffall er hor, n«nu 
iqipeUalHr difultiLÍB (liomHtmuci), nam difall 
eif muctu. HordlfuU occurrit FR, II /49, 
lact. eil hordinfBÍI mticui deptndemi. 
'" caiinui , caliUui futtrimi. Df GULL , 

SE. I 4 , (aiec. dicel, Dmi. ^if "''(^-^Qg le eUr digta, tgnit eatiuortim, atinm, Ha. 391, 2 ; 
diírncl digla, annulHi anrnu, Kerm. Í9, 10. 

DIGULSKAFL, <*., nix eaíini , (dipill, 
Bkkli;) , argfUitm , SE. I tOi, 4 ; in plvr. 
dlgnlftLsflar aniiiiJi arfoUei, Ha. 258, 4. 

DleULSNJÁR, m., nix colutt, (dÍEall, 
■10110, arjtntum, tn dal. ling. dlgnlEnjifl, 
%. 82, 3. 

DIGULSVEITI , n. , ndor calini, (dleall, 
aveitl), aurum ceJ nrjrni'um, fold dtsulnveila 
fenwiia, Slurí. 9, 19, 1. 

DÍK, n., laeui; de fiuvio: flrðl djilpt oP 
— Idik Nortjmbra llkuni, de amne The$a, 
F. XI 191. Diki, n., idem, SE. II i28, 2, 
ubi! wík, li hlxr i diki; mare, SE. I 575, 
í; dikib kokkar anguilla, Korm. 26, 1, quo 
loco iBtnui reclí dVkia, per y, cf. Eg. 72, 
ÓH. c. 11 159. F. VII m. 

DIKTA, (-ata, -at) , c. a., excogitart: 
eilthvað kUkt iuud UrottÍDn dlkta alifuid 
tubtile Ðominut excogilaHt , Lil. 39. — ^) 
diklaBr dsD6a drakar&r firDnuntiola lententia 
damnaloria, Nik. 48, — y) vtriui facere: 
diktk iDBrfiar tíd, msnnaauBgs apil, Skrddk. 
3, 5fi, 1. 

DfKTR, m,, vena poelica, Lil. 92. 

DILl, m. , mactJo, id. qu. Bekkr, bleltr. 


F. III 125: breDDa i illan dila. wtalam alicvi moculam iitiirere, t. e. ctadt 
adfictrt, Fbr. 4t, 3(GhM. II 400), el mox ia 
priKa.- aeÍBl HaD ai dlli Eria, er þd heflr 
par brent 

DIHHB, a4}., obiamu : dimt rega, pluBÍa 
obieura, i. e. denia, copioia, Rekil. 31, ef. 
njrkr; ife voct: til dimmQm IJAðam eolde 
guam obieuro eoeiferalH, JVj. 93, 2 ; de eotore , 
ofer.- ÍDn dimmi dreki oter draco, Vip. 59. 
h proia, Bký dSkkt ok diml, F. XI 136, 
tt cer&. dimma líe o&Dríeitlifrlii lenebris , F. 
rill 305. Vidt dymmr. 

ÐIHUN, f., ÍMHála Farotniii, Ðimuna, 
SE. II 492. 

DlNA, /. , t<l qu. dfw, Í>una ^itettu, 
Krm. 3. 

DINl, m., ignii, SE. II 486 (omUium 
II 570). 

DIRNIR, m., bot, 8E. 11483, pro HpA. 

DIROKKR, m., komo ignami , ineri, 
ÍmbeUU, SE. I, 532. II M7. 610; dirokr, 
// 464; al. dirakr, dirOkkr, drokr. 

Dfs, f., lorer: heitir ok ayBtir, dia, 
jA6dÍB, SE. I 538; Loga dls, iDror Logii, 
S^jalva, Ý. 32, i; día BkjslddDga, regm 
eonianguinea, de Brgnhilda, 8k. 3, 18, dt 
Signma, VSli. 18. — 2) femiua, SE. I 
318, 1. 557, 2; de rtgina, Qke. 37; 
dla rilfllD(aÖ femina lupimá indoU, Sk. 2, 
11; de anciUii, dlair dramblitar femium 
tuperba, F. X 194, ubi leribilur df«ir per 
— 3) dea, nympka; heim biúö& mir 

Bir, er fri BerjaoB halla heflr OAinD mtr 
aendar , dea , fiiat a Valkalta minl Odin, 
L t. btUona cacilega, Valkgria, Krm. 29; 
diair, dreyrm avella (menH) djnriiBar, dta 
llrepittim eniii amanlei, dea praliarei, 
bttloMt, Vígagt. 27,3, 8E. I 490, 1; dÍBÍr 
higM maDB hlýnia , dea ciipeala, dipeÍM 
tarmata, ícUihm*, Ha. 236, 4; dla HerJaDs, dea Odmit, bMona. Gk. 18, ith' tn dol. 
ling. dÍBÍ g dis foHa bekkjar, itea , úi (caniM 
dtorum accumbeni, de Idunna, SE. I 312, 
2; dfsir DretliuB mila, nympfca deo f um i lia - 
Tti , tn'r^nii lacra , ih'ei* , SöU. 25. — ^J 
abiol.^ btllona: dlaareJAðr, Uilrii betlona, 
cnn'ui, Hg. 5, U. — t) *n appeUalionUiii 
femineii: dis dvergranait, dea, ngmpka lap- 
idii (torquii), femina, Ba. 83 ; ii* eyinaf- 
nÍB, annuli, id. , Pbr. i6; i. hKrmJBi« 
F'enjn, ouri, id., Nj. 78, 1; d. img'n eldi, 
auri, id., GS. 19. ~ Sj parca, diaÍF tíMb 
svi, SE. I 280, 3. ~ eJ dtai tvltimrti, 
famiiiarei, genetUiaea, id. qu. CrlcÍDr. 
kyurylEÍa (FR. I 122; HpidÍHr, FILIItí): 
ka fere deicribuntHr ut btllona, gladiii et 
galaii ornata (F. // 195}: hygg fk rib 
hjilmam | hincat komnsr I til DaBBerkr { 
disir Torar, FR. II 47, 2, ei mex diur 
danfiar — heill horfta. — Framvísar dliir, dea 
^roBÍda , guarum una dicilvr hJilnWdia 
ilmr armlef^ar onna, ngmpka arm ill arum, 
galed rtdÍBula, Hild. 33, 1; dvar dÍBÍr, 
(tnie, iraln dea, Grm. 52; tálar dllir, 
daloia, matetela, infida, Sk. 2, 24; ar- 
Bjnja dlair abalitaala, Am. 25; adde BL 
í, 9, Hamd. 27; flra dlB dta IMetsru ke- 
miHum, Vigagi. 9, i. (in rfal.dlsi), inprei. 
hamlnKJa. /n eompoiift'i .' hirdidls, jiMiB, 
öndrdÍB. 

DISKR, m., caftntu, pofina; ReUar i. 
famti, V. flel. 

DJARFHÖTTB, m., cucuUui audacia, 
(djarfl HHiiiicia, hSttr); draf-a ^Í'rfhStt 
jflr BkOr auiJitciam iumere, Ad. 3. 

DJARFI, m., audacia, c, djarThðttr rt 
ógDdjarB. 

DJARFH, adj., audax , Fbr. 26, 3, t. 
frfja ; nde eggdjarn-, fAlkdJarfT, g«M- 
^jarfr, bildardJarTr, hjDrdjarfr. nunn4}>rft', 
meelndjarfr, dgndjarl>, regndjarfr, ■akn- 
djarfr, vipadjarft-, TÍg^l'rfr, þligdjarfr, 
þnfttarOarfr. 

DJÖFULL, m., diabolui, Mg. 14; djHHU, 
hralar, ien»' diabali, dt iominiiiu paoanif, 
F. VII 81, 2. 

DJÚP, 1., olliin, mare, SE. I 575, 1; 
djdps elilr, ignii marii, aurum, Fbr. 2S, 2; 
djdps valfisti, úf., P. VII 51, 2. — p). 
profundum: liAskJilfar djdp, lurrei v. pertir 
profundomn, o: foiiii cirruuidata, Gke. 
14; pl., i^dp dorgtdns profundum marii. 
SE. II 236, 2; — nifiabarKsr, cnli, ihid.— 
t) dj'dp, SE. I 296, 3, reftrri poleil rrl 
ad praximum akorn, o: cerda profunda, eel 
ad remoiiui raslar, o: djdprOst, unda alla, 
verlex, gurgei. 

DJÚPHUGAÐR, adj., alli ingenii , pro- 
fundi coniUii, (djdpr , hugaðr) , cöUidvi. 
atluíui, SE. I 310, 2, de Lokie; dt Tkere, 
SE. II 156, 1. Rtipondel Graca ^a.'hvtaiií 

DJlJPLElRR, m. , ajfifiidii, profuniUlni, 
il. profundum: eOkkvaa f djdpleik jarAar 
in profundum lerra praeipilari, de diabolo 
Lil. 9. 

DJI)PB, adj., ailui, pTofundiu: ketil 
nular djdpr, lebet mtlliarw profmdiéale UCPRÍBB, a4i;prl>ftmdi conian, (4Jdpr, 
filr ■ rU} , frofunda tapitnHtt , Mg. 1, 5, 
rf IStwc. paau^a'Aof . 

imlPBðÐULI. . M. . ,ol marU , (^jiln, 
rtM),Mn>«, r. 5, SE. / 32 (AR. I2i9}. 

DÓ, I. timg. tt 3. plur. impf. ind. acl. j>. 
étj}t: U wnrieioHiur, Am. 63. 

Pðet, mro tagg, f., plvnm, F. VII, 3t9, 

DÖr, f., kaita, SE. H 477. 561; proprU, 
■( tHámr, id. fv. Ðam. Uak«, pavicmía, tide 
iá, JM«a Dafar Duraðv hatta, Ght. 4. 

DOn. m., tarpor, eogn. danrr, tride hoddofl. 

oHnÆS , Katta , SE. I 569 tar. t9. II 
(77 dsT )>u, II 621 iwatititm, ul recla Itctio 
W d nt j y Air, ICBS (irf. fH. lcDskJ. 

BOTNA', C*'^t ")i "- "-• lorperi, obtor- 
fnBvt; U. virtt amillere, languetcere: eilr 
WW, iflHMtun IinpHel, DÍm omillil, Gd. 6Í. 

UOFKAR, /:, pJnr. , Iraelv* haiilatm t'n 
GaAraa^frföJia iVanwjpíi^, prope tnontem 
Jiw ÍL'Mi ; Dsrra drotlÍBn , rfonnittu Ðotiriai 
f. lr«cAu ÐoTraci, praia NoTTegia, de Ha- 
imeiymMMim, ÓT.26, I, F. 1 123, 1. Vnia- 
bmmi ia Ðetcr. JVarv. p. 39 adferl UoTre, 
frsdÍH mi lemplo , út OudÍramdtdalia 
miiti Dorrico pronMmm, undc nomtn monlii 
ittwtl. 

MW1U, ■>., ^jM, SE. I 551, 1; pidt de 
mt.X 172-175. 

DðfiC, f., roi, plur. itggvmr, roTtt, imtret, 
Pif, 17; inufmia i., roi Dropnerii, amrwm, 
fira. 8, 2; i. Wnja, ain, roi vidmerum, 
MafH), Korm. 27, 4; Gj. i5, uH dal. 
ttcÉ>: l7a> ■r^U" beimw MóBi [bliið stb- 
jili tmiar þjótara | iitn}* ^^'^' "^ KOrðam 
b*B*'i I konÍB ''Brð i aára dBn" • "^ 
nAaraal, Ij^ ferS, hOfKÍn «f hör^Bm it6gg- 
mm •cfBB , flUi i lára dBspi , midliludo 
immimm, perctuia durii tclitui ciri>rum, 
MB^MM prrfuia fmil ; dr^n d. roi languinit, 
id. fa. árájri lanjmii, FR. I 28i, Í; dOfK 
aimL it ■anfvÚK, Kam. 12; hrmtm d., roi 
' ■ÍB t iw, ermor, 8E. I 372, 2; vopns d. 
im aBOTWH, M., þ. Mrað. 8,2, idem eit 
<M TlfH, F. ry/ 249, 3. /n eimiporilii.- 
*^r*ÍS, «T*»K. llei»iöre> hMmdÖfs, hjiir- 
llK. UeppáSfs, morgÍBdBfs, nmdOEg, taI- 

•DWFBETB, Bt., dcui plmeia, (dSfg, 
Fkqrr) : DraBpnÍB dðf ffk-tTr , deui plmtia 
Bn f mmii (auri), iiir, ÓB. 239, 1. 

DOMLITB, adí., rore cohralut, TOrami, 
(«n, litr. adj.), de cortii, Vöh. 30 (Hmnd. 

'BWSÓrrR, adj., rottdtniui: dOfKÓtlir 
éétr Mtt rormUnla, Bmnd. J, t3. 

•OsesKAPl, M., ^ipeuM, SE. I S72, 1, 
(O m ia«kWe, 11 562 dAfgBkBf^, II 
Mf éHffsltai) , fiuMt rar<in radeni (dBsKt 
ibB ■ (kkfa), ^uod geilalui lerram allingal 
■wyw imftriore , limHi raliotie ac part 
m» tafima dflffakdrr dieiltir (tide ikr). 
9mwtm datfalupi , ^pum afferl Olaviui tn HgD. 80, eonjeclura eite tidelw. Hamd oinMitJi 
ralione Angt. „pedet" dicunlmr deirkcftlera, 
rorem ;ien>i>(leRlei. 

DÖGGVA (dSffvi, dðfða), e, a., irrigare, 
irrorare ; þnr (ir^ mnnB dOf fva [ df rar 
Jftrfiir I i^a f flnBtum | f Dllorheimi , ea |Iu- 
mina irrija&unl eximia earda ia ipitndidii 
ptcloribui., JHerl. 2, 82; þá er dBfðifit vBtBÍ 
7uum dfva JuilrBtut eil (Chritlui) , Lil, 37. 

DÖtíl.A DEILIB , vir , lanluni Kj. 79. 
Joniúniti* ducil a notn. dOffnll, adj., rortmi, 
deitillant, (iliís), id. jti. dnupntr, (drjúfk), 
RNnuIiu ; 6. Fauli a deifull, caliHiu fuioriut. 
G. Andrea verlit „arma" , nihil adilTveai; 
B. HaldoTioními , arma, in ijieeis gaiea. 
Significalio hmjui vocii adhuc in incerio eil. 

lltíGLINGAR, m. pl., ttirpi regia a Ðofo 
oriunda, SB. I, 522 eor. 1, FR. I 35 7 , 
Ý. 24; rejei, Hg. 33, 9, Flr. 50; dBfUiip- 
OðlÍBfB, rex re^um, Ðeut, 0. 5; in ling, 
lœpe pro rege, SE. /, 524. 

UUGN (dofa), n., líiet, id. qu dMfr, 
SE. II m,'l, vii dinar di)fn=dÍBard«c'' 
diei falalii; Dan, UBfn, Snte.iysn (cf. vMa 
el vntr). 

DOgb, n., triát dwfr. 

DÖGUBÐH, m., pramiÍHm (iií. jm. img- 
verðr}, FR. I 262, I; hvllr dOfarðr ciiui 
lacleui, F. V 177, 2. 

dOkK (dOw)) legendum F. V 349, 3 pro 
dœt, 3! dskk=3dscf, ro>, ui dðkkBkdrr= 
dBgfskArr, FR. I 173 ear.; vlpnA d«kk 
(onjtiM, V. dOkkfalr. 

DOKKHARR, m., e^ui íaeuHa: Tfka d. 
navij, a Tlkn dokk, Joeunii nnutun, gmrgti 
tnaTii , profmttditm tnare, tl marr, Oftmf, 
rannr tíIw dokkmsn, Jiictu niietuiit, vir na- 
viculalor, it. cir , homo, Hild. 30. D«kk, 
/., laeuna; dðkk, iit., Qfl. 393 t* L«f. B. 
Bald. 

OÍ}KEB,ad;., nijer, oÍicHruf ; Je itrptnle, 
Hl bnino : dðkkr l^nfi hrokkinseiBr, nijer, 
lorlwofui lerpeiu, G. 16; epiih, Draeonii 
(natU}, dökkr ormr, F. II 181, 1; marii, 
dOkkr marr, SB. I 316, 2; unda, dðkk 
fcára, ÍTA. 31, 2; pmgna, dokk rómn, F. 
III 219, 2; dekkvnr hliðir cliet o&fcuri 
(liísofi), Bund.l, i3; dBkkvkrkonor /entinie 
nigra, SóU 58; (in) dSkkva hlokk háhorfar 
Bkinn níjra Ðiva fulgori* aquorei, femina 
nigrii captílii eontpicua, Hild. 3i. Vide 
■tekkr , •leykkr , el conpoiila handðkkr, 
AdOkkr. 

DÖKKSALB, n., aiJei aiic«r«, i. e. 
(lee. R. C. AaitÍHm} umironu el filmiitu 
lociu, BTUB dnlB d. , íuctu marti, i. e. oul 
infuíie fiívoid, mil ipia Selandia (jSmlumir, 
Imeut tnarii), UsnmBrk etuib dftU dðkk- 
Balar, oei Dania, tnultii lilveiii intuliteon- 
iiani , vel Ðania , ledi regia , gua in Se- 
landia ttt, luhjaetnt, ÓH. 182, 7. Bkr. T. 
VI, luteepla var. lecl. dJdpsTatk, eonilnnl 
Bvana im\» djiijiaTBlr marino profundo a(- 

DÖKKVA (dSkkvi, dDkkta, dnkkt), e. 
a. , obicurare, nigrwm rtddert, eenlamitiare! 
Brifðr er faeinr sá er hnffiaf vinfkMaB, 
hMn dokkvir eið iDMina, Ule (mimdut) ^f^i-inli' , Mm. 95,- inlrmti 
eum acemí. lubjtcH, itg döktl diu abieu- 
raliu al. SE. II 196, 3. 

DÖKKVALR, m., niger aeeipUer. (dfikkr, 
VBlr).- 4. iilgÍTMÍB , nÍ0er accipiter glailii, 
eortui (iniolUa ratione) , quare $ie reiohere 
plaeel: dSkkvslr, m.,aceipileTrorii,(ilAk = 
iOfe, valr), dOkkTBlr dÁlgbraiidB, accipiter 
rerii glaJii (languinit), carrvi, HS. í, í. 

UOLG, n., koililitat, Íeitua, pugna, SE. 
I 563, 1, ubi ÍHler pugiue notnina recenietur. 
UdlfB ajÖlnlÍ, leáatOT (leáalrix) katlililalii, 
auclar paeit, de mola Oroltio, 8B, I 386, 
2. — S/ hoititii animui , ira, dAtee mk&ra, 
5l(HM lúulilii animi, glani ira, cor, SE. I 
296— t) dAlK, 8E. I 298, 2; vidi in kdjea. 

DÓLCBAND, »., numen pujna, (dAlg, 
bnnd), Odin telBellona: dakkTatr dAlsbBndB, 
Mijer Odinii c. BtHonce aceipiler, comui, 
F. I i8, i; ddletuda etiam Ugg. 2 eodd. 
Bkr.HS. l,t, el Fik. 27.2. 

DÓLaBRANDR.ni., ignii pagna , (dólg, 
brandr), gladiui: dBkkvalrdúlgbrandH, nigtr 
acripiter gladii, eoma, HS. 1, 1, juan- 
quam nan adiunl regula Eddica, quip ptr- 
millaitt corrum ab gladio denominari, tride 
dáleband. AUerum lamen exemplum eidt 
in dílflinnr. ^Std tide etram analyiin lub 
dOkkvKlr. 

UÓLGEISA, f., favillapugna, (dólE, tÍBn), 
nimbui lelorum, jaculalio: reka dolgeisa, 
ipargere lela, pugnam facrre , Hg, 3, 3. 

DÓLGL1N,\R , m. , lerpeni pugna (Íilf, 
lÍBnr), gladiui: beitir MlglianB, vU)rator 
gladii, pugnalor, vir, Plae. 10. 

DÓLGLIÐ, n., liquorpugnœ, (dAI^, liB), 
languii: ddteliiÍB BToar carrtu, ejui bnBðir 
prmtialer, ÓH, 1, 3. 

DÓLGUÖS, n., lumeupugna, (ib^, ISb'), 

fadiui : Hkyndir dU^óas prieiiator, SE. 
322, 5, Fik. 109, 1; F. VI 140 , 1 
Kahtt ddlgUaBs , pugna txperi, a pugna 
oJienHf, tmieltii. 

DÖL6HADR, m., cir pugnalor (dAls, 
■)aðr)r^henuaðr.- dftnðir dAlEmenD: hominei 
m»rlui, leeí, membr. Hund. 2 , Í9. 

DOLGMINMGH, adj,,memorpugna, (,ii\g, 
nÍBnÍBrJ, iiUironu, F. II 279. 

DOLGR, m. , koilii, SB. I b36, Bk. 2, 
3i, ubi Ml nm-dólgr, ul efddltr, rtdimdante 
nmj dólg^ dynr, ilrepidu hoilium, pugna, 
Hund. i, 19; ibXgt fundr eongreiiui cum 
koilibui, SE. II 216, 1; ii\f eennk, rixa 
cum koite, pralium, F. II 318, 1; dAIsk 
■sca, id., ÓT. 28, 1; dAlpt fias, luela 
cum koitihui, pugna, ib\pi fings meBn 
militei, ÓT. 120, led lec. memir. E., appeltalionibui perlonarum; JÖta dAlpr, ad- 
veriariui Jolorum , rex Sveeicut , ob bttla 
cum Ðanii geita, Ý. 18; tie Ála dólKT, t. 
33, Tannft dfilp-, t. 30, FR. II Í2, Vtíb% 
dótcr, ÓT. 123, 1; ib\$r draupnis niSJa, 
ÍHiimrM annuUi, eir liberalii, Ad. 23. 
Sie hlenBK dólfr, koilii rtuilorum, furwn, 
riK juilUiam exereeai; F. VI 197, 1; iiigr 
JHta*, a^heriariui gigantum, Ther, SE. I 25S; d. Lokk H^mdalku, 4. Vanríaáirs 
rUar, 4. Hs&ar Faliui, d. Vala BðJui, 
i. foBa Lokiui, SB. I 262—268; dAlRr 
manna, hoilit AÖminNm, gigat, SE. I ðW, 
2. — p) in apptlialione nmniri nrilít (ut 
JOtnnn), SE. Eg. 238. — 2} nanuM, SE. II «9. 
ð52. /n compoiilii limdAlfr, ofdAlgr (nni- 
io\gT, Bk. 2, 21), HBkDddlEr. 

DOLGRUoNIR, m., deutpugna, (661$, 
rílenir), pugnalor, vir bellieoiui , forlii, 
Ghe. 31, Sturl. 6, 15, 4. 

DÖLGaKjÍRI, nt., mer^Ki pugnm, put- 
tui prielii, (délf, Bkári), coreui: iálgníirm 
mannandí, aleni eartrum, pugnalor, beUaler, 
SE, I 488, 3. 

DÖLGSPOR, n., veiligium pugn» , (dólf, 
apor), vtl forle rectiui veeligium pugionii. 
(pro dúikspor, dAlkr, spor), mlnKi, VöU. 
29 (Hund, 2. ÍO). Dálkr ;>ra dAtkr, ciUler. 
oeeuTTÍt, F. 1 180 id. qu. tyEÍlknffr F. XI 

DÓL68TÆRANDI , m., pugnam augeni, 
eiem, (A6\i;, Blora), beUalor, Hh. 43. 

DOLGSTRAnGR, aij., acer in pugna, 
(Í6\g, Blrinfr), Mg. 20, 1. 

DÖLGSTRÍBIR, m.. ini> 
(Íö]gr, Btriðir) pro dAlga BtriBIr, ani hoiH- 
iui incammðdiim tt matttliam adferl, vir 
bdlicoiui. de Sigurdo Rihbungo , Ba. 146. 

DÖLGSTTHA.NDI , id. gu. dólgBtBraB^i 
(y=0) , F. VI 269. 

DOLGSVALA, f, hirundo pvgna, (dólf, 
BTala), corcMi, ddlggvBln karmi, fraler corTÍ, 
carrut , fNBir dAICBTOln banna, olfar CDreo- 
rum, praUator, vir , Bb. 17, 1, liM lic 
comlrae: ftirmr Foma (i. e. Tinfonia) ijú&a 
konl BÍðan and Bnarriðan (Mi dAIfBTBIa 

DÓL6V1ÐR, m., arbar pugna, (ihlg, 
YÍSr), pritfúttor, tir, Bk. I, 29. 

DOLGÞORINN, a4i., audax ad pugmm 
(dAle, Iiorinn), MeH 1, 47. 

DÚLGÞBAsm, •>., MiiiM, Vip. 14 (cm- 
pidut pugna ee{ eonlentiania , ii\g, þraair). 

DÖLQpTARI, «., nOHui, (dAlg, þTHi), 
SE. I 66, 2. 

DÖLI, M., rir ignamu, inert, út •cMwtr. 
moncd, Síurl. 4, W, Cf. Nore. DAIc fahm*. 

DÖLm, m.,li»uea, ii«t«rve*ftm«ntorMi no- 
mtMO eit iit SE. II 49I.* 

DÓHAHI, M., Jude*! i. hnmi detu, 
G. 39, Vide ynrdifmu-i. 

DÓMENDR, m. pl, Judieet: rUtir Íaui- 
endr Dana þJAÍar , vtri prineipu , de uirii ' 
exceUenlibui . FR. II 55, 2, 

DÓMR, m., judieíum, txitHmalie: iátar 
um danBan hTern, jHdÍcium de morluo qua- 
cunque , fama poil morlem mpertlet , B út ■■■ 
77; efstr dAmr, judicium txlrtmum, lupre- 
mum, Ib. 26, Hai. 26, SIutI. 4, i, 2; 
taUir dAmar, judicia juile canslilula, juéicia 
pleaa , juilo judieum ntnrMro , Bk. 1, 13. — p) 
ddmr Boma, rfecrclum f»ircanrai, fatum a 
parcii deeretum el eonitUulum: iilr er A. 
noma, BR. I 508, 2; hafa noma dðm, 
mnrlnn appelere, obirt, Fm, II; njAta iiarn« 
dAma, falofungi, mori, Ý. 52; déaa drkninr, 
(cmitÍKm /'oli, i. *. (omfwB •nHHMtMm fali. dAt rf4hm mI fmnm falaiii porltitáattr, Fbr. 
KftfL 9, 1, fuamquoKt laco patleriori 
i ptmmt felligvðr rólkvBndkr dómi, imwmarVilra; dAiBH dúmr, DrpS. 
fna [tkfc éim^ at ddmi | dámspBkr, nina 
ff hs nkli , fHo laeu forU cDAilnii debtnt 
iMt Up fe^ jméi€iaiet; effaíum, ttrmo: 
l^dter, ■erM«fi>>Nlu,<nfTwm,i!:;iuFr<iyr, 
■■r, jlr. Bjtrl. £,2. — ^j Topna dómr, juifícíunt 
trmtnm, praÚMa, Slnrl. 7, 30, 2; brlmis 
timtr, jadieia gtadii, pugna, Vðlt. 9 
(B^ 2, 25^,- itn diiar , judidum kaila- 
m. id., vide dAmríj-nir, tl. hjDrddmr; 
ár tl STðlai* dAmr , jMdÍdvm Odinit , pugna 
tda. 3 , tl Gf Ddtar dAmr, judicium bellona, 
r.II, m, 3, falum, e{. FR. I t02. — 6J 
rn.' keilBSrdAnr, ret lacra, lancla religuia! 
L L hilmis, regii (morlui) lanela rtliquia, 
fmu rcguna, Olaftr. 62; helgir dómar rtt 
Hcra, Lb. 32, uU Hbm'i htígn dðma, de 

rtHjÍa^ Chriiiiaiia, F. I 267; heiSinn d., 
11 tl^ca, tlluuciimHi, paganiimui, F. II 
a, 2; ■li^ hdðiu dóma, lerra pagana, 
iiKtrteyim, F. XI 138, 5; heiainn d«mr, 
A lara payami: þtna var TOndt at TÍnna | 
rém i heiðnam dómi , Ítl. II 50 , 1. 
Bt trjtlaiilihiM , Magn. p. á02.- lít app vnxa 
kÍM fcpilB dóma uk hinB sœtaata korn- 
Ámb — t) m eompeiilii; bekkdúmr , brek- 
te.MlidAinr, hjðrddar, jsrlddinri kondng- 
'•■(', mrpBdoBr, regindAmr, BalardAmr, 

■ lUlmr, vipnadómr, vladdmr, hördðmr; 

■ l*fm fuibKidam, ul in brek-, VÍ8- 
bi^-. Mar lermimalioHi inttrvil. 

I BOMBUfllB, m,,judieivm experiau, pcn- 

, rli'Mi, (Anr, rcTair}: d«rra dómreyBÍr, 

' jtÍiaimkmiiMvmexperitiu, pugna tieriáUiim 

ftriimi, prmHalur, it. limml. vir, hinHo, Nj. 

MjHSPaKH, ð^., periluM judieiorum, 
(Mar, apkr), JKrír perilui: d., hÍBn «r 
Bc nUi, Dr^. 

dAhvaLDH , ■•., Jmdieium exeretnt, 
(ttw, nldr), jmdtx, ie Deo, SiU. 39. 

DOBS, f., armndo piiealoria, Gnn. proam. 
impr iMá, terra arundinii piiealoria, mare, 
n f, 3Zi; dynatrlnd dorckr, id., SB. L, 
W, 5, dai^r váagr, id., eldreiA dorpr 
*i^p fmma, Jd. 3. Bob intlrumemhim 
fmi^nium detirribil Slremiut I 435, iBon 
9>i*a Tai. 3, 7; nde el Fiiagir. III 195 
"f^; hiae terÍMB Farotmt, iyrj^t (Iit. 
U étwfn) , arumdime piteti eapere. Germ. 
*Hta fs Mtm«ne Brandtnburgico Darge, 
^ haanu ez oriekaieo, ad lucioi eapiendoi. 
ll«CBr htmi fumei pitcalorii, Od^. 51. 

tMIMOTCy, n., pratum, campui arundinii 
t. (dorK, tÍM),mart: iiúj dorstiiaB 
Mirta, SE. II, 236, 3. 
i. ■., manui, SE. I, 66, 2, FJðlim. 
a, ef. diri, dnrÍBo, damir. 

BOÍQt, «., eniii v. haila (id. gu. darrj 
m Mnrrit; SE. omt kabel hanc nocem, 
|M ^vt . Olariut in NgÐ. 83 , el in 
--rk»p. »: darr dreif rrBm at flojti (Mg. 
», 1. w. YI 81, I). Plur. darTMT oeeurrit Danim au$mtiaum. Hg. 33, 2 cum etrbe in timg., darTM* brÍBtii 
höila eoHeulitbiinlur, guo loco Fik. 22, 3 habet 
ÍH ling. dörr hriatisk CetridOrr A. J. fioleil e«>e 
plur. a darr, cvn Derie in ling.) ; led Jon- 
loniutin Oloii. Njaliiaga, nt£ coce darraðr, 
praftrt h. l. Itclionan cnr. darrkðr hrittii, 
aaita cancuMd til. Flur. dnrir aceurril Ólaftr, 
■ 56, ubi fie ,- hnEDilÍE var hjDrva giiBu&, harðar 
brj'itJDr BpnlBsn, drengir tenga darra nBuS, 
darir d hllfúm siingn; dDrir, Werl. 2, 66. 
Dðr, Slurl. 6, 15, 5, siiíelur ttit plur, apo- 
eopatut pro dóriiBr kaiím ; dOr man (o. 
manD) ddlpim onm — kvaddir, ut hðld pro 
hóldar, SlurJ. 6, 15, bil pro bilar, ii> bil sterka 
F R. II 76, 1. 

DÓTTIB, f., filia, plur. datr, U. dntlr, 
í». «. 

DOÐKA, f., atii ipeeiei, SE.II 989. 

DOÐHKVISA, /., oeii ipeciei , SE. It 
i88 ubi diciiim, doðr, kviia. 

DBAFLI, n., f nc coa^IalKm, Grell. i9, 3. 

DRAFMAB, Korm. Í1, 5, itc. tectionem 
membr, 132, unui bona nola Cod. chart,, 
þrafnar; cÍi'Fhir eile gtn. ling. a nom. 
drafn, m,, tel jiro drafnar Itgendum draftia, 
a non, itrBfni, m,, id. gu. pnftii, li^xiia, 
li^lluni, qii. r, ; ef. el trafr el lub hae toee 
adlalam farmam trafti, ila ul drafii, Irafa, 
þrafni una eaiíCfnfHe tmx )il, perniHlalii inlcr 
le denlalibiit d, t, p, Fetils drafti, HgiUum 
lori gladiaiit, gladiui, akerSir fetii* drafhar, 
incitor gladii, vocatar gladiut Skðfnmgut, 
qui gladio Htilingo fraeluram inliderat, Korm. 
11, 3. — 2) gen. ling. a nom. inin, f., fUia 
Ægerit, HHila, mare, gu, v. 

DRAGA (dree, drA, dreglt), «. a., Ira~ 
htrt, duetrt ; i. itf , nbtt, »b}, dttguit, qui 
diem, necttm, lotem trahert creieiaHluT, ;. 7, 280, . . 

dtre, Hh. 65, 3; dt eircumagenda moía, i. 
steina, lapidtt molaret vtriare, eircumagere, 
Sóll. 58; d^díÍEB ijBtnl veriare molam, SE. 
I, 386, 2 et ibid. ín aroia I, 376, i. krern- 
steinaj d. ir at borðl remHm duGere, GbJir. 
II110; i. •vBaQBBrar ajilare ^ai olorinai, 
Völh. 2; i. skeiS fátom eHm'e«JHm ptdibtu 
melin, FR. I 486, 3; i. braad of þrimn 
raada, ducere gladium ptr orat clipeorum, 
orai clipeorum gíadio periteare , SE. I SIO, 
1; i. STcrð of iTlln, gladimm duetre per 
barbam labiorum, i. e. faeitm gladio oMÍne- 
rore, FR. I 284, 2. — ^) cum aeeutalivo 
et prapoiitione; cu« at; d. Arar at cmm 
fVtJa delirii hominibui reiaHÍam adftrrt, 
SE. II, \ 216; drasa vél al Krain falla- 
eiam rtgi inlendere, Sk. 1, 33; i. nm- 
rið Bt Blilli re^em rfcfii circvmuenire, Ý.53; 
euffl i: bBngar dre^nir i bB«t annulí inphi- 
l^am inducli, Vilk. 7; cum frá: d. e-t 
fri e-m, atiquid abtlrahere alicui, abilra- 
hendo ab aliquo attrltre, GeQon dró Dan- 
markar anks fri Gylfa, lcrram, fulurum 
" QgMo (bobui aralro 

UignzcdbyGoOgle DREKKA, f., fotm*: drMf* drckka. 

!*ttif nimanim, foait, earmm, SE. I 218; 
ckkjkr drekkk, hmului riti , aqua, Mtrl 
i, 7; compotaHe , eon'BÍvitim , pra e-ni 
drekka c0nc(ciiMi alieui adornmra, Og. 11; 
gtra, hnginii drekkn e«rvo polimi tupptdilart, 
Hg. 31, t; MfÍB drekkft connviam giganlÍM, 
Grm. éi; VoUilBca drekkk pofwi VóUungo- 
rum, venenian (gued impima eenmiim gutla- 
bant), SE. I 371, 1. 

DBEKKJA, f., id. qu. drekka, pohu : 
drekka drekkJa pafnm Mtere, F. V 235, 
et. F. UIS6; ijtr^t drekkja, oewú, carmen 
és. 32. 

DREKKJA (drekki, drdih, dr«kO, e. a., 
tmbmergere, cum dal., efc drektft HI. ■onani 
i h>n, H. hat. 19, ahv. 12, uU impf., 
ireiAm. 

DRENOILA, adv. coiHt. pro drengilis*, 
mateNJe, forliter, Ód. 8; vide AlldreosilB, 
fblldrencilK. 

DRENQILIGR, (hO'., ^ortii ríri speeaem 
praferau, AS. 2, Skáídh. 1, 13. 

DHENOIR, m. flur., funes naulici, 8E. 
I585,íd. gu. BlrðDKtr; AiiicdreB5Jft = BtrensJ«, 
firmiler contlringtre. 

DRENQLleA, ade., forliltr: veca d. 
forliler pugnare , F. VI ÍÍO, 2. 

DRENGMAÐR, m., nV forlii, C^r«ngr, 
B»6r), Jd. 38, FR. II 305, 3; fiBt er 
drengnuni dngir quod n'riim forlem decet, 
Hugtm. 23, 2. S6, 43. 29, 3, forle et 13, 6 
terUendum drengniBnBÍ pro dren^menni. Qpl. 
p. lOi drengmaðr etl operariui , et opponilur 
Ht, ^i miniw tex tetiirit pottidenl ; dreng- 
mltr bverr akBl eig* BkjAId ok BgJAt ok 
nerð elÍB Oii, Frotlap. tfíne dren^ennBkB, 
vÍTiut, animi fortilude, dugi nd hverr eptir 
dreugnenaBkn, FR. ÍI 40t; ade. inag- 
bmbIíbb t'n OloH. íijaleagai ni noce dren- 

ÐRENGn, m., (dta. drengi , GhM. II 
294, 2, as. 32, vulgo drcas, nl SE. l 
904), ttc. SB. 1) juvenie, rti gloriafue 
paranda inlenlut, nendam rei familiarit 
eura imteepla, I 530. — 2) gui regi alicHi 
etl eirii magna auetoriíaíit , eet riMlteti, 
operam nam addixil, I 530. — 3) eVr fertie 
tt itratuui: fcverr dresfr ^iigui vtr, Gfca. 
36, SE. í 602, 2; dreuKS »ð«l fortii viH 
imdaltt, Krm. 23; drengJB vinr, drottin, 
aMÍctu , dominui virorvm , rex , ortnceiie^ 
F1L I 519, 3, SE. I 618, 2, F. Vl 51, 2; 
Þón dreagjBm6ðir, Thora, fortium nronim 
mmler, Hgndl. 17; dreaKÍr heilBgs KrÍBtu, 
«tri, f«i taneto Chritlo optram naeanl, 
hominu Ckriiliain, Hat.37, ubiiie: Gamer 
UtB þá tceti, I gen^r «111 vlð kJðrdrenKJnm | 
lieÍU^BKrÍBtBÍhatetiim | himÍnlJámBguMðmi, 
i. e. homimiÍHi Chriilianii omnia ex tenfen- 
lia iueetdunt. Ðt epiteopo, ul ilrenuo 
teeUiia propuipialere: drGngrinn atúS með 
djra BlBncn | Ddvfðs kfmga í múri hBfam, 
ad. 37; de rege Daeida, Hai. 49; mej'jar 
drcacr, nmalor pmella, ftii iftidiiini el 
optram putUa dieaeH, Krm. 20, id. qu 
málvÍBr ekkja, Hid. — i4t.drea£, mtíei, oir 
forlit. — 4) rutlieui, Jtm. 21. — 5) jn cðMfwtilú.'dalftdrMfr, fMdicagr, hcfdK^r, 
hrBandresKr. elBkidrei^j, snj'nidreBgr. 

DREN68PELL, n. , faeinui , foni , Mtr^ 
tiro indignum, (drengr, BpeH): fM dr. er 
lenEÍ til minna , memDna ^vi faeli , (iieralifau 
cirif indigni , din lupertrit , F. VI 282, uU 
itrma til de Nonegii ad partei adeertaria~ 
rum traiutunlibui. Sie drenppell oppoiihm 
etl -ni drengebðt, ^ðcMiiri, fuod fortem ae 
ilrenum tirtim decet, F. II 276. VI 107. 
, DREPACdrep, dnf,ÍTtfi(},T.a., eaieri, 
ferire, puhart, eerberare, eum aee.: i. e-M 
BtBDgu meðBl herða alieui ielum iiUtr tea- 
pulai pertica infUgtre, SR. I 310, 2; laau 
vendi ek {>ik drep domiloria tirga le nlto, 
Skf. 26; drep ek þik HnlncnlekBnB ferie te 
R. ptrtmlort (Mjölnere) , Loka^. 62; dr. 
»-■ i M ad necem eeríerore fiieM, HarU, 
26; drepa Elóð til srvðia, niam.ad more 
caieare, ad lilut le eonferre, dt iijr'-- 
hporum, Ód. 24; dr. herða klett af 1 
e-m iteciilere eapul a etrvieibui , Lai 
58; lOarta drap atail, cor tolo ailiemm 
i. t. nehtmenltr palpilatiil, vidt Btallr. — ft) 
inlerjSeere, KȒi. 50, F. ,XI 288. 1; drepaa 
te mulua inlerfietre, Y. 23, 1. — 2) cum 
dalieo , admoeere, langere: i. hsf&i f gras 
cn^fNl ad lerram demiltere, de tquo, Gha. 5; 
d. hendi i kampa, manum barba admtrtvere, 
i. e. manu barbam mulcere, Hm. 19; d. 
faendi við e-m, monu nlifiiem repellere, 
rejicere alit/utm, Eg. 82, 4, F. XI 128; 
d. fati pede offaidere, Sk, 2, 34; drep 
(kBtll) við hauB H^mia, adUde lebetem ad 
capul H., Hýmk. 30; d. tit i tdafa meM- 
kana, ut gladium irraert, gladio ti imdntre, 
SE. I 534, 3; dn^ita (a; bendi) 4 *ett i>eme~ 
fieia eonlreelaiti, Lokagl. 24; d. hBfSí 1 mXt 
caput famdia inttrert, i. e. genma imwn 
pTobare, Ha. 3, 1, id. ni. fkra alk (IterM) 
i >U (F. VIII 149); d. teitl lyrir *-» , 
ínlilia oIicNjiu o&tfore, '-'-''t- jifrm lytfinrr, 
Jii. Í4; d. glaumi rjrir e-m, 05. «j *. 
■Íðr Bðma e-a depriMere kpMreM ati«mfmt, 
Nj. 78, i; d. KMD.Í við e-«, SE. II 632, 
2, videlur tiit id. qu drep* tclli tjtÍTt-m; 
SÖImarkar drepr ■erfcjar | Samluiií viB mir 
fuiBÍ ^orma MtJierii me gamdio primml; 
drepa Bkini dvalini Icika loUi ipUmdmetm 
inlireipere, deealigine, FR. I 47S, 2; þéu 
án>II dn^i oBBu Btili, olti tayelMt —diei —i 
proram Motlrim ineJtneni, aenNt, Kiifa 
Halfrtdi; afHki karla drepr keBtom kvMna 
Himia poltilai eirDTNM tvaórimit c o n dili am mi 
feminarum, Am. €9. Ínírant., inp þA 
britt koBti, fmc condilio imbito deeUnattit , 
rei im pejut lapta eil, Am 98; ■kjjaai «- 
drepit, nu&et eondeRianfnr, ttM^ eifalem pMr— 
furinnl, FR. II 73, 2. 

DRÆPB, acf., fiii premif, (drepa, pef— 
culere) eide hNldnepr , Btalldnpr. FrefitMBa 
til in tignific. paii., jui oci^i poteat e«i 
iJe&et, «1 drsp kýr vacmi ad madaiideam 
identa , Eb. 63 ; dnepr maSr qmi jttra 
oeeidi potttt. 

DRJtRI, m., t'iJ. fN, drejrri, íifaiðr Mea— 
nanf.' veofie dneri, Jietim' MWMtni e n n iy a. 
iiTua, ul dal* drnri^ lUb^oigia drBr». ifM sfM, MBM, iÓH. 4, 1, mbi OUniu* 
tmitrmt dnen þrAr ftirtitmio bdiiea, 
mamt al wiJthir cowmoJt. — 2} tamjuit , tf a. 

a. li. 

MumueB, id. fn. dreracr, dreTnicr, 
mmm, r. 24, 1. 
MEBDSB=ÐBETRUeB, (^. r.), SB. I 4. Vide Tridrqrri. — 3) Jhwtu m 

dreyra tm-b, lomM, itriáar /hieitUt nuifitMMf, tKi. . Í2. BRE8VARPB, m., Mi'k, SB. II 472. 
í^ pwn c«^/ec(Dr tagiUa, tagiltarivi, a 
^(SS.n5Sl),þns(SE.IIt78},^rm(SE. 
mO), tofilía, tl vnra, jaeert, eonjieert. 

DUTMA (-i,-A%,-t') , c. öapen., tomniare 
(immr'): nik drcyindi ego lomniaham, Am. 
It; ■ik dr^mdi illa rem malam lomniaei, 
ftj. (1,- linuki er þik dreyiBÍr ^itqaid (u 
*■■•• , 'Im. 19. — P) úi loiiMM apparere, 
tm aee. rubjeeti: opt ir þal rur aiBun, 
* 1(M drejnír. lapt iovet tigitifieanlur, 
■<• flftnta ia mimki offenmlmr, Am. 19; 
"d ci«i >«■>- mfr;'', ^■t er ftir eldi, er jirn 
tnjmt, ignem porttndil; finm ferra tn 
iH* adpmrtml, Gha. 48, cui amilruclioni 
•Malna^u uf íocut F. XI 7—8: ea við 
»■ ek getm fert ðlinni þesHum drftnionm, 
V ^ Wa drej-mt fjrir hallKrinn. 

BkEYPILleB , adj., madiihi, rorant, hu- 
^dn, (m drejp>, ilillare facrrt, aclivum 
nftrtépa}: » drejpitÍK drdpir | dyna Htin 
^ Mnú m I — aem álpt á sandi madida 
■*ir cyoii Mf HB/ii , Vila Halfr. 

MBTBA (-ir,-ði,-t), ■. n., mmart: BÍr 
*«r'* rmlmera mumaml, Ód. 18, F. II 31t, 
'i' li<a e~« drejra ndir, facere, ul ent 
'^■a mmmk/, lelali BnJitere oJifunN adp~ 
e**, 6. ir,- Intn drejTk Bnseym (ifiU.) 
■"* ft i » r'iqv BmtQram adfeeiili, SE. I j— 1 mett,Ed.Livat. 

HnBrÁR, adf., id. 7«. drejrrnAr: 
*M'M i fpr* drerrMM-) dr«(tlr uMÍifei 
'r>Mí. SÉ. 1372, 1. II 308, í; dr^rH 
(p* 4rMrAa) akjSldn ertieNfoi elipeoi, 
« ^_I_W8 , ,1. e^ Wifir. 

MnRH9B, y.p. eeMft., eni0i->tl(t(ii>, 
(Inyri.M), erwMiu*.- orwr dreyrMAr, H. 
W. f ; er* drerrHft | dOrr 4 lopti katla 
lilm, Mert. 2, 66. 

mer mamami: i. Jvðar, 

,. BfVái.- Engi Rer með 

■ atncn | ■faéheTnuidi Jnrtnr drejra | t 1*1 


Meliuf poleil 
Ula drejri , lifHor mamant 
: kam ek M dsls dreyra 
■i y er e tMÍ , Ed. LSvaiina; lAludreyrí, 
■■^v mamaat Irrra, ammet et lorremlu, 
mtmr Mb drejrrm, itom'cilium tðrreMfiuM, 
^dk* (t MKfMui, BS. 32; eára dreyri, 
Bvell BÍrH 
immgminit , fladiu* , Slarl, 
i. 4, S. . iint i. tamgmit, SóU. 7fi,- nuBr 
*9fS, rmttr tifmor, tamguii , Vtp. 37. — 
') ^MfBÍl , SfM. 31 ; Ktíbí* drejri , tamgait 
Emmw, fletit, tmrmem , SE. I 2M, pMgma cruenla SE. I 292, 3. pro pug 

\m 2 

DReYHREKINN,p.p.eomp.,eruor<perJi(Hr, 
perfuim*, (dreyri, rekinn), Nj. 158, 2. 

UREVRSERKR, adj., pro dreyrserkjkðr, 
iruenla lunica indulKi, (drejri , aerkr), Arklf. 
29, lec. formam tou bliaerkr, crínserkr} 
leif F. II 'iT9 pro dreynerka *a£ef diðalyrk. 

DBE¥»STAJ''1R, m. pl , id. fu. drejrl, 
lan^ii, (qi.tirgiB languinta, dn^rí.ntafr): 
hAI , sett drejntðftim , fanyuúie ptrfmtmt, 
Söll. 40. 

DHEYHUGR, adj., crvenlut, lamguimemt, 
tamguine perfutut , tide eldreracr, dr«rncr, 
dromcr, dramKr; fuafiei vaeali* immediala 
lequUur lyllabam ng, tex comlrakilur, elita 
TOcali D , f uemadffladmi tn oMnittM adjteli- 
Bíi ín egr, l(r, osr, np-. r. c. drejrrga 
■Bni crusnfa prora, Hb. 11, 1; dreyrcar, 
fit. 2, 30, ÓT. m, 1; dreyrcB •teiaa, 
Sóll. b8; ted drejnct srerS erueiiltu ^adimi, 
Korm. 27, 4; dreyrngr milmr, F. VII M, 
1; dreyrnc hrM, BpjOr, vftpn, FR. I 296, 1, 
Höfuól. 10, ý. i8; drerasn benja cnienlo- 
rmm vulnerum, SB. I 436, 2; nam dreyrfn 
darn, Jd. 9, P. I 16t pro fonua rarieri 
kahendmm, 

DREY8SA, c. n. , niperUre;parf. drejea- 
Bndi , juperUeiu, itiperíui, Gd. 3i. 

DHIF, R., adipergo marii , vtitlo imviemtt, 
(drffa), if. tempetlat: Orra drif, Itmpettat 
lagUlarum, pugna, ÓH. 347, 2; gtm. ptur. 
drib •■ compoi. drirahrecKi drífavéSr. Vidé 
kriwdrif, bjaldrdrir, Bndrif, nrdrif. 

DRfl'', f, id qu. dríf e. drífa: drífaF 
brecBr •<< g-. drífkhrecE, ÓH. 15. ViiU 
Bicrdrif, Nttdríf. 

DHÍKA , f. , íamputat nirota , mímIim 
niriuM; drffta-veBr, id., FR. II 81, 1; 
drifa cJOrninca vffti, lempeitat hímm, a 
venefica exeilata , Eb. 40, 5 (OhM. I 
760). In eircumicriptione pmgnm : drifaAtala, 
Hirs, Blakkar, 8ic*rB, puona, F. VII 58, 
3, 8E. I 414, S. 41S, 3, Nj. 30, 2; Heima 
(fdðrwn), mistar aih (enrit), raida Cel^ 
omM), id., ÓB. 242, Hg. 6, F. 11316, 2; 
örva d., nÍBiitM rajilfaruBi, btWíihh, BS. 
e, 4, F. I 174, 2; boca d., nÍMÍut oreiU, 
jacufalia, pugna , Ftk. 183, 3 qum lic: 
Mjndi nt atimm Bendir | avt brdtt hkfs 
litit (ipjfit auca linct i IJAtrí) Iff eitt (boc» 
drífta). Ai dejmpfione auri e. argtnli: i. 
hBnka aeis, nixmanui, arjenluni, hÍrAinjdtr 
hBBka neiH drifu, cuifoi ar^eafi , tir, Eb. 
19, 12; Krakadrífk, nin&ut a Krakio ipar- 
tmi, a«rum, HlDkk Kraka drífU , ifea aiiH, 
femina , Hk. 32, S. — 2) pugna , Cod, Worm. 
pro dríma, S&. I 563, var. 4. II 559. — 3) 
tagilla, SE. I 570, 2. — 4) úi comtpatilit! 
hjilmdrif*, hJ»rdrfrB,hlemmidrira,karrdrÍh, 
Inptdríra, þfacdHra. 

DRfFA (dríf, dreif, dríflt), v. n. , fetli- 
nare: <t. i flútt* in fugam le cenjieert, 5Í. 
5, 3; i. tit hönln ad icalmot confliiert, de 
tlaiiiariit, Ba. 278, 2; d. tii reipa ad m- 
denfer fttlinare, de namtii, Sit, 5, " Aogle i vU fiOE* tíde dreflk; Tér drlhiiB npp i 
■keifimr íh Hoea (koilivm) Iranicetuiimiu, 
ÓB. 4S, 2; \ngv\ drifr U hrcEKÍ blir*, rex 
ad prainim (almat , in pralium ruil , 
SE. I 676, 7; i. á dyr ftt ni£ falinart dome 
mare verivi, Völk ÍS; i. lil draamftlníft 
eubilum ire, VðU. 37 (Htind. 2 , 48) ; drlf 
þd nt vegi, itt viam le aufer , apago le, 
Fjðltm. 4,- liU drifa undan, a&ripere te, 
eedere, aufugrre, Mg. 6, 1. — þ) ipargi, 
ftrri, telare: dreif or hDlda hftnsam | heitr 
á krj-iýur STeÍti ftuxit ex virortm capitibui 
ealidui in lorieat tangttii, Krm. 6; dreyri 
dreir á HBinnir, Orkn. 15, 2; alda drífr 1 
Hpi aeuli aqua tnarúui odÆperguntur , Orkn. 
80, 1; darr dreir of hang*, kaila per 
tmmJiii ferebalur, tolabal , Mg- 32, 2; iin~ 
ferionaliter cum dalivo: dOrrumdreif, katta 
orebro ferebantur, dtnie volabanl, ÓH. ii, 
3; iDðrí dreif i lyptlnf puppii ipuma marii 
adtperia eil , Mg. 30, 3; rauðri ngOll jini» 
t>nnn dreif, F. VII 349, 4; haeli Hlreiigjar 
drifr tapitta vatanl, SE. l 418, 4. Parl. 
pati. dnflnn adiptTiut: d. dSgKU) V^cjrA. ÍO; 
d. Bveita jon^íní eonipertui , Krm. 1; i. 
Uóði ■an;iiine perfviui, Íil. II 268, Lb. 
30; d. i dreyra, Grm. 5Í , Hg. 33, 15; sira 
ár nrð drÍGn gladiui (languine) eotuperiui 
mI, Eb. 19, 4; Gefnar mey, drifln Gautrrbn 
Bnaa trantar flóðoD, rei pretioia, auro 
oiducta , inaurata , SE. I 3S0 , 1 ; i. 
hvanaþe}- Vreyju, id., SE. l 430, 1; driflt 
^ald, trnterium naeide , plneia net ajaa ma~ 
rina conipenum , kumidmn, SE. II , 498, 3; 
driflii hsrvi , linteo , linlea veile circumdata, 
amicla, Iil. II 245. Vide compotita blAð- 
drÍBna, fk|;rdriBDD, sJidriflnD, drdrÍBnD. 

DBIITABREGG , n., tempetlai veianitHi, 
(drif, hrees), F. IV 54, 1. 

DRÍFANDI, m., cielum, SE. I 470, qi. 
plueni. — 2) lol, SE. I 593, 2, qi. fetlinani 
properani (drifa). 

DRIPAVEÐB, «., tempetlai lava, (drif, 
■veörD , FR. II 305 , 3. 

DHIFGAGL, tt. , nix vel grando (ql. 
voluerii niviáii , drif, sagO' d. dt|;la , nix 
colutorum , jirjettlun, iiiittiiíuf, Korm. 19, iO. 

DBIKBVITB, a4i., nivit iiutareanéidui, 
niveui, Vigl. 14, 3, forte reetiui driflbvtlr, 
ul hvilr sem drift, Orkn. 144, legl hvitt 
■Mi drift, ÓH. 168, hviU sen dripl, F. 
IV 372, ubi tamen bona nota Cedd. quidatn 
kabent hvltt gem drif. 

DBIFI, M., fui ipargil, (dríra), vide 
brínEdríB. 

DRÍFR, m., nii tpargil, (drifft), vide 
eompoiila bruddrjfr, hjðrdrffr, hrÍDfdríft'. 

DRIFUL, f., fuaipargit, in voee eontpot. 
^rdfirúl. 

DRIMA, f., pu^, SE. I 563, 1, aut 
id. fu. dríh aui þrimft. 

DBIPT, f., el dripta, f., nix reeeni; lie 
Slurl. 2, 26: þeim Einarí varð eeint opp 
um breÚumar, f>v< at þar var snjðr í 
driftum , ile oiinuilíi nÍnÍHm; if. precella nivoia 
et melaph. darra drípta , procella hatta- 
nHH , pugna, reynir darra driptn (al. driptar) 
praliator, lij. 63 ; ÍÍMt ilijt , nur braehii , aT~ gtnlum, aurum, BR. 4.-2) veiHi Ma, ekMftl 
drípta femina, Orlui. 81, t. — ^} vide eom- 
poiila bridript, glafidript. 

DHITINN , tordibut inquinalui , LokagL 
57, propr. parl. paii. v. dríta (drít, dreit, 
dritiS) , Sturl. 4 , 20, eaeare , eaeamdo cen- 
ipnrciire , unde verb. acl. drcita e-a ídbí, 
aiiBiiDi eogere, ut inlra eedel alvum exent- 
renl, Ld. mie. c. 59. Sturl. 3, 42. 

DRITHENNl , r., HeaHinN, hemuncia, (drilr, 
maSr). ¥R. II 49, 1. 

DBItR, m., ilereuij lulum: fklla Í drit 
•n lulum eadere, Orkn. S2, 12 CAR. II 
219, 2). 

DBITHOÐI, m., aper, verrei, fdrílr , roðl = 
riði , runi). SE. I 591. 

ÐBJONI, m., taurui, bai, SE. I58f, 3. 
II 483. 

DHJÚPA, id.gu. drjdpa, oecidert, perire, 
inlerire: andaðn drJApa minni ment lntminit 
demartui memiiria plerumque occidit, A. 21. 

DRJDGGENGINN, p.p. comp., longo lem~ 
pore emeniui , de via longa , litva tpatieia 
(drjiigr, |{;ÍDca)i EÍða«kAKr var drtngj«B d., 
ÓH 92, 11. (AR. I 326, 4). 

DRJVGBUÓBn, adj.,vatdelaeaui, triilu, 
(drjdsr, hljófir), Grelt. 49, 1. 

DRJUOHVAST, ade. , perjuoM eile r. 
veketiienter , (drjúgr, htajjs), Lv. 10. 

DBJlÍGliIGB, sdj. , majnui (drjdcr) : d. 
ótli inireni terror , ÓH. 4, 3; drjdglifir 
drekar ittfrmtei ilraeiHiei, Merl. 2, 15. 
drjdglÍE dfr, JfeW. 2, 98. 

DBJtíGMARGB, aiíj., ;)ermiiJl>ii,CdljdEr, 
mugT^.Ltt. 36; laenm v. lub. diðaterkr. 

ORJIJGB, ad]., lufficienl, largui, capie- 
lui: drjdgt vis ma^Ki labar , Mg. 3t, 11; 
ir'jig fnrða ma^um porlnilum, OB. 239,3; 
drjdg þÍBg, rei copiota, eopia rtrumfretit- 
larum, F, VI 44, 3; drjdfdnl, nimMiarro- 
gantia, fidueia, Eg. 43, 1, Korm. 19. 9; 
drjdgr at IJdea, ad mendaeia ingenionu , ad 
fraudem acutui , SE. I 290. ÁdverUaiiler 
uturpantur a) drjdst, mnjniapere, il. eeiro, 
Kepe, ÓH, 154, 1, Merl. 2,90;-Í)drJdgu, 
id., bratt iidfr um lið drjdsaa mare circa 
cielum ttavotem (naulai) magnopere fremebat, 
Setk. 18; — e) drjdpim, EeAáttettler: far* 
d. magnit paiiibui ire , Bjfmk. B ; miýa. d. 
perfuom lerrere, F. VII 1Í4; ti. fere, jMcne, 
drjilgnm altr, fere lotui, pmtt uttH«f 
Gd. 61. /n campaiifii friðdrjdgr, lÍB 
drJdRr. 

DBJ1)GSPAKB, adj., , 
perquam prudeni, (drjdp-, ipafcr) F, Vl 
84, i. 

DBJtiVA (drfp, draap, dropit), «. n., 
itÍtlaTe,guttaíimeadere,Grm.26, Skf.2t.— 
3) vergert, oeeidere, de lolt, SUt. X, nde 
drj&pa, drdpa. 

DHJtíPB, luíj., iliílani: drjripr B>lr, 
eámtra tltUoni, ciéíiim, ^nn. Í3. 

DBÖFN, f., filia Ægerit el Rana, uiiáa 
SE. I 500, uH tÖ drOfti reipondet nf bár«, 
itt niHNencliilura filiarum Ægerit SE. J 3Z4 ; 
mare, SE. I S75. 2; drahar ddfbr, fmetmt 
petagi, unda tnarina, Ha. 291, Í; dralta*r 
Freya, diea marit , femiiM, Kerm. 19, it,/tmina, Ko Mhv lo(i, f imtmtt mari*, mtnm, Loh 
tnltm t«ca, Jta <n>ri, ftmuta, SE. I 502; 
1. Mtar d4i mar mr, ^9. ~ S) fhin'iu, 
SLIÍ7T, 2, iotiiJ <<HÍú kI. ». TrSAi, 
fwa TroM «• BeUatia , F. VIIÍ 283. 

DIÓG /., mau, (dr>B«;): dranpnis dríe. 
KiMH, e^nm, nldr draDpois drðgar, 
mMr«U, deta, SE. l 318, 1.-2} mm, 
/ocM, fnta, DÍrfe Autíe^le p. 478 ; ladÍK- 
M kcitir drAf rMKaJ i himal , þar er m*rk- 
■Ir ri5 hiaialdnsla siigr, heani er iifcipt 
É Birp Uati. fftnc álmdri^, fdri|;, nemu 
mrit. 

MÖ6, uí. fn. 'nfg, vide in dlmdrkug, 

BlðeNUBf pra drtsanm , dúí. ling. maie. 
t^.m. ttrti drac*, F. I 164, 2. 

DtOHUNnB , B. , flovw ýrimJiar, ci(/u« 
fTMrw l—(w ec(r(i rcftoilef Mpf«iilr>i>nfi'<i. 
■■ ■ mmi ■MdílerraiMo, •MnMa ftl, SE. I 
ið. J, OrfaL 82, 1. 3. 

Dion. m.,gmUa,Cir}úf»)!Ínf»Tmagot, 
iJmA, klýn , bri, bvarwK, gulta ocnlontm, 
fMMB, eiiÁonoK, palptbrttnim, i.e.lacri- 
■■. S£. II iOO. Btgat dropi , gtUla plmia, 
it fran ftta, eopiotit latrimit, Gk, li. 
hmmpttiiii ; áttdnifi , hrip);dnipi, raéldropi, 
iM«pi, vart4r«pi. 

M0PN1R C^J'p) • "iJf hoditrapnir. 
.MIUUjM., id, M. dreyri, erMr, tangtiii, 
OS. IH, 2, cf. droragr. 

UKHtUGB, id. f«. dreymcr, íecfio Cod. 
SmJf. Béfmil. 10, ef. <lr»ri = dreyri. 

Hð0 , f. , gnUa , vel pimia , in eoee 
t imfm i . itaMrM, tagilla, gt. pitima areúi; 
rf. Dmt. i*J»»t , Oolh. drinsM gtitUlim 
adipmftrt, érme. ipiaoi, -^, rot. 

MÓS, f., (plmr. drÓMT, $£. 11130, 3) 
fimiita modttla . plaeidi niied'fue iiigaiii ■' 
Mmt h«iu fc«r er kyrriiUr era , SE. l 
W; dlc fM^ femÍMtt, Oid. 558, flA. 19, 
l.-MHrTciai ira ■mlieru, flfcn. 40; de 
nr^, Xorw. 3, 2; YfígB Íria, ptttUa 
MWn, lt«UM«, eua Ths drrfiar, tfmi 
Um>, glmdin, St. I 662, 2; drós /M; «4 (erí ek dri» (il dýr&u-, miiJieri, 
■■- v^ÍM .Aitoriitai, JT;. I, S. VidenliiÓ: 
MiOBliLL, M., irf. fM. drwill, eftiiu; 
iB mm. limg. FR I 486, 3; dat. nng. drQili, 
"• I tS3 , nli ett itom. propr. efni a Dago 
f—m; ijijar drsnll , efHiM i)«nli, navit, 
^ltX.mU gtm. plmr. drSsla; oee. plmr. 
^M*. ehe, 4; 4a< pjwr. drHtlam, Okt. 34. 
nOn,/., eaMWinM, taleíUlei, f. 20. 
jUr wa þeir drDllnu kaOiAir, en konor 
^■'n droiialngar, n drdtt hÍrdsTeitÍn" ; 
Mr irátUr rex, (ír. SU. // 195, F. 
m S3, a. — ^) homÍHeM, viH, SE. I 
M>, Olf. 4, 3, Fo/fr. 24; óll dríH i>«iiti» 
rydm, Vitt. 37; iyt^t^r drdttir, proíi, 
t*^htmimet, Vtp. 57; Tinr dróttar, amieui 
n*'>, iaealmrmm, vir gralicitu , til. I 307; 
*éatiimime»ta pagi, Slmrl. 7, 41, ð; 
^Mtlii^n. TlKdritt mtíitei, Ha. 286, 
• ~ t) Hr^Wiurtce.- drdtt IrskrBr þjótwr, 
fV<n Biterwicw, HiUmi, Bg. 5, 5; 
*i« <Ttrca mtmt, V*f. 9, ttbi Cod Rtg. kaltl, hTerr nkyldi drerfk drottinn skeitfa 
fpra dnttt um); drAtt J*ri» djfoaita (tit 
lateUUti dgnailartim) , SE. I 45S. 492.—«) 
niginli hominei, SE. I 534. Kjrfe coMpotita.- 
eesdriU, fótkdrótt, eeirdrótt. herdrótt, lOAIn- 
drAlt, hjBrdrðlt, inndrdtt, nUdritt, Mtdrótt, 
vlcdrótt, ýdrólt. 

DBOTTINHOLIiH , adj. , Sdem in domi- 
niám lervani, (drottinn , hollr} , drotliihollir 
Sumnir , F. YI 38 ; i« preia F. VI 401 , 
drDtlinholIt sTerð , SE. I 434. 

DB0TT1NLAU88 , adj., ríne iomino , fui 
^omiiami nium nminl, (drottinn, Innii), FR. 

III 36; in proia F. III 13. 
DBOTTINN, m. , dal. 1. drodin pra 

drottni, SE. II ItO var. 7, henu , ralioHe 
famuii tiel lervi ; minn drDllinn , mi hrre, 
mi domine, Skf. 3; d. PjUf* ok Rtakn 
Thor, SE. / 252, ek em þrvllina þinn , þ* 
ert drottinn minn , Ag., el lie. lœpe im Oragaia 
et rel. Leg. Diminui, imperator, rex,raliont 
tutJilamm cin'tm: hann vitl verm jð*arr 
drollinn, tt þér TÍIið vera hank þeenar, P. 

IV 280 (ÓH. c. 134), BS. 1, 6; tiS^bi 
drottnar, prafeeli proeÍNcianiM , ÓH. 23, tf 
raldar d., domÍHUt terra, Oiíúi, SE. I 308, 
3; þuna d., líe Thrgmo giganle , Hamh. 6; 
hcng* mBTkar drottini, Jomt w m •torie. 
nrcUpirRla , de rege Eriko Blodaxa, Ai.6 ; 
de rege, hema d. rfamini»}rrÆ/'eetamm, OT, 
25; drengja, skatna d. , ilomÍMiu virDrKm, 
civium, F. VI 51 , 3, Sk. 1, 5; deepiicopo, 
fýra drottinn, Od. 27. Sape abiol. de rege: 
Orkn. il, 1, Ý. ÍS, Bg. 28, 1, OH. 159, 
/■ — p) rfominuf, peitenor: hBfra d., d«mi~ 
nut ci^ranim, Tkor, Býmk. 20. 31. — y) 
anliilii fa*i el limnl Jtidtx , id. fv. hofcnlii, 
fo6Í, Ý. c. 2. — 6} de dee optimo nutctmo.- 
d. fðldar hatUr hallar, (JaMÍniu ealíiltt 
BHÍn, ÓT. 105; ýtm i. Jominiu homimvm, 
Bai. 47; TÍia d. damimu refum, Of. 10; 
•dlar i, , dominia loJtt, ileiu, merki Bðlar 
drottÍnB, Woniim ilei, ctim:, tijnum ernci*, 
Sák,15; ^edrottinn deHi damúiiu, Od. i, 
Mg. 11, 1; aiiol. dt dto, SóU. 23. 25. 35. 
82, F. V177, 1, Vide láBBrdroltinp. 

DROTTINBÆKT, f., fidei, itiidÍKm erga 
líomúium, fdrottioD, nekt), ÓH. 171, 2. 

ÐB0TTIN8V1K, n. pt., perfidia in domi- 
mnn, perdueUÍo , (droltino, iTÍk) , Mb. 6, 4. 

DROTTINSVIKI , m., deeeplor Jomimi, 
(drottÍDB, BTÍki), fvi fUem domino daiam 
eioíoi, Mg. 14. 

ÐROTTINVANÐR, adj., fidtm ergadomi- 
niHii rdigioit abiertani, (drollinn, vandr), 
Hh. 43. 

DRÖTTLÁTA, Am. tO, aec. ling. fem. 
ai adj. drActlitr, pepulari onima pradilml 
(adjeel. pro imhil., fetaima populari ingenie 
pradila). OloitaTÍum Ed. Sam. pro lubil. 
aeeipil, a drúUInti, aolioHW aulieamm , ad 
formam íoculionii at drryma til daflila «. 
^ri r daglitam , de aclionifrHi líiumit tom- 11. 12. ~ 2) (UiioulieorHM, miliei, loieU DBOTTNÍNO, /1, hera, donuint, f«ue 
poiiidet; Í. Á»» ok j(cynj>, Fulln ok vtls- 
bHls «k FuiMlk, Frigga, SE. I 304; llim- 
ina d. , domina cali , tancia Maria , Gd. 
33; d. himina þ^Bft (calihan'), id, , Ag. 
et attot. LU. 87. 92, vide hafDSdroUning, 
mcEÍndrottBÍos, yflrdrottninf ; dal. sing. drolt- 
nins, F. Vn, 333. 

DRÖTTB, m., círtnepfiM, legnif, rdrattft), 
SE. /532; tertut, Ra. 12. 

DBUKKJA. /1, potta, iJ. qu. drykkjn 
(drckk*) , vUe Olilriikkja. 

URUKNA (ttðB,-Bt). afuit ittimer$Hm 
wtíenVf, Hft. 8S, i, F. X 422, 4 fdr«kk«)- 

DRUKR, m., cermn, SE. II 488. 571. 

DRUHBA, f.. tervo, Rm. 13. 

DRUMBB, m., tervut, Rm. 12. 

DRUPA (drdpi, drúpl* el drapfta, dnipt), 
•. n. , demilti, tubmiíli, demiiimn, tub^ 
mxttum tttt , il, vuttmn , caput dgieere (pra 
marore) : hans drip niBa kennk mír nn 
irifm, uU drdpft vuUum demillert„ opponi- 
tur hðftið kimm (>» h«rrK capul altivt ex~ 
tuUmui, F. ¥235, 3; hniipfnlpur harmH 
(i, t. hTanne) luálta dnipa mir nf hKrmi 
tupercúia mta le pra dohre dtjecerunl , 
Mg. 55, 4, cHi »10« opponitur rélta eniie 
inlíttnr frontem eontraetamexpUcare; dýnn- 
rán drdpir, ftmintt mJIwm demiilil , animi 
agritudiuem vuttu praftrl, Vila Halfr. lee. 
'Í2; hinc, lugere: dripir lierr at F. XI 317, 1; melap) 
drdpir Hötái , dMiðr er fieiigíll , praiiu.- 
Bifdivt lugel (tmthim fviui damHlil) , Í>I. 
Í 224; hnfpti dr«t ok drdpti fold at obb 
TrygCTB, Ód. 35. Sic H ta proia, oerbo 
Íude formalo drdpu, Fái. 18: Tort Inod 
drdpaftði Bptlr fráhll eiaaarkr; drdpðn d6lg%T 
kéitet (pra limore) Dutlui d^ectrunl, Hg. 
33, 2, ef. ntbf. dnipr tÍmnUtat, F. XI 
76. — P) te ineUmare, vergere, propendore, 
immintrt! drdpir •f* tBt agúilm (imuála- 
erum atmla) immimel (ottio VatíMÍÍit. in- 
Mgnit loeo}, Grm. 10; tiigK mtiðr drilpir , , . , 1; 8k«reið irúfW ot 

heinan ktyaitíÍB, (rmptt) l^uortidm «mm«( 
«Mp«r otMutpraliMOTÍo, Y. 49. 

DRUSILHENm, m., id. qm. doulmtui, 
BE. II 610, homu} eaigmut, emitit, mutie, 
ef. drvBÍUJMRr, mimmlmli dmmemei , F. III 
201. 

DRYOJA (trfgi , drýsBa, di^gt) , e. a., 
faetre, utretittiftia mtiimt tuf^cial, (drjdgr): 
dr^fða ek þír Bvft drfkkjn, drejra klttt ek 
freirra, miicemdo politmem tamguine Mrusi 
(filiorum) effeei, ul ea tibi tmffietrtt, Am. 
89, min drfgja b. l. laalum tit facere, «t 
«eim( til: ila libi poliomameonftei(para«i), 
(tt tam miieertm lanjuine /Hiorvm, Inter- 
prelei verlunl: ila Hbi adauti polionem, ul. 
tte. — pj facert, rem gerert, patrare, e/Jf- 
eei'e, diu teriari in aliqua re. rem agitamdo 
emtrcere: d. daH, altam exereere, ludere 
aíta, Grtít. 42. 3; i. uuaaðliQ tiaíi^lariam 
«tf«m afitare, Sáli. 18; i. mnBnð aMomm 
líeíícti* indutsere, Nj. 7, 2; d. Dfpiebiað tuptrUa imdutgere, Söli. 15; i. baiaakt 
harðneðÍJ, teehti crudtie el veeort patrart, 
tti, lemtraria crudelilale uli. Ami. S3; i. 
dlflSi prane agere, praeam in aiitia eth' 
branda melhodum teqmi, Gp. 2; d. UlkrigtB, 
exitioiam perfidiam agilare, múia /ideagtrt, 
0. 17; lie d. heroað JitlrðeúitKm fmeert, 
Grág. II 79. Drýgja dáð Birfnlem extertrt, 
Eg. 47 (SE. I 332, 3). 08. 17, tl imprett 
Slurl. 7, 3. 42; i. fartk laborem ilrtmue 
obire, Harbt. 46; i. koBt eirfiifaBt colere, 
SE. / 503; d.raiun ma^ijteete jerere, OrÍM. 
7, /; d. arlöi; pugnat obirt, dt BeUomii. 
Íd. fu. viljB vÍEa, Völk. 1. 3; inn kiwi þi 
annipilli, hv»t liti dr^gða, lum inlro laut- 
liatim eil, ^id rtrum illi forit agertnl. 
Am. 42; ðrtngum ykmm, hvat íð dr^eft«t i 
árdaga , eceiita vtilra , quod gettitlit primurr- 
die leaipermm , Lokagl. 25; i únUi enulntclia 
ejl, merki dýni doltángsr da^TnUB, hvBt 
Qórir drygðu, tignum rei tnto die praelan 
geila , quid iptaleT (ciri) patravtrimt , Íd. 
I 104, 3. Dr^gja erfiði, labortm rutUmere. 
vim txternam diu pali eel imtHnere, de ar- 
bore Ygdraiil, Grm. 35; i. meinlMJ, 1***- 
laneam affHctiontm luhire, le ipie pamm 
calumlaria catiigare , ihiom. 32 , 3; ted 
i. erflði, opui facere, laborem exercere, 
Hugim. 28, 2. 39, 5. Sic im protm BL 
mic. , En ^ er slikt lif var Adavi Bkmpat 
ak þciiD hjdnnm bdðam , iva al þwi akjUa 
ckki erSði dr^gja, ^at pl atBnd. er þaa 
S>ttn toðorða gaða, þi mátti ^mm ekfci at 
dngri verða; il. Vápn.: fMrkell Bnrsr: Dtla 
MlHifa mnii ek drýgjs dsgldaft tfrit mmkjf 
vanheiUD mianar. 

DRVgR id. qu. drjdfT, Mopmt: ArfU 
vis gravU Mor, F. VI 89, 1. 

DBXKKJA, /., pelia.Am.J8; etmpefaHe, 
FR. I 296. 2, Am 73; irjkkia mál sanMð- 
»e« eomeitaiet, eette^im iaíer eima, F. X 
194, Vide ca«s*dryfckja, «fdrvkkj*, H- 
irykkjs. 

ÐRYKKB, m., pohit, potío, Báeam. iOG; 
gen. drrkkjsr, Grsi. 3; iwtíimm i., pmlmt 
nami, earmem, 8E. I 3(6, 3. 

DBYKT, pro drýgt, eido irýgr H. f*>. 
drjdgr. 

DBVNHBAUN, n., atprtlum rmtemamt. 
Tttoamt, (dryBjs, rmgire , ruiere, hraaB): 
d. dryljljsr , retomamt atprehmm potimait, 
eapml, FR. I 480, 1, de eapUt haeimm. 

imVPMR, (drjdpa) vide •k^drypair. 

DÚFA, f.. eotumba, SE. II 4B9. 499, 3, 
mk 25; ■qjAhvlt i. eoimmiba niíee eetm-e. 
Gd. 13, mied SlwL 3, 8 eoealmr UUU 
ftgi. 

DUFA, f., filiit Ægtrit et Bamm, taida 
SE, I 324. 500; draftiar ddfs iisifii muini. 
Ha. 291, 1; ddhi rUÍr, palerÐmiB itmdm), 
Æger, pelagHt, 8E. I 324; dreki brsat éiFm 
nsd hdS iwwii beltiea mndam lateriíat 
perfregU , F. VI 180, 1 ; bdfr fcUr 1 •vif; 
ddfíl lalut iMirii eo^l im timtm mJ» , 
Sverr. 63, 1; hHrð d. , SE. I WO. 2; 
hnegsiröl (i. e. hreggaTOl) d. tutija frigidm, 
Orkn. 22, 2. — ^J mar«, SE. I »75, 2,- 
iútu byrr, igmit aiaru, nm m, tySkr A. 
''''"'' ^ " " o' ^ tir, SiMk. 2, 33. 1» CMVO*. bli- , olea.- irýgja daO, DOrL, 
M», CnU. 49, 3. 

Mm.A (-•«>,-•(), e. H,, aUa Udtre, 
Crtf. lí. 7. 5m«, dobla ■nntjtlarí {•ui&t». 

DlTR, ■., natua, SE. I €6, 2. 

Wak (difi, dicðk, ÍMp/. coiy'. dysðk, 
i^ dipl) , ^nifi att , BJtJcM eM« , Há'Bam. 
10; i l ra me apcrani naeare, utilttn operam 
F»<o-t (úi pTaiio), BdBom. 71, Sturl. 
7.41, 1. — p) tuffietrt, valtre.- ef þ'itt 
*K áitir h Inim i'njtaiiim calcf, Yafþr. 
10. 23; ^•rta dngk luiiini fariitudB tuppelit, 
írm. Í6. — y) oftm tl auzifttun ftrrt: 
U tL Óttwi 6U pti ÍMpt, Hytdi. i6; 
áfu, Ticipr., iKBiceai opem ftrre: vel 
lidi djCfn dDfu, Hugtm. 28, t; tt 
^■n ia prota, c. e,, ef ek iytfi* þeim 
AÍi « tit vptm noH luUtitm , GkM. 
U H, mL 4. — 8) höggvB Bvi hjdlma, 
aa þóa hisr dji^i, ifo tecare galeat, 
^fttm tit am»niM tatii ttttl , Am. 49; 
^n A Mt HsrsldB hng vel dagk pulti 
IvaU }M(0 oBÍaw aAuiufe luppeltrt , ÓH. 
lU, t.~t) Angir ci dk^r [>eim er dtaða 
Mir, iiiifíaM uliiilaíem ei diet prtetlal , 
fi Mrfea fiaMaf, i. e. iafelix tit , quí 
Mitta lÍM^, fltifnt. 13, 3; tie, ftldrei 
tmn defr «ai docir nunfuam /"eliz etie 
rM, B»jtm. 32, 4,- mír van át.^ si 
'dillí ■— eoMl i jif imiÁ i comm oda (protpera) 
éa, Ktm. 19, 10. trdr. — im^a-i. cum 
'•'. ^i-, et tequemle infinítiKO . decel, 
fritl: Bumd. I, 45, H. 31, 1, OH. 240, 
t.Xf. íí, 2, F. XI 215, 1; lýðdirrbelli 
<■ bslH iam» kmme luminet wuixime limere 
Uai.ffu. 40. 

■CeiLL, «dj., gmmmt, ttraiuHt, (dacft).- 
QMrmt u hj uAlmr | vmndöglíngiilaKlnm, 
tii mi m r a dn^Jnm ^(Ua^ tm« fljdtfent 
*™nni rax Aoa^ /ocile repetli poluit, F. 
fl m. (AR. II 21 , í). 

NflAHíLIGE, Bdj., tlremuut, (ing^), Ý. 31. 

WBCIA, f., vir igmmmt, igmavio, SE. I 
iS, WUu d., Konm. 23, 2. 

HWSABH, M., imzifiinii, (dnen)- S«at- 
■r prfþTiBsa Inads MjiU dBcnað nr jSr 1 
P**^! Gf. 13; forfuma, protptritai: 
■cnh Wt> þaif ei úl dnpMðar, ff«;<n. 
U. J; ÍoM^tnMi, o/jlctitM.- allaa daKna&, | 
*■■ ^it warr gsrír, | mna hú hann ok 
MV" MCt AyiM. Í2, 3. 

■Wl, M., Mi, (vvt, nrtei.— 3) fraiul., 
«><MiB>lia, iUfM. 9, 

MÍ88 pr« ádka (a dnkr, K = k), SE. 

HMLAn, AyÐ. 80, viile dfifcakUI. 

BCKABB, f>arf. pait. a dika F. III 
VjeMalmt; lectmt, f. aliðrdilkBðr. 

Mm, m., jiiwMn pilamdo coUo, focale: 
•ftr Tw á luilai , foeale circa eoUum erat, 
■k K ; Bil 4«ka famima,Ag. — 2) mtappa, 
P'wmM tegitar, gautape, Rm. 2S: tók 
«. Udi b>6ð. — 3) velwm natii: dúks 
M,BtM ttU, temtut. SEI330, 1. Ðokar, 
*<^ >tiT P. /í; 219, nutl oíioitya ^annt 
*^Ma, loeiaMt paiMi. Vidt enaiddkr, btroðdikr , btrddkr, loðddkr, 
ninddkr. 

ÐUL , f. , occuílatio , dittimulalio : dnl 
■litaar, ezpli'calur per lann rofhar, oeeul- 
lalio rumpitur, i. t. haud latel, comttal, 
kTeðkat ek.dal. haud abtcure loguor , aperte 
profiteor, Y. 20; gen. dutar iit compaiífif 
oecurril, ut duUrkleðí, dalarbdnfngr, dnlar- 
kaS (Qrell.); dalar mcr, rirgo v. femina 
occulta, tub aliaia ipecie appareat , deSnjo- 
frida Finnica, F. X 208, 1. Huc referen- 
dum tiidtlur Eg. 43 , nt ^ íágk dul drjdca, 
iuHt ego eolo magnam dittimulationtm , i. e. 
rem minime ditiimolo, aiaimi tnita apertt 
profileor; G. Magmaut vertit; meque ego 
ptirgo magitam eonfidemtiam meam: fuati 
fatealur Egit, comiiiii lui im procuralore 
rtgia coram regt occidemdo lemerilaltm nom 
poiit purgari vel exeuiari; itd tn hac ttropha 
Egit non reipictre videtur ctedem Bardi 
proeuralorii a le eommiiiam, ttd de cade 
trium regiorum aulicorum triumphare, Eodem 
lentu acc^ieniJinn vtdelnr Korm. 19, nema fi^ 
dal drjdga drenfr, niti cir ulatur magaa 
diiiimulaliaHe , i. e. uí rem tino ditiimula- 
lionE (aperte) profilear. — 2) arrogamtia: 
hnat dul nnmna afrojonlia, Sverr. 116, 2; 
djarnig dal aiuJaz arrogamlia, Gd. 11; dal, 
orrojanlúi , tl metnaör, fattui, tmperUa, 
cotijumguntur , Hávam. 79, itd 57 tidelur 
ttic Mili*ttUia ai aliorum coHeenalioma, 
relenla occnJlaliDnit el ilÍKÚiMilafíantt nolione. 
in prota.- datr heiiniknBnar , dnl ok ráag- 
virðingr, fitia ttuititia, arroganlia et prava 
ailimatio (lut), Fbr. 31; hano kvoðst eip 
þá dal 8Ír«tIa Hegam'l le lonlum liM immere 
(tiribui luii loMlum confidere) , FiMÍ. 24; 
vlBt atlast þd mikla dal, mtiílimt tone liU 
lumu, nimium virihui comfidii, FR. IÍS21; 
fnra dnl e-s Í hóf arrofoaliam Jienjtu 
cohibtrt, FR. II 480; hime ofdnl, nimí« 
arrogamlia, audaeia, Fiitní. 31, FR, III 
628, n. 6; aUar þd þtr mÍUa d«l , p. 
Hrat. c. 7. Hoc itmim imlerdum matc. ge- 
mert occurrit (dnlr, «.).■ þat l«l ak mikioa 
dal, at þri þykia betr kania ea alUr aðrír 
1, y&pm. 225, cf. Eg. 

--. 7il ok dal tntir virða BonoTpi er fihj- 
•I i fb.iNiJiififM B( (Mperiia; SE. II 22 

dnl vKttir ak vil, at Imna = — ""= -' 

vll, exipeetai falii ir eldi, er Jim dre^mdi, ek dnl þeirri, 
þd KtUr þik ðltiim fremra; SE. ) 520, 
jc F. III 9 , 1 , vil er laett ok dnl fleat- erBði ok 
e( lubido, ul 
ttrlilur'Ed. S'am. úioii. Tom. I. tub toee 
dnlí Gha. tO: Air dal ok vil driaar reiði 
fatlum tl Toluptaltm portemdil ira mulierit, 
guo loeo Völiungai. (FR. I 209): kvað þat 

^A ■■■' 

3 tx 

nn , pfurimi fuíura ictVe cnpiiinl , j 
lali cagnilioHe prohilitiaur , ubi vil «úíe- 
fur e««e cupiditai (iciemdifutura), dnl, tjno- 
rolio futuroTum. — 4) dul, F. II 53, 3: 
lat ek af dnl Njarðar, miincia eonie de 
NjÖrdo luperitiliani; lee. G. Magmaum, Ejf. 
(c. 60) p. 383. nol. 2, Qarð lecc ek i de 
Njarðar, Biiauo (remoeeo) ohiffam mewn líiil 
Njórda periuaiioHem. S«d praitat Á~ U • •VL ItelU mtmir. Vita Uaifreái Í32, rjart Int 
ck •ftnl Njarðftr rejieio liberoi NjSrJi 
(Frej/tim el Preyam), v. ■Bal. 

DULeBEYPR, adj., arrosmu, tuperiieii$, 
(dDl, ^reypr), Ha. 3Í6. 

ÐULINN, m., nnniti, FR. / Sil , $&. 
//470, í (II 553, 1: Ðut..-.).-2) part. 
pa$t. vtrbi dyljft. 

DUliLAUST, it4}., n., folam , xolum, 
aperlum, (Jnl, )MHt), ÓIT. 253. 

ÐULRÆKINN, ad}., arrogani , faMíuoiui, 
tuperbut, impudent, (dnl, nekÍBn}, d. Bveimk 
BÁUviri hemo arrogani, impudent, Vila 
Haifr. $ee. membr. i32. 

DULBlin), adj; arrosaiti, in^deiu , (du), 
rifr) : dnÍB liin dalrlh , femina impudeni, 
de gigaHtÍde, FR. /// i8i, 3. 

DULSl , m. , arroganlia, tuperbia, nimio 
confideulia, Ý. 15, ubi dulift konr, tir »i- 
mia eonfidentia , arrogatttia , audacia. Forma 
dulsi e$t id. ou. dul , ijuemadmodum dvitst 
apud incolat Veitfjördenta hodieque ett id. 

r. dvDl , mora. Celerum leel. membr, E. 
t. dyela et aliui Cod. ámltvideturideintalere 
ptr Irantpaiilionem, liculi variant ^íhI tt 
SÍls. 

DUMBA, f, inter tegtlet aumeral SE. 
tl m (ef Félagtr. II 155). 

DUHBR, m., gigat, lecl. Cod, Warm. 
pro domr, SB, U 471. Vidt FR. Ill 
""" "■ ' mBlti dainkr, - 2) ÍHiula, id. qu. dyn 2, SE. II 

m. 

DUNA, f, id. gu. djroii, amnU , Ed. 
Lðvatina. 

ÐUNA, f, ttrepilui: ceir* d., ilrepilut 
kailarwn , pugna, sUAri piirtt dnna, rtclor 
pugnm, btílalar , SE. I 666, 1; fleina d., 
út., Mk fl. dann, ciere pugnam, pugnare, 
Ittd. 13; yigrt d. , id., Benja t. dannr 
pugnare, Slnrl. 7 , 30, 3; randa d. pugna, 
kný> r. dnnnr pugnare, Sturl. 7 , 30, 5, In 
prota reifiardnna laniJm, F, X 30, mara. 
i*f.l dnnar, pl., fragorti , Eb. 34. (OkM. 
f 64ðJ. Hine uerbmn daaft, durii, proi. SB. I /48. 

DUNEYRB, M., 
/478. 590. , Grw. 33, SE. 

iy»Íu),8E. Il'tSe.' .'_'. 

DONMEIBR DALAR 8EIBS pro mci&r 
d«lftr seiBB ddnB, vir, a dalnr iBÍRs ddnn, 
culcila lerpenlit, aKruni, Hat. 44, ubi lie: 

Ívlat fVónspennir ðanB [ hgr^BÍda vil) bI- 
ri I dnlnr seiðB við danða | ddnmei&B van- 
tdnk, t. e. þvikt frAnBpennir f»frti»)dB (deui) 
*ii) ft)drí flnna dK)ar seiÍB ddnmeiðk (homi- 
ntt) vaBbinK vi6 daaSs, 

DUNN, m. , dtctm viri, SE. I 53S; globui 
kominum, hominti , SE. I SSO , 1. Froprie 
eit. id. qu, dynr , ttrepiha , deinde agmen, 
jteiiw; de gtobo neiinit Se. Í9: pvi vBr 
likMt, pí er KlMfl kom til tnrd^BnB, 
Brm þd er varp' kemr f BBaðBdnB (= tar. 
Itcl. D. kftaSBhiiapp)} ef. Norreg. dðnne, eanglobari i de atiiut , U. dnu , Strim 
SBndmlri Beikr. l 507; v. Shtrl. 6, U. 

'f>tSJi, M., pluma wtollit: sofn i ddu, 
ÍR plumii mallibut dormire, i. e. puhiao] 
plHMÍi ovium malíiiiimii referlo euian, l 
quod ÍH deliciú pantlHr, SE. I 380; líe' 
tipia (kona) i ddni , Benerari corpHl mortiia 
femina, repotilum in leelo pluwtit maUiih- 
mii ilrato, H. 25, F. X 379; ddnbfldlir 
vettir, mniiieiB (ckirotkecit) plumit Mellihii 
referla, ad cilom delicatiorem el effaúna- 
tam reftruntur , H. 16, undt cognomta 
ddnvðltr, cAirolteca plumii motliiiimit re- 
ferta , ife komine tfftminato uriupalur , Slurl. 
6, 20. — ^) pro culcila vd puMno: gr*!- 
vÍtnÍB ddnn , cHleilo lerpenlit, aurum, SE. 
/402, 1. iriHcddnklDAi, eulcita et tlragula, 
ptumiimallUiimUrtfertœ, Sturt. 7, 55. 9, 5. 

DUNNA, f., atU netcio fu« , SE. II 
489. Korv. tn Lex, Hallageri, paiter mon- 
lanvi. Cf. Angl, dan, vttpa, tt ptura mium 
namimi cum dnn cDmpDJÍIa. 

DUNNEURR, m., id. gu. dnneTrr, Mrrui 
SK. / 74. 

DUNSOÐR, m., SE. II 486, dBHBaðr 
// 570, i^nii; farle luiil. verbale, guieffer- 
eeieit , tumtteil, inflalui eil, cf. Germ. 
gedanBen, inJlalHi, (umirfui, luMeni. 

DUB, n. pl., id. ju. ijr, fortt, Grm. 
23; kveðjk dara, juiere forei aperiri, foret 
puttare , 8S. II 22, u&i diicrimen Monilm- 
(ur inler dara forium, tt ddra dormire. Vide 
Bteindar. 

ÐURAÞKÖR, m., cemii, Grm. 33, SS. 
I 74. 478, 

DUBðR, m., nanut, Altm. 9 (id. fu. 
dvergr, n = ve) 

DURI, m., id. gn. dori, niMM, SS. II 
553. 

DURINN, m., nonui, 8S. I 6t, Vip. 10. 

DUBN, f., amnii, SB. I 576, 3, vidt 
iyn. 

DURMR, m., gígat, SB. I 555, Í, vid< 
þanir. ~ 2) nanui, 8R. 11 470, t. 5&3 dnmÍB niðjk Ba)*arðaðr 
Ý. 15. (AR. I 358, 2). 

DÚ8 , n. , aer tranquillui , Molacis ; op 
kemr aðlrepi dr ddBÍ, lone unier tfiaisri- 
mut cata Iranqutilo deeidit, proteri. , XI 
i9 , 12. Nortag. dna malacia ; middacndu 

Íuiei lempeilatii , meridie inctdeni, Strötm 
öndmðrl Bttkr. I, 419. 

ÐtíSA (-að»,-at), r. n., Irannaawm 
otionm eitt, otiari (dda); melopn..' lii 
Bamir iiirðmanni at désa, quidiitatmdieiet 
otiaH, deiidtm tiie. MÍ. 16, 3 (F. VM 
59); jOrð ddeaði ok nppbÍMÍnn lerm co/um 
que tranquiUa eranl (plaeidittima tempr 
italU deieriptia) , Og. 15. 

DUSILL, m., ignU, SB. II 48«. 570. 

UUSILMENNI, n., limna ionanu, Sl 
I 532. II 547. 464. Cf. diBilhntBS m^ 
vitiorU noliB, /il. II 333, 

DU8L1, id. qu. djrali, mr. lect. Ý. 15 y KOT, •. f^tit lerrte: dHt er i Jflrfii, 
fiM cr i heini. Siitrl. 6, 15, 8; hine 
nUWuU fiJ«er«(eMiu , F. /f 154. 

DVALA(að>.-u), «. a.,tariíart, morari, 
iftrrt, (J*bO : tXtÁtt \aT dvkla, íaui wan 
'a ttl , non morattdvm i 
■ fTB(B-atvT., SE. / 6 
p ^jSr|itng dvaU 
^(rd, Himd. 1. 47,- ctwi 
ff chnttt, at in\í ekki fflrinni ef ef tr 
MtfcraiaBÍ, F. JC/ 22.113.— ^^iWrofu..- 
InbSi é viAr, id. qu. tarSi ti rið, kaud 
atr^ui, cnHelahM ut, JViÍufÓNkiiiEdi 7. 
Bnc dnti^ 

DTALABflEIMR , »., mundut lemporaria 
f tiBut. Í0r «i(« trm' dHralura, (dvlll, 
kl«r) . S«a 35. 
DTALABR, m. , cmnu, SE. I 590, 3. 
DVALINN , m. , eervut , Gnn. 33, SE. 
I 71. 47S. — 2} na»uM Vtp. 11. SE. I 61, 
1, f *«■ Parvarvm quadam orimdit, Fm. 
ti. SK. / 72, 2; «1111« ex /aAri'falcriiuf 
Iwmit Jtrin'Hfanciu, PA. I 391 , H tnii* 
Trrimfi, FR. l i36 , 1. 520, 3 (41^; 
h>Gn drykkr , polvt nani, poetit , carmen, 
SE. / 2t6, 3: tic el ÍHtelligo ávt.\\M M, 
Fip. 13, eerentiam, polmn nani, carmen ; 
fnmu apud nanot inetnlor eharaclerum, 
amam. m. Dn\tas Uik* tol (_cf. iifraAall 
<t krjtlklcika) . JÍI^- '?> SE. I 472. 
SS, 2, FR. I 175. 2, vide leika, f. et 
Wau, n. Compot. TÍpliraliaa. 

DVALMR, m., fui iJiulinf iruirafur apud 
■tifWM, vti rei aiieui inmanilur, (dvala) i 
Ui|a dTalnir. qui diuliui apud tuipentoi 
■wvlar, Odin , lee. t. 7 , biðkv«n háDga 
inlMÍa . aMUÍ a Odinit , Tellut , lerra , vel 
CatHefa, Bellona, id. fu. eykveD UcAíph 
fijjw, DrþS. 

BVEUA (d*e), dralda, dvalit), e. a., 
mtiari, remorari , lardart , di/ferre, fdvBl] : 
Mrl irelr þaaa, er on Dnrgín nefr, mulla 
■II aafai emm, fui nuíuliaui líarmil , Uácam 
SÍ(gUm. 60); Alli heflr þik dvalda le A. 
iiaii .f... al , H. kal. 30 ; i. riA decrelum 
mrmi, Am. 61; dve^a fflr, redire eettare, 
■M fMiHi} rtdire , dt eit , f ui ím conpo 
ftmlii teewmhiML, Sg. 45; tdndr dviildn 
tikM, mHei pHgnam dululemal , dettrte- 
Irnml, pagnare noluentnt , Hk. 35, 3; mjlA. 
•r ai dap láagr, er dvelr drengi, jierfuant 
llMH nl áOe dia, fui AonifluM vola ma- 
T^, n. 18, 2; dveUa at (dnica 1 fólk, 
ia pwlwH ere ({efredare, nolls, F. F 22S, 
Z; •^vi- CMM oce nijecli; daprt skilda 
M ávaUí hominet, triiH modo laiarali, 
r^mimH mU, Hk. 19, 4, itd F. VI /76 
Mli <Bfrt of akilda ferS, (mililet) relar- 
<— « > iBw'ner Iritti modo lyvnetot (o: 

ftTEBGIt, m,y ntmui, SE. í «2. 64. 72. 

?, 2, rtp. 9. /4. 46, .Jle. 13. /5 elc, 
tS. Dverga lyrðr, erflSi, onui, labor 
■Marw^ iiil— I a Mitie nufeiifattfni, SE. 
1115; Hde avatri, veBtrÍ, MrSri, saArÍ, 
ri mop»t ■nTptwttn, Orpiiei valun ad Mutte- 
■«, 3f; dverca drekks (petut) 
«n«, U. J 3ja 0. hr (r —■'■ iwrj. í 2 fylli (raHetai), I 318, U (íivuar;, / 250, 
4, lið (nacit}, njnðr fiRH/nimJ, tjír (nare), 
nklp (iiaiifj, / 252. 244. 250. ~ 2) dverg- 
ar i flilum, in eeflilu mulie6ri, flm. 16. 
Interpr. verlunl e conjeetura, globulot in 
axiUit; J. Olavio Grunnae., ciijelur fuiiie 
pupa ^adam linea eel pannea , ornamenti 
cauia axilíii impoiila. G. Pauli, luitenla- 
eula ÍnferioTit veitit (vulgo hljrar i holl, 
applut). 

DVERGRAKN, n., iciíei, »dtt naxi, 
(dver^r, rann) , lorum, lapit, it. gtmma: 
dvergrannH dís, iJea lapitli , femina gemmi* 
(vilrtii globulit) omala, Ha, 83. 

DVERtiBEGM, n. , plutia, liquor uaiti, 

(dvergr, rego , ut dverga li) , poeiii: dfrðar 

^ magnaðr rivercregns , glorioia paeteoi (car* 

^minii) amplipcatio, P. II 282. led Rektt. 

31 dvergs dreyni regn, pluvia nani langui- 

nii, liiert puent vena poelica. 

Dvl?JA (-aða,-at), tHUÍmminui, cewore, 
deereicere: huereki^Í (acc.) i>kBlat dvina, 
im;ieri., forliludo non .ceiiaiil , SE. I 412, 
4; heit dvinnAu, perianolifer, S£. / 509, 3. 
friAf naiD dvína. pax celiaBÍI , pugna com- 
tniiia eil, Slurí. 5, 4, 7. (Grac. (patfu, 
per Iranipoi. '3ifiia, ul l^éffia = 9^£ppu, 
[iverrB). 

DVOL , f., mora, maniio , cirfe dtalarhcimr; 
pl.dvaUr, cammoralia in alifuo loco, maniio: 
eœmd cr fiar (it allra dvala cmniiui eo loco 
commoranfi&ut aliquit konot concedilur, SE, 
I 706, 3. Plur. neutr. dvOI, mora, urða 
dvBl dttgra , faela eit dierum protongalio , 
Dila omfiíiu* prorogala eil, Am, 102. Vide 
lifdvfll. 

l>yGGLEIKR,m.,/i(leíifa),/!ilei,(dyeer): 
efna bnð mcA hreÍDum dj'fgieik, priecepla 
obierrare pura fidelitate, jumma relijiane, 
Lil. 14. 

DYGGH, adj., utilii , Íonut , probui , pra.' 
ilani, (duca); Íyggfi hiibbdnaðr praitan- 
tior lupellex, ÓH. 92, 13; iygg fjlgja 
fiddii eomitatui, Sk. 2, 20, u6i acc. ling. 
iySSÍ*! •nfer/o j, pro dyggia t. dygsa; , 
dyKgvar drAttir, pro6i, pii Jiominei , Vtp. 
57; dysgvir mcnn, id., Hugm. 22, 2; 
dyee^ir skktnar kominet eirtute probali, 
IV). 30, 3; dyg^ herr, probi , boni hominei, 
SE. I Íi8, 2; ubiacc. ling. m. iyfgjM pro 
dyBgvan. Epitk, dei: almitiugr ni dyrðar 
drottinn | dyger ok bjartr i minu hjarta, 
Gd. 1. Dyggr Uuff onimiif fortii , af hug 
iygfuta, Orkn. 5,3; dygi^aiit hjarta maxima 
animi forttíudo , FR. I 258, 2; dygf fdr 
fidelit comitalui, ÓH. 2S2; dy^gr cum daf., 

Íui (fuiíium in alífua re coliocat, SE. I 
76, 2. Vide campotHa : aldyggr , alldy^p-, 
f^ySK^) OVlJycer, husdygsr , hvardyccr, 
neðaldyger, ddyeC- 

DTGGVIR, m., qui animoi kominum fidoi 
reddU , canjírinal (qi. a verbo djrg|;va, jiduin 
faeere , quod lamen nandum reperi) , nite 
•>erdyes»ir. 

DYGR pro iygcr; dygr jofnrr rex forti* 
ta bonui, SR. I 506. ear. 7. 

DYGB , f. , pdei , probUat , cirfM , (dyssr) : 1 
4;|ðar naðr, nr probut, piue, d% OMt.;v^lC munda mueopo., Qi. 63; dygðar ncBB hommet 
fiái, Ua. 291, I; áygtit Hleinar, lapida, 
ganaia exitnia, prwilanlii, propr, lipide* 
n aliquainiifftu gaudaileÉ, id. fn. nutdr- 
unteinar: snllkír máltu gleAiIist k^lu | (Iwit 
ok valit >r smiflnnm hBktft, | ilariÍcK þ>t 
innan sk'ryt* | ftlUkynn ciein»r iygií hrei- 
nir, Gd. 71, quanfuam raiM'rut poinmt k. 
l. dygíta hreinn, eodem $emu; afmara ^yK- 
Bir vii amcrii, Skdlrlh. 5, 1. þykk»etur 
áygÍ\Tmullavirtulet,mk.32.37. 42. DjifiiiT 
fuse, rirluliM iludioiui, probui , pini, F. 
n 282; Ay^M narn fidelU, Skdldk. 7, 33. 
Vide idvE'*. 

DY69LIGB,(Nb'., fidui, prottu, piut, vir- 
tulii $ludioiui, Gd. 15. 21. 

uýjA (.dj, iMt., ddík), V. d., M«««re, 
Btelilare, qualere, coneulere: d. rrOkknr, 
quaimre, molilare kailai, Rm. 32, 3i; iúi- 
nm döir i MdSÍ drenEo, F. Vl 385, 1; 
ddAnk ^aiiaei, Slurl. 4, 9, 2; el inproia: 
JAn ddlti tpjdtit inn f dyraar, SlurL 9, 20; 
Hrappr hleypr fram fyrir, ok ddfii apjóta 
■prikona, er hann Vktii 1 hendi, ok Ibe&í 
fram fyrir sik, ok kTað |>d vera altmál at 
reyna BÍk, Ld. mte. e. 77.; dvja aksr 
eapul gualere, Hamh. i; isdm ddAn. (Lu- 
pipellei) tela coitculiebanl, Fik. 8, 2. (F. 
X m. nol. 11) , ef. U. 19, 2; dýja eum 
dal., eide Aýney. — Pati. ri ddðic anltnna 
Iremuil, Mg. 1, 6; dOrr ddððBk, Fik. 173, 
a, qua nc hahel: dt let slllnB i strvti | 
Bterk dýrligra meikja | ddðusk dSrr af 
rei&l I DBgs Eunr kera fagra. koe ordme: 
DaKB sunr \h< kera fkgra etOig dýrligra 
merkja dt á Elrctí, sterk dörr dúðusk af 
reiSi. — p) inlriHií., eorpui (fra limore) 
conrulere, Irtmert: hvar pd ddðir utí eor- 
puieulum conculiebai, Hild. 12, 3. 

DYLOJA, f., lii, limullai, odium, koili- 
lilai, (ii\p), il. pv^a: dylgjn reyT,eatamui 
pugna, gtadiui , Od. 18; um d^lgur, iater 
pugnai^ in praliii , Orkn, 22, 3, Mg. 37; 
EJBlda e-ni skieðar dylgjnr lata odia alicm 
rependert , Mg. 32, 4. 

DYLGJUS'AMR, aij., lilibui, canltnlio- 
nitui plenut , pugnax , bellicoiui (dylgja, 
lerni. aamr).' neulr. dylgjusamt, infeilum, 
perictdomm ob adtiduat pugnai: þd at 
drePEÍ vErí dvlgJDsamt at fvlcja, f&r. 22, 
3 (GhM. II 29», 2), 

DYLJA (iy\, dulda, dnlit;, «. <■., ceíar*, 
etcvlert, diitimulare (dDO; cum gen. rei: 
mínnst dyljum þess id niiaiMe celamui, 
Korm. 12, Í; dnldi þe«H vwtki koe natliquam 
eelaeil, Am. 10; hvat of dyldi |iesa hDldar? 
tur id kominet celttrenl, diiiimularenl? ÓT. 
22 (AR. I 281). Djljumk þat ciei, Am. 
14, rerlunf n"'"' "'''' >'"»<i" forle ad serun 
propiut : id miAi non cejatur , pro f)M dyll 
cigi (lyrir) mÍT. Unaias vltis | áyW eingi 
maðr, | cf á BÍk veit safcir, patralum faei- 
niu nrma Aoniininn ne$el , li lihi criwiiiU* 
contciui fil, Hngrm. 34, 7; djlja, ottoJ., 
faeinui celare, lubintell. verkB, Sell. 23. 
farl. paii. dnldr, cvi ^iiúl ccfafiir, ignanu, 
eum jen., mjflk er airviu siri^ir ( •ains 
daldr, cí ^y%ft auoat, hiHnineM, fui ntiurf oagaai (mliUT imM), nrilat aimo im t 
lalef, Lv. 12. Part. acl., pro luiit,, d^ 
jendr doli cdaioret, Ohe. 2) dy^ aattar 
Mtlli e-B. , •aroM ;>railanJiaM idienJMi eetart 
vel nt$are, eer> forlituáiitit íaudi delrm- 
kere, 08. 240, 2. — %) emn met. pertanm: 
ck dnldk f>ann inn aldna JWwi ^rifsiMi íUua 
gifanlem fvcniM) ecjaci , CrM. 49 ; djrlja 
raBn þik cici dottír Grimhlldar fUia Or. I< 
non ctlabit (rem, negolium), Am 76. SS. 

UYMMR, a4}., id. fu. dimnr, vfocMnu: 
ensr dyramn natr nodu obieura, SöU. 13. 

DYN, f., amnit, SS. I Í76, 2 — 2) 
iniula, SB. U, 492, i. e. intuU ÐyM ia 
Halegia Nortegia, i* qua ituula prmdium 
Dj'njaraes, F. IX. 427, ,kod, BOuÍti.UÍm- 

DTNA, f., amnii, BR. I, 570, 2; fttiui 
Duna, Ruitia, FR. III. 239. 

OYMA, f., euleila, puívinar, jnUviMi, 
(ddnn): fcar er lip dfnár uH euleilajace- 
bant, GS. 19, F. 11186; dfi>n Ri>. dta 
pvhini, femina, VUa Hallfr. (ÓT Skk 
II 248), ul benjar nanoa, Kann. 3, 7; 
þvenf lAðB df na culcita lerpenlit , wmM, 
J>lJ6mn þ. dýnn, dea auri, femina, NJ. «3; 
otiB djna, euicfla (veí legimenlum) lutra, 
aurum, Lv. IS, ubi lie: io racfa tBC<r 
djnu I otre þeir er i.klre hafa hlotna | pitt 
craiei&am t>rifþfna> | þal kanp hafa akalnar, 
víi eohtcrent , p)tt er otm djno bcíSbm 
(at) þjðai firif exptdil auri coímmiinimt 
(i. e. hominibtit) laluli tua protpieere. 
LÍBDB djna, cuícilm lerpentii, mvrum, tjmi 
cySir cir, Bkaldh. 7, 49. 

DYNBÁRA, f., undm ilrepeiu , (ijmr, 
hira) : d. sira, ilrepent unda eulnmmm, 
tanguii, svanr aira dynbdrn, cjrfnti* iMifiii- 
ni(, comii, BÍra ilynbiru Kvaof reddir, pmf- 
nalor, tir, Eb. 44 (OhM. l 638). 

DYNBEISIB, ffl. , fmieenr ilrepihim , (iymt, 
keiAir).' d. hlakkar pro bcinir hlakkar dyoa, 
fiixcenj tlrcpiluM Bellona, poteeni pugmmm; 
d. hlakkw ■talki-flet-hrafbn, poteent ptig- 
nam navalem, praUtUor maritimmt, ÓT. 
20, 2. 

DYNBLAKKR, m., eqtiut ilrtpeni, fre- 
ment (Ajar, blAkr).' d. atáls, fram emt 
eguuiprora, natit, atokkvirilils dTDblalLkat 
nnticujalor, oir rn' MortfnM tludiionu, 
8E. I 642 , 1. 

DYNBRÍMI, M., >frÍil«M ifnit, (djrar, 
brini); d. hrMa fliCBB, ilriieHi Íytit »am~ 
guinii, gladiut. SE, I 662, 2. 

DrNBROXR, M., oci* plmmata (Uan, 
brekr, piod œem mlijmm videhmr tigmifi- 
ean, firoc. flpouico;, ^oux^* '•cailB f*ia««, 
fion. el Angl. Brak et Brcek M«lei, Dom. 
BrckAlgl ^aradrimt) , sMnar d. , «ni pm^ 
na, corrmi, Ha. 321, 1, Cod. Frit. (F 
X 129). Ymr. teetiontt h. L »M «fBkr«k.r 
d^BAkÍ, 

DYNBBONKH, m., ilMF«MMdre, Cdynr 
hronnr).- hrBS d., ifrcpeai More emdmmarim, 
tanguU, mior, 8B, I 642, 2: 

UTNDR, «rf. pau. «. d/i^, •qpMW 
largut: iymim m«rð fit t^^rra bcrAir, 
hem mÍBB, af (moIi ^^,,bf^>}gR fúmml dVh kl^a ÍBt, i. •. kiitj* hcrðfr cM int 
W«(UB dynJ* mairS, Cý. 17. Sed kac 
■n piíiiu raipiccri Mddur mi (rt gatut , 
^mtJU h»e nnMÚu ni. út. ?k. SE. / 631 
nMl á>nllcB(la, i. & aModiploiis , iinc eaa- 
ttMitfia dtmala el ctmlumala ; malo ijilur 
n ijtii^ aedftre $ee. pronuiilialienen , 
amlratít pre dyatada, ■*. c. dynhcndB (dan- 
kMÍij, ai 4u(/. donhcndr gni conlinel con- 
m aamH am canliHBnfim. 

DTKDU pro duadu, 3. plur. ÍB'pf. ind, 
ttl. t. ij»ia, rHtrt, P. VI m, S: jRrl-r 
ijnia ■■diQ (il borgKr djnatla in opfidum 

Úf>EV. f., intula phimala fditan , ty), 
Jmu piiii oLiitui, i. t. paitr, ingtitn; 
Atlkiacr d^nejjar, glaiiiui inguinii, mem- 
Ina tiriU, Korm Í9, 6, koe ordint: rciS, 
rik tí*f vaMa Bl RÍBU riði. aærgi er drani- 
ir Krfjft dfr (movtl} dfneyar dkerndngi. 
SMagam tíA. om ánErlBoal, Í eina ritnií'. 
L c tralM, fMtltnlia fala pro luhilu dteer~ 

I lii e conictndaiHUi ! Sed cilort 
ftlal hœ ÍoculÍB tuinui koneila, li djney 
tet if iiur pro mulitríi apptUalione, al dfau 
Ua, bcAjBr >aanB, llnheðjkr Gni , e[ ifr 
ttifadagi , cara Skbfnungo , ■*. e. ^« Sköf- 
mmft auigno conililU , mNjiiiievH'tir. 
M'NKARA, ^, lagUta, SE. l 570, 2, H m. 569 (cu 
hri). 
DTKrLÓKl, (trtjiilu rueiu , ÍK pedei dteidtianl, SB- U 500, 1; dðff 
bcnja dundi or lacliib blEC' lanjuit n 
plaga trupii , Korm, 27, 4; egfja npar 
duiidu vulntra languinarunl , Nj. Í3Í, 2; 
bicr Bllr dundi tola TiUa inlonuil. SL 3, 
13 (Bk. 2, 7); ilTtpert, de alii: dyjvia 
haaa fjaltrar penna gníli ilrepunl , ÖH. 
220, i, quod NiL 83 lie eipHmU: Hanl 
itýn^Hndi liL'lga VBagi liójlcga akckr, uk 
gjDi'ir at vekja virnan lý^ lil vlnenrKs 
i'\Íu. — l-'ja^rhnnirdundi pcnnnrivinfJiiFÍaioiiii- 
erunf (alit aera pulianlibui) . Hýink. i 9. 
Dt lelii cum ilridort aeeidenlibui : dundi 
bruddr i brynju . M6. 11, 2; dt noD' nir- 
renle: lila tneklijur d.ynjB d brim, ÓT. tO. 
2, SR. I, Í6H, 1; liia bianda cls d.ynj* i 
marK bylKJur lll BjOrgynJar, Orkn. 5Í ; liia 
Bkip dynja rram lil Kljóu, F. XI lb7 , 2; 
de praeipili fuga: jarlar dynda (i. e. dnndn) 
undan til liorcar, F. Vt 409, 2. Sic et 
•n preia de cilalo eurru , dynja {>eir |ii 
þrgar r<*m i þinsll ok hleypa npp riéinlnan, 

UÍMKRÓKH, ni., ••»»( pfumnrum, (ddnn 
krúkr ) , un^ii ; HiiAkr d^nkrAkn csrvu*, 
var. lecl. Ha. 321, 1. 

UYNM^RK, m., tquui ilrtptnt, (dyar, 
mBrr); d JEÍ^ar, e^uui ilrepnu marii, nii- 
tu, ÓH. 168, 1 , ubi dal. ling. djamari 

DYNNJURBH, m., Vigasl. 21, 2, duplici 
modo verli peleil. 1) deiti pralii (iynr 2, 
n)Ur5r).' d. LÍaiarjarAar hdna, numfn firiEtii 
naDalii, jiriritiiliir , vir. 2) numen ilrepilui 
i. e, deui lenilmum, Thor, el Limif|ÍHi'Aar , ftoccui plumeui, (ddan, 
.' *nikr J^aBóka, eomut F. X. 129. 

UYM'liS'S, tídj., ilrepitum amaut , (dyor, 
N»).' dreyrk Bvells d. omani ilrepirum cn- 
w ffayitam). ifc Sclíimii, Vigagl. 27. 3 
tf. SR. / 490; led drcyra mÍK dynrd.,H 
midui mgminit, ÍiL I 210, 2, a drcyra mÍB 
ija, ■Btnit corvt. crvor. 

UT.XUJA, f., cvmului.- harma d. , cumu- 
!•■ ■icbrtfm, incoflimaiiarum. Skáldk. 5 , 16. — 
t) t*cdrm mmiierum, H. 16; drlla var til 
ijtá' '>S*crA kuaum Tvra , FR. U 76, 2. 
Ujrtia: F. II 8, Kg. 32, JVj*. 44, Fem. 
II; Korm. m*e. e. 11, mjsk at iliAnum dcgi, 
^ cr k«n«r genga or d^agju; CS. e 9, 
daa ok ■■Hnaa andir eldhdginn vftr dýncia 
^mrn A*4ar ok Xscer&ar, itila þvr |iBr nk 

bTNBBIMAR, m., plur., rejio llrepera, 
mmtrm, (dynr, hcimr) , oeeiiiHU. Sdlí. 39. 

UTKtaÖLL, f. amnii, (qi. aula ilrepeni, 
ttumrm), SE. II 563. I 576, 2. el II 
m, ditisim: dyn, bSll, hra, led SE. II 
Sa imm, hanlirara. 

BTXJA (dya. danda, dauil), b. h., etta 
M«hi Imwre,- d* terra: foMTegr 4aiidl, 
Tt^ 8; fotd varð al dyija Bad nttum, 
ML aSS, 1; de aeri! aiaa vecr dandi and 
Umi. SM. I 278, i; de ignt: dyajandl 
Ufa hwi ifmu ilrÍÍMM, Ý. Í9; de agua: 
^11 « ir, fm mmm temmra, itrtptttlia; dt 
■rtÍB, Mm-l. 3, 83; artrc hry*rtgt hHmn 
Wtta 4rti* ^ ■UBÍH mU mtiílm laerimm |IV\R, 


KiNÍfuf; de »o»o aqua, mam. atlorum, lurba, SR. // 46. Am. 
3t. Fere in lingulari (aee. plur. dyni. 
SE. I 20i), genUÍBUi nan oeeurril. I^yar 
cr uin nllan dal !ivH<rii^ar, ilrepit (Iremtl) 
loia tallii Seartadi, Sv. 19, 8; i. ddj;a 
;iH^a , Hund. ), 19; vcrAi dynr sverAa, 
/iiil ilrcpilui cniíum, pugna, F. Xí 43 
(AR. II t96); hjóla dyn hjilma. pugnam 
efferre, ad pralium invilare , Slurl.9, 19, 
3; serir dijdsm dyn djira mdlma oetemeni 
fiujna /!l, Merl. I, 3t; %m dyn viA barAí, 
facert llrepilum tn lerra, tcrram graditndo 
ftiBlerc, S£ / 298, 1; rilta dyn fyrir dyr 
(-■ cum (Ircpifu adttki forihui alieujui 
Slurl. 4, 9, 2, cf. koma e-m dyn fyrír dyr, 
nceapinalÐ adgredi, t. eireumtenire , F. VIII ■Terfla, i» pralie, SR. 1 414, 2. F. // 87, 
1, ÓT. 123, 1, G. 14, H. 11 (SK. I 418, 
Í),Íil. II 270, Í, Krm. 23. - 2} pujna, 
SE. II 475. 559, /» compettíii: hjardynr, 
■dlmdynr, •verðdynr. 

DTMSÆBfiNCiR, m,lar««ilreptld(,(dynr, 
■aaingrj: leyfa di^rhliki d. , larti* pu«iM*, 
corvut, ÓT. 130, i, vide dyrblik. 

DY\!$KOT, n., iclui lonorui, ula ■»- 
nwitia, (dynr, gkot): jnfrar kvOddas 
djraakelom prinoipii ielibui lon ■* >(^le mU , B. iO; út proM, ■Uöla lyn- 
•kot 1 flokk e-* infala tda ta aeíem 
aJveriariormm conjicire, F. X 198. Simile 
m ttignktt «1 ceÍ^Diikot, F. V 76. 202, 
iclut Idi ad quem terrtfaeiendum miiita. 

UYNSKÚB, f., imber $lridiiluÉ, toimrui, 
fdjnr, ■kdr): d. niálniii, iimorMM melidtorum 
imber, pugiM, álmr dynbkdrar milnia, pra- 
liatúT, »ir, SE. I 412, 4. 

DYNiSTHÖND, f., Itrra ilrtpeiu, (Ayvr, 
■trðBd}: d. dsrj^f, lerra Itrepeiu arunrfwú, 
mtare, SE. I 3S6 , 5. 

DrKMVEieiR, m., qti eum tlrepiíu n- 
tral, lergutl, (d^or, iTclgír) : d. dftrra, 
fKÍ hojtfu itridenlet inlorquet, viirat, een- 
jieit, pTalialor, bdlalor, Ha. 323, 2. 

DYNVtBR, m., arbor ttrepilHt, (dynr, 
TÍ&r): nálnii d., arbor tdonm itrepiMit 
(pugna), pagnaler, Me. 3, 2; ofto i., arier 
gladii tlrepitúi, id., Ha, 331; Hvcrtt-ilju- 
viSir , pugnalorei, tiri , legmdum pulavi , 
Mg. 9, 1, pro sverð dVrt viSir, ubi lamen 
jungi potiunl ■vfr&riðlr, praliatoret, et 
dýrt referri ad leqvttii vipn. « 

DYR, pari manúi, SR. II 490, 4. 

DVR et djrr, f. et n.plur., forei, oitimn 
Vip. 34, Veglk. 8, Grg. i. Í5; it. farit, 
l«iula, Íd. qu. Dan. DDr (!=Iil. hnrð); 
■kngtt^ iyr, labvla Beilona, etipaii, «<k. 
dyr* hrlð, proeella dipeorum, pugna , tjlk. 
d. h'iðfinir, bdlieoiut, pugnandi perilui, 
Korm. íí, 1; Hiss iyr, adei Odinii, Val- 
halla (ut Gkutn E^tt), eideiígrytT, hliAdyr, 
JMjr. 

UYR, n., animal! crwðis i., animal ma- 
Tit, navii, Hb. íí , 2; strandkr d., animaJ 
lilorit, natit, F. F247, 2; aaa» (^undamm'), 
id,, SB I 638, 1; iyn hom, eamu fera, 
de Toitro noBii, ÓH. 154, 1, — þj vulpet, 
Gretl. 90, 2, ul vulgo. — /n eompotilit 
UUýr, brJmdýr, e''»)yr> elcMdýri hUýr, 
básd^r, }6iiT, Ikrdfr, nundVr, iððnldVr, 
nnndfr, ^Mýr , •■idyr. 

ÐYRAÞllOB. M., cervui (id. qu. dnr>- 
þrirl, SB. I 590, 3. 

DYRBLIK, M., iplendor animaíú, (dýr, 
Hik); lej'fti jýr, animiU pirata , navit, leyf» 
d^rlilik, tplender naoii, eliptut, \eyft iyr- 
blikB djrnr, ttrepitut clipei, pugna , leyf* 
d^rblik« djmMftlngr, larui pugnm, eorvvt, 
1. d. djrnnaAlDCB hénKrdeyflr, taturalor eor- 
vorum, pralialor, ÓT, i30, 2; lie hae ap- 
pettalio reeliut, ut pulo, reiolntur, quam 
im Skl. III 6. 

DTRIi'lT, f., lerm prdiota, iptendida, 
vide dalnr. 

DýROEÐR, a4}., prmilanlii ingenii, ex- 
Wlenlt' tRj^enio praéitua, (dýrr , geðr a gei'), 
tpilh. epifoajH.-dáðhittÍrpitÐrottinn | dfrgeftr 
ISgaip stjFra, Í'ól. 19, 2. 

DTBGLEIF, f. eUvui eximiui, tple 
(d^rr, cleir]: d. dkpit tplindidui dieietinu 
v.lerra, ealum, ^w mesÍDekjöldaiicr, Otri- 
itut,^SE. II tö9, 3. 

STRl, n. , in cowtpot. id. qu. iýr, animal, 
V. KTAiýH, téifri. 

DTRILA (-«ða, -M), v. a., iplendidum 
TMUeri, ornare (ifnj: ti koBdofa ifA»r hraf>r atfii regia munera poelam ú ntmtl, 
Htuitrem reddunl, SS. l 392, í. 8Íe in 
proia F. X 315, Gnð dýrkaði ()lef koa<t( 
með mDricnm krflptam, muJiú virfvliÍM or- 
navif, iiluilrem reddiiil. DOfliaga Terk, 
ftkD er dýrkk ■!!■ verBld, eperaregit (Olni 
Saneli), aua lalum orbem ttrramm orMitl, 
C. 53, Ág., vidi ditl, — p) ed^art, 
taudare: i. iýr verk dBflIncs eztaiia regtr 
faela eelebrare , F. V 17t; aldir d}lrkk jðar 
eiraraamt veldi, Ha, 274; ■llvkldr, bddýrk- 
M afþinni mitdl, Ha. 313 (AR. II 378); 
d^rfck Giiða krapt lofl eirlufeM líet laudUui 
ediirare, G. 54, il. £e. 36 rvtda diðB(erkr> 
fit compoi. vide ■•rplýrkajlr; ojta ferma d^rðk.. 
DYHfl DYHKÁLFR, M., fcinnului (týr, Itítt), 
Fflíí, 25 (Hund. 2, 36). 

UTRKUN, f., eultui laeer, rdigio , «e- 
rimaRta: rendí Ðrottinn | til dýrkannr t bliði 
■Inn I i bJnrtMi við, Kroiikc. 11. 

DÝRLIGA, adB., lolennUer, rile: bkldk 
■annu d&g dýrlÍEn ^iem tolii lolenni relt- 
■rimte eelebrare , Lc. 11. 

HÝRLIGH, adj., pretioiui,eximiui,pra~ 
itaia , (iýrr, lenn. lÍEr) : d^rlíg ■kikhjv 
prelioja, exintia tuitieQ, Rektl. 30 tl P. II 
280, tar.; de vexillo, atSng dýiiigrB nierkjn 
perlica eximiorum tignorum, Fik., 173, 2, 
vide dfj>; dýrlifr bragr prailaim cormen, 
íil II 230. 1 ; epilk. Ðei: dýrller, diðeterkr 
droltlnn liioiÍBtarft] , glorionu, omnipaleM 
lolii dominui (deui), Lc. 36; i. íop odar 
tuavitiimui , Vil. Uatfr. 

DÝRLInGR, m. , amicni cartMÍmui , aeetp- 
litiimui: d^rllnsar, o^ilimalef, Íd.qu. bon- 
ín^^r, F. VII 49, oor. fn proia tœpiut 
Guðs dýrlingr, dýrííliDsr, ioDie dea carii- 
limui, divui, F. V. 1S3. 214. f 227. 232. 

V m. 

DYRLOGI, M., fldffiMa animalie, fd^r, 
lofi}: d. htnnns bekkJBr, auruM, a lltBDna 
d^r, animat faianga, naeit, bekkr htBMB 
dýra, eoinpui naeii, more, bekkjer hlniinn ÓH. 92, 11 dýrlocft, Itimi a 
(AR, I 326, i). 

DYRMENM, n., vir exedleni, (Ífe, 
menDÍ a mBðr), F. V. 235. 

DYRN, f, id. fu. dani, omnif, SK. II 
4$0, 563. 

DTRNENmNN, a^j,, tgregie gnaimt, itrt- 
niiui, (d^rr, nennina) , tpilh. regii, F. VI 
236, i; epilh. Dei, prapúltni, omnipolau: 
hlaat M«r<B mKtBn | mÍDD frBðara (.t IMa; 
I hitt ferr dtrfi, ad er drottinB | dýraeaaÍM 
Kerr,henni, Jft. 12. 

DTHR, adj., qui magno eontlal, evrmt: 
t»gifreyi% hodda verðr ■ninimB d^r virgo 
prima jam alale magno conitaí , Korm. 3, 
7; mtr verðr ifri at knnpn magno núki 
coMlal : ifxi Terðr dOf f var kerti j drMp- 
uis mnrt «t knapn muda Aomini core tmenda 
(unl, Korm. 8, 2; dýr BkðftaiÍBfi, nrýo, 
qua (gladio) SkBfnmngo eari eonitUU (qvod 
aeiet Sköfnungi , in cerlamine pro ea pmtUa 
fracta trat), Kerm. 19, ð, v. éfym ef 
iftty, — ^) magni mitímmdn i í iýit l>ta , Xll r Móll ledel gtorioia, G, 
Mplaulida. OU. 93, 13; mam JrattÍM orft, njtint, jumtm dowtim 
■api MHmamdKm ttie, A. i-—f) eximiui, 
atiUau, aajai/iciu, iplendiduj, prtlioni: 
ifnT Tci(*r, exmia polia , potus praitan- 
ttimii, Hgndl. 46; d. nuöAr. Hmam. 106. 
U3;ÍÍr BKait, navet eximia, Hh. 33; 
tfmmiýT þrHim, »d., Sí. 6, i (ni 
tír jtmftaJinn til eum hJÍð, tec. I 
(VlíW, ().- *ý" 
i; tjr höll wlo 

tfnr Ulir enwúi paioíia, Am. ii; djrr 
Mr, itthu Md^i eximiiti, gloriútui, FR. I 
ÍR, 1; iýrr FJtlDÍr, <Míii ille magnificut, 
Sm. 2S; iýn imgwtrí tjrtginm opiis diur- 
«■ (^mi «Khw diei) , til. I íét, 3, mU 
aWrral ■erki dfru itgrtrkit; djnr difiir 
(MM nrfviw, Hat. 15; iýr rör dOslÍDsi, 
utfáfta regii proftelie, Her iplendidim, 
Off.U7,2. Yidr eompotita; Klldýrr, •Id^rr, 
fi*ýrr, Qald/rr, hogdýrr, mftrKdýrr, mes- 
iiíírr. 

DTRSVBITI, m., ludor (tiquor} pTtHena, 
(tftr, freíli): drwipni* i., prtíiotut tudor 
Þrtpmtrit, anmulut aureut, il. oiiruM, SS. l 
«2, 1. FR. I 111, 1. 

DTIB, f., Ittut, Tloria, (dfrr): ek (cri 
ita arB, drii tJI dýrðar, vera ntrba in 
ladoi wmUeri* profero , Mg. 1,5; fiM orð 
iTlr til d^rAar drattiu i4 dielum ad gloriam 
rtft ampUfieanJam ptrtintl, Mg. 17, t; 
^JMr niAk þioa dVrð fenJu jrloriaai liiiiin 
HreMmf, Ha.311; ek frd dýrð rinnu 
fáa, rr rveÍB rel, jlar«a q)u(, THt (« 
/•rtihr dtftméil, Au npereit, QH. 9; d«c- 
hcr rU tU duðk dýrð sllkri lal*»ílonam 
« ed moTiem oiHmuil, ¥. VI «23, 2; 
{HM dýrð rr crðio is'l> (^- "■ '2'' rPP> 
fiMl df rft gleriam rtjit eáArare , 8R. I 
511, 2; dýrð ■tyrjar cMAa ■tllikvimi&» 
^MlaioTÍi. SE. I 702; 2. Baðlrinsr 
^frtu', Tti ^orÍM, Chriilui, Lv. 23; dratt- 
'méjthu, demÍMut gloria, mubioc Sa£iK< 
•í. S. $; kiaak dýrð , jloria calttlit, Lil. 
H. — f) de miraeulii: vrrðr si er vcnnt i 
^ljitir I *Í(r, ii, qui miraculit adtvtieil, 
•^wu fil, It. 7; sd hcflr rk frítt tí dig 
'ranÍM I djrð mnntioniia yrAi. duilÍDt, id 
' ■ dit dowtiitica patralum fuiiie , lo. 
■d er drottinD I ddð- 
tBMu hcr Middi I ~ á liltan vi»iam, Ld. 
2S:— t) * tpltmdida eullu eccieiia Romana, 
P. Z/ 299, 3, at vriO* lið dýrð.-S^ am ^; hiu eragr dfrð. a^tciitit: dýrðKrNM fíoria euM'dtu, Rel«t. 
31 ; dýrfiar g}».n , id. , ted ie Chritlo , ^o- 
rioiui, Hai. 34 , vide diðgcymir; dýrðsr 
bres«. gloTÍDiui, de Chritlo, Gþ. S.-ryrðtiM 
reilti drottinn d^rfiar ! djrðar breiu iikcpna 
Þe«BÍ florioiuf donunut gioritt kominihui 
iona diilriliuil hae in lerra; irýT iiyrða, 
^ortoiÍJrínHU, de rtge Olavo lanclo, F. VI 44, 
ðinarj. inf., d^rð«r snjallr ^lorid illulrir, 
de.epiicopo Gudm. Bono, Cf. 5.— tj eumiui- 
ilonlicii, guic^id prailam, esccilltm, exi- 
miiim: lirAidyrfl, óloria laudit, lauitximia, 
as. I, 448, 3; d^frtar miUr oir jlorioro, 
rnmia, SE, I 448, 4; dýrflar merki sIotúb 
Monumenía, dt miracutit, F. 11279: d^rðnr 
Tcrk, opern glorioia, eximia, miraeula, Qá 
75; djrðaranðr, vir tgregiui, de Johamne 
Bapiitia, Lt. 2k; de tpiie. Q%ulm, Bono, 
Qd. 13; piod S>. e. 17 eil dfrðBrmnðr, F. 
VII 102. c. Í9 txprimilur per ájpetiimBðr; 
dfrðar •eBpr «H exeellefUei, F. XI 29fi, 

Scor. => dýrir secsir; d^rðar TÍttr marlyr 
, orionir, 0. 59, i'Ioc. Sf; dýrðnr viir ktí- 
miu« omieur, Q. 61; dyrSkr /kðir palir 
glorioiui, Mg. ÍO, 2; dýrosr^kript, pcfwra 
tgregia , tplemdida , Ba. 291 , 3 , fuod la 
prora ttl f>Kr>r ■kriptir. Vide m«BDdfrð. 

DVBBH]TTANDI,n.,i>ie«iH«M, poMÚleiM 
gloriam, (iýtti, hilla), jlariomi; d. drot- 
linn, de dto, Hai, 7. 

UYRÐHITTIB, m., «ir gleria Uluitrit 
(dýrS, hiltir), Mryloris fca&ti) orfipiritiu, 
vir piut, Plae. 18, c/'. diðhittir. 

DÝABKA, mI. qu. dVrka, F, X 116 (Ba. 

sm. 

DTRBUeB, aií., id, qu. iýtílgr, F. U 
280: i. imgi luoBÍttimmi oder, ÓT. Skh. 
ff 349, pro ftie Vila Hallfr. áte. memtr. 
132 haitl iýTfíp. 

DYð, /., oen. dy^jM-, tumiihir, AarU. 
43, FR. I 938, 3 (Oan. Dyane, fumiiJtM 
Kpnleralii; Svte. d(f« ej( acemu, cnNuItu, 
«t haliDdDs, ■tderdBs, ocereu* if^ulA, 
meriir , fuoil eoneeiiire oiilelur fil. dch . n,, 
cumulut ftni), ef. Eb. (GhM. I 638. 
640. 644). /iieoffi|i0i.kDmbldyi; bnakkadys, 
^■oil neKfr. gen, tit, huc perlinere nen 
cidefiir. 

DY!<L1, M., leclio memir. £. oif f. 15, 
pro duiai, juo reipiee; dt hae veeief.AB.1 
359. Mot. a. E. I a. i, o, 0, ei} 1) eum 
.„ , hvntvBtw, kerakr, rd^r, 
Fvhrádraci *te.; liekciirri, ridderi, F. 
'BK. 148, ■■aerit (Dan. tjommeren), F. 
n Irt. ÍeÍMfr. liit. 15. 21. Quœ forma 
MCUd. ffora., ■. e. Fik. tl jure recl. rt'ceii- 
^M tte., frifuemltr leeurrunl. — 2J chm i: 
** (=nftr. riw), OerUr, tegr, rerrí, kveðja Cpro kviAja}; imterdum i 
melriea otltndil , pro e pronMnf iandum eiie 
1, e. e. herrenfDDm lít nllnirs, i. i. herUng- 
nnm, SE. l 514, 3; Erllncr ai ervellenKÍ, 
ÓH, 186, 2; HelnndB kilir, F. IV 351, 3; 
TÍðr þeim er ni rerrhMra, Mg.17,7 (Angt. 
hither, j><»t.hid); Ora k últt verði | 1 Alpt- , 
drðí, GkM. I 698, tM phirr, C^)g|(> haintl virði. Vari»l hodie irmpÍDn el Himp- 
ÍHBi þrrpni' tl þi'innr; el t facile abit in i, 
ul einherni (a b>m1 in einbirni, gii)L& a 
(««. brigcl* a brepS*. - 3) cum o fo): 
nekkverr, nckliviSr, neiivi, nerUr, ciekliTÍr, 
■verðr, debkr, klekbr,' lic hntlitkáf pro 
hDOtHkéE, F. // 59, ekejtvensr pro skð- 
þvengr, Cleti. Njali»a$it. — 4) chm • (bJ : 
BkeKr; tic Eg. 25 bvrr pro ber, ciílii, el 
BU, 9«« temptr ditlintuil » , ftt\%pro (0*1%, 
ciiiM, iiIÍMeiiíiw* (?.- Jmc mI j4S. é, <4i>^. 
ee). r~ 5) ctim ei : rrriitní = frei»lit, Pfae. 
1. 9; tie tapiut in SB., til refti = reifti, 
/ 513, car. 3, rekunftmBfir . Vtm. 15,,nMB- 
kUena, F. IX 368. E tjMcapen palilur in 
ák, ikk», hvek, bves, sáí. bi1>, þAtmt, 
[teiniii . þars . þaU, þegkrs, [mtEtu; apha- 

EI pmiiliir pra b (e eet bJ, uI þeir pro 
h»r; tic veilli prc Tetti vet vBlt!, extpee- 
labal (FR. 11 937) , forle el eig) pro rgi 
C«;i}< ly/' ^> <^< eÍfjB. Ei haud raro 
oeeyrril pro Í, ul Heinrekr, Etnd*i6i, Binp 
C^lnti, F. VII2Í1}; veirit, dreipÍBn fF*r. 
dripinn), leikinn. Teinland, beiOr, F. X 
388. 391. 392. 395. 

EY rtipondel 1) e, reyri f=-reri , rUrÍ, reni- 
gahal). rreylir. krym (^kem, Ftk.mic.} -2) 
S, nej'kðr, sej'kkva, Hlrykr, bleykkvilondr, 
deykkr, hcycsva, eyndr, eyi, fleygEr, 
ieypr. — 3J (k). eyíirí, eysir. reykilundr, 
beyki, lcy(ir. — t) y, eySrs Cj'lml, cyin. 
feyrr, kncyfk, kneyts, Srleyi^i , HCyni el 
seynlr, stcykt (— slytet, Nj. etrs. Lai. 30i}, 
eyrSi— yrSi ^erel, GkM. II 366, eyli = 
ýti. uluttnl , FR. II 211. — 5} jk, jo : 
key)ilr, nkeylddnsr. 

M, >Jc , jem;ier, Vip. 20, Hácani t8' 
Vafþr. .M. Grm. 19. 3i , Skf. 12. Hg. .í.í, 
19, Hh. 76, i; * ttll ílna. temperperŒla 
lem, per lolam alalem, ÓH. 259, 2. — Gka. 
45 (Ck. 3, 1).- hi'»t er þcr, Aili, | k, Bu»- 
U Bonrl I er ],ít hryct I hu« | hvi h1»r þd 
«va, atia Joca intcrpr. jangnnl, þír cr n 
hryf-l i hug temper animo libi legre eil ; 
led ridenlar h. l Iret etie inlerrvgalionti : 
hval ei hirl er þír hrigi < huK? hvi hlnr 
þd nva? llaqua m aul eil inltrjeelio, o 
Budlii fiti (SK 1150. 366: a. þnt er vein- 
on), quad forlt minut placiieril ob rarila- 
lem inlerjtclionum in termnne priteo, aut 
le id. qu. e ctl ey ej^píelirum in cnmpniifit 
p. r. EylimaíJOrftr. eí et'vandr— brandr, ciVa- 
lum in Kgilisaga 63, ex Alexanderi Saga, 
de Bttlnna pralíanle: ok hrislir blAAuga 
ebranda ob i>ár allKkonar daulta, ^nftl cru- 
enlo) gladioi el ler il nmnigenam morltm. 
Sie ie-Bi..MÍ, id. qu. Bunil Alias forma: 
w\ (SE II 50. id qu. ei) . >n (Fm. 7) , i, 
e (vide tub ea), ea, ei, ey. Angl, aye 

M, id. qu. ei Ron , Vafþr. 36, le menn 
hann i>j«itrin um «j&. nnn Anninn eum 
foenlum) ipfum eidenf , uhi ed Holm. ei 
pro le habtl; F. X 208, 1; FH. I 521, nal. 
1, gua toto B, quod Mcnir. Aoiel, ab edi- 
lort Muldfiim ejl IH ci; « hahet olleroreCM- río Ftk. ad BS. 1. 6, liA e« a nkr blis 
þriSjB, ubi allera reeeniiodal, bi6ccayKhÍ; 
tn fragm. membr. Nr. Itfi feilalam FR. I 
praf. XXlll l. 2 ab imf.) m ttmrpaltir pro 
eigi nen. Sic forle eliam Vtp. 30, uiit 
leikinn. Forte ncjafta m deflexa etl a tuf- 
fixo neg, a, indeque ditatalum m ei, ej, 
eiei, Norv Ojsi. 

RA, oiiii., eemper, F. X 385; ett atia 
forma vocii m, itmptr, quam'Dide; quoadd* 
formam ejutdtm vocii e, quam itremit Bl. 
hit terbit: þi gerJio þeir hinir beiSnB mtam 
mBoiíkan or ranSa KOlI't "^ of hvita nilM. 
SumB gerSu þeir or steinum isuma ðratokk— 
um. Gerði e hverr or bvr er efhi ham til, 
alt gtria þeimhdfiok kallaAa þat borþeirrB, 
ok i.ettB þaa aiBnnlikaa þar inni. fil bIm 
loeo: ok ÚBnÍel svBrBSi : ek biS mtr aldrici 
til þets funs er þér haOt fSrt yfir, fyrir 
þvi st ek biA nír tit þeiw gnltB er liBr ak 
e mon lifs. A forma ea poruM rectderm 
videtur forma mm (Ed. Sam. Sl. 2^. 7, Fat. 
7), quam pre reptlito m (K, «), lenper. 
temper, Itaud btni aecepertinl interprttei. 

EIIDA, f., proatiia, SE. l 538, Km. 3 

gif. 16. 31). - 2) eorpuj Eddieum, vulge Edia 
mnuindina el Edda Snorriana. Nemiu Sddm 
occurrit a) ín eodice Upialienrí, cirea am- 
mtin 1300 (oripla fBÓkþeigi lieilir edds. faBa* 
hevir »maii Betla ■norr! iturlo ■c.ar rtc) , 
8E. II 250.— i) in kvaVi GuAmandar bisk- 
up* fcompoi. 13t5 , rídt Cd} 47) Gdfi. 2. — 
e) in coTMÍHc LUio (camporílo 1358, HUI. 
eeeí. Itt. I SS7) ilr.97: varAarmest tíl allrB 
orAa I bA andimtBAan te ríltli|; fandin, cigi 
KlDfS þd Eddu reela uDdu hUili al vikjS' 
stnndum. d) in Eneamia Gudmundi Boiti 
(Gd. 78), eompoiito ab Amie Jonidn, ab&ttle 
Munkalheeraenrí, gui, adnolanlt A Magnixa, 
iiiauguralui tit anno 1371, is ÍV(>rrry«<tn> 
tranifrttaiiil 1379 (Hiil. tccl. IsL IV 45).- 
yHrmeÍBlurum mun Edilu lÍHtar | allslÍrAr þjá 
nró5r vÍrðBii, | þeioi er vilja ao |rah> ok. 
gcymB erein kliktxla fneltibika. cj Kih. 
4 (pulo auetore Hallo , aibalt Munkmtkf. 
1385—1393, Hiit. tecl. Itl. IV 46). veit ek. 
u>ik ri vanta litil. . . iDÍIsnÍld, sktaa «k:^rrm 
skilds, skil veslisrar Eddn rcKlo. f) SE. 
II 533: !Stí scKÍr i bik þeirri , cr Edda 
hritir— <r) Annalet Brttiorei, oafc ttOO 
tcripli (Hiil. ecct. Iil. I 204, 'lnn. Iilaii- 
dici p. Ili.): Anno I2U sndlit «<Dorra 
£llurlu>.onBr .... hnnn (.aniHeltÍ Eddo ok 
margar aSrar frEðÍbielir ok i«lenckar eðcnr- 
Y.V. eonj., jt,- eum indic, Hátam. IB. 
17. 26, F. III 27, 2, Grm. 38, — b) noM 
eaiV'uncl. imptrf. Hávam. 4. 67, il. ík proaa 
F. VIII 419, l. 3; prai., niUistu uik: ef 
þd mecir, appropínqua me, li poiiii, Crm. 
52; viltii, ef þd hjilpir, vide, it pouia Jm — 
vare, Og. t; tccs þil ■skk, ef þd reÍArsAr, 
pu^olKm ifo, ^M irolui tit , LokagL f S ; 
ef GunnsrR missi ti Guitnar pertat , Gh^ 
11. Am 3i: tí. tn pro«o, F. XI 283, L 
24. IV 86, l 36. — c) eum indie. el es.B- 
jnHci. , ef hBBB frecÍBB erat . ok nii k«,aK 
þuirQsllr þrums, Bétam. 30; tt biu •&! 
V. yiÚtf Féff^.^. ef. OMmí þuirQsllr þran 
diiBÍr, ok pd ^ !'C^^- y-rf- nf ri «* fnf, tt A lifl ok nefak riJSt, 

a. t ÍSÍ — d) tt •millihir , (I conjKHdli- 
Hi vtl iméic. utnrpmlur: eoiijunelim , Mg. 
10, 3, K^m €, 3, Somarl. 8, ubi G. PauU 
■a *t Um tM nie imtulil; imdiealivui eo 
t)Uan TÍr — , |ti, ti rubefeeerÍtMu — , 
bm, Nj. 31, 3, d tapi m Qragaia tt 
Jtrt aett Vie. ; ■tlcrfix modut oeeurrit, 
mim tt, Béeam. 128.- vkAr cr t>k*p»ðr 
ilk. ela (k>»l •k rÍBgt, þ& er 6«r bn|a 
Mh. - S; n, iwM, CráiMM. Iff, V 
(, rejt. S, rjUnH. 41. 

CTAZ (-«fi»,-Mt), •. if«p. «. AtWfnre 
(nfa ir, ii): cfba i «-a ie xítfiui rt iuhi- 
tme: «■ au riast, at'enu 1 jieua, Oit. 

jCFA, már., uunquam (vide «»).■ ^vi 
(■Wu), er íaérÍKr íUíBh hki frandtr mU, 
fnKlam , «h aUvetant vetuftatii atlvt niiti.* 
MB aw^, Hv. 5; fcriUftir afr*, F. Y 
ÍU ; cnm nigaHoiie m eiufeM tenlailia : skalB 
•k hwEia MMfMw mudiel, ÓH. 218, 1, 
*. hrkkMlb. 

ÆfAB, md^, Pmtét, MðjMferí (M. n. 
■far, •Ik-): a. wrxr, H. 30; «. litlll, 
Mi. 7». a. 

m, /., U fM. mt, aimt : wm aBka efl 
hÍMH (fir. MMtr.J , ^ jmemla mtalit lua, 
9L I, H. 

Jtn, /., wta, •ifaipolHiM, mtat.SR.lI 
JK, 1 atfi, 2, ubi icriiiluT Bfvt; «01 
■• luomd ^nam, K«rm. 3, 3; Mrtgi á 
mmi wá «* vilm tua avmquam, F. VI Í13i 
titm eamdHim , tori: mikia aðri mD, «miAð 
máitr mUm eomdUio, tori, FR, II 52, 2; 
•to, wp. M«rli.- iið tfndi mB vilam aniút'l, 
• Krm. Í; Itmmni : hrkfKs afl ttmijtui corri, 
■B, Cvfv 19, 7. Vutgo etlittdtel.^ oeemr- 
rit limai 5ca. ting mtkr, im Qpl. Til. de 
mtttttiom* regia; þu bam, er fptt Ter5r 
i ifAMtK veirí kcMaaga mttr. 

XnDAOAR , M. pl., nlm ditt, (m&, d>gr) .- 
em. wL , mtU*g^, imbinl. prmpoi. am , per 
•ito dia, tmtftr, FR. t 484, 2, ef. *ta 

ÆnvnBis, Ei. 19, 12, pro quo O. Pauli 
la^ilmii Bflfáa , perfiiaM cupida , mb mti, 
oét, = sfkT,- ted evm m& pro mtkr, vaíde, 
tm mtíU oceurral , forte Bflris , vtrtendum 
■I ,tHm cupida", ul cvitk. ftmina paeii 
mmmtii et a eadibut abkarremlii ; HÍti eorri- 
jmémm tU cBÍféB, Í4l. fn. dðfilB , ÓAgjMi, 
(AmaJer cvpida , ad formam niikftldr. 

An\Kl)NAH, f. pl., id. qu. aldrrdnar, 
Bn. 40, ^irrle icitmliv in oMiii vila uHtti 
fafl, rdw), cf. Sk. 1, 17. Celerum-n sHn- 
diat koc temmi lamlum oceurrit in wSnlifT 
(9b. CTÍadriif), pcrpttuut, per Mam ekam 
^mu, ekM. I £82, Shirf. 0, JI , rl 
•wrjiAir, til. I. 381. 

ÆJnnt^fl, m., loeui, nbi gu^i rtlifuam 
■Mm dmyU, (ai, Bla&r), SkmiA. 7, ðS. 

rEUA (efli, end*. eBt), e. a., tirHM 
Mfv*. ««1 mddtrt (afl), corrobormrt, mÁ- 
Ímmt: ^m bU«» eUB þik Éit þrift, hae 
tmmimm le m^uvabumt ad ftUcUaltm, fa- 
timt td filieimr ttadoi, Ihtgim. 2S, 1; 
(mi fét6 þtrf U efl* Ve*eta milk, tfut ttit judicmiatU, optm ferre Veitli filio (Buio), 
Jd. 6; e. ýu kemimet juvarr, de Ckritl^, 
Od. 79; þkt mi ella crbb vftn koe tpim mo- 
ilram confirmare poltil , 0. 4. Pali., cflu 
við c>n Diriitu augeri prr ali^uem, eOdii 
h»an Tið Eyinund affimilale cian E. eettlraela 
polenlior faclui eil, Hsmdl. li (cf. 8E. I 
516); tUir rlki. regno aucfui, in rtfnum 
retlilvtut, ÓH. 12, 2 (efr. SE. It 996, t) 
vtl tee. Hkr. T. VI potenler adjului, ptl 
poltnlia auelvl , ftolaaf ; vide hli-ðclldr. — 
3) faeere , cfficere, itutilveri, patrare: t, 
taB , íuduM alim initilutre , alia luáert , 
Orkn. 49; ef rk eflik »vt vis n ila palra- 
•ert> emdti , Sk. 1, 12; e. f>rek ipteimtn 
fortihidinit edere, Jd. 11; vide fðliiellandi , 
hriðellandi , mdtcllBndi. 

EFLiH, m., fui oujel, promunel, (ufjwol 
(•fla) ; e. vingBrða . euflor vinen, di ipi- 
leopo ecdiiia prmidi, unni heltt, Bein verk- 
in votta , vÍBgarðn eflir Drollal eÍRDm, Od. 
10 (eflir, Gd. 74, vide eBa); e. krapia pa- 
trator miramilormm, dc arckiepiie., Od^. 30; 
e. bIIb ■ÓDa, aflMÍum virlulum promolir, 
Ckritlut! at, {iii er BDnfr eBÍr | alÍB e&tna 
lýkr dinii, Lt>. 39; t. ira , «el<ir lalm an- 
noma, fiiicUatii , Chriilut! réðum krapt i 
kv»ði t kroM pÍiíB tjr'it þjið Ínna, | ir^, 
þó at, eflir, verag | allltt til þcBB fhllisa, 
U. 47. 

EFNA (erni. •fbda, erbt), e. a., pratlart, 
ad cffWwn perdueere, effieire. hH ek ok 
efndak Mvi el prailUi, 0§. 9; efkdi allt 
þu réð hella, id., Am. t02; htttii er efDd 
ullio firmlilu eil, Eg 37; vann efhda herad 
b(ob f&ður eadem palrit ullui iil, Od. 5; 
efna apphaf anfiri (eannefij, Nik. i; efhd- 
ir eiðar frotlila ^nriimenlir , Sk. 1, 96. 
Oss ríð ernai þrifniiðr fiiioitai nobit een- 
lijril, 0. 3. Efha Mkibaidr slála, faceri 
pugnam, pugnare, Ód. 3. 

EKND, f., iffeelio, exieculio , prailalio 
(liiclonmi vel promiliorvm; cfiia).- c. Tylgdi 
tivi, er ylsii^r dnfrlalir réð mala. dtcfa 
ielJalÐrif prailalio etl imiecula, Mg. 19; 
ernd BrrcgB orða harra KJðrSii rez f ua ani- 
moie Doveral exteculut eil, F. VII 354, 1. 

EKNl, »., mialeria; piur., anðskaft marð- 
ar efhi maliria íotMfum ezfwlilu faeUit, 
SE. 1198, 1. 905. 1, tx Ad. 16; Blikt era 
yrkÍB efai lnfúi largam prmbenl fundcndi 
canHÍnif maleriam, F. I 162; kondneB eftii, 
princept regiui. ling. F. IX 235, 3, FR. l 
m, 1, plvr. Hh. 94, 3; í syni minnm var 
ilÍB fiefns eflii vBlit in jtiie men erat parvm 
apta eoloni indolet, vel poliut ylga þcKB* 
(fTBÍ, inrfoiei ■(renui ^iujiiialori* , umoIm 
mílilarif, Sonarl. ti. — ^) eauia, ania, 
opporlunUai : id er aldviðBni Sldu efhi at 
bel'na bIUb nunc eirii litrraMiu ifola «tf 
hiijui vindieandi opperlvnUai , Sj. 93, t; 
lic el, BÚ er Bjaraa tta'\ at heha miCB, 
Dropl. min. 3 et, þvi Bllak rfni M hefta 
mariB, nam mMÍIa Aa6ei>. fuoi im lobii vin^ 
dieem, SlurL 6, 15, 5; glBannan ielrbragM 
feiri peyfi eftii annari femino (i* tommii 
apparent) poela (mÍAi) kaud eauiam prabat 
oMer faciaidi (»: ptmm «( lalMi ^orlem extpeettm, propter tpem vila poil morlem 
ti^iorU), GS. Í3. — t) cfni, Hh. 73, 3 
ÍH signif. l.accipienHumTÍdelur; enn str eigi 
minni cfni, adhuc appartl non minor materia, 
i. e. eliam num larga adeit maleria carmini 
eanlinuando; aliler accipilur Hkr. T VIjSHI 

VI 307, F. XII m. 

Æt'R , adj,, jiBrui. tchemeni, ferox , in- 
Iraclabilis; te. Iijiirr tieeui gladiui, e, 
únDianti, magnut, H. 11; epilh. haita, SE. 
I 430, 3; epiih. bellatorit , gnnnkr æfr, «e- 
hcmcni ín pugna, heUicotui , SE. I Í26, 2 
(ah ifkr, ofr , immodice, immaniler; han var 
Kf i gripakaupam in rcbut prcliotít coe- 
mendit omnii modi lerminoi cxcedeial, Ld. 
mtc. e. 37, de GuðrHnn Oimci f.) 

EFRI, tuperior: e. ský'iamnuhiliui tublaiáor, 
Hund.2,3; mlldr Drottinn, BtjDmum títl, 
lideritui lupcrior, Gd. 43; da^biils kondngr, 
englum efri, tupra angelai cveehát, G. 5; 
it efrb in parle regionii tupcriore, F. V 
lU, i; haf» efra iut lupcrare, FR. 11 54, 
3; efri »»iBd (—sSriJ honor amplior, Mk. 
9 (v. dcma) i verða efri , luperiorem etic, 
tuperare, tiictorcm diteedcrc, Am. 50; efri 
at riðam , eoniilio tupcrior , plui valent, 
Harbí. 17. — 2) poilerior (SE. I 630: efri 
htlminKr poiterior temitlropha; Ug. e. 4 
eOÍ hlntr da^. Efri •Idir lecula fulura, i 
etrara eldum, Gd^. 47); tupcrl. et>,tr, ui- 
limut: þeim fct ek erai erBtam br&ðir, FR. 
I 428—9; efíU sinn ullima Tice, F. II 299; 
et^t potlrtmo loco, efst 1 linndraðtiBokki 
t« poiircma acic, SE. I 490, 2; eftú d&mr 
extreiRuiH judicium, Hat. 6, Lh, 26; naU 
Diil it efBta mpreniHii* tierbum eíoqui, 
Og. 23. 

XVR\, compar,, luperior, id. qu. efri, 
Ofri.' en efri fold , re^'o tuperior, part re- 
gionil medilerranea . Hh. i2 , 1 (F. VI 16i); 
nfi'i &I tllAum, coniUio luperior, pJiuvaíeiu, 
Harbl. 17. 

Et'SA , D. a., abteindert: t. ikör hjorvi 
eapul gladio pracidere, ÓH. i92, 1 (a 
prtcp. >f, ab). ffine Svec. efHlngBr, fila~ 
menta ilaminit reiidua, quce ampulanlur, 
Itl. afasgur, f. pl. 

EG6, n., onum, FR. I 47), 2. 480, 2. 

EGG, /■., aciet ferri, Itli; gen. eggj»r, 
dal. ecp, il. ecíJB' (esKÍ^)- E.g. 38, H. hat. 
9, F. VU 340, 6; frinni esíjn, F. VII 
53, 1; plur. eetinr; de^fn egejar ociein itli 
htbetare, Hávam Í5I ; Rm. 40; rjAðn tvwr 
lyrfinCB e^KJBr ulramque gladii aciem rube- 
faccrt, F. VI 318, 1, id. qu, bDcgva i lv«r 
hendur in prot. oníeceií.— Eptja leikr, tudui 
OGÍerum , pugna, H. 26; ercja akúr pvgna, 
Si. 24; tffit. Eennn, /lí. li 271; vcga mcð 
SViiluni ef;e.|um frigidii gtadii acitbut in- 
lcrfircre, Hyndt. 14; hnlc> fyrir egsium, 
ab aciebuM cadtre, pralio oecuínbere , Skf. 
25 (in ling., liA hne fyrír egcjn, F. VII 
350. 6). 

EGGDJARFR, adj., aciem ferri non li- 
meni , feirg, djarfr), in pralio inlrtpidnt 
(ut vipndjarrr): Hh. 12, 1, ÓK. i, F. VI 
435. 

EeeDAUÐB,' adj.^ aeit fern nteatiu. Ce^Ki dftuSr]), ferro exHnelut , wt vkpB^nðr, 
SB. Eg. 239 in œnigmale, ubi e|;gdMi6ir 
menn id, qu. vatr, guod et kominet pratia 
eaioi el aecipilrem lignifical; lic danðir 
menn = vilr , atii, FR. I 484. i. 

EGGFXINN, a<ij.,polUa, tplendida aeie, 
(tgg, riinn) .- lubil., gtadiut: eisa eKcfiiat, 
leinlilla gladii micanlit, var. Hkr. ad Ha. 
232, 4, t^e tggtíT. 

EGGFALL1>N, adj., frada aeic, (tes 
fkUÍDn).- e. hjBrr, gtadiut, eujut aeiet fratta 
ctl, de Sköfnungo , Korm. il, 3, 

EGGFAR, n., naeit aeici, (t%g, (kr) 
Tthiculum giadii, clipeut , efgfari eiu, ig- 
nii clipei, eniM, Ha. 232, 4. Sie. F. XII 
quod magii plactl quam eggtÍT, Hk. T. VI 
el Shl IX ad h l. 

EGGVRÁfiX . a4}. , aeula eel iptendida 
acie, (tfS, fránn); acc., eggrrinu lúflr, 
FR. II 57, i, þ. hrai. (eá. Hafit. 1848) 

tlT. 10. 

EGGHKÍÐ, f., proeetta aciei, gtadU, 
(egg, hrið}, pugna, SE. I 474, 1, nllr 
egi;hriðar , deut pugna, pratialor, F. I 
182, i; egchríðar iký, nníel pugna, icu- 
tum, e;;ghrífiar sk^Jiiiiidr, líeui clipei, pkj- 
nalor, milei , Ha. 326, 3. 

EGGHRUBR, m., qui aeiem gladii i^ 
ttril , (tcs , hroðr), adiiduut pumialor, F. 
X i87, 3. Hoc loco Fik. 9, 4 el Hkr LAetU 
ejglitufir. 

EGGHÚFR, m., ovalit rohindilat laterit 
nocalii, alveui rolundut ntnit, fecg, •., 
bdrr).' eeghdra elfr nacit, SE. 11493, . 
4 : elg venr Dðr ok Kólgm | egchdni vtð 
glym Udrn, Vnna el Kolga (fitiai Ægerit, 
unda) adtvefaciunl rolundöm navem ttrtpitu ^ 

E6GHVASS, aifj., aeie acula, (tgf, 
bvw)! eggh^ut jrim, Bk. 2 (Sk. 3), 63. 

EGGJA C-afik,^t) , c, a. , ocuere, atiuhm 
rcdderc; ecgjnðr acutut , v. harðeg^aðr, 
starreggjaBr, vet ka forma poliut deritandm 
tx (uiil. egg.ul eggjaðr tit acit pritdibu. — 
2) Aorfari, eum in^n. , hvcrr eggjir Jtik at 
gÍDgB i bak [ifntim milnm quii te korlatur 
ul praintjia fua mi^u, Mg. Í7, 4; aliat 
cum genit. rci, >l e. e-n e-B. — Fati., egpýnmtt 
hjaldrgnir, compdtor ad pugnam, ntcetiitale 
pugnandi imptiior, Íil. I 90, 1; eg^nm vlgi 
aii edenda homicidia imptltor, Uh. 55,- not ' 
in|fn., allvaldr eg^iE aC leggja mit atiorum • 
impuliu congrcdilur, Hk 83, í. Part. acL 
egQandi, tuaior, auclor; e. þrih, aiiclor 
lalulif , de SpÍT. Sanelo: ok lueran ftik 
fieirra j þHfk eggjandi beggja allar stnadir 
með anda | aUtyrkr Ini djrknm, >. e, ok, 
aUtýrkr þrif^ egeiandil dýrkam þik, kBrap 
anda þeirra beggja (palrit #1 filii), allar 
Btundir með trd, He. 15; plur. eggjeadr 
horlalarei, F, VII 67, 2, L e. lot, qm 
regem ad contrakenda vtla horlabanlur (vilda 
Dargir minka KÍglÍBg ok BTÍpla. Koodngr 
bað þi elc.j in anteced. proia). Parl.patt., 
egcjaðr i meiri hvDt, mfv'Dru aJocrilafiii eu- ' 
pidui, i. e. vaUtpromtvi, tUacer, ihtmtul, . 
Fbr. c. 17. Vide compoiila: morðeggjaodi, 
þfBgegsJMidi, veðregEJ""" > tir*njnðr. — 3) UisilizcaByGoOgle emiet., at im lignif. i, , ptripraitUe (ut 
uU, «•»): e. sakrnaSi etíeritate uti, 
Stmt3.26, 1. 

UfiJUHSKARPl, m., jlarfi'ut , C71. aculU 
wiAa. tts, mrpr) SE. I 56b, i. tl 
di. 3». ttd II 619 egcJDiDakarai , qt, 
{mlu ■eMiu (oi adnduum loutn^. 

E6GLE1ER, m., Udtifaeiti,slaJii,(egg, 
iAr). fnjiM.- eg^leilu livalr belticomi, 
ÍL II 312, 2; eggleiks liTDtnðr, ineaiior 
ftfm, fr^Uatar, Gha, 32. 

ECGLITUQR, m., lingait acitM glaáii, 
(ttt.litait'). ^aliator, ítUator, H. II. 

KOtómji, M., iMMUf, SE. 11 470. 
Sl 

ECeMÖT, a. , eoneuTiut aeierum, (tg^, 
■M). ^vfM: cceniAtit vjnir, amici pugma, 
fdfföi ideetaatur, pralialúru , VigagL 
n, i; tgtmita Beaii, ii. qu. hermenu, bar- 
hpmta, pMjmatorei, Rdul. 10; esfmAla 
nutf*!, ijaii pugna, gladiui , orr eegmAta 
iMÍMt. ■HHiter gladii, oir, Lb, 9, uK 
ac.- ik mn anMB pikkjB I estmötB orhvir- 
mnft I víiil^dst er vÍBii I vera >«li lil 
^ ilÚir 1. e. sk efgaHa vÍBÍIjAan ornia 
w biUjk vera BOkkar sðk til |jeai, ef 
(H') Tiui of hvlrtvei^k. Eip eBsmit 
fmiHtrtmrmlium, UR. 3Í. 

EeeNOBR, adj., aeU eonfeelui, telo 
•"ío, (en, ■Aðr]: eKfméðr v«lr, ilra- 
fn tdiTum ei confecla , otmreiia . Crm, 

a,*-.a9. 

ECGB, rftrÍMtftiM ai tfs, f., id. qu. 
llM', aeie pradilni, aeutut, in voce 
aafo. lyiegcT. Sie mnufcggr, ChM. U 

ESGIJÓBANDI, m., auU aeiem rube- 
fitiai (ecCi d^ðk), pugnator, btltalor, 

EMIOfi, ■•., rubtfadio aciei gladíi, 
((((, rtí), pugna: mtia eisi at eEcroðÍ 
*■ iaiirfiiitH pKfns, PR. II 271, 2. 

EfiCSKEIMUR. p. p. eomp., lelo Wnera- 
^ (iSi ■keÍH) ; il. lelo, aeie gladii in- 
fKta, ie •nlnere.- etgskeindnr Dndir raí- 
trm^adio imfiela. U. I i63 , 1. 

Cfi6IEl?iAR, m. pl , Joni. in Gloii. 
Sfditagm : „aeiea, qt. aciei lamina, vel poliul 
*na titpra aciem. quam dupticem fuiiie ín 
iWu ftl. aneipiliitii, quemadmadum nvnc 
m ^ id i i li i ijuidem gtnerit , miki veriiimilt 
fí- fUikiai in Gloii. Olda. LBBebag: 
flH, **m iaagt med StÍI belasle iSlnek- 
K»t tt Ægcea i et Sv«rd. Occurril hae 
"» St / 568, J. // i77, 560., .(. FR. Í 
tlí. Kj. S5. 

Efi6T0G, n„ intenlalio aeiei (velpropiui, 
"*" tit iteandi, egg, tog, cf. irtgti 
Inad, ncrð), il. pugna: U eggtogi ín 
rvia. HifuiL IS. 

IGGVEBK. *., proedla, Itmptilai acie- 
'mi, Ithmm, (tfK- *eðr), pngna.- ts$ytíirH 
Qlí , dtui pugnie, pmlialor, nV, Fbr. 
£ (GkM. II 3S8); eavtin Btgg\r, id. 
r^ bTd«s— iwa pralialorei , F. XI 

m, t 

USTIÐR, M., orW aeiti, gladU, (egt 
4r},P>fMlor, MT, Fifl. », 2. EeOÞEYR, m., imin- le/arwn, fefc 
þeyr), pugna: anirDnnr eggbtya pugnalor 
Slurl. 3, 21, 1. 

EGGÞIMG, »., conveittui, confKelui aei«- 
™". í«SSi þ'iK), piiS"a; esgPÍDfB álmr, 
praiialor , vir, JVj. 7, 1; eegplaeB boði , 
id., Grelt. 95; effþings Íd, fu. til eggþfnfa 
in pralium, ÓT. 18, 2, lec. F. X//, 34. 
Aliler fíkr. T. VI ad k. /., el SM. I fI5. 

EGGÞRIMA, f., tanilrm aeierum, (egg, 
firÍaiO. pu^a, PiJi. 17, 5. 

EGGÞRl'UA, f, lonitru aeterum, (cff, 
þrDmal. pugna, FR. II 120, 3. 

EGGÞUNMI, ad}., tenui aeie, fegf, þannrj 
eCtþuoD Di, Bip. Arb. I 94, 1 (Ánn.Ii- 
tand. 306). 

ÆGI, m,, id. qu. Kfir, mare, lanlum in 
nom., allr þikki mér Bgi, aem i einmyrjn 
■ai, FR. II 75, 1; c. artie., «|ÍBn fCDfr 
Olla megia I app i tU, NiJL 19 

ÆGIGEISLI , m. , radiui lerribilii, (wfja, 
geibti).' m. ennii, lerribilii fronlii radiui, 
oeului lerribait, SK. II 999, & AbioL de 
Itrribili intuilu , Ad. 5. 

ÆOILIGR, a<{f. , lerritilii , formÍdaiUii, 
miluendui (agja), ÓH, 238, 4; K. I ■Dfnm, 
formidabUii ab oevlii , tetriliili oeulorvm 
acie praditui, Kb. ÍO, 1 (AA. 231), Hild. 
20; m. nnd bng i , foTmidabilii aí kumerii, 
de bamine, eitjut corporatura magnai tirei 
pelliceri vidittir, Korm. 12, 1, eum qua 
pkraii eonftrri poleil allera (ynonymn, ckki 
litill aadir hDndnm. F. VII 17. 

EGlLíi, HS. 18, 2, ia blaapBÍIdr eflla 
faapna, J. Olaeiui mulavit ia dregila, ul 
fanpna dregill, funicului manuam, pro aervo 
arcúi iumeadui lil, quam ralionem itguilur 
Hkr. T. VI ad h. I, Sed apptUalio faopDa 
drefill, funit manituJ orflraclui, iion joli*- 
faeit denominaliúnibui paetieii, quando ntr- 
vui arcúi eit inltlUgendui ; plurti enim 
funei manibui Iraelanlur , f uom nem'. EgÍII, 
h. I. eit Egil, filiui Finnorum regit, fraler 
Vilundi ( Vilk. pral.), de cujui arle lagillamdi 
mulfa habet Vilkinaiaga , eap. 27. 30. Hine 
Efils gaupna hlaupBÍIdr, eurreni halec mo- 
nuum Egilit , lagitla diciinr, eodem moda 
alque clipeui appellalur, Fr&ða búfar bjdg- 
rSðull el Héoini bAga raoðmiai. Sie el - 
Efils v&pn, ama Egilii, arcvi, el hryn- 
f rap Egiis vipna , erepifani grando arcúi, 
lagitla, SE. l, 422, 4. Efila ilnar leygr, 
tjrnii brachii Egílii, lagitla, bilr. E. iinar 
ley^ar, procella lagilta, jaeulatio, pugna, 
FR. I 279, 2. £ua<íem Egilem, poit rei 
marilima el piralicil operam navanlem, tn- 
tdligi pulo Hrm. 5, uii EfilH andrar, xylo- 
lolea EgHil, noeei, hoc vero íoeo appolila 
Ti^ lingBkipnm. 

EGIR, m. , gigat (v. t'igin), id. fu. Kfir, 
Cod. Worm. SE. I iM, 3. 

ÆOIR, m. , id, qu. ^fir, Æger, detu 
marii (=HlerJ, SE. I, 206; Kfis brAðir, 
iýnit el venlui , 8E. I 330; Bfia d*lr, 
undœ, SB. I 329, Hund. 1, 26; Bgia grDDd 
mare, m. grundar leipir ani-um, ffai. 4Í,- ÓB. 41, / 600, 2, Ha. 318, 'Cfeoglc asö BE. l, 338. ~- ^) in appM. •iVomm, 8E. 
II t&8 (fuo liHnaH loeo aueler de ofpellalito 
eogilatie videtur) : m i^mirigKT , ýirigtr, 
álrotDckr, deui lagillm, nervi, Ug. 20, 2, 
ÓT. 3i, 2, SE. 1300, 2,tit(/esiil»cir - t) 
jigm, 8E. I 550, 3, mtlon., áe Geirrodo, 
Grm 4t, de Hymtre, Hýmk. 6, dt intn- 
fD, Bund. í, 5Í. — 2) mare, SE. I 491, 
i. I, 573, 3, Kip. 52, ÓH 27, 2, SE. I 
4S1, 3. 494, Í; ^íb hoMr e^iiiit marii, 
»avu, Nj. t3, vide áresMndÍ. — ^) liqHor 
quUilitl : m. hjarna , (tfnor cranii, cerekruwt, Ý. 
33; e. OSinH, liguor Odinii, mHltttm potlieum, 
poaíi, carmtn, RSfuðl. i8. —3) komnny- 
mite, id. gu. inkrr, equui (ai*TTenim tlma- 
re et efuum lignifieat) : rigi vrit ek, ner 
Mgi Aöliflir Biikn^t*, neicio, quandopoela 
(mihi) tquum lieeal inlttjungere , SE. II 
633, 3. 

ÆGIR, m,, Itrritor, rorem it^jieit Anglii , Danii tiifularioi.-, .. 
rtfe Nortesieo , OK. 1, H3.33,3; m. Biinna, 
(gflmna) , t<rrormi ii^inoii Aoiuiiiiiu, de 
iniigni Mialore, ÓT. 97, í, F. II 289. — 
3) galea, SE. I 573, 1. — 3)^adiui, SE. 
n i76 pro eysir (SE. II 560 non etmitur). 

ÆOtOHElHR, m., muii^ lerriiilii, for- 
midabilii, tii i/uo mvlta liiil, gum komiitem 
lerreamt Ceci''^ lieimr), $ó((, 30. 33. 

ÆGIHUJÍLMR, m., galta ttrrifica, far- 
midaiilii , qua teetut Fofner lerpenlii ipteie 
auTo inculuil (aiKÍr, t(j'll«r)> ^G- I 356. 
Fm. iS. Í7, ubi nom. eil «siilijiini, apoeo~ 
palo r; híno vi^rdtt, fltldii rKÍshjitmi, 
mUUet, terrortm ineulienlei, Ha. 286, 2, 
fi. letti aalea ttrriflca iqno alludilur H. 17, 
1, SE. I 454, 2. 620, 2); de lerrifiea 
*tl ktroica tptcit htllatarum n. prtnci^m, 
Mg. 2, 2 (SE. II 498, i, F. V ii9, 3. 
VI 24); mjOk er erÍiDuIÍcft KlfJnBr, | Almr 
Hni Kcintijdlmi I fncútrr kominn hlnKit, A<S. 
5. Frtqutni iu proia etl bera K^shi&lm 
yflr e-m, galtam Itrrificam tuper aiiguo gt- 
ttart. i. t. leTTorem ei tnjieere, Rafnk. S. 
ed. Hafn. 1839, p. 27, F. YIII ÍOÍ. Sic 
Fm. 16, KpBhjdla bar ek nm (=<tfi %\A% 

S.QJK (»%\, aE&a, agt'), V. a., Itrrere, 
mimlaTÍ, comminari (vidt «!:]*); Erlfngr 
var Kvi, ft( Bgði Jarl» ilt {dat.), E. lanfiim 
vMuÍt, «1 (errorem ,in/íc«rel dynailarum fa- 
milia (dynaÉlÍi), ÓH. 21, i; hon «rði mér 
■r aftrýði prœ telolypia mihi comni'nii&iifur, 
Hk. 9. — 2) mtlutrt, Cod. Worm. SE, I 
310, 3, vidt cygjt, eÍEJ*. 

EGLIR, m., aecipiler, SB. II 48S, Íd. 
qu' Dgtlr. 

EGMA Cesni, effn'l". effn'í . •■ <•■. '"•" 
dtre, inltndtre, v. c. eKna anDru, gÍlJni, 
iaqvetm, dedpulam lendere, (Filag. III 
220J diiponere, efau nel rtle ponert, F. 
II lÍO. lil; ecnd snar» leniui lagutui, 
Orttl. 5t, 3. Sed eum aeetu., een» Drriða 
auratam ineieare fagn). F. V 233. Egna 
nia hDftÍ á anngnl, oaput taurinum (eteei 
taet) kamo indere, imponere, Býmk, 22, 
Mtlaphor. , tgtn tofna nver&i , diitrictian tnitm adptieart aá c»den4iim, tlrieta tnit 
adpelert (ttl beila), SE. I 672, 1. 

ÆGÖÐR, adj., lemper banvi, (m, C^V), 
Ei. 19, 1i, quo toco witmbr, habtt orIi(Ur. 

EGH, a4}. , Itrribilii, = «gr, vnr. íeet. 
F. VIII, 165. 

XGR . adj. , terribUit (inieril j peil t, 
n}: HÍklinKr, fiengltl. Srerr. 63, í , Ba. 
310, i; danai ins ■>«}» koadnc*, Hk.96, 2. 

ÆOSLA (-•Sa,-aO> »■ <>■ augtre, id. g*. 
«Ua; il. factrt, eurare, m. WgilaT, inait- 
gurart, initiart: hví Mgilar þá virAa vfpl- 
nr, euT hominei (ad mumtra eeoletiailiea) 
inaugurai 1 Gp. 5. 

ÆGSTI, 3. I. impf.. avgtbal, id. ft. 
■iiti, qu. K.; herr Kgetl snf darra, pugnmm 
augeiai, i, t. acriler pugnabat, F. 1 174, 1. 

EGBIH, m., aguaa, 8S. I t90. — 1) 
lupui, SR. I 491, 3. — 3) Bséer, epait 
giganlidti, Ytp. 3S. 

EGBIR, m. f>l. Agdtntu, i»e«la Ajia- 
mm (Agðir, f. pl.), Horvtgia pnvineÍM, OE. 
182, 3; gen. plur. Egða: allvaldr, droltina, 
cramr EiSa, de rege Nerrtfieo, F. Vll 
46, 2, ÓH. 160, 2, Uh. 12, 2; %ifia fJoH 
monlet Agdtnitt , Orkn. 81, 2; fe». AgAa, 
05. 10, V. Afliar. Aeeui. Egti*: larNi 
land und Ecfta, ÓB. ÍS7 , 3, p. ab Effiar. 
Som. EgAir, F. Y 6, 2; dat. EsAam. F. 
X 190. 

E! , Non; quti farma «n pr« •){! uettirrat 
apud Ytll., dubitat Raikiut, OUa. Imttk. 
iS; Q. Magnatu, Eg. p. 328. nol. s, ita Je 
hae voet diiieril: „nutquam Itgiltir ci prt 
R s n in ullo tibro ntmbr. aul ehörl. aeetiTa- 
tiarit orlkographia , niti lemel t'n Grtttitt., 
uhi et id tanquam ronim quiddim nelaai". 
El ocenrril Arm. 1, 5. 27, BS. í, 5 (co4. 
Frii.) Háeam. 39, Kj. 23, S, lee. i»ambr., 
ubi omnei ekarl. hiAent «Ígl (^ki), ft»d 
reeh'M eeniel Jonwniui; Eb. 19, 13 . FjSttm. 
41, Sbll. 60, Stlk. 11, Od. 39. Op. t; >l. 
lemptr icribil eigi píeni* lilerii, ni*i utta 
loeo in perieopa dt iride (om resnboEa); 
,^TÍ r^leir bllSleikr mikill e« ei torvdrie". 
inirma ei , ttii perquam rara, tten V^eribm 
eil abjudicanda, itd nalanda, tam fwoe 
/'refuenlÍKÍma ^arma eigi tvpponat ntgatitiam 
ri, ex qua dtritetur , lum quod exittal ne- 
galiva m (^ej, tuoi tiinfilieim- formm im 
trantiit in reet aldri^aldrrgi. ^in al e^ 
nejKlirum uno tl alltro loco oeemrrit , m 
hae negalio eatdem format h^eal olfwe m 
ttmper , o : m (t) , c\ . ey. 

El, fnnper, Hyndl. i, Stlk. i, SK. I 
50: „er ok ay eða mi þat cr aldreg 
þrflr", /n compoi. miíe fllmnai; il. e;, b, ea 

Æl, m., nanuf, SE. Eg. 223. qaa íotf 
fragm. 748 (SE. II Í70) haiel nre, ta 75 
(SE II 552J . . re lonlum cemilw. 

E1GA, f., pottttiio, faeallatet, farftmti 
Lekag'. 67, Bk. 2, 44. 

E1GA (i, itta, itt). luilere, pottidar* 
3. pl. prai. ind. acL tiga, eÍKOi FJÓtam 
29, Grm. 26, F. VI 310, 2; eisa, atít. 74 
31; 3. I. prai. conj. ael. eifi non mtit* 
in pronuntiatient tonuit, quam aJa. aíc 
»on, SE. U WO,,A; pan. ■O^, Imb UÍ*( »ÍMÍ ftriphr. eum htfh tl Ttra; 
lllir— , þmn i iHaEft áriBr hofnu, auai 
■ fmtifit trwtpomm poiitderoHl , Vsp. 
M;iap0/.ilti, ilto, (ridt ollo), kaMal, 
Wufnt, r$f. 5. £.íft eillhv«6 i ana- 
VI WJáida, aliqmid iit ollcríuf pccfore 
U«. i. c ajúmia infnio fidert, aliomm 
(wiliú atti, f/óran. S; eipt innatRt diyhk- 
jnitui, atínd kaiere, dt qao inltr vítin 

1. Mf i •! Tcn ■• ciMtt MiJlanec refugiuat 
miiUvt, Bármm 26; er aér ni iillb fxí 
■ti' M Um jmdem potiidtiat, An. 97; 
nh Mr ito kcinir | órilta t*r minur >«- 
fH a^ anu «Jl, /W. // f S , 2, Kg. 
S3. I. ÖSinii i jarla, Þ^rr i þnelak^n, 
fiyirt, ia potulafe ae donni'nti) Aatef, 
ML »; óftliB i hilfkn ral , Grm. 14. 
Fnjr ilti6erfVi, dnxtl, i'n Maln'iBOHia ka- 
U. Ipd. 38. fð. Ejp a-t vÍ6 c-n, oJi- 
!■< rti, ■ofolii fcoin-a eim aliqite, Glut. 
tt (n. 3, 3); t- Ceira Eei||;r6ÍDic viB e-n, 
fatim nmmilttrt cvn ali^o , F. // 31«, 
1; íMb oJda aiessa pugnammut, Krm. 11. 
Ep itf til Inodar, iler in tiluam kabert, 
áabaa le tomferre, hl. I 231, 2; eica 
xptil Ttlhatlar. Hg. 33, 9; |>Br |.rein«r) 
öp gitar til gaAa em (rhedœ) haitnl ili- 
m íd dtwm, Són. 7t. Ek i hnnult pe- 
lalslm kaito ; miki licel , tnleyrum ett , A. 
1; t. MBaa. lalcr tt eencordart, ingtnio, 
wilu iaífF ir eongmeTt, H R. 17; t. til 
« ace;, p«(riifere fHÍd, SE. I 252, 2. 
Uat, ymliliia ttte aliqua facullate ani- 
*•-' et 'ii mi^ Kllið oiinna krwAra li ha- 
im6i (fiiideretit} audaeiam fralmm mto- 
rmi. SÍt. 3; t. afl, en ekLi hjarta, robur 
"frit. mdtamamimi forlilmdiman poitidere, 
ImV. 2S; ek i frriAan neni pmdenlem ani- 
*■ fuiidte, Fjðltm. 4; e. hverfan Iid; 
■nifalt oiiiiM eiie, Böll 31. Cum infimi- 
'■•> Mtrt , ecuiaM kabere; tárr álti þvi 
bpa, *t haan heill fianan kEmi, paueii 
imdrt ttnligit , quod, Krm. 19; eisum 
dHl tjih, arma mbefiteitmda kaiemvi, i. 
a iaad Ai tril , ipivm arma liHgemui, F, 
UU; ck i at hrÍDa, eil evr slarier eau- 
•• Ueo dorimdi, timplieiltr pre glorior, 
í"fa, SÉ.I 238, 1; ika <* vorri v,s- 
tBd krira nam etl, cur konere (gentrii 
xUitele) gtorier, FR 1431, 1; ck heO 
'» K heÍír*. cc/BÍrare deíui, í. e. fcnnnine) 
" Un t t, Gd. 2*; ittir þd llla. Mifcre Ith' 
"•tijií, t. e. eoMyeröli, FH. J 4S0, 2; 
''•lÓaMa, reanrKror* deiere, aecrplum 
ffByt, SS. I 340, 1; itt f>ii aiikt M 
WMb, dt rímiH re ctrHorem le fitri oparlel, 
•■ • ■■« atKfi«i , timile li&i inforhinium 
iBdUM foeeinf fiHit), Am. 77; hann i 
■> n^ Tlr* , *< ^eainaii tiitUart dalur, ille 
j^**Wt« •aiKerit fntitur , Korm. 19, 5. 
te ^crltnpia . ferifkraitiee : itti karít-=i 
W. f. Vll 67. 2; sem fid illir eiifa opt 
H mrAa uli ttepÍHl juramenla jvraill, 
■■a 31 ; tie ■■ proia, eisa mall , S'rt, 
Ml, ttfe 6JMt. P. XII. - Parl. ael. e\g- 
«i petieiioT, pl. elgeadr, Qka. S; ha|[ar 
r oaiwoiilalM, a>Mii forH- ludint frmdihát, FK. í 440, 2; «( ia proH, 
et þd ert hoi^r filn* eigaadi li t/uid ín 1« 
ttl animi, Far. p. 171, Korm. 31. 

EIGI, ad„., non Cei, si), Krm. 34, fla«. 
16. Pronunlialmn fuil perinde ul ciei, firat. 
oonj. V. eica ■ SB. // 13a 

EIG(?<BH0BH, f, uxer, feiflnn, brdftr, 
vl eieinkoita), skiljaak við MÍna cieinbrdSi, 
Plne. t7. iH proio : hvtrki var híirt rrBnnkontini ríkiii- 
manna ns eisnam konum manna, hvirtvecsfa 
rikm uk liiikra, Fik. mic. (Fik. td. Ckri~ 
iliania 1847. p. 54 , e. 66 kabel eicinkunamj,* 
kcnna rOild HÍnnar eicinnar ni66nr projnia 
matrii voeem animadtertert , íi'Uim. 

EIGJA, pro «gja , lerrere; imperi., ntr 
eicirr-<mdr vpr. r'rliiaefea, exfiiae(CD, Nj. 
80; kdgum karl , btí a[ «1^! | kaldrriðan 
hljo nltjalda , cogamHi hamÍHtm laaíeroltm, 
ila ul exHmeieal. 

EIGLIR, m , aeeioiter (id. qm. •C<lr>, 
leclio eod. ífor*ini*. K VI 19ð, 2, pro clfTí 
e. BBÍTcnra . accipilcr f\iremlii lempeltati*, 

EIGN , f. , peieiiia (elea) , FjSlim. 8. 9; 
e. foður bena palria, vel politn potieilio 
patrii, uiui palrii , Og. 13, ul ana ei^ 
fsSur idem lit al^e tifn fllítar, lerf lig- 
nifieanlivi , frui ■•(« patrii. Plur., rignir 
eoða habilamla dtarum, Vafpr. 50, id fu. 
Te fonela loea, o. 5f. 

EIGMA, (-ana,-Bt), •. a. , Inbuere, ad- 
tribuere , adlcribere (ei|;ínn) : eipta e-m 
hcimi'ka þrdtt , (emeroriain otiilaciam aficMÍ 
ailacn'&ere, FR. 1153, 1; eignaSr Oaati, 
Odini dicnfuj, (fennfvi, Od. 7. — Paii., leam 
ocfÍEO, eÍRnajc (gi, libi adlribuere , adicri- 
bere) , paliri, adipiici, oblinere.- e. ft, 
lljAAð munu5, pecunisi, mulierii omiirM oA'- 
fitci, Hácam. 79; e. dðalvi'illu, byirðir, Rm. 
33; e. rdnar (cienliii potiri, Sk. 1, 17; e. 
auA dveiliit paliri, FR. I t3i, 3. 

EIORA (-aaa.-af), o. ti., agri le mottr; 
Itnlt prortdert, PR. II 130, 1. Lix. S. 
Bald. leribit eyra, tií. 

EIK, f, fuercHi, Háeam. 140.— 2) arber, 
H. Br. 6, eik lirs efeinar, orfior rnmi n'taJíi, 
Suacfa Varia, Jft. 3i; þat heflr eik , ef af 
aanari ekefr, id uma arhoi luBrifacil, jued 
alteri abroiilur, adag. Haril. 'il. — 3) ia 
appellatioaífriu feminamm: eik lauka, artor 
aUii, femina, GS. 2 (NgÐ. 165); eik 01* 
femina Ag; elk ÐicIíh landa. arior auri, id., 
ÓH. 247, 2, ciife compo*. lineik , nimeik, 
vineik. - 4) narij, Hífuðl. 1. ÓH. 168, 
2. 186, 1, SE. I 636, 3. 688. 2; veör 
Hiaung eik ceHfui aavem propulil , Hh. 19, 
1. i«f eik Biauns aavi'i iJelalii eil, P. VI 
174. ~ b) eik reikar, arbor capilii , ptJul, 
eo^iiJJiM , SE. II 500, 4. 

EIKl , R., ^erni*, fcoJIeclive, el l«at«M 
tn ling., ul srcBÍ, beyki , birki). — 3} ar- 
Íer ; Óhini^ eiki , aríoret OlJiail , t. e. or- 
iorei ai Odittt animalm, komimei, HSfutl. 
8, quoeum conferri poiiuml bileyfa viftir, 
F. VII 6, M TSfJar raaar, Korm. 8, 2.— j; í^ogle nmii, vt eik, F. Vl 47, Í. 196, 2; vik M 
vuidlðng ciki more hovu abicondil, etl 
VKnillin|;t ciki skar vik nacw mitra iccuít. 
JTj;. 20. t. 

EIKIGR.BNN, oií;., fucrcui tnKor nri(í;(, 
vel ^uerctlit viridit ttl itTharibat vÍTidi$ 

Íeikii grwnn), ipilk. ttrra (NoiTtgiœ), Hg. 
; ef. viAi grAlin , $£. / 320, 5. 

EIKIKJOlL, m., oucma noEÚ, C«iki> 
kjBll), Hh. i8 (AR. 11 60); pro nave: jlir 
eikikj.-.ls, p. Hrai. ed. Het. 9, 1. 

EIKIKBAkH, m-, eortvi qeenuu, nmit, 
(eiki, krákr), p. Hrað. (ed Hafn. 18i8} 
ilr. 5. 

ElKIKdSTR, M., tlrvtt ilignea, («■>'■• 
kaBtr), ragut, Ghc. 19. 

EIKIKYLFA, f., elava fnercen, (ciki, 
kyirtj, F. XI 130, SE. II 212, 2. 

EIKIN, f., amnit, 6nn. 27; stde ckia 
(fragm. U . akin). 

EIKINFÚH, Skf. 17. 18. vertitvr ignit 
infttlui, M«leilui froltnvi, formidabilit. 
tt itfMtlur ul lynonyMtiM tgiJ Tftrrlo^; ted 
nen memoratvr vnfrlosi adem Gtrda amti- 
eni, tid tmttan lapti lignea, nam vnfrlðfi 
s. 8. 9. alia flamma eite videíur. Bl fragm. 
V, qui e. 18. omllU, in e. 17. pro etkinrur 
jtir, habel eik ien fjTÍr, »1 dt tape Uignea 
eogilaiie vidtatur. 

EIKINN, adj., moleiM. importtántu, in~ 
ftitni, epilh. kaiía, SE. l Í30, 3, ukieoit- 
jnngunlvr letr tt cikinn. 

ElKINSKJALnl, m., niuttu, Vip. 12. 
14, SE. I 68; II 470 BÍkÍnBkÍilldi ; II 553 
eikÍnBkialldc. 

EIK1NTJA8NA, f., terta, Rm. 13. 

EIKIBOTA, f, qntreui annoia. (eiki, 
rota). Sfi. I 310, 2. 
eiKlí!MIBH, M., lanmi, SE. I 587, 2. 

EIKIVEGGR, m., parUi quemut., (eiki, 

EIKJA, /■., pon/o, iiníer, SE. I 582, 3; 
dal. eum. arlic, eikjanDÍ , Harhl. 6. Dal. 

Ítur. eikjnm (ear. ttcl. ekjum) , ín prota 
: VIII 37, eikjoknrfl, id.. ÓH. 92, F. IV 
185, Gpl. All;Ðan. Esc. — iVaci'f , Mg. 1, 
6, uH forle ckjo. 

EIKR, adj., Orkn. 81, 1, petihim etie 
tidetur pro ekr, i. t. aegr, «gr, íerribilit! 
meA eÍKum eldi igne terribUi; hoc (allem 
caiMonanlia fflefnca (uodef; cikum fTemr ftt 
niekjB, u6t plena comonanlia tiit debet. 

EIKHLIMIR, m. pt., rami arboris, (cik, 
limr). acc. lima, Mert. 1. -26. 

EIKÞYRMR. m., cereuj, Gmi. 26, SE. 
l 590, 3, 12S. — 2) Edda lavaiina infer 
urn appttlationet numerat eikþimii. 

EiLIKNIR, m., cJí;ieu*, SE. 1572, 1 (gi. 
lemper deftndem, legeni, ei = ey . lirB = 
hlirft, oeí (imf.'. dtfendeni, redundanle ei, 
Bl ey). 

EIH, Ha. 117, F. IX 359. varie accep- 
tum al; Hkr. T. VI, hyrr lík cim mcA 
hiinni (Iiimmie ^umui cicíum eernii eoíilnvif, 
fuaii eonttructio eiiet . hyrs ein ^mu* 
flitmma , ab eim , Non. eim, fumui ex pru- 
»ii (Lex. B. Hald. eirnr, eymr, eapor ig- 
nii); propiui ad eonllruelionem. F. XII 205, tijrr Uk eÍBi, ignii vaporem eoluleeil, 
labjeclatiit ; Shl. pamma pammam tutjiel*' 
vil, u( eim (il Rcc. ab cimr. Porle n»- 
p/ici»imum eif (cum leikai in toltUandi, lab- 
jtclanái nolione non plaeeal) accipere ein 
pro apoeopalo cimr, el hfrr pro aijeetita, 
3: hfrr cim (>=reimr) lék nea himni catid.it 
i^ii (iiJerD Jomtefiitl. 

E1MGE1T1H, M., gigai, SE. / 5H, 2. 

11616; aingBÍtir /r 471; cimeel , // 

M4 (eim = Ío , gt'iúr'). Vidt einceitir. 

EIMl, ffi., Ígnii (iá. gu. eimr>, SS. I 
198, 1, Vtp (ed. Holm), 58, Cod. AM. M4 
(Bd. Sam. ed. Hafn. T. III 20*); »1111 
SE. II 986, eime // 569, ulrogue locopro- 
terea etl forma timr. 

EIMln, m., gladiui,SE.ll6S)protimúr. 

EIHKIH, M., gladiui (id. qu. imnir), SE 
I 567, 2. II 477. 560. 

EIHR, m., ignii, SB. II 486. 569, Pn, 
51,- cimr ekBDt A her hrimi, ÓH. 32; eiar 
hrUt (forle hrott = hrsDt, ilridebal) , Oria. 
13. 2; iylgi* eimr, ignii eutdie, atmmi, 
sendir kylgjneims, mifiarauri, cir, Skéldh. 

3, 44; cJBlUr e., ijnii Jtuoii, swmm, (Mir 
BjnllBr cimH eir, Ag. 

ElMUNl ciiic cyinnnL 

EIHYHJA, f.. ignii. SE. II 486 (hoiU, 
cinerei ignti, favilía). vide eiamyrjB, tf- 
myija. 

EINAOA, adj. indtel,, lemper rodent, (ei, 
dbeb), famelieui: cinfts* ylgr IvpafameUea. 
Alii tegunl eÍDBg* ylpi (iií ein-Bga, a4j. 
indtct., in unum confutui), loda Imfi, 
lupa, Hitd. i9, 2. 

E1NAHS . V. cin(lr&. 

EINARBLTNÐR, adj., ontmi coMlinrii. 
tnfrepidi, lÍberaUt , (cinBrðr, lyndr), F. X 
432, 77. 

EiNARBR, aiO'-) tincerui, inte^, (t. 
cinhBritr, einOrð); cinert, adv,, linetre, 
eandide, Mla e. við c.-n, eiitcertim le pr^ 
íere, tíncere cflrjari eum aiiguo, Bjndi. 

4. — 2) confinuui, perpeluui, non inJermp- 
hn.- einart ir perpelua annonie ftriitUai, 
Lv. II; ^Bt lá fyrr einatt (einart) nt 
Svcint, iii anlca folum Sveini fueral tub- 
jeelum, F. XI 307, 1; einart, ath., per- 
peluo, lemper, Ha. 310, 2. 

EINBAM, m., gui homintm loltu, lint 
alioruin auxilio , inlerfieil, (rinii , bBBÍ), 
Grm. 49; ortnt e., lerpcnfíi tolui pereuiier, 
Tkor, Hýmk. 22; Jarla einbattí regtilarum 
exifirpalor , Hg. 33 , 3. 

EI^BEHNI , n.-, uniea prolei, (etDD, UrB, 
Wie einbirni), LU. 56; in proia Eg. 7.20. 

EiNUAGA (-aða,-Bt), eerlitm diem pra- 
itiluert (cinn, daer); hine eindagaSr rnnir, 
eerfa diii ad congreiivm prailUula, eoa- 
^ruiui ad certam aiem indiclui, Hk. 62, 7. 
/n praio eif eirvdafa atefnadag edieert 
alicui eerlam diem ad eonvenitndttm, Orkn. 
p. 124. 

EINDERISEYAH, Krm. 8., tte. Rafnium 

fi. 111, Orcadei, Oiiiani Inielorc, quod in 
iiijua Gnejicii tignificat innijai cel o rt n n , 
i»l Orkneyjar innifiM plioeartan, 
EINDHIÐI, m., XU-, 8E. l 28S , 3. Xí, l n t7X 556. 61$; bgralnnd EÍBdrlfta 
4fi U faaam Thaiit ptrtinailet, ÓT. 16, 
I, )■> ltt» OI«Mu codutnnl menB Eindriðk, 
nvW titíalom , cnllarei. viíe Elnriði. 

EUiETGH, mdj., mmicuIim, qtHh. OdmU, 
SL 1136. 1. 

lUrALDB, a4j.. nmplex, (eioi, tk\ár): 
nbk l«r, laai taultx , meJioerit , mlgarit, 
SL », f [F. VII 86, ÁR. II 62); tio- 
Ubulpimú eibariui, Skáldh. 3, 31. — 
}] ájcNtu, liieralit: eÍBrúld nj&run stcina 
/oMM Mjniuf, (^ánuíi^, /d, // 8, var. 
K.. ^ •Jit ciareldri fsuJo einfe)dr> qwd 
ofcj- - t) timflex, tluUui: ■oðtrdB er 
«aUdr Mðr, ffH^m. 24, 8. 
DNrALLElKR, m., timplieilat, Nic. 25. 
EUfCLDH, a4j., umiee dtditui, (einn, 
Már a rdh): e. Mð«, var loliia peeuaia 
'«> '— UÁu fÍM filia cMacaniUi}, Itl, 
tt S; ndt eÍBMdr. 

me&DÓTTlR , /., miea filia, CeÍngB = 
mU, dinir), Jf. kal. 36, SE. I 3S0, 5 
(M, t-), FR. I 519, net. 1, mtnbr. i32 
T^tMelfr. ad ÓT. SUt. H 84, eide rmki- 
■ritr. SerMlur et cB^úrtir, ^. e. /n 
pwittl eÍB^BMBpra einkBkDn unictti filiui, 
f. II St. AS. UKBB duhtor unieam ^iam, 
Itm. 

n^eEITIR, B., gigai, Cod. Worm. pro 
áafiilir, (forle gigai limplex, uaieept, 
ffet' þrí^'iíÍT , gigai Iriptex, Iricepi). 

EINSELXIB. M. gigas, pro cinceilir, 
SL II 5St. eide cineeitir. 

EI>'G£TL\K , p. p. eomp., uuigenilui [eÍBn, 
pi*): ea salkonúnpi EÍ&lkr konr einEctÍnn 
bÚMr umigenilui dei filiut, Ht. 17, Lil. 
». 6d^ 60. 

m&. adj., •wUki, (eÍBn, gi), ÓK. 9, 
t:fm engis, (einki», Wie einakÍB), ÓK. 9, 
Í.F. r/ 417, 3; aee. tmf,í, ÓH. 186, 6. 
Tiái (Hp, it. •Íacir, cÍbbcí. Einfi þOrf, 
í"**. 3. 

BINSR, id. fu. eÍBEÍ, nuUut, ÓH. 74,3, 
*h 17, $, Ó4. 5, OrÍM. 5, 2; vide ensr. 
in. oBf. eÍBgB*, SóU. 13. 

EIMAGI, m., tfrwta, tellimeMli genui, 
ÍL 11 194, tmfrateriplo Mb^ i. e. BÍieðB, 
p.t. 

EUIARBR, a^., eenilOHtii et intTtpidi 
^mi. Srm. 23, (cÍDn. htrðr). /n preia, 
Mkaifcr Bk ■kdífír fonnenn, Sturl. 9, 19. 
nXRENDIH, itde., rtelti, direele, (propr. 
ma mmmt, cÍBlicBdB una manu lilirare, 
«, ktad), F. II 203, 2. 

imEIIDn, ad}., unimanut, (einn, haod) .• 
mhmS im, Ata mumaaua, Tfr, SE. I L , menemaehut , tolilariut 
WHmMot , vef fm telii pugnii operam dal, 
PMi* «Niee operam naemi , in ting. lanlum 
A fkrt, tekagl. 61. Plur. eiaherJBr, ht- 
•M UU emti , in Valkallam rMepli , ctsef 
«U, 8E. l 84, Vafþr. 40. 41, Grm. 18. 
tim.SO, Hg.33, 16. IrfyfK xii3(diciiis- 
t^^ laK. If, 21, verlilur per einherl, 
niiiim. Bat. 1748, p. 21 

HnLtoB, a4i., titi tpte tuffieitnt, a4t- 
•fN ifícM BfM Noa tsd^, cÍaB, hlilr) : verð ek Bt •Bfa «141 | eÍDhlllr, nema gai 
beioi, Lv. 34; cÍDbUtr ek þ&tlumat am flcst' 
Br alUr hrír Torar, FR. 11 138, 2. /> 
^oia til , einblltr al e~a mati cui propria 
Birw lufficiunt ad peragendum negolium, ÓH. 
79. Einhlítir fiefnar, JkoBiiiiu, fut tunl 
membrii inlegrii qui&uigue virei proprim ad 
ret lual oteundat lufficiunl, Gretl, 4, 1. 

EINBVERR, pron. indef. aliquii, (eÍBB, 
hvcrr), Hátam. 123, HarU. 29. 

EINIGIR, ptur. mate., nuHi, (eÍBEÍ): 
•ÍDÍfir ýlar nujlt heminei, Jd, 1; eil pro 
einfir, iiurrfa i; n'c eiaigB, pro cinfa, ace. 
ling. fem., FR. I 284, 2; einicsr, pro eÍB- 
far, aec. plur. ftm., nullai. Qrág. I 354. 

EmiNG, f., untíai (einn) , LU. 1. 

E1N1H, m.. juniptrui, SE. II 483. 

EINKA, eÍDkar, einkam, adv., pracipue, 
in primit: (eina, fi, lec, Gloti. Kjahiaga), 
cinka ðrr, ín primii uíaecr, líteraíij, F, 
IV 13; einka HOnr filiut unicui , Hugim. 26. 
3; einkB f&stri, KNÍftif aíwnniii, tei pra- 
ilanliiiimui alumnui, F, X 424, 12, vidi 
eing«. Einkar niss caldt cupidui , Nj. 44, 
4; e. meinn perguam noxtui, Ítl. II 219, 1; 
e. mildr liberalUtimai , F. II 259, 1; e. 
\n\ht vttlde lalui, Si.10,1; e. tiir. F. XI 295, 
í. VII 350; e. rðBkr, alacem'ffluf, forlii- 
límMf, cefero* homtnei antmi alaerHale el 
forliludine prailani , A.4; e. aaarla mitjna 
Gelerifafe, F. 11318, 2. EÍDkDm tn pn'mii, 
SóH. 28, Jd. 10. 

ElyK.KBHÚBR,f.,unieaiponia: callirið- 
■idB (CArÍJlt), eedejia, Gdþ. 44. 

EINKA6JÖF, f., doaum eximium, muhuj 
]ir(Bj(an(tJitmum , Ifi!. 3. 

EINKENDH , parl. pati. v. cinkenna, jia- 
^jari nola diilÍHguere (cinn , kcnna) : 
einkend alSavendi Morum lingutarii eatlilaii 
eel cinkcndr, nníce nofuj, de guo inler om- 
net conilal, nÍSavendi , cinkcnd sld (i'al.), 
M»rwm iníegrilai, de fua inler omnef ftoMi- 
ncJ eonilal, SE. II 246, 1. 

EINKILI, m., omieuj, SE. l 536. 560,3. 

EINKVÆNTR, fi. p. eomp., unimi uxorii 
marittii, (cinn, kvKna), JVia. 31, 

EIN LYNUR, 04)., tui ingenii, (eiaa, lyndr), 
Qrell. 86, 4; in proia, Aj. 121, Kiaajt. 1. 

EIMMANA, adj. indeel., lelut, lolilariut, 
SóU. 48, 

EINMYRJA, f., fanOa, FR. II 73, í, 
uii nar. leel. cinmerJB. Dan, Emner; vide 
cimjrrja. 

EINN, ein, eill, adj., unui, luia, unHM,- 
Keufr. eilt ex vet. Dan. cnt, eúíe HarpcBtrenfSj 
daBBkc Lwfekos , p. 19; gen. pi. einnra, 
Yilk. 26, pre cÍnBa, nejcio an mendum lil, 
— a) nwmerale, unul, 6rm. 2. 3, Vafþr. 43, 
Si. 28, 4; ef Ivcir vefa at mír einam t> 
I oppu^oiil, Korm. 5, 3; allir af i mír 1 6rm.53; Bllra Dema ei 

¥6lk. 26; eÍBB, uniu fcomo, unuj ali^mi: 

hverr er acfja rsAr einam allan hag, Hátam. 

126; ni cinn ne unuj quidem, eum genil,, 

BÍ einir firiffja tefO manna ne unui quidem 

«x hit Irisinla tirU, Oha. 49 (Gk. 3, VOOqIc t\n, aBr>, m þrífiju, vnam (primmi), al- 
Itram, Itrliam, Vip. Í8, Hmam. 199; il. 
ekn dBnSnilr. , ttgHia fiat it eink prímum 
ÍBud die, Vafpr. 20, cf. 22. 24. Havd 
aliltr FÍnn pro ryrMÍ , prHnii>, in prDJd F. 
Jt 37. — b) aliqvit, píidam! eÍDR karls eyn^ 
tr riMtíei aiietijui /Uti, ai{/uiicfa nnlÍDtir i^ 
ttaUIifalii, ft ctfi* mlin /* , Arflrm. 9, ^,' 
flÍnDm brdki, OrAn. 8f , 9,- inrf(/iii..- rin BÍln 
linKminnici'*!' kTÍnnfl, anima aliqua /Mninie, 
pra anMiK ftmintt cvjuidam , Gd. 20; nÍOB 
mtna ok meina mtr eina 6ni Btein*, Korm. 
5, 4; nn eiia iltu aJifuc (enpore anfeÍHConD, 
Krm. H, — íj «nui, cer(u», prietliltilif : 
eÍDD iffgri . cerlo, pr(eflt(Hlo líi*, Si/'. Í3,' 
Ínn eini i%gr, diei tinieii), diti tiipremut, 
diet oiftf u/fimnt, Fm. (0. " dj uhui , idem, 
Orm. 46, Uétaat. 35. — e) lolut: einir kr 
VMloli, IÍn.4;einnMHiia leenm (o/uf, If öeaM. 
47; einir MKian (ðli inler le, íiíd. 98, einn 
Ber ii£i >«Jui, itid. ÍI5; ein h>I hon liii tala 
eub dio itdeiat, Vip. 26; cT einn tJial riAa 
n* r» (sliu* ariilrafu Jf ol , H. 16 ; si einn 
w (oJiM, Ailmim. 18. Í66. Cum lu&tlan'iiD 
tn hoc lignifiealu fere potlponilvr, v. c. i\i 
v(n eilt oino eolo Gmt. 19; ^Arr einn 7'Aor 
■otui, Vip. 24; hifr cinn animiu lolui, 
Hávam. 96; hamin^ur einir jenii loíi lu(e- 
laret , Vafþr. 49; heiplyrM ein Jieiiiifiela lola, 
Fm. 9. Poitpenilar tt adjeclivo, fuum nerli 
pottÆl , lanium, lolum, lanltmmodo, nonni^í.' 
Iveim einnm , duatui iðIíi, nonniii liiia&Hi, 
F. I 27, 2; vilt eilt srala lanlum, Hátam. 
ilG; HU eitt pauca lanlum navei, Si. 6, 4; 
(tc in proia, rirr einn f>orði M liik undir 
bana briln ;iaunMÍmf oculcii eju> inlueri an- 
debanl , FR. I Í73; míkil eid »>taia manni 
fef* exigua (antum munera alleri anda tunl, Hávo n. 52, í mikil eitt c nejaíione, fuœ eería akal luffigilur, idem 
eoJel ac iftit eitt moiJD ^iarum. — f) elnna 
gtn. plur. , eum lu^erlaliva Juncíum , ligiti- 
fieal ali^id in tuo getiere prsilanfúiimum. 
0. Pauli adnolal: „hic cemíderaHlur einir, 
toli, qui cloMiem aJigvam eonililuunl , ab 
' aiai kaelenu* i^juncli, tl elnna eum luperl. 
potitnm, lalium lummifm ae ;>rimum no(a(". 
Eaci er clnnt hTnioalr nema cil uRief ^or- 
(iiiioMU, Háeam. 6i, Fm. 17; rinna þekkniitr, 

Vegl' S; einiia KAslr nanna haminum lange 
tummui, F. II 40, vel forle einna manna . 
■ftilr inler rai generii hnminei- (i. e. Ttgum) 
iimmut, u( ÓH. 101, eiana maniia meit 
Tirtr. Htíd. mie. c. 33, „Kn li ■dlti VjOrn 
fMi, Mir i niMia iafi eiana maana i sir>lli. 
JUxiíaÍ «liam poteil illud cinna fier einn hinn, 
einhverr hinn, cwm >i^>ert. deíerminolo, v. e. 
einna aSiiir, einhverr hÍDn ■ðsli, nniH in 
>um«i>. PriiMrÍíwn ÓH. 86, titt er cvi 
eiiiBa lala, at iirvwnl U at hillii annal slikl, 
tie etprimit F. IV 175: fáit tr r*í einhverra 
lala, it F. VII 169: baaii ta^i akki citt 
s*i ÍK«tt, at cici m«tti ver&a aDaat ilikt, 
miUaai iMarn rem lam eaimiam eiie, guin. 
Kma iwkkiirr, Vtp. 36, e>( iií. gu. cinbverr 
cina, alifuie innu, «1 ^Bra nokknrr, olt- 
^uii e ximi u i , *id« Mkkarr, — jj U eiai, (anhflK, >o{iiMmoiJo.> ci^ at eiufl cr Í ttpl 
fenfr, non ra lanfiim magni prtlii lual 
fua pulcra lunt, A. 17; at ein«, id., lil 
■t einu modo partim, Kj. 103, i; )tin ytf- 
Bemi er sl einii 1 JlurS. jíoria lua itlum 
modo in defeeUt ett , minime ertieil, Hili 
12, 4; landi vikr norítr at eiaa. lerra (■■ 
lum 6oream cer>u> recedit, i. t. majil ■■ 
giigue recedil , Orkn. 81, 9. — h) þvl cIm 
ea lanlum áe cauia, e* idIwh eoniilie, Ii 
4 fpro>. F. VIII 201; nio al eina. F. I 
»3; =- þvi at eins, F. IV 195. XI 20). 
EINK.4CTTR, aiij., gui unam neelem it 

Vtp. 31, Veglk. 16; e. 1» jlaeie* una nsH 
coalila, Hávawi. 86, im proia Slurt. 3, Z 

EINNHVERH, pron., al>>m>. id. p 
einhvcrr., (einn, hverr), neHír. eillhvcrl oli 
fuoj, ÓH. f72; gen. einBhvrra oJiaijx 
Plac. 49. Stc in dal. fem., ciaaihverr 
F. VII 193. 

EINMN, aJo., eliom, ^gue, taitm *ti 
(ex einn vec, eínn vcfinn, einncein, eianl 
el emDÍn), Skáldh. 1, 19; at morKat vkjU 
mrta einnin mikJlli nauS ok ■iram dauíi 
tiik. 46. Í5, FR. II 280, var. 1. 

EiNM^AMAK, aij., tolut, (cina. *aaH 
FR. I 5(8, f; fem. einsamKn fola, iU. 
247, 1] fCT-ibi(ur (( einn Famann. 

EIKORÐ, recfiuf, cinarA, f. eimplicila 
fidei: laltr einaWmr perfidut, Mb. 6, 
qua forma oeeurril ÓH. 1i3 , h«lla (il i 
einarð manna, Í48 halda einarfi vili láaii 
droltlnn Binn , 73 nkjovlai I eiaarhÍaBÍ (fu 
hii loeif omniíui F. V habtl einurA. fiii 
hodie ett wlgare). EÍnorA, f. fidett 01 
178, 1, fí lalr TErS (ace.) firða anD 
pecunia 4aminei a fidt abaiienat , F. V 
ÓH. 177. 197 (rulgarii forma eioorö tit £ 
16. Vigagl 18). 

EiNKÁBIW, adj. fui onHÍma floJvfii 
habet, (einn. riltaí ; neutr. lila cinráS 
animo obilinart, coniHlulum haitrt, e^ 
animo Kalulum ha&ere, F. K. 238, 4. I 
prota hara einráðit , iii. ÓH. 208, Eg, ei 

E1NR.SNUGA, adv., pro mo (propri 
ingenio , ad itnium commiinem mMMlf adtai 
modale, SE. II lOi, 1 (ab eÍnrEna fin^ 
lari ingenio prmditut, Eg, 75.J. 

EINRIÐI, m., nra EindriAi, Tkar, Fi 
il, 3, el i Cadd. Hkr. ad ÓT. 16, 2. 

EIN^ET, Gd^ 15. vúielar m>c iif. ; 

EINSÆTT, aiff., inleyrMn, [ieidiai, l«M 
perieuli txptrt, (eina. ■■rr a Bji), Kj. I 
2, ubi, eÍníKtt cr þal, Ji«ciil mI. U mI 
pertrulo caret. — ^) guod e ralieni ij 
gucd eontulttan eil, Ífaf. 43: pií er hiin 
Biyri bverjum < hag •ina með Ird hfrí, 
ynfia þoll ok eltra, ' einBstt at vd hrcia 
i. e. þvl cr hverjam hrlnfslfri, ^Bgra þ 
ok ellra, eiasntt, at brcinKÍ vel oina h 
með fagri Ini, iiIcd (juðil ipolium n(* k 
manie arclit Iimi(>iu> a dfo eircnaucripti 
til) rulio luadtl, ■(. Ein*«U er þal I 
ralio luliitima et c«nfiil(uftaia eof., U. j 
vidt koBla. 

BUil«iKEBJA^II\^^l|i.^^ «aJM eraai en^ (crrarHi, Ckrúhii, Htu. 3 (ul akep- 
jMd Ufa, Owl. llr. 2i), ubi tie: tHendn 
jtnn imit, \ t\BAefí»aii, hreinM | mir, 
^i er BÍrt «r terí | mi»r grud htAan, 
iMái, i. e. rÍBtksfJudi ludft, •enda mir 
jinn lireiaaR uda, þun er or fteri mitt 

MNT (TMd b»». 

ÐN.'IIOpVBB, m., miau artiler, (etiii 
él^): e. fcerfltaitm, mrUttr pugiut, qui 
ftpat d(rt£f el eiiJw oraliorum regil, Odut, 
ÍM. Bt (SE. II ÍM, 2;. Bir. T. VI ttrii 
tr, wfau pra^ Mlaloria éitlriiulor; Skl. 
twulnmtlw lymldra e. arbtítr psjnia,- 
t. III 207, ul tttpra, ^m ufrafHe ralto 
f i iT efc d tat 8Mrriaa« eMMnlanwi e>(. Cum 
mitL HrWi «a»ki~<rnAr ttnferri poletl tuhtl. 
áokifH. iW. fti. (iadcai, ■jáirdami , pri- 
■*■ arÍtVrtm catuoM aíi«^ dtciátndi, 

r.xiH 

nNMfUBNf NO , f., tmjaeiilimi prmtlan- 
■ÍMam, (einn, Bmurnine}: e. andar sira 
dtVríki Smmelo, Bo. 12. 

EIMeriGl, N. , lanila emgutla, qua ittei 
imfdit IrmMtiri nim poletl (•lig, attfa) ! 
I. kw*r, temita colit, atadiut (mtoj eote 
mtHitr), SE. II m. 1. 

EINí'nKA. f.. ammU, SE. I 57«, Í. 
I! m. m, ted II 632 einstlfa. Ed. Li~ 
■M kolef ciaalikia. 

E1NST99R, wO'., MÍilanvr, («<»■■• >l»»r}, 

ONDGI , ^. (iflf. Healr. ah eingi, nuí- 
fai. (eÍBB, Bi); einaci feli rransr «■ tmp 
fadMi panu lAeriii* , Lokagl. í; eÍBSfi 
■ MJIfl r*.- mi mtk iUr, at «. dafl, nefiie 
idM BefMM, tif itaUa 1» re frugi til, Ha- 
toK 135; eiaofi, atiUe paeto, eet, ttoKeeía 
f^", fW. 17, cgi»hjilm bergr einnfi , galta 
(wm4iáUit nllo paclo proltail, eel lola 
f M BM ^rvleftl, >t riiiBfi k. l, ewitdem 
WM katiml algut koditmum ekki ein~ 
fOfB. £«4ea> forma oeevrril in proia, 
Srif 122. 

UIVALD, it., tiitgiilarii poftiltti, lin- 
pd« Bpenirai, ■MmarcAia (einn, Tald) : 
H^ dn««H , leraia UHilai, i. e. tonela 
MiM, Orf. £4, nii tie; iBma þreHBt ein- 
«U 1 MarAa faaMi dttm Iriunum oitorvan- 
dii ftmetplit eolere. 

DNVaLUI, 01., ro 
pneiMr, (ctaTsM): e. fiir nitietM secwnie 
fmtÉttr, Fm. 3é. Badtm forma H. 3. 21, 
«ti 

BSTIGI , m. , etrlOÉten tingulare, (einn, 
^Ú: hofim c KorBi. II, 2; fmi ÍM rr Jif- 
WrtbMMfiacK, aer^aaiinecircenei. viiie 
lm>, ■erai mslli: pú Kormakr akaraSir 
Í A Gl UlacMBpi , en þar á ■Jt Mffi ek 
flr iferlp; þi ert maðr dDgr ok litt riTsdr, 
■iUUtfaaBfa ara raBdhKO, en alla ekki 
• éntfjL Et pameit imltrjnlÍM «rsr* et, pmm; ar þótt aldri v»ri 
•íe* rfarelor (^g»a otttmrtt), 
Wfvm krynil eirar, lorica 
imrt, tttít te objieere, 8ie 3.1; eoneiliart, E§. S7, 0; eirar rin tpet paeit, 
Hk. 63, 1; fcira eir, fuier fto^ii, paae, ak- 
(liiwiilia a pugma, Hlla felrs eiiar, dea 
fuielít gladii, fenina (([uod pugmanlet dÍTÍ~ 
mere loíeianl femima, ualvrá vuígo paeit •( 
fuieltf iludioia) , Korm. S, 2; biBja a-a 
eirar pacem nfica^Be ezpcicere, Eg. 89, 2, 
Bai. 64; eita hollrar minkunnar ok eirar 
iií., Hat. 4. PUr., SB. II 226, 2: Knkl 
framdi flolna eimai Kraiiiu ctvee paci tea»ili 
iAr frifnm þi þeirra loklt einim an(«« 
Budieimur paei lomm fiium faelum tlte, 
6kM. II 296 (Fhr. 72, t) , quo ioeo Vila 01. Smtcti recliui kaiel, áAr rifnm J>á þBSra 
~ lokil eirti aiKe lantcit (f>d z^ þó) a " 


E)B, f., Eira, dea medicimm, inia Atid- 
um, 8E. I ÍU; dal. eir, Xcrm. 3. 10, 
led eiri. f^óifm. 29. In apptll. ftmimarum: 
falda Eir, líea eatffifranim, femina, Skáldk. 
?, 20; — orrodagB (auri), id., Íil., II 
254, 1; — eldkrkke (auri) , iá. , Korm. 3.5; 
— hiAymÍB ireira (peelinum), id., Korm. 
3, 8; — nanfjre faurij.'id., Korm.3. ÍO; 
arglasii. id., FjSlm. 29. — ^) aíjal., fe- 
mina, ítl. II 252, I. — 2) famula Mtm- 
gtadm, FJöttm, 39. Fide Eirr, il. eompotila 
baideir, Tatdrir. 

EIR, id. fti. tr (i.t.bÍT), lor, F. V 180. 

EIR, n., ai, vide eirhcftr , eirjsrurr, eir- 
maftr. iii prnta F. YIII ii8. II 139. Vidt 
hlBkkeÍr, fuad liuiia jecli'o tit (Lappomiei*\r.') 

EIRA (eiri. eir5a, eirt), ". a., parcere.- 
■tr rið hann litt eira iUe (Vingiui) libe mi- 
itime peptreil (maia impreeari eapili lua mi- 
nime dubilaril), Ám, 31, kume tenium t»- 
formal ViAiumgaiaga , ok lltt eyriVi bann tkr 
i alUum orKum (FR. I 2li)\ eira e-m ;>ar- 
erre, F, III 27, I. — ^) oomnioAim tite, 
prodetie, txptdirt: vitan, b*e obb of •iri 
ðl , eTpIm-emui (ptrieulvm faeiamui) , nl fio- 
iij pTofulura til (eommoda , eaíutortt fu- 
lura lil) cerectiia, Rg. 44, 2. 8ie im 
prota: Efill fann þd , at hoanm mandí 
el^i BTft bdit eira. £. inltilexil, eommo- 
dum (lalmlare) libi non fore, ul rit eo 
lenore ptTtteerartl , id. gu. duga, hl^5a, ezo 
pidire; lie el F. IX 511, var. 9 eira ut id- 
fk. hcnta, vlUt tttt, eonvemirt. 

ElRABLAUilS , adj., guietii, paeit expert, 
{t'iT , l>DBs): eirarliHit oddvila rlki íaiono- 
fum Dueii imptrium, Eg. 70. 

EIRARIÍAHR, ad},, futelui, pacoliu, 
(ranfuiilui, (eir, namr lerm,): eirarBamt 
veldi (ranfui/itiffi , paealum impei' i am , Ha. 271 ,' 
tid F. X 47 Itaud íene tcriiilur ejriraamt. 

EiBABVANR, a^/., imnilii, tnciemeiM 
(cir, vanr), lía seMla, Eg. 60, 3. 

EtBEKKR, a^., iimper forlit, (á ^ m 
rekkr -= r*kkr) GS. 2. 

EIRHEN'TR, m., •fimf anmii, (eir, hMlr), 
Jtfert. 2, ^4. 

EIRJOkURR, m., rem em ore, mmm, 
(elr, JOftirr). MeH. 2, 4/. 

EIRLAUST, oilc., line clemenlia, finc 
Itmilate, rtmiiiieat, (elr, f., laoMi), 
meiiler, •Mfita citm vefcfmeiilfa, ÓB. 
37, F. VI 407, 3, Sturi. 6, " ■ ÓB.V^1. EIRHABR , Rt., eir meiu (etr,it., B»ftr).- 
teka i BÍk einnMD , cirum iEiiei«n indutrt, 
farvtam viri anti adsumert , Merl. 2 , 39. 

EIRH, f., dea Eira, id. 9«. Eir; in ap- 
ptíl. ftm., Eirr atlra, dea divitiamm, femina, 
aS. 15, vide hrin|;cirr. 

EIRISAHR, mO'., elemem, Bacificui, ie- 
nigntis, (eir , f., ssmr, ferm.^.- de Chritlo, 
eirsftmr drDllÍnD, Lt, 49; lie qKoque legen- 
dum Li. 20, vii lic: irveitis raoD jln | 
eir sani or ben fieirri | hufnm nkylldD þnft 
hCiidar I l)eyrn.v>tD ok dreyri, i. e. vatD ok 
drej'rí ruD or Jielrri ben eirakms árTeitÍB 

EI8A , f. , faeitla , eiiurei ignili : atm 
loga brecSi Bpp dr eiaa ul ti pamma ex ei- 
nertíiu$ rtoltl, P. ¥ 178, 2; cl ilmdroanr, 
froeella jaculalionii ., pugna, ejui cisn gla- 
diui, i. eina elraonr pugnatar, Hg, 7. — 2} 
poelice, ignii, SE. I 506, Mg. 32, tl in 
ptur., eiaar, ignei , F. XI 306, 1, Ha. 291, 
2, SE. I 506, 6. HimÍDs eisa, igmU cali, 
lol, P. K;/5í,2, ef. F. Ví 197, 1; eisn úm, 
conlui ferricandeni, ignilui, SE. 1300, 3. 
E^Shrs eisor, ignei elipei, eniei, Ha. 232, 
4; e. mán jnrAar (marii), aurum, G. i7 ; e. 
jftrfiar nmEÍrbÍH (marii), aurum, ejui veit- 
andi etr. Nj. 44, 4; e. Hioar (unda), au- 
mm, rasDr Hinar eixo eír, SE. 11 228, 1. 
— 3;slaáii<»(uleldrj, Kj. 30, 31 (AR. II 2t3), 
«£■ reÍM eÍSD M holdi (i. e. Iialdi^, AomÍHM 
gtadio apptlert, viáe Tt\a*, — t) in compoii- 
lit! blóðeiHk, döle«ii>D, rdgeisa. 

EISA , (rirafin, ei*MJ, t. »., rutre, magna 
impelu ferri (Angl. (o issae, extre, erumpere, 
il. aclipt, tmilltri); Itlan skeÍAr eis> nndui 
Út at Rondi fecimui navei ptr frtlum exltriul 
dtcnrrere, ÓH. 70, Í (AR. I 30i, 2); 
Targr hafi eisar fyrir visft, navii, rege ila 
curanle , magno impelu ferlur , SE. I 245, 
3; parl. , eisandi (elik lofðdnEH floti regia 
daiiii rHeiM (maipiD im^irfu, cilo cum) 
ibal, Hund. 1, 25, de unda: eisandi veBr 
OBdan oAr rueni unda anle navem graiiaHir, 
RS. 13. 

EISKALD, n., cor, SE. II 493, 5.- 
„hjarla heilir eÍBkolld , Refti kvað 111«^! 
Bryadalaskild: enD iítít dlfa brynDÍr [ eis- 
kftldi graair beisfcn, uíi cokarent, dlfa bivDD- 
ir htlt enn beinka eiskaldi ^troilMlDr (rei:) 
eliaM luft dcer&um cor (animum, >, e. ani- 
mum ullionit cupidutn) rttinuil. 

ÆImKOLD, ■fien-tt gen., eor: „hjsrta 
heitir ok' akarn ok aiikolld," SE. II 430; 
«Ur eisknid, Biskðldr. ' 

B18KÖLD, eúíe «wi eii^ld, U. ■lakBlá 
I KÍshBldr. 

ÆldKÖLDR, m., eer, Pm. 27, uU, teis- 
karld vil ek elion lila car eomedert calo. 

EiSKRA, (-aBa, -at), c. n,, fremere: 
^rrir M alskra , fremebundi, fremenlei, 
Hm. II, In pToia oeeurril koe ser&um ■■• 
BeiSarvÍgaiaga (lil. II 338): gekk hon ntan 
ok innar eplir KÚIflnn eiakrandi ; U. PR. I 
921, hana ei«kraSi þá mjók, ok bUI vi6 
berserki^nKi 5lurl. 9, 8 (p. 199) var. leel. 
1 ttt eiskrandaroikit, foo reipicit íeetia in 
Ltx. B, Uatdnri. tuh «. cyskra: OÍi«r tkt eiskrBadi mjBk; ttiam ejrskr* lerHitw Flt. 
II Í83, itd Codd. meliarii naloi eiskra. 

ElMTNESKR. adj., Eilonieui , ex EilamM, 
Ý. 36, AR. I 263, 2. 

EISTH. m. ptur., Eilonei (F. X 391): 
EÍBtra dól^, ibatlij £>lefiit«, de r«ge ónMndi, 
Í. 39 (cf. e. 37). 

EIsKUHFALA. f., femina gigai, 8E. I 
£52, 3 (II 555.- eifDrrila). 

EITR, nanui. Vip. ed. Bolm. Í9 (wM U- 
íel Cod. Reg.), 0. eilri. 

EITH, t>., ventnum: blisa eitri, tenemm 
effíart, eruclare, de itrpenle, SE. / 4ft, 1,- 
melapk.: fnRBtÍ citri , veitenum eruetmtl, ii 
frtmenlt et irata Brynkilda, Gk. 25; tilr 
ekka , pedii dolorii , gaudium , GS. 23. 
Eilrs firdliiin venenii lumidut, Je eerpm 
iomiiiii fateinii eorrupli, Nj. 7, 2, Itc 
JonionÍum,'ied ccH»rruí guague palitml aUi 
linnr iirpeni venenalui, eilrs linnbeðr, oil- 
eila lerpentii veneHoli, nurtim, eitrs lÍH- 
bcðs.londfKr, inimicui auri, vir íiieralíi, 
cufui coiufruelioNÍi ralionem eiiJe in lÍBbeíÍT. 
5ie ef eitrs eySJr accipit JoniBniui it 
coniumlore teneni, de eo qui venenii abuliliir, 

Siod Halgrimui bipennem itiam incanlattral, 
j. 30, 2,- leil el h. I. conilmi poinaU, 
eilrn Olon piici* cenmi, piieii ventnaiiu, 
lerpeni, citrs Olansfand , lerra lerpeHtii, 
ourum, eju» eySir, eol^ifmlor ouri, mr. — 
p) eidelur eiie cruar, lá^tiei , Oerm. Eiler 
Dan. Edder, lanie*.' drvBr eitri skrp»r 
lagilla , manubria lanie, cruore, madenla 
Slurl. 6, 15, 8. — y) de gelida vi o^anii 
glaeialivm (jokulvatn) ; ^ar er fijdftir fsKtti 
íilrí ubi ingenlti pueii virui (i. e. limun 
algidum) enmerunt, SE. I 294, /, de ni 
gtlida vi cf. P. III m. Vide et eitr 
kaldr. 

EITRBLANDINN, p. p. eomp.. vemtn 
nuxlui , tpith. vene/ica, Gullk. 

EITRDALAR, m. plur., voJíef ventnei* 
(eitr, dalr), Kip. 33. 

RITHUROPAR, m. pl. , gulla veneni 
(eitr, dropi), Vip. 34, Vafpr. 3i , Sk EITHFÁR. adj., venematui, (eilr, fár] 
acc. pl., citrfs: akal ek eitrfi oraia U|}t 
SE. II 486. 570; aec.i., ormcitrflla, Bjnd 
23. 

FITBPI8KH, m., piieii Mnenahu, leTTieiu 
de anguilla, F. IV 89. 233, 1. 

EITHFULLR, adj. vtneno plemui , (ritl 
nilir) , venenoltii , epílib terpenlii , Kr» 
26. 

EITRHVAS8, a4}., vemeno aeut*», (át 
hvass): eitrh. ormr lerpeai iieneMafM, 1 
hiula tuurpalur Krm. 12, quo toco f»rle : 
eilr lanlummoda inlemdit : " EITRt, m., iiomu, SE., / 3*0, <w. f! 
in nomencJolura nanorum, SE. II 970. 5J 
— 2) nomen £indi marU , SK. II 993. ke 
Eiterfporfien in cemfimiii Nw nmtd alia 
Halagia, AnO., 1896, p. 84. 

EITRKALDH, oiíj. , pragelidvi, perfr 
gijmi, eitr, kalilr), dt fimio, SE. I 476, Bb. "• '•_ ^c;;^!' SUl 12! CSE. Í300J, iMMm OMtHis panmli in 'pa- 

nrd* Btrjmi i» SututatSria , ab ptrpcluum 
frifa lú dicli, Sfröai. / 139. 149. 

□THLIGR, a4-i veaenalui , virulealui, 
(eilr): arnuiae ■ngan e'itrlig vcnmtoti ler- 
folii tnli, Htíí. 12; eitrli^ rAt áfirndar 
■tfjU reacMia radix amrilia Jaeulomm, 
S±X. 

E3TISVAUI, ai}., id. f«. citrL&ldr, (eitr, 
inlr), tpiik. acami: e. hólmQDlrB nsðr pnt- 
fíiÍMi teeanui, SE. I 472, 3. 

EriRtMGH, ai. ler^nu, (gt. vaialatiii, 
ét). SE. II i87. 570 

E(nÞVE\6R, m., lorum venenalvm, (eitr, 

ti{r), irrsew; t. vipi, (erpeiw ;ni^ii, 
■, •llr Tig« cilrþvtni^, líeuf Aiufce, cír, 
SivL i, », 1 fÍIS. 29). 

BB,ii.,iilkmmi: hábiyi^Aðkr Bkeiðar lil* 
ciltyTJa íér, Bh. 62, 5; «>ðs U9, ferra 
iriÍBÍ, iiinla Mona, altuiioHe faela ad tig- 
mfe^itmm toú MDn, H. 22, vd loeais eið, 
iidmu (L t. lerra) gladii, icufuni, þverrir 
B|(i> ciS«, coiuuiHtar icvli, bellalor. SeJ 
F. I 194 pro eiða habtt seiðs (Hkr. memir. 
Z. uit), 3: iRfSÍE iBbrBDtmr seiAs elJDnrróðr, 
ilraaBu Bi perfrrtiidii bdli laboribui. 

EIBA, UgiMíbmi tidtíur, F. ¥ 247, 3 
(fr* rcits) , fiMB forma refertnda vidtlur 
•Vaas, pr«(arc, «oJi>crc, penjcre ; Birfe 
ólr, nbil. terí. 

EIBA, ^., Moier, (Motiog. aiþti}, S£. 
f US, FA. III 17, e. oroiH tíAb, motcr 
Harii, (erm (regnvm, imjierium) , SE. I 
W, f. 

EfflSHÓÐlR, m., ^rater jkrolus, (eiðr, 
Mir), id. fv. BTknbróðÍr, F. X i9. 25. 
XI MB; il. imiimui lOrlit neetlritudÍAe jumc- 
■a: e. inBr comu, Fik. 4, 2. 

DBFASTR , a4}. , jurii juraadi lervan- 
linÍMU, éala fidti oliervanliitimui , (eiðr, 
IWtr), Bk. 73, 2. 

OBB. «., JHÉJvTiaidum, Vtp. 2Í; svsrfl- 
* fllsr jnraaiesia jurata , Che, 31 ; vlnnA 
ólt il\a de ommi rt jufjuramdum dare, 
Gls. 17 (Gk. 3, 3); vinnn bIIb elða omnio 
Jirmunla dare, VSIk. 31, quod eit Veglk. 
t rHB sUs kan*r eið mime jcnuc juritju- 
rnii Oeere, Látaðn einn eið alls TcHts, 
•t aeai (pmlei) idem omnibui evenire, F. 
r )JS, loemlio detuwUa tx forvtula juri- 
éf. cip Bfcsl eian eiAr bIIb verBs (Sj. 13), 
•■* Met ■uurm jiu/Kriiiidum oii omnef per- 
'■m, fue ia ^ofcríium abieni lonuil, 
e(i TtrAr msii eifir alla (Hild. mie. c. 10), 
nw fni^ae catmt exceplioHei kabel. EiSe 
Mk, ÍMMMajwiili, inlima loeielale juncti, 
•»«, dt Tkort ac loeiii e^edilinnem 6eir- 
ni t ^t tutcipienlibui , SÉ. I 296, 3, ubi 
nt etuilruemdmm tidelur; eiðs flrðar hlaot 
^nUm»,plHr.} ípi^ÍBrfhn hDg, meira arfl, 
jaMi Mcti noct* eranl onimum tn primit 
w'ntH , iarníiliile. (guibutvit opibuij pra- 
iMitrat. SiBKlÍ modo eiðii hsuksr, acci- 
rfta>Brafi, i. t. pradai toeii, Íil. l 162, 
I.r.m 148,2. ride bBDcciðr (gemBCÍðr). 
- >^ p«fr«ctmiia>, luleta , defeniio; vide 
^ftabr. Hic »i$nificalut pelilvr tx Fbr. 
S>^ var* þiagmtu VemiiBdar, ak hílt hanB mjDk heoiti yttr þcim feðpim — ok v«r 
þeim t>vi ekki Bkjött hefndr sinn AsAmi, at 
ciðr Vermundsr blAft h'rir. BademToxFbr. 
19 leribitur heiðr: mikit kapp lefgr þd k 
með þjiifnom, ok mnnto íHt al sDk hafa , ak 
eifi muo þioB heiðr of Bltt standa fyrir ho- 
oom, þó Bt hann eíoe! nú nndan, fui locnc 
ireniler cilalur in Ed. Sirm. ed. Hafn. T. l. 
p. 281. Hol., ubi pro heiðr legilur eiðr. 

E]ÐB,m.,(uiil.ecrt., qmprmbet, (ciða = 
Inna): eiðr AirBa feyrs, proíilar i^ic Ihni- 
aiiiii (auri), vir, Ég. 83, 2. 

EIBHENMB, m., nmni*, fluviur, SE. I 
577, 1. Fragmm. SE. kanc vocem haud 
dubie depravarunt, 748 æiðr Kimir (SE. II 
480), 757 eiðr eimir (SE. II 563); propiui 
accedil it^ (SE. II 623) legeni eiðrcoir. Kiiíe 
eitrcnnir. 

EISROPA, a4j. iHd; perjurut, Merl. 1. 18. 

EIÐROFl, m. , perj'urut, fadifragut , qui 
fidem dalam fefellil, (eiðr, roSJ, eli'om de fe- 
mina, H. Br. 5. 

EIÐSÓTl, juramenlo pelitum, oblalojure- 
rejurande poitutalum, (eiðr, sótt a SBikja^, 
tidetur etie leelio egregii fragm. K. , Eg. 
57, 1 (vide ichnogr. Eggiltiaga pramiiiam), 
pro aaðsAtt, cor^jeclura G. Pauli. 

EIÐSVARA, ailj., indecl., juratui, j'u- 
ralo fadere coiyuncluj, (eiðr .svelja): e. frið 
ar Gauta eetrs, snotrir viklngar, jurali rfe- 
fentoret Aigardi ; eximii propugnalorei , di- 
cunlur locii Thoriani, Geirrodgardot iter fa- 
cienlei, SE. I 294, 4. 

ELÐVANDB, aolj., juijuraadum religioie 
eoleni, protniiiorum r eraanf, el ab uliii idem 
poitulani, (eiðr, vandr), HS. 6, 3, Ha. 
117. 

EIBVARI, m.,bot, Edda Ldvari*a, kaud 
dubie ex eyþvari. 

EK , irraKiMien , ego, gen. min, ilal. mér, 
aee. mik. IVrai. ek , 1. periona ecriarum 
tuffixum, apkarem patitur, v. e. emk, vark, 
rúfe a ncjal. tl k. Gen. mio, unirfialiii jiro 
dal. mír, e.e. miolikt. Ak pro ek, ÓH. 92, 
5, tec. cod. A.; cf. Tarak, Bk. 2, 26, et 
jak, F. X 287. Ðe forma eg ego, vide 
Ín g. 

EK, 1. t. priti. iad. ael. verbi aka vc- 

ii, SE. I 128. 576, i; eide EKIN, f.. ESJA, Korm. 12, 4, videtur ette rimpli- 
ciiiima forma verbi anka, teil. ek, Ak, ^it, 
efcJB, pro eyk, jok, aokit, BBka, augere, 
elii, ijuad adtinel ad formam, timiliui til 
verbo at aka, tie cnim nnrianl bkck, skAk, 
skakit, skekja, et skek, sliók, Bkekit, Bkaka, 
quatert. Cetenim ekja , guod lantum l. c. 
oceurril , periphrailiee adkibelur , ut aaks: 
ekja týju, amAt^am fidem Dilenderc, minuj 
lineere agere: en ad ferr evi, at myrðíTreyr 
Jálks skjja TÍII ekja týjo at tOrpi morðt, 
nunc uero eo rediil re», ul pratialor eelil 
(i. t. lu telit) dubiam fidem in pugna oi- 
lenderc; quod ilatim explicalur ulteriui ptr 
narflyndr erlo. 

EKK, mclri casca pro ek ego: ckK^Utt KKL liehdft ará akku ne ego notlnm ulrumqtie 
ulhu lum, F.II 87, 1. 

EKKI, Htulr. adj. eiuKÍ «• ViVi »Mtu, 
nMi; knnna ekki nihil tcire, Baeam. 5. 27, 
Jfiu. a,- Divla ekki ni'&ií tofuí, ffýnt. 25,- 
JkrU yndi þútti mtr ekki vera, HúBam. 97 
— 3) non, neulifuoni, hnudf uofuinn, o) eum 
ver&ð.- tfyndl. 25, SóJÍ. 9, GA«. 4f, Saiwirl. 
9, Am. 45, tfM. (7. 2S, Setk. 17. — b) cum 
aditetito: e. Iltill, Itaud exiguui, magnut, 
intignit , Rekjl. 10; t. sm&lC non minuta 
(frvtta), Krm. 18; ekki hrísAlundaðr . ani- 
Bií non inc(Hi(tanfí( , de viro gravi, Gþ. 12, 
ubi ekki potlpanitvr aifjectivii : iiftpju- hefl ek 
(kTkö botva brigAir) bric9ln«duAam ekki 
þnadi; in ultiino vertu panitur, SM. 17, 
OrKn. 79, 5. 

EKKI , m., dotor, animi agriludo; in ob- 
Ufuu eU&: F. X 208, 2 (A. 11); e. þróu 
dolor ÍHgraetieil , Mg. 9, 5; orð tmr mir 
ckka verbum mM dolartm adfirl, Si. 1,20; 
óþokki, blandiiin anderlisnm ekkft, limullat, 
perlinaci dolore mixta . RS. 33; citr ekka, 
peitii dolorit, gaudium, GS. 22. Nune fere 
de tingullu, M accipi patetl Sltáldh. 7 , 19: 
svarar ar rkka m6Snm anlielo itn^llu re- 
tpondel, «1 Sonarl. 2: þvf at hBruglÍRr ekki 
veldr cujut rei eauta eil gravii tinguÍlui. — 
2) ret dolenda: Dtal var þí Guðrdn, er hon 
ckkft heyrði, cuin rem dolendam inaudiebat, 
Am. Í3. — 3} guicquid delorem et noxam 
adferl (u( tít'}: brnma ekki, noxa ramorum, 
lecurii, IM. 24. 

EKKILL, M., regidut mdn'limui, SE. I 
mi.II m, 2; ekkiÍB klakkr, eguui pirala, 
tumii F. 11 315, 2; — braDt (via), mare, 
íil. I m, 2,- — el (procdla), pugna, ekk- 
lla ela gervidraugr, pugnalor, vir, Ftr. 9Í, 
3 (GhM. II 398, 2); - ejkr (jumtntum), 
navit, ekkils eykriSr eir Eg. 7i, 3; — vOllr 
(eampui), mare, dikitB vallar Midr natit, 
ejut allr oir, iVj. 73, 2; — hestr (equut), 
natii, ÓH. 70, 3, vei forle reeliui, fekk 
ymÍBHar ekkils i3ir, luicipio varia tludia 
piralm, i. e. aperam naeo tam maritimii, 
quam lerretlribut ilineribut, vide annatata ad 
hm^on infra; P. IV 13i, 1 pro eltkilB ha- 
bel ekkjar, femina! et Cod B. ekkjom , /e- 
nnnil, guod prœitare videlur. 

EKKJA. f., uxor nri morba mertui, vidua, 
8E. I 536, Am. 98, ubi legendum ekkju 
nams hljóla, id. qu. FR. I 223, bcra ekkja 
nafn. Cum hnll el viduam eiri ferro peremti 
■I ealcem pedit lignificel, ekkjur Aamontfmice 
calcet pedvm deHotat, Eg. 89, 3. — 2) poe- 
tíee, femiaa qutrlibet, SE. I 558, 1; mil- 
VÍ» ekkja, onK ekkj*, virgo, Krm. 20, 
Eb. 19, 3, Uh. 62, 2. 3, F. V 229, 2, 
ÓU. 70, 5. 92, 6. 221. SvfllnÍB ekkja, uxor 
Odinit, Telhti, SE. I 280, 1; hrekkmfmÍB 
ekkja, uxor giyantit, femina fiaM, SB. I 
296, 2. 

EKL, ade., parum: ipi Tsra ekl óblfft, 
pugna haud parum erat immilit , i. e. vehe- 
ment fuil, SE. II 176, 1. Proprie eit 
. ektn defectut, indegue for- 
'l-lanit, aiiie defeetu. 
lupponit adj, eklr, pareui , unde Hkr. T. VI p. 39 eklar tíi- 
^er&sr mdtnr, parca culinm muntra, conjeda 
eite videntur: 

EKLA , f. , defeelui : ei «f ekln , non parce, 
magnopert, FR. 1143,3; it. omiiia prapet., 
eigi ekla , non ieciler, non parce, Mg. 35, 
1; tide bumlekia, defeclui ceremtia. 

EKLA, f. , amnii, SE. lí 576, 1. 

EKLAUíiT . adv., magnapere (line dtfedtl, 
ekl, lauHB): sj*1<Ib þakkir e. ingenlei gra- 
tiai agere, Plac. 57. 

EKRA, f., terra, Rá. Lötatina; profr., 
amum: bDrSiiBt & ekranam — |>tr viUa 
hvlrírtveeiJii «4, Íil. I 125; An^. acre,- 
nrrum notaie, Nott. ekke, Filag. V 16. 

EL, n., proceUa acrii lubiloque trantieni, 
il. venlui.- iiar eli sallil mare Benlo lumidum, 
Hh. 35, 2. Gen. pl. ela el elja.- ela ranii, 
domui frace/ldi-um, ciejum, ela raons rít, 
clipeut cali , tnl , Hai. 26; ela viagr ca- 
lum, ela vánEs jDfurr deui , Hai. 32; elj> 
fald, lirra procellarum, calum, Hat. 3Í. 
(Svec. il procella); ela b&l ciejvm, knðl- 
dngr els bdls ifmi , mar eU bdls baBlúags, 
Saneta Maria.Ag,— 2) in circumicripíioniiui 
Ðu^iii.- e1 ál* (pirata), pugna, ÓH. 218, 1. 
3, HS. 6, 5; — egKJa (aciírumj, id., F. I 
171, 1; — K"fnlaeB fcMar (clipei) , id., 
Hh. 2, 3; — htakkar (btllona), id., aklft 
hlakkar els enii*, Hendir hlakkar el* HklSa, 
múlar eniium, tir, F. II 87, 2; — Btála 
(chaigbum), id., ÖT. 130, 3; - bvoIbís, 
tide jeii — allar skips (dipei), id. , SB. I 
126,3,- — Y|-Ki«r (Orfinií), id.,Jd. 28; hU 
YggjhT ela, flamma pugna, gladiui, F. II 
87, 2. Yide praterea in elbjdðr, elkoði, 
elbSrvar, eldmii^r, eirestir, elfrej'r, elherSandi, 
elherdir, elbvetjandi , elhvöiuðr , elrnnar, 
etskyBdir, et5t>rir, clBvellandl. íiimbum te- 
loTum eum proctUa camparat Litiut 37, 41; 
eguettrii proceUa (i. e. injrurni ei^'luiB lit), 
Tadli HUI. 3, 53, 3, ■nije, equettrem pra- 
ceHam excilore, Lit. 30, 18. —2) imber: e1 
auKna, kinna , hlfra, brd, hvarma, {ocrúiue, 
SK. II 500; el kinna, id.. GS. 2. — 3) obteL, 
pugna:6ttnT el þal, er sAttas { Aðils Mtam 
(blám) uaðri, impeluafo erol pugna, guá, Kg, 
55, 2. Sic in prota : skaBit heSr [>at el *erít 
brcBÍt ea proeeila (i. e. pugna) fuit, Slurl. 

6, 4; vertrhér nd hit Bnnrpasta el, Sturi. 

7, 30; varð ^iat nýja hit harðasta d, ibii. 
42, utrogue taco de impelu, impreiiiont in 
pugna facta ; Giinnlar peys el iMfefui pugnm 
Reikl. 11. — i) compaiita: braDdcl, ^™' 
nel, hjflrel, harðel, nadel, Bverðel, korael. 

EL, 1, t. prai. ind. ad. terbi ala, mtere. 

ÆLA (kIí, »lda, Bit), r. n., icalurire, 
ebultire fáll), de aqua: valB »lir afua cwm 
murmure defertur, SB. II 316, 2. 

ELBJÓDB, m., fui proceitam offerl, fel, 
Itióðr).- e. hrotta, proeeUam gladiorum (pug- 
nam) offtrem, pugnalar, tir, Íild. 22. 

ELBOÐI, m., id. qu. elbjððr (el, boöi) : 
e. gttndlar , ^oceílom Bellonm (pugnam) 
efferem, beltator, Ód. 11; e. Harbarðs (Odi~ 
nit), id., Nj. 103, 3; tide aliam inlerprda- 
Itonein lui SBnDelbeði, 

ELBÍÍL i>iile elsilar. 

UisilizcaByGoOglV' KUðRVAH alM* pro lOrrBr •tilo cls, 
« Uáli el, proceUa ehali/bú, pugna, bi'irvar 
*. (b pugn^oret, Fbr. 33, 2 (GkM. II 
3tí2). 

ELDA feldi, etdk, eldl), r. m., ignem ae- 
ttKÍtre, fammam exdlare (eldr): Er*iur eldi 
■Ti Tcx talem fiammam excilatat (melapli. 
it dUlrJiueHdo avro lermo etie tiáelur), 
SE. 1506, 5, 

£LDAZ (eldii, eldit), v. n. áep., eonte- 
teirere, (>ldr) : ek eldDina lenttea, ÓT. 123, I ; 
«l4u U lOBdon ú> imptrio ttnetctre, Hg. 31, 
3. — ^)ottoltteere, obUíerari. ■þrimaotos»umi 
*t eUu dotiderium notlrum (awtor) ptr 
mMtm (quoad vixtro) non oUilerabilur , 
jr*r«. 3, 2,- cf. ellk pro eld>. 

ELDBANU, «., ýtar eldbudii finmn sanda 
ftt fUr þrnma nanda taads eldg, daJorei 
úmJan'tnt arenarum vinculi (marit) ignit , 
itívrtt mtrt, nri, ^. Arisd. (<d. Hafn. i8iS) 

ÍlUBEIBIR ir pro beÍSir ir eldi, nr, nl 
ir eMr, ífXM Jtuvii. anrtMt, Sj. 73, 1. 

ELDBEKKS EIR pro Eír bekk* eldn, ^e- 
mina, a bekka eldr, toiM r>vi, anrum, 
Kirm. 3, 5. 

ELDBtæi, m., obtalor ignit: ~ Kla slillar 
(Mriij, ouri. rír, Ag. 

ELDBROTl, m., fraclor igni* , (eldr, 
imí): e. Ufar, ^t igntm peíagi (aunim') 
frmjil, fui aunan ditlribnil , n'r liieralit, 
de imptralort, G. 50; e. nnnar , id. , Ar. 
BjirL6, 2; e. Yg^ar, guiignem Yggi (Odi- 
mi, gladitmi) frangil, qui gladio aiulitiir, 
prtUalor, etr, Jd. 36. 

ELDI'ALDINN, p. p. comp., Ígnt eapal 
tdahu, (ddr, hlda): e. alda, umda, igne 
(abia eorvieaKi, Korm. Í9, 5. 

ELDGEKN, f., Frt^a (domina) ignit do- 
maliei, (ddr. Gefn), femina, F. VI 200. 

ELD6ERÐ, f., eoetio, (etdr, getti) : eHt;"^- 
ar nk, oUa , ^jui adta, Maaii* olla , cibaria, 
HS. 18, I. Sed h. l. eldgerðar eiiJeliir con- 
jtelura eiie, nam membr. E. baiet eld|;trðr, 
AÐ alftTÍr, C 0\Bgtrir, B {llgerfiar. 

ELDGEBBR,/'., dea ignit domeilici, (élir, 
GtrAr) , femina. in eatu tocandi, HS. 18, 
1, ue. leet. membr. E. Tum akar mdtor de 
Uceihi* accÍBÍendum, forle munern mirú, 
■Í (k (wMa'Mc, tdrit). 

ELDeRCNMlR, M., juitjnenninutV, (eldr, 
trtmif); e. aiwv, 9111 igntm unda (aumm) 
■wnt, liberaliltr dittrituit, cir, SE. II 
m, I. Vidt elcreiuiir. 

ELDGDNNAR, m. pi., pugnaloret, mri 
(tUr ouif, fiiMiar = KBmnar), !íj. 136, 
uii eonttnio: fi4 er rid^anar brnnnn þar 
iiai tl Dddnnaar tiaa barniBaklr. JimfDniiK 
etmtlruxií: ganiiar eld (pro i gunnar eldi), 
igne kotíilL 

eLDBRIMNIR, m., lebei ralhaUit, SE. 
I 124-26, Orm. 18 (ddr, hrím). 

ELDHRte, f., procdla entii, (eldr, brfð), 
P>JM. Orkm. 22, 4. 

ELDHIÍK, «., ^pDesiufuM, rujútd; eldbdas 
*iir, Ugnm ciJimaria, coquinaria = (kið, 
«-».3:2. 

ELÐI, n., aimitnhm, (a)a) : gabgt eldi, magna atimenii (eieai) eopim, Hb. 1Í, 1 ; 
gaöH eldÍB, iií., G. 2S,- e. arsiUiii, olimeit- 
lum lupi, tlraget, SE. I 476, 2; e. orma, 
aJimeiiliim lerpenlit (vel tetat , vila lerpen- 
lit, iil heldr á eldi •= hrldr við aldr, 
oifale prarecliar, FR. III 276), ailai, 
mildr gramr ríS ferva fDr auitr þaSan 
ata orma eldi tiieralii rex in orienlem oeriut 
per ailalem iler fecil, SE. II töS, 5. — 
P) parlui, falui: komast eiei (tí ddt alnn 
piirhi non teoari, parfum enifi non poiit, 
proi. FA. III 276. — f) alimenlum ignil 
(ala), vel cremia, tigna cremialia (elda), 
Alt^. 28. 

ELDInG, (., fmlmen, SE. II 196, 4, 
Ha. 293, 1; eldingar hrims eiBÍ«flia ftttmina, 
Ba. 319, 1. MelaphoTÍee: blóSs eldingar, 
futminm tanguittit, gladii , Ba. 233; etdfag 
ilia foldar, ftdgur manui, annidi, imrttm, 
Ha. 266, 3. Vide Kreldinc. 

ELDÍNQI, m., fui ofil, nufril (eldi), r. 

ELDIR, m.,BldeT, famului Ægtrit , (71. 
coquut, elda), SR. / 338, fuo loco Cod. 
Reg. kabel resaldr (i. e. nroeldr = hnev- 
areldr, ignit faluui), Lokagl. 1. Eldis 
brdSir , tponta Elderii , unJie , uljiole igni 
faluo luetnltt, FR. I 478, 2, cf. eldraldinn. — 
2) ftl> i^nn aecendif, flammam excilat 
(eldaj: e. vers elda, fua ignet narinoi ae- 
ctndil , fiii aunim onnuloifue ^aeif «pteii- 
líere, tir, 6þ. 3. 

ELDMEIÐIR, m. , lator ignii, (eldr, 
neiðir), ímgn eldmeiðir, ;ui i^innn sfuorif 
(ourumj ÍiEiíil , comminKÍt , duf n'iuif , cir , 
Íitd. 15. 

ELDNARtíNQAR, m. pt., SluH. 4, 35, 1 
(cilolum in Landn. Cloii. , ubi terlitur, nu~ 
tritor ignii, eoquut) ttgendnm etl elDÍrdn(ar, 

ELDNJÓRUN, f., dea ignit, (eldr, qiörun;, 
ðldo eldiýAran, dea ignii marini (auri) , fe- 
ffiina, GS. 3Í, Eb.¥t,3{ahM. I 758, 1). 

ELDR, m., ignii, Alem. 2S, Háeam. 68. 
Sf; líal. eld pro ddi , £0. 82, 1; ignit do- 
meilicut, Hácam. 3, GKo. 10, Rm. 2. It; 
hrtk elds, chiIoi ignii domeilici, femina, It. 
II 351, 1, hinc eldgefn, eldgerSr; t^i> oif 
enicianifiim, Crm. 2, oii meJeniÍHm, Hatam. 
ItO (Gha. 40); hae oit mediea ignii iUu- 
ilralUT proverbio : filr bora allt mein tti 
eldi pmici (afum maíum ai igne referunl, 
e. Clo««. OrMJt. lub t. byr. Ðe igne infer- 
nali, Lc. 41, Mg. 9, 6; heimr hds clds, ifo- 
miciíiiim alft t^ii, inferut, larlarui , ÓH. 
171, 2. Eldr himinE, lopls, ignit cali, aerii, 
tot, SE. I 330; e. hlýmis , id., bnfildngr 
hljmii elds, rex lotii, Chritlui, Hat. 21. 
Brófiir elds, fraler ignis, oenlut, SE. I 330. 

aurum, SK.'l 336,'e. UðÍDB.Drnsla, sBkoB- 
dnga, herklsða, hrcva, beivja, blöSa, enti*, 
letum guo cadilur , SE. II 428. I 420; e. 
Gaula iOdinU), gtadiut, SE. I 42«; e. 
GBndlar (Betlona), id. , þrDngvir G. eUa, 
mtftor ^oiliorum, pugnalor, ÖH. 74, 3; e. 
lualdra (pugna), entU, Eb. 19, 3; t. rannine 
(aggn ícaiÍ»*HO, id; Eb. i9 , llj e. Ur- 

Uigií^lyGoOgle HMb (tmguM*), id., Sit. 32; e. Xgu (Æge- 
rit , marit), mrum , ÓH. ii , 3; áiiUr eldr 
ijnii amoríi, Nik. II. — 2) abtalute, gladiut, 
SE. I 566, 3; cldi Sr5r iHmiiii, Orkit, 66, 
í, ÍH prata Blyppr; eld* runnr lir, Ód. H; 
hine eldliriS, eldgunnnr, eldviAr 2. — 3^ gi- 
gai, SB. I 550, 3; hinc S. Thorl. eldar, gi- 
ganlit. SE. I 302, 3 pro gat. tdú eldr ac- 
cifitnt. Ego, pro Hcm. plur. accipient, con- 
ttmo valraenr tátr eldar, ignn clipeoruni, 
tniti. — 4) <fuiit, lec. Eddam LStaiinam, 
qua tic kaiel; cldr ok fnnl heilft hesUr 
(SB.Eg.23Q — 5}in compoiilit: bBr5eldr, 
beneldr, QarSeldr, gkupeldr, ijilfrcldr, |iina- 
eldr, hlireldr, hryneldr, morðeldr, eirrldr, 
anneldr, vlgeldr, vikeldr. 

ELORAUGB , m. , arior proeella, Qtl, 
drBDgr).' e. atgeíra. arbor proctlla hailarum 
(pugna) , pratialor, Di'r, Greíl. 80, I; t. 
Í\tgiAtKT, arbor pu$tianavalit,id., Hg. 31,2. 

ELDREID, {., getlalrix ignii, (eldr, reiS).- 
e. kU roldir, igntm niarii (aiiruni) ^eitan*, 
(tmina, Kom. 22, 2,- e. dorcftr vincH, id., 
Jd. 3. 

CLDRUBR, M., arbor ignii, (tlir, rafir): 
e. Sln> foldkr, ar&or ignii marini (auri), 
eÍT, F. II 276, 2. 

ELD8KF.BÐIR, m., fiii ignem minuU, 
(eldr, Bkerðir).- Beifii hr^BleiSar e., qui ig- 
Kcm marú (aiirvm) minuil, vir laeralii, 
MK. 3. 3; eirfe ilsferð. 

tLhSfPÖyG,f.,aT6orignU, (^eldr, BpfinB): 
■nnftr e. (i. e. afttg ana»r eldu) , arbor 
ignii narini (aMri), fanÍHa, SR II 499, 5. 

ELDISTABR, m.,locut ignii, (cldr. itBðr), 
focui. FR. lím, 3, pro eJditd (Md. 81. í). 

ELDiiTO, f., facui, (rldr. stí), FR. II 
81, í fWj. p. 236) ; pl. elditAar, F/L // 115. 

ELDSTÍÍKSH, adj., ignem tpargeiti, (elír, 
alOkkr): liarn e- ignem marii Courtim) ipar- 
gtni , liitralit, Ód. 3. — 2) tutilanlice, 
tar. leel. Slurl. 6, 36, 2, akaatbor&a skeiðs 
etdBlBkkr , muiar auri , tir Xibcralii, e. 
etdsiakkvir. 

ELDSTÖKKVIR, m., imnn ipargcnt , 
(eldr, stOkkvir).- ■kulborts ske'ðs eld- 
slOkkvÍr, mitioT auri, nr Xihetalii, Slurl. 
6, 36, 2. 

ELDVEITANDI, m., praiilor ignii, (eldr, 
Teita): þrdtlar skfja e., pratilor eniium, 
gvi entei muneri dal, rex iiheraXii, ód. 3. 

ELDVEITIR, m., prabeni ignem, (cldr, 
veilir): Olda c., avnim largieni, tir Xibera- 
Ui, NJ. 62. 

ELDVELLl, H.,ailiitignii,(i!tl calefaelio 
ad ignem. eldr, vdli a vellaj, H- 16. 

ELDVINA. f, amica ignii (domciliei, 
eldr, lina) , ad igntm ledere amani, de fe- 
mina giganle, niii lil poliui, amiea gigan- 
lii, ab cldr, gigai. /n TidHkr, ror Nord. 
Oldk. // 251. nol. de Frega accipilur, 
HgndX. 42, o. eðlviin. 

ELDVIBR, m., arboT ignU, (eldr, viðr): 
Slda e. (i. e. vjðr Olda elds) , arbar ignii 
marini (auri), vir, Nj. 93, 1, Vigagl. 21, 1, 
Le. 41. — 2Í arior gXadU (eldr 2), pugna- 
lor, F. II 313, 2. 

ELEOR tide ciifr. ELITESTIR, m. nn' firoeeUaM firmam red- 
dil, (el, fcstir): ils Bcrkjar c. (i. e. fealir 
iU serkjar els), qui proceXlam lorica (pug- 
nam) firmam, ilabilem reddil, pugnalar, n- 
peralar btllieotui, SE. II 411 3. 

EL¥B,f., amnit, fiunut, SE. I 576; tttkr 
bdl, jTamma fiutii, aurum, eUur bil.i viðr 
rir, ÓH. 57; ilfröSall elfsr, lol fimii, au- 
Tum, HS. 1, 4. - 2) Albii Golhorum, SE. 
I 476, 5 (F. VII 266, 1). — 3) in com- 
poiilit: fareirr, Gaalelfr, Rsamelfr, Suelfr. 

ELFREYA,m.,deii# proeella, fel. Freyr): 
UlUr kjDls e. (i. e. Fnyr VWtr kJOla cls), 
deui proctUa clipeorum (pugna), praliator, 
bellalor, Rekil. 6. 

ELGBJÓDR, m.. prafeelut aleii, felfr, 
bjóðr) : sUfna e. (i. e. bjASr stafna clgs), 
prafeclut alcii prora v. puppii, prafeelu* 
nanit, imperalar, rex, Ód. 15. 

ELGJA, /-., una tx narem HámdaUi ma- 
Iribui, giganle oría, Hgndl. 3t. 

ELGR, m., oiceí, F. V 228, 4 (F. VIII 
31); in appell, nant: ÍFU t., alcei reme- 
rum, narii, tjr ira elgs biV, ttU. 8; e. 
braoda (perlicarum),id., Orkn. 51; c. Qartar 
(íintu), id., GS. 21; e. flífts fmori*), Íd., 
SE. I 444, 2; e. sraðis (marii), id., rna- 
andi (neðis elgB vir, NJ. 1Í6, 3; t\gt 
stafna nasú, Gd^, 13; e. hrannB (iiiiitarMa), 
id,, hrlð hraiina e\g» pugna navalii, hranna 
clcB hriðbaði pTaliator, OH. 48, 6; r, nnMU- 
(mnda), naeú, Nj. 93, 1; e. ttmt (marii), 
id., elcs fcnviðr eiV, íitd, 8; c. vlga (li- 
nut), id., Mg. 34, 1; e. aðíveðrB (lempeita- 
lii), id., SE. II 498. 3 (F. VI 196. 2), — 
2) al^ið elciu- C^ls* Sonarl. 15, bifariam 
acciptl Q. Magnant , a) de lola gente km- 
mana, ab elcjar cíIb!, ;ia(i£iilini (i. e. per- 
niciei, txilium) aleii, arborti (tee. J. Cöia- 
rii B. GalX. 6, 27), ex ambut hominti ereaH 
linl. b) de úffiniiui liiandii (laleBdlngar) , 
hie clgjsr cilgt, gXaeiei, tadem raliome , 
quod oleef, ubi lemtl in glaciem deeideril, 
reiurgert negueal; ferle tl elgjBr silgi re- 
duei fiiiiiii ad e\gt, nix madefaela, tl elsjar 
Eilci, gelu, quad aquam conilringal. il. gla- 
citi, id.qu. ias; a/leri aulcm parfi lcndlngar 
(aland) rMptmiíef f>jAð, ifa kI |JAð e\giK 
(ilga nl id. qu. jslendlngar. 

ELGRENMR, m., aleem in eunum inei- 
lant, (e\gr, reanir).- nnnar e., moru aicem 
(naetm) incilam, natrigator, vir, SE. II 
412, 5, pro eldgrennir. 

ELGREYNIR, m., fui alcem ttnlat, (t\gT, 
reynir): e. Hnndlnss (reyQÍr Haadfnca cIsb), 
gui alctm pirala (natem) experilur, probat, 
eir nanigandi peritut, Itld, 3. 

ELGHUND, f, terra proeeUa, (el, crond), 
aer, ciBlHm,- þjiAkoDilnf r el|;maÍBr, rex 
cali, dttti, Sturl, 7. 42. 8. 

ELGVER, n., marc olci'i (elgr, vtr), ferra 
(B»r díia, SE. I 320)1 endi elsven. exlre- 
milat ttrra, SE. I 322, 3. r*J f/-A*,-> 

ELGVIBMH, m., uriut, (elgr, viðair), 
SE. I 589, 3; c. elriðnir. 

ELGf>RÓTTH, m., deui aleU. (elKr, 
ÞrAitrJ .' aanar e. (^r&ttr nnMr elca}, deut «f~ 
eii mariMa (naeit), oir, PUu. 7. 

UisilizcaByGoOgle ELHERBANÐI, m., proedlam incilatu, 
aeu, (cl, hcrba}: allar e., procdlaai Vtli 
(fmfHn) ct«Mi, pvjnalar, vir, Qtt. 6, ubi 
lie: tUr }»&ttii fii UlUr | ctherðandi 
irirt* I ■kfrr af (nkreyti-) árnm | skorfla 
MM« IVrir borBÍ,3.- skýrr Uliar elher!t«oiIÍ 
þMtU pi *erSft alir fyrir borði af Bkreyli- 
iriB ■korða mmrs. Orims elherSiDdar, pHgnit- 
íata, tesmt quidd. S«. 15, 3. AU elh , iií., 
Ei. 28, 3. 

ELBERBIR, a., fwi procdlam txcilal, 
(d, hertir): c. gerða fwgiuitor, juttgilar ÓT. 
»,2tte. randi, úí., F. f65, (. Sid rec- 
Hiiima videitlur tecliontt Ftk. 48, 1, vide 
F. XU aá. h. I. 

ELHÖLL, f., aula procdla, ('! , hDlQ , 
■rr, il. eaíuiH: koaúasr elhalUr, rex cali, 
Jaa, Hat. 2, ttii lic; þara elhalUr dllu j 
crtn ikfrr kqniloer dyrri, quoniam la, ca- 
Urvm Ttx, amníiiM prteilantinimui ei. 

EI.HVETJ.\NDi, m., proeeHam cieni, (el, 
hTt^a): faildar e, conciíor pugaa, teltalor, 
ÓT. 20, 3. 

ELHVfíTUBR, m., concilalor proceUm, 
(tLbTBUðr): Gfindlir e. (hTaiufir GOndUr 
(l>). pToettlam Göndula (pugnam) concilani, 
rniiaioT, nV, Eg. 67, 2. 

ELICB, adj., pracui, ftmeriui, matui; t, 
■éðr ptreerius aHimui, naga eligs múðn, 
Bai. 56; tí. ele^i, ibid.,22, uhi lic: BÍX var 
hni ob ok clcg | iiix\, i. e. bí\ hans var 
*h éiBl ak elcf animus cjut (lalronii eum 
Oriilo crveilixi) eral magnoptre miier el 
ftrrtnui. In Bl. apponunlur inler le illr 
•k •legr el gihr ok f;randtirr. Vide nligr 
(ef. (tligr, el Dan. eleadig, miierj. 

Æ,HGB, a4f ,malui, rilit (id. fu. elcgr] : 
■JiC klEÍK tiíia neilimenla, FR. 1 Íi8. 

ELIVÍGAB, a ptur.,fiumi Etinagi, (eon- 

f'^i, el,TÍBr), $£.142, Vafpr.31, Hýmk.5. 

ELJA. f., ejutdem viri uxor, pdlex, SE, 

1 538: þmr kennr heila eljar er ejna inann 

tigm. Sie clja Riadar, petlex Rínda, quœ 

amdtm ae Rinda nrum hahtt, Tellui, SE. 

1322, 5 (F. VI m, i), In proia, amnla, 

!fj. 99. 

ELJAN, f., mi, robnr, eonilanlia el for- 

rHui perferendii, id. fu. þrek,' 

ok eljka, Husim. 28, 3, nde 

Junsuntur t(jai)leyei el þrekleyni, ni 

JMM, OH. 81. 

ELJANGJARN, oiÍj., conilam, GdS. 16 

EUANHBESS, 0^. , lato animo tabortt 

rerfereMi, C*lj". bre»»)t e. koDúnKr. C. 11. 

EUD.-Í, f., id. qu. eUaa, eonitaMia. for- 

WoJí, oavMu forlU, SE. J 540; afl nk 

•(i«n virei et ferliludo, Rm. 41; it. eiret, 

ma eUai' poae, Ód. il; cÍjnD atei* til 

í**ra Tcrfca magna eirei ad hona opera, 

Bi. 7; mermulanlur inler le M et elian , 

r. IX 2it, ear. 4. ' 

EUVNFIHR, adj., laioriotui, tlrettuui. 

íWtú, fdjan, flmr), epilh. regit, F. VI 423, 

I, Rekil. 33. 

EUUNFBÆKK, a^j., in lahoribut perfe- 
rtndxi forlit et comlani, reljaa. rrBknl, 
Bt 2. I (S*. 5, i). ^ EUtJNFRÓBB, «0'.. ifreninM, fartit, 
(eUaa, friSr), H. 22, vide eiA. 

EUUMKUÐR , adj. , farlUudine rlarui, 
(eljun, kDðr), AS. elleneyþ, mrtute ceteber. Ðe 
Deo, omnipeleni, Le. 36 : dDgmetrRÍnn atBOnnu 
I t.iiJalJastr )ioniiat;r allra | elJankDðr um 
aðrar ! atfrfðar hiliðir. 

ELJUKLATR, a4j., laborit impatieni, ig- 
namii, (elJDn, lalr), Hild. 30, %. 

EUUNPHUÐB, adj., ilrenuUale inrignit, 
(eUua, pnlðr), F. ÍM. 

EUUN£iTEBKR, adj. , forlii viribui, n- 
rium magniludine iniigni, (eljoa , sterkr) ; 
de Deo, amnipoteni, Hai. 9. 

EUUN»TOLI, m., fefía Balienfía!, (cUdb, 
■I61Í = elÖII), crux. SE. II 500, 2, eljn 
nadir tlóU ftro undir eljnnslilla. tub cruee 
i. e. cruei aditant. Sie cariant Bldli el 
alóla, ilata, kóri el kðrr, cfcortu. 

EUU.\^TK1ND, f., peelui, (eljan, alrind), 
= clJanHlrónd. Ha. 7t, 1. 

ELJUNSTRÖKD, f., tedet animi, (cljan, 
SE. II 540, HtcðndJ, pecliM; renna eljun- 
elrandir oddam pectora Iranijtgere , SS. I 
678, 1. 

EUUNI<RAR, adj., in laiaribui ferendii 
conilani, (eljsB, þrir), Mh. 12, i. F. VII 
196, 1. 

ELJUN^CnGR, adj., ilrenuui. fortU, 
feljun, þilnsr), F. XI 314, 1. 

ELJUB.NIH, m., damvi Hda, SE. I i06. 
Eljuðnir yma ■Aleinn Baldr miet Heta Bat- 
derum decoraTÍI (reeepil), A. 9. 

ELKALDR, adj,, procella inilar frigidui, 
(el, kaldr) : e. itrDumr flumeit prieireliiium, 
Ý 51. 

ELKER, n., vai proeiltamm, ^r\ , ker), 
aer, ul vindker: elkcrs bole, fundvi aerii, 
lerra. SE. I 318, 3. 

ELI,A, conj., aul, Am. 36. — 2) adv., 
atiai, alioquin, Am. 1.1, Korm. 3, 1 (forlt 
h. t. aul). F. VI 196, 2, Hai. 17. 

ELLA, m., Blla, rex Norlhumtria, Rag- 
narii Lodbroki inlerfeclor; hinc Ellu niBr 
rex Angtia, Eg. 55, 5; Eltu kind, progeniet 
Ella, Angti, OH, 13, 1; Ella konr, iirogen- 
iet Etlai . de rege Magno Bane , Korvegia 
regt, forle a malemo gtnere Angticano, F. 
VI64. 2, cf. lamen EDdtln niði, Kttxlafr, Eynefa 
eynir, vikinsa niSr, FR. I 440, 3. Elln 
attleirð. palrt'u Elta, de Ángtia, F. XI 187, 

2. — pj pirala: Elta Eeitdncr, erabro pi- 
rala, avit eamivora, eorrrui n. aqeila, lif- 
^afl Ella Erildnica, lafuralor eoreanim, pug- 
nalor, F. VII 196, ear. 6. 2; .ttins EIU, 
pirata tapidit, i. e. taxicola, anlrieota, gigat 
(ut QallEcstill, hrannalli). aldrmlnkandi ■teinn 
EUu, percluior giganlii , Thor, SE. I 302, 

3, que toeo S. Thorlaciui (Thoridrapa fragm, 
p. 165) coHilrwil ellualdr, ie(« leniiit, lenec- 
luf, ted formam ella |tra clli, leHecftu, recle 
repro&iic>tf Rafniui Krm. p. 143 et 147 nol. 
5. Vide Elli. 

ELLA, imperi. teneieere. id, ju. eldas: 
þ&tt clli elli teneclui obrepat, Korm. 14, 1. 

ELLEFTI, KWecimui, fellini), Vafþr. 
40; etlcpli. id., Grm. 16; ellifti, íit., 
ifiieaM. 159. /" i 

UisilizcaByLjOOgle ELLI, f.,ienteía$,HáTant. 16, Am. 73. — 
2) Ella, itvlrix Lolíii Ulgardentit, Stntcta, 
SE. I 160, c(. filTisviiift pbn. 

ELLl, m., id. qu. Ella.- *ldrgin F.IIb, 
exiftum iilUir, aquila dicilur = Orn, raíione 
halnla lupptieii, que Elta affectu* e$l (FR. 
I 35t), in anigmale SE. Eg. 239. Sic va~ 
Tiant HlarlK el Sturlt. 

ELLIBJI)GR, adj., pra lenio curvui, (clli, 
Itidcr), Bugm. 29, 2. 

ELLIFU, vndeeitn, Skf. 19. 20. F. I 28, 
í. ¥ m. YI 295. 

ELL16AR, ade.,atiai: tÍK «., iJ. qu. c9a 
þi, FR.I26Í, l,ef.eiielU,id., F. VI 196,2. 

EtiLlLYÞ', n. plnr., rtmtdium eonlra le- 
nectam, (elli, lyf)= c. Asa , poma vilalia, 
jueenlulem Aiii reeocanlia, SE, I 3Qt, t/uo- 
rnm eiiiloi Idunna dicilur, bú tr koDnÍ e. 
Ab*, qua poma vitalia Hovil (i. e. asienaeil}, 
SE. I 312. 2. 

ELL1BI, m., naríi, SE. 1 582, 3, Korm. 
25, 1. EUidiui.navit Goris, FR. II 5, el 
Fridlhjovi, FR. II 73, l. 7t, 2. 75, J. 76, 
2. 79, i. 2. Sí, 2; de el^o til in Uloa. 
íijahíaga. h compos. Iilátrelliði. 

ELLB pro eldr, i^ni'i, v. c. meiðf hranna 
clllt >tr, Plae. 12: dis iBgis cIIh ftmina, 
GS. 19; aec. ell isnrm, proi. F. VII 338; 
rnnnr drafnar ellit, vir, Ji^. ,- þclla ata JaríÍAr 
ellii, femina, ibid. fn compot., elldkeritir, 
cHveldr, barðclls, eaapeldr, clBbei&ir. 

ELLHl, nalM major tenior, Q. 67; 
fnfra þoll ok etlra, lam nala minort$ quam 
mqjorei, Hai. i3 (nunc cldrt, hI FR. III 
39i); cilstr, luperl., nalu man'mui, primui, 
Vafþr. 28. 

ELLSKBBÐANDAR brimi, eín', legendum 
eit, Se. 15, 3. 

ELLSKERBIK, m., id. qu. etdskcrðir, 
eaniumlar ignii , (eHr , akerBir); e. Cfgleika 
(akcrðJr eggleika ellti), eoniumlor igaii pra~ 
liarii (gladii), adiiduut pugnator, Bitd. 17, 
3 (Nj. 45J. ellTelde hrineikdðB, qai 

lum, torquel, eiiral, pugnalor. Aekti. 32. 

ELMARR, m., ejuui procetlm. natii, (e1, 
marr), Mg. 20, 3, 

ELMEIÐR, m., arSor proceíla, (cl, meiðr) : 
e. relilþtlar (mciðr retilþtlar els), arhor 
proeelltt gladiatit (pugnm) , vir, Gv. 5, ubi 
lie : Fyrr þraut aura en'ins ) elmeiðs fe- 
tilþílar — óAs en örleik eEðis — odda 
refpiHviB þeena, i. e, aura errlnH felilþílar 
clmeiðB þraul fyrr en örlclk Aða odda refni 
peðÍB við þegna, priui kominem faeuUalei 
dtfecervnl, quam libiralilai i'n aítei. 

ELH(>8H, adj., inproeella animoiui, (cl, 
móðr): tpinnklikB e. anímami tn pTocella 
gtadii (inpagna), ÓT. 116. 

ELNAbI^NGAR , m. plur., cienlei proeel- 
lam, (el > nárdngar), legendum tit Sturl. 1. 
35, 1 pro eldnárdaKar; hlifar gims e., cíen- 
(h proetUam gtadii (pugnam) , pugHalorei. 
ELHEllTR, adj., procelíi* gaudtni, (el, 
reifr), epith. Ægerii filianim, SE. I 321, 3. 
ELREKi, m., tentui, (q*. proceUam ageni. imbnciior, cl, reki). SE. II 486 1569; e. 
blKBB vell ventui cefa inflal , F. VII 357; 
brdðir elreka, fraler venli, ignii , SE. II 
569, quo loco fragm. 7ia (SE. II i86),pratie 
habet nlrcki (reeliui elreka). Mttapk., e. 
grimdar, lempetlai crudtlitalii, immanii cru- 
detilai, Ht. 5, abi tic: þvi er IIIISb xfk | 
andvlsr hifi erandar | fremd er i fipt ni 
grimdar | greypr elreki sleypir, i. t. þvi 
(aldini) cr andvigr iillflí hiti »(V graodar, 
ni freypr grímdar dreki aleypír. 

ELHI, «>., SE. 11 483; elrirr, m., // 566, 
alniil, ^orum priui (elri) generii eil vova- 
iulum, paiien'ui i;iectei,' Aínc eldr, elri skBðr, 
ignii alno noxiui, Jd. 18. Garmr elris, ca- 
nii alni. ignii, Ha. 286, 5: lejsa clnB Earm 
ignem immitlere, Ua.ltt,}. Edda Lðeaiitta 
tie habet: hundr Elrís jeiuBS Uét Slorrar, 
coníj Elrerit giganlii nominalui etl Slormr 
(lempeital) , quod qua auclorilale nilatur 
ptane neicio. Inttrim hane Eddam tteuti 
videnlur quidam pottm rtcenliorti , c. c. 
Snorríui Huiaftlttmit : elrJB jðlun!' ghnar. 
fb. Grand elris, noxa atni, ignii, F. XI 
306, 1. Od^. 32; clris ■vcili, ludor aliti, ig- 
Bii, quod ludorem exprimal ligno, Nj. 136; 
Blrensði hon elri, atnum, eolunniim alneam 
eioítnter comptexa eit. Gk. 25, ubi mtmir. 
kabet rlvi, prave ul nidelur. qutmadmodum 
SE, mic. habtt elvirr ei elvi pro elrirr tl 
elri. Aliala txempta ad neiilr. elri tunl re- 
ftrenda ; matc. elrir accurril in appeUad'one 
Abs Elóða elrir, alnui aun, eir, Ód. 26. AS. 
alr, Blre, Germ. erle, éllc, Dan. Elle. 

ELHtJNNB,m.,ar£arproceUtB, (el, ninnr); 
e. álmdrOBar cisn (raanr cisu álndr. cls) , 
pujnalor, F. / 2?, 2. 

ELSBEIBIB, ttc. prominl. pro ells beiðir, 
ár ets beiðir, potceni ignem omHicum (tm- 
rum), vir, Nj, 73, 1. 

ELIíEHKR, m., aulaum eenti, (el, cerkr), 
ctrluffl, ut hregga Ijald: gramr elserkjar, 
rex cieli, Chriitui, Uai. 18, «íi lic: ftr 
I^Btir þd isiar | clserkjar sramr merkl | 
liðs lil lyptimeiða Iíbdb i htrvtst þtaai, i. 
e. clicrkjar sramr: þd l^slir itr meiíii ietar 
til lyptimeiða Iídub láðs i hfervist þinni. 

ELSETB, n., ttdei proetUm, venli, (el. 
selr), aer, cvítim.- clBelra koadafr, rez eöli, 
deui, Hai, 20, ubi: Srr er ek Ollu dýrri 
elsctTH kandncr belri (ttropha inlercat.). 

EL^KA, f., omor: elKku kuðr alls kannaadi, 
amore cojrni'lui , omnium rerum (cieni , t. e. 
deui benigniiiimui el emnitcieni, Lb. 5; 
elHku fEðJr, nuln'Ior, ouclor amorii, CkriJlui, 
Lb. 23; eUku kuðr teniynni, Hat. 16; •. at 
e-m hlul amor rei , ffujiM. 3i. 3, ul eUkr 
Bt manni, Eg. 40. 80. 

ELíHKA (-aða, -at), r. o., amore, Mg. ít, 
F. VI 197, 3, 

ELiSKOGI, m., delieim, deiidtrium, (elska, 
hnp-), dt periona, qua ab aliquo inlimo af- 
feclv amatvr: Hannr c. Guðs ok inaniiat, éti 
hominumgve deiicia, deo hominibuique carii- 
lime! (de GudmanJa Bono), Gd. 76, ubi al. 
elBkarí (pro eUkoEÍ) , T"^ '""* !" "f"'/'- 
paiiito ett accipiendum, ut kj'adari, F. /// 

UismzcaByGoOgle ÍM; Nee wMcr, F. III 170 pro$., minn mIÍ 
ktm ok i^^ ebkhngi. Fiiíe elsknKÍ. 

ELSKRlN, M., icrtníuM veí eai procdta, 
iM, (d, BkrÍD),a«r, eiFtHiB.' harri cÍBkrlna, 
ra imli, CltrUlm*, Lb. 31, ubi tic; Orr þvlftt 
■p^ik harrí | cUkrinj lyrir þik Blnum | 
Ur þi cr lest *kr Ifðain | lifB holi vinnm 
tlliB, i. t. flTÍat Brr eUkrins hnrri Bpplank 
lllni ifnim vinnm f^rir^ik (ftr le, Bancta 
Cra!) f)á lifB hDll, er éir var iKst Ivitiim. 

ELíKDGI, •>., amor, (ellka, hnsr) : þekkr 
(bk«£Í liwr kryiti þii amor antmt doíoran 
Inal, Ht. 8; *ek bjartara bDls hinir | bjDrt 
(bkifk hiórln, Bt. ii,x. e. Bals htrtir! vek 
kjlrt hjDrtn fmeð) bjdrtum elskuga. Af hen- 
Bsr (SjininO ■•'■>' er clikDBÍnn kkllaBr 
^ifii, SE. I 116. - p) a»ÍBMu, SE. I MO. 

tLSHVhEYtil,n., defeelui awurit, (elskB, 
lius), SkáUk. 6, 96. 

ELSKYNDIB, n., canctlor ^oetUt, (e1, 
ttvidir): nnda t. (i. e. skjndir ondB el»), 
nueilor froctUa taaguinit (pugna), pugna- 
ta', n>, Sturl. 6, ÍO, 1. 

ELSNL'ISN, p. p. comf)., proeellit eonlorlvt, 
/rteeílotiii, (e\, Enda), epilh. cettli: elsndin 
ílBsorc tetnpetlat proctUota, SE. I 49£, 5. 

ELisÓL.tR BÖL, SE. I 966, 1, gigat, 
4aiia interpTtlalionÍt ; Ler. tlylkot. p. t91 
ArtiiM aeeipil : cl, ndlBr bDl, proeella, loli 
atsia. Forle elsitlar tec. pronunlialionein 
al pro ellsólar, ul eUdlsr bfll til id. qu. 
W sálar clN, nora ignii tolarii, noxa lumi- 
flii talarit; vet eonilrutnduni elbðl sdlar, 
Boia proeelloia tolit ; ulrumqne, raliont ka- 
Ula Ftp. 36. 37, luput enim m«n«f»rmr, 
lÍBcU ijdgsrí f lrDlltih*mi, rfðr rsgns sjöt 
i*i6um drejra, caloque languine perfuto, so- 
tam obteurahirtit credebalur (SE. I 58—60: 
ks4 elcj'FÍr tdngl, ok stokkvir blóði himin 
tk lapl m. ÞaíSsn (>fnir sM skini Ginu). 

EL^ÆHIR, m., qui procellam inere- 
haeere faeit, (el, stirrir): Ygjs e. (stierir 
T|5» «U, pugnai), prariialor, eir, Orkn. 79, 6. 

ELSVEIGIR, m., pii lerquel, cibral pro- 
ecíf*..., (el, Bveieir): c. skj&ldliniis, pra 
iiTripr Bkjsld-ds linns, fiii vibraí lerpentem 
preeeUa leularia (terpenlem pugna, hailam), 
pralialor, rir, Slurl, 6, 36, 3. 

ELSVELLANDI, m., qui lumetcere, (fer- 
ttrt) proetUam faeil, (el, hVclU) : YgeJBr 
e^ pugnam ferraeert faeieni, pugnalor, F. 
I ISI, 2. 

ELTA (clti, clts, ell). c. a., periequi, 
fugart , in fugam agere , intlare fugi- 
imi, BarU. 37, Hh. 35, 2; e. ssulti, otei, 
Korm. 3, 9. (AA. 160). 

ELVI, Gk. 25, haud dubie prava leclio 
fro elrí, gu, t. 

ELVIÐMR, m., urtui, Cod. ÍVorm. SE. 
I 3S9 rar. 15, pro clgvi&nir. 

ELVIÐB, t«., arbor proceUa, (<I, viSr): 
(■ BDgBs, (TÍBr HDen* cIb) , ortor proeella 
Bipiiana (pugna),pugnalor, vir,Bild. 17,3. 

ElÞOLLB, m., Biniiiprciccííii!, (el,l>ol'0: 
JilUia e. (þoUr JÍttkbe cIb), colmntn pro- 
ceDc Oiinia (pugna), pugnalor, ÓH. 2i6. 

EM (1. I. prai. ind. acl. t. ven), nitn. Vafþr.6,Atvm.3,Béeam. 105, Fjeltm. t. 
Vide emk. 

EHBLA, f, Embla, prima femina. Vip. 
15, SE. I 52. — 2) emblD Bskr, Eg. 82, 
1, O. Magnao tidelur ettt „natii", praferenti 
emln SHkr, ab cmls = hrinU (id. iju. hsmU), 
ilropput remi c. rclinoctiítim, tiniíc stýrihsmU, 
anta gubemaculi, aul funii quo gubemaeu- 
tum regiltir, il. oddhemU et hemllr. Forti 
deicribitur in hae lemitlropha pugna lam 
cemiHut , quam tminut facla, led ralionem, 
cur embln sskr raaHnm poiiií tignifieare, in- 
dagare negueo. 

EMRJCTTI, n., offieium taemm, lacerdo- 
late: emballÍs-gjDrð, oifminijlralta »cf^ offí- 
cii , fremJB e. fðgrum heill, offieium tacrum 
deeenler odminitlraTe , rem divinam rile per- 
agere, Gd. 11. 

EHJA (rnijsðs ,-■!) , t. n. , ululare, de 
alhtelU funeiit, H. 19, 2, FR, I 422, ubi 
ponilur unaciim crcBjs; líc lupo, Am. 22 
(FR. l 213). 

EMJAB, f.ptur., pari gladii, SE. I 566, 
2 (// 177 «miBrr, // 560 emiarr). 

EMK pro em ek, nim, Vafpr. 8, Ad. 1. 
2; in prota F. XI 91. Cum negalione a, 
emk* cfc, Sk. 1, 21, Gdþ. 2, non tum; il. 
emkat ek, frnrif. 3i, Skf 18, ÓB. IBt, 1; 
il. emksk, id., ÓB. 247, 1. 

EM , «01^. adter*., ttd, al , aulem, tero. 
En el cnn, in pramiicnð imu miiltannn Coiti- 
cnm, Raikium (F. VII praf. 7) lecutut ila 
ditlinguo, ul en, tuurfialtiin uí adt. litnUiludi- 
nit, quam,elutconjunelio adtert., al, led, 
vero,perunuM n, enn, adt., eliam, adhuc, 
pralerea, per duo a tcribanlur. - 1) en, led, 
vero, Vip. 3, Báeam. 7. 16, Vafþr. 21; ler, 
qualer repetitur , Grm. 10. 93, il. in mia 
lemiilropha metn eoHalali (dróllkv*!!) , F. 
VI 23, 2, permiiiu SE. I 612. 68i. — 
P) parlicula Iranieundi, milem, Hýmk. 9. — 
7) in tgtlaba metriea, ubi farte icribendvm 
etl per cnn , propler emphatin, Korm. 3, 2, 
F. V 227, 3. VI 154. 387, 1. 2. VII 70. 
153, 2, Hh. 12, 2. — S) iTantponilur : nd 
ferr eun sv&, at, pro, en nd ferr htí, st, 
nunc tero rii ila ett, ut, Korm. 12, i; dit- 
jungilur a membro adterialito, SB. I 29t, 
i. ubi cohitTenl, en sverðren flBut led agua 
fiuebat. — i) junguntur cn enn, *eií adhue, 
Hímk. 28, ul Ski. 304, en enn heldr sksltu 
{>st Tsrsi , guanguam peleil in loco priori 
TD cnn (ann) aceipi pro ern , e. enn. — 
2) en, i/uam, anleeédenlt eomparatito, Há- 
vam. 6; led hic inlerdum Irantpotilie (octiM 
hahel : cn hú r*rm jiro ters en þú , minui 
(tatet, poUel), quam lu , SE. I 24t, 2; 
heiilr— en vwfjs — dejjs, i. e. heWr deyjB, 
en v«|ás, poliui mori, quam cedtre, JVj. 79, 
Sie. 2, 2; cn sé (Brief. con>. t. vera) , id., 
Bátam. 10. 11. 71. 126, Skf 13; heldr en 
poliui quam, Bávam, (54, B. Br. 1. — 3) «a 
c. comparalito, t. enn 2, il. is. 

EN, id. gu. e6, er, rtlal. , imdeet. , jui; 
lic omnei Codd. lemnl enn Ghe. li: en on 
íJTBnhildi I sátn pýjar, | e«a ek mtniiB 
bsntB '< I b*El falthnEAnk, rui oplúnc eupie- 
bam; quo toca inlerprelei tutililuaeifM cr, 

zcdbyGOOgle Ratíáít MD ingeHÍose is hMPÍ nnilaeil (qi. 
enii ek pro 'ene' ek). ^aoii en, nim fut, 
pra þann rr, quiií. Cad. Ei/, Sií, eer. Jcct. 
e; in prcia F. /X 308 ear. 4.- Jui tcet. 
riceniium 38 t.l,- hvM n er, ibid. 53, 23. 
51, 8; rdat., 5ð, 15; BegJ* (<1 saka Hllkl 
en er, cautam, ticvl rntra til, enarret, 63, 
15; b0lft slika en daeriki er til muUam tx- 
ptndtrt, diei lanclilali conTenicnfem, 55 . 7, 
adde Íl , 3. 23, 6.-2) coHjtinclio, = er; 
a) ouod, dum, qttando, F. VJ 23, 2, in vertu 
5; £5,8*, 1, var. r] ; Jhi teel. Vic. 28,2, 
hvi etr þd kjðt, ea aðrir nieiiii rutKT Sf, 12, 
vetrardap, en sAl aelt, kitme, cum loloeci- 
dit; addeF. VII 33í el Gloii. rijaUtasa;v. en. 

ENDA (endi, enda, endl), /Snire, (.eadi) ( 
inlroni., eoda, /fniri, ceiiare, ileiinere.' opt 
end* mil iiepe ^nii dicfif, F. V 176, 1; 
eniuí , id. , lcvrð cndÍE laudalio ^nilur 
(= Ijk ek t(su), F. IV 185, 1. Endu mori, 
V. c. eoiÍK Btiti gladio ptroRiui occuiuíl, 
SE. II 226 (forlt id. fu. andu, ab ðad, 
endr). — 2) ad /inem manere, durare; rðdd 
randa endii elamor iculoratn (pugna) diu 
daravil, H. 10; sátt cndÍE, pax, gralia ptr- 
maniil, Hh. 24. 

E\D1, m., finit: e. elgvers, íiírín.iía» 
lerroi, promanlorium tel lingula in more 
pracHTTent, ííE. I 322, 2; endi heimn, ex- 
tremilai mandi, exlrema mundi Itrra, de It- 
landia: á einam hélma, eiida heima er kalla 
keimar, Gd. 5; e. himlns ezfremiliu cibIí, 
VafpT. 37; tjönr endar himins qualuor eati 
plagai, ÓT. 50. Vera i cnda yinilum e»e, 
Skáidh. 7, 9; sianda á enda finem adligittt, 
Sonart. i; )dla at enda ad finem eergere, 
sit man Idta at cn<a íðar carmen lero fini 
adpropinquat, RS. 12. EadÍ, eÆlremifai eor- 
poTÍt, dt capite, Setk. 3 , ef. Olarii Synl. 
Bapl. p. 150. Eadi lirs ok tigdrnar meao, 
Gd. 25; e. lokins lifB nita exacla finii, Ý. 
35; til cada lifH ad jtneni ciloi, Nj. 30, 3. 
UpplðBd til eaila, Uplanda uique ad lerminot, 
exlremet limilei, i. e, lota Vplanda, F. V 
170; atlr HeiSabBr me5 eadum, Hk. 3i, 4; 
fill JAtasmnd með endam, id., F. XI 212; 
jaroan veit ak , en sjArr oam nnU { »Ntam 
tir, er Gað lét nkírai, | milli sföan enda 
alta I allhcilaga JArdan rilta, i. e. ek vei( 
alla Jórdan hDaHÍAaa iartaan allheilaca milli 
coda, lolom a fonle Kique ad capul, Gf. 11. 
Sjá rjTÍr annan enda rerum exilum pertpi- 
cere, Sturl. 4, 2, 2; nd befl ek Íllan enda 
Eysteins sonam leystan.incJ^avi rtm , fitiii 
E. txilio fuluram, Korm. 17, 2, 20, 2. LafH 
endi, finii, fuo taudatie lendil, objeclum lau- 
dalionit, materia laudum, Eg. 82, 5, lec. C. 
Magn,, coniummalio poemalii; cf. milgeadí, 
moleria coltoquii, ÓH. c. 162 — 2) abtol., 
okilui, fflori: oí enda þess morðkendB þeng- 
ils BCBiia propttr DÍilum beltieoii iUiui re- 
gii atnici, SE. I 460, 3; Bðlaz blISan enda, 
pjocida morte obire, deeedtre, Gdfi. 12. 
Vide heimscndi. 

ENDIlAgB, oi^'., ptr Mam longihidinem 
lukjeclut, (e«di, ligr), SE. I 278, 2,ad 
' > adj. endiUngr per- lolam longiludinem ENDILL, M., refuJxi aMritWMit, SE. I 
547, 1; Eitdils aadri, xyloiolea EndiUt, 
naeii, Bg. 82, 4; — eykr (jumenlum), nooti, 
V. eykriMndi el eykriSr; — avOn- (paiier), 
corwi, EndiU nvOrpeðir pugnalor, F. Vlt 
92, 1; - ilrakið narii, Ód. 23. Eadila 
leroe bMitoio, 
Orkn. 15, 3; 
ef. Eyaerr. Endils boð, nuntium Endilii,nun- 
lium quaíe milli lolet ab EndUe (arckipirala), 
nnnliui belli, Nj. 103, 2, teá pntilart videtur 
car. lecl. Nj. alshendis boð nuNlium ab- 
lalulum, aul eiahendis boð, cerlitm, indubiu» 
F. II 203, 2. Eadils mAr, loíum EndÍIU, 
monlana, lalltii, SE. I 292, 2, led ila 
Endill de giganle luntendum eril, Rasks saial. 
Afhandl. I 110. Vide S&mcadill. 

ENDIR, m., finii, id. qu. rndi, leiJ rariiw 
aecurr«nj; bani, e. illn, mari, |lnít maJarKOi, 
Hugim. 26, 1; endir ilprandar, finii marit, 
terpetii (propr. Midgardieut) , il. annHliii, 
IrAða álgraadar eadis femina, 1. ilgmnd. 
/n frota, eadir horoB ezfremilai eomu«, SE. 
I ISl; neðri endir (B.ks), GhM. III 310. 
Vide eaai pro cadi. 

ENDISKEIB, n., mela cKrncHJi (=eBdi- 
nark, rndi, skeið).- e. atlra landa, omHtum 
teramm mela, lerpent circumferraneui , S£. 
/ 256. Aliler lumilnr in Lex. Mgthol. 
p. 481. 

ENDLXNGR, a({;'.. perpetnui, cmlimnu, 
ouattlum in JonmluJinem porrectui ell ; c, 
■alr, ffam*, 27, FöiJt. 7. íl. 28, Og. 3; 
at endlanRD hdsi, Am. 18. 24, (endi, lángr, 
kodieTulgoinutu endiUngr, cf. quoad forwtmn 
endilágr). Vide cnn1&n|T- 

ENDR. prapoi., cum líaf., contra, ad- 
certut, (and).- endr Bkjalddnsam , adeeriut 
regtt, obeiam regibui, F. XI 196, 2, quo íoco 
Cod. A Kahtl eod, id. — 2) adt. ilemm.- 
taka endr, recuperare, in patutalem redigere, 
SE. I 322, 5; kam endr at hamri maUeBM 
recupeiaeil, Hamfc. .32; koma e. at e-m ilerMm 
reiJire, ÓH. 23, 1; endr laeina, rHrnw (ul 
priui) coUocafui. Bk. 2, 63. — p) o/im, 
Am. 1, Eg. 88, I, Ad. 3, SE. I 468, 2, 
474, 4, HA. 34. 5, F. /114. // 277,^1'. 
28. 29, ÓT. 97, 2, SB. I 292, 1, Off- 
172, Mg. 9, 4. 17, i, F. XI 138, 3, Gp. 
10. /n proia accHm'f cndr fyrir lanaca , 
FR. III 250: kápamsr, er Vefreyja s*rði 
fSðar miaaoi eadr fyrir lana^; il. ibid. 347, 
voru fiitr KÓBs fri mer makiisir fyrir lif- 
gjDflna ok klaðio endr fyrir iBnga, er þii 
(ifað mér; vide eðr f^rir latmKa, tub ooca 
eðt; addt ÓT. 25, ÓH. 14, 1. 13, 3, SB. 
I 450 1. II 188, 1, FR. II 280, 1, ubi tar. 
lect. eit einaig, eliom, ^o^ue. 

E.NUBBORINN, p. p. camp., regeneratui , 
regenilui, (endr, bera), Ed, San. Hafn. H 
115—16 (Halm. 169); FR. 111 36, Snirf. 
9, 42. Sentu iheologico: frOmaðr istar! 
þinn bliðr bláslr Kfgar þrif endrbornar (pra 
endrborionar) fcjAðar, lajHfem howtinitm re- 
generatomm, Hv. 1. 

ENDRGEPENDB, m. plur., dona remmneí- 
ranlet, (endr. setk), Háeam. 41. 

ENDBLAGINN, t>i<íe mb endr 2. UisilizcaByGOOgle E\&RÞÍ6A, f., coMpemalio, Qnir, 
hiftí'-)' Bávam. 4, tl adnolal Jmuani'ut ad 
liUainaMMt tlr. Í6. (Filag. I}: „^i%fí 
fn þica t»l itt 7koma»tkmita" . Ponil tt 
icnii mdr^kfa (endr, bagta þeycJB), nlnt- 
Im neútim faetm» , rei eopia dietndi vÍcÍMiita 

ENG, f., frahtm, ager Hon iterceralut : 
B^ir lýrat fi*ci* prati, lerpem, q'tu l&tr- 
þrnnnii mr /tíei-ofú, F. iK 9Í. Eoc 
/iM'aiMMt c*l Gþl. 360, fcsla >«£ fyrir 
■kiÍH eðft enciu { íf. Éil. I 145 ; Grfmr 
mtii bUB (iMkian) á tng slik. Ntntr. gt». 
«1, F. ri 103. 

EXeADÓTTlR, f., fUÍa miea, Vðík. 3i, 
ií f*. eÍBgtuldUir. 

E>i61, *., id. qu. eng, pralum; tagi'iún 
wwH, ma litrWrraDdi vír íiteraíú, ÓH. 
U.3. 

ESGI , id. qu. eiegi, imHui; e. mkðr, 
aénm. 19, Sif. 7; ftm., togi-t, cum taf- 
fta alleni nt). >, OD er þeM cd^ík nulla 
tJHt ni tpet ejl, Am. 67, pro ijua lecl. 
Suliiu tubtliluit engin, ftm. ab eDeÍon> 
tMtt, fNMÍ hodie utilalittimum. Ðat. eDfi: 
ogi tTfÍni watti puero, FR. t 259. Acc. 
ngi; ensi frtð niállam pacem , Hávam. 
tf, Vafpr. 2; eap þrek (■ þrekr) , nullum 
niur, Korm. 16, 3; in prot. SE. l 146.- 
rtei kidt nullum noJum, eDgi ilBrendaon. 
Gn.enlus, Sött. 28. Flur. enEÍ nirðir bftaca, 
lcri. 1, 54. 

E.VGILL, m. , angáut; e. s«fiB, angtlui 
iá, aitot. forle Michaet , íil. II 222. vor. 
19; casU lið, IVIkl, CDfcorfM oit^rJarHin, Plac. 
32, F. VI 197, 2; efri eDslain angelii 
mftrítr, Q. 5. 8k«|Hu-i, stýrandi, koniÍnKr 
íijl*, ertaloT, rtclor, rtx angtlomm, Ckriitui, 
5E. I K6; enclft ersmr, id., i6id. 169. 3; 
t.\tmir. id., Plac. 8, BtýrXr, 25. Vidt 
1JM>Clir, 

E>6INN, >i«Uiu, = ensi; neutr. pí. engin, 

SE. I m, 2. 

E>eLAB, «. plur., Angli; Encla BlriSir, 
ÍMlii AMgtomm, rex ^ui cum Anglii liella 
Stuil, ÓH. 2i8, 1. EBglskjóð, JOrfi, lerra 
isffirio, Anglia, Höfuðl. '4, Korm. 3, 8. 
EtflMes, «., promiinlorium Anglorum, in 
KmHa (Camlia), ul putal Sukmiut, Krm. 11. 

BNOB, nuUui, id. qu. engi, F. XI 295 
{AM. II 131, 1); cttm ge*. plur. , engr 
bttBs Beiiu hominum, Ód. 2; engr snnsra 
nsM ntmo aliui, F. IIÍ 103. Hinc acc. 

E\6SKB, id. qu. esekr, Anglicut, Angli- 
eamu; Ítgtl fólk, popului Analicuh, Angli, 
F. XI 1S9. 

E.SU9, jeii. lina. maie. el ntulr, ab eitci, 
m. 28. 

KHS tn, pron. adjiel., iUe, Íd. qu. inn, 
Uss nst ádi. delerm. , v. e. enn Tsri 
ttt eaulut iUt hotpti, Bátam. 7, Skf. 
I, F. III 10, 3. II 53, 3. VII 329, 2, 
^tffr. 32; ftm., ea horíks msr lepida 
HU putUa, Hátam 96; neulr. et QArðs, 
•hls, fuartum, teictum, Htnam. 152. ibt, 
ndi fS; aea. neutr. , enB IJ&«B msnB lucida 
dlÍM jmmim, Ráeam. 92; esan, (fol. phiT. ewn adj. indtltrm., enuin resialwnnani, HóBam. 
80; ennm Blsvamm, Lckagl. 22. 23; ennm 
sldnenum, Harkl. 42; gtn. fem. ennsr, Hávam. 
101, lokagl. 38; acc. ftm. ena, Harbl. 29; 
gen. maic. ens lirimlislds msgsr, Loka^. 51, 

ENN, ad}., pro ern, tlrenuui, ntgolioiut, 
ntgaliii gertndii par, Bg. 31, 1; fortt tt 
Hýmk. 28. 

ENN, adt., eliam, adkve, ampliui, in- 
svptr, porro, Yip. 22, cf. 19, Hávam. 46. 
101, Og. 11, Lokagl. 28, Hyndt. 29, Vtglk. 
13, JVj'. 73, 1. 93, 1; etiam (vl eeleri), enn 
sem sðrs, Jd. 2, LÍ. 10, F. X 428, 46; 
enn eigi, nondum, nunquam, F.II321. — 2} 
«n, enn, cum comparatito , ul in, inn: enn 
betri inelior, Gk. 9; enB léðrí praitanliorei, 
Sie. 13, teí eum Hkr. T. VI stdri enn aJhue 
ituitfiiaiii; cno lengr, ulteriui, ampliui, Am. 
61; enn Aillsrs pleniui , ÓB. 186, 6; en 
kreiðars adhuc (iilhoe) ampliut. Hamh. 25. 

ENNl, »., front (-Ht); Asktrð enni, 
fronltt non baplÍMla, i e. capila non bap- 
Htala, homintt pagani, F. VI 55, 1; tincipia, 
híri s*eipst í enni eriipi in fronle eapilli, 
Korm. 3, 5; ennis bAI oeului, SE. I 538. 

E.VM pro endi, dal. i. ab endir, jdiii, 
txlrtmilai, r. Henaa. 

ENMBHATTR, m., Odin, (propr. adjecl., 
ardua fronít, cilo), SK. II 472. 556, (.esBÍ, 
krsttr). 

ENKIDIJKR, n., pannut frontalii, (eani, 
ddkr), redimiculum capitit, tilta r. diaJtma, 
SE. I 236, 4 (170, 4), forle id. qu. sksr- 
bsnd, Nj. 31, ef. ennitínsl. 

ENNIGEIRR, m., haila fronlii , (enni, 
gtÍTt), cornu: t. nxs, id. fu. niahorn eontu 
pecudum, FR. II 337. 

ENNIHOgG. n., iclut fronti iolliclui , 
(enni, liaff c), SE. I 37Í, 1. 

ENNILÁNGH, n. , rhor, (enni , Isngr 
quati longa frenle , fronto) , SE. I 553, 2; 
II 556 enndilanfr. 

ENNILEIPTR, n., fuigur frentU, (enai, 
iMptr) , eeului, SE. II 999, 6. 

ENXIMÁNl m., luna froittii, (enni, mini), 
ocwlu*, Ad. 5. 

ENNISPÆMR, M. plur., cide Gloii. F. 
XII, non oecurrit in $£., cf. Oaaet bdaspan- 
ir, llncl- , 

ENNITINGL, n. plur., omalui froníii, 
(enni, IIbeI), vUIk aurta , íil. í 197, cf. 
ennidúkr. 

ENNITÚNGL, n., Wna fronlii, (enni , 
tdncl), ecului, SE. I, 32, 1, Ý. 5, AR. 

I 250. 

ENNLANGR, ad}., id. qu. eadlincr, Shf. 
3, it. Kðtt. 15. ed. Holm. 

EtiSVLSÍ, adj., Anglicui: cnnk slítts, pla- 
niliei Angiica, lerra Anglica , Anglia, SE. 

II 222, 2; enskt Uð , id. , Si. 3, 2; ensk 
þjAð, drAtt, Btt, ^eiti Anglica, An^i, Merl. 
2, 2. 4, Rektt, 5, Merl. 2, 102. 

ÆPA (*pi, spls, ept), r, n., ^ulart, 
í&f), Hávam. 112, Am. 59; vlulaTt: ,m. 
dlé hlirrB , HarU. 45; coaÆdre, de rana: 
Kps ksnn I Dianrnm frsuskr raiia iit pofu- 
dibut coaxat , A. 5 (tide Apir, (Ipir). 

EPLI, n, pomum Skf. 19. 20; epls pet- 

UisilizcaByGoOgle udl, evtloi fomontm (vUidiwti), Idunna, 
SE. t 30t; t. krjósts, hngmr, pmtum pec- 
lorit, animi, eor, SE. I 590; •MrklirB 
(peelorit), id._, BR. i5; e. HelJ'r, pomum 
Hela, mort, Í$l. II 351; epli JcBBe kmd>r, 
pomum Datidit, i. e. progeniet Ðaeidit , de 
Chntlo, SE. II 188, 1. In eompoiilit 
tjnrhtfVi, »i&ntf\i. 

EPT , afoeopalim pro cptir, pott. Skf. 
39. 41, Ý. 15, ÓT. 131, 2, Ód. 2S, Mg. 36, 
3, SE. I m, 1. 

EPTIR , adn. , poitea , dt lanpore , «f 
■amar eptir mtalibut ttquentibui , Vip. 37, 
Sm. 2?. 25, Ótf. 74, 2, Og. 31, Bk. 
2, 38; jungunlMr Man eptir, Jd. 3S; forle 
id. ![¥. aptr. itemm, Bnnki eptir = finnu 
^lr itervm- inveniri , Típ. 51; U. Iqce, 
eiciiiim (ut >ptr), Haram. 107. — 2) prapoi., 
eum dal. el aec. ; a) cum dal. , ttm eptir 
e-u iVe petiíum aliquid, Fjötim. 28; kúiluö 
eptir naður einni nðmen mafrú morliuv lor- 
lita, SkátdK. 7, 36. — b) cum aee., gri^U 
epdr oBitina morlvum quem deflert , Mg. 9, 
3; eptir SlrandBlineili poil cadem Haei- 
lerii, Siuri. 1, 11 (p. 17, ear. 10); fí.Önr- 
lelr& eplir frB.'nilr, haredilai morte eonian- 

Siineorum 'caeua, a conianguineii relicla, 
jndl. 9; legueiUe parlicipio : e. enginii 
gamn palre defunelo, Hátam. 73; e. daaðu 
dAlcstrlSi poil morluum btllalorem, Ha. 14B; 
e. liMnn mBÍ rege morluo, F. X »30, 62. 68. 
EPTIHUÆMI, n., txemplwm, Gd^. 6. 
ER, parlicula iniep., exduiiea, ferlendis), 
prÍTolitia (ul ervilk; erendr morluui , Eg. 
67), id. gu. or, ör. 

EH (trj pro pkr, a) dal. ling. pron. bú, 
Mi, Plac. 1. — b) aom. píur. pron. pú, 
fM».- vÍtaS cr? inltUigititl Vtp. 25. 26; (akit 
er, capilt, comprthendile, Ám. 55; f»rit er 
ne proficiiearii , H. 37 ; h»tt h»Bl er peri- 
elilalui et, ÓH. 27, 1 ; lillt einir er voi loU 
luperettit, Hm. 4; eo er heyrt haflt ooi 
eero anditdtlii, Býmk. 38; þá er er á ÞJbbsb 
þrifaS cum maniu inluliitii TKj., hoha^. 
52; er kokttnð þar þeirn | — EJOrHÍmani 
Bktpl& tu ibi rei prelioiaa earum divitiiti 
(inter militti) , SB. l 510, i; er roepit 
nndir stdrar j yAvare gmiðis Bji blnðA licef 
vobil viáere languinem tx ingtnlilivi Tulne- 
rilnii lalBalorii ceilri mananlem, Lb. 44; 
ilruclura inlricaliore .- ek koin eÍK> sinar en 
er til vipna Hennu non adteai ad pugnam 
leriut guam voi, Nj. 93, 1 (G. Pifuli, reclt, 
Meidetur), guo loeo ícribílurttr pro er (ír), 
ul membr. ad Am. 55. 

ER, ^irDnomen rtlalivum, omn. gtn., indtcl., 
frequenliitime cum etrbo itnltntia relalita 
ÍK amnthu catibut, rariitime cum luíilanlivo 
et prapoi.; cum sHbilaníivo,ni D>aðr,er sf- 
■knrðr hafði fcrit orðahiyrn, vir, ciyiu 
knguain praciiio perdiderat, i. e. cui Ungua 
exiecla fueral , G. 26; cum pritpoiiliont , 
Bk iiu stórúngi JBIunn, er or steini v» 
hSfDðit i, magnanimui ilh gigat, tn ^o (í. 
e. cNt} e laxo eral capul, Ítarbl. 14; lic in 
preta, SE. I 228, eldrina si, er brendr 
ÁBEArðr, t'jníí tííe, guo Aigardui in- 
--'-- eH, el I 3i6, m pvenfr, er mnðrÍDn Loka var EkmanriQkðr, lormn, f«« 
01 Lokii coniuliim eral ; ifuibui locit omititlur 
prapotilia, Interdum in lenlentia relativit 
demonilralivum addittir exptanandi 


Hal stls I ekki þollar | án fremja þe«B hÍDBm | aibm 
víees, er vegguni ' siðabót af þvf hljótil, i. 
e. alls (quandoquidem) þollar Bilða vigfa 
mcfu áa hÍBum fremja elikl þess, er sesg)nu 
htJótÍE sifiabltt sf þvl, niAiJ lale, ex guo ko— 
míne> vilte emenaalionem coniequanlur ; tl. 
Hávam. 141. Sic in proia, SE. I 454, rUt 
er ck nm þann kondne, er andír hannn cn 
skaltkondngsr, Bt kallshann kondug kandng:», 
rui fníjeeli ntnl rejF" vecligatei; il II 64: 
Bkuniiia stuod htflr eú samiltifh, er (ueD, 
// 505) raddarstafr hennar (evjut eocalii) 
er niltdrlifa sliamnir. — KpK.'c. 15, „ak maðr 
er hann skBl fasta , skal hsfa etJt mat síbb 
lyrir miðja tiólt". Orifinarie reipicil anle- 
cedeni pron. demontiralivum sk, enn, hina, 
þesaÍ! priBmitia bb, Hávam. 50, enn, ibid. 7, 
hinn, SE. 1 612, I. þeBBÍ, Skf. 23. — 2) 
adv, retativum, tam Inci, iiJ. qu. þsr er, ibi, 
ttbi, quam lemporii þ4 er, tum, qumn; li — 
3) eonjunclio, guod, ul, retpieiens pracedemi 
mil tubinlelleelum aiiqnod demonilralivuwl , 
V. c. Orkn. 75, 2, aldr hcf ek frétt þat, er 
ffeldi I framslalls konar »llar | — WóM- 
ddkum, lemper id audivi, guod omnei ma- 
IronoB capul panna vetarint ; F. II 52, 2, 
f^rr var hilt, er ek gst blúla |]|iðskjálr»r 
hnrra, olim tvenil, ut colerem, oJim coíere 

am myrkvan Btsf villiz , id accidil mullit 
morla'i&ui, ul Ín obicura iitera errenl, Ej, 
75, 2; jic 'lm. 53, Lokagl. 28, Harbl. 14, 
Sólt. 83. Subintelligilur demonttralitmm, 
hokapl. 48, ordrykkJB veldr (o: ^il) , er, 
muíenlia facit, vl. — ^) li, id. qu. ef: I a(ðs ek , I munda ek Oeira , 
inir meirr mJOtuðr | málrdm ftefl, plttra 
ioquerer, li miKi amptiui eniii toquendi fa- 
cutlalem eoncederel, Bk. 2, 66, SE. I 238, 
3, ubi Sonarl. 22 haiel ef. 

ER, parlicula exptetiva: eyvjtar flma er 
maðr annan skal , nemo in altero vitvperel 
id, quod ^c, Hávam. 9); éjanit skipla cr þii 
mundir ini^e diitriiueret , Harlb. 24; stftir 
þlnsr er ek vil sncmma hah cDninuKm 
(Mum nilo cupio oiíínere, Alvm. 7. Forte et 
Gke. 40, nema ein Guðrdn, er hon >va frtt, 
nin' lola Godruna , ea minime (nBHfniTni^ 
deptoravit. ^Tkt hafSar er ek hefi, deiideria 
habui, deiideravi, Fjðttm. 51, SóU. 49. 50. 

ER, 2. *. prai. ind. v, vera, eiie, pr« 
ert, hokagl. 48, 

Ær, f,, ovU femina, Korm. 5, 3. 

ERA , f., gloria, lionor, id. ju. lera, leri- 
iituf Sra Mk. 41 ; era , íiofior , uiurpavtl 
JonMDitiuf, Filag. X 267, 

ÆRA, f., gloria , Mk. 40, ubi SoHetm 
Maria vecalur skjOldr virr, skjdl nutl aUar, 
skMrleíkr, iygi ok «ra. jGrnsnsuðr, komtre 
privatui, ingtoriui, hil. 43; viðsDúOr skMÍ 
til heiðrs ok sru ad honorem et gloriam, 
mk. 60. (TU Km fnSi almittknm, Trmn*- UisilizcaByGoOgle EIF tetú ialer Magnum regan et JoKem areHiep. 
tm, aui. ecel. fiL I 388. 393). 

ERA. n<m al (er a vera, > neg.), Skf. 
71, Leluial. 30. 1« proterbiit, SE. 11 182, 
F. VU 116. — 2) pro eru-«, non eanl, Nj. 
Jt, U. ent pra era-al, ij., Karm. 5, 3. 

MRk («ri, »rC>, Kr() , v. a., remigare, 
(ir, /.), SE. II 216, 1. — 2) Porere C*r, 
■., Muu>na) , Krír >kr ajer porel, SE. II 
2(6, í. — 3) amenlem Trddert, dt inmodieo 
emorc : mnMn fSt srðan Uaratd, F. X 208 
(a A. 10), tidt dra (ab in,r, deliria). 

EBEND1, n., negttiuin: beOr þd erenili, 
•m erflðí, bk defunetut negolio et , tieul 
ilúwrit ■u^hu, Hamh. 10, alia forma runl 
Iraii, atimi'i. 

ERfA (cm, crflte, crft), b. a., defunclit 
>wla (oJMre, exitguiat el epnlai ftmebret 
iulilwrc, c. aec, Am. 71. — 2) lutreditalem 
•*rí, aetipere; il. pouidere: crt (i'. e. etK) 
pt ÍiljAII hJBrtk magna animi forliludine 
r«*'" fait, F. VI «3, í. — 3J ttÍCTMÍ 
(fla enim eral, patrit eadem ulcitci) : itSetAfr 
MrreðTB (Bakon di/natla Sigurdi f.) hvarht 
tp<r, kðr ea hKfði nrrðan fDfiDr, non prxut 
rtierou etl fín Honegiam) , jiunn palrem 
■Aw /'utid, FA. 36, 1 (kinc hodie^e afi 
erft e-1 viö e-c acceplam injuriam animo 
ttftötam kabere eum conatu ulciscendi). 

EIFI , M. , epula funebret , convium txt- 
fBalt, parenlMt: gera híK t., tibi faeere. i. 
t. wMTttm txipeclaniam habert, Am. 82; 
iitkÍM erfl reðra nÍDnft ftarenluni euorum 
fUert, id. 9; — kt e-n aii^o defuncto , 
Gk. 8; metaphor. , drrkVs Ejilfr erfl oft 
WffiMr iJeSi, eaduei gauáii parenlalia agi- 
tort, L e. intlabili gaudio uUima vice frui, 
£*. 29. t (OhM. I 746). - 2) hareditat 
(ií f«. arfr^ tel poitettie, tide &i6ertl , il. 
ertaeifir, enllByti, erflvarðr. 

EBFILEga, Hai. 7, in opt crfllee>, guod 
hitmiuM videluT orderfileea. 

EBFIMEIBR, m. , herti, (erfl 2, meiftr), 
il. jUiw; Eifis erD erflmcifiar | rilbcrt i ttyr 
MUr, jUm Em, Eidida, lil. II 372, 2. 

EU-ÍMGl, m., kertt; it fUiut, 8E. 1534; 
t- ^TriirMAr, fUiH Thorgeirit Senlipedit, 
B^^hnmdui, Eg. 57, 2; g^rams erl^ngjar, 
flii rtjit, prineiptt juveHlulis, rtgni htrtdel, 
BL9t, 3; cABbjaniar Htlgiui Aibjdmidei, 
tSkélas Tkorolrut Skolmi f., íitd. 7, 13; 
t. hirSÍcgJa, n> prineifihu, procen'&iM orliu, 
i* 0%dm. Bono, Ag. 

anKVTI, m., heret, (erfl 2, Hyti), «1 
vlhTti, il. fUiiu, Bk. 2, 24, Eg. 83, 1. 

UnR, m., kertt, (lutil. terb. ab trU 
i), il. fUimt: Odda crflr Th^trgiU Oddii f., 
Siwri. 1, II. 2, uU erfl iat. til, (Itelio 
Cod. Br.) 

EHnvOBBR, m. heret, (gi. eutloi kere- 
dHmtit, patrimonii, erri 2, vSrfir), if. fUiut, 
eke. 12, eke. 13, F. X 422, 3. 424, 15, 

n. m 2s, /, 

KBnDI, ■., labor: hDrnm crflfii, ok ehki 
■rcndi, defmndi tmmiu ilintrit dilfieuUalibui, 
^ atfoHam minime abtoltimut , H. hal. 5. 
ef. Samh. 10; dt molt»lia ilinerit Harbl. 
M. ItMÍ dTcrg*, * SE. I 3tt, ul c. Attslra, SE. I 3Í6, 2. Ðt H 
exlema; Arýtí% crflfií, laborem lutlintre, 
vim exlernam diu perpeti , Grm. 35; tk 
hJiloiDm erfiðl , laborem faceiiert gaieit, 
galeai crebTÍi iclibui tiolare, Hh. fð, 3. 

ERFIBR, adj., moleslui, laborioiut: erfitt 
lif cila mUera, Skáldk. 6, 55. 

ERFÐ, f., heredilai, ferni), Mg. 0, 2; 
jafra crrðlr, keredia regnm, regnum antum, 
verja jöfra erffiir regnum avilttm defendere, 
F. VI 39, 3. Erffi, Am. 65, quod ad ttrum 
lentum adtintl, recle videtur explieari FR. 
I 220 de ipta Qodruna: ea mihi lola (fra- 
Iribut peremlii) heredilal rltifua tril, Ht le 
(Allium) eapilali odio periequaT. 

ER6I, f. ckaracter magicui, (animi impo- 
lenlia), Skf 36; t. 12, eo þessi ri')lltyaKÍ 
(seifi), er framifi cr, fyleir aií mikil erfi, 
at eigi þótti karlmðannm skammlaDBt vifi at 
fara, nefaria agtndi ralio; jungunlur crfi 
e< akelmisBkapr, ferilai ingenii, QS. c. 18; 
hverr þik ól | lil erei ellkrar, ] at þi TÍll 
ÓfiÍD I ekki blfita, quit le lam íarharum ge- 
nuil^ ftn' nolit, Örraroddii. mir. (FR. II 2Ád, 
3). De impolentia venerea, FR. III 390. 

ÆBI, jHnier, compar, ab 6rr, parvo nalu, 
F. IV 2f4, id. gu. crl, on'. «ri. Eadem 
forma cum duplici t, F. XI 93, miklu »rri 
maðr at aldri leliile mullo minor. 

ERINM, id. qu. Krinn, magnui, ingtni: e. 
eldÍDE, Ha. 293, 1, ubi F. X 81, I habit 
úrin; rtl = errian, rapidui, ceter, 

ÆRINN, a<0'. , f* "ilii eil , abundani, 
mullus, nimiut : lerian auðr opei copione, Sk. t, i2; «rlnn h luflicie. Lil. 6; miSk r&r 
pauci sunt , qiii libi loli eufficiant , A. 12; 
arin DBut, borts abundantes, sat boum, Am. 
92; tigm alU erit, omnium remM copia 
abvndare, de deo, Lb. 1; crit hlitrtr bann 
magnui, Tehemeni luctui, A. 9, mbi leribilur 
aurit t'. (. erit. Arr vrlnB EdIIs, copioti auri 
poiieiior, vir pradiett, ÓT. 43, 1; ná cma 
freka hveiti, largam prada eopiam nanciici, 
de íupo, SE. I 480, I; scll af Emn fíí 
opum copia beaiui, Háeam. 69; mnla Braa 
RlaðUDBQ Btan nimium fuliliHm terbomm 
loqui, Hátam. 29; mefi (cmri glpto magna 
cum fortuna, F. III 93; amar raunir nt»ia 
irniinnfe, Og. 17. — p) adttrb., terit g}*^ 
valdt cupidui,Jd. 2; icrnar Holtnar, adr. pro 
»rit Boltnar nimtuM famelica, Bk, 2, 47; at 
ama ad tatietatem, Mg. 34, 8. Vide \mtm- 
srinn. — 2) smir, plur. , oclodecim niri, 
SE. I 532—34, cf. mt\t tub xrr. 

EBJA (er, Brða, arit), orore, SE, II 148, 
2 (Norn. ar, Rtafrum, Trondhj. Selik. Skr. 
V 518); e. lirgu barði natigare (^gs. mare 
prora arare , luleare') , Orkn. 82, 13 (AR. 
II 220); eá er af l»Undi arfii barfii gui oi 
htandia navigavil , SR. II 413, 6. — þ) 
redpTeeart, larium dtortumque trahtre: c. 
■S"f*il'' kamum reeiprocart F. IV 89, ef. 
Ula erja skAinn vlð leg^lnn ofan crui coíeee 
peritrút^re, proi. F. V 230; (blúðrenilinn) 
arfii niðr nm Deíit mncra niMinit radebal, 
FR. II m. 

ERKISTOll, m., ealhedra arckitpiieo- UisilizcaByGoOgle dit, pro «rkibiikiipB lUII, F. XI 300, 2; 
nBmenn erkÍBtdlar anlulilet tedit archie- 
pisc, Q. 62. Mtlofk., t. els, ledet procella, 
tttr, ealum, Dnd erkÍBlAli els, ní calo , in 
larit, F. VI Í19. 

ERLENDlii, adc, peregre (^it = or.ieniit a 
laDit] , m alita, exlerat lerrat, Mg. 6, í, GS. 22. 
ERHR, f., manica, Rm. 25; crmBr vi6r, 
lignuM manica, braehium, SB. I 542; ermft 
iloir, dea Btoniciiruni , femina, Korm. 3, 6. 
11, 7 fkrmr^. iV™. ermr.inprot. F. V20J. 
EBHVANGR, ffl. , (olum maHÍca, (ermr, 
Tinfr) , brackium, brKDdr ermTáass, i^ú 
braekii, aurum, eySír ermrÍDpi brandk, con- 
tlmlor nurí, vir, ítl. II 12, 1. 

EHN, adj., ilrenmit , forlii, impigir : dt 
TÍneulo , br«lr ern s!li Hernar , ealidum 
Berna trÍHculum (mare) rumpilur, faliicit, 
SE. Eg. 233. Era ktlrsldr. iitiHir. J*rl, 
rex, iJjiiKiiia poleni, tlrenuiu, Ha. 66, F. VI 
4/, 1, SE. I6S6,Í; de deo: ern erhilmir blýrnft 
rexcalarumpoleineil,Lb.25; ern skAp hftaðr 
ok hljral I hcÍmH Taldr, srni kyD beimk, 
Hat. 20; margrikr, ern mÍBkannandi ju, 
id., Hai. 63; de muliere, ern SDÍInorn ilre- 
nua illa mulier, Grell. 19. 1; emir >tblÍH~ 
cnÍT tfrenin* ineendiarii, Mg. 3i, 8; hvrrn 
enui pjit quemque ilrenuum furem, ÓH. 
192, 2; ernD einni, tlrenuo camilaluí, tlre- 
nuii comilibut, Hm. 12, (em forle canlrae- 
lum ex errinn , ride ena, adj.). Confundi 
poleil eum «rinn , lufficieni, mullui; crna 
beitu etenm ju/jfctenlmi , HK. 83, 1 eii id. 
íu. Ktvm F. VI W3. 1, Morkintk. tnt^ tei 
arnan krAk or Járni , Hk. 32, 1 etl id. qu. 
enitn, lirmum, oaliáum, lec. F. VI 25*. 1, 
var. 2. Superl. ernaslr, F. V 300. Hinc 
Erna, nomen mulierit, qt. vegela , itrenua, 
Hm. 36. 

EROM, EROHK vide ernm erumk. 
EHOftK, »un< ínler «; e. sHihallir inler 
te admodum henevoli ninl, Háeam. 32. 
Erott, id.: e. lengHt vinir infer le diuliiiime 
lunl amici, Hávam. tí (ero , tvnl , &k ef et 
reeiprocum ex ník). SÍe Ín proia, F. XI 
39, vorost e^bir vrnir inler le anticiiiiiH 
eranl, il. v&rast c63ir linir, ibid. 89, þeir 
Tiroit KfltbreAr, ibid. 55. 

ÆRB, adj., id. pi. lerinn: nr muSvftn 
moirniiM diicrimen, i Bra anfivfta, ÓH, 4S, 
4 (ubi F. IV 100, 2, ors = «n); st nrD 
tati$,F. VJ 87, 3 (Mg. 3i, 8). — 2) »rir, 
plur., undeeim viri, SE. I 532, ef. ■inir 
lub srinn 2. 

ÆBB , a4j. , delirut, (Arar, vide Drr) : ar 
erto dHira et, Og. 10; arir ýtar, hominet 
tretani, vecordei . amenlei, SÉ. II 216, I. 
In compot., ai)d«rr, háflerr. 

ÆRH, tn cðinpaiifo skammMrr, derímiftnn 
ab rB, alai. 

ERRI, intula Dania, Æroa, SE. II 492. 
ERRILIGR, adj., alrox, vekemeni: tTn\\% 
■aerra afraz el vekement pralium F. VI 
m, 2 (AR. II 57, 1). /n ;.roM F. III 
222, errili^ kooa, mulier vegeta, ilrenuilalem 
mllti indiconi. 

ERRÍN6, f, conlentio, pugna, FÍr. 13 
CahM. II 294, 1). 22, 3; ntt% errins, canfeN^ere, pujnart, pugnam eive, 8E. I 
350, 1; erríncar lið copia ilrenua, OB. 27, 
t. Hincel nomenviri, ErrUfar-iðteinB, SE. 
I 440. 

ERRINN, adj., ilrenuut, impigtr, conlt»- 
lioiai, betlieoiui; de rege. 6d. 5, Ba. I7S. 
290; de eiro , Nj. 24, 2, F. II 18í, 1, Ov. 
5; erríDH kap^ alUtla pugnax, E^. 67, 4; 
de deo, tffieax, poleni: crrian hreinBkapaAr 
himna, efficax, poleni catorum crealor, Bt. 
11. Cum genilieo conilrui videlur, Slurt. 7, 
41, 1, ubi lie verba inleltigo .- herr maa reka 
níði (eerba conlumeliota ulcitcelur), þjóð, 
errÍD Kreltis etrindar, dreent vlða i vef, 
hðminu, aurum ifrenue colligenlei, rel, auri 
appelenlei, prada cupidi, In hii locii lem- 
per in nom. el acc. occurril, ititi errÍDs ■'• 
gen. Gv, 5. Vide compoi. (jAlcrrinB. 

ERRÖTTB vide orrdltr. 

ÆRSKA, f., alat juBenilÍi (vide orDka), 
F. VII 70. 

ÆRSL, n. pl., immanitai, vdiemenlia (B. 
25, F. X 379) : wrAtLmWW hratfiila, imnuntit 
fintor, ÍHtania limorit , Gh.M, II 339 (Fbr. 
32, 2). 

ERT. et , 2, t. prai. ind. e. vera. — 

2) lupinum el parl.pait.v. erta, irrifare. -■ 

3) lec. pronunlialiontm, pro erft, a Dcrto 
errs, qu. V. 

ERTA (erti, erta, ert>, v. a,, irritare, agrt tui 
faeere; snAt man ert, agre fiel femina, da- 
lori enl femina, dolore adfieielur , F. VI 
309. 2. 

ERTATTU, non «, (ert-tU, þi), Al^ 
2, Veglk. 18, H. hal. 10. 

EBTLA, f., molaciUa alba , SE. II 489, 
(Ðan. et Norv. Erle , Throndk. SeUk. Skr. 
III 445, Vndal. Detcr. Nort. p. 123, id. qu. 
Itland. Bárluerla, mafocifía tdia, Faberi 
Prodr. der III. Omithol. p. 17; forle dinUn. 
voeii arta). 

ERTU, ei, 2. t. prai. ind. v. vera, AlBm. 
2, Hild. 30, 2. 

ERUM, eil miki, pra eramk; erim hnp 
l Gunni sonn* berkie, eit miAi cupido fc- 
mina , amore puetla teneor , Karm. 5, 2; 
aorii emm grimm Farca tn ne crudelii eil, 
Eg. 24. vor. r ; erum treet difficUc mihi ett, 
Sonarl, 1. — 2) mihi tunl: vánir erum r^ma, 
eil miU tpei (ad verbum, mnl mihi tpet) 
pugna, pugnam exipeela, Hund. I, 23, 
qua toco inlerpp,, vaair eram rAmu attmeti 
pvgna lumui. 

EHUHK. eil miM (e. omk): sit enimk 
likn id mihi loiolium eif, Lokagl, 35; fcat 
e. aent iii miki rdaliim eil, SE. I 242, 5; 
c. tftt iðíefMe mihi etl, Eg. 74, 2; Kfl e. 
vilnis vlða Tlnecrð vertificalio miÁi famitia- 
ru etl, SE, I 6/2, 1; vin e. hre^KS tea»- 
peilafem ezipectn, ÓH. 193, 1; ólmr e. 
barmr, ÓH. 236; e. aaSskKr mxrðar chi, 
Ad. 16 (SE, II 98, 1); e. leiS Honar rciði, 
F. II 53, 3; leitt e. randa rtgn melitla miki 
pugna eil, Eb. 9, ÍO; *im c. bJOrkat bairi 
baade femina in doíorem menm nala eif, F. 
V 227, 1, vide virumk. — 2) lunl miki: leiS 
e. fjBlt ladium mihi creanl monlet, SE. I 
94, I. — 3} etan ntfatione, eranka imm DigilizcabyGoO^le tH mU, Sq- 6t, 1, Stnarl. 17. — 9) tdem 
tJd tramsk miW Ml, F. VI 25«, «ii Mor- 
UmmL cramk; eramz, iiJ. , £9- ð9, 1; v&n 
trui slik. «« ■■*• tp*' "'' '^ exiptetartm, 
fiU Balfr. tee. wKnihr. Í52; tranlt eromBl, 
imUt facie, nolti, F. IV 282; enimB, SE. 
It tOS. 1 pro eruink. 

EBCB. «11 mnl, Ceru, i5 nee.f, Sk. I, 43, 
lUU trtft temi íbJíi rei itan exlanl txempla. 
EBVITA, odi. indect., funivndttt, (<"'="'; 
fii). ViU. 21 Holm. (Hafn. Hund. 2, 32 
iniia). 

ES, yro er, eíl, 3. ». yr«i. in'í. e. ver»: 
irt o, fii BftiuD* Tma.iT, iío (perinde) etí, 
pn), Sie. 22. Ckm Beffalione, ewt non 
af. Si. ÍO. I. — 2J jwo er, relol, qui. per 
i)K*M ia eU (si es, i> ftiij, sits, þats, 
kna, þ«BM, þeirs, firre. — 3J enl pro 
m, u, ú> proio rija^. 30.- Þ«t i>ilu mér 
«. er f i est Uiumáll. 

<ð.t (bsí, KstB, m»i). u. a., ejcilore, iitci- 
Im, eBncilare: ■. swvnr þut, fremilmn ma- 
rúaeUare, deunda, SE. / 500, 2; ». flemn 
Jm. hjdlais hreeCi ^"^' pujnoni, accendert 
r^mm, aÍMTÍter fojnore, i<U. Í3. 2'- Cum 
■imii., '■ bviðu UDB dr brjótti nnAelilimt 
Z im, >ee(or< erumptre, Sturt. í, 13, 4; .. 
fi»B fleÍB leÍiCT* eum iatpelu eonjicere, Lit. 
12. fati., *MS, incilnri, >x(i(fierari , líe 
■m, SE. / 254, 2: b^u frim, pramere, 
itnumUumlaB.mari, SE. 1502,9; eljB fold 
nif, eaJim> cMcilolHr, commœelur, concu- 
litar, ífu. 31; «bIiu, o) i<í. ?". «rSue pa- 
me» lerrore carrepti ml , H. Í9 , 5, i) pro 
tptn >. citui: BBtu undir, tvtnera giiice- 
iaU, atseminabanl, increbreteebanl , Hðfuil. 
t fUc terbttm derivalur ab (err, gt. nrsk, 
tide format aaBkSC , *b> , Dsft). i'nrl. 
fnt. mtlT, tmciíatut, percilui.' ife umíil, Mg. 
3i. 9, F. / (65, 2; de fulmine, SE. II 
ÍX,4! ie fugna, Ha. 232, 3; de Thore, 
SS. I 29t, 1; «fiilr maninii coreut (fame) 
fo«(M, Nj. 30, 1 (AR. II 24JJ. iVeulr. 
Mrrt adv., riða m., fu-» c, eiliilo curiu 
tíií, ftrri, Orell. 19, 5. 50; eide wbi'. 

EíFBeTB, at., SE. I 4U, 5, duiiiB in- 
IvprcUfionír; ^OMÍI ei«e IJ dominui , foi" 
■tn*r efKÍ, (esa, Freyr), ctr. 2) poiieiior 
enmti (ab hrsi, Dan. Es, cireuíui ferreut, 
fersw tiltra S), idem. 3) dominvt Aiarum, 
OAa (irf. f«. úrrejT, fuoil ik. I. ha&el Cod. 
ifmi.), iiim csrreyr mulofUÍum in efíreya 
(Ced. (T n ■ *. I. i» Jtne Itaiet, tegeni tef- 
piT>) e( cmilruenda cjöf eefÝeys, lÍDniHn 
Odimi, peent (SB. I 294, $ 3) , esrrej's 
SftfriTr, w(j. ^o lu&il., poelu. 
ÆSl, dal. t. ab isR, Me. 20, 3, F. VI 51, Í. 
MDfB, n. , animia incalolum, celeri 
c«rn Tvenf, (km, dýr); k. SjótK, dRimal 
P^itit, nvnt, tjat slýrir, rcelor nnríi, 
«r, Fir. II. Cf. ftusidýr. 

JbllS.\LDR, aij. , ptTfn$idui, (rsi-, ee- 
bmKler), tpiih. nacii (nnnnr meiAr), Ha. 2S9. 
OIILIQA, ade., vthementer, (Kba.): (eisn 
B. tdirmenltr fureri, Qd. 42. 
ASIH, m. plur. a eing. iss, Ata, dtui. 
ÆSl%VHTia, m., qui inctlol, concUaí, («B», Tnnnr).- s. ecs&ej'S, conctlor jnifni*, 
prorjialor, 5lur{. 3, 21, 1. 

Ætíl|>RÖTTH, m., qui incilal, deui inei- 
lani, (aK». þróllij: m. oDnsr hrcin*, inctlo- 
lor navium, navu in curium incilaní, nari- 
jolor, Bir, íttd. 15. 

jBSKA, /"., íBlM pueridi, infantia, (%d. 
gu. mTB%A, í". o.), Jíorm. (6, 3, Cf. 
^skn. — 2) — »8k«, lerm. ra&ftanl. , eiiie 
|jAABska=U<>i>, hljiA. 

ESKI, n. fracinui, (propr. eotleelivum toC 
ukr): elrÍB e«rmr, eski mettr, ijnií, dttio- 
ritlor fraxini, tigni, Ha. lli, 1. — 2) entit, 
ul «skr, in appellalione eskÍBskr. — 3) eiu- 
cuhui ciianum .■ hkflt maar BBk ni eski met 
■cr þlngat ne ítiií ieeum íitic ajferal ehani- 
cem aul vaieulum, Hg. 16, led Cod. mtmbr. 
E legil h. l. cBkÍB, ul eonilrui poiril eskia 
•fckr vaicHlum fraxineum, ð; haflt mnðr 
þinsBt neð atr eikis ask, ní afBprlDE Aes, 
M fKra rtsBraada. — 9) pyrii, eitttlla, qua 
poma vilalia ailervabanlur, SE. I 98; itr- 
eaitdo omalui mulÍerKm , ibid. I 119, unde 
cskimBr, ciileJíolrif, famuta eapiaria, a 
ciiltUa eei pyxide coimeliea, Grm. praf. 

ElíKIASKH, m., fraxinui gladii. (cski 2, 
askr), pugnator, vír, Fbr. 99. 

ÆiiKlBALDn, m., oplolui ilrtpilui, (bbKjb, 
haldr, ul ðskaruDdr) : ». stála, oplolui eha- 
tybum (letorum) ttrtpilui, tnigna, Ód. 3. 

ÆSKIBJÖÐH, m., tui Íibenler offtrl, fUt 
offerrt oplat, («skja, bjíSr), Gv. 6, in loco 
mulilo, HÍi íic- NBrr. t... * jafot ok sorar 
t «ikJlijA&r fra þiúðnm | TÍrBiog .... bc 
, . . . fta I TSlslanii . . . jarnan , ffuorwBt len- 
ntm ewe pulo , »»rr (ilrcnuuij KskiltjASr 
valslarna fnrE vísbí þ4 jarpBn virSlnc BkerSa 
(v. nBkiluAAr vaÍBlaftii rors vissi jaAian aina 
virSlng skarða) hjá þjiSum, janit ok anra, 
uhi nBkibJóSr vatntBrnB fnrs, qui imem nM- 
Hut (ourum) liAenler offerl, vir lileratit. 

Æ8KUÖRÐ, f. lerra exoplata: K. ■r&ar 
lai (lerpenlii), aBrum, HR. 4. 

ÆilKIMElÐR, m. , qui flagilal, poieil, 
(nskja, meiSr) : m. hj«ldrBklS8, Jla^lani en- 
lem, pujnolor, H. 9, 1; «. tijDrþlogs, poi- 
eent pugnam, pritlialor, N>. 24,2. 

ÆSK1NJÖHBH, m., detii poJcenf , Jlrtýi- 
laRi, oplani, («skja, njOrAr) : m. (andlinns'), 
poiceni jloiiiiHn, pugnalor, nr, Plae. 53, 
uti eskinirSÍr. 

ÆSKIHUBB, m., í«ioplal,poieil, (BskJB, 
ru5r): m. örveftrs, opliini, poícenj pugnam, 
pratialor, rir, Oreíl. 80, í. 

ÆiíKIHyHlH , m. , jui mintiíre amal, 
(nskJB, rýrirj: m. Boðs, etr IiAeralii, Nj. 
93, 1. 

ÆítKlÞRÖRR, m.,qui oplal, deut optanl, 
(«ekja, þrórrj: n. unnröMa, oplani aurum, 
vir, Hai. 69, ubi lic: mir biSÍ hverr er 
heyrir | hcimspenni brag þenua | cski- 
þrórr ok cimr | nnnnl&ls miskannar, 1. e. 
hvcrr Kskiþrdrr annrOSlB, cr heyrir þenaa 
brae , bÍSÍ vAt misknaaar ok cirar (afj 
heimspenni. 

ESKJA, f.. lerra, SE. I 585, 5. 
ÆSKJA, (siski, teskta, •skt), o. o., oplnre 
CÓBka), G. 18. 21, Ha. 258, 1. 

L-NgnzcdbyCiOO^Ie ÆSLA, adt>„ etnir. pr» cbíIb, ■niliga, «(- 
htmeHltr, ealde, (ms*), ncí poUiu yio crnU 
oi rnil, Fbr. 32, 2 (wsilic*, furaHer, Eg. 

25, dff. c. e.j. 

E!:)S, n., j'vnimliiM, «^«( ezoficHi, OiÍHHf 
vet fliuluf,- jiHtjuHlur tn Ed. Litaiina : uni, 
leon, aiMdi, ns, mdll. — F.X 139jttHsiintur 
brynjkðir hCKlar ct spBtisk «is , ati»i Hit- 
panici; Ansí. uh, oiúiiii, Ðsn. DrH, cfiuu; 
Atne Btrandk chb, jumtnlvm lilltireum, tiaeit, 
Kring. — 2) J. OlanuM , in %i). fi. 81, 
adftrí css cél liess, cor (Edda lum ha- 
bel), vide hesB ; hudc audilHr, st vcrm i BÍnn 
MSÍ, luo ingenio indulgtre, nalura imlinc- 
lum le^i , infinntíj , ttl cidtlur, dt gtilienle 
tatitia (Dan., vmn l sit Es, Franeog.t ttn 
» »on aiee). 

MSTA , (BBti , KBtB , Kst) , D. R. , peUre, 
Togare, oplare, it. poietre, jlagilart, eum 
aec. peri., gen. rti; m. hȒ vislfir hoipiiium 
pttertttb atiquo, ÓH. 92, 9,-allIr kKoir ncnn 
ssln Krist eilifrar TÍBlBr, Lv. iO; ae. calU 

ÍoltB iriSn, paetm viroi poicere . ad paerm 
arlari, Fbr. 22, 1 (GhM. II 288); Ketir 
okkBrrar kvftinu oplaili noilrum aáeenluni, 
Hm. 23; Dnnir EBto mKllrar Eterna condie- 
tum contenlum popoicerunt, Hh. 73, 3; khIa 
vandlii^ þcBS, er fiikir vsnt Tcra, id magno 
iludio ptttrt, quad lilii deeise puln , Sóll. 
28, u6í ^ro Bsta i'nfuícrunl inffrprr. icstandB; 
potiui putarim in mendo cvbare raccnt þtkir 
ín D. í. Parl. pais., fe»tr brBgr, trarmcit 
cx^cd'lwm , manjafuin , 0. 68 (Eystcinn 
kondncr Iib5 hnnn lil at yrkja ólafsdrdpa, 
F. VII 355). In Legibtís lapiui oceurrH: 
«sta þlngmcan liBs, hann Bkal K»ta bcndr 
at fmn ré hans lir hsfa slnnm ; nBla laks 
ftrrir (mann), poietre, ul aliquii recipiatur 
(n. eavtionem pro aliquo txigert), Jui eccl. 
Vie. e. II p. 52. 

ET, neulr. pron. adj. enn, i^. fn. Íl, iH, 
e8: borA et breifta.F.jr/ lil. ~2) relal.,id. 
fw. eB, cr; þd et, ^uvm, quaiúlo, F. IV 
136, i ; fiar et u6i, ÍH. I 231, var. 12. 

ETA (ct, it, ctit), V. a., comedere, edert: 
ek hBfda eli3 eoKcifcram , Hávam. 67; cta 
frá e*m eicam aííeui ablatam ttt lurrtptam 
eomedert, Nj. 62; coniumcre, taurt'rc, de 
íync- léilo eld eta jöfra bygðir AatifacuJa 
principum ignc abiumiiili, H. hal. 10; aarr 
ctr iljar lordti pavimenli planlai ptdum ai- 
terunl, Tiolanl, SE. I 396, 2. Eta tir aldr- 
trcga DOracifafe (tfri caitlraAere ifritFem ealt- 
ludinem, Hávam. 20; mcin ela e-n, peilei 
homincin detoranl, damne adficiunl, ei no- 
cenl, Háeam. 154; sorg ctr hjarla curn líe- 
paicilHr cor, Hávam. 123. Befiexíte, )ita 
etaj! af, fiafi te ipMari, poiteisione exui, 
ÓH. 159, 2. Rteiproce eil . íil. II 165, 
j>ér hafll IcDgi dlfs mniini afetiit voi dtu 
lupina Tobie alleri alteroi dtvorailii, 

ETA, f., eius, comeilio, it. edulium; plur. 
etur, tdulia, eíbaria, gen. etna; cIbb eyÍ'iT, 
toniumlor cibariorum, pir deliealui, hetíuo, 
Hild. 17, 1, ubi leribitur «tna. Hinc in 
proia, elDstallr, prteiepe (in tquiti), Orhi. 
p. 16Í; ptur. etar, carciiXMia.- eem elnr i aadliti gtT% manninau þTÍ mcira neia, bcb 
pmr Icncr i hggjn, Magn. p. iBO. 

ÆTA, f., eica, eibui, (id. qu. iu) : gtm. 
pl. mtati cyltir, coniumfor eiíuíianMi, múíík 
Jioneifa riri appellalio, Bitd. J7 , í ,uiilegm- 
ffumoiJclur, trBðftr erBlnaeyðÍr eiavisia, ei- 
cluio ek ,et Btna eyðir dt Tkordo KoHeinii iit- 
letligendum. 

ÆT1, n., fTumemlum (prop. eéuliuaí, eíá), 
Alvm. 33. 

ETJA, f., pugna, SE. I 563, 1, (prapr. 
incitalio , conlenlia): eljniaad animus tali- 
eoius, HS. 6, 3. Bine in proio, etjabwidr 
roBÍi venalieut, Slurt. 5, 45; etjafarr heetr 
equui ad eertiutdum idontia, tec. ckart., mU 
membr. habeí alnfarr, r«M. 23 ; etjikostr, 
Íil. II 89. I 

£TJA (ct, alta, stl), e. a., ineilart, con- 
cilare, immifferc, propetleTe: Sttn mcinþjAf 
markur á slnn fDBnr, concilamnl noxitia 
silua raplorem (ignem) adeeriui pnfrcBa nnia, 
i. c. pairem cicum in adibui concremarunl, 
Ý. 17; sá cr alli hrefnÍH BtdBÍ hot ■ Mtg fni 
nacei in a/(um marc deduxil, ÓT. 41; Ollað 
flBnstiim I salt með ámm nacu rcmtf ■■ 
mare proputislis, OH. 43; il. abiolutt, e^ain 
i kaldan sjd propcílimui (natem) in morc 
fngidum, ÓT. Skh. II 195. Atta ek JSfrHB, 
re^ei infcr tt coneitati, in certamen eommiii, 
Uarbl. 23; sBÍ minn stta ek við onns megin 
roiarc mco conlmdeiom adocriut aHjriiiiulM 
pím, Fm. 28; cOa við e-n, certart, in eer- 
fomcn dciccnifcre cuni atiqvo, FR. II 46, 
4; e. fram hrOmmDm pTolendere ehtlai, FR. 
III Í8i, 2, uf etja ft-am ekalla catvum eapul 
ielibui objicert, F. XI 132 (id. fw., oU^. 
Att haflt er með prettam oddrjdð, ÍiU 11 
224, 1, li consiruituT er haOt alt oddrJAð 
með pretlnm eimm fraudibui pttiiili (Jolo 
circumteHiiti) , canferri polest al beita e-B 
brOgðam, pro quo et liiei pofcil at beíta 
hrðgðnm við e-n , liculi in laco Ormil. con- 
ilrui poiienl, er haflt attpreftam með (i. e. 
við) oddrjúð, infeiuíiilí dolai adtertui pmgna- 
lortm (me). Imperf. eeiy. ella: fí cUi etii 
offerrtt (annutum), SE. I i36, 2. 

ETLA, id. fH. MtU, cofilore, itatnmre, 
pulare: þi haflÍB ck |>M etlað tamem »go 
atud cogUattramt, Skf. 37, Stlk. 13. 

ÆTLiA (-aða, -at), eogilare, onimo pr«- 
poiiíum habere, decernert, deitimate: CMm 
inf., spiila KlÍB ek baðam «lnnafiie necare 
in animo e$t, Am. 73; ■Jti þó er far* wUnfi 
quamdequidem decreta profeclie eil, Amt. 26; 
cum acc. rei: m. e-m aMdrÍn, oíicui mortemt 
decemert, aliguem neci deitinare, F. VII 
35; drgr eitt er þir danði wtlaðr BMra tHi 
deitimalti eil, Sk. 1, 25. - ^) Btlas, W. fH. 
ctla aér, cogitare, conilituere; þimfm^ ek 
allnma, eo (ire) eogile, Sóll. 29, ubi imtarfr. 
maíunt, inde bonum exipeclo; múnt at mMÍ 
e-m nliquem adoriri (alicui adtersm^y ttet- 
tuert, Mg. 17, 8 (BlJa, F. VI 11, 2). Sic 
in proia F. XI 62, hawi «tUs at farft or 
Inndi. — y) ctli(, 1. pert. prai. ind., pro Ktl« 
ek, Hgndl. 7, lec. dialectum Borealimm, vtU, 
hacM, 1. I. = -a, «(i = mú.' ie, vl þorScc. 
Eg. 56,1. • r- --». 

UisilizcaByGoOgle mrT MfHA, gei. flwr. a nom. kIb. 
ETT, f., id, qn. bII, gtMi$, famiiia, Hmd. 
2, /í, witmÍT., F. VI 423, var. 

ÆTT . f, , familia , protapia, gtnu*, (átt) : 
ult Blt, lettir, familiam amplificart, gentu 
frtfíý^rí, Ab. 37, Gka. 27. — pj cojxalt, 
(MMiijvÍiiri, Hund. 1, 41, ii£i Jórcið wttftr 
liHir. — 2) progmia , periphrailiee , tU 
\mi, ttidS, fild; «tt laftnns, setija, nkMna, 
Unwi, ÓH. 159, 2, ÓT. 118, Ód. 18; 
M Hkllncft, Ttgia progmitt, rtgti, OU. li, 
I; «uk mu. An^i. QH. li, 4; mU Gjdkk, 
fMa, rejiiíí narilMii, F. VI K, 1; >lt 
ÍHu, sauu gijaMltum, jiganlet, iSif. 8,' 
M iítau s^gai, Vtp. 23, giganiit, Uamk. 
ít; Mt ud>kaU, áiaboli. demontt , U. 38; 
watn, •nar, ofuila, Hund. 2, 7, F. VI 
HS. l; — &) de linguUi hominibui.- Rtt 
^>kp, fiia Biri iUiáitrit, virgo nobiiii, Jd. 
II,- wU EiríU, fUiui Eiriki, Ota^ut Eiriki 
{.raSvÍOMim, ÓH. 92, Í7; Ktt Harftl<U, 
Ofmw Sanelut, Uaraidi f., »tt Ó\*Tb, filiui 
Ohn, ^arle «11^1» Nudipei, SE. I 424, 4; 
Hl Stcrris, HakoH Senior , NoTvegia rtx, 
mpu Sterrerú. Ba. 235, 2. — 3) potlerilat, 
filtri: irrafr i nlt, tnler poilerot eelebralur, 
imcWc il, ÓU. 129; cf. ptt apyrr fraoi f 
ilt, SE. 1 706, 2. 

CIIAK t= ATTAK, 1. t. tmperi. eonj. 
t. eitft, Lok4tgl.27; eUÍð, 3. pl., CAd. 3.— 
í) Mti, 3, t. impf. conj. e. elja. 

>ITTABI>KABI, ■>., ianMUM familia^ (id. 
f«. MUkaraj, J<i. 12. 

ÆTrAR.-<KJtíLDR, •■., cJipnM fi. e. colu- 
■ttj familiœ. Sonarl. 10. 

ÆTTBARMR, m., id. gu. nltbköinT, t*tt, 
Wrar), SE. I 34. 

XTTB.'LBHR, m., famiUa, tlirpi, (bU, 
Mar), SE. / 56f, 2. 

ÆTT8ÆTIR, m., qui famiíiam iUuilriorem 
nddH, itemi familÍŒ, (mtt, bœlir}: iB.allriks 
Itrtáaíra , deeui famitia Torveinariana , 
Tktrfmnui Craniieca , Torvamarii f. , SE. 
I Wf, 1. 

XTTBOel, Bt., geni, famitia, SE. I 539. 
m, 2 («tl, kogi). 

.tTTEBKl, n., genui, (cll, eroi, lerM. «( 

•ifilerDÍ, mtðemi), SE, I 382, 1, Fm. 4. 

ÆTTeÖPUeH, 1»^., nobili gtnert orlut, 

fmermi, (»tt, |;srngr) : luperf. «llgoreMtr 

jMnnuimtu, Gka. 30. 

ÆTTeÖBfl, adj., Uluilri genere, (kO, 
(«*r). Jd. 1, ÓT. 131, 1, ÓH. 187, 1. 

ÆTTeRUND, f. , patna, (etl, cmnd); n. 
Ii^t. palria Anglontm, Angtia, Orkn. 13, 2. 
ÆTTIMA, f. tÚ. impf. conj. v, cigft, cw» • 
•>).. Gke. S. 
ÆTTIMel, M., eognalue, Sk. 1, 10. 
ÆTTLANU, n., lerra genlililia, keredilarxaf 
(hi, tuid); breiB RltlDsd, Inlii {erriE gtnti- 
HHa, kertdilarim, ÓH. 74, 3; nttlðnd eyJK 
''itlar, lerrf beredilariie ifMiflanoruM , de 
8AMui, P. VII 44, 2. 

ÆITLEIPB, f., kertdilai, palrimonium , 
flria, (atl, leirð): m. Ello, palria £11«, 
AijK-, F. XI Í87, 2; ptur., mtr byrj«r 
B^ il herjk é, or»r wtlleifflir non deetl me 
trma inftTTe palrim mta (lilandia), Ua. 59. JtTTNIÐJÚNOB, m., eognatui, e* í«í«m 
famUia oriundui, (»11, níSjaBgr), SmW. 9, 
34, 2. 

ÆTTSIÐB , m. , ^oMtlid OTÍvndui , pro- 
gnalui, (ælt, niSr): B. JiIniQndtr, ^oniM 
Edmundi (Saneti} prognatut, de regtAnglia, 
F. XI m. 

ÆTTRVRIB. m., erilirpalor jenert*, (bII, 
r^rir); m. jOf'», rejiinn progeniem miniieM, 
exilirpiint, de Hákone dynaita, OT. 28, 3. 

jKTTSKARÐ, n., líammum famitiai, (»11, 
BkarS): hðecva Bltnknrft cindem famiiia 
adferre, SE. U 192, 1. Iil. II 390. 

AtTTílLÓÐ, f., proiapia, (bÍI, iíIÓÍ , wl 
kynslóft), SE. I 561, 2. 

ÆTTSTAKR, m. , coðnaliu, prognatui, 
(Btt, ntafrl: m. Endila. Endilt prognalut, dt 
tximio beltatore, Orkn. 15, 3, ef. Ella, Bloaill), SE. / 534. 5el. 3 ; m. Kkylja. rejiw 
familia cðlunen, Bel Skytio, Halfdanii Gran- 
dani fitio prognalui, rtx, SE. / 600, 1; 
abiol., rtgia familia cotumen, rtx , F. IV 
50, 2. XI 185, ubi lamen lubinldtigi poleil 
Jilnundar, eide Bltniðr. SImm BttBlaSal) , 
Gd. 6, ubi m. flra& pro ataðall Brða Bitnr, 
columen hmnintim, Bir ife fcoMÚiiinf hene 

ÆTTCMGÓBR, id. qu. BlEcdBr, epílfc. 
reoiíí B. jOftn hnfillr, Ha. 285, I; djitiulB-, 
B. gwtinjorftr eeirbrikar , Fik. 37, 3, tocum 
ride lub Próði. 

jBTTVIG, n., caiÍM cojnalt a cognalo 
palrala (bK, tIs), ÓU. 186, 7 (in proia 
Tnenivlg). 

EVA, oiíe., MÍ. í«i. «»»t nunquam.Skf. 26. 
Citm negalionc s'i > •"■G' > '^ • Bávam. 21, 
Húmk. 32, uii odponilur eeriiim CKm nejo- 
lione, knikat ek e»»BÍ sesj' "P"" """?"«« 
rurmi (poilta) iieert potivm (palero). 

ÆVA, adv., (id. fu. eva), non.negne, Há- 
eam. 5í. 55.56; Bva njiW ekki g*íi fjarBhí"*. 
ncfue tlie#o«ri» (tiel fanit, cf. líarghís) 
guidem pepercit , Ghe. 4f , ubi atlera ntgalit 
inttndil. — al nunoHam (Jlfieí. »i*, un^uiim, 
Bi aiv, nunqaam), Vtp. 31 , Uátam. 29, 166, 
Gka. 45 (Gk. 3, 1), Gie. 40, FR. I 982, 9; 
B¥» skyldi. suod ulinam faeltim nunquam 
fuistel! Vöík. 39 (kodit dictremui , hvaft 
aldrei skyldi TeriS hafa!)- — T) nuiquam, 
tam í« loco, fluam ad Jocum: JOrS fanne mn 
ttrra nulfuam reperla ell (eililtl), Vip. 3; 
far í>il nd «v», þar, iffilur nuifuoM eoi, tiSi, 
Grg. 15. 

EVFRATES, ftueim Eupkralet, SE. l 
576, 3. 

MVl, f., id. qu. mt, «íum; «1 lynonjfmo 
panimllir «vi ok aldr , Fifiíim. 5f, in sliU 
Bvi ok aldri saman œrum alalemque una 

EX, f., tecuTU (id. 7«. 5i, eyi)i "»"■ 
ring. eum art., eiin, SE. II 122 prot.; II 
412 Byiin; dal. lifls- "' ■ ^S- ^8; ptur. 
eiar lemrei, Am. 38. 

ÆXLX (-a8a,-at), v. a., augtre, (vwa, 
vexa) : de propajondo jenere el muIliplicoArfM 
ntpolibui, Bk.2, 18; le. hTBlinBB forB, onjere 

L.gnzcdbyCiOO^le tattguimewi, i. t. tffúndere tanguinem, ttragtat 
edere, ÓH. 50, 3;m. Kyn, vell, TCEsmuni, 

Ímui propagare, diviliai et honortl avgere, 
trl. I, 39. 52; paii,, honDm Bilaðii gterk 
eljDD lil föðra verka ei crevil firma con- 
ilanliit ÍK Íanit operibut , Cd. 7. — ^) 
efficert : w. allt gott nÍMt non íoni effíctre, 
LA. 39, de Sancla Cntce. Vide Kgnla, »il>. 

ÆXTl, ÆXTU, 3. I. et pl. imperf. c. 
intttitali KIB. (id. fu. vtiD, per apharetin 
TOu v), creictrt facere, augert; il. agtre, 
effictrt, maturare, ad malurilalem perdueere; 
witi ðldrykkJDr, compotationtt auxil, mag- 
num connvinm intlituit , Am. 71; »ili Btn'S 
DÍSjam, auxil dolortm cognalii , i. e. mag- 
num doiorem tii morle lua adlulil, Am. 102; 
axtu eiamNtli , augetanl eolloquia talilaria, 
i. t. prolixa eoUoquÍa lecrela agilamnl, 
Am. 1; rxtn EkSp eb.JOldiIaKa, il(> futa rtgum 
acceltrabanl , malurabant , ad maturilatem 
perducetanl, Am. 2, quocum conferri poleit, 
■kðp lél bon vftXk, Ghe. il. Fart. pati., 
Mltr, aueluM, il, magnui, ingent; axt vald, 
mngna , imignii potentia , vit , tfficaeia 
(Sancla Crueii) , Lb. 4i, ubi lie; wxt ffrr 
tkIM til vulnr | vesr þina er berr regri | 
hreÍDB en hagða vianim | hverjft dfrð or 
Bk^rða, quad lie inltUigo; Kit vald ferr til 
tegri vailnr, en vinoim hDgða or BkfrAs 
hverjk dýrA, i. «. i'nn^íf polenlia (Crveit) 
ta puleriora incmnenla adiurgil, ^uam ul 
cogilalione poiiimui unamquam^e excellen- 
tttu ejui virlutem txplieare. 

EY, adt., = ei, non; cum gtn., ut lubit., 
ekki: ey maaas |lBt veit netao hominum id 
nmtí, Vafþr. 55, Forte tl hac forma occur- 
nl Hátiam. 2S. 9Í, eide ejíviHri ií. Síxri. 
7, 42, 5 ; láak ey = tiak*! (Hild, 33, 4). 

ET, adv., itmper, perpttuo, cenlinenitr; 
cr ok By eða >Í fiM er aldreti þrýtr, >. e, 
my livt ■! tignifieal id, eiyiu nuUui til finii, 
SE. II 50. 366, íil. I 45. Frtqutnler oceur- 
ril, Umam. 16. 3b. 70. It8, Vafþr, 12, 
Hund. 1, 4. 49, Gk. 24, Gke. 2S, Sk. 3, 17 
(Bk. 2, 13), Krm. 23, 8E. l 436, 2, P. 
VII 92, 1, Li. 29, Hat. 15. 38, Vidt ei, 
n, a. -- 2) inltrdum >n eot^iotitii eidelur 
empkalicum eiit, dt eo quod ul lemper du- 
raturum eogilatur, tide ejdrkupair, eykviea, 
nvili; kodie apud Auttfjordmtei eyliliit (. 
ctlitið, id. qu. dilftiB, paululum, pauxilíulum. 
H. 9, 1 To ey Olatiui jungit cum Ó6r, o: 
eybbt lemper ferox ; poiiit et jungi euM 
vebrtDt, ut eyvekraut locum lacntm perpelua 
TtligioHt eoltndum lignifietl. 

EY,/'., iniula, Hund. 1, 13; dal, ling, 
eyja, Ég. 2t; plur. Eyjar, de Oreadibui tt 
Faroii, Rtkil. 11, /n afpell, femina ; hrfagD 
ey inmla (i. e. Teílut, dta) annulorum, 
SkálA. 1, 34, t^e Kilkiey, Riðey; forle el 
til. II 249, 1, ey orms dOSKVsr, ftmina, li 
ormH iifs, plutia ttrptnlii, pro auro capi 
peleil; vel forte icrxbendum dagg T>r, a 
dogc, puJDÍniu fnnnc dicilur at ligSÍ^ npp. 
vift doff; puívtno reclinon ledert), lie enim 
ormi dogg, puÍTÍnuj lerptnlii, tatii apte 
aurum lignifieartt; vide et in eylaa^r. 

EYBAHMR, m., morgo, ora imivia exU- rior. (ey, Ii>rmr) , FR. I 437, 2, *llr er i 
eldi I eyi>«rmr «t hJí; barmr eyl4nda, id., 
Merl. 2, 40. — 2) id. qu, eylHd, «y (cf. 
bnrmr 3) Mtrl. 2, 86. 

EYB.AUGR, M. , etreuíuí ínjhIo , (ey, 
biacT), mare.- eybsajB andnir, xglotolem 
marii, narei, Fbr. 26, í; eybaaen tíbs, j"- 
Menti marit, id., *«ldr e. vÍKHJ", dominiu 
natium,rfir, F. Xim. — Hh. 32. 1 Olantu 
eonttruxeral , ejbanes J»8ti (= Joatr), lig- 
f>un> maril, narii; Hk. T. VI Dun eykusr, 
arckiptlagut Danictu, ti meyJkrDana eybanca, 
puella archipelagi Danici; F. XI 150, 
eybaaes Danir Dani maritimi, el meyjar 
eybangs Ðkna tiirginet Danorum marUima- 
rum. Mihi nune xiinpli'n»in«i riJefur rafis 
Pauli Vidalini (FomyrSi itii bocí þfnc), 
dieitim Itgenlii, ey baags o ftminaf el 
Dana meyjar nirjinM t. femina Ðamea. 

EYBÚA, f., qua in inmla habilal, (ey, 
bda f. a bdí, n.), Gullk. 

EYBtíl. m., iniulm incola, (ey, bdi), m- 
(ulanuf, Óh. 46. 

EVDANIR, m. plur., Ðani iniulartt: 
hanir Eydana, lerra Danorum intulanorum, 
Ölandiadicitur, F. XI 307, 2; »gir Eylaaa, 
ferrar D. iniulanorum. de rtge Haknne Bo»a, 
Hg. 33, 3; roei6ir Eydaaa, de Haraido Se- 
tero, Nartegia regt, SE. t 508, 3; AeV)>n 
Eydaoa Jari, F. XI 216 ; <nde eyHa, fi». 

EVDRAUPNIR, m., id. qu. draapair, (ey, 
dranpnir, gt. conlinenter dttttilamt}: ey- 
draapaÍK dfa, dea annvli, ftmina, Fbr. 16. 

EYDÖGGVAR, hl II 249, I, dit>itim 
tidttttr legendum, el eonitrutndum ey om« 
dflggvar femiita, tidt tupra lui voct ey. 

EYFIT, f., IíuUhii intula, (ey, flt), More, 
BÍkr eyflÓar, ignít marii , ourum, nJiniB 
eyfltjar sika, dea auri, fetnina, SE. II 63$, 
2, quem locum vide tui akr. 

EYFIT, adti., nihil, id. qu. cynla, eyriS, 
Ivift fniiie íocuM Fir. »& eyTÍJ) : (^Bt týr, 
þótt Hkyndi seinn, niAiJ juvat, <> tardit* 
prapertl, lardui frutlra properal. A 12; ef. 
iiid. 29. 

ETGARÐR, m., agger, lepltim iniula, (_ey, 
sarfir), Mare; Bkjdla eyptrS barði mtire 
prora repellere, i. e. natigare, F. VI i7t, 
2 (AR. II 58, 2). 

EYGIR, m., qui Itrret, Itrror, (id. fm. 
BKÍr) : e. Bflasbarða , lerror giganlidmm, 
Thor, SE. I 256,l:cf.eyt}a.~2)gladiut, 
SE. t 566, 3. 

EYGJA (-Í,-na), nefuere, Cod.Rtg. SE. 
I 3iO, 3, pro »KÍa. 

EYGLO, f., tol (gtiati, perptluo iplettdetUy 
ey. clda). Alem. 17. 

EYCLOA, f., tol, (id. fu. eygló), SE. 1 
472. - 2) luna, SB. II 485. 

EYGR, (deritralum ab aoga oetiiut), oeuli* 
pradilui, in compoiilii b&leygr, blleygr, 
eineyKr. frineyBr, hvikeygr. 

EYGÐR , forma rtctnlior pro eygr , e, 
kUpeysðr, handrygðr. 

ETBJ^ÍLMR, m., cliptui i. e. lacttnar úa- 
tula, (ey, hjilmr) , aer, calmn: eyhjilna 
kondngr. rez cieIi, CAriilui, Lb. 21. 

EYJARíJKEGGI, m., i»eala ÍMimia, úmm- UisilizcaByGoOgle Im, (»f, tkeggií, FR. l m, 2. 519, 1; 
rtv. fyjar*k«KCJ>r iiuulaiti, FR. II 83. 

ErKR, 3. t. prœs. ind. aet. n. Mka, fv. ■>- 

ÍMR, wt. , jtimaHvm, (>ka ; C{l. 137 
ukr, Ðoa. fg'); de efiia.' Icayra eyk ar 
(irtí. matm iomo abigere, i. e. dúmo aeehi, 
P. í¥ Í96; eykja S'i'vii adparatut efuonim, 
(TtnB, í. 23, 2; hinn cr am eyki nnnai, cui 
jameúa earit, mimu konetttt tiiri apjiellalio, 
HHi 17, í; de jamtntit Thcrit, hircii, SE. 
1 liS, 5;eykir aarbar5B,ji«intla tahnlamm, 
■mi, OT. 26, 1; eykr Ekkili nar.'i. NJ. 
X. 3: niaar (marii), id., \ofthjseÍT a. 
cytja, Am, imperaloT , OH. 56; Jatane e., 
j'iifiii aigaiuii V, giganteum, de IttHrB 
ftn, Ý. 30. 

ETKRÍÐR, n., id. qa. cykriBandi, (eykr, 
rih): e. ekkils, mavigalor, tir, Eg. 74, 3. 

ETKTEMJAKDl , m., jumtnlvm domani, 
'tyLr, ttmjii'): t, Sldn, domilor jumenii 

rmi (wnii, Blda eykr), ii'r, Hat. 42, 
tie : dngr akyldi |>«t iilda | eyktem- 
judi rremja, | gifrs er er>mlam h*llr I 
(ni^B koSa al halda, «. e. Oldn eyklem- 
juli ikvldi frcmj* þat úncr, cr gann^alds 
ptn Wm hBflr al halda fQinlaai. 

erKVAN, f., femina, (cy, kvatn): e. 
lUiw fceyjar, femina pvgna, reJ pugna áe- 
*U. BMona, DrþS. 

ITKYNDlr.L, «.. fax, lux intttla. (ey, 
kpdill), cognamm Oddttya, in intala Hjört- 
Mf« UMaalú, Aifrf. 4. 

ETLA^D. n., iHtuíii, (cy, land), qt. ttrra 
tuiivit, Mb. II, J ; eylands jarlar dynattai 
mitíani, Y. 31; eylands barmr, jaðarr, ora 
mf«. JTerl. 2, 5. 40. /n eroni, £&. ffd. 
Skt. 182. 

EyLEOGR, M. , cnu, ot iniala, (cy, 
IfS''), lopu, ilem id. qa. sSrvi, sleÍBaB'lrv; 
ÍSE. J 334J ; eylefejar Freyja femina, 
Srea. SO, a. 

erLIMArJÖRÐR, •>., ■<í. fu. LtmarjDrðr, 
f»a«l n'aai perpefnorun iracAiorum (ey, 
lÍBar), ÓT. 13, 2; Hkr. T. VI nnmen ab 
^ert Ejlimia dueit. 
ETLUÐR, a., Odin, SE. II 472. 556. 
EYLUÐR, m., eapiut intularum, (ey, 
Mr), mare: eyldSra nia bnlSir novem ctr- 
jina amiorea, nmtm Æoerit filia, unda, 
Sí. 132«, t. 1- r , 

ETMD, f., miitria: eymdar vcrk, facta 
^iltra, i. e. prata, Gd. 4f. ul aamlicr 
WWh- praoa inta, Magn. p. 432. 

CTSIUNl, m., Ttt, ctijut peryttua durat 
x^wrta, (ey, uona), RUi. 12, 2, uhi, þat 
■■ {icr e., er þln BTeit mKtti lifii mlna, 
id faptíua libi memoTÍa , puto, eril, cum 
IM etÁort incUit tn eopiat meai. Scribitur 
rrr ti, 6h. 120, þat er |ieÍD eimnni id yf- 
't^T, er Ölafr haflli þar faril. EyiDiinÍ eno 
«kU kiemi wuda, Fetao. XIV 50. 

EYMTLINN, ■•., forte liaTui, SE. II 
IM kabel ,,Eymy1ian (li. t:)" 

ETMTRJA, f., ij»M, SE. II 570, tide 
ÓMTJa. 

BYNDR, m,, xgtoiolea, id. ou. andr, ðndr, 
ÓB. 155.3. ^ ETNEnt,!*.. re^JiM marilÍmiM, S£. / 
547 var. 2, pronepoi Halndani Pritci, Saxoni 
ffaevau, p. 89, Oaef m Eyaefa syair dt 
eximiit pugnaloribui , FR. II 47, f u< »ik- 
fnc« niðr, FR. I 440, 3; Eyaefla Dndr, 
^yíoiofeo öneei, narit, SE. 1 234, 1, Krm. 
11, tibi Eynefia pra Ej'nefB. tiMerlo Í; habtt 
lamenSE. 1 1 168 , 2 formam Eyneflr = Eynefr. 

EYNEGLDilip. p. eamp., imulit, celuh' cla- 
nii, diilinclut, (ey, negla), epitk. marit (jarAar 
gjara), Eg. 82, 2. 

EYRA, *. , uKrii.- koma vÍA eyra e-m, 
duriiuf allidi, de elaea, Korm. 7; kama lil 
eyma, ad aurei ptrvenire, de veriii, Korm. 
24 , 2; hlf fia eyrum auribui auicultare, 
HáTttm. 7 ; ligsja e-m wcr vi8 eyra eer- 
Kieibut alic%i}ut imminert, Ag.; mda, seicja 
e-t I eyra e-m, eui quid in aurem di~ 
cere, in aurem aiicty'uj tnoinirrare, Vafpr. 
M. 55; vera m at eyrnm e-s, ad auret ali- 
cifjui adiidtium hartre, quod calumnianlium 
ttt , Lokagl. 45. Eyma land, ferro nun'um, 
caput , S£. / 538 ; e^ma viftr , nrior 
aurium, comu , eyrna Ti&r dSs dýra, eaniu 
feri onifflalii, palortuni, fi0CKlum , Eg. 44, 
2 — 2^ plur. , cyru, aurei, i, e. aNO, ix 
naEt, SE. I 583, 2, fuo nomine Aoiíie ve- 
niunl Btafnloks eym , kÍnndnEB eym. Hine 
formatum bnseynt, daaeyrr, 

EYHA tn eacB eompot. sorKeyra . ai(f. 
indeel. , qui dolori medelur , pertÍHel ad ver- 
bum eÍTt, parcere, quodverbam ptr y (ejira) 
fcrt'iilur FR. I 214, tl adj. cyrarsamr, F, 
X 47, eyrarlaaBB, var. ieel. ad Eg, 70. 

EYRARIJNA, /., ean/'aitilalrix aurieularíj, 
(cyra, rdaa), t.e. arcaaoruni tocia vel coiMcia. 
Sic recle, til puh, expliealur et eonitituÍtuT 
hac forma in Gleii. Ed. Sam. Tom. I, p. 
476, lub voce eyr*. £il eox poelica, cui. 
ad tetuum quod adtinet, non abtimile etl 
hjalakoaa, femina, quaeum quii lermonei 
crtbro miieere amat, prol, Vila Droplogida- 
TUm mte. c. 29: TAfa HlííarsAl, haa rar 
lijalskona Belga Draplaagarsoair. OceurTÍl 
Vtp. 35: (laan anaars glcpr eyrHrdnu , evm. 
qui alleriut areanoriim joctom (i. e. nzorein) 
cilial; el fldcon. ff7.- anaars koao | teyfAo 
^ir alirigi | eyrardna at, i. e. teycSn 
aldrigi kona annars (mannH^ þér al eyrardna, 
cove ne pellieiat alleriui uxortm, ul lecun 
arcanoi lennanei miiceat. JVÍiiu* arridel 
cotMlruelia Ed. Sœm. Tom. III,, tcycSn þér 
aUrigi eyra annars kaaa al rdnn (<lnf. ting. 
a rdn), i^uaii^am bene dicitur, Hácam. 122, 
föðan raaiin tey^a | þir al (Bmairáaam. 

EYRENDR, ailj'., id. qu. orendr, morluui, 
txanimut (ey = O), Fbr. 49, car. lecl. 

EYBIB, iR., uncia, plur. aurar; hvert 
hagl TÍ eyri linguli gtobuti grandinei un- 
ciam pendebanl, F. I 175, 3; hálfr e. le- 
nuncio, meta hálfs eyris, lenunciie leili- 
nare , uniui oiiii aitimare , non leruncii 
faeere, Vigagl. i6, 1; leigja akip {irímr aa- 
ram Haeieulam Iriiui unciii conJucere, 
Korm. 8, 2. Eyrir, uncin, itx panni ulnit 
aqtiivalebat. — 2) opei , facullalei , dicitia, 
bona, peeunia, Bk. 2, 35, 37; t'n ling., tmri 
cyrir, mtaui picuniarum, paueiertt > ^^ízcdByGoOgle Bk. 2, 49; oíÍM •« plur., «1 Fí». fS, «&i 
Je aimulit larmo ttf; itlr af &arain, farcut, 
ttnax, oDHrui, Jd. 35; nElta ■ara e-a facul- 
ialtt alicttjui deminua'e, paaptrtm rtddtre, 
SE. II 226, 3; gcra grið ok aara incolo- 
milaltm forluHatqut eeneedere , F. I 182; 
gtHv til kora (=^ tit Qifr) ditiliarum trgo 
nupla, Íil. II 252, 1. 254, 1; leEgja aara, 
opu rf^ioiiere, i. e, ren faeere, lucrari, Eg. 
39; Ijósir aunir, iple»dida dieilite, lucidi 
numi , Bóll. 3i; nara mein noxa diviliarvm, 
faruílatuin , eontumlor renim, igmit, 6S. 9; 
&uTftr GBvar, bona pdagi, de kalec^'ui, HS, 
18, 2, itc. memhr. E; aari cili, eir, artor, 
dea dieiliarmn, fanina^ SE, I ií2, 4, GS. 
15. Vidt landkorar. 

EYRLU6I, «., pugna (id. gu. arlfgi), 
Eg. 67, 2, inr. lecl, mnnir. 

EYRH. f, arena; locut artnotut, fhtno 
adjaeent : lingiila artnoia, in mare proeur- 
reni (aarr) : hinc nomen loei Hrtrnseyrr, 
F. VI i27, 2, <7uo loco velutliiiima forma 
ejrrr ftd. f H. eyr>) tititur ; de lingula artnota 
intula, ÓT. 96, 2; lilut marii, TÍft eyri 
juxla tilui marii. F, VI 140, 2. — In 
tpecie, dt leco pugnœ, arena; bar ek men 
drcB^am dfram j dreyragt sverS i eyri, 
Korm. 27, 4, lie el capiendum vidtlur ibid. 
22, 1, Vigagl. 27, 3; appsilrs vigejtr boði, 
orr ieyri, vir in pralia itrenuui, ÓT. Skh. 
II 305 (Vila Balfr. lec, mtmir. 132). Hine, 
mir hcflr atlUÍr steykt til eyr»r, in arettam 
Jeicendcre mt cotgil, ad pugnam proeoeacit, 
H. haf. 33. De ttrra, in genere, hine kura 
eyrr, Teilui dieiliarum, femina: hann man& 
^er*. eyrsr &n ille non recordalur ptrpeluoi 
mulierii laborei , ÓT, Skh. II 2i8 (Vila 
Halfr.), Tide vopncyrr. 

EYRR, adj., id. qu, 0rr, yrr, alacer, 
promlui, SE. I 698, 1, rar. 2, ttd h. I. Cod, 
Reg. kabel hrASrs avram. 

EYRSKR, adj., ferut, ferox (<fuasi aritkr, 
nrskr, íion. OrHkcn, Orslen , aí 0rti, Kr», 
effrtnem rrddere) , dt equo , j6 cyrtkftn 
eguum ftrecem, Bhe. 39. — Inltrpp. acei- 
, piunl pro noct eompoiUa, cyrBkin, ab cyr- 
ekirr, rerii conlrilor (eyr — eir, Hkera), 
vel arenam lereni feyr =: aar). 

EYíiA, per6. , i'ií. qu. 0sb, met, incilart! 
eyaandi nndt hnda, incífani congrettui cul- 
nerariot (i. e. pritlia^ cadet), Slurl. 6, 15, 6. 

EY!i<í4, prai. ind. aet, v. lusa. 

EYSUND, n., freluM intulare, mare iniw ÓH. 6, 7, ÁR. I m. 291 (ey, •^sIb', 
quaii prafeelura intularit). 

EVVAM, m., SóU. 80, eertunl eacotlhet, 
moi malui, mala contveludo (ey = ei, non, 
vuii) ; potiil tl tignifieart morem perptluum 
(ej lemper). Std inlerprelalio leci etl om- 
dina ÍMcerla. 

EYVEBRAUT tíde tupra in toce ey, 

ETVERSKR, a4}., intulanut, ín intula 
habilani aul te conlintni, (dtrivalum at 
eyveiíw, m. pt., íntulani): eyverkr herr, 
poptUu* intulat (marii oecidtti) ineettni. de incolii Oreadum, Htkudum elc, 07. 31, 
2; eyvcrskir ormBr lerpenlti inmlaret, Mert. 
2, 50. Oceurrii tt ut eognomen kemiimm 
at iniulii (Orcadibui eei Hebudibut) oriun- 
dorum, íil. I 274. 298. 

EYVITAR, Hátam, 94, tl eyvito, ihiá. 
28, verlilur ignoranlia, intipienlia, ab eyvit, 
eyvil«, f. (ey, ntg., rit inlettigenlia). Forle 
leparalim ulroque loeo leribendum, i» pritfri 
loeo: ey vltn leyo» niepi ýt» Bynir, þri 
(malo facirri b. pe»B, ul 9i) er fcasi ■■ 
pimk, haud poitunt jitii hominum lacere dt 
tiliii, qua per kominet pemaganlur; in loeo 
poileriori : ey vilar flrn&er m«ðr ftnoan skal, 
pess, nemo t» ailtro id rílixm reprekendat, 
quod. [^lrum^ue canun, vltu el viCar, rtfero 
ad vit, f., eulpa, crimtn, oiluptratio, ríttMm. 
Celerum ey *. í. iiíein e»»« debet alque ei, 
non, quemadmodum inltr te tarianl ei el ey; 
temper. Sed eonftr GhM. III 318. uU 
forma evíilar (i. e. eavilar, eyviur), nnn- 
^am, velpoliui, kaudquaquam, mtnine, niMit 
omnÍHO (ey, nan, nikit ; vit aliquidy ef. 
Nort. ikkjc vite niAtf amníno, AS. viht aU- 
quid, kodie ekki vitund) , preximt acee- 
dil var. 1, ei vetto, ffiiEam. 28; tide mo* 

EYVITl, m., ijnií ptrpttuui, (ey itmper. 
viti), tiel timpliciler, ignit (ul ey, quoad 
(enium, redundel) : t. draftltr, ijni» undit, 
auTum, Orvifill dr. cyviU, vir, komo, Eg. 
56, 2, hoc ordiHt: ek fel ^jaldM ■•fn dr. 
cyv. OrvlflU I niitera N&rfi (i. e. ck fel 
sjaldan nifn msnnH i viBu), roro lolto no- 
men &ominif (cujuiquam) carmint oeeultart 
(poelicit ambagibui obicurvm reddere). 

EYVIB, ade., nikil, nulla in rt, Mert. 

1, 57, cf. Gloti. Ed. Sam. tub t. bv>sí, 
ex Fbr, membr., eyflt hefl ck fé ní- 
kil kabeo faeullalum. Idtm til Í»Í9, quoé 
cide luo toco. 

EYX, f., itcuri* (id. qu. el, Oi), H. 17, 

2, quo loco membr. E. habtl Dxa; il. SB, I 420. 
proi., plur. eyiar iicuret. Bl. 0i, Dan. Oie. 

EYXN, m. plur., bovti, id. qu. Oxn, yin, 
Hymí, 15, ubi quidam icribunt cyksn, ttd 
tgreg. fragm. V, yin. Occtim'l in prota, 
F. XI 6, 7. 

EVÞOLINN, m., ctavu,, (eutlelli, id. eu. 
þolinmíSr), SE. II Í9i: „eyþoliiiB (i. k.)", 
quod lignificart vidtlur i knffl. 

EY'ÞHEVJANDI, temptr dttiderani (a: 
rirot), Hyndl. Í3 (ey, þreyja). 

EY'ÞVAHI, m., boi, laurui, SE. I 587, 

EYÐA, f., maler, Ag., rtcliut eiða. 

EVÐA (cy5i, eydda, eyd(), v. a., vacuefacert, 
«0eiium reddere, Kiij&ðar eyflu cniMenw »«- 
AaurÍKnlnr, IVj. 73, 1; nulare:, eyBa laad 
krsBdí (erritai ormit voftare, ÓT. 97, I; 
part, pait. eyddr, taitalut, de lerra^ OH. 
7 (AR, 1 291, 2); de nave, dtftnioribut 
nudata, Ód. 21 (= broðinn); delere, ptr- 
dere, e. landi lýía, polrirtm perdere, palrim 
pemiciem adftrrt, Ók, 20; e. árBði e-a iM- 
petum alicujut refringert, Orkn. 23, 3, Mg. 
37, 1; e. l^Orvi e-s, alicui Dilon adimtrt, 
tilam txiHnguert , inlerficere qutm, F. Vt UisilizcaByGoOgle Sf, 2; e. lOstnni, rilia toUtre, it. tilia fu- 
jtra, tUÍit remmliare, Hat. 2t, et eunt aceui., 
r. Ml urfaraieia imHtm animi labem telUre^ 
ftmat a§tHdi ralionem aijieere, Hat. 4f. 
Ch acc., e. JDfra iclr, tedem regiam dete~ 
nrt, iettrla lede regia fugere, Mg. 32, 3. 
fta.,4e^re, fua ad txitum non perducilur; 
dli kun , at eyiii* f)el(> , efftcit, ut ea ret 
•M tmtfierel, SluiUk. 5, 9; hinc, hiK cyðii, 
U, ■■mfuaM accidet, ul, i. t, minime gtn^ 
Hm, ¥. XI 301. Parl. acl., eyðandi , qui 
rtUtl, nufol.- ej-Ae«dr arnar tidnsra, loíttn- 
la ipila famem, pralialortt, Sit. 17, vide 
Ui[rtyðnndi; ejBcndr feim* vtlls, rntfala- 
la uttit, idlatoret, dt regibui, F. VI 197. 
3: fKi, fKs contumií, erogal, expcndtí, dit- 
iriml; r. renseySuidi. EydAndooi, ÓT. 43, 
2, retlÍHt in Hkr. T. VI eydBnum , ÐanU 
mi*1*riiui, de piralii Jomentibvt; mcmhr. 
E. It. l. kaiet eyrindom, guDil huie loco mi- 

EfBlLIGH, adj., inanit, enlit, minut 
qHctaWíu rtí campicuui, (eyfia): eyAiligntr 
itr ■ayr eontpicmtm, ÓH. 182, 5, cf. auMÍsr.. 

EYBIXG, f., dttolalio, Lil. 90; t. !uta, ez- 
ilirfalio vitiorum, iludium koneilalit, Nik. 33. 

KrBiB, m., fni tiailal, ddtt: e. iíma, 
<mu inuliltt rrddeni, adiidtiui jaeulalor, 
rír, SkMk. i, 3i ; lic cl e. bangTilla, 
^ÍiUrklikii. gui elipeoi, gladium (cadendo) 
imlHtm reddit, pugnalor, kellalor, rir, SE. 
I W), 2, Mb. 6, 2; e. urBCtis (elipei), id., 
nr, it epitcopo. Fal. 19, 3; e. heÍAIngja 
itor. lÍIÁ craAar, gui dolorem lupi txptltil. 
MiJiltítm luporim eximil, i, e, gui lupoi 
oUural, lalurat, prmliator, nV, Hk. ii, 
2,F. r 119, 3; t. vilío, qui erroret cxilir- 
ftl. nra rdigionit doclor, de epiteopo, Gd. 
11; c. SsluiUWyEiJk, vatlator Salandorum, 
ketíit Ðamirum, dt rege Nortegieo, Hk. lOÍ, 
I; t. Dua, id., dc Hnkonc ^igurdi f., F. 
XI 138, 1; t. armi^láÖar, nnnar gliiða, orma 
Mtra, fiD erogal, ditlribuil Burum, ei'r libe- 
nlit, Dropl. min. 3, F. I 179, 2, Gretl. 
V. *,' plur. eyðar bella mildinca mdls, suri 
muumlortt , viri, F. V 170; Apiar eyðir, 
fn trrroran ddtl. avcrnmcalor malorum, 
it Olmir Sanelo., G.51; e. banna, epiic, dt 
(hdm. Beno; dat. ejhlr. Gá^. 30; ilihu e. 
nr lonmÆ, Ag.;Mt, id. Ag.; e ([íSverka bo- 
■frm a^R-uia perdilor, eír malut, lil. U 4S. 

EySlRUKNR, m., gui contumit, liberati- 
'er diffrikril, (eyíta, ninor) ; e. ima hljdðs, 
tnnmltr auri, vir liberalil, Gd. 22. 

EYÐBl, n^erior, exeelienlior, prailanlior, 
cM^r., id. gu. B&ri, eðri, SE. l iíi, 2. 

Æ3.1A, n., etea, (eta): eniirl rKli fecnir 
etlienla , Qka. 7. In proia. ' tiea getlu 
id., GiM. I 656. MTIB, tuperl. a eomp. n9tí, (vidt mhtAr, 
tiatt) , tummut , excellentitiimui , prailan- 

'. Bgn£. li ; >it kTÍnaa, briiar, femina 
ettfOemlÍMÍma, Hgndl. It , Sk. 1, 40; nxtir 
t»ffr,Hjndl. 17; teilar ballir, aula etUit- 
ráM, auU ealetlit, G. 5; Kitr þrinaair 
fiama forltma, G. 3. Vide ðitr. 
ro, Mvlr. pronominii eno (= hiia), id. qu. et, \h ; allt bIÍ sASa omnía ioiui, U. 29; 
Tir eð hssta exeeaentutima illa femina, 
Lb. 18; ei maniinga man puella Ula adO' 
Uicenlula, Hátam. 165. 

EÐ, auf, id. qu. e«r, Skf. 31, SE. l 68i. 

EBA, ouí, tel, tire. Lokagl. 7, Vtglk. 15, 
Fjölim. 2, Hmam. 17. 166, Vip. 25 (atíoi 
(emper eftr). fVip. td. Hotm. (praler 29) 
tt fragm. Bí. lemper kabent eða, nun' 
}uam eðrj. 

Æ9A (»!ti, adda, >dl), v. n., furtre, «e- 
nire, (6ðr), de Itmpeilale, tk fri h!l illa el 
vfta audivi ntaíaM laviiiit proetllam, Jd. 
31; «ðat, id., F.l 175, 2; wðai i'n furorem 
agi, m. Tyt'ir konu, Sóíl. 11, immodieo amort 
ftm i na in furorem agi. In proia , de eguo 
ob aeeeplum culnul furtnlt el contlemala. 
beslrinn «ddi( (al. astii, arític), F. VIII 
352, tiar. 22. 

æÐI, f., furor, rabiet, intania, (ASr, 
adj.): renna aC kSí fugere uigui ad furorem, 
Hyndl. 44; ckaracltr magieut, intania tffi- 
cax; þnru rlnt ek þer, ok þrjá Blað: ergi, 
tefii ok óþola, Skf. 36 (dt jtnere v. H. c. 
41, nkJAt w5i iuiifui furor; meB. djnrullÍKrÍ 
b5í, Tkámaii. membr. opt., cilala in Gloti. 
Ed. Sam. T. I. td. Hafn.) 

jKÐI , n. , ani'miu , nof Hra , indolei , ingt- 
nium, (úðr, m.): grunlaost m. anímue tnlre- 
pidui, Ad. 2; btrt er fblm cðis optii ttt 
btnigno anímo, Hóeam. i; fremdar aiði, in- 
doUi tgregia, animut generoiui , F. III 37, 
2,- dauði Bpillir ðllu nði andar, mon omnem 
onimt inéolem corrumpil (faeullalet animi 
perimil), SB. II 236, 1. — 2) ingtnium, 
lapitntia, inleltigentia: muaagit semr «3i, 
etrevitia facil, creal, txcilal ingenium, FR. 
I i65, 2, in ear. Itct. eemr vit aarfra; vtife 
formam ðfii. 

- ÆBIREGX, n. , imbtr tlfuiiitimui , (nða, 
resn), Eb. 19, 12. 

Æ.BI\EBR, n., fureni lemptilal, renlut 
lavitnt, (Hða, veðr), F. VI 196, 2 (SE. II 
i98, 3) ; ín prota, Eg. ÍO, ÓH. 8. 

EDLI, n., paln'maniiMt, poiieiiio a miUD- 
ribui rdicla, id. qu. aSal , Aðal, AS. npel, 
palria, nalaU JaÍum, Völt. 7 (Hund. 2, 
23). — $) nalalet: efllnm göSir nolaíiAtu 
generoii, Bk. 2, 65 (vel liberali ingtnio frr«- 
dili). — f) eondilio , tori , nna cðli tuiE 
jorli ailfuiefeere, FJðUm.5; b«la eðli m«nna 
eanifilionnn Aumnnam mdiorem rtddert, Od. 
28. — S) indottl, ingenium, H. Br. 3; gn^- 
dAmu eðíi naluro ditina, Hn. i, ubi tic: 
glSð lctr sufidóme eðli | Koma kyn fSfior 
ikynja, i. t. iKtr glOð ^ma bjn akynja 
KaðdAns eSli fððnr, (ponij intdligenlia) fa- 
cit, u( íiefum gtnui kominum dieinam palrii 
(dti) naluram inldligal. — t) reda ralio: 
eðlls iDf ern eingi i HtnSlnm | orða, nema 
lir Bpektar Hkarðnm , Nik. 3, ubi eonilruo : 
eÍQSÍ orða Iflg em i eðlis ilnfilim, nema 
(led) lir spektar skorðDm, kie eðlÍM stnðlar, 
tilera melrica lerriB rtcla rationit, i. e. 
reeta ralio liltrarum melricarum itrtiarum, 
guam vocti in carmine ditponun- 
— li) eðlli briiðir, tar. lecl. FR. I 478 
5, cide lub eldir, ef. el efilviw. r -■ i KBL EeLVlNA, {., Hyndl. Í3, terlUur genuina, 
iitgeniut, gcrnaautinta amica, (.eðli, TÍn&), 
per ironiam: tel riperina aniiea, vÍperaniiH 
tocia (^eíla vipera, vina), aul ttntfica. 

EÐR, adbuc, eliam nune, hojieque, id. 
qu. enn.SE. J 278, 1. 262, 3. — 2) olim, 
i4. qu. endr, SE. l 370, 2, Eb. 29, 2 
(GhM. I 748; coHjunguHlur e6r tyr'ir Uuneu 
olim, longo anle lempore, Grell. 30, BÍde 
tair fyrir laungu lub voee endr {c[. Gloit. 
fijaltiagit lub coct W ubi phratit eSr l^rir 
lulneu ex Grell. cilalur'). 

EÐH, aul, Vtp. td. Hafn. ubigue, praltr 
25 (eSft), Vtp. ed. Holm. lanlum 29, Skf. 
10; hvlrt ~ e»r, ulrum, an, Skf. 12, Vtp. 21 ; 
particula Iraniaindi, aulem, eero, eðr hverr 
í skiplt ciija aulem navit etl? Haríl. 6. 

MBTI, f., anat moltUtima, SE. II 489; 

2tn. rSar, Kliarniel, id., FR. l 4S5, 2; 
omonymicii circumtcribilur bldSs hold (malo 
hol) ,caium i<ini;»ínú, alluiione facla ad cocnn 
K&r, tena ; ul in Rd. Lðvaiina (SE. Eg. 239), 
in anigmalt acium namína conlinenle , per Íbb 
Wágkor'm, nulnut icaípro tnct'lum, vena tecla. 
ÆBR, f., cena; Eða flcrrir, ticcalio ct- 
narum, de tiiltnJo languine, Cod. If'crin. 
SR. I Í36. I, tide 6at.rin. Liknar atðr, 
tiena, foni lolalii, de S. Maria, Gd. 28. 
Æ9RA, f., timtr, formido, Kj. 146, 2, Hitd. 12, 3; Kðrn fullr t^di'iu, limidut, FR. 
II 83; aðru atyggr intrtpidut, F. XI 353. 
Æðru ori), ling. , erimcn ignaeia, fama ig- 
naria : verðt fyrir sdra orAi igaaria inn- 
mulari, ÓH. 178, 2; eiffi bem rk roeA »0n 
or6 til ViSrÍa h»llar, Krm. 25 ,■ il. cerhum 
meliculatum, quod limorem prodil : ni«l»«ftru- 
orð, FR. II 33, 3 (F. XI 76). Hinr «ðraat, 
limere, percelli, mehiert, ÓH. 73, Mg. I, 
ÓT. 100, Vigagl. 4. 

ÆBRI, compar., tuperior: verð* OÍraiB 
ipðri luperiorem evadtrt alio , Bk. 2, Íl (F. 
X 412 prota); l&t þd Á. mbri, ta 8Jáir> bik 
A. (e ipia niperiorem etit, agnoicai, mg. 
10, 3. — 2J pratlaMior, melior, H. Br. 3, 
Ug. li; K. hagr, Sk. 2. 12; m. ginf, nest, 
Eg. 6i, 1. 74, i; a. Aðal prtetlanliut patri- 
mantuni, Rm. 45; w. vegr tn'a mdior, SóU. 
52. Si sjold, Eg. 74, 2, lumilur pro ling. 
ejald, gtiod h. l, alii habenl , eommode jun- 
gunlur, mnrgT seBlr velr «Ar» (jald, melio- 
rem, prailanliorem remunerationem (horpUa- 
lilalii). JVani b. I. sðra inltrprr. aceipiunt 
.pro jrðra. ytrs, junginta aðro i skc|;gi n 
lummavelrxlrema barba. — 3) cide formam aihn. 

ÆÐSTR , tufflmui , id. ou. cilr : rðvtr 
nianni,'!''. II iO; leðilli anað imnma roJwf- 
lai, Sáll- 71. F. f tgncopen palilur, proxime teguentt r, 
in hár (= háfr); lic jdr, SE. II 24, Stee. 
et Norv. jnr, quam formatn hodie tfuoque 
auditi M Itlandia, pro Irilitiima jdpr, jdfr, 
tfier; þamu = þaTrhaz carere, SE. II 
34. — ■ 2) tiecm imlinel tou v, í» cjðrfa, 
gjnrrallr, hifcrr (i. e. sjOrva, gjarvallr, 
hivKrr); il. inilio igllaha, v, c. svanfán^ 
(= nvinvánijr), hJCrfangí, ul vetfine lacut 
pugna (valfalll pro valvelii = vigvclli. FR. 
I 385?); Iflrfelt = torveldt, FR. III 51; 
Daanns = Davifis, ut conira þorvinni pro 
þorflnni, F. VIII praf. 25. — p) pro f.va- 
rianl galtofnir et gallopnir. — y) f>"> ni: 
naf = nam (a nems, SE. proi. I 184; 
hiSnn,hirneBkr(hiniÍnn, himneakr), Bl.; gttn'i 
T= gamni, F. X 328 proi. — 3) fr et rf 
(ranipsHunlur, u( tyrll pro lytri, confer dia- 
lectum Fœroeniium; — p) II eí If ínier le 
permulantur, tte. dialeclum Farorntem, hylfdi 
el kyBdÍ (F. XII Glott.), ylfdi et yfldi, 
kylf = kuO, innýlfl = ini>yai, F. IX 467. 

PA , ab adj. tirr paucut , 1) acc. plur, 
maic, eonlr. pro fáa paucoi, Háram. 25. 
59. 63; — 2) dal. ling. neuir., conlr. pro 
ráu. paitea, Uáeam. 33. 

¥A, 1. ting.prai. conj. acl, e. ti, capere, 
it. poiie, Li, 49, titi' ii'c.- iðr hcfl ek Dnnur 
g«ði, { eirsamr, hlotlð meiri | þfn, en 
ck þér fá launat. | þat AitDmi ek, drotlinu, 
i. t. eirBMir drottlnn! ek hefl hlotiS Oinur 
meiri gaði þin, en ek fi lanflat þtr; ek 
iltnmi þat. Sic in proia, Vem. 16. V\ (fáfta; fáð, fiil, ritt), c. a., pingere; 
diilinguilur a risla, tncíjere , inirulpere.- 
alafl. er titn F., ok reist H., literai, guat 
pinxit F., iculpiilqae H., Háeam. 80. 145; 
infin., Hávam. 117; evft ck riat ok í rdnuB 
fát lie ego (lilerai) incido et eharaeterei 
dcpingo, Hmam. 160; U. íil. I 248, vér 
hörum um fi&a dnga bniði á vegg faeiem 
adoleieentula in pariele depinximul, i» praia 
anteced., þidril (Angl. draw) Tjðrtl MkBeeki 
þeirra á Tcgg; cut' opponilur, nú beSk rifitit 
Olbœkis Mlin á hcpli mina; i'n proia: eptir 
þat Kkar T. þau á hnirsskepli (knirahepli) 
alnn. /Clíam i'n proia uiurpalur: þsr var 
k fiit fldr ok viðir ok slliikyiia bl«m, F. V 
.145, quod iiqu. pag. efferiur^ þar var m 
mnrkanr jarðsr ávOnlr. Psrl. paii., Mðr, 
fáini, ptdui, ndfafiii, obduelui, Milui: tUir 
fcikBBlonim dirii lileni nolalui, Sóll. 60; 
fiðr bifum (íneluru (colore) piclni, eolora- 
(Hi, ife clipeo, SE. 1 284, 1. 314, 3; koOí 
/4ír auro omalui (pulo, dt manibui), Krm. 
7, el ÍN proia , GS. 12, mnnnlanr fiK með 
gulli ptluii inaarala; eggjar, cilrdropDm 
Ínnan fá5«r, octei, veneni gultit inlui iUifa, 
i. e. veitenÐ linclœ el indurala, Sk. 3, 19; 
valarípt vel fið, nuJiran Valticum i. GaíU- 
eum, eximit piHum, Bh. 2, 61; fiinn, ut 
adj., tplendidut : vopn Iiarðs fiia arma 
calde ipltndida, G. 50, /n compoi., drejrfiðr. 
FÁ. (tm; fefck tl fitkk, plur. [enpi, finga, 
el IIJeBgu Gd. 59; parl. pait., ftnglnn, flBg- 
ina, rineinn), c. a^~<^ere, preieMiíer^, etttfrditnáare ; 1. prat. conj, ael., fít, vide 
n^,- 1. imptrf. canj, acl., reogja, Si. 28, 
3. iiJ feaea, F. VII 153, 2. CoiMíruiíur 
na aec. et gt». rti, dat. pertona, cum pra- 
fnUiaitihii , tl adverkiis. 1} cum accusa' 
litt: captre, prthtndtre, fengu þe]r Gunnar, 
ií i Qllnrsettu comprehtnderunl Ciinnarem, 
Gie. 19; pass,, biiin Kkip fenfux omala 
Mtct cepla snBt, ÓH. 48, 2; tide tinpm, 
ftsgiin. flncinn. — h) capere, acciptrt, te- 
inrt. ellinert: fá tUm villa. ÍH certun pt- 
Wotlmn íncvrrere , manifeilo panai dare, 
8i 12, 2; drótt fekk ótt> populut mttu 
ftmJtt esl, Hh. 33; de obíinendo porln: 
l^rr (■ fenci Xureg, anlcguam tiorregiam 
lettttt, ad IV. aápeUeret, Ód. 5; fi rciai 
ftbt, iram deorun nancitci, in iram dtorum 
Bwamre, Skf. 31 ; ti, gkgn victoria poliri, 
Iff. 10; ti Ujóðs ist amarem malierii obli- 
nat, Bátam. 92; il.abtol., «á tr.r, er fríar, 
ii Ifrmina) pelilur, gui eam anMl, ibid. ; 
Tt 1^1 Kikinn, Am. 52, eerlitur : sape rt- 
firÍB r. sentio, me eireumveniri ; forle f«t 
1. 1. ttt id. fii. fe, ftcunitt, hoc sensu: pe- 
emia lape dolo me speíiaili (ipolialum dt- 
iiiti). — c) dare, Iradere , tuppedilart , ad- 
(erre ean quid: fi e-m Tc, pecuniai Cmu- 
ttrm) iart alicui, Fbr. li, f (GhM. II 
3SS, 1); tí e-m llfHgranil morlen cvi ad- 
íari, Hk, í, 2; ti. yrkisefDÍ taudum male- 
'ún (fttla) lupptdilare. i. e. res manoria 
^fiut gtrtre, Mg, 36, 2; ti e-m hrAArs 
Uil, magna laude ttliquem ctitbrare, ÓH. 
It, t ; KjBrr faer SignrSi hjarl gladiui Si- 
fode toneUittl principatum imptrii, SE. I 
m, 2; » e-m ii>ter, conciliare eui earmen, 
í t, earmen in aiiqutm leribert, facere , Si, 
Í9,3;ti TBrgi verilupo etcam luvpedilare, 
Srm. 24. PaiJÍFUin, mér tmst, mihi eontin- 
pl. i. t. oblineo, nancitcor, coniequor, o. e. 
ftUil tafti blim hranii litido eorvo prada 
•kea^, Ha. 69, 2; títit tekkst vðrpim, Íd., 
Km. 10; \ine fengnz brðfnum, Orkn. 22, 
2; SrAu fékc barmr dalor haminitiii acci- 
Hl, Sm. 20, i; prdSnm PDrlum féfckl mart 
(•rgar port, onimoiis Parlii muttis locis 
enlu lucluani) eonligit, i, e. Parli non sint 
majna clade ex oppido elapsi sunl, ÓH. 19, 
2; ^mdniu fífcki þrályBdi, Thrandot inces- 
Bt fertinaeia. i, e. ptrlinaces futrunl, ptr- 
luUciltT le Eirika oppotutrtinl , OT. 37, 2; 
itliigi fihi ijeirTeðr principi pugnare eonli- 
jii, HS. Íi; þcr fiki h«ri gipia m nutiori 
firlma sjui ct, Sit.2, 2: lionhum neggjum 
hi bTcrp þmt bald, er nldri brcEtÍ, refu- 
jnn, juod Hunquam fruslrelur, hominibvs 
■■ifiiaa inrtnire dalur, Hai. Í5. -— 2) cum 
filiro; capert, sumere, ti árliga verðar 
nhni ■ulare ramere, iHalurej'enlare, Hdvam. 
33;farart, eomparart, adquirtri cui qaid, 
m yn. rti, dal. periona: ti fír lánes 
'am ptrtnnem siiii gloriaia parare , Hh. 76, 
1; ti e-m miU ak hcilsu uium Unaua et 
imitiem alieui rtililutrt, G. 38; þat fier 
bðar iBjrlri tlrar id principi gtoriaiit paral, 
BS.Ii; ti raðgam mAAcrnts malemum genui tmr E. landa ok lo^ landK banda ^aiius 
Eiriho lerram et iiurum concilial, SK. II 
IH, 3; manndyrilir f& nra^ali marftar vir- 
lutes gtoriam pariunl principi , SE. I 618, 
1; orA f«r mér ekka iJalareni niiÁj adfert, SX. 
1, 20; fíkk þal insrs Fr. ok Svafni, id., 
Veglh, 3; fa hít vera, fclaga, amasium, to- 
datem siii parare, Lohagl. 33, Hánam. 52; 
niagi far hrim^kum manni hlRgis corocila* 
slallum hominem aliarum riiui exponil , Há- 
vam. 20; Rala munn Ulnmk riÍDis nm N, 
feci Ralii roilrum tiam mihi parare, (Itrtbra) 
Ralio viam mihi aptrui, Hávam. 107; tine 
dat. periona: ónauðifr fékk ek auíBr opei 
libenler comparavi, opum parandanim evpi- 
dui fui, Hh. 82; hílmir fckk hraf^s verðar 
(með) Bverflnm, rtx, ope gladiorum, ilragttn 
tdiáil , Sie. 2, 1; in paiiivo, •rnnr malr 
rékks (3: mcA) jimnm tlragti lelis edita 
itl, SE, I 490, 3, quo ulroque toeo inlelti- 
gendus esl dal. vðrgum; fi gamans ife/icii( 
^rui, Hild. S; fá drj-ktja (gen. pl.), polunt 
Ð&linere, Skf. 36; H konu uxorem oblintre, 
Krm. I. Hinc el fi cum ju;itnii vel parl, 
pass., posie, v. c. ti lannat, ailinere h1 re- 
munererij, i. e. remunerori, rependere poist, 
Li. 49, vide supra lub fi, I. s.pras. conj. — 
3) citm prapos, , a) cum i: fi i, c. dat,, 
manu prehendere: Tk\i. i þrcmi lir&rvm 
(tebelis) apprektndil , Hýmk, 3i; e. acc, 
animnm alicujui naorere, capere, loBllhgrÍr 
lilir fá i horskan lapiEnlem cofiiuní etnusli 
mtlus , Hávam, 93, — &) cum i; fengu i 
soeri, omenla kaslarum arripucrunl, vet ma- 
nui admaverunl amenlit, Am. tl ; sie in 
proia, F. Vin 75, hann Tekk 1 Sxl kandnci, 
i. e. hann lák I, tt FR. I 318, dmkkr heDr 
í hHfuB fcnfil, ;ioI» capul fenfiiBÍI, ineíria- 
vit. — c) cum at: fislu at virAi vcl targum 
libi víclum (viaticum) proipiee , Hávam. 
Í18. — d; cum meS : fiat meir = titx tíB, 
agt»dmn tuieipere, lenlare aliquiá, Skátdh. 
3, 5. — t) cum lil; tica til forara vlpna vt- 
ttra arma prthtndamui, F. I 41, ubi ti lil, 
cum gen., est id. qu. (aka til, manum admo- 
vere, apprehtndcrt (lA'i hann f>i lil sverAti- 
ins Kellinss, 5{urí. 5, 46. 8, 17). Aliud 
tsl ti lil, conlriiuere: renfo til margir muíli 
eonlrÍAiie&anf , Am. 92, plena phraii, margir 
fenEU til th til veislunnar mulJÍ CDnlrtiue' 
íanl pecord ad convivium. — 4) cum ad- 
verbio: tí verr inferiorem diiceitere: ilmr 
hjilma funa fier eun verr oss priFlialor 
(vir) mutlo quam nes deltriore forluna ult- 
lur, Nj. 24, 2; propr. videlur tsst, in dele- 
riu) tabi, pejui tt habtrt, de agrolii, nam 
oppoiilum eil: „ti batKr", convaleseere,Har- 
peilr, 83, el ,raiipu betrfe" , id. iiid. 146; 
quanquam non nego, xi tmTt h, t. sumi poiie 
pro ferr a fara, cðmmada el limili senta. 
Cum neulro aijeclivi: fá itlt or deiUum v. 
deild. 

f.ÍDÆHI, n. ptur., exempla inioltnlia, 
de ciliit rari exempli, Sóít. ti, Sic in proia 
de rtbus rariiiimi exempti : var þat llKr 
meS fidamum , hve skjAtt þeir firu gv4 
Unsn lcin. Slurt, 9, 4S. 

F.ÍOYGUR, adj., male fitlui, perfdur. L-NgnzcdbyLiOO^Ie Pi(» (Mr, dycBr)! tUygt MM, animat ftrfdvm, 
Íe VMlpe, Merl. }, 39, 

FAUYnR, adj.,inritui, odio$u; i»amalu$, 
(fUr, iýrr), epilh. piralarum; rád^rir vffc- 
in(*r innti pradonet, Si, 4, 2, oppot. 
nmjrr, mBre<lf rr. 

fi'ÍKMR, m., Foftter, filiut ReidmarU ■» 
terpentem canrerm , SE. I 352—370. — 
2} lerpeni, SE. I ÍSÍ ; ntaU ból, bygS, 
aurum. SE. I 360. — 3) natiii Olaei Trygg- 
vida , Serpeni lengui (Orinr httin UnBÍ^ 
diela, ÓT. 12i, 2; hinc de quadi nave iei~ 
tica grandiori, ul drebi, naðr, Hh. 65, 3.— 
i) gladiui, SE. I 567, 2. 

FA1''RÖB1(;R. prava teclio , ÓT. Skh. 
I 185, monenU Gloii. Ed. Sam. Tom. I, p. 
590, T^ide tibribigr el Hrhis>Sr. 

KÁGA (-bA^ -kI], c. «., tplendidum red~ 
dere, potire, vide logMfudi, d fá, pingtre, 
iplendidun reiitre; lic F. V 3i5 , cJHrð, 
fhgalt með trDKAum ok noditrlifoni htgleik 
cingulum artificio el miraMi lotertia putum 
(omalum, cittatum); efr. el Acgirjóðr el 
fl»tiftclla. — 2) colert; in proia dt cuUtxra 
lerrte elarborum: >l fága Jfirð roeð verknaBi 
lerrom labore cotere , Slu. 5i9; þí skal eik 
Hgm, ■em ondir Bkal bdft colenda ell artor, 
lub fiia luibilandum ell, Eg. 71; melaph. 
I. itn cerlum tila genui tequi; ÞorslcinD 
vBr fivi lei&ari, sera hsnn fi^AðÍ bi ifia 
lengr, Sc. 1; de vullu rdigioio; fWca ok 
áýrkk hnlasA iDenD, Hitt. eccl. M. I 2i3, 
unie lifta eullui, F. V Í63. Hine figt 
dal, diiiimulalionem cottre, i. e. diiiimulare, 
guii itnliai oeeullare, Bg. 45; Korm. 19, 
9, ri<í« dal. Mtlaph., Mfa heiðinn bÍS við 
(= hjd, fyrir} e-m riUgionem paganamea~ 
ram aliguo cemmtniare , laudart , Ptac. 8. 
Cf. tmg'ir. 

FAgARI, m., eiUtor, (rie*) ; f. iy^t, 
cultor virtutum, tludioiui honeilalii ; Kr«gð- 
•rio»9r v«r HgBrÍ dyfðk j fyrír vcKlÍga 
fostnlKns reclD. Nik. 33. Sic fdsmri gAðrk 
verkb ak Memilisra si5a, Magn. p. 471. 

FAGLYJABR, adj., qui raro ridel, parum 
lalui, iriilii, (Hr. gljj>&r}|: ftiglfj>&ir 
þyjM trUtti anciUa, BS. 1,3; i>i.íe fjðlcl jjaSr. 

FAGNA (-ftðk, -«t), o. a., lalari, gauiert 
(cf. feginn , a tí), cum gaudio aceipere , c. 
dal., r>cna áttteilá hartdilalem (re^um fco- 
rtdilarium) cum gaudio capeiiere, Mg. f, 
40 ; r. lAndum item mrinnaffl re^am ei'oM^e 
cum gaudio recipere, Mg. 10, 1; t. liQ e-i, 

Swdere dt vila, lalult, ineolumilafe lAicujui, 
g. 10, 2; bntgDlngr hgn»r sigri rex nc~ 
loria Iriumphal, Si. lí, 2; fnpiaBam dáð 
■likri re lam forliler geita talali lummi, 
SE. I 236, 1; fasna (F. IX Ml*} fylki* 
lign mn/estalem regiam gratari, Ua. 25, 4; 
f. rekka dreyra, nDminum languine Itelari, 
itragem líominum edert, pugnare, F. IV 12; 
vargr fkgnaði laftii, Krm, 9,- t. «Nfo felici- 
talt frui, Gi. 20; absol., gaudio frui, Íalari, 
Merl.1,52; ragnandi mkðr talui, Mugtm.23, 
3. — p) (UÍeeiiinitem niffl gaudio excipert: 
fftgnaði komnam, Ám. it; c. aeciii., Qd. 76, 
uU tic; Heilfle, ragnaSa hirði srlso, | HAIa kirkja, regra aAIa, | veittao fi(r af vaMi 
draltins | WbI GDðmDad, a hverrí atBada; 
tl. <fe adhlandiealikui canihii: handar fagDD 
eantt advtnientem blando latralu lalutant, 
Fjðtim. 45. — y) ctlttrart, frttum agere: 
f, Ölafa meoBa, Mg. 11, 2; atiol., coneitium 
agilare, apparare, Hg. 16, — S) exptriri, 
itnlire (id. qu. tá, capere, ptrcipere): látam 
ýmsa Ílln AgnarB baaa fagna, FR. I 350, 
3. — ■) porí. , faguandi, m., qui lalalur, 
fagnendr jStnBB sa^a inir0 gáudtnlei , viri, 
F. II 249, 2. 

FAOAÐR , •»., gaudium (fágna) : f. var 
þá yrt-ÍDn brvgna lunc homina vtliemenler 
gaviii lunt, Gd. 27; fagnað myrknar gmtdium 
oticuraíur, Gd. 78; aadar f. gaudium ipiri- 
lutút, Gd. 79, V. andar gleSi ; Bettnm fk^ naili, 
ínler pturimai dtUciai, Itgendum putanl Og. 
12 jiro flealr fWpaði. t'agnaðarlaaía , gaudn 
exptri, miier, il. Jkomo icderalut (ul F, XI 
445}, f. Biðr i þel, animo icHeralo, maletole, 
homo (ceíeratújimiu(ndemDnaðlaaHs}, Sltöldlt, 
3, Íl. Vide fðgnaðr. fem. fegrar, Grell, 13, F. II 187, 
'dat. i.ftm.fkgrí, F. VIII 236); comp, fegri, 
luptrt. fegfBtr. Fagrl hlfrldagl, iplenden* 
luna prorre, ctipeut iplendidui. polilut, SE. 
I 424 6; fagr bjartleygr Rinar aurum tpten- 
diium, Ód. 1; fOgr sverð , F. YII 93, 2 
(fBRnr. Si. 11, 2) ; fllgr Jdm leío connea, 
F. VII 14 tar. ; aalr bóIu fegrí adei lole 
cfnríar. Vip. 57; fVigr tdn fulgida domicitia, 
Hamh. 3. Mtlaph., ftgrst at lifa, rUa pui- 
cherrima, jucundiitima , Hátam^ 55; biðj* 
fagrl, tpeciote, ttattdt petert aliquii, Am. 
36; heilB fðgra , iptendide polliceri, tpten- 
dida pTBmiiia iare, maria monleique potti- 
ctri, Eg. 88, Mg. 24, Bévam. 132; mm\» 
fhgrt tlande togui, Hávam. 92; mala regrsl 
iptendiditiime toqui, Bavam. 91; t. viar 
rHðalB tiggja, iltuilrit Dei amieui, de 01. 
Sanclo, G. 9; fSgr trd , itMcrra fidet, ctutm 
retigio, Hai. 4J, vide einBBlt. /n coM^on- 
(II.- barmragr, brennfagr, ksllhgr, gingfafr, 
gráifagr, hamfagr, handfk^, hárfkgr, h<i|ip- 
(hgr, litftert loatfagr, mnnnfkgr, ■Jánflagr, 
Ekararra^r, ekarfagr, ■kaatflagr. 

KAGRARVEL, n. , tel , (ortit fulgidut, 
globui iplendidut, fkgr, hvel), .^ívm. 17, SE. 
I 472. 593. 

PAGRAKjSFR, «. , caÍHm, 
Íaqutar, fkfr, nefr), Átvm. 13. 

FAGRBlAi^?!, m., clipew, (qi, t 
caruttatut. rágr, blir}, SE. I 573, 1. 

FAGRBVl!i}i,p.p.comp.,tptendHtomaiiu, 
(fefr.bda), SE. 1 402, 3. pulchre nettitut , ée 
ftmina, SE. I Í12, 3, Am. 29, Ftr. 25, 2; 
fagrbdin flaaat novc* tplendidt omata, F. 
VII IS. 

FAGRaTGG, n., hordeumipleniidtmi, (^, 
bygg), mtltii iplendida : t. Fróða, tpt<ndid» 
mtiiit Frodii, aurum, Ói, 25 (cf. SE. I 
376). Forti hine l^rbygg TgKJar , Mímm 
ipltndida iegtt,jactui iptendidorum Itlorum, 
pugna, SIhtI. 9. 45, 2. Anc anJine. Bld BFgKjB 
eSKJ»r Ygcfar (^rbyuJB (mah'n fBgrbyfgvB, 
L-NgnzcdbyCiOO^le •M. flarj, hommeí aá jwjihim faeitntUm 
itrl—tuT, pnginu eoneilare eananlur. 

PAGRBTRBB, f., onut tpleiidiáim, Cf^gr, 
tfrtr): f. Onu, iniiu tpltndidu-n Granii, 
mnm, SE. I 400. 3. 

FAeHDHAStLL, m., eqmu tplenJidíii, 
(hgr, 4lMÍU): r. IOsbIIkk. iplenáidut marii 
(f«w, Mni MfUndida, SE. 1 632, 1. 

ViGRDRIFIXN , p. p. comp., pulcre ad~ 
iftnui , tentpertui , \X^t , Aúta): UakH 
^iiJT, facrdHfla fXtiíA . iplendidœ navet, 
f^ eoíirre picla, Bh. 34, 2. 

FieBGlM, n., isHu tplendidut, {r^%T, 
pa); r brcfgraiinH^ iplenáidvt cati ignit, 
ul, ktrri hr. fKcre<i>>B, rex lolit, deut, Lv. 
3, uk lic: Fyrr kteS ek fr»gJBO h»rr» | 
Ak|T[ias þ>BB er rKltr himni | hisi at 
krttrí þcuan | hrc^graifnH pn b;n Beg^>, 
i. e. ik kveð fr«£j&n hHrr& háse hregeranns 
hppBs, þanu er reðrhimni, fj'rr at þeijsiim 
kiilri, en kyn sef^a. 

FjieRGLÓA, adj. indtcl., iplendide nilent, 
{ltfr,^ét),epilli.foTmata mulierii, Alvm. i. 
FAOBGOTl, ni., equut tplendidui, (tn%T, 
pti): f. hlýra, iplendidut prora eqioti, na- 
m iflenáiáa, Srm-. 63, 2. 

FAGRLA, oJe., pujere, iplendide, contr. 
fn ttfyW^t.: f. flyltr, ntlíde innuTalut, de 
ftrlita rexali, Óíl. 224. 

FAeRLEITR. a^j., pulera faeit, puicrii 
(ttiei Hneamenli*, (fagr, leitr) , epllA. mu- 
Uirii, CS. 33, Slurl. 9, i9. 1. 

FAGBLIGR. ai^i.. iplendidut , fulgent, 
[tt^, lcm. ii^): flet fasrlif, 0^5 i gulU, 
Ifrti fulStnte; Fegtk. 11, Shl. YI 185; hinc 
itfermm fRrligr, fallisr, fulcher, iptendidui. 

FACRLl.MI, n., ii'ira, (gi. pulae bra- 
rtMlai, Tamit frondotii fuígtnt, Rif r, ílmi.r), 
11«. 29. 

FAeRLOG , n. , íumen iplatdeHt (fBsr, 
kf): rgjiifra, fulgent lumni martj, aurun, 
IH*r (n^j») KÍIfTB r^loga femina, Grell. 
X. 1. 

FAeRMJÖL. ■., ^arÍNa tplendida. (hEr, 
^O- t. FcBJa, Fenite tpltndida farina, 
■Bna, áÍB F. fBgrmjnli', dta auri, femina, 
■V- ?8, í (cf. SE. I 376). 

VAGRR.tUBR, adj., nilidt rulilui, (fasr, 
twh): f. hBBÍ, Vtp. 38. 

rAeRREGN, m., plutia iplendida, (fsfr, 
rrgi): f. kTBmiB , iplendida palpebrarum 
fl—ia, iplendenlei lacrima, fBfrrefa MBr- 
Wltr hvBrmB, lacrima Mardaílte (Frtya), 
wrm, SE. I «54, 1. 

FAGBRENDAÐR , adj. , pulero eirenia 
wMtai (fasr, reniUnr), dt clipto, Ftk. 5, 4. 

FA6Bfl1LI , M. , circulus iplendidut , ein- 
twbm ifttndidian, (t^, BÍIi) : t. rU, lerra 
ifietdidui cÍTculut, itrpeni, Mtrt. 2, 21, 

FAeRlliKAPABB, p. p. comp., pulcra ipeeie, 
firma ipttndida , de tote tl luna , (fof r, 
ikBfs), MeH. 1, 58. 

FAeRSKJALDABB. p. p. comp., iplendido 
iHpm imatut, (hfr, BkJBlda), SE. I 644, 3. 

FiGBSKVGBB. <!•<;.. putcrt polUui, de 
t^idm (fkfT. akjfðr), Gd. 43. 

FAUBSLEGINN , p. p. comp., pulcrt fa- bricatui (fa$r. slcfínB a sU), ite lecwn', 
Sliirí, 1, Í5, í. 

H'AeRSTRYKKVINN, p. p. comp., pittcro 
cotore iltilut, putcre eoloralvi, (fkfr, glrykk- 
vinn:^Btrokinn, a slrykkTs). tpith. naeit: 
f. BtB marr nanit iplendido calort picla, ttt. , 

II 351, 2. 

FAGBTJALD , n. , pulcram , ipltndidum 
lenloTÍum, (fafr, yaW) : f. fríns, pulerum 
lerr» laifl-Maeulum , eajum, fBfrljalJa frón- 
spcKnir, putcra terrm lenloria (caloi) expan- 
deni , deui , Hai. M , ciile lecum tub voce 
ddameiðr. 

FAGRVABmm (ftfrraritr), p. p. comp., 
pulert ornalut , amiclut , (fas'' > ^<cj*)i 
Vilk. 37. 

FAGRVAXINN, p. p. comp., corpori* 
mtmÍTOTumpit concinna itruelura pradilut, 
pulera mtmbTorum proporlione, (íkgT, vaia); 
tpilh. venutla femina, Bartd. 6. 

FA6HVITI, m., ignU tpltndidui: f. mandar 
aurum, Ag. 

FAHBOBIGR, (irfj., ;i(irumi(iu<lafii(,p(in<n 
cum gleria, ingloTÍut, (fír , hrMÍgr) , ear. 
íeel. F. XI 14/. 

FÁINN (parl. paii. r. fi, pinjere), iplen- 
didtti . pictui , eelore aliquo obductui , ef. 
TáBD, fannfini; in eompoi., esgfdinn fall- 
Ninn. mifiHÍnn ; ertfafiinn coJore eiridi, GhM. 

III 330, el nol. 12. — 2) nanui (qi. pic- 
tor), SE. II m. 553. 

FÁK, í. t.prat. ind. act.v. tí, cum pren. 
ek, pingo, littrii noto, Uaeam. 160. 

FAkHLABANDI , m. , eftium oneraiw, 
(fákr, hlafiB): bdfs f., oneraiu natem (hdrs 
Kkr) , cir, F. II 3ie, Í. 

FAKNISTANDI, m., e^Hum oleni, paieent, 
(fÁkr, nislB): flBfa>i f., tquum giganlidil 
(flagðs fikr), lupum poicefu, »aluroni, oir, 
Gv. 8, ttbi tic Itge: Fljitr var aBflts «t 

Teita { ráknislanda kristnam | BaS \ 

sttinfi GyBlngB, i. e. Bttingi GySlnfa (Aomo 
JuiiiBui) var fljótr aC veita hvA kristnnm 
ftuBR friknÍBtanla. 

FAkR, m., eíUK., SE. I 480, 2. II 172, 
í, Knrm. 9, ÓH. 70, i, AR. I 305, 1 (Ðan. 
Faf, eauuf, fui unum lonlum (ediculum ha- 
bel; in proia.Slurt. 1,21); f.haka fpirolœ), 
naoii, SE. I 686, 2. — vika (n*uum). id., 
Ba. 195; f. friaar, IrOlls, eguut giganlidii. 
tuput, Mt. 3, 2, Bh. 85. In eompoiilii: 
hlannf&hr, hBÍffákr, IttfMir, r&f&kr. verfikr. 

FXkHENNANDI, m., vide rönn. 

IcAlA, [.. femina gigai , oreat, tamia, 
SE. I 552, 3, H. hal. 13. 16; fila ginfr 
graiiatio giganlidum, Stlk. 20; fála bUkki', 
equut giganlidii, Inpui , fleSir fdlu blakks, 
lalurani íupum , pTaliator, tir, 5(ur(. 5, 5, 
1; tiU henlr, id., Krm. 8; bnBðendr Hln 
hests, lupo pradam danlti, praliatorei, viri, 
RS. 24; filn séti Juput, Ód. 24; QDrnis 
ftils, aioanlif gatea, lecurU, F. I 181, 1. — 
2) lecurii, SE. I 569, 1, Slarl. 1, 15, I. 
Vide eienrfUB, (vlrila. 

FALDA, f.. re/amen copilú mujt'eire, Íin- 
leum capili vetanda, peplui, id. fu. f^r, 
SK. II 494. Friff fomrar ifaldu , dea e- 
lutli ptpti, anut rtlula, Konn.26, 2;^li»ldír , 
i.zcclByLjOOgle :, fouidau, fe- 
lerminatia jij., 
eaput pantto relala, tn eampot. , tiáiaTÖXÍt, 
Hveipinralda. 

FALDA (-Bð%-sO' "' "- <^aput lintea redi- 
, mere: nðlgrDnil SÍECJar linda — sjt]d«i hcflr 
nm raldll — jafnhitt femina capul raro lam 
alle re^mÍBit, ríe membr. Eb. 2tJ, 2, quo 
loco tn texttt ttt r«1dit. Eadem forma (heflr 
Mdkt), GkM. II 33Í. not. Ham forma vtrii, 
gaa hodie tola in utu eit, apud Veteres etl 
raritríma. Ad eam perlinel compoi, hTll- 
faldiBr. 

FALDA (feld; felt; faldit), e. a., eapal 
linleo redimirt ; impf. iadic. tliam fuiite vi- 
delur feld eí fell, cf. Eg. p. 382, not. i, ted 
Ha. 236, 3 el F. IX 521, 3 prate tcribilvr 
f*l! pro fel! (i. e. felt) : imptrf. conj. reldfu, 
Orkn. 75, 2. Cotyugalur hoe verium ledem 
prortui modo atqtie verbum hnldB (^held, 
hrlt et hell, hBldit); hoiie /antum w> utu 
etl hlda (^-aðk,->t). Matog., (Udsn, imperf. 
falfald. ~ Nj. 130 terbum tt,Uae*poiiitur prr 
TeQ>, eireumplieart , oboohert. Falda tíí, 
eapul atro (linleo) redimire, tigttum lueltii, 
hl. i 351, 1; aldr hef ek ^étt þat, er ftlUr 
rnniKtallB koaur feldi hafuMdknm lemper 
audivi omnei malronat honoralioret capul 
rtdimirt linleolii laíilat ettt, Orkn. 75, 2. 
Elti oulem hac verbum iptcialim uturpetur 
de omatu maliebri , tamen ad nirot quogue 
Iransfertur, tn mtlaphorii, r. c. fklda lóilmi, 
caput galea velart, i. e. galtam capiíe get- 
lare, FiA. 76, 5; BirS OUfn vann barHB { 
hriS en st& Tfirðk biða | peitncbknm félit 
ek psskn | pilmBHnniidBg hjdlmi, i. i. hirB 
ÓlBfe Tann harðB hrlð pilnisanDndBg : ek 
féllt peitnesknm hjilmi , en htÍi TkrBk biðB 
páska; qua lemittropha eitalur et otrtitur 
in Eg. p. 38t; fklda holdar hetti, pilto dii- 
timulaíionii eapul Itgere, i. e. iguotim eiie 
aliii, Fbr.33, 3; Kotter þal, at holdar hettí 
heHr faldit smiðr steQa, ^od laco GhM. II 
3)i not. habet faldBt ; Fenrls nipt (Hela) 
fell feigum hsuii rylkis dAlga (o: með) 
heiptar blððl , capila hotlium languint ob- 
nupiil, i. t. leto dedil, Ha. 236, 3, ubi reele 
S. Thorla'iittt, minui rteleUkr. T. VI; (Wlda 
jOrð bldði e-B, (errom lan^íne aticujui te- 
lart, til homintm letaliter vulneralum tttr- 
ntre, Eg.60, 1: Borðs niðjar fellt ek keðJD \ 
blúBI Hadds ok FrúBa, uiorem Odinii (i. e. 
TetluTemf vtlavi languint Haddi ac Frodii. 
Falda rsDBa, caput rubro vttart, Itlali ielu 
Tulntralam cadtre, pralio oceumbtre: er 
segðBDðigr SleltD-Helgi fellt ranða. quo toco 
Sltilu-Uelgiui eriminibut abundani rubrovt- 
latiil eapvl (tuum), i. e. eecidil, til. J 166, 
2, eilalum tt explicalum ín Eg. p. 38i; 
Eiriks hlrð felt ranða , áðr jarls ráB yrði 
fyrir hjarli, í. e. lalellilei Biriki ceciderunl, 
anleguam imptrio lerrte iptt dgnatla polire- 
lur (Eirikui dgnaita, nirí mullii luorum 
amiiiii , prineipalum Nortegia oblinere non 
poluil), Od. 19 ; lita e-n rhlda raaða, facere, 
ul fuii capul (tuum) rutro teltt, letaliler 
aliquemvulnerare, íil. 11338: nema lýbrantiir 
litir I IÍBn raldandi falda | }ýbr nemi UAð awB kTÍðam | laB&riiyn boða rMða, 
1. e. nema (þi) , lýbraatar liða Taldandi, 
lilir iBDBr-hyrB boBa Mda raaðB; l^ðr ne«i 
IjAB, sem kvdðaml ntii Iv, auri potleiior, 
facias, ut oblalorti ignis man'ní (homines, 
adversarii] capul suum rubro teíenl (pralio 
occumbanl); kenna e-m at falda ranða, do- 
eere tel eogere aliquem eapul rubro etiare, 
i. e. aUqutmletodare, SB. 1 676, 3. (Ha. 7Í), 
Parl. paii., faldinn re<fuBJIui,, capul letlut 
vel obvolului: lOiImi Mdinn galea lechu. 
Huad. 1. íí, JV;. 79, Eb. 19, 8, OT. 20, 3; 
faldinn hAlmQolrs lljilml, galea Itrri/ica lee- 
lut, Itrrartm aliit inculitnt, 01.26, 1, SE. 
I 620, 2. Vide compotila: rldfkldina, has- 
faldÍnB, hjilniraldian, jinifaldinn, &sDraltÍM. 

FAI.ÐR, lem. , derivala a falda vtl feira, 
plieare, vide hifaldr, marflWldr, eiafaldr, 
ftrMdr. 

FALÐH, n., línlettm velando eapili (vid« 
hafnBddkr, motr), calyplra , Rm. 26; ralda 
fald, dea calgplrarum, ftmina, Eb. 40, 2; f. 
oraslD, ÖBias, valmeyja, herki-niinga, gatea, 
SE. I 420. Hniks raldr, calgplra icrpeMlu 
(Fofnerit),galtaterrifica[m%it,'bii\niT,Ægxi): 
geðiinjBllr faldvOrðr berr snÍkB hld of skarBr 
QallÍ. animotut prineepl capile geril galeam 
terrifieam, i. t. aíiit lerrortm incutil, SE. 
I 454, 2; laldr hAlmreiðar, id. , einga and 
h. faldi, proceáert, gatea lerrifica Itelmm, 
eodem ttniu, Ha. 69, 2. Yidt fkldniBr. 

FALDRUÐR,ffl., lucut (arbor) caltfptne, 
(faldr, roBi'): Mdraðr HamdlB, lueui gateæ 
(ab Hsmdis fBldr, cníjiplrii Hamderii, gaUa), 
pugnalor, vir, Jd. 13. 

FALIIÓFNIR, m., utiui ex Kndecim ctiim 
^iaruffl, Grm. 30, SE. I 70. i82, 1. 

FALL, n.,eaiui, (falla), impelui: breka 
r. imptíui unda, SE. I 694, 1; rasUr f. 
impelui vorlieii, SE. I 296, 3; catut: bljiM 
fall, til vallar, id. qv. fiUa at vetli, in praii« 
cadert, Bh. 85; Ml flotna, ciuui, cwdei, 
inlerilui Birorum, SE. I 374, 2; brsfaa f., 
id. , beinir bragna falls , auelor eadii eirs- 
rum, pugnalor, SE. I 450, 2; Talda falli 
e-s, auelorent etie etsdii, eadtm palrare, 
inlerfictrt aliqiiem. ÓH. 57; rrenda f,, Mon 
canjaiij^iHearuDt, Senarl. 10 ; vaiin fkll frflk- 
slar* edidil ilragtm in ^alúim aguilit, Sie, 
5, 5. Vide eompaiita: iftll, bBkfsII, bl6ð- 
fall. rorfall, erunnfoll, herfall. maanhll, 
niBrfall, Talfall, fDðarfal]. — 2}id. f u. hitta- 
rsll, aírrralio a etrla mtlri tpecie el Ín aíiam 
franiijreiiio.' balaTerðr Bt dripu | mcB DanaB 
verríi I fAtt cru Qdrtán, { en hans Iíbi 
Snegl 

FALLA (fell; fíll, ■(. felt. Hund. 2, 43, 
Ðan. fklitt: faltit), cadert, labi; dtcidere, 
de rare, Vtp. 17; dt calarraela, falla roTsar 
dtPvual, Vip. 52; ruert,' de ftuclu, hntnBÍr 
félla puelui eeeiderunl, F. II 259, 2; fatlaBÍi 
bira puclui cadem, Hávam. 86; fbtert. de 
amne, Vtp. 33, Grm. 28; de unda , hrBu 
TiM i kni BnnBum anda in linum nadfantai 
■rrueíal, Stlk. 18;eadere, accumtere (pralio), 
Hávam. 165, Am. 77,- a^iiperirB, tubmergi, 
Korm.